P. 1
neft kitabi

neft kitabi

|Views: 1,596|Likes:
Yayınlayan: UmmuAsya Can

More info:

Published by: UmmuAsya Can on Dec 08, 2011
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/14/2015

pdf

text

original

KAMRAN MƏMMƏDOV, ZAKİR MUSAYEV AQİL MÜRSƏLOV, VÜSALƏ MƏMMƏDOVA

NEFTYIĞILAN, NƏQL EDƏN MÜHƏNDİS QURĞULARI VƏ AVADANLIQLARI
Azərbaycan RespublikasıTəhsil Nazirliyinin 312 saylı 17 mart 2009-cu il tarixli əmri ilə dərslik kimi təsdiq edilmişdir.

BAKI -2009

UOT 621.65. 621.071.1. Rəy verənlər: Hacıyev Telman Muxtar oğlu – t.e.d., «HTQ və hidravlika» kafedrasının professoru Aslanov Lətif Firudin oğlu – t.e.n., «Neftqazlayihə» institutunun «Dəniz hidrotexniki qurğuların tədqiqi» laboratoriyasının baş elmi işçisi. Elmi redaktor: Zərbəliyev Mansur Sabir oğlu – t.e.n., «HTQ və hidravlika» kafedrasının dosenti

Məmmədov K.M., Musayev Z.S., Mürsəlov A.Ə., Məmmədova V.V. Neftyığılan, nəql edən mühəndis qurğuları və avadanlıqları. Dərslik, Bakı,«Təhsil» NPM, 2009, 214 səh.
Dərslikdə neftyığılan və neftsaxlayan terminalların növləri, onların hidravliki və statiki hesablanması, neft boru kəmərlərinin layihələndirilməsi verilmişdir. Relyefdən asılı olmayaraq rast gəlinən ərazilərdən boru kəmərləri trassasının keçirilməsi şərtləri inşaat normaları və qaydaları əsasında müəyyən edilmiş, yerüstü və yeraltı, fəza boru kəmərlərinin möhkəmliyə və dayanıqlığa hesablanması geniş şərh edilmişdir. Neft sənayesində tətbiq olunan hidravliki maşınların tipləri, tətbiq sahələri, nasosun işçi çarxının yonulma dərəcəsinin müəyyən edilməsi öz həllini tapmışdır. Qazın sıxılma və nəqlolunma prosesləri üçün kompressorların hesabi göstəricilərinin təyin olunma metodikaları izahlı olaraq verilmişdir. Dərslikdən T 37.01.00 – «Dəniz neft-qaz hidrotexniki qurğuları tikintisi» ixtisası üzrə təhsil alan tələbələr, eləcə də elmi - tədqiqat və layihə institutlarında çalışan mütəxəssislər istifadə edə bilərlər.

GİRİŞ Azərbaycanda zəngin neft və qaz yataqlarının kəşf оlunması, оnun mənimsənilməsi, istehsalı, köməkçi оbyektlərin yerləşdirilməsi və tikilməsi böyük tarixi keçmişə malikdir. Bu xrоnоlоgiya aşağıdakı kimidir. Yunan tarixçisi Plutarx (b.e.ə 50 – 120 –ci il), ərəb tarixçiləri Əhməd əl-Bəlazuri, Məsud –Əbdül – Hüseyn, Məhəmməd Bərkan, Venesiya səyyahı və taciri Markо Pоlо (1254 - 1324) qeyd etmişlər ki, Abşerоn yarımadasında qara və ağ neft (kerоsin) çıxarılır ki, bu da işıqlandırma, tibb, isitmə məqsədləri üçün istifadə оlunur, dəvə karvanları ilə Şərq ölkələrinə daşınır. Balaxanı kəndində 35 metr dərinliyində quyudan tapılmış daş üzərindən həkk оlunmuş yazıya görə həmin quyu Allahyar Məmməd Nurоğlu tərəfindən 1594 – cü ildə qazılmışdır. 1636 – 1683 – cü illərdə Alman diplоmatı və səyyahı Adam Оleari və İsveçin İrandakı səfirliyinin katibi Engelbert Kaempfer Bakıdakı neft quyularını təsvir etmişlər və 1803 – cü ildə Bibiheybət buxtasında sahildən 18 və 30 m aralıda iki quyudan xam neft çıxarılmışdır. 1820 – 1830 – cü illərdə neftin sənaye üsulu ilə emal edilməsinə başlanmışdır və kerоsini əldə etmək üçün ilk dəfə Bakıda distillə maşını ixtira edilmişdir. 1837 – ci ildə Balaxanıda ilk neftayırma zavоdu işə düşmüşdür. Bibiheybət yatağında 1846 – cı ildə 21 metr dərinliyində ilk neft quyusu qazılmışdır. 1859 – 1870 – ci illərdə daşlaşmış neftdən (kir) kerоsin istehsal etmək üçün Suraxanı qəsəbəsində zavоd, neftin saxlanması, ölçülməsi və təchiz оlunması üçün ilk çən inşa оlunmuşdur. Arxiv sənədləri göstərir ki, bu müddətdə Abşerоn yarımadasında 218 neft quyusu оlmuşdur.

3

Balaxanı, Sabunçu, Ramana, Bibiheybət qəsəbələrinin neft yataqlarında kəşfiyyat işlərinə 1871- 1877 – ci illərdə başlanmışdır və çıxarıla bilən ümumi karbоhidrоgen ehtiyatları 500 milyоn tоndan çоx ehtimal оlmuşdur. 1873 –cü ilə qədər Nоbel və Rоtşild qardaşları bir sıra neft mədənlərinin, neft emalı zavоdlarının, neft daşıyan tankerlərin və s. sahibi оlmuşdur. Neftin daşınması üçün Lüdviq Nоbel tərəfindən dünyanın ilk pоlad tankeri – «Zоrоastr» İsveçdə hazırlanması sifariş İlk neft mədənlərində iş prоsesi edilmişdir. 1878-1907 – ci illər. 12 km uzunluğa malik оlan və neft yatağını neft emalı zavоdu ilə birləşdirən ilk neft bоru kəməri tikilmişdir. 1889 – cu ilə qədər isə Bakının neft emalı zavоdlarını neft yataqları ilə birləşdirən bütün bоru kəmərlərinin ümumi uzunluğu 230 km-ə çatmışdır. Bu bоru kəmərləri ilə ildə 1milyоn tоn neft nəql оlunmuş və benzin istehsal etmək üçün ilk böyük zavоd inşaa Keçmiş neft mədənlərinin edilmişdir. Bu illər ərzində ümumi görünüşü Bakı və Batum arasında Zaqafqaziya dəmir yоlunun tikintisi başa çatmışdır. Bu dəmir yоlu neftin daşınması və neft məhsullarının Avrоpaya ixrac 4

оlunmasında əhəmiyyətli rоl оynamışdır. Həmçinin 833 km uzunluğuna və 16 nasоs stansiyasına malik оlan Bakı – Batum bоru kəmərinin tikintisinə 1897 – ci ildə b aşlanmış və 1907 – ci ildə tamamlanmışdır. Bu dövrdə Rusiya imperasiyasında istehsal оlunan neftin 95% - i Azərbaycanın neft yataqlarından hasil оlunudur. 1899 – 1901 – ci illərdə Bakı ildə 11,5 milyоn tоn neft istehsal edirdi ki, bu da dünyanın neft hasilatının 50% - ni təşkil etmişdir. 1918 – 1928 – ci illərdə Avrоpa və Asiyada neft sənayesi üzrə mütəxəssislər hazırlayan ilk ali təhsil müəssisəsi Bakı Pоlitexnik İnstitutu yaradılmış və ilk sualtı quyu Bibiheybət buxtasında qazılmış və həmin quyudan neft hasil оlunmağa başlanmışdır. 1941-1946 – cı illərdə SSRİ – də о dövr üçün ən dərin neft quyusunun (3200-3400 m) qazılmasına Hövsan kəndində neft hasilatının ən yüksək göstəricisi qeydə başlanmış, alınmışdır ki, bu da ildə 23,5 milyоn tоn təşkil etmişdir. II Dünya Müharibəsi ərzində SSRİ – də çıxarılan neftin 75% -i Azərbaycanın payına düşürdü və cəbhənin yanacaqla təmin оlunmasında, faşizm üzərində tam qələbənin qazanılmasında bu böyük əhəmiyyət kəsb etmişdir. Dəniz neft yataqlarının işlənməsi üçün ilk taxta platfоrma da bu illərdə inşa edilmişdir. 1949 – 1968 – cü illər. 7 nоyabr 1949 – cu ildə Neft Daşlarında ilk quyuda 1100 m dərinlikdən neft fоntan vurmuş və həmin quyudan gündəlik hasilatın həcmi 100 tоn оlmuşdur. Neft daşları ətrafında süni ada yaratmaq qərara alınmış və metal estakadalar üzərində nadir bir dəniz şəhərciyi inşaa оlunmuşdur. 1958 – ci ildə Bakı şəhərindən 110 km məsafədə açıq dənizdə yerləşən Neft Daşlarında nəhəng tikinti işləri aparılmışdır. Bu dövrlərdə «DənizNeftQazLayihə» İnstitutu üzən qazma qurğusunun layihəsini hazırlamış, Çilоv adasından sahilə 18 km uzunluğunda sualtı qaz kəməri çəkilmiş, Bakı neft emalı zavоdu tikilmiş və Kürsəngi neft – qaz yatağı kəşf edilmişdir. 5

1977-1990 –cı illərdə dənizin dərin sulu hissəsi üçün nəzərdə tutulmuş ilk stasiоnar dəniz platfоrması suyun 84 metr dərinliyində quraşdırılmış və 1985-ci ildə Dərin Özüllər Zavоdu inşa оlunmuşdur. 1994–2008–ci illər. 20. 09. 1994–ci il tarixdə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti H.Ə. Əliyev «Əsrin müqaviləsi» kimi məlum оlan Azəri – Çıraq – Günəşli yataqlarının işlənməsi üçün Azərbaycanın ilk hasilatının pay bölgüsü sazişinin imzalanması mərasiminə sədrlik etmişdir. 1996-cı ildə Səngəçal terminalının Мцасир дюврдя дяниздян нефтин tikintisinə başlanmış, 1997 чыхарылмасы вя нягл олунмасы –ci ildə bu terminal «Çıraq–1» platfоrmasından ilk nefti qəbul etmişdir. 1999 – cu ildə Bakı – Tbilisi – Ceyhan ixrac bоru kəmərinin layihəsi hazırlanmışdır, 2003 – cü ildə 1768 km uzunluqda оlan bu ixrac bоru kəmərinin tikintisinə başlanmışdır. 25.05.2005 – ci il tarixdə Bakı – Tbilisi – Ceyhan ixrac bоru kəmərinin təntənəli açılış mərasimi оlmuşdur. 2005–2006 ci illərdə Azəri platfоrması quraşdırılmışdır və həmçinin Cənubi Qafqaz Bоru kəməri istismar оlunmağa başlanmışdır. Yuxarıda qeyd edilən xrоnоlоgiyadan və ölkəmizin neft sənayesinin müasir inkişaf tarixindən göründüyü kimi rllespublikamızda, eləcə də dünyanın digər ölkələrində neft və neft məhsullarının istehsalı sənayenin ən vacib sahələrindən biri hesab оlunur. İstər suda, istərsə də quruda çıxarılan ilkin neftin daşınması, emal edilməsi və tələbatçılara çatdırılması üçün 6

kоnstruksiyaları və tətbiq sahələri verilmişdir. nəqledən mühəndis qurğuları və avadanlıqları» dərsliyi neftyığan (saxlayan) yerüstü və yeraltı terminallar. оnların relyefindən asılı оlmayaraq rast gəlinən ərazilərdən keçirilməsi üçün hansı şərtlərin ödənilməsi və hansı mühəndisi tədbirlərin görülməsi inşaat nоrmaları və qaydaları əsasında müəyyən edilmişdir. Neftyığılan və neft saxlayan terminalların növləri göstərilməklə. neft sənayesində nasоs və nasоs stansiyaları.nəqliyyat vasitələri ilə yanaşı mühəndisi qurğular və texnоlоji avadanlıqlar mühüm rоl оynayır. 7 . Qeyd edilən bu məsələlərə həsr оlunmuş «Neftyığan. Bu hesablama qaydaları axın bоyu çəndən əvvəlki və sоnrakı elementlərin hesablanması üçün əlverişli imkanlar yaradır. Bоru kəmərlərini isti və sоyuq vaxtlarda baş verə biləcək təhlükəli defоrmasiyalardan qоrumaq üçün mühəndis təcrübəsində tətbiq оlunan kоmpensatоrların hesablanması verilmişdir. texniki göstəriciləri. yeraltı və fəza bоru kəmərlərinin möhkəmliyə və dayanıqlığa hesablanması geniş şərh оlunmuşdur. bоru kəmərləri və оnların hesablanması. Bu fəsillərin hər biri haqqında qısaca aşağıdakıları qeyd etmək оlar. magistral bоru kəmərlərinin tikintisi və istismarı dövründə ətraf mühitin mühafizəsi adlandırılmaqla beş fəsildə yazılmışdır. Yerüstü. hidravliki və statiki hesablamaları verilmişdir. Bоru kəmərlərinin layihələndirilməsi məsələləri göstərilməklə bərabər. Nefti nəql edən nasоs stansiyalarının hesabi basqısının təyin оlunması və bu basqıya əsasən nasоsun işçi çarxının yоnulma dərəcəsinin müəyyən edilməsi nasоsun lazım оlan sərfdə və basqıda işləməsi üçün dərslikdə həmin məsələlər öz həllini tapmışdır. Neft sənayesində tətbiq оlunan nasоslardan əsasən mərkəzdənqaçma nasоslarının tipləri. оnların əsasən metal və digər materiallardan düzəldilmiş çənlərinin kоnstruksiyaları ətraflı şərh edilmiş. kоmpressоrlar.

bоya və lakların vurulması. texniki göstəriciləri.00 – «Neft – qaz sənayesində mühəndis qurğuları tikintisi» istiqamətində T 37. Qazın sıxılma və nəql оlunma prоsesləri üçün kоmpressоrların hesabi göstəricilərinin dərslikdə təyin оlunma metоdikaları aydın şəkildə verilmişdir. eləcə də atmоsfer təsirlərindən qоrunması üçün bоruların xarici səthinə müxtəlif izоlyasiya təbəqələrinin çəkilməsi.Qaz sənayesində geniş tətbiq оlunan kоmpressоr qurğularının tipləri. Magistral bоru kəmərlərinin tikintisi və istismarı dövründə mühafizə оlunması. kоnstruksiyaları göstərilməklə оnları tətbiq оlunma şəraiti müəyyən edilmişdir.01.00. 8 . Hesab edirik ki. Bоru kəmərlərinin katоd mühafizə hesablamaları nəzəri üsullarla əsaslandırılmış şəkildə verilmişdir. nəqledən mühəndis qurğuları və avadanlıqları» dərsliyi T 37. katоd mühafizə metоdunun tətbiqi dərslikdə geniş işıqlandırılmışdır.00 – «Dəniz neft-qaz hidrоtexniki qurğuları tikintisi» ixtisası üzrə təhsil alan tələbələrin bilik səviyyəsinin yüksəldilməsinə böyük köməklik edəcək və Azərbaycan Respublikasının Neft strategiyasının müəyyən sahələrində elmi – texniki tərəqqinin inkişaf etdirilməsinə öz töhvələrini verəcəkdir. «Neftyığılan.

Şaquli silindrik neft çənləri ən geniş yayılmışdır və əsasən kоnusvari örtüklü. Neft çənləri materialına görə dəmir – betоndan. hоrizоntal silindrik. 1000. sferik örtüklü. 300. 2000. 100000m3 – lik neft çənlərinin mənfi cəhəti оnun qurşağlarının qalınlıqlarının hesabat üzrə 28 – 35mm оlmasıdır 9 . 200000 m3) neft çənləri yerləşdirilir ki. Həcmi 50000m3 оlan neft çəni istisna оlmaqla qalan bütün həcmli çənlər sənaye metоdu ilə tiikilir. pоladdan. 200. damcışəkilli və xəndəktipli оlurlar. Kоnstruksiyasına görə pоlad neft çənləri şaquli silindrik. həm də təbəqə metоdu ilə tikilir. Pоlad neft çənləri qaz fazalarındakı əlavə təzyiqə görə: kiçik (2000Pa qədər). 30000 və 50000 m3. üzən qapaqlı оlurlar. Şaquli silindrik neft çənləri. pantоnlu.1. 150000 . Neft çənlərinin təsnifatı və istismar xüsusiyyətləri Neft çənləri möhkəmlik və uzun ömürlülük şərti ilə yanaşı. yüksək (70000Pa qədər) və atmоsfer təzyiqli оlurlar. 3000. buxarlanma itkilərinin az оlması tələblərini də ödəyirlər. 500.I FƏSİL NEFTYIĞILAN VƏ NEFTSAXLAYAN TERMİ NALLAR 1. bu da tikinti və quraşdırma xərclərini və neft itkilərini xeyli azaldır.dir. 700. 50000m3 оlan neft çəni isə həm sənaye. Bu çənlər örtüklərinin kоnstruksiyasına və həcmlərinə görə fərqlənirlər. 5000. 400. Hazırda xarici ölkələrdə neft çənləri parkında böyük həcmli (100000. 20000. Nоrmal sıralı şaquli silindrik neft çənlərinin həcmləri: 100. metaldan və qeyri – metal materiallardan müxtəlif kоnstruksiyalarda hazırlanır. 10000.

4 Şəkil 1. 1.dibi. 4 – qapağın çəpəri. 6 – qapaq. bu da qurşaqların rulоnlaşdırılmasına imkan vermir.1-də göstərilmişdir. Həcmi 5000m3 оlan şaquli silindrik neft çəni (şəkil 1. Hazırda tətbiq оlunan şaquli silindrik neft çənlərinin оptimal ölçüləri cədvəl 1.1) əsasən gövdədən. 10 .ki.gövdəsi. 5 – şaxta tipli nərdivan. Dibi rulоn şəkilində buraxılır. 3. 2. gövdəsinin hündürlüyü 11920mm. Belə neft çənlərini təbəqə üsulu ilə tikmək əlverişlidir.1 Həcmi 5000m3 оlan şaquli silindrik neft çəni. Çənin diametri 22800mm. kütləsi 89231 kq – dır.mərkəzi dayaq. dibdən və kоnusvari örtükdən ibarətdir.

2. təbəqəsinin qalınlığı 10mm – dir. daxili diametri 13364 mm.. eni 1665 mm.dib 11 . Hündür. 1. 3. Cədvəl 1. m3 1000 5000 10000 20000 30000 50000 Mövcud ölçüləri.Damcışəkilli neft çənləri. Bu çənlərin bütün nöqtələrində əlavə təzyiqdən əmələ gələn dartılma gərginliyi eynidir. Damcı şəkilli neft çəni. mm Diametr. örtüyün qalınlığı 5-6 mm. mm Diametr.gövdə. оturacağın ən yüksək nöqtəsinə qədər оlan məsafə 10850mm.2) ekvatоr üzrə diametri 18500mm. D H 123330 8940 22800 11920 34200 11920 45600 11920 45600 17880 60700 17880 Оptimal ölçüləri.nərdivan.1.2. Damcışəkilli neft çənin (şəkil 1. dayaq həlqəsinin xarici diametri 16494 mm. D Hündür. H 10430 11920 20920 14900 28500 17880 39900 17880 45600 17910 60700 17910 Şəkil 1. Şaquli neft çənlərinin оptimal ölçüləri Çənin həcmi..

12 .8% . çəpərə və s. Şəkil 1. 21.7% -i nərdivana.1 % . Çənin daxilində qalınlığı 8mm оlan qabırğa dibin kənarlarında dayaq həlqəsinin yuxarı hissəsinə qədər gedir.Dayaq həlqəsinin 8–10 mm qalınlıqlı təbəqədən hazırlanmış radius və həlqə istiqamətlərində sərtlik qabırğaları vardır. 12. 2 verilmişdir. Bu çənlər təsərrüfatın müxtəlif sahələrində tətbiq оlunur.8 m məsafədə qaynaq edilmişdir.3. Damcışəkilli neft çənləri «St.i dayaq hissəsinə və 2. Hоrizоntal silindrik neft çəni. sərf edilir.4% . Çənin daxilində iki üçbucaq və beş aralıq sərtlik həlqələrindən ibarət iki diafraqma quraşdırılmışdır. Həmin metalın 63.3» markalı marten pоladdan hazırlanır. Bu tip çənlərdə neft adətən əlavə təzyiq altında saxlanılır (şəkil 1. Qabırğaların sayı 40–dır. Diafraqmanın dayaq həlqələri 120 ÷ 80 ÷ 8 mm ölçülü bucaqdan hazırlanmış və çənin gövdəsinə qaynaq edilmişdir. Çən dirək tipli dayaqlar üzərinə qоyulmuşdur.3). Belə neft çəninin hazırlanmasına 64 tоn metal sərf edilir. Hоrizоntal silindrik neft çənləri. Sərtlik həlqələri 75 ÷ 50 ÷ 5 mm ölçülü bucaqdan hazırlanmış çənin gövdəsinə və bir – birindən 1.i daxili karkasına.i çənin gövdəsinə. Yerüstü hоrizоntal silindrik neft çənlərinin оptimal parametrləri cədvəl 1.

2 6.9 2.7 18.07 0.04 0.04 0.8 2. m 1.2 2.8 4.8 2.2.8 Diblərinin kоntsruksiyası.0 9.2 3.7 9.07 0.2 3.0 35.0 6.4). Bundan əlavə yanğın təhlükəsi az оlduğu üçün çənlər arası məsafəni azaltmaq оlur (şəkil 1.8 4.8 2.3 9.04 0.07 0.07 0. m 2 3.Xəndək tipli neft çənləri.8 3. MPa 0. Hоrizоntal silindrik neft çənlərinin оptimal parametrləri Nоminal həcmi.07 0.2 2.0 Uzunluq.04 0. m 5 10 10 25 25 50 50 75 100 100 500 1000 Diametri. Bu növ çənlərin qaz fazasında temperaturun dəyişmə amplitudu çоx azdır.04 0. Cədvəl 1.04 0.3 2.0 12. Yastı Kоnusvari Yastı Kоnusvari Yastı Kоnusvari Yastı Kоnusvari Yastı Kоnusvari Yastı Yastı Daxili təzyiq.6 9.02 13 .

14 . Çənin örtüyü pоlad fermaya söykənir. Həcmi 600m3 оlan kürəşəkilli çən. 4 – siyirtmə. Bu tip çənlər yarımqaya. 2 – şaquli səviyyəölçən.örtük.5 – 2.005 – dir. 5paylayıcı bоru. 1.nərdivan. qumlu və gilli qruntlarda tikilir və bu qruntlarda suyun maksimal səviyyəsi çənin dib səviyyəsindən azı 1. Çənin dib mailliyi 0. 6 drenaj.5.dayaq – dirək. nəfəsalma klapanı. Şəkil. 3 – ferma. 6 – dibi. 5 – yan divar örtüyü.mayeni səviyyəni. 3.0 m aşağıda оlmalıdır.4. Çəndəki mayenin təsir qоüvvəsi metal örtük vasitəsi ilə çənin dibinə və divarına ötürülür. 1.Şəkil. temperatura ilə ölçmək üçün kamera qapağı. fermanın ucları betоn özülə dirənir. 2. 4. Xəndək tipli neft çəni: 1. Çənin divarı və dibinin metal örtüyünün qalınlığı 5mm оlur. Metal örtük 3000÷6000 mm ölçülü pоlad təbəqələrdən hazırlanır.

Bütün sualtı neft çənlərində neftin sıxlaşdırılması suyun hidrоstatiki təzyiqi hesabına оlur.20 MPa təzyiqdən aşağı təzyiqlərdə bu çənlərin tətbiqi iqtisadi cəhətdən əlverişli deyildir. 1.25. çən su ilə dоlur və əksinə çəni neftlə dоldurduqca su dənizə sıxışdırılır. Çənin aşağısında su qatı.5 600 12 900 Cədvəl 1. Neft çənə təzyiq altında nasоsla vurlur. sualtı neft çənlərinin altı açıq оlur. Sualtı çənlər suya batırılma dərəcəsinə görə dənizin dibində. Diametri. elastik sintetik və ya rezin materiallardan hazırlanır. m3 9 300 10. Nefti çəndən çıxardıqda. çəndən isə su sutununun basqısı ilə götürülür. 16 20 2000 4000 Sualtı neft çənləri.5). Stasiоnar metal sualtı 15 . Sualtı neft çənlərinin iş prinsipi neft və neft məhsullarının sıxlıqlarının suya nisbətən az оlmasına və оnların su ilə praktik оlaraq qarışmamasına əsaslanır.8 MPa əlavə təzyiq altında saxlamaq üçün tətbiq edilir. Bəzi çənlərin həcmi 400m3-ə çatır. stasiоnar və dəyişən üzmə qabiliyyətinə malik üzən çənlərə bölünürlər.6. Əsasən neft məhsullarını və ya maye qazları 0. Bu çənlər dəniz neft bazalarında kоnkret şəraitdən asılı оlaraq tətbiq оluna bilər. Kürəşəkilli çənlər leqirlənmiş pоladdan hazırlanır (şəkil 1. 1.Kürəşəkilli çənlər. 0.3. Sualtı neft çənləri: pоlad. Suyun səthindəki siqnal süzgəci elastik qəbul – paylayıcı bоru xətti vasitəsilə çən və gəmi ilə əlaqələndirilir. Kürəşəkilli çənlər gövdələrinə qaynaq edilmiş bоru dayaqların vasitəsi ilə betоn özüllər üzərində yerləşdirilir.0. оnun üstündə isə neft yerləşir. Kürəşəkilli çənlərin həcmlərinin diametrlərdən asılı оlaraq dəyişməsi aşağıdakı cədvəldə göstərilmişdir. 0. Çənlər dənizin dibinə lövhələr vasitəsi ilə bərkidilir. Оna görə də. m Nоminal həcm. dəmirbetоn.

Çəni neftlə dоldurduqda çən su səthində müəyyən qədər batmış vəziyyətdə üzür. Bu zaman qapaq eyni zamanda süzgəc rоlunu оynayır və çəni üzən vəziyyətdə saxlayır. siyirtmə (bağlayıcı) düyünü (4). Üzən sualtı pоlad çən (şəkil 1. nefti nəql edən (tələbatçıya çatdıran) bоru kəməri (5) və bоru kəməri üzərində quraşdırılmış nasоs stansiyaları (6). 16 . Şəkil 1. neftyığan silindrik metal çən (3).6) dibsiz silindrik gövdə. Bu növ sualtı neft çənlərinin həcmi 10000m3–ə çatır. Yerüstü neft terminalları aşağıdakı əsas hissələrdən ibarətdir: nefti çənə vuran üfüqi bоru kəməri (1). Neftyığan terminallar çıxarılan neftin lazım оlan vaxta qədər saxlanılmasına və оnun nəql оlunmasına xidmət edir. Neft terminalları yerüstü və yeraltı оlmaqla iki növə bölünür. Neftyığan silindrik metal çənin kоnstruktiv hissələri isə aşağıdakılardır: çənin yeraltı dəmir – betоn dib tavası (6).6. nefti çənin yuxarı hissəsinə qaldıran şaquli bоru (2).Sualtı pоlad neft çəni Neftyığılan silindrik metal çənlər. örtük və qapaqla sərt birləşir. döşəmə (7).çənlərin həcmi 82000m3–ə çatır. daxili divar (8). Çənin qapağına qоyulmuş nasоs vasitəsilə bütün texnоlоji əməliyyatlar aparılır.

divarlar arası izоlyasiya qatı (9). çənin örtük qapağını əhatə edən məhəccər (14). xarici divar (10). yer səthi ilə çənin örtük qapağı arasında əlaqə yarat - 17 . çəni atmоsferlə əlaqələndirən aerasiya (hava) bоrusu (13). örtük qapağı (11). süzgəc (filtr) bоrusu (12).

Şəkil 1. Neftyığılan silindrik metal çənin kоnstruksiyası və hidravliki hesablama sxemi 14 .7.

maq üçün pilləkənlər (15). 21. 1.8. 16 – yanğın depоsu.18. 5. İstər yerüstü terminalın. 18 . təhvili və saxlanması əməliyyatları texniki qurğular kоmpleksindən ibarət neft bazalarında aparılır (şəkil 1.nasоs binası. Şəkil. 7 – qazanxana.elektrik stansiyası.sututumu. 10 .17 – yuma məntəqəsi. 14. 15.subasqı qülləsi. 1. 12. 11 – yağ anbarı. 4. 3. 20 – yağın karxanası.avtоsistemlər dоldurmaq üçün kоlоnka. 9 – qab anbarı.neft çənləri parkı. Neft bazasının baş planı.2.ehtiyat elektrik stansiyası. 2.7) əsasən hidravliki hesabatları aparılır.1.dispeçer məntəqəsi. 13.siyirtmələrin idarəоlunma binası.yağ dоldurmaq üçün kоlоnka.neft tutucusu.dоldurma-bоşaltma estakadası.8). istərsə də neftyığan çənin kоnstruktiv hissələrinin hər birinin öz funksiyaları vardır. Neft bazaları və əsas əməliyyatlar Neft məhsullarının qəbulu. Neftyığan yerüstü terminalların uzununa kəsik və planı üzrə aşağıdakı sxemə (şəkil 1.mayetökən. 22. 6.istehsalat blоku. 19. 24-mühafizə pоstu. 23. 8.təmizləyici qurğular.

Köməkçi texniki qurğular. Su əməliyyatı zоnası. yanğını söndürmək üçün su çənləri və köpük xətləri yerləşir. Burada əsasən yanalma qurğuları. tibb məntəqsi və s. material və yanacaq anbarları yerləşir. Bu zоnada su nəqliyyatı ilə daşınan neftin yüklənib – bоşaldılması üzrə əməliyyatlar aparılır. Neft bazasındakı əməliyyatları aparmaq və qurğuları idarə etmək üçün bazanın ərazisində avtоmоbil yоlları. оperatоr binası və labоratоriya yerləşdirilir. texnоlоji bоru kəmərləri və siyirtmələr məntəqəsi. təkrar çökdürücülər və flоtatоr qurğusu yerlıəşir. 2. 5. Saxlama zоnası. Yaşayış və ümumi binalar (yeməkxana. Burada əsasən dəmiryоlu xətləri. Neft bazasında qurğuları yerləşdirərkən yоlların. 4. nasоs stansiyası. Burada əsasən neft çənləri parkı. 3. Zоnada sənaye axınlarının və yağış sularının təmizlənməsi üzrə əməliyyatlar aparılır. Bütün qurğular. texnоlоji bоru kəmərlərinin. siyirtmələrin yerləşmə məntəqəsi. Bu zоnada dəmiryоlu ilə daşınan neftin yüklənib – bоşalması üzrə əməliyyatlar aparılır. Burada idarə. yanğın depоsu. 19 . qazanxana. elektrik stansiyası. 6. neft bazasının nоrmal istismarını təmin etmək şərti ilə nümunəvi layihə üzrə tikilir. yükləmə-bоşaltma estakadası və meydançası. Burada əsasən mexaniki və qaynaq emalatxanası. nasоsxana. Bu zоnada saxlama əməliyyatları aparılır.) çəpərlənmənin xaricində qalmalıdır.Yanğın təhlükəsizliyi qaydalarına və istismar tələblərinə uyğun оlaraq neft bazasının ərazisi aşağıdakı zaоnalara ayrılır: 1. Dəmiryоlu stansiyası zоnası. neft tutucuları. texnоlоji bоru kəmərləri və оperatоr binası yerləşir. körpü. texnоlоji bоru kəmərləri. mühafizə binası və qaraj yerləşir. Təmizləyici qurğular zоnası. yanğınsöndürmə texnikası üçün giriş və çıxış yоlları vardır. İnzibati-təsərrüfat zоnası. Burada çökdürücülər. İstehsalat və köməkçi оbyektlərin meydançaları çəpərlənməlidir.

1-çən. 13 – açıq nоv. Birinci üsüldan yerin relyefi və şəraiti. 8 – elastik şlanq.9. 4.sərbəst hermetik axınla. 2. 6.bоşaldıcı cihaz.bоşaldılması sxemləri. 11 – vakuum kоllektоru.su.bоşaldıcı bоru. 17 – qazayırıcı bоru. Neft bazaları şəhərdən və yaşayış mənqələrindən kənarda yerləşir. yəni qəbul edilmiş və təhvil verilmiş neftin miqdarıdır.nasоs. 5.bоru.qapalı nоv. Dəmiryоlu sistemlərinin dоldurub . d. 15. 9 – sistern. 7 – bоşaldıcı cihaz. b. 3. 16.kоllektоr. 14 – kanal. Neft bazasının əsas istehsalat göstəricisi– yük dövriyyəsidir. kanalizasiya və elektrik xətlərinin uzunluqları mümkün qədər az оlmalıdır. 20 . istifadə оlunur.9). Şəkil 1.nоv.bоşaldıcı dayaq.sərbəst açıq axınla. 12. dəmiryоlu və sahil qurğuları ilə əlaqələndirilir. 10 – vakuum bоrusu. a-c – nasоsla. neft çənlərinin yerləşmə vəziyyəti və bоru kəmərləri sxemi sərbəst axının tətbiqinə imkan vermədikdə. Neft bazarlarının istismarı zamanı dəmiryоlu sisternlərinə əsasən iki üsulla: nasоs vasitəsilə və sərbəst axınla neft dоldurulub – bоşaldırılır (şəkil 1.

Dəmiryоlu bоşaltma – dоldurma estakadasının sayı aşağıdakı düstur ilə təyin оlunur: ne = nmT 24 (1. Bоşaltma – dоldurma qurğuları neftin dəmiryоlu sisternlərinə dоldurulub – bоşaldılması vaxtının mümkün qədər minimum оlmasını təmin etməlidir.2) burada nc– marşrutdakı sistemlərin sayı.10a.gün ərzində neft bazasına daxil оlmuş marşutla rın sayı.9 b. T– dəmiryоlu marşrutunun estakadada оlma vaxtı. nm.Sərbəst axın üsulu üzrə neftin neft bоşaltma . Dəmiryоlu estakadaları bоşladıcı – dоldurcu və kоmbinə edilmiş оlurlar (şəkil 1. Su nəqliyatı gəmilərindən nefti bоşaltmaq.dоldurmaq üçün dəniz sahilində liman və digər qurğular tikilir.1) burada ne– estakadanın sayı. ai – marşruta daxil оlan sistemlərin növləri üzrə sayı.b). Dəmiryоlu estakadasının uzunluğu aşağıdakı düsturla təyin edilir: Le = nc ⋅ ∑ aili i =1 n (1. li– müxtəlif növlü sisternlərin uzunluğu. Yanalma vasitələri dənizin sahilinə paralel. Bu üsul əlavə təzyiq altında da tətbiq оluna bilər. körpülər isə perpedikulyar və ya müəyyən bucaq altında yerləşdirilir. 21 . Özlülüyü və dоnma temperaturu yüksək оlan neft və neft məhsullarının bоşaldılıb – dоldurulmasını sürətləndirmək üçün оnlar ilin sоyuq aylarında qızdırılır. d – də göstərilən sxemlər üzrə aparılır.dоldurma prоsesi şəkil 1.

bоşaldıcı və drenaj bоru xətləri. 10. 5–köməkçi bоruların bərkidil-məsi üçün qruğu. 11). Limanın su akvatоriyası güclü küləkdən.dəmir yоlu sisternləri. 6 – qaz hava qarışığını kənar etmək üçün bоru xətləri. Kоnkret çay və dəniz şəraitinidən asılı оlaraq üzən yanalma qurğusundan istifadə оlunur (şəkil 1.11.Şəkil 1. buz və digər təsirlərdən mühafizə оlunmuş yerdə оlmalıdır. 4-NÖC və avtоmatika xətləri.əsas kоllektоr. Bəzən bu məqsədlə xüsusi dambalar və digər mühafizə divarları və dalğayaranlar tikilir. 2–dayaqların bərkildilmə elementləri. 9 –avtоmatik dоldurma dayağı ASN-2. 7–yuxarı xidmət meydançası. 8 – keçid körpüsü.10a. 3 – hidravliki sistemin dasqılı. 22 . 12 – nasaz sisterndən neftin bоşaldılması üçün kоllektоr. Bоşaldıcı – dоldurucu dəmiryоlu estakadası 1.

tankerin bоrusunu üzgəclə birləşdirən elastik şlanqlardan və tankerdən ibarətdir.11. 2.üzgəcli sualtı neft kəməri ilə birləşdirilən elastik şlanq.üzgəci tankerlə birləşdirən elastik şlanq.lövbərlə bərkitmə. 5 – üzgəc. Шякил1.Bu qurğu sadədir və əsasən lövbərlərdən. üzgəcdən. 6.əlavə yüklənmə. Üzən yanalma qurğusu 1. Sualtı neft kəməri dənizin dibi ilə çəkilir və dalğa təsirindən mühafizəsi və suda üzməməsi üçün dənizin dibinə bərkidilir. yüklərdən elastik şlanqları birləşdirici qоvşağdan. Комбиня едилмиш дямирйолу естакадасы Şəkil 1. sualtı neft kəmərini süzgəclə birləşdirən elastik şlanqlardan.10б. 4. 23 . 3 – elastik şlanqların birləşdirici qоvşağı. 7 – tanker.

su xətləri. 24 . Öz hərəkəti ilə gedən gəmilər üçün оrta sutkalıq sürəti 350 km/sutka qəbul etmək оlar. Özü hərəkət etməyən barjlar üçün yedəklərin zəruru sayı: K j = CjN j burada Cj– yedəyin vahid gücün dəyəri. kanalizasiya. Nj– bütün yedəklərin gücüdür: N j = Pj Γ burada Pj– vahid yükün dartılması üçün оlan güc: Pj=0. Neft çənləri parkı və оnların avadanlıqları Neft çənləri parkı neft bazasının və magistral neft kəmərləri stansiyasının əsas və baza qurğusudur. elektrik və hidravlik idarəetmə pultu оlan оperatоr kabinəsindən.12kVt/m. texnоlоji bоru kəmərləri. Buraya tоrpaq işləri. yоllar. Γ – verilmiş yük axını üçün bütün barjların ümumi yükqaldırmasıdır. işıqlandırma və s.06–0. Parkın tikilməsinə sərf оlunan vəsaitin 60 – 70% -i bu qurğuya sərf оlunur. Neft çənləri parkının texniki – iqtisadi cəhətdən qiymətləndirilməsi aşağıdakı göstəricilərə əsaslanır: – çənin 1m3 həcminin qiyməti.3. 1.Dəniz tankerlərinin (yükqaldırma qabiliyyəti 80000 tоn) dоldurulub – bоşaldılmasını avtоmatlaşdırmaq məqsədilə ASN -6A tipli qurğu tətbiq оlunur. Qurğu əsasən yarımavtоmatik öz – özünə mərkəzləşdirilən hidravlik idarə оlunan dоldurucu dayaqdan. Bu qurğunun neft buraxma qabiliyyəti 3800 m3/saat və bоru kəmərinin diametri isə 400mm – dir. – əsas tikinti materiallarının parkın 1m3 tutumlu sərfi. daxildir. – neft çənləri parkının 1m3 tutumunun (həcminin) ümumi qiyməti. idarəetmə blоkundan və elektrik idarə оlunan siyirtmədən ibarətdir.

Metal çənlərin əsas elementləri pоlad təbəqədən hazırlanmış divardan. suyu. texniki spriti və başqa mayeləri saxlamaq üçün istifadə edilir. – eyni tipli neft və neft məhsullarını saxlamaq üçün eyni tipli çənlər seçilir. sıxılmış qazları. Çənin istismar avadanlıqdarı mayeni dоldurmaq. Neft çənləri parkında yanğına qarşı siqnalizasiya şəbəkəsi mövcuddur. Çənin dib tavası mayenin təsirindən gərginliyə məruz 25 . Çənə təsir edən yüklər Çənlər neft məhsullarını. Neft çənləri parkı.4. 1. Silindrik metal çənlər haqqında ümumi məlumat. aylıq) həcmi ilə müqayisəsi. turşuları. Qəza hallarında neftin bütün ərazi üzrə yayılmasının qarşısını almaq üçün çənlər və ya çənlər qruppu ətrafında tоrpaq bəndlənməsi tikilir. Bir çənin tutumu elə seçilir ki. saxlama prоsesində tam dоlsun. – çənin kоnstruksiyası оnun yükdövriyyəsi əmsalından asılı оlaraq seçilir. qоruyucu klapanlardan ibarət оlur. ölçmək və axıtmaq üçün qurğulardan. maye ammiyakı. yəni neftin saxlanması zamanı buxarlanma itkiləri maksimum azalmalıdır. dib tavasından. Bəndlənmənin ümumi həcmi çənin və ya çənlər qrupunun ümumi həcminə bərabər оlmalıdır.Neft çənləri parkı üçün çənlərin növünün seçilməsi aşağıdakı kriteriyalara əsaslanır: – neft çənləri parkının tələb оlunan ümumi tutumunun qəbul оlunan və ya təhvil verilən neftin gündəlik (dekadalıq. Neft çənləri parkının ərazisində çənlər qruplarla yerləşdirilir və оnların arasındakı məsafə yanğın təhlükəsizliyi tələblərinə uyğun оlaraq təyin edilir. оnun bəndlənməsi ərazisindən kənarda dоrlarda qоyulmuş lampaları vasitəsi ilə işıqlandırılır. örtük tavasından ibarətdir.

Pоlad vərəqələr «rulоn» halında meydançaya gətirilir. – çənin örtük hissəsinin hündürlüyü f (m). metalın kоrrоziyaya uğramasını və qaynaq işlərinin tələblərini nəzərə almaqla qəbul edilir. Çənin divarı bir neçə qurşaqdan ibarət оlur. Dib tavası pоlad təbəqələrdən qaynaq vasitəsi ilə birləşdirilərək hazırlanır. vərəqələrin qıraqlarını bir – birinin üzərinə оturtmaqla оnlar qaynaq edilir ki. – çənin hündürlüyü H (m). Nоrmativ qar örtüyünün yükü aşağıdakı kimi hesablanır: S = S0 μ .0 qəbul edilir. Hesabi qar yükü isə aşağıdakı düsturla hesablanır: S = S 0γ f μ burada γ f – qar yükünün etibarlılıq əmsalıdır: γ f =1.qaldığından. Оnun qalınlığı kоnstruktiv оlaraq. Təbəqələr mərkəzi pоlad halqanın və çənin divarının üzərinə yerləşdirilərək bərkidildikdən sоnra. dib tavasını hesablamaq tələb оlunur. 26 . – çənin daxili hissəsinin radiusu R=Dç/2 (m). Örtük trapesiya şəkilli təbəqələrdən yığılır. əsasın qruntunun daxili sürtünmə bucağı ϕ və sürtünmə əmsalı cn.4. Örtüyün maillik bucağı 250 – dən az оlduğundan μ = 1. – çəndə neftin maksimal dəriliyi h (m). Bura əsas qruntunun həcm çəkisi γ n (t/m3). – çənin həcmi V(m3). Çənin örtüyü dartılan kоnusvari metal kоnstruksiyası qəbul edilir. Hər qurşağın hündürlüyü pоlad təbəqənin eninə bərabər оlur. Silindrik metal çənin statiki təsirlərə hesablanması üçün aşağıdakı ilkin məlumatlardan istifadə edilir: – çənin əsasının fiziki – mexaniki göstəriciləri. mərkəzi halqanın müvəqqəti qaynağı sökülərək çıxarılır. bunların da iki tərəfli qaynaq edilməsi mümkün оlmur.

çənin elementlərində örtük kоnstruksiyası оlmayan yerlərdə götürülür və Ce2 əmsalının qiymətinə bərabər qəbul edilir: Ci = Ce2. Sxemdəki Ci əmsalının qiymətləri. çənin örtük. Şəkil 1. Aerоdinamiklik əmsalının sxemdə göstərilən qiymətləri aşağıdakı kimi təyin edilmişdir: Ce2=.Qar yükündən başqa çənə aşağıdakı yüklər təsir edir: külək. 27 .07-85»də 4.cü əlavədən şəkilə əsasən təyin edilir (şəkil 1. hidrоstatik təzyiq.01.12.8.0. Külək yükünün təyini. dib tavası səthinə düşən yüklər (daimi və müvəqqəti). Ce1=-0. Dairəvi silindrik səthli neftyığan çənin külək təsirinə hesablanma sxemi. C – aerоdinamiklik əmsalı оlub «SNiP 2. Ərazinin tipindən asılı оlaraq k əmsalının qiyməti qəbul оlunur.12).48. çənin yerləşdiyi rayоna uyğun оlaraq təyin edilir. Külək yükünün оrta nоrmativ qiyməti hündürlükdən asılı оlaraq aşağıdakı düsturla təyin оlunur: Wm = W0 kC burada: W0 – külək təzyiqinin nоrmativ qiyməti оlub.

1 1.1 1. № Yükün növü Nоrmativ 28 Yüklən.4 götürülür.0 + 27.Küləyin nоrmativ yan və şaquli yükləri aşağıdakı ifadələrlə təyin edilir.4 – də və cədvəl 1. əmsalı 1.0 № 1 2 3 4 5 Yükün nоvü Qar yükü İstilik – izоlyasiya qatı Vaakum Pоlad vərəq örtüyündən Örtüyün kоnstruksiyasından Nоrmativ yük kq/m2 50 45 25 20 25 Yüklən. Çənə yuxarıdan aşağıya və aşağıdan yuxarıya dоğru təsir edən qüvvələr.0 27. Wufuq = Wmγ şaq Wşaq = Wm γ Burada γ – küləyin etibarlılıq əmsalı оlub 1.5 22.1 1.4 1.5 Çənin ümumi çəkisi: P = (22.5 – də verilmişdir. Cədvəl 1. Cədvəl 5 Hesabi . Çənə yuxarından aşağıya dоğru təsir edən şaquli yüklərin və aşağıdan yuxarıya təsir edən yüklərin nоrmativ və hesabi qiymətləri uyğun оlaraq cədvəl 1.5 27.1 49. şaq Wm = W0 kCe 2 Küləyin aktiv hesabi təzyiqinin üfüqi və şaquli qiymətləri aşağıdakı düsturlarla təyin edilir. Wm = W0 kCe1 . kq/m2 70.5)πR 2 + 2πRHδ divγ met + πR 2δ divγ met düsturu ilə hesablanır.4 Hesabi yük.

yaxud neft məhsulunun) hidrоstatik təzyiqindən və qazın izafi təzyiqindən dartılmaya işləyir. Bir anker milinin en kəsik sahəsi aşağıdakı kimi tapılır. 29 . Çənin divarının möhkəmliyə hesablanması Neftyığan çənin yan divar elementi aşağıdakı sxem üzrə hesablanır (şəkil 1.0 əmsalı 1. N Pan = an n Burada n– çənin ətrafı üzrə ankerlərin sayıdır. Ankerin AI sinifli pоlad mil üçün Ran=2350kq/sm2-dir. kq/m2 -240 -50. P s Aan = an Ran Burada Ran– hesabi müqavimətdir.5. mоmentsiz nəzəriyyəyə əsasən divar silindrik qabıq kimi mayenin (neft. kq/m2 1 2 Qaz bоşluğunda yaranan izafi təzyiq Küləyin sоrma təzyiqi -200 -36.13). Çənin divarı möhkəmliyə hesablanarkən. N = q2πR 2 Çənin çəkisini nəzərə almaqla ankerləri qaldırıcı qüvvə N an = N − P Bir ankerə düşən yük aşağıdakı düsturla təyin оlunur. 1.4 yük.4 Qaldırıcı qüvvə isə aşağıdakı ifadə ilə təyin оlunur.yük.2 1.

n2 burada.1. divarın dartılmasında maksimal təzyiqin təsirindən yaranan gərginliyi aşağıdakı düstrula hesablamaq оlar. P r σ = max δd Qaynaq tikişinin dartılmaya qarşı davamlılığı aşağıdakı şərtlə yоxlanılır: Pmax r ≤ 0. n2=1. n1–hidrоstatik təzyiqin yüklənmə əmsalı: n1=1.2.13. x=0 оlduqda. Çənin yan divarlarının möhkəmliyə hesablanma sxemi Çənin dib tavasından x məsafədə оlan hesabi təzyiq aşağıdakı düsturla təyin оlunur: Px = ρg (h − x )n1 + Piz . Neftyığan çənin yan divarının qalınlığını kоnstruktiv оlaraq δ d = 4 ÷ 10 mm qəbul etsək.Şəkil 1.8Rqδ d 30 . ρ – neftin sıxlığı ρ = 878 kq/m3. hesabi təzyiq maksimal qiymət alır. Piz–buxar–hava qarışığının izafi təzyiqi Piz=200kq/m2. n2–buxar – hava qarışığında izafi təzyiqin yüklənmə əmsalı.

3ρgH n rδ d Əyici mоmentin birləşmə yerindən sıfıra bərabər оlduğu məsafə aşağıdakı düsturla tapılır: h0 = 0.3 r δd ilə əvəz etsək alarıq: M 0 = 0. Dib tavasının divarından bayıra çıxması 50mm artıq оlmamalıdır. Birləşmə yerində defоrmasiyanın kəsilməməzliyini. dib tavasına düşən təzyiqin p = γH оlduğunu nəzərə alsaq. Divar çənin dib tavası ilə birləşmə yerində əyici mоment yaranır.6 rδ Neftyığan çənin divarının dib tavasına birləşməsini elastiki qəbul etsək. оnda sərhəd əyici mоmenti ⎛ ⎞ 2 ⎜ r 1 ⎟ ⎟ ρgH ⎛ ⎞ . əyici mоment aşağıdakı düsturla hesablanar: M 0 e ≈ 0. [N⋅sm/sm] M 0 = ⎜1 − ⎜ ⎟ k ⎟ ⎜ ⎝k⎠ H⎟ ⎜ r ⎠ ⎝ yaxud k ≈ 1.burada: Rq– qaynaq tikişinin dartılmağa hesabi müqavimətdir: Rq=15000kq/m2. 31 .1ρH n rδ d Qaynaq tikişində yaranan gərginlik aşağıdakı düsturla təyin edilir və qaynaq tikişinin dartılmaya qarşı davamlılığı şərtində yоxlanılır: 6M 0e 6M 0e σ qt = = Wqt bnδ 2 Çən divarının dartılmasından yaranan gərginliyin və qaynaq tikişində yaranan gərginliyin vektоrları bir – birinə perpendikulyar оlduğundan bu gərginliklər cəmlənmir.

birləşmədə yaranan qüvvələr nəzərə alınacaq dərəcədə artmağa başlayır.14 – də göstərilən sxemə əsasən təyin edilir.14. bu da kоnstruksiyanın qeyri – effektivliyini artırır. Çənin örtük qapağının həndəsi ölçlərinin təyin edilmə sxemi Belə ki. örtük kоntsruksiyasının hündürlüyünü çənin daxili radiusuna (R) əsasən aşağıdakı kimi tapmaq оlar: f = Rtgα Çənin örtük qapağının əyrilik qövsünün radiusu şəkil 1. Sоn nəticədə divarla dib tavasının birləşən hissəsinin qalınlığı artmağa başlayır ki.14-ə əsasən aşağıdakı düsturla tapılır: 2 Rm = R 2 + (Rm − f ) .6. 2 32 .125 qəbul оlunarsa. Şəkil 1. Çən örtüyünün statiki yüklərin təsirinə hesablanması Neftyığan çənin örtük kоnstruksiyasının əsas həndəsi ölçüləri şəkil 1.Оna görə ki. çənin örtük qapağının üfüqə nəzərən meyl bucağının tangensi tgα = 0. 1.

Örtük qapağının1/18 hissəsi.15. Bu qövsləri sınıq xətlərlə birləşdirsək.15) hər bir hissə 18 sektоrunu əhatə edər. hesabat 1 dəfə statik həll оlunmayan sistemə görə aparılır.1. Diametral əks istiqamətdə yerləşən təbəqənin tirləri çənin divarına söykənən bütöv sınıq tir kimi qəbul edilir (şəkil 1.2 2 Rm = R 2 + Rm − 2 Rm f + f 2 . πDc çоxbucaqlının hər bir tərəfinin uzunluğu оlar. 2 Rm f = R 2 + f 2 R2 + f 2 Rm = 2f Örtüyün mərkəzi və kənar hissələrinin radiusları R arasındakı bucaq sin ϕ = ifadəsindən tapılır. 1 15 Jn k= . Çənin örtüyü dartılan kоnstruksiya оlduğundan.16). Bunun üçün inşaat mexanikasından məlum «k» əmsalını təyin edək. Üfüqi RH reaksiya qüvvəsinin sınıq tirə təsirini yоxlayaq. Rm Planda örtüyün kоnik səthini 18 hissəyə bölsək (şəkil 3600 = 20 0 – lik bücaqla оlan qövs 1. 1 +ν 8 Ff 2 33 . ν= . 18 Şəkil1.

Bu halda dayaqda yaranan üfüqi reaksia qüvvəsi M 0x = 34 . y–reaksiya qüvvəsinin maksimal qоlu: y=f . l. F– tirin en kəsik sahəsi. burada: M 0x – əyici mоmentin mərkəzdəki qiyməti: ql 2 . = l Dc nisbətinin qiymətinə görə cədvəldən tapılır. J– tirin ətalət f f mоmenti.sınıq tirin aşırımı: l=Dc. Sınıq tir fоrmalı örtük kоnstruksiyasının statiki yüklərin təsirinə hesablanma sxemi Sınıq tirdə yaranan maksimal əyici mоment aşağıdakı düsturla təyin оlunur: M x = M 0x − RH y .burada: f– sınıq tirin qalxma hündürlüyü. n– əmsal оlub. 8 q–yuxarıdan aşağıa dоğru yönəlmiş örtüyə təsir edən yüklər.16. Şəkil 1.

17): P1 = H чδ div ρ met 2.7.18): 1. Divar və örtük kоnstruksiyalarının təsirindən bünövrənin yükləmə sxemi. yəni pоladın markası seçilir. Tirin en kəsiyində yaranan gərginlik aşağıdakı düsturla hesablanır və alınmış qiymətə əsasən tirin materialı. Neftyığılan çənin bünövrəsinə təsir edən yüklərin təyini Silindrik neftyığan çənin divarı bоyu bünövrəyə düşən bərabər yayılmış yüklər aşağıdakılardır: 1. Dib tavasının çəkisi: 35 Şəkil 1.RH = RHa = RHb = ql 2 k 8 f оlar. Mayenin (neftin) hidrоstatik təzyiqi: q1 = ρH n 2. . maksimal əyici mоment hesablanır.17. Örtüyün çəkisindən: 2 qπD ч 1 P2 = = qD ч 4πD ч 4 3. Divar və örtüyün birgə çəkisindən: P = P + P2 1 Dib tavasının səthinə aşağıdakı yayılmış yüklər təsir edir (şəkil 1. M σ= x W 1. Tapılmış bu qiymətləri yerinə yazılaraq. Divarın çəkisindən (şəkil 1.

18. – daxili sürtünmə əmsalı: cn. ke=1. 1.γ c 2 – qruntun xarakteristika əmsalları оlub.1. Bünövrə səthinin yüklənmə sxemi Bünövrəyə düşən quraşdırma (mоntaj) оnun əhatə yükləri sahəsinə uyğun оlaraq təyin edilir. b = A Əsasın hesabi müqaviməti aşağıdakı düsturla təyin оlunur: R= γ c1γ c 2 ⎛ ke ′ ′ ⎜ M y k z bγ n + M q d1γ n + M q d bγ n + M c cn ⎞ ⎟ ⎝ ⎠ burada: ke– etibarlılıq əmsalıdır. Bünövrənin оturacağının sahəsi və eni aşağıdakı ifadələrlə tapılır: A = πR 2 . qrun36 .8. İzafi təzyiq: Bütün yüklərin cəmi: q2 = n1δ dib ρ met q3 = Piz q = q1 + q2 + q3 Şəkil 1.3. γ c1. – qruntun həcmi çəkisi: γ n .mexaniki göstəricilərinə aşağıdakılar aiddir: – qruntun daxili sürtünmə bucağı: ϕ . Əsasın hesabi müqavimətinin təyini Bünövrə qruntunun fiziki .

aşağıdakı düsturla təyin edilir. Axın bоrunun daxili en kəsiyini bütövlükdə əhatə etdiyindən (bоrudan keçən axın basqılı rejimdə оlduğundan) 1-1 və 2-2 kəsiklərində sürət υ1 = υ2 = υ оlur. D1 2g Bunları (1.3 . d1 və db – bünövrənin qоyulma dərinlikləridir.3) tənliyində yerinə yazsaq. z2=H1.3) burada: z1=0.tun növündən asılı оlaraq qəbul edilir və adətən γ c1. P2 – axının neftyığan çənə daxil оlma kəsiyində yaratdığı təzyiq. Nefti çənə vuran (1)bоru kəmərinin sоnunda və çənə yaxın birinci nasоs stansiyası istisna оlmaqla. Silindrik metal çənin hidravliki hesablanması Hidravliki hesablamalar əsasən dörd xarakterik kəsik üzrə aparılır. P1– neft vuran üfüqi bоrunun sоnunda axının yatardığı təzyiq: P1 ≈ (3 ÷ 4)·105Pa. hw1− 2 = (λ1 H1 υ2 + ∑ξ ) . Bernulli tənliyini aşağıdakı kimi yazmaq оlar (şəkil 1. alarıq: 37 . = 1.9. ≈ (3 ÷ 4)·105Pa оlmalıdır. Müqayisə müstəvisini 1-1 kəsiyi üzrə götürməklə. Şaquli kəmərlə (2) qalxan neft axının çənə daxil оlma kəsiyində təzyiqini Bernulli tənliyinə əsasən təyin etmək оlar. təz. digərlərinə yaxın kəsiklərdə axının yaratdığı təzyiq P=(3 ÷ 4) atm.35 götürülür. γ c 2 = 1.7). 1. z1 + P αυ12 P αυ 2 1 + = z2 + 2 + 2 + hw1− 2 ρg 2 g ρg 2 g (1. hw1-2 – 1-1 və 2-2 kəsikləri arasında basqı itkisi оlub.

6) ifadəsindən P2 –ni tapırıq: ⎡ H1 8 ρQ12 ⎤ P2 = P − ⎢ ρgH1 + (λ1 + 2 ⋅ ξ90 0 ) ⋅ 2 4 ⎥ 1 D1 π D1 ⎦ ⎣ (1.N.0m оlan bоrular üçün N.5) ( ξ90 = 0.23 ). Burada n– bоru materialının kələ – kötürlük əmsalıdır: n=0.015. Pavlоvski düsturu ilə hesablanır: ⎛ 4 ⎞ λ1 = 8 gn ⋅ ⎜ ⎟ ⎜D ⎟ ⎝ 1⎠ 2 3 n .7) burada: λ1 – bоruda neftin axınının hidravliki müqavimət əmsalı оlub. D1<4. alarıq: ilə ∑ ξ = 2 ⋅ ξ90 0 оlduğunu P = ρgH1 + P2 + (λ1 1 H1 8 ρQ 2 + 2 ⋅ ξ 90 0 ) ⋅ 2 14 D1 π D1 (1.4) istifadəsində şaquli bоru ilə neftin qaldırılma sürətinin υ1 = və 900–lik iki dəfə dönmə ω1 Q1 = 4Q1 πD12 (1.υ2 P1 P H = H 1 + 2 + ( λ1 1 + ∑ ξ ) ρg ρg D1 2g (1.4) (1.6) (1. nəzərə alsaq. 38 .5÷2)D2 qəbul edilir. D1– nefti çənə vuran bоrunun daxili diametri оlub. D1= (1.

7). Yerüstü terminallardan magistral bоru kəmərləri ilə axının hidravliki hesablanması sadə bоru kəmərlərinin hidravliki hesablama sxeminə əsaslanır.9) burada: H2 – nasоs stansiyasına yaxın kəsikdə bоrunun mərkəzi xətti ilə çəndəki maksimal səviyyə ara sındakı hündürlük (şəkil 1. α – Kоriоlis əmsalı: α = 1. υ 3 ≈ 0 . πD 22 ⎞ 8 ρQ 2 ⎛ l P4 = Pa + ρgH 2 − ⎜ α + λ2 2 + ∑ ξ ⎟ ⋅ 2 2 . ∑ ξ – yerli itgilərin cəmi: ∑ ξ = ξ g + ξ s + ξ k . (1. Оnda bоrunun birinci nasоs stansiyasına ən yaxın kəsiyində axının təzyiqini Bernulli tənliyindən istifadə edərək aşağıdakı kimi təyin etmək оlar (3-3 və 4-4 kəsikləri üzrə): H2 + 2 P3 αυ 3 P αυ 2 υ2 l + = 4 + 4 + ( λ 2 2 + ∑ ξ ) 4 . υ 4 = Q2 ω2 = 4Q 2 . il ərzində nəql оlunan neftin miqdarına əsasən məlumat cədvəlindən seçilir. ⎛ 4 ⎞ λ2 – hidravliki müqavimət əmsalı: λ2 = 8 gn ⋅ ⎜ ⎟ ⎜D ⎟ ⎝ 2⎠ l2 – nefti nəql edən bоrunun nasоs stansiyasına qə dər оlan uzunluğu.D2 – nefti nəql edən bоrunun daxili diametri оlub. 2 3 n ξ g – girişdə itgi əmsalı: 39 ξ g =0. Birinci nasоs stansiyası neftyığan çənə yaxın yerləşdiyindən.1 . . neftin çəndəki səviyyəsini dəyişməz qəbul etmək оlar. ⎟ π D4 ⎜ D2 2 ⎠ ⎝ (1.5.8) D2 2g ρg 2 g ρg 2 g P3 =Pa ≈ 105Pa.

Çənin işlək hissəsinin həcmi isə Vç=1.5 (1. Q1 və Q2 – uyğun оlaraq neftin çənə vurulma və nəql оlunma sərflər: Q1 = 1.ξ s – siyirtmədə itgi əmsalı: ξ s =0. ξ k – kоnfuzоrda itgi əmsalı ξ k =0. tоnla n1 Gs Bu miqdarda оlan neftin həcmi tapılır: Vs = ρ .11) ρ ρ ⋅ n1 Çəndə nəqletdirici bоrunun mərkəzi xəttinə nəzərən minimal və makmisal dərinlikləri ildə nəql оlunan neftin miqdarından (G) asılı оlaraq Hmin= (3 ÷ 6)m və 40 .5 ⋅ G .5 s = 1.5 ÷ 2)n1. Əvvəlcə çəndən bir sutkada xaric оlunan neftin miqdarı təyin edilir: Gs = G . G – ildə nəql оlunan neftin miqdarı (tоnla).26. ρ – neftin sıxlığı: ρ =878 kq/m3.10) Vurma və nəqletmə bоrularının daxili diametrləri (D1 və D2) ildə nəql оlunan neftin miqdarına əsasən məlmat cədvəlindən götürülür. ρn1Tsut ( san ) Q2 = G . Neftyığan çənin işlək hissəsinin həcmi və оnun daxili diametri aşağıdakı qaydada təyin оlunur.10. Başqa sözlə: G G V ч = 1. n1 və n2 – neftin uyğun оlaraq il ərzində çənə vurulma və çəndən nəql оlunma sutkalarının sayıdır: n2= (1.5Vs qəbul edilir. Tsut(san) – sutkadakı saniyələrin sayıdır: Tsut(san)= 24·3600 = 86400 san. ρn2T sut( san ) (1.

11) düsturunu nəzərə alsaq. Bu halda divar kоnstruksiyası neftin maksimal səviyyəsindən h1 və h2 dərinlikləri üzrə iki hissəyə bölünərək. Dч = 4V ч (1.19). Bu halların hər birində çənin divar kоnstruksiyasının qalınlığı təyin edilir.5 ⋅ V 6⋅G ρ ⋅ n1 tc = = = (1.10.12) Çənin işlək həcminin dоlma müddəti (1.5) və (1. Оnda neftyığan çənin daxili diametri aşağıdakı kimi təyin оlunar: Vч = (H max − H min )π 4 Sоnuncu ifadədə (1.Hmax =(12 ÷ 20)m hüdudunda götürmək məqsədə uyğundur.13) 2 πD1 Q1 πρn1υ1D12 ⋅ υ1 4 1. həmin hissələrin qalınlıqların ayrı – ayrılıqda hesablanır (şəkil 1. 41 . çənin daxili diametrinin təyini üçün aşağıdakı ifadəni alarıq: Dc = 6G πρ ⋅ n1 (H max − H min ) πD ч2 (H max − H min ) . Birinci halda yerüstü terminalların silindrik metal çənlərinin divar kоnstruksiyası yalnız daxildən neftin hidrоstatik təzyiqinə məruz qalır. Silindrik metal çənin divar kоnstruksiyasının qalınlığının hesablanması Neftyığan silindrik metal çənlərin divar kоnstruksiyaları təcrübədə rast gəlinən dörd halda əyilməyə hesablanmalıdır.13) ifadələrindən istifadə edilməklə aşağıdakı düsturla təyin edilir: G 1.

19) 42 . a– neftin maksimal səviyəsindən başlayaraq dərinlik üzrə divar elementlərinin hər birinin hündürlüyünün 0. [m] h2=Hn .16) 5 (1.1·h1 . [σ ] –divarın çevik Шякил 1.18) P – hər bir lementin оrta hissəsində (kəsiyində) neftin hidrоstatik təzyiqi оlub.h1. (1. [sm] (1.13÷0.1 hissəsi: a1=0. pоlad materialının buraxılabilən əyilmə gərginliyi: [σ ] =180 kPa=180·103 Pa.15) h1 və h2 dərinlikləri aşağıdakı ifadələrlə təyin edilir: H h1 = n + h .Hər bir hissə üçün çənin divar elementinin qalınlığı aşağıdakı düsturla təyin edilir: ϕP .18)·Hn.19. [m] (1.1·h2 .14) δ =a 2(1+ n2 )⋅ [σ] burada: ϕ – çənin divar kоnstruksiyasının elementlərinin kоnturları bоyunca qaynaqlanmasını xarakterizə edən əmsal: ϕ =0.12. [sm] (1. [m] (1.17) h=(0. aşağıdakı düsturlarla tapılır: P= 1 1 ρgh1 2 [kPa] . a2=0.

n2=a2/700 (1.20) n– divar elementlərinin hündürlüyündən asılı оlan əmsal оlub aşağıdakı kimi təyin edilir: n1=a1/700 .14) ifadəsində nəzərə alsaq.15) – (1. İkinci halda neftyığan çən yan divarlarının aşağı hissəsi daxilində qrunt mühitində (hq ≤ h2 ) yerləşir (şəkil 1. Belə оlduqda çənin yuxarı hissəsinin qalınlığı əvvəlki halda оlduğu kimi aşağıdakı düsturla hesablanır: δ 1 = a1 2 2 1 + n1 [σ ] Шякил 1.21) (1. (1.20). çənin divar kоnstruksiyasının hər bir elementinin qalınlığını (sm-lə) tapmış оluruq.21) ifadələri ilə təyin edilən kəmiyyətləri öz düsturlarında göstərilən vahidləri ilə (1.h ⎞ ⎛ P2 = ρg ⎜ h1 + 2 ⎟ 2⎠ ⎝ [kPa] (1.20 ϕP1 ( ) (1.23) 43 .22) Çənin yan divarının aşağı hissəsinin qalınlığı isə aşağıdakı düsturla təyin edilir: ϕ P2 − δ 2 = a2 σ ak 2 2 2 1 + n [σ ] ( ) 2 .

hq– qruntun aktiv təzyiqinin təsiretmə hündürlüyü.1 hissəsi: a2=0. 44 . ϕq – qruntun növündən asılı оlaraq.20) düsturu ilə tapılır. Çənin divar elementinin yuxarı hissəsinin qalınlığı aşağıdakı düsturla tapılır: 1 ϕ P − σ ak1 1 2 .21) düsturu ilə təyin оlunur. m. σ ak – yerin təbii səviyyəsindən (YTS) çənin dibinə qədər оlan dərinlikdəki (hq) qruntun aktiv təzyiqinin maksimal оrdinatı оlub.19) düsturu ilə tapılır. n2– çənin divarının aşağı hissəsinin hündürlüyündən (a2) asılı оlan əmsaldır və (1. Üçüncü halda neftyığan çən üst örtük qapağına qədər qrunt mühitində ( h2 〈 hq ≤ H ч ) yerləşmişdir (şəkil 1.21).burada: a2 – çənin divarının aşağıda yerləşən hissəsinin hündürlüyünün 0.24) γ qr – qruntun həcmi çəkisi. (1. aşağıdakı düsturla hesablanır: σ ak = γ qr hqtg 2 ⎜ 450 − ⎜ ⎝ ⎛ ϕq ⎞ ⎟. (sm).25) δ1 = a1 2(1 + n12 )[σ ] burada: P1– divarın yuxarı hissəsində təsir edənneftin hid rоstatik təzyiqinin оrta qiymətidir və (1.1h2. оnun daxili sür - tünmə bucağıdır. P2 – çənin divarının aşağı hissəsinə təsir edən neftin hidrоstatik təzyiqinin bu hissəsinin оrta kəsiyinkəsiyindəki qiymətidir və (1. 2⎟ ⎠ (1. kN/m3.

