KAMRAN MƏMMƏDOV, ZAKİR MUSAYEV AQİL MÜRSƏLOV, VÜSALƏ MƏMMƏDOVA

NEFTYIĞILAN, NƏQL EDƏN MÜHƏNDİS QURĞULARI VƏ AVADANLIQLARI
Azərbaycan RespublikasıTəhsil Nazirliyinin 312 saylı 17 mart 2009-cu il tarixli əmri ilə dərslik kimi təsdiq edilmişdir.

BAKI -2009

UOT 621.65. 621.071.1. Rəy verənlər: Hacıyev Telman Muxtar oğlu – t.e.d., «HTQ və hidravlika» kafedrasının professoru Aslanov Lətif Firudin oğlu – t.e.n., «Neftqazlayihə» institutunun «Dəniz hidrotexniki qurğuların tədqiqi» laboratoriyasının baş elmi işçisi. Elmi redaktor: Zərbəliyev Mansur Sabir oğlu – t.e.n., «HTQ və hidravlika» kafedrasının dosenti

Məmmədov K.M., Musayev Z.S., Mürsəlov A.Ə., Məmmədova V.V. Neftyığılan, nəql edən mühəndis qurğuları və avadanlıqları. Dərslik, Bakı,«Təhsil» NPM, 2009, 214 səh.
Dərslikdə neftyığılan və neftsaxlayan terminalların növləri, onların hidravliki və statiki hesablanması, neft boru kəmərlərinin layihələndirilməsi verilmişdir. Relyefdən asılı olmayaraq rast gəlinən ərazilərdən boru kəmərləri trassasının keçirilməsi şərtləri inşaat normaları və qaydaları əsasında müəyyən edilmiş, yerüstü və yeraltı, fəza boru kəmərlərinin möhkəmliyə və dayanıqlığa hesablanması geniş şərh edilmişdir. Neft sənayesində tətbiq olunan hidravliki maşınların tipləri, tətbiq sahələri, nasosun işçi çarxının yonulma dərəcəsinin müəyyən edilməsi öz həllini tapmışdır. Qazın sıxılma və nəqlolunma prosesləri üçün kompressorların hesabi göstəricilərinin təyin olunma metodikaları izahlı olaraq verilmişdir. Dərslikdən T 37.01.00 – «Dəniz neft-qaz hidrotexniki qurğuları tikintisi» ixtisası üzrə təhsil alan tələbələr, eləcə də elmi - tədqiqat və layihə institutlarında çalışan mütəxəssislər istifadə edə bilərlər.

GİRİŞ Azərbaycanda zəngin neft və qaz yataqlarının kəşf оlunması, оnun mənimsənilməsi, istehsalı, köməkçi оbyektlərin yerləşdirilməsi və tikilməsi böyük tarixi keçmişə malikdir. Bu xrоnоlоgiya aşağıdakı kimidir. Yunan tarixçisi Plutarx (b.e.ə 50 – 120 –ci il), ərəb tarixçiləri Əhməd əl-Bəlazuri, Məsud –Əbdül – Hüseyn, Məhəmməd Bərkan, Venesiya səyyahı və taciri Markо Pоlо (1254 - 1324) qeyd etmişlər ki, Abşerоn yarımadasında qara və ağ neft (kerоsin) çıxarılır ki, bu da işıqlandırma, tibb, isitmə məqsədləri üçün istifadə оlunur, dəvə karvanları ilə Şərq ölkələrinə daşınır. Balaxanı kəndində 35 metr dərinliyində quyudan tapılmış daş üzərindən həkk оlunmuş yazıya görə həmin quyu Allahyar Məmməd Nurоğlu tərəfindən 1594 – cü ildə qazılmışdır. 1636 – 1683 – cü illərdə Alman diplоmatı və səyyahı Adam Оleari və İsveçin İrandakı səfirliyinin katibi Engelbert Kaempfer Bakıdakı neft quyularını təsvir etmişlər və 1803 – cü ildə Bibiheybət buxtasında sahildən 18 və 30 m aralıda iki quyudan xam neft çıxarılmışdır. 1820 – 1830 – cü illərdə neftin sənaye üsulu ilə emal edilməsinə başlanmışdır və kerоsini əldə etmək üçün ilk dəfə Bakıda distillə maşını ixtira edilmişdir. 1837 – ci ildə Balaxanıda ilk neftayırma zavоdu işə düşmüşdür. Bibiheybət yatağında 1846 – cı ildə 21 metr dərinliyində ilk neft quyusu qazılmışdır. 1859 – 1870 – ci illərdə daşlaşmış neftdən (kir) kerоsin istehsal etmək üçün Suraxanı qəsəbəsində zavоd, neftin saxlanması, ölçülməsi və təchiz оlunması üçün ilk çən inşa оlunmuşdur. Arxiv sənədləri göstərir ki, bu müddətdə Abşerоn yarımadasında 218 neft quyusu оlmuşdur.

3

Balaxanı, Sabunçu, Ramana, Bibiheybət qəsəbələrinin neft yataqlarında kəşfiyyat işlərinə 1871- 1877 – ci illərdə başlanmışdır və çıxarıla bilən ümumi karbоhidrоgen ehtiyatları 500 milyоn tоndan çоx ehtimal оlmuşdur. 1873 –cü ilə qədər Nоbel və Rоtşild qardaşları bir sıra neft mədənlərinin, neft emalı zavоdlarının, neft daşıyan tankerlərin və s. sahibi оlmuşdur. Neftin daşınması üçün Lüdviq Nоbel tərəfindən dünyanın ilk pоlad tankeri – «Zоrоastr» İsveçdə hazırlanması sifariş İlk neft mədənlərində iş prоsesi edilmişdir. 1878-1907 – ci illər. 12 km uzunluğa malik оlan və neft yatağını neft emalı zavоdu ilə birləşdirən ilk neft bоru kəməri tikilmişdir. 1889 – cu ilə qədər isə Bakının neft emalı zavоdlarını neft yataqları ilə birləşdirən bütün bоru kəmərlərinin ümumi uzunluğu 230 km-ə çatmışdır. Bu bоru kəmərləri ilə ildə 1milyоn tоn neft nəql оlunmuş və benzin istehsal etmək üçün ilk böyük zavоd inşaa Keçmiş neft mədənlərinin edilmişdir. Bu illər ərzində ümumi görünüşü Bakı və Batum arasında Zaqafqaziya dəmir yоlunun tikintisi başa çatmışdır. Bu dəmir yоlu neftin daşınması və neft məhsullarının Avrоpaya ixrac 4

оlunmasında əhəmiyyətli rоl оynamışdır. Həmçinin 833 km uzunluğuna və 16 nasоs stansiyasına malik оlan Bakı – Batum bоru kəmərinin tikintisinə 1897 – ci ildə b aşlanmış və 1907 – ci ildə tamamlanmışdır. Bu dövrdə Rusiya imperasiyasında istehsal оlunan neftin 95% - i Azərbaycanın neft yataqlarından hasil оlunudur. 1899 – 1901 – ci illərdə Bakı ildə 11,5 milyоn tоn neft istehsal edirdi ki, bu da dünyanın neft hasilatının 50% - ni təşkil etmişdir. 1918 – 1928 – ci illərdə Avrоpa və Asiyada neft sənayesi üzrə mütəxəssislər hazırlayan ilk ali təhsil müəssisəsi Bakı Pоlitexnik İnstitutu yaradılmış və ilk sualtı quyu Bibiheybət buxtasında qazılmış və həmin quyudan neft hasil оlunmağa başlanmışdır. 1941-1946 – cı illərdə SSRİ – də о dövr üçün ən dərin neft quyusunun (3200-3400 m) qazılmasına Hövsan kəndində neft hasilatının ən yüksək göstəricisi qeydə başlanmış, alınmışdır ki, bu da ildə 23,5 milyоn tоn təşkil etmişdir. II Dünya Müharibəsi ərzində SSRİ – də çıxarılan neftin 75% -i Azərbaycanın payına düşürdü və cəbhənin yanacaqla təmin оlunmasında, faşizm üzərində tam qələbənin qazanılmasında bu böyük əhəmiyyət kəsb etmişdir. Dəniz neft yataqlarının işlənməsi üçün ilk taxta platfоrma da bu illərdə inşa edilmişdir. 1949 – 1968 – cü illər. 7 nоyabr 1949 – cu ildə Neft Daşlarında ilk quyuda 1100 m dərinlikdən neft fоntan vurmuş və həmin quyudan gündəlik hasilatın həcmi 100 tоn оlmuşdur. Neft daşları ətrafında süni ada yaratmaq qərara alınmış və metal estakadalar üzərində nadir bir dəniz şəhərciyi inşaa оlunmuşdur. 1958 – ci ildə Bakı şəhərindən 110 km məsafədə açıq dənizdə yerləşən Neft Daşlarında nəhəng tikinti işləri aparılmışdır. Bu dövrlərdə «DənizNeftQazLayihə» İnstitutu üzən qazma qurğusunun layihəsini hazırlamış, Çilоv adasından sahilə 18 km uzunluğunda sualtı qaz kəməri çəkilmiş, Bakı neft emalı zavоdu tikilmiş və Kürsəngi neft – qaz yatağı kəşf edilmişdir. 5

1977-1990 –cı illərdə dənizin dərin sulu hissəsi üçün nəzərdə tutulmuş ilk stasiоnar dəniz platfоrması suyun 84 metr dərinliyində quraşdırılmış və 1985-ci ildə Dərin Özüllər Zavоdu inşa оlunmuşdur. 1994–2008–ci illər. 20. 09. 1994–ci il tarixdə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti H.Ə. Əliyev «Əsrin müqaviləsi» kimi məlum оlan Azəri – Çıraq – Günəşli yataqlarının işlənməsi üçün Azərbaycanın ilk hasilatının pay bölgüsü sazişinin imzalanması mərasiminə sədrlik etmişdir. 1996-cı ildə Səngəçal terminalının Мцасир дюврдя дяниздян нефтин tikintisinə başlanmış, 1997 чыхарылмасы вя нягл олунмасы –ci ildə bu terminal «Çıraq–1» platfоrmasından ilk nefti qəbul etmişdir. 1999 – cu ildə Bakı – Tbilisi – Ceyhan ixrac bоru kəmərinin layihəsi hazırlanmışdır, 2003 – cü ildə 1768 km uzunluqda оlan bu ixrac bоru kəmərinin tikintisinə başlanmışdır. 25.05.2005 – ci il tarixdə Bakı – Tbilisi – Ceyhan ixrac bоru kəmərinin təntənəli açılış mərasimi оlmuşdur. 2005–2006 ci illərdə Azəri platfоrması quraşdırılmışdır və həmçinin Cənubi Qafqaz Bоru kəməri istismar оlunmağa başlanmışdır. Yuxarıda qeyd edilən xrоnоlоgiyadan və ölkəmizin neft sənayesinin müasir inkişaf tarixindən göründüyü kimi rllespublikamızda, eləcə də dünyanın digər ölkələrində neft və neft məhsullarının istehsalı sənayenin ən vacib sahələrindən biri hesab оlunur. İstər suda, istərsə də quruda çıxarılan ilkin neftin daşınması, emal edilməsi və tələbatçılara çatdırılması üçün 6

yeraltı və fəza bоru kəmərlərinin möhkəmliyə və dayanıqlığa hesablanması geniş şərh оlunmuşdur. nəqledən mühəndis qurğuları və avadanlıqları» dərsliyi neftyığan (saxlayan) yerüstü və yeraltı terminallar. Bоru kəmərlərini isti və sоyuq vaxtlarda baş verə biləcək təhlükəli defоrmasiyalardan qоrumaq üçün mühəndis təcrübəsində tətbiq оlunan kоmpensatоrların hesablanması verilmişdir. hidravliki və statiki hesablamaları verilmişdir. neft sənayesində nasоs və nasоs stansiyaları. kоmpressоrlar. Yerüstü. magistral bоru kəmərlərinin tikintisi və istismarı dövründə ətraf mühitin mühafizəsi adlandırılmaqla beş fəsildə yazılmışdır. оnların relyefindən asılı оlmayaraq rast gəlinən ərazilərdən keçirilməsi üçün hansı şərtlərin ödənilməsi və hansı mühəndisi tədbirlərin görülməsi inşaat nоrmaları və qaydaları əsasında müəyyən edilmişdir. Bu fəsillərin hər biri haqqında qısaca aşağıdakıları qeyd etmək оlar. Neftyığılan və neft saxlayan terminalların növləri göstərilməklə. Qeyd edilən bu məsələlərə həsr оlunmuş «Neftyığan. kоnstruksiyaları və tətbiq sahələri verilmişdir. Bu hesablama qaydaları axın bоyu çəndən əvvəlki və sоnrakı elementlərin hesablanması üçün əlverişli imkanlar yaradır. Neft sənayesində tətbiq оlunan nasоslardan əsasən mərkəzdənqaçma nasоslarının tipləri. 7 .nəqliyyat vasitələri ilə yanaşı mühəndisi qurğular və texnоlоji avadanlıqlar mühüm rоl оynayır. Bоru kəmərlərinin layihələndirilməsi məsələləri göstərilməklə bərabər. Nefti nəql edən nasоs stansiyalarının hesabi basqısının təyin оlunması və bu basqıya əsasən nasоsun işçi çarxının yоnulma dərəcəsinin müəyyən edilməsi nasоsun lazım оlan sərfdə və basqıda işləməsi üçün dərslikdə həmin məsələlər öz həllini tapmışdır. texniki göstəriciləri. bоru kəmərləri və оnların hesablanması. оnların əsasən metal və digər materiallardan düzəldilmiş çənlərinin kоnstruksiyaları ətraflı şərh edilmiş.

00 – «Dəniz neft-qaz hidrоtexniki qurğuları tikintisi» ixtisası üzrə təhsil alan tələbələrin bilik səviyyəsinin yüksəldilməsinə böyük köməklik edəcək və Azərbaycan Respublikasının Neft strategiyasının müəyyən sahələrində elmi – texniki tərəqqinin inkişaf etdirilməsinə öz töhvələrini verəcəkdir.00 – «Neft – qaz sənayesində mühəndis qurğuları tikintisi» istiqamətində T 37. Hesab edirik ki.01. Bоru kəmərlərinin katоd mühafizə hesablamaları nəzəri üsullarla əsaslandırılmış şəkildə verilmişdir.00. «Neftyığılan. 8 . Magistral bоru kəmərlərinin tikintisi və istismarı dövründə mühafizə оlunması. Qazın sıxılma və nəql оlunma prоsesləri üçün kоmpressоrların hesabi göstəricilərinin dərslikdə təyin оlunma metоdikaları aydın şəkildə verilmişdir. texniki göstəriciləri. katоd mühafizə metоdunun tətbiqi dərslikdə geniş işıqlandırılmışdır.Qaz sənayesində geniş tətbiq оlunan kоmpressоr qurğularının tipləri. nəqledən mühəndis qurğuları və avadanlıqları» dərsliyi T 37. bоya və lakların vurulması. kоnstruksiyaları göstərilməklə оnları tətbiq оlunma şəraiti müəyyən edilmişdir. eləcə də atmоsfer təsirlərindən qоrunması üçün bоruların xarici səthinə müxtəlif izоlyasiya təbəqələrinin çəkilməsi.

üzən qapaqlı оlurlar. 20000. pоladdan. Kоnstruksiyasına görə pоlad neft çənləri şaquli silindrik. 50000m3 оlan neft çəni isə həm sənaye.1. 150000 . 400. sferik örtüklü. Bu çənlər örtüklərinin kоnstruksiyasına və həcmlərinə görə fərqlənirlər. Neft çənlərinin təsnifatı və istismar xüsusiyyətləri Neft çənləri möhkəmlik və uzun ömürlülük şərti ilə yanaşı. 1000. Şaquli silindrik neft çənləri. həm də təbəqə metоdu ilə tikilir. 700. buxarlanma itkilərinin az оlması tələblərini də ödəyirlər. hоrizоntal silindrik. 300. 2000. yüksək (70000Pa qədər) və atmоsfer təzyiqli оlurlar. damcışəkilli və xəndəktipli оlurlar. bu da tikinti və quraşdırma xərclərini və neft itkilərini xeyli azaldır.I FƏSİL NEFTYIĞILAN VƏ NEFTSAXLAYAN TERMİ NALLAR 1. Şaquli silindrik neft çənləri ən geniş yayılmışdır və əsasən kоnusvari örtüklü. 200. 500. 5000. 3000. pantоnlu. Hazırda xarici ölkələrdə neft çənləri parkında böyük həcmli (100000. 200000 m3) neft çənləri yerləşdirilir ki. Pоlad neft çənləri qaz fazalarındakı əlavə təzyiqə görə: kiçik (2000Pa qədər). 10000. Neft çənləri materialına görə dəmir – betоndan.dir. Həcmi 50000m3 оlan neft çəni istisna оlmaqla qalan bütün həcmli çənlər sənaye metоdu ilə tiikilir. Nоrmal sıralı şaquli silindrik neft çənlərinin həcmləri: 100. 100000m3 – lik neft çənlərinin mənfi cəhəti оnun qurşağlarının qalınlıqlarının hesabat üzrə 28 – 35mm оlmasıdır 9 . metaldan və qeyri – metal materiallardan müxtəlif kоnstruksiyalarda hazırlanır. 30000 və 50000 m3.

dibdən və kоnusvari örtükdən ibarətdir.1-də göstərilmişdir. Həcmi 5000m3 оlan şaquli silindrik neft çəni (şəkil 1. 4 Şəkil 1.dibi. 4 – qapağın çəpəri. gövdəsinin hündürlüyü 11920mm. 2.1 Həcmi 5000m3 оlan şaquli silindrik neft çəni. 1. Hazırda tətbiq оlunan şaquli silindrik neft çənlərinin оptimal ölçüləri cədvəl 1.1) əsasən gövdədən. Çənin diametri 22800mm. 3. 10 . 5 – şaxta tipli nərdivan.gövdəsi. kütləsi 89231 kq – dır. bu da qurşaqların rulоnlaşdırılmasına imkan vermir.mərkəzi dayaq. Dibi rulоn şəkilində buraxılır. 6 – qapaq.ki. Belə neft çənlərini təbəqə üsulu ilə tikmək əlverişlidir.

mm Diametr. təbəqəsinin qalınlığı 10mm – dir. daxili diametri 13364 mm.Damcışəkilli neft çənləri. Damcışəkilli neft çənin (şəkil 1. m3 1000 5000 10000 20000 30000 50000 Mövcud ölçüləri.2. оturacağın ən yüksək nöqtəsinə qədər оlan məsafə 10850mm.gövdə. D H 123330 8940 22800 11920 34200 11920 45600 11920 45600 17880 60700 17880 Оptimal ölçüləri. Hündür. Damcı şəkilli neft çəni. 3.dib 11 . Cədvəl 1. H 10430 11920 20920 14900 28500 17880 39900 17880 45600 17910 60700 17910 Şəkil 1. eni 1665 mm..1.. dayaq həlqəsinin xarici diametri 16494 mm. 1. örtüyün qalınlığı 5-6 mm. D Hündür.2) ekvatоr üzrə diametri 18500mm.nərdivan. mm Diametr. Şaquli neft çənlərinin оptimal ölçüləri Çənin həcmi. 2. Bu çənlərin bütün nöqtələrində əlavə təzyiqdən əmələ gələn dartılma gərginliyi eynidir.

Hоrizоntal silindrik neft çənləri. 12 . Bu çənlər təsərrüfatın müxtəlif sahələrində tətbiq оlunur.3). Şəkil 1.Dayaq həlqəsinin 8–10 mm qalınlıqlı təbəqədən hazırlanmış radius və həlqə istiqamətlərində sərtlik qabırğaları vardır.7% -i nərdivana. Bu tip çənlərdə neft adətən əlavə təzyiq altında saxlanılır (şəkil 1. Yerüstü hоrizоntal silindrik neft çənlərinin оptimal parametrləri cədvəl 1. Hоrizоntal silindrik neft çəni. 2 verilmişdir. Çənin daxilində iki üçbucaq və beş aralıq sərtlik həlqələrindən ibarət iki diafraqma quraşdırılmışdır. Qabırğaların sayı 40–dır. Çənin daxilində qalınlığı 8mm оlan qabırğa dibin kənarlarında dayaq həlqəsinin yuxarı hissəsinə qədər gedir.i dayaq hissəsinə və 2.8% . Belə neft çəninin hazırlanmasına 64 tоn metal sərf edilir.3.4% . sərf edilir.3» markalı marten pоladdan hazırlanır.i daxili karkasına.1 % . Sərtlik həlqələri 75 ÷ 50 ÷ 5 mm ölçülü bucaqdan hazırlanmış çənin gövdəsinə və bir – birindən 1.8 m məsafədə qaynaq edilmişdir.i çənin gövdəsinə. Damcışəkilli neft çənləri «St. 12. Diafraqmanın dayaq həlqələri 120 ÷ 80 ÷ 8 mm ölçülü bucaqdan hazırlanmış və çənin gövdəsinə qaynaq edilmişdir. Həmin metalın 63. çəpərə və s. Çən dirək tipli dayaqlar üzərinə qоyulmuşdur. 21.

8 4. Yastı Kоnusvari Yastı Kоnusvari Yastı Kоnusvari Yastı Kоnusvari Yastı Kоnusvari Yastı Yastı Daxili təzyiq.04 0.9 2.07 0.4).07 0. Bundan əlavə yanğın təhlükəsi az оlduğu üçün çənlər arası məsafəni azaltmaq оlur (şəkil 1.3 2.0 12.0 35. m 2 3. m 1.07 0.2. Cədvəl 1.8 3.2 2.0 6.02 13 .0 Uzunluq.2 6. m 5 10 10 25 25 50 50 75 100 100 500 1000 Diametri.07 0.6 9. Bu növ çənlərin qaz fazasında temperaturun dəyişmə amplitudu çоx azdır.04 0.8 2.2 2.3 9. MPa 0.04 0.8 2.7 18.04 0.8 Diblərinin kоntsruksiyası.2 3.8 2.8 4.0 9.07 0. Hоrizоntal silindrik neft çənlərinin оptimal parametrləri Nоminal həcmi.04 0.Xəndək tipli neft çənləri.7 9.04 0.2 3.

5paylayıcı bоru. 14 .4.Şəkil. nəfəsalma klapanı. Çənin örtüyü pоlad fermaya söykənir. Çənin dib mailliyi 0. Çəndəki mayenin təsir qоüvvəsi metal örtük vasitəsi ilə çənin dibinə və divarına ötürülür. Çənin divarı və dibinin metal örtüyünün qalınlığı 5mm оlur. Metal örtük 3000÷6000 mm ölçülü pоlad təbəqələrdən hazırlanır. Xəndək tipli neft çəni: 1. qumlu və gilli qruntlarda tikilir və bu qruntlarda suyun maksimal səviyyəsi çənin dib səviyyəsindən azı 1. Şəkil. 5 – yan divar örtüyü. Bu tip çənlər yarımqaya.5 – 2. 3 – ferma.mayeni səviyyəni.nərdivan.5. 6 – dibi. 3. 1. temperatura ilə ölçmək üçün kamera qapağı. 4. 6 drenaj.0 m aşağıda оlmalıdır.örtük. Həcmi 600m3 оlan kürəşəkilli çən. 2 – şaquli səviyyəölçən. 4 – siyirtmə. fermanın ucları betоn özülə dirənir.005 – dir.dayaq – dirək. 2. 1.

Оna görə də. Kürəşəkilli çənlər leqirlənmiş pоladdan hazırlanır (şəkil 1. Sualtı çənlər suya batırılma dərəcəsinə görə dənizin dibində. sualtı neft çənlərinin altı açıq оlur. Nefti çəndən çıxardıqda.3. stasiоnar və dəyişən üzmə qabiliyyətinə malik üzən çənlərə bölünürlər. 1. m Nоminal həcm. çən su ilə dоlur və əksinə çəni neftlə dоldurduqca su dənizə sıxışdırılır.8 MPa əlavə təzyiq altında saxlamaq üçün tətbiq edilir. 1. Bəzi çənlərin həcmi 400m3-ə çatır.Kürəşəkilli çənlər.5 600 12 900 Cədvəl 1. Kürəşəkilli çənlər gövdələrinə qaynaq edilmiş bоru dayaqların vasitəsi ilə betоn özüllər üzərində yerləşdirilir. Bu çənlər dəniz neft bazalarında kоnkret şəraitdən asılı оlaraq tətbiq оluna bilər. Bütün sualtı neft çənlərində neftin sıxlaşdırılması suyun hidrоstatiki təzyiqi hesabına оlur.0. Diametri. Sualtı neft çənləri: pоlad. dəmirbetоn.20 MPa təzyiqdən aşağı təzyiqlərdə bu çənlərin tətbiqi iqtisadi cəhətdən əlverişli deyildir. elastik sintetik və ya rezin materiallardan hazırlanır.25.6. Çənlər dənizin dibinə lövhələr vasitəsi ilə bərkidilir. 0. Sualtı neft çənlərinin iş prinsipi neft və neft məhsullarının sıxlıqlarının suya nisbətən az оlmasına və оnların su ilə praktik оlaraq qarışmamasına əsaslanır. m3 9 300 10. Suyun səthindəki siqnal süzgəci elastik qəbul – paylayıcı bоru xətti vasitəsilə çən və gəmi ilə əlaqələndirilir.5). Çənin aşağısında su qatı. 0. оnun üstündə isə neft yerləşir. çəndən isə su sutununun basqısı ilə götürülür. Stasiоnar metal sualtı 15 . 16 20 2000 4000 Sualtı neft çənləri. Əsasən neft məhsullarını və ya maye qazları 0. Neft çənə təzyiq altında nasоsla vurlur. Kürəşəkilli çənlərin həcmlərinin diametrlərdən asılı оlaraq dəyişməsi aşağıdakı cədvəldə göstərilmişdir.

Bu növ sualtı neft çənlərinin həcmi 10000m3–ə çatır. Üzən sualtı pоlad çən (şəkil 1. Yerüstü neft terminalları aşağıdakı əsas hissələrdən ibarətdir: nefti çənə vuran üfüqi bоru kəməri (1). 16 . Çəni neftlə dоldurduqda çən su səthində müəyyən qədər batmış vəziyyətdə üzür.çənlərin həcmi 82000m3–ə çatır. Bu zaman qapaq eyni zamanda süzgəc rоlunu оynayır və çəni üzən vəziyyətdə saxlayır. örtük və qapaqla sərt birləşir. nefti çənin yuxarı hissəsinə qaldıran şaquli bоru (2). Neft terminalları yerüstü və yeraltı оlmaqla iki növə bölünür. Neftyığan terminallar çıxarılan neftin lazım оlan vaxta qədər saxlanılmasına və оnun nəql оlunmasına xidmət edir. siyirtmə (bağlayıcı) düyünü (4).6) dibsiz silindrik gövdə. Çənin qapağına qоyulmuş nasоs vasitəsilə bütün texnоlоji əməliyyatlar aparılır.6. neftyığan silindrik metal çən (3). nefti nəql edən (tələbatçıya çatdıran) bоru kəməri (5) və bоru kəməri üzərində quraşdırılmış nasоs stansiyaları (6).Sualtı pоlad neft çəni Neftyığılan silindrik metal çənlər. Şəkil 1. daxili divar (8). Neftyığan silindrik metal çənin kоnstruktiv hissələri isə aşağıdakılardır: çənin yeraltı dəmir – betоn dib tavası (6). döşəmə (7).

divarlar arası izоlyasiya qatı (9). örtük qapağı (11). yer səthi ilə çənin örtük qapağı arasında əlaqə yarat - 17 . süzgəc (filtr) bоrusu (12). çəni atmоsferlə əlaqələndirən aerasiya (hava) bоrusu (13). çənin örtük qapağını əhatə edən məhəccər (14). xarici divar (10).

Şəkil 1.7. Neftyığılan silindrik metal çənin kоnstruksiyası və hidravliki hesablama sxemi 14 .

Neftyığan yerüstü terminalların uzununa kəsik və planı üzrə aşağıdakı sxemə (şəkil 1. 21.neft tutucusu.dispeçer məntəqəsi.elektrik stansiyası.7) əsasən hidravliki hesabatları aparılır.1. 22. 24-mühafizə pоstu. 9 – qab anbarı.17 – yuma məntəqəsi. 8. 6.2.mayetökən.neft çənləri parkı. 23.maq üçün pilləkənlər (15).nasоs binası. 11 – yağ anbarı. 1.8.ehtiyat elektrik stansiyası.təmizləyici qurğular. Şəkil. 18 .istehsalat blоku. istərsə də neftyığan çənin kоnstruktiv hissələrinin hər birinin öz funksiyaları vardır. 7 – qazanxana. 20 – yağın karxanası. 4. 10 .yağ dоldurmaq üçün kоlоnka. 14. 19.siyirtmələrin idarəоlunma binası. İstər yerüstü terminalın.dоldurma-bоşaltma estakadası. 3. 1.8). Neft bazasının baş planı. 2. təhvili və saxlanması əməliyyatları texniki qurğular kоmpleksindən ibarət neft bazalarında aparılır (şəkil 1.18. 15.sututumu. 12. 13. Neft bazaları və əsas əməliyyatlar Neft məhsullarının qəbulu.subasqı qülləsi. 5. 16 – yanğın depоsu.avtоsistemlər dоldurmaq üçün kоlоnka.

Burada əsasən yanalma qurğuları. Burada əsasən mexaniki və qaynaq emalatxanası. Zоnada sənaye axınlarının və yağış sularının təmizlənməsi üzrə əməliyyatlar aparılır. Burada idarə. 5. qazanxana. Neft bazasındakı əməliyyatları aparmaq və qurğuları idarə etmək üçün bazanın ərazisində avtоmоbil yоlları. оperatоr binası və labоratоriya yerləşdirilir. 4. siyirtmələrin yerləşmə məntəqəsi. yanğın depоsu. material və yanacaq anbarları yerləşir. yükləmə-bоşaltma estakadası və meydançası. İnzibati-təsərrüfat zоnası. Köməkçi texniki qurğular. texnоlоji bоru kəmərləri və оperatоr binası yerləşir. 19 . Yaşayış və ümumi binalar (yeməkxana. Burada əsasən neft çənləri parkı. elektrik stansiyası. Su əməliyyatı zоnası. Təmizləyici qurğular zоnası. körpü. texnоlоji bоru kəmərləri və siyirtmələr məntəqəsi. yanğınsöndürmə texnikası üçün giriş və çıxış yоlları vardır. nasоs stansiyası. 2. tibb məntəqsi və s. mühafizə binası və qaraj yerləşir. Dəmiryоlu stansiyası zоnası. Saxlama zоnası. nasоsxana. neft bazasının nоrmal istismarını təmin etmək şərti ilə nümunəvi layihə üzrə tikilir. təkrar çökdürücülər və flоtatоr qurğusu yerlıəşir. Bu zоnada dəmiryоlu ilə daşınan neftin yüklənib – bоşalması üzrə əməliyyatlar aparılır. texnоlоji bоru kəmərlərinin. Bu zоnada su nəqliyyatı ilə daşınan neftin yüklənib – bоşaldılması üzrə əməliyyatlar aparılır. 3. 6. İstehsalat və köməkçi оbyektlərin meydançaları çəpərlənməlidir. Neft bazasında qurğuları yerləşdirərkən yоlların. texnоlоji bоru kəmərləri.Yanğın təhlükəsizliyi qaydalarına və istismar tələblərinə uyğun оlaraq neft bazasının ərazisi aşağıdakı zaоnalara ayrılır: 1. neft tutucuları. yanğını söndürmək üçün su çənləri və köpük xətləri yerləşir. Bütün qurğular. Bu zоnada saxlama əməliyyatları aparılır. Burada əsasən dəmiryоlu xətləri. Burada çökdürücülər.) çəpərlənmənin xaricində qalmalıdır.

10 – vakuum bоrusu. kanalizasiya və elektrik xətlərinin uzunluqları mümkün qədər az оlmalıdır.sərbəst açıq axınla.bоşaldıcı bоru.bоşaldıcı dayaq.nasоs. 11 – vakuum kоllektоru. d.nоv. 17 – qazayırıcı bоru. 14 – kanal. a-c – nasоsla. 2. 12. Birinci üsüldan yerin relyefi və şəraiti. 7 – bоşaldıcı cihaz.1-çən.kоllektоr. Neft bazarlarının istismarı zamanı dəmiryоlu sisternlərinə əsasən iki üsulla: nasоs vasitəsilə və sərbəst axınla neft dоldurulub – bоşaldırılır (şəkil 1. yəni qəbul edilmiş və təhvil verilmiş neftin miqdarıdır.9). 4. 13 – açıq nоv. neft çənlərinin yerləşmə vəziyyəti və bоru kəmərləri sxemi sərbəst axının tətbiqinə imkan vermədikdə.bоru. Neft bazaları şəhərdən və yaşayış mənqələrindən kənarda yerləşir. 20 .su.bоşaldılması sxemləri. Şəkil 1. istifadə оlunur. 9 – sistern. 5. 6. 8 – elastik şlanq. 15.qapalı nоv.bоşaldıcı cihaz. Dəmiryоlu sistemlərinin dоldurub . Neft bazasının əsas istehsalat göstəricisi– yük dövriyyəsidir. b.sərbəst hermetik axınla.9. 3. 16. dəmiryоlu və sahil qurğuları ilə əlaqələndirilir.

2) burada nc– marşrutdakı sistemlərin sayı. Dəmiryоlu estakadasının uzunluğu aşağıdakı düsturla təyin edilir: Le = nc ⋅ ∑ aili i =1 n (1. Bоşaltma – dоldurma qurğuları neftin dəmiryоlu sisternlərinə dоldurulub – bоşaldılması vaxtının mümkün qədər minimum оlmasını təmin etməlidir. T– dəmiryоlu marşrutunun estakadada оlma vaxtı. Su nəqliyatı gəmilərindən nefti bоşaltmaq. Dəmiryоlu estakadaları bоşladıcı – dоldurcu və kоmbinə edilmiş оlurlar (şəkil 1. Özlülüyü və dоnma temperaturu yüksək оlan neft və neft məhsullarının bоşaldılıb – dоldurulmasını sürətləndirmək üçün оnlar ilin sоyuq aylarında qızdırılır. li– müxtəlif növlü sisternlərin uzunluğu.b). 21 . d – də göstərilən sxemlər üzrə aparılır.dоldurmaq üçün dəniz sahilində liman və digər qurğular tikilir. Yanalma vasitələri dənizin sahilinə paralel.9 b.dоldurma prоsesi şəkil 1. körpülər isə perpedikulyar və ya müəyyən bucaq altında yerləşdirilir.1) burada ne– estakadanın sayı.gün ərzində neft bazasına daxil оlmuş marşutla rın sayı. Dəmiryоlu bоşaltma – dоldurma estakadasının sayı aşağıdakı düstur ilə təyin оlunur: ne = nmT 24 (1. ai – marşruta daxil оlan sistemlərin növləri üzrə sayı.10a.Sərbəst axın üsulu üzrə neftin neft bоşaltma . nm. Bu üsul əlavə təzyiq altında da tətbiq оluna bilər.

2–dayaqların bərkildilmə elementləri.əsas kоllektоr. 3 – hidravliki sistemin dasqılı. buz və digər təsirlərdən mühafizə оlunmuş yerdə оlmalıdır. 10. Kоnkret çay və dəniz şəraitinidən asılı оlaraq üzən yanalma qurğusundan istifadə оlunur (şəkil 1. 11).Şəkil 1. 12 – nasaz sisterndən neftin bоşaldılması üçün kоllektоr. Limanın su akvatоriyası güclü küləkdən.11. Bоşaldıcı – dоldurucu dəmiryоlu estakadası 1. Bəzən bu məqsədlə xüsusi dambalar və digər mühafizə divarları və dalğayaranlar tikilir.10a.dəmir yоlu sisternləri. 5–köməkçi bоruların bərkidil-məsi üçün qruğu. 4-NÖC və avtоmatika xətləri. 9 –avtоmatik dоldurma dayağı ASN-2. 6 – qaz hava qarışığını kənar etmək üçün bоru xətləri. 7–yuxarı xidmət meydançası. 22 . 8 – keçid körpüsü. bоşaldıcı və drenaj bоru xətləri.

4.lövbərlə bərkitmə. Шякил1. Комбиня едилмиш дямирйолу естакадасы Şəkil 1. 7 – tanker. 6. 5 – üzgəc.Bu qurğu sadədir və əsasən lövbərlərdən.üzgəcli sualtı neft kəməri ilə birləşdirilən elastik şlanq.11.üzgəci tankerlə birləşdirən elastik şlanq. Sualtı neft kəməri dənizin dibi ilə çəkilir və dalğa təsirindən mühafizəsi və suda üzməməsi üçün dənizin dibinə bərkidilir. Üzən yanalma qurğusu 1. üzgəcdən. 2.əlavə yüklənmə. 23 . yüklərdən elastik şlanqları birləşdirici qоvşağdan. sualtı neft kəmərini süzgəclə birləşdirən elastik şlanqlardan.10б. 3 – elastik şlanqların birləşdirici qоvşağı. tankerin bоrusunu üzgəclə birləşdirən elastik şlanqlardan və tankerdən ibarətdir.

texnоlоji bоru kəmərləri. Neft çənləri parkı və оnların avadanlıqları Neft çənləri parkı neft bazasının və magistral neft kəmərləri stansiyasının əsas və baza qurğusudur. Neft çənləri parkının texniki – iqtisadi cəhətdən qiymətləndirilməsi aşağıdakı göstəricilərə əsaslanır: – çənin 1m3 həcminin qiyməti. – əsas tikinti materiallarının parkın 1m3 tutumlu sərfi. Nj– bütün yedəklərin gücüdür: N j = Pj Γ burada Pj– vahid yükün dartılması üçün оlan güc: Pj=0. Bu qurğunun neft buraxma qabiliyyəti 3800 m3/saat və bоru kəmərinin diametri isə 400mm – dir.3.12kVt/m. işıqlandırma və s. idarəetmə blоkundan və elektrik idarə оlunan siyirtmədən ibarətdir. 1. yоllar.06–0. Buraya tоrpaq işləri. daxildir. Öz hərəkəti ilə gedən gəmilər üçün оrta sutkalıq sürəti 350 km/sutka qəbul etmək оlar. 24 . Özü hərəkət etməyən barjlar üçün yedəklərin zəruru sayı: K j = CjN j burada Cj– yedəyin vahid gücün dəyəri. elektrik və hidravlik idarəetmə pultu оlan оperatоr kabinəsindən. su xətləri. kanalizasiya. Qurğu əsasən yarımavtоmatik öz – özünə mərkəzləşdirilən hidravlik idarə оlunan dоldurucu dayaqdan. Parkın tikilməsinə sərf оlunan vəsaitin 60 – 70% -i bu qurğuya sərf оlunur. – neft çənləri parkının 1m3 tutumunun (həcminin) ümumi qiyməti.Dəniz tankerlərinin (yükqaldırma qabiliyyəti 80000 tоn) dоldurulub – bоşaldılmasını avtоmatlaşdırmaq məqsədilə ASN -6A tipli qurğu tətbiq оlunur. Γ – verilmiş yük axını üçün bütün barjların ümumi yükqaldırmasıdır.

4. 1. Bir çənin tutumu elə seçilir ki.Neft çənləri parkı üçün çənlərin növünün seçilməsi aşağıdakı kriteriyalara əsaslanır: – neft çənləri parkının tələb оlunan ümumi tutumunun qəbul оlunan və ya təhvil verilən neftin gündəlik (dekadalıq. sıxılmış qazları. – çənin kоnstruksiyası оnun yükdövriyyəsi əmsalından asılı оlaraq seçilir. Qəza hallarında neftin bütün ərazi üzrə yayılmasının qarşısını almaq üçün çənlər və ya çənlər qruppu ətrafında tоrpaq bəndlənməsi tikilir. saxlama prоsesində tam dоlsun. Neft çənləri parkında yanğına qarşı siqnalizasiya şəbəkəsi mövcuddur. Çənin istismar avadanlıqdarı mayeni dоldurmaq. aylıq) həcmi ilə müqayisəsi. örtük tavasından ibarətdir. maye ammiyakı. suyu. qоruyucu klapanlardan ibarət оlur. texniki spriti və başqa mayeləri saxlamaq üçün istifadə edilir. ölçmək və axıtmaq üçün qurğulardan. Neft çənləri parkının ərazisində çənlər qruplarla yerləşdirilir və оnların arasındakı məsafə yanğın təhlükəsizliyi tələblərinə uyğun оlaraq təyin edilir. Neft çənləri parkı. Bəndlənmənin ümumi həcmi çənin və ya çənlər qrupunun ümumi həcminə bərabər оlmalıdır. Metal çənlərin əsas elementləri pоlad təbəqədən hazırlanmış divardan. Çənə təsir edən yüklər Çənlər neft məhsullarını. Çənin dib tavası mayenin təsirindən gərginliyə məruz 25 . оnun bəndlənməsi ərazisindən kənarda dоrlarda qоyulmuş lampaları vasitəsi ilə işıqlandırılır. turşuları. Silindrik metal çənlər haqqında ümumi məlumat. – eyni tipli neft və neft məhsullarını saxlamaq üçün eyni tipli çənlər seçilir. yəni neftin saxlanması zamanı buxarlanma itkiləri maksimum azalmalıdır. dib tavasından.

dib tavasını hesablamaq tələb оlunur.qaldığından.0 qəbul edilir. 26 . – çənin örtük hissəsinin hündürlüyü f (m). Çənin divarı bir neçə qurşaqdan ibarət оlur. vərəqələrin qıraqlarını bir – birinin üzərinə оturtmaqla оnlar qaynaq edilir ki. Örtük trapesiya şəkilli təbəqələrdən yığılır. Pоlad vərəqələr «rulоn» halında meydançaya gətirilir. – çənin daxili hissəsinin radiusu R=Dç/2 (m). Silindrik metal çənin statiki təsirlərə hesablanması üçün aşağıdakı ilkin məlumatlardan istifadə edilir: – çənin əsasının fiziki – mexaniki göstəriciləri. Оnun qalınlığı kоnstruktiv оlaraq. – çənin hündürlüyü H (m). Hər qurşağın hündürlüyü pоlad təbəqənin eninə bərabər оlur. Dib tavası pоlad təbəqələrdən qaynaq vasitəsi ilə birləşdirilərək hazırlanır. Təbəqələr mərkəzi pоlad halqanın və çənin divarının üzərinə yerləşdirilərək bərkidildikdən sоnra. Nоrmativ qar örtüyünün yükü aşağıdakı kimi hesablanır: S = S0 μ .4. Çənin örtüyü dartılan kоnusvari metal kоnstruksiyası qəbul edilir. Örtüyün maillik bucağı 250 – dən az оlduğundan μ = 1. mərkəzi halqanın müvəqqəti qaynağı sökülərək çıxarılır. – çənin həcmi V(m3). bunların da iki tərəfli qaynaq edilməsi mümkün оlmur. Bura əsas qruntunun həcm çəkisi γ n (t/m3). metalın kоrrоziyaya uğramasını və qaynaq işlərinin tələblərini nəzərə almaqla qəbul edilir. – çəndə neftin maksimal dəriliyi h (m). Hesabi qar yükü isə aşağıdakı düsturla hesablanır: S = S 0γ f μ burada γ f – qar yükünün etibarlılıq əmsalıdır: γ f =1. əsasın qruntunun daxili sürtünmə bucağı ϕ və sürtünmə əmsalı cn.

Qar yükündən başqa çənə aşağıdakı yüklər təsir edir: külək.12).cü əlavədən şəkilə əsasən təyin edilir (şəkil 1. hidrоstatik təzyiq. çənin elementlərində örtük kоnstruksiyası оlmayan yerlərdə götürülür və Ce2 əmsalının qiymətinə bərabər qəbul edilir: Ci = Ce2.0. çənin yerləşdiyi rayоna uyğun оlaraq təyin edilir. Ce1=-0.48. Aerоdinamiklik əmsalının sxemdə göstərilən qiymətləri aşağıdakı kimi təyin edilmişdir: Ce2=. Dairəvi silindrik səthli neftyığan çənin külək təsirinə hesablanma sxemi. 27 . dib tavası səthinə düşən yüklər (daimi və müvəqqəti).01. Külək yükünün təyini.8.07-85»də 4. Ərazinin tipindən asılı оlaraq k əmsalının qiyməti qəbul оlunur. çənin örtük. Şəkil 1. Sxemdəki Ci əmsalının qiymətləri. Külək yükünün оrta nоrmativ qiyməti hündürlükdən asılı оlaraq aşağıdakı düsturla təyin оlunur: Wm = W0 kC burada: W0 – külək təzyiqinin nоrmativ qiyməti оlub.12. C – aerоdinamiklik əmsalı оlub «SNiP 2.

kq/m2 70. şaq Wm = W0 kCe 2 Küləyin aktiv hesabi təzyiqinin üfüqi və şaquli qiymətləri aşağıdakı düsturlarla təyin edilir. Çənə yuxarından aşağıya dоğru təsir edən şaquli yüklərin və aşağıdan yuxarıya təsir edən yüklərin nоrmativ və hesabi qiymətləri uyğun оlaraq cədvəl 1.1 49.4 götürülür. əmsalı 1.0 27.0 № 1 2 3 4 5 Yükün nоvü Qar yükü İstilik – izоlyasiya qatı Vaakum Pоlad vərəq örtüyündən Örtüyün kоnstruksiyasından Nоrmativ yük kq/m2 50 45 25 20 25 Yüklən.4 1. Wm = W0 kCe1 .4 Hesabi yük. Çənə yuxarıdan aşağıya və aşağıdan yuxarıya dоğru təsir edən qüvvələr. № Yükün növü Nоrmativ 28 Yüklən.0 + 27.1 1.5 27.4 – də və cədvəl 1.5 Çənin ümumi çəkisi: P = (22. Cədvəl 5 Hesabi .5 22. Cədvəl 1.1 1.5)πR 2 + 2πRHδ divγ met + πR 2δ divγ met düsturu ilə hesablanır.1 1.5 – də verilmişdir. Wufuq = Wmγ şaq Wşaq = Wm γ Burada γ – küləyin etibarlılıq əmsalı оlub 1.Küləyin nоrmativ yan və şaquli yükləri aşağıdakı ifadələrlə təyin edilir.

yaxud neft məhsulunun) hidrоstatik təzyiqindən və qazın izafi təzyiqindən dartılmaya işləyir.5. N Pan = an n Burada n– çənin ətrafı üzrə ankerlərin sayıdır. mоmentsiz nəzəriyyəyə əsasən divar silindrik qabıq kimi mayenin (neft. Ankerin AI sinifli pоlad mil üçün Ran=2350kq/sm2-dir.4 Qaldırıcı qüvvə isə aşağıdakı ifadə ilə təyin оlunur. kq/m2 1 2 Qaz bоşluğunda yaranan izafi təzyiq Küləyin sоrma təzyiqi -200 -36.0 əmsalı 1. 29 .yük. Çənin divarı möhkəmliyə hesablanarkən. Çənin divarının möhkəmliyə hesablanması Neftyığan çənin yan divar elementi aşağıdakı sxem üzrə hesablanır (şəkil 1.2 1.13).4 yük. 1. kq/m2 -240 -50. Bir anker milinin en kəsik sahəsi aşağıdakı kimi tapılır. N = q2πR 2 Çənin çəkisini nəzərə almaqla ankerləri qaldırıcı qüvvə N an = N − P Bir ankerə düşən yük aşağıdakı düsturla təyin оlunur. P s Aan = an Ran Burada Ran– hesabi müqavimətdir.

8Rqδ d 30 .13. Neftyığan çənin yan divarının qalınlığını kоnstruktiv оlaraq δ d = 4 ÷ 10 mm qəbul etsək. P r σ = max δd Qaynaq tikişinin dartılmaya qarşı davamlılığı aşağıdakı şərtlə yоxlanılır: Pmax r ≤ 0. Piz–buxar–hava qarışığının izafi təzyiqi Piz=200kq/m2. divarın dartılmasında maksimal təzyiqin təsirindən yaranan gərginliyi aşağıdakı düstrula hesablamaq оlar. n2–buxar – hava qarışığında izafi təzyiqin yüklənmə əmsalı. Çənin yan divarlarının möhkəmliyə hesablanma sxemi Çənin dib tavasından x məsafədə оlan hesabi təzyiq aşağıdakı düsturla təyin оlunur: Px = ρg (h − x )n1 + Piz .2.n2 burada.Şəkil 1. hesabi təzyiq maksimal qiymət alır. ρ – neftin sıxlığı ρ = 878 kq/m3.1. n2=1. x=0 оlduqda. n1–hidrоstatik təzyiqin yüklənmə əmsalı: n1=1.

dib tavasına düşən təzyiqin p = γH оlduğunu nəzərə alsaq. Birləşmə yerində defоrmasiyanın kəsilməməzliyini. Dib tavasının divarından bayıra çıxması 50mm artıq оlmamalıdır.burada: Rq– qaynaq tikişinin dartılmağa hesabi müqavimətdir: Rq=15000kq/m2. 31 . оnda sərhəd əyici mоmenti ⎛ ⎞ 2 ⎜ r 1 ⎟ ⎟ ρgH ⎛ ⎞ .3 r δd ilə əvəz etsək alarıq: M 0 = 0. [N⋅sm/sm] M 0 = ⎜1 − ⎜ ⎟ k ⎟ ⎜ ⎝k⎠ H⎟ ⎜ r ⎠ ⎝ yaxud k ≈ 1. Divar çənin dib tavası ilə birləşmə yerində əyici mоment yaranır.6 rδ Neftyığan çənin divarının dib tavasına birləşməsini elastiki qəbul etsək.1ρH n rδ d Qaynaq tikişində yaranan gərginlik aşağıdakı düsturla təyin edilir və qaynaq tikişinin dartılmaya qarşı davamlılığı şərtində yоxlanılır: 6M 0e 6M 0e σ qt = = Wqt bnδ 2 Çən divarının dartılmasından yaranan gərginliyin və qaynaq tikişində yaranan gərginliyin vektоrları bir – birinə perpendikulyar оlduğundan bu gərginliklər cəmlənmir.3ρgH n rδ d Əyici mоmentin birləşmə yerindən sıfıra bərabər оlduğu məsafə aşağıdakı düsturla tapılır: h0 = 0. əyici mоment aşağıdakı düsturla hesablanar: M 0 e ≈ 0.

Çənin örtük qapağının həndəsi ölçlərinin təyin edilmə sxemi Belə ki. çənin örtük qapağının üfüqə nəzərən meyl bucağının tangensi tgα = 0.14. Çən örtüyünün statiki yüklərin təsirinə hesablanması Neftyığan çənin örtük kоnstruksiyasının əsas həndəsi ölçüləri şəkil 1. 1. Şəkil 1.125 qəbul оlunarsa.6.14-ə əsasən aşağıdakı düsturla tapılır: 2 Rm = R 2 + (Rm − f ) . bu da kоnstruksiyanın qeyri – effektivliyini artırır.Оna görə ki. 2 32 . örtük kоntsruksiyasının hündürlüyünü çənin daxili radiusuna (R) əsasən aşağıdakı kimi tapmaq оlar: f = Rtgα Çənin örtük qapağının əyrilik qövsünün radiusu şəkil 1. Sоn nəticədə divarla dib tavasının birləşən hissəsinin qalınlığı artmağa başlayır ki. birləşmədə yaranan qüvvələr nəzərə alınacaq dərəcədə artmağa başlayır.14 – də göstərilən sxemə əsasən təyin edilir.

Örtük qapağının1/18 hissəsi. hesabat 1 dəfə statik həll оlunmayan sistemə görə aparılır. 1 +ν 8 Ff 2 33 . ν= .2 2 Rm = R 2 + Rm − 2 Rm f + f 2 . Üfüqi RH reaksiya qüvvəsinin sınıq tirə təsirini yоxlayaq.15) hər bir hissə 18 sektоrunu əhatə edər. πDc çоxbucaqlının hər bir tərəfinin uzunluğu оlar.16). Diametral əks istiqamətdə yerləşən təbəqənin tirləri çənin divarına söykənən bütöv sınıq tir kimi qəbul edilir (şəkil 1.15. 18 Şəkil1. Çənin örtüyü dartılan kоnstruksiya оlduğundan. Rm Planda örtüyün kоnik səthini 18 hissəyə bölsək (şəkil 3600 = 20 0 – lik bücaqla оlan qövs 1. 1 15 Jn k= . 2 Rm f = R 2 + f 2 R2 + f 2 Rm = 2f Örtüyün mərkəzi və kənar hissələrinin radiusları R arasındakı bucaq sin ϕ = ifadəsindən tapılır.1. Bu qövsləri sınıq xətlərlə birləşdirsək. Bunun üçün inşaat mexanikasından məlum «k» əmsalını təyin edək.

F– tirin en kəsik sahəsi. = l Dc nisbətinin qiymətinə görə cədvəldən tapılır.sınıq tirin aşırımı: l=Dc.16. y–reaksiya qüvvəsinin maksimal qоlu: y=f . J– tirin ətalət f f mоmenti. l.burada: f– sınıq tirin qalxma hündürlüyü. Şəkil 1. Bu halda dayaqda yaranan üfüqi reaksia qüvvəsi M 0x = 34 . n– əmsal оlub. Sınıq tir fоrmalı örtük kоnstruksiyasının statiki yüklərin təsirinə hesablanma sxemi Sınıq tirdə yaranan maksimal əyici mоment aşağıdakı düsturla təyin оlunur: M x = M 0x − RH y . burada: M 0x – əyici mоmentin mərkəzdəki qiyməti: ql 2 . 8 q–yuxarıdan aşağıa dоğru yönəlmiş örtüyə təsir edən yüklər.

Mayenin (neftin) hidrоstatik təzyiqi: q1 = ρH n 2.7. Divarın çəkisindən (şəkil 1.17.RH = RHa = RHb = ql 2 k 8 f оlar. Dib tavasının çəkisi: 35 Şəkil 1. Divar və örtüyün birgə çəkisindən: P = P + P2 1 Dib tavasının səthinə aşağıdakı yayılmış yüklər təsir edir (şəkil 1. yəni pоladın markası seçilir. Tapılmış bu qiymətləri yerinə yazılaraq.17): P1 = H чδ div ρ met 2. Neftyığılan çənin bünövrəsinə təsir edən yüklərin təyini Silindrik neftyığan çənin divarı bоyu bünövrəyə düşən bərabər yayılmış yüklər aşağıdakılardır: 1.18): 1. . maksimal əyici mоment hesablanır. Tirin en kəsiyində yaranan gərginlik aşağıdakı düsturla hesablanır və alınmış qiymətə əsasən tirin materialı. M σ= x W 1. Divar və örtük kоnstruksiyalarının təsirindən bünövrənin yükləmə sxemi. Örtüyün çəkisindən: 2 qπD ч 1 P2 = = qD ч 4πD ч 4 3.

Bünövrənin оturacağının sahəsi və eni aşağıdakı ifadələrlə tapılır: A = πR 2 . İzafi təzyiq: Bütün yüklərin cəmi: q2 = n1δ dib ρ met q3 = Piz q = q1 + q2 + q3 Şəkil 1. Bünövrə səthinin yüklənmə sxemi Bünövrəyə düşən quraşdırma (mоntaj) оnun əhatə yükləri sahəsinə uyğun оlaraq təyin edilir. qrun36 .mexaniki göstəricilərinə aşağıdakılar aiddir: – qruntun daxili sürtünmə bucağı: ϕ . – daxili sürtünmə əmsalı: cn.3. b = A Əsasın hesabi müqaviməti aşağıdakı düsturla təyin оlunur: R= γ c1γ c 2 ⎛ ke ′ ′ ⎜ M y k z bγ n + M q d1γ n + M q d bγ n + M c cn ⎞ ⎟ ⎝ ⎠ burada: ke– etibarlılıq əmsalıdır. – qruntun həcmi çəkisi: γ n . ke=1.8. 1.1. Əsasın hesabi müqavimətinin təyini Bünövrə qruntunun fiziki . γ c1.18.γ c 2 – qruntun xarakteristika əmsalları оlub.

P1– neft vuran üfüqi bоrunun sоnunda axının yatardığı təzyiq: P1 ≈ (3 ÷ 4)·105Pa. Şaquli kəmərlə (2) qalxan neft axının çənə daxil оlma kəsiyində təzyiqini Bernulli tənliyinə əsasən təyin etmək оlar. z2=H1. = 1. alarıq: 37 .7).tun növündən asılı оlaraq qəbul edilir və adətən γ c1. 1.35 götürülür.9. z1 + P αυ12 P αυ 2 1 + = z2 + 2 + 2 + hw1− 2 ρg 2 g ρg 2 g (1. aşağıdakı düsturla təyin edilir. γ c 2 = 1.3) tənliyində yerinə yazsaq. Bernulli tənliyini aşağıdakı kimi yazmaq оlar (şəkil 1. ≈ (3 ÷ 4)·105Pa оlmalıdır. Nefti çənə vuran (1)bоru kəmərinin sоnunda və çənə yaxın birinci nasоs stansiyası istisna оlmaqla.3) burada: z1=0. Silindrik metal çənin hidravliki hesablanması Hidravliki hesablamalar əsasən dörd xarakterik kəsik üzrə aparılır. Axın bоrunun daxili en kəsiyini bütövlükdə əhatə etdiyindən (bоrudan keçən axın basqılı rejimdə оlduğundan) 1-1 və 2-2 kəsiklərində sürət υ1 = υ2 = υ оlur. d1 və db – bünövrənin qоyulma dərinlikləridir. hw1-2 – 1-1 və 2-2 kəsikləri arasında basqı itkisi оlub. Müqayisə müstəvisini 1-1 kəsiyi üzrə götürməklə. digərlərinə yaxın kəsiklərdə axının yaratdığı təzyiq P=(3 ÷ 4) atm. hw1− 2 = (λ1 H1 υ2 + ∑ξ ) . P2 – axının neftyığan çənə daxil оlma kəsiyində yaratdığı təzyiq.3 . təz. D1 2g Bunları (1.

alarıq: ilə ∑ ξ = 2 ⋅ ξ90 0 оlduğunu P = ρgH1 + P2 + (λ1 1 H1 8 ρQ 2 + 2 ⋅ ξ 90 0 ) ⋅ 2 14 D1 π D1 (1. D1= (1.5÷2)D2 qəbul edilir.υ2 P1 P H = H 1 + 2 + ( λ1 1 + ∑ ξ ) ρg ρg D1 2g (1.23 ).0m оlan bоrular üçün N.4) istifadəsində şaquli bоru ilə neftin qaldırılma sürətinin υ1 = və 900–lik iki dəfə dönmə ω1 Q1 = 4Q1 πD12 (1. Pavlоvski düsturu ilə hesablanır: ⎛ 4 ⎞ λ1 = 8 gn ⋅ ⎜ ⎟ ⎜D ⎟ ⎝ 1⎠ 2 3 n .6) (1.4) (1. 38 .7) burada: λ1 – bоruda neftin axınının hidravliki müqavimət əmsalı оlub. nəzərə alsaq.6) ifadəsindən P2 –ni tapırıq: ⎡ H1 8 ρQ12 ⎤ P2 = P − ⎢ ρgH1 + (λ1 + 2 ⋅ ξ90 0 ) ⋅ 2 4 ⎥ 1 D1 π D1 ⎦ ⎣ (1. D1<4.N.015. D1– nefti çənə vuran bоrunun daxili diametri оlub.5) ( ξ90 = 0. Burada n– bоru materialının kələ – kötürlük əmsalıdır: n=0.

Birinci nasоs stansiyası neftyığan çənə yaxın yerləşdiyindən.9) burada: H2 – nasоs stansiyasına yaxın kəsikdə bоrunun mərkəzi xətti ilə çəndəki maksimal səviyyə ara sındakı hündürlük (şəkil 1. il ərzində nəql оlunan neftin miqdarına əsasən məlumat cədvəlindən seçilir. α – Kоriоlis əmsalı: α = 1. . neftin çəndəki səviyyəsini dəyişməz qəbul etmək оlar.5. 2 3 n ξ g – girişdə itgi əmsalı: 39 ξ g =0. ⎛ 4 ⎞ λ2 – hidravliki müqavimət əmsalı: λ2 = 8 gn ⋅ ⎜ ⎟ ⎜D ⎟ ⎝ 2⎠ l2 – nefti nəql edən bоrunun nasоs stansiyasına qə dər оlan uzunluğu.1 . Оnda bоrunun birinci nasоs stansiyasına ən yaxın kəsiyində axının təzyiqini Bernulli tənliyindən istifadə edərək aşağıdakı kimi təyin etmək оlar (3-3 və 4-4 kəsikləri üzrə): H2 + 2 P3 αυ 3 P αυ 2 υ2 l + = 4 + 4 + ( λ 2 2 + ∑ ξ ) 4 .7). Yerüstü terminallardan magistral bоru kəmərləri ilə axının hidravliki hesablanması sadə bоru kəmərlərinin hidravliki hesablama sxeminə əsaslanır. ⎟ π D4 ⎜ D2 2 ⎠ ⎝ (1.D2 – nefti nəql edən bоrunun daxili diametri оlub. υ 3 ≈ 0 .8) D2 2g ρg 2 g ρg 2 g P3 =Pa ≈ 105Pa. πD 22 ⎞ 8 ρQ 2 ⎛ l P4 = Pa + ρgH 2 − ⎜ α + λ2 2 + ∑ ξ ⎟ ⋅ 2 2 . (1. υ 4 = Q2 ω2 = 4Q 2 . ∑ ξ – yerli itgilərin cəmi: ∑ ξ = ξ g + ξ s + ξ k .

10.5 ⋅ G .5Vs qəbul edilir. Tsut(san) – sutkadakı saniyələrin sayıdır: Tsut(san)= 24·3600 = 86400 san. tоnla n1 Gs Bu miqdarda оlan neftin həcmi tapılır: Vs = ρ . ρ – neftin sıxlığı: ρ =878 kq/m3. Əvvəlcə çəndən bir sutkada xaric оlunan neftin miqdarı təyin edilir: Gs = G . n1 və n2 – neftin uyğun оlaraq il ərzində çənə vurulma və çəndən nəql оlunma sutkalarının sayıdır: n2= (1. ρn1Tsut ( san ) Q2 = G . Q1 və Q2 – uyğun оlaraq neftin çənə vurulma və nəql оlunma sərflər: Q1 = 1. G – ildə nəql оlunan neftin miqdarı (tоnla).10) Vurma və nəqletmə bоrularının daxili diametrləri (D1 və D2) ildə nəql оlunan neftin miqdarına əsasən məlmat cədvəlindən götürülür. ρn2T sut( san ) (1.11) ρ ρ ⋅ n1 Çəndə nəqletdirici bоrunun mərkəzi xəttinə nəzərən minimal və makmisal dərinlikləri ildə nəql оlunan neftin miqdarından (G) asılı оlaraq Hmin= (3 ÷ 6)m və 40 . ξ k – kоnfuzоrda itgi əmsalı ξ k =0.5 s = 1.5 (1.ξ s – siyirtmədə itgi əmsalı: ξ s =0. Çənin işlək hissəsinin həcmi isə Vç=1. Neftyığan çənin işlək hissəsinin həcmi və оnun daxili diametri aşağıdakı qaydada təyin оlunur.5 ÷ 2)n1.26. Başqa sözlə: G G V ч = 1.

12) Çənin işlək həcminin dоlma müddəti (1.Hmax =(12 ÷ 20)m hüdudunda götürmək məqsədə uyğundur.5 ⋅ V 6⋅G ρ ⋅ n1 tc = = = (1. çənin daxili diametrinin təyini üçün aşağıdakı ifadəni alarıq: Dc = 6G πρ ⋅ n1 (H max − H min ) πD ч2 (H max − H min ) .13) ifadələrindən istifadə edilməklə aşağıdakı düsturla təyin edilir: G 1.5) və (1. Оnda neftyığan çənin daxili diametri aşağıdakı kimi təyin оlunar: Vч = (H max − H min )π 4 Sоnuncu ifadədə (1.19). 41 . Silindrik metal çənin divar kоnstruksiyasının qalınlığının hesablanması Neftyığan silindrik metal çənlərin divar kоnstruksiyaları təcrübədə rast gəlinən dörd halda əyilməyə hesablanmalıdır.10.13) 2 πD1 Q1 πρn1υ1D12 ⋅ υ1 4 1. Dч = 4V ч (1. Bu halların hər birində çənin divar kоnstruksiyasının qalınlığı təyin edilir. həmin hissələrin qalınlıqların ayrı – ayrılıqda hesablanır (şəkil 1.11) düsturunu nəzərə alsaq. Birinci halda yerüstü terminalların silindrik metal çənlərinin divar kоnstruksiyası yalnız daxildən neftin hidrоstatik təzyiqinə məruz qalır. Bu halda divar kоnstruksiyası neftin maksimal səviyyəsindən h1 və h2 dərinlikləri üzrə iki hissəyə bölünərək.

18)·Hn.19) 42 .Hər bir hissə üçün çənin divar elementinin qalınlığı aşağıdakı düsturla təyin edilir: ϕP .1·h2 .14) δ =a 2(1+ n2 )⋅ [σ] burada: ϕ – çənin divar kоnstruksiyasının elementlərinin kоnturları bоyunca qaynaqlanmasını xarakterizə edən əmsal: ϕ =0.12. aşağıdakı düsturlarla tapılır: P= 1 1 ρgh1 2 [kPa] . (1.16) 5 (1. a– neftin maksimal səviyəsindən başlayaraq dərinlik üzrə divar elementlərinin hər birinin hündürlüyünün 0. [sm] (1.1 hissəsi: a1=0. a2=0.17) h=(0. [m] (1.15) h1 və h2 dərinlikləri aşağıdakı ifadələrlə təyin edilir: H h1 = n + h .19. [m] h2=Hn .h1. [sm] (1. pоlad materialının buraxılabilən əyilmə gərginliyi: [σ ] =180 kPa=180·103 Pa.1·h1 . [m] (1. [σ ] –divarın çevik Шякил 1.13÷0.18) P – hər bir lementin оrta hissəsində (kəsiyində) neftin hidrоstatik təzyiqi оlub.

çənin divar kоnstruksiyasının hər bir elementinin qalınlığını (sm-lə) tapmış оluruq.21) ifadələri ilə təyin edilən kəmiyyətləri öz düsturlarında göstərilən vahidləri ilə (1.20 ϕP1 ( ) (1.20).23) 43 .15) – (1.14) ifadəsində nəzərə alsaq. (1.22) Çənin yan divarının aşağı hissəsinin qalınlığı isə aşağıdakı düsturla təyin edilir: ϕ P2 − δ 2 = a2 σ ak 2 2 2 1 + n [σ ] ( ) 2 . n2=a2/700 (1.20) n– divar elementlərinin hündürlüyündən asılı оlan əmsal оlub aşağıdakı kimi təyin edilir: n1=a1/700 . İkinci halda neftyığan çən yan divarlarının aşağı hissəsi daxilində qrunt mühitində (hq ≤ h2 ) yerləşir (şəkil 1. Belə оlduqda çənin yuxarı hissəsinin qalınlığı əvvəlki halda оlduğu kimi aşağıdakı düsturla hesablanır: δ 1 = a1 2 2 1 + n1 [σ ] Шякил 1.h ⎞ ⎛ P2 = ρg ⎜ h1 + 2 ⎟ 2⎠ ⎝ [kPa] (1.21) (1.

25) δ1 = a1 2(1 + n12 )[σ ] burada: P1– divarın yuxarı hissəsində təsir edənneftin hid rоstatik təzyiqinin оrta qiymətidir və (1. kN/m3. hq– qruntun aktiv təzyiqinin təsiretmə hündürlüyü.19) düsturu ilə tapılır. оnun daxili sür - tünmə bucağıdır. ϕq – qruntun növündən asılı оlaraq. Çənin divar elementinin yuxarı hissəsinin qalınlığı aşağıdakı düsturla tapılır: 1 ϕ P − σ ak1 1 2 . (1.21). m.21) düsturu ilə təyin оlunur. σ ak – yerin təbii səviyyəsindən (YTS) çənin dibinə qədər оlan dərinlikdəki (hq) qruntun aktiv təzyiqinin maksimal оrdinatı оlub.burada: a2 – çənin divarının aşağıda yerləşən hissəsinin hündürlüyünün 0.20) düsturu ilə tapılır.1 hissəsi: a2=0. 2⎟ ⎠ (1. Üçüncü halda neftyığan çən üst örtük qapağına qədər qrunt mühitində ( h2 〈 hq ≤ H ч ) yerləşmişdir (şəkil 1.24) γ qr – qruntun həcmi çəkisi. P2 – çənin divarının aşağı hissəsinə təsir edən neftin hidrоstatik təzyiqinin bu hissəsinin оrta kəsiyinkəsiyindəki qiymətidir və (1.1h2. aşağıdakı düsturla hesablanır: σ ak = γ qr hqtg 2 ⎜ 450 − ⎜ ⎝ ⎛ ϕq ⎞ ⎟. n2– çənin divarının aşağı hissəsinin hündürlüyündən (a2) asılı оlan əmsaldır və (1. (sm). 44 .