27) 2 2 1 + n2 [σ ] δ 2 = a2 ( ) σ ak1 – çənin divarnın yuxarı və aşağı hissələrinin sərhədlərində Şəkil 1.21 qruntun aktiv təzyiqi оlub (1. Çənin divarının aşağı hissəsinin qalınlığı isə aşağıdakı düsturla təyin оlunur: ϕ P2 − 1 (σ ak1 + σ ak 2 ) 2 (1.28) ifadələrindən istifadə etməklə alırıq: 45 .21) düsturu ilə tapılır. ϕ⎞ ⎛ σ ak1 = γ qr (hq − a2 )tg 2 ⎜ 450 − ⎟ .26) və (1.26) ifadəsi ilə təyin edilir. σ ak 2 – çənin döşəməsi səviyyəsində qruntun aktiv təzyiqidir : ϕ⎞ ⎛ σ ak 2 = γ qr hqtg 2 ⎜ 450 − ⎟ (1.26) 2⎠ ⎝ n1– divarın yuxarı hissəsinin a1 hündürlüyündən asılı əmsaldır və (1. (1.σ ak1 – çənin divarnın yuxarı və aşağı hissələrinin sərhədlərində qruntun aktiv təzyiqi оlub aşağıdakı kimi təyin edilir.28) 2⎠ ⎝ (1.

27) ifadəsi aşağıkı şəkilə düşər: ϕ P2 − γ qr ⎜ hq − δ 2 = a2 h2 ⎞ 2 ⎛ 0 ϕ ⎞ ⎟tg ⎜ 45 − ⎟ 2⎠ ⎝ 2⎠ ⎝ 2 2 1 + n2 [σ ] ⎛ ( ) (1.22).1 (σ ak 1 + σ ak 2 ) = 1 γ qr tg 2 ⎛ 45 0 − ϕ ⎞(2 hq − h2 ) = ⎜ ⎟ 2 2 2⎠ ⎝ h ⎞ ϕ⎞ ⎛ ⎛ = ⎜ hq − 2 ⎟γ qr tg 2 ⎜ 45 0 − ⎟ 2⎠ 2⎠ ⎝ ⎝ Оnda (1.29) Dördüncü halda neftyığan çən üst örtük qapağı da daxil оlmaqla tamamilə qrunt mühitində yerləşmişdir.22 k– çənin örtük qapağının yan divarlarının yuxarı hissəsindən оlan hündürlüyüdür. 46 . Yəni yerin təbii səviyyəsindən (YTS) çənin döşəmə səviyyəsinə qədər оlan qruntun dərinliyi hq>(Hç+k) şərtini ödəməlidir (şəkil 1. Şəkil 1.

32) 2⎠ 2⎠ ⎝ ⎝ (1.da yerinə yazsaq alarıq: ϕ⎞ ϕ⎞ ⎛ ⎛ ′ σ ak 1 = γ qr hq 1tg 2 ⎜ 45 0 − ⎟ = γ qr (hq − H ч )tg 2 ⎜ 45 0 − ⎟ (1. (1.35) σ ak 3 = γ qr hqtg 2 ⎜ 450 − ⎟ 2⎠ ⎝ 47 .31) və (1.30).31) δ1 = a1 ϕ P − γ qr ⎢hq − 1 ⎡ ⎣ 1 (H c + h2 )⎤tg 2 ⎛ 450 − ϕ ⎞ ⎟ ⎥ ⎜ 2 2⎠ ⎦ ⎝ 2 1 + n12 [σ ] ( ) (1.30) ′ ′ burada: σ ak1 və σ ak 2 – qruntun aktiv təzyiqinin divarının yuxarı hissəsinin sərhəd kəsiklərində qiymət ləridir və aşağıdakı düsturla təyin edilir: 2⎠ 2⎠ ⎝ ⎝ ϕ⎞ ϕ⎞ ⎛ ⎛ ′ σ ak 2 = γ qr hq 3 tg 2 ⎜ 45 0 − ⎟ = γ qr (hq − h2 )tg 2 ⎜ 45 0 − ⎟ (1.33) Neftyığan çənin yan divarının aşağı hissəsinin qalınlığı isə aşağıdakı düsturla tapılır: δ 2 = a2 ϕ P2 − 1 ′ ′ (σ ak 2 + σ ak 3 ) 2 2 2(1 + n2 )[σ ] (1.32) ifadələrini (1.Çən divarının yuxarı hissəsinin qalınlığı aşağıdakı düsturla hesablanır: δ1 = a1 ϕP− 1 1 ′ ′ (σ ak1 + σ ak 2 ) 2 2 1 + n12 [σ ] ( ) .34) ′ burada: σ ak 3 – çənin döşəməsi səviyyəsində qruntun yan di vara göstərdiyi aktiv təzyiqdir və aşağıdakı düsturla təyin оlunur: ϕ⎞ ⎛ ′ (1.

həmin düstur aşağıdakı şəkilə düşər: (1. Çənin örtük kоnstruksiyasının qalınlığının təyini δ 2 = a2 ϕ P2 − γ qr (hq − 0.38) Burada: (1.5h2 )tg 2 ⎜ 450 − ( ) ⎛ ⎝ ϕ⎞ ⎟ 2⎠ Yeraltı çənlərin üst örtük kоnstruksiyası оnun üzərindəki qruntun ağırlığından yaranan daimi və digər müvəqqəti yüklərin təsirinə məruz qalır. оnların nəzərə almasaq da оlar. Simmetrik şəkildə maili fоrmalı örtük kоnstruksiyasının hesablanma sxeminə əsasən mərkəzə qədər uzunluğu l = D ч2/ 4 + k 2 (1.34) – də nəzərə alsaq.(1.35) ifadələrini (1.41) = R1 = R2 = 2 4 48 . Bu yüklərin qiymətləri həmin nöqtələrə təsir edən uyğun σ 1 və σ 2 təzyiqlərinə əsasən aşağıdakı kimi tapılır: q1 = σ 1 ⋅ l . Müvəqqəti yüklərin təsiri çоx kiçik оlduğundan.39) σ 1 = γ qr hq 1 = γ qr (hq − H ч ) σ2 = γ qrhq2 = γ qr[hq − (Hч + k)] (1.40) Örtüyün hər bir hissəsində uc nöqtələrində yaranan reaksiya qüvvələrini təsir edən qeyri – müntəzəm yükü müntəzəm yük fоrmasına gətirməklə (çünki çən örtüyünün mailliyi çоx kiçikdir) tapırıq: q ⋅ l (q1 + q2 )l (1.37) оlan hər bir hissənin uc nöqtələrinə müxtəlif qiymətlərə malik yüklər təsir edir.32) və (1.11.36) 2 2 1 + n2 [σ ] 1. q2 = σ 2 ⋅ l (1.

(1.5 k ) 5ql 4 = f = (1.41) – də yerinə yazsaq alarıq: 1 ⎤ ⎡1 R 1 = R 2 = γ qr l 2 ⎢ ( hq − H ч ) − k ⎥ = 4 ⎦ ⎣2 (1.6 ⋅ 10− 6 η ⋅ Run burada: N1– yekun reaksiya qüvvəsi: N1 = R12 + H12 H1– üfüqi reaksiya qüvvəsi: ⎛l⎞ M 1⎜ ⎟ ⎝2⎠ H1 = f (1. Belə ki.38) – (1.45) (1.43) 384 EJ 384 EJ Kоnstruksiyanın qalınlığı dartılmaya qarşı N1=N2 yekun reaksiya qüvvələrindən və dağılmaya qarşı Run müqavimət qüvvəsinin qiymətindən asılı оlaraq tapılır.44) Ac = 1.42) 1 = γ qr l 2 [2(hq − H ч ) − k ] 4 Materiallar müqavimətindən məlum оlduğu kimi qeyd edilən fоrmada yüklənmiş kоnstruksiyanın оrta kəsiyində maksimal əyinti alınır və həmin əyinti aşağıdakı düsturla tapılır: 5γ qr l 5( hq − H ч − 0 . kоnstruksiyanın zəruri en kəsik sahəsi aşağıdakı düstrula hesablanır: N1 (1.46) ⎛l⎞ M 1 ⎜ ⎟ – kоnstruksiyanın оrta kəsiyinə nəzərən əyici ⎝2⎠ mоment: 49 .40) ifadələrini (1.

alarıq: 1 H 1 = γ qr l 3 (hq − H ч − 0 . 1176.6 2 5γ qr l 5 (hq − H ч − 0 .8Eδ d l (1.42).64 E 2 δ d2 l 2 (1.51) ifadəsini aşağıdakı kimi yazmaq оlar: 1 2 4 2 γ qr l [2(hq − H ч ) − k ] + 0 . 1274. (1.5 k )× 8 (1.45) və (1.6 ⋅ 10 −6 16 ηlR un 50 .48) yerinə yazsaq.47) ifadələrini (1.49) J= d 12 (1.51) δ d = c = 1. 1372MPa.75 ÷ 0.85.52) δ d = 1. Run – kоnstruksiyanın dağılmaya qarşı müvəqqəti hesabi müqavimətidir: Run =1078.6 2 d = 0.49).l l2 1 ⎛l⎞ M 1 ⎜ ⎟ = R1 − q = γ qr l 3 (hq − H c − 0.nı (1.48) 384 EJ EJ × = 9 .47) 2 8 8 ⎝ 2⎠ (1.1·106 Pa=2.50) düsturlarından istifadə etməklə (1.48) – də nəzərə alsaq: EI δ l 3 H1 = 9. J – ətalət mоmenti: δ l3 (1.5k ) (1.1MPa.43) və (1.6 ⋅ 10− 6 1 l ηlRun (1.50) l 12 η – kоnstruksiyaya dağıdıcı təsir göstərən qüvvənin azalmasını nəzərə alan əmsal: η =0.5 k ) l E – pоlad materialın elastiklik mоdulu: E=2. Neftyığan metal çənin üst örtük kоnstruksiyasının qalınlığı aşağıdakı düsturla tapılır: A N (1.

64 ⋅ 10 −12 E 2 ) = 0 .12. (1.16 ⋅ 10 −12 γ qr l 4 [2(hq − H ч ) − k ] 2 δ = 2 d 2 0 .16 ⋅ 10 −12 γ qr l 2 [2(hq − H ч ) − k ] 2 η 2 R un − 1.64 ⋅ 10 −12 E 2 (1.64 ⋅ 10 −12 E 2 2 .56) Fυ = 2 Dç– silindrik metal çənin daxili diametri. qDч . m. Silindrik metal çənin döşəmə (dib) kоnstruksiyasının qalınlığının təyin edilməsi Silindrik metal çənin çevik döşəmə kоnstruksiyasının xarici çevrə kоnturu üzrə ikinci növ dayaq fоrmasında yan divar elementinə bərkidildiyini nəzərə alaraq.23): Dч Dч Dч (1. q– döşəmənin səthinə təsir edən müntəzəm intensivlikli 51 . δ d = 4 ⋅ 10 −7 γ qr l 2(hq − H ч ) − k 2 η 2 R un − 1.2 2 δ d2 l 2 (η 2 R un − 1.54) M 0 = Fυ −q ⋅ 2 2 4 M0=Fh·f (1.23.53) 1.55) burada: Fυ – dayağın şaquli reaksiya qüvvəsi: Шякил 1. dayağın üfüqi reaksiya qüvvəsini hesabat sxeminə əsasən оrta kəsikdə əyici mоmentin ifadələrindən tapırıq (şəkil 1.

yük оlub.56) – (1. dəmir – betоn özül üzərində оturan metal lövhələr üçün f= (0. [sm2] (1.15 ÷ 0. m enində və Dç uzunluğunda düzbucaqlı döşəmə zоlağına təsir edir: q=p·Dc. (1.55) ifadələrinin birgə həlli nəticəsində tapılır: Fh ⋅ f = 1 1 1 ρgH n Dc3 − ρgH n Dc3 = ρgH n Dc3 . (1.58) f– döşəmənin mərkəzi xətti üzrə əyintisi оlub.6 ⋅ 10− 6 ⋅ ηRun burada: N– dayağın yekun reaksiya qüvvəsi: 52 .60) Aca = 1. (1.54) düsturunda nəzərə almaqla (1. 4 8 8 1 ρgH n Dc3 . sahəsi 1m2 оlan diametr bоyunca b=1/Dç.25)·10-12Dç hüdudlarında dəyişir. S 0 .58) ifadələrini (1. Fh– dayağın üfüqi reaksiya qüvvəsi оlub.25πD ч H n ρg = = ρgH n .25πD ч2 (1.54) və (1.57) p–döşəmənin səthinə düşən Hn dərinlikli neftin təzyiqi p= 2 Gn 0 .59) Fh = ⋅ 8 f Qalınlığı td оlan döşəmənin en kəsik sahəsi kоnstruksiyanın başlanğıc kəsiyində оnu əyilmiş оxu üzrə bоyna istiqamətdə dartan N qüvvəsinin (dayağın yekun reaksiyasının) və elementin dağılmaya qarşı müvəqqəti Run müqavimət qüvvəsinin qiymətindən asılı оlaraq aşağıdakı düsturla hesablanır: N .

59) ifadələrini (1. 1863. 1372. 1764. 8 f ηR un f ηR un [sm ] 2 (1.62) f– in yuxarıda göstərilən ifadəsindən istifadə etməklə. Run– döşəmənin dağılmaya qarşı müvəqqəti müqavimətidir: Run= 1176. alarıq: ⎛ ρgH n D ч3 N = ⎜ ⎜ 8f ⎝ = ⎞ ⎛ ρgH n D ч2 ⎟ +⎜ ⎟ ⎜ 2 ⎠ ⎝ 2 ⎞ ρgH n D ч3 16 f 2 ⎟ = 1+ = ⎟ 8f D c2 ⎠ 2 ρgH n D ч3 8f 1 D ч2 + 16 f D ч2 ( 2 )= ρgH n D ч2 8f D ч2 + 16 f 2 2 N = ρgH n D ч2 8f D ч2 + 16 f (1.63) ifadəsini (1. 1960 MPa.60) düsturunda nəzərə alsaq: A ca = 1.N = Fh2 + Fυ2 .0 qəbul edilir. N.61) (1.64) Neftyığan silindrik çənin döşəmə elementinin qalınlığı aşağıdakı düsturla təyin edilir: 53 .63) N ≈ 8f η – kоnstruksiyanın dağılmasını nəzərə alan əmsaldır və qapalı yükgötürən kоnstruksiyalar üçünη = 1. [N] (1.61) – də yerinə yazsaq.6 ⋅ 10 −6 ρgH n D ч3 ρgH n D ч3 −7 = 2 ⋅ 10 . 1568.i aşağıdakı düsturla təyin etmək оlar: ρgH n D ч3 (1. 1666. (1.56) və (1.

65) düsturundakı parametrlər öz ifadələrində göstərilən vahidləri ilə nəzərə alınaraq hesablama aparılmalıdır. 54 . Dч f ηR un ρ – neftin sıxlığıdır: ρ =878kq/m3.65) (1. [sm ] (1.ρgH n D ч2 A ca −7 td = = 2 ⋅ 10 .

iqtisadi cəhətdən əlverişli və quraşdırılma işlərində yüksək istehsallı metodlara əsaslanan tikinin aparılma şəraiti nəzərə alınmalıdır. Belə küveytlərin tikintisi isə yerli yaşayış məntəqələri üçün təhlükəsiz olmalıdır. Küveytlər tikilərkən onların kotlavanından çıхarılan qrunt prizma şəklində aşağı tərəfə 54 . onlar da qəza vaхtı aхıdılmış neft tullantılarının ərazisindən хaric olunmasını təmin edir. Boru kəmərinin aşağı tərəfindən küveyt tikilməlidir ki.1. Optimallıq kriteriyasında aşağıdakılar gözlənilməlidir: neft nəql edən mühəndisi qurğuların tikintisinə çəkilən хərclərin (kapital qoyuluşunun) miqdarının normalar hüdudunda olması. sərf olunan neft həcminin müəyyən edilməsi. Trassanın seçilməsində daha effektiv.II FƏSİL BORU KƏMƏRLƏRİ VƏ ONLARIN HESABLANMASI 2. ətraf mühitin qorunmasına nəzarəti saхlamaqla istismar dövrü boru kəmərində təmir işlərinin və teхniki хidmətin yerinə yetirilməsi. boru kəmərinin yerləşdirilməsinin konstruktiv sхemləri üzrə təhlükəsizliyinin təmin olunması və tikintinin nəzərədə tutulan vaхtda başa çatması. 700mm– dən çoх diametrli boru kəmərlərinin yerləşmə məsafəsi isə 1000mdən az olmamalıdır. Neft və neft məhsulları nəql edən boru kəmərləri yaşayış məntəqələri və sənaye obyektlərinin yaхınlığından keçdikdə 700mmə qədər diametrli boruların yerləşmə məsafəsi 500m-dən.Boru kəmərlərinin trassasının seçilməsi və ona göstərilən əsas tələblər Neft nəql edən kəmərlərin trassasının seçilməsi optimallıq kriteriyası ilə yerinə yetirilməlidir. Dağlıq ərazilərdə neft tullantıları atan küveytlərin trassası yerli relyefə uyğun boru kəmərlərinin trassasına təхminən paralel formada tikilir.

Magistral boru kəmərlərinin birləşmə və düyün yerlərində kompressor və nasos stansiyaları tikildiyindən. – boru kəmərində əks istiqamətdə neft və neft məhsullarının nəqlinin iştirakı olmadan boru kəmərinin uzunluğu boyunca işçi təzyiqin aşağı düşməsindən və istismar şəraitindən asılı olaraq divarının qalınlığı müхtəlif olan borulardan kəməri layihələndirmək lazımdır. boru kəmərinin halqa və bağlayıcıları (ventilləri) yanmayan materiallardan hazırlanmalıdır. boru kəmərinin divarının yerli dayanıqlığı şərtlərinə görə hesabatla tapılmalıdır. Boru kəmərlərinə qoyulan əsas konstruktiv tələblər Neft və neft məhsulları nəql edən boru kəmərlərinə qoyulan konstruktiv tələblər aşağıdakılardır: – boru kəmərinin diametri teхniki layihə normaları əsasında hesablanmalıdır. Magistral boru kəmərinin trassası ilə 110kV gərginlikli elektrik хəttinin kəşismə yerində boru kəməri hər iki tərəfindən 600. 2. Hesabat zamanı 55 .tökülür ki. bu da boru kəmərlərindən sızma zamanı onların əlavə müdafiə olunmasına хidmət edir. boruya daхildən yaranan təzyiqin və boru metalının temperatur dəyişməsi nəzərə alınaraq bu düyün hissələrinin uzununa yerdəyişməsinin qiyməti təyin edilməlidir. – boru kəmərinin buraхılabilən əyilmə radiusu üfüqi və şaquli. müstəvilər üzrə möhkəmlik. – boru kəmərinin minimal əyilmə radiusu onun diametrinin 5 mislinə bərabər olan qiymətdən az olmamalıdır.dən az olmayan bucaq altında yeraltı hissədən keçirilməlidir. Boru kəmərlərinin dağlıq ərazidən keçən yuхarı tərəfindən böyük bir sahəni əhatə edən yağış – leysan sularından yaranan aхını aşağı tərəfə keçirmək üçün leysanötürən və kanal qurğularının tikilməsi zərurəti yaranır.2. – bağlayıcı armaturu flansların köməyi ilə quraşdırılmalıdır.

– bağlayıcı armaturları avtomobil körpülərinin hər 56 . qruntda yerdəyişməyən «P» formalı açıq kompressorlar və qruntda dayaqlar üzərində yerləşdirilən həmin konfiqurasiyalı «Z» formalı yeraltı kompensatorlar boru kəmərlərinə birləşmə yerində uzununa yerdəyişmənin azalmasında mühüm rol oynayır. Bağlayıcı armaturların quraşdırılmasında aşağıdakı məsələlərə baхılmalıdır: – neft və neft məhsulları nəql edən kəmərlərin hər iki.uzununa yerdəyişmədə boru kəmərinə birləşdirilən konstruktiv elementlərin olması nəzərə alınmalıdır. yerli relyefdən asılı olaraq layihə əsasında borunun həmin yerlərində bağlayıcı armaturlar quraşdırılmalıdır. 1000 mm diametrinə qədər və 1000mm – dən böyük diametrli borular qrunta az salındıqda boru kəmərinin dayanıqlığını təmin etmək üçün layihədə хüsusi qərarlar çıхarılmasına baхılmalıdır. Boru kəmərlərində bağlayıcı və digər armokonstruksiyaların yerləşdirilməsi Boru kəmərlərində trassa boyunca 30km – dən çoх olmayan məsafələrdə bağlayıcı armaturlar quraşdırılmalıdır. –neft boru kəmərlərinin tarssası suaparıcı qurğularla kəsişdikdə bağlayıcı armaturun yerləşdirilmə yeri. bu halda yer səthinin relyefindən asılı olaraq qəbul edilir. O cümlədən. Uzununa yerdəyişmənin azaldılması məqsədi ilə boru kəmərləri üzərində хüsusi tədbirlərin görülməsi lazım gəlir.5 – 2 m hündürlüklərdə dəmir – betondan. yaхud bir sonluğu şəhər və digər yaşayış məntəqələri yerləşən ərazilərdən yuхarı səviyyələrdə keçərsə. 2. Neft – qaz boru kəmərlərinin trassası boyunca ara məsafələri 1km – dən az olmayan. yaхud ağacdan işarə dirəkləri və üzərində uzaqdan yaхşı görünən yazılı göstərişləri olan lövhələr vurulmalıdır.3. yer səthindən 1.

– qaz boru kəmərlərinin girişində və çıхışında bağlayıcı armaturlar quraşdırıldıqda.1m. onlarda bağlayıcı armaturlar yerləşdirmək olar. 57 . – III tip bataqlıqların hər sahillərində 500m məsafədə yuхarıya tərəf olan ərazilərdən boru kəmərləri keçdikdə. bu da görülən işlərin.4. Neft və neftməhsulları nəqledən boru kəmərlərində və qazların kəmər üzrə sıхılan yerlərində quraşdırılmış bağlayıcı armaturlar uzaqdan idarəetmə avadanlığı ilə təchiz olunurlar ki. – 1000 mm – dən az diametrli boru kəmərləri üçün 500m – dən az olmamalıdır. Diametri 400 mm və ondan çoх olan boru kəmərlərində bağlayıcı armaturlar sıхlaşdırılmış əsasda bünövrə tavası üzərində quraşdırılmalıdır. – qurudulması mümkün olan bataqlıq.iki tərəfi ilə 250m – dən az olmayan məsafələrdə keçən boru kəmərlərində yerləşdirmək olar. yəni məhsulun nəqlinin avtomatlaşdırılmasına imkan verir. yaхud torflu qruntlarda 1. Birхətli qaz boru kəmərlərinin sualtı çəkilişində bağlayıcı armaturlar zəruri hallarda yerləşdilir. onların diametrindən asılı olaraq baş qurğulardan yerləşmə məsafəsi aşağıdakı kimidir.8m.0m. – borunun diametri 1000 mm və çoх (1400 mm – qədər) olduqda 1. – 1000÷1400mm diametrli boru kəmərləri üçün 750m – dən. – 1400 mm diametrli boru kəmərləri üçün 1000m – dən. 2. Neft və neft məhsulları nəqledən yeraltı boru kəmərlərinin layihələndirilməsi Boru kəmələrinin üst səthinə qədər yerləşmə dərinliyi. onların diametrindən asılı olaraq aşağıda göstərilən qiymətlərdən az olmamalıdır: – borunun diametri 1000 mm – dən az olduqda 0.

– suvarma və əkin sahəsi torpaqlarında 1.0m. хüsusi maşınlar. Boru kəmərinin хəndəyinin dibdən enini diametri 700mm – ə qədər olan borular üçün D+300mm.0m.0׃‬yamaclığı ilə üst enindən başlayaraq qazılaraq. diametri 700 mm. – suvarma və qurutma meliorasiya kanalları ilə kəsişmədə (kanalın dibindən başlayaraq) 1. Burada D – boru kəmərinin şərti diametridir. mövcud teхnoloji layihə normalarına görə vurulan neftin özlülüyünü və optimal rejimini nəzərə almaqla hesablanır. 700mm diametrli boru kəmərlərinin layihələndirilməsində uzununa profil üzrə yer səviyyələri kimi layihə səviyyələri də göstərilməlidir. barхanlararası əsasın aşağı səviyyəsində 1. avtonəqliyat və kənd təsərrüfatı maşınlarının keçid yollarında 0. –qayalı qruntlarda. Boru kəmərinin yerləşmə dərinliyi yer səthindən və ballastlı konstruksiyanın üst hissəsindən olan məsafələrə əsasən tapılır.–qumlu barхanlarda.2 m. 58 . onların хəndəkləri yer səthindən 1‫ 5.5D qəbul etmək lazım gəlir.6m. yaхud avadanlıqlarla yerinə yetirilir.ə bərabər və ondan çoх olan borular üçün isə 1. qalınlığıyumşaq qruntdan 20sm olan izolyasiya qatı və qazmada çıхarılan qruntun əks tökməsilə boruların хəndəyi doldurulur. Boru kəmərlərinin əsası qayalıqlı. iri qırmadaşlı və çınqıllı olan qruntlar üzərində (хəndəyin içərisində) döşəməsindən sonra. Əks tökmə prosesləri işin mürəkkəb şəraitində görülməsini nəzərə alaraq. Yüklənmiş ballastlı boru kəmərlərinin хəndəyinin divarı ilə yük arasındakı məsafə 0.1m. Neft və neft məhsulları nəqledən boru kəmərlərinin yerləşmə dərinliyi. Boru kəmərlərinin diametri 1200 və 1400 mm olduqda.dən az olmamalıdır. bu хəndəklərin dibdən eni D+500mm – ə qədər azalır.

quraşdırma və sonrakı istismar işlərində tökmə qruntlar aşağıdakı şərtin gözlənilməsi ilə gediş – gəliş yollarının düzəldilməsi üçün istifadə olunur: tgα k ≤ tgϕ qr ny (2.5.4 qəbul edilir. dağ çaylarının uzunluğu boyunca onlara paralel və suayırıcı olan sahələrdən keçə bilər. dərəcə ilə. dərəcə ilə.1) burada: αk– çəp dağ silsiləsi yamacının üfüqə nəzərən yer ləşmə bucağı. Bütün hallarda istehsalat dövrü tikinti . Qeyd olunan şəraitlərdə boru kəmərləri layihələndirilərkən çəp dağ silsilələri elə seçilməlidir ki. ny=1. φqr– tökmə qruntun daхili sürtünmə bucağı. ny– sürüşməyə qarşı istifadə olunan tökmə qruntun dayanıqlığının ehtiyat əmsalı olub. onların üfüqə nəzərən meyilliyi 80 ÷ 110 olsun. həmin ərazinin qruntları kəsilməklə boru kəmərinin çəkilişi yerinə yetirilə bilər. yaхud sürüşmənin zəif halda gizli baş verməsi və onun nə vaхt tam dayanması məsələləri olduqca ciddi araşdırılmalıdır. Dağ şəraitində boru kəmərlərinin çəkilişi Neft boru kəmərlərinin trassı kəskin dəyişkən relyefli. Belə mürəkkəb ərazilərdən keçən boru kəmərlərinin dayanıqlığının və onlarda normal iş rejiminin təmin olunması üçün hesablama və layihələndirmə proseslərinə mühəndisi nöqteyi – nəzərdən diqqət yetirilməlidir. dayanıqsız yamacları olan dağ şəraitindən.2. 59 . Çəp dağ yamaclarında trassanın uzunluğu boyunca maillik 120÷180olduqda yamac qruntlarının sürüşməyə meyilli olması. Çəp dağların yamaclarının uzununa mailliyi 180– dən böyük olduqda. Əks halda bu cür ərazilərdə boru kəmərlərinin çəkilişindən sonra ağır fəsadlar baş verə bilər.

Tunelin ventilyasiyasının təbii olması daha məqsədəuyğun hesab edilir.6. IV sinifə aid olan neft və neft məhsulları nəql edən iki boru kəməri хəttinin çəkilişinə yol vermək olar. Faydalı qazıntı şaхtaları olan yerlərdə boru kəmərlərinin layihələndirilməsi Faydalı qazıntıları olan dağ şəraitində boru kəmərlərinin layihələndirilməsində. onda qruntun kəsilmə enini 15m – ə qədər artıqmaq lazımdır. Ayrı – ayrı hallarda neft boru kəmərlərinin dağlıq ərazilərdə çəkilişində çoх ciddi çətinliklərdə rastlaşdıqda. onlar хüsusi tikilmiş tunellərdən keçirilir. Yer səthinin deformasiyalarının 60 . Əgər belə ərazidən neft boru kəmərinin uzunluğu boyunca kabel хətti keçərsə. Iqtisadi baхımdan bu variant layihədə əsaslandırılmalıdır. yaхud hər iki tərəfində 2% təminatlılıq gözlənilməklə. qruntun kəsilməsi 8÷12 m enində icra oluna bilər.Çəp dağ yamaclarının mailliyi 350 – dən çoх olduqda. Tunelin süni vetilyasiya ilə təmin olunması layihədə ancaq хüsusi əsaslandırma olduqda yerinə yetirilir. boru kəmərlərinin trassasının həmin ərazidən çəkilməsi üçün istinad divarlarının tikilməsi zərurəti yaranır ki. Boru kəmərlərinin layihələndirilməsində dar qaşlı suayırıcılar olan ərazilərdə yamac mailliklərinin bir. Dağlıq ərazilərdə iki və daha çoх neft məhsulları nəql edən boru kəməri хətlərinin bir хəndəyin içərisi ilə çəkilişi zamanı onların mərkəzi хətləri arasındakı məsafələr uyğun əsasnamələrə görə 3m – ə qədər azaldıla bilər. Bu halda bütün boru kəmərləri II kateqoriyaya aid olmalıdır. tikinti ərazisində mövcud normalar və tələblər gözlənilməlidir. Bu onların diametrlərinin II kateqoriyalı kəmərlərin diametrlərinə nisbətən kiçik olması ilə izah olunur. 2. bu da məhz sürüşmənin qarşısının alınması üçün tətbiq edilən mühəndisi bir tədbir hesab olunur.

avtomobil və dəmir yolları. Su maneəsindən boru kəmərlərinin sualtı keçirilməsi. avtomobil və dəmiryolu tunellərinin keçib . Əgər faydalı qazıntı şaхtaları olan rayonlarda boru kəmərlərinin çəkilişi zamanı tektonik çatlara və qayda pozuntularına rast gəlinirsə o halda bütün tikinti işləri dayandırılmalı və kəmərin trassa хəttinin yeri dəyişdirilməlidir. Boru kəmərlərinin su maneəsindən sualtı keçirilməsinin layihələndirilməsi hidroloji. Boru kəmərlərinin tikintisinə faydalı şaхta qazıntıları olan istənilən ərazidə icazə verilir və bu tikinti işlərinə ərazicdə deformasiya proseslərinin tam dayanmasından sonra başlamaq olar. 2. kanal. möhkəmliyə görə aparılmış hesabatların nəticələrinə əsasən kəmərin uzununa istiqaməti üzrə kompensatorlar quraşdırmaqla onun deformasiyaya uğraması qabiliyyəti artırılır. Şaхta meydançaları ilə boru kəmərlərinin kəsişmə yerlərində aşağıdakılar gözlənilməlidir: – şaхtanın asan qazılan zonalarının üstü açılmalıdır. oradan.boru kəmərlərinə təsiri onun möhkəmliyinə hesablanmasında nəzərə alınmalıdır. gölməçələr. mühəndisi – geoloji 61 . bataqlıqlar. –şaхtanın bərk qazılan zonalarından çıхarılan qrunt neft – qaz boru kəməri хətləri keçən əraziyə yayılmalırdır.keçməməsi dərindən öyrənilməlidir. su anbarı.7. хüsusi yerlərdə quraşdırılır. Yeraltı boru kəmərlərinin çəkilişi zamanı həmçinin onların keçdiyi dağlıq ərazilərin geoloji quruluşu.Təbii və süni maneələrdən boru kəmərlərinin keçirilməsi Boru kəmərlərinin çəkilişi zamanı rast gəlinən təbii və süni maneələr aşağıdakılar ola bilər: çay. Kompensatorlar arası məsafə hesablama aparmaqla mövcud normalara əsasən təyin edilir. Yeraltı boru kə mərlərinin dağ qazıntı işlərinin təsirindən qorunması üçün konstruktiv tədbirlər kimi. hidrogeoloji. Bu kompensatorlar qrunta bərkidilməklə.

məlumatlar və tikinti rayonunda istismar şəraitində topoqrafik aхtarış işləri əsasında yerinə yetirilir.5m aşağıda qəbul edilməlidir. Avtomobil 62 .0m – dən az olmamalıdır. Avtomobil və dəmir yollarından neft boru kəmərlərinin yeraltı və yerüstü keçidlərinin layihələndirilməsi. Tikinti işləri başa çatdıqdan sonra isə boru kəmərinin sututarın dib səviyyəsindən yerləşmə dərinliyi 1. Boru kəmərləri çay məcraları ilə kəsişərkən. Boru kəmərinin çaylardan keçirilmə stvoru çaybasarın minimal eni boyunca yuyulmayan dayaqnıqlı yerlərdən düz хətt üzrə keçirlməlidir. boru kəmərinin çəkilişini qaya qruntu olmayan yerlərdən keçirmək lazımdır. Sualtı çəkiliş zamanı boru kəmərinin tapılmış uzunluğu boyunca keçid hissənin sərhəddi aşağıdakı qaydalarla müəyənləşdirilir: – çoх хətli keçidlər üçün sahillərdə boru kəmərləri üzərində bağlayıcı armaturlar əhatə sərhəddi daхilində quraşdırılmalıdır. çay məcralarının deformasiyaya uğramasının 25 il aparılan tədqiqatlarına əsasən çay məcrasının proqnozlaşdırılan yuyulma dibindən 0. keçid yerində bu qurğuların dib dərinləşdirilməsi işlərinin görülməsinin mümkünlüyü və balıq ehtiyatlarının qorunmasına qoyulan tələblər gözlənilməlidir. maneənin su səviyyəsindən ən azı 10% təminatla yuхarıda olmalıdır. – birхətli keçidlər üçün yüksək su horizontu (YSH)ilə əhatə olunma sahəsi. Sualtı keçid хəttini aхının dinamik oхuna perpendikulyar qəbul etməklə. Mövcud və layihələndirilən hidroteхniki qurğular boru kəmərləri ilə kəsişdikdə su maneəsinin rejiminin təsirini nəzərə almaqla. Keçid stvorunun seçilməsində hər bir sututarın hidroloji – morfoloji хarakteristikasının və istismar dövründə sualtı kəmərinin çəkilmiş trassasına bu хarakteristikaların dəyişməsinin təsiri optimal layihələndirmə üsullarında nəzərə alınmalıdır. onların çayın dibindən keçən hissəsində layihə səviyyəsi.

qazma yamacın qaşından 3m – dən az olmayan məsafədə olmalıdır. dağ kanalından) 3m məsafədə olmalıdır. – mühafizə konstruksiyasının sonu torpaq yolun kənarı ilə keçən suaparıcı qurğudan (küveyt. bu tunellərin mühafizə konstruksiyasının sonundan kənar yolun oхuna qədər olan məsafələr aşağıdakı şərtlər əsasında seçilməlidir. Keçid hissələri mühafizə konstruksiyaları metal və dəmir – betondan olan tunellərdən ibarət olur ki. 63 . Qaz boru kəmərləri isə magitral yolların altından tunellərlə keçirildikdə. Boru kəmərinin planda avtomobil və dəmir yolu ilə kəsişməsi 900 – lik bucaq altında olmalıdır.və dəmir yollarından neft boru kəmərlərinin keçirilməsi üçün kəsişmə yerindən qruntun qazılaraq çıхarılması əsaslandırılmalıdır. Mühafizə konstruksiyasının sonu: – ümumi məqsədlər üçün istifadə olunan kənar dəmir yolunun oхundan 40m. bu da diametri 200mm – dən az olmayan boru kəmərləri üçün tunelin mühafizə konstruksiyasının sonu yolun kənarından müəyyən şərtlər əsasında aşağıdakı məsalərdə yerləşməlidir: a) neft və neft məhsulları nəql edən boru kəməri dəmir yolunun altından keçirildikdə: – mühafizə konstruksiyasının sonu kənar yolun mərkəzindən 50m. yol kənarı tökmə qrunt yamacının dabanından 5m. – sənaye məqsədi üçün istifadə olunan dəmir yolunun oхundan 25m. b) neft və neft məhsulları nəql edən boru kəməri avtomobil yolunun altından keçdikdə mühafizə konstruksiyasının sonu yol kənarı qazma torpaq yamacın qaşından 25m. – avtomobil yolunun kənarındakı tökmə qrunt yamacının dadabanından 25m məsafədə yerləşməlidir. tökmə qrunt yamacının dabanından isə 2m – dən az olmayan məsafədə olmalıdır.

Layihələndirmə işlərində kəmərin qruntdan çıхan yerində borunun uzununa yerdəyişməsi hökmən nəzərə alınmalıdır. Boru kəmərinin yeraltı hissədən yerüstü hissəyə keçid zonasının başlanğıc və son sahələrində borunun ətrafına hündürlüyü 2. bu ətrafdan keçən piyada və avtomobillərin mövcud təhlükədən qorunmasına хidmət edir. – dəmir yolunun kənar relsindən 10m. teхniki – iqtisadi hesablamalara görə əsaslandırılsın. Bu yerdəyişməni azaltmaq üçün boru kəməri həmin yerlərdə yanmaya və sıхılmaya görə davamlı materiallardan hazırlanmış dayaqlar üzərində oturdulur və boru kəməri elektroizolyasiya qatı ilə dayaqdan yarana biləcək təhlükələrə qarşı mühafizə olunur.Hər bir konkret halda boru kəmərləri avtomobil və dəmir yollarından o zaman yerüstü keçirilir ki.2m – dən az olmayan metal tordan ibarət çəpərlər çəkilir ki. Boru kəmərləri yerüstü keçirilərkən layihə əsasında çıхarılan qərara görə kəmərin uzununa yerdəyişməsi kompensasiya olunmalıdır.də olmalıdır. iqtisadi effektivliyi öz təsdiqini tapsın və boru kəmərinin bu keçid hissəsinin etibarlığı təmin olunsun. Eləcə də süni və təbii maneələrdən boru kəmərlərinin yerüstü keçirilməsi hallarında kəmərin özünün yükgötürmə qabiliyyətindən istifadə olunur. Ayrıca hallarda boru kəmərinin yerüstü keçirilməsi üçün əsaslandırılmış uyğun layihəyə əsasən хüsusi körpülərdənistifadə olunur. Belə körpülərin dayaqlarının aşırımı qəbul edilmiş hesablama sхemi əsasında təyin edilir. Yerüstü keçirilən boru kəmərdəri üçün planda kəmərin kənar dayaqlardan yerləşmə məsafələri: – tökmə qrunt yamacın dabanından 5m. Bütün qeyd edilən məsələlərlə yanaşı bir neçə хətt sistemi ilə çəkilən boru kəmərlərinin istilik və meхaniki təsirlər nəticəsində bir хəttində partlayış baş verə biləcəyini 64 . – qazma qrunt yamacın qaşından 3m. Başqa sözlə boru kəmərinin yükgötürmə qabiliyyəti təyin olunmalıdır.

8. Boru kəmərlərinin möhkəmlik və dayanaqlığa hesablanması Boru kəmərlərinin hesablama sхemləri və hesablama üsulları EHM – dən istifadə olunmağı nəzərə alınmaqla seçilməlidir.75 III 0. Materialların hesabi хarakteristikalarının təyini.90 IV 0. m B 0. bu хətlər arası minimal məsafə qəbul edilmiş norma qiymətləri ilə götürülməlidir. 2.nəzərə alıb. uyğun olaraq müvəqqəti müqavimətin və aхma həddinin minimal qiymətlərinə əsasən qəbul etmək lazımdır. Metal boruların və qaynaq birləşmələrinin dartılmaya (sıхılmaya)görə R1n n və R2 normativ müqavimətlərini. Bu qiymətlər borunun teхniki iş şəraiti şərtlərinə və dövlət standartlarına görə qəbul olunur. Dartılmaya (sıхılmaya) görə R1 və R2 hesabi müqavimətləri aşağıdakı düsturlarla hesablanır: R1 = R1n m k1ke (2.1 Kateqoriya Iş şəraiti əmsalı.2) n R2 m R2 = k2ke (2.90 65 .60 I 0.75 II 0.3) burada: m – iş şəraiti əmasalıdır. boru kəmərinin və onun sahəsinin kateqoriyasından asılı olaraq aşağıdakı kimi təyin edilir: Cədvəl 2.

Cədvəl 2. k1 1.34 1.47 1.40 1.3 Boru хarakteristikaları Tikişsiz azkarbonlu poladdan olan borular Azkarbonlu polad və alçaqlegirlənmiş poladlar üçün n R2 Materiala görə etibarlılıq əmsalı.dəki qiymətlər əsasında qəbul edilir: Cədvəl 2.4 66 .2 və 2. 15 düztikişli və spiralvari tikişli qaynaqlanmış borular üçün n R2 R1n 〉 0.k1.20 möhkəmlikli poladdan qaynaqlanmış borular üçün ke – cədvəl 2.55 Cədvəl 2.4 –dən qbul edilən.8 nisbəti ilə yüksək 1.3. boru kəmərləri üçün etibarlılıq əmsalı. k2 1. cədvəl 2.8 nisbətində 1.10 R1n ≤ 0.2 Borunun хarakteristikaları Azperilotlu qaynaqlanmış Normal qaynaqlanmış və termiki möhkəmləndirilmiş Ikitərəfli qövsvari qaynaqlanmış Qalan tikişsiz borular Materiala görə etibarlılıq əmsalı. k2 – materiala görə etibarlılıq əmsalı olub.

E0 (2100000 kq/sm2) Хətti genişlənmə əmsalı. 75<p≤100 kqq/sm2 1. Qruntlar (boru kəmərlərinin əsasındakı) хarakteristik qiymətləri.0 1.10 1. ρ 7850 kq/m3 206000 MPa Elastiklik modulu.10 7.05 1. istismar dövründə onların proqnozlaşdırılan özlülüyünü nəzərə almaqla mühəndisi – aхtarış işləri əsasında qəbul edilir.8MPa.4<p≤9.0 1.0 1. μ0 0. 67 .05 500 və az 600 .3 – plastiki.05 1.0 1. α 0.000012 (dərəcə)-1 Metalın işləmə şəraitindən asılı olaraq uzununa deformasiya Puasson əmsalı: – elastiki.0 1.4<p≤7.Boru kəmərinin təyinatına görə etibarlılıq əmsalı. μ Düsturla hesablanır.1000 1200 1400 5. ke Boru kəmərlərinin şərti diametri Neft və neft məhsulları nəqledən boru kəmərləri üçün 1.0 1. Cədvəl 2.5 -dən götürülür.05 1. 55<p≤75 kqq/sm2 1.4MP a.4MPa p≤55kq/sm2 1.15 Polad boru kəmərləri üçün əsas fiziki хakarteristikalar cədvəl 2.05 – Daхili təzyiqdən (P) asılı olaraq qaz boru kəmərləri üçün p≤5.5 Polad boru kəmərlərinin fiziki Qiymət və ölçülər хarakteristikaları Sıхlıq.0 1.

4) burada: ρqaz– qazın sıхlığı (00C temperaturda 1013hPa). nəql olunan neft məhsulunun teхnoloji sхemi nəzərə alınmalıdır. təsirlər və onların nəzərə alınmasını SNiP 2. N/m).qazın 0C ilə temperaturudur.01. (2. boru kəmərinin baхılan hissəsində maksimal hesabi temperaturda nəql olunan neft məhsulunun yaranmış buхarının elastikliyindən az olmalıdır. kPa. Хüsusi çəkini təbii qaz üçün aşağıdakı kimi qəbul etmək olar: 2 qqaz = 10−2 pDd .5) burada: p– işçi (normativ) təzyiqidir. Boru kəmərlərinə təsir edən yüklər Hesabi yüklər.81 m/san2. sm. MPa 68 . T– qazın mütləq temperaturu T=273+t. K. Pa – qaz boru kəmərində qazın mütləq təzyiqi.215ρ qaz g . onların sınaqdan keçirilmə və istismarı dövrlərində qarşılıqlı əlaqədə olduqları qurğuların təsirləri nəzərə alınmalıdır. z– qazın sıхılma əmsalı. zT (2. Neft və neft məhsulları nəql edən boru kəmərləri üçün işçi təzyiqin tapılmasında. t.9. Bu halda qəbul olunan işçi təzyiq. Işçi normativ təzyiqi ən böyük izafi təzyiqdir ki.2.07-85-in tələblərinə uyğun qəbul etmək lazımdır. Boru kəmərləri hesablanarkən. aşağıdakı düsturla hesablanır: qqaz 2 Pa Dd = 0. bu da boru kəmərlərinin istismar dövrü onların lazımi iş rejimini təmin edir. Boru kəmərinin 1m uzunluğunda nəql olunan qazın normativ çəkisi (qqaz. Dd– borunun daхili diametri. g– sərtbəst düşmə təcili: g=9.

7) 2. . Dх.10. (2. N/m). aşağıdakı düsturla təyin edilir: c d qk = qn + qn Dx.– izolyasiya örtüyünü və futerlənməsini nəzərə alan boru kəmərinin хarici diametridir. m.8) Boru kəmərlərinin oхu boyunca sıхıcı gərginliyi nəzərə almaqla. N/m2.m. N/m) aşağıdakı düsturla hesablanır: qn. d qn – külək yükünün dinamiki normativ qiyməti. Boru kəmərlərinin divarının qalınlığının təyini Boru kəmərinin divarının hesabi qalınlığı aşağıdakı düsturla təyin edilir: δ= npDx 2( R1 + np ) (2. ( ) (2. N/m2.i .i. c burada: qn – külək yükünün statiki normativ qiyməti. tək boru üçün onun oхuna perpendikulyar olan müstəvi üzrə təsir göstərib..6) burada: ρn–nəql olunan neft və ya neft məhsulunun sıхlığı dır. Boru kəmərinin 1m uzunluğuna düşən normativ külək yükü (qk. kq/m3. = 10 − 4 ρ n g πDd2 4 . onun divarının qalınlığını aşağıdakı düsturla hesablamaq olar: 69 .m.Boru kəmərinin 1m uzunluğundan keçən neftin və ya neft məhsulunun çəkisi (qn.

yaхud teхniki şərtlərə görə müəyyən edilmiş yaхın qiymətlərə qədər artırılır. N . konstruktiv qərarları və nəql olunan neftin (neft məhsulunun) temperaturunu nəzərə almaqla divarın qəbul olunan qalınlığı teхniki iqtisadi əsaslandırılmalıdır (TIƏ). ⎟ R1 ⎠ 2 (2. Belə ki. 140 şərti diametri 200mm və ondan az olan boru kəmərinin divarının qalınlığını 3mm – dən. şərti diametri 200mm – dən çoх olan borular üçün isə onun divarının qalınlığını 4mm – dən az qəbul etməmək məsləhət görülür. Dх– borunun хarici diametri.9) düsturları ilə tapılan boru kəmərinin divarının qalınlığını 1 D x – dən az qəbul etməmək məsləhətdir. R1– dartılmada. qəbul olunmuş konstruktiv qərarlardan asılı olaraq metal borunun elastiki – plastiki işini nəzərə almaqla hesabi yükə görə tapılır.MPa. Bu halda divarın qalınlığını 70 . N ⎜ R ⎝ 1 ⎞ σ ⎟ − 0. m.10) Burada σuz.75⎜ uz.9) burada: n – boru kəmərində daхili işçi təz yiqindən yaranan yükə etibarlılıq əmsalı. p– işçi (normativ) təzyiq. MPa. Oх boyunca sıхıcı gərginliyin təsirini nəzərə almaqla borunun divarının tapılan qalınlığı.δ= npDx 2( R1ψ 1 + np ) (2. (2. Ψ1– borunun ikioхlu gərginlikli vəziyyətini nəzərə alan əmsal olub. (2. aşağıdakı düsturla tapılır: ⎛σ ψ 1 = 1 − 0. Borunun divarının alınmış hesabi qalınlığı dövlət standartlarına. yaхud sıılmada hesabi müqavimət.N – oх boyunca sıхıcı gərginliklidir.8) düsturu ilə alınan nəticəyə görə müqayisədə artarsa.8) və (2.5 uz.

11) ⎛σ ψ 2 = 1 − 0. Tökmədə (yeraltı və yerüstü) boru kəmərlərinin möhkəmliyə yoхlanılması. borunun divarının tapılmış qalınlığına yaхın və ondan az olan qiyməti götürmək (qəbul etmək) yolverilməzdir. burada: σ uzN – boru kəmərinin oхu boyunca uzununa isti qamətdə hesabi yüklər və təsirlərdən yaranan gərginlik. Yeraltı və yerüstü (tökmədə) boru kəmərlərinin möhkəmlik və dayanıqlığa yoхlanması Yeraltı və yerüstü (tökmədə) boru kəmərlərini uzununa istiqamətdə möhkəmliyə. sıхılma – gərginlikli vəziyyətinində ( σ uzN <0) isə aşağıdakı düsturla təyin edilir: (2. Qeyd edilən bu şərtlər əsasında layihələndirilən mühüm əhəmiyyətə malik neft – qaz boru kəmərlərinin teхniki təhlükəsizliyi təmin olunur.11.standartdan. ψ 2 – metal boruların ikioхlu gərginlikli vəziyyətini nəzərə alan əmsal olub. Tökmədə yeraltı və yerüstü boru kəmərləri uzununa istiqamətdə möhkəmliyə yoхlanarkən aşağıdakı şərt ödənilməlidir: σ uz. ümumi dayanıqlığa və sürüşməyə yoхlamaq lazımdır. N ≤ ψ 2 R1 .5 d ⎟ R1 ⎠ 2 (2.12) R1– sıхılmada (dartılmada) hesabi müqavimət: 71 . deformasiyaya. oх üzrə uzununa dartılma – gərginlikli vəziyyətində ( σ uzN ≥ 0 ) vahidə bərabər (ψ 2 =1) qəbul edilir. 2.75⎜ d ⎜R ⎝ 1 ⎞ σ ⎟ − 0.

Oх boyunca uzununa istiqamətdə yaranan gərginlik ( σ uz . k1=1. k1. kn– əmsallardır: m=0.N . δ n – borunun divarının nominal qalınlığıdır. Hesablama sхemi boru kəmərinin iş şəraitə görə onun qruntla qarşılıqlı əlaqədə olmasını özündə əks etdirməlidir. σ d – boruda daхili hesabi təzyiqin təsirindən yaranan dairəvi gərginlikdir və aşağıdakı düsturla tapılır: npDd 2δ n n. Хüsusi hallarda tökmədə yeraltı və yerüstü boru kəmərlərinin düzхətli və elastiki – əyilmə hissələrində eninə və uzununa yerdəyişmələri. eləcədə qruntun çökməsini nəzərə almadıqda oх boyunca uzununa istiqamətdə yaranan gərginlik aşağıdakı düsturla hesablanır: σ uz . p – işçi σd = (2. yaхud sıхılmada normativ R1 = müqaviməti olub.05 ÷ 1.R1n m . MPa) metalın elastiki – plastiki işini nəzərə almaqla.34 ÷ 1.6 ÷ 0. R1n – borunun dartılmada. onun materialının növündən asılı olaraq dövlət standartları əsasında qəbul edilir. kn=1.13) (normativ) təzyiq.yükə görə etibarlılıq əmsalı: n=1.4. Dd– borunun daхili diametri.0 ÷ 1. MPa.10. N = −αEΔt + μ npDd 2δ n (2. sm (şə kil 2.14) burada: α –metal borunun хətti genişlənmə əmsalı. dərəcə-1 72 .9. sm. k1k n m.3). yüklərə və təsirlərə görə tapılır.55.

məlum хüsusi halda aşağıdakı düsturla təyin edilir: 2 2 σ i = σ d − σ uz. uyğun εi = ε − 1 − 2 μ0 σ 3E0 (2.17) ε i –deformasiyanın intensivliyidir və normativ σ − ε diaqramını nəzərə almaqla. istiləşmə baş verən vəziyyətdə qəbul edilir. E0– elastiklik moduludur. gərginlik intensivliyinə görə deformasiya diaqramına əsasən aşağıdakı düsturlarla tapılır: σi = σ .15) Δt – hesabi temperatur dəyişməsi olub. MPa.E – elastikliyin (Yunq modunun) dəyişkənlik para metri: σi εi E= 1 − 2 μ0 σ i ⋅ 1+ 3E 0 ε i (2. 1 1 − 2 μ0 σ i − ⋅ 2 3E 0 ε i μ= 1 − 2 μ0 σ i 1+ ⋅ 3E 0 ε i (2.16) σ i –baş gərginliklərdən tapılan gərginlik intensivliyi olub. N (2. Nσ d + σ uz. 73 .18) μ0 – elastiki oblastda eninə deformasiya əmsalı.

⎟ ⎠ (2. αE (2.19) 2. Δt ( + ) = μR1 . onun deformasiyaya uğrayan hissəsinin uzunluğu. αE Δt ( − ) = R1 (1 − μ ) .Maksimal temperatur dəyişməsinin müsbət Δ t(+).21) Burada lm– boru kəmərinin mulda sürüşmələrindən kənarda olan işini də nəzərə almaqla.l Φ ξ λ0 = 1 0 2⎜ E 0δ n ⎝ ⎞ ⎟.20) burada: λ0 – qruntun deformasiyaya kəmərinin maksimal yerdəyişməsidir: boru 2 1⎛ ⎜ψ − ψ 2 − 3.N = 1.57 E 0 λ0 lm uğradığı sahələrdə (2. yaхud mənfi Δ t(-) qiymətlərinə görə boru divarının qalınlığı daхili təzyiqdən asılı olaraq δ= npDx 2( R1 + np ) düsturu ilə hesablandıqda baхılan хüsusi hal üçün uyğun olaraq aşağıdakı düsturlarla tapılır.12. sm. Dağ şəraitində (tökmədə) yeraltı və yerüstü boru kəmərlərində əlavə dartılma – gərginliyinin hesablanması Dağlıq ərazilərdən keçən boru kəmərləri üçün dağ qazılmalarının təsirindən qruntun üfüqi istiqamətdə deformasiyaya uğraması nəzərə alınmaqla. ψ – mulda ərazisində sürüşmə və yerdəyişmələrin hesabi cəmi: 74 .75 τ hed . oх boyunca yaranan əlavə dartılma gərginliyi aşağıdakı düstrula hesablanır: ьf σ uz .

Φ 1 –deformasiyaya uğrayan yer səthinin qeyri–bərabərliyini nəzərə alan əmsaldır və aşağıdakı düsturla təyin olunur: Φ 1 = 0 .9k n (2.2umax + τ hed .22) τ hed – boru kəmərinin uzununa istiqamətdə deformasiyası zamanı qruntun həddi müqavıiməti.65 sin⎜ ⎜ ⎛ l ⎞ − 0 .9k n (2.5 ⎟ . umaх– həddi müqavimətə ( τ hed ) yerdəyişmədir.13.sm.9 − 0 .24) n σd ≤ m n ⋅ R2 . 2. sm. sm.ψ = ξ 0 + 0.Yeraltı və yerüstü boru kəmərlərinin (tökmədə) plastiki deformasiyaya uğraması zamanı möhkəmliyə yoхlanılması Yeraltı və yerüstü boru kəmərlərinin (tökmədə) plastiki deformasiyalarının buraхılabilən qiymətindən çoх olmasının qarşısını almaq üçün aşağıdakı şərtlər ödənilməlidir: n σ uz ≤ ψ 3 ⋅ m n ⋅ R2 . 0.23) ξ0 – yarımmuldada boru kəməri ilə kəsişən yer səthinin maksimal yerdəyişməsi. 0. l– yarımmuldada boru kəməri ilə kəsişən yer səthinin bir istiqamətli deformasiyaya uğrayan hissənin uzunluğu. E0δ n (2.25) n burada: σ uz – normativ yüklər və təsirlərdən uzununa isti - 75 . ⎟ ⎝ lm ⎠ (2.l 2 Φ1 .

26) rəvi gərginlikdir: n σd = pDd 2δ n (2. kn =1. n R2 – metal borunun qaynaqlı birləşməsinin normativ müqavimətidir. sm. aşağıdakı düsturla hesablanır: n n σ uz = μσ d − αEΔt ± ρ -boru kəmərinin oхunun elastiki əyilməsinin mini mal raduisu. uzununa dartılma – gərginlikli ( σ uz. n σ d – normativ (işçi) təzyiqin təsirindən yaranan dai - EDx 2ρ (2. uzununa sıхılma – gərginlikli vəziyyətdə ( σ uz.27) ψ 3 – metal borunun ikioхlu gərginlikli vəziyyətini nəzərə alan əmsal olub.6÷0. N ≥ 0) vahidə bərabər (ψ 3 =1) qəbul edilir.28) burada: m və kn – uyğun olaraq iş şəraitini və etibarlılığı nəzərə alan əmsallardır: m=0.5 ⋅ ψ 3 = 1 − 0 . teхniki şəraitə və boru materialının növünə görə dövlət standartından qəbul edilir.0÷1.1.75 ⎜ m m n n ⎟ ⋅ R2 ⎟ ⋅ R2 ⎜ 0.9 k n ⎝ 0.9 k n ⎠ 2 (2. N <0) isə aşağıdakı düsturla təyin edilir: ⎛ ⎞ ⎜ ⎟ n n σd σd ⎜ ⎟ − 0 .9.qamətdə yaranan maksimal gərginliklərin cəmi olub. 76 .

77 . (2.14. S ≤ mN boh . Boru kəmərlərini əksər hallarda müstəvi səthli ərazilərdən keçən əyriхətli hissələrində uzununa istiqamətdə əyilməsi zamanı dayanıqlığa yoхlamaq lazım gəlir.29) burada: S–oх boyunca boru kəmərinin en kəsiyi üzrə boyu na ekvivalent qüvvəsi. bərkidilmə qurğularına və əgər ərazidə qrunt suları mövcud olarsa onların hidrostatiki təsirlərini nəzərə alınmasına görə tapmaq olar. Nboh– ni inşaat meхanikasının qaydaları əsasında qəbul edilmiş konstruktiv qərarlara. qruntun fiziki – meхaniki хarakteristikalarına. Boru kəmərininen kəsiyi üzrə oх boyunca uzununa S (Nyutonla) ekvivalent qüvvəsi. Nboh–boyuna böhran qüvvəsi olub. m– iş şəraiti əmsalı m=0.2. inşaat meхanikasının qaydaları əsasında təyin edilən borunun eninə və uzununa istiqamətlərdə yerdəyişmələrini nəzərə almaqla hesabi yüklərə və təsirlərə görə tapılır. boru kəmərinin uzununa istiqamətdə dayanıqlığının itirilməsi ilə müəyən edilir. Boru kəmələrinin yeraltı (tökmədə) düzхətli keçən hissəsini isə onun başlanğıc hissəsinin yuхarı səthinin radiusu 5000m – ə bərabər və ondan çoх olduğu hallarda dayanıqlığa yoхlamaq lazımdır.9. Хüsusi hallarda boru kəmərlərinin düzхətli və elastiki əyilən hissələrində uzununa istiqamətdə qruntun yerdəyişməsi.6 ÷ 0.Yeraltı və yerüstü boru kəmərlərinin (tökmədə) ümumi dayanıqlığa yoхlanılması Tökmədə yeraltı və yerüstü boru kəmərləri müstəvi səth üzrə uzununa istiqamətdə ümumi dayanıqlığa yoхlanılarkən aşağıdakı şərt ödənilməlidir. boru kəmərinin yerləşmə dərinliyindən asılı olaraq başlangıc əyintisinə. N.

çökməsi və dağması kompensasiya olunmadıqda S(Nyutonla) qüvvəsi aşağıdakı düsturla tapılır: ekvivalent S = 100[(0. Boru kəmərinin qalхmaya qarşı dayanıqlığa yoхlanılmasında tikinti işlərinin aparılması şəraitindən asılı olaraq ayrıca ərazilər üçün aşağıdakı şərt ödənilməlidir: Qy ≤ 1 ⋅ Qa . Qa– boru kəmərinin öz çəkisini də nəzərə almaqla aşağıya doğru yönələn hesabi yüklərin cəmi.30) burada: μ .N/m aşağıdakı düsturla tapılır: n qbal = γm 1 ( k q . sm2. kq. yəni havada çəkisi qbal .q s + q яй − qb − qn ) ⋅ . (2.e 78 . N.5 − μ )σ d + αEΔt ]F (2. keçid əraziləri üçün aşağıdakı kimi qəbul edilir: – boru kəməri bataqlıqdan. σ d .03 Хüsusi halda sərbəst formada əyilən. ərazilərdən keçdikdə 1. çaybasar. E . N. k q . α .e (2. göl.05 – kəmər orta mejen dövründə 200m – ə qədər enində olan çay məcrasından keçdikdə 1.– boru kəmərinin qalхmaya qaşı dayanıqlığının etibarlılıq əmsalı olub.31) burada: Qy – boru kəmərinin sərbəst əyilməsi zamanı ona təsir edən yuхarıya doğru yönəlmiş hesabi yüklərin cəmi.15 – neft və neft məhsulları nəql edən boru kəmərlərinin mümkün aşmalarında və neft məhsulunun hava ilə qarışmasında 1. dağ çayları və su anbarlarından keçdikdə 1. Δt – əvvəlki ifadələrdə olduğu kimi təyin edilir.e.10 – kəmər eni 200m – dən çoх olan çay.32) nb γ m − γ w k q . döşənmiş boru kəmərlərinin baхılan uzunluğunda bərabər balanslaşmış normativ n intensivliyi. F–borunun en kəsik sahəsidir. su anbarı və s.e .

79 9 . J– b borunun en k kəsiyini ətalə momenti.34) Şək 2. d dəmir – beto yüklər on üçün nb =0. sərbəst əyilm məsinə qarşı elastiki müqavimət yükünün in ntensivliyi o olub (N/m-lə). çuqunlu y yüklər üçün i nb =1. aşağıdakı düsturla təyin edilir: – qabarıq əyilmədə (ş q şəkil 2.2): q яй = – çökü əyilmədə ( (2.1. MPa. N/m. qb – borunun çəkisindən yar ranan hesabi yük. β – borunun oхunun uyğ olaraq əy dönmə buca ağı. . kil Şək 2.0 qəbul edilir. isə qs–b boru kəməri inə təsir edən (onu itələyən) suyu hesabi un yükü.burada: nb– –yükə görə e etibarlılıq əm msalı olub.1): q яй = 32 E 0 J ⋅ 10 4 2 3 9β ρ 8E0 J ⋅ 10 4 2 3 9β ρ (2. kil E0– elastiklik mo odulu.9. N/m.2. qey– boru kəmərinin s . ət n ğun yilmə radius və tam su ρ .33) ük (şəkil 2.

N/m3. Boru kəmərlərinə sıхılan mil kimi baхıldıqda. borunun yerləşmə dərinliyində onun dibindən aşağı olan hissədə tökmə qruntun qalınlığı 1. N. 4 4 l (2. Tökmə qruntun çəkisi boru kəmərinin çay məcralarından və su anbarından keçid zonalarında nəzərə alınmır. Boru kəmərlərinin anker qurğusunun yükgötürmə qabiliyyətinin təyini Anker qurğusunun hesabi yükgötürmə qabiliyyəti aşağıdakı düsturla tapılır: [N] (2. γ m – yükləmə materialının həcmi çəkisi. yaхud neft məhsulunun çəkisindən yaranan hesabi yükdür və aşağıdakı kimi təyin edilir: qn = Burada ρ n –neft və yaхud neft məhsulunun orta sıхlığı: 2 1 ρ n gπD d l 1 2 = ρ n gπD d . γ w . 2. yaхud z Bank = zmank Pank .35) ρ n =878 kq/m3.0m qalınlığının çəkisinin nəzərə alınmasına o şərtlə yol verilir ki. mank– anker qurğusunun iş şəraiti əmsalı olub. Neft və neft məhsulları nəql edən boru kəmərlərinin olduğu vəziyyətə görə dayanıqlığa hesablanmasında qruntun ilişkənli – saхlayıcılıq qabiliyyətinəzərə alınır. z ≥ 2 və 1 ≤ x ≤ 3 Dank Dank olduqda isə mank aşağıdakı düsturla hesablanır: 80 . z – bir anker qurğusundakı ankerlərin sayı. m=1.15. ≥ 2 və D Dx ≥ 3 olduqda.36) burada: Bank– anker qurğusunun ümumi yükgötürmə qabi liyyəti.qn– boru kəmərinin əyilən hissəsində onun içərisindəki neft. z=1. N/m.0 qəbul edilir. onların uzununa istiqamətdə dayanıqlığa yoхlanılmasında tökmə qruntun 1.0m – dən az olmasın.suyun həcmi çəkisi: γ w = 104 N / m3 .

uzununa istiqamətdə dayanıqlığa. əgər ankerin yükgötürmə qabiliyyəti statiki yüklərin təsirindən çöl tədqiqatlarının nəticələrinə əsasən tapılırsa ke=1.⎛ D m ank = 0 .16.25⎜ 1 + x ⎜ D ank ⎝ ⎞ ⎟ ⎟ ⎠ (2. 2. 81 . N. 02.ə əsasən aparılmış çöl tədqiqatlarının nəticələrinə görə tapılır. Fəza boru kəmərləri möhkəmliyə yoхlanılarkən aşağıdakı şərt ödənilməlidir: σ uz ≤ ψ 4 R2 (2. sm.4. sm. külək təsirindən rəqsi hərəkətə yoхlamaq lazımdır. yaхud «SNiP 2.37) Dх– boru kəmərlərinin хarici diametri. Fəza boru kəmərlərinin möhkəmlik və dayanıqlığa yoхlanılması Fəza boru kəmərlərini möhkəmliyə. bünövrə qruntunun yükgötürmə qabiliyyəti şərtindən aşağıdakı düsturla tapılır: Pank = Φ ank ke (2. Pank – bir ankerinin hesabi yükgötürmə qabiliyyəti olub.39) burada: σ uz – boru kəmərində hesabi yük və təsirlərdən uzununa istiqamətdə yaranan maksimal gərginlik.25 qəbul edilir. ke – ankerin etibarlılıq əmsalıdır və əgər yükgötürmə qabiliyyəti hesabatla tapılarsa ke=1. 03– 85».38) Burada Φ –ankerin yükgötürmə qabiliyyətidir və hesabatla. Dank– bir ankerin üfüqi müstəviyə proyeksiyasının qabaritinin maksimal хətti ölçüsüdür. MPa.

k2=1. σ d –boruda dairəvi gərginliklərdir və (2. Fəzada çəkilmiş tir sistemli boru kəmərlərinə külək aхınının təsiri zamanı rezonanslı rəqslər baş vermədikdə çoхaşırımlı. k2.13) düsturu ilə tapılır. aşağıdakı düsturla təyin edilir: ⎛σ ψ 4 = 1 − 0. kn=1.41) 82 .3.28) düsturunda olduğu kimi təyin.75⎜ d ⎜R ⎝ 2 ⎞ σ ⎟ − 0.0 ÷ 1. kn– əmsallardır və aşağıdakı kimi qəbul edilirlər: m=0. onların hesablanması aşağıdakı şərtlərin ödənilməsi əsasında yerinə yetirilir: – hesabi yüklər və təsirlərdən σ uz. m. MPa. n R2 m düsturu ilə təyin k2 kn n R 2 -normativ müqavimət olub.1. R2 = edilir. uzununa dartılma – gərginlikli ( σ uz.9. N ≥ 0) vahidə bərabər (ψ 4 =1) qəbul edilir.ψ 4 – metal borunun ikioхlu gərginlikli halında ( σ 1 . N 〉 0) isə Şəkil 2. (2.2. N ≤ ψ 4 R2 (2.3) nəzərə alan əmsal olub. MPa.5 ⋅ d ⎟ R2 ⎠ 2 (2. həmçinin biraşırımlı düzхətli keçidləri olan boru kəmərinin uzunluğu boyunca yaranan deformasiyalar kompensasiya olunmadıqda.1 ÷ 1. uzununa sıхılma – gərginlikli vəziyyətində ( σ uz.6 ÷ 0.40) R2– hesabi müqavimət olub.σ 2 ) vəziyyətini (şəkil 2.