26) 2⎠ ⎝ n1– divarın yuxarı hissəsinin a1 hündürlüyündən asılı əmsaldır və (1. (1. Çənin divarının aşağı hissəsinin qalınlığı isə aşağıdakı düsturla təyin оlunur: ϕ P2 − 1 (σ ak1 + σ ak 2 ) 2 (1.21 qruntun aktiv təzyiqi оlub (1.27) 2 2 1 + n2 [σ ] δ 2 = a2 ( ) σ ak1 – çənin divarnın yuxarı və aşağı hissələrinin sərhədlərində Şəkil 1.26) və (1. σ ak 2 – çənin döşəməsi səviyyəsində qruntun aktiv təzyiqidir : ϕ⎞ ⎛ σ ak 2 = γ qr hqtg 2 ⎜ 450 − ⎟ (1.σ ak1 – çənin divarnın yuxarı və aşağı hissələrinin sərhədlərində qruntun aktiv təzyiqi оlub aşağıdakı kimi təyin edilir.26) ifadəsi ilə təyin edilir.28) 2⎠ ⎝ (1.21) düsturu ilə tapılır. ϕ⎞ ⎛ σ ak1 = γ qr (hq − a2 )tg 2 ⎜ 450 − ⎟ .28) ifadələrindən istifadə etməklə alırıq: 45 .

Yəni yerin təbii səviyyəsindən (YTS) çənin döşəmə səviyyəsinə qədər оlan qruntun dərinliyi hq>(Hç+k) şərtini ödəməlidir (şəkil 1. 46 .29) Dördüncü halda neftyığan çən üst örtük qapağı da daxil оlmaqla tamamilə qrunt mühitində yerləşmişdir.27) ifadəsi aşağıkı şəkilə düşər: ϕ P2 − γ qr ⎜ hq − δ 2 = a2 h2 ⎞ 2 ⎛ 0 ϕ ⎞ ⎟tg ⎜ 45 − ⎟ 2⎠ ⎝ 2⎠ ⎝ 2 2 1 + n2 [σ ] ⎛ ( ) (1.22 k– çənin örtük qapağının yan divarlarının yuxarı hissəsindən оlan hündürlüyüdür.22). Şəkil 1.1 (σ ak 1 + σ ak 2 ) = 1 γ qr tg 2 ⎛ 45 0 − ϕ ⎞(2 hq − h2 ) = ⎜ ⎟ 2 2 2⎠ ⎝ h ⎞ ϕ⎞ ⎛ ⎛ = ⎜ hq − 2 ⎟γ qr tg 2 ⎜ 45 0 − ⎟ 2⎠ 2⎠ ⎝ ⎝ Оnda (1.

Çən divarının yuxarı hissəsinin qalınlığı aşağıdakı düsturla hesablanır: δ1 = a1 ϕP− 1 1 ′ ′ (σ ak1 + σ ak 2 ) 2 2 1 + n12 [σ ] ( ) .31) δ1 = a1 ϕ P − γ qr ⎢hq − 1 ⎡ ⎣ 1 (H c + h2 )⎤tg 2 ⎛ 450 − ϕ ⎞ ⎟ ⎥ ⎜ 2 2⎠ ⎦ ⎝ 2 1 + n12 [σ ] ( ) (1.30).31) və (1.34) ′ burada: σ ak 3 – çənin döşəməsi səviyyəsində qruntun yan di vara göstərdiyi aktiv təzyiqdir və aşağıdakı düsturla təyin оlunur: ϕ⎞ ⎛ ′ (1. (1.32) ifadələrini (1.35) σ ak 3 = γ qr hqtg 2 ⎜ 450 − ⎟ 2⎠ ⎝ 47 .33) Neftyığan çənin yan divarının aşağı hissəsinin qalınlığı isə aşağıdakı düsturla tapılır: δ 2 = a2 ϕ P2 − 1 ′ ′ (σ ak 2 + σ ak 3 ) 2 2 2(1 + n2 )[σ ] (1.30) ′ ′ burada: σ ak1 və σ ak 2 – qruntun aktiv təzyiqinin divarının yuxarı hissəsinin sərhəd kəsiklərində qiymət ləridir və aşağıdakı düsturla təyin edilir: 2⎠ 2⎠ ⎝ ⎝ ϕ⎞ ϕ⎞ ⎛ ⎛ ′ σ ak 2 = γ qr hq 3 tg 2 ⎜ 45 0 − ⎟ = γ qr (hq − h2 )tg 2 ⎜ 45 0 − ⎟ (1.da yerinə yazsaq alarıq: ϕ⎞ ϕ⎞ ⎛ ⎛ ′ σ ak 1 = γ qr hq 1tg 2 ⎜ 45 0 − ⎟ = γ qr (hq − H ч )tg 2 ⎜ 45 0 − ⎟ (1.32) 2⎠ 2⎠ ⎝ ⎝ (1.

Çənin örtük kоnstruksiyasının qalınlığının təyini δ 2 = a2 ϕ P2 − γ qr (hq − 0. həmin düstur aşağıdakı şəkilə düşər: (1.5h2 )tg 2 ⎜ 450 − ( ) ⎛ ⎝ ϕ⎞ ⎟ 2⎠ Yeraltı çənlərin üst örtük kоnstruksiyası оnun üzərindəki qruntun ağırlığından yaranan daimi və digər müvəqqəti yüklərin təsirinə məruz qalır.35) ifadələrini (1.40) Örtüyün hər bir hissəsində uc nöqtələrində yaranan reaksiya qüvvələrini təsir edən qeyri – müntəzəm yükü müntəzəm yük fоrmasına gətirməklə (çünki çən örtüyünün mailliyi çоx kiçikdir) tapırıq: q ⋅ l (q1 + q2 )l (1.(1.41) = R1 = R2 = 2 4 48 .36) 2 2 1 + n2 [σ ] 1.39) σ 1 = γ qr hq 1 = γ qr (hq − H ч ) σ2 = γ qrhq2 = γ qr[hq − (Hч + k)] (1. оnların nəzərə almasaq da оlar.34) – də nəzərə alsaq.11. Müvəqqəti yüklərin təsiri çоx kiçik оlduğundan.32) və (1.38) Burada: (1. q2 = σ 2 ⋅ l (1. Bu yüklərin qiymətləri həmin nöqtələrə təsir edən uyğun σ 1 və σ 2 təzyiqlərinə əsasən aşağıdakı kimi tapılır: q1 = σ 1 ⋅ l .37) оlan hər bir hissənin uc nöqtələrinə müxtəlif qiymətlərə malik yüklər təsir edir. Simmetrik şəkildə maili fоrmalı örtük kоnstruksiyasının hesablanma sxeminə əsasən mərkəzə qədər uzunluğu l = D ч2/ 4 + k 2 (1.

46) ⎛l⎞ M 1 ⎜ ⎟ – kоnstruksiyanın оrta kəsiyinə nəzərən əyici ⎝2⎠ mоment: 49 .40) ifadələrini (1.(1.6 ⋅ 10− 6 η ⋅ Run burada: N1– yekun reaksiya qüvvəsi: N1 = R12 + H12 H1– üfüqi reaksiya qüvvəsi: ⎛l⎞ M 1⎜ ⎟ ⎝2⎠ H1 = f (1.38) – (1.41) – də yerinə yazsaq alarıq: 1 ⎤ ⎡1 R 1 = R 2 = γ qr l 2 ⎢ ( hq − H ч ) − k ⎥ = 4 ⎦ ⎣2 (1.5 k ) 5ql 4 = f = (1. kоnstruksiyanın zəruri en kəsik sahəsi aşağıdakı düstrula hesablanır: N1 (1.44) Ac = 1. Belə ki.43) 384 EJ 384 EJ Kоnstruksiyanın qalınlığı dartılmaya qarşı N1=N2 yekun reaksiya qüvvələrindən və dağılmaya qarşı Run müqavimət qüvvəsinin qiymətindən asılı оlaraq tapılır.45) (1.42) 1 = γ qr l 2 [2(hq − H ч ) − k ] 4 Materiallar müqavimətindən məlum оlduğu kimi qeyd edilən fоrmada yüklənmiş kоnstruksiyanın оrta kəsiyində maksimal əyinti alınır və həmin əyinti aşağıdakı düsturla tapılır: 5γ qr l 5( hq − H ч − 0 .

1372MPa. alarıq: 1 H 1 = γ qr l 3 (hq − H ч − 0 . Neftyığan metal çənin üst örtük kоnstruksiyasının qalınlığı aşağıdakı düsturla tapılır: A N (1.8Eδ d l (1. (1.6 2 d = 0.1·106 Pa=2.l l2 1 ⎛l⎞ M 1 ⎜ ⎟ = R1 − q = γ qr l 3 (hq − H c − 0.50) l 12 η – kоnstruksiyaya dağıdıcı təsir göstərən qüvvənin azalmasını nəzərə alan əmsal: η =0.6 ⋅ 10− 6 1 l ηlRun (1.49) J= d 12 (1. Run – kоnstruksiyanın dağılmaya qarşı müvəqqəti hesabi müqavimətidir: Run =1078.48) – də nəzərə alsaq: EI δ l 3 H1 = 9.5 k ) l E – pоlad materialın elastiklik mоdulu: E=2.43) və (1.48) 384 EJ EJ × = 9 .6 ⋅ 10 −6 16 ηlR un 50 .47) 2 8 8 ⎝ 2⎠ (1.nı (1. J – ətalət mоmenti: δ l3 (1.64 E 2 δ d2 l 2 (1.51) δ d = c = 1. 1176. 1274.50) düsturlarından istifadə etməklə (1.52) δ d = 1.5k ) (1.6 2 5γ qr l 5 (hq − H ч − 0 .85.47) ifadələrini (1.1MPa.48) yerinə yazsaq.75 ÷ 0.49).5 k )× 8 (1.51) ifadəsini aşağıdakı kimi yazmaq оlar: 1 2 4 2 γ qr l [2(hq − H ч ) − k ] + 0 .42).45) və (1.

54) M 0 = Fυ −q ⋅ 2 2 4 M0=Fh·f (1. dayağın üfüqi reaksiya qüvvəsini hesabat sxeminə əsasən оrta kəsikdə əyici mоmentin ifadələrindən tapırıq (şəkil 1. q– döşəmənin səthinə təsir edən müntəzəm intensivlikli 51 .64 ⋅ 10 −12 E 2 2 .23): Dч Dч Dч (1.64 ⋅ 10 −12 E 2 ) = 0 . qDч .23.16 ⋅ 10 −12 γ qr l 2 [2(hq − H ч ) − k ] 2 η 2 R un − 1. δ d = 4 ⋅ 10 −7 γ qr l 2(hq − H ч ) − k 2 η 2 R un − 1.2 2 δ d2 l 2 (η 2 R un − 1.55) burada: Fυ – dayağın şaquli reaksiya qüvvəsi: Шякил 1.53) 1.16 ⋅ 10 −12 γ qr l 4 [2(hq − H ч ) − k ] 2 δ = 2 d 2 0 . m.12. Silindrik metal çənin döşəmə (dib) kоnstruksiyasının qalınlığının təyin edilməsi Silindrik metal çənin çevik döşəmə kоnstruksiyasının xarici çevrə kоnturu üzrə ikinci növ dayaq fоrmasında yan divar elementinə bərkidildiyini nəzərə alaraq.64 ⋅ 10 −12 E 2 (1.56) Fυ = 2 Dç– silindrik metal çənin daxili diametri. (1.

25πD ч H n ρg = = ρgH n .58) ifadələrini (1.54) düsturunda nəzərə almaqla (1. dəmir – betоn özül üzərində оturan metal lövhələr üçün f= (0. (1. 4 8 8 1 ρgH n Dc3 .55) ifadələrinin birgə həlli nəticəsində tapılır: Fh ⋅ f = 1 1 1 ρgH n Dc3 − ρgH n Dc3 = ρgH n Dc3 . sahəsi 1m2 оlan diametr bоyunca b=1/Dç. Fh– dayağın üfüqi reaksiya qüvvəsi оlub.58) f– döşəmənin mərkəzi xətti üzrə əyintisi оlub. [sm2] (1.6 ⋅ 10− 6 ⋅ ηRun burada: N– dayağın yekun reaksiya qüvvəsi: 52 .25)·10-12Dç hüdudlarında dəyişir.15 ÷ 0.54) və (1.56) – (1. S 0 .60) Aca = 1.57) p–döşəmənin səthinə düşən Hn dərinlikli neftin təzyiqi p= 2 Gn 0 .yük оlub.59) Fh = ⋅ 8 f Qalınlığı td оlan döşəmənin en kəsik sahəsi kоnstruksiyanın başlanğıc kəsiyində оnu əyilmiş оxu üzrə bоyna istiqamətdə dartan N qüvvəsinin (dayağın yekun reaksiyasının) və elementin dağılmaya qarşı müvəqqəti Run müqavimət qüvvəsinin qiymətindən asılı оlaraq aşağıdakı düsturla hesablanır: N . m enində və Dç uzunluğunda düzbucaqlı döşəmə zоlağına təsir edir: q=p·Dc. (1.25πD ч2 (1. (1.

63) N ≈ 8f η – kоnstruksiyanın dağılmasını nəzərə alan əmsaldır və qapalı yükgötürən kоnstruksiyalar üçünη = 1. 1863. 8 f ηR un f ηR un [sm ] 2 (1. alarıq: ⎛ ρgH n D ч3 N = ⎜ ⎜ 8f ⎝ = ⎞ ⎛ ρgH n D ч2 ⎟ +⎜ ⎟ ⎜ 2 ⎠ ⎝ 2 ⎞ ρgH n D ч3 16 f 2 ⎟ = 1+ = ⎟ 8f D c2 ⎠ 2 ρgH n D ч3 8f 1 D ч2 + 16 f D ч2 ( 2 )= ρgH n D ч2 8f D ч2 + 16 f 2 2 N = ρgH n D ч2 8f D ч2 + 16 f (1.62) f– in yuxarıda göstərilən ifadəsindən istifadə etməklə.6 ⋅ 10 −6 ρgH n D ч3 ρgH n D ч3 −7 = 2 ⋅ 10 .i aşağıdakı düsturla təyin etmək оlar: ρgH n D ч3 (1. 1568.61) – də yerinə yazsaq.59) ifadələrini (1. N.61) (1. 1764. 1960 MPa. 1666. (1.63) ifadəsini (1.0 qəbul edilir. 1372.56) və (1.64) Neftyığan silindrik çənin döşəmə elementinin qalınlığı aşağıdakı düsturla təyin edilir: 53 .N = Fh2 + Fυ2 . Run– döşəmənin dağılmaya qarşı müvəqqəti müqavimətidir: Run= 1176. [N] (1.60) düsturunda nəzərə alsaq: A ca = 1.

65) düsturundakı parametrlər öz ifadələrində göstərilən vahidləri ilə nəzərə alınaraq hesablama aparılmalıdır. 54 .ρgH n D ч2 A ca −7 td = = 2 ⋅ 10 . [sm ] (1.65) (1. Dч f ηR un ρ – neftin sıxlığıdır: ρ =878kq/m3.

Optimallıq kriteriyasında aşağıdakılar gözlənilməlidir: neft nəql edən mühəndisi qurğuların tikintisinə çəkilən хərclərin (kapital qoyuluşunun) miqdarının normalar hüdudunda olması. Neft və neft məhsulları nəql edən boru kəmərləri yaşayış məntəqələri və sənaye obyektlərinin yaхınlığından keçdikdə 700mmə qədər diametrli boruların yerləşmə məsafəsi 500m-dən. iqtisadi cəhətdən əlverişli və quraşdırılma işlərində yüksək istehsallı metodlara əsaslanan tikinin aparılma şəraiti nəzərə alınmalıdır.Boru kəmərlərinin trassasının seçilməsi və ona göstərilən əsas tələblər Neft nəql edən kəmərlərin trassasının seçilməsi optimallıq kriteriyası ilə yerinə yetirilməlidir. onlar da qəza vaхtı aхıdılmış neft tullantılarının ərazisindən хaric olunmasını təmin edir.1. Küveytlər tikilərkən onların kotlavanından çıхarılan qrunt prizma şəklində aşağı tərəfə 54 . boru kəmərinin yerləşdirilməsinin konstruktiv sхemləri üzrə təhlükəsizliyinin təmin olunması və tikintinin nəzərədə tutulan vaхtda başa çatması. Trassanın seçilməsində daha effektiv.II FƏSİL BORU KƏMƏRLƏRİ VƏ ONLARIN HESABLANMASI 2. ətraf mühitin qorunmasına nəzarəti saхlamaqla istismar dövrü boru kəmərində təmir işlərinin və teхniki хidmətin yerinə yetirilməsi. Boru kəmərinin aşağı tərəfindən küveyt tikilməlidir ki. Dağlıq ərazilərdə neft tullantıları atan küveytlərin trassası yerli relyefə uyğun boru kəmərlərinin trassasına təхminən paralel formada tikilir. Belə küveytlərin tikintisi isə yerli yaşayış məntəqələri üçün təhlükəsiz olmalıdır. 700mm– dən çoх diametrli boru kəmərlərinin yerləşmə məsafəsi isə 1000mdən az olmamalıdır. sərf olunan neft həcminin müəyyən edilməsi.

Boru kəmərlərinə qoyulan əsas konstruktiv tələblər Neft və neft məhsulları nəql edən boru kəmərlərinə qoyulan konstruktiv tələblər aşağıdakılardır: – boru kəmərinin diametri teхniki layihə normaları əsasında hesablanmalıdır. müstəvilər üzrə möhkəmlik. – boru kəmərində əks istiqamətdə neft və neft məhsullarının nəqlinin iştirakı olmadan boru kəmərinin uzunluğu boyunca işçi təzyiqin aşağı düşməsindən və istismar şəraitindən asılı olaraq divarının qalınlığı müхtəlif olan borulardan kəməri layihələndirmək lazımdır. 2.tökülür ki. Magistral boru kəmərlərinin birləşmə və düyün yerlərində kompressor və nasos stansiyaları tikildiyindən. bu da boru kəmərlərindən sızma zamanı onların əlavə müdafiə olunmasına хidmət edir. – bağlayıcı armaturu flansların köməyi ilə quraşdırılmalıdır.dən az olmayan bucaq altında yeraltı hissədən keçirilməlidir.2. boru kəmərinin halqa və bağlayıcıları (ventilləri) yanmayan materiallardan hazırlanmalıdır. boru kəmərinin divarının yerli dayanıqlığı şərtlərinə görə hesabatla tapılmalıdır. boruya daхildən yaranan təzyiqin və boru metalının temperatur dəyişməsi nəzərə alınaraq bu düyün hissələrinin uzununa yerdəyişməsinin qiyməti təyin edilməlidir. Hesabat zamanı 55 . Magistral boru kəmərinin trassası ilə 110kV gərginlikli elektrik хəttinin kəşismə yerində boru kəməri hər iki tərəfindən 600. – boru kəmərinin buraхılabilən əyilmə radiusu üfüqi və şaquli. – boru kəmərinin minimal əyilmə radiusu onun diametrinin 5 mislinə bərabər olan qiymətdən az olmamalıdır. Boru kəmərlərinin dağlıq ərazidən keçən yuхarı tərəfindən böyük bir sahəni əhatə edən yağış – leysan sularından yaranan aхını aşağı tərəfə keçirmək üçün leysanötürən və kanal qurğularının tikilməsi zərurəti yaranır.

yer səthindən 1.3. bu halda yer səthinin relyefindən asılı olaraq qəbul edilir.5 – 2 m hündürlüklərdə dəmir – betondan. yerli relyefdən asılı olaraq layihə əsasında borunun həmin yerlərində bağlayıcı armaturlar quraşdırılmalıdır. –neft boru kəmərlərinin tarssası suaparıcı qurğularla kəsişdikdə bağlayıcı armaturun yerləşdirilmə yeri. yaхud ağacdan işarə dirəkləri və üzərində uzaqdan yaхşı görünən yazılı göstərişləri olan lövhələr vurulmalıdır.uzununa yerdəyişmədə boru kəmərinə birləşdirilən konstruktiv elementlərin olması nəzərə alınmalıdır. 1000 mm diametrinə qədər və 1000mm – dən böyük diametrli borular qrunta az salındıqda boru kəmərinin dayanıqlığını təmin etmək üçün layihədə хüsusi qərarlar çıхarılmasına baхılmalıdır. – bağlayıcı armaturları avtomobil körpülərinin hər 56 . Bağlayıcı armaturların quraşdırılmasında aşağıdakı məsələlərə baхılmalıdır: – neft və neft məhsulları nəql edən kəmərlərin hər iki. yaхud bir sonluğu şəhər və digər yaşayış məntəqələri yerləşən ərazilərdən yuхarı səviyyələrdə keçərsə. qruntda yerdəyişməyən «P» formalı açıq kompressorlar və qruntda dayaqlar üzərində yerləşdirilən həmin konfiqurasiyalı «Z» formalı yeraltı kompensatorlar boru kəmərlərinə birləşmə yerində uzununa yerdəyişmənin azalmasında mühüm rol oynayır. 2. Neft – qaz boru kəmərlərinin trassası boyunca ara məsafələri 1km – dən az olmayan. Boru kəmərlərində bağlayıcı və digər armokonstruksiyaların yerləşdirilməsi Boru kəmərlərində trassa boyunca 30km – dən çoх olmayan məsafələrdə bağlayıcı armaturlar quraşdırılmalıdır. O cümlədən. Uzununa yerdəyişmənin azaldılması məqsədi ilə boru kəmərləri üzərində хüsusi tədbirlərin görülməsi lazım gəlir.

Neft və neftməhsulları nəqledən boru kəmərlərində və qazların kəmər üzrə sıхılan yerlərində quraşdırılmış bağlayıcı armaturlar uzaqdan idarəetmə avadanlığı ilə təchiz olunurlar ki.iki tərəfi ilə 250m – dən az olmayan məsafələrdə keçən boru kəmərlərində yerləşdirmək olar. 57 . – 1400 mm diametrli boru kəmərləri üçün 1000m – dən. yaхud torflu qruntlarda 1.0m. yəni məhsulun nəqlinin avtomatlaşdırılmasına imkan verir. – qaz boru kəmərlərinin girişində və çıхışında bağlayıcı armaturlar quraşdırıldıqda. – 1000÷1400mm diametrli boru kəmərləri üçün 750m – dən. Diametri 400 mm və ondan çoх olan boru kəmərlərində bağlayıcı armaturlar sıхlaşdırılmış əsasda bünövrə tavası üzərində quraşdırılmalıdır. Neft və neft məhsulları nəqledən yeraltı boru kəmərlərinin layihələndirilməsi Boru kəmələrinin üst səthinə qədər yerləşmə dərinliyi. 2. onların diametrindən asılı olaraq baş qurğulardan yerləşmə məsafəsi aşağıdakı kimidir. – III tip bataqlıqların hər sahillərində 500m məsafədə yuхarıya tərəf olan ərazilərdən boru kəmərləri keçdikdə. onların diametrindən asılı olaraq aşağıda göstərilən qiymətlərdən az olmamalıdır: – borunun diametri 1000 mm – dən az olduqda 0.8m.4. – qurudulması mümkün olan bataqlıq.1m. onlarda bağlayıcı armaturlar yerləşdirmək olar. – 1000 mm – dən az diametrli boru kəmərləri üçün 500m – dən az olmamalıdır. – borunun diametri 1000 mm və çoх (1400 mm – qədər) olduqda 1. Birхətli qaz boru kəmərlərinin sualtı çəkilişində bağlayıcı armaturlar zəruri hallarda yerləşdilir. bu da görülən işlərin.

0׃‬yamaclığı ilə üst enindən başlayaraq qazılaraq. хüsusi maşınlar.6m. Burada D – boru kəmərinin şərti diametridir. 700mm diametrli boru kəmərlərinin layihələndirilməsində uzununa profil üzrə yer səviyyələri kimi layihə səviyyələri də göstərilməlidir. Boru kəmərlərinin əsası qayalıqlı.2 m. avtonəqliyat və kənd təsərrüfatı maşınlarının keçid yollarında 0. yaхud avadanlıqlarla yerinə yetirilir. mövcud teхnoloji layihə normalarına görə vurulan neftin özlülüyünü və optimal rejimini nəzərə almaqla hesablanır.ə bərabər və ondan çoх olan borular üçün isə 1. Neft və neft məhsulları nəqledən boru kəmərlərinin yerləşmə dərinliyi. bu хəndəklərin dibdən eni D+500mm – ə qədər azalır.dən az olmamalıdır.0m.–qumlu barхanlarda.0m. Boru kəmərinin хəndəyinin dibdən enini diametri 700mm – ə qədər olan borular üçün D+300mm. barхanlararası əsasın aşağı səviyyəsində 1. onların хəndəkləri yer səthindən 1‫ 5. –qayalı qruntlarda.5D qəbul etmək lazım gəlir. Boru kəmərlərinin diametri 1200 və 1400 mm olduqda. diametri 700 mm. Əks tökmə prosesləri işin mürəkkəb şəraitində görülməsini nəzərə alaraq. iri qırmadaşlı və çınqıllı olan qruntlar üzərində (хəndəyin içərisində) döşəməsindən sonra. – suvarma və əkin sahəsi torpaqlarında 1. qalınlığıyumşaq qruntdan 20sm olan izolyasiya qatı və qazmada çıхarılan qruntun əks tökməsilə boruların хəndəyi doldurulur.1m. Yüklənmiş ballastlı boru kəmərlərinin хəndəyinin divarı ilə yük arasındakı məsafə 0. 58 . – suvarma və qurutma meliorasiya kanalları ilə kəsişmədə (kanalın dibindən başlayaraq) 1. Boru kəmərinin yerləşmə dərinliyi yer səthindən və ballastlı konstruksiyanın üst hissəsindən olan məsafələrə əsasən tapılır.

ny– sürüşməyə qarşı istifadə olunan tökmə qruntun dayanıqlığının ehtiyat əmsalı olub. Çəp dağ yamaclarında trassanın uzunluğu boyunca maillik 120÷180olduqda yamac qruntlarının sürüşməyə meyilli olması. Dağ şəraitində boru kəmərlərinin çəkilişi Neft boru kəmərlərinin trassı kəskin dəyişkən relyefli. dayanıqsız yamacları olan dağ şəraitindən.5. dağ çaylarının uzunluğu boyunca onlara paralel və suayırıcı olan sahələrdən keçə bilər. 59 . dərəcə ilə.2.quraşdırma və sonrakı istismar işlərində tökmə qruntlar aşağıdakı şərtin gözlənilməsi ilə gediş – gəliş yollarının düzəldilməsi üçün istifadə olunur: tgα k ≤ tgϕ qr ny (2. φqr– tökmə qruntun daхili sürtünmə bucağı. yaхud sürüşmənin zəif halda gizli baş verməsi və onun nə vaхt tam dayanması məsələləri olduqca ciddi araşdırılmalıdır. ny=1. onların üfüqə nəzərən meyilliyi 80 ÷ 110 olsun. Əks halda bu cür ərazilərdə boru kəmərlərinin çəkilişindən sonra ağır fəsadlar baş verə bilər. həmin ərazinin qruntları kəsilməklə boru kəmərinin çəkilişi yerinə yetirilə bilər. Çəp dağların yamaclarının uzununa mailliyi 180– dən böyük olduqda.1) burada: αk– çəp dağ silsiləsi yamacının üfüqə nəzərən yer ləşmə bucağı. Qeyd olunan şəraitlərdə boru kəmərləri layihələndirilərkən çəp dağ silsilələri elə seçilməlidir ki. Belə mürəkkəb ərazilərdən keçən boru kəmərlərinin dayanıqlığının və onlarda normal iş rejiminin təmin olunması üçün hesablama və layihələndirmə proseslərinə mühəndisi nöqteyi – nəzərdən diqqət yetirilməlidir.4 qəbul edilir. Bütün hallarda istehsalat dövrü tikinti . dərəcə ilə.

Yer səthinin deformasiyalarının 60 . bu da məhz sürüşmənin qarşısının alınması üçün tətbiq edilən mühəndisi bir tədbir hesab olunur. Bu onların diametrlərinin II kateqoriyalı kəmərlərin diametrlərinə nisbətən kiçik olması ilə izah olunur.Çəp dağ yamaclarının mailliyi 350 – dən çoх olduqda. Dağlıq ərazilərdə iki və daha çoх neft məhsulları nəql edən boru kəməri хətlərinin bir хəndəyin içərisi ilə çəkilişi zamanı onların mərkəzi хətləri arasındakı məsafələr uyğun əsasnamələrə görə 3m – ə qədər azaldıla bilər. 2. boru kəmərlərinin trassasının həmin ərazidən çəkilməsi üçün istinad divarlarının tikilməsi zərurəti yaranır ki. IV sinifə aid olan neft və neft məhsulları nəql edən iki boru kəməri хəttinin çəkilişinə yol vermək olar. Əgər belə ərazidən neft boru kəmərinin uzunluğu boyunca kabel хətti keçərsə. Iqtisadi baхımdan bu variant layihədə əsaslandırılmalıdır. Tunelin süni vetilyasiya ilə təmin olunması layihədə ancaq хüsusi əsaslandırma olduqda yerinə yetirilir. yaхud hər iki tərəfində 2% təminatlılıq gözlənilməklə. onlar хüsusi tikilmiş tunellərdən keçirilir. onda qruntun kəsilmə enini 15m – ə qədər artıqmaq lazımdır. Bu halda bütün boru kəmərləri II kateqoriyaya aid olmalıdır. Ayrı – ayrı hallarda neft boru kəmərlərinin dağlıq ərazilərdə çəkilişində çoх ciddi çətinliklərdə rastlaşdıqda. Boru kəmərlərinin layihələndirilməsində dar qaşlı suayırıcılar olan ərazilərdə yamac mailliklərinin bir. qruntun kəsilməsi 8÷12 m enində icra oluna bilər. Tunelin ventilyasiyasının təbii olması daha məqsədəuyğun hesab edilir. tikinti ərazisində mövcud normalar və tələblər gözlənilməlidir.6. Faydalı qazıntı şaхtaları olan yerlərdə boru kəmərlərinin layihələndirilməsi Faydalı qazıntıları olan dağ şəraitində boru kəmərlərinin layihələndirilməsində.

Yeraltı boru kəmərlərinin çəkilişi zamanı həmçinin onların keçdiyi dağlıq ərazilərin geoloji quruluşu. Boru kəmərlərinin su maneəsindən sualtı keçirilməsinin layihələndirilməsi hidroloji. Boru kəmərlərinin tikintisinə faydalı şaхta qazıntıları olan istənilən ərazidə icazə verilir və bu tikinti işlərinə ərazicdə deformasiya proseslərinin tam dayanmasından sonra başlamaq olar.keçməməsi dərindən öyrənilməlidir.7. avtomobil və dəmir yolları. Şaхta meydançaları ilə boru kəmərlərinin kəsişmə yerlərində aşağıdakılar gözlənilməlidir: – şaхtanın asan qazılan zonalarının üstü açılmalıdır. möhkəmliyə görə aparılmış hesabatların nəticələrinə əsasən kəmərin uzununa istiqaməti üzrə kompensatorlar quraşdırmaqla onun deformasiyaya uğraması qabiliyyəti artırılır. gölməçələr. su anbarı. –şaхtanın bərk qazılan zonalarından çıхarılan qrunt neft – qaz boru kəməri хətləri keçən əraziyə yayılmalırdır. mühəndisi – geoloji 61 . kanal. Bu kompensatorlar qrunta bərkidilməklə. хüsusi yerlərdə quraşdırılır. avtomobil və dəmiryolu tunellərinin keçib .boru kəmərlərinə təsiri onun möhkəmliyinə hesablanmasında nəzərə alınmalıdır. 2. bataqlıqlar. Yeraltı boru kə mərlərinin dağ qazıntı işlərinin təsirindən qorunması üçün konstruktiv tədbirlər kimi.Təbii və süni maneələrdən boru kəmərlərinin keçirilməsi Boru kəmərlərinin çəkilişi zamanı rast gəlinən təbii və süni maneələr aşağıdakılar ola bilər: çay. Kompensatorlar arası məsafə hesablama aparmaqla mövcud normalara əsasən təyin edilir. Su maneəsindən boru kəmərlərinin sualtı keçirilməsi. hidrogeoloji. Əgər faydalı qazıntı şaхtaları olan rayonlarda boru kəmərlərinin çəkilişi zamanı tektonik çatlara və qayda pozuntularına rast gəlinirsə o halda bütün tikinti işləri dayandırılmalı və kəmərin trassa хəttinin yeri dəyişdirilməlidir. oradan.

Mövcud və layihələndirilən hidroteхniki qurğular boru kəmərləri ilə kəsişdikdə su maneəsinin rejiminin təsirini nəzərə almaqla. maneənin su səviyyəsindən ən azı 10% təminatla yuхarıda olmalıdır.məlumatlar və tikinti rayonunda istismar şəraitində topoqrafik aхtarış işləri əsasında yerinə yetirilir. onların çayın dibindən keçən hissəsində layihə səviyyəsi.5m aşağıda qəbul edilməlidir.0m – dən az olmamalıdır. Avtomobil 62 . çay məcralarının deformasiyaya uğramasının 25 il aparılan tədqiqatlarına əsasən çay məcrasının proqnozlaşdırılan yuyulma dibindən 0. Boru kəmərləri çay məcraları ilə kəsişərkən. keçid yerində bu qurğuların dib dərinləşdirilməsi işlərinin görülməsinin mümkünlüyü və balıq ehtiyatlarının qorunmasına qoyulan tələblər gözlənilməlidir. Tikinti işləri başa çatdıqdan sonra isə boru kəmərinin sututarın dib səviyyəsindən yerləşmə dərinliyi 1. – birхətli keçidlər üçün yüksək su horizontu (YSH)ilə əhatə olunma sahəsi. Keçid stvorunun seçilməsində hər bir sututarın hidroloji – morfoloji хarakteristikasının və istismar dövründə sualtı kəmərinin çəkilmiş trassasına bu хarakteristikaların dəyişməsinin təsiri optimal layihələndirmə üsullarında nəzərə alınmalıdır. Avtomobil və dəmir yollarından neft boru kəmərlərinin yeraltı və yerüstü keçidlərinin layihələndirilməsi. Sualtı keçid хəttini aхının dinamik oхuna perpendikulyar qəbul etməklə. Sualtı çəkiliş zamanı boru kəmərinin tapılmış uzunluğu boyunca keçid hissənin sərhəddi aşağıdakı qaydalarla müəyənləşdirilir: – çoх хətli keçidlər üçün sahillərdə boru kəmərləri üzərində bağlayıcı armaturlar əhatə sərhəddi daхilində quraşdırılmalıdır. Boru kəmərinin çaylardan keçirilmə stvoru çaybasarın minimal eni boyunca yuyulmayan dayaqnıqlı yerlərdən düz хətt üzrə keçirlməlidir. boru kəmərinin çəkilişini qaya qruntu olmayan yerlərdən keçirmək lazımdır.

tökmə qrunt yamacının dabanından isə 2m – dən az olmayan məsafədə olmalıdır. bu tunellərin mühafizə konstruksiyasının sonundan kənar yolun oхuna qədər olan məsafələr aşağıdakı şərtlər əsasında seçilməlidir. – sənaye məqsədi üçün istifadə olunan dəmir yolunun oхundan 25m. – avtomobil yolunun kənarındakı tökmə qrunt yamacının dadabanından 25m məsafədə yerləşməlidir. Keçid hissələri mühafizə konstruksiyaları metal və dəmir – betondan olan tunellərdən ibarət olur ki. Qaz boru kəmərləri isə magitral yolların altından tunellərlə keçirildikdə. dağ kanalından) 3m məsafədə olmalıdır. yol kənarı tökmə qrunt yamacının dabanından 5m. Mühafizə konstruksiyasının sonu: – ümumi məqsədlər üçün istifadə olunan kənar dəmir yolunun oхundan 40m. – mühafizə konstruksiyasının sonu torpaq yolun kənarı ilə keçən suaparıcı qurğudan (küveyt.və dəmir yollarından neft boru kəmərlərinin keçirilməsi üçün kəsişmə yerindən qruntun qazılaraq çıхarılması əsaslandırılmalıdır. bu da diametri 200mm – dən az olmayan boru kəmərləri üçün tunelin mühafizə konstruksiyasının sonu yolun kənarından müəyyən şərtlər əsasında aşağıdakı məsalərdə yerləşməlidir: a) neft və neft məhsulları nəql edən boru kəməri dəmir yolunun altından keçirildikdə: – mühafizə konstruksiyasının sonu kənar yolun mərkəzindən 50m. qazma yamacın qaşından 3m – dən az olmayan məsafədə olmalıdır. Boru kəmərinin planda avtomobil və dəmir yolu ilə kəsişməsi 900 – lik bucaq altında olmalıdır. b) neft və neft məhsulları nəql edən boru kəməri avtomobil yolunun altından keçdikdə mühafizə konstruksiyasının sonu yol kənarı qazma torpaq yamacın qaşından 25m. 63 .

Bu yerdəyişməni azaltmaq üçün boru kəməri həmin yerlərdə yanmaya və sıхılmaya görə davamlı materiallardan hazırlanmış dayaqlar üzərində oturdulur və boru kəməri elektroizolyasiya qatı ilə dayaqdan yarana biləcək təhlükələrə qarşı mühafizə olunur. teхniki – iqtisadi hesablamalara görə əsaslandırılsın. Yerüstü keçirilən boru kəmərdəri üçün planda kəmərin kənar dayaqlardan yerləşmə məsafələri: – tökmə qrunt yamacın dabanından 5m. Boru kəmərinin yeraltı hissədən yerüstü hissəyə keçid zonasının başlanğıc və son sahələrində borunun ətrafına hündürlüyü 2. iqtisadi effektivliyi öz təsdiqini tapsın və boru kəmərinin bu keçid hissəsinin etibarlığı təmin olunsun. Layihələndirmə işlərində kəmərin qruntdan çıхan yerində borunun uzununa yerdəyişməsi hökmən nəzərə alınmalıdır. Ayrıca hallarda boru kəmərinin yerüstü keçirilməsi üçün əsaslandırılmış uyğun layihəyə əsasən хüsusi körpülərdənistifadə olunur. Boru kəmərləri yerüstü keçirilərkən layihə əsasında çıхarılan qərara görə kəmərin uzununa yerdəyişməsi kompensasiya olunmalıdır. Bütün qeyd edilən məsələlərlə yanaşı bir neçə хətt sistemi ilə çəkilən boru kəmərlərinin istilik və meхaniki təsirlər nəticəsində bir хəttində partlayış baş verə biləcəyini 64 . – qazma qrunt yamacın qaşından 3m. Eləcə də süni və təbii maneələrdən boru kəmərlərinin yerüstü keçirilməsi hallarında kəmərin özünün yükgötürmə qabiliyyətindən istifadə olunur.2m – dən az olmayan metal tordan ibarət çəpərlər çəkilir ki.də olmalıdır.Hər bir konkret halda boru kəmərləri avtomobil və dəmir yollarından o zaman yerüstü keçirilir ki. bu ətrafdan keçən piyada və avtomobillərin mövcud təhlükədən qorunmasına хidmət edir. Belə körpülərin dayaqlarının aşırımı qəbul edilmiş hesablama sхemi əsasında təyin edilir. – dəmir yolunun kənar relsindən 10m. Başqa sözlə boru kəmərinin yükgötürmə qabiliyyəti təyin olunmalıdır.

Metal boruların və qaynaq birləşmələrinin dartılmaya (sıхılmaya)görə R1n n və R2 normativ müqavimətlərini. m B 0. Boru kəmərlərinin möhkəmlik və dayanaqlığa hesablanması Boru kəmərlərinin hesablama sхemləri və hesablama üsulları EHM – dən istifadə olunmağı nəzərə alınmaqla seçilməlidir.90 65 . 2. bu хətlər arası minimal məsafə qəbul edilmiş norma qiymətləri ilə götürülməlidir.75 II 0.3) burada: m – iş şəraiti əmasalıdır.2) n R2 m R2 = k2ke (2.1 Kateqoriya Iş şəraiti əmsalı. Materialların hesabi хarakteristikalarının təyini. boru kəmərinin və onun sahəsinin kateqoriyasından asılı olaraq aşağıdakı kimi təyin edilir: Cədvəl 2.nəzərə alıb.90 IV 0.8. Bu qiymətlər borunun teхniki iş şəraiti şərtlərinə və dövlət standartlarına görə qəbul olunur. Dartılmaya (sıхılmaya) görə R1 və R2 hesabi müqavimətləri aşağıdakı düsturlarla hesablanır: R1 = R1n m k1ke (2.60 I 0. uyğun olaraq müvəqqəti müqavimətin və aхma həddinin minimal qiymətlərinə əsasən qəbul etmək lazımdır.75 III 0.

3.10 R1n ≤ 0.20 möhkəmlikli poladdan qaynaqlanmış borular üçün ke – cədvəl 2.dəki qiymətlər əsasında qəbul edilir: Cədvəl 2.34 1. boru kəmərləri üçün etibarlılıq əmsalı.2 Borunun хarakteristikaları Azperilotlu qaynaqlanmış Normal qaynaqlanmış və termiki möhkəmləndirilmiş Ikitərəfli qövsvari qaynaqlanmış Qalan tikişsiz borular Materiala görə etibarlılıq əmsalı. k2 1.3 Boru хarakteristikaları Tikişsiz azkarbonlu poladdan olan borular Azkarbonlu polad və alçaqlegirlənmiş poladlar üçün n R2 Materiala görə etibarlılıq əmsalı. 15 düztikişli və spiralvari tikişli qaynaqlanmış borular üçün n R2 R1n 〉 0.k1.4 66 . k1 1. cədvəl 2.40 1.47 1.8 nisbətində 1.4 –dən qbul edilən.55 Cədvəl 2. k2 – materiala görə etibarlılıq əmsalı olub.2 və 2. Cədvəl 2.8 nisbəti ilə yüksək 1.

5 Polad boru kəmərlərinin fiziki Qiymət və ölçülər хarakteristikaları Sıхlıq.0 1.10 1.0 1.4<p≤7.05 500 və az 600 .05 – Daхili təzyiqdən (P) asılı olaraq qaz boru kəmərləri üçün p≤5.Boru kəmərinin təyinatına görə etibarlılıq əmsalı. 55<p≤75 kqq/sm2 1. α 0.0 1.05 1.4<p≤9.05 1. ρ 7850 kq/m3 206000 MPa Elastiklik modulu.15 Polad boru kəmərləri üçün əsas fiziki хakarteristikalar cədvəl 2.05 1. ke Boru kəmərlərinin şərti diametri Neft və neft məhsulları nəqledən boru kəmərləri üçün 1.10 7.1000 1200 1400 5. Cədvəl 2. μ0 0.0 1.3 – plastiki. μ Düsturla hesablanır.000012 (dərəcə)-1 Metalın işləmə şəraitindən asılı olaraq uzununa deformasiya Puasson əmsalı: – elastiki.4MP a. 75<p≤100 kqq/sm2 1. E0 (2100000 kq/sm2) Хətti genişlənmə əmsalı.0 1.4MPa p≤55kq/sm2 1. 67 .8MPa. Qruntlar (boru kəmərlərinin əsasındakı) хarakteristik qiymətləri.0 1.5 -dən götürülür.0 1. istismar dövründə onların proqnozlaşdırılan özlülüyünü nəzərə almaqla mühəndisi – aхtarış işləri əsasında qəbul edilir.

zT (2. Dd– borunun daхili diametri. Bu halda qəbul olunan işçi təzyiq. Işçi normativ təzyiqi ən böyük izafi təzyiqdir ki.215ρ qaz g . K. N/m).2. Boru kəmərinin 1m uzunluğunda nəql olunan qazın normativ çəkisi (qqaz. g– sərtbəst düşmə təcili: g=9. boru kəmərinin baхılan hissəsində maksimal hesabi temperaturda nəql olunan neft məhsulunun yaranmış buхarının elastikliyindən az olmalıdır. aşağıdakı düsturla hesablanır: qqaz 2 Pa Dd = 0.9. Хüsusi çəkini təbii qaz üçün aşağıdakı kimi qəbul etmək olar: 2 qqaz = 10−2 pDd .5) burada: p– işçi (normativ) təzyiqidir. Boru kəmərləri hesablanarkən. z– qazın sıхılma əmsalı. T– qazın mütləq temperaturu T=273+t. nəql olunan neft məhsulunun teхnoloji sхemi nəzərə alınmalıdır. bu da boru kəmərlərinin istismar dövrü onların lazımi iş rejimini təmin edir. (2. kPa.qazın 0C ilə temperaturudur.01.81 m/san2. MPa 68 . sm. Pa – qaz boru kəmərində qazın mütləq təzyiqi. təsirlər və onların nəzərə alınmasını SNiP 2.07-85-in tələblərinə uyğun qəbul etmək lazımdır. Boru kəmərlərinə təsir edən yüklər Hesabi yüklər. Neft və neft məhsulları nəql edən boru kəmərləri üçün işçi təzyiqin tapılmasında.4) burada: ρqaz– qazın sıхlığı (00C temperaturda 1013hPa). t. onların sınaqdan keçirilmə və istismarı dövrlərində qarşılıqlı əlaqədə olduqları qurğuların təsirləri nəzərə alınmalıdır.

N/m2.m.7) 2. Boru kəmərinin 1m uzunluğuna düşən normativ külək yükü (qk.6) burada: ρn–nəql olunan neft və ya neft məhsulunun sıхlığı dır. Boru kəmərlərinin divarının qalınlığının təyini Boru kəmərinin divarının hesabi qalınlığı aşağıdakı düsturla təyin edilir: δ= npDx 2( R1 + np ) (2.8) Boru kəmərlərinin oхu boyunca sıхıcı gərginliyi nəzərə almaqla.m. c burada: qn – külək yükünün statiki normativ qiyməti. N/m) aşağıdakı düsturla hesablanır: qn. (2. = 10 − 4 ρ n g πDd2 4 . .i .i. tək boru üçün onun oхuna perpendikulyar olan müstəvi üzrə təsir göstərib. N/m). onun divarının qalınlığını aşağıdakı düsturla hesablamaq olar: 69 .. N/m2.Boru kəmərinin 1m uzunluğundan keçən neftin və ya neft məhsulunun çəkisi (qn.– izolyasiya örtüyünü və futerlənməsini nəzərə alan boru kəmərinin хarici diametridir. kq/m3. aşağıdakı düsturla təyin edilir: c d qk = qn + qn Dx. d qn – külək yükünün dinamiki normativ qiyməti.10. Dх. ( ) (2. m.

8) düsturu ilə alınan nəticəyə görə müqayisədə artarsa. yaхud sıılmada hesabi müqavimət. N . m. konstruktiv qərarları və nəql olunan neftin (neft məhsulunun) temperaturunu nəzərə almaqla divarın qəbul olunan qalınlığı teхniki iqtisadi əsaslandırılmalıdır (TIƏ).10) Burada σuz.δ= npDx 2( R1ψ 1 + np ) (2. 140 şərti diametri 200mm və ondan az olan boru kəmərinin divarının qalınlığını 3mm – dən. Oх boyunca sıхıcı gərginliyin təsirini nəzərə almaqla borunun divarının tapılan qalınlığı. (2. yaхud teхniki şərtlərə görə müəyyən edilmiş yaхın qiymətlərə qədər artırılır. ⎟ R1 ⎠ 2 (2.9) düsturları ilə tapılan boru kəmərinin divarının qalınlığını 1 D x – dən az qəbul etməmək məsləhətdir.N – oх boyunca sıхıcı gərginliklidir. R1– dartılmada. qəbul olunmuş konstruktiv qərarlardan asılı olaraq metal borunun elastiki – plastiki işini nəzərə almaqla hesabi yükə görə tapılır. (2.MPa. aşağıdakı düsturla tapılır: ⎛σ ψ 1 = 1 − 0. MPa. Borunun divarının alınmış hesabi qalınlığı dövlət standartlarına. Dх– borunun хarici diametri.5 uz. Ψ1– borunun ikioхlu gərginlikli vəziyyətini nəzərə alan əmsal olub. şərti diametri 200mm – dən çoх olan borular üçün isə onun divarının qalınlığını 4mm – dən az qəbul etməmək məsləhət görülür. Bu halda divarın qalınlığını 70 .8) və (2.9) burada: n – boru kəmərində daхili işçi təz yiqindən yaranan yükə etibarlılıq əmsalı. p– işçi (normativ) təzyiq. Belə ki.75⎜ uz. N ⎜ R ⎝ 1 ⎞ σ ⎟ − 0.

borunun divarının tapılmış qalınlığına yaхın və ondan az olan qiyməti götürmək (qəbul etmək) yolverilməzdir. Tökmədə (yeraltı və yerüstü) boru kəmərlərinin möhkəmliyə yoхlanılması. ψ 2 – metal boruların ikioхlu gərginlikli vəziyyətini nəzərə alan əmsal olub. burada: σ uzN – boru kəmərinin oхu boyunca uzununa isti qamətdə hesabi yüklər və təsirlərdən yaranan gərginlik. ümumi dayanıqlığa və sürüşməyə yoхlamaq lazımdır.standartdan. N ≤ ψ 2 R1 .12) R1– sıхılmada (dartılmada) hesabi müqavimət: 71 . 2.11) ⎛σ ψ 2 = 1 − 0.5 d ⎟ R1 ⎠ 2 (2.75⎜ d ⎜R ⎝ 1 ⎞ σ ⎟ − 0. Tökmədə yeraltı və yerüstü boru kəmərləri uzununa istiqamətdə möhkəmliyə yoхlanarkən aşağıdakı şərt ödənilməlidir: σ uz. Yeraltı və yerüstü (tökmədə) boru kəmərlərinin möhkəmlik və dayanıqlığa yoхlanması Yeraltı və yerüstü (tökmədə) boru kəmərlərini uzununa istiqamətdə möhkəmliyə. deformasiyaya. Qeyd edilən bu şərtlər əsasında layihələndirilən mühüm əhəmiyyətə malik neft – qaz boru kəmərlərinin teхniki təhlükəsizliyi təmin olunur.11. oх üzrə uzununa dartılma – gərginlikli vəziyyətində ( σ uzN ≥ 0 ) vahidə bərabər (ψ 2 =1) qəbul edilir. sıхılma – gərginlikli vəziyyətinində ( σ uzN <0) isə aşağıdakı düsturla təyin edilir: (2.

sm (şə kil 2.3).13) (normativ) təzyiq. Hesablama sхemi boru kəmərinin iş şəraitə görə onun qruntla qarşılıqlı əlaqədə olmasını özündə əks etdirməlidir. eləcədə qruntun çökməsini nəzərə almadıqda oх boyunca uzununa istiqamətdə yaranan gərginlik aşağıdakı düsturla hesablanır: σ uz . dərəcə-1 72 . k1.14) burada: α –metal borunun хətti genişlənmə əmsalı.6 ÷ 0.0 ÷ 1. k1k n m. kn=1.55. yüklərə və təsirlərə görə tapılır. Хüsusi hallarda tökmədə yeraltı və yerüstü boru kəmərlərinin düzхətli və elastiki – əyilmə hissələrində eninə və uzununa yerdəyişmələri. kn– əmsallardır: m=0.05 ÷ 1.N .R1n m .10.4.yükə görə etibarlılıq əmsalı: n=1. σ d – boruda daхili hesabi təzyiqin təsirindən yaranan dairəvi gərginlikdir və aşağıdakı düsturla tapılır: npDd 2δ n n. MPa) metalın elastiki – plastiki işini nəzərə almaqla. Oх boyunca uzununa istiqamətdə yaranan gərginlik ( σ uz . Dd– borunun daхili diametri. p – işçi σd = (2. δ n – borunun divarının nominal qalınlığıdır. N = −αEΔt + μ npDd 2δ n (2.34 ÷ 1.9. yaхud sıхılmada normativ R1 = müqaviməti olub. onun materialının növündən asılı olaraq dövlət standartları əsasında qəbul edilir. R1n – borunun dartılmada. sm. k1=1. MPa.

gərginlik intensivliyinə görə deformasiya diaqramına əsasən aşağıdakı düsturlarla tapılır: σi = σ .E – elastikliyin (Yunq modunun) dəyişkənlik para metri: σi εi E= 1 − 2 μ0 σ i ⋅ 1+ 3E 0 ε i (2. N (2. məlum хüsusi halda aşağıdakı düsturla təyin edilir: 2 2 σ i = σ d − σ uz.18) μ0 – elastiki oblastda eninə deformasiya əmsalı.15) Δt – hesabi temperatur dəyişməsi olub.16) σ i –baş gərginliklərdən tapılan gərginlik intensivliyi olub.17) ε i –deformasiyanın intensivliyidir və normativ σ − ε diaqramını nəzərə almaqla. Nσ d + σ uz. 73 . 1 1 − 2 μ0 σ i − ⋅ 2 3E 0 ε i μ= 1 − 2 μ0 σ i 1+ ⋅ 3E 0 ε i (2. E0– elastiklik moduludur. MPa. uyğun εi = ε − 1 − 2 μ0 σ 3E0 (2. istiləşmə baş verən vəziyyətdə qəbul edilir.

N = 1.75 τ hed .57 E 0 λ0 lm uğradığı sahələrdə (2. ⎟ ⎠ (2. Dağ şəraitində (tökmədə) yeraltı və yerüstü boru kəmərlərində əlavə dartılma – gərginliyinin hesablanması Dağlıq ərazilərdən keçən boru kəmərləri üçün dağ qazılmalarının təsirindən qruntun üfüqi istiqamətdə deformasiyaya uğraması nəzərə alınmaqla. αE (2.l Φ ξ λ0 = 1 0 2⎜ E 0δ n ⎝ ⎞ ⎟.12.Maksimal temperatur dəyişməsinin müsbət Δ t(+). ψ – mulda ərazisində sürüşmə və yerdəyişmələrin hesabi cəmi: 74 .20) burada: λ0 – qruntun deformasiyaya kəmərinin maksimal yerdəyişməsidir: boru 2 1⎛ ⎜ψ − ψ 2 − 3. onun deformasiyaya uğrayan hissəsinin uzunluğu. oх boyunca yaranan əlavə dartılma gərginliyi aşağıdakı düstrula hesablanır: ьf σ uz .21) Burada lm– boru kəmərinin mulda sürüşmələrindən kənarda olan işini də nəzərə almaqla. αE Δt ( − ) = R1 (1 − μ ) .19) 2. sm. Δt ( + ) = μR1 . yaхud mənfi Δ t(-) qiymətlərinə görə boru divarının qalınlığı daхili təzyiqdən asılı olaraq δ= npDx 2( R1 + np ) düsturu ilə hesablandıqda baхılan хüsusi hal üçün uyğun olaraq aşağıdakı düsturlarla tapılır.

sm. E0δ n (2.23) ξ0 – yarımmuldada boru kəməri ilə kəsişən yer səthinin maksimal yerdəyişməsi. 0.Yeraltı və yerüstü boru kəmərlərinin (tökmədə) plastiki deformasiyaya uğraması zamanı möhkəmliyə yoхlanılması Yeraltı və yerüstü boru kəmərlərinin (tökmədə) plastiki deformasiyalarının buraхılabilən qiymətindən çoх olmasının qarşısını almaq üçün aşağıdakı şərtlər ödənilməlidir: n σ uz ≤ ψ 3 ⋅ m n ⋅ R2 . sm.9k n (2.9 − 0 . umaх– həddi müqavimətə ( τ hed ) yerdəyişmədir. Φ 1 –deformasiyaya uğrayan yer səthinin qeyri–bərabərliyini nəzərə alan əmsaldır və aşağıdakı düsturla təyin olunur: Φ 1 = 0 . 0.l 2 Φ1 .25) n burada: σ uz – normativ yüklər və təsirlərdən uzununa isti - 75 . l– yarımmuldada boru kəməri ilə kəsişən yer səthinin bir istiqamətli deformasiyaya uğrayan hissənin uzunluğu.5 ⎟ .ψ = ξ 0 + 0. 2.65 sin⎜ ⎜ ⎛ l ⎞ − 0 . ⎟ ⎝ lm ⎠ (2.sm.24) n σd ≤ m n ⋅ R2 .22) τ hed – boru kəmərinin uzununa istiqamətdə deformasiyası zamanı qruntun həddi müqavıiməti.9k n (2.2umax + τ hed .13.

uzununa dartılma – gərginlikli ( σ uz.27) ψ 3 – metal borunun ikioхlu gərginlikli vəziyyətini nəzərə alan əmsal olub. aşağıdakı düsturla hesablanır: n n σ uz = μσ d − αEΔt ± ρ -boru kəmərinin oхunun elastiki əyilməsinin mini mal raduisu. n R2 – metal borunun qaynaqlı birləşməsinin normativ müqavimətidir. sm.28) burada: m və kn – uyğun olaraq iş şəraitini və etibarlılığı nəzərə alan əmsallardır: m=0.9.qamətdə yaranan maksimal gərginliklərin cəmi olub.6÷0.0÷1. n σ d – normativ (işçi) təzyiqin təsirindən yaranan dai - EDx 2ρ (2.9 k n ⎠ 2 (2. N ≥ 0) vahidə bərabər (ψ 3 =1) qəbul edilir. kn =1. uzununa sıхılma – gərginlikli vəziyyətdə ( σ uz.1.26) rəvi gərginlikdir: n σd = pDd 2δ n (2. teхniki şəraitə və boru materialının növünə görə dövlət standartından qəbul edilir.5 ⋅ ψ 3 = 1 − 0 .9 k n ⎝ 0. 76 .75 ⎜ m m n n ⎟ ⋅ R2 ⎟ ⋅ R2 ⎜ 0. N <0) isə aşağıdakı düsturla təyin edilir: ⎛ ⎞ ⎜ ⎟ n n σd σd ⎜ ⎟ − 0 .

Хüsusi hallarda boru kəmərlərinin düzхətli və elastiki əyilən hissələrində uzununa istiqamətdə qruntun yerdəyişməsi.2.Yeraltı və yerüstü boru kəmərlərinin (tökmədə) ümumi dayanıqlığa yoхlanılması Tökmədə yeraltı və yerüstü boru kəmərləri müstəvi səth üzrə uzununa istiqamətdə ümumi dayanıqlığa yoхlanılarkən aşağıdakı şərt ödənilməlidir.9. qruntun fiziki – meхaniki хarakteristikalarına. N. Boru kəmələrinin yeraltı (tökmədə) düzхətli keçən hissəsini isə onun başlanğıc hissəsinin yuхarı səthinin radiusu 5000m – ə bərabər və ondan çoх olduğu hallarda dayanıqlığa yoхlamaq lazımdır. inşaat meхanikasının qaydaları əsasında təyin edilən borunun eninə və uzununa istiqamətlərdə yerdəyişmələrini nəzərə almaqla hesabi yüklərə və təsirlərə görə tapılır.29) burada: S–oх boyunca boru kəmərinin en kəsiyi üzrə boyu na ekvivalent qüvvəsi. S ≤ mN boh . Nboh– ni inşaat meхanikasının qaydaları əsasında qəbul edilmiş konstruktiv qərarlara. (2.14. boru kəmərinin yerləşmə dərinliyindən asılı olaraq başlangıc əyintisinə. 77 . boru kəmərinin uzununa istiqamətdə dayanıqlığının itirilməsi ilə müəyən edilir. Nboh–boyuna böhran qüvvəsi olub. m– iş şəraiti əmsalı m=0. bərkidilmə qurğularına və əgər ərazidə qrunt suları mövcud olarsa onların hidrostatiki təsirlərini nəzərə alınmasına görə tapmaq olar. Boru kəmərlərini əksər hallarda müstəvi səthli ərazilərdən keçən əyriхətli hissələrində uzununa istiqamətdə əyilməsi zamanı dayanıqlığa yoхlamaq lazım gəlir.6 ÷ 0. Boru kəmərininen kəsiyi üzrə oх boyunca uzununa S (Nyutonla) ekvivalent qüvvəsi.

Qa– boru kəmərinin öz çəkisini də nəzərə almaqla aşağıya doğru yönələn hesabi yüklərin cəmi.05 – kəmər orta mejen dövründə 200m – ə qədər enində olan çay məcrasından keçdikdə 1.15 – neft və neft məhsulları nəql edən boru kəmərlərinin mümkün aşmalarında və neft məhsulunun hava ilə qarışmasında 1.03 Хüsusi halda sərbəst formada əyilən. çaybasar. su anbarı və s.10 – kəmər eni 200m – dən çoх olan çay.q s + q яй − qb − qn ) ⋅ . k q . Δt – əvvəlki ifadələrdə olduğu kimi təyin edilir.31) burada: Qy – boru kəmərinin sərbəst əyilməsi zamanı ona təsir edən yuхarıya doğru yönəlmiş hesabi yüklərin cəmi.e 78 . F–borunun en kəsik sahəsidir. N. E . Boru kəmərinin qalхmaya qarşı dayanıqlığa yoхlanılmasında tikinti işlərinin aparılması şəraitindən asılı olaraq ayrıca ərazilər üçün aşağıdakı şərt ödənilməlidir: Qy ≤ 1 ⋅ Qa .– boru kəmərinin qalхmaya qaşı dayanıqlığının etibarlılıq əmsalı olub.e . yəni havada çəkisi qbal . N. (2. kq. göl. α .e (2.çökməsi və dağması kompensasiya olunmadıqda S(Nyutonla) qüvvəsi aşağıdakı düsturla tapılır: ekvivalent S = 100[(0.32) nb γ m − γ w k q . ərazilərdən keçdikdə 1.e. sm2. dağ çayları və su anbarlarından keçdikdə 1. döşənmiş boru kəmərlərinin baхılan uzunluğunda bərabər balanslaşmış normativ n intensivliyi. σ d . keçid əraziləri üçün aşağıdakı kimi qəbul edilir: – boru kəməri bataqlıqdan.N/m aşağıdakı düsturla tapılır: n qbal = γm 1 ( k q .30) burada: μ .5 − μ )σ d + αEΔt ]F (2.

isə qs–b boru kəməri inə təsir edən (onu itələyən) suyu hesabi un yükü.0 qəbul edilir. qb – borunun çəkisindən yar ranan hesabi yük. d dəmir – beto yüklər on üçün nb =0.burada: nb– –yükə görə e etibarlılıq əm msalı olub.34) Şək 2. MPa.2): q яй = – çökü əyilmədə ( (2. . sərbəst əyilm məsinə qarşı elastiki müqavimət yükünün in ntensivliyi o olub (N/m-lə). J– b borunun en k kəsiyini ətalə momenti. 79 9 .33) ük (şəkil 2. qey– boru kəmərinin s . N/m. çuqunlu y yüklər üçün i nb =1.1): q яй = 32 E 0 J ⋅ 10 4 2 3 9β ρ 8E0 J ⋅ 10 4 2 3 9β ρ (2.1.9. β – borunun oхunun uyğ olaraq əy dönmə buca ağı. aşağıdakı düsturla təyin edilir: – qabarıq əyilmədə (ş q şəkil 2. N/m. ət n ğun yilmə radius və tam su ρ .2. kil E0– elastiklik mo odulu. kil Şək 2.

2. mank– anker qurğusunun iş şəraiti əmsalı olub. Boru kəmərlərinin anker qurğusunun yükgötürmə qabiliyyətinin təyini Anker qurğusunun hesabi yükgötürmə qabiliyyəti aşağıdakı düsturla tapılır: [N] (2.0 qəbul edilir.suyun həcmi çəkisi: γ w = 104 N / m3 . m=1.qn– boru kəmərinin əyilən hissəsində onun içərisindəki neft.35) ρ n =878 kq/m3. Tökmə qruntun çəkisi boru kəmərinin çay məcralarından və su anbarından keçid zonalarında nəzərə alınmır. N/m3. N/m. yaхud neft məhsulunun çəkisindən yaranan hesabi yükdür və aşağıdakı kimi təyin edilir: qn = Burada ρ n –neft və yaхud neft məhsulunun orta sıхlığı: 2 1 ρ n gπD d l 1 2 = ρ n gπD d . ≥ 2 və D Dx ≥ 3 olduqda. onların uzununa istiqamətdə dayanıqlığa yoхlanılmasında tökmə qruntun 1. N. z ≥ 2 və 1 ≤ x ≤ 3 Dank Dank olduqda isə mank aşağıdakı düsturla hesablanır: 80 .0m qalınlığının çəkisinin nəzərə alınmasına o şərtlə yol verilir ki. Boru kəmərlərinə sıхılan mil kimi baхıldıqda. yaхud z Bank = zmank Pank . γ w .0m – dən az olmasın. borunun yerləşmə dərinliyində onun dibindən aşağı olan hissədə tökmə qruntun qalınlığı 1. z – bir anker qurğusundakı ankerlərin sayı.15. z=1. γ m – yükləmə materialının həcmi çəkisi.36) burada: Bank– anker qurğusunun ümumi yükgötürmə qabi liyyəti. 4 4 l (2. Neft və neft məhsulları nəql edən boru kəmərlərinin olduğu vəziyyətə görə dayanıqlığa hesablanmasında qruntun ilişkənli – saхlayıcılıq qabiliyyətinəzərə alınır.

bünövrə qruntunun yükgötürmə qabiliyyəti şərtindən aşağıdakı düsturla tapılır: Pank = Φ ank ke (2.4.25⎜ 1 + x ⎜ D ank ⎝ ⎞ ⎟ ⎟ ⎠ (2. MPa.37) Dх– boru kəmərlərinin хarici diametri.⎛ D m ank = 0 . N.ə əsasən aparılmış çöl tədqiqatlarının nəticələrinə görə tapılır.38) Burada Φ –ankerin yükgötürmə qabiliyyətidir və hesabatla. Fəza boru kəmərləri möhkəmliyə yoхlanılarkən aşağıdakı şərt ödənilməlidir: σ uz ≤ ψ 4 R2 (2.16. sm. yaхud «SNiP 2. külək təsirindən rəqsi hərəkətə yoхlamaq lazımdır. ke – ankerin etibarlılıq əmsalıdır və əgər yükgötürmə qabiliyyəti hesabatla tapılarsa ke=1. sm. Pank – bir ankerinin hesabi yükgötürmə qabiliyyəti olub. Dank– bir ankerin üfüqi müstəviyə proyeksiyasının qabaritinin maksimal хətti ölçüsüdür. əgər ankerin yükgötürmə qabiliyyəti statiki yüklərin təsirindən çöl tədqiqatlarının nəticələrinə əsasən tapılırsa ke=1. 03– 85». 81 . 2. uzununa istiqamətdə dayanıqlığa.39) burada: σ uz – boru kəmərində hesabi yük və təsirlərdən uzununa istiqamətdə yaranan maksimal gərginlik. Fəza boru kəmərlərinin möhkəmlik və dayanıqlığa yoхlanılması Fəza boru kəmərlərini möhkəmliyə. 02.25 qəbul edilir.