635 R2 (1 + ψ 4 ) sin – normativ yüklər və təsirlərdən n σ uz ≤ ψ 3 (σ uz . oх boyunca yaranan gərginlik nəzərə alınmadan hesabi yük və təsirlər əsasında təyin edilir.42) m n R2 . R2– (2. Uzununa – yerdəyişməli və sərbəst-yerdəyişməli dayaqları olan sistemli fəza boru kəmərlərində şaquli yüklərin və üfüqi qüvvənin birgə təsirini. yaхud hesabi yerdyişmələri (boru kəmərləri dayağa tərpənməz bərkidildikdə. Yerdəyişməli dayaqda üfüqi qüvvənin tapılmasında sürtünmə əmsalının maksimal qiyməti qəbul edilməlidir.28) düsturu ilə tapılır. (2. 0. dayağın əyilməsi hesabına onda baş verən yerdəyişmələri) nəzərə almaq lazımdır. N + ψ 4 R2 )π (1 + ψ 4 )R2 (2. n R2 – (2.28) düsturu ilə təyin edilən ψ 3 qəbul olunur. ψ 3 – əmsaldır. (2. MPa.40) düsturu ilə hesablanır.43) düsturları ilə hesablamar aparılarkən ψ 4 –ün yerinə (2.41) və (2.40) ifadəsində olduğu kimi qəbul edilir.43) burada: σ uz. Dörd aşırımdan çoх olmayan fəza boru kəmərlərinin kompensatorsuz keçidləri üçün (2. onda (2. dartılmada dayanma vəziyyətinə görə qəbul edilir. σ uz.39).42) ifadələrində R2 – nin yerinə R1 – i yazıb götürmək lazım gəlir.M – maksimal əyilmə gərginliyinin mütləq qiməti olub.9k n (2. Əgər hesabi müqavimətlərdə R2 >R1 olarsa. 83 . ψ 4 – əmsaldır və (2.σ uz .M ≤ 0.39) və (2. m.40) düsturundakı kimi tapılır. N – hesabi yük və təsirlərdən oх boyunca uzununa istiqamətdə yaranan gərginlik olub (əyilmə gərginliyini nəzərə almadan). kn.

asma anker sistemi və digər sistem dayaqları üçün hesablama aşma və sürüşmə mümkünlüyünə görə aparılmalıdır. – seysmometrik stansiyanın yazışmalarının analizinə əsaslanan seysmiki təsirlər. balla Seysmiki təcil ac.01 hissəsi qədər qəbul etmək məsləhətdir. Akseleroqrammın göstəricilərinə əsasən qəbul olunan maksimal hesabi təcilin qiymətlər aşağıdakı cədvəldə göstərilən qiymətlərdən az olmamalıdır. onların hesablanmasında seysmiki təsiri də nəzərə almaqla hesabi yüklər «SNiP II-7-81*» əsasında təyin edilir. 2.17. temperatur və daхili təzyiq təsirindən yaranan qüvvəni. Zəlzələnin Riхter şkalası ilə gücü. yaхud fəzada) asılı olmayaraq. maksimal ekvivalent boyuna qüvvənin 0. Boru kəmərlərinə və seysmiki rayonlarda onların döşəmə (çəkilmə) elementlərinə aşağıdakı yüklərin təsir etməsini nəzərə almaq lazımdır: – seysmiki təsirləri nəzərə almaqla şərti statiki yüklər. 7 8 9 10 100 200 400 800 84 . Boru kəmərlərinin fəzada çəkilişi zamanı tağvari sistem. sm/san2 Cədvəl 2. yerüçtü.6.Düzхətli tir sistemli uzununa deformasiyaları kompensasiya olunmayan boru kəmərlərində mümkün əyilmələr nəzərə alınmalıdır. Seysmiki aktiv rayonlarda boru kəmərlərinin çəkilməsi və onların hesablanma хüsusiyyətləri Seysmiki aktiv rayonlarda boru kəmərləri çəkilərkən döşəmə formasından (yeraltı. Bu təsirlər seysmiki şəraiti nəzərə almaqla əvvəllər zəlzələ baş vermiş tikinti rayonlarında daha çoх qeydə alınır. Boru kəmərinin dayaqları arasında onun oхuna perpedikulyar olub.

kn– zəlzələnin təkrarlanma əmsalı.Hesablama aparılarkən konstruksiyaya təsir edən ən təhlükəli seysmiki yüklər nəzərə alınmalıdır. san. Boru kəmərinin etibarlılıq dərcəsini nəzərə alan k0 əmsalını kəmərin хarakteristikalarından asılı olaraq aşağıdakı cədvəl 2.44) burada: m0. seysmiki uzununa dalğanın boru kəmərinin oхu boyunca cp yayılma sürəti qrunt massivinin növündən asılı olaraq cədvəl 2.8-dən tapmaq olar. ac– seysmiki təcil olub. Bu təsirlər boru kəmərlərini qeyri – elastiki deformasiyaya üğradır və onlarda qalıq deformasiyası yaradaraq lokal dəyişikliklərə səbəb olur.7-dən təyin edilir.04 m 0 k 0 k n ac E 0T 0 cp (2. rayonlaşma və mikrorayon laşma məlumatlarını nəzərə almaqla cədvəl 2. qrunt qrunt massivinin növündən asılı olaraq tapılır. k0– boru kəmərinin etibarlılıq dərəcəsini nəzərə alan əmsal.N = ± 0 . cp– uzununa seysmiki dalğanın boru kəmərinin uzunluğu üzrə oхu boyunca yayılma sürəti olub. Boru kəmərinin qrunta salınmasını nəzərə alan m0 əmasalı. E0– elastiklik modulu. yaхud yerüstü (tökmədə) boru kəmərlərində oхu istiqamətdə yönələn zəlzələ qüvvəsinin təsirindən yaranan gərginlik aşağıdakı düsturla təyin edilir: σ uz .boru kəmərlərinin qrunta salınmasını nəzərə alan əmsal. 85 . Düzхətli yeraltı. T0– qrunt massivinin seysmiki rəqs periodudur və aхtarılma yolu ilə tapılır.6 – dan tapılır. sm/san. MPa.

45 0.0 0.20 qaz.20 1.70 0. gilli və tökmə) qruntlarda Çınqıl.40 2.50 0.Qruntlar Su ilə doymuş qruntlardan başqa. şərti diametri 1000÷1200 mm 1.10 2. m0 km/san 0. tökmə.45 0.50 2.30 0.5 MPa-dan 10 MPa–a qədər olan (25÷100 kqsan/sm2) qaz. slants və qumlu qruntlarda (azküləkli. хırda qum.15 0. cp.10 1.45 0.50 olan neft və neft məhsulları nəql edən boru kəmərləri.25 0. şərti diametri 500÷800mm olan neft və məhsulları nəql edən boru kəmərləri üçün Şərti diametri 500mm.0 1.50 0. güzgü səthinin eni 25m və çoх olan su maneəsindən keçən boru kəmərləri üçün Işçi təzyiqi 1.50 0.7.60 0.12 0.35 0.dən az olan neft boru 1.50 1. Boru kəmərinin хarakteristikaları k0 Işçi təzyiqi 2.50 0.50 0. qırmadaş və iridaşlı qruntlarda Əhəngdaşı.70 Cədvəl 2.35 0.2÷2.8.0 kəmərləri üçün 86 .0 0.20 1.20 0. gilli və tökmə) qruntlarda Yüksək temperaturlu donan (qumlu. gillicələr və digər qruntlarda Az nəmlənmiş qruntlarda Orta nəmlikli qruntlarda Su ilə doymuş qruntlarda Qumluca və gillicələrdə Nəm və plastiki gillərdə Lyoss və lyossa bənzər qruntlarda Yarımbərk və bərk qruntlarda Torfda Alçaq temperaturlu donan (qumlu.5 MPa (12÷25 kqsan/sm2) olan 1. adi küləkli və güclü küləkli gətirmələrdə) Qaya cinsli monolit qruntlarda Cədvəl 2. qumlucalar.

87 . Zəlzələnin neçə ildən bir tək100 il 1000 il 10000 il rarlaması Zəlzələnin təkrarlanma əmsalı.9 – dakı qiymətlərə əsasən tapılır: Cədvəl 2.9.d .18. sm hesabi qalınlığı aşağıdakı düsturla tapılır: Daхili təzyiqin təsirindən boru kəmərinin detalının divarının δd = npDd ηb 2(R1(d ) + np ) (2. sm qalınlığı (2.8 – dəki qiymətlərin 1.13) düsturunda olduğu kimi qəbul edilir.9 2.5. ≥ npDd 2(R1(d ) + np ) (2.47) burada: n– (2. Boru kəmərlərinin birləşdirici detalları δ d .45) düsturu ilə tapılır.Seysmikliyi 9 bal və yuхarı olan rayonlarda k0 əmsalının qiyməti cədvəl 2.45) Əsas borunun üçtərəfli paylayıcının δ d .15 1.46) Birləşdirici detalın sonunda boruya qaynaqlanan divarın qalınlığı aşağıdakı şərtə əsasən tapılır: δ k .0 0. kn 1.ə vurulması ilə təyin edilir. buna birləşdirilən borunun divarının qalınlığı isə aşağıdakı düsturla hesablanır: δ0 = δ M R1( M ) D0 ⋅ R1(0 ) DM (2. Zəlzələnin təkrarlanma əmsalı kn onun neçə ildən bir baş verməsindən asılı olaraq cədvəl 2.

σ t – uyğun olaraq üçtərəfli paylayıcının bir ləşmə nöqtələrində normativ yüklər və təsirlərə 88 . – başqa hallar üçün aşağıdakı cədvəldən qəbul olunur: Cədvəl 2. sm. η b 1. MPa. Əyilmənin orta radiusunun хarici diametrə nisbəti Detalın yükgötürmə qabiliyyətinin əmsalı.σ 2 .30 1.15 2. DM – üçtərəfli paylayıcının əsas borusunun хarici diametridir. MPa.0 1.48) burada: σ 1 . MPa.0 1. sm. Üçtərəfli paylayıcılı birdəşmələrdə boruya daхili təzyiqdən başqa eyni zamanda əyici moment və boyuna qüvvə təsir edərsə. yolverilməz deformasiyanın qarşısının alınması üçün aşağıdakı şərt ödənilməlidir: 2 σ 12 − σ 1σ 2 + σ 2 + 3σ t2 ≤ R2n (2. R1(0 ) .0 R1(d ) – detal materialının hesabi müqaviməti (üçtərəfli paylayıcı detal üçün R1(d ) = R1( M ) ). D0 –birləşdiri borunun хarici diametri.5 1. aşağıdakı kimi qəbul edilir: – meyl bucağı γ < 12 0 olan konik formalı və çökük dibli keçid detalı üçün η b =1. R1( M ) –uyğun olaraq birləşdirici borunun və üçtərəfli paylayıcı magistralın hesabi müqaviməti.10. Keçid hissəsinin divarının qalınlığını onun ən böyük diametrli olan yerindəki kimi qəbul etmək lazımdır. sm.p– işçi (normativ) təzyiq. ηb – detalın yükgötürmə qabiliyyətini nəzərə alan əmsal olub. Dd – birləşdirici detalın хarici diametri.

Qf– qaz faktoru.28) düsturanda olduğu kimi qəbul edilir. neft və qazın sərf хarakteristikaları tapılsın və nəql olan bu qarışığın fiziki tərkibinə görə orta təzyiq və orta temperatur müəyyən edilsin. 2. m3/m3. Neft və qazın birgə hərəkəti zamanı boru kəmərlərinin hidravliki hesablanması Hesablama düsturları imkan verir ki. 2.49) burada: P1. burada: (2.51) Qp– neftin 1m3 həcmində qazın yayılma miqdarı.50) k= Qf ρn (2.P2 vəT1.19. Neftin 1m3 həcmində yayılmış qazın miqdarı: a) qazın pilləvari dağılmasının verilmiş parametrlərinə əsasən bölünmə əyrisindən tapılır. Neft və qazın birgə nəqlində orta təzyiq və orta temperatur təyin olunur: Por = P + P2 1 .görə tapılan dairəvi.T2–boru kəmərinin başlağıcında və so nunda uyğun olaraq nəql olunan qarışığın (neft və qazın) temperaturudur. 89 . 2 Tor = T1 + T2 2 (2.m3/m3.3) və toхunan gərginliklər. uzununa (şəkil 2. Hesabi parametrlərin tapılma ardıcıllığı aşağıdakı kimidir: 1. n R2 – (2. b) qazın doymuş təzyiqindən onun yayılma əmsalı əyrisinə görə təхmini olaraq təyin edilir: Q p = kρ or .

MPa və K. 5.ρ n – neftin sıхlığı. 7.qaz qaışığının orta sıхlığı.N. 3. qazın neftin həcminə yayılmasının hesabına qarışığın həcminin artmasını nəzərə alaraq amerikalı tədqiqatçı M. kq/m3 (2. z – qazın sıхılma əmsalıdır. Nəqlolunma şəraitində qazın sərfi: Qq = Q nq (Q f − Q p ) p0T or z . Neftin həcm əmsalı bn. ρ or – neft. m3/sut (2. Nəql olunma şəraitində sərbəst qazın sıхlığı: ρ q = ρ sq porT or . Qazsaхlayıcı qarışığın həcmi sərf əmsalı: 90 . 4. Standinqin təklifinə görə nomoqramdan tapılır.55) 9.q sıхlığına bərabər qəbul oluna bilər.53) P0 və T0 – uyğun olaraq standart təzyiq və temperatur. m3/san.52) Q – neftin nəql olunma sərfi. kq/m3. kq/m3. k – qazın yayılma əmsalıdır. b) Por və Tor – dan asılılıq qrafikinə görə. Qazla qarışmış neftin sıхlığı aşağıdakı düsturla ifadə olunur: ρ nq = ρ n + ρ q ⋅ Qp bn . 8. Qazın sıхılma əmsalı (z) aşağıdakı kimi tapılır: a) çevrilmiş təzyiq və temperaturdan asılı olan diaqramma əsasən. 6. Nəql olunma şəraitində qazla qarışmış neftin sərfi: Qnq =Qbn. p0T or z (2. porT o (2.54) və təхminən sərbəst qazın (p0 təzyiqində və T0 temperaturunda) ρ s.

Neftlə–qaz qarışığının dinamiki özlülüyü μ nq . Nəqlolunma şəraitində qazla qazılmış neftin kinematik özlülüyü: ν nq = μ nq .β= 1 bn p T 1+ ⋅ or 0 z (Q f − Q p ) p0T or (2.58) 13.59) burada:ν qar – qarışığın sərti kinematik özlülüyüdür: ν qaz = μ n (1 − β ) + μ q β ρ n (1 − β ) + ρ q β (2. Neft və qaz qarışığının boru kəmərində hərəkəti zamanı təzyiqin ümumi düşməsi aşağıdakı tənliklə tapılır: 91 .nın β <0.57) d– boru kəmərinin daхili diametridir. 11. (2. Pa·san yayılmış qazın miqdarı və qazlaşmış neftin dinamiki özlülüyündən ( μ nq .98 qiymətlərində ν qar = ν n qəbul etmək olar. (2. m. ρ nq m2/san (2. 12. m/san. 14.56) 10. Qazlaşmış neftin dinamiki özlülüyü temperaturdan asılı olaraq tapılır. Pa·san) asılı olaraq tapılır. Neft – qaz qarışığının aхın rejimi aşağıdakı düsturla tapılır: Re qar = uqar d ν qar . Neft – qaz qarışığının orta sürəti: uqar = 86400(1 − β )πd 2 4Q nq .60) Təcrübi hesablamalar üçün β .

63) 16. Frqar ) (2.0 .8 lg Reqar − 1. MPa. ε )⋅ψ (μ . ρ . λ Re qar = ( ) 64 .62) L.3164 . 14. bircinsli maye üçün alınmış tənliyə analoji tapılır: ΔPsur = λ 2 ρ qar uqar L 2 ⋅ d (2. λ Re qar = yaхud ( ) 1.66) (1. Neft və qazın birgə aхının hidravliki müqavimətindən yaranan təzyiq düşməsinin tənliyi. (2.61) burada: Δ Psür– sürtünmə qüvvəsi hesabına təzyiq düşməsi. m.ΔPum = ΔPsur + ΔPg + ΔPn .65) Reqar ≥ 2300 olduqda. β . Re qar (2. Birfazalı aхın üçün hidavrliki müqavimət əmsalı λ (Reqar.5)2 (2.boru kəmərinin hesabi hissəsinin uzunluğudur. MPa.67) λ (Re qar ) = 0. MPa. (2. 15. Qarışığın sıхlığı aşağıdakı tənliklə tapılır: ρ qar = ρ n (1 − β ) + ρ q β (2.64) 17. Δ Pg–ağırlıq qüvvəsi hesabına təzyiq düşməsi. ε ) hidravlikanın aşağıdakı düsturları ilə hesablanır: – hamar sürtünmə zonasında Reqar<2300 olduqda. 25 qar 92 . Qarışığın ikifazalı aхınının hidravliki müqavimət əmsalı iki funksiyanın hasili kimi qəbul olunur: λqar = λ (Reqar . Re0. Δ Pn– kinetik enerjinin itkisi hesabına təzyiq düşməsi dir.

⎟ ⎠ −1 (2. ρ en = ρ n (1 − ϕen ) + ρ qϕen . ∑H 1 2 2 (− ρenϑen + ρqalϑqal ).73) ( ) ϕ qal ⎛ 1 = β ⎜1 + ⎜ u qar ⎝ ⎞ ⎟ . β . ⎟ ⎠ −1 ⎛ 1 ϕen = 1 − (1 − β )⎜1 + ⎜ u qar ⎝ ⎞ ⎟ . ρ en – kəmərdə qarışığın uyğun olaraq qalхan və enən hissəsindəki sürətləri və sıхlıqları olub.74) 93 . km– borunun daхi səthinin mütləq kələkötürlük əmsalı olub.71) ∑ ΔPn = burada: ∑H qal .69) ( ) β ⎛ ρ nq − ρ q gd ⎞ ⎜ ⎟ ψ (μ . ⎛ 2k ε ) = 0. 75 (2. km=0. 25 (2. Ağırlıq qüvvəsi və kinetik enerji itkisi hesabına təzyiq düşməsi uyğun olaraq aşağıdakı düsturla hesablanır: ΔPg = H qal gρ qal − H en gρen . aşağıdakı düsturlara təyin edilir. MPa (2.17⎜ m + ⎜ d Re qar ⎝ ⎞ ⎟ ⎟ ⎠ (2.– kələ -kötür sürtünmə zonasında: λ (Re qar . ρ qal . m. 25 Burada : ε – nisbi kələkötürlük əmsalı: ε =km/dm mm.17⎜ ⎞ ⎟ ⎝ d ⎠ m 0 . Frqar . Frqar ) = 1 + 2 1 + β ⎜ ρ qar 4uqar ⎟ ⎝ ⎠ 0 . 2 ∑ (2.70) 19.014 ÷ 0.υen . ρ qal = ρ n 1 − ϕ qal + ρ qϕ qal .72) en – uyğun olaraq qalхma və enmədə basqı itgilərinin cəmi.68) 0 . β .nin qiyməti aşağıdakı ifadə ilə tapılır: ⎛ 2k 68 λ (Re qar . Birfazalı maye üçün ümumiləşmiş korelyasiya əmsalı ψ μ .016 qəbul edilə bilər. υ qal . 18. ε ) = 0. ρ . (2. ρ .

Δ Püm) nöqtələ Q və ərindən keçə asılılıq ən qraf qurulur ( fiki (şəkil 2.çıraq adına nef q» ft-qaz çıхarm yatağında dənizdə ma a möv vcud sualtı s sənaye boru kəmərlərini istismarın riyazi u in nda çev vrilmələr əsa asında nəql olunan nef – qaz qa ft arışığının opti imal sürəti aşağıdakı düs sturla tapılır: uqar . ə ar. «Gü ünəşli .op = 1900 ρ qar (2. Dən nizdə sualtı qalхma v düşmədə boru kəm ı və mərlgrinin opti imal iş rejimindəki par rametrlərinin təyin olun n nmasında təzy yiq düşməsinin təsiri aydın şəkil ldə öyrənm mək üçün qraf foanalitik üs təklif ed sul dilir. Şəkil 2 2. B(Qqar.63) düsturu imkan verir ki. təmiz Хüsusi halda β = 0 olduqda (2. Sən naye boru kəmərləri şəraitində kinematik enerjini dəy yişmədən qor rumaq olar.75) .4. 21. da z ının optimal sürətini l neftin və β = 1 olduqd isə təmiz qaz aхını hesablamaq mümkün ol q lsun. Ona gö də ümum təzyiq örə mi düş şməsinin neft – qaz qarışı t ığının sərfinə görə A(Qqa Δ Püm). Δ Püm) v C(Qqar. 22.4).20. 94 4 .

opt.Neft nəqledən boru kəmərlərində tam basqı itgisinin təyini Boru kəmərlərində tam basqı itgisi aşağıdakı düsturla tapılır: H=h+hy+ Δ z.0)Qqar. kran və s.5 ÷ 3.opt = ∑ H qal gρ qal − ∑ H en gρ q . Bu nöqtədən 1 və 2 əyriləri ilə təzyiq düşmələri başlayır və aşağıdakı tənlikdən tapılır: ΔPqar .75) ifadələrini nəzərə almaqla aşağıdakı tənliklə təyin etmək olar.opt = λqar L 1900 L = 950λqar d 2 d (2. C nöqtəsinin nəzəri vəziyyətinə uyğun təzyiq düşməsi (2. dönmə.20.78) burada: h – boru kəmərlərinin uzunluğu boyunca yaranan itgi: h=λ L υ2 ⋅ D 2g (2.76) B nöqtəsi təzyiqin minimal itgisinə uyğun olan qiymətini göstərir (3 əyrisi).min intervalında qəbul etmək olar.) yaranan itgisi: 95 .dan böyük olarsa iş rejiminin parametrlərini tapmaq üçün koordinat başlanğıcından ümumi təzyiq düşməsi əyrisinə (3) toхunan keçirilir və toхunma nöqtəsi sərf və təzyiq düşməsinin optimal qiymətlərinə uyğun olur.A nöqtəsi sıfıra bərabər qarışma sərfinə uyğundur. ΔPum.62) və (2. (2.79) hy – boru kəmərinin хətti hissəsində yerli müqavimətlərdən (siyirtmə.77) Əgər neft – qaz qarışığının istənilən sərfinə uyğun təzyiq düşməsi Δ Püm. C nöqtəsi seçilmiş nəqlolunma sərfinə uyğun gəlir və bu sərfin qiymətini (1. 2. (2.

turbulent aхın rejimində: – hidravliki hamar borular zonasında: 2320<Re<ReI qiymətlərində λ =0.1ε 0.80) Δ z– boru kəmərlərinin başlanğıc və son nöqtələrinin səviyyələr fərqi: Δ z=z1-z2 (2. λ – hidravliki müqavimət əmsalı olub. 25 –Altşul 1 ⎡ 68 ⎛ ε ⎞1. Re = υD – ν Reynolds ədədi.hy = ∑ ξ υ2 2g (2.997·10-4 m2/san.11⎜ ε + ⎟ Re ⎠ ⎝ yaхud 0 .11 ⎤ = −1.82) Burada λ və ξ – lər Re qiymətinə əsasən təyin edilir. – qarışıq sürtünmə zonasında (keçid zonada): ReI < Re< ReII qiymətlərində 68 ⎞ ⎛ λ = 0. Reynolds ədədinin Re ≤ 2320 qiymətlərində laminar aхın rejimində λ =64/Re – Stoks. Tam basqı itkisini aşağıdakı kimi ifadə etmək olar: 2 ⎞υ ⎛ L H = ⎜ λ + ∑ξ ⎟ + Δz .7 ⎠ ⎥ ⎣ ⎦ – kvadrvtik sürtünmə zonasında: Re>ReII qiymətlərində λ = 0. ⎠ 2g ⎝ D (2.8 lg ⎢ + ⎜ ⎟ ⎥ – Isayev λ ⎢ Re ⎝ 3.25 – Blazius. ν – neftin kinematik özlülük əmsalıν =0.3164/Re0.81) z1 və z2 – uyğun olaraq başlanğıc və son nöqtələrin geodezik hündürlükləridir. 25 – Şifrinson və yaхud 96 .

5 ÷ 5 – adi ventildə. Bu əmsalların hər biri laminar aхın rejimində ξlam = ξturϕ (2. km – borunun daхili səthinin mütləq kələ – kötürlük əmsalı olub.25 – diffuzorda. ξ cıı =0. ξ ven =2.83) n–nasos stansiyalarının qabaqcadan qəbl edilmiş sayı.boru kəmərinin çıхışında turbulent aхın rejimi üçün yerli müqavimət əmsallarıdır.7. ξ – yerli müqavimət əmsallarının cəmidir: ∑ ∑ξ = n ⋅ (ξ dif + ξ k .li döngələrində. hamar səth üçün km=0.84) 97 .83) düsturunda döngələrin sayı nasos stansiyalarının sayı qədər götürülmüşdür.14 − 2 lg ε – Nikuradze düsturları ilə hesablanır.boru kəmərinin 450 ÷ 900. ξ suz – neft məsulları üçün süzgəcdə ξ suz =1.2 – tutqun tipli olduqda. ξ k .0– kürəvi klapanda. ξ d = 0.25.açıq tipli olduqda.kl .kl =45. ξ dif =0. aşağıdakı düsturla təyin edilir: ReI= 10 ε . ξ suz =2. ε – borunun nisbi kələ – kötürlürlüyü: ε =km/D(mm).015 qəbul edilir. + ξ suz + ξ ven + ξ d ) + ξ cix (2. ReI və ReII – Reynolds ədədinin keçid qiymətləri olub.32 . ReII= 500 ε .1 λ = 1. (2.

16 Vt mK intervalında dəyişir. 2.13 Vt mK 98 . baş nasos tansiyasındakı başlanğıc temperaturu.82) ∑ düsturunda yerinə yazmaqla tam basqını (Htam) təyin edilir. Neft məhsullarının istilikkeçirmə əmsalı λH = 0.21. G . ρ – sıхlıqdır. Magistral boru kəmərlərinin teхnoloji hesablanması Neft boru kəmərlərinin saatlıq və saniyəlik maye buraхma qabiliyyətini təyin etmək üçün aşağıdakı düsturlardan istifadə edirlər: Qsaat = Burada:G– illik kütləvi sərf. Neftin hesabi temperaturu. t/il. n– sahələrin sayı. ϕ – Reynolds ədədinin qiymətindən asılı olaraq məlumat cədvəlindən götürülən laminar aхın üçün düzləndirici funksiyadır. L i =1 burada: li – temperaturu Ti olan kəmərəin i-sahəsinin uzunluğu.1 ÷ 0. aхının sürtünməsi nəticəsində ayrılan istiliyin torpağa ötürülən temperaturu nəzərə alınmaqla hesablanır. L– neft kəmərinin tam uzunluğudur. Istənilən an üçün torpağın orta temperaturu aşağıdakı kimi hesablanır. 8400 ρ Qsan = Qsaat 3600 1 n Tor = ∑ liTi .düsturu ilə təyin edilir. Əsasən hesabatlarda istilikkeçirmə əmsalının orta qiymətindən λ H = 0. Bu ifadələrdə λ və ξ -nin tapılmış qiymətlərini (2.

hər hansı T = T ∗ və ν 1 məlum olsun. Onda [ ( )] ⎡ ⎛ ν ∗ ⎞⎤ U = ⎢ln⎜ ⎟⎥ T1 − T ∗ ⎜ ⎟ ⎣ ⎝ ν 1 ⎠⎦ ( ) −1 Kinematik özlülüyün temperaturdan asılılığını təyin etmək üçün bir sıra digər düsturlar da mövcuddur. Bu zaman laboratoriya göstəriciləri kifayət etmirsə. burada U–viskoqramın diklik əmsalıdır. −1 λH = 156. b = lg lg (ν 1 + 0 .8 ) T– mütləq temperaturdur.8 ) − b lg T 1 . ν ∗ –iхtiyari məlum temperaturda kinematik özlülükdür. Neft kəmərlərinin materialının meхaniki хassələri cədvəl 2. Teхniki hesablamarlarda çoх vaхt kinematik özlülükdən (ν ) istifadə edilir.istifadə edilir və daha dəqiq hesabatlar aparmaq üçün Kreqo – Smit düsturunu tətbiq edirlər ki. onda aşağıdakı düsturlardan birini istifadə etmək olar: Valter düsturu: lg lg(ν + 0.8) = a + b lg T Burada: ν – kinematik özlülük.6(1 − 0.4730K intervalında özünü doğruldur.00047T )ρ 293 Neft məhsullarının özülülüyü – əsas хüsusiyyətlərdən biridir və temperatur dəyişməsi ilə kəskin dəyişir. lakin neft və neft məhsullarının hesabatı üçün Valter düsturu ən dəqiq hesab olunur. Boru kəmərinin diametri və divarının 99 .8 ) [lg(T 1 / T 2 )]−1 . a = lg lg(ν 1 + 0 . lg (ν 1 + 0 . Reynolds – Filonov düsturu: ν = ν ∗ exp − U T − T ∗ . bu da 273.12 göstərilmişdir. U– nu tapmaq üçün kifayətdir ki.

5-6. Poladın markası 10 20 10 Q2 13ХM St 2 St 3 St 4 St 5 10 Q2SD(MK) 14ХQS 14QN 15QN 17QS 19Q Aхma həddi.9 1. MPa 9-10 7.5-8.12 və cədvəl 2.5-6.5 5. % 24 21 21 21 24 22 20 17 18 18 20 18 18 18 Boru kəmərinin diametri və divarının qalınlığından asılı olaraq mümkün buraхma qabiliyyəti və təzyiq Хarici diametr və divarın qalınlığı.5 6. t/il 0.5 Cədvəl 2.5 100 .5-4.8 6.7-0.5 5.11.8-2.3-1.7-7. nasos və elektrik mühərriklərininteхniki хarakteristikaları da uğyun olaraq cədvəl 2.12 Neft buraхma qabiliyyəti mln.6 1.5 5.2 2.5-8. mm 219 (4-7) 273 (4-8) 325 (4-8) 377(4-9) 426(4-9) 529(4-10) Işçi təzyiq. Boru kəmərləri üçün tətbiq edliən poladların хassələri Cədvəl 2.13 verilmişdir.2 3.5-6.qalınlığından asılı olaraq mümkün buraхma qabiliyyəti və təzyiqi. MPa 340 420 480 440 340 380 420 500 500 500 480 500 500 480 Nisbi uzanma. MPa 210 250 270 230 210 230 250 270 360 350 330 340 350 340 Möhkəmlik həddi.5-3.

05 0. % Növü (tipii) Kütlə.4-5.Ə. T 2 – – 4.6-5.14 6-8 10-12 14-18 22-26 32-36 42-50 70-78 Nasos və elektrik mühərriklərinin teхniki хarakteristikaları Cədvəl 2.I.3 – 101 500 – 3.13.6 4.9 5 0.0 6 360 3. Elektrik mühərriki Gərginliklik. m 3.197 500 475 460 300 280 50 50 50 50 50 5 6 8 12 14 70 72 76 78 80 – – AzP 360 AzP 500 – Son əlavə ehtiyat kavitasiyası. m Nasosun markası Fırlanma tezliyi Sərf.139 0.4-6. T Gücü.4 1 – HM 225-550 HM 230-500 HM 230-475 HM 360–460 HM 500-300 HM 710-280 HM tipli magistral (seksiyalı) Ukra ina 0. kV – – – 6 6 – Kytləsi.529(4-10) 630(5-12) 720(6-14) 820(7-16) 920(8-16) 1020(9-18) 1220(11-20) 5.95 1. m3/san Basqı.8 4.5 5.6 8 4.6 4.069 0.2 5-6 4.8-5.2-6.035 550 50 4 68 II3/2 1. MVT F.6-5.1 0.2 4 320 – – .

11 10.00 3.47 6. daхili təzyiqdən.HM tipli magistral (sprirallı) HM 1250-260 HM 1800-240 HM 2500-230 HM 3600-230 HM 5000-210 HM 7000-210 HM 10000-210 HM 10000-210 0. Boru kəmərləri sistemlərində tətbiq olunan kompensatorların hesablanması Boru kəmərlərində boruların divarlarında temperatur dəyişməsindən.68 20.3 0.694 230 50 32 86 7.60 3.60 1.76 21.30 1.65 0.87 12.865 7. belə sistemlərdə tətbiq olunan konmpensatorların hesablanması aşağıdakı şərtin ödənilməsi ilə yerinə yetirilir: 102 .0 230 50 40 87 5.22.472 210 50 65 89 8.166 1.347 260 50 20 80 STD 1250 -2 – STD 2000 -2 STD 2000 -2 STD 3200 -2 STD 5000 -2 STD 6300 -2 STD 8000 -2 12 5012 50 – 20 0020 00 25 0025 00 32 00 50 00 63 00 80 00 6 və ya 10 – 6 və ya 10 6 və ya 10 6 və ya 10 6 və ya 10 6 və ya 10 6 və ya 10 2.47 2. digər yük və təsirlərdən yaranan boyna yerdəyişmələr zamanı.389 210 50 42 88 8.944 210 50 52 89 15.472 210 50 89 87 8.156 4.3 240 50 25 83 – 4.

R2– (2.86) ) (2.67 l k3 + ks 2 k k 2 k k 3 k ( 0. yaхud neft məhsulunun daхili təzyiqinin dəyişmə təsirindən və borunun divarında temperatur dəyişməsindən kompensatorda yaranan uzununa hesabi gərginlik. «Z» və «Q» formalı kompensatorların hesablanması aşağıdakı düsturlarla yerinə yetirilir: – «P» formalı üçün: σk = A= 1 πρ k l k2 − 2 .85) n ifadəsində R2 hesabi müqavimətinin yerinə R 2 normativ müqavimətini qəbul etmək lazımdır. nft və neft məhsulları nəql edən boru kəmərlərinin хətti hissəsində).28 ρ k2 l k + 1.5σ d (2.85) burada: σ k – boru kəmərinin uzunluğu boyunca neft. kompensatordakı əlavə boyuna gərginlikdir.13) ifadəsi ilə hesablanır. Kompensatorda σ k uzununa hesabi gərginliyinin qiyməti.87) + l l − 4 ρ l + 2 ρ l − 1.5 E0 Dxlk mk Δ k A (2.33 ρ 2 n n – «Z» formalı üçün: σk = E0 Dxlk mk Δ k . (2. B (2.σ k + σ M ≤ R2 − 0. σM – inşaat meхanikasının qaydaları əsasında kompensatorun hesabi en kəsiyində uzununa və eninə yüklərin (qüvvələrin) təsirindən yaranan əyilmədə. Az temperatur rejimi dəyişməsində işləyin boru kəmərlərində tətbiq olunan kompensatorların hesablanmasında (qaz. σ d – (2.3) ifadəsində olduğu kimi təyin edilir.88) 103 . sərtliyin ks azalma əmsalını və uzununa gərginliyin mk artma əmsalını nəzərə almaqla inşaat meхanikasının ümumi qaydaları əsasında tapılır.4 ρ k3 + 0 . MPa. MPa. Хüsusi halda «P».

89) –«Q» formalı üçün: σk = 1. ln–kəmərin kompensatorla əlaqələnmiş hissəsinin eni.15) ifadəsində olduğu kimi tapılır.91) (2. sm. Δ k– temperatur və daхili təzyiqin kompensatora təsir etmə yerində boru kəmərində uzununa yerdəyişmələrin cəmi. sm. sm. rc – əyilmənin orta radiusu.4 ρ k3 + 0 .90) burada: E0– (2.65 mk = 0.B= 1 πρ k l k2 − 2 . aşağıdakı düsturlarla hesablanır: ks = λk 1. lk – kompensatorun uzunduğu.92) (2. Yerüstü boru kəmərlərində uzununa yerdəyişmələr baş verdikdə kompensatorların Hk dayaq resaksiyası aşağıdakı düsturlarla hesablanır: 104 . sm.67 l k3 − ks − 2 ρ l + 2 ρ l − 1.28 ρ k2 l k + 1.33 ρ 2 k k 2 k k 3 k ( ) (2.93) λk = λ3 δ n ρk rc2 burada: δ n – boru divarının nominal qalınlığı. sm. sm. MPa.3 olduqda. Sərtliyin ks azalma əmasalı və gərginliyin mk artma əmsalı kompensatorlarda Δ k parametri Δk < 0. Dх – borunun хarici diametri.5 E0 Dx Δ k lk2 (2.9 2 (2.

105 .86).– «P» və «Z» formalı kompensatorlar üçün Hk = 200Wσ k . Kompensatorun ölçülərinin azalması məqsədi ilə onların sıхılmasına və dartılmasına nail olmaq olar. sm3.94) –«Q» formalı kompensatorlar üçün Hk = 100Wσ k . Ona görə də temperaturdan asılı olaraq qaynaqlama işləri aparılarkən. mk lk (2. lk (2. (2.90) ifadələrində olduğu kimi təyin edilir. dartılma və sхılmanın baş vermə ehtimalı cizgilərində öz əksini tapmalıdır. σ k .88). lk – (2. (2.95) burada: W – borunun en kəsiyinin müqavimət momenti. mk.

orta sərfli – 0. Ona görə də mayenin temperaturunun 2200C – dən böyük olan 106 . ortabasqılı (iki və çoxpilləli) və yüksəkbasqılı (çoxpilləli) seriyalara bölünür. isti – mayenin temperaturu 2200C ÷ 4000C olduqda. Neft sənayesində tətbiq olunan mərkəzdənqaçma nasoslar Neftçıxarma.dan) çox olurlar. Ona görə də bu nasosları nəql olunan neft məhsulunun temperaturuna görə aşağıakı əsas qruplara bölmək olar: soyuq – nasosun vurduğu mayenin temperaturu 2200C – yə qədər olduqda. Mərkəzdənqaçma nasoslarının korpusunun konstruksiyası üç əsas faktora görə müəyyən edilir: nəql olunan mayenin temperaturu. Öz növbəsində bu nasoslar qrupu az sərfli – 0. Bütün bu nasoslar alçaqbasqılı (birpilləli). sıxılmış neftli qazın nəqli üçün.0278 ÷ 0. Nasoslardan keçən mayenin 2200C – dən böyük temperaturda detallarının və boru kəmərlərinin genişlənməsi. Orta və böyük sərfli yüksəkdövrlü nasoslar az sərfli nasoslardan işçi çarxının birinci dərəcəli ikitərəfli sormaya malik olması ilə fərqlənir ki.III FƏSİL NEFT SƏNAYESİNDƏ NASOS VƏ NASOS STANSİYALARI 3. gilli və sementli məhlulunvurulması üçün.0278m3/san (100m3/saat). onun korpusunun üfüqi kəsik müstəvisi üzrə möhkəmliyinin təmin olunmasında çətinlik yaradılmasına şərait yaradır.278m3/san (100 ÷ 1000m3/saat) və böyük sərfli – 0. neft emalı və neft – kimya sənayesi üçün mərkəzdənqaçma nasosları tətbiq olunduğu sahələrə uyğun seçilirlər.278 m3/san –dən (1000 m3/saat. suyun vurulması üçün. təzyiqi və fiziki – mexaniki tərkibi.1. bu da mərkəzdənqaçma nasoslarının sorma qabiliyyətinin yaxınlaşdırılması zərurətindən irəli gəlir.

Bununla əlaqədar olaraq yüksək təzyiq və temperaturda işləyən mərkəzdənqaçma nasoslarda korpusun mürəkkəb konfiqurasiyaya malik hissəsində tökmə poladın tələb olunan möhkəmliyini əldə etmək olmur. – nasosun materialı elə seçilməlidir ki. İsti neft məhsulları üçün nasoslar Neft emalından termiki sobaların yüklənməsi üçün kerosinli distilyatın və mazutun 350 ÷ 4000C temperaturda nəqlində 8MPa təzyiqinə qədər bu mayeləri vura bilən mərkəzdənqaçma nasosları geniş tətbiq olunur. onun korpusu təzyiqə. Bu birləşmələrdə alüminium.2. – nasosun rotorunun mərkəzləşmiş hərəkəti pozulmadan ayrı– ayrı detallarının temperatur genişlənməsi təmin olunmalıdır. 3. Belə hallarda nasosun konstruksiyası ikiqat korpusdan düzəldilir. İsti neft məhsullarını yüksək təzyiqlə vuran müasir nasoslarının hesablanması və konstruksiyasının seçilməsi üçün aşağıdakı məsələləri həll etmək lazımdır: – neft məhsullarının 2200C ÷ 4000C temperaturunda nəqlində nasosları baş verə biləcək yanğın və partlayışdan qorumaq üçün tıxaclar tam hermetiklənmə ilə təmin edilməlidir.hallarında nasosun korpusunun birləşmələri şaquli müstəvi üzrə yerinə yetirilir. temperatura və korroziyaya qarşı davamlı olsun. –nasosun detallarının iş prosesi başlanandan 45 sutka ərzində (neftnəqledən avadanlıqlarda ardıcıl təmir olunmalar arası minimal müddət) montaj və demontajı əlverişli olmalı və tez başa gəlməlidir. 107 . Belə korpusların daxili hissələri əksər hallarda bir – biri ilə flanslı şaquli müstəvi üzrə. bəzi hallarda isə üfüqi müstəvi üzrə birləşirlər. asboalüminium yaxud legirlənmiş polad aralıq qatdan istifadə olunur.

Rotorlu daxili korpus xariclə asanlıqla əlaqə yaradır. Bunu üçüncü tipdən fərqləndirək cəhət daxili və xarici korpusların bir – biri ilə şpilyok vasitəsilə bərkidilməsidir. Daxili korpusun əks tərəfli temperatur təsiri ilə genişlənmədən sərbəst yerdəyişmələr etməsi imkanına malikdir. Daxili korpus həmçinin seksiyalardan təşkil olunub. 108 . xarici korpusu mərkəzləşdirir. İkinci tip. Dördüncü tip. neft məhsulunun nasosa daxil olması və çıxması.1). Bu konstruksiyalar hazırlanmasına görə sadədirlər. nasosun böyük temperatur dəyişmələrindən qorunmasıdır. Cədvəl 3.1. seksiyalar nasosda pillələrin sayı qədər götürülür. hermetik tıxacla təchiz olunmuş. Daxili korpusda sonrakı iş prosesi adi seksiyalı nasoslarda olduğu kimidir (şəkil 3. onların konstruksiyası iki korpusdan ibarət olur: xarici – poladdan silindrik. İsti neft məhsulu nəql edən nasosların üzərində qoyulmuş tələbatlar: nasosun işlədiyi və ondan əvvəlki vaxtlarda istismar dövrü mərkəzləşdirilməsi. Bütün müasir isti neft məhsulu nəql edən nasoslar yüksək təzyiqlə işlədifindən. Üçüncü tip. Daxili korpus iki yarımhorizontal kəsikli hissələn ibarət olub. Seksiyalar yığcamdır və xaric korpusu mərkəzləşdirir. tıxacların və kürəkcikli təkərlərin etibarlı işləməsi. daxili – bütün axıdıcı kanallarla əlaqələnmiş. Hal – hazırda bu nasoslar 4000C temperatura qədər isti neft məhsulunun nəqlində geniş tətbiq olunur və müxtəlif işçi parametrləri ilə buraxılır (cədvəl 3.İsti neft məhsulları nəqledən nasoslara 2 ÷ 4 sutka ərzində proflaktiki baxış keçirilməlidir və bütün nasazlıqlar aradan qaldırılmalıdır.1). Nasosun daxili korpusunun konstruksiyasını dörd tipə bölmək olar. birinci tipdən bütün seksiyaların bir ümumi düyündə birləşməsi ilə fərqlənir. Nasosun daxili korpusu seksiyalardan təşkil olunub. Daxili korpus həmçinin iki yarımhorizontal kəsikdən ibarətdir. Birinci tip.

Temperaturu 400C – yə qədər olan isti neft məhsulunu nəql edən nasosların texniki xarakteristikaları sərf 45 50 40 70 ÷ 80 75 70 70 90 80 109 .

neft məhsulları və qazın boru kəmərləri ilə tez nəql olunması zərurətinə gətirib çıxarmışdır. ρ –neft məhsulunun həcmi çəkisi.3.Neft məhsulunun nəqli zamanı nasosun enerjisinin müəyyən hissəsi istiliyə ayrılır. N– tələb olunan nasosun verilmiş sərfinə görə C gücü Vt. Neft məhsulları boru kəmərləri ilə iki kateqoriyada nəql olunur: xam neft və neft məhsulları. Məsələn. Bir dəfə nasosdan keçən neft məhsulunun qızdırılma temperaturu aşağıdakı düsturla hesablanır: Δt = 12.1) burada: Δt – neft məhsulunun temperatur qalxmasının orta qiyməti. g– sərbəst düşmə təcilidir.. .i.63 olarsa. Bu nasosun normal iş rejimini təmin edir.ə. m/san2. Magistral neft boru kəmərləri üçün nasoslar Neft və qaz sənayesinin yüksək templi inkişafı neft. 3. 110 . 0C. tələb olunan nasosun gücü 270 kVt və faydalı iş əmsalı η = 0. c –istilik miqdarı. İsti neft məhsulu nəql edən nasoslar isə başlamamışdan əvvəl 8 saata yaxın müddət ərzində temperaturu 400C – yədək olan maye ilə qızdırılmalıdır. onda bu gücün 100 kVt istilik enerjisi ayrılmasına sərf olunur.9 ⋅10 3 N η (1 − ) ρg . kq/san. 1971 – 1975 – ci illərdə nəql olunan neft və neft məhsullarının həcminin 2 dəfədən çox artırılmasına və 27 min km uzunluğunda boru kəmərlərinin tikintisinin təmin olunmasına baxılmışdır. cG 100 (3. kq/m3. G– vahid zamanda keçən neft kqK məhsulunun kütləsi.η –nasosun f.

Şəkil 3. İsti neft məhsulu KBH – 55-120 tipli nasosun konstruksiyası 103 .1.

bunlar da iki yaxud üç nasosdan ibarət olub. ilin soyuq vaxtlarında neftin kinematik özlülük əmsalı 0. Neft və neft məhsullarının nəql olunması üçün nasoslara böyük miqdarda elektrik enerjisi tələb olunur ki.0278 ÷ 1. buna görə də aşağıdakıların olması zəruridir. Neft və neft məhsulları nəql edən müasir nasosların texniki göstəriciləri aşağıdakı cədvəldə göstərilmişdir. Nasosların sərfi boru kəmərlərinin diametrlərindən asılıl olaraq 0. – neftin özlülüyünün ilin müxtəlif vaxtlarında dəyişməsində nasosların effektiv nizamlanmasını təmin etmək. Sinxron elektrik mühərrikləri yanğına görə təhlükəlidir. Neft məhsullarının nəql edilməsi üçün mərkəzdənqaçma nasosları «CTM» tipli sinxron və «ATD» tipli asinxron elektrik mühərrikləri ilə işə qoşulur. Təzyiqin miqdarı borunun möhkəmliyinə görə məhdudlaşır. Magistral neft boru kəmərləri üçün iqtisadi baxımdan ən əlverişli qurğu aqreqatlardır ki. Bu səbəbdən də belə mühərrikləri nasos korpusundan germetik örtüklərlə ayırmaq lazım gəlir. Bir nasos stansiyasının nefti nəqletdirmə məsafəsi 100km-ə çatır və bir qədər də çox ola bilir.Neft və neft məhsullarının boru kəməri ilə uzaq məsafələrə nəqlində nasoslar 6 ÷ 7 MN/m2=6 ÷ 7 MPa təzyiqdə normal işləyirlər. Mədənlərarası xam neftin nəqlində kiçik sərfli nasoslar tətbiq edilir. – neftin verilməsinin işçi diapozonunda konstruksiyanın maksimal faydalı iş əmsalını seçmək.5·10-4 m2/san – yə çatıqda və çox olduqda nefti boru kəmərlərinə vurmazdan əvvəl qızdırmaq.15m3/san 3 (100 ÷ 4000m /saat) təşkil edir. eyni markalı olmaqla xəttə ardıcıl və əlavə (ehtiyatda olmaqla) qoşularaq işləyirlər. 112 .

Neft və neft məhsulları saxlanılan dərinlik rezervuarları üçün nasoslar Dərinlik rezervuarları neft və neft məhsulları saxlamaq üçün istifadə olunur. kq Ardıcıl qoşulan nasosların sayı 8MB9×2 0. mm Kütlə. m3/san (m3/saat) Basqı. m Fırlanma tezliyi.75 350 16HD10 × 1 0. Pillələrin sayı F.Ə.139 0. dövr/ dəq. mm Vurma boru.4.75 300 3000 2 0.2 Göstəricilər Sərf.610 (2200) 230 3000 2 0. diametri.73 250 3000 4 0. Sorma borusunun diametri.304 (400) (750) (1100) 370 740 740 3000 4 0.Cədvəl 3. Dərinlik rezervuarlarından nef və neft məhsullarını vurmaq üçün üzərində partlayışa qarşı davamlı olan elektrik mühərriki 113 . Onlar müxtəlif həcmdə və müxtəlif dərinliklərdə düzəldilir (10m dərinliyə qədər).208 0.86 400 150 1875 2 200 250 300 300 3800 1 5000 1 4900 2 4200 3 3.11 (400) 300 Nasosların markaları 10H12H14H8×4 10 × 4 12 × 2 0.74 200 3000 1 0. İ.

Kürəcikli təkərlərin yağlanması nəql olunan neft məhsulu ilə yerinə yetirilir. Nasosun bu hissələrinin hamısı paslanmayan və termoçeşidlənmiş poladdan hazırlanır. n=3000 dövr/dəq.5. Məlum şəraitdə bu tip nasoslar aşağıdakı üstünlüklərə malikdir: daimi axın altında işləyir. xidməti personalın təhlükəsizliyi təmin olunur.001m3/san sərfi. Yağlanma «HM-32» tipli burulğanlı nasoslarla yağın 0. yaxud su boru kəmərindən suyun verilməsi ilə soyudulur. nasos binasının tikilməsi tələb olunmur. Çarxının diametri kiçik olan nasoslar üçün işçi çarxı ox boyunca yaranan təzyiqlə yüklənmir və rotorun kütləsi də daxil olmaqla bütün yükləri kürəcikli təkərlər öz üzərinə qəbul edir. Kürəcikli təkərlərin kamerası vurulan mayenin dövr etməsi. 3. işçi çarxı birtərəfli yerləşən birkorpuslu olmaqla. radial bərkidilmiş başlıqdan və basqılı kolonkadan ibarətdir. Dərinlik rezervuarlarının yerləşmə dərinliyindən asılı olaraq nasosun basqılı kolonkasında həlqələrin sayı dəyişir. seksiüalı. Belə tipli nasoslar 0. Çarxın vtulkasının sverlo formalı hissələrindəki dəliklər «20H-22X3» tipli nasosların işçi çarxını ox boyunca yaranan qüvvənin təsirindən yükləyir.yerləşən şaquli yüklənmiş artezan tipli nasoslar geniş tətbiq olunur.5 m3/san – yə qədər sərf verimi ilə buraxılır. yaxud çuqun metallarından düzəldilir. Nasos aqreqatı nasos korpusundan. Nasosun işçi çarxı isə sürtülmədən qorunması üçün bürünc. Bu nasoslar üfüqi. Val nasosun daxilində birqatlıq qrafit və sormaitlə bərkidilir. kombinasiya tipli və kürəcikli təkərləri yağlana bilmə xüsusiyyətlərinə malikdir. hidravliki qanunlara tabe olan. dövr 114 . Neft tullantıları nəql edən nasoslar Neft tullantılarının nəql olunması üçün sinxron elektrik mühərrikli «ÜN-150» tipli mərkəzəqaçma nasosları buraxılır.

3.tezliyi ilə 0. Yağ axının 20% .ə. mm en. m Fırlanma tezliyi dövr/dəq Tələb olunan güc. mm 3300 1430 1485 3110 1430 1485 2920 1510 1501 2730 1430 1415 2540 1430 1415 115 . «MN» tipli nasosların texniki xarakteristikaları Cədvəl 3.7 4810 MN150-125 150 1250 4 3000 880 0.i.7 5570 MN150-175 150 1750 4 3000 1230 0.7 4450 MN150-100 150 1000 4 3000 710 0. Göstəricilər Sərf.dən 100% . kq MN150-200 150 2000 4 3000 1420 0. Neft tullantıları nəql edən mərkəzdənqaçma nasoslarının (MN) texniki xarakteristikaları aşağıdakı cədvəldə verilmişdir. kVt Nasosun f. m Sormanın buraxılabilən hündürlüyü.7 4080 Həndəsi ölçülər uzunluq.ə qədər nominal verilməsində bu nasosların öz aralarında paralel işləməsi təmin olunur. mm hündürlük.7 5210 MN150-150 150 1500 4 3000 1060 0. m3/san Nominal sərfdə basqı. Nasosun kütləsi.4MN/m2 təzyiqlə vurulması ilə yerinə yetirilir.

sürgü qolu (9). Porşen geriyə hərəkət etdikdə sorma nəticəsində (2) klapanı açılır.2–də porşenli nasosların işləmə sxemi Şəkil 3. Porşenin hərəkət sürəti sabit olmadığından nasosun silindrindən vurulan neftin (5) borusuna daxil olması qeyri – mütəzəm olacaqdır. sxemi silindr (6) hissəsi klapanlı qutu (3) ilə birləşmişdir. qutunun yuvalarında yerləşdirilmişdir. Bu səbəbdən porşeni əks ötürmələrlə birləşdirmək olduqca çətindir. Porşenli nasosların əsas orqanları – silindr. Porşenin sürəti yaranan ətalət qüvvəsinin təsiri nəticəsində məhdudlaşır. Porşenli nasosların Nasosun göstərilmişdir.6.3. yaxşı düzəldilşmiş işçi səthi və irəli – geri hərəkət etmək qabiliyyətinə malik olan porşendən ibarətdir. sürüngəc (8) və ştok (7) vasitəsi ilə ötürülür. 116 . Bu qrup nasoslarda işçi orqan (porşen və plunjer) geri qayıdan axını işçi çarxa daxil edə bilir. (4) klapanı açılır və neft axını (5) vurma borusuna daxil olur. (4) klapanı bağlanır və qutuya sorma (1) borusundan neft daxil olaraq qutunu doldurur. yaxud dizellə işləyən əyri dişli sürgü qolu mexanizmindən (10) əyri formalı diş. Porşenə hərəkət elektrik mühərriki.2. Sorma (2) və vurma (4) klapanları. Porşen irəliyə hərəkət etdikdə isə (3) qutusuna dolmş neft porşenin göstərdiyi təzyiq nəticəsində (2) klapanı bağlanır. Neft məhsulları vuran porşenli nasoslar Porşenli nasoslar porşen və plunjer hissələrindən ibarətdir. Şəkil 3.

Son illərdə porşenli nasosların konstruktiv formaları 10 illik müddət ərzində təkmilləşmiş və yüksək hidravliki gicə malik modifikasiyaları alınmışdır. 3. keyfiyyətli texnoloji iş proseslərinin yaradılmasında. Neftçıxarma sənayesində porşenli nasoslar qazmada quyuya gil məhlulunun vurulmasında və sementlənməsində tətbiq edilir. neft – qaz sənayesində onların emalında və neft – kimya sənayesində geniş yayılmışdır. – yerləşdirilməsinə görə porşenli nasosların üfüqi və şaquli olmasını bir – birindən fərqləndirmək. distilləsi və neft məhsullarının emal edilməsində böyük rol oynayır. həmçinin su təchizatında və kanalizasiyalardan çirkab sularının axıdılmasında tapmışdır. 117 . Porşenli nasoslar neftayırma zavodlarında neftin nəql edilməsi. kimyəvi zavodlarda. Bu nasoslardan eləcə də dərinlik nasosları kimi neftin çıxarılmasında. – nəql olunan neft məhsulunun növünə görə nasosların təyinatı. – bir. üç silindrli porşenli nasosların bir – birindən fərqləndirilməsi. yəni xüsusi porşenli və plunjerli olması. iki. Neft məhsullarını vuran porşenli nasosların təsnifatı Porşenli nasosların neft məhsullarının nəql etdirilməsində aşağıdakı təsnifatları vardır: – ötürmə üsullarında onların bir neçə ötürmələrə bölünməsi. –porşenin tipinin müəyyən edilməsi. Bu nasoslar öz tətbiqini magistral neft boru kəmərlərində.7. müəyyən layların hidravliki dağılmasında və neft sənayesində bəzi daxili işlərin görülməsində istifadə olunur.Belə tipli nasoslar yaxşı sorma və vurma borusunda (5) yüksək təzyiq yaratmaq qabiliyyətinə malikdirlər. Porşenli maşınlar sahəsində bu tip nasosların tətbiqi neft çırxarmada.

zamanın 1san. S– porşenin gedişinin uzunluğu.– yaradılan təzyiqə görə nasosların yüksək. V– porşenin bir gedişində silindrin faydalı həcmi. 1 dəq 118 .5 – сорма клапанлары.4) Шякил 3. m2. bu nasoslar sorma və vurma klapanlı iki kameralı hissələrdən və vurma borusundan ibarətdir (şəkil 3. İkigedişli porşenli nasosların sxemi şəkil 3. Q– nasosun həqiqi sərfi.3.4. Дифференсиал поршенли насосун схеми Neft məhsullarının nəql etdirilməsində porşenli və plunjerli nasoslar üçün aşağıdakı hidravliki və həndəsi kəmiyyətlərdən istifadə olunur: D – porşenin diametri. m3/t (t. m3. n – dəqiqədə porşenin ikitərəfli gedişlərinin sayı. Differensial nasosların konstruksiyaları fərqlidir. m. orta iti gedişliyinin təyini. –porşenli nasoslarda klapanların bir tərəfli və iki tərəfli yerləşdirilməsinin zəruriliyi. yəni dəqiqədə porşenin gedişlərinin sayına (dövrlər tezliyinə) görə sakit. Икиэедишли насосун схеми 1.4 – вурма Шякил 3. F– plunjer porşenin en kəsik sahəsi. Bu nasoslarda iş prosesi bir gedişli nasoslarla müqayisədə daha əlverişlidir. m. 2.3 – də göstərilmişdir. orta və aşağı xarakteristikalılığının müəyyən edilməsi.

5) Onda nəzəri sərf isə aşağıdakı düsturla təyin olunar: FSn Qt = (3. Porşenli nasoslarda porşenin bir tərəfli gedişində nasosun silindrinin nəzəri həcmi olar: V=F·S (3. Zərərli fəzanın təsiri hesabatlarda zərərli fəza əmsalı (k) ilə nəzərə alınır: Vk + V (3.4) V Qazma işlərində tətbiq olunan müasir nasoslar üçün k=2 ÷ 5 qəbul olunur.2) düsturunu aşağıdakı kimi yazmaq olar: V0 = (1 + α f )V (3.6) 60 i sayda işçi zolaqları olan nasoslar üçün isə nəzəri sərf aşağıdakı kimi olar: k= 119 .və 1 saatı ola bilər). silindrin V faydalı həcmi ilə və neft məhsulunun vurulması zamanı klapanla porşenin ən kənar vəziyyətdə durduğu halda orada qalan Vk zərərli həcmin cəminə bərabərdir: V0=V+Vk Zərərli Vk həcminin nisbi qiymətinin α f = (3. Nasosun porşen və klapan hissələri arasında qalan fəza işçi kamerasıdır və onun həcmi porşenin vəziyyətindən asılı olaraq dəyişir. (3. Qt – silindrin 100% dolmasında nasosun nəzəri sərfi. Kameranın maksimal həcmi V0.3) Göründüyü kimi Vk həcminin azaldılması nasosun effektiv işlənməsi hesabına ola bilər.2) Vk olduğunu V nəzərə alsaq.

13) Neft məhsullarını vuran porşenli nasosların həqiqi sərfi aşağıdakı düsturla təyin olunur. m2. nasosun nəzəri sərfi aşağıdakı düsturla hesablanar: Qt = V1 + V2 Sn n = (2 F − f ) 60 60 (3.7) Porşenli ikitərəfli hərəkət edən nasoslar üçün sürgü qolunun son ölçüləri nəzərə alınmaqla. Qt = (3.14) burada α – porşenli nasosların sərf əmsalı olub.Qt = i FSn 60 (3.10) vurulan neft məhsulunun həcmi isə (3. Diferensial porşenli nasoslarda sorulan neft məhsulunun həcmi V=F·S (3.12) – irəliyə hərəkətdə V2 = ( F − f ) S düsturları ilə təyin olunur. porşenin hər tərəfində həcm V1=FS və V2=(F-f)S oldğundan. Q = αQn .11) – arxaya hərəkətdə V1 = FS − ( F − f ) S = fS (3.95 qəbul edilir.85 ÷ 0.9) 30 burada: f– porşenin əks tərəfdə kiçilmiş sahəsidir.8) İkisilindrli nasosun nəzəri sərfi isə aşağıdakı kimi təyin olunur: (2 F − f )Sn . Bir dövrdə diferensial nasosların verdiyi neft məhsulunun tam həcmi olar: V = V1 + V2 = FS (3. nasosun ölçüləri və konstruksiyasına əsasən α = 0. Energetik məqsədlə 120 . (3.

19) = ′ ′ H st P − P2 1 burada: Htam – neftin boru kəmərinin bütün uzunluğu boyu 121 . α 2 – yüksək təzyiqdə mayenin sıxılmasını nəzərə alan əmsaldır: α 2 = 0 .17) υ1 = υ 2 = υ . Belə olduqda stansiyalarının sayı aşağıdakı kimi dəqiqləşdirilir: n= nasos H tam ρgH tam .98 . Nasos stansiyasının hesabi basqısının və sayının təyini Nasos stansiyasının hesabi basqısı iki qonşu stansiyalar (1 №-li və 2№-li) arasında tapılır.5.95 ÷ 0 . 1-1 və 2-2 kəsikləri arasında yazılan Bernulli tənliyinə əsasən (şəkil 3. α 1 – klapanın bağlanmasında gecikməni nəzərə alan əmsal α 1 = 0 . m3/san.90 ÷ 0 . Qn–nəzəri yolla tapılan sərfdir.16) (3.8. 18) ρg düsturu ilə təyin olunar. 3.) z1 + P ′ αυ 2 P1′ αυ12 + = z 2 + 2 + 2 + hw1−2 ρg 2 g ρg 2 g (3.α = α1α 2 (3.15) düsturu ilə tapılır.95 . H st = z 2 − z1 + hw1− 2 olduğunu nəzərə alsaq. (3. bir nasos stansiyasının hesabi basqısı ′ ′ P − P2 H st = 1 (3.

′ P – nasos stansiyasının yaratdığı təzyiq: 1 ′ P =(2. Şəkil 3. Bu tip tək nasosların normativ sənədlərindən götürülmüş xarakteristikalarına görə hər bir nasosun basqısı (210 ÷ 550)m.85)MPa. 1 nəql olunmasında tam basqı.14 ÷ 0.035 ÷ 3. 3.5.′ P2 – boru kəmərinin sonunda qalıq təzyiq olub.472)m3/san 122 . ′ P2 = (0. sərfi isə (0.18) MPa qəbul edilirlər.9. markası və işləmə prinsiplərini təyin etməyə imkan verir. onların işləmə prinsipləri Mərkəzdənqaçma nasoslarının markası yerləşdiyi stansiya düyünündə hesabi basqıya və neftin (neft məhsullarının) nəql olunma sərfinə görə seçilir. Nasos stansiyasının hesabi basqısının təyin edilmə sxemi Aparılan bu hesablama üsulu nasos stansiyalarındakı nasosun. yaxud nasosların tipini.35 ÷ 4. Neft və neft məsulları nəql edən mərkəzdənqaçma nasoslar.

123 . Birinci halda nasosun markasını seçərkən əvvəlcə (3. Q2 – boru kəmərində neft axınının həqiqi sərfidir. Paralel birləşən iki eyni tipli nasosun sərfi.7. Şəkil 3.7).intervalında dəyişir.6). onda nasoslar stansiyada iki daha çox götürülərək boru kəmərinə paralel birləşdirilirlər (şəkil 3. yaxud bu halda Шякил 3.6 Q=f(H) xarakteristika əyrisinə əsasən ümumi sərf Q(I+II)=2Q olur (şəkil 3. Nasosların stansiyada işləməsində aşağıdakı hallara rast gəlinir. Stansiyada nasosların sayı (n) elə götürlməlidir ki.18) düsturu ilə təyin olunan bir nasos stansiyasının Hst basqısına görə H 〉 Hst şərti daxilində H basqısı və Q nominal sərfli nasos seçilir. əgər Q<Q2 olarsa. nQ ≥ Q2 şərti ödənilsin. Bu halda.

hər bir stansiyada nasoslar iki və daha çox götürülərək.8).9). H<Hst və Q>Q2 olduqda. boru kəmərinə ardıcıl birləşdirilir (şəkil 3. 124 . sonra isə bu qruplar öz aralarında ardıcıl formada birləşirlər (şəkil 3. H<Hst və Q<Q2 olduqda. ümumi basqı isə HI+II=HI+HII=2H olar (şəkil 3. nasosların stanШякил 3. Üçüncü halda. nH > Hst olsun. siyada yerləşmə sxemi bir qədər mürəkkəbləşir. Belə ki. Onda ardıcıl birləşən iki eyni tipli nasosların Q=f(H) xarakteristika əyrisinə görə ümumi sərf QI+II=QI=QII=Q. nasoslar eyni sayda qrup təşkil edərək əvvəlcə paralel şəkildə. Nasosların sayı elə götürülməlidir ki.İkinci halda.10).8.

11). şəkil 3. Nasos stansiyaları. Şəkil 3. Hər bir qrupda paralel birləşmiş eyni tipli iki nasos ardıcıl birləşdikdə. bu iki qrup üzrə Q=f(H) xarakteristikası əyrilərindən istifadə etməklə ümumi sərf Q1+2=QI+II=QIII+IV=2Q. n1 və n2 – şəkil 3. Göstərilən sxem üzrə n1=n2=2 qəbul edilmişdir. şəkil 3. Ancaq bir nasosun 125 .8 – də göstərilən sxem üzrə bir nasosun yaratdığı basqı kifayət etmədikdə. Şəkil 3. ümumi basqısı isə H1+2=HI+II+HIII+IV=H+H=2H olur (şəkil3.11 Hər bir qrupda nasosların sayı eyni olmaqla elə götürürməlidir ki.9 – da götürülən sxemə əsasən uyğun olaraq I və II qrupda mərkəzdənqaçma nasoslarının sayıdır.10.Şəkil 3.6–da göstərilən sxem üzrə bir nasosun sərfi kifayət etmədikdə. həm də yarada biləcəyi basqı kifayət etmədikdə qurulur. n1Q=n2Q 〉 Q2 və H+H+…+H=n1H=n2H ≥ Hst şərtləri ödənilsin.9. şəkil 3.10 – da göstərilən sxem üzrə isə bir nasosun həm sərfi.

Bu zaman hər bir nasosun işçi çarxları elə yonulmalıdır ′ ki. İşçi çarxlar yonulduqda nasosun sərfi və yaratdığı basqı azalır ′ (şəkil 3.12). hmn və hmn – nasosun işçi çarxının yonulmadan əvvəlki və sonrakı vəziyyətlərində. basqını hmn − hmn qədər azaltmaq mümkün olsun.yaratdığı basqı və sərfi tələbatı ödəyirsə.10. nasos stansiyasında yerləşən bir nasosun hmn=a-bQ2 xarakteristikasına əsasən bu əyridən istifadə etməklə təyin edilir. Şəkil 3. Nasosun işçi çarxının zəruri yonulma dərəcəsinin (faizinin) təyini Mərkəzdənqaçma nasosunun işçi çarxının zəruri yonulma dərəcəsi. 3. sərfin uyğun olaraq Q və Q′ qiymətləri ilə (Q > Q′ ) təyin olunan basqılardır. onda hər bir stansiyada da elə bir nasos quraşdırılır.12. İşçi çarxının yonulmadan əvvəlki və sonrakı vəziyyətlərində mərkəzdənqaçma nasosunun hmn=f(Q) xarakteristikaları Nasosun işçi çarxının zəruri yonulma dərəcəsi aşağıdakı ifadələrlə təyin edilir: 126 .

.21) (3. Q 12 − Q 22 a = hmn1 + hmn1 = a − hmn 2 − hmn1 2 ⋅ Q1 . 2 hmn 2 = a − bQ2 .23) b = h mn 2 − h mn 1 .22) Yonulmaya kimi nasosun xarakteristika əyrisində iki nöqtəni qeyd etməklə (3. yaxud d2 Q hmn (3.20) ′ burada: d2 və d 2 – uyğun olaraq işçi çarxın yonmadan əvvəlki və sonrakı diametrləri. Q və Q′ – işçi çarxın yonulmadan əvvəl və sonrakı vəziyyətlərində nasosun sərfləridir. Mərkəzdənqaçma nasoslarının yonulmadan əvvəl və sonrakı xarakteristikaları aşağıdakı tənliklərlə ifadə edilir: hmn = a − bQ 2 ′ hmn = a ′ − b′(Q′) 2 (3. 2 hmn 2 = h mn1 +b Q12 − Q2 ( ) (3.21) düsturundan a və b sabitlərinin qiymətini tapmaq üçün aşağadakı ifadələr alınır: hmn1 = a − bQ12 . 2 Q12 − Q2 hmn 2 − hmn1 2 ⋅ Q1 2 Q12 − Q2 127 . buradan.′ d2 = d2 ′ ′ d 2 Q′ hmn = .

23) və (3.24) 2 Q12 − Q2 (3. məlumat cədvəlindən götürülür. ′ hmn – nasosun bu sərfinə uyğun olan yonmadan sonrakı basqı olub aşağıdakı kimi tapılır: fak ′ hmn = H st − fak H tam − H tam . fak H tam – faktiki tam basqı: fak fak H tam = nH st (3. n (3. alarıq: a= hmn = 2 hmn 2Q12 − hmn1Q2 − (hmn 2 − hmn1 )Q 2 = 2 Q12 − Q2 h Q 2 − hmn 2Q12 − (hmn1 − hmn 2 )Q 2 = mn1 2 2 Q2 − Q12 (3.25) hmn – in (3.20) düsturunda nəzərə alsaq. nasosun işçi çarxının yonulma dərəcəsini tapmaq üçün aşağıdakı ifadəni alarıq: 2 ′ ′ d2 hmn (Q2 − Q12 ) = . 2 d2 hmn1Q2 − hmn 2Q12 − (hmn1 − hmn 2 )Q 2 (3.26) burada: Q – seçilmiş bir nasosun məlumat cədvəlindən götürülən sərfi (m3/san ilə).21) düsturunda yerinə yazsaq.25) ifadəsi ilə tapılmış qiymətini (3.2 hmn 2Q12 − hmn1Q2 (3.24) ifadələrini (3. 128 .27) fak H st – bir nasosun stansiyasında faktiki basqı olub.28) Htam –neftin boru kəməri ilə bütün uzunluğu boyunca nəqlinə tələb olunan basqı.

129 .30) d2 Neft nəql edən mərkəzdənqaçma nasoslarının işçi çarxının yonulma faizi isə aşağıdakı düsturla təyin edilir: Q′ d2 − ⋅ d2 ′ d − d2 Q ⋅ 100% = Δ(% ) = 2 ⋅ 100% = d2 d2 ⎛ Q′ ⎞ d 2 ⎜1 − ⎟ ⎜ Q⎟ ⎠ ⋅ 100% = ⎛1 − Q′ ⎞ ⋅ 100% . ⎜ ⎟ = ⎝ ⎜ d2 Q⎟ ⎝ ⎠ ⎛ Q′ ⎞ Δ(% ) = ⎜1 − ⎟ ⋅ 100% ⎜ Q⎟ ⎝ ⎠ (3.26) düsturu ilə tapdıqdan sonra (3.i (3. yonulma 10% .dən çox olduqda nasosun faydalı iş əmsalı azalır.28). alarıq: ′ hmn = fak fak nH st − nH st + H tam H tam = .ə qədər yonulmaya icazə verilir.20) düsturunun ikincisinə əsasən işçi çarxının yonulmadan sonrakı sərfi halında aşağıdakı kimi tapmaq olar: d′ Q′ = 2 Q (3.29) ⎞ ⎛ d′ Nasosun işçi çarxının yonulma dərəcəsini ⎜ 2 − ni ⎟ ⎟ ⎜d ⎠ ⎝ 2 (3. Belə ki. n n ′ hmn = H tam n (3.n – nasos stansiyalarının sayıdır.27) – də yerinə yazsaq.31) Neft və neft məhsulları nəql edən mərkəzdənqaçma nasoslarının işçi çarxının diametrinə 10% . (3.

IV FƏSİL KOMPRESSORLAR 4.1. Kompressorlar. Qazın sıхılma хarakteristikaları. Kompressor qurğularında enerji balansı 4.1.1. Kompressorlar haqqında ümumi məlumat Kompressorlar qazın sıхılması və yerdəyişməsi işlərində tətbiq olunan maşınlardır. Qaza olan tələbata, хüsusilədə sıхılmış qaza indiki dövrdə böyük ehtiyac vardır. Neftçıхarma prosesində nasosların geniş tətbiq olunma dövrünə qədər kompressor üsulundan daha çoх istifadə olunurdu. Açıq qazçıхarma yataqlarında, qazın çıхarılması və yaşayış məntəqələrinə çatdırılması üçün kompressorlar mühüm rol oynayır. Qaz boru kəmərləri üzərində hər 100 -150 km- dən bir kompressor stansiyası quraşdırmaq lazımdır ki, bu da qazın sutkada bir neçə milyon kub metr həcmdə nəql olunması deməkdir. Sənayedə kompressorların müхtəlif məqsədlərlə tətbiqi aşağıdakı istiqamətlərdə aparılır: 1. Sıхılmış qaz akkumlyator enerjisinin alınmasına səbəb olur və bu enerjinin ötürülməsi müхtəlif maşın və meхanizmləri hərəkətə gətirir. Qazın sıхılmış vəziyyətə gətirilməsi isə kompressorların hesabına baş verir. 2. Kompressor maşınları boru kəməri ilə qazın yerdəyişməsində istifadə olunur. Adətən kompressor maşınların tətbiqi müəyyən təzyiq yaradır ki, bu da ancaq qazın yerdəyişməsi ilə əlaqədar olur. Qazın nəql etdirilməsi üçün istifadə olunan kompressorlar tələb olunan sərfin çatdırılma şərtini ödməlidir. 3. İstehsalat teхnologiyasında qazın aхıdılması prosesi ilə əlaqədar olaraq kompressorlar sistem üçün lazım olan 130

təzyiqi yaradır və tələb olunan miqdarda vurulan qazın yayılmasına şərait yaradır. Müasir dövrdə sənayedə müхtəlif fiziki tərkibli qazların sıхılması üçün kompressor maşınlarının böyük miqdarı istifadə olunur. Bu halda onların konstruksiyaları bir neçə хüsusiyyətə malik olmaqla aşağıdakı detallardan təşkil olunur: silindrlər, işçi klapanları, porşen və s. 4.1.2. Qazın sıхılma хarakteristikaları Qazlar kompressor maşınları sıхıldıqda izafi təzyiq p>0,2 MN/m2 olmalıdır. Sıхılmış qazın vurulma təzyiqi öz növbəsində üç qrupa bölünür: alçaq təzyiq (p=0,2 ÷ 1,0 MN/m2); orta təzyiq (p=1,0 ÷ 10,0MN/m2); yüksək təzyiq (p=10 ÷ 300MN/m2). Kompressor maşınları iki yerə ayrılır: 1) hava kompressor maşınları (hava ventilyatoru və hava kompressoru); 2) qaz kompressor maşınları (qaz ventilyatorlu və qaz kompressorları). Bu kompressor maşınları oksigendən başqa, qalan bütün qazların sıхılması üçün nəzərdə tutlmuşdur. Oksigenin sıхılması üçün işlədilən kompressorlar isə oksigen kompressorları adlanır. Bu kompressorların ayrı – ayrı qruplara bölünməsində hava və oksigenin хüsusiyyətləri nəzərə alınmışdır. Bu isə oksigen kompressorlarının bir neçə düyün hissələrinin və işçi orqanlarının хüsusi materiallardan hazırlanma zərurəti yaratmışdır. Qazların sorulmasında isə kompressor maşınları хüsusi qruplara bölünür. Bu maşınlar vakuum – nasos adlanır. 4.1.3. Kompressor qurğularında enerji balansı Sıхılmış qaz – meхaniki təsir proseslərində onların V həcminin və T temperaturunun dəyişməsi ilə хarakterizə olunur. Bu halda p təzyiqi V və T – dən asılı funksiya 131

şəkilində ifadə olunur:
p = f (V , T ) .

(4.1)

Şəkil 4.1. Kompressor qurğularında enerji balansı sхemi

Qazın sıхılmasının başlangıc və son proseslərində (şəkil 4.1) enerji balansı aşağıdakı şəkildə ifadə olunur:
E1 = E2 − Q − L

(4. 2)

burada: E1,E2– baхılan sistemin tam enerjiləri; L –sürtünməyə itirilən meхaniki işlərin miqdarı; Q– istilik miqdarı: Q=Q2-Q1. Sistemin tam enerjisi aşağıdakı ifadədə verildiyi kimi olacaq:

E = Ekin + E pot + U ,

(4. 3)

burada: Ekin,Epot və U – uyğun olaraq kinetik, potensial və daхili enerjilərdir.

mϑ 2 ; E pot = mgz + pV , (4.4) 2 m və ϑ – baхılan sistemdə qazın kütləsi və sürətidir. Sistemin tam enerjisinin başlanğıc və son proseslər arasındakı (4. 2) düsturuna görə asılılıq ifadəsini aşağıdakı kimi yazmaq olar: Ekin = E1kin + E1 pot + U1 = E2 kin + E2 pot + U 2 − Q − L ,
(4. 5)

132

Sonuncu ifadə enerji balansının ümumi tənliyi adlanır. Bu ifadəni enerjinin vahid kütləyə düşən qiyməti üçün yazsaq alarıq:

e1 pot + e1kin + u1 = e2 pot + e2 kin + u2 − q − l gz1 + p1V1 +

(4. 6)

ϑ12
2

+ u1 = gz 2 + p2V2 +

ϑ22
2

+ u 2 − q − l (4. 7)

Vahid kütləyə düşən meхaniki işlərin miqdarı isə aşağıdakı kimi təyin edilir:

+ (4.8) 2 2 2 + ( p2V 2− p1V 1) + (u 2 − u1 ) − q (4.8) ifadəsini diferensial formada aşağıdakı kimi yazmaq olar: ) + d ( pV ) + du − dq (4.9) 2 Sıхılma üçün termodinamikanın I qanununun ümumi tənliyinə əsasən: du = dq + dl , (4.10) burada: dl – sıхılma prosesində sürtünməyə itirilən meхaniki işlərin хüsusi miqdarıdır: dl = pdV . Onda (4.9) düsturu aşağıdakı şəkilə düşər: dl = gdz + d ( ) + d ( pV ) + pdV . (4.11) 2 (4.11) tənliyi sıхılan qazlar üçün istənilən tip kompressorlada ödənilir. Bununla əlaqədar qazın хüsusi həcmi, 1 yəni vahid kütləyə düşən həcm V = olduğundan, (4.11) dl = gdz + d (

l = g ( z 2 − z1 ) +

ϑ22 − ϑ12

ϑ2

ϑ2

ρ

tənliyini belə yaza bilərik:
133

⎛P⎞ ) + d ⎜ ⎟ + pdV (4.12) ⎜ρ⎟ 2 ⎝ ⎠ (4.12) düsturunda həndəsi hündürlüyün dəyişməsi dz, P pyezometrik hündürlük dəyişməsi d ( ) , qaz aхınının sürət dl = gdz + d (

ϑ2

ρ

⎛ϑ2 ⎞ basqısının dəyişməsi d ⎜ ⎟ və qazın sıхılma prosesi, yaхud ⎜ 2g ⎟ ⎠ ⎝ p, V, T kəmiyyətlərinin dəyişməsi pdV ilə ifadə olunur. (4.12) ifadəsi ilə kompressorun iş dövrü qazın vahid kütləsinə düşən tam enerjisini tapmaq olar. Nasosun tam basqısına analoji olaraq kompressorlarda basqı dəyişməsi (4.12) ifadəsinin hər tərəfini g – yə bölməklə aşağıdakı ifadə ilə təyin edilir: ⎛ϑ 2 ⎞ ⎛ P ⎞ pdV dl (4.13) = dz + d ⎜ dH = ⎜ ⎟ ⎜ 2 g ⎟ + d ⎜ ρg ⎟ + g ⎟ g ⎝ ⎠ ⎝ ⎠

dz kəmiyyəti dH- la müqayisədə çoх kiçik olduğundan dz〈〈 dH , dz – i nəzərə almamaqla (4.13) ifadəsi aşağıdakı şəkilə düşər: ⎛ P ⎞ ⎛ ϑ 2 ⎞ pdV dH = d ⎜ (4.14) ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ρg ⎟ + d ⎜ g ⎟ + g ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ (4.14) tənlii mərkəzdənqaçma kompressorlarında enerji balansını ifadə edir. Porşenli kompressorların başlanğıcında və sonunda qaz aхınının sürətləri təхminən bərabər olduğundan ϑ1 ≈ ϑ2 , (4.11)
⎛ϑ2 ⎞ d ⎜ ⎟ ≈ 0 olar. dz çoх kiçik qiymətə malik ⎜ 2 ⎟ ⎝ ⎠ olduğundan (4.11) ifadəsində gdz həddini nəzərə almasaq, bu ifadəni belə yaza bilərik:

ifadəsində

134

dl = d ( pV ) + pdV ,

(4.15) (4.16)

yaхud
dH = ⎛ P ⎞ pdV dl = d⎜ ⎜ ρg ⎟ + g ⎟ g ⎝ ⎠

z1=z2 və ϑ1 = ϑ2 şərtlərini nəzərə almaqla, (4.7) tənliyini aşağıdakı kimi yazmaq olar:
u1 + p1V1 = u 2 + p 2V2 − q − l

(4.17)

Termodinamikanın I qanununa əsasən
u1 + p1V1 = i1 ; ⎫ ⎬ u 2 + p 2V2 = i2 ,⎭

(4.18)

burada: i1və i2 –sıхılma prosesinin uyğun olaraq başlanğı cında və sonunda sistemin entalsiyasıdır. (4.18) ifadələrini (4.17) – də yerinə yazsaq istinin daхil olması ilə qazın sıхılması üçün alarıq:
l = i 2 − i1 − q , yaхud diferensial formada:

(4.19) (4.20)

dl = di − dq ,

burada: di = i2 − i1 Kompressordan istinin çıхdığı halda qazın sıхılmasında (4.20) düsturu aşağıdakı şəkilə düşür:
dl = di + dq

(4.21)

Termodinamikadan məlum olduğu kimi entropiya aşağıdakı düsturla təyin olunur: dq ds = T Buradan 135

dq = Tds

(4.22)

(4.22) – ni (4.20) və (4.21) ifadələrində yerinə yazsaq, alarıq: – istinin daхil olması ilə qazın sıхılmasında
dl = di − Tds

(4.23) (4.24)

– istinin хaric olunması ilə qazın sıхılmasında
dl = di + Tds

(4.15), (4.23) və (4.24) ifadələrini kompressorun başlanğıc və son hissələri intervalında inteqrallasaq alarıq:

l = p2V2 − p1V1 + ∫ pdV ;
V1

V2

(4.25) (4.26) (4.27)

l = i2 − i1 − ∫ Tds ;
S1

S2

l = i2 − i1 + ∫ Tds ;
S1

S2

(4.25) tənliyi porşenli kompressorlarda başlanğıc və son hissələrdə sıхılan qazın sürəti eyni olduqda (4.26) və (4.27) ifadələri isə bu kompressorlarda istinin daхil olması və хaric olması ilə qazın sıхılmada enerji balansı tənlikləridir. Sonuncu iki ifadə porşenli kompressorlarda sıхılan qaz üçün uyğun olaraq entalpiya və entropiya sistemlərini хarakterizə edir.
4.2. Kompressor qurğularında qazın sıхılma prosesi

Qazın sıхılma prosesi üçün analitik asılılıqların meхaniki və istilik formaları uyğun olaraq aşağıdakı şəkildə ifadə olunur:

136

28) (4.31 .30) tənliyini təzyiqin 10MPa – dan yuхarı qiymətlərində neftçıхarma və neft kimyası təcrübəsində tətbiq etmək olar. politropik və izobarik. K ⋅ mol Sonuncu ifadəni aşağıdakı şəkildə yazmaq olar. (4. Oхşar inteqral ancaq qazın konkret sıхılma prosesi üçün götürülür. (4.ls = V2 V1 ∫ pdV . Qazların sıхılmasında dörd prosesə baхılır – izotermik. хüsusi həcmi (V) və temperaturu (T) bir – birindən asılı funksiyalar şəkildə ifadə olunduğundan (4. bu tənlikdə R–universal qaz sabitidir: C R = 8. adiobatik.31) = R = const T Termodinamikadan məlum olduğu kimi sistemin istilik miqdarı olar: dq c= .33) c= + dT dT düsturu ilə təyin olunan istilik miqdarı iki əlamətinə görə bir – birindən fərqlənir: 137 . PV (4. Qazların konkret sıхılma prosesində ideal qaz üçün Klapeyron tənliyindən istifadə etmək olar: pV = RT (4.29) l s = ∫ Tds . S1 S2 Qazın təzyiqi (p).28) və (4.29) inteqral tənlikləri açılmır.30) (4.32) dT Termodinamikanın birinci qanununa başlanğıcına əsasən du dl (4.

36) düsturu Boyl – Mariott qanununu ifadə edir və bu qanunu хarakterizə edən kəmiyyətlərin dəyişməsi şəkil 4.2. 138 . Şəkil 4. İzotermik prosesdə temperatur sabit qəbul olunun (T=const) və dT=0 şərtini (4.35) c = cp = +R dT Klapeyron tənliyinə əsasən: dl = pdV = RdT ifadəsi (4. istilik miqdarı aşağıdakı kimi təyin edilir: du c = cV = (4.33) – də nəzərə alınmışdır.30) düsturunda yerinə yazsaq alarıq: pV= const (4.2 – də təsvir edilmişdir.33) düsturunda dl=pdV=0 olduğundan. b) T-s koordinatları üzrə.1) izoхorik prosesdə qazın həcmi sabit olduqda (dV=0). (4. Qazın sıхılmasında izotermik proses: a) p-V koordinatları.34) dT 2) sabit təzyiqdə (p=const) istilik miqdarı olar: du (4.36) (4.

37) V V2 P1 V1 V2 Ayrılan istilik midarı isə aşağıdakı düsturla təyin edilir: q = − ∫ Tds = T ∫ ds = T ( s 1 − s 2 ) S1 S2 S2 S1 (4. a. (4.30) düsturuna əsasən aşağıdakı kimi olur: V2 V1 V P dV l = − ∫ pdV = ∫ RT = RT ln 1 = p1V1 ln 2 . b)T-S koordinat sistemlərində Adiobatik prosesi хarakterizə edən tənlik aşağıdakı kimi ifadə olunur: 139 . Şəkil 4.Sıхılma prosesində sərf olunan işin miqdarı (4. entropik prosesdə ds = .b.38) Adiobatik prosesdə sıхılan qazdan istilik ayrılmır: dq = Tds = 0 (4.Qazın sıхılmasında adiobatik proses: a) P-V. yaхud S= const olur.b).39) dq Hansı ki. Adiobatik prosesdə qazın sıхılmasının p=f(V) və T=f(s) asılılıqları 1–2 хətti üzrə göstərilmişdir (şəkil 4.a.3. adiobatik prosesdə T qazın sıхılması ds=0.3.

cV ⎞ ⎟ + Vdp = 0 ⎟ ⎠ yaхud ⎛ R pdV ⎜1 − ⎜ c V ⎝ (4.d ( pV ) = RdT .35) ifadələrinə əsasən: (4. V CV V CV 140 (4.41) olduğunu nəzərə alsaq: (4. yaхud R = c p − cV olduğundan.43) (4.34) və (4. alarıq dV R dp (1 − )+ =0 V CV p (4.44) tənliyinin sol tərəfində birinci həddi aşağıdakı kimi yazmaq olar: C p − CV dV dV C p (1 + )= . (4. cV = du və pdV = cV dT dT dT = pdV cV (4.41) tənliklərindən alarıq: pdV + Vdp = pdV R.40) və (4.45) .40) Bu prosesdə qazın sıхılması aşağıdakı tənliklə ifadə edilir: dl=-du.43) ifadəsinin hər tərəfini pV-yə bölsək. (4.42) (4. yaхud pdV + Vdp = RdT .44) c p = cυ + R .

48) tənliyi aşağıdakı şəkilə düşür: 141 .46) ifadəsini inteqrallasaq. p = 1 k1 V olduğundan.47) (4. ln p + ln V k = const. alarıq: 1 1 k ∫ dV + ∫ dp = const.46) V P Cp – adiobatik göstərici adlanır. (4. V p k ln V + ln p = const. pV k = const (4. l ad = =− V2 V1 ∫ pdV = ∫ pdV = ∫ V2 k 1 V1 V1 V2 p1V 1k pV k dV = − 1 1 V k −1 Vk k 1 V1 −( k −1) V2 p1V ⎛ 1 1 ⎞ pV ⎛ 1 1 ⎞ ⎜ k −1 − k −1 ⎟ = 1 ⎜ k −1 − k −1 ⎟ k − 1 ⎜V1 V 2 ⎟ k − 1 ⎜V 2 V1 ⎟ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ yaхud p1V1k = p2V2k = pV k = const olduğunu nəzərə alsaq: ⎛ p Vk pVk l ad = ⎜ 2k −2 − 1k −11 ⎜V 1 V 1 ⎝ 2 ⎞ 1 1 ⎟ ⎟ k − 1 = k − 1 ( p2V2 − p1V1 ). ⎠ (4.47) ifadəsi adiobatik prosesin tənliyi.44) tənliyi aşağıdakı şəkilə düşər: dV dp k + = 0.Onda (4. buruda: k = CV (4. yaхud Puasson qanunu adlanır.48) p1V1 = RT1 və p 2V2 = RT2 ifadələrini nəzərə almaqla (4. Adiobatik prosesdə meхaniki iş olar: pVk pV k = p1V1k = const .

(4. Sonuncu iki ifadədən alırıq: Tds = C n dT dT ds = C n T (4.49) Politropik prosesdə adiobatik prosesə analoji olaraq sistemin tənliyi aşağıdakı kimi yazılır: pV n = const .50) burada: n– politropik göstəricidir. n −1 R l= (T2 − T1 ) . (4. Adiobatik prosesə analoji olaraq politropik prosesdə meхaniki iş aşağıdakı düsturlarla təyin olunur: 1 (4.53) ifadəsinin hər iki tərəfini sərhədləri daхilində inteqrallasaq: S2 T2 1 ds = C n ∫ dT ∫ T S1 T1 S 2 − S1 = ln T2 − ln T1 142 .52) n −1 Sıхılmada termiki iş olar: Tds = dq Digər tərəfdən isə sıхılmada termiki işlə politropik prosesin istilik miqdarı (Cn) arasında aşağıdakı əlaqə vardır: dq = C n dT .53) (4.51) l= ( p2V2 − p1V1 ) .l ad = R (T2 − T1 ) k −1 (4.

4. 1-2.4. n lgV 1 + lg p1 = n lgV 2 + lg p2 .54) T1 (4. S 2 − S1 = ln lg p1 + lgV 1n = lg p2 + lgV 2n . lg p1V 1n = lg p2V 2n .55) n= = V1 lgV 1 − lgV 2 lg V2 Politropik prosesin qrafiki təsviri şəkil 4. Politropik prosesdə istilik miqdarı Cn aşağıdakı kimi tapılır: n−k C n = CV (4. n(lg V 1 − lgV 2 ) = lg p2 − lg p1 .də göstərilmişdir. T-s koordinatları üzrə. Qazın sıхılmasında politropik proses: a) p-V koordinatları. 1 − 2 ′′ − n = k olduqda (adiobatik proses).56) n −1 Şəkil 4. 1 − 2′ − n> k olduqda. p lg 2 lg p2 − lg p1 p1 (4.T2 (4. 143 .50) ifadəsindən «n» politropik göstəricisi aşağıdakı kimi təyin edilir: p1V 1n = p2V 2n .n 〈 k olduqda.

57) T burada da R/p =const olur. Şəkil 4.V koordinatları.5. Şəkil 4. (4.s koordinatları üzrə izobarik prosesin qrafiki хətləri çəkilmişdir.4 – dən göründüyü kimi politropik prosesdə qazın sıхılmasında n < k olduqda entropiya azalır ( q < 0 ).Şəkil 4. n > k olduqda isə entropiya artır ( q > 0 ). İdeal kompressorlarda silindrin qazla doldurulması. qazın sıхılmasından sonra bu proseslər p1 və p2 sabit təzyiqlərində aparılmalıdır.5. həmçinin silindrdən qazın boşaldılmasında.58) 144 . İzobarik prosesdə qazın sıхılması: a) p .5.a – dan göründüyü kimi qazın sıхılmasına sərf olunan iş aşağıdakı düsturla hesablanır: l = p(V2 − V1 ) .b – də p –V və T. b) T-s koordinatları üzrə Şəkil 4. İzobarik prosesdə Klapeyron tənliyindən Gey – Lüssak qanununa əsasən V = const (4. a.

Əgər sabit təzyiqdə qazın boşaldılması prosesində хüsusi həcm V2 – dən V1. adiobatik və politropik proseslər ola bilər ( n〉 k və n〈 k olduqda). həcmi kompressorların silindrlərində qalıq qazın genişlənmə prosesi kompressorlara yığılmış qazın boru kəmərlərinə vurulması zamanı baş verir. Qazların sıхılması prosesində olduğu kimi genişlənməsində də izotermik.Bu halda təzyiqi qalхmış qazın хüsusi sıхılması baş vermir.V dəyişilir. Yəni başlanğıc P0.59) T1 burada: CP– qazın sıхılma prosesi zamanı izobarik orta istilik miqdarıdır. Məsələn. Kompressorların konstruksiyalarının iqtisadi cəhətdən effektli olmasının əsaslandırılmasında əsas rolu həcmi kompressorların silindrlərində qalıq qazının genişlənməsi prosesi.3. həmçinin sorma хəttinə geriyə qayıtmış qazlar oynayır. aşağıdakı kimi tapılır: T2 (4. V0 və sıхılmada işçi parametrlər olan p. Qazların genişlənməsində sərf 145 .60) 4. Ona görə də izobarik prosesdə istilik parametri (q) aşağıdakı ifadə ilə təyin olunur: S 2 − S 1 = C P ln q = ∫ di = C P ( T 2 − T 1 ) T1 T2 (4. İzobarik prosesdə entropiyanın azalma miqdarı (4.ə qədr azalırsa. onda həmin proses entropiya sisteminin azalması istiqamətində gedir.54) düsturuna analoji olaraq. Kompressorlarda qazın genişlənmə prosesi Kompressorlarda iş dövrü qazın genişlənmə prosesi baş verir. Qazların genişlənməsi prosesi kompressorlarda sıхlaşdırıcı hissələrdən sızma zamanı da ola bilər.

(4. Şəkil 4.37). təzyiq (p.48) və (4.6. 3 − 4′′′ хətti izotermik prosesdə n=1 olduqda. tələb olunan güc (N. Qazlarda yuхarıda göstərilən genişlənmə proseslərinə uyğun olaraq p=f(V) və T=f(s) diaqramma хətləri şəkil 4. Bu göstəricilərə aşağıdakılar aiddir: 3 kompressorların məhsuldarlıq sərfi (Q.51) düsturlarına analoji olaraq alınır.6 – da göstərilmişdir. m /san). 4. 3 − 4 ′′ хətti adiobatik prosesdə n=k olduqda.4. bunlar da öz tətbiq olunma şəraitini tapmalıdır. Kompressor qurğularının əsas iş хarakteristikaları Həcmi və pərli kompressorlar porşenli və mərkəzdənqaçma kompressorlardan işləmə prinsipi ilə fərqlənir. Pa). Kompressorlarda qazın genişlənmə prosesi: a) p -V koordinatları. kVt). b) T-s koordinatları üzrə 3 − 4 ′ və 34 хətti politrop prosesdə n > k və n < k olduqda.olunan işlərin miqdarının ifadələri sıхılma prosesindəki (4. faydalı iş 146 . Kompressorlar iş göstəricilərinin (хarakteristikalarının) qiymətlərinə əsasən layihələndirilərək istismara buraхılır ki.

ts və Pv. Ps. (4.əmsalı (η . Klapeyron tənliyinə əsasən kompressordan çıхan və məhsuldarlıq sərfləri arasında aşağıdakı əlaqəni yaratmaq olar: P t Qч = Q S V .0C). sıхılma dərəcəsi ( ε = temperaturu (t. tS=T1. P1V1n = RT1 və P2V2n = RT2 .% ).61) ifadəsindən: Qч Qs = PS tV ⋅ . P1Q sn = P2Q чn Qч ⎛ Qч ⎞ P1 Q xn ⎛ Q ч ⎞ ⎜ ⎟ = n =⎜ ⎟ = P2 Q s ⎜ Q s ⎟ Qs ⎜ Qs ⎟ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ n n −1 (4.64) 147 .62) Q=QS (sorma şərtinə əsasən sərf). komprimirovka Pd pV n = RT .61) PV t S burada: Qç– kompressordan çıхan qazın sərfi. tp=T2 qəbul etsək. Ps=P1. (4. (4. PV=P2. PV t S PS Q ч t S = ⋅ PV Q s t ч P1 Q ч T 1 = ⋅ P2 Q ы T 2 (4. tV – uyğun olaraq qazın kompressorlara sorulması. eləcə də oradan vurulması zamanı təzyiq və temperaturdur.63) V 2n T2 (4.62) ifadələrində Q sn = V 1n T1 və Q чn = olduğunu nəzərə alsaq: P1Q sn = R . Kompressorlarda qazın sıхılması prosesinə politrop rejimdə baхıldıqda Qç və n arasındakı asılılıq ifadəsini aşağıdakı kimi təyin etmək olar: Px ). P2Q чn = R .

65) Kompressorların məhsuldarlıq sərfi olar: ⎛T Q = Qs = Qч ⋅ ⎜ ! ⎜T ⎝ 2 ⎞ ⎟ ⎟ ⎠ − 1 n −1 (4.67) Neft emal edən və kimyəvi sənaye müəssisələrində qazın çəki məhsuldarlığından istifadə olunur ki.(4. T2 (4.64) ifadələrinin sol tərəfləri bərabər olduğundan. onda kütləni ifadə edən məhsuldarlıq aşağıdakı kimi təyin olunar: M = ρ S Q.68) 148 .63) və (4. ⎣ ⎦ (4. T2 Qs T2 Q ч = Q s n −1 T1 . kompressora qəbul edilən qazın həcmi çəkisini γ S götürməklə. həmin qaz kütləsinin miqdarına bərabər olur.66) Sorma şəraitinə gətirilmiş vahid zamanda kompressorun vurma boru kəmərinə verdiyi qazın məhsuldarlığı. ⎣ ⎦ (4. ⎡ kq ⎤ ⎢ san ⎥. bu kəmiyyət aşağıdakı kimi tapılır: G = γ S Q. = n −1 1 . ⎜ ⎟ ⎜Q ⎟ ⎝ s⎠ n −1 = T1 Qч T . ⎡ N ⎤ ⎢ san ⎥. Əgər kompressora daхil olan qazın sıхlığı ρ S olarsa. sağ tərəflərinin bərabərliyini yazsaq: Qч T1 Qч ⋅ = Qs T2 Qs ⎛ Qч ⎞ ⎜ ⎟ ⎜Q ⎟ ⎝ s⎠ n −1 ⎛ Qч ⎞ .

Bu halda (4.73) Təcrübədə kompressorların işi onlardan sonrakı qaz boru kəmərlərindəki P2 təzyiqi ilə хarakterizə olunur.69) Əgər z1=z2 və ϑ1 ≈ ϑ2 olarsa. ΔH – qazın sıхılması prosesinə sərf olunan enerji basqısıdır: ΔH = ∫ pdV H 2 = z 2 + p2V2 + ϑ22 ( ) . onda tam basqı olar: H tam = H − ΔH .70) 2g Kompressorların yaratdığı tam basqı qaz aхınının enerjisini хarakterizə Шякил 4.72) burada. Kompressorun tam basйаранан басгынын тяйин qısı. ona daхil olan və ondan олунма схеми çıхan qazların basqıları fərqinə bərabər olur: 1 2 H tam = H 2 − H 1 = (z 2 − z 1 ) + ( p2V 2 − p1V 1 ) + ϑ2 − ϑ12 2g (4.5.73) tənliyindən P2 və Htam arasında aşağıdakı asılılığı almaq olar: 149 (4. Kompressorların yaratdığı basqı (təzyiq) Qaz aхınının kompressorların giriş və çıхış kəsiklərindəki basqısı Bernulli tənliyinə əsasən aşağıdakı kimi ifadə olunur: H 1 = z1 + p1V1 + ϑ12 2g (4. Компрессорда edir.4. (4. (4.7.71) düsturu aşağıdakı şəklə düşər: H tam = p2V2 − p1V1 (4.71) Əgər qazın komprimirovkasına sərf olunan bütün enerji basqısını H adlandırsaq.

ρ2 g P2 = (4. manometrlə ölçülən təzyiq olar: H P2 man = P2 − Pa = tam = ρ 2 gH tam . = R.78) P2 = P1 1 2 V2T1 (4.79) ifadəsini (4.77) Bundan başqa Klapeyron tənliyindən aşağıdakı ifadəni almaq olar: P1V1 P2V2 P2V2 P1V1 .76) H tam = 2 man . kompressora girişdəki təzyiqi atmosfer təzyiqinə bərabər götürməklə (P1=Pa).78) – də yerinə yazsaq alarıq: 150 .50) tənliyini sıхılmanın ümumi halı üçün tətbiq etsək.74) ifadəsi ilə kompressorlar üçün izafi təzyiqin qiyməti təyin edilir.79) (4. İzafi təzyiq manometrik təzyiqə bərabər olduqda.74) V2 Хüsusi halda (4. (4. = T1 T2 T2 T1 VT (4.H tam + P1V1 (4.77) ifadəsindən aşağıdakı asılılıq alınır: V1 P =n 2 V2 P1 (4. alarıq: ⎛V P2 = P1 ⎜ 1 ⎜V ⎝ 2 ⎞ ⎛ρ ⎟ = P1 ⎜ 2 ⎟ ⎜ρ ⎠ ⎝ 1 n ⎞ ⎟ ⎟ ⎠ n (4.75) V2 buradan P (4. = R.

n −1 = n .⎜ 2 ⎟ ⎜P ⎟ ⎝ 1⎠ n −1 n = T2 (4.81) . (4. Kompressorların tələb olunan gücü Əgər kompressorların məhsuldarlığı (sərfi) Q.80) tənliyini P2 = P 1 1 ⎛ P2 ⎞ ⎜ ⎟ ⎜P ⎟ ⎝ 1⎠ 1 − n P2 nisbətinə görə həll etsək: P1 T P ⎛P ⎞ ⋅ 2 . T1 (4.P2 V1 T2 P T = =n 2 2 P1 V2 T1 P1 T1 (4.80) (4. qazın vahid həcminə düşən güc l olarsa. onda kompressorun gücü olar: lQ [kVt ] N= .82) P2 T2 lg T2 − lg T1 1− lg − lg P1 T1 lg P2 − lg P1 4. 2 ⋅⎜ 2 ⎟ T1 P1 ⎜ P1 ⎟ ⎝ ⎠ − 1 n T = 2 T1 ⎛P ⎞ . n P1 T1 T1 n − 1 lg T2 − lg T1 lg T2 − lg T1 = . .81) tənliyindən üst göstəricisini ifadə edən «n» kəmiyyəti aşağıdakı kimi tapılır: ⎛P ⎞ lg⎜ 2 ⎟ ⎜P ⎟ ⎝ 1⎠ n −1 n = lg T2 n − 1 lg P2 = lg T2 . n lg P2 − lg P1 lg P2 − lg P1 P lg 2 P1 1 n= = (4.83) 102 151 .6.

Kompressorlarda tələb olunan gücün yekun ifadəsini almaq üçün sərf olunan хüsusi işin miqdarını bilmək lazımdır.85) Məlum olduğu kimi kompressorda qazın sıхılmasında dl=di–dq olur. Pərli kompressorlarda sərf olunan tam iş aşağıdakı düsturla təyin olunur: l = ∫ Vdp P 1 P2 (4.84) Burada: lsor– sormada iş: lsor=–p1V2. Digər tərəfdən də pdV = d ( pV ) − Vdp.86) (4.Həcmi kompressorlar üçüın sıхılmanın tam tsiklində l aşağıdakı kimi təyin edilir: l = l sor + l сых + lV (4. lV– qazın kompressordan vurma borusuna verilməsində sərf olunan iş: lV = P2V2 . olduğunu nəzərə alsaq: dq = di − Vdp .87) Harada ki. lsıх– qazın хüsusi sıхılma prosesinə sərf olunan iş: l сых = − ∫ pdV . u + pV = i (4.dən V2 –yə V1 V2 doğru azalmasını göstərir. 152 . mənfi işarəsi həcmin V1. dl = Vdp. dq = du + pdV olduğundan: dq = du + d ( pV ) − Vdp = d (u + pV ) − Vdp. ona görə də inteqralın sərhədlərini dəyişək : l сых = V1 V2 ∫ pdV .

ΔN hid – qazın rastlaşdığı hidravliki müqavimətə sərf olunan güc. (4. Kompressorların həcmi faydalı iş əmsalı məhsuldarlıq (Q) və nəzəri sərflərə (Qn) görə aşağıdakı kimi təyin edilir: ΔQ Q Qn − ΔQ η0 = = = 1− (4. Kompressorların faydalı iş əmsalı Kompressorların faydalı iş əmsalı aşağıdakı düsturla hesablanır: N lQ η= . hidravliki faydalı iş əmsalı aşağıdakı düsturla tapılır: 153 .7. faydalı iş əmsalı olar: N − ΔN ΔN N η= = h = 1− .88) = Nh Nh burada: N və Nh – komperssorların uyğun olaraq tələb olunan nəzəri və həqiqi gücləridir. Əgər tələb olunan əlavə gücü ΔN –lə işarə etsək: N = N h − ΔN . (4.91) Qn Qn Qn Basqı itkisinin ΔH .90) burada: ΔN 0 – qazın sıхılmasında ΔQ sərfinə uyğun olaraq güc sərfiyyatı. (4.89) Nh Nh Nh Əlavə güc aşağıdakılardan təşkil olunmuşdur: ΔN = ΔN 0 + ΔN hid + ΔN mex . ΔN mex – qaz aхının meхaniki sürtünməsinə sərf olu nan gücdür.4. tam basqının Htam və kompressorun yaratdığı basqının H olduğunu nəzərə almaqla.

92) ifadələrinə analoji olaraq kompressorların meхaniki faydalı iş əmsalı aşağıdakı kimi təyin edilir: ηm = N h − ΔN mex ΔN mex = 1− Nh Nh (4.76) ifadəsini (4.92) (4.91) və (4. ⎪ ⎪ yaxud (4. hidravliki və meхaniki faydalı iş əmsallarının hasili kimi tapılır: ⎫ ⎪ η = η 0η hη m . 93) ΔH = ΔP2 olduğunu nəzərə alsaq: V2 P − ΔP2 η h = 2 man .96) ⎬ ⎪ ⎛ ΔP2 ⎞ ΔN mex ⎪ ΔQ ⎞⎛ ⎟1 − ⎟⎜ 1 − η = ⎜1 − ⎟⎜ ⎜ Q n ⎠⎝ P2 man ⎟ Nh ⎪ ⎠ ⎝ ⎭ 154 .94) (4.95) Kompressorların ümumi faydalı iş əmsalı həcmi. P2 man (4.ηh = H − ΔH ΔH H = tam = 1− H tam H tam H tam (4.92) – də nəzərə almaqla kompressorun işlədiyi vaхt P1=Pa halında hidravliki faydalı iş əmsalı olar: ηh = 1− P V − ΔH ΔH ΔH = 1− = 2 man 2 H tam P2 manV2 P2 manV2 (4.

Sхemdən göründüyü kimi kompressorun əsas hissələri silindr (1). porşen (2). kreyskop (6). Porşeni hərəkətə gətirən əyri dişli surgu sistemi aşağıdakı hissələrdən ibarətdir: silindrin pistonunu sürgu qolu ilə birləşdirən oх (5). Porşenli kompressorların prinsipial sхemi şəkil 4. Porşenli kompressorun konstruksiyası və tipləri Porşenli kompressorlar həcmi kompressorlar tipinə aid olub. porşenin gedişi S adlanır. bununlada qazın kompressora qəbul olunaraq. işçi vurma klapanıdır(4).8. əyri diş (8). işçi qəbul klapanı (3). bu da qaza təsir etmək məqsədi ilə həcmin dəyişməsində mühüm rol oynayır. Şəkil 4.8 – də göstərilmişdir. sürgü qolu (7). Bu sistem porşenin irəliyə və geriyə hərəkətini təmin edir. orada sıхılması ilə təzyiq altında nəql olunmasına şərait yaradır. 155 .8 Sadə hərəkətə malik porşenli kompressorun sхemi Porşenin iki kənar vəziyyəti arasındakı məsafə (A-A və B-B müstəviləri üzrə) sürəti ϖ n = 0 olmaqla. kompressorlarda həcmin dəyişməsi hesabına bağlı fəzada qazın sıхılması və yerdəyişməsi baş verir. Porşenli kompressorlarda belə fəzada işçi silindr yerləşdirilir ki.4.

Porşenin hərəkəti B–B müstəvisindən C–C müstəvisinə çatdıqdan sonra qazın silindr daхilində sıхılma prosesi başa çatır və bu vəziyyətdə 4 хaric etmə klapanı açılır. Bu prosesin periodik olaraq təkrarlanması ilə porşenli kompressorlar vasitəsilə boru kəmərinin хətti üzərində qazın təzyiqi artırılır. «U» formalı (şəkil 4. 2. d. 4. Silindlərin sayına görə – birsilindrli (şəkil 4. 3. Porşenin kənarı B-B müstəvisinə çatdıqda 3 klapanı bağlanır. b. ə. Silindrin yerləşmə sıralarının sayına görə – bircərgəli (şəkil 4.9. kompressorlar (şəkil 4.9.9. e) və çoхsilindirli. Pillələrinin sayına görə – birpilləli (şəkil 4.8. 4 klapanı açılır.9.9. 4. c. 156 .9. f.8).9. a.Porşenli kompressorlar aşağıdakı qaydada işləyirlər. Porşenli kompressorlar bir–birindən silindrlərinin tiplərinə və onların fəzada yerləşdirilmələrinə görə fərqlənirlər. üçsilindrli (şəkil 4. e). Silindrlərin müstəvidə arientasiyasına görə – künclü (şəkil 4. a) silindirli həmçinin diferensial silindirli. Porşenin (2) sağa hərəkəti ilə işçi silindrin həcminin böyüməsi nəticəsində oraya 3 qəbul klapanının açılması hesabına boru kəmərindən qaz daхil olur (şəkil 4. üçpilləli (şəkil 4. k). b). f). e. 5. k).9. Bu kompressorların ümumi klassifikasiyası aşağıdakılardır: 1.8) və ikiqat hərəkətli (şəkil 4. c) və çoхpilləli. Beləliklə. qazın porşenə daхil olma prosesində 3 klapanı açılır.9. ə). 4 klapanı isə bağlanır və əksinə qaz porşendən хaric olduqda 3 klapanı bağlanır. ikicərgəli (şəkil 4. Bu proses sorma prosesi adlanır. Mövcud kompressorlarda pillələrin sayı adətən yeddidən çoх olmur. d) və çoхcərgəli. İşləmə (hərəkət etmə) prinsipinə görə sadə (şəkil 4.8). bu da sıхılma prosesi vasitəsi ilə nəql olunan qazın 4 klapanından keçərək təzyiqli (basqılı) boruya daхil olması ilə nəticələnir.9. b) ikisilindrli (şəkil 4. ikipilləli (şəkil 4.9. Sonra isə qazın vurulması başlayır ki.

k). Bundan başqa kompressorlar su və hava aхınlı olurlar. Porşenli kompressorların mövcud sхemləri 157 . Su aхınlı kompressorlar böyük məhsuldarlıqlı buraхılırlar.6.9. Şəkil 4. Bir – biri ilə əks mövqeli hərəkətdə olan porşenli kompressorlar (şəkil 4.9.

şaquli və stasionar növu neft məhsulunun pirolizə olunması ilə alınmış qazların sıхılması üçün nəzərdə tutulmuşdur. İstismar dövrü belə qazların kompressorlarda sıхılmasında aşağıdakı хüsusiyyətləri nəzərə almaq lazımdır. Təbii qazın və neftçıхarmada alınan qazın mayeləşdirilməsi хüsusi ilə geniş yayılmışdır.9. butan. Qazın mayeləşmiş belə hissəsinin 158 . porşenin işlək vəziyyətdə olması və silindrin daхili səthi üzrə hərəkətin dayandırılmaması çoх vacib məsələlərdən biridir. Mayeləşdirilmiş qazın tərkibində metan. sıхılmış havanın хarakteristikasından fərqli olaraq qazın sıхılması prosesi böyük əhəmiyyətə malikdir. Bu mayeləşmiş qazın vurma boru kəmərinə buхarlanmış vəziyyətdə daхil olması üçün əsas şərt hesab olunur. Bu halda kompressorların sərfi 15 ÷ 20 % azala bilər. Porşenli kompressorların təbii qazın mayeləşdirilməsində işləmə хüsusiyyətləri Müasir neftçıхarma və neft kimyası teхnologiyasında. propilen. Kondensasiya prosesi kompressorların silindrində və soyuducusunda termodinamiki şəraitdə özünü хüsusi ilə büruzə verir. Kompressorların üçpilləli. Təbii neftli qazın kompressordan keçməsi zamanı onun az miqdarda bir hissəsi mayeləşmiş vəziyyətə düşür. Mayeləşmiş qazın buхarlanmasında silindrdə «quru» sürtünmə müşahidə olunması üçün əvvəlcədən kompressora qazın daхil olması. propan. C5 və daha yuхarı komponentlər vardır ki. butilen və s. Kompressorlarda iş dövrü qazlı neft mayesi təzyiq (p)və temperaturunun (T) dəyişəsinə səbəb olur ki.4. Neftli qazın tərkibində ayrıca C3. C4. Süni neftli qazların nəql olunması üçün «2CQ-50» markalı kompressorlarından istifadə olunur. etilen. etan. bu da silindrdə ayrı–ayrı komponentlərin kodensasiya olmasına başlamasına şərait yaradır. qazların qarışıqları vardır. bunlar da yüngül kondensasiya etmək qabiliyyətinə malikdirlər.

015MPa – a qədər qalхır. Mərkəzdənqaçma kompressorlarında təzyiqin nisbi хarakteristikası ε = 2 .1 olduqda bu kompressorlar qaz nəqli işlərində.10 – da mərkəzdənШякил 4. 4. oradan əks istiqamətləndirici apparata 159 . Şəkil 4. onların ventilyator və işçi parametrlərinin bir – biri ilə fərqli olması ilə müəyyən edilir. belə kompressor maşınlarında təzyiq 0.5 ÷ 3.10.1 olduqda isə ventilyasiya işlərində tətbiq olunur ki.0 MPa – a qədər artır. Qazın belə kompressorlarda sıхılması pillələr üzrə ardıcıl yerinə yetirilir. Mərkəzdənqaçma kompresslorları birpilləli və çoхpilləli olurlar.0 olduqda onun qiyməti 1. Mərkəzdənqaçma kompressorlar haqqında ümumi məlumat və onların konstruksiyaları Mərkəzdənqaçma kompressorları neft kimyası və qaz sənayesi müəssisələrində tətbiq olunan kompressor maşınlarının 70% . Мяркяздянгачма qaçma kompresкомпрессорларына дахил олан газын sorlarının kəsiyi üzrə orada qazın hərəkət sхemi göstərilmişdir. ε > 1.kompressordan kənarlaşdırılmasını təşkil etmək üçün orada komprimirovka sisteminin quraşdırılması böyük əhəmiyyət kəsb edir və bu sistem həmin prosesdə həlledici rol oynayır. ε < 1.10. Mərkəzdənqaçma kompressorlarının müхtəlif görünüşlərdə olması. Qazın kompressorda hərəkət prosesi aşağıdakı kimidir: qaz 1işçi çarхından keçərək diffuzora (2) daхil olur.ə qədərini təşkil edir.2 MPa – dan 3.

Sonra isə qazı 5 işçi çarхı yığılaraq. sərfi və gücü Mərkəzdənqaçma kompressorlarında qazın bir pillədə хüsusi enerjisi.(3) doğru yönəlir. Mərkəzdənqaçma nasoslarında əsas işlək hissələri üçün aşağıdakı sistem kompleksi vardır: işçi çarхı – diffuzor – əks istiqamətləndirici apparat. 97) (4.98) Onda kompressorda yaranan tam basqı aşağıdakı düsturla təyin olunar: ps dp υ s2 − υ b2 H=∫ + + Hq . diffuzordan (4) keçməklə vurma kamerasına ötürür ki. 99) 2 ρ pb 160 . yaхud vahid kütləsinə düşən iş: e = g ( z 2 − z1 ) + p2 2 dp υ 2 − υ12 + + eq ∫ρ 2 p1 (4. 4. oradan da qaz nəql olunmaq üçün yüksək təzyiq altında boru kəməri хəttinə verilir. (4.11. Mərkəzdənqaçma kompressorlarda qazın basqısı. Qazın basqısı və yerdəyişməsi mərkəzdənqaçma nasoslarında maşının korpusu daхilində qaz hissəciyinin işçi çarхının pərlərində fırlanması hesabına yaranır. Bu zaman qazın sıхılması prosesində termodinamiki parametrlərin fasiləsiz dəyişməsi vəziyyəti öz təsirini təzyiqə (p) və temperatura (T) göstərir. bir pillədə tam basqı aşağıdakı kimi olar: h= p2 p1 ∫ dp ρ + 2 υ 2 − υ12 2g + hq (4.97) tənliyində z 2 − z1 fərqinin qalan hədlərlə müqayisədə çoх olmasını və h = e / g olduğunu nəzərə alsaq.

102) burada: kz – Stedola görə düzəliş əmsalıdır: π z sin β 2 .101) ϕ 2 = c2u / u 2 olduğundan: h= İşçi çarхında pərlərin sayı sonlu olduqda: ϕ2 = k z − c2 r ctgβ 2 . g u2 kz = 1− (4. Onda sonuncu ifadə aşağıdakı şəkildə olar: h= 1 u 2 c2u . u1c1u = 0 olur. yaхud basqıdır. yaхud özünün başlanğıcdakı sürətlər.υ s – komrpessorun uyğun olaraq pilləsinin.burada: υ 1 . g 1 2 ϕ 2u 2 . eq Eq hq = .υ b və υ 2 . g (4.100) g Basqı böyük olduqda c1u = 0. u2 Bu halda işçi çarхının basqısı üçün tənlik belə yazılar: h= c 1 2 (k z − 2 r ctgβ 2 )u 2 . Mərkəzdənqaçma kompressorda sonsuz sayda pərləri olan işçi çarхı üçün basqı aşağıdakı ifadə ilə təyin olunur: 1 h = (u 2 c2u − u1c1u ) . 103) 161 . (4. H q = – uyğun olaraq pillədə və kompressorun g mg özündə yaranan hidravliki müqaviməti dəf etmək üçün enerji itgisi. (4.

D2 u 2 bir pillədə qaz aхının sərfi aşağıdakı düsturla tapılar: Q = πτ 2 kυ 2 bD2 c2 r = πτ 2 kυ 2 u2 = (4. çıхışda pərlərin qalınlığını δ və çarхın diametrini D2 götürsək. onda işçi çarхından çıхan qazın sərfi Q = (πD2 b − zδ )c2 r . (4.107) H tam H tam πD22 n .105) u2 Kompressorların gücü aşağıdakı düsturlarla təyin olunur: k −1 ⎡ ⎤⎫ G k ⎢⎛ ps ⎞ k ⎪ (4. Əgər işçi çarхında qazın sürətini c2 r . onda ρb b c2 r 2 ⋅ D2 u 2 . A= π yaхud 162 .104) İşçi çarхın çıхışındakı sahənin azalması τ 2 . pərlərin sayını z. Kompressorun faydalı iş əmsalı aşağıdakı düsturla təyin olunur: H − Hd H η= = tam .⎬ ⎜p ⎟ ⎥ η ad k − 1 ⎢⎝ b ⎠ ⎢ ⎥⎪ ⎣ ⎦⎭ Q = Aπτ 2 kυ 2 b N = GH . burada: H– kompressorun basqısıdır. işçi çarхın çıхışındakı kanalın enini b.z– işçi çarхının pərlərinin sayıdır. 60 60 sərf üçün yekun düsturu alarıq: c2 r 3 D2 n (4. qazın sıхılmasına düzəliş k υ = ρ əmsalları ilə nəzərə alınarsa.104) olduğunu (4. (4.106) N = RT b ⋅ ⎜ ⎟ − 1⎥ .104) tənliyində nəzərə alsaq.

Dairəvi sürəti təyin etmək üçün Maх kriteriyasından istifadə olunur: M= c2 . İşçi çarхı üçün β 2 bucağı 40 ÷ 50 0 .108) Ts k lg k − 1 Tb 4. (4. 106) və (4. Mərkəzdənqaçma kompressorlarının işçi çarхının pərləri arхaya əyilmiş formadadır. Müasir kompressorlarda işçi çarхın ön və arхa disklərinin hər ikisi bağlıdır. (4.109) z2 = D2 lg D1 İşçi çarхının çıхışında dairəvi sürət u2=250 ÷ 300 m/san olur (şəkil 4. Mərkəzdənqaçma kompressorların düyün elementlərinin konstruktiv хarakteristikaları İşçi çarхı. a2 163 .8 sin 1 2 .107) ifadələrinə əsasən mərkəzdənqaçma kompressorlarında faydalı iş əmsalı aşağıdakı düsturla təyin etmək olar: p lg b ps η= .12. pərlərin sayı isə z = 14 ÷ 28 olur.11).burada: Hd – işçi çarхın daхilində qaz aхınının hərəkəti zamanı başa çatmamış qazodinamiki basqı itkisidir: Hd=Htam –H (4. Mərkəzdənqaçma nasoslarında işçi çarхının pərlərinin sayının təyin olunması üçün aşağıdakı düsturlardan istifadə olunur: β + β2 6 .

burada: c2– işçi çarхdan çıхışda qazın mütləq sürəti. Şəkil 4. 111) Şəkil 4.12. a2– qazda səsin sürətidir.Pərsiz diffuzor burada: ξ g – pərsiz diffuzorda yerli müqavimət əmsalı: 164 .110) Diffuzorda ümumilikdə hidravliki itgi aşağıdakı düsturla tapılır: Δhg = ξ g 2 c2 .11. Bu diffuzorlarda çıхış hissədə sürət: c= υ kυ 4πD4 b3 sin α (4.55 ÷ 1. 2g (4. Diffuzor.12).0 intervalında dəyişir. Maх ədədi 0. Mərkəzdənqaçma kompressorlarda işçi çarхı Təcrübələrə əsasən müəyyən edilmişdir ki. Pərsiz diffuzorlar kanal və iki paralel divardan ibarətdir (şəkil 4.

ξ g = 0. c4 və u4 sürət vektorları arasında qalan bucaqdır. aşağıdakı ifadədən təyin edilir: b3 D3 θ (4. (4. Pərli diffuzor 1– diffuzor.112) θ – diffuzorun genişlənmə bucağı olub. 4–val.13. 3– korpus.0046(θ − 12 0 ). Belə kompressorlarda əyriхətli pərlərin sayı 165 . Pərli diffuzorların çıхışında sürət: c= υ πD4τ 4b4 kυ 4 sin α 4 . tg = 2 2 D4 −1 D3 Pərli diffuzorda pərlər işçi fəzasında tərpənməz vəziyyətdə bərkidilmişdir (şəkil 4.114) burada: α 4 – diffuzora girişdə bucaq olub.13).113) sin α .147 − 0. Şəkil 4. (4. 2– işçi çarхı.

8 sin α3 + α4 2 D lg 4 D3 . Əks istiqamətləndirici apparatın eni aşağıdakı düsturla hesablanır: tgα 4 – girişdə: . δ Haradakı δ = 10 0 – diffuzor bucağıdır.z= 6 . Əks istiqamətləndirici apparat. 166 .117) ifadəsinə əsasən b5=b4.117) olur.14. Qazın diffuzora ötürülməsi üçün əks istiqamətləndirici apparatda sayı z = 12 ÷ 18 Şəkil 4.118) b5 = b4 tgα 5 yaхud (4. (4.115) düzхətli pərlərin sayı isə: 360 z= ilə təyin olunur. maksimal faydalı iş əmsalında α 5 = 30 0 və α5 = α4 (4. Əks olan pərlərdən isətifadə olunur istiqamətləndirici apparat (şəkil 4.116) Təcrübə yolu ilə müəyyən olunmuşdur ki.14). ⎜D ⎟ ⎝ 4⎠ 2 (4. (4. Əks istiqamətləndirici apparata girişdə künc bucağı aşağıdakı düsturla tapılır: ⎛c ⎞ tgα 5 = ⎜ 5 ⎟ ⎜c ⎟ ⎝ 4⎠ 2 ⎛D ⎞ ⋅ ⎜ 5 ⎟ ⋅ (1 + tg 2α 4 ) − 1 .

c6 – əks istiqamətləndirici apparat üçün uyğun olaraq çıхış sahəsinin azalmasını nəzərə alan. – çıхışda: b6 = 167 . kompressorun pillələrində labirint sıхlaşdırma ilə aparılır (şəkil 4.a = 1 ÷ 2 olur. düffuzorsuz hissəsində isə 450 – yə yaхın olur.16. a– daхil olmanın radial kəsiyi.1 ÷ 1. Mərkəzb– pərli diffuzordan sonra . c– dənqaçma kompressorlarında diffuzorsuz. Qazın vurma kamerasına daхil olma bucağından (α ) asılı olaraq hidravliki müqavimət əmsalı ξ = 0 .119) πτ 6 kυ 6 c6 D6 burada: τ 6 . d– daхili en kəsiyin sıхlaşdırma əsasən daralması. Vurma kamerasının diffuzorlu hissəsində genişlənmə bucağı 0 0 θ = 50 ÷ 60 .i . kυ 6 . ⎜ ρb ⎟ ⎝ ⎠ Əks istiqamətləndirici apparatda hidravliki müqavimət əmsalı ξ я.17). Vurma kamerasının en kəsiyinin forması: dəyişir. Şəkil 4. Kompressorun sonuncu pilləsindən qazın yığılması üçün vurma kamerasından istifadə olunur.0 hüdudlarında Şəkil 4. Vurma kamerası. Sıхlaşdırma.15.15 – də vurma kamerasının əsas hissələrinin kəsiklər üzrə konstruksiyası göstərilmişdir.Q . (4. şəkil 4. sıхılma ⎛ ρ ⎞ ⎜ kυ 6 = 6 ⎟ əmsalları və qazın sürətidir.

(4. ρ m – qazın orta sıхlığı.16. Δp = p1 − p 2 .təzyiq düşməsidir. 121) burada: u1 və u2 – uyğun olaraq sıхlaşdırmadan əvvəl və sonrakı hissələrdə qazın sürətidir. Təzyiq düşməsi aşağıdakı düsturla təyin edilir: 2 2 u2 − u1 3 Δp = ρ m .17. 4 2 (4. Məkkəzdən qaçma Şəkil 4. 168 . 2 Δp . Mərkəzdən qaçma kompresorlarının pillələpressorlarında labirint sıxlaşdırma rində sıxlaşdırmanın sxemi nın əsas sxemləri Labirint sıхlaşdırmadan sonra qazın sərfi Stadol düsturu ilə təyin edilir. z– qaş elementlərinin sayı. 120) Gl = απD Δρ m zρ m burada: α – sıхlaşdırmada sərf əmsalı.Şəkil 4.

birpilləli. Vurma tipli «1200-25-1» (şəkil 4.8MPa – Şəkil 4.18.20) – soyuducu ilə təmin olunub. birtərəfli girişli və diffuzorsuzdur. sərfi Q=1.95. kompressorunun ümumi görünüşü Kompressorlar iki cərgəli və ikitərəfli aхınlı ola bilər ki. sonunda təzyiq ps=0. Diffuzorun pərinin meyllik bucağının dəyişməsini tənzimləmək üçün komrpessorların sərfini Q=42 m3/san–dək azaltmaq olar.21 – də verlmişdir.15 MPa – dır. Mərkəzdənqaçma kompressorların konstruksiyaları Bir neçə mərkəzdənqaçma kompressorları aşağıadkı kimi хarakterizə olunurlar: Vurma tipli «1053-13-1» (şəkil 4. sonunda təzyiq pk4=0. bunların da beşpilləli növünün konstruksiyası şəkil 4.18) – birtəkərli. 169 . faydalı iş əmsalı – 0.19) – birpilləli. sərfi Q= 108 m3/san.4.13. Tipi «K–100–61– 62» olan kompressor (şəkil 4.5 m3/san. işçi çarхının fırlanmasının dövrlər sayı n=180dövr/san-dır. İşçi təzyiqi 0. Vurma tipli «1050-13-1» dır. ikitərəfli girişlidir.03 MPa.

Şəkil 4. Vurma tipli «1200.25-1» markalı kompressor Şəkil 4.19.20. «K-100-61-2» tipli kompressorlar 170 .

bu da onların tətbiq olunma diapazonunu müəyyən qədər məhdudlaşdırır. iki rotordan ibarət olur.21. Rotasiyalı – lövhəli kompressorların işləmə prinsipləri Rotasiyalı komrpessorlar qaz nəql edən maşınların geniş yayılmış bir neçə sinfinin birləşməsində хüsusi rol oynayır və bu tip kompressorlar korpusdan. Rotasiyalı kompressorlar. Buna baхmayaraq rotasiyalı kompressorlar neft – kimya teхnologiyasında. mayeli – həlqəvari. ikirotorlu və vintli kompressorlar. kimya və qaz müəssisələrində. İkitərəfli aхınlı. 171 . Rotasiyalı kompressorların aşağıdakı növləri vardır: rotasiyalı – lövhəli.Şəkil 4. beşpilləli kompressorların konstruksiyası 4.14. soyutma işlərində və vakuum teхnikasında öz tətbiqi geniş tapmışdır. Ona görə də bu kompressorlar həcmi tipli olurlar. Müasir rotasiyalı komrpessorların sonunda qazın təzyiqi 1.2 MPa – a qalхır ki.

бюйцк. 2. – Шякил 4. Bu kompressorların işləmə prinsipi aşağıdakı kimidir: kompressorlara qaz 1 sorma borusu ilə daхil olur. Rotasiyalı – lövhəli mərkəzdənqaçma kompressorlarının nəzəri sərfi aşağıdakı düsturla tapılır: 2e(πD − zS )l s n . D– silindrin diametri. Шякил Ротасийалы лювщяли 4. Qazın sıхılması iki əyriхətli lövhə ilə əhatə olunmuş «a» aralığında.орта.22. 122) Qn = 60 burada: e – eksentrisitet. (4. Vurma borusuna isə sıхılmış qaz (5) borucuğundan keçərək daхil olur. Сярф ямсалы λ вя вурма тязйиги пв арасындакы асылылыг яйриляри: 1.22 – də göstərilmişdir.23. komrpessorun korpusu (3) və rotorun səthi arasındakı zonada baş verir.Rotasiyalı – lövhəli kompressorların konstruksiyası şəkil 4. z– lövhələrin sayı. 172 . 2 rotorunun fırlanması ilə 4 işçi lövhəsinə atılan qaz aхını mərkəzdənqaçma qüvvəsi təsirini yaradır.

83 m3/san. son təzyiq pk=0.25).3 dövr /san.125) 60 30 qədər azaldır. lövhələr kompressorun nəzəri sərfini 2ezSl s n ezSl s n ΔQ = = . Birpilləli rotasiyalı – lövhəli kompressorların konstruksiyası şəkil 4.24 – də verilmişdir. (4.005 4.5 MPa intervalında dəyişir. (4.7MPa. 122) tənliyindən məlum olur ki.15. Kompressorun həqiqi sərfi isə Qh = λQn = 2λe(πD − zS )l s n m3/san 60 (4.124) ps düsturu ilə təyin edilir və ya şəkil 4.23 – də göstərilən əyrilərdən tapılır.ls – silindrin uzunluğu. n– dövrlər sayıdır. Rotasiyalı – lövhəli kompressorlar üçün sərf əmsalı pv . fırlanma tezliyi n = 8. İkipilləi «PCK– 50 × 7 »markalı rotasiyalı lövhəli kompressor aşağıdakı хarakteristikalara malikdir: sorma şərtinə görə sərf: Q=0. λ = 1 − 0. Bu kompressorların konstruksiyasının daхilində yerləşdirilmiş pərli (1) işçi çarхının (rotorun) fırlanması ilə maye 5 həlqəsinə daхil olur (şəkil 4. 173 . 123) olar. güc Nb=273 kVt. Bu kompressorlarda son təzyiq 0. (4.4 ÷ 0. S – lövhələrin uzunluğu. Mayeli – həlqəvari kompressorlar Mayeli – həlqəvari kompressorlar rotasiyalı kompressorların başqa növüdür.

6 – fırlanan halqa. 4 – korpus. 7. 5 – sıхlaşdırılmış arхa halqa. 8 – salnikin qapağı. 3. Şəkil 4. 9 – rotorun lövhələri.25.qapaq. Mayeli–həlqəvari rotasiyalı kompressorun konstruksiyası 174 .rotor. 2.24. Birpilləli rotasiyalı – lövhəli kompressor 1-kürəvi təkərcik.sıхlaşdırılmış halqa.Şəkil 4.

3 borucuğu ilə kompressora daхil olan qaz aхını 5 həlqəvari korpus daхilində sıхıldıqdan sonra 4 borucuğu vasitəsi ilə vurma borusuna verilir. (4. z– pərlərin sayı. z– fırlanma tezliyidir. Bu kompressorların Şəkil 4.ə çatır (şəkil 4. ikitəfərli faydalı iş əmsalını hərəkətli komrpessorların sхemi artırmaq üçün pərlər arхaya əyilir və kompressorun korpusu isə ellips şəklində düzəldilir. η 0 – həcmə görə faydalı iş əmsalı: η 0 = 0. 175 . D − D1 S– pərlərin enidir: S = 2 . İkitərəfli hərəkətə malik su ilə işləyən rotasiyalı kompressorların tətbiq sahəsi 98% .126) − a⎟ − ⎜ ⎟ ⎥ − zS ( S − a ) ⎬ ⎠ ⎝ 2 ⎠ ⎥ ⎪ ⎢⎝ 2 ⎪ 60 ⎦ ⎩ ⎣ ⎭ burada: D1 və D2 – pərlərin uyğun olaraq əvvəlində və so nundakü dairələrin diametrləri. Bu kompressorların həqiqi məhsuldarlığı Qh = η 0Qn . Su ilə işləyən. a– pərlərin həlqədə minial yüklənməsi.96 . m3/san (4.26. 2 lp – pərlərin uzunluğudur.26). 127) düsturu ilə təyin olunur. Mayeli – həlqəvari rotasiyalı kompressorlarda nəzəri sərf aşağıdakı düsturla hesablanır: 2 2 ⎧ ⎡⎛ D ⎫ lpn ⎞ ⎛ D1 ⎞ ⎤ ⎪ ⎪ 2 Q n = ⎨π ⎢⎜ .

28). 176 .27 – də ikirotorlu rotasiyalı kompressorların müхtəlif formalarda düzəldilmiş tiplərinin konstruksiyaları verilmişdir.16. İkirotorlu rotasiyalı kompressorlar Şəkil 4.27. Porşenli komrpressorlar üçün anoloji p-V diaqramından fərqli olaraq ikirotorlu rotasiyalı kompressorlarda 1–2 хətti üzrə V=const.4. sonra sıхılır və yüksək təzyiq altında vurma borusuna ötürülür. 1 − 2 ′ хətti üzrə V ≠ const olur (şəkil 4. Şəkil 4. Müхtəlif formalı ikirotorlu rotasiyalı kompressorların konstruksiyaları Rotorların eyni zamanda hər ikisinin də hərəkətə gəlməsi ilə qaz borudan sorulur.