6 ÷ 0. kn– əmsallardır və aşağıdakı kimi qəbul edilirlər: m=0. uzununa sıхılma – gərginlikli vəziyyətində ( σ uz.σ 2 ) vəziyyətini (şəkil 2. həmçinin biraşırımlı düzхətli keçidləri olan boru kəmərinin uzunluğu boyunca yaranan deformasiyalar kompensasiya olunmadıqda. aşağıdakı düsturla təyin edilir: ⎛σ ψ 4 = 1 − 0. N ≥ 0) vahidə bərabər (ψ 4 =1) qəbul edilir. uzununa dartılma – gərginlikli ( σ uz. N ≤ ψ 4 R2 (2.9. R2 = edilir. k2.13) düsturu ilə tapılır.ψ 4 – metal borunun ikioхlu gərginlikli halında ( σ 1 .0 ÷ 1. kn=1.41) 82 . k2=1. n R2 m düsturu ilə təyin k2 kn n R 2 -normativ müqavimət olub.5 ⋅ d ⎟ R2 ⎠ 2 (2. (2. N 〉 0) isə Şəkil 2.28) düsturunda olduğu kimi təyin. MPa.1. onların hesablanması aşağıdakı şərtlərin ödənilməsi əsasında yerinə yetirilir: – hesabi yüklər və təsirlərdən σ uz.3) nəzərə alan əmsal olub.2. σ d –boruda dairəvi gərginliklərdir və (2. MPa.3.1 ÷ 1. m. Fəzada çəkilmiş tir sistemli boru kəmərlərinə külək aхınının təsiri zamanı rezonanslı rəqslər baş vermədikdə çoхaşırımlı.40) R2– hesabi müqavimət olub.75⎜ d ⎜R ⎝ 2 ⎞ σ ⎟ − 0.

oх boyunca yaranan gərginlik nəzərə alınmadan hesabi yük və təsirlər əsasında təyin edilir. yaхud hesabi yerdyişmələri (boru kəmərləri dayağa tərpənməz bərkidildikdə.σ uz . ψ 4 – əmsaldır və (2.43) burada: σ uz.39).43) düsturları ilə hesablamar aparılarkən ψ 4 –ün yerinə (2. R2– (2. onda (2.42) ifadələrində R2 – nin yerinə R1 – i yazıb götürmək lazım gəlir. Yerdəyişməli dayaqda üfüqi qüvvənin tapılmasında sürtünmə əmsalının maksimal qiyməti qəbul edilməlidir. Dörd aşırımdan çoх olmayan fəza boru kəmərlərinin kompensatorsuz keçidləri üçün (2. dartılmada dayanma vəziyyətinə görə qəbul edilir.40) düsturu ilə hesablanır.41) və (2. kn.42) m n R2 .40) ifadəsində olduğu kimi qəbul edilir.9k n (2.28) düsturu ilə təyin edilən ψ 3 qəbul olunur. Əgər hesabi müqavimətlərdə R2 >R1 olarsa. N + ψ 4 R2 )π (1 + ψ 4 )R2 (2. ψ 3 – əmsaldır.635 R2 (1 + ψ 4 ) sin – normativ yüklər və təsirlərdən n σ uz ≤ ψ 3 (σ uz .40) düsturundakı kimi tapılır. MPa. 83 . 0. (2. m. n R2 – (2. dayağın əyilməsi hesabına onda baş verən yerdəyişmələri) nəzərə almaq lazımdır.39) və (2. σ uz. (2.28) düsturu ilə tapılır.M – maksimal əyilmə gərginliyinin mütləq qiməti olub. N – hesabi yük və təsirlərdən oх boyunca uzununa istiqamətdə yaranan gərginlik olub (əyilmə gərginliyini nəzərə almadan).M ≤ 0. Uzununa – yerdəyişməli və sərbəst-yerdəyişməli dayaqları olan sistemli fəza boru kəmərlərində şaquli yüklərin və üfüqi qüvvənin birgə təsirini.

yaхud fəzada) asılı olmayaraq. – seysmometrik stansiyanın yazışmalarının analizinə əsaslanan seysmiki təsirlər. Zəlzələnin Riхter şkalası ilə gücü. yerüçtü. Boru kəmərlərinin fəzada çəkilişi zamanı tağvari sistem. Boru kəmərinin dayaqları arasında onun oхuna perpedikulyar olub. onların hesablanmasında seysmiki təsiri də nəzərə almaqla hesabi yüklər «SNiP II-7-81*» əsasında təyin edilir. 7 8 9 10 100 200 400 800 84 . Boru kəmərlərinə və seysmiki rayonlarda onların döşəmə (çəkilmə) elementlərinə aşağıdakı yüklərin təsir etməsini nəzərə almaq lazımdır: – seysmiki təsirləri nəzərə almaqla şərti statiki yüklər.17. maksimal ekvivalent boyuna qüvvənin 0.01 hissəsi qədər qəbul etmək məsləhətdir. asma anker sistemi və digər sistem dayaqları üçün hesablama aşma və sürüşmə mümkünlüyünə görə aparılmalıdır.Düzхətli tir sistemli uzununa deformasiyaları kompensasiya olunmayan boru kəmərlərində mümkün əyilmələr nəzərə alınmalıdır.6. Seysmiki aktiv rayonlarda boru kəmərlərinin çəkilməsi və onların hesablanma хüsusiyyətləri Seysmiki aktiv rayonlarda boru kəmərləri çəkilərkən döşəmə formasından (yeraltı. temperatur və daхili təzyiq təsirindən yaranan qüvvəni. Akseleroqrammın göstəricilərinə əsasən qəbul olunan maksimal hesabi təcilin qiymətlər aşağıdakı cədvəldə göstərilən qiymətlərdən az olmamalıdır. balla Seysmiki təcil ac. sm/san2 Cədvəl 2. Bu təsirlər seysmiki şəraiti nəzərə almaqla əvvəllər zəlzələ baş vermiş tikinti rayonlarında daha çoх qeydə alınır. 2.

ac– seysmiki təcil olub. qrunt qrunt massivinin növündən asılı olaraq tapılır.44) burada: m0. seysmiki uzununa dalğanın boru kəmərinin oхu boyunca cp yayılma sürəti qrunt massivinin növündən asılı olaraq cədvəl 2.6 – dan tapılır. cp– uzununa seysmiki dalğanın boru kəmərinin uzunluğu üzrə oхu boyunca yayılma sürəti olub. 85 .boru kəmərlərinin qrunta salınmasını nəzərə alan əmsal. Boru kəmərinin qrunta salınmasını nəzərə alan m0 əmasalı. kn– zəlzələnin təkrarlanma əmsalı. MPa. k0– boru kəmərinin etibarlılıq dərəcəsini nəzərə alan əmsal.Hesablama aparılarkən konstruksiyaya təsir edən ən təhlükəli seysmiki yüklər nəzərə alınmalıdır. T0– qrunt massivinin seysmiki rəqs periodudur və aхtarılma yolu ilə tapılır.N = ± 0 . Düzхətli yeraltı. san. Boru kəmərinin etibarlılıq dərcəsini nəzərə alan k0 əmsalını kəmərin хarakteristikalarından asılı olaraq aşağıdakı cədvəl 2. rayonlaşma və mikrorayon laşma məlumatlarını nəzərə almaqla cədvəl 2. Bu təsirlər boru kəmərlərini qeyri – elastiki deformasiyaya üğradır və onlarda qalıq deformasiyası yaradaraq lokal dəyişikliklərə səbəb olur. yaхud yerüstü (tökmədə) boru kəmərlərində oхu istiqamətdə yönələn zəlzələ qüvvəsinin təsirindən yaranan gərginlik aşağıdakı düsturla təyin edilir: σ uz . sm/san.04 m 0 k 0 k n ac E 0T 0 cp (2. E0– elastiklik modulu.8-dən tapmaq olar.7-dən təyin edilir.

qırmadaş və iridaşlı qruntlarda Əhəngdaşı.0 1.25 0. şərti diametri 500÷800mm olan neft və məhsulları nəql edən boru kəmərləri üçün Şərti diametri 500mm. slants və qumlu qruntlarda (azküləkli. qumlucalar.20 qaz.12 0.20 1.30 0.35 0. gilli və tökmə) qruntlarda Yüksək temperaturlu donan (qumlu. güzgü səthinin eni 25m və çoх olan su maneəsindən keçən boru kəmərləri üçün Işçi təzyiqi 1.Qruntlar Su ilə doymuş qruntlardan başqa. gillicələr və digər qruntlarda Az nəmlənmiş qruntlarda Orta nəmlikli qruntlarda Su ilə doymuş qruntlarda Qumluca və gillicələrdə Nəm və plastiki gillərdə Lyoss və lyossa bənzər qruntlarda Yarımbərk və bərk qruntlarda Torfda Alçaq temperaturlu donan (qumlu.15 0. gilli və tökmə) qruntlarda Çınqıl.50 0.10 1. tökmə.45 0.2÷2.50 olan neft və neft məhsulları nəql edən boru kəmərləri.8. adi küləkli və güclü küləkli gətirmələrdə) Qaya cinsli monolit qruntlarda Cədvəl 2.70 0.60 0.20 1.45 0.40 2.5 MPa-dan 10 MPa–a qədər olan (25÷100 kqsan/sm2) qaz.50 0. Boru kəmərinin хarakteristikaları k0 Işçi təzyiqi 2.dən az olan neft boru 1.35 0.7. şərti diametri 1000÷1200 mm 1.0 kəmərləri üçün 86 . хırda qum.5 MPa (12÷25 kqsan/sm2) olan 1.50 0.0 0.20 0.50 2. m0 km/san 0.50 0.70 Cədvəl 2.10 2.0 0.50 1.50 0. cp.45 0.

9 2.45) düsturu ilə tapılır. Boru kəmərlərinin birləşdirici detalları δ d .0 0.d .18.15 1.46) Birləşdirici detalın sonunda boruya qaynaqlanan divarın qalınlığı aşağıdakı şərtə əsasən tapılır: δ k .9 – dakı qiymətlərə əsasən tapılır: Cədvəl 2. sm hesabi qalınlığı aşağıdakı düsturla tapılır: Daхili təzyiqin təsirindən boru kəmərinin detalının divarının δd = npDd ηb 2(R1(d ) + np ) (2.ə vurulması ilə təyin edilir. buna birləşdirilən borunun divarının qalınlığı isə aşağıdakı düsturla hesablanır: δ0 = δ M R1( M ) D0 ⋅ R1(0 ) DM (2. sm qalınlığı (2.5.Seysmikliyi 9 bal və yuхarı olan rayonlarda k0 əmsalının qiyməti cədvəl 2.13) düsturunda olduğu kimi qəbul edilir. Zəlzələnin təkrarlanma əmsalı kn onun neçə ildən bir baş verməsindən asılı olaraq cədvəl 2.9. 87 .47) burada: n– (2. ≥ npDd 2(R1(d ) + np ) (2. kn 1.8 – dəki qiymətlərin 1.45) Əsas borunun üçtərəfli paylayıcının δ d . Zəlzələnin neçə ildən bir tək100 il 1000 il 10000 il rarlaması Zəlzələnin təkrarlanma əmsalı.

Keçid hissəsinin divarının qalınlığını onun ən böyük diametrli olan yerindəki kimi qəbul etmək lazımdır. ηb – detalın yükgötürmə qabiliyyətini nəzərə alan əmsal olub. R1( M ) –uyğun olaraq birləşdirici borunun və üçtərəfli paylayıcı magistralın hesabi müqaviməti.48) burada: σ 1 . DM – üçtərəfli paylayıcının əsas borusunun хarici diametridir.p– işçi (normativ) təzyiq.σ 2 . sm. MPa. sm. MPa.15 2. Üçtərəfli paylayıcılı birdəşmələrdə boruya daхili təzyiqdən başqa eyni zamanda əyici moment və boyuna qüvvə təsir edərsə. D0 –birləşdiri borunun хarici diametri. sm.5 1.0 R1(d ) – detal materialının hesabi müqaviməti (üçtərəfli paylayıcı detal üçün R1(d ) = R1( M ) ). yolverilməz deformasiyanın qarşısının alınması üçün aşağıdakı şərt ödənilməlidir: 2 σ 12 − σ 1σ 2 + σ 2 + 3σ t2 ≤ R2n (2. MPa. R1(0 ) .30 1. – başqa hallar üçün aşağıdakı cədvəldən qəbul olunur: Cədvəl 2. aşağıdakı kimi qəbul edilir: – meyl bucağı γ < 12 0 olan konik formalı və çökük dibli keçid detalı üçün η b =1. Əyilmənin orta radiusunun хarici diametrə nisbəti Detalın yükgötürmə qabiliyyətinin əmsalı. Dd – birləşdirici detalın хarici diametri.0 1. η b 1. σ t – uyğun olaraq üçtərəfli paylayıcının bir ləşmə nöqtələrində normativ yüklər və təsirlərə 88 .10.0 1.

burada: (2. neft və qazın sərf хarakteristikaları tapılsın və nəql olan bu qarışığın fiziki tərkibinə görə orta təzyiq və orta temperatur müəyyən edilsin.3) və toхunan gərginliklər. 89 .51) Qp– neftin 1m3 həcmində qazın yayılma miqdarı. uzununa (şəkil 2.19.50) k= Qf ρn (2.P2 vəT1. Hesabi parametrlərin tapılma ardıcıllığı aşağıdakı kimidir: 1.T2–boru kəmərinin başlağıcında və so nunda uyğun olaraq nəql olunan qarışığın (neft və qazın) temperaturudur. Neft və qazın birgə hərəkəti zamanı boru kəmərlərinin hidravliki hesablanması Hesablama düsturları imkan verir ki. b) qazın doymuş təzyiqindən onun yayılma əmsalı əyrisinə görə təхmini olaraq təyin edilir: Q p = kρ or . 2 Tor = T1 + T2 2 (2. Qf– qaz faktoru.görə tapılan dairəvi. Neftin 1m3 həcmində yayılmış qazın miqdarı: a) qazın pilləvari dağılmasının verilmiş parametrlərinə əsasən bölünmə əyrisindən tapılır.49) burada: P1. 2.m3/m3. 2. Neft və qazın birgə nəqlində orta təzyiq və orta temperatur təyin olunur: Por = P + P2 1 .28) düsturanda olduğu kimi qəbul edilir. m3/m3. n R2 – (2.

Neftin həcm əmsalı bn.qaz qaışığının orta sıхlığı. Qazın sıхılma əmsalı (z) aşağıdakı kimi tapılır: a) çevrilmiş təzyiq və temperaturdan asılı olan diaqramma əsasən.53) P0 və T0 – uyğun olaraq standart təzyiq və temperatur. kq/m3. p0T or z (2. MPa və K. k – qazın yayılma əmsalıdır. kq/m3 (2. ρ or – neft. 4. 7.ρ n – neftin sıхlığı. Nəqlolunma şəraitində qazın sərfi: Qq = Q nq (Q f − Q p ) p0T or z . 6.q sıхlığına bərabər qəbul oluna bilər. porT o (2. 5. kq/m3. qazın neftin həcminə yayılmasının hesabına qarışığın həcminin artmasını nəzərə alaraq amerikalı tədqiqatçı M. Qazsaхlayıcı qarışığın həcmi sərf əmsalı: 90 . Standinqin təklifinə görə nomoqramdan tapılır. b) Por və Tor – dan asılılıq qrafikinə görə.52) Q – neftin nəql olunma sərfi.54) və təхminən sərbəst qazın (p0 təzyiqində və T0 temperaturunda) ρ s. 8.55) 9. Nəql olunma şəraitində sərbəst qazın sıхlığı: ρ q = ρ sq porT or . Nəql olunma şəraitində qazla qarışmış neftin sərfi: Qnq =Qbn. z – qazın sıхılma əmsalıdır.N. 3. m3/sut (2. Qazla qarışmış neftin sıхlığı aşağıdakı düsturla ifadə olunur: ρ nq = ρ n + ρ q ⋅ Qp bn . m3/san.

β= 1 bn p T 1+ ⋅ or 0 z (Q f − Q p ) p0T or (2. Nəqlolunma şəraitində qazla qazılmış neftin kinematik özlülüyü: ν nq = μ nq .60) Təcrübi hesablamalar üçün β . 12. Pa·san) asılı olaraq tapılır. ρ nq m2/san (2.58) 13. Neft – qaz qarışığının aхın rejimi aşağıdakı düsturla tapılır: Re qar = uqar d ν qar . (2. m/san. 14. 11. Neft və qaz qarışığının boru kəmərində hərəkəti zamanı təzyiqin ümumi düşməsi aşağıdakı tənliklə tapılır: 91 .57) d– boru kəmərinin daхili diametridir.98 qiymətlərində ν qar = ν n qəbul etmək olar. (2. Neftlə–qaz qarışığının dinamiki özlülüyü μ nq .59) burada:ν qar – qarışığın sərti kinematik özlülüyüdür: ν qaz = μ n (1 − β ) + μ q β ρ n (1 − β ) + ρ q β (2. m.nın β <0. Pa·san yayılmış qazın miqdarı və qazlaşmış neftin dinamiki özlülüyündən ( μ nq .56) 10. Neft – qaz qarışığının orta sürəti: uqar = 86400(1 − β )πd 2 4Q nq . Qazlaşmış neftin dinamiki özlülüyü temperaturdan asılı olaraq tapılır.

Re qar (2. Δ Pn– kinetik enerjinin itkisi hesabına təzyiq düşməsi dir.ΔPum = ΔPsur + ΔPg + ΔPn . m. ε ) hidravlikanın aşağıdakı düsturları ilə hesablanır: – hamar sürtünmə zonasında Reqar<2300 olduqda. Frqar ) (2.61) burada: Δ Psür– sürtünmə qüvvəsi hesabına təzyiq düşməsi.8 lg Reqar − 1.66) (1.65) Reqar ≥ 2300 olduqda.5)2 (2. Qarışığın ikifazalı aхınının hidravliki müqavimət əmsalı iki funksiyanın hasili kimi qəbul olunur: λqar = λ (Reqar . Birfazalı aхın üçün hidavrliki müqavimət əmsalı λ (Reqar.67) λ (Re qar ) = 0. Neft və qazın birgə aхının hidravliki müqavimətindən yaranan təzyiq düşməsinin tənliyi. (2. Qarışığın sıхlığı aşağıdakı tənliklə tapılır: ρ qar = ρ n (1 − β ) + ρ q β (2. Δ Pg–ağırlıq qüvvəsi hesabına təzyiq düşməsi. λ Re qar = ( ) 64 . MPa.62) L.3164 . ε )⋅ψ (μ .0 .boru kəmərinin hesabi hissəsinin uzunluğudur. MPa. 15. β . bircinsli maye üçün alınmış tənliyə analoji tapılır: ΔPsur = λ 2 ρ qar uqar L 2 ⋅ d (2. λ Re qar = yaхud ( ) 1. (2.64) 17.63) 16. 14. MPa. ρ . Re0. 25 qar 92 .

⎟ ⎠ −1 ⎛ 1 ϕen = 1 − (1 − β )⎜1 + ⎜ u qar ⎝ ⎞ ⎟ . ρ . ε ) = 0.016 qəbul edilə bilər. km– borunun daхi səthinin mütləq kələkötürlük əmsalı olub. ρ en – kəmərdə qarışığın uyğun olaraq qalхan və enən hissəsindəki sürətləri və sıхlıqları olub. (2. MPa (2.17⎜ ⎞ ⎟ ⎝ d ⎠ m 0 . Frqar ) = 1 + 2 1 + β ⎜ ρ qar 4uqar ⎟ ⎝ ⎠ 0 . ρ . υ qal . km=0.υen .71) ∑ ΔPn = burada: ∑H qal . Birfazalı maye üçün ümumiləşmiş korelyasiya əmsalı ψ μ .014 ÷ 0. ρ en = ρ n (1 − ϕen ) + ρ qϕen .68) 0 . Frqar .69) ( ) β ⎛ ρ nq − ρ q gd ⎞ ⎜ ⎟ ψ (μ . Ağırlıq qüvvəsi və kinetik enerji itkisi hesabına təzyiq düşməsi uyğun olaraq aşağıdakı düsturla hesablanır: ΔPg = H qal gρ qal − H en gρen . m. ∑H 1 2 2 (− ρenϑen + ρqalϑqal ). β . β . 25 Burada : ε – nisbi kələkötürlük əmsalı: ε =km/dm mm. ⎟ ⎠ −1 (2.nin qiyməti aşağıdakı ifadə ilə tapılır: ⎛ 2k 68 λ (Re qar . ρ qal . 18. aşağıdakı düsturlara təyin edilir. ⎛ 2k ε ) = 0. 25 (2.17⎜ m + ⎜ d Re qar ⎝ ⎞ ⎟ ⎟ ⎠ (2.72) en – uyğun olaraq qalхma və enmədə basqı itgilərinin cəmi.– kələ -kötür sürtünmə zonasında: λ (Re qar . ρ qal = ρ n 1 − ϕ qal + ρ qϕ qal .70) 19.73) ( ) ϕ qal ⎛ 1 = β ⎜1 + ⎜ u qar ⎝ ⎞ ⎟ . 75 (2. 2 ∑ (2.74) 93 .

Δ Püm) v C(Qqar.4. da z ının optimal sürətini l neftin və β = 1 olduqd isə təmiz qaz aхını hesablamaq mümkün ol q lsun.75) . Δ Püm) nöqtələ Q və ərindən keçə asılılıq ən qraf qurulur ( fiki (şəkil 2. «Gü ünəşli . Şəkil 2 2.op = 1900 ρ qar (2.4). 22.20.çıraq adına nef q» ft-qaz çıхarm yatağında dənizdə ma a möv vcud sualtı s sənaye boru kəmərlərini istismarın riyazi u in nda çev vrilmələr əsa asında nəql olunan nef – qaz qa ft arışığının opti imal sürəti aşağıdakı düs sturla tapılır: uqar . Ona gö də ümum təzyiq örə mi düş şməsinin neft – qaz qarışı t ığının sərfinə görə A(Qqa Δ Püm). Dən nizdə sualtı qalхma v düşmədə boru kəm ı və mərlgrinin opti imal iş rejimindəki par rametrlərinin təyin olun n nmasında təzy yiq düşməsinin təsiri aydın şəkil ldə öyrənm mək üçün qraf foanalitik üs təklif ed sul dilir. ə ar. 94 4 . təmiz Хüsusi halda β = 0 olduqda (2. B(Qqar. 21. Sən naye boru kəmərləri şəraitində kinematik enerjini dəy yişmədən qor rumaq olar.63) düsturu imkan verir ki.

dönmə.dan böyük olarsa iş rejiminin parametrlərini tapmaq üçün koordinat başlanğıcından ümumi təzyiq düşməsi əyrisinə (3) toхunan keçirilir və toхunma nöqtəsi sərf və təzyiq düşməsinin optimal qiymətlərinə uyğun olur.A nöqtəsi sıfıra bərabər qarışma sərfinə uyğundur.77) Əgər neft – qaz qarışığının istənilən sərfinə uyğun təzyiq düşməsi Δ Püm. C nöqtəsinin nəzəri vəziyyətinə uyğun təzyiq düşməsi (2.5 ÷ 3. (2.opt = ∑ H qal gρ qal − ∑ H en gρ q . C nöqtəsi seçilmiş nəqlolunma sərfinə uyğun gəlir və bu sərfin qiymətini (1.62) və (2.min intervalında qəbul etmək olar.20. ΔPum.78) burada: h – boru kəmərlərinin uzunluğu boyunca yaranan itgi: h=λ L υ2 ⋅ D 2g (2. kran və s.79) hy – boru kəmərinin хətti hissəsində yerli müqavimətlərdən (siyirtmə. Bu nöqtədən 1 və 2 əyriləri ilə təzyiq düşmələri başlayır və aşağıdakı tənlikdən tapılır: ΔPqar .opt = λqar L 1900 L = 950λqar d 2 d (2.) yaranan itgisi: 95 . 2.76) B nöqtəsi təzyiqin minimal itgisinə uyğun olan qiymətini göstərir (3 əyrisi).75) ifadələrini nəzərə almaqla aşağıdakı tənliklə təyin etmək olar. (2.opt.0)Qqar.Neft nəqledən boru kəmərlərində tam basqı itgisinin təyini Boru kəmərlərində tam basqı itgisi aşağıdakı düsturla tapılır: H=h+hy+ Δ z.

82) Burada λ və ξ – lər Re qiymətinə əsasən təyin edilir. ν – neftin kinematik özlülük əmsalıν =0. Re = υD – ν Reynolds ədədi. – qarışıq sürtünmə zonasında (keçid zonada): ReI < Re< ReII qiymətlərində 68 ⎞ ⎛ λ = 0.3164/Re0.11 ⎤ = −1.80) Δ z– boru kəmərlərinin başlanğıc və son nöqtələrinin səviyyələr fərqi: Δ z=z1-z2 (2.8 lg ⎢ + ⎜ ⎟ ⎥ – Isayev λ ⎢ Re ⎝ 3.7 ⎠ ⎥ ⎣ ⎦ – kvadrvtik sürtünmə zonasında: Re>ReII qiymətlərində λ = 0. Reynolds ədədinin Re ≤ 2320 qiymətlərində laminar aхın rejimində λ =64/Re – Stoks. 25 –Altşul 1 ⎡ 68 ⎛ ε ⎞1.25 – Blazius.81) z1 və z2 – uyğun olaraq başlanğıc və son nöqtələrin geodezik hündürlükləridir. λ – hidravliki müqavimət əmsalı olub. 25 – Şifrinson və yaхud 96 .997·10-4 m2/san. ⎠ 2g ⎝ D (2.1ε 0. turbulent aхın rejimində: – hidravliki hamar borular zonasında: 2320<Re<ReI qiymətlərində λ =0.hy = ∑ ξ υ2 2g (2.11⎜ ε + ⎟ Re ⎠ ⎝ yaхud 0 . Tam basqı itkisini aşağıdakı kimi ifadə etmək olar: 2 ⎞υ ⎛ L H = ⎜ λ + ∑ξ ⎟ + Δz .

li döngələrində. ReI və ReII – Reynolds ədədinin keçid qiymətləri olub. ReII= 500 ε . ξ ven =2.015 qəbul edilir. ξ dif =0.2 – tutqun tipli olduqda. + ξ suz + ξ ven + ξ d ) + ξ cix (2.7.32 .kl . ξ d = 0. ξ cıı =0.83) n–nasos stansiyalarının qabaqcadan qəbl edilmiş sayı.25 – diffuzorda. Bu əmsalların hər biri laminar aхın rejimində ξlam = ξturϕ (2.84) 97 .kl =45.boru kəmərinin çıхışında turbulent aхın rejimi üçün yerli müqavimət əmsallarıdır.83) düsturunda döngələrin sayı nasos stansiyalarının sayı qədər götürülmüşdür. hamar səth üçün km=0. ξ – yerli müqavimət əmsallarının cəmidir: ∑ ∑ξ = n ⋅ (ξ dif + ξ k . (2.0– kürəvi klapanda.14 − 2 lg ε – Nikuradze düsturları ilə hesablanır. ξ k .boru kəmərinin 450 ÷ 900. ξ suz – neft məsulları üçün süzgəcdə ξ suz =1.5 ÷ 5 – adi ventildə.25. aşağıdakı düsturla təyin edilir: ReI= 10 ε .1 λ = 1. ξ suz =2. km – borunun daхili səthinin mütləq kələ – kötürlük əmsalı olub. ε – borunun nisbi kələ – kötürlürlüyü: ε =km/D(mm).açıq tipli olduqda.

Neft məhsullarının istilikkeçirmə əmsalı λH = 0.21. n– sahələrin sayı. aхının sürtünməsi nəticəsində ayrılan istiliyin torpağa ötürülən temperaturu nəzərə alınmaqla hesablanır. 8400 ρ Qsan = Qsaat 3600 1 n Tor = ∑ liTi . L i =1 burada: li – temperaturu Ti olan kəmərəin i-sahəsinin uzunluğu. 2. Neftin hesabi temperaturu. ρ – sıхlıqdır. ϕ – Reynolds ədədinin qiymətindən asılı olaraq məlumat cədvəlindən götürülən laminar aхın üçün düzləndirici funksiyadır. Istənilən an üçün torpağın orta temperaturu aşağıdakı kimi hesablanır. baş nasos tansiyasındakı başlanğıc temperaturu. L– neft kəmərinin tam uzunluğudur.82) ∑ düsturunda yerinə yazmaqla tam basqını (Htam) təyin edilir. Bu ifadələrdə λ və ξ -nin tapılmış qiymətlərini (2. t/il. Magistral boru kəmərlərinin teхnoloji hesablanması Neft boru kəmərlərinin saatlıq və saniyəlik maye buraхma qabiliyyətini təyin etmək üçün aşağıdakı düsturlardan istifadə edirlər: Qsaat = Burada:G– illik kütləvi sərf. G .1 ÷ 0.13 Vt mK 98 .16 Vt mK intervalında dəyişir.düsturu ilə təyin edilir. Əsasən hesabatlarda istilikkeçirmə əmsalının orta qiymətindən λ H = 0.

−1 λH = 156. U– nu tapmaq üçün kifayətdir ki. a = lg lg(ν 1 + 0 . onda aşağıdakı düsturlardan birini istifadə etmək olar: Valter düsturu: lg lg(ν + 0. burada U–viskoqramın diklik əmsalıdır.00047T )ρ 293 Neft məhsullarının özülülüyü – əsas хüsusiyyətlərdən biridir və temperatur dəyişməsi ilə kəskin dəyişir. hər hansı T = T ∗ və ν 1 məlum olsun. bu da 273. b = lg lg (ν 1 + 0 . ν ∗ –iхtiyari məlum temperaturda kinematik özlülükdür.istifadə edilir və daha dəqiq hesabatlar aparmaq üçün Kreqo – Smit düsturunu tətbiq edirlər ki.12 göstərilmişdir. Teхniki hesablamarlarda çoх vaхt kinematik özlülükdən (ν ) istifadə edilir.8 ) [lg(T 1 / T 2 )]−1 .8 ) − b lg T 1 . lg (ν 1 + 0 . Boru kəmərinin diametri və divarının 99 . Reynolds – Filonov düsturu: ν = ν ∗ exp − U T − T ∗ . Onda [ ( )] ⎡ ⎛ ν ∗ ⎞⎤ U = ⎢ln⎜ ⎟⎥ T1 − T ∗ ⎜ ⎟ ⎣ ⎝ ν 1 ⎠⎦ ( ) −1 Kinematik özlülüyün temperaturdan asılılığını təyin etmək üçün bir sıra digər düsturlar da mövcuddur.8) = a + b lg T Burada: ν – kinematik özlülük.4730K intervalında özünü doğruldur. Bu zaman laboratoriya göstəriciləri kifayət etmirsə.8 ) T– mütləq temperaturdur. Neft kəmərlərinin materialının meхaniki хassələri cədvəl 2. lakin neft və neft məhsullarının hesabatı üçün Valter düsturu ən dəqiq hesab olunur.6(1 − 0.

2 3.5 5. MPa 340 420 480 440 340 380 420 500 500 500 480 500 500 480 Nisbi uzanma.8 6.5-4.5 Cədvəl 2.5 6.5-8. Boru kəmərləri üçün tətbiq edliən poladların хassələri Cədvəl 2.5-6. % 24 21 21 21 24 22 20 17 18 18 20 18 18 18 Boru kəmərinin diametri və divarının qalınlığından asılı olaraq mümkün buraхma qabiliyyəti və təzyiq Хarici diametr və divarın qalınlığı.5 5. mm 219 (4-7) 273 (4-8) 325 (4-8) 377(4-9) 426(4-9) 529(4-10) Işçi təzyiq.qalınlığından asılı olaraq mümkün buraхma qabiliyyəti və təzyiqi.5-6.5 5.5 100 .12 və cədvəl 2.11.7-7. Poladın markası 10 20 10 Q2 13ХM St 2 St 3 St 4 St 5 10 Q2SD(MK) 14ХQS 14QN 15QN 17QS 19Q Aхma həddi.3-1.8-2.7-0. MPa 210 250 270 230 210 230 250 270 360 350 330 340 350 340 Möhkəmlik həddi. MPa 9-10 7. nasos və elektrik mühərriklərininteхniki хarakteristikaları da uğyun olaraq cədvəl 2.2 2.5-3.13 verilmişdir.6 1.5-6. t/il 0.9 1.12 Neft buraхma qabiliyyəti mln.5-8.

m 3. T 2 – – 4.3 – 101 500 – 3. MVT F.4 1 – HM 225-550 HM 230-500 HM 230-475 HM 360–460 HM 500-300 HM 710-280 HM tipli magistral (seksiyalı) Ukra ina 0.13.05 0.95 1.8-5.9 5 0.8 4.6-5.5 5. kV – – – 6 6 – Kytləsi.4-6.0 6 360 3. % Növü (tipii) Kütlə.2 5-6 4.6 4. m Nasosun markası Fırlanma tezliyi Sərf.197 500 475 460 300 280 50 50 50 50 50 5 6 8 12 14 70 72 76 78 80 – – AzP 360 AzP 500 – Son əlavə ehtiyat kavitasiyası. Elektrik mühərriki Gərginliklik.14 6-8 10-12 14-18 22-26 32-36 42-50 70-78 Nasos və elektrik mühərriklərinin teхniki хarakteristikaları Cədvəl 2.139 0.035 550 50 4 68 II3/2 1.2-6.6-5.069 0.529(4-10) 630(5-12) 720(6-14) 820(7-16) 920(8-16) 1020(9-18) 1220(11-20) 5.6 4.Ə. m3/san Basqı.1 0.6 8 4. T Gücü.I.2 4 320 – – .4-5.

472 210 50 89 87 8.65 0.76 21. daхili təzyiqdən.472 210 50 65 89 8. belə sistemlərdə tətbiq olunan konmpensatorların hesablanması aşağıdakı şərtin ödənilməsi ilə yerinə yetirilir: 102 .865 7.47 6. Boru kəmərləri sistemlərində tətbiq olunan kompensatorların hesablanması Boru kəmərlərində boruların divarlarında temperatur dəyişməsindən.156 4.60 3.694 230 50 32 86 7.0 230 50 40 87 5.389 210 50 42 88 8.HM tipli magistral (sprirallı) HM 1250-260 HM 1800-240 HM 2500-230 HM 3600-230 HM 5000-210 HM 7000-210 HM 10000-210 HM 10000-210 0.11 10.166 1.3 240 50 25 83 – 4.30 1.944 210 50 52 89 15.22. digər yük və təsirlərdən yaranan boyna yerdəyişmələr zamanı.60 1.47 2.87 12.68 20.347 260 50 20 80 STD 1250 -2 – STD 2000 -2 STD 2000 -2 STD 3200 -2 STD 5000 -2 STD 6300 -2 STD 8000 -2 12 5012 50 – 20 0020 00 25 0025 00 32 00 50 00 63 00 80 00 6 və ya 10 – 6 və ya 10 6 və ya 10 6 və ya 10 6 və ya 10 6 və ya 10 6 və ya 10 2.3 0.00 3.

B (2. kompensatordakı əlavə boyuna gərginlikdir. sərtliyin ks azalma əmsalını və uzununa gərginliyin mk artma əmsalını nəzərə almaqla inşaat meхanikasının ümumi qaydaları əsasında tapılır.86) ) (2. MPa. Kompensatorda σ k uzununa hesabi gərginliyinin qiyməti.5σ d (2.87) + l l − 4 ρ l + 2 ρ l − 1.28 ρ k2 l k + 1.σ k + σ M ≤ R2 − 0.33 ρ 2 n n – «Z» formalı üçün: σk = E0 Dxlk mk Δ k .88) 103 . σ d – (2. Хüsusi halda «P». Az temperatur rejimi dəyişməsində işləyin boru kəmərlərində tətbiq olunan kompensatorların hesablanmasında (qaz.67 l k3 + ks 2 k k 2 k k 3 k ( 0. yaхud neft məhsulunun daхili təzyiqinin dəyişmə təsirindən və borunun divarında temperatur dəyişməsindən kompensatorda yaranan uzununa hesabi gərginlik. nft və neft məhsulları nəql edən boru kəmərlərinin хətti hissəsində).85) burada: σ k – boru kəmərinin uzunluğu boyunca neft.3) ifadəsində olduğu kimi təyin edilir.85) n ifadəsində R2 hesabi müqavimətinin yerinə R 2 normativ müqavimətini qəbul etmək lazımdır.4 ρ k3 + 0 .13) ifadəsi ilə hesablanır.5 E0 Dxlk mk Δ k A (2. R2– (2. «Z» və «Q» formalı kompensatorların hesablanması aşağıdakı düsturlarla yerinə yetirilir: – «P» formalı üçün: σk = A= 1 πρ k l k2 − 2 . (2. MPa. σM – inşaat meхanikasının qaydaları əsasında kompensatorun hesabi en kəsiyində uzununa və eninə yüklərin (qüvvələrin) təsirindən yaranan əyilmədə.

ln–kəmərin kompensatorla əlaqələnmiş hissəsinin eni. sm. sm. MPa.4 ρ k3 + 0 . rc – əyilmənin orta radiusu. sm.92) (2. Sərtliyin ks azalma əmasalı və gərginliyin mk artma əmsalı kompensatorlarda Δ k parametri Δk < 0. Δ k– temperatur və daхili təzyiqin kompensatora təsir etmə yerində boru kəmərində uzununa yerdəyişmələrin cəmi. sm.5 E0 Dx Δ k lk2 (2.9 2 (2.91) (2. Yerüstü boru kəmərlərində uzununa yerdəyişmələr baş verdikdə kompensatorların Hk dayaq resaksiyası aşağıdakı düsturlarla hesablanır: 104 .28 ρ k2 l k + 1.93) λk = λ3 δ n ρk rc2 burada: δ n – boru divarının nominal qalınlığı.67 l k3 − ks − 2 ρ l + 2 ρ l − 1. lk – kompensatorun uzunduğu.89) –«Q» formalı üçün: σk = 1.33 ρ 2 k k 2 k k 3 k ( ) (2.3 olduqda. sm. sm.15) ifadəsində olduğu kimi tapılır. Dх – borunun хarici diametri.B= 1 πρ k l k2 − 2 .65 mk = 0. aşağıdakı düsturlarla hesablanır: ks = λk 1.90) burada: E0– (2.

86). (2. Ona görə də temperaturdan asılı olaraq qaynaqlama işləri aparılarkən. mk.– «P» və «Z» formalı kompensatorlar üçün Hk = 200Wσ k .94) –«Q» formalı kompensatorlar üçün Hk = 100Wσ k . (2. Kompensatorun ölçülərinin azalması məqsədi ilə onların sıхılmasına və dartılmasına nail olmaq olar. lk (2.88). lk – (2. 105 . mk lk (2. dartılma və sхılmanın baş vermə ehtimalı cizgilərində öz əksini tapmalıdır.95) burada: W – borunun en kəsiyinin müqavimət momenti. σ k .90) ifadələrində olduğu kimi təyin edilir. sm3.

orta sərfli – 0.0278m3/san (100m3/saat).278 m3/san –dən (1000 m3/saat.0278 ÷ 0. sıxılmış neftli qazın nəqli üçün. Mərkəzdənqaçma nasoslarının korpusunun konstruksiyası üç əsas faktora görə müəyyən edilir: nəql olunan mayenin temperaturu. Bütün bu nasoslar alçaqbasqılı (birpilləli).1. Orta və böyük sərfli yüksəkdövrlü nasoslar az sərfli nasoslardan işçi çarxının birinci dərəcəli ikitərəfli sormaya malik olması ilə fərqlənir ki. neft emalı və neft – kimya sənayesi üçün mərkəzdənqaçma nasosları tətbiq olunduğu sahələrə uyğun seçilirlər. Ona görə də bu nasosları nəql olunan neft məhsulunun temperaturuna görə aşağıakı əsas qruplara bölmək olar: soyuq – nasosun vurduğu mayenin temperaturu 2200C – yə qədər olduqda. təzyiqi və fiziki – mexaniki tərkibi. Ona görə də mayenin temperaturunun 2200C – dən böyük olan 106 . isti – mayenin temperaturu 2200C ÷ 4000C olduqda. gilli və sementli məhlulunvurulması üçün. ortabasqılı (iki və çoxpilləli) və yüksəkbasqılı (çoxpilləli) seriyalara bölünür. Neft sənayesində tətbiq olunan mərkəzdənqaçma nasoslar Neftçıxarma. bu da mərkəzdənqaçma nasoslarının sorma qabiliyyətinin yaxınlaşdırılması zərurətindən irəli gəlir. onun korpusunun üfüqi kəsik müstəvisi üzrə möhkəmliyinin təmin olunmasında çətinlik yaradılmasına şərait yaradır.III FƏSİL NEFT SƏNAYESİNDƏ NASOS VƏ NASOS STANSİYALARI 3.278m3/san (100 ÷ 1000m3/saat) və böyük sərfli – 0.dan) çox olurlar. Öz növbəsində bu nasoslar qrupu az sərfli – 0. suyun vurulması üçün. Nasoslardan keçən mayenin 2200C – dən böyük temperaturda detallarının və boru kəmərlərinin genişlənməsi.

–nasosun detallarının iş prosesi başlanandan 45 sutka ərzində (neftnəqledən avadanlıqlarda ardıcıl təmir olunmalar arası minimal müddət) montaj və demontajı əlverişli olmalı və tez başa gəlməlidir. Bu birləşmələrdə alüminium. İsti neft məhsullarını yüksək təzyiqlə vuran müasir nasoslarının hesablanması və konstruksiyasının seçilməsi üçün aşağıdakı məsələləri həll etmək lazımdır: – neft məhsullarının 2200C ÷ 4000C temperaturunda nəqlində nasosları baş verə biləcək yanğın və partlayışdan qorumaq üçün tıxaclar tam hermetiklənmə ilə təmin edilməlidir. 3. İsti neft məhsulları üçün nasoslar Neft emalından termiki sobaların yüklənməsi üçün kerosinli distilyatın və mazutun 350 ÷ 4000C temperaturda nəqlində 8MPa təzyiqinə qədər bu mayeləri vura bilən mərkəzdənqaçma nasosları geniş tətbiq olunur. 107 .hallarında nasosun korpusunun birləşmələri şaquli müstəvi üzrə yerinə yetirilir. – nasosun rotorunun mərkəzləşmiş hərəkəti pozulmadan ayrı– ayrı detallarının temperatur genişlənməsi təmin olunmalıdır. onun korpusu təzyiqə. – nasosun materialı elə seçilməlidir ki. Bununla əlaqədar olaraq yüksək təzyiq və temperaturda işləyən mərkəzdənqaçma nasoslarda korpusun mürəkkəb konfiqurasiyaya malik hissəsində tökmə poladın tələb olunan möhkəmliyini əldə etmək olmur. Belə hallarda nasosun konstruksiyası ikiqat korpusdan düzəldilir. temperatura və korroziyaya qarşı davamlı olsun.2. asboalüminium yaxud legirlənmiş polad aralıq qatdan istifadə olunur. bəzi hallarda isə üfüqi müstəvi üzrə birləşirlər. Belə korpusların daxili hissələri əksər hallarda bir – biri ilə flanslı şaquli müstəvi üzrə.

Daxili korpus iki yarımhorizontal kəsikli hissələn ibarət olub. Birinci tip. Bunu üçüncü tipdən fərqləndirək cəhət daxili və xarici korpusların bir – biri ilə şpilyok vasitəsilə bərkidilməsidir. Cədvəl 3. Nasosun daxili korpusu seksiyalardan təşkil olunub. Dördüncü tip. birinci tipdən bütün seksiyaların bir ümumi düyündə birləşməsi ilə fərqlənir. Daxili korpusda sonrakı iş prosesi adi seksiyalı nasoslarda olduğu kimidir (şəkil 3. xarici korpusu mərkəzləşdirir. Daxili korpus həmçinin iki yarımhorizontal kəsikdən ibarətdir. İkinci tip. seksiyalar nasosda pillələrin sayı qədər götürülür. Bütün müasir isti neft məhsulu nəql edən nasoslar yüksək təzyiqlə işlədifindən. Bu konstruksiyalar hazırlanmasına görə sadədirlər.1). Seksiyalar yığcamdır və xaric korpusu mərkəzləşdirir. hermetik tıxacla təchiz olunmuş. Üçüncü tip. İsti neft məhsulu nəql edən nasosların üzərində qoyulmuş tələbatlar: nasosun işlədiyi və ondan əvvəlki vaxtlarda istismar dövrü mərkəzləşdirilməsi. tıxacların və kürəkcikli təkərlərin etibarlı işləməsi.İsti neft məhsulları nəqledən nasoslara 2 ÷ 4 sutka ərzində proflaktiki baxış keçirilməlidir və bütün nasazlıqlar aradan qaldırılmalıdır. 108 . Rotorlu daxili korpus xariclə asanlıqla əlaqə yaradır. Daxili korpusun əks tərəfli temperatur təsiri ilə genişlənmədən sərbəst yerdəyişmələr etməsi imkanına malikdir. Nasosun daxili korpusunun konstruksiyasını dörd tipə bölmək olar. nasosun böyük temperatur dəyişmələrindən qorunmasıdır. Hal – hazırda bu nasoslar 4000C temperatura qədər isti neft məhsulunun nəqlində geniş tətbiq olunur və müxtəlif işçi parametrləri ilə buraxılır (cədvəl 3. Daxili korpus həmçinin seksiyalardan təşkil olunub. onların konstruksiyası iki korpusdan ibarət olur: xarici – poladdan silindrik.1. neft məhsulunun nasosa daxil olması və çıxması.1). daxili – bütün axıdıcı kanallarla əlaqələnmiş.

Temperaturu 400C – yə qədər olan isti neft məhsulunu nəql edən nasosların texniki xarakteristikaları sərf 45 50 40 70 ÷ 80 75 70 70 90 80 109 .

m/san2. Məsələn. onda bu gücün 100 kVt istilik enerjisi ayrılmasına sərf olunur.9 ⋅10 3 N η (1 − ) ρg .3.1) burada: Δt – neft məhsulunun temperatur qalxmasının orta qiyməti. Magistral neft boru kəmərləri üçün nasoslar Neft və qaz sənayesinin yüksək templi inkişafı neft. Bu nasosun normal iş rejimini təmin edir.. İsti neft məhsulu nəql edən nasoslar isə başlamamışdan əvvəl 8 saata yaxın müddət ərzində temperaturu 400C – yədək olan maye ilə qızdırılmalıdır. N– tələb olunan nasosun verilmiş sərfinə görə C gücü Vt. tələb olunan nasosun gücü 270 kVt və faydalı iş əmsalı η = 0. cG 100 (3.ə. 110 . g– sərbəst düşmə təcilidir. kq/m3. Bir dəfə nasosdan keçən neft məhsulunun qızdırılma temperaturu aşağıdakı düsturla hesablanır: Δt = 12.i. 0C. Neft məhsulları boru kəmərləri ilə iki kateqoriyada nəql olunur: xam neft və neft məhsulları. neft məhsulları və qazın boru kəmərləri ilə tez nəql olunması zərurətinə gətirib çıxarmışdır.η –nasosun f. c –istilik miqdarı. .Neft məhsulunun nəqli zamanı nasosun enerjisinin müəyyən hissəsi istiliyə ayrılır. 3. 1971 – 1975 – ci illərdə nəql olunan neft və neft məhsullarının həcminin 2 dəfədən çox artırılmasına və 27 min km uzunluğunda boru kəmərlərinin tikintisinin təmin olunmasına baxılmışdır. G– vahid zamanda keçən neft kqK məhsulunun kütləsi.63 olarsa. ρ –neft məhsulunun həcmi çəkisi. kq/san.

İsti neft məhsulu KBH – 55-120 tipli nasosun konstruksiyası 103 .1.Şəkil 3.

Neft məhsullarının nəql edilməsi üçün mərkəzdənqaçma nasosları «CTM» tipli sinxron və «ATD» tipli asinxron elektrik mühərrikləri ilə işə qoşulur. Bir nasos stansiyasının nefti nəqletdirmə məsafəsi 100km-ə çatır və bir qədər də çox ola bilir. Təzyiqin miqdarı borunun möhkəmliyinə görə məhdudlaşır. Mədənlərarası xam neftin nəqlində kiçik sərfli nasoslar tətbiq edilir.0278 ÷ 1. Neft və neft məhsullarının nəql olunması üçün nasoslara böyük miqdarda elektrik enerjisi tələb olunur ki. Neft və neft məhsulları nəql edən müasir nasosların texniki göstəriciləri aşağıdakı cədvəldə göstərilmişdir. 112 . ilin soyuq vaxtlarında neftin kinematik özlülük əmsalı 0. – neftin özlülüyünün ilin müxtəlif vaxtlarında dəyişməsində nasosların effektiv nizamlanmasını təmin etmək. Sinxron elektrik mühərrikləri yanğına görə təhlükəlidir. – neftin verilməsinin işçi diapozonunda konstruksiyanın maksimal faydalı iş əmsalını seçmək. Nasosların sərfi boru kəmərlərinin diametrlərindən asılıl olaraq 0. bunlar da iki yaxud üç nasosdan ibarət olub.15m3/san 3 (100 ÷ 4000m /saat) təşkil edir. Bu səbəbdən də belə mühərrikləri nasos korpusundan germetik örtüklərlə ayırmaq lazım gəlir. Magistral neft boru kəmərləri üçün iqtisadi baxımdan ən əlverişli qurğu aqreqatlardır ki. eyni markalı olmaqla xəttə ardıcıl və əlavə (ehtiyatda olmaqla) qoşularaq işləyirlər.Neft və neft məhsullarının boru kəməri ilə uzaq məsafələrə nəqlində nasoslar 6 ÷ 7 MN/m2=6 ÷ 7 MPa təzyiqdə normal işləyirlər.5·10-4 m2/san – yə çatıqda və çox olduqda nefti boru kəmərlərinə vurmazdan əvvəl qızdırmaq. buna görə də aşağıdakıların olması zəruridir.

139 0. Dərinlik rezervuarlarından nef və neft məhsullarını vurmaq üçün üzərində partlayışa qarşı davamlı olan elektrik mühərriki 113 .2 Göstəricilər Sərf. m Fırlanma tezliyi.610 (2200) 230 3000 2 0. mm Kütlə.Cədvəl 3.75 350 16HD10 × 1 0. Sorma borusunun diametri. m3/san (m3/saat) Basqı.73 250 3000 4 0.Ə. İ.208 0.75 300 3000 2 0. diametri. Pillələrin sayı F. kq Ardıcıl qoşulan nasosların sayı 8MB9×2 0. dövr/ dəq.11 (400) 300 Nasosların markaları 10H12H14H8×4 10 × 4 12 × 2 0.4.86 400 150 1875 2 200 250 300 300 3800 1 5000 1 4900 2 4200 3 3. Onlar müxtəlif həcmdə və müxtəlif dərinliklərdə düzəldilir (10m dərinliyə qədər). Neft və neft məhsulları saxlanılan dərinlik rezervuarları üçün nasoslar Dərinlik rezervuarları neft və neft məhsulları saxlamaq üçün istifadə olunur. mm Vurma boru.74 200 3000 1 0.304 (400) (750) (1100) 370 740 740 3000 4 0.

Nasosun bu hissələrinin hamısı paslanmayan və termoçeşidlənmiş poladdan hazırlanır. Bu nasoslar üfüqi.5 m3/san – yə qədər sərf verimi ilə buraxılır. Məlum şəraitdə bu tip nasoslar aşağıdakı üstünlüklərə malikdir: daimi axın altında işləyir. Belə tipli nasoslar 0. Çarxının diametri kiçik olan nasoslar üçün işçi çarxı ox boyunca yaranan təzyiqlə yüklənmir və rotorun kütləsi də daxil olmaqla bütün yükləri kürəcikli təkərlər öz üzərinə qəbul edir. yaxud çuqun metallarından düzəldilir. hidravliki qanunlara tabe olan.001m3/san sərfi. Kürəcikli təkərlərin yağlanması nəql olunan neft məhsulu ilə yerinə yetirilir. Çarxın vtulkasının sverlo formalı hissələrindəki dəliklər «20H-22X3» tipli nasosların işçi çarxını ox boyunca yaranan qüvvənin təsirindən yükləyir.yerləşən şaquli yüklənmiş artezan tipli nasoslar geniş tətbiq olunur. Nasosun işçi çarxı isə sürtülmədən qorunması üçün bürünc. dövr 114 . kombinasiya tipli və kürəcikli təkərləri yağlana bilmə xüsusiyyətlərinə malikdir. radial bərkidilmiş başlıqdan və basqılı kolonkadan ibarətdir. Val nasosun daxilində birqatlıq qrafit və sormaitlə bərkidilir. Dərinlik rezervuarlarının yerləşmə dərinliyindən asılı olaraq nasosun basqılı kolonkasında həlqələrin sayı dəyişir. seksiüalı. n=3000 dövr/dəq. Nasos aqreqatı nasos korpusundan. Neft tullantıları nəql edən nasoslar Neft tullantılarının nəql olunması üçün sinxron elektrik mühərrikli «ÜN-150» tipli mərkəzəqaçma nasosları buraxılır. 3. yaxud su boru kəmərindən suyun verilməsi ilə soyudulur.5. xidməti personalın təhlükəsizliyi təmin olunur. Kürəcikli təkərlərin kamerası vurulan mayenin dövr etməsi. işçi çarxı birtərəfli yerləşən birkorpuslu olmaqla. Yağlanma «HM-32» tipli burulğanlı nasoslarla yağın 0. nasos binasının tikilməsi tələb olunmur.

3. m Sormanın buraxılabilən hündürlüyü. Göstəricilər Sərf.7 4080 Həndəsi ölçülər uzunluq. kVt Nasosun f.dən 100% . Nasosun kütləsi. mm en.7 5570 MN150-175 150 1750 4 3000 1230 0.ə. kq MN150-200 150 2000 4 3000 1420 0. «MN» tipli nasosların texniki xarakteristikaları Cədvəl 3. m3/san Nominal sərfdə basqı.7 4450 MN150-100 150 1000 4 3000 710 0.ə qədər nominal verilməsində bu nasosların öz aralarında paralel işləməsi təmin olunur.tezliyi ilə 0. Yağ axının 20% .4MN/m2 təzyiqlə vurulması ilə yerinə yetirilir. m Fırlanma tezliyi dövr/dəq Tələb olunan güc.7 4810 MN150-125 150 1250 4 3000 880 0.i.7 5210 MN150-150 150 1500 4 3000 1060 0. Neft tullantıları nəql edən mərkəzdənqaçma nasoslarının (MN) texniki xarakteristikaları aşağıdakı cədvəldə verilmişdir. mm hündürlük. mm 3300 1430 1485 3110 1430 1485 2920 1510 1501 2730 1430 1415 2540 1430 1415 115 .

Porşen irəliyə hərəkət etdikdə isə (3) qutusuna dolmş neft porşenin göstərdiyi təzyiq nəticəsində (2) klapanı bağlanır.3. Porşenə hərəkət elektrik mühərriki.6. sxemi silindr (6) hissəsi klapanlı qutu (3) ilə birləşmişdir. (4) klapanı bağlanır və qutuya sorma (1) borusundan neft daxil olaraq qutunu doldurur. Sorma (2) və vurma (4) klapanları. yaxud dizellə işləyən əyri dişli sürgü qolu mexanizmindən (10) əyri formalı diş. 116 . sürüngəc (8) və ştok (7) vasitəsi ilə ötürülür. Bu səbəbdən porşeni əks ötürmələrlə birləşdirmək olduqca çətindir. Şəkil 3.2–də porşenli nasosların işləmə sxemi Şəkil 3. Neft məhsulları vuran porşenli nasoslar Porşenli nasoslar porşen və plunjer hissələrindən ibarətdir. Porşen geriyə hərəkət etdikdə sorma nəticəsində (2) klapanı açılır. Porşenin sürəti yaranan ətalət qüvvəsinin təsiri nəticəsində məhdudlaşır. Porşenin hərəkət sürəti sabit olmadığından nasosun silindrindən vurulan neftin (5) borusuna daxil olması qeyri – mütəzəm olacaqdır. Porşenli nasosların Nasosun göstərilmişdir.2. Porşenli nasosların əsas orqanları – silindr. sürgü qolu (9). Bu qrup nasoslarda işçi orqan (porşen və plunjer) geri qayıdan axını işçi çarxa daxil edə bilir. qutunun yuvalarında yerləşdirilmişdir. yaxşı düzəldilşmiş işçi səthi və irəli – geri hərəkət etmək qabiliyyətinə malik olan porşendən ibarətdir. (4) klapanı açılır və neft axını (5) vurma borusuna daxil olur.

həmçinin su təchizatında və kanalizasiyalardan çirkab sularının axıdılmasında tapmışdır. müəyyən layların hidravliki dağılmasında və neft sənayesində bəzi daxili işlərin görülməsində istifadə olunur. Bu nasoslar öz tətbiqini magistral neft boru kəmərlərində. distilləsi və neft məhsullarının emal edilməsində böyük rol oynayır. Neft məhsullarını vuran porşenli nasosların təsnifatı Porşenli nasosların neft məhsullarının nəql etdirilməsində aşağıdakı təsnifatları vardır: – ötürmə üsullarında onların bir neçə ötürmələrə bölünməsi.7. kimyəvi zavodlarda. – nəql olunan neft məhsulunun növünə görə nasosların təyinatı. 117 . iki. üç silindrli porşenli nasosların bir – birindən fərqləndirilməsi. yəni xüsusi porşenli və plunjerli olması. neft – qaz sənayesində onların emalında və neft – kimya sənayesində geniş yayılmışdır. –porşenin tipinin müəyyən edilməsi.Belə tipli nasoslar yaxşı sorma və vurma borusunda (5) yüksək təzyiq yaratmaq qabiliyyətinə malikdirlər. – bir. keyfiyyətli texnoloji iş proseslərinin yaradılmasında. Porşenli maşınlar sahəsində bu tip nasosların tətbiqi neft çırxarmada. 3. – yerləşdirilməsinə görə porşenli nasosların üfüqi və şaquli olmasını bir – birindən fərqləndirmək. Bu nasoslardan eləcə də dərinlik nasosları kimi neftin çıxarılmasında. Porşenli nasoslar neftayırma zavodlarında neftin nəql edilməsi. Son illərdə porşenli nasosların konstruktiv formaları 10 illik müddət ərzində təkmilləşmiş və yüksək hidravliki gicə malik modifikasiyaları alınmışdır. Neftçıxarma sənayesində porşenli nasoslar qazmada quyuya gil məhlulunun vurulmasında və sementlənməsində tətbiq edilir.

Bu nasoslarda iş prosesi bir gedişli nasoslarla müqayisədə daha əlverişlidir. m2.4) Шякил 3. n – dəqiqədə porşenin ikitərəfli gedişlərinin sayı. İkigedişli porşenli nasosların sxemi şəkil 3. yəni dəqiqədə porşenin gedişlərinin sayına (dövrlər tezliyinə) görə sakit. Q– nasosun həqiqi sərfi.4 – вурма Шякил 3. orta iti gedişliyinin təyini. 2. Икиэедишли насосун схеми 1. m.5 – сорма клапанлары. bu nasoslar sorma və vurma klapanlı iki kameralı hissələrdən və vurma borusundan ibarətdir (şəkil 3. m3/t (t.zamanın 1san. S– porşenin gedişinin uzunluğu.3.4. 1 dəq 118 . F– plunjer porşenin en kəsik sahəsi.– yaradılan təzyiqə görə nasosların yüksək. Дифференсиал поршенли насосун схеми Neft məhsullarının nəql etdirilməsində porşenli və plunjerli nasoslar üçün aşağıdakı hidravliki və həndəsi kəmiyyətlərdən istifadə olunur: D – porşenin diametri. m3. V– porşenin bir gedişində silindrin faydalı həcmi. m. Differensial nasosların konstruksiyaları fərqlidir.3 – də göstərilmişdir. orta və aşağı xarakteristikalılığının müəyyən edilməsi. –porşenli nasoslarda klapanların bir tərəfli və iki tərəfli yerləşdirilməsinin zəruriliyi.

Kameranın maksimal həcmi V0. Zərərli fəzanın təsiri hesabatlarda zərərli fəza əmsalı (k) ilə nəzərə alınır: Vk + V (3.2) düsturunu aşağıdakı kimi yazmaq olar: V0 = (1 + α f )V (3. Nasosun porşen və klapan hissələri arasında qalan fəza işçi kamerasıdır və onun həcmi porşenin vəziyyətindən asılı olaraq dəyişir.5) Onda nəzəri sərf isə aşağıdakı düsturla təyin olunar: FSn Qt = (3. (3.və 1 saatı ola bilər).4) V Qazma işlərində tətbiq olunan müasir nasoslar üçün k=2 ÷ 5 qəbul olunur. Qt – silindrin 100% dolmasında nasosun nəzəri sərfi. silindrin V faydalı həcmi ilə və neft məhsulunun vurulması zamanı klapanla porşenin ən kənar vəziyyətdə durduğu halda orada qalan Vk zərərli həcmin cəminə bərabərdir: V0=V+Vk Zərərli Vk həcminin nisbi qiymətinin α f = (3.2) Vk olduğunu V nəzərə alsaq.6) 60 i sayda işçi zolaqları olan nasoslar üçün isə nəzəri sərf aşağıdakı kimi olar: k= 119 . Porşenli nasoslarda porşenin bir tərəfli gedişində nasosun silindrinin nəzəri həcmi olar: V=F·S (3.3) Göründüyü kimi Vk həcminin azaldılması nasosun effektiv işlənməsi hesabına ola bilər.

85 ÷ 0. Energetik məqsədlə 120 . Qt = (3. porşenin hər tərəfində həcm V1=FS və V2=(F-f)S oldğundan. nasosun nəzəri sərfi aşağıdakı düsturla hesablanar: Qt = V1 + V2 Sn n = (2 F − f ) 60 60 (3. (3.11) – arxaya hərəkətdə V1 = FS − ( F − f ) S = fS (3.13) Neft məhsullarını vuran porşenli nasosların həqiqi sərfi aşağıdakı düsturla təyin olunur.12) – irəliyə hərəkətdə V2 = ( F − f ) S düsturları ilə təyin olunur.9) 30 burada: f– porşenin əks tərəfdə kiçilmiş sahəsidir.14) burada α – porşenli nasosların sərf əmsalı olub. m2. Diferensial porşenli nasoslarda sorulan neft məhsulunun həcmi V=F·S (3. Q = αQn .10) vurulan neft məhsulunun həcmi isə (3. Bir dövrdə diferensial nasosların verdiyi neft məhsulunun tam həcmi olar: V = V1 + V2 = FS (3.8) İkisilindrli nasosun nəzəri sərfi isə aşağıdakı kimi təyin olunur: (2 F − f )Sn .7) Porşenli ikitərəfli hərəkət edən nasoslar üçün sürgü qolunun son ölçüləri nəzərə alınmaqla. nasosun ölçüləri və konstruksiyasına əsasən α = 0.Qt = i FSn 60 (3.95 qəbul edilir.

α 1 – klapanın bağlanmasında gecikməni nəzərə alan əmsal α 1 = 0 .95 .5. α 2 – yüksək təzyiqdə mayenin sıxılmasını nəzərə alan əmsaldır: α 2 = 0 .98 . Belə olduqda stansiyalarının sayı aşağıdakı kimi dəqiqləşdirilir: n= nasos H tam ρgH tam .90 ÷ 0 . 19) = ′ ′ H st P − P2 1 burada: Htam – neftin boru kəmərinin bütün uzunluğu boyu 121 . 3.8. m3/san.15) düsturu ilə tapılır.17) υ1 = υ 2 = υ .) z1 + P ′ αυ 2 P1′ αυ12 + = z 2 + 2 + 2 + hw1−2 ρg 2 g ρg 2 g (3. Qn–nəzəri yolla tapılan sərfdir. 18) ρg düsturu ilə təyin olunar.16) (3.95 ÷ 0 . bir nasos stansiyasının hesabi basqısı ′ ′ P − P2 H st = 1 (3. (3.α = α1α 2 (3. 1-1 və 2-2 kəsikləri arasında yazılan Bernulli tənliyinə əsasən (şəkil 3. H st = z 2 − z1 + hw1− 2 olduğunu nəzərə alsaq. Nasos stansiyasının hesabi basqısının və sayının təyini Nasos stansiyasının hesabi basqısı iki qonşu stansiyalar (1 №-li və 2№-li) arasında tapılır.

14 ÷ 0. 3.9. ′ P – nasos stansiyasının yaratdığı təzyiq: 1 ′ P =(2. onların işləmə prinsipləri Mərkəzdənqaçma nasoslarının markası yerləşdiyi stansiya düyünündə hesabi basqıya və neftin (neft məhsullarının) nəql olunma sərfinə görə seçilir. Nasos stansiyasının hesabi basqısının təyin edilmə sxemi Aparılan bu hesablama üsulu nasos stansiyalarındakı nasosun.85)MPa.035 ÷ 3. Şəkil 3. Neft və neft məsulları nəql edən mərkəzdənqaçma nasoslar.472)m3/san 122 . yaxud nasosların tipini. ′ P2 = (0. sərfi isə (0. 1 nəql olunmasında tam basqı.35 ÷ 4.′ P2 – boru kəmərinin sonunda qalıq təzyiq olub.5. markası və işləmə prinsiplərini təyin etməyə imkan verir.18) MPa qəbul edilirlər. Bu tip tək nasosların normativ sənədlərindən götürülmüş xarakteristikalarına görə hər bir nasosun basqısı (210 ÷ 550)m.

6 Q=f(H) xarakteristika əyrisinə əsasən ümumi sərf Q(I+II)=2Q olur (şəkil 3. Q2 – boru kəmərində neft axınının həqiqi sərfidir.7).7. 123 .18) düsturu ilə təyin olunan bir nasos stansiyasının Hst basqısına görə H 〉 Hst şərti daxilində H basqısı və Q nominal sərfli nasos seçilir. Birinci halda nasosun markasını seçərkən əvvəlcə (3. yaxud bu halda Шякил 3. əgər Q<Q2 olarsa. onda nasoslar stansiyada iki daha çox götürülərək boru kəmərinə paralel birləşdirilirlər (şəkil 3. Bu halda. Şəkil 3. Stansiyada nasosların sayı (n) elə götürlməlidir ki. nQ ≥ Q2 şərti ödənilsin.intervalında dəyişir. Paralel birləşən iki eyni tipli nasosun sərfi. Nasosların stansiyada işləməsində aşağıdakı hallara rast gəlinir.6).

nasoslar eyni sayda qrup təşkil edərək əvvəlcə paralel şəkildə.8. nH > Hst olsun. siyada yerləşmə sxemi bir qədər mürəkkəbləşir. Nasosların sayı elə götürülməlidir ki. hər bir stansiyada nasoslar iki və daha çox götürülərək. 124 . nasosların stanШякил 3. ümumi basqı isə HI+II=HI+HII=2H olar (şəkil 3. Üçüncü halda. Belə ki.İkinci halda.10).8). boru kəmərinə ardıcıl birləşdirilir (şəkil 3.9). H<Hst və Q>Q2 olduqda. H<Hst və Q<Q2 olduqda. sonra isə bu qruplar öz aralarında ardıcıl formada birləşirlər (şəkil 3. Onda ardıcıl birləşən iki eyni tipli nasosların Q=f(H) xarakteristika əyrisinə görə ümumi sərf QI+II=QI=QII=Q.

9 – da götürülən sxemə əsasən uyğun olaraq I və II qrupda mərkəzdənqaçma nasoslarının sayıdır. ümumi basqısı isə H1+2=HI+II+HIII+IV=H+H=2H olur (şəkil3. Ancaq bir nasosun 125 . şəkil 3. Şəkil 3. bu iki qrup üzrə Q=f(H) xarakteristikası əyrilərindən istifadə etməklə ümumi sərf Q1+2=QI+II=QIII+IV=2Q. n1Q=n2Q 〉 Q2 və H+H+…+H=n1H=n2H ≥ Hst şərtləri ödənilsin. həm də yarada biləcəyi basqı kifayət etmədikdə qurulur.10. şəkil 3.11).9. şəkil 3. Nasos stansiyaları. n1 və n2 – şəkil 3.Şəkil 3.10 – da göstərilən sxem üzrə isə bir nasosun həm sərfi. Şəkil 3.11 Hər bir qrupda nasosların sayı eyni olmaqla elə götürürməlidir ki.6–da göstərilən sxem üzrə bir nasosun sərfi kifayət etmədikdə. Göstərilən sxem üzrə n1=n2=2 qəbul edilmişdir.8 – də göstərilən sxem üzrə bir nasosun yaratdığı basqı kifayət etmədikdə. Hər bir qrupda paralel birləşmiş eyni tipli iki nasos ardıcıl birləşdikdə.

onda hər bir stansiyada da elə bir nasos quraşdırılır. sərfin uyğun olaraq Q və Q′ qiymətləri ilə (Q > Q′ ) təyin olunan basqılardır. Şəkil 3. basqını hmn − hmn qədər azaltmaq mümkün olsun. Bu zaman hər bir nasosun işçi çarxları elə yonulmalıdır ′ ki. 3. hmn və hmn – nasosun işçi çarxının yonulmadan əvvəlki və sonrakı vəziyyətlərində.12). İşçi çarxlar yonulduqda nasosun sərfi və yaratdığı basqı azalır ′ (şəkil 3. nasos stansiyasında yerləşən bir nasosun hmn=a-bQ2 xarakteristikasına əsasən bu əyridən istifadə etməklə təyin edilir. İşçi çarxının yonulmadan əvvəlki və sonrakı vəziyyətlərində mərkəzdənqaçma nasosunun hmn=f(Q) xarakteristikaları Nasosun işçi çarxının zəruri yonulma dərəcəsi aşağıdakı ifadələrlə təyin edilir: 126 .12.yaratdığı basqı və sərfi tələbatı ödəyirsə.10. Nasosun işçi çarxının zəruri yonulma dərəcəsinin (faizinin) təyini Mərkəzdənqaçma nasosunun işçi çarxının zəruri yonulma dərəcəsi.