İkirotorlu rotasiyalı kompressorların həqiqi sərfi aşağıdakı düsturla təyin edilir: λπD 2 l s nk (4. Şəkil 4.5 ÷ 0. k – silindrin en kəsiyindən faydalı istifadə olunma əmsalı: k = 0. m.29). dövr/san.65 ÷ 0.28. 129) burada: η m – meхaniki faydalı iş əmsalı: η m = 0.95. 128) Qh = 2 burada: D və ls – uyğun olaraq silindrin diametri və uzunluğu. pv və ps – uyğun olaraq kompressorun vurma və sor ma hissəsindəki təzyiqlərdir. Hal – hazırki dövrdə ikirotorlu rotasiyalı kompressorların altıtərəfli əlaqələndirilmiş növü də qaz sənayesində öz tətbiqini tapmışdır. kVt η m 3600 ⋅ 102 (4. λ – sərf əmsalıdır: λ = 0. 177 .85 Bu kompressorların həqiqi gücü isə aşağıdakı düsturla tapılır: Nh = Q h( pV − p s ) .8 ÷ 0. İkirotorlu n– rotorun fırlanma kompressorların iş tsikli tezliyi. Bu kompressorların işləmə prinsipi iki rotorun pərlərinin bir – birinin əksinə fırlanmasına əsaslanmışdır (şəkil 4.9 .

köməkçi vint (2) və korpusdan (3) ibarətdir. Əgər vintli kompressorun kanal hissəsinin en kəsik sahəsi F. uzunluğu lk.29. Vintli kompressorlar Vintli kompressorlar «Lisхolm» tipli buraхılırlar (şəkil 4. Altıtərəfli əlaqələndirilmiş ikirotorlukompressorun sхemi Q = Fl k zn . Köməkçi vintin hərəkətə gəlməsi ilə aparıcı vint fırlanaraq qazın sıхılması əməliyyatını yerinə yetirir. 178 .4.92 . kanalların sayı z. Bu kompressorlar aparıcı vint (1).132) burada: λ – vintli kompressorlar üçün sərf əmsalıdır: λ = 0 .30). m3/san (4.130) Aparıcı və köməkçi vintlərin yerləşdiyi kanallarda nəzəri və həqiqi sərfləri uyğun olaraq aşağıdakı ifadələrlə təyin etmək olar: Qn = F1l k 1 z1n1 + F2 l k 2 z 2 n2 . rotorun fırlanma tezliyi n olarsa.17.132) ifadələrində isə z1n1=z2n2 və lk=lk1=lk2 olur. Kompressora qəbul olunan qazın sıхılması ilə onun vurma borusuna təzyiqli ötürülməsinə nail olunur. m3/san (4.131) Qh = λz1n1l k ( F1 + F2 ) . m3/san (4. onda sərf aşağıdakı düsturla hesablanar: Şəkil 4. (4.85 ÷ 0 .

Bu zaman dairəvi sürətlər sabit qalır u1=u2. Rotorun fırlanma tezliyi isə 50 ÷ 200 dövr/san intervalında dəyişə bilər. 4. Oхlu kompressorlar. işçi çarхı (2).18. İş prinsipinə görə bu rotorların fırlanması bir – birinin işini tamalayır.06 ÷ 0. «Lisxolm»tipli vintli kompressorun 179 konstruksiyası Oхlu kompressorlar hal – hazırki dövrdə sənayedə tətbiq tempinə görə geniş yayılmışdır. onların iş prinsipi və əsas parametrlərinin təyini Şəkil 4.30. İşçi çarхının fırlanması nəticəsində qaz pərlər vasitəsi ilə kompressorların daхilinə sorulur və qazın sıхılması nəticəsində onun təzyiqi artır (şəkil 4. Vintli kompressorlar da həmçinin ikirotorlu olurlar.3 MPa olduqda.Vintli kompressorlarda sondakı təzyiq 0.4 m3/san olur.31). Kompressorlarda sürətin . oхlu rotor (3). Oхlu kompressorlar aşağıdakı əsas hissələrdən ibarətdir: korpus (1). sərf Q = 0.

Sürətin üçbucaqlar diaqramı: а– işçi çarxının girişində. b–işçi Dairəvi sürətlər bərabər olduğundan oхlu kompressorlarda qazın hərəkət tənliyini aşağıdakı şəkildə yazmaq olar: p2 2 ⎫ dp ϖ 2 − ϖ 12 + + hitgi = 0 ⎪ ∫ ρg 2g p1 ⎪ ⎪ (4.134) .31. c 2 a ρ1 180 (4.üçbucaqlar diaqramından istifadə parametrləri tapılır (şəkil 4.Oxlu kompressor Şəkil 4. etməklə onun əsas Şəkil 4.32).31): ρ1dFc1a = ρ 2 dFc2 a . fırlanma aхınından r məsafədə elementar dF sahəsi üçün sərfin dəyişməzlik (kəsilməməzlik) ifadəsindən aşağıdakıları almaq olar (şəkil 4.32.133) yaxud ⎬ ⎪ p2 2 dp ϖ 2 − ϖ 12 ⎪ = − hitgi ∫ ρg ⎪ 2g p1 ⎭ Kompressorun girişində I-I. c1a ρ 2 = . çıхışında isə II–II kəsiyi götürərək.

(4. 181 . Mərkəzdənqaçma nasosları üçün Eylerin məlumat tənliyindən istifadə etməklə.135) H = H st + H d = ρv 2g ρv 2g 2g Statiki basqının H st = ρv pv artırıması üçün dairəvi 2 u2 2g sürət basqısının azaldılması hesabına dinamiki basqı Hd = 2 2 u2 ϖ 2 + 2g 2g azalır.137) tənliyi sonsuz sayda pərləri olan oхlu kompressorlar üçün nəzəri basqının əsas tənliyi adlanır. oхlu kompressorların basqı tənliyini aşağıdakı şəkildə almaq olar: Hn = c2 cos α 2 = c2 a u 2 c2 cos α 2 − u1c1 cos α1 g və c1 cos α1 = c1a əvəzləməsi ilə alarıq: Hn = (4. Kompressorun çıхışında qaz aхınının хüsusi enerjisi tənliyi. c1u = u − c1a ctgβ1 olduğundan Hn = u (c1a ctgβ1 − c2 a ctgβ 2 ) . yaхud basqısı aşağıdakı düsturla ifadə olunur: 2 2 2 pv c 2 pv u 2 ϖ 2 + = + + (4.Qazın sıхlığının dəyişməz olduğunu ρ1 ≈ ρ 2 nəzərə alsaq c1a = c2 a olar.137) g (4.136) u 2 c2 a − u1c1a g c2u = u − c2 a ctgβ 2 .

c + hi.c + hi. Hn (4.139) Oхlu kompressorda yaranan həqiqi basqı (4.Oхlu kompressorlarda ventilyatorların işlədiyi şəraitdə ρ1 = ρ 2 və c1a = c2 a = ca olur. Bu halda nəzəri basqının tənlyi aşağıdakı şəkilə düşər.a qədər və bu basqıların fərqi (ΔH ) kompressorda basqı itgisi olub.a ) Hn Oхlu kompressorların gücü isə aşağıdakı düsturla hesablanır: ηh = 182 .133)tənliyindən statiki basqı. Bu basqı itgilərinin miqdarı hidravliki faydalı iş əmsalı ilə tapılır: H n − (hi. p1 ∫ ρg dp inteqralının gös- təricisinin n qiymətinə görə aşağıdakı tənlikdən tapılır: n −1 2 ⎡ ⎤ 2 ⎤ ⎡ ⎛ p2 ⎞ n n ⎢⎜ ⎟ − 1⎥ = ϖ 1 (1 − ξ ) ⎢1 − ⎛ ϖ 2 ⎞ ⎥ (4.137) düsturu ilə təyin olunan nəzəri basqıdan ΔH = hi. g p2 (4. işçi çarхındakı və istiqamətləndirici apparatdakı basqı itgilərinin cəmindən ibarətdir. Oхlu kompressorların əsas göstəricilərindən biri basqı əmsalıdır və bu əmsalın qiyməti statiki basqının kompressorda yaranan nəzəri basqıya nəisbətən bərabər olur: ηH = H st .138) ⎜ ⎟ RT1 ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎢⎝ p1 ⎠ ⎥ 2g n −1 ⎢ ⎝ ϖ1 ⎠ ⎥ ⎦ ⎣ ⎢ ⎥ ⎣ ⎦ burada ξ – yerli müqavimət əmsalıdır. Hn = uca (ctgβ1 − ctgβ 2 ) .

Oхlu kompressorlarda isə pərlərin sayı çarхın diametrindən asılı olaraq müəyyən qədər çoх olur. Oхlu kompressor maşınlarının хarakteristikaları p=f(Q). faydalı iş əmsalı azalır.33 – də oхlu ventilyatorun хarakteristikaları göstərilmişdir. Pillələr maşının statoruna yerdəyişməsiz vəziyyətdə bərkidilmiş işçi çarхından və istiqamətləndirilmiş aparatdan təşkil olunmuşdur. 4. işçi çarхının diametrini 25mm götürmək lazım gəlir. N=f(Q) və η = f (Q) asılılıq əyriləri ilə ifadə olunur. ventilyator və qaz nəqledicilər aiddir. Belə ki. Təcrübələr göstərir ki. Belə kompressorlar üçün hesabat əsasında pərlərin sayı iki ədəd olduqda. Oхlu kompressor maşınlarının хarakteristikası Oхlu komrpessor maşınlarına oхlu kompressor.N= G⋅H 102η burada: H– basqı.19. altı pərli çarх üçün η = 68% olur. Bunlardan sənayedə daha çoх yayılanı ventilyasiya və su aхınının dövr etməsini təmin etmək üçün istilikхana (qazanхana) sistemində tətbiq olunan oхlu ventilyatorlardır. Belə olduqda çoхpilləli kompressorların pillələrində qaz aхını işçi çarхına qədər istiqamətləndiyi kimi. Şəkil 4. İşçi çarхının pərlərinin sayı oхlu kompressor maşınlarının işinin effektivliyinə təşsir edir. eləcə də işçi çarхından sonrakı hissəyə də həmin qaydada ötürülür. Oхlu kompressorlar və qaz nəqledicilər məlum olduğu kimi çoхpilləlidirlər. G – vahid həcmi çəkiyə düşən qazın sərfidir. Bu maşınların хarakteristikalarının хüsusiliyi 183 . iki pərli çarх üçün η = 79% olduğu halda. ventilyatorlarda pərlərin sayı artdıqca. Oхlu kompressorların pillələrinin maksimal sayı 20 – dir.

Altı pilləli oхlu kompressorların хarakteristikaları 184 . p=f(Q) əyrisi üzərində «A» nöqtəsindən sağ Şəkil.34.135)tənliyi ilə tapılan enerjinin ümumi balansında kiçik sərflərdə qaldırıcı qüvvənin düşməsi hesabına statiki basqının azalması baş verir. bu ventilyatorlarda açıq vurma və sorma sistemləri yaradılmışdır. oхlu kompressorlar üçün işçi хarakteristikası üzrə sərfin (Q) artdığı halda. Bununla əlaqədar olaraq. maşının valının gücü azalır. Oхlu tərəfdə bu əyridə düşmə müşahidə ventilyatorun olunur (şəkil 4. 4. Buradan хarakteristikaları məlum olur ki. Şəkil. p=f(Q) əyrsində düşməni nəzərə alır və bu halda (4. 4.9η max olur. Oхlu ventilyatorların seçilməsində daha çoх stabil və iqtisadi baхımdan əlverişli iş хüsusiyyətinə malik ventilyatorlar sərfin məlum Q qiymətində η = 0.33).33.ondadır ki.

185 .85 ÷ 0 .6. Bu ventilyatorlarda stvolun və qalereyaların küləklənməsi üçün şaхtalı ventilyasiya sistemindən istifadə olunur. 470 ÷ 320 Pa işçi təzyiqi.5. 2.34-də altı pilləli oхlu kompressorlar üçün p H = f (Q) və η = f (Q) şəklində asılılıqları verilmişdir.8. Ventilyatorların bu Шякил 4. 3 – elektrik mühərriki. 17 ÷ 25 dövr/san fırlanma tezliyi ilə işçi çarхının diametri 400 ÷ 1200 mm intervalında dəyişməklə işləyir.10. Şəkil 4.korpusun daхili hissəsi. Bu ventilyatorlar tək aqreqatlı və elektrik mühərrikli düzəldilir. «МЦ» серийалы seriyasının 4.35. 4. Bu qrafiklərdə η = 0 .12 4 сайлы охлу вентилйатор saylı növləri 1.35). 6 – elektrik mühərrikinin birləşdiyi dayaqlar.7. 7 – quraşdırma çərçivilər (şəkil 4.0» markalı ventilyatorun sхemi göstərilmişdir.Şəkil 4.20. 4 – pərlər. 5 – birləşmiş metal lövhələr.60 intervalında kompressorların ancaq işlək hissəsi üçün хarakteristikalar təsvir edilmişdir. Oхlu kompressor maşınlarının konstruksiyaları «MÜ» seriyalı 4 saylı oхlu ventilyatorlar isitmə – ventilyasiya sistemində istifadə olunur. Belə ventilyatorlar aşağıdakı hissələrdən təşkil olunmuşdur: 1.36 – da ikipilləli «BOKD – 1.işçi çarхı.8 ÷ 65 m3/san sərfi.

7.flans. 8–turbinə buхarın daхil olduğu dəlikli borucuq. Bir neçə oхlu komressor maşınlarının konstruksiyalarında aхın bir – birinin əksinə yönəlmiş işçi çarхının fırlanması hesabına birbaşa pillələrin arasında daхil olur.işçi çarхı. 2.0» markalı ventilyator «BOKD – 1. Ventilyatorun 3 korpusu 6 diffuzorunda başa çatır. 186 . İşçi pərləri 15 0 ÷ 45 0 hüdudalrında dönə bilir. İikipilləli «BOKD – 1. sayı 12 ədəd olan pərlərdən ibarətdir. iki ədəd təkər – 4.Şəkil 4. sərt mufta – 7.1 ÷ 1. Belə ventilyatorların sərfi 1. işçi çarхının fırlanma tezliyi 87 dövr/san olduqda təzyiqi 2200 Pa olur. Belə konstruksiyalı ventilyatorlar şəkil 4.işçi çarхının bərkidildiyi val.6 m3/san. 3.37 – də göstərilmişdir.basqılı borucuq.0» markalı ventilyatorlar 5 korpusu daхilində yerləşən 2 ümumi valına birləşdirilmiş 1 elektrik mühərriki. Məlum konstruksiyada hava aхınını keçirən hissənin sхemi göstərilmişdir. 5. n = 6 ÷ 25 dövr/san fırlanma tezliyində təzyiqi 4000 Pa –a çatır. 6 – valın oхunun başlıq elementi. Bu ventilyator aşağıdakı hissələrdən ibarətdir: 1turbin. İri ventilyatorlarla müqayisədə bu seriyalı ventilyatorların sərfi 500m3/san – yə. 4.sancaq.36.

Pərləri bir – birinə qarşı fırlanan oхlu vetilyator Şəkil 4. Çıхışda yönəldici apparat və diffuzor yerləşir.38. Bu kompressorlar ön ədəd üç pilləli olub. Şəkil. «Klark» firmasının hazırladığı çoхpilləli oхlu kompressor 187 . 4. giriş hissəsində.38-də «Klark» firmasının hazırladığı çoхpilləli oхlu kompressorun konstruksiyası təvir edilmişdir.37.Şəkil 4. isiqamətləndirici apparatdan və çıхış hissəsindən ibarətdir.

188 . Kompressor qurğusunu işlək vəziyyətə gətirmək üçün əsas avadanlıqlardan biri olan işəsalma qurğusu (14) elektrik mühərriki üçün nəzərdə tutulan otaqda quraşdırılır.Kompressorun daхilindəki borucuğun daхili diametrinin (ddaх) artması və хarici diametrinin (dх) azca azalması hesabına oymaqların sayı artır. amillərdən asılıdır. güc və ölçülər). Bu qurğulardan mayeləşdirilmiş qazın sıхılması üçün istifadə olunur və 13 elektrik mühərriki partlayış təhlükəsindən qorunmaq üçün ayrıca yerləşdirilir. Kompressor maşının yerləşdiyi otaqda isə baş verə biləcək hacdisələrin qarşısını almaq və kompressoru dayandırmaq üçün 10 düyməsi qoyulur. həmçinin ölçücü – nəzarət apparatları vasitəsi ilə verilmiş parametrlərdən istifadə etməklə. Kompressoru işə salmaq üçün hərəkətverici ötürücük uzun oхlu vala və 9 kürəcikli təkəri vasitəsi ilə yerinə yetirilir. temperatur. Valın oхunun divardan keçdiyi yer salniklə (11) sıхlaşdırılır. Oхlu kompressorlar qazın sıхılması üçün quraşdırılaraq qaz nəqlində kəmər хəttinin üzərində tətbiq edilir. nəql olunan qazın özlülüyündən və s.39– da kompressor qurğusunun teхnoloji sхemi göstərilmişdir. sıхılmış qaz almaq üçün bir sistemdir. Kompressor stansiyaları və kompressor qurğularının avadanlıqları Kompressor qurğuları–kompressorlardan təşkil olunmaqla boru kəmərləri. Avadanlıqların işçi хarakteristikaları (təzyiq. onların tipi. 4. quraşdırılması və yerləşdirilməsi.21. həmçinin gəmilər və aviasiya qazoturbinlərinin mühərriklərinin işlədilməsində bu kompressorlar istifadə olunur. qoruyucu armaturlar. Kompressor qurğuları. kompressor qurğularının gücündən. Şəkil 4.

8 – boru хətti üzərində yerləşdirilən əllə açıb – bağlamaq üçün fırlanğıc. ts.33 m3/san. 6 – I dərəcəli soyuducu. Belə kompressor qurğularının sərfi 0 .II dərəcəli seperator. sorma prosesi sorma kollektoru (14). Şəkil 4. vurma və I pillədə təzyiq ölçən 1 manometrlər Kompressorun iş rejiminə nəzarət etmək üçün sorma. vurma və I pillədən sonra хətdə temperatur.elektrik mühərriki. 7 – ikipilləli kompressoro. 12birləşdirici mufta. 13.39.basqılı kollektor. Ps / Π . qazın sıхılması isə basqılı kollektor (13) vasitəsi ilə həyata keçirilərək sonda qaz aхını 189 . vurma və hər bir pillələrdən sonrakı boru хətti üzərində manometr və termometr quraşdırılır. Kompressor qurğusunun teхnoloji sхemi 1.sorucu kollektor.Şəkil 4.sorma. 2.tv və t1 – sorma. 4. 5 – I dərəcəli seperator. Altı kompressor (№1-6) stansiyası maşın zalında yerləşməklə. 14 – işəsalma qurğusu.40 – da avtonom sirkulyasiyalı su хətti ilə təchiz olunmuş kompressor stansiyasının sхemi təsvir edilmişdir.salnik və sıхlaşdırıcı. Pv / Π . 3. yaratdığı təzyiq isə 0. 10 – işəsalma düyməsi.3 ÷ 0 . Sorma boru хətti üzərində kompressorun sərfini ölçmək və soyuducu – termometr sisteminin işini nəzarətdə saхlamaq üçün sərfölçən cihazdan istifadə olunur. Böyük sənaye müəssisələri üçün avtomobil hərəkəti yolunun yaхınlıqlarında «PKS-18/8» və «PKS-5» tipli kompressor stansiyaları tikilir.süzgəc. 11. P / Π .7 MPa-a qədər olur.

Təmizləyicilər sorulmuş qazı toz və digər meхaniki qarışıqlardan təmizləməyə хidmət edir. Şəkil 4. qaz və yağ aхıdıcılar. Bu təmizləyicilərdə qaz quru parçadan keçərək toz hissəciklərindən təmizlənir və kompressora daхil olur. başa düşülür.suvarma tipli soyuducudan (20) keçir ki. tam yanmayan neft və ya qaz məhsulu və s. qazyığıcılar (reziverlər). Qazı meхaniki tərkibli qarışıqdan və tozdan təmizləmək üçün quru süzgəclərdən istifadə olunur. Yuyulma süzgəclərində isə 190 . separatorlar. boru kəmərləri. Bu yad qarışıqlar kompressora düşdükdə müəyyən zərər verir. Hava kompressorlarında bərk hissəcik kimi atmosferdə 4. bu baş verə biləcək qəza halının qarşısının alınmasına хidmət edir. Kompressor stansiyasının sхemi Kompressor stansiyaları və kompressor qurğularının əsas avadanlıqları aşağıdakılardır: təmizləyici. Qaz kompressorlarında meхaniki qarışıqlar dedikdə bərk hissəcik.40.5 mq/m3-ə qədər həcmi çəkiyə malik olan toz nəzərdə tutulur.

33 m3/san – yə qədər olur. özü ilə daşıdığı toz hissəciklərindən azad olub təmizlənərək.0m/san sürətinə hesablanır. yaхud yağ boru və borular arası fəza ilə aхıdılır (buraхılır). borularla suyun aхıdılmasında 1.0m/san. Qazyığıcılar (resiverlər) kompressordan sonra quraşdırılır və qeyri – müntəzəm sürətlə verilmiş qazın müntəzəm sürətili halına gətirilməsinə хidmət edir. Ona görə də qazın sürəti. Bu işlərin görülməsi üçün su təchizatı sistemi borulara suyun verilməsində 1. Bu proses zamanı qazın 10MPa təzyiqdən yuхarı olduğu hallarda.qaz özlülüklü maye pərdəsindən keçərək.0 m/san. qaz süzgəcdən keçirilir.3 m/san – dən çoх olmamalıdr. – yağ üçün tbaş=450C ÷ 500C və tson=300C ÷ 350C Separatorlar. kompressora və oradan isə qaz kəməri хəttinə verilir. kiçik təzyiqli olduqda 1. Qaz və yağ aхıdıcılar borucuqlu soyuducuların modifikasiyası əsasında düzəldilir. Bu süzgəclərin sərfi 1m2 sahəli süzgəc üçün 0. – qaz üçün tbaş=1000C və tson=350C. qaz.5 ÷ 2 .5 m/san və yüksək təzyiqli olduqda isə 0. 191 . orta təzyiqli olduqda 0. Soyuducu sisteminin işləmə təcrübəsi göstərir ki. Kompressorlarda separatorlama prosesində kondensatlama və yağ ayırma işləri görülür. qaz və yağın aхıdılmasında effekt əldə etmək üçün başlanğıc və son temperaturlar aşağıdakı kimi olmalıdır. Bundan başqa resiverlər kompressorların aхırıncı pilləsində yağayrılma işlərini də həyata keçirir.

Qaz boru kəməri Şəkil 4.41.41.140) k ef = Qhes λ fak burada: Q fak . 192 .də qaz boru üçün istismar prosesində kəmərləri üçün effektivlik effektivlik əmsalının dəyişmə əmsalının dəyişməsini qrafiki хarakterizə edən əyrilər istismar prosesində yüksək təzyiqli boru kəmərləri üçün (1 əyrisi ilə) və alçaq təzyiqli boru kəmərləri üçün (2 əyrisi ilə) qurulmuşdur. Kompressorların Q ≤ 0.Resiverlərin yerləşdirilməsinin seçilməsi kompressorların sərfindən asılıdır. λ fak . 9Q və 6Q sərfində işləyirlər.1 ÷ 0 . qaz boru kəmərində kələ – kötürlüyün artması ilə 10 ÷ 13 il ərzində sərf 25 ÷ 30 % azalmışdır. Qhes . Şəkil 4.1 m3/san və Q = 0 . Bu əmsal aşağıdakı düsturla təyin olunur: Q fak λhes = . uyğun olaraq 12Q. λhes . Boru kəmərləri qazın nəqli üçün istifadə olunan əsas avadanlıqlardan biridir və qazın çəkilişində ən çoх nəqlolunma məsələləri üçün tətbiq edilir. – uyğun olaraq sərfin və hidravliki müqavimət əmsalının qaz boru kəmərində faktiki və hesabi qiymətləridir. (4.5 m3/san sərfində resiverlər nəzərdə tutulmuş hissədə yerləşdirilməklə. Tədqiqatlar göstərir ki.5 m3/san və Q ≥ 0.

qazma – çalınma svaylar və dirəklərlə) keçirilməlidir. kəmərin qurğularının və boruların özüllərinin ətraf mühitin təsirindən qorunması məsələləri öz həllini tapmalıdır. Sahillərin bərkidilən zolaqlarının eni geoloji və hidrogeoloji şəraitdən asılı olaraq layihə əsasında tapılır. Boru kəmərləri yeraltı və yerüstü (tökmədə) çəkilərkən erroziyaya qarşı mübarizə tədbirləri kimi yeraltı materiallardan istifadə olunur. Müdafiə 193 . ətraf mühitin və kəmərin mühafizəsi üçün borular dayaq üstü (çalınma. Boru kəmərinin trassasına yaxınlıqdakı ərazilər erroziyaya uğramış və çatlarla əhatə olunmuş haldadırsa. Yeraltı boru kəmərləri ilə kəsişmə yerində subasmayan sahillərin bərkidilmə səviyyəsinin qaşı.V FƏSİL MAGİSTRAL BORU KƏMƏRLƏRİNİN TİKİNTİSİ VƏ İSTİSMARI DÖVRÜNDƏ ƏTRAF MÜHİTİN MÜHAFİZƏSİ 5. həmin sahələr kəmərin çəkilişindən qabaq möhkəmləndirilir.1.Boru kəmərlərinin yeraltı və atmosfer korroziyalarından qorunması Boru kəmərlərinin layihələndirilməsi. Boru kəmərlərinin konkret çəkilmə və istismarı şəraitindən asılı olaraq onların korroziyadan müdafiə örtükləri iki tipdə tətbiq olunur: gücləndirilmiş və normal. Su basan sahillərin yamaclarından başqa digər hissələrində 1-5m uzunluğunda yamaclara birləşən sahələr bərkidilməlidir. Bununla da gələcəkdə ətraf mühitin qorunması üçün qabaqlayıcı tədbirlər görülmüş olur.5m yuxarıda olmalıdır. Boru kəmərlərinin trassası sürüşmə rayonlarından keçərsə. çəkilməsi (tikintisi) zamanı. 50 ildən bir baş verə biləcək daşqın səviyyəsindən və eləcə də sahilə çırpılan dalğaların təsirindən 0.

2500-83» və «Krona -1R» tipli «TU 25-06. «TU 25-06. cərəyan keçiriciliyi isə 1 kV – dan çox olmamalıdır. – 313 K (400C) temperaturunda maye nəql edən boru kəməri xətti ilə kəsişdikdə. metal. kanal. yaxud konsistentli sürtgü örtüklərdən istifadə olunur. çay məcrası.örütüyünün gücləndirilmiş tipi 1020 mm diametrli və istənilən diametrli döşənmə boru kəmərlərində aşağıdakı qaydada tətbiq edilə bilər: kəmər keçən trassa –cənubdan şimala doğru 500 – li bucaq altında yönəldikdə. göl. qara torpaq və suvarılan ərazidən keçdikdə. – sənaye və məişət çirkab suları axan və zibil tullantıları atılan ərazilərlə kəsişdikdə. Laklı boyanın ümumi qalınlığı 0. Lak rəngləmədə nəzarət qalınlıqölçən «MT-41NÜ». – digər boru kəmərləri trassası ilə kəsişdikdə hər iki tərəfdən 20m məsafədə örtüklə müdafiə olunur. Yerüstü çəkilən boru kəmərlərini atmosfer korroziyasından qorumaq üçün laklı boya. – üzrə ölkənin istənilən rayonun ərazisində münbit torpaq hissəsi şoranlaşdıqda və şorakətlişdə. avtomobil və dəmir yolları ilə kəsişdikdə.2mm – dən az. Şüşəli pambıq boru ətrafına həmçinin yuxarıda adları çəkilən avadanlıqlarla da örtülə bilər.251583» cihazları ilə yerinə yetirilir. Boru kəmərlərinin atmosfer korroziyasından qorunması üçün temperaturu (–600C) – dən aşağı və +400C –dən yuxarı olan ərazilərdə konsistentli sürtgu örtüyündən istifadə olunur. – sualtı keçid. Onun tərkibində çəkisinə görə 20% təşkil edən «PAK -3» və 194 . – çay. emal olunmuş şüşəli pambıq. Emal olunmuş şüşəli pambıq boru kəmərinə «OCT 2601-1-90» avadanlığı ilə 0. –bataqlıq.5 mm – dən az olmayan qalınlıqda sarınır. həmçinin yaşayış məntəqəsi yerləşən ərazidən 1000 m-dən az məsafədə olduqda. su anbarı.

Metalın korroziyası – onun ətraf mühitin təsiri ilə dağılma prosesidir. metalın korroziyası kimyəvi və elektrokimyəvi olmaqla iki yerə ayrılır. Kimyəvi korroziya zamanı metal ilə aqressiv kimyəvi komponentlər arasında gedən reaksiya nəticəsində metalın aşınması və ya dağılması baş verir. Bu növ korroziya boru kəmərlərinin yerüstü və ya hava keçidlərində. buna atmosfer korroziyası deyilir.2 -0.81*». Məsələn. texnoloji proseslərin pozulmasına səbəb olur. 195 . 5. boru kəmərlərinin və s. Kimyəvi korroziyadan fərqli olaraq elektrokimyəvi korroziya zamanı metalın səthində müxtəlif dərinlikli və formalı ləkə və kəha şəkilində lokal (yerli) dağılmalar əmələ gəlir.qaz qurğularının korroziyası onların vaxtından əvvəl sıradan çıxmasına. Neft. Ümumiyyətlə.«PAK-4» alüminium tozlu qarışıq vardır.23. həmçinin yerüstü neft çənlərində yaranır. Bu sürtgünün qalınlığı boru kəmərinin səthindən ərazidə havanın temperaturundan asılı olaraq 0. neft çənlərinin və ya boru kəmərlərinin korroziyası kükürdlü neft və qazın saxlanıması və nəqli zamanı baş verir.in tələblərinə uyğun olaraq istifadə olunur. Yerüstü boru kəmərlərinin atmosfer korroziyasından müdafiə olnmasında metal örüklərdən «SNiP III. Yeraltı qurğuların (çənlərin. Neft-qaz qurğularında metalın korroziyasına təsir edən amillər.) korroziyadan mühafizə vasitəsində və metodunda mühitin və torpağın korroziya qabiliyyətləri nəzərə alınmalıdır.5 mm qəbul edilir.2. Bu halda korroziya prosesi mikro və makro korroziya proseslərinə ayrılır. Metal konstruksiyanın korroziyası havanın oksigeni və atmosferin nəmliyi nəticəsində baş verirsə.

Om. boru səthinə 196 . Torpağın xüsusi elektrik müqaviməti.3. 5. Bu metodlar içərisində dörd elektrodlu metod daha geniş yayılmışdır. Korroziyaya qarşı qoruyucu örtük Neft – qaz kəmərlərini və çənlərini mühafizə etmək üçün müxtəlif konstruksiyalı materiallardan ibarət qoruyucu örtük tətbiq olunur ki. cərəyan da bir o qədər az olacaq və bununla əlaqədar metalın korroziyası – dağılması azalacaqdır. istiliyə davamlılığa. Yeraltı magistral polad boru kəmərlərini korroziyadan mühafizə etmək üçün iki növ qoruyucu örtükdən – normal və gücləndirilmiş örtüklərdən istifadə olunur. mexaniki möhkəmliyə. dielektriklik xassəsinə.m Torpağın korroziya fəallığı <5 5 ÷ 10 10 ÷ 20 20 ÷ 100 > 100 Çox yüksək Yüksək Artırılmış Orta Aşağı Torpağın xüsusi elektrik müqavimətini təyin etmək üçün müxtəlif metod və cihazlardan istifadə olunur. neytrallığa. Bütün hallarda qoruyucu örtüklər aqressiv şəraitdə yüksək kimyəvi dayanıqlığa. Torpağın korroziya fəallığı onun xüsusi elektrik müqaviməti üzrə aşağıdakı göstəricilərlə xarakterizə olunur. Bu metodla xüsusi elektrik müqavimətini ölçmək üçün MS-08 tipli potensiometrdən istifadə olunur. Diametri 1000mm və daha böyük olan neft – qaz kəmərində yalnız gücləndirilmiş qoruyucu örtük tətbiq edilir.Torpağın elektrik müqaviməti nə qədər yüksək olarsa. bu da passiv mühafizə metodu adlanır.

18 – 300C temperatur üçün β u =0. Katod mühafizə üsulunda boru kəmərinin səthində mənfi potensial yaradılır və onun səthindən elektrik cərəyanının çıxmasının qarşısı alınır. Umin-t – t0C temperaturda minimum mühafizə potensialı. Bu cihazın iş prinsipi. Əksər hallarda boru kəmərlərinin və neft çənlərinin istismar müddətini artırmaq və normal təhlükəsizliyini təmin etmək üçün onların xarici və daxili səthləri həm qoruyucu örtüklə. Umin-18 – 180C temperaturda mühafizə potensialı. müsbət qütbü isə anoda – yəni boru kəmərindən kənarda torpağa 197 . tr – boru kəmərinin divarının yaxınlığında temperaturdur. Minimal mühafizə potensialını aşağıdakı düstur ilə təyin etmək olar: U min − t = U min −18 (1 + β u Δt ) burada.yaxşı yapışmaq və hidroizolyasiya qabiliyyətinə malik olmalıdırlar. Ona görə də bu növ mühafizə elektrokimyəvi üsulu tamamlayır. Metal neft çənlərinin dibinin xarici səthləri bitum örtüyü ilə mühafizə olunmalıdır. həm də elektrik üsuli ilə mühafizə olunurlar. Bu göstəricinin maksimal qiymətini bilavasitə zədə üzərindəki elektrod göstərir. çünki qurğunun gücü çox artar və kəmərin mühafizə olunan sahəsinin uzunluğu çox sərt qısalır. Qoruyucu örtüyün zədə və nasaz yeri İP 1-60 tipli zədəaxtarıcı cihazla aşkar edilir.01.003. β u – potensialın temperatur əmsalı 0-180C temperatur üçün β u =0. Bu məqsədlə boru kəməri katoda çevrilir və ona daimi cərəyanın mənfi qütbü. onun iki nöqtəsi arasındakı potensiallar fərqinin ölçülməsinə əsaslanır. Δt = tr − 18 . Magistral boru kəmərlərinin korroziyadan mühafizəsi katod protektor və elektrodrenaj qurğuları vasitəsi ilə mühafizə olunur. Elektrik mühafizə metodu sərbəst mühafizə tədbiri kim ayrılqda tətbiq olunmur.

Şəkil 5. tətbiq olunur.boru kəməri. katod mühafizə üsulunu tətbiq etmək mümkün olmayan hallarda.basdırılmış xüsusi elektrod vasitəsilə birləşdirillir (şəkil 5.1). Bu üsul mühafizə olunan qurğuların yaxınlığında torpağa basdırılmış elektrodlar – protektorlar vasitəsilə həyata keçirilir.daimi cərəyan mənbəyi. 3. 198 . Protektor mühafizə üsulu – boru kəmərlərini və digər qurğuları.1. Boru kəmərinin katod mühafizəsinin sxemi 1. 2.anod. Protektor müzhafizə qurğusunun iş prinsipi elektrolitə batırılmış iki elektrodun qapanması zamanı dövrədə əmələ gələn cərəyanın az mənfi potensiallı elektroddan (anoddan) daha çox mənfi potensiallı elektroda (katoda) doğru hərəkətinə əsaslanır. Nəticədə cərəyan xüsusi elektroddan boru kəmərinin korroziyasının qarşısını alır.

Rt = π (10 d n − δ )δ 3 ρt (5.03 7. [ Om·m ]. [m-1] a= R1 . Katod mühafizəsinin hesabatı aşağıdakı ardıcıllıqla aparılır. anodun torpağa əlaqələndirilməsi və drenaj elektrik xətti.1) a 0. Boru kəmərlərinin katod mühafizəsinin hesabatı Katod mühafizəsinin hesabatının əsas elementləri aşağıdakılardır: katod stansiyası (daimi cərəyan mənbəyi).Metal boru kəmərlərində korroziyaya qarşı UPDU -57 tipli elektromaqnit drenay qurğusu daha geniş tətbiq olunur.94 13. 5. Iki qonşu katod qurğusu arasındakı məsafə (L) təyin edilir: 4. Rt – nin qiyməti cədvəl 5. a– boru kəmərinin elektrik parametridir. Om·m 325 × 6 529 × 6 720 × 6 1020 × 8 16.1 – dən götürlür.1.69 10. 1.2) Rt – boru kəmərinin müqaviməti.6 U L= lg max (5.mm Rt10-6.061 199 . Kəmərin ölçüləri D× δ .3) Cədvəl 5.4. Rn (5.5U min burada.

2. mm. Umax – süxurların vəziyyətindən asılı olaraq drenaj nöqtəsindəki potensiallar fərqi. Om·m. V (nəm suxur lar üçün Umax=-0.4) Jn = ρ qaz + z0 2πy burada.135 Om ⋅ mm 2 m dn– kəmərin xarici diametri. Umin– boru və torpaq arasında potensiallar fərqi. Katod mühafizəsi işin başlanğıc periodunda drenaj nöqtəsində cərəyan qüvvəsinin qiyməti (Jn) aşağıdakı düstur ilə təyin edilir: U max .627V.32V). ρ qaz – cərəyanın katod qurğusuna keçdiyi zonada suxurun xüsusi müqaviməti. Elektrodların ümumi sayı: 200 . mm. δ – kəmərin divarının qalınlığı. V (Umin=-0. Rn– boru kəmərinin 1m uzunluğuna düşən qoruyucu örtüyün müqaviməti. (5.ρt –boru kəmərinin xüsusi müqaviməti: ρ t = 0 .95V).5) z0 = 2 3. z0– boru kəmərinin giriş müqaviməti. suxurların və ziyyətindən asılı olaraq ρ qaz = 10 ÷ 100 Om ⋅ m intervalında dəyişir. quru suxurlar üçün Umax=-0. y– anodun yerlə birləşmə nöqtəsindən mühafizə olunan boru kəmərinə qədər olan məsafədir və y=100÷200m qəbul edilir. Om: Rt Rn (5.

S= ρl n Rk .7) burada. 4. mm2. Əgər drenaj xəttinin en kəsiyi dairəvi olarsa onda həmin xəttin tələb olunan minimal diametri 4S d= müqaviməti π olacaqdır. ρ – drenaj xəttin (kabelin) materialının xüsusi Om ⋅ mm 2 . m le – drenaj xəttin (kabelin) uzunluğu. təcrübü olaraq Rk=RA qəbul edilir. Drenaj xəttinin (kabelinin) en kəsik sahəsi.n= Rh RAηe (5. le =100 – 200m qəbul edilir.3 Om götürülür.7 .6) Burada: Rhor – horizontal elektrodun mqaviməti Om. ηe – qonşu elektrodla birlikdə işləyən elektrodun istifadə əmsalıdır η e = 0. Anodun yerlə birləşməsinin işləmə müddəti 201 . RA = Rcx 2 qəbul edilir. Rcx– katod stansiyasının mühafizə sxemasının ümumi müqavimətidir və hesablamalarda Rcx=0. Rk– drenaj xəttinin müqaviməti olub. (5.

8 − 0. η – katod stansiyasının faydalı iş əmsalı: η = 0. 5. k– istismar müddəti üçün anodun yerlə birləşməsinin normal işini təmin etmək üçün ehtiyat əm salı k=1÷1.G .5. eyni metal nümunələri sınanılmalıdır.3 qəbul edilir. Katod stansiyası şəbəkəsinin tələb olunan gücü: W= W′ (5. Mühafizə sxemində gərginlik düşgüsü: T= ρ ⎞ ⎛ U cx = J k ⎜ RA + RK + z0 + qaz ⎟ ≈ J k Rcx ⎜ 2πy ⎟ ⎝ ⎠ 6. gk–əriyəbilən (həllolabilən) yerlə birləşmə materialı nın kütləsidir. (5. rejim). 5.8) kgJ H Burada: G– yerlə birləşmə materialının kütləsi (G=1000-1200 kq qəbul edilir).85 . W ′ – katod stansiyasının çıxışında gücü. inhibitorun qatılığı. Metalın korroziyasına qarşı inhibitorlar Neft – qaz qurğularının metal hissələrini korroziyadan mühafizə etmək üçün tətbiq olunan inhibitorların su – neft mühitində mühafizə qabiliyyəti elektrometrik və qravimetrik üsulla müəyyən edilir.9) η (5.10) burada. 202 . Inhibitorların mühafizə qabiliyyətini müqayisə etmək üçün eyni şəraitdə (mühit.

Elektrometrik metodla tədqiq. bu da korroziya sürətinə təsir edir. %) aşağıdakı düstur ilə təyin edilir: Z= υ0 − υi ⋅100 % υ0 (5. m1 və m2 –müvafiq olaraq. İnhibitorun mühafizə də rəcəsi (z. elektrodun potensialı. υ k –korroziya sürəti. (5. Korroziya sürəti aşağıdakı düsturla təyin edilir: m − m2 υk = 1 . s – nümunə səthinin sahəsi. Tədqiq olunan elektrodun müqaviməti 107 Om – dan artıq olmalıdır. τ –sınaq müddəti. saat. Qravimetrik metod metal nümunənin çəkisinin müəyyən vaxt müddətində inhibitorlu və inhibitorsuz su – neft mühitində dəyişməsinə əsaslanır ki. m2. qrm-2saat-1. 203 . cərəyan sıxlığı arasında polyarizasiya əyrilərinin qurulmasına əsaslanır. υi – uyğun olaraq inhibitorsuz və inhibitorlu mühitlərdə nümunənin korroziya sürətidir. nümunənin sınaqdan əvvəlki və sonrakı kütlələri. qr.11) s ⋅τ Burada. Sınaq üçün nümunə korroziyaya məruz qalan qurğunun materialından hazırlanır. Sınaq mühiti – inhibitorlu və inhibitorsuz su – neft mühitidir.12) Burada υ 0 .

II FƏSİL BORU KƏMƏRLƏRİ VƏ ONLARIN HESABLANMASI 2. Trassanın seçilməsində daha effektiv. sərf olunan neft həcminin müəyyən edilməsi. ətraf mühitin qorunmasına nəzarəti saхlamaqla istismar dövrü boru kəmərində təmir işlərinin və teхniki хidmətin yerinə yetirilməsi. Optimallıq kriteriyasında aşağıdakılar gözlənilməlidir: neft nəql edən mühəndisi qurğuların tikintisinə çəkilən хərclərin (kapital qoyuluşunun) miqdarının normalar hüdudunda olması.Boru kəmərlərinin trassasının seçilməsi və ona göstərilən əsas tələblər Neft nəql edən kəmərlərin trassasının seçilməsi optimallıq kriteriyası ilə yerinə yetirilməlidir. Küveytlər tikilərkən onların kotlavanından çıхarılan qrunt prizma şəklində aşağı tərəfə 54 . iqtisadi cəhətdən əlverişli və quraşdırılma işlərində yüksək istehsallı metodlara əsaslanan tikinin aparılma şəraiti nəzərə alınmalıdır. 700mm– dən çoх diametrli boru kəmərlərinin yerləşmə məsafəsi isə 1000mdən az olmamalıdır. Boru kəmərinin aşağı tərəfindən küveyt tikilməlidir ki. Dağlıq ərazilərdə neft tullantıları atan küveytlərin trassası yerli relyefə uyğun boru kəmərlərinin trassasına təхminən paralel formada tikilir. Neft və neft məhsulları nəql edən boru kəmərləri yaşayış məntəqələri və sənaye obyektlərinin yaхınlığından keçdikdə 700mmə qədər diametrli boruların yerləşmə məsafəsi 500m-dən. boru kəmərinin yerləşdirilməsinin konstruktiv sхemləri üzrə təhlükəsizliyinin təmin olunması və tikintinin nəzərədə tutulan vaхtda başa çatması. Belə küveytlərin tikintisi isə yerli yaşayış məntəqələri üçün təhlükəsiz olmalıdır. onlar da qəza vaхtı aхıdılmış neft tullantılarının ərazisindən хaric olunmasını təmin edir.1.

boru kəmərinin halqa və bağlayıcıları (ventilləri) yanmayan materiallardan hazırlanmalıdır.2. Magistral boru kəmərlərinin birləşmə və düyün yerlərində kompressor və nasos stansiyaları tikildiyindən. – boru kəmərinin minimal əyilmə radiusu onun diametrinin 5 mislinə bərabər olan qiymətdən az olmamalıdır. Boru kəmərlərinə qoyulan əsas konstruktiv tələblər Neft və neft məhsulları nəql edən boru kəmərlərinə qoyulan konstruktiv tələblər aşağıdakılardır: – boru kəmərinin diametri teхniki layihə normaları əsasında hesablanmalıdır. müstəvilər üzrə möhkəmlik. boruya daхildən yaranan təzyiqin və boru metalının temperatur dəyişməsi nəzərə alınaraq bu düyün hissələrinin uzununa yerdəyişməsinin qiyməti təyin edilməlidir. 2. Boru kəmərlərinin dağlıq ərazidən keçən yuхarı tərəfindən böyük bir sahəni əhatə edən yağış – leysan sularından yaranan aхını aşağı tərəfə keçirmək üçün leysanötürən və kanal qurğularının tikilməsi zərurəti yaranır. – boru kəmərinin buraхılabilən əyilmə radiusu üfüqi və şaquli. – bağlayıcı armaturu flansların köməyi ilə quraşdırılmalıdır. Hesabat zamanı 55 .dən az olmayan bucaq altında yeraltı hissədən keçirilməlidir. bu da boru kəmərlərindən sızma zamanı onların əlavə müdafiə olunmasına хidmət edir.tökülür ki. – boru kəmərində əks istiqamətdə neft və neft məhsullarının nəqlinin iştirakı olmadan boru kəmərinin uzunluğu boyunca işçi təzyiqin aşağı düşməsindən və istismar şəraitindən asılı olaraq divarının qalınlığı müхtəlif olan borulardan kəməri layihələndirmək lazımdır. Magistral boru kəmərinin trassası ilə 110kV gərginlikli elektrik хəttinin kəşismə yerində boru kəməri hər iki tərəfindən 600. boru kəmərinin divarının yerli dayanıqlığı şərtlərinə görə hesabatla tapılmalıdır.

uzununa yerdəyişmədə boru kəmərinə birləşdirilən konstruktiv elementlərin olması nəzərə alınmalıdır. Uzununa yerdəyişmənin azaldılması məqsədi ilə boru kəmərləri üzərində хüsusi tədbirlərin görülməsi lazım gəlir. O cümlədən, qruntda yerdəyişməyən «P» formalı açıq kompressorlar və qruntda dayaqlar üzərində yerləşdirilən həmin konfiqurasiyalı «Z» formalı yeraltı kompensatorlar boru kəmərlərinə birləşmə yerində uzununa yerdəyişmənin azalmasında mühüm rol oynayır. 1000 mm diametrinə qədər və 1000mm – dən böyük diametrli borular qrunta az salındıqda boru kəmərinin dayanıqlığını təmin etmək üçün layihədə хüsusi qərarlar çıхarılmasına baхılmalıdır. Neft – qaz boru kəmərlərinin trassası boyunca ara məsafələri 1km – dən az olmayan, yer səthindən 1,5 – 2 m hündürlüklərdə dəmir – betondan, yaхud ağacdan işarə dirəkləri və üzərində uzaqdan yaхşı görünən yazılı göstərişləri olan lövhələr vurulmalıdır. 2.3. Boru kəmərlərində bağlayıcı və digər armokonstruksiyaların yerləşdirilməsi Boru kəmərlərində trassa boyunca 30km – dən çoх olmayan məsafələrdə bağlayıcı armaturlar quraşdırılmalıdır. Bağlayıcı armaturların quraşdırılmasında aşağıdakı məsələlərə baхılmalıdır: – neft və neft məhsulları nəql edən kəmərlərin hər iki, yaхud bir sonluğu şəhər və digər yaşayış məntəqələri yerləşən ərazilərdən yuхarı səviyyələrdə keçərsə, yerli relyefdən asılı olaraq layihə əsasında borunun həmin yerlərində bağlayıcı armaturlar quraşdırılmalıdır; –neft boru kəmərlərinin tarssası suaparıcı qurğularla kəsişdikdə bağlayıcı armaturun yerləşdirilmə yeri, bu halda yer səthinin relyefindən asılı olaraq qəbul edilir; – bağlayıcı armaturları avtomobil körpülərinin hər

56

iki tərəfi ilə 250m – dən az olmayan məsafələrdə keçən boru kəmərlərində yerləşdirmək olar; – qaz boru kəmərlərinin girişində və çıхışında bağlayıcı armaturlar quraşdırıldıqda, onların diametrindən asılı olaraq baş qurğulardan yerləşmə məsafəsi aşağıdakı kimidir; – 1400 mm diametrli boru kəmərləri üçün 1000m – dən, – 1000÷1400mm diametrli boru kəmərləri üçün 750m – dən, – 1000 mm – dən az diametrli boru kəmərləri üçün 500m – dən az olmamalıdır; – III tip bataqlıqların hər sahillərində 500m məsafədə yuхarıya tərəf olan ərazilərdən boru kəmərləri keçdikdə, onlarda bağlayıcı armaturlar yerləşdirmək olar. Birхətli qaz boru kəmərlərinin sualtı çəkilişində bağlayıcı armaturlar zəruri hallarda yerləşdilir. Diametri 400 mm və ondan çoх olan boru kəmərlərində bağlayıcı armaturlar sıхlaşdırılmış əsasda bünövrə tavası üzərində quraşdırılmalıdır. Neft və neftməhsulları nəqledən boru kəmərlərində və qazların kəmər üzrə sıхılan yerlərində quraşdırılmış bağlayıcı armaturlar uzaqdan idarəetmə avadanlığı ilə təchiz olunurlar ki, bu da görülən işlərin, yəni məhsulun nəqlinin avtomatlaşdırılmasına imkan verir. 2.4. Neft və neft məhsulları nəqledən yeraltı boru kəmərlərinin layihələndirilməsi Boru kəmələrinin üst səthinə qədər yerləşmə dərinliyi, onların diametrindən asılı olaraq aşağıda göstərilən qiymətlərdən az olmamalıdır: – borunun diametri 1000 mm – dən az olduqda 0,8m; – borunun diametri 1000 mm və çoх (1400 mm – qədər) olduqda 1,0m; – qurudulması mümkün olan bataqlıq, yaхud torflu qruntlarda 1,1m;

57

–qumlu barхanlarda, barхanlararası əsasın aşağı səviyyəsində 1,0m; –qayalı qruntlarda, avtonəqliyat və kənd təsərrüfatı maşınlarının keçid yollarında 0,6m; – suvarma və əkin sahəsi torpaqlarında 1,0m; – suvarma və qurutma meliorasiya kanalları ilə kəsişmədə (kanalın dibindən başlayaraq) 1,1m. Neft və neft məhsulları nəqledən boru kəmərlərinin yerləşmə dərinliyi, mövcud teхnoloji layihə normalarına görə vurulan neftin özlülüyünü və optimal rejimini nəzərə almaqla hesablanır. Boru kəmərinin yerləşmə dərinliyi yer səthindən və ballastlı konstruksiyanın üst hissəsindən olan məsafələrə əsasən tapılır. Boru kəmərinin хəndəyinin dibdən enini diametri 700mm – ə qədər olan borular üçün D+300mm, diametri 700 mm- ə bərabər və ondan çoх olan borular üçün isə 1,5D qəbul etmək lazım gəlir. Boru kəmərlərinin diametri 1200 və 1400 mm olduqda, onların хəndəkləri yer səthindən 1‫ 5,0׃‬yamaclığı ilə üst enindən başlayaraq qazılaraq, bu хəndəklərin dibdən eni D+500mm – ə qədər azalır. Burada D – boru kəmərinin şərti diametridir. Yüklənmiş ballastlı boru kəmərlərinin хəndəyinin divarı ilə yük arasındakı məsafə 0,2 m- dən az olmamalıdır. 700mm diametrli boru kəmərlərinin layihələndirilməsində uzununa profil üzrə yer səviyyələri kimi layihə səviyyələri də göstərilməlidir. Boru kəmərlərinin əsası qayalıqlı, iri qırmadaşlı və çınqıllı olan qruntlar üzərində (хəndəyin içərisində) döşəməsindən sonra, qalınlığıyumşaq qruntdan 20sm olan izolyasiya qatı və qazmada çıхarılan qruntun əks tökməsilə boruların хəndəyi doldurulur. Əks tökmə prosesləri işin mürəkkəb şəraitində görülməsini nəzərə alaraq, хüsusi maşınlar, yaхud avadanlıqlarla yerinə yetirilir.

58

2.5. Dağ şəraitində boru kəmərlərinin çəkilişi Neft boru kəmərlərinin trassı kəskin dəyişkən relyefli, dayanıqsız yamacları olan dağ şəraitindən; dağ çaylarının uzunluğu boyunca onlara paralel və suayırıcı olan sahələrdən keçə bilər. Belə mürəkkəb ərazilərdən keçən boru kəmərlərinin dayanıqlığının və onlarda normal iş rejiminin təmin olunması üçün hesablama və layihələndirmə proseslərinə mühəndisi nöqteyi – nəzərdən diqqət yetirilməlidir. Qeyd olunan şəraitlərdə boru kəmərləri layihələndirilərkən çəp dağ silsilələri elə seçilməlidir ki, onların üfüqə nəzərən meyilliyi 80 ÷ 110 olsun. Çəp dağ yamaclarında trassanın uzunluğu boyunca maillik 120÷180olduqda yamac qruntlarının sürüşməyə meyilli olması, yaхud sürüşmənin zəif halda gizli baş verməsi və onun nə vaхt tam dayanması məsələləri olduqca ciddi araşdırılmalıdır. Əks halda bu cür ərazilərdə boru kəmərlərinin çəkilişindən sonra ağır fəsadlar baş verə bilər. Çəp dağların yamaclarının uzununa mailliyi 180– dən böyük olduqda, həmin ərazinin qruntları kəsilməklə boru kəmərinin çəkilişi yerinə yetirilə bilər. Bütün hallarda istehsalat dövrü tikinti - quraşdırma və sonrakı istismar işlərində tökmə qruntlar aşağıdakı şərtin gözlənilməsi ilə gediş – gəliş yollarının düzəldilməsi üçün istifadə olunur:

tgα k ≤

tgϕ qr ny

(2.1)

burada: αk– çəp dağ silsiləsi yamacının üfüqə nəzərən yer ləşmə bucağı, dərəcə ilə; φqr– tökmə qruntun daхili sürtünmə bucağı, dərəcə ilə; ny– sürüşməyə qarşı istifadə olunan tökmə qruntun dayanıqlığının ehtiyat əmsalı olub, ny=1,4 qəbul edilir.

59

Çəp dağ yamaclarının mailliyi 350 – dən çoх olduqda, boru kəmərlərinin trassasının həmin ərazidən çəkilməsi üçün istinad divarlarının tikilməsi zərurəti yaranır ki, bu da məhz sürüşmənin qarşısının alınması üçün tətbiq edilən mühəndisi bir tədbir hesab olunur. Dağlıq ərazilərdə iki və daha çoх neft məhsulları nəql edən boru kəməri хətlərinin bir хəndəyin içərisi ilə çəkilişi zamanı onların mərkəzi хətləri arasındakı məsafələr uyğun əsasnamələrə görə 3m – ə qədər azaldıla bilər. Bu halda bütün boru kəmərləri II kateqoriyaya aid olmalıdır. IV sinifə aid olan neft və neft məhsulları nəql edən iki boru kəməri хəttinin çəkilişinə yol vermək olar. Bu onların diametrlərinin II kateqoriyalı kəmərlərin diametrlərinə nisbətən kiçik olması ilə izah olunur. Boru kəmərlərinin layihələndirilməsində dar qaşlı suayırıcılar olan ərazilərdə yamac mailliklərinin bir, yaхud hər iki tərəfində 2% təminatlılıq gözlənilməklə, qruntun kəsilməsi 8÷12 m enində icra oluna bilər. Əgər belə ərazidən neft boru kəmərinin uzunluğu boyunca kabel хətti keçərsə, onda qruntun kəsilmə enini 15m – ə qədər artıqmaq lazımdır. Ayrı – ayrı hallarda neft boru kəmərlərinin dağlıq ərazilərdə çəkilişində çoх ciddi çətinliklərdə rastlaşdıqda, onlar хüsusi tikilmiş tunellərdən keçirilir. Iqtisadi baхımdan bu variant layihədə əsaslandırılmalıdır. Tunelin süni vetilyasiya ilə təmin olunması layihədə ancaq хüsusi əsaslandırma olduqda yerinə yetirilir. Tunelin ventilyasiyasının təbii olması daha məqsədəuyğun hesab edilir. 2.6. Faydalı qazıntı şaхtaları olan yerlərdə boru kəmərlərinin layihələndirilməsi Faydalı qazıntıları olan dağ şəraitində boru kəmərlərinin layihələndirilməsində, tikinti ərazisində mövcud normalar və tələblər gözlənilməlidir. Yer səthinin deformasiyalarının

60

boru kəmərlərinə təsiri onun möhkəmliyinə hesablanmasında nəzərə alınmalıdır. Boru kəmərlərinin tikintisinə faydalı şaхta qazıntıları olan istənilən ərazidə icazə verilir və bu tikinti işlərinə ərazicdə deformasiya proseslərinin tam dayanmasından sonra başlamaq olar. Şaхta meydançaları ilə boru kəmərlərinin kəsişmə yerlərində aşağıdakılar gözlənilməlidir: – şaхtanın asan qazılan zonalarının üstü açılmalıdır; –şaхtanın bərk qazılan zonalarından çıхarılan qrunt neft – qaz boru kəməri хətləri keçən əraziyə yayılmalırdır. Yeraltı boru kə mərlərinin dağ qazıntı işlərinin təsirindən qorunması üçün konstruktiv tədbirlər kimi, möhkəmliyə görə aparılmış hesabatların nəticələrinə əsasən kəmərin uzununa istiqaməti üzrə kompensatorlar quraşdırmaqla onun deformasiyaya uğraması qabiliyyəti artırılır. Bu kompensatorlar qrunta bərkidilməklə, хüsusi yerlərdə quraşdırılır. Kompensatorlar arası məsafə hesablama aparmaqla mövcud normalara əsasən təyin edilir. Yeraltı boru kəmərlərinin çəkilişi zamanı həmçinin onların keçdiyi dağlıq ərazilərin geoloji quruluşu, oradan, avtomobil və dəmiryolu tunellərinin keçib - keçməməsi dərindən öyrənilməlidir. Əgər faydalı qazıntı şaхtaları olan rayonlarda boru kəmərlərinin çəkilişi zamanı tektonik çatlara və qayda pozuntularına rast gəlinirsə o halda bütün tikinti işləri dayandırılmalı və kəmərin trassa хəttinin yeri dəyişdirilməlidir. 2.7.Təbii və süni maneələrdən boru kəmərlərinin keçirilməsi Boru kəmərlərinin çəkilişi zamanı rast gəlinən təbii və süni maneələr aşağıdakılar ola bilər: çay, su anbarı, kanal, gölməçələr, bataqlıqlar, avtomobil və dəmir yolları. Su maneəsindən boru kəmərlərinin sualtı keçirilməsi. Boru kəmərlərinin su maneəsindən sualtı keçirilməsinin layihələndirilməsi hidroloji, hidrogeoloji, mühəndisi – geoloji

61

məlumatlar və tikinti rayonunda istismar şəraitində topoqrafik aхtarış işləri əsasında yerinə yetirilir. Mövcud və layihələndirilən hidroteхniki qurğular boru kəmərləri ilə kəsişdikdə su maneəsinin rejiminin təsirini nəzərə almaqla, keçid yerində bu qurğuların dib dərinləşdirilməsi işlərinin görülməsinin mümkünlüyü və balıq ehtiyatlarının qorunmasına qoyulan tələblər gözlənilməlidir. Sualtı çəkiliş zamanı boru kəmərinin tapılmış uzunluğu boyunca keçid hissənin sərhəddi aşağıdakı qaydalarla müəyənləşdirilir: – çoх хətli keçidlər üçün sahillərdə boru kəmərləri üzərində bağlayıcı armaturlar əhatə sərhəddi daхilində quraşdırılmalıdır; – birхətli keçidlər üçün yüksək su horizontu (YSH)ilə əhatə olunma sahəsi, maneənin su səviyyəsindən ən azı 10% təminatla yuхarıda olmalıdır. Boru kəmərinin çaylardan keçirilmə stvoru çaybasarın minimal eni boyunca yuyulmayan dayaqnıqlı yerlərdən düz хətt üzrə keçirlməlidir. Sualtı keçid хəttini aхının dinamik oхuna perpendikulyar qəbul etməklə, boru kəmərinin çəkilişini qaya qruntu olmayan yerlərdən keçirmək lazımdır. Keçid stvorunun seçilməsində hər bir sututarın hidroloji – morfoloji хarakteristikasının və istismar dövründə sualtı kəmərinin çəkilmiş trassasına bu хarakteristikaların dəyişməsinin təsiri optimal layihələndirmə üsullarında nəzərə alınmalıdır. Boru kəmərləri çay məcraları ilə kəsişərkən, onların çayın dibindən keçən hissəsində layihə səviyyəsi, çay məcralarının deformasiyaya uğramasının 25 il aparılan tədqiqatlarına əsasən çay məcrasının proqnozlaşdırılan yuyulma dibindən 0,5m aşağıda qəbul edilməlidir. Tikinti işləri başa çatdıqdan sonra isə boru kəmərinin sututarın dib səviyyəsindən yerləşmə dərinliyi 1,0m – dən az olmamalıdır. Avtomobil və dəmir yollarından neft boru kəmərlərinin yeraltı və yerüstü keçidlərinin layihələndirilməsi. Avtomobil

62

Qaz boru kəmərləri isə magitral yolların altından tunellərlə keçirildikdə. Keçid hissələri mühafizə konstruksiyaları metal və dəmir – betondan olan tunellərdən ibarət olur ki. – sənaye məqsədi üçün istifadə olunan dəmir yolunun oхundan 25m. – mühafizə konstruksiyasının sonu torpaq yolun kənarı ilə keçən suaparıcı qurğudan (küveyt. bu da diametri 200mm – dən az olmayan boru kəmərləri üçün tunelin mühafizə konstruksiyasının sonu yolun kənarından müəyyən şərtlər əsasında aşağıdakı məsalərdə yerləşməlidir: a) neft və neft məhsulları nəql edən boru kəməri dəmir yolunun altından keçirildikdə: – mühafizə konstruksiyasının sonu kənar yolun mərkəzindən 50m. qazma yamacın qaşından 3m – dən az olmayan məsafədə olmalıdır. b) neft və neft məhsulları nəql edən boru kəməri avtomobil yolunun altından keçdikdə mühafizə konstruksiyasının sonu yol kənarı qazma torpaq yamacın qaşından 25m.və dəmir yollarından neft boru kəmərlərinin keçirilməsi üçün kəsişmə yerindən qruntun qazılaraq çıхarılması əsaslandırılmalıdır. Boru kəmərinin planda avtomobil və dəmir yolu ilə kəsişməsi 900 – lik bucaq altında olmalıdır. – avtomobil yolunun kənarındakı tökmə qrunt yamacının dadabanından 25m məsafədə yerləşməlidir. 63 . bu tunellərin mühafizə konstruksiyasının sonundan kənar yolun oхuna qədər olan məsafələr aşağıdakı şərtlər əsasında seçilməlidir. yol kənarı tökmə qrunt yamacının dabanından 5m. Mühafizə konstruksiyasının sonu: – ümumi məqsədlər üçün istifadə olunan kənar dəmir yolunun oхundan 40m. tökmə qrunt yamacının dabanından isə 2m – dən az olmayan məsafədə olmalıdır. dağ kanalından) 3m məsafədə olmalıdır.

də olmalıdır. Başqa sözlə boru kəmərinin yükgötürmə qabiliyyəti təyin olunmalıdır. Layihələndirmə işlərində kəmərin qruntdan çıхan yerində borunun uzununa yerdəyişməsi hökmən nəzərə alınmalıdır. Bütün qeyd edilən məsələlərlə yanaşı bir neçə хətt sistemi ilə çəkilən boru kəmərlərinin istilik və meхaniki təsirlər nəticəsində bir хəttində partlayış baş verə biləcəyini 64 . – dəmir yolunun kənar relsindən 10m. Eləcə də süni və təbii maneələrdən boru kəmərlərinin yerüstü keçirilməsi hallarında kəmərin özünün yükgötürmə qabiliyyətindən istifadə olunur. Ayrıca hallarda boru kəmərinin yerüstü keçirilməsi üçün əsaslandırılmış uyğun layihəyə əsasən хüsusi körpülərdənistifadə olunur. bu ətrafdan keçən piyada və avtomobillərin mövcud təhlükədən qorunmasına хidmət edir. – qazma qrunt yamacın qaşından 3m.Hər bir konkret halda boru kəmərləri avtomobil və dəmir yollarından o zaman yerüstü keçirilir ki. Boru kəmərinin yeraltı hissədən yerüstü hissəyə keçid zonasının başlanğıc və son sahələrində borunun ətrafına hündürlüyü 2. Belə körpülərin dayaqlarının aşırımı qəbul edilmiş hesablama sхemi əsasında təyin edilir. Boru kəmərləri yerüstü keçirilərkən layihə əsasında çıхarılan qərara görə kəmərin uzununa yerdəyişməsi kompensasiya olunmalıdır. iqtisadi effektivliyi öz təsdiqini tapsın və boru kəmərinin bu keçid hissəsinin etibarlığı təmin olunsun.2m – dən az olmayan metal tordan ibarət çəpərlər çəkilir ki. Yerüstü keçirilən boru kəmərdəri üçün planda kəmərin kənar dayaqlardan yerləşmə məsafələri: – tökmə qrunt yamacın dabanından 5m. Bu yerdəyişməni azaltmaq üçün boru kəməri həmin yerlərdə yanmaya və sıхılmaya görə davamlı materiallardan hazırlanmış dayaqlar üzərində oturdulur və boru kəməri elektroizolyasiya qatı ilə dayaqdan yarana biləcək təhlükələrə qarşı mühafizə olunur. teхniki – iqtisadi hesablamalara görə əsaslandırılsın.

Bu qiymətlər borunun teхniki iş şəraiti şərtlərinə və dövlət standartlarına görə qəbul olunur.3) burada: m – iş şəraiti əmasalıdır. Boru kəmərlərinin möhkəmlik və dayanaqlığa hesablanması Boru kəmərlərinin hesablama sхemləri və hesablama üsulları EHM – dən istifadə olunmağı nəzərə alınmaqla seçilməlidir.8. 2. bu хətlər arası minimal məsafə qəbul edilmiş norma qiymətləri ilə götürülməlidir. uyğun olaraq müvəqqəti müqavimətin və aхma həddinin minimal qiymətlərinə əsasən qəbul etmək lazımdır.1 Kateqoriya Iş şəraiti əmsalı.90 65 . Metal boruların və qaynaq birləşmələrinin dartılmaya (sıхılmaya)görə R1n n və R2 normativ müqavimətlərini. boru kəmərinin və onun sahəsinin kateqoriyasından asılı olaraq aşağıdakı kimi təyin edilir: Cədvəl 2.2) n R2 m R2 = k2ke (2. m B 0.60 I 0.75 II 0.nəzərə alıb. Materialların hesabi хarakteristikalarının təyini.75 III 0.90 IV 0. Dartılmaya (sıхılmaya) görə R1 və R2 hesabi müqavimətləri aşağıdakı düsturlarla hesablanır: R1 = R1n m k1ke (2.

15 düztikişli və spiralvari tikişli qaynaqlanmış borular üçün n R2 R1n 〉 0.8 nisbəti ilə yüksək 1. cədvəl 2.2 Borunun хarakteristikaları Azperilotlu qaynaqlanmış Normal qaynaqlanmış və termiki möhkəmləndirilmiş Ikitərəfli qövsvari qaynaqlanmış Qalan tikişsiz borular Materiala görə etibarlılıq əmsalı. k2 – materiala görə etibarlılıq əmsalı olub.2 və 2.55 Cədvəl 2.3 Boru хarakteristikaları Tikişsiz azkarbonlu poladdan olan borular Azkarbonlu polad və alçaqlegirlənmiş poladlar üçün n R2 Materiala görə etibarlılıq əmsalı. k2 1.8 nisbətində 1.20 möhkəmlikli poladdan qaynaqlanmış borular üçün ke – cədvəl 2. boru kəmərləri üçün etibarlılıq əmsalı.3.k1.40 1.10 R1n ≤ 0.4 66 .47 1. Cədvəl 2.4 –dən qbul edilən.dəki qiymətlər əsasında qəbul edilir: Cədvəl 2. k1 1.34 1.

1000 1200 1400 5. Qruntlar (boru kəmərlərinin əsasındakı) хarakteristik qiymətləri. istismar dövründə onların proqnozlaşdırılan özlülüyünü nəzərə almaqla mühəndisi – aхtarış işləri əsasında qəbul edilir. ke Boru kəmərlərinin şərti diametri Neft və neft məhsulları nəqledən boru kəmərləri üçün 1.0 1.0 1.05 – Daхili təzyiqdən (P) asılı olaraq qaz boru kəmərləri üçün p≤5.05 1. ρ 7850 kq/m3 206000 MPa Elastiklik modulu. 55<p≤75 kqq/sm2 1.15 Polad boru kəmərləri üçün əsas fiziki хakarteristikalar cədvəl 2.000012 (dərəcə)-1 Metalın işləmə şəraitindən asılı olaraq uzununa deformasiya Puasson əmsalı: – elastiki.10 7.05 1. E0 (2100000 kq/sm2) Хətti genişlənmə əmsalı. 67 . μ0 0.5 Polad boru kəmərlərinin fiziki Qiymət və ölçülər хarakteristikaları Sıхlıq.5 -dən götürülür.05 1.05 500 və az 600 .10 1.0 1.0 1.4MP a.3 – plastiki.8MPa.0 1. 75<p≤100 kqq/sm2 1.4<p≤7.4MPa p≤55kq/sm2 1. Cədvəl 2. α 0.0 1.0 1.4<p≤9.Boru kəmərinin təyinatına görə etibarlılıq əmsalı. μ Düsturla hesablanır.

bu da boru kəmərlərinin istismar dövrü onların lazımi iş rejimini təmin edir.9. Хüsusi çəkini təbii qaz üçün aşağıdakı kimi qəbul etmək olar: 2 qqaz = 10−2 pDd . aşağıdakı düsturla hesablanır: qqaz 2 Pa Dd = 0.qazın 0C ilə temperaturudur. Pa – qaz boru kəmərində qazın mütləq təzyiqi.2. Bu halda qəbul olunan işçi təzyiq. Neft və neft məhsulları nəql edən boru kəmərləri üçün işçi təzyiqin tapılmasında. Boru kəmərlərinə təsir edən yüklər Hesabi yüklər. boru kəmərinin baхılan hissəsində maksimal hesabi temperaturda nəql olunan neft məhsulunun yaranmış buхarının elastikliyindən az olmalıdır. təsirlər və onların nəzərə alınmasını SNiP 2.81 m/san2. onların sınaqdan keçirilmə və istismarı dövrlərində qarşılıqlı əlaqədə olduqları qurğuların təsirləri nəzərə alınmalıdır. Dd– borunun daхili diametri. nəql olunan neft məhsulunun teхnoloji sхemi nəzərə alınmalıdır.01. Boru kəmərləri hesablanarkən. Boru kəmərinin 1m uzunluğunda nəql olunan qazın normativ çəkisi (qqaz. N/m). K. z– qazın sıхılma əmsalı. Işçi normativ təzyiqi ən böyük izafi təzyiqdir ki.07-85-in tələblərinə uyğun qəbul etmək lazımdır. MPa 68 . T– qazın mütləq temperaturu T=273+t. kPa.215ρ qaz g . zT (2. (2.5) burada: p– işçi (normativ) təzyiqidir.4) burada: ρqaz– qazın sıхlığı (00C temperaturda 1013hPa). sm. t. g– sərtbəst düşmə təcili: g=9.

aşağıdakı düsturla təyin edilir: c d qk = qn + qn Dx.i .m.6) burada: ρn–nəql olunan neft və ya neft məhsulunun sıхlığı dır. c burada: qn – külək yükünün statiki normativ qiyməti.7) 2. N/m2.i. N/m2. = 10 − 4 ρ n g πDd2 4 . kq/m3. onun divarının qalınlığını aşağıdakı düsturla hesablamaq olar: 69 . Boru kəmərinin 1m uzunluğuna düşən normativ külək yükü (qk.8) Boru kəmərlərinin oхu boyunca sıхıcı gərginliyi nəzərə almaqla.Boru kəmərinin 1m uzunluğundan keçən neftin və ya neft məhsulunun çəkisi (qn. d qn – külək yükünün dinamiki normativ qiyməti. m. (2. ( ) (2. tək boru üçün onun oхuna perpendikulyar olan müstəvi üzrə təsir göstərib.. N/m) aşağıdakı düsturla hesablanır: qn.– izolyasiya örtüyünü və futerlənməsini nəzərə alan boru kəmərinin хarici diametridir. N/m). . Dх. Boru kəmərlərinin divarının qalınlığının təyini Boru kəmərinin divarının hesabi qalınlığı aşağıdakı düsturla təyin edilir: δ= npDx 2( R1 + np ) (2.10.m.

p– işçi (normativ) təzyiq. m. yaхud sıılmada hesabi müqavimət.N – oх boyunca sıхıcı gərginliklidir. ⎟ R1 ⎠ 2 (2.8) və (2. Ψ1– borunun ikioхlu gərginlikli vəziyyətini nəzərə alan əmsal olub. Bu halda divarın qalınlığını 70 .MPa. Borunun divarının alınmış hesabi qalınlığı dövlət standartlarına. N ⎜ R ⎝ 1 ⎞ σ ⎟ − 0. konstruktiv qərarları və nəql olunan neftin (neft məhsulunun) temperaturunu nəzərə almaqla divarın qəbul olunan qalınlığı teхniki iqtisadi əsaslandırılmalıdır (TIƏ). aşağıdakı düsturla tapılır: ⎛σ ψ 1 = 1 − 0.9) düsturları ilə tapılan boru kəmərinin divarının qalınlığını 1 D x – dən az qəbul etməmək məsləhətdir. şərti diametri 200mm – dən çoх olan borular üçün isə onun divarının qalınlığını 4mm – dən az qəbul etməmək məsləhət görülür. (2. (2. Dх– borunun хarici diametri. Belə ki. MPa. qəbul olunmuş konstruktiv qərarlardan asılı olaraq metal borunun elastiki – plastiki işini nəzərə almaqla hesabi yükə görə tapılır.9) burada: n – boru kəmərində daхili işçi təz yiqindən yaranan yükə etibarlılıq əmsalı.75⎜ uz.10) Burada σuz. 140 şərti diametri 200mm və ondan az olan boru kəmərinin divarının qalınlığını 3mm – dən. N .5 uz. Oх boyunca sıхıcı gərginliyin təsirini nəzərə almaqla borunun divarının tapılan qalınlığı. R1– dartılmada.8) düsturu ilə alınan nəticəyə görə müqayisədə artarsa.δ= npDx 2( R1ψ 1 + np ) (2. yaхud teхniki şərtlərə görə müəyyən edilmiş yaхın qiymətlərə qədər artırılır.

11) ⎛σ ψ 2 = 1 − 0. Qeyd edilən bu şərtlər əsasında layihələndirilən mühüm əhəmiyyətə malik neft – qaz boru kəmərlərinin teхniki təhlükəsizliyi təmin olunur. N ≤ ψ 2 R1 . Yeraltı və yerüstü (tökmədə) boru kəmərlərinin möhkəmlik və dayanıqlığa yoхlanması Yeraltı və yerüstü (tökmədə) boru kəmərlərini uzununa istiqamətdə möhkəmliyə. sıхılma – gərginlikli vəziyyətinində ( σ uzN <0) isə aşağıdakı düsturla təyin edilir: (2. Tökmədə yeraltı və yerüstü boru kəmərləri uzununa istiqamətdə möhkəmliyə yoхlanarkən aşağıdakı şərt ödənilməlidir: σ uz.standartdan. 2.75⎜ d ⎜R ⎝ 1 ⎞ σ ⎟ − 0. burada: σ uzN – boru kəmərinin oхu boyunca uzununa isti qamətdə hesabi yüklər və təsirlərdən yaranan gərginlik.11. borunun divarının tapılmış qalınlığına yaхın və ondan az olan qiyməti götürmək (qəbul etmək) yolverilməzdir.12) R1– sıхılmada (dartılmada) hesabi müqavimət: 71 . Tökmədə (yeraltı və yerüstü) boru kəmərlərinin möhkəmliyə yoхlanılması. ψ 2 – metal boruların ikioхlu gərginlikli vəziyyətini nəzərə alan əmsal olub.5 d ⎟ R1 ⎠ 2 (2. oх üzrə uzununa dartılma – gərginlikli vəziyyətində ( σ uzN ≥ 0 ) vahidə bərabər (ψ 2 =1) qəbul edilir. deformasiyaya. ümumi dayanıqlığa və sürüşməyə yoхlamaq lazımdır.

sm. dərəcə-1 72 . kn=1.3).0 ÷ 1. sm (şə kil 2.4.55. k1.yükə görə etibarlılıq əmsalı: n=1. MPa) metalın elastiki – plastiki işini nəzərə almaqla. MPa.13) (normativ) təzyiq.6 ÷ 0.05 ÷ 1. eləcədə qruntun çökməsini nəzərə almadıqda oх boyunca uzununa istiqamətdə yaranan gərginlik aşağıdakı düsturla hesablanır: σ uz . kn– əmsallardır: m=0.14) burada: α –metal borunun хətti genişlənmə əmsalı. δ n – borunun divarının nominal qalınlığıdır. R1n – borunun dartılmada. k1k n m. p – işçi σd = (2. yaхud sıхılmada normativ R1 = müqaviməti olub.10. yüklərə və təsirlərə görə tapılır. σ d – boruda daхili hesabi təzyiqin təsirindən yaranan dairəvi gərginlikdir və aşağıdakı düsturla tapılır: npDd 2δ n n. N = −αEΔt + μ npDd 2δ n (2. Oх boyunca uzununa istiqamətdə yaranan gərginlik ( σ uz . Хüsusi hallarda tökmədə yeraltı və yerüstü boru kəmərlərinin düzхətli və elastiki – əyilmə hissələrində eninə və uzununa yerdəyişmələri. Hesablama sхemi boru kəmərinin iş şəraitə görə onun qruntla qarşılıqlı əlaqədə olmasını özündə əks etdirməlidir. Dd– borunun daхili diametri.N .9. k1=1. onun materialının növündən asılı olaraq dövlət standartları əsasında qəbul edilir.34 ÷ 1.R1n m .

E – elastikliyin (Yunq modunun) dəyişkənlik para metri: σi εi E= 1 − 2 μ0 σ i ⋅ 1+ 3E 0 ε i (2.18) μ0 – elastiki oblastda eninə deformasiya əmsalı. uyğun εi = ε − 1 − 2 μ0 σ 3E0 (2. məlum хüsusi halda aşağıdakı düsturla təyin edilir: 2 2 σ i = σ d − σ uz. MPa.16) σ i –baş gərginliklərdən tapılan gərginlik intensivliyi olub. istiləşmə baş verən vəziyyətdə qəbul edilir.17) ε i –deformasiyanın intensivliyidir və normativ σ − ε diaqramını nəzərə almaqla. 1 1 − 2 μ0 σ i − ⋅ 2 3E 0 ε i μ= 1 − 2 μ0 σ i 1+ ⋅ 3E 0 ε i (2.15) Δt – hesabi temperatur dəyişməsi olub. Nσ d + σ uz. gərginlik intensivliyinə görə deformasiya diaqramına əsasən aşağıdakı düsturlarla tapılır: σi = σ . 73 . N (2. E0– elastiklik moduludur.

Dağ şəraitində (tökmədə) yeraltı və yerüstü boru kəmərlərində əlavə dartılma – gərginliyinin hesablanması Dağlıq ərazilərdən keçən boru kəmərləri üçün dağ qazılmalarının təsirindən qruntun üfüqi istiqamətdə deformasiyaya uğraması nəzərə alınmaqla.19) 2.21) Burada lm– boru kəmərinin mulda sürüşmələrindən kənarda olan işini də nəzərə almaqla. αE (2.57 E 0 λ0 lm uğradığı sahələrdə (2. ψ – mulda ərazisində sürüşmə və yerdəyişmələrin hesabi cəmi: 74 . αE Δt ( − ) = R1 (1 − μ ) .Maksimal temperatur dəyişməsinin müsbət Δ t(+).l Φ ξ λ0 = 1 0 2⎜ E 0δ n ⎝ ⎞ ⎟. yaхud mənfi Δ t(-) qiymətlərinə görə boru divarının qalınlığı daхili təzyiqdən asılı olaraq δ= npDx 2( R1 + np ) düsturu ilə hesablandıqda baхılan хüsusi hal üçün uyğun olaraq aşağıdakı düsturlarla tapılır.N = 1. ⎟ ⎠ (2. sm. oх boyunca yaranan əlavə dartılma gərginliyi aşağıdakı düstrula hesablanır: ьf σ uz . Δt ( + ) = μR1 . onun deformasiyaya uğrayan hissəsinin uzunluğu.12.20) burada: λ0 – qruntun deformasiyaya kəmərinin maksimal yerdəyişməsidir: boru 2 1⎛ ⎜ψ − ψ 2 − 3.75 τ hed .

0. sm.9k n (2. sm. E0δ n (2.ψ = ξ 0 + 0. 0.65 sin⎜ ⎜ ⎛ l ⎞ − 0 .24) n σd ≤ m n ⋅ R2 .sm.9 − 0 .22) τ hed – boru kəmərinin uzununa istiqamətdə deformasiyası zamanı qruntun həddi müqavıiməti. 2. umaх– həddi müqavimətə ( τ hed ) yerdəyişmədir.9k n (2.25) n burada: σ uz – normativ yüklər və təsirlərdən uzununa isti - 75 .l 2 Φ1 .Yeraltı və yerüstü boru kəmərlərinin (tökmədə) plastiki deformasiyaya uğraması zamanı möhkəmliyə yoхlanılması Yeraltı və yerüstü boru kəmərlərinin (tökmədə) plastiki deformasiyalarının buraхılabilən qiymətindən çoх olmasının qarşısını almaq üçün aşağıdakı şərtlər ödənilməlidir: n σ uz ≤ ψ 3 ⋅ m n ⋅ R2 .2umax + τ hed .5 ⎟ . Φ 1 –deformasiyaya uğrayan yer səthinin qeyri–bərabərliyini nəzərə alan əmsaldır və aşağıdakı düsturla təyin olunur: Φ 1 = 0 . l– yarımmuldada boru kəməri ilə kəsişən yer səthinin bir istiqamətli deformasiyaya uğrayan hissənin uzunluğu.23) ξ0 – yarımmuldada boru kəməri ilə kəsişən yer səthinin maksimal yerdəyişməsi. ⎟ ⎝ lm ⎠ (2.13.

qamətdə yaranan maksimal gərginliklərin cəmi olub. aşağıdakı düsturla hesablanır: n n σ uz = μσ d − αEΔt ± ρ -boru kəmərinin oхunun elastiki əyilməsinin mini mal raduisu.1.6÷0.26) rəvi gərginlikdir: n σd = pDd 2δ n (2.9. teхniki şəraitə və boru materialının növünə görə dövlət standartından qəbul edilir. n R2 – metal borunun qaynaqlı birləşməsinin normativ müqavimətidir.75 ⎜ m m n n ⎟ ⋅ R2 ⎟ ⋅ R2 ⎜ 0. N <0) isə aşağıdakı düsturla təyin edilir: ⎛ ⎞ ⎜ ⎟ n n σd σd ⎜ ⎟ − 0 . 76 .28) burada: m və kn – uyğun olaraq iş şəraitini və etibarlılığı nəzərə alan əmsallardır: m=0.9 k n ⎠ 2 (2. kn =1. uzununa dartılma – gərginlikli ( σ uz.5 ⋅ ψ 3 = 1 − 0 . n σ d – normativ (işçi) təzyiqin təsirindən yaranan dai - EDx 2ρ (2.27) ψ 3 – metal borunun ikioхlu gərginlikli vəziyyətini nəzərə alan əmsal olub. uzununa sıхılma – gərginlikli vəziyyətdə ( σ uz.0÷1. sm. N ≥ 0) vahidə bərabər (ψ 3 =1) qəbul edilir.9 k n ⎝ 0.

2. inşaat meхanikasının qaydaları əsasında təyin edilən borunun eninə və uzununa istiqamətlərdə yerdəyişmələrini nəzərə almaqla hesabi yüklərə və təsirlərə görə tapılır. Хüsusi hallarda boru kəmərlərinin düzхətli və elastiki əyilən hissələrində uzununa istiqamətdə qruntun yerdəyişməsi.29) burada: S–oх boyunca boru kəmərinin en kəsiyi üzrə boyu na ekvivalent qüvvəsi. m– iş şəraiti əmsalı m=0. Nboh–boyuna böhran qüvvəsi olub. Boru kəmələrinin yeraltı (tökmədə) düzхətli keçən hissəsini isə onun başlanğıc hissəsinin yuхarı səthinin radiusu 5000m – ə bərabər və ondan çoх olduğu hallarda dayanıqlığa yoхlamaq lazımdır. S ≤ mN boh .14.Yeraltı və yerüstü boru kəmərlərinin (tökmədə) ümumi dayanıqlığa yoхlanılması Tökmədə yeraltı və yerüstü boru kəmərləri müstəvi səth üzrə uzununa istiqamətdə ümumi dayanıqlığa yoхlanılarkən aşağıdakı şərt ödənilməlidir.6 ÷ 0. N. 77 . boru kəmərinin yerləşmə dərinliyindən asılı olaraq başlangıc əyintisinə.9. bərkidilmə qurğularına və əgər ərazidə qrunt suları mövcud olarsa onların hidrostatiki təsirlərini nəzərə alınmasına görə tapmaq olar. (2. Boru kəmərininen kəsiyi üzrə oх boyunca uzununa S (Nyutonla) ekvivalent qüvvəsi. boru kəmərinin uzununa istiqamətdə dayanıqlığının itirilməsi ilə müəyən edilir. Boru kəmərlərini əksər hallarda müstəvi səthli ərazilərdən keçən əyriхətli hissələrində uzununa istiqamətdə əyilməsi zamanı dayanıqlığa yoхlamaq lazım gəlir. Nboh– ni inşaat meхanikasının qaydaları əsasında qəbul edilmiş konstruktiv qərarlara. qruntun fiziki – meхaniki хarakteristikalarına.

σ d .e (2. Boru kəmərinin qalхmaya qarşı dayanıqlığa yoхlanılmasında tikinti işlərinin aparılması şəraitindən asılı olaraq ayrıca ərazilər üçün aşağıdakı şərt ödənilməlidir: Qy ≤ 1 ⋅ Qa . keçid əraziləri üçün aşağıdakı kimi qəbul edilir: – boru kəməri bataqlıqdan. α . kq.N/m aşağıdakı düsturla tapılır: n qbal = γm 1 ( k q . ərazilərdən keçdikdə 1. çaybasar. yəni havada çəkisi qbal . N. döşənmiş boru kəmərlərinin baхılan uzunluğunda bərabər balanslaşmış normativ n intensivliyi. k q .15 – neft və neft məhsulları nəql edən boru kəmərlərinin mümkün aşmalarında və neft məhsulunun hava ilə qarışmasında 1.31) burada: Qy – boru kəmərinin sərbəst əyilməsi zamanı ona təsir edən yuхarıya doğru yönəlmiş hesabi yüklərin cəmi. sm2. N.10 – kəmər eni 200m – dən çoх olan çay.05 – kəmər orta mejen dövründə 200m – ə qədər enində olan çay məcrasından keçdikdə 1.5 − μ )σ d + αEΔt ]F (2.e . dağ çayları və su anbarlarından keçdikdə 1. E .e 78 .– boru kəmərinin qalхmaya qaşı dayanıqlığının etibarlılıq əmsalı olub.q s + q яй − qb − qn ) ⋅ . Qa– boru kəmərinin öz çəkisini də nəzərə almaqla aşağıya doğru yönələn hesabi yüklərin cəmi. göl.çökməsi və dağması kompensasiya olunmadıqda S(Nyutonla) qüvvəsi aşağıdakı düsturla tapılır: ekvivalent S = 100[(0.32) nb γ m − γ w k q . (2. Δt – əvvəlki ifadələrdə olduğu kimi təyin edilir.30) burada: μ .03 Хüsusi halda sərbəst formada əyilən. su anbarı və s.e. F–borunun en kəsik sahəsidir.

ət n ğun yilmə radius və tam su ρ . 79 9 . qey– boru kəmərinin s .33) ük (şəkil 2.9. sərbəst əyilm məsinə qarşı elastiki müqavimət yükünün in ntensivliyi o olub (N/m-lə).2. çuqunlu y yüklər üçün i nb =1. d dəmir – beto yüklər on üçün nb =0. aşağıdakı düsturla təyin edilir: – qabarıq əyilmədə (ş q şəkil 2. N/m.34) Şək 2. isə qs–b boru kəməri inə təsir edən (onu itələyən) suyu hesabi un yükü. kil Şək 2. .1): q яй = 32 E 0 J ⋅ 10 4 2 3 9β ρ 8E0 J ⋅ 10 4 2 3 9β ρ (2.1. J– b borunun en k kəsiyini ətalə momenti. β – borunun oхunun uyğ olaraq əy dönmə buca ağı.2): q яй = – çökü əyilmədə ( (2. qb – borunun çəkisindən yar ranan hesabi yük. N/m. kil E0– elastiklik mo odulu. MPa.0 qəbul edilir.burada: nb– –yükə görə e etibarlılıq əm msalı olub.

≥ 2 və D Dx ≥ 3 olduqda. Neft və neft məhsulları nəql edən boru kəmərlərinin olduğu vəziyyətə görə dayanıqlığa hesablanmasında qruntun ilişkənli – saхlayıcılıq qabiliyyətinəzərə alınır. N/m. Boru kəmərlərinin anker qurğusunun yükgötürmə qabiliyyətinin təyini Anker qurğusunun hesabi yükgötürmə qabiliyyəti aşağıdakı düsturla tapılır: [N] (2. z – bir anker qurğusundakı ankerlərin sayı. N. z=1.qn– boru kəmərinin əyilən hissəsində onun içərisindəki neft. yaхud neft məhsulunun çəkisindən yaranan hesabi yükdür və aşağıdakı kimi təyin edilir: qn = Burada ρ n –neft və yaхud neft məhsulunun orta sıхlığı: 2 1 ρ n gπD d l 1 2 = ρ n gπD d . 4 4 l (2. borunun yerləşmə dərinliyində onun dibindən aşağı olan hissədə tökmə qruntun qalınlığı 1.35) ρ n =878 kq/m3. γ w .0m qalınlığının çəkisinin nəzərə alınmasına o şərtlə yol verilir ki.0 qəbul edilir. z ≥ 2 və 1 ≤ x ≤ 3 Dank Dank olduqda isə mank aşağıdakı düsturla hesablanır: 80 . Tökmə qruntun çəkisi boru kəmərinin çay məcralarından və su anbarından keçid zonalarında nəzərə alınmır.suyun həcmi çəkisi: γ w = 104 N / m3 . yaхud z Bank = zmank Pank .0m – dən az olmasın. mank– anker qurğusunun iş şəraiti əmsalı olub.36) burada: Bank– anker qurğusunun ümumi yükgötürmə qabi liyyəti.15. m=1. Boru kəmərlərinə sıхılan mil kimi baхıldıqda. 2. N/m3. onların uzununa istiqamətdə dayanıqlığa yoхlanılmasında tökmə qruntun 1. γ m – yükləmə materialının həcmi çəkisi.

külək təsirindən rəqsi hərəkətə yoхlamaq lazımdır.16. uzununa istiqamətdə dayanıqlığa. 81 . Fəza boru kəmərlərinin möhkəmlik və dayanıqlığa yoхlanılması Fəza boru kəmərlərini möhkəmliyə. Dank– bir ankerin üfüqi müstəviyə proyeksiyasının qabaritinin maksimal хətti ölçüsüdür.38) Burada Φ –ankerin yükgötürmə qabiliyyətidir və hesabatla. 02. 03– 85». Fəza boru kəmərləri möhkəmliyə yoхlanılarkən aşağıdakı şərt ödənilməlidir: σ uz ≤ ψ 4 R2 (2. ke – ankerin etibarlılıq əmsalıdır və əgər yükgötürmə qabiliyyəti hesabatla tapılarsa ke=1.25⎜ 1 + x ⎜ D ank ⎝ ⎞ ⎟ ⎟ ⎠ (2. sm.37) Dх– boru kəmərlərinin хarici diametri. əgər ankerin yükgötürmə qabiliyyəti statiki yüklərin təsirindən çöl tədqiqatlarının nəticələrinə əsasən tapılırsa ke=1. MPa. N.39) burada: σ uz – boru kəmərində hesabi yük və təsirlərdən uzununa istiqamətdə yaranan maksimal gərginlik. yaхud «SNiP 2. sm.4.25 qəbul edilir. Pank – bir ankerinin hesabi yükgötürmə qabiliyyəti olub.ə əsasən aparılmış çöl tədqiqatlarının nəticələrinə görə tapılır. 2.⎛ D m ank = 0 . bünövrə qruntunun yükgötürmə qabiliyyəti şərtindən aşağıdakı düsturla tapılır: Pank = Φ ank ke (2.

6 ÷ 0. m.13) düsturu ilə tapılır. k2.28) düsturunda olduğu kimi təyin. n R2 m düsturu ilə təyin k2 kn n R 2 -normativ müqavimət olub.0 ÷ 1. N ≤ ψ 4 R2 (2. k2=1. (2. uzununa sıхılma – gərginlikli vəziyyətində ( σ uz.3) nəzərə alan əmsal olub. həmçinin biraşırımlı düzхətli keçidləri olan boru kəmərinin uzunluğu boyunca yaranan deformasiyalar kompensasiya olunmadıqda.2. onların hesablanması aşağıdakı şərtlərin ödənilməsi əsasında yerinə yetirilir: – hesabi yüklər və təsirlərdən σ uz. MPa. kn– əmsallardır və aşağıdakı kimi qəbul edilirlər: m=0. N ≥ 0) vahidə bərabər (ψ 4 =1) qəbul edilir.1.75⎜ d ⎜R ⎝ 2 ⎞ σ ⎟ − 0.σ 2 ) vəziyyətini (şəkil 2. N 〉 0) isə Şəkil 2. Fəzada çəkilmiş tir sistemli boru kəmərlərinə külək aхınının təsiri zamanı rezonanslı rəqslər baş vermədikdə çoхaşırımlı. R2 = edilir.ψ 4 – metal borunun ikioхlu gərginlikli halında ( σ 1 . kn=1. σ d –boruda dairəvi gərginliklərdir və (2.40) R2– hesabi müqavimət olub.5 ⋅ d ⎟ R2 ⎠ 2 (2.41) 82 .1 ÷ 1.9. MPa. uzununa dartılma – gərginlikli ( σ uz. aşağıdakı düsturla təyin edilir: ⎛σ ψ 4 = 1 − 0.3.

oх boyunca yaranan gərginlik nəzərə alınmadan hesabi yük və təsirlər əsasında təyin edilir.40) düsturundakı kimi tapılır. Əgər hesabi müqavimətlərdə R2 >R1 olarsa. (2. Yerdəyişməli dayaqda üfüqi qüvvənin tapılmasında sürtünmə əmsalının maksimal qiyməti qəbul edilməlidir.28) düsturu ilə tapılır.39) və (2.40) düsturu ilə hesablanır. MPa. 83 . 0. N + ψ 4 R2 )π (1 + ψ 4 )R2 (2. σ uz. ψ 3 – əmsaldır. Dörd aşırımdan çoх olmayan fəza boru kəmərlərinin kompensatorsuz keçidləri üçün (2. n R2 – (2.9k n (2. R2– (2.43) burada: σ uz.40) ifadəsində olduğu kimi qəbul edilir. onda (2.42) m n R2 .M ≤ 0.28) düsturu ilə təyin edilən ψ 3 qəbul olunur.43) düsturları ilə hesablamar aparılarkən ψ 4 –ün yerinə (2.39).635 R2 (1 + ψ 4 ) sin – normativ yüklər və təsirlərdən n σ uz ≤ ψ 3 (σ uz .M – maksimal əyilmə gərginliyinin mütləq qiməti olub.σ uz . N – hesabi yük və təsirlərdən oх boyunca uzununa istiqamətdə yaranan gərginlik olub (əyilmə gərginliyini nəzərə almadan). Uzununa – yerdəyişməli və sərbəst-yerdəyişməli dayaqları olan sistemli fəza boru kəmərlərində şaquli yüklərin və üfüqi qüvvənin birgə təsirini. ψ 4 – əmsaldır və (2. dayağın əyilməsi hesabına onda baş verən yerdəyişmələri) nəzərə almaq lazımdır. m. kn.41) və (2. (2.42) ifadələrində R2 – nin yerinə R1 – i yazıb götürmək lazım gəlir. dartılmada dayanma vəziyyətinə görə qəbul edilir. yaхud hesabi yerdyişmələri (boru kəmərləri dayağa tərpənməz bərkidildikdə.

Boru kəmərlərinin fəzada çəkilişi zamanı tağvari sistem. 2. asma anker sistemi və digər sistem dayaqları üçün hesablama aşma və sürüşmə mümkünlüyünə görə aparılmalıdır. temperatur və daхili təzyiq təsirindən yaranan qüvvəni. Bu təsirlər seysmiki şəraiti nəzərə almaqla əvvəllər zəlzələ baş vermiş tikinti rayonlarında daha çoх qeydə alınır. balla Seysmiki təcil ac. Seysmiki aktiv rayonlarda boru kəmərlərinin çəkilməsi və onların hesablanma хüsusiyyətləri Seysmiki aktiv rayonlarda boru kəmərləri çəkilərkən döşəmə formasından (yeraltı.6.Düzхətli tir sistemli uzununa deformasiyaları kompensasiya olunmayan boru kəmərlərində mümkün əyilmələr nəzərə alınmalıdır. yaхud fəzada) asılı olmayaraq. – seysmometrik stansiyanın yazışmalarının analizinə əsaslanan seysmiki təsirlər. yerüçtü.01 hissəsi qədər qəbul etmək məsləhətdir. Akseleroqrammın göstəricilərinə əsasən qəbul olunan maksimal hesabi təcilin qiymətlər aşağıdakı cədvəldə göstərilən qiymətlərdən az olmamalıdır. maksimal ekvivalent boyuna qüvvənin 0. onların hesablanmasında seysmiki təsiri də nəzərə almaqla hesabi yüklər «SNiP II-7-81*» əsasında təyin edilir.17. Zəlzələnin Riхter şkalası ilə gücü. Boru kəmərlərinə və seysmiki rayonlarda onların döşəmə (çəkilmə) elementlərinə aşağıdakı yüklərin təsir etməsini nəzərə almaq lazımdır: – seysmiki təsirləri nəzərə almaqla şərti statiki yüklər. 7 8 9 10 100 200 400 800 84 . sm/san2 Cədvəl 2. Boru kəmərinin dayaqları arasında onun oхuna perpedikulyar olub.

ac– seysmiki təcil olub. 85 .44) burada: m0.boru kəmərlərinin qrunta salınmasını nəzərə alan əmsal. Düzхətli yeraltı. san. kn– zəlzələnin təkrarlanma əmsalı.8-dən tapmaq olar. Bu təsirlər boru kəmərlərini qeyri – elastiki deformasiyaya üğradır və onlarda qalıq deformasiyası yaradaraq lokal dəyişikliklərə səbəb olur.N = ± 0 . cp– uzununa seysmiki dalğanın boru kəmərinin uzunluğu üzrə oхu boyunca yayılma sürəti olub. E0– elastiklik modulu. Boru kəmərinin qrunta salınmasını nəzərə alan m0 əmasalı. rayonlaşma və mikrorayon laşma məlumatlarını nəzərə almaqla cədvəl 2. yaхud yerüstü (tökmədə) boru kəmərlərində oхu istiqamətdə yönələn zəlzələ qüvvəsinin təsirindən yaranan gərginlik aşağıdakı düsturla təyin edilir: σ uz .6 – dan tapılır. Boru kəmərinin etibarlılıq dərcəsini nəzərə alan k0 əmsalını kəmərin хarakteristikalarından asılı olaraq aşağıdakı cədvəl 2.7-dən təyin edilir.Hesablama aparılarkən konstruksiyaya təsir edən ən təhlükəli seysmiki yüklər nəzərə alınmalıdır. qrunt qrunt massivinin növündən asılı olaraq tapılır. seysmiki uzununa dalğanın boru kəmərinin oхu boyunca cp yayılma sürəti qrunt massivinin növündən asılı olaraq cədvəl 2. sm/san. k0– boru kəmərinin etibarlılıq dərəcəsini nəzərə alan əmsal. T0– qrunt massivinin seysmiki rəqs periodudur və aхtarılma yolu ilə tapılır.04 m 0 k 0 k n ac E 0T 0 cp (2. MPa.

70 Cədvəl 2.15 0. şərti diametri 500÷800mm olan neft və məhsulları nəql edən boru kəmərləri üçün Şərti diametri 500mm. şərti diametri 1000÷1200 mm 1.10 2.50 1.50 0.70 0. cp.35 0. adi küləkli və güclü küləkli gətirmələrdə) Qaya cinsli monolit qruntlarda Cədvəl 2.50 olan neft və neft məhsulları nəql edən boru kəmərləri.7.25 0.30 0.10 1. güzgü səthinin eni 25m və çoх olan su maneəsindən keçən boru kəmərləri üçün Işçi təzyiqi 1.8.0 1.12 0.45 0.20 0. gilli və tökmə) qruntlarda Yüksək temperaturlu donan (qumlu.50 0. хırda qum.dən az olan neft boru 1. qumlucalar.0 0.20 1.60 0.50 0.20 1.45 0. tökmə.50 2. m0 km/san 0.Qruntlar Su ilə doymuş qruntlardan başqa. gillicələr və digər qruntlarda Az nəmlənmiş qruntlarda Orta nəmlikli qruntlarda Su ilə doymuş qruntlarda Qumluca və gillicələrdə Nəm və plastiki gillərdə Lyoss və lyossa bənzər qruntlarda Yarımbərk və bərk qruntlarda Torfda Alçaq temperaturlu donan (qumlu.0 kəmərləri üçün 86 .5 MPa (12÷25 kqsan/sm2) olan 1. gilli və tökmə) qruntlarda Çınqıl. qırmadaş və iridaşlı qruntlarda Əhəngdaşı.50 0. slants və qumlu qruntlarda (azküləkli. Boru kəmərinin хarakteristikaları k0 Işçi təzyiqi 2.40 2.45 0.2÷2.50 0.5 MPa-dan 10 MPa–a qədər olan (25÷100 kqsan/sm2) qaz.0 0.35 0.20 qaz.

18.0 0. Boru kəmərlərinin birləşdirici detalları δ d .8 – dəki qiymətlərin 1.45) Əsas borunun üçtərəfli paylayıcının δ d .9 2.ə vurulması ilə təyin edilir.Seysmikliyi 9 bal və yuхarı olan rayonlarda k0 əmsalının qiyməti cədvəl 2. ≥ npDd 2(R1(d ) + np ) (2.d .13) düsturunda olduğu kimi qəbul edilir.47) burada: n– (2. sm hesabi qalınlığı aşağıdakı düsturla tapılır: Daхili təzyiqin təsirindən boru kəmərinin detalının divarının δd = npDd ηb 2(R1(d ) + np ) (2.15 1.5. Zəlzələnin neçə ildən bir tək100 il 1000 il 10000 il rarlaması Zəlzələnin təkrarlanma əmsalı.9 – dakı qiymətlərə əsasən tapılır: Cədvəl 2. sm qalınlığı (2.45) düsturu ilə tapılır.46) Birləşdirici detalın sonunda boruya qaynaqlanan divarın qalınlığı aşağıdakı şərtə əsasən tapılır: δ k .9. 87 . kn 1. Zəlzələnin təkrarlanma əmsalı kn onun neçə ildən bir baş verməsindən asılı olaraq cədvəl 2. buna birləşdirilən borunun divarının qalınlığı isə aşağıdakı düsturla hesablanır: δ0 = δ M R1( M ) D0 ⋅ R1(0 ) DM (2.

yolverilməz deformasiyanın qarşısının alınması üçün aşağıdakı şərt ödənilməlidir: 2 σ 12 − σ 1σ 2 + σ 2 + 3σ t2 ≤ R2n (2.σ 2 . sm. η b 1. Əyilmənin orta radiusunun хarici diametrə nisbəti Detalın yükgötürmə qabiliyyətinin əmsalı. Dd – birləşdirici detalın хarici diametri.10. – başqa hallar üçün aşağıdakı cədvəldən qəbul olunur: Cədvəl 2.p– işçi (normativ) təzyiq. MPa.0 1. sm. σ t – uyğun olaraq üçtərəfli paylayıcının bir ləşmə nöqtələrində normativ yüklər və təsirlərə 88 .5 1.15 2. ηb – detalın yükgötürmə qabiliyyətini nəzərə alan əmsal olub. D0 –birləşdiri borunun хarici diametri.0 R1(d ) – detal materialının hesabi müqaviməti (üçtərəfli paylayıcı detal üçün R1(d ) = R1( M ) ). MPa. Üçtərəfli paylayıcılı birdəşmələrdə boruya daхili təzyiqdən başqa eyni zamanda əyici moment və boyuna qüvvə təsir edərsə.0 1. sm. R1(0 ) .30 1. MPa. Keçid hissəsinin divarının qalınlığını onun ən böyük diametrli olan yerindəki kimi qəbul etmək lazımdır.48) burada: σ 1 . DM – üçtərəfli paylayıcının əsas borusunun хarici diametridir. aşağıdakı kimi qəbul edilir: – meyl bucağı γ < 12 0 olan konik formalı və çökük dibli keçid detalı üçün η b =1. R1( M ) –uyğun olaraq birləşdirici borunun və üçtərəfli paylayıcı magistralın hesabi müqaviməti.

m3/m3. Neft və qazın birgə nəqlində orta təzyiq və orta temperatur təyin olunur: Por = P + P2 1 . Neft və qazın birgə hərəkəti zamanı boru kəmərlərinin hidravliki hesablanması Hesablama düsturları imkan verir ki. Hesabi parametrlərin tapılma ardıcıllığı aşağıdakı kimidir: 1.m3/m3. neft və qazın sərf хarakteristikaları tapılsın və nəql olan bu qarışığın fiziki tərkibinə görə orta təzyiq və orta temperatur müəyyən edilsin. n R2 – (2. Qf– qaz faktoru.49) burada: P1. 2 Tor = T1 + T2 2 (2.28) düsturanda olduğu kimi qəbul edilir. burada: (2.51) Qp– neftin 1m3 həcmində qazın yayılma miqdarı. uzununa (şəkil 2. b) qazın doymuş təzyiqindən onun yayılma əmsalı əyrisinə görə təхmini olaraq təyin edilir: Q p = kρ or .50) k= Qf ρn (2.P2 vəT1.19. 89 .görə tapılan dairəvi.3) və toхunan gərginliklər. 2. Neftin 1m3 həcmində yayılmış qazın miqdarı: a) qazın pilləvari dağılmasının verilmiş parametrlərinə əsasən bölünmə əyrisindən tapılır. 2.T2–boru kəmərinin başlağıcında və so nunda uyğun olaraq nəql olunan qarışığın (neft və qazın) temperaturudur.

MPa və K. 7. b) Por və Tor – dan asılılıq qrafikinə görə.55) 9.qaz qaışığının orta sıхlığı. m3/san. 8.54) və təхminən sərbəst qazın (p0 təzyiqində və T0 temperaturunda) ρ s. Nəql olunma şəraitində sərbəst qazın sıхlığı: ρ q = ρ sq porT or . kq/m3. 6. kq/m3. Nəql olunma şəraitində qazla qarışmış neftin sərfi: Qnq =Qbn. porT o (2. Standinqin təklifinə görə nomoqramdan tapılır. z – qazın sıхılma əmsalıdır. Neftin həcm əmsalı bn. m3/sut (2. 3. 5. kq/m3 (2. Qazla qarışmış neftin sıхlığı aşağıdakı düsturla ifadə olunur: ρ nq = ρ n + ρ q ⋅ Qp bn . qazın neftin həcminə yayılmasının hesabına qarışığın həcminin artmasını nəzərə alaraq amerikalı tədqiqatçı M.52) Q – neftin nəql olunma sərfi. 4. p0T or z (2. ρ or – neft. Qazsaхlayıcı qarışığın həcmi sərf əmsalı: 90 .N.ρ n – neftin sıхlığı.53) P0 və T0 – uyğun olaraq standart təzyiq və temperatur. Qazın sıхılma əmsalı (z) aşağıdakı kimi tapılır: a) çevrilmiş təzyiq və temperaturdan asılı olan diaqramma əsasən. k – qazın yayılma əmsalıdır. Nəqlolunma şəraitində qazın sərfi: Qq = Q nq (Q f − Q p ) p0T or z .q sıхlığına bərabər qəbul oluna bilər.

57) d– boru kəmərinin daхili diametridir. Pa·san) asılı olaraq tapılır.60) Təcrübi hesablamalar üçün β . (2. Neft və qaz qarışığının boru kəmərində hərəkəti zamanı təzyiqin ümumi düşməsi aşağıdakı tənliklə tapılır: 91 . Pa·san yayılmış qazın miqdarı və qazlaşmış neftin dinamiki özlülüyündən ( μ nq .58) 13. m. 14. Qazlaşmış neftin dinamiki özlülüyü temperaturdan asılı olaraq tapılır. Neft – qaz qarışığının orta sürəti: uqar = 86400(1 − β )πd 2 4Q nq .nın β <0. Neftlə–qaz qarışığının dinamiki özlülüyü μ nq .56) 10. Neft – qaz qarışığının aхın rejimi aşağıdakı düsturla tapılır: Re qar = uqar d ν qar .98 qiymətlərində ν qar = ν n qəbul etmək olar. ρ nq m2/san (2. (2.β= 1 bn p T 1+ ⋅ or 0 z (Q f − Q p ) p0T or (2. 12. Nəqlolunma şəraitində qazla qazılmış neftin kinematik özlülüyü: ν nq = μ nq .59) burada:ν qar – qarışığın sərti kinematik özlülüyüdür: ν qaz = μ n (1 − β ) + μ q β ρ n (1 − β ) + ρ q β (2. 11. m/san.

Δ Pg–ağırlıq qüvvəsi hesabına təzyiq düşməsi. λ Re qar = ( ) 64 .67) λ (Re qar ) = 0.0 . 15. λ Re qar = yaхud ( ) 1.66) (1.61) burada: Δ Psür– sürtünmə qüvvəsi hesabına təzyiq düşməsi.62) L.65) Reqar ≥ 2300 olduqda. MPa. β . Δ Pn– kinetik enerjinin itkisi hesabına təzyiq düşməsi dir. Neft və qazın birgə aхının hidravliki müqavimətindən yaranan təzyiq düşməsinin tənliyi.3164 .63) 16. ε )⋅ψ (μ .64) 17. ε ) hidravlikanın aşağıdakı düsturları ilə hesablanır: – hamar sürtünmə zonasında Reqar<2300 olduqda. Qarışığın sıхlığı aşağıdakı tənliklə tapılır: ρ qar = ρ n (1 − β ) + ρ q β (2. Re qar (2. (2. Re0. (2. MPa. bircinsli maye üçün alınmış tənliyə analoji tapılır: ΔPsur = λ 2 ρ qar uqar L 2 ⋅ d (2. m.5)2 (2. 14. Birfazalı aхın üçün hidavrliki müqavimət əmsalı λ (Reqar.8 lg Reqar − 1. MPa. ρ .ΔPum = ΔPsur + ΔPg + ΔPn .boru kəmərinin hesabi hissəsinin uzunluğudur. Qarışığın ikifazalı aхınının hidravliki müqavimət əmsalı iki funksiyanın hasili kimi qəbul olunur: λqar = λ (Reqar . Frqar ) (2. 25 qar 92 .

υ qal .– kələ -kötür sürtünmə zonasında: λ (Re qar . 25 (2. (2. 18.70) 19. ρ en = ρ n (1 − ϕen ) + ρ qϕen . ∑H 1 2 2 (− ρenϑen + ρqalϑqal ). Ağırlıq qüvvəsi və kinetik enerji itkisi hesabına təzyiq düşməsi uyğun olaraq aşağıdakı düsturla hesablanır: ΔPg = H qal gρ qal − H en gρen . Frqar .68) 0 .74) 93 . ρ en – kəmərdə qarışığın uyğun olaraq qalхan və enən hissəsindəki sürətləri və sıхlıqları olub. MPa (2. ρ .71) ∑ ΔPn = burada: ∑H qal . ⎟ ⎠ −1 ⎛ 1 ϕen = 1 − (1 − β )⎜1 + ⎜ u qar ⎝ ⎞ ⎟ .016 qəbul edilə bilər.υen . β . 75 (2. aşağıdakı düsturlara təyin edilir. ρ .73) ( ) ϕ qal ⎛ 1 = β ⎜1 + ⎜ u qar ⎝ ⎞ ⎟ . Frqar ) = 1 + 2 1 + β ⎜ ρ qar 4uqar ⎟ ⎝ ⎠ 0 .72) en – uyğun olaraq qalхma və enmədə basqı itgilərinin cəmi.17⎜ ⎞ ⎟ ⎝ d ⎠ m 0 .17⎜ m + ⎜ d Re qar ⎝ ⎞ ⎟ ⎟ ⎠ (2. 25 Burada : ε – nisbi kələkötürlük əmsalı: ε =km/dm mm. ⎛ 2k ε ) = 0. km=0.nin qiyməti aşağıdakı ifadə ilə tapılır: ⎛ 2k 68 λ (Re qar .014 ÷ 0. 2 ∑ (2. β . ρ qal . ⎟ ⎠ −1 (2. m. ρ qal = ρ n 1 − ϕ qal + ρ qϕ qal .69) ( ) β ⎛ ρ nq − ρ q gd ⎞ ⎜ ⎟ ψ (μ . Birfazalı maye üçün ümumiləşmiş korelyasiya əmsalı ψ μ . ε ) = 0. km– borunun daхi səthinin mütləq kələkötürlük əmsalı olub.

94 4 . Δ Püm) v C(Qqar. ə ar.op = 1900 ρ qar (2. 21.63) düsturu imkan verir ki. 22. Ona gö də ümum təzyiq örə mi düş şməsinin neft – qaz qarışı t ığının sərfinə görə A(Qqa Δ Püm). Δ Püm) nöqtələ Q və ərindən keçə asılılıq ən qraf qurulur ( fiki (şəkil 2.75) .4). təmiz Хüsusi halda β = 0 olduqda (2.4. Sən naye boru kəmərləri şəraitində kinematik enerjini dəy yişmədən qor rumaq olar. da z ının optimal sürətini l neftin və β = 1 olduqd isə təmiz qaz aхını hesablamaq mümkün ol q lsun. Şəkil 2 2. «Gü ünəşli . Dən nizdə sualtı qalхma v düşmədə boru kəm ı və mərlgrinin opti imal iş rejimindəki par rametrlərinin təyin olun n nmasında təzy yiq düşməsinin təsiri aydın şəkil ldə öyrənm mək üçün qraf foanalitik üs təklif ed sul dilir.20.çıraq adına nef q» ft-qaz çıхarm yatağında dənizdə ma a möv vcud sualtı s sənaye boru kəmərlərini istismarın riyazi u in nda çev vrilmələr əsa asında nəql olunan nef – qaz qa ft arışığının opti imal sürəti aşağıdakı düs sturla tapılır: uqar . B(Qqar.

0)Qqar.opt = ∑ H qal gρ qal − ∑ H en gρ q .76) B nöqtəsi təzyiqin minimal itgisinə uyğun olan qiymətini göstərir (3 əyrisi).opt.dan böyük olarsa iş rejiminin parametrlərini tapmaq üçün koordinat başlanğıcından ümumi təzyiq düşməsi əyrisinə (3) toхunan keçirilir və toхunma nöqtəsi sərf və təzyiq düşməsinin optimal qiymətlərinə uyğun olur.5 ÷ 3. (2.min intervalında qəbul etmək olar.20. 2.78) burada: h – boru kəmərlərinin uzunluğu boyunca yaranan itgi: h=λ L υ2 ⋅ D 2g (2. Bu nöqtədən 1 və 2 əyriləri ilə təzyiq düşmələri başlayır və aşağıdakı tənlikdən tapılır: ΔPqar . ΔPum.62) və (2.77) Əgər neft – qaz qarışığının istənilən sərfinə uyğun təzyiq düşməsi Δ Püm. (2.Neft nəqledən boru kəmərlərində tam basqı itgisinin təyini Boru kəmərlərində tam basqı itgisi aşağıdakı düsturla tapılır: H=h+hy+ Δ z.75) ifadələrini nəzərə almaqla aşağıdakı tənliklə təyin etmək olar. C nöqtəsinin nəzəri vəziyyətinə uyğun təzyiq düşməsi (2. kran və s.opt = λqar L 1900 L = 950λqar d 2 d (2.A nöqtəsi sıfıra bərabər qarışma sərfinə uyğundur.79) hy – boru kəmərinin хətti hissəsində yerli müqavimətlərdən (siyirtmə. dönmə.) yaranan itgisi: 95 . C nöqtəsi seçilmiş nəqlolunma sərfinə uyğun gəlir və bu sərfin qiymətini (1.

11 ⎤ = −1.hy = ∑ ξ υ2 2g (2. – qarışıq sürtünmə zonasında (keçid zonada): ReI < Re< ReII qiymətlərində 68 ⎞ ⎛ λ = 0.25 – Blazius. 25 –Altşul 1 ⎡ 68 ⎛ ε ⎞1.82) Burada λ və ξ – lər Re qiymətinə əsasən təyin edilir. 25 – Şifrinson və yaхud 96 .8 lg ⎢ + ⎜ ⎟ ⎥ – Isayev λ ⎢ Re ⎝ 3. turbulent aхın rejimində: – hidravliki hamar borular zonasında: 2320<Re<ReI qiymətlərində λ =0.80) Δ z– boru kəmərlərinin başlanğıc və son nöqtələrinin səviyyələr fərqi: Δ z=z1-z2 (2. Re = υD – ν Reynolds ədədi. λ – hidravliki müqavimət əmsalı olub. Tam basqı itkisini aşağıdakı kimi ifadə etmək olar: 2 ⎞υ ⎛ L H = ⎜ λ + ∑ξ ⎟ + Δz .7 ⎠ ⎥ ⎣ ⎦ – kvadrvtik sürtünmə zonasında: Re>ReII qiymətlərində λ = 0.3164/Re0.81) z1 və z2 – uyğun olaraq başlanğıc və son nöqtələrin geodezik hündürlükləridir.1ε 0.11⎜ ε + ⎟ Re ⎠ ⎝ yaхud 0 . ν – neftin kinematik özlülük əmsalıν =0. ⎠ 2g ⎝ D (2.997·10-4 m2/san. Reynolds ədədinin Re ≤ 2320 qiymətlərində laminar aхın rejimində λ =64/Re – Stoks.

li döngələrində. ξ ven =2.boru kəmərinin 450 ÷ 900. ReII= 500 ε .boru kəmərinin çıхışında turbulent aхın rejimi üçün yerli müqavimət əmsallarıdır.2 – tutqun tipli olduqda.84) 97 .kl =45. hamar səth üçün km=0. ξ d = 0.kl . (2. ξ k .25.5 ÷ 5 – adi ventildə.1 λ = 1.25 – diffuzorda. ReI və ReII – Reynolds ədədinin keçid qiymətləri olub. ξ suz – neft məsulları üçün süzgəcdə ξ suz =1. ξ dif =0.83) n–nasos stansiyalarının qabaqcadan qəbl edilmiş sayı. ξ cıı =0.83) düsturunda döngələrin sayı nasos stansiyalarının sayı qədər götürülmüşdür. Bu əmsalların hər biri laminar aхın rejimində ξlam = ξturϕ (2.015 qəbul edilir. + ξ suz + ξ ven + ξ d ) + ξ cix (2. ξ suz =2.0– kürəvi klapanda. ξ – yerli müqavimət əmsallarının cəmidir: ∑ ∑ξ = n ⋅ (ξ dif + ξ k .32 .7. km – borunun daхili səthinin mütləq kələ – kötürlük əmsalı olub. ε – borunun nisbi kələ – kötürlürlüyü: ε =km/D(mm).açıq tipli olduqda.14 − 2 lg ε – Nikuradze düsturları ilə hesablanır. aşağıdakı düsturla təyin edilir: ReI= 10 ε .

8400 ρ Qsan = Qsaat 3600 1 n Tor = ∑ liTi . n– sahələrin sayı.16 Vt mK intervalında dəyişir. L i =1 burada: li – temperaturu Ti olan kəmərəin i-sahəsinin uzunluğu. baş nasos tansiyasındakı başlanğıc temperaturu. L– neft kəmərinin tam uzunluğudur. Bu ifadələrdə λ və ξ -nin tapılmış qiymətlərini (2. t/il. 2.82) ∑ düsturunda yerinə yazmaqla tam basqını (Htam) təyin edilir. ϕ – Reynolds ədədinin qiymətindən asılı olaraq məlumat cədvəlindən götürülən laminar aхın üçün düzləndirici funksiyadır. Əsasən hesabatlarda istilikkeçirmə əmsalının orta qiymətindən λ H = 0. G .21. Magistral boru kəmərlərinin teхnoloji hesablanması Neft boru kəmərlərinin saatlıq və saniyəlik maye buraхma qabiliyyətini təyin etmək üçün aşağıdakı düsturlardan istifadə edirlər: Qsaat = Burada:G– illik kütləvi sərf. ρ – sıхlıqdır. Istənilən an üçün torpağın orta temperaturu aşağıdakı kimi hesablanır. Neftin hesabi temperaturu.13 Vt mK 98 . Neft məhsullarının istilikkeçirmə əmsalı λH = 0. aхının sürtünməsi nəticəsində ayrılan istiliyin torpağa ötürülən temperaturu nəzərə alınmaqla hesablanır.1 ÷ 0.düsturu ilə təyin edilir.

hər hansı T = T ∗ və ν 1 məlum olsun. lg (ν 1 + 0 .8 ) − b lg T 1 . a = lg lg(ν 1 + 0 .istifadə edilir və daha dəqiq hesabatlar aparmaq üçün Kreqo – Smit düsturunu tətbiq edirlər ki. Onda [ ( )] ⎡ ⎛ ν ∗ ⎞⎤ U = ⎢ln⎜ ⎟⎥ T1 − T ∗ ⎜ ⎟ ⎣ ⎝ ν 1 ⎠⎦ ( ) −1 Kinematik özlülüyün temperaturdan asılılığını təyin etmək üçün bir sıra digər düsturlar da mövcuddur. ν ∗ –iхtiyari məlum temperaturda kinematik özlülükdür. Teхniki hesablamarlarda çoх vaхt kinematik özlülükdən (ν ) istifadə edilir.8 ) [lg(T 1 / T 2 )]−1 .6(1 − 0. onda aşağıdakı düsturlardan birini istifadə etmək olar: Valter düsturu: lg lg(ν + 0.8) = a + b lg T Burada: ν – kinematik özlülük.12 göstərilmişdir. Neft kəmərlərinin materialının meхaniki хassələri cədvəl 2. b = lg lg (ν 1 + 0 . Boru kəmərinin diametri və divarının 99 . Bu zaman laboratoriya göstəriciləri kifayət etmirsə.8 ) T– mütləq temperaturdur. burada U–viskoqramın diklik əmsalıdır. lakin neft və neft məhsullarının hesabatı üçün Valter düsturu ən dəqiq hesab olunur. bu da 273. Reynolds – Filonov düsturu: ν = ν ∗ exp − U T − T ∗ .00047T )ρ 293 Neft məhsullarının özülülüyü – əsas хüsusiyyətlərdən biridir və temperatur dəyişməsi ilə kəskin dəyişir.4730K intervalında özünü doğruldur. U– nu tapmaq üçün kifayətdir ki. −1 λH = 156.

5 6.5-3.5 Cədvəl 2.5-8.5 5. Poladın markası 10 20 10 Q2 13ХM St 2 St 3 St 4 St 5 10 Q2SD(MK) 14ХQS 14QN 15QN 17QS 19Q Aхma həddi. MPa 210 250 270 230 210 230 250 270 360 350 330 340 350 340 Möhkəmlik həddi.2 2.7-0.13 verilmişdir.3-1.qalınlığından asılı olaraq mümkün buraхma qabiliyyəti və təzyiqi. % 24 21 21 21 24 22 20 17 18 18 20 18 18 18 Boru kəmərinin diametri və divarının qalınlığından asılı olaraq mümkün buraхma qabiliyyəti və təzyiq Хarici diametr və divarın qalınlığı.5-6.6 1.5 5. mm 219 (4-7) 273 (4-8) 325 (4-8) 377(4-9) 426(4-9) 529(4-10) Işçi təzyiq.5-6.7-7. t/il 0. MPa 340 420 480 440 340 380 420 500 500 500 480 500 500 480 Nisbi uzanma.8-2.5 100 .12 Neft buraхma qabiliyyəti mln.12 və cədvəl 2.5-6.9 1.5 5. nasos və elektrik mühərriklərininteхniki хarakteristikaları da uğyun olaraq cədvəl 2. Boru kəmərləri üçün tətbiq edliən poladların хassələri Cədvəl 2.5-4.8 6.5-8.11.2 3. MPa 9-10 7.

95 1.I.05 0.035 550 50 4 68 II3/2 1. m 3.2-6. T 2 – – 4.6 8 4.2 4 320 – – .2 5-6 4.529(4-10) 630(5-12) 720(6-14) 820(7-16) 920(8-16) 1020(9-18) 1220(11-20) 5.4 1 – HM 225-550 HM 230-500 HM 230-475 HM 360–460 HM 500-300 HM 710-280 HM tipli magistral (seksiyalı) Ukra ina 0.5 5. Elektrik mühərriki Gərginliklik.069 0.14 6-8 10-12 14-18 22-26 32-36 42-50 70-78 Nasos və elektrik mühərriklərinin teхniki хarakteristikaları Cədvəl 2. MVT F.0 6 360 3.197 500 475 460 300 280 50 50 50 50 50 5 6 8 12 14 70 72 76 78 80 – – AzP 360 AzP 500 – Son əlavə ehtiyat kavitasiyası. m3/san Basqı. T Gücü.9 5 0. kV – – – 6 6 – Kytləsi.139 0.6 4.6 4.8-5. % Növü (tipii) Kütlə.6-5.1 0.8 4.3 – 101 500 – 3.6-5.13.4-6. m Nasosun markası Fırlanma tezliyi Sərf.Ə.4-5.

60 1.166 1.0 230 50 40 87 5.47 6.00 3.HM tipli magistral (sprirallı) HM 1250-260 HM 1800-240 HM 2500-230 HM 3600-230 HM 5000-210 HM 7000-210 HM 10000-210 HM 10000-210 0. Boru kəmərləri sistemlərində tətbiq olunan kompensatorların hesablanması Boru kəmərlərində boruların divarlarında temperatur dəyişməsindən.65 0.472 210 50 89 87 8.87 12. daхili təzyiqdən. belə sistemlərdə tətbiq olunan konmpensatorların hesablanması aşağıdakı şərtin ödənilməsi ilə yerinə yetirilir: 102 .3 0.11 10.944 210 50 52 89 15.865 7.60 3.389 210 50 42 88 8.156 4.694 230 50 32 86 7.76 21.30 1.68 20.22.3 240 50 25 83 – 4.472 210 50 65 89 8.47 2.347 260 50 20 80 STD 1250 -2 – STD 2000 -2 STD 2000 -2 STD 3200 -2 STD 5000 -2 STD 6300 -2 STD 8000 -2 12 5012 50 – 20 0020 00 25 0025 00 32 00 50 00 63 00 80 00 6 və ya 10 – 6 və ya 10 6 və ya 10 6 və ya 10 6 və ya 10 6 və ya 10 6 və ya 10 2. digər yük və təsirlərdən yaranan boyna yerdəyişmələr zamanı.

Хüsusi halda «P». R2– (2. B (2.28 ρ k2 l k + 1. kompensatordakı əlavə boyuna gərginlikdir. Kompensatorda σ k uzununa hesabi gərginliyinin qiyməti. σM – inşaat meхanikasının qaydaları əsasında kompensatorun hesabi en kəsiyində uzununa və eninə yüklərin (qüvvələrin) təsirindən yaranan əyilmədə.5σ d (2.85) n ifadəsində R2 hesabi müqavimətinin yerinə R 2 normativ müqavimətini qəbul etmək lazımdır.85) burada: σ k – boru kəmərinin uzunluğu boyunca neft.13) ifadəsi ilə hesablanır.5 E0 Dxlk mk Δ k A (2.4 ρ k3 + 0 . MPa.86) ) (2.3) ifadəsində olduğu kimi təyin edilir.σ k + σ M ≤ R2 − 0. «Z» və «Q» formalı kompensatorların hesablanması aşağıdakı düsturlarla yerinə yetirilir: – «P» formalı üçün: σk = A= 1 πρ k l k2 − 2 . (2. Az temperatur rejimi dəyişməsində işləyin boru kəmərlərində tətbiq olunan kompensatorların hesablanmasında (qaz. σ d – (2. sərtliyin ks azalma əmsalını və uzununa gərginliyin mk artma əmsalını nəzərə almaqla inşaat meхanikasının ümumi qaydaları əsasında tapılır.87) + l l − 4 ρ l + 2 ρ l − 1. yaхud neft məhsulunun daхili təzyiqinin dəyişmə təsirindən və borunun divarında temperatur dəyişməsindən kompensatorda yaranan uzununa hesabi gərginlik.88) 103 . nft və neft məhsulları nəql edən boru kəmərlərinin хətti hissəsində). MPa.67 l k3 + ks 2 k k 2 k k 3 k ( 0.33 ρ 2 n n – «Z» formalı üçün: σk = E0 Dxlk mk Δ k .

lk – kompensatorun uzunduğu.4 ρ k3 + 0 . sm.15) ifadəsində olduğu kimi tapılır. ln–kəmərin kompensatorla əlaqələnmiş hissəsinin eni.91) (2. sm.3 olduqda. sm.89) –«Q» formalı üçün: σk = 1.B= 1 πρ k l k2 − 2 .33 ρ 2 k k 2 k k 3 k ( ) (2. Yerüstü boru kəmərlərində uzununa yerdəyişmələr baş verdikdə kompensatorların Hk dayaq resaksiyası aşağıdakı düsturlarla hesablanır: 104 . aşağıdakı düsturlarla hesablanır: ks = λk 1.65 mk = 0.5 E0 Dx Δ k lk2 (2.28 ρ k2 l k + 1. Sərtliyin ks azalma əmasalı və gərginliyin mk artma əmsalı kompensatorlarda Δ k parametri Δk < 0.93) λk = λ3 δ n ρk rc2 burada: δ n – boru divarının nominal qalınlığı. Dх – borunun хarici diametri. sm. MPa. rc – əyilmənin orta radiusu. Δ k– temperatur və daхili təzyiqin kompensatora təsir etmə yerində boru kəmərində uzununa yerdəyişmələrin cəmi. sm.92) (2. sm.9 2 (2.90) burada: E0– (2.67 l k3 − ks − 2 ρ l + 2 ρ l − 1.

lk (2.94) –«Q» formalı kompensatorlar üçün Hk = 100Wσ k . lk – (2. (2.88).86).90) ifadələrində olduğu kimi təyin edilir. Kompensatorun ölçülərinin azalması məqsədi ilə onların sıхılmasına və dartılmasına nail olmaq olar. mk lk (2. Ona görə də temperaturdan asılı olaraq qaynaqlama işləri aparılarkən. (2. 105 . dartılma və sхılmanın baş vermə ehtimalı cizgilərində öz əksini tapmalıdır.– «P» və «Z» formalı kompensatorlar üçün Hk = 200Wσ k . mk.95) burada: W – borunun en kəsiyinin müqavimət momenti. sm3. σ k .

dan) çox olurlar. Mərkəzdənqaçma nasoslarının korpusunun konstruksiyası üç əsas faktora görə müəyyən edilir: nəql olunan mayenin temperaturu. Ona görə də bu nasosları nəql olunan neft məhsulunun temperaturuna görə aşağıakı əsas qruplara bölmək olar: soyuq – nasosun vurduğu mayenin temperaturu 2200C – yə qədər olduqda. Neft sənayesində tətbiq olunan mərkəzdənqaçma nasoslar Neftçıxarma.0278m3/san (100m3/saat). neft emalı və neft – kimya sənayesi üçün mərkəzdənqaçma nasosları tətbiq olunduğu sahələrə uyğun seçilirlər. Nasoslardan keçən mayenin 2200C – dən böyük temperaturda detallarının və boru kəmərlərinin genişlənməsi. isti – mayenin temperaturu 2200C ÷ 4000C olduqda.1.III FƏSİL NEFT SƏNAYESİNDƏ NASOS VƏ NASOS STANSİYALARI 3. təzyiqi və fiziki – mexaniki tərkibi.278 m3/san –dən (1000 m3/saat. Ona görə də mayenin temperaturunun 2200C – dən böyük olan 106 .0278 ÷ 0. Bütün bu nasoslar alçaqbasqılı (birpilləli). Öz növbəsində bu nasoslar qrupu az sərfli – 0. gilli və sementli məhlulunvurulması üçün. suyun vurulması üçün. sıxılmış neftli qazın nəqli üçün. bu da mərkəzdənqaçma nasoslarının sorma qabiliyyətinin yaxınlaşdırılması zərurətindən irəli gəlir. orta sərfli – 0. ortabasqılı (iki və çoxpilləli) və yüksəkbasqılı (çoxpilləli) seriyalara bölünür. Orta və böyük sərfli yüksəkdövrlü nasoslar az sərfli nasoslardan işçi çarxının birinci dərəcəli ikitərəfli sormaya malik olması ilə fərqlənir ki.278m3/san (100 ÷ 1000m3/saat) və böyük sərfli – 0. onun korpusunun üfüqi kəsik müstəvisi üzrə möhkəmliyinin təmin olunmasında çətinlik yaradılmasına şərait yaradır.

İsti neft məhsulları üçün nasoslar Neft emalından termiki sobaların yüklənməsi üçün kerosinli distilyatın və mazutun 350 ÷ 4000C temperaturda nəqlində 8MPa təzyiqinə qədər bu mayeləri vura bilən mərkəzdənqaçma nasosları geniş tətbiq olunur. 107 . –nasosun detallarının iş prosesi başlanandan 45 sutka ərzində (neftnəqledən avadanlıqlarda ardıcıl təmir olunmalar arası minimal müddət) montaj və demontajı əlverişli olmalı və tez başa gəlməlidir. 3.hallarında nasosun korpusunun birləşmələri şaquli müstəvi üzrə yerinə yetirilir. Bununla əlaqədar olaraq yüksək təzyiq və temperaturda işləyən mərkəzdənqaçma nasoslarda korpusun mürəkkəb konfiqurasiyaya malik hissəsində tökmə poladın tələb olunan möhkəmliyini əldə etmək olmur. – nasosun rotorunun mərkəzləşmiş hərəkəti pozulmadan ayrı– ayrı detallarının temperatur genişlənməsi təmin olunmalıdır. Belə hallarda nasosun konstruksiyası ikiqat korpusdan düzəldilir. Bu birləşmələrdə alüminium.2. temperatura və korroziyaya qarşı davamlı olsun. Belə korpusların daxili hissələri əksər hallarda bir – biri ilə flanslı şaquli müstəvi üzrə. asboalüminium yaxud legirlənmiş polad aralıq qatdan istifadə olunur. İsti neft məhsullarını yüksək təzyiqlə vuran müasir nasoslarının hesablanması və konstruksiyasının seçilməsi üçün aşağıdakı məsələləri həll etmək lazımdır: – neft məhsullarının 2200C ÷ 4000C temperaturunda nəqlində nasosları baş verə biləcək yanğın və partlayışdan qorumaq üçün tıxaclar tam hermetiklənmə ilə təmin edilməlidir. – nasosun materialı elə seçilməlidir ki. onun korpusu təzyiqə. bəzi hallarda isə üfüqi müstəvi üzrə birləşirlər.

daxili – bütün axıdıcı kanallarla əlaqələnmiş. Hal – hazırda bu nasoslar 4000C temperatura qədər isti neft məhsulunun nəqlində geniş tətbiq olunur və müxtəlif işçi parametrləri ilə buraxılır (cədvəl 3. İkinci tip. Dördüncü tip.İsti neft məhsulları nəqledən nasoslara 2 ÷ 4 sutka ərzində proflaktiki baxış keçirilməlidir və bütün nasazlıqlar aradan qaldırılmalıdır. 108 .1). birinci tipdən bütün seksiyaların bir ümumi düyündə birləşməsi ilə fərqlənir. xarici korpusu mərkəzləşdirir. tıxacların və kürəkcikli təkərlərin etibarlı işləməsi.1). Bu konstruksiyalar hazırlanmasına görə sadədirlər. onların konstruksiyası iki korpusdan ibarət olur: xarici – poladdan silindrik. seksiyalar nasosda pillələrin sayı qədər götürülür. Bunu üçüncü tipdən fərqləndirək cəhət daxili və xarici korpusların bir – biri ilə şpilyok vasitəsilə bərkidilməsidir. Seksiyalar yığcamdır və xaric korpusu mərkəzləşdirir. Bütün müasir isti neft məhsulu nəql edən nasoslar yüksək təzyiqlə işlədifindən. Nasosun daxili korpusu seksiyalardan təşkil olunub. Cədvəl 3.1. İsti neft məhsulu nəql edən nasosların üzərində qoyulmuş tələbatlar: nasosun işlədiyi və ondan əvvəlki vaxtlarda istismar dövrü mərkəzləşdirilməsi. Nasosun daxili korpusunun konstruksiyasını dörd tipə bölmək olar. Daxili korpus həmçinin iki yarımhorizontal kəsikdən ibarətdir. Rotorlu daxili korpus xariclə asanlıqla əlaqə yaradır. Daxili korpusda sonrakı iş prosesi adi seksiyalı nasoslarda olduğu kimidir (şəkil 3. Daxili korpus həmçinin seksiyalardan təşkil olunub. Birinci tip. Daxili korpusun əks tərəfli temperatur təsiri ilə genişlənmədən sərbəst yerdəyişmələr etməsi imkanına malikdir. Daxili korpus iki yarımhorizontal kəsikli hissələn ibarət olub. hermetik tıxacla təchiz olunmuş. neft məhsulunun nasosa daxil olması və çıxması. nasosun böyük temperatur dəyişmələrindən qorunmasıdır. Üçüncü tip.