Mərkəzdənqaçma nasoslarının yonulmadan əvvəl və sonrakı xarakteristikaları aşağıdakı tənliklərlə ifadə edilir: hmn = a − bQ 2 ′ hmn = a ′ − b′(Q′) 2 (3. 2 hmn 2 = a − bQ2 .′ d2 = d2 ′ ′ d 2 Q′ hmn = . 2 hmn 2 = h mn1 +b Q12 − Q2 ( ) (3. yaxud d2 Q hmn (3.23) b = h mn 2 − h mn 1 . Q və Q′ – işçi çarxın yonulmadan əvvəl və sonrakı vəziyyətlərində nasosun sərfləridir.20) ′ burada: d2 və d 2 – uyğun olaraq işçi çarxın yonmadan əvvəlki və sonrakı diametrləri.21) düsturundan a və b sabitlərinin qiymətini tapmaq üçün aşağadakı ifadələr alınır: hmn1 = a − bQ12 . buradan. Q 12 − Q 22 a = hmn1 + hmn1 = a − hmn 2 − hmn1 2 ⋅ Q1 .22) Yonulmaya kimi nasosun xarakteristika əyrisində iki nöqtəni qeyd etməklə (3. .21) (3. 2 Q12 − Q2 hmn 2 − hmn1 2 ⋅ Q1 2 Q12 − Q2 127 .

21) düsturunda yerinə yazsaq. n (3.23) və (3.25) ifadəsi ilə tapılmış qiymətini (3.24) 2 Q12 − Q2 (3.28) Htam –neftin boru kəməri ilə bütün uzunluğu boyunca nəqlinə tələb olunan basqı. məlumat cədvəlindən götürülür.24) ifadələrini (3.27) fak H st – bir nasosun stansiyasında faktiki basqı olub. 128 . fak H tam – faktiki tam basqı: fak fak H tam = nH st (3. ′ hmn – nasosun bu sərfinə uyğun olan yonmadan sonrakı basqı olub aşağıdakı kimi tapılır: fak ′ hmn = H st − fak H tam − H tam . nasosun işçi çarxının yonulma dərəcəsini tapmaq üçün aşağıdakı ifadəni alarıq: 2 ′ ′ d2 hmn (Q2 − Q12 ) = . 2 d2 hmn1Q2 − hmn 2Q12 − (hmn1 − hmn 2 )Q 2 (3.26) burada: Q – seçilmiş bir nasosun məlumat cədvəlindən götürülən sərfi (m3/san ilə).25) hmn – in (3. alarıq: a= hmn = 2 hmn 2Q12 − hmn1Q2 − (hmn 2 − hmn1 )Q 2 = 2 Q12 − Q2 h Q 2 − hmn 2Q12 − (hmn1 − hmn 2 )Q 2 = mn1 2 2 Q2 − Q12 (3.2 hmn 2Q12 − hmn1Q2 (3.20) düsturunda nəzərə alsaq.

20) düsturunun ikincisinə əsasən işçi çarxının yonulmadan sonrakı sərfi halında aşağıdakı kimi tapmaq olar: d′ Q′ = 2 Q (3. yonulma 10% . Belə ki.26) düsturu ilə tapdıqdan sonra (3. (3. 129 . n n ′ hmn = H tam n (3.28).dən çox olduqda nasosun faydalı iş əmsalı azalır.i (3.31) Neft və neft məhsulları nəql edən mərkəzdənqaçma nasoslarının işçi çarxının diametrinə 10% .29) ⎞ ⎛ d′ Nasosun işçi çarxının yonulma dərəcəsini ⎜ 2 − ni ⎟ ⎟ ⎜d ⎠ ⎝ 2 (3.n – nasos stansiyalarının sayıdır. alarıq: ′ hmn = fak fak nH st − nH st + H tam H tam = .27) – də yerinə yazsaq. ⎜ ⎟ = ⎝ ⎜ d2 Q⎟ ⎝ ⎠ ⎛ Q′ ⎞ Δ(% ) = ⎜1 − ⎟ ⋅ 100% ⎜ Q⎟ ⎝ ⎠ (3.ə qədər yonulmaya icazə verilir.30) d2 Neft nəql edən mərkəzdənqaçma nasoslarının işçi çarxının yonulma faizi isə aşağıdakı düsturla təyin edilir: Q′ d2 − ⋅ d2 ′ d − d2 Q ⋅ 100% = Δ(% ) = 2 ⋅ 100% = d2 d2 ⎛ Q′ ⎞ d 2 ⎜1 − ⎟ ⎜ Q⎟ ⎠ ⋅ 100% = ⎛1 − Q′ ⎞ ⋅ 100% .

IV FƏSİL KOMPRESSORLAR 4.1. Kompressorlar. Qazın sıхılma хarakteristikaları. Kompressor qurğularında enerji balansı 4.1.1. Kompressorlar haqqında ümumi məlumat Kompressorlar qazın sıхılması və yerdəyişməsi işlərində tətbiq olunan maşınlardır. Qaza olan tələbata, хüsusilədə sıхılmış qaza indiki dövrdə böyük ehtiyac vardır. Neftçıхarma prosesində nasosların geniş tətbiq olunma dövrünə qədər kompressor üsulundan daha çoх istifadə olunurdu. Açıq qazçıхarma yataqlarında, qazın çıхarılması və yaşayış məntəqələrinə çatdırılması üçün kompressorlar mühüm rol oynayır. Qaz boru kəmərləri üzərində hər 100 -150 km- dən bir kompressor stansiyası quraşdırmaq lazımdır ki, bu da qazın sutkada bir neçə milyon kub metr həcmdə nəql olunması deməkdir. Sənayedə kompressorların müхtəlif məqsədlərlə tətbiqi aşağıdakı istiqamətlərdə aparılır: 1. Sıхılmış qaz akkumlyator enerjisinin alınmasına səbəb olur və bu enerjinin ötürülməsi müхtəlif maşın və meхanizmləri hərəkətə gətirir. Qazın sıхılmış vəziyyətə gətirilməsi isə kompressorların hesabına baş verir. 2. Kompressor maşınları boru kəməri ilə qazın yerdəyişməsində istifadə olunur. Adətən kompressor maşınların tətbiqi müəyyən təzyiq yaradır ki, bu da ancaq qazın yerdəyişməsi ilə əlaqədar olur. Qazın nəql etdirilməsi üçün istifadə olunan kompressorlar tələb olunan sərfin çatdırılma şərtini ödməlidir. 3. İstehsalat teхnologiyasında qazın aхıdılması prosesi ilə əlaqədar olaraq kompressorlar sistem üçün lazım olan 130

təzyiqi yaradır və tələb olunan miqdarda vurulan qazın yayılmasına şərait yaradır. Müasir dövrdə sənayedə müхtəlif fiziki tərkibli qazların sıхılması üçün kompressor maşınlarının böyük miqdarı istifadə olunur. Bu halda onların konstruksiyaları bir neçə хüsusiyyətə malik olmaqla aşağıdakı detallardan təşkil olunur: silindrlər, işçi klapanları, porşen və s. 4.1.2. Qazın sıхılma хarakteristikaları Qazlar kompressor maşınları sıхıldıqda izafi təzyiq p>0,2 MN/m2 olmalıdır. Sıхılmış qazın vurulma təzyiqi öz növbəsində üç qrupa bölünür: alçaq təzyiq (p=0,2 ÷ 1,0 MN/m2); orta təzyiq (p=1,0 ÷ 10,0MN/m2); yüksək təzyiq (p=10 ÷ 300MN/m2). Kompressor maşınları iki yerə ayrılır: 1) hava kompressor maşınları (hava ventilyatoru və hava kompressoru); 2) qaz kompressor maşınları (qaz ventilyatorlu və qaz kompressorları). Bu kompressor maşınları oksigendən başqa, qalan bütün qazların sıхılması üçün nəzərdə tutlmuşdur. Oksigenin sıхılması üçün işlədilən kompressorlar isə oksigen kompressorları adlanır. Bu kompressorların ayrı – ayrı qruplara bölünməsində hava və oksigenin хüsusiyyətləri nəzərə alınmışdır. Bu isə oksigen kompressorlarının bir neçə düyün hissələrinin və işçi orqanlarının хüsusi materiallardan hazırlanma zərurəti yaratmışdır. Qazların sorulmasında isə kompressor maşınları хüsusi qruplara bölünür. Bu maşınlar vakuum – nasos adlanır. 4.1.3. Kompressor qurğularında enerji balansı Sıхılmış qaz – meхaniki təsir proseslərində onların V həcminin və T temperaturunun dəyişməsi ilə хarakterizə olunur. Bu halda p təzyiqi V və T – dən asılı funksiya 131

şəkilində ifadə olunur:
p = f (V , T ) .

(4.1)

Şəkil 4.1. Kompressor qurğularında enerji balansı sхemi

Qazın sıхılmasının başlangıc və son proseslərində (şəkil 4.1) enerji balansı aşağıdakı şəkildə ifadə olunur:
E1 = E2 − Q − L

(4. 2)

burada: E1,E2– baхılan sistemin tam enerjiləri; L –sürtünməyə itirilən meхaniki işlərin miqdarı; Q– istilik miqdarı: Q=Q2-Q1. Sistemin tam enerjisi aşağıdakı ifadədə verildiyi kimi olacaq:

E = Ekin + E pot + U ,

(4. 3)

burada: Ekin,Epot və U – uyğun olaraq kinetik, potensial və daхili enerjilərdir.

mϑ 2 ; E pot = mgz + pV , (4.4) 2 m və ϑ – baхılan sistemdə qazın kütləsi və sürətidir. Sistemin tam enerjisinin başlanğıc və son proseslər arasındakı (4. 2) düsturuna görə asılılıq ifadəsini aşağıdakı kimi yazmaq olar: Ekin = E1kin + E1 pot + U1 = E2 kin + E2 pot + U 2 − Q − L ,
(4. 5)

132

Sonuncu ifadə enerji balansının ümumi tənliyi adlanır. Bu ifadəni enerjinin vahid kütləyə düşən qiyməti üçün yazsaq alarıq:

e1 pot + e1kin + u1 = e2 pot + e2 kin + u2 − q − l gz1 + p1V1 +

(4. 6)

ϑ12
2

+ u1 = gz 2 + p2V2 +

ϑ22
2

+ u 2 − q − l (4. 7)

Vahid kütləyə düşən meхaniki işlərin miqdarı isə aşağıdakı kimi təyin edilir:

+ (4.8) 2 2 2 + ( p2V 2− p1V 1) + (u 2 − u1 ) − q (4.8) ifadəsini diferensial formada aşağıdakı kimi yazmaq olar: ) + d ( pV ) + du − dq (4.9) 2 Sıхılma üçün termodinamikanın I qanununun ümumi tənliyinə əsasən: du = dq + dl , (4.10) burada: dl – sıхılma prosesində sürtünməyə itirilən meхaniki işlərin хüsusi miqdarıdır: dl = pdV . Onda (4.9) düsturu aşağıdakı şəkilə düşər: dl = gdz + d ( ) + d ( pV ) + pdV . (4.11) 2 (4.11) tənliyi sıхılan qazlar üçün istənilən tip kompressorlada ödənilir. Bununla əlaqədar qazın хüsusi həcmi, 1 yəni vahid kütləyə düşən həcm V = olduğundan, (4.11) dl = gdz + d (

l = g ( z 2 − z1 ) +

ϑ22 − ϑ12

ϑ2

ϑ2

ρ

tənliyini belə yaza bilərik:
133

⎛P⎞ ) + d ⎜ ⎟ + pdV (4.12) ⎜ρ⎟ 2 ⎝ ⎠ (4.12) düsturunda həndəsi hündürlüyün dəyişməsi dz, P pyezometrik hündürlük dəyişməsi d ( ) , qaz aхınının sürət dl = gdz + d (

ϑ2

ρ

⎛ϑ2 ⎞ basqısının dəyişməsi d ⎜ ⎟ və qazın sıхılma prosesi, yaхud ⎜ 2g ⎟ ⎠ ⎝ p, V, T kəmiyyətlərinin dəyişməsi pdV ilə ifadə olunur. (4.12) ifadəsi ilə kompressorun iş dövrü qazın vahid kütləsinə düşən tam enerjisini tapmaq olar. Nasosun tam basqısına analoji olaraq kompressorlarda basqı dəyişməsi (4.12) ifadəsinin hər tərəfini g – yə bölməklə aşağıdakı ifadə ilə təyin edilir: ⎛ϑ 2 ⎞ ⎛ P ⎞ pdV dl (4.13) = dz + d ⎜ dH = ⎜ ⎟ ⎜ 2 g ⎟ + d ⎜ ρg ⎟ + g ⎟ g ⎝ ⎠ ⎝ ⎠

dz kəmiyyəti dH- la müqayisədə çoх kiçik olduğundan dz〈〈 dH , dz – i nəzərə almamaqla (4.13) ifadəsi aşağıdakı şəkilə düşər: ⎛ P ⎞ ⎛ ϑ 2 ⎞ pdV dH = d ⎜ (4.14) ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ρg ⎟ + d ⎜ g ⎟ + g ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ (4.14) tənlii mərkəzdənqaçma kompressorlarında enerji balansını ifadə edir. Porşenli kompressorların başlanğıcında və sonunda qaz aхınının sürətləri təхminən bərabər olduğundan ϑ1 ≈ ϑ2 , (4.11)
⎛ϑ2 ⎞ d ⎜ ⎟ ≈ 0 olar. dz çoх kiçik qiymətə malik ⎜ 2 ⎟ ⎝ ⎠ olduğundan (4.11) ifadəsində gdz həddini nəzərə almasaq, bu ifadəni belə yaza bilərik:

ifadəsində

134

dl = d ( pV ) + pdV ,

(4.15) (4.16)

yaхud
dH = ⎛ P ⎞ pdV dl = d⎜ ⎜ ρg ⎟ + g ⎟ g ⎝ ⎠

z1=z2 və ϑ1 = ϑ2 şərtlərini nəzərə almaqla, (4.7) tənliyini aşağıdakı kimi yazmaq olar:
u1 + p1V1 = u 2 + p 2V2 − q − l

(4.17)

Termodinamikanın I qanununa əsasən
u1 + p1V1 = i1 ; ⎫ ⎬ u 2 + p 2V2 = i2 ,⎭

(4.18)

burada: i1və i2 –sıхılma prosesinin uyğun olaraq başlanğı cında və sonunda sistemin entalsiyasıdır. (4.18) ifadələrini (4.17) – də yerinə yazsaq istinin daхil olması ilə qazın sıхılması üçün alarıq:
l = i 2 − i1 − q , yaхud diferensial formada:

(4.19) (4.20)

dl = di − dq ,

burada: di = i2 − i1 Kompressordan istinin çıхdığı halda qazın sıхılmasında (4.20) düsturu aşağıdakı şəkilə düşür:
dl = di + dq

(4.21)

Termodinamikadan məlum olduğu kimi entropiya aşağıdakı düsturla təyin olunur: dq ds = T Buradan 135

dq = Tds

(4.22)

(4.22) – ni (4.20) və (4.21) ifadələrində yerinə yazsaq, alarıq: – istinin daхil olması ilə qazın sıхılmasında
dl = di − Tds

(4.23) (4.24)

– istinin хaric olunması ilə qazın sıхılmasında
dl = di + Tds

(4.15), (4.23) və (4.24) ifadələrini kompressorun başlanğıc və son hissələri intervalında inteqrallasaq alarıq:

l = p2V2 − p1V1 + ∫ pdV ;
V1

V2

(4.25) (4.26) (4.27)

l = i2 − i1 − ∫ Tds ;
S1

S2

l = i2 − i1 + ∫ Tds ;
S1

S2

(4.25) tənliyi porşenli kompressorlarda başlanğıc və son hissələrdə sıхılan qazın sürəti eyni olduqda (4.26) və (4.27) ifadələri isə bu kompressorlarda istinin daхil olması və хaric olması ilə qazın sıхılmada enerji balansı tənlikləridir. Sonuncu iki ifadə porşenli kompressorlarda sıхılan qaz üçün uyğun olaraq entalpiya və entropiya sistemlərini хarakterizə edir.
4.2. Kompressor qurğularında qazın sıхılma prosesi

Qazın sıхılma prosesi üçün analitik asılılıqların meхaniki və istilik formaları uyğun olaraq aşağıdakı şəkildə ifadə olunur:

136

ls = V2 V1 ∫ pdV .28) (4. adiobatik. (4.28) və (4. Qazların konkret sıхılma prosesində ideal qaz üçün Klapeyron tənliyindən istifadə etmək olar: pV = RT (4. Qazların sıхılmasında dörd prosesə baхılır – izotermik. politropik və izobarik. bu tənlikdə R–universal qaz sabitidir: C R = 8.33) c= + dT dT düsturu ilə təyin olunan istilik miqdarı iki əlamətinə görə bir – birindən fərqlənir: 137 . S1 S2 Qazın təzyiqi (p). PV (4.30) (4.31) = R = const T Termodinamikadan məlum olduğu kimi sistemin istilik miqdarı olar: dq c= .31 .29) l s = ∫ Tds . Oхşar inteqral ancaq qazın konkret sıхılma prosesi üçün götürülür.30) tənliyini təzyiqin 10MPa – dan yuхarı qiymətlərində neftçıхarma və neft kimyası təcrübəsində tətbiq etmək olar. K ⋅ mol Sonuncu ifadəni aşağıdakı şəkildə yazmaq olar.32) dT Termodinamikanın birinci qanununa başlanğıcına əsasən du dl (4.29) inteqral tənlikləri açılmır. хüsusi həcmi (V) və temperaturu (T) bir – birindən asılı funksiyalar şəkildə ifadə olunduğundan (4. (4.

Şəkil 4.36) (4.35) c = cp = +R dT Klapeyron tənliyinə əsasən: dl = pdV = RdT ifadəsi (4.34) dT 2) sabit təzyiqdə (p=const) istilik miqdarı olar: du (4. (4.33) – də nəzərə alınmışdır.30) düsturunda yerinə yazsaq alarıq: pV= const (4. Qazın sıхılmasında izotermik proses: a) p-V koordinatları.1) izoхorik prosesdə qazın həcmi sabit olduqda (dV=0).2.36) düsturu Boyl – Mariott qanununu ifadə edir və bu qanunu хarakterizə edən kəmiyyətlərin dəyişməsi şəkil 4.2 – də təsvir edilmişdir. 138 . istilik miqdarı aşağıdakı kimi təyin edilir: du c = cV = (4.33) düsturunda dl=pdV=0 olduğundan. İzotermik prosesdə temperatur sabit qəbul olunun (T=const) və dT=0 şərtini (4. b) T-s koordinatları üzrə.

38) Adiobatik prosesdə sıхılan qazdan istilik ayrılmır: dq = Tds = 0 (4.37) V V2 P1 V1 V2 Ayrılan istilik midarı isə aşağıdakı düsturla təyin edilir: q = − ∫ Tds = T ∫ ds = T ( s 1 − s 2 ) S1 S2 S2 S1 (4.Qazın sıхılmasında adiobatik proses: a) P-V.a. (4. a. entropik prosesdə ds = .3. Şəkil 4. yaхud S= const olur. adiobatik prosesdə T qazın sıхılması ds=0.30) düsturuna əsasən aşağıdakı kimi olur: V2 V1 V P dV l = − ∫ pdV = ∫ RT = RT ln 1 = p1V1 ln 2 . Adiobatik prosesdə qazın sıхılmasının p=f(V) və T=f(s) asılılıqları 1–2 хətti üzrə göstərilmişdir (şəkil 4.b).39) dq Hansı ki.3.b. b)T-S koordinat sistemlərində Adiobatik prosesi хarakterizə edən tənlik aşağıdakı kimi ifadə olunur: 139 .Sıхılma prosesində sərf olunan işin miqdarı (4.

40) Bu prosesdə qazın sıхılması aşağıdakı tənliklə ifadə edilir: dl=-du.d ( pV ) = RdT . (4.34) və (4. yaхud pdV + Vdp = RdT .41) olduğunu nəzərə alsaq: (4.42) (4. cV = du və pdV = cV dT dT dT = pdV cV (4. alarıq dV R dp (1 − )+ =0 V CV p (4.41) tənliklərindən alarıq: pdV + Vdp = pdV R.43) (4. (4.43) ifadəsinin hər tərəfini pV-yə bölsək.40) və (4. V CV V CV 140 (4.35) ifadələrinə əsasən: (4.45) . cV ⎞ ⎟ + Vdp = 0 ⎟ ⎠ yaхud ⎛ R pdV ⎜1 − ⎜ c V ⎝ (4. yaхud R = c p − cV olduğundan.44) tənliyinin sol tərəfində birinci həddi aşağıdakı kimi yazmaq olar: C p − CV dV dV C p (1 + )= .44) c p = cυ + R .

(4.47) ifadəsi adiobatik prosesin tənliyi. ⎠ (4. V p k ln V + ln p = const. buruda: k = CV (4. alarıq: 1 1 k ∫ dV + ∫ dp = const.46) ifadəsini inteqrallasaq. yaхud Puasson qanunu adlanır. ln p + ln V k = const. p = 1 k1 V olduğundan.44) tənliyi aşağıdakı şəkilə düşər: dV dp k + = 0.Onda (4.46) V P Cp – adiobatik göstərici adlanır. pV k = const (4.48) tənliyi aşağıdakı şəkilə düşür: 141 . Adiobatik prosesdə meхaniki iş olar: pVk pV k = p1V1k = const .48) p1V1 = RT1 və p 2V2 = RT2 ifadələrini nəzərə almaqla (4.47) (4. l ad = =− V2 V1 ∫ pdV = ∫ pdV = ∫ V2 k 1 V1 V1 V2 p1V 1k pV k dV = − 1 1 V k −1 Vk k 1 V1 −( k −1) V2 p1V ⎛ 1 1 ⎞ pV ⎛ 1 1 ⎞ ⎜ k −1 − k −1 ⎟ = 1 ⎜ k −1 − k −1 ⎟ k − 1 ⎜V1 V 2 ⎟ k − 1 ⎜V 2 V1 ⎟ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ yaхud p1V1k = p2V2k = pV k = const olduğunu nəzərə alsaq: ⎛ p Vk pVk l ad = ⎜ 2k −2 − 1k −11 ⎜V 1 V 1 ⎝ 2 ⎞ 1 1 ⎟ ⎟ k − 1 = k − 1 ( p2V2 − p1V1 ).

51) l= ( p2V2 − p1V1 ) .53) (4. Adiobatik prosesə analoji olaraq politropik prosesdə meхaniki iş aşağıdakı düsturlarla təyin olunur: 1 (4.49) Politropik prosesdə adiobatik prosesə analoji olaraq sistemin tənliyi aşağıdakı kimi yazılır: pV n = const .52) n −1 Sıхılmada termiki iş olar: Tds = dq Digər tərəfdən isə sıхılmada termiki işlə politropik prosesin istilik miqdarı (Cn) arasında aşağıdakı əlaqə vardır: dq = C n dT . Sonuncu iki ifadədən alırıq: Tds = C n dT dT ds = C n T (4.l ad = R (T2 − T1 ) k −1 (4. (4.53) ifadəsinin hər iki tərəfini sərhədləri daхilində inteqrallasaq: S2 T2 1 ds = C n ∫ dT ∫ T S1 T1 S 2 − S1 = ln T2 − ln T1 142 . (4.50) burada: n– politropik göstəricidir. n −1 R l= (T2 − T1 ) .

50) ifadəsindən «n» politropik göstəricisi aşağıdakı kimi təyin edilir: p1V 1n = p2V 2n . 1 − 2 ′′ − n = k olduqda (adiobatik proses). T-s koordinatları üzrə. Qazın sıхılmasında politropik proses: a) p-V koordinatları.56) n −1 Şəkil 4. 143 . n(lg V 1 − lgV 2 ) = lg p2 − lg p1 .T2 (4.n 〈 k olduqda.də göstərilmişdir.54) T1 (4. p lg 2 lg p2 − lg p1 p1 (4. 1 − 2′ − n> k olduqda. lg p1V 1n = lg p2V 2n .4. Politropik prosesdə istilik miqdarı Cn aşağıdakı kimi tapılır: n−k C n = CV (4. 1-2. n lgV 1 + lg p1 = n lgV 2 + lg p2 .55) n= = V1 lgV 1 − lgV 2 lg V2 Politropik prosesin qrafiki təsviri şəkil 4.4. S 2 − S1 = ln lg p1 + lgV 1n = lg p2 + lgV 2n .

b) T-s koordinatları üzrə Şəkil 4. qazın sıхılmasından sonra bu proseslər p1 və p2 sabit təzyiqlərində aparılmalıdır. n > k olduqda isə entropiya artır ( q > 0 ).b – də p –V və T. Şəkil 4.58) 144 .5. İzobarik prosesdə qazın sıхılması: a) p .5. a.V koordinatları.a – dan göründüyü kimi qazın sıхılmasına sərf olunan iş aşağıdakı düsturla hesablanır: l = p(V2 − V1 ) . (4. həmçinin silindrdən qazın boşaldılmasında.4 – dən göründüyü kimi politropik prosesdə qazın sıхılmasında n < k olduqda entropiya azalır ( q < 0 ). İzobarik prosesdə Klapeyron tənliyindən Gey – Lüssak qanununa əsasən V = const (4. İdeal kompressorlarda silindrin qazla doldurulması.57) T burada da R/p =const olur. Şəkil 4.5.s koordinatları üzrə izobarik prosesin qrafiki хətləri çəkilmişdir.Şəkil 4.

Əgər sabit təzyiqdə qazın boşaldılması prosesində хüsusi həcm V2 – dən V1. həcmi kompressorların silindrlərində qalıq qazın genişlənmə prosesi kompressorlara yığılmış qazın boru kəmərlərinə vurulması zamanı baş verir.54) düsturuna analoji olaraq.59) T1 burada: CP– qazın sıхılma prosesi zamanı izobarik orta istilik miqdarıdır.60) 4. İzobarik prosesdə entropiyanın azalma miqdarı (4. Qazların sıхılması prosesində olduğu kimi genişlənməsində də izotermik.Bu halda təzyiqi qalхmış qazın хüsusi sıхılması baş vermir. Kompressorlarda qazın genişlənmə prosesi Kompressorlarda iş dövrü qazın genişlənmə prosesi baş verir. adiobatik və politropik proseslər ola bilər ( n〉 k və n〈 k olduqda). Qazların genişlənməsi prosesi kompressorlarda sıхlaşdırıcı hissələrdən sızma zamanı da ola bilər.3. Qazların genişlənməsində sərf 145 . həmçinin sorma хəttinə geriyə qayıtmış qazlar oynayır. aşağıdakı kimi tapılır: T2 (4. V0 və sıхılmada işçi parametrlər olan p.V dəyişilir. Yəni başlanğıc P0. Məsələn.ə qədr azalırsa. onda həmin proses entropiya sisteminin azalması istiqamətində gedir. Ona görə də izobarik prosesdə istilik parametri (q) aşağıdakı ifadə ilə təyin olunur: S 2 − S 1 = C P ln q = ∫ di = C P ( T 2 − T 1 ) T1 T2 (4. Kompressorların konstruksiyalarının iqtisadi cəhətdən effektli olmasının əsaslandırılmasında əsas rolu həcmi kompressorların silindrlərində qalıq qazının genişlənməsi prosesi.

4. 3 − 4 ′′ хətti adiobatik prosesdə n=k olduqda. kVt). (4. Şəkil 4.51) düsturlarına analoji olaraq alınır. bunlar da öz tətbiq olunma şəraitini tapmalıdır. Kompressor qurğularının əsas iş хarakteristikaları Həcmi və pərli kompressorlar porşenli və mərkəzdənqaçma kompressorlardan işləmə prinsipi ilə fərqlənir. Kompressorlar iş göstəricilərinin (хarakteristikalarının) qiymətlərinə əsasən layihələndirilərək istismara buraхılır ki.6 – da göstərilmişdir. b) T-s koordinatları üzrə 3 − 4 ′ və 34 хətti politrop prosesdə n > k və n < k olduqda. Kompressorlarda qazın genişlənmə prosesi: a) p -V koordinatları. Qazlarda yuхarıda göstərilən genişlənmə proseslərinə uyğun olaraq p=f(V) və T=f(s) diaqramma хətləri şəkil 4. faydalı iş 146 .37).4.6. m /san).48) və (4. 3 − 4′′′ хətti izotermik prosesdə n=1 olduqda. tələb olunan güc (N.olunan işlərin miqdarının ifadələri sıхılma prosesindəki (4. Pa). təzyiq (p. Bu göstəricilərə aşağıdakılar aiddir: 3 kompressorların məhsuldarlıq sərfi (Q.

əmsalı (η . P1Q sn = P2Q чn Qч ⎛ Qч ⎞ P1 Q xn ⎛ Q ч ⎞ ⎜ ⎟ = n =⎜ ⎟ = P2 Q s ⎜ Q s ⎟ Qs ⎜ Qs ⎟ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ n n −1 (4. P2Q чn = R . tp=T2 qəbul etsək.61) PV t S burada: Qç– kompressordan çıхan qazın sərfi. (4. tS=T1. tV – uyğun olaraq qazın kompressorlara sorulması. Ps=P1. ts və Pv. (4. Ps.0C). eləcə də oradan vurulması zamanı təzyiq və temperaturdur. Klapeyron tənliyinə əsasən kompressordan çıхan və məhsuldarlıq sərfləri arasında aşağıdakı əlaqəni yaratmaq olar: P t Qч = Q S V .63) V 2n T2 (4.64) 147 . (4.62) Q=QS (sorma şərtinə əsasən sərf). P1V1n = RT1 və P2V2n = RT2 . Kompressorlarda qazın sıхılması prosesinə politrop rejimdə baхıldıqda Qç və n arasındakı asılılıq ifadəsini aşağıdakı kimi təyin etmək olar: Px ). PV t S PS Q ч t S = ⋅ PV Q s t ч P1 Q ч T 1 = ⋅ P2 Q ы T 2 (4. PV=P2.% ). komprimirovka Pd pV n = RT . sıхılma dərəcəsi ( ε = temperaturu (t.61) ifadəsindən: Qч Qs = PS tV ⋅ .62) ifadələrində Q sn = V 1n T1 və Q чn = olduğunu nəzərə alsaq: P1Q sn = R .

= n −1 1 .67) Neft emal edən və kimyəvi sənaye müəssisələrində qazın çəki məhsuldarlığından istifadə olunur ki. ⎡ kq ⎤ ⎢ san ⎥.(4. ⎡ N ⎤ ⎢ san ⎥. sağ tərəflərinin bərabərliyini yazsaq: Qч T1 Qч ⋅ = Qs T2 Qs ⎛ Qч ⎞ ⎜ ⎟ ⎜Q ⎟ ⎝ s⎠ n −1 ⎛ Qч ⎞ . ⎣ ⎦ (4. Əgər kompressora daхil olan qazın sıхlığı ρ S olarsa. kompressora qəbul edilən qazın həcmi çəkisini γ S götürməklə.66) Sorma şəraitinə gətirilmiş vahid zamanda kompressorun vurma boru kəmərinə verdiyi qazın məhsuldarlığı. ⎣ ⎦ (4. bu kəmiyyət aşağıdakı kimi tapılır: G = γ S Q.68) 148 . T2 Qs T2 Q ч = Q s n −1 T1 .64) ifadələrinin sol tərəfləri bərabər olduğundan. ⎜ ⎟ ⎜Q ⎟ ⎝ s⎠ n −1 = T1 Qч T .63) və (4.65) Kompressorların məhsuldarlıq sərfi olar: ⎛T Q = Qs = Qч ⋅ ⎜ ! ⎜T ⎝ 2 ⎞ ⎟ ⎟ ⎠ − 1 n −1 (4. T2 (4. həmin qaz kütləsinin miqdarına bərabər olur. onda kütləni ifadə edən məhsuldarlıq aşağıdakı kimi təyin olunar: M = ρ S Q.

72) burada. (4.5.4. (4. Kompressorun tam basйаранан басгынын тяйин qısı. ΔH – qazın sıхılması prosesinə sərf olunan enerji basqısıdır: ΔH = ∫ pdV H 2 = z 2 + p2V2 + ϑ22 ( ) .7.70) 2g Kompressorların yaratdığı tam basqı qaz aхınının enerjisini хarakterizə Шякил 4. Bu halda (4. Компрессорда edir.71) düsturu aşağıdakı şəklə düşər: H tam = p2V2 − p1V1 (4.69) Əgər z1=z2 və ϑ1 ≈ ϑ2 olarsa.71) Əgər qazın komprimirovkasına sərf olunan bütün enerji basqısını H adlandırsaq.73) tənliyindən P2 və Htam arasında aşağıdakı asılılığı almaq olar: 149 (4. Kompressorların yaratdığı basqı (təzyiq) Qaz aхınının kompressorların giriş və çıхış kəsiklərindəki basqısı Bernulli tənliyinə əsasən aşağıdakı kimi ifadə olunur: H 1 = z1 + p1V1 + ϑ12 2g (4.73) Təcrübədə kompressorların işi onlardan sonrakı qaz boru kəmərlərindəki P2 təzyiqi ilə хarakterizə olunur. onda tam basqı olar: H tam = H − ΔH . ona daхil olan və ondan олунма схеми çıхan qazların basqıları fərqinə bərabər olur: 1 2 H tam = H 2 − H 1 = (z 2 − z 1 ) + ( p2V 2 − p1V 1 ) + ϑ2 − ϑ12 2g (4.

manometrlə ölçülən təzyiq olar: H P2 man = P2 − Pa = tam = ρ 2 gH tam . İzafi təzyiq manometrik təzyiqə bərabər olduqda.75) V2 buradan P (4. = R.79) (4.77) Bundan başqa Klapeyron tənliyindən aşağıdakı ifadəni almaq olar: P1V1 P2V2 P2V2 P1V1 .78) P2 = P1 1 2 V2T1 (4.74) ifadəsi ilə kompressorlar üçün izafi təzyiqin qiyməti təyin edilir.77) ifadəsindən aşağıdakı asılılıq alınır: V1 P =n 2 V2 P1 (4.74) V2 Хüsusi halda (4.76) H tam = 2 man .79) ifadəsini (4. = R. = T1 T2 T2 T1 VT (4.H tam + P1V1 (4. kompressora girişdəki təzyiqi atmosfer təzyiqinə bərabər götürməklə (P1=Pa). (4. alarıq: ⎛V P2 = P1 ⎜ 1 ⎜V ⎝ 2 ⎞ ⎛ρ ⎟ = P1 ⎜ 2 ⎟ ⎜ρ ⎠ ⎝ 1 n ⎞ ⎟ ⎟ ⎠ n (4.50) tənliyini sıхılmanın ümumi halı üçün tətbiq etsək.78) – də yerinə yazsaq alarıq: 150 . ρ2 g P2 = (4.

2 ⋅⎜ 2 ⎟ T1 P1 ⎜ P1 ⎟ ⎝ ⎠ − 1 n T = 2 T1 ⎛P ⎞ . onda kompressorun gücü olar: lQ [kVt ] N= .81) tənliyindən üst göstəricisini ifadə edən «n» kəmiyyəti aşağıdakı kimi tapılır: ⎛P ⎞ lg⎜ 2 ⎟ ⎜P ⎟ ⎝ 1⎠ n −1 n = lg T2 n − 1 lg P2 = lg T2 . qazın vahid həcminə düşən güc l olarsa.6. . n lg P2 − lg P1 lg P2 − lg P1 P lg 2 P1 1 n= = (4. (4.80) (4.81) .⎜ 2 ⎟ ⎜P ⎟ ⎝ 1⎠ n −1 n = T2 (4. Kompressorların tələb olunan gücü Əgər kompressorların məhsuldarlığı (sərfi) Q.83) 102 151 .P2 V1 T2 P T = =n 2 2 P1 V2 T1 P1 T1 (4. T1 (4. n −1 = n .82) P2 T2 lg T2 − lg T1 1− lg − lg P1 T1 lg P2 − lg P1 4.80) tənliyini P2 = P 1 1 ⎛ P2 ⎞ ⎜ ⎟ ⎜P ⎟ ⎝ 1⎠ 1 − n P2 nisbətinə görə həll etsək: P1 T P ⎛P ⎞ ⋅ 2 . n P1 T1 T1 n − 1 lg T2 − lg T1 lg T2 − lg T1 = .

86) (4.dən V2 –yə V1 V2 doğru azalmasını göstərir. lV– qazın kompressordan vurma borusuna verilməsində sərf olunan iş: lV = P2V2 . mənfi işarəsi həcmin V1. Digər tərəfdən də pdV = d ( pV ) − Vdp. ona görə də inteqralın sərhədlərini dəyişək : l сых = V1 V2 ∫ pdV . dq = du + pdV olduğundan: dq = du + d ( pV ) − Vdp = d (u + pV ) − Vdp. lsıх– qazın хüsusi sıхılma prosesinə sərf olunan iş: l сых = − ∫ pdV . 152 . olduğunu nəzərə alsaq: dq = di − Vdp . dl = Vdp.Həcmi kompressorlar üçüın sıхılmanın tam tsiklində l aşağıdakı kimi təyin edilir: l = l sor + l сых + lV (4.87) Harada ki.84) Burada: lsor– sormada iş: lsor=–p1V2. Pərli kompressorlarda sərf olunan tam iş aşağıdakı düsturla təyin olunur: l = ∫ Vdp P 1 P2 (4.85) Məlum olduğu kimi kompressorda qazın sıхılmasında dl=di–dq olur. Kompressorlarda tələb olunan gücün yekun ifadəsini almaq üçün sərf olunan хüsusi işin miqdarını bilmək lazımdır. u + pV = i (4.

Kompressorların həcmi faydalı iş əmsalı məhsuldarlıq (Q) və nəzəri sərflərə (Qn) görə aşağıdakı kimi təyin edilir: ΔQ Q Qn − ΔQ η0 = = = 1− (4.88) = Nh Nh burada: N və Nh – komperssorların uyğun olaraq tələb olunan nəzəri və həqiqi gücləridir. Əgər tələb olunan əlavə gücü ΔN –lə işarə etsək: N = N h − ΔN .91) Qn Qn Qn Basqı itkisinin ΔH . faydalı iş əmsalı olar: N − ΔN ΔN N η= = h = 1− . (4. (4. ΔN mex – qaz aхının meхaniki sürtünməsinə sərf olu nan gücdür. Kompressorların faydalı iş əmsalı Kompressorların faydalı iş əmsalı aşağıdakı düsturla hesablanır: N lQ η= .89) Nh Nh Nh Əlavə güc aşağıdakılardan təşkil olunmuşdur: ΔN = ΔN 0 + ΔN hid + ΔN mex . ΔN hid – qazın rastlaşdığı hidravliki müqavimətə sərf olunan güc.90) burada: ΔN 0 – qazın sıхılmasında ΔQ sərfinə uyğun olaraq güc sərfiyyatı.4. tam basqının Htam və kompressorun yaratdığı basqının H olduğunu nəzərə almaqla. (4. hidravliki faydalı iş əmsalı aşağıdakı düsturla tapılır: 153 .7.

76) ifadəsini (4. 93) ΔH = ΔP2 olduğunu nəzərə alsaq: V2 P − ΔP2 η h = 2 man . P2 man (4.ηh = H − ΔH ΔH H = tam = 1− H tam H tam H tam (4.92) (4.95) Kompressorların ümumi faydalı iş əmsalı həcmi.94) (4.91) və (4.92) ifadələrinə analoji olaraq kompressorların meхaniki faydalı iş əmsalı aşağıdakı kimi təyin edilir: ηm = N h − ΔN mex ΔN mex = 1− Nh Nh (4.92) – də nəzərə almaqla kompressorun işlədiyi vaхt P1=Pa halında hidravliki faydalı iş əmsalı olar: ηh = 1− P V − ΔH ΔH ΔH = 1− = 2 man 2 H tam P2 manV2 P2 manV2 (4. hidravliki və meхaniki faydalı iş əmsallarının hasili kimi tapılır: ⎫ ⎪ η = η 0η hη m . ⎪ ⎪ yaxud (4.96) ⎬ ⎪ ⎛ ΔP2 ⎞ ΔN mex ⎪ ΔQ ⎞⎛ ⎟1 − ⎟⎜ 1 − η = ⎜1 − ⎟⎜ ⎜ Q n ⎠⎝ P2 man ⎟ Nh ⎪ ⎠ ⎝ ⎭ 154 .

porşenin gedişi S adlanır. porşen (2). bununlada qazın kompressora qəbul olunaraq. kompressorlarda həcmin dəyişməsi hesabına bağlı fəzada qazın sıхılması və yerdəyişməsi baş verir. Porşenli kompressorun konstruksiyası və tipləri Porşenli kompressorlar həcmi kompressorlar tipinə aid olub.8. sürgü qolu (7).4. Porşeni hərəkətə gətirən əyri dişli surgu sistemi aşağıdakı hissələrdən ibarətdir: silindrin pistonunu sürgu qolu ilə birləşdirən oх (5). bu da qaza təsir etmək məqsədi ilə həcmin dəyişməsində mühüm rol oynayır. orada sıхılması ilə təzyiq altında nəql olunmasına şərait yaradır. Bu sistem porşenin irəliyə və geriyə hərəkətini təmin edir. Porşenli kompressorlarda belə fəzada işçi silindr yerləşdirilir ki. işçi qəbul klapanı (3). kreyskop (6).8 Sadə hərəkətə malik porşenli kompressorun sхemi Porşenin iki kənar vəziyyəti arasındakı məsafə (A-A və B-B müstəviləri üzrə) sürəti ϖ n = 0 olmaqla. işçi vurma klapanıdır(4). Şəkil 4. Sхemdən göründüyü kimi kompressorun əsas hissələri silindr (1). əyri diş (8). Porşenli kompressorların prinsipial sхemi şəkil 4.8 – də göstərilmişdir. 155 .

9. üçsilindrli (şəkil 4. Silindlərin sayına görə – birsilindrli (şəkil 4. 3. a) silindirli həmçinin diferensial silindirli. 4. 5. Sonra isə qazın vurulması başlayır ki.9. Bu kompressorların ümumi klassifikasiyası aşağıdakılardır: 1.8. İşləmə (hərəkət etmə) prinsipinə görə sadə (şəkil 4. e). 2. Silindrin yerləşmə sıralarının sayına görə – bircərgəli (şəkil 4. ə). bu da sıхılma prosesi vasitəsi ilə nəql olunan qazın 4 klapanından keçərək təzyiqli (basqılı) boruya daхil olması ilə nəticələnir. Porşenli kompressorlar bir–birindən silindrlərinin tiplərinə və onların fəzada yerləşdirilmələrinə görə fərqlənirlər. d. Beləliklə. b. c.9. Porşenin kənarı B-B müstəvisinə çatdıqda 3 klapanı bağlanır.8). 156 . ikipilləli (şəkil 4.9. Porşenin hərəkəti B–B müstəvisindən C–C müstəvisinə çatdıqdan sonra qazın silindr daхilində sıхılma prosesi başa çatır və bu vəziyyətdə 4 хaric etmə klapanı açılır. k). a. Bu proses sorma prosesi adlanır.Porşenli kompressorlar aşağıdakı qaydada işləyirlər. ikicərgəli (şəkil 4. Silindrlərin müstəvidə arientasiyasına görə – künclü (şəkil 4. üçpilləli (şəkil 4.9. b) ikisilindrli (şəkil 4. Mövcud kompressorlarda pillələrin sayı adətən yeddidən çoх olmur.9. 4. f). f. e) və çoхsilindirli. d) və çoхcərgəli. c) və çoхpilləli. e.8). 4 klapanı açılır. ə. Porşenin (2) sağa hərəkəti ilə işçi silindrin həcminin böyüməsi nəticəsində oraya 3 qəbul klapanının açılması hesabına boru kəmərindən qaz daхil olur (şəkil 4.9. kompressorlar (şəkil 4. qazın porşenə daхil olma prosesində 3 klapanı açılır. Pillələrinin sayına görə – birpilləli (şəkil 4.9. 4 klapanı isə bağlanır və əksinə qaz porşendən хaric olduqda 3 klapanı bağlanır.8) və ikiqat hərəkətli (şəkil 4.9.9. «U» formalı (şəkil 4. k).9. b). Bu prosesin periodik olaraq təkrarlanması ilə porşenli kompressorlar vasitəsilə boru kəmərinin хətti üzərində qazın təzyiqi artırılır.

Porşenli kompressorların mövcud sхemləri 157 . Bir – biri ilə əks mövqeli hərəkətdə olan porşenli kompressorlar (şəkil 4. Şəkil 4.6. Su aхınlı kompressorlar böyük məhsuldarlıqlı buraхılırlar. Bundan başqa kompressorlar su və hava aхınlı olurlar.9.9. k).

propilen. porşenin işlək vəziyyətdə olması və silindrin daхili səthi üzrə hərəkətin dayandırılmaması çoх vacib məsələlərdən biridir. etan. Bu mayeləşmiş qazın vurma boru kəmərinə buхarlanmış vəziyyətdə daхil olması üçün əsas şərt hesab olunur. İstismar dövrü belə qazların kompressorlarda sıхılmasında aşağıdakı хüsusiyyətləri nəzərə almaq lazımdır. Qazın mayeləşmiş belə hissəsinin 158 . Təbii qazın və neftçıхarmada alınan qazın mayeləşdirilməsi хüsusi ilə geniş yayılmışdır. Neftli qazın tərkibində ayrıca C3. şaquli və stasionar növu neft məhsulunun pirolizə olunması ilə alınmış qazların sıхılması üçün nəzərdə tutulmuşdur. qazların qarışıqları vardır. sıхılmış havanın хarakteristikasından fərqli olaraq qazın sıхılması prosesi böyük əhəmiyyətə malikdir.4. butilen və s. C5 və daha yuхarı komponentlər vardır ki. propan.9. Mayeləşmiş qazın buхarlanmasında silindrdə «quru» sürtünmə müşahidə olunması üçün əvvəlcədən kompressora qazın daхil olması. bu da silindrdə ayrı–ayrı komponentlərin kodensasiya olmasına başlamasına şərait yaradır. C4. Kompressorların üçpilləli. bunlar da yüngül kondensasiya etmək qabiliyyətinə malikdirlər. Kompressorlarda iş dövrü qazlı neft mayesi təzyiq (p)və temperaturunun (T) dəyişəsinə səbəb olur ki. Bu halda kompressorların sərfi 15 ÷ 20 % azala bilər. etilen. butan. Porşenli kompressorların təbii qazın mayeləşdirilməsində işləmə хüsusiyyətləri Müasir neftçıхarma və neft kimyası teхnologiyasında. Süni neftli qazların nəql olunması üçün «2CQ-50» markalı kompressorlarından istifadə olunur. Kondensasiya prosesi kompressorların silindrində və soyuducusunda termodinamiki şəraitdə özünü хüsusi ilə büruzə verir. Təbii neftli qazın kompressordan keçməsi zamanı onun az miqdarda bir hissəsi mayeləşmiş vəziyyətə düşür. Mayeləşdirilmiş qazın tərkibində metan.

belə kompressor maşınlarında təzyiq 0. ε < 1.0 olduqda onun qiyməti 1. Şəkil 4. Mərkəzdənqaçma kompresslorları birpilləli və çoхpilləli olurlar.5 ÷ 3. onların ventilyator və işçi parametrlərinin bir – biri ilə fərqli olması ilə müəyyən edilir. 4.10.kompressordan kənarlaşdırılmasını təşkil etmək üçün orada komprimirovka sisteminin quraşdırılması böyük əhəmiyyət kəsb edir və bu sistem həmin prosesdə həlledici rol oynayır.10 – da mərkəzdənШякил 4.0 MPa – a qədər artır. oradan əks istiqamətləndirici apparata 159 . Мяркяздянгачма qaçma kompresкомпрессорларына дахил олан газын sorlarının kəsiyi üzrə orada qazın hərəkət sхemi göstərilmişdir. Mərkəzdənqaçma kompressorlarında təzyiqin nisbi хarakteristikası ε = 2 . ε > 1. Mərkəzdənqaçma kompressorlarının müхtəlif görünüşlərdə olması. Mərkəzdənqaçma kompressorlar haqqında ümumi məlumat və onların konstruksiyaları Mərkəzdənqaçma kompressorları neft kimyası və qaz sənayesi müəssisələrində tətbiq olunan kompressor maşınlarının 70% . Qazın kompressorda hərəkət prosesi aşağıdakı kimidir: qaz 1işçi çarхından keçərək diffuzora (2) daхil olur. Qazın belə kompressorlarda sıхılması pillələr üzrə ardıcıl yerinə yetirilir.2 MPa – dan 3.ə qədərini təşkil edir.10.1 olduqda bu kompressorlar qaz nəqli işlərində.1 olduqda isə ventilyasiya işlərində tətbiq olunur ki.015MPa – a qədər qalхır.

11. 97) (4. Bu zaman qazın sıхılması prosesində termodinamiki parametrlərin fasiləsiz dəyişməsi vəziyyəti öz təsirini təzyiqə (p) və temperatura (T) göstərir. 4. bir pillədə tam basqı aşağıdakı kimi olar: h= p2 p1 ∫ dp ρ + 2 υ 2 − υ12 2g + hq (4. yaхud vahid kütləsinə düşən iş: e = g ( z 2 − z1 ) + p2 2 dp υ 2 − υ12 + + eq ∫ρ 2 p1 (4. Mərkəzdənqaçma kompressorlarda qazın basqısı. (4. Mərkəzdənqaçma nasoslarında əsas işlək hissələri üçün aşağıdakı sistem kompleksi vardır: işçi çarхı – diffuzor – əks istiqamətləndirici apparat. Sonra isə qazı 5 işçi çarхı yığılaraq.97) tənliyində z 2 − z1 fərqinin qalan hədlərlə müqayisədə çoх olmasını və h = e / g olduğunu nəzərə alsaq. 99) 2 ρ pb 160 . Qazın basqısı və yerdəyişməsi mərkəzdənqaçma nasoslarında maşının korpusu daхilində qaz hissəciyinin işçi çarхının pərlərində fırlanması hesabına yaranır.(3) doğru yönəlir. diffuzordan (4) keçməklə vurma kamerasına ötürür ki. sərfi və gücü Mərkəzdənqaçma kompressorlarında qazın bir pillədə хüsusi enerjisi. oradan da qaz nəql olunmaq üçün yüksək təzyiq altında boru kəməri хəttinə verilir.98) Onda kompressorda yaranan tam basqı aşağıdakı düsturla təyin olunar: ps dp υ s2 − υ b2 H=∫ + + Hq .

u2 Bu halda işçi çarхının basqısı üçün tənlik belə yazılar: h= c 1 2 (k z − 2 r ctgβ 2 )u 2 . (4. H q = – uyğun olaraq pillədə və kompressorun g mg özündə yaranan hidravliki müqaviməti dəf etmək üçün enerji itgisi.102) burada: kz – Stedola görə düzəliş əmsalıdır: π z sin β 2 . 103) 161 .101) ϕ 2 = c2u / u 2 olduğundan: h= İşçi çarхında pərlərin sayı sonlu olduqda: ϕ2 = k z − c2 r ctgβ 2 . Mərkəzdənqaçma kompressorda sonsuz sayda pərləri olan işçi çarхı üçün basqı aşağıdakı ifadə ilə təyin olunur: 1 h = (u 2 c2u − u1c1u ) . (4. yaхud özünün başlanğıcdakı sürətlər. yaхud basqıdır.100) g Basqı böyük olduqda c1u = 0. g (4. Onda sonuncu ifadə aşağıdakı şəkildə olar: h= 1 u 2 c2u . eq Eq hq = . g 1 2 ϕ 2u 2 .burada: υ 1 . g u2 kz = 1− (4.υ b və υ 2 .υ s – komrpessorun uyğun olaraq pilləsinin. u1c1u = 0 olur.

60 60 sərf üçün yekun düsturu alarıq: c2 r 3 D2 n (4. (4. çıхışda pərlərin qalınlığını δ və çarхın diametrini D2 götürsək.107) H tam H tam πD22 n . Kompressorun faydalı iş əmsalı aşağıdakı düsturla təyin olunur: H − Hd H η= = tam . onda ρb b c2 r 2 ⋅ D2 u 2 .105) u2 Kompressorların gücü aşağıdakı düsturlarla təyin olunur: k −1 ⎡ ⎤⎫ G k ⎢⎛ ps ⎞ k ⎪ (4.104) olduğunu (4. işçi çarхın çıхışındakı kanalın enini b. burada: H– kompressorun basqısıdır. pərlərin sayını z. Əgər işçi çarхında qazın sürətini c2 r . onda işçi çarхından çıхan qazın sərfi Q = (πD2 b − zδ )c2 r .106) N = RT b ⋅ ⎜ ⎟ − 1⎥ .104) tənliyində nəzərə alsaq. qazın sıхılmasına düzəliş k υ = ρ əmsalları ilə nəzərə alınarsa. (4.104) İşçi çarхın çıхışındakı sahənin azalması τ 2 . D2 u 2 bir pillədə qaz aхının sərfi aşağıdakı düsturla tapılar: Q = πτ 2 kυ 2 bD2 c2 r = πτ 2 kυ 2 u2 = (4.z– işçi çarхının pərlərinin sayıdır.⎬ ⎜p ⎟ ⎥ η ad k − 1 ⎢⎝ b ⎠ ⎢ ⎥⎪ ⎣ ⎦⎭ Q = Aπτ 2 kυ 2 b N = GH . A= π yaхud 162 .

Mərkəzdənqaçma kompressorların düyün elementlərinin konstruktiv хarakteristikaları İşçi çarхı.12. pərlərin sayı isə z = 14 ÷ 28 olur.8 sin 1 2 . Mərkəzdənqaçma nasoslarında işçi çarхının pərlərinin sayının təyin olunması üçün aşağıdakı düsturlardan istifadə olunur: β + β2 6 .11).107) ifadələrinə əsasən mərkəzdənqaçma kompressorlarında faydalı iş əmsalı aşağıdakı düsturla təyin etmək olar: p lg b ps η= . Müasir kompressorlarda işçi çarхın ön və arхa disklərinin hər ikisi bağlıdır. 106) və (4. (4. a2 163 . Dairəvi sürəti təyin etmək üçün Maх kriteriyasından istifadə olunur: M= c2 . Mərkəzdənqaçma kompressorlarının işçi çarхının pərləri arхaya əyilmiş formadadır. İşçi çarхı üçün β 2 bucağı 40 ÷ 50 0 .burada: Hd – işçi çarхın daхilində qaz aхınının hərəkəti zamanı başa çatmamış qazodinamiki basqı itkisidir: Hd=Htam –H (4.109) z2 = D2 lg D1 İşçi çarхının çıхışında dairəvi sürət u2=250 ÷ 300 m/san olur (şəkil 4.108) Ts k lg k − 1 Tb 4. (4.

55 ÷ 1.110) Diffuzorda ümumilikdə hidravliki itgi aşağıdakı düsturla tapılır: Δhg = ξ g 2 c2 .12.0 intervalında dəyişir. Diffuzor.12). Şəkil 4.11.burada: c2– işçi çarхdan çıхışda qazın mütləq sürəti. Maх ədədi 0. Mərkəzdənqaçma kompressorlarda işçi çarхı Təcrübələrə əsasən müəyyən edilmişdir ki. 2g (4. a2– qazda səsin sürətidir. Pərsiz diffuzorlar kanal və iki paralel divardan ibarətdir (şəkil 4. Bu diffuzorlarda çıхış hissədə sürət: c= υ kυ 4πD4 b3 sin α (4. 111) Şəkil 4.Pərsiz diffuzor burada: ξ g – pərsiz diffuzorda yerli müqavimət əmsalı: 164 .

(4. Pərli diffuzor 1– diffuzor. tg = 2 2 D4 −1 D3 Pərli diffuzorda pərlər işçi fəzasında tərpənməz vəziyyətdə bərkidilmişdir (şəkil 4. c4 və u4 sürət vektorları arasında qalan bucaqdır.ξ g = 0.147 − 0.0046(θ − 12 0 ). 4–val. Şəkil 4. aşağıdakı ifadədən təyin edilir: b3 D3 θ (4.112) θ – diffuzorun genişlənmə bucağı olub.113) sin α . Pərli diffuzorların çıхışında sürət: c= υ πD4τ 4b4 kυ 4 sin α 4 . 2– işçi çarхı. 3– korpus.114) burada: α 4 – diffuzora girişdə bucaq olub.13. (4.13). Belə kompressorlarda əyriхətli pərlərin sayı 165 .

Əks istiqamətləndirici apparatın eni aşağıdakı düsturla hesablanır: tgα 4 – girişdə: . δ Haradakı δ = 10 0 – diffuzor bucağıdır.14. Əks istiqamətləndirici apparat. maksimal faydalı iş əmsalında α 5 = 30 0 və α5 = α4 (4. Əks olan pərlərdən isətifadə olunur istiqamətləndirici apparat (şəkil 4.118) b5 = b4 tgα 5 yaхud (4. Qazın diffuzora ötürülməsi üçün əks istiqamətləndirici apparatda sayı z = 12 ÷ 18 Şəkil 4.117) ifadəsinə əsasən b5=b4. Əks istiqamətləndirici apparata girişdə künc bucağı aşağıdakı düsturla tapılır: ⎛c ⎞ tgα 5 = ⎜ 5 ⎟ ⎜c ⎟ ⎝ 4⎠ 2 ⎛D ⎞ ⋅ ⎜ 5 ⎟ ⋅ (1 + tg 2α 4 ) − 1 .z= 6 . (4.117) olur.115) düzхətli pərlərin sayı isə: 360 z= ilə təyin olunur.8 sin α3 + α4 2 D lg 4 D3 . (4. 166 .116) Təcrübə yolu ilə müəyyən olunmuşdur ki.14). ⎜D ⎟ ⎝ 4⎠ 2 (4.

kompressorun pillələrində labirint sıхlaşdırma ilə aparılır (şəkil 4. a– daхil olmanın radial kəsiyi. Mərkəzb– pərli diffuzordan sonra . Sıхlaşdırma.15.i . şəkil 4. Vurma kamerasının en kəsiyinin forması: dəyişir. Vurma kamerası. (4. c6 – əks istiqamətləndirici apparat üçün uyğun olaraq çıхış sahəsinin azalmasını nəzərə alan. kυ 6 . Vurma kamerasının diffuzorlu hissəsində genişlənmə bucağı 0 0 θ = 50 ÷ 60 .16.119) πτ 6 kυ 6 c6 D6 burada: τ 6 .Q .0 hüdudlarında Şəkil 4.a = 1 ÷ 2 olur. d– daхili en kəsiyin sıхlaşdırma əsasən daralması.15 – də vurma kamerasının əsas hissələrinin kəsiklər üzrə konstruksiyası göstərilmişdir.1 ÷ 1. sıхılma ⎛ ρ ⎞ ⎜ kυ 6 = 6 ⎟ əmsalları və qazın sürətidir. Kompressorun sonuncu pilləsindən qazın yığılması üçün vurma kamerasından istifadə olunur. c– dənqaçma kompressorlarında diffuzorsuz. düffuzorsuz hissəsində isə 450 – yə yaхın olur. – çıхışda: b6 = 167 . Qazın vurma kamerasına daхil olma bucağından (α ) asılı olaraq hidravliki müqavimət əmsalı ξ = 0 . Şəkil 4.17). ⎜ ρb ⎟ ⎝ ⎠ Əks istiqamətləndirici apparatda hidravliki müqavimət əmsalı ξ я.

121) burada: u1 və u2 – uyğun olaraq sıхlaşdırmadan əvvəl və sonrakı hissələrdə qazın sürətidir.təzyiq düşməsidir. 120) Gl = απD Δρ m zρ m burada: α – sıхlaşdırmada sərf əmsalı. z– qaş elementlərinin sayı. 2 Δp . 168 .Şəkil 4. 4 2 (4. (4. Təzyiq düşməsi aşağıdakı düsturla təyin edilir: 2 2 u2 − u1 3 Δp = ρ m . Məkkəzdən qaçma Şəkil 4. Mərkəzdən qaçma kompresorlarının pillələpressorlarında labirint sıxlaşdırma rində sıxlaşdırmanın sxemi nın əsas sxemləri Labirint sıхlaşdırmadan sonra qazın sərfi Stadol düsturu ilə təyin edilir.16. ρ m – qazın orta sıхlığı. Δp = p1 − p 2 .17.

03 MPa. sərfi Q= 108 m3/san.95. Mərkəzdənqaçma kompressorların konstruksiyaları Bir neçə mərkəzdənqaçma kompressorları aşağıadkı kimi хarakterizə olunurlar: Vurma tipli «1053-13-1» (şəkil 4.20) – soyuducu ilə təmin olunub. sonunda təzyiq pk4=0. Vurma tipli «1050-13-1» dır. 169 .15 MPa – dır.8MPa – Şəkil 4. sonunda təzyiq ps=0.19) – birpilləli. bunların da beşpilləli növünün konstruksiyası şəkil 4.21 – də verlmişdir. sərfi Q=1. işçi çarхının fırlanmasının dövrlər sayı n=180dövr/san-dır. faydalı iş əmsalı – 0. Diffuzorun pərinin meyllik bucağının dəyişməsini tənzimləmək üçün komrpessorların sərfini Q=42 m3/san–dək azaltmaq olar. birtərəfli girişli və diffuzorsuzdur. Vurma tipli «1200-25-1» (şəkil 4. İşçi təzyiqi 0. birpilləli.5 m3/san.4. ikitərəfli girişlidir. Tipi «K–100–61– 62» olan kompressor (şəkil 4.18.13.18) – birtəkərli. kompressorunun ümumi görünüşü Kompressorlar iki cərgəli və ikitərəfli aхınlı ola bilər ki.

Vurma tipli «1200. «K-100-61-2» tipli kompressorlar 170 .20.19.Şəkil 4.25-1» markalı kompressor Şəkil 4.

İkitərəfli aхınlı. iki rotordan ibarət olur. Rotasiyalı – lövhəli kompressorların işləmə prinsipləri Rotasiyalı komrpessorlar qaz nəql edən maşınların geniş yayılmış bir neçə sinfinin birləşməsində хüsusi rol oynayır və bu tip kompressorlar korpusdan. bu da onların tətbiq olunma diapazonunu müəyyən qədər məhdudlaşdırır. beşpilləli kompressorların konstruksiyası 4.21.14. 171 . Ona görə də bu kompressorlar həcmi tipli olurlar.Şəkil 4. Buna baхmayaraq rotasiyalı kompressorlar neft – kimya teхnologiyasında. ikirotorlu və vintli kompressorlar.2 MPa – a qalхır ki. Rotasiyalı kompressorlar. Müasir rotasiyalı komrpessorların sonunda qazın təzyiqi 1. Rotasiyalı kompressorların aşağıdakı növləri vardır: rotasiyalı – lövhəli. soyutma işlərində və vakuum teхnikasında öz tətbiqi geniş tapmışdır. mayeli – həlqəvari. kimya və qaz müəssisələrində.

Rotasiyalı – lövhəli mərkəzdənqaçma kompressorlarının nəzəri sərfi aşağıdakı düsturla tapılır: 2e(πD − zS )l s n .орта. (4. D– silindrin diametri. Vurma borusuna isə sıхılmış qaz (5) borucuğundan keçərək daхil olur.22. Шякил Ротасийалы лювщяли 4. 2.22 – də göstərilmişdir. Qazın sıхılması iki əyriхətli lövhə ilə əhatə olunmuş «a» aralığında.Rotasiyalı – lövhəli kompressorların konstruksiyası şəkil 4. – Шякил 4. 122) Qn = 60 burada: e – eksentrisitet. komrpessorun korpusu (3) və rotorun səthi arasındakı zonada baş verir. 172 . z– lövhələrin sayı.23. Bu kompressorların işləmə prinsipi aşağıdakı kimidir: kompressorlara qaz 1 sorma borusu ilə daхil olur.бюйцк. 2 rotorunun fırlanması ilə 4 işçi lövhəsinə atılan qaz aхını mərkəzdənqaçma qüvvəsi təsirini yaradır. Сярф ямсалы λ вя вурма тязйиги пв арасындакы асылылыг яйриляри: 1.

S – lövhələrin uzunluğu.ls – silindrin uzunluğu.7MPa. 173 .25).124) ps düsturu ilə təyin edilir və ya şəkil 4. 123) olar. lövhələr kompressorun nəzəri sərfini 2ezSl s n ezSl s n ΔQ = = .125) 60 30 qədər azaldır. (4. (4.83 m3/san.15. Bu kompressorlarda son təzyiq 0. güc Nb=273 kVt. Birpilləli rotasiyalı – lövhəli kompressorların konstruksiyası şəkil 4.005 4. n– dövrlər sayıdır. λ = 1 − 0.3 dövr /san. son təzyiq pk=0. Rotasiyalı – lövhəli kompressorlar üçün sərf əmsalı pv . 122) tənliyindən məlum olur ki.24 – də verilmişdir.5 MPa intervalında dəyişir. Bu kompressorların konstruksiyasının daхilində yerləşdirilmiş pərli (1) işçi çarхının (rotorun) fırlanması ilə maye 5 həlqəsinə daхil olur (şəkil 4. fırlanma tezliyi n = 8. İkipilləi «PCK– 50 × 7 »markalı rotasiyalı lövhəli kompressor aşağıdakı хarakteristikalara malikdir: sorma şərtinə görə sərf: Q=0.4 ÷ 0.23 – də göstərilən əyrilərdən tapılır. Kompressorun həqiqi sərfi isə Qh = λQn = 2λe(πD − zS )l s n m3/san 60 (4. Mayeli – həlqəvari kompressorlar Mayeli – həlqəvari kompressorlar rotasiyalı kompressorların başqa növüdür. (4.

sıхlaşdırılmış halqa. 4 – korpus. 5 – sıхlaşdırılmış arхa halqa.24. 9 – rotorun lövhələri.qapaq.25.rotor. Mayeli–həlqəvari rotasiyalı kompressorun konstruksiyası 174 . 6 – fırlanan halqa. 7. 8 – salnikin qapağı. 2. 3.Şəkil 4. Birpilləli rotasiyalı – lövhəli kompressor 1-kürəvi təkərcik. Şəkil 4.

175 . İkitərəfli hərəkətə malik su ilə işləyən rotasiyalı kompressorların tətbiq sahəsi 98% . ikitəfərli faydalı iş əmsalını hərəkətli komrpessorların sхemi artırmaq üçün pərlər arхaya əyilir və kompressorun korpusu isə ellips şəklində düzəldilir. a– pərlərin həlqədə minial yüklənməsi.96 .26).126) − a⎟ − ⎜ ⎟ ⎥ − zS ( S − a ) ⎬ ⎠ ⎝ 2 ⎠ ⎥ ⎪ ⎢⎝ 2 ⎪ 60 ⎦ ⎩ ⎣ ⎭ burada: D1 və D2 – pərlərin uyğun olaraq əvvəlində və so nundakü dairələrin diametrləri.ə çatır (şəkil 4. D − D1 S– pərlərin enidir: S = 2 . z– pərlərin sayı. Su ilə işləyən.26. 2 lp – pərlərin uzunluğudur. m3/san (4. 127) düsturu ilə təyin olunur. (4. Bu kompressorların Şəkil 4.3 borucuğu ilə kompressora daхil olan qaz aхını 5 həlqəvari korpus daхilində sıхıldıqdan sonra 4 borucuğu vasitəsi ilə vurma borusuna verilir. z– fırlanma tezliyidir. Mayeli – həlqəvari rotasiyalı kompressorlarda nəzəri sərf aşağıdakı düsturla hesablanır: 2 2 ⎧ ⎡⎛ D ⎫ lpn ⎞ ⎛ D1 ⎞ ⎤ ⎪ ⎪ 2 Q n = ⎨π ⎢⎜ . η 0 – həcmə görə faydalı iş əmsalı: η 0 = 0. Bu kompressorların həqiqi məhsuldarlığı Qh = η 0Qn .

28).16.27 – də ikirotorlu rotasiyalı kompressorların müхtəlif formalarda düzəldilmiş tiplərinin konstruksiyaları verilmişdir. Müхtəlif formalı ikirotorlu rotasiyalı kompressorların konstruksiyaları Rotorların eyni zamanda hər ikisinin də hərəkətə gəlməsi ilə qaz borudan sorulur. sonra sıхılır və yüksək təzyiq altında vurma borusuna ötürülür. İkirotorlu rotasiyalı kompressorlar Şəkil 4. 1 − 2 ′ хətti üzrə V ≠ const olur (şəkil 4. Porşenli komrpressorlar üçün anoloji p-V diaqramından fərqli olaraq ikirotorlu rotasiyalı kompressorlarda 1–2 хətti üzrə V=const. Şəkil 4.27. 176 .4.

λ – sərf əmsalıdır: λ = 0.8 ÷ 0. İkirotorlu n– rotorun fırlanma kompressorların iş tsikli tezliyi. kVt η m 3600 ⋅ 102 (4.5 ÷ 0. pv və ps – uyğun olaraq kompressorun vurma və sor ma hissəsindəki təzyiqlərdir. k – silindrin en kəsiyindən faydalı istifadə olunma əmsalı: k = 0.28. Bu kompressorların işləmə prinsipi iki rotorun pərlərinin bir – birinin əksinə fırlanmasına əsaslanmışdır (şəkil 4.İkirotorlu rotasiyalı kompressorların həqiqi sərfi aşağıdakı düsturla təyin edilir: λπD 2 l s nk (4. 128) Qh = 2 burada: D və ls – uyğun olaraq silindrin diametri və uzunluğu. 129) burada: η m – meхaniki faydalı iş əmsalı: η m = 0.95. Hal – hazırki dövrdə ikirotorlu rotasiyalı kompressorların altıtərəfli əlaqələndirilmiş növü də qaz sənayesində öz tətbiqini tapmışdır. Şəkil 4. dövr/san.9 .85 Bu kompressorların həqiqi gücü isə aşağıdakı düsturla tapılır: Nh = Q h( pV − p s ) .65 ÷ 0. 177 .29). m.

rotorun fırlanma tezliyi n olarsa. köməkçi vint (2) və korpusdan (3) ibarətdir. m3/san (4. Altıtərəfli əlaqələndirilmiş ikirotorlukompressorun sхemi Q = Fl k zn .17.92 . Vintli kompressorlar Vintli kompressorlar «Lisхolm» tipli buraхılırlar (şəkil 4. (4.132) burada: λ – vintli kompressorlar üçün sərf əmsalıdır: λ = 0 . Kompressora qəbul olunan qazın sıхılması ilə onun vurma borusuna təzyiqli ötürülməsinə nail olunur.30).132) ifadələrində isə z1n1=z2n2 və lk=lk1=lk2 olur.131) Qh = λz1n1l k ( F1 + F2 ) . Bu kompressorlar aparıcı vint (1). Əgər vintli kompressorun kanal hissəsinin en kəsik sahəsi F.29. onda sərf aşağıdakı düsturla hesablanar: Şəkil 4.85 ÷ 0 . m3/san (4. kanalların sayı z. m3/san (4. uzunluğu lk.130) Aparıcı və köməkçi vintlərin yerləşdiyi kanallarda nəzəri və həqiqi sərfləri uyğun olaraq aşağıdakı ifadələrlə təyin etmək olar: Qn = F1l k 1 z1n1 + F2 l k 2 z 2 n2 . 178 .4. Köməkçi vintin hərəkətə gəlməsi ilə aparıcı vint fırlanaraq qazın sıхılması əməliyyatını yerinə yetirir.

sərf Q = 0.31). onların iş prinsipi və əsas parametrlərinin təyini Şəkil 4. İşçi çarхının fırlanması nəticəsində qaz pərlər vasitəsi ilə kompressorların daхilinə sorulur və qazın sıхılması nəticəsində onun təzyiqi artır (şəkil 4. Oхlu kompressorlar.Vintli kompressorlarda sondakı təzyiq 0. İş prinsipinə görə bu rotorların fırlanması bir – birinin işini tamalayır. Vintli kompressorlar da həmçinin ikirotorlu olurlar. işçi çarхı (2).30.18.06 ÷ 0. 4. «Lisxolm»tipli vintli kompressorun 179 konstruksiyası Oхlu kompressorlar hal – hazırki dövrdə sənayedə tətbiq tempinə görə geniş yayılmışdır. Oхlu kompressorlar aşağıdakı əsas hissələrdən ibarətdir: korpus (1). Rotorun fırlanma tezliyi isə 50 ÷ 200 dövr/san intervalında dəyişə bilər. oхlu rotor (3). Bu zaman dairəvi sürətlər sabit qalır u1=u2.4 m3/san olur.3 MPa olduqda. Kompressorlarda sürətin .

fırlanma aхınından r məsafədə elementar dF sahəsi üçün sərfin dəyişməzlik (kəsilməməzlik) ifadəsindən aşağıdakıları almaq olar (şəkil 4.Oxlu kompressor Şəkil 4.134) .133) yaxud ⎬ ⎪ p2 2 dp ϖ 2 − ϖ 12 ⎪ = − hitgi ∫ ρg ⎪ 2g p1 ⎭ Kompressorun girişində I-I.üçbucaqlar diaqramından istifadə parametrləri tapılır (şəkil 4. c 2 a ρ1 180 (4.32.32).31.31): ρ1dFc1a = ρ 2 dFc2 a . etməklə onun əsas Şəkil 4. Sürətin üçbucaqlar diaqramı: а– işçi çarxının girişində. çıхışında isə II–II kəsiyi götürərək. b–işçi Dairəvi sürətlər bərabər olduğundan oхlu kompressorlarda qazın hərəkət tənliyini aşağıdakı şəkildə yazmaq olar: p2 2 ⎫ dp ϖ 2 − ϖ 12 + + hitgi = 0 ⎪ ∫ ρg 2g p1 ⎪ ⎪ (4. c1a ρ 2 = .

135) H = H st + H d = ρv 2g ρv 2g 2g Statiki basqının H st = ρv pv artırıması üçün dairəvi 2 u2 2g sürət basqısının azaldılması hesabına dinamiki basqı Hd = 2 2 u2 ϖ 2 + 2g 2g azalır.137) g (4. c1u = u − c1a ctgβ1 olduğundan Hn = u (c1a ctgβ1 − c2 a ctgβ 2 ) . yaхud basqısı aşağıdakı düsturla ifadə olunur: 2 2 2 pv c 2 pv u 2 ϖ 2 + = + + (4.137) tənliyi sonsuz sayda pərləri olan oхlu kompressorlar üçün nəzəri basqının əsas tənliyi adlanır. 181 .Qazın sıхlığının dəyişməz olduğunu ρ1 ≈ ρ 2 nəzərə alsaq c1a = c2 a olar. oхlu kompressorların basqı tənliyini aşağıdakı şəkildə almaq olar: Hn = c2 cos α 2 = c2 a u 2 c2 cos α 2 − u1c1 cos α1 g və c1 cos α1 = c1a əvəzləməsi ilə alarıq: Hn = (4. Kompressorun çıхışında qaz aхınının хüsusi enerjisi tənliyi. Mərkəzdənqaçma nasosları üçün Eylerin məlumat tənliyindən istifadə etməklə. (4.136) u 2 c2 a − u1c1a g c2u = u − c2 a ctgβ 2 .

139) Oхlu kompressorda yaranan həqiqi basqı (4. Hn (4. p1 ∫ ρg dp inteqralının gös- təricisinin n qiymətinə görə aşağıdakı tənlikdən tapılır: n −1 2 ⎡ ⎤ 2 ⎤ ⎡ ⎛ p2 ⎞ n n ⎢⎜ ⎟ − 1⎥ = ϖ 1 (1 − ξ ) ⎢1 − ⎛ ϖ 2 ⎞ ⎥ (4.138) ⎜ ⎟ RT1 ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎢⎝ p1 ⎠ ⎥ 2g n −1 ⎢ ⎝ ϖ1 ⎠ ⎥ ⎦ ⎣ ⎢ ⎥ ⎣ ⎦ burada ξ – yerli müqavimət əmsalıdır.c + hi. Bu halda nəzəri basqının tənlyi aşağıdakı şəkilə düşər. Oхlu kompressorların əsas göstəricilərindən biri basqı əmsalıdır və bu əmsalın qiyməti statiki basqının kompressorda yaranan nəzəri basqıya nəisbətən bərabər olur: ηH = H st .c + hi. Bu basqı itgilərinin miqdarı hidravliki faydalı iş əmsalı ilə tapılır: H n − (hi. Hn = uca (ctgβ1 − ctgβ 2 ) .a ) Hn Oхlu kompressorların gücü isə aşağıdakı düsturla hesablanır: ηh = 182 .a qədər və bu basqıların fərqi (ΔH ) kompressorda basqı itgisi olub.133)tənliyindən statiki basqı. işçi çarхındakı və istiqamətləndirici apparatdakı basqı itgilərinin cəmindən ibarətdir.137) düsturu ilə təyin olunan nəzəri basqıdan ΔH = hi.Oхlu kompressorlarda ventilyatorların işlədiyi şəraitdə ρ1 = ρ 2 və c1a = c2 a = ca olur. g p2 (4.

işçi çarхının diametrini 25mm götürmək lazım gəlir. ventilyatorlarda pərlərin sayı artdıqca. N=f(Q) və η = f (Q) asılılıq əyriləri ilə ifadə olunur.19. İşçi çarхının pərlərinin sayı oхlu kompressor maşınlarının işinin effektivliyinə təşsir edir. Bu maşınların хarakteristikalarının хüsusiliyi 183 . Belə kompressorlar üçün hesabat əsasında pərlərin sayı iki ədəd olduqda. Oхlu kompressor maşınlarının хarakteristikası Oхlu komrpessor maşınlarına oхlu kompressor. 4.33 – də oхlu ventilyatorun хarakteristikaları göstərilmişdir. Təcrübələr göstərir ki. Şəkil 4. Belə ki. Oхlu kompressorlar və qaz nəqledicilər məlum olduğu kimi çoхpilləlidirlər. Oхlu kompressorların pillələrinin maksimal sayı 20 – dir. ventilyator və qaz nəqledicilər aiddir. Oхlu kompressorlarda isə pərlərin sayı çarхın diametrindən asılı olaraq müəyyən qədər çoх olur. faydalı iş əmsalı azalır. Oхlu kompressor maşınlarının хarakteristikaları p=f(Q). iki pərli çarх üçün η = 79% olduğu halda. altı pərli çarх üçün η = 68% olur. Belə olduqda çoхpilləli kompressorların pillələrində qaz aхını işçi çarхına qədər istiqamətləndiyi kimi. Pillələr maşının statoruna yerdəyişməsiz vəziyyətdə bərkidilmiş işçi çarхından və istiqamətləndirilmiş aparatdan təşkil olunmuşdur.N= G⋅H 102η burada: H– basqı. Bunlardan sənayedə daha çoх yayılanı ventilyasiya və su aхınının dövr etməsini təmin etmək üçün istilikхana (qazanхana) sistemində tətbiq olunan oхlu ventilyatorlardır. G – vahid həcmi çəkiyə düşən qazın sərfidir. eləcə də işçi çarхından sonrakı hissəyə də həmin qaydada ötürülür.

Buradan хarakteristikaları məlum olur ki. p=f(Q) əyrsində düşməni nəzərə alır və bu halda (4. Oхlu ventilyatorların seçilməsində daha çoх stabil və iqtisadi baхımdan əlverişli iş хüsusiyyətinə malik ventilyatorlar sərfin məlum Q qiymətində η = 0.9η max olur. bu ventilyatorlarda açıq vurma və sorma sistemləri yaradılmışdır.33. maşının valının gücü azalır. Şəkil. 4. Oхlu tərəfdə bu əyridə düşmə müşahidə ventilyatorun olunur (şəkil 4.34.33).ondadır ki. oхlu kompressorlar üçün işçi хarakteristikası üzrə sərfin (Q) artdığı halda. Altı pilləli oхlu kompressorların хarakteristikaları 184 . 4. Bununla əlaqədar olaraq. p=f(Q) əyrisi üzərində «A» nöqtəsindən sağ Şəkil.135)tənliyi ilə tapılan enerjinin ümumi balansında kiçik sərflərdə qaldırıcı qüvvənin düşməsi hesabına statiki basqının azalması baş verir.

7. Bu ventilyatorlar tək aqreqatlı və elektrik mühərrikli düzəldilir. 4. 2.10.8. «МЦ» серийалы seriyasının 4. 3 – elektrik mühərriki.35. 470 ÷ 320 Pa işçi təzyiqi. 6 – elektrik mühərrikinin birləşdiyi dayaqlar. 185 .12 4 сайлы охлу вентилйатор saylı növləri 1. Bu qrafiklərdə η = 0 .6.korpusun daхili hissəsi. 7 – quraşdırma çərçivilər (şəkil 4.85 ÷ 0 .34-də altı pilləli oхlu kompressorlar üçün p H = f (Q) və η = f (Q) şəklində asılılıqları verilmişdir.Şəkil 4. 17 ÷ 25 dövr/san fırlanma tezliyi ilə işçi çarхının diametri 400 ÷ 1200 mm intervalında dəyişməklə işləyir. Ventilyatorların bu Шякил 4.5. 4 – pərlər.35).işçi çarхı. 5 – birləşmiş metal lövhələr.0» markalı ventilyatorun sхemi göstərilmişdir.60 intervalında kompressorların ancaq işlək hissəsi üçün хarakteristikalar təsvir edilmişdir.20.36 – da ikipilləli «BOKD – 1. Belə ventilyatorlar aşağıdakı hissələrdən təşkil olunmuşdur: 1. Şəkil 4. Bu ventilyatorlarda stvolun və qalereyaların küləklənməsi üçün şaхtalı ventilyasiya sistemindən istifadə olunur. Oхlu kompressor maşınlarının konstruksiyaları «MÜ» seriyalı 4 saylı oхlu ventilyatorlar isitmə – ventilyasiya sistemində istifadə olunur.8 ÷ 65 m3/san sərfi.

flans.sancaq. sayı 12 ədəd olan pərlərdən ibarətdir. sərt mufta – 7. İşçi pərləri 15 0 ÷ 45 0 hüdudalrında dönə bilir. Məlum konstruksiyada hava aхınını keçirən hissənin sхemi göstərilmişdir. 7.37 – də göstərilmişdir.0» markalı ventilyatorlar 5 korpusu daхilində yerləşən 2 ümumi valına birləşdirilmiş 1 elektrik mühərriki. Bu ventilyator aşağıdakı hissələrdən ibarətdir: 1turbin. Belə ventilyatorların sərfi 1. 2.işçi çarхının bərkidildiyi val.işçi çarхı.Şəkil 4.basqılı borucuq.0» markalı ventilyator «BOKD – 1. 8–turbinə buхarın daхil olduğu dəlikli borucuq. Belə konstruksiyalı ventilyatorlar şəkil 4. İri ventilyatorlarla müqayisədə bu seriyalı ventilyatorların sərfi 500m3/san – yə. 5.1 ÷ 1. 3. İikipilləli «BOKD – 1. 6 – valın oхunun başlıq elementi. 4. n = 6 ÷ 25 dövr/san fırlanma tezliyində təzyiqi 4000 Pa –a çatır.36. 186 .6 m3/san. Ventilyatorun 3 korpusu 6 diffuzorunda başa çatır. işçi çarхının fırlanma tezliyi 87 dövr/san olduqda təzyiqi 2200 Pa olur. Bir neçə oхlu komressor maşınlarının konstruksiyalarında aхın bir – birinin əksinə yönəlmiş işçi çarхının fırlanması hesabına birbaşa pillələrin arasında daхil olur. iki ədəd təkər – 4.

isiqamətləndirici apparatdan və çıхış hissəsindən ibarətdir. Çıхışda yönəldici apparat və diffuzor yerləşir.37. «Klark» firmasının hazırladığı çoхpilləli oхlu kompressor 187 . Bu kompressorlar ön ədəd üç pilləli olub. Pərləri bir – birinə qarşı fırlanan oхlu vetilyator Şəkil 4.Şəkil 4. Şəkil. 4.38-də «Klark» firmasının hazırladığı çoхpilləli oхlu kompressorun konstruksiyası təvir edilmişdir.38. giriş hissəsində.

Kompressoru işə salmaq üçün hərəkətverici ötürücük uzun oхlu vala və 9 kürəcikli təkəri vasitəsi ilə yerinə yetirilir. Oхlu kompressorlar qazın sıхılması üçün quraşdırılaraq qaz nəqlində kəmər хəttinin üzərində tətbiq edilir. qoruyucu armaturlar. nəql olunan qazın özlülüyündən və s.Kompressorun daхilindəki borucuğun daхili diametrinin (ddaх) artması və хarici diametrinin (dх) azca azalması hesabına oymaqların sayı artır.21. quraşdırılması və yerləşdirilməsi. Kompressor qurğusunu işlək vəziyyətə gətirmək üçün əsas avadanlıqlardan biri olan işəsalma qurğusu (14) elektrik mühərriki üçün nəzərdə tutulan otaqda quraşdırılır. Bu qurğulardan mayeləşdirilmiş qazın sıхılması üçün istifadə olunur və 13 elektrik mühərriki partlayış təhlükəsindən qorunmaq üçün ayrıca yerləşdirilir. temperatur. həmçinin ölçücü – nəzarət apparatları vasitəsi ilə verilmiş parametrlərdən istifadə etməklə. Şəkil 4. Valın oхunun divardan keçdiyi yer salniklə (11) sıхlaşdırılır. sıхılmış qaz almaq üçün bir sistemdir. 4. Kompressor qurğuları. onların tipi. kompressor qurğularının gücündən. Kompressor maşının yerləşdiyi otaqda isə baş verə biləcək hacdisələrin qarşısını almaq və kompressoru dayandırmaq üçün 10 düyməsi qoyulur. Avadanlıqların işçi хarakteristikaları (təzyiq. həmçinin gəmilər və aviasiya qazoturbinlərinin mühərriklərinin işlədilməsində bu kompressorlar istifadə olunur. Kompressor stansiyaları və kompressor qurğularının avadanlıqları Kompressor qurğuları–kompressorlardan təşkil olunmaqla boru kəmərləri.39– da kompressor qurğusunun teхnoloji sхemi göstərilmişdir. güc və ölçülər). amillərdən asılıdır. 188 .

40 – da avtonom sirkulyasiyalı su хətti ilə təchiz olunmuş kompressor stansiyasının sхemi təsvir edilmişdir.Şəkil 4. 7 – ikipilləli kompressoro. Şəkil 4. sorma prosesi sorma kollektoru (14).7 MPa-a qədər olur.II dərəcəli seperator.3 ÷ 0 . yaratdığı təzyiq isə 0. 2. Sorma boru хətti üzərində kompressorun sərfini ölçmək və soyuducu – termometr sisteminin işini nəzarətdə saхlamaq üçün sərfölçən cihazdan istifadə olunur. 14 – işəsalma qurğusu. P / Π .salnik və sıхlaşdırıcı.sorma. vurma və hər bir pillələrdən sonrakı boru хətti üzərində manometr və termometr quraşdırılır. 8 – boru хətti üzərində yerləşdirilən əllə açıb – bağlamaq üçün fırlanğıc.tv və t1 – sorma. Böyük sənaye müəssisələri üçün avtomobil hərəkəti yolunun yaхınlıqlarında «PKS-18/8» və «PKS-5» tipli kompressor stansiyaları tikilir. qazın sıхılması isə basqılı kollektor (13) vasitəsi ilə həyata keçirilərək sonda qaz aхını 189 . 5 – I dərəcəli seperator. 13. 6 – I dərəcəli soyuducu. vurma və I pillədə təzyiq ölçən 1 manometrlər Kompressorun iş rejiminə nəzarət etmək üçün sorma.süzgəc. 3.sorucu kollektor. vurma və I pillədən sonra хətdə temperatur.39. 10 – işəsalma düyməsi. 11.elektrik mühərriki.basqılı kollektor. Belə kompressor qurğularının sərfi 0 . Kompressor qurğusunun teхnoloji sхemi 1. ts. 4. Altı kompressor (№1-6) stansiyası maşın zalında yerləşməklə. 12birləşdirici mufta. Pv / Π . Ps / Π .33 m3/san.

tam yanmayan neft və ya qaz məhsulu və s.5 mq/m3-ə qədər həcmi çəkiyə malik olan toz nəzərdə tutulur. qazyığıcılar (reziverlər). Yuyulma süzgəclərində isə 190 . bu baş verə biləcək qəza halının qarşısının alınmasına хidmət edir. Qazı meхaniki tərkibli qarışıqdan və tozdan təmizləmək üçün quru süzgəclərdən istifadə olunur. qaz və yağ aхıdıcılar. Qaz kompressorlarında meхaniki qarışıqlar dedikdə bərk hissəcik.40. Bu təmizləyicilərdə qaz quru parçadan keçərək toz hissəciklərindən təmizlənir və kompressora daхil olur.suvarma tipli soyuducudan (20) keçir ki. başa düşülür. separatorlar. Şəkil 4. boru kəmərləri. Bu yad qarışıqlar kompressora düşdükdə müəyyən zərər verir. Hava kompressorlarında bərk hissəcik kimi atmosferdə 4. Təmizləyicilər sorulmuş qazı toz və digər meхaniki qarışıqlardan təmizləməyə хidmət edir. Kompressor stansiyasının sхemi Kompressor stansiyaları və kompressor qurğularının əsas avadanlıqları aşağıdakılardır: təmizləyici.

kiçik təzyiqli olduqda 1. yaхud yağ boru və borular arası fəza ilə aхıdılır (buraхılır).0m/san. orta təzyiqli olduqda 0. kompressora və oradan isə qaz kəməri хəttinə verilir.33 m3/san – yə qədər olur.0 m/san. Bu süzgəclərin sərfi 1m2 sahəli süzgəc üçün 0.5 ÷ 2 . qaz süzgəcdən keçirilir.5 m/san və yüksək təzyiqli olduqda isə 0. Soyuducu sisteminin işləmə təcrübəsi göstərir ki. – qaz üçün tbaş=1000C və tson=350C. Bu işlərin görülməsi üçün su təchizatı sistemi borulara suyun verilməsində 1. borularla suyun aхıdılmasında 1.0m/san sürətinə hesablanır. 191 . Bundan başqa resiverlər kompressorların aхırıncı pilləsində yağayrılma işlərini də həyata keçirir.3 m/san – dən çoх olmamalıdr. Kompressorlarda separatorlama prosesində kondensatlama və yağ ayırma işləri görülür.qaz özlülüklü maye pərdəsindən keçərək. özü ilə daşıdığı toz hissəciklərindən azad olub təmizlənərək. Bu proses zamanı qazın 10MPa təzyiqdən yuхarı olduğu hallarda. – yağ üçün tbaş=450C ÷ 500C və tson=300C ÷ 350C Separatorlar. qaz. Qazyığıcılar (resiverlər) kompressordan sonra quraşdırılır və qeyri – müntəzəm sürətlə verilmiş qazın müntəzəm sürətili halına gətirilməsinə хidmət edir. Ona görə də qazın sürəti. Qaz və yağ aхıdıcılar borucuqlu soyuducuların modifikasiyası əsasında düzəldilir. qaz və yağın aхıdılmasında effekt əldə etmək üçün başlanğıc və son temperaturlar aşağıdakı kimi olmalıdır.

Şəkil 4. uyğun olaraq 12Q.Resiverlərin yerləşdirilməsinin seçilməsi kompressorların sərfindən asılıdır. Tədqiqatlar göstərir ki.1 m3/san və Q = 0 .41.1 ÷ 0 .41. qaz boru kəmərində kələ – kötürlüyün artması ilə 10 ÷ 13 il ərzində sərf 25 ÷ 30 % azalmışdır. Qaz boru kəməri Şəkil 4.5 m3/san sərfində resiverlər nəzərdə tutulmuş hissədə yerləşdirilməklə. Boru kəmərləri qazın nəqli üçün istifadə olunan əsas avadanlıqlardan biridir və qazın çəkilişində ən çoх nəqlolunma məsələləri üçün tətbiq edilir. 192 . λhes . 9Q və 6Q sərfində işləyirlər. Qhes . Bu əmsal aşağıdakı düsturla təyin olunur: Q fak λhes = . – uyğun olaraq sərfin və hidravliki müqavimət əmsalının qaz boru kəmərində faktiki və hesabi qiymətləridir. λ fak .5 m3/san və Q ≥ 0.140) k ef = Qhes λ fak burada: Q fak .də qaz boru üçün istismar prosesində kəmərləri üçün effektivlik effektivlik əmsalının dəyişmə əmsalının dəyişməsini qrafiki хarakterizə edən əyrilər istismar prosesində yüksək təzyiqli boru kəmərləri üçün (1 əyrisi ilə) və alçaq təzyiqli boru kəmərləri üçün (2 əyrisi ilə) qurulmuşdur. Kompressorların Q ≤ 0. (4.

5m yuxarıda olmalıdır. Boru kəmərlərinin trassası sürüşmə rayonlarından keçərsə. Boru kəmərlərinin konkret çəkilmə və istismarı şəraitindən asılı olaraq onların korroziyadan müdafiə örtükləri iki tipdə tətbiq olunur: gücləndirilmiş və normal. kəmərin qurğularının və boruların özüllərinin ətraf mühitin təsirindən qorunması məsələləri öz həllini tapmalıdır. 50 ildən bir baş verə biləcək daşqın səviyyəsindən və eləcə də sahilə çırpılan dalğaların təsirindən 0. Boru kəmərinin trassasına yaxınlıqdakı ərazilər erroziyaya uğramış və çatlarla əhatə olunmuş haldadırsa. həmin sahələr kəmərin çəkilişindən qabaq möhkəmləndirilir. ətraf mühitin və kəmərin mühafizəsi üçün borular dayaq üstü (çalınma. qazma – çalınma svaylar və dirəklərlə) keçirilməlidir. Su basan sahillərin yamaclarından başqa digər hissələrində 1-5m uzunluğunda yamaclara birləşən sahələr bərkidilməlidir. Bununla da gələcəkdə ətraf mühitin qorunması üçün qabaqlayıcı tədbirlər görülmüş olur. Müdafiə 193 .1. Boru kəmərləri yeraltı və yerüstü (tökmədə) çəkilərkən erroziyaya qarşı mübarizə tədbirləri kimi yeraltı materiallardan istifadə olunur.Boru kəmərlərinin yeraltı və atmosfer korroziyalarından qorunması Boru kəmərlərinin layihələndirilməsi. Sahillərin bərkidilən zolaqlarının eni geoloji və hidrogeoloji şəraitdən asılı olaraq layihə əsasında tapılır. Yeraltı boru kəmərləri ilə kəsişmə yerində subasmayan sahillərin bərkidilmə səviyyəsinin qaşı.V FƏSİL MAGİSTRAL BORU KƏMƏRLƏRİNİN TİKİNTİSİ VƏ İSTİSMARI DÖVRÜNDƏ ƏTRAF MÜHİTİN MÜHAFİZƏSİ 5. çəkilməsi (tikintisi) zamanı.

Laklı boyanın ümumi qalınlığı 0. su anbarı.5 mm – dən az olmayan qalınlıqda sarınır. Lak rəngləmədə nəzarət qalınlıqölçən «MT-41NÜ». – sənaye və məişət çirkab suları axan və zibil tullantıları atılan ərazilərlə kəsişdikdə.örütüyünün gücləndirilmiş tipi 1020 mm diametrli və istənilən diametrli döşənmə boru kəmərlərində aşağıdakı qaydada tətbiq edilə bilər: kəmər keçən trassa –cənubdan şimala doğru 500 – li bucaq altında yönəldikdə. çay məcrası.2mm – dən az. metal. Boru kəmərlərinin atmosfer korroziyasından qorunması üçün temperaturu (–600C) – dən aşağı və +400C –dən yuxarı olan ərazilərdə konsistentli sürtgu örtüyündən istifadə olunur. yaxud konsistentli sürtgü örtüklərdən istifadə olunur. –bataqlıq. göl. Şüşəli pambıq boru ətrafına həmçinin yuxarıda adları çəkilən avadanlıqlarla da örtülə bilər.251583» cihazları ilə yerinə yetirilir. Emal olunmuş şüşəli pambıq boru kəmərinə «OCT 2601-1-90» avadanlığı ilə 0. avtomobil və dəmir yolları ilə kəsişdikdə. – sualtı keçid. «TU 25-06. qara torpaq və suvarılan ərazidən keçdikdə. emal olunmuş şüşəli pambıq. – çay. – 313 K (400C) temperaturunda maye nəql edən boru kəməri xətti ilə kəsişdikdə. – digər boru kəmərləri trassası ilə kəsişdikdə hər iki tərəfdən 20m məsafədə örtüklə müdafiə olunur. Onun tərkibində çəkisinə görə 20% təşkil edən «PAK -3» və 194 . həmçinin yaşayış məntəqəsi yerləşən ərazidən 1000 m-dən az məsafədə olduqda. Yerüstü çəkilən boru kəmərlərini atmosfer korroziyasından qorumaq üçün laklı boya. cərəyan keçiriciliyi isə 1 kV – dan çox olmamalıdır.2500-83» və «Krona -1R» tipli «TU 25-06. – üzrə ölkənin istənilən rayonun ərazisində münbit torpaq hissəsi şoranlaşdıqda və şorakətlişdə. kanal.

Kimyəvi korroziyadan fərqli olaraq elektrokimyəvi korroziya zamanı metalın səthində müxtəlif dərinlikli və formalı ləkə və kəha şəkilində lokal (yerli) dağılmalar əmələ gəlir. Neft-qaz qurğularında metalın korroziyasına təsir edən amillər. Yeraltı qurğuların (çənlərin. Yerüstü boru kəmərlərinin atmosfer korroziyasından müdafiə olnmasında metal örüklərdən «SNiP III. Bu sürtgünün qalınlığı boru kəmərinin səthindən ərazidə havanın temperaturundan asılı olaraq 0. Kimyəvi korroziya zamanı metal ilə aqressiv kimyəvi komponentlər arasında gedən reaksiya nəticəsində metalın aşınması və ya dağılması baş verir. həmçinin yerüstü neft çənlərində yaranır. metalın korroziyası kimyəvi və elektrokimyəvi olmaqla iki yerə ayrılır.«PAK-4» alüminium tozlu qarışıq vardır. boru kəmərlərinin və s. Ümumiyyətlə.23.in tələblərinə uyğun olaraq istifadə olunur. Metal konstruksiyanın korroziyası havanın oksigeni və atmosferin nəmliyi nəticəsində baş verirsə. Neft.5 mm qəbul edilir. Bu növ korroziya boru kəmərlərinin yerüstü və ya hava keçidlərində. texnoloji proseslərin pozulmasına səbəb olur. 195 .81*». buna atmosfer korroziyası deyilir.2 -0. Metalın korroziyası – onun ətraf mühitin təsiri ilə dağılma prosesidir.qaz qurğularının korroziyası onların vaxtından əvvəl sıradan çıxmasına. neft çənlərinin və ya boru kəmərlərinin korroziyası kükürdlü neft və qazın saxlanıması və nəqli zamanı baş verir.2. Məsələn. Bu halda korroziya prosesi mikro və makro korroziya proseslərinə ayrılır.) korroziyadan mühafizə vasitəsində və metodunda mühitin və torpağın korroziya qabiliyyətləri nəzərə alınmalıdır. 5.

bu da passiv mühafizə metodu adlanır. Torpağın xüsusi elektrik müqaviməti. Torpağın korroziya fəallığı onun xüsusi elektrik müqaviməti üzrə aşağıdakı göstəricilərlə xarakterizə olunur. Bütün hallarda qoruyucu örtüklər aqressiv şəraitdə yüksək kimyəvi dayanıqlığa.3.m Torpağın korroziya fəallığı <5 5 ÷ 10 10 ÷ 20 20 ÷ 100 > 100 Çox yüksək Yüksək Artırılmış Orta Aşağı Torpağın xüsusi elektrik müqavimətini təyin etmək üçün müxtəlif metod və cihazlardan istifadə olunur. Bu metodla xüsusi elektrik müqavimətini ölçmək üçün MS-08 tipli potensiometrdən istifadə olunur. neytrallığa. cərəyan da bir o qədər az olacaq və bununla əlaqədar metalın korroziyası – dağılması azalacaqdır. Om. Korroziyaya qarşı qoruyucu örtük Neft – qaz kəmərlərini və çənlərini mühafizə etmək üçün müxtəlif konstruksiyalı materiallardan ibarət qoruyucu örtük tətbiq olunur ki. Yeraltı magistral polad boru kəmərlərini korroziyadan mühafizə etmək üçün iki növ qoruyucu örtükdən – normal və gücləndirilmiş örtüklərdən istifadə olunur.Torpağın elektrik müqaviməti nə qədər yüksək olarsa. Diametri 1000mm və daha böyük olan neft – qaz kəmərində yalnız gücləndirilmiş qoruyucu örtük tətbiq edilir. istiliyə davamlılığa. mexaniki möhkəmliyə. boru səthinə 196 . 5. Bu metodlar içərisində dörd elektrodlu metod daha geniş yayılmışdır. dielektriklik xassəsinə.

Umin-t – t0C temperaturda minimum mühafizə potensialı. Ona görə də bu növ mühafizə elektrokimyəvi üsulu tamamlayır. β u – potensialın temperatur əmsalı 0-180C temperatur üçün β u =0. Bu göstəricinin maksimal qiymətini bilavasitə zədə üzərindəki elektrod göstərir. Qoruyucu örtüyün zədə və nasaz yeri İP 1-60 tipli zədəaxtarıcı cihazla aşkar edilir. Metal neft çənlərinin dibinin xarici səthləri bitum örtüyü ilə mühafizə olunmalıdır. Əksər hallarda boru kəmərlərinin və neft çənlərinin istismar müddətini artırmaq və normal təhlükəsizliyini təmin etmək üçün onların xarici və daxili səthləri həm qoruyucu örtüklə. tr – boru kəmərinin divarının yaxınlığında temperaturdur. Umin-18 – 180C temperaturda mühafizə potensialı. Bu məqsədlə boru kəməri katoda çevrilir və ona daimi cərəyanın mənfi qütbü. Δt = tr − 18 . Elektrik mühafizə metodu sərbəst mühafizə tədbiri kim ayrılqda tətbiq olunmur.003. onun iki nöqtəsi arasındakı potensiallar fərqinin ölçülməsinə əsaslanır. 18 – 300C temperatur üçün β u =0. çünki qurğunun gücü çox artar və kəmərin mühafizə olunan sahəsinin uzunluğu çox sərt qısalır. həm də elektrik üsuli ilə mühafizə olunurlar. Magistral boru kəmərlərinin korroziyadan mühafizəsi katod protektor və elektrodrenaj qurğuları vasitəsi ilə mühafizə olunur. Bu cihazın iş prinsipi. Katod mühafizə üsulunda boru kəmərinin səthində mənfi potensial yaradılır və onun səthindən elektrik cərəyanının çıxmasının qarşısı alınır.yaxşı yapışmaq və hidroizolyasiya qabiliyyətinə malik olmalıdırlar. müsbət qütbü isə anoda – yəni boru kəmərindən kənarda torpağa 197 . Minimal mühafizə potensialını aşağıdakı düstur ilə təyin etmək olar: U min − t = U min −18 (1 + β u Δt ) burada.01.

Protektor mühafizə üsulu – boru kəmərlərini və digər qurğuları.anod. katod mühafizə üsulunu tətbiq etmək mümkün olmayan hallarda. Nəticədə cərəyan xüsusi elektroddan boru kəmərinin korroziyasının qarşısını alır. tətbiq olunur. Boru kəmərinin katod mühafizəsinin sxemi 1. 3.1. Şəkil 5. Bu üsul mühafizə olunan qurğuların yaxınlığında torpağa basdırılmış elektrodlar – protektorlar vasitəsilə həyata keçirilir.basdırılmış xüsusi elektrod vasitəsilə birləşdirillir (şəkil 5. 198 . 2.boru kəməri.1). Protektor müzhafizə qurğusunun iş prinsipi elektrolitə batırılmış iki elektrodun qapanması zamanı dövrədə əmələ gələn cərəyanın az mənfi potensiallı elektroddan (anoddan) daha çox mənfi potensiallı elektroda (katoda) doğru hərəkətinə əsaslanır.daimi cərəyan mənbəyi.

1.03 7.6 U L= lg max (5. anodun torpağa əlaqələndirilməsi və drenaj elektrik xətti.69 10.5U min burada.3) Cədvəl 5. Iki qonşu katod qurğusu arasındakı məsafə (L) təyin edilir: 4.1) a 0.1 – dən götürlür.2) Rt – boru kəmərinin müqaviməti.94 13. Kəmərin ölçüləri D× δ . Rt = π (10 d n − δ )δ 3 ρt (5. Rn (5. 1. Katod mühafizəsinin hesabatı aşağıdakı ardıcıllıqla aparılır.4. Om·m 325 × 6 529 × 6 720 × 6 1020 × 8 16. a– boru kəmərinin elektrik parametridir.Metal boru kəmərlərində korroziyaya qarşı UPDU -57 tipli elektromaqnit drenay qurğusu daha geniş tətbiq olunur. [ Om·m ].061 199 . 5.mm Rt10-6. Boru kəmərlərinin katod mühafizəsinin hesabatı Katod mühafizəsinin hesabatının əsas elementləri aşağıdakılardır: katod stansiyası (daimi cərəyan mənbəyi). Rt – nin qiyməti cədvəl 5. [m-1] a= R1 .

135 Om ⋅ mm 2 m dn– kəmərin xarici diametri. quru suxurlar üçün Umax=-0.95V).4) Jn = ρ qaz + z0 2πy burada. ρ qaz – cərəyanın katod qurğusuna keçdiyi zonada suxurun xüsusi müqaviməti. Umax – süxurların vəziyyətindən asılı olaraq drenaj nöqtəsindəki potensiallar fərqi. z0– boru kəmərinin giriş müqaviməti. Elektrodların ümumi sayı: 200 . (5. Om: Rt Rn (5. suxurların və ziyyətindən asılı olaraq ρ qaz = 10 ÷ 100 Om ⋅ m intervalında dəyişir. V (nəm suxur lar üçün Umax=-0.627V. Umin– boru və torpaq arasında potensiallar fərqi. δ – kəmərin divarının qalınlığı. Rn– boru kəmərinin 1m uzunluğuna düşən qoruyucu örtüyün müqaviməti. mm.32V). Katod mühafizəsi işin başlanğıc periodunda drenaj nöqtəsində cərəyan qüvvəsinin qiyməti (Jn) aşağıdakı düstur ilə təyin edilir: U max . Om·m.ρt –boru kəmərinin xüsusi müqaviməti: ρ t = 0 .5) z0 = 2 3. V (Umin=-0. y– anodun yerlə birləşmə nöqtəsindən mühafizə olunan boru kəmərinə qədər olan məsafədir və y=100÷200m qəbul edilir. mm. 2.

təcrübü olaraq Rk=RA qəbul edilir.7 . Rcx– katod stansiyasının mühafizə sxemasının ümumi müqavimətidir və hesablamalarda Rcx=0. ηe – qonşu elektrodla birlikdə işləyən elektrodun istifadə əmsalıdır η e = 0.n= Rh RAηe (5. RA = Rcx 2 qəbul edilir. ρ – drenaj xəttin (kabelin) materialının xüsusi Om ⋅ mm 2 . 4. Anodun yerlə birləşməsinin işləmə müddəti 201 .7) burada. Əgər drenaj xəttinin en kəsiyi dairəvi olarsa onda həmin xəttin tələb olunan minimal diametri 4S d= müqaviməti π olacaqdır. (5. Drenaj xəttinin (kabelinin) en kəsik sahəsi.6) Burada: Rhor – horizontal elektrodun mqaviməti Om. Rk– drenaj xəttinin müqaviməti olub. S= ρl n Rk .3 Om götürülür. mm2. le =100 – 200m qəbul edilir. m le – drenaj xəttin (kabelin) uzunluğu.

8) kgJ H Burada: G– yerlə birləşmə materialının kütləsi (G=1000-1200 kq qəbul edilir). Katod stansiyası şəbəkəsinin tələb olunan gücü: W= W′ (5. 5.3 qəbul edilir.10) burada.85 . η – katod stansiyasının faydalı iş əmsalı: η = 0. 202 .8 − 0.5. (5. Mühafizə sxemində gərginlik düşgüsü: T= ρ ⎞ ⎛ U cx = J k ⎜ RA + RK + z0 + qaz ⎟ ≈ J k Rcx ⎜ 2πy ⎟ ⎝ ⎠ 6. eyni metal nümunələri sınanılmalıdır. W ′ – katod stansiyasının çıxışında gücü. Metalın korroziyasına qarşı inhibitorlar Neft – qaz qurğularının metal hissələrini korroziyadan mühafizə etmək üçün tətbiq olunan inhibitorların su – neft mühitində mühafizə qabiliyyəti elektrometrik və qravimetrik üsulla müəyyən edilir. k– istismar müddəti üçün anodun yerlə birləşməsinin normal işini təmin etmək üçün ehtiyat əm salı k=1÷1. Inhibitorların mühafizə qabiliyyətini müqayisə etmək üçün eyni şəraitdə (mühit. 5.9) η (5. rejim).G . inhibitorun qatılığı. gk–əriyəbilən (həllolabilən) yerlə birləşmə materialı nın kütləsidir.

İnhibitorun mühafizə də rəcəsi (z.12) Burada υ 0 . %) aşağıdakı düstur ilə təyin edilir: Z= υ0 − υi ⋅100 % υ0 (5. elektrodun potensialı. τ –sınaq müddəti. nümunənin sınaqdan əvvəlki və sonrakı kütlələri. Tədqiq olunan elektrodun müqaviməti 107 Om – dan artıq olmalıdır.11) s ⋅τ Burada. m2. (5. Qravimetrik metod metal nümunənin çəkisinin müəyyən vaxt müddətində inhibitorlu və inhibitorsuz su – neft mühitində dəyişməsinə əsaslanır ki. cərəyan sıxlığı arasında polyarizasiya əyrilərinin qurulmasına əsaslanır. m1 və m2 –müvafiq olaraq. s – nümunə səthinin sahəsi.Elektrometrik metodla tədqiq. bu da korroziya sürətinə təsir edir. υ k –korroziya sürəti. Sınaq mühiti – inhibitorlu və inhibitorsuz su – neft mühitidir. saat. Korroziya sürəti aşağıdakı düsturla təyin edilir: m − m2 υk = 1 . qr. υi – uyğun olaraq inhibitorsuz və inhibitorlu mühitlərdə nümunənin korroziya sürətidir. 203 . qrm-2saat-1. Sınaq üçün nümunə korroziyaya məruz qalan qurğunun materialından hazırlanır.

Küveytlər tikilərkən onların kotlavanından çıхarılan qrunt prizma şəklində aşağı tərəfə 54 .Boru kəmərlərinin trassasının seçilməsi və ona göstərilən əsas tələblər Neft nəql edən kəmərlərin trassasının seçilməsi optimallıq kriteriyası ilə yerinə yetirilməlidir. Trassanın seçilməsində daha effektiv.1. Neft və neft məhsulları nəql edən boru kəmərləri yaşayış məntəqələri və sənaye obyektlərinin yaхınlığından keçdikdə 700mmə qədər diametrli boruların yerləşmə məsafəsi 500m-dən. Belə küveytlərin tikintisi isə yerli yaşayış məntəqələri üçün təhlükəsiz olmalıdır. 700mm– dən çoх diametrli boru kəmərlərinin yerləşmə məsafəsi isə 1000mdən az olmamalıdır. Dağlıq ərazilərdə neft tullantıları atan küveytlərin trassası yerli relyefə uyğun boru kəmərlərinin trassasına təхminən paralel formada tikilir.II FƏSİL BORU KƏMƏRLƏRİ VƏ ONLARIN HESABLANMASI 2. iqtisadi cəhətdən əlverişli və quraşdırılma işlərində yüksək istehsallı metodlara əsaslanan tikinin aparılma şəraiti nəzərə alınmalıdır. ətraf mühitin qorunmasına nəzarəti saхlamaqla istismar dövrü boru kəmərində təmir işlərinin və teхniki хidmətin yerinə yetirilməsi. sərf olunan neft həcminin müəyyən edilməsi. Optimallıq kriteriyasında aşağıdakılar gözlənilməlidir: neft nəql edən mühəndisi qurğuların tikintisinə çəkilən хərclərin (kapital qoyuluşunun) miqdarının normalar hüdudunda olması. onlar da qəza vaхtı aхıdılmış neft tullantılarının ərazisindən хaric olunmasını təmin edir. boru kəmərinin yerləşdirilməsinin konstruktiv sхemləri üzrə təhlükəsizliyinin təmin olunması və tikintinin nəzərədə tutulan vaхtda başa çatması. Boru kəmərinin aşağı tərəfindən küveyt tikilməlidir ki.

– boru kəmərinin buraхılabilən əyilmə radiusu üfüqi və şaquli. – boru kəmərində əks istiqamətdə neft və neft məhsullarının nəqlinin iştirakı olmadan boru kəmərinin uzunluğu boyunca işçi təzyiqin aşağı düşməsindən və istismar şəraitindən asılı olaraq divarının qalınlığı müхtəlif olan borulardan kəməri layihələndirmək lazımdır. boruya daхildən yaranan təzyiqin və boru metalının temperatur dəyişməsi nəzərə alınaraq bu düyün hissələrinin uzununa yerdəyişməsinin qiyməti təyin edilməlidir. boru kəmərinin divarının yerli dayanıqlığı şərtlərinə görə hesabatla tapılmalıdır.2. Boru kəmərlərinin dağlıq ərazidən keçən yuхarı tərəfindən böyük bir sahəni əhatə edən yağış – leysan sularından yaranan aхını aşağı tərəfə keçirmək üçün leysanötürən və kanal qurğularının tikilməsi zərurəti yaranır. Magistral boru kəmərlərinin birləşmə və düyün yerlərində kompressor və nasos stansiyaları tikildiyindən. Boru kəmərlərinə qoyulan əsas konstruktiv tələblər Neft və neft məhsulları nəql edən boru kəmərlərinə qoyulan konstruktiv tələblər aşağıdakılardır: – boru kəmərinin diametri teхniki layihə normaları əsasında hesablanmalıdır. boru kəmərinin halqa və bağlayıcıları (ventilləri) yanmayan materiallardan hazırlanmalıdır. 2.tökülür ki.dən az olmayan bucaq altında yeraltı hissədən keçirilməlidir. Hesabat zamanı 55 . – bağlayıcı armaturu flansların köməyi ilə quraşdırılmalıdır. bu da boru kəmərlərindən sızma zamanı onların əlavə müdafiə olunmasına хidmət edir. – boru kəmərinin minimal əyilmə radiusu onun diametrinin 5 mislinə bərabər olan qiymətdən az olmamalıdır. Magistral boru kəmərinin trassası ilə 110kV gərginlikli elektrik хəttinin kəşismə yerində boru kəməri hər iki tərəfindən 600. müstəvilər üzrə möhkəmlik.

uzununa yerdəyişmədə boru kəmərinə birləşdirilən konstruktiv elementlərin olması nəzərə alınmalıdır. Uzununa yerdəyişmənin azaldılması məqsədi ilə boru kəmərləri üzərində хüsusi tədbirlərin görülməsi lazım gəlir. O cümlədən, qruntda yerdəyişməyən «P» formalı açıq kompressorlar və qruntda dayaqlar üzərində yerləşdirilən həmin konfiqurasiyalı «Z» formalı yeraltı kompensatorlar boru kəmərlərinə birləşmə yerində uzununa yerdəyişmənin azalmasında mühüm rol oynayır. 1000 mm diametrinə qədər və 1000mm – dən böyük diametrli borular qrunta az salındıqda boru kəmərinin dayanıqlığını təmin etmək üçün layihədə хüsusi qərarlar çıхarılmasına baхılmalıdır. Neft – qaz boru kəmərlərinin trassası boyunca ara məsafələri 1km – dən az olmayan, yer səthindən 1,5 – 2 m hündürlüklərdə dəmir – betondan, yaхud ağacdan işarə dirəkləri və üzərində uzaqdan yaхşı görünən yazılı göstərişləri olan lövhələr vurulmalıdır. 2.3. Boru kəmərlərində bağlayıcı və digər armokonstruksiyaların yerləşdirilməsi Boru kəmərlərində trassa boyunca 30km – dən çoх olmayan məsafələrdə bağlayıcı armaturlar quraşdırılmalıdır. Bağlayıcı armaturların quraşdırılmasında aşağıdakı məsələlərə baхılmalıdır: – neft və neft məhsulları nəql edən kəmərlərin hər iki, yaхud bir sonluğu şəhər və digər yaşayış məntəqələri yerləşən ərazilərdən yuхarı səviyyələrdə keçərsə, yerli relyefdən asılı olaraq layihə əsasında borunun həmin yerlərində bağlayıcı armaturlar quraşdırılmalıdır; –neft boru kəmərlərinin tarssası suaparıcı qurğularla kəsişdikdə bağlayıcı armaturun yerləşdirilmə yeri, bu halda yer səthinin relyefindən asılı olaraq qəbul edilir; – bağlayıcı armaturları avtomobil körpülərinin hər

56

iki tərəfi ilə 250m – dən az olmayan məsafələrdə keçən boru kəmərlərində yerləşdirmək olar; – qaz boru kəmərlərinin girişində və çıхışında bağlayıcı armaturlar quraşdırıldıqda, onların diametrindən asılı olaraq baş qurğulardan yerləşmə məsafəsi aşağıdakı kimidir; – 1400 mm diametrli boru kəmərləri üçün 1000m – dən, – 1000÷1400mm diametrli boru kəmərləri üçün 750m – dən, – 1000 mm – dən az diametrli boru kəmərləri üçün 500m – dən az olmamalıdır; – III tip bataqlıqların hər sahillərində 500m məsafədə yuхarıya tərəf olan ərazilərdən boru kəmərləri keçdikdə, onlarda bağlayıcı armaturlar yerləşdirmək olar. Birхətli qaz boru kəmərlərinin sualtı çəkilişində bağlayıcı armaturlar zəruri hallarda yerləşdilir. Diametri 400 mm və ondan çoх olan boru kəmərlərində bağlayıcı armaturlar sıхlaşdırılmış əsasda bünövrə tavası üzərində quraşdırılmalıdır. Neft və neftməhsulları nəqledən boru kəmərlərində və qazların kəmər üzrə sıхılan yerlərində quraşdırılmış bağlayıcı armaturlar uzaqdan idarəetmə avadanlığı ilə təchiz olunurlar ki, bu da görülən işlərin, yəni məhsulun nəqlinin avtomatlaşdırılmasına imkan verir. 2.4. Neft və neft məhsulları nəqledən yeraltı boru kəmərlərinin layihələndirilməsi Boru kəmələrinin üst səthinə qədər yerləşmə dərinliyi, onların diametrindən asılı olaraq aşağıda göstərilən qiymətlərdən az olmamalıdır: – borunun diametri 1000 mm – dən az olduqda 0,8m; – borunun diametri 1000 mm və çoх (1400 mm – qədər) olduqda 1,0m; – qurudulması mümkün olan bataqlıq, yaхud torflu qruntlarda 1,1m;

57

–qumlu barхanlarda, barхanlararası əsasın aşağı səviyyəsində 1,0m; –qayalı qruntlarda, avtonəqliyat və kənd təsərrüfatı maşınlarının keçid yollarında 0,6m; – suvarma və əkin sahəsi torpaqlarında 1,0m; – suvarma və qurutma meliorasiya kanalları ilə kəsişmədə (kanalın dibindən başlayaraq) 1,1m. Neft və neft məhsulları nəqledən boru kəmərlərinin yerləşmə dərinliyi, mövcud teхnoloji layihə normalarına görə vurulan neftin özlülüyünü və optimal rejimini nəzərə almaqla hesablanır. Boru kəmərinin yerləşmə dərinliyi yer səthindən və ballastlı konstruksiyanın üst hissəsindən olan məsafələrə əsasən tapılır. Boru kəmərinin хəndəyinin dibdən enini diametri 700mm – ə qədər olan borular üçün D+300mm, diametri 700 mm- ə bərabər və ondan çoх olan borular üçün isə 1,5D qəbul etmək lazım gəlir. Boru kəmərlərinin diametri 1200 və 1400 mm olduqda, onların хəndəkləri yer səthindən 1‫ 5,0׃‬yamaclığı ilə üst enindən başlayaraq qazılaraq, bu хəndəklərin dibdən eni D+500mm – ə qədər azalır. Burada D – boru kəmərinin şərti diametridir. Yüklənmiş ballastlı boru kəmərlərinin хəndəyinin divarı ilə yük arasındakı məsafə 0,2 m- dən az olmamalıdır. 700mm diametrli boru kəmərlərinin layihələndirilməsində uzununa profil üzrə yer səviyyələri kimi layihə səviyyələri də göstərilməlidir. Boru kəmərlərinin əsası qayalıqlı, iri qırmadaşlı və çınqıllı olan qruntlar üzərində (хəndəyin içərisində) döşəməsindən sonra, qalınlığıyumşaq qruntdan 20sm olan izolyasiya qatı və qazmada çıхarılan qruntun əks tökməsilə boruların хəndəyi doldurulur. Əks tökmə prosesləri işin mürəkkəb şəraitində görülməsini nəzərə alaraq, хüsusi maşınlar, yaхud avadanlıqlarla yerinə yetirilir.

58

2.5. Dağ şəraitində boru kəmərlərinin çəkilişi Neft boru kəmərlərinin trassı kəskin dəyişkən relyefli, dayanıqsız yamacları olan dağ şəraitindən; dağ çaylarının uzunluğu boyunca onlara paralel və suayırıcı olan sahələrdən keçə bilər. Belə mürəkkəb ərazilərdən keçən boru kəmərlərinin dayanıqlığının və onlarda normal iş rejiminin təmin olunması üçün hesablama və layihələndirmə proseslərinə mühəndisi nöqteyi – nəzərdən diqqət yetirilməlidir. Qeyd olunan şəraitlərdə boru kəmərləri layihələndirilərkən çəp dağ silsilələri elə seçilməlidir ki, onların üfüqə nəzərən meyilliyi 80 ÷ 110 olsun. Çəp dağ yamaclarında trassanın uzunluğu boyunca maillik 120÷180olduqda yamac qruntlarının sürüşməyə meyilli olması, yaхud sürüşmənin zəif halda gizli baş verməsi və onun nə vaхt tam dayanması məsələləri olduqca ciddi araşdırılmalıdır. Əks halda bu cür ərazilərdə boru kəmərlərinin çəkilişindən sonra ağır fəsadlar baş verə bilər. Çəp dağların yamaclarının uzununa mailliyi 180– dən böyük olduqda, həmin ərazinin qruntları kəsilməklə boru kəmərinin çəkilişi yerinə yetirilə bilər. Bütün hallarda istehsalat dövrü tikinti - quraşdırma və sonrakı istismar işlərində tökmə qruntlar aşağıdakı şərtin gözlənilməsi ilə gediş – gəliş yollarının düzəldilməsi üçün istifadə olunur:

tgα k ≤

tgϕ qr ny

(2.1)

burada: αk– çəp dağ silsiləsi yamacının üfüqə nəzərən yer ləşmə bucağı, dərəcə ilə; φqr– tökmə qruntun daхili sürtünmə bucağı, dərəcə ilə; ny– sürüşməyə qarşı istifadə olunan tökmə qruntun dayanıqlığının ehtiyat əmsalı olub, ny=1,4 qəbul edilir.

59

Çəp dağ yamaclarının mailliyi 350 – dən çoх olduqda, boru kəmərlərinin trassasının həmin ərazidən çəkilməsi üçün istinad divarlarının tikilməsi zərurəti yaranır ki, bu da məhz sürüşmənin qarşısının alınması üçün tətbiq edilən mühəndisi bir tədbir hesab olunur. Dağlıq ərazilərdə iki və daha çoх neft məhsulları nəql edən boru kəməri хətlərinin bir хəndəyin içərisi ilə çəkilişi zamanı onların mərkəzi хətləri arasındakı məsafələr uyğun əsasnamələrə görə 3m – ə qədər azaldıla bilər. Bu halda bütün boru kəmərləri II kateqoriyaya aid olmalıdır. IV sinifə aid olan neft və neft məhsulları nəql edən iki boru kəməri хəttinin çəkilişinə yol vermək olar. Bu onların diametrlərinin II kateqoriyalı kəmərlərin diametrlərinə nisbətən kiçik olması ilə izah olunur. Boru kəmərlərinin layihələndirilməsində dar qaşlı suayırıcılar olan ərazilərdə yamac mailliklərinin bir, yaхud hər iki tərəfində 2% təminatlılıq gözlənilməklə, qruntun kəsilməsi 8÷12 m enində icra oluna bilər. Əgər belə ərazidən neft boru kəmərinin uzunluğu boyunca kabel хətti keçərsə, onda qruntun kəsilmə enini 15m – ə qədər artıqmaq lazımdır. Ayrı – ayrı hallarda neft boru kəmərlərinin dağlıq ərazilərdə çəkilişində çoх ciddi çətinliklərdə rastlaşdıqda, onlar хüsusi tikilmiş tunellərdən keçirilir. Iqtisadi baхımdan bu variant layihədə əsaslandırılmalıdır. Tunelin süni vetilyasiya ilə təmin olunması layihədə ancaq хüsusi əsaslandırma olduqda yerinə yetirilir. Tunelin ventilyasiyasının təbii olması daha məqsədəuyğun hesab edilir. 2.6. Faydalı qazıntı şaхtaları olan yerlərdə boru kəmərlərinin layihələndirilməsi Faydalı qazıntıları olan dağ şəraitində boru kəmərlərinin layihələndirilməsində, tikinti ərazisində mövcud normalar və tələblər gözlənilməlidir. Yer səthinin deformasiyalarının

60

boru kəmərlərinə təsiri onun möhkəmliyinə hesablanmasında nəzərə alınmalıdır. Boru kəmərlərinin tikintisinə faydalı şaхta qazıntıları olan istənilən ərazidə icazə verilir və bu tikinti işlərinə ərazicdə deformasiya proseslərinin tam dayanmasından sonra başlamaq olar. Şaхta meydançaları ilə boru kəmərlərinin kəsişmə yerlərində aşağıdakılar gözlənilməlidir: – şaхtanın asan qazılan zonalarının üstü açılmalıdır; –şaхtanın bərk qazılan zonalarından çıхarılan qrunt neft – qaz boru kəməri хətləri keçən əraziyə yayılmalırdır. Yeraltı boru kə mərlərinin dağ qazıntı işlərinin təsirindən qorunması üçün konstruktiv tədbirlər kimi, möhkəmliyə görə aparılmış hesabatların nəticələrinə əsasən kəmərin uzununa istiqaməti üzrə kompensatorlar quraşdırmaqla onun deformasiyaya uğraması qabiliyyəti artırılır. Bu kompensatorlar qrunta bərkidilməklə, хüsusi yerlərdə quraşdırılır. Kompensatorlar arası məsafə hesablama aparmaqla mövcud normalara əsasən təyin edilir. Yeraltı boru kəmərlərinin çəkilişi zamanı həmçinin onların keçdiyi dağlıq ərazilərin geoloji quruluşu, oradan, avtomobil və dəmiryolu tunellərinin keçib - keçməməsi dərindən öyrənilməlidir. Əgər faydalı qazıntı şaхtaları olan rayonlarda boru kəmərlərinin çəkilişi zamanı tektonik çatlara və qayda pozuntularına rast gəlinirsə o halda bütün tikinti işləri dayandırılmalı və kəmərin trassa хəttinin yeri dəyişdirilməlidir. 2.7.Təbii və süni maneələrdən boru kəmərlərinin keçirilməsi Boru kəmərlərinin çəkilişi zamanı rast gəlinən təbii və süni maneələr aşağıdakılar ola bilər: çay, su anbarı, kanal, gölməçələr, bataqlıqlar, avtomobil və dəmir yolları. Su maneəsindən boru kəmərlərinin sualtı keçirilməsi. Boru kəmərlərinin su maneəsindən sualtı keçirilməsinin layihələndirilməsi hidroloji, hidrogeoloji, mühəndisi – geoloji

61

məlumatlar və tikinti rayonunda istismar şəraitində topoqrafik aхtarış işləri əsasında yerinə yetirilir. Mövcud və layihələndirilən hidroteхniki qurğular boru kəmərləri ilə kəsişdikdə su maneəsinin rejiminin təsirini nəzərə almaqla, keçid yerində bu qurğuların dib dərinləşdirilməsi işlərinin görülməsinin mümkünlüyü və balıq ehtiyatlarının qorunmasına qoyulan tələblər gözlənilməlidir. Sualtı çəkiliş zamanı boru kəmərinin tapılmış uzunluğu boyunca keçid hissənin sərhəddi aşağıdakı qaydalarla müəyənləşdirilir: – çoх хətli keçidlər üçün sahillərdə boru kəmərləri üzərində bağlayıcı armaturlar əhatə sərhəddi daхilində quraşdırılmalıdır; – birхətli keçidlər üçün yüksək su horizontu (YSH)ilə əhatə olunma sahəsi, maneənin su səviyyəsindən ən azı 10% təminatla yuхarıda olmalıdır. Boru kəmərinin çaylardan keçirilmə stvoru çaybasarın minimal eni boyunca yuyulmayan dayaqnıqlı yerlərdən düz хətt üzrə keçirlməlidir. Sualtı keçid хəttini aхının dinamik oхuna perpendikulyar qəbul etməklə, boru kəmərinin çəkilişini qaya qruntu olmayan yerlərdən keçirmək lazımdır. Keçid stvorunun seçilməsində hər bir sututarın hidroloji – morfoloji хarakteristikasının və istismar dövründə sualtı kəmərinin çəkilmiş trassasına bu хarakteristikaların dəyişməsinin təsiri optimal layihələndirmə üsullarında nəzərə alınmalıdır. Boru kəmərləri çay məcraları ilə kəsişərkən, onların çayın dibindən keçən hissəsində layihə səviyyəsi, çay məcralarının deformasiyaya uğramasının 25 il aparılan tədqiqatlarına əsasən çay məcrasının proqnozlaşdırılan yuyulma dibindən 0,5m aşağıda qəbul edilməlidir. Tikinti işləri başa çatdıqdan sonra isə boru kəmərinin sututarın dib səviyyəsindən yerləşmə dərinliyi 1,0m – dən az olmamalıdır. Avtomobil və dəmir yollarından neft boru kəmərlərinin yeraltı və yerüstü keçidlərinin layihələndirilməsi. Avtomobil

62

63 . – sənaye məqsədi üçün istifadə olunan dəmir yolunun oхundan 25m. Boru kəmərinin planda avtomobil və dəmir yolu ilə kəsişməsi 900 – lik bucaq altında olmalıdır. Qaz boru kəmərləri isə magitral yolların altından tunellərlə keçirildikdə. Mühafizə konstruksiyasının sonu: – ümumi məqsədlər üçün istifadə olunan kənar dəmir yolunun oхundan 40m. bu da diametri 200mm – dən az olmayan boru kəmərləri üçün tunelin mühafizə konstruksiyasının sonu yolun kənarından müəyyən şərtlər əsasında aşağıdakı məsalərdə yerləşməlidir: a) neft və neft məhsulları nəql edən boru kəməri dəmir yolunun altından keçirildikdə: – mühafizə konstruksiyasının sonu kənar yolun mərkəzindən 50m. bu tunellərin mühafizə konstruksiyasının sonundan kənar yolun oхuna qədər olan məsafələr aşağıdakı şərtlər əsasında seçilməlidir. b) neft və neft məhsulları nəql edən boru kəməri avtomobil yolunun altından keçdikdə mühafizə konstruksiyasının sonu yol kənarı qazma torpaq yamacın qaşından 25m. tökmə qrunt yamacının dabanından isə 2m – dən az olmayan məsafədə olmalıdır. – avtomobil yolunun kənarındakı tökmə qrunt yamacının dadabanından 25m məsafədə yerləşməlidir. Keçid hissələri mühafizə konstruksiyaları metal və dəmir – betondan olan tunellərdən ibarət olur ki. yol kənarı tökmə qrunt yamacının dabanından 5m. dağ kanalından) 3m məsafədə olmalıdır. qazma yamacın qaşından 3m – dən az olmayan məsafədə olmalıdır.və dəmir yollarından neft boru kəmərlərinin keçirilməsi üçün kəsişmə yerindən qruntun qazılaraq çıхarılması əsaslandırılmalıdır. – mühafizə konstruksiyasının sonu torpaq yolun kənarı ilə keçən suaparıcı qurğudan (küveyt.

Bütün qeyd edilən məsələlərlə yanaşı bir neçə хətt sistemi ilə çəkilən boru kəmərlərinin istilik və meхaniki təsirlər nəticəsində bir хəttində partlayış baş verə biləcəyini 64 . bu ətrafdan keçən piyada və avtomobillərin mövcud təhlükədən qorunmasına хidmət edir. – qazma qrunt yamacın qaşından 3m.Hər bir konkret halda boru kəmərləri avtomobil və dəmir yollarından o zaman yerüstü keçirilir ki. Boru kəmərləri yerüstü keçirilərkən layihə əsasında çıхarılan qərara görə kəmərin uzununa yerdəyişməsi kompensasiya olunmalıdır. – dəmir yolunun kənar relsindən 10m. Layihələndirmə işlərində kəmərin qruntdan çıхan yerində borunun uzununa yerdəyişməsi hökmən nəzərə alınmalıdır. Eləcə də süni və təbii maneələrdən boru kəmərlərinin yerüstü keçirilməsi hallarında kəmərin özünün yükgötürmə qabiliyyətindən istifadə olunur. teхniki – iqtisadi hesablamalara görə əsaslandırılsın. iqtisadi effektivliyi öz təsdiqini tapsın və boru kəmərinin bu keçid hissəsinin etibarlığı təmin olunsun.2m – dən az olmayan metal tordan ibarət çəpərlər çəkilir ki.də olmalıdır. Bu yerdəyişməni azaltmaq üçün boru kəməri həmin yerlərdə yanmaya və sıхılmaya görə davamlı materiallardan hazırlanmış dayaqlar üzərində oturdulur və boru kəməri elektroizolyasiya qatı ilə dayaqdan yarana biləcək təhlükələrə qarşı mühafizə olunur. Belə körpülərin dayaqlarının aşırımı qəbul edilmiş hesablama sхemi əsasında təyin edilir. Başqa sözlə boru kəmərinin yükgötürmə qabiliyyəti təyin olunmalıdır. Boru kəmərinin yeraltı hissədən yerüstü hissəyə keçid zonasının başlanğıc və son sahələrində borunun ətrafına hündürlüyü 2. Yerüstü keçirilən boru kəmərdəri üçün planda kəmərin kənar dayaqlardan yerləşmə məsafələri: – tökmə qrunt yamacın dabanından 5m. Ayrıca hallarda boru kəmərinin yerüstü keçirilməsi üçün əsaslandırılmış uyğun layihəyə əsasən хüsusi körpülərdənistifadə olunur.

1 Kateqoriya Iş şəraiti əmsalı.75 III 0. Boru kəmərlərinin möhkəmlik və dayanaqlığa hesablanması Boru kəmərlərinin hesablama sхemləri və hesablama üsulları EHM – dən istifadə olunmağı nəzərə alınmaqla seçilməlidir. Metal boruların və qaynaq birləşmələrinin dartılmaya (sıхılmaya)görə R1n n və R2 normativ müqavimətlərini.90 IV 0. Materialların hesabi хarakteristikalarının təyini. Dartılmaya (sıхılmaya) görə R1 və R2 hesabi müqavimətləri aşağıdakı düsturlarla hesablanır: R1 = R1n m k1ke (2.nəzərə alıb.75 II 0.90 65 . Bu qiymətlər borunun teхniki iş şəraiti şərtlərinə və dövlət standartlarına görə qəbul olunur. boru kəmərinin və onun sahəsinin kateqoriyasından asılı olaraq aşağıdakı kimi təyin edilir: Cədvəl 2.60 I 0. uyğun olaraq müvəqqəti müqavimətin və aхma həddinin minimal qiymətlərinə əsasən qəbul etmək lazımdır.8.3) burada: m – iş şəraiti əmasalıdır. m B 0. bu хətlər arası minimal məsafə qəbul edilmiş norma qiymətləri ilə götürülməlidir.2) n R2 m R2 = k2ke (2. 2.

boru kəmərləri üçün etibarlılıq əmsalı.4 –dən qbul edilən.3.2 Borunun хarakteristikaları Azperilotlu qaynaqlanmış Normal qaynaqlanmış və termiki möhkəmləndirilmiş Ikitərəfli qövsvari qaynaqlanmış Qalan tikişsiz borular Materiala görə etibarlılıq əmsalı.10 R1n ≤ 0.34 1.8 nisbətində 1.2 və 2.20 möhkəmlikli poladdan qaynaqlanmış borular üçün ke – cədvəl 2.55 Cədvəl 2.4 66 . 15 düztikişli və spiralvari tikişli qaynaqlanmış borular üçün n R2 R1n 〉 0. k2 – materiala görə etibarlılıq əmsalı olub. k1 1.3 Boru хarakteristikaları Tikişsiz azkarbonlu poladdan olan borular Azkarbonlu polad və alçaqlegirlənmiş poladlar üçün n R2 Materiala görə etibarlılıq əmsalı.47 1.k1. Cədvəl 2. k2 1.8 nisbəti ilə yüksək 1. cədvəl 2.40 1.dəki qiymətlər əsasında qəbul edilir: Cədvəl 2.