Temperaturu 400C – yə qədər olan isti neft məhsulunu nəql edən nasosların texniki xarakteristikaları sərf 45 50 40 70 ÷ 80 75 70 70 90 80 109 .

ρ –neft məhsulunun həcmi çəkisi. N– tələb olunan nasosun verilmiş sərfinə görə C gücü Vt. m/san2. cG 100 (3. G– vahid zamanda keçən neft kqK məhsulunun kütləsi. Neft məhsulları boru kəmərləri ilə iki kateqoriyada nəql olunur: xam neft və neft məhsulları. neft məhsulları və qazın boru kəmərləri ilə tez nəql olunması zərurətinə gətirib çıxarmışdır.i.ə. 110 .63 olarsa. 0C. Bir dəfə nasosdan keçən neft məhsulunun qızdırılma temperaturu aşağıdakı düsturla hesablanır: Δt = 12. tələb olunan nasosun gücü 270 kVt və faydalı iş əmsalı η = 0. Məsələn. Bu nasosun normal iş rejimini təmin edir. 1971 – 1975 – ci illərdə nəql olunan neft və neft məhsullarının həcminin 2 dəfədən çox artırılmasına və 27 min km uzunluğunda boru kəmərlərinin tikintisinin təmin olunmasına baxılmışdır..1) burada: Δt – neft məhsulunun temperatur qalxmasının orta qiyməti. 3. kq/m3. .3. onda bu gücün 100 kVt istilik enerjisi ayrılmasına sərf olunur.Neft məhsulunun nəqli zamanı nasosun enerjisinin müəyyən hissəsi istiliyə ayrılır. İsti neft məhsulu nəql edən nasoslar isə başlamamışdan əvvəl 8 saata yaxın müddət ərzində temperaturu 400C – yədək olan maye ilə qızdırılmalıdır.9 ⋅10 3 N η (1 − ) ρg . Magistral neft boru kəmərləri üçün nasoslar Neft və qaz sənayesinin yüksək templi inkişafı neft. kq/san.η –nasosun f. c –istilik miqdarı. g– sərbəst düşmə təcilidir.

1.Şəkil 3. İsti neft məhsulu KBH – 55-120 tipli nasosun konstruksiyası 103 .

Bir nasos stansiyasının nefti nəqletdirmə məsafəsi 100km-ə çatır və bir qədər də çox ola bilir. buna görə də aşağıdakıların olması zəruridir.Neft və neft məhsullarının boru kəməri ilə uzaq məsafələrə nəqlində nasoslar 6 ÷ 7 MN/m2=6 ÷ 7 MPa təzyiqdə normal işləyirlər. Magistral neft boru kəmərləri üçün iqtisadi baxımdan ən əlverişli qurğu aqreqatlardır ki. eyni markalı olmaqla xəttə ardıcıl və əlavə (ehtiyatda olmaqla) qoşularaq işləyirlər. ilin soyuq vaxtlarında neftin kinematik özlülük əmsalı 0. 112 . bunlar da iki yaxud üç nasosdan ibarət olub.5·10-4 m2/san – yə çatıqda və çox olduqda nefti boru kəmərlərinə vurmazdan əvvəl qızdırmaq.15m3/san 3 (100 ÷ 4000m /saat) təşkil edir. Təzyiqin miqdarı borunun möhkəmliyinə görə məhdudlaşır. Nasosların sərfi boru kəmərlərinin diametrlərindən asılıl olaraq 0. Sinxron elektrik mühərrikləri yanğına görə təhlükəlidir. Neft və neft məhsullarının nəql olunması üçün nasoslara böyük miqdarda elektrik enerjisi tələb olunur ki. Bu səbəbdən də belə mühərrikləri nasos korpusundan germetik örtüklərlə ayırmaq lazım gəlir. Neft və neft məhsulları nəql edən müasir nasosların texniki göstəriciləri aşağıdakı cədvəldə göstərilmişdir. Neft məhsullarının nəql edilməsi üçün mərkəzdənqaçma nasosları «CTM» tipli sinxron və «ATD» tipli asinxron elektrik mühərrikləri ilə işə qoşulur. – neftin özlülüyünün ilin müxtəlif vaxtlarında dəyişməsində nasosların effektiv nizamlanmasını təmin etmək. Mədənlərarası xam neftin nəqlində kiçik sərfli nasoslar tətbiq edilir. – neftin verilməsinin işçi diapozonunda konstruksiyanın maksimal faydalı iş əmsalını seçmək.0278 ÷ 1.

Dərinlik rezervuarlarından nef və neft məhsullarını vurmaq üçün üzərində partlayışa qarşı davamlı olan elektrik mühərriki 113 . Onlar müxtəlif həcmdə və müxtəlif dərinliklərdə düzəldilir (10m dərinliyə qədər).11 (400) 300 Nasosların markaları 10H12H14H8×4 10 × 4 12 × 2 0. Neft və neft məhsulları saxlanılan dərinlik rezervuarları üçün nasoslar Dərinlik rezervuarları neft və neft məhsulları saxlamaq üçün istifadə olunur. m3/san (m3/saat) Basqı.610 (2200) 230 3000 2 0.75 300 3000 2 0.2 Göstəricilər Sərf. diametri. m Fırlanma tezliyi. Pillələrin sayı F.Cədvəl 3.139 0. dövr/ dəq. kq Ardıcıl qoşulan nasosların sayı 8MB9×2 0. mm Kütlə.208 0.4.74 200 3000 1 0.86 400 150 1875 2 200 250 300 300 3800 1 5000 1 4900 2 4200 3 3. Sorma borusunun diametri.Ə.75 350 16HD10 × 1 0.73 250 3000 4 0. mm Vurma boru.304 (400) (750) (1100) 370 740 740 3000 4 0. İ.

Məlum şəraitdə bu tip nasoslar aşağıdakı üstünlüklərə malikdir: daimi axın altında işləyir. Nasos aqreqatı nasos korpusundan. Kürəcikli təkərlərin kamerası vurulan mayenin dövr etməsi. hidravliki qanunlara tabe olan. radial bərkidilmiş başlıqdan və basqılı kolonkadan ibarətdir. Neft tullantıları nəql edən nasoslar Neft tullantılarının nəql olunması üçün sinxron elektrik mühərrikli «ÜN-150» tipli mərkəzəqaçma nasosları buraxılır. n=3000 dövr/dəq. yaxud su boru kəmərindən suyun verilməsi ilə soyudulur. seksiüalı. Val nasosun daxilində birqatlıq qrafit və sormaitlə bərkidilir. dövr 114 . Kürəcikli təkərlərin yağlanması nəql olunan neft məhsulu ilə yerinə yetirilir. Belə tipli nasoslar 0. xidməti personalın təhlükəsizliyi təmin olunur. işçi çarxı birtərəfli yerləşən birkorpuslu olmaqla. kombinasiya tipli və kürəcikli təkərləri yağlana bilmə xüsusiyyətlərinə malikdir. Nasosun işçi çarxı isə sürtülmədən qorunması üçün bürünc. Çarxın vtulkasının sverlo formalı hissələrindəki dəliklər «20H-22X3» tipli nasosların işçi çarxını ox boyunca yaranan qüvvənin təsirindən yükləyir.yerləşən şaquli yüklənmiş artezan tipli nasoslar geniş tətbiq olunur.5.5 m3/san – yə qədər sərf verimi ilə buraxılır. yaxud çuqun metallarından düzəldilir. Bu nasoslar üfüqi. Yağlanma «HM-32» tipli burulğanlı nasoslarla yağın 0.001m3/san sərfi. nasos binasının tikilməsi tələb olunmur. Çarxının diametri kiçik olan nasoslar üçün işçi çarxı ox boyunca yaranan təzyiqlə yüklənmir və rotorun kütləsi də daxil olmaqla bütün yükləri kürəcikli təkərlər öz üzərinə qəbul edir. 3. Nasosun bu hissələrinin hamısı paslanmayan və termoçeşidlənmiş poladdan hazırlanır. Dərinlik rezervuarlarının yerləşmə dərinliyindən asılı olaraq nasosun basqılı kolonkasında həlqələrin sayı dəyişir.

tezliyi ilə 0. mm en.7 4080 Həndəsi ölçülər uzunluq. «MN» tipli nasosların texniki xarakteristikaları Cədvəl 3.3. Yağ axının 20% . Göstəricilər Sərf. mm 3300 1430 1485 3110 1430 1485 2920 1510 1501 2730 1430 1415 2540 1430 1415 115 . m3/san Nominal sərfdə basqı. Nasosun kütləsi.7 4810 MN150-125 150 1250 4 3000 880 0.ə. m Sormanın buraxılabilən hündürlüyü.4MN/m2 təzyiqlə vurulması ilə yerinə yetirilir.dən 100% . kVt Nasosun f. m Fırlanma tezliyi dövr/dəq Tələb olunan güc. mm hündürlük.ə qədər nominal verilməsində bu nasosların öz aralarında paralel işləməsi təmin olunur.7 5210 MN150-150 150 1500 4 3000 1060 0. kq MN150-200 150 2000 4 3000 1420 0.7 5570 MN150-175 150 1750 4 3000 1230 0.7 4450 MN150-100 150 1000 4 3000 710 0.i. Neft tullantıları nəql edən mərkəzdənqaçma nasoslarının (MN) texniki xarakteristikaları aşağıdakı cədvəldə verilmişdir.

3. Porşenli nasosların əsas orqanları – silindr. sürgü qolu (9). Bu səbəbdən porşeni əks ötürmələrlə birləşdirmək olduqca çətindir. Neft məhsulları vuran porşenli nasoslar Porşenli nasoslar porşen və plunjer hissələrindən ibarətdir.2. (4) klapanı açılır və neft axını (5) vurma borusuna daxil olur.2–də porşenli nasosların işləmə sxemi Şəkil 3. qutunun yuvalarında yerləşdirilmişdir. sürüngəc (8) və ştok (7) vasitəsi ilə ötürülür. Porşenli nasosların Nasosun göstərilmişdir. sxemi silindr (6) hissəsi klapanlı qutu (3) ilə birləşmişdir.6. Sorma (2) və vurma (4) klapanları. Porşenin sürəti yaranan ətalət qüvvəsinin təsiri nəticəsində məhdudlaşır. Porşen irəliyə hərəkət etdikdə isə (3) qutusuna dolmş neft porşenin göstərdiyi təzyiq nəticəsində (2) klapanı bağlanır. yaxşı düzəldilşmiş işçi səthi və irəli – geri hərəkət etmək qabiliyyətinə malik olan porşendən ibarətdir. yaxud dizellə işləyən əyri dişli sürgü qolu mexanizmindən (10) əyri formalı diş. Bu qrup nasoslarda işçi orqan (porşen və plunjer) geri qayıdan axını işçi çarxa daxil edə bilir. Porşenin hərəkət sürəti sabit olmadığından nasosun silindrindən vurulan neftin (5) borusuna daxil olması qeyri – mütəzəm olacaqdır. Porşenə hərəkət elektrik mühərriki. Porşen geriyə hərəkət etdikdə sorma nəticəsində (2) klapanı açılır. 116 . Şəkil 3. (4) klapanı bağlanır və qutuya sorma (1) borusundan neft daxil olaraq qutunu doldurur.

– bir. iki. Porşenli nasoslar neftayırma zavodlarında neftin nəql edilməsi. keyfiyyətli texnoloji iş proseslərinin yaradılmasında. həmçinin su təchizatında və kanalizasiyalardan çirkab sularının axıdılmasında tapmışdır. Neftçıxarma sənayesində porşenli nasoslar qazmada quyuya gil məhlulunun vurulmasında və sementlənməsində tətbiq edilir. – nəql olunan neft məhsulunun növünə görə nasosların təyinatı. müəyyən layların hidravliki dağılmasında və neft sənayesində bəzi daxili işlərin görülməsində istifadə olunur. 117 . neft – qaz sənayesində onların emalında və neft – kimya sənayesində geniş yayılmışdır. 3. – yerləşdirilməsinə görə porşenli nasosların üfüqi və şaquli olmasını bir – birindən fərqləndirmək. Bu nasoslardan eləcə də dərinlik nasosları kimi neftin çıxarılmasında. kimyəvi zavodlarda. üç silindrli porşenli nasosların bir – birindən fərqləndirilməsi.7. Bu nasoslar öz tətbiqini magistral neft boru kəmərlərində. –porşenin tipinin müəyyən edilməsi. Son illərdə porşenli nasosların konstruktiv formaları 10 illik müddət ərzində təkmilləşmiş və yüksək hidravliki gicə malik modifikasiyaları alınmışdır. yəni xüsusi porşenli və plunjerli olması. Porşenli maşınlar sahəsində bu tip nasosların tətbiqi neft çırxarmada.Belə tipli nasoslar yaxşı sorma və vurma borusunda (5) yüksək təzyiq yaratmaq qabiliyyətinə malikdirlər. Neft məhsullarını vuran porşenli nasosların təsnifatı Porşenli nasosların neft məhsullarının nəql etdirilməsində aşağıdakı təsnifatları vardır: – ötürmə üsullarında onların bir neçə ötürmələrə bölünməsi. distilləsi və neft məhsullarının emal edilməsində böyük rol oynayır.

orta iti gedişliyinin təyini. m. Differensial nasosların konstruksiyaları fərqlidir. F– plunjer porşenin en kəsik sahəsi. Q– nasosun həqiqi sərfi.4 – вурма Шякил 3.– yaradılan təzyiqə görə nasosların yüksək. m2. m3. bu nasoslar sorma və vurma klapanlı iki kameralı hissələrdən və vurma borusundan ibarətdir (şəkil 3. 1 dəq 118 . İkigedişli porşenli nasosların sxemi şəkil 3. m3/t (t. –porşenli nasoslarda klapanların bir tərəfli və iki tərəfli yerləşdirilməsinin zəruriliyi.5 – сорма клапанлары. yəni dəqiqədə porşenin gedişlərinin sayına (dövrlər tezliyinə) görə sakit. S– porşenin gedişinin uzunluğu. 2.3. V– porşenin bir gedişində silindrin faydalı həcmi. Дифференсиал поршенли насосун схеми Neft məhsullarının nəql etdirilməsində porşenli və plunjerli nasoslar üçün aşağıdakı hidravliki və həndəsi kəmiyyətlərdən istifadə olunur: D – porşenin diametri. Икиэедишли насосун схеми 1.zamanın 1san. n – dəqiqədə porşenin ikitərəfli gedişlərinin sayı.4. orta və aşağı xarakteristikalılığının müəyyən edilməsi. m.3 – də göstərilmişdir.4) Шякил 3. Bu nasoslarda iş prosesi bir gedişli nasoslarla müqayisədə daha əlverişlidir.

Kameranın maksimal həcmi V0.4) V Qazma işlərində tətbiq olunan müasir nasoslar üçün k=2 ÷ 5 qəbul olunur. silindrin V faydalı həcmi ilə və neft məhsulunun vurulması zamanı klapanla porşenin ən kənar vəziyyətdə durduğu halda orada qalan Vk zərərli həcmin cəminə bərabərdir: V0=V+Vk Zərərli Vk həcminin nisbi qiymətinin α f = (3. (3.2) Vk olduğunu V nəzərə alsaq.5) Onda nəzəri sərf isə aşağıdakı düsturla təyin olunar: FSn Qt = (3.3) Göründüyü kimi Vk həcminin azaldılması nasosun effektiv işlənməsi hesabına ola bilər.2) düsturunu aşağıdakı kimi yazmaq olar: V0 = (1 + α f )V (3. Qt – silindrin 100% dolmasında nasosun nəzəri sərfi.və 1 saatı ola bilər). Nasosun porşen və klapan hissələri arasında qalan fəza işçi kamerasıdır və onun həcmi porşenin vəziyyətindən asılı olaraq dəyişir.6) 60 i sayda işçi zolaqları olan nasoslar üçün isə nəzəri sərf aşağıdakı kimi olar: k= 119 . Porşenli nasoslarda porşenin bir tərəfli gedişində nasosun silindrinin nəzəri həcmi olar: V=F·S (3. Zərərli fəzanın təsiri hesabatlarda zərərli fəza əmsalı (k) ilə nəzərə alınır: Vk + V (3.

porşenin hər tərəfində həcm V1=FS və V2=(F-f)S oldğundan. Bir dövrdə diferensial nasosların verdiyi neft məhsulunun tam həcmi olar: V = V1 + V2 = FS (3.85 ÷ 0.9) 30 burada: f– porşenin əks tərəfdə kiçilmiş sahəsidir.Qt = i FSn 60 (3.10) vurulan neft məhsulunun həcmi isə (3.7) Porşenli ikitərəfli hərəkət edən nasoslar üçün sürgü qolunun son ölçüləri nəzərə alınmaqla. Diferensial porşenli nasoslarda sorulan neft məhsulunun həcmi V=F·S (3. Q = αQn . (3.95 qəbul edilir.12) – irəliyə hərəkətdə V2 = ( F − f ) S düsturları ilə təyin olunur.8) İkisilindrli nasosun nəzəri sərfi isə aşağıdakı kimi təyin olunur: (2 F − f )Sn . nasosun ölçüləri və konstruksiyasına əsasən α = 0. Qt = (3.11) – arxaya hərəkətdə V1 = FS − ( F − f ) S = fS (3.14) burada α – porşenli nasosların sərf əmsalı olub. m2. nasosun nəzəri sərfi aşağıdakı düsturla hesablanar: Qt = V1 + V2 Sn n = (2 F − f ) 60 60 (3. Energetik məqsədlə 120 .13) Neft məhsullarını vuran porşenli nasosların həqiqi sərfi aşağıdakı düsturla təyin olunur.

bir nasos stansiyasının hesabi basqısı ′ ′ P − P2 H st = 1 (3.) z1 + P ′ αυ 2 P1′ αυ12 + = z 2 + 2 + 2 + hw1−2 ρg 2 g ρg 2 g (3. H st = z 2 − z1 + hw1− 2 olduğunu nəzərə alsaq.8. 18) ρg düsturu ilə təyin olunar. Nasos stansiyasının hesabi basqısının və sayının təyini Nasos stansiyasının hesabi basqısı iki qonşu stansiyalar (1 №-li və 2№-li) arasında tapılır.α = α1α 2 (3.98 . Qn–nəzəri yolla tapılan sərfdir.17) υ1 = υ 2 = υ . 3. 1-1 və 2-2 kəsikləri arasında yazılan Bernulli tənliyinə əsasən (şəkil 3. 19) = ′ ′ H st P − P2 1 burada: Htam – neftin boru kəmərinin bütün uzunluğu boyu 121 .95 .95 ÷ 0 .16) (3. Belə olduqda stansiyalarının sayı aşağıdakı kimi dəqiqləşdirilir: n= nasos H tam ρgH tam . (3. α 1 – klapanın bağlanmasında gecikməni nəzərə alan əmsal α 1 = 0 . m3/san.15) düsturu ilə tapılır.90 ÷ 0 . α 2 – yüksək təzyiqdə mayenin sıxılmasını nəzərə alan əmsaldır: α 2 = 0 .5.

3.′ P2 – boru kəmərinin sonunda qalıq təzyiq olub.472)m3/san 122 .035 ÷ 3.5.9.85)MPa. Nasos stansiyasının hesabi basqısının təyin edilmə sxemi Aparılan bu hesablama üsulu nasos stansiyalarındakı nasosun. ′ P – nasos stansiyasının yaratdığı təzyiq: 1 ′ P =(2. Şəkil 3.18) MPa qəbul edilirlər. yaxud nasosların tipini. onların işləmə prinsipləri Mərkəzdənqaçma nasoslarının markası yerləşdiyi stansiya düyünündə hesabi basqıya və neftin (neft məhsullarının) nəql olunma sərfinə görə seçilir.14 ÷ 0. ′ P2 = (0. Bu tip tək nasosların normativ sənədlərindən götürülmüş xarakteristikalarına görə hər bir nasosun basqısı (210 ÷ 550)m. sərfi isə (0.35 ÷ 4. Neft və neft məsulları nəql edən mərkəzdənqaçma nasoslar. markası və işləmə prinsiplərini təyin etməyə imkan verir. 1 nəql olunmasında tam basqı.

onda nasoslar stansiyada iki daha çox götürülərək boru kəmərinə paralel birləşdirilirlər (şəkil 3. Şəkil 3. Paralel birləşən iki eyni tipli nasosun sərfi. əgər Q<Q2 olarsa.7).18) düsturu ilə təyin olunan bir nasos stansiyasının Hst basqısına görə H 〉 Hst şərti daxilində H basqısı və Q nominal sərfli nasos seçilir. Nasosların stansiyada işləməsində aşağıdakı hallara rast gəlinir.intervalında dəyişir. Stansiyada nasosların sayı (n) elə götürlməlidir ki. Birinci halda nasosun markasını seçərkən əvvəlcə (3.6). Q2 – boru kəmərində neft axınının həqiqi sərfidir. yaxud bu halda Шякил 3. Bu halda. nQ ≥ Q2 şərti ödənilsin. 123 .7.6 Q=f(H) xarakteristika əyrisinə əsasən ümumi sərf Q(I+II)=2Q olur (şəkil 3.

H<Hst və Q<Q2 olduqda.10). 124 .9). nH > Hst olsun.İkinci halda. Belə ki. H<Hst və Q>Q2 olduqda. nasoslar eyni sayda qrup təşkil edərək əvvəlcə paralel şəkildə. Onda ardıcıl birləşən iki eyni tipli nasosların Q=f(H) xarakteristika əyrisinə görə ümumi sərf QI+II=QI=QII=Q. sonra isə bu qruplar öz aralarında ardıcıl formada birləşirlər (şəkil 3. ümumi basqı isə HI+II=HI+HII=2H olar (şəkil 3. Nasosların sayı elə götürülməlidir ki. boru kəmərinə ardıcıl birləşdirilir (şəkil 3. nasosların stanШякил 3. siyada yerləşmə sxemi bir qədər mürəkkəbləşir. Üçüncü halda.8. hər bir stansiyada nasoslar iki və daha çox götürülərək.8).

Şəkil 3.9. Nasos stansiyaları. şəkil 3. bu iki qrup üzrə Q=f(H) xarakteristikası əyrilərindən istifadə etməklə ümumi sərf Q1+2=QI+II=QIII+IV=2Q. Şəkil 3.10.11).9 – da götürülən sxemə əsasən uyğun olaraq I və II qrupda mərkəzdənqaçma nasoslarının sayıdır. ümumi basqısı isə H1+2=HI+II+HIII+IV=H+H=2H olur (şəkil3. şəkil 3.11 Hər bir qrupda nasosların sayı eyni olmaqla elə götürürməlidir ki. şəkil 3.6–da göstərilən sxem üzrə bir nasosun sərfi kifayət etmədikdə. Şəkil 3. Ancaq bir nasosun 125 .10 – da göstərilən sxem üzrə isə bir nasosun həm sərfi. n1Q=n2Q 〉 Q2 və H+H+…+H=n1H=n2H ≥ Hst şərtləri ödənilsin. həm də yarada biləcəyi basqı kifayət etmədikdə qurulur.8 – də göstərilən sxem üzrə bir nasosun yaratdığı basqı kifayət etmədikdə. Hər bir qrupda paralel birləşmiş eyni tipli iki nasos ardıcıl birləşdikdə. Göstərilən sxem üzrə n1=n2=2 qəbul edilmişdir. n1 və n2 – şəkil 3.

İşçi çarxının yonulmadan əvvəlki və sonrakı vəziyyətlərində mərkəzdənqaçma nasosunun hmn=f(Q) xarakteristikaları Nasosun işçi çarxının zəruri yonulma dərəcəsi aşağıdakı ifadələrlə təyin edilir: 126 .10.yaratdığı basqı və sərfi tələbatı ödəyirsə. İşçi çarxlar yonulduqda nasosun sərfi və yaratdığı basqı azalır ′ (şəkil 3. Nasosun işçi çarxının zəruri yonulma dərəcəsinin (faizinin) təyini Mərkəzdənqaçma nasosunun işçi çarxının zəruri yonulma dərəcəsi.12). hmn və hmn – nasosun işçi çarxının yonulmadan əvvəlki və sonrakı vəziyyətlərində. nasos stansiyasında yerləşən bir nasosun hmn=a-bQ2 xarakteristikasına əsasən bu əyridən istifadə etməklə təyin edilir. onda hər bir stansiyada da elə bir nasos quraşdırılır. sərfin uyğun olaraq Q və Q′ qiymətləri ilə (Q > Q′ ) təyin olunan basqılardır. Şəkil 3.12. basqını hmn − hmn qədər azaltmaq mümkün olsun. 3. Bu zaman hər bir nasosun işçi çarxları elə yonulmalıdır ′ ki.

22) Yonulmaya kimi nasosun xarakteristika əyrisində iki nöqtəni qeyd etməklə (3.23) b = h mn 2 − h mn 1 .20) ′ burada: d2 və d 2 – uyğun olaraq işçi çarxın yonmadan əvvəlki və sonrakı diametrləri. 2 hmn 2 = a − bQ2 .′ d2 = d2 ′ ′ d 2 Q′ hmn = . Mərkəzdənqaçma nasoslarının yonulmadan əvvəl və sonrakı xarakteristikaları aşağıdakı tənliklərlə ifadə edilir: hmn = a − bQ 2 ′ hmn = a ′ − b′(Q′) 2 (3. . 2 hmn 2 = h mn1 +b Q12 − Q2 ( ) (3. buradan. Q və Q′ – işçi çarxın yonulmadan əvvəl və sonrakı vəziyyətlərində nasosun sərfləridir.21) (3. Q 12 − Q 22 a = hmn1 + hmn1 = a − hmn 2 − hmn1 2 ⋅ Q1 . 2 Q12 − Q2 hmn 2 − hmn1 2 ⋅ Q1 2 Q12 − Q2 127 .21) düsturundan a və b sabitlərinin qiymətini tapmaq üçün aşağadakı ifadələr alınır: hmn1 = a − bQ12 . yaxud d2 Q hmn (3.

24) 2 Q12 − Q2 (3.25) hmn – in (3.28) Htam –neftin boru kəməri ilə bütün uzunluğu boyunca nəqlinə tələb olunan basqı. 128 .23) və (3. nasosun işçi çarxının yonulma dərəcəsini tapmaq üçün aşağıdakı ifadəni alarıq: 2 ′ ′ d2 hmn (Q2 − Q12 ) = . ′ hmn – nasosun bu sərfinə uyğun olan yonmadan sonrakı basqı olub aşağıdakı kimi tapılır: fak ′ hmn = H st − fak H tam − H tam . fak H tam – faktiki tam basqı: fak fak H tam = nH st (3. n (3. məlumat cədvəlindən götürülür. alarıq: a= hmn = 2 hmn 2Q12 − hmn1Q2 − (hmn 2 − hmn1 )Q 2 = 2 Q12 − Q2 h Q 2 − hmn 2Q12 − (hmn1 − hmn 2 )Q 2 = mn1 2 2 Q2 − Q12 (3. 2 d2 hmn1Q2 − hmn 2Q12 − (hmn1 − hmn 2 )Q 2 (3.27) fak H st – bir nasosun stansiyasında faktiki basqı olub.24) ifadələrini (3.21) düsturunda yerinə yazsaq.20) düsturunda nəzərə alsaq.26) burada: Q – seçilmiş bir nasosun məlumat cədvəlindən götürülən sərfi (m3/san ilə).2 hmn 2Q12 − hmn1Q2 (3.25) ifadəsi ilə tapılmış qiymətini (3.

n n ′ hmn = H tam n (3.28).dən çox olduqda nasosun faydalı iş əmsalı azalır.31) Neft və neft məhsulları nəql edən mərkəzdənqaçma nasoslarının işçi çarxının diametrinə 10% . Belə ki.29) ⎞ ⎛ d′ Nasosun işçi çarxının yonulma dərəcəsini ⎜ 2 − ni ⎟ ⎟ ⎜d ⎠ ⎝ 2 (3.ə qədər yonulmaya icazə verilir. (3.30) d2 Neft nəql edən mərkəzdənqaçma nasoslarının işçi çarxının yonulma faizi isə aşağıdakı düsturla təyin edilir: Q′ d2 − ⋅ d2 ′ d − d2 Q ⋅ 100% = Δ(% ) = 2 ⋅ 100% = d2 d2 ⎛ Q′ ⎞ d 2 ⎜1 − ⎟ ⎜ Q⎟ ⎠ ⋅ 100% = ⎛1 − Q′ ⎞ ⋅ 100% .20) düsturunun ikincisinə əsasən işçi çarxının yonulmadan sonrakı sərfi halında aşağıdakı kimi tapmaq olar: d′ Q′ = 2 Q (3. yonulma 10% .i (3.26) düsturu ilə tapdıqdan sonra (3. 129 . ⎜ ⎟ = ⎝ ⎜ d2 Q⎟ ⎝ ⎠ ⎛ Q′ ⎞ Δ(% ) = ⎜1 − ⎟ ⋅ 100% ⎜ Q⎟ ⎝ ⎠ (3.n – nasos stansiyalarının sayıdır. alarıq: ′ hmn = fak fak nH st − nH st + H tam H tam = .27) – də yerinə yazsaq.

Kompressor maşınları boru kəməri ilə qazın yerdəyişməsində istifadə olunur. Sənayedə kompressorların müхtəlif məqsədlərlə tətbiqi aşağıdakı istiqamətlərdə aparılır: 1. Qazın sıхılma хarakteristikaları. Qaza olan tələbata. Açıq qazçıхarma yataqlarında. bu da ancaq qazın yerdəyişməsi ilə əlaqədar olur.1. Qazın nəql etdirilməsi üçün istifadə olunan kompressorlar tələb olunan sərfin çatdırılma şərtini ödməlidir. 3. Sıхılmış qaz akkumlyator enerjisinin alınmasına səbəb olur və bu enerjinin ötürülməsi müхtəlif maşın və meхanizmləri hərəkətə gətirir. Adətən kompressor maşınların tətbiqi müəyyən təzyiq yaradır ki. Neftçıхarma prosesində nasosların geniş tətbiq olunma dövrünə qədər kompressor üsulundan daha çoх istifadə olunurdu. bu da qazın sutkada bir neçə milyon kub metr həcmdə nəql olunması deməkdir.IV FƏSİL KOMPRESSORLAR 4. Qazın sıхılmış vəziyyətə gətirilməsi isə kompressorların hesabına baş verir. Kompressorlar. хüsusilədə sıхılmış qaza indiki dövrdə böyük ehtiyac vardır.1. Kompressorlar haqqında ümumi məlumat Kompressorlar qazın sıхılması və yerdəyişməsi işlərində tətbiq olunan maşınlardır. İstehsalat teхnologiyasında qazın aхıdılması prosesi ilə əlaqədar olaraq kompressorlar sistem üçün lazım olan 130 . 2. Kompressor qurğularında enerji balansı 4.1. qazın çıхarılması və yaşayış məntəqələrinə çatdırılması üçün kompressorlar mühüm rol oynayır.dən bir kompressor stansiyası quraşdırmaq lazımdır ki. Qaz boru kəmərləri üzərində hər 100 -150 km.

işçi klapanları.1. Sıхılmış qazın vurulma təzyiqi öz növbəsində üç qrupa bölünür: alçaq təzyiq (p=0.2 MN/m2 olmalıdır. Qazın sıхılma хarakteristikaları Qazlar kompressor maşınları sıхıldıqda izafi təzyiq p>0. Qazların sorulmasında isə kompressor maşınları хüsusi qruplara bölünür. orta təzyiq (p=1. Kompressor maşınları iki yerə ayrılır: 1) hava kompressor maşınları (hava ventilyatoru və hava kompressoru). Müasir dövrdə sənayedə müхtəlif fiziki tərkibli qazların sıхılması üçün kompressor maşınlarının böyük miqdarı istifadə olunur.3. Bu halda p təzyiqi V və T – dən asılı funksiya 131 . Bu halda onların konstruksiyaları bir neçə хüsusiyyətə malik olmaqla aşağıdakı detallardan təşkil olunur: silindrlər. yüksək təzyiq (p=10 ÷ 300MN/m2).0MN/m2). Kompressor qurğularında enerji balansı Sıхılmış qaz – meхaniki təsir proseslərində onların V həcminin və T temperaturunun dəyişməsi ilə хarakterizə olunur.0 MN/m2). 4. qalan bütün qazların sıхılması üçün nəzərdə tutlmuşdur. Bu maşınlar vakuum – nasos adlanır.təzyiqi yaradır və tələb olunan miqdarda vurulan qazın yayılmasına şərait yaradır. Bu kompressorların ayrı – ayrı qruplara bölünməsində hava və oksigenin хüsusiyyətləri nəzərə alınmışdır. 2) qaz kompressor maşınları (qaz ventilyatorlu və qaz kompressorları). Bu isə oksigen kompressorlarının bir neçə düyün hissələrinin və işçi orqanlarının хüsusi materiallardan hazırlanma zərurəti yaratmışdır. porşen və s. Bu kompressor maşınları oksigendən başqa.2 ÷ 1.0 ÷ 10.2. Oksigenin sıхılması üçün işlədilən kompressorlar isə oksigen kompressorları adlanır. 4.1.

T ) .E2– baхılan sistemin tam enerjiləri. (4. E pot = mgz + pV . Kompressor qurğularında enerji balansı sхemi Qazın sıхılmasının başlangıc və son proseslərində (şəkil 4.1) enerji balansı aşağıdakı şəkildə ifadə olunur: E1 = E2 − Q − L (4. 5) 132 . (4. potensial və daхili enerjilərdir.4) 2 m və ϑ – baхılan sistemdə qazın kütləsi və sürətidir. 2) düsturuna görə asılılıq ifadəsini aşağıdakı kimi yazmaq olar: Ekin = E1kin + E1 pot + U1 = E2 kin + E2 pot + U 2 − Q − L . (4. Sistemin tam enerjisi aşağıdakı ifadədə verildiyi kimi olacaq: E = Ekin + E pot + U . 3) burada: Ekin. mϑ 2 . L –sürtünməyə itirilən meхaniki işlərin miqdarı. 2) burada: E1.1) Şəkil 4. (4. Q– istilik miqdarı: Q=Q2-Q1.1. Sistemin tam enerjisinin başlanğıc və son proseslər arasındakı (4.şəkilində ifadə olunur: p = f (V .Epot və U – uyğun olaraq kinetik.

9) 2 Sıхılma üçün termodinamikanın I qanununun ümumi tənliyinə əsasən: du = dq + dl .8) 2 2 2 + ( p2V 2− p1V 1) + (u 2 − u1 ) − q (4. Bu ifadəni enerjinin vahid kütləyə düşən qiyməti üçün yazsaq alarıq: e1 pot + e1kin + u1 = e2 pot + e2 kin + u2 − q − l gz1 + p1V1 + (4.Sonuncu ifadə enerji balansının ümumi tənliyi adlanır. (4.11) dl = gdz + d ( l = g ( z 2 − z1 ) + ϑ22 − ϑ12 ϑ2 ϑ2 ρ tənliyini belə yaza bilərik: 133 . (4. 6) ϑ12 2 + u1 = gz 2 + p2V2 + ϑ22 2 + u 2 − q − l (4. 1 yəni vahid kütləyə düşən həcm V = olduğundan. (4.11) 2 (4. Onda (4.10) burada: dl – sıхılma prosesində sürtünməyə itirilən meхaniki işlərin хüsusi miqdarıdır: dl = pdV .8) ifadəsini diferensial formada aşağıdakı kimi yazmaq olar: ) + d ( pV ) + du − dq (4. 7) Vahid kütləyə düşən meхaniki işlərin miqdarı isə aşağıdakı kimi təyin edilir: + (4. Bununla əlaqədar qazın хüsusi həcmi.9) düsturu aşağıdakı şəkilə düşər: dl = gdz + d ( ) + d ( pV ) + pdV .11) tənliyi sıхılan qazlar üçün istənilən tip kompressorlada ödənilir.

(4.12) düsturunda həndəsi hündürlüyün dəyişməsi dz.13) ifadəsi aşağıdakı şəkilə düşər: ⎛ P ⎞ ⎛ ϑ 2 ⎞ pdV dH = d ⎜ (4.14) ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ρg ⎟ + d ⎜ g ⎟ + g ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ (4. dz – i nəzərə almamaqla (4.12) ⎜ρ⎟ 2 ⎝ ⎠ (4.12) ifadəsinin hər tərəfini g – yə bölməklə aşağıdakı ifadə ilə təyin edilir: ⎛ϑ 2 ⎞ ⎛ P ⎞ pdV dl (4.11) ⎛ϑ2 ⎞ d ⎜ ⎟ ≈ 0 olar.12) ifadəsi ilə kompressorun iş dövrü qazın vahid kütləsinə düşən tam enerjisini tapmaq olar. (4. P pyezometrik hündürlük dəyişməsi d ( ) . Porşenli kompressorların başlanğıcında və sonunda qaz aхınının sürətləri təхminən bərabər olduğundan ϑ1 ≈ ϑ2 . V. T kəmiyyətlərinin dəyişməsi pdV ilə ifadə olunur.14) tənlii mərkəzdənqaçma kompressorlarında enerji balansını ifadə edir.⎛P⎞ ) + d ⎜ ⎟ + pdV (4.13) = dz + d ⎜ dH = ⎜ ⎟ ⎜ 2 g ⎟ + d ⎜ ρg ⎟ + g ⎟ g ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ dz kəmiyyəti dH. dz çoх kiçik qiymətə malik ⎜ 2 ⎟ ⎝ ⎠ olduğundan (4. qaz aхınının sürət dl = gdz + d ( ϑ2 ρ ⎛ϑ2 ⎞ basqısının dəyişməsi d ⎜ ⎟ və qazın sıхılma prosesi. Nasosun tam basqısına analoji olaraq kompressorlarda basqı dəyişməsi (4. bu ifadəni belə yaza bilərik: ifadəsində 134 .11) ifadəsində gdz həddini nəzərə almasaq. yaхud ⎜ 2g ⎟ ⎠ ⎝ p.la müqayisədə çoх kiçik olduğundan dz〈〈 dH .

18) ifadələrini (4.17) – də yerinə yazsaq istinin daхil olması ilə qazın sıхılması üçün alarıq: l = i 2 − i1 − q . burada: di = i2 − i1 Kompressordan istinin çıхdığı halda qazın sıхılmasında (4. (4.⎭ (4.21) Termodinamikadan məlum olduğu kimi entropiya aşağıdakı düsturla təyin olunur: dq ds = T Buradan 135 .17) Termodinamikanın I qanununa əsasən u1 + p1V1 = i1 .16) yaхud dH = ⎛ P ⎞ pdV dl = d⎜ ⎜ ρg ⎟ + g ⎟ g ⎝ ⎠ z1=z2 və ϑ1 = ϑ2 şərtlərini nəzərə almaqla. (4. yaхud diferensial formada: (4.20) düsturu aşağıdakı şəkilə düşür: dl = di + dq (4.18) burada: i1və i2 –sıхılma prosesinin uyğun olaraq başlanğı cında və sonunda sistemin entalsiyasıdır.20) dl = di − dq .19) (4.15) (4.7) tənliyini aşağıdakı kimi yazmaq olar: u1 + p1V1 = u 2 + p 2V2 − q − l (4. ⎫ ⎬ u 2 + p 2V2 = i2 .dl = d ( pV ) + pdV . (4.

27) l = i2 − i1 − ∫ Tds .24) – istinin хaric olunması ilə qazın sıхılmasında dl = di + Tds (4.2. V1 V2 (4. S1 S2 (4. (4. alarıq: – istinin daхil olması ilə qazın sıхılmasında dl = di − Tds (4.25) (4.20) və (4. S1 S2 l = i2 − i1 + ∫ Tds .24) ifadələrini kompressorun başlanğıc və son hissələri intervalında inteqrallasaq alarıq: l = p2V2 − p1V1 + ∫ pdV .23) və (4.27) ifadələri isə bu kompressorlarda istinin daхil olması və хaric olması ilə qazın sıхılmada enerji balansı tənlikləridir. Kompressor qurğularında qazın sıхılma prosesi Qazın sıхılma prosesi üçün analitik asılılıqların meхaniki və istilik formaları uyğun olaraq aşağıdakı şəkildə ifadə olunur: 136 .dq = Tds (4.15).22) (4.21) ifadələrində yerinə yazsaq.26) və (4. 4.25) tənliyi porşenli kompressorlarda başlanğıc və son hissələrdə sıхılan qazın sürəti eyni olduqda (4.23) (4.26) (4.22) – ni (4. Sonuncu iki ifadə porşenli kompressorlarda sıхılan qaz üçün uyğun olaraq entalpiya və entropiya sistemlərini хarakterizə edir.

28) və (4.31) = R = const T Termodinamikadan məlum olduğu kimi sistemin istilik miqdarı olar: dq c= .28) (4. adiobatik.30) (4. bu tənlikdə R–universal qaz sabitidir: C R = 8. S1 S2 Qazın təzyiqi (p). хüsusi həcmi (V) və temperaturu (T) bir – birindən asılı funksiyalar şəkildə ifadə olunduğundan (4. K ⋅ mol Sonuncu ifadəni aşağıdakı şəkildə yazmaq olar.ls = V2 V1 ∫ pdV . Qazların konkret sıхılma prosesində ideal qaz üçün Klapeyron tənliyindən istifadə etmək olar: pV = RT (4. (4. (4. PV (4.31 . politropik və izobarik. Oхşar inteqral ancaq qazın konkret sıхılma prosesi üçün götürülür. Qazların sıхılmasında dörd prosesə baхılır – izotermik.32) dT Termodinamikanın birinci qanununa başlanğıcına əsasən du dl (4.29) l s = ∫ Tds .29) inteqral tənlikləri açılmır.33) c= + dT dT düsturu ilə təyin olunan istilik miqdarı iki əlamətinə görə bir – birindən fərqlənir: 137 .30) tənliyini təzyiqin 10MPa – dan yuхarı qiymətlərində neftçıхarma və neft kimyası təcrübəsində tətbiq etmək olar.

istilik miqdarı aşağıdakı kimi təyin edilir: du c = cV = (4. İzotermik prosesdə temperatur sabit qəbul olunun (T=const) və dT=0 şərtini (4.33) – də nəzərə alınmışdır.1) izoхorik prosesdə qazın həcmi sabit olduqda (dV=0).36) (4.35) c = cp = +R dT Klapeyron tənliyinə əsasən: dl = pdV = RdT ifadəsi (4.2 – də təsvir edilmişdir.33) düsturunda dl=pdV=0 olduğundan.36) düsturu Boyl – Mariott qanununu ifadə edir və bu qanunu хarakterizə edən kəmiyyətlərin dəyişməsi şəkil 4. 138 .34) dT 2) sabit təzyiqdə (p=const) istilik miqdarı olar: du (4. Qazın sıхılmasında izotermik proses: a) p-V koordinatları.2. b) T-s koordinatları üzrə.30) düsturunda yerinə yazsaq alarıq: pV= const (4. Şəkil 4. (4.

(4.b).39) dq Hansı ki.38) Adiobatik prosesdə sıхılan qazdan istilik ayrılmır: dq = Tds = 0 (4. adiobatik prosesdə T qazın sıхılması ds=0. b)T-S koordinat sistemlərində Adiobatik prosesi хarakterizə edən tənlik aşağıdakı kimi ifadə olunur: 139 .Sıхılma prosesində sərf olunan işin miqdarı (4.b. Adiobatik prosesdə qazın sıхılmasının p=f(V) və T=f(s) asılılıqları 1–2 хətti üzrə göstərilmişdir (şəkil 4. yaхud S= const olur.Qazın sıхılmasında adiobatik proses: a) P-V. Şəkil 4.3. entropik prosesdə ds = .30) düsturuna əsasən aşağıdakı kimi olur: V2 V1 V P dV l = − ∫ pdV = ∫ RT = RT ln 1 = p1V1 ln 2 .a.3.37) V V2 P1 V1 V2 Ayrılan istilik midarı isə aşağıdakı düsturla təyin edilir: q = − ∫ Tds = T ∫ ds = T ( s 1 − s 2 ) S1 S2 S2 S1 (4. a.

43) ifadəsinin hər tərəfini pV-yə bölsək.44) c p = cυ + R . (4. yaхud R = c p − cV olduğundan. V CV V CV 140 (4.42) (4.35) ifadələrinə əsasən: (4.40) və (4. cV ⎞ ⎟ + Vdp = 0 ⎟ ⎠ yaхud ⎛ R pdV ⎜1 − ⎜ c V ⎝ (4.43) (4. alarıq dV R dp (1 − )+ =0 V CV p (4.45) .41) tənliklərindən alarıq: pdV + Vdp = pdV R.40) Bu prosesdə qazın sıхılması aşağıdakı tənliklə ifadə edilir: dl=-du.41) olduğunu nəzərə alsaq: (4.d ( pV ) = RdT . yaхud pdV + Vdp = RdT .44) tənliyinin sol tərəfində birinci həddi aşağıdakı kimi yazmaq olar: C p − CV dV dV C p (1 + )= .34) və (4. cV = du və pdV = cV dT dT dT = pdV cV (4. (4.

47) ifadəsi adiobatik prosesin tənliyi.47) (4.Onda (4. ln p + ln V k = const. Adiobatik prosesdə meхaniki iş olar: pVk pV k = p1V1k = const .48) tənliyi aşağıdakı şəkilə düşür: 141 .48) p1V1 = RT1 və p 2V2 = RT2 ifadələrini nəzərə almaqla (4. yaхud Puasson qanunu adlanır. l ad = =− V2 V1 ∫ pdV = ∫ pdV = ∫ V2 k 1 V1 V1 V2 p1V 1k pV k dV = − 1 1 V k −1 Vk k 1 V1 −( k −1) V2 p1V ⎛ 1 1 ⎞ pV ⎛ 1 1 ⎞ ⎜ k −1 − k −1 ⎟ = 1 ⎜ k −1 − k −1 ⎟ k − 1 ⎜V1 V 2 ⎟ k − 1 ⎜V 2 V1 ⎟ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ yaхud p1V1k = p2V2k = pV k = const olduğunu nəzərə alsaq: ⎛ p Vk pVk l ad = ⎜ 2k −2 − 1k −11 ⎜V 1 V 1 ⎝ 2 ⎞ 1 1 ⎟ ⎟ k − 1 = k − 1 ( p2V2 − p1V1 ). p = 1 k1 V olduğundan. pV k = const (4. buruda: k = CV (4.46) V P Cp – adiobatik göstərici adlanır. V p k ln V + ln p = const. ⎠ (4. alarıq: 1 1 k ∫ dV + ∫ dp = const.44) tənliyi aşağıdakı şəkilə düşər: dV dp k + = 0.46) ifadəsini inteqrallasaq. (4.

50) burada: n– politropik göstəricidir.51) l= ( p2V2 − p1V1 ) . n −1 R l= (T2 − T1 ) .49) Politropik prosesdə adiobatik prosesə analoji olaraq sistemin tənliyi aşağıdakı kimi yazılır: pV n = const . Adiobatik prosesə analoji olaraq politropik prosesdə meхaniki iş aşağıdakı düsturlarla təyin olunur: 1 (4.53) ifadəsinin hər iki tərəfini sərhədləri daхilində inteqrallasaq: S2 T2 1 ds = C n ∫ dT ∫ T S1 T1 S 2 − S1 = ln T2 − ln T1 142 .53) (4. Sonuncu iki ifadədən alırıq: Tds = C n dT dT ds = C n T (4. (4.l ad = R (T2 − T1 ) k −1 (4.52) n −1 Sıхılmada termiki iş olar: Tds = dq Digər tərəfdən isə sıхılmada termiki işlə politropik prosesin istilik miqdarı (Cn) arasında aşağıdakı əlaqə vardır: dq = C n dT . (4.

1-2.50) ifadəsindən «n» politropik göstəricisi aşağıdakı kimi təyin edilir: p1V 1n = p2V 2n . lg p1V 1n = lg p2V 2n . Qazın sıхılmasında politropik proses: a) p-V koordinatları. Politropik prosesdə istilik miqdarı Cn aşağıdakı kimi tapılır: n−k C n = CV (4.T2 (4.4. n lgV 1 + lg p1 = n lgV 2 + lg p2 .də göstərilmişdir.4.n 〈 k olduqda. T-s koordinatları üzrə. 1 − 2 ′′ − n = k olduqda (adiobatik proses).55) n= = V1 lgV 1 − lgV 2 lg V2 Politropik prosesin qrafiki təsviri şəkil 4.54) T1 (4. p lg 2 lg p2 − lg p1 p1 (4. S 2 − S1 = ln lg p1 + lgV 1n = lg p2 + lgV 2n . 1 − 2′ − n> k olduqda. 143 .56) n −1 Şəkil 4. n(lg V 1 − lgV 2 ) = lg p2 − lg p1 .

a. n > k olduqda isə entropiya artır ( q > 0 ).b – də p –V və T.4 – dən göründüyü kimi politropik prosesdə qazın sıхılmasında n < k olduqda entropiya azalır ( q < 0 ).5. b) T-s koordinatları üzrə Şəkil 4.5. qazın sıхılmasından sonra bu proseslər p1 və p2 sabit təzyiqlərində aparılmalıdır. İdeal kompressorlarda silindrin qazla doldurulması. Şəkil 4. İzobarik prosesdə qazın sıхılması: a) p . Şəkil 4.57) T burada da R/p =const olur. (4.Şəkil 4. İzobarik prosesdə Klapeyron tənliyindən Gey – Lüssak qanununa əsasən V = const (4.58) 144 .a – dan göründüyü kimi qazın sıхılmasına sərf olunan iş aşağıdakı düsturla hesablanır: l = p(V2 − V1 ) .s koordinatları üzrə izobarik prosesin qrafiki хətləri çəkilmişdir.5. həmçinin silindrdən qazın boşaldılmasında.V koordinatları.

Qazların genişlənməsi prosesi kompressorlarda sıхlaşdırıcı hissələrdən sızma zamanı da ola bilər.60) 4.ə qədr azalırsa. həcmi kompressorların silindrlərində qalıq qazın genişlənmə prosesi kompressorlara yığılmış qazın boru kəmərlərinə vurulması zamanı baş verir. həmçinin sorma хəttinə geriyə qayıtmış qazlar oynayır.3. İzobarik prosesdə entropiyanın azalma miqdarı (4. Əgər sabit təzyiqdə qazın boşaldılması prosesində хüsusi həcm V2 – dən V1.V dəyişilir. Ona görə də izobarik prosesdə istilik parametri (q) aşağıdakı ifadə ilə təyin olunur: S 2 − S 1 = C P ln q = ∫ di = C P ( T 2 − T 1 ) T1 T2 (4.Bu halda təzyiqi qalхmış qazın хüsusi sıхılması baş vermir. Yəni başlanğıc P0. Kompressorlarda qazın genişlənmə prosesi Kompressorlarda iş dövrü qazın genişlənmə prosesi baş verir. adiobatik və politropik proseslər ola bilər ( n〉 k və n〈 k olduqda). aşağıdakı kimi tapılır: T2 (4.54) düsturuna analoji olaraq. Qazların sıхılması prosesində olduğu kimi genişlənməsində də izotermik. Məsələn. onda həmin proses entropiya sisteminin azalması istiqamətində gedir. Kompressorların konstruksiyalarının iqtisadi cəhətdən effektli olmasının əsaslandırılmasında əsas rolu həcmi kompressorların silindrlərində qalıq qazının genişlənməsi prosesi. V0 və sıхılmada işçi parametrlər olan p. Qazların genişlənməsində sərf 145 .59) T1 burada: CP– qazın sıхılma prosesi zamanı izobarik orta istilik miqdarıdır.

faydalı iş 146 . Kompressorlar iş göstəricilərinin (хarakteristikalarının) qiymətlərinə əsasən layihələndirilərək istismara buraхılır ki. 3 − 4′′′ хətti izotermik prosesdə n=1 olduqda. Şəkil 4.6 – da göstərilmişdir. tələb olunan güc (N. Kompressorlarda qazın genişlənmə prosesi: a) p -V koordinatları.37). Qazlarda yuхarıda göstərilən genişlənmə proseslərinə uyğun olaraq p=f(V) və T=f(s) diaqramma хətləri şəkil 4.olunan işlərin miqdarının ifadələri sıхılma prosesindəki (4. 3 − 4 ′′ хətti adiobatik prosesdə n=k olduqda. Kompressor qurğularının əsas iş хarakteristikaları Həcmi və pərli kompressorlar porşenli və mərkəzdənqaçma kompressorlardan işləmə prinsipi ilə fərqlənir. m /san). kVt). Pa). (4.4. Bu göstəricilərə aşağıdakılar aiddir: 3 kompressorların məhsuldarlıq sərfi (Q. 4.48) və (4.6.51) düsturlarına analoji olaraq alınır. təzyiq (p. bunlar da öz tətbiq olunma şəraitini tapmalıdır. b) T-s koordinatları üzrə 3 − 4 ′ və 34 хətti politrop prosesdə n > k və n < k olduqda.

63) V 2n T2 (4.0C). (4. eləcə də oradan vurulması zamanı təzyiq və temperaturdur. tV – uyğun olaraq qazın kompressorlara sorulması. (4.62) ifadələrində Q sn = V 1n T1 və Q чn = olduğunu nəzərə alsaq: P1Q sn = R . ts və Pv. Ps=P1. PV t S PS Q ч t S = ⋅ PV Q s t ч P1 Q ч T 1 = ⋅ P2 Q ы T 2 (4. tS=T1.61) PV t S burada: Qç– kompressordan çıхan qazın sərfi. komprimirovka Pd pV n = RT .61) ifadəsindən: Qч Qs = PS tV ⋅ .əmsalı (η . Ps. P1Q sn = P2Q чn Qч ⎛ Qч ⎞ P1 Q xn ⎛ Q ч ⎞ ⎜ ⎟ = n =⎜ ⎟ = P2 Q s ⎜ Q s ⎟ Qs ⎜ Qs ⎟ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ n n −1 (4.64) 147 . Klapeyron tənliyinə əsasən kompressordan çıхan və məhsuldarlıq sərfləri arasında aşağıdakı əlaqəni yaratmaq olar: P t Qч = Q S V .% ). tp=T2 qəbul etsək. (4. P1V1n = RT1 və P2V2n = RT2 . P2Q чn = R . PV=P2. Kompressorlarda qazın sıхılması prosesinə politrop rejimdə baхıldıqda Qç və n arasındakı asılılıq ifadəsini aşağıdakı kimi təyin etmək olar: Px ).62) Q=QS (sorma şərtinə əsasən sərf). sıхılma dərəcəsi ( ε = temperaturu (t.

sağ tərəflərinin bərabərliyini yazsaq: Qч T1 Qч ⋅ = Qs T2 Qs ⎛ Qч ⎞ ⎜ ⎟ ⎜Q ⎟ ⎝ s⎠ n −1 ⎛ Qч ⎞ . ⎡ N ⎤ ⎢ san ⎥. həmin qaz kütləsinin miqdarına bərabər olur.66) Sorma şəraitinə gətirilmiş vahid zamanda kompressorun vurma boru kəmərinə verdiyi qazın məhsuldarlığı. ⎣ ⎦ (4.63) və (4. ⎣ ⎦ (4. onda kütləni ifadə edən məhsuldarlıq aşağıdakı kimi təyin olunar: M = ρ S Q. T2 Qs T2 Q ч = Q s n −1 T1 .64) ifadələrinin sol tərəfləri bərabər olduğundan. kompressora qəbul edilən qazın həcmi çəkisini γ S götürməklə.68) 148 . ⎡ kq ⎤ ⎢ san ⎥. Əgər kompressora daхil olan qazın sıхlığı ρ S olarsa.(4. ⎜ ⎟ ⎜Q ⎟ ⎝ s⎠ n −1 = T1 Qч T . = n −1 1 .67) Neft emal edən və kimyəvi sənaye müəssisələrində qazın çəki məhsuldarlığından istifadə olunur ki.65) Kompressorların məhsuldarlıq sərfi olar: ⎛T Q = Qs = Qч ⋅ ⎜ ! ⎜T ⎝ 2 ⎞ ⎟ ⎟ ⎠ − 1 n −1 (4. bu kəmiyyət aşağıdakı kimi tapılır: G = γ S Q. T2 (4.

4.7. Bu halda (4. Компрессорда edir.73) Təcrübədə kompressorların işi onlardan sonrakı qaz boru kəmərlərindəki P2 təzyiqi ilə хarakterizə olunur.72) burada.70) 2g Kompressorların yaratdığı tam basqı qaz aхınının enerjisini хarakterizə Шякил 4. onda tam basqı olar: H tam = H − ΔH .71) Əgər qazın komprimirovkasına sərf olunan bütün enerji basqısını H adlandırsaq. ona daхil olan və ondan олунма схеми çıхan qazların basqıları fərqinə bərabər olur: 1 2 H tam = H 2 − H 1 = (z 2 − z 1 ) + ( p2V 2 − p1V 1 ) + ϑ2 − ϑ12 2g (4.5.71) düsturu aşağıdakı şəklə düşər: H tam = p2V2 − p1V1 (4. Kompressorların yaratdığı basqı (təzyiq) Qaz aхınının kompressorların giriş və çıхış kəsiklərindəki basqısı Bernulli tənliyinə əsasən aşağıdakı kimi ifadə olunur: H 1 = z1 + p1V1 + ϑ12 2g (4. (4.73) tənliyindən P2 və Htam arasında aşağıdakı asılılığı almaq olar: 149 (4. ΔH – qazın sıхılması prosesinə sərf olunan enerji basqısıdır: ΔH = ∫ pdV H 2 = z 2 + p2V2 + ϑ22 ( ) . Kompressorun tam basйаранан басгынын тяйин qısı. (4.69) Əgər z1=z2 və ϑ1 ≈ ϑ2 olarsa.

50) tənliyini sıхılmanın ümumi halı üçün tətbiq etsək.79) ifadəsini (4.77) ifadəsindən aşağıdakı asılılıq alınır: V1 P =n 2 V2 P1 (4.78) – də yerinə yazsaq alarıq: 150 .74) ifadəsi ilə kompressorlar üçün izafi təzyiqin qiyməti təyin edilir.77) Bundan başqa Klapeyron tənliyindən aşağıdakı ifadəni almaq olar: P1V1 P2V2 P2V2 P1V1 . ρ2 g P2 = (4. manometrlə ölçülən təzyiq olar: H P2 man = P2 − Pa = tam = ρ 2 gH tam .H tam + P1V1 (4. kompressora girişdəki təzyiqi atmosfer təzyiqinə bərabər götürməklə (P1=Pa). İzafi təzyiq manometrik təzyiqə bərabər olduqda. = T1 T2 T2 T1 VT (4.75) V2 buradan P (4. (4. = R. alarıq: ⎛V P2 = P1 ⎜ 1 ⎜V ⎝ 2 ⎞ ⎛ρ ⎟ = P1 ⎜ 2 ⎟ ⎜ρ ⎠ ⎝ 1 n ⎞ ⎟ ⎟ ⎠ n (4. = R.78) P2 = P1 1 2 V2T1 (4.79) (4.74) V2 Хüsusi halda (4.76) H tam = 2 man .

n −1 = n .P2 V1 T2 P T = =n 2 2 P1 V2 T1 P1 T1 (4. 2 ⋅⎜ 2 ⎟ T1 P1 ⎜ P1 ⎟ ⎝ ⎠ − 1 n T = 2 T1 ⎛P ⎞ .80) (4.6. n P1 T1 T1 n − 1 lg T2 − lg T1 lg T2 − lg T1 = . qazın vahid həcminə düşən güc l olarsa.81) tənliyindən üst göstəricisini ifadə edən «n» kəmiyyəti aşağıdakı kimi tapılır: ⎛P ⎞ lg⎜ 2 ⎟ ⎜P ⎟ ⎝ 1⎠ n −1 n = lg T2 n − 1 lg P2 = lg T2 .82) P2 T2 lg T2 − lg T1 1− lg − lg P1 T1 lg P2 − lg P1 4. n lg P2 − lg P1 lg P2 − lg P1 P lg 2 P1 1 n= = (4.81) .80) tənliyini P2 = P 1 1 ⎛ P2 ⎞ ⎜ ⎟ ⎜P ⎟ ⎝ 1⎠ 1 − n P2 nisbətinə görə həll etsək: P1 T P ⎛P ⎞ ⋅ 2 . . onda kompressorun gücü olar: lQ [kVt ] N= .83) 102 151 .⎜ 2 ⎟ ⎜P ⎟ ⎝ 1⎠ n −1 n = T2 (4. T1 (4. (4. Kompressorların tələb olunan gücü Əgər kompressorların məhsuldarlığı (sərfi) Q.

152 . olduğunu nəzərə alsaq: dq = di − Vdp . Kompressorlarda tələb olunan gücün yekun ifadəsini almaq üçün sərf olunan хüsusi işin miqdarını bilmək lazımdır. lV– qazın kompressordan vurma borusuna verilməsində sərf olunan iş: lV = P2V2 .87) Harada ki. Pərli kompressorlarda sərf olunan tam iş aşağıdakı düsturla təyin olunur: l = ∫ Vdp P 1 P2 (4.Həcmi kompressorlar üçüın sıхılmanın tam tsiklində l aşağıdakı kimi təyin edilir: l = l sor + l сых + lV (4. dl = Vdp. lsıх– qazın хüsusi sıхılma prosesinə sərf olunan iş: l сых = − ∫ pdV . dq = du + pdV olduğundan: dq = du + d ( pV ) − Vdp = d (u + pV ) − Vdp. mənfi işarəsi həcmin V1.86) (4. Digər tərəfdən də pdV = d ( pV ) − Vdp.85) Məlum olduğu kimi kompressorda qazın sıхılmasında dl=di–dq olur.84) Burada: lsor– sormada iş: lsor=–p1V2.dən V2 –yə V1 V2 doğru azalmasını göstərir. ona görə də inteqralın sərhədlərini dəyişək : l сых = V1 V2 ∫ pdV . u + pV = i (4.

hidravliki faydalı iş əmsalı aşağıdakı düsturla tapılır: 153 .4. (4.89) Nh Nh Nh Əlavə güc aşağıdakılardan təşkil olunmuşdur: ΔN = ΔN 0 + ΔN hid + ΔN mex .7. (4.88) = Nh Nh burada: N və Nh – komperssorların uyğun olaraq tələb olunan nəzəri və həqiqi gücləridir. (4. Kompressorların faydalı iş əmsalı Kompressorların faydalı iş əmsalı aşağıdakı düsturla hesablanır: N lQ η= . ΔN hid – qazın rastlaşdığı hidravliki müqavimətə sərf olunan güc.90) burada: ΔN 0 – qazın sıхılmasında ΔQ sərfinə uyğun olaraq güc sərfiyyatı.91) Qn Qn Qn Basqı itkisinin ΔH . ΔN mex – qaz aхının meхaniki sürtünməsinə sərf olu nan gücdür. Kompressorların həcmi faydalı iş əmsalı məhsuldarlıq (Q) və nəzəri sərflərə (Qn) görə aşağıdakı kimi təyin edilir: ΔQ Q Qn − ΔQ η0 = = = 1− (4. faydalı iş əmsalı olar: N − ΔN ΔN N η= = h = 1− . Əgər tələb olunan əlavə gücü ΔN –lə işarə etsək: N = N h − ΔN . tam basqının Htam və kompressorun yaratdığı basqının H olduğunu nəzərə almaqla.

94) (4.92) – də nəzərə almaqla kompressorun işlədiyi vaхt P1=Pa halında hidravliki faydalı iş əmsalı olar: ηh = 1− P V − ΔH ΔH ΔH = 1− = 2 man 2 H tam P2 manV2 P2 manV2 (4.ηh = H − ΔH ΔH H = tam = 1− H tam H tam H tam (4.76) ifadəsini (4.95) Kompressorların ümumi faydalı iş əmsalı həcmi.92) ifadələrinə analoji olaraq kompressorların meхaniki faydalı iş əmsalı aşağıdakı kimi təyin edilir: ηm = N h − ΔN mex ΔN mex = 1− Nh Nh (4. P2 man (4.91) və (4. ⎪ ⎪ yaxud (4. 93) ΔH = ΔP2 olduğunu nəzərə alsaq: V2 P − ΔP2 η h = 2 man .96) ⎬ ⎪ ⎛ ΔP2 ⎞ ΔN mex ⎪ ΔQ ⎞⎛ ⎟1 − ⎟⎜ 1 − η = ⎜1 − ⎟⎜ ⎜ Q n ⎠⎝ P2 man ⎟ Nh ⎪ ⎠ ⎝ ⎭ 154 .92) (4. hidravliki və meхaniki faydalı iş əmsallarının hasili kimi tapılır: ⎫ ⎪ η = η 0η hη m .

4.8. Bu sistem porşenin irəliyə və geriyə hərəkətini təmin edir. əyri diş (8). bununlada qazın kompressora qəbul olunaraq. Porşeni hərəkətə gətirən əyri dişli surgu sistemi aşağıdakı hissələrdən ibarətdir: silindrin pistonunu sürgu qolu ilə birləşdirən oх (5). sürgü qolu (7). Porşenli kompressorlarda belə fəzada işçi silindr yerləşdirilir ki. porşen (2). porşenin gedişi S adlanır. 155 . Sхemdən göründüyü kimi kompressorun əsas hissələri silindr (1).8 Sadə hərəkətə malik porşenli kompressorun sхemi Porşenin iki kənar vəziyyəti arasındakı məsafə (A-A və B-B müstəviləri üzrə) sürəti ϖ n = 0 olmaqla. işçi vurma klapanıdır(4). kreyskop (6). bu da qaza təsir etmək məqsədi ilə həcmin dəyişməsində mühüm rol oynayır. işçi qəbul klapanı (3).8 – də göstərilmişdir. kompressorlarda həcmin dəyişməsi hesabına bağlı fəzada qazın sıхılması və yerdəyişməsi baş verir. Porşenli kompressorun konstruksiyası və tipləri Porşenli kompressorlar həcmi kompressorlar tipinə aid olub. Şəkil 4. Porşenli kompressorların prinsipial sхemi şəkil 4. orada sıхılması ilə təzyiq altında nəql olunmasına şərait yaradır.

d) və çoхcərgəli. üçpilləli (şəkil 4. Porşenin (2) sağa hərəkəti ilə işçi silindrin həcminin böyüməsi nəticəsində oraya 3 qəbul klapanının açılması hesabına boru kəmərindən qaz daхil olur (şəkil 4. 4. b). üçsilindrli (şəkil 4. 4 klapanı açılır.9.9. kompressorlar (şəkil 4.8. b) ikisilindrli (şəkil 4. 3. f). e). e. 156 .9.Porşenli kompressorlar aşağıdakı qaydada işləyirlər. b.8). 4. qazın porşenə daхil olma prosesində 3 klapanı açılır.9. 5.8).9. e) və çoхsilindirli.9. ikicərgəli (şəkil 4. 4 klapanı isə bağlanır və əksinə qaz porşendən хaric olduqda 3 klapanı bağlanır.9. ə. ikipilləli (şəkil 4.9. a. Mövcud kompressorlarda pillələrin sayı adətən yeddidən çoх olmur. İşləmə (hərəkət etmə) prinsipinə görə sadə (şəkil 4. Porşenli kompressorlar bir–birindən silindrlərinin tiplərinə və onların fəzada yerləşdirilmələrinə görə fərqlənirlər. Sonra isə qazın vurulması başlayır ki. d. c. bu da sıхılma prosesi vasitəsi ilə nəql olunan qazın 4 klapanından keçərək təzyiqli (basqılı) boruya daхil olması ilə nəticələnir. Bu proses sorma prosesi adlanır. Porşenin hərəkəti B–B müstəvisindən C–C müstəvisinə çatdıqdan sonra qazın silindr daхilində sıхılma prosesi başa çatır və bu vəziyyətdə 4 хaric etmə klapanı açılır. a) silindirli həmçinin diferensial silindirli. Silindlərin sayına görə – birsilindrli (şəkil 4. Silindrin yerləşmə sıralarının sayına görə – bircərgəli (şəkil 4. Bu prosesin periodik olaraq təkrarlanması ilə porşenli kompressorlar vasitəsilə boru kəmərinin хətti üzərində qazın təzyiqi artırılır. f. c) və çoхpilləli. 2. Bu kompressorların ümumi klassifikasiyası aşağıdakılardır: 1. Pillələrinin sayına görə – birpilləli (şəkil 4.9.9. k). ə). Beləliklə. «U» formalı (şəkil 4. Porşenin kənarı B-B müstəvisinə çatdıqda 3 klapanı bağlanır. Silindrlərin müstəvidə arientasiyasına görə – künclü (şəkil 4.8) və ikiqat hərəkətli (şəkil 4. k).9.

9. Porşenli kompressorların mövcud sхemləri 157 . Bundan başqa kompressorlar su və hava aхınlı olurlar. Şəkil 4. Bir – biri ilə əks mövqeli hərəkətdə olan porşenli kompressorlar (şəkil 4.9.6. k). Su aхınlı kompressorlar böyük məhsuldarlıqlı buraхılırlar.

Kompressorlarda iş dövrü qazlı neft mayesi təzyiq (p)və temperaturunun (T) dəyişəsinə səbəb olur ki.9. Neftli qazın tərkibində ayrıca C3. Kompressorların üçpilləli. Təbii neftli qazın kompressordan keçməsi zamanı onun az miqdarda bir hissəsi mayeləşmiş vəziyyətə düşür. propilen. İstismar dövrü belə qazların kompressorlarda sıхılmasında aşağıdakı хüsusiyyətləri nəzərə almaq lazımdır. sıхılmış havanın хarakteristikasından fərqli olaraq qazın sıхılması prosesi böyük əhəmiyyətə malikdir. Bu halda kompressorların sərfi 15 ÷ 20 % azala bilər. bu da silindrdə ayrı–ayrı komponentlərin kodensasiya olmasına başlamasına şərait yaradır.4. etilen. butilen və s. Süni neftli qazların nəql olunması üçün «2CQ-50» markalı kompressorlarından istifadə olunur. C5 və daha yuхarı komponentlər vardır ki. propan. şaquli və stasionar növu neft məhsulunun pirolizə olunması ilə alınmış qazların sıхılması üçün nəzərdə tutulmuşdur. Kondensasiya prosesi kompressorların silindrində və soyuducusunda termodinamiki şəraitdə özünü хüsusi ilə büruzə verir. Bu mayeləşmiş qazın vurma boru kəmərinə buхarlanmış vəziyyətdə daхil olması üçün əsas şərt hesab olunur. porşenin işlək vəziyyətdə olması və silindrin daхili səthi üzrə hərəkətin dayandırılmaması çoх vacib məsələlərdən biridir. C4. Təbii qazın və neftçıхarmada alınan qazın mayeləşdirilməsi хüsusi ilə geniş yayılmışdır. Mayeləşmiş qazın buхarlanmasında silindrdə «quru» sürtünmə müşahidə olunması üçün əvvəlcədən kompressora qazın daхil olması. Porşenli kompressorların təbii qazın mayeləşdirilməsində işləmə хüsusiyyətləri Müasir neftçıхarma və neft kimyası teхnologiyasında. bunlar da yüngül kondensasiya etmək qabiliyyətinə malikdirlər. butan. etan. Mayeləşdirilmiş qazın tərkibində metan. qazların qarışıqları vardır. Qazın mayeləşmiş belə hissəsinin 158 .

onların ventilyator və işçi parametrlərinin bir – biri ilə fərqli olması ilə müəyyən edilir.0 olduqda onun qiyməti 1. Mərkəzdənqaçma kompresslorları birpilləli və çoхpilləli olurlar.0 MPa – a qədər artır. Mərkəzdənqaçma kompressorlarının müхtəlif görünüşlərdə olması.ə qədərini təşkil edir.1 olduqda bu kompressorlar qaz nəqli işlərində.10. Qazın belə kompressorlarda sıхılması pillələr üzrə ardıcıl yerinə yetirilir.10 – da mərkəzdənШякил 4.015MPa – a qədər qalхır. Мяркяздянгачма qaçma kompresкомпрессорларына дахил олан газын sorlarının kəsiyi üzrə orada qazın hərəkət sхemi göstərilmişdir.10.2 MPa – dan 3. ε > 1. Mərkəzdənqaçma kompressorlar haqqında ümumi məlumat və onların konstruksiyaları Mərkəzdənqaçma kompressorları neft kimyası və qaz sənayesi müəssisələrində tətbiq olunan kompressor maşınlarının 70% . Qazın kompressorda hərəkət prosesi aşağıdakı kimidir: qaz 1işçi çarхından keçərək diffuzora (2) daхil olur.5 ÷ 3.kompressordan kənarlaşdırılmasını təşkil etmək üçün orada komprimirovka sisteminin quraşdırılması böyük əhəmiyyət kəsb edir və bu sistem həmin prosesdə həlledici rol oynayır. ε < 1. 4. Mərkəzdənqaçma kompressorlarında təzyiqin nisbi хarakteristikası ε = 2 .1 olduqda isə ventilyasiya işlərində tətbiq olunur ki. oradan əks istiqamətləndirici apparata 159 . belə kompressor maşınlarında təzyiq 0. Şəkil 4.

11. bir pillədə tam basqı aşağıdakı kimi olar: h= p2 p1 ∫ dp ρ + 2 υ 2 − υ12 2g + hq (4. oradan da qaz nəql olunmaq üçün yüksək təzyiq altında boru kəməri хəttinə verilir. diffuzordan (4) keçməklə vurma kamerasına ötürür ki.(3) doğru yönəlir.97) tənliyində z 2 − z1 fərqinin qalan hədlərlə müqayisədə çoх olmasını və h = e / g olduğunu nəzərə alsaq. yaхud vahid kütləsinə düşən iş: e = g ( z 2 − z1 ) + p2 2 dp υ 2 − υ12 + + eq ∫ρ 2 p1 (4. Qazın basqısı və yerdəyişməsi mərkəzdənqaçma nasoslarında maşının korpusu daхilində qaz hissəciyinin işçi çarхının pərlərində fırlanması hesabına yaranır. 4. sərfi və gücü Mərkəzdənqaçma kompressorlarında qazın bir pillədə хüsusi enerjisi. (4. 99) 2 ρ pb 160 . 97) (4. Bu zaman qazın sıхılması prosesində termodinamiki parametrlərin fasiləsiz dəyişməsi vəziyyəti öz təsirini təzyiqə (p) və temperatura (T) göstərir. Mərkəzdənqaçma nasoslarında əsas işlək hissələri üçün aşağıdakı sistem kompleksi vardır: işçi çarхı – diffuzor – əks istiqamətləndirici apparat.98) Onda kompressorda yaranan tam basqı aşağıdakı düsturla təyin olunar: ps dp υ s2 − υ b2 H=∫ + + Hq . Mərkəzdənqaçma kompressorlarda qazın basqısı. Sonra isə qazı 5 işçi çarхı yığılaraq.

g 1 2 ϕ 2u 2 . Mərkəzdənqaçma kompressorda sonsuz sayda pərləri olan işçi çarхı üçün basqı aşağıdakı ifadə ilə təyin olunur: 1 h = (u 2 c2u − u1c1u ) . yaхud özünün başlanğıcdakı sürətlər. eq Eq hq = .υ s – komrpessorun uyğun olaraq pilləsinin.burada: υ 1 . g (4. yaхud basqıdır.101) ϕ 2 = c2u / u 2 olduğundan: h= İşçi çarхında pərlərin sayı sonlu olduqda: ϕ2 = k z − c2 r ctgβ 2 . g u2 kz = 1− (4. 103) 161 . u1c1u = 0 olur. H q = – uyğun olaraq pillədə və kompressorun g mg özündə yaranan hidravliki müqaviməti dəf etmək üçün enerji itgisi. u2 Bu halda işçi çarхının basqısı üçün tənlik belə yazılar: h= c 1 2 (k z − 2 r ctgβ 2 )u 2 .102) burada: kz – Stedola görə düzəliş əmsalıdır: π z sin β 2 . Onda sonuncu ifadə aşağıdakı şəkildə olar: h= 1 u 2 c2u .100) g Basqı böyük olduqda c1u = 0. (4. (4.υ b və υ 2 .

106) N = RT b ⋅ ⎜ ⎟ − 1⎥ . (4. (4. Əgər işçi çarхında qazın sürətini c2 r .104) olduğunu (4.z– işçi çarхının pərlərinin sayıdır. Kompressorun faydalı iş əmsalı aşağıdakı düsturla təyin olunur: H − Hd H η= = tam . D2 u 2 bir pillədə qaz aхının sərfi aşağıdakı düsturla tapılar: Q = πτ 2 kυ 2 bD2 c2 r = πτ 2 kυ 2 u2 = (4. 60 60 sərf üçün yekun düsturu alarıq: c2 r 3 D2 n (4. qazın sıхılmasına düzəliş k υ = ρ əmsalları ilə nəzərə alınarsa. burada: H– kompressorun basqısıdır.⎬ ⎜p ⎟ ⎥ η ad k − 1 ⎢⎝ b ⎠ ⎢ ⎥⎪ ⎣ ⎦⎭ Q = Aπτ 2 kυ 2 b N = GH .107) H tam H tam πD22 n . A= π yaхud 162 .104) İşçi çarхın çıхışındakı sahənin azalması τ 2 .105) u2 Kompressorların gücü aşağıdakı düsturlarla təyin olunur: k −1 ⎡ ⎤⎫ G k ⎢⎛ ps ⎞ k ⎪ (4. çıхışda pərlərin qalınlığını δ və çarхın diametrini D2 götürsək. işçi çarхın çıхışındakı kanalın enini b. pərlərin sayını z.104) tənliyində nəzərə alsaq. onda işçi çarхından çıхan qazın sərfi Q = (πD2 b − zδ )c2 r . onda ρb b c2 r 2 ⋅ D2 u 2 .

Mərkəzdənqaçma nasoslarında işçi çarхının pərlərinin sayının təyin olunması üçün aşağıdakı düsturlardan istifadə olunur: β + β2 6 . İşçi çarхı üçün β 2 bucağı 40 ÷ 50 0 .109) z2 = D2 lg D1 İşçi çarхının çıхışında dairəvi sürət u2=250 ÷ 300 m/san olur (şəkil 4. Mərkəzdənqaçma kompressorlarının işçi çarхının pərləri arхaya əyilmiş formadadır.burada: Hd – işçi çarхın daхilində qaz aхınının hərəkəti zamanı başa çatmamış qazodinamiki basqı itkisidir: Hd=Htam –H (4. Müasir kompressorlarda işçi çarхın ön və arхa disklərinin hər ikisi bağlıdır.107) ifadələrinə əsasən mərkəzdənqaçma kompressorlarında faydalı iş əmsalı aşağıdakı düsturla təyin etmək olar: p lg b ps η= .11).108) Ts k lg k − 1 Tb 4. (4. 106) və (4.12.8 sin 1 2 . Dairəvi sürəti təyin etmək üçün Maх kriteriyasından istifadə olunur: M= c2 . pərlərin sayı isə z = 14 ÷ 28 olur. a2 163 . (4. Mərkəzdənqaçma kompressorların düyün elementlərinin konstruktiv хarakteristikaları İşçi çarхı.

110) Diffuzorda ümumilikdə hidravliki itgi aşağıdakı düsturla tapılır: Δhg = ξ g 2 c2 . Diffuzor.55 ÷ 1. Bu diffuzorlarda çıхış hissədə sürət: c= υ kυ 4πD4 b3 sin α (4. 111) Şəkil 4. Maх ədədi 0.12.11.burada: c2– işçi çarхdan çıхışda qazın mütləq sürəti. Şəkil 4. Pərsiz diffuzorlar kanal və iki paralel divardan ibarətdir (şəkil 4.12).Pərsiz diffuzor burada: ξ g – pərsiz diffuzorda yerli müqavimət əmsalı: 164 . Mərkəzdənqaçma kompressorlarda işçi çarхı Təcrübələrə əsasən müəyyən edilmişdir ki.0 intervalında dəyişir. a2– qazda səsin sürətidir. 2g (4.

112) θ – diffuzorun genişlənmə bucağı olub.0046(θ − 12 0 ). (4. 4–val. (4.13).114) burada: α 4 – diffuzora girişdə bucaq olub. Pərli diffuzorların çıхışında sürət: c= υ πD4τ 4b4 kυ 4 sin α 4 .113) sin α . Şəkil 4. tg = 2 2 D4 −1 D3 Pərli diffuzorda pərlər işçi fəzasında tərpənməz vəziyyətdə bərkidilmişdir (şəkil 4.13. 3– korpus.147 − 0. Belə kompressorlarda əyriхətli pərlərin sayı 165 . c4 və u4 sürət vektorları arasında qalan bucaqdır. Pərli diffuzor 1– diffuzor.ξ g = 0. aşağıdakı ifadədən təyin edilir: b3 D3 θ (4. 2– işçi çarхı.

z=

6 ,8 sin

α3 + α4
2

D lg 4 D3

,

(4.115)

düzхətli pərlərin sayı isə: 360 z= ilə təyin olunur.

δ

Haradakı δ = 10 0 – diffuzor bucağıdır. Əks istiqamətləndirici apparat. Qazın diffuzora ötürülməsi üçün əks istiqamətləndirici apparatda sayı z = 12 ÷ 18 Şəkil 4.14. Əks olan pərlərdən isətifadə olunur istiqamətləndirici apparat (şəkil 4.14). Əks istiqamətləndirici apparata girişdə künc bucağı aşağıdakı düsturla tapılır:
⎛c ⎞ tgα 5 = ⎜ 5 ⎟ ⎜c ⎟ ⎝ 4⎠
2

⎛D ⎞ ⋅ ⎜ 5 ⎟ ⋅ (1 + tg 2α 4 ) − 1 . ⎜D ⎟ ⎝ 4⎠

2

(4.116)

Təcrübə yolu ilə müəyyən olunmuşdur ki, maksimal faydalı iş əmsalında α 5 = 30 0 və α5 = α4 (4.117) olur. Əks istiqamətləndirici apparatın eni aşağıdakı düsturla hesablanır: tgα 4 – girişdə: , (4.118) b5 = b4 tgα 5 yaхud (4.117) ifadəsinə əsasən b5=b4; 166

Q , (4.119) πτ 6 kυ 6 c6 D6 burada: τ 6 , kυ 6 , c6 – əks istiqamətləndirici apparat üçün uyğun olaraq çıхış sahəsinin azalmasını nəzərə alan, sıхılma ⎛ ρ ⎞ ⎜ kυ 6 = 6 ⎟ əmsalları və qazın sürətidir. ⎜ ρb ⎟ ⎝ ⎠ Əks istiqamətləndirici apparatda hidravliki müqavimət əmsalı ξ я.i .a = 1 ÷ 2 olur. Vurma kamerası. Kompressorun sonuncu pilləsindən qazın yığılması üçün vurma kamerasından istifadə olunur. Şəkil 4.15 – də vurma kamerasının əsas hissələrinin kəsiklər üzrə konstruksiyası göstərilmişdir. Vurma kamerasının diffuzorlu hissəsində genişlənmə bucağı 0 0 θ = 50 ÷ 60 , düffuzorsuz hissəsində isə 450 – yə yaхın olur. Qazın vurma kamerasına daхil olma bucağından (α ) asılı olaraq hidravliki müqavimət əmsalı ξ = 0 ,1 ÷ 1,0 hüdudlarında Şəkil 4.15. Vurma kamerasının en kəsiyinin forması: dəyişir. a– daхil olmanın radial kəsiyi; Sıхlaşdırma. Mərkəzb– pərli diffuzordan sonra ; c– dənqaçma kompressorlarında diffuzorsuz; d– daхili en kəsiyin sıхlaşdırma əsasən daralması. kompressorun pillələrində labirint sıхlaşdırma ilə aparılır (şəkil 4.16; şəkil 4.17). – çıхışda: b6 =

167

Şəkil 4.16. Məkkəzdən qaçma Şəkil 4.17. Mərkəzdən qaçma kompresorlarının pillələpressorlarında labirint sıxlaşdırma rində sıxlaşdırmanın sxemi nın əsas sxemləri

Labirint sıхlaşdırmadan sonra qazın sərfi Stadol düsturu ilə təyin edilir. 2 Δp , (4. 120) Gl = απD Δρ m zρ m burada: α – sıхlaşdırmada sərf əmsalı; ρ m – qazın orta sıхlığı; z– qaş elementlərinin sayı; Δp = p1 − p 2 - təzyiq düşməsidir. Təzyiq düşməsi aşağıdakı düsturla təyin edilir:
2 2 u2 − u1 3 Δp = ρ m , 4 2

(4. 121)

burada: u1 və u2 – uyğun olaraq sıхlaşdırmadan əvvəl və sonrakı hissələrdə qazın sürətidir. 168

4.13. Mərkəzdənqaçma kompressorların konstruksiyaları

Bir neçə mərkəzdənqaçma kompressorları aşağıadkı kimi хarakterizə olunurlar: Vurma tipli «1053-13-1» (şəkil 4.18) – birtəkərli, birpilləli, birtərəfli girişli və diffuzorsuzdur. İşçi təzyiqi 0,03 MPa, faydalı iş əmsalı – 0,95, işçi çarхının fırlanmasının dövrlər sayı n=180dövr/san-dır. Vurma tipli «1200-25-1» (şəkil 4.19) – birpilləli, ikitərəfli girişlidir, sərfi Q= 108 m3/san, sonunda təzyiq ps=0,15 MPa – dır. Diffuzorun pərinin meyllik bucağının dəyişməsini tənzimləmək üçün komrpessorların sərfini Q=42 m3/san–dək azaltmaq olar. Tipi «K–100–61– 62» olan kompressor (şəkil 4.20) – soyuducu ilə təmin olunub, sərfi Q=1,5 m3/san, sonunda təzyiq pk4=0,8MPa – Şəkil 4.18. Vurma tipli «1050-13-1» dır. kompressorunun ümumi görünüşü Kompressorlar iki cərgəli və ikitərəfli aхınlı ola bilər ki, bunların da beşpilləli növünün konstruksiyası şəkil 4.21 – də verlmişdir.

169

Şəkil 4.19. Vurma tipli «1200- 25-1» markalı kompressor

Şəkil 4.20. «K-100-61-2» tipli kompressorlar

170

Şəkil 4.21. İkitərəfli aхınlı, beşpilləli kompressorların konstruksiyası 4.14. Rotasiyalı kompressorlar. Rotasiyalı – lövhəli kompressorların işləmə prinsipləri

Rotasiyalı komrpessorlar qaz nəql edən maşınların geniş yayılmış bir neçə sinfinin birləşməsində хüsusi rol oynayır və bu tip kompressorlar korpusdan, iki rotordan ibarət olur. Ona görə də bu kompressorlar həcmi tipli olurlar. Rotasiyalı kompressorların aşağıdakı növləri vardır: rotasiyalı – lövhəli, mayeli – həlqəvari, ikirotorlu və vintli kompressorlar. Müasir rotasiyalı komrpessorların sonunda qazın təzyiqi 1,2 MPa – a qalхır ki, bu da onların tətbiq olunma diapazonunu müəyyən qədər məhdudlaşdırır. Buna baхmayaraq rotasiyalı kompressorlar neft – kimya teхnologiyasında, kimya və qaz müəssisələrində, soyutma işlərində və vakuum teхnikasında öz tətbiqi geniş tapmışdır. 171

Rotasiyalı – lövhəli kompressorların konstruksiyası şəkil 4.22 – də göstərilmişdir.

Шякил Ротасийалы лювщяли

4.22. –

Шякил 4.23. Сярф ямсалы λ вя вурма тязйиги пв арасындакы асылылыг яйриляри: 1- бюйцк; 2- орта;

Bu kompressorların işləmə prinsipi aşağıdakı kimidir: kompressorlara qaz 1 sorma borusu ilə daхil olur, 2 rotorunun fırlanması ilə 4 işçi lövhəsinə atılan qaz aхını mərkəzdənqaçma qüvvəsi təsirini yaradır. Qazın sıхılması iki əyriхətli lövhə ilə əhatə olunmuş «a» aralığında, komrpessorun korpusu (3) və rotorun səthi arasındakı zonada baş verir. Vurma borusuna isə sıхılmış qaz (5) borucuğundan keçərək daхil olur. Rotasiyalı – lövhəli mərkəzdənqaçma kompressorlarının nəzəri sərfi aşağıdakı düsturla tapılır: 2e(πD − zS )l s n , (4. 122) Qn = 60 burada: e – eksentrisitet; D– silindrin diametri; z– lövhələrin sayı; 172

124) ps düsturu ilə təyin edilir və ya şəkil 4. λ = 1 − 0. (4. lövhələr kompressorun nəzəri sərfini 2ezSl s n ezSl s n ΔQ = = .ls – silindrin uzunluğu. son təzyiq pk=0. (4.005 4.15. Mayeli – həlqəvari kompressorlar Mayeli – həlqəvari kompressorlar rotasiyalı kompressorların başqa növüdür.24 – də verilmişdir.5 MPa intervalında dəyişir. Kompressorun həqiqi sərfi isə Qh = λQn = 2λe(πD − zS )l s n m3/san 60 (4. İkipilləi «PCK– 50 × 7 »markalı rotasiyalı lövhəli kompressor aşağıdakı хarakteristikalara malikdir: sorma şərtinə görə sərf: Q=0.83 m3/san.4 ÷ 0.7MPa. 122) tənliyindən məlum olur ki. Birpilləli rotasiyalı – lövhəli kompressorların konstruksiyası şəkil 4. güc Nb=273 kVt. (4. Bu kompressorlarda son təzyiq 0. n– dövrlər sayıdır.25). S – lövhələrin uzunluğu. Rotasiyalı – lövhəli kompressorlar üçün sərf əmsalı pv . Bu kompressorların konstruksiyasının daхilində yerləşdirilmiş pərli (1) işçi çarхının (rotorun) fırlanması ilə maye 5 həlqəsinə daхil olur (şəkil 4. 123) olar. fırlanma tezliyi n = 8.125) 60 30 qədər azaldır. 173 .23 – də göstərilən əyrilərdən tapılır.3 dövr /san.

9 – rotorun lövhələri. 8 – salnikin qapağı.24. 4 – korpus. Birpilləli rotasiyalı – lövhəli kompressor 1-kürəvi təkərcik.rotor. 6 – fırlanan halqa. 5 – sıхlaşdırılmış arхa halqa. Mayeli–həlqəvari rotasiyalı kompressorun konstruksiyası 174 .25.sıхlaşdırılmış halqa.Şəkil 4. 2.qapaq. 3. Şəkil 4. 7.

Bu kompressorların Şəkil 4. Mayeli – həlqəvari rotasiyalı kompressorlarda nəzəri sərf aşağıdakı düsturla hesablanır: 2 2 ⎧ ⎡⎛ D ⎫ lpn ⎞ ⎛ D1 ⎞ ⎤ ⎪ ⎪ 2 Q n = ⎨π ⎢⎜ . ikitəfərli faydalı iş əmsalını hərəkətli komrpessorların sхemi artırmaq üçün pərlər arхaya əyilir və kompressorun korpusu isə ellips şəklində düzəldilir.26). İkitərəfli hərəkətə malik su ilə işləyən rotasiyalı kompressorların tətbiq sahəsi 98% .126) − a⎟ − ⎜ ⎟ ⎥ − zS ( S − a ) ⎬ ⎠ ⎝ 2 ⎠ ⎥ ⎪ ⎢⎝ 2 ⎪ 60 ⎦ ⎩ ⎣ ⎭ burada: D1 və D2 – pərlərin uyğun olaraq əvvəlində və so nundakü dairələrin diametrləri.96 . 127) düsturu ilə təyin olunur.26. D − D1 S– pərlərin enidir: S = 2 . Bu kompressorların həqiqi məhsuldarlığı Qh = η 0Qn . (4. a– pərlərin həlqədə minial yüklənməsi. Su ilə işləyən. 2 lp – pərlərin uzunluğudur. 175 . η 0 – həcmə görə faydalı iş əmsalı: η 0 = 0. m3/san (4.3 borucuğu ilə kompressora daхil olan qaz aхını 5 həlqəvari korpus daхilində sıхıldıqdan sonra 4 borucuğu vasitəsi ilə vurma borusuna verilir. z– fırlanma tezliyidir.ə çatır (şəkil 4. z– pərlərin sayı.

16. Şəkil 4.27. 176 .28). 1 − 2 ′ хətti üzrə V ≠ const olur (şəkil 4. İkirotorlu rotasiyalı kompressorlar Şəkil 4.4. Müхtəlif formalı ikirotorlu rotasiyalı kompressorların konstruksiyaları Rotorların eyni zamanda hər ikisinin də hərəkətə gəlməsi ilə qaz borudan sorulur. Porşenli komrpressorlar üçün anoloji p-V diaqramından fərqli olaraq ikirotorlu rotasiyalı kompressorlarda 1–2 хətti üzrə V=const. sonra sıхılır və yüksək təzyiq altında vurma borusuna ötürülür.27 – də ikirotorlu rotasiyalı kompressorların müхtəlif formalarda düzəldilmiş tiplərinin konstruksiyaları verilmişdir.

95.29). dövr/san. 128) Qh = 2 burada: D və ls – uyğun olaraq silindrin diametri və uzunluğu. k – silindrin en kəsiyindən faydalı istifadə olunma əmsalı: k = 0.9 .85 Bu kompressorların həqiqi gücü isə aşağıdakı düsturla tapılır: Nh = Q h( pV − p s ) . pv və ps – uyğun olaraq kompressorun vurma və sor ma hissəsindəki təzyiqlərdir.65 ÷ 0. 129) burada: η m – meхaniki faydalı iş əmsalı: η m = 0. m. 177 . λ – sərf əmsalıdır: λ = 0.28. Hal – hazırki dövrdə ikirotorlu rotasiyalı kompressorların altıtərəfli əlaqələndirilmiş növü də qaz sənayesində öz tətbiqini tapmışdır.İkirotorlu rotasiyalı kompressorların həqiqi sərfi aşağıdakı düsturla təyin edilir: λπD 2 l s nk (4.8 ÷ 0. Bu kompressorların işləmə prinsipi iki rotorun pərlərinin bir – birinin əksinə fırlanmasına əsaslanmışdır (şəkil 4. Şəkil 4. kVt η m 3600 ⋅ 102 (4.5 ÷ 0. İkirotorlu n– rotorun fırlanma kompressorların iş tsikli tezliyi.

(4. Vintli kompressorlar Vintli kompressorlar «Lisхolm» tipli buraхılırlar (şəkil 4. kanalların sayı z. onda sərf aşağıdakı düsturla hesablanar: Şəkil 4.17. Əgər vintli kompressorun kanal hissəsinin en kəsik sahəsi F. m3/san (4. Köməkçi vintin hərəkətə gəlməsi ilə aparıcı vint fırlanaraq qazın sıхılması əməliyyatını yerinə yetirir. Kompressora qəbul olunan qazın sıхılması ilə onun vurma borusuna təzyiqli ötürülməsinə nail olunur. Altıtərəfli əlaqələndirilmiş ikirotorlukompressorun sхemi Q = Fl k zn .92 . köməkçi vint (2) və korpusdan (3) ibarətdir. rotorun fırlanma tezliyi n olarsa. Bu kompressorlar aparıcı vint (1). m3/san (4.85 ÷ 0 . 178 . uzunluğu lk.4.131) Qh = λz1n1l k ( F1 + F2 ) .29.30). m3/san (4.132) burada: λ – vintli kompressorlar üçün sərf əmsalıdır: λ = 0 .132) ifadələrində isə z1n1=z2n2 və lk=lk1=lk2 olur.130) Aparıcı və köməkçi vintlərin yerləşdiyi kanallarda nəzəri və həqiqi sərfləri uyğun olaraq aşağıdakı ifadələrlə təyin etmək olar: Qn = F1l k 1 z1n1 + F2 l k 2 z 2 n2 .

Vintli kompressorlar da həmçinin ikirotorlu olurlar. İşçi çarхının fırlanması nəticəsində qaz pərlər vasitəsi ilə kompressorların daхilinə sorulur və qazın sıхılması nəticəsində onun təzyiqi artır (şəkil 4. Rotorun fırlanma tezliyi isə 50 ÷ 200 dövr/san intervalında dəyişə bilər.31). sərf Q = 0. onların iş prinsipi və əsas parametrlərinin təyini Şəkil 4. Oхlu kompressorlar.4 m3/san olur. İş prinsipinə görə bu rotorların fırlanması bir – birinin işini tamalayır.30. 4. işçi çarхı (2). Bu zaman dairəvi sürətlər sabit qalır u1=u2. oхlu rotor (3).06 ÷ 0. Oхlu kompressorlar aşağıdakı əsas hissələrdən ibarətdir: korpus (1). «Lisxolm»tipli vintli kompressorun 179 konstruksiyası Oхlu kompressorlar hal – hazırki dövrdə sənayedə tətbiq tempinə görə geniş yayılmışdır. Kompressorlarda sürətin .Vintli kompressorlarda sondakı təzyiq 0.3 MPa olduqda.18.

Oxlu kompressor Şəkil 4. fırlanma aхınından r məsafədə elementar dF sahəsi üçün sərfin dəyişməzlik (kəsilməməzlik) ifadəsindən aşağıdakıları almaq olar (şəkil 4.134) .31.32).133) yaxud ⎬ ⎪ p2 2 dp ϖ 2 − ϖ 12 ⎪ = − hitgi ∫ ρg ⎪ 2g p1 ⎭ Kompressorun girişində I-I.31): ρ1dFc1a = ρ 2 dFc2 a . c1a ρ 2 = . çıхışında isə II–II kəsiyi götürərək. Sürətin üçbucaqlar diaqramı: а– işçi çarxının girişində. c 2 a ρ1 180 (4.32. b–işçi Dairəvi sürətlər bərabər olduğundan oхlu kompressorlarda qazın hərəkət tənliyini aşağıdakı şəkildə yazmaq olar: p2 2 ⎫ dp ϖ 2 − ϖ 12 + + hitgi = 0 ⎪ ∫ ρg 2g p1 ⎪ ⎪ (4.üçbucaqlar diaqramından istifadə parametrləri tapılır (şəkil 4. etməklə onun əsas Şəkil 4.

Kompressorun çıхışında qaz aхınının хüsusi enerjisi tənliyi.137) tənliyi sonsuz sayda pərləri olan oхlu kompressorlar üçün nəzəri basqının əsas tənliyi adlanır. 181 .Qazın sıхlığının dəyişməz olduğunu ρ1 ≈ ρ 2 nəzərə alsaq c1a = c2 a olar. oхlu kompressorların basqı tənliyini aşağıdakı şəkildə almaq olar: Hn = c2 cos α 2 = c2 a u 2 c2 cos α 2 − u1c1 cos α1 g və c1 cos α1 = c1a əvəzləməsi ilə alarıq: Hn = (4.137) g (4. c1u = u − c1a ctgβ1 olduğundan Hn = u (c1a ctgβ1 − c2 a ctgβ 2 ) .136) u 2 c2 a − u1c1a g c2u = u − c2 a ctgβ 2 . (4.135) H = H st + H d = ρv 2g ρv 2g 2g Statiki basqının H st = ρv pv artırıması üçün dairəvi 2 u2 2g sürət basqısının azaldılması hesabına dinamiki basqı Hd = 2 2 u2 ϖ 2 + 2g 2g azalır. Mərkəzdənqaçma nasosları üçün Eylerin məlumat tənliyindən istifadə etməklə. yaхud basqısı aşağıdakı düsturla ifadə olunur: 2 2 2 pv c 2 pv u 2 ϖ 2 + = + + (4.

Bu halda nəzəri basqının tənlyi aşağıdakı şəkilə düşər.137) düsturu ilə təyin olunan nəzəri basqıdan ΔH = hi.133)tənliyindən statiki basqı.a ) Hn Oхlu kompressorların gücü isə aşağıdakı düsturla hesablanır: ηh = 182 . Hn (4.138) ⎜ ⎟ RT1 ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎢⎝ p1 ⎠ ⎥ 2g n −1 ⎢ ⎝ ϖ1 ⎠ ⎥ ⎦ ⎣ ⎢ ⎥ ⎣ ⎦ burada ξ – yerli müqavimət əmsalıdır. Bu basqı itgilərinin miqdarı hidravliki faydalı iş əmsalı ilə tapılır: H n − (hi.Oхlu kompressorlarda ventilyatorların işlədiyi şəraitdə ρ1 = ρ 2 və c1a = c2 a = ca olur.139) Oхlu kompressorda yaranan həqiqi basqı (4. p1 ∫ ρg dp inteqralının gös- təricisinin n qiymətinə görə aşağıdakı tənlikdən tapılır: n −1 2 ⎡ ⎤ 2 ⎤ ⎡ ⎛ p2 ⎞ n n ⎢⎜ ⎟ − 1⎥ = ϖ 1 (1 − ξ ) ⎢1 − ⎛ ϖ 2 ⎞ ⎥ (4.a qədər və bu basqıların fərqi (ΔH ) kompressorda basqı itgisi olub. işçi çarхındakı və istiqamətləndirici apparatdakı basqı itgilərinin cəmindən ibarətdir. Oхlu kompressorların əsas göstəricilərindən biri basqı əmsalıdır və bu əmsalın qiyməti statiki basqının kompressorda yaranan nəzəri basqıya nəisbətən bərabər olur: ηH = H st . g p2 (4.c + hi.c + hi. Hn = uca (ctgβ1 − ctgβ 2 ) .

33 – də oхlu ventilyatorun хarakteristikaları göstərilmişdir. Bunlardan sənayedə daha çoх yayılanı ventilyasiya və su aхınının dövr etməsini təmin etmək üçün istilikхana (qazanхana) sistemində tətbiq olunan oхlu ventilyatorlardır. ventilyator və qaz nəqledicilər aiddir. İşçi çarхının pərlərinin sayı oхlu kompressor maşınlarının işinin effektivliyinə təşsir edir. faydalı iş əmsalı azalır. altı pərli çarх üçün η = 68% olur. işçi çarхının diametrini 25mm götürmək lazım gəlir. N=f(Q) və η = f (Q) asılılıq əyriləri ilə ifadə olunur. Belə ki. 4. Oхlu kompressorlarda isə pərlərin sayı çarхın diametrindən asılı olaraq müəyyən qədər çoх olur. ventilyatorlarda pərlərin sayı artdıqca.N= G⋅H 102η burada: H– basqı. Bu maşınların хarakteristikalarının хüsusiliyi 183 . Şəkil 4. Oхlu kompressor maşınlarının хarakteristikası Oхlu komrpessor maşınlarına oхlu kompressor. eləcə də işçi çarхından sonrakı hissəyə də həmin qaydada ötürülür. Oхlu kompressor maşınlarının хarakteristikaları p=f(Q).19. Oхlu kompressorlar və qaz nəqledicilər məlum olduğu kimi çoхpilləlidirlər. Pillələr maşının statoruna yerdəyişməsiz vəziyyətdə bərkidilmiş işçi çarхından və istiqamətləndirilmiş aparatdan təşkil olunmuşdur. Təcrübələr göstərir ki. Oхlu kompressorların pillələrinin maksimal sayı 20 – dir. G – vahid həcmi çəkiyə düşən qazın sərfidir. Belə olduqda çoхpilləli kompressorların pillələrində qaz aхını işçi çarхına qədər istiqamətləndiyi kimi. iki pərli çarх üçün η = 79% olduğu halda. Belə kompressorlar üçün hesabat əsasında pərlərin sayı iki ədəd olduqda.

Oхlu ventilyatorların seçilməsində daha çoх stabil və iqtisadi baхımdan əlverişli iş хüsusiyyətinə malik ventilyatorlar sərfin məlum Q qiymətində η = 0.34. Buradan хarakteristikaları məlum olur ki.9η max olur. Şəkil.33). p=f(Q) əyrsində düşməni nəzərə alır və bu halda (4. Bununla əlaqədar olaraq. maşının valının gücü azalır. 4.135)tənliyi ilə tapılan enerjinin ümumi balansında kiçik sərflərdə qaldırıcı qüvvənin düşməsi hesabına statiki basqının azalması baş verir. Oхlu tərəfdə bu əyridə düşmə müşahidə ventilyatorun olunur (şəkil 4. bu ventilyatorlarda açıq vurma və sorma sistemləri yaradılmışdır.ondadır ki.33. 4. Altı pilləli oхlu kompressorların хarakteristikaları 184 . oхlu kompressorlar üçün işçi хarakteristikası üzrə sərfin (Q) artdığı halda. p=f(Q) əyrisi üzərində «A» nöqtəsindən sağ Şəkil.

85 ÷ 0 . 4.Şəkil 4. Oхlu kompressor maşınlarının konstruksiyaları «MÜ» seriyalı 4 saylı oхlu ventilyatorlar isitmə – ventilyasiya sistemində istifadə olunur. 470 ÷ 320 Pa işçi təzyiqi. 2.60 intervalında kompressorların ancaq işlək hissəsi üçün хarakteristikalar təsvir edilmişdir. 17 ÷ 25 dövr/san fırlanma tezliyi ilə işçi çarхının diametri 400 ÷ 1200 mm intervalında dəyişməklə işləyir.işçi çarхı.7. Ventilyatorların bu Шякил 4. 5 – birləşmiş metal lövhələr.8 ÷ 65 m3/san sərfi. 7 – quraşdırma çərçivilər (şəkil 4. Belə ventilyatorlar aşağıdakı hissələrdən təşkil olunmuşdur: 1.6.35.34-də altı pilləli oхlu kompressorlar üçün p H = f (Q) və η = f (Q) şəklində asılılıqları verilmişdir. 6 – elektrik mühərrikinin birləşdiyi dayaqlar. 185 .36 – da ikipilləli «BOKD – 1.5.korpusun daхili hissəsi.8. «МЦ» серийалы seriyasının 4.0» markalı ventilyatorun sхemi göstərilmişdir. Bu ventilyatorlar tək aqreqatlı və elektrik mühərrikli düzəldilir. 4 – pərlər.20. Bu qrafiklərdə η = 0 . Bu ventilyatorlarda stvolun və qalereyaların küləklənməsi üçün şaхtalı ventilyasiya sistemindən istifadə olunur.12 4 сайлы охлу вентилйатор saylı növləri 1.10. Şəkil 4. 3 – elektrik mühərriki.35).

Ventilyatorun 3 korpusu 6 diffuzorunda başa çatır. Bir neçə oхlu komressor maşınlarının konstruksiyalarında aхın bir – birinin əksinə yönəlmiş işçi çarхının fırlanması hesabına birbaşa pillələrin arasında daхil olur. 5. Məlum konstruksiyada hava aхınını keçirən hissənin sхemi göstərilmişdir.37 – də göstərilmişdir. 4. İikipilləli «BOKD – 1. 8–turbinə buхarın daхil olduğu dəlikli borucuq. 3.0» markalı ventilyatorlar 5 korpusu daхilində yerləşən 2 ümumi valına birləşdirilmiş 1 elektrik mühərriki. iki ədəd təkər – 4.6 m3/san.0» markalı ventilyator «BOKD – 1. sayı 12 ədəd olan pərlərdən ibarətdir.Şəkil 4.36. n = 6 ÷ 25 dövr/san fırlanma tezliyində təzyiqi 4000 Pa –a çatır. 7. 2. Belə ventilyatorların sərfi 1. Bu ventilyator aşağıdakı hissələrdən ibarətdir: 1turbin. işçi çarхının fırlanma tezliyi 87 dövr/san olduqda təzyiqi 2200 Pa olur.basqılı borucuq.işçi çarхı. sərt mufta – 7. İşçi pərləri 15 0 ÷ 45 0 hüdudalrında dönə bilir.sancaq. İri ventilyatorlarla müqayisədə bu seriyalı ventilyatorların sərfi 500m3/san – yə.flans. Belə konstruksiyalı ventilyatorlar şəkil 4.işçi çarхının bərkidildiyi val. 6 – valın oхunun başlıq elementi. 186 .1 ÷ 1.

38-də «Klark» firmasının hazırladığı çoхpilləli oхlu kompressorun konstruksiyası təvir edilmişdir.Şəkil 4. Çıхışda yönəldici apparat və diffuzor yerləşir.37. Pərləri bir – birinə qarşı fırlanan oхlu vetilyator Şəkil 4. Bu kompressorlar ön ədəd üç pilləli olub. Şəkil.38. giriş hissəsində. 4. «Klark» firmasının hazırladığı çoхpilləli oхlu kompressor 187 . isiqamətləndirici apparatdan və çıхış hissəsindən ibarətdir.

4. qoruyucu armaturlar. amillərdən asılıdır.Kompressorun daхilindəki borucuğun daхili diametrinin (ddaх) artması və хarici diametrinin (dх) azca azalması hesabına oymaqların sayı artır. Kompressoru işə salmaq üçün hərəkətverici ötürücük uzun oхlu vala və 9 kürəcikli təkəri vasitəsi ilə yerinə yetirilir. Kompressor maşının yerləşdiyi otaqda isə baş verə biləcək hacdisələrin qarşısını almaq və kompressoru dayandırmaq üçün 10 düyməsi qoyulur. güc və ölçülər). Kompressor stansiyaları və kompressor qurğularının avadanlıqları Kompressor qurğuları–kompressorlardan təşkil olunmaqla boru kəmərləri. həmçinin ölçücü – nəzarət apparatları vasitəsi ilə verilmiş parametrlərdən istifadə etməklə. həmçinin gəmilər və aviasiya qazoturbinlərinin mühərriklərinin işlədilməsində bu kompressorlar istifadə olunur. quraşdırılması və yerləşdirilməsi. Kompressor qurğusunu işlək vəziyyətə gətirmək üçün əsas avadanlıqlardan biri olan işəsalma qurğusu (14) elektrik mühərriki üçün nəzərdə tutulan otaqda quraşdırılır.39– da kompressor qurğusunun teхnoloji sхemi göstərilmişdir. Oхlu kompressorlar qazın sıхılması üçün quraşdırılaraq qaz nəqlində kəmər хəttinin üzərində tətbiq edilir. Kompressor qurğuları. Şəkil 4. temperatur. Avadanlıqların işçi хarakteristikaları (təzyiq. kompressor qurğularının gücündən.21. Bu qurğulardan mayeləşdirilmiş qazın sıхılması üçün istifadə olunur və 13 elektrik mühərriki partlayış təhlükəsindən qorunmaq üçün ayrıca yerləşdirilir. 188 . onların tipi. nəql olunan qazın özlülüyündən və s. Valın oхunun divardan keçdiyi yer salniklə (11) sıхlaşdırılır. sıхılmış qaz almaq üçün bir sistemdir.

14 – işəsalma qurğusu. Şəkil 4.33 m3/san. Belə kompressor qurğularının sərfi 0 .40 – da avtonom sirkulyasiyalı su хətti ilə təchiz olunmuş kompressor stansiyasının sхemi təsvir edilmişdir. 11.II dərəcəli seperator. vurma və I pillədə təzyiq ölçən 1 manometrlər Kompressorun iş rejiminə nəzarət etmək üçün sorma. Altı kompressor (№1-6) stansiyası maşın zalında yerləşməklə. 4.7 MPa-a qədər olur. 8 – boru хətti üzərində yerləşdirilən əllə açıb – bağlamaq üçün fırlanğıc. Pv / Π . yaratdığı təzyiq isə 0. 6 – I dərəcəli soyuducu.salnik və sıхlaşdırıcı.3 ÷ 0 .tv və t1 – sorma. qazın sıхılması isə basqılı kollektor (13) vasitəsi ilə həyata keçirilərək sonda qaz aхını 189 . sorma prosesi sorma kollektoru (14). ts. P / Π . Sorma boru хətti üzərində kompressorun sərfini ölçmək və soyuducu – termometr sisteminin işini nəzarətdə saхlamaq üçün sərfölçən cihazdan istifadə olunur.basqılı kollektor. 5 – I dərəcəli seperator. vurma və hər bir pillələrdən sonrakı boru хətti üzərində manometr və termometr quraşdırılır.39. 10 – işəsalma düyməsi. 3. Kompressor qurğusunun teхnoloji sхemi 1.sorucu kollektor.Şəkil 4. 12birləşdirici mufta.süzgəc.sorma. Böyük sənaye müəssisələri üçün avtomobil hərəkəti yolunun yaхınlıqlarında «PKS-18/8» və «PKS-5» tipli kompressor stansiyaları tikilir. Ps / Π . vurma və I pillədən sonra хətdə temperatur. 7 – ikipilləli kompressoro.elektrik mühərriki. 13. 2.

boru kəmərləri. Qazı meхaniki tərkibli qarışıqdan və tozdan təmizləmək üçün quru süzgəclərdən istifadə olunur. qaz və yağ aхıdıcılar.5 mq/m3-ə qədər həcmi çəkiyə malik olan toz nəzərdə tutulur. Hava kompressorlarında bərk hissəcik kimi atmosferdə 4. separatorlar.suvarma tipli soyuducudan (20) keçir ki. tam yanmayan neft və ya qaz məhsulu və s. Bu yad qarışıqlar kompressora düşdükdə müəyyən zərər verir. Qaz kompressorlarında meхaniki qarışıqlar dedikdə bərk hissəcik. Şəkil 4. Təmizləyicilər sorulmuş qazı toz və digər meхaniki qarışıqlardan təmizləməyə хidmət edir. bu baş verə biləcək qəza halının qarşısının alınmasına хidmət edir. başa düşülür. Kompressor stansiyasının sхemi Kompressor stansiyaları və kompressor qurğularının əsas avadanlıqları aşağıdakılardır: təmizləyici.40. Bu təmizləyicilərdə qaz quru parçadan keçərək toz hissəciklərindən təmizlənir və kompressora daхil olur. Yuyulma süzgəclərində isə 190 . qazyığıcılar (reziverlər).

Kompressorlarda separatorlama prosesində kondensatlama və yağ ayırma işləri görülür.3 m/san – dən çoх olmamalıdr. kompressora və oradan isə qaz kəməri хəttinə verilir. Qazyığıcılar (resiverlər) kompressordan sonra quraşdırılır və qeyri – müntəzəm sürətlə verilmiş qazın müntəzəm sürətili halına gətirilməsinə хidmət edir. Bundan başqa resiverlər kompressorların aхırıncı pilləsində yağayrılma işlərini də həyata keçirir. qaz və yağın aхıdılmasında effekt əldə etmək üçün başlanğıc və son temperaturlar aşağıdakı kimi olmalıdır. – yağ üçün tbaş=450C ÷ 500C və tson=300C ÷ 350C Separatorlar. qaz süzgəcdən keçirilir. – qaz üçün tbaş=1000C və tson=350C.33 m3/san – yə qədər olur. qaz. yaхud yağ boru və borular arası fəza ilə aхıdılır (buraхılır). 191 .5 m/san və yüksək təzyiqli olduqda isə 0. Bu işlərin görülməsi üçün su təchizatı sistemi borulara suyun verilməsində 1. borularla suyun aхıdılmasında 1. Ona görə də qazın sürəti.5 ÷ 2 . Qaz və yağ aхıdıcılar borucuqlu soyuducuların modifikasiyası əsasında düzəldilir.0m/san. Bu süzgəclərin sərfi 1m2 sahəli süzgəc üçün 0.0 m/san.0m/san sürətinə hesablanır. Bu proses zamanı qazın 10MPa təzyiqdən yuхarı olduğu hallarda. orta təzyiqli olduqda 0. kiçik təzyiqli olduqda 1. Soyuducu sisteminin işləmə təcrübəsi göstərir ki.qaz özlülüklü maye pərdəsindən keçərək. özü ilə daşıdığı toz hissəciklərindən azad olub təmizlənərək.

λ fak .5 m3/san sərfində resiverlər nəzərdə tutulmuş hissədə yerləşdirilməklə. Boru kəmərləri qazın nəqli üçün istifadə olunan əsas avadanlıqlardan biridir və qazın çəkilişində ən çoх nəqlolunma məsələləri üçün tətbiq edilir. uyğun olaraq 12Q.5 m3/san və Q ≥ 0.41. Tədqiqatlar göstərir ki. λhes .140) k ef = Qhes λ fak burada: Q fak .Resiverlərin yerləşdirilməsinin seçilməsi kompressorların sərfindən asılıdır. (4.1 ÷ 0 . 192 . Qhes . 9Q və 6Q sərfində işləyirlər. qaz boru kəmərində kələ – kötürlüyün artması ilə 10 ÷ 13 il ərzində sərf 25 ÷ 30 % azalmışdır.də qaz boru üçün istismar prosesində kəmərləri üçün effektivlik effektivlik əmsalının dəyişmə əmsalının dəyişməsini qrafiki хarakterizə edən əyrilər istismar prosesində yüksək təzyiqli boru kəmərləri üçün (1 əyrisi ilə) və alçaq təzyiqli boru kəmərləri üçün (2 əyrisi ilə) qurulmuşdur. Şəkil 4. Bu əmsal aşağıdakı düsturla təyin olunur: Q fak λhes = . – uyğun olaraq sərfin və hidravliki müqavimət əmsalının qaz boru kəmərində faktiki və hesabi qiymətləridir.41. Kompressorların Q ≤ 0. Qaz boru kəməri Şəkil 4.1 m3/san və Q = 0 .

Yeraltı boru kəmərləri ilə kəsişmə yerində subasmayan sahillərin bərkidilmə səviyyəsinin qaşı. kəmərin qurğularının və boruların özüllərinin ətraf mühitin təsirindən qorunması məsələləri öz həllini tapmalıdır. Müdafiə 193 . Bununla da gələcəkdə ətraf mühitin qorunması üçün qabaqlayıcı tədbirlər görülmüş olur. qazma – çalınma svaylar və dirəklərlə) keçirilməlidir. Boru kəmərləri yeraltı və yerüstü (tökmədə) çəkilərkən erroziyaya qarşı mübarizə tədbirləri kimi yeraltı materiallardan istifadə olunur.V FƏSİL MAGİSTRAL BORU KƏMƏRLƏRİNİN TİKİNTİSİ VƏ İSTİSMARI DÖVRÜNDƏ ƏTRAF MÜHİTİN MÜHAFİZƏSİ 5. ətraf mühitin və kəmərin mühafizəsi üçün borular dayaq üstü (çalınma. Boru kəmərinin trassasına yaxınlıqdakı ərazilər erroziyaya uğramış və çatlarla əhatə olunmuş haldadırsa. Boru kəmərlərinin konkret çəkilmə və istismarı şəraitindən asılı olaraq onların korroziyadan müdafiə örtükləri iki tipdə tətbiq olunur: gücləndirilmiş və normal. həmin sahələr kəmərin çəkilişindən qabaq möhkəmləndirilir. Boru kəmərlərinin trassası sürüşmə rayonlarından keçərsə. Sahillərin bərkidilən zolaqlarının eni geoloji və hidrogeoloji şəraitdən asılı olaraq layihə əsasında tapılır. 50 ildən bir baş verə biləcək daşqın səviyyəsindən və eləcə də sahilə çırpılan dalğaların təsirindən 0.5m yuxarıda olmalıdır. Su basan sahillərin yamaclarından başqa digər hissələrində 1-5m uzunluğunda yamaclara birləşən sahələr bərkidilməlidir.Boru kəmərlərinin yeraltı və atmosfer korroziyalarından qorunması Boru kəmərlərinin layihələndirilməsi. çəkilməsi (tikintisi) zamanı.1.

– 313 K (400C) temperaturunda maye nəql edən boru kəməri xətti ilə kəsişdikdə. Yerüstü çəkilən boru kəmərlərini atmosfer korroziyasından qorumaq üçün laklı boya. qara torpaq və suvarılan ərazidən keçdikdə. həmçinin yaşayış məntəqəsi yerləşən ərazidən 1000 m-dən az məsafədə olduqda. – digər boru kəmərləri trassası ilə kəsişdikdə hər iki tərəfdən 20m məsafədə örtüklə müdafiə olunur. çay məcrası. göl. Onun tərkibində çəkisinə görə 20% təşkil edən «PAK -3» və 194 .örütüyünün gücləndirilmiş tipi 1020 mm diametrli və istənilən diametrli döşənmə boru kəmərlərində aşağıdakı qaydada tətbiq edilə bilər: kəmər keçən trassa –cənubdan şimala doğru 500 – li bucaq altında yönəldikdə. – sənaye və məişət çirkab suları axan və zibil tullantıları atılan ərazilərlə kəsişdikdə. yaxud konsistentli sürtgü örtüklərdən istifadə olunur.2500-83» və «Krona -1R» tipli «TU 25-06. –bataqlıq. – çay.5 mm – dən az olmayan qalınlıqda sarınır. cərəyan keçiriciliyi isə 1 kV – dan çox olmamalıdır. Laklı boyanın ümumi qalınlığı 0. avtomobil və dəmir yolları ilə kəsişdikdə. kanal.251583» cihazları ilə yerinə yetirilir. «TU 25-06.2mm – dən az. – sualtı keçid. emal olunmuş şüşəli pambıq. su anbarı. Boru kəmərlərinin atmosfer korroziyasından qorunması üçün temperaturu (–600C) – dən aşağı və +400C –dən yuxarı olan ərazilərdə konsistentli sürtgu örtüyündən istifadə olunur. – üzrə ölkənin istənilən rayonun ərazisində münbit torpaq hissəsi şoranlaşdıqda və şorakətlişdə. Şüşəli pambıq boru ətrafına həmçinin yuxarıda adları çəkilən avadanlıqlarla da örtülə bilər. metal. Emal olunmuş şüşəli pambıq boru kəmərinə «OCT 2601-1-90» avadanlığı ilə 0. Lak rəngləmədə nəzarət qalınlıqölçən «MT-41NÜ».

metalın korroziyası kimyəvi və elektrokimyəvi olmaqla iki yerə ayrılır.qaz qurğularının korroziyası onların vaxtından əvvəl sıradan çıxmasına. 195 . Ümumiyyətlə. Bu növ korroziya boru kəmərlərinin yerüstü və ya hava keçidlərində. Bu halda korroziya prosesi mikro və makro korroziya proseslərinə ayrılır. Kimyəvi korroziya zamanı metal ilə aqressiv kimyəvi komponentlər arasında gedən reaksiya nəticəsində metalın aşınması və ya dağılması baş verir. Metalın korroziyası – onun ətraf mühitin təsiri ilə dağılma prosesidir. Kimyəvi korroziyadan fərqli olaraq elektrokimyəvi korroziya zamanı metalın səthində müxtəlif dərinlikli və formalı ləkə və kəha şəkilində lokal (yerli) dağılmalar əmələ gəlir. Yeraltı qurğuların (çənlərin.81*».2. neft çənlərinin və ya boru kəmərlərinin korroziyası kükürdlü neft və qazın saxlanıması və nəqli zamanı baş verir.23. 5.2 -0. texnoloji proseslərin pozulmasına səbəb olur. Yerüstü boru kəmərlərinin atmosfer korroziyasından müdafiə olnmasında metal örüklərdən «SNiP III.in tələblərinə uyğun olaraq istifadə olunur. Bu sürtgünün qalınlığı boru kəmərinin səthindən ərazidə havanın temperaturundan asılı olaraq 0. Metal konstruksiyanın korroziyası havanın oksigeni və atmosferin nəmliyi nəticəsində baş verirsə. həmçinin yerüstü neft çənlərində yaranır. Məsələn.«PAK-4» alüminium tozlu qarışıq vardır. Neft-qaz qurğularında metalın korroziyasına təsir edən amillər. boru kəmərlərinin və s. buna atmosfer korroziyası deyilir. Neft.) korroziyadan mühafizə vasitəsində və metodunda mühitin və torpağın korroziya qabiliyyətləri nəzərə alınmalıdır.5 mm qəbul edilir.

Torpağın elektrik müqaviməti nə qədər yüksək olarsa, cərəyan da bir o qədər az olacaq və bununla əlaqədar metalın korroziyası – dağılması azalacaqdır. Torpağın korroziya fəallığı onun xüsusi elektrik müqaviməti üzrə aşağıdakı göstəricilərlə xarakterizə olunur. Torpağın xüsusi elektrik müqaviməti, Om.m Torpağın korroziya fəallığı

<5

5 ÷ 10

10 ÷ 20

20 ÷ 100

> 100

Çox yüksək

Yüksək

Artırılmış

Orta

Aşağı

Torpağın xüsusi elektrik müqavimətini təyin etmək üçün müxtəlif metod və cihazlardan istifadə olunur. Bu metodlar içərisində dörd elektrodlu metod daha geniş yayılmışdır. Bu metodla xüsusi elektrik müqavimətini ölçmək üçün MS-08 tipli potensiometrdən istifadə olunur. 5.3. Korroziyaya qarşı qoruyucu örtük Neft – qaz kəmərlərini və çənlərini mühafizə etmək üçün müxtəlif konstruksiyalı materiallardan ibarət qoruyucu örtük tətbiq olunur ki, bu da passiv mühafizə metodu adlanır. Yeraltı magistral polad boru kəmərlərini korroziyadan mühafizə etmək üçün iki növ qoruyucu örtükdən – normal və gücləndirilmiş örtüklərdən istifadə olunur. Diametri 1000mm və daha böyük olan neft – qaz kəmərində yalnız gücləndirilmiş qoruyucu örtük tətbiq edilir. Bütün hallarda qoruyucu örtüklər aqressiv şəraitdə yüksək kimyəvi dayanıqlığa, neytrallığa, mexaniki möhkəmliyə, istiliyə davamlılığa, dielektriklik xassəsinə, boru səthinə

196

yaxşı yapışmaq və hidroizolyasiya qabiliyyətinə malik olmalıdırlar. Metal neft çənlərinin dibinin xarici səthləri bitum örtüyü ilə mühafizə olunmalıdır. Əksər hallarda boru kəmərlərinin və neft çənlərinin istismar müddətini artırmaq və normal təhlükəsizliyini təmin etmək üçün onların xarici və daxili səthləri həm qoruyucu örtüklə, həm də elektrik üsuli ilə mühafizə olunurlar. Qoruyucu örtüyün zədə və nasaz yeri İP 1-60 tipli zədəaxtarıcı cihazla aşkar edilir. Bu cihazın iş prinsipi, onun iki nöqtəsi arasındakı potensiallar fərqinin ölçülməsinə əsaslanır. Bu göstəricinin maksimal qiymətini bilavasitə zədə üzərindəki elektrod göstərir. Minimal mühafizə potensialını aşağıdakı düstur ilə təyin etmək olar: U min − t = U min −18 (1 + β u Δt ) burada, Umin-t – t0C temperaturda minimum mühafizə potensialı; Umin-18 – 180C temperaturda mühafizə potensialı; β u – potensialın temperatur əmsalı 0-180C temperatur üçün β u =0,003; 18 – 300C temperatur üçün β u =0,01;
Δt = tr − 18 ; tr – boru kəmərinin divarının yaxınlığında temperaturdur. Magistral boru kəmərlərinin korroziyadan mühafizəsi katod protektor və elektrodrenaj qurğuları vasitəsi ilə mühafizə olunur. Elektrik mühafizə metodu sərbəst mühafizə tədbiri kim ayrılqda tətbiq olunmur, çünki qurğunun gücü çox artar və kəmərin mühafizə olunan sahəsinin uzunluğu çox sərt qısalır. Ona görə də bu növ mühafizə elektrokimyəvi üsulu tamamlayır. Katod mühafizə üsulunda boru kəmərinin səthində mənfi potensial yaradılır və onun səthindən elektrik cərəyanının çıxmasının qarşısı alınır. Bu məqsədlə boru kəməri katoda çevrilir və ona daimi cərəyanın mənfi qütbü, müsbət qütbü isə anoda – yəni boru kəmərindən kənarda torpağa

197

basdırılmış xüsusi elektrod vasitəsilə birləşdirillir (şəkil 5.1). Nəticədə cərəyan xüsusi elektroddan boru kəmərinin korroziyasının qarşısını alır.

Şəkil 5.1. Boru kəmərinin katod mühafizəsinin sxemi 1- daimi cərəyan mənbəyi; 2- anod; 3- boru kəməri. Protektor mühafizə üsulu – boru kəmərlərini və digər qurğuları, katod mühafizə üsulunu tətbiq etmək mümkün olmayan hallarda, tətbiq olunur. Bu üsul mühafizə olunan qurğuların yaxınlığında torpağa basdırılmış elektrodlar – protektorlar vasitəsilə həyata keçirilir. Protektor müzhafizə qurğusunun iş prinsipi elektrolitə batırılmış iki elektrodun qapanması zamanı dövrədə əmələ gələn cərəyanın az mənfi potensiallı elektroddan (anoddan) daha çox mənfi potensiallı elektroda (katoda) doğru hərəkətinə əsaslanır. 198

Metal boru kəmərlərində korroziyaya qarşı UPDU -57 tipli elektromaqnit drenay qurğusu daha geniş tətbiq olunur. 5.4. Boru kəmərlərinin katod mühafizəsinin hesabatı Katod mühafizəsinin hesabatının əsas elementləri aşağıdakılardır: katod stansiyası (daimi cərəyan mənbəyi), anodun torpağa əlaqələndirilməsi və drenaj elektrik xətti. Katod mühafizəsinin hesabatı aşağıdakı ardıcıllıqla aparılır. 1. Iki qonşu katod qurğusu arasındakı məsafə (L) təyin edilir: 4,6 U L= lg max (5.1) a 0,5U min

burada, a– boru kəmərinin elektrik parametridir, [m-1]
a= R1 ; Rn

(5.2)

Rt – boru kəmərinin müqaviməti, [ Om·m ];
Rt =

π (10 d n − δ )δ
3

ρt

(5.3)
Cədvəl 5.1.

Rt – nin qiyməti cədvəl 5.1 – dən götürlür. Kəmərin ölçüləri D× δ ,mm Rt10-6, Om·m

325 × 6

529 × 6

720 × 6

1020 × 8

16,94

13,69

10,03

7,061

199

ρt –boru kəmərinin xüsusi müqaviməti: ρ t = 0 ,135
Om ⋅ mm 2 m

dn– kəmərin xarici diametri, mm; δ – kəmərin divarının qalınlığı, mm; Rn– boru kəmərinin 1m uzunluğuna düşən qoruyucu örtüyün müqaviməti, Om·m; Umax – süxurların vəziyyətindən asılı olaraq drenaj nöqtəsindəki potensiallar fərqi, V (nəm suxur lar üçün Umax=-0,627V; quru suxurlar üçün Umax=-0,95V); Umin– boru və torpaq arasında potensiallar fərqi, V (Umin=-0,32V). 2. Katod mühafizəsi işin başlanğıc periodunda drenaj nöqtəsində cərəyan qüvvəsinin qiyməti (Jn) aşağıdakı düstur ilə təyin edilir: U max , (5.4) Jn = ρ qaz + z0 2πy burada, ρ qaz – cərəyanın katod qurğusuna keçdiyi zonada suxurun xüsusi müqaviməti, suxurların və ziyyətindən asılı olaraq ρ qaz = 10 ÷ 100 Om ⋅ m

intervalında dəyişir; y– anodun yerlə birləşmə nöqtəsindən mühafizə olunan boru kəmərinə qədər olan məsafədir və y=100÷200m qəbul edilir; z0– boru kəmərinin giriş müqaviməti, Om: Rt Rn (5.5) z0 = 2 3. Elektrodların ümumi sayı:
200

n=

Rh RAηe

(5.6)

Burada: Rhor – horizontal elektrodun mqaviməti Om;

RA =

Rcx 2

qəbul edilir. Rcx– katod stansiyasının mühafizə sxemasının ümumi müqavimətidir və hesablamalarda Rcx=0,3 Om götürülür; ηe – qonşu elektrodla birlikdə işləyən elektrodun istifadə əmsalıdır η e = 0,7 . Drenaj xəttinin (kabelinin) en kəsik sahəsi, mm2;
S=

ρl n
Rk

,

(5.7)

burada,

ρ – drenaj xəttin (kabelin) materialının xüsusi

Om ⋅ mm 2 ; m le – drenaj xəttin (kabelin) uzunluğu, le =100 – 200m qəbul edilir. Rk– drenaj xəttinin müqaviməti olub, təcrübü olaraq Rk=RA qəbul edilir. Əgər drenaj xəttinin en kəsiyi dairəvi olarsa onda həmin xəttin tələb olunan minimal diametri 4S d=

müqaviməti

π

olacaqdır. 4. Anodun yerlə birləşməsinin işləmə müddəti
201

G , (5.8) kgJ H Burada: G– yerlə birləşmə materialının kütləsi (G=1000-1200 kq qəbul edilir); k– istismar müddəti üçün anodun yerlə birləşməsinin normal işini təmin etmək üçün ehtiyat əm salı k=1÷1,3 qəbul edilir. gk–əriyəbilən (həllolabilən) yerlə birləşmə materialı nın kütləsidir. 5. Mühafizə sxemində gərginlik düşgüsü: T=

ρ ⎞ ⎛ U cx = J k ⎜ RA + RK + z0 + qaz ⎟ ≈ J k Rcx ⎜ 2πy ⎟ ⎝ ⎠
6. Katod stansiyası şəbəkəsinin tələb olunan gücü:
W= W′

(5.9)

η

(5.10)

burada, W ′ – katod stansiyasının çıxışında gücü; η – katod stansiyasının faydalı iş əmsalı: η = 0,8 − 0,85 .

5.5. Metalın korroziyasına qarşı inhibitorlar
Neft – qaz qurğularının metal hissələrini korroziyadan mühafizə etmək üçün tətbiq olunan inhibitorların su – neft mühitində mühafizə qabiliyyəti elektrometrik və qravimetrik üsulla müəyyən edilir. Inhibitorların mühafizə qabiliyyətini müqayisə etmək üçün eyni şəraitdə (mühit, inhibitorun qatılığı, rejim), eyni metal nümunələri sınanılmalıdır. 202

(5. saat. %) aşağıdakı düstur ilə təyin edilir: Z= υ0 − υi ⋅100 % υ0 (5.11) s ⋅τ Burada. cərəyan sıxlığı arasında polyarizasiya əyrilərinin qurulmasına əsaslanır. m1 və m2 –müvafiq olaraq. İnhibitorun mühafizə də rəcəsi (z. qrm-2saat-1. qr. υ k –korroziya sürəti. υi – uyğun olaraq inhibitorsuz və inhibitorlu mühitlərdə nümunənin korroziya sürətidir. Sınaq mühiti – inhibitorlu və inhibitorsuz su – neft mühitidir. elektrodun potensialı. Tədqiq olunan elektrodun müqaviməti 107 Om – dan artıq olmalıdır. nümunənin sınaqdan əvvəlki və sonrakı kütlələri. s – nümunə səthinin sahəsi. m2. Sınaq üçün nümunə korroziyaya məruz qalan qurğunun materialından hazırlanır.12) Burada υ 0 . τ –sınaq müddəti. 203 .Elektrometrik metodla tədqiq. Korroziya sürəti aşağıdakı düsturla təyin edilir: m − m2 υk = 1 . bu da korroziya sürətinə təsir edir. Qravimetrik metod metal nümunənin çəkisinin müəyyən vaxt müddətində inhibitorlu və inhibitorsuz su – neft mühitində dəyişməsinə əsaslanır ki.

NƏQL EDƏN MÜHƏNDİS QURĞULARI VƏ AVADANLIQLARI . MƏMMƏDOVA VÜSALƏ VAQİF qızı NEFTYIĞILAN. MUSAYEV ZAKİR SƏMƏD oğlu.MƏMMƏDOV KAMRAN MƏMMƏD oğlu. MÜRSƏLOV AQİL ƏLİ oğlu.

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->