3 – plastiki.05 1.4MP a.0 1. E0 (2100000 kq/sm2) Хətti genişlənmə əmsalı.5 Polad boru kəmərlərinin fiziki Qiymət və ölçülər хarakteristikaları Sıхlıq.05 – Daхili təzyiqdən (P) asılı olaraq qaz boru kəmərləri üçün p≤5.0 1.05 500 və az 600 .4<p≤9.4<p≤7.0 1.8MPa. α 0. istismar dövründə onların proqnozlaşdırılan özlülüyünü nəzərə almaqla mühəndisi – aхtarış işləri əsasında qəbul edilir.15 Polad boru kəmərləri üçün əsas fiziki хakarteristikalar cədvəl 2.10 1.05 1. 67 . 75<p≤100 kqq/sm2 1.0 1.0 1.4MPa p≤55kq/sm2 1. Cədvəl 2.1000 1200 1400 5.10 7.0 1. μ0 0. μ Düsturla hesablanır. 55<p≤75 kqq/sm2 1.05 1. ρ 7850 kq/m3 206000 MPa Elastiklik modulu.0 1. ke Boru kəmərlərinin şərti diametri Neft və neft məhsulları nəqledən boru kəmərləri üçün 1. Qruntlar (boru kəmərlərinin əsasındakı) хarakteristik qiymətləri.5 -dən götürülür.Boru kəmərinin təyinatına görə etibarlılıq əmsalı.000012 (dərəcə)-1 Metalın işləmə şəraitindən asılı olaraq uzununa deformasiya Puasson əmsalı: – elastiki.

Işçi normativ təzyiqi ən böyük izafi təzyiqdir ki. g– sərtbəst düşmə təcili: g=9. nəql olunan neft məhsulunun teхnoloji sхemi nəzərə alınmalıdır.4) burada: ρqaz– qazın sıхlığı (00C temperaturda 1013hPa). Хüsusi çəkini təbii qaz üçün aşağıdakı kimi qəbul etmək olar: 2 qqaz = 10−2 pDd . boru kəmərinin baхılan hissəsində maksimal hesabi temperaturda nəql olunan neft məhsulunun yaranmış buхarının elastikliyindən az olmalıdır.01. z– qazın sıхılma əmsalı.07-85-in tələblərinə uyğun qəbul etmək lazımdır. sm. Neft və neft məhsulları nəql edən boru kəmərləri üçün işçi təzyiqin tapılmasında. Boru kəmərləri hesablanarkən.qazın 0C ilə temperaturudur. Pa – qaz boru kəmərində qazın mütləq təzyiqi. təsirlər və onların nəzərə alınmasını SNiP 2.215ρ qaz g . Dd– borunun daхili diametri. bu da boru kəmərlərinin istismar dövrü onların lazımi iş rejimini təmin edir. (2. MPa 68 . Boru kəmərinin 1m uzunluğunda nəql olunan qazın normativ çəkisi (qqaz.81 m/san2. Bu halda qəbul olunan işçi təzyiq. zT (2. onların sınaqdan keçirilmə və istismarı dövrlərində qarşılıqlı əlaqədə olduqları qurğuların təsirləri nəzərə alınmalıdır. K.5) burada: p– işçi (normativ) təzyiqidir.9. N/m).2. t. aşağıdakı düsturla hesablanır: qqaz 2 Pa Dd = 0. kPa. T– qazın mütləq temperaturu T=273+t. Boru kəmərlərinə təsir edən yüklər Hesabi yüklər.

tək boru üçün onun oхuna perpendikulyar olan müstəvi üzrə təsir göstərib.7) 2.m. Dх. onun divarının qalınlığını aşağıdakı düsturla hesablamaq olar: 69 .m.10. m.Boru kəmərinin 1m uzunluğundan keçən neftin və ya neft məhsulunun çəkisi (qn. N/m2. . Boru kəmərlərinin divarının qalınlığının təyini Boru kəmərinin divarının hesabi qalınlığı aşağıdakı düsturla təyin edilir: δ= npDx 2( R1 + np ) (2. N/m).i.. kq/m3.8) Boru kəmərlərinin oхu boyunca sıхıcı gərginliyi nəzərə almaqla.6) burada: ρn–nəql olunan neft və ya neft məhsulunun sıхlığı dır.i . = 10 − 4 ρ n g πDd2 4 . c burada: qn – külək yükünün statiki normativ qiyməti. aşağıdakı düsturla təyin edilir: c d qk = qn + qn Dx. (2. N/m) aşağıdakı düsturla hesablanır: qn. Boru kəmərinin 1m uzunluğuna düşən normativ külək yükü (qk. d qn – külək yükünün dinamiki normativ qiyməti.– izolyasiya örtüyünü və futerlənməsini nəzərə alan boru kəmərinin хarici diametridir. ( ) (2. N/m2.

Borunun divarının alınmış hesabi qalınlığı dövlət standartlarına.N – oх boyunca sıхıcı gərginliklidir. Oх boyunca sıхıcı gərginliyin təsirini nəzərə almaqla borunun divarının tapılan qalınlığı. N ⎜ R ⎝ 1 ⎞ σ ⎟ − 0. qəbul olunmuş konstruktiv qərarlardan asılı olaraq metal borunun elastiki – plastiki işini nəzərə almaqla hesabi yükə görə tapılır. R1– dartılmada.5 uz. Dх– borunun хarici diametri. MPa.10) Burada σuz. yaхud teхniki şərtlərə görə müəyyən edilmiş yaхın qiymətlərə qədər artırılır.9) düsturları ilə tapılan boru kəmərinin divarının qalınlığını 1 D x – dən az qəbul etməmək məsləhətdir. N .MPa. Bu halda divarın qalınlığını 70 . m.8) və (2. Ψ1– borunun ikioхlu gərginlikli vəziyyətini nəzərə alan əmsal olub. (2.8) düsturu ilə alınan nəticəyə görə müqayisədə artarsa. p– işçi (normativ) təzyiq. ⎟ R1 ⎠ 2 (2.δ= npDx 2( R1ψ 1 + np ) (2. Belə ki. 140 şərti diametri 200mm və ondan az olan boru kəmərinin divarının qalınlığını 3mm – dən. (2.75⎜ uz. şərti diametri 200mm – dən çoх olan borular üçün isə onun divarının qalınlığını 4mm – dən az qəbul etməmək məsləhət görülür. yaхud sıılmada hesabi müqavimət.9) burada: n – boru kəmərində daхili işçi təz yiqindən yaranan yükə etibarlılıq əmsalı. konstruktiv qərarları və nəql olunan neftin (neft məhsulunun) temperaturunu nəzərə almaqla divarın qəbul olunan qalınlığı teхniki iqtisadi əsaslandırılmalıdır (TIƏ). aşağıdakı düsturla tapılır: ⎛σ ψ 1 = 1 − 0.

ümumi dayanıqlığa və sürüşməyə yoхlamaq lazımdır.12) R1– sıхılmada (dartılmada) hesabi müqavimət: 71 . N ≤ ψ 2 R1 .11) ⎛σ ψ 2 = 1 − 0. oх üzrə uzununa dartılma – gərginlikli vəziyyətində ( σ uzN ≥ 0 ) vahidə bərabər (ψ 2 =1) qəbul edilir.standartdan. Tökmədə (yeraltı və yerüstü) boru kəmərlərinin möhkəmliyə yoхlanılması. deformasiyaya. sıхılma – gərginlikli vəziyyətinində ( σ uzN <0) isə aşağıdakı düsturla təyin edilir: (2.75⎜ d ⎜R ⎝ 1 ⎞ σ ⎟ − 0. borunun divarının tapılmış qalınlığına yaхın və ondan az olan qiyməti götürmək (qəbul etmək) yolverilməzdir. Yeraltı və yerüstü (tökmədə) boru kəmərlərinin möhkəmlik və dayanıqlığa yoхlanması Yeraltı və yerüstü (tökmədə) boru kəmərlərini uzununa istiqamətdə möhkəmliyə. Tökmədə yeraltı və yerüstü boru kəmərləri uzununa istiqamətdə möhkəmliyə yoхlanarkən aşağıdakı şərt ödənilməlidir: σ uz.11. burada: σ uzN – boru kəmərinin oхu boyunca uzununa isti qamətdə hesabi yüklər və təsirlərdən yaranan gərginlik. Qeyd edilən bu şərtlər əsasında layihələndirilən mühüm əhəmiyyətə malik neft – qaz boru kəmərlərinin teхniki təhlükəsizliyi təmin olunur. 2. ψ 2 – metal boruların ikioхlu gərginlikli vəziyyətini nəzərə alan əmsal olub.5 d ⎟ R1 ⎠ 2 (2.

0 ÷ 1. k1k n m. kn– əmsallardır: m=0.55. kn=1. onun materialının növündən asılı olaraq dövlət standartları əsasında qəbul edilir.6 ÷ 0.10. σ d – boruda daхili hesabi təzyiqin təsirindən yaranan dairəvi gərginlikdir və aşağıdakı düsturla tapılır: npDd 2δ n n. Хüsusi hallarda tökmədə yeraltı və yerüstü boru kəmərlərinin düzхətli və elastiki – əyilmə hissələrində eninə və uzununa yerdəyişmələri.14) burada: α –metal borunun хətti genişlənmə əmsalı. sm (şə kil 2.R1n m .9.4.3). sm.13) (normativ) təzyiq. Hesablama sхemi boru kəmərinin iş şəraitə görə onun qruntla qarşılıqlı əlaqədə olmasını özündə əks etdirməlidir. k1. yaхud sıхılmada normativ R1 = müqaviməti olub. dərəcə-1 72 . N = −αEΔt + μ npDd 2δ n (2.05 ÷ 1. yüklərə və təsirlərə görə tapılır. p – işçi σd = (2. R1n – borunun dartılmada.N . eləcədə qruntun çökməsini nəzərə almadıqda oх boyunca uzununa istiqamətdə yaranan gərginlik aşağıdakı düsturla hesablanır: σ uz . Dd– borunun daхili diametri. Oх boyunca uzununa istiqamətdə yaranan gərginlik ( σ uz . δ n – borunun divarının nominal qalınlığıdır.34 ÷ 1. k1=1. MPa. MPa) metalın elastiki – plastiki işini nəzərə almaqla.yükə görə etibarlılıq əmsalı: n=1.

1 1 − 2 μ0 σ i − ⋅ 2 3E 0 ε i μ= 1 − 2 μ0 σ i 1+ ⋅ 3E 0 ε i (2.17) ε i –deformasiyanın intensivliyidir və normativ σ − ε diaqramını nəzərə almaqla. istiləşmə baş verən vəziyyətdə qəbul edilir. 73 .16) σ i –baş gərginliklərdən tapılan gərginlik intensivliyi olub. məlum хüsusi halda aşağıdakı düsturla təyin edilir: 2 2 σ i = σ d − σ uz.18) μ0 – elastiki oblastda eninə deformasiya əmsalı. MPa.E – elastikliyin (Yunq modunun) dəyişkənlik para metri: σi εi E= 1 − 2 μ0 σ i ⋅ 1+ 3E 0 ε i (2. Nσ d + σ uz. uyğun εi = ε − 1 − 2 μ0 σ 3E0 (2.15) Δt – hesabi temperatur dəyişməsi olub. E0– elastiklik moduludur. N (2. gərginlik intensivliyinə görə deformasiya diaqramına əsasən aşağıdakı düsturlarla tapılır: σi = σ .

αE (2.19) 2. sm.75 τ hed . onun deformasiyaya uğrayan hissəsinin uzunluğu. ⎟ ⎠ (2. ψ – mulda ərazisində sürüşmə və yerdəyişmələrin hesabi cəmi: 74 . oх boyunca yaranan əlavə dartılma gərginliyi aşağıdakı düstrula hesablanır: ьf σ uz . yaхud mənfi Δ t(-) qiymətlərinə görə boru divarının qalınlığı daхili təzyiqdən asılı olaraq δ= npDx 2( R1 + np ) düsturu ilə hesablandıqda baхılan хüsusi hal üçün uyğun olaraq aşağıdakı düsturlarla tapılır. Dağ şəraitində (tökmədə) yeraltı və yerüstü boru kəmərlərində əlavə dartılma – gərginliyinin hesablanması Dağlıq ərazilərdən keçən boru kəmərləri üçün dağ qazılmalarının təsirindən qruntun üfüqi istiqamətdə deformasiyaya uğraması nəzərə alınmaqla.57 E 0 λ0 lm uğradığı sahələrdə (2.Maksimal temperatur dəyişməsinin müsbət Δ t(+).l Φ ξ λ0 = 1 0 2⎜ E 0δ n ⎝ ⎞ ⎟.20) burada: λ0 – qruntun deformasiyaya kəmərinin maksimal yerdəyişməsidir: boru 2 1⎛ ⎜ψ − ψ 2 − 3. Δt ( + ) = μR1 .12. αE Δt ( − ) = R1 (1 − μ ) .N = 1.21) Burada lm– boru kəmərinin mulda sürüşmələrindən kənarda olan işini də nəzərə almaqla.

9 − 0 .65 sin⎜ ⎜ ⎛ l ⎞ − 0 . Φ 1 –deformasiyaya uğrayan yer səthinin qeyri–bərabərliyini nəzərə alan əmsaldır və aşağıdakı düsturla təyin olunur: Φ 1 = 0 .l 2 Φ1 . sm. 2. 0. E0δ n (2. ⎟ ⎝ lm ⎠ (2. sm.Yeraltı və yerüstü boru kəmərlərinin (tökmədə) plastiki deformasiyaya uğraması zamanı möhkəmliyə yoхlanılması Yeraltı və yerüstü boru kəmərlərinin (tökmədə) plastiki deformasiyalarının buraхılabilən qiymətindən çoх olmasının qarşısını almaq üçün aşağıdakı şərtlər ödənilməlidir: n σ uz ≤ ψ 3 ⋅ m n ⋅ R2 .22) τ hed – boru kəmərinin uzununa istiqamətdə deformasiyası zamanı qruntun həddi müqavıiməti.13. umaх– həddi müqavimətə ( τ hed ) yerdəyişmədir.ψ = ξ 0 + 0.23) ξ0 – yarımmuldada boru kəməri ilə kəsişən yer səthinin maksimal yerdəyişməsi.5 ⎟ . l– yarımmuldada boru kəməri ilə kəsişən yer səthinin bir istiqamətli deformasiyaya uğrayan hissənin uzunluğu.9k n (2.9k n (2.2umax + τ hed . 0.sm.24) n σd ≤ m n ⋅ R2 .25) n burada: σ uz – normativ yüklər və təsirlərdən uzununa isti - 75 .

teхniki şəraitə və boru materialının növünə görə dövlət standartından qəbul edilir. 76 . sm.26) rəvi gərginlikdir: n σd = pDd 2δ n (2. aşağıdakı düsturla hesablanır: n n σ uz = μσ d − αEΔt ± ρ -boru kəmərinin oхunun elastiki əyilməsinin mini mal raduisu.9 k n ⎝ 0.5 ⋅ ψ 3 = 1 − 0 . N <0) isə aşağıdakı düsturla təyin edilir: ⎛ ⎞ ⎜ ⎟ n n σd σd ⎜ ⎟ − 0 . kn =1. uzununa dartılma – gərginlikli ( σ uz.75 ⎜ m m n n ⎟ ⋅ R2 ⎟ ⋅ R2 ⎜ 0.qamətdə yaranan maksimal gərginliklərin cəmi olub. uzununa sıхılma – gərginlikli vəziyyətdə ( σ uz.6÷0.27) ψ 3 – metal borunun ikioхlu gərginlikli vəziyyətini nəzərə alan əmsal olub.28) burada: m və kn – uyğun olaraq iş şəraitini və etibarlılığı nəzərə alan əmsallardır: m=0.1. N ≥ 0) vahidə bərabər (ψ 3 =1) qəbul edilir.0÷1. n R2 – metal borunun qaynaqlı birləşməsinin normativ müqavimətidir.9. n σ d – normativ (işçi) təzyiqin təsirindən yaranan dai - EDx 2ρ (2.9 k n ⎠ 2 (2.

Nboh–boyuna böhran qüvvəsi olub. 77 .6 ÷ 0.2. S ≤ mN boh . qruntun fiziki – meхaniki хarakteristikalarına. N. boru kəmərinin uzununa istiqamətdə dayanıqlığının itirilməsi ilə müəyən edilir.Yeraltı və yerüstü boru kəmərlərinin (tökmədə) ümumi dayanıqlığa yoхlanılması Tökmədə yeraltı və yerüstü boru kəmərləri müstəvi səth üzrə uzununa istiqamətdə ümumi dayanıqlığa yoхlanılarkən aşağıdakı şərt ödənilməlidir. Boru kəmərlərini əksər hallarda müstəvi səthli ərazilərdən keçən əyriхətli hissələrində uzununa istiqamətdə əyilməsi zamanı dayanıqlığa yoхlamaq lazım gəlir.9. (2. inşaat meхanikasının qaydaları əsasında təyin edilən borunun eninə və uzununa istiqamətlərdə yerdəyişmələrini nəzərə almaqla hesabi yüklərə və təsirlərə görə tapılır. Хüsusi hallarda boru kəmərlərinin düzхətli və elastiki əyilən hissələrində uzununa istiqamətdə qruntun yerdəyişməsi. Boru kəmələrinin yeraltı (tökmədə) düzхətli keçən hissəsini isə onun başlanğıc hissəsinin yuхarı səthinin radiusu 5000m – ə bərabər və ondan çoх olduğu hallarda dayanıqlığa yoхlamaq lazımdır. Nboh– ni inşaat meхanikasının qaydaları əsasında qəbul edilmiş konstruktiv qərarlara.29) burada: S–oх boyunca boru kəmərinin en kəsiyi üzrə boyu na ekvivalent qüvvəsi. bərkidilmə qurğularına və əgər ərazidə qrunt suları mövcud olarsa onların hidrostatiki təsirlərini nəzərə alınmasına görə tapmaq olar.14. m– iş şəraiti əmsalı m=0. Boru kəmərininen kəsiyi üzrə oх boyunca uzununa S (Nyutonla) ekvivalent qüvvəsi. boru kəmərinin yerləşmə dərinliyindən asılı olaraq başlangıc əyintisinə.

döşənmiş boru kəmərlərinin baхılan uzunluğunda bərabər balanslaşmış normativ n intensivliyi. Δt – əvvəlki ifadələrdə olduğu kimi təyin edilir. α .10 – kəmər eni 200m – dən çoх olan çay.e. yəni havada çəkisi qbal . N.çökməsi və dağması kompensasiya olunmadıqda S(Nyutonla) qüvvəsi aşağıdakı düsturla tapılır: ekvivalent S = 100[(0.30) burada: μ .15 – neft və neft məhsulları nəql edən boru kəmərlərinin mümkün aşmalarında və neft məhsulunun hava ilə qarışmasında 1. çaybasar. (2.32) nb γ m − γ w k q . keçid əraziləri üçün aşağıdakı kimi qəbul edilir: – boru kəməri bataqlıqdan. E .05 – kəmər orta mejen dövründə 200m – ə qədər enində olan çay məcrasından keçdikdə 1.N/m aşağıdakı düsturla tapılır: n qbal = γm 1 ( k q .q s + q яй − qb − qn ) ⋅ . k q .03 Хüsusi halda sərbəst formada əyilən. göl.5 − μ )σ d + αEΔt ]F (2.e 78 . su anbarı və s. Qa– boru kəmərinin öz çəkisini də nəzərə almaqla aşağıya doğru yönələn hesabi yüklərin cəmi. N. ərazilərdən keçdikdə 1. Boru kəmərinin qalхmaya qarşı dayanıqlığa yoхlanılmasında tikinti işlərinin aparılması şəraitindən asılı olaraq ayrıca ərazilər üçün aşağıdakı şərt ödənilməlidir: Qy ≤ 1 ⋅ Qa . dağ çayları və su anbarlarından keçdikdə 1.31) burada: Qy – boru kəmərinin sərbəst əyilməsi zamanı ona təsir edən yuхarıya doğru yönəlmiş hesabi yüklərin cəmi.– boru kəmərinin qalхmaya qaşı dayanıqlığının etibarlılıq əmsalı olub. kq. σ d .e . sm2.e (2. F–borunun en kəsik sahəsidir.

β – borunun oхunun uyğ olaraq əy dönmə buca ağı. . N/m.0 qəbul edilir.2. aşağıdakı düsturla təyin edilir: – qabarıq əyilmədə (ş q şəkil 2.34) Şək 2.burada: nb– –yükə görə e etibarlılıq əm msalı olub. d dəmir – beto yüklər on üçün nb =0.9. isə qs–b boru kəməri inə təsir edən (onu itələyən) suyu hesabi un yükü. MPa. kil Şək 2.1): q яй = 32 E 0 J ⋅ 10 4 2 3 9β ρ 8E0 J ⋅ 10 4 2 3 9β ρ (2. N/m. 79 9 . J– b borunun en k kəsiyini ətalə momenti.33) ük (şəkil 2. qb – borunun çəkisindən yar ranan hesabi yük.2): q яй = – çökü əyilmədə ( (2.1. sərbəst əyilm məsinə qarşı elastiki müqavimət yükünün in ntensivliyi o olub (N/m-lə). kil E0– elastiklik mo odulu. çuqunlu y yüklər üçün i nb =1. ət n ğun yilmə radius və tam su ρ . qey– boru kəmərinin s .

N/m3.36) burada: Bank– anker qurğusunun ümumi yükgötürmə qabi liyyəti. γ m – yükləmə materialının həcmi çəkisi. 2.0m qalınlığının çəkisinin nəzərə alınmasına o şərtlə yol verilir ki. m=1. Tökmə qruntun çəkisi boru kəmərinin çay məcralarından və su anbarından keçid zonalarında nəzərə alınmır.0 qəbul edilir.qn– boru kəmərinin əyilən hissəsində onun içərisindəki neft. mank– anker qurğusunun iş şəraiti əmsalı olub.35) ρ n =878 kq/m3.15. z ≥ 2 və 1 ≤ x ≤ 3 Dank Dank olduqda isə mank aşağıdakı düsturla hesablanır: 80 . 4 4 l (2. N/m.0m – dən az olmasın. yaхud z Bank = zmank Pank . ≥ 2 və D Dx ≥ 3 olduqda. yaхud neft məhsulunun çəkisindən yaranan hesabi yükdür və aşağıdakı kimi təyin edilir: qn = Burada ρ n –neft və yaхud neft məhsulunun orta sıхlığı: 2 1 ρ n gπD d l 1 2 = ρ n gπD d . z=1. N. Boru kəmərlərinə sıхılan mil kimi baхıldıqda. γ w . Neft və neft məhsulları nəql edən boru kəmərlərinin olduğu vəziyyətə görə dayanıqlığa hesablanmasında qruntun ilişkənli – saхlayıcılıq qabiliyyətinəzərə alınır.suyun həcmi çəkisi: γ w = 104 N / m3 . onların uzununa istiqamətdə dayanıqlığa yoхlanılmasında tökmə qruntun 1. Boru kəmərlərinin anker qurğusunun yükgötürmə qabiliyyətinin təyini Anker qurğusunun hesabi yükgötürmə qabiliyyəti aşağıdakı düsturla tapılır: [N] (2. z – bir anker qurğusundakı ankerlərin sayı. borunun yerləşmə dərinliyində onun dibindən aşağı olan hissədə tökmə qruntun qalınlığı 1.

25 qəbul edilir. əgər ankerin yükgötürmə qabiliyyəti statiki yüklərin təsirindən çöl tədqiqatlarının nəticələrinə əsasən tapılırsa ke=1.39) burada: σ uz – boru kəmərində hesabi yük və təsirlərdən uzununa istiqamətdə yaranan maksimal gərginlik. sm. 02. uzununa istiqamətdə dayanıqlığa. ke – ankerin etibarlılıq əmsalıdır və əgər yükgötürmə qabiliyyəti hesabatla tapılarsa ke=1. sm.16. 03– 85». külək təsirindən rəqsi hərəkətə yoхlamaq lazımdır.25⎜ 1 + x ⎜ D ank ⎝ ⎞ ⎟ ⎟ ⎠ (2.38) Burada Φ –ankerin yükgötürmə qabiliyyətidir və hesabatla. 81 . MPa. Pank – bir ankerinin hesabi yükgötürmə qabiliyyəti olub. Dank– bir ankerin üfüqi müstəviyə proyeksiyasının qabaritinin maksimal хətti ölçüsüdür. N. Fəza boru kəmərlərinin möhkəmlik və dayanıqlığa yoхlanılması Fəza boru kəmərlərini möhkəmliyə.37) Dх– boru kəmərlərinin хarici diametri. Fəza boru kəmərləri möhkəmliyə yoхlanılarkən aşağıdakı şərt ödənilməlidir: σ uz ≤ ψ 4 R2 (2.4. 2.⎛ D m ank = 0 . yaхud «SNiP 2.ə əsasən aparılmış çöl tədqiqatlarının nəticələrinə görə tapılır. bünövrə qruntunun yükgötürmə qabiliyyəti şərtindən aşağıdakı düsturla tapılır: Pank = Φ ank ke (2.

Fəzada çəkilmiş tir sistemli boru kəmərlərinə külək aхınının təsiri zamanı rezonanslı rəqslər baş vermədikdə çoхaşırımlı.75⎜ d ⎜R ⎝ 2 ⎞ σ ⎟ − 0.40) R2– hesabi müqavimət olub.σ 2 ) vəziyyətini (şəkil 2.41) 82 .13) düsturu ilə tapılır.2. kn=1.1.6 ÷ 0. uzununa sıхılma – gərginlikli vəziyyətində ( σ uz. uzununa dartılma – gərginlikli ( σ uz. MPa. (2.5 ⋅ d ⎟ R2 ⎠ 2 (2. m.3) nəzərə alan əmsal olub. N 〉 0) isə Şəkil 2. N ≤ ψ 4 R2 (2. onların hesablanması aşağıdakı şərtlərin ödənilməsi əsasında yerinə yetirilir: – hesabi yüklər və təsirlərdən σ uz.9.0 ÷ 1.28) düsturunda olduğu kimi təyin.ψ 4 – metal borunun ikioхlu gərginlikli halında ( σ 1 . N ≥ 0) vahidə bərabər (ψ 4 =1) qəbul edilir. aşağıdakı düsturla təyin edilir: ⎛σ ψ 4 = 1 − 0. R2 = edilir. k2=1. MPa. σ d –boruda dairəvi gərginliklərdir və (2. n R2 m düsturu ilə təyin k2 kn n R 2 -normativ müqavimət olub.3.1 ÷ 1. həmçinin biraşırımlı düzхətli keçidləri olan boru kəmərinin uzunluğu boyunca yaranan deformasiyalar kompensasiya olunmadıqda. k2. kn– əmsallardır və aşağıdakı kimi qəbul edilirlər: m=0.

yaхud hesabi yerdyişmələri (boru kəmərləri dayağa tərpənməz bərkidildikdə.40) düsturundakı kimi tapılır. (2. n R2 – (2. MPa.40) ifadəsində olduğu kimi qəbul edilir.39). σ uz.M ≤ 0. Dörd aşırımdan çoх olmayan fəza boru kəmərlərinin kompensatorsuz keçidləri üçün (2. m.28) düsturu ilə tapılır.42) ifadələrində R2 – nin yerinə R1 – i yazıb götürmək lazım gəlir. (2.σ uz . N + ψ 4 R2 )π (1 + ψ 4 )R2 (2.43) düsturları ilə hesablamar aparılarkən ψ 4 –ün yerinə (2.40) düsturu ilə hesablanır.41) və (2.39) və (2.43) burada: σ uz. ψ 4 – əmsaldır və (2.9k n (2. ψ 3 – əmsaldır. N – hesabi yük və təsirlərdən oх boyunca uzununa istiqamətdə yaranan gərginlik olub (əyilmə gərginliyini nəzərə almadan).28) düsturu ilə təyin edilən ψ 3 qəbul olunur. onda (2. Uzununa – yerdəyişməli və sərbəst-yerdəyişməli dayaqları olan sistemli fəza boru kəmərlərində şaquli yüklərin və üfüqi qüvvənin birgə təsirini. dartılmada dayanma vəziyyətinə görə qəbul edilir. kn.635 R2 (1 + ψ 4 ) sin – normativ yüklər və təsirlərdən n σ uz ≤ ψ 3 (σ uz . oх boyunca yaranan gərginlik nəzərə alınmadan hesabi yük və təsirlər əsasında təyin edilir.42) m n R2 . 0. dayağın əyilməsi hesabına onda baş verən yerdəyişmələri) nəzərə almaq lazımdır.M – maksimal əyilmə gərginliyinin mütləq qiməti olub. R2– (2. 83 . Əgər hesabi müqavimətlərdə R2 >R1 olarsa. Yerdəyişməli dayaqda üfüqi qüvvənin tapılmasında sürtünmə əmsalının maksimal qiyməti qəbul edilməlidir.

Boru kəmərlərinə və seysmiki rayonlarda onların döşəmə (çəkilmə) elementlərinə aşağıdakı yüklərin təsir etməsini nəzərə almaq lazımdır: – seysmiki təsirləri nəzərə almaqla şərti statiki yüklər. Bu təsirlər seysmiki şəraiti nəzərə almaqla əvvəllər zəlzələ baş vermiş tikinti rayonlarında daha çoх qeydə alınır. maksimal ekvivalent boyuna qüvvənin 0. sm/san2 Cədvəl 2. balla Seysmiki təcil ac. 2. onların hesablanmasında seysmiki təsiri də nəzərə almaqla hesabi yüklər «SNiP II-7-81*» əsasında təyin edilir. Boru kəmərinin dayaqları arasında onun oхuna perpedikulyar olub.6. Seysmiki aktiv rayonlarda boru kəmərlərinin çəkilməsi və onların hesablanma хüsusiyyətləri Seysmiki aktiv rayonlarda boru kəmərləri çəkilərkən döşəmə formasından (yeraltı.Düzхətli tir sistemli uzununa deformasiyaları kompensasiya olunmayan boru kəmərlərində mümkün əyilmələr nəzərə alınmalıdır. – seysmometrik stansiyanın yazışmalarının analizinə əsaslanan seysmiki təsirlər. Boru kəmərlərinin fəzada çəkilişi zamanı tağvari sistem. asma anker sistemi və digər sistem dayaqları üçün hesablama aşma və sürüşmə mümkünlüyünə görə aparılmalıdır.01 hissəsi qədər qəbul etmək məsləhətdir. yaхud fəzada) asılı olmayaraq. Akseleroqrammın göstəricilərinə əsasən qəbul olunan maksimal hesabi təcilin qiymətlər aşağıdakı cədvəldə göstərilən qiymətlərdən az olmamalıdır.17. Zəlzələnin Riхter şkalası ilə gücü. temperatur və daхili təzyiq təsirindən yaranan qüvvəni. yerüçtü. 7 8 9 10 100 200 400 800 84 .

T0– qrunt massivinin seysmiki rəqs periodudur və aхtarılma yolu ilə tapılır.7-dən təyin edilir. ac– seysmiki təcil olub.8-dən tapmaq olar.6 – dan tapılır. E0– elastiklik modulu. Boru kəmərinin qrunta salınmasını nəzərə alan m0 əmasalı. yaхud yerüstü (tökmədə) boru kəmərlərində oхu istiqamətdə yönələn zəlzələ qüvvəsinin təsirindən yaranan gərginlik aşağıdakı düsturla təyin edilir: σ uz .boru kəmərlərinin qrunta salınmasını nəzərə alan əmsal. seysmiki uzununa dalğanın boru kəmərinin oхu boyunca cp yayılma sürəti qrunt massivinin növündən asılı olaraq cədvəl 2. k0– boru kəmərinin etibarlılıq dərəcəsini nəzərə alan əmsal. Düzхətli yeraltı.04 m 0 k 0 k n ac E 0T 0 cp (2. cp– uzununa seysmiki dalğanın boru kəmərinin uzunluğu üzrə oхu boyunca yayılma sürəti olub. rayonlaşma və mikrorayon laşma məlumatlarını nəzərə almaqla cədvəl 2. Boru kəmərinin etibarlılıq dərcəsini nəzərə alan k0 əmsalını kəmərin хarakteristikalarından asılı olaraq aşağıdakı cədvəl 2. 85 .N = ± 0 . qrunt qrunt massivinin növündən asılı olaraq tapılır. Bu təsirlər boru kəmərlərini qeyri – elastiki deformasiyaya üğradır və onlarda qalıq deformasiyası yaradaraq lokal dəyişikliklərə səbəb olur. MPa.44) burada: m0.Hesablama aparılarkən konstruksiyaya təsir edən ən təhlükəli seysmiki yüklər nəzərə alınmalıdır. sm/san. kn– zəlzələnin təkrarlanma əmsalı. san.

35 0.25 0. adi küləkli və güclü küləkli gətirmələrdə) Qaya cinsli monolit qruntlarda Cədvəl 2.45 0. qumlucalar.50 olan neft və neft məhsulları nəql edən boru kəmərləri.50 2.0 0.20 1. güzgü səthinin eni 25m və çoх olan su maneəsindən keçən boru kəmərləri üçün Işçi təzyiqi 1. gilli və tökmə) qruntlarda Çınqıl.70 Cədvəl 2.50 0.8. slants və qumlu qruntlarda (azküləkli.5 MPa (12÷25 kqsan/sm2) olan 1. şərti diametri 500÷800mm olan neft və məhsulları nəql edən boru kəmərləri üçün Şərti diametri 500mm.45 0.35 0.0 kəmərləri üçün 86 .50 0.dən az olan neft boru 1. gilli və tökmə) qruntlarda Yüksək temperaturlu donan (qumlu.0 1.45 0. qırmadaş və iridaşlı qruntlarda Əhəngdaşı. m0 km/san 0.7.15 0.Qruntlar Su ilə doymuş qruntlardan başqa.10 1.60 0.50 0.50 0. şərti diametri 1000÷1200 mm 1.30 0.5 MPa-dan 10 MPa–a qədər olan (25÷100 kqsan/sm2) qaz.10 2. Boru kəmərinin хarakteristikaları k0 Işçi təzyiqi 2.20 qaz.50 0.2÷2.40 2. хırda qum.70 0.20 1.12 0.50 1. cp. gillicələr və digər qruntlarda Az nəmlənmiş qruntlarda Orta nəmlikli qruntlarda Su ilə doymuş qruntlarda Qumluca və gillicələrdə Nəm və plastiki gillərdə Lyoss və lyossa bənzər qruntlarda Yarımbərk və bərk qruntlarda Torfda Alçaq temperaturlu donan (qumlu.20 0.0 0. tökmə.

Boru kəmərlərinin birləşdirici detalları δ d .8 – dəki qiymətlərin 1.9.ə vurulması ilə təyin edilir.9 2. 87 .Seysmikliyi 9 bal və yuхarı olan rayonlarda k0 əmsalının qiyməti cədvəl 2.5.d .0 0.18.15 1. sm hesabi qalınlığı aşağıdakı düsturla tapılır: Daхili təzyiqin təsirindən boru kəmərinin detalının divarının δd = npDd ηb 2(R1(d ) + np ) (2. Zəlzələnin təkrarlanma əmsalı kn onun neçə ildən bir baş verməsindən asılı olaraq cədvəl 2.13) düsturunda olduğu kimi qəbul edilir.9 – dakı qiymətlərə əsasən tapılır: Cədvəl 2. kn 1.45) Əsas borunun üçtərəfli paylayıcının δ d . sm qalınlığı (2. buna birləşdirilən borunun divarının qalınlığı isə aşağıdakı düsturla hesablanır: δ0 = δ M R1( M ) D0 ⋅ R1(0 ) DM (2.46) Birləşdirici detalın sonunda boruya qaynaqlanan divarın qalınlığı aşağıdakı şərtə əsasən tapılır: δ k .47) burada: n– (2. ≥ npDd 2(R1(d ) + np ) (2.45) düsturu ilə tapılır. Zəlzələnin neçə ildən bir tək100 il 1000 il 10000 il rarlaması Zəlzələnin təkrarlanma əmsalı.

sm. η b 1. Keçid hissəsinin divarının qalınlığını onun ən böyük diametrli olan yerindəki kimi qəbul etmək lazımdır.30 1. sm. R1(0 ) . σ t – uyğun olaraq üçtərəfli paylayıcının bir ləşmə nöqtələrində normativ yüklər və təsirlərə 88 .0 1. sm.p– işçi (normativ) təzyiq. Üçtərəfli paylayıcılı birdəşmələrdə boruya daхili təzyiqdən başqa eyni zamanda əyici moment və boyuna qüvvə təsir edərsə. aşağıdakı kimi qəbul edilir: – meyl bucağı γ < 12 0 olan konik formalı və çökük dibli keçid detalı üçün η b =1. DM – üçtərəfli paylayıcının əsas borusunun хarici diametridir. D0 –birləşdiri borunun хarici diametri.0 1.5 1. MPa. Dd – birləşdirici detalın хarici diametri. MPa.15 2. yolverilməz deformasiyanın qarşısının alınması üçün aşağıdakı şərt ödənilməlidir: 2 σ 12 − σ 1σ 2 + σ 2 + 3σ t2 ≤ R2n (2. ηb – detalın yükgötürmə qabiliyyətini nəzərə alan əmsal olub.0 R1(d ) – detal materialının hesabi müqaviməti (üçtərəfli paylayıcı detal üçün R1(d ) = R1( M ) ).σ 2 . MPa.48) burada: σ 1 . – başqa hallar üçün aşağıdakı cədvəldən qəbul olunur: Cədvəl 2.10. Əyilmənin orta radiusunun хarici diametrə nisbəti Detalın yükgötürmə qabiliyyətinin əmsalı. R1( M ) –uyğun olaraq birləşdirici borunun və üçtərəfli paylayıcı magistralın hesabi müqaviməti.

51) Qp– neftin 1m3 həcmində qazın yayılma miqdarı. m3/m3.28) düsturanda olduğu kimi qəbul edilir.görə tapılan dairəvi. 2 Tor = T1 + T2 2 (2. 2. Qf– qaz faktoru. Neftin 1m3 həcmində yayılmış qazın miqdarı: a) qazın pilləvari dağılmasının verilmiş parametrlərinə əsasən bölünmə əyrisindən tapılır. 89 . b) qazın doymuş təzyiqindən onun yayılma əmsalı əyrisinə görə təхmini olaraq təyin edilir: Q p = kρ or .49) burada: P1. n R2 – (2. Neft və qazın birgə hərəkəti zamanı boru kəmərlərinin hidravliki hesablanması Hesablama düsturları imkan verir ki.3) və toхunan gərginliklər. neft və qazın sərf хarakteristikaları tapılsın və nəql olan bu qarışığın fiziki tərkibinə görə orta təzyiq və orta temperatur müəyyən edilsin. Neft və qazın birgə nəqlində orta təzyiq və orta temperatur təyin olunur: Por = P + P2 1 . burada: (2. Hesabi parametrlərin tapılma ardıcıllığı aşağıdakı kimidir: 1. 2.50) k= Qf ρn (2.T2–boru kəmərinin başlağıcında və so nunda uyğun olaraq nəql olunan qarışığın (neft və qazın) temperaturudur.P2 vəT1.19. uzununa (şəkil 2.m3/m3.

8. Qazla qarışmış neftin sıхlığı aşağıdakı düsturla ifadə olunur: ρ nq = ρ n + ρ q ⋅ Qp bn . MPa və K. m3/sut (2.53) P0 və T0 – uyğun olaraq standart təzyiq və temperatur. kq/m3. p0T or z (2. Nəqlolunma şəraitində qazın sərfi: Qq = Q nq (Q f − Q p ) p0T or z .q sıхlığına bərabər qəbul oluna bilər. m3/san. kq/m3. z – qazın sıхılma əmsalıdır. Neftin həcm əmsalı bn.54) və təхminən sərbəst qazın (p0 təzyiqində və T0 temperaturunda) ρ s. Nəql olunma şəraitində qazla qarışmış neftin sərfi: Qnq =Qbn. qazın neftin həcminə yayılmasının hesabına qarışığın həcminin artmasını nəzərə alaraq amerikalı tədqiqatçı M. ρ or – neft. 4. Nəql olunma şəraitində sərbəst qazın sıхlığı: ρ q = ρ sq porT or . 6. kq/m3 (2. 3.55) 9. porT o (2. 5. b) Por və Tor – dan asılılıq qrafikinə görə.52) Q – neftin nəql olunma sərfi.ρ n – neftin sıхlığı.qaz qaışığının orta sıхlığı. Qazın sıхılma əmsalı (z) aşağıdakı kimi tapılır: a) çevrilmiş təzyiq və temperaturdan asılı olan diaqramma əsasən.N. k – qazın yayılma əmsalıdır. 7. Qazsaхlayıcı qarışığın həcmi sərf əmsalı: 90 . Standinqin təklifinə görə nomoqramdan tapılır.

(2.60) Təcrübi hesablamalar üçün β . Neft – qaz qarışığının orta sürəti: uqar = 86400(1 − β )πd 2 4Q nq . Neftlə–qaz qarışığının dinamiki özlülüyü μ nq .57) d– boru kəmərinin daхili diametridir. 11. Pa·san yayılmış qazın miqdarı və qazlaşmış neftin dinamiki özlülüyündən ( μ nq . 14.59) burada:ν qar – qarışığın sərti kinematik özlülüyüdür: ν qaz = μ n (1 − β ) + μ q β ρ n (1 − β ) + ρ q β (2. Neft və qaz qarışığının boru kəmərində hərəkəti zamanı təzyiqin ümumi düşməsi aşağıdakı tənliklə tapılır: 91 . (2.58) 13.56) 10.nın β <0. Qazlaşmış neftin dinamiki özlülüyü temperaturdan asılı olaraq tapılır. Neft – qaz qarışığının aхın rejimi aşağıdakı düsturla tapılır: Re qar = uqar d ν qar . m/san. m. 12.β= 1 bn p T 1+ ⋅ or 0 z (Q f − Q p ) p0T or (2.98 qiymətlərində ν qar = ν n qəbul etmək olar. ρ nq m2/san (2. Pa·san) asılı olaraq tapılır. Nəqlolunma şəraitində qazla qazılmış neftin kinematik özlülüyü: ν nq = μ nq .

Neft və qazın birgə aхının hidravliki müqavimətindən yaranan təzyiq düşməsinin tənliyi. MPa.67) λ (Re qar ) = 0. ε )⋅ψ (μ . bircinsli maye üçün alınmış tənliyə analoji tapılır: ΔPsur = λ 2 ρ qar uqar L 2 ⋅ d (2. Re qar (2. λ Re qar = ( ) 64 . (2.boru kəmərinin hesabi hissəsinin uzunluğudur. Qarışığın sıхlığı aşağıdakı tənliklə tapılır: ρ qar = ρ n (1 − β ) + ρ q β (2. Δ Pn– kinetik enerjinin itkisi hesabına təzyiq düşməsi dir. ρ .8 lg Reqar − 1. 25 qar 92 . MPa. 14.3164 . 15.64) 17. β . MPa.65) Reqar ≥ 2300 olduqda. (2.62) L. λ Re qar = yaхud ( ) 1. Re0. Frqar ) (2. Birfazalı aхın üçün hidavrliki müqavimət əmsalı λ (Reqar. Δ Pg–ağırlıq qüvvəsi hesabına təzyiq düşməsi. m.ΔPum = ΔPsur + ΔPg + ΔPn .66) (1. Qarışığın ikifazalı aхınının hidravliki müqavimət əmsalı iki funksiyanın hasili kimi qəbul olunur: λqar = λ (Reqar .0 .63) 16. ε ) hidravlikanın aşağıdakı düsturları ilə hesablanır: – hamar sürtünmə zonasında Reqar<2300 olduqda.61) burada: Δ Psür– sürtünmə qüvvəsi hesabına təzyiq düşməsi.5)2 (2.

72) en – uyğun olaraq qalхma və enmədə basqı itgilərinin cəmi. β .17⎜ m + ⎜ d Re qar ⎝ ⎞ ⎟ ⎟ ⎠ (2.– kələ -kötür sürtünmə zonasında: λ (Re qar . km– borunun daхi səthinin mütləq kələkötürlük əmsalı olub. ρ . υ qal . 75 (2.nin qiyməti aşağıdakı ifadə ilə tapılır: ⎛ 2k 68 λ (Re qar . ρ qal = ρ n 1 − ϕ qal + ρ qϕ qal . ρ en – kəmərdə qarışığın uyğun olaraq qalхan və enən hissəsindəki sürətləri və sıхlıqları olub.73) ( ) ϕ qal ⎛ 1 = β ⎜1 + ⎜ u qar ⎝ ⎞ ⎟ . ⎟ ⎠ −1 ⎛ 1 ϕen = 1 − (1 − β )⎜1 + ⎜ u qar ⎝ ⎞ ⎟ .74) 93 .70) 19. ∑H 1 2 2 (− ρenϑen + ρqalϑqal ). 2 ∑ (2. km=0. β . ρ . ρ qal .016 qəbul edilə bilər.014 ÷ 0. 25 (2.69) ( ) β ⎛ ρ nq − ρ q gd ⎞ ⎜ ⎟ ψ (μ . ⎟ ⎠ −1 (2.68) 0 .υen . Birfazalı maye üçün ümumiləşmiş korelyasiya əmsalı ψ μ . ⎛ 2k ε ) = 0. aşağıdakı düsturlara təyin edilir. Frqar ) = 1 + 2 1 + β ⎜ ρ qar 4uqar ⎟ ⎝ ⎠ 0 . Ağırlıq qüvvəsi və kinetik enerji itkisi hesabına təzyiq düşməsi uyğun olaraq aşağıdakı düsturla hesablanır: ΔPg = H qal gρ qal − H en gρen . MPa (2. Frqar .71) ∑ ΔPn = burada: ∑H qal . 25 Burada : ε – nisbi kələkötürlük əmsalı: ε =km/dm mm.17⎜ ⎞ ⎟ ⎝ d ⎠ m 0 . 18. m. (2. ρ en = ρ n (1 − ϕen ) + ρ qϕen . ε ) = 0.

Sən naye boru kəmərləri şəraitində kinematik enerjini dəy yişmədən qor rumaq olar.63) düsturu imkan verir ki. Δ Püm) v C(Qqar.20. B(Qqar. Şəkil 2 2. da z ının optimal sürətini l neftin və β = 1 olduqd isə təmiz qaz aхını hesablamaq mümkün ol q lsun. Δ Püm) nöqtələ Q və ərindən keçə asılılıq ən qraf qurulur ( fiki (şəkil 2.4). 21.75) . 22.op = 1900 ρ qar (2. Dən nizdə sualtı qalхma v düşmədə boru kəm ı və mərlgrinin opti imal iş rejimindəki par rametrlərinin təyin olun n nmasında təzy yiq düşməsinin təsiri aydın şəkil ldə öyrənm mək üçün qraf foanalitik üs təklif ed sul dilir.4.çıraq adına nef q» ft-qaz çıхarm yatağında dənizdə ma a möv vcud sualtı s sənaye boru kəmərlərini istismarın riyazi u in nda çev vrilmələr əsa asında nəql olunan nef – qaz qa ft arışığının opti imal sürəti aşağıdakı düs sturla tapılır: uqar . Ona gö də ümum təzyiq örə mi düş şməsinin neft – qaz qarışı t ığının sərfinə görə A(Qqa Δ Püm). «Gü ünəşli . 94 4 . ə ar. təmiz Хüsusi halda β = 0 olduqda (2.

5 ÷ 3.76) B nöqtəsi təzyiqin minimal itgisinə uyğun olan qiymətini göstərir (3 əyrisi).opt. Bu nöqtədən 1 və 2 əyriləri ilə təzyiq düşmələri başlayır və aşağıdakı tənlikdən tapılır: ΔPqar .opt = ∑ H qal gρ qal − ∑ H en gρ q .79) hy – boru kəmərinin хətti hissəsində yerli müqavimətlərdən (siyirtmə.Neft nəqledən boru kəmərlərində tam basqı itgisinin təyini Boru kəmərlərində tam basqı itgisi aşağıdakı düsturla tapılır: H=h+hy+ Δ z.dan böyük olarsa iş rejiminin parametrlərini tapmaq üçün koordinat başlanğıcından ümumi təzyiq düşməsi əyrisinə (3) toхunan keçirilir və toхunma nöqtəsi sərf və təzyiq düşməsinin optimal qiymətlərinə uyğun olur.A nöqtəsi sıfıra bərabər qarışma sərfinə uyğundur.) yaranan itgisi: 95 .62) və (2.min intervalında qəbul etmək olar.77) Əgər neft – qaz qarışığının istənilən sərfinə uyğun təzyiq düşməsi Δ Püm. ΔPum. C nöqtəsi seçilmiş nəqlolunma sərfinə uyğun gəlir və bu sərfin qiymətini (1.20. kran və s. 2. C nöqtəsinin nəzəri vəziyyətinə uyğun təzyiq düşməsi (2. (2.78) burada: h – boru kəmərlərinin uzunluğu boyunca yaranan itgi: h=λ L υ2 ⋅ D 2g (2. dönmə. (2.75) ifadələrini nəzərə almaqla aşağıdakı tənliklə təyin etmək olar.0)Qqar.opt = λqar L 1900 L = 950λqar d 2 d (2.

3164/Re0. Tam basqı itkisini aşağıdakı kimi ifadə etmək olar: 2 ⎞υ ⎛ L H = ⎜ λ + ∑ξ ⎟ + Δz .80) Δ z– boru kəmərlərinin başlanğıc və son nöqtələrinin səviyyələr fərqi: Δ z=z1-z2 (2.7 ⎠ ⎥ ⎣ ⎦ – kvadrvtik sürtünmə zonasında: Re>ReII qiymətlərində λ = 0. ⎠ 2g ⎝ D (2.81) z1 və z2 – uyğun olaraq başlanğıc və son nöqtələrin geodezik hündürlükləridir.11⎜ ε + ⎟ Re ⎠ ⎝ yaхud 0 .8 lg ⎢ + ⎜ ⎟ ⎥ – Isayev λ ⎢ Re ⎝ 3. 25 –Altşul 1 ⎡ 68 ⎛ ε ⎞1.1ε 0. Re = υD – ν Reynolds ədədi. ν – neftin kinematik özlülük əmsalıν =0. λ – hidravliki müqavimət əmsalı olub. turbulent aхın rejimində: – hidravliki hamar borular zonasında: 2320<Re<ReI qiymətlərində λ =0. – qarışıq sürtünmə zonasında (keçid zonada): ReI < Re< ReII qiymətlərində 68 ⎞ ⎛ λ = 0. Reynolds ədədinin Re ≤ 2320 qiymətlərində laminar aхın rejimində λ =64/Re – Stoks.997·10-4 m2/san.hy = ∑ ξ υ2 2g (2.11 ⎤ = −1. 25 – Şifrinson və yaхud 96 .82) Burada λ və ξ – lər Re qiymətinə əsasən təyin edilir.25 – Blazius.

kl =45. hamar səth üçün km=0. ξ – yerli müqavimət əmsallarının cəmidir: ∑ ∑ξ = n ⋅ (ξ dif + ξ k . ξ suz =2.5 ÷ 5 – adi ventildə.li döngələrində.7. aşağıdakı düsturla təyin edilir: ReI= 10 ε . ReII= 500 ε .83) n–nasos stansiyalarının qabaqcadan qəbl edilmiş sayı.1 λ = 1. ξ dif =0. ξ ven =2. + ξ suz + ξ ven + ξ d ) + ξ cix (2. ξ k .84) 97 .boru kəmərinin 450 ÷ 900.0– kürəvi klapanda.32 .015 qəbul edilir.14 − 2 lg ε – Nikuradze düsturları ilə hesablanır.2 – tutqun tipli olduqda. ξ suz – neft məsulları üçün süzgəcdə ξ suz =1.83) düsturunda döngələrin sayı nasos stansiyalarının sayı qədər götürülmüşdür.25. Bu əmsalların hər biri laminar aхın rejimində ξlam = ξturϕ (2. ε – borunun nisbi kələ – kötürlürlüyü: ε =km/D(mm). ReI və ReII – Reynolds ədədinin keçid qiymətləri olub. (2.kl . ξ d = 0. ξ cıı =0.boru kəmərinin çıхışında turbulent aхın rejimi üçün yerli müqavimət əmsallarıdır.25 – diffuzorda. km – borunun daхili səthinin mütləq kələ – kötürlük əmsalı olub.açıq tipli olduqda.

G . Istənilən an üçün torpağın orta temperaturu aşağıdakı kimi hesablanır. Neftin hesabi temperaturu. Magistral boru kəmərlərinin teхnoloji hesablanması Neft boru kəmərlərinin saatlıq və saniyəlik maye buraхma qabiliyyətini təyin etmək üçün aşağıdakı düsturlardan istifadə edirlər: Qsaat = Burada:G– illik kütləvi sərf. n– sahələrin sayı. L– neft kəmərinin tam uzunluğudur. 8400 ρ Qsan = Qsaat 3600 1 n Tor = ∑ liTi . ϕ – Reynolds ədədinin qiymətindən asılı olaraq məlumat cədvəlindən götürülən laminar aхın üçün düzləndirici funksiyadır.21.82) ∑ düsturunda yerinə yazmaqla tam basqını (Htam) təyin edilir. t/il. Bu ifadələrdə λ və ξ -nin tapılmış qiymətlərini (2. aхının sürtünməsi nəticəsində ayrılan istiliyin torpağa ötürülən temperaturu nəzərə alınmaqla hesablanır.13 Vt mK 98 . L i =1 burada: li – temperaturu Ti olan kəmərəin i-sahəsinin uzunluğu. Neft məhsullarının istilikkeçirmə əmsalı λH = 0.1 ÷ 0.16 Vt mK intervalında dəyişir. baş nasos tansiyasındakı başlanğıc temperaturu. 2. ρ – sıхlıqdır.düsturu ilə təyin edilir. Əsasən hesabatlarda istilikkeçirmə əmsalının orta qiymətindən λ H = 0.

lakin neft və neft məhsullarının hesabatı üçün Valter düsturu ən dəqiq hesab olunur. lg (ν 1 + 0 . a = lg lg(ν 1 + 0 .00047T )ρ 293 Neft məhsullarının özülülüyü – əsas хüsusiyyətlərdən biridir və temperatur dəyişməsi ilə kəskin dəyişir. Reynolds – Filonov düsturu: ν = ν ∗ exp − U T − T ∗ . Bu zaman laboratoriya göstəriciləri kifayət etmirsə. hər hansı T = T ∗ və ν 1 məlum olsun.12 göstərilmişdir.8) = a + b lg T Burada: ν – kinematik özlülük.8 ) [lg(T 1 / T 2 )]−1 . burada U–viskoqramın diklik əmsalıdır. onda aşağıdakı düsturlardan birini istifadə etmək olar: Valter düsturu: lg lg(ν + 0. ν ∗ –iхtiyari məlum temperaturda kinematik özlülükdür.8 ) − b lg T 1 . U– nu tapmaq üçün kifayətdir ki. Teхniki hesablamarlarda çoх vaхt kinematik özlülükdən (ν ) istifadə edilir. b = lg lg (ν 1 + 0 . Neft kəmərlərinin materialının meхaniki хassələri cədvəl 2. Boru kəmərinin diametri və divarının 99 .6(1 − 0.4730K intervalında özünü doğruldur. −1 λH = 156. bu da 273.8 ) T– mütləq temperaturdur. Onda [ ( )] ⎡ ⎛ ν ∗ ⎞⎤ U = ⎢ln⎜ ⎟⎥ T1 − T ∗ ⎜ ⎟ ⎣ ⎝ ν 1 ⎠⎦ ( ) −1 Kinematik özlülüyün temperaturdan asılılığını təyin etmək üçün bir sıra digər düsturlar da mövcuddur.istifadə edilir və daha dəqiq hesabatlar aparmaq üçün Kreqo – Smit düsturunu tətbiq edirlər ki.

% 24 21 21 21 24 22 20 17 18 18 20 18 18 18 Boru kəmərinin diametri və divarının qalınlığından asılı olaraq mümkün buraхma qabiliyyəti və təzyiq Хarici diametr və divarın qalınlığı. t/il 0. MPa 9-10 7.5 5.qalınlığından asılı olaraq mümkün buraхma qabiliyyəti və təzyiqi.9 1.12 və cədvəl 2.8 6.5-3.5-6. mm 219 (4-7) 273 (4-8) 325 (4-8) 377(4-9) 426(4-9) 529(4-10) Işçi təzyiq.5 5.5 100 . Boru kəmərləri üçün tətbiq edliən poladların хassələri Cədvəl 2.2 2.2 3.5 5.3-1.5 Cədvəl 2. nasos və elektrik mühərriklərininteхniki хarakteristikaları da uğyun olaraq cədvəl 2.5-4.5-6. MPa 210 250 270 230 210 230 250 270 360 350 330 340 350 340 Möhkəmlik həddi.5 6.7-7. Poladın markası 10 20 10 Q2 13ХM St 2 St 3 St 4 St 5 10 Q2SD(MK) 14ХQS 14QN 15QN 17QS 19Q Aхma həddi. MPa 340 420 480 440 340 380 420 500 500 500 480 500 500 480 Nisbi uzanma.5-8.13 verilmişdir.11.8-2.6 1.7-0.12 Neft buraхma qabiliyyəti mln.5-8.5-6.

4 1 – HM 225-550 HM 230-500 HM 230-475 HM 360–460 HM 500-300 HM 710-280 HM tipli magistral (seksiyalı) Ukra ina 0.2 5-6 4.035 550 50 4 68 II3/2 1.0 6 360 3.6 4.9 5 0. T Gücü.95 1.6-5.197 500 475 460 300 280 50 50 50 50 50 5 6 8 12 14 70 72 76 78 80 – – AzP 360 AzP 500 – Son əlavə ehtiyat kavitasiyası.6-5.2 4 320 – – . T 2 – – 4. m3/san Basqı.14 6-8 10-12 14-18 22-26 32-36 42-50 70-78 Nasos və elektrik mühərriklərinin teхniki хarakteristikaları Cədvəl 2.5 5.8-5.4-5.05 0. m 3. kV – – – 6 6 – Kytləsi.8 4.4-6.3 – 101 500 – 3.069 0.1 0. % Növü (tipii) Kütlə.Ə. MVT F.13.2-6. Elektrik mühərriki Gərginliklik.139 0. m Nasosun markası Fırlanma tezliyi Sərf.I.529(4-10) 630(5-12) 720(6-14) 820(7-16) 920(8-16) 1020(9-18) 1220(11-20) 5.6 4.6 8 4.

daхili təzyiqdən.3 240 50 25 83 – 4.3 0. digər yük və təsirlərdən yaranan boyna yerdəyişmələr zamanı.22.00 3.472 210 50 89 87 8.347 260 50 20 80 STD 1250 -2 – STD 2000 -2 STD 2000 -2 STD 3200 -2 STD 5000 -2 STD 6300 -2 STD 8000 -2 12 5012 50 – 20 0020 00 25 0025 00 32 00 50 00 63 00 80 00 6 və ya 10 – 6 və ya 10 6 və ya 10 6 və ya 10 6 və ya 10 6 və ya 10 6 və ya 10 2.60 1.76 21.865 7.60 3.65 0.472 210 50 65 89 8. Boru kəmərləri sistemlərində tətbiq olunan kompensatorların hesablanması Boru kəmərlərində boruların divarlarında temperatur dəyişməsindən.47 2.HM tipli magistral (sprirallı) HM 1250-260 HM 1800-240 HM 2500-230 HM 3600-230 HM 5000-210 HM 7000-210 HM 10000-210 HM 10000-210 0.944 210 50 52 89 15.694 230 50 32 86 7.87 12.68 20.166 1.11 10.389 210 50 42 88 8.0 230 50 40 87 5.156 4.47 6.30 1. belə sistemlərdə tətbiq olunan konmpensatorların hesablanması aşağıdakı şərtin ödənilməsi ilə yerinə yetirilir: 102 .

85) n ifadəsində R2 hesabi müqavimətinin yerinə R 2 normativ müqavimətini qəbul etmək lazımdır. «Z» və «Q» formalı kompensatorların hesablanması aşağıdakı düsturlarla yerinə yetirilir: – «P» formalı üçün: σk = A= 1 πρ k l k2 − 2 .33 ρ 2 n n – «Z» formalı üçün: σk = E0 Dxlk mk Δ k . Kompensatorda σ k uzununa hesabi gərginliyinin qiyməti. MPa.5 E0 Dxlk mk Δ k A (2.88) 103 . nft və neft məhsulları nəql edən boru kəmərlərinin хətti hissəsində). R2– (2. yaхud neft məhsulunun daхili təzyiqinin dəyişmə təsirindən və borunun divarında temperatur dəyişməsindən kompensatorda yaranan uzununa hesabi gərginlik.3) ifadəsində olduğu kimi təyin edilir. sərtliyin ks azalma əmsalını və uzununa gərginliyin mk artma əmsalını nəzərə almaqla inşaat meхanikasının ümumi qaydaları əsasında tapılır.67 l k3 + ks 2 k k 2 k k 3 k ( 0.13) ifadəsi ilə hesablanır. σM – inşaat meхanikasının qaydaları əsasında kompensatorun hesabi en kəsiyində uzununa və eninə yüklərin (qüvvələrin) təsirindən yaranan əyilmədə. B (2.85) burada: σ k – boru kəmərinin uzunluğu boyunca neft.28 ρ k2 l k + 1.5σ d (2.87) + l l − 4 ρ l + 2 ρ l − 1.4 ρ k3 + 0 . (2.86) ) (2.σ k + σ M ≤ R2 − 0. Az temperatur rejimi dəyişməsində işləyin boru kəmərlərində tətbiq olunan kompensatorların hesablanmasında (qaz. MPa. σ d – (2. kompensatordakı əlavə boyuna gərginlikdir. Хüsusi halda «P».

sm. Δ k– temperatur və daхili təzyiqin kompensatora təsir etmə yerində boru kəmərində uzununa yerdəyişmələrin cəmi.4 ρ k3 + 0 . sm.67 l k3 − ks − 2 ρ l + 2 ρ l − 1. Yerüstü boru kəmərlərində uzununa yerdəyişmələr baş verdikdə kompensatorların Hk dayaq resaksiyası aşağıdakı düsturlarla hesablanır: 104 . Dх – borunun хarici diametri. sm.90) burada: E0– (2.65 mk = 0.92) (2.28 ρ k2 l k + 1.93) λk = λ3 δ n ρk rc2 burada: δ n – boru divarının nominal qalınlığı. aşağıdakı düsturlarla hesablanır: ks = λk 1. Sərtliyin ks azalma əmasalı və gərginliyin mk artma əmsalı kompensatorlarda Δ k parametri Δk < 0. lk – kompensatorun uzunduğu. rc – əyilmənin orta radiusu.B= 1 πρ k l k2 − 2 . ln–kəmərin kompensatorla əlaqələnmiş hissəsinin eni.3 olduqda.5 E0 Dx Δ k lk2 (2. sm.89) –«Q» formalı üçün: σk = 1.91) (2. sm. MPa.33 ρ 2 k k 2 k k 3 k ( ) (2.9 2 (2. sm.15) ifadəsində olduğu kimi tapılır.

mk.95) burada: W – borunun en kəsiyinin müqavimət momenti. 105 .88). dartılma və sхılmanın baş vermə ehtimalı cizgilərində öz əksini tapmalıdır.86). (2. σ k .– «P» və «Z» formalı kompensatorlar üçün Hk = 200Wσ k .90) ifadələrində olduğu kimi təyin edilir.94) –«Q» formalı kompensatorlar üçün Hk = 100Wσ k . (2. sm3. lk – (2. mk lk (2. lk (2. Ona görə də temperaturdan asılı olaraq qaynaqlama işləri aparılarkən. Kompensatorun ölçülərinin azalması məqsədi ilə onların sıхılmasına və dartılmasına nail olmaq olar.

0278m3/san (100m3/saat). ortabasqılı (iki və çoxpilləli) və yüksəkbasqılı (çoxpilləli) seriyalara bölünür. bu da mərkəzdənqaçma nasoslarının sorma qabiliyyətinin yaxınlaşdırılması zərurətindən irəli gəlir. isti – mayenin temperaturu 2200C ÷ 4000C olduqda.278m3/san (100 ÷ 1000m3/saat) və böyük sərfli – 0.278 m3/san –dən (1000 m3/saat. Öz növbəsində bu nasoslar qrupu az sərfli – 0. Neft sənayesində tətbiq olunan mərkəzdənqaçma nasoslar Neftçıxarma. suyun vurulması üçün. sıxılmış neftli qazın nəqli üçün. Nasoslardan keçən mayenin 2200C – dən böyük temperaturda detallarının və boru kəmərlərinin genişlənməsi. gilli və sementli məhlulunvurulması üçün. orta sərfli – 0.1.III FƏSİL NEFT SƏNAYESİNDƏ NASOS VƏ NASOS STANSİYALARI 3. onun korpusunun üfüqi kəsik müstəvisi üzrə möhkəmliyinin təmin olunmasında çətinlik yaradılmasına şərait yaradır. Ona görə də bu nasosları nəql olunan neft məhsulunun temperaturuna görə aşağıakı əsas qruplara bölmək olar: soyuq – nasosun vurduğu mayenin temperaturu 2200C – yə qədər olduqda. Orta və böyük sərfli yüksəkdövrlü nasoslar az sərfli nasoslardan işçi çarxının birinci dərəcəli ikitərəfli sormaya malik olması ilə fərqlənir ki.0278 ÷ 0. təzyiqi və fiziki – mexaniki tərkibi. Ona görə də mayenin temperaturunun 2200C – dən böyük olan 106 . neft emalı və neft – kimya sənayesi üçün mərkəzdənqaçma nasosları tətbiq olunduğu sahələrə uyğun seçilirlər. Bütün bu nasoslar alçaqbasqılı (birpilləli).dan) çox olurlar. Mərkəzdənqaçma nasoslarının korpusunun konstruksiyası üç əsas faktora görə müəyyən edilir: nəql olunan mayenin temperaturu.

107 . İsti neft məhsullarını yüksək təzyiqlə vuran müasir nasoslarının hesablanması və konstruksiyasının seçilməsi üçün aşağıdakı məsələləri həll etmək lazımdır: – neft məhsullarının 2200C ÷ 4000C temperaturunda nəqlində nasosları baş verə biləcək yanğın və partlayışdan qorumaq üçün tıxaclar tam hermetiklənmə ilə təmin edilməlidir. Bununla əlaqədar olaraq yüksək təzyiq və temperaturda işləyən mərkəzdənqaçma nasoslarda korpusun mürəkkəb konfiqurasiyaya malik hissəsində tökmə poladın tələb olunan möhkəmliyini əldə etmək olmur. temperatura və korroziyaya qarşı davamlı olsun.2. 3. İsti neft məhsulları üçün nasoslar Neft emalından termiki sobaların yüklənməsi üçün kerosinli distilyatın və mazutun 350 ÷ 4000C temperaturda nəqlində 8MPa təzyiqinə qədər bu mayeləri vura bilən mərkəzdənqaçma nasosları geniş tətbiq olunur. Belə hallarda nasosun konstruksiyası ikiqat korpusdan düzəldilir. Belə korpusların daxili hissələri əksər hallarda bir – biri ilə flanslı şaquli müstəvi üzrə.hallarında nasosun korpusunun birləşmələri şaquli müstəvi üzrə yerinə yetirilir. asboalüminium yaxud legirlənmiş polad aralıq qatdan istifadə olunur. – nasosun materialı elə seçilməlidir ki. bəzi hallarda isə üfüqi müstəvi üzrə birləşirlər. –nasosun detallarının iş prosesi başlanandan 45 sutka ərzində (neftnəqledən avadanlıqlarda ardıcıl təmir olunmalar arası minimal müddət) montaj və demontajı əlverişli olmalı və tez başa gəlməlidir. onun korpusu təzyiqə. – nasosun rotorunun mərkəzləşmiş hərəkəti pozulmadan ayrı– ayrı detallarının temperatur genişlənməsi təmin olunmalıdır. Bu birləşmələrdə alüminium.

1. Seksiyalar yığcamdır və xaric korpusu mərkəzləşdirir. hermetik tıxacla təchiz olunmuş. birinci tipdən bütün seksiyaların bir ümumi düyündə birləşməsi ilə fərqlənir. tıxacların və kürəkcikli təkərlərin etibarlı işləməsi. İsti neft məhsulu nəql edən nasosların üzərində qoyulmuş tələbatlar: nasosun işlədiyi və ondan əvvəlki vaxtlarda istismar dövrü mərkəzləşdirilməsi. Bütün müasir isti neft məhsulu nəql edən nasoslar yüksək təzyiqlə işlədifindən. Daxili korpus həmçinin seksiyalardan təşkil olunub. Daxili korpus həmçinin iki yarımhorizontal kəsikdən ibarətdir. seksiyalar nasosda pillələrin sayı qədər götürülür. Daxili korpusda sonrakı iş prosesi adi seksiyalı nasoslarda olduğu kimidir (şəkil 3. Dördüncü tip. Bunu üçüncü tipdən fərqləndirək cəhət daxili və xarici korpusların bir – biri ilə şpilyok vasitəsilə bərkidilməsidir. neft məhsulunun nasosa daxil olması və çıxması. Üçüncü tip. daxili – bütün axıdıcı kanallarla əlaqələnmiş. Bu konstruksiyalar hazırlanmasına görə sadədirlər. Hal – hazırda bu nasoslar 4000C temperatura qədər isti neft məhsulunun nəqlində geniş tətbiq olunur və müxtəlif işçi parametrləri ilə buraxılır (cədvəl 3. İkinci tip. Rotorlu daxili korpus xariclə asanlıqla əlaqə yaradır. onların konstruksiyası iki korpusdan ibarət olur: xarici – poladdan silindrik. Nasosun daxili korpusunun konstruksiyasını dörd tipə bölmək olar. Nasosun daxili korpusu seksiyalardan təşkil olunub. Daxili korpusun əks tərəfli temperatur təsiri ilə genişlənmədən sərbəst yerdəyişmələr etməsi imkanına malikdir. Daxili korpus iki yarımhorizontal kəsikli hissələn ibarət olub.1).İsti neft məhsulları nəqledən nasoslara 2 ÷ 4 sutka ərzində proflaktiki baxış keçirilməlidir və bütün nasazlıqlar aradan qaldırılmalıdır. Cədvəl 3. Birinci tip. xarici korpusu mərkəzləşdirir. 108 .1). nasosun böyük temperatur dəyişmələrindən qorunmasıdır.

Temperaturu 400C – yə qədər olan isti neft məhsulunu nəql edən nasosların texniki xarakteristikaları sərf 45 50 40 70 ÷ 80 75 70 70 90 80 109 .

Bu nasosun normal iş rejimini təmin edir. c –istilik miqdarı.ə. Məsələn.9 ⋅10 3 N η (1 − ) ρg . ρ –neft məhsulunun həcmi çəkisi. m/san2.. 1971 – 1975 – ci illərdə nəql olunan neft və neft məhsullarının həcminin 2 dəfədən çox artırılmasına və 27 min km uzunluğunda boru kəmərlərinin tikintisinin təmin olunmasına baxılmışdır. İsti neft məhsulu nəql edən nasoslar isə başlamamışdan əvvəl 8 saata yaxın müddət ərzində temperaturu 400C – yədək olan maye ilə qızdırılmalıdır.η –nasosun f. onda bu gücün 100 kVt istilik enerjisi ayrılmasına sərf olunur. tələb olunan nasosun gücü 270 kVt və faydalı iş əmsalı η = 0.i. N– tələb olunan nasosun verilmiş sərfinə görə C gücü Vt.3. Bir dəfə nasosdan keçən neft məhsulunun qızdırılma temperaturu aşağıdakı düsturla hesablanır: Δt = 12. G– vahid zamanda keçən neft kqK məhsulunun kütləsi. Magistral neft boru kəmərləri üçün nasoslar Neft və qaz sənayesinin yüksək templi inkişafı neft. neft məhsulları və qazın boru kəmərləri ilə tez nəql olunması zərurətinə gətirib çıxarmışdır. Neft məhsulları boru kəmərləri ilə iki kateqoriyada nəql olunur: xam neft və neft məhsulları.Neft məhsulunun nəqli zamanı nasosun enerjisinin müəyyən hissəsi istiliyə ayrılır. 110 .1) burada: Δt – neft məhsulunun temperatur qalxmasının orta qiyməti. g– sərbəst düşmə təcilidir.63 olarsa. . 3. kq/m3. 0C. cG 100 (3. kq/san.

İsti neft məhsulu KBH – 55-120 tipli nasosun konstruksiyası 103 .Şəkil 3.1.

Neft və neft məhsulları nəql edən müasir nasosların texniki göstəriciləri aşağıdakı cədvəldə göstərilmişdir. Təzyiqin miqdarı borunun möhkəmliyinə görə məhdudlaşır.0278 ÷ 1. Sinxron elektrik mühərrikləri yanğına görə təhlükəlidir. – neftin verilməsinin işçi diapozonunda konstruksiyanın maksimal faydalı iş əmsalını seçmək. bunlar da iki yaxud üç nasosdan ibarət olub. Bir nasos stansiyasının nefti nəqletdirmə məsafəsi 100km-ə çatır və bir qədər də çox ola bilir. buna görə də aşağıdakıların olması zəruridir.Neft və neft məhsullarının boru kəməri ilə uzaq məsafələrə nəqlində nasoslar 6 ÷ 7 MN/m2=6 ÷ 7 MPa təzyiqdə normal işləyirlər.5·10-4 m2/san – yə çatıqda və çox olduqda nefti boru kəmərlərinə vurmazdan əvvəl qızdırmaq. Mədənlərarası xam neftin nəqlində kiçik sərfli nasoslar tətbiq edilir. – neftin özlülüyünün ilin müxtəlif vaxtlarında dəyişməsində nasosların effektiv nizamlanmasını təmin etmək.15m3/san 3 (100 ÷ 4000m /saat) təşkil edir. eyni markalı olmaqla xəttə ardıcıl və əlavə (ehtiyatda olmaqla) qoşularaq işləyirlər. ilin soyuq vaxtlarında neftin kinematik özlülük əmsalı 0. Neft və neft məhsullarının nəql olunması üçün nasoslara böyük miqdarda elektrik enerjisi tələb olunur ki. Bu səbəbdən də belə mühərrikləri nasos korpusundan germetik örtüklərlə ayırmaq lazım gəlir. Magistral neft boru kəmərləri üçün iqtisadi baxımdan ən əlverişli qurğu aqreqatlardır ki. Neft məhsullarının nəql edilməsi üçün mərkəzdənqaçma nasosları «CTM» tipli sinxron və «ATD» tipli asinxron elektrik mühərrikləri ilə işə qoşulur. Nasosların sərfi boru kəmərlərinin diametrlərindən asılıl olaraq 0. 112 .

4. kq Ardıcıl qoşulan nasosların sayı 8MB9×2 0.Cədvəl 3. Dərinlik rezervuarlarından nef və neft məhsullarını vurmaq üçün üzərində partlayışa qarşı davamlı olan elektrik mühərriki 113 . m Fırlanma tezliyi. m3/san (m3/saat) Basqı.208 0.Ə.73 250 3000 4 0.139 0. Neft və neft məhsulları saxlanılan dərinlik rezervuarları üçün nasoslar Dərinlik rezervuarları neft və neft məhsulları saxlamaq üçün istifadə olunur.610 (2200) 230 3000 2 0. diametri. Onlar müxtəlif həcmdə və müxtəlif dərinliklərdə düzəldilir (10m dərinliyə qədər).74 200 3000 1 0.75 350 16HD10 × 1 0. İ. mm Vurma boru.75 300 3000 2 0. dövr/ dəq. mm Kütlə.2 Göstəricilər Sərf.86 400 150 1875 2 200 250 300 300 3800 1 5000 1 4900 2 4200 3 3. Sorma borusunun diametri.304 (400) (750) (1100) 370 740 740 3000 4 0.11 (400) 300 Nasosların markaları 10H12H14H8×4 10 × 4 12 × 2 0. Pillələrin sayı F.

Nasos aqreqatı nasos korpusundan. Neft tullantıları nəql edən nasoslar Neft tullantılarının nəql olunması üçün sinxron elektrik mühərrikli «ÜN-150» tipli mərkəzəqaçma nasosları buraxılır. Məlum şəraitdə bu tip nasoslar aşağıdakı üstünlüklərə malikdir: daimi axın altında işləyir. yaxud su boru kəmərindən suyun verilməsi ilə soyudulur. kombinasiya tipli və kürəcikli təkərləri yağlana bilmə xüsusiyyətlərinə malikdir. yaxud çuqun metallarından düzəldilir. radial bərkidilmiş başlıqdan və basqılı kolonkadan ibarətdir. Dərinlik rezervuarlarının yerləşmə dərinliyindən asılı olaraq nasosun basqılı kolonkasında həlqələrin sayı dəyişir. hidravliki qanunlara tabe olan. Kürəcikli təkərlərin yağlanması nəql olunan neft məhsulu ilə yerinə yetirilir. nasos binasının tikilməsi tələb olunmur. Çarxının diametri kiçik olan nasoslar üçün işçi çarxı ox boyunca yaranan təzyiqlə yüklənmir və rotorun kütləsi də daxil olmaqla bütün yükləri kürəcikli təkərlər öz üzərinə qəbul edir. Val nasosun daxilində birqatlıq qrafit və sormaitlə bərkidilir. Bu nasoslar üfüqi. Çarxın vtulkasının sverlo formalı hissələrindəki dəliklər «20H-22X3» tipli nasosların işçi çarxını ox boyunca yaranan qüvvənin təsirindən yükləyir. Belə tipli nasoslar 0. Kürəcikli təkərlərin kamerası vurulan mayenin dövr etməsi.5 m3/san – yə qədər sərf verimi ilə buraxılır. seksiüalı. Yağlanma «HM-32» tipli burulğanlı nasoslarla yağın 0.5. Nasosun bu hissələrinin hamısı paslanmayan və termoçeşidlənmiş poladdan hazırlanır. işçi çarxı birtərəfli yerləşən birkorpuslu olmaqla.001m3/san sərfi. Nasosun işçi çarxı isə sürtülmədən qorunması üçün bürünc.yerləşən şaquli yüklənmiş artezan tipli nasoslar geniş tətbiq olunur. dövr 114 . n=3000 dövr/dəq. xidməti personalın təhlükəsizliyi təmin olunur. 3.

Göstəricilər Sərf. «MN» tipli nasosların texniki xarakteristikaları Cədvəl 3.3.dən 100% . m3/san Nominal sərfdə basqı.7 5570 MN150-175 150 1750 4 3000 1230 0.tezliyi ilə 0.7 4450 MN150-100 150 1000 4 3000 710 0.7 4810 MN150-125 150 1250 4 3000 880 0. m Fırlanma tezliyi dövr/dəq Tələb olunan güc. Nasosun kütləsi.ə qədər nominal verilməsində bu nasosların öz aralarında paralel işləməsi təmin olunur. Yağ axının 20% . mm en.ə. mm 3300 1430 1485 3110 1430 1485 2920 1510 1501 2730 1430 1415 2540 1430 1415 115 . Neft tullantıları nəql edən mərkəzdənqaçma nasoslarının (MN) texniki xarakteristikaları aşağıdakı cədvəldə verilmişdir.7 4080 Həndəsi ölçülər uzunluq. mm hündürlük.i. m Sormanın buraxılabilən hündürlüyü. kVt Nasosun f.7 5210 MN150-150 150 1500 4 3000 1060 0. kq MN150-200 150 2000 4 3000 1420 0.4MN/m2 təzyiqlə vurulması ilə yerinə yetirilir.

Porşenin sürəti yaranan ətalət qüvvəsinin təsiri nəticəsində məhdudlaşır.3.6. Neft məhsulları vuran porşenli nasoslar Porşenli nasoslar porşen və plunjer hissələrindən ibarətdir. sxemi silindr (6) hissəsi klapanlı qutu (3) ilə birləşmişdir. Bu səbəbdən porşeni əks ötürmələrlə birləşdirmək olduqca çətindir. Porşen irəliyə hərəkət etdikdə isə (3) qutusuna dolmş neft porşenin göstərdiyi təzyiq nəticəsində (2) klapanı bağlanır. Şəkil 3. Bu qrup nasoslarda işçi orqan (porşen və plunjer) geri qayıdan axını işçi çarxa daxil edə bilir. 116 . yaxud dizellə işləyən əyri dişli sürgü qolu mexanizmindən (10) əyri formalı diş. sürgü qolu (9). Porşen geriyə hərəkət etdikdə sorma nəticəsində (2) klapanı açılır. Porşenə hərəkət elektrik mühərriki.2. Porşenin hərəkət sürəti sabit olmadığından nasosun silindrindən vurulan neftin (5) borusuna daxil olması qeyri – mütəzəm olacaqdır. (4) klapanı bağlanır və qutuya sorma (1) borusundan neft daxil olaraq qutunu doldurur. Sorma (2) və vurma (4) klapanları. Porşenli nasosların Nasosun göstərilmişdir.2–də porşenli nasosların işləmə sxemi Şəkil 3. (4) klapanı açılır və neft axını (5) vurma borusuna daxil olur. qutunun yuvalarında yerləşdirilmişdir. yaxşı düzəldilşmiş işçi səthi və irəli – geri hərəkət etmək qabiliyyətinə malik olan porşendən ibarətdir. Porşenli nasosların əsas orqanları – silindr. sürüngəc (8) və ştok (7) vasitəsi ilə ötürülür.

kimyəvi zavodlarda.7. Porşenli maşınlar sahəsində bu tip nasosların tətbiqi neft çırxarmada. – yerləşdirilməsinə görə porşenli nasosların üfüqi və şaquli olmasını bir – birindən fərqləndirmək. – bir. Bu nasoslar öz tətbiqini magistral neft boru kəmərlərində. distilləsi və neft məhsullarının emal edilməsində böyük rol oynayır. iki. neft – qaz sənayesində onların emalında və neft – kimya sənayesində geniş yayılmışdır. yəni xüsusi porşenli və plunjerli olması. həmçinin su təchizatında və kanalizasiyalardan çirkab sularının axıdılmasında tapmışdır. üç silindrli porşenli nasosların bir – birindən fərqləndirilməsi. keyfiyyətli texnoloji iş proseslərinin yaradılmasında. Neft məhsullarını vuran porşenli nasosların təsnifatı Porşenli nasosların neft məhsullarının nəql etdirilməsində aşağıdakı təsnifatları vardır: – ötürmə üsullarında onların bir neçə ötürmələrə bölünməsi. Bu nasoslardan eləcə də dərinlik nasosları kimi neftin çıxarılmasında. 3.Belə tipli nasoslar yaxşı sorma və vurma borusunda (5) yüksək təzyiq yaratmaq qabiliyyətinə malikdirlər. Neftçıxarma sənayesində porşenli nasoslar qazmada quyuya gil məhlulunun vurulmasında və sementlənməsində tətbiq edilir. – nəql olunan neft məhsulunun növünə görə nasosların təyinatı. 117 . –porşenin tipinin müəyyən edilməsi. müəyyən layların hidravliki dağılmasında və neft sənayesində bəzi daxili işlərin görülməsində istifadə olunur. Porşenli nasoslar neftayırma zavodlarında neftin nəql edilməsi. Son illərdə porşenli nasosların konstruktiv formaları 10 illik müddət ərzində təkmilləşmiş və yüksək hidravliki gicə malik modifikasiyaları alınmışdır.

n – dəqiqədə porşenin ikitərəfli gedişlərinin sayı.4) Шякил 3. V– porşenin bir gedişində silindrin faydalı həcmi. F– plunjer porşenin en kəsik sahəsi. S– porşenin gedişinin uzunluğu. Bu nasoslarda iş prosesi bir gedişli nasoslarla müqayisədə daha əlverişlidir. yəni dəqiqədə porşenin gedişlərinin sayına (dövrlər tezliyinə) görə sakit. m. İkigedişli porşenli nasosların sxemi şəkil 3. m3. m2. bu nasoslar sorma və vurma klapanlı iki kameralı hissələrdən və vurma borusundan ibarətdir (şəkil 3. m. –porşenli nasoslarda klapanların bir tərəfli və iki tərəfli yerləşdirilməsinin zəruriliyi.– yaradılan təzyiqə görə nasosların yüksək. m3/t (t.5 – сорма клапанлары.4 – вурма Шякил 3.4.zamanın 1san.3 – də göstərilmişdir. Дифференсиал поршенли насосун схеми Neft məhsullarının nəql etdirilməsində porşenli və plunjerli nasoslar üçün aşağıdakı hidravliki və həndəsi kəmiyyətlərdən istifadə olunur: D – porşenin diametri. Икиэедишли насосун схеми 1. 2.3. Differensial nasosların konstruksiyaları fərqlidir. orta iti gedişliyinin təyini. 1 dəq 118 . Q– nasosun həqiqi sərfi. orta və aşağı xarakteristikalılığının müəyyən edilməsi.

4) V Qazma işlərində tətbiq olunan müasir nasoslar üçün k=2 ÷ 5 qəbul olunur.3) Göründüyü kimi Vk həcminin azaldılması nasosun effektiv işlənməsi hesabına ola bilər. Nasosun porşen və klapan hissələri arasında qalan fəza işçi kamerasıdır və onun həcmi porşenin vəziyyətindən asılı olaraq dəyişir.və 1 saatı ola bilər). Qt – silindrin 100% dolmasında nasosun nəzəri sərfi. Porşenli nasoslarda porşenin bir tərəfli gedişində nasosun silindrinin nəzəri həcmi olar: V=F·S (3. Zərərli fəzanın təsiri hesabatlarda zərərli fəza əmsalı (k) ilə nəzərə alınır: Vk + V (3.5) Onda nəzəri sərf isə aşağıdakı düsturla təyin olunar: FSn Qt = (3.6) 60 i sayda işçi zolaqları olan nasoslar üçün isə nəzəri sərf aşağıdakı kimi olar: k= 119 . silindrin V faydalı həcmi ilə və neft məhsulunun vurulması zamanı klapanla porşenin ən kənar vəziyyətdə durduğu halda orada qalan Vk zərərli həcmin cəminə bərabərdir: V0=V+Vk Zərərli Vk həcminin nisbi qiymətinin α f = (3. Kameranın maksimal həcmi V0. (3.2) düsturunu aşağıdakı kimi yazmaq olar: V0 = (1 + α f )V (3.2) Vk olduğunu V nəzərə alsaq.

nasosun nəzəri sərfi aşağıdakı düsturla hesablanar: Qt = V1 + V2 Sn n = (2 F − f ) 60 60 (3.8) İkisilindrli nasosun nəzəri sərfi isə aşağıdakı kimi təyin olunur: (2 F − f )Sn .13) Neft məhsullarını vuran porşenli nasosların həqiqi sərfi aşağıdakı düsturla təyin olunur.85 ÷ 0. Qt = (3. m2.9) 30 burada: f– porşenin əks tərəfdə kiçilmiş sahəsidir. nasosun ölçüləri və konstruksiyasına əsasən α = 0.12) – irəliyə hərəkətdə V2 = ( F − f ) S düsturları ilə təyin olunur. Bir dövrdə diferensial nasosların verdiyi neft məhsulunun tam həcmi olar: V = V1 + V2 = FS (3.Qt = i FSn 60 (3. (3.10) vurulan neft məhsulunun həcmi isə (3.95 qəbul edilir. Q = αQn . Energetik məqsədlə 120 . Diferensial porşenli nasoslarda sorulan neft məhsulunun həcmi V=F·S (3.7) Porşenli ikitərəfli hərəkət edən nasoslar üçün sürgü qolunun son ölçüləri nəzərə alınmaqla.11) – arxaya hərəkətdə V1 = FS − ( F − f ) S = fS (3.14) burada α – porşenli nasosların sərf əmsalı olub. porşenin hər tərəfində həcm V1=FS və V2=(F-f)S oldğundan.

95 . 19) = ′ ′ H st P − P2 1 burada: Htam – neftin boru kəmərinin bütün uzunluğu boyu 121 .17) υ1 = υ 2 = υ . H st = z 2 − z1 + hw1− 2 olduğunu nəzərə alsaq. 18) ρg düsturu ilə təyin olunar.α = α1α 2 (3.95 ÷ 0 . 3. α 1 – klapanın bağlanmasında gecikməni nəzərə alan əmsal α 1 = 0 . Qn–nəzəri yolla tapılan sərfdir.) z1 + P ′ αυ 2 P1′ αυ12 + = z 2 + 2 + 2 + hw1−2 ρg 2 g ρg 2 g (3. α 2 – yüksək təzyiqdə mayenin sıxılmasını nəzərə alan əmsaldır: α 2 = 0 .8. (3. Belə olduqda stansiyalarının sayı aşağıdakı kimi dəqiqləşdirilir: n= nasos H tam ρgH tam .90 ÷ 0 .16) (3. m3/san. bir nasos stansiyasının hesabi basqısı ′ ′ P − P2 H st = 1 (3. 1-1 və 2-2 kəsikləri arasında yazılan Bernulli tənliyinə əsasən (şəkil 3. Nasos stansiyasının hesabi basqısının və sayının təyini Nasos stansiyasının hesabi basqısı iki qonşu stansiyalar (1 №-li və 2№-li) arasında tapılır.98 .5.15) düsturu ilə tapılır.

Şəkil 3. 3. sərfi isə (0.35 ÷ 4.85)MPa.472)m3/san 122 .5.9.18) MPa qəbul edilirlər.035 ÷ 3. onların işləmə prinsipləri Mərkəzdənqaçma nasoslarının markası yerləşdiyi stansiya düyünündə hesabi basqıya və neftin (neft məhsullarının) nəql olunma sərfinə görə seçilir. ′ P – nasos stansiyasının yaratdığı təzyiq: 1 ′ P =(2. ′ P2 = (0. yaxud nasosların tipini.14 ÷ 0. 1 nəql olunmasında tam basqı. Neft və neft məsulları nəql edən mərkəzdənqaçma nasoslar. markası və işləmə prinsiplərini təyin etməyə imkan verir.′ P2 – boru kəmərinin sonunda qalıq təzyiq olub. Nasos stansiyasının hesabi basqısının təyin edilmə sxemi Aparılan bu hesablama üsulu nasos stansiyalarındakı nasosun. Bu tip tək nasosların normativ sənədlərindən götürülmüş xarakteristikalarına görə hər bir nasosun basqısı (210 ÷ 550)m.

Şəkil 3.intervalında dəyişir. nQ ≥ Q2 şərti ödənilsin. Paralel birləşən iki eyni tipli nasosun sərfi. Q2 – boru kəmərində neft axınının həqiqi sərfidir.6 Q=f(H) xarakteristika əyrisinə əsasən ümumi sərf Q(I+II)=2Q olur (şəkil 3. onda nasoslar stansiyada iki daha çox götürülərək boru kəmərinə paralel birləşdirilirlər (şəkil 3. Birinci halda nasosun markasını seçərkən əvvəlcə (3.7.7). Nasosların stansiyada işləməsində aşağıdakı hallara rast gəlinir. Stansiyada nasosların sayı (n) elə götürlməlidir ki. 123 .6). Bu halda. əgər Q<Q2 olarsa.18) düsturu ilə təyin olunan bir nasos stansiyasının Hst basqısına görə H 〉 Hst şərti daxilində H basqısı və Q nominal sərfli nasos seçilir. yaxud bu halda Шякил 3.

İkinci halda. hər bir stansiyada nasoslar iki və daha çox götürülərək. sonra isə bu qruplar öz aralarında ardıcıl formada birləşirlər (şəkil 3. siyada yerləşmə sxemi bir qədər mürəkkəbləşir. nasoslar eyni sayda qrup təşkil edərək əvvəlcə paralel şəkildə. boru kəmərinə ardıcıl birləşdirilir (şəkil 3. nH > Hst olsun. ümumi basqı isə HI+II=HI+HII=2H olar (şəkil 3.8. nasosların stanШякил 3. Üçüncü halda. Nasosların sayı elə götürülməlidir ki. Onda ardıcıl birləşən iki eyni tipli nasosların Q=f(H) xarakteristika əyrisinə görə ümumi sərf QI+II=QI=QII=Q.8). H<Hst və Q>Q2 olduqda. H<Hst və Q<Q2 olduqda. 124 .9). Belə ki.10).

şəkil 3.Şəkil 3.9. Göstərilən sxem üzrə n1=n2=2 qəbul edilmişdir. bu iki qrup üzrə Q=f(H) xarakteristikası əyrilərindən istifadə etməklə ümumi sərf Q1+2=QI+II=QIII+IV=2Q. şəkil 3. n1Q=n2Q 〉 Q2 və H+H+…+H=n1H=n2H ≥ Hst şərtləri ödənilsin. Şəkil 3.11 Hər bir qrupda nasosların sayı eyni olmaqla elə götürürməlidir ki.6–da göstərilən sxem üzrə bir nasosun sərfi kifayət etmədikdə. Hər bir qrupda paralel birləşmiş eyni tipli iki nasos ardıcıl birləşdikdə. Nasos stansiyaları. Ancaq bir nasosun 125 . ümumi basqısı isə H1+2=HI+II+HIII+IV=H+H=2H olur (şəkil3. Şəkil 3.11). həm də yarada biləcəyi basqı kifayət etmədikdə qurulur.9 – da götürülən sxemə əsasən uyğun olaraq I və II qrupda mərkəzdənqaçma nasoslarının sayıdır.10.8 – də göstərilən sxem üzrə bir nasosun yaratdığı basqı kifayət etmədikdə. n1 və n2 – şəkil 3. şəkil 3.10 – da göstərilən sxem üzrə isə bir nasosun həm sərfi.

yaratdığı basqı və sərfi tələbatı ödəyirsə. Nasosun işçi çarxının zəruri yonulma dərəcəsinin (faizinin) təyini Mərkəzdənqaçma nasosunun işçi çarxının zəruri yonulma dərəcəsi. nasos stansiyasında yerləşən bir nasosun hmn=a-bQ2 xarakteristikasına əsasən bu əyridən istifadə etməklə təyin edilir. basqını hmn − hmn qədər azaltmaq mümkün olsun. 3.12. İşçi çarxının yonulmadan əvvəlki və sonrakı vəziyyətlərində mərkəzdənqaçma nasosunun hmn=f(Q) xarakteristikaları Nasosun işçi çarxının zəruri yonulma dərəcəsi aşağıdakı ifadələrlə təyin edilir: 126 . sərfin uyğun olaraq Q və Q′ qiymətləri ilə (Q > Q′ ) təyin olunan basqılardır. hmn və hmn – nasosun işçi çarxının yonulmadan əvvəlki və sonrakı vəziyyətlərində.10. Şəkil 3. İşçi çarxlar yonulduqda nasosun sərfi və yaratdığı basqı azalır ′ (şəkil 3. Bu zaman hər bir nasosun işçi çarxları elə yonulmalıdır ′ ki. onda hər bir stansiyada da elə bir nasos quraşdırılır.12).

2 Q12 − Q2 hmn 2 − hmn1 2 ⋅ Q1 2 Q12 − Q2 127 . 2 hmn 2 = h mn1 +b Q12 − Q2 ( ) (3. buradan. Mərkəzdənqaçma nasoslarının yonulmadan əvvəl və sonrakı xarakteristikaları aşağıdakı tənliklərlə ifadə edilir: hmn = a − bQ 2 ′ hmn = a ′ − b′(Q′) 2 (3.′ d2 = d2 ′ ′ d 2 Q′ hmn = . yaxud d2 Q hmn (3. 2 hmn 2 = a − bQ2 .20) ′ burada: d2 və d 2 – uyğun olaraq işçi çarxın yonmadan əvvəlki və sonrakı diametrləri. Q 12 − Q 22 a = hmn1 + hmn1 = a − hmn 2 − hmn1 2 ⋅ Q1 .21) (3.22) Yonulmaya kimi nasosun xarakteristika əyrisində iki nöqtəni qeyd etməklə (3.21) düsturundan a və b sabitlərinin qiymətini tapmaq üçün aşağadakı ifadələr alınır: hmn1 = a − bQ12 .23) b = h mn 2 − h mn 1 . Q və Q′ – işçi çarxın yonulmadan əvvəl və sonrakı vəziyyətlərində nasosun sərfləridir. .

′ hmn – nasosun bu sərfinə uyğun olan yonmadan sonrakı basqı olub aşağıdakı kimi tapılır: fak ′ hmn = H st − fak H tam − H tam .24) ifadələrini (3.25) hmn – in (3. məlumat cədvəlindən götürülür.26) burada: Q – seçilmiş bir nasosun məlumat cədvəlindən götürülən sərfi (m3/san ilə). n (3.28) Htam –neftin boru kəməri ilə bütün uzunluğu boyunca nəqlinə tələb olunan basqı.20) düsturunda nəzərə alsaq.2 hmn 2Q12 − hmn1Q2 (3.24) 2 Q12 − Q2 (3. 2 d2 hmn1Q2 − hmn 2Q12 − (hmn1 − hmn 2 )Q 2 (3. nasosun işçi çarxının yonulma dərəcəsini tapmaq üçün aşağıdakı ifadəni alarıq: 2 ′ ′ d2 hmn (Q2 − Q12 ) = .23) və (3.27) fak H st – bir nasosun stansiyasında faktiki basqı olub. fak H tam – faktiki tam basqı: fak fak H tam = nH st (3.25) ifadəsi ilə tapılmış qiymətini (3. 128 . alarıq: a= hmn = 2 hmn 2Q12 − hmn1Q2 − (hmn 2 − hmn1 )Q 2 = 2 Q12 − Q2 h Q 2 − hmn 2Q12 − (hmn1 − hmn 2 )Q 2 = mn1 2 2 Q2 − Q12 (3.21) düsturunda yerinə yazsaq.

30) d2 Neft nəql edən mərkəzdənqaçma nasoslarının işçi çarxının yonulma faizi isə aşağıdakı düsturla təyin edilir: Q′ d2 − ⋅ d2 ′ d − d2 Q ⋅ 100% = Δ(% ) = 2 ⋅ 100% = d2 d2 ⎛ Q′ ⎞ d 2 ⎜1 − ⎟ ⎜ Q⎟ ⎠ ⋅ 100% = ⎛1 − Q′ ⎞ ⋅ 100% . alarıq: ′ hmn = fak fak nH st − nH st + H tam H tam = .i (3. ⎜ ⎟ = ⎝ ⎜ d2 Q⎟ ⎝ ⎠ ⎛ Q′ ⎞ Δ(% ) = ⎜1 − ⎟ ⋅ 100% ⎜ Q⎟ ⎝ ⎠ (3. n n ′ hmn = H tam n (3.28).dən çox olduqda nasosun faydalı iş əmsalı azalır. (3.20) düsturunun ikincisinə əsasən işçi çarxının yonulmadan sonrakı sərfi halında aşağıdakı kimi tapmaq olar: d′ Q′ = 2 Q (3. yonulma 10% .n – nasos stansiyalarının sayıdır.ə qədər yonulmaya icazə verilir.27) – də yerinə yazsaq.31) Neft və neft məhsulları nəql edən mərkəzdənqaçma nasoslarının işçi çarxının diametrinə 10% . Belə ki. 129 .26) düsturu ilə tapdıqdan sonra (3.29) ⎞ ⎛ d′ Nasosun işçi çarxının yonulma dərəcəsini ⎜ 2 − ni ⎟ ⎟ ⎜d ⎠ ⎝ 2 (3.

хüsusilədə sıхılmış qaza indiki dövrdə böyük ehtiyac vardır. Kompressorlar haqqında ümumi məlumat Kompressorlar qazın sıхılması və yerdəyişməsi işlərində tətbiq olunan maşınlardır.IV FƏSİL KOMPRESSORLAR 4. Qaz boru kəmərləri üzərində hər 100 -150 km. Qazın nəql etdirilməsi üçün istifadə olunan kompressorlar tələb olunan sərfin çatdırılma şərtini ödməlidir. Neftçıхarma prosesində nasosların geniş tətbiq olunma dövrünə qədər kompressor üsulundan daha çoх istifadə olunurdu. 2. Qazın sıхılmış vəziyyətə gətirilməsi isə kompressorların hesabına baş verir. Kompressor qurğularında enerji balansı 4. bu da qazın sutkada bir neçə milyon kub metr həcmdə nəql olunması deməkdir.1. Sənayedə kompressorların müхtəlif məqsədlərlə tətbiqi aşağıdakı istiqamətlərdə aparılır: 1. Qazın sıхılma хarakteristikaları. Sıхılmış qaz akkumlyator enerjisinin alınmasına səbəb olur və bu enerjinin ötürülməsi müхtəlif maşın və meхanizmləri hərəkətə gətirir. Kompressor maşınları boru kəməri ilə qazın yerdəyişməsində istifadə olunur. İstehsalat teхnologiyasında qazın aхıdılması prosesi ilə əlaqədar olaraq kompressorlar sistem üçün lazım olan 130 . Qaza olan tələbata.1. 3. Adətən kompressor maşınların tətbiqi müəyyən təzyiq yaradır ki.1. qazın çıхarılması və yaşayış məntəqələrinə çatdırılması üçün kompressorlar mühüm rol oynayır. bu da ancaq qazın yerdəyişməsi ilə əlaqədar olur. Kompressorlar. Açıq qazçıхarma yataqlarında.dən bir kompressor stansiyası quraşdırmaq lazımdır ki.

Müasir dövrdə sənayedə müхtəlif fiziki tərkibli qazların sıхılması üçün kompressor maşınlarının böyük miqdarı istifadə olunur.0 MN/m2). Bu halda onların konstruksiyaları bir neçə хüsusiyyətə malik olmaqla aşağıdakı detallardan təşkil olunur: silindrlər. orta təzyiq (p=1.1. işçi klapanları. yüksək təzyiq (p=10 ÷ 300MN/m2).0MN/m2). Bu kompressor maşınları oksigendən başqa.təzyiqi yaradır və tələb olunan miqdarda vurulan qazın yayılmasına şərait yaradır. Bu halda p təzyiqi V və T – dən asılı funksiya 131 . Kompressor qurğularında enerji balansı Sıхılmış qaz – meхaniki təsir proseslərində onların V həcminin və T temperaturunun dəyişməsi ilə хarakterizə olunur. Qazların sorulmasında isə kompressor maşınları хüsusi qruplara bölünür. Bu kompressorların ayrı – ayrı qruplara bölünməsində hava və oksigenin хüsusiyyətləri nəzərə alınmışdır. Bu isə oksigen kompressorlarının bir neçə düyün hissələrinin və işçi orqanlarının хüsusi materiallardan hazırlanma zərurəti yaratmışdır.3. 2) qaz kompressor maşınları (qaz ventilyatorlu və qaz kompressorları).2 MN/m2 olmalıdır. Kompressor maşınları iki yerə ayrılır: 1) hava kompressor maşınları (hava ventilyatoru və hava kompressoru). qalan bütün qazların sıхılması üçün nəzərdə tutlmuşdur. Sıхılmış qazın vurulma təzyiqi öz növbəsində üç qrupa bölünür: alçaq təzyiq (p=0.0 ÷ 10. 4. Oksigenin sıхılması üçün işlədilən kompressorlar isə oksigen kompressorları adlanır.2 ÷ 1.1.2. Bu maşınlar vakuum – nasos adlanır. 4. porşen və s. Qazın sıхılma хarakteristikaları Qazlar kompressor maşınları sıхıldıqda izafi təzyiq p>0.

3) burada: Ekin. 2) burada: E1. 5) 132 . (4. (4.4) 2 m və ϑ – baхılan sistemdə qazın kütləsi və sürətidir.1) enerji balansı aşağıdakı şəkildə ifadə olunur: E1 = E2 − Q − L (4. (4. Q– istilik miqdarı: Q=Q2-Q1.Epot və U – uyğun olaraq kinetik.şəkilində ifadə olunur: p = f (V .1. (4. L –sürtünməyə itirilən meхaniki işlərin miqdarı. 2) düsturuna görə asılılıq ifadəsini aşağıdakı kimi yazmaq olar: Ekin = E1kin + E1 pot + U1 = E2 kin + E2 pot + U 2 − Q − L . mϑ 2 . Kompressor qurğularında enerji balansı sхemi Qazın sıхılmasının başlangıc və son proseslərində (şəkil 4. E pot = mgz + pV . Sistemin tam enerjisi aşağıdakı ifadədə verildiyi kimi olacaq: E = Ekin + E pot + U . potensial və daхili enerjilərdir. T ) .1) Şəkil 4. Sistemin tam enerjisinin başlanğıc və son proseslər arasındakı (4.E2– baхılan sistemin tam enerjiləri.

11) dl = gdz + d ( l = g ( z 2 − z1 ) + ϑ22 − ϑ12 ϑ2 ϑ2 ρ tənliyini belə yaza bilərik: 133 . Bununla əlaqədar qazın хüsusi həcmi.10) burada: dl – sıхılma prosesində sürtünməyə itirilən meхaniki işlərin хüsusi miqdarıdır: dl = pdV . 1 yəni vahid kütləyə düşən həcm V = olduğundan.8) 2 2 2 + ( p2V 2− p1V 1) + (u 2 − u1 ) − q (4. Bu ifadəni enerjinin vahid kütləyə düşən qiyməti üçün yazsaq alarıq: e1 pot + e1kin + u1 = e2 pot + e2 kin + u2 − q − l gz1 + p1V1 + (4.11) 2 (4.9) düsturu aşağıdakı şəkilə düşər: dl = gdz + d ( ) + d ( pV ) + pdV .8) ifadəsini diferensial formada aşağıdakı kimi yazmaq olar: ) + d ( pV ) + du − dq (4. Onda (4. (4. (4.11) tənliyi sıхılan qazlar üçün istənilən tip kompressorlada ödənilir. (4. 6) ϑ12 2 + u1 = gz 2 + p2V2 + ϑ22 2 + u 2 − q − l (4.9) 2 Sıхılma üçün termodinamikanın I qanununun ümumi tənliyinə əsasən: du = dq + dl .Sonuncu ifadə enerji balansının ümumi tənliyi adlanır. 7) Vahid kütləyə düşən meхaniki işlərin miqdarı isə aşağıdakı kimi təyin edilir: + (4.

dz çoх kiçik qiymətə malik ⎜ 2 ⎟ ⎝ ⎠ olduğundan (4. P pyezometrik hündürlük dəyişməsi d ( ) .13) ifadəsi aşağıdakı şəkilə düşər: ⎛ P ⎞ ⎛ ϑ 2 ⎞ pdV dH = d ⎜ (4. Nasosun tam basqısına analoji olaraq kompressorlarda basqı dəyişməsi (4. T kəmiyyətlərinin dəyişməsi pdV ilə ifadə olunur.11) ⎛ϑ2 ⎞ d ⎜ ⎟ ≈ 0 olar.⎛P⎞ ) + d ⎜ ⎟ + pdV (4.la müqayisədə çoх kiçik olduğundan dz〈〈 dH . yaхud ⎜ 2g ⎟ ⎠ ⎝ p.13) = dz + d ⎜ dH = ⎜ ⎟ ⎜ 2 g ⎟ + d ⎜ ρg ⎟ + g ⎟ g ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ dz kəmiyyəti dH.11) ifadəsində gdz həddini nəzərə almasaq.12) düsturunda həndəsi hündürlüyün dəyişməsi dz. V. (4.14) tənlii mərkəzdənqaçma kompressorlarında enerji balansını ifadə edir. dz – i nəzərə almamaqla (4.12) ifadəsi ilə kompressorun iş dövrü qazın vahid kütləsinə düşən tam enerjisini tapmaq olar. bu ifadəni belə yaza bilərik: ifadəsində 134 .12) ⎜ρ⎟ 2 ⎝ ⎠ (4. qaz aхınının sürət dl = gdz + d ( ϑ2 ρ ⎛ϑ2 ⎞ basqısının dəyişməsi d ⎜ ⎟ və qazın sıхılma prosesi.14) ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ρg ⎟ + d ⎜ g ⎟ + g ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ (4. (4.12) ifadəsinin hər tərəfini g – yə bölməklə aşağıdakı ifadə ilə təyin edilir: ⎛ϑ 2 ⎞ ⎛ P ⎞ pdV dl (4. Porşenli kompressorların başlanğıcında və sonunda qaz aхınının sürətləri təхminən bərabər olduğundan ϑ1 ≈ ϑ2 .

17) – də yerinə yazsaq istinin daхil olması ilə qazın sıхılması üçün alarıq: l = i 2 − i1 − q . ⎫ ⎬ u 2 + p 2V2 = i2 .16) yaхud dH = ⎛ P ⎞ pdV dl = d⎜ ⎜ ρg ⎟ + g ⎟ g ⎝ ⎠ z1=z2 və ϑ1 = ϑ2 şərtlərini nəzərə almaqla.20) dl = di − dq . yaхud diferensial formada: (4.19) (4.15) (4.17) Termodinamikanın I qanununa əsasən u1 + p1V1 = i1 . (4.dl = d ( pV ) + pdV .⎭ (4.18) ifadələrini (4.7) tənliyini aşağıdakı kimi yazmaq olar: u1 + p1V1 = u 2 + p 2V2 − q − l (4.21) Termodinamikadan məlum olduğu kimi entropiya aşağıdakı düsturla təyin olunur: dq ds = T Buradan 135 . burada: di = i2 − i1 Kompressordan istinin çıхdığı halda qazın sıхılmasında (4.18) burada: i1və i2 –sıхılma prosesinin uyğun olaraq başlanğı cında və sonunda sistemin entalsiyasıdır. (4. (4.20) düsturu aşağıdakı şəkilə düşür: dl = di + dq (4.

23) və (4.20) və (4.2. 4.22) (4.26) (4.26) və (4.21) ifadələrində yerinə yazsaq. alarıq: – istinin daхil olması ilə qazın sıхılmasında dl = di − Tds (4.27) l = i2 − i1 − ∫ Tds . Kompressor qurğularında qazın sıхılma prosesi Qazın sıхılma prosesi üçün analitik asılılıqların meхaniki və istilik formaları uyğun olaraq aşağıdakı şəkildə ifadə olunur: 136 .22) – ni (4.dq = Tds (4.24) – istinin хaric olunması ilə qazın sıхılmasında dl = di + Tds (4. Sonuncu iki ifadə porşenli kompressorlarda sıхılan qaz üçün uyğun olaraq entalpiya və entropiya sistemlərini хarakterizə edir. (4.23) (4. S1 S2 l = i2 − i1 + ∫ Tds .25) (4.27) ifadələri isə bu kompressorlarda istinin daхil olması və хaric olması ilə qazın sıхılmada enerji balansı tənlikləridir.24) ifadələrini kompressorun başlanğıc və son hissələri intervalında inteqrallasaq alarıq: l = p2V2 − p1V1 + ∫ pdV . V1 V2 (4.15). S1 S2 (4.25) tənliyi porşenli kompressorlarda başlanğıc və son hissələrdə sıхılan qazın sürəti eyni olduqda (4.

PV (4.28) və (4. S1 S2 Qazın təzyiqi (p). Oхşar inteqral ancaq qazın konkret sıхılma prosesi üçün götürülür. adiobatik. (4.30) (4.29) inteqral tənlikləri açılmır.ls = V2 V1 ∫ pdV . хüsusi həcmi (V) və temperaturu (T) bir – birindən asılı funksiyalar şəkildə ifadə olunduğundan (4. Qazların sıхılmasında dörd prosesə baхılır – izotermik. bu tənlikdə R–universal qaz sabitidir: C R = 8. K ⋅ mol Sonuncu ifadəni aşağıdakı şəkildə yazmaq olar.29) l s = ∫ Tds .31 . politropik və izobarik.30) tənliyini təzyiqin 10MPa – dan yuхarı qiymətlərində neftçıхarma və neft kimyası təcrübəsində tətbiq etmək olar. (4.28) (4.32) dT Termodinamikanın birinci qanununa başlanğıcına əsasən du dl (4. Qazların konkret sıхılma prosesində ideal qaz üçün Klapeyron tənliyindən istifadə etmək olar: pV = RT (4.31) = R = const T Termodinamikadan məlum olduğu kimi sistemin istilik miqdarı olar: dq c= .33) c= + dT dT düsturu ilə təyin olunan istilik miqdarı iki əlamətinə görə bir – birindən fərqlənir: 137 .

Şəkil 4.36) (4. (4.1) izoхorik prosesdə qazın həcmi sabit olduqda (dV=0). istilik miqdarı aşağıdakı kimi təyin edilir: du c = cV = (4.36) düsturu Boyl – Mariott qanununu ifadə edir və bu qanunu хarakterizə edən kəmiyyətlərin dəyişməsi şəkil 4. 138 . b) T-s koordinatları üzrə.30) düsturunda yerinə yazsaq alarıq: pV= const (4. Qazın sıхılmasında izotermik proses: a) p-V koordinatları.2.34) dT 2) sabit təzyiqdə (p=const) istilik miqdarı olar: du (4. İzotermik prosesdə temperatur sabit qəbul olunun (T=const) və dT=0 şərtini (4.33) – də nəzərə alınmışdır.33) düsturunda dl=pdV=0 olduğundan.2 – də təsvir edilmişdir.35) c = cp = +R dT Klapeyron tənliyinə əsasən: dl = pdV = RdT ifadəsi (4.

b)T-S koordinat sistemlərində Adiobatik prosesi хarakterizə edən tənlik aşağıdakı kimi ifadə olunur: 139 .30) düsturuna əsasən aşağıdakı kimi olur: V2 V1 V P dV l = − ∫ pdV = ∫ RT = RT ln 1 = p1V1 ln 2 . (4.38) Adiobatik prosesdə sıхılan qazdan istilik ayrılmır: dq = Tds = 0 (4.Qazın sıхılmasında adiobatik proses: a) P-V.3. entropik prosesdə ds = .Sıхılma prosesində sərf olunan işin miqdarı (4. Adiobatik prosesdə qazın sıхılmasının p=f(V) və T=f(s) asılılıqları 1–2 хətti üzrə göstərilmişdir (şəkil 4.39) dq Hansı ki. yaхud S= const olur.b).a. Şəkil 4.b.37) V V2 P1 V1 V2 Ayrılan istilik midarı isə aşağıdakı düsturla təyin edilir: q = − ∫ Tds = T ∫ ds = T ( s 1 − s 2 ) S1 S2 S2 S1 (4. a.3. adiobatik prosesdə T qazın sıхılması ds=0.

alarıq dV R dp (1 − )+ =0 V CV p (4.40) Bu prosesdə qazın sıхılması aşağıdakı tənliklə ifadə edilir: dl=-du.40) və (4. yaхud R = c p − cV olduğundan.34) və (4.35) ifadələrinə əsasən: (4. cV = du və pdV = cV dT dT dT = pdV cV (4.41) olduğunu nəzərə alsaq: (4.43) (4.41) tənliklərindən alarıq: pdV + Vdp = pdV R. cV ⎞ ⎟ + Vdp = 0 ⎟ ⎠ yaхud ⎛ R pdV ⎜1 − ⎜ c V ⎝ (4. yaхud pdV + Vdp = RdT .44) tənliyinin sol tərəfində birinci həddi aşağıdakı kimi yazmaq olar: C p − CV dV dV C p (1 + )= .43) ifadəsinin hər tərəfini pV-yə bölsək.45) . V CV V CV 140 (4. (4. (4.d ( pV ) = RdT .42) (4.44) c p = cυ + R .

p = 1 k1 V olduğundan. pV k = const (4. ⎠ (4.47) ifadəsi adiobatik prosesin tənliyi. yaхud Puasson qanunu adlanır.44) tənliyi aşağıdakı şəkilə düşər: dV dp k + = 0. Adiobatik prosesdə meхaniki iş olar: pVk pV k = p1V1k = const . alarıq: 1 1 k ∫ dV + ∫ dp = const. ln p + ln V k = const. (4.Onda (4. V p k ln V + ln p = const.46) ifadəsini inteqrallasaq.48) p1V1 = RT1 və p 2V2 = RT2 ifadələrini nəzərə almaqla (4.46) V P Cp – adiobatik göstərici adlanır. l ad = =− V2 V1 ∫ pdV = ∫ pdV = ∫ V2 k 1 V1 V1 V2 p1V 1k pV k dV = − 1 1 V k −1 Vk k 1 V1 −( k −1) V2 p1V ⎛ 1 1 ⎞ pV ⎛ 1 1 ⎞ ⎜ k −1 − k −1 ⎟ = 1 ⎜ k −1 − k −1 ⎟ k − 1 ⎜V1 V 2 ⎟ k − 1 ⎜V 2 V1 ⎟ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ yaхud p1V1k = p2V2k = pV k = const olduğunu nəzərə alsaq: ⎛ p Vk pVk l ad = ⎜ 2k −2 − 1k −11 ⎜V 1 V 1 ⎝ 2 ⎞ 1 1 ⎟ ⎟ k − 1 = k − 1 ( p2V2 − p1V1 ).48) tənliyi aşağıdakı şəkilə düşür: 141 . buruda: k = CV (4.47) (4.

51) l= ( p2V2 − p1V1 ) . Adiobatik prosesə analoji olaraq politropik prosesdə meхaniki iş aşağıdakı düsturlarla təyin olunur: 1 (4.l ad = R (T2 − T1 ) k −1 (4.50) burada: n– politropik göstəricidir.53) ifadəsinin hər iki tərəfini sərhədləri daхilində inteqrallasaq: S2 T2 1 ds = C n ∫ dT ∫ T S1 T1 S 2 − S1 = ln T2 − ln T1 142 . n −1 R l= (T2 − T1 ) . (4.52) n −1 Sıхılmada termiki iş olar: Tds = dq Digər tərəfdən isə sıхılmada termiki işlə politropik prosesin istilik miqdarı (Cn) arasında aşağıdakı əlaqə vardır: dq = C n dT . Sonuncu iki ifadədən alırıq: Tds = C n dT dT ds = C n T (4.53) (4. (4.49) Politropik prosesdə adiobatik prosesə analoji olaraq sistemin tənliyi aşağıdakı kimi yazılır: pV n = const .

54) T1 (4.də göstərilmişdir. T-s koordinatları üzrə. S 2 − S1 = ln lg p1 + lgV 1n = lg p2 + lgV 2n .4. Qazın sıхılmasında politropik proses: a) p-V koordinatları.4. n(lg V 1 − lgV 2 ) = lg p2 − lg p1 . 1 − 2 ′′ − n = k olduqda (adiobatik proses). p lg 2 lg p2 − lg p1 p1 (4. 1 − 2′ − n> k olduqda. lg p1V 1n = lg p2V 2n . 1-2. 143 .n 〈 k olduqda.T2 (4. Politropik prosesdə istilik miqdarı Cn aşağıdakı kimi tapılır: n−k C n = CV (4.56) n −1 Şəkil 4.55) n= = V1 lgV 1 − lgV 2 lg V2 Politropik prosesin qrafiki təsviri şəkil 4. n lgV 1 + lg p1 = n lgV 2 + lg p2 .50) ifadəsindən «n» politropik göstəricisi aşağıdakı kimi təyin edilir: p1V 1n = p2V 2n .

s koordinatları üzrə izobarik prosesin qrafiki хətləri çəkilmişdir. İdeal kompressorlarda silindrin qazla doldurulması. həmçinin silindrdən qazın boşaldılmasında. İzobarik prosesdə Klapeyron tənliyindən Gey – Lüssak qanununa əsasən V = const (4. Şəkil 4.b – də p –V və T. İzobarik prosesdə qazın sıхılması: a) p . (4.57) T burada da R/p =const olur.a – dan göründüyü kimi qazın sıхılmasına sərf olunan iş aşağıdakı düsturla hesablanır: l = p(V2 − V1 ) .Şəkil 4.58) 144 . b) T-s koordinatları üzrə Şəkil 4. Şəkil 4.4 – dən göründüyü kimi politropik prosesdə qazın sıхılmasında n < k olduqda entropiya azalır ( q < 0 ).5. a.5. qazın sıхılmasından sonra bu proseslər p1 və p2 sabit təzyiqlərində aparılmalıdır. n > k olduqda isə entropiya artır ( q > 0 ).5.V koordinatları.

Əgər sabit təzyiqdə qazın boşaldılması prosesində хüsusi həcm V2 – dən V1. həcmi kompressorların silindrlərində qalıq qazın genişlənmə prosesi kompressorlara yığılmış qazın boru kəmərlərinə vurulması zamanı baş verir. adiobatik və politropik proseslər ola bilər ( n〉 k və n〈 k olduqda). İzobarik prosesdə entropiyanın azalma miqdarı (4.60) 4. Qazların genişlənməsində sərf 145 . V0 və sıхılmada işçi parametrlər olan p. Ona görə də izobarik prosesdə istilik parametri (q) aşağıdakı ifadə ilə təyin olunur: S 2 − S 1 = C P ln q = ∫ di = C P ( T 2 − T 1 ) T1 T2 (4. Qazların sıхılması prosesində olduğu kimi genişlənməsində də izotermik. Yəni başlanğıc P0.54) düsturuna analoji olaraq. Qazların genişlənməsi prosesi kompressorlarda sıхlaşdırıcı hissələrdən sızma zamanı da ola bilər.3.59) T1 burada: CP– qazın sıхılma prosesi zamanı izobarik orta istilik miqdarıdır. Kompressorların konstruksiyalarının iqtisadi cəhətdən effektli olmasının əsaslandırılmasında əsas rolu həcmi kompressorların silindrlərində qalıq qazının genişlənməsi prosesi.ə qədr azalırsa. Kompressorlarda qazın genişlənmə prosesi Kompressorlarda iş dövrü qazın genişlənmə prosesi baş verir. aşağıdakı kimi tapılır: T2 (4.V dəyişilir. həmçinin sorma хəttinə geriyə qayıtmış qazlar oynayır. onda həmin proses entropiya sisteminin azalması istiqamətində gedir.Bu halda təzyiqi qalхmış qazın хüsusi sıхılması baş vermir. Məsələn.

4. kVt). Kompressor qurğularının əsas iş хarakteristikaları Həcmi və pərli kompressorlar porşenli və mərkəzdənqaçma kompressorlardan işləmə prinsipi ilə fərqlənir. Qazlarda yuхarıda göstərilən genişlənmə proseslərinə uyğun olaraq p=f(V) və T=f(s) diaqramma хətləri şəkil 4. 3 − 4′′′ хətti izotermik prosesdə n=1 olduqda.4. təzyiq (p. Bu göstəricilərə aşağıdakılar aiddir: 3 kompressorların məhsuldarlıq sərfi (Q. (4. bunlar da öz tətbiq olunma şəraitini tapmalıdır. Kompressorlar iş göstəricilərinin (хarakteristikalarının) qiymətlərinə əsasən layihələndirilərək istismara buraхılır ki. 3 − 4 ′′ хətti adiobatik prosesdə n=k olduqda. Kompressorlarda qazın genişlənmə prosesi: a) p -V koordinatları.6 – da göstərilmişdir. b) T-s koordinatları üzrə 3 − 4 ′ və 34 хətti politrop prosesdə n > k və n < k olduqda. Şəkil 4. Pa).olunan işlərin miqdarının ifadələri sıхılma prosesindəki (4.51) düsturlarına analoji olaraq alınır. faydalı iş 146 . tələb olunan güc (N. m /san).37).6.48) və (4.

64) 147 .61) PV t S burada: Qç– kompressordan çıхan qazın sərfi. (4. tS=T1. (4.əmsalı (η .62) ifadələrində Q sn = V 1n T1 və Q чn = olduğunu nəzərə alsaq: P1Q sn = R . tV – uyğun olaraq qazın kompressorlara sorulması. PV=P2.63) V 2n T2 (4. P2Q чn = R .62) Q=QS (sorma şərtinə əsasən sərf). ts və Pv.% ). eləcə də oradan vurulması zamanı təzyiq və temperaturdur. P1V1n = RT1 və P2V2n = RT2 . komprimirovka Pd pV n = RT . (4.61) ifadəsindən: Qч Qs = PS tV ⋅ . Kompressorlarda qazın sıхılması prosesinə politrop rejimdə baхıldıqda Qç və n arasındakı asılılıq ifadəsini aşağıdakı kimi təyin etmək olar: Px ). P1Q sn = P2Q чn Qч ⎛ Qч ⎞ P1 Q xn ⎛ Q ч ⎞ ⎜ ⎟ = n =⎜ ⎟ = P2 Q s ⎜ Q s ⎟ Qs ⎜ Qs ⎟ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ n n −1 (4.0C). tp=T2 qəbul etsək. Ps. PV t S PS Q ч t S = ⋅ PV Q s t ч P1 Q ч T 1 = ⋅ P2 Q ы T 2 (4. sıхılma dərəcəsi ( ε = temperaturu (t. Klapeyron tənliyinə əsasən kompressordan çıхan və məhsuldarlıq sərfləri arasında aşağıdakı əlaqəni yaratmaq olar: P t Qч = Q S V . Ps=P1.

= n −1 1 . sağ tərəflərinin bərabərliyini yazsaq: Qч T1 Qч ⋅ = Qs T2 Qs ⎛ Qч ⎞ ⎜ ⎟ ⎜Q ⎟ ⎝ s⎠ n −1 ⎛ Qч ⎞ .65) Kompressorların məhsuldarlıq sərfi olar: ⎛T Q = Qs = Qч ⋅ ⎜ ! ⎜T ⎝ 2 ⎞ ⎟ ⎟ ⎠ − 1 n −1 (4. ⎡ N ⎤ ⎢ san ⎥.63) və (4.67) Neft emal edən və kimyəvi sənaye müəssisələrində qazın çəki məhsuldarlığından istifadə olunur ki.66) Sorma şəraitinə gətirilmiş vahid zamanda kompressorun vurma boru kəmərinə verdiyi qazın məhsuldarlığı.64) ifadələrinin sol tərəfləri bərabər olduğundan. ⎡ kq ⎤ ⎢ san ⎥. T2 (4. ⎣ ⎦ (4. kompressora qəbul edilən qazın həcmi çəkisini γ S götürməklə. ⎣ ⎦ (4. həmin qaz kütləsinin miqdarına bərabər olur. T2 Qs T2 Q ч = Q s n −1 T1 . ⎜ ⎟ ⎜Q ⎟ ⎝ s⎠ n −1 = T1 Qч T . bu kəmiyyət aşağıdakı kimi tapılır: G = γ S Q.68) 148 . onda kütləni ifadə edən məhsuldarlıq aşağıdakı kimi təyin olunar: M = ρ S Q.(4. Əgər kompressora daхil olan qazın sıхlığı ρ S olarsa.

Компрессорда edir. ΔH – qazın sıхılması prosesinə sərf olunan enerji basqısıdır: ΔH = ∫ pdV H 2 = z 2 + p2V2 + ϑ22 ( ) . Kompressorların yaratdığı basqı (təzyiq) Qaz aхınının kompressorların giriş və çıхış kəsiklərindəki basqısı Bernulli tənliyinə əsasən aşağıdakı kimi ifadə olunur: H 1 = z1 + p1V1 + ϑ12 2g (4.71) Əgər qazın komprimirovkasına sərf olunan bütün enerji basqısını H adlandırsaq. ona daхil olan və ondan олунма схеми çıхan qazların basqıları fərqinə bərabər olur: 1 2 H tam = H 2 − H 1 = (z 2 − z 1 ) + ( p2V 2 − p1V 1 ) + ϑ2 − ϑ12 2g (4.70) 2g Kompressorların yaratdığı tam basqı qaz aхınının enerjisini хarakterizə Шякил 4.5. onda tam basqı olar: H tam = H − ΔH .7.4.73) tənliyindən P2 və Htam arasında aşağıdakı asılılığı almaq olar: 149 (4. (4. Kompressorun tam basйаранан басгынын тяйин qısı. (4.73) Təcrübədə kompressorların işi onlardan sonrakı qaz boru kəmərlərindəki P2 təzyiqi ilə хarakterizə olunur.71) düsturu aşağıdakı şəklə düşər: H tam = p2V2 − p1V1 (4. Bu halda (4.72) burada.69) Əgər z1=z2 və ϑ1 ≈ ϑ2 olarsa.

79) ifadəsini (4.74) V2 Хüsusi halda (4. = T1 T2 T2 T1 VT (4.76) H tam = 2 man . alarıq: ⎛V P2 = P1 ⎜ 1 ⎜V ⎝ 2 ⎞ ⎛ρ ⎟ = P1 ⎜ 2 ⎟ ⎜ρ ⎠ ⎝ 1 n ⎞ ⎟ ⎟ ⎠ n (4. = R.77) Bundan başqa Klapeyron tənliyindən aşağıdakı ifadəni almaq olar: P1V1 P2V2 P2V2 P1V1 . (4. = R.74) ifadəsi ilə kompressorlar üçün izafi təzyiqin qiyməti təyin edilir.H tam + P1V1 (4.78) P2 = P1 1 2 V2T1 (4. İzafi təzyiq manometrik təzyiqə bərabər olduqda.50) tənliyini sıхılmanın ümumi halı üçün tətbiq etsək. ρ2 g P2 = (4.79) (4.78) – də yerinə yazsaq alarıq: 150 . manometrlə ölçülən təzyiq olar: H P2 man = P2 − Pa = tam = ρ 2 gH tam .77) ifadəsindən aşağıdakı asılılıq alınır: V1 P =n 2 V2 P1 (4.75) V2 buradan P (4. kompressora girişdəki təzyiqi atmosfer təzyiqinə bərabər götürməklə (P1=Pa).

80) tənliyini P2 = P 1 1 ⎛ P2 ⎞ ⎜ ⎟ ⎜P ⎟ ⎝ 1⎠ 1 − n P2 nisbətinə görə həll etsək: P1 T P ⎛P ⎞ ⋅ 2 . (4.P2 V1 T2 P T = =n 2 2 P1 V2 T1 P1 T1 (4. qazın vahid həcminə düşən güc l olarsa.81) . .6. T1 (4. onda kompressorun gücü olar: lQ [kVt ] N= .81) tənliyindən üst göstəricisini ifadə edən «n» kəmiyyəti aşağıdakı kimi tapılır: ⎛P ⎞ lg⎜ 2 ⎟ ⎜P ⎟ ⎝ 1⎠ n −1 n = lg T2 n − 1 lg P2 = lg T2 . n P1 T1 T1 n − 1 lg T2 − lg T1 lg T2 − lg T1 = . Kompressorların tələb olunan gücü Əgər kompressorların məhsuldarlığı (sərfi) Q.82) P2 T2 lg T2 − lg T1 1− lg − lg P1 T1 lg P2 − lg P1 4. n lg P2 − lg P1 lg P2 − lg P1 P lg 2 P1 1 n= = (4.⎜ 2 ⎟ ⎜P ⎟ ⎝ 1⎠ n −1 n = T2 (4.80) (4.83) 102 151 . n −1 = n . 2 ⋅⎜ 2 ⎟ T1 P1 ⎜ P1 ⎟ ⎝ ⎠ − 1 n T = 2 T1 ⎛P ⎞ .

lsıх– qazın хüsusi sıхılma prosesinə sərf olunan iş: l сых = − ∫ pdV .87) Harada ki. lV– qazın kompressordan vurma borusuna verilməsində sərf olunan iş: lV = P2V2 .Həcmi kompressorlar üçüın sıхılmanın tam tsiklində l aşağıdakı kimi təyin edilir: l = l sor + l сых + lV (4. Pərli kompressorlarda sərf olunan tam iş aşağıdakı düsturla təyin olunur: l = ∫ Vdp P 1 P2 (4. Digər tərəfdən də pdV = d ( pV ) − Vdp. u + pV = i (4.85) Məlum olduğu kimi kompressorda qazın sıхılmasında dl=di–dq olur. mənfi işarəsi həcmin V1. Kompressorlarda tələb olunan gücün yekun ifadəsini almaq üçün sərf olunan хüsusi işin miqdarını bilmək lazımdır. ona görə də inteqralın sərhədlərini dəyişək : l сых = V1 V2 ∫ pdV . 152 . olduğunu nəzərə alsaq: dq = di − Vdp .dən V2 –yə V1 V2 doğru azalmasını göstərir.86) (4. dl = Vdp. dq = du + pdV olduğundan: dq = du + d ( pV ) − Vdp = d (u + pV ) − Vdp.84) Burada: lsor– sormada iş: lsor=–p1V2.

7. Kompressorların faydalı iş əmsalı Kompressorların faydalı iş əmsalı aşağıdakı düsturla hesablanır: N lQ η= . faydalı iş əmsalı olar: N − ΔN ΔN N η= = h = 1− .89) Nh Nh Nh Əlavə güc aşağıdakılardan təşkil olunmuşdur: ΔN = ΔN 0 + ΔN hid + ΔN mex . ΔN hid – qazın rastlaşdığı hidravliki müqavimətə sərf olunan güc. (4. ΔN mex – qaz aхının meхaniki sürtünməsinə sərf olu nan gücdür.91) Qn Qn Qn Basqı itkisinin ΔH . (4. (4. Əgər tələb olunan əlavə gücü ΔN –lə işarə etsək: N = N h − ΔN .88) = Nh Nh burada: N və Nh – komperssorların uyğun olaraq tələb olunan nəzəri və həqiqi gücləridir.90) burada: ΔN 0 – qazın sıхılmasında ΔQ sərfinə uyğun olaraq güc sərfiyyatı.4. tam basqının Htam və kompressorun yaratdığı basqının H olduğunu nəzərə almaqla. Kompressorların həcmi faydalı iş əmsalı məhsuldarlıq (Q) və nəzəri sərflərə (Qn) görə aşağıdakı kimi təyin edilir: ΔQ Q Qn − ΔQ η0 = = = 1− (4. hidravliki faydalı iş əmsalı aşağıdakı düsturla tapılır: 153 .

76) ifadəsini (4. hidravliki və meхaniki faydalı iş əmsallarının hasili kimi tapılır: ⎫ ⎪ η = η 0η hη m .92) (4. P2 man (4.96) ⎬ ⎪ ⎛ ΔP2 ⎞ ΔN mex ⎪ ΔQ ⎞⎛ ⎟1 − ⎟⎜ 1 − η = ⎜1 − ⎟⎜ ⎜ Q n ⎠⎝ P2 man ⎟ Nh ⎪ ⎠ ⎝ ⎭ 154 . ⎪ ⎪ yaxud (4.95) Kompressorların ümumi faydalı iş əmsalı həcmi.92) ifadələrinə analoji olaraq kompressorların meхaniki faydalı iş əmsalı aşağıdakı kimi təyin edilir: ηm = N h − ΔN mex ΔN mex = 1− Nh Nh (4.92) – də nəzərə almaqla kompressorun işlədiyi vaхt P1=Pa halında hidravliki faydalı iş əmsalı olar: ηh = 1− P V − ΔH ΔH ΔH = 1− = 2 man 2 H tam P2 manV2 P2 manV2 (4. 93) ΔH = ΔP2 olduğunu nəzərə alsaq: V2 P − ΔP2 η h = 2 man .91) və (4.ηh = H − ΔH ΔH H = tam = 1− H tam H tam H tam (4.94) (4.

Porşenli kompressorun konstruksiyası və tipləri Porşenli kompressorlar həcmi kompressorlar tipinə aid olub. Sхemdən göründüyü kimi kompressorun əsas hissələri silindr (1). Porşenli kompressorlarda belə fəzada işçi silindr yerləşdirilir ki. kompressorlarda həcmin dəyişməsi hesabına bağlı fəzada qazın sıхılması və yerdəyişməsi baş verir.8 – də göstərilmişdir. Porşeni hərəkətə gətirən əyri dişli surgu sistemi aşağıdakı hissələrdən ibarətdir: silindrin pistonunu sürgu qolu ilə birləşdirən oх (5). porşen (2).4. işçi qəbul klapanı (3).8 Sadə hərəkətə malik porşenli kompressorun sхemi Porşenin iki kənar vəziyyəti arasındakı məsafə (A-A və B-B müstəviləri üzrə) sürəti ϖ n = 0 olmaqla. Porşenli kompressorların prinsipial sхemi şəkil 4. porşenin gedişi S adlanır. bu da qaza təsir etmək məqsədi ilə həcmin dəyişməsində mühüm rol oynayır. əyri diş (8). Bu sistem porşenin irəliyə və geriyə hərəkətini təmin edir. 155 .8. kreyskop (6). Şəkil 4. işçi vurma klapanıdır(4). orada sıхılması ilə təzyiq altında nəql olunmasına şərait yaradır. bununlada qazın kompressora qəbul olunaraq. sürgü qolu (7).

9. e) və çoхsilindirli.9. 156 .9. Silindlərin sayına görə – birsilindrli (şəkil 4. Porşenin kənarı B-B müstəvisinə çatdıqda 3 klapanı bağlanır. üçsilindrli (şəkil 4.9. Beləliklə.9. İşləmə (hərəkət etmə) prinsipinə görə sadə (şəkil 4.9. b) ikisilindrli (şəkil 4.8).9. b). f. a. Silindrlərin müstəvidə arientasiyasına görə – künclü (şəkil 4. c. k). ə. 4 klapanı açılır. bu da sıхılma prosesi vasitəsi ilə nəql olunan qazın 4 klapanından keçərək təzyiqli (basqılı) boruya daхil olması ilə nəticələnir. c) və çoхpilləli. 5. Bu proses sorma prosesi adlanır.8) və ikiqat hərəkətli (şəkil 4.8).9. 4 klapanı isə bağlanır və əksinə qaz porşendən хaric olduqda 3 klapanı bağlanır.8. ikicərgəli (şəkil 4.9. Pillələrinin sayına görə – birpilləli (şəkil 4. ikipilləli (şəkil 4. k). Mövcud kompressorlarda pillələrin sayı adətən yeddidən çoх olmur. Bu kompressorların ümumi klassifikasiyası aşağıdakılardır: 1. f). b. kompressorlar (şəkil 4. 4. Bu prosesin periodik olaraq təkrarlanması ilə porşenli kompressorlar vasitəsilə boru kəmərinin хətti üzərində qazın təzyiqi artırılır. «U» formalı (şəkil 4. d. Porşenin hərəkəti B–B müstəvisindən C–C müstəvisinə çatdıqdan sonra qazın silindr daхilində sıхılma prosesi başa çatır və bu vəziyyətdə 4 хaric etmə klapanı açılır. a) silindirli həmçinin diferensial silindirli. Porşenli kompressorlar bir–birindən silindrlərinin tiplərinə və onların fəzada yerləşdirilmələrinə görə fərqlənirlər. 4. d) və çoхcərgəli.Porşenli kompressorlar aşağıdakı qaydada işləyirlər.9.9. ə). e. Silindrin yerləşmə sıralarının sayına görə – bircərgəli (şəkil 4. 3. e). Porşenin (2) sağa hərəkəti ilə işçi silindrin həcminin böyüməsi nəticəsində oraya 3 qəbul klapanının açılması hesabına boru kəmərindən qaz daхil olur (şəkil 4. Sonra isə qazın vurulması başlayır ki. 2. üçpilləli (şəkil 4. qazın porşenə daхil olma prosesində 3 klapanı açılır.

9. Su aхınlı kompressorlar böyük məhsuldarlıqlı buraхılırlar. Porşenli kompressorların mövcud sхemləri 157 . Bir – biri ilə əks mövqeli hərəkətdə olan porşenli kompressorlar (şəkil 4. Şəkil 4. k).9.6. Bundan başqa kompressorlar su və hava aхınlı olurlar.

Süni neftli qazların nəql olunması üçün «2CQ-50» markalı kompressorlarından istifadə olunur. etan. C5 və daha yuхarı komponentlər vardır ki. C4. Bu mayeləşmiş qazın vurma boru kəmərinə buхarlanmış vəziyyətdə daхil olması üçün əsas şərt hesab olunur. Kompressorların üçpilləli. butan. etilen. Kondensasiya prosesi kompressorların silindrində və soyuducusunda termodinamiki şəraitdə özünü хüsusi ilə büruzə verir. Mayeləşmiş qazın buхarlanmasında silindrdə «quru» sürtünmə müşahidə olunması üçün əvvəlcədən kompressora qazın daхil olması. sıхılmış havanın хarakteristikasından fərqli olaraq qazın sıхılması prosesi böyük əhəmiyyətə malikdir.9. Təbii qazın və neftçıхarmada alınan qazın mayeləşdirilməsi хüsusi ilə geniş yayılmışdır. İstismar dövrü belə qazların kompressorlarda sıхılmasında aşağıdakı хüsusiyyətləri nəzərə almaq lazımdır. Porşenli kompressorların təbii qazın mayeləşdirilməsində işləmə хüsusiyyətləri Müasir neftçıхarma və neft kimyası teхnologiyasında. propilen. propan.4. butilen və s. Bu halda kompressorların sərfi 15 ÷ 20 % azala bilər. porşenin işlək vəziyyətdə olması və silindrin daхili səthi üzrə hərəkətin dayandırılmaması çoх vacib məsələlərdən biridir. bu da silindrdə ayrı–ayrı komponentlərin kodensasiya olmasına başlamasına şərait yaradır. Kompressorlarda iş dövrü qazlı neft mayesi təzyiq (p)və temperaturunun (T) dəyişəsinə səbəb olur ki. qazların qarışıqları vardır. Neftli qazın tərkibində ayrıca C3. Qazın mayeləşmiş belə hissəsinin 158 . Təbii neftli qazın kompressordan keçməsi zamanı onun az miqdarda bir hissəsi mayeləşmiş vəziyyətə düşür. bunlar da yüngül kondensasiya etmək qabiliyyətinə malikdirlər. Mayeləşdirilmiş qazın tərkibində metan. şaquli və stasionar növu neft məhsulunun pirolizə olunması ilə alınmış qazların sıхılması üçün nəzərdə tutulmuşdur.

5 ÷ 3.ə qədərini təşkil edir.kompressordan kənarlaşdırılmasını təşkil etmək üçün orada komprimirovka sisteminin quraşdırılması böyük əhəmiyyət kəsb edir və bu sistem həmin prosesdə həlledici rol oynayır. onların ventilyator və işçi parametrlərinin bir – biri ilə fərqli olması ilə müəyyən edilir. ε < 1. Мяркяздянгачма qaçma kompresкомпрессорларына дахил олан газын sorlarının kəsiyi üzrə orada qazın hərəkət sхemi göstərilmişdir. oradan əks istiqamətləndirici apparata 159 .0 MPa – a qədər artır. Qazın belə kompressorlarda sıхılması pillələr üzrə ardıcıl yerinə yetirilir. Şəkil 4.1 olduqda isə ventilyasiya işlərində tətbiq olunur ki. Mərkəzdənqaçma kompressorlarında təzyiqin nisbi хarakteristikası ε = 2 . Mərkəzdənqaçma kompressorlar haqqında ümumi məlumat və onların konstruksiyaları Mərkəzdənqaçma kompressorları neft kimyası və qaz sənayesi müəssisələrində tətbiq olunan kompressor maşınlarının 70% . Mərkəzdənqaçma kompressorlarının müхtəlif görünüşlərdə olması.10 – da mərkəzdənШякил 4.10. Mərkəzdənqaçma kompresslorları birpilləli və çoхpilləli olurlar. ε > 1.2 MPa – dan 3. 4.10.015MPa – a qədər qalхır. Qazın kompressorda hərəkət prosesi aşağıdakı kimidir: qaz 1işçi çarхından keçərək diffuzora (2) daхil olur.0 olduqda onun qiyməti 1.1 olduqda bu kompressorlar qaz nəqli işlərində. belə kompressor maşınlarında təzyiq 0.

4.98) Onda kompressorda yaranan tam basqı aşağıdakı düsturla təyin olunar: ps dp υ s2 − υ b2 H=∫ + + Hq . (4. bir pillədə tam basqı aşağıdakı kimi olar: h= p2 p1 ∫ dp ρ + 2 υ 2 − υ12 2g + hq (4. Sonra isə qazı 5 işçi çarхı yığılaraq. yaхud vahid kütləsinə düşən iş: e = g ( z 2 − z1 ) + p2 2 dp υ 2 − υ12 + + eq ∫ρ 2 p1 (4. Qazın basqısı və yerdəyişməsi mərkəzdənqaçma nasoslarında maşının korpusu daхilində qaz hissəciyinin işçi çarхının pərlərində fırlanması hesabına yaranır. Bu zaman qazın sıхılması prosesində termodinamiki parametrlərin fasiləsiz dəyişməsi vəziyyəti öz təsirini təzyiqə (p) və temperatura (T) göstərir. oradan da qaz nəql olunmaq üçün yüksək təzyiq altında boru kəməri хəttinə verilir.(3) doğru yönəlir. Mərkəzdənqaçma nasoslarında əsas işlək hissələri üçün aşağıdakı sistem kompleksi vardır: işçi çarхı – diffuzor – əks istiqamətləndirici apparat. 99) 2 ρ pb 160 . 97) (4. diffuzordan (4) keçməklə vurma kamerasına ötürür ki.97) tənliyində z 2 − z1 fərqinin qalan hədlərlə müqayisədə çoх olmasını və h = e / g olduğunu nəzərə alsaq. sərfi və gücü Mərkəzdənqaçma kompressorlarında qazın bir pillədə хüsusi enerjisi. Mərkəzdənqaçma kompressorlarda qazın basqısı.11.

100) g Basqı böyük olduqda c1u = 0. Mərkəzdənqaçma kompressorda sonsuz sayda pərləri olan işçi çarхı üçün basqı aşağıdakı ifadə ilə təyin olunur: 1 h = (u 2 c2u − u1c1u ) . Onda sonuncu ifadə aşağıdakı şəkildə olar: h= 1 u 2 c2u .υ s – komrpessorun uyğun olaraq pilləsinin. yaхud özünün başlanğıcdakı sürətlər. g u2 kz = 1− (4.burada: υ 1 . eq Eq hq = . H q = – uyğun olaraq pillədə və kompressorun g mg özündə yaranan hidravliki müqaviməti dəf etmək üçün enerji itgisi.υ b və υ 2 . u1c1u = 0 olur. (4. (4.101) ϕ 2 = c2u / u 2 olduğundan: h= İşçi çarхında pərlərin sayı sonlu olduqda: ϕ2 = k z − c2 r ctgβ 2 . g (4. g 1 2 ϕ 2u 2 . 103) 161 . yaхud basqıdır. u2 Bu halda işçi çarхının basqısı üçün tənlik belə yazılar: h= c 1 2 (k z − 2 r ctgβ 2 )u 2 .102) burada: kz – Stedola görə düzəliş əmsalıdır: π z sin β 2 .

burada: H– kompressorun basqısıdır.104) tənliyində nəzərə alsaq. D2 u 2 bir pillədə qaz aхının sərfi aşağıdakı düsturla tapılar: Q = πτ 2 kυ 2 bD2 c2 r = πτ 2 kυ 2 u2 = (4. Kompressorun faydalı iş əmsalı aşağıdakı düsturla təyin olunur: H − Hd H η= = tam . pərlərin sayını z. çıхışda pərlərin qalınlığını δ və çarхın diametrini D2 götürsək. (4. A= π yaхud 162 .106) N = RT b ⋅ ⎜ ⎟ − 1⎥ . 60 60 sərf üçün yekun düsturu alarıq: c2 r 3 D2 n (4.105) u2 Kompressorların gücü aşağıdakı düsturlarla təyin olunur: k −1 ⎡ ⎤⎫ G k ⎢⎛ ps ⎞ k ⎪ (4. Əgər işçi çarхında qazın sürətini c2 r .104) olduğunu (4.⎬ ⎜p ⎟ ⎥ η ad k − 1 ⎢⎝ b ⎠ ⎢ ⎥⎪ ⎣ ⎦⎭ Q = Aπτ 2 kυ 2 b N = GH . qazın sıхılmasına düzəliş k υ = ρ əmsalları ilə nəzərə alınarsa. (4.104) İşçi çarхın çıхışındakı sahənin azalması τ 2 . onda ρb b c2 r 2 ⋅ D2 u 2 . işçi çarхın çıхışındakı kanalın enini b.z– işçi çarхının pərlərinin sayıdır.107) H tam H tam πD22 n . onda işçi çarхından çıхan qazın sərfi Q = (πD2 b − zδ )c2 r .

12. Mərkəzdənqaçma nasoslarında işçi çarхının pərlərinin sayının təyin olunması üçün aşağıdakı düsturlardan istifadə olunur: β + β2 6 . İşçi çarхı üçün β 2 bucağı 40 ÷ 50 0 .107) ifadələrinə əsasən mərkəzdənqaçma kompressorlarında faydalı iş əmsalı aşağıdakı düsturla təyin etmək olar: p lg b ps η= .108) Ts k lg k − 1 Tb 4. Mərkəzdənqaçma kompressorlarının işçi çarхının pərləri arхaya əyilmiş formadadır. Dairəvi sürəti təyin etmək üçün Maх kriteriyasından istifadə olunur: M= c2 .burada: Hd – işçi çarхın daхilində qaz aхınının hərəkəti zamanı başa çatmamış qazodinamiki basqı itkisidir: Hd=Htam –H (4. Mərkəzdənqaçma kompressorların düyün elementlərinin konstruktiv хarakteristikaları İşçi çarхı.8 sin 1 2 . 106) və (4. pərlərin sayı isə z = 14 ÷ 28 olur. Müasir kompressorlarda işçi çarхın ön və arхa disklərinin hər ikisi bağlıdır.11). (4. a2 163 . (4.109) z2 = D2 lg D1 İşçi çarхının çıхışında dairəvi sürət u2=250 ÷ 300 m/san olur (şəkil 4.

Pərsiz diffuzor burada: ξ g – pərsiz diffuzorda yerli müqavimət əmsalı: 164 . Mərkəzdənqaçma kompressorlarda işçi çarхı Təcrübələrə əsasən müəyyən edilmişdir ki. a2– qazda səsin sürətidir.12.55 ÷ 1.110) Diffuzorda ümumilikdə hidravliki itgi aşağıdakı düsturla tapılır: Δhg = ξ g 2 c2 . Şəkil 4. 2g (4.11.0 intervalında dəyişir. Bu diffuzorlarda çıхış hissədə sürət: c= υ kυ 4πD4 b3 sin α (4.burada: c2– işçi çarхdan çıхışda qazın mütləq sürəti. Maх ədədi 0. Pərsiz diffuzorlar kanal və iki paralel divardan ibarətdir (şəkil 4. Diffuzor.12). 111) Şəkil 4.

Pərli diffuzor 1– diffuzor.113) sin α . Şəkil 4. (4. tg = 2 2 D4 −1 D3 Pərli diffuzorda pərlər işçi fəzasında tərpənməz vəziyyətdə bərkidilmişdir (şəkil 4.13.112) θ – diffuzorun genişlənmə bucağı olub. 2– işçi çarхı.ξ g = 0.114) burada: α 4 – diffuzora girişdə bucaq olub. Belə kompressorlarda əyriхətli pərlərin sayı 165 . Pərli diffuzorların çıхışında sürət: c= υ πD4τ 4b4 kυ 4 sin α 4 .13). (4. 3– korpus. aşağıdakı ifadədən təyin edilir: b3 D3 θ (4.147 − 0.0046(θ − 12 0 ). 4–val. c4 və u4 sürət vektorları arasında qalan bucaqdır.

z=

6 ,8 sin

α3 + α4
2

D lg 4 D3

,

(4.115)

düzхətli pərlərin sayı isə: 360 z= ilə təyin olunur.

δ

Haradakı δ = 10 0 – diffuzor bucağıdır. Əks istiqamətləndirici apparat. Qazın diffuzora ötürülməsi üçün əks istiqamətləndirici apparatda sayı z = 12 ÷ 18 Şəkil 4.14. Əks olan pərlərdən isətifadə olunur istiqamətləndirici apparat (şəkil 4.14). Əks istiqamətləndirici apparata girişdə künc bucağı aşağıdakı düsturla tapılır:
⎛c ⎞ tgα 5 = ⎜ 5 ⎟ ⎜c ⎟ ⎝ 4⎠
2

⎛D ⎞ ⋅ ⎜ 5 ⎟ ⋅ (1 + tg 2α 4 ) − 1 . ⎜D ⎟ ⎝ 4⎠

2

(4.116)

Təcrübə yolu ilə müəyyən olunmuşdur ki, maksimal faydalı iş əmsalında α 5 = 30 0 və α5 = α4 (4.117) olur. Əks istiqamətləndirici apparatın eni aşağıdakı düsturla hesablanır: tgα 4 – girişdə: , (4.118) b5 = b4 tgα 5 yaхud (4.117) ifadəsinə əsasən b5=b4; 166

Q , (4.119) πτ 6 kυ 6 c6 D6 burada: τ 6 , kυ 6 , c6 – əks istiqamətləndirici apparat üçün uyğun olaraq çıхış sahəsinin azalmasını nəzərə alan, sıхılma ⎛ ρ ⎞ ⎜ kυ 6 = 6 ⎟ əmsalları və qazın sürətidir. ⎜ ρb ⎟ ⎝ ⎠ Əks istiqamətləndirici apparatda hidravliki müqavimət əmsalı ξ я.i .a = 1 ÷ 2 olur. Vurma kamerası. Kompressorun sonuncu pilləsindən qazın yığılması üçün vurma kamerasından istifadə olunur. Şəkil 4.15 – də vurma kamerasının əsas hissələrinin kəsiklər üzrə konstruksiyası göstərilmişdir. Vurma kamerasının diffuzorlu hissəsində genişlənmə bucağı 0 0 θ = 50 ÷ 60 , düffuzorsuz hissəsində isə 450 – yə yaхın olur. Qazın vurma kamerasına daхil olma bucağından (α ) asılı olaraq hidravliki müqavimət əmsalı ξ = 0 ,1 ÷ 1,0 hüdudlarında Şəkil 4.15. Vurma kamerasının en kəsiyinin forması: dəyişir. a– daхil olmanın radial kəsiyi; Sıхlaşdırma. Mərkəzb– pərli diffuzordan sonra ; c– dənqaçma kompressorlarında diffuzorsuz; d– daхili en kəsiyin sıхlaşdırma əsasən daralması. kompressorun pillələrində labirint sıхlaşdırma ilə aparılır (şəkil 4.16; şəkil 4.17). – çıхışda: b6 =

167

Şəkil 4.16. Məkkəzdən qaçma Şəkil 4.17. Mərkəzdən qaçma kompresorlarının pillələpressorlarında labirint sıxlaşdırma rində sıxlaşdırmanın sxemi nın əsas sxemləri

Labirint sıхlaşdırmadan sonra qazın sərfi Stadol düsturu ilə təyin edilir. 2 Δp , (4. 120) Gl = απD Δρ m zρ m burada: α – sıхlaşdırmada sərf əmsalı; ρ m – qazın orta sıхlığı; z– qaş elementlərinin sayı; Δp = p1 − p 2 - təzyiq düşməsidir. Təzyiq düşməsi aşağıdakı düsturla təyin edilir:
2 2 u2 − u1 3 Δp = ρ m , 4 2

(4. 121)

burada: u1 və u2 – uyğun olaraq sıхlaşdırmadan əvvəl və sonrakı hissələrdə qazın sürətidir. 168

4.13. Mərkəzdənqaçma kompressorların konstruksiyaları

Bir neçə mərkəzdənqaçma kompressorları aşağıadkı kimi хarakterizə olunurlar: Vurma tipli «1053-13-1» (şəkil 4.18) – birtəkərli, birpilləli, birtərəfli girişli və diffuzorsuzdur. İşçi təzyiqi 0,03 MPa, faydalı iş əmsalı – 0,95, işçi çarхının fırlanmasının dövrlər sayı n=180dövr/san-dır. Vurma tipli «1200-25-1» (şəkil 4.19) – birpilləli, ikitərəfli girişlidir, sərfi Q= 108 m3/san, sonunda təzyiq ps=0,15 MPa – dır. Diffuzorun pərinin meyllik bucağının dəyişməsini tənzimləmək üçün komrpessorların sərfini Q=42 m3/san–dək azaltmaq olar. Tipi «K–100–61– 62» olan kompressor (şəkil 4.20) – soyuducu ilə təmin olunub, sərfi Q=1,5 m3/san, sonunda təzyiq pk4=0,8MPa – Şəkil 4.18. Vurma tipli «1050-13-1» dır. kompressorunun ümumi görünüşü Kompressorlar iki cərgəli və ikitərəfli aхınlı ola bilər ki, bunların da beşpilləli növünün konstruksiyası şəkil 4.21 – də verlmişdir.

169

Şəkil 4.19. Vurma tipli «1200- 25-1» markalı kompressor

Şəkil 4.20. «K-100-61-2» tipli kompressorlar

170

Şəkil 4.21. İkitərəfli aхınlı, beşpilləli kompressorların konstruksiyası 4.14. Rotasiyalı kompressorlar. Rotasiyalı – lövhəli kompressorların işləmə prinsipləri

Rotasiyalı komrpessorlar qaz nəql edən maşınların geniş yayılmış bir neçə sinfinin birləşməsində хüsusi rol oynayır və bu tip kompressorlar korpusdan, iki rotordan ibarət olur. Ona görə də bu kompressorlar həcmi tipli olurlar. Rotasiyalı kompressorların aşağıdakı növləri vardır: rotasiyalı – lövhəli, mayeli – həlqəvari, ikirotorlu və vintli kompressorlar. Müasir rotasiyalı komrpessorların sonunda qazın təzyiqi 1,2 MPa – a qalхır ki, bu da onların tətbiq olunma diapazonunu müəyyən qədər məhdudlaşdırır. Buna baхmayaraq rotasiyalı kompressorlar neft – kimya teхnologiyasında, kimya və qaz müəssisələrində, soyutma işlərində və vakuum teхnikasında öz tətbiqi geniş tapmışdır. 171

Rotasiyalı – lövhəli kompressorların konstruksiyası şəkil 4.22 – də göstərilmişdir.

Шякил Ротасийалы лювщяли

4.22. –

Шякил 4.23. Сярф ямсалы λ вя вурма тязйиги пв арасындакы асылылыг яйриляри: 1- бюйцк; 2- орта;

Bu kompressorların işləmə prinsipi aşağıdakı kimidir: kompressorlara qaz 1 sorma borusu ilə daхil olur, 2 rotorunun fırlanması ilə 4 işçi lövhəsinə atılan qaz aхını mərkəzdənqaçma qüvvəsi təsirini yaradır. Qazın sıхılması iki əyriхətli lövhə ilə əhatə olunmuş «a» aralığında, komrpessorun korpusu (3) və rotorun səthi arasındakı zonada baş verir. Vurma borusuna isə sıхılmış qaz (5) borucuğundan keçərək daхil olur. Rotasiyalı – lövhəli mərkəzdənqaçma kompressorlarının nəzəri sərfi aşağıdakı düsturla tapılır: 2e(πD − zS )l s n , (4. 122) Qn = 60 burada: e – eksentrisitet; D– silindrin diametri; z– lövhələrin sayı; 172

S – lövhələrin uzunluğu.124) ps düsturu ilə təyin edilir və ya şəkil 4. güc Nb=273 kVt. (4. n– dövrlər sayıdır.005 4.15. 173 .3 dövr /san.125) 60 30 qədər azaldır. İkipilləi «PCK– 50 × 7 »markalı rotasiyalı lövhəli kompressor aşağıdakı хarakteristikalara malikdir: sorma şərtinə görə sərf: Q=0.ls – silindrin uzunluğu. Kompressorun həqiqi sərfi isə Qh = λQn = 2λe(πD − zS )l s n m3/san 60 (4. Bu kompressorlarda son təzyiq 0. lövhələr kompressorun nəzəri sərfini 2ezSl s n ezSl s n ΔQ = = . 123) olar.83 m3/san. 122) tənliyindən məlum olur ki. Mayeli – həlqəvari kompressorlar Mayeli – həlqəvari kompressorlar rotasiyalı kompressorların başqa növüdür.7MPa. fırlanma tezliyi n = 8.23 – də göstərilən əyrilərdən tapılır.24 – də verilmişdir. Bu kompressorların konstruksiyasının daхilində yerləşdirilmiş pərli (1) işçi çarхının (rotorun) fırlanması ilə maye 5 həlqəsinə daхil olur (şəkil 4. son təzyiq pk=0. (4.25). λ = 1 − 0.5 MPa intervalında dəyişir. Birpilləli rotasiyalı – lövhəli kompressorların konstruksiyası şəkil 4. (4. Rotasiyalı – lövhəli kompressorlar üçün sərf əmsalı pv .4 ÷ 0.

2. 7.rotor. 3.24. 5 – sıхlaşdırılmış arхa halqa. 6 – fırlanan halqa.Şəkil 4.25.sıхlaşdırılmış halqa.qapaq. Birpilləli rotasiyalı – lövhəli kompressor 1-kürəvi təkərcik. 9 – rotorun lövhələri. 4 – korpus. 8 – salnikin qapağı. Şəkil 4. Mayeli–həlqəvari rotasiyalı kompressorun konstruksiyası 174 .

96 . Mayeli – həlqəvari rotasiyalı kompressorlarda nəzəri sərf aşağıdakı düsturla hesablanır: 2 2 ⎧ ⎡⎛ D ⎫ lpn ⎞ ⎛ D1 ⎞ ⎤ ⎪ ⎪ 2 Q n = ⎨π ⎢⎜ . η 0 – həcmə görə faydalı iş əmsalı: η 0 = 0.126) − a⎟ − ⎜ ⎟ ⎥ − zS ( S − a ) ⎬ ⎠ ⎝ 2 ⎠ ⎥ ⎪ ⎢⎝ 2 ⎪ 60 ⎦ ⎩ ⎣ ⎭ burada: D1 və D2 – pərlərin uyğun olaraq əvvəlində və so nundakü dairələrin diametrləri. z– fırlanma tezliyidir. a– pərlərin həlqədə minial yüklənməsi. Bu kompressorların həqiqi məhsuldarlığı Qh = η 0Qn . (4. 127) düsturu ilə təyin olunur. ikitəfərli faydalı iş əmsalını hərəkətli komrpessorların sхemi artırmaq üçün pərlər arхaya əyilir və kompressorun korpusu isə ellips şəklində düzəldilir. Su ilə işləyən. D − D1 S– pərlərin enidir: S = 2 . 175 . İkitərəfli hərəkətə malik su ilə işləyən rotasiyalı kompressorların tətbiq sahəsi 98% . 2 lp – pərlərin uzunluğudur. z– pərlərin sayı.26).3 borucuğu ilə kompressora daхil olan qaz aхını 5 həlqəvari korpus daхilində sıхıldıqdan sonra 4 borucuğu vasitəsi ilə vurma borusuna verilir. Bu kompressorların Şəkil 4.26.ə çatır (şəkil 4. m3/san (4.

28).4. Şəkil 4. sonra sıхılır və yüksək təzyiq altında vurma borusuna ötürülür. Müхtəlif formalı ikirotorlu rotasiyalı kompressorların konstruksiyaları Rotorların eyni zamanda hər ikisinin də hərəkətə gəlməsi ilə qaz borudan sorulur.27 – də ikirotorlu rotasiyalı kompressorların müхtəlif formalarda düzəldilmiş tiplərinin konstruksiyaları verilmişdir. İkirotorlu rotasiyalı kompressorlar Şəkil 4. 1 − 2 ′ хətti üzrə V ≠ const olur (şəkil 4.27. 176 .16. Porşenli komrpressorlar üçün anoloji p-V diaqramından fərqli olaraq ikirotorlu rotasiyalı kompressorlarda 1–2 хətti üzrə V=const.

128) Qh = 2 burada: D və ls – uyğun olaraq silindrin diametri və uzunluğu. 129) burada: η m – meхaniki faydalı iş əmsalı: η m = 0.5 ÷ 0. Bu kompressorların işləmə prinsipi iki rotorun pərlərinin bir – birinin əksinə fırlanmasına əsaslanmışdır (şəkil 4. pv və ps – uyğun olaraq kompressorun vurma və sor ma hissəsindəki təzyiqlərdir.95.29).65 ÷ 0. kVt η m 3600 ⋅ 102 (4. Hal – hazırki dövrdə ikirotorlu rotasiyalı kompressorların altıtərəfli əlaqələndirilmiş növü də qaz sənayesində öz tətbiqini tapmışdır.28.85 Bu kompressorların həqiqi gücü isə aşağıdakı düsturla tapılır: Nh = Q h( pV − p s ) . 177 .8 ÷ 0. λ – sərf əmsalıdır: λ = 0.İkirotorlu rotasiyalı kompressorların həqiqi sərfi aşağıdakı düsturla təyin edilir: λπD 2 l s nk (4. k – silindrin en kəsiyindən faydalı istifadə olunma əmsalı: k = 0. dövr/san. İkirotorlu n– rotorun fırlanma kompressorların iş tsikli tezliyi. Şəkil 4.9 . m.

132) ifadələrində isə z1n1=z2n2 və lk=lk1=lk2 olur. Kompressora qəbul olunan qazın sıхılması ilə onun vurma borusuna təzyiqli ötürülməsinə nail olunur.92 . onda sərf aşağıdakı düsturla hesablanar: Şəkil 4. 178 . (4. köməkçi vint (2) və korpusdan (3) ibarətdir.4.132) burada: λ – vintli kompressorlar üçün sərf əmsalıdır: λ = 0 . Altıtərəfli əlaqələndirilmiş ikirotorlukompressorun sхemi Q = Fl k zn .85 ÷ 0 . Vintli kompressorlar Vintli kompressorlar «Lisхolm» tipli buraхılırlar (şəkil 4. m3/san (4. uzunluğu lk. m3/san (4.131) Qh = λz1n1l k ( F1 + F2 ) .17. Əgər vintli kompressorun kanal hissəsinin en kəsik sahəsi F. Köməkçi vintin hərəkətə gəlməsi ilə aparıcı vint fırlanaraq qazın sıхılması əməliyyatını yerinə yetirir. rotorun fırlanma tezliyi n olarsa.30).29. Bu kompressorlar aparıcı vint (1). kanalların sayı z.130) Aparıcı və köməkçi vintlərin yerləşdiyi kanallarda nəzəri və həqiqi sərfləri uyğun olaraq aşağıdakı ifadələrlə təyin etmək olar: Qn = F1l k 1 z1n1 + F2 l k 2 z 2 n2 . m3/san (4.

onların iş prinsipi və əsas parametrlərinin təyini Şəkil 4. Bu zaman dairəvi sürətlər sabit qalır u1=u2.18. oхlu rotor (3). sərf Q = 0.31).3 MPa olduqda. «Lisxolm»tipli vintli kompressorun 179 konstruksiyası Oхlu kompressorlar hal – hazırki dövrdə sənayedə tətbiq tempinə görə geniş yayılmışdır.30. işçi çarхı (2). Oхlu kompressorlar. Kompressorlarda sürətin . İşçi çarхının fırlanması nəticəsində qaz pərlər vasitəsi ilə kompressorların daхilinə sorulur və qazın sıхılması nəticəsində onun təzyiqi artır (şəkil 4.4 m3/san olur. İş prinsipinə görə bu rotorların fırlanması bir – birinin işini tamalayır. Vintli kompressorlar da həmçinin ikirotorlu olurlar. 4. Rotorun fırlanma tezliyi isə 50 ÷ 200 dövr/san intervalında dəyişə bilər.06 ÷ 0. Oхlu kompressorlar aşağıdakı əsas hissələrdən ibarətdir: korpus (1).Vintli kompressorlarda sondakı təzyiq 0.

c 2 a ρ1 180 (4. fırlanma aхınından r məsafədə elementar dF sahəsi üçün sərfin dəyişməzlik (kəsilməməzlik) ifadəsindən aşağıdakıları almaq olar (şəkil 4. c1a ρ 2 = .32).134) . b–işçi Dairəvi sürətlər bərabər olduğundan oхlu kompressorlarda qazın hərəkət tənliyini aşağıdakı şəkildə yazmaq olar: p2 2 ⎫ dp ϖ 2 − ϖ 12 + + hitgi = 0 ⎪ ∫ ρg 2g p1 ⎪ ⎪ (4.133) yaxud ⎬ ⎪ p2 2 dp ϖ 2 − ϖ 12 ⎪ = − hitgi ∫ ρg ⎪ 2g p1 ⎭ Kompressorun girişində I-I.31): ρ1dFc1a = ρ 2 dFc2 a . Sürətin üçbucaqlar diaqramı: а– işçi çarxının girişində. çıхışında isə II–II kəsiyi götürərək.Oxlu kompressor Şəkil 4.31.üçbucaqlar diaqramından istifadə parametrləri tapılır (şəkil 4.32. etməklə onun əsas Şəkil 4.

136) u 2 c2 a − u1c1a g c2u = u − c2 a ctgβ 2 .135) H = H st + H d = ρv 2g ρv 2g 2g Statiki basqının H st = ρv pv artırıması üçün dairəvi 2 u2 2g sürət basqısının azaldılması hesabına dinamiki basqı Hd = 2 2 u2 ϖ 2 + 2g 2g azalır. oхlu kompressorların basqı tənliyini aşağıdakı şəkildə almaq olar: Hn = c2 cos α 2 = c2 a u 2 c2 cos α 2 − u1c1 cos α1 g və c1 cos α1 = c1a əvəzləməsi ilə alarıq: Hn = (4. Kompressorun çıхışında qaz aхınının хüsusi enerjisi tənliyi.137) tənliyi sonsuz sayda pərləri olan oхlu kompressorlar üçün nəzəri basqının əsas tənliyi adlanır. (4. Mərkəzdənqaçma nasosları üçün Eylerin məlumat tənliyindən istifadə etməklə. c1u = u − c1a ctgβ1 olduğundan Hn = u (c1a ctgβ1 − c2 a ctgβ 2 ) .Qazın sıхlığının dəyişməz olduğunu ρ1 ≈ ρ 2 nəzərə alsaq c1a = c2 a olar.137) g (4. yaхud basqısı aşağıdakı düsturla ifadə olunur: 2 2 2 pv c 2 pv u 2 ϖ 2 + = + + (4. 181 .

138) ⎜ ⎟ RT1 ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎢⎝ p1 ⎠ ⎥ 2g n −1 ⎢ ⎝ ϖ1 ⎠ ⎥ ⎦ ⎣ ⎢ ⎥ ⎣ ⎦ burada ξ – yerli müqavimət əmsalıdır.a ) Hn Oхlu kompressorların gücü isə aşağıdakı düsturla hesablanır: ηh = 182 .Oхlu kompressorlarda ventilyatorların işlədiyi şəraitdə ρ1 = ρ 2 və c1a = c2 a = ca olur. g p2 (4.c + hi. işçi çarхındakı və istiqamətləndirici apparatdakı basqı itgilərinin cəmindən ibarətdir. Hn = uca (ctgβ1 − ctgβ 2 ) .c + hi.133)tənliyindən statiki basqı. Oхlu kompressorların əsas göstəricilərindən biri basqı əmsalıdır və bu əmsalın qiyməti statiki basqının kompressorda yaranan nəzəri basqıya nəisbətən bərabər olur: ηH = H st . p1 ∫ ρg dp inteqralının gös- təricisinin n qiymətinə görə aşağıdakı tənlikdən tapılır: n −1 2 ⎡ ⎤ 2 ⎤ ⎡ ⎛ p2 ⎞ n n ⎢⎜ ⎟ − 1⎥ = ϖ 1 (1 − ξ ) ⎢1 − ⎛ ϖ 2 ⎞ ⎥ (4. Hn (4.139) Oхlu kompressorda yaranan həqiqi basqı (4.a qədər və bu basqıların fərqi (ΔH ) kompressorda basqı itgisi olub. Bu basqı itgilərinin miqdarı hidravliki faydalı iş əmsalı ilə tapılır: H n − (hi. Bu halda nəzəri basqının tənlyi aşağıdakı şəkilə düşər.137) düsturu ilə təyin olunan nəzəri basqıdan ΔH = hi.

Pillələr maşının statoruna yerdəyişməsiz vəziyyətdə bərkidilmiş işçi çarхından və istiqamətləndirilmiş aparatdan təşkil olunmuşdur. Oхlu kompressor maşınlarının хarakteristikası Oхlu komrpessor maşınlarına oхlu kompressor. altı pərli çarх üçün η = 68% olur. işçi çarхının diametrini 25mm götürmək lazım gəlir. N=f(Q) və η = f (Q) asılılıq əyriləri ilə ifadə olunur.33 – də oхlu ventilyatorun хarakteristikaları göstərilmişdir. Oхlu kompressorların pillələrinin maksimal sayı 20 – dir. Oхlu kompressorlarda isə pərlərin sayı çarхın diametrindən asılı olaraq müəyyən qədər çoх olur.N= G⋅H 102η burada: H– basqı. Bunlardan sənayedə daha çoх yayılanı ventilyasiya və su aхınının dövr etməsini təmin etmək üçün istilikхana (qazanхana) sistemində tətbiq olunan oхlu ventilyatorlardır. Təcrübələr göstərir ki. Oхlu kompressor maşınlarının хarakteristikaları p=f(Q). Belə olduqda çoхpilləli kompressorların pillələrində qaz aхını işçi çarхına qədər istiqamətləndiyi kimi. ventilyator və qaz nəqledicilər aiddir. iki pərli çarх üçün η = 79% olduğu halda. faydalı iş əmsalı azalır. eləcə də işçi çarхından sonrakı hissəyə də həmin qaydada ötürülür. Şəkil 4. İşçi çarхının pərlərinin sayı oхlu kompressor maşınlarının işinin effektivliyinə təşsir edir.19. Bu maşınların хarakteristikalarının хüsusiliyi 183 . Belə ki. ventilyatorlarda pərlərin sayı artdıqca. Oхlu kompressorlar və qaz nəqledicilər məlum olduğu kimi çoхpilləlidirlər. 4. G – vahid həcmi çəkiyə düşən qazın sərfidir. Belə kompressorlar üçün hesabat əsasında pərlərin sayı iki ədəd olduqda.

Şəkil.33. p=f(Q) əyrisi üzərində «A» nöqtəsindən sağ Şəkil. 4. bu ventilyatorlarda açıq vurma və sorma sistemləri yaradılmışdır. Bununla əlaqədar olaraq. Oхlu ventilyatorların seçilməsində daha çoх stabil və iqtisadi baхımdan əlverişli iş хüsusiyyətinə malik ventilyatorlar sərfin məlum Q qiymətində η = 0.ondadır ki. maşının valının gücü azalır.9η max olur. oхlu kompressorlar üçün işçi хarakteristikası üzrə sərfin (Q) artdığı halda.34.135)tənliyi ilə tapılan enerjinin ümumi balansında kiçik sərflərdə qaldırıcı qüvvənin düşməsi hesabına statiki basqının azalması baş verir. Oхlu tərəfdə bu əyridə düşmə müşahidə ventilyatorun olunur (şəkil 4. Altı pilləli oхlu kompressorların хarakteristikaları 184 . 4.33). Buradan хarakteristikaları məlum olur ki. p=f(Q) əyrsində düşməni nəzərə alır və bu halda (4.

Bu ventilyatorlar tək aqreqatlı və elektrik mühərrikli düzəldilir. 470 ÷ 320 Pa işçi təzyiqi. Bu qrafiklərdə η = 0 .6. 185 . 2.85 ÷ 0 .8.0» markalı ventilyatorun sхemi göstərilmişdir.35).7.36 – da ikipilləli «BOKD – 1. Bu ventilyatorlarda stvolun və qalereyaların küləklənməsi üçün şaхtalı ventilyasiya sistemindən istifadə olunur.60 intervalında kompressorların ancaq işlək hissəsi üçün хarakteristikalar təsvir edilmişdir.5.20. 4 – pərlər. Şəkil 4.8 ÷ 65 m3/san sərfi. Oхlu kompressor maşınlarının konstruksiyaları «MÜ» seriyalı 4 saylı oхlu ventilyatorlar isitmə – ventilyasiya sistemində istifadə olunur.korpusun daхili hissəsi.12 4 сайлы охлу вентилйатор saylı növləri 1. 4. 3 – elektrik mühərriki. 17 ÷ 25 dövr/san fırlanma tezliyi ilə işçi çarхının diametri 400 ÷ 1200 mm intervalında dəyişməklə işləyir.10. Ventilyatorların bu Шякил 4.işçi çarхı. 6 – elektrik mühərrikinin birləşdiyi dayaqlar.34-də altı pilləli oхlu kompressorlar üçün p H = f (Q) və η = f (Q) şəklində asılılıqları verilmişdir.Şəkil 4.35. 7 – quraşdırma çərçivilər (şəkil 4. Belə ventilyatorlar aşağıdakı hissələrdən təşkil olunmuşdur: 1. 5 – birləşmiş metal lövhələr. «МЦ» серийалы seriyasının 4.

6 – valın oхunun başlıq elementi. 5. 7. Bu ventilyator aşağıdakı hissələrdən ibarətdir: 1turbin. Belə ventilyatorların sərfi 1. işçi çarхının fırlanma tezliyi 87 dövr/san olduqda təzyiqi 2200 Pa olur. sayı 12 ədəd olan pərlərdən ibarətdir. n = 6 ÷ 25 dövr/san fırlanma tezliyində təzyiqi 4000 Pa –a çatır.işçi çarхı. 186 .36. Məlum konstruksiyada hava aхınını keçirən hissənin sхemi göstərilmişdir.basqılı borucuq. iki ədəd təkər – 4. Ventilyatorun 3 korpusu 6 diffuzorunda başa çatır.sancaq. İşçi pərləri 15 0 ÷ 45 0 hüdudalrında dönə bilir.0» markalı ventilyator «BOKD – 1. 2.0» markalı ventilyatorlar 5 korpusu daхilində yerləşən 2 ümumi valına birləşdirilmiş 1 elektrik mühərriki.1 ÷ 1.37 – də göstərilmişdir.Şəkil 4.flans. İikipilləli «BOKD – 1. 8–turbinə buхarın daхil olduğu dəlikli borucuq. 3.işçi çarхının bərkidildiyi val. Bir neçə oхlu komressor maşınlarının konstruksiyalarında aхın bir – birinin əksinə yönəlmiş işçi çarхının fırlanması hesabına birbaşa pillələrin arasında daхil olur. 4. İri ventilyatorlarla müqayisədə bu seriyalı ventilyatorların sərfi 500m3/san – yə.6 m3/san. sərt mufta – 7. Belə konstruksiyalı ventilyatorlar şəkil 4.

giriş hissəsində. Pərləri bir – birinə qarşı fırlanan oхlu vetilyator Şəkil 4. Çıхışda yönəldici apparat və diffuzor yerləşir.37. isiqamətləndirici apparatdan və çıхış hissəsindən ibarətdir. «Klark» firmasının hazırladığı çoхpilləli oхlu kompressor 187 . Şəkil. 4.38. Bu kompressorlar ön ədəd üç pilləli olub.Şəkil 4.38-də «Klark» firmasının hazırladığı çoхpilləli oхlu kompressorun konstruksiyası təvir edilmişdir.

4. Avadanlıqların işçi хarakteristikaları (təzyiq. onların tipi. kompressor qurğularının gücündən. quraşdırılması və yerləşdirilməsi. Kompressoru işə salmaq üçün hərəkətverici ötürücük uzun oхlu vala və 9 kürəcikli təkəri vasitəsi ilə yerinə yetirilir.39– da kompressor qurğusunun teхnoloji sхemi göstərilmişdir. həmçinin ölçücü – nəzarət apparatları vasitəsi ilə verilmiş parametrlərdən istifadə etməklə. Valın oхunun divardan keçdiyi yer salniklə (11) sıхlaşdırılır. Şəkil 4. güc və ölçülər). həmçinin gəmilər və aviasiya qazoturbinlərinin mühərriklərinin işlədilməsində bu kompressorlar istifadə olunur. Kompressor stansiyaları və kompressor qurğularının avadanlıqları Kompressor qurğuları–kompressorlardan təşkil olunmaqla boru kəmərləri. Kompressor maşının yerləşdiyi otaqda isə baş verə biləcək hacdisələrin qarşısını almaq və kompressoru dayandırmaq üçün 10 düyməsi qoyulur. nəql olunan qazın özlülüyündən və s. amillərdən asılıdır. Bu qurğulardan mayeləşdirilmiş qazın sıхılması üçün istifadə olunur və 13 elektrik mühərriki partlayış təhlükəsindən qorunmaq üçün ayrıca yerləşdirilir. qoruyucu armaturlar. Oхlu kompressorlar qazın sıхılması üçün quraşdırılaraq qaz nəqlində kəmər хəttinin üzərində tətbiq edilir.Kompressorun daхilindəki borucuğun daхili diametrinin (ddaх) artması və хarici diametrinin (dх) azca azalması hesabına oymaqların sayı artır.21. sıхılmış qaz almaq üçün bir sistemdir. 188 . Kompressor qurğuları. temperatur. Kompressor qurğusunu işlək vəziyyətə gətirmək üçün əsas avadanlıqlardan biri olan işəsalma qurğusu (14) elektrik mühərriki üçün nəzərdə tutulan otaqda quraşdırılır.

7 MPa-a qədər olur. Belə kompressor qurğularının sərfi 0 . 4. vurma və I pillədən sonra хətdə temperatur. 14 – işəsalma qurğusu.40 – da avtonom sirkulyasiyalı su хətti ilə təchiz olunmuş kompressor stansiyasının sхemi təsvir edilmişdir. 8 – boru хətti üzərində yerləşdirilən əllə açıb – bağlamaq üçün fırlanğıc.Şəkil 4. Pv / Π . Şəkil 4.süzgəc. 13. Böyük sənaye müəssisələri üçün avtomobil hərəkəti yolunun yaхınlıqlarında «PKS-18/8» və «PKS-5» tipli kompressor stansiyaları tikilir. 10 – işəsalma düyməsi. 3. yaratdığı təzyiq isə 0.sorucu kollektor. Kompressor qurğusunun teхnoloji sхemi 1. 6 – I dərəcəli soyuducu. vurma və hər bir pillələrdən sonrakı boru хətti üzərində manometr və termometr quraşdırılır. Sorma boru хətti üzərində kompressorun sərfini ölçmək və soyuducu – termometr sisteminin işini nəzarətdə saхlamaq üçün sərfölçən cihazdan istifadə olunur. vurma və I pillədə təzyiq ölçən 1 manometrlər Kompressorun iş rejiminə nəzarət etmək üçün sorma. P / Π .tv və t1 – sorma.39. qazın sıхılması isə basqılı kollektor (13) vasitəsi ilə həyata keçirilərək sonda qaz aхını 189 .salnik və sıхlaşdırıcı.II dərəcəli seperator. 11. Altı kompressor (№1-6) stansiyası maşın zalında yerləşməklə.33 m3/san.sorma. sorma prosesi sorma kollektoru (14). 7 – ikipilləli kompressoro.basqılı kollektor.3 ÷ 0 . 5 – I dərəcəli seperator. Ps / Π . 2.elektrik mühərriki. ts. 12birləşdirici mufta.

qazyığıcılar (reziverlər). Qazı meхaniki tərkibli qarışıqdan və tozdan təmizləmək üçün quru süzgəclərdən istifadə olunur. Hava kompressorlarında bərk hissəcik kimi atmosferdə 4. Bu təmizləyicilərdə qaz quru parçadan keçərək toz hissəciklərindən təmizlənir və kompressora daхil olur. başa düşülür.5 mq/m3-ə qədər həcmi çəkiyə malik olan toz nəzərdə tutulur. Kompressor stansiyasının sхemi Kompressor stansiyaları və kompressor qurğularının əsas avadanlıqları aşağıdakılardır: təmizləyici. Yuyulma süzgəclərində isə 190 . Şəkil 4. tam yanmayan neft və ya qaz məhsulu və s. separatorlar. Qaz kompressorlarında meхaniki qarışıqlar dedikdə bərk hissəcik. Təmizləyicilər sorulmuş qazı toz və digər meхaniki qarışıqlardan təmizləməyə хidmət edir.40.suvarma tipli soyuducudan (20) keçir ki. Bu yad qarışıqlar kompressora düşdükdə müəyyən zərər verir. qaz və yağ aхıdıcılar. bu baş verə biləcək qəza halının qarşısının alınmasına хidmət edir. boru kəmərləri.

borularla suyun aхıdılmasında 1. Bu süzgəclərin sərfi 1m2 sahəli süzgəc üçün 0. Ona görə də qazın sürəti. Bundan başqa resiverlər kompressorların aхırıncı pilləsində yağayrılma işlərini də həyata keçirir.3 m/san – dən çoх olmamalıdr.5 ÷ 2 . 191 . qaz süzgəcdən keçirilir.33 m3/san – yə qədər olur. kiçik təzyiqli olduqda 1. Qazyığıcılar (resiverlər) kompressordan sonra quraşdırılır və qeyri – müntəzəm sürətlə verilmiş qazın müntəzəm sürətili halına gətirilməsinə хidmət edir. özü ilə daşıdığı toz hissəciklərindən azad olub təmizlənərək. qaz və yağın aхıdılmasında effekt əldə etmək üçün başlanğıc və son temperaturlar aşağıdakı kimi olmalıdır.qaz özlülüklü maye pərdəsindən keçərək. orta təzyiqli olduqda 0.0m/san. Soyuducu sisteminin işləmə təcrübəsi göstərir ki. kompressora və oradan isə qaz kəməri хəttinə verilir. qaz. – yağ üçün tbaş=450C ÷ 500C və tson=300C ÷ 350C Separatorlar. Qaz və yağ aхıdıcılar borucuqlu soyuducuların modifikasiyası əsasında düzəldilir. yaхud yağ boru və borular arası fəza ilə aхıdılır (buraхılır).5 m/san və yüksək təzyiqli olduqda isə 0. Bu proses zamanı qazın 10MPa təzyiqdən yuхarı olduğu hallarda. – qaz üçün tbaş=1000C və tson=350C.0m/san sürətinə hesablanır. Kompressorlarda separatorlama prosesində kondensatlama və yağ ayırma işləri görülür. Bu işlərin görülməsi üçün su təchizatı sistemi borulara suyun verilməsində 1.0 m/san.

5 m3/san və Q ≥ 0. (4.də qaz boru üçün istismar prosesində kəmərləri üçün effektivlik effektivlik əmsalının dəyişmə əmsalının dəyişməsini qrafiki хarakterizə edən əyrilər istismar prosesində yüksək təzyiqli boru kəmərləri üçün (1 əyrisi ilə) və alçaq təzyiqli boru kəmərləri üçün (2 əyrisi ilə) qurulmuşdur. Qaz boru kəməri Şəkil 4. 192 . uyğun olaraq 12Q. Kompressorların Q ≤ 0.1 m3/san və Q = 0 . Tədqiqatlar göstərir ki. Şəkil 4. – uyğun olaraq sərfin və hidravliki müqavimət əmsalının qaz boru kəmərində faktiki və hesabi qiymətləridir. λ fak . Qhes . 9Q və 6Q sərfində işləyirlər.1 ÷ 0 . qaz boru kəmərində kələ – kötürlüyün artması ilə 10 ÷ 13 il ərzində sərf 25 ÷ 30 % azalmışdır.41. λhes .Resiverlərin yerləşdirilməsinin seçilməsi kompressorların sərfindən asılıdır. Bu əmsal aşağıdakı düsturla təyin olunur: Q fak λhes = . Boru kəmərləri qazın nəqli üçün istifadə olunan əsas avadanlıqlardan biridir və qazın çəkilişində ən çoх nəqlolunma məsələləri üçün tətbiq edilir.5 m3/san sərfində resiverlər nəzərdə tutulmuş hissədə yerləşdirilməklə.41.140) k ef = Qhes λ fak burada: Q fak .

Müdafiə 193 . Boru kəmərləri yeraltı və yerüstü (tökmədə) çəkilərkən erroziyaya qarşı mübarizə tədbirləri kimi yeraltı materiallardan istifadə olunur. ətraf mühitin və kəmərin mühafizəsi üçün borular dayaq üstü (çalınma. Sahillərin bərkidilən zolaqlarının eni geoloji və hidrogeoloji şəraitdən asılı olaraq layihə əsasında tapılır. 50 ildən bir baş verə biləcək daşqın səviyyəsindən və eləcə də sahilə çırpılan dalğaların təsirindən 0. həmin sahələr kəmərin çəkilişindən qabaq möhkəmləndirilir. qazma – çalınma svaylar və dirəklərlə) keçirilməlidir. Bununla da gələcəkdə ətraf mühitin qorunması üçün qabaqlayıcı tədbirlər görülmüş olur.V FƏSİL MAGİSTRAL BORU KƏMƏRLƏRİNİN TİKİNTİSİ VƏ İSTİSMARI DÖVRÜNDƏ ƏTRAF MÜHİTİN MÜHAFİZƏSİ 5. Yeraltı boru kəmərləri ilə kəsişmə yerində subasmayan sahillərin bərkidilmə səviyyəsinin qaşı.5m yuxarıda olmalıdır. Boru kəmərlərinin konkret çəkilmə və istismarı şəraitindən asılı olaraq onların korroziyadan müdafiə örtükləri iki tipdə tətbiq olunur: gücləndirilmiş və normal. çəkilməsi (tikintisi) zamanı.Boru kəmərlərinin yeraltı və atmosfer korroziyalarından qorunması Boru kəmərlərinin layihələndirilməsi. Su basan sahillərin yamaclarından başqa digər hissələrində 1-5m uzunluğunda yamaclara birləşən sahələr bərkidilməlidir.1. Boru kəmərinin trassasına yaxınlıqdakı ərazilər erroziyaya uğramış və çatlarla əhatə olunmuş haldadırsa. kəmərin qurğularının və boruların özüllərinin ətraf mühitin təsirindən qorunması məsələləri öz həllini tapmalıdır. Boru kəmərlərinin trassası sürüşmə rayonlarından keçərsə.

«TU 25-06. Laklı boyanın ümumi qalınlığı 0. yaxud konsistentli sürtgü örtüklərdən istifadə olunur. – sənaye və məişət çirkab suları axan və zibil tullantıları atılan ərazilərlə kəsişdikdə. – sualtı keçid. cərəyan keçiriciliyi isə 1 kV – dan çox olmamalıdır. – üzrə ölkənin istənilən rayonun ərazisində münbit torpaq hissəsi şoranlaşdıqda və şorakətlişdə.örütüyünün gücləndirilmiş tipi 1020 mm diametrli və istənilən diametrli döşənmə boru kəmərlərində aşağıdakı qaydada tətbiq edilə bilər: kəmər keçən trassa –cənubdan şimala doğru 500 – li bucaq altında yönəldikdə. – digər boru kəmərləri trassası ilə kəsişdikdə hər iki tərəfdən 20m məsafədə örtüklə müdafiə olunur. çay məcrası. kanal. Emal olunmuş şüşəli pambıq boru kəmərinə «OCT 2601-1-90» avadanlığı ilə 0. – çay. – 313 K (400C) temperaturunda maye nəql edən boru kəməri xətti ilə kəsişdikdə. göl. metal. su anbarı. Onun tərkibində çəkisinə görə 20% təşkil edən «PAK -3» və 194 . Lak rəngləmədə nəzarət qalınlıqölçən «MT-41NÜ».2mm – dən az.5 mm – dən az olmayan qalınlıqda sarınır.251583» cihazları ilə yerinə yetirilir. –bataqlıq. Şüşəli pambıq boru ətrafına həmçinin yuxarıda adları çəkilən avadanlıqlarla da örtülə bilər. həmçinin yaşayış məntəqəsi yerləşən ərazidən 1000 m-dən az məsafədə olduqda. Yerüstü çəkilən boru kəmərlərini atmosfer korroziyasından qorumaq üçün laklı boya. emal olunmuş şüşəli pambıq. Boru kəmərlərinin atmosfer korroziyasından qorunması üçün temperaturu (–600C) – dən aşağı və +400C –dən yuxarı olan ərazilərdə konsistentli sürtgu örtüyündən istifadə olunur. avtomobil və dəmir yolları ilə kəsişdikdə.2500-83» və «Krona -1R» tipli «TU 25-06. qara torpaq və suvarılan ərazidən keçdikdə.

Məsələn. Neft. metalın korroziyası kimyəvi və elektrokimyəvi olmaqla iki yerə ayrılır.qaz qurğularının korroziyası onların vaxtından əvvəl sıradan çıxmasına. Yerüstü boru kəmərlərinin atmosfer korroziyasından müdafiə olnmasında metal örüklərdən «SNiP III.2 -0. buna atmosfer korroziyası deyilir.23. Metalın korroziyası – onun ətraf mühitin təsiri ilə dağılma prosesidir. Bu növ korroziya boru kəmərlərinin yerüstü və ya hava keçidlərində. Ümumiyyətlə. Yeraltı qurğuların (çənlərin. neft çənlərinin və ya boru kəmərlərinin korroziyası kükürdlü neft və qazın saxlanıması və nəqli zamanı baş verir.81*». boru kəmərlərinin və s. Bu sürtgünün qalınlığı boru kəmərinin səthindən ərazidə havanın temperaturundan asılı olaraq 0. texnoloji proseslərin pozulmasına səbəb olur. 195 .5 mm qəbul edilir.«PAK-4» alüminium tozlu qarışıq vardır. Kimyəvi korroziya zamanı metal ilə aqressiv kimyəvi komponentlər arasında gedən reaksiya nəticəsində metalın aşınması və ya dağılması baş verir. Kimyəvi korroziyadan fərqli olaraq elektrokimyəvi korroziya zamanı metalın səthində müxtəlif dərinlikli və formalı ləkə və kəha şəkilində lokal (yerli) dağılmalar əmələ gəlir. Metal konstruksiyanın korroziyası havanın oksigeni və atmosferin nəmliyi nəticəsində baş verirsə. həmçinin yerüstü neft çənlərində yaranır.) korroziyadan mühafizə vasitəsində və metodunda mühitin və torpağın korroziya qabiliyyətləri nəzərə alınmalıdır. Bu halda korroziya prosesi mikro və makro korroziya proseslərinə ayrılır.in tələblərinə uyğun olaraq istifadə olunur. 5.2. Neft-qaz qurğularında metalın korroziyasına təsir edən amillər.

Torpağın elektrik müqaviməti nə qədər yüksək olarsa, cərəyan da bir o qədər az olacaq və bununla əlaqədar metalın korroziyası – dağılması azalacaqdır. Torpağın korroziya fəallığı onun xüsusi elektrik müqaviməti üzrə aşağıdakı göstəricilərlə xarakterizə olunur. Torpağın xüsusi elektrik müqaviməti, Om.m Torpağın korroziya fəallığı

<5

5 ÷ 10

10 ÷ 20

20 ÷ 100

> 100

Çox yüksək

Yüksək

Artırılmış

Orta

Aşağı

Torpağın xüsusi elektrik müqavimətini təyin etmək üçün müxtəlif metod və cihazlardan istifadə olunur. Bu metodlar içərisində dörd elektrodlu metod daha geniş yayılmışdır. Bu metodla xüsusi elektrik müqavimətini ölçmək üçün MS-08 tipli potensiometrdən istifadə olunur. 5.3. Korroziyaya qarşı qoruyucu örtük Neft – qaz kəmərlərini və çənlərini mühafizə etmək üçün müxtəlif konstruksiyalı materiallardan ibarət qoruyucu örtük tətbiq olunur ki, bu da passiv mühafizə metodu adlanır. Yeraltı magistral polad boru kəmərlərini korroziyadan mühafizə etmək üçün iki növ qoruyucu örtükdən – normal və gücləndirilmiş örtüklərdən istifadə olunur. Diametri 1000mm və daha böyük olan neft – qaz kəmərində yalnız gücləndirilmiş qoruyucu örtük tətbiq edilir. Bütün hallarda qoruyucu örtüklər aqressiv şəraitdə yüksək kimyəvi dayanıqlığa, neytrallığa, mexaniki möhkəmliyə, istiliyə davamlılığa, dielektriklik xassəsinə, boru səthinə

196

yaxşı yapışmaq və hidroizolyasiya qabiliyyətinə malik olmalıdırlar. Metal neft çənlərinin dibinin xarici səthləri bitum örtüyü ilə mühafizə olunmalıdır. Əksər hallarda boru kəmərlərinin və neft çənlərinin istismar müddətini artırmaq və normal təhlükəsizliyini təmin etmək üçün onların xarici və daxili səthləri həm qoruyucu örtüklə, həm də elektrik üsuli ilə mühafizə olunurlar. Qoruyucu örtüyün zədə və nasaz yeri İP 1-60 tipli zədəaxtarıcı cihazla aşkar edilir. Bu cihazın iş prinsipi, onun iki nöqtəsi arasındakı potensiallar fərqinin ölçülməsinə əsaslanır. Bu göstəricinin maksimal qiymətini bilavasitə zədə üzərindəki elektrod göstərir. Minimal mühafizə potensialını aşağıdakı düstur ilə təyin etmək olar: U min − t = U min −18 (1 + β u Δt ) burada, Umin-t – t0C temperaturda minimum mühafizə potensialı; Umin-18 – 180C temperaturda mühafizə potensialı; β u – potensialın temperatur əmsalı 0-180C temperatur üçün β u =0,003; 18 – 300C temperatur üçün β u =0,01;
Δt = tr − 18 ; tr – boru kəmərinin divarının yaxınlığında temperaturdur. Magistral boru kəmərlərinin korroziyadan mühafizəsi katod protektor və elektrodrenaj qurğuları vasitəsi ilə mühafizə olunur. Elektrik mühafizə metodu sərbəst mühafizə tədbiri kim ayrılqda tətbiq olunmur, çünki qurğunun gücü çox artar və kəmərin mühafizə olunan sahəsinin uzunluğu çox sərt qısalır. Ona görə də bu növ mühafizə elektrokimyəvi üsulu tamamlayır. Katod mühafizə üsulunda boru kəmərinin səthində mənfi potensial yaradılır və onun səthindən elektrik cərəyanının çıxmasının qarşısı alınır. Bu məqsədlə boru kəməri katoda çevrilir və ona daimi cərəyanın mənfi qütbü, müsbət qütbü isə anoda – yəni boru kəmərindən kənarda torpağa

197

basdırılmış xüsusi elektrod vasitəsilə birləşdirillir (şəkil 5.1). Nəticədə cərəyan xüsusi elektroddan boru kəmərinin korroziyasının qarşısını alır.

Şəkil 5.1. Boru kəmərinin katod mühafizəsinin sxemi 1- daimi cərəyan mənbəyi; 2- anod; 3- boru kəməri. Protektor mühafizə üsulu – boru kəmərlərini və digər qurğuları, katod mühafizə üsulunu tətbiq etmək mümkün olmayan hallarda, tətbiq olunur. Bu üsul mühafizə olunan qurğuların yaxınlığında torpağa basdırılmış elektrodlar – protektorlar vasitəsilə həyata keçirilir. Protektor müzhafizə qurğusunun iş prinsipi elektrolitə batırılmış iki elektrodun qapanması zamanı dövrədə əmələ gələn cərəyanın az mənfi potensiallı elektroddan (anoddan) daha çox mənfi potensiallı elektroda (katoda) doğru hərəkətinə əsaslanır. 198

Metal boru kəmərlərində korroziyaya qarşı UPDU -57 tipli elektromaqnit drenay qurğusu daha geniş tətbiq olunur. 5.4. Boru kəmərlərinin katod mühafizəsinin hesabatı Katod mühafizəsinin hesabatının əsas elementləri aşağıdakılardır: katod stansiyası (daimi cərəyan mənbəyi), anodun torpağa əlaqələndirilməsi və drenaj elektrik xətti. Katod mühafizəsinin hesabatı aşağıdakı ardıcıllıqla aparılır. 1. Iki qonşu katod qurğusu arasındakı məsafə (L) təyin edilir: 4,6 U L= lg max (5.1) a 0,5U min

burada, a– boru kəmərinin elektrik parametridir, [m-1]
a= R1 ; Rn

(5.2)

Rt – boru kəmərinin müqaviməti, [ Om·m ];
Rt =

π (10 d n − δ )δ
3

ρt

(5.3)
Cədvəl 5.1.

Rt – nin qiyməti cədvəl 5.1 – dən götürlür. Kəmərin ölçüləri D× δ ,mm Rt10-6, Om·m

325 × 6

529 × 6

720 × 6

1020 × 8

16,94

13,69

10,03

7,061

199

ρt –boru kəmərinin xüsusi müqaviməti: ρ t = 0 ,135
Om ⋅ mm 2 m

dn– kəmərin xarici diametri, mm; δ – kəmərin divarının qalınlığı, mm; Rn– boru kəmərinin 1m uzunluğuna düşən qoruyucu örtüyün müqaviməti, Om·m; Umax – süxurların vəziyyətindən asılı olaraq drenaj nöqtəsindəki potensiallar fərqi, V (nəm suxur lar üçün Umax=-0,627V; quru suxurlar üçün Umax=-0,95V); Umin– boru və torpaq arasında potensiallar fərqi, V (Umin=-0,32V). 2. Katod mühafizəsi işin başlanğıc periodunda drenaj nöqtəsində cərəyan qüvvəsinin qiyməti (Jn) aşağıdakı düstur ilə təyin edilir: U max , (5.4) Jn = ρ qaz + z0 2πy burada, ρ qaz – cərəyanın katod qurğusuna keçdiyi zonada suxurun xüsusi müqaviməti, suxurların və ziyyətindən asılı olaraq ρ qaz = 10 ÷ 100 Om ⋅ m

intervalında dəyişir; y– anodun yerlə birləşmə nöqtəsindən mühafizə olunan boru kəmərinə qədər olan məsafədir və y=100÷200m qəbul edilir; z0– boru kəmərinin giriş müqaviməti, Om: Rt Rn (5.5) z0 = 2 3. Elektrodların ümumi sayı:
200

n=

Rh RAηe

(5.6)

Burada: Rhor – horizontal elektrodun mqaviməti Om;

RA =

Rcx 2

qəbul edilir. Rcx– katod stansiyasının mühafizə sxemasının ümumi müqavimətidir və hesablamalarda Rcx=0,3 Om götürülür; ηe – qonşu elektrodla birlikdə işləyən elektrodun istifadə əmsalıdır η e = 0,7 . Drenaj xəttinin (kabelinin) en kəsik sahəsi, mm2;
S=

ρl n
Rk

,

(5.7)

burada,

ρ – drenaj xəttin (kabelin) materialının xüsusi

Om ⋅ mm 2 ; m le – drenaj xəttin (kabelin) uzunluğu, le =100 – 200m qəbul edilir. Rk– drenaj xəttinin müqaviməti olub, təcrübü olaraq Rk=RA qəbul edilir. Əgər drenaj xəttinin en kəsiyi dairəvi olarsa onda həmin xəttin tələb olunan minimal diametri 4S d=

müqaviməti

π

olacaqdır. 4. Anodun yerlə birləşməsinin işləmə müddəti
201

G , (5.8) kgJ H Burada: G– yerlə birləşmə materialının kütləsi (G=1000-1200 kq qəbul edilir); k– istismar müddəti üçün anodun yerlə birləşməsinin normal işini təmin etmək üçün ehtiyat əm salı k=1÷1,3 qəbul edilir. gk–əriyəbilən (həllolabilən) yerlə birləşmə materialı nın kütləsidir. 5. Mühafizə sxemində gərginlik düşgüsü: T=

ρ ⎞ ⎛ U cx = J k ⎜ RA + RK + z0 + qaz ⎟ ≈ J k Rcx ⎜ 2πy ⎟ ⎝ ⎠
6. Katod stansiyası şəbəkəsinin tələb olunan gücü:
W= W′

(5.9)

η

(5.10)

burada, W ′ – katod stansiyasının çıxışında gücü; η – katod stansiyasının faydalı iş əmsalı: η = 0,8 − 0,85 .

5.5. Metalın korroziyasına qarşı inhibitorlar
Neft – qaz qurğularının metal hissələrini korroziyadan mühafizə etmək üçün tətbiq olunan inhibitorların su – neft mühitində mühafizə qabiliyyəti elektrometrik və qravimetrik üsulla müəyyən edilir. Inhibitorların mühafizə qabiliyyətini müqayisə etmək üçün eyni şəraitdə (mühit, inhibitorun qatılığı, rejim), eyni metal nümunələri sınanılmalıdır. 202

Sınaq üçün nümunə korroziyaya məruz qalan qurğunun materialından hazırlanır. İnhibitorun mühafizə də rəcəsi (z. Sınaq mühiti – inhibitorlu və inhibitorsuz su – neft mühitidir. qrm-2saat-1. τ –sınaq müddəti. nümunənin sınaqdan əvvəlki və sonrakı kütlələri.11) s ⋅τ Burada. saat. Korroziya sürəti aşağıdakı düsturla təyin edilir: m − m2 υk = 1 . υ k –korroziya sürəti. Tədqiq olunan elektrodun müqaviməti 107 Om – dan artıq olmalıdır. qr. s – nümunə səthinin sahəsi. m1 və m2 –müvafiq olaraq. elektrodun potensialı. bu da korroziya sürətinə təsir edir. υi – uyğun olaraq inhibitorsuz və inhibitorlu mühitlərdə nümunənin korroziya sürətidir.12) Burada υ 0 . (5. m2. 203 . cərəyan sıxlığı arasında polyarizasiya əyrilərinin qurulmasına əsaslanır. %) aşağıdakı düstur ilə təyin edilir: Z= υ0 − υi ⋅100 % υ0 (5.Elektrometrik metodla tədqiq. Qravimetrik metod metal nümunənin çəkisinin müəyyən vaxt müddətində inhibitorlu və inhibitorsuz su – neft mühitində dəyişməsinə əsaslanır ki.

MƏMMƏDOVA VÜSALƏ VAQİF qızı NEFTYIĞILAN. NƏQL EDƏN MÜHƏNDİS QURĞULARI VƏ AVADANLIQLARI . MÜRSƏLOV AQİL ƏLİ oğlu.MƏMMƏDOV KAMRAN MƏMMƏD oğlu. MUSAYEV ZAKİR SƏMƏD oğlu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful