P. 1
Kuran-ı Kerim Meali

Kuran-ı Kerim Meali

|Views: 87|Likes:
Yayınlayan: zeynepgencer

More info:

Published by: zeynepgencer on Dec 06, 2011
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/06/2011

pdf

text

original

1- FÂTİHA SÛRESİ

Mekke döneminde inmiştir. Yedi âyettir. Kur’an-ı Kerim’in ilk sûresi olduğu için “başlangıç” anlamına “Fâtiha” adını almıştır. Sûrenin ayrıca, “Ümmü’l-Kitab” (Kitab’ın özü) “es-Seb’ulMesânî” (Tekrarlanan yedi âyet)0, “el-Esâs”, “el-Vâfiye”, “el-Kâfiye”, “el-Kenz”, “eş-Şifâ”, “eşŞükr” ve “es-Salât"0 gibi başka adları da vardır. Kuran’ın içerdiği esaslar öz olarak Fâtiha’da vardır. Zira övgü ve yüceltilmeye layık bir tek Allah’ın varlığı, onun hakimiyeti, tek mabut oluşu, kulluğun ancak ona yapılıp ondan yardım isteneceği, bu sûrede özlü bir şekilde ifade edilir. Fâtiha sûresi aynı zamanda baştan başa eşsiz güzellikte bir dua, bir yakarıştır. 1 Bismillahirrahmânirrahîm0 2,3,4 Hamd0, Âlemlerin Rabbi0, Rahmân0, Rahîm0, hesap ve ceza gününün (ahiret gününün) maliki Allah’a mahsustur. 5 (Allahım!) Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. 6,7 Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet; gazaba uğrayanlarınkine ve sapıklarınkine değil.

2- BAKARA SURESİ
Medine döneminde inmiştir. Kur’an-ı Kerim’in en uzun sûresi olup 286 âyettir. Adını, 67-73. âyetlerde yer alan “bakara” (sığır) kelimesinden alır. Sûre, İslâm hukukunun ana konularıyla ilgili pek çok hüküm içermektedir. Bismillahirrahmânirrahîm 1 2 3 4
0 0

Elif Lâm Mîm0. Bu, kendisinde şüphe olmayan kitaptır. Allah’a karşı gelmekten sakınanlar için yol göstericidir. Onlar gaybe0 inanırlar, namazı dosdoğru kılarlar, kendilerine rızık olarak verdiğimizden de Allah yolunda harcarlar. Onlar sana indirilene de, senden önce indirilenlere de inanırlar. Ahirete de kesin olarak inanırlar. “Tekrarlanan yedi âyet” ile ilgili olarak bakınız: Hicr sûresi, âyet, 87.
Salât, namaz demektir. Hz.Peygamber, namaz açısından Fâtiha sûresi’nin önemini vurgulamak için; “Hiçbir namaz Fâtiha’sız tamam olmaz” buyurmuştur. Namaz ile adeta özdeşleşen sûreye, bu açıdan “salât” (namaz) adı verilmiştir. Besmele, Neml sûresi’nde müstakil bir âyet olarak yer alırken (27/30), Tevbe sûresi hariç Kur’an’ın her sûresinin başında da bulunmaktadır. Fâtiha sûresinin başındaki besmele, bir görüşe göre, sûrenin birinci ayeti olup, son iki âyet de tek âyet kabul edilmektedir. Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla” şeklinde tercüme edebileceğimiz besmeleyi, aslî ifadesi ile okuyup öylece korumak uygun olur. Zira Besmele, tıpkı ezan ve selam gibi, tüm müslümanlar arasında ortak bir mesaj niteliği taşımaktadır." Hamd, tüm varlıkları nimetlendiren sonsuz kudret sahibi Allah’ı yüceltme ifadesidir. Hamd eden insan, Allah’ın nimetlerine konu oluşu bakımından değil, Allah’ın tüm insanları nimetlendirici bir konumda oluşu açısından ona hamd eder. Bu itibarla belli bir nimet bir insana ulaşsa da ulaşmasa da, o insan Allah’a hamd eder. Allah’tan başka, mutlak anlamda nimet verecek hiçbir varlık bulunmadığı için, hamde layık tek varlık da Allah’tır. Rab, “Varlıkları yaratan, tüm ihtiyaçlarını karşılayarak onları kademe kademe geliştirip olgunluğa ulaştıran Allah” demektir. Rahmân, “Rahmeti çok”, “çok merhametli”, “sonsuz merhametli” anlamlarında, sadece Allah için kullanılan sıfat-isimdir. Tam bir Türkçe karşılığı yoktur. Mü’min olsun, kafir olsun; iyi olsun kötü olsun, herkes “Rahmân”ın ifade ettiği rahmetin kapsamındadır. Varlıklar da bu rahmet ve merhametin eseri olarak var olmuşlar ve varlıklarını da yine bu sayede sürdürmektedirler. “Rahîm” kelimesi de, “Rahmân” gibi Allah Teâlâ’nın sıfatlarından biridir. Aynı şekilde, “rahmeti çok”, “çok merhametli”, “sonsuz merhametli” anlamlarını taşır. Ancak “Rahmân”, Allah Teâlâya has bir sıfat-isim iken, “Rahîm” insanlar için de kullanılabilir. Nitekim Tevbe sûresi 128.âyette bu sıfat Hz.Peygamber için de kullanılmıştır. Kur’an-ı Kerim’de yirmi bir sûrenin başında yer alan bu gibi harflere “Hurûf-i mukattaa” veya “Mukatta’ât” (Arap alfabesindeki adlarıyla, tek tek okunan harfler) denir. Anlamlarını kesin olarak bilmediğimiz bu harfler üzerinde tefsir bilginleri çeşitli görüşler belirtmişlerdir. Bunlar arasında, bu harflerin; başında bulunduğu sûrenin adı, ya da Allah Teâlâ ile Hz.Peygamber arasında birer şifre olduğu görüşleri ağırlık kazanmıştır. Gayb, sözlükte görme duyusuyla algılanamayan şey demektir. Kelime, “duyuların ve insan bilgisinin ulaşamadığı gizli her şey” anlamında kullanılır. Bir şeyin “gayb” oluşu Allah’a göre değil insanlara göredir. Zira Allah’ın ilminin dışında kalan hiçbir şey yoktur. Allah’a, meleklere, ahiret gününe, cennet ve cehenneme, kadere inanmak “gaybe iman” konuları arasındadır.

0

0

0 0

0

0

0

1

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

24 25

26

27

28
0

İşte onlar Rab’lerinden (gelen) bir doğru yol üzeredirler ve kurtuluşa erenler de işte onlardır. Küfre saplananlara gelince, onları uyarsan da, uyarmasan da, onlar için birdir, inanmazlar.0 Allah onların kalplerini ve kulaklarını mühürlemiştir. Gözleri üzerinde de bir perde vardır. Onlar için büyük bir azap vardır. İnsanlardan, inanmadıkları halde, “Allah’a ve ahiret gününe inandık” diyenler de vardır. Bunlar Allah’ı ve mü’minleri aldatmaya çalışırlar. Oysa sadece kendilerini aldatırlar da farkında değillerdir. Kalplerinde münafıklıktan kaynaklanan bir hastalık vardır. Allah da onların hastalıklarını artırmıştır. Söyledikleri yalana karşılık da onlara elem dolu bir azap vardır. Bunlara, “Yeryüzünde fesat çıkarmayın” denildiğinde, “Biz ancak ıslah edicileriz!” derler. İyi bilin ki, onlar bozguncuların ta kendileridir. Fakat farkında değillerdir. Onlara, “İnsanların inandıkları gibi siz de inanın” denildiğinde ise, “Biz de akılsızlar gibi iman mı edelim?” derler.0 İman edenlerle karşılaştıkları zaman, “İnandık” derler. Fakat şeytanlarıyla (münafık dostlarıyla) yalnız kaldıkları zaman, “Şüphesiz, biz sizinle beraberiz. Biz ancak onlarla alay ediyoruz” derler. Gerçekte Allah onlarla alay eder (alaylarından dolayı onları cezalandırır); azgınlıkları içinde bocalayıp dururlarken onlara mühlet verir. İşte onlar, hidayete karşılık sapıklığı satın almış kimselerdir. Bu yüzden alışverişleri onlara kâr getirmemiş ve (sonuçta) doğru yolu bulamamışlardır. Onların durumu, (geceleyin) ateş yakan kimsenin durumuna benzer: Ateş tam çevresini aydınlattığı sırada Allah ışıklarını yok ediverir de onları göremez bir şekilde karanlıklar içinde bırakıverir. Onlar, sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler. Artık (hakka) dönmezler. Yahut onların durumu, gökten yoğun karanlıklar içinde gök gürültüsü ve şimşekle sağanak halinde boşanan yağmura tutulmuş kimselerin durumu gibidir. Ölüm korkusuyla, yıldırım seslerinden parmaklarını kulaklarına tıkarlar. Oysa Allah, kâfirleri çepeçevre kuşatmıştır. Şimşek neredeyse gözlerini alıverecek. Önlerini her aydınlatışında ışığında yürürler. Karanlık çökünce dikilip kalırlar. Allah dileseydi, elbette onların işitme ve görme duyularını giderirdi. Şüphesiz Allah her şeye hakkıyla gücü yetendir. Ey insanlar! Sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize ibadet edin ki, Allah’a karşı gelmekten sakınasınız. O, yeri sizin için döşek, göğü de bina yapan, gökten su indirip onunla size rızık olarak çeşitli ürünler çıkarandır. Öyleyse siz de bile bile Allah’a ortaklar koşmayın. Eğer kulumuza (Muhammed’e) indirdiğimiz (Kur’an) hakkında şüphede iseniz, haydin onun benzeri bir sûre getirin ve eğer doğru söyleyenler iseniz, Allah’tan başka şahitlerinizi çağırın (ve bunu ispat edin). Eğer, yapamazsanız -ki hiçbir zaman yapamayacaksınız- o halde yakıtı insanlarla taşlar olan ateşten sakının. O ateş kafirler için hazırlanmıştır. İman edip salih ameller işleyenlere, kendileri için; içinden ırmaklar akan cennetler olduğunu müjdele. Cennetlerin meyvelerinden kendilerine her rızık verilişinde, “Bu (tıpkı) daha önce (dünyada iken) bize verilen rızık!” diyecekler. Halbuki bu rızık onlara (dünyadakine) benzer olarak verilmiştir. Onlar için orada tertemiz eşler de vardır. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Allah bir sivrisineği, ondan daha da ötesi bir varlığı örnek olarak vermekten çekinmez. İman edenler onun, Rablerinden (gelen) bir gerçek olduğunu bilirler. Küfre saplananlar ise, “Allah örnek olarak bununla neyi kastetmiştir?” derler. (Allah) onunla bir çoklarını saptırır, bir çoklarını da doğru yola iletir. Onunla ancak fasıkları saptırır.0 Onlar, Allah’a verdikleri sözü, pekiştirilmesinden sonra bozan, Allah’ın korunmasını emrettiği bağları (iman, akrabalık, beşeri ve ahlâki bütün ilişkileri) koparan ve yeryüzünde bozgunculuk yapan kimselerdir. İşte onlar ziyana uğrayanların ta kendileridir. Siz cansız (henüz yok) iken sizi dirilten (dünyaya getiren) Allah’ı nasıl inkar ediyorsunuz? Sonra sizleri öldürecek, sonra yine diriltecektir. En sonunda ona döndürüleceksiniz.

0

0

Burada kastedilen, dünyada kafir olarak yaşayıp sonunda Ahirete de kafir olarak intikal edeceği Allah tarafından bilinen inkarcılardır. Âyetin bu kısmı, “Onlara, insanların inandıkları gibi siz de inanın, denildiğinde ise, “Biz, akılsızların iman ettiği gibi mi iman edelim?” derler.” şeklinde de tercüme edilebilir. Fâsık, Allah’a itaat çizgisinin dışına çıkan kimse demektir. Kelime, Kur’an-ı Kerim’de “kâfir”, “günahkâr”, “yalancı” ve “kötülük yapan” anlamlarında kullanılmıştır. Burada “fasık” kâfir anlamında kullanılmaktadır. Allah’ın saptırması ifadesi mecazî bir ifadedir. Aslında insanları saptıran, cahil önderleriyle şeytandır. Allah bu örneği vermekle, aslında kendilerinde varolan sapkınlığı ortaya çıkarmış olmaktadır.

2

29 30

31 32 33

34 35 36

37

38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

O, yeryüzünde olanların hepsini sizin için yaratan, sonra göğe yönelip onları yedi gök halinde düzenleyendir. O, her şeyi hakkıyla bilendir. Hani, Rabbin meleklere, “Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım” demişti. Onlar, “Orada bozgunculuk yapacak, kan dökecek birini mi yaratacaksın? Oysa biz sana hamdederek daima seni tesbih ve takdis ediyoruz.” demişler, Allah da, “Ben sizin bilmediğinizi bilirim” demişti. Allah Adem’e bütün varlıkların isimlerini öğretti. Sonra onları meleklere göstererek, “Eğer doğru söyleyenler iseniz, haydi bana bunların isimlerini bildirin” dedi. Melekler, “Seni bütün eksikliklerden uzak tutarız. Senin bize öğrettiklerinden başka bizim hiçbir bilgimiz yoktur. Şüphesiz her şeyi hakkıyla bilen, her şeyi hikmetle yapan sensin” dediler. Allah şöyle dedi: “Ey Adem! Onlara bunların isimlerini söyle.” Adem, meleklere onların isimlerini bildirince Allah, “Size, göklerin ve yerin gaybını şüphesiz ki ben bilirim, yine açığa vurduklarınızı da, gizli tuttuklarınızı da ben bilirim demedim mi?” dedi. Hani meleklere, “Adem için saygı ile eğilin” demiştik de İblis hariç bütün melekler hemen saygı ile eğilmişler, İblis (bundan) kaçınmış, büyüklük taslamış ve kâfirlerden olmuştu. Dedik ki: “Ey Adem! Sen ve eşin cennete yerleşin. Orada dilediğiniz gibi bol bol yiyin, ama şu ağaca yaklaşmayın, yoksa zalimlerden olursunuz.” Derken, şeytan ayaklarını oradan kaydırdı. Onları içinde bulundukları konumdan çıkardı. Bunun üzerine biz de, “Birbirinize düşman olarak inin. Sizin için yeryüzünde belli bir süre barınak ve yararlanma vardır” dedik. Derken, Adem (vahy yoluyla) Rabbinden birtakım kelimeler aldı, (onlarla amel edip Rabb’ine yalvardı. O da) bunun üzerine tövbesini kabul etti. Şüphesiz o, tövbeleri çok kabul edendir, çok bağışlayandır. “İnin oradan (cennetten) hepiniz. Tarafımdan size bir yol gösterici (peygamber) gelir de kim ona uyarsa, onlar için herhangi bir korku yoktur, onlar üzülmeyeceklerdir” dedik. İnkâr edenler ve âyetlerimizi yalanlayanlara gelince, işte bunlar cehennemliktir. Onlar orada ebedî kalacaklardır. Ey İsrailoğulları !0 Size verdiğim nimeti hatırlayın. Bana verdiğiniz sözü yerine getirin ki ben de size verdiğim sözü yerine getireyim. Yalnız benden korkun. Elinizdeki Tevrat’ı tasdik edici olarak indirdiğimize (Kur’an’a) iman edin. Onu inkâr edenlerin ilki olmayın. Âyetlerimi az bir karşılığa değişmeyin ve bana karşı gelmekten sakının. Hakkı bâtılla karıştırıp da bile bile hakkı gizlemeyin. Namazı kılın, zekatı verin. Rükû edenlerle birlikte siz de rükû edin. Siz Kitabı (Tevrat’ı) okuyup durduğunuz halde, kendinizi unutup başkalarına iyiliği mi emrediyorsunuz? (Yaptığınızın çirkinliğini) anlamıyor musunuz? Sabrederek ve namaz kılarak (Allah’tan) yardım dileyin.0 Şüphesiz namaz, Allah’a derinden saygı duyanlardan başkasına ağır gelir. Onlar, Rablerine kavuşacaklarını ve gerçekten ona döneceklerini çok iyi bilirler. Ey İsrailoğulları! Size verdiğim nimetimi ve (bir zamanlar) sizi cümle âleme üstün kıldığımı hatırlayın. Öyle bir günden sakının ki o gün hiç kimse bir başkası adına bir şey ödeyemez. Hiçbir kimseden herhangi bir şefaat kabul olunmaz, fidye alınmaz.0 Onlara yardım da edilmez. Hani, sizi azabın en kötüsüne uğratan, kadınlarınızı sağ bırakıp, oğullarınızı boğazlayan Firavun ailesinden kurtarmıştık. Bunda, size Rabbinizden (gelen) büyük bir imtihan vardı. Hani, sizin için denizi yarmış, sizi kurtarmış, gözlerinizin önünde Firavun ailesini suda boğmuştuk. Hani, biz Mûsâ ile kırk gece için sözleşmiştik. Sizler ise onun ardından (kendinize) zulmederek bir buzağıyı tanrı edinmiştiniz. Sonra bunun ardından şükredesiniz diye sizi affetmiştik. Hani, doğru yolu tutasınız diye Mûsâ’ya Kitab’ı (Tevrat’ı) ve Furkan’ı0 vermiştik.

0 0

0

0

İsrâil, Ishak Peygamberin oğlu Yakup Peygamberdir. Sabır, insanı olgunlaştırır, geliştirir ve güçlendirir. Namaz ise, Allah’a kulluğun, teslimiyetin ve nimetlere şükrün en yüksek ifade biçimi, aktif ve düzenli bir hayatın göstergesidir. Âyette, zorluklar karşısında insanı hem ruhen hem de dış hayatta güçlü kılacak iki temel ögeden yararlanmamız tavsiye edilmektedir. Şefaat, birinin bağışlanmasına aracılık etmek demektir. Kıyamet gününde başta Hz. Peygamber olmak üzere, Peygamber ile Allah’ın izin vereceği bazı insanlar ve melekler, günahkâr mü’minlerin affedilmesini, günahsızların derecelerinin yükseltilmesini Allah’tan dileyeceklerdir. Şefaat taleplerinin yerine getirilip getirilmemesi konusunda takdir Allah’a aittir. Furkan, “Hak ile batılı ayıran” anlamınadır. Burada Mûsâ’ya verilen emirler ve hükümler kastedilmektedir.

3

54

55 56 57

58

59 60

61

62

63

64 65 66 67

Mûsâ kavmine dedi ki: “Ey kavmim! Sizler, buzağıyı ilah edinmekle kendinize yazık ettiniz. Gelin yaratıcınıza tövbe edin de nefislerinizi öldürün0 (kendinizi düzeltin). Bu, Yaratıcınız katında sizin için daha iyidir. Böylece Allah da onların tövbesini kabul etti. Çünkü o, tövbeleri çok kabul edendir, çok merhametlidir.” Hani siz, “Ey Mûsâ! Biz Allah’ı açıktan açığa görmedikçe sana asla inanmayız” demiştiniz. Bunun üzerine siz bakıp dururken sizi yıldırım çarpmıştı. Sonra, şükredesiniz diye ölümünüzün ardından sizi tekrar dirilttik. Bulutu üstünüze gölge yaptık. Size, kudret helvası ile bıldırcın indirdik. “Verdiğimiz rızıkların iyi ve güzel olanlarından yiyin” (dedik). Onlar (verdiğimiz nimetlere nankörlük etmekle) bize zulmetmediler fakat, kendilerine zulmediyorlardı. Hani, “Şu memlekete0 girin. Orada dilediğiniz gibi, bol bol yiyin. Kapısından eğilerek tevazu ile girin ve “hıtta!” (Ya Rabbi, bizi affet) deyin ki, biz de sizin hatalarınızı bağışlayalım. İyilik edenlere ise daha da fazlasını vereceğiz” demiştik. Derken, onların içindeki zalimler, sözü kendilerine söylenenden başka şekle soktular. Biz de haktan ayrılmaları sebebiyle o zalimlere gökten bir azap indirdik.0 Hani, Mûsâ kavmi için su dilemişti. Biz de, “Asanı kayaya vur” demiştik, böylece kayadan on iki pınar fışkırmış, her boy kendi su alacağı pınarı bilmişti. “Allah’ın rızkından yiyin, için. Yalnız, yeryüzünde bozgunculuk yaparak fesat çıkarmayın” demiştik. Hani, “Ey Mûsâ! Biz bir çeşit yemeğe asla katlanamayız. O halde, bizim için Rabbine yalvar da, o bize yerden biten sebze, kabak, sarımsak, mercimek, soğan versin” demiştiniz. O da size, “İyi olanı düşük olanla değiştirmek mi istiyorsunuz? Öyle ise inin şehre! İstedikleriniz orada var” demişti. Böylece zillet ve yoksulluk onları kapladı. Onlar, Allah’ın gazabına uğradılar. Bunun sebebi, onların; Allah’ın âyetlerini inkâr ediyor, peygamberleri de haksız yere öldürüyor olmaları idi. Bütün bunların sebebi ise, isyan etmek ve aşırı gitmekte oluşlarıydı. Şüphesiz, inananlar (Müslümanlar) ile, Yahudiler, Hıristiyanlar ve Sâbiîlerden0 (her bir grubun kendi şeriatında) “Allah’a ve ahiret gününe inanan ve salih ameller işleyenler için Rableri katında mükafat vardır; onlar korkuya uğramayacaklar, mahzun da olmayacaklardır” (diye hükmedilmiştir).0 Hani, (Tevrat ile amel edeceğinize dair) sizden sağlam bir söz almış, Tûr dağını da tepenize dikmiş ve “Sakınasınız diye, size verdiğimiz Kitab’ı sıkı tutun, onun içindekileri düşünün (gafil olmayın)” demiştik. Bundan sonra yine yüz çevirdiniz. Allah’ın bol nimeti ve merhameti olmasaydı herhalde ziyana uğrayanlardan olurdunuz. Şüphesiz siz, içinizden Cumartesi yasağını0 çiğneyenleri bilirsiniz. Biz onlara, “Aşağılık maymunlar olun” demiştik. Biz bunu, hem onu görenlere, hem de sonra geleceklere bir ibret ve Allah’a karşı gelmekten sakınanlara da bir öğüt kıldık.0 Hani Mûsâ kavmine, “Allah size bir sığır kesmenizi emrediyor” demişti. Onlar da, “Sen bizimle eğleniyor musun?” demişlerdi. Mûsâ, “Kendini bilmez cahillerden olmaktan Allah’a sığınırım” demişti.0

0 0 0 0

0

0

0 0

Âyetin bu kısmı “İçinizden buzağıya tapanları öldürün” şeklinde de tercüme edilmiştir. Adı geçen memleketin Kudüs veya Erîha olduğu rivayet edilmiştir. Âyette ifade edilen bu azabın veba gibi korkunç bir bulaşıcı hastalık olduğu tefsir bilginlerince ifade edilmiştir. Sâbiîler, bazı tefsir bilginlerine göre, Yahudilik ile Hıristiyanlık arasında bulunan ve tevhid inancına dayanan bir dinin mensuplarıdır. İslam âlimlerinin çoğunluğu ise bunların, kitap ehlinden olmadığını söylemektedirler. Bir rivayete göre ise Sâbiîler, Hz. İbrahim’in dinine mensup kimselerdir. İslâmiyet kendinden önceki dinlerin hükmünü kaldırmıştır. Bu itibarla, hangi dine mensup bulunursa bulunsun, tüm insanlar İslam’a girmekle yükümlüdürler. İslâm gelmeden önceki semavi dinlere mensup olanlardan Allah’a ve ahirete inanıp iyi işler yapanlar, tıpkı İslâmiyette olduğu gibi, kurtuluşa ermişlerdir. Bu genel bir kuraldır. Bu âyet bu noktayı vurgulamaktadır. Yoksa İslâmiyet geldikten sonra, İslamı kabul etmeden, kendi ölçüleri içinde “Allah’a ve ahirete inanıp, iyi işler yapmak” kişiyi kurtuluşa erdirmez. Benzer ifadeler için bakınız: Mâide sûresi, âyet, 69. Hz.Mûsâ’nın dinine göre cumartesi günü çalışmayıp ibadetle meşgul olmak bir esastı. İsrailoğullarının bu esası çiğnemeleri ile ilgili olarak ayrıca bakınız: Nisâ sûresi, âyet, 47-54; A’râf sûresi, âyet, 163; Nahl sûresi, âyet, 124.) Bazı tefsir bilginleri âyette sözü edilen maymunlaştırma olayının temsîlî, bazıları da gerçek olduğunu söylemişlerdir. Tefsir kaynaklarının aktardığına göre, İsrailoğullarından birisi, zengin, fakat çocuğu olmayan amcasını, malını elde etmek için öldürmüş, sonra da cesedi bir başkasının evinin önüne bırakmıştı. Bununla da yetinmeyerek, “Amcamı öldürdüler”, diye ortaya çıkınca, taraflar vuruşma noktasına gelmişlerdi. İçlerinden biri, “Ne diye birbirimizi öldüreceğiz. İşte Allah’ın peygamberi, ona başvuralım”, dedi. Durumu Hz.Mûsâ’ya aktardılar. Katil bulunamayınca Allah Teâlâ onların bir sığır keserek, sığırın bir parçası ile ölüye vurmalarını emretti. Onlar, kesilecek sığırın niteliklerini sormaya başladılar. Nihayet nitelikleri belirtilen sığırı bulup kestiler ve parçasıyla öldürülen şahsa vurdular. Ölü dirilip, katili haber verdi. İşte, 67-74. âyetler bu olayı anlatmaktadır.

4

68 69 70 71

72 73 74

75 76

77 78 79

80

81 82 83

84 85

86 87

“Bizim için Rabbine dua et de onun nasıl bir sığır olduğunu bize açıklasın.” dediler. Mûsâ şöyle dedi: “Rabbim diyor ki: O, ne yaşlı, ne körpe, ikisi arası bir sığırdır. Haydi emrolunduğunuz işi yapın.” Onlar, “Bizim için Rabbine dua et de, rengi neymiş? açıklasın” dediler. Mûsâ şöyle dedi: “Rabbim diyor ki, o, sapsarı; rengi, bakanların içini açan bir sığırdır” dedi. “Bizim için Rabbine dua et de onun nasıl bir sığır olduğunu bize açıklasın. Çünkü sığırlar, bizce, birbirlerine benzemektedir. Ama Allah dilerse elbet buluruz” dediler. Mûsâ şöyle dedi: “Rabbim diyor ki, o; çift sürmek, ekin sulamak için boyunduruğa vurulmamış, kusursuz, hiç alacası olmayan bir sığırdır”. Onlar, “İşte, şimdi tam doğrusunu bildirdin” dediler. Nihayet o sığırı kestiler. Neredeyse bunu yapmayacaklardı. Hani, bir kimseyi öldürmüştünüz de suçu birbirinizin üstüne atmıştınız. Halbuki Allah gizlemekte olduğunuzu ortaya çıkaracaktı. “Sığırın bir parçası ile öldürülene vurun” dedik. (Denileni yaptılar ve ölü dirildi.) İşte, Allah ölüleri böyle diriltir, düşünesiniz diye mucizelerini de size böyle gösterir. Sonra bunun ardından kalpleriniz yine katılaştı, taş gibi; hatta daha katı oldu. Çünkü taş vardır ki, içinden ırmaklar fışkırır. Taş vardır ki yarılır da içinden sular çıkar. Taş da vardır ki, Allah korkusuyla (yerinden kopup) düşer. Allah yaptıklarınızdan hiçbir zaman habersiz değildir. Şimdi, bunların size inanacaklarını mı umuyorsunuz? Oysa içlerinden bir takımı, Allah’ın kelamını dinler, iyice anladıktan sonra, onu bile bile tahrif ederlerdi.0 Onlar iman edenlerle karşılaşınca, “İman ettik” derler. Birbirleriyle baş başa kaldıklarında da şöyle derler: “Rabbinizin huzurunda delil olarak kullanıp sizi sustursunlar diye mi, Allah’ın (Tevrat’ta) size bildirdiklerini onlara söylüyorsunuz? (Bu kadarcık şeye) akıl erdiremiyor musunuz?” Onlar bilmiyorlar mı ki, Allah onların gizli tuttuklarını da bilir, açığa vurduklarını da. Bunların bir de ümmî0 takımı vardır; Kitab’ı (Tevrat’ı) bilmezler. Onların bütün bildikleri bir sürü kuruntulardır. Onlar sadece zanda bulunurlar. Vay o kimselere ki, elleriyle Kitab’ı yazarlar, sonra da onu az bir karşılığa değişmek için, “Bu, Allah’ın katındandır” derler. Vay ellerinin yazdıklarından ötürü onların haline! Vay kazandıklarından dolayı onların haline! Bir de dediler ki: “Bize ateş, sayılı birkaç günden başka asla dokunmayacaktır.” Sen onlara de ki: “Siz bunun için Allah’tan söz mü aldınız? -Eğer böyle ise, Allah verdiği sözden dönmez-. Yoksa siz Allah’a karşı bilemeyeceğiniz şeyleri mi söylüyorsunuz?” Evet, kötülük işleyip suçu benliğini kaplamış (ve böylece şirke düşmüş) olan kimseler var ya, işte onlar cehennemliklerdir. Onlar orada ebedi kalacaklardır. İman edip salih ameller işleyenler ise cennetliklerdir. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Hani, biz İsrailoğulları’ndan, “Allah’tan başkasına ibadet etmeyeceksiniz, anne babaya, yakınlara, yetimlere, yoksullara iyilik edeceksiniz, herkese güzel sözler söyleyeceksiniz, namazı kılacaksınız, zekatı vereceksiniz” diye söz almıştık. Sonra pek azınız hariç, yüz çevirerek sözünüzden döndünüz. Hani, “Birbirinizin kanını dökmeyeceksiniz, birbirinizi yurtlarınızdan çıkarmayacaksınız” diye de sizden kesin söz almıştık. Sonra bunu böylece kabul etmiştiniz. Kendiniz de buna hâlâ şahitlik etmektesiniz. Ama siz, birbirinizi öldüren, içinizden bir kesime karşı kötülük ve zulümde yardımlaşarak; size haram olduğu halde onları yurtlarından çıkaran, size esir olarak geldiklerinde ise, fidye verip kendilerini kurtaran kimselersiniz. Yoksa siz Kitab’ın (Tevrat’ın) bir kısmına inanıp, bir kısmını inkâr mı ediyorsunuz? Artık sizden bunu yapanın cezası, dünya hayatında rezil olmaktan başka bir şey değildir. Kıyamet gününde ise onlar azabın en şiddetlisine uğratılırlar. Çünkü Allah yaptıklarınızdan habersiz değildir. Onlar, ahireti verip dünya hayatını satın alan kimselerdir. Artık bunlardan azap hiç hafifletilmez. Onlara yardım da edilmez. Andolsun, Mûsâ’ya Kitabı (Tevrat’ı) verdik. Ondan sonra ardarda peygamberler gönderdik. Meryemoğlu İsa’ya mucizeler verdik. Onu Ruhu’l-Kudüs (Cebrail) ile destekledik. Size herhangi bir peygamber, hoşunuza gitmeyen bir şey getirdikçe, kibirlenip (onların) bir kısmını yalanlayıp bir kısmını da öldürmediniz mi?

0

0

Bu âyet Yahudilerin, kutsal kitapları Tevrat’ı tahrif ettiklerini açık bir ifade ile ortaya koymaktadır. Bu gerçek, Maurice Bucaille gibi Batı’lı bazı araştırmacı bilginlerce de kesin olarak ifade edilmiştir. Bizzat Tevrat’ta da bunu doğrulayıcı ifadeler yer almaktadır. (Yeremya, 8/8-9) Ümmî, anadan doğduğu gibi kalan, yani okuma-yazma bilmeyen kimse demektir. Burada dinleri konusunda asgari düzeyde bile bilgisi olmayanlar kastedilmiştir.

5

Onlar ne zaman bir antlaşma yaptılarsa içlerinden bir takımı o antlaşmayı bozmadı mı? Zaten onların çoğu iman etmez. onu satın alanın ahirette bir nasibi olmadığını biliyorlardı. Andolsun. arkasından sizler nefislerinize zulüm ederek buzağıyı ilah edinmiştiniz. karşı geldik”0 demişlerdi. Oysa Süleyman (büyü yaparak) küfre girmedi. İsrailoğullarından söz alınması konusunda bu sûrenin 63. Bu yüzden pek az iman ederler. Ey iman edenler! “Râinâ” (bizi gözet) demeyin. meleklerine. Bunları ancak fasıklar inkâr eder. Konu ile ilgili olarak ayrıca Nisâ sûresinin 46. Oysa. Onlara. Hz.0 0 0 0 Yahudiler. “unzurnâ” (bize bak) deyin ve dinleyin. onları öldürmüşler. İnkarları sebebiyle Allah onları lânetlemiştir. tarihleri boyunca.” Her kim Allah’a. onlara işkence etmişler. İnkâr edenlere alçaltıcı bir azap vardır. Yahudilerin Hz. Sahabiler. Halbuki onlar. önceki kitapları doğrulayıcı. Andolsun. “Unzurnâ” ifadesini kullanmalarını istemiştir. O sebeple âyet. “Eğer inanan kimseler idiyseniz daha önce niçin Allah’ın peygamberlerini öldürüyordunuz?” Andolsun. ona kulak verin” demiştik. Andolsun. Allah onların bütün işlediklerini görür. Âyette. (Tevrat’tan) tanıyıp bildikleri (bu peygamber) kendilerine gelince ise onu inkar ettiler. İnkârları yüzünden buzağı sevgisi onların kalplerine sindirilmişti. kullarından dilediğine lütfuyla indirdiği vahyi inkar etmeleri ne kötüdür! Bu yüzden gazap üstüne gazaba uğradılar. hatta Allah’a ortak koşanlardan bile daha düşkün olduklarını görürsün. Allah’ın lâneti inkarcıların üzerine olsun. Halbuki o ellerinde bulunanı (Tevrat’ı) tasdik eden hak bir kitaptır. mü’minler için de bir hidayet rehberi ve müjde verici olarak senin kalbine indirmiştir. ondan sonra geleni (Kur’an’ı) inkâr ederler. yalnız sizinse ve doğru söyleyenler iseniz haydi ölümü temenni edin!” Fakat kendi elleriyle önceden yaptıkları işler yüzünden ölümü hiçbir zaman temenni edemezler. De ki: “Her kim Cebrail’e düşman ise. Allah da inkar edenlerin düşmanıdır. “Bizi de gözet” anlamındaki. kimseye (sihir) öğretmiyorlardı. “Râinâ (Bizi gözet)”. De ki. Allah’ın izni ile Kur’an’ı. “Bize de bak”. bilsin ki o. Yahudiler bu ifadeyi İbranice’de hakaret ifade eden bir anlamda kullanıyorlardı. sanki bilmiyorlarmış gibi Allah’ın Kitabı’nı (Tevrat’ı) arkalarına attılar. diyorlardı. “Allah’ın indirdiğine (Kur’an’a) iman edin” denilince. (Onlar böyle yaparak) kendilerine zarar veren. "Süleyman’ın hükümranlığı hakkında şeytanların (ve şeytan tıynetli insanların) uydurdukları yalanların ardına düştüler. Tûr’u tepenize dikerek sizden söz almıştık. “Biz sadece bize indirilene (Tevrat’a) inanırız” deyip. bütün insanlardan. “Size verdiğimiz Kitab’a sımsıkı sarılın. Bundan sonraki âyetler.88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 Kalplerimiz muhafazalıdır” dediler. peygamberlerine. Mûsâ size açık mucizeler getirmişti de. insanlara sihri ve (özellikle de) Babil’deki Hârût ve Mârût adlı iki meleğe ilham edilen (sihr)i öğretmek suretiyle küfre girdiler. Allah katından ellerinde bulunan Kitabı (Tevrat’ı) doğrulayıcı bir peygamber gelince. Kafirler için acıklı bir azap vardır. “Dinledik. Allah’ın izni olmadıkça o sihirle hiç kimseye zarar veremezlerdi. yanlış anlama çekilebilecek kelimeleri kullanmaktan sakınmanın adaba uygun olduğuna işaret edilmektedir. Allah katında kazanacakları sevap kendileri için daha hayırlı olacaktı. “Râinâ” yerine yine. Eğer onlar iman edip Allah’ın emirlerine karşı gelmekten sakınmış olsalardı. olmadık hile ve entrikalara başvurmuşlardı. Böylece (insanlar) onlardan kişi ile karısını birbirinden ayıracakları sihri öğreniyorlardı.Peygamber’e karşı da sergiledikleri bu olumsuz tutumu dile getirmektedir. Onlara. biz sana apaçık âyetler indirdik. Onlar. Öyle değil. (Sihri caiz görüp de) sakın küfre girme” demedikçe. âyetine bakınız. Keşke bilselerdi. Halbuki o iki melek. Halbuki uzun yaşamak onları azaptan kurtaracak değildir. Onlara de ki (Tevrat’a beslediğinizi iddia ettiğiniz) imanınızın size emrettiği şey ne kötüdür. eğer inanan kimselerseniz! De ki: “Eğer (iddia ettiğiniz gibi) Allah katındaki ahiret yurdu (cennet) diğer insanlar için değil de. sen onların. Allah o zalimleri hakkıyla bilendir. 6 . mü’minlerden. fayda getirmeyen şeyleri öğreniyorlardı. kendilerine kitap verilenlerden bir kısmı. yaşamaya. Karşılığında nefislerini sattıkları şeyi kıskançlıkları sebebiyle Allah’ın. Fakat şeytanlar. Kendilerini karşılığında sattıkları şey ne kötüdür! Keşke bilselerdi. Hani. âyetine bakınız. Onların her biri bin yıl yaşamak ister. “Biz ancak imtihan için gönderilmiş birer meleğiz.0 Kendilerine ellerindekini (Tevrat’ı) tasdik eden bir kitap (Kur’an) gelince onu inkar ettiler. Cebrail’e ve Mîkâil’e düşman olursa bilsin ki. daha önce (bu kitabı getirecek peygamber ile) inkarcılara (Arap müşriklerine) karşı yardım istiyorlardı. kendilerine gönderilen peygamberlere karşı daima direnmişler.Peygamber’in nasihatlerinden daha çok yararlanmak için ona.

zekâtı verin. Kimsenin kimse namına bir şey ödemeyeceği. O. Şüphesiz Allah bütün yaptıklarınızı görür. Sizin için Allah’tan başka ne bir dost.105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 Ne Kitab ehlinden inkâr edenler ve ne de Allah’a ortak koşanlar. Kul. Bunun üzerine Rabbi. Peygamberin de ifade buyurduğu gibi “Allah’a. onlar üzülmeyeceklerdir. Böyleleri oralara (eğer girerlerse) ancak korka korka girebilmelidirler. ya da bize bir mucize gelse ya!” derler. bundan uzaktır. 0 0 0 0 İhsan. “Yahudiler bir temel üzerinde değiller” dediler. Onu inkar edenlere gelince. daha önce Mûsâ’nın sorguya çekildiği gibi. Artık onlara korku yoktur. bilmiş ol ki. Rabbinizden size bir iyilik gelmesini isterler. Şüphesiz Allah. “Allah. tümüyle Allah’a ait olan yeryüzünün neresinde ve hangi cihetinde. müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. Allah’tan sana ne bir dost. Sen cehennemlik olanlardan sorumlu tutulacak değilsin. çocuk edindi” dediler. o da hemen oluverir. “Yahudi ve Hıristiyanlardan başkası Cennet’e girmeyecek” dediler. hükmü Allah verecektir. işte onlar ziyana uğrayanların ta kendileridir. Kendilerine kitab verdiğimiz kimseler. İşte bunlar ona inanırlar. Hayır! Göklerdeki ve yerdeki her şey Allah’ındır. Allah’ın lütuf ve rahmetini orada bulur. Sen dinlerine uymadıkça. Onların kalpleri (anlayışları) birbirine benziyor. hoşgörün. o artık doğru yoldan sapmış olur. Biz herhangi bir âyetin hükmünü yürürlükten kaldırır veya onu unutturur (ya da ertelersek). yerine daha hayırlısını veya mislini getiririz. imanınızdan sonra küfre döndürmek isterler. ahirette de büyük bir azap vardır. Nereye dönerseniz Allah’ın yüzü0=dip(2. Bu. Artık onların aralarında uyuşamadıkları davada. Bir zaman Rabbi İbrahim’i bir takım emirlerle sınamış. Bir de.0 O. “Hıristiyanlar bir temel üzerinde değiller” dediler. Hıristiyanlar da İsa’nın Allah’ın oğlu olduğu inancındadırlar. hakkıyla bilendir. hak kendilerine belirdikten sonra dahi. öyle değil! Kim “ihsan”0 derecesine yükselerek özünü Allah’a teslim ederse.” Sana gelen ilimden sonra. İbrahim onların hepsini yerine getirmiş de Rabbi şöyle buyurmuştu: “Ben seni insanlara önder yapacağım. 30. ne de bir yardımcı vardır. göklerin ve yerin hükümranlığı Allah’ındır. Şüphesiz Allah. İki kitaptan her biri. Allah. Oysa Allah rahmetini dilediğine tahsis eder.” Hayır. Hepsi O’na boyun eğmiştir. (Bakınız: Tevbe sûresi. burada “Allah’ın rahmeti. Kendiniz için her ne iyilik işlemiş olursanız. Ey İsrailoğulları! Size verdiğim nimetimi ve (bir zamanlar) sizi cümle âleme üstün tuttuğumu hatırlayın. Siz şimdilik. ne Yahudiler ve ne de Hıristiyanlar asla senden razı olmazlar. Namazı dosdoğru kılın. kesin olarak inanacak bir toplum için açıkladık.Mûsâ’yı tasdik eden İncil kastedilmektedir. kimseye şefaatin (aracılığın) yarar sağlamayacağı ve hiç kimsenin hiçbir taraftan yardım göremeyeceği günden sakının. bunların dedikleri gibi demişti. onun mükâfatı Rabbinin katındadır. Kitap ehlinden bir çoğu. Allah’ın yüzü” ifadesi.(Kitab'ı) bilmeyenler de tıpkı bunların söyledikleri gibi demişti. Hz.) 7 . ne bir yardımcı vardır. “Soyumdan da (önderler yap. De ki: “Allah’ın yolu asıl doğru yoldur. eğer onların arzu ve keyiflerine uyacak olursan. diyorlardı. Yahudiler. Bunlardan öncekiler de tıpkı böyle. Allah onlar hakkındaki emrini getirinceye kadar affedin. gücü her şeye hakkıyla yetendir. Hıristiyanlar da. Yoksa. “Benim ahdim (verdiğim söz) zalimleri kapsamaz” demişti. siz de peygamberinizi sorguya çekmek mi istiyorsunuz? Her kim imanı küfre değişirse. Bunlar için dünyada rezillik. Oysa hepsi Kitab’ı0 okuyorlar. Bir işe hükmetti mi ona sadece “ol” der. onu görür gibi ibadet etmek” demektir.İsa’yı tasdik eden Tevrat ve Hz. ne tür bir taat ve işe girişse. Allah’ın mescitlerinde onun adının anılmasını yasak eden ve onların yıkılması için çalışandan kim daha zalimdir. rızası ve nimeti” demektir. içlerindeki kıskançlıktan ötürü sizi. ya Rabbi!)” demişti. âyet. mecazi bir anlatım olup.” İbrahim de. gökleri ve yeri örneksiz yaratandır. onların kuruntuları! De ki: “Eğer doğru söyleyenler iseniz (iddianızı ispat edecek) delilinizi getirin. hiç kimseden fidye alınmayacağı. ikisi birden “Kitap” diye zikredilmiştir. büyük lütuf sahibidir. Biz âyetleri. lütfu geniş olandır. Âyetteki “Kitap” ile Hz. “Allah bizimle konuşsa. Yahudiler “Uzeyr Allah’ın oğludur”. Bilmeyenler. Batı da (tüm yeryüzü) Allah’ındır. onu gereği gibi okurlar. Doğu da. Şüphesiz biz seni hak ile.25) >25 işte oradadır. Allah katında onu bulursunuz. diğerini getiren peygamberi tasdik ettiği için. Allah’ın gücünün her şeye hakkıyla yettiğini bilmez misin? Bilmez misin ki.

De ki: “Hayır. Bize ibadet yerlerini ve ilkelerini göster. bize indirilene (Kur’an’a). Mûsâ ve İsa’ya verilen (Tevrat ve İncil) ile bütün diğer peygamberlere Rab’lerinden verilene iman ettik. İbrahim. Soyumuzdan da sana teslim olmuş bir ümmet kıl. hakkıyla bilensin” diyorlardı. yönelmekte olduğun ciheti ancak. Bizim işlediklerimiz bize. Resûl’e tabi olanlarla. ölüm döşeğinde iken çocuklarına. Allah’ın insanların fıtratına yerleştirdiği asli renk olan tevhid inancı ile mümkün olacağı vurgulanmaktadır. Baba.” Kendini bilmeyenden başka İbrahim’in dininden kim yüz çevirir? Andolsun. İshak. “Harem diye bilinen alan”. ya da hıristiyan idiler” mi diyorsunuz? De ki: “Sizler mi daha iyi bilirsiniz. Şüphesiz. Siz de ancak müslümanlar olarak ölün” dedi. onlara âyetlerini okusun. insanın adeta yepyeni bir hayat boyasına boyanacağına inanırlar. sizin de Rabbinizdir. kendini ibadete verenler. yüz çevirirlerse onlar elbette derin bir ayrılığa düşmüş olurlar. “Benden sonra kime ibadet edeceksiniz?” dediği. “Hac ibadetinin yapılması sırasında ziyaret edilen yerlerden biri”.” Eğer onlar böyle sizin iman ettiğiniz gibi iman ederlerse gerçekten doğru yolu bulmuş olurlar. İsmail de. Bir takım kendini bilmez insanlar. “İnkâr edeni bile az bir süre.0 Onlara de ki: “Allah hakkında mı bizimle tartışıp duruyorsunuz? Halbuki O. kitabı ve hikmeti öğretsin ve onları her kötülükten arındırsın. Biz ona gönülden bağlanmış kimseleriz. Çünkü sen. çok merhametli olansın. Siz de Makam-ı İbrahim’den0 kendinize bir namaz yeri edinin. onların da. Onlar gelip geçmiş bir ümmettir.” dedikleri zaman orada hazır mı bulunuyordunuz? Onlar gelip geçmiş bir ümmettir. 8 . Yoksa siz Yakub’un. “Biz Allah’ın boyasıyla boyanmışızdır. Allah onlara karşı seni koruyacaktır. biz İbrahim’i bu dünyada seçkin kıldık. İshak da. Yakub ile Yakuboğulları da yahudi. Vaftiz uygulamasının aslı Yahudilikten gelmektedir. “Ey Rabbimiz! Bizden kabul buyur! Şüphesiz sen hakkıyla işitensin. Yakub da öyle: “Oğullarım! Allah sizin için bu dini (İslâm’ı) seçti. sizler insanlara birer şahit (ve örnek) olasınız ve Peygamber de size bir şahit (ve örnek) olsun diye sizi orta bir ümmet0=dip(2. biz Kâbe’yi insanlara toplantı ve güven yeri kılmıştık. Tövbemizi kabul et. O. yoksa Allah mı?” Allah tarafından kendisine ulaşan bir gerçeği gizleyen kimseden daha zalim kimdir? Allah yaptıklarınızdan habersiz değildir.” Deyin ki: “Biz Allah’a. İbrahim bunu kendi oğullarına da vasiyet etti.” Yoksa siz. hakkıyla işitendir. sizin kazandıklarınız sizindir. Vaftiz su serpmek ya da suya batırmak suretiyle yapılır. Hıristiyanlar. “Kâbe”. rukû ve secde edenler için evimi (Kâbe’yi) tertemiz tutun. Batı da Allah’ındır. Boyası Allah’ınkinden daha güzel olan kimdir? Biz ona ibadet edenleriz” (deyin). bizler ona boyun eğmiş müslümanlarız. (Yahudiler) “Yahudi olun" ve (Hıristiyanlar da) "Hıristiyan olun ki doğru yolu bulasınız” dediler.” “Rabbimiz! İçlerinden onlara bir peygamber gönder. “Hz. Şüphesiz o ahirette de iyilerdendir. De ki: “Doğu da. “İbrahim de. Siz onların yaptıklarından sorumlu tutulacak değilsiniz. “Rabbimiz! Bizi sana teslim olmuş kimseler kıl. Allah da. “Rabbim! Bu şehri güvenli bir şehir kıl. sizin işledikleriniz size aittir. Hani İbrahim. Yakub ve Yakuboğullarına indirilene. Onlardan hiçbirini diğerinden ayırt etmeyiz ve biz ona teslim olmuş kimseleriz. İsmail ile birlikte evin (Kâbe’nin) temellerini yükseltiyor.” Hani İbrahim.” Böylece. “Senin ilahına ve ataların İbrahim. Allah dilediği kimseyi doğru yola iletir. sonra onu cehennem azabına girmek zorunda bırakırım. Her ne kadar Allah’ın doğru yolu gösterdiği kimselerden başkasına ağır gelse de biz. sizin kazandıklarınız sizindir. Ne kötü varılacak yerdir orası!” demişti. Allah’a ortak koşanlardan değildi. O. tövbeleri çok kabul edensin. Halkından Allah’a ve ahiret gününe iman edenleri her türlü ürünle rızıklandır” demişti. Onların kazandıkları kendilerinin. Siz onların yaptıklarından sorumlu tutulacak değilsiniz. hakkıyla bilendir. hüküm ve hikmet sahibisin. İbrahim’in Kâbe’yi inşa ederken iskele olarak kullandığı ve halkı hacca davet ederken üzerine çıktığı taşın bulunduğu alan” şeklindeki açıklamalar bunlardan bazılarıdır. hakka yönelen İbrahim’in dinine uyarız. İsmail ve İshak’ın ilahı olan tek bir ilâha ibadet edeceğiz.29)>29 yaptık. sen mutlak güç sahibisin. “Onları (müslümanları) yönelmekte oldukları kıbleden çeviren nedir?” diyecekler. doğan çocuklarını. bizim de Rabbimiz. gerçek kurtuluşun böyle zahiri ve sembolik eylemlerle değil.125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 Hani. Hıristiyanlığı kabul edenleri ya da bir kiliseden öbürüne geçenleri vaftiz denen bir işlemden geçirirler. Bu âyette. İbrahim ve İsmail’e şöyle emretmiştik: “Tavaf edenler. Rabbi ona “Teslim ol” dediğinde “Âlemlerin Rabbine teslim oldum” demişti. Onların kazandıkları kendilerinin. (bu geçici kısa hayatta) rızıklandırır. 0 0 Âyette geçen “Makam-ı İbrahim”in ne olduğu konusunda tefsir bilginleri çeşitli görüşler belirtmişlerdir. Oğul ve Ruhu’l-Kudüs adına yapılan bu işlemin insanı asli günahtan kurtaracağına. İsmail.

Şüphesiz. (namazda) hep o yöne dönün. başlarına bir musibet gelince. hem de bütün lanet etme konumunda olanlar lanet eder.0=dip(2. Namaz ise. yarışın! Nerede olsanız Allah hepinizi bir araya getirir. (Bundan böyle). Safa ile Merve Allah’ın (dininin) nişanelerindendir. hoşnut olacağın kıbleye çevireceğiz. Ancak siz bunu bilemezsiniz. Nitekim kendi aranızdan. fakat hep Kâbe’ye yönelme emrinin gelmesini bekliyordu. Hz. eğer sana gelen bunca ilimden sonra onların arzu ve keyiflerine uyacak olursan. (Merak etme) elbette seni. bunun Rabblerinden (gelen) bir gerçek olduğunu elbette bilirler. Âyette zorluklar karşısında insanı hem ruhen hem de dış hayatta güçlü kılacak iki temel öğeden yararlanmamız tavsiye edilmektedir. karşılığını verir. Kudüs’e doğru yönelerek başlanan bu namaz Kâbe’ye yönelerek tamamlandı.0 (Ey Muhammed!) Biz senin çok defa yüzünü göğe doğru çevirip durduğunu (vahiy beklediğini) görüyoruz. Bu iki tepe arasında usulünce gidip gelme demek olan “sa’y”. Sabredenleri müjdele. Onlar birbirlerinin kıblesine de uymazlar. (Ey Muhammed!) Nereden yola çıkarsan çık.144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 gerisin geriye dönecekleri ayırd edelim diye kıble yaptık. Onlar. Şüphesiz. Artık.0=dip(2. âyetine bakınız. Safa ve Merve arasında sa’y etmekten endişe etmişlerdi. Öyleyse yalnız beni anın ki ben de sizi anayım. seçkin. bir de mallar. Yahudiler ve hıristiyanlar Hz. Bu âyet onların endişesini gidermektedir. Haydi. Allah onu bilir. inattan kaynaklandığına işaret edilmektedir. Allah insanlara çok şefkatli ve çok merhametlidir. bu eski müşrik uygulaması sebebiyle. benden korkun. teslimiyetin ve nimetlere şükrün en yüksek ifade biçimi ve aktif.36) >36 36 0 0 0 0 0 0 0 Âyetteki “Orta ümmet” ifadesi ile. Hz. Peygamber’i inkar etmelerinin bilgisizlikten değil. sizi her kötülükten arındıran.0 Andolsun ki sizi biraz korku ve açlıkla. Âyette şehitlik mertebesinin yüceliği vurgulanmaktadır. İslam gelince mü’minler. Onun için her kim hac ve umre niyetiyle Kâ’be’yi ziyaret eder ve onları da tavaf ederse bunda bir günah yoktur. bugün “Mescid-i Kıbleteyn”. onlar yine senin kıblene uymazlar.Peygamber. yahudilerin ve hıristiyanların Hz. Şüphesiz kendilerine kitap verilenler. “Biz şüphesiz (her şeyimizle) Allah’a aidiz ve şüphesiz O’na döneceğiz” derler. düzenli bir hayatın göstergesidir. onlar diridirler.0 Andolsun. adil.0 Allah yolunda öldürülenlere “ölüler” demeyin. sakın nankörlük etmeyin. Şüphe yok ki Allah sabredenlerle beraberdir. eşi Hacer ve oğlu İsmail’e dayanan bir geleneğin ihyası olup. Bana şükredin. haccın ve umrenin vaciblerindendir. Bu elbette Rabbinden gelen gerçek bir emirdir.İbrahim. haktan asla ayrılmayan. Kâ’be’nin doğu tarafında bulunan iki tepenin adıdır. Sabır. yüzünü Mescid-i Haram yönüne çevir. geliştirir ve güçlendirir. Bu ve daha sonraki üç âyette kıblenin Kudüs’ten Kâbe’ye çevrilmesi ile.0 Hak (ancak) Rabbindendir. size kitap ve hikmeti öğreten. yani iki kıbleli mescit diye anılmaktadır. Allah’ın gücü her şeye hakkıyla yeter. insanı ruhen olgunlaştırır. sakın şüpheye düşenlerden olma! Herkesin yöneldiği bir yön vardır. Allah’a kulluğun. (Ey mü’minler!) Siz de nerede olursanız olun. Allah onların yaptıklarından habersiz değildir. İşte Rableri katından rahmet ve merhamet onlaradır. (Ey Müslümanlar!) Siz de nerede olursanız olun. Böyle iken içlerinden bir takımı bile bile gerçeği gizlerler. Andolsun. yüzünü Mescid-i Haram’a doğru çevir. yüzünüzü Mescid-i Haram’a doğru çevirin ki. Hayır. Şüphesiz. size âyetlerimizi okuyan. Böylece size nimetlerimi tamamlayayım ve doğru yolu bulasınız. bütün toplumlarca hakem kabul edilecek bir ümmet kasdedilmektedir. zalimlerin dışındaki insanların elinde (size karşı) bir koz olmasın. hep hayırlara koşun. (Ey Muhammed!) Nereden yola çıkarsan çık. Ey iman edenler! Sabrederek ve namaz kılarak Allah’tan yardım dileyin. o takdirde sen de mutlaka zalimlerden olursun. Hicri ikinci yılın ortalarına kadar namazlarda Kudüs cihetine yöneliyor. işte onlara hem Allah lanet eder. sen kendilerine kitap verilenlere her türlü mucizeyi getirsen de.35) >35 Her kim de gönlünden koparak bir hayır işlerse şüphesiz. Peygamber’e ait özellikleri kendi kutsal kitaplarında okuyageldiklerinden onu özellikleriyle çok iyi tanıyorlardı. 35 İndirdiğimiz apaçık delilleri ve hidayeti Kitap’ta açıklamamızdan sonra onları gizleyenler var ya. Kendilerine kitap verdiklerimiz onu (Peygamberi) oğullarını tanıdıkları gibi tanırlar. Doğru yola ulaştırılmış olanlar da işte bunlardır. canlar ve ürünlerden eksilterek deneriz. Zalimlerden korkmayın. Allah imanınızı boşa çıkaracak değildir. önder. 9 . Bir ikindi namazı sırasında Allah Teâlâ Kâbe’ye doğru yönelmesini emretti. sizin işlediklerinizden asla habersiz değildir. Bu olayın geçtiği yerde yapılan mescit. Âyette. her yönüyle dengeli. bu olay üzerine yahudilerin çıkardıkları dedikodular dile getirilip cevaplandırılmaktadır. (namazda) Mescid-i Haram’a doğru dön. Aynı anlamda bir ifade için Âl-i İmran sûresinin 169. ayrıca bilmediklerinizi de öğreten bir peygamber gönderdik. Allah. Cahiliye döneminde Safa ve Merve tepelerinde putlar bulunuyor ve müşrikler de bu tepeler arasında sa’y ediyorlardı. Safa ile Merve. Sen de onların kıblesine uyacak değilsin.

onlara işledikleri fiilleri pişmanlık kaynağı olarak gösterir. O. ona günah yoktur. size verdiğimiz rızıkların iyi ve temizlerinden yiyin ve Allah’a şükredin. Onlara. domuz eti ve Allah’tan başkası adına kesileni haram kıldı. Zira ben tövbeleri çok kabul edenim. rüzgarları ve gökle yer arasındaki emre amade bulutları evirip çevirmesinde elbette düşünen bir topluluk için deliller vardır. Kitab’ı hak olarak indirmiş olması (ve onların bunu inkar etmesi) sebebiyledir. Böylece hem kendileri. Âyette. “Allah’ın indirdiğine uyun!” denildiğinde. âyet. Allah’ın. Çünkü ben onların tövbelerini kabul ederim. gece ile gündüzün birbiri ardınca gelişinde. âyeti ile. Son peygamber Hz. işte onlar karınlarına ateşten başka bir şey doldurmuyorlar. Allah. hem de kavimleri sapmış oldu. atalarımızı üzerinde bulduğumuz (yol)a uyarız!” derler. gizlediklerinden kasıt da Hz. çok merhamet edenim. göklerin ve yerin yaratılışında. aralarındaki bütün bağlar kopacaktır. çok merhamet edendir. Allah’ın gökyüzünden indirip kendisiyle ölmüş toprağı dirilttiği yağmurda. işte Allah’ın. dilsizdirler. yeryüzünde her çeşit canlıyı yaymasında. hayasızlığı ve Allah’a karşı bilmediğiniz şeyleri söylemenizi emreder. ahiret gününe. size ancak kötülüğü. O Rahmân’dır.0=dip(2. bağırıp çağırmadan başka bir şey duymayan hayvanlara seslenen (çoban) ile hayvanların durumu gibidir.Muhammed’in nitelik ve özellikleri Tevrat’ta belirtilmişti. yaptıkları işin yanlışlığına ve çirkinliğine akıl erdiremeden. Onlar ateşten çıkacak da değillerdir. size ancak leş. Allah’ı severcesine severler. kendilerine uyanlardan uzaklaşacaklar. Allah’a. mala olan sevgilerine rağmen. meleklere. Allah çok bağışlayandır. Ondan başka ilah yoktur. yasak bir iş işlenebilir. ne de onları arıtacaktır. Şüphesiz. 115. Asıl iyilik. âyetinde açıklanmıştır. ataları bir şey anlamayan. Âl-i İmran sûresinin 87. Artık ne kendilerinden azap hafifletilir. Mü’minlerin Allah’a olan sevgisi daha güçlü bir sevgidir. İslâm’da zaruretlerin mahzurları ortadan kaldırdığına en güzel delil bu âyette ifadesini bulur. Onları. meleklerin ve bütün insanların lâneti onların üstünedir. kan. Bir haramı helal saymamak ve haddi aşmamak kaydiyle bazen zaruret miktarınca. 10 . Yenmesi haram olan şeyler ile ilgili olarak ayrıca bakınız: Nahl sûresi. Yahudi hahamları bunları gizlediler. Zulmedenler azaba uğrayacakları zaman bütün kuvvetin Allah’ın olduğunu ve Allah’ın azabının pek şiddetli olduğunu bir bilselerdi.0 İşte bunlar hidayeti verip sapıklığı. ne de yüzlerine bakılır.":26:41:339:596:" 171 187 Kendilerine uyulanlar o gün azabı görünce. Çünkü o sizin için apaçık bir düşmandır. Ey iman edenler! Eğer siz ancak Allah’a kulluk ediyorsanız. insanlara yarar sağlayacak şeylerle denizde seyreden gemilerde.":11:260:364:" 168 184 Sizin ilahınız bir tek ilahtır. Kitap konusunda anlaşmazlığa düşenler ise derin bir ayrılık içindedirler. Peygamberin nitelikleridir.0 Allah’ın indirdiği kitaptan bir kısmını gizleyip onu az bir bedel ile değişenler (var ya). melekler ve insanlar olduğu. istismar etmeksizin ve zaruret ölçüsünü aşmaksızın yemek zorunda kalırsa. doğru yolu bulamayan kimseler olsalar da mı (onların yoluna uyacaklar)?0 İnkar edenleri imana çağıran (peygamber) ile inkar edenlerin durumu. Bu değerlendirmeye göre âyette geçen kitaptan kasıt Tevrat.37) >37 37 23 :53:" 169 185 Şüphesiz.” Böylece Allah. kördürler. Onlar sağırdırlar. kitap ve peygamberlere iman edenlerin. Onlar ateşe karşı ne kadar da dayanıklıdırlar(!) Bu (azab) da. Ama kim mecbur olur da.160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 0 Ancak tövbe edip durumlarını düzeltenler ve gerçeği açıkça ortaya koyanlar (lanetlenmekten) kurtulmuşlardır. Peki ama. Bundan dolayı anlamazlar. bağışlanmayı verip azabı satın alanlardır. “Hayır. bu sûrenin 161. biz de onlardan uzaklaşsaydık. “Rahmân” ve Rahîm” kelimelerinin anlamları için Fâtiha sûresinin ikinci âyetinin dipnotuna bakınız. Onlar için elem dolu bir azap vardır.":11:339:" 172 188 Uyanlar şöyle derler: “Keşke dünyaya bir dönüşümüz olsaydı da onların şimdi bizden uzaklaştıkları gibi. Ancak Allah’ın kitabında yer alan herhangi bir hükmü gizlemeye yönelik her tür niyet ve teşebbüs bu kategoride değerlendirilir. yüzlerinizi doğu ve batı taraflarına çevirmeniz(den ibaret) değildir. biz. Rahîm’dir. onu 0 0 0 0 Lanet etme konumunda olanların. Ey insanlar! Yeryüzündeki şeylerin helal ve temiz olanlarından yiyin! Şeytanın izinden yürümeyin.":11:260:" 167 183 Onlar ebedî olarak lânet içinde kalırlar. Kıyamet günü Allah onlarla ne konuşacak. atalarının inançlarını körü körüne taklid eden müşrikler kınanmaktadır. Allah. İyilik.":3:16:67:110:116:3:195:201:223:465:501:559:" 170 186 İnsanlar arasında Allah’ı bırakıp da ona ortak koşanlar vardır.":307:540:542:" 166 182 Fakat âyetlerimizi inkar etmiş ve kafir olarak ölmüşlere gelince.

Rabbinizden bir hafifletme ve rahmettir. mutlaka kısasa tabi tutulması esastı. Allah. aklın ve dinin gereklerine uygun yol izlemek ve güzellikle diyet ödemek gerekir. zekâtı veren.0 Allah (Ramazan gecelerinde hanımlarınıza yaklaşarak) kendinize zulmetmekte olduğunuzu bildi de tövbenizi kabul edip sizi affetti. Umulur ki (bu hükme uyarak) korunursunuz. Oruç. ya da yolculukta olursa. Ramazan orucu. kollayıcı ve bağlı olacaklardır. mirasla ilgili hükümler Nisâ sûresinde açıklandı. verdikleri zararın aynıyla cezalandırılmaları demektir. Bundan sonra tecavüzde bulunana elem dolu bir azap vardır. Tefsir kaynaklarının aktardığına göre. Bu âyette kısas. kusurlarını örterse. Vasiyetle ilgili bu emir henüz mirasla ilgili kurallar açıklanmadan önce verilmişti. Oruç gecesinde kadınlarınıza yaklaşmak size helal kılındı. babaya ve yakın akrabaya meşru bir tarzda vasiyette bulunması -Allah’a karşı gelmekten sakınanlar üzerinde bir hak olarak. Bunlar. Allah’ın koyduğu sınırlardır. Sizden birinize ölüm gelip çattığı zaman. kadınlara has özel haller gibi meşru sebeplerle Ramazan ayında oruç tutamayanlar bu oruçları şartların elverişli olduğu başka zamanlarda kaza ederler. Mazeretsiz olarak oruç tutmayanlar büyük günah işlemiş olurlar. Kim de hasta veya yolcu olursa tutamadığı günler sayısınca başka günlerde tutsun. Ancak öldüren kimse. bir fakiri bir gün doyurmak ya da bunun bedelini vermektir. cinsel ilişkide bulunabiliyorlardı. İslâm.178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 yakınlara. Ey iman edenler! Allah’a karşı gelmekten sakınmanız için oruç. Hastalık. doğru yolun ve hak ile batılı birbirinden ayırmanın apaçık delilleri olarak Kur’an’ın kendisinde indirildiği Ramazan ayıdır. Eğer bilirseniz oruç tutmanız sizin için daha hayırlıdır. çok bağışlayandır. gönülden kim bir iyilik yaparsa (mesela fidyeyi fazla verirse) o kendisi için daha hayırlıdır. hastalıkta ve savaşın kızıştığı zamanlarda (direnip) sabredenlerin tutum ve davranışlarıdır. için. oruçsuz geçirilen her gün için bir fidye verirler. zorluk dilemez. namazı dosdoğru kılan. çok merhamet edendir. gerçekten ben (onlara çok) yakınım.0 Ey akıl sahipleri! Kısasta sizin için hayat vardır. kasten ve haksız yere bir kimsenin canına kıyma ya da bedenine veya uzvuna zarar verme suçlarını işleyen kimselerin. aynıyla karşılık vermek demektir. orucun farz kılındığı ilk dönemlerde müslümanlar. doğru olanlardır. anaya.0 Onlar. Sonra da akşama kadar orucu tam tutun. “cana can” kuralını ifade etmektedir. ergenlik çağına ulaşmış. diyet uygulaması ile orta yolu getirmiş oldu. bana iman etsinler. doğru yolu bulmaları için benim davetime uysunlar. 0 0 0 0 0 Kısas. yolda kalmışa. size örtüdürler. Aşırı yaşlılar ya da iyileşmez hastalar. eğer geride bir hayır (mal) bırakmışsa. (O sayılı günler). 11 .0 Her kim işittikten sonra vasiyeti değiştirirse. yetimlere. Ey iman edenler! Öldürülenler hakkında size kısas farz kılındı. İlgili şahsın vazgeçmesi halinde kısas diyete dönüşür. yoksullara. Daha sonra. Oruca gücü yetmeyenler ise bir yoksul doyumu fidye verir. Amaç ise varisleri adaletsizlikten korumaktı. Bu. Âyetin bu kısmında. yatsı namazından ya da uykudan sonra cinsel ilişkinin oruca engel olmadığı vurgulanmaktadır. İşte bunlar. İslâm hukukunda ise. tutamadığı günler sayısınca başka günlerde tutar. eşler de birbirlerine karşı öyle koruyucu. kadına karşı kadın kısas edilir. velisi) tarafından affedilirse. Kısaca imsak. beni senden sorarlarsa. yolculuk. Fidye tıpkı fıtır sadakası gibi. Vasiyet edenin hataya meyletmesinden ve günaha girmesinden korkan bir kimse.size farz kılındı. insanlar için bir hidayet rehberi. Elbise ve örtü insanı nasıl soğuktan ve sıcaktan korur. Bununla birlikte siz mescitlerde itikafta iken eşlerinize yaklaşmayın. akıllı her müslümana farzdır. Âyette. İşte bunlar. (tarafların) aralarını düzeltirse ona hiçbir günah yoktur. Artık eşlerinize yaklaşın ve Allah’ın sizin için yazıp takdir etmiş olduğu şeyi arayın. size de farz kılındı. Bana dua edince. Yahudilikte ise. siz de onlara örtüsünüz. Allah’a karşı gelmekten sakınanların ta kendileridir. Şüphesiz Allah. yatsı namazından ya da uykuya dalınmasından itibaren başlardı. Mâide sûresinin 45.0 Bununla birlikte. (ihtiyacından dolayı) isteyene ve (özgürlükleri için) kölelere verenlerin. köleye karşı köle. sizden öncekilere farz kılındığı gibi. dua edenin duasına cevap veririm. güçlü bir anlatım üslubu içinde. karı koca arasındaki ilişkinin tabiatı ortaya konmaktadır. Öyle ise içinizden kim bu aya ulaşırsa onu oruçla geçirsin. kardeşi (öldürülenin vârisi. Kullarım. Bu da sayıyı tamamlamanız ve hidayete ulaştırmasına karşılık Allah’ı yüceltmeniz ve şükretmeniz içindir. (bilsinler ki). Şüphesiz Allah hakkıyla işitendir. kendine karşı gelmekten sakınsınlar diye. kısasa tabi suçları topluca belirtmektedir. Hıristiyanlıkta adam öldürenin affedilmesi. bu sebeple oruç tutamazlar ve bu oruçları kaza etmekten de ümit keserlerse. günahı ancak onu değiştirenlerin boynunadır. sayılı günlerdedir. Şafağın aydınlığı gecenin karanlığından ayırt edilinceye (tan yeri ağarıncaya) kadar yiyin. Sizden kim hasta. antlaşma yaptıklarında sözlerini yerine getirenlerin ve zorda. hakkıyla bilendir. Hüre karşı hür. Bu sınırlara yaklaşmayın. âyetlerini insanlara böylece açıklar. oruç tutacakları zaman sadece güneş batımından yatsı namazını kılıncaya ya da uyuyuncaya kadar yiyip içebiliyorlar. âyeti. Allah size kolaylık diler. O halde.

Müzdelife’de bir yerdir. Meş’ar-i Haram. müşriklerin bu adetine uymamaları ve Allah’ı çok anmaları hatırlatılmaktadır. Müzdelife vakfesinin burada yapılması sünnettir. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır. Şüphesiz Allah iyilik edenleri sever. saygı duyulması gereken bir zaman dilimi olduğu için savaşın yasak olduğu ay demektir. işkenceden sakınılması. İyilik edin. müslümanlara. Hac (ayları). Ey akıl sahipleri. insanlar ve hac için vakit ölçüleridir. Mescid-i Haram yanında. artık düşmanlık yalnız zalimlere karşıdır. (fakat ileri gitmeyin). çok merhamet edendir.0 Hürmetler (saygı gösterilmesi gereken şeyler) kısas kuralına tabidir.. Haccı da. Hac ibadetinizi bitirdiğinizde. Hiçbir zulüm ve baskı kalmayıncaya ve din yalnız Allah’ın oluncaya kadar onlarla savaşın.0 İyilik. Âyetin bu kısmında söz konusu soruya. Tefsir kaynaklarında ifade edildiğine göre. Zilkade ve Zilhicce ayının ilk on günüdür. “Ey Rabbimiz! Bize (vereceğini) bu dünyada ver” diyenler vardır. Bu âyette haram aylarda kendilerine savaş açılması halinde müslümanların da bu aylarda mukabelede bulunabilecekleri ifade edilmekte. ayrıca bu hükmü de içerecek şekilde genel kısas prensibi getirilmektedir. Kuşkusuz. yerine varıncaya kadar başlarınızı tıraş etmeyin. Bunların ahirette bir nasibi yoktur. gerçek iyiliğin takva (Allah’a karşı gelmekten sakınma) esasına dayalı de savaşta çocuklara. Cahiliye davranışlar olduğunu vurguluyor. Haram aylar. haram aya karşılıktır. Bu kurban. ya sadaka vermesi. artık ona hacda cinsel ilişki. hastalık ve benzer sebeplerle) engellenmiş olursanız artık size kolay gelen kurbanı gönderin. onlara ve kendilerine ait başarılarla öğünürlerdi. bana karşı gelmekten sakının. özellikle hac.0 Onu. ailesi Mescid-i Haram civarında olmayanlar içindir. Doğrusu siz onun yol göstermesinden önce yolunu şaşırmışlardan idiniz. Yalnız. çok merhamet edendir.188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 Aranızda birbirinizin mallarını haksız yere yemeyin. Ama iyi davranış. artık (cahiliye döneminde) atalarınızı andığınız gibi. Eğer (düşman. Zulüm ve baskı adam öldürmekten daha ağırdır. azığın en hayırlısı takva (Allah’a karşı gelmekten sakınma)dır. Hac ayları. Zilkade. kadınlara. Allah kendine karşı gelmekten sakınanlarla beraberdir. sonra kalınlaşıp nihayet daire şeklini alıyor?” diye soru yöneltilmişti. Ancak aşırı gitmeyin. Sizi çıkardıkları yerden (Mekke’den) siz de onları çıkarın. Allah’a karşı gelmekten sakının ve Allah’ın cezasının çetin olduğunu bilin. Onlar savaşmaya son verecek olurlarsa. yaşlılara ve savaşla ilgisi olmayan diğer sivillere zarar verilmemesi. onlar sizinle savaşmadıkça. 12 . âyeti ile İsra sûresinin 12. Allah’a karşı gelmekten sakının ve bilin ki.0 (Mallarınızı) Allah yolunda harcayın. O halde kim size saldırırsa. atalarını anar. İslâm’da haram ay uygulaması kaldırılmıştır. kavga etmek yoktur. (şunu iyi bilin ki) Allah çok bağışlayandır. umreyi de Allah için tamamlayın. arka taraftan açtıkları bir delikten girerler ve bunu iyi bir davranış sayarlardı. Evlere kapılarından girin. kolayına gelen kurbanı keser. Haram ay.0 Çünkü Allah aşırı gidenleri sevmez. Onları nerede yakalarsanız öldürün. Kâfirlerin cezası böyledir. size saldırdığı gibi siz de ona saldırın.Peygamber’e. ayın hareketlerinin zaman tayininde. Muharrem ve Recep olmak üzere dörttür. savaş kaçınılmaz hale gelince devrinde Araplar ihramlı bulundukları zaman evlerine. İçinizden her kim hastalanır veya başından rahatsız olur (da tıraş olmak zorunda kalır)sa fidye olarak ya oruç tutması. oruç ve zekat gibi ibadetlerin vakitlerinin belirlenmesinde kıstas olduğu ifade edilerek cevap verilmektedir. takva sahibi (Allah’a karşı gelmekten sakınan) insanın davranışıdır. yedisi de döndüğünüz zaman (olmak üzere) tam on gün oruç tutar. Allah’a karşı gelmekten sakının ki kurtuluşa eresiniz. (Ahiret için) azık toplayın. günaha sapmak. ya da kurban kesmesi gerekir. De ki: “Onlar.0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hz. Kurban bulamayan kimse üçü hacda.0 Sizinle savaşanlara karşı Allah yolunda siz de savaşın. Bu (durum). Aynı konuya Yûnus sûresinin 5. Eğer onlar (savaştan ve küfürden) vazgeçerlerse. İnsanların mallarından bir kısmını bile bile günaha girerek yemek için onları hakimlere (rüşvet olarak) vermeyin. “Aşırı gitmeyin” ifadesiyle. Sizinle savaşırlarsa (siz de onlarla savaşın) onları öldürün. âyetinde de değinilmektedir. “Hilal niçin önce iplik gibi incecik görünüyor.0 Kim o aylarda hacca başlarsa. (Hac mevsiminde ticaret yaparak) Rabbinizin lütuf ve keremini istemekte size bir günah yoktur. Şevval. bilinen aylardır. mecbur kalmadıkça savaşa girilmemesi. gibi hususlar kastedilmektedir. Arafat’tan ayrılıp (sel gibi Müzdelife’ye) akın ettiğinizde Meş’ar-i Haram’da Allah’ı zikredin. Sonra insanların akın ettiği yerden siz de akın edin ve Allah’tan bağışlanma dileyin. Siz ne hayır yaparsanız Allah onu bilir.. Kendi kendinizi tehlikeye atmayın. Bu âyette. Âyet onların bu uygulamalarının anlamsız olduğunu. Güvende olduğunuz zaman hacca kadar umreyle faydalanmak isteyen kimse. hilalleri soruyorlar. Zilhicce. evlere arkalarından girmeniz değildir. hatta ondan da kuvvetli bir anışla Allah’ı anın. Sana. Haram ay. İnsanlardan. siz de onlarla savaşmayın. İslâm’dan önce müşrikler hac işlemlerini tamamladıktan sonra Müzdelife’de oturur. size gösterdiği gibi zikredin.

Olur ki. O ne kötü yataktır! İnsanlardan öylesi de vardır ki. Artık böylesinin hakkından cehennem gelir. Allah. Allah. Bunlar cehennemliklerdir. Zulüm ve baskı ise adam öldürmekten daha büyüktür. İnsanlar tek bir ümmetti. hicret edenler. Kureyş’in durumunu tespit etmek üzere Abdullah b. aralarında hüküm vermek üzere kitapları hak olarak indirdi. Zilhicce ayının. onu inkar etmek. Kendilerine apaçık âyetler geldikten sonra o konuda ancak. Yoksa siz. çok bağışlayandır. gerçekten Allah onu hakkıyla bilir. Bedir savaşından iki ay kadar önce. Onlar (böyle davranmakla). De ki: “O ayda savaş büyük bir günahtır. onların hakkında ayrılığa düştükleri gerçeğe iletti. Hicretin ikinci yılında. 13 . Yahudiler ve müşrikler. İşte âyet. ona günah yoktur. diye propagandaya başladılar. Kâ’be’yi ziyarete engel olup.Peygamber. sizin de başınıza gelmeden cennete gireceğinizi mi sandınız? Peygamber ve onunla beraber mü’minler. hesabı pek çabuk görendir. Ey iman edenler! Hepiniz topluca barış ve güvenliğe (İslam’a) girin. hoşunuza gitmediği halde. çok merhamet edendir. yetimler. ahirette de iyilik ver ve bizi ateş azabından koru” diyenler de vardır. teşrik günleridir. Teşrik günleri ise. Müfreze. kıyamet günü bunların üstündedir. İnsanlardan öylesi de vardır ki. Yine olur ki. Allah bilir. Kim geri kalırsa. fakirler ve yolda kalmışlar içindir. Allah’a karşı gelmekten sakınanlar içindir. Size apaçık deliller geldikten sonra. Cemaziyelahirin son günü mü. orada sürekli kalacaklardır. Şeytanın adımlarını izlemeyin. Halbuki o düşmanlıkta en amansız olandır. Allah dilediğini doğru yola iletir. Hz. “Muhammed haram ayda savaşıyor”.Cahş komutasında sekiz kişilik bir müfreze görevlendirmişti. insanların anlaşmazlığa düştükleri şeyler konusunda. İsrailoğullarına sor. Allah kullarına çok şefkatlidir. Onlar. günleridir. De ki: “Hayır olarak ne harcarsanız o.11.” Savaş. yoksa haram ay olan Recep’in ilk günü mü olduğu kesin değildi. O. Olayın. 9. biz onlara nice açık mucizeler verdik. Kendisine geldikten sonra kim Allah’ın nimetini değiştirirse. kendi izniyle. Allah ise bozgunculuğu sevmez. “Rabbimiz! Bize dünyada da iyilik ver. hüküm ve hikmet sahibidir. size farz kılındı. ama müşriklerin bundan daha ağır suçlar işleyerek. bu konuyu gündeme getirerek haram ayda savaşmanın günah olduğunu. Hayır olarak ne yaparsanız. akraba. Sizden kim dininden döner de kafir olarak ölürse öylelerin bütün yapıp ettikleri dünyada da. ana-baba. Onlar iman edenlerle alay etmektedirler. bilin ki Allah. (senin yanından) ayrılınca yeryüzünde bozgunculuk yapmağa.Peygamber. Bir kişiyi öldürüp iki kişiyi de esir alarak Medine’ye geldiler. şüphesiz bunlar Allah’ın rahmetini umarlar. Allah’ın yolundan alıkoymak. siz onu seversiniz. bir şey sizin için kötü iken.10. Bir de kalbindekine (Sözünün özüne uyduğuna) Allah’ı şahit tutar. Allah’a karşı gelmekten sakının ve onun huzurunda toplanacağınızı bilin. size apaçık bir düşmandır. cezası pek çetin olandır. (bilsin ki) şüphesiz Allah. Allah dilediğine hesapsız rızık verir. Hz. Kim iki gün içinde acele edip (Mina’dan Mekke’ye) dönerse. zulüm ve baskı yaptıklarını onlara hatırlatmaktadır. ekin ve nesli yok etmeğe çalışır. İşte onlara kazandıklarından bir nasip vardır. müjdeciler ve uyarıcılar olarak peygamberler gönderdi ve beraberlerinde. Allah’a karşı gelmekten sakınanlar ise. kitap verilenler. Bu. sizi dininizden döndürünceye kadar sizinle savaşmaya devam ederler. onu inkar ettiklerini. “Allah’ın yardımı ne zaman?” diyecek kadar darlığa ve zorluğa uğramışlar ve sarsılmışlardı. gerçekten mutlak güç sahibidir. Allah’ın rızasını kazanmak için kendini feda eder. ahirette de boşa gitmiştir. Sana haram ayda savaşmayı soruyorlar. Allah yolunda cihad edenler. aralarındaki kıskançlık yüzünden anlaşmazlığa düştüler. Bunun üzerine Allah iman edenleri. İnkar edenlere dünya hayatı süslü gösterildi. eğer yine de yan çizerseniz. Kureyş’e ait bir kervana saldırdı. Sana Allah yolunda ne harcayacaklarını soruyorlar. Sayılı günlerde0 Allah’ı anın (telbiye ve tekbir getirin). insanları Allah yolundan alıkoyduklarını.12 ve 13. Ona “Allah’tan kork” denildiği zaman gururu onu daha da günaha sürükler. bir şey sizin için hayırlı iken. Batnınahle mevkiine gelince. ona da günah yoktur. siz bilmezsiniz. Çünkü o. güç yetirebilseler. Mescid-i Haram’ın ziyaretine engel olmak ve halkını oradan çıkarmak Allah katında daha büyük günahtır. dünya hayatına ilişkin sözleri senin hoşuna gider. siz onu hoş görmezsiniz.201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 Onlardan. 0 0 “Sayılı günler”. bulut gölgeleri içinde Allah’ın (azabının) ve meleklerin kendilerine gelmesini ve işin bitirilmesini mi bekliyorlar? Halbuki bütün işler Allah’a döndürülür. izni olmaksızın girişilen bu işe çok üzüldü. İyi bilin ki Allah’ın yardımı pek yakındır.0 İman edenler. Allah. sizden öncekilerin başına gelenler.

Sana kadınların ay halini sorarlar. 0 0 Bu âyet. hem de insanlar için (bazı zahiri) yararlar vardır. siz bilmezsiniz. Kadınları boşadığınız ve onlar da bekleme sürelerini bitirdikleri zaman kendi aralarında aklın ve dinin gereklerine uygun olarak güzellikle anlaştıkları takdirde. 14 . çok merhamet edendir. (Evlilikte) tarafların Allah’ın belirlediği ölçüleri koruyamama endişeleri dışında kadınlara verdiklerinizden (boşanma esnasında) bir şeyi geri almanız sizin için helal olmaz. (Bu koca da) onu boşadığı takdirde onlar (kadın ile ilk kocası) Allah’ın koyduğu ölçüleri gözetebileceklerine inanıyorlarsa tekrar birbirlerine dönüp evlenmelerinde bir günah yoktur. Allah’ın koyduğu sınırları kim aşarsa onlar zalimlerin ta kendileridir. Biliniz ki. Ay halinde kadınlardan uzak durun. hakkıyla bilendir. Allah’a ortak koşan kadın hoşunuza gitse de.”0 Kadınlarınız sizin ekinliğinizdir. hüküm ve hikmet sahibidir. Eğer erkek karısını (üçüncü defa) boşarsa. İman etmedikleri sürece Allah’a ortak koşan kadınlarla evlenmeyin. hüküm ve hikmet sahibidir. kadınların âdet halleri “ezâ” diye nitelendirilmiştir. İyilik etmemek. Sakın bunları aşmayın. Kadınların. Ekinliğinize dilediğiniz biçimde varın. Bunlar Allah’ın koyduğu sınırlardır. Eğer (bu süre içinde) dönerlerse şüphesiz Allah çok bağışlayandır. eşleriyle (yeniden) evlenmelerine engel olmayın. Şüphesiz Allah çok tövbe edenleri sever. Allah’ın size emrettiği yerden onlara yaklaşın. Şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir. çok temizlenenleri sever. o zaman kadının (boşanmak için) bedel vermesinde ikisine de günah yoktur. Eğer (yemin edenler yeminlerinden dönmeyip kadınlarını) boşamaya karar verirlerse (ayrılırlar). iman eden bir köle. (Ey Muhammed!) Mü’minler’i müjdele. Temizlendikleri vakit. Kocaları bu süre içinde barışmak isterlerse. Allah dileseydi sizi zora sokardı. içki ile ilgili olarak inen ikinci âyettir. kasıtsız yeminlerinizden dolayı sorumlu tutmaz. Burada söz konusu olan cinsel ilişkidir. mü’min bir cariye Allah’a ortak koşan bir kadından daha hayırlıdır. Boşanmış kadınlar kendi kendilerine üç ay hali (hayız veya temizlik müddeti) beklerler. 90 ile tedrici olarak ve kesinlikle haram kılınmıştır. O. onun dışında bir başka kocayla nikahlanmadıkça ona helal olmaz.” Allah size âyetleri böyle açıklıyor ki düşünesiniz.” Yine sana Allah yolunda ne harcayacaklarını soruyorlar. mühlet verir) Eşlerine yaklaşmamağa yemin edenler için dört ay bekleme süresi vardır. De ki: “Onların durumlarını düzeltmek hayırlıdır. Allah bozguncuyu yapıcı olandan ayırır. 67. öğüt alıp düşünsünler. Allah’a karşı gelmekten sakının ve her hâlde onun huzuruna varacağınızı bilin. kadınlarınızı evlendirmeyin. Temizleninceye kadar onlara yaklaşmayın. Eğer onlar Allah’ın belirlediği ölçüleri gözetmeyecekler diye endişe ederseniz. De ki: “Onlarda hem büyük günah. ya iyilikle geçinmek. Allah hakkıyla işitendir. onları geri almağa daha çok hak sahibidirler. Allah’ın üzerinizdeki nimetini. âyettir. (Onlar da) sizin kardeşlerinizdir. halîmdir. (Hemen cezalandırmaz. Allah sizi. Allah ise izniyle. Allah bilir. size öğüt vermek için indirdiği Kitab’ı ve hikmeti hatırlayın. Âyette. De ki: “O bir ezadır (rahatsızlıktır). O günlerde onlara yaklaşmamak gerekir. cennete ve bağışlanmaya çağırır. İman etmedikleri sürece Allah’a ortak koşan erkeklerle. Eğer Allah’a ve ahiret gününe inanıyorlarsa. âyet. Yalnız erkeklerin kadınlar üzerinde bir derece farkı vardır. fakat sizi kalplerinizin kazandığı (bile bile yaptığınız) yeminlerden sorumlu tutar. insanlara âyetlerini açıklar ki. De ki: “İhtiyaçtan arta kalanı. Allah’a karşı gelmekten sakının ve bilin ki Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Allah hakkıyla işitendir. Bunu kim yaparsa kendine zulmetmiş olur. Bununla içinizden Allah’a ve ahiret gününe iman edenlere öğüt verilmektedir. 43 ve Mâide sûresi. Ama günahları yararlarından büyüktür. Allah çok bağışlayandır. ya onları iyilikle tutun yahut iyilikle bırakın. Allah mutlak güç sahibidir. Allah’a ortak koşan hür erkek hoşunuza gitse de. Kendiniz için (geleceğe hazırlık olarak) güzel davranışlar takdim edin. İşte bunlar Allah’ın. insanlar arasını ıslah etmemek yolundaki yeminlerinize Allah’ı siper yapmayın. Kadınları boşadığınız ve onlar da bekleme sürelerini bitirdikleri zaman. takvaya sarılmamak. Bu sizin için daha hayırlı ve daha temizdir. Sakın Allah’ın âyetlerini eğlenceye almayın. Bir de sana yetimleri soruyorlar. âyet. Bu konuda nazil olan ilk âyet ise Nahl sûresi. kadın. anlayan bir toplum için açıkladığı ölçüleridir. yükümlülükleri kadar meşru hakları vardır. Sonrası. Eğer onlara karışıp (birlikte yaşar)sanız (sakıncası yok).219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 Sana içkiyi ve kumarı sorarlar. Haklarına tecavüz edip zarar vermek için onları tutmayın. İçki daha sonra Nisâ sûresi. Onlar ateşe çağırırlar. hakkıyla bilendir. Âdet sırasında kadınlar hastalığa daha çok yakındırlar. (Dönüş yapılabilecek) boşama iki defadır. Allah’a ortak koşan bir erkekten daha hayırlıdır. ya da güzellikle bırakmaktır.0 Dünya ve ahiret hakkında düşünesiniz diye böyle yapıyor. Allah’ın kendi rahimlerinde yarattığını gizlemeleri onlara helal olmaz.

mal. bununla yükümlü kimsenin mali durumu belirler.onlara. Allah yolunda savaşın ve bilin ki şüphesiz Allah hakkıyla işitendir ve hakkıyla bilendir. Ancak kadının. eli dar olan da gücüne göre olmak üzere. Allah’ı. Bekleme müddeti bitinceye kadar da nikah yapmaya kalkışmayın. boşayan tarafından verilmesi gereken.233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 -Emzirmeyi tamamlamak isteyenler için. Düşünesiniz diye Allah size âyetlerini böyle açıklamaktadır. Sürelerini bitirince artık kendileri için meşru olanı yapmalarında size bir günah yoktur. Güvenliğe kavuşunca da. Eğer (bir tehlikeden) korkarsanız. (Vefat iddeti beklemekte olan) kadınlara kendileri ile evlenmek istediğinizi üstü kapalı olarak anlatmanızda veya bu isteğinizi içinizde saklamanızda sizin için bir günah yoktur. Onlar. Onların (annelerin) yiyeceği. Ama insanların çoğu şükretmezler. O. hüküm ve hikmet sahibidir. Aranızda iyilik yapmayı da unutmayın. yüz çevirdiler. yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. (Rızkı) Allah daraltır ve genişletir. Binlerce kişi oldukları halde. tespit ettiğiniz mehrin yarısı onlarındır.(Baba ölmüşse) mirasçı da aynı şeyle sorumludur. "237 Eğer onlara mehir tespit eder de kendilerine el sürmeden boşarsanız. Ama onlar (kendiliklerinden) çıkarlarsa. bu namazın ikindi namazı olduğu görüşüdür. İçinizden ölenlerin geride bıraktıkları eşleri. Boşanmış kadınların örfe göre geçimlerinin sağlanması onların hakkıdır. Ancak ona döndürüleceksiniz. Allah. Hamile kadının iddeti de çocuğunu dünyaya getirmesiyle sona erer. Namazlara ve orta namaza0 devam edin. 0 0 0 Boşanan ya da kocası ölen kadının yeniden evlenebilmesi için dinen beklemesi gereken süreye “iddet” denir. (Bu durumda) -eli geniş olan gücüne göre. Hiçbir kimseye gücünün üstünde bir yük ve sorumluluk teklif edilmez. çocuklarımızdan uzaklaştırılmış olduğumuz halde Allah yolunda niye savaşmayalım” diye cevap vermişlerdi.0 Şunu da bilin ki Allah içinizden geçeni hakkıyla bilir. 15 . artık onların meşru biçimde kendileri ile ilgili olarak işlediklerinden dolayı size bir günah yoktur. Şüphesiz Allah insanlara karşı lütuf ve ikram sahibidir. Mûsâ’dan sonra İsrailoğullarının ileri gelenlerini görmedin mi (ne yaptılar)? Hani. İçinizden ölüp geriye dul eşler bırakan erkekler. giyim eşyası. evden çıkarılmaksızın bir yıla kadar geçimlerinin sağlanmasını vasiyet etsinler. Kimdir Allah’a güzel bir borç verecek o kimse ki. öğle ve ikindi namazı olduğu şeklinde çeşitli görüşler vardır. Onun için Allah’a karşı gelmekten sakının ve yine şunu da bilin ki Allah gerçekten çok bağışlayandır. peygamberlerinden birine. “Ya üzerinize savaş farz kılındığı halde. Eğer (anne ve baba) kendi aralarında danışıp anlaşarak (iki yıl dolmadan) çocuğu sütten kesmek isterlerse onlara günah yoktur. aklın ve dinin gereklerine uygun olarak müt’a0 verin. Allah biliyor ki siz onlara (bunu er geç mutlaka) söyleyeceksiniz. paylarından) vazgeçmesi başka. eşleri için. yararlandırmak ve yararlanılan şey demektir. Meşru sözler söylemeniz dışında sakın onlarla gizliden gizliye buluşma yönünde sözleşmeyin. daha önce bilmediğiniz ve onun size öğrettiği şekilde anın (namazı normal vakitlerdeki gibi kılın). örfe uygun olarak babaya aittir. Müt’anın miktarını. “Bize bir hükümdar gönder de Allah yolunda savaşalım” demişlerdi. ya da bunların karşılığıdır. savaşmayacak olursanız?” demişti. Âyette geçen “orta namaz”ın sabah. Boşanan kadın ise üç ay hali bekler. Bu Allah’a karşı gelmekten sakınanlar üzerinde bir borçtur. Şüphesiz Allah yaptıklarınızı hakkıyla görendir. Allah da o borcu kendisine kat kat ödesin. Ama onlara savaş farz kılınınca içlerinden pek azı hariç. Allah zalimleri hakkıyla bilendir. “Yurdumuzdan çıkarılmış. Bununla birlikte (ey erkekler). Bu iyilik yapanlar üzerinde bir borçtur. Allah yapmakta olduklarınızı hakkıyla görendir. sizin vazgeçmeniz takvaya (Allah’a karşı gelmekten sakınmaya) daha yakındır. Terim olarak ise mehir belirlenmeksizin kıyılan nikahtan sonra. kendi kendilerine dört ay on gün (iddet) beklerler. Eğer çocuklarınızı (bir süt anneye) emzirtmek isterseniz örfe uygun olarak vereceğiniz ücreti güzelce ödediğiniz takdirde size bir günah yoktur. giyeceği. Allah’a karşı gelmekten sakının ve bilin ki. halimdir. ya da nikah bağı elinde bulunanın (kocanın. (Hemen cezalandırmaz. Allah mutlak güç sahibidir.anneler çocuklarını iki tam yıl emzirirler.) "236 Kendilerine el sürmeden ya da mehir belirlemeden kadınları boşarsanız size bir günah yoktur. namazı yaya olarak veya binek üzerinde kılın. sonra da onları diriltti. Allah’a gönülden boyun eğerek namaza durun. Ancak kuvvetli görüş. -Hiçbir anne ve hiçbir baba çocuğu sebebiyle zarara uğratılmasın. Kocası ölen kadının iddeti dört ay on gündür. mühlet verir. Eğer boşanan kadın ay hali görmüyorsa iddeti üç aydır. ölüm korkusuyla yurtlarını terk edenleri görmedin mi? Allah onlara “ölün” dedi. Müt’a. cinsel ilişki ve “halvet”te bulunmadan boşanan kadına.

Tâlût ve onunla beraber iman edenler ırmağı geçince. birbirlerini öldürmezlerdi. kendisinin dilediği kadarından başka bir şey kavrayamazlar. âyet. Kur’an’da kullanıldığı şekliyle kelime. Orada ebedî kalırlar. “Allah size Tâlût’u hükümdar olarak gönderdi” dedi. göklere. Allah iman edenlerin dostudur. “O bizim üzerimize nasıl hükümdar olabilir? Biz hükümdarlığa ondan daha lâyığız. Peygamberleri şöyle dedi: “Şüphesiz Allah onu sizin üzerinize (hükümdar) seçti. “Ben de diriltir. Onu melekler taşımaktadır. “şeytan”. “putlar”. Yani Allah yapmayı irade ve takdir ettiğini mutlaka yapar. Peygamberleri onlara şöyle dedi: “Onun hükümdarlığının alameti size o sandığın gelmesidir. (geride kalanlar) “Bugün bizim Câlût’a ve askerlerine karşı koyacak gücümüz yok. saptıran şeylerin hepsini ifade eder. Onun kürsüsü bütün gökleri ve yeri kaplayıp kuşatmıştır. bütün âlemlere karşı lütuf sahibidir. bütün evrene hükmetmektedir. Ancak bu irade ve takdir. o da.” Tâlût ordu ile hareket edince. Allah lütfu geniş olandır.” dedi. kulun kendi iradesini kullanacağı yönde gerçekleşir. yarattıklarına hakim ve onları koruyup gözeten” demektir. İşte peygamberler! Biz onların bir kısmını bir kısmına üstün kıldık. Çünkü doğruluk sapıklıktan iyice ayrılmıştır. Kısaca “Tağut” insanları azdıran. yerde. “varlığı kendinden. Bu âyet. hiçbir dostluğun ve hiçbir şefaatin olmadığı kıyamet günü gelmeden önce. O mutlak ilim ve irade sahibidir. Davud. Ona zenginlik de verilmemiştir” dediler. bunların arkasından gelen (millet)ler. “Kürsü”. ne de bir uyku. size rızık olarak verdiklerimizden Allah yolunda harcayın. Allah. Buna göre İslâm. Onlar cehennemliklerdir. Ancak Allah. Hiçbir şey ona rakip ve eş olamaz. Âyetü’l-Kürsî (kürsü âyeti) diye adlandırılır. (O. inanç esaslarını ve buna bağlı olarak yaşanan hayat tarzını ifade eder. Allah tarafından gönderilmiş peygamberlerdensin. otoritesinde. mülkünde ve yönetiminde ona ortak değildir.” dediler. Diridir. kendi kendine yeterli. Bu sebepten kulların hür iradesi üzerinde ilahi bir baskı söz konusu değildir. gökte ve ikisi arasında olan her şeyin sahibi ve malikidir. kendilerine apaçık deliller geldikten sonra. Onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır. Allah’a kavuşacaklarını kesin olarak bilenler (ırmağı geçenler) ise şu cevabı verdiler: “Allah’ın izniyle büyük bir topluluğa galip gelen nice küçük topluluklar vardır. onun her şeyi kapsayan ilmi demektir. O halde kim tâğûtu tanımayıp Allah’a inanırsa. ayaklarımızı sağlam bastır ve şu kâfir kavme karşı bize yardım et. Lakin Allah dilediğini yapar. Tağut sözlük anlamıyla sınırı aşan demektir.0 Dinde zorlama yoktur. sizin için kesin bir delil vardır. İnkar edenler ise zalimlerin ta kendileridir. (Tâlût’un askerleri) Câlût ve askerleriyle karşı karşıya gelince şöyle dediler: “Ey Rabbimiz! Üzerimize sabır yağdır. hakkıyla bilendir. Onlar onun ilminden. Kim onu tatmazsa işte o bendendir.” demiş. “Şüphesiz Allah sizi bir ırmakla imtihan edecektir. Fakat ayrılığa düştüler.0 Onu ne bir uyuklama tutabilir. Ancak eliyle bir avuç alan başka. yere. Eğer inanmış kimselerseniz bunda şüphesiz. Kim ondan içerse benden değildir. inkar edenler de. (O da) onları aydınlıktan karanlıklara (sürükleyip) çıkarır. kayyumdur. O bütün evrenin sahibi. Şüphesiz sen. burada nasıl ise öyle tarif edilmektedir. Allah’ın kudret ve azameti.247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 0 Peygamberleri onlara. yöneticisi ve hâkimidir. Meryemoğlu İsa’ya ise açık deliller verdik ve onu Ruhu’l-Kudüs (Cebrail) ile destekledik. “sihirbazlar” gibi çeşitli şekillerde yorumlanmıştır. Şefaat ile ilgili olarak bakınız: Bakara sûresi. kulların önlerindekileri ve arkalarındakileri (yaptıklarını ve yapacaklarını) bilir. Kafirlerin velileri ise tâğuttur. İzni olmaksızın onun katında şefaatte bulunacak kimdir?0 O. Rivayete göre söz konusu sandık Tevrat’ın içinde bulunduğu sandıktır. kopmak bilmeyen sapasağlam bir kulpa yapışmıştır. O. Allah’ın konuştukları vardır.” Allah mülkünü dilediğine verir. Hârûn ailesinin geriye bıraktığından kalıntılar vardır.) Gökleri ve yeri koruyup gözetmek ona güç gelmez. Onlar. 48. “Benim Rabbim diriltir. Allah Teâlâ kendi zatının çok veciz bir tanımını yapmaktadır. Câlût’u öldürdü. Göklerdeki her şey. iman ve hayat tarzı olarak hiç kimseye zorla kabul ettirilemez. hakkıyla bilendir. Allah kendisinden başka hiçbir ilah olmayandır. Kayyûm. hepsi ırmaktan içtiler.” Derken. Biz onları sana hak olarak okuyoruz. Bir kısmının da derecelerini yükseltmiştir. yerdeki her şey onundur. hakkıyla işitendir. insanların bir kısmıyla diğerlerini savması olmasaydı.0 Onda Rabbinizden bir güven duygusu ve huzur ile Mûsâ ailesinin. Allah ona (Davud’a) hükümdarlık ve hikmet verdi ve ona dilediğini öğretti. yeryüzü bozulurdu. büyüktür.0 Din. Yine Allah dileseydi. birbirlerini öldürmezlerdi. Hiç kimse hakimiyetinde. 0 0 0 0 16 . Eğer Allah’ın. Ona hiçbir varlık güç yetiremez. İçlerinden pek azı hariç. Onlardan inananlar da vardı. Allah’ın izniyle onları bozguna uğrattılar. kendisine hükümdarlık verdi diye (şımarıp böbürlenerek) Rabbi hakkında İbrahim ile tartışanı görmedin mi? Hani İbrahim. O. İşte bunlar Allah’ın âyetleridir. Allah. yücedir. Âyette. Eğer Allah dileseydi. İçlerinden. Kitab-ı Mukaddes’te yanlış ve tahrif edilmiş bir biçimde anlatılan Allah. İsrailoğullarının isyanı üzerine bu sandık ellerinden 0 çıkmıştı. öldürür. Allah sabredenlerle beraberdir”. onun bilgisini ve gücünü artırdı.0 Ey iman edenler! Hiçbir alış verişin. “nefis”.

259

260

261 262

263 264

265

266

267

268 269 270 271 272

öldürürüm” demişti. (Bunun üzerine) İbrahim, “Şüphesiz Allah güneşi doğudan getirir, sen de onu batıdan getir” deyince, kâfir şaşırıp kaldı. Zaten Allah zalimler topluluğunu hidayete erdirmez. Yahut altı üstüne gelmiş (ıpıssız duran) bir şehre uğrayan kimseyi görmedin mi? O, “Allah, burayı ölümünden sonra nasıl diriltecek (acaba)?” demişti. Bunun üzerine, Allah onu öldürüp yüzyıl ölü bıraktı, sonra diriltti ve ona sordu: “Ne kadar (ölü) kaldın?” O, “Bir gün veya bir günden daha az kaldım” diye cevap verdi. Allah şöyle dedi: “Hayır, yüz sene kaldın. Böyle iken yiyeceğine ve içeceğine bak, henüz bozulmamış. Bir de eşeğine bak! (Böyle yapmamız) seni insanlara ibret belgesi kılmamız içindir. (Eşeğin) kemikler(in)e de bak, nasıl onları bir araya getiriyor, sonra onlara nasıl et giydiriyoruz?” Kendisine bütün bunlar apaçık belli olunca, şöyle dedi: “Şimdi, biliyorum ki; şüphesiz Allah’ın gücü her şeye hakkıyla yeter.”0 Hani İbrahim, “Rabbim! Bana ölüleri nasıl dirilttiğini göster” demişti. (Allah ona) “İnanmıyor musun?” deyince, “Hayır (inandım) ancak kalbimin tatmin olması için” demişti. “Öyleyse, dört kuş tut. Onları kendine alıştır. Sonra onları parçalayıp her bir parçasını bir dağın üzerine bırak. Sonra da onları çağır. Sana uçarak gelirler. Bil ki, şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.” Mallarını Allah yolunda harcayanların durumu, yedi başak bitiren ve her başakta yüz tane bulunan bir tohum gibidir. Allah dilediğine kat kat verir. Allah lütfu geniş olandır, hakkıyla bilendir. Mallarını Allah yolunda harcayan, sonra da harcadıklarının peşinden (bunları) başa kakmayan ve gönül incitmeyenlerin, Rab’leri katında mükafatları vardır. Onlar için korku yoktur. Onlar üzülmeyeceklerdir de. Güzel bir söz ve bağışlama, peşinden gönül kırma gelen bir sadakadan daha hayırlıdır. Allah her bakımdan sınırsız zengindir, halimdir (hemen cezalandırmaz, mühlet verir). Ey iman edenler! Allah’a ve ahiret gününe inanmadığı halde insanlara gösteriş olsun diye malını harcayan kimse gibi, sadakalarınızı başa kakmak ve gönül kırmak suretiyle boşa çıkarmayın. Böylesinin durumu, üzerinde biraz toprak bulunan ve maruz kaldığı şiddetli yağmurun kendisini çıplak bıraktığı bir kayanın durumu gibidir. Onlar kazandıklarından hiçbir şey elde edemezler. Allah kâfirler topluluğunu hidayete erdirmez. Allah’ın rızasını kazanmak arzusuyla ve kalben mutmain olarak mallarını Allah yolunda harcayanların durumu, yüksekçe bir yerdeki güzel bir bahçenin durumu gibidir ki, bol yağmur alınca iki kat ürün verir. Bol yağmur almasa bile ona çiseleme yeter. Allah, yaptıklarınızı hakkıyla görendir. Herhangi biriniz ister mi ki, içerisinde her türlü meyveye sahip bulunduğu, içinden ırmaklar akan, hurma ve üzüm ağaçlarından oluşan bir bahçesi olsun; himayeye muhtaç çocukları var iken ihtiyarlık gelip kendisine çatsın; derken bağı ateşli (yıldırımlı) bir kasırga vursun da orası yanıversin? Allah düşünesiniz diye size âyetlerini böyle açıklıyor.0 Ey iman edenler! Kazandıklarınızın iyilerinden ve yerden sizin için çıkardıklarımızdan Allah yolunda harcayın. Kendinizin göz yummadan alıcısı olmayacağınız bayağı şeyleri vermeye kalkışmayın ve bilin ki Allah, her bakımdan zengindir, övülmeye layıktır. Şeytan sizi fakirlikle korkutur0 ve size, çirkinliği ve hayasızlığı emreder. Allah ise size kendi katından mağfiret ve bol nimet vadediyor. Şüphesiz Allah, lütfu geniş olandır, hakkıyla bilendir. Allah hikmeti0 dilediğine verir. Kime hikmet verilmişse, şüphesiz ona çokça hayır verilmiş demektir. Bunu ancak akıl sahipleri anlar. Allah yolunda her ne harcar veya her ne adarsanız, şüphesiz Allah onu bilir. Zulmedenlerin yardımcıları yoktur. Sadakaları açıktan verirseniz ne güzel! Fakat onları gizleyerek fakirlere verirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır ve günahlarınızdan bir kısmına da keffaret olur. Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Onları hidayete erdirmek sana ait değildir. Fakat Allah, dilediğini hidayete erdirir. Hayır olarak ne harcarsanız, kendiniz içindir. Zaten siz ancak Allah’ın rızasını kazanmak için harcarsınız. Hayır olarak her ne harcarsanız -hiç hakkınız yenmeden- karşılığı size tastamam ödenir.

0

0

0 0

Bu âyette ölümden sonra dirilişi merak eden kimsenin mü’min biri olduğu anlaşılıyor. Bu konuda Üzeyr, Yeremya veya Hıdır isimleri zikredilir. Burada vurgulanan şey, Allah’ın diriltici kudretinin etkinliğini görmek, onun ölümden sonra dirilişi mutlaka gerçekleştireceğine inanmaktır. Bu âyette, yaptıkları iyilikleri başa kakıp gönül yıkanların durumu anlatılmaktadır. Yıldırımlı bir kasırga, göz alıcı bir bağı nasıl yakıp yıkarsa, onların bu tutumu da, öylece yaptıkları iyilikleri boşa çıkaracaktır. Fakir düşeceğinizi söyleyerek, sadaka vermekten uzak durmanızı ister. Hikmet, neyin doğru neyin yanlış olduğunu anlamaya yarayan derin ve yararlı bilgi demektir. Hz. Peygamber yararlı bilgi istemeyi tavsiye etmiş, bizzat kendisi de Allah’tan bu dilekte bulunmuştur.

17

273

274 275

276 277

278 279

280 281

282

283

284

285

(Sadakalar) kendilerini Allah yoluna adayan, yeryüzünde dolaşmaya güç yetiremeyen fakirler içindir. İffetlerinden dolayı (dilenmedikleri için), bilmeyen onları zengin sanır. Sen onları yüzlerinden tanırsın. İnsanlardan arsızca (bir şey) istemezler. Siz hayır olarak ne verirseniz, şüphesiz Allah onu bilir. Mallarını gece gündüz; gizli ve açık Allah yolunda harcayanlar var ya, onların Rableri katında mükafatları vardır. Onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olacak değillerdir. Faiz yiyenler, ancak şeytanın çarptığı kimsenin kalktığı gibi kalkarlar. Bu, onların, “Alış veriş de faiz gibidir” demelerinden dolayıdır. Oysa Allah alışverişi helal, faizi haram kılmıştır. Bundan böyle kime Rabbinden bir öğüt gelir de (o öğüte uyarak) faizden vazgeçerse, artık önceden aldığı onun olur. Durumu da Allah’a kalmıştır. (Allah onu affeder.) Kim tekrar (faize) dönerse, işte onlar cehennemliklerdir. Orada ebedi kalacaklardır. Allah, faiz malını mahveder, sadakaları0=dip(2,71) >71 ise artırır (bereketlendirir). Allah hiçbir günahkâr nankörü sevmez. 71 46 :27:197:260:" 282 298 "277 Şüphesiz iman edip salih ameller işleyen, namazı dosdoğru kılan ve zekatı verenlerin mükafatları Rableri katındadır. Onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmayacaklardır.""46 : 197:256:406:413:415:586:" 283 299 "278 Ey iman edenler! Allah’a karşı gelmekten sakının ve eğer gerçekten iman etmiş kimselerseniz, faizden geriye kalanı bırakın.""46 :36:197:" 284 300 "279 Eğer böyle yapmazsanız, Allah ve Rasûlüyle savaşa girdiğinizi bilin. Eğer tövbe edecek olursanız, ana paralarınız sizindir. Böylece siz ne başkalarına haksızlık etmiş olursunuz, ne de başkaları size haksızlık etmiş olur.""46 :197:" 285 301 "280 Eğer borçlu darlık içindeyse ona eli genişleyinceye kadar mühlet verin. Eğer bilirseniz, (borcu) sadaka olarak bağışlamanız, sizin için daha hayırlıdır.""46 :197:" 286 302 "281 Öyle bir günden sakının ki, o gün hepiniz Allah’a döndürülüp götürüleceksiniz. Sonra herkese kazandığı amellerin karşılığı verilecek ve onlara asla haksızlık yapılmayacaktır.""46 : 47:197:330:339:" 287 303 "282 Ey iman edenler! Belli bir süre için birbirinize borçlandığınız zaman bunu yazın. Aranızda bir yazıcı adaletle yazsın. Yazıcı, Allah’ın kendisine öğrettiği şekilde yazmaktan kaçınmasın, (her şeyi olduğu gibi dosdoğru) yazsın. Üzerinde hak olan (borçlu) da yazdırsın ve Rabbi olan Allah’tan korkup sakınsın da borçtan hiçbir şeyi eksik etmesin (hepsini tam yazdırsın). Eğer borçlu, aklı ermeyen, veya zayıf bir kimse ise, ya da yazdıramıyorsa, velisi adaletle yazdırsın. (Bu işleme) şahitliklerine güvendiğiniz iki erkeği; eğer iki erkek olmazsa, bir erkek ve iki kadını şahit tutun. Bu, onlardan biri unutacak olursa, diğerinin ona hatırlatması içindir. Şahitler çağırıldıkları zaman (gelmekten) kaçınmasınlar. Az olsun, çok olsun, borcu süresine kadar yazmaktan usanmayın. Bu, Allah katında adalete daha uygun, şahitlik için daha sağlam, şüpheye düşmemeniz için daha elverişlidir. Yalnız, aranızda hemen alıp verdiğiniz peşin ticaret olursa, onu yazmamanızdan ötürü üzerinize bir günah yoktur. Alış-veriş yaptığınız zaman da şahit tutun. Yazana da, şahide de bir zarar verilmesin.0 Eğer aksini yaparsanız, bu sizin için günahkârca bir davranış olur. Allah’a karşı gelmekten sakının. Allah size öğretiyor. Allah her şeyi hakkıyla bilendir.0 Eğer yolculukta olur da bir yazıcı bulamazsanız, o zaman alınmış rehinler yeterlidir. Eğer birbirinize güvenirseniz kendisine güvenilen kimse emanetini (borcunu) ödesin ve Rabbi Allah’tan sakınsın. Bir de şahitliği gizlemeyin. Kim şahitliği gizlerse şüphesiz onun kalbi günahkârdır. Allah yaptıklarınızı hakkıyla bilendir. Göklerdeki her şey, yerdeki her şey Allah’ındır. İçinizdekini açığa vursanız da, gizleseniz de Allah sizi, onunla sorguya çeker de dilediğini bağışlar, dilediğine azap eder. Allah’ın gücü her şeye hakkıyla yeter. Peygamber, Rabbinden kendisine indirilene iman etti, mü’minler de (iman ettiler). Her biri; Allah’a, meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine iman ettiler ve şöyle dediler: “Onun peygamberlerinden hiçbirini (diğerinden) ayırt etmeyiz.” Şöyle de dediler: “İşittik ve itaat ettik. Ey Rabbimiz! Senden bağışlama dileriz. Sonunda dönüş yalnız sanadır.”

0

0

0

Burada “sadakalar”dan maksat hem farz olan zekat hem de nafile olarak Allah yolunda yapılan bağışlardır. Âyet-i kerime, hem sadakaların sevabının kat kat olacağını hem de sadakası verilen malların bereketlendirilip artırılacağını ifade etmektedir. Âyetin bu kısmı “Ne yazıcı ne de şahid (adaletten ayrılarak hak sahiplerine) zarar vermesinler” şeklinde de tercüme edilebilir. Bu âyette, borç ve alış veriş işlemlerinde anlaşmazlık çıkmasını önleyecek, tarafların haksızlığa uğramamasını sağlayacak belgelendirme, şahit tutma ve rehin gibi önlemlerin alınması istenmektedir. Bu uygulamaların ne şekilde gerçekleştirileceği konusunda ayrıntılara kadar inilmiş olması konuya verilen önemi göstermesi bakımından dikkat çekicidir. Ancak prensip, işlemin sağlama alınması olmakla beraber karşılıklı güven duygusunun da önemli bir unsur olduğu ve bunun kötüye kullanılmaması gerektiği vurgulanmaktadır.

18

286

Allah bir kimseyi ancak gücünün yettiği şeyle yükümlü kılar. Onun kazandığı iyilik kendi yararına, kötülük de kendi zararınadır. (Şöyle diyerek dua ediniz): “Ey Rabbimiz! Unutur, ya da yanılırsak bizi sorumlu tutma! Ey Rabbimiz! Bize, bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Ey Rabbimiz! Bize gücümüzün yetmediği şeyleri yükleme! Bizi affet, bizi bağışla, bize acı! Sen bizim Mevlâmızsın. Kâfirler topluluğuna karşı bize yardım et.”

19

3- ÂL-İ İMRÂN SÛRESİ
Medine döneminde inmiştir. 200 âyettir. Sûre, adını 33. âyette geçen “Âl-i İmrân” tamlamasından almıştır. İmrân, Hz.Mûsâ ile Hz.Hârûn’un babasıdır. Âl-i İmrân, İmrân ailesi demektir. Bismillahirrahmânirrahîm Elif Lâm Mîm.0 Allah, kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayandır. Diridir, kayyumdur.0 O, sana Kitab’ı hak ve kendisinden öncekileri doğrulayıcı olarak indirdi. O, daha önce Tevrat’ı ve İncil’i insanlar için birer hidayet olarak indirmişti. Furkan’ı0 da indirdi. Şüphesiz, Allah’ın âyetlerini inkar edenler için şiddetli bir azap vardır. Allah mutlak güç sahibidir, intikam sahibidir. 5 Şüphesiz yerde ve gökte Allah’a hiçbir şey gizli kalmaz. 6 O, sizi rahimlerde, dilediği gibi şekillendirendir. Ondan başka ilâh yoktur. O, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. 7 O, sana Kitab’ı indirendir. Onun (Kur’an’ın) bazı âyetleri muhkemdir, onlar kitabın anasıdır. Diğerleri de müteşabihdir.0 Kalplerinde bir eğrilik olanlar, fitne çıkarmak ve onun olmadık yorumlarını yapmak için müteşabih âyetlerinin ardına düşerler. Oysa onun gerçek manasını ancak Allah bilir. İlimde derinleşmiş olanlar, “Ona inandık, hepsi Rabbimiz katındandır” derler. (Bu inceliği) ancak akıl sahipleri düşünüp anlar. 8 (Onlar şöyle yakarırlar): “Rabbimiz! Bizi hidayete erdirdikten sonra kalplerimizi eğriltme. Bize katından bir rahmet bahşet. Şüphesiz sen çok bahşedensin.” 9 “Rabbimiz! Şüphesiz sen, hakkında şüphe olmayan bir günde insanları toplayacaksın. Şüphesiz Allah va’dinden dönmez. 10 Şüphesiz, inkar edenlere, ne malları, ne de evlatları Allah’a karşı hiçbir fayda sağlar. Onlar ateşin yakıtıdırlar. 11 (Bunların durumu) Firavun ailesinin ve onlardan öncekilerin durumu gibidir: Âyetlerimizi yalanladılar. Allah da onları günahlarıyla yakaladı. Allah azabı çok şiddetli olandır. 12 İnkar edenlere de ki: “Siz mutlaka yenilgiye uğrayacak ve toplanıp cehenneme doldurulacaksınız. Orası ne fena yataktır!” 13 Şüphesiz, karşı karşıya gelen iki toplulukta sizin için bir ibret vardır: Bir topluluk Allah yolunda çarpışıyordu. Öteki ise kâfirdi. (Onları) göz bakışıyla kendilerinin iki katı görüyorlardı. Allah da dilediğini yardımıyla destekliyordu. Basireti olanlar için bunda elbette ibret vardır.0 14 Kadınlar, oğullar, yük yük altın ve gümüş, salma atlar, davarlar ve ekinler gibi nefsin şiddetle arzuladığı şeyler insana süslü gösterildi. Bunlar dünya hayatının geçimliğidir. Oysa asıl varılacak güzel yer ancak Allah’ın katındadır. 15 De ki: “Size, onlardan daha hayırlısını haber vereyim mi? Allah’a karşı gelmekten sakınanlar için Rableri katında, içinden ırmaklar akan, içinde ebedi kalacakları cennetler, tertemiz eşler ve Allah’ın rızası vardır.” Allah, kullarını hakkıyla görendir. 16,17 (Bunlar), “Rabbimiz, biz iman ettik. Bizim günahlarımızı bağışla. Bizi ateş azabından koru” diyenler,Sabredenler, doğru olanlar, huzurunda gönülden boyun büküp divan duranlar, Allah yolunda harcayanlar ve seherlerde (Allah’tan) bağışlanma dileyenlerdir. 18 Allah, melekler ve ilim sahipleri, ondan başka ilah olmadığına adaletle şâhitlik ettiler. Ondan başka ilah yoktur. O, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. 1 2 3,4

0 0 0 0

0

Bu harfler ile ilgili olarak Bakara sûresinin ilk âyetinin dipnotuna bakınız. Kayyûm, “Varlığı kendinden, kendi kendine yeterli, yarattıklarına hakim ve onları koruyup gözeten” demektir. Furkan, Kur’an’ın diğer bir adı olup “hak ile batılı birbirinden ayıran” demektir. Müteşabih âyetler, manasını ve hakikatini sadece Allah’ın bildiği âyetlerdir. Bunların insan zihni tarafından tümüyle kavranmasına imkan yoktur. Allah’ın sıfatları, kıyametin ahvali, cennet, cehennem gibi hususlarla ilgili âyetler ile, sûrelerin başında yer alan “hurûf-u mukatta’a” bunlardandır. İnsan ne kadar çabalarsa çabalasın, bu âyetleri bütün yönleriyle anlaması mümkün değildir. Müteşabih âyetler dışındaki âyetler de muhkem âyetlerdir. Bu âyet mü’minlerin; kendilerinin sayıca üç katı olan müşriklere karşı Bedir’de kazandıkları zafere işaret etmektedir. Müşrikler kendilerini tahminen mü’minlerin iki katı olarak görüyor ve sayıca fazla oluşlarına güveniyorlardı. Oysa bu zahiri bir sayı üstünlüğü idi. Zira Enfâl sûresinin 9. âyetinde de işaret edildiği gibi, Allah mü’minleri bin melek ile desteklemişti.

19

Şüphesiz Allah katında din İslam’dır. Kitap verilmiş olanlar, kendilerine ilim geldikten sonra sırf, aralarındaki ihtiras ve aşırılık yüzünden ayrılığa düştüler. Kim Allah’ın âyetlerini inkar ederse, bilsin ki Allah hesabı çok çabuk görendir. 20 Seninle tartışmaya girişirlerse, de ki: “Ben, bana uyanlarla birlikte kendi özümü Allah’a teslim ettim.” Kendilerine kitap verilenlere ve ümmîlere0 de ki: “Siz de İslâm’ı kabul ettiniz mi?” Eğer İslâm’a girerlerse hidayete ermiş olurlar. Yok, eğer yüz çevirirlerse sana düşen şey ancak tebliğ etmektir. Allah kullarını hakkıyla görendir. 21 Allah’ın âyetlerini inkar edenler, Peygamberleri haksız yere öldürenler, insanlardan adaleti emredenleri öldürenler var ya, onları elem dolu bir azap ile müjdele. 22 Onlar, amelleri, dünyada da, ahirette de boşa gitmiş kimselerdir. Onların hiç yardımcıları da yoktur. 23 Kendilerine Kitaptan bir pay verilenleri görmüyor musun ki, aralarında hüküm vermesi için Allah’ın Kitabına çağrılıyorlar da sonra içlerinden bir kısmı yüz çevirerek dönüp gidiyor. 24 Bunun sebebi, onların, “Bize, ateş sadece sayılı günlerde dokunacaktır.” demeleridir. Uydurageldikleri şeyler dinleri konusunda kendilerini aldatmıştır. 25 Bakalım, kendilerini o geleceğinde hiç şüphe olmayan gün için bir araya topladığımız ve hiç kimseye haksızlık edilmeden herkese kazandığı tamamen ödendiği vakit, halleri nice olacaktır. 26 De ki: “Ey mülkün sahibi olan Allah’ım! Sen mülkü dilediğine verirsin. Dilediğinden de mülkü çeker alırsın. Dilediğini aziz edersin, dilediğini zelil edersin. Hayır senin elindedir. Şüphesiz sen her şeye hakkıyla gücü yetensin.” 27 “Geceyi gündüze sokarsın, gündüzü geceye sokarsın. Ölüden diriyi çıkarırsın, diriden ölüyü çıkarırsın. Dilediğine de hesapsız rızık verirsin.” 28 Mü’minler, mü’minleri bırakıp inkarcıları dost edinmesin. Kim böyle yaparsa Allah ile bir ilişiği kalmaz. Ancak onlardan (gelebilecek tehlikeden) korunmanız başkadır. Allah asıl sizi kendisine karşı dikkatli olmanız hakkında uyarmaktadır. Çünkü dönüş Allah’adır. 29 De ki: “İçinizdekini gizleseniz de, açığa vursanız da Allah onu bilir. Göklerdeki her şeyi, yerdeki her şeyi de bilir. Allah her şeye hakkıyla gücü yetendir.” 30 Herkesin yaptığı iyiliği ve yaptığı kötülüğü hazır bulacağı günde kişi, kötülükleri ile kendi arasında uzak bir mesafe bulunmasını ister. Yine Allah sizi kendisine karşı dikkatli olmanız hakkında uyarmaktadır. Allah kullarını çok esirgeyicidir. 31 De ki: “Eğer Allah’ı seviyorsanız bana uyun ki, Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Çünkü Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.” 32 De ki: “Allah’a ve Peygamber’e itaat edin.” Eğer yüz çevirirlerse şüphe yok ki Allah kafirleri sevmez. 33,34 Şüphesiz, Allah, Adem’i, Nûh’u, İbrahim ailesini (soyunu) ve İmran ailesini (soyunu) birbirinden gelmiş birer nesil olarak seçip âlemlere üstün kıldı.Allah her şeyi hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. 35 Hani, İmran’ın karısı, “Rabbim! Karnımdaki çocuğu sırf sana hizmet etmek üzere adadım. Benden kabul et. Şüphesiz sen hakkıyla işitensin, hakkıyla bilensin” demişti. 36 Onu doğurunca, “Rabbim!” dedi, “Onu kız doğurdum.” -Oysa Allah onun ne doğurduğunu daha iyi bilir-0 “Erkek, kız gibi değildir. Ona Meryem adını verdim. Onu ve soyunu kovulmuş şeytandan senin korumana bırakıyorum.” 37 Bunun üzerine Rabbi onu güzel bir şekilde kabul buyurdu ve onu güzel bir şekilde yetiştirdi. Zekeriya’yı0 da onun bakımıyla görevlendirdi. Zekeriya, onun bulunduğu bölmeye her girişinde yanında bir yiyecek bulurdu. “Meryem, Bu sana nereden geldi?” derdi. O da “Bu, Allah katından” diye cevap verirdi. Zira Allah, dilediğine hesapsız rızık verir. 38 Orada Zekeriya Rabbine dua etti: “Rabbim! Bana katından temiz bir nesil bahşet. Şüphesiz sen duayı hakkıyla işitensin” dedi. 39 Zekeriya mabedde namaz kılarken melekler ona, “Allah sana, kendisinden gelen bir kelimeyi (İsa’yı) doğrulayıcı, efendi, nefsine hakim ve salihlerden bir peygamber olarak Yahya’yı müjdeler” diye seslendiler. 40 Zekeriya, “Ey Rabbim! Bana ihtiyarlık gelip çatmış iken ve karım da kısır iken benim nasıl çocuğum olabilir?” dedi. Allah, “Öyledir, ama Allah dilediğini yapar” dedi. 41 Zekeriya, “Rabbim! (çocuğum olacağına dair) bana bir alâmet ver” dedi. Allah da şöyle dedi: “Senin için alâmet, insanlarla üç gün konuşamaman, ancak işaretleşebilmendir. Ayrıca Rabbini çok an, sabah akşam tesbih et.”
0

0

0

Ümmî”, okuma yazması olmayan demektir. Buradaki kullanımı ile, kendilerine kitap verilmeyenlerle, Arap müşrikleri kastedilmiştir. Kitap verilenler ise Yahudilerle Hıristiyanlardır. Âyet-i kerimedeki bu ifade, İmran’ın karısının doğurduğu kızın, hayalinde canlandırdığı ve adadığı erkekten daha hayırlı olacağına işaret etmektedir. Çünkü bu kız, Hz. İsa’nın annesi olacaktır. Zekeriya, Meryem’in teyzesinin kocası idi. Meryem’in Beyt-i Makdis’te bakımını Zekeriya peygamber üstlenmişti.

Hak Rabbindendir. şüphesiz ki Allah fesat çıkaranları çok iyi bilir. Eğer yüz çevirirlerse. Seni tertemiz yaptı ve seni dünya kadınlarına üstün kıldı. (Ey Muhammed!) Bunlar sana vahyettiğimiz gayb haberlerindendir.Adem’i topraktan. onun Allah olması gerekir” iddiasını ileri sürdüler. âyet. Allah zalimleri sevmez. Bunun üzerine Hz. O bir şeyin olmasını dilediğinde ona sadece “ol” der.42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 Hani melekler.” İsa onların inkarlarını sezince. Adem’in durumu gibidir: Onu topraktan yarattı. Şahit ol. Meryem sûresi. Eğer mü’minler iseniz bunda sizin için elbette bir ibret vardır. Âyette Allah’ın kudretinin sonsuzluğu. Meryem’i kim himayesine alıp koruyacak diye kalemlerini (kur’a için) atarlarken sen yanlarında değildin. Ona hiçbir şeyi ortak koşmayalım. bir konuda haklı olanın ortaya çıkması için usulünce lânetleşmek demektir. Hz.” “Ey Meryem! Rabbine divan dur. Allah’ın kurulan tuzağı bozmasını veya tuzak kuranları cezalandırmasını ifade etmektedir. “Allah’ın tuzak kurması” kavramı ise. hüküm ve hikmet sahibidir. Allah onu İsrailoğullarına bir Peygamber olarak gönderecek (ve o da onlara şöyle diyecek): “Şüphesiz ben size Rabbinizden bir mucize getirdim.” “O. mutlak güç sahibidir. Sonra ona “ol” dedi. kadınlarımızı ve kadınlarınızı çağıralım. Secde et ve (onun huzurunda) rükû edenlerle beraber rükû et” demişlerdi. Mubâhele. Onların hiç yardımcıları da olmayacaktır.”0 (Meryem). “Kur’an. anasız-babasız yaratan Allah. o da hemen oluverir” dedi. Sonra gönülden dua edelim de. “Biziz Allah yolunun yardımcıları. onlara dünyada da. Seni kendime yükselteceğim. hakkın ortaya çıkması için onları mubahaleye davet etti. O da Allah’ın izniyle hemen kuş oluverir. Şüphesiz Allah. İsrailoğullarının Hz. Allah’a iman ettik. “Rabbimiz! Senin indirdiğine iman ettik ve Peygamber’e uyduk. beşikte de. “Ey Rabbim! Bana bir beşer dokunmamışken benim nasıl çocuğum olur?” dedi. ayrıca Hz. sizin de Rabbinizdir. Sana (gerekli) bilgi geldikten sonra artık kim bu konuda seninle tartışacak olursa de ki: “Gelin. salihlerden olacaktır. oğullarımızı ve oğullarınızı. Ben çamurdan kuş şeklinde bir şey yapar.” “Benden önce gelen Tevrat’ı doğrulayıcı olarak ve size haram kılınan bazı şeyleri helâl kılmak için gönderildim ve Rabbiniz tarafından size bir mucize de getirdim. (Bu konuda) tartışırlarken de yanlarında değildin. Allah’ın lanetini (aramızdan) yalan söyleyenlerin üstüne atalım.İsa’yı da babasız yaratmıştır.0 Hani Allah şöyle buyurmuştu: “Ey İsa! Şüphesiz. ahirette de itibarlı ve Allah’a çok yakın olanlardandır. adı Meryemoğlu İsa Mesih’dir. Sonra dönüşünüz yalnızca banadır.”0 Şüphesiz bu (İsa hakkındaki) gerçek kıssadır. doğru yoldur. senin hayatına ben son vereceğim. Hz.” (Ey Muhammed!) Bunu (bildirdiklerimizi) biz sana âyetlerden ve hikmet dolu Kur’an’dan okuyoruz. Hani melekler şöyle demişti: “Ey Meryem! Allah seni kendi tarafından bir kelime ile müjdeliyor ki.” “Şüphesiz Allah. yetişkin çağında da insanlarla konuşacak. Ve Allah ona kitabı. Öyleyse ona ibadet edin. ona üflerim. hikmeti. .0 Şüphesiz Allah katında (yaratılışları bakımından) İsa’nın durumu. onun kudretinin her şeye yettiği belirtiliyor.” “İman edip salih ameller işleyenlere gelince. Evlerinizde ne yiyip ne biriktirdiğinizi size haber veririm. “Öyle ama. Ayrılığa düştüğünüz şeyler hakkında aranızda ben hükmedeceğim.” “İnkar edenlere gelince.İsa’nın babasız doğduğunu kabul ettiğine göre. ahirette de şiddetli bir şekilde azab edeceğim.Artık bizi (hakikate) şahitlik edenlerle beraber yaz. 29-33. Bu âyete “mubâhale” âyeti denir. O halde sakın şüphe edenlerden olma.” Onlar tuzak kurdular.İsa’nın beşikte iken konuşması ile ilgili olarak ayrıca bakınız. İşte bu. Âyette sözü edilen tuzak.Meryem’in iffetine de dikkat çekiliyor.""57 :57:273:" 353 369 De ki: “Ey kitap ehli! Bizimle sizin aranızda ortak bir söze gelin: Yalnız Allah’a ibadet edelim.İsa’ya suikast düzenleme girişimidir. Allah’ı bırakıp da kimimiz kimimizi ilah edinmesin. O da hemen oluverdi. 110. “Ey Meryem! Allah seni seçti. Maide sûresi. Allah’tan başka hiçbir ilâh yoktur. Biz de siz de toplanalım. Allah onların mükafatlarını tastamam verecektir. Hz. Allah tuzak kuranların en hayırlısıdır. benim de Rabbim.” Eğer onlar yine yüz 0 0 0 0 Hz. Ancak onlar bunu kabul etmediler. Artık Allah’a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. Peygamber. âyet. Dünyada da. Körü ve alacalıyı iyileştiririm ve Allah’ın izniyle ölüleri diriltirim. Havariler. Necran Hıristiyanları. Allah dilediğini yaratır. Allah da tuzak kurdu. Seni inkar edenlerden kurtararak temizleyeceğim ve sana uyanları kıyamete kadar küfre sapanların üstünde tutacağım. Allah. biz müslümanlarız” dediler. “Allah yolunda yardımcılarım kim?” dedi. Tevrat ve İncil’i öğretecek.

“Ya Resülallah. sabah namazını müslümanlarla birlikte kılıp. Allah lütfu geniş olandır. verdiğim bu ağır görevi üstlendiniz mi?” demişti. Yahudiler Hz. Allah katından değildir.""57 :57:346:" 356 372 İbrahim ne Yahudi idi ne de Hıristiyan. Ya hiç bilginiz olmayan şey hakkında niçin tartışıyorsunuz? Allah bilir. “Melekleri ve peygamberleri ilahlar edinin. “Kitap ehlinden olmayanlar” şeklinde yorumlanmıştır. Oysa Tevrat da. elbette ona uyanlar. hıristiyanlar da onu hıristiyan kabul ediyor. “Andolsun. Allah’ın hidayetidir.0 “Sizin dininize uyandan başkasına inanmayın” (dediler). imanı henüz sağlamlaşmamış kimseleri şüpheye düşürmek için aralarında bir karar almışlardı. “Allah’ı bırakıp bana kullar olun” demesi düşünülemez. “Bunu kabul ettiniz mi. rahmetini dilediğine has kılar. onlara bakmayacak ve onları temizlemeyecektir. Hz. bu konuda onlara gerçeği ifade ediyor. insanların İbrahim’e en yakın olanı. bir de bu peygamber (Muhammed) ve mü’minlerdir. hakkında tartışıyorlardı.İbrahim’i yahudi. sonunda da inkar edin. Amaçları. Siz müslüman olduktan sonra. Şüphesiz. hükmü (hikmeti) ve peygamberliği verdiği hiçbir insanın. elinizdekini doğrulayan bir peygamber geldiğinde. Allah da. Hâtem. siz bilmezsiniz. hakka yönelen) bir müslümandı. 0 0 0 0 Bu âyet inince. Halbuki o. hukuk ve dürüstlük konularında kendilerini yalnızca kendi dindaşlarına karşı sorumlu tutuyorlar. Allah kıyamet günü onlarla konuşmayacak.Peygamber. ona mutlaka iman edeceksiniz ve ona mutlaka yardım edeceksiniz” diye söz almış ve. Birine. size verilenin benzerinin verilmesinden veya Rabbinizin huzurunda aleyhinize deliller getireceklerinden ötürü mü (böyle söylüyorsunuz)?” De ki: “Lütuf Allah’ın elindedir. o size hiç inkârı emreder mi? Hani. . biz din büyüklerimize tapmazdık” dedi. siz de onların dediklerine uymaz mıydınız? İşte bu. tepesine dikilip durmadıkça onu sana iade etmez. kendisine Kitab’ı. hiç olmazsa bazı kimselerin. Siz hiç düşünmüyor musunuz?""57 :16:57:243:259:346:537:" 355 371 "İşte siz böyle kimselersiniz! Diyelim ki biraz bilginiz olan şey hakkında tartıştınız. Bu da onların. De ki: “Şüphesiz hidayet. ona yüklerle mal emanet etsen. Onlar. Bu âyette. ona bir dinar emanet etsen. Âyette onların bu planları ortaya konmaktadır. Medine civarında yaşayan bir takım yahudi bilginler ve liderler. Ey Kitap ehli! (Gerçeğe) şahit olduğunuz halde. hakkıyla bilendir. niçin Allah’ın âyetlerini inkar ediyorsunuz? Ey Kitap ehli! Niçin hakkı batılla karıştırıyor ve bile bile gerçeği gizliyorsunuz? Kitap ehlinden bir grup. ben de sizinle beraber şahit olanlardanım” demişti. Fakat onlardan öylesi de vardır ki.” Onun size. Hayır! (Gerçek. Kitap ehlinden bir grup sizi saptırabilmeyi çok arzu etti. Onu dilediğine verir. İncil de ondan sonra indirilmiştir. deyin ki: “Şahit olun. biz müslümanlarız. Allah’a verdikleri sözü ve yeminlerini az bir karşılığa değişenler var ya. “Onlar size bir şeyi helal veya haram kılar. Müslümanlık’ta mutlaka bir eksiklik bulmuşlardır”. demelerini sağlamaktı. “Ümmîlere karşı (yaptıklarımızdan) bize vebal yoktur” demelerinden dolayıdır. Allah peygamberlerden. fakat farkına varmıyorlar. Fakat (şöyle öğüt verir:) “Öğretmekte ve derinlemesine incelemekte olduğunuz Kitap uyarınca rabbânîler (Allah’ın istediği örnek ve dindar kullar) olun. Allah’ın.65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 çevirirlerse.” diye emretmesi de düşünülemez. “zayıf kimseler”. belki onlar (size bakarak) dönerler” dedi. “Mü’minlere indirilene günün başlangıcında inanın. onlara tapmak demektir” buyurdu.0 Şüphesiz. Buna göre İslâm’ı kabul etmiş gibi görünecekler. onu sana (eksiksiz) iade eder. önce hristiyan iken sonra müslüman olan Adiy b. “Bunlar vazgeçtiklerine göre. Onlardan (Kitap ehlinden) bir grup var ki. akşam üzeri İslâm’dan çıktıklarını ilan edeceklerdi. bile bile Allah’a karşı yalan söylerler.” "O. “Öyleyse şahid olun. işte onların ahirette bir payı yoktur. Bu âyette geçen “ümmî” kelimesi tefsir bilginleri tarafından. Allah katındandır” derler.) Kim sözünü yerine getirir ve Allah’a karşı gelmekten sakınırsa şüphesiz Allah da sakınanları sever. Bile bile Allah’a karşı yalan söylerler. “Kabul ettik” demişlerdi. Allah’a ortak koşanlardan da değildi. "Kitap ehlinden öylesi vardır ki. Âyet. Onlar için elem dolu bir azap vardır. size vereceğim her kitap ve hikmetten sonra. onların dediği değil. Fakat o. İslâm’ın önünü kesmek için başvurulan psikolojik savaş yöntemlerinden biri dile getirilmektedir. Kitab’dan olmadığı halde Kitab’dan sanasınız diye (okudukları) Kitap’tanmış gibi dillerini eğip bükerler ve.”0=dip(3. “Bu. Allah büyük lütuf sahibidir. Allah da mü’minlerin dostudur. kendi dinlerinde olmayanlara karşı ise dürüst davranma zorunluluğu duymuyorlardı.13) >13 13 57 : 346:" 354 370 Ey kitap ehli! İbrahim hakkında niçin tartışıyorsunuz. “bilgisizler”. Oysa sadece kendilerini saptırıyorlar. hanif (Allah’ı bir tanıyan. Onlar.0 Yahudilerin bir kısmı hak.

İşte onlar için büyük bir azap vardır. De ki: “Eğer doğru söyleyenler iseniz. Kim inkâr ederse (bu hakkı tanınmazsa). 0 Makâm-ı İbrahim’le ilgili olarak bakınız: Âl-İ İmrân sûresi. Onda apaçık deliller. Biz ona teslim olanlarız.” Artık bundan sonra Allah’a karşı kim yalan uydurursa. Hep birlikte Allah’ın ipine (Kur’an’a) sımsıkı sarılın. . (bilsin ki o din) ondan kabul edilmeyecek ve o ahirette hüsrana uğrayanlardan olacaktır. bize indirilene (Kur’an’a) İbrahim’e. “İmanınızdan sonra inkar ettiniz. Peygamberin hak olduğuna şahitlik ettikten ve kendilerine açık deliller geldikten sonra inkar eden bir toplumu Allah nasıl doğru yola eriştirir? Allah zalim toplumu doğru yola iletmez. âlemlere rahmet ve hidayet kaynağı olarak kurulan Kâ’be’dir. Makam-ı İbrahim0 vardır. (Kimseye muhtaç değildir. İşte onun bu nimeti sayesinde kardeşler olmuştunuz. yiyeceklerin hepsi İsrailoğullarına helâl idi. İşte kurtuluşa erenler onlardır. işte onlar zalimlerin ta kendileridir. Allah. Yüzleri kararanlara. Allah’ın insanlar üzerinde bir hakkıdır. kesinlikle o. Allah’ın. her şey ona muhtaçtır. öyle mi? Öyle ise inkar etmenize karşılık azabı tadın” denilir. Mûsâ’ya. İsmail’e. Göklerdeki her şey. Size Allah’ın âyetleri okunup dururken ve Allah’ın Resûlü de aranızda iken dönüp nasıl inkar edersiniz? Kim Allah’a sımsıkı bağlanırsa. Göklerdeki ve yerdeki herkes ister istemez ona boyun eğmişken ve ona döndürülüp götürülecekken onlar Allah’ın dininden başkasını mı arıyorlar? De ki: “Allah’a. Tevrat indirilmeden önce. İşte bunlar Allah’ın. çok merhamet edendir. Onların azabı hafifletilmez.82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 Artık bundan sonra kim yüz çevirirse işte onlar yoldan çıkmışların ta kendileridir. iyiliği emreden ve kötülükten men eden bir topluluk bulunsun. Şüphesiz iman ettikten sonra inkar eden. Parçalanıp bölünmeyin. İşte onlar sapıkların ta kendileridir. şüphesiz Allah bütün âlemlerden müstağnidir. kalplerinizi birleştirmişti. İsrail’in (Yakub’un) kendisine haram kıldığı dışında. Onlardan hiçbirini diğerinden ayırt etmeyiz. İşte onların cezası. Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça iyiliğe asla erişemezsiniz. Ancak bundan sonra tövbe edip kendilerini düzeltenler müstesnadır. Hani sizler birbirinize düşmanlar idiniz de o. âyet. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır. 125 ve dipnotu.” Kim İslam’dan başka bir din ararsa.” Şüphesiz. dünya dolusu altını fidye verseler bile bu. İman ettikten. meleklerin ve bütün insanların lanetinin üzerlerine olmasıdır. hayra çağıran. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Onun (lanetin) içinde ebedi kalacaklardır. Öyle ise hakka yönelen İbrahim’in dinine uyun. haydi Tevrat’ı getirip okuyun.” Ey iman edenler! Kendilerine kitap verilenlerden herhangi bir gruba uyarsanız. Onların hiçbir yardımcıları da yoktur. bir ateş çukurunun tam kenarında idiniz de o sizi oradan kurtarmıştı. Sizden. Ey iman edenler! Allah’a karşı gelmekten nasıl sakınmak gerekiyorsa öylece sakının ve siz ancak müslümanlar olarak ölün. hiçbirisinden asla kabul edilmeyecektir. Oraya kim girerse. O. İsa’ya ve peygamberlere Rablerinden verilene inandık. De ki: “Allah doğru söylemiştir. Onlar için elem dolu bir azap vardır. sonra da inkarda ileri gidenlerin tövbeleri asla kabul edilmeyecektir. Yakub’a ve Yakuboğullarına indirilene. âlemlere hiç zulüm etmek istemez. Yolculuğuna gücü yetenlerin haccetmesi. Allah’a ortak koşanlardan değildi. imanınızdan sonra sizi döndürüp kâfir yaparlar. Bütün işler ancak Allah’a döndürülür. bazı yüzler kararır. İşte Allah size âyetlerini böyle apaçık bildiriyor ki doğru yola eresiniz.) De ki: “Ey kitab ehli! Allah yaptıklarınızı görüp dururken Allah’ın âyetlerini niçin inkâr ediyorsunuz?” De ki: “Ey Kitab ehli! (Gerçeği) görüp bildiğiniz halde niçin Allah’ın yolunu eğri ve çelişkili göstermeğe yeltenerek inananları Allah’ın yolundan çevirmeye kalkışıyorsunuz? Allah yaptıklarınızdan habersiz değildir. yerdeki her şey Allah’ındır. Yüzleri ağaranlar ise Allah’ın rahmeti içindedirler. İshak’a. Kendilerine apaçık deliller geldikten sonra parçalanıp ayrılığa düşenler gibi olmayın. doğru yola iletilmiştir. insanlar için kurulan ilk ibadet evi elbette Mekke’de. sana hak olarak okuduğumuz âyetlerdir. Şüphesiz inkar edip kafir olarak ölenler var ya. Yine siz. güven içinde olur. onlara göz açtırılmaz. Her ne harcarsanız Allah onu bilir. Allah’ın size olan nimetini hatırlayın. O gün bazı yüzler ağarır.

Kitap ehli de inansalardı elbette kendileri için hayırlı olurdu. Evet. insanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. çok bağışlayandır. Onlar size fenalık etmekten asla geri kalmazlar. Selam ve arkadaşları kastedilmektedir. Allah’a karşı gelmekten sakının ki kurtuluşa eresiniz. Hani sen mü’minlere. Halbuki Allah onların yardımcısı idi. Peygamber’in savaş taktiğine uymamış. . Ey iman edenler! Sizden olmayanlardan hiçbir sırdaş edinmeyin. Uhud savaşında. Allah’ın âyetlerini inkar ediyor ve peygamberleri haksız yere öldürüyor olmaları idi. O dilediğini bağışlar. Sonra onlara yardım da edilmez.0 Andolsun. isyan etmekte ve (Allah’ın koyduğu) sınırları çiğnemekte oluşları idi. Mü’minler. Kitap ehli içinde. göğüslerin özünü (kalplerde olanı) bilir. böylece alınan borç kısa zamanda kat kat artardı. Onların bu dünya hayatında harcadıkları malların durumu. vadesinde ödenemeyen borca yüksek faizler tahakkuk ettirerek vadeyi uzatırlar. Onların kinleri konuşmalarından apaçık ortaya çıkmıştır. Size bir iyilik dokunursa. hüküm ve hikmet sahibi Allah katındadır. Bu âyet cahiliye Arapları arasındaki bir uygulamaya işaret etmekte ve bunu yasaklamaktadır. ya tövbelerini kabul edip onları affeder. Hz. Bu sûrenin 199. Yardım ve zafer ancak mutlak güç sahibi. Allah’ın ve (mü’min) insanların güvencesine sığınmadıkça kendilerini zillet kaplamıştır. hakkıyla bilendir. indirilmiş üç bin melek ile yardım etmesi size yetmez mi?” diyordun. Onlar orada ebedi kalacaklardır. dilediğine azab eder. Kötülükten men ederler. inkar edenlerden bir kısmını helak etsin veya perişan etsin de umutsuz olarak dönüp gitsinler diye yaptı. bunu size sırf bir müjde olsun ve kalpleriniz bununla yatışsın diye yaptı. secdeye kapanarak Allah’ın âyetlerini okuyan bir topluluk da vardır. Göklerdeki her şey ve yerdeki her şey Allah’ındır. gece saatlerinde ayakta duran. İyiliği emreder. sabah erken ailenden (evinden) ayrılmıştın. miktarı ne olursa olsun faiz mutlak olarak yasaklanmıştır. âyeti ile. onlar ise. Eğer siz sabırlı olur. sabrettiğiniz ve Allah’a karşı gelmekten sakındığınız takdirde. Onlar size eziyetten başka bir zarar veremezler. sağ ve sol kanatlara yerleştirilen Hazrec kabilesinden Seleme Oğulları ile Evs kabilesinden Harise Oğulları. Bunun sebebi onların. Âyetten anlaşılan manayı tersinden ele alarak kat kat olmayan faizin yenebileceğini söylemek mümkün değildir. Hani sizden iki takım (paniğe kapılarak) çözülmeye yüz tutmuştu. O halde Allah’a karşı gelmekten sakının ki şükretmiş olasınız. Onlardan iman edenler de var. Başınıza bir kötülük gelse. âyetlerinde de bu kimselere işaret edilmektedir. İşte onlar cehennemliktirler. Ey iman edenler! Kat kat arttırılmış olarak faiz yemeyin. size arkalarını dönüp kaçarlar. Allah.0 Onlar. Allah onlara zulmetmedi. Bu işte senin yapacağın bir şey yoktur. ve 200. onları seversiniz. savaş esnasında düşmana karşı korkaklık ve za’f göstermişlerdi. Eğer sizinle savaşmaya kalkışsalar. Bütün bunların sebebi ise. İşte siz öyle kimselersiniz ki. Allah. Onlar Allah’ın gazabına uğradılar ve yoksulluk onları kapladı. Allah. siz son derece güçsüz iken Allah size Bedir’de yardım etmişti. Kalplerinde gizledikleri ise daha büyüktür. bütün kitaplara iman ettiğiniz halde sizi sevmezler. Zira Âl-i İmrân sûresinin 275. bu onları üzer. çok merhamet edendir. hayır işlerinde birbirleriyle yarışırlar. İyiliği emrederler. Bir de Allah bunu. “Rabbinizin. kitap ehlinden iken müslüman olan Abdullah b. onlar ansızın üzerinize gelseler bile Rabbiniz nişanlı beş bin melekle size yardım eder. ya da zalim olduklarından dolayı onlara azap eder. Onlar sizinle karşılaştıkları zaman “inandık” derler. Allah. Fakat onlar kendi kendilerine zulmediyorlar. Ama pek çoğu fasık kimselerdir. kendisine karşı gelmekten sakınanları bilir. hakkıyla işitendir. kendilerine zulmeden bir topluluğun ekinlerini vurup mahveden kavurucu ve soğuk bir rüzgarın durumu gibidir. Ama kendi başlarına kaldıklarında. onlara Allah’a karşı bir yarar sağlar. Çünkü Allah onların işlediklerini kuşatmıştır.0 0 0 0 Bu âyet ile sonraki iki âyette. yalnız Allah’a tevekkül etsinler. İnkar edenlerin ne malları ne evlatları. Onların (Kitap ehlinin) hepsi bir değildir. Allah. Onlar ne hayır işlerlerse karşılıksız bırakılmayacaklardır. Hep sıkıntıya düşmenizi isterler. size karşı kinlerinden dolayı parmaklarını ısırırlar. Hani sen mü’minleri (Uhud’da) savaş mevzilerine yerleştirmek için. ona sevinirler. De ki: “Öfkenizden ölün!” Şüphesiz Allah. Eğer düşünürseniz size âyetleri açıkladık. Allah’a ve ahiret gününe inanırlar. Allah’a karşı gelmekten sakınırsanız onların hileleri size hiçbir zarar vermez. kötülükten men eder ve Allah’a iman edersiniz.110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 Siz. Müşrik Araplar. İşte onlar salihlerdendir. Onlar nerede bulunurlarsa bulunsunlar.

Allah. Buna rağmen) sizi bağışladı. boyun eğmediler. bir kaç kişi hariç. Kim de ahiret mükafatını isterse. (Allah yolunda) çalışanların mükafatı ne güzeldir! Sizden önce(ki milletlerin başından) nice olaylar gelip geçmiştir. insanları affedenlerdir. Yoksa siz. (Kaçıp hezimete uğradınız. Ey iman edenler! Siz eğer kâfir olanlara uyarsanız sizi gerisin geriye (küfre) çevirirler de büsbütün hüsrana uğrarsınız. çirkin bir iş yaptıkları. za’f gösterdiniz. Allah’a ve Peygambere itaat edin ki size merhamet edilsin. Allah’a karşı gelmekten sakınanlar için bir hidayet ve bir öğüttür. Onlar bollukta ve darlıkta Allah yolunda harcayanlar. İşte onların mükafatı Rab’leri tarafından bağışlanma ve içinden ırmaklar akan cennetlerdir ki orada ebedi kalacaklardır. Sonra sizi denemek için onlardan yüzünüzü çevirdi. mevkilerini terketmemelerini tembih etti. Bundan dolayı Allah. ancak bir peygamberdir. Bu (Kur’an). size keder üstüne keder verdi ki. Andolsun. yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. arkanızdan sizi çağırırken siz durmadan dağa yukarı kaçıyor. Barınakları da cehennemdir. yerlerini terkederek ganimet toplamaya koştular. Hz. içinizden cihad edenleri (sınayıp) ayırt etmeden ve yine sabredenleri (sınayıp) ayırt etmeden cennete gireceğinizi mi sandınız? Andolsun. Müslüman askerlerin bir kısmının verilen emri tam olarak yerine getirmemeleri. Allah’a karşı gelmekten sakınanlar için hazırlanmış bulunan cennete koşun. yahut nefislerine zulmettikleri zaman Allah’ı hatırlayıp hemen günahlarının bağışlanmasını isteyenler -ki Allah’tan başka günahları kim bağışlar. öfkelerini yenenler. Yeryüzünde gezin dolaşın da yalanlayanların sonunun nasıl olduğunu bir görün.0 0 Bu âyetler. izniyle. Hakkında hiçbir delil indirmediği şeyleri Allah’a ortak koştuklarından dolayı. şüphesiz o topluluk da (Müşrikler de Bedir’de) benzeri bir yara almıştı. bir geçide yerleştirerek. Peygamberin çağrısı üzerine sergilenen son bir hamle ile kesin yenilgiden kurtuldular ama kesin bir başarı da elde edilemedi. hiç kimseye dönüp bakmıyordunuz. Yine onlar. geçittekiler. her ne pahasına olursa olsun. (Bazen bir topluma iyi ya da kötü günler gösteririz. İşte onu gördünüz. sizden şahitler edinmek için böyle yapar. Şimdi o ölür veya öldürülürse gerisin geriye (eski dininize) mi döneceksiniz? Kim gerisin geriye dönerse. Başlangıçtaki üstünlüklerini kaybedip dağıldılar. Savaşın başlangıcında müslümanlar üstün duruma geçince. Eğer siz (Uhud’da) bir yara aldıysanız. ve başınıza gelene üzülmeyesiniz. Allah şükredenleri mükafatlandıracaktır. bazen öbürüne. ama bakıp duruyorsunuz. Uhud savaşında cereyan eden olaylara dikkat çekmektedir. Allah da onlara hem dünya nimetini. Allah. Kim dünya menfaatini isterse. emir almadıkça. Bir de Allah. sizden iman edenleri ayırt etmek. ona da ondan veririz. ahireti isteyenler de. kendisine ondan veririz. Onların sözleri ancak. “Rabbimiz! Bizim günahlarımızı ve işimizdeki taşkınlıklarımızı bağışla ve (yolunda) ayaklarımızı sağlam tut. Muhammed. kendileriyle beraber birçok Allah dostu çarpıştı da bunlar Allah yolunda başlarına gelenlerden yılmadılar. Biz şükredenleri mükafatlandıracağız. (Peygamber’in verdiği) emir konusunda tartıştınız ve emre karşı geldiniz. Ölüm belirli bir süreye göre yazılmıştır. bir birliği. Savaş öncesinde Hz. Allah sabredenleri sever. insanlar için bir açıklama. zalimleri sevmez. İslam ordusuna pahalıya mal olmuştu. Allah.131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 Kafirler için hazırlanmış ateşten sakının. Zalimlerin kalacakları yer ne kötüdür.) Allah. Kâfir topluma karşı bize yardım et” demekten ibaretti. İçinizden dünyayı isteyenler de vardı. Allah iyilik edenleri sever. iman edenleri arındırmak ve küfre sapanları mahvetmek için böyle yapar. zaafa düşmediler. yardımcıların en hayırlısıdır. Eğer (gerçekten) iman etmiş kimseler iseniz üstün olan sizlersiniz. hem de ahiretin güzel mükafatını verdi.Peygamber. Ondan önce de peygamberler gelip geçmiştir. Peygamber. işledikleri (günah) üzerinde ısrar etmeyenlerdir. ve genişliği göklerle yer arası kadar olan. Gevşemeyin. O. Allah güzel davrananları sever. Allah mü’minlere karşı çok lütufkârdır. İşte (iyi veya kötü) günleri insanlar arasında (böyle) döndürür dururuz. hüzünlenmeyin. Hayır! Yalnız Allah yardımcınızdır. Nihayet sevdiğiniz şeyi (zaferi) size gösterdikten sonra. Rabbinizin bağışına. . (bu durumlara alışasınız ve daha sonra) elinizden gidene.ve bile bile. siz ölümle karşılaşmadan önce onu temenni ediyordunuz. Hiçbir kimse Allah’ın izni olmadan ölmez. Bunu fırsat bilen müşrikler arkadan dolanarak müslümanları zor durumda bıraktı. Allah. Nice peygamberler var ki. onları (müşrikleri) kırıp geçirdiğiniz sırada size olan vadini gerçekleştirdi. Allah’a hiçbir zarar veremez. inkâr edenlerin kalplerine korku salacağız.

De ki: “Eğer doğru söyleyenler iseniz kendinizden ölümü savın. Allah bunu göğüslerinizdekini denemek.154 Sonra o kederin ardından (Allah) üzerinize içinizden bir kısmını örtüp bürüyen bir güven.Onlara (münafıklara). Arkalarından kendilerine ulaşamayan (henüz şehit olmamış) kimselere de hiçbir korku olmayacağına ve onların üzülmeyeceklerine sevinirler.” Şüphesiz Allah’ın gücü her şeye hakkıyla yeter. . “Eğer bize uysalardı öldürülmezlerdi” diyen kimselerdir. artık Allah’a tevekkül et. Allah’a karşı cahiliye zannı gibi gerçek dışı zanda bulunuyorlar. 0 Tefsir bilginlerinin ifadesine göre âyette “şeytan” olarak işaret edilen adam. ondan sonra size kim yardım edebilir? Mü’minler. 157 Andolsun. ölseniz de öldürülseniz de. öyle mi? De ki: “O (musibet).” De ki: “Evlerinizde dahi olsaydınız. benden korkun. 160 Allah size yardım ederse. “Bu işte bizim hiçbir dahlimiz yok” diyorlardı. Allah. Allah’ın gazabına uğrayan ve varacağı yer cehennem olan kimse gibi midir? O ne kötü varılacak yerdir! 163 Onlar (insanlar) Allah’ın katında derece derecedirler. Allah bunu (bu düşünceyi) onların kalplerine bir hasret (yarası) olarak koydu. Oysa onlar. Allah.” Onlar sana açıklayamadıklarını içlerinde saklıyorlar ve diyorlar ki: “Bu konuda bizim elimizde bir şey olsaydı burada öldürülmezdik. kendinizdendir. bir uyku indirdi. ancak Allah’a tevekkül etsinler. 171 (Şehitler) Allah’ın nimetine. Onlardan korkmayın. 162 Allah’ın rızasına uyan kimse. Bilakis onlar diridirler. Bir kısmınız da kendi canlarının kaygısına düşmüştü. Eğer sizi yardımsız bırakırsa. “Gelin. Onlar o gün. “Onlar bizim yanımızda olsalardı ölmezlerdi ve öldürülmezlerdi” diyen inkarcılar gibi olmayın. Onlardan güzel davranıp iyilik edenlere ve Allah’a karşı gelmekten sakınanlara büyük bir mükafat vardır. 175 O şeytan0 sizi ancak kendi dostlarından korkutuyor. onlara âyetlerini okuyan. onlara kitab ve hikmeti öğreten bir peygamber göndermekle büyük bir lütufta bulunmuştur. içlerinde gizledikleri şeyi çok iyi bilmektedir.” 155 İki topluluğun karşılaştığı gün. 158 Andolsun. Allah’ın bağışlaması ve rahmeti onların topladıkları (dünyalıkları)ndan daha hayırlıdır. De ki: “Bütün iş. içinizden yüz çevirip kaçanları. onlar senin etrafından dağılıp giderlerdi. Kim hıyanet ederse. 174 Bundan dolayı Allah’tan bir nimet ve lütufla kendilerine hiçbir fenalık dokunmadan geri döndüler ve Allah’ın rızasına uydular. Ama yine de Allah onları affetti. kıyamet günü. imandan çok küfre yakın idiler. bu söz onların imanını artırdı ve “Allah bize yeter.170Allah yolunda öldürülenleri sakın ölüler sanma. üzerlerine öldürülmesi yazılmış bulunanlar mutlaka yatacakları (öldürülecekleri) yerlere çıkıp gideceklerdi. 168 (Onlar). Allah’ındır. 165 Onların (müşriklerin) başına (Bedir’de) iki mislini getirdiğiniz bir musibet (Uhud’da) sizin başınıza geldiğinde. tevekkül edenleri sever. eğer Allah yolunda öldürülür veya ölürseniz. “Bu nereden başımıza geldi?” dediniz. halimdir (hemen cezalandırmaz. katı yürekli olsaydın. mü’minlerin ecrini zayi etmeyeceğine sevinirler. Ağızlarıyla kalplerinde olmayanı söylüyorlardı. yaptıklarınızı görmektedir. daha önce apaçık bir sapıklık içinde idiler. şeytan ancak yaptıkları bazı hatalardan dolayı yoldan kaydırmak istemişti. (ona dayanıp güven). Allah yolunda savaşın veya savunmaya geçin” denildi de onlar. lütfundan kendilerine verdiği nimetlerin sevincini yaşayarak rızıklandırılmaktadırlar. Mekke’li müşriklerin. Allah’ın huzurunda toplanacaksınız. 172 Onlar yaralandıktan sonra Allah’ın ve Peygamberinin davetine uyan kimselerdir. Allah. 173 Onlar öyle kimselerdir ki. mühlet verir).” 169. mü’minlere kendi içlerinden. 156 Ey iman edenler! Kardeşleri sefere veya savaşa çıktığında onlar hakkında. kendileri oturup kaldıkları halde kardeşleri için. kalplerinizdekini arındırmak için yaptı. Allah yaşatır ve öldürür. “İnsanlar size karşı ordu toplamışlar. Eğer kaba. 161 Hiçbir peygamberin emanete hıyanet etmesi düşünülemez. Bu da mü’minleri ortaya çıkarması ve münafıklık yapanları belli etmesi içindi. büyük lütuf sahibidir. Bir kere de karar verip azmettin mi. Şüphesiz Allah. onların yaptıklarını görmektedir. 164 Andolsun. 166. Medine’li müslümanlar arasında yıkıcı propaganda yapmak üzere gönderdiği “Nuaym” adlı birisidir. Artık sen onları affet. halk kendilerine. Allah göğüslerin özünü (kalplerde olanı) bilir. Oysa Allah. O ne güzel vekildir!” dediler. eğer mü’min iseniz.Rableri katında Allah’ın. Sonra da hiçbir haksızlığa uğratılmaksızın herkese kazandığının karşılığı tastamam ödenir. İş konusunda onlarla müşavere et. sizi yenecek yoktur. Kuşkusuz Allah çok bağışlayandır. onları arıtıp tertemiz yapan. Onlar için Allah’tan bağışlama dile.167İki topluluğun (ordunun) karşılaştığı günde başınıza gelen musibet Allah’ın izniyledir. “Eğer savaşmayı bilseydik. hıyanet ettiği şeyle birlikte gelir. keremine ve Allah’ın. Allah. onlardan korkun” dediklerinde. 159 Allah’ın rahmeti sayesinde sen onlara karşı yumuşak davrandın. arkanızdan gelirdik” dediler.

“Onu (Kitabı) mutlaka insanlara açıklayacaksınız.” Allah. Yaptıkları bu alış veriş ne kadar kötüdür. savaşanlar ve öldürülenlerin de andolsun. biz zenginiz” diyenlerin sözünü elbette duydu. Göklerin ve yerin yaratılışında. Eğer iman eder ve Allah’a karşı gelmekten sakınırsanız sizin için büyük bir mükafat vardır. Onların dediklerini ve haksız yere peygamberleri öldürmelerini yazacağız ve.” “Rabbimiz! Peygamberlerin aracılığı ile bize vadettiklerini ver bize. kendi ellerinizin (önceden yapıp) gönderdiklerinin karşılığıdır. kullara asla zulmedici değildir. mallarınız ve canlarınız konusunda imtihana çekileceksiniz. Kıyamet günü bizi rezil etme. Allah’a hiçbir şekilde zarar veremezler. bunun. vadinden dönmezsin. Ancak kıyamet günü yaptıklarınızın karşılığı size tastamam verilecektir. Mükafatın en güzeli Allah katındadır. pisi temizden ayırıncaya kadar mü’minleri içinde bulunduğunuz şu durumda bırakacak değildir. niçin onları öldürdünüz?” Eğer seni yalanladılarsa. bunlar (yapmaya değer) azmi gerektiren işlerdendir. Eğer doğru söyleyenler iseniz. Sizden önce kendilerine kitap verilenlerden ve Allah’a ortak koşanlardan üzücü birçok söz işiteceksiniz.” Kafirlerin refah içinde diyar diyar dolaşmaları sakın seni aldatmasın. onu gizlemeyeceksiniz” diye sağlam söz almıştı. Onlar için elem dolu bir azap vardır. hikmetli sayfaları ve aydınlatıcı kitabı getiren peygamberler de yalanlanmıştı. “Rabbimiz! Bunu boş yere yaratmadın. Bizi ateş azabından koru” derler. sakın azaptan kurtulacaklarını sanma. Allah katından bir mükafat olmak üzere. “Bu. Allah size gaybı bildirecek de değildir. Kötülüklerimizi ört. kadın olsun.0 Her canlı ölümü tadacaktır. sakın kendileri için hayırlı olduğunu sanmasınlar. arkalarına atıp onu az bir karşılığa değiştiler. peygamberlerinden dilediğini seçer (gaybı ona bildirir). Göklerin ve yerin hükümranlığı Allah’ındır. Onlar için alçaltıcı bir azap vardır. Rabbimiz! Günahlarımızı bağışla. “Şüphesiz. ateşin yiyeceği bir kurban getirmedikçe hiçbir peygambere inanmamamızı emretti” dediler. Allah’ın kendilerine lütfundan verdiği nimetlerde cimrilik edenler. Göklerin ve yerin yaratılışı üzerinde düşünürler. Allah. hikmetli sayfalar ve aydınlatıcı kitap getiren (diğer) peygamberler de yalanlanmış olur. “Rabbimiz! Sen kimi cehennem ateşine sokarsan onu rezil etmişsindir. sizden hiçbir çalışanın amelini zayi etmeyeceğim. seni eksikliklerden uzak tutarız. De ki: “Benden önce size nice peygamberler açık belgeleri ve sizin dediğiniz şeyi getirdi. onları içinden ırmaklar akan cennetlere koyacağım. İman karşılığında küfrü satın alanlar Allah’a hiçbir zarar veremezler. Onlar için elem verici bir azap vardır. senden önce açık delilleri. Allah.” Rableri onlara şu karşılığı verdi: “Ben. onlara ahirette bir pay vermemek istiyor. Eğer sabreder ve Allah’a karşı gelmekten sakınırsanız bilin ki. Fakat onlar verdikleri sözü. kendilerine kitap verilenlerden. günahlarını elbette örteceğim. Dünya hayatı.176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 Küfürde yarışanlar seni üzmesin. Fakat Allah. İnkar edenler. Zalimlerin hiç yardımcıları yoktur. Onlar. Allah her şeye hakkıyla gücü yetendir. Göklerin ve yerin mirası Allah’ındır. aldatıcı metadan başka bir şey değildir. 0 Âyet-i kerimenin meâli şöyle de olabilir: “Seni yalanladıkları takdirde (bununla) senden önce açık deliller. Allah. “Tadın yangın azabını!” diyeceğiz. Onlar ayaktayken. Andolsun. O halde Allah’a ve peygamberlerine iman edin. Ne kötü bir yataktır orası. Hani Allah. yurtlarından çıkarılanlar. “Allah bize. ‘Rabbinize iman edin’ diye imana çağıran bir davetçi işittik. kendilerine vermiş olduğumuz mühletin. Sonra onların barınağı cehennemdir. Allah fakirdir. erkek olsun. Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. hemen iman ettik. Biz onlara ancak günahları artsın diye mühlet veriyoruz. yolumda eziyet görenler. Onlar için büyük azap vardır. kendileri için hayırlı olduğunu sanmasınlar. Cimrilik ettikleri şey kıyamet gününde boyunlarına dolanacaktır. otururken ve yanları üzerine yatarken Allah’ı anarlar. Kim cehennemden uzaklaştırılıp cennete sokulursa gerçekten kurtuluşa ermiştir. Canımızı iyilerle beraber al. Hayır! O kendileri için bir şerdir. (Onların bu refahı) az bir yararlanmadır. Şüphesiz sen. Onlar. gece ile gündüzün birbiri ardınca gelip gidişinde selim akıl sahipleri için elbette ibretler vardır.” “Rabbimiz! Biz.” . Sizler birbirinizdensiniz. Ettiklerine sevinen ve yapmadıkları şeylerle övülmeyi seven kimselerin. Hicret edenler.

Şüphesiz Allah hesabı çabuk görendir.198 199 200 Fakat Rablerine karşı gelmekten sakınanlar için. Allah’a. Kitap ehlinden öyleleri var ki. Allah’a derinden saygı duyarak inanırlar. Onlar var ya. Sabır yarışında düşmanlarınızı geçin. işte onların. Allah katından bir konaklama yeri olarak. içinden ırmaklar akan cennetler vardır. içinde ebedi kalacakları. Allah katında olan şeyler iyiler için daha hayırlıdır. Allah’ın âyetlerini az bir değere satmazlar. Ey iman edenler! Sabredin. size indirilene ve kendilerine indirilene. . Rableri katında mükafatları vardır. (Cihat için) hazırlıklı ve uyanık olun ve Allah’a karşı gelmekten sakının ki kurtuluşa eresiniz.

ana babasından her birinin altıda bir hissesi vardır. Şüphesiz Allah üzerinizde bir gözetleyicidir. ruhsat ve cevaz anlamı taşımaktadır. gerektiğinde başvurulacak istisnaî bir durumdur. 11 Allah size. Temizi pis olanla (helâli haramla) değişmeyin. Eğer çocukları varsa. Eğer çocuğunuz varsa bıraktığınızın sekizde biri onlarındır. . (yetimler hakkında da) ürperip korksunlar. onların hukûkî ve sosyal konumlarından bahsettiği için bu adı almıştır. Ayrıca harcamalarda meşru ölçüler içinde akıllıca davranılmasına da işaret edilmektedir. (Çocuklar sadece) ikiden fazla kız iseler. hüküm ve hikmet sahibidir. 9 Kendileri. 5 Allah’ın. ölenin) yapacağı vasiyetten ya da borcundan sonradır. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir. üçer.0 6 Yetimleri deneyin. Eğer sizin çocuğunuz yoksa. adaletten ayrılmamanız için daha uygundur. gereklilik anlamı değil. yahut borçlarının ödenmesinden sonradır. 4 Kadınlara mehirlerini (bir görev olarak) gönül hoşluğuyla verin. anasına üçte bir düşer. erkeğe iki dişinin payı kadarını emreder. O mallarla onları besleyin. yahut borçlarınızın ödenmesinden sonradır. onlar hakkında endişeye kapılanlar. 2 Yetimlere mallarını verin. ikiden fazla olanlar gibi. 12 Eğer çocukları yoksa. yetimlere ait olup velilerin elinde bulunan mallar kast edilmektedir. Çünkü bu. Âyetteki “mallarınız” ifadesi ile. eğer reşid olduklarını görürseniz. 176 âyettir. bırakılanın azından da çoğundan da bunları farz kılınmış birer hisse olarak belirlemiştir. (velisi olduğunuz) yetim kızlar (ile evlenip onlar) hakkında adaletsizlik etmekten korkarsanız. Bu âyette yetimlerin mallarını ellerinde bulunduran velilere hitab ediliyor. 3 Eğer. özellikle kadın haklarından. ikisinden birçok erkek ve kadın (meydana getirip) yayan Rabbinize karşı gelmekten sakının. Eğer kardeşleri varsa anasının hissesi altıda birdir. Allah’a karşı gelmekten sakınsınlar ve doğru söz söylesinler.0 Eğer (o kadınlar arasında da) adaletli davranmayacağınızdan korkarsanız o taktirde bir tane alın veya sahip olduğunuz (cariyeler) ile yetinin. Allah. Onların mallarını kendi mallarınıza katıp yemeyin. Bu. Büyüyecekler (ve mallarını geri alacaklar) diye israf ederek ve aceleye getirerek mallarını yemeyin. Mallarını kendilerine geri verdiğiniz zaman da yanlarında şahit bulundurun. (Bu paylaştırma. Kendisi adına birbirinizden dilekte bulunduğunuz Allah’a karşı gelmekten ve akrabalık bağlarını koparmaktan sakının.NİSÂ SÛRESİ Medine döneminde inmiştir. Ana. Evlenme çağına (büluğa) erdiklerinde. yetimler ve fakirler hazır bulunurlarsa. geriye zayıf çocuklar bıraktıkları takdirde. hangisinin size daha faydalı olduğunu bilemezsiniz. onu da afiyetle yiyin. bıraktıklarının dörtte biri sizindir. Eğer kendi istekleriyle o mehrin bir kısmını size bağışlarlarsa. çocuklarınız (ın alacağı miras) hakkında. ölen karılarınızın) yaptıkları vasiyetlerin yerine getirilmesi. geriye bıraktığı maldan. Ölenin çocuğu varsa. ancak ve ancak karınlarını doldurasıya ateş yemiş olurlar ve zaten onlar çılgın bir ateşe (cehenneme) gireceklerdir. Âyette. dörder olmak üzere nikahlayın. Eğer kendisine varis olunan bir erkek veya 1 0 0 0 0 Buradaki “ondan” ifadesi “onun türünden” şeklinde de anlaşılabilir. Sûre. Bunlar. “Nisâ” kadınlar demektir. 8 Miras taksiminde (kendilerine pay düşmeyen) akrabalar. onlara da maldan bir şeyler verin ve onlara (gönüllerini alacak) güzel sözler söyleyin. 7 Ana. Allah tarafından farz kılınmıştır. (Velilerden) kim zengin ise (yetim malından yemeğe) tenezzül etmesin. sizin için geçim kaynağı yaptığı mallarınızı aklı ermezlere vermeyin. Bu âyette yer alan “nikahlayın” emri. (Yine bu paylaştırma) yaptığınız vasiyetin yerine getirilmesinden.4. baba ve akrabaların (miras olarak) bıraktıklarından erkeklere bir pay vardır.0 Eğer kız bir ise (mirasın) yarısı onundur. (ölenin geriye) bıraktığının üçte ikisi onlarındır. Bu itibarla İslâm dininde çok evlilik kural değil. Babalarınız ve oğullarınızdan. size helâl olan (başka) kadınlardan ikişer. giydirin ve onlara güzel söz söyleyin. aynı konumdaki iki kız çocuğunun hissesi açıkça ifade edilmemişse de. Eğer çocuğu yok da (yalnız) ana babası ona varis oluyorsa. (Bu paylaştırma. 10 Yetimlerin mallarını haksız yere yiyenler. Hesap görücü olarak Allah yeter. aklın ve dinin gereklerine uygun bir biçimde (hizmetinin karşılığı kadar) yesin. mallarını kendilerine verin. bunlar da. (onları değil). bıraktığınızın dörtte biri onlarındır. karılarınızın geriye bıraktıklarının yarısı sizindir. üçte iki hisse alırlar. Bismillahirrahmânirrahîm Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan ve ondan da0 eşini yaratan. Kim de fakir ise. baba ve akrabaların bıraktıklarından kadınlara da bir pay vardır. büyük bir günahtır.

İşte bu büyük başarıdır. 0 0 0 0 0 0 Burada sözü edilen kardeşler ana bir kardeşlerdir. (makbul) tövbe. Bazı müfessirler 15. Ancak âyetin hükmü gereği. Hepiniz birbirinizdensiniz. Onun için alçaltıcı bir azap vardır. (Ana baba bir kardeşlerin durumu için bakınız: Nisâ sûresi. Allah sizin imanınızı daha iyi bilir. kendi aralarında “erkeğe iki.13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 bir kadının evladı ve babası olmaz ve bir erkek veya bir kız kardeşi bulunursa ona altıda bir düşer. İslâm’dan önce Araplar arasında kişi.öz oğullarınızın karıları. Allah hakkıyla bilendir. Mehir kadının hakkı. İşte Allah bunların tövbelerini kabul buyurur. yasak kapsamına giren mevcut evliliklere de son verilmesi gerekmiyordu. . âyetin ise erkeğin erkekle cinsel ilişkisi şeklindeki fuhuş hakkında olduğu kanaatindedirler. kocası ölen dul kadına mal gibi varis olurdu. çok merhamet edicidir. eşya gibi rızasına bakılmaksızın alınıp satılırdı. geçmişte yapılan bu tür çirkin uygulamaların affedildiği vurgulanmaktadır. Bunlar varis oldukları takdirde. iki kız kardeşi (nikah altında) bir araya getirmeniz. kendilerine vasiyet edilecek kimseler ile vasiyetin miktarında bir sınırlama yoktur. Mehir belirlendikten sonra. kendilerine verdiklerinizin bir kısmını onlardan geri almak için onları sıkıştırmayın. İftira ederek ve açık günaha girerek mi verdiğinizi geri alacaksınız?0 Hem. kız kardeşleriniz. (Bu paylaştırma varislere) zarar vermeksizin0 yapılan vasiyetin yerine getirilmesinden. Size şunlarla evlenmek haram kılındı: Analarınız. Şüphesiz ki Allah (her şeyi) hakkıyla bilendir. zina etmemeleri ve gizli dost tutmamaları halinde sahiplerinin izniyle onlarla evlenin. Sizden kimin. Çünkü Allah tövbeleri çok kabul edendir. Onlarla iyi geçinin. Kadınlarınızdan fuhuş (zina) yapanlara karşı içinizden dört şahit getirin. Eğer onlar şahitlik ederlerse. mal. 16. iffetli yaşamak ve zina etmemek şartıyla mallarınızla (mehirlerini verip) istemeniz size helal kılındı. Çünkü bu bir hayasızlık. onunla ilgili olarak uzlaştığınız şeyler konusunda size günah yoktur. hüküm ve hikmet sahibidir. kendi aralarında erkek kadın farkı gözetilmez. -eğer anneleri ile zifafa girmemişseniz onlarla evlenmenizde size bir günah yoktur. içinde ebedi kalacakları cennetlere sokar. o kadınları ölüm alıp götürünceye veya Allah onlar hakkında bir yol açıncaya kadar kendilerini evlerde tutun (dışarı çıkarmayın). öbürüne (mehir olarak) yüklerle mal vermiş olsanız dahi ondan hiçbir şeyi geri almayın. âyetin kadının kadınla cinsel ilişkisi şeklindeki fuhuş (sevicilik). Kim Allah’a ve Peygamberine itaat ederse. Allah katında (makbul) tövbe. ancak bilmeyerek günah işleyip sonra çok geçmeden tövbe edenlerin tövbesidir. Bunlar İslam hukukunda “evlad-ı Ümm” diye anılırlar. üçte birde ortaktırlar. âyet. Hz. halalarınız. Âyet bu haksız tasarrufu yasaklayıp kadına layık olduğu hakkı ve hürriyeti teslim etmiştir. varislere vasiyet yapılamayacağını ve vasiyetin terikenin üçte birini aşamayacağını belirtmiştir. Ey iman edenler! Kadınlara zorla mirasçı olmanız size helal değildir. Âyetin bu cümlesinde. Kim de Allah’a ve Peygamberine isyan eder ve onun koyduğu sınırları aşarsa. Ana baba bir kardeşler ise varis olduklarında. öfke ve nefret gerektiren bir iştir.Peygamber âyetin bu genel ifadesini. (Bütün bunlar) Allah’ın emridir. hem vasiyet edilecek kimseler açısından. hem de vasiyetin miktarı açısından sınırlandırmış. Bunlar için ahirette elem dolu bir azap hazırlamışızdır. 16. Evlilik esnasında. evlerde alıkoyma cezası daha sonra. hür mü’min kadınlarla evlenmeye gücü yetmezse sahip olduğunuz mü’min genç kızlarınızdan (cariyelerinizden) alsın. artık babalarınızın evlendiği kadınlarla evlenmeyin. Allah onu ebedi kalacağı cehennem ateşine sokar. Eğer onlardan hoşlanmadıysanız. nihayet bu hüküm de Nûr sûresinin ikinci âyetiyle değiştirilmiştir. Yoksa. kıza bir” olmak üzere pay alırlar. karılarınızın anneleri.0 Eğer (kardeşler) birden fazla olurlarsa.) İşte bu (hükümler) Allah’ın koyduğu sınırlarıdır.0 Şüphesiz Allah çok bağışlayıcıdır.0 Sizlerden fuhuş (zina) yapanların her ikisini de incitip kınayın. (Savaş esiri olarak) sahip olduklarınız hariç. onu nasıl (geri) alırsınız? Geçmişte olanlar hariç. “İşte ben şimdi tövbe ettim” diyen kimseler ile kâfir olarak ölenlerinki değildir.176) Bu âyetin genel ifadesinde. çok merhamet edendir. Bu ne kötü bir yoldur. siz bir şeyden hoşlanmazsınız da Allah onda pek çok hayır yaratmış olur. Ancak geçenler (önceden yapılan bu tür evlilikler) başka. içinden ırmaklar akan. kendileriyle zifafa girdiğiniz karılarınızdan olup evlerinizde bulunan üvey kızlarınız. Ancak. kötülükleri (günahları) yapıp yapıp da kendisine ölüm gelip çatınca. onun özel malıdır. Boşanma halinde bu malın geri alınmaması bu âyette emrediliyor. Böylece varisin vasiyet yoluyla zarara uğraması önlenmiş olmaktadır. hüküm ve hikmet sahibidir. Bunların dışında kalanlar ise. sizi emziren süt anneleriniz. mühlet verir. siz eşlerinizle birleşmiş ve onlar da sizden sağlam bir söz almış iken.0 Eğer bir eşin yerine başka bir eş almak isterseniz. olabilir ki. halimdir (hemen cezalandırmaz. yahut borcun ödenmesinden sonra yapılır. âyetle kınama ve azarlama cezasına çevirilmiş. erkek evleneceği kadına mehir adıyla bir miktar para ya da mal verir. kız kardeş kızları. Onlardan (nikahlanıp) faydalanmanıza karşılık sabit bir hak olarak kendilerine mehirlerini verin. Allah onu. Zina suçu için belirlenen ve İslâm’ın ilk dönemlerinde yürürlükte olan bu. Açık bir hayasızlık yapmış olmaları dışında. (Bunlar) üzerinize Allah’ın emri olarak yazılmıştır. erkek kardeş kızları. süt kız kardeşleriniz. Öyle ise iffetli yaşamaları. teyzeleriniz. kızlarınız. Kadın. Eğer onlar tövbe edip ıslah olurlarsa onları incitip kınamaktan vazgeçin. Allah hakkıyla bilendir. evli kadınlar (da size) haram kılındı.

kiminizi kiminize üstün kılmaya vesile yaptığı şeyleri (haset ederek) arzu edip durmayın. “Kadınlarını dövenleriniz iyileriniz değildir” buyuran da odur. yolcuya. Şüphesiz Allah (hiç kimseye) zerre kadar zulüm etmez. Mü’minler için en güzel örnek Hz. kesinlikle bu seçeneğe başvurulmaması konusunda ittifak halindedirler. diyetimi sen öde” demesi ve onun da bu istekleri kabul etmesiyle gerçekleşen akittir. Bu. . Allah’a ve ahiret gününe de inanmayan kimselerdir.0 Eğer itaat ederlerse artık onların aleyhine başka bir yol aramayın. onu cehennem ateşine atacağız. Bu (cariye ile evlenme izni). Bu durum kadını erkekten aşağı bir konuma düşürmez.0 Şüphesiz Allah her şeye şahittir. kadının ailesinden bir hakem gönderin. (Yapılan) çok küçük bir iyilik de olsa onun sevabını kat kat arttırır ve kendi katından büyük bir mükâfat verir. Koruyup kollayıcı” diye tercüme edilen ifadenin âyet metnindeki aslı “kavvâm”kelimesidir. Âyette son seçenek olarak zikredilen darp meselesi de çok istisnai bir tedbirdir. Allah da onları uzlaştırır. onun lütfunu isteyin. Yeminlerinizin bağladığı (ahitleştiğiniz) kimselere de kendi hisselerini verin. Buna karşılık erkeklere. mallarını insanlara gösteriş için harcayan. Erkeklere. Diyet gerektirecek bir suç işlemem halinde de. sizden öncekilerin yollarını göstermek ve tövbelerinizi kabul etmek istiyor.26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 mehirlerini de güzelce verin. aile yuvasının devamını sağlamaktan birinci derecede sorumlu olan kocanın. yakın komşuya. Bunlar.0 Çünkü Allah insanların kimini kiminden üstün kılmıştır. İyi kadınlar. kocanın haklarını ihlal etmek. size. (Erkek ve kadından) her biri için ana-babanın ve akrabanın bıraktıklarından (pay alan) varisler kıldık. yetimlere. koruyup kollama görevinin verilmiş olması iki cins arasında bir eşitsizlik gözetilmiş olmasından değil. Sabretmeniz ise sizin için daha hayırlıdır. (Bunlar fayda vermez de mecbur kalırsanız) onları (hafifçe) dövün. o ne kötü arkadaştır. 0 0 0 0 “Yeminlerin bağladığı kimseler” ifadesiyle kastedilen. erkeklerin güç. içine düştüğü mecburiyetten dolayı bazı tedbirlere başvurması tabiidir. Allah’a ibadet edin ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Kesin olarak biliyoruz ki o ömründe bir defa olsun elini kaldırıp bir kadına vurmamıştır. (Evlilik yükümlülüklerini reddederek) başkaldırdıklarını gördüğünüz kadınlara öğüt verin. onları en iyi bilendir. uzak komşuya. Erkekler. size (hükümlerini) açıklamak. Ana babaya. “velâ akti” yoluyla mirasçı olanlardır. Allah sizden (yükümlülükleri) hafifletmek istiyor. İslam bilginleri. Allah. kadınların koruyup kollayıcılarıdırlar. Şüphesiz Allah çok yücedir. Allah’ın (kendilerini) koruması sayesinde onlar da “gayb”ı0 korurlar. ikinci bir şahsa “Ben ölürsem varisim ol. sizin küçük günahlarınızı örteriz ve sizi güzel bir yere koyarız. evlilik sorumluluklarını yerine getirmemek. yoksullara. karısını köle döver gibi dövüp sonra da gece onunla yatabilir mi?” diyerek karı koca ilişkilerinin sevgiye dayanması gerektiğine dikkat çeken de odur. nesebi belli olmayan. lütfundan kendilerine verdiği nimeti gizleyen kimselerdir. Muhammed Aleyhisselamdır. Velâ akti. akrabaya. Allah hakkıyla bilendir. tam tersine zarar getireceği bilinen durumlarda. Kim haddi aşarak ve zulmederek bunu yaparsa. onlara hür kadınların cezasının yarısı uygulanır. Evlendikten sonra bir fuhuş yaparlarsa. hakkıyla bilendir. Allah’tan. malı ve her türlü hakkı anlamındadır. Şüphesiz Allah size karşı çok merhametlidir. zaman. Allah kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez. ailenin geçimini ve yönetimini sağlamak gibi ağır bir sorumluluk yükler. Kadınlara da kazandıklarından bir pay vardır. Çünkü insan zayıf yaratılmıştır. Eğer karı-kocanın arasının açılmasından endişe ederseniz. Şüphesiz Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Bu tedbirler. onları yataklarında yalnız bırakın. İki taraf (arayı) düzeltmek isterlerse. Şüphesiz. çok büyüktür. Bu âyet-i kerimeyi en iyi anlayan da şüphesiz ki odur. Şehvetlerine uyanlar ise sizin büyük bir sapıklığa düşmenizi istiyorlar. Şüphesiz. sizin tövbenizi kabul etmek istiyor. Bunlar. Bir de erkekler kendi mallarından harcamakta (ve ailenin geçimini sağlamakta)dırlar. Eğer size yasaklanan (günah)ların büyüklerinden kaçınırsanız. yanınızdaki arkadaşa. Bunlar cimrilik eden. Kendinizi helak etmeyin. hakkıyla haberdardır. varisi bulunmayan bir kimsenin. Şeytan kimin arkadaşı olursa. Biz de o nankörlere alçaltıcı bir azap hazırlamışızdır. onun şahsiyet ve vakarını zedeleyici tavırlar sergilemek veya iffet ve namusunu tehlikeye sürükleyebilecek durumlara meyletmek gibi olumsuz davranışlara girmesi halinde. Erkeklere kazandıklarından bir pay vardır. erkeğin ailesinden bir hakem. Burada “gayb”. Allah’ın. insanlara da cimriliği emreden ve Allah’ın. Bilindiği gibi Peygamber Efendimiz Veda Hutbesinde ancak çok can alıcı konulara temas etmiştir. Allah. hüküm ve hikmet sahibidir. elinizin altındakilere iyilik edin. mekan ve sosyal şartlara göre farklılık gösterebilir. Kadının. Allah çok bağışlayandır. Bu hutbesinde kadınların haklarının gözetilmesini ve bu konuda Allah’tan korkulmasını özellikle vurgulamıştır. “İçinizden biri. Allah’a ve ahiret gününe iman etselerdi ve Allah’ın verdiği rızıktan (gösterişsiz olarak) harcasalardı kendilerine ne zarar gelirdi? Allah. Allah’a pek kolaydır. Böyle bir tedbirin fayda getirmeyeceği. Ancak karşılıklı rıza ile yapılan ticaretle olursa başka. itaatkârdırlar. kuvvet ve fizikî oluşum bakımından farklı bir yapıya sahip bulunmalarındandır. eşinden uzakta bulunan erkeğin namusu. içinizden günaha düşmekten korkanlar içindir. Ey iman edenler! Mallarınızı aranızda batıl yollarla yemeyin. Allah. çok merhamet edendir.

çok bağışlayıcıdır.. Onları. 48 Şüphesiz Allah. Hz. sonuç bakımından da daha güzeldir. kendisine ortak koşulmasını asla bağışlamaz. yahut Cumartesi halkını0 lanetlediğimiz gibi onları lanetlemeden. Zümer sûresi. âyet. bakalım onların hali nice olacak!. âyet. şüphesiz büyük bir günah işleyerek iftira etmiş olur. put. Fakat Allah. 60. Nisâ sûresi. “İşittik ve itaat ettik. âyetine bakınız. 65. Bakara sûresi. 45 Allah sizin düşmanlarınızı çok daha iyi bilir. meselelerin Kur’an ve Sünnete göre çözüme kavuşturulmasıdır.0 Bu. 46 Yahudilerden öyleleri var ki. Şüphesiz Allah çok affedicidir. “Cibt”. bir de -yolcu olmanız durumu müstesnacünüp iken yıkanıncaya kadar namaza yaklaşmayın. Muhammed. bununla size ne güzel öğüt veriyor! Şüphesiz ki Allah hakkıyla işitendir. 124. 51 Kendilerine Kitap’tan bir nasip verilmiş olanları görmüyor musun? Onlar “cibt”e ve “tâğut”a0 inanıyorlar. “şeytan”. “Bize bak” demektir. Allah’ın emri mutlaka yerine gelecektir. (kelimeleri yerlerinden kaydırıp) tahrif ederek onları anlamlarından uzaklaştırırlar. 59 Ey iman edenler! Allah’a itaat edin. âyet. Allah kime lanet ederse. . “nefis”. 0 0 0 0 0 0 Bakara sûresinin 104. içlerinde ebedi kalacakları cennetlere koyacağız. 56 Şüphesiz âyetlerimizi inkar edenleri biz ateşe atacağız. Halbuki onlar. âyet. yanınızda bulunanı (Tevrat’ı) doğrulayıcı olarak indirdiğimiz bu kitaba (Kur’an’a) iman edin. İnkar edenler için de. “Bunlar. karşı geldik”. 163-166.0 55 Böylece onlardan kimi ona iman etti. Allah yardımcı olarak da yeter. 36. 57 İman edip salih ameller işleyenleri ise. Herhangi bir hususta anlaşmazlığa düştüğünüz takdirde. Derileri yanıp döküldükçe. Allah’a şirk koşan kimse. onu Allah ve Resûlüne arz edin. “Tâğut” ise sözlük anlamıyla haddi aşan demektir. saptıran şeylerin hepsini ifade eder. Yahudiler bu kelimeyi peygamberimize hitaben “Çobanımız” anlamına gelecek şekilde hakaret kastederek “Râînâ” şeklinde söylüyorlardı. cumartesi günü ile ilgili bazı yasakları çiğneyenler kastedilmektedir. âyet. işitmez olası!” “Râ’inâ”0 derler. Nisâ sûresi. Allah ve Rasûlüne arz etmekten maksat. Allah’ı inkar edip Peygamber’e isyan edenler. küfürleri yüzünden kendilerini lânetlemiştir. su da bulamazsanız o zaman temiz bir toprağa yönelip. “Cumartesi halkı” ifadesi ile. Bunun dışında kalan (günah) ları ise dilediği kimseler için bağışlar. 154. veyahut biriniz abdest bozmaktan gelince ya da eşlerinizle cinsel ilişkide bulunup. azabı tatmaları için onların derilerini yenileyeceğiz. emanetleri mutlaka ehline vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emrediyor. Eğer hasta olur veya yolculukta bulunursanız. Allah dost olarak yeter. (niyet ederek onunla) yüzlerinizi ve ellerinizi meshedin. “sihirbaz” gibi çeşitli şekillerde yorumlanmıştır. insanları. Nahl sûresi. Onlara orada tertemiz eşler vardır. hakkıyla görendir. Hz. insanları azdıran. 54 Yoksa. “İşit. Dillerini eğip bükerek ve dine saldırarak “İşittik. sihirbaz. kimi de sırt çevirdi. Âyeti kerimede geçen “insanlar”dan maksad. daha iyidir. Allah’ın lütfundan kendilerine verdiği şey dolayısıyla kıskanıyorlar mı? Şüphesiz biz. hüküm ve hikmet sahibidir. dinle ve bize bak” deselerdi bu kendileri için daha hayırlı olurdu.76. Bu yüzden pek az iman ederler. 42 O kıyamet günü. Allah’a ve ahiret gününe gerçekten inanıyorsanız. âyeti ile ilgili olarak da açıklandığı gibi. âyet. Mâide sûresi. 43 Ey iman edenler! Sarhoş iken ne söylediğinizi bilinceye kadar. ona verilen “şey” ise peygamberliktir. 50 Bak Allah’a karşı nasıl yalan uyduruyorlar. 60. koyu gölgeler altında bulunduracağız.0 47 Ey kendilerine kitap verilenler! Bir takım yüzleri silip de tersine çevirmeden. (Tâğut için ayrıca bakınız: Bakara sûresi. (O iman etmeyenlere) çılgın ateş olarak cehennem yeter. yer yarılıp içine girmiş olmayı isterler ve Allah’tan hiçbir söz gizleyemezler. Allah mutlak güç sahibidir. İbrahim ailesine de kitap ve hikmet vermişizdir. Nahl sûresi. “putlar”. Allah’ın haram kıldığı her şey ve Allah’tan başka tapılan her şey demektir. Peygamber’e itaat edin ve sizden olan ulu’l-emre (idarecilere) de. iman edenlerden daha doğru yoldadır” diyorlar. 58 Allah size. âyet. Konu ile ilgili olarak ayrıca bakınız. 52 Onlar.41 Her ümmetten bir şahit getirdiğimiz ve seni de onların üzerine bir şahit yaptığımız zaman. Mûsâ’nın dinine göre. Apaçık bir günah olarak bu yeter. Konu ile ilgili olarak ayrıca Bakara sûresinin 104. A’râf sûresi. Kur’an’da kullanıldığı şekliyle kelime. Allah’ın lanet ettiği kimselerdir. içinden ırmaklar akan. 53 Yoksa onların hükümranlıkta bir payı mı var? Öyle olsa. 49 Kendilerini temize çıkaranları görmedin mi? Hayır! Allah dilediğini temize çıkarır ve kendilerine kıl kadar zulmedilmez. 44 Kendilerine Kitaptan bir nasip verilmiş olanları görmüyor musun? Onlar sapıklığı satın alıyorlar ve sizin de yoldan sapmanızı istiyorlar. Doğrusu Allah. âyet. artık ona asla bir yardımcı bulamazsın. 256-257. insanlara bir zerre bile vermezler. “Râ’inâ” Arap dilinde “Bizi gözet”. 17). Şüphesiz. Kısaca cibt ve tâğut. Onlara büyük bir hükümranlık da vermiştik. kâhin. âyet.

. (Bakınız: Bakara sûresi.” 74 O halde. âyet. nefis put. Allah yolunda ve. sağlam ve tahkim edilmiş kaleler içinde bulunsanız bile ölüm size ulaşacaktır. zekâtı verin” denilenleri görmedin mi? Üzerlerine savaş yazılınca hemen içlerinden bir kısmı. “Bu. bu sefer de. âyet. katından bize bir dost ver. Allah’a karşı gelmekten sakınan kimse için daha hayırlıdır. Kim yüz çevirirse (bilsin ki) biz seni onlara bekçi göndermedik. Onlara öğüt ver ve onlara. âyet. Onlara bir iyilik gelirse. elbette haklarında hem daha hayırlı. sihirbaz. bir yahudi ile anlaşmazlığa düşmüştü. “Allah bana lütfetti de onlarla beraber bulunmadım” der. Onlara bir kötülük gelirse. 71 Ey iman edenler! (Düşmana karşı) tedbirinizi alıp. İnkâr edenler de tâğût0 yolunda savaşırlar. tam bir teslimiyetle boyun eğmedikçe iman etmiş olmazlar. neredeyse hiçbir sözü anlamıyorlar! 79 Sana ne iyilik gelirse Allah’tandır. Allah yolunda savaşırlar. âyet. O halde siz şeytanın dostlarına karşı savaşın.76. Kim Allah yolunda savaşır da öldürülür veya galip gelirse. bunu yapmazlardı.” Bu topluma ne oluyor ki.60. “Hayatlarınızı feda edin veya yurtlarınızdan çıkın” diye yazmış olsaydık. içlerinden pek azı hariç. kadınlar ve çocukların uğrunda savaşa çıkmıyorsunuz? 76 İman edenler. Bu şahsın. gibi insanları azdıran. Anlaşmazlığın çözümü için yahudi. 65 Hayır! Rabbine andolsun ki onlar. 60. Nisâ sûresi. yahut topluca savaşa gidin. 77 Daha önce kendilerine. Allah’ın izni ile itaat edilmek üzere gönderdik. kendileri hakkında etkili ve güzel söz söyle. “Allah’ın indirdiğine (Kur’an’a) ve Peygambere gelin” dendiği zaman onların senden büsbütün uzaklaştıklarını görürsün. küçük birlikler halinde. şiirleriyle Hz. Öyleyse onlara aldırma. sonra da “Biz iyilik etmek ve uzlaştırmaktan başka bir şey istememiştik” diye Allah’a yemin ederek sana geldikleri zaman halleri nasıl olur? 63 Onlar. 69 Kim Allah’a ve Peygambere itaat ederse. 68 Onları elbette doğru yola iletirdik. Hakkıyla bilen olarak Allah yeter. Allah’ın kalplerindekini bildiği kimselerdir. namazı kılın. Sana ne kötülük gelirse kendindendir. 66 Eğer biz onlara. Eğer onlar kendilerine zulmettikleri zaman sana gelseler de Allah’tan günahlarının bağışlamasını dileseler ve Peygamber de onlara bağışlama dileseydi.) Tâğût: Şeytan.. saptıran her şeyi ifade eder. 70 Bu lütuf Allah’tandır. Münafık. Bunlar ne güzel arkadaştır. 51. Allah’a itaat etmiş olur. (Ey Muhammed!) Seni insanlara bir peygamber olarak gönderdik. Sahabilerden İbni Abbas’ın ifadesine göre. şehidlerle ve iyi kimselerle birliktedirler. (Tâğût’un diğer anlamları ile ilgili olarak Nisâ sûresi. münafık ise bunu kabul etmedi. 73 Eğer Allah’tan size bir lütuf (zafer) erişse. işte onlar. bize katından bir yardımcı ver” diye yalvarıp duran zayıf ve zavallı erkekler. (Ey Muhammed!) De ki: “Hepsi Allah’tandır. 80 Kim peygambere itaat ederse. 17). âyette zikredilen “Tâğût” ile kastedilen işte bu Ka’b’dır. 64 Biz her peygamberi sırf. Allah’tan korkar gibi. Ahiret. Cüheyne.” 78 Nerede olursanız olun. De ki: “Dünya geçimliği azdır. Size kıl kadar haksızlık edilmez. âyet. insanlardan. hem de (imanlarını) daha çok pekiştirici olurdu. aranızda öyle kimseler var ki. sıddıklarla. “Ey Rabbimiz! Bizleri halkı zâlim olan şu memleketten çıkar. 62 Kendi işledikleri yüzünden başlarına bir musibet geldiği.Peygamberi kötüleyen Ka’b b. 75 Size ne oluyor da. Eğer başınıza bir musibet gelirse. Allah’tandır” derler. ya da Eslem Kabilesinden bir kahin olduğu yorumunda bulunanlar da vardır. Allah’ın kendilerine nimet verdiği peygamberlerle. 256257. âyetinin dipnotuna bakınız. biz ona büyük bir mükafat vereceğiz. Nahl sûresi. 36. Şüphesiz şeytanın hilesi zayıftır. dünya hayatını ahiret hayatı karşılığında satanlar Allah yolunda savaşsınlar. 0 0 Münafıklardan biri. . 67 O zaman kendilerine elbette katımızdan büyük bir mükafat verirdik. “Bu. senin yüzündendir” derler. Mâide sûresi. Şahit olarak Allah yeter. Şeytan da onları derin bir sapıklığa düşürmek istiyor. sizinle kendisi arasında hiç tanışıklık yokmuş gibi şöyle der: “Keşke ben de onlarla beraber olsaydım da büyük bir başarıya (ganimete) ulaşsaydım.0 61 Münafıklara. onun önünde muhakeme olmak istiyorlar. 51. (onların her biri savaşa gitme konusunda) hakikaten pek ağır davranır. aralarında çıkan çekişmeli işlerde seni hakem yapıp. 72 Şüphesiz. Zümer sûresi. “(savaşmaktan) ellerinizi çekin. Eğer kendilerine verilen öğütleri tutsalardı. elbette Allah’ı tövbeleri çok kabul edici ve çok merhametli bulacaklardı. el-Eşref’i hakem yapmayı önerdi. sonra da verdiğin hükme içlerinde hiçbir sıkıntı duymaksızın.60 (Ey Muhammed!) Sana indirilen Kur’an’a ve senden önce indirilene inandıklarını iddia edenleri görmüyor musun? Tâğût’u tanımamaları kendilerine emrolunduğu halde. hatta daha çok korkarlar ve “Rabbimiz! Niçin bize savaş yazdın? Bizi yakın bir zamana kadar erteleseydin ya!” derler. Peygamberimize başvurmayı teklif etti.

Gerçi Allah (mü’minlerin) hepsine de en güzel olanı (cenneti) vadetmiştir. Allah yolunda mallarıyla. onları size musallat kılardı da sizinle savaşırlardı. kendi başlarına kalınca gizli plânlar ve tuzaklar hazırlıyorlardı. Allah. Bunda asla şüphe yoktur. ondan daha güzeliyle veya aynı selamla karşılık verin. hem de kavimlerinden emin olmak istediklerini göreceksin. sen onun için asla bir çıkış yolu bulamazsın. Melekler. pek azınız hariç. Ancak yanlışlıkla olması başka. Andolsun sizi kıyamet gününde mutlaka bir araya toplayacaktır. 84 (Ey Muhammed!) Artık Allah yolunda savaş! Sen ancak kendinden sorumlusun! Mü’minleri de savaşa teşvik et. elbette bunlardan. içlerinden bir takımı. Vekil olarak Allah yeter. cezası daha şiddetlidir. melekler onlara şöyle derler: “Ne durumdaydınız? (Niçin hicret etmediniz?)” Onlar da. kabul. Ama mücahitleri büyük bir mükafat ile. Allah’tan başkası tarafından (indirilmiş) olsaydı. Kimdir sözü Allah’ınkinden daha doğru olan? 88 Size ne oluyor da münafıklar hakkında iki gruba ayrıldınız? Allah onları yaptıkları işlerden dolayı başaşağı ederek eski konumlarına (küfre) döndürmüştür. Şüphesiz Allah her şeyin hesabını gereği gibi yapandır. Allah’ın saptırdığını yola getirmek mi istiyorsunuz? Allah kimi saptırırsa. ellerini savaştan çekmezlerse. Allah hakkıyla bilendir. Size selâm veren kimseye. gerekli araştırmayı yapın. Kim de kötü bir (işte) aracılık ederse ona da o kötülükten bir pay vardır. 93 Kim bir mümini kasten öldürürse. cihattan geri kalanlardan üstün kılmıştır. ne de bir yardımcı. Allah ona gazap etmiş. 85 Kim güzel bir (işte) aracılık ederse. Allah’a tevekkül et. “Sen mü’min değilsin” demeyin. Eğer sizinle kendileri arasında antlaşma bulunan bir topluluktan ise ailesine verilecek bir diyet ve mü’min bir köle azad etmek gerekir. lânet etmiş ve onun için büyük bir azap hazırlamıştır. kendi katından dereceler. Allah onların bütün tuzaklarını boşa çıkarmıştır. İşte bunlara karşı size apaçık bir yetki verdik. Allah’ın her şeye gücü yeter. Fakat senin yanından çıktıklarında. 86 Size bir selâm verildiği zaman. Bunlara imkan bulamayanın. Eğer onlar sizden uzak durur. 89 Arzu ettiler ki kendilerinin küfre saptıkları gibi siz de sapasınız da beraber olasınız. Eğer bundan yüz çevirirlerse onları yakalayın ve bulduğunuz yerde öldürün. “Biz yeryüzünde zayıf ve güçsüz kimselerdik” derler. İşte bunların gidecekleri yer cehennemdir.81 Sana “baş üstüne” derler.0 0 Münafıklar. cezası. Sen onlara aldırma. (Öldürülen kimse) mü’min olur ve düşmanınız olan bir topluluktan bulunursa.Peygamberin huzurunda. başüstüne” dedikleri halde. içinde ebedi kalacağı cehennemdir. (senin gündüz) söylediklerinin aksini kurarlar. 95. 90 Ancak sizinle aralarında anlaşma olan bir topluma sığınmış bulunanlar. canlarıyla cihad edenleri. çok merhamet edendir. sizinle savaşmayıp size barış teklif ederlerse. Onun için iyice araştırın. Allah çok bağışlayandır. Eğer Allah dileseydi. Bunlar küfre her döndürüldüklerinde ona atılırlar. 97 Kendilerine zulmetmekteler iken meleklerin canlarını aldığı kimseler var ya. geceleyin. Allah onların geceleyin kurduklarını yazmaktadır.96 Mü’minlerden özür sahibi olmaksızın (cihattan geri kalıp) oturanlarla.0 82 Hâlâ Kur’an’ı düşünüp anlamaya çalışmıyorlar mı? Eğer o. sizinle barış içinde yaşamak istemezler. 91 Diğer bir takım kimselerin de hem sizden emin olmak. İslâm toplumunu dağıtmak için akla hayale gelmedik hile ve desiselere başvurdular. Onlardan ne bir dost edinin. ona o işin sevabından bir pay vardır. onları yakalayın ve onları nerede bulursanız öldürün. Kim bir mümini yanlışlıkla öldürürse bir mü’min köleyi azad etmesi ve bağışlamadıkları sürece ailesine diyet ödemesi gerekir. Allah’ın gücü daha üstündür. Çünkü Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. mutlaka onda birçok çelişki bulurlardı. mallarıyla. O ne kötü varış yeridir. onlar Allah yolunda hicret edinceye kadar içlerinden dost edinmeyin. muhakkak şeytana uyardınız. Allah tarafından tövbesinin kabulü için iki ay ardarda oruç tutması gerekir. canlarıyla cihad edenler eşit olamazlar. Halbuki onu peygambere ve içlerinden yetki sahibi kimselere götürselerdi. Allah’ın size lütfu ve merhameti olmasaydı. onu değerlendirip sonuç (hüküm) çıkarabilecek nitelikte olanları onu anlayıp bilirlerdi. Allah katında pek çok ganimetler vardır. Hz. 94 Ey iman edenler! Allah yolunda sefere çıktığınız zaman. onlara saldırmak için size bir yol (yetki) vermemiştir. Umulur ki Allah inkar edenlerin gücünü kırar. “Allah’ın arzı geniş değil miydi. “Tamam. orada hicret etseydiniz ya!” derler. Allah. bağışlanma ve rahmet ile cihattan geri kalanlara üstün kılmıştır. yahut ne sizinle ne de kendi kavimleriyle savaşmayı içlerine sığdıramayıp (tarafsız olarak) size gelenler başka. 83 Kendilerine güvenlik (barış) veya korku (savaş) ile ilgili bir haber geldiğinde onu yayarlar. Bu sebeple. . 87 Allah kendisinden başka hiçbir ilah olmayandır. Eğer bunlar sizden uzak durmazlar. dünya hayatının geçici menfaatine (ganimete) göz dikerek. Daha önce siz de öyle idiniz de Allah size lütufta bulundu (müslüman oldunuz). 92 Bir müminin bir mümini öldürmesi olacak şey değildir. hüküm ve hikmet sahibidir. derece itibariyle. mü’min bir köle azad etmek gerekir.

insanlar arasında Allah’ın sana öğrettikleri ile hüküm veresin. yeryüzünde gidecek çok yer de bulur. Allah’ın sana lütfu çok büyüktür. hicret edemeyerek. Allah. Burada kastedilen kısaltma. kendisine hidayet (doğru yol) besbelli olduktan sonra peygambere karşı çıkar. Zira Allah. Güvene kavuştunuz mu namazı tam olarak kılın. dört rekatlı namazların yolculuk sebebi ile iki rekat olarak kılınması demektir. onlarla içli dışlı olan bazı müslümanlar kınanmaktadır. düşman tehlikesinin derecesine göre bazen yürüyerek. Allah hakkıyla bilendir. (Ey Muhammed!) Eğer Allah’ın sana lütuf ve merhameti olmasaydı. ancak kendilerini saptırırlar. mü’minlerin yolundan başkasına uyarsa.98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 Ancak gerçekten zayıf ve güçsüz olan0. Halbuki Allah. çaresiz kalan ve hicret etmeye yol bulamayan erkekler. Kendilerine hainlik edenleri savunma. âyette yolculuk hali söz konusu olduğundan dört rekatlı namazlar zaten iki rekat olarak kılınacaktır. her şeyi hakkıyla bilendir. cemaatle birlikte uygulanabilecek özel bir şekli anlatılmaktadır. insanlardan gizlenmeye çalışırlar da Allah’tan gizlenmezler. Kim Allah yolunda hicret ederse. kadınlar ve çocuklar başkadır. seninle beraber kılsınlar ve ihtiyatlı bulunsunlar. Bir görüşe göre namazın kısaltılması. ya da hasta olursanız. 102. genişlik de. çok merhamet edicidir. Allah bu kimseleri affeder. gerek otururken ve gerek yan yatarak hep Allah’ı anın. âyette düşman karşısında durumun izin vermesi halinde namazı kısaltmanın. bazen de ima ile kılınması ile gerçekleşir. Ya kıyamet günü onları Allah’a karşı kim savunacak. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır. Silahlarını da yanlarına alsınlar. İşte siz öyle kimselersiniz (ki. hiçbir haini. İnkar edenler arzu ederler ki. içlerinden bir kısmı seninle beraber namaza dursun. gerek ayakta. Bunlar secdeye vardıklarında (bir rekat kıldıklarında) arkanıza (düşman karşısına) geçsinler. Eğer siz acı duyuyorsanız. Allah onların yaptıklarını (ilmiyle) kuşatmıştır. Kim bir hata işler veya bir günah kazanır da sonra onu bir suçsuzun üzerine atarsa. Bu âyette. şüphesiz onun mükafatı Allah’a düşer. yahut kim onlara vekil olacak? Kim bir kötülük yapar. Çünkü Allah çok affedicidir. (Ey Muhammed!) Biz sana Kitab’ı (Kur’an’ı) hak olarak indirdik ki. hüküm ve hikmet sahibidir.0 Namazı kıldınız mı. hicret emrinin gelmesi üzerine. Mekke’de müşriklerin baskısına maruz kalan müslümanlar söz konusu edilmektedir. mü’minlere belirli vakitlere bağlı olarak farz kılınmıştır. namazı kısaltmanızdan ötürü size bir günah yoktur. Bunlar. sonra da Allah’tan bağışlama dilerse. ikinci grup ise kıraatsız olarak kılar. Bir sadaka vermeyi. Şüphesiz Allah inkarcılara alçaltıcı bir azap hazırlamıştır. çok merhamet edendir. sana hiçbir zarar veremezler. Sonra o namaz kılmamış olan diğer kısım gelsin. Orası ne kötü bir varış yeridir. Kim bunları sırf Allah’ın rızasını kazanmak için yaparsa. hüküm ve hikmet sahibidir. razı olmayacağı sözleri kurarlarken onlarla beraberdir. Allah’ı çok bağışlayıcı ve çok merhamet edici bulur. silahlarınızı bırakmanızda size bir beis yoktur. Sakın hainlerin savunucusu olma. Bu da seferde zaten iki rekat olarak kılınacak namazların. düşman korkusundan dolayı uygulanacak yeni bir kısaltmadır. Allah’tan bağışlama dile. Umulur ki. . Allah çok bağışlayıcıdır. apaçık bir günah yüklenmiş olur. Şüphesiz kâfirler sizin apaçık düşmanınızdır. yahut iyilik yapmayı. Kim Allah’a ve Peygamberine hicret etmek amacıyla evinden çıkar da sonra kendisine ölüm yetişirse. onların aralarındaki gizli konuşmaların çoğunda hiçbir hayır yoktur.""93 :232:" 588 604 Yeryüzünde sefere çıktığınız vakit kâfirlerin size saldırmasından korkarsanız. Yağmurdan zahmet çekerseniz. silahlarınızdan ve eşyanızdan bir gafil olsanız da size ani bir baskın yapsalar. Bununla birlikte ihtiyatlı olun (tedbirinizi alın). 0 0 0 0 Bu âyette. Bu âyette geçen “namazın kısaltılması” ifadesini İslâm bilginleri başlıca iki şekilde yorumlamışlardır. yahut kendine zulmeder. Medine’ye hicret edildiğinde. biz ona büyük bir mükâfât vereceğiz.0 (Ey Muhammed!) Cephede sen de onların (mü’minlerin) arasında bulunup da onlara namaz kıldırdığın vakit. kuşkusuz onlar da sizin acı duyduğunuz gibi acı duyuyorlar. Birer rekat kılmış bulunan her iki grup da yine nöbetleşe olarak kalan birer rekatlarını kılıp namazlarını tek başlarına tamamlarlar. Allah sana kitabı (Kur’an’ı) ve hikmeti indirmiş ve sana bilmediğin şeyleri öğretmiştir. diyelim) dünya hayatında onları savundunuz. Halbuki onlar. çok bağışlayıcıdır. Düşman topluluğunu izlemekte gevşeklik göstermeyin. mü’minlerle birlikte hicret etmeyip Mekke’de müşriklerle beraber kalan. onlardan bir grup seni saptırmaya çalışırdı. silahlarını yanlarına alsınlar. Ancak birinci grup tamamlayacağı rekatı kıraatte bulunarak. Üstelik siz Allah’tan onların ümit edemeyecekleri şeyleri umuyorsunuz. yahut da insanların arasını düzeltmeyi emredenleri hariç. Diğer görüşe göre ise. Kim. onu yöneldiği yolda bırakırız ve cehenneme sokarız. şüphesiz iftira etmiş. geceleyin. Kim bir günah kazanırsa onu ancak kendi aleyhine kazanmış olur. Bu durumda imam iki rekat kılmış olmakta ve namazı tamamlanmış bulunmaktadır. hiçbir günâhkarı sevmez. Çünkü namaz.

Uzlaşmak daha hayırlıdır. Uzzâ. ana babanız ve en yakınlarınızın aleyhine de olsa Allah için şahitlik yaparak adaleti titizlikle ayakta tutan kimseler olun. İman edip sonra inkâr eden. Allah’ı bırakıp ancak dişilere tapıyorlar. yahut yüz çevirmesinden endişe ederse. her kim salih ameller işlerse. meleklerini. Kimin dini. Nefisler ise kıskançlığa ve bencil tutkulara hazır (elverişli) kılınmıştır. içlerinden ırmaklar akan cennetlere koyacağız. Kim kötü bir iş yaparsa onunla cezalandırılır.0 Halbuki (aslında) azgın bir şeytana tapmaktadırlar. Allah buna hakkıyla gücü yetendir. Allah gerçek bir va’dde bulunmuştur. Allah lütfu geniş olandır. şüphesiz Allah yaptıklarınızdan haberdardır. iyilik yaparak kendini Allah’a teslim eden ve hakka yönelen İbrahim’in dinine tabi olan kimsenin dininden daha güzeldir? Allah İbrahim’i dost edindi. sonra inanıp tekrar inkar eden. Mü’min olarak. ne de bir yardımcı bulabilir. ancak aldatmak için onlara vaadde bulunuyor. hem maddi alanda. derin bir sapıklığa düşmüştür. mutlaka onları kuruntulara sokacağım ve onlara emredeceğim de (putlara adak için) hayvanların kulaklarını yaracaklar. Öyle ise (birine) büsbütün gönül verip ötekini (kocası hem var. doğru yola iletecek de değildir. Çünkü Allah ikisine de daha yakındır. kuşkusuz. İman edip salih ameller işleyenleri de ebedî olarak kalacakları. size okunmakta olan âyetler de bunu açıklıyor. Kadınlar hakkında senden fetva istiyorlar. apaçık bir hüsrana düşmüştür. yerdeki her şey Allah’ındır. yerdeki her şey Allah’ındır. (Şahitlik ettikleriniz) zengin veya fakir de olsalar (adaletten ayrılmayın). Peygamberine. Kim dünya sevabı (nimeti) istiyorsa (bilsin ki). Onlar. zavallı çocuklara ve yetimlere adil davranmanıza dair. Eğer iyilik eder ve Allah’a karşı gelmekten sakınırsanız. Eğer inkar ederseniz. İşte onların barınağı cehennemdir. yerdeki her şey Allah’ındır. sonra da inkarlarında ileri gidenler var ya. O hüküm ve hikmet sahibidir. size de “Allah’a karşı gelmekten sakının” diye tavsiye ettik. ne sizin kuruntunuza. Peygamberine indirdiği kitaba ve daha önce indirdiği kitaba iman edin. her şeyi kuşatıcıdır. işte onlar cennete girerler ve zerre kadar haksızlığa uğratılmazlar. kadınlar arasında adaleti yerine getiremezsiniz. Allah bol lütuf ve nimetiyle onların her birini zengin kılar (başkalarına muhtaç bırakmaz). mü’minleri bırakıp kafirleri dost edinen kimselerdir. peygamberlerini ve ahiret gününü inkar ederse derin bir sapıklığa düşmüş olur. . Menât gibi putlarıdır. (Onları sizden çok kayırır. Allah’a ortak koşan. Ondan bir kaçış yolu bulamazlar. Onlar. Ey iman edenler! Kendiniz. Göklerdeki her şey.”0 Kim Allah’ı bırakıp da şeytanı dost edinirse şüphesiz o. kendisine kötü davranmasından. Allah hakkıyla işitendir. Bunun dışındaki günahları. Kimdir sözü Allah’ınkinden daha doğru olan? İş. dünya sevabı da. ahiret sevabı da Allah katındadır. Göklerdeki her şey. De ki: “Onlar hakkında size fetvayı Allah veriyor. Eğer (şahitlik ederken gerçeği) çarpıtırsanız veya (şahitlikten) çekinirseniz (bilin ki) şüphesiz Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Göklerdeki her şey. erkek veya kadın. övülmeye layıktır. hem de fıtrat alanında gerçekleşebilir.” Kitapta. müşrik Arapların. Lât. “Onları mutlaka saptıracağım. Allah. kendileri için elem dolu bir azap olduğunu müjdele. şüphesiz Allah çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir. dilediği kimseler için bağışlar. (bilin ki) göklerdeki her şey.) Öyle ise adaleti yerine getirmede nefsinize uymayın. Sizden önce kendilerine kitap verilenlere de. uzlaşarak aralarını düzeltmelerinde ikisine de bir günah yoktur. hem yok) askıda kalmış kadın gibi bırakmayın. Kim Allah’ı. Ey iman edenler! Allah’a. Oysa şeytan. Ne hayır yaparsanız şüphesiz Allah onu bilir. Allah’ın yarattığının değiştirilmesi. Allah o şeytana lânet etti ve o da. hakkıyla görendir. Eğer arayı düzeltir ve Allah’a karşı gelmekten sakınırsanız. Allah zengindir. genellikle “dişi” (ünsâ) diye adlandırdıkları. Zamanımızda yeryüzünde doğal dengeyi bozucu her türlü girişimi bu çerçevede değerlendirmek mümkündür. Ey insanlar! Allah dilerse sizi yok eder ve başkalarını getirir. Münafıklara. kendilerine (verilmesi) farz kılınan (miras)ı vermediğiniz ve evlenmek istediğiniz yetim kızlara. Onların yanında izzet ve şeref mi arıyorlar? Halbuki bütün izzet ve şeref Allah’a aittir. Yine onlara emredeceğim de Allah’ın yarattığını değiştirecekler. ne de kitap ehlinin kuruntusuna göredir. Şeytan onlara (birçok) va’dde bulunur ve onları kuruntulara sürükler. “Andolsun ki senin kullarından elbette belirli bir pay alacağım” dedi.116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 0 0 Şüphesiz Allah kendisine ortak koşulmasını bağışlamaz. Eğer ayrılırlarsa. Âyetteki “dişiler”den maksat. Allah onları bağışlayacak da değildir. Eğer bir kadın kocasının. O kendisine Allah’tan başka ne bir dost. kitaplarını. Ne kadar uğraşırsanız uğraşın. yerdeki her şey Allah’ındır. Vekil olarak Allah yeter.

Allah’ı ve peygamberlerini inkar edenler. Allah. Allah da onların bu çabalarını başlarına geçirir. Oysa onu öldürmediler ve asmadılar. Bunlar mü’minlerle beraberdirler. 153 Kitap ehli. münafıkların ve kâfirlerin hepsini cehennemde toplayacaktır. insanlara gösteriş yaparlar ve Allah’ı pek az anarlar. onu öldürmelerine imkan vermemiştir. hakkıyla işitendir. 149 Bir hayrı açıklar veya gizlerseniz. Ne bunlara (mü’minlere) ne de şunlara (kafirlere) bağlanırlar. kendilerine yasaklanmış olduğu halde faiz almaları. namaza kalktıkları zaman tembel tembel kalkarlar. Şayet kâfirlerin (zaferden) bir payı olursa. 141 Onlar sizi gözetleyip duran kimselerdir. Eğer Allah tarafından size bir fetih (zafer) nasip olursa. Allah mü’minlere büyük bir mükafat verecektir. Onlar. 148 Allah. durumlarını düzeltenler. zulme uğrayanın dile getirmesi dışında. 150. Yine onlara. Allah kimi saptırırsa ona asla bir çıkar yol bulamazsın. Allah. bundan daha büyüğünü istemişler ve “Allah’ı bize açıkça göster” demişlerdi. her şeye hakkıyla gücü yetendir. Allah üstün ve güçlüdür. senden kendilerine gökten bir kitap indirmeni istiyorlar. Ancak bunun şekli ve zamanı üzerinde farklı açıklamalar ve anlayışlar vardır. Onun hakkında anlaşmazlığa düşenler. Şüphesiz Allah. 147 Eğer şükreder ve iman ederseniz.İçlerinden inkar edenlere de acı bir azap hazırladık. . Allah. hakkıyla bilendir. işte onlara Allah mükafatlarını verecektir. 144 Ey iman edenler! Mü’minleri bırakıp da kâfirleri dost edinmeyin. Artık onlar inanmazlar. 152 Allah’a ve peygamberlerine iman edenler ve onlardan hiçbirini diğerlerinden ayırmayanlara gelince. Kendi aleyhinize Allah’a apaçık bir delil mi vermek istiyorsunuz? 145 Şüphesiz ki münafıklar. (Buna şaşma!) Mûsâ’dan.0 156. aksi halde siz de onlar gibi olursunuz” diye hüküm indirmiştir. Allah size niye azab etsin ki? Allah şükrün karşılığını verendir.140 Oysa Allah size Kitapta (Kur’an’da) “Allah’ın âyetlerinin inkar edildiğini ve onlarla alay edildiğini işittiğiniz zaman. “Cumartesi (yasakları) konusunda haddi aşmayın” dedik ve onlardan sağlam bir söz aldık. Onu kendi katına kaldırmış bulunduğu da şüphesizdir. kimini inkar ederiz” diyenler ve böylece bu ikisinin (imanla küfrün) arasında bir yol tutmak isteyenler var ya. 146 Ancak tövbe edenler. Allah da çok affedicidir. peygamberleri haksız yere öldürmelerinden ve “kalplerimiz muhafazalıdır” demelerinden dolayı (başlarına türlü belalar verdik.151 Şüphesiz.işte onlar gerçekten kafirlerdir. mü’minlerin aleyhine kâfirlere hiçbir yol vermeyecektir. 155 Verdikleri sağlam sözü bozmalarından. çirkin sözün açıklanmasını sevmez. “onların pek azı inanır” veya “onlar pek az inanırlar” şeklinde de tercüme edilebilir.0 160. kıyamet günü aranızda hükmünü verecektir. 143 Onlar küfür ile iman arasında bocalayıp dururlar. onlarla oturmayın. yahut bir kötülüğü affederseniz (bilin ki). hakkıyla bilendir. cehennem ateşinin en aşağı tabakasındadırlar. Onlara hiçbir yardımcı da bulamazsın. ona (İsa’ya) iman edecek olmasın. hüküm ve hikmet sahibidir. Sonra kendilerine apaçık deliller gelmesinin ardından (tuttular) buzağıyı tanrı edindiler. Şüphesiz Allah. 159 Kitab ehlinden hiç kimse yoktur ki ölümünden önce. O hususta hiçbir bilgileri yoktur. tam aksine inkarları sebebiyle Allah onların kalplerini mühürlemiştir. “Biz sizinle beraber değil miydik?” derler. Allah’a inanıp peygamberlerine inanmayarak ayrım yapmak isteyenler. başka bir söze geçmedikleri müddetçe. Biz bunu da affettik ve Mûsâ’ya apaçık bir güç ve yetki verdik. Allah’ın kitabına sarılanlar ve dinlerini Allah’a has kılanlar müstesnadır. “Tevazu ile kapıdan girin” dedik. Allah’ın âyetlerini inkar etmelerinden. Fakat onlara öyle gibi gösterildi. 142 Münafıklar. Kıyamet günü o (İsa) onların aleyhine şahit olacaktır. 154 Verdikleri sağlam söz(ü yerine getirmemeleri) sebebiyle “Tûr”u üzerlerine kaldırdık ve onlara. Allah. Sadece zanna uyuyorlar. insanların mallarını haksız yere yemeleri sebebiyle önceden kendilerine helal kılınmış temiz ve hoş şeyleri onlara haram kıldık. Böylece zulümleri sebebiyle onları yıldırım çarptı. Biz de kafirlere alçaltıcı bir azap hazırlamışızdır. çok bağışlayıcıdır.157 Bir de inkarlarından ve Meryem’e büyük bir iftira atmalarından ve “Biz Allah’ın peygamberi Meryemoğlu İsa Mesih’i öldürdük” demelerinden dolayı kalplerini mühürledik. Onu kesin olarak öldürmediler.161 Yahudilerin yaptıkları zulüm ve birçok kimseyi Allah yolundan alıkoymaları. Peygamberi İsa’yı yahudilerden korumuş. Onların kalpleri muhafazalı değildir). Bu kesindir. 0 0 Âyetin son cümlesi. çok merhamet edicidir. bu konuda kesin bir şüphe içindedirler. “Size üstünlük sağlayıp sizi mü’minlerden korumadık mı?” derler. 158 Fakat Allah onu kendisine yükseltmiştir. Allah’ı aldatmaya çalışırlar. “(Peygamberlerin) kimine inanırız.

Öyleyse Allah’a ve peygamberlerine iman edin. Vahye mazhar olan peygamber. yerdeki her şey onundur. Eğer kız kardeşi ölür ve çocuğu da bulunmazsa. Allah’tan olduğundan asla şüphe etmediği bir bilgi ve aydınlanma bulur. bilgi kaynağıdır. “oğul” ve “ruhu’l-kudus” gibi üç unsurdan oluştuğuna inanmaktadırlar. el değmemiş. vahyin. insanları Allah yolundan alıkoyanlar derin bir sapıklığa düşmüşlerdir. Yûnus’a. İsmail’e. (erkek kardeşin) bıraktığının üçte ikisi onlarındır. onların hepsini huzuruna toplayacaktır. O namazı kılanlar. O halde kendi iyiliğiniz için iman edin. göklerdeki her şey. peygamberlerden sonra insanların Allah’a karşı bir bahaneleri olmasın. Senden fetva istiyorlar. Hârûn’a ve Süleyman’a da vahyetmiştik. Göklerdeki her şey.0 Kendi iyiliğiniz için buna son verin. (Allah onları) ancak içinde ebedi kalacakları cehennemin yoluna iletir. ancak Allah’ın peygamberi. 0 0 Vahiy. erkek kardeş ona varis olur. Ey insanlar! Size Rabbinizden kesin bir delil (Hz. Allah’a kul olmaktan asla çekinmezler. Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Davûd’a da Zebûr vermiştik. eşsiz. İsa’ya.0 Daha önce kıssalarını sana anlattığımız peygamberler gönderdik. . Allah’a kulluk etmekten çekinenlere ve büyüklük taslayanlara gelince. benzersiz son ve tek örneğidir. işte onlara büyük bir mükâfat vereceğiz. Eğer kardeşler erkekli kızlı iseler o zaman. sana da vahyettik. Fakat Allah sana indirdiğini kendi ilmiyle indirmiş olduğuna şahitlik eder. Allah hakkıyla bilendir. Âyetteki “torunlardan” maksad Yakub Peygamberin çocukları ve torunlarıdır. Meryemoğlu İsa Mesih. İman edip salih ameller işleyenlere gelince. Vekil olarak Allah yeter. Müjdeleyiciler ve uyarıcılar olarak peygamberler gönderdik ki. (Allah) onları elem dolu bir azaba uğratacaktır ve onlar kendilerine Allah’tan başka bir dost ve yardımcı da bulamayacaklardır. insanlık için en doğru. Ey Kitab ehli! Dininizde sınırları aşmayın ve Allah hakkında ancak hakkı söyleyin.162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 Fakat onlardan ilimde derinleşmiş olanlar ve mü’minler. Şüphesiz inkar edenler ve zulmedenler (var ya) Allah onları asla bağışlayacak ve doğru yola iletecek değildir. zekatı verenler. Meryem’e ulaştırdığı (emriyle onda var ettiği) kelimesi ve kendisinden bir ruhtur. iki kızın hissesi kadar (pay) vardır. İshak’a. O. yerdeki her şey Allah’ındır. bilsin ki. Anlatmadığımız (nice) peygamberler de gönderdik. De ki: “Allah size “kelâle” (babasız ve çocuksuz kimse)nin mirası hakkında hükmünü açıklıyor: Çocuğu olmayan bir kişi ölür de kız kardeşi bulunursa bıraktığı malın yarısı onundur. Eğer kız kardeşler iki iseler. Allah ancak bir tek ilahtır. hüküm ve hikmet sahibidir. Allah mutlak güç sahibidir. Allah’a yakın melekler de. Şahit olarak Allah yeter. İbrahim’e. Hıristiyanlar Allah’ın “baba”. melek aracılığı ile olduğu gibi aracısız da olabilir. Bu ise Allah’a çok kolaydır. Eyyüb’e. (Allah) onların mükafatlarını eksiksiz ödeyecek ve lütfundan onlara daha da fazlasını verecektir. Eğer inkar ederseniz bilin ki. Vahy. Allah Mûsa ile de doğrudan konuştu. Allah’ın Peygamberlerine dilediğini söylemesi ve bildirmesi için seçtiği özel iletişim yoludur. Kur’an. sana indirilene ve senden önce indirilene iman ederler. Sapmayasınız diye Allah size (hükmünü) açıklıyor. Biz Nûh’a ve ondan sonra gelen peygamberlere vahyettiğimiz gibi. “(Allah) üçtür” demeyin. O çocuk sahibi olmaktan uzaktır. Muhammed) geldi ve size apaçık bir nur (Kur’an) indirdik. kendisinden bir rahmet ve lütfa kavuşturacak ve onları kendisine varan doğru bir yola iletecektir. Allah’a iman edip ona sımsıkı sarılanları ise (Allah). en sağlam. Ey insanlar! Peygamber size Rabbinizden hakkı (gerçeği) getirdi. Şüphesiz inkar edenler. Kim Allah’a kulluk etmekten çekinir ve büyüklük taslarsa. kendisinde. Allah’a ve ahiret gününe inananlar var ya. Melekler de buna şahitlik eder. Vahiy. hüküm ve hikmet sahibidir. (bir) erkeğe. Yakub’a. Mesih de. torunlarına.

Kelime burada. sığır. Veda haccı sırasında Arafat’ta inen bu âyetin inişinden sonra Hz. Allah'a karşı gelmekten sakının. günaha meyletmeksizin (haram etlerden) yerse şüphesiz ki Allah çok bağışlayıcıdır. ve 114. Peygamber ancak 81 veya 82 gün yaşamıştır. Meâldeki bu “hayvanlar” kelimesi. Sizi Mescid-i Haram’dan alıkoydular diye bir takımlarına beslediğiniz kin. 120 âyettir. Allah’a karşı gelmekten sakının. daha önce kendilerine kitap verilenlerden olan iffetli kadınlar da. etleri bunlar üzerine konurdu. Artık onlardan korkmayın. hac kurbanına. 3 4 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 . bir insan yapmak istediği bir işe karar vermek amacıyla. Hristiyanların yanlış inançları. kan. Ahirette de o. âyette geçen “Behimetü’l-En’âm” ifadesinin karşılığı olmak üzere konulmuştur. kendilerine nelerin helâl kılındığını soruyorlar. verdikleri sözleri kapsamaktadır. domuz eti. domuz eti. âyetlerde yer alan “mâide” (sofra) kelimesinden almıştır. işaretleri ve sembolleridir. size helal kılındı. zina etmemek ve gizli dost tutmamak üzere size helâldir. işaretler ve semboller demektir. Ama günah ve düşmanlık üzere yardımlaşmayın. ihramlı bir kimsenin avladığı hayvanın etinden yiyemezler. Allah hesabı çabuk görendir. Hac ve umre için ihrama girmiş bulunanlar karada avlanamazlar. haddi aşmaya sürüklemesin. sözleşme demektir. Özellikle de haccın eda edildiği kutsal yerler ve bazı hac fiilleridir. Şüphesiz. Bismillahirrahmânirrahîm 1 2 Ey iman edenler! Akitlerinizi yerine getirin. âyetteki “şeâir” kelimesinin karşılığı olarak kullanılmıştır. Burada kastedilen. uyarı ve dini hükümler konu edilmektedir.5. Haram ay ifadesiyle Muharrem.0 Kim şiddetli açlık durumunda zorda kalır. verilen sözlerin yerine getirilmesi. boğazlanmadan ölen veya öldürülen hayvanların etleri gibi İslam’da yenmesi yasaklanmış bulunan yiyecekleri kapsamaz. Yazısız okun çıkması halinde çekiş tekrarlanırdı. En son inen hüküm âyeti budur. okunacak (bildirilecek) olanlardan başka hayvanlar0. Onların sizin için tuttuklarından yiyin. İhramdan çıktığınızda (isterseniz) avlanın. (henüz canı çıkmamış iken) kestikleriniz hariç. Kendilerine kitap verilenlerin yiyecekleri size helâl. darbe sonucu ölmüş. Meâlde geçen “nişaneler” kelimesi. Kesilen kurbanların kanları bu taşlar üzerine serpilir. mehirlerini vermeniz kaydıyla. Hasta olursanız veya seferde bulunursanız veya biriniz abdest bozmaktan (def-i hacetten) gelir veya kadınlara dokunur (cinsel ilişkide bulunur) da su bulamazsanız.MÂİDE SÛRESİ Medine döneminde inmiştir. Şüphesiz Allah istediği hükmü verir. Cahiliye devrinde. Bu gün size temiz ve hoş şeyler helâl kılındı. hem de genel anlamıyla kişilerin kendi aralarında yaptıkları sözleşmeleri. İyilik ve takva (Allah’a karşı gelmekten sakınma) üzere yardımlaşın. Size nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslâm’ı seçtim. dirseklere kadar ellerinizi ve -başlarınıza mesh edip. Bugün kafirler dininizden (onu yok etmekten) ümitlerini kestiler. Zilhicce ve Recep aylarından her biri kastedilmektedir. dinin belirgin alametleri. Bugün sizin için dininizi kemale erdirdim. “Şeâir”. yüksekten düşerek ölmüş. Ey iman edenler! Allah’ın (koyduğu din) nişanelerine0. çok merhamet edicidir. Sûrede başlıca. Allah’tan başkası adına boğazlanan. (Ey Muhammed!) Sana. bir torba içinde bulunan ve birinin üzerinde ”yap!”. Onunla Akit. Zilkade. keçi ve bunlara dahil edilebilecek diğer hayvanlardır. o zaman temiz bir toprağa yönelin. müslümanlar için bazı talimat. benden korkun. boğulmuş.0 İhramlı iken avlanmayı helâl saymamanız kaydıyla0. İsrailoğullarının sözlerinde durmamaları. Eğer cünüp iseniz iyice yıkanarak temizlenin. Ey iman edenler! Namaza kalkacağınız zaman yüzlerinizi. Allah’ın emir ve yasaklarını. De ki: “Size temiz ve hoş olan şeyler. İşte bütün bunlar fısk (Allah’a itaatten kopmak)tır. alametler. evlenmek. ziyana uğrayanlardandır. boynuzlanarak ölmüş ve yırtıcı hayvan tarafından parçalanmış hayvanlar ile dikili taşlar0 üzerinde boğazlanan hayvanlar. koyun. bir de fal oklarıyla kısmet aramanız0 size haram kılındı. Bununla kastedilen deve. Her kim de inanılması gerekenleri inkar ederse bütün işlediği boşa gider. Sûre adını. 112. Cahiliye Arapları Kâ’be’nin etrafına tazim amacı ile diktikleri taşlar üzerinde kurban keserlerdi. hem Kur’an’ın getirdiği iman esaslarını. Çünkü Allah’ın cezası çok şiddetlidir.0 Mü’min kadınlardan iffetli olanlarla. Onu (av için) salarken üzerine Allah’ın adını anın (besmele çekin). sakın ha sizi. Ölmüş hayvan.her iki topuğa kadar da ayaklarınızı yıkayın. uygulanması gereken kuralları. haram aya0. sizin yiyecekleriniz de onlara helâldir. (bu kurbanlıklara takılı) gerdanlıklara ve de Rab’lerinden bol nimet ve hoşnutluk isteyerek Kâ’be’ye gelenlere sakın saygısızlık etmeyin. dünyaya düşkünlükleri ve yolsuzlukları. bir de Allah’ın size verdiği yeteneklerle eğitip alıştırdığınız avcı hayvanların tuttuğu (avlar) helâl kılındı. Kitap ehlinin yiyeceklerinin müslümanlara helal olması izni. birinin üzerinde “yapma” yazısı bulunan ve biri de yazısız olan üç oktan birini çekerdi.

adalet ile şahitlik eden kimseler olun. itaat ettik” dediğinizde ona verdiğiniz ve sizi kendisiyle bağladığı sağlam sözü hatırlayın. (Ey Muhammed!) İçlerinden pek azı hariç. “Biz Allah’ın oğulları ve sevgili kullarıyız” dediler. “Biz hıristiyanız” diyenlerden de sağlam söz almıştık. Dilediğini yaratır.7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 yüzlerinizi ve ellerinizi meshedin (Teyemmüm edin). Allah’a karşı gelmekten sakının. Sizi hükümdarlar kılmıştır0 ve (diğer) toplumlardan hiçbirine vermediğini size vermişti. Onlar oradan çıkmadıkça biz oraya asla giremeyiz. dilediğine azap eder. Mü’minler yalnız Allah’a tevekkül etsinler. yerin ve bunların arasında bulunan her şeyin hükümranlığı Allah’ındır. Ey kitap ehli! Peygamberlerin arası kesildiği bir sırada “Bize ne müjdeleyici bir peygamber geldi. Hani Mûsâ kavmine demişti ki: “Ey kavmim! Allah’ın. Fakat o sizi tertemiz yapmak ve üzerinizdeki nimetini tamamlamak ister ki şükredesiniz. ne de bir uyarıcı” demeyesiniz diye. Söz konusu toprakların İsrailoğullarına vatan olarak kalması.) size bir müjdeleyici ve uyarıcı gelmiştir. Allah’ın Kitabı ve Peygamberi’nin gösterdiği doğrultuda dürüstçe yürümelerine bağlı idi. Eğer mü’minler iseniz yalnızca Allah’a tevekkül edin. onların daima bir hainliğini görüyorsun. Allah size herhangi bir güçlük çıkarmak istemez. Şüphesiz Allah göğüslerin özünü (kalplerde olanı) hakkıyla bilendir. diyenler kesinlikle kâfir oldular. Yoksa ziyana uğrayanlar olursunuz. Çünkü Allah iyilik yapanları sever. Bakınız: Enbiya sûresi. Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır.” (Bir de) yahudiler ve hıristiyanlar. Andolsun. De ki: “Öyleyse (Allah) size neden günahlarınız sebebiyle azap ediyor? Hayır. Akıllarından çıkarmamaları istenen şeylerden önemli bir kısmını da unuttular. elbette sizin kötülüklerinizi örterim ve andolsun sizi. Dönüş de ancak onadır. dümdüz yoldan sapmıştır.” Korkanların içinden Allah’ın kendilerine nimet verdiği iki adam şöyle demişti: “Onların üzerine kapıdan girin. “Allah. Allah. Zira Tevrat’tan sonra Zebur’da da yeryüzünde ancak iyi kulların mirasçı olacağı ifade edilmiştir. Sakın ardınıza dönmeyin. mutlaka o. Hani bir topluluk size el uzatmaya (tecavüze) kalkışmıştı da Allah (buna engel olmuş) onların ellerini sizden çekmişti. Göklerin. Oraya girdiniz mi artık siz kuşkusuz galiplersiniz. Allah’a karşı gelmekten sakınmaya daha yakındır.0 De ki: “Şâyet Allah. Allah ne yapmakta olduklarını onlara bildirecek! Ey kitap ehli! Artık size elçimiz (Muhammed) gelmiştir. "Onlar için bir bağışlama ve büyük bir mükafat vardır" diye vaatte bulunmuştur. Âyetin bu kısmı. Ama onlar da akıllarından çıkarmamaları istenen şeylerden önemli bir kısmını unuttular. Meryemoğlu Mesih’dir”. onun anasını ve yeryüzünde olanların hepsini yok etmek istese.” (Allah) dilediğini bağışlar. . işte size (hakikatı) açıklayan elçimiz (Muhammed) geldi. Allah onunla rızası peşinde olanları selamet yollarına iletir ve onları izniyle. işte onlar cehennemliklerdir. Ey iman edenler! Allah’ın size olan nimetini hatırlayın. Hani içinizden peygamberler çıkarmıştı. zekatı verir ve elçilerime inanır. 72. Allah’a karşı gelmekten sakının. siz de onun yarattıklarından bir beşersiniz. içinden ırmaklar akan cennetlere koyarım. onların. zorba bir millet var. âyet. Ama bundan sonra sizden kim inkar ederse. Meryemoğlu Mesih’i. iman edip salih ameller işleyenler hakkında. verdikleri sözlerini bozmaları sebebiyledir ki onları lanetledik. Onlardan on iki temsilci -başkan.” 0 0 0 Aynı konu için bakınız: Mâide sûresi. yerin ve bunların arasında bulunanların da hükümranlığı Allah’ındır. kitabınızdan gizleyip durduğunuz gerçeklerden birçoğunu sizlere açıklıyor. (fakirlere gönülden yardımda bulunarak) Allah’a güzel bir borç verirseniz. Andolsun eğer namazı kılar. Andolsun. Allah her şeye hakkıyla gücü yetendir. Allah’a karşı gelmekten sakının. kalplerini de kaskatı kıldık. İnkar edip âyetlerimizi yalanlayanlar var ya. üzerinizdeki nimetini hatırlayın. 105. âyet. karanlıklardan aydınlığa çıkarıp kendilerini dosdoğru bir yola iletir. birçoğunu da affediyor. O. “Sizi kendi kendinizin efendisi kılmıştı” şeklinde de tercüme edilebilir. Allah İsrailoğullarından sağlam söz almıştı. onları desteklerseniz. Adil olun. Bu. Yine de sen onları affet ve aldırış etme. Allah her şeye hakkıyla gücü yetendir. İşte size Allah’tan bir nur ve apaçık bir kitap (Kur’an) gelmiştir.” İşte.” “Ey kavmim! Allah’ın size yazdığı kutsal toprağa girin. (Evet.”0 Dediler ki: “Ey Mûsâ! O (dediğin) topraklarda gayet güçlü. Bu sebeple biz de aralarına kıyamet gününe kadar sürecek düşmanlık ve kini salıverdik.seçmiştik. Ey iman edenler! Allah için hakkı titizlikle ayakta tutan. Bir topluma olan kininiz sizi adaletsizliğe itmesin. Allah’a karşı kim ne yapabilir? Göklerin. Allah şöyle demişti: “Sizinle beraberim. Eğer oradan çıkarlarsa biz de gireriz. Kelimeleri yerlerinden kaydırarak (tahrif edip) değiştiriyorlar. Allah’ın üzerinizdeki nimetini ve “işittik.

” 27 (Ey Muhammed!) Onlara. ona kardeşinin ölmüş cesedini nasıl örtüp gizleyeceğini göstermek için yeri eşeleyen bir karga gönderdi. Adem’in iki oğlunun haberini gerçek olarak oku.0 34 Ancak onları ele geçirmenizden önce tövbe edenler bunun dışındadırlar. Sana gelmeyen bir topluluğa kulak verirler” şeklinde de tercüme edilebilir. 42 Onlar. masum insanları öldürme gibi toplumun huzur ve sükununu bozmaya yönelik eylemlerdir. Ahirette de onlara büyük bir azap vardır. Kelimelerin (ifade içindeki) yerlerini bildikten sonra yerlerini değiştirir ve şöyle derler: “Eğer size şu hüküm verilirse onu tutun. hüküm ve hikmet sahibidir. “Allah ancak kendisine karşı gelmekten sakınanlardan kabul eder” demişti. ötekinden kabul edilmemişti. Eğer sana gelirlerse ister aralarında hüküm ver. Her kim de birini (hayatını kurtararak) yaşatırsa sanki bütün insanları yaşatmıştır. ahirette ise yine onlara büyük bir azap vardır. âdil davrananları sever. Allah her şeye hakkıyla gücü yetendir.24 Dediler ki: “Ey Mûsa! Onlar orada bulundukça biz oraya asla girmeyeceğiz. sana gelmeyen bir topluluk hesabına dinlerler. 36 Şüphesiz yeryüzünde olanların hepsi ve yanında bir o kadarı daha kendilerinin (kafirlerin) olsa da onu kıyamet gününün azabından kurtulmak için fidye verecek olsalar onlardan yine kabul edilmez. 33 Allah’a ve Resûlüne savaş açanların ve yeryüzünde bozgunculuk çıkarmaya çalışanların cezası. Çünkü Allah. sen benim günahımı da. Öteki. eşkiyalık ve yağmalama gibi toplumun huzurunu bozan gayr-ı meşru eylemlerin ne derece tehlikeli olduğuna işaret etmektedir. terör. yağmalama. O dilediğine azap eder. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır. yahut asılmaları veya ellerinin ve ayaklarının çaprazlama kesilmesi. “Andolsun seni mutlaka öldüreceğim” demişti. Onlardan yüz çevirecek olursan sana asla hiçbir zarar veremezler. o yoldan çıkmışların arasını ayır” dedi. Andolsun ki. 32 Bundan dolayı İsrailoğullarına (Kitapta) şunu yazdık: “Kim. Artık böyle yoldan çıkmış kavme üzülme. Bu süre içinde yeryüzünde şaşkın şaşkın dönüp dolaşacaklar. 40 Bilmez misin ki göklerin ve yerin hükümranlığı Allah’a aittir. 26 Allah şöyle dedi: “O halde orası onlara kırk yıl haram kılınmıştır. 28 “Andolsun! Sen beni öldürmek için elini bana uzatsan da ben seni öldürmek için sana elimi uzatacak değilim. 37 Ateşten çıkmak isterler ama ondan çıkabilecek değillerdir. kendi günahını da yüklenip cehennemliklerden olasın. Onlara elem dolu bir azap vardır.” Çünkü kendilerinde böyle bir gayret bulunmamaktadır. birinden kabul edilmiş. dilediğini de bağışlar. 31 Nihayet Allah. Allah’ın kalplerini temizlemeyi istemediği kimselerdir. 38 Yaptıklarına bir karşılık ve Allah’tan caydırıcı bir müeyyide olmak üzere hırsız erkek ile hırsız kadının ellerini kesin. Bu âyet. Artık bizimle.0 Onlara dünyada bir rüsvaylık.” Allah kimin azaba uğramasını istemişse artık sen onun için asla Allah’a karşı hiçbir şey yapamazsın. 0 0 0 Âyet-i kerimede “Allah’a ve Rasûlüne karşı savaş ve yeryüzünde bozgunculuk” şeklinde ifade edilen suç. çok merhamet edici olduğunu bilin. onlara resûllerimiz apaçık deliller (mucize ve âyetler) getirdiler. yahut o yerden sürülmeleridir.” 29 “Ben istiyorum ki. Sen ve Rabbin gidin onlarla savaşın. Onlar. ancak öldürülmeleri.” 25 Mûsa. . kan dökme. O verilmezse sakının. Artık pişmanlık duyanlardan olmuştu. Onlara sürekli bir azap vardır. yol kesme. “Ey Rabbim! Ben ancak kendime ve kardeşime söz geçirebilirim. Âyetin bu cümlesi “Onlar yalana kulak verirler. 39 Her kim de işlediği zulmünün arkasından tövbe edip durumunu düzeltirse kuşkusuz. Allah onun tövbesini kabul eder. Allah mutlak güç sahibidir. eşkiyalık. terör. 41 Ey Peygamber! Kalpten inanmadıkları halde ağızlarıyla “İnandık” diyenler (münafıklar) ile Yahudilerden küfürde yarışanlar seni üzmesin. bir can karşılığı veya yeryüzünde bir bozgunculuk çıkarmak karşılığı olmaksızın öldürürse. İşte bu zalimlerin cezasıdır. Bu cezalar onlar için dünyadaki bir rezilliktir. Eğer hükmedecek olursan aralarında adaletle hükmet. yalanı çok dinleyen. ona yaklaşmaya vesile arayın ve onun yolunda cihad edin ki kurtuluşa eresiniz. haramı çok yiyenlerdir. Artık Allah’ın çok bağışlayıcı. (Yahudiler) yalan uydurmak için (seni) dinlerler0. o sanki bütün insanları öldürmüştür. çok merhamet edendir.” 30 Derken nefsi onu kardeşini öldürmeye itti de (nefsine uyarak) onu öldürdü ve böylece ziyan edenlerden oldu. 35 Ey iman edenler! Allah’a karşı gelmekten sakının. Ama onlardan birçoğu bundan sonra da (hâlâ) yeryüzünde aşırı gitmektedir. Hani ikisi de birer kurban sunmuşlardı da. Kurbanı kabul edilmeyen. Çünkü ben âlemlerin Rabbi olan Allah’tan korkarım. Biz burada oturacağız. ister onlardan yüz çevir. bir insanı. Onlar. “Yazıklar olsun bana! Şu karga kadar olup da kardeşimin cesedini örtmekten aciz miyim ben?” dedi.

Resûlüdür ve Allah’ın emirlerine boyun eğerek namazı kılan. 57 Ey iman edenler! Sizden önce kendilerine kitap verilenlerden dininizi alaya alıp oyuncak edinenleri ve öteki kafirleri dost edinmeyin. sana da) inanmış değillerdir. Onlar Tevrat’ın hak olduğuna da şahit idiler. Allah’ın indirdiği ile hükmetmeyenler fasıkların ta kendileridir. Ama Allah yakın bir fetih veya katından bir emir getirir ve onlar içlerinde gizledikleri şeye (nifaka) pişman olurlar. içlerinden maymunlar ve domuzlar çıkardığı kimseler ile şeytanlara tapan kimselerdir. 46 O peygamberlerin izleri üzere Meryemoğlu İsa’yı. (Bu yolda) hiçbir kınayıcının kınamasından da korkmazlar. Şu halde siz de insanlardan korkmayın. Öyle ise iyiliklerde yarışın. yahudileri ve hristiyanları. Allah yolunda cihad ederler. 0 Bu âyette müslümanların. Eğer Allah dileseydi elbette sizi tek bir ümmet yapardı. Onlar birbirlerinin dostlarıdırlar. “Başımıza bir felaketin gelmesinden korkuyoruz” diyerek onların arasında koşup durduklarını görürsün.” 61 (Yanınıza) küfürle girip yine (yanınızdan) küfürle çıktıkları halde size geldiklerinde “İnandık” dediler. âyeti de bu konuda açık bir uyarı niteliğindedir. Hepinizin dönüşü Allah’adır. Allah’ın indirdiği ile hükmetmeyenler zalimlerin ta kendileridir. 59 De ki: “Ey kitap ehli! Sadece Allah’a. Bakara sûresinin 102. 48 (Ey Muhammed!) Sana da o Kitab’ı (Kur’an’ı) hak. 44 Şüphesiz Tevrat’ı biz indirdik. İçinde bir hidayet. kendisi için keffaret olur. Allah lütfu geniş olandır. onları gözetici olarak indirdik. Allah’ın lanetlediği ve gazabına uğrattığı. kafirlere karşı güçlü ve onurludurlar. İşte bunların yeri daha kötüdür ve onlar doğru yoldan daha çok sapmışlardır. inançlarından dolayı kendilerine yakın görüp dost edinmeleri yasaklanmakta. Ona. Allah’a karşı gelmekten sakınanlar için doğru yola iletici ve bir öğüt olarak İncil’i verdik. hakkıyla bilendir. 56 Kim Allah’ı. bir nur vardır. dişe diş kısas edilir. onun peygamberini ve inananları dost edinirse bilsin ki şüphesiz Allah taraftarları galiplerin ta kendileridir. Allah onların saklamakta oldukları şeyi daha iyi bilir. onların kendi inanç ve değerlerine sıkı sıkıya bağlı olmaları istenmektedir. .” 60 De ki: “Allah katında cezası bundan daha kötü olanları size haber vereyim mi? Onlar.0 52 İşte kalplerinde bir hastalık (nifak) bulunanların. Onlar mü’minlere karşı alçak gönüllü. Bu şüphesiz onların akılları ermeyen bir toplum olmalarındandır. İşte bu. Onların arzularına uyma ve Allah’ın sana indirdiğinin bir kısmından (Kur’an’ın bazı hükümlerinden) seni şaşırtmalarından sakın. Eğer yüz çevirirlerse.43 Yanlarında içinde Allah’ın hükmü bulunan Tevrat varken nasıl oluyor da seni hakem yapıyorlar. benden korkun ve âyetlerimi az bir karşılığa değişmeyin. 58 Siz namaza çağırdığınız vakit onu alaya alıp eğlence yerine koyuyorlar. onlar da Allah’ı severler. 54 Ey iman edenler! Sizden kim dininden dönerse. Böylece ziyan edenler olmuşlardır. 49 Aralarında. 45 Onda (Tevrat’ta) üzerlerine şunu da yazdık: Cana can. sadakasına sayarsa o. Şüphesiz Allah zalimler topluluğunu doğruya iletmez. buruna burun. içerisinde hidayet ve nur bulunan. Allah onları sever. Allah’ın indirdiği ile hükmetmeyenler kafirlerin ta kendileridir. bize indirilene ve daha önce indirilmiş olan (ilahi kitap)lara inandığımızdan ve çoğunuzun da fasıklar olmasından ötürü bizden hoşlanmıyorsunuz. (bilin ki) Allah onların yerine öyle bir topluluk getirir ki. Onu dilediğine verir. önündeki kitapları doğrulayıcı. göze göz. önündeki Tevrat’ı doğrulayan. 50 Onlar hâlâ cahiliye devrinin hükmünü mü istiyorlar? Kesin olarak inanacak bir toplum için. O zaman anlaşmazlığa düşmüş olduğunuz şeyleri size bildirecektir. Allah’ın indirdiği ile hükmet. Artık Allah’ın indirdiği ile aralarında hükmet ve sana gelen haktan ayrılıp ta onların arzularına uyma. 47 İncil ehli Allah’ın onda indirdiği ile hükmetsin. sonra bunun ardından verdiğin hükümden yüz çeviriyorlar? İşte onlar (kendi kitaplarına da. Sizden kim onları dost edinirse kuşkusuz o da onlardandır. Eğer mü’minler iseniz Allah’a karşı gelmekten sakının. Allah’ın bir lütfudur. İnsanlardan birçoğu muhakkak ki yoldan çıkmışlardır. (Allah’a) teslim olmuş nebiler onunla yahudilere hüküm verirlerdi. bazı günahları sebebiyle onları bir musibete çarptırmak istiyor. Fakat verdiği şeylerde sizi imtihan etmek için ümmetlere ayırdı. Yaralar da kısasa tabidir. 55 Sizin dostunuz ancak Allah’tır. Kendilerini Rabb’e adamış kimseler ile âlimler de öylece hükmederlerdi. kulağa kulak. zekâtı veren mü’minlerdir. Sizden her biriniz için bir şeriat ve bir yol koyduk. önündeki Tevrat’ı doğrulayıcı olarak gönderdik. Çünkü bunlar Allah’ın kitabını korumakla görevlendirilmişlerdi. bil ki şüphesiz Allah. Kim de bu hakkını bağışlar. 53 (O zaman) iman edenler derler ki: “Sizinle beraber olduklarına dair var güçleriyle Allah’a yemin edenler şunlar mı?” Bunların çabaları boşa çıkmıştır. kimin hükmü Allah’ınkinden daha güzeldir? 51 Ey inananlar! Yahudi ve hıristiyanları dost edinmeyin.

” 77 De ki: “Ey Kitap ehli! Hakkın dışına çıkarak dininizde aşırı gitmeyin. 79 İşledikleri herhangi bir kötülükten birbirlerini vazgeçirmeye çalışmazlardı. Baba. Kim Allah’a ortak koşarsa artık Allah ona cenneti muhakkak haram kılmıştır.” Andolsun ki sana Rabbinden indirilen bu Kur’an onlardan çoğunun taşkınlık ve küfrünü artıracaktır. Allah onların yaptıklarını hakkıyla görendir. (Nasıl ilah olabilirler?) İkisi de yemek yerlerdi. Andolsun ki kendileri için önceden (ahirete) gönderdikleri şey. Şüphesiz Allah. Sabiîler ve Hıristiyanlardan (her bir grubun kendi şeriatında) “Allah’a ve ahiret gününe inanan ve salih ameller işleyenler için hiçbir korku yoktur. âyet 62’nin dipnotlarına bakınız. çok merhamet edendir. Yapmakta oldukları ne kötüydü! 80 Onlardan birçoğunun inkar edenleri dost edindiklerini görürsün. onların isyan etmeleri ve hadlerini aşıyor olmalarından ötürüydü. 68 De ki: “Ey Kitap ehli! Tevrat’ı. muhakkak onların kötülüklerini örterdik ve onları Naim cennetlerine koyardık. Hz. “Allah. Onun annesi de dosdoğru bir kadındır. . Onlar yeryüzünde bozgunculuk çıkarmaya çalışırlar. Bu.0 Oysa Mesih şöyle demişti: “Ey İsrailoğulları! Yalnız. Onlardan orta yolu tutan bir zümre vardır. Aynı konu için bakınız: Mâide sûresi. bir kısmını da öldürdüler. 81 Eğer Allah’a.” 78 İsrailoğullarından inkar edenler. Söylediklerinden ötürü kendi elleri bağlansın ve lanete uğrasınlar! Hayır. 76 (Ey Muhammed!) De ki: “Allah’ı bırakıp da. bir çoklarını da saptırmış ve dümdüz yoldan da şaşmış bir milletin arzu ve keyiflerine uymayın. Allah seni insanlardan korur. Peygamber’e ve ona indirilene (Kur’an’a) inanıyor olsalardı onları (müşrikleri) dost edinmezlerdi. Allah’ın onlara gazap etmesi ne kötüdür! Onlar azap içinde ebedi kalıcıdırlar. sizin de Rabbiniz olan Allah’a kulluk edin. Bak. Eğer dediklerinden vazgeçmezlerse andolsun onlardan inkar edenlere elbette elem dolu bir azap dokunacaktır. Meryem oğlu Mesih’tir” diyenler kesinlikle kafir oldu. Yapmakta oldukları şey ne kötüdür! 63 Bunları. 74 Hâlâ mı Allah’a tövbe etmezler ve ondan bağışlanma istemezler? Allah çok bağışlayandır. Ondan önce de nice peygamberler geldi geçti. Her ne zaman savaş için bir ateş yakmışlarsa Allah onu söndürmüştür. Eğer bunu yapmazsan onun verdiği peygamberlik görevini yerine getirmemiş olursun. Allah da onların tövbesini kabul etti. Zalimler için hiçbir yardımcı yoktur. “Allah’ın eli bağlıdır” dediler. onun iki eli de açıktır. onlardan bir kısmını yalanladılar. Sonra yine onlardan çoğu kör ve sağır kesildiler. Fakat her ne zaman bir Peygamber onlara nefislerinin hoşlanmadığı bir hükmü getirdiyse. 66 Eğer onlar Tevrat’ı. sana Rabbinden indirilen (Kur’an) onlardan birçoğunun azgınlık ve küfrünü artıracaktır. onlara âyetlerimizi nasıl açıklıyoruz. Onun barınağı da ateştir. kafirler topluluğunu hidayete erdirmeyecektir. Sonra bak ki. Davud ve Meryemoğlu İsa diliyle lanetlendi. 75 Meryem oğlu Mesih sadece bir peygamberdir. âyet.)0 70 Andolsun. Allah bozguncuları sevmez. hakkıyla bilendir. “Allah üçün üçüncüsüdür” diyenler kafir oldu. 69 Şüphesiz inananlar (müslümanlar) ile Yahudiler. Ama onların birçoğunun yaptığı ne kötüdür! 67 Ey Peygamber! Rabbinden sana indirileni tebliğ et. 0 0 0 Âyet hakkında açıklama için Bakara sûresi. dilediği gibi verir. nasıl da (haktan) çevriliyorlar. Sonra (tövbe ettiler). 71 (Bu yaptıklarında) bir bela olmayacağını sandılar da kör ve sağır kesildiler.İsa ve Meryem’i de birer ilah olarak kabul etmeleri itibariyle de olabilir. Onlar mahzun da olmayacaklardır” (diye hükmedilmiştir. İncil’i ve Rableri tarafından kendilerine indirileni (Kur’an’ı) gereğince uygulasalardı elbette üstlerinden ve ayaklarının altından (bol bol rızık) yiyeceklerdi. Daha önce sapmış. Hıristiyanların. benim de Rabbim. Allah’ı “Üçün üçüncüsü diye nitelemeleri. 72 Andolsun. Andolsun.62 Onlardan çoğunun günahta. Biz onların arasına kıyamete kadar düşmanlık ve kin saldık. düşmanlıkta. Hıristiyanlar Allah’ı. sizin için ne bir zarara ne de bir yarara gücü yeten şeylere mi tapıyorsunuz? Oysa Allah hakkıyla işitendir. din adamları ve bilginler günah söz söylemekten ve haram yemekten sakındırsalardı ya! Yapmakta oldukları şey ne kötüdür! 64 Bir de Yahudiler. İsrailoğullarından sağlam söz almış ve onlara peygamberler göndermiştik.17. Öyle ise o kâfirler toplumu için üzülme.” 73 Andolsun. İncil’i ve Rabbinizden size indirileni (Kur’an’ı) uygulamadıkça hiçbir şey üzere değilsiniz. Fakat onlardan birçoğu fasık kimselerdir. haram yemede birbirleriyle yarıştıklarını görürsün.0 Halbuki bir tek ilahtan başka hiçbir ilah yoktur. Oğul ve Ruhu’l-Kudüs’ten oluşan üçlü bir unsurun parçası olarak düşünmektedirler. 65 Eğer kitap ehli iman etseler ve Allah’a karşı gelmekten sakınsalardı.

Âyet indiği zaman. sizi Allah’ı anmaktan ve namazdan alıkoymak ister. İşte bu. 2. Çünkü Allah haddi aşanları sevmez. Kim bundan (bu açıklamadan) sonra haddini tecavüz ederse ona elem dolu bir azap vardır. âyet. 83 Peygamber’e indirileni (Kur’an’ı) dinledikleri zaman hakkı tanımalarından dolayı gözlerinin yaşla dolup taştığını görürsün. Allah ondan intikam alır.82 (Ey Muhammed!) İman edenlere düşmanlık etmede insanların en şiddetlisinin kesinlikle Yahudiler ile Allah’a ortak koşanlar olduğunu görürsün. haram ayı0 hac kurbanını ve (bu kurbanlara takılı) gerdanlıkları insanlar (ın din ve dünyaları) için ayakta kalma (ve canlanma) sebebi kıldı. Haram ay” ifadesi ile ilgili olarak bu sûrenin ikinci âyetinin dipnotuna bakınız. (Bu) yaptığı işin kötü sonucunu tatması içindir. Allah’a ve bize gelen gerçeğe ne diye inanmayalım?” 85 Dedikleri bu söze karşılık Allah onlara. İşte yemin ettiğiniz vakit yeminlerinizin keffareti budur. içki ve kumarla. Çünkü bu büyük bir vebaldir. sonra yine Allah’a karşı gelmekten sakındıkları ve iyilik ettikleri takdirde. daha önce tatmış olduklarından dolayı bir günah yoktur. bizi salihler topluluğuyla beraber (cennete) koymasını umarken. şeytan işi birer pisliktir. Bu âyette. kumar. Bunun keffareti yoktur. Allah iyilik edenleri sever. Ama bile bile yaptığınız yeminlerle sizi sorumlu tutar. ellerinizin ve mızraklarınızın erişebileceği av(lar) ile elbette deneyecek ki. iyi ve temiz olarak yiyin ve kendisine inanmakta olduğunuz Allah’a karşı gelmekten sakının. 94 Ey iman edenler! Andolsun.0 91 Şeytan. 95 Ey iman edenler! İhramlı iken (karada) av hayvanı öldürmeyin. .Yanlışlıkla. Meâlde geçen “içki” kelimesi. 86 İnkar edenlere ve âyetlerimizi yalanlayanlara gelince işte onlar cehennemliklerdir. (Bu ceza). Bu yeminin bozulması halinde keffaret gerekir. Yeminlerinizi tutun. âyet. Allah size âyetlerini işte böyle açıklıyor ki şükredesiniz. Hac sûresi. “Ey Rabbimiz! İnandık. Ka’be’yi. âyet. ellerinde bulunan şarapları Medine sokaklarına döküp kaplarını kırmışlar. bütün müslümanlar. kumarın her çeşidi kesinlikle haram kılınmaktadır. Kara avı ise ihramlı olduğunuz sürece size haram kılındı. 88 Allah’ın size rızık olarak verdiklerinden helal. intikam sahibidir. Allah geçmiştekileri affetmiştir. Onlardan kaçının ki kurtuluşa eresiniz. dikili taşlar ve fal okları ancak. keffaretle temizlenmez. içinden ırmaklar akan cennetleri mükafat olarak verdi. Yine onların iman edenlere sevgi bakımından en yakınının da “Biz hıristiyanlarız” diyenler olduğunu mutlaka görürsün. Bunlar. 89 Allah. yahut onları giydirmek ya da bir köle azat etmektir. çok merhamet edendir. Çünkü onların içinde keşişler ve rahipler vardır. boş bulunarak ettiğiniz yeminlerle sizi sorumlu tutmaz. 0 0 0 0 Muhammed ümmetinin “şahitler” oluşu ile ilgili olarak bakınız: Bakara sûresi. Fakat kim bir daha böyle yaparsa. Haram kılınan gıdalar ile fal okları için ayrıca bakınız: Mâide sûresi.0 98 Bilin ki Allah’ın cezası çetindir ve Allah çok bağışlayandır. içki alışkanlıklarını. Artık bizi şahitlerle (Muhammed’in ümmeti) ile0 beraber yaz” derler. Üç çeşit yemin vardır: 1. 87 Ey iman edenler! Allah’ın size helal kıldığı iyi ve temiz nimetleri (kendinize) haram etmeyin ve (Allah’ın koyduğu) sınırları aşmayın. göklerde ve yerde ne varsa hepsini Allah’ın bildiğini ve Allah’ın (zaten) her şeyi hakkıyla bilmekte olduğunu bilmeniz içindir. Artık vazgeçiyor musunuz? 92 Öyleyse Allah’a itaat edin. Kâ’be’ye hediye olarak varmak üzere. Onlar büyüklük de taslamazlar.Bile bile yalan yere yapılan yemin. Huzurunda toplanacağınız Allah’a karşı gelmekten sakının. veya yoksulları yedirmek suretiyle keffaret. 3. iman ettikleri ve salih amel işledikleri. Âyet bu keffaretin nasıl yerine getirileceğini açıklamaktadır. peygambere itaat edin ve Allah’a karşı gelmekten sakının. Allah mutlak güç sahibidir. Kim (ihramlı iken) onu kasten öldürürse (kendisine) bir ceza vardır. sonra Allah’a karşı gelmekten sakındıkları ve iman ettikleri. ailenize yedirdiğinizin orta hallisinden on yoksulu doyurmak. devamlı kalacakları. görmediği halde kendisinden korkanı ayırıp meydana çıkarsın.0 90 Ey iman edenler! (Aklı örten) içki (ve benzeri şeyler). yahut onun dengi oruç tutmaktır. 84 “Rabbimizin. iyilik yapanların mükafatıdır. aklı örten şey demektir. ancak aranıza düşmanlık ve kin sokmak. Kur’an’ın bu kesin emri karşısında tereddüt etmeden topluca terk etmişlerdi. Kim (bu imkanı) bulamazsa onun keffareti üç gün oruç tutmaktır. 97 Allah. Allah sizleri.Kişinin gelecekte bir şeyi yapacağına veya yapmayacağına dair ettiği yemin. Bu nitelikteki tüm içki ve uyuşturucular hamr kapsamına girer. 3. sarhoşluk veren her türlü içki. Bu durumda yeminin keffareti. âyetteki “hamr” kelimesinin karşılığı olarak kullanılmıştır. 96 Sizin için de yolcular için de bir geçimlik olmak üzere deniz avı yapmak ve deniz ürünlerini yemek sizlere helal kılındı. 78. Şayet yüz çevirirseniz bilmiş olun ki elçimize düşen sadece apaçık tebliğdir. Bu bağlamda hamr. o saygıdeğer evi. Allah’a karşı gelmekten sakındıkları. boş bulunarak yapılan yemin.143. içinizden iki âdil kimsenin takdir edeceği bir kurbanlık hayvan. Tövbe ve istiğfar gerekir. 93 İman edip salih ameller işleyenlere. Buna bir şey gerekmez. öldürdüğünün dengi olup.

Fakat. 48. peygamberleri toplayıp0 “siz(den sonra davetiniz)e ne derece uyuldu?” diyeceği. inkar edenler Allah’a karşı yalan uyduruyorlar. seferde olup da başınıza ölüm musibeti gelirse. koyun dişi doğurursa yavruyu kendilerine saklar. Araplar. âyet. 29-33. Peygamber’e.0 Hani iznimle çamurdan kuş şekline benzer bir şey yapıyordun da içine üflüyordun. “Allah’ın indirdiğine (Kur’an’a) ve Peygamber’e gelin” denildiğinde onlar. dostluk ilişkilerini güçlendiren bir mevsimdir. putperest arapların ilahlarına kurban ettikleri veya onlar adına serbest bıraktıkları hayvanlara verilen isimlerdir. 101Ey iman edenler! Size açıklandığı takdirde sizi üzecek olan şeylere dair soru sormayın. Ticaret yoluyla ekonomik güç kazanılır. gizlediğinizi de bilir. din ve dünya için ihtiyaç duyulan şey demektir. Allah için yaptığımız şahitliği gizlemeyiz. benim iznimle hemen bir kuş oluyordu. O zaman Allah size yaptıklarınızı haber verecektir. “Hac her yıl mı farz. Bazı kimseler Hz. Pisin çokluğu hoşuna gitse bile. şahitliğimizi hiçbir karşılığa değişmeyiz. Hani. “Bahîre” beşincisi erkek olmak üzere beş batın doğuran ve sağılmayıp. “Benim babam kimdir?” “Babam cennette mi. Peygamberlerine bağlı kalanlar sevinecek. peygamberler arasında ifrat ve tefrite en çok hedef olan Hz. binilmeyip.” Ey akıl sahipleri Allah’a karşı gelmekten sakının ki kurtuluşa eresiniz. cehennemde mi?” gibi sorular yöneltmişti. “Sâibe” bir kimsenin yakalandığı hastalıktan kurtulduğu takdirde “Bahire” yapmayı adadığı deve demektir. İsa’yı görmüş. erkeği de kurban etmeyip “Vasîle” adıyla salıverirlerdi. hikmeti. İsa bir örnek olarak ele alınıyor. Onlar da “İman ettik. 46. Biz hakkı da çiğneyip geçmedik. onları namazdan sonra alıkorsunuz da Allah adına. Hz. “Bu ancak açık bir büyüdür” demişlerdi. seni Ruhu’l-Kudüs (Cebrail) ile desteklemiştim. (Halbuki) Allah onları bağışlamıştır. 110O gün Allah şöyle diyecek: “Ey Meryem oğlu İsa! Senin üzerindeki ve annen üzerindeki nimetimi düşün. erkek doğurursa bunu putlara kurban ederlerdi. o zaman. İncil’i de öğretmiştim. yetişkin iken de insanlara konuşuyordun. 108Bu (usul). şahid olarak dinleyecektir. halimdir (hemen cezalandırmaz. İsa’nın beşikte iken konuşması ile ilgili olarak ayrıca bakınız: Âl-i İmrân sûresi. Peygamber’in sahabileri gibi. Hz. ne “Vasîle” ne de “Hâm” diye bir şey meşru kılmamıştır. Havariler. 106Ey iman edenler! Birinizin ölümü yaklaştığı zaman vasiyet sırasında aranızda şahitlik (edecek olanlar) sizden adaletli iki kişidir. “Bana ve Peygamberime iman edin” diye havarilere0 ilham etmiştim. Gizlediğimiz takdirde şüphesiz günahkârlardan oluruz” diye yemin ederler. kulağı yarılarak salıverilen deve. onların yerine geçer ve “Allah’a yemin ederiz ki. âyet. bütün insanların eşit olduğunu simgeler.0 Eğer Kur’an indirilirken bunlara dair soru sorarsanız size açıklanır. yoksa ömürde bir defa mı?”. Bizim müslüman olduğumuza sen de şahit ol” demişlerdi. Peki ya babaları bir şey bilmiyor ve doğru yolu bulamamış olsalar da mı? 105Ey iman edenler! Siz kendinizi düzeltin. nezaket kaidelerine uymayan. sana kitabı. Yahut.49. “Kitap” yazı veya bütün ilahi kitaplar. 111Hani bir de. “Vasîle ve “Hâm”. Allah çok bağışlayandır. Tevrat’ı. onları aşağılayan veya ilahlaştıranlardan hesap sorulacaktır. Siz doğru yolda olursanız yoldan sapan kimse size zarar veremez. Çünkü o takdirde biz elbette zalimlerden oluruz” diye yemin ederler. onların da. şahitliği layıkıyla yerine getirmeleri ve yeminlerinden sonra başka yeminlere başvurulacağından endişe etmelerini sağlamak için en uygun çaredir. âyet. sizin dışınızdan başka iki kişi şahitlik eder. “Akraba da olsa. Eğer şüphe ederseniz.0 Hani. insanlar için maddi ve manevi kalkınmanın sebebleri arasında gösterilmiştir. 107(Eğer sonradan) o iki kişinin günaha girdikleri (yalan söyledikleri) anlaşılırsa. bütün müslümanların iman kardeşliğini. Konu ile ilgili olarak ayrıca bakınız: Âl-i İmrân. Allah Teâlâ. kişinin üzerine lazım olmayan. Hz. Hac ayları da. ona iman etmiş ve sadakatle yardımda bulunmuş kimselerdir.0 104Onlara. Hepinizin dönüşü Allah’adır. bizim şahitliğimiz onların şahitliğinden elbette daha gerçektir. Bunun üzerine âyette. “Babalarımızı üzerinde bulduğumuz din bize yeter” derler. Meryem sûresi.) 102Sizden önceki bir millet o tür şeyleri sordu da sonra o yüzden kafir oldu. “Bahîre”. Zaten çoklarının aklı da ermez. “Bizim hiçbir bilgimiz yok. mühlet verir. Hani sen. Kuzuların. 103Allah ne “Bahîre” ne “Sâibe”. ”Hâm” ise on nesil deveyi dölleyen ve sırtına yük vurulmayıp salıverilen erkek deve demektir. Allah fasık toplumu doğruya iletmez. dişili erkekli ikiz olmaları halinde dişinin hürmetine. 100(Ey Muhammed!) De ki: “Pis ile temiz bir olmaz. İsrailoğullarına açık mucizeler getirdiğin zaman ben seni onlardan kurtarmıştım da onlardan inkar edenler. . Allah’a karşı gelmekten sakının ve dinleyin. 0 0 0 0 0 0 0 0 Bu âyette Kâ’be. Gaybleri hakkıyla bilen ancak sensin” diyecekleri günü hatırlayın. haram ay ve kurbanlar. Kâ’be dünya müslümanları için inançtaki tevhid ile sosyal tevhidin birlikte yaşandığı mübarek bir mekandır. her peygamberi kendi ümmeti hakkında konuşturacak. 109Allah’ın. cevap verilirse soru sahibinin üzülmesine yol açan sorulardan kaçınılması tavsiye edilmiştir.99 Peygamberin üzerine düşen ancak tebliğdir. Herkes için eşdeğerde bir kıyafet. “Sâibe”. Hani benim iznimle ölüleri de (hayata) çıkarıyordun. Allah sizin açıkladığınızı da.0= Yine benim iznimle doğuştan körü ve alacalıyı iyileştiriyordun. Ümmetlerin peygamberlere karşı takındıkları tavrı gözlerinin önüne serecek. bu öncelikli şahitlerin zarar verdiği kimselerden olan başka iki adam. Ayrıca kesilen kurbanlar ihtiyaçlı kitlelere destek sağlar. Bu âyetlerde. Beşikte iken de. İhram yasakları sosyal hayatta kötülüklerden sakınma alışkanlığı kazandırır. “hikmet” kitaplardaki ilim.

yerin ve bunlardaki her şeyin hükümranlığı yalnızca Allah’ındır. Ama beni içlerinden aldığında. 116Allah kıyamet günü şöyle diyecek: “Ey Meryem oğlu İsa! Sen mi insanlara Allah’ı bırakarak beni ve anamı iki ilah edinin dedin?” İsa da şöyle diyecek: “Seni bütün eksikliklerden uzak tutarım.) Aralarında bulunduğum sürece onlara şahit idim. Şüphesiz ki yalnızca sen gaybları hakkıyla bilensin. 113Onlar.” 117“Ben onlara. Eğer onları bağışlarsan. 115Allah da. onlar da Allah’dan razı olmuşlardır.” Onlara içinden ırmaklar akan. önce gelenlerimize (zamanımızdaki dindaşlarımıza) ve sonradan geleceklerimize bir bayram ve senden (gelen) bir mucize olsun. doğruluklarının yarar sağlayacağı gündür. Hakkım olmayan bir şeyi söylemem benim için söz konusu olamaz. yine şüphe yok ki sen mutlak güç sahibisin.” 118“Eğer onlara azap edersen. Sen her şeye hakkıyla şahitsin. artık üzerlerine gözetleyici yalnız sen oldun. Sen benim içimde olanı bilirsin. İşte bu büyük başarıdır. “Eğer mü’minler iseniz Allah’a karşı gelmekten sakının” demişti. 119Allah şöyle diyecek: “Bugün. sadece bana emrettiğin şeyi söyledim: Benim de Rabbim. 120Göklerin. “İstiyoruz ki ondan yiyelim. Bizi rızıklandır. İsa da. (gözü ile) görmüş şahitlerden olalım” demişlerdi. şüphe yok ki onlar senin kullarındır. . Eğer ben onu söylemiş olsaydım elbette sen bunu bilirdin. “Ey Meryem oğlu İsa! Rabbin bize gökten bir sofra indirebilir mi?” demişlerdi.112Hani havariler de. 114Meryem oğlu İsa. sizin de rabbiniz olan Allah’a kulluk edin (dedim. ama ben sende olanı bilemem. Allah onlardan razı olmuş. Ama ondan sonra sizden her kim inkar ederse artık ben ona kainatta hiçbir kimseye etmeyeceğim azabı ederim” demişti. kalplerimiz yatışsın. içinde ebedi kalacakları cennetler vardır. Sen rızıklandıranların en hayırlısısın” dedi. “Ey Allahım! Ey Rabbimiz! Bize gökten bir sofra indir ki. doğrulara. hüküm ve hikmet sahibisin. “Ben onu size indireceğim. O her şeye hakkıyla gücü yetendir. Senin bize doğru söylediğini bilelim ve ona.

sizi çamurdan yaratmış. onunla sizi ve eriştiği herkesi uyarayım diye vahyolundu. Sizin gizlinizi de bilir. Şayet Allah sana bir zarar dokundursa bunu O’ndan başka giderecek yoktur. Kendilerini ziyana uğratanlar var ya. 92. önceden bu tarihi gelişmelerin haberini veriyor. 138 ve 139. O merhamet etmeyi kendine gerekli kıldı. Kuvvetli görüşe göre.” De ki: “Şu göklerdekiler ve yerdekiler kimindir?” “Allah’ındır” de. O.” De ki: “Bana. (Ey Muhammed!) Eğer sana kağıda yazılı bir kitap indirseydik. âyetlerde yer alan “el-En’âm” kelimesinden almıştır. Fakat alay ettikleri şeyin haberleri kendilerine ilerde gelecektir. Bismillahirrahmânirrahîm 1 2 3 4 5 6 Hamd. O öyle bir Rab’dır ki. Sûrede başlıca tevhide. kullarının üstünde mutlak hakimiyet sahibidir. senden önce de birçok peygamber alaya alınmıştı da onlarla alay edenleri.6. sonra (her birinize) bir ecel tayin etmiştir. Siz ise hâlâ şüphe ediyorsunuz.” (O günün azabı) kimden savuşturulursa gerçekten (Allah) ona acımıştır. (her şeyden) hakkıyla haberdardır. De ki: “Göklerin ve yerin yaratıcısı olan.0 İşte bu Kur’an bana. (Allah’a) teslim olanların ilki olmam emredildi ve sakın Allah’a ortak koşanlardan olma (denildi). Çünkü sıradan insanların meleği asıl şekliyle görmelerine imkan yoktu. âyetler Medine’de inmiştir. ve bazı temel ahlâk kuralları konu edilmektedir. (Hemen helak edilirlerdi) Eğer onu (Peygamberi) bir melek kılsaydık yine onu bir adam (suretinde) yapardık0 ve onları yine içinde bulundukları karmaşaya düşürmüş olurduk. Halbuki O. açığa vurduğunuzu da. İslam alay konusu oluyordu. beslediği halde beslenmeye ihtiyacı olmayan Allah’tan başkasını mı dost edineceğim. “Bu apaçık büyüden başka bir şey değildir” diyeceklerdi. Müşrikler melekleri kadın suretinde hayal edip böyle inanırlardı.EN'ÂM SÛRESİ Mekke döneminde inmiştir. (Kıyametin kopması için) belirlenmiş bir ecel de onun katındadır.” De ki: “Ben Rabbime isyan edersem gerçekten. 91. işte onlar inanmazlar. Bu defa onların bu husustaki şüpheleri ve müşkülleri aynen sahnelenmiş olacaktı. İslâm’ın fütuhatı ve yayılması o gün için hayal bile edilmiyor. O. âyet. “Sen de bizim gibi bir beşersin. Böyle iken inkar edenler başka şeyleri Rablerine denk tutuyorlar. keçi. gökleri ve yeri yaratan. Bedir zaferi. En’âm. Onlara bol bol yağmur yağdırmıştık. Bir de dediler ki: “Ona (açıktan göreceğimiz) bir melek indirilse ya!” Eğer (öyle) bir melek indirseydik artık iş bitirilmiş olurdu. o melek bir insan suretinde gelecekti. İslam’la alay edenlerin ahirette beklenmedik şekilde karşılarına çıkacak azaba da işaret ediyor. onlara melek gönderilse bile bunun kadın suretinde temsil edilemeyeceği ifade edilmiştir. Sizin daha ne kazanacağınızı da bilir. peygamberliğe. ahirete dair meseleler ile. Andolsun sizi mutlaka kıyamet gününe toplayacak. De ki: “Şahitlik bakımından hangi şey daha büyüktür?” De ki: “Allah benimle sizin aranızda şahittir. hakkıyla bilendir. Bu inanışın yanlışlığını vurgulamak üzere. Adını 136. adalete. 19) Kafirlerin ısrarla istedikleri şekilde peygamber bir melek olsaydı. deve ve sığır cinsi ehli hayvanları ifade eden bir kelimedir. Onlara Rablerinin âyetlerinden hiçbir âyet gelmez ki ondan yüz çevirmesinler.0 (Ey Muhammed!) Andolsun. göklerde de Allah’tır. 165 âyettir. Fakat sana bir hayır dokunduracak olsa onu da kimse gideremez. Topraklarından nehirler akıttık. küfrün ve batıl inançların reddi. 151.0 Onlardan önce nice nesilleri helak ettiğimizi görmediler mi? Yeryüzünde size vermediğimiz imkan ve iktidarı onlara vermiştik. büyük bir günün (kıyamet gününün) azabından korkarım. hakkıyla işitendir. 93. Bunda hiç şüphe yok. Bil ki O her şeye hakkıyla gücü yetendir. (Bakınız: Zuhruf sûresi. karanlıkları ve aydınlığı var eden Allah’a mahsustur. Âyet. yerde de. Zira peygambere dedikleri gibi ona da. Nitekim hak (Kur’an) kendilerine gelince onu yalanladılar. yine o inkar edenler. sonra da kendilerine göz açtırılmazdı. Gece ve gündüzde barınan her şey onundur. onlar da elleriyle ona dokunsalardı. De ki: “Yeryüzünde gezin dolaşın da (Peygamberleri) yalanlayanların sonu nasıl olmuş bir görün. İşte bu apaçık kurtuluştur. koyun. alay ettikleri şey kuşatıp mahvetmişti. melek olamazsın” diyeceklerdi. . O. 152 ve 153. Sonra da günahları sebebiyle onları helak ettik ve arkalarından başka bir nesil var ettik. hüküm ve hikmet sahibidir. Gerçekten siz mi Allah 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 0 0 0 Hicretten sonra İslâm’ın devlet olması.

“Ey Muhammed! Senin hakkında yahudilere. peygamberliğine dair bir haber olmadığını söylediler. iman ve İslamla bağdaşacak fıtratta yaratılmıştır. Hâlâ akıllanmayacak mısınız? Ey Muhammed! Biz çok iyi biliyoruz ki söyledikleri elbette seni incitiyor. 46. Kim Allah’a karşı yalan uydurandan. (Allah). Ateşin karşısında durdurulup da. Sonra da hepsi ona döndürülürler. Çünkü Tevrat’ta ve İncil’de Resûlüllah hakkında tanıtıcı bilgiler vardır. şu (dirilmek) gerçek değil miymiş?” Onlar. âyet. “Nerede. keşke dünyaya geri döndürülsek de Rabbimizin âyetlerini yalanlamasak ve mü’minlerden olsak” dedikleri vakit (hallerini) bir görsen! Hayır. (Kalben) ölüleri ise (yalnızca) Allah diriltir. Nihayet onlara ansızın o saat (kıyamet) gelip çatınca bütün günahlarını sırtlarına yüklenerek. âyet. onu bozar. Mücâdele sûresi. hıristiyanlara sorduk. Ra’d sûresi. ilah olduklarını iddia ettiğiniz ortaklarınız?” diyeceğimiz günü hatırla. Şüphesiz onlar yalancıdırlar.0 Andolsun peygamberler ile ilgili haberlerin bir kısmı sana gelmiş bulunuyor. Eğer çevrilselerdi elbette kendilerine yasaklanan şeylere yine döneceklerdi. Sonunda onların manevraları. 21. fakat o zalimler Allah’ın âyetlerini inadına inkâr ediyorlar.” Rab’lerinin huzurunda durduruldukları vakit (hallerini) bir görsen! (Allah) diyecek ki: “Nasıl. “Ah. . Allah’ı tanıyacak. Derler ki: “Hayat ancak dünya hayatımızdır. ya da onun âyetlerini yalanlayandan daha zalimdir? Şüphesiz ki. Dikkat edin. 146). kulaklarına ağırlık koyarız. ancak tek bir ilahtır ve şüphesiz ben sizin Allah’a ortak koştuğunuz şeylerden uzağım. hem de kendileri ondan uzak kalırlar. küfür ve sapıklığa kucak açarsa Allah da onu şaşırtır. O. Konu ile ilgili olarak bakınız: Sâffât sûresi. Onları tümüyle (mahşere) toplayıp da Allah’a ortak koşanlara. İnsan. sizin gibi birer topluluktan başka bir şey değildir. bir mucize indirmeğe gücü yeter. Hatta tartışmak üzere sana geldiklerinde inkâr edenler. Allah’ın kelimelerini değiştirebilecek bir güç de yoktur. Mü’min sûresi. (Kur’an okurken) seni dinleyenler de var. âyet. Kişi bu fıtratı üzere yürümez. 171-173. ancak kendilerini helak ediyorlar. “Evet. (bu yakınmaları) daha önce gizlemekte oldukları şeyler onlara göründü (de ondan). “Bu (Kur’an) evvelkilerin masallarından başka bir şey değil” derler. Rabbimiz’e andolsun ki. Biz Kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Artık biz bir daha diriltilecek de değiliz.” Yeryüzünde gezen her türlü canlı ve (gökte) iki kanadıyla uçan her tür kuş. bir delik açıp yerin dibine inerek. Fakat onların çoğu bilmiyor.0 Kimi de dilerse onu dosdoğru yol üzere kılar. “Öyleyse inkar etmekte olduğunuzdan dolayı tadın azabı!” diyecek. Elbette ki ahiret yurdu Allah’a karşı gelmekten sakınanlar için daha hayırlıdır. senden önce de bir çok Peygamberler yalanlanmıştı da onlar yalanlanmalarına ve eziyet edilmelerine karşı sabretmişler ve nihayet kendilerine yardımımız yetişmişti.0 Her türlü mucizeyi görseler de onlara inanmazlar. 0 0 0 0 Kureyşliler.0 Kendilerini ziyana sokanlar var ya. yüklendikleri günah yükü ne kötüdür! Dünya hayatı ancak bir oyun ve bir eğlencedir. 38. âyet. (Davete). âyet. Onlar gerçekte seni yalanlamıyorlar. işte onlar inanmazlar. yap! Eğer Allah dileseydi elbette onları hidayet üzere toplardı. âyet. Onu anlamamaları için kalpleri üzerine perdeler (gereriz). Eğer onların yüz çevirmeleri sana ağır geldiyse.20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 0 ile beraber başka ilahlar olduğuna şahitlik ediyorsunuz?” De ki: “Ben şahitlik etmem. Konu ile ilgili olarak bakınız: İsrâ sûresi. (Bakınız: Bakara sûresi. 51. Dediler ki: “Ona Rabbinden bir mucize indirilse ya!” (Ey Muhammed!) De ki: “Şüphesiz Allah’ın. zalimler kurtuluşa eremez. “Hayatta yaptığımız kusurlardan ötürü vay halimize!” diyecekler.” Kendilerine kitap verdiklerimiz onu (Peygamberi) kendi öz oğullarını tanıdıkları gibi tanırlar. Âyetlerimizi yalanlayanlar karanlıklar içerisindeki bir takım sağırlar ve dilsizlerdir. O halde sakın cahillerden olma. Bak kendilerine karşı nasıl yalan söylediler ve iftira edip durdukları şeyler (uydurma ilahları) onları nasıl yüzüstü bırakıp kayboluverdi? İçlerinden. yahut bir merdiven kurup göğe çıkarak onlara bir mucize getirmeye gücün yetiyorsa durma. Onlar farkına varmaksızın. Sonunda hepsi Rablerinin huzuruna toplanıp getirilecekler. gerçekmiş” diyecekler. Bize senin peygamber olduğuna dair bir şahit göster” demişler ve bunun üzerine bu âyet inmişti. “Rabbimiz Allah’a andolsun ki biz (ona) ortak koşanlar değildik” demelerinden başka bir şey olmayacaktır. Allah’ın huzuruna çıkmayı yalanlayanlar gerçekten ziyana uğramıştır. Andolsun ki. Onlar başkalarını ondan (Kur’an’dan) alıkoyarlar. ancak (bütün kalpleriyle) kulak verenler uyar. Allah kimi dilerse onu şaşırtır.

Peygamber de “Ben mü’minleri kovamam” buyurmuştu.” Andolsun.” De ki: “Sizin acele istediğiniz azap şayet benim elimde olsaydı benimle sizin aranızda iş elbette bitirilmiş olurdu.0 Gaybın anahtarları yalnızca O’nun katındadır. çok bağışlayandır.0 Böylece insanların bazısını bazısı ile denedik ki. Çünkü biz bunlarla oturmayı gururumuza yediremiyoruz. (Uyarsam) o takdirde sapmış olurum. O. ‘Allah’ın hazineleri benim yanımdadır’ demiyorum. biz âyetleri değişik biçimlerde nasıl açıklıyoruz. Siz ise onu yalanladınız. “Bari biz senin yanına geldiğimizde onlar kalkıp gitsinler. biz çıkınca girsinler. “Allah aramızdan şu adamları mı iman nimetine layık gördü?” desinler. inkar ediyoruz. Ben gaybı da bilmem. ama bize hiçbir şey olmuyor. Âyetlerimizi yalanlayanlara ise. Şöyle ki: Sizden kim cahillikle bir kabahat işler de sonra peşinden tövbe eder. Resûlüllah da bu kişilerin bu sayede müslüman olabileceklerini düşünerek teklifi kabul etmek üzere iken bu âyet-i kerime inmiştir. o da dilerse (kurtulmak için) dua ettiğiniz sıkıntıyı giderir ve siz o an Allah’a ortak koştuklarınızı unutursunuz. Peygambere karşı çıkanlar. hiçbir kuru şey yoktur ki apaçık bir kitapta (Allah’ın bilgisi dahilinde.” demişlerdi. hakkı batıldan ayırt edenlerin en hayırlısıdır. Hadi hemen böyle bir azap gelsin de görelim. sonra onlar nasıl yüz çeviriyorlar? De ki: “Ne dersiniz. Rab’lerinin huzurunda toplanmaktan korkanları. Allah şükreden kullarını daha iyi bilen değil mi? Âyetlerimize iman edenler sana geldikleri zaman de ki: “Selam olsun size! Rabbiniz kendi üzerine rahmeti (merhameti) yazdı. ne de bir şefaatçi bulunmaksızın. Acaba size Allah’ın azabı gelse veya size kıyamet saati gelip çatsa (böyle bir durumda) siz Allah’tan başkasını mı çağırırsınız? Eğer (putların size yararı dokunduğu iddianızda) doğru söyleyenlerseniz (haydi onları yardıma çağırın). Onlar. Derken onlar kendilerine hatırlatılanı unuttuklarında. Sonra kendilerine verilenle sevinip şımardıkları sırada onları ansızın yakaladık da bir anda tüm ümitlerini kaybedip yıkıldılar. hakkı anlatır. zorlama ve kaba kuvvete dayanmadığını bilmiyorlardı. onunla (Kur’an ile) uyar. De ki: “Ben size.” De ki: “Şüphesiz ben. Onları ancak O bilir. kendini düzeltirse (bilmiş olun ki) O. Hiçbir yaprak düşmez ki onu bilmesin. Levh-i Mahfuz’da) olmasın. Şeytan da yapmakta olduklarını zaten onlara süslü göstermişti. geceleyin sizi ölü gibi kendinizden geçirip alan (uyutan) ve gündüzün kazandıklarınızı bilen. 0 0 Kureyş’in ileri gelenleri Hz. Allah’tan başka onu size (geri) getirecek ilah kimmiş?” Bak. De ki: “Sizin.” Suçluların yolu da açığa çıksın diye âyetleri işte böyle ayrı ayrı açıklarız. sonra da belirlenmiş eceliniz tamamlanıncaya kadar gündüzleri sizi tekrar diriltendir. Hamd. Ben sadece. Kim iman eder ve kendini düzeltirse onlara korku yoktur.) Sonunda. (önce) üzerlerine her şeyin kapılarını açtık. Hz.. Onların hesabından sana bir şey yok. (uyandırandır). Böylece zulmeden o toplumun kökü kesildi. Hiç olmazsa onlara azabımız geldiği zaman yakarıp tövbe etselerdi ya. hiçbir yaş. senden önce bir takım ümmetlere de peygamberler gönderdik. Sonra O. Allah’ın azabı size beklenmedik bir anda veya açıktan açığa gelse. senin hesabından da onlara bir şey yok ki onları kovasın. işlemekte olduklarınızı size haber verecektir. Peygamber’in âlemlere rahmet oluşu ile bağdaşmazdı. Rab’lerinin rızasını isteyerek sabah akşam ona dua edenleri yanından kovma. De ki: “Ne dersiniz. Ben sizin arzularınıza uymam.” diyorlardı. Sizin acele istediğiniz azap benim elimde değil. Yerin karanlıklarında da hiçbir tane. Hüküm yalnızca Allah’a aittir. âlemlerin Rabbi Allah’a mahsustur. O. O. Allah’a karşı gelmekten sakınsınlar diye. Hz. . Fakat (onu yapmadılar) kalpleri katılaştı. İslam’ın ilim ve akıl yoluyla ikna etme prensibini temel ilke olarak aldığını. Peygamber’e. zalimler toplumundan başkası mı helak edilecek?” Biz peygamberleri ancak müjdeleyiciler ve uyarıcılar olarak göndeririz. Eğer kovarsan zalimlerden olursun. Onlar mahzun da olacak değillerdir. Size ‘Ben bir meleğim’ de demiyorum. “Fakir müslümanları yanından kovarsan seninle gelir otururuz” demişlerdi. çok merhamet edendir. Hayır! (Bu durumda) yalnız ona dua edersiniz. bana gönderilen vahye uyuyorum. Karada ve denizde olanı da bilir. Allah’tan başka ibadet ettiğiniz şeylere ibadet etmem bana kesinlikle yasaklandı. Zaten böyle bir azabı istemek. “Seni reddediyoruz. eğer Allah sizin kulağınızı ve gözlerinizi alır. Sonra dönüşünüz yalnız O’nadır. yapmakta oldukları fasıklık sebebiyle azap dokunacaktır. yalvarsınlar da tövbe etsinler diye onları şiddetli yoksulluk ve darlıklarla yakaladık. hidayete erenlerden olmam. kalplerinizi de mühürlerse.40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 (Ey Muhammed!) De ki: “Söyleyin bakalım.” De ki: “Görmeyenle gören bir olur mu? Siz hiç düşünmez misiniz?” Kendileri için Allah’tan başka ne bir dost. Rabbimden (gelen) kesin bir belge üzereyim..” Allah zalimleri daha iyi bilir. Gerçekten peygamber olsaydın başımıza taş yağardı. (Peygamberlerini dinlemediler.

İşte böylece İbrahim’e göklerdeki ve yerdeki hükümranlığı ve nizamı0 gösteriyorduk ki kesin ilme erenlerden olsun. âyetleri değişik biçimlerde nasıl açıklıyoruz. Güneşi doğarken görünce de. . “İşte benim Rabbim! Bu daha büyük” dedi. Şayet şeytan sana unutturursa hatırladıktan sonra (kalk). O.” Bak. O (Kur’an) hak olduğu halde kavmin onu yalanladı. ya da sizi grup grup birbirinize düşürmeğe ve kiminizin şiddetini kiminize tattırmaya gücü yetendir. Hiç kimsenin kazandığı yüzünden mahrumiyete sürüklenmemesi için Kur’an ile öğüt ver.” Bir de. kullarının üstünde mutlak hakimiyet sahibidir.61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 O. Konu ile ilgili olarak bakınız: İnfitar sûresi. O’nun sözü gerçektir. âyet. görülen âlemi de bilendir. Bize âlemlerin Rabbine boyun eğmek emrolundu. hissedilebilen veya hissedilemeyen muazzam nizamı ve tabiat kanunlarını araştırıp anlayabilecek. (Kurtuluşu için) her türlü fidyeyi verse de bu ondan kabul edilmez. Fakat üzerlerine düşen bir hatırlatmadır. veya azap geldiği takdirde onu durduracak. Ben olmuş ve olacakları Allah’ın bana vahyettiği şekilde haber veririm. “Ey kavmim!” Ben sizin Allah’a ortak koştuğunuz şeylerden uzağım” dedi. ne de bir şefaatçi. Yoksa ona Allah’tan başka ne bir dost vardır. Meâldeki “hükümranlık ve nizam” ifadesi. Ay da batınca. âyetteki “melekût” kelimesinin karşılığıdır. Üzerine gece karanlığı basınca bir yıldız gördü. gerçek sahipleri Allah’a döndürülürler. Ama siz yine de ona ortak koşuyorsunuz. “Ben öyle batanları sevmem” dedi. Sûra üflendiği gün de mülk (hükümranlık) onundur. Sonra hepsi. âyet. Rabbim bana doğru yolu göstermezse mutlaka ben de sapıklardan olurum” dedi. İleride bileceksiniz. “Namazı dosdoğru kılın ve Allah’a karşı gelmekten sakının” diye emrolundu. O da batınca (kavmine dönüp). uzaklaş. 10. Üzerinize de koruyucu melekler gönderir. Âyetlerimiz hakkında dedikoduya dalanları gördüğün vakit başka bir söze dalıncaya kadar onlardan yüz çevir. (her şeyden) hakkıyla haberdardır. De ki: “Ben size vekil (sizden sorumlu) değilim. O. o zalimler grubu ile beraber oturma. ben seni de. “Ben hakka yönelen birisi olarak yüzümü. sizi Allah adına cezalandıracak. O. O. Ben Allah’a ortak koşanlardan değilim. hesap görenlerin en çabuğudur. “Andolsun ki.0 Nihayet birinize ölüm geldiği vakit (görevli) elçilerimiz onun canını alır ve onlar görevlerinde asla kusur etmezler. 140. Küfre saplanıp kalmalarından dolayı onlara çılgınca kaynamış bir içecek ve elem dolu bir azap vardır. inceliklerini kavrayabilecek yeteneğin verilmesidir. De ki: “Sizler. yalanlamanızı engelleyecek. yeryüzünde şaşkın şaşkın dolaşıp şeytanların ayarttığı kimse gibi mi (olalım)?” De ki: “Hiç şüphesiz asıl doğru yol Allah’ın yoludur. gökleri ve yeri. anlasınlar diye. Melekût. bize. Âyette şu mesaj verilmektedir: “Ben illa da sizi tasdike zorlayacak. insanların iyi ya da kötü tüm yaptıklarını tespit eden meleklerdir. “Sen putları ilah mı ediniyorsun? Şüphesiz. “İşte Rabbim!” dedi. zararı da dokunmayan şeylere mi tapalım? Allah bizi hidayete kavuşturduktan sonra gerisin geri (şirke) mi döndürülelim? Arkadaşları ‘bize gel!’ diye doğru yola çağırdıkları halde. huzurunda toplanacağınız Allah’tır. Gaybı da. sizi karanın ve denizin karanlıklarından (tehlikelerinden) kim kurtarır?” De ki: “Onlardan ve her türlü sıkıntıdan sizi Allah kurtarır. açıktan ve gizlice ona ‘Eğer bizi bundan kurtarırsa elbette şükredenlerden olacağız’ diye dua ederken.” De ki: “O size üstünüzden (gökten) veya ayaklarınızın altından (yerden) bir azap göndermeğe.”0 Her haberin gerçekleşeceği bir zamanı vardır. Hani İbrahim babası Âzer’e. hüküm ve hikmet sahibidir. İyi bilin ki hüküm yalnız O’nundur. ancak Rabbim’in 0 0 0 0 Koruyucu melekler.0 Allah’a karşı gelmekten sakınanlara. Konu ile ilgili olarak bakınız: Nisâ sûresi. kavmini de apaçık bir sapıklık içinde görüyorum” demişti. Allah’a özgü hükümranlık demektir. Allah’ın “ol” deyip de her şeyin oluvereceği günü hatırla. gökleri ve yeri yaratana döndürdüm. sizi ondan koruyacak değilim. hak ve hikmete uygun olarak yaratandır. Dinlerini oyun ve eğlence edinenleri ve dünya hayatı kendilerini aldatmış olanları bırak. Belki sakınırlar. Ay’ı doğarken görünce de. “Melekûtu göstermek” de Yüce Allah’ın kâinata koyduğu. Yıldız batınca da. Dedi ki: “Beni doğru yola iletmişken Allah hakkında benimle tartışmaya mı kalkışıyorsunuz? Hem sizin ona ortak koştuklarınızdan ben korkmam. De ki: “Allah’ı bırakıp da bize faydası olmayan.” Kavmi onunla tartışmaya girişti. “İşte Rabbim!” dedi. onların hesabından bir şey (sorumluluk) yoktur. İşte onlar kazandıkları yüzünden helake sürüklenmiş kimselerdir.

Her birini âlemlere üstün kılmıştık. Sizin bir karar kılma yeriniz. hikmet ve peygamberlik verdiğimiz kimselerdir. Rabbim’in ilmi her şeyi kuşatmıştır. meleklerin. hakkında hiçbir delil indirmediği şeyleri ona ortak koşmaktan korkmuyorsunuz da. sizi bir tek candan yaratandır. Yani Allah’ı. O. İsmail’i. Ölüden diriyi çıkarır. Yahudiler Peygamberi ve ona indirilen Kur’an’ı inkar etmek uğruna. sonra bırak onları. Şüphesiz ki Rabbin hüküm ve hikmet sahibidir. ne babalarınızın bilmediği şeylerin size öğretildiği Kitab’ı kim indirdi?” (Ey Muhammed!) “Allah” (indirdi) de.” Allah’ın kadrini gereği gibi bilemediler. Allah’ın doğru yola ilettiği kimselerdir. işte güven onların hakkıdır. İyilik yapanları işte böyle mükafatlandırırız. Elyasa’ı. kullarından dilediğini buna iletip yöneltir. onlara vekil kılmışızdır. Mûsâ’yı ve Hârûn’u da. Allah’a karşı yalan uyduran veya kendine bir şey vahyedilmemişken. ben sizin ortak koştuğunuz şeylerden ne diye korkayım? Öyle ise iki taraftan hangisi güvende olmaya daha layıktır? Eğer biliyorsanız söyleyin. üst üste binmiş taneler. Eğer şunlar (inanmayanlar) bunları tanımayıp inkar ederlerse.” İman edip de imanlarına zulmü (şirki) bulaştırmayanlar var ya. O gökten su indirendir. Süleyman’ı. (Ey Muhammed!) Sen de onların tuttuğu yola uy..81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 bir şey dilemiş olması başka. ellerini uzatmış. Yahya’yı. De ki: “Bu tebliğe karşı sizden bir ücret istemiyorum.0 Çünkü. kendinden öncekileri (ilahi kitapları) tasdik eden ve şehirler anasını (Mekke’yi) ve bütün çevresini (tüm insanlığı) uyarasın diye indirdiğimiz bir kitaptır.0 De ki: “Mûsâ’nın insanlara bir nur ve hidayet olarak getirdiği. biz onları inkar etmeyecek olan bir kavmi. parça parça kağıtlar haline koyup ortaya çıkardığınız. -hurma ağacının tomurcuğunda da aşağıya sarkmış salkımlar. Hani hakkınızda Allah’ın ortakları olduğunu zannettiğiniz şefaatçilerinizi de yanınızda görmüyoruz? Artık aranızdaki bağlar tamamen kopmuş ve (Allah’ın ortağı olduklarını) iddia ettikleriniz sizi yüzüstü bırakıp kaybolmuşlardır.üzüm bahçeleri. Babalarından.Onlar namazlarını vaktinde kılarlar.. “Allah hiç kimseye hiçbir şey indirmedi” dediler. Dolayısıyla. kendi peygamberlerini ve kitaplarını inkar etme durumuna düşmüşlerdi. Zürriyetinden Dâvud’u. ve onun âyetlerinden kibirlenerek yüz çevirdiğiniz için bugün aşağılayıcı azap ile cezalandırılacaksınız” diyecekleri zaman hallerini bir görsen! Andolsun. Şüphesiz Allah. Size verdiğimiz dünyalık nimetleri de arkanızda bıraktınız. Onlar kendilerine kitap. O (Kur’an). Hâlâ düşünüp öğüt almayacak mısınız?” “Allah’ın. Allah’ın hidayetidir ki. taneyi ve çekirdeği yarıp filizlendirendir. Eyyub’u. Bu sûrenin 90. Eğer onlar da Allah’a ortak koşsalardı bütün yaptıkları boşa gitmişti. ya da “Allah’ın indirdiğinin benzerini ben de indireceğim” diye laf eden kimseden daha zalim kimdir? Zalimlerin şiddetli ölüm sancıları içinde çırpındığı. bilemediler. âyetinde ifade edildiği üzere. size. İsa’yı. onların hükümlerine ve peygamberlerin davetine uyacak mü’minler bulunacaktır. Bunların hepsi salih kimselerden idi. Yûsuf’u. Daha önce Nûh’u da hidayete erdirmiştik. Biz ona İshak’ı ve Yakub’u armağan ettik. İslam evrensel bir dindir.0 İşte. hakkıyla bilendir. sizi ilk defa yarattığımız gibi teker teker bize geldiniz. İşte kavmine karşı İbrahim’e verdiğimiz delillerimiz. kara ve denizin karanlıklarında yolunuzu bulasınız diye sizin için yıldızları yaratandır. İlyas’ı doğru yola erdirmiştik. İşte bu. güneşi ve ayı da ince birer hesap ölçüsü kıldı. pek çoğunu ise gizlediğiniz.0 Ahirete iman edenler. zeytin ve nar çıkarırız: (Herbiri) birbirine benzer ve (her biri) birbirinden 0 0 0 0 Yani ilahi kitaplara. İşte biz onunla her türlü bitkiyi çıkarıp onlardan yeşillik meydana getirir ve o yeşil bitkilerden. o peygamberler. Doğru yolu bulmuş olanlar da onlardır. bütün âlemler için ancak bir uyarıdır. içine daldıkları batakta oynayadursunlar. Bütün bunları seçtik ve bunları dosdoğru bir yola ilettik. Biz dilediğimiz kimsenin derecelerini yükseltiriz. bereket kaynağı. Geceyi dinlenme zamanı. Yûnus’u ve Lût’u da hidayete erdirmiştik. “Haydi canlarınızı kurtarın! Allah’a karşı doğru olmayanı söylediğiniz. Bütün bunlar mutlak güç sahibinin. Biz anlayan bir toplum için âyetleri ayrı ayrı açıklamışızdır. şanına yaraşır şekilde tanımadılar. İşte budur Allah! Peki (ondan) nasıl çevriliyorsunuz? O. Zekeriya’yı. çocuklarından ve kardeşlerinden bir kısmını da. (kendisiyle) ne sizin. hakkıyla bilenin takdiridir (ölçüp biçmesidir). ona da inanırlar. “Bana vahyolundu” diyen. Bilen bir toplum için âyetleri ayrı ayrı açıkladık. sayelerinde. İşte bu (Kur’an) da. Mekke civarındaki insanlar ifadesi tüm dünya insanlığını kapsar. Hepsini hidayete erdirdik. Diriden de ölüyü çıkarandır. . karanlığı yarıp sabahı çıkarandır. O. bir de emanet bırakılma yeriniz var.

gönül gözü demektir. O her şeye vekil (her şeyi yöneten. O. başka benzerlik ve farklılıklar da kastedilmiş olabilir. O halde onları iftiralarıyla baş başa bırak. Âyetteki “gerçekleri gösteren deliller” ifadesi ile. Kafadaki göze basar denildiği gibi. İşte sizin Rabbiniz Allah. gözleri idrak eder. Şüphesiz bunda inanan bir topluluk için (Allah’ın varlığını gösteren) ibretler vardır.100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 farklı. koku. O’nun bir eşi olmadığı halde nasıl bir çocuğu olabilir? Halbuki her şeyi O yarattı. Senin getirdiğin din hakkında onların kitaplarında bulunanı bize haber versinler” demeleri üzerine bu âyetle onlara cevap verilmiştir. Peygambere gönderilen vahyin karşısında hayretlere düşen müşrikler. . Fakat onların çoğu bilmiyorlar. Ahirette ise birçok gözler onu görecektir. kalp ve gönül gözüne de basiret denir. onun hakikatini kavramak mümkün değildir. Bilgisizce Allah’a oğullar ve kızlar da uydurdular. O mucizeler geldiği vakit de inanmayacaklarını siz ne bileceksiniz?” Biz onların kalplerini ve gözlerini ters döndürürüz de ilkin ona iman etmedikleri gibi (mucize geldikten sonra da inanmazlar) ve yine onları azgınlıkları içinde bırakırız da bocalar dururlar. Onlar ancak zanna uyuyorlar ve onlar sadece yalan uyduruyorlar. Allah’ı bırakıp tapındıklarına sövmeyin. 23. gökleri ve yeri örnekleri yokken yaratandır. kendileriyle ölüler de konuşsaydı ve her şeyi karşılarında (hakikatın şahidleri olarak) toplasaydık Allah dilemedikçe yine de iman edecek değillerdi. Allah’ın zatına bu dünya gözüyle ulaşmak. meyve ve sebzelerin hayatlarını sürdürme ve gelişme kanunları açısından birbirlerine benzemelerine rağmen tad. kim de (hakkın karşısında) körlük ederse kendi zararınadır. bir de olgunlaştığı zaman bakın. O her şeyin yaratıcısıdır. Basiret. sonra onlar da haddi aşarak. yolundan sapanı çok iyi bilir ve yine O doğru yolu bulanları en iyi bilendir. Onun kelimelerini değiştirebilecek yoktur.0 Gerçekten birçokları nefislerinin arzularına uyarak bilmeden (halkı) saptırıyorlar. renk. Allah dileseydi ortak koşmazlardı. Şüphesiz senin Rabbin. Şüphesiz senin Rabbin. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Rabbin dileseydi bunu yapamazlardı.0 Rabbinin kelimesi (Kur’an) doğruluk ve adalet bakımından tamdır. Allah’a ortak koşanlardan yüz çevir. yapmakta olduklarını kendilerine bildirecektir. Allah. 0 0 0 0 0 Bu ifadeyle. “Aramızda yahudi veya hıristiyan âlimlerinden bir hakem seçelim. haddi aşanları çok iyi bilir. Öyle ise O’na kulluk edin.0 Ey Muhammed! Sen. yemek zorunda kaldıklarınız dışında size neleri haram kıldığını tek tek açıklamışken. O halde sakın şüphecilerden olma. Bir de cinleri Allah’a bir takım ortaklar yaptılar. Biz onlara melekleri de indirseydik. Sonra dönüşleri ancak Rablerinedir. Konu ile ilgili olarak ayrıca bakınız: Kıyâme sûresi. Sen onlara vekil (onlardan sorumlu) da değilsin. yapı ve görüntü olarak birbirlerinden çok farklı oldukları vurgulanmış olabileceği gibi. Gözler onu idrak edemez ama O. “Sen ders almış okumuşsun. İşte böylece biz her Peygambere insan ve cin şeytanlarını düşman kıldık. Oysa onları o yarattı. yücedir. Kureyş müşrikleri peygamberimize. “Size Kitab’ı (Kur’an’ı) hak olarak indiren O iken ben Allah’tan başka bir hakem mi arayacağım?” (de). Allah Teâlâ tarafından Rasûlüllah’a vahyolunan âyetler ve Allah’ın birliğine. âyetlerine inanan kimseler iseniz üzerine Allah’ın ismi anılarak kesilmiş hayvanlardan yiyin. Ben başınızda bekçi değilim. bilgisizce Allah’a söverler. Eğer kendilerine (başka) bir mucize gelirse mutlaka ona inanacaklarına dair en güçlü yeminleriyle Allah’a yemin ettiler. Bir de (şeytanlar). üzerine adının anıldığı hayvanları yememenizin sebebi nedir. yoksa bu okuduğun Kur’an âyetleri ümmî birinin işi değil”. kuvvet ve kudretine delalet eden ve yukarıda geçen âyetlerde dile getirilen ibret alınacak kainat olayları kastedilmiştir. Biz seni onların başına bir bekçi yapmadık. hakkıyla bilendir. Eğer yeryüzündekilerin çoğuna uyarsan seni Allah yolundan saptırırlar. görüp gözeten)dir. Kendilerine kitap verdiklerimiz de onun. Artık kim gözünü açar hakkı idrak ederse kendi yararına. hakkıyla işitendir. Onlar.”0 O. Artık. onlardan hoşlansınlar ve işleyecekleri günahları işlesinler diye (bu fısıldamayı yaparlar). ahirete inanmayanların gönülleri bu yaldızlı sözlere meyletsin. âyet. O. “Sen iyi ders almışsın” desinler diye ve bir de bilen bir toplum için onu (Kur’an’ı) açıklayalım diye âyetleri değişik biçimlerde işte böylece açıklıyoruz. De ki: “Mucizeler ancak Allah katındadır. Böylece her ümmete yaptıklarını süslü gösterdik. en gizli şeyleri bilendir. O. onların niteledikleri şeylerden uzaktır. O.0 Bunların meyvesine. Rabbinizden size gerçekleri gösteren deliller0 geldi. Âyet-i kerimede Cenab-ı Hakkın yaratmasındaki muazzam inceliklere bir dikkat çekme vardır. (her şeyden) hakkıyla haberdar olandır. Onların. O her şeyi hakkıyla bilendir. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. bir meyve verdiği zaman. diyorlardı. Bunlar aldatmak için birbirlerine yaldızlı laflar fısıldarlar. Rabbin katından hak olarak indirilmiş olduğunu bilirler. Rabbinden sana vahyedilene uy.

Ne kötü hükmediyorlar!0 Yine bunun gibi. fakirlere harcarlar kendileri bundan yemezlerdi. Rabbin her bakımdan sınırsız zengindir. onları helake sürüklesinler ve dinlerini karıştırıp onları yanıltsınlar. (O gün Allah şöyle diyecektir:) “Ey cin ve insan topluluğu! İçinizden size âyetlerimi anlatan ve bu gününüzün gelip çatacağı hakkında sizi uyaran peygamberler gelmedi mi?” Onlar şöyle diyecekler: “Biz kendi aleyhimize şahitlik ederiz. Sizi başka bir kavmin soyundan getirdiği gibi. kazanmakta oldukları günahlar sebebiyle zalimlerin bir kısmını diğer bir kısmına böyle musallat ederiz. Allah. (Şunlar da) sırtları (binilmesi ve yük yüklemesi) haram 0 0 0 Yenmesi haram kılınan şeyler için bakınız: Bakara sûresi. Putlar ise fakirdir”. rahmet sahibidir. Allah’ın. Bu. âyet. müşriklerin durumuna düşmemeleri konusunda mü’minleri uyarmaktadır. Allah elçilik görevini kime vereceğini çok iyi bilir. Allah da diyecek ki: “Allah’ın diledikleri (affettikleri) hariç. sığırdan Allah için bir pay ayırırlar. Nahl sûresi. İşte biz. zalimler kurtuluşa eremezler. Rableri katında selam yurdu (cennet) onlarındır. En’âm sûresi. Bu âyet. Ortakları için olan Allah’ınkine eklenmiyor. Çünkü bu şekilde davranış fasıklıktır. iyilere iyi derece. her memlekette günahkârları oranın ileri gelenleri kıldık ki oralarda hilekârlık etsinler. buğday gibi ziraat ürünleriyle. hesap. Herkesin amellerine göre dereceleri vardır. şu da bizim ortaklarımız (putlarımız) için” dediler. Müşrikler ölmüş hayvan eti yerler ve aralarında.. Eğer Rabbin dileseydi bunu yapamazlardı. yapmakta oldukları şeylerden dolayı onların dostudur. “Şu Allah için. dilerse sizi giderir (yok eder) ve sizden sonra da yerinize dilediğini getirir. Çünkü günah kazananlar yaptıkları karşılığında cezalandırılacaklardır. derler” diye dedikodu yaparlardı. Rabbin onların yaptıklarından habersiz değildir. Ayrıca Allah için ayırdıklarından artakalanı putlara ait fona aktarırlar. hakkıyla bilendir. Üzerine Allah adı anılmayan (hayvan)lardan yemeyin. Artık sen onları uydurdukları ile baş başa bırak. gizlisini de. kötülere kötü derece verileceği gibi gerçekler kastediliyor.0 Ölü iken dirilttiğimiz ve kendisine. onu istedikleri gibi putların hizmetlerine harcarlardı. 114-115. öldükten sonra dirilme. De ki: “Ey kavmim! Elinizden geleni yapın. içinde ebedi kalmak üzere duracağınız yer ateştir. karanlıklar içinde kalmış. “Ey Rabbimiz! Bizler birbirimizden yararlandık ve bize belirlediğin süremizin sonuna ulaştık” diyecekler. Âyet. Kimi de saptırmak isterse. 173. koyun.0 Siz bunun önüne geçemezsiniz. Allah’a ortak koşanların çoğuna. Cahiliye Araplarının yanlış ve saçma adetlerinden birini anlatıyor: Hurma. Allah inanmayanlara azap (ve sıkıntıyı) işte böyle verir. koştukları ortaklar. Şüphesiz size va’d edilen şeyler mutlaka gelecektir. Onların hepsini bir araya toplayacağı gün şöyle diyecektir: “Ey cin topluluğu! İnsanlardan pek çoğunu saptırıp aranıza kattınız. onun da göğsünü göğe çıkıyormuşçasına daraltır. İşte böyle. arpa.” Dünya hayatı onları aldattı ve kafir olduklarına dair kendi aleyhlerine şahitlik ettiler. insanlar arasında yürüyeceği bir nur verdiğimiz kimsenin durumu. bir türlü ondan çıkamamış kimsenin durumu gibi olur mu? İşte kafirlere. Allah için olan ise ortaklarınkine ekleniyor. Muhammed ve ashabı kendi elleriyle kestikleri hayvanların etini yerler de Allah’ın öldürdüğü haramdır. Bir de (asılsız iddialarda bulunarak) dediler ki: “Bunlar yasaklanmış hayvanlar ve ekinlerdir.” Ey Muhammed! Şüphesiz senin Rabbin hüküm ve hikmet sahibidir. fazlasına ihtiyacı yok. Âyette bu akılsızca uygulama kınanıyor. “Bakın. . deve. âyet. 145. halkları habersizken ülkeleri haksız yere helâk etmeyeceği içindir. “Allah elçilerine verilenin bir benzeri bize de verilinceye kadar asla inanmayacağız” derler. Suç işleyenlere Allah katından bir aşağılık ve yapmakta oldukları hilekârlık sebebiyle çetin bir azap erişecektir. âyet. Âyetteki “va’d edilen şeyler” ile. hiç. Allah her kimi doğruya erdirmek isterse onun göğsünü İslâm’a açar. Onlara bir âyet geldiği zaman. Rabbinin dosdoğru yoludur. Allah’ın yarattığı ekinlerden ve hayvanlardan O’na bir pay ayırdılar ve akıllarınca. Şüphesiz düşünüp öğüt alacak bir toplum için âyetleri ayrı ayrı açıkladık. Maide sûresi.. Ama dünya yurdunun sonucunun kimin olacağını yakında öğreneceksiniz.120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 0 Günahın açığını da bırakın. âyet. çocuklarını öldürmelerini güzel gösterdi ki. misafirlere.” Onların insanlardan olan dostları. Bu (peygamberlerin gönderilmesi). Bir pay da putlarına ayırır. keçi. sıkar. Ama farkında olmuyorlar. “Allah zengindir. işlemekte oldukları çirkinlikler böyle süslü gösterilmiştir. Bir de şeytanlar kendi dostlarına sizinle mücadele etmeleri için mutlaka fısıldarlar. diye bir de kılıf uydururlardı. Halbuki onlar hilekârlığı ancak kendilerine yaparlar. Ben de (görevimi) yapacağım. cennet. Onları bizim dilediklerimizden başkası yiyemez. Şüphesiz. 3. cehennem. Onlara boyun eğerseniz şüphesiz siz de Allah’a ortak koşmuş olursunuz.

139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 edilmiş hayvanlardır. Halbuki bu hayvanların deve.0 Allah’ın size rızık olarak verdiğinden yiyin de şeytanın adımlarına uymayın. iki dişiyi mi? Yoksa iki dişinin rahimlerinde bulunan (yavru)ları mı? Yoksa Allah size bunları haram ettiğinde orada hazır mı idiniz!?” İnsanları bilgisizce saptırmak için Allah’a karşı yalan uyduran kimseden daha zalim kimdir? Şüphesiz Allah zalimler topluluğunu doğru yola iletmez.ya da Allah’tan başkası adına kesilmiş bir (murdar) hayvandan başka.0 Yahudilere tırnaklı hayvanların hepsini haram kıldık. sığırdan da iki. (Bununla beraber) suçlu bir toplumdan onun azabı geri çevrilmez. sizin için apaçık bir düşmandır. israf edenleri sevmez. keçi.160. 173. Yine O. etlerinin haram olmalarının sebebi ve illeti olamazdı.” Onlardan öncekiler de (peygamberlerini) böyle yalanlamışlardı da sonunda azabımızı tatmışlardı. bir takım isimler altında uydurma helal haram listeleri yapılırdı. hayvanlardan da irili ufaklı var edendir.0 Şüphesiz O. akıtılmış kan. insanların doğru yola ermelerini dilemediği anlamı çıkarılamaz. O. insanların hür iradesine Allah’ın müdahale etmediğidir. Onlar Rablerine. peygamberleri öldürme. O. Aslında bunlar haram şeyler değildi. fakat israf etmeyin. haram kılınan yiyeceklerden yiyebileceği ile ilgili olarak ayrıca. hakka karşı başkaldırma. hüküm ve hikmet sahibidir.” Eğer ölü olursa o vakit onda hepsi ortaktırlar. Fakat istismar etmeksizin ve zaruret ölçüsünü aşmaksızın kim bunlardan yeme zorunda kalırsa yiyebilir. Bunlardan biri de bir familyadan olan hayvanların bazen erkek bazen dişilerinin eti haram veya helal sayılır. âyetin dipnotuna bakınız. O. sırtlarında veya bağırsaklarında bulunanlar. Beyinsizlikleri yüzünden bilgisizce çocuklarını öldürenler. Allah’ın kendilerine verdiği rızkı -Allah’a iftira ederek. Çünkü O. Doğru yolu bulmuş da değillerdir. Gerçekten onlar sapmışlardır. zulüm. Âyetlerimizi yalanlayanların ve ahirete inanmayanların azrularına uyma. haram kılınmış bir şey bulamıyorum. (Ayrıca bakınız: Mâide sûresi. De ki: “Sizin (iddialarınızı ispat edecek) bir bilginiz var mı ki onu bize gösteresiniz? Siz ancak kuruntuya uyuyorsunuz ve siz sadece yalan söylüyorsunuz. Bir de dediler ki: “Şu hayvanların karınlarındaki yavrular (canlı olursa) sırf erkeklerimize aittir. Toprak ürünlerinde bu oranda verilen zekatın özel adıdır. zeytini ve narı (herbiri) birbirine benzer ve (herbiri) birbirinden farklı biçimde yaratandır. babalarımız da. hayvanlardan yük taşıyanları ve tüylerinden döşek yapılanları yaratandır” şeklinde de tercüme edilebilir. çok merhametlidir.103. ürünleri çeşit çeşit hurmalıkları ve ekinleri. Darda kalan kimsenin.” De ki: “En üstün delil yalnızca Allah’ındır. sığır.” Allah’a ortak koşanlar diyecekler ki: “Eğer Allah dileseydi biz de ortak koşmazdık. bu sûrenin 119. Karılarımıza ise haramdır. Yahudiler bir zamanlar bıldırcın eti ve kudret helvasıyla beslenmişlerdi. çardaklı. de ki: “Rabbiniz geniş rahmet sahibidir. Zira böyle bir şey insan iradesine baskı olurdu ki. domuz eti -ki o şüphesiz necistir. Onlar şahitlik etseler de sen onlarla beraber şahitlik etme. ve Bakara sûresi. Allah da bu tercihlerin aksine bir irade ortaya koymaz. Burada vurgulanmak istenen nokta. Âyet bu mantıksızlığı açıklıyor. Allah onların bu tür nitelemelerinin cezasını verecektir. koyun.”0 De ki: “Haydi. Konu ile ilgili olarak 139. De ki: “İki erkeği mi haram kıldı. Ama bu sizin hür iradenizi yok saymak olurdu. Çünkü o. aslında onların iradelerini bu yönde kullanmadıklarının bir ifadesidir. mutlaka ziyan etmişlerdir. Eğer seni yalanlarlarsa. dişi olmaları ya da doğmuş bulunup bulunmamaları. âyet. insanları öldürmeyi helal sayma gibi ölçüsüz davranışları sebebiyle birçok temiz rızıklardan mahrum edilmişlerdi. ya da kemiklerine karışanlar dışındaki iç yağlarını (yine) onlara haram kıldık. âyet. Konu ile ilgili olarak bakınız: Nisâ sûresi. Allah şunu haram kıldı” diye tanıklık yapacak şahitlerinizi getirin. yoksa iki dişiyi mi? Yoksa iki dişinin rahimlerinde bulunan (yavru)ları mı? Eğer doğru söyleyenler iseniz bana bilerek haber verin. keçiden de iki. çardaksız olarak bahçeleri. başka şeyleri denk tutuyorlar. âyetlerine bakınız. Bu sebeple Allah sizin tercihinize ters düşecek şekilde doğru yola girmenizi istemedi ki iradenize baskı yapmış olmasın. “O.0 Bunlar meyve verince meyvelerinden yiyin. Sığır ve koyunların ise. Öşür. Sonra saldırganlık.) Bakınız: En’âm Sûresi. Âyetin bu kısmı. Ey Muhammed! De ki: “Allah iki erkeği mi haram kıldı. faiz alma. 99 ve ilgili dipnot. (Hayvanlardan) sekiz eşi de yaratandır: (Erkek ve dişi olarak) koyundan iki. İnsanlar doğru. erkek.” Bir kısım hayvanları da keserken üzerlerine Allah’ın adını anmazlar. Bu iftiraları sebebiyle Allah onları cezalandıracaktır. 0 0 0 0 0 0 0 0 Arap müşriklerinin batıl inançları çoktu. hakkıyla bilendir. Bu âyetten Allah’ın. . “onda bir” demektir. Kısaca âyet şöyle anlaşılmalıdır: “Siz istemeseniz de Allah sizi doğru yola iletebilirdi. Hasat günü de hakkını (öşürünü)0 verin. bu taktirde insanların sorumlu olmaması gerekirdi. ya da eğri yolu kendi hür iradeleriyle seçerler.haram sayanlar. dileseydi elbette sizin hepinizi doğru yola iletirdi.0 Biz elbette doğru söyleyenleriz.0 De ki: “Bana vahyolunan Kur’an’da bir kimsenin yiyecekleri arasında leş.” Yine (erkek ve dişi olarak) deveden iki. (Bütün bunları) Allah’a iftira ederek yaparlar. azgınlıkları sebebiyle onları cezalandırdık.” Şüphesiz Rabbin çok bağışlayandır. İşte böyle. âyet. Buna göre Allah’ın insanları kendi tercihlerine ters düşecek şekilde zorunlu olarak doğru yola getirmek istememiş olması. Sığır ve koyun gibi bazı hayvanların yalnızca iç yağlarının kendilerine haram kılındığı ve bu hayvanların onlara haram kılınan tırnaklı hayvanlar kapsamına girmediği âyetin metninden anlaşılmaktadır. Hiçbir şeyi de haram kılmazdık.

” 152 Rüşdüne erişinceye kadar yetimin malına ancak en güzel şekilde yaklaşın. daha önce iman etmemiş veya imanında bir hayır kazanmamış olan bir kimseye (o günki) imanı fayda vermez. yahut. 158 (Ey Muhammed!) Onlar (iman etmek için) ancak kendilerine meleklerin gelmesini veya Rabbi’nin gelmesini0 ya da Rabbinin bazı âyetlerinin gelmesini mi gözlüyorlar? Rabbi’nin âyetlerinden bazısı geldiği gün.” 159 Şu dinlerini parça parça edenler ve kendileri de grup grup ayrılmış olanlar var ya. 160 Kim bir iyilik yaparsa ona on katı vardır.0 İşte size Allah bunu emretti ki aklınızı kullanasınız. yapmakta olduklarını kendilerine haber verecektir. âyet. 151 0 0 0 0 0 0 0 Konu ile ilgili olarak ayrıca bakınız: İsra sûresi.0 De ki: “Siz bekleyin. âyet. Biz onların okumalarından habersiz idik” demeyesiniz.85. onun malının çoğalmasını sağlayacak yolları araştırmak demektir. yaşamam da. Şüphesiz biz de bekliyoruz. âyet.21.157 Kitap. yapmakta oldukları engellemeden dolayı azabın en kötüsü ile cezalandıracağız.” 164 De ki: “Her şeyin Rabbi o iken ben başka bir Rab mı arayayım? Herkes günahı yalnız kendi aleyhine kazanır. Sonra (O). Sizi de onları da biz rızıklandırırız. 7. Konu ile ilgili olarak ayrıca bakınız: Bakara sûresi. Şüphe yok ki O. âyet. Rabbinizin size haram kıldığı şeyleri okuyayım: Ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Onların işi ancak Allah’a kalmıştır. Artık Allah’ın âyetlerini yalanlayan ve (insanları) onlardan çeviren kimseden daha zalim kimdir!? İnsanları âyetlerimizden alıkoymaya kalkışanları. (senin) onlarla hiçbir ilişiğin yoktur. .0 Meşrû bir hak karşılığı olmadıkça Allah’ın haram (dokunulmaz) kıldığı canı öldürmeyin. “Eğer bize kitap indirilseydi biz onlardan daha çok doğru yolda olurduk” demeyesiniz. diğer ibadetlerim de. İşte bunları Allah size öğüt alasınız diye emretti.” 162 Ey Muhammed! De ki: “Şüphesiz benim namazım da. hidayet ve rahmete erdirmek için Mûsâ’ya Kitab’ı (Tevrat’ı) verdik ki Rablerinin huzuruna varacaklarına iman etsinler. Yetimin malına en güzel bir şekilde yaklaşmak. Konu ile ilgili olarak ayrıca bakınız: Furkân sûresi. ihtilaf etmekte olduğunuz şeyleri haber verecektir. 84. âyet.(Ey Muhammed!) De ki: “Gelin. bunların açığına da gizlisine de yaklaşmayın. diye bu Kur’an’ı indirdik. 155 Bu (Kur’an) da bizim indirdiğimiz bereket kaynağı bir kitaptır. Kim de bir kötülük yaparsa o da sadece o kötülüğün misliyle cezalandırılır ve onlara zulmedilmez. 33. Hiçbir günahkâr başka bir günahkârın günah yükünü yüklenmez. 18. Fatır sûresi.0 Ölçüyü ve tartıyı adaletle tam yapın. ölümüm de âlemlerin Rabbi Allah içindir. Şüphesiz Rabbin. Allah’a ortak koşanlardan değildi. âyet. Başka yollara uymayın. Konu ile ilgili olarak ayrıca bakınız: İsra sûresi. 156. size verdiği nimetler konusunda sizi sınamak için bazınızı bazınıza derece derece üstün kılandır. benim dosdoğru yolum. Biz herkesi ancak gücünün yettiği kadarıyla sorumlu tutarız. dosdoğru bir dine. Hakk’a yönelen İbrahim’in dinine iletti. 38. Konu ile ilgili olarak ayrıca bakınız: Mü’min sûresi. Yoksa o yollar sizi parça parça edip O’nun yolundan ayırır. 161 De ki:“Şüphesiz Rabbim beni doğru bir yola. bir hidayet ve bir rahmet geldi. Artık ona uyun ve Allah’a karşı gelmekten sakının ki size merhamet edilsin. 286. İşte ben bununla emrolundum. âyet. her şeyi açıklamak.8. Necm sûresi. Konu ile ilgili olarak ayrıca bakınız: İsrâ sûresi.0 (Birisi hakkında) konuştuğunuz zaman yakınınız bile olsa adil olun. 32. İşte size Rabbinizden açıkça bir delil. 154 Sonra iyilik yapanlara nimeti tamamlamak. Artık ona uyun. O size. çok bağışlayandır. 153 İşte bu.15.0 Sonra dönüşünüz ancak Rabbinizedir. 7. yalnız bizden önceki iki topluluğa (yahudilere ve hıristiyanlara) indirildi. cezası çabuk olandır. Anaya babaya iyi davranın. O.” 163 “O’nun hiçbir ortağı yoktur. âyet. Ben müslümanların ilkiyim. çok merhamet edendir. (Zina ve benzeri) çirkinliklere. sizi yeryüzünde halifeler (oraya hakim kimseler) yapan. 165 O. Allah’a verdiğiniz sözü tutun. Fakirlik endişesiyle çocuklarınızı öldürmeyin. âyet. Zümer sûresi. İşte size bunları Allah sakınasınız diye emretti.

Onu ise çamurdan yarattın” dedi. Çünkü beni ateşten yarattın.” “Sonra (pusu kurup) onlara önlerinden. saygı ile eğilenlerden olmadı. Onu bırakıp başka dostlara uymayın. 13. hepinizi cehenneme doldururum. ilahi davete sırt çevirmeleri karşısında sıkılan Peygamberimiz teselli edilmektedir. Sonra size şekil verdik. Çünkü biz onlardan uzak değiliz. zulümde.0 Bu. Sonra da meleklere. insanların küfürde. 7.0 Sizin için orada birçok geçim imkanları da yarattık. sağlarından ve sollarından sokulacağım ve sen onların çoğunu şükreden (kimse)ler bulamayacaksın. 4. 10.” Allah dedi ki: “Yerilmiş ve kovulmuş olarak çık oradan. Çünkü senin orada büyüklük taslamak haddine değil! Hemen çık! Çünkü sen aşağılıklardansın” dedi. onlardan sana kim uyarsa sizin. 11. İblisten başka hepsi saygı ile eğildiler. âyet. 20. demedim mi?” diye seslendi. âyet. 15.” “Ey Âdem! Sen ve eşin cennette kalın. 206 âyettir. 97.) Gerçekten biz zalimler olmuştuk” demekten başka söyleyecekleri kalmamıştı. melek olmayasınız. şirkte Allah’a karşı yalanlar uydurmada ısrar etmeleri. yahut gündüz istirahat halinde iken gelmişti. ve 48. âyetlerin Medine döneminde indiğini söyleyen âlimler de vardır. size yeryüzünde imkan ve iktidar verdik. “Şimdi in aşağı oradan.” “Şüphesiz ben size öğüt verenlerdenim” diye de onlara yemin etti. sizi yarattık. yüksek yerler. Ama siz ne kadar az şükrediyorsunuz! Andolsun. kendisiyle (insanları) uyarman için ve mü’minlere öğüt olarak indirilmiş bir kitaptır. 65.0 Rabbinizden size indirilene uyun. 5. 46. âyet. Artık ondan dolayı göğsünde bir sıkıntı olmasın. Sûre adını.” Derken şeytan.7. 163-170. Âyetin bu kısmı. O. ilahi vahyin doğruluğu ve vahye duyulan ihtiyaç işlenmektedir Bismillahirrahmânirrahîm 1. Bu âyette. O gün amellerin tartılması da haktır. Kendilerine peygamber gönderilenlere mutlaka soracağız. Andolsun. 3.0 Peygamberlere de elbette soracağız. Allah. Konu ile ilgili olarak ayrıca bakınız: Mâide sûresi. 12. Yoksa zalimlerden olursunuz.0 Andolsun. Kehf sûresi. Fakat şu ağaca yaklaşmayın. 0 0 0 0 0 Bu harfler ile ilgili olarak Bakara sûresinin ilk âyetinin dipnotuna bakınız. Konu ile ilgili olarak ayrıca bakınız: Hicr sûresi. Konu ile ilgili olarak ayrıca bakınız: Kasas sûresi. 8. âyet. âyetlerde geçen “el-A’râf” kelimesinden almıştır. 109. Hûd sûresi. yemin ederim ki. 21. “elA’râf”. ya da (cennette) ebedi kalacaklardan olmayasınız diye yasakladı. (O da) “Ben ondan hayırlıyım. . 6. Ağaçtan tattıklarında kendilerine avret yerleri göründü. “(Biz bunu hak ettik. Bu sûretle onları kandırarak yasağa sürükledi. Onlara azabımız gece uykusuna dalmışken. Dilediğiniz yerden yiyin. “Ben size bu ağacı yasaklamadım mı? Şeytan size apaçık bir düşmandır. onlara (yaptıklarını) tam bir bilgi ile anlatacağız. “Sen süre verilenlerdensin” dedi. 2. 12.A'RÂF SÛRESİ Mekke döneminde inmiştir. Ama kimlerin sevabı da hafif gelirse işte onlar âyetlerimize haksızlık etmiş olmaları sebebiyle kendilerini ziyana sokanlardır. Ne kadar da az öğüt alıyorsunuz! Nice memleketleri helak ettik. Andolsun. Şeytan dedi ki: “(Öyle ise) beni azdırmana karşılık. 9. Kimlerin sevabı ağır basarsa işte onlar kurtuluşa erenlerdir. 19. Azabımız kendilerine geldiğinde. sana. “Sana emrettiğim zaman seni saygı ile eğilmekten ne alıkoydu?” dedi. âyet. 5.” Allah da. 18. 14. “Andolsun sizi yeryüzüne yerleştirdik” şeklinde de tercüme edilebilir. 16. 22. Şeytan dedi ki: “(Öyle ise) bana insanların tekrar diriltilecekleri güne kadar süre ver. 17. Rableri onlara. ben de onları saptırmak için senin dosdoğru yolunun üzerinde elbette oturacağım. Elif Lâm Mîm Sâd. yüksek mevkiler demektir. kendilerinden gizlenmiş olan avret yerlerini onlara açmak için kendilerine vesvese verdi ve dedi ki: “Rabbiniz size bu ağacı ancak. arkalarından. Sûrede temel konu olarak. Derhal üzerlerini cennet yapraklarıyla örtmeye başladılar. “Adem için saygı ile eğilin” dedik.6. Allah.

günahı. 41. ne bir an geri kalabilirler. şeytan sizi de saptırmasın. Âyetlerimizi yalanlayanlar ve o âyetlere uymayı kibirlerine yediremeyenler var ya. Andolsun Rabbimizin peygamberleri bize hakkı getirmişler” derler. 36. kendilerine öncülük edenler için. Onlara bir kat daha ateş azabı ver” derler. Allah’a karşı yalan uyduran veya onun âyetlerini yalanlayanlardan daha zalimdir? İşte onlara kitaptan (kendileri için yazılmış ömür ve rızıklardan) payları erişir. Onlar da. Dini Allah’a has kılarak ona ibadet edin. 42. “İşte yaptığınız (iyi işler) sayesinde kendisine varis kılındığınız cennet!” diye seslenilir.” Allah dedi ki: “Birbirinizin düşmanı olarak inin (oradan).” Her topluluk (arkasından gidip sapıklığa düştüğü) yoldaşına lanet eder. biz hidayete ermiş olamazdık. canlarını almak için geldiğinde. onlara göklerin kapıları açılmaz. 28. orada öleceksiniz ve oradan (mahşere) çıkarılacaksınız. “Bizi yüzüstü bırakıp kayboldular” derler ve kâfir olduklarına dair kendi aleyhlerine şahitlik ederler. 26. 40. Allah’ın rahmetinin alametlerindendir. Sizi başlangıçta yarattığı gibi (yine ona) döneceksiniz. İşte biz zalimleri böyle cezalandırırız. “Ey Rabbimiz! Şunlar bizi saptırdılar. haksız saldırıyı. onları göremeyeceğiniz yerden sizi görürler. ayrı ayrı açıklıyoruz.” Allah bir kısmına hidayet etti. Onlar için cehennem ateşinden döşek.” Allah dedi ki: “Orada yaşayacaksınız. Çünkü o ve kabilesi.” De ki: “Rabbim ancak.” Öncekiler sonrakilere. 25. hakkında hiçbir delil indirmediği herhangi bir şeyi Allah’a ortak koşmanızı ve Allah’a karşı bilmediğiniz şeyleri söylemenizi haram kılmıştır. Yiyin için fakat israf etmeyin. Biz onların kalplerinde kin namına ne varsa söküp attık. bizi buna eriştiren Allah’a mahsustur. 27. bir kısmına da sapıklık layık oldu. Belki öğüt alırlar (diye onları insanlara verdik). Onlar orada ebedi kalıcıdırlar. Takva (Allah’a karşı gelmekten sakınma) elbisesi var ya. Allah da bize bunu emretti” derler. azabı tadın” derler. Ey Âdemoğulları! İçinizden size benim âyetlerimi anlatan Peygamberler gelir de her kim Allah’a karşı gelmekten sakınır ve halini düzeltirse. Kim. 29. işte o daha hayırlıdır. Ey Âdemoğulları! Avret yerlerini kendilerine açmak için. deve iğne deliğinden geçinceye kadar cennete de giremezler!0 Biz suçluları işte böyle cezalandırırız.işte onlar cennetliklerdir. Onlara. Siz bilmediğiniz şeyleri Allah’ın üzerine mi atıyorsunuz?” De ki: “Rabbim adaleti emretti. “Biz atalarımızı bunun üzerinde bulduk. “Sizin bize karşı bir üstünlüğünüz yoktur. Onlar orada ebedi kalacaklardır. 30.” Her milletin belli bir eceli vardır. iman etmeyenlerin dostları kılmışızdır.23. üstlerinde de cehennem ateşinden örtüler var. 0 . Onların eceli geldi mi. Kendilerinin de doğru yolda olduklarını sanıyorlardı. kulları için yarattığı zîneti ve temiz rızkı kim haram kılmış?” De ki: “Bunlar. Âyetin bu kısmı. Onlar üzülecek de değillerdir. 37. 34. ne de öne geçebilirler. 33. “halat iğne deliğinden geçinceye kadar cennete giremezler” şeklinde de tercüme edilebilir. açık ve gizli çirkin işleri. Onlar. 32. Sonunda kendilerine melek elçilerimiz. artık onlara korku yoktur. Her secde yerinde yüzlerinizi (ona) doğrultun. Dediler ki: “Rabbimiz! Biz kendimize zulüm ettik. “Hamd. İman edip salih ameller işleyenlere gelince -ki biz kişiye ancak gücünün yettiğini yükleriz. Allah çirkin işleri emretmez. Kıyamet gününde ise yalnız onlara özgüdür. israf edenleri sevmez. 35. Allah şöyle der: “Sizden önce gelip geçmiş cin ve insan toplulukları ile birlikte ateşe girin. Fakat bilmiyorsunuz. 43. İşte bilen bir topluluk için âyetleri. elbiselerini soyarak ana babanızı cennetten çıkardığı gibi. De ki: “Allah’ın. 24. Artık kazanmış olduğunuz şeylere karşılık. Ey Ademoğulları! Her mescitde ziynetinizi takının (güzel ve temiz giyinin). Bu (giysiler). Âyetlerimizi yalanlayanlar ve onlara uymayı kibirlerine yediremeyenlere gelince işte onlar cehennemliklerdir. Nihayet hepsi orada toplandığı zaman peşlerinden gidenler. Çünkü onlar Allah’ı bırakıp şeytanları dost edinmişlerdi. Şüphesiz biz şeytanları. Çirkin bir iş işledikleri vakit. Eğer Allah’ın bizi eriştirmesi olmasaydı. Allah der ki: “Her biriniz için bir kat daha fazla azap vardır. Çünkü o.” Ey Âdemoğulları! Size avret yerlerinizi örtecek giysi ve süslenecek elbise verdik. “Hani Allah’ı bırakıp tapınmakta olduğunuz şeyler nerede?” derler. dünya hayatında mü’minler içindir. Size yeryüzünde bir zamana kadar yerleşme ve yararlanma vardır. De ki: “Şüphesiz. 39. 38. Altlarından da ırmaklar akar. Eğer bizi bağışlamaz ve bize acımazsan mutlaka ziyan edenlerden oluruz. 31.

Siz de Rabbinizin va’d ettiğini gerçek buldunuz mu?” diye seslenirler. A’râf. 50. 46. “Ey kavmim! Allah’a kulluk edin. “Rabbimizin bize va’dettiğini biz gerçek bulduk. “Selam olsun size!” diye seslenirler. geceyi. yaratmak da. Kötüler ise çorak toprağa benzerler. 62. bilerek açıkladığımız bir kitabı. “Ben size Rabbimin vahyettiklerini tebliğ ediyorum ve size nasihat ediyorum. Dikkat edin. 57. Nihayet rüzgarlar ağır bulutları yüklendiği vakit. Cehennemlikler de cennetliklere. Onlar ahireti de inkar edenlerdir. Şüphesiz. onları ölü bir belde (yi diriltmek) için sevk ederiz de oraya suyu indiririz. Rabbinin izniyle bol ve bereketli çıkar. âyet. Siz üzülecek de değilsiniz” derler. Aksine ben. A’râftakiler simalarından tanıdıkları bir takım adamlara da seslenir ve şöyle derler: “Ne çokluğunuz. ne de taslamakta olduğunuz kibir size bir yarar sağladı!” “Sizin.0 Andolsun. 13. Derken onunla türlü türlü meyveleri çıkarırız. Onlar Allah yolundan alıkoyan ve onu. 48. Çünkü O. 53.44. “A’râf” ile cennet ve cehennem arasındaki surun yüksek yerleri ve sırtlarının kastedildiğini ifade etmektedirler. “Biz seni açıkça bir sapıklık içinde görüyoruz” dediler. “Şüphesiz. 70. Onun bildirdiği sonuç gelip çattığı gün. Sizin bilmediğiniz şeyleri de Allah tarafından gelen vahiy ile biliyorum. 45. 60. ‘Allah bunları rahmete erdirmez’ diye yemin ettikleriniz şunlar mı?” (Sonra cennetliklere dönerek) “Haydi. Konu ile ilgili olarak ayrıca bakınız: En’âm sûresi. 58. Düzene sokulduktan sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. gökleri ve yeri altı gün içinde (altı evrede) yaratan ve Arş’a0 kurulan. Âlemlerin Rabbi olan Allah’ın şanı yücedir.”Sizi uyarması ve sizin de Allah’a karşı gelmekten sakınıp rahmete ulaşmanız için. (Toprağı) kötü ve elverişsiz olandan ise. âyet. (Toprağı) iyi ve elverişli beldenin bitkisi. (“Görelim bakalım!” diyerek) Kur’an’ın bildirdiği sonucu (te’vilini) bekliyorlar. sudan veya Allah’ın size verdiği rızıktan biraz da bizim üzerimize akıtın” diye çağrışırlar. Şimdi bizim için şefaatçılar var mı ki bize şefaat etseler veya (dünyaya) döndürülsek de yaptıklarımızdan başkasını yapsak?” Gerçekten onlar kendilerine yazık etmişlerdir. Tebliğine memur oldukları semavi kitaplar yağmur yüklü bulutlar gibi kalplerin can suyudur. İyiler verimli toprak gibi. İşte onlar bu günlerine kavuşacaklarını nasıl unuttular ve âyetlerimizi nasıl inkar edip durdularsa biz de onları bugün öyle unuturuz. Topluma faydaları dokunmaz. . 49. kendisini durmadan takip eden gündüze katan. (Nûh onlara) şöyle dedi: “Ey kavmim! Bende herhangi bir sapıklık yok. Ola ki ibretle düşünürsünüz. 54. Onlar. kötüsü vardır. “Ey Rabbimiz! Bizi zalim toplumla beraber kılma” derler. yüksek yerler. 51. ama bunu ummaktadırlar. topluma yararlı olurlar. Allah’a (azabından) korkarak ve (rahmetini) umarak dua edin. Arş. O. eğri ve çelişkili göstermek isteyenlerdir. Bazı müfessirler. Onlar ise ancak. 61. 52. Cennetliklere. 59. Şüphesiz ben sizin adınıza büyük bir günün azabından korkuyorum” dedi. Allah bunları kafirlere haram kılmıştır” derler. Kavminin ileri gelenleri. Onlar dinlerini oyun ve eğlence edinmişler ve dünya hayatı da kendilerini aldatmıştı. İşte ölüleri de öyle çıkaracağız. Şükredecek bir toplum için biz âyetleri işte böyle değişik biçimlerde açıklıyoruz. Cennet ve cehennemliklerin hepsini simalarından tanımaktadırlar. Size korku yok. Onlar henüz cennete girmemişlerdir. içinizden bir adam aracılığı ile Rabbinizden size bir zikir (vahiy ve öğüt) gelmesine şaştınız mı? 0 0 0 0 0 Bu “sur” ile ilgili olarak ayrıca bakınız: Hadid sûresi. Gözleri cehennemlikler tarafına çevrildiği zaman. (İlah diye) uydurdukları (putlar) da onları yüzüstü bırakarak uzaklaşıp kaybolmuşlardır. Allah’ın rahmeti iyilik edenlere çok yakındır. yüksek mevkiler demektir. haddi aşanları sevmez. Cennetlikler cehennemliklere. Onlar.0 Andolsun biz onlara. Şüphesiz sizin Rabbiniz. sınırsız kudret makamı demektir. güneşi. emretmek de yalnız O’na mahsustur. Rahmet rüzgarları gibi Peygamberler de ilahi rahmetin müjdeleyicileridir. “Evet” derler. faydasız bitkiden başkası çıkmaz. O zaman aralarında bir duyurucu. 55. Rabbinize alçak gönüllüce ve için için dua edin. inanan bir toplum için bir yol gösterici ve rahmet olarak getirdik. önceden onu unutmuş olanlar derler ki: “Gerçekten Rabbimizin peygamberleri hakkı getirmişler. 56. Nûh’u kendi kavmine peygamber olarak gönderdik de. “Allah’ın laneti zalimlere!” diye seslenir. İkisi (cennet ve cehennem) arasında bir sur0 A’râf0 üzerinde de bir takım adamlar vardır. Âlemlerin Rabbi tarafından gönderilmiş bir peygamberim. Sizin için O’ndan başka hiçbir ilah yoktur. rüzgarları rahmetinin önünde müjde olarak gönderendir. girin cennete. kudret ve hakimiyet tahtı. ayı ve bütün yıldızları da buyruğuna tabi olarak yaratan Allah’tır. Toprak gibi insanların da iyisi. 47. “Ne olur.

Rablerinin emrine karşı geldiler ve “Ey Salih! Sen eğer (dediğin gibi) peygamberlerden isen. Âd kavmine de kardeşleri Hûd’u peygamber olarak gönderdik. “Siz. 76. Sizin için ondan başka bir ilah yoktur. 84. Salih’in. Allah sizi Nûh kavminden sonra onların yerine getirdi ve sizi yaratılış itibariyle daha güçlü kıldı. Artık Allah’ın nimetlerini anın da yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın. sizi onların yerine getirdi ve sizi yeryüzünde yerleştirdi. 86. 72.” “Sizi uyarması için içinizden bir adam aracılığıyla Rabbinizden size bir zikir (vahy ve öğüt) gelmesine şaştınız mı? Hatırlayın ki. 83. âyetinde de ifade edildiği gibi bu yağmur taş yağmurudur. 66. Âyetlerimizi yalanlayanları da suda boğduk. Yerin ovalarında köşkler kuruyor. Yoksa sizi elem dolu bir azap yakalar. Kavminin ileri gelenlerinden inkar edenler dediler ki: “Şüphesiz. Rabbinizden size açık bir delil gelmiştir. Sizin için ondan başka hiçbir ilah yoktur. Hûd. Semûd kavmine de kardeşleri Salih’i Peygamber olarak gönderdik. Allah’a karşı gelmekten sakınmaz mısınız?” dedi. suçluların akıbeti nasıl oldu. Lût’u da Peygamber olarak gönderdik. 69. Gerçekten size Rabbinizden (benim peygamber olduğumu gösterecek) açık bir delil geldi. Fakat siz nasihat edenleri sevmiyorsunuz” dedi. 71. Bunun üzerine biz onu ve beraberindekileri tarafımızdan bir rahmetle kurtardık. Hatırlayın ki. 75.” demek oldu. Artık Salih onlardan yüz çevirdi ve “Andolsun. 73. Aksine ben âlemlerin Rabbi tarafından gönderilmiş bir peygamberim. Ben sizin için güvenilir bir nasihatçıyım. 70. ben size Rabbimin vahyettiklerini tebliğ ettim ve size nasihatta bulundum. Karısı ise azab içinde kalanlardan oldu. 77. Allah’ın nimetlerini hatırlayın ki kurtuluşa eresiniz. Allah’ın. 78. Sakın ona bir kötülük etmeyin. 67. Hayır.” Kavminin cevabı ise sadece. 82. içsin.. Sizin için ondan başka hiçbir ilah yoktur. Bırakın onu da Allah’ın mülkünde yesin. dağları oyup evler yapıyorsunuz. 81.” dediler. O. bir kısmı da inanmamışsa.” 0 Hicr sûresinin 74. “Sen bize tek Allah’a ibadet edelim. 74. küçük görülüp ezilen inanmışlara. Hani o kavmine şöyle demişti: “Sizden önce âlemlerden hiçbir kimsenin yapmadığı çirkin işi mi yapıyorsunuz?” “Hakikaten siz kadınları bırakıp.” Kavminin büyüklük taslayan ileri gelenleri. siz haddi aşan bir toplumsunuz. 64. tehdit ederek Allah’ın yolundan O’na iman edenleri çevirmek. 79. 85.” Hûd şöyle dedi: “Ey kavmim! Bende akıl kıtlığı yok. Dedi ki: “Ey kavmim! Allah’a kulluk edin. atalarımızın ibadet edegeldiklerini bırakalım diye mi geldin? Eğer doğru söyleyenlerden isen haydi bizi tehdit ettiğin azabı bize getir” dediler. “Artık size Rabbinizden bir azap ve öfke inmiştir. . Biz senin mutlaka yalancılardan biri olduğuna inanıyoruz. şehvetle erkeklere yaklaşıyorsunuz. hüküm verenlerin en hayırlısıdır. haydi bizi tehdit ettiğin azabı getir” dediler. Çünkü onlar (vicdanları hakka kapalı) kör bir kavim idiler.. İnananlar iseniz bunlar sizin için hayırlıdır. biz seni akıl kıtlığı içinde görüyoruz.” “Hatırlayın ki Allah Âd kavminden sonra.. Âyetlerimizi yalanlayan ve iman etmemiş olanların ise kökünü kestik. Nihayet deveyi kestiler. Onların üstüne bir azap yağmuru yağdırdık. Onlara. “Çıkarın bunları memleketinizden! Güya onlar kendilerini fazla temiz tutan insanlar!. Allah’ın yolunu eğri ve çelişkili göstermek üzere her yol üstüne oturmayın. Bunun üzerine biz de onu ve karısı dışında aile fertlerini kurtardık. Büyüklük taslayanlar.63. siz az (ve güçsüz) idiniz de o sizi çoğalttı.” “Rabbimin vahyettiklerini size tebliğ ediyorum. yalnızca sizin ve babalarınızın uydurduğu bir takım isimler (düzmece tanrılar) hakkında mı benimle tartışıyorsunuz? Öyleyse (başınıza geleceği) bekleyin! Ben de sizinle beraber bekleyenlerdenim!” dedi. Bakın. İnsanların mallarını eksiltmeyin. 65. 68.” “Bir de. haklarında hiçbir delil indirmediği. İşte size bir mucize olarak Allah’ın şu devesi. Biz de onu ve gemide onunla beraber bulunanları kurtardık. onları o kuvvetli sarsıntı yakaladı da yurtlarında yüzüstü hareketsiz çöke kaldılar. “Şüphesiz biz sizin inandığınız şeyi inkar edenleriz. Düzene sokulduktan sonra yeryüzünde bozgunculuk etmeyin. artık Allah aramızda hükmünü verinceye kadar sabredin. “Ey kavmim! Allah’a kulluk edin. Onlar da. bozguncuların sonu nasıl oldu!?” “Eğer içinizden bir kısmı benimle gönderilen gerçeğe inanmış. Rabbi tarafından gönderilmiş bir peygamber olduğunu (sahiden) biliyor musunuz?” dediler. Dedi ki: “Ey kavmim! Allah’a kulluk edin. Derken kavmi onu yalanladı.” Onlar. 80. Medyen halkına da kardeşleri Şuayb’ı peygamber olarak gönderdik. Artık ölçüyü ve tartıyı tam yapın.”0 Bak. “Biz şüphesiz onunla gönderilene inananlarız” dediler.. Derken.

farkında değillerken onları ansızın yakaladık. apaçık mucizelerimizle Firavun’a ve onun ileri gelen adamlarına peygamber olarak gönderdik de onları (mucizeleri) inkar ettiler. 104. 111. 96. Bak. onları en zor işlerde köle olarak çalıştırıyordu. “Öyle ise siz ne düşünüyorsunuz?” dedi. 90. biz dileseydik onları da (öncekiler gibi) günahları yüzünden cezalandırırdık. Allah kafirlerin kalplerini işte böyle mühürler. âyet. Eğer. Memleketlerin halkları geceleyin uyurken kendilerine azabımızın gelmesinden emin mi oldular? Ya da o memleketlerin halkları kuşluk vakti gülüp oynarken kendilerine azabımızın gelmesinden emin mi oldular? Yoksa Allah’ın tuzağından emin mi oldular? Ziyana uğrayan kavimden başkası Allah’ın tuzağından emin olamaz. Şimdi ben. Firavun İsrailoğullarını vatanlarından uzaklaştırmış. “inkarcıların inkarlarına karşılık vermesi” gibi anlamlar ifade eder. 89. âyet. Hz.” “Sizi yerinizden çıkarmak istiyor. 103.” Derken.87. 100. Rabbimiz Allah’ın dilemesi olmadıkça sizin dininize dönmemiz bizim için olacak şey değildir. (Şuayb) onlardan yüzçevirdi ve dedi ki: “Ey kavmim! Andolsun. Hz. Şuarâ sûresi. o memleketlerin halkları iman etseler ve Allah’a karşı gelmekten sakınsalardı. 97. onları o korkunç sarsıntı yakaladı da yurtlarında yüzüstü hareketsiz çöke kaldılar. Çünkü sen hükmedenlerin en hayırlısısın. Biz de. Şuarâ sûresi. apaçık bir ejderha. “İstemesek de mi?” dedi. Biz onların çoğunda. bakanlar için. Mûsâ dedi ki: “Ey Firavun! Şüphesiz ki ben âlemlerin Rabbi tarafından gönderilmiş bir peygamberim. 101. ya kesinlikle bizim dinimize dönersiniz ya da mutlaka seni ve seninle birlikte inananları memleketimizden çıkarırız. 33. 107. Mûsâ’nın bu mucizesi için bakınız: Kasas sûresi. Sonra kötülüğün (sıkıntı ve darlığın) yerine iyiliği (bolluk ve genişliği) getirdik. 98. “Eğer açık bir delil getirdiysen haydi göster onu bakalım.” “Bütün usta sihirbazları (toplayıp) sana getirsinler. İşte memleketler! Onların haberlerinden bir kısmını sana anlatıyoruz. Ey Rabbimiz! Bizimle kavmimiz arasında gerçekle hükmet. 93. 109. Biz onların kalplerini mühürleriz de onlar hakkı işitmezler. Firavun ve sihirbazlarla aralarında geçen bu olay için ayrıca bakınız: Tâhâ sûresi. sözünde durma diye bir şey bulmadık. Mûsâ’nın.” 0 0 0 0 Allah’ın tuzağı” ifadesi mecazî olup.” Bana.” Firavun ileri gelenlere.” Şuayb’ın kavminden inkar eden ileri gelenler dediler ki: “(Ey ahali!) Andolsun ki eğer Şuayb’a uyarsanız o takdirde mutlaka siz zarar edenler olursunuz. Ama gerçekten onların çoklarını yoldan çıkmış kimseler bulduk. 32. âyet.0 Önceki sahiplerinden sonra yeryüzüne varis olanlara şu gerçek apaçık belli olmadı mı ki. Artık İsrailoğullarını benimle gönder. 43-44.0 Onlar şöyle dediler: “Mûsâ’yı ve kardeşini (bir süre) beklet (haklarında bir işlem yapma) ve şehirlere toplayıcılar yolla.0 Firavun. Fakat onlar yalanladılar. peygamberleri onlara apaçık deliller getirmişti. “Allah bizi sizin dininizden kurtardıktan sonra eğer ona dönersek mutlaka Allah’a karşı yalan uydurmuş oluruz. 106. Şuayb’ı yalanlayanlar var ya. 110. inkarcı bir topluluğa nasıl üzülürüm?” Biz hiçbir memlekete bir peygamber göndermedik ki (karşı çıkmaktan vazgeçip) yalvarıp yakarsınlar diye ora halkını yoksulluk ve sıkıntıya uğratmış olmayalım. 92. Bir de ne görsünler o. 105.” Şuayb. inkarcılara mühlet verip. 94. Biz yalnız Allah’a tevekkül ettik. Andolsun.0 Firavun’un kavminden ileri gelenler dediler ki: “Şüphesiz bu adam usta bir sihirbazdır. bembeyaz olmuş. Elini (koynundan) çıkardı. Allah’a karşı sadece gerçeği söylemem yaraşır. Şuayb’ın kavminden büyüklük taslayan ileri gelenler dediler ki: “Ey Şuayb! Andolsun. Nihayet çoğaldılar ve (nankörlük edip): “Atalarımız da darlığa uğramış ve bolluğa kavuşmuşlardı” dediler. Fakat onlar daha önce yalanladıklarına inanacak değillerdi. elbette onların üstüne gökten ve yerden nice bereketler (in kapılarını) açardık. . âyet. ben size Rabbimin vahyettiklerini ulaştırdım. 102. 91. Sonra onların ardından Mûsâ’yı. 88. Şuayb’ı yalanlayanlar sanki orada hiç yaşamamışlardı. şayet doğru söyleyenlerden isen” dedi. asıl ziyana uğrayanlar onlar oldu. Ben size Rabbinizden açık bir delil (mucize) getirdim. 60-63. sonra onları ansızın yakalaması”. 95. 99. 108. Rabbimiz her şeyi ilmiyle kuşatmıştır. Bir de ne görsünler. biz de kendilerini işledikleri günahlarından dolayı yakalayıverdik. Size nasihat de ettim. Bunun üzerine Mûsâ asasını yere attı. bozguncuların sonu nasıl oldu.

0 Firavun ve kavminin yaptıklarını ve (özenle kurup) yükselttiklerini yerle bir ettik. Mûsâ kavmine. mutlaka sana inanacağız ve İsrailoğullarını seninle birlikte elbette göndereceğiz” dediler. 121. onların uydurduklarını yakalayıp yutuyor. (biz çalışıp kazandık)” derler. Dediler ki: “Bizi büyülemek için her ne getirirsen getir. 132. 134. “Âlemlerin Rabbine iman ettik” dediler. değil mi?” dediler. 124. 115.” Mûsâ. Eğer başlarına bir kötülük gelirse Mûsâ ve beraberindekilerin uğursuzluğuna yorarlardı. (Mûsâ).) Büyüklük tasladılar ve suçlu bir kavim oldular. 117. Derken. “Allah’tan yardım isteyin ve sabredin. (Sihirbazlar). 0 Sihirbazlar Firavun’a geldiler. Eğer azabı üzerimizden kaldırırsan. Rabbinin İsrailoğullarına verdiği güzel söz. 137. Sihirbazlar ise secdeye kapandılar. Andolsun biz. Bir de ne görsünler o. Fakat onlara iyilik geldiği zaman. kurbağalar ve kan gönderdik. her biri ayrı ayrı birer mucize olmak üzere başlarına tufan. Rabbimizin âyetleri bize geldiğinde iman ettiğimiz için bize hınç duyuyorsun. Biz de Mûsâ’ya. bu sûrenin 128. Hor görülüp ezilmekte olan kavmi (İsrailoğullarını). Mûsa şöyle dedi: “Şüphesiz siz cahillik eden bir kavimsiniz. Bunun üzerine onlar (ellerindekini) atınca insanların gözlerini büyülediler ve onlara korku saldılar. ürün güvesi (haşerât). ve 129. “Siz atın” dedi. Sonuç Allah’a karşı gelmekten sakınanlarındır” dedi. 136. 114. 139. Fakat erişecekleri bir süreye kadar biz azabı üzerlerinden kaldırınca hemen yeminlerini bozarlar. İsrailoğulları. “Biz onların oğullarını öldüreceğiz. Artık orada yenilmişler ve küçük düşmüşlerdi. 116. öğüt alsınlar diye yıllarca süren kıtlık ve ürün eksikliği ile cezalandırdık. toprağına bolluk ve bereket verdiğimiz yerin doğu ve batı taraflarına mirasçı kıldık. ezilen İsrail halkı yerleşmiş. Allah’tan başka ilah mı araştırayım size?” Daha önce Mısırlı yerli halkın egemenliğinde bulunan Mısır ve Şam’ın verimli doğu ve batı taraflarına. 123. kullarından dilediğini mirasçı kılar. 125. Böylece hak yerini buldu ve onların yapmış oldukları şeylerin hepsi boşa çıktı. ya da önce atanlar biz olalım” dediler. çekirge. . biz sana inanacak değiliz. Ona. seni ve ilahlarını terk etsinler diye bırakacak mısın?” Firavun.” Şüphesiz bunların (din diye) içinde bulundukları şey yok olmaya mahkumdur. 130. geldikten sonra da.” Firavun’un kavminden ileri gelenler dediler ki: “Sen (sihirbazları cezalandıracaksın da) Mûsâ’yı ve kavmini. Firavun. kendilerine ait putlara tapan bir kavme rastladılar. bu ülkede fesat çıkarsınlar.112. “Galip gelenler biz olursak mutlaka bize bir mükafat vardır. “Umulur ki. 127. kadınlarını sağ bırakacağız.” Firavun. “Şüphesiz bu halkını oradan çıkarmak için şehirde kurduğunuz bir tuzaktır. “Evet. 129. Şüphesiz yeryüzü Allah’ındır. 126. 135. “Ey Mûsâ!” Ya önce sen at. 119. Âyetlerimizi yalanlamaları ve onları umursamamaları sebebiyle kendilerini denizde boğduk. Bu yüzden onlardan intikam aldık. Yapmakta olduklarının hepsi batıldır. Rabbiniz düşmanınızı helak edecek ve sizi bu yerde (Mısır’da) egemen kılıp. 131. Büyük bir sihir yaptılar. Biz onların üzerinde ezici bir güce sahibiz?” dedi. Fakat çokları bilmezler. 113.” “Sizi âlemlere üstün kılmış iken. Göreceksiniz!” “Mutlaka sizin ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama keseceğim. Firavun ailesini. nasıl davranacağınıza bakacaktır” dedi. Dediler ki: “Sen bize gelmeden önce de bize işkence edildi. Üstelik siz (ücretle de kalmayacaksınız) mutlaka benim en yakınlarımdan olacaksınız” dedi. 133. “Elindeki değneğini at” diye vahyettik. 120. onların sabretmeleri karşılığında gerçekleşti. 138.” Dediler ki: “Biz mutlaka Rabbimize döneceğiz. 128. “Ey Mûsâ! Rabbinin sana verdiği söz uyarınca bizim için dua et. âyetlerindeki vaad gerçekleşmişti. Ey Rabbimiz! Üzerimize sabır yağdır ve müslüman olarak bizim canımızı al. sonra da (ibret olsun diye) sizin tümünüzü elbette asacağım. İyi bilin ki onların uğursuzluk sebebi ancak Allah katında (yazılı)dır. 122. “Ey Mûsâ! Onların kendilerine ait ilahları (putları) olduğu gibi sen de bize ait bir ilah yapsana” dediler. Üzerlerine azap çökünce. “Ben size izin vermeden ona iman ettiniz ha!” dedi.” “Sen sırf. İsrailoğullarını denizden geçirdik. 118.” Biz de. “Bu bizimdir. “Mûsâ ve Hârûn’un Rabbine. (Hiçbirinden ders almadılar.

dilediğini de doğruya iletirsin.” dedi. Sen bağışlayanların en hayırlısısın” dedi. Ancak okuma yazma bilmeyen. Âyetlerimizi ve ahirete kavuşmayı yalanlayanların amelleri boşa çıkmıştır. Ben inananların ilkiyim” dedi. 143. Kötülükleri işleyip de sonra ardından tövbe edenler ile iman (larında sebat) edenlere gelince şüphe yok ki. cahil demek değildir. yanlarındaki Tevrat’ta ve İncil’de yazılı buldukları Resûle. Sen bizim velimizsin. Rabbin ondan (tövbeden) sonra elbette çok bağışlayandır. âyetlerimizi yalanlamaları ve onlardan hep gafil olmaları sebebiyledir. dünya hayatında ise bir zillet erişecektir.” Allah şöyle dedi: “Azabım var ya. onu kendine doğru çekmeye başladı. Mûsâ’nın kavmi onun (Tur’a gitmesinin) ardından. 151. 152. Âyetteki “ağır yük” ve “zincir” ifadeleri. sana bakayım” dedi. İsrailoğulları (yaptıklarına) pişman olup. 154. Buzağıyı ilah edinenlere mutlaka (ahirette) Rablerinden bir gazab. Ayılınca. Onun kendileriyle konuşmadığını ve onlara hiçbir yol göstermediğini görmediler mi? (Böyle iken) onu (ilah) edindiler de zalim kimseler oldular. okuma yazma bilmeyen Hz. Böylece Rabbinin belirlediği vakit kırk geceye tamamlandı. Onlar ancak yapmakta olduklarının cezasını çekerler. o ümmî0 peygambere uyan kimselerdir. Bu âyetin son cümlesi onlara da bir cevap niteliğindedir.Mûsâ’nın kavmi. “Ey Rabbim! Beni ve kardeşimi bağışla. Onu. Öyleyse sana verdiğimi al ve şükredenlerden ol” dedi. “Benden sonra arkamdan ne kötü işler yaptınız! Rabbinizin emrini beklemeyip acele mi ettiniz?” dedi. “ağır mükellefiyetler”. İşte biz iftiracıları böyle cezalandırırız. Peygamber. Mûsâ’ya otuz gece süre belirledik. Rahmetim ise her şeyi kapsamıştır. Bizi kendi rahmetine sok. 141. Sen de bana böyle davranarak düşmanları sevindirme.” Onlar. “ağır teklifler” anlamlarını ifade eder.” (Mûsâ). bana karşı gelmekten sakınanlara. belirlediğimiz yere gitmek için yetmiş adam seçti. (Kardeşi) “Ey anamoğlu” dedi. Fakat (şu) dağa bak.0 Ona iman edenler.” Yeryüzünde haksız yere büyüklük taslayanları âyetlerimden uzaklaştıracağım. Allah da. 144. onları kötülükten alıkoyar. onların. eğer o yerinde durursa sen de beni görebilirsin. 149. Onların yazısında Rableri için korku duyanlara bir hidayet ve bir rahmet vardı. “Seni eksikliklerden uzak tutarım Allah’ım! Sana tövbe ettim.0 Mûsa. Tevrat levhalarında her şeye dair bir öğüt ve her şeyin bir açıklamasını yazdık ve ona şöyle dedik: “Şimdi onları kuvvetle tut. 155. gerçekten sapmış olduklarını görünce. geniş çapta dünyevi tecrübe ve bilgilere sahip bulunuyordu. onlara iyiliği emreder. mutlaka ziyana uğrayanlardan oluruz” dediler. 145. kavmine de emret. O. okuma yazma bilmeyen insan demektir. Onlara iyi ve temiz şeyleri helal. Onlar size en kötü işkenceyi uyguluyorlardı. (Allah) “Ey Mûsâ! Vahiylerim ve konuşmamla seni insanlar üzerine seçkin kıldım. Doğru yolu görseler onu yol edinmezler. Onları sarsıntı yakalayınca (bayıldılar). vahy yoluyla aldığı bilgilerin yanında. Artık bizi bağışla ve bize acı. her insan bilgisiz olmayacağı için. 150. 55). Şimdi içimizden bir takım beyinsizlerin işledikleri günah sebebiyle bizi helak mı edeceksin? Bu sırf senin bir imtihanındır. Ama sapıklık yolunu görseler onu (hemen)yol edinirler. Üzerlerindeki ağır yükleri ve zincirleri kaldırır. Rabbi dağa tecelli edince0 onu darmadağın ediverdi. Mûsâ. mecazi olup. Allah’ın dağa tecellisi. Mûsâ. (Öfkesinden) levhaları attı ve kardeşinin saçından tuttu. Bu. ziynet eşyalarından. ahirette de. buna on (gece) daha kattık. 147. kavmine kızgın ve üzgün olarak döndüğünde. kötü ve pis şeyleri haram kılar. “Kavim beni güçsüz buldu. Hani sizi Firavun ailesinden kurtarmıştık. böğürmesi olan bir buzağı heykeli (yaparak ilah) edindiler. Az kalsın beni öldürüyorlardı. Onları en güzeliyle alsınlar (uygulasınlar). Yakında size fasıkların yurdunu göstereceğim. “Eğer Rabbimiz bize acımaz ve bizi bağışlamazsa. Oğullarınızı öldürüyor. 146. belirlediğimiz yere (Tûr’a) gelip Rabbi de ona konuşunca. O’nun kudret ve yüceliğinin izlerinin dağ üzerinde açığa çıkması demektir. “Bizim için bu dünyada da bir iyilik yaz. dilediğim kimseyi ona uğratırım. Mûsâ da baygın düştü. Beni o zalimler topluluğu ile bir tutma. 142. Onunla dilediğin kimseyi saptırırsın. kadınlarınızı sağ bırakıyorlardı. “Ey Mûsâ! Allah’ı apaçık görmedikçe sana inanmayacağız” demişlerdi. Sakın bozguncuların yoluna uyma” dedi. 148. âyet. “Kavmim arasında benim yerime geç ve yapıcı ol. Sen merhametlilerin en merhametlisisin” dedi. Mûsâ kardeşi Hârûn’a.140. “Ey Rabbim! Dileseydin onları da beni de bundan önce helak ederdin. Mûsâ. “Rabbim! Bana (kendini) göster. çok merhamet edendir. . ona saygı 0 0 0 0 Hz. Bunda size Rabbiniz tarafından büyük bir imtihan vardı. Nitekim. “Beni (dünyada) katiyen göremezsin. “Ümmî”. “ümmî”. Mûsâ için. zekatı verenlere ve âyetlerimize inananlara yazacağım. Mûsâ’nın öfkesi dinince (attığı) levhaları aldı. 153. Çünkü biz sana varan doğru yola yöneldik. (Bakınız: Bakara sûresi. 156. kavminden. (Onlar) her âyeti görseler de ona iman etmezler.

şahit olduk (ki Rabbimizsin)” demişlerdi.” Onlardan zulmedenler hemen sözü. Balıklar cumartesi günleri akın akın sahile geliyor. Şimdi bâtılcıların işlediği yüzünden bizi helak mı edeceksin?” dememeniz içindir. İşte onları yoldan çıkmaları sebebiyle böyle imtihan ediyorduk. “Biz bundan habersizdik” dememeniz içindir. Âyette sözü edilen bu kent. tatil yapmadıkları (diğer) günlerde ise gelmiyorlardı. Âyette anlatılan olay budur. Herkes (kendi) su içeceği yeri bildi. diğer günler o derece gelmiyorlardı. İsrailoğulları bu yasağı ihlal ederek cumartesi günleri de balık avlamaya başladılar. “Rabbinize bir mazeret beyan etmek için. Bu bir imtihandı. Hani dağı sanki bir gölgelikmiş gibi onların üstüne kaldırmıştık da üzerlerine düşecek sanmışlardı. bizi affet)’ deyin. (Tîh sahrasında susuzluktan sıkılan) kavmi Mûsâ’dan su istediğinde biz ona. Şu geçici dünyanın değersiz malını alır ve “(nasıl olsa) biz bağışlanacağız” derlerdi.” Mûsâ’nın kavminden (insanları) hak ile doğru yola ileten ve onunla adaletli davranan bir topluluk da vardı. tefsir kaynaklarının belirttiğine göre. O halde Allah’a ve O’nun sözlerine inanan Resûlüne. Allah’a karşı gelmekten sakınasınız” demiştik. O. fakat kendi nefislerine zulmediyorlardı. Şüphesiz Rabbin. 162. 165. “Asânı taşa vur” diye vahyettik. Onlardan iyi kimseler vardır. Hani onlar Cumartesi (yasağı) konusunda haddi aşıyorlardı. 158. Kentin kapısından eğilerek tevazu ile girin ki biz de sizin hatalarınızı bağışlayalım. gösterenler. elbette cezayı çabuk verendir. Yahut. 170. İyilik edenlere daha da fazlasını vereceğiz. bizi affet) ifadesini. çok merhamet edendir. gerçek dışında bir şey söylemeyeceklerine dair onlardan Kitap’ta söz alınmamış mıydı? Onun içindekileri okumamışlar mıydı? Halbuki Allah’a karşı gelmekten sakınanlar için ahiret yurdu daha hayırlıdır. 163. (Vurunca) taştan on iki pınar fışkırdı. 161. 160. Bakara sûresinin 58 ve 59. onların ardından yerlerine Kitab’a (Tevrat’a) varis olan (kötü) bir nesil geldi. Yasaklandıkları şeylerden vazgeçmeye yanaşmayınca da onlara “aşağılık maymunlar olun” dedik. 164. 167. onları kendilerine karşı şahit tutarak.0 Ey Muhammed ! Onlara. “Evet. şüphesiz biz. elbette kıyamet gününe kadar onlara azabın en kötüsünü tattıracak kimseleri göndereceğini bildirmişti. Kendilerine benzeri bir mal gelse onu da alırlar. yer ve göklerin hükümranlığı kendisine ait olan Allah’ın hepinize gönderdiği peygamberiyim. işte onlar kurtuluşa erenlerdir. 168. Hani Rabbin (ezelde) Ademoğullarının sulplerinden zürriyetlerini almış.0 Hani onlardan bir topluluk demişti ki: “Siz Allah’ın helak edeceği veya şiddetli bir azaba uğratacağı bir kavme ne diye (boş yere) öğüt veriyorsunuz?” Onlar da. “Bizden önce babalarımız Allah’a ortak koşmuşlar. (Onlara:) “Size verdiğimiz Kitab’a sımsıkı sarılın ve onun içindekileri hatırlayın ki. Onlar da. şiddetli bir azapla yakaladık. O’ndan başka hiçbir ilah yoktur. diriltir ve öldürür. Üzerlerine bulutu da gölgelik yaptık ve onlara kudret helvası ve bıldırcın indirdik. İçlerinden öyle olmayanları da vardı. Belki dönüş yaparlar diye de onları güzellikler ve kötülükler ile sınadık. buğday anlamına gelen “hinta”ya çevirerek güya alay etmişlerdir. Biz onlardan sonra gelen bir nesiliz. 159. âyetlerinde de zikredildiği üzere. 166. Orada dilediğiniz gibi yiyin ve ‘Hıtta (Ya Rabbi. 173. Biz onları on iki kabile halinde topluluklara ayırdık. Böyle yapmamız kıyamet günü. Allah hakkında. Zulmedenleri yoldan çıkmaları sebebiyle. o ümmî peygambere iman edin ve ona uyun ki doğru yolu bulasınız. Hiç düşünmüyor musunuz? Kitaba sımsıkı sarılanlara ve namazı dosdoğru kılanlara gelince. “Size rızık olarak verdiğimiz şeylerin iyi ve temiz olanlarından yiyin” (dedik). 169. Zira tatil yaptıkları Cumartesi günü balıklar onlara akın akın geliyor. Şüphesiz O çok bağışlayandır. 171. Allah Teâlâ. söylemeleri istenen “hıtta” (yâ Rabbi. Onlar bize zulmetmediler. kendilerine söylenenden başka şekle soktular. bir de belki Allah’a karşı gelmekten sakınırlar diye (öğüt veriyoruz)” demişlerdi. Hani Rabbin. Biz de zulmetmelerine karşılık üzerlerine gökten bir azab gönderdik. . Hakka dönsünler diye işte âyetleri böylece ayrı ayrı açıklıyoruz. Biz onları yeryüzünde parça parça topluluklara ayırdık. ona yardım edenler ve ona indirilen nura (Kur’an’a) uyanlar var ya. 172. Ürdün’ün Akabe limanına yakın “Eyle” kasabası olabilir. “Ben sizin Rabbiniz değil miyim?” demişti. (Ey Muhammed!) De ki: “Ey insanlar! Şüphesiz ben. Derken. İsrailoğullarının cumartesi (sebt) günü dünyevi işlerden ve dolayısıyla balık avından sakınmalarını ve o günü ibadete ayırıp tatil yapmalarını emretmişti. Onlar kendilerine hatırlatılanı unutunca biz de kötülükten alıkoymaya çalışanları kurtardık. iyiliğe çalışan (erdemli) kimselerin mükafatını zayi etmeyiz. 0 0 0 0 Adı geçen memleketin Kudüs veya Erîha olduğu rivayet edilmiştir.157. O zaman onlara denilmişti ki: “Şu memlekete0 yerleşin. deniz kıyısında bulunan kent halkının0 durumunu sor.

Ben inanan bir kavim için sadece bir uyarıcı ve bir müjdeciyim. âyetinin dipnotuna bakınız. elbette şükredenlerden olacağız” diye dua ederler. 184. kalpleri olup da bunlarla anlamayan. Kitab’ı (Kur’an’ı) indiren Allah’dır. 178.0 Fakat Allah onlara iyi ve sağlıklı bir çocuk verince de. 194. sussanız da sizin için birdir (sonuç alamazsınız). O’na o güzel isimleriyle dua edin ve O’nun isimleri hakkında gerçeği çarpıtanları bırakın. gözleri olup da bunlarla görmeyen. Kimleri de saptırırsa. Onları çağırsanız da. 175. 190. 187. 183. Allah onları azgınlıkları içinde bırakır. bütün salihlere velilik eder. Yani insan cinsinin erkek türü olan Adem’e. İşte bu. kendileriyle içiçe yaşamış olan) arkadaşlarında (Peygamber’de) delilikten eser yoktur. Bakınız: En’âm sûresi. “nefis” (insan) ile eşinin aynı cinse. bocalayıp dururlar. Buradaki “ondan” ifadesi “onun türünden” şeklinde de anlaşılabilir. 189. 176. 0 Kendisine âyetlerimizi verdiğimiz halde onlardan sıyrılıp da şeytanın kendisini peşine taktığı. 193. O göklere de. 182. Buradaki “tuzak” kelimesi için bu sûrenin 99. . Yarattıklarımızdan.” Allah sizi bir tek nefisten yaratan ve kendisi ile huzur bulsun diye eşini de ondan0 var edendir. Âyetlerimizi yalanlayanlara gelince. Onlar yaptıklarının cezasına çarptırılacaklardır. Şüphesiz benim tuzağım çetindir. O size ancak ansızın gelecektir. fiziki olarak o nefisten yaratıldığını değil. hakka sarılarak doğru yolu gösteren ve hak ile adaleti gerçekleştiren bir topluluk vardır. kadın türünde bir eş yaratılmıştır. De ki: “Onun bilgisi ancak Rabbimin katındadır.” Sanki senin ondan haberin varmış gibi sana soruyorlar.” Allah kimi doğru yola iletirse. Eğer ben gaybı biliyor olsaydım daha çok hayır elde etmek isterdim ve bana kötülük dokunmazdı. Âyette yer alan “bir tek nefisten yarattı” ifadesi yaratılan eşin. yere de ağır basmıştır. 179. Gebeliği ağırlaşınca her ikisi de Rableri Allah’a. Ben onlara mühlet veririm. ziyana uğrayanların ta kendileridir. ne de kendilerine yardım edebilirler. Allah’ı bırakıp tapındıklarınızın hepsi sizin gibi(yaratılmış) kullardır. Onları doğru yola çağırsanız size uymazlar. kendilerine verilen bu yetenekleri kötü kullandıkları için. (İnsan) eşiyle birleşince eşi hafif bir yük yüklenir (gebe kalır) ve (bir müddet) onu taşır. Onu vaktinde ancak O (Allah) ortaya çıkaracaktır. O ancak apaçık bir uyarıcıdır. 0 0 0 0 Âyette sözü edilen kimseler. yine insan cinsinden. O. âyetlerimizi yalanlayan toplumun durumudur. biz onları bilemeyecekleri bir yerden yavaş yavaş felakete götüreceğiz. 191. De ki: “Allah dilemedikçe ben kendime bir zarar verme ve bir fayda sağlama gücüne sahip değilim. Allah’ın yarattığı her şeye.174. 186. İşte bunlar gafillerin ta kendileridir. ecellerinin yaklaşmış olabileceğine hiç bakmadılar mı? Peki bundan sonra artık hangi söze inanacaklar? Allah kimi saptırırsa artık onu doğru yola iletecek kimse yoktur. Fakat o dünyaya saplanıp kaldı da kendi heva ve hevesine uydu. Fakat insanların çoğu bilmiyorlar. Onlar göklerdeki ve yerdeki sınırsız hükümranlık ve nizama0. bu yüzden de azgınlardan olan kimsenin haberini onlara anlat. cehennemlik olmuşlardır. Onların yürüyecek ayakları mı var? Yahut tutacak elleri mi var? Veya görecek gözleri mi var. ya da işitecek kulakları mı var? De ki: “Haydi. cinler ve insanlardan. 195. 75.0 En güzel isimler Allah’ındır. Dileseydik o âyetlerle onu elbette yüceltirdik. 181. Âyetlerimizi yalan sayan ve ancak kendilerine zulmeden bir kavmin durumu ne kötüdür! Andolsun biz. odur doğru yolu bulan. İşte bunlar hayvanlar gibi. onları “cehennemlikler” olarak belirlemiştir. Hiçbir şeyi yaratamayan. çağırın ortaklarınızı. De ki: “Onun bilgisi sadece Allah katındadır. insan cinsine mensup olarak yaratıldığını ifade etmektedir. 177. hatta daha da aşağıdadırlar. 180. 192. sonra bana tuzak kurun da bana göz açtırmayın bakalım!” Çünkü benim velim. işte onlar. Eğer doğru söyleyenler iseniz haydi hemen onları çağırın da size cevap versinler (duanıza icabet etsinler). Allah onların ortak koştukları şeylerden yücedir.0 Onlar düşünmediler mi ki (çok iyi tanıdıkları. kulakları olup da bunlarla işitmeyen birçoklarını cehennem için var ettik. bunların böyle davranacaklarını ezelde bildiği için. Allah. Allah’ın kendilerine verdiği çocuk konusunda ona ortaklar koşarlar. 188. Şimdi onlara bu olayları anlat ki düşünsünler. 185. âyet ve ilgili dipnot. kendi haline bıraksan da dilini sarkıtıp solur. Onun durumu köpeğin durumu gibidir: Üzerine varsan da dilini sarkıtıp solur. Sana kıyametin ne zaman kopacağını soruyorlar. kendileri yaratılan şeyleri Allah’a ortak mı koşuyorlar? Halbuki onlar (edindikleri ilahlar) ne onlara yardım edebilirler. “Eğer bize iyi ve sağlıklı bir çocuk verirsen.

Eğer şeytandan bir kışkırtma seni dürterse. Şüphesiz Rabbin katındaki (melek)ler O’na ibadet etmekten büyüklenmezler. Sen onların sana baktıklarını görürsün. 198. 202. (Ey Muhammed!) Onlara (istedikleri) bir âyet getirmediğin zaman (alay ederek) derler ki: “Onu (da) bir yerlerden derleyip toplasaydın ya. 201. şeytanlar onları azgınlığın içine çekerler. yüksek olmayan bir sesle sabah-akşam zikret ve gafillerden olma. 197. Allah’tan başka taptıklarınızın ise size yardım etmeğe güçleri yetmez. doğru yola çağırırsanız işitmezler. Onlar kendilerine de yardım edemezler.0 0 Bu âyet. Rabbini.” Kur’an okunduğu zaman ona kulak verip dinleyin ve susun ki size merhamet edilsin.) İman edecek bir topluluk için bir hidayet kaynağı ve bir rahmettir. iyiliği emret. Bu secdeye “tilavet secdesi” denir. ya da dinleyen kimsenin secde yapması vaciptir. içinden yalvararak ve korkarak. halbuki onlar görmezler. O’nu tespih ederler ve yalnız O’na secde ederler. kendilerine şeytandan bir vesvese dokunduğu zaman iyice düşünürler (derhal Allah’ı hatırlarlar da) sonra hemen gözlerini açarlar. Bunlardan birini okuyan. Kur’an’daki on dört secde âyetinden biridir. Şüphesiz O.” De ki: “Ben ancak Rabbimden bana vahyedilene uymaktayım.196. 205. ayakta iken gidilmesi daha uygundur. hakkıyla bilendir. hemen Allah’a sığın. 204. Eğer onları. 203. Bu secdeye. 200. Sen af yolunu tut. Şeytanlara kardeş olanlara gelince. Tilavet secdesi şöyle yapılır: Abdestli ve kıbleye yönelik olarak tekbir getirilip secdeye varılır. ayakta iken veya otururken varılabilirse de. Üç sefer “Sübhane Rabbiye’l-a’lâ” denilerek secdeden kalkılır. hakkıyla işitendir. Bu (Kur’an âyetleri) Rabbinizden gelen basiretlerdir (Gönül gözlerini aydınlatan nurlardır. Şüphe yok ki Allah’a karşı gelmekten sakınanlar. cahillerden yüz çevir. sonra da bundan hiç geri durmazlar. . 199.

kalplerinizi pekiştirmek ve ayaklarınızı sağlam bastırmak için üzerinize gökten yağmur yağdırıyordu. yalvarıyordunuz. Rableri katında yüksek mertebeler. tek bir melekle ya da aracısız olarak doğrudan doğruya yardım ederdi. 16. Müslümanlar. Ey iman edenler. o sizindir diye va’dediyordu. Attığın zaman da sen atmadın. Gerçek apaçık ortaya çıktıktan sonra. Müşrikler gözlerine giren tozları gidermekle meşgul iken Hz. De ki: “Ganimetler Allah’a ve Resûlüne aittir. Onlar sadece Rablerine tevekkül ederler. 0 0 0 0 Tevekkül. Hani Rabbin meleklere. Her kim de Allah’a ve Resûlüne karşı gelirse bilsin ki Allah’ın cezası şiddetlidir. 7. suçlular hoşlanmasa da Allah’ın hakkı ortaya çıkarması ve batılı ortadan kaldırması içindi 9. İşte onlar gerçekten mü’minlerdir.böyle bir günde her kim onlara arkasını dönerse mutlaka o.0 8.” 2. sadece bir müjde olsun ve onunla kalpleriniz yatışsın diye yapmıştı. tüm tedbirleri alıp. . Bu. kervanı basarak ganimet elde etmek istemişlerdi. onların bütün parmaklarına” diye vahyediyordu. Vurun. 13. Nasıl ki. Onlar namazı dosdoğru kılan. İman edenlere sebat verin. Onun âyetleri kendilerine okunduğu zaman (bu) onların imanlarını artırır. Allah ve Rasûlüne itaat edin. orduyla savaşmak yerine. Savaş düzeninde iken kafirlerle karşılaştığınız zaman sakın onlara arkanızı dönmeyin (savaştan kaçmayın). adını ilk ayetteki &quot. hüküm ve hikmet sahibidir. Yoksa yardım ancak Allah katındandır.ENFÂL SÛRESİ Medine döneminde hicretin ikinci yılında Bedir savaşından sonra inmiştir. ya da diğer bir birliğe katılmak durumu hariç. bunların kimlere ve nasıl pay edileceği konu edilmektedir.el-Enfâl&quot. Rabbin seni hak uğruna (savaşmak üzere) evinden çıkarmıştı. Peygamber hücum emri vereceği anda Cibril’in talimatı üzerine yerden bir avuç toprak alıp Kureyş ordusunun üzerine doğru fırlattı ve “yüzleri kavrulsun” buyurdu.0 Şüphesiz Allah hakkıyla işitendir. Mü’minleri. eğer mü’minler iseniz Allah’a karşı gelmekten sakının. Ne kötü varılacak yerdir orası. Ben kafirlerin kalplerine korku salacağım. bağışlanma ve cömertçe verilmiş rızık vardır. Hani (Allah) kendi tarafından bir güvenlik olarak sizi hafif bir uykuya daldırıyor. onların Allah’a ve Resûlüne karşı gelmelerindendir. O da. Mü’minlerden bir grup ise bu konuda kesinlikle isteksizlerdi.Enfâl savaş ganimeti demektir. kelimesinden almıştır. Bismillahirrahmânirrahîm 1.0 10.(Savaşta) onları siz öldürmediniz. Savaş bilinen zaferle sonuçlandı. Onun varacağı yer de cehennemdir. 11. gerekenleri yaptıktan sonra. Sûrede başlıca.8. özellikle Bedir savaşı sonrası elde edilen ganimetleri. Yoksa Allah Teâlâ dileseydi. sizden şeytanın vesvesesini gidermek. 75 Âyettir. Şimdi vurun boyunlarının üstüne. fakat Allah attı. sanki göz göre göre ölüme sürülüyorlarmış gibi seninle o konuda tartışıyorlardı.Sûre. 4. Savaş taktiği olarak düşmanı vurmak için çekilme. 14. hakkıyla bilendir. bir de Allah kafirlerin tuzağını zayıf düşürendir. Şüphesiz Allah. 6. 18. Peygamber orduya hücum emri verdi. Mekke’den Bedir’e doğru hareket etmiş olan Kureyş ordusudur. 12. 17. fakat Allah onları öldürdü. tarafından güzel bir imtihanla denemek için Allah öyle yaptı. savaş. işin sonucunu Allah’a bırakarak ona güvenmek demektir. Âyette sözü edilen iki taife. Bedir savaşında teke tek vuruşmalardan sonra Hz. Kureyş müşriklerinin Mekke’ye gitmekte olan silahsız ticaret kervanı ile.İşte şimdi siz tadın onu! Kafirlere bir de cehennem azabı vardır. Burada Allah’ın yardımı bin melek aracılığı ile gerçekleşmiştir. kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden Allah yolunda harcayan kimselerdir. 15. Hani Rabbinizden yardım istiyor. Allah anıldığı zaman kalpleri ürperir. (Ey Muhammed!) Sana ganimetler hakkında soruyorlar. Allah’ın gazabına uğramış olur. Onlara. O halde. Siz de güçsüz olanın sizin olmasını istiyordunuz.Allah bunu.0 3.İşte durum bu: (Allah mü’minleri güzel bir şekilde dener). mutlak güç sahibidir. “Ben sizinle beraberim. “Ben size ard arda bin melekle yardım ediyorum” diye cevap vermişti. sizi temizlemek. Oysa Allah sözleriyle hakkı meydana çıkarmak ve kafirlerin ardını kesmek istiyordu. aranızı düzeltin. Hani Allah size iki taifeden birini. Mü’minler ancak o kimselerdir ki. 5.Bu.

Öldürmek kesin çözümdü. Şüphesiz. 32.Peygamber’in hapsedilmesi.İşitmedikleri halde. İnkar edenler toplanıp cehenneme sürüleceklerdir. 25.Allah onlarda bir hayır (hakka yöneliş) olduğunu bilseydi. sizi bağışlar. Allah. Eğer (peygambere karşı gelmekten) vazgeçerseniz bu sizin için daha hayırlı olur. 21.Ali’yi yatırarak Hz. .19.Peygamber’e haber vermişti.0 26. elbette onlara işittirirdi. eğer şu (Kur’an) senin katından inmiş hak (kitap) ise hemen üzerimize gökten taş yağdır veya bize elem dolu bir azap getir” demişlerdi. Onlara işittirseydi dahi mutlaka yine yüz çevirerek dönüp giderlerdi. dilsizlerdir.Hani onlar. Allah tuzak kuranların en hayırlısıdır. pis olanı temizden ayırmak. “Dâru’n-Nedve’de toplandılar. müslümanların kötülüklere karşı cephe almada duyarlı olmaları emredilmekte.Hani kafirler seni tutuklamak veya öldürmek. 54 ve ilgili dipnot. kendi yatağına Hz. Toplantıda. 24. hepsi birden hücum edip onu öldürsünler.Ebubekir’le birlikte Mekke’den çıkmış ve hicreti gerçekleştirmişti. 33. Bu. fetih nasip et” diye dua etmişlerdi.Peygamber’in Medine’ye hicret edeceğini öğrenince. sürgün edilmesi ve öldürülmesi yönünde teklifler getirildi.” Bu görüş kabul edilince. 0 0 0 0 0 Müşrikler savaşa çıkmadan önce Kâ’be’nin örtüsüne yapışıp. Bakınız: Nisâ sûresi. 29. ya da (Mekke’den) çıkarmak için tuzak kuruyorlardı. Oysa sen onların içinde iken Allah onlara azap edecek değildi.Ey iman edenler! Allah’a ve Resûlüne itaat edin ve (Kur’an’ı) dinlediğiniz halde ondan yüz çevirmeyin. aksi takdirde azabın bütün toplumu kapsayacağı uyarısı yapılmaktadır. 37. 23. Allah katında ise büyük bir mükafat vardır. istesek biz de bunun benzerini elbette söyleriz.Sadece içinizden zulmedenlere erişmekle kalmayacak olan bir azaptan sakının ve bilin ki Allah azabı çetin olandır. Ama Haşimoğulları’nın problem çıkarmasından çekiniyorlardı. Bağışlanma dilerlerken de Allah onlara azap edecek değildir. Çünkü Allah mü’minlerle beraberdir. kurulan tuzağı bozması” veya “tuzak kuranları cezalandırması” anlamını ifade eder. Haşimoğulları bütün kabileleri karşısına alıp bir hak dava edemez. 22.Peygamber. işte müşriklerin bu planıdır. Zira hicretin gerçekleşmesi halinde Müslümanlığın önü alınamayacak. 98 ve ilgili dipnot. Onların bir kısmı kadınlı-erkekli Kâ’be’yi çıplak olarak tavaf ederken. Eğer dönerseniz biz de döneriz. yeryüzünde yürüyen canlıların Allah katında en kötüsü. akıllarını kullanmayan (gerçeği görmeyen) sağırlar. Onlar tuzak kuruyorlar. Bu âyette. 20. “Allah’ın tuzak kurması” kavramıyla ilgili olarak bakınız: Âl-i İmrân sûresi. Âyette söz konusu edilen tuzak. Allah da tuzak kuruyordu. Onlar Mescid-i Haram’dan (mü’minleri) alıkoyarken ve oranın bakımına ehil de değillerken. 28. âyet. “işittik” diyenler gibi de olmayın. “Allah’ın. “Ey Allah’ım! Bu savaşta iki toplumdan doğru yolda olana yardım et. 30. Öyle ise (ey müşrikler) inkar etmekte olduğunuzdan dolayı tadın azabı. Allah büyük lütuf sahibidir.Onların.O vakti hatırlayın ki siz yeryüzünde güçsüz ve zayıf idiniz. yardımıyla destekledi ve sizi temiz şeylerden rızıklandırdı ki şükredesiniz. Allah’ın ve Resûlü’nün çağrısına uyun ve bilin ki. Ey iman edenler! Eğer Allah’a karşı gelmekten sakınırsanız o size iyiyi kötüden ayırt edecek bir anlayış verir ve sizin kötülüklerinizi örter. Hz.(Ey inkarcılar!) Eğer fetih0 istiyorsanız işte size fetih geldi. Şüphe yok ki. İnsanların sizi kapıp götürmesinden korkuyordunuz. Ey iman edenler! Allah’a ve Peygamber’e hainlik etmeyin. Yine bilin ki. Bile bile kendi (aranızdaki) emanetlerinize de hainlik etmeyin. pis olanların hepsini birbiri üstüne koyup yığarak cehenneme koymak için böyle yapar. Hz. Fakat onların çoğu bilmez. ıslık çalıp el çırparlardı. onun huzurunda toplanacaksınız. Âyetteki “Allah’ın tuzak kurması” ifadesi mecazi olup.Ey iman edenler! Size hayat verecek şeylere sizi çağırdığı zaman. sonra da yenilgiye uğrayacaklardır. Kâ’be’nin yanında duaları ıslık çalıp el çırpmaktan ibarettir. Çok olsa bile topluluğunuz size hiç fayda vermez. 27. “Duyduk.0 31. “Ey Allah’ım.Onlara karşı âyetlerimiz okunduğu zaman.0 Derken Allah sizi barındırdı. Ebu Cehil şöyle bir çözüm teklif etti: “Her kabileden bir genç seçelim. 34. Cebrail durumu Hz. eskilerin masallarından başka bir şey değildir” dediler.0 36. ellerine birer kılıç verelim. İşte onlar ziyana uğrayanların ta kendileridir. Hz. âyet. ona engel olmak için bir çare bulmak üzere. 35. Böyle yaparsak. Allah kişi ile kalbi arasına girer. Allah onlara ne diye azap etmesin? Oranın bakımına ehil olanlar ancak Allah’a karşı gelmekten sakınanlardır. Bilin ki mallarınız ve çoluk çocuğunuz birer deneme aracıdır. Müşrikler. inkar edenler mallarını (insanları) Allah yolundan alıkoymak için harcarlar ve harcayacaklardır. Sonra bu mallar onlara bir iç acısı olacak. pek çok menfaatleri bu sebeple yok olacaktı. İslâm’a inanmayanlar Mescid-i Haram’da müslümanların ibadetine engel oluyorlardı.

göğüslerin özünü (kalplerde olanı) hakkıyla bilendir. Şüphesiz Allah kuvvetlidir. azabı çetin olandır. Yoksa Allah kullarına zulmedici değildir. Artık onlar iman etmezler. 53. Allah da kendilerini günahları sebebiyle hemen yakalamıştı. Hani münafıklar ve kalplerinde hastalık bulunan kimseler.Onlar. elbette hakkıyla işitendir. 0 0 0 Âyette. sen de antlaşmayı bozduğunu aynı şekilde onlara bildir. tıpkı Firavun ailesi ve onlardan öncekilerin durumu gibidir. inkar edenlerdir. âyet.Hani karşılaştığınız zaman onları gözlerinize az gösteriyor. 40. 57. “Bunları dinleri aldatmış” diyorlardı. düşmanlık ve savaştan) vazgeçerlerse. onlar uzak tarafında. geçmişte küfre dönenlere uygulanan cezaların. geçmiş günahları bağışlanır. Onlar Rablerinin âyetlerini yalanlamışlar. hakkıyla bilendir. devletiniz elden gider. öncekilere uygulanan ilahi kanun devam etmiş olacaktır. (yani) iki ordunun (Bedir’de) karşılaştığı gün kulumuza indirdiklerimize0 inandıysanız (bunu böyle bilin).Bunların durumu.Allah’a ve Resûl’üne itaat edin ve birbirinizle çekişmeyin. hüküm ve hikmet sahibidir. 123-124. Çünkü onlar (sizi) aciz bırakamazlar. Bütün işler Allah’a döndürülür. Fakat Allah (sizi bunlardan) kurtardı.Hani şeytan onlara yaptıklarını süslemiş ve. sizi de onların gözlerinde azaltıyordu ki Allah. Hepsi de zalim kimselerdi. O ne güzel yardımcıdır! 41. 55.Hani Allah sana onları uykunda az gösteriyordu. olacak bir işi gerçekleştirsin. Bakınız: Âl-i İmrân sûresi. biz de onları günahları sebebiyle helak etmiştik ve Firavun ailesini de suda boğmuştuk. Halbuki kim Allah’a tevekkül ederse hiç şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir. O ne güzel dosttur. (Onlar sayıca sizden öylesine fazla idi ki). kervansa sizin aşağınızdaydı. sizin ellerinizin önceden yaptığının karşılığıdır. Allah’ın âyetlerini inkar etmişler. Allah her şeye hakkıyla gücü yetendir.” demişti. gerisin geriye dönüp. Ben Allah’tan korkarım. yeryüzünde yürüyen canlıların en kötüsü. 56.Eğer yüz çevirirlerse bilin ki Allah sizin dostunuzdur. Melekler. Eğer (küfürden) vazgeçerlerse şüphesiz ki Allah onların yaptıklarını hakkıyla görendir.Şüphesiz Allah katında. 47. asla yakayı kurtardıklarını zannetmesinler. 58. Eğer (düşmanlık ve savaşa) dönerlerse. 50. 48. 49. onlara da uygulanacağı ifade edilmektedir. yetimlere. cezası çetin olandır” demişti.Ey Muhammed! İnkar edenlere söyle: Eğer (iman edip. 54.Baskı ve şiddet kalmayıncaya ve din tamamen Allah’ın oluncaya kadar onlarla savaşın. âyet. 51. 8. mutlaka ben de size yardımcıyım. Bakınız: Enfâl sûresi. 59. 45. Şüphesiz Allah.(Antlaşma yaptığın) bir kavmin hainlik etmesinden korkarsan.Şımarıp böbürlenmek.0 39. “Ben sizden uzağım. ganimet olarak aldığınız herhangi bir şeyin beşte biri mutlaka Allah’a. Fakat iki taraf (savaş alanında) yüz yüze gelince (şeytan).(Ey kafirler!) Bu. Sabırlı olun. ölen açık bir delille ölsün. . “Bu gün artık insanlardan size galip gelecek (kimse) yok. kendileriyle antlaşma yaptığın. Eğer sana onları çok gösterseydi elbette gevşerdiniz ve o iş hakkında birbirinizle çekişirdiniz. onun yakınlarına. yoksullara ve yolculara aittir. yaşayan da açık bir delille yaşasın. bunlar(a vereceğin ceza) ile arkalarındakileri de dağıt ki ibret alsınlar. Eğer Allah’a. hakkıyla bilendir. Çünkü ben sizin görmediğiniz şeyler (melekler)0 görüyorum. şâyet buluşmak üzere sözleşmiş olsaydınız (durumu fark edince) sözleşmenizde ayrılığa düşerdiniz (Savaşa yanaşmazdınız). Fakat Allah. 46. 52.Bunun sebebi şudur: Bir toplum kendilerinde bulunan (iyi davranışlar)ı değiştirmedikçe Allah onlara verdiği bir nimeti değiştirmez ve şüphesiz Allah hakkıyla işitendir.Eğer onları savaşta yakalarsan. olacak bir işi (mü’minlerin zaferini) gerçekleştirmek için böyle yaptı ki. Peygamber’e. Çünkü Allah sabredenlerle beraberdir. kafirlerin yüzlerine ve artlarına vura vura ve “haydi tadın yangın azabını” diyerek canlarını alırken bir görseydin.Hani siz vadinin (Medine’ye) yakın tarafında.38.Bilin ki. Allah. Allah onların yaptıklarını kuşatıcıdır. 44. 43. Çünkü o. Çünkü Allah hainleri sevmez.9. hak ile batılın birbirinden ayrıldığı gün. Sonra gevşersiniz ve gücünüz. 42. insanlara gösteriş yapmak ve (halkı) Allah yolundan alıkoymak için yurtlarından çıkanlar (Mekke müşrikleri) gibi olmayın.İnkar edenler. sonra da her defasında antlaşmalarını hiç çekinmeden bozan kimselerdir.Bunların durumu tıpkı Firavun ailesi ve onlardan öncekilerin durumu gibidir.Ey iman edenler! (Savaş için) bir toplulukla karşılaştığınız zaman sebat edin ve Allah’ı çok anın ki kurtuluşa eresiniz.

hakkıyla bilendir. sizinle aralarında sözleşme bulunan bir kavme karşı olmadıkça. 70 Ey Peygamber! Elinizdeki esirlere söyle: Eğer Allah kalplerinizde (iman. Allah mutlak güç sahibidir. Ömer ise. 66 Şimdi ise Allah yükünüzü hafifletti ve sizde muhakkak bir zaaf olduğunu bildi. Onları öldürme. Tövbe edebilirler. Çünkü onlar anlamayan bir kavimdir. Allah yolunda her ne harcarsanız karşılığı size tam olarak ödenir. ihlas.60. Onlarla Allah’ın düşmanını. çok merhamet edendir. 65 Ey Peygamber! Müminleri savaşa teşvik et. aldığınız şey (fidye) den dolayı size büyük bir azap dokunurdu. Allah sabredenlerle beraberdir. çok merhamet edendir. hüküm ve hikmet sahibidir. Nihayet. Allah’ın izniyle iki bin kişiye galip gelirler. iyi niyet gibi) bir hayır (olduğunu) bilirse sizden alınan fidyeden daha hayırlısını size verir ve sizi bağışlar.0 68 Eğer Allah’ın daha önce verilmiş bir hükmü olmasaydı. 73 İnkar edenler de birbirlerinin velileridir. onların velayetleri size ait değildir. Onlara karşı gücünüz yettiği kadar kuvvet ve savaş atları hazırlayın. hicret edinceye kadar. yardım etmek üzerinize borçtur. işte onlar da sizdendir. hakkıyla bilendir. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır. Peygamber. seni bizzat kendi yardımıyla ve mü’minlerle destekleyen ve onların kalplerini uzlaştırandır. Hz. Siz geçici dünya menfeatini istiyorsunuz. Eğer siz bunların gereğini yapmazsanız yeryüzünde bir karışıklık ve büyük bir bozulma olur. Eğer içinizde sabırlı yirmi kişi bulunursa iki yüz kişiye galip gelirler. Onlar için bir bağışlanma ve bol bir rızık vardır.Şayet yeryüzündeki şeyleri tümüyle harcasaydın sen onların kalplerini uzlaştıramazdın. Hz. İçlerinde Peygamber’in amcası Abbas ile diğer amcası Ebu Talib’in oğlu Âkil de vardı. O. Allah’ın kitabınca. Böylece mü’minleri de kuvvetlendirmiş olursun” demişti. işte onlar birbirlerinin velileridir. Eğer içinizde (sabırlı) bin kişi olursa. Eğer içinizde sabırlı yüz kişi olursa iki yüz kişiye galip gelirler. Şüphesiz o mutlak güç sahibidir. 61. Allah’a karşı gelmekten sakının. 62. Eğer din konusunda sizden yardım isterlerse. öldürülmelerini teklif etmişti. 75 Daha sonra iman edip hicret eden ve sizinle birlikte cihad edenlere gelince. Size zulmedilmez. Allah çok bağışlayandır. 0 Bedir savaşı sonunda Resûlüllah’a yetmiş savaş esiri getirilmişti. Ebu Bekir. Şüphesiz Allah hakkıyla işitendir. Bunun üzerine bu âyet indi. halbuki Allah ahireti (kazanmanızı) istiyor. kan akrabaları birbirlerine (varis olmaya) daha layıktırlar. “Bunlar senin kavmin ve akraban. Fakat Allah onların arasını uzlaştırdı. 64 Ey Peygamber! Sana ve sana tabi olan mü’minlere Allah yeter. 72 İman edip hicret eden ve Allah yolunda mallarıyla. Çünkü o hakkıyla işitendir. . inkar edenlerden bin kişiye galip gelirler. Eğer onlar barışa yanaşırlarsa sen de ona yanaş ve Allah’a tevekkül et. sizin düşmanınızı ve bunlardan başka sizin bilmediğiniz fakat Allah’ın bildiği diğer düşmanları korkutursunuz. fidye alınması ve esirlerin serbest bırakılması benimsendi. Hz. İman edip hicret etmeyenlere gelince. işte onlar gerçek mü’minlerdir. hüküm ve hikmet sahibidir. 69 Artık elde ettiğiniz ganimetten helal ve temiz olarak yiyin.63 Eğer seni aldatmak isterlerse bilmiş ol ki sana yetecek Allah’tır. 74 İman edip hicret eden ve Allah yolunda cihad edenler ve (muhacirleri) barındırıp (onlara) yardım edenler var ya. canlarıyla cihad edenler ve (muhacirleri) barındırıp (onlara) yardım edenler var ya. 71 Eğer sana hainlik etmek isterlerse (bil ki) onlar daha önce Allah’a da hainlik etmişlerdi de Allah onlara karşı (sana) imkan vermişti. 67 Yeryüzünde düşmanı tamamıyla sindirip hakim duruma gelmedikçe hiçbir peygambere esir almak yakışmaz. esirler hakkında yapılacak işlem için ashapla istişarelerde bulundu. Eğer içinizde (sabırlı) yüz kişi bulunursa. Onlardan fidye al. Allah yaptıklarınızı hakkıyla görendir. Allah hakkıyla bilendir. hüküm ve hikmet sahibidir.

Allah’ın kullarının tövbesini kabul edeceğini bildirdiği 104. Ama yüz çevirirseniz. yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. hüküm ve hikmet sahibidir. ne akrabalık (bağlarını). Allah hakkıyla bilendir. 1. Eğer tövbe ederler. ne de antlaşma (yükümlülüğünü) gözetirlerdi. onların bilmeyen bir kavim olmaları sebebiyledir. Bunların yapmakta oldukları şeyler gerçekten ne kötüdür! 10. Yeryüzünde dört ay daha dolaşın. Şüphesiz Allah çok bağışlayıcıdır. bu hükmün dışındadır. Bunlar size karşı dürüst davrandığı sürece. Kur’an’ın müslümanlar üzerinde oluşturduğu etki ve Hz. Onların antlaşmalarını. Eğer tövbe ederseniz. İlk âyette geçen “berâet” kelimesinden dolayı sûreye Berâe sûresi adı da verilmiştir. sonra da antlaşmalarında size karşı hiçbir eksiklik yapmamış ve sizin aleyhinize hiç kimseye yardım etmemiş olanlar. Allah içinizden. onun bir önceki sûrenin devamı mahiyetinde oluşu ile açıklamışlardır. onları rezil etsin. onlara karşı size yardım etsin. Şüphesiz Allah. Hacc-ı ekber gününde0. Haram aylar çıkınca bu Allah’a ortak koşanları artık bulduğunuz yerde öldürün. Allah ve Resûlünden. Peygamber Efendimizin irtihaline yakın bir zamanda inmiştir. Çünkü Allah kendine karşı gelmekten sakınanları sever. mü’min topluluğun gönüllerini ferahlatsın ve onların kalplerindeki öfkeyi gidersin. siz de onlara dürüst davranın. Umulur ki. namazı kılar ve zekâtı verirlerse. siz Allah’ı âciz bırakacak değilsiniz. Çünkü onlar yeminlerine riâyet etmeyen kimselerdir. 14. şunu iyi bilin ki. 3. Sûrenin başına besmelenin yazılmamış oluşunu bazı bilginler. Sûrede başlıca. Allah onlara sizin ellerinizle azap etsin. Allah’tan. 17 Allah’a ortak koşanların. Allah ve Resûlünden bütün insanlara bir bildiridir: Allah ve Resûlü. vazgeçerler. Allah’a ortak koşanlardan uzaktır. kendine karşı gelmekten sakınanları sever. -eğer siz gerçek mü’minler iseniz.15 Onlarla savaşın ki.Fakat tövbe edip. .9. Allah’ın kelâmını işitebilmesi için ona sığınma hakkı tanı. Eğer Allah’a ortak koşanlardan biri senden sığınma talebinde bulunursa. 129 âyettir. İşte onlar taşkınlık yapanların ta kendileridir. 5.Bir mü’min hakkında ne akrabalık (bağlarını). Allah dilediğinin tövbesini kabul eder.kendisinden korkmanıza daha lâyıktır.TEVBE SÛRESİ Son iki âyet hariç Medine döneminde. artık onlar sizin din kardeşlerinizdir. peygamberi yurdundan çıkarmaya kalkışan ve üstelik size tecavüzü ilk defa kendileri başlatan bir kavimle savaşmaz mısınız? Yoksa onlardan korkuyor musunuz? Oysa Allah. 7. inkârcıları perişan edecektir.kendileriyle antlaşma yapmış olduğunuz müşriklere bir ültimatomdur: 2. Başında besmele olmayan tek sûredir. Allah ise. süreleri bitinceye kadar tamamlayın. Allah’ın âyetlerini az bir karşılığa değiştiler de insanları onun yolundan alıkoydular. kendileriyle antlaşma yapmış olduğunuz. Sûre adını. Ağızlarıyla sizi hoşnut etmeye çalışıyorlar. oysa kalpleri buna karşı çıkıyor. yaptıkları antlaşmalara bağlı kalmayan düşmanlarla ilişkilerin kesilmesi. Peygamber’in müslümanlar adına duyduğu endişe söz konusu edilmektedir. âyetten almıştır. Şunu bilin ki. Bilen bir kavme âyetleri işte böyle ayrı ayrı açıklarız. Ancak arefe günü olması ihtimali daha kuvvetlidir. Onların bir ahdi nasıl olabilir ki! Eğer onlar size üstün gelselerdi. Bu. Onlar ateşte ebedî kalacaklardır. 13. 0 Haccı Ekber günü. İslâm bilginlerinin çoğunluğuna göre. 8. Allah’a ortak koşanların Allah katında ve Resûlü yanında bir ahdi nasıl olabilir? Ancak Mescid-i Haram’ın yanında kendileriyle antlaşma yaptıklarınız başkadır. elem dolu bir azabı müjdele! 4. küfrün ele başlarıyla savaşın. Allah’ın mescitlerini imar etmeleri düşünülemez. antlaşmalara bağlı kalanlara karşı ise antlaşmalara bağlı kalınmasının gerekliliği. bu sizin için hayırlıdır. 16 Yoksa. Resûlünden ve mü’minlerden başkasını kendilerine sırdaş edinmeksizin cihad edenleri ayırt etmeden bırakılacağınızı mı sandınız? Allah. siz Allah’ı âciz bırakabilecek değilsiniz.Eğer antlaşmalarından sonra yeminlerini bozup dininize dil uzatırlarsa. 12. Ancak Allah’a ortak koşanlardan. kendilerini serbest bırakın. çok merhamet edicidir. Onların bütün amelleri boşa gitmiştir. Yeminlerini bozan. 9. 6. 11. namazı kılıp zekâtı da verirlerse. İnkârcılara. Sonra da onu güven içinde olacağı yere ulaştır. onları yakalayıp hapsedin ve her gözetleme yerine oturup onları gözetleyin. hac günlerinden arefe günü ya da bayramın birinci günüdür. Onların pek çoğu fasık kimselerdir. inkârlarına bizzat kendileri şahitlik edip dururken. ne de antlaşma (yükümlülüğünü) gözetirler.

O. bütün dinlere üstün kılmak için. Artık bu yıllarından sonra. Altın ve gümüşü biriktirip gizleyerek onları Allah yolunda harcamayanları elem dolu bir azapla müjdele.18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Allah’ın mescitlerini. hürmet edilmesi gereken. Allah çok bağışlayandır.8) müslümanlarla müşrik Havâzin kabilesi arasında. Ey iman edenler! Eğer küfrü imana tercih ederlerse. Allah birçok yerde ve Huneyn savaşı gününde size yardım etmiştir. Havazinlilerin kurduğu pusuya düştüler. böğürleri ve sırtları bunlarla dağlanacak ve. Bu aylardan Zilkâde on birinci. Ey iman edenler! Hahamlardan ve rahiplerden birçoğu. Bunlardan dördü haram aylardır. onların ortak koştukları her şeyden uzaktır. Allah’ın nurunu ağızlarıyla söndürmek istiyorlar. bir hoşnutluk ve kendilerine içinde tükenmez nimetler bulunan cennetler müjdelemektedir. Allah zâlim topluluğu doğru yola erdirmez. Cahiliye devri uygulamasına göre. bunlar da ancak. Peygamber’in ve sebatkâr bir grup müslümanın gayretleriyle dağılan ordunun toparlanması sağlandı ve tekrar hücum edilerek zafer kazanıldı. bunun ardından yine dilediği kimsenin tövbesini kabul eder. Bu sebeple. “Üzeyr Allah’ın oğludur” dediler. Nasıl da haktan çevriliyorlar! (Yahudiler) Allah’ı bırakıp. Ancak. Allah’ın ve Resûlünün haram kıldığını haram saymayan ve hak din İslam’ı din edinmeyen kimselerle. Şüphesiz. çok merhamet edendir. Öyleyse o aylarda kendinize zulmetmeyin. Hırıstiyanlar ise. Bu savaşta müslümanların sayısı düşmanınkinden çoktu. bu vadide gerçekleşen savaşa işaret edilmektedir. başarıya erenlerin ta kendileridir. canlarıyla cihad eden kimselerin mertebeleri. kendi katından bir rahmet. Mekke’nin fethinden sonra (H. Hani. peygamberini hidayetle ve hak dinle gönderendir. hahamlarını. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Nihayet (bozularak) gerisin geriye dönüp kaçmıştınız. İşte onların doğru yolu bulanlardan olmaları umulur. Mekke’den Tâif’e giden yollardan biri üzerinde. Sonra Allah. siz de onlarla topyekûn savaşın. yeryüzü bütün genişliğine rağmen size dar gelmişti. Onlar orada ebedi kalacaklardır. oğullarınız. İman edip hicret eden ve Allah yolunda mallarıyla. Bu âyetle bir sonraki ayette. Siz hacılara su dağıtmayı ve Mescid-i Haram’ın bakım ve onarımını. Hz. Bilin ki Allah. Yahudiler. . (hırıstiyanlar ise) rahiplerini ve Meryem oğlu Mesih’i rab edindiler. O. peygamberinden ve onun yolunda cihattan daha sevgili ise. kesada uğramasından korktuğunuz bir ticâret ve beğendiğiniz meskenler size Allah’tan.” Andolsun. Kendilerine kitap verilenlerden Allah’a ve ahiret gününe iman etmeyen. Eğer yoksulluktan korkarsanız. savaş ve kan dökülmesi yasak olan kamerî aylar demektir. ancak Allah’a ve ahiret gününe inanan. namazı dosdoğru kılan. kendiniz için biriktirip sakladığınız şeylerdir.0 İşte bu Allah’ın dosdoğru kanunudur. işte onlar. Müslümanlar sayıca üstünlüklerine güvenerek savaş öncesi fazlaca emin ve rahat hareket ediyorlardı. fakat (bu çokluk) size hiçbir yarar sağlamamış. babalarınızı ve kardeşlerinizi bile dost edinmeyin. O gün bunlar cehennem ateşinde kızdırılacak da onların alınları. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir. zekâtı veren ve Allah’tan başkasından korkmayan kimseler imar eder. inkârcıların cezasıdır. İçinizden kim onları dost edinirse. İşte bu. Haydi tadın bakalım biriktirip sakladıklarınızı”! denilecek. kendine karşı gelmekten sakınanlarla beraberdir. Fakat Allah’a ortak koşanlar sizinle nasıl topyekûn savaşıyorlarsa. Allah katında daha üstündür. Bu onların ağızlarıyla söyledikleri (gerçeği yansıtmayan) sözleridir. Zilhicce on ikinci. Rableri onlara. insanların mallarını haksız yollarla yiyorlar ve Allah’ın yolundan alıkoyuyorlar. İşte onlar. küçülerek (boyun eğerek) kendi elleriyle cizyeyi verinceye kadar savaşın. aşiretiniz. Allah’a ve âhiret gününe iman edip Allah yolunda cihad eden kimse(lerin amelleri) gibi mi tuttunuz? Bunlar Allah katında eşit olmazlar. Haram aylar. Allah’a ortak koşanlar hoşlanmasalar bile dinini. Oysa. zalimlerin ta kendileridir. İslâm ordusunun büyük bir kısmı düzensiz bir şekilde geri çekilmeye başladı. Muharrem birinci ve Receb yedinci aydır. nurunu tamamlamaktan başka bir şeye razı olmaz. Resûlü ile mü’minler üzerine kendi katından güven duygusu ve huzur indirdi. bir olan Allah’a ibadet etmekle emrolunmuşlardır. artık Allah’ın emri gelinceye kadar bekleyin! Allah fasık topluluğu doğru yola erdirmez. Bir de sizin göremediğiniz ordular indirdi ve inkar edenlere azap verdi. Allah onları kahretsin. kazandığınız mallar. Mekke’ye yaklaşık on mil uzaklıkta yer alan bir vadinin adıdır. kardeşleriniz. Onların bu sözleri daha önce inkar etmiş kimselerin söylediklerine benziyor. Oysa kafirler hoşlanmasalar da Allah. Allah katında büyük bir mükafat vardır. De ki: “Eğer babalarınız.0 Sonra Allah. 0 0 Huneyn. “İsa Mesih Allah’ın oğludur” dediler. hüküm ve hikmet sahibidir. “İşte bu. Allah katında ayların sayısı on ikidir. Mescid-i Haram’a yaklaşmasınlar. çokluğunuz size kendinizi beğendirmiş. Ey iman edenler! Allah'a ortak koşanlar ancak bir pislikten ibarettir. eşleriniz. Allah dilerse lütfuyla sizi zengin kılar. Şüphesiz Allah’ın gökleri ve yeri yarattığı günkü yazısında.

Benzer diğer âyetleri de böyle anlamak gerekir. zor da gelse” gibi çeşitli anlamlar da verilmiştir.37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 Haram ayları ertelemek0. sizi elem dolu bir azap ile cezalandırır ve yerinize sizden başka bir toplum getirir. Allah’ın sözü ise en yücedir. Hani o arkadaşına. sizin kendilerini görmediğiniz bir takım ordularla onu desteklemiş. Öyleyse mü’minler. inkardan yana kullananların. canlarınızla Allah yolunda cihad edin. “Siz kolay da gelse. “Eğer gücümüz yetseydi. Onlardan “Bana izin ver. Doğru yol Kur’an’da apaçık gösterilmiştir. Aranızda onları dinleyecek kişiler de vardı. Siz ise ona hiçbir zarar veremezsiniz. Onlar eğer savaşa çıkmak isteselerdi. Bilesiniz ki onlar (böyle diyerek) fitnenin ta içine düştüler. yere çakılıp kaldınız. ona bizzat Allah yardım etmişti. Andolsun bunlar daha önce de fitne çıkarmak istemişler ve sana karşı türlü türlü işler çevirmişlerdi. Allah seni affetsin! Doğru söyleyenler sana iyice belli olup. Mallarınızla. hüküm ve hikmet sahibidir. Fakat Allah onların harekete geçmelerini istemedi de onları geri bıraktı ve onlara. elbette bunun için bir hazırlık yaparlardı. (şehitlik veya zafer olmak üzere) ancak iki güzellikten birini bekleyebilirsiniz.” Harcamalarının kabul edilmesine. Allah biliyor ki onlar kesinlikle yalancıdırlar. Nihayet hak geldi ve onlar istemedikleri halde Allah’ın dini galip geldi. 0 0 0 Kur’an’da “en-Nesî” diye ifade edilen bu uygulama kısaca. kendilerine süslenip güzel gösterildi. Eğer başına bir musîbet gelirse. çünkü Allah bizimle berâber” diyordu. mallarıyla ve canlarıyla cihad etmekten geri kalmak için senden izin istemezler. böylece inkar edenlerin sözünü alçaltmıştı. Ancak Allah’a ve ahiret gününe inanmayan. elbette sizinle beraber çıkardık” diye Allah’a yemin edeceklerdir. De ki: “Bizim başımıza ancak. Gerçi onlar. yalnızca. Âyette. beni fitneye (isyana) sevketme” diyen de vardır. bu tercihlerine rağmen doğru yola iletilmeyeceği.” De ki: “Bizim için siz. Allah her şeye hakkıyla gücü yetendir. Zilhicce ve Muharrem aylarından birinin yerini yasak kapsamına girmeyen bir başka ay ile değiştirerek. Eğer onlar da sizin içinizde (sefere) çıksalardı. “Üzülme. Allah kendine karşı gelmekten sakınanları çok iyi bilendir. Allah bununla ancak onlara dünya hayatında azap etmeyi ve canlarının kâfir olarak çıkmasını istiyor. Şüphesiz biz de sizinle birlikte beklemekteyiz. Allah da onun üzerine güven duygusu ve huzur indirmiş. Âyetin bu kısmına tefsir bilginlerince. namaza ancak üşene üşene gelmeleri ve ancak gönülsüzce harcamaları engel olmuştur. Haydi bekleyedurun. (sefere katılmayan münafıklar da) mutlaka sana uyarlardı. Yasak aylar uygulaması İslam’da kaldırılmıştır. Allah zalimleri hakkıyla bilendir. . Biz de. tercihlerini sapıklıktan. O bizim yardımcımızdır. sizden asla kabul olunmayacaktır. Onların bu çirkin işleri. (biliyorsunuz ki) inkar edenler onu iki kişiden biri olarak (Mekke’den) çıkardıkları zaman. Çünkü siz fasık bir topluluksunuz. size “Allah yolunda sefere çıkın” denilince. Allah’ın kendi katından veya bizim ellerimizle size ulaştıracağı bir azabı bekliyoruz. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Gerek yaya olarak. kalpleri şüpheye düşüp kendileri de o şüphelerinin içinde bocalayan kimseler senden izin isterler. kan dökülmesi yasak olan dört aydan arka arkaya gelen Zilka’de. Eğer Allah yolunda sefere çıkmazsanız. Hani onlar mağarada bulunuyorlardı. bir yıl haram sayıyorlar. Onların malları ve çocukları seni imrendirmesin. Allah’ı ve Rasûlünü inkar etmeleri.0 Ey iman edenler! Ne oldunuz ki. size bozgunculuktan başka bir katkıları olmayacak ve sizi fitneye düşürmek için aranızda koşuşturacaklardı. Fakat meşakkatli yol. onlara uzak geldi. ister gönülsüz olarak harcayın. “Biz tedbirimizi önceden almıştık” derler ve sevinerek dönüp giderler. bir kural olarak ifade edilmektedir. Allah mutlak güç sahibidir. “Gençler ve yaşlılar olarak”. Eğer siz ona (Peygamber’e) yardım etmezseniz. bu onları üzer. “Oturun oturan acizlerle beraber” denildi. Şüphesiz ki cehennem kâfirleri elbette kuşatacaktır. yalancıları bilinceye kadar beklemeden niçin onlara izin verdin? Allah’a ve âhiret gününe iman edenler. Onlar kendilerini helâke sürüklüyorlar. ancak inkarda daha da ileri gitmektir ki bununla inkar edenler saptırılır. Allah’ın bizim için yazdığı şeyler gelir.” Yine de ki: “İster gönüllü. pek az bir şeydir. Eğer yakın bir dünya menfaati ve kolay bir yolculuk olsaydı. Allah inkarcı toplumu doğru yola iletmez. yalnız Allah’a güvensinler.Yoksa ahiretten vazgeçip dünya hayatını mı seçtiniz? Oysa ahirete göre dünya hayatının yararı. Allah’ın haram kıldığı ayların sayısına uygun getirip böylece Allah’ın haram kıldığını helal kılmak için Haram ayı bir yıl helâl. yasak devre içinde savaşıp kan dökebilecekleri bir ara dönem oluşturmaları uygulamasıdır. Sana bir iyilik gelirse. gerek binek üzerinde0 Allah yolunda sefere çıkın. Cahiliye devrinde.

içinde ebedî kalacağı cehennem ateşinin olduğunu bilmediler mi? İşte bu. Sırf. Allah onlara lanet etmiştir. eğer kendilerine ondan bir pay verilmezse. Allah hakkıyla bilendir.56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 Kesinlikle sizden olduklarına dâir Allah’a yemin ederler.” Sizi razı etmek için. Mü’min erkekler ve mü’min kadınlar birbirlerinin dostlarıdır. Allah’a ve Resûlüne itaat ederler. içinde ebedî kalmak üzere cehennem ateşini vadetti. bunların hepsinden daha büyüktür. Eğer tövbe ederlerse kendileri için hayırlı olur. Allah ve Resûlü’nü razı etmeleri daha önceliklidir. Allah’ın rızası ise. iyiliği yasaklarlar. De ki: “Allah’la. hemen koşarak oraya kaçarlardı. diğer bir zümreye azap edeceğiz. (Ama inanmadılar Allah da onları cezalandırdı. Biz yalnız Allah’a rağbet eder (onun ihsanını ister)iz” deselerdi. Şüphesiz münafıklar. ellerini de sıkı tutarlar. zekâtı verirler. Allah’a verdikleri sözü tutmadıkları ve yalan söyledikleri için o da kalplerine. hemen kızarlar. siz de (dünya zevkine) daldınız. Şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir. kalplerinde olan şeyleri. onun âyetleriyle ve peygamberiyle mi eğleniyordunuz?” Boşuna özür dilemeyin! Çünkü siz. Münafıklar. (Ey münafıklar!). Onlara kendilerinden öncekilerin. çekindiğiniz o şeyi ortaya çıkaracaktır. İçlerinden sadakalar konusunda sana dil uzatanlar da var. Artık onlar için yeryüzünde ne bir dost ne de bir yardımcı vardır. İyiliği emreder. Ne kötü bir varış yeridir orası! Bir şey söylemediklerine dair Allah’a yemin ediyorlar. Allah da onları unuttu. İçinizden inanan kimseler için bir rahmettir. Şayet yüz çevirirlerse Allah onları dünyada ve ahirette elem dolu bir azaba çarptıracaktır. Medyen halkının ve yerle bir olan şehirlerin haberleri ulaşmadı mı? Peygamberleri onlara apaçık mucizeler getirmişti. Allah’tan bir farz olarak ancak fakirler.” Şâyet kendilerine (niçin alay ettiklerini) sorsan. Onlar için sürekli bir azap vardır. onlara yeter. Allah ve Resûlü kendi lütfu ile onları zengin kıldığı için intikam almaya kalktılar. siz de tıpkı. onda cimrilik ettiler ve yüz çevirerek dönüp gittiler. Sizden öncekilerin. ebedi olarak kalacakları. “Eğer Allah bize lütuf ve kereminden verirse mutlaka bol bol sadaka veririz ve mutlaka salihlerden oluruz” diye Allah’a söz verenler de vardır. sizden öncekiler gibisiniz: Onlar sizden daha güçlü. düşkünler.) Demek ki Allah onlara zulmediyor değildi. kötülükten alıkoyarlar. suçlarında ısrar etmeleri sebebiyle. içinden ırmaklar akan cennetler ve Adn cennetlerinde çok güzel köşkler vadetti. hüküm ve hikmet sahibidir. hüküm ve hikmet sahibidir. paylarına düşenden faydalandığı gibi siz de payınıza düşenden öylece faydalandınız ve onların daldığı gibi. fasıkların ta kendileridir. Fakat onlar korkudan ödleri patlayan bir topluluktur. Allah’a yemin ederler. Onlar Allah’ı unuttular. De ki: “Siz alay ede durun! Allah. Halbuki o küfür sözünü söylediler ve (sözde) müslüman olduktan sonra inkar ettiler. (sözde) iman ettikten sonra küfrünüzü açığa vurdunuz. hoşnut olurlar. Eğer onlar Allah ve Resûlünün kendilerine verdiğine razı olup. Sadakalar (zekatlar). Yine onlardan peygamberi inciten ve “O (her söyleneni dinleyen) bir kulaktır” diyen kimseler de vardır. Allah’ın Resûlünü incitenler için ise elem dolu bir azap vardır. Onlar paylarına düşenden faydalanmışlardı. kendileri için daha hayırlı olurdu. Âd ve Semûd kavimlerinin. İşte onların dünyada da ahirette de amelleri boşa gitmiştir. Lütuf ve ihsanıyla Allah ve Resûlü ileride bize yine verir. Nûh. yüzlerine karşı açıkça haber verecek bir sûrenin üzerlerine indirilmesinden çekinirler. kadın münafıklara ve kafirlere. malları ve çocukları daha fazlaydı. O. Oysa onlar sizden değillerdir. İçinizden (tövbe eden) bir zümreyi affetsek bile. Ey peygamber! Kafirlere ve münafıklara karşı cihad et ve onlara karşı çetin ol. Allah mü’min erkeklere ve mü’min kadınlara. De ki: “O sizin için bir hayır kulağıdır ki Allah’a inanır. İbrahim’in kavminin. Allah erkek münafıklara. borçlular. Ayrıca başaramadıkları şeye (peygamberi öldürmeye) de yeltendiler. ama onlar kendilerine zulmediyorlardı. Onların varacakları yer cehennemdir. zekât toplayan memurlar. “Biz sadece lâfa dalmıştık ve aramızda eğleniyorduk”. İşte bunlara Allah merhamet edecektir. kendisiyle karşılaşacakları güne kadar (sürecek) bir nifak soktu. Namazı dosdoğru kılar. Allah yolunda cihad edenler ve yolda kalmış yolcular içindir. İçlerinden. Münafık erkekler ve münafık kadınlar birbirlerindendir (birbirlerinin benzeridir). . İşte bu büyük başarıdır. mü’minlere inanır (güvenir). derler. büyük bir rezilliktir. Kötülüğü emredip. kalpleri İslam’a ısındırılacak olanlarla (özgürlüğüne kavuşturulacak) köleler. Eğer gerçekten mü’min iseler (bilsinler ki). “Bize Allah yeter. Eğer sığınacak bir yer veya (gizlenecek) mağaralar yahut girilecek bir delik bulsalardı. İşte onlar ziyana uğrayanların ta kendileridir. Allah’a ve Resûlüne karşı gelen kimseye. Kendilerine ondan bir pay verilirse. Fakat Allah lütuf ve kereminden onlara verince.

Allah katında yakınlığa ve Peygamberin dualarını almağa vesile sayarlar. Allah o fasıklar topluluğundan asla razı olmaz. de ki: “Artık siz benimle birlikte ebediyyen çıkmayacak ve benimle birlikte hiçbir düşmanla asla savaşmayacaksınız.. Kötü belâlar kendi başlarına olsun. geri kalan (kadınlarla) birlikte olmaya razı oldular.” Keşke anlasalardı. canlarıyla cihat ettiler. Onların malları ve evlatları seni imrendirmesin. “Allah’ın. Kazandıklarının karşılığı olarak. Onlar geride kalan (kadın ve çocuk)larla birlikte olmaya razı oldular ve kalpleri mühürlendi. varacakları yer de cehennemdir. Onlardan kâfir olanlara elem dolu bir azap isabet edecektir. Artık onlar bilmezler.” Onlardan ölen hiçbirine asla namaz kılma ve kabrinin başında durma. Artık onların peşini bırakın. mallarıyla.” şeklinde de tercüme edilebilir. onlardan servet sahibi olanlar. “Allah’a iman edin ve Resûlü ile birlikte cihat edin” diye bir sûre indirildiğinde. hastalara ve (seferde) harcayacakları bir şey bulamayanlara (sefere katılmadıkları için) bir günah yoktur. zengin oldukları halde senden izin isteyenleredir. Allah’a ve Resûlüne karşı sadık ve samimi oldukları takdirde.” Yanlarına döndüğünüz zaman. içinden ırmaklar akan cennetler hazırlamıştır. De ki: “Mazeret beyan etmeyin. Allah’ın Resûlüne karşı gelerek (sefere çıkmayıp) geri bırakılanlar. Sonra hepiniz. güçlerinin yettiğinden başkasını bulamayanları çekiştirip onlarla alay edenler var ya. Fakat peygamber ve beraberindeki mü’minler. Allah onları asla affetmeyecektir. kendilerini rahat bırakmanız için size Allah adıyla yemin edeceklerdir. Bunlar. İşte bunlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir. gaybı da görülen âlemi de bilene döndürüleceksiniz de yapmakta olduğunuz şeyleri size haber verecek. Eğer (bundan böyle) Allah seni onlardan bir zümrenin yanına döndürür de. senin. Siz onlardan razı olsanız bile. bu uğurda harcayacakları bir şey bulamadıklarından dolayı üzüntüden gözleri yaş döke döke geri dönen kimselere de bir sorumluluk yoktur. “Sizi bindirebileceğim bir şey bulamıyorum” dediğin. size mazeret beyan edeceklerdir. çok merhamet edendir. Artık kazandıklarının karşılığı olarak. Bütün hayırlar işte bunlarındır. Onlar için ister bağışlanma dile ister dileme (farketmez. Bedevîlerden kimileri de vardır ki. Allah hakkıyla işitendir.. senden izin istediler ve “Bizi bırak da oturup kalanlarla birlikte olalım” dediler. az gülsünler. . Onlar için elem dolu bir azap vardır. içinde ebedî kalacakları. hakkıyla bilendir. (Allah yolunda) harcayacakları şeyi bir zarar sayar ve (bundan kurtulmak için) size belalar gelmesini beklerler. onlar (sefere) çıkmak için senden izin isterlerse. Allah hakkıyla bilendir. oturup kalmalarına sevindiler. Bu. Bilesiniz ki bu. çok ağlasınlar. Allah onlara. Allah yolunda mallarıyla canlarıyla cihad etmek hoşlarına gitmedi ve “Bu sıcakta sefere çıkmayın” dediler. Bundan böyle davranışlarınızı Allah da Resûlü de görecek.78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 Allah’ın. Bedevîlerden mazeret ileri sürenler. Sorumluluk ancak. işte Allah asıl onları maskaraya çevirmiştir. İşte bu büyük başarıdır. güçsüzlere. Kendilerinden razı olasınız diye. Allah fasık topluluğu doğru yola iletmez. Şimdi de geri kalan (kadın ve çocuk)larla birlikte oturun. Çünkü siz baştan yerinizde oturup kalmaya razı oldunuz. Onlara döndüğünüzde. Bedevîler inkâr ve nifak bakımından daha ileri ve Allah’ın peygamberine indirdiği hükümlerin sınırlarını tanımamaya daha yatkındırlar. Allah’a ve ahiret gününe inanır. İyilikte bulunan kimselerin (kınanması) için de bir sebep yoktur. dünyada kendilerine azap etmeyi ve canlarının kafir olarak çıkmasını istiyor. Kendilerini bindirip (cepheye) sevk edesin diye sana geldikleri zaman. Size kesinlikle inanmayız. Çünkü onlar pistir. Allah bunlarla ancak. Harcayacaklarını. De ki: “Cehennemin ateşi daha sıcaktır. Allah çok bağışlayandır. Artık onlar anlamazlar. (Allah katında) onlar için 0 Âyetin bu kısmı. içlerinde gizlediklerini ve fısıltılarını bildiğini0 ve Allah’ın gaybleri çok iyi bilen olduğunu bilmediler mi? Sadakalar hususunda gönüllü bağışta bulunan mü’minlerle. Allah ta kalplerini mühürledi. kendilerine izin verilsin diye geldiler. Bedevîlerden öyleleri vardır ki. Çünkü onlar Allah’ı ve Resûlünü inkâr ettiler ve fasık olarak öldüler.) Onlar için yetmiş kez bağışlanma dilesen de. hüküm ve hikmet sahibidir. size yemin edeceklerdir. onların Allah ve Resûlünü inkâr etmiş olmaları sebebiyledir. Allah’a ve Resûlüne yalan söyleyenler ise (mazeret bile belirtmeden) oturup kaldılar. içlerinde gizledikleri ve gizlice yaptıkları görüşmeleri. Çünkü Allah bize sizin durumunuzu bildirdi.

Peygamber ile uzun müddet savaştıktan sonra Suriye’ye kaçmıştı. Diğer bir kısmı ise. mü’minler de göreceklerdir. bazı münafıklarca. Allah onlardan razı olmuş. Medine halkından da münafıklıkta direnenler var ki sen onları bilmezsin. rükû’ ve secde edenler. hüküm ve hikmet sahibidir.0 Onun içinde asla namaz kılma. Hz. Kurmuş oldukları binaları. Allah bir toplumu saptıracak değildir. Allah onlara içinden ırmaklar akan. Ama Allah şâhitlik eder ki bunlar mutlaka yalancıdırlar. Şüphesiz göklerin ve yerin hükümranlığı yalnız Allah’ındır.Allah’a ortak koşanlar için af dilemek ne Peygambere yaraşır ne de mü’minlere. içinde ebedî kalacakları cennetler hazırlamıştır. oruç tutanlar0. Munafıklar bu işe hıristiyan bir rahip olan Ebû Âmir’in teşvikiyle girişmişlerdi. 4. İbrahim’in. tövbe edenler. Onlara iki defa azap edeceğiz. sadece ona verdiği bir söz yüzündendi. onlar da O’ndan razı olmuşlardır. ondan uzaklaştı. (ölüp de) kalpleri paramparça olmadıkça yüreklerinde sürekli bir kuşku olarak kalmaya devam edecektir. . -yakınları da olsalar. O da size bütün yapmakta olduğunuz şeyleri haber verecektir. çok merhamet edendir. 0 0 0 İslam tarihinde “Dırâr Mescidi” diye bilinen bir mescid. Bunlar. Bunlar salih amelle kötü ameli birbirine karıştırmışlardır. O diriltir ve öldürür. babası için af dilemesi. iyilikle onlara uyanlar var ya. Oruç tutanlar” şeklinde tercüme edilen “es-Sâihûn” kelimesi. Kimdir sözünü Allah’tan daha iyi yerine getiren? O halde. Şüphesiz İbrahim. Allah’ın emrine bırakılmışlardır.İbrahim’in babasına verdiği söz ile ilgili olarak bakınız: Meryem sûresi. onlar Allah yolunda savaşırlar.) Allah hakkıyla işitendir. kendilerine vereceği cennet karşılığında satın almıştır. günahlarını itiraf ettiler.100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 yakınlıktır. Çevrenizdeki bedevîlerden birtakım münafıklar vardır. Ebû Âmir. Sonra gaybı da. yumuşak huylu bir kişiydi. yoksa binasını çökmeye yüz tutmuş bir yarın kenarına kurup. Mü’minleri müjdele. Allah hakkıyla bilendir. içinde namaz kılmana elbette daha layıktır. Bir de zararlı faaliyetlerde bulunmak. çok bağışlayandır. Şu’arâ sûresi. sakınacakları şeyleri kendilerine apaçık bildirmedikçe. Allah da tertemiz onları sever. hakkıyla bilendir. Çünkü senin duan onlar için sükûnettir (Onların kalplerini yatıştırır. onları kendisiyle arındıracağın ve temizleyeceğin bir sadaka (zekat) al ve onlara dua et. çok merhamet edendir. hüküm ve hikmet sahibidir. “Bizim iyilikten başka hiçbir kasdımız yok” diye de mutlaka yemin ederler. Ebû Âmir’in bir ordu ile gelip müslümanlarla savaşmasını bekliyorlardı. Onlar. âyet. Sonra da büyük bir azaba itileceklerdir. mü’minlerden canlarını ve mallarını. Yaptıklarınızı Allah da. Allah bunu Tevrat’ta. Kuba mescidi civarında. ne de bir yardımcı vardır. “(Allah yolunda) seyahat edenler” şeklinde de tercüme edilebilir. 47. Onların mallarından. tövbeyi çok kabul edenin. Cehennem ehli oldukları açıkça kendilerine belli olduktan sonra. Sizin için Allah’tan başka ne bir dost. küfre yardım etmek. İslâm’ı ilk önce kabul eden muhâcirler ve ensar ile. âyet. müslümanları bölmesini ve böylece ona yardım etmiş olmayı umuyorlardı. Binâsını takva (Allah’a karşı gelmekten sakınmak) ve onun rızasını kazanmak temeli üzerine kuran kimse mi daha hayırlıdır. Bunlar. İncil’de ve Kur’an’da kesin olarak va’detmiştir. çok merhametli olanın Allah olduğunu bilmediler mi? De ki: “Çalışın. Hz. İşte bu büyük başarıdır. Çünkü Allah çok bağışlayandır. Orada temizlenmeyi seven adamlar vardır. İşte asıl bu büyük başarıdır. çok içli. Artık. Allah onları rahmetine sokacaktır. Münafıklar. Yaptıkları bu mescidin. mü’minler arasına ayrılık sokmak için ve öteden beri Allah ve Resûlüne karşı savaşanlara üs olsun diye bir mescit yapanlar vardır. İlk günden temeli takva (Allah’a karşı gelmekten sakınmak) üzerine kurulan mescit (Kuba mescidi). Allah hakkıyla bilendir. hamdedenler. Mümtehine sûresi. yapmış olduğunuz bu alışverişten dolayı sevinin. Umulur ki Allah tövbelerini kabul eder. Biz onları biliriz. Doğru yola ilettikten sonra. kullarının tövbesini kabul edenin ve sadakaları alanın Allah olduğunu. âyet. Şüphesiz Allah.” (Sefere katılmayanlardan) diğer bir kısmı da. onunla birlikte kendisi de cehennem ateşine yuvarlanan kimse mi? Allah zalimler topluluğunu doğru yola erdirmez. iyiliği emredip kötülükten alıkoyanlar ve Allah’ın koyduğu sınırları hakkıyla koruyanlardır. Bunlara ya azap eder ya da tövbelerini kabul eder. yapın. Şüphesiz Allah. görülen âlemi de bilen Allah’ın huzuruna döndürüleceksiniz. Şüphesiz Allah her şeyi hakkıyla bilendir. 86. Rasûlü de. bu mescidi gözden düşürmek için inşa edilmişti. öldürürler ve ölürler. ibâdet edenler.0 Onun bir Allah düşmanı olduğu kendisine açıkça belli olunca.

Allah yolunda çektikleri susuzluk. Hz. Herhangi bir sûre indirildiğinde. ilmin cihad kadar önemli olduğuna. Görmüyorlar mı ki. böylece Allah(ın azabın)dan yine ona sığınmaktan başka çare olmadığını anlamışlardı. Allah yolunda küçük. sizin sıkıntıya düşmeniz ona çok ağır gelir. Bunların tövbelerinin kabul edildiği hükmü öncekilerden elli gün sonra gerçekleşmişti. onların tövbelerini kabul etmiştir. yorgunluk. Ben ancak O’na tevekkül ettim.0 Ey iman edenler! Kafirlerden (öncelikle) yakınınızda olanlarla savaşın ve sizde bir sertlik bulsunlar. İman etmiş olanlara gelince. Savaştan geri kalan üç kişinin de tövbelerini kabul etti. sonra da sıvışıp giderler. mü’minlere karşı da çok şefkatli ve merhametlidir. onlar her yıl bir veya iki kere belaya çarptırılıp imtihan ediliyorlar. Allah’ın Resûlünden geri kalmak. ne de ibret alırlar. Allah’ın. Malik. Peygamber Tebük’ten dönünce bunlarla konuşmamış. Bilin ki Allah kendisine karşı gelmekten sakınanlarla beraberdir. Sonra (eski hallerine) dönsünler diye. içlerinden. ashap da onlardan yüz çevirmişti. Peygamber ile içlerinden bir kısmının kalpleri eğrilmeğe yüz tuttuktan sonra. Medine halkı ve onların çevresinde bulunan bedevîlere. Şüphesiz Allah iyilik yapanların mükafatını elbette zayi etmez. “Sizi bir kimse görüyor mu?” diye birbirlerine göz ederler. Şüphesiz Allah. tövbeyi çok kabul eden ve çok merhamet edendir.” 0 0 Âyette sözü edilen üç kişi Medineli müslümanlardan Ka’b b. Eğer yüz çevirirlerse de ki: “Bana Allah yeter. pisliklerine pislik katmış (küfürlerini artırmış). Kalplerinde hastalık olanların ise. Bir sûre indirildi mi. O size çok düşkün. Bunlar Tebük seferine katılmayıp geride kalmışlardı. yaptıklarının daha güzeliyle kendilerini mükafatlandırması için hesaplarına yazılmış olmasın. Seferden geri kalanlar hakkında inen âyetlerin de etkisi ile bu defa herkes bu birliğe katılmış. Rabi’dir. onların tövbelerini de kabul etti. Sonra ne tövbe ederler. Peygamber küçük bir birlik çıkarmıştı. Andolsun. böylece kâfir olarak ölüp gitmişlerdir. inen sûre onların imanını artırmıştır. Ümeyye ve Murâra b. Hilâl b. din konusunda köklü ve derin bilgi sahibi olmak ve döndükleri zaman kavimlerini uyarmak için geri kalsa ya! Umulur ki sakınırlar. Onlar bunu birbirlerine müjdelerler. Ey iman edenler! Allah’a karşı gelmekten sakının ve doğrularla beraber olun. Bu âyette. Anlamayan bir toplum olmalarından dolayı.117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 "Andolsun Allah. O’ndan başka hiçbir ilah yoktur. açlık. O. Çünkü onların. vicdanları da kendilerini sıktıkça sıkmış. Öyleyse onların her kesiminden bir grup da. kendi canlarını onun canından üstün tutmak yaraşmaz. (alaylı bir şekilde) “Bu hanginizin imanını artırdı?” diyenler olur. kâfirleri öfkelendirmek üzere bir yere adım atmaları ve düşmana karşı herhangi bir başarı kazanmaları gibi hiçbir olay yoktur ki karşılığında kendilerine iyi bir amel (in sevabı) yazılmış olmasın. Tebük seferinden sonra Hz. size kendi içinizden öyle bir peygamber gelmiştir ki. sıkıntılı bir zamanda ona uyan muhacirlerle ensarın tövbelerini kabul etmiştir. Allah onların kalplerini çevirmiştir. büyük bir harcama yapmazlar ve bir vadiyi katetmezler ki (bunlar).0 Yeryüzü bütün genişliğine rağmen onlara dar gelmiş. . din konusunda köklü bilgi sahibi olmak üzere meşgul olacak kimse kalmamıştı. biri olmadan öbürünün olmayacağına dikkat çekilmektedir. yüce Arşın sahibidir. Evet. (Ne var ki) mü’minlerin hepsi toptan seferber olacak değillerdir.

ayı da (geceleyin) bir aydınlık (kaynağı) kılan. Şüphesiz o başlangıçta yaratmayı yapar sonra. “selâm”. gerekse ayakta iken (her halinde bu sıkıntıdan kurtulmak için) bize dua eder. 2. insanlar için şaşılacak bir şey mi oldu ki o kâfirler. Şüphesiz bize kavuşacağını ummayan ve dünya hayatına razı olup onunla yetinerek tatmin olan kimseler ile âyetlerimizden gafil olanlar var ya işte onların kazanmakta oldukları günahlar yüzünden. iman edip salih ameller işleyenleri adaletle mükafatlandırmak için onu (yaratmayı) tekrar eder. Allah bunu bir gerçek olarak vadetmiştir. (Fakat) iman edip salih ameller işleyenlere gelince. diğerleri Mekke döneminde inmiştir. bize kavuşmayı ummayanları.” De ki: “Eğer Allah dileseydi. “Seni eksikliklerden uzak tutarız Allah’ım!”. şerri de acele verseydi. Bunların oradaki duaları. Ben sizin aranızda bundan (Kur’an’ın inişinden) önce (kırk yıllık) bir ömür yaşadım. Elif. böylece süslenmiş (hoş gösterilmiş)tir. inkar etmekte olduklarından dolayı. âyetler Medine döneminde. Râ. sonra da Arş’a0 kurulup işleri yerli yerince düzene koyan Allah’tır. 7. hidayete erdirir. İşte biz suçlu toplumu böyle cezalandırırız. elbette büyük bir günün azabından korkarım. sizden önceki nice nesilleri peygamberleri. gerek yan üstü yatarken. 109 âyettir. elbette onların ecellerine hükmolunurdu. İşte biz. Nimetlerle dolu cennetlerde altlarından ırmaklar akar. Onlar zaten inanacak değillerdi.0 Bunlar hikmet dolu Kitab’ın âyetleridir. hiç kimse şefaatçı olamaz. Şüphesiz gece ve gündüzün ardarda değişmesinde. bilen bir topluma ayrı ayrı açıklamaktadır. Allah’ın göklerde ve yeryüzünde yarattığı şeylerde. De ki: “Onu kendiliğimden değiştirmem benim için olacak şey değildir. Yûnus. 3. “Bu elbette apaçık bir sihirbazdır” dediler? Şüphesiz ki Rabbiniz. Âyetlerimiz kendilerine apaçık birer delil olarak okunduğunda. Ben ancak bana vahyolunana uyarım. onların hemen hayra kavuşmayı istedikleri gibi. Andolsun. onların ardından yeryüzünde sizi onların yerine getirdik. nasıl davranacağınızı görelim diye. Allah’a karşı yalan uydurandan veya O'nun âyetlerini yalanlayandan daha zâlim kimdir? Şüphe yok ki (böyle) suçlular asla kurtuluşa ermezler. Sûrede temel konu olarak Allah’ın rahmetinin gazabına üstün olduğu vurgulanmaktadır. Nûh ve Mûsâ peygamberler ile bunların kavimlerinin kıssalarına yer verilmektedir. varacakları yer ateştir. kendi azgınlıkları içinde bocalar halde bırakırız. Arş. Allah’a karşı gelmekten sakınan bir toplum için pek çok deliller vardır. insanları uyar ve iman edenlere. Eğer Allah insanlara. Rableri onları imanları sebebiyle. Allah da size onu bildirmezdi. Rableri katında kendileri için bir doğruluk makamı bulunduğunu müjdele diye vahyetmemiz. sınırsız kudret makamı demektir. gerek otururken. 4. yapmakta oldukları şeyler.8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 0 0 Bu harflerle ilgili olarak Bakara sûresinin ikinci âyetinin dipnotuna bakınız. Kafirlere gelince. ben size onu okumazdım. aralarındaki esenlik dilekleri.YÛNUS SÛRESİ 40. Sûrede. kudret ve hakimiyet tahtı. (öldükten sonra) bize kavuşmayı ummayanlar. O'nun izni olmaksızın. Eğer Rabbime isyan edecek olursam. .94. Lâm. İnsana bir sıkıntı dokundu mu. “Ya (bize) bundan başka bir Kur’an getir veya onu değiştir” dediler. dualarının sonu ise. Hâlâ düşünmüyor musunuz? Hepinizin dönüşü ancak onadır. “Hamd âlemlerin Rabbi Allah’a mahsustur” sözleridir. Sonra. Hiç düşünmüyor musunuz?” Artık. yılların sayısını ve hesabı bilmeniz için ona menziller takdir edendir. âyetlerini. İşte o haddi aşanlara. Bismillahirrahmânirrahîm 1. onlar için kaynar sudan bir içki ve elem dolu bir azap vardır. Sûre. O halde O'na kulluk edin. sanki kendisine dokunan bir sıkıntı için bize hiç yalvarmamış gibi geçer gider. güneşi bir ışık (kaynağı). O. Rabbiniz Allah’tır. 6. 5. İçlerinden bir adama. adını içindeki Yûnus kıssasından almıştır. gökleri ve yeri altı gün içinde (altı evrede) yaratan. kendilerine apaçık deliller getirdikleri halde (yalanlayıp) zulmettikleri vakit helâk ettik. O. Ama biz onun bu sıkıntısını ondan kaldırdık mı. İşte o.10. Allah bunları (boş yere değil) ancak gerçek ile (hikmeti gereğince) yaratmıştır.95 ve 96.

yolcuların da bununla sevindikleri bir sırada ona şiddetli bir fırtına gelip çatar ve her taraftan dalgalar onlara hücum eder de çepeçevre kuşatıldıklarını (batıp boğulacaklarını) anlayınca dini Allah’a has kılarak “Andolsun. Allah’a göklerde ve yerde onun bilmediği bir şeyi mi haber veriyorsunuz!? O. De ki: “Siz. ne de bir zillet. yücedir. Öyle ki gemilerle denize açıldığınız ve gemilerinizin içindekilerle birlikte uygun bir rüzgarla seyrettiği. Şüphesiz Allah onların yapmakta olduklarını hakkıyla bilendir. Onlar orada ebedî kalacaklardır. ortaklarınız da yerinizde bekleyin” diyeceğimiz günü düşün.""210 :3:66:160:161:423:" 1212 1637 Fakat onları kurtarınca. başlangıçta yaratmayı yapacak. sırf kendi aleyhinizedir.0=dip(10. mutlaka şükredenlerden olacağız” diye Allah’a yalvarırlar. Allah esenlik yurduna çağırır ve dilediğini doğru yola iletir. Kötü işler yapmış olanlara gelince. sonra onu tekrar eder. hak namına hiçbir şeyin yerini tutmaz. O halde nasıl oluyor da (Hak’tan) döndürülüyorsunuz? Rabbinin yoldan çıkanlar hakkındaki. De ki: “Gayb ancak Allah’ındır. İşte onlar cehennemliklerdir. Dünya hayatının hâli. De ki: “Allah daha çabuk tuzak kurar. Eğer (azabın ertelenmesiyle ilgili olarak ezelde) Rabbinden bir söz geçmiş olmasaydı. Oysa zan. geceleyin veya güpegündüz ansızın ona emrimiz (afetimiz) geliverir de. De ki: “O halde Allah’a karşı gelmekten sakınmayacak mısınız?” İşte O. ne de fayda verebilecek şeylere tapıyorlar ve “İşte bunlar Allah katında bizim şefaatçılarımızdır” diyorlar.18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 0 Allah’ı bırakıp. karanlık geceden parçalarla örtülmüştür. (Biz de) bütün yaptıklarınızı size haber vereceğiz. Onların yüzlerine ne bir kara bulaşır. ancak gökten indirdiğimiz bir yağmurun hali gibidir ki. Hak’tan sonra sadece sapıklık vardır. eğer bizi bundan kurtarırsan. . işte böylece gerçekleşmiştir.3)>3 3 3. Nihayet yeryüzü (o bitkilerle) bütün zinet ve güzelliklerini alıp süslendiği ve sahipleri de onun üzerine (her türlü tasarrufa) kadir olduklarını sandıkları bir sırada. bir de bakarsın ki yeryüzünde haksız yere taşkınlık yapıyorlar. ayrılığa düştükleri hususlarda aralarında derhal hüküm verilir (işleri bitirilir)di. “Ona (peygambere) Rabbinden bir mucize indirilse ya!” diyorlar. sonra ayrılığa düştüler. “inkarcılara mühlet verip sonra onları ansızın yakalaması” ve “inkarcıların inkarlarının ceza ile karşılık vermesi” gibi anlamlar ifade eder. İşte onlar cennetliklerdir ve orada ebedî kalacaklardır. hakka ileten mi uyulmaya daha layıktır. insanların ve hayvanların yedikleri yeryüzü bitkileri onunla yetişip birbirine karışmıştır. Sanki yüzleri.” “Şimdi ise sizin bize tapınmanızdan habersiz olduğumuza dair sizinle bizim aramızda şâhit olarak Allah yeter. 210 :423:" 1211 1636 O. bir de bakarsın ki âyetlerimiz hakkında onların bir tuzakları (birtakım tertipleri ve asılsız iddiaları) vardır. diriden ölüyü kim çıkarıyor? İşleri kim yürütüyor?” “Allah” diyecekler. Onları Allah(ın azabın)dan koruyacak hiçbir kimse de yoktur. hepsi de gerçek sahipleri olan Allah’a döndürülecekler ve (ilah diye) uydurdukları şeyler (onları yüzüstü bırakıp) kendilerinden kaybolup gidecektir. O halde nasıl oluyor da (haktan) çevriliyorsunuz?” De ki: “Allah’a koştuğunuz ortaklarınızdan hakka iletecek olan bir kimse var mı?” De ki: “Hakka Allah iletir. sizin gerçek Rabbiniz olan Allah’tır.” Orada herkes daha önce yaptığı şeyleri yoklayacak (ve kendi akıbetini öğrenecek). De ki: “Allah’a koştuğunuz ortaklarınızdan. “Siz de. kökünden yolunmuş bir hâle getiririz. sanki dün yerinde hiç yokmuş gibi. Bekleyin. Onların hepsini bir araya toplayacağımız. Sonunda dönüşünüz bizedir.” Şüphesiz elçilerimiz (melekler) kurmakta olduğunuz tuzakları yazıyorlar.” İnsanlar (başlangıçta tevhit inancına bağlı) tek bir ümmet idiler. insanlara bir rahmet (ferahlık ve mutluluk) tattırdığımız zaman. bir kötülüğün cezası misliyledir ve onları bir zillet kaplayacaktır. bunları. (Bununla) sadece dünya hayatının yararını elde edersiniz. Ey İnsanlar! Sizin taşkınlığınız. Güzel iş yapanlara (karşılık olarak) daha güzeli ve bir de fazlası vardır. sizi karada ve denizde gezdirip dolaştırandır. âyetleri böyle ayrı ayrı açıklıyoruz. şüphesiz ben de sizinle birlikte bekleyenlerdenim!” Kendilerine dokunan bir sıkıntıdan sonra. onların ortak koştukları şeylerden uzaktır. kendilerine ne zarar. De ki: “Sizi gökten ve yerden kim rızıklandırıyor? Ya da işitme ve görme yetisi üzerinde kim mutlak hakimdir? Ölüden diriyi. Artık onların (ortak koştuklarıyla) aralarını tamamen ayırırız ve ortak koştukları derler ki: “Siz bize ibadet etmiyordunuz. sonra onu tekrarlayacak kimse var mı?” De ki: “Allah başlangıçta yaratmayı yapar. Âyetteki “Allah’ın tuzak kurması” ifadesi mecâzi olup. yoksa iletilmedikçe doğru yolu bulamayan kimse mi? Ne oluyor size? Nasıl hüküm veriyorsunuz?” Onların çoğu ancak zannın ardından gider. “Onlar artık imana gelmezler” sözü. İşte düşünen bir toplum için.” Öyle ise. sonra da Allah’a ortak koşanlara.

Siz benim yaptığımdan uzaksınız. sen mi işittireceksin? İçlerinden sana bakanlar da vardır. Yine bilesiniz ki.” (O gün) zulmetmiş olan herkes. Azabı gördüklerinde. Fakat onların çoğu bunu bilmez. Bilesiniz ki. haydi siz de onun benzeri bir sûre getirin ve Allah’tan başka. Kendilerinden öncekiler de (peygamberleri ve onlara indirilen kitapları) böyle yalanlamışlardı. Ne yerde. Bak. indirilmiştir. Siz (bu konuda Allah’ı) âciz kılacak değilsiniz.37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 0 Bu Kur’an. sen mi doğru yolu göstereceksin? Şüphesiz Allah insanlara hiçbir şekilde zulmetmez. zerre ağırlığınca. ne de gökte. sizler de) hangi şeyi yaparsanız yapın. Her milletin bir eceli vardır. (O) âlemlerin Rabbi tarafındandır. Onlar iman etmiş ve Allah’a karşı gelmekten sakınmış olanlardır. De ki: “Evet. Allah’ın va’di haktır. ilmini kavrayamadıkları ve kendilerine yorumu gelmemiş olan bir şeyi yalanladılar. eğer yeryüzündeki her şeye sahip olsa. hiçbir şey Rabbinden uzak (ve gizli) olmaz. ancak ona döndürüleceksiniz.” Onlardan sana kulak verenler de vardır. için için derin bir pişmanlık duyarlar. Bu konu ile ilgili olarak bakınız: A’râf sûresi. de ki: “Benim işim bana aittir. ne de fayda verme gücüne sahibim. Allah’a kavuşmayı yalan sayanlar ziyana uğramış ve doğru yolu bulamamışlardır. sizin de. çağırabileceğiniz kim varsa onları da yardıma çağırın. 34.” De ki: “Allah’ın size indirdiği. Rabbin bozguncuları daha iyi bilendir. (söyleyin) bu tehdit ne zaman (gerçekleşecek)?” diyorlar. kıyamet günü hakkındaki zanları nedir? Şüphesiz Allah insanlara karşı çok lütufkârdır. onun azabı size geceleyin veya gündüzün (ansızın) gelecek olsa. Allah’tan (indirilmiş olup) başkası tarafından uydurulmamıştır. Onların eceli geldi mi. suçlular bunun hangisini acele isterler?!” (Bunların hiçbiri istenecek bir şey değildir). bir kısmını haram kıldığınız rızıklar hakkında ne dersiniz?” De ki: “Bunun için Allah mı size izin verdi. ona dair Kur’an’dan ne okursan oku ve (ey insanlar. . “Ebedî azabı tadın! Siz ancak vaktiyle kazanmakta olduğunuzun cezasına çarptırılıyorsunuz” denilecektir. Onlara zulmedilmeksizin aralarında adaletle hükmedilir. Sonra. Onları yeniden diriltip hepsini bir araya toplayacağı gün. fakat onların çoğu (O’nun nimetlerine) şükretmezler. hepsi muhakkak apaçık bir kitapta (Levh-i Mahfuz'da yazılı) dır. göklerdeki her şey. Onlar üzülmeyeceklerdir de. Fakat o kendinden öncekileri doğrulayıcı ve Kitabı (Allah’ın levh-i mahfuzdaki yazısını) açıklayıcı olarak. De ki: “Ancak Allah’ın lütuf ve rahmetiyle. ben kendime bile ne bir zarar. aralarında tanışırlar. Fakat körlere. kalplere bir şifâ ve inananlar için yol gösterici bir rehber ve rahmet (olan Kur’an) geldi. Allah onların yapmakta olduklarına da şahittir. De ki: “Allah dilemedikçe. kendini kurtarmak için onu fidye verir. aralarında adaletle hükmedilir ve onlara asla zulmedilmez. Rabbime andolsun ki o elbette gerçektir. âyet. Bilesiniz ki. o zalimlerin sonu nasıl oldu. Onların peygamberi geldiği (tebliğini yaptığı) zaman. “Eğer doğru söyleyenler iseniz. ne bir an geri kalabilirler ne de öne geçebilirler. yine onlardan öylesi de var ki ona inanmaz. Onları tehdit ettiğimiz şeylerin bir kısmını sana göstersek de. Bunda hiçbir şüphe yoktur. Her ümmetin bir peygamberi vardır. yerdeki her şey Allah’ındır. (hatta) bu zerreden daha küçük veya daha büyük olsun. ben de sizin yapmakta olduğunuz şeylerden uzağım (sorumlu değilim). hele gerçeği görmüyorlarsa. sanki gündüzün bir saatinden başka kalmamışlar (yeni ayrılmışlar) gibi. fakat insanlar kendilerine zulmederler. sizin işiniz de size. yalnız bunlarla sevinsinler. hele akılları da ermiyorsa. bir kısmını helâl. (Ey Muhammed!) Sen hangi işte bulunursan bulun. Onlar. İçlerinden öylesi var ki ona (Kur’an’a) inanır. “O (azap) gerçek midir?” diye senden haber soruyorlar.”0 De ki: “Söyleyin bakalım. Allah’ın dostlarına hiçbir korku yoktur. siz ona daldığınızda biz sizi mutlaka görürüz. (göstermeden) seni vefat ettirsek de sonunda onların dönüşü bizedir. yoksa Allah’a iftira mı ediyorsunuz?” Allah’a karşı yalan uyduranların. Yoksa onu (Muhammed kendisi) uydurdu mu diyorlar? De ki: “Eğer doğru söyleyenler iseniz. Fakat sağırlara. Hayır öyle değil. Eğer onlar seni yalanlarlarsa. (Onlara) “Azap gerçekleştikten sonra mı ona iman ettiniz? Şimdi mi!? Oysa siz onu acele istiyordunuz” (denilecek). Sonra da zulmedenlere. O diriltir ve öldürür. onların toplayıp durduklarından daha hayırlıdır. Ey insanlar! İşte size Rabbinizden bir öğüt. Bu.

onun ardından birçok peygamberi kendi toplumlarına gönderdik.” Onu yine de yalanladılar. Bana müslümanlardan olmam emredildi. O. Artık siz de (bana) ne yapacağınızı ortaklarınızla beraber kararlaştırın ki işiniz size dert olmasın! Bundan sonra bana hükmünüzü uygulayın. O. Bilesiniz ki göklerde kim var. Şüphesiz onlar ancak zanna uyuyorlar ve sadece yalan söylüyorlar. hakkıyla bilendir. Hani o bir vakit kavmine şöyle demişti: “Ey kavmim! Eğer benim konumum ve Allah’ın âyetleriyle öğüt vermem size ağır geliyorsa. Suçluların hoşuna gitmese de. içinde dinlenesiniz diye geceyi sizin için (karanlık). Sonra bunların ardından Firavun ile ileri gelenlerine de Mûsâ ve Hârûn’u mucizelerimizle gönderdik. artık sadece O’na tevekkül edin” dedi. “Allah bir çocuk edindi” dediler. Mûsâ: “Size hak gelince. Allah hakkı sözleriyle gerçekleştirecektir. 0 Mûsâ ve Firavun kıssasının başka bir anlatımı için bakınız: A’râf sûresi. uyarılan (fakat söz anlamayan)ların sonu nasıl oldu! Sonra. onun hakkında böyle mi diyorsunuz? Bu bir sihir midir? Oysa sihirbazlar. ancak Allah’a aittir. Allah’ın sözlerinde hiçbir değişme yoktur. Fakat onlar önceden yalanlamakta oldukları şeye inanacak değillerdi. “Her ikinizin de duası kabul edildi. âyet. Göklerdeki her şey. Nûh’un haberini onlara oku. Allah’a karşı bilmediğiniz bir şeyi mi söylüyorsunuz? De ki: “Allah hakkında yalan uyduranlar asla kurtuluşa eremezler. Allah’tan başkasına tapanlar (gerçekte) Allah’a koştukları ortaklara tâbi olmuyorlar.0 Sihirbazlar gelince Mûsâ onlara. Ama büyüklük tasladılar ve suçlu bir toplum oldular. bundan uzaktır. Allah onu elbette boşa çıkaracaktır. Biz de onu ve onunla beraber gemide bulunanları kurtardık ve onları ötekilerin yerine geçirdik.” Firavun ve ileri gelenlerinin kötülük yapmaları korkusu ile kavminin küçük bir bölümünden başkası Mûsâ’ya iman etmedi. gündüzü ise aydınlık kılandır. yerde kim varsa. Dediler ki: “Bizi atalarımızı üzerinde bulduğumuz yoldan döndüresin de yeryüzünde hakimiyet (devlet) ikinizin eline geçsin diye mi bize geldin? Biz ikinize de inanmıyoruz. “Ey kavmim! Eğer siz gerçekten Allah’a iman etmişseniz. Onlara apaçık mucizeler getirdiler. sizden zaten hiçbir ücret istemedim. İşte bu büyük başarıdır. yolundan saptırsınlar diye mi? Ey Rabbimiz. çünkü onlar elem dolu azabı görünceye kadar iman etmezler. inkâr etmekte olduklarına karşılık onlara şiddetli azabı tattıracağız. Ey Rabbimiz. (biliniz ki) ben sadece Allah’a dayanıp güvenmişim.64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 Dünya hayatında da.” Allah da. “Atacağınızı atın (hünerinizi ortaya koyun)” dedi. bizi zalimler topluluğunun baskı ve şiddetine maruz bırakma!” Bizi rahmetinle o kâfirler topluluğundan kurtar. Namazı dosdoğru kılın.” Onlar için dünyada (geçici) bir yararlanma vardır. apaçık bir sihirdir” dediler. Şüphesiz bunda işiten bir toplum için ibretler vardır. O hakkıyla işitendir. Katımızdan kendilerine hak (mucize) gelince. Mûsâ. Onların (inkarcıların) sözleri seni üzmesin. Onlar da şöyle dediler: “Biz yalnız Allah’a tevekkül ettik. sen onların mallarını silip süpür ve kalplerine darlık ver. Mûsâ şöyle dedi: “Ey Rabbimiz! Gerçekten sen Firavun’a ve onun ileri gelenlerine dünya hayatında nice zinet ve mallar verdin. İşte biz haddi aşanların kalplerini böylece mühürleriz. Öyleyse dürüst olmakta devam edin ve sakın bilmeyenlerin yolunda gitmeyin” dedi. 103-140. Sonra dönüşleri bizedir. Mü’minleri müjdele” diye vahyettik. Âyetlerimizi yalanlayanları da suda boğduk. ahirette de onlar için müjde vardır. O her bakımdan sınırsız zengindir. “Kavminiz için Mısır’da (sığınak olarak) evler hazırlayın ve evlerinizi namaz kılınacak yerler yapın. yerdeki her şey onundur. Ey Rabbimiz. Sonra da. Çünkü bütün güç Allah’ındır. bana mühlet de vermeyin! Eğer yüz çeviriyorsanız. Bak. “Şüphesiz bu. iflah olmazlar!” dedi. O gerçekten aşırı gidenlerdendi. Sihirbazlar atacaklarını atınca Mûsâ dedi ki: “Sizin bu yaptığınız sihirdir. . Çünkü Allah bozguncuların işini düzeltmez. “Bütün usta sihirbazları bana getirin” dedi. Benim ücretim. eğer O’na teslim olmuş kimseler iseniz.” Firavun. Bu konuda elinizde hiçbir delil de yoktur. hep Allah’ındır. Çünkü Firavun o yerde zorba bir kişi idi. Mûsâ’ya ve kardeşine.

104 De ki: “Ey insanlar.” 103 Sonra resûllerimizi ve iman edenleri kurtarırız.” 109 (Ey Muhammed!) Sana vahyolunana uy ve Allah hükmünü verinceye kadar sabret.97 Şüphesiz. Böyle iken sen mi mü’min olsunlar diye. dünya hayatında (sürüklenebilecekleri) rezillik azabını onlardan uzaklaştırmış ve onları belli bir zamana kadar yararlandırmıştık. 102 Onlar sadece. hiçbir kimse iman edemez. askerleriyle birlikte zulmetmek ve saldırmak üzere. Allah. bir baksanıza. elem dolu azabı görünceye kadar inanmazlar. Bana mü’minlerden olmam emrolundu. Allah’ı bırakıp da sizin taptıklarınıza tapmam. Allah’ı bırakıp da sana ne fayda ve ne de zarar verebilecek olan şeylere yalvarma. 98 Yûnus’un kavminden başka. Firavun da.90 İsrailoğullarını denizden geçirdik. yeryüzünde bulunanların hepsi elbette topyekün iman ederlerdi. size Rabbinizden gerçek (Kur’an) gelmiştir. Kim de saparsa ancak kendi aleyhine sapar. . “İsrailoğulları’nın iman ettiğinden başka hiçbir ilah olmadığına inandım. çok merhamet edicidir. Andolsun ki. kurtaracağız. Çünkü insanlardan birçoğu âyetlerimizden gerçekten habersizdir. imanı kendisine fayda veren bir tek memleket halkı olsaydı! (Yûnus’un kavmi) iman edince. 96. O’nun lütfunu engelleyebilecek de yoktur. azabı akıllarını (güzelce) kullanmayanlara verir. 92 Biz de bugün bedenini. Sakın Allah’a ortak koşanlardan olma. biz İsrailoğullarını çok güzel bir yurda yerleştirdik ve onlara temiz rızıklar verdik. arkandan geleceklere ibret olman için. bil ki onu. 108 De ki: “Ey insanlar. 101 De ki: “Göklerde ve yerde neler var.106 Yine bana şöyle emredildi: “Hakka yönelen bir kimse olarak yüzünü dine çevir. senden önce Kitab’ı (Tevrat’ı) okuyanlara sor. eğer benim dinimden herhangi bir şüphede iseniz. keşke (azabı görmeden) iman edip. Ben de müslümanlardanım” dedi. 91 Şimdi mi?! Oysa daha önce isyan etmiş ve bozgunculardan olmuştun.” Fakat âyetler ve uyarılar inanmayan bir topluma hiçbir fayda sağlamaz. sana Rabbinden hak gelmiştir. O. şüphesiz ki sen zâlimlerden olursun.” 107 Eğer Allah sana herhangi bir zarar verecek olursa. O’ndan başka giderebilecek yoktur. ayrılığa düşmüş oldukları şeyler hakkında Rabbin kıyamet günü aralarında hükmünü verecektir. kendilerinden önce gelip geçenlerin başlarına gelen (azap dolu) günlerin benzerini mi bekliyorlar? De ki: “Bekleyin bakalım. çok bağışlayıcıdır. 99 Eğer Rabbin dileseydi. O bunu kullarından dilediğine eriştirir. Artık kim doğru yola girerse ancak kendisi için girer. O. 93 Andolsun. Ben sizden sorumlu değilim. insanları zorlayacaksın? 100 Allah’ın izni olmadıkça. Nihayet boğulmak üzere iken. Eğer böyle yaparsan. 94 Eğer sana indirdiğimiz şeyden şüphe içinde isen. (Ey Muhammed!) Aynı şekilde üzerimize bir hak olarak. Kendilerine bilgi gelinceye kadar ayrılığa düşmediler. Şüphesiz ki. derhal onları takibe koyuldu. hüküm verenlerin en hayırlısıdır. fakat sizin canınızı alacak olan Allah’a kulluk ederim. haklarında Rabbinin sözü (hükmü) gerçekleşmiş olanlar kendilerine bütün mucizeler gelse bile. Eğer sana bir hayır dilerse.” 105. ben de sizinle birlikte bekleyenlerdenim. bilin ki ben. O halde sakın şüphe edenlerden olma! 95 Sakın Allah’ın âyetlerini yalanlayanlardan da olma! Yoksa zarara uğrayanlardan olursun. inananları da kurtaracağız.

İyi bilin ki.2 Elif Lâm Râ. Yine iyi bilin ki. ateş onun varacağı yerdir.0 İşte bunlar ona (Kur’an’a) inanırlar. âyet. Eğer insana tarafımızdan bir rahmet (nimet) tattırır da. Fakat insanların çoğu inanmazlar. 123 âyettir. İşte onlar için bağışlanma ve büyük bir mükâfat vardır. İşte onlar. Fakat sen. siz de onun gibi uydurma on sûre getirin. Dönüşünüz ancak Allah’adır. kendilerinden bir daha uzaklaştırılmaz ve alay etmekte oldukları şey. adını içinde söz konusu edilen Hûd peygamberden almıştır. “Arş” kavramıyla ilgili olarak ayrıca bakınız: A’râf sûresi.” Rabbinizden bağışlanma dileyin. azap onlara geleceği gün. ancak bir uyarıcısın. ona bir nimet tattırırsak mutlaka.HÛD SÛRESİ Mekke döneminde inmiştir. orada boşa gitmiştir. sonra da O’na tövbe edin ki sizi belirlenmiş bir süreye (ömrünüzün sonuna) kadar güzel bir şekilde yararlandırsın ve her fazilet sahibine faziletinin karşılığını versin. inkarcılar “Mutlaka bu apaçık bir büyüdür” derler. sağlam ve açık) kılınmış. aklın ilâhi vahiyle de desteklendiği vurgulanmış olmaktadır. göğüslerin özünü (kalplerde olanı) hakkıyla bilendir. Artık müslüman oluyor musunuz? Kim yalnız dünya hayatını ve onun zinetini isterse. İyi bilin ki onlar. ben sizin adınıza büyük bir günün azabından korkuyorum. âyetleri. Gruplardan her kim onu inkar ederse. sonra bunu ondan çekip alırsak. elbiselerine büründükleri zaman bile.11. O’ndan gizlenmek için. Ondan hiç şüphen olmasın. O. bilin ki o (Kur’an) ancak Allah’ın ilmiyle indirilmiştir ve O’ndan başka hiçbir ilah yoktur. Ama kendisine dokunan bir sıkıntıdan sonra. Çünkü o şımarık ve böbürlenen biridir. Orada onlar bir eksikliğe uğratılmazlar. (müşriklerin) “Ona bir hazine indirilseydi veya beraberinde bir melek gelseydi ya!” demelerinden dolayı sana vahyolunanlardan bir kısmını gözardı edeceksin ve o yüzden göğsün daralacak.0 Bu Kur’an. rızkı Allah’a âit olmasın. (De ki:) “Şüphesiz ben size O’nun tarafından gönderilmiş bir uyarıcı ve müjdeleyiciyim. yalnız dünyalık isteyen kimse gibi midir? Kaldı ki. Andolsun. açığa vurduklarını da bilir. haydi Allah’tan başka gücünüzün yettiklerini de (yardıma) çağırıp. biz onlara yaptıklarının karşılığını orada tastamam öderiz. 54. Bunların hepsi açık bir kitapta (Levh-i Mahfuz’da yazılı) dır. peygamberlik. hanginizin amelinin daha güzel olacağı konusunda sizi imtihan için. öldükten sonra dirilme ve ceza konuları ele alınmakta ve bunlar bazı peygamberlerin kıssalarıyla desteklenmektedir. Zaten bütün yapmakta oldukları da boş şeylerdir. “Kötülükler benden gitti” diyecektir. Çünkü O. kalplerindeki düşmanlığı gizliyorlar. Eğer yüz çevirirseniz. (Ey Muhammed!) Belki de sen. Rabbi katından açık bir delile dayanan kimse. kendileri için âhirette ateşten başka bir şey olmayan kimselerdir. her şeyi dünya hayatından ibaret kabul edip fıtrata aykırı olarak. her şeye hakkıyla gücü yetendir. . Ancak sabredip salih amel işleyenler böyle değildir. Her birinin (dünyada) duracakları yeri de. Sûrede başlıca tevhit. (öldükten sonra) emaneten konulacakları yeri de o bilir. Allah ise her şeye vekildir. o zaman da mutlaka “Onu ne alıkoyuyor?” derler. (Dünyada) yaptıkları şeyler. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 0 0 0 Bu harflerle ilgili olarak Bakara sûresinin ilk âyetinin dipnotuna bakınız. Bismillahirrahmânirrahîm 1. üstelik insanın doğru bir inanca sahip olma yolunda aklıyla başbaşa bırakılmayıp. sonra da Allah’tan başkasına kulluk etmeyesiniz diye ayrı ayrı açıklanmış bir kitaptır. Sûre. inkar yoluna sapan kimselerin bir olmadığı. Yoksa “onu (Kur’an’ı) uydurdu” mu diyorlar? De ki: “Eğer doğru söyleyenler iseniz. hüküm ve hikmet sahibi (bulunan ve her şeyden) hakkıyla haberdar olan Allah tarafından muhkem (eksiksiz. O. aklını gereği gibi kullanan ve bu sayede Allah’ın varlığına ve birliğine inanan kimse ile. henüz Arş'ı0 su üstünde iken gökleri ve yeri altı gün içinde (altı evrede) yaratandır. Yeryüzünde hiçbir canlı yoktur ki. Şüphesiz o. Tefsir bilginlerine göre burada sözü edilen delil akıldır. Buna göre âyette. bu delili Rabbinden bir şahit (Kur’an) ve bir de ondan (Kur’an’dan) önce bir önder ve bir rahmet olarak (indirilmiş olan) Mûsâ’nın kitabı (Tevrat) desteklemektedir. Böyle iken “Ölümden sonra şüphesiz diriltileceksiniz” desen. şüphesiz o ümitsiz ve nankör oluverir. kendilerini çepeçevre kuşatmış olur. Rabbin tarafından (bildirilmiş) gerçektir. biz onlardan azabı belirli bir süreye kadar geciktirsek.” Eğer size (bu konuda) cevap veremedilerse. Allah onların gizlediklerini de.

tandır kaynamaya başlayınca (sular coşup taşınca) Nûh’a dedik ki: “Her cins canlıdan (erkekli dişili) birer çift. Allah’ın lâneti zalimler üzerinedir.” Artık. Nûh dedi ki: “Ey Kavmim! Söyleyin bakalım. eğer Allah sizi azdırmak istemişse. Hem de onlar ahireti inkâr edenlerin ta kendileridir.” Nûh’a vahyolundu ki: “Kavminden daha önce iman etmiş olanlardan başka. Azap onlar için kat kat artırılacaktır. Fakat ben sizin bilgisizce davranan bir toplum olduğunuzu görüyorum. hem de görmüyorlardı. 0 Aynı olayla ilgili olarak Mü’minûn sûresinin 27. Nihayet emrimiz gelip. “Binin ona. âyetine bakınız. işte onlar cennetliklerdir. şâyet ben Rabbimden gelen apaçık bir delil üzerinde isem ve O kendi katından bana bir rahmet vermiş de. kimin üzerine sürekli bir azabın ineceğini ileride anlayacaksınız. Onlar yeryüzünde (Allah’ı) âciz bırakabilecek değillerdir. Onların Allah’tan başka sığınabilecekleri bir yardımcıları da yoktur. demiyorum.” “Allah’tan başkasına ibadet ve kulluk etmeyin. Zulmedenler hakkında bana bir şey söyleme. Onlar (halkı) Allah yolundan alıkoyan ve onu eğri ve çelişkili göstermek isteyen kimselerdir. gaybı da bilmem. Sizin hor gördüğünüz kimseler için.” Kavminin inkâr eden ileri gelenleri. İman edip.” “Gözetimimiz altında ve vahyimize göre gemiyi yap. Ben o iman edenleri (teklifinize uyarak) kovacak da değilim. onunla alay ediyorlardı.18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Kim Allah’a karşı yalan uydurandan daha zalimdir? İşte bunlar. Allah onların içlerindekini daha iyi bilir. artık hiç kimse iman etmeyecek. onunla beraber sadece pek az kimse iman etmişti. “Ben bir meleğim” de demiyorum. Dedi ki: “Bizimle alay ediyorsanız. Biliniz ki. (Ey Muhammed!) Yoksa “Onu (Kur’an’ı) kendisi uydurdu” mu diyorlar? De ki: “Eğer onu uydurmuşsam. geldiği kimseyi rezil eden azabın kime geleceğini. haydi kendisiyle bizi tehdit ettiğin azabı getir. senin ancak bizim gibi bir insan olduğunu görüyoruz. salih ameller işleyen ve Rablerine gönülden bağlananlara gelince. Benim mükâfatım ancak Allah’a âittir. sizin bizimle alay ettiğiniz gibi biz de sizinle alay edeceğiz. “Rablerine karşı yalan söyleyenler işte bunlardır” diyeceklerdir. dilerse ancak Allah getirir ve siz (Allah’ı) âciz bırakamazsınız. İlk bakışta sana uyanların da ancak en aşağılıklarımızdan ibaret olduğunu görüyoruz. Çünkü onlar Rablerine kavuşacaklardır. “Allah onlara asla hiçbir hayır vermez” de diyemem. O.” “Ey kavmim! Eğer ben onları kovarsam. Sizin bize karşı herhangi bir üstünlüğünüzü de görmüyoruz.” Ben size öğüt vermek istesem de. “Biz. Aksine sizin yalancı kimseler olduğunuzu sanıyoruz” dediler. Dediler ki: “Ey Nûh! Bizimle tartıştın ve tartışmayı uzattın. Şüphesiz bunlar ahirette en çok ziyana uğrayanlardır.” Nûh dedi ki: “Onu size. suçum bana âittir. beni Allah’tan kim koruyabilir? Hiç düşünmüyor musunuz?” Size ben. Böyle bir şey söylersem o zaman ben gerçekten zâlimlerden olurum. Onlar orada ebedi kalacaklardır. çok merhamet edendir. biz Nûh’u kavmine peygamber olarak gönderdik. Çünkü onlar (gerçekleri) işitmeğe tahammül edemiyorlar. sizin Rabbinizdir ve O’na döndürüleceksiniz.” dedi. . bir de kendileri hakkında daha önce hüküm verilmiş olanlar dışındaki âilen ile iman edenleri ona yükle. biz sizi ona zorlayacak mıyız?” “Ey kavmim! Buna karşı ben sizden herhangi bir mal da istemiyorum. kendilerini ziyana uğratan kimselerdir. Kavminden ileri gelenler her ne zaman yanına uğrasalar. Şüphesiz Rabbim çok bağışlayandır. onların yapmakta oldukları şeylerden dolayı üzülme. Ben de sizin işlemekte olduğunuz suçlardan uzağım. Onun yüzüp gitmesi de durması da Allah’ın adıyladır. Bunların durumları hiç birbirlerine denk olur mu? Hâlâ düşünmez misiniz? Andolsun. öğüdüm size fayda vermez.” Ama. kör ve sağır ile gören ve işiten kimseler gibidir. Eğer doğru söyleyenlerden isen. Doğrusu ben sizin adınıza elem dolu bir günün azabından korkuyorum. siz ona karşı kör kalmışsanız. Onlara şöyle dedi: “Ben sizin için apaçık bir uyarıcıyım. İşte bunlar.” (Nûh) gemiyi yapıyordu. Bu iki zümrenin durumu. O halde. onu istemediğiniz halde. Uydurmakta oldukları şeyler de kendilerini yüz üstü bırakıp kaybolup gitmiştir. “Allah’ın hazineleri yanımdadır”. Rablerine arz edilecekler ve şâhitler de.0 (Nûh). Çünkü onlar suda boğulacaklardır.

Allah’ın yeryüzüne koyduğu tabii dengeye zarar verecek her türlü anlayış ve eylem de Kur’an’ın bu mesajına ters düşer.0 Şüphesiz Rabbim dosdoğru bir yol üzerindedir. ilahlarımızdan biri fena çarpmış. Gemi de Cûdî’ye oturdu ve “Zalimler topluluğu Allah’ın rahmetinden uzak olsun!” denildi. 47 Nûh. 61 Semûd kavmine de kardeşleri Salih’i peygamber gönderdik. sana vahyettiğimiz gayb haberlerindendir. O halde hakkında hiçbir bilgin olmayan şeyi benden isteme. Nûh. bilin ki ben. Ey gök! Tut suyunu” denildi. Ben sana cahillerden olmamanı öğütlerim” dedi. Sizin ondan başka hiçbir ilahınız yok. her şeyi koruyup gözetendir. Biliniz ki Âd kavmi. iş bitirildi. sonra da ona tövbe edin.” 46 Allah. Bundan önce onları ne sen biliyordun ne de kavmin. Bu emanetin. Bu âyet-i kerimede insanoğluna çok hayati bir mesaj verilmektedir. sonra da bana göz açtırmayın. Allah’ın insana bir emanetidir.” 58 Helâk emrimiz gelince.” 54. onun perçeminden tutmuş olmasın. Şüphesiz Rabbim yakındır ve dualara cevap verendir. aramızda ümit beslenen bir kimseydin. bizimle beraber sen de bin. Allah’ın kudret ve iradesi altında bulunduğu mecazi bir anlatımla dile getirilmektedir. Ondan başka sizin hiçbir ilahınız yoktur. Çünkü insana verilen görev yeryüzünün imarıdır. Hâlâ aklınızı kullanmayacak mısınız?” 52 “Ey kavmim! Rabbinizden bağışlanma dileyin. Allah. O halde sabret.” 0 0 Âyetin bu kısmında. Eğer beni bağışlamaz ve bana acımazsan. iyi olmayan bir iştir. 59 İşte Âd kavmi! Rablerinin âyetlerini inkâr ettiler. Senin va’din elbette gerçektir. hem sizin Rabbiniz olan Allah’a dayandım. “Bugün Allah’ın rahmet ettikleri hariç. sadece iftira ediyorsunuz. Allah’ın yeryüzünde yarattığı tabii denge çerçevesinde korunması. yoksa sizi yakın bir azap yakalar.42 Gemi. Onları ağır bir azaptan kurtardık. Hûd’u ve beraberindeki iman etmiş olanları.” 63 Salih dedi ki: “Ey kavmim! Söyleyin bakayım. Siz de şâhit olun ki. O sizi yeryüzünden (topraktan) yarattı ve sizi oranın imarında görevli (ve buna donanımlı) kıldı. hem benim. inkârcılarla birlikte olma” diye seslendi. Dedi ki: “Ey kavmim! Allah’a kulluk edin. Çünkü yeryüzü. “Ey Nûh! O asla senin âilenden değildir.” 53 Dediler ki: “Ey Hûd! Sen bize açık bir mucize getirmedin. “Rabbim! Şüphesiz ben senden hakkında bilgim olmayan şeyi istemekten sana sığınırım. kendimi sudan koruyacak bir dağa sığınacağım” dedi. onun azabından korunacak hiç kimse yoktur” dedi. Su çekildi. benimle gönderileni size tebliğ ettim. 56 “İşte ben.” 64 “Ey kavmim! İşte size mucize olarak Allah’ın dişi bir devesi. Biz sana iman edecek de değiliz. tahribi değil. Daha bir takım ümmetler de olacak ki. Bırakın onu. Sen de hükmedenlerin en iyi hükmedenisin. Onun peygamberlerine karşı geldiler ve inatçı her zorbanın emrine uydular! 60 Onlar. Allah’ın arzında yayılıp otlasın. ancak beni yaratana âittir. 44 “Ey yeryüzü! Yut suyunu. Derken aralarına dalga giriverdi de oğlu boğulanlardan oldu. Sonra da bizden kendilerine elem dolu bir azap dokunacak. Nûh. bütün canlıların.” 49 İşte bunlar. Biz de senin sözünle ilahlarımızı bırakacak değiliz. Rablerini inkâr etti. Ona kötülük dokundurmayın. biz onları (dünyada) yararlandıracağız. Benim ücretim. Onun yaptığı.0 Öyle ise ondan bağışlanma dileyin.” Hûd dedi ki: “İşte ben Allah’ı şâhit tutuyorum. Siz. dağlar gibi dalgalar arasında onları götürüyordu. Şimdi babalarımızın taptıklarına tapmamızı bize yasaklıyor musun? Şüphesiz. “Yavrucuğum. şüphesiz ziyana uğrayanlardan olurum” dedi. biz senin bizi çağırdığın şeyden derin bir şüphe içindeyiz. üzerinize bol bol yağmur göndersin ve gücünüze güç katsın. ben sizin Allah’ı bırakıp da O’na ortak koştuğunuz şeylerden uzağım. Hûd şöyle dedi: “Ey kavmim! Allah’a kulluk edin. hem de kıyamet gününde lanete uğratıldılar. .” 57 “Eğer yüz çevirirseniz. (Yine) biliniz ki Hûd’un kavmi Âd Allah’ın rahmetinden uzaklaştı. Şüphesiz Rabbim. 50 Âd kavmine de kardeşleri Hûd’u gönderdik. eğer ben Rabbim tarafından apaçık bir delil üzerinde isem ve bana tarafından bir rahmet (peygamberlik) vermişse ona karşı geldiğim takdirde beni Allah’dan kim koruyabilir? Demek ki zarara uğratmaktan başka bana katkınız olmaz. Yer-yüzünde bulunan hiçbir canlı yoktur ki. Haydi hepiniz toptan bana tuzak kurun. Rabbim (dilerse) sizden başka bir kavmi sizin yerinize getirir ve siz ona bir zarar veremezsiniz. geliştirilmesi ve imar edilmesi gerekir. 62 Onlar şöyle dediler: “Ey Salih! Bundan önce sen. Çünkü (iyi) sonuç Allah’a karşı gelmekten sakınanların olacaktır. tarafımızdan bir rahmetle kurtardık. “Ben.55 Biz sadece şunu söyleriz: “Seni. sonra ona tövbe edin ki. 45 Nûh Rabbine seslenip şöyle dedi: “Rabbim! Şüphesiz oğlum da âilemdendir. ayrı bir yere çekilmiş olan oğluna. 48 Ona denildi ki: “Ey Nûh! Sana ve seninle birlikte bulunanlardan birçok ümmete bizden esenlik ve bereketlerle (gemiden) in. hem bu dünyada. 43 O.” 51 “Ey kavmim! Ben buna karşı sizden bir ücret istemiyorum. Günahkârlar olarak yüz çevirmeyin.

Oysa sen gerçekten yumuşak huylu ve aklı başında bir adamsın. 75 Çünkü İbrahim çok içli ve Allah’a yönelen bir kimseydi. “Size de selâm” dedi ve kızartılmış bir buzağı getirmekte gecikmedi. 69 Andolsun. Bunlar zalimlerden uzak değildir. 72 Karısı.” 89 “Ey Kavmim! Bana karşı olan düşmanlığınız.” 85 “Ey kavmim! Ölçüyü ve tartıyı adaletle tam yapın. Burada Lût Peygamber kavmini. Zaten onlar önceden de bu tür çirkin işleri yapıyorlardı. (Sonra helak olacaksınız. (Bu sözleri duyunca) güldü. 80 (Lût da:) “Keşke size karşı (koyacak) bir gücüm olsaydı. Geceleyin bir vakitte aileni al götür. 74 İbrahim’in korkusu gidip. yahut Salih kavminin başına gelenin benzeri gibi bir felaketi sakın sizin de başınıza getirmesin. Ben size yasakladığımı kendim yapmak istemiyorum. 68 Sanki orada hiç yaşamamışlardı. Sizin ondan başka hiçbir ilahınız yoktur. Bu itibarla gönderildiği toplumun kadınları o peygamberin manevi kızları mesabesindedir.0 Allah’a karşı gelmekten sakının ve konuklarıma karşı beni rezil etmeyin. yahut mallarımız hakkında dilediğimizi yapmayı terk etmemizi sana namazın mı emrediyor. Şüphesiz Rabbin mutlak güç sahibidir. 78 Kavmi. Onlar(la nikahlanmanız) sizin için daha temizdir. İbrahim’e müjde getirip “Selâm sana!” dediler. 81 Konukları şöyle dedi: “Ey Lût! Biz Rabbinin elçileriyiz. İçinizden kimse ardına bakmasın.83 (Azap) emrimiz gelince oranın altını üstüne getirdik. 77 Elçilerimiz Lût’a gelince onların yüzünden üzüldü. Biliniz ki Semûd kavmi Rablerini inkâr etti. (Yine) biliniz ki Semûd kavmi Allah’ın rahmetinden uzaklaştı. “İyi biliyorsun ki kızlarında bizim gözümüz yok. hüküm ve hikmet sahibidir. “Vay başıma gelenler! Ben bir kocakarı ve bu kocam da bir ihtiyar iken çocuk mu doğuracağım? Gerçekten bu çok şaşılacak bir şey!” dedi. 73 Melekler. Ona da İshak’ı müjdeledik.. yalanlanamayacak bir tehdittir. Ben sadece gücüm yettiğince (sizi) düzeltmek istiyorum. Sabah yakın değil midir?!” 82.” 87 Dediler ki: “Ey Şu'ayb! Babalarımızın taptığını. (Onu bırak. O. Salih dedi ki: “Yurdunuzda üç gün daha yaşayın. Lût dedi ki: “Ey Kavmim! İşte kızlarım. elçilerimiz (melekler). Ben sizin başınızda bir bekçi değilim. Ben sizi bolluk içinde görüyorum.. O şöyle dedi: “Ey kavmim! Allah’a kulluk edin. çünkü biz Lût kavmine gönderildik. Onların azabla buluşma zamanı sabahtır. Yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın. Sen bizim ne istediğimizi çok iyi biliyorsun” dediler. Şüphesiz onlara geri döndürülemeyecek bir azap gelecektir” dediler. İshak’ın arkasından da Yakûb’u. 67 Zulmedenleri o korkunç uğultulu ses yakaladı da yurtlarında diz üstü çökekaldılar. Üzerine de Rabbinin katında işaretlenmiş pişirilmiş balçıktan taşlar yağdırdık.” 88 Şu’ayb şöyle dedi: “Ey kavmim! Söyleyin bakayım. Başarım ancak Allah’ın yardımı iledir. içine düştükleri cinsel sapıklığı (erkeğin erkekle cinsel ilişkisi) terkedip meşru ve doğal ilişkiye dönmeleri ve kadınlarla nikahlanmaları konusunda uyarmaktadır. “Ey İbrahim bundan vazgeç! Çünkü Rabbinin emri kesin olarak gelmiştir. (Ve unutmayın ki) Lût kavmi sizden uzak değildir. . Nûh kavminin veya Hûd kavminin. onları yadırgadı ve onlardan dolayı içinde bir korku duydu.” 71 İbrahim’in karısı ayakta idi. Onlar sana asla ulaşamayacaklar. ya ben Rabbimden gelen açık bir delil üzere isem ve katından bana güzel bir rızık vermişse!. Ben sadece ona tevekkül ettim ve sadece ona yöneliyorum.65 Derken onu kestiler.” dediler. İçinizde hiç aklı başında bir adam yok mu?” 79 Onlar. “Allah’ın emrine mi şaşıyorsun? Allah’ın rahmeti ve bereketi size olsun ey (peygamber ocağının) ev halkı! Şüphesiz O övülmeye layıktır. onun başına da gelecektir.” 86 “Eğer inanan kimselerseniz Allah’ın bıraktığı helâl kazanç sizin için daha hayırlıdır.” 0 Bir peygamber gönderildiği kavmin manevi babası sayılır.” 66 (Helâk) emrimiz geldiğinde Salih’i ve beraberindeki iman etmiş olanları tarafımızdan bir rahmetle helaktan ve o günün rezilliğinden kurtardık.) Çünkü onların (kavminin) başına gelecek olan azap. 84 Medyen halkına da kardeşleri Şu’ayb’ı peygamber gönderdik. Ölçüyü ve tartıyı eksik yapmayın. 70 Ellerini yemeğe uzatmadıklarını görünce. Ben sizin adınıza kuşatıcı bir günün azabından korkuyorum. kendisine müjde gelince Lût kavmi hakkında bizim (elçilerimiz)le tartışmaya başladı. göğsü daraldı ve “Bu çok zor bir gün” dedi. İnsanların eşyalarını (mallarını ve haklarını) eksiltmeyin. ya da sağlam bir desteğe dayanabilseydim” dedi. (konuklarıyla çirkin ilişkide bulunmak üzere) ona doğru koşa koşa geldiler. Dediler ki: “Korkma. şanı yücedir.) İşte bu. 76 Elçilerimiz. Ancak karın müstesna.

Sonra size yardım da edilmez. Zulmedenleri ise o korkunç (uğultulu) ses yakaladı da yurtlarında dizüstü çökekaldılar. Çünkü iyilikler kötülükleri giderir. katımızdan bir rahmetle kurtardık. ahiret azabından korkanlar için bunda bir ibret vardır. kıyamet gününde kavminin önüne geçecek ve onları ateşe götürecektir. mutlu (cennetlik) olanlar da. Şu’ayb’ı ve onunla birlikte iman edenleri. gökler ve yerler durdukça içinde ebedi kalmak üzere cennettedirler. Ne kötü varış yeridir orası! 99 Onlar.” 92 Şu’ayb şöyle dedi: “Ey kavmim! Benim kabilem sizce Allah’tan daha itibarlı mı ki. Bu onlara ardı kesilmez bir lütuf olarak verilmiştir. . 105 O gün geldiği zaman Allah’ın izni olmadan hiçbir kimse konuşamaz. 114 (Ey Muhammed!) Gündüzün iki tarafında ve gecenin gündüze yakın vakitlerinde namaz kıl. cehennemdedirler. güneşin tepe noktasına gelmesinden önceki ve sonraki dilimleri demektir. öğüt alanlar için bir öğüttür. insanların (hesap ve ceza için) toplanacakları bir gündür. 103 Şüphesiz. Hak ve adalet ölçülerini aşmayın. Eğer kabilen olmasaydı seni taşa tutardık. 108 Mutlu olanlara gelince. 116 Sizden önceki nesillerden aklı başında kimseler (insanları) yeryüzünde bozgunculuk yapmaktan alıkoysalardı ya! Ancak içlerinden kendilerini kurtardığımız pek az kimse bunu yapmıştı. Hem biz seni aramızda zayıf görüyoruz. Fakat onlar kendilerine zulmettiler. Ne kötü destektir onlara verilen destek! 100 (Ey Muhammed!) Bunlar o memleketlerin haberlerinden bazılarıdır. Şüphesiz O yaptıklarınızı hakkıyla görür. her şeyin ortaya dökülüp görüleceği bir gündür” şeklinde de tercüme edilebilir. öğle ve ikindi namazları da öbür tarafında olmaktadır. 98 Firavun. Halbuki Firavun’un emri doğru değildi.97 Andolsun. Gündüzün iki tarafından maksat. Bu. biz Mûsâ’ya Kitab’ı (Tevrat’ı) vermiştik de onun hakkında ayrılığa düşülmüştü. Ancak Rabbinin dilemesi başka. gökler ve yerler durdukça orada ebedi olarak kalacaklardır. Yoksa size de ateş dokunur. Rabbinin azap emri gelince Allah’ı bırakıp da taptıkları ilahları kendilerine hiçbir fayda sağlamadı. Gözleyin. Şüphesiz Rabbim çok merhametlidir. hem bu dünyada. Sizin Allah’tan başka dostlarınız yoktur. 96.0 104 Biz onu ancak belirli bir zamana kadar erteliyoruz. 112 Öyle ise emrolunduğun gibi dosdoğru ol.” 93 “Ey Kavmim! Elinizden geleni yapın. Onlardan ayakta duranlar da var. yaptıklarının karşılığını tastamam verecektir. Buna göre sabah namazı gündüzün bir tarafında. Onları sana anlatıyoruz. yıkılıp gidenler de. 109 (Ey Muhammed!) Şunların taptıkları şeylerin batıl olduğu konusunda şüpheye düşme. hem de kıyamet gününde lanete uğratıldılar. biz Mûsâ’yı âyetlerimizle ve apaçık bir mucize ile Firavun’a ve onun ileri gelen adamlarına peygamber gönderdik de ileri gelenler Firavun’un emrine uydular. 107 Onlar. 113 Zulmedenlere meyletmeyin. 95 Sanki orada hiç yaşamamışlardı. Rezil edici azabın kime geleceğini ve kimin yalancı olduğunu yakında bileceksiniz. Ancak Rabbinin dilemesi başka. Bu. herkesin toplanıp bir araya geleceği bir gündür. Şüphesiz Rabbin istediğini yapandır. Bu. 0 0 Âyetin son cümlesi “Bu. 106 Mutsuz olanlara gelince. Şüphesiz Rabbim sizin yaptıklarınızı kuşatmıştır. Onlar sadece. Biliniz ki Semûd kavmi Allah’ın rahmetinden uzaklaştığı gibi Medyen halkı da uzaklaştı. Rabbinin yakalaması işte böyledir! Şüphesiz onun yakalaması can yakıcı ve şiddetlidir. Bu âyet. Onların orada şiddetli bir soluyuşları vardır. İlahları onların sadece ziyanlarını artırdı. 111 Şüphesiz Rabbin onların her birine. Onlardan mutsuz (cehennemlik) olanlar da vardır. namaz vakitlerini göstermektedir. Şüphesiz biz onlara (azaptan) paylarını eksiksiz olarak tastamam vereceğiz. çok sevendir. Gecenin gündüze yakın vakitleri ise akşam ve yatsı vakitleridir. 102 Zulme sapmış memleketlerin halkını yakaladığında.0 115 Sabret! Çünkü Allah iyilik edenlerin mükafatını zayi etmez. Şüphesiz Rabbin onların yaptıklarından hakkıyla haberdardır. 110 Andolsun. Şüphesiz ben de (elimden geleni) yapacağım. Şüphesiz ben de sizinle beraber gözlüyorum. Onlar da (müşrikler de) o Kur’an hakkında derin bir şüphe içindedirler. sonra ona tövbe edin. Beraberindeki tövbe edenler de dosdoğru olsunlar. elbette aralarında hüküm verilirdi.90 “Rabbinizden bağışlanma dileyin. O’na sırt çevirdiniz. Eğer daha önce Rabbinin bir sözü geçmemiş olsaydı. 101 Biz onlara zulmetmedik.” 91 Dediler ki: “Ey Şu’ayb! Dediklerinin çoğunu anlamıyoruz. Zulmedenler ise içinde şımartıldıkları refahın ardına düştüler ve günahkâr kimseler oldular.” 94 (Azap) emrimiz gelince. daha önce babalarının taptığı gibi tapıyorlar. Zaten sen bizce itibarlı biri değilsin.

“Andolsun ki cehennemi hem cinlerden. onlar ihtilafa devam edeceklerdir. 118. Bunun sonucu olarak bazıları nefislerinin heva ve hevesine uyup yanlışları seçmişler ve böylece ihtilaflar ortaya çıkmıştır. Böyle yapmayarak onları doğru veya eğriyi seçmekte serbest bırakmıştır.117 Rabbin.” 122 “Bekleyin. Onlara yanlışı seçme hakkı tanımamış olsaydı insanları tek ümmet yapmış olurdu. Bunlarda. böyleleri için de cehennemin kaçınılmaz bir varış yeri olarak kararlaştırıldığı ifade edilmektedir. âyet. Zaten onları bunun için yarattı.119 Rabbin dileseydi insanları (aynı inanca bağlı) tek bir ümmet yapardı.” 123 Göklerin ve yerin gaybını bilmek Allah’a mahsustur. İhtilaflar çıkmaya da devam edecektir. . 0 Allah peygamberler aracılıyla insanlara doğruyu ve yanlışı gösterdikten sonra kendilerine verdiği hür iradenin bir gereği olarak onları tutacakları yolu seçmekte özgür bırakmış. mü’minlere de bir öğüt ve hatırlatma gelmiştir. sana hak. halkları salih ve ıslah edici kimseler iken memleketleri zulmederek helak etmez. Rabbin yaptıklarınızdan habersiz değildir. Fakat Rabbinin merhamet ettikleri müstesna. mutlaka razı olduğu yolu seçmeye zorlamamıştır. Âyet-i kerimede bu gerçek vurgulanmakta. 3. hem insanlardan (suçlularla) dolduracağım” sözü kesinleşti. kendileriyle senin kalbini pekiştirdiğimiz her bir haberi sana aktarıyoruz. 121 İman etmeyenlere de ki: “Elinizden geleni yapın. Rabbinin. Aksi takdirde seçimlerinden dolayı sorumlu tutulmalarının bir anlamı olmazdı.0 120 (Ey Muhammed!) Peygamberlerin haberlerinden. Bütün işler ona döndürülür. Öyle ise ona kulluk et ve ona tevekkül et. Ayrıca bakınız: İnsan sûresi. biz de bekleyeceğiz. biz de yapacağız. Allah’ın gösterdiği yolu seçenlerin onun rahmetini elde etmiş olacakları belirtilmekte ve aslında bütün insanların özgür iradelerini kullanarak bu rahmeti elde etsinler diye yaratıldığı yahut ta kendi seçimlerine göre hangi yolu tercih etmişlerse o yola gitmek üzere yaratıldıkları ancak birçoklarının yanlışları tercih ederek Allah’ın rahmetinden uzak kaldığı.

12. Kur’an’da baştan sona kadar bir tek konuyu anlatan tek sûre budur. Ondan sonra (tövbe edip) salih kimseler olursunuz. Bunlar açıklayıcı Kitabın âyetleridir” şeklinde de tercüme edilebilir. Artık bana düşen. siz ondan habersiz iken onu kurt yer diye korkuyorum.12. 0 0 0 0 Bu harflerle ilgili olarak Bakara sûresinin ilk âyetinin dipnotuna bakınız.0 O'nu satın alan Mısırlı kişi hanımına dedi ki: “Ona iyi bak. Şüphesiz Rabbin hakkıyla bilendir. Babası. 7. insanın apaçık düşmanıdır. Bismillahirrahmânirrahîm 1. 14. sana (rüyada görülen) olayların yorumunu öğretecek ve daha önce ataların İbrahim ve İshak’a nimetlerini tamamladığı gibi sana ve Yakub soyuna da tamamlayacaktır. “Elif.” Onlardan bir sözcü. onların yaptıklarını biliyordu. O'nu ucuz bir fiyata. Yûsuf ile Bünyamin bir anadan. “Zaten onu hemen elden çıkarmak istiyorlardı” şeklinde de tercüme edilebilir. Yakub dedi ki: “Hayır! Nefisleriniz sizi aldatıp böyle bir işe sürükledi. diğer kardeşler ise başka anadan idiler. önemli mesajlar verilmektedir.YÛSUF SÛRESİ Mekke döneminde inmiştir. İşte bir oğlan!” dedi. Oysa Allah. Bu sûrede Yûsuf Peygamberin hayatta karşılaştığı sıkıntılar ve bunlara sabrederek nasıl başarıya ulaştığı anlatılmakta ve inananlar için faydalı öğütler.0 Biz onu. “Babacığım! Gerçekten ben (rüyada) on bir yıldız. şöyle dedi: “Yavrucuğum! Rüyanı kardeşlerine anlatma. onu bir kuyunun dibine bırakın ki geçen kervanlardan biri onu bulup alsın. sahte bir kan bulaştırılmış gömleğini getirdiler. 13. “Ey babamız! Biz yarışa girmiştik. Yoksa. birkaç dirheme sattılar. Zaten ona değer vermiyorlardı. Bir de üzerine. (Yûsuf’u kuyuya bırakıp) akşamleyin ağlayarak babalarına geldiler. 17. Yûsuf ve kardeşlerinde (hakikati arayıp) soranlar için ibretler vardır. 2. 4. Sucu kovasını kuyuya salınca “Müjde! Müjde. 111 âyettir. Yûsuf’u götürüp kuyunun dibine bırakmaya karar verdikleri zaman biz de O'na. Olgunluk çağına erişince O'na hikmet ve ilim verdik. Lâm. güzel bir sabırdır.” “Yarın onu bizimle beraber gönder de gezip oynasın. Her ne kadar doğru söylesek de sen bize inanmazsın” dediler. 19.” İşte böylece biz Yûsuf’u o yere (Mısır’a) yerleştirdik ve ona (rüyadaki) olayların yorumunu öğretelim diye böyle yaptık. Gördüm ki onlar bana boyun eğiyorlardı” demişti. Belki bize yararı dokunur veya onu evlat ediniriz. Sana bu Kur’an’ı vahyetmekle kıssaların en güzelini anlatıyoruz. 5. 15. 18. sana tuzak kurarlar. akıl erdiresiniz diye Arapça bir Kur’an olarak indirdik.” Babaları “Doğrusu onu götürmeniz beni üzer.” Andolsun. iyi davrananları böyle mükâfatlandırırız.” “İşte Rabbin seni böylece seçecek. Râ. fakat insanların çoğu bunu bilmezler.0 Bunlar. “Andolsun biz kuvvetli bir topluluk iken onu kurt yerse (o takdirde) biz gerçekten hüsrana uğramış oluruz” dediler. 16. 20. 9. Âyetin bu kısmı. (senin Yûsuf olduğunun) farkında değillerken onların bu işlerini sen kendilerine haber vereceksin” diye vahyettik.” Bir kervan gelmiş sucularını suya göndermişlerdi. Allah işinde galiptir. . Doğrusu babamız açık bir yanılgı içindedir. “Yûsuf’u öldürmeyin. Anlattıklarınıza karşı yardımı istenilecek de ancak Allah’tır. 11. Bu âyet. 3. Eğer yapacaksanız böyle yapın” dedi. Yûsuf’u da eşyamızın yanında bırakmıştık. “Andolsun. Hani Yûsuf babasına.”0 “Yûsuf’u öldürün veya onu bir yere atın ki babanız sadece size yönelsin. hüküm ve hikmet sahibidir. Halbuki daha önce sen bunlardan habersiz idin. O'nu alıp bir ticaret malı olarak sakladılar. (Bir de ne görelim) O'nu kurt yemiş. güneşi ve ayı gördüm. 8. 21. 10. 22. İşte biz. Şüphesiz biz onu koruruz. Kardeşleri dediler ki: “Biz güçlü bir topluluk olduğumuz halde Yûsuf ve kardeşi (Bünyamin) babamıza bizden daha sevgilidir. Çünkü şeytan. apaçık Kitabın âyetleridir. 6. Elif Lâm Râ. Babalarına şöyle dediler: “Ey babamız! Yûsuf hakkında bize neden güvenmiyorsun? Halbuki biz onun iyiliğini isteyen kişileriz.” Onlar da.

İşte en doğru din budur. 24. 35. sadece sizin ve atalarınızın taktığı bir takım isimlere (düzmece ilahlara) tapıyorsunuz. Kadın dedi ki: “Senin ailene kötülük yapmak isteyenin cezası. Şüphesiz biz seni iyilik yapanlardan görüyoruz” dedi. Evinde bulunduğu kadın (gönlünü ona kaptırıp) ondan arzuladığı şeyi elde etmek istedi ve kapıları kilitleyerek “Haydi gelsene!” dedi. 29. bana iyi baktı. O ise. Eğer Rabbinin delilini görmemiş olsaydı Yûsuf da ona istek duyacaktı.” “Ey Yûsuf! Sen bundan sakın kimseye bahsetme. Diğeri. Onların tuzaklarını benden uzaklaştırmazsan onlara meyleder ve cahillerden olurum” dedi.” Yûsuf. 37. kadın doğru söylemiştir.23. Ona olan aşkı yüreğine işlemiş. doğru söyleyenlerdendir. “Ben size onun yorumunu haber veririm. ancak zindana atılmak veya can yakıcı bir azaptır. ayrıca yedi yeşil başak ve yedi de kuru başak görüyorum. 25. Biz ondan kötülüğü ve fuhşu uzaklaştırmak için işte böyle yaptık.) sen de günahının bağışlanmasını dile. 28. İshak ve Yakub’un dinine uydum. Onunla beraber zindana iki delikanlı daha girdi. Kadın. eğer emrettiğimi yapmazsa mutlaka zindana atılacak ve zillete uğrayanlardan olacak. “Ben de rüyamda başımın üzerinde. bunların dedikodularını işitince haber gönderip onları çağırdı. ihlâsa erdirilmiş kullarımızdandı. Andolsun. bir de yedi yeşil başakla diğer yedi kuru başak hakkında bize yorum yap.” Kadının kocası Yûsuf’un gömleğinin arkadan yırtıldığını görünce dedi ki: “Şüphesiz bu. Ben. 36. Bizim Allah’a herhangi bir şeyi ortak koşmamız (söz konusu) olamaz. bana Rabbimin öğrettiklerindendir. dedi. 34. çünkü o (kocan) benim efendimdir. Allah onlar hakkında hiçbir delil indirmemiştir. “Allah’a sığınırım. 27. kuşların yediği bir ekmek taşıdığımı gördüm. Hüküm ancak Allah’a aittir. Sonra onlar. 38. hakkıyla bilendir. (Ey Kadın. “Ben rüyamda yedi semiz ineği. “O benden arzusunu elde etmek istedi” dedi.” Zindandaki iki kişiden kurtulmuş olanı. “Ben rüyamda şaraplık üzüm sıktığımı gördüm” dedi. O. ben ondan murad almak istedim. 30. İkisi de kapıya koştular. kendisinden başka hiçbir şeye tapmamanızı emretmiştir. . Şüphesiz biz onu açık bir sapıklık içinde görüyoruz” dediler.) biriniz efendisine şarap sunacak. Yûsuf’un suçsuzluğunu ortaya koyan delilleri gördükten sonra yine de mutlaka onu bir süre zindana atmayı uygun buldular. (Zindana varınca). O (Yûsuf) ise. 43. “Aziz’in karısı. 40. Rabbi onun duasını kabul etti ve kadınların tuzaklarını ondan uzaklaştırdı. Bu. Yûsuf dedi ki: “Sizin yiyeceğiniz yemek size gelmeden önce onun ne olduğunu bildiririm. “Yûsuf! Ey doğru sözlü! Rüyada yedi semiz ineği yedi zayıf ineğin yemesi. Biz böyle düşlerin yorumunu bilmiyoruz.” Yûsuf. 44. beni hakkında kınadığınız kimsedir. Kadın Yûsuf’un gömleğini arkadan yırttı. 42. Bu. 46. birkaç yıl daha zindanda kaldı. 41. Fakat o iffetinden dolayı bundan kaçındı. “Efendinin yanında beni an”. ancak şerefli bir melektir” dediler. Dediler ki: “Bunlar karma karışık düşlerdir. bize ve insanlara Allah’ın bir lütfudur. Çünkü o. 45. (hizmetçisi olan) delikanlısından murad almak istemiş. diğeri ise asılacak ve kuşlar başından yiyecektir. 33. Yorumunu sorduğunuz iş böylece kesinleşmiştir. fakat insanların çoğu şükretmezler. “Çık karşılarına” dedi. Şüphesiz ki o. “Ey Rabbim! Zindan bana.” “Eğer gömleği arkadan yırtılmışsa kadın yalan söylemiştir. onlardan kurtulacağını düşündüğü kişiye. 31. Bize bunun yorumunu haber ver. siz kadınların tuzağıdır. 26.” “Atalarım İbrahim. Ey ileri gelenler! Eğer rüya yorumluyorsanız. “Haşa! Allah için. Çünkü sen günah işleyenlerdensin. Her birine birer de bıçak verdi ve Yûsuf’a. Andolsun. Andolsun kadın ona (göz koyup) istek duymuştu. bu bir insan değil. Şüphesiz sizin tuzağınız çok büyüktür. Kadının ailesinden bir şahit de şöyle şahitlik etti: “Eğer onun gömleği önden yırtılmışsa. Allah’a inanmayan ve ahireti inkar eden bir milletin dinini bıraktım. hemen beni (zindana) gönderin” dedi. yoksa mutlak hakimiyet sahibi olan tek Allah mı?” “Siz Allah’ı bırakıp. 39.” “Ey zindan arkadaşlarım! (Rüyanızın yorumuna gelince. hakkıyla işitendir. Fakat şeytan O'nu efendisine hatırlatmayı unutturdu da bu yüzden o. yedi zayıf ineğin yediğini. rüyamı bana yorumlayın” dedi. Kapının yanında hanımın efendisine rastladılar. Ümid ederim ki (vereceğin bilgi ile) insanlara dönerim de onlar da (senin değerini) bilirler” dedi. Bunun üzerine kadın onlara dedi ki: “İşte bu. 32.” Yûsuf. Kral. Şüphesiz zalimler kurtuluşa eremezler” dedi. O (Yûsuf) yalancılardandır. (ziyafet düzenleyip) onlar için oturup yaslanacakları yer hazırladı. Biri.” “Ey zindan arkadaşlarım! Ayrı ayrı ilahlar mı daha iyidir. bunların beni dâvet ettiği şeyden daha sevimlidir. Kadınlar Yûsuf’u görünce onu pek büyüttüler ve şaşkınlıkla ellerini kestiler. Fakat insanların çoğu bilmezler. nice zamandan sonra (Yûsuf’u) hatırladı ve.” Şehirde bir takım kadınlar.

57. diye sor. 65. dedi. “Yûsuf’tan murad almak istediğiniz zaman derdiniz ne idi?” dedi. artık onların yaptıklarına üzülme” dedi. saklayacağınız az bir miktar hariç bu yıllar için biriktirdiklerinizi yiyip bitirecek. Elbette ki. 55. nefis aşırı derecede kötülüğü emreder. Ama Allah’tan gelecek hiçbir şeyi sizden uzaklaştıramam. Yûsuf’un huzuruna girdiklerinde. o işin sonucunu Allah’a havale ederek ona güvenmektir. Şüphesiz Yûsuf doğru söyleyenlerdendir” dedi. 50. “Ey babamız! Bize artık zahire verilmeyecek. Aziz’in karısı ise. Fakat insanların çoğu bilmezler. Şüphesiz Rabbim çok bağışlayandır.” “Sonra bunun ardından insanların yağmura kavuşacağı bir yıl gelecek. 59. Babalarının emrettiği şekilde (ayrı kapılardan) girdiklerinde (bile) bu. ahiret mükâfatı. Çünkü bu getirdiğimiz az bir zahiredir” dediler. 0 Tevekkül.” “Eğer onu bana getirmezseniz. 51. “Beni ülkenin hazinelerine bakmakla görevlendir. Yüklerini açıp zahire bedellerinin kendilerine geri verildiğini gördüler. “Kuşatılıp çaresiz durumda kalmanız hariç. onu sizinle göndermeyeceğim” dedi. dilediği yerde oturmak üzere ülkede imkan ve iktidar verdik. 53. Onunla yine ailemize yiyecek getirir. 61.” Yûsuf. 56. Ona güvencelerini verdiklerinde. 67. onu özel olarak yanıma alayım”. 69.” Kral. 48. Sadece Yakub içindeki bir dileği ortaya koymuş oldu. Kadınlar. Şüphesiz o. O zaman (bol rızka kavuşup) şıra ve yağ sıkacaklar.” Onlar. inananlar ve Allah’a karşı gelmekten sakınanlar için daha iyidir. biçtiklerinizi başağında bırakın. Onu biz elbette koruruz” dediler. kardeşi Bünyamin’i yanına bağrına bastı ve (gizlice) “Haberin olsun ben senin kardeşinim. babalarına döndüklerinde. 68. onlar ise Yûsuf’u tanımıyorlardı. yokluğunda. Ben buna kefilim” dediler. artık benim yanımda size verilecek tek ölçek (zahire) bile yoktur ve bir daha da bana yaklaşmayın. Yûsuf onları tanıdı. o. “Şimdi gerçek ortaya çıktı.” “Sonra bunun ardından yedi kurak yıl gelecek. Böylece Yûsuf’a. Yakub onlara. 58. Aziz’in.47.” Kral kadınlara. Ondan ben murad almak istedim. çok merhamet edendir” dedi. onu bana geri getireceğinize dair Allah adına sağlam bir söz vermedikçe. merhametlilerin en merhametlisidir” dedi. 54. Yûsuf dedi ki: “Yedi yıl âdetiniz üzere ekin ekeceksiniz. “Allah söylediklerimize vekildir” dedi. Sonra da. “Onu bana getirin” dedi.0 Tevekkül edenler de yalnız ona tevekkül etsinler” dedi. Kral. (Yûsuf). “Onun hakkında size ancak. hainlerin tuzaklarını başarıya ulaştırmayacağını bilmesi içindi” dedi.” Yûsuf adamlarına dedi ki: “Onların ödedikleri zahire bedellerini yüklerinin içine koyun. . “Haşa! Allah için. Sonra da bir çağırıcı şöyle seslendi: “Ey kervancılar! Siz hırsızsınız. “Benim böyle yapmam. Yûsuf onların yüklerini hazırlatınca dedi ki: “Sizin baba bir kardeşinizi de bana getirin. “Hükümdar’ın su kabını yitirdik. 49.” Dediler ki: “Onu babasından isteyeceğiz ve muhakkak bunu yaparız. Umulur ki ailelerine varınca onu anlarlar da belki yine dönüp gelirler. bir iş konusunda yapılması gereken her şeye başvurduktan sonra.” Yûsuf’un kardeşleri onlara dönerek. Görmüyor musunuz. 70. ölçeği tam dolduruyorum ve ben misafir ağırlayanların en iyisiyim. benim kendisine hainlik etmediğimi ve Allah’ın. “Ne yitirdiniz?” dediler. Biz rahmetimizi istediğimize veririz ve iyi davrananların mükâfatını zayi etmeyiz. Hüküm ancak Allah’ındır. 64. 66. (Derken) Yûsuf’un kardeşleri çıkageldiler ve yanına girdiler. 60. Ben ona tevekkül ettim. “Ey oğullarım! Bir kapıdan girmeyin. Şüphesiz Rabbim onların hilesini hakkıyla bilendir. Kardeşimizi (Bünyamin’i) bizimle gönder ki zahire alalım. Onunla konuşunca dedi ki: “Şüphesiz bugün sen yanımızda yüksek makam sahibi ve güvenilir bir kişisin. biz onun bir kötülüğünü bilmiyoruz” dediler. 72. çünkü Rabbimin merhamet ettiği hariç. 71. Çünkü ben iyi koruyucu ve bilgili bir kişiyim” dedi. Allah’tan gelecek hiçbir şeyi onlardan uzaklaştıracak değildi. Onlar. 52. “Ben nefsimi temize çıkarmam. “Onu bana getirin. ayrı ayrı kapılardan girin. 63. “Ey babamız! Daha ne isteriz? İşte ödediğimiz bedeller de bize geri verilmiş. kardeşimizi korur ve bir deve yükü zahire de fazladan alırız. Elçi Yûsuf’a gelince (Yûsuf) dedi ki: “Efendine dön de ellerini kesen o kadınların derdi ne idi. Yiyeceğiniz az bir miktar hariç. daha önce kardeşi hakkında güvendiğim kadar güvenebilirim! Allah en iyi koruyandır ve O. biz kendisine öğrettiğimiz için bilgi sahibidir. Onu getirene bir deve yükü ödül var. 62. Yûsuf onların yüklerini hazırlatırken su kabını kardeşinin yüküne koydurdu. Babaları.

“Ben Yûsuf’um. Onlar. biz ancak bildiğimize şahitlik ettik. 86. Onlar da. 93. Oğulları. Onlardan yüz çevirdi ve. Allah’ın rahmetinden ümit kesmeyin. “Malımızı yanında bulduğumuz kimseden başkasını tutmaktan Allah’a sığınırız. hırsızlığın cezası nedir?” dediler. “Ey güçlü vezir! Bize ve ailemize darlık ve sıkıntı dokundu. 99. Biz dilediğimiz kimsenin derecelerini yükseltiriz. İşte biz Yûsuf’a böyle bir plan öğrettik. “Allah’a yemin ederiz ki sen hâlâ eski şaşkınlığındasın” dediler. Dediler ki: “Allah’a andolsun. 81. Yûsuf dedi ki: “Babacığım! İşte bu. daha önce onun bir kardeşi de çalmıştı. Rabbim onu gerçekleştirdi. O artık acısını içinde saklıyordu. Onlar da: “Cezası. Bunun üzerine Yûsuf. 76. “Ey oğullarım! Gidin Yûsuf’u ve kardeşini araştırın. bu da kardeşim. su kabı kimin yükünde bulunursa o kimsenin kendisi(nin alıkonması) onun cezasıdır. 90. 75. Ben Allah tarafından sizin bilmediğiniz şeyleri bilirim” dedi. “Ben size. hakkıyla bilendir. Müjdeci gelip gömleği Yakub’un yüzüne koyunca gözleri açılıverdi.” “Siz babanıza dönün ve deyin ki: “Ey babamız! Şüphesiz oğlun hırsızlık etti. 91. 92. Şüphesiz biz doğru söyleyenleriz. çok merhamet edendir” dedi. Yoksa kralın kanunlarına göre kardeşini alıkoyamazdı. 94. “Ey babamız! Allah’tan suçlarımızın bağışlanmasını dile. “Siz kötü bir durumdasınız. 87. 95. Her ilim sahibinin üstünde daha iyi bir bilen vardır. merhametlilerin en merhametlisidir. daha önce de Yûsuf hakkında işlediğiniz kusuru bilmiyor musunuz? Artık babam bana izin verinceye veya Allah. daha önce gördüğüm rüyanın yorumudur. 97.” “Bulunduğumuz kent halkına ve aralarında olduğumuz kervana da sor. Oğulları. İçinden. Ana babasını tahtın üzerine çıkardı. hüküm ve hikmet sahibidir” dedi. hakkımda hükmedinceye kadar buradan asla ayrılmayacağım. kardeşinin yükünden önce onların yüklerini aramaya başladı. (Mısır’a gidip) Yûsuf’un huzuruna girdiklerinde. “Ben tasa ve üzüntümü ancak Allah’a arz ederim. “Nefisleriniz sizi bir iş yapmağa sürükledi. O da. Şeytan benimle kardeşlerimin arasını bozduktan sonra. Umulur ki Allah onların hepsini bana getirir. Zahiremizi tam ölç. 100. Biz gerçekten suçlu idik” dediler. hırsız da değiliz. Allah bize iyilikte bulundu. 77. 88. hükmedenlerin en hayırlısıdır. Dediler ki: “Eğer o çalmışsa. Şüphesiz biz o takdirde zulmetmiş oluruz” dedi. “Bana bunak demezseniz. “Allah’a yemin ederiz ki. “Vah! Yûsuf’a vah!” dedi ve üzüntüden iki gözüne ak düştü. anlattığınızı Allah çok daha iyi biliyor” dedi. gözleri açılsın ve bütün ailenizi bana getirin” dedi. (Sana söz verdiğimiz zaman) gaybı (oğlunun hırsızlık edeceğini) bilemezdik. güzel bir sabırdır. 82. Çünkü. “Rabbimden sizin bağışlanmanızı dileyeceğim. 78. 98. 79. Yûsuf’a: “Ey güçlü vezir! Bunun çok yaşlı bir babası var. Değersiz bir sermaye ile geldik. O. Yûsuf ana babasını bağrına bastı ve “Allah’ın iradesi ile güven içinde Mısır’a girin” dedi.” Yakup. 96. Çünkü kâfirler topluluğundan başkası Allah’ın rahmetinden ümidini kesmez. Kervan (Mısır’dan) ayrılınca babaları. 89. kim kötülükten sakınır ve sabrederse şüphesiz Allah iyilik yapanların mükafatını zayi etmez” dedi. Artık bana düşen. O. siz de biliyorsunuz ki biz bu ülkede fesat çıkarmaya gelmedik. Şüphesiz biz senin iyilik edenlerden olduğunu görüyoruz” dediler. Ancak Allah’ın dilemesi başka. Yakup. Ondan ümitlerini kesince. şüphesiz ben Yûsuf’un kokusunu alıyorum” dedi. ayrıca bize sadaka ver. 83. Gerçekten biz suç işlemiştik. “Eğer yalancı iseniz. sen Yûsuf musun?” dediler.73. Rabbim beni zindandan çıkararak ve sizi çölden getirerek . 84. 85. Allah tarafından.” Onlar. sen hâlâ Yusuf’u anıp duruyorsun. kendi aralarında konuşmak üzere bir kenara çekildiler. Yûsuf. Yakub.” Yûsuf dedi ki: “Bugün size kınama yok. Onun yerine bizden birini alıkoy. Şüphesiz O. Şüphesiz Allah sadaka verenleri mükafatlandırır” dediler.” Bunun üzerine (Mısır’a dönüp) Yûsuf’un yanına girdiklerinde. Sonunda üzüntüden eriyip gideceksin veya helâk olacaksın” dediler. Allah sizi bağışlasın. sizin bilemeyeceğiniz şeyleri bilirim demedim mi?” dedi. Hepsi ona (Yûsuf’a) saygı ile eğildiler. Bu gömleğimi götürün de babamın yüzüne koyun ki. Çünkü O. Büyükleri dedi ki: “Babanızın Allah adına sizden söz aldığını. 80. “Yoksa sen. Dediler ki: “Allah’a andolsun. 74. Yakub. Sonra su kabını kardeşinin yükünden çıkardı. Biz zalimleri böyle cezalandırırız” dediler. çok bağışlayandır. Yûsuf dedi ki: “Siz (henüz) cahil kimseler iken Yûsuf ve kardeşine neler yaptığınızı biliyor musunuz?” Kardeşleri.” Yûsuf bunu içinde sakladı ve onlara belli etmedi. gerçekten Allah seni bize üstün kıldı.

Azabımız ise. Andolsun ki. 3. Göklerde ve yerde nice deliller vardır ki yanlarına uğrarlar da onlardan yüzlerini çevirerek geçerler.” Rabbim! Gerçekten bana mülk verdin ve bana sözlerin yorumunu öğrettin.) . böylece dilediğimiz kimseler kurtuluşa erdirildi. ilah edindikleri kimseleri veya şeyleri Allah ile aralarında aracı ilahlar olarak kabul ederler veya ancak Allah’a nisbet edilebilecek nitelikleri ilah edindikleri bu şeylere verirler. kendilerinden önce gelenlerin akıbetlerinin nasıl olduğuna bakmadılar mı? Elbette ahiret yurdu Allah’a karşı gelmekten sakınanlar için daha iyidir. 103. 104. suçlular topluluğundan geri çevrilemez. 102. Allah’ın şanı yücedir. Kur’an uydurulabilecek bir söz değildir. Yoksa onlar tuzak kurarak işlerine karar verdikleri zaman sen onların yanında değildin. Benim canımı müslüman olarak al ve beni iyilere kat. Halbuki sen buna karşılık onlardan bir ücret de istemiyorsun. Yeryüzünde dolaşıp da. Hâlâ aklınızı kullanmıyor musunuz? Nihayet peygamberler ümitlerini kesecek hale gelip yalanlandıklarını düşündükleri sırada. hüküm ve hikmet sahibidir. 106.101. âyet.” Biz senden önce de. 110. her şeyi ayrı ayrı açıklayan ve inanan bir toplum için de bir yol gösterici ve bir rahmettir. 108. memleketler halkından ancak kendilerine vahyettiğimiz birtakım erkekleri peygamber olarak gönderdik. Şüphesiz Rabbim. Sen ne kadar şiddetle arzu etsen de insanların çoğu inanacak değillerdir. O (Kur’an) âlemler içinde ancak bir öğüttür. Ey gökleri ve yeri yaratan! Dünyada ve ahirette sen benim velimsin. hakkıyla bilendir. gayb haberlerindendir. 109. Onların çoğu Allah’a ancak ortak koşarak inanırlar. 0 Müşrikler. Şüphesiz O. 105. onlara yardımımız geldi de. Allah’ın varlığına inanmakla birlikte. Fakat kendinden öncekileri tasdik eden. (Konu ile ilgili olarak bakınız: Zümer sûresi. dilediği şeyde nice incelikler sergileyendir. Ben ve bana uyanlar bilerek Allah’a çağırırız. onların kıssalarında akıl sahipleri için ibret vardır. bana çok iyilikte bulundu.0 Yoksa Allah tarafından kendilerini kuşatacak bir azabın gelmeyeceğinden veya onlar farkında olmadan kıyametin ansızın gelip çatmayacağından emin mi oldular? De ki: “İşte bu benim yolumdur.” İşte bu (kıssa). 107. 111. Onu sana biz vahiy yolu ile bildiriyoruz. Ben Allah’a ortak koşanlardan değilim.

erkek ve dişi organlar vasıtasıyla gerçekleşmektedir. Arş. cansız. 9. Çok büyüktür. 6. 16. orada her türlü meyveden (erkeklidişili) iki eş yaratandır. O. “Biz toprak olunca yeniden mi yaratılacakmışız?” demeleridir. yürütür. orada dağlar. Yeryüzünde birbirine komşu kara parçaları. tıpkı bunun gibi cansız. Botanik biliminin açık bir şekilde ortaya koyduğu üzere bitkilerde üreme. Gök gürlemesi O’na hamd ederek tespih eder. bazan da hurmada olduğu gibi ayrı ağaçlardaki çiçeklerde olabilmektedir. . iyilikten önce kötülüğün acele gelmesini istiyorlar. Bismillahirrahmânirrahîm 1. 15. 5 Bu âyette puta tapanlar. görülen âlemi de bilendir. insanların zulümlerine rağmen bağışlama sahibidir. Bu erkek ve dişi organlar bazan aynı çiçekte.RA'D SÛRESİ Mekke döneminde inmiştir. De ki. çok yücedir. “Ona Rabbinden bir mucize indirilseydi ya!” diyorlar. yeri yayıp döşeyen. Sûre adını. âyette geçen “Ra’d” kelimesinden almıştır. Bir de senden. Elif Lâm Mîm Râ. sınırsız kudret makamı demektir. azabı çok şiddetli olandır. geceleyin gizlenenle gündüz ortaya çıkan eşittir. Gerçek dua ancak O’nadır. Kâfirlerin duası daima boşa çıkar. 13. “O'nu bırakıp da kendilerine (bile) bir faydası ve zararı olmayan dostlar (mabutlar) mı edindiniz?” De ki. Elini uzatıp suyun gelmesini isteyen bu kimsenin isteğini. “Koruyucu Melekler” için ayrıca En’âm sûresinin 61. yağmur yüklü bulutları meydana getirendir. İnsanı önünden ve ardından takip eden melekler vardır. gaybı da. Allah. O. O yıldırımlar gönderir de onlarla dilediğini çarpar. Bunların hepsi belli bir zamana kadar akıp gitmektedir. Şüphesiz bunda aklını kullanan bir kavim için (Allah’ın varlığını gösteren) deliller vardır. bir kavme kötülük diledi mi. gökleri gördüğünüz herhangi bir direk olmadan yükselten. şuursuz su nasıl yerine getiremezse. âyetine bakınız. ağzına ulaşmayacağı halde. ister istemez kendileri de gölgeleri de sabah akşam Allah’a boyun eğer. her dişinin neye gebe olduğunu. 0 0 0 0 Bu harflerle ilgili olarak Bakara sûresinin ilk âyetinin dipnotuna bakınız. Ama biz ürünleri konusunda bir kısmını bir kısmına üstün kılıyoruz. Melekler de O’nun korkusundan tespih ederler. İnkâr edenler. her işi (hakkıyla) düzenler. 10. 12. âyetleri ayrı ayrı açıklar ki Rabbinize kavuşacağınıza kesin olarak inanasınız. şuursuz putlar da onlara tapanların isteklerine cevap veremezler. Eğer şaşacaksan. “Kör ile gören bir olur mu? Ya da 3. bir kökten çıkan çok gövdeli ve tek gövdeli hurma ağaçları vardır ki hepsi aynı su ile sulanır. Allah. Sana Rabbinden indirilen gerçektir. Allah. De ki: “Göklerin ve yerin Rabbi kimdir?” “Allah’tır” de. bir kavim kendi durumunu değiştirmedikçe Allah onların durumunu değiştirmez. Onlar orada ebedi kalacaklardır. 4. öldükten sonra dirilmek ve hesap ile müşriklerin İslâm hakkında ortaya attıkları şüpheler konu edilmektedir. ulaşsın diye avuçlarını suya uzatan kimsenin isteğine suyun cevap verdiği kadar cevap verirler. Allah’ın emriyle onu korurlar.0 O geceyi gündüze bürüyor. 2.0 Şüphesiz ki. 8. O. 14. fakat insanların çoğu inanmazlar. İşte onlar boyunlarına demir halkalar vurulanlardır ve işte onlar cehennemliklerdir. O’ndan başka yalvardıkları ise onların isteklerine ancak. korku ve ümit vermek için size şimşeği gösterendir. 13. rahimlerin artırdığı şeyi ve eksilttiği şeyi bilir. nehirler meydana getiren. 5. bazan ayrı çiçeklerde. Onlar için Allah’tan başka hiçbir yardımcı da yoktur. Göklerde ve yerde kim varsa. ekinler. “Ra’d” gök gürültüsü demektir.13.0 İşte bunlar Kitabın âyetleridir. asıl şaşılacak olan onların. artık o geri çevrilemez. Sûrede başlıca Allah’ın birliği. O. Şüphesiz Rabbin. Bununla beraber Rabbinin azabı pek şiddetlidir. 7. İşte bunlar Rablerini inkar edenlerdir. peygamberlik. (O’na göre) içinizden sözü gizleyen ile açığa vuran. Sen ancak bir uyarıcısın. üzüm bağları. sonra Arş’a0 kurulan. 11. düşünen bir kavim için (Allah’ın varlığını gösteren) deliller vardır. kuyu başındaki susamış insana benzetilmektedir. Halbuki O. Onlar ise Allah hakkında mücadele ediyorlar. Şüphesiz bunlarda. Her kavim için de bir yol gösteren vardır. Her şey onun katında bir ölçü iledir. güneşi ve ayı buyruğu altına alandır. 43 âyettir. kudret ve hakimiyet tahtı. Oysa onlardan önce ibret alınacak birçok azap gelip geçmiştir.

ne de bir koruyucu. ya büyük bir felaket gelecek veya o felaket yurtlarının yakınına inecektir. inkâr edenlere yaptıkları işler sebebiyle devamlı olarak. 25. İşte bu Allah’a karşı gelmekten sakınanların sonudur. kendisine yöneleni de doğru yola eriştirir. Şüphesiz Allah verdiği sözden dönmez. kendilerinden önce nice ümmetlerin geçmiş olduğu bir ümmete gönderdik ki. Rablerine saygı besleyen ve kötü hesaptan korkanlardır. Benim cezalandırmam nasılmış! Herkesin kazandığını görüp gözeten Allah inkâr edilir mi? Halbuki onlar. Allah’ın riâyet edilmesini emrettiği haklara riâyet eden. İnanan ve salih amel işleyenler için. Sana gelen bu ilimden sonra eğer sen onların heva ve heveslerine uyarsan. Köpüğe gelince sönüp gider. 29. 37. Allah dileseydi bütün insanları doğru yola eriştirirdi. İnkar edenler diyorlar ki: “Ona (Muhammed’e) Rabbinden bir mucize indirilseydi ya!” De ki: “Şüphesiz Allah dilediğini saptırır.” Böylece biz onu (Kur’an’ı) Arapça bir hüküm olarak indirdik. Kendilerine kitap verdiğimiz kimseler. 28. İman edenler anlamadılar mı ki. 23. yurdun kötüsü (cehennem) de onlaradır. Andolsun. İşte Allah.” Onlar. O. Dünya yurdunun sonucu (olan cennet) ne güzeldir!” Allah’a verdikleri sözü. yoksa boş söz mü etmiş olacaksınız?” Hayır inkâr edenlere hileleri güzel gösterildi ve onlar doğru yoldan saptırıldılar. Fakat (senin aleyhinde olan) gruplardan onun bir kısmını inkar edenler de vardır. 19. O’nun yarattığı gibi yaratan ortaklar buldular da bu yaratma ile Allah’ın yaratması onlara göre birbirine mi benzedi?” De ki: “Her şeyin yaratıcısı Allah’tır. 35. (onu bilemeyen) kör gibi olur mu? (Bunu) ancak akıl sahipleri anlar. 18. (dilediğine de) kısar. işte lânet onlara. Halbuki dünya hayatı. İşte hesabın kötüsü bunlar içindir. . Onlar. İnkar edenlerin sonu ise ateştir. O ne kötü yataktır! Rabbinden sana indirilenin gerçek olduğunu bilen kimse. Ona uymayanlar ise. O’ndan başka hiçbir ilâh yoktur. Allah’a karşı gelmekten sakınanlara va’dolunan cennetin durumu şudur: Onun içinden ırmaklar akar. karanlıklarla aydınlık bir olur mu? Yoksa Allah’a. Ben yalnız O’na tevekkül ettim. Allah’a ortaklar koştular. Yoksa siz (bununla) O’na yeryüzünde bilmediği bir şeyi mi haber vermiş olacaksınız. Fakat bütün emir yalnız Allah’ındır. Süs eşyası veya yararlanılacak bir şey elde etmek için ateşte erittikleri şeylerden de böyle köpük olur. 21. dönüşüm de yalnız O’nadır. 34. 20. Allah tarafından senin için ne bir dost vardır. ya da ölülerin konuşturulacağı bir Kur’an olacak olsaydı (o yine bu kitap olurdu). Allah’ın korunmasını emrettiği şeyleri (akrabalık bağlarını) koparanlar ve yeryüzünde fesat çıkaranlar var ya. mutlak hakimiyet sahibidir. Allah’ın sözü yerine gelinceye kadar. İnsanlara yararlı olan ise yerde kalır. 26. De ki: “Ben ancak Allah’a kulluk etmek ve O’na ortak koşmamakla emrolundum. senden önce de nice peygamberler alaya alındı da ben inkar edenlere bir süre (mühlet) verdim. 33. Allah rızkı dilediğine bol verir.17. mutluluk ve güzel bir dönüş yeri vardır. (Ey Muhammed!) Böylece seni. 36. Ben yalnız O’na çağırıyorum ve dönüşüm de yalnız O'nadır. Varacakları yer de cehennemdir. De ki: “O. kalpler ancak Allah’ı anmakla huzur bulur. 22. pekiştirilmesinden sonra bozanlar. Onlar. hak ile batıla böyle misal getirir. yemişleri ve gölgeleri devamlıdır.” O. Ahiret azabı ise daha ağırdır ve onları Allah’ın azabından koruyacak kimse de yoktur. onlar Rahmân’ı inkar ederken sana vahyettiğimizi kendilerine okuyasın. İşte bunlar için dünya yurdunun iyi sonucu vardır. Onlar. gökten su indirdi de dereler kendi ölçülerince dolup aktı ve sel üste çıkan köpüğü aldı götürdü. Atalarından. benim Rabbimdir. kurtulmak için hepsini kurtuluş fidyesi olarak verirlerdi. 27. Biliniz ki. Onlara dünya hayatında bir azap vardır. De ki: “Onların isimlerini açıklayın. eşlerinden ve çocuklarından iyi olanlarla beraber oraya girerler. yeryüzünde olan her şey ve onun yanında bir katı daha kendilerinin olsa. 30. sana indirilen Kur’an ile sevinirler. namazı dosdoğru kılan. 24. inananlar ve kalpleri Allah’ı anmakla huzura kavuşanlardır. İşte Allah böyle misaller verir. 32. kendilerine verdiğimiz rızıklardan gizli olarak ve açıktan Allah için harcayan ve kötülüğü iyilikle ortadan kaldıranlardır. Allah’a verdikleri sözü yerine getiren ve sözleşmeyi bozmayanlardır. Allah kimi saptırırsa artık onu doğru yola iletecek yoktur. Rablerinin rızasına ermek için sabreden. Onlar ise dünya hayatı ile sevinmektedirler. birdir. Rablerinin emrine uyanlar için mükâfâtın en güzeli vardır. Melekler de her bir kapıdan yanlarına girerler (ve şöyle derler): “Sabretmenize karşılık selam sizlere. 31. sonra da onları yakalayıverdim.” Kendisiyle dağların yürütüleceği veya yeryüzünün parçalanacağı. Bu sonuç da Adn cennetleridir. ahiretin yanında çok az bir yararlanmadan ibarettir.

O. Onlara da eşler ve çocuklar verdik. senden önce de peygamberler gönderdik. bizim yeryüzüne (kudretimizle) gelip onu etrafından eksilttiğimizi görmediler mi? Allah hükmeder. Hesap görmek ise bize aittir. İnkar edenler de dünya yurdunun sonunun kime ait olduğunu bileceklerdir. Onun hükmünü bozacak hiçbir kimse yoktur.” 0 “Ana kitap” için ayrıca bakınız: Ra’d sûresi. Allah’ın izni olmadan hiçbir peygamber bir mucize getiremez. Onlar. âyet. 42. 39. İnkar edenler.0 Onlara vadettiğimiz azabın bir kısmını sana göstersek de. her nefsin kazandığını bilir. hesabı çabuk görendir. (göstermeden) senin ruhunu alsak da senin görevin sadece tebliğ etmektir. De ki: “Benimle sizin aranızda şahit olarak Allah ve bir de yanında kitap (Kur’an) bilgisi bulunanlar yeter. Bütün tuzaklar Allah’a aittir. Andolsun. Her ecelin (vadenin) bir yazısı vardır. dilediğini de sabit kılıp bırakır. 40. Onlardan öncekiler de tuzak kurmuşlardı. O. Ana kitap (Levh-i Mahfûz) O’nun yanındadır. . 43. 41. “Sen peygamber değilsin” diyorlar.38. Allah dilediğini siler. 4.

öldükten sonra dirilme ve hesap ele alınmaktadır. onlara (Allah’ın emirlerini) iyice açıklasın. ancak kendi kavminin diliyle gönderdik ki. Hani Mûsâ kavmine. İçinde Hz. Bu Allah’a hiç de güç gelmez. Hani O sizi.” Peygamberler Allah’tan yardım istediler ve her inatçı zorba hüsrana uğradı.0 Bu Kur’an. Bismillahirrahmânirrahîm 1-2 3 4 5 6 7 8 9 Elif Lâm Râ. peygamberlere iman. Sûrede başlıca imanın temel konuları olan Allah’a iman. İşte bunda size Rabbinizden büyük bir imtihan vardır” demişti. biz ne diye ona tevekkül etmeyelim? Bize yaptığınız eziyete elbette katlanacağız. (Dünyada) kazandıkları hiçbir şeyin (ahirette) yararını görmezler. Bizi babalarımızın taptıklarından alıkoymak istiyorsunuz. dilediğini de doğru yola iletir. 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 0 Bu harflerle ilgili olarak Bakara sûresinin ilk âyetinin dipnotuna bakınız. ya da bizim dinimize dönersiniz” dediler. İbrahim’den ve ailesinden söz edildiği için bu adı almıştır. Onlar sizi işkencenin en ağırına uğratıyorlar. arkasından da şiddetli bir azap gelecektir. Rableri de onlara şöyle vahyetti: “Biz zalimleri mutlaka yok edeceğiz. . Eğer nankörlük ederseniz hiç şüphesiz azabım çok şiddetlidir. fırtınalı bir günde rüzgarın şiddetle savurduğu küle benzer. “Andolsun. Onu yudumlamaya çalışacak fakat boğazından geçiremeyecektir. oğullarınızı boğazlayıp kadınlarınızı sağ bırakıyorlardı.” “Allah bize yollarımızı dosdoğru göstermişken. Mûsâ’yı da. 52 âyettir. Hüsranın ardından da cehennem vardır. çok şükreden herkes için ibretler vardır. göklerdeki ve yerdeki her şey kendisine ait olan Allah’ın yoluna çıkarman için sana indirdiğimiz bir kitaptır. ya sizi yurdumuzdan çıkaracağız. övgüye layık olandır. Mü’minler ancak Allah’a tevekkül etsinler. Rablerini inkar edenlerin durumu şudur: Onların işleri. (insanları) Allah yolundan çevirip onu eğri ve çelişkili göstermek isteyenler var ya. Bu. “Siz de bizim gibi sadece birer insansınız. Allah her bakımdan sınırsız zengindir. Allah’ın gökleri ve yeri hak ve hikmete uygun olarak yarattığını görmedin mi? Dilerse sizi giderir ve yeni bir halk getirir. Peygamberleri onlara dedi ki: “Biz ancak sizin gibi birer insanız. “Allah’ın size olan nimetini anın.haberi size gelmedi mi? Onlara peygamberleri mucizeler getirdiler de onlar (öfkeden parmaklarını ısırmak için) ellerini ağızlarına götürüp. Bizi çağırdığınız şeyden de derin bir şüphe içindeyiz” dediler.14. ve Semûd kavimlerinin ve onlardan sonrakilerin –ki onları Allah’tan başkası bilmez. Tevekkül edenler yalnız Allah’a tevekkül etsinler. “Kavmini karanlıklardan aydınlığa çıkar ve onlara Allah’ın (geçmiş milletleri cezalandırdığı) günlerini hatırlat” diye âyetlerimizle gönderdik. Rablerinin izniyle insanları karanlıklardan aydınlığa. Allah’ın izni olmadıkça bizim size bir delil getirmemiz haddimize değil. Allah dilediğini saptırır. Şiddetli azaptan dolayı vay kafirlerin haline. “Biz sizinle gönderileni inkar ediyoruz. Hani Rabbiniz şöyle duyurmuştu: “Andolsun.” Sizden önceki Nûh. Öyleyse bize apaçık bir delil getirin” dediler. Ona her yönden ölüm gelecek fakat ölmeyecek. Şüphesiz bunda çok sabreden. Andolsun. günahlarınızı bağışlamak ve sizi belli bir zamana kadar ertelemek için sizi (imana) çağırıyor. eğer şükrederseniz elbette size nimetimi artırırım. makamımdan korkan ve tehdidimden sakınan kimseler içindir. hüküm ve hikmet sahibidir.İBRÂHİM SÛRESİ Mekke döneminde inmiştir. Dünya hayatını ahirete tercih edenler. Biz her peygamberi. Orada kendisine irinli su içirilecektir. Onlar. mutlak güç sahibi ve övgüye layık. işte onlar derin bir sapıklık içindedirler. Âd. O mutlak güç sahibidir.” Mûsâ şöyle dedi: “Siz ve yeryüzünde bulunanların hepsi nankörlük etseniz de gerçek şu ki.” İnkar edenler peygamberlerine. Peygamberleri dedi ki: “Gökleri ve yeri yaratan Allah hakkında şüphe mi var? (Halbuki) O. Firavun ailesinden kurtarmıştı. İşte bu derin sapıklıktır.” “Onlardan sonra sizi elbette o yere yerleştireceğiz. Fakat Allah kullarından dilediğine (peygamberlik) nimetini bahşeder.

21

İnsanların hepsi Allah’ın huzuruna çıkacak ve güçsüzler büyüklük taslayanlara diyecek ki: “Şüphesiz bizler size uymuştuk, şimdi siz az bir şey olsun Allah’ın azabından bizi koruyabilecek misiniz?” Onlar da, “Eğer Allah bizi doğru yola eriştirseydi biz de sizi doğru yola eriştirirdik. Şimdi sızlansak da, sabretsek de bizim için birdir. Artık bizim için hiçbir kurtuluş yoktur” derler. 22 İş bitirilince şeytan da diyecek ki: “Şüphesiz Allah size gerçek olanı söz verdi. Ben de size söz verdim ama yalancı çıktım. Zaten benim sizi zorlayacak bir gücüm yoktu. Ben sadece sizi çağırdım, siz de hemen bana geliverdiniz. O halde beni kınamayın, kendinizi kınayın. Artık ben sizi kurtaramam, siz de beni kurtaramazsınız. Şüphesiz ben, daha önce sizin, beni Allah’a ortak koşmanızı kabul etmemiştim. Şüphesiz, zalimlere elem dolu bir azap vardır.” 23 İnanan ve salih ameller işleyenler, Rablerinin izniyle, ebedi kalacakları ve içlerinden ırmaklar akan cennetlere sokulacaklardır. Oradaki esenlik dilekleri “selam” dır. 24 Görmedin mi Allah güzel bir sözü nasıl misal getirdi? (Güzel bir söz), kökü sağlam, dalları göğe yükselen bir ağaç gibidir. 25 Bu ağaç Rabbinin izniyle her zaman meyvesini verir. Öğüt alsınlar diye Allah insanlara misaller getirir. 26 Kötü bir sözün durumu da; yerden koparılmış, ayakta durma imkanı olmayan kötü bir ağacın durumu gibidir. 27 Allah, iman edenleri hem dünya hayatında hem de ahirette sabit bir sözle sağlamlaştırır0, zalimleri ise saptırır. Ve Allah dilediğini yapar. 28,29 Allah’ın nimetini küfre değişenleri ve kavimlerini helak yurduna, yaslanacakları cehenneme sürükleyenleri görmedin mi? O ne kötü duraktır! 30 Allah’ın yolundan saptırmak için ona ortaklar koştular. De ki: “Bir süre daha faydalanın. Çünkü varışınız ateşedir.” 31 İnanan kullarıma söyle, namazı dosdoğru kılsınlar, hiçbir alışveriş ve dostluğun bulunmadığı bir gün gelmeden önce kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden Allah yolunda gizlice ve açıktan harcasınlar. 32 Allah, gökleri ve yeri yaratan, gökten yağmur indiren ve onunla size rızık olarak türlü meyveler çıkaran, emri gereğince denizde yüzmek üzere gemileri emrinize veren, nehirleri de hizmetinize sunandır. 33 O, âdetleri üzere hareket eden güneşi ve ayı sizin hizmetinize sunan, geceyi ve gündüzü sizin emrinize verendir. 34 O, İstediğiniz şeylerin hepsinden size verdi. Eğer Allah’ın nimetlerini saymaya kalkışsanız sayamazsınız. Şüphesiz insan çok zalimdir, çok nankördür. 35 Hani İbrahim demişti ki: “Rabbim! Bu şehri güvenli kıl, beni ve oğullarımı putlara tapmaktan uzak tut.” 36 “Rabbim! Çünkü o putlar insanlardan birçoğunu saptırdılar. Artık kim bana uyarsa o bendendir. Kim de bana karşı gelirse şüphesiz sen çok bağışlayan, çok merhamet edensin.” 37 “Rabbimiz! Ben çocuklarımdan bazısını, senin kutsal evinin (Kâbe’nin) yanında ekin bitmez bir vadiye yerleştirdim. Rabbimiz! Namazı dosdoğru kılmaları için (böyle yaptım). Sen de insanlardan bir kısmının gönüllerini onlara meylettir, onları ürünlerden rızıklandır, umulur ki şükrederler.” 38 “Rabbimiz! Şüphesiz sen, gizlediğimizi de, açığa vurduğumuzu da bilirsin. Yerde ve gökte hiçbir şey Allah’a gizli kalmaz.” 39 “Hamd, iyice yaşlanmış iken bana İsmail’i ve İshak’ı veren Allah’a mahsustur. Şüphesiz Rabbim duayı işitendir.” 40 “Rabbim! Beni namaza devam eden bir kimse eyle. Soyumdan da böyle kimseler yarat. Rabbimiz! Duamı kabul eyle.” 41 “Rabbimiz! Hesap görülecek günde, beni, ana-babamı ve inananları bağışla.” 42 Sakın, Allah’ı zalimlerin yaptıklarından habersiz sanma! Allah onları ancak, gözlerin dehşetle bakakalacağı bir güne erteliyor. 43 O gün başlarını dikerek (çağırıldıkları yere doğru) koşarlar. Gözleri kendilerine bile dönmez, kalpleri de bomboştur. 44 (Ey Muhammed!) İnsanları, kendilerine azabın geleceği gün ile uyar. Zira o gün zalimler, “Ey Rabbimiz! Yakın bir süreye kadar bizi ertele de senin çağrına uyalım ve peygamberlerin izinden gidelim” diyecekler. Onlara şöyle denilecek: “Daha önce siz, sonunuzun gelmeyeceğine yemin etmemiş miydiniz?” 45 “Kendilerine zulmedenlerin yerlerinde oturdunuz. Onlara ne yaptığımız ise size belli olmuştu. Size misaller de vermiştik.”
0

Âyetteki “sabit söz” ile kelime-i tevhid kastedilmektedir.

46 47 48 49 50 51 52

Onlar gerçekten tuzaklarını kurmuşlardı. Tuzakları yüzünden dağlar yerinden oynayacak olsa bile, tuzakları Allah katındadır (Allah onu bilir). Sakın Allah’ın, peygamberlerine verdiği sözden cayacağını sanma! Şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir, intikam sahibidir. O gün yer, başka bir yere, gökler de başka göklere dönüştürülür ve insanlar bir ve kahhar (her şeyin üzerinde yegâne hakim) olan Allah’ın huzuruna çıkarlar. O gün, suçluları zincirlere vurulmuş olarak görürsün. Gömlekleri katrandandır. Yüzlerini de ateş bürüyecektir. Allah herkese kazandığının karşılığını vermek için böyle yapar. Şüphesiz Allah, hesabı çabuk görendir. Bu Kur’an; kendisiyle uyarılsınlar, Allah’ın ancak tek ilah olduğunu bilsinler ve akıl sahipleri düşünüp öğüt alsınlar diye insanlara bir bildiridir.

15- HİCR SÛRESİ
Mekke döneminde inmiştir. 99 âyettir. Sûre, adını 80. âyette geçen “Hicr” kelimesinden almıştır. Hicr, Medine’nin kuzeyinde vaktiyle Semûd kavminin yaşadığı bir yerin adıdır. Sûrede başlıca Allah’ın birliği, peygamberlik, öldükten sonra dirilme ve hesap konuları; peygamberlerin, çeşitli zamanlarda azgınlara ve inkarcılara karşı verdikleri mücadeleler çerçevesinde ele alınmaktadır. Bu sûrede ayrıca ilahi kitapların kendisiyle kemale erdiği Kur’an’ın her türlü tahriften korunacağı hükmü de yer almaktadır. Bismillahirrahmânirrahîm Elif Lâm Râ.0=dip(15,1)>1 Bunlar, kitabın ve apaçık olan Kur’an’ın âyetleridir. İnkar edenler, “Keşke müslüman olsaydık” diye çok arzu edeceklerdir. Bırak onları yesinler (içsinler), yararlansınlar; emelleri onları oyalayadursun. İleride (gerçeği) bilecekler. 4 Helâk ettiğimiz her memleketin mutlaka bilinen bir yazısı (belli vakti) vardır. 5 Hiçbir toplum ecelini geçemez ve ondan geri de kalamaz. 6 Dediler ki: “Ey kendisine Zikir (Kur’an) indirilen kimse! Sen mutlaka delisin!” 7 “Eğer doğru söyleyenlerden isen bize melekleri getirsene!” 8 Biz melekleri ancak hak ve hikmete uygun olarak indiririz. O zaman da onlara mühlet verilmez. 9 Şüphesiz o zikri (Kur’an’ı) biz indirdik biz! Onun koruyucusu da elbette biziz. 10 Ey Muhammed! Andolsun, senden önceki topluluklara da peygamber gönderdik. 11 Onlar kendilerine gelen her peygamberle alay ediyorlardı. 12 Aynı şekilde (onların tutumlarına uygun olarak) biz onu suçluların kalbine sokarız.0 13 Önceki milletlerin (helakine dair Allah’ın) kanunu geçmiş iken onlar buna (Kur’an’a) inanmazlar. 14,15 Onlara gökten bir kapı açsak da oradan yukarı çıkmaya koyulsalar yine “Gözlerimiz döndürüldü, biz herhâlde büyülenmiş bir toplumuz” derlerdi. 16 Andolsun, biz gökte burçlar yaptık ve onu, bakanlar için süsledik. 17 Onu kovulmuş her şeytandan koruduk. 18 Ancak kulak hırsızlığı eden olursa, onu da parlak bir ateş takip etmektedir. 19 Yeri de yaydık, ona sabit dağlar yerleştirdik ve orada ölçülü (bir biçimde) her şeyi bitirdik. 20 Orada hem sizin için, hem de sizin rızık vermediğiniz kimseler için geçimlikler meydana getirdik. 21 Hiçbir şey yoktur ki hazineleri yanımızda olmasın. Biz onu ancak belli bir ölçüyle indiririz. 22 Rüzgârları da aşılayıcı olarak gönderip yukarıdan su indirerek sizi onunla suladık. Onu toplayıp depolayan da siz değilsiniz.0 23 Hiç şüphesiz biz diriltir, biz öldürürüz ve biz (her şeye gerçek) varisleriz 24 Andolsun biz, sizden önce gelip geçenleri de biliriz, sonraya kalanları da. 25 Şüphesiz senin Rabbin onları diriltip bir araya getirecektir. Şüphesiz O, hüküm ve hikmet sahibidir, hakkıyla bilendir. 26 Andolsun, biz insanı kuru bir çamurdan, şekillendirilmiş bir balçıktan yarattık. 27 Cinleri de daha önce dumansız ateşten yaratmıştık. 28,29 Hani Rabbin meleklere, “Ben kuru bir çamurdan, şekillendirilmiş balçıktan bir insan yaratacağım Onu düzenleyip içine ruhumdan üflediğim zaman, onun için hemen saygı ile eğilin” demişti. 30 Bunun üzerine bütün melekler saygı ile eğildiler. 31 Ancak İblis, saygı ile eğilenlerle beraber olmaktan kaçındı. 32 Allah, “Ey İblis! Saygı ile eğilenlerle beraber olmamandaki maksadın ne?” dedi. 33 İblis dedi ki: “Ben, kuru bir çamurdan, şekillenmiş balçıktan yarattığın insan için saygı ile eğilemem.” 34,35 Allah, “Öyleyse çık oradan, çünkü sen kovuldun. Şüphesiz hesap gününe kadar lânet senin üzerinedir” dedi. 36 İblis: “Rabbim! Öyle ise onların tekrar diriltilecekleri güne kadar bana mühlet ver” dedi. 1 2 3
0 0

0

Bu harflerle ilgili olarak Bakara sûresinin ilk âyetinin dipnotuna bakınız. Bu âyetteki “kalp”, A’râf sûresi 179. âyette de olduğu gibi, düşünce ve idrak merkezi anlamındadır. Buna göre Kur’an’ın suçluların kalbine sokulması, kendi dilleri ile onu anlamalarına imkan sağlanması demektir. Bu âyet-i kerimede rüzgarların hem bitkilerin tozlaşmasındaki oynadığı role hem de bulutları sürükleyerek meydana getirdiği aşılamaya işaret edilmektedir.

37,38 Allah da, "O halde sen vakti (yalnızca benim tarafımdan) bilinen güne (kıyamete) kadar mühlet verilenlerdensin" dedi. 39,40 İblis, “Rabbim! Beni azdırmana karşılık, andolsun ki yeryüzünde kötülükleri onlara güzel göstereceğim, içlerinde ihlâsa erdirilmiş kulların hariç, onların hepsini azdıracağım” dedi. 41,42 Allah, “İşte bu bana ulaştıran dosdoğru yoldur. Azgınlardan sana uyanlar dışında, kullarım üzerinde senin hiçbir hakimiyetin yoktur” dedi. 43 Şüphesiz cehennem, onların hepsinin buluşacağı yerdir. 44 Onun yedi kapısı vardır ve her kapıya onlardan bir grup ayrılmıştır. 45 Şüphesiz Allah’a karşı gelmekten sakınanlar, cennetler içinde ve pınarlar başındadır. 46 Onlara, “Girin oraya esenlikle, güven içinde” denilir. 47 Biz onların kalplerindeki kini söküp attık. Artık onlar sedirler üzerinde, kardeşler olarak karşılıklı otururlar. 48 Onlara orada hiçbir yorgunluk dokunmaz, onlar oradan çıkarılacak da değillerdir. 49,50 Ey Muhammed! Kullarıma, benim elbette çok bağışlayıcı, çok merhametli olduğumu, azabımın da elem dolu azap olduğunu haber ver. 51 Onlara İbrahim’in misafirlerinden de haber ver. 52 Hani misafirler İbrahim’in yanına girmiş ve “Selam” demişlerdi. O da, “Gerçekten biz sizden korkuyoruz” demişti. 53 Onlar, “Korkma, biz sana bilgin bir oğul müjdeliyoruz” dediler. 54 İbrahim, “Bana yaşlılık gelip çatmış iken beni mi müjdeliyorsunuz? Bana neyi müjdeliyorsunuz?” dedi. 55 “Biz sana gerçeği müjdeledik. Sakın ümitsizlerden olma” dediler. 56 Dedi ki: “Rabbinin rahmetinden, sapıklardan başka kim ümit keser?” 57 İbrahim, “Ey Elçiler! Göreviniz nedir?” dedi. 58 Şöyle dediler: “Şüphesiz biz suçlu bir millete gönderildik. 59,60 Lût’un ailesi başka (Onlar suçlu değillerdir). Lût’un karısı dışında onların hepsini kurtaracağız. Biz onun geride kalanlardan olmasını takdir ettik. 61,62 Elçiler (melekler) Lût’un ailesine gelince Lût onlara, “Gerçekten siz tanınmayan kimselersiniz” dedi. 63 Dediler ki: “Evet, fakat biz sana (kavminin) şüphe etmekte olduğu azabı getirdik.” 64 “Biz sana gerçeği getirdik. Şüphesiz biz doğru söyleyenleriz.” 65 “Gecenin bir bölümünde aile fertlerini yola çıkar, sen de arkalarından git. Hiçbiriniz arkaya bakmasın. Emrolunduğunuz yere (doğru) geçin gidin.” 66 Ona şu durumu kesin olarak bildirdik: “Sabaha çıkarken onların sonu kesilmiş olacak.” 67 Şehir halkı sevinerek geldiler. 68 Lût dedi ki: “Şüphesiz bunlar benim misafirlerimdir. Sakın beni rezil etmeyin.” 69 “Allah’a karşı gelmekten sakının, beni utandırmayın” dedi. 70 Onlar, “Biz seni insanlarla ilgilenmekten menetmemiş miydik” dediler. 71 Lût: “İşte kızlarım. Eğer yapacaksanız (onlarla evlenebilirsiniz)” dedi.0 72 (Melekler Lût’a:) “Ömrüne andolsun ki onlar (şehvetten) gözleri dönmüş halde sarhoşlukları içinde bocalayıp duruyorlar (Bu durumda asla seni dinlemezler)” dediler. 73 Derken güneşin doğuşu sırasında o korkunç uğultulu ses onları yakalayıverdi. 74 Hemen onların altını üstüne getirdik. Üzerlerine de balçıktan pişirilmiş taşlar yağdırdık. 75 Şüphesiz bunda düşünüp görebilen kimseler için ibretler vardır. 76 O şehrin kalıntıları hâlâ mevcut olan bir yol üstünde duruyor. 77 Şüphesiz bunda inananlar için bir ibret vardır. 78 “Eyke” halkı da şüphesiz zalim idiler.0 79 Onlardan da intikam aldık. İkisi de (Lût kavminin yaşadığı Sodom ile Şuayb kavminin yaşadığı Eyke) belirgin bir anayol üzerinde idiler. 80 Andolsun, Hicr halkı da peygamberleri yalanlamıştı.0 81 Biz onlara âyetlerimizi vermiştik de onlardan yüz çevirmişlerdi. 82 Onlar güven içinde dağlardan evler yontuyorlardı. 83 Onları da sabaha çıkarlarken o korkunç uğultulu ses yakalayıverdi. 84 Kazanmakta oldukları şeyler kendilerine bir fayda vermedi. 85 Biz gökleri, yeri ve her ikisi arasında bulunanları ancak hakka ve hikmete uygun olarak yarattık. Kıyamet günü mutlaka gelecektir. Sen şimdi güzel bir şekilde hoşgörü ile muamele et.
0 0

0

Aynı konu için bakınız: Hûd sûresi, âyet, 78 ve ilgili dipnot. Eyke halkı, Hz. Şuayb’ın kavmi idi. “Eyke” birbirine girmiş sık ağaçlar demektir. Şuayb Kavmi ağaçlık bir bölgede yaşadığı için onlara “Eyke halkı” denmiştir. Hicr”, kayalık bölge demek olup Medine’nin kuzeyinde bir yerin adıdır. Salih peygamberin kavmi Semûd burada yaşardı.

86 87 88

Şüphesiz, Rabbin hakkıyla yaratanın (ve herşeyi) bilenin ta kendisidir. Andolsun, biz sana tekrarlanan yedi âyeti0 Kafirlerden bir kısmını faydalandırdığımız şeylerde sakın gözün kalmasın. Onlara karşı mahzun olma ve mü’minlere (şefkat) kanadını indir. 89 De ki: “Gerçekten ben, apaçık bir uyarıcıyım.” 90 Nitekim biz kendi kitaplarını parçalara ayıranlara da (kitap) indirmiştik. 91 Ki onlar, (bir kısmına inanıp, bir kısmını inkar ederek) Kur’an’ı da parça parça edenlerdir. 92,93 Rabbine andolsun, onların hepsine yapmakta olduklarını mutlaka soracağız. 94 Ey Muhammed! Şimdi sen, sana emrolunanı açıkça ortaya koy ve Allah’a ortak koşanlara aldırış etme. 95,96 Şüphesiz biz, Allah ile beraber başka ilah edinen alaycılara karşı sana yeteriz. İlerde bilecekler. 97 Andolsun, onların söyledikleri şeylerden dolayı göğsünün daraldığını biliyoruz. 98 O halde Rabbini hamd ile tesbih et (yücelt) ve secde edenlerden ol. 99 Sana ölüm gelinceye kadar Rabbine ibadet et.

0

Tefsir bilginleri, âyette geçen “tekrarlanan yedi âyet”in, Fâtiha sûresi, yahut Kur’an’ın yedi uzun sûresi olduğunu söylemişlerdir.

taze et yemeniz ve takınacağınız süs eşyası çıkarmanız için denizi sizin hizmetinize verendir. Hem de onlardan yersiniz. temelinden gelip yıktı da tavanları başlarına çöküverdi ve azap kendilerine fark edemedikleri yerden geldi. 4 İnsanı nutfeden (bir damla sudan) yarattı.16. bilgisizce saptırdıkları kimselerin günahlarının da bir kısmını yüklenirler. yaratılmış olduklarına göre hiçbir şey yaratamazlar. "Bu doğru yoldan sapanlar da vardır" şeklinde de tercüme edilebilir.NAHL SÛRESİ Mekke döneminde inmiştir. onların gizlediklerini de. gökleri ve yeri hak ve hikmete uygun olarak yarattı. 6 Onları akşamleyin getirirken. Şüphesiz Allah. yücedir. yüklendikleri ne kötüdür. Sûrede başlıca. Sûre. 12 O. Şüphesiz Rabbiniz çok esirgeyicidir. Öğüt alan bir toplum için bunda ibretler vardır. Elbette bunda düşünen bir kavim için bir ibret vardır. “Öncekilerin masalları” dediler. 128 âyettir. adını 68. kendileri de büyüklük taslamaktadırlar. Ahirete inanmayanların kalpleri bunu inkâr etmekte. 24 Onlara “Rabbiniz ne indirdi?” denildiği zaman. “en-Nahl” bal arısı demektir. öldükten sonra dirilme gibi konular yer almaktadır. Dikkat et. O. göklerden sizin için su indirendir. 22 Sizin ilahınız tek bir ilahtır. Rabbine açık bir hasım kesilmiştir 5 Hayvanları da yarattı. geceyi. âyette geçen “en-Nahl” kelimesinden almıştır. açığa vurduğunuzu da bilir. İnsanlar yıldızlarla da yollarını bulurlar. Gemilerin orada suyu yara yara gittiğini görürsün. vahiy. Yolun eğrisi de vardır. büyüklük taslayanları hiç sevmez. hem de süs olarak atları. Bismillahirrahmânirrahîm 1 Allah’ın emri gelecektir. . Artık onun acele gelmesini istemeyin. Bilemeyeceğiniz daha nice şeyleri de yaratır. Bütün yıldızlar da O’nun emri ile sizin hizmetinize verilmiştir. Öyle ise bana karşı gelmekten sakının” diye (insanları) uyarmaları için emrini içeren vahiy ile melekleri kullarından dilediğine indirir. gündüzü. 17 Şu halde yaratan. ekin. 19 Allah gizlediğinizi de. sabahleyin salıverirken de sizin için bir güzellik (ve zevk) vardır. “Benden başka ilah yoktur. Allah’ın azabı binalarını. yollar ve nice işaretler meydana getirirdi. üzümler ve her türlü meyvelerden bitirir. 13 Sizin için yeryüzünde çeşitli renk ve biçimlerle yarattığı şeyleri de sizin hizmetinize verdi. 14 O. 9 Doğru yolu göstermek Allah’a aittir.” 0 Âyetin bu cümlesi. güneşi ve ayı sizin hizmetinize verdi. aşağılık ve kötülük kafirlerin üzerinedir. 26 Onlardan öncekiler de tuzak kurmuşlardı. (Bütün bunlar) onun lütfundan nasip aramanız ve şükretmeniz içindir. 27 Sonra kıyamet günü Allah onları rezil edecek ve diyecek ki: “Uğrunda mücadele ettiğiniz ortaklarım nerede?!” kendilerine ilim verilenler ise şöyle derler: “Şüphesiz bugün rezillik. müşriklerin ortak koştukları şeylerden yücedir. 8 Hem binesiniz diye. Allah. katırları ve merkepleri de yarattı. yolunuzu bulmanız için de nehirler. çok merhametlidir. 25 Böylece kıyamet gününde kendi günahlarını tam olarak. onların ortak koştukları şeylerden uzaktır. 20 Allah’ı bırakıp da taptıkları şeyler. çok merhamet edendir. 15. İçilecek su ondandır. hurma ağaçları. açığa vurduklarını da bilir.0 10 O. 3 Allah. Onlarda sizin için bir ısınma ve birçok faydalar vardır. 21 Onlar diri olmayan cansız varlıklardır! Ne zaman dirileceklerinin de şuuruna varamazlar. zeytin. çok bağışlayandır. 7 Onlar ağırlıklarınızı. O. sizin ancak zorlukla varabileceğiniz beldelere taşırlar. Böyle iken bakarsın ki o. 23 Şüphe yok ki Allah. 2 Allah. 11 Allah o su ile size. kâinatta Allah’ın varlığını ve birliğini gösteren deliller. yaratamayan gibi olur mu? Artık siz düşünmez misiniz? 18 Halbuki Allah’ın nimetini saymaya kalksanız onu sayamazsınız.16 Sizi sarsmaması için yeryüzünde sağlam dağlar. Hayvanlarınızı otlattığınız bitkiler de onunla meydana gelir. Şüphesiz bunlarda aklını kullanan bir millet için ibretler vardır.

Yahut da. kendilerine vahyettiğimiz birtakım erkekleri peygamber olarak gönderdik. onlardan kimine de (kendi iradeleri sebebiyle) sapıklık hak oldu. İnsanlara. nefislerine zulmederlerken melekler onların canlarını alır da onlar teslim olup. “Allah’a kulluk edin. Kötü işler yapmak için tuzak kuranlar. Andolsun biz. (Melekler de şöyle diyecekler:) “Hayır! Allah sizin yapmakta olduklarınızı hakkıyla bilmektedir. Bu dünyada iyilik yapanlara bir iyilik vardır. Onlardan öncekiler de böyle yapmıştı. Melekler onların canlarını iyi kimseler olarak alırken. bir de bakarsınız. Onların yardımcıları da yoktur. O da hemen oluverir. “ol” dememizdir. Fakat insanların çoğu bilmezler. Allah’a karşı gelmekten sakınanların yurdu ne güzeldir. O halde yalnız benden korkun. İçinden nehirler akan Adn cennetlerine gireceklerdir. “Selâm size! Yapmış olduğunuz iyi işlere karşılık girin cennete” derler. Sonra sizden o sıkıntıyı giderince. Peygamberlere düşen sadece apaçık bir tebliğdir. çok merhametlidir. âyet. Bir süre daha faydalanın bakalım! Yakında bileceksiniz! 0 0 Tâğût ile ilgili olarak bakınız: Bakara sûresi. sabreden ve yalnız Rablerine tevekkül eden kimselerdir.. tâğûttan0 kaçının” diye peygamber gönderdik. Ahiret mükafatı ise daha büyüktür. Eğer bilmiyorsanız ilim sahiplerine sorun. ona. 256. Âyetin son cümlesi. O. elbette onları dünyada güzel bir şekilde yerleştiririz. fakat onlar kendilerine zulmediyorlardı. Onlar. Allah onlara zulmetmedi. Ahiret yurdu ise daha hayırlıdır.” Göklerdeki her şey. Allah onlardan kimini doğru yola iletti. yerine getirilmesini Allah’ın üzerine aldığı bir vaaddir. Onlar. Kendileri için orada diledikleri her şey vardır. Sonra size bir sıkıntı ve zarar dokunduğu zaman yalnız ona yalvarır yakarırsınız. Şimdi yeryüzünde dolaşın da peygamberleri yalanlayanların sonunun ne olduğunu görün. Öyle iken siz Allah’tan başkasından mı korkuyorsunuz? Size ulaşan her nimet Allah’tandır. her ümmete. yerdeki her şey O’nundur. Sen onların doğru yola erişmelerine aşırı istek göstersen de şüphesiz Allah saptırdığı kimseyi doğru yola iletmez. ancak tek ilahtır. içinde ebedî kalacağınız cehennemin kapılarından girin.0 (O peygamberleri) apaçık belgeler ve kitaplarla gönderdik. Büyüklük taslayanların yeri ne kötüdür!” Allah’a karşı gelmekten sakınan kimselere. onları korku üzere iken yakalamayacağından güven içinde midirler? Şüphesiz Rabbiniz çok esirgeyicidir. Senden önce de ancak. O’nun emri olmadan hiçbir şeyi de haram kılmazdık. Zulme uğradıktan sonra Allah yolunda hicret edenlere gelince. Hayır diriltecek! Bu. (O kafirler) kendilerine ancak meleklerin veya senin Rabbinin helâk emrinin gelmesini bekliyorlar. "Bilmiyorsanız Kitap ehline sorun" şeklinde de tercüme edilebilir. “Hayır indirdi” derler. Üzerlerinde hakim ve üstün olan Rablerinden korkarlar ve emrolundukları şeyleri yaparlar. İtaat de daima O’na olmalıdır. Keşke bilselerdi. Kendilerine verdiğimiz nimetlere karşı nankörlük etmek için böyle yaparlar. . kendilerine indirileni açıklaman ve onların da (üzerinde) düşünmeleri için sana bu Kur’an’ı indirdik. Allah kendine karşı gelmekten sakınanları böyle mükafatlandırır. Göklerde ve yerde bulunan canlılar ve melekler büyüklük taslamadan Allah’a boyun eğerler. ne de atalarımız O’ndan başka hiçbir şeye tapmazdık.28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 O kafirler.. içinizden bir kısmı Rablerine ortak koşar. Bu sebeple işledikleri kötülüklerin cezası onlara ulaştı ve alay ettikleri şey kendilerini kuşattı. “Allah ölen bir kimseyi diriltmez. “Biz hiçbir kötülük yapmıyorduk” derler.” diye var güçleriyle Allah’a yemin ettiler. “Rabbiniz ne indirdi?” denildiğinde. Allah’a ortak koşanlar dediler ki: “Allah dileseydi ne biz. (Diriltecek ki) ayrılığa düştükleri şeyi onlara anlatsın ve kâfir olanlar da kendilerinin yalancı olduklarını bilsinler! Biz bir şeyin olmasını istediğimiz zaman sözümüz sadece. Allah şöyle dedi: “İki ilah edinmeyin.” “Haydi. Allah’ın yarattığı şeyleri görmüyorlar mı? Onların gölgeleri Allah’a secde ederek ve tevazu ile boyun eğerek sağa ve sola dönmektedir.” Kendilerinden öncekiler de böyle yapmıştı. Allah’ın kendilerini yere geçirmesinden veya (ansızın) bilemeyecekleri bir yerden kendilerine azap gelmesinden emin mi oldular? Yahut onlar dönüp dolaşırken Allah’ın kendilerini yakalayıvermesinden emin mi oldular? Onlar Allah’ı aciz bırakacak değillerdir.

fakat onların çoğu bilmezler. uydurmakta olduğunuz şeylerden mutlaka sorguya çekileceksiniz. hüküm ve hikmet sahibidir. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir.” Onların karınlarından çeşitli renklerde bal çıkar. Hiç şüphe yok ki onlara cehennem vardır ve onlar oraya en önde sokulacaklardır. Sana kitabı. efendisine sadece bir yüktür. Eşlerinizden de oğullar ve torunlar verdi ve sizi temiz şeylerden rızıklandırdı. Şüphesiz bunda inanan bir toplum için ibretler vardır. onların yünlerinden. Allah rızık konusunda kiminizi kiminizden üstün kıldı. Onlar. size evlerinizi huzur ve dinlenme yeri yaptı. ağaçlardan ve insanların yaptıkları çardaklardan (kovanlardan) kendine evler edin. kendilerine göklerden ve yerden hiçbir rızık sağlayamayan ve buna gücü de yetmeyen şeylere tapıyorlar. adaletle emreden ve doğru yol üzere olan kimse ile eşit olur mu? Göklerin ve yerin gaybı Allah’a aittir. Sizi sıcaktan koruyacak elbiseler ve savaşta sizi koruyacak zırhlar verdi. Üstün kılınanlar rızıklarını ellerinin altındakilere vermezler ki rızıkta hep eşit olsunlar. hiçbir şeye gücü yetmez. En güzel sonuç kendilerininmiş diye dilleri de yalan uyduruyor. mutlak güç sahibidir. yapağılarından ve kıllarından bir süreye kadar yararlanacağınız ev eşyası ve geçimlikler meydana getirdi. Böylece Allah. Allah gökten su indirdi de onunla yeryüzünü ölümünden sonra diriltti. . Elbette bunda aklını kullanan bir toplum için bir ibret vardır. Sonra sizi öldürecek. Allah’ın nimetini bilirler. Gökyüzünde Allah’ın emrine boyun eğerek uçan kuşları görmüyorlar mı? Onları gökte ancak Allah tutar. kız ile müjdelendiği zaman içi öfke ile dolarak yüzü simsiyah kesilir! Kendisine verilen kötü müjde (!) yüzünden halktan gizlenir. O. bilgili olduktan sonra hiçbir şeyi bilmesin diye ömrünün en düşkün çağına ulaştırılır. insanları zulümleri yüzünden hemen cezalandırsaydı.56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 Bir de kendilerine rızık olarak verdiklerimizden (mahiyetini) bilmedikleri şeylere (putlara) pay ayırıyorlar. Rabbin bal arısına şöyle ilham etti: “Dağlardan. yoksa toprağa mı gömecek? Bak. En yüce sıfatlar ise Allah’ındır. (her şeye) hakkıyla gücü yetendir. Şimdi onu. müslüman olasınız diye üzerinizde olan nimetini tamamlıyor. aşağılanmış olarak yanında tutacak mı. Onlar. kızları Allah’a nispet ediyorlar -ki O bundan uzaktır. Allah. Allah. hem de güzel bir rızık edinirsiniz. Artık Allah’a (şanına uymayan) benzetmeler yapmaya kalkmayın. Hayvanların derilerinden gerek göç gününüzde. Eğer Allah. ancak ayrılığa düştükleri şeyleri onlara açıklaman için ve iman eden bir topluma doğru yolu gösterici ve rahmet olarak indirdik. yeryüzünde hiçbir canlı bırakmazdı. Şimdi Allah’ın nimetini mi inkar ediyorlar? Allah size kendi cinsinizden eşler var etti. Hurma ağaçlarının meyvelerinden ve üzümlerden hem içki. canlarının istediğini. Ecelleri geldiği zaman ise ne bir an geri kalabilirler. sonra da inkâr ederler. artık sana düşen açık bir tebliğden ibarettir. kendisine verdiğimiz güzel rızıktan gizli ve açık olarak Allah yolunda harcayan kimseyi misal verir. Fakat onları belirli bir süreye kadar erteler. senden önceki ümmetlere peygamberler gönderdik. gözler ve kalpler verdi. Allah (şöyle) iki adamı da misal verdi: Onlardan biri dilsizdir. hiçbir şeye gücü yetmeyen ve başkasının malı olan bir köle ile. Onlardan biri. Hoşlarına gitmeyen şeyleri Allah’a isnad ederler. ne kötü hüküm veriyorlar! Kötü sıfatlar ahirete inanmayanlara aittir. Öyleyken onlar batıla inanıyorlar da Allah’ın nimetini inkâr mı ediyorlar? Allah’ı bırakıp da. Çünkü Allah bilir siz bilmezsiniz. Onda insanlar için şifa vardır. Allah’a andolsun ki. Bunlar hiç eşit olur mu? Hamd Allah’a mahsustur. Fakat şeytan onlara işlerini güzel gösterdi. Şüphesiz bunda düşünen bir (toplum) için bir ibret vardır.” “Sonra meyvelerin hepsinden ye de Rabbinin sana kolaylaştırdığı (yaylım) yollarına gir. analarınızın karnından siz hiçbir şey bilmez durumda iken çıkardı. Nereye gönderse olumlu bir sonuç alamaz. Onların karınlarındaki fışkı ile kan arasından (süzülen) içenlere halis ve içimi kolay süt içiriyoruz.kendilerine ise. Kıyamet’in kopması bir göz kırpması gibi veya daha az bir zamandır. Şükredesiniz diye size kulaklar. Allah’a andolsun. Şüphesiz bunda dinleyecek bir toplum için bir ibret vardır. Allah. gerek ikamet gününüzde kolayca taşıyacağınız evler. Allah sizi. Onların çoğu kâfirlerdir. İçinizden kimileri de. Ey Muhammed! Eğer yüz çevirirlerse. O. yarattıklarından sizin için gölgeler yaptı ve dağlarda da sizin için barınaklar var etti. Allah sizi yarattı. Şüphesiz (sağmal) hayvanlarda da sizin için bir ibret vardır. bugün de onların dostudur ve onlar için elem dolu bir azap vardır. Bu. ne de öne geçebilirler. Şüphesiz Allah her şeye hakkıyla gücü yetendir.

her şey için bir açıklama. Allah’a ortak koşanlar ortaklarını gördüklerinde diyecekler ki: “Rabbimiz! Bunlar. Sonra sağlamca bastıktan sonra ayak(larınız) kayar da Allah yolundan sapmanız sebebiyle kötü azabı tadarsınız. Ey Muhammed! De ki: “Kur’an’ı. azabı gördükleri zaman artık onlardan azap hafifletilmez ve kendilerine mühlet de verilmez. Şüphesiz Allah yaptıklarınızı bilir. “Kur’an’ı ona bir insan öğretiyor” dediklerini biliyoruz. Yeminlerinizi aranızda hile ve fesat sebebi yapmayın.84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 Kıyamet günü her ümmetten bir şahit göndereceğiz. İşte onlar. Eğer bilirseniz.0 Allah’ın âyetlerine inanmayanları Allah elbette doğru yola iletmez. iyilik yapmayı. olsa olsa onu Arap olmayan birinden öğrenmiş olabileceğini iddia ediyorlardı. Hiç şüphesiz onlar. Onlar için elem dolu bir azap vardır. O zalimler. Kur’an okuduğun zaman. inandıktan sonra Allah’ı inkâr eden ve böylece göğsünü küfre açanlara Allah’tan gazap iner ve onlar için büyük bir azap vardır. Allah katında olan ise kalıcıdır. Bu. bir rahmet ve müslümanlar için bir müjde olarak indirdik. yapmakta oldukları bozgunculuklarına karşılık azaplarının üstüne azap ekleriz. düşünüp tutasınız diye size öğüt veriyor. ne de Allah’ın rızasını kazandıracak amelleri işleme istekleri kabul edilecek. onların dünya hayatını sevip ahirete tercih etmelerinden ve Allah’ın kâfirler topluluğunu asla doğru yola iletmeyeceğindendir. Bir topluluk diğer bir topluluktan daha (güçlü ve) çoktur diye yeminlerinizi aranızda bir hile ve fesat sebebi yaparak. ahirette ziyana uğrayanların da ta kendileridir. İma ettikleri kimsenin dili yabancıdır. “Sen ancak uyduruyorsun” derler. O. şüphesiz Allah katında olan sizin için daha hayırlıdır. Allah’ın. Allah dileseydi. kulaklarını ve gözlerini mühürlediği kimselerdir. sizi tek bir ümmet yapardı. yakınlara yardım etmeyi emreder. Şeytanın hakimiyeti. Sana bu kitabı. şeytanın. kim mü’min olarak iyi iş işlerse. inanan ve yalnız Rablerine tevekkül eden kimseler üzerinde bir hakimiyeti yoktur. müslümanlara doğru yolu göstermek ve onlara bir müjde olmak üzere hak olarak indirdi. yapmakta olduklarının en güzeliyle mükafatlarını vereceğiz. Sizin yanınızdaki tükenir. ancak Allah’ın âyetlerine inanmayanlar uydurur. Allah’a karşı verdiğiniz sözü yerine getirin. kalplerini. (Ey Muhammed!) Her ümmetin kendi içinden üzerlerine bir şahit göndereceğimiz. dilediğini de doğru yola iletir. “Eûzübillâhimineşşeytânirracîm” diyerek yapılır.” Koştukları ortaklar da onlara: “Siz elbette yalancılarsınız” diye laf atacaklar. seni bırakıp kendilerine tapmış olduğumuz ortaklarımızdır. Kalbi imanla dolu olduğu halde zorlanan kimse hariç. 0 0 Âyette sözü edilen Allah’a sığınma. Peygamberin de. Elbette sabredenlere. İnkâr eden ve insanları Allah’ın yolundan alıkoyanların.0 Gerçek şu ki. kovulmuş şeytandan Allah’a sığın. . böyle son derece yüksek edebî yapıya sahip olan Kur’an’ı yazmış olacağına da ihtimal vermiyorlar. ipliğini iyice eğirip büktükten sonra (tekrar) çözüp bozan kadın gibi olmayın. İşte onlar. hayasızlığı. sonra inkar edenlere ne (özür dilemeleri için) izin verilecek. fenalık ve azgınlığı da yasaklar. seni de onların üzerine bir şahit olarak getireceğimiz günü düşün. Müşrikler. onların çoğu bilmezler. Erkek veya kadın. (Ahirette de) sizin için büyük bir azap vardır. adaleti. yalancıların ta kendileridir. sadece onu dost edinenler ve Allah’a ortak koşanlar üzerindedir. dilediğini saptırır. Bu âyette bu tür iddialara cevap verilmektedir. doğru yolu gösteren bir rehber. Antlaşma yaptığınız zaman. Hayır. Allah bununla sizi ancak imtihan eder. Allah’a verdiğiniz sözü az bir karşılığa değişmeyin. Yapmakta olduğunuz şeylerden mutlaka sorguya çekileceksiniz. Onlar o gün Allah’a teslim olurlar ve uydurdukları şeyler de onları yüzüstü bırakıp kaybolur. elbette ona hoş bir hayat yaşatacağız ve onların mükafatlarını yapmakta olduklarının en güzeli ile vereceğiz. Şüphesiz Allah. Yalanı. Hakkında ayrılığa düştüğünüz şeyleri kıyamet günü size elbette açıklayacaktır. Allah’ı kendinize kefil kılarak pekiştirdikten sonra yeminlerinizi bozmayın. Kur’an’ın Allah tarafından indirilmiş olduğunu inkar ediyorlar ve okuma yazma bilmeyen Hz. Fakat O. İşte onlar gafillerin ta kendileridir.onlar Peygamber’e.” Andolsunki biz onların. Bu Kur’an ise gayet açık bir Arapça’dır. Ruhu’l-Kudüs (Cebrail) inananların inançlarını sağlamlaştırmak. Biz bir âyeti değiştirip yerine başka bir âyet getirdiğimiz zaman -ki Allah neyi indireceğini gayet iyi bilir.

Şüphesiz o. kurtuluşa eremezler. Allah’a ortak koşanlardan değildi” diye vahyettik. Cumartesi gününe saygı. elbette bu. “Şu helâldir”. Andolsun. Allah’a karşı yalan uydurmak için. Onun nimetlerine şükreden bir önderdi. Şüphesiz Rabbin. Allah’a karşı yalan uyduranlar.0 Şüphesiz İbrahim. Sonra. 0 0 Yenmesi yasaklanan şeylerle ilgili olarak ayrıca bakınız: Bakara sûresi. Oraya her taraftan bolca rızık gelirdi. Allah onu seçmiş ve doğru yola iletmişti. Halbuki (ahirette) onlara acıklı bir azap vardır. Eğer ceza verecekseniz size yapılanın misliyle cezalandırın. 17-18. Sonra da sana. ancak onda görüş ayrılığına düşenlere farz kılındı. Tövbe ile ilgili olarak ayrıca bakınız: Nisâ sûresi. Şüphesiz Rabbin bundan sonra da çok bağışlayandır. Herkesin nefsi için mücadele ederek geleceği. Allah’a itaat eden. kendisine karşı gelmekten sakınanlar ve iyilik yapanlarla beraberdir. Allah size ancak leş. şüphesiz ki Rabbin.110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 Sonra şüphesiz ki Rabbin. Sabret! Senin sabrın ancak Allah’ın yardımı iledir. hikmetle. sabredenler için daha hayırlıdır. Şüphesiz Rabbin bundan sonra da elbette çok bağışlayandır. Böylece zulmederlerken azap onları yakalayıverdi. O. eziyete uğratıldıktan sonra hicret eden. ahirette de salihlerdendir.0 Dilleriniz yalana alışageldiğinden dolayı. güzel öğütle çağır ve onlarla en güzel şekilde mücadele et. kan. Allah’ın nimetine şükredin. hakka yönelen bir önder idi. “Hakka yönelen İbrahim’in dinine uy. (Ey Muhammed!) Rabbinin yoluna. doğru yolda olanları da en iyi bilendir. Şüphesiz senin Rabbin kendi yolundan sapanları en iyi bilendir. cahillik sebebiyle kötülük yapan. Eğer sabrederseniz. Ama kim mecbur olur da istismar etmeksizin ve zaruret ölçüsünü aşmaksızın yemek zorunda kalırsa şüphesiz ki Allah çok bağışlayandır. sonra Allah yolunda cihad edip sabreden kimselerin yanındadır. (Dünyada elde ettikleri) az bir yararlanmadır. “Şu haramdır” demeyin. Biz (bununla) onlara zulmetmedik. . Artık Allah’ın size helâl ve temiz olarak verdiği rızıklardan yiyin. Allah şöyle bir memleketi misal verdi: Orası güven ve huzur içinde idi. domuz eti ve Allah’tan başkası adına kesileni haram kıldı. çok merhamet edendir. ayrılığa düşmekte oldukları şeyler konusunda kıyamet günü aralarında hüküm verecektir. Fakat Allah’ın nimetlerine nankörlük ettiler. Allah’a ortak koşanlardan değildi. Şüphesiz Allah. Şüphesiz. Ona dünyada iyilik verdik. 173. Eğer yalnız ona ibadet ediyorsanız. âyet. fakat onlar kendilerine zulmediyorlardı. bu yüzden yaptıklarına karşılık Allah onlara şiddetli açlık ve korku ızdırabını tattırdı. Daha önce sana anlattıklarımızı yahudi olanlara da haram kılmıştık. O. Tuzak kurmalarından dolayı da sıkıntıya düşme. onlara içlerinden bir peygamber geldi de onu yalanladılar. âyet. Onlardan yana üzülme. kendilerine zulmedilmeksizin herkese yaptığının karşılığının eksiksiz ödeneceği günü düşün. çok merhamet edendir. sonra bunun ardından tövbe eden ve durumunu düzeltenlerden yanadır. çok merhamet edendir.

Mîrac yolculuğunda. İnsan hayra dua eder gibi şerre dua eder. bir peygamber göndermedikçe azap edici değiliz. sayınızı daha da çoğalttık. kötülük yaparsanız yine kendinize yapmış olursunuz. Peygamberimizin mucizelerindendir. hakkıyla işitendir. Mucizeler tabiat kanunlarının dışında cereyan eden harikulade olaylardır. . “Geceleyin yürütmek” anlamına gelen “İsrâ”.0 Mûsâ’ya Kitab’ı (Tevrat’ı) verdik ve onu. açılmış olarak karşılaşacağı bir kitap çıkaracağız.17. “Benden başkasını vekil edinmeyin” diyerek. o çok şükreden bir kuldu. onun refah içinde yaşayan şımarık elebaşlarına (itaati) emrederiz de0 onlar orada kötülük işlerler.10 11 12 13 14 15 16 17 0 0 0 0 İsrâ ve Mî’rac. Peygamberin bir gece. biz de (cezaya) döneriz. Nûh’tan sonra da nice nesilleri helak ettik. Sûrenin diğer bir adı da “Benî İsrâil Sûresi”dir.. yüzünüzü kara etsinler.) Umulur ki Rabbiniz size merhamet eder. Yani her insan yaptığı işten sorumludur. diğerleri Mekke döneminde inmiştir.. Mallar ve çocuklarla sizi güçlendirdik. İyilik ederseniz kendinize iyilik etmiş olursunuz. Kullarının günahlarını hakkıyla bilici ve görücü olarak Rabbin yeter. Biz.0 Biz bir memleketi helâk etmek istediğimizde. Sonra onlara karşı size tekrar egemenlik verdik. Biz. Kitap’ta (Tevrat’ta) İsrailoğullarına. âyetler Medine döneminde. Hz. Peygamber bu makamı da geçerek Cenabı Hakk’ın huzuruna erişmiştir. adını ilk âyetin konusu olan “İsrâ” olayından almıştır. Bu.İSRA SÛRESİ 26. ancak kendisi için bulmuştur. âyetler ile 73-80. Biz cehennemi kafirlere bir zindan yapmışızdır. Hz. Âyetin bu kısmı “. İnsan çok acelecidir.33 ve 57. Rabbinizden lütuf isteyesiniz.. önce Kudüs’teki Mescid-i Aksa’ya götürmüş.” şeklinde de tercüme edilebilir. Hiçbir günahkâr. şımarık ileri gelenlerini başlarına getiririz de. hakkıyla görendir. “Oku kitabını! Bugün hesap sorucu olarak sana nefsin yeter” denilecektir.32. Böylece o memleket hakkındaki hükmümüz gerçekleşir de oranın altını üstüne getiririz. Bismillahirrahmânirrahîm 1 2 3 4 5 6 7 Kendisine âyetlerimizden bir kısmını gösterelim diye kulunu (Muhammed’i) bir gece Mescid-i Haram’dan çevresini bereketlendirdiğimiz Mescid-i Aksa’ya götüren Allah’ın şanı yücedir.0 Kıyamet günü kendisine. “İsa insanların günahını yüklenmiş ve bu günahın cezasını kanıyla ödemiştir” şeklindeki inancını iptal etmektedir. Eğer yine eski duruma dönerseniz. Kim doğru yolu bulmuşsa. Onlar evlerinizin arasına kadar sokuldular. onları aklî ölçüler içinde değerlendirmek doğru olmaz. İkinci bozgunculuğun zamanı gelince. Ey kendilerini Nûh ile birlikte (gemide) taşıdığımız kimselerin çocukları! Gerçek şu ki. Mekke’den Kudüs’e götürülmesini ifade eder. yılların sayısını ve hesabını bilesiniz diye gece alametini giderip gündüz alametini aydınlatıcı kıldık. Âyette ayrıca suçun şahsiliğine de işaret vardır. -bizce mahiyeti bilinmeyen. herhâlde yerine gelmesi gereken bir va’d idi. İşte biz her şeyi açıkça anlattık. Nihayet bu iki bozgunculuktan ilkinin zamanı gelince (sizi cezalandırmak için) üzerinize. İsrailoğullarına bir rehber yaptık. Biz geceyi ve gündüzü (kudretimizi gösteren) iki alâmet yaptık.bir binite bindirerek. kim de sapıtmışsa kendi aleyhine sapıtmıştır. 111 âyettir. Hicretten bir buçuk yıl kadar önce vuku bulmuştur. Sûre. “Yeryüzünde muhakkak iki defa bozgunculuk yapacaksınız ve büyük bir kibre kapılarak böbürleneceksiniz” diye hükmettik. 8 9. Hiç şüphesiz o.. Hz. daha önce girdikleri gibi yine mescide (Beyt-i Makdis’e) girsinler ve ellerine geçirdikleri her şeyi yerle bir etsinler diye (üzerinize yine düşmanlarınızı gönderdik. Bu sebeple. Âyet hıristiyanların. pek güçlü olan birtakım kullarımızı gönderdik. başka bir günahkârın günah yükünü yüklenmez. oradan da göklere yükseltmiş “Sidretü’l-Müntehâ” denilen en üst makama ulaştırmıştır. Gerçekten bu Kur’an en doğru olan yola götürür ve iyi işler yapan mü’minler için büyük bir mükafat olduğunu ve ahirete inanmayanlar için elem dolu bir azap hazırladığımızı müjdeler. Peygamber bir gece Kâbe’nin çevresinde uyku ile uyanıklılık arası bir durumda iken Cebrail gelmiş onu Burak adlı. Her insanın amelini boynuna yükledik.

“Elini boynuna bağlamak” ve “Elini büsbütün açmak” Arap dilinde “cimrilik etmek” ve “müsrif olmak” anlamlarında birer deyimdir. Akrabaya. Eğer Rabbinden umduğun bir rahmeti istemek için onlardan yüz çevirecek olursan. O. Rabbin.” Rabbiniz içinizde olanı en iyi bilendir. Allah ile birlikte başka ilah edinme. o zaman onlara yumuşak bir söz söyle. fakat saçıp savurma. Elbette ahiretteki dereceler daha büyüktür. Hakkında kesin bilgi sahibi olmadığın şeyin peşine düşme. onu büsbütün de açma” şeklinde tercüme edilmektedir. Rüştüne erişinceye kadar.” . anaya-babaya iyi davranmanızı kesin olarak emretti. arşın sahibi olan Allah’a üstün gelmek için çareler ararlardı. 0 0 0 0 Yoksul sahabiler Hz. Bütün bu sayılanların kötü olanları Rabbinin katında sevimsiz şeylerdir. Hz. yetimin malına ancak en güzel şekilde yaklaşın. son derece çirkin bir iştir ve çok kötü bir yoldur. (evet) dilediğimiz kimseye dilediğimiz kadar hemen veririz. ya da her ikisi senin yanında ihtiyarlık çağına ulaşırsa. Allah’ın çocuk sahibi olduğu şeklindeki yanlış inanç reddedilmektedir. Bu ayet genellikle kelime kelime. Fakat bu onların ancak kaçışlarını artırıyor. Eğer onlardan biri. her türlü eksiklikten uzaktır. Onları da. biz onun velisine yetki vermişizdir. o zaman o ilahlar da arşın sahibine ulaşmak için elbette bir yol ararlardı. hiç olmazsa yumuşak sözlerle gönüllerini alması gerektiği hatırlatılmıştır. bunların hepsi ondan sorumludur Yeryüzünde böbürlenerek yürüme. “Elini boynuna bağlama. Allah’la beraber (başka) ilahlar olsaydı. boyca da dağlara asla erişemezsin. Bak nasıl. Allah’ın. Bunlar. buraya kınanmış ve Allah’ın rahmetinden kovulmuş olarak girer. sizi de biz rızıklandırırız. şunu bilin ki Allah tövbeye yönelenleri çok bağışlayandır. yücedir. onları azarlama. onlara bir şeyler verecek durumda olmadığında. Çünkü o.0 Şüphesiz Rabbin. Çünkü sen yeri asla yaramazsın.0 Andolsun biz. Âyette. dilediğine rızkı bol bol verir ve (dilediğine) kısar. Zinaya yaklaşmayın. Onlara merhamet ederek tevazu kanadını indir ve de ki: “Rabbim!. Biz âyeti. öldürülmesini haram kıldığı cana kıymayın. Sonra kınanmış ve Allah’ın rahmetinden kovulmuş olarak cehenneme atılırsın. Eğer siz iyi kişiler olursanız. Ancak o da (kısas yoluyla) öldürmede meşru ölçüleri aşmasın. üstünlükler daha büyüktür. Çünkü saçıp savuranlar şeytanların kardeşleridir. gerçekten kullarından haberdardır ve onları görmektedir. yoksa kınanmış ve yalnızlığa itilmiş olarak kalırsın. göz ve kalp. Rabbinin lütfundan her birine. Sonra kınanır ve çaresiz kalırsın. büsbütün eli açık da olma. o takdirde o ilahlar. kelime kelime tercüme yerine. onların kimini kimine üstün kıldık.0 Eli sıkı olma. verdiğiniz sözü de yerine getirin. Tıpkı beni küçükken koruyup yetiştirdikleri gibi sen de onlara acı. Rabbinin lütfu (hiç kimseye) yasaklanmış değildir.18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 Kim bu geçici dünyayı isterse orada ona. doğru terazi ile tartın. bunlara da veririz. Rabbiniz erkek çocukları size seçip-ayırdı da kendisine meleklerden kız çocukları mı edindi? Gerçekten çok büyük bir söz söylüyorsunuz. onların söylediklerinin ötesindedir.0 Allah. onlara tatlı ve güzel söz söyle. kendisinden başkasına asla ibadet etmemenizi. Bu âyet-i kerimede. onlar düşünüp öğüt alsınlar diye (gerçekleri) bu Kur’an’da değişik biçimlerde açıkladık. Şeytan ise Rabbine karşı çok nankörlük etmiştir. Çünkü söz (veren sözünden) sorumludur. Sonra da cehennemi ona mekan yaparız. Ölçtüğünüzde ölçmeyi tam yapın. De ki: “Eğer onların iddia ettiği gibi. işte bunların çalışmalarının karşılığı verilir... Çünkü kulak. onlara da. dilimizde bu anlamları ifade eden iki deyim ile tercüme etmeyi tercih ettik. sakın onlara “öf!” bile deme. Bu daha hayırlı. Onları öldürmek gerçekten büyük bir günahtır. Çünkü O. Âyetin son cümlesi şu şekilde de tercüme edilebilir: “. Resûlüllah bazen onlara verecek bir şey bulamadığından çok üzülür. Yoksulluk korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin. Çünkü kendisine yardım edilmiştir. Peygamber’e. Allah ile birlikte başka bir tanrı edinme. Rabbinin sana vahyettiği bazı hikmetlerdir. Kim haksız yere öldürülürse. sonuç bakımından daha güzeldir. Peygamberin yardımı ile geçinirlerdi. yoksula ve yolda kalmış yolcuya haklarını ver. Kim de mü'min olarak ahireti ister ve ona ulaşmak için gereği gibi çalışırsa. mahcubiyetinden dolayı yüzünü başka tarafa çevirirdi. Haklı bir sebep olmadıkça.

Oysa biz mucizeleri sırf korkutmak için göndeririz. Onlardan kim sana uyarsa kuşkusuz cehennem tam bir karşılık olarak hepinizin cezası olacaktır. Fakat bu.0 Bizi. pek azı hariç. Hz. öncekilerin onları yalanlamış olması alıkoydu. Hani sana. size karşı çok merhametlidir. Onlara vaadlerde bulun. peygamberlerin bir kısmını bir kısmına üstün kıldık. “Siz ancak büyülenmiş bir adama uyuyorsunuz” dediklerini çok iyi biliyoruz. Fakat sizi kurtarıp karaya çıkarınca yüz çevirirsiniz. cehennemdeki “zakkum” ağacıdır. Kullarıma söyle: (İnsanlara karşı) en güzel sözü söylesinler. Atlıların ve yayalarınla onların üzerine yürü.” “(Haydi) onlardan gücünün yettiğinin ayağını çağrınla kaydır. git”. (Kureyş’in istediği) mucizeleri göndermekten. “Şüphesiz.0 De ki: “Onu bırakıp da ilah diye ileri sürdüklerinizi çağırın. ya da şiddetli bir azapla cezalandıracağız. Ancak. diriltilmesi daha da imkansız olan başka bir varlık olun. Kur’an’da (ibadete layık ilah olarak) sadece Rabbini andığın zaman arkalarına dönüp kaçarlar.” Halbuki şeytan onlara aldatmadan başka bir şey va’detmez. Sana gösterdiğimiz o rüyayı da. Hem Rabbin göklerde ve yerde kim varsa daha iyi bilir. (Nitekim) Semûd kavmine o dişi deveyi açık bir mucize olarak verdik de onlar bu yüzden zalim oldular. 25. Bu müşahedeler gece vakti meydana geldiği için rüya kelimesiyle anlatılmıştır. Hatta. âyet. siz onların tespihlerini anlamazsınız.” Allah şöyle dedi: “Çekil. Onun rahmetini umarlar. Çünkü Rabbinin azabı gerçekten korkunçtur. Yalnız İblis saygı ile eğilmemiş. Yine demişti ki: “Benden üstün tuttuğun kişi bu mu. Kitap’ta (Levh-i Mahfuz’da) yazılmış bulunuyor. mühlet verir). Hz.0 Hani meleklere. Onların mallarına ve evlatlarına ortak ol. lütfundan nasip arayasınız diye sizin için denizde gemiler yürütendir. seninle ahirete inanmayanların arasına gizli bir perde çekeriz. Vekil olarak Rabbin yeter!” Rabbiniz. Her şey O’nu hamd ile tespih eder. Ne kadar memleket varsa hepsini kıyamet gününden önce ya helak edeceğiz. (azdırarak) kontrolüm altına alacağım. çok bağışlayandır. Peygamberin Mîrac gecesindeki müşahedeleridir. O. Andolsun. bir yığın ufantı olduğumuz zaman mı yeniden bir yaratılışla diriltilecekmişiz. onlar da saygı ile eğilmişlerdi. “Muhakkak Rabbin. kendisine verilen mülk ve saltanatla olmayıp. Çünkü şeytan insanın apaçık bir düşmanıdır. Toplumların tabii ömürlerini tüketip yok olmaları da “helâk” kavramı içinde değerlendirilmelidir. Dâvûd’un ulaştığı şeref.0 Onlar seni dinlerlerken hangi maksatla dinlediklerini.44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 Yedi gök. (gerçek) kullarım üzerinde senin hiçbir hakimiyetin olmayacaktır. İşte bu. “Hiç ben. Bak senin için ne türlü benzetmeler yaptılar da saptılar. Bunun üzerine başlarını sana (alaylı bir tarzda) sallayacaklar ve “Ne zamanmış o?” diyecekler. kendi aralarında konuşurlarken de o zalimlerin. çamur halinde yarattığın kimse için saygı ile eğilir miyim?” demişti.” Onların yalvardıkları bu varlıklar. manevi değerler ve yüce kabiliyetlere sahip olma yönündendir. söyler misin? Andolsun eğer beni kıyamete kadar ertelersen. yalnız Allah kalır. Şüphesiz O. biz mi?” De ki: “(Şüphe mi var?) İster taş olun ister demir!” “Yahut aklınızca. Onlar. Kur’an’da lanetlenmiş bulunan o ağacı da sırf insanları sınamak için vesile yaptık. Zebûr’un vahyedilmesiyledir. De ki: “Yakın olsa gerek!” Allah’ın sizi (kabirlerinizden) çağıracağı. Zaten insan çok nankördür. Seni de onlara vekil olarak göndermedik. (yine de diriltileceksiniz. Denizde size bir sıkıntı dokunduğunda bütün taptıklarınız (sizi yüzüstü bırakıp) kaybolur. Kur’an’da lanetlenmiş bulunan ağaç da. (Durumunuza göre) dilerse size merhamet eder. Rabbiniz sizi daha iyi bilir. onun soyunu. 0 0 0 0 Aynı konuyla ilgili olarak bakınız: En’âm sûresi. . azabından korkarlar. Kur’an’ı anlamamaları için kalpleri üzerine perdeler. başınızdaki sıkıntıyı ne kaldırabilirler ne de değiştirebilirler. Dâvûd’a da Zebûr’u verdik.)” Diyecekler ki: “Peki bizi hayata tekrar kim döndürecek?” De ki: “Sizi ilk defa yaratan”. halîm’dir (hemen cezalandırmaz. Artık (doğru) yolu bulamazlar. Peygamberler arasındaki bu üstünlük farkı maddi açıdan değil. sizin de O’na hamd ederek emrine hemen uyacağınız ve (kabirlerinizde) pek az kaldığınızı sanacağınız günü hatırla! . ancak. Biz onları korkutuyoruz. insanları çepeçevre kuşatmıştır” demiştik. sadece onların büyük azgınlıklarını (daha da) artırdı. yer ve bunların içinde bulunanlar Allah’ı tespih ederler. Kur’an okuduğunda. “Adem için saygı ile eğilin” demiştik. dilerse azap eder. Burada ifade edilen “rüya”dan maksat. kulaklarına da ağırlık koyarız. Dediler ki: “Biz bir yığın kemik. “hangimiz daha yakın olacağız” diye Rablerine vesile ararlar. Çünkü şeytan aralarını bozar.

74 Eğer biz sana sebat vermiş olmasaydık az kalsın onlara biraz meyledecektin.” 85 Ve sana ruh hakkında soru soruyorlar. öğle ve ikindi namazlarının. “Allah bir beşeri mi peygamber olarak gönderdi?” demeleri engel olmuştur. sana vahyettiğimizden başkasını bize karşı uydurman için az kalsın seni ondan şaşırtacaklardı. elbette onlara gökten bir melek peygamber indirirdik. Rabbiniz.” De ki: “Rabbimi tenzih ederim. “güneşin zevali”. yolunu daha da şaşırmıştır. yahut altından bir evin olmadıkça. Kimi de saptırırsa böyleleri için O’nun dışında dostlar bulamazsın. Bize gökten okuyacağımız bir kitap indirmedikçe göğe çıktığına da inanacak değiliz. 75 İşte o zaman sana. ancak zararını artırır. Onları kıyamet günü körler. Sonra bize karşı kendine hiçbir yardımcı bulamazdın. sonra da kendinize bir vekil bulamamaktan güvende misiniz? 69 Yahut sizi tekrar denize döndürüp üstünüze. “Fecr” kelimesi ise sabah namazının vaktini belirtmektedir. (O gün) her kime kitabı sağından verilirse işte onlar kitaplarını okurlar ve kıl kadar haksızlığa uğratılmazlar. gece ve gündüz meleklerinin bu namazın kılınışında hazır bulunmaları demektir. 71 Bütün insanları kendi önderleriyle birlikte çağıracağımız günü hatırla. en doğru yolda olanı daha iyi bilir. 95 De ki: “Eğer yeryüzünde.0 72 Kim bu dünyada körlük ettiyse ahirette de kördür. üzümlerden oluşan bir bahçen olup. Kendilerini en güzel ve temiz şeylerden rızıklandırdık ve onları yarattıklarımızın bir çoğundan üstün kıldık. yok olmaya mahkumdur. Rabbin seni Makam-ı Mahmud’a ulaştırsın. Ben ancak resul olarak gönderilen bir beşerim. aynı sûrenin 13 ve 14. (insanlar yerine). âyetlerinde söz konusu edilen.68 Peki. karada sizi yere geçirmesinden. batıl yok oldu. Şüphesiz batıl. Kendisine şer dokununca da umutsuzluğa düşer. onlara çılgın ateşi artırırız. 84 De ki: “Herkes kendi yapısına uygun işler görür. aralarından şarıl şarıl ırmaklar akıtmadıkça. Bunu yapabilselerdi senin ardından orada pek az kalırlardı. De ki: “Ruh. dilsizler ve sağırlar olarak yüzüstü haşredeceğiz. gökyüzünü üzerimize parça parça düşürmedikçe. Bir de sabah namazını kıl. insanlar ve cinler bu Kur’an’ın bir benzerini getirmek üzere toplansalar ve birbirlerine de destek olsalar. sonra bu konuda bize karşı kendine hiçbir yardımcı da bulamazdın. 90.92.” 81 De ki: “Hak geldi. Bizim kanunumuzda hiçbir değişme bulamazsın. yahut Allah’ı ve melekleri karşımıza getirmedikçe. hayatın da. Zalimlerin ise Kur’an. “gecenin karanlığı” da akşam ve yatsı namazlarının vaktine işaret etmektedir. 76 Seni o yerden (Mekke’den) sürüp çıkarmak için neredeyse seni sıkıştıracaklardı. 77 Senden önce gönderdiğimiz peygamberlerimiz hakkındaki kanun böyledir. onları hakkıyla görendir.” 89 Andolsun. Size pek az ilim verilmiştir. 73 Onlar. biz insanoğlunu şerefli kıldık.93 Dediler ki: “Yerden bize bir pınar fışkırtmadıkça. 78 Güneşin zevalinden (öğle vaktinde Batı’ya kaymasından) gecenin karanlığına kadar (belli vakitlerde) namazı kıl. biz bu Kur’an’da insanlara her türlü misali değişik şekillerde açıkladık. Çünkü O kullarından hakkıyla haberdardır. Rabbimin bileceği bir şeydir.0 79 Gecenin bir kısmında da uyanarak sana mahsus fazla bir ibadet olmak üzere teheccüd namazı kıl ki. ya da göğe çıkmadıkça sana asla inanmayacağız. Onları karada ve denizde taşıdık. yahut senin hurmalardan. dileseydik biz sana vahyettiğimizi tamamen ortadan kaldırırdık. Cehennemin ateşi dindikçe.91. 0 0 Âyette sözü edilen bu kitap. Katından bana yardımcı bir kuvvet ver. ölümün de katmerli acılarını tattırırdık. 83 İnsana nimet verdiğimizde yüz çevirip yan çizer. Çünkü sabah namazı şahitlidir. 80 Deki: “Rabbim! (Gireceğim yere) doğruluk ve esenlik içinde girmemi sağla. 88 De ki: “Andolsun. sonra da bize karşı kendiniz için arka çıkacak bir yardımcı bulamama (durumun) dan güvende misiniz? 70 Andolsun. Çünkü O’nun sana olan lütfu büyüktür. Bu âyette.” 82 Biz Kur’an’dan. Yine de insanların çoğu ancak inkarda direttiler. amellerin yazıldığı kitaptır.” 97 Allah kimi doğru yola iletirse işte o.” 96 De ki: “Sizinle benim aramda şahit olarak Allah yeter. yine onun benzerini getiremezler.” 86 Andolsun. yahut iddia ettiğin gibi. yerleşip dolaşan melekler olsaydı. mü’minler için şifa ve rahmet olacak şeyler indiriyoruz. . kasıp kavuran bir fırtına yollayarak nankörlüğünüz sebebiyle sizi boğmasından. Varacakları yer cehennemdir.” 94 İnsanlara hidayet (Kur’an) geldikten sonra onların iman etmelerine ancak. (Çıkacağım yerden de) beni doğruluk ve esenlik içinde çıkar. (Eğer böyle yapabilselerdi) işte o zaman seni dost edinirlerdi. doğru yolu bulmuştur. yahut üzerinize taşlar savuran kasırga göndermesinden. 87 Ancak Rabbin’den bir rahmet olarak böyle yapmadık. Tefsir bilginlerinin ifadesine göre sabah namazının şahitli oluşu.

Şüphesiz. denizin yarılması ve Tûr dağının İsrailoğullarını korkutması olduğu rivayet edilmiştir. bir yığın ufantı olduktan sonra mı yeniden bir yaratılışla diriltilecekmişiz. göklerin ve yerin Rabbi apaçık deliller olarak indirmiştir. “Ben senin kesinlikle büyülendiğini zannediyorum ey Mûsâ!” demişti. Onlar ağlayarak yüzüstü yere kapanırlar. daha önce kendilerine ilim verilenler. . ister Rahman diye çağırın. Fakat zalimler ancak inkarda direttiler. İkisi ortası bir yol tut. biz Mûsâ’ya apaçık dokuz mucize verdik. ahiret va’di (kıyamet) gelince hepinizi toplayıp bir araya getireceğiz. Rabbimizin va’di mutlaka gerçekleşecektir” derler. nihayet en güzel isimler O’nundur. Mûsâ’ya verilen dokuz mucizenin yılana dönüşen asa. Onlar. elinin bembeyaz kesilmesi. Bu da onların derin saygısını artırır. Ey Firavun.” Andolsun. Zaten insan çok cimridir. ekin biti. Biz de onu ve beraberindekileri hep birden suda boğduk. “İyi biliyorsun ki.” Namazında sesini pek yükseltme.” Biz onu (Kur’an’ı) hak olarak indirdik ve o da hak ile indi. ister inanmayın. “Hamd. gökleri ve yeri yaratan Allah’ın kendileri gibilerini yaratmaya kadir olduğunu görmediler mi? Allah onlar için. kurbağa. De ki: “Ona ister inanın. çocuk edinmeyen. Bunun üzerine Firavun (işkence etmek ve öldürmek suretiyle) o yerden onların kökünü kazımak istedi. Biz Kur’an’ı. zillet ve acizliğin gerektirdiği bir yardımcıya ihtiyacı bulunmayan Allah’a mahsustur” de ve O’nu tekbir ile yücelt. Kur’an kendilerine okunduğunda derhal yüzüstü secdeye kapanırlar. çok da kısma. 0 Hz. Çünkü onlar âyetlerimizi inkar ettiler ve. İsrailoğullarına sor (sana anlatsınlar): Hani Mûsâ onlara gelmiş ve Firavun da ona. mülkte ortağı olmayan.” “Rabbimizin şanı yücedir. o zaman da tükenir korkusuyla cimrilik ederdiniz. ben de seni kesinlikle helak olmuş bir kişi olarak görüyorum” demişti. biz mi?” dediler. “Biz bir yığın kemik. hakkında hiçbir şüphe bulunmayan bir ecel belirlemiştir. çekirge. kan.0 Mûsâ ise. De ki: “Eğer siz Rabbimin rahmet hazinelerine sahip olsaydınız. Seni de ancak müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdik. insanlara dura dura okuyasın diye âyet âyet ayırdık ve onu peyderpey indirdik. onların cezasıdır. De ki: “(Rabbinizi) ister Allah diye çağırın. Hangisiyle çağırırsanız çağırın. bunları ancak. Bunun ardından İsrailoğullarına şöyle dedik: “Bu topraklarda oturun.98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 Bu. taştan su fışkırması.

28. artık ona doğru yolu gösterecek bir dost bulamazsın. 19 Böylece biz. Kehf. içlerinde ebedi olarak kalacakları güzel bir mükâfat (cennet) ile müjdelemek ve “Allah bir çocuk edindi” diyenleri de uyarmak için dosdoğru bir kitap kıldı. ilk defa dokuzuncu âyette olmak üzere. doğru yolu bulandır. 11 Bunun üzerine biz de nice yıllar onların kulaklarını (dış dünyaya) kapattık. ya da bir günden az”. âyeti ile Hicr sûresinin 97. (Allah onu). Biz de onların hidayetlerini artırmıştık. Rakîm. Ashab-ı Kehf. 5 Bu konuda ne kendilerinin.15 Kalkıp da. Bazı bilginlere göre rakîm. .4 Hamd. Şuarâ sûresinin 3. Allah’ın mucizelerindendir. inançları sebebiyle öldürülmekten kurtulmak için bir mağaraya sığınan gençlerin mucizevi halleri. ondan başka tanrılar edindiler. 16 (İçlerinden biri şöyle dedi:) “Madem ki onlardan ve Allah’tan başkasına tapmakta olduklarından yüz çevirip ayrıldınız. Bundan sonraki âyetler onların uykudaki hallerini tasvir etmektedir. dediler. iki zümreden hangisinin bekledikleri süreyi daha iyi hesap ettiğini bilelim.” 0 0 0 0 Bu âyet başta inanç ve ahlâk alanları olmak üzere her yönüyle çöküntüye uğramış bulunan insanlık adına son derece üzülen Hz. Sûre.”0 17 (Orada olsaydın) güneş doğduğunda onun. mağaralarının sağ tarafına kaydığını. (Onları uyuttuk) 12 Sonra onları uyandırdık ki. sürekli olarak gerçekleştikleri için. (Bir kısmı) “Bir gün. adını. birkaç yerde geçen “kehf” kelimesinden almıştır. bu konuşmadan sonra uykuya dalmışlardır. (Diğerleri de) şöyle dediler: “Ne kadar kaldığınızı Rabbiniz daha iyi bilir. 6 Demek sen.3. Rabbiniz size rahmetini yaysın ve içinde bulunduğunuz durumda yararlanacağınız şeyler hazırlasın. şu kavmimiz. mutlaka onlardan yüz çevirip kaçardın ve gördüklerin yüzünden için korku ile dolardı. Ayrıca. âyetin Medine döneminde indiği de rivayet edilmiştir. birbirlerine sorsunlar diye onları uyandırdık. ayrıca Hz. Bu.0 14. Kendileri ise mağaranın geniş bir yerinde idiler. sıradan işlermiş gibi algılanan sayısız olayların da birer ilahi kudret göstergesi olduklarına dikkat çekilmektedir. yüksek dağ ve tepe anlamına da gelmektedir. Ondan başkasına asla ilah demeyiz. (şehir halkından) hangisinin yiyeceği daha temiz ve lezzetli ise ondan size bir rızık getirsin. “Kehf” mağara ve dağların içindeki dehliz demektir. Kimi de şaşırtırsa.Mûsâ ile Zülkarneyn konu edilmektedir. Ashab-ı Kehf kıssasının Bizans imparatoru Decuis’in (Dekyanus’un) devrine ait olduğu rivayet edilmektedir. (sadece) Ashab-ı Kehf ve Ashab-ı Rakîm’i mi bizim ibret verici delillerimizden sandın?0 10 Hani o gençler mağaraya sığınmışlardı da. mağaraya sığınan gençlerin mensub olduğu köyün veya kentin adıdır.) Onları görseydin. “Ey Rabbimiz! Bize katından bir rahmet ver ve içinde bulunduğumuz şu durumda bize kurtuluş ve doğruluğa ulaşmayı kolaylaştır” demişlerdi. İçlerinden biri: “Ne kadar kaldınız”? dedi. arkalarından üzülerek âdeta kendini tüketeceksin!0 7 İnsanların hangisinin daha güzel amel yaptığını deneyelim diye şüphesiz biz yeryüzündeki şeyleri ona bir zinet yaptık. Sûrede temel konu olarak. katından gelecek şiddetli bir azap ile (inanmayanları) uyarmak. 8 Biz. bu söze (Kur’an’a) inanmazlarsa. Allah’ın. batarken de onlara dokunmadan sol tarafa gittiğini görürdün. Bismillahirrahmânirrahîm 1 2. 110 âyettir. Allah kime hidayet ederse işte o. “Rabbimiz. “Rakîm” ise âyette söz konusu edilen mağaraya konulan kitabedir. mağara demektir.KEHF SÛRESİ Mekke döneminde inmiştir. Onlar hakkında açık bir delil getirselerdi ya! Artık kim Allah’a karşı yalan uydurandan daha zalimdir?” dediklerinde onların kalplerine kuvvet vermiştik. Şimdi siz birinizi şu gümüş para ile kente gönderin de baksın. 9 Yoksa sen. ne de atalarının hiçbir bilgisi yoktur. salih ameller işleyen mü’minleri. çok nazik davransın (da dikkat çekmesin) ve sizi hiçbir kimseye sakın sezdirmesin.18. 13 Biz sana onların haberlerini gerçek olarak anlatıyoruz: Şüphesiz onlar Rablerine inanmış birkaç genç yiğitti. Ne büyük bir söz (bu) ağızlarından çıkan! Onlar ancak yalan söylüyorlar. Yoksa andolsun ki saçma bir söz söylemiş oluruz. elbette (zamanı gelince) yeryüzündeki her şeyi bir kuru toprak haline getireceğiz. o halde mağaraya çekilin ki. Biz onları sağa sola çeviriyorduk. kuluna Kitab’ı (Kur’an’ı) indiren ve onda hiçbir eğrilik yapmayan Allah’a mahsustur. Şunlar. hayret uyandıran delillerinin “Ashab-ı Kehf”ten ibaret olmadığına. göklerin ve yerin Rabbidir. Peygamber’i teselli etmektedir. 18 Uykuda oldukları halde sen onları uyanık sanırsın. âyeti de aynı özellikteki âyetlerdir. Bu âyette. Köpekleri de mağaranın girişinde iki kolunu uzatmış (yatmakta idi.

Kalbini bizi anmaktan gafil kıldığımız. Yoksa. 25 Onlar mağaralarında üç yüz yıl kaldılar.” 36 “Kıyametin kopacağını da sanmıyorum..” 43 Onun. (Yıkılmış) çardakları üzerine çökmüş haldeki bağına yaptığı harcamalar karşısında ellerini oğuşturuyor ve şöyle diyordu: “Keşke Rabbime hiçbir kimseyi ortak koşmasaydım.” 27 Rabbinin kitabından sana vahyedileni oku. ondan başka hiçbir dostu da yoktur. Arkadaşıyla konuşurken ona dedi ki: “Benim malım seninkinden daha çok. 23 Hiçbir şey hakkında sakın “yarın şunu yapacağım” deme! 24 Ancak.” 21 Böylece biz. senin bağından daha iyisini verir.” 42 Derken bütün serveti helak edildi. 33 Her iki bağ da meyvelerini vermiş ve ürünlerinden hiçbir şeyi eksik bırakmamıştı. “Beş kişidirler. ince ve kalın ipekten yeşil giysiler giyeceklerdir. 0 Bu âyette.” 41 “Ya da suyu çekiliverir de (bırak bir daha bulmayı) artık onu arayamazsın bile. Artık dileyen iman etsin. sonra bir damla döl suyundan yaratan. belki Rabbim bana. Rabbime döndürülsem bile andolsun bundan daha iyi bir sonuç bulurum. Orada tahtlar üzerine kurularak altın bileziklerle süslenecekler. sonra da seni (eksiksiz) bir insan şeklinde düzenleyen Allah’ı inkâr mı ediyorsun?” 38 “Fakat O Allah benim Rabbimdir. Eğer benim malımı ve çocuklarımı kendininkilerden daha az görüyorsan. (Bazıları).. O ne güzel görür.40 “Bağına girdiğinde ‘Mâşaallah! Kuvvet yalnız Allah’ındır’ deseydin ya!. bağların çevresini hurmalarla donatmış. Rabbinizdendir. (Susuzluktan) feryat edip yardım dilediklerinde. yüzleri yakıp kavuran bir su ile kendilerine yardım edilir.20 “Çünkü onlar sizi ele geçirirlerse ya taşlayarak öldürürler. Allah’ın va’dinin hak olduğunu ve kıyametin gerçekleşmesinde de hiçbir şüphe olmadığını bilsinler. Allah’tan başka kendisine yardım edebilecek kimseleri yoktu. bundan daha doğru olana ulaştırır” de. 31 İşte onlar için içlerinden ırmaklar akan Adn cennetleri vardır. inanmamanın bir sorumluluk getirmeyeceği kastedilmiş değildir. O zaman da bir daha asla kurtuluşa eremezsiniz. Şöyle dedi: “Bunun sonsuza değin yok olacağını sanmıyorum. Unuttuğun zaman Rabbini an ve “Umarım Rabbim beni. dileyen inkar etsin. yahut kendi dinlerine döndürürler. O hükmüne hiçbir kimseyi ortak etmez.” De ki: “Onların sayısını Rabbim daha iyi bilir. 28 Sabah akşam Rablerine. 34 Derken onun büyük bir serveti oldu. Adamlardan yana da senden daha üstünüm. ikisinin arasına da bir ekinlik koymuştuk. O ne kötü bir içecektir! Cehennem ne korkunç bir yaslanacak yerdir. “Onların üstüne bir bina yapın. Rableri onların halini daha iyi bilir” dediler. 29 De ki: “Hak. Göklerin ve yerin gaybını bilmek O’na aittir. . Ben Rabbime hiç kimseyi ortak koşmam. Bu iki bağın arasından bir de nehir fışkırtmıştık.0 30 Gerçek şu ki iman edip iyi işler yapanlara gelince.” 39. Hani onlar (olayın mucizevi tarafını ve asıl hikmetini bırakmışlar da) aralarında onların durumunu tartışıyorlardı. maden eriyiği gibi. 26 De ki: “Kaldıkları süreyi Allah daha iyi bilir.” 35 Derken kendine zulmederek bağına girdi. (insanları) onların halinden haberdar ettik ki. 22 (Ey Muhammed!) Bazıları bilmedikleri şey hakkında atıp tutarak: “Onlar üç kişidirler. inanıp inanmama konusunda insanların tamamıyla hür irade sahibi oldukları vurgulanmaktadır.” Biz zalimlere öyle bir ateş hazırladık ki. Kendi kendini kurtaracak güçte de değildi. “Üzerlerine mutlaka bir mescit yapacağız” dediler. “Allah dilerse yapacağım” de. Dünya hayatının zînetini arzu edip de gözlerini onlardan ayırma. Duruma hakim olanlar ise. dördüncüleri köpekleridir” diyecekler. O ne güzel işitir! Onların. Yine. O’nun kelimelerini değiştirecek hiçbir kimse yoktur. Şöyle de diyecekler: “Yedi kişidirler. boş arzularına uymuş ve işi hep aşırılık olmuş kimselere boyun eğme.” 37 Arkadaşı ona cevap vererek dedi ki: “Seni topraktan. Buna dokuz daha eklediler. sekizincileri köpekleridir. O halde onlar hakkında (Kur’an’daki) apaçık tartışma (yı aktarmak) dan başka tartışmaya girme ve bunlar hakkında onlardan hiçbirine bir şey sorma. Seninkinin üzerine de gökten bir afet indirir de bağ kupkuru ve yalçın bir toprak haline geliverir. altıncıları köpekleridir” diyecekler. elbette biz iyi iş yapanların ecrini zayi etmeyiz. onun alevden duvarları kendilerini çepeçevre kuşatmıştır. O’nun rızasını dileyerek dua edenlerle birlikte ol. Zaten onları pek az kimse bilir. O’ndan başka asla bir sığınak da bulamazsın. O ne güzel karşılıktır! Cennet de ne güzel bir yaslanacak yerdir! 32 Onlara şu iki adamı örnek ver: Onlardan birine iki üzüm bağı vermiş..

ne de kendilerinin yaratılışına şahit tuttum. ya da kendilerine azabın göz göre göre gelmesi (yönündeki beklentileri) engel olmuştur. Biz. Allah. elbette azaplarını çarçabuk verirdi. Hani Mûsâ beraberindeki gence şöyle demişti: “İki denizin birleştiği yere varıncaya kadar durmayacağım. Eğer yaptıkları yüzünden onları (dünyada) cezaya çarptırsaydı. Biz onları mahşerde toplarız da içlerinden hiçbirini bırakmayız. Fakat insan tartışmaya her şeyden daha çok düşkündür. Şimdi siz. Helak edilmeleri için de belli bir zaman tayin etmiştik. Saptıranları da hiçbir zaman yardımcı edinmiş değilim.44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 0 İşte bu durumda velayet (himaye ve koruyuculuk) yalnızca hak olan Allah’a mahsustur. onlar için belirlenmiş bir gün vardır ki (o gün gelince) hiçbir kurtuluş çaresi bulamazlar. Âyetlerimizi ve kendilerine yapılan uyarıları alaya alırlar. Fakat Kur’an bu “kul”un kim olduğundan söz etmemiştir. Fakat bütün bu canlılık sonunda rüzgarın savurduğu kuru bir çer çöpe döner.s. Adam şöyle dedi: “Doğrusu sen benimle beraberliğe asla sabredemezsin. her şey üzerinde kudret sahibidir. sevap olarak da ümit olarak da daha hayırlıdır. çoğunluğun görüşüne göre Hızır (a. Rabbinin katında. doğruya iletici bir bilgi öğretmen için sana tabi olayım mı?” dedi.Balık şaşılacak bir şekilde denizde yolunu tutup gitmişti” dedi. kendisine Rabbinin âyetleri hatırlatılıp da onlardan yüz çeviren ve elleriyle yaptığını unutandan daha zalimdir? Şüphesiz biz. kulaklara ağırlık konmasının sebebi insanın haktan yüz çevirmesi. Onlar bütün yaptıklarını karşılarında bulurlar. Derken kullarımızdan bir kul buldular ki. Andolsun. . Dağları yürüteceğimiz ve senin yeryüzünü çırılçıplak göreceğin günü bir hatırla. fakat kendilerine (çağırdıklarının) cevap vermeyecekleri ve bizim de aralarına bir uçurum koyacağımız günü hatırla! Suçlular (o gün) ateşi görünce onun içine düşeceklerini iyice anlayacaklar ve ondan kurtuluş yolu da bulamayacaklardır. kendinize dostlar mı ediniyorsunuz? Halbuki onlar sizin için birer düşmandırlar.)’dır. Hayır. bu yolculuğumuzdan dolayı çok yorgun düştük” dedi. –Doğrusu onu sana söylememi bana ancak şeytan unutturdu. Hani biz meleklere. Bu. İnsanlara hidayet geldikten sonra onların inanmalarına ve Rab’lerinden mağfiret dilemelerine. İşte zulmettiklerinde yok ettiğimiz memleketler. Sen onları hidayete çağırsan da artık ebediyen hidayet bulamazlar. dünya hayatının süsüdür.. gökten indirdiğimiz yağmur gibidir ki. biz ona katımızdan bir rahmet vermiş. peygamberleri ancak müjdeleyiciler ve uyarıcılar olarak göndeririz.0 Rabbin. Genç. çok bağışlayıcıdır.” Onlar iki denizin birleştiği yere varınca balıklarını unuttular. “Adem için saygı ile eğilin” demiştik de İblis’ten başka hepsi saygı ile eğilmişlerdi. Onlara. İblis ise cinlerdendi de Rabbinin emri dışına çıktı. zalimler için ne kötü bir bedeldir! Ben onları ne göklerin ve yerin yaratılışına. biz bu Kur’an’da insanlar için her türlü misali değişik şekillerde açıkladık. Mallar ve evlatlar. “Sana öğretilen bilgilerden bana. Suçluları. merhamet sahibidir. “Ortağım olduklarını iddia ettiklerinizi çağırın” diyeceği. “Gördün mü! Kayaya sığındığımız sırada balığı unutmuşum. (Ey Muhammed!) Allah’ın. Onun mükâfatı da daha hayırlıdır.” “İç yüzünü kavrayamadığın bir şeye nasıl sabredebilirsin?” 0 Kalplere perde gerilmesinin. İnkar edenler ise. büyük hiçbir şey bırakmadan hepsini sayıp dökmüş!” derler.0 Mûsâ ona. onun sebebiyle yeryüzünün bitkileri boy verip birbirine karışırlar. ancak. öncekilerin başına gelenlerin kendi başlarına da gelmesi. Balık denizde yolunu tutup kayıp gitti. Âyette söz konusu edilen kul. onu anlamamaları için. Kitap ortaya konur. kalbinin katılaşıp imanı kabul etmemesi yani kişinin kendi eylemleridir. Hepsi saf saf Rabbinin huzuruna çıkarılırlar. vereceği sonuç da daha hayırlıdır. beni bırakıp da İblis’i ve neslini. kulaklarına da ağırlıklar koyduk. “Eyvah bize! Bu nasıl bir kitaptır ki küçük. “Andolsun. Senin Rabbin hiç kimseye zulmetmez. hakkı batılla çürütmek için mücadele ederler. Kim. Onlara dünya hayatının örneğini ver: (Dünya hayatı). onların da çağıracakları. kitabın içindekilerden korkuya kapılmış görürsün. sizi ilk önce yarattığımız gibi bize geldiniz. Bunun üzerine tekrar izlerini takip ederek gerisin geri döndüler. ya da uzun zaman gideceğim. Oradan uzaklaştıklarında Mûsâ beraberindeki gence “Öğle yemeğimizi getir. sizin için hesaba çekileceğiniz bir zaman belirlemediğimizi sanmıştınız” denir. Oysa siz. kendisine tarafımızdan bir ilim öğretmiştik. Mûsâ: “İşte aradığımız bu idi” dedi. Baki kalacak salih ameller ise.. kalplerine perdeler gerdik.

. Hiçbir işte de sana karşı gelmeyeceğim” dedi.0 Yine yola koyuldular. Müslim ve Ebû Dâvûd’un rivayet ettiği bir hadis-i şerifte Hz. İşte senin. 0 0 0 0 Bu kıssada çeşitli hikmet ve mesajlar yanında öğretmen-öğrenci ilişkileri ve sabırlı olmak konularında ilginç ve ibretli öğütler de yer almaktadır. Fezâil. Mûsâ. O da (Batı’ya gitmek istedi ve) bir yol tuttu. Mûsâ. benimle beraberliğe asla sabredemezsin demedim mi?” dedi. bu çocuğun yerine daha hayırlı ve daha merhametli bir çocuk vermesini diledik. Onu yaralamak istedim. insanın dünya hayatında karşılaştığı her işte. âyet.”0 “O gemi. Ye’cüc ve Me’cücle ilgili olarak ayrıca bakınız: Enbiya sûresi. Şüphesiz biz onun yanındakileri ilmimizle kuşatmışızdır. Bu. Bunları ben kendi görüşüme göre yapmadım. Nihayet. sizin vereceğiniz vergiden) daha hayırlıdır. Zülkarneyn. kişinin kendi iradesini kötüye kullanmasından kaynaklanmaktadır. Tabiatta ortaya çıkan hiçbir olay şer olarak nitelendirilemez. Rablerinin onlara.69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 0 Mûsâ. Adam. İşte böyle. “Eğer bundan sonra sana bir şey hakkında soru sorarsam. eğitim adabı gibi konular bunlardandır. ben sana söylemedikçe hiçbir şey hakkında bana soru sormayacaksın. (Müslim. sabredemediğin şeylerin içyüzü budur. Rabbin. Nihayet bir erkek çocukla karşılaştıklarında adam (hemen) onu öldürdü. tarafımdan (dilenecek son) özre ulaştın (bu son özür dileyişim)” dedi. 96.Peygamber. Hoşgörülü davranmak. Onları azgınlığa ve küfre sürüklemesinden korktuk. bilmeyerek yapılan hata ve kusurlara karşı bağışlayıcı olmak. “İsteseydin bu iş için bir ücret alırdın” dedi. bunların önünde. Nihayet bir şehir halkına varıp onlardan yiyecek istediler. Sonra o Rabbine döndürülür. “Allah bize ve Mûsâ’ya rahmet etsin! Eğer sabretseydi şaşılacak şeyler görecekti.” “Böylece. “O takdirde beni terk etmekte mazur sayılacağın bir noktaya ulaştın” şeklinde de tercüme edilebilir.0 Yine yola koyuldular. Güneşin doğduğu yere ulaşınca onu. De ki: “Size ondan bir anı okuyacağım. İki dağ arasına ulaşınca. “Unuttuğum için bana çıkışma ve bu işimde bana güçlük çıkarma!” dedi. Orada (kâfir) bir kavim gördü. onların olgunluk çağına ulaşmalarını ve Rabbinden bir rahmet olarak definelerini çıkarmalarını istedi. artık benimle arkadaşlık etme. “Şimdi sana sabredemediğin şeylerin içyüzünü anlatacağım. demedim mi?” dedi. kendileriyle güneş arasına örtü koymadığımız bir halk üzerine doğar buldu. Adam hemen o duvarı doğrulttu. Derken orada yıkılmaya yüz tutmuş bir duvar gördüler. Sonra yine bir yol tuttu. Onlarla bizim aramıza bir engel yapman karşılığında sana bir vergi verelim mi?”0 Zülkarneyn. Adam. Kur’an’ın terbiye ve tebliğ metotlarıyla ilgili âyetlerin yorumuna öncelikle eğilmelidir. biz onu cezalandıracağız. İrşat usulü ve din eğitimi konularında ihtisas yapacak olanlar. 172) Âyetin son cümlesi.0 Doğrusu. bir gemiye bindiklerinde (adam) gemiyi deldi. “İşte bu birbirimizden ayrılmamız demektir” dedi. Mûsâ. Mûsâ. denizde çalışan bir takım yoksul kimselere ait idi. Altında onlara ait bir define vardı.” (Ey Muhammed!) Bir de sana Zülkarneyn hakkında soru soruyorlar. Bunlardan bazılarının zararlı ve şer gibi görünmesi. Mûsâ. kainatta işleyen ilahi rahmeti gölgelemez.” “Duvar ise şehirdeki iki yetim çocuğa ait idi. sizinle onların arasına sağlam bir engel yapayım” dedi.” Biz onu yeryüzünde kudret sahibi kıldık ve kendisine her konuda (amacına ulaşabileceği) bir yol verdik.” Derken yola koyuldular. “Sen benimle beraberliğe asla sabredemezsin. merak ve ilginin aşırı noktaya varmaması. “Sana. şaşılacak bir iş yaptın. onu siyah balçıklı bir su gözesinde batar (gibi) buldu.” Sonra yine (doğuya doğru) bir yol tuttu. Halk onları konuk etmek istemedi. Her olayda mutlaka hayır hedeflenmiştir. “Sen onu içindekileri boğmak için mi deldin? Doğrusu. “Ey Zülkarneyn! Ya (onları) cezalandırırsın ya da haklarında iyilik yolunu tutarsın” dedik. ilahi hikmetlerin nasıl tecelli ettiğini göstermektedir. neredeyse hiçbir sözü anlamayan bir halk buldu. çünkü onların ilerisinde. Dediler ki: “Ey Zülkarneyn! Ye’cüc ve Me’cüc (adlı kavimler) yeryüzünde bozgunculuk yapmaktadırlar. “Rabbimin bana verdiği (imkan ve kudret.” “Çocuğa gelince. Babaları da iyi bir insandı.” dedi. (Üstelik) ona emrimizden kolay olanı söyleyeceğiz. “Her kim zulmederse. Âyetlerde söz edilen bu üç olay. “Her kim de iman eder ve salih amel işlerse ona mükafat olarak daha güzeli var. Güneşin battığı yere varınca. Şimdi siz bana gücünüzle yardım edin de. Adam. anası babası mü’min insanlardı. her gemiyi zorla ele geçiren bir kral vardı. O da kendisini görülmedik bir azaba uğratır” dedi. “Bir cana karşılık olmaksızın suçsuz birini mi öldürdün? Andolsun çok kötü bir iş yaptın!” dedi. “İnşaallah beni sabırlı bulacaksın. Fakat o arkadaşından utandı” buyurmuştur. O da şöyle dedi: “O halde eğer bana tabi olacaksan.

96 “Bana (yeterince) demir madeni0 getirin” dedi.108 Şüphesiz. Rab’lerinin âyetlerini ve O’na kavuşacaklarını inkar eden. Oradan ayrılmak istemezler. Rabbimin bir rahmetidir. dalga dalga birbirlerine karışırlar. “Bu. gözleri Zikr’ime (Kur’an’a) karşı perdeli olan ve onu dinleme zahmetine dahi katlanamayan kafirlerin karşısına (bütün dehşetiyle) dikeriz! 102 İnkar edenler. 107. içlerinde ebedi kalacakları Firdevs cennetleri bir konaktır. 103. beni bırakıp da kullarımı dost edineceklerini mi sandılar? Biz cehennemi kâfirlere konak olarak hazırladık. 109 De ki: “Rabbimin sözlerini yazmak için denizler mürekkep olsa ve bir o kadar da ilave etsek (denizlere deniz katsak). “Bana erimiş bakır getirin. (Ne var ki) bana. Sonra sûra üfürülür de onları toptan bir araya getiririz. ne de delebildiler. bunun üzerine boşaltayım” dedi. “demir kütleleri” diye çevirilmiş ise de biz “demir madeni” diye çevirmeyi tercih ettik. 100. inanıp yararlı işler yapanlara gelince onlar için.” 110 De ki: “Ben de ancak sizin gibi bir insanım. âyetlerimi ve Peygamberlerimi alay konusu yapmaları yüzünden onların cezası cehennemdir. İki yamacın arasındaki boşluğu (dağlarla) bir hizaya getirince “körükleyin!” dedi.101 O gün cehennemi. Rabbimin vaadi (kıyametin kopma vakti) gelince onu yerle bir eder.104 (Ey Muhammed!) De ki: “Amelce en çok ziyana uğrayan. Demiri eritip kor (gibi) yapınca da. ‘Sizin ilah’ınız ancak bir tek ilâhtır” diye vahyolunuyor. böylece amelleri boşa çıkan. İnkar etmeleri. 99 O gün biz onları bırakırız. . o yüzden de kıyamet gününde amelleri için bir terazi kurmayacağımız kimselerdir. 98 Zülkarneyn. Rabbimin vaadi gerçektir” dedi. iyi iş yaptıklarını sandıkları halde dünya hayatındaki çabaları kaybolup giden kimseleri size haber verelim mi?” 105 Onlar. 97 Artık onu ne aşabildiler. Kim Rabbine kavuşmayı umuyorsa yararlı bir iş yapsın ve Rabbine ibadette kimseyi ortak koşmasın.” 0 Kur’an’da “zübera’l-hadid” şeklinde geçen ibare “demir parçaları”. Rabbimin sözleri tükenmeden önce denizler tükenirdi. 106 İşte böyle.

21 Cebrail. anne babasına iyi davranan bir kimse idi.MERYEM SÛRESİ Mekke döneminde inmiştir. Onu insanlara bir mucize. Sûrede başlıca.0 Bu.0 24 Bunun üzerine (Cebrail) ağacın altından ona şöyle seslendi: “Üzülme. “Evet. 18 Meryem. Hz. Rabbin senin alt tarafında bir dere akıttı. âyetler Medine döneminde inmiştir. . Allah da. bana ve Yakub hanedanına varis olacak bir çocuk bağışla ve onu hoşnutluğuna ulaşmış bir kimse kıl!” 7 (Allah şöyle dedi:) “Ey Zekeriyya! Haberin olsun ki biz sana Yahya adlı bir oğul müjdeliyoruz. tevhit inancını yerleştirmek amacıyla bazı peygamberlerin kıssaları ve kıyamet sahneleri konu edilmektedir.17 (Ey Muhammed!) Kitapta (Kur’an’da) Meryem’i de an. O. Nitekim daha önce. bir önceki âyette sözü geçen işaretin gerçekleştiğini gösteriyordu. karım ise kısırdır. 20 Meryem.” 5.” 8 Zekeriyya. Biz. Bismillahirrahmânirrahîm Kâf Hâ Yâ Ayn Sâd. Hz. öleceği gün ve diriltileceği gün ona selam olsun! 16. öyle. Rahmân’a sığınırım.”0 10 Zekeriyya.)’ın işaret yoluyla anlaşmak zorunda kalması. Eğer Allah’tan çekinen biri isen (bana kötülük etme)” dedi. “Bana hiçbir insan dokunmadığı ve iffetsiz bir kadın olmadığım halde. “Keşke bundan önce ölseydim de unutulup gitmiş olsaydım!” dedi. eşinin hamileliği konusunda. 22 Böylece Meryem çocuğa gebe kaldı ve onunla uzak bir yere çekildi. âyet.14 (Yahya dünyaya gelip büyüyünce onu peygamber yaptık ve kendisine) “Ey Yahya kitaba sımsıkı sarıl” dedik. Daha önce onun adını kimseye vermedik.6 “Gerçek şu ki ben. 23 Doğum sancısı onu bir hurma ağacına yöneltti. benim nasıl çocuğum olur?” 9 (Vahiy meleği) dedi ki: “Evet. “Ben ancak Rabbinin elçisiyim. 11 Derken Zekeriya ibadet yerinden halkının karşısına çıktı. “Senin işaretin.” 25 “Hurma ağacını kendine doğru silkele ki sana taze hurma dökülsün. O şöyle demişti: “Rabbim! Şüphesiz kemiklerim gevşedi. (Ancak) Rabbin diyor ki: “Bu bana göre kolaydır. Zekeriya kuluna olan merhametinin anılmasıdır. Bu zaten (ezelde) hükme bağlanmış bir iştir” dedi. Rabbin diyor ki: O benim için çok kolaydır. Allah’ın kudretine delil olmak üzere. 98 âyettir. Hz. Sana tertemiz bir çocuk bağışlamak için gönderildim” dedi. Allah’tan sakınan. Zekeriyya (a. âyetlerle ilgili olarak ayrıca bakınız: Âl-i İmrân sûresi. İsa’nın ilah olmadığını. hiçbir şey değil iken seni de yarattım. Sana yaptığım dualarda (cevapsız bırakılarak) hiç mahrum olmadım. Sûre. Rabbinin. oğlu İsa’yı nasıl dünyaya getirdiğini anlattığı için bu adla anılmıştır. “Senden. Hani o Rabbine gizli bir sesle yalvarmıştı. İsa’nın babasız olarak dünyaya gelmesi olayı dile getirilmektedir. Biz ona daha çocuk iken hikmet ve katımızdan kalp yumuşaklığı ve ruh temizliği vermiştik.13.19. burada daha ilginç olan. benim nasıl çocuğum olabilir?” dedi. “Rabbim. Bazı tefsir bilginlerine göre 58 ve 71.” 1 2 3 4 0 0 0 0 0 Bu harflerle ilgili olarak Bakara sûresinin ilk âyetinin dipnotuna bakınız.0 12. Meryem’in. öyle. 40-41. Yahya’nın ilginç doğum olayı anlatıldıktan sonra.0 Hani ailesinden ayrılarak doğu tarafında bir yere çekilmiş ve (kendini onlardan uzak tutmak için) onlarla arasında bir perde germişti. 15 Doğduğu gün. katımızdan bir rahmet kılmak için böyle takdir ettik. 7-10. ona Cebrail’i göndermiştik de ona tam bir insan şeklinde görünmüştü. dedi.Meryem’in çektiği doğum sancıları onun her kadın gibi doğurduğunu. benden sonra gelecek akrabalarım(ın isyankâr olmaların)dan korkuyorum. konuşamadı) ve onlara “Sabah akşam Allah’ı tespih edin” diye işaret etti. öyleyse bana (çocuğumun olacağına)bir işaret ver”. Saçım sakalım ağardı. “Rabbim!” “Hanımım kısır ve ben de ihtiyarlığın son noktasına ulaşmış iken. 19 Cebrail. onun her insan gibi bir kadından doğduğunu gösteriyor. Bana kendi tarafından. İsyancı bir zorba değildi. sapasağlam olduğun halde insanlarla (üç gün) üç gece konuşamamandır” dedi.s. (Konuşmak istedi.

mutlaka seni taşa tutarım. Resûl ise. yeni bir kitap ve şeriat getirmeyip önceki peygamberin şeriatını uygulamak üzere gönderilen kimsedir” şeklindeki tarifler isabetli değildir. Bu durum. kimi de “İsa üçlü ilah anlayışının üçüncü elemanı olan oğuldur” demektedirler. bir nebi idi. Şüphesiz O. Bu âyet.26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 0 “Ye. Onlar şöyle dediler: “Ey Meryem! Çok çirkin bir şey yaptın!” “Ey Hârûn’un kız kardeşi! Senin baban kötü bir kimse değildi. Bebek şöyle konuştu: “Şüphesiz ben Allah’ın kuluyum. Kur’an-ı Kerim. uzaktır. âyet. yukarıda verdiğimiz tarifte olduğu üzere vahy alma olayı olmalıdır.0 Allah’ın çocuk edinmesi düşünülemez. beşikte iken konuşması ile ilgili olarak ayrıca bakınız: Âl-i İmrân sûresi. onlarda böyle bir oruç şeklinin varlığına işaret etmektedir Hz. 143. sana. çocukla konuşun diye) ona işaret etti. biz! Ancak bize döndürülecekler.”0 Hakkında şüpheye düştükleri hak söze göre Meryem oğlu İsa işte budur. (Fakat hıristiyan) gruplar. görmeyen ve sana bir faydası olmayan şeylere niçin tapıyorsun?” “Babacığım! Doğrusu. gözün aydın olsun.” “Beni anama saygılı kıldı. âyet. âyet. önceki bir peygamberin şeriatına tabi olarak onu uygulamak üzere gönderilen kimsedir. benim de Rabbim. 46.0 Büyük bir günü görüp yaşayacakları için vay kafirlerin haline! Bize gelecekleri gün (gerçekleri) ne iyi işitip ne iyi görecekler! Ama zalimler bugün apaçık bir sapıklık içindedirler. Zira. İnsanlardan birini görecek olursan. Nebî: İnsanın kendi gücüyle elde edemeyeceği bir haberi ya da hükmü Allah’ın kendisine vahyettiği kimsedir. “Resûl. Bugün hiçbir insan ile konuşmayacağım” de. Gerçekten o.162.” “Babacığım! Doğrusu ben. sizin de Rabbinizdir. Mûsâ’yı da an. kimi. öleceğim gün ve diriltileceğim gün bana selâm (esenlik verilmiştir). Âyet şöyle de tercüme edilebilir: “İşte hakkında şüphe ettikleri Meryem oğlu İsa -hak söz olarak.” “Doğduğum gün. Kitapta İbrahim’i de an. Öyleyse (yalnız) O’na kulluk edin. yeni bir kitap ve şeriat getiren. çok esirgeyici Rahmân tarafından bir azabın dokunmasından. “Beşikteki bir bebekle nasıl konuşuruz?” dediler. Onlara rahmetimizden bağışta bulunduk. Allah’tan aldığı vahyin muhtevasını insanlara tebliğ etmek ve fiilen uygulamakla görevli bir nebidir. “Resül” ve “Nebi” tariflerinde temel kriter.” “Babacığım! Şeytana tapma! Çünkü şeytan Rahmân’a isyankâr olmuştur. gaflet içinde bulunup iman etmezlerken işin bitirileceği o pişmanlık günüyle uyar. Bu duruma göre nübüvvet. Şüphesiz. mutlak . iç. Uzun bir süre benden uzaklaş!” dedi. Onları.” Bunun üzerine (Meryem. yeni bir din düzeni olabileceği gibi. yeni bir kitap ve şeriat getiren peygamberlere “Resül” diye atıfta bulunduğu gibi. Salih ve İlyas gibi bazı peygamberleri de “Resül” diye nitelemektedir. dosdoğru bir yoldur. bu tariflerin aksine. Bu vahyin muhtevası yeni bir şeriat. sana gelmeyen bir ilim bana geldi. Bu. âyet. son derece dürüst bir kimse. “İsa bir ilahtır”. Bu kriter tesbitinin hangi delil ya da delillere dayandığını söylemek mümkün değildir. Bir resül. Onlar için yüce bir doğruluk dili var ettik (güzel bir söz ile anılmalarını temin ettik). önceki bir peygamberin şeriatına uyup onu tebliğ etme emri biçiminde de olabilir. Bir işe hükmettiği zaman ona sadece “ol!” der ve o da oluverir.” Babası. “Ey İbrahim! Sen benim ilahlarımdan yüz mü çeviriyorsun? Eğer vazgeçmezsen.budur. Bana uy ki seni doğru yola ileteyim. Sâffât sûresi. Rabbime ibadet etmekle de mutsuz olmayacağımı umuyorum. tarifler yapılırken “Yeni bir şeriat ve kitab”ın temel kriter olarak alınmasından kaynaklanmıştır. Resül ise. Oysa. böylece şeytana bir dost olmandan korkuyorum.İsa’nın. onları da onların taptıklarını da terk edince ona İshak ile Yakub’u bağışladık ve her birini peygamber yaptık. O bundan yücedir. Bana kitabı (İncil’i) verdi ve beni bir peygamber yaptı. Şüphesiz o seçkin bir insan idi. İbrahim şöyle dedi: “Esen kal! Senin için Rabbimden af dileyeceğim. Beni azgın bir zorba kılmadı. Allah.0 0 0 0 0 Rivayete göre Meryem’in kavmi İslâm’da bilinen orucun dışında sükût etmek suretiyle de oruç tutarlarmış. Ancak bu takdirde söz konusu hatadan kurtulmak mümkün olabilir.123.) Görüldüğü üzere yukarıdaki tariflere bu âyetler ve benzerleri ışığında bakıldığında onların isabetsizliği ortaya çıkmaktadır. Hani babasına şöyle demişti: “Babacığım! İşitmeyen. (Bakınız: Şuarâ sûresi. beni nimetleriyle kuşatmıştır.” “Nerede olursam olayım beni kutlu ve erdemli kıldı ve bana yaşadığım sürece namazı ve zekatı emretti. Annen de iffetsiz değildi.” “Sizi ve Allah’tan başka taptıklarınızı terk ediyor ve Rabb’ime ibadet ediyorum. yeni bir kitap ve şeriat getirmeyip.” Hıristiyanların kimi. “İsa Allah’ın oğludur”. yeni bir kitap ve şeriat getirmeyen Lût. Maide sûresi. bir peygamber idi.0 Kucağında çocuğu ile halkının yanına geldi. aralarında ayrılığa düştüler. 110. Veya tam tersine “Nebi yeni bir kitap ve şeriat getiren. “Şüphesiz ben Rahmân’a susmayı adadım.” İbrahim. nebi de. Şüphesiz yeryüzüne ve onun üzerindekilere biz varis olacağız. Kitapta.

63 İşte bu. Resül olmak için nebi olmak yani vahy almak şart olduğu gibi. onları şeytanlarla beraber mutlaka haşredeceğiz.”0 65 (Allah) göklerin. Ancak Kur’an duruma göre bir peygamberin bu iki vasfından birini. Her ikisi de bir peygamberin. İşte bunlar. Zülkarneyn ve Nûh hakkındaki sorularına cevap vermeyen Hz. Allah’tan vahy almak. maddi ve dünyevi varlıklarıyla övünmeye başladılar. İşte bu âyet müşriklere cevap olmak üzere Cebrail’in. ashaptan Habbâb b. Hz. istenildiği kadar süre versin! Nihayet kendilerine vaad olunan azabı. Hiç. yoksa Rahmân’dan bir söz mü almış? 79 Hayır! (İş onun dediği gibi değil). bir nebi idi. daha önce hiçbir şey değil iken kendisini yarattığımızı düşünmez mi? 68 Rabbine andolsun. O’na ibadet et ve O’na ibadet etmede sabırlı ol. inananlara. namazı zayi eden. Rabbi terketti”. risaletsiz tebliğsiz bir nübüvvet düşünmek de mümkün değildir. Müşriklerin. Allah’ın apaçık âyetlerini işitip onlara nazire yapmaktan aciz kalan inkarcılar. 62 Orada boş söz işitmezler. Çünkü orada bana mal ve evlat verilecek” demişti. arkamızdakiler ve bunlar arasındakiler hep O’nundur. Eret. yerin ve bu ikisi arasındakilerin Rabbidir.61 Ancak tövbe edip inanan ve salih amel işleyenler başka. Kitap’ta İdris’i de an. Onlar bu tutumlarından ötürü büyük bir azaba çarptırılacaklardır. 2. âyet. şehvet ve dünyevi tutkularının peşine düşen bir nesil geldi. birbirini tamamlayan iki ayrı vasfıdır. Rahman’a karşı en isyankâr olanları mutlaka çekip çıkaracağız. Âs b. Yalnızca (meleklerin) “selam!” (deyişini) işitirler. Vâil hakkında inmiştir. Yakub’un ve doğru yola iletip seçtiklerimizin soyundan kendilerine nimet verdiğimiz nebîlerdir. Rahmân’ın. “Muhammed’i. 76 Allah doğruya erenlerin hidayetini artırır. 71 . risalet ise bu vahyin tebliğidir. sonuç itibari ile de. Tûr dağının sağ tarafından seslendik ve kendisi ile gizlice konuşmak için kendimize yaklaştırdık. 69 Sonra her bir topluluktan. Mekkeli müşriklerden Âs b. Bu âyet ile bir sonraki yetmiş sekizinci âyet. kesin olarak hükme bağlanmış bir iştir. Biz onun söylediklerini yazacağız ve azabını arttırdıkça arttıracağız! 80 Onun (ahirette sahip olacağını) söylediği şeylere biz varis olacağız ve o bize tek başına gelecek. 64 (Cebrail şöyle dedi:) “Biz ancak Rabbinin” emriyle ineriz. “Siz öldükten sonra diriltileceğinizi. Âyetin son kısmı. “Öldüğümde gerçekten diri olarak (topraktan) çıkarılacak mıyım?” der. Fakat vahyin gelişi on beş. 75 (Ey Muhammed!) De ki: “Kim sapıklık içinde ise Rahmân onlara. onların ibadetlerini inkar edecekler ve kendilerine düşman olacaklar. Kendilerine Rahmân’ın âyetleri okunduğu zaman ağlayarak secdeye kapanırlardı.0 0 0 0 0 0 manada. 59 Onlardan sonra. Onlar cennete. Ailesine namaz ve zekatı emrederdi. 73 Âyetlerimiz kendilerine apaçık bir şekilde okunduğu zaman. “Onlar bu (tutumları)ndan ötürü cehennemdeki “Gayya Vadisi”ni boylayacaklardır” şeklinde de tercüme edilebilir. bir nebi idi. İbrahim’in.Peygamber bu konuda hemen vahiy geleceğini umuyordu. Rivayete göre. kimin taraftarları daha zayıfmış bilecekler. o da. Putların. ya da her ikisini birden öne çıkarmaktadır. Şu halde. cennette altınların. Şüphesiz onun va’di kesinlikle gerçekleşir. 77 Âyetlerimizi inkar edip “Bana elbette mal ve evlat verilecek!” diyen kimseyi gördün mü?0 78 Gaybı mı görüp bilmiş. ya da kıyameti gördüklerinde kimin yeri daha kötüymüş. mal-mülk ve görünümü daha güzel olan nice nesilleri helak ettik. Rabbin için bu. Bu âyet onların bu yüzeysel düşüncelerine işaret etmektedir. 82 Hayır! İlahları. kullarımızdan Allah’a karşı gelmekten sakınanlara miras kılacağımız cennettir. Adem’in ve Nûh ile beraber (gemiye) bindirdiklerimizin soyundan. Rahmetimiz sonucu kardeşi Hârûn’u bir nebi olarak kendisine bahşettik. 8. işte sana olan borcumu orada ödeyeceğim. Orada sabah akşam rızıkları da vardır. 67 İnsan.52 53 54 55 56 57 58 Ona. Onu yüce bir makama yükselttik.Peygamber’e söylediği sözü aktarmaktadır. 72 Sonra Allah’a karşı gelmekten sakınanları kurtarırız da zalimleri orada diz üstü çökmüş halde bırakırız. kullarına gıyaben vaad ettiği “Adn” cennetlerine girecekler ve hiçbir haksızlığa uğratılmayacaklardır. Önümüzdekiler. Kitap’ta İsmail’i de an. O’nun adını taşıyan bir başkasını biliyor musun? 66 İnsan. oraya girmeye en layık olanları muhakkak ki en iyi biz biliriz.0 60. Bunun üzerine müşrikler. Sonra onları kesinlikle cehennemin çevresinde diz üstü hazır edeceğiz. Kalıcı salih ameller Rabbinin katında sevap bakımından da daha hayırlıdır. yahut kırk gün gecikmişti. müşrikleri yalanlamaları ile ilgili olarak bakınız: Yûnus sûresi. “İki topluluktan hangisinin bulunduğu yer daha hayırlı meclis ve mahfili daha güzeldir?” dediler. diye alay etmişlerdi.0 74 Biz onlardan önce. Rabbin unutkan değildir. 70 Sonra. (Ey insanlar!) Sizden cehenneme varmayacak hiç kimse yoktur. 81 Onlar. yahut öbürünü. Allah’tan başka ilahlar edindiler. Bir resül. Vâil’deki alacağını istemiş. Ashab-ı Kehf. Şüphesiz o sözünde duran bir kimse idi. Rabb’inin katında da hoşnutluğa ulaşmıştı. kendileri için kuvvet ve şeref (kaynağı) olsunlar diye. inkar edenler. Şüphesiz o doğru sözlü bir kimse. gümüşlerin bulunduğunu iddia ediyorsunuz ya. .

94 Andolsun. 93 Göklerdeki ve yerdeki herkes Rahman’a kul olarak gelecektir. 89 Andolsun. dağlar yıkılıp çökecektir! 92 Halbuki Rahmân’a bir çocuk edinmek yakışmaz. Allah onları ilmiyle kuşatmış ve tek tek saymıştır. Allah’a karşı gelmekten sakınanları Kur’an ile müjdeleyesin. 98 Biz onlardan önce nice nesilleri helak ettik.91 Rahman’a çocuk isnat etmelerinden dolayı neredeyse gökler parçalanacak. onu senin dilin ile (indirip) kolaylaştırdık.86 Allah’a karşı gelmekten sakınanları Rahmân’ın huzurunda bir elçiler heyeti gibi toplayacağımız. suçluları da suya koşan susuz develer gibi cehenneme sevkedeceğimiz günü düşün! 87 Rahmân’ın katında söz almış olanlardan başkaları şefaat hakkına sahip olmayacaklardır. inat eden bir topluluğu da uyarasın diye. 95 Onlar(ın her biri) kıyamet günü O’na tek başına gelecektir. 85. (gönüllere) bir sevgi koyacaktır. onları durmadan (günaha ve azgınlığa) tahrik eden şeytanları gönderdiğimizi görmedin mi? 84 Ey Muhammed! Şu halde onların azaba uğramalarını istemekte acele etme. Biz onlar için ancak (takdir ettiğimiz günleri) sayıp durmaktayız. siz çok çirkin bir şey ortaya attınız.83 Kafirlerin başına. 96 İnanıp salih ameller işleyenler için Rahmân. 90. 88 Onlar. yer yarılacak. Onlardan hiçbirini hissediyor yahut onların bir fısıltısını olsun işitiyor musun? . 97 Ey Muhammed! Biz. “Rahmân bir çocuk edindi” dediler.

” 1 2. Benden başka hiçbir ilah yoktur. doğup büyüdüğü Mısır’a doğru giderken yolunu kaybetmişti.” 14 “Şüphe yok ki ben Allah’ım. Şuayb ile karşılaşmış ve kendisine sekiz yıl -arzu ettiği takdirde on yıl.0 (Ey Muhammed!) Biz Kur’an’ı sana sıkıntı çekesin diye değil. âyetler) genişçe anlatılmaktadır. 5 Rahmân. ben bir ateş gördüm (oraya gidiyorum).TÂ HÂ SÛRESİ Mekke döneminde inmiştir. Arş’a0 kurulmuştur. Sûre. “Siz burada kalın. ona şöyle seslenildi: “Ey Mûsâ!” 12 “Şüphe yok ki. orada istemeyerek bir kişiyi öldürünce. Mûsâ.Peygamberin çok ibadet ettiğini gören Kureyş müşrikleri. (alaca hastalığı gibi) bir hastalık sebebiyle olmaksızın bembeyaz bir halde çıksın. Medyen’e kaçmak zorunda kalmış. Bu mucize ile ilgili olarak ayrıca bakınız: Neml sûresi. Bir de ne görsün o. Herkes işlediğinin karşılığını görsün diye.20. Çünkü O. onunla koyunlarıma yaprak silkelerim. âyet. 6 Göklerdeki. Rivayete göre. Hemen ayakkabılarını çıkar. Mûsâ. adını birinci âyette yer alan harflerden almıştır. çünkü o azmıştır. Onunla başka işlerimi de görürüm. 20 Mûsâ da onu attı. kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayandır. 8 Allah. yahut ateşin başında. Müddeti tamamlayan Hz. yol gösterecek birini bulurum” demişti. kudret ve hakimiyet tahtı.” 15 “Kıyamet mutlaka gelecektir. Hz. Mısır’da Firavun’un gözetimi altında yetişen Hz. “Onu yere at ey Mûsâ!” dedi.23 “Sana büyük mucizelerimizden birini daha göstermemiz için elini koynuna sok ki bir başka mucize olarak.0 11 Ateşin yanına varınca. 9 Mûsâ’nın haberi sana ulaştı mı? 10 Hani bir ateş görmüştü de ailesine. Arş.12. Kasas sûresinde (3-42. gizliyi de bilir.” 27. O halde bana ibadet et ve beni anmak için namaz kıl. neredeyse onu gizleyecek (geleceğinden hiç söz etmeyecek)tim.Mûsâ’nın Mısır’da Medyen’de ve tekrar Mısır’da yaşadığı olaylar zinciri. Bu âyetlerde sadece bir kısmı gündeme getirilen ve Hz. Sûrede. . 7 Sen sözü açığa vursan da. orada Hz. hızla akan bir yılan olmuş! 21 Allah şöyle dedi: “Tut onu.” 16 “Buna inanmayan ve nefsinin arzusuna uyan kimseler seni ondan (ona hazırlanmaktan) sakın alıkoymasın. 135 âyettir. Hz. Bismillahirrahmânirrahîm Tâ Hâ. yalnızca O’nundur.28 “Dilimdeki tutukluğu çöz ki sözümü anlasınlar. “Allah bu Kur’an’ı Muhammed’e sıkıntı çeksin diye indirdi” demeleri üzerine bu âyet inmiştir.Peygamber teselli edilerek peygamberlik görevini mutlaka en güzel şekilde başaracağı müjdelenip kendisine karşı çıkanların uğrayacağı sonuçlar izah edilmektedir. Korkma! Biz onu yine eski durumuna döndüreceğiz. En güzel isimler O’nundur.” 25 Mûsâ dedi ki: “Rabbim! Gönlüme ferahlık ver. Çünkü sen mukaddes vadi Tuvâ’dasın. ondan daha gizli olanı da. Şimdi vahyolunacak şeyleri dinle.” 13 “Ben seni (peygamber olarak) seçtim. Allah’ın peygamberler aracılığıyla insanlara gösterdiği doğru yolun temel gerçeklerine işaret edilmekte. 4-35). gizlesen de Allah için birdir.” 22.” 19 Allah. yerdeki bu ikisi arasındaki ve toprağın altındaki her şey.0 4 (O) yüksek gökleri yaratanın katından peyderpey indirilmiştir.3 0 0 0 0 0 Bu harflerle ilgili olarak Bakara sûresinin ilk âyetinin dipnotuna bakınız.”0 24 “Firavun’a git. ben senin Rabbinim.çobanlık yapmak karşılığında kızlarından biriyle evlenmişti.” 29 “Bana ailemden birini yardımcı yap.” 26 “İşimi bana kolaylaştır. (Bakınız: Kasas sûresi. sınırsız kudret makamı demektir. ancak (Allah’ın azabından) korkacaklara bir öğüt (bir uyarı) olsun diye indirdik. âyet. Ona dayanırım. Umarım ondan size bir kor ateş getiririm. bir kış gecesi. sonra helak olursun!” 17 “Şu sağ elindeki nedir ey Mûsâ?” 18 Mûsâ dedi ki: “O benim değneğimdir.

” “Hani annene ilham edilmesi gereken şeyleri ilham etmiştik:” “Onu (bebek Mûsâ’yı) sandığın içine koy ve denize (Nil’e) bırak ki. “Size.” Böylece onunla sizin için yerden türlü türlü bitkileri çift çift çıkardık.” Allah şöyle dedi: “İstediğin sana verildi ey Mûsâ!” “Andolsun. doğru yola uyanlara olsun.” “Rabbim. Ona süt emzirecek bir kadın aradıkları sırada.” Sihirbazlar: “Ey Mûsâ! Ya önce atmayı tercih edersin. hilesini kuracak sihirbazlarını topladı. Sana Rabbinin katından bir mucize getirdik. Selam. hilelerinizi toplayın (birbirinize destek olun) sonra sıra halinde gelin. uygun bir yerde.” “Seni çok tespih edelim diye”. Firavun ailesine. Allah’a karşı yalan uyduran mutlaka hüsrana uğramıştır.30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 0 “Kardeşim Hârûn’u. “Sizin Rabbiniz kim. yoksa sizi azap ile yok eder. sonra geldi. (Ey insanlar!) Sizi topraktan yarattık. ablası Meryem. Şüphesiz bunda akıl sahipleri için (Allah’ın varlığını ve birliğini gösteren) deliller vardır. deniz onu kıyıya atsın da kendisini. Firavun. işlerini kendi aralarında tartıştılar ve gizli gizli konuştular. Mûsâ onlara şöyle dedi: “Yazıklar olsun size! Allaha karşı yalan uydurmayın. gözü aydın olsun. “Rabbimiz her şeye hilkatini (yaratılış özelliklerini) veren. ey Mûsâ?” dedi. hem de ona düşman olan birisi (Firavun) alsın.” Mûsâ. ya da ilk atan biz oluruz” dediler. Gidip Mûsâ’nın annesini getirdiler ve çocuk onun sütünü kabul etti. Belki öğüt alır. Onlara işkence etme. bizim de caymayacağımız bir buluşma vakti belirle.” Firavun. senin de. Tefsir bilginlerinin açıklamasına göre. ey Mûsâ. üzülmesin diye seni annene döndürdük. Bu gün üstün gelen muhakkak başarıya ulaşmıştır. hem bana düşman.’ ” “Şüphesiz bize.” “Ona yumuşak söz söyleyin. sihirleri ile sizi yurdunuzdan çıkarmak ve en üstün olan dininizi ortadan kaldırmak isteyen birer sihirbazdırlar. çünkü ben sizinle beraberim.” “Ona gidin ve şöyle deyin: ‘Şüphesiz biz Rabbinin elçileriyiz. Bunun için seninle bizim aramızda. Andolsun. Bunun üzerine Firavun ayrılıp.” “Sen ve kardeşin mucizelerim ile (desteklenmiş olarak) gidin ve beni anmakta gevşeklik göstermeyin.” Allah şöyle dedi: “Korkmayın. . yeryüzünü size beşik yapan.” Sihirbazlar. bayram günü. “Seni çok zikredelim diye. Şöyle dediler: “Şüphesiz bu ikisi. sonra onlara yol gösterendir” dedi. yahut korkar. insanların toplandığı kuşluk vaktidir” dedi. Mûsâ. Firavun ailesi küçük Mûsâ’yı bulup alınca. Rabbim yanılmaz ve unutmaz. onun bize karşı aşırı davranmasından yahut azmasından korkuyoruz.” “Öyleyse. Yiyin. hayvanlarınızı yayın. ona bakıp emzirecek birini göstereyim mi” deyince.0 (Sana baktı. “Buluşma vaktimiz.” “Çünkü sen bizi hakkıyla görmektesin. azabın yalanlayan ve yüz çevirenlere olacağı vahyolundu. (ölümünüzle) sizi oraya döndüreceğiz ve sizi bir kere daha oradan çıkaracağız.” “Firavun’a gidin. çocuk hiçbir kadından süt emmemeye başladı. Çünkü o azmıştır.” Mûsâ ve Hârûn şöyle dediler: “Ey Rabbimiz! Şüphesiz biz. biz ona (Firavun’a) bütün mucizelerimizi gösterdik de o bunları yalanladı ve reddetti. biz sana bir kere daha iyilikte bulunmuştuk. Mûsâ şöyle dedi: “Onlar hakkındaki bilgi Rabbimin katında bir kitapta (levh-i mahfuzda yazılı)dır.” “Onu işime ortak et.” “Hani kız kardeşin (Firavun ailesine) gidiyor ve “size onun bakımını üstlenecek kimseyi göstereyim mi?” diyordu. “Ya geçmiş nesillerin hali ne olacak?” dedi. sevilesin ve gözetimimizde yetiştirilesin diye tarafımızdan bir sevgi bırakmıştım. Medyen halkı içinde yıllarca kaldın sonra (peygamber olman için) takdir edilmiş bir zamanda (Tûr’a) geldin ey Mûsâ!” “Ben seni kendim için seçtim. büyüdün) ve (kazara) bir cana kıydın da biz seni kederden kurtardık seni sıkı bir denemeden geçirdik (ve kaçıp Medyen’e gittin). Derken. İsrailoğullarını (serbest bırak ve) bizimle gönder. Sana da. orada size yollar açan ve size gökten yağmur indirendir. Şöyle dedi: “Ey Mûsâ! Sihrin ile bizi yurdumuzdan çıkarmak için mi geldin?” “Biz de mutlaka sana karşı onun gibi bir sihir yapacağız. bu teklif kabul edildi. Böylece Mûsâ tekrar annesine dönmüş oldu. İşitirim ve görürüm.” “Onunla gücümü artır.

günahlarımızı ve bize zorla yaptırdığın sihri affetmesi için. endişe etmeksizin onlara denizde kuru bir yol aç” diye vahyettik. sonra da doğru yol üzere devam eden kimse için son derece affediciyim. 71 Firavun. .” 91 Onlar da. Sâmirî onları saptırdı” dedi. mutlaka göreceksiniz.” 83 (Mûsâ Tûr’a varınca): “Seni. “Yarın bizim bayramımızdır” diyerek yerli halktan ödünç olarak süs eşyaları almışlardı. 75. Hangimizin azabı daha şiddetli ve daha kalıcıymış. acele ile kavminden uzaklaştıran nedir. kim Rabbine günahkâr olarak varırsa. Bir de ne görsün. Fakat biz Mısır halkının mücevheratından yüklü miktarlarda takınmıştık. Orada ne ölür.0 89 Onlar bu heykelin. Hârûn onlara daha önce şöyle demişti: “Ey kavmim! Siz bununla yalnızca imtihan edildiniz. Mûsâ’nın Tur’a gidişinden sonra. 92. İşte onları ateşe attık.” 72 Sihirbazlar şöyle dediler: “Bize gelen apaçık delillere ve bizi yaratana seni asla tercih etmeyeceğiz. yanına. Çünkü. ey Mûsâ?” (dedik. sensin en üstün olan. onların yaptıklarını yutsun. onların ipleri ve değnekleri yaptıkları sihirden dolayı kendisine hızla sürünür gibi görünüyor. Yolda bir an evvel Rabbi ile konuşma arzusuyla acele ederek onları geride bırakmıştı. Âyette ifade edilen uzaklaşma budur. kalıba dökerek bir buzağı heykeli yapmıştı. Gazabım da kimin üzerine inerse o muhakkak helak olmuş demektir. Mûsâ’nın da ilahıdır. Artık sen vereceğin hükmü ver. 67 Bunun üzerine Mûsâ içinde bir korku hissetti. o size sihiri öğreten büyüğünüzdür. Sâmirî onları ikna ederek altınları ateşte eritmiş. kesinlikle ona cehennem vardır. işte onlar hemen arkamdalar. “Kullarımı (İsrailoğullarını) geceleyin (Mısır’dan) yürütüp çıkar.” 82 “Şüphe yok ki ben. Sen ancak bu dünya hayatında hüküm verirsin. 86 Bunun üzerine Mûsâ öfke dolu ve üzgün bir halde halkına döndü. Rabbim! Sen hoşnut olasın diye.” 70 (Mûsâ’nın değneği.” 69 “Sağ elindekini (değneğini) at ki. İşte bu günahlardan temizlenenlerin mükafatıdır. “Demek. içinde ebediyyen kalacakları Adn cennetleri vardır. “Şüphesiz. içinden ırmaklar akan. 87 Şöyle dediler: “Sana verdiğimiz sözden kendi isteğimizle caymış değiliz. Şimdi andolsun sizin ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama keseceğim ve mutlaka sizi hurma dallarına asacağım.” 85 Allah. yoksa üzerinize Rabbinizden bir gazap inmesini mi istediniz de bana verdiğiniz söze uymadınız (ve buzağıya taptınız)?” dedi. Rabbimize inandık.66 Mûsâ: “Yok. biz senden sonra halkını sınadık. 68 Şöyle dedik: “Korkma (ey Mûsâ!). halkından seçtiği bazı temsilcileri de almıştı. Doğrusu sizin Rabbiniz ancak Rahmân’dır. sihirbazların ipleriyle değneklerini yutunca) sihirbazlar hemen secdeye kapandılar ve. “Mûsâ bize dönünceye kadar buzağıya ibadet etmeye devam edeceğiz” dediler. 77 (Firavun’un imana yanaşmaması üzerine) Mûsâ’ya. işte onlar için en yüksek dereceler. Öyle iken Mûsâ. “Ey kavmim! Rabbiniz size güzel bir vaadde bulunmadı mı? (Ayrılışımdan sonra) çok zaman mı geçti. yoksa üzerinize gazabım iner. ben size izin vermeden önce ona (Mûsâ’ya) inandınız ha! Şüphe yok. Yakalanmaktan korkmaksızın. (İlahını burada) unuttu (da onu Tûr’da aramaya gitti)” dediler. size Tûr’un sağ yanını vadettik ve size kudret helvası ile bıldırcın indirdik.” 73 “Şüphesiz ki biz. sözlerine karşılık vermediğini.” 88 Böylece (Samirî) onlar için böğürmesi olan bir buzağı heykeli ortaya çıkardı. Öyleyse bana uyun ve emrime itaat edin. Şüphesiz yaptıkları bir sihirbaz hilesidir. (önce) siz atın” dedi. “Hârûn ve Mûsâ’nın Rabbine inandık” dediler. 80 (Allah şöyle dedi:) “Ey İsrailoğulları! Sizi düşmanınızdan kurtardık. Allah’ın vereceği mükafat daha hayırlı ve daha kalıcıdır.93 Mûsâ: (Tûr’dan dönünce) şöyle dedi: “Ey Hârûn! Saptıklarını gördüğün zaman bana uymana ne engel oldu? Yoksa emrime karşı mı geldin?” 0 0 Tefsir bilginlerinin bahsettiğine göre Hz. Samirî de aynı şekilde attı. deniz onları görülmedik bir şekilde kuşatıp yuttu. Rivayete göre İsrailoğulları Mısır’dan çıkacakları gece. onlara doğru yolu göstermedi. 79 Firavun halkını saptırdı.” 81 “Size rızık olarak verdiğimiz şeylerin temiz ve helal olanlarından yiyin.Mûsâ Tûr’a giderken. Sihirbaz ise nereye varsa kurtuluşa eremez. ne de (güzel bir hayat) yaşar. 78 Bunun üzerine Firavun askerleriyle birlikte onların peşine düştü de. (Samirî ve adamları) “Bu sizin de ilahınızdır. tövbe edip inanan ve salih ameller işleyen. acele ederek sana geldim. Bu konuda aşırı da gitmeyin.” 74 Şüphesiz.76 Her kim de O’na salih ameller işlemiş bir mü’min olarak varırsa.)0 84 Mûsâ şöyle dedi: “Onlar. kendilerinden hiçbir zararı uzaklaştıramayacağını ve onlara hiçbir fayda sağlayamayacağını görmezler mi? 90 Andolsun.

105 (Ey Muhammed!) Sana dağların (kıyamet günündeki) halini soruyorlar. sonra mutsuz olursun. 98 Sizin ilahınız ancak kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan Allah’tır. Adem Rabbine isyan etti ve yolunu şaşırdı. 114 Gerçek hükümdar olan Allah yücedir. (gözleri korkudan donup) gömgök kesilmiş olarak haşredeceğiz. boş bir alan halinde bırakacaktır. asla kaçamayacağın bir ceza daha var. Biri ona dokunacak olsa “dokunmak yok” diye uyarıda bulunuyordu. kim benim yol göstericime uyarsa artık o. O ilmiyle her şeyi kuşatmıştır 99 (Ey Muhammed!) Sana geçmişin haberlerinden bir kısmını böylece anlatıyoruz.. 117 Biz de şöyle dedik: “Ey Adem! Şüphesiz bu (İblis) sen ve eşin için bir düşmandır. 123 Allah şöyle dedi: “Birbirinize düşman olarak hepiniz oradan inin. diri. 110 O. Eğer tarafımdan size bir yol gösterici (kitap) gelir de. Böyle yapmayı bana nefsim güzel gösterdi. Sesler. Sana vahyedilmesi tamamlanmadan önce Kur’an’ı okumakta acele etme. üfürülmesiyle kıyametin kopacağı. Sakın sizi cennetten çıkarmasın. O ise bunu unutuverdi.” 118 “Şüphesiz senin için orada aç kalmak. Onların bilgisi ise Rahmân’ı kuşatamaz. 113 İşte böylece biz onu Arapça bir Kur’an olarak indirdik ve Allah’a karşı gelmekten sakınsınlar.” 108 O gün kendisinden yan çizmek mümkün olmayan davetçiye (İsrâfil’e) uyarlar. Rahmân’ın izin verdiği ve sözünden razı olduğu kimseden başkasının şefaati fayda vermez. 95 Mûsâ. 116 Hani meleklere. Elçinin izinden bir avuç avuçladım da onu attım. 96 Samirî şöyle dedi: “Ben onların görmediği şeyi gördüm.” 125 O da şöyle der: “Rabbim! Dünyada gören bir kimse olduğum halde.” 124 “Her kim de benim zikrimden (Kur’an’dan) yüz çevirirse mutlaka ona dar bir geçim vardır. Bir de onu kıyamet gününde kör olarak haşrederiz. 103. Sûra üfürüleceği gün0 bu ağır yük onlar için ne kötü bir yüktür! 102 O gün günahkârları. Zulüm yüklenen mutlaka hüsrana uğramıştır. İblis bundan kaçınmıştı.” 107 “Orada hiçbir çukur. Artık sadece fısıltı işitebilirsin. sözüme uymadın demenden korktum” dedi. 111 Bütün yüzler. Biz onda bir kararlılık bulmadık. Âyet. 112 Kim de inanmış olarak salih ameller işlerse o. Hele şu ibadet edip durduğun ilahına bak! Biz onu elbette yakacağız ve onu muhakkak denize savuracağız. 101 Onlar o günahın cezası içinde ebediyen kalacaklardır. hiçbir tümsek göremeyeceksin.O vakit içlerinden en aklı başında olanları. (Hayatın boyunca yapayalnız yaşayacaksın)” şeklinde de tercüme edilebilir. mahiyeti bizce bilinmeyen bir tür boru demektir. ne zulme uğramaktan korkar. kıyamet gününde ağır bir günah yükü yüklenecektir. 100 Kim ondan yüz çevirirse şüphesiz ki o. . ne de güneş altında kalırsın. çıplak kalmak yoktur. ne yoksun bırakılmaktan. Bu sebeple ayıp yerleri kendilerine göründü ve cennet yaprağından üzerlerine örtmeye başladılar. niçin beni kör olarak haşrettin?” 0 0 Tefsir bilginlerinin açıklamasına göre Samirî yakalandığı bulaşıcı bir hastalık sebebiyle kimseye dokunamıyor. yaratıklarına hakim ve onları koruyup gözeten Allah’a boyun eğmiştir. De ki: “Rabbim onları toz edip savuracak. İsrailoğullarının arasını açtın.” 120 Nihayet şeytan ona vesvese verip şöyle dedi: “Ey Adem! Sana ebedilik ağacını ve yok olmayan bir saltanatı göstereyim mi?” 121 Bunun üzerine onlar (Adem ve eşi Havva) o ağacın meyvesinden yediler. “Ya senin derdin neydi ey Samirî?” dedi.” 97 Mûsâ. “Siz sadece bir gün kaldınız” diyecektir. “Adem için saygı ile eğilin” demiştik de. bundan önce biz Adem’e (cennetteki ağacın meyvesinden yeme diye) emrettik. kimse de ona dokunamıyordu.0 Senin için.” 106 “Onların yerlerini dümdüz. yahut onlara bir uyarı versin diye onda tehditleri teker teker sıraladık. “Çekil git! Artık sen hayatın boyunca (hastalanıp) “Bana dokunmak yok!” diyeceksin. Şüphesiz ben. “Sûr”. 109 O gün.” 119 “Orada ne susuzluk çekersin. Rahmân’ın azametinden dolayı kısılmıştır. önlerindekini ve arkalarındakini (dünyadaki ve ahiretteki durumlarını) bilir.94 Hârûn: “Ey anam oğlu! Saçımı sakalımı çekme. hakkında konuşacakları şeyi biz daha iyi biliriz. tövbesini kabul etti ve ona doğru yolu gösterdi. 115 Andolsun. İblis’ten başka melekler hemen saygı ile eğilmişler. 122 Sonra Rabbi onu seçti.104 Aralarında birbirlerine “(Dünya’da) sadece on (gün) kaldınız” diye gizli gizli konuşacaklar. “Rabbim! İlmimi arttır” de. “Artık sen hayatın boyunca benimle temas yok! (herkes benimle ilişiğini kesti)” diyeceksin. – Onların. ne (dünyada) sapar ne de (ahirette) sıkıntı çeker. Şüphe yok ki sana katımızdan bir zikir (Kur’an) verdik.

Güzel sonuç Allah’a karşı gelmekten sakınanlarındır. Âyetlerimiz sana geldi de sen onları unuttun. Haddi aşan ve Rabbi’nin âyetlerine inanmayanları işte böyle cezalandırırız. kendilerini sınamak için dünya hayatının süsü olarak verdiğimiz şeylere gözünü dikme. Şüphesiz ahiret azabı daha şiddetli ve daha kalıcıdır.126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 Allah “Evet. Ey Muhammed. öyle. siz de bekleyin. Yakında kimin düz yolun sahipleri olduğunu. Yurtlarında dolaşıp durdukları. Sana da biz rızık veriyoruz. de ki: “Herkes beklemektedir. Rabbinin rızkı daha hayırlı ve daha kalıcıdır. onların söylediklerine sabret ve güneşin doğuşundan ve batışından önce Rabbini hamd ile tespih et. Gece vakitlerinde ve gündüzün uçlarında da tespih et ki hoşnut olasın Onlardan bazı kesimlere. kendilerinden önceki nice nesilleri helak etmiş olmamız. onları doğru yola iletmedi mi? Şüphesiz bunda akıl sahipleri için ibretler vardır. “Ey Rabbimiz! Keşke bize bir peygamber gönderseydin de alçalıp rezil olmadan önce âyetlerine uysaydık” derlerdi. Senden rızık istemiyoruz. Rabbin tarafından daha önce söylenmiş bir hüküm ve belirlenmiş bir süre olmasaydı onlar da hemen cezalandırılırlardı. O halde. Ailene namazı emret ve kendin de ona devam et. Önceki kitaplarda olanların apaçık delili (olan Kur’an) onlara gelmedi mi? Eğer biz onları o Kur’an’dan önce bir azap ile helâk etseydik mutlaka. “Doğru söylediğine dair bize Rabbinden açık bir delil (bir mucize) getirse ya!” dediler. İnanmayanlar. Aynı şekilde bugün de sen unutuluyorsun” der. kimin doğru yolu bulduğunu bileceksiniz!” .

Sûre. O hakkıyla işitendir. Eğer böyle değilse önceki peygamberlerin (mucizelerle) gönderildikleri gibi o da bize bir mucize getirsin” dediler. Bir de bakarsın yok olup gitmiş. Biz yeri. Biz onları biçilmiş ekin. kalpleri de gaflette olarak dinlemesinler. O zulmedenler gizlice şöyle konuştular: “Bu da ancak sizin gibi bir insan. Yoksa yerden. sönmüş ateş gibi yapıncaya kadar bu feryatları devam etti. Hayır. Haddi aşanları ise helak ettik. âyette Allah’ın birliği aklî yönden. (Böyle iken) “Rahmân çocuk edindi” dediler. O. Onlar Allah’tan önce söz söylemezler ve hep onun emriyle iş görürler. Onlar ölümsüz de değillerdi.21. Hayır.” Onlar. Eğer bir eğlence edinmek isteseydik onu kendi katımızdan edinirdik. Onlar azabımızı hissedince hemen oradan süratle kaçıyorlardı. biz hakkı batılın üzerine atarız da beynini parçalar. “Hayır. göğü ve arasındakileri oyun olsun diye yaratmadık. O böyle şeylerden uzaktır. Hâlâ aklınızı kullanmayacak mısınız? Biz zulmetmekte olan nice memleket kırıp geçirdik ve onlardan sonra başka başka toplumlar meydana getirdik. “Enbiya”. Rab’lerinden kendilerine yeni bir öğüt (bir uyarı) gelmez ki. Çünkü sorulacaksınız” denildi. “Eyvah bizlere! Bizler gerçekten zalim kimseler idik” dediler. o içinde şımartıldığınız bolluğa ve yurtlarınıza dönün. yücedir. Şimdi siz göz göre göre sihre mi kapılacaksınız?” Peygamber onlara dedi ki: “Rabbim yerdeki ve gökteki her sözü bilir. Yapacak olsaydık böyle yapardık. Arş’ın Rabbi Allah onların nitelemelerinden uzaktır. temel konu olarak peygamberlerden. hayır. Yoksa ondan başka ilahlar mı edindiler? De ki: “Haydi getirin delilinizi! İşte benimle beraber olanların kitabı ve işte benden öncekilerin kitabı (Hiçbirinde birden fazla ilah olduğuna dair hiçbir delil yok). Onlara. Şüphesiz çokları hakkı bilmezler de bu sebeple yüz çevirirler. benden başka hiçbir ilah yoktur. 112 âyettir.”0 Senden önce gönderdiğimiz bütün peygamberlere. onlar mutlaka onu alaya alarak. “Şüphesiz. Sonra onlara verdiğimiz sözü yerine getirdik. Öyleyse bana ibadet edin” diye vahyetmişizdir. “Kaçmayın. yücedir. Demek ki. Hiç ara vermeksizin gece gündüz tespih ederler. Biz onları yemek yemez bir beden yapısında yaratmadık. Eğer bilmiyorsanız ilim sahiplerine sorun.ENBİYÂ SÛRESİ Mekke döneminde inmiştir. Onlardan önce helak ettiğimiz hiçbir memleket halkı iman etmedi de şimdi bunlar mı iman edecekler? Senden önce de ancak kendilerine vahyettiğimiz bir takım erkekleri peygamber gönderdik. Allah onların önlerindekini de arkalarındakini de (yaptıklarını da yapacaklarını da) bilir. O’nun katındakiler ne ona ibadetten çekinir (ve büyüklenir) ne de yorgunluk (ve bıkkınlık) duyarlar. o bir şairdir. size öyle bir kitap indirdik ki sizin bütün şeref ve şanınız ondadır. Halbuki onlar gaflet içinde yüz çevirmekteler.3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 İnsanların hesaba çekilmeleri yaklaştı. hakkıyla bilendir. ölüleri diriltebilecek bir takım ilahlar mı edindiler? Eğer yerde ve gökte Allah’tan başka ilahlar olsaydı kesinlikle ikisinin de düzeni bozulurdu. bu âyette de naklî yönden ispat edilmiştir. Onlar onun razı olduğu kimselerden başkasına şefaat etmezler ve hepsi onun korkusuyla titrerler. bunlar karma karışık yalancı düşlerdir. Hayır. 0 22. Andolsun. Allah’a karşı yakıştırdığınız nitelemelerden ötürü yazıklar olsun size! Göklerde ve yerde kim varsa hep onundur. onların tevhit davası uğrunda verdikleri mücadelelerden bahsettiği için bu adı almıştır Bismillahirrahmânirrahîm 1 2. yaptığından dolayı sorgulanamaz fakat onlar sorgulanırlar. peygamberler demektir. onu kendisi uydurdu. Kendilerini ve dilediğimiz kimseleri kurtardık. . (evlat diye niteledikleri) o melekler ikrama erdirilmiş kullardır.

yoksa sen bizimle eğleniyor musun?” dediler. atalarınız da apaçık bir sapıklık içindesiniz” dedi.” Ama sağırlar uyarıldıkları vakit çağrıyı işitmezler. Onlar ise oradaki. Andolsun. (İçlerinden bazıları). görmedikleri halde Rablerinden içten içe korkarlar. senden önce de birçok peygamberle alay edildi de içlerinden alay edenleri. Her biri bir yörüngede yüzmektedirler. biz onları da atalarını da. Halbuki kendileri Rahmân’ın kitabını inkar ediyorlar. İnsan çok aceleci (tezcanlı) yaratılmıştır. göklerle yer bitişikken. onlara Rabbinin azabından hafif bir esinti dokunsa. Andolsun. ne de kendilerine göz açtırılacak. Öyle ki uzun süre yaşadılar. daha önce de İbrahim’e doğruyu yanlıştan ayırma yeteneğini verdik. “Ne bu tapınıp durduğunuz heykeller?” demişti. gündüzü. Ancak bize döndürüleceksiniz. Size yakında âyetlerimi göstereceğim. Kıyamet günü için adalet terazileri kuracağız. İbrahim. o alaya aldıkları şey kuşatıverdi. Hani o babasına ve kavmine.” Allah’a yemin ederim ki. “Bu mu ilahlarınızı diline dolayan?” derler. Sizi bir imtihan olarak hayır ile de şer ile de deniyoruz. biz Mûsâ ile Hârûn’a. Gökyüzünü de korunmuş bir tavan yaptık. İşte biz zalimleri böyle cezalandırırız. kendilerini bile korumaya güçleri yetmeyen putların. biz yeryüzünü çevresinden eksiltiyoruz? O halde onlar mı galip gelecekler? De ki: “Ben sizi ancak vahy ile uyarıyorum. İnkar edenler seni gördükleri zaman ancak alaya alırlar. (Ey Muhammed!) De ki: “(Size azab edecek olsa) gece ve gündüz Rahmân’ın azabından sizi kim koruyacak?” Öyle iken onlar Rablerinin zikrinden yüz çevirmekteler. ilişmediği büyük putun omzuna asmıştı. Artık ne onu geri çevirmeye güçleri yetecek. . halka. Bir de “Eğer doğru söyleyenler iseniz bu tehdit ne zaman gerçekleşecek?” diyorlar.0 Şimdi acele etmeyin. İbrahim’in bütün tehlikeyi göze alarak putları kırmasındaki amacı. İbrahim. “Allah’tan başka ben de şüphesiz bir ilahım” derse böylesini cehennemle cezalandırırız. Evet. Zaten onlar bizden de yardım görmezler. “Bize gerçeği mi getirdin. hak ile batılı birbirinden ayıran demektir. Furkân.29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 0 İçlerinden her kim. bizim onları ayırdığımızı ve diri olan her şeyi sudan meydana getirdiğimizi görmediler mi? Hâlâ inanmayacaklar mı? Onları sarsmasın diye yere de sabit dağlar yerleştirdik ve (varacakları yere) yol bulabilsinler diye ondan geçitler yollar meydana getirdik. İşte bu (Kur’an) da bizim indirdiğimiz mübarek bir öğüttür. (Yapılan iş) bir hardal tanesi ağırlığınca da olsa.0 Onlar. Derken (İbrahim) belki kendisine başvururlar diye içlerinden bir büyüğü bırakarak onları (putları) paramparça etti. Hesap görücü olarak biz yeteriz. onu getirip ortaya koyacağız. muhakkak “Eyvah bize! Gerçekten biz zalim kimselerdik” diyeceklerdir. \"Babalarımızı bunlara ibadet ediyor bulduk” dediler. Onlar kıyamet gününden de korkarlar. Şimdi sen ölürsen onlar ebedi mi kalacaklar? Her nefis ölümü tadacaktır. O. Yoksa bizim dışımızda onları koruyacak ilahları mı var? O ilah edindikleri nesneler kendilerine bile yardım edemezler. Onlar. Biz senden önce de hiçbir beşere ölümsüzlük vermedik. faydalandırdık. güneşi ve ayı yaratandır. artık görmüyorlar mı ki. Allah’a karşı gelmekten sakınanlar için o Furkân’ı0 (Tevrat’ı) bir ışık ve öğüt olarak verdik. Öyle ki hiçbir kimseye zerre kadar zulmedilmeyecek. 0 0 Buradaki âyetlerden maksat İslâm’ı inkar edenlerin yakında görecekleri cezalar veya Allah’ın varlık ve birliğini gösteren ve zamanla ortaya çıkacak olan apaçık delillerdir. Andolsun. yüzlerinden ve sırtlarından ateşi savamayacakları ve hiçbir yardım da görmeyecekleri vakti bir bilseler! Şüphesiz o (tehdit edildikleri azap) onlara ansızın gelecek de kendilerini şaşkınlıktan dondurup bırakacak. onlara tapınanlara hiçbir yarar sağlamayacağını canlı bir şekilde anlatmaktı. Ama. geceyi. Biz zaten onu biliyorduk. İnkar edenler. Şimdi siz bunu mu inkar ediyorsunuz? Andolsun. “Kim yaptı bunu tanrılarımıza! Muhakkak o zalimlerden biridir” dediler. İnkar edenler. “İbrahim denilen bir gencin onları diline doladığını duyduk” dediler. putların hepsini baltayla kırarak baltayı. “Andolsun. İbrahim dedi ki: “Hayır! Rabbiniz göklerin ve yerin Rabbidir. Siz de. (Allah’ın varlığını gösteren) delillerden yüz çevirmektedirler. siz arkanızı dönüp gittikten sonra ben putlarınıza muhakkak bir tuzak kuracağım. Bir bayram şenliğine giden halk dönüşte putların kırılmış olduğunu gördüler. O bunları yaratandır ve ben de buna şahitlik edenlerdenim.

onu yakın da ilahlarınıza yardım edin” dediler. Onu Lût ile beraber kurtarıp. Bir süre balığın karnında Allah’a dua eden Yûnus’u balık sahile attı. “Andolsun bunların konuşmayacağını sen de bilirsin” dediler.0 Biz hüküm vermeyi Süleyman’a kavratmıştık. Bunların hepsi sabredenlerdendi. Hac sûresi. İsmail’i. Biz de duasını kabul ettik ve kendisini kederden kurtardık. 0 0 0 0 Tefsir bilginlerinin ifadesine göre bu iki peygamber Şam’dan yola çıkmışlar. savaşlarınızda sizi korusun. size de. 32. Kur’a çektiler. İbrahim Filistin’e. gerçekten salih kimselerdendi. balık sahibi demektir. âyet. Biz de onun duasını kabul edip kendisinde dert namına ne varsa gidermiştik.61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 (Bir kısmı da) “O halde haydi. zekatı vermeyi vahyettik. Süleyman için dalgıçlık eden ve daha bundan başka işler yapanları da onun emrine verdik. 18. Gerçekten onlar kötü bir toplum idiler. Rabbine. Sâd sûresi. onu insanların gözü önüne getirin. Onları bizim emrimizle doğru yolu gösteren önderler yaptık ve kendilerine hayırlar işlemeyi. İdris’i ve Zülkifl’i de hatırla.14. Bu konu ile ilgili olarak bakınız: Ra’d sûresi.Davud. “Rabbim! Beni tek başıma bırakma. Hani o daha önce dua etmişti de biz onun duasını kabul ederek. Biz de hükümlerine şahit olmuştuk. Şüphesiz onlar kötü bir toplumdu. peygamber olarak gönderildiği kavminin yola gelmemesi üzerine Allah Teâlâ’nın henüz bir izni olmadan kavmini bırakarak ayrılıp gitti ve bir gemiye bindi. âyet. Çünkü o. (hâlâ) Allah’ı bırakıp da. (İbrahim gelince) “Sen mi yaptın bunu ilahlarımıza ey İbrahim” dediler. Onları da rahmetimizin içine soktuk. âyet. Yûnus’a çıktı ve denize atıldı. Dâvûd ile Süleyman’ı da hatırla. Hani o.0 Hani öfkelenerek (halkından ayrılıp) gitmişti de kendisini asla sıkıştırmayacağımızı sanmıştı. Tarafımızdan bir rahmet ve kullukta bulunanlar için de bir ibret olmak üzere ona ailesini ve onlarla beraber bir mislini daha vermiştik. “Eğer (bir şey) yapacaksanız. . Onu rahmetimizin içine soktuk. (Ey Muhammed!) Nûh’u da hatırla. Belki (bu konuda) şahitlik ederler” dediler. 36. “Hiç şüphesiz asıl zalimler sizsiniz siz” dediler. âyet. Hani o Rabbine. Yûnus’u ifade etmektedir. Kur’an-ı Kerim. bakalım!” Bunun üzerine birbirlerine dönüp. zırh yapma sanatını öğrettik ki. “Hayır! Bunu şu büyükleri yapmıştır. size hiçbir fayda. “Ey ateş! İbrahim’e karşı serin ve esenlik ol” dedik. İbrahim sûresi.0 Ona İshak’ı ve ayrıca da Yakub’u bağışladık ve her birini salih kimseler yaptık. Hep onları zapteden bizdik. Allah’ı bırakıp tapmakta olduklarınıza da! Hâlâ aklınızı başınıza almayacak mısınız?” (İçlerinden bazıları). 12. Geminin yürümemesi veya batma tehlikesi geçirmesi gibi bir nedenle yolculardan birisinin denize atılması gerekti. Bu yüzden biz de onları topyekün suda boğduk. fasık (Allah’ın emrinden çıkan kimseler) idiler. koyunların ekin sahibine verilerek zararın tazmin edilmesine hükmetmiş. Ben gerçekten (nefsine) zulmedenlerden oldum” diye dua etti. 65. Allah’ı tespih etmeleri için dağları ve kuşları onun emrine verdik. Nahl sûresi. Ona böyle bir tuzak kurmak istediler. Burada Hz. Tefsir kaynaklarında belirtildiğine göre. Lût da buraya bir günlük mesafede bulunan Mu’tefike’ye yerleşmişti. sen ise merhametlilerin en merhametlisisin” diye niyaz etmişti. “Senden başka hiçbir ilah yoktur. her şeyin insanın hizmetine sunulduğunu pek çok âyette ifade etmektedir.0 Bir de Davud’a. Eyyûb’u da hatırla.33. Dâvûd ile birlikte. Biz Lût’a da bir hikmet ve bir ilim verdik ve onu çirkin işler yapan memleketten kurtardık.Süleyman ise koyunların geliriyle zararın tazmininin her iki taraf için daha uygun düşeceği yolunda hüküm vermişti. Şimdi siz şükrediyor musunuz? Süleyman’ın hizmetine de güçlü esen rüzgarı verdik. Bir de şeytanlardan. Rüzgar. Dedi ki. Yûnus. Hz. sizin için. Denizde kendisini bir balık yuttu. Âyetlerimizi yalanlayanlara karşı ona yardım etmiştik. onun emriyle içinde bereketler yarattığımız yere eser giderdi. bu olayda Hz. İbrahim şöyle dedi: “Öyle ise siz. Konuşabiliyorlarsa onlara sorun. Zaten her birine hükümranlık ve ilim vermiştik. Zünnûn. Onlar sadece bize ibadet eden kimselerdi. Fakat biz onları en çok zarar edenler durumuna düşürdük. içinde âlemler için bereketler kıldığımız yere ulaştırdık. Şüphesiz onlar salih kimselerdendi. Çünkü halkın koyunları o ekine girmişti. namazı dosdoğru kılmayı. hiçbir zarar veremeyecek şeylere mi tapacaksınız?” “Yazıklar olsun. “Şüphesiz ki ben derde uğradım. Zünnûn’u da hatırla. İşte biz mü’minleri böyle kurtarırız. Sen varislerin en hayırlısısın” diye dua etmişti. Bunları yapan biz idik. Sonra eski inanç ve inatlarına döndüler ve. Biz her şeyi hakkıyla bileniz. Derken karanlıklar içinde. Zekeriya’yı da hatırla. Hani bir ekin tarlası hakkında hüküm veriyorlardı. âyet. kendisini ve ailesini o büyük sıkıntıdan (tufandan) kurtarmıştık. Seni eksikliklerden uzak tutarım. 2.

Nihayet Ye’cüc ve Me’cüc’ün önü açıldığı zaman her tepeden akın ederler. gizlediğinizi de bilir. çalışması asla inkâr edilmez. De ki: “Bana ancak. Şüphesiz biz onu yazmaktayız.” (Peygamber). Kendisini de. “İşte bu. de ki: “(Bana emrolunanı. bilmiyorum. “Eyvah bizlere! Doğrusu biz bundan gafildik. Hiç şüphesiz siz ve Allah’tan başka kulluk ettikleriniz cehennem odunusunuz. Davud’a indirilen ilahi kitap yahut da Peygamberlere indirilen ilahi kitapların genel adıdır. Onlar cehennemin hışıltısını bile duymazlar. Andolsun. sizin nitelemelerinize karşı yardımı istenecek olan Rahmân’dır” dedi. Ben de Rabbinizim. Gerçek vaad (kıyametin kopması) yaklaşır. Yazılı kağıt tomarlarının dürülmesi gibi göğü düreceğimiz günü düşün. Hz. . Halbuki hepsi orada ebedi kalacaklardır. “Yere muhakkak benim iyi kullarım varis olacaktır” diye yazmıştık.90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 Biz de onun duasını kabul ettik ve kendisine Yahya’yı bağışladık. 0 Zebur. Şüphesiz kendileri için tarafımızdan en güzel mükafat hazırlanmış olanlar var ya. bir de bakarsın inkâr edenlerin gözleri açılıp donakalmıştır. Siz oraya varacaksınız.onu yine yapacağız. “Ey Rabbim! Hak ile hüküm ver. Ona ruhumuzdan üflemiştik. Allah sözün açığa vurulanını da bilir. En büyük korku bile onları tasalandırmaz ve melekler onları. Zikir’den (Tevrat’tan) sonra Zebûr’da0 da. Onlar bize derin saygı duyan kimselerdi. Eşini de kendisi için. Helak ettiğimiz bir memleket halkının bize dönmemeleri imkansızdır. Irzını korumuş olan kadını da (Meryem’i de) hatırla. Başlangıçta ilk yaratmayı nasıl yaptıysak. (İnsanlar) işlerini kendi aralarında parça parça ettiler. Onların orada derin bir iç çekişleri vardır! Onlar orada hiçbir şey işitmezler. Şu halde kim mü’min olarak bir salih amel işlerse. Biz bunu muhakkak yapacağız. işte bunlar cehennemden uzaklaştırılmışlardır. Canlarının istediği nimetler içinde ebedi olarak kalırlar. Eğer onlar ilah olsalardı oraya varmazlardı. (Ey Muhammed!) Seni ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik. Hatta biz zalim kimselermişiz” derler.” “Şüphesiz. Bizim Rabbimiz. -üzerimize aldığımız bir vaad olarak. ayırım yapmadan) size eşit olarak bildirdim. oğlunu da âlemlere (kudretimizi gösteren) birer delil yapmıştık. Onun için sadece bana kulluk edin. tek ümmet (din) olarak sizin ümmetiniz (dininiz)dir. (doğurmaya) elverişli kıldık. Onlar gerçekten hayır işlerinde yarışırlar.” “Bilmem! Belki bu (mühlet) sizin için bir imtihan ve bir vakte kadar yararlanmadır. size vaad edilen (mutlu) gününüzdür” diyerek karşılarlar. Artık müslüman oluyor musunuz?” Eğer yüz çevirirlerse. (rahmetimizi) umarak ve (azabımızdan) korkarak bize dua ederlerdi. Tehdit edildiğiniz şey yakın mı yoksa uzak mı. ilahınızın yalnızca bir tek ilah olduğu vahyolunuyor. Şüphesiz bunda Allah’a kulluk eden bir toplum için yeterli bir mesaj vardır. Hepsi de ancak bize dönecekler. Şüphesiz bu (İslâm).

ne bir yol göstericisi. Şâyet başına bir kötülük gelirse gerisin geri (küfre) dönüverir. ne bir ilmi. Zararı faydasından daha yakın olana tapar. 4. Sonra sizi bir çocuk olarak çıkarıyor. Ona dünyada bir rezillik vardır. üzerinde diş izlerini andıran şekiller taşıyan. Onu göreceğiniz gün. Çünkü Allah her şeye şahittir. “Alaka”. Şeytan hakkında. âyet.) İnsanlardan öylesi de vardır ki. öfkelendiği şeyi giderecek mi?0 Böylece biz Kur’an’ı apaçık âyetler halinde indirdik. âyet. Yine içinizden bir kısmı da ömrün en düşkün çağına ulaştırılır ki. halbuki onlar sarhoş değillerdir. 6 7 8. “Mudga”. başvurduğu (bu yöntem).HAC SÛRESİ Âyetlerinin çoğu Mekke’de. iman edenler. Yahudiler. her emzikli kadın emzirmekte olduğu çocuğundan geçer ve her hamile kadın da karnındaki çocuğunu düşürür. 78 âyettir. hemen göğe bir ip çeksin (bir merdiven kursun) ve onunla yol alsın. sonra kendini assın da bir baksın. Bu da derin sapıklığın ta kendisidir. Şüphesiz Allah dilediğini doğru yola iletir. Onda hiçbir şüphe yoktur ve şüphesiz Allah kabirdeki kimseleri diriltecektir. 112 ve Nâs sûresi. sonra az bir sudan (meniden). İnsanları sarhoş görürsün. ne de fayda veren şeylere tapar. cihattan ve helak edilmiş eski toplumlardan söz edilmektedir. Hac ibadetinden bahsettiği için bu adı almıştır. buradaki “şeytan” kelimesinin cinlerden olan şeytan ile birlikte şeytan tıynetindeki insanları da kapsayabileceğini ifade etmişlerdir. bir kısmı ise Medine döneminde inmiştir. Yeryüzünü de ölü.22. 12-14. Hıristiyanlar. hiçbir bilgisi olmadığı halde Allah hakkında tartışmaya girer ve her azgın şeytanın0 ardına düşer. O (taptığı) ne kötü yardımcı. Şüphesiz. ne fena yoldaştır! Muhakkak ki Allah iman edip salih ameller işleyenleri içinden ırmaklar akan cennetlere koyacaktır. O dünyayı da kaybetmiştir. Ona kıyamet gününde de yangın azabını tattıracağız. ahireti de. sonra bir “alaka”dan0. En’âm sûresi. 6’dan hareketle. (Ona). Âyet şöyle de tercüme edilebilir: “Her kim ona (Muhammed’e) Allah’ın dünyada ve ahirette asla yardım etmeyeceğini zannediyorsa. Ne var ki Allah’ın azabı çok şiddetlidir. Ceninin ana rahminde geçirdiği evreler için ayrıca bakınız: Mü’minûn sûresi. ceninin. sonra da (akıl. âyet. Böylece baksın bakalım başvurduğu bu yöntem. Dilediğimizi belli bir süreye kadar rahimlerde durduruyoruz. İşte bu apaçık ziyanın ta kendisidir. Ey insanlar! Ölümden sonra diriliş konusunda herhangi bir şüphe içindeyseniz (düşünün ki) hiç şüphesiz biz sizi topraktan. öfkelendiği şeyi giderecek mi?” . Eğer kendisine bir hayır dokunursa gönlü onunla hoş olur. Allah kıyamet günü onların aralarında mutlaka hüküm verecektir. bilirken hiçbir şey bilmez hale gelsin. ne de aydınlatıcı bir kitabı olduğu halde kibirlenerek insanları Allah’ın yolundan saptırmak için. Çünkü kıyamet sarsıntısı çok büyük bir şeydir. Allah’a kıyıdan kenardan kulluk eder. Sabiîler. Çünkü Allah hakkın ta kendisidir. kıyamet günü yaşanacak sahnelerden. Çünkü kıyamet muhakkak gelecektir. Allah hakkında tartışmaya kalkar. İnsanlardan kimi vardır ki.9 10 11 12 13 14 15 16 17 0 0 0 0 Tefsir bilginleri. Şüphesiz O ölüleri diriltir ve O her şeye hakkıyla kadirdir. temyiz ve kuvvette) tam gücünüze ulaşmanız için (sizi kemale erdiriyoruz. kabarır ve her türden iç açıcı çift çift bitkiler bitirir. erkeğin spermiyle döllenmiş dişi yumurtadan bir hafta zarfında oluşan hücre topluluğunun rahim cidarına asılıp gömülmüş şekli demektir. “İşte bu kendi ellerinin önceden işledikleri yüzündendir. İnsanlardan öylesi de vardır ki. kupkuru görürsün. Allah’ı bırakır da kendine ne zarar. Mecûsiler ve Allah’a ortak koşanlar var ya. O. sonra da yaratılışı belli belirsiz bir “mudga”dan0 yarattık ki size (kudretimizi) apaçık anlatalım. Sûrede ayrıca kıyamet gününün dehşetinden.) İçinizden ölenler olur. Allah kesinlikle kullara zulmedici değildir” (denir. “Her kim onu dost edinirse mutlaka o kimseyi saptırır ve onu cehennem azabına sürükler” diye yazılmıştır. Bu böyle. henüz uzuvları oluşmamış şekli demektir. Şüphesiz Allah dilediğini yapar. 5. Bismillahirrahmânirrahîm 1 2 3 4 5 Ey insanlar! Rabbinize karşı gelmekten sakının. Biz onun üzerine yağmur indirdiğimiz zaman kıpırdar. Her kim ona (Muhammed’e) Allah’ın dünyada ve ahirette asla yardım etmeyeceğini zannediyorsa hemen tavana bir ip çeksin.

yalan sözden kaçının.18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 0 Görmedin mi ki şüphesiz. İnsanlar arasında haccı ilan et ki. insanların bir kısmını bir kısmıyla defetmesi olmasaydı. Her kim de Allah’ın nişanelerini (kurbanlıklarını) yüceltirse şüphesiz ki bu kalplerin takvasından (Allah’a karşı gelmekten sakınmasından)dır. Gelsinler ki. namazı dosdoğru kılan ve kendilerine rızık olarak verdiklerimizden Allah yolunda harcayan kimselerdir. mutlak güç sahibidir. kendilerine ait bir takım menfaatlere şahit olsunlar ve Allah’ın kendilerine rızık olarak verdiği (kurbanlık) hayvanlar üzerine belli günlerde0 (onları kurban ederken) Allah’ın adını ansınlar. göklerde ve yerde olanlar. Sizin için onlarda hayır vardır. havralar ve mescitler muhakkak yerle bir edilirdi. hem de övgüye layık olan Allah’ın yoluna iletilmişlerdir. iyiliği emreder ve kötülüğü yasaklarlar. Şükredesiniz diye onları böylece sizin hizmetinize verdik. Fakat ona sizin takvanız (Allah’a karşı gelmekten sakınmanız) ulaşır. karınlarının içindekiler ve derileri eritilir. zekatı verir. Allah dilediğini yapar. Kendilerine savaş açılan müslümanlara. Her ne zaman cehennemden. haksız yere. Onlar hem sözün hoş olanına ulaştırılmışlar. Oradaki giysileri ise ipektir. Ey Muhammed! Eğer seni yalanlarlarsa bil ki. yerli. içlerinde Allah’ın adı çok anılan manastırlar. Her ümmet için. rükû ve secde edenler için temizle” diye belirlemiştik. Onuncu günü Kurban bayramının ilk günü olmaktadır. “Tadın yangın azabını” denilir. Haramlığı size okunanların (bildirilenlerin) dışında0 bütün hayvanlar size helal kılındı. Allah kimi alçaltırsa ona saygınlık kazandıracak hiçbir kimse yoktur. başlarına gelen musibetlere sabreden. “Bana hiçbir şeyi ortak koşma. incilerle süsleneceklerdir. gerek uzak yollardan gelen yorgun develer üzerinde sana gelsinler. sırf. ona ortak koşmayan kimseler (olun). Etlerinin yenmesi yasak olan hayvanlarla ilgili olarak bakınız: Mâide sûresi. Onunla. Şüphesiz. orada altından bileziklerle. namazı dosdoğru kılar. Onların etleri ve kanları asla Allah’a ulaşmaz. Kim Allah’ın hükümlerine saygı gösterirse bu Rabbi katında kendisi için bir hayırdır. Kâbe’nin yerini. Yanları üzerlerine düşüp canları çıkınca onlardan siz de yiyin. Şu halde yalnız ona teslim olun. o ızdıraptan çıkmak isteseler. Onlar öyle kimselerdir ki. Rableri hakkında tartışmaya girmişlerdir. hayvanlar ve insanların birçoğu Allah’a secde etmektedir. misafir bütün insanları eşit kıldığımız Mescid-i Haram’dan alıkoyanlar (azabı hak etmişlerdir. 3. Eğer Allah’ın. Şüphesiz ki Allah çok kuvvetlidir. . oraya geri döndürülürler ve onlara. Şüphesiz. Kim Allah’a ortak koşarsa. Kurbanlık büyük baş hayvanları da sizin için Allah’ın dininin nişanelerinden kıldık. Bunlardan inkar edenler için ateşten giysiler biçilmiştir. Başlarının üstünden de kaynar su dökülür. evimi. İnkar edenler ile Allah’ın yolundan ve içinde. İşte iki hasım taraf ki. Doğrusu Allah hiçbir haini. Artık onlardan siz de yiyin. Sonra da kurbanlık olarak varacakları yer Beyt-i Atik (Kâbe)’dir. zulme uğramaları sebebiyle cihad için izin verildi. Onlar için bir de demirden topuzlar vardır. Alçak gönüllüleri müjdele! Onlar. Hani biz İbrahim’e. güneş ay. yoksula fakire de yedirin. “Rabbimiz Allah’tır” demelerinden dolayı yurtlarından çıkarılmış kimselerdir. Artık putlara tapma pisliğinden kaçının. 0 İslâm âlimlerinin çoğunluğuna göre bu belli günler Zilhiccenin ilk on günüdür. gerek yaya olarak.) Kim de orada zulmederek haktan sapmak isterse biz ona elem dolu bir azaptan tattıracağız. İyilik edenleri müjdele. tavaf edenler. Bu böyle. kiliseler. Böylece onları sizin hizmetinize verdi ki. istemeyen fakire de istemek zorunda kalan fakire de yedirin. İşte sizin ilahınız bir tek ilahtır. şâyet kendilerine yeryüzünde imkan ve iktidar versek. sanki gökten düşmüş de kendisini kuşlar kapışıyor veya rüzgar onu uzak bir yere sürüklüyor gibidir Bu böyle. Allah anıldığı zaman kalpleri ürperen. adaklarını yerine getirsinler ve Beyt-i Atik’i (Kâbe’yi) tavaf etsinler. Allah’ın kendilerine rızık olarak verdiği hayvanlar üzerine ismini ansınlar diye kurban kesmeyi meşru kıldık. Allah inananları savunur. onlardan önce Nûh. ağaçlar. Sizin için onlarda belli bir zamana kadar bir takım yararlar vardır. size doğru yolu gösterdiğinden dolayı Allah’ı büyük tanıyasınız. Sonra kirlerini gidersinler. Onlar saf saf sıralanmış dururken (kurban edeceğinizde) üzerlerine Allah’ın adını anın. Şüphe yok ki Allah’ın onlara yardım etmeğe gücü yeter. âyet. namaz kılanlar. nankörü sevmez. Bütün işlerin âkıbeti Allah’a aittir. Allah’a yönelen. yıldızlar. Birçoğunun üzerine de azap hak olmuştur. Şüphesiz. Onlar. Şüphesiz ki Allah kendi dinine yardım edene mutlaka yardım eder. Âd ve Semûd kavimleri de (peygamberlerini) yalanlamışlardı. Allah iman edip salih ameller işleyenleri içlerinden ırmaklar akan cennetlere koyacak.

vahyin içeriğine etki yapacak bir vesvese vermesi söz konusu değildir. Allah hakkıyla bilendir. Allah onlara muhakkak güzel bir rızık verecektir. çok bağışlayandır. İzni olmaksızın yerin üzerine düşmesin diye göğü O tutuyor. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir. müşriklerin ağır bir yenilgiye uğradıkları Bedir savaşı günü olduğunu ifade etmişlerdir. Şüphesiz. daha sonra da diriltecek olandır. gündüzü de gecenin içine sokar. 61 Bu böyle. Âyette. tevhit inancının yerleşmesini. böylece duvarları. Şüphesiz ki Allah hakkıyla işiten. Peygamberin temennisi. insanların ilahi emir ve yasaklara bağlanmalarını sağlamaktır. sizin saydığınız bin yıl gibidir. Beni inkar etmek nasılmış.” 50 Artık iman edip salih ameller işleyenler var ya. Çünkü gerçekte gözler değil. 52 Senden önce hiçbir resül ve nebi göndermedik ki. çökmüş çatılarının üzerine yıkılmış nice memleketler. 67 Biz her ümmet için uygulayacağı bir ibadet yolu verdik.” 69 Hakkında ayrılığa düşüp durduğunuz şeyler konusunda kıyamet günü Allah aranızda hüküm verecektir. Çünkü Allah geceyi gündüzün içine sokar. mühlet verir). Peygamber. Ama Allah şeytanın vesvesesini giderir. elbette övgüye layıktır. büyüktür. 0 0 Tüm peygamberlerin. Hiç şüphesiz ki Allah çok affedendir. Rabbinden gelen hak olduğunu bilsinler. Bazı tefsir bilginleri bu “kısır gün”ün. hakkıyla haberdardır. Sonra Allah âyetlerini sağlamlaştırır. Göklerdeki her şey. göğüslerdeki kalpler (kalp gözleri) kör olur. 65 Görmüyor musun ki. halimdir (hemen cezalandırmaz. 57 İnkar edip âyetlerimizi yalanlamış olanlara gelince.44 İbrahim’in kavmi ile Lût’un kavmi ve Medyen halkı da (yalanlamışlardı). Sen Rabbine davet et. ama ibret almadılar). Artık iman edip salih ameller işlemiş olanlar Naîm Cennetleri’ndedirler. 64 . Şüphesiz ki Allah insanlara karşı çok esirgeyici. 58 Allah yolunda hicret edip de sonra öldürülmüş veya ölmüş olanlara gelince. Dönüş yalnız banadır. Şüphesiz ki Allah yücedir. yerdeki her şey O’nundur. 59 Elbette onları hoşnut olacakları bir yere sokacaktır. 51 Âyetlerimizi geçersiz kılmak için çaba gösterenler var ya. özellikle Hz. O. şeytan onun bu temennisine dair vesvese vermiş olmasın. Allah bütün yerdekileri ve emri uyarınca denizde akıp gitmekte olan gemileri sizin hizmetinize vermiştir. Hz. 60 Bu böyle. Hiç şüphesiz ki o zalimler derin bir ayrılık içindedirler. nice muhteşem saraylar vardır! 46 Yeryüzünde gezip dolaşmadılar mı ki. rızık verenlerin en hayırlısıdır. 45 Halkı zulmetmekteyken helak ettiğimiz. işitecek kulakları olsun? (Dolaştılar. 49 De ki: “Ey insanlar! Ben sizin için ancak apaçık bir uyarıcıyım. 66 O. onlar için de alçaltıcı bir azap vardır. size hayat veren. onun risalet görevini ifasına engel olmaya çalıştığı konusuna dikkat çekilmektedir. O halde din işinde seninle asla çekişmesinler. (gördüler). böylece ona iman etsinler ve sonuçta da kalpleri ona saygı duysun diye Allah böyle yapar. işte onlar cehennemliklerdir. hakkıyla görendir. Halbuki Allah asla va’dinden caymaz. çok merhametlidir. “yalancıdır”. Çünkü sen hiç şüphesiz hakka götüren dosdoğru bir yol üzerindesin. 63 Allah’ın gökten yağmur indirdiği. şeytanın onlara “Muhammed şairdir”. de ki: “Allah yapmakta olduğunuzu daha iyi bilmektedir. kalplerinde hastalık bulunanlar ile kalpleri katı olanlara bir imtihan vesilesi kılmak için böyle yapar. Yoksa şeytanın. aldığı vahiyleri insanlara tebliğ ettikçe. güzel bir nimet (cennet) vardır. Şüphesiz Rabbinin nezdinde bir gün. Şüphesiz ki Allah elbette zengindir. insan çok nankördür. mühlet verdiğim. Bir de kim kendisine verilen eziyetin dengiyle karşılık verir de sonra yine kendisine zulmedilirse. Allah çok lütufkârdır. düşünecek kalpleri. sonra da onları yakalayıverdim. sonra da kendilerini azabımla yakaladığım nice memleket halkları vardır. yahut da onlara kısır bir günün0 azabı gelip çatıncaya dek o Kur’an’dan bir şüphe içinde kalırlar. 62 Bu böyle. Şüphe yok ki Allah. 56 İşte o gün mülk (hükümranlık) Allah’ındır. kendilerine kıyamet ansızın gelinceye. 47 Bir de senden acele azap istiyorlar.43. elbette Allah ona yardım eder. “mecnundur”.0 53 Allah şeytanın verdiği bu vesveseyi. hüküm ve hikmet sahibidir. bir şey temenni ettiği zaman. Çünkü Allah hakkın ta kendisidir. böylece yeryüzünün yemyeşil olduğunu görmedin mi? Şüphesiz. nice kullanılmaz kuyular. O’nu bırakıp da taptıkları ise batılın ta kendisidir. Mûsâ da yalanlandı ve nihayet o inkarcılara mühlet verdim. doğrudan doğruya peygambere. 48 Zalim oldukları halde. 54 Bir de kendilerine ilim verilmiş olanlar onun. 68 Eğer seninle mücadele ederlerse. 55 İnkar edenler. “emirlik istiyor” gibi vesveselerde bulunarak. sonra sizi öldürecek. insanların arasında hükmünü verir. işte onlar için bir bağışlama. . Hiç şüphe yok ki Allah iman edenleri doğru yola iletir.

De ki: “Şimdi size bu durumdan0 daha beterini haber vereyim mi: Ateş. Rabbinize kulluk edin ve hayır işleyin ki kurtuluşa eresiniz. Allah uğrunda hakkıyla cihad edin. Eğer sinek onlardan bir şey kapsa bunu ondan kurtaramazlar. secde edin. Kendilerine âyetlerimiz açık açık okunduğu zaman o kafirlerin yüz ifadelerinden inkarlarını anlarsın. istenen de. Ne kötü varış yeridir orası!” Ey insanlar! Size bir örnek verildi. İsteyen de âciz. Kuşkusuz bunların hepsi bir kitapta (Levh-i mahfuz’da)dır. Babanız İbrahim’in dinine uyun. Peygamber size şahit (ve örnek) olsun. Şüphesiz Allah hakkıyla işitendir. ortak adlarının İslam olduğu vurgulanmaktadır. ne güzel yardımcıdır! 0 0 Karşılarında âyetlerin okunmasından dolayı içine düştükleri sıkıntılı ve öfkeli hal kastedilmektedir. Şüphesiz Allah kuvvetlidir. hakkıyla görendir. hepsi bunun için toplansalar bile. insanlardan da. hakkında Allah’ın hiçbir delil indirmediği. Sizin Allah’tan başka taptıklarınız bir sinek dahi yaratamazlar. Allah sizi hem daha önce hem de bu Kur’an’da müslüman diye isimlendirdi ki. Bu âyette. Onlar. Onların önlerindekini de (yaptıklarını da). Allah’ı bırakıp.. siz de insanlara şahitt (ve örnek) olasınız. Allah meleklerden de resüller seçer.70 71 72 73 74 75 76 77 78 Bilmez misin ki kuşkusuz Allah gökte ve yerde ne varsa hepsini bilir. Şüphesiz bu Allah’a göre çok kolaydır. kendilerinin de hakkında hiçbir bilgilerinin bulunmadığı şeylere kulluk ederler. O ne güzel sahip. Ey iman edenler. zekatı verin ve Allah’a sarılın. Allah’ın kadrini gereği gibi bilemediler. O sizi seçti ve dinde üzerinize hiçbir güçlük yüklemedi. mutlak güç sahibidir.0 Artık namazı dosdoğru kılın. kendilerine âyetlerimizi okuyanlara hışımla saldıracaklar.. Şimdi ona iyi kulak verin. Neredeyse. . O sizin sahibinizdir. Allah onu kafirlere vaad etti.İbrahim müslüman diye nitelenmektedir. Zalimlerin hiçbir yardımcısı yoktur. bütün ilahi dinlerin temelde bir oldukları. Bütün işler hep Allah’a döndürülür. Nitekim Kur’an’ın birçok yerinde Hz. arkalarındakini de (yapacaklarını da) bilir. rükû edin.

23. Bismillahirrahmânirrahîm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Mü’minler gerçekten kurtuluşa ermişlerdir. Onlarda sizin için daha birçok faydalar da vardır ve onlardan yersiniz de.” “Bu. mü’minlerin zafere ulaşacakları. Onların içlerindeki sütten size içiririz. Onlar Firdevs cennetlerine varis olurlar. işte onlar haddi aşanlardır.” (Nûh). ırzlarını korurlar. Aynı olayla ilgili olarak bakınız: Hûd sûresi. Bu ifade “gökteki yedi yıldız sistemi”. Onlar ki. “yedi gök tabakası” diye de açıklanmıştır. Onlar ki. birinci âyette geçen “el-Mü’minûn” kelimesinden almıştır. Onların üzerinde ve gemilerde taşınırsınız. Nihayet onu bambaşka bir yaratık olarak ortaya çıkardık. Sonra yine muhakkak siz. ancak cinnet getirmiş bir adamdır. 118 âyettir. Onlarla ilişkilerinden dolayı kınanmazlar. Sonra bu az suyu “alaka”0 haline getirdik. “Bizim gözetimimiz altında ve vahyimize göre o gemiyi yap” diye vahyettik. erkeğin spermiyle döllenmiş yumurtadan bir hafta zarfında oluşan hücre topluluğunun rahim cidarına asılıp gömülmüş şekli demektir. Ancak eşleri ve ellerinin altında bulunan cariyeleri bunun dışındadır. kıyamet gününde (tekrar) diriltileceksiniz. emanetlerine ve verdikleri sözlere riâyet ederler. “Yedi yol” ifadesi ile güneş sisteminde yer alan. Andolsun. Allah’a karşı gelmekten hâlâ sakınmaz mısınız?” dedi. Bu “mudga”yı da kemiklere dönüştürdük ve bu kemiklere de et giydirdik. Öyle ise bir müddet onu gözetleyiniz. zekatı öderler. Onlar orada ebedî kalacaklardır. Bunun üzerine kendi kavminden inkar eden ileri gelenler şöyle dediler: “Bu ancak sizin gibi bir beşerdir. 5. Bunun üzerine Nûh’a. Sizin ondan başka hiçbir ilahınız yoktur. Andolsun. Onlar ki. Yaratanların en güzeli olan Allah’ın şânı ne yücedir! Sonra (ey insanlar) siz bunun ardından muhakkak öleceksiniz.”0 0 0 0 0 “Alaka”. “Bizim emrimiz gelip de tandır kaynamaya başlayınca.0 Biz yarattıklarımızdan habersiz değiliz. Yine o su ile Sîna dağında biten bir ağaç (zeytin ağacı) yarattık ki hem yağ. faydasız işlerden ve boş sözlerden yüz çevirirler. hem de yiyenlere katık verir. Sonra onu az bir su (meni) halinde sağlam bir karargaha (ana rahmine) yerleştirdik. Biz önceki atalarımızdan böyle bir şey duymadık. Hayvanlarda sizin için elbette bir ibret vardır. . “Ey kavmim! Allah’a kulluk edin. Eğer Allah dileseydi bir melek gönderirdi. âyet. bir de kendileri aleyhinde daha önce hüküm verilmiş olanlardan başka aileni gemiye al ve zulmeden kimseler hakkında bana hiç yalvarma! Şüphesiz onlar suda boğulacaklardır.MÜ'MİNÛN SÛRESİ Mekke döneminde inmiştir. Biz gökten belli bir ölçüde su indirdik de (faydalanmanız için) onu yeryüzünde tuttuk. kötülerin cezaya çarptırılacağı konu edilmektedir. “Mudga” ceninin. Yine onlar ki. biz insanı. “Rabbim! Beni yalanlamalarına karşı bana yardım et!” dedi. (sular coşup taştığında Nûh’a) dedik ki: “Her cins canlıdan (erkekli dişili) birer çift. Onunla sizin için hurma bahçeleri ve üzüm bağları meydana getirdik. Bizim onu tamamen gidermeye de muhakkak gücümüz yeter. Bu bağ ve bahçelerde sizin için pek çok meyveler vardır ve siz onlardan yiyorsunuz. 40. “el-Müminûn”. Onlar ki. çamurdan (süzülmüş) bir özden yarattık. âyet. biz sizin üzerinizde yedi yol yarattık. mü’minler demektir. dünya dışındaki yedi gezegenin yörüngelerine işaret ediliyor olabilir. Müşriklere son uyarı niteliğindeki bu sûrede. Alakayı da “mudga”0 yaptık. İşte bunlar varis olanların ta kendileridir. Sûre adını. size üstünlük taslamak istiyor. üzerinde diş izlerini andıran şekiller taşıyan henüz uzuvları oluşmamış şekli demektir. Kim bunun ötesine geçmek isterse. namazlarında derin saygı içindedirler. Ceninin ana rahminde geçirdiği evreler için ayrıca bakınız: Hac sûresi. Nûh’u kendi kavmine peygamber olarak gönderdik de. Onlar ki. Andolsun biz. namazlarını kılmağa devam ederler.

Allah’ı inkar eden. 52 Şüphesiz bu (İslâm) tek bir din olarak sizin dininizdir. kendilerinden.56 Kendilerine bol bol verdiğimiz mal ve evlatla onların iyiliğine koştuğumuzu mu sanıyorlar? Hayır onlar farkına varmıyorlar! 57 Rablerinin azametinden korkup titreyenler. sizin O’ndan başka hiçbir ilahınız yoktur. 31 Sonra onların (Nûh kavminin) ardından başka bir nesil yarattık. sizin yaptığınız şeyleri tamamen bilirim. Biz ona inanmayız. 51 Ey peygamberler! Temiz şeylerden yiyiniz ve iyi ameller işleyiniz. Ben de Rabbinizim.28 Sen ve beraberindeki kimseler gemiye bindiğiniz zaman: “Bizi zalim kavmin elinden kurtaran Allah’a hamd olsun” de. bu yüzden de helak edilenlerden oldular. bakmışsın ki feryat edip duruyorlar 65 Boşuna feryat edip durmayın bugün. 58 Rablerinin âyetlerine inananlar. haksızlığa uğratılmazlar. Ölürüz ve yaşarız. 59 Rablerine ortak koşmayanlar. ne kadar da uzak!” 37 “Hayat.” 30 Şüphesiz bu olayda ibretler vardır. 33 O peygamberin kavminden. Artık inanmayan bir kavim Allah’ın rahmetinden uzak olsun! 45. Onların bundan başka yapageldikleri birtakım (kötü) işleri de vardır. hâlâ O’na karşı gelmekten sakınmaz mısınız?” diye öğüt veren bir peygamber gönderdik. Her grup kendinde bulunan ile sevinmektedir. akarsulu yüksek bir yere yerleştirdik. bu dünya hayatından ibarettir. din) işlerini kendi aralarında parça parça ettiler. 54 Ey Muhammed! Sen onları bir zamana kadar. 61 İşte bunlar hayır işlerine koşuşurlar ve o uğurda öne geçerler. 40 Allah. Onlar zulme. Öyle ise bana karşı gelmekten sakının. Allah’a karşı yalan uyduran bir kimseden başkası değildir. 62 Biz hiçbir kimseye gücünün yettiğinden fazla yük yüklemeyiz. “Ey Rabbim! Yalanlamalarına karşı bana yardım et!” dedi. 68 Onlar bu sözü (Kur’an’ı) hiç düşünmediler mi? Yoksa kendilerine. Sizin yediğiniz şeylerden yiyor. hidayete ersinler diye Mûsâ’ya Kitabı (Tevrat’ı) verdik. “Yakın zamanda mutlaka pişman olacaklardır!” dedi.” 35 “O. 53 (İnsanlar ise. “Kavimleri bize kul köle iken. öldüğünüz.” 39 O peygamber. kendiniz gibi bir beşere itaat ederseniz mutlaka ziyana uğrarsınız. 44 Sonra arka arkaya peygamberlerimizi gönderdik. 41 Derken onları o korkunç ses kaçınılmaz olarak kıskıvrak yakalayıverdi de kendilerini çör-çöp yığını haline getirdik. Biz tekrar diriltilecek değiliz. 47 Bu yüzden. Zira bizden yardım görmeyeceksiniz. gaflet ve şaşkınlıklarıyla baş başa bırak! 55. Her ümmete kendi peygamberi geldikçe onu yalanladılar.” 34 “Andolsun. 29 Yine de ki: “Ey Rabbim! Beni bereketli bir yere kondur. 32 Onlara. 60 Rabblerine dönecekleri için verdiklerini kalpleri ürpererek verenler. önceki atalarına gelmeyen bir şey mi geldi? . Biz de onları birbiri ardından helak ettik ve onları birer ibretli hikaye yaptık. 63 Ancak kafirlerin kalbleri bu Kur’an’a karşı bir gaflet içindedir. kendi ecelinin önüne geçemez. 49 Andolsun. Sen konuk edenlerin en hayırlısısın. içtiğiniz şeylerden içiyor.67 Çünkü âyetlerim size okunurdu da siz buna karşı büyüklük taslayarak arkanızı döner geceleyin toplanıp hezeyanlar savururdunuz. Katımızda hakkı söyleyen bir kitab vardır. 66. 64 Nihayet refah ve bolluk içinde olanlarını azapla kıskıvrak yakaladığımız zaman. “Allah’a kulluk edin. Doğrusu ben. ahireti yalanlayan ve bizim dünya hayatında kendilerine bol bol nimet verdiğimiz ileri gelenler şöyle dediler: “O da ancak sizin gibi bir insandır. toprak ve kemik haline geldiğiniz zaman sizin tekrar mutlaka (diriltilip) çıkarılacağınızı mı vaad ediyor?” 36 “Halbuki bu size vaad olunan şey.46 Sonra Mûsâ ve kardeşi Hârûn’u mucizelerimizle ve apaçık bir delille Firavun ve ileri gelenlerine peygamber olarak gönderdik de (onlar) büyüklük tasladılar ve kendilerini büyük görüp böbürlenen bir topluluk oldular. Biz gerçekten (kullarımızı) imtihan ederiz. 48 Böylece ikisini de yalanladılar. onu geciktiremez de. bizim gibi iki insana mı inanacağız” dediler. 50 Meryem oğlu İsa’yı ve annesini büyük bir mucize kıldık ve her ikisini de oturmaya elverişli.” 38 “Bu. 43 Hiçbir ümmet. Zalimler topluluğu Allah’ın rahmetinden uzak olsun! 42 Sonra bunların arkalarından başka nesiller yarattık.

” 95 Bizim onlara yönelttiğimiz tehditleri sana göstermeye elbette gücümüz yeter. 75 Biz onlara merhamet edip başlarına gelen zararı giderseydik yine de azgınlıkları içinde bocalayıp kalırlardı. Gaybı da. “Âyetlerim size okunuyordu da siz onları yalanlıyordunuz. ölüp bir toprak ve kemik yığını haline geldikten sonra mı tekrar diriltileceğiz?” 83 Andolsun. 102 Artık kimin tartıları ağır gelirse. “Öyle ise ona karşı gelmekten sakınmaz mısınız?” de. terk ettiğim dünyada salih bir amel yapayım” der. 109 Kullarımdan. kendisi koruyan. Hayır! Bu sadece onun söylediği (boş) bir sözden ibarettir. “Rabbim! Beni dünyaya geri gönderiniz ki.” 108 Allah. 77 Sonunda onlara şiddetli bir azap kapısı açtığımızda bir de bakarsın onun içinde ümitsizliğe düşüvereceklerdir. 74 Fakat ahirete inanmayanlar. Eğer (tekrar günaha) dönersek şüphesiz kendimize zulmetmiş oluruz. 78 Halbuki O. Onların arkasında. 82 Dediler ki: “Gerçekten biz. Halbuki onların pek çoğu haktan hoşlanmamaktadırlar. 93. biz onlara gerçeği getirdik. Ne kadar az şükrediyorsunuz! 79 O. artık benimle konuşmayın!” der. Onlar ise bu şereflerinden yüz çeviriyorlar. ısrarla bu yoldan çıkmaktadırlar. gözleri ve gönülleri yaratandır. O. 90 Hayır. Gece ile gündüzün birbirini takib etmesi de O’na aittir.94 De ki: “Ey Rabbim! Onlara yöneltilen tehditleri bana mutlaka göstereceksen. biz de bizden önce atalarımız da bununla tehdit edildik. 103 Kimlerin de tartıları hafif gelirse. Sadece O’nun huzurunda toplanacaksınız. rızık verenlerin en hayırlısıdır. 101 Sûr’a üfürüldüğü zaman. beni o zalim milletin içinde bulundurma. öldürendir. büyük Arş’ın Rabbi kimdir?” 87 .” 98 “Ey Rabbim! Onların benim yanımda bulunmalarından da sana sığınırım. 105 Allah.69 70 Ya da onlar henüz kendi peygamberlerini tanımadılar da o yüzden mi onu inkar ediyorlar? Yoksa “O cinnet getirmiş” mi diyorlar? Hayır o. öncekilerin söyledikleri sözler gibi sözler ettiler. 80 O. 91. Onlar cehennemde ebedi kalacaklardır. 97 De ki: “Ey Rabbim! Şeytanların vesveselerinden sana sığınırım. 76 Andolsun. 88 De ki: “Eğer biliyorsanız söyleyin: Her şeyin hükümranlığı elinde olan. Hayır. bizi bağışla. dönmelerine engel) bir perde (berzah) vardır.“Allah’ındır” diyecekler. (işte) o gün ne aralarında soy-sop yakınlığı kalacak. 106 Onlar da şöyle derler: “Ey Rabbimiz! Biz azgınlığımıza yenik düştük ve sapık bir toplum olduk. “Ey Rabbimiz! Biz inandık. en güzel olan şeyle uzaklaştır. 86 De ki: “Yedi kat göklerin Rabbi. biz onlara şereflerini (Kur’an’ı) getirdik.100 Nihayet onlardan birine ölüm gelince. “Öyle ise siz hiç düşünüp öğüt almaz mısınız?” de. Hâlâ aklınızı kullanmıyor musunuz? 81 Hayır onlar. Öyle olsaydı her ilah kendi yarattığını alır götürür ve mutlaka birbirlerine üstün gelmeye çalışırlardı. işte onlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir. 73 Şüphesiz sen onları doğru bir yola çağırıyorsun. . 84 De ki: “Eğer biliyorsanız söyleyin: Yer ve yerde bulunanlar kime aittir?” 85 Allah’ındır” diyecekler.92 Allah hiçbir çocuk edinmemiştir. Onunla birlikte başka hiçbir ilah yoktur. kendisine karşı korunulamaz olan kimdir?” 89 “Allah’ındır” diyecekler. fakat onlar kesinlikle yalancıdırlar. 72 Ey Muhammed! Yoksa sen onlardan bir vergi mi istiyorsun (da inanmıyorlar)? Rabbinin vergisi daha hayırlıdır. bize merhamet et. 71 Eğer hak onların arzularına uysaydı gökler ile yer ve onlarda bulunanlar elbette bozulur giderdi. 104 Ateş yüzlerini yalar ve onlar orada sırıtır kalırlar. diriltendir. ”Aşağılık içinde kalın orada.” 99. sizin için kulakları. sen merhamet edenlerin en hayırlısısın” diyen bir grup var idi. onların yakıştırdığı nitelemelerden uzaktır. Biz onların yakıştırmakta oldukları şeyleri daha iyi biliriz. Bu öncekilerin uydurduğu masallardan başka bir şey değildir. sizi yeryüzünde yaratıp türetendir. işte onlar da kendilerini ziyana uğratanların ta kendileridir. değil mi?” der. biz onları azap ile kıskıvrak yakaladık da yine Rablerine boyun eğmediler ve ona yalvarıp yakarmadılar.” 107 “Ey Rabbimiz! Bizi buradan çıkar. Onların koştukları ortaklardan çok yücedir. 96 Kötülüğü. onlara hakkı getirdi. “Öyle ise nasıl aldanıyorsunuz?” de. görülen âlemi de bilen Allah. ne de birbirlerini arayıp soracaklardır. tekrar dirilecekleri güne kadar (devam edecek.

De ki: “Rabbim! Bağışla. Sabretmiş olmaları sebebiyle. Ondan başka hiç ilah yoktur. O şerefli ve yüce arşın Rabbidir. ya da bir günden daha az bir süre kaldık. Çünkü sen merhamet edenlerin en hayırlısısın!” . Onlara hep gülüyordunuz. Şüphesiz onlar başarıya erenlerin ta kendileridir. Hesap tutanlara sor” derler. Keşke bunu (daha önce) bilmiş olsaydınız. hakkında hiçbir delili olmadığı halde Allah ile birlikte başka bir ilaha taparsa. Onlar. “Bir gün. merhamet et. O kadar ki onlar size beni anmayı unutturdu. Allah şöyle der: “Çok az bir zaman kaldınız. Şüphesiz kâfirler asla kurtuluşa eremezler. onun hesabı ancak Rabbi katındadır.” “Sizi boşuna yarattığımızı ve bize tekrar döndürülmeyeceğinizi mi sandınız?” Gerçek hükümdar olan Allah yücedir. Kim. Allah (inkarcılara) “Yeryüzünde kaç sene kaldınız?” diye sorar.110 111 112 113 114 115 116 117 118 Siz ise onlarla alay ediyordunuz. bugün ben onları mükafatlandırdım.

Düşünüp öğüt almanız için onda apaçık âyetler indirdik. Mü’minlerden bir topluluk da onların cezalandırılmasına şahit olsun. Hz. Kocasının yalancılardan olduğuna dair Allah’ı dört defa şahit getirmesi (Allah adına yemin etmesi). Eğer size dünya ve ahirette Allah’ın lütfu ve rahmeti olmasaydı. onlar için dünya ve ahirette kelem dolu bir azap vardır. beşinci defada da eğer kocası doğru söyleyenlerden ise Allah’ın gazabının kendi üzerine olmasını dilemesi. Aişe tabii ihtiyacını gidermek için uzaklaşmıştı.7 Bu. hakkıyla bilendir. onların her birinin şahitliği. çok merhamet edendir. 8. işte onlar Allah yanında yalancıların ta kendileridir. “Bu apaçık bir iftiradır” deselerdi ya! Onlar (iftiracılar) bu iddialarına dair dört şahit getirselerdi ya! Madem ki şahit getirmediler. Hz. kendisinin doğru söyleyenlerden olduğuna dair. Aişe’nin masum olduğunu açıklayan bu âyetler indi. Halbuki bu.0 Bu iftirayı işittiğiniz zaman. hakkında hiçbir bilginiz olmayan şeyleri ağzınıza alıp söylüyor ve bunu önemsiz bir iş sanıyordunuz. Bu iftirayı kendiniz için kötü bir şey sanmayın. . Allah katında büyük bir günahtır. Allah’a ve ahiret gününe inanıyorsanız. İçlerinden (elebaşılık ederek) o günahın büyüğünü üstlenen için ise ağır bir azap vardır. âyette geçen “nûr” kelimesinden almıştır. bilsin ki o hayasızlığı ve kötülüğü emreder. Adını. içine daldığınız bu iftiradan dolayı size mutlaka büyük bir azap dokunurdu! Hani o iftirayı dilden dile dolaştırıyor. Kim şeytanın adımlarına uyarsa. Aişe ile Safvân arasında ilişki bulunduğu iftirasını ortaya attılar. es. 64 âyettir. kendisi geride kalmıştı. Fakat Allah. Hz. İnananlar arasında hayasızlığın yayılmasını arzu eden kimseler var ya. çok bağışlayandır. kendi (din kardeş)leri hakkında iyi zan besleyip de. iman eden erkek ve kadınlar. özellikle aile hayatına dair esaslar yer almaktadır. İşte bunlar fâsık kimselerdir. Zina eden erkek ancak. eğer yalancılardan ise. Aksine o sizin için bir hayırdır. Allah her şeyi hakkıyla bilendir.24. Bunun üzerine. “Böyle sözleri ağzımıza almamız bize yaraşmaz. dilediği kimseyi tertemiz kılar. siz bilmezsiniz. Allah hakkıyla işitendir. Aişe’yi kendi devesine bindirip hayvanı yederek Medine’ye getirdi. Zina eden bir kadınla da ancak zina eden veya Allah’a ortak koşan bir erkek evlenir. Bu iftirayı işittiğiniz vakit. Allah size âyetleri açıklıyor. işledikleri günahın cezası vardır. Eğer Allah’ın size lütfu ve merhameti olmasaydı sizden hiçbiriniz asla temize çıkamazdı. Bu mü’minlere haram kılınmıştır. Eşlerine zina isnat edip de kendilerinden başka şahitleri olmayanlara gelince. Artık onların şahitliğini asla kabul etmeyin. Aralarında münafıkların reisi Abdullah Übey ile bazı mü’minlerin de bulunduğu bir grup bu olaya dayanarak. İslâm tarihinde “ifk (iftira) olayı” diye bilinen olay konu edilmektedir. Peygamber Benî Mustalik Gazvesi’nden dönerken beraberinde bulunan Hz. Namuslu kadınlara zina isnat edip sonra da dört şahit getiremeyenlere seksen değnek vurun. Onlardan her biri için. hüküm ve hikmet sahibi olmasaydı haliniz nice olurdu? O ağır iftirayı uyduranlar. Allah’ın lütfu ve rahmeti sizin üzerinize olmasaydı ve Allah çok esirgeyici ve çok merhametli olmasaydı haliniz nice olurdu? Ey iman edenler! Şeytanın adımlarına uymayın. Allah’ın dini(nin koymuş olduğu hükmü uygulama) konusunda onlara acıyacağınız tutmasın. Hz. kadından cezayı kaldırır. Bu arada. Allah’ın size lütfu ve merhameti olmasaydı ve Allah tövbeleri kabul eden. Allah bilir. 35.Sülemi. bireysel ve toplumsal hayatla ilgili çeşitli hüküm ve prensipler. Sûrede başlıca.9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 Bu âyet ile sonraki dokuz âyette. Çünkü Allah. Allah’ın lanetinin kendi üzerine olmasını ifade etmesiyle yerine gelir. Allah adına dört defa yemin ederek şahitlik etmesi.NÛR SÛRESİ Medine döneminde inmiştir. sizin içinizden bir güruhtur. zina eden veya Allah’a ortak koşan bir kadınla evlenir. Seni eksikliklerden uzak tutarız Allah’ım! Bu çok büyük bir iftiradır” deseydiniz ya! Eğer inanıyorsanız. düşürdüğü gerdanlığını ararken birlik bulunduğu yerden ayrılmış. beşinci defada da. hüküm ve hikmet sahibidir. Birliğin artçılarından Safvân b. bu gibi şeylere bir daha ebediyyen dönmemeniz için Allah size öğüt veriyor. Bismillahirrahmânirrahîm 1 2 3 4 5 6. Zina eden kadın ve zina eden erkekten her birine yüzer değnek vurun. Ancak tövbe edip bundan sonra ıslah olanlar müstesna. bizim indirdiğimiz ve (hükümlerini) farz kıldığımız bir sûredir.

Allah insanlar için misaller verir. eğer onlarda bir hayır görürseniz onlarla mükâtebe yapın. hakkıyla bilendir. Mübarek bir ağaçtan. Karanlık bir odanın duvarındaki hücrenin daha da karanlık ortamında bulunan bir ışık kaynağının. zînet (yer)lerini göstermesinler.” Konu ile ilgili olarak bu sûrenin 3. Bu ağacın yağı. defalarca güçlendirildiğinde sağlayacağı ışık sütununun karanlık ortamı aydınlatmadaki gücü. Onlar affetsinler. kalplerin ve gözlerin dikilip kalacağı bir günden korkarlar. 30 Mü’min erkeklere söyle.0 Allah’ın size verdiği maldan onlara verin. ateş dokunmasa bile. ellerinin ve ayaklarının kendi aleyhlerine şahitlik edecekleri günde onlara çok büyük bir azap vardır. Bu davranış sizin için daha hayırlıdır. Allah onların yaptıklarından hakkıyla haberdardır. gerçekten dünya ve ahirette lanetlenmişlerdir. Âyetin bu kısmı şöyle de tercüme edilebilir: “Kötü şeyler ve kötü sözler. 34 Andolsun. İslâm hukukunda “mükâtebe” bir köle sahibinin. Dünya hayatının geçici menfaatlerini elde etmek için iffetli olmak isteyen cariyelerinizi fuhşa zorlamayın. size izin verilinceye kadar oraya girmeyin. yahut erkek kardeşlerinden. kandil de bir cam fânûs içinde. Şüphe yok ki. Bu sözleşmeden sonra köle. oturanı bulunmayan evlere girmenizde herhangi bir günah yoktur. ırzlarını korusunlar. 31 Mü’min kadınlara da söyle. 28 Eğer evde kimseyi bulamazsanız. gizlediklerinizi de bilir. vazgeçip iyi muamelede bulunsunlar. Allah lütfu geniş olandır. yahut babalarından. Allah. Ey mü’minler. kocalarından. (Yüz ve el gibi) görünen kısımlar müstesna. temiz kadınlar temiz erkeklere.22 İçinizden varlık ve servet sahibi kimseler yakınlarına. Allah kendilerini lütfuyla zengin edinceye kadar iffetlerini korusunlar. gözlerini haramdan sakınsınlar. açığa vurduklarınızı da. Çünkü bu sizin için daha nezih bir davranıştır. Eğer size. yahut erkekliği kalmamış hizmetçilerden. Onun nurunun temsili şudur: Duvarda bir hücre. kötü erkeklere. ne de batıya ait olan zeytin ağacından tutuşturulur.37 Allah’ın. 25 O gün Allah onlara kesinleşmiş cezalarını tastamam verecek ve onlar Allah’ın apaçık bir gerçek olduğunu bileceklerdir. kötü kimselere. “Geri dönün” denirse hemen dönün. söz konusu bedeli kazanmak üzere serbestçe çalışma hakkına sahip olur. İyi şeyler ve iyi sözler iyi kimselere. kötü kimseler de kötü şeylere ve kötü sözlere layıktır. Onlar için bir bağışlanma ve bolca verilmiş iyi bir rızık vardır. Kim onları buna zorlarsa bilinmelidir ki hiç şüphesiz onların zorlanmasından sonra Allah (onları) çok bağışlayıcıdır. gözlerini haramdan sakınsınlar. zekatı vermekten alıkoymadığı birtakım adamlar buralarda sabah akşam O’nu tesbih ederler.24 İffetli ve (haklarında uydurulan kötülüklerden) habersiz mü’min kadınlara zina isnat edenler. Fânûs sanki inci gibi parlayan bir yıldız. kölelerinizden ve cariyelerinizden durumu uygun olanları evlendirin. 0 0 0 . Düşünüp anlayasınız diye size böyle öğüt veriliyor. Allah’ı anmaktan. Nur üstüne nur. kötü erkekler de kötü kadınlara.0 O temiz olanlar iftiracıların söyledikleri şeylerden uzaktırlar. yahut. 29 İçinde size ait bir eşya olan. Allah her şeyi hakkıyla bilendir. neredeyse aydınlatacak (kadar berrak) tır. yahut kız kardeşlerinin oğullarından. Başörtülerini ta yakalarının üzerine kadar salsınlar. yahut sahip oldukları kölelerden. çok merhamet edendir. yüceltilmesine ve içlerinde adının anılmasına izin verdiği evlerde hiçbir ticaretin ve hiçbir alış verişin kendilerini. iyi kimseler de iyi şeylere ve iyi sözlere layıktır. Bu âyette geçen “Allah göklerin ve yerin nurudur” ifadesi Allah’ın yaratma ve yönetmedeki kudretini temsil etmektedir. yahut müslüman kadınlardan. sizden önce gelip geçenlerden bir misal ve Allah’a karşı gelmekten sakınanlar için bir öğüt indirdik. yahut üvey oğullarından. yaptıklarınızı hakkıyla bilendir. Allah’ın sizi bağışlamasını arzu etmez misiniz? Allah çok bağışlayandır. temiz erkekler de temiz kadınlara layıktır. Allah. âyetine bakınız. 35 Allah göklerin ve yerin nurudur. kocalarının babalarından yahut oğullarından. Onlar. yahut erkek kardeşlerinin oğullarından. yahut da henüz kadınların mahrem yerlerine vakıf olmayan erkek çocuklardan başkalarına göstermesinler. Sahip olduğunuz kölelerden “mükâtebe” yapmak isteyenlere gelince. Allah’ın kainat üzerindeki kudretini hatırlatmaktadır. 27 Ey iman edenler! Kendi evlerinizden başka evlere. belli bir bedel ödedikten sonra hürriyetine kavuşacağı yolunda kölesi ile yapacağı sözleşme demektir. Allah onları lütfuyla zenginleştirir. 33 Evlenmeye güçleri yetmeyenler de. hep birlikte tövbe ediniz ki kurtuluşa eresiniz! 32 Sizden bekar olanları. Gizledikleri zinetler bilinsin diye ayaklarını yere vurmasınlar.0 36. ne doğuya. Zinetlerini. namazı kılmaktan. 23. İşlemiş oldukları günahtan dolayı dillerinin. Allah dilediği kimseyi nuruna iletir. düşkünlere ve Allah yolunda hicret edenlere (kendi mallarından bir şey) vermeyeceklerine yemin etmesinler. geldiğinizi hissettirip (izin alıp) ev sahiplerine selam vermeden girmeyin. Eğer bunlar yoksul iseler. çok merhametlidir. Bu davranış onlar için daha nezihtir. ırzlarını korusunlar. içinde bir kandil. biz size açıklayıcı âyetler.""351 :15:339:593:595:" 2816 3233 26 Kötü kadınlar.

Ama gerçek (verilen hüküm) kendi lehlerinde ise. İşte bunlardan bir kısmı karnı üzerinde sürünür. Allah onların yapmakta olduğu şeyleri hakkıyla bilendir. Sizden istenen güzelce itaat etmektir. Sonra da onların bir kısmı bunun ardından yüz çevirirler. Namazı dosdoğru kılın. İşte Allah âyetlerini size böyle açıklar. küfür. işte onlar fasıkların ta kendileridir. Münâfıklar sen kendilerine emrettiğin takdirde mutlaka savaşa çıkacaklarına dair en ağır bir şekilde Allah’a yemin ettiler. günde üç defa. öğleyin elbiselerinizi çıkardığınız vakit ve yatsı namazından sonra (yanınıza girecekleri zaman) sizden izin istesinler. içinizden. Görmez misin ki Allah. Karanlıklar üstüne karanlıklar. geceyi ve gündüzü döndürüp duruyor. kendilerini yaptıklarının en güzeli ile mükafatlandırsın ve lütfundan onlara daha da fazlasını versin diye (yaparlar).38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 0 (Bütün bunları) Allah. onları kaynaştırıp üst üste yığar. sıra sıra (kanat çırparak uçan) kuşların Allah’ı tespih ettiğini görmez misin? Her biri duasını ve tesbihini kesin olarak bilmektedir. tehlikelerle karşı karşıya olursa. Yanına geldiğinde hiçbir şey bulamaz. bulutları sevk eder. Peygambere düşen ancak apaçık bir tebliğdir. İnkâr edenlerin (Allah’ı) yeryüzünde aciz bırakacaklarını sanma! Onların varacağı yer cehennemdir. De ki: “Yemin etmeyin. Halbuki onlar inanmış değillerdir. Dönüş de ancak Allah’adır. Allah. “Allah’a ve peygambere inandık ve itaat ettik” derler. İnsan nasıl. Allah. onların amelleri ıssız bir çöldeki serap gibidir. Susamış kimse onu su sanır. peygambere itaat edin” de. biz açıklayıcı âyetler indirdik. Bu vakitlerin dışında (izinsiz girme konusunda) ne size. zifiri karanlıklara benzetilmektedir. Yahut (inkarcıların küfür içindeki halleri) derin bir denizdeki karanlıklar gibidir. Çocuklarınız erginlik çağına geldiklerinde. iman edip de salih ameller işleyenlere. oradaki dağ (gibi bulut)lardan dolu indirir de onu dilediğine isabet ettirir. gökten. (Münâfıklar). Kim Allah’a ve Resülüne itaat eder. Ne kötü varış yeridir o! Ey iman edenler! Ellerinizin altında bulunanlar (köleleriniz) ve sizden henüz büluğ çağına ermemiş olanlar. Nihayet yağmurun. Allah dilediğini hesapsız olarak rızıklandırır. Allah hakkıyla bilendir. “işittik ve iman ettik” demeleridir. ne onlara bir günah vardır. küfür karanlığındaki bir kimse de öylece hakikatı bulamaz. yoksa şüphe ve tereddüde mi düştüler? Yoksa Allah ve Resûlünün kendilerine karşı zulüm ve haksızlık edeceğinden mi korkuyorlar? Hayır. (Bir deniz ki) onu dalga üstüne dalga kaplıyor.” “Allah’a itaat edin. İnsan elini çıkarsa neredeyse onu bile göremez. İnkâr edenlere gelince. onların arasından yağdığını görürsün. Aralarında hüküm vermesi için Allah’a (Kur’an’a) ve peygambere çağırıldıkları zaman. Allah’tan korkar ve O’na karşı gelmekten sakınırsa. Andolsun. Aralarında hüküm vermek için Allah’a (Kur’an’a) ve Resülüne davet edildiklerinde. bir de bakarsın ki içlerinden bir grup yüz çevirmektedir. Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. boyun eğerek ona gelirler. Kalplerinde bir hastalık mı var. O. işte onlar asıl zalimlerdir. Allah bütün canlıları sudan yarattı. Allah dilediği kimseyi doğru yola iletir. Sonra. onlar için hoşnut ve razı olduğu dinlerini iyice yerleştireceğine. Allah hakkıyla bilendir. Çünkü Allah her şeye hakkıyla gücü yetendir. İşte onlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir. Göklerin ve yerin hükümranlığı Allah’ındır. Allah. . sabah namazından önce.0 Göklerde ve yeryüzünde bulunan kimselerle. (Tıpkı bunun gibi kâfir de hesap günü amellerinden bir şey bulamaz). Bu âyette. yaşadıkları korkularının ardından kendilerini mutlaka emniyete kavuşturacağına dair vaadde bulunmuştur. ışık olmadan karanlıkta bir yere varamaz. Allah hesabı çabuk görendir. Bu bulutların şimşeğinin parıltısı neredeyse gözleri alacak. âyetlerini size işte böylece açıklar. kimi iki ayak üzerinde yürür. Onlar bana kulluk eder ve bana hiçbir şeyi ortak koşmazlar. Allah dilediğini yaratır. Bu üç vakit sizin soyunup dökündüğünüz vakitlerdir. bocalar durur. onun için nur diye bir şey yoktur. mü’minlerin söyleyeceği söz ancak. Resüle itaat edin ki size merhamet edilsin. Ancak Allah’ı yanında bulur da Allah onun hesabını tastamam görür. Artık bundan sonra kimler inkâr ederse. kendilerinden öncekilerinizin istedikleri gibi izin istesinler. zekatı verin. hüküm ve hikmet sahibidir. dilediğinden de geri çevirir. kendilerinden önce geçenleri egemen kıldığı gibi onları da yeryüzünde mutlaka egemen kılacağına. size yüklenen görevin sorumluluğu da yalnızca size aittir. Şüphesiz bunda basiret sahibi olanlar için bir ibret vardır. Eğer yüz çevirirseniz bilin ki ona yüklenen sorumluluğu ancak ona ait. işte onlar başarıyı elde edenlerin ta kendileridir. Kime Allah nur vermezse. üstünde de bulutlar var. kimisi dört ayak üzerinde yürür. hüküm ve hikmet sahibidir. Birbirinizin yanına girip çıkabilirsiniz. Eğer ona itaat ederseniz doğru yola erersiniz.

Allah’a döndürülecekleri ve yaptıklarını Allah’ın onlara haber vereceği günü hatırla. Evlere girdiğiniz zaman birbirinize. onunla beraber toplumu ilgilendiren bir iş üzerindeyken ondan izin almadan çekip gitmeyen kimselerdir. Allah hakkıyla işitendir. Allah katından mübarek ve hoş bir esenlik dileği olarak. hakkıyla bilendir. İçinizden biribirini siper ederek sıvışıp gidenleri Allah gerçekten bilir. O. Bilmiş olun ki şüphesiz göklerdeki her şey. Mü’minler ancak Allah’a ve peygamberine inanan. her şeyi hakkıyla bilendir. topala güçlük yoktur. hayızdan ve doğumdan kesilmiş yaşlı kadınların zinetlerini göstermeksizin dış elbiselerini çıkarmalarında kendileri için bir günah yoktur. Bir arada veya ayrı ayrı olarak yemek yemenizde de bir sakınca yoktur. Köre güçlük yoktur. (Ey inananlar!) Peygamberin (sizi) çağırmasını aranızda birbirinizi çağırmanız gibi tutmayın. hastaya da güçlük yoktur. bunların evlerine göz kulak olmalarını isterlerdi. 0 Müslümanlar savaşa çıkarlarken evlerinin anahtarlarını savaşa çıkamayan kör. Âyet bunda bir sakınca olmadığını ifade etmektedir. yerdeki her şey Allah’ındır. İşte Allah. . O halde bazı işlerini görmek için senden izin isterlerse. Ama yine sakınmaları onlar için daha hayırlıdır. Artık onun emrine muhalefet edenler. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır. çok merhamet edendir. içlerinden dilediğine izin ver ve onlar için Allah’tan bağışlama dile. Allah.60 61 62 63 64 Artık evlenme ümidi beslemeyen. başlarına bir belânın gelmesinden veya elem dolu bir azaba uğramaktan sakınsınlar. içinde bulunduğunuz durumu gerçekten bilir. Bunlar kolladıkları evlerde yiyip içmekten çekinirlerdi. düşünesiniz diye âyetleri size böyle açıklar. selam verin.0 Kendi evlerinizde veya babalarınızın evlerinde veya annelerinizin evlerinde veya erkek kardeşlerinizin evlerinde veya kız kardeşlerinizin evlerinde veya amcalarınızın evlerinde veya halalarınızın evlerinde veya dayılarınızın evlerinde veya teyzelerinizin evlerinde veya anahtarlarına sahip olduğunuz evlerde ya da dostlarınızın evlerinde yemek yemenizde de bir sakınca yoktur. topal ve hastalara bırakırlar.

çarşıda. 9. üstelik kendilerine fayda ve zararları dokunmayan. “Bu Kur’an. (Ey Muhammed!). çok merhamet edendir. 19. “(Bu Kur’an. Seni bırakıp da başka dostlar edinmek bize yaraşmaz. 5.) De ki: “Bu mu daha hayırlıdır. 6. İnkar edenler. 14. Bunlar ona sabah akşam okunmaktadır” dediler. Allah’ı bırakıp hiçbir şey yaratmayan ve zaten kendileri yaratılmış olan. 7. Ebedi olarak kalacakları orada onlar için diledikleri her şey vardır. Senden önce gönderdiğimiz bütün peygamberler de şüphesiz yemek yerler. “hak ile batılı birbirinden ayıran” demek olup Kur’an’ın isimlerinden biridir. yahut Rabbimizi görseydik ya!” dediler. Elleri boyunlarına bağlanmış. Peygamber’in tüm insanlığa gönderildiği. onun. Böylece onlar haksız ve asılsız bir söz uydurdular. bağışlayandır. Âlemlere bir uyarıcı olsun diye kuluna Furkân’ı indiren Allah’ın şanı yücedir. 13. De ki: “O kitabı göklerin ve yerin sırrını bilen indirmiştir. 8. 15. Bu ateş onları uzak bir mesafeden görünce onun müthiş kaynamasını ve uğultusunu işitirler. (İnkar edenler). Biz ise o Kıyameti yalanlayanlara çılgın bir cehennem ateşi hazırlamışızdır. onları ve Allah’ı bırakıp da taptıkları şeyleri bir araya getireceği ve (taptıklarına). pazarda dolaşır. 77 âyettir. Furkân. (Bakalım) sabredecek misiniz? Rabbin hakkıyla görendir. Bu Rabbinin uhdesine aldığı. 12. Fakat sen onlara ve atalarına o kadar bol nimet verdin ki. Onlar. tebliğ sırasında karşılaştığı zorluklar ve şirkin kökünün kazınacağı. başkalarından) yazıp aldığı öncekilere ait efsanelerdir. Sûre adını. 17. 11. 16. Şüphesiz O. 2. ilk âyette geçen “el-Furkân” kelimesinden almaktadır. 4. 68-70. sana saraylar kurabilecek olan Allah’ın şanı yücedir. yoksa Allah’a karşı gelmekten sakınanlara vadedilen ebedilik cenneti mi?” Orası onlar için bir mükafaat ve varılacak bir yerdir. sonunda seni anmayı unuttular ve helâke giden bir toplum oldular” derler. Andolsun.25. çarşıda pazarda gezerlerdi. 21. 10. 3. 20. “Seni eksikliklerden uzak tutarız. Mülkünde hiçbir ortağı da yoktur. göklerin ve yeryüzünün mülkü (hükümranlığı) kendisine ait olandır. Muhammed’in uydurduğu bir yalandan başka bir şey değildir. Artık kendinizden azabı savmaya gücünüz yetmeyecek ve kendinize yardım da edemeyeceksiniz. Sizden kim de zulüm ve haksızlık ederse ona büyük bir azap tattırırız. 18. (İlah edindikleriniz) söyledikleriniz konusunda sizi yalancı çıkardılar. Hayır. Bize kavuşacaklarını ummayanlar. onlar Kıyameti de yalanladılar. Rabbinin. (Ey Muhammed!) Senin hakkında bak nasıl da temsiller getirdiler de (haktan) saptılar. Sûrede temel konular olarak Hz.FURKÂN SÛRESİ Mekke döneminde inmiştir. geçmiş ümmetlerin hayatlarından bazı örnekler de verilerek ele alınmaktadır.” Dediler ki: “Bu ne biçim peygamber ki yemek yer. Çocuk edinmemiştir. (Ey insanlar!) Sizi birbiriniz için imtihan aracı kıldık. onlar kendi benliklerinde büyüklük tasladılar ve büyük bir taşkınlık gösterdiler. Başka bir topluluk da bu konuda ona yardım etmiştir” dediler. Dilerse sana bundan daha güzelini. Ona bir melek indirilseydi de bu onunla beraber bir uyarıcı olsaydı ya!” “Yahut kendisine bir hazine verilseydi veya ürününden yiyeceği bir bahçesi olsaydı ya! “Zalimler (inananlara): “Siz ancak büyülenmiş bir adama uyuyorsunuz” dediler. Artık onlar doğru yolu bulamazlar. içinden ırmaklar akan cennetleri verebilecek olan. . Bismillahirrahmânirrahîm 1. yaşatmaya ve ölüleri diriltip kabirden çıkarmaya güçleri yetmeyen ilahlar edindiler. O her şeyi yaratmış ve yarattığı O şeyleri bir ölçüye göre takdir etmiştir. O. çatılmış olarak cehennemin daracık bir yerine atıldıkları zaman orada. yok olup gitmeyi isterler (Kendilerine) “Bugün bir kere yok olmayı istemeyin. öldürmeye. “Siz mi saptırdınız benim şu kullarımı. “Bize melekler indirilseydi. âyetlerin Medine döneminde indiği konusunda bir rivayet de vardır. (yerine getirilmesi) istenen bir va’didir. yoksa onlar kendileri mi yoldan saptılar” diyeceği günü hatırla. bir çok kere yok olmayı isteyin!” (denir.

işte onlar konumları itibariyle daha kötü. O gün cennetliklerin kalacakları yer daha hayırlı. “Eyvah! Biz Allah’ın rahmetinden tamamen uzaklaştırılmışız”0 diyecekler. Âyetin son kısmı “Biz Kur’an’ı senin kalbine yerleştirmek için onu kısım kısım indirdik ve onu ağır ağır okuduk” şeklinde de tercüme edilebilir. Allah’ı bırakıp. onlara karşı bu Kur’an’la büyük bir mücadele ver. İnkar edenler. rahmetinin önünde rüzgarları müjdeci olarak gönderendir. 35. Ress halkını0 ve bunların arasında pek çok nesilleri de helak ettik. Âd ve Semûd kavimlerini. “Yazıklar olsun bana. 45 Rabbinin gölgeyi nasıl uzattığını görmez misin? İsteseydi onu sabit kılardı. (öğüt almadıkları için) hepsini kırıp geçirdik. dinlenecekleri yer daha güzeldir. 34. 38. “Âyetlerimizi yalanlayan topluluğa gidin” dedik. ilahlarımıza sımsıkı sarılmasaydık neredeyse bizi ilahlarımızdan uzaklaştıracaktı” (derler. Onlara. Kur’an bana geldikten sonra beni ondan o saptırdı. Yüzüstü cehenneme sürüklenecek olanlar var ya. her peygamber için suçlulardan bir düşman yarattık. 36.” 22. Rabbin her şeye hakkıyla gücü yetendir. geceyi size bir örtü. Mûsâ’ya Kitab’ı (Tevrat’ı) verdik ve kardeşi Hârûn’u da ona yardımcı kıldık. 54 O. 43 Kendi nefsinin arzusunu kendisine ilah edineni gördün mü? Ona sen mi vekil olacaksın? 44 Yoksa sen onların çoğunun (söz) dinleyeceklerini yahut akıllarını kullanacaklarını mı sanıyorsun? Onlar hayvanlar gibidirler. biz bunu insanlar arasında. sudan bir insan yaratıp ondan soy sop ve hısımlık meydana getirendir. Onları insanlara bir ibret yaptık ve zalimlere elem dolu bir azap hazırladık. 48.0 33. Onlar sana hiçbir misal getirmezler ki (buna karşılık) sana gerçeği ve en güzel açıklamayı getirmiş olmayalım. uykuyu istirahat zamanı ve gündüzü de hareket ve çalışma vakti yapandır. 52 Öyle ise kafirlere itaat etme. kendilerine ne faydası ne de zararı dokunan şeylere kulluk ederler. “Andolsun. “Melekler de onlara. Nihayet o kavmi yerle bir ettik. Kâfir. ‘Size bugün sevinçli hiçbir haber yok’ diyecekler” şeklinde de tercüme edilebilir. 27. Andolsun. O gün zalim kimse. 24. 26. birinin suyu lezzetli ve tatlı. 57 De ki: “Ben buna karşılık sizden dileyen kimsenin. Yoksa onu görmüyorlar mıydı (ki ibret almadılar)? Hayır! (Görüyorlardı fakat) tekrar dirilmeyi ummuyorlardı. Biz. 39. O gün gerçek hükümranlık Rahmân’ındır ve kafirlere zorlu bir gün olacaktır. Biz. taşlarla örülmüş kuyuların etrafında yerleşen topluluk demektir. Rabbine karşı (şeytana) arka çıkandır. Peygamberleri yalanladıkları vakit suda boğduk. Bunların herbirine misaller getirdik. senin kavmin. Ölü toprağı canlandıralım. 23. 0 0 0 Âyetin son kısmı. keşke falanı dost edinmeseydim!” 29. diğerininki tuzlu ve acı olan iki denizi salıverip aralarına da görünmez bir perde ve karışmalarını önleyici bir engel koyandır. 32. . belki yolca onlardan daha da şaşkındırlar. 56 Biz seni ancak bir müjdeci ve bir uyarıcı olarak gönderdik. Sonra biz güneşi gölgeye delil kıldık. işte böyle. Yol gösterici ve yardım edici olarak Rabbin yeter. Zaten şeytan insanı yardımcısız bırakıverir. bela yağmuruna tutularak yok edilen kente uğramışlardır.) Onlar yakında azabı gördükleri zaman yolca kimin daha sapık olduğunu görecekler. Rabbine giden yolu tutmasından başka herhangi bir ücret istemiyorum. 25. 40. 55 Onlar. “Ey Rabbim! Kavmim şu Kur’an’ı terkedilmiş bir şey haline getirdi” dedi.Fakat melekleri görecekleri gün. düşünüp ibret alsınlar diye tekrar tekrar açıkladık. 37.42 Onlar seni görünce ancak eğlenceye alırlar. 51 Dileseydik her memlekete bir uyarıcı gönderirdik. işte o gün suçlulara hiçbir müjde yoktur. 31. O gün gök bulutlarla yarılıp parçalanacak ve melekler bölük bölük indirilecektir. 53 O. Andolsun. Peygamber. 47 O. tuttukları yol itibariyle daha sapıktırlar. Ress halkı. Onların yaptıkları bütün amellerine yöneldik ve onları dağılmış zerreciklere çevirdik. “Allah’ın peygamber olarak gönderdiği adam bu mu? Biz. 46 Sonra onu kendimize yavaş yavaş çektik. yarattıklarımızdan bir çok hayvanları ve insanları sulayalım diye gökten tertemiz bir su indirdik. Biz Kur’an’la senin kalbini pekiştirmek için onu böyle kısım kısım indirdik ve onu ağır ağır okuduk.49 O. 41. Nûh kavmini de. Putlara tapan bu insanlar bir görüşe göre Şuayb peygamberin kavmi idi.” 30. (çaresizlik içinde) ellerini ısırıp şöyle diyecektir: “Ne olurdu ben de peygamberle beraber aynı yolu tutsaydım!” 28. 50 Andolsun. Fakat insanların çoğu nankörlükte direttiler. “Kur’an ona bir defada toptan indirilseydi ya!” dediler.

İşte onlar. Onlar. Allah’a. Rabblerine secde ederek ve kıyamda durarak geceleyenlerdir. Onlar. Onlar. bu ikisi arası dengeli bir harcamadır. sabretmelerine karşılık cennetin yüksek makamlarıyla mükafatlandırılacaklar ve orada esenlik dileği ve selamla karşılanacaklardır. haksız yere. öğüt almak isteyen ve çok şükredici olmayı dileyen kimseler için geceyi ve gündüzü birbiri ardınca getirendir. orada bir ışık kaynağı (güneş) ve aydınlatıcı bir ay yaratanın şanı çok yücedir. tövbesi kabul edilmiş olarak döner. Sen bunu haberdar olana sor! Onlara. Allah işte onların kötülüklerini iyiliklere çevirir. Onlar. “Rahmân’a secdeye kapanın denildiğinde “Rahmân da nedir? Senin bize emrettiğine mi secde edeceğiz?” derler ve bu onların nefretini artırır. Onların harcamaları. Kim bunları yaparsa ağır azaba uğrar. Kullarının günahlarından hakkıyla haberdar olarak O yeter! Gökleri ve yeryüzünü ve ikisi arasındakileri altı gün içinde (altı evrede) yaratan sonra da Arş’a0 kurulan Rahmân’dır. Orası ne güzel bir durak ve ne güzel bir konaktır! (Ey Muhammed!) De ki: “Duanız olmasa Rabbim size ne diye değer versin! Siz yalanladınız. vakar ve hoşgörü ile geçip gidenlerdir.” 0 Arş. Kıyamet günü onun azabı kat kat artırılır ve horlanmış olarak orada ebedi kalır. Öyle ise azap yakanızı bırakmayacak. Cahiller onlara laf attıkları zaman. O. Kim de tövbe eder ve salih amel işlerse işte o. kendilerine Rabblerinin âyetleri hatırlatıldığı zaman. Onlar. faydasız boş bir şeyle karşılaştıkları zaman. ne kötü bir durak ve ne kötü bir konaktır orası. Allah’ın haram kıldığı cana kıymayan ve zina etmeyen kimselerdir. sınırsız kudret makamı demektir. kudret ve hakimiyet tahtı. gerçekten onun azabı sürekli bir helaktir!” “Şüphesiz. Orada ebedi kalırlar. şöyle diyenlerdir: “Ey Rabbimiz! Bizden cehennem azabını uzaklaştır. Ancak tövbe edip de inanan ve salih amel işleyenler başka. . Göğe burçlar yerleştiren. yalana şahitlik etmeyen. Allah ile beraber başka bir ilaha kulluk etmeyen. O’nu her türlü övgüyle yücelterek tesbih et. Allah çok bağışlayandır.” Onlar. onlara kör ve sağır kesilmezler. Onlar. “selâm!” der (geçer)ler. çok merhamet edendir. Rahmân’ın kulları. yeryüzünde vakar ve tevazu ile yürüyen kimselerdir. o ölümsüz ve daima diri olana (Allah’a) tevekkül et. harcadıklarında ne israf ne de cimrilik edenlerdir.58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 Sen. “Ey Rabbimiz! Eşlerimizi ve çocuklarımızı bize göz aydınlığı kıl ve bizi Allah’a karşı gelmekten sakınanlara önder eyle” diyenlerdir.

”0 Firavun. İsrailoğullarının erkek çocuklarının öldürülmesini emretmiş.0 Bunlar.) Şâyet Firavun İsrailoğullarına köle muamelesi ederek onların erkek çocuklarını öldürüyor olmasaydı. apaçık Kitab’ın âyetleridir. Sûrede başlıca Mûsâ. 227 âyettir. Sûre. âyet. Nûh. onun bir vahiy eseri olduğu vurgulanmakta. Hz. âyet. Şüphesiz senin Rabbin. sizin de Rabbiniz. elbette mutlak güç sahibidir. “O. 15-16. andolsun seni zindana atılanlardan ederim.” Firavun şöyle dedi: “Seni biz küçük bir çocuk olarak alıp aramızda büyütmedik mi? Sen ömrünün nice yıllarını aramızda geçirdin. Kısaca. beni yalanlamalarından korkuyorum. şüphesiz delidir” dedi. Hani Rabbin Mûsâ’ya. âyet. Firavun. ama onların çoğu inanmamaktadırlar. Derken. “İsrailoğullarını bizimle beraber gönder. doğunun da batının da ve ikisi arasındaki her şeyin de Rabbidir.26. İbrahim. Kasas sûresi.” “(Böyle iken) sen o yaptığın işi yaptın (adam öldürdün). korkma! Mucizelerimizle gidin. adını 224. Mûsâ şöyle dedi: “Ey Rabbim! Muhakkak ki ben. “Âlemlerin Rabbi de nedir?” dedi. Sen nankörlerdensin. etrafındakilere (alaycı bir ifade ile) “dinlemez misiniz?” dedi.ŞU'ARÂ SÛRESİ Mekke döneminde inmiştir. Yeryüzüne bakmazlar mı. Eğer gerçekten inanırsanız bu böyledir. Eğer düşünüyorsanız bu. “O. “Zalimler topluluğuna.” “Göğsüm daralır.” Mûsâ. Rabbim bana hüküm ve hikmet bahşetti de beni peygamberlerden kıldı. Kur’an’ın vahiy dışı bir kaynağa dayalı olduğu iddialarına karşılık. Onlar (Allah’ın âyetlerini) yalanladılar. Şüphesiz bunlarda (Allah’ın varlığına) bir delil vardır. Hani Rabbin Mûsâ’ya. 7-12. Mûsâ’nın annesi de çocuğunu ölümden kurtarmak için onu bir sepet içinde Nil nehrine bırakmıştı. söz konusu kaynakların Kur’an üzerinde hiçbir etkisinin bulunamayacağı ifade edilmektedir. Mûsâ. Mûsâ’nın Firavun’a gönderilmesiyle ilgili olarak ayrıca bakınız: Tâ-Hâ sûresi. böyledir” dedi. Hârûn’a da peygamberlik ver (ve onu bana yardımcı yap). “Sana apaçık bir delil getirmiş olsam da mı?” dedi. 34. Firavun’un kavmine git! Başlarına geleceklerden hâlâ korkmuyorlar mı?” diye seslenmişti. aslında ona zulmetmiştir. Firavun. 49. Firavun.” Allah dedi ki. “Şu’arâ” şairler demektir.” Mûsâ şöyle dedi: “Ben onu. Bu harflerle ilgili olarak Bakara sûresinin ilk âyetinin dipnotuna bakınız. Çünkü biz sizinle beraberiz. Ey Muhammed! Mü’min olmuyorlar diye adetâ kendini helak edeceksin! Biz dilesek. Bu yüzden onların beni öldürmelerinden korkarım. “Eğer benden başka bir ilah edinirsen.” “Firavun’a gidin ve deyin: “Şüphesiz biz âlemlerin Rabbinin elçisiyiz”. Akıcı konuşamam. müşriklerin. geçmiş atalarınızın da Rabbidir” dedi. “Zalimler topluluğuna. âyet. Onun için.Mûsâ’nın istemeyerek adam öldürmesi ile ilgili olarak bakınız: Kasas sûresi. Kasas sûresi. Hz. “Hayır. Salih ve Şuayb peygamberlerin kıssaları dile getirilmekte. (her şeyi) işitmekteyiz. Mûsâ da Firavun’un himayesine girmeyecek ve “nimet” diye takdim edilen bu durum doğmayacaktı. “O. (Bakınız: Bakara. Hz. Firavun Mûsâ’ya bir nimette bulunmamış.”0 “Senin başıma kaktığın bu nimet (gerçekte) İsrailoğullarını köleleştirmen(in neticesi)dir. “Bu size gönderilen peygamberiniz. çok merhametlidir. Hûd. o vakit kendimi kaybetmiş bir halde iken (istemeyerek) yaptım. 24-31. sûresi. Mûsâ. Mûsâ. Firavun ailesi onu bulup saraya getirmiş ve Mûsâ orada Firavun’un himayesinde yetişmişti. fakat alay edegeldikleri şeylerin haberleri başlarına gelecek.”0 “Bir de onlara karşı ben suçlu durumundayım. Firavun’un kavmine git! Başlarına geleceklerden hâlâ korkmuyorlar mı?” diye seslenmişti. onlara gökten bir mucize indiririz de. orada her türden nice güzel ve yararlı bitkiler bitirdik. âyet. . âyette geçen “eş-Şu’arâ” kelimesinden almıştır.” Firavun.” “Sizden korktuğum için de hemen aranızdan kaçtım. Bismillahirrahmânirrahîm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 0 0 0 0 Ta Sin Mim. ona boyun eğmek zorunda kalırlar Rahmân’dan kendilerine gelen her yeni öğütten mutlaka yüz çevirirler. göklerin ve yerin ve her ikisi arasında bulunan her şeyin Rabbidir.

“Şüphesiz bu bilgin bir sihirbazdır” dedi. 46 Bunun üzerine sihirbazlar derhal secdeye kapandılar. hatalarımı bağışlayacağını umduğumdur. Firavun’a. muhakkak ki takip edileceksiniz” diye vahyettik. pınar başlarından. 61 İki topluluk birbirini görünce Mûsâ’nın arkadaşları. Her parçası koca bir dağ gibiydi. mutlaka Rabbimize döneceğiz. 108.” 78 “O.0 Firavun. “Hayır!.” 81 “O. Kasas sûresi. 67 Bunda şüphesiz bir ibret vardır. Bunun üzerine Mûsâ. “Neye tapıyorsunuz?” demişti. Ama pek çokları iman etmiş değillerdi. asasını attı. belli bir günün belirlenen bir vaktinde bir araya getirildiler. ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama keseceğim ve hepinizi asacağım” dedi. Yakında bilip göreceksiniz siz! Andolsun. 69 Ey Muhammed! Onlara İbrahim’in haberini de oku. Mûsâ onlara.” 83 “Ey Rabbim! Bana bir hikmet bahşet ve beni salih kimseler arasına kat.” Böylece sihirbazlar. Deniz derhal yarıldı. bir de ne görsünler asa açıkça kocaman bir yılan olmuş. âyet. çok merhametlidir. 66 Sonra ötekileri suda boğduk. “Ben size izin vermeden ona inandınız ha? Mutlaka o size sihri öğreten büyüğünüzdür.) Sihirbazlar gelince. “Sizi. hem o takdirde mutlaka bana yakın kimselerden olacaksınız” dedi.” 82 “O. “Eyvah yakalandık” dediler. 68 Şüphesiz ki senin Rabbin elbette mutlak güç sahibidir. bana yol gösterecektir” dedi. İnsanlara da “Siz de toplanır mısınız?” denildi. âyet. beni yaratan ve bana doğru yolu gösterendir. 60 Firavun ve adamları gün doğarken onları takibe koyuldular. 65 Mûsâ’yı ve beraberindekilerin hepsini kurtardık.” 49 Firavun. üstün gelirlerse sihirbazlara uyarız” (dediler. bana yediren ve içirendir. “Kullarımı geceleyin yola çıkar. Rabbim şüphesiz benimledir. 48 “Mûsâ’nın ve Hârûn’un Rabbi’ne. bakanlara bembeyaz olmuş.” dedi. . “Eğer biz üstün gelirsek gerçekten bize bir mükafat var mı?” dediler. çevresindeki ileri gelenlere. bir de ne görsünler. yurdunuzdan çıkarmak istiyor. Bir de ne görsünler. “Umarız. İsrailoğullarını mirasçı kıldık. 59 İşte böyle yaptık ve onlara.” 57.Şehirlere de toplayıcı adamlar gönder. 53 Firavun da şehirlere (asker) toplayıcılar gönderdi. yaptığı sihirle. 75." “Sana bütün usta sihirbazları getirsinler.” 55 “Şüphesiz onlar bize öfke duyuyorlar. “Doğru söyleyenlerden isen haydi getir onu. Bunun üzerine onlar iplerini ve değneklerini attılar ve “Firavun’un gücüyle elbette bizler üstün geleceğiz” dediler.” 52 Biz Mûsâ’ya. 54 Dedi ki. asâ onların düzdükleri sihir takımlarını yutuyor. “Bunlar pek az ve önemsiz bir topluluktur. 62 Mûsâ. 71 “Putlara tapıyoruz ve onlara tapmağa devam edeceğiz” demişlerdi. 45 Mûsâ da asasını attı. 72 İbrahim dedi ki: “Onlara yalvardığınızda sizi işitiyorlar mı?” 73 “Yahut size fayda veya zararları dokunur mu?” 74 “Hayır. hesap gününde. servetlerden ve iyi bir konumdan çıkardık. “Asan ile denize vur” diye vahyettik. Firavun. Ancak âlemlerin Rabbi olan Allah dostumdur.31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Firavun. “Hadi ortaya atacağınız şeyi atın” dedi. 47 “Âlemlerin Rabbine inandık” dediler. ama biz babalarımızı böyle yaparken bulduk” dediler. 32. Elini koynundan çıkardı.58 Biz de Firavun’un kavmini bahçelerden.” 80 “Hastalandığımda da O bana şifa verir. benim canımı alacak ve sonra diriltecek olandır. 64 Ötekileri de oraya yaklaştırdık.” 51 “(Burada) ilk inananlar biz olduğumuz için şüphesiz Rabbimizin. 63 Bunun üzerine Mûsâ’ya.” 79 “O. 50 Sihirbazlar şöyle dediler: “Zararı yok.” 56 “Ama biz uyanık ve tedbirli bir topluluğuz. “Evet. hatalarımızı bağışlayacağını umuyoruz. Ne dersiniz?” Dediler ki: "Onu ve kardeşini alıkoy. 70 Hani o babasına ve kavmine.76 İbrahim şöyle dedi: “Sizin ve geçmiş atalarınızın taptığı şeyleri gördünüz mü?” 77 “Şüphesiz onlar benim düşmanımdır.” 0 Bu mucize ile ilgili olarak bakınız: A’râf sûresi.

” 85 “Beni Naîm cennetinin varislerinden eyle.” 126 “Öyle ise Allah’a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. öncekilerin geleneklerinden başka bir şey değildir. Beni ve benimle birlikte olan mü’minleri kurtar.” 86 “Babamı da bağışla. 103 Elbet bunda bir ibret vardır. bahçeler ve pınarlar veren Allah’a karşı gelmekten sakının.” 118 “Artık onlarla benim aramda sen hükmet. “Allahı bırakıp da tapmakta olduklarınız nerede? Size yardım ediyorlar mı veya kendilerini kurtarabiliyorlar mı?” denilecek. 91. 105 Nûh’un kavmi de Peygamberleri yalanladı. âlemlerin Rabbi ile bir tutuyorduk. çok merhametli olandır. Benim ücretim ancak âlemlerin Rabbi olan Allah’a aittir.” 139 Böylece onlar Nûh’u yalanladılar.95 Artık onlar ve o azgınlar ile İblis’in askerleri hepsi birden tepetakla oraya atılırlar.” 132.” 100 İşte bu yüzden bizim şefaatçilerimiz yok.” 119 Derken biz onu ve beraberindekileri dolu geminin içinde (taşıyıp) kurtardık. 124 Hani kardeşleri Hûd.” 87 “(Kulların) diriltilecekleri gün beni utandırma!” 88 “O gün ki ne mal fayda verir ne oğullar!” 89 “Allah’a arınmış bir kalp ile gelen başka. Benim ücretim ancak âlemlerin Rabbi olan Allah’a aittir. Onların çoğu ise iman etmiş değillerdir.” 108 “Artık Allah’a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. 140 Şüphesiz senin Rabbin mutlak güç sahibi ve çok merhametli olandır. bize göre birdir.” 102 Keşke (dünyaya) bir dönüşümüz olsa da inananlardan olsak. 122 Şüphesiz senin Rabbin mutlak güç sahibi olandır. size hayvanlar. ister öğüt verenlerden olma. Onların çoğu iman etmiş değillerdi. Bir anlayabilseniz!” 114 “Ben inananları kovacak değilim. onlara şöyle demişti: “Allah’a karşı gelmekten sakınmaz mısınız?” 125 “Şüphesiz ben. size gönderilmiş güvenilir bir peygamberim.134 “Bildiğiniz her şeyi size veren. Şüphesiz bunda bir ibret vardır. Onların çoğu ise iman etmiş değillerdir.” 109 “Buna karşılık sizden hiçbir ücret istemiyorum. 120 Sonra da geride kalanları suda boğduk.” 136 Dediler ki: “Sen ister öğüt ver.” 99 Bizi ancak (önderlerimiz olan) suçlular saptırdı. sizin adınıza büyük bir günün azabından korkuyorum.” 131 “Artık Allah’a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin.84 “Sonra gelecekler arasında beni doğrulukla anılanlardan kıl. 106 Hani kardeşleri Nûh. çok merhametli olandır. 123 Âd kavmi de peygamberleri yalanladı.” 110 “O halde Allah’a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin!” 111 Dediler ki: “Sana hep aşağılık kimseler uymuş iken.” 138 “Biz azaba uğratılacak da değiliz.” 115 “Ben ancak apaçık bir uyarıcıyım. 104 Şüphesiz senin Rabbin. 121 Şüphesiz bunda bir ibret vardır.93 Cehennem de azgınlara gösterilecek ve onlara.” 98 Çünkü sizi. mutlak güç sahibi olandır. Allah’a karşı gelmekten sakınanlara yaklaştırılacak.” 128 “Siz her yüksek yere bir alamet bina yapıp boş şeylerle eğleniyor musunuz?” 129 “İçlerinde ebedi yaşama ümidiyle sağlam yapılar mı ediniyorsunuz?” 130 “Tutup yakaladığınız zaman zorbaca yakalarsınız.” 127 “Buna karşılık sizden hiçbir ücret istemiyorum. Çünkü o gerçekten yolunu şaşıranlardandır. 141 Semûd kavmi de Peygamberleri yalanladı. onlara şöyle demişti: “Allah’a karşı gelmekten sakınmaz mısınız?” 107 “Şüphesiz ben size gönderilmiş güvenilir bir peygamberim. Biz de bu yüzden onları helak ettik.” 137 “Bu. oğullar.” 116 Dediler ki: “Ey Nûh! (Bu işten) vazgeçmezsen mutlaka taşlananlardan olacaksın!” 117 Nûh şöyle dedi: “Ey Rabbim! Kavmim beni yalanladı.92. .” 135 “Çünkü ben.” 90 Cennet.133. biz hiç sana inanır mıyız. 96 Orada onlar taptıklarıyla çekişerek şöyle derler: 97 “Allah’a andolsun! Biz gerçekten apaçık bir sapıklık içindeymişiz.” 112 Nûh şöyle dedi: “Onların yaptıklarına dair benim ne bilgim olabilir?” 113 “Onların hesaplarını görmek ancak Rabbime aittir.” 101 “Candan bir dostumuz da yok. 94.

” 179 Artık Allah’a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin.” 164 “Buna karşılık sizden hiçbir ücret istemiyorum.” 186 Sen sadece bizim gibi bir insansın.” 146. sizin de belli bir gün su içme hakkınız vardır. Sonra bu bulut ateş olup üzerlerine inmiş ve onları yok etmişti. Onların çoğu ise iman etmiş değillerdir.” 187 “Eğer doğru söyleyenlerden isen. İşte böyle bir durumda gökte siyah bir bulut belirmiş.” 182 “Doğru terazi ile tartın. 175 Şüphesiz senin Rabbin mutlak güç sahibi ve çok merhametli olandır.142 143 144 145 Hani kardeşleri Salih onlara şöyle demişti: “Allah’a karşı gelmekten sakınmaz mısınız?” “Ben size gönderilmiş güvenilir bir peygamberim. Benim ücretim ancak âlemlerin Rabbi olan Allah’a aittir.” “Öyle ise Allah’a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin!” “Buna karşılık sizden hiçbir ücret istemiyorum. 160 Lût’un kavmi de peygamberleri yalanladı.” 170. .” 183 “İnsanların mallarını ve haklarını eksiltmeyin. büyük bir günün azabı idi.” 181 Ölçüyü tam yapın.” 156 “Sakın ona bir kötülük dokundurmayın. şöyle dedi: “İşte bir dişi deve! Onun (belli bir gün) su içme hakkı var. Benim ücretim ancak âlemlerin Rabbi olan Allah’a aittir. “Rabbim yaptıklarınızı en iyi bilendir” dedi. Tefsir bilginlerinin açıklamasına göre Şu’ayb peygamberin kavmi yedi gün şiddetli bir sıcağa maruz kalmış. Şüphesiz bunda bir ibret vardır. âyet.” 165.171 Bunun üzerine biz de onu ve geri kalanlar arasındaki yaşlı bir kadın hariç bütün ailesini kurtardık. Derken gölge gününün azabı onları yakaladı.166 “Rabbinizin.” 184 “Sizi ve önceki nesilleri yaratana karşı gelmekten sakının. 58. Benim ücretim ancak âlemlerin Rabbi olan Allah’a aittir.” 163 “Artık Allah’a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. 158 Böylece onları azap yakaladı. 161 Hani kardeşleri Lût onlara şöyle demişti: “Allah’a karşı gelmekten sakınmaz mısınız?” 162 “Şüphesiz ben size gönderilmiş güvenilir bir peygamberim. Şüphesiz o. Onların çoğu ise iman etmiş değillerdir.147. 172 Sonra diğerlerini helâk ettik.” 154 “Sen de ancak bizim gibi bir beşersin.” 169 “Ey Rabbim! Beni ve ailemi onların yaptıkları çirkin işten kurtar.” 188 Şuayb. 173 Onların üzerine bir yağmur (gibi taş) yağdırdık. 0 0 Aynı olay için bakınız: Neml sûresi.” 150 “Artık Allah’a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin.0 190 Şüphesiz bunda bir ibret vardır. Onların çoğu ise iman etmiş değillerdir. 180 “Buna karşılık sizden hiçbir ücret istemiyorum. fakat pişman oldular. 159 Şüphesiz senin Rabbin mutlak güç sahibi ve çok merhametli olandır.148 “Siz buradaki bahçelerde. ekinlerde. pınar başlarında.” 151. onlar da biraz rahatlamak için bu bulutun gölgesinde toplanmışlardı. (Başlarına gelecekler konusunda) uyarılanların yağmuru ne kadar da kötü idi!0 174 Şüphesiz bunda büyük bir ibret vardır.152 “Yeryüzünde ıslaha çalışmayıp fesat çıkaran haddi aşmışların emrine itaat etmeyin. meyveleri olgunlaşmış hurmalıklarda güven içinde bırakılacak mısınız?” 149 “Bir de dağlardan ustalıkla evler yontuyorsunuz. haydi gökten üzerimize bir parça düşür. Biz senin yalancılardan olduğunu sanıyoruz.” 153 Dediler ki: “Sen ancak büyülenmişlerdensin. 189 Onlar Şuayb’ı yalanladılar.” 155 Salih. sizin için yarattığı eşlerinizi bırakıyor da insanlar arasından erkeklere mi yanaşıyorsunuz? Siz gerçekten haddi aşan bir topluluksunuz. Eğer doğru söyleyenlerden isen haydi bize bir mucize getir. Yoksa büyük bir günün azabı sizi yakalar. 176 Eyke halkı da peygamberleri yalanladı.” 157 Derken onu kestiler.” 167 Dediler ki: “Ey Lût! (İşimize karışmaktan) vazgeçmezsen mutlaka (şehirden) çıkarılanlardan olacaksın!” 168 Lût şöyle dedi: “Şüphesiz ben sizin yaptığınız bu çirkin işe kızanlardanım. evlerinde nefes alamaz hale gelmişlerdi. Eksik verenlerden olmayın. 177 Hani Şuayb onlara şöyle demişti: “Allah’a karşı gelmekten sakınmaz mısınız?” 178 “Şüphesiz ben size gönderilmiş güvenilir bir peygamberim. Yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın.” 185 Onlar şöyle dediler: “Sen ancak büyülenmişlerdensin.

“Şüphesiz ben sizin yaptığınız şeylerden uzağım” de. Onların çoğu ise yalancıdır.195 Uyarıcılardan olasın diye onu güvenilir Ruh (Cebrail) senin kalbine apaçık Arapça bir dil ile indirmiştir. çok merhametli olan Allah’a tevekkül et. hakkıyla bilendir.218. onlar (Mekke müşrikleri) için bir delil değil midir? 198.191 Şüphesiz senin Rabbin mutlak güç sahibi ve çok merhametli olandır. kendi dilleri ile onu anlamalarına imkan sağlanması demektir. . âlemlerin Rabbi’nin indirmesidir. 200 İşte böylece biz onu (Kur’an’ı) suçluların kalbine soktuk. her günahkâr yalancıya inerler. 193. 217. sonra azaba uğratılanlardan olursun! 214 (Önce) en yakın akrabanı uyar.0 201. 196 Şüphesiz bu (Kur’an’ın indirileceği) öncekilerin kitaplarında da vardı. (halleri nice olurdu?) 207 (Dünyada) yararlandırıldıkları şeyler onlara fayda sağlamazdı. 212 Çünkü onlar (vahyi) işitmekten uzaklaştırılmışlardır. Allah’ı çok anan ve haksızlığa uğratıldıktan sonra öçlerini alanlar başka. 206 Sonra da kendilerine tehdit edildikleri şey gelse. ona inanmazlar. 220 Şüphesiz O hakkıyla işitendir.0 227 Ancak iman edip salih amel işleyen. 216 Eğer sana karşı gelirlerse. 204 Bizim azabımızın çabuklaşmasını mı istiyorlar? 205 Ey Muhammed! Ne dersin. Buna göre Kur’an’ın müşriklerin kalbine sokulması. 215 Mü’minlerden sana uyanlara kanatlarını indir. 225.203 Onlar. 0 0 Bu âyetteki “kalp”. her vadide şaşkın şaşkın dolaşırlar ve yapmadıkları şeyleri söylerler. hiciv şiirleri yazarak Kur’an’ı ve İslâm’ı karalamaya çalışan müşrik şairler.199 Biz onu Arapça bilmeyenlerden birine indirseydik ve o da bunu kendilerine okusaydı yine buna inanmazlardı. mutlak güç sahibi. A’raf sûresi 179. 210 O Kur’an’ı şeytanlar indirmemiştir.226 Görmez misin ki onlar. Biz zalim değiliz. 211 Zaten bu onların harcı değildir.194. 221 Şeytanların kime ineceğini size haber vereyim mi? 222 Onlar. 223 Bunlar da şeytanlara kulak verirler. 208 Biz hiçbir memleketi uyarıcıları olmadıkça helak etmedik. 197 İsrailoğulları bilginlerinin onu bilmesi.219 Namaza kalktığında seni ve secde edenler arasında dolaşmanı gören. Âyette. düşünce ve idrak merkezi anlamındadır. 192 Şüphesiz bu Kur’an. “Bize mühlet verilmez mi?” demedikçe. buna güçleri de yetmez. farkında olmadan ansızın kendilerine gelecek olan elem dolu azabı görüp de.202. 209 Bu bir hatırlatmadır. âyette de olduğu gibi. Zulmedenler hangi akıbete uğrayacaklarını göreceklerdir. 213 Öyle ise sakın Allah ile beraber başka bir ilaha yalvarma. biz onları yıllarca (dünya nimetlerinden) yararlandırsak. bir sonraki âyette ise onların bu saldırılarına yine şiir yoluyla cevap veren müslüman şairler kast edilmektedir. 224 Şairlere ise haddi aşan azgınlar uyarlar.

bana ve ana-babama verdiğin nimetlere şükretmeye ve razı olacağın salih ameller işlemeye sevk et ve beni rahmetinle salih kullarının arasına kat!” Süleyman kuşlara göz atıp yokladı ve şöyle dedi: “Hüdhüd’ü niçin göremiyorum? Yoksa kayıplara mı karıştı?” “Bana (mazeretini gösteren) apaçık bir delil getirmedikçe kesinlikle onu ağır bir şekilde cezalandıracağım. Bakara sûresinin ilk âyetinin dipnotuna bakınız. ayrıca mü’minlerin kurtuluşa ereceği. öldükten sonra dirilmek ve kıyamet dile getirilmektedir.” “Onun ve kavminin. Süleyman. Hani Mûsâ ailesine. bizi mü’min kullarının bir çoğundan üstün kılan Allah’a mahsustur” dediler. apaçık bir kitabın âyetleridir. Nihayet karınca vadisine geldikleri vakit bir karınca. Süleyman peygamber ve Sebe’ melikesi. (Allah şöyle dedi): “Ey Mûsâ korkma! Benim katımda peygamberler korkmazlar. ondan size bir haber. 22-23. onlara (Sebe halkına) hükümdarlık eden. ahiret hayatına inanmayanların işlerini biz kendilerine güzel göstermişizdir de o yüzden bocalayıp dururlar. Hep birlikte düzenli olarak sevk ediliyorlardı. apaçık bir lütuftur” dedi.” Hurûf-u mukatta’a” adı verilen bu tür harfler için. İslâm karşıtlarının kötü akıbetleri. Sûre.” “Ancak kim zulmeder de sonra (yaptığı) kötülüğün yerine iyilik yaparsa bilsin ki şüphesiz ben çok bağışlayıcıyım. zekatı veren ve ahirete de kesin olarak inanan mü’minler için bir hidayet rehberi ve bir müjdedir. adını. Ama bozguncuların sonunun nasıl olduğuna bir bak!” Andolsun! Biz Dâvûd’a ve Süleyman’a ilim verdik. “Ben bir ateş gördüm. Mûsâ peygamber’in bu yolculuğu için ayrıca bakınız: Tâ-Hâ sûresi. Firavun’a ve onun kavmine gönderilen dokuz mucizeden biri olarak. insanlardan ve kuşlardan meydana gelen orduları onun önünde toplandı.3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Ta-Sîn. çıkageldi ve (Süleyman’a) şöyle dedi: “Senin bilmediğin bir şey öğrendim. “Hamd. azabın en kötüsü kendilerine has olan kimselerdir. Şüphesiz. ya da kafasını keseceğim. Şüphesiz bu. bize kuş dili öğretildi ve bize her şey verildi. hüküm ve hikmet sahibi. âyet. yahut ısınasınız diye bir kor ateş getireceğim” demişti. kusursuz bembeyaz olarak çıksın.NEML SÛRESİ Mekke döneminde inmiştir. dönüp ardına bakmadan kaçtı. Allah’ı bırakıp güneşe taptıklarını gördüm. Şeytan onlara yaptıklarını süslü göstermiş ve böylece onları yoldan çıkarmış. hakkıyla bilen Allah tarafından verilmektedir. Süleyman ve ordusu farkına varmadan sizi ezmesinler” dedi. kendisine her şeyden bolca verilmiş ve büyük bir tahtı olan bir kadın gördüm. Süleyman’ın.0 Bunlar Kur’an’ın.” Derken Hüdhüd çok beklemedi.” “Ey Mûsâ! Gerçek şu ki. Sebe’den sana sağlam bir haber getirdim. ben mutlak güç sahibi. Mûsâ’nın bu mucizesi ile ilgili olarak ayrıca bakınız:Ta-Hâ sûresi.27 . cinlerden.”0 Nitekim âyetlerimiz kendilerine gerçeği gösterecek biçimde gelince. namazı dosdoğru kılan. hüküm ve hikmet sahibi olan Allah’ım. “Bu apaçık bir sihirdir” dediler. 18. Dâvûd’a varis oldu ve. “Ey insanlar.” “Elini koynuna sok. Çünkü onlar fasık bir kavimdir. âyette yer alan “en-Neml” kelimesinden almaktadır. Onlar. Sûrede başlıca. âyet 10 ve devamı. çok merhamet edenim. Kendileri de bunların hak olduklarını kesin olarak bildikleri halde sırf zalimliklerinden ve büyüklük taslamalarından ötürü onları inkar ettiler. Hz. 93 âyettir. Neml. Şüphesiz bu Kur’an sana. onun bu sözüne tebessüm ile gülerek dedi ki: “Ey Rabbim! Beni. Bu yüzden de onlar doğru yolu bulamıyorlar. Onlar. “Ey karıncalar! Yuvalarınıza girin.0 (Mûsâ) Ateşe varınca ona şöyle seslenildi: “Ateşin başındaki de çevresindekiler de kutlu olsun! Âlemlerin Rabbi olan Allah eksikliklerden uzaktır. Kur’an. Süleyman.” “Değneğini at.” “Ben. Onlar ahirette en çok ziyana uğrayanlardır. 0 0 0 . karınca demektir.” (Mûsâ değneğini attı) Onu yılanmış gibi hareket eder görünce. Bismillahirrahmânirrahîm 1 2. Belkıs kıssası ile Salih ve Lût peygamberler konu edilmekte.

Bir de ne görsün. onlar birbiriyle çekişen iki grup olmuşlar. biz onlara. “inkârcılara mühlet verip sonra onları ansızın yakalaması”. 27 Süleyman.31 “Mektup Süleyman’dan gelmiştir.” 30. O da. 45 Andolsun biz. “Ey kavmim! Niçin iyilikten önce kötülüğün acele gelmesini istiyorsunuz? Merhamet edilmeniz için Allah’tan bağışlanma dileseniz ya!” 47 Onlar. ‘Biz onun ailesinin öldürülüşüne şahit olmadık. buna güç yetirecek güvenilir biriyim” dedi. karşı koyamayacakları ordularla gelir ve onları oradan aşağılanmış ve küçük düşürülmüş olarak çıkarırız.” 37 “Sen onlara dön.” 34 (Kraliçe Belkıs) şöyle dedi: “Krallar bir memlekete girdi mi. gözünü kapayıp açmadan önce sana getiririm” dedi. “Şeytanî özelliklerde ileri gitmiş. Çünkü o inkâr eden bir kavimden idi. yoksa nankörlük mü edeceğim diye beni denemek için. Bakalım tanıyacak mı. . Âyetteki “Allah’ın tuzak kurması” ifadesi mecâzi olup. göreceğiz. yoksa yalancılardan mısın. Salih. “Sen ve beraberindekiler yüzünden uğursuzluğa uğradık” dediler. İfade. “Tahtını tanınmaz hale getirin.” 36 (Elçilerin sözcüsü) Süleyman’ın huzuruna gelince. Bunlar yeryüzünde bozgunculuk yapıyorlar ve ıslaha çalışmıyorlardı. Süleyman tahtı yanında yerleşmiş halde görünce şöyle dedi: “Bu. “Bismillahirrahmânirrahîm” diye başlamakta ve içinde ‘Bana karşı büyüklük taslamayın ve teslimiyet göstererek bana gelin’ denilmektedir. sonra da yanlarından ayrıl ve ne sonuca varacaklarına bak. sizin gizlediğiniz ve açığa vurduğunuz şeyleri bilen Allah’a secde etmesinler diye (şeytan onları yoldan çıkarmış. güçlü. 43 Daha önce Allah’tan başka taptığı şeyler ona engel olmuştu. “Sanki o! Fakat zaten daha önce bize bilgi verilmişti ve biz teslimiyet göstermiştik” dedi.” 41 Süleyman. Ne emredeceğini düşün.” 35 “Ben onlara bir hediye gönderip elçilerin ne haber ile döneceklerine bakacağım. 52 İşte zulümleri yüzünden harabeye dönmüş evleri! Şüphesiz bunda bilen bir kavim için bir ibret vardır. Kim şükrederse ancak kendisi için şükretmiş olur. 44 Ona “köşke gir” denildi. “inkarcıların inkarlarına ceza ile karşılık vermesi” gibi anlamlar ifade eder.” 29 Sebe kraliçesi Belkıs dedi ki: “Ey ileri gelenler! Bana çok önemli bir mektup atıldı. 42 Belkıs gelince. Şimdi ise Süleyman ile birlikte âlemlerin Rabbi olan Allah’a teslim oldum” dedi. 48 Şehirde dokuz kişilik bir çete vardı. tuttuğunu devirir. Farkında değillerken Allah da bir tuzak kurdu. diyeceğiz.25 “Göklerde ve yerde gizli olanı ortaya çıkaran. 49 Aralarında Allah adına and içerek şöyle dediler: “Mutlaka onu ve ailesini geceleyin öldüreceğiz sonra da velisine. cömerttir. şükür mü. Büyük Arş’ın Rabbidir.) Hani o kavmine şöyle demişti: “Göz göre göre o çirkin işi mi yapıyorsunuz?” 0 0 İfrit. İşte onlar böyle yaparlar. O.44 Ayet)Belkıs. Köşkü görünce onu(zeminini) derin bir su sandı ve eteklerini topladı. 40 Kitaptan bilgisi olan biri. Hüdhüd’e şöyle dedi: “Doğru mu söylüyorsun. “Ey Rabbim! Şüphesiz ben nefsime zulmetmiştim.” 33 Dediler ki: “Biz güçlü kimseleriz ve çetin savaşçılarız. “Senin tahtın böyle mi?” denildi. 54 Lût’u da (Peygamber olarak gönderdik. orayı harap ederler ve halkının ileri gelenlerini zelil hale getirirler. Emir senin. Aslında siz imtihan edilmekte olan bir kavimsiniz” dedi. Fakat hediyenizle ancak siz sevinirsiniz.” 32 “Ey ileri gelenler! Durumum hakkında bana görüş bildirin. yoksa tanımayacaklardan mı olacak?” dedi. hem insanlar hem de cinler için kullanılır. Sizler yanımda bulunmadıkça hiçbir işe kesin olarak karar vermem.)” 26 Allah kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayandır. Kim de nankörlük ederse (bilsin ki) Rabbim her bakımdan sınırsız zengindir. (zemini) billurdan döşenmiş bir köşktür” dedi.” 28 “Benim şu mektubumu götür onlara at.0 51 Bak onların tuzaklarının sonucu nasıl oldu: Biz onları ve kavimlerini topyekün helak ettik. “Ey ileri gelenler! Onlar bana teslim olmadan önce hanginiz bana onun (kraliçenin) tahtını getirebilir?” 39 Cinlerden bir ifrit0. ele avuca sığmaz” demektir.”Sen yerinden kalkmadan ben onu sana getiririm ve şüphesiz ben. Andolsun. Biz kesinlikle doğru söyleyenleriz’. Süleyman ona şöyle dedi: “Siz beni mal ile desteklemek (ve böylece etkilemek) mi istiyorsunuz? Oysa Allah’ın bana verdiği size verdiğinden daha hayırlıdır.” 38 Süleyman. “Sizin uğursuzluğunuzun sebebi Allah katında(yazılı)dır. “Allah’a kulluk edin” diye (uyarması için) Semûd kavmine.” 50 Onlar bir tuzak kurdular. Rabbimin bana bir lütfudur. “Ben onu. 53 İman edip Allah’a karşı gelmekten sakınmakta olanları ise kurtardık. Süleyman ona “Bu. 44 (Sayfa 380'ın devamı. becerikli. 46 Salih onlara. kardeşleri Salih’i peygamber olarak göndermiştik.

“Eğer doğru söyleyenler iseniz. onun için oturaklı dağlar yapan ve iki denizin arasına bir engel koyan mı? Allah ile birlikte başka bir ilah mı var!? Hayır onların çoğu bilmiyor! Yahut kendisine dua ettiği zaman zorda kalmışa cevap veren ve başa gelen kötülüğü kaldıran. 173. Öyle ise Allah’a tevekkül et. elbette mü’minler için bir hidayet ve bir rahmettir. Ancak âyetlerimize inanıp da müslüman olmuş olanlara duyurabilirsin. Onların üzerine bir yağmur (gibi taş) yağdırdık. Şüphesiz sen ölülere duyuramazsın. İnkar edenler dediler ki: “Biz ve babalarımız toprak olmuş iken mi. ağaçlarını sizin yetiştiremeyeceğiniz gönül alıcı güzel bahçeler meydana getiren mi? Allah ile birlikte başka ilah mı var!? Hayır onlar (Allah’a) eş tutan bir kavimdir.” Şüphesiz senin Rabbin insanlara karşı lütuf sahibidir. onları ilmen kavramamışken yalanladınız öyle mi? Yoksa ne yapıyordunuz ki?!” Zulümlerinden dolayı sözü edilen azap tepelerine iner de artık konuşamazlar.0 Yahut yeryüzünü karar kılma yeri yapan. Şüphesiz senin Rabbin onların kalplerinin gizlediği şeyleri de. (Kıyametin kopacağına dair) o söz başlarına gelince onlar için yerden kendilerine bir dâbbe (canlı bir yaratık) çıkarırız. gerçekten bizler mi (diriltilip) çıkarılacağız?” “Andolsun. Fakat onlar bu konuda şüphe içindedirler. “Eğer doğru söyleyenler iseniz kesin delilinizi getirin. Şüphesiz o. Onlar.55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 “Siz kadınları bırakıp şehvetle erkeklere mi varıyorsunuz? Doğrusu siz ne yaptığını bilmez bir toplumsunuz. bu tehdit ne zaman gerçekleşecek?” diyorlar. Gökte ve yerde gâib (gizli) hiçbir şey yoktur ki apaçık bir Kitap’ta (Levh-i Mahfuz’da) olmasın. mutlak güç sahibidir. hakkıyla bilendir. 0 0 0 Aynı olay için bakınız: Şu’arâ sûresi. Ancak karısı başka. içinde nehirler akıtan. âyet. Şüphesiz bu Kur’an İsrailoğullarına üzerinde ayrılığa düştükleri şeylerin çoğunu açıklıyor. Daha doğrusu onlar ahiretten yana kördürler.” Onlardan yana üzülme. Arkalarına dönüp kaçarlarken sağırlara da çağrıyı duyuramazsın.” . Selam onun seçtiği kullarına.” Bunun üzerine kavminin cevabı ancak şöyle demek oldu: “Lût’un ailesini memleketinizden çıkarın. De ki: “Belki de acele gelmesini istediğiniz şeyin bir kısmı size çok yaklaşmıştır. Bunlar (topluca hesap yerine) sevk edileceklerdir. Yoksa. onunla. sonra onu tekrarlayan ve sizi gökten ve yerden rızıklandıran mı? Allah ile birlikte başka bir ilah mı var!? De ki. Körleri sapıklıklarından vazgeçirip doğru yola getiremezsin. “Hayır onlar hakka sırt çeviren bir kavimdir” şeklinde de tercüme edilebilir. Onlar öldükten sonra ne zaman diriltileceklerinin de farkında değildirler. Şüphesiz senin Rabbin onların arasında hükmünü verecektir. ancak Allah bilir. başlangıçta yaratmayı yapan. bizler de bizden önce babalarımız da bununla tehdit edilmiştik. Her ümmetten âyetlerimizi yalanlayanlarından bir grubu toplayacağımız ve bunların (topluca hesap yerine) sevk edilecekleri günü hatırla. O. onlara insanların âyetlerimize kesin olarak inanmadıklarını söyler. O. Bu öncekilerin masallarından başka bir şey değildir. Âyetin son cümlesi.” De ki: “Yeryüzünde dolaşın da suçluların sonunun nasıl olduğuna bir bakın. (Başlarına gelecekler konusunda) uyarılanların yağmuru ne kötüydü!0 (Ey Muhammed!) De ki: “Hamd Allah’a mahsustur.” Ahiret (gününün gerçekleşeceği) hakkında bilgi (peygamberler aracılığı ile)onlara peşpeşe gelmiştir. açığa çıkardıklarını da mutlaka bilir. Bu âyet şu şekilde de tercüme edilmektedir: “O gün her ümmetten âyetlerimizi yalanlayanları bir grup halinde toplayacağız. Ancak onların çoğu şükretmezler.0 Hesap yerine geldiklerinde Allah şöyle der: “Siz benim âyetlerimi. sizi yeryüzünün halifeleri kılan mı? Allah ile birlikte başka ilah mı var!? Ne kadar az düşünüyorsunuz! Yahut karanın ve denizin karanlıklarında size yolunuzu gösteren ve rahmetinin önünden rüzgarları bir müjdeci olarak gönderen mi? Allah ile birlikte başka bir ilah mı var!? Allah onların ortak koştuklarından yücedir. Çünkü sen apaçık bir hak üzere bulunuyorsun. Onun geride kalıp helak olmasını takdir ettik.” Allah mı daha hayırlıdır yoksa onların ortak koştukları mı? Yahut gökleri ve yeri yaratan ve size gökten yağmur indirip.” De ki: “Göktekiler ve yerdekiler gaybı bilemezler. Çünkü onlar temiz kalmak isteyen insanlarmış(!)” Biz de onu ve ailesini kurtardık. Kurdukları tuzaklardan ötürü de sıkıntıya düşme.

müslümanlardan olmam ve Kur’an’ı okumam emredildi. Şüphesiz bunda inanan bir toplum için elbette (Allah varlığını gösteren) deliller vardır. Rabbin yaptıklarınızdan habersiz değildir. onu mukaddes kılan ve her şey kendisine ait olan Rabbine kulluk yapmam emredildi. bu beldenin (Mekke’nin).” .” 93 De ki: “Hamd Allah’a mahsustur. yüzüstü ateşe atılırlar. yerdeki herkesin korkuya kapılacağı günü hatırla. her şeyi sağlam ve yerli yerince yapan Allah yapmıştır.” Artık kim doğru yola girerse yalnız kendisi için girer. ona ondan daha hayırlısı vardır. O âyetlerini size gösterecek ve siz de onları tanıyacaksınız. Bunu. onları hareketsiz sanırsın.86 Onlar görmüyorlar mı ki biz geceyi içinde rahat etsinler diye. Onlar o gün korkudan emindirler. Hepsi de boyunlarını bükerek O’na gelirler.92 De ki: “Bana ancak. Yine bana. 88 Dağları görürsün. “Ancak yaptıklarınızın karşılığını görüyorsunuz” (denir. Halbuki onlar bulutların geçişi gibi hareket ederler.) 91. 89 Her kim iyi amel getirirse. (Onlara). Kim de doğru yoldan saparsa de ki: “Ben ancak uyarıcılardanım. Şüphesiz O yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. gündüzü de (her şeyi) gösterici (aydınlık) olarak yarattık. 90 Kimler de kötü amel getirirse. 87 Sûr’a üfürüleceği ve Allah’ın dilediği kimselerden başka göklerdeki herkesin.

Şüphesiz o bozgunculardandı. kadınlarını ise sağ bırakıyordu. Mûsâ’nın annesine. oğullarını boğazlıyor. anasının gözü aydın olsun ve üzülmesin. 5. âyette geçen “el-Kasas” kelimesinden almıştır. 4. etrafı gözetleyerek şehirde sabahladı. 12.20. Biz. Orada biri kendi tarafından. “Belli ki sen azgın bir kimsesin” dedi. 20. süt analarının sütünü emmemesini sağladık. Şüphesiz o. O da Mûsâ’yı. Bismillahirrahmânirrahîm 1. 2. (veziri) Hâmân ve onların askerleri hata yapıyorlardı. Mûsâ da ona bir yumruk indirip onu öldürdü. 11. Mûsâ. Beni affet” dedi. Şehirden hemen çık. daha önce onun.0 Mûsâ. kavga eden iki adam gördü. 7. Biz iyilik edenleri böyle mükafatlandırırız. 25. 10. Sen ancak yeryüzünde bir zorba olmak istiyorsun. 6. Kız kardeşi. Yeryüzünde onları kudret sahibi kılalım ve onların eliyle Firavun’a. diğeri düşmanı tarafından. Sûre adını. 15. Şüphe yok ki. sizin adınıza üslenecek ve ona içtenlik ve şefkatle davranacak bir aile göstereyim mi?” dedi. kıssalar anlamında olup Kur’an’da geçen kıssa ve olaylar için kullanılır. “Size onun bakımını. Şüphesiz ben sana öğüt verenlerdenim” dedi. çok merhamet edendir. Bir de ne görsün. 16. Mûsâ’nın anasının kalbi bomboş kaldı. arabuluculardan olmak istemiyorsun” dedi. Mûsâ da ona. Biz ise. “Rabbim! Bana verdiğin nimetle asla suçlulara arka çıkmayacağım” dedi. Annesi. Mûsâ. 8. “Ey Mûsâ! İleri gelenler seni öldürmek için aralarında senin durumunu görüşüyorlar. Çünkü biz onu sana döndüreceğiz ve onu peygamberlerden kılacağız” diye ilham ettik. “Onu emzir. “Ey Mûsâ! Dün birini öldürdüğün gibi. onları önderler yapalım ve onları varisler kılalım. âyet. Sûrede başlıca Hz. Fakat onların pek çoğu bunu bilmezler. başına bir şey gelmesinden korktuğun zaman onu denize (Nil’e) bırak. Firavun’un karısı şöyle dedi: “Bana da. “Bu şeytanın işidir. 0 0 . Belki bize faydası dokunur. beni de öldürmek mi istiyorsun. Tâ-Sîn-Mîm. düşmanına karşı ondan yardım istedi. 13. 88 âyettir. dün kendisinden yardım isteyen yine feryat ederek ondan yardım istiyordu.” Oysaki onlar (olacak şeylerin) farkında değillerdi. Allah da onu affetti. 19. Allah’ın va’dinin hak olduğunu bilsin diye onu anasına geri döndürdük. Mûsâ’nın kız kardeşine. Mûsâ olgunluk çağına ulaşıp gelişimini tamamlayınca biz ona ilim ve hikmet verdik. 3. Şüphesiz Firavun. ya da onu evlat ediniriz. korkma. Korkarak. istiyorduk ki yeryüzünde ezilmekte olanlara lütufta bulunalım. ikisinin de düşmanı olan adamı yakalamak isteyince adam. üzülme. 9. onlar farkına varmadan uzaktan gözledi. Konu ile ilgili olarak ayrıca bakınız: Şuarâ sûresi. neredeyse bunu açıklayacaktı. İman eden bir kavm için Mûsâ ile Firavun’un haberlerinden bir kısmını sana gerçek olarak anlatacağız. 17. Ayrıca küfre saplanıp maddi servet ve kudrete bel bağlamanın kötü akıbetini vurgulamak üzere Kârûn kıssasına yer verilmektedir. Bu harflerle ilgili olarak Bakara sûresinin ilk âyetinin dipnotuna bakınız. Mûsâ halkın habersiz olduğu bir sırada şehre girdi. çok bağışlayandır. Böylece biz. 14. Şehrin öbür ucundan koşarak bir adam geldi. “Rabbim! Şüphesiz ben nefsime zulmettim. Eğer biz (çocuğu ile ilgili sözümüze) inancını koruması için kalbine güç vermeseydik. çekinegeldikleri şeyleri gösterelim. Musevileri Mısır’dan çıkarmasını ve Firavun ile ordusunun boğulmasını kapsayan süreç anlatılmaktadır. Nihayet Firavun ailesi kendilerine düşman ve üzüntü kaynağı olacak olan o çocuğu bulup aldı. “Onu takip et” dedi. Kasas. Firavun yeryüzünde (ülkesinde) büyüklük taslamış ve ora halkını sınıflara ayırmıştı. Mûsâ’nın çocukluğunu. 19.0 Bunlar apaçık Kitab’ın âyetleridir. Hâmân’a ve ordularına. 18. Onlardan bir kesimi eziyor.KASAS SÛRESİ Mekke döneminde inmiştir. O gerçekten apaçık bir saptırıcı düşmandır” dedi.28. Kendi tarafından olan. sana da göz aydınlığı (bir çocuk)! Sakın onu öldürmeyin. peygamber oluşunu.

“Rabbim! Bana göndereceğin her hayra muhtacım” dedi. Çünkü sen güvenlikte olanlardansın. Bunun üzerine Mûsâ onların koyunlarını suladı. (Alaca hastalığı gibi) bir hastalık sebebiyle olmaksızın bembeyaz bir hâlde çıksın. “Çobanlar sulayıp çekilinceye kadar biz koyunlarımızı sulayamayız. evet. 22. Ben seni zora koşmak da istemiyorum. İşte bunlar. Çünkü onlar fasık bir kavimdirler. Doğrusu zalimler kurtuluşa eremezler” dedi. Mûsâ korku içinde etrafı gözetleyerek şehirden çıktı ve “Ey Rabbim! Beni bu zalim kavimden kurtar” dedi. Korkudan açılan kolunu kendine çek (toparlan). 44. “Ben. Onu da benimle birlikte.” “Değneğini (yere) at. Nihayet kızlardan biri utana utana yürüyerek ona gelip. 27.” “Kardeşim Hârûn’un dili benimkinden daha düzgündür. “Katından kimin hidayet getirdiğini ve bu yurdun (güzel) sonucunun kimin olacağını Rabbim daha iyi bilir. 41. beni doğrulayan bir yardımcı olarak gönder. 32. Mûsâ. Mûsâ onun (Şuayb’ın) yanına gelip başından geçenleri ona anlatınca Şuayb. Zalimlerin sonunun nasıl olduğuna bak! Biz onları. âyet. Mûsâ şöyle dedi: “Bu seninle benim aramda bir iş. onların beni yalanlamalarından korkuyorum. İnşaallah beni salih kimselerden bulacaksın” dedi. 38.21.0 0 0 Hz. ateşe çağıran öncüler kıldık. Allah söylediklerimize vekildir. âyet. 34. 33. ateşin yanına gelince o mübarek yerdeki vadinin sağ tarafındaki ağaçtan şöyle seslenildi: “Ey Mûsâ! Şüphesiz ben.” Mûsâ süreyi tamamlayıp ailesiyle yola çıkınca. Kızlardan biri. Kıyamet gününde de onlar iğrenç kılınmış kimselerden olacaklardır. Firavun. Umarım oradan size bir haber ya da ısınmanız için ateşten bir kor getiririm”0 dedi. “Bizim için koyunlarımızı sulamanın ücretini vermek üzere babam seni çağırıyor” dedi. 16-19. 35. 37. (Bu sefer şöyle seslenildi:) “Ey Mûsâ! Beri gel.insanların kalp gözünü açan deliller ve bir hidayet rehberi. Mûsâ onlara delillerimizi apaçık olarak getirince onlar. Biz geçmiş atalarımızın zamanında böyle bir şeyin varlığını duymadık” dediler.” (Mûsâ değneğini attı). İki süreden hangisini tamamlarsam bana bir husûmet yok. . “(Koyunlarınızı burada tutmaktaki) maksadınız ne?” dedi. Şuayb. (Şehirden çıkıp) Medyen’e doğru yöneldiğinde. 36. Onlar. 25. Medyen suyuna varınca. “Bu ancak uydurulmuş bir sihirdir. ben bir ateş gördüm. Ey Hâmân! Benim için bir ateş yakıp tuğla pişir de bana bir kule yap! Belki Mûsâ’nın ilahına çıkar bakarım(!) Şüphesiz ben onun mutlaka yalancılardan olduğunu sanıyorum” dedi. 28. Her hâlde ücretle tuttuklarının en hayırlısı. Eğer sen bunu on yıla tamamlarsan o da senden olur. 40. 30. güçlü ve güvenilir olan bu adam olacaktır” dedi. bir rahmet olarak Kitab’ı (Tevrat’ı) verdik. şöyle dedi: “Ey Rabbim! Şüphesiz ben onlardan birisini öldürdüm. Tûr tarafında bir ateş görmüş ve ailesine. 39. Mûsâ. 24. Bu dünyada onları lanete uğrattık. “Ey ileri gelenler! Sizin benden başka bir ilahınız olduğunu bilmiyorum. “Kardeşinle seni destekleyeceğiz ve size bir iktidar vereceğiz de âyetlerimiz sayesinde size (kötü bir amaçla) ulaşamayacaklar. 29. (O olayı) görenlerden de değildin. Siz ve size uyanlar galip gelecek olanlardır” dedi. 31. O ve askerleri yeryüzünde haksız yere büyüklük tasladılar ve gerçekten bize döndürülmeyeceklerini sandılar. Babamız ise çok yaşlı bir adamdır” dediler.” Allah. 43. Ey Muhammed! Mûsâ’ya o emri verdiğimiz zaman sen (vadinin) batı tarafında değildin. ilk nesilleri yok ettikten sonra Mûsâ’ya -düşünüp ibret alsınlar diye. 23. 42. onu ücretle tut. Firavun ve ileri gelen adamlarına (göstermen için) Rabbin tarafından (sana verilen) iki delildir. korkma.” “Elini koynuna sok. Onu bir yılanmış gibi süratle hareket eder görünce arkasına bakmadan dönüp kaçtı. Bunların yanında da koyunlarını suya salmamak için uğraşan iki kız gördü. ben âlemlerin Rabbi olan Allah’ım. “Siz burada kalın.Mûsâ’nın Mısır yolculuğu sırasında yaşadığı olaylar için ayrıca bakınız: Tâ-Hâ sûresi. Biz de onu ve askerlerini yakaladık ve onları denize attık (Orada boğuldular). Andolsun. “Korkma o zalim kavimden kurtuldun” dedi.” Mûsâ. “Babacığım. Onların da beni öldürmelerinden korkuyorum. Kıyamet günü de kendilerine yardım edilmeyecektir. Mûsâ onlara. Sonra gölgeye çekilip. suyun başında (hayvanlarını) sulamakta olan bazı insanlar gördü. 9-11. “Umarım Rabbim beni doğru yola iletir” dedi. (oraya gidiyorum). Çünkü ben. 26. Âyette geçen “emir” için bakınız: Naziât sûresi. sekiz yıl bana çalışmana karşılık şu iki kızımdan birisini sana nikahlamak istiyorum.

dilediği kimseyi doğru yola eriştirir. Kendimiz azdığımız gibi onları da azdırdık. Selam olsun size (bizden size zarar gelmez). onların sinelerinin gizlediğini de açığa vurduklarını da bilir. Şüphesiz Allah zalimler toplumunu doğruya iletmez. Fakat biz (bu haberi) göndereniz. 46. Allah’tan başka hangi ilah size bir aydınlık getirir? Hâlâ duymayacak mısınız?” De ki: “Ne dersiniz? Allah. 51. “Hani benim. biz. 65. 72. Hâlâ aklınızı kullanmıyor musunuz? Kendisine güzel bir vaadde bulunduğumuz ve o vaad edilen şeye kavuşacak olan kimse. Ama tövbe edip iman eden ve salih amel işleyen kimsenin kurtuluşa erenlerden olması umulur. “Ey Rabbimiz! Bize bir Peygamber gönderseydin de âyetlerine uysaydık ve mü’minlerden olsaydık” diyecek olmasalardı. (Dünyalık olarak) size verilen her şey. halkları zalim olmadıkça memleketleri helak etmeyiz. Onların ise seçim hakkı yoktur. Onlar daha önce Mûsâ’ya verilen (mucize)leri inkar etmemişler miydi? Onlar. Şimdi de onlardan uzaklaşıp sana döndük. Dünyada da ahirette de hamd O’na mahsustur. düşünüp öğüt alsınlar diye o sözü (Kur’an âyetlerini) onlara peşpeşe ulaştırdık. Allah’tan bir yol gösterme olmaksızın kendi nefsinin arzusuna uyandan daha sapıktır. Biz cahilleri istemeyiz” derler. 62. Allah’ın onlara seslenerek. 50. Andolsun. işte onlar ona da inanırlar. âyetlerimizi onlardan okuyup öğreniyor da değildin. Allah katından. mükafatları kendilerine iki kez verilecektir. ben ona uyayım. “Sizinle beraber doğru yolu tutarsak. Onlara katımızdan gerçek gelince. Azabı görürler. Onlara. düşünüp öğüt alsınlar diye uyarman için (o haberleri) sana bildiriyoruz. 70. Bu Kur’an’dan önce kendilerine kitap verdiklerimiz var ya. şüphesiz o Rabbimizden gelen gerçektir. “Bizim işlerimiz bize. Sen Medyen halkı arasında yaşıyor değildin.45. saygın ve güvenlikli bir yere yerleştirmedik mi? Fakat onların çoğu bilmezler. Allah’ın katındaki ise daha hayırlı ve daha kalıcıdır. “Ona inandık. Fakat Rabbinden bir rahmet olarak. 71. Rabbin. 57. dünya hayatının geçimliklerinden yararlandırdığımız. 58. Şüphesiz sen sevdiğin kimseyi doğru yola iletemezsin. 67. Kesinlikle O’na döndürüleceksiniz. kendilerine âyetlerimizi okuyan bir peygamber göndermedikçe memleketleri helak edici değildir.” O gün onlara karşı bütün haberler kapanmıştır. “Haydi ortaklarınızı çağırın!” denir. 68. 55. 53. 64. kendi yurdumuzdan koparılıp çıkarılırız” dediler.” Eğer (bu konuda) sana cevap veremezlerse bil ki onlar sadece kendi nefislerinin arzularına uymaktadırlar. 48. Artık birbirlerine de soramazlar. O. ülkelerin merkezî yerlerine. sonra da kıyamet günü (hesaba çekilmek için) huzura getirilecek kimse gibi midir? Allah’ın onlara seslenerek. her türlü meyve ve mahsullerin kendisinde toplandığı. var olduğunu iddia ettiğiniz ortaklarım?” diyeceği günü hatırla! Haklarında azap hükmü gerçekleşenler. Fakat biz (Mûsâ’dan sonra) birçok nesiller meydana getirdik. Üzerlerinden uzun çağlar geçti. “Biz hepsini inkar ediyoruz” dediler. Onlar. 69. seni peygamber olarak göndermezdik. 66. 61. O doğru yola gelecekleri daha iyi bilir. Boş sözü işittikleri vakit ondan yüz çevirirler ve. Şüphesiz biz ondan önce de müslümandık” derler. Kur’an kendilerine okunduğu zaman. 60. senden önce kendilerine hiçbir uyarıcı gelmeyen bir kavmi. Zaten (gerçekte) onlar bize tapmıyorlardı” diyeceklerdir. dünya hayatının geçimliği ve süsüdür. Rabbin dilediğini yaratır ve seçer. Biz nimetler içinde şımaran nice memleket halkını helak etmişizdir. doğruya bu ikisinden (Tevrat ve Kur’an’dan) daha çok ulaştıran bir kitap getirin de. Fakat Allah. İşte onların. Keşke onlar (dünyada iken) doğru yola gelselerdi. 47. Allah’tır. Kim. O’ndan başka hiçbir ilah yoktur. üzerinize geceyi kıyamete kadar sürekli kılsaydı. sizin işleriniz de size. 52. İşte kendilerinden sonra içlerinde pek az oturulmuş yurtları! (O yurtlara) biz varis olduk. Allah. “Ey Rabbimiz! İşte şunlar bizim azdırdıklarımızdır. “Mûsâ’ya verilen (mucize)lerin benzeri niçin buna da verilmedi” dediler. onların ortak koştuklarından uzaktır ve yücedir. Rabbin. De ki: “Eğer doğru söyleyenler iseniz. Allah’tan başka hangi ilah size içinde dinleneceğiniz bir gece getirebilir? Hâlâ görmeyecek misiniz?” . sabredip kötülüğü iyilikle savmaları ve kendilerine rızık olarak verdiklerimizden Allah yolunda harcamaları karşılığında. 59. Yine biz (Mûsâ’ya) seslendiğimiz zaman Tûr’un yan tarafında da değildin. 63. 49. De ki: “Ne dersiniz? Allah. 54. Zaten biz. Kendi yaptıkları sebebiyle başlarına bir musibet gelip de. Biz onları tarafımızdan bir rızık olarak. “Peygamberlere ne cevap verdiniz? diyeceği günü hatırla. Hüküm yalnızca O’nundur. üzerinize gündüzü kıyamete kadar sürekli kılsaydı. “İki sihirbaz birbirlerine destek oluyor” dediler. Onlar da çağırırlar fakat ortakları onlara cevap veremez. 56.

müşrikler tarafından çıkarıldığı Mekke’ye tekrar döneceği haber verilmiş olmaktadır. Şüphesiz o büyük bir servet sahibidir” dediler. İşte ahiret yurdu. bu kitabın sana verileceğini ummuyordun. 78. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Biz onu yeryüzünde büyüklük taslamayan ve bozgunculuk çıkarmayanlara has kılarız. Her ümmetten bir şahit çıkarırız ve (kafirlere). Hüküm yalnızca O’nundur ve kesinlikle O’na döndürüleceksiniz. Onlara karşı azgınlık etti. Peygamber’e. 82. sarayını da yerin dibine batırdık. Ona da ancak sabredenler kavuşturulur” dediler. Allah’ın sana iyilik yaptığı gibi sen de iyilik yap ve yeryüzünde bozgunculuk isteme. Çünkü Allah bozguncuları sevmez. 83. Rabbin’e çağır ve sakın Allah’a ortak koşanlardan olma! Sen Allah ile beraber başka bir ilaha ibadet etme. ondan daha kuvvetli ve daha çok mal biriktirmiş kimseleri helak etmiş olduğunu bilmiyor muydu? Suçlulukları kesinleşmiş olanlara günahları konusunda soru sorulmaz (Çünkü Allah hepsini bilir). O. “ahirette en yüksek makam” şeklinde de yorumlanmıştır.” Kârûn. 88. Allah’a karşı gelmekten sakınanlarındır. Allah’ın âyetleri sana indirildikten sonra. Allah bize lütfetmiş olmasaydı. kullarından dilediği kimselere rızkı bol verir ve (dilediğine) kısarmış. 80. Öyle ise kafirlere sakın arka çıkma. sakın seni onlardan çevirmesinler. 76. Allah’a karşı ona yardım edebilecek adamları da yoktu. Buna göre Hz. “Keşke Kârûn’a verilen (servet) gibi bizim de (servetimiz) olsaydı. bizi de yerin dibine geçirirdi. Onlar da gerçeğin Allah’a ait olduğunu bilirler ve (Allah’a ortak diye) uydurdukları şeyler kendilerini yüzüstü bırakıp kaybolup gitmişlerdir. Allah’ın kendinden önceki nesillerden. Dünyadan da nasibini unutma. De ki: “Rabbim hidayetle geleni ve apaçık bir sapıklık içinde olanı daha iyi bilir. Dünya hayatını arzu edenler. 84. onlara seslenerek. Hani. “Kesin delilinizi getirin” deriz. Sonunda onu da. . Allah’ın. Allah.” “Allah’ın sana verdiği şeylerde ahiret yurdunu ara. Kendilerine ilim verilmiş olanlar ise. Kârûn.”0 Sen. Kendisini savunup kurtarabileceklerden de değildi! Daha dün onun yerinde olmayı arzu edenler. Demek ki kafirler iflah olmayacak” demeye başladılar. 75. gündüzü de. Kim de bir kötülük getirirse. rahmetinden ötürü geceyi içinde dinlenesiniz. “Bunlar bana bendeki bilgi ve beceriden dolayı verilmiştir” dedi. “Yazıklar olsun size! İman edip de iyi işler yapanlara Allah’ın vereceği mükafat daha hayırlıdır. lütfundan isteyesiniz ve şükredesiniz diye sizin için yarattı. “Vay! Demek ki Allah. zineti ve görkemi içerisinde kavminin karşısına çıktı. var olduğunu iddia ettiğiniz ortaklarım”? diyeceği günü hatırla.73. 79. Biz ona. 77. Mûsâ’nın kavmindendi. kötülük işleyenler ancak yapmakta olduklarının cezasına çarptırılırlar. “Dönülecek yer”. 0 Bu âyetin Mekke ile Medine arasında hicret sırasında indiği rivayet edilmiştir. kavmi kendisine şöyle demişti: “Böbürlenme! Çünkü Allah böbürlenip şımaranları sevmez. 74. şüphesiz seni dönülecek bir yere döndürecektir. bilsin ki. Şüphesiz Kârûn. Ancak o Rabbinden bir rahmet olarak sana verildi. 81. Onun zatından başka her şey yok olacaktır. Kur’an’ı sana farz kılan Allah. 86. Sonuç. anahtarlarını (bile taşımak) güçlü bir topluluğa ağır gelecek hazineler verdik. Kim bir iyilik getirirse ona bundan daha hayırlısı vardır. 87. “Hani benim. 85.

dilediğine de merhamet eder. İnsanlardan öyleleri vardır ki. . O hakkıyla işitendir. Şüphesiz onlar kesinlikle yalancılardır. İman edip salih amel işleyenlerin kötülüklerini elbette örteceğiz. 22.0 De ki: “Yeryüzünde dolaşın da Allah’ın başlangıçta yaratmayı nasıl yaptığına bakın. Sonra Allah (aynı şekilde) sonraki yaratmayı da yapacaktır. 13. Dönüşünüz ancak bana olacaktır ve ben yapmakta olduklarınızı size haber vereceğim. Ancak O’na döndürüleceksiniz. Ne kötü hükmediyorlar! Her kim Allah’a kavuşmayı umarsa. sorguya çekileceklerdir. 69 âyettir. Milletlerin biri yok olurken yerine bir başka millet geçer. biz onlardan öncekileri de imtihan etmiştik. “Allah’a inandık” derler. âyette geçen “el-Ankebût” kelimesinden almıştır. 16. Biz insana. bizden kaçıp kurtulacaklarını mı sandılar. 14. Allah’ı bırakarak taptıklarınızın size hiçbir rızık vermeye güçleri yetmez. adını 41. Bir sonraki âyette de işin bu yönü ön plana çıkarılmıştır. Yine Âd ve Semûd gibi kavimlerle Kârûn ve Hâmân gibi tarihin azgın liderlerinin başlarına gelenlere dikkat çekilmektedir. 18.” Onlar. Ankebût. Sizin Allah’tan başka ne bir dostunuz. İbrahim. Her kim cihad ederse. 0 0 Bu harflerle ilgili olarak Bakara sûresinin ilk âyetinin dipnotuna bakınız. onlar mutlaka kendi yüklerini ve kendi yükleriyle beraber nice ağır yükleri yükleneceklerdir. sonra onu nasıl tekrarladığını görmüyorlar mı? Şüphesiz bu Allah’a göre kolaydır. 11. Andolsun. kainatta yaratma olayının aralıksız devam ettiği vurgulanmakta.” “Eğer siz yalanlarsanız bilin ki. yerde de gökte de (Allah’ı) aciz bırakacak değilsiniz. İman edip de salih amel işleyenler var ya. O’na kulluk edin ve O’na şükredin. 3. yalancıları da mutlaka bilir. ne de bir yardımcınız vardır. Âyette.ANKEBÛT SÛRESİ Mekke döneminde inmiştir. Bu kanun toplumsal hayatta da mükemmel bir uygulama alanı bulur. Allah’ın yaratma kudretine dikkat çekilmektedir. İnkar edenler iman edenlere. herkesin kalbinde olanı en iyi bilen değil midir? Allah. 4. Halbuki onların günahlarından hiçbir şey yüklenecek değillerdir. 21. öldükten sonra dirilme gibi temel inanç konuları ile. peygamberlik. Siz.” O dilediğine azap eder. Bir canlı yok olurken yerini başka bir canlı almaktadır. Sûre. Rabbinden bir yardım gelecek olsa mutlaka. Allah doğru söyleyenleri de mutlaka bilir. Hani o kavmine şöyle demişti: “Allah’a kulluk edin. Peygambere düşen apaçık tebliğden başka bir şey değildir. 15. “İnandık” demekle imtihan edilmeden bırakılacaklarını mı zannederler. Öyle ise rızkı Allah’ın katında arayın. 6. sizden önce geçen birtakım ümmetler de yalanlamışlardı. Biz de onu (Nûh’u) ve gemide bulunanları kurtardık ve bunu âlemlere bir ibret kıldık. Siz yalnız O’na döndürüleceksiniz. “Biz de sizinle beraberdik” derler. Elif Lâm Mîm. Şâyet onlar seni. Ama Allah uğrunda bir ezaya uğratılınca insanlardan gördükleri baskı ve işkenceyi Allah’ın azabı gibi tutar. Şüphesiz Allah âlemlere muhtaç değildir. örümcek demektir. Nûh. O da dokuz yüz elli yıl onların arasında kaldı. Sonuç olarak da âyetlerde öldükten sonra tekrar diriltilmenin gerçekleşeceğine işaret edilmiş olmaktadır. 8. 9. Allah’ın başlangıçta yaratmayı nasıl yaptığını. Andolsun. bu takdirde onlara itaat etme. 12. Neticede onlar zulümlerini sürdürürlerken tûfan kendilerini yakalayıverdi. (Kıyametten sonra her şeyi tekrar yaratacaktır) Şüphesiz Allah’ın gücü her şeye hakkıyla yeter. Lût ve Şu’ayb gibi peygamberlerin ibret dolu kıssaları konu edilmektedir. 5. 2. Allah. O’na karşı gelmekten sakının. ana-babasına iyilik etmesini emrettik. biz Nûh’u kendi kavmine peygamber olarak gönderdik. Andolsun. ancak kendisi için cihad etmiş olur. bu sizin için daha hayırlıdır. Uydurmakta oldukları şeylerden de kıyamet günü şüphesiz. Andolsun. hakkında hiçbir bilgin olmayan şeyi bana ortak koşman için zorlarlarsa. 7. elbette kendisine iman edenleri de bilir ve elbette münafıkları da bilir. Bismillahirrahmânirrahîm 1. “Yolumuza uyun da sizin günahlarınızı yüklenelim” derler. Onları işlediklerinin daha güzeliyle mükafatlandıracağız. 19. Yoksa kötülük yapanlar. 10. Sûrede başlıca.” “Siz Allah’ı bırakarak ancak putlara tapıyorsunuz ve yalan uyduruyorsunuz. 17.0 İnsanlar. biz onları mutlaka salihler (iyiler) arasına sokacağız. 20. bilsin ki Allah’ın tayin ettiği o vakit elbette gelecektir. Eğer bilirseniz. hakkıyla bilendir.29. Allah’ın birliği. İbrahim’i de peygamber olarak gönderdik.

Ayrıca ona dünyada mükafatını da verdik. Şüphesiz o. Sen şu Kur’an’dan önce hiçbir kitap okumuyor ve onu sağ elinle yazmıyordun. Lût’u da peygamber olarak gönderdik. kiminiz kiminize lanet edecektir. şüpheye düşerlerdi. “Ey kavmim! Allah’a kulluk edin. Kendilerine kitap verdiklerimiz ona inanırlar. işte onlar benim rahmetimden ümit kesmişlerdir. “Biz bu memleket halkını helak edeceğiz. O geride kalıp helak edilenlerden olacaktır. Keşke bilselerdi! Şüphesiz Allah. Evlerin en dayanıksızı ise şüphesiz örümcek evidir. 42. Hayır. Onlardan yerin dibine geçirdiklerimiz var. 28. hüküm ve hikmet sahibidir. Bu. Ahiret gününe ümit besleyin ve yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın” dedi. Bunların her birini kendi günahları yüzünden yakaladık. Bunun üzerine kendilerini o malum sarsıntı yakaladı da yurtlarında diz üstü çökekaldılar Ad ve Semûd kavimlerini de helak ettik. kendilerine ilim verilenlerin kalplerindeki apaçık âyetlerdir. Şunlar (Kitap ehlinden çağdaşın olanlar) dan da ona inananlar vardır. ahirette de salih kimselerdendir. 44. Bizim ilahımız ve sizin ilahınız birdir (aynı ilahtır). onlar yüzünden tasalandı. 43. Onun soyundan gelenlere peygamberlik ve kitab verdik.” İşte böylece biz sana kitabı indirdik. kendini bırakıp da başka ne tür şeylere taptıklarını biliyor. Ancak karın başka. o. 24. 34. 26. haydi Allah’ın azabını getir bize” demeden ibaret oldu. 38. ona (İbrahim’e) iman etti. İşte bu temsilleri biz insanlar için getiriyoruz. Allah’ı anmak (olan namaz) elbette en büyük ibadettir. 30. Andolsun. Biz seni ve aileni kurtaracağız. Allah’tan başkalarını dost edinenlerin durumu. aklını kullanacak bir kavm için o memleketten ibret alınacak apaçık bir delil bıraktık. 36.” Şüphesiz biz. O’na (İbrahim’e) İshak’ı ve Yakub’u bahşettik. 39. Allah onlara zulmediyor değildi. 37. İşte onlar için elem dolu bir azap vardır. (İbrahim’in) kavminin cevabı. onlar hakkında çaresizlik içine düştü. “Eğer doğru söyleyenlerden isen.” Bunun üzerine Lût. insanı hayasızlıktan ve kötülükten alıkor. (Lût) “Ey Rabbim! Şu bozguncu kavme karşı bana yardım et” dedi. namazı da dosdoğru kıl. Kitap ehli ile ancak en güzel bir yolla mücadele edin ve (onlara) şöyle deyin: “Biz. İçlerinden zulmedenler hariç. Biz onu ve ailesini elbette kurtaracağız. Elçiler ona. “Ama orada Lût var” dedi. “Korkma. Çünkü namaz.” Elçilerimiz Lût’a geldiklerinde. Şeytan onlara işlerini süslemiş ve onları doğru yoldan alıkoymuştur. (Ey Muhammed!) Kitaptan sana vahyolunanı oku. 29. O geri kalıp helak edilenlerden olacaktır. 45. Onlardan suda boğduklarımız var. “Orada kimin bulunduğunu biz daha iyi biliriz. Halbuki onlar gözü açık kimselerdi. Onlardan taş yağmuruna tuttuklarımız var. İbrahim onlara dedi ki: “Sırf aranızda dünya hayatına mahsus bir sevgi (ve çıkar) uğruna Allah’ı bırakıp bir takım putlar edindiniz. Kârûn’u. Oysa bizi geçip (azabımızdan) kurtulamazlardı. mutlak güç sahibidir. Bizim âyetlerimizi ancak zalimler inkâr eder. Onları ancak bilginler düşünüp anlarlar. Şüphesiz bunda inanan bir toplum için ibretler vardır. 25. Sonra kıyamet gününde kiminiz kiminizi inkar edip tanımayacak. “Onu öldürün veya yakın” demekten ibaret oldu. 48. 46. Yardımcılarınız da olmayacaktır. İşte bunda inananlar için bir ibret vardır. Allah yaptıklarınızı biliyor. Ancak karısı başka. Hani o kavmine şöyle demişti: “Gerçekten siz. Lût. 27. Elçilerimiz (melekler) İbrahim’e müjdeyi getirdiklerinde. Şüphesiz o mutlak güç sahibidir. 50. 41. onların (harap olmuş) yurtlarından size besbelli olmuştur. Onlar. hüküm ve hikmet sahibidir” dedi. 33. sizden önce dünyada hiçbir toplumun yapmadığı bir hayasızlığı işliyorsunuz. Rabbime (gitmemi emrettiği yere) hicret edeceğim. Medyen’e de kardeşleri Şuayb’ı peygamber olarak gönderdik. Dediler ki: “Ona Rabbinden mucizeler indirilseydi ya!” De ki: “Mucizeler ancak Allah katındadır ve ben ancak apaçık bir uyarıcıyım. onların. çünkü oranın ahalisi zalim kimselerdir” dediler. Şuayb. İbrahim. Mûsâ kendilerine apaçık mucizeler getirmişti de yeryüzünde büyüklük taslamışlardı.23. Allah’ın âyetlerini ve O’na kavuşmayı inkar edenler var ya.” “Siz hâlâ erkeklere yanaşacak. Barınağınız cehennem olacaktır. Allah da onu ateşten kurtardı. 32. Onlardan o korkunç sesin yakaladığı kimseler var. O. 47. kendine bir ev edinen örümceğin durumu gibidir. İbrahim. fakat onlar kendilerine zulmediyorlardı. Bizim âyetlerimizi ancak kâfirler inkâr ederler. bu memleket halkı üzerine. Biz sadece ona teslim olmuş kimseleriz. 31. Allah gökleri ve yeri hak ve hikmete uygun olarak yaratmıştır. onu yalanladı.” . (Okuyup yazsaydın) o takdirde batıl peşinde koşanlar. 40. size indirilene de inandık. 35. 49. üzülme. yol kesecek ve toplantılarınızda edepsizlik yapacak mısınız?” Kavminin cevabı. Kavmi. “Ben. fasıklık ettiklerinden dolayı gökten bir azap indireceğiz. Andolsun biz. Firavun’u ve Hâmân’ı da helak ettik. bize indirilene de.

Senden azabın çabucak gelmesini istiyorlar. Onları kurtarıp karaya çıkardığı zaman ise bir de bakarsın ki. (Hikmet gereği) belirlenmiş bir süre olmasaydı azap onlara mutlaka gelirdi. Onlar farkında değillerken kendilerine ansızın elbette gelecektir. onların yurtlarını saygın ve güvenlikli bir yer kıldığımızı görmediler mi? Onlar hâlâ batıla inanıyorlar da Allah’ın nimetini inkar mı ediyorlar? 68 Allah’a karşı yalan uyduran. . 66 Kendilerine verdiğimiz nimetlere nankörlük etsinler ve bir süre daha faydalansınlar bakalım! İleride bilecekler. Sonra bize döndürüleceksiniz. bizim. işte gerçek hayat odur. Mekke’de dinlerini hayata geçirme imkanından yoksun bırakılan müslümanlar hakkında inmiş ve onların dinlerini hayata geçirebilecekleri yere hicret edebileceklerini vurgulamıştır. 54. 0 0 Hz. rızıklarını taşımazlar (yiyecek biriktirmezler). De ki: “Benimle sizin aranızda şahit olarak Allah yeter. biz onları mutlaka yollarımıza ileteceğiz. Şüphesiz Allah her şeyi hakkıyla bilendir. onları içinden ırmaklar akan ve içinde ebedi kalacakları cennet köşklerine yerleştireceğiz.55 Senden azabın çabucak gelmesini istiyorlar. Şüphesiz Allah mutlaka iyilik yapanlarla beraberdir. 51. Bu âyet. Çalışanların mükafatı ne güzeldir! 59 Onlar. 64 Bu dünya hayatı ancak bir eğlence ve oyundan ibarettir. “Allah” diyeceklerdir. göklerde ve yerde olanları bilir. Batıla inanıp Allah’ı inkar edenler var ya. “Yapmakta olduklarınızın cezasını tadın” diyecektir. 58 İman edip salih amel işleyenler var ya. 67 Çevrelerindeki insanlar kapılıp götürülürken. Allah’a ortak koşuyorlar. O.” Fakat onların çoğu akıllarını kullanmazlar. Allah onlara. 56 Ey iman eden kullarım! Şüphesiz ki benim arzım (yeryüzü) geniştir. eğer onlara. Âyette herhangi bir yerde dinlerini güzelce yaşama imkanından yoksun bırakılan müslümanların inançlarının gereğini yerine getirebilecekleri ortamlara intikal edebilecekleri mesajı verilmektedir. 60 Nice canlılar vardır ki. “Allah” diyeceklerdir. Keşke bilselerdi! 65 Gemiye bindikleri zaman dini Allah’a has kılarak O’na dua ederler. Oysa azap kâfirleri üstlerinden ve ayaklarının altından bürüyeceği gün. “Gökten yağmuru kim indirip de onunla yeryüzünü ölümünden sonra diriltti?” diye soracak olsan. hakkıyla bilendir. O hakkıyla işitendir. gerçeği yalanlayandan daha zalim kimdir? Cehennemde kâfirler için bir yer mi yok? 69 Bizim uğrumuzda cihad edenler var ya. 52.” 53. O halde nasıl(haktan) döndürülüyorlar? 62 Allah kullarından dilediğine bol verir ve (dilediğine) kısar. yahut kendisine geldiğinde. Onları da sizi de Allah rızıklandırır. eğer onlara. Peygamberden mucize isteyenlere karşı bu âyette “Kendilerine okunan kitabı sana indirmiş olmamız onlara yetmedi mi?” şeklinde cevap verilerek âdeta Kur’an’ın sürekli bir mucize oluşuna dikkat çekilmiş olmaktadır.Kendilerine okunan kitabı sana indirmiş olmamız onlara yetmedi mi?0 Şüphesiz bunda inanan bir kavim için bir rahmet ve bir öğüt vardır. güneşi ve ayı hizmetinize kim verdi?” diye soracak olsan mutlaka. mutlaka. De ki: “Hamd Allah’a mahsustur. sabreden ve yalnız Rablerine tevekkül eden kimselerdir. O halde ancak bana kulluk edin. 63 Andolsun. işte onlar asıl ziyana uğrayanlardır. şüphesiz cehennem onları mutlaka kuşatmış olacaktır.0 57 Her can ölümü tadacaktır. “Gökleri ve yeri kim yarattı. 61 Andolsun. Ahiret yurduna gelince.

mutlak güç sahibidir. Şüphesiz bunda düşünen bir toplum için elbette ibretler vardır. Şüphesiz insanların birçoğu Rablerine kavuşacaklarını inkar ediyorlar. Allah’ı tespih edin. 7 Onlar dünya hayatının ancak dış yönünü bilirler.3. Kendileri gibi putperest olan İranlıların galip gelmesine sevinen Mekkeli müşrikler. 14 Kıyametin kopacağı gün. 60 âyettir. Allah vaadinden dönmez. Ölümünden sonra yeryüzünü diriltir. Tefsir bilginleri. 18. 23 Geceleyin uyumanız ve gündüzün onun lütfundan istemeniz de O’nun (varlığının ve kudretinin) delillerindendir. Allah’a koştukları ortaklardan kendileri için şefaatçılar da olmayacaktır. 8 Onlar. 22 Göklerin ve yerin yaratılması. Onlar yenilgilerinden sonra birkaç yıl içinde galip geleceklerdir. hem kendi zaferlerine hem de kitap ehli olan Bizansın zaferine sevinmişlerdi. Bismillahirrahmânirrahîm 1 Elif Lâm Mîm. Bizansın İranlılara karşı galip geldiğini duymuşlar. “sabaha kavuşma”yı ise sabah vaktiyle. O’nun (varlığının ve kudretinin) delillerindendir. Gündüzün sonunda ve öğle vaktine girdiğinizde Allah’ı tespih edin. O gün Allah’ın (Rumlara) zafer vermesiyle mü’minler sevinecektir.0 2. âyetteki “gündüzün sonu”nu. âyetteki “tespih etme”yi namaz ile. çok merhametlidir. 17 Öyle ise akşama girdiğinizde.5 Rumlar. Allah onlara asla zulmediyor değildi. yeryüzünde dolaşıp kendilerinden öncekilerin sonunun nasıl olduğuna bakmadılar mı? Onlar kendilerinden daha kuvvetli idiler. 11 Allah. Onlara da peygamberleri apaçık deliller getirmişlerdi.0 18 Göklerde ve yerde hamd O’na mahsustur. Sonra bir de gördünüz ki siz beşer olmuş (çoğalıp) yayılıyorsunuz. Muhammed’e peygamberlik verildiği sırada dönemin iki süper gücünden İranlılar.30. Siz de (mezarlarınızdan) işte böyle çıkarılacaksınız. 0 0 0 Bu harflerle ilgili olarak Bakara sûresinin ilk âyetinin dipnotuna bakınız. Ahiret konusunda ise tamamen gaflettedirler. Önce de. 21 Kendileri ile huzur bulasınız diye sizin için türünüzden eşler yaratması ve aranızda bir sevgi ve merhamet var etmesi de onun (varlığının ve kudretinin) delillerindendir. Sonra da yalnız ona döndürüleceksiniz. Fakat onlar kendilerine zulmediyorlardı. yakın bir yerde yenilgiye uğratıldılar. 9 (Yine) onlar. akşam ve yatsı vakitleriyle. Rumlara (Bizans’a) savaşta galip gelmişlerdi. Gerçekten de birkaç yıl sonra Müslümanlar Bedir zaferini kazandıkları gün. Allah’ın âyetlerini yalanladıkları ve onlarla alay etmekte oldukları için. ikindi vakti ile. dillerinizin ve renklerinizin farklı olması da onun (varlığının ve kudretinin) delillerindendir. kötülük işleyenin sonu daha da kötü oldu. “akşama girme”yi. kendi nefisleri(nin yaratılış incelikleri) hakkında hiç düşünmediler mi? Hem Allah gökler ile yeri ve ikisi arasındakileri ancak hak ve hikmete uygun olarak ve belirli bir süre için yaratmıştır. işte o gün mü’minler ve kâfirler birbirinden ayrılacaklardır. sonra da emir Allah’ındır. Allah dilediğine yardım eder.4. işte onlar azabın içine atılacaklardır. Artık onlar ortak koştukları şeyleri de inkar ederler. Sûre adını. 12 Kıyametin kopacağı günde suçlular hayal kırıklığı içinde ümitsizliğe düşeceklerdir. 10 Sonra. Hz. sonra onu tekrar eder. Âyetler bu olaya ve daha sonra Bizans’ın İranlılara karşı galip geleceğine işaret etmektedir. ikinci âyette geçen “er-Rûm” kelimesinden almıştır. 20 Sizi topraktan yaratması. Allah’ın kudretine ve birliğine delalet eden kevnî meseleler ile Kureyş kabilesinin İslâm’a karşı olumsuz tutumu konu edilmiştir. O.RÛM SÛRESİ Mekke döneminde inmiştir. . Şüphesiz bunda bilenler için elbette ibretler vardır. 19 Allah. “öğle vaktine girme”yi de öğle vakti ile açıklamışlardır. diriyi ölüden çıkarır. 15 İman edip salih ameller işleyenlere gelince. Yeryüzünü sürüp işlemişler ve orayı kendilerinin imar ettiğinden daha çok imar etmişlerdi. işte onlar cennet bahçelerinde sevindirilirler 16 İnkar edip âyetlerimizi ve ahirete kavuşmayı yalanlayanlara gelince. ölüyü de diriden çıkarır. Sûrede başlıca kıyametin hallerinden. 13 Onların. kendilerinin de müslümanlara karşı galip geleceğini söylemişlerdi. Fakat insanların çoğu bilmezler. sabaha kavuştuğunuzda.0 6 Allah (onlara zafer konusunda) bir vaadde bulunmuştur. Şüphesiz bunda işiten bir toplum için ibretler vardır. başlangıçta yaratmayı yapar.

Allah’ın hoşnutluğunu kazanmak isteyenler için daha hayırlıdır. Meâlde “Allah’ın yaratmasında hiçbir değiştirme yoktur” şeklinde yansıtılan hüküm ifadesini “Allah’ın yarattığını bozmaya. fıtratın değiştirilmesi ve bozulması halinde ortaya çıkacak kötü sonuçlara katlanılmak zorunda kalınacağı. Fakat insanların çoğu bilmezler. sonra onu tekrarlayacak olandır. Eğer kendi işledikleri şeyler sebebiyle başlarına bir kötülük gelirse.0 Göklerde ve yerde en yüce ve eşsiz sıfatlar O’nundur. bunu kimsenin değiştiremeyeceği. Bu emanete. ya da kolaylık söz konusu değildir. başlangıçta yaratmayı yapan. sonra sizi öldürecek ve daha sonra da diriltecek olandır. Bu O’na göre (ilk yaratmadan) daha kolaydır. işte bunu yapanlar sevaplarını kat kat arttıranlardır. değiştirmeye çalışmak doğru ve sağlıklı değildir” manasında anlamak mümkün olduğu gibi “Allah’ın yaratmasında hiçbir değiştirme yapılamaz” tarzında da anlamak mümkündür. Allah katında artmaz. Allah’ın insanları üzerinde yarattığı fıtrata0 sımsıkı tutun. sonra size rızık veren. yücedir. Allah’ın yaratmasında hiçbir değiştirme yoktur. zulmedenler bilgisizce nefislerinin arzularına uydular. Allah’a ortak koşmaları konusunda (isabetli olduklarını) söylüyor? 36 İnsanlara bir rahmet tattırdığımız zaman ona sevinirler. bunlardan herhangi bir şeyi yapabilen var mı? O. Hatta bu bozulmanın genetik bozulmaya bile yol açması söz konusudur. Allah’a koştuğunuz ortaklardan. Hepsi O’na boyun eğmektedirler. 26 Göklerde ve yerde kim varsa yalnızca O’na âittir. Bu. Teknolojik gelişmelerin ortaya çıkardığı çevre sorunları. 40 Allah.24 Korku ve ümit kaynağı olarak şimşeği size göstermesi. 30 Hakka yönelen bir kimse olarak yüzünü dine çevir. bir de bakarsınız ki (dirilmiş olarak) çıkıyorsunuz. fıtratı bozulmamış her insanda bu kanunların kendini hissettireceği vurgulanmış olmaktadır. asıl cezasının ise ahirette olacağına işaret edilmektedir. su ve hava kirlenmekte ve zehirlenmekte. onların ortak koştuklarından uzaktır. Dönmeleri için Allah. onun (varlığının ve kudretinin) delillerindendir. ama yakında bileceksiniz. 29 Fakat. rızkı dilediğine bol verdiğini ve (dilediğine) kıstığını görmediler mi? Bunda inanan bir toplum için elbette ibretler vardır. Şüphesiz bunda aklını kullanan bir toplum için elbette ibretler vardır. Âyette yeryüzünün bu şekilde bozulmasına sebeb olan insanın. 41 İnsanların kendi işledikleri (kötülükler) sebebiyle karada ve denizde bozulma ortaya çıkmıştır. Buna bir de sosyal hayattaki bozulma eklenince insanın. mutlak güç sahibidir. 27 O. insan mantığına göre bir şeyi yoktan ortaya çıkarmanın. sizi yaratan. namazı dosdoğru kılın ve müşriklerden. 25 Emriyle göğün ve yerin (kendi düzenlerinde) durması da O’nun (varlığının ve kudretinin) delillerindendir. insanların yaratılıştan getirdiği tevhide yönelme özelliği demektir. (Ki onlardan) her bir grup kendi katındaki (dinî anlayış) ile sevinip böbürlenmektedir. gökten yağmur indirip onunla yeryüzünü ölümünden sonra diriltmesi. Sonra sizi yerden (kalkmaya) bir çağırdı mı. 28 Allah size kendinizden şöyle bir örnek getirdi: Kölelerinizden. üzerinde taşıdığı sayısız nimetler ve güzelliklerle insana emanet edilmiştir. ikincisinde ise Allah’ın tabiata yerleştirdiği birtakım değişmez tabii kanunlar gibi insan fıtratına da değişmez bazı kanunlar yerleştirdiği. bunun acı sonuçlarının bir kısmını dünyada tadacağına. 39 İnsanların malları içinde artsın diye faizle her ne verirseniz. 37 Allah’ın. 31. ancak onun tabii dengesini koruyarak riâyet edilebilir. Buna göre.32 Allah’a yönelmiş kimseler olarak yüzünüzü hak dine çevirin. Yeryüzü. Halbuki insan eliyle yeryüzünün tabii dengesi bozulmaya başlamıştır.0 0 0 0 0 Allah için zorluk. dinlerini darmadağınık edip grup grup olan kimselerden olmayın. böylesi tutum ve davranışların acı sonuçlar doğuracağı. sanayi atıkları ekolojik dengeyi bozmaktadır. . O’na karşı gelmekten sakının.0 İşte bu dosdoğru dindir. 38 Öyle ise akrabaya. verdiğimiz rızıklarda sizinle eşit haklara sahip olan ve birbirinizden çekindiğiniz gibi kendilerinden çekindiğiniz ortaklarınız var mı? Düşünen bir topluluk için âyetleri böyle ayrı ayrı açıklıyoruz. onu tekrarlamaktan daha zor oluşunu yansıtmaktadır. Ama Allah’ın hoşnutluğunu isteyerek her ne zekat verirseniz. 35 Yoksa biz kendilerine bir delil mi indirdik de o. hüküm ve hikmet sahibidir. yaptıklarının bazı (kötü) sonuçlarını (dünyada) onlara tattıracaktır. ve yolcuya hakkını ver. Buradaki ifade. Sonra Allah onlara kendinden bir rahmet tattırınca da. Fıtrat. Allah’ın (bu şekilde) saptırdığı kimseleri kim doğru yola iletir? Onların hiçbir yardımcıları yoktur. Bunun sonucunda toprak. Allah’ın koyduğu değerleri dikkate almamasının acı faturası ortaya çıkmaktadır. yoksula. 34 Kendilerine verdiğimiz nimetleri inkar etsinler bakalım! Haydi (şimdilik) yararlanın. Rablerine ortak koşuyorlar. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir. ilk manada Allah’ın insanı üzerinde yarattığı fıtrata aykırı hareket etmeye kalkmanın. nice hayvan ve bitki türleri yok olup gitmektedir. 33 İnsanlara bir zarar dokunduğu zaman. bir de bakarsın ki ümitsizliğe düşerler. bir bakarsın ki içlerinden bir grup. O. bu fıtratı bozmaya çalışmanın asla doğru ve sağlıklı olmayacağı. Rablerine yönelerek ona dua ederler.

emriyle gemilerin yol alması. sen ölülere işittiremezsin.” O gün zulmedenlere mazeretleri fayda sağlamaz. âyetlerimize inanıp müslüman olan kimselere işittirebilirsin. biz bu Kur’an’da insanlara her türlü misali verdik.” Onların çoğu Allah’a ortak koşan kimselerdi. ardından mutlaka nankörlük etmeye başlarlar. Nihayet yağmurun onların arasından çıktığını görürsün. Allah onları dilediği gibi. size rahmetinden tattırmak. ancak kendileri için (cennette yer) hazırlarlar. O bunu. inkarı kendi aleyhinedir. eğer sen onlara bir âyet getirsen. Kendilerine ilim ve iman verilmiş olanlar ise onlara şöyle diyeceklerdir: “Andolsun. Allah tarafından. bilmeyenlerin kalplerini işte böyle mühürler. (bazen) yayar ve (bazen) yoğunlaştırır. geri çevrilmesi olmayan bir gün gelmeden önce yüzünü dosdoğru dine çevir. yeniden dirilme gününe kadar kaldınız. Allah’ın (varlık ve kudretinin) delillerindendir. Onlar (dünyada haktan) işte böyle döndürülüyorlardı. yağmurun müjdecileri olarak göndermesi. Sen çağrını ancak. Andolsun. O gün insanlar bölük bölük ayrılacaklardır. O her şeye hakkıyla gücü yetendir. Fakat siz bilmiyordunuz. siz. Andolsun. Mü’minlere yardım etmek ise üzerimizde bir haktır. Allah’ı razı edecek amelleri işleme istekleri de kabul edilmez. Onu kullarından dilediklerine uğrattığı zaman bir de bakarsın sevinirler. Biz de suç işleyenlerden intikam aldık. sonra güçsüzlüğün ardından bir güç veren. Allah rüzgarları gönderendir. Şüphesiz. onun lütfundan rızkınızı aramanız ve şükretmeniz için yapar. Kesin imana sahip olmayanlar sakın seni gevşekliğe (ve tedirginliğe) sürüklemesinler. Kıyametin kopacağı gün suçlular. Kimler de salih amel işlerse. o ölüleri de elbette diriltecektir. Allah. Peygamberler onlara apaçık mucizeler getirdiler. Sabret. Allah’ın va’di gerçektir. Kim inkâr ederse. senden önce biz nice peygamberleri kendi kavimlerine gönderdik. Rüzgarları. Dönüp gittikleri zaman çağrıyı sağırlara da işittiremezsin. sizi güçsüz olarak yaratan. eğer (ekinlerine zararlı) bir rüzgar göndersek de o ekini sararmış görseler. Onlar da bulutları harekete geçirir. Andolsun. Şüphe yok ki.42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 De ki: “Yeryüzünde dolaşın da önceki milletlerin sonlarının nasıl olduğuna bakın. inkâr edenler mutlaka. İşte bu yeniden dirilme günüdür. (dünyada) bir andan fazla kalmadıklarına yemin ederler. Sen körleri sapkınlıklarından çıkarıp doğru yola iletemezsin. Allah’ın yazısına göre. hakkıyla kudret sahibidir. O dilediğini yaratır. Bu hazırlığı Allah’ın. Şüphesiz. Oysa onlar daha önce kendilerine yağmur yağdırılmadan evvel kesin bir ümitsizliğe kapılmışlardı. Allah. İnsanın yapıp ettikleri sonucu karada ve denizlerde ortaya çıkan bu bozulmaya asırlarca önce işaret edilmiş olması dikkat çekici değil midir? . “Siz ancak asılsız şeyler uyduranlarsınız” derler. iman edip salih amel işleyenleri kendi lütfundan mükafatlandırması için yaparlar. sonra gücün ardından bir güçsüzlük ve yaşlılık verendir. O hakkıyla bilendir. Şüphesiz o inkâr edenleri sevmez. Andolsun. Allah’ın rahmetinin eserlerine bak! Yeryüzünü ölümünden sonra nasıl diriltiyor.

Annesi onu her gün biraz daha güçsüz düşerek karnında taşımıştır. Hz. yol göstericisi ve aydınlatıcı bir kitabı olmadan Allah hakkında tartışıp duranlar vardır. Allah (bu konuda) gerçek bir vaadde bulunmuştur. 0 Bu harflerle ilgili olarak Bakara sûresinin ilk âyetinin dipnotuna bakınız. İşte onlar için aşağılayıcı bir azap vardır. Lokmân’dan almıştır. Dönüş banadır. ticaret amacıyla Hîre’ye gittiğinde Acem masalları içeren kitaplar satın alır ve döndüğünde Mekkelilere. böylece insanları Kur’an dinlemekten alıkoymaya çalışırdı. anne babasına iyi davranmasını emrettik. kıyamet günü için hazırlıklı olunması öğütlenmektedir. elem dolu bir azabı müjdele. Allah onu çıkarır getirir. Rablerinden gelen bir hidayet üzeredirler ve işte onlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir. onlara itaat etme. . (herşeyden) hakkıyla haberdar olandır. hikmet dolu Kitab’ın. hüküm ve hikmet sahibidir. Ben de size yapmakta olduğunuz şeyleri haber vereceğim.0 (İşte onun için) insana şöyle emrettik: “Bana ve anne babana şükret. Andolsun. O mutlak güç sahibidir. Nadr. Bana yönelenlerin yoluna uy.LOKMÂN SÛRESİ Mekke döneminde inmiştir. kulağında bir ağırlık var da büyüklenerek arkasını döner.” “Yavrum! Namazı dosdoğru kıl. zalimler açık bir sapıklık içindedirler. İşte onlar.9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 0 0 Elif Lâm Mîm. Bismillahirrahmânirrahîm 1 2. Ona âyetlerimiz okunduğu zaman.” “Küçümseyerek surat asıp insanlardan yüz çevirme ve yeryüzünde böbürlenerek yürüme! Çünkü Allah hiçbir kibirleneni. “Muhammed size Âd ve Semûd hikayeleri anlatıyor. Sonra dönüşünüz ancak banadır. ve 13. Lokmân’ın oğluna öğütleri. Ona. öldükten sonra dirilme ve haşr konularına dikkat çekilmekte. Onlar ahirete de kesin olarak inanırlar. iman edip salih amel işleyenler için içlerinde ebedi kalacakları Naîm cennetleri vardır. Hâris hakkında inmiştir. Sûre. âyetler. hakkında hiçbir bilgi sahibi olmadığın bir şeyi bana ortak koşman için seninle uğraşırlarsa. sizi sarsmasın diye sabit dağlar yerleştirdi ve orada her türlü canlıyı yaydı. namazı dosdoğru kılan. Allah’ı bırakıp da taptıklarınızın yarattığını bana gösterin! Hayır. şüphesiz en sağlam kulpa tutunmuştur. Başına gelen musibetlere karşı sabırlı ol. İşte Allah’ın yarattıkları! Haydi. İşlerin sonu ancak Allah’a varır. Yeryüzüne de. Tefsir kaynaklarında belirtildiğine göre.0 Şüphesiz. ben de Fars ve Bizans hikayeleri anlatacağım” der ve getirdiklerini okur. yerde ne varsa hepsini Allah’ın sizin hizmetinize verdiğini ve açıkça yahut gizlice üzerinizdeki nimetlerini tamamladığını görmediniz mi? Yine de insanlar arasında. 34 âyettir. tevhid.” İnsana da. bilsin ki Allah her bakımdan sınırsız zengindir. biz Lokmân’a “Allah’a şükret” diye hikmet verdik. ve 7. Çünkü seslerin en çirkini herhalde eşeklerin sesidir!” Göklerde. Sûrede başlıca. Çocuğun süt emme müddetiyle ilgili olarak ayrıca bakınız: Bakara sûresi. biz babalarımızı üzerinde bulduğumuz şeye uyarız” derler. Kim de nankörlük ederse. Kim şükrederse ancak kendisi için şükretmiş olur. Onlar. övüngeni sevmez. İyiliği emret. Çünkü Allah en gizli şeyleri bilendir. Onun sütten kesilmesi de iki yıl içinde olur. Şeytan kendilerini cehennem azabına çağırıyor olsa da mı? Kim iyilik yaparak kendini Allah’a teslim ederse. Fakat dünyada onlarla iyi geçin. Kötülükten alıkoy. Kendilerine.” (Lokmân öğütlerine şöyle devam etti:) “Yavrum! Şüphesiz yapılan iş bir hardal tanesi ağırlığında olsa ve bir kayanın içinde. âyetlerde anılan Hz.” “Yürüyüşünde tabii ol. peygamberlik.3 4 5 6 7 8. iyilik yapanlara bir hidayet ve rahmet olarak indirilmiş âyetleridir. müşriklerden Nadr b. Çünkü bunlar kesin olarak emredilmiş işlerdendir. “Allah’ın indirdiğine uyun” denildiği zaman.31.0 Bunlar. 6. zekâtı veren kimselerdir. onları hiç işitmemiş gibi. hiçbir bilgisi.” “Eğer. “Hayır. bilgisizce Allah yolundan saptırmak ve o yolu eğlenceye almak için. âyet. adını 12. Gökten de yağmur indirip orada her türden güzel ve faydalı bitki bitirdik. İnsanlardan öylesi vardır ki. eğlencelik asılsız ve faydasız sözleri satın alır. övülmeye lâyıktır. yahut göklerde ya da yerin içinde bile olsa. Sesini alçalt. Hani Lokmân oğluna öğüt vererek şöyle demişti: “Yavrum! Allah’a ortak koşma! Çünkü ortak koşmak elbette büyük bir zulümdür. Allah gökleri görebileceğiniz direkler olmaksızın yarattı. 233.

Hiç kimse yarın ne kazanacağını bilemez. Şüphesiz ki bunda hakkıyla sabreden. hüküm ve hikmet sahibidir. (Ey insanlar!) Sizin yaratılmanız ve öldükten sonra tekrar diriltilmeniz ancak bir tek insanı yaratmak ve diriltmek gibidir. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir. Göklerde ve yerde ne varsa Allah’ındır. Onları (denizde. dini Allah’a has kılarak ona yalvarırlar. Ey insanlar! Rabbinize karşı gelmekten sakının. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. Şüphesiz Allah her bakımdan sınırsız zengin olandır. Şüphesiz Allah yücedir. Biz de onlara yaptıklarını haber veririz. deniz de mürekkep olsa. onun inkarı seni üzmesin. mutlaka “Allah” derler. Bu böyledir. Allah’ın sözleri (yazmakla) yine de tükenmez. rahimlerdekini bilir. Sonra da onları ağır bir azaba sürükleriz. Allah bunu âyetlerinden bir kısmını size göstermek için yapmaktadır. Biz onları (dünyada) biraz yararlandırırız. hakkıyla görendir. Çünkü Allah hakkın ta kendisidir. arkasından yedi deniz daha ona katılsa. övülmeye layık olandır. O. yağmuru indirir.) bir dalga gölgelikler gibi kapladığında. Hiçbir babanın çocuğuna hiçbir yarar sağlayamayacağı. hiçbir çocuğun da babasına hiçbir yarar sağlayamayacağı günden korkun! Şüphesiz Allah’ın va’di gerçektir. Kıyametin ne zaman kopacağı bilgisi şüphesiz yalnızca Allah katındadır.” Fakat onların çoğu bilmezler. Allah onları kurtarıp karaya çıkarınca. Bizim âyetlerimizi ise ancak son derece kaypak. Görmedin mi ki Allah geceyi gündüzün içine ve gündüzü de gecenin içine sokuyor. . O aldatıcı şeytan da Allah hakkında sizi aldatmasın. Şüphesiz Allah hakkıyla işitendir. gemiler Allah’ın nimetiyle denizde akıp gitmektedir. hakkıyla şükreden herkes için ibretler vardır. Hiç kimse nerede öleceğini de bilemez. Allah göğüslerin içindekini (kalplerde olanı) hakkıyla bilendir. Her biri (kendi yörüngesinde) belli bir zamana kadar akar gider. Şüphesiz Allah işlediklerinizden hakkıyla haberdardır. “Hamd Allah’a mahsustur. onlardan bir kısmı orta yolu tutar. “Gökleri ve yeri kim yarattı?” diye sorsan. De ki. eğer onlara. büyüktür. Güneşi ve ayı da koyduğu kanunlara boyun eğdirmiştir. Görmedin mi ki. Şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir.23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Kim inkar ederse. Eğer yeryüzündeki ağaçlar kalem. Onların dönüşleri ancak bizedir. son derece nankör olanlar inkar eder. Andolsun. (herşeyden) hakkıyla haberdar olandır. onu bırakıp da taptıkları ise bâtıldır.

Yapmakta olduklarınıza karşılık ebedi azabı tadın. Kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden de Allah için harcarlar. “Andolsun. 3. süresi sizin hesabınızla bin yıl olan bir günde ona yükselir. 17. sınırsız kudret makamı demektir. salih amel işleyelim. biz mi yeniden yaratılacakmışız? Hayır. insanların özgür bir biçimde iradelerini kullanarak iyiliği veya kötülüğü seçebilme ve ahirette bunun sonucuna göre karşılığını görme şeklinde sınanmalarının bir anlamı kalmazdı. 21. Sen de kitaba (Kur’an’a) kavuşma konusunda sakın şüphe içinde olma. değersiz bir sudan yarattı. Ne kadar az şükrediyorsunuz! (Kâfirler dediler ki:) “Biz toprakta yok olduktan sonra mı.” Suçlular Rablerinin huzurunda boyunlarını büküp. ikisi arasındakileri altı gün içinde (altı evrede) yaratan sonra da Arş’a0 kurulandır. 2. 5. kendilerine senden önce hiçbir uyarıcı gelmemiş olan bir kavmi uyarman için. Fakat benim. Hiç kimse. 10. insanlar da melekler gibi olur. Sûrede ayrıca Allah’ın kudretinden. Kim. Andolsun. onların barınağı ateştir. peygamberlerden ve insanın yaratılışından söz edilmektedir. 19. O ki. (onları) bir görsen! Eğer dileseydik herkese hidayetini verirdik. Hiç mü’min fasık gibi olur mu? Bunlar (elbette) eşit olmazlar. 0 0 0 Bu harflerle ilgili olarak Bakara sûresinin ilk âyetinin dipnotuna bakınız. Allah dileseydi. Fasıklık edenlere gelince. Sûre adını. korkarak ve ümid ederek Rablerine ibadet etmek için yataklarından kalkarlar. Rabbinin âyetleri kendisine hatırlatıldıktan sonra onlardan yüz çevirenden daha zalimdir? Şüphesiz ki biz suçlulardan intikam alıcıyız. doğru yolu bulsunlar diye Rabbin tarafından indirilmiş gerçektir. . onlar için. cehennemi hem cinlerden hem de insanlardan dolduracağım” sözüm gerçekleşecektir. Bu takdirde dünya hayatı ahireti kazanma yeri olmaktan çıkar. kitaplardan. Allah. Hâlâ düşünüp öğüt almayacak mısınız? Gökten yere kadar bütün işleri Allah yürütür. mutlak güç sahibidir. 8.SECDE SÛRESİ Mekke döneminde inmiştir. Onlar. Onu İsrailoğullarına bir yol gösterici kılmıştık 4. dönsünler diye biz onlara (ahiretteki) en büyük azaptan önce (dünyadaki) yakın azabı elbette tattıracağız. yapmakta olduklarına karşılık bir mükafat olarak Me’vâ cennetleri vardır.0 Kendisinde hiçbir şüphe bulunmayan bu Kitab’ın indirilişi. Âyetin ilk cümlesinde bu husus vurgulanmakta. 23. âyetten almıştır. Sonra onu şekillendirip ona ruhundan üfledi. hiçbir şefaatçi yoktur. 9. 18. 14. onlar için saklanan göz aydınlıklarını bilemez. yarattığı her şeyi güzel yaptı. ahiret gününden. 13. iyiliği veya kötülüğü seçebilmeleri konusunda insanları serbest bırakmaz. gökleri ve yeri.32. İşte Allah gaybı da görünen âlemi de bilendir.” Bizim âyetlerimize ancak. “Rabbimiz! (Gerçeği) gördük ve işittik. Sonra onun neslini bir öz sudan. yapmakta olduklarına karşılık olarak. Sizin için işitme. 15. Sizin için ondan başka hiçbir dost. Elif Lâm Mîm. kendilerine bu âyetlerle öğüt verildiği zaman secdeye kapanan. onlar Rablerine kavuşmayı inkar etmektedirler. 7.0 (Onlara şöyle denilecek:) “O halde bu gününüze kavuşmayı unutmanıza karşılık azabı tadın. 16. Oradan her çıkmak istediklerinde oraya döndürülürler ve onlara. Bismillahirrahmânirrahîm 1. 20. mü’minlerin Allah’a secde etmelerinden bahseden 15. 30 âyettir. 22. De ki: “Sizin için görevlendirilen ölüm meleği canınızı alacak. Arş. herkesi imana ve iyiliğe sevkedebilirdi. Biz de sizi unuttuk. kibirlenmeksizin Rablerine hamd ederek tespih edenler inanırlar. 12. 11. sonra Rabbinize döndürüleceksiniz. 6. İnsanı yaratmaya da çamurdan başladı. biz Mûsâ’ya Kitab’ı (Tevrat’ı) vermiştik. İman edip salih amel işleyenlere gelince. ikinci cümlesinde ise kötülükleri tercih edenlerin ilahi adalet gereği karşılaşacakları sonuç açıklanmaktadır. Sonra bu işler. âlemlerin Rabbi tarafındandır. kudret ve hakimiyet tahtı. Biz artık kesin olarak inanmaktayız” dedikleri vakit. Artık şimdi bizi (dünyaya) döndür ki. Yoksa “Onu Muhammed uydurdu” mu diyorlar? Hayır o. görme ve idrak duygularını yarattı. çok merhametlidir. “Yalanlamakta olduğunuz ateş azabını tadın” denir. Andolsun.

inkar edenlere iman etmeleri fayda vermeyecektir. Onlara göz de açtırılmayacaktır. Yurtlarında gezip dolaştıkları nice nesilleri helak etmiş olmamız onlar için yol gösterici olmadı mı? Şüphesiz bunda ibretler vardır. 27. Sabredip âyetlerimize kesin olarak inandıkları zaman içlerinden emrimizle doğru yola ileten önderler çıkardık. biz yağmuru kupkuru yere gönderip onunla hayvanlarının ve kendilerinin yiyeceği ekinler çıkarırız. Hâlâ görmeyecekler mi? “Eğer doğru söyleyenler iseniz şu fetih ne zamanmış?” diyorlar.24. üzerinde ayrılığa düşmekte oldukları şeyler konusunda onlar arasında hüküm verecektir. 25. 28. 29. 30. 26. Şüphesiz onlar da bekliyorlar. Şüphesiz Rabbin kıyamet günü. Hâlâ duymayacaklar mı? Görmediler mi ki. . “Fetih (Kıyamet) günü.” Şimdi sen onlardan yüz çevir ve bekle. De ki.

33- AHZÂB SÛRESİ
Medine döneminde inmiştir. 73 âyettir. Sûre, adını 20 ve 22. âyetlerde geçen “el-Ahzâb” kelimesinden almıştır. Ahzâb, gruplar, demektir. Sûrede başlıca Hendek ve Benî Kureyza savaşları ile aile hayatına dair bazı hükümler konu edilmektedir. Bismillahirrahmânirrahîm 1 2 3 4 5 Ey Peygamber! Allah’a karşı gelmekten sakın. Kâfirlere ve münafıklara itaat etme. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Rabbinden sana vahyolunana uy. Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Allah’a tevekkül et, vekil olarak Allah yeter. Allah, hiçbir adamın içine iki kalp koymamıştır. Kendilerine zıhâr0 yaptığınız eşlerinizi de anneleriniz yapmamıştır. Yine evlatlıklarınızı0 da öz çocuklarınız (gibi) kılmamıştır. Bu sizin ağızlarınızla söylediğiniz (fakat gerçekliği olmayan) sözünüzdür. Allah ise gerçeği söyler ve doğru yola iletir. Onları babalarına nispet ederek çağırın. Bu Allah katında daha (doğru ve) adaletlidir. Eğer babalarını bilmiyorsanız, onlar sizin din kardeşleriniz ve dostlarınızdır. Hata ile yaptığınız bir işte size hiçbir günah yoktur. Fakat kasten yaptığınız şeylerde size günah vardır. Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Peygamber, mü’minlere kendi canlarından daha önce gelir. Onun eşleri de mü’minlerin analarıdır. Aralarında akrabalık bağı olanlar, Allah’ın Kitabına göre, (miras konusunda) birbirleri için (diğer) mü’minlerden ve muhacirlerden daha önceliklidirler.0 Ancak dostlarınıza bir iyilik yapmanız başka. Bu (hüküm) Kitap’ta yazılıdır. Hani biz peygamberlerden sağlam söz almıştık. Senden, Nûh’tan, İbrahim, Mûsâ ve Meryem oğlu İsa’dan da. Evet biz onlardan sapa sağlam bir söz almıştık. (Allah bunu,) doğru kimseleri doğruluklarından hesaba çekmek için (yapmıştır.) Kâfirlere de elem dolu bir azap hazırlamıştır. Ey iman edenler! Allah’ın size olan nimetini hatırlayın. Hani (düşman) ordular üzerinize gelmişti de biz onların üzerine bir rüzgar ve göremediğiniz ordular göndermiştik. Allah yaptıklarınızı hakkıyla görmektedir.0 Hani onlar size hem üst tarafınızdan hem alt tarafınızdan gelmişlerdi. Hani gözler kaymış ve yürekler ağızlara gelmişti. Siz de Allah’a karşı çeşitli zanlarda bulunuyordunuz. İşte orada mü’minler denendiler ve şiddetli bir şekilde sarsıldılar. Hani münafıklar ve kalplerinde hastalık olanlar, “Allah ve Resülü bize, ancak aldatmak için vaadde bulunmuşlar” diyorlardı. Hani onlardan bir grup, “Ey Yesrib (Medine) halkı! Sizin burada durmak imkanınız yok. Haydi geri dönün” demişti. Onlardan bir başka grup da, “Evlerimiz açık (korumasız)” diyerek Peygamberden izin istiyorlardı. Oysa evleri açık (korumasız) değildi. Onlar sadece kaçmak istiyorlardı. Eğer Medine’nin her tarafından üzerlerine gelinse ve orada karışıklık çıkarmaları istenseydi, onu mutlaka yaparlardı; o konuda fazla gecikmezlerdi. Andolsun ki, onlar, daha önce geri dönüp kaçmayacaklarına dair Allah’a söz vermişlerdi. Allah’a verilen söz ise sorumluluğu gerektirir. De ki: “Eğer siz ölümden ya da öldürülmekten kaçıyorsanız, kaçmak size asla fayda vermeyecektir. O takdirde bile (hayatın zevklerinden) pek az yararlandırılırsınız.”

6

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

0

0

0

0

“Zıhâr”, bir kimsenin eşine, “Sen bana anamın sırtı gibisin” demek sûretiyle onu kendisine haram kılması demektir. Cahiliye döneminde zıhar yapmak, kadını kocasına ebediyen haram kılardı. İslâm ise kefaret uygulamasıyla bu haramlığın ortadan kalkacağı hükmünü getirdi. Kefaret uygulamasının nasıl yapılacağı Mücadele sûresinin 2-4. âyetlerinde açıklanmaktadır. Cahiliye Arapları evlatlıklarını öz çocukları gibi kabul ederlerdi. Evlatlıklar, asıl babasının adıyla değil, evlat edinenin adıyla anılır ve onun mirasından öz çocuğu gibi pay alırdı. Âyetler söz konusu bu uygulamayı kaldırmaktadır. Hicretten sonra müslümanlar din kardeşleri olarak birbirlerine varis oluyorlardı. Bu âyette, veraset sebebinin akrabalık olduğu, din kardeşliğinin miras sebebi olmaktan çıkarıldığı ifade edilmektedir.7. Hani biz peygamberlerden sağlam söz almıştık. Senden, Nûh’tan, İbrahim, Mûsâ ve Meryem oğlu İsa’dan da. Evet biz onlardan sapa sağlam bir söz almıştık. Bu âyet ve devamında Hendek Savaşından söz edilmektedir. Kureyş kabilesi ve müttefikleri Medine’yi kuşatmışlar, müslümanlar da savunma amacıyla şehrin stratejik bir yerine hendek kazmışlardı. Nihayet bir gece şiddetli esen bir fırtına sonucunda düşman bozularak çekilmek zorunda kalmıştı.

17

De ki: “Eğer Allah size bir kötülük dilese, sizi Allah’tan koruyacak kimdir? Yahut size bir rahmet dilese buna engel olacak kimdir?” Onlar kendilerine Allah’tan başka hiçbir dost ve hiçbir yardımcı bulamazlar. 18,19 Şüphesiz Allah içinizden, savaştan alıkoyanları ve kardeşlerine, “Bize gelin” diyenleri biliyor. Size katkıda cimri davranarak savaşa pek az gelirler. Korku geldiğinde ise, üzerine ölüm baygınlığı çökmüş kimse gibi gözleri dönerek sana baktıklarını görürsün. Korku gidince de ganimete karşı aşırı düşkünlük göstererek sizi keskin dillerle incitirler. İşte onlar iman etmediler. Allah da onların amellerini boşa çıkardı. Bu Allah’a kolaydır. 20 Düşman birliklerinin gitmediğini sanıyorlar. Düşman birlikleri (bir daha) gelecek olsa, isterler ki, (çölde) bedevilerin arasında bulunsunlar da size dair haberleri (gidip gelenlerden) sorsunlar. İçinizde bulunsalardı da pek az savaşırlardı. 21 Andolsun, Allah’ın Resülünde sizin için; Allah’a ve ahiret gününe kavuşmayı uman, Allah’ı çok zikreden kimseler için güzel bir örnek vardır. 22 Mü’minler düşman birliklerini görünce, “İşte bu Allah’ın ve Resülünün bize vaad ettiği şeydir. Allah ve Resülü doğru söylemişlerdir” dediler. Bu onların ancak imanlarını ve teslimiyetlerini artırmıştır. 23 Mü’minlerden öyle adamlar vardır ki, Allah’a verdikleri söze sâdık kaldılar. İçlerinden bir kısmı verdikleri sözü yerine getirmiştir (şehit olmuştur). Bir kısmı da (şehit olmayı) beklemektedir. Verdikleri sözü asla değiştirmemişlerdir. 24 Bunun böyle olması Allah’ın, doğruları, doğrulukları sebebiyle mükafatlandırması, dilerse münafıklara azap etmesi yahut onların tövbesini kabul etmesi içindir. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. 25 Allah inkar edenleri, hiçbir hayra ulaşmaksızın kin ve öfkeleriyle geri çevirdi. Allah, savaşta mü’minlere kâfi geldi. Allah kuvvetlidir, mutlak güç sahibidir. 26 Allah kitap ehlinden olup müşriklere yardım edenleri kalelerinden indirdi ve kalplerine büyük bir korku saldı. Siz onların bir kısmını öldürüyor, bir kısmını da esir ediyordunuz. 27 Allah sizi onların topraklarına, yurtlarına, mallarına ve henüz ayak basmadığınız topraklara varis kıldı. Allah her şeye hakkıyla gücü yetendir. 28 Ey Peygamber! Hanımlarına de ki, “Eğer dünya hayatını ve onun süsünü istiyorsanız, gelin size mut’a vereyim0 ve sizi güzelce bırakayım.” 29 “Eğer Allah’ı, Resülünü ve ahiret yurdunu istiyorsanız, bilin ki Allah içinizden iyilik yapanlara büyük bir mükafat hazırlamıştır.” 30 Ey Peygamber’in hanımları! İçinizden kim apaçık bir çirkinlik yaparsa onun cezası iki kat verilir. Bu Allah’a göre kolaydır. 31 İçinizden kim Allah’a ve Resülüne itaat eder ve salih bir amel işlerse, ona mükafatını iki kat veririz. Biz ona bereketli bir rızık hazırlamışızdır. 32 Ey Peygamber’in hanımları! Siz, kadınlardan herhangi biri gibi değilsiniz. Eğer Allah’a karşı gelmekten sakınıyorsanız (erkeklerle konuşurken) sözü yumuşak bir eda ile söylemeyin ki kalbinde hastalık (kötü niyet) olan kimse ümide kapılmasın. Güzel (ve doğru) söz söyleyin. 33 Evlerinizde oturun. Önceki cahiliye dönemi kadınlarının açılıp saçıldığı gibi siz de açılıp saçılmayın. Namazı kılın, zekatı verin. Allah’a ve Resülüne itaat edin. Ey Peygamberin ev halkı! Allah sizden ancak günah kirini gidermek ve sizi tertemiz yapmak istiyor. 34 Siz evlerinizde okunan Allah’ın âyetlerini ve hikmeti hatırlayın. Şüphesiz Allah en gizli şeyi bilendir, hakkıyla haberdardır. 35 Şüphesiz müslüman erkeklerle müslüman kadınlar, mü’min erkeklerle mü’min kadınlar, itaatkar erkeklerle itaatkar kadınlar, doğru erkeklerle doğru kadınlar, sabreden erkeklerle sabreden kadınlar, Allah’a derinden saygı duyan erkekler, Allah’a derinden saygı duyan kadınlar, sadaka veren erkeklerle sadaka veren kadınlar, oruç tutan erkeklerle oruç tutan kadınlar, namuslarını koruyan erkeklerle namuslarını koruyan kadınlar, Allah’ı çokça anan erkeklerle çokça anan kadınlar var ya, işte onlar için Allah bağışlanma ve büyük bir mükafat hazırlamıştır. 36 Allah ve Resûlü bir iş hakkında hüküm verdikleri zaman, hiçbir mü’min erkek ve hiçbir mü’min kadın için kendi işleri konusunda tercih kullanma hakları yoktur. Kim Allah’a ve Resülüne karşı gelirse şüphesiz ki o apaçık bir şekilde sapmıştır. 37 Hani sen Allah’ın kendisine nimet verdiği, senin de (azat etmek suretiyle) iyilikte bulunduğun kimseye, “Eşini nikahında tut (onu boşama) ve Allah’tan sakın” diyordun. İçinde, Allah’ın ortaya çıkaracağı bir şeyi gizliyor ve insanlardan çekiniyordun. Oysa kendisinden çekinmene Allah daha layıktı. Zeyd eşinden yana isteğini yerine getirince (eşini boşayınca), onu seninle evlendirdik ki,
0

Mut’a, koca tarafından, boşadığı eşine verilen para ya da maldır. Konu ile ilgili olarak ayrıca bu sûrenin 49. âyetine bakınız.

eşlerinden yana isteklerini yerine getirdiklerinde (onları boşadıklarında), evlatlıklarının eşleriyle evlenmeleri konusunda mü’minlere bir zorluk olmasın. Allah’ın emri mutlaka yerine getirilmiştir.0 38 Allah’ın, kendisine farz kıldığı şeyleri yerine getirmesi konusunda peygambere bir darlık yoktur. Daha önce gelip geçen peygamberler hakkında da Allah’ın kanunu böyledir. Allah’ın emri kesinleşmiş bir hükümdür. 39 Daha önce gelip geçen o peygamberler, Allah’ın vahiylerini tebliğ eden, Allah’tan korkan, başka hiç kimseden korkmayan kimselerdir. Allah hesap görücü olarak yeter. 40 Muhammed, sizin erkeklerinizden hiçbirinin babası değildir. Fakat o, Allah’ın Resülü ve nebilerin sonuncusudur. Allah her şeyi hakkıyla bilendir. 41 Ey iman edenler! Allah’ı çokça zikredin. 42 Onu sabah akşam tespih edin. 43 O, sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için size merhamet eden; melekleri de sizin için bağışlanma dileyendir. Allah mü’minlere çok merhamet edendir. 44 Allah’a kavuşacakları gün mü’minlere yönelik esenlik dileği “Selam” dır. Allah onlara bol bir mükafat hazırlamıştır. 45,46 Ey Peygamber! Biz seni bir şahit, bir müjdeleyici, bir uyarıcı; Allah’ın izniyle kendi yoluna çağıran bir davetçi ve aydınlatıcı bir kandil olarak gönderdik. 47 Mü’minlere kendileri için Allah’tan büyük bir lütuf olduğunu müjdele. 48 Kâfirlere ve münafıklara itaat etme! Onların eziyetlerine aldırma ve Allah’a tevekkül et. Vekil olarak Allah yeter. 49 Ey iman edenler! Mü’min kadınları nikahlayıp, sonra onlara dokunmadan (cinsel ilişkide bulunmadan) kendilerini boşadığınızda, onlar üzerinde sizin sayacağınız bir iddet hakkınız yoktur. Bu durumda onlara mut’a0 verin ve kendilerini güzel bir şekilde bırakın. 50 Ey Peygamber! Biz sana mehirlerini verdiğin eşlerini, Allah’ın sana ganimet olarak verdiklerinden elinin altında bulunan kadınları; seninle beraber hicret eden, amcanın kızlarını, halalarının kızlarını, dayının kızlarını ve teyzelerinin kızlarını sana helal kıldık. Ayrıca, diğer mü’minlere değil de, sana has olmak üzere, mehirsiz olarak kendini Peygamber’e bağışlayan, Peygamber’in de kendisini nikahlamak istediği herhangi bir mü’min kadını da (sana helal kıldık.) Mü’minlere eşleri ve sahip oldukları cariyeleri hakkında farz kıldığımız şeyleri elbette bilmekteyiz. Bütün bunlar, sana herhangi bir zorluk olmaması içindir. Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir. 51 Ey Muhammed! Bunlardan (hanımlarından) dilediğini geri bırakırsın, dilediğini yanına alırsın. Uzak durduklarından dilediklerini yanına almanda da sana bir günah yoktur. Bu onların gözlerinin aydın olması, üzülmemeleri ve hepsinin de kendilerine verdiğine razı olmaları için daha uygundur. Allah kalplerinizdekini bilir. Allah hakkıyla bilendir, halimdir. (Hemen cezalandırmaz, mühlet verir.) 52 Bundan sonra, güzellikleri hoşuna gitse bile, başka kadınlarla evlenmek, eşlerini boşayıp başka eşler almak sana helal değildir. Ancak sahip olduğun cariyeler başka. Şüphesiz Allah her şeyi gözetleyendir. 53 Ey iman edenler! Yemek için çağrılmaksızın ve yemeğin pişmesini beklemeksizin (vakitli vakitsiz) Peygamber’in evlerine girmeyin, çağrıldığınız zaman girin. Yemeği yiyince de hemen dağılın. Sohbet için beklemeyin. Çünkü bu davranışınız Peygamber’i rahatsız etmekte, fakat o sizden de çekinmektedir. Allah ise gerçeği söylemekten çekinmez. Peygamberin hanımlarından bir şey istediğiniz zaman perde arkasından isteyin. Böyle davranmanız hem sizin kalpleriniz ,hem de onların kalpleri için daha temizdir. Allah’ın Resûlüne rahatsızlık vermeniz ve kendisinden sonra hanımlarını nikahlamanız ebediyyen söz konusu olamaz. Çünkü bu Allah katında büyük bir günahtır. 54 Siz bir şeyi açığa vursanız da gizleseniz de, biliniz ki Allah her şeyi hakkıyla bilendir. 55 Peygamberin hanımlarına, babalarından, oğullarından, erkek kardeşlerinden, erkek kardeşlerinin oğullarından, kız kardeşlerinin oğullarından, mümin kadınlardan ve sahip oldukları cariyelerden ötürü bir günah yoktur. Ey Peygamber hanımları! Allah’a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah her şeye hakkıyla şahittir. 56 Şüphesiz Allah ve melekleri Peygamber’e salât ediyorlar.0 Ey iman edenler! Siz de ona salât edin, selam edin.
0

0 0

Bu âyette adı geçen Zeyd, Hz. Peygamber’in kölelikten azat ederek evlat edinmiş olduğu Zeyd b. Hârise’dir. Hz. Peygamber onu halasının kızı Zeynep ile evlendirmişti. Ancak aralarında başlayan geçimsizlik sebebiyle Zeyd Hz. Peygamber’e gelerek eşini boşamak istediğini söylüyordu. Hz. Peygamber bu boşanmanın uygun olacağını düşünmekle beraber dedikodu çıkmasından çekindiği için Zeyd’e, eşini boşamamasını söylüyordu. Ancak daha sonra Zeyd eşini boşamıştı. Bu boşamadan sonra Allah, Zeyneb’i Hz. Peygamber’e eş yapmıştı. O güne kadar Araplar evlat edindikleri kimseyi öz evlatlarıyla bir tutuyorlar, onların boşadıkları eşleriyle evlenmiyorlardı. Bu uygulama Arapların bu âdetini ortadan kaldırmıştır. Mut’a, koca tarafından, boşadığı eşine verilen para veya maldır. Konu ile ilgili olarak ayrıca bu sûrenin 28. âyetine bakınız. Peygambere Allah’ın salât etmesi, rahmet etmesi; meleklerin salât etmesi, şanının yüceltilmesini dilemeleri; müminlerin salat etmesi ise, dua etmeleri anlamını ifade eder.

57

Şüphesiz Allah ve Resülünü incitenlere, Allah dünya ve ahirette lanet etmiş ve onlara aşağılayıcı bir azap hazırlamıştır.0 58 Mümin erkekleri ve mümin kadınları işlemedikleri şeyler yüzünden incitenler, bir iftira ve apaçık bir günah yüklenmişlerdir. 59 Ey Peygamber! Hanımlarına, kızlarına ve müminlerin kadınlarına söyle, bedenlerini örtecek elbiselerini giysinler. Bu onların tanınıp incitilmemelerine de daha uygundur. Şüphesiz Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir. 60,61 Andolsun, eğer münafıklar, kalplerinde bir hastalık bulunanlar ve Medine’de kötü haberler yayıp ortalığı karıştıranlar (tuttukları yoldan) vazgeçmezlerse, elbette seni onların üzerine gitmeye teşvik edeceğiz. Onlar da (bundan sonra) orada lanete uğramış kimseler olarak seninle pek az süre komşu kalacaklardır. Nerede bulunurlarsa, yakalanırlar ve yaman bir şekilde öldürülürler. 62 Daha önce gelip geçenler hakkında da Allah’ın kanunu böyledir. Allah’ın kanununda asla değişme bulamazsın. 63 İnsanlar sana kıyametin vaktini soruyorlar. De ki: “Onun ilmi ancak Allah katındadır.” Ne bilirsin, belki de kıyamet yakında gerçekleşir. 64 Şüphesiz Allah kâfirlere lanet etmiş ve onlara alevli bir ateş hazırlamıştır. 65 Onlar, orada ebedi olarak kalacaklardır. Hiçbir dost, hiçbir yardımcı bulamayacaklardır. 66 Yüzlerinin ateşte bir yandan bir yana döndürüleceği gün, “Keşke Allah’a ve Resül’e itaat edeydik” diyecekler. 67 Yine şöyle diyecekler: “Ey Rabbimiz! Biz önderlerimize ve büyüklerimize itaat ettik de bizi yoldan saptırdılar.” 68 “Ey Rabbimiz! Onlara iki kat azap ver ve onları büyük bir lanete uğrat.” 69 Ey iman edenler! Siz Mûsâ’ya eziyet eden kimseler gibi olmayın. Nihayet Allah onu onların dediklerinden temize çıkarmıştı. Mûsâ Allah katında itibarlı bir kimse idi. 70,71 Ey iman edenler! Allah’a karşı gelmekten sakının ve doğru söz söyleyin ki Allah sizin işlerinizi düzeltsin ve günahlarınızı bağışlasın. Kim Allah’a ve Resülüne itaat ederse, muhakkak büyük bir başarıya ulaşmıştır. 72 Şüphesiz biz emaneti göklere, yere ve dağlara teklif ettik de onlar onu yüklenmek istemediler, ondan çekindiler. Onu insan yüklendi. Çünkü o çok zalimdir, çok cahildir.0 73 Allah, münafık erkeklere ve münafık kadınlara, Allah’a ortak koşan erkeklere ve Allah’a ortak koşan kadınlara azap etmek; mümin erkeklerin ve mümin kadınların da tövbelerini kabul etmek için insana emaneti yüklemiştir. Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.

0

0

Allah’ı incitme ifadesi mecâzî bir kullanımdır. Allah’ın hoşnut olmayacağı işler yapmak, Allah’a uygun düşmeyecek nitelemelerde bulunmak demektir. İnsanın yüklendiği emanet, başta akıl, irade ve iradeyi serbestçe kullanmanın gerektirdiği sorumluluklardır. İnsan, iyi ve kötü arasında seçim yapabilme yeteneğini olumlu yönde kullanmadığı zaman, hem kendine hem de çevresine zulmetmiş ve cehalete düşmüş olur. Âyette insan türünün bir özelliğine dikkat çekilerek onun genelde emanete riayet konusunda vefasızlık göstermeye yatkın olduğuna işaret edilmektedir.

34- SEBE' SÛRESİ
Mekke döneminde inmiştir. 54 âyettir. Sûre adını, 15. âyette geçen “Sebe’ ” kelimesinden almıştır. Sebe’ (Seba), Yemen’de bulunan bir bölgenin ya da bir kabilenin adıdır. Sûrede başlıca müşriklerin ahireti inkâr etmeleri, Davûd ve Süleyman Peygamberlerin kıssaları ve müşriklerin Hz. Muhammed’in peygamberliği hakkındaki bazı şüpheleri konu edilmektedir. Bismillahirrahmânirrahîm 1. Hamd, göklerdeki ve yerdeki her şey kendisinin olan Allah’a mahsustur. Hamd ahirette de O’na mahsustur. O, hüküm ve hikmet sahibidir, (her şeyden) hakkıyla haberdardır. 2. Allah, yere gireni, yerden çıkanı; gökten ineni ve oraya yükseleni bilir. O, çok merhamet edicidir, çok bağışlayıcıdır. 3. İnkar edenler, “Kıyamet bize gelmeyecektir” dediler. De ki: “Hayır, öyle değil, gaybı bilen Rabbime andolsun ki, Kıyamet size mutlaka gelecektir. Ne göklerde ve ne de yerde zerre ağırlığında bir şey bile ondan gizli kalmaz. Bundan daha küçük ve daha büyük ne varsa hepsi apaçık bir kitaptadır.” 4. Allah’ın, iman edip salih amel işleyenleri mükâfatlandırması için (her şey o kitapta tespit edilmiştir.) İşte onlar için bir bağışlanma ve bereketli bir rızık vardır. 5. Âyetlerimizi geçersiz kılmak için yarışırcasına çaba harcayanlar var ya; işte onlar için elem dolu, çok kötü bir azap vardır. 6. Kendilerine ilim verilenler, Rabbinden sana indirilen Kur’an’ın gerçek olduğunu ve onun, mutlak güç sahibi ve övgüye layık Allah’ın yoluna ilettiğini görürler. 7. Yine inkar edenler şöyle dediler: “Çürüyüp ufalandıktan sonra sizin yeniden diriltileceğinizi söyleyen bir adamı size gösterelim mi? 8. “Allah’a karşı yalan mı uydurdu, yoksa onda delilik mi var?” Hayır öyle değil! Ahirete inanmayanlar azap ve derin sapıklık içindedirler. 9. Onlar, önlerindeki ve arkalarındaki (kendilerini dört bir yandan kuşatan) göğe ve yere bakmadılar mı? Eğer dilersek onları yere geçirir veya gökten üzerlerine parçalar düşürürüz. Bunda, Rabbine yönelen her kul için bir ibret vardır. 10,11 Andolsun, Davud’a tarafımızdan bir lütuf verdik. “Ey dağlar! Kuşların eşliğinde onunla birlikte tespih edin” dedik ve “(Bütün vücudu örtecek) zırhlar yap, işçilikte de ölçüyü tuttur diye demiri ona yumuşattık. “Salih amel işleyin. Çünkü ben sizin yaptıklarınızı görürüm” diye vahyettik. 12 Süleyman’ın emrine de, sabah esişi bir ay, akşam esişi de bir ay(lık yol) olan rüzgarı verdik. Erimiş bakır ocağını da ona sel gibi akıttık. Cinlerden de Rabbinin izniyle onun önünde çalışanlar vardı. İçlerinden kim bizim emrimizden çıkarsa ona alevli ateş azabını tattırırız. 13 Cinler Süleyman için dilediği biçimde kaleler, heykeller, havuz gibi çanaklar ve sabit kazanlar yapıyorlardı. Ey Davûd ailesi şükredin! Kullarımdan şükredenler pek azdır. 14 Süleyman’ın ölümüne hükmettiğimiz zaman, onun ölümünü onlara ancak değneğini yemekte olan bir kurt gösterdi. Süleyman’ın cesedi yıkılınca cinler anladılar ki, eğer gaybı bilmiş olsalardı aşağılayıcı azap içinde kalmamış olacaklardı. 15 Andolsun, Sebe’ halkı için kendi yurtlarında bir ibret vardı: Biri sağda biri solda iki bahçe bulunuyordu. Onlara şöyle denilmişti: “Rabbinizin rızkından yiyin ve O’na şükredin. Beldeniz güzel bir belde, Rabbiniz de çok bağışlayıcı bir Rabdir.” 16 Fakat onlar yüz çevirdiler. Biz de üzerlerine Arim0 selini gönderdik. Onların bahçelerini ekşi meyveli ağaçlar, acı ılgın ve biraz da sedir ağacı bulunan iki bahçeye çevirdik. 17 Nimetlere karşı nankörlük etmeleri sebebiyle onları işte böyle cezalandırdık. Biz (bu şekilde) ancak nankörleri cezalandırırız. 18 Sebe’ halkı ile bereketlendirdiğimiz kentler arasına (her biri diğerinden) görülen kentler oluşturduk. Oralarda gidiş-gelişi belirledik (seyahati kolaylaştırdık) ve onlara da şöyle dedik: “Oralarda gece gündüz güvenlik içinde dolaşın.” 19 Onlar ise, “Ey Rabbimiz! Yolculuğumuzun konakları arasını uzaklaştır” dediler ve kendilerine zulmettiler. Biz de onları ibret kıssalarına çevirdik ve kendilerini darmadağın ettik. Şüphesiz ki bunda çok sabreden, çok şükreden herkes için ibretler vardır. 20 Şeytan onlar hakkındaki zannını doğru çıkardı. İnananlardan bir grup dışında hepsi ona uydular.
0

“Arim”, tefsir bilginlerince şiddetli yağmurdan oluşan sel, bir vadi adı ya da su seddi diye açıklanmıştır.

onun izin verdiği kimseden başkasının şefaati yarar sağlamaz. “Bunlar mı size ibadet ediyorlardı?” diyeceği günü bir hatırla! (Melekler) derler ki: “Seni eksikliklerden uzak tutarız. Onlar cennet köşklerinde güven içindedirler. Zulmedenlere. Rabbim rızkı dilediğine bol verir ve (dilediğine) kısar. Zayıf ve güçsüz görülenler. “Bizim mallarımız ve çocuklarımız daha çoktur.” Allah’ın. sonra da meleklere. Onlara senden önce hiçbir uyarıcı da göndermedik. Allah katında. O gerçeği apaçık ortaya koyan. onlar cinlere ibadet ediyorlardı. büyüktür. “Bu sadece. Oysa biz onlara okuyup inceleyecekleri kitaplar vermedik. Halbuki bunlar onlara verdiğimiz şeylerin onda birine bile ulaşamamışlardır.” İnkar edenler. işte onlar azap için hazır bulundurulacaklar. Biz hangi memlekete bir uyarıcı göndermişsek oranın şımarık zenginleri. sizi bizim katımıza daha çok yaklaştıran şeylerdir! Ancak iman edip salih amel işleyenler başka. mutlak güç sahibi. hüküm ve hikmet sahibi Allah’tır. O rızık verenlerin en hayırlısıdır. Yine hak kendilerine geldiğinde onu inkar edenler. beni inkar etmenin sonucu nasıl oldu! Âyetin bu kısmı. Onlar ancak yapmakta olduklarının cezasını göreceklerdir. Hayır. atalarınızın tapmakta olduğu şeylerden sizi alıkoymak isteyen bir adamdır” dediler.” De ki: “Allah’a ortak tuttuklarınızı bana gösterin! Hayır! (Hiçbir şey Allah’a ortak olamaz. Ey Muhammed. sen bizim dostumuzsun. Onlar değil. Peki. Yine. Azabı görünce de içten içe pişmanlık duyarlar. O yücedir. Âyetlerimiz apaçık bir şekilde onlara okunduğunda.” De ki: “Rabbimiz hepimizi kıyamet günü bir araya toplayacak. ondan ne bir saat geri kalabilirsiniz. suçlu olanlar sizlerdiniz” derler. “Biz. Göklerde ve yerde zerre kadar bir şeye sahip değillerdir. “Bu ancak apaçık bir büyüdür” dediler. De ki: “Sizin için belirlenen bir gün vardır ki. Ancak ahirete inananları. Rabbim rızkı kullarından dilediğine bol bol verir ve (dilediğine) kısar. Elçilerimi yalanladılar. bizi hidayetten saptıran gece ve gündüz kurduğunuz tuzaklardır.) Aksine O. De ki: “Şüphesiz. bu tehdit ne zaman gerçekleşecek” diyorlar. Çünkü siz bize Allah’ı inkar etmemizi ve O’na eşler koşmamızı emrediyordunuz” derler. Onlardan öncekiler de yalanlamışlardı. Zalimler Rablerinin huzurunda durduruldukları zaman hallerini bir görsen! Birbirlerine laf çevirip dururlar. Onlar da “Gerçeği” diye cevap verirler. Fakat insanların çoğu bilmezler. İşte onlar için işlediklerine karşılık kat kat mükafat vardır. Onların yerde ve gökte hiçbir ortaklıkları yoktur. uydurulmuş bir yalandır” dediler. Biz de inkar edenlerin boyunlarına demir halkalar geçiririz. onun hakkında şüphe içinde bulunanlardan ayırt edelim diye (ona bu fırsatı verdik). Allah’ın onlardan bir yardımcısı da yoktur. 0 .21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Oysa şeytanın onlar üzerinde hiçbir hakimiyeti yoktu. “Yalanlamakta olduğunuz cehennem azabını tadın” deriz. Onların çoğu cinlere inanıyordu. “Rabbiniz ne söyledi?” diye sorarlar. biz mi sizi ondan alıkoyduk? Hayır. (Ey Muhammed!) De ki: “Allah’ı bırakıp da ilah olduklarını iddia ettiklerinizi çağırın. Sizin işlediklerinizden de biz sorumlu tutulmayız. Allah yolunda her ne harcarsanız Allah onun yerine başkasını verir. de ki: “Şüphesiz. De ki: “Size göklerden ve yerden kim rızık verir?” De ki: “Allah. “Size hidayet geldikten sonra. “Siz olmasaydınız biz mutlaka iman eden kimseler olurduk” derler. büyüklük taslayanlara. büyüklük taslayanlara. Bize azap edilmeyecektir” demişlerdi. sonra da aramızda hak ile hüküm verecektir. Bir de. “Bu (Kur’an). ya da siz!” De ki: “Bizim işlediğimiz suçlardan siz sorumlu tutulmazsınız. sizinle gönderileni inkar ediyoruz” demişlerdir.” Ne mallarınız ne de çocuklarınız. (Şefaat için izin verilip de) kalplerinden korku giderilince birbirlerine. “O en âdil hüküm verendir” şeklinde de tercüme edilebilir. Âyetlerimizi geçersiz kılmak için yarışanlar var ya.0 hakkıyla bilendir. “Hayır. ne de ileri geçebilirsiniz.” İşte bugün birbirinize ne fayda ne de zarar verebilirsiniz. Büyüklük taslayanlar zayıf ve güçsüz görülenlere. “Eğer doğru söyleyenler iseniz.” Biz seni ancak bütün insanlara müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. Zayıf ve güçsüz görülenler. O halde ya biz hidayet veya apaçık bir sapıklık üzereyiz. Senin Rabbin her şey üzerinde hakiki bir koruyucudur. Fakat insanların çoğu bilmezler. “Biz bu Kur’an’a da ondan önceki kitaplara da asla inanmayız” dediler. onları hep birden toplayacağı.

” De ki: “Şüphesiz Rabbim gerçeği ortaya koyar. “ona inandık derler” ama onlar için. Âyette. O şiddetli bir azaptan önce sizin için ancak bir uyarıcıdır. artık uzak bir yerden (dünyadan)0 iman elde etmek nasıl mümkün olur? Oysa daha önce onu inkar etmişlerdi ve uzak bir yerden gayb hakkında atıp tutuyorlardı. Benim ücretim ancak Allah’a aittir.46 47 48 49 50 51 52 53 54 (Ey Muhammed!) De ki: “Ben size ancak bir tek şeyi. kendileriyle arzuladıkları arasına bir engel konmuştur. 0 İman etmenin gerekli ve geçerli olduğu yer dünya hayatıdır.” De ki: “Sizden herhangi bir ücret istemişsem o sizin olsun. Arkadaşınız Muhammed’de cinnetten eser yoktur. Tıpkı daha önce benzerlerine yapıldığı gibi. Allah için ikişer ikişer. kuluna çok yakındır. dehşetli bir korkuya kapılıp da kaçıp kurtulamayacakları ve yakın bir yerden yakalanacakları zaman bir görsen! (Azabı görünce). Eğer hidayete ermişsem bu da Rabbimin bana vahyettiği sayesindedir. teker teker kalkıp düşünmenizi öğütlüyorum. Şüphesiz O hakkıyla işitendir.” Sen onları.” De ki: “Hak geldi. . eskiyi de geri getiremez. Çünkü onlar derin bir şüphe içindeydiler. O her şeye hakkıyla şahittir. Artık batıl yeni bir şey ortaya çıkaramaz. imansız olarak ölen bir kimsenin yeniden dünya hayatına dönerek iman etmesinin imkansızlığı vurgulanmaktadır.” De ki: “Ben eğer sapmışsam ancak kendi aleyhime sapmış olurum. O gaybleri hakkıyla bilendir.

Şüphesiz Allah’ın gücü her şeye hakkıyla yeter. 18. Fâtır. 10. dilediğini hidayete erdirir. ameli iyi olan kimse gibi mi olacaktır? Şüphesiz Allah dilediğini saptırır. Bismillahirrahmânirrahîm 1. Bununla beraber her birinden taze et yersiniz ve takınacağınız süs eşyası çıkarırsınız. . 5. bir çekirdek zarına bile hükmedemezler.0 Kötülükleri tuzak yapanlar var ya. Allah insanlar için ne rahmet açarsa. (bir başkasını). yaratan. Mülk yalnızca O’nundur. gündüzü de gecenin içine sokar. (Ey Muhammed!) Onlar için duyduğun üzüntüler yüzünden kendini helak etme! Şüphesiz ki Allah onların yaptıklarını hakkıyla bilendir. bundan sonra onu gönderecek yoktur. O yaratmada dilediğini artırır. 6. 3. 4. Bütün işler ancak Allah’a döndürülür. O. ondan hiçbir şey yüklenilmez. Kıyamet günü de sizin ortak koştuğunuzu inkar ederler. Şüphesiz bu Allah’a kolaydır. Allah’ın ilmine dayanmadan hiçbir dişi ne hamile kalır ne de doğurur. sonra da az bir sudan (meniden) yarattı. dörder kanatlı elçiler yapan Allah’a mahsustur. Herhangi bir kimseye uzun ömür verilmez. İnkar edenler için çetin bir azap vardır. Neyi de tutarsa. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. Rabbinizdir. çağırdığı kimse yakını da 12. Eğer onları çağırsanız. 15. 7. İki deniz aynı olmaz. Şu tatlıdır. Allah sizi önce topraktan. Şu ise tuzludur. Allah geceyi gündüzün içine sokar. içimi kolaydır. Allah’ın lütfundan istemeniz ve şükretmeniz için gemilerin orada suyu yara yara gittiğini görürsün. Biz de bulutları ölü bir toprağa sürer ve onunla ölümünden sonra yer yüzünü diriltiriz. Her kim şan ve şeref istiyorsa bilsin ki. O. yoktan var eden demektir. 11. 0 “Güzel sözler” kelime-i tevhid ve kelime-i şehadettir. şan ve şeref bütünüyle Allah’a aittir. Allah. onlar için çetin bir azap vardır.35. Eğer Allah dilerse sizi giderir ve yeni bir halk getirir. senden önce de nice peygamberler yalancı sayılmıştır. rüzgarları gönderendir. İşte bu Allah’tır. Sûrede başlıca. Bunları sana hiç kimse. Allah’tan başka size göklerden ve yerden rızık veren bir yaratıcı var mı? O’ndan başka hiçbir ilah yoktur. 9. Allah’ı bırakıp da ibadet ettikleriniz. Onlar da bulutları hareket ettirir. İşte onların tuzağı boşa çıkar. gökleri ve yeri yaratan. Ey insanlar! Siz Allah’a muhtaçsınız. 14. Allah ise her bakımdan sınırsız zengin olandır. Güzel sözler ancak ona yükselir. 2. Allah’ın nimetleri ve müminle kâfir arasındaki fark konu edilmektedir. övülmeye hakkıyla layık olandır. Duysalar bile çağrınıza karşılık veremezler. Hamd.FÂTIR SÛRESİ Mekke döneminde inmiştir. Öyle ise (siz de) onu düşman tanıyın. Ey insanlar! Allah’ın size olan nimetini hatırlayın. susuzluğu giderir. 8. melekleri ikişer. acıdır. Sonra sizi (erkekli dişili) eşler yaptı. çağrınızı duymazlar. 13. Yine ilk âyette geçen “el-Melâike” kelimesinden dolayı “Melâike sûresi” diye de anılır. Kötü ameli kendisine süslü gösterilip de onu güzel gören kimse. Salih ameli de güzel sözler yükseltir. İman edip salih ameller işleyenler için ise bir bağışlanma ve büyük bir mükafat vardır. İşte ölümden sonra diriliş de böyledir. Hiçbir günahkâr başka bir günahkârın yükünü yüklenmez. Günah yükü ağır olan kimse. Güneşi ve Ay’ı da koyduğu kanunlara boyun eğdirmiştir. Bu Allah’a göre zor bir şey değildir. kendi taraftarlarını ancak alevli ateşe girecek kimselerden olmaya çağırır. üçer. Allah’ın varlığına ve birliğine işaret eden kainat olayları. hakkıyla haberdar olan (Allah) gibi haber veremez. yahut ömrü kısaltılmaz ki bu bir kitapta (Levh-i Mahfuz’da yazılı) olmasın. Ey insanlar! Şüphesiz Allah’ın vaadi gerçektir. Her biri belirli bir vakte kadar akıp gitmektedir. mutlak güç sahibidir. öldükten sonra dirilme. O halde nasıl oluyor da haktan döndürülüyorsunuz? (Ey Muhammed!) Eğer seni yalancı sayıyorlarsa bil ki. hüküm ve hikmet sahibidir. Sûre adını. 17. artık onu tutacak (engelleyecek) yoktur. birinci âyette geçen “Fâtır” kelimesinden almıştır. günahını yüklenmeye çağırırsa. Sakın çok aldatıcı (Şeytan) Allah hakkında sizi aldatmasın. 16. 45 âyettir. Şüphesiz şeytan sizin için bir düşmandır.

Şüphesiz Allah. ümmetlerden herhangi birinden daha çok doğru yol üzere olacaklarına dair en güçlü şekilde Allah’a yemin etmişlerdi. Sen Allah’ın kanununda hiçbir sapma bulamazsın. şükrün karşılığını verendir. Adn cennetlerine girerler. Onlar cehennemde. Kim arınırsa ancak kendisi için arınmış olur. Allah’ın kitabını okuyanlar. salih ameller işleyelim” diye bağrışırlar. 30. açık bir delile mi sahip bulunuyorlar? Hayır. Dağlardan da beyaz. 20. (Onlara şöyle denilir:) “Sizi. Gölge ile sıcaklık bir olmaz. İnsanlardan. Beni inkar etmenin sonucu nasıl oldu! Görmüyor musun ki Allah gökten su indirdi. 42. Şüphesiz O. asla zarar etmeyecek bir ticaret umabilirler. Şüphesiz. onlardan öncekiler de peygamberlerini yalanlamışlardı. Oradaki elbiseleri de ipektir. Sonra ben inkar edenleri yakaladım. kulları içinden âlim olanlar derin saygı duyarlar. gizlice ve açıktan Allah yolunda harcayanlar. mühlet verir). Allah’a karşı ancak. çok bağışlayandır. Biz onunla türlü türlü ürünler çıkardık. İşte biz her nankörü böyle cezalandırırız. (Ey Muhammed!) Sana vahyettiğimiz kitap (Kur’an). şükrün karşılığını verendir. Şüphesiz Rabbimiz çok bağışlayandır. görmedikleri halde Rablerinden için için korkanları ve namaz kılanları uyarırsın. Oysa kötü tuzak. İnkarcıların inkarı. 25. Dönüş ancak Allah’adır. Şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir. namazı kılanlar ve kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden. Sen ancak bir uyarıcısın. Sen Allah’ın kanununda hiçbir değişiklik bulamazsın. “Ey Rabbimiz! Bizi buradan çıkar ki dünyada iken işlemekte olduğumuzdan başka ameller. Oysa peygamberleri onlara apaçık delilleri. sahifeleri ve aydınlatıcı kitabı getirmişlerdi. 40. 34. Öldürülmezler ki ölsünler. 33. . Diriler ile ölüler de bir olmaz. kendinden öncekini tasdik eden hak kitaptır. (Ey Muhammed!) Eğer seni yalanlıyorlarsa bil ki. bu ancak onların nefretlerini artırdı. Yine onlardan Allah’ın izniyle hayırlı işlerde öne geçenler vardır. gökleri ve yeri. 28. Onlar ancak öncekilere uygulanan kanunu bekliyorlar. 39. 24. Rableri katında ancak uğrayacakları gazabı artırır. 23. 29.” İnkar edenler için ise cehennem ateşi vardır. bizden hüznü gideren Allah’a mahsustur. Fakat onlara bir uyarıcı gelince. ancak sahibini kuşatır. Artık kim inkar ederse inkarı kendi aleyhinedir. simsiyah taşlar da var. Andolsun. Orada altın bilezikler ve incilerle süslenirler. Sen ancak. eğer kendilerine bir uyarıcı gelirse. gögüslerin özünü (kalplerde olanı) hakkıyla bilendir. Allah dilediğine işittirir. halimdir (hemen cezalandırmaz. olsa. 41. 32. 22. İnkarcıların inkarı. Yeryüzünde büyüklük taslamak ve kötü tuzak kurmak için (böyle davranıyorlardı). O’ndan başka hiç kimse onları tutamaz. lütfuyla bizi kalınacak yurda yerleştirendir. o kitaptan. zalimler birbirlerine aldatmadan başka hiçbir şey vaadetmezler. Şöyle derler: “Hamd. kırmızı (birbirinden farklı) çeşitli renklerde yollar (katmanlar) var. düşünüp öğüt alacak kimsenin düşünüp öğüt alabileceği kadar yaşatmadık mı? Size uyarıcı da gelmişti. Öyle ise tadın azabı. Bize orada usanç da gelmez. Şüphesiz Allah (kullarından) hakkıyla haberdardır. Onlardan ortada olanlar vardır. Sonra biz o kitabı kullarımızdan seçtiğimiz kimselere (Muhammed’in ümmetine) miras olarak verdik. De ki: “Allah’ı bırakıp da taptığınız ortaklarınızı gördünüz mü? Gösterin bana. Şüphesiz o. Onlar. O.19. onlar yerden ne yaratmışlardır?” Yoksa onların göklerde bir ortaklıkları mı var? Yoksa kendilerine bir kitap verdik de. aralarında bir uyarıcı gelip geçmiş olmasın. 38. 35. Onları hakkıyla görür. 27. (yeryüzünde) hareket eden (diğer) canlılardan ve hayvanlardan yine böyle çeşitli renklerde olanlar vardır. Karanlıklar ile aydınlık bir olmaz. Şüphesiz O. Kendilerinden cehennem azabı da hafifletilmez. 43. Hiçbir ümmet yoktur ki. yok olup gitmesinler diye (kurduğu düzende) tutuyor. Şüphesiz biz seni müjdeleyici ve uyarıcı olarak hak ile gönderdik. 37. Allah kendilerine mükafatlarını tam olarak versin ve kendi lütfundan daha da artırsın diye (böyle yaparlar). ancak ziyanlarını arttırır. Onlardan kendine zulmedenler vardır. sizi yeryüzünde halifeler kılandır. 21. Kör ile gören bir olmaz. eğer onlar (yörüngelerinden sapıp) yok olur giderlerse. Bize orada bir yorgunluk dokunmaz. Çünkü zalimler için hiçbir yardımcı yoktur. 31. İşte bu büyük lütuftur.” Şüphesiz Allah göklerin ve yerin gaybını bilendir. Sen kabirde bulunanlara işittirecek değilsin. çok bağışlayandır.” “O. 26. 36. Müşrikler. çok bağışlayandır.

Çünkü Allah. Ne göklerde ve ne de yerde Allah’ı aciz bırakacak hiçbir şey vardır. yerkürenin sırtında hiçbir canlı bırakmazdı. . Ne var ki. (gerekeni yapar). Nihayet süreleri gelince. Yeryüzünde dolaşıp kendilerinden öncekilerin sonunun nasıl olduğuna bakmadılar mı? Oysa onlar kendilerinden daha da kuvvetli idiler. hakkıyla kudret sahibidir. Eğer Allah insanları.44. kullarını hakkıyla görmektedir. hakkıyla bilendir. onları belirli bir süreye kadar erteliyor. kazandıkları yüzünden hemen cezalandıracak olsaydı. 45. Şüphesiz O.

28 Kendisinden sonra kavmi üzerine (onları cezalandırmak için) gökten hiçbir ordu indirmedik.” 24 “O taktirde ben mutlaka açık bir sapıklık içinde olurum. çok merhametli Allah tarafından indirilmiştir.” 21 “Sizden hiçbir ücret istemeyen kimselere uyun. 14 Hani biz onlara iki elçi göndermiştik de onları yalancı saymışlardı.” 25 “Şüphesiz ben sizin Rabbinize inandım. 10 Onları uyarsan da. adını ilk âyeti oluşturan “Yâ-Sîn” harflerinden almıştır. Gelin. 11 Sen ancak Zikr’e (Kur’an’a) uyanı ve görmediği halde Rahmân’dan korkan kimseyi uyarırsın.” 19 Elçiler de.” 23 “Onu bırakıp da başka ilahlar mı edineyim? Eğer Rahmân bana bir zarar vermek istese. Artık onlar iman etmezler. 29 Sadece korkunç bir ses oldu.27 (Kavmi onu öldürdüğünde kendisine): “Cennete gir!” denildi.3. 83 âyettir. onunla alay ediyor olmasınlar. 5. inanmazlar. Hz. onların çoğu üzerine o söz (azap) hak olmuştur. hesap ve ceza konu edilmektedir. Rahmân hiçbir şey indirmemiştir. Artık görmezler. ne diye beni yaratana kulluk etmeyeyim. ataları uyarılmamış. onların artık kendilerine dönmeyeceklerini görmediler mi? 32 Onların hepsi de mutlaka toplanıp (hesap için) huzurumuza çıkarılacaklardır. Bismillahirrahmânirrahîm Yâ Sîn. Allah’ın birliğini ve kudretini gösteren deliller. 7 Andolsun.4 0 Bu harflerle ilgili olarak Bakara sûresinin ilk âyetinin dipnotuna bakınız.” 18 Dediler ki: “Şüphesiz biz sizin yüzünüzden uğursuzluğa uğradık. 9 Biz onların önlerine bir set. “Keşke kavmim. 15 Onlar şöyle dediler: “Siz de ancak bizim gibi insansınız. 33 Ölü toprak onlar için bir delildir.0 (Ey Muhammed!) Hikmet dolu Kur’an’a andolsun ki sen elbette dosdoğru bir yol üzere (peygamber) gönderilenlerdensin. “Uğursuzluğunuz kendinizdendir. . Eğer vazgeçmezseniz sizi mutlaka taşlarız ve bizim tarafımızdan size elem dolu bir azap dokunur. 13 (Ey Muhammed!) Onlara. siz aşırı giden bir kavimsiniz” dediler. Biz de onlara üçüncü bir elçi ile destek vermiştik. Biz her şeyi apaçık bir kitapta (Levh-i Mahfuz’da) bir bir kaydetmişizdir. İndirecek de değildik. 31 Kendilerinden önce nice nesilleri helak ettiğimizi. beni dinleyin!” 26. 30 Yazık o kullara! Kendilerine bir peygamber gelmezdi ki. Hani oraya elçiler gelmişti. Siz sadece yalan söylüyorsunuz. 12 Şüphesiz biz. Sûrede başlıca insanın ahlakî sorumlulukları. bu yüzden de gaflet içinde olan bir kavmi uyarman için mutlak güç sahibi. ölüleri mutlaka diriltiriz.6 Kur’an. vahiy.YÂSÎN SÛRESİ Mekke döneminde inmiştir. Onlar. 8 Onların boyunlarına demir halkalar geçirdik. o memleket halkını örnek ver. uyarmasan da onlar için birdir. 1 2. Onların yaptıklarını ve bıraktıkları eserlerini yazarız. arkalarına da bir set çekip gözlerini perdeledik. Peygamber’i yalanlayan Kureyş kabilesi. Sûre. Biz onu diriltir ve ondan taneler çıkarırız da onlardan yerler. o halkalar çenelerine dayanmıştır. Size öğüt verildiği için mi (uğursuzluğa uğruyorsunuz?).” 16 (Elçiler ise) şöyle dediler: “Bizim gerçekten size gönderilmiş elçiler olduğumuzu Rabbimiz biliyor. İşte onu bir bağışlanma ve güzel bir mükafatla müjdele.” 17 “Bize düşen ancak apaçık bir tebliğdir. Antakya halkına gönderilen peygamberler. O da. Bir anda sönüp gittiler.” 22 “Hem ben. onların şefaati bana hiçbir fayda sağlamaz ve beni kurtaramazlar.36. Oysa siz de yalnızca ona döndürüleceksiniz. öldükten sonra dirilme. 20 Şehrin öbür ucundan bir adam koşarak geldi ve şöyle dedi: “Ey kavmim! Bu elçilere uyun. onlar hidayete erdirilmiş kimselerdir. Hayır. “Şüphesiz biz size gönderilmiş elçileriz” dediler. Rabbimin beni bağışladığını ve beni ikram edilenlerden kıldığını bilseydi!” dedi. Bu sebeple kafaları yukarıya kalkık durumdadır.

39 Ayın dolaşımı için de konak yerleri (evreler) belirledik. diye emretmedim mi?” 62 “Andolsun. 43 Biz istesek onları suda boğarız da kendileri için ne imdat çağrısı yapan olur. şeytana kulluk etmeyin. Çünkü o sizin için apaçık bir düşmandır. dilemiş olsa kendilerini doyurabileceği kimselere mi yedireceğiz? Siz ancak apaçık bir sapıklık içindesiniz” derler. Peygamberler doğru söylemişler. 59 (Allah şöyle der:) “Ey suçlular! Ayrılın bu gün!” 60. 75 Onlar ilahlar için (hizmete) hazır asker oldukları halde. 54 O gün kimseye. ne de kurtarılırlar. çekişip dururlarken kendilerini yakalayacak korkunç bir ses bekliyorlar. Nihayet o. inkar edenler iman edenlere. 66 Eğer dileseydik onların gözlerini büsbütün kör ederdik de (bu halde) yola koyulmak için didişirlerdi. bir de bakarsın karanlık içinde kalmışlardır. 48 “Eğer doğru söyleyenlerseniz bu tehdit ne zaman gelecek?” diyorlar. Hâlâ şükretmeyecekler mi?0 36 Yerin bitirdiği şeylerden. üzüm bağları var ettik ve içlerinde pınarlar fışkırttık. bütün çiftleri yaratanın şanı yücedir. 46 Onlara Rablerinin âyetlerinden bir âyet gelmez ki ondan yüz çeviriyor olmasınlar. Size ancak işlemekte olduğunuz şeylerin karşılığı verilir. eğrilmiş kuru hurma dalı gibi olur. 76 (Ey Muhammed!) Artık onların sözü seni üzmesin. 41 Onların soylarını dolu gemide taşımamız da onlar için bir delildir. 50 Artık ne birbirlerine tavsiyede bulunabilirler ne de ailelerine dönebilirler. Hiç düşünmüyor muydunuz?” 63 “İşte bu. Fakat nasıl görecekler ki?! 67 Yine eğer dileseydik oldukları yerde başka yaratıklara dönüştürürdük de ne ileri gidebilirler. 49 Onlar ancak. tehdit edildiğiniz cehennemdir. 68 Kime uzun ömür verirsek.61 “Ey ademoğulları! Ben size. 47 Onlara. O(na verdiğimiz) ancak bir öğüt ve apaçık bir Kur’an’dır. Onlardan bir kısmı binekleridir. Bunları onların elleri yapmış değildir. Bu mutlak güç sahibi. onu yaratılış itibariyle tersine çeviririz (gücünü azaltırız). o sizden pek çok nesli saptırmıştı. 57 Onlar için orada meyveler vardır. 40 Ne güneş aya yetişebilir. 71 Görmediler mi ki biz onlar için. Rahman’ın vaad ettiği şeydir. 70 (Aklen ve fikren) diri olanları uyarması ve kafirler hakkındaki o sözün (azabın) gerçekleşmesi için Kur’an’ı indirdik. Gündüzü ondan çıkarırız. Bir de bakarsın kabirlerden çıkmış Rablerine doğru akın akın gitmektedirler. Bir de bakarsın hepsi birden toplanıp huzurumuza çıkarılmışlardır. 44 Ancak tarafımızdan bir rahmet olarak ve bir süreye kadar daha yaşasınlar diye kurtarılırlar.34. ne de gece gündüzü geçebilir. 45 Onlara.” 64 “İnkar ettiğinizden dolayı bugün girin oraya!” 65 O gün biz onların ağızlarını mühürleriz. “Allah’ın. üzüm bağları var ettik ve içlerinde pınarlar fışkırttık. Hâlâ şükretmeyecekler mi? .35 Meyvelerinden yesinler diye biz orada hurmalıklar. 55 Şüphesiz cennetlikler o gün nimetlerle meşguldürler. “Önünüzde ve arkanızda olan şeylerden (dünya ve ahirette göreceğiniz azaplardan) sakının ki size merhamet edilsin” denildiğinde yüz çevirirler. Bu ona yaraşmaz da. hiç mi hiç zulmedilmez. 37 Gece de onlar için bir delildir. Hâlâ düşünmeyecekler mi? 69 Biz o Peygamber’e şiir öğretmedik. 52 Şöyle derler: “Vay başımıza gelene! Kim bizi diriltip mezarımızdan çıkardı? Bu. 56 Onlar ve eşleri gölgelerde koltuklara yaslanmaktadırlar. 42 Biz onlar için o gemi gibi binecekleri nice şeyler yarattık. ne geri dönebilirlerdi. Her biri bir yörüngede yüzmektedir. zevk sürerler. 51 Sûra üfürülür. insanların kendilerinden ve (daha) bilemedikleri (nice) şeylerden. Çünkü biz onların gizlediklerini de açığa vurduklarını da biliyoruz. İşte bu dosdoğru yoldur. Onlar için diledikleri her şey vardır. Elleri bize konuşur. ilahlar onlara yardım edemezler. 73 Onlar için bu hayvanlarda (daha pek çok) yararlar ve içecekler vardır. hakkıyla bilen Allah’ın takdiri (düzenlemesi)dir. bir kısmını da yerler. Bana kulluk edin. Hâlâ şükretmeyecekler mi? 74 Belki kendilerine yardım edilir diye Allah’ı bırakıp da ilahlar edindiler.” 53 Sadece korkunç bir ses olur. ayakları da kazandıklarına şahitlik eder. 0 Bu âyet şöyle de tercüme edilebilir: Meyvelerinden ve kendi ellerinin yaptıklarından yesinler diye biz orada hurmalıklar. “Allah’ın sizi rızıklandırdığı şeylerden Allah yolunda harcayın” denildiği zaman. 72 Biz o hayvanları kendilerine boyun eğdirdik. 38 Güneş de kendi yörüngesinde akıp gitmektedir. ellerimizin (kudretimizin) eseri olan hayvanlar yarattık da onlar bu hayvanlara sahip oluyorlar. 58 Çok merhametli olan Rab’den bir söz olarak (kendilerine) “Selam” (vardır).

O her yaratılmışı hakkıyla bilendir. Arapların “marh” ve “afar” adını verdikleri iki cins ağacı yaş halde iken birbirine sürterek ateş yakmalarına işaret edilmektedir . O. kalkmış apaçık bir düşman kesilmiştir. Her şeyin hükümranlığı elinde olan Allah’ın şanı yücedir! Siz yalnız O’na döndürüleceksiniz. hakkıyla yaratandır. 0 Bu âyette. bizim kendisini az bir sudan (meniden) yarattığımızı görmedi mi ki. Bir şeyi dilediği zaman onun emri o şeye ancak “Ol!” demektir. sizin için yeşil ağaçtan ateş yaratandır.77 78 79 80 81 82 83 İnsan. Dedi ki: “Çürümüşlerken kemikleri kim diriltecek?” De ki: “Onları ilk defa var eden diriltecektir. Şimdi siz ondan yakıp duruyorsunuz.0 Gökleri ve yeri yaratan Allah’ın. O da hemen oluverir. hakkıyla bilendir. onların benzerini yaratmaya gücü yetmez mi? Evet yeter. Bir de kendi yaratılışını unutarak bize bir örnek getirdi.” O.

” 32 “Evet. 22. sizin ilahınız gerçekten bir tek ilahtır. ölüp bir toprak ve kemik yığını haline geldikten sonra mı. Bu itibarla bir yıllık süre içinde birçok “Doğu”. Âyet. 25 Onlara. hem de siz aşağılanmış kimseler olarak (diriltileceksiniz). yıldızlarla donattık. âyet. “Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur” denildiği zaman inanmayıp büyüklük taslıyorlardı. Nûh. 13 Kendilerine öğüt verildiği zaman öğüt almıyorlar.9 Onlar. cinlerden kıyamet ve ahiret olaylarından söz edilmekte. biz mi tekrar diriltileceğiz?” 17 “Önceden gelip geçmiş atalarımız da mı?” 18 De ki: “Evet. 40 Ancak Allah’ın halis kulları başka. “Ne diye yardımlaşmıyorsunuz?” denir. 41.24 Allah meleklere şöyle emreder: “Zulmedenleri.42 İşte onlar için belli bir rızık. sıra sıra dizilenler.” 30 “Bizim. öldükten sonra yeniden diriltilmeyi inkar edenlere cevap niteliğindedir. hakkı getirmiş.” 19 O ancak şiddetli bir sesten ibarettir. 8. 39 Siz ancak işlediklerinizin karşılığı ile cezalandırılırsınız. sizin üzerinizde hiçbir hakimiyetimiz yoktu. 36 “Biz. O. Buradaki “şiddetli ses” ile ikinci sûr üfürülüşü kastedilmektedir. . 27 Birbirlerine yönelip sorarlar (çekişirler).0 6 Biz en yakın göğü zinetlerle. siz zaten mü’min kimseler değildiniz. 26 Hayır. eşlerini ve Allah’ı bırakıp da tapmakta olduklarını toplayın. İsmail. 15 (Dediler ki:) “Bu bir büyüden başka bir şey değildir. 17 ve dipnotu. Sûre. Çünkü onlar sorguya çekileceklerdir. adını ilk âyette geçen “es-Sâffât” kelimesinden almıştır. 12 Hayır. Lût ve Yûnus peygamberin kıssalarına yer verilmektedir. (önceki) peygamberleri de tasdik etmiştir. Mevsimlere göre güneş ufuk çizgisinde her gün farklı noktalarda doğup batmaktadır. Bize haktan yana görünürdünüz. (Konu ile ilgili olarak ayrıca bakınız: Rahmân sûresi. meyveler vardır.” 31 “Artık Rabbimizin sözü (azap) bizim hakkımızda gerçekleşti. Hatta siz azgın bir kavimdiniz. öyle değil. Çünkü biz de sapkın kimselerdik. Zor olanı yapabilenin kolay olanı da yapabileceği vurgulanarak. Hârun. öldükten sonra dirilmenin gerçekleşebileceği ortaya konulmaktadır.” 16 “Gerçekten biz. onları cehennemin yoluna koyun ve onları tutuklayın. 182 âyettir. yalanlamakta olduğunuz hüküm ve ayırım günüdür” denilir. Kovulmaları için her taraftan taşa tutulurlar. kendilerine. göklerin. 14 Bir mucize gördükleri zaman onu alaya alıyorlar. yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbidir.” 29 Diğerleri de onlara şöyle derler: “Hayır. sen (onların haline) şaştın onlar ise alay ediyorlar.4 Saf bağlayıp duranlara.23.SÂFFÂT SÛRESİ Mekke döneminde inmiştir. Biz onu mutlaka tadacağız.0 Bir de bakarsın ki onlar (diriltilmiş hazır) beklemektedirler. “İşte bu. deli bir şair için ilahlarımızı mı terk edeceğiz?” diyorlardı.2. Mûsâ.” 21 Onlara. Onlar ikram gören kimselerdir. Bismillahirrahmânirrahîm 1. saf saf duranlar demektir. birçok “Batı” oluşmaktadır. onlar bugün teslim olmuş kimselerdir. 28 Şöyle derler: “Siz bize sağdan gelirdiniz. Doğuların da (Batıların da) Rabbidir. yahut mü’minler ve özellikle âlimler olduğu tefsir bilginlerince ifade edilmiştir. Onu da delip geçen bir alev izler (ve yok eder). 37 Hayır. meleklerden. 7 Onu itaatten çıkan her şeytandan koruduk.0 5 O. İlyas.37. 20 Şöyle diyecekler: “Vay başımıza gelene! Bu beklenen ceza günüdür. yüce topluluğu (ileri gelen melekler topluluğunu) dinleyemezler. 38 Şüphesiz siz mutlaka elem dolu azabı tadacaksınız. Sâffât. Onlar için sürekli bir azap da vardır.” 33 Artık onlar o gün azapta ortaktırlar 34 İşte biz suçlulara böyle yaparız. 0 0 0 0 Âyetlerde belirtilen işleri yapanların melekler. İbrahim.3. 10 Ancak onlardan söz kapan olur. İshak. biz sizi saptırdık. haykırarak sevk edenlere ve zikri (Allah’ın kelâmını) okuyanlara andolsun ki. yoksa yarattığımız diğer şeyleri yaratmak mı? 0 Şüphesiz biz onları yapışkan bir çamurdan yarattık. 11 (Ey Muhammed!) Şimdi sen onlara sor: “Kendilerini yaratmak mı daha zor. 35 Çünkü onlar. Sûrede başlıca.

Allah’ın dilerse ateşte yanmayan bir ağaç yaratabileceğini düşünemediler. iman edip etmemeleri noktasında müşrikler için bir imtihan vesilesi olmuştu. diyerek bunu inkar ettiler. Derken birbirlerine yönelip sorarlar. Onun neslini yeryüzünde kalanlar kıldık. Kavmi bayram yerine giderken İbrahim’i de çağırdıklarında o. Kendisi de bakar ve onu cehennemin ortasında görür. Şüphesiz İbrahim de onun taraftarlarından idi. mutlaka ben de cehenneme konulanlardan olmuştum. Onların etrafında cennet pınarından doldurulmuş. Çünkü onlar babalarını sapık kimseler olarak buldular.0 Cehennemlikler ondan yiyecekler ve onunla karınlarını dolduracaklardır. “öldükten sonra yok olup gideceğiz. yıldızlara bakarak “Ben hastayım” demişti. saklanmış (gün yüzü görmemiş) yumurtalardır. İçlerinden biri der ki: “Benim bir arkadaşım vardı. “İlk ölümümüzden başka ölüm yok diyorlardı.59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88. cehennemin dibinde biten bir ağaçtır.0 İbrahim onların putlarının tarafına gizlice gitti ve şöyle dedi: “Yemez misiniz?” 0 0 0 Buradaki “ilk ölüm” ifadesi ikinci bir ölümün gerçekleşeceğini ifade etmez. İbrahim. Kısaca onların gözünde ölüm. ölüp yok olacaklarını. Andolsun. Onlar. Hani o. Böylece zakkum ağacı. Sonra biz. . cehennemde “zakkum” denen bir ağacın olduğunu işitince.43 44 45. “Bakar mısınız. bizim mü’min kullarımızdandı. Sonra onlar için bunun üstüne kaynar sudan karışık bir içecek vardır. biz onlara da uyarıcılar göndermiştik. Rabbine temiz bir kalple gelmişti Hani babasına ve kavmine şöyle demişti: “Siz neye tapıyorsunuz?” “Allah’ı bırakıp da bir takım uydurma ilahlar mı istiyorsunuz?” “O halde Âlemlerin Rabbi hakkında görüşünüz nedir?” İbrahim yıldızlara baktı ve “Ben hastayım” dedi. Yanlarında bakışlarını yalnızca kendilerine çevirmiş iri gözlü eşler vardır. ilk ölümümüzden başka ölmeyecek miymişiz?0 Bize azap edilmeyecek miymiş?” Şüphesiz bu (cennetteki nimetlere ulaşmak) büyük bir başarıdır. Âlemler içinde Nûh’a selam olsun! İşte biz iyilik yapanları böyle mükafatlandırırız. Andolsun. Çünkü o. Bunun üzerine arkalarını dönüp ondan uzaklaştılar. Onun meyveleri sanki şeytanların kafalarıdır. ölüp bir toprak ve kemik yığını haline geldikten sonra mı. Böyle bir ağaç olamaz”.” Müşrikler.” “Sen de tekrar dirilmeyi tasdik edenlerden misin?” derdi. İbrahim yalnız kalma fırsatını yakalamış oldu. hali ne oldu?” der. İbrahim böyle yaparak. Şeytanların nasıl birer varlık oldukları insanlarca bilinmemekte ise de. Andolsun. Bir daha dirilmek ve Muhammed’in iddia ettiği gibi azap görmek yok” anlamına gelmek üzere. Bak. Çalışanlar böylesi için çalışsınlar! Ziyafet olarak bu mu daha hayırlı.” “Nasıl. diğerlerini suda boğduk. neredeyse beni de helak edecektin. yoksa zakkum ağacı mı? Şüphesiz biz onu zalimler için bir imtihan aracı kıldık. Sonra onların dönüşleri mutlaka cehennemedir. Onlara en büyük elem ve ızdırap kaynağı ölüm idi. onu içmekle sarhoş da olmazlar.89 90 91 0 Onlar Naim cennetlerindedirler.” “Rabbimin nimeti olmasaydı. İşte zakkum meyvesinin de çirkin ve zararlı olduğunu ifade etmek açısından böyle bir benzetme yapılmıştır. Ona şöyle der: “Allah’a andolsun. ızdırap ve azabın sembolü idi. Onda baş döndürme özelliği yoktur. Koltuklar üzerinde karşılıklı olarak otururlar.46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58. Kavmi de hastalık kapmamak için onu bırakıp gidince. Kendileri de onların izinden koşa koşa gitmektedirler. yıldızlardan hüküm çıkaran kavmine güya kendisinin de bu bilgiyi yıldızlardan aldığını anlatmak istemişti. Nûh bize dua edip seslenmişti.0 O. Biz ne güzel cevap vereniz! Onu ve ailesini o büyük sıkıntıdan kurtardık. Müşrikler. Sanki onlar (beyazlıklarıyla). onların çirkin ve zararlı varlıklar olduğu zihinlerde yer etmiş bir gerçektir. babasının ve kavminin taptığı putları kötüleyince bu putların fayda ya da zarar veremeyeceklerini göstermek üzere yalnız kalıp putları kırmak istiyordu. biz mi hesaba çekileceğiz?” Konuşan o kimse yanındakilere. bir daha diriltilmeyeceklerini iddia ediyorlardı. O yüzden. “Ateş ağacı yakar. evvelkilerin çoğu da sapmıştı. onlardan önce. “Gerçekten biz. elem. berrak ve içenlere lezzet veren kadehler dolaştırılır. Sonradan gelenler arasında ona güzel bir ad bıraktık. uyarılanların sonu nasıl oldu! Ancak Allah’ın ihlâslı kulları başka.

Hâlâ düşünmeyecek misiniz? 139 Şüphesiz Yûnus da peygamberlerdendi. Şüphesiz biz iyilik yapanları böyle mükafatlandırırız. 120 Mûsâ’ya ve Hârûn’a selam olsun. “Babacığım. 115 Onları ve kavimlerini o büyük sıkıntıdan kurtardık. 110 İyilik yapanları işte böyle mükafatlandırırız. 113 Onu da İshak’ı da uğurlu kıldık. 134. 129 Sonradan gelenler içerisinde ona güzel bir ad bıraktık. 140 Hani o kaçıp yüklü gemiye binmişti. ben rüyamda seni boğazladığımı gördüm. 123 Şüphesiz İlyas da peygamberlerden idi. 137. 132 Çünkü o bizim mü’min kullarımızdandı. 128 Ancak Allah’ın ihlâslı kulları başka. 133 Şüphesiz Lût da peygamberlerdendi.104 Nihayet her ikisi de (Allah’ın emrine) boyun eğip. sizin ve geçmiş atalarınızın Rabbi olan Allah’ı bırakarak “Ba’l’e mi tapıyorsunuz?”0 127 Onu yalanladılar. Düşün bakalım. 141 Gemidekilerle kur’a çekmiş ve kaybedenlerden olmuştu. 136 Sonra da diğerlerini yok ettik. 114 Andolsun. o dönemde Şam bölgesinin “Bekk” yöresinde tapılan bir putun adıdır.” Kavmi. Biz de onları en alçak kimseler kıldık. 119 Sonradan gelenler arasında onlara güzel birer ad bıraktık. 117 Biz onlara (hükümlerimizi) açıklayan Kitab’ı (Tevrat’ı) verdik. İbrahim şöyle dedi: “Ben Rabbime (onun emrettiği yere) gideceğim.126 “Yaratıcıların en güzelini. kendine apaçık zulmedenler de.” “Ey Rabbim! Bana salihlerden olacak bir çocuk bağışla. Böylece ona bir tuzak kurmak istediler. Çocuk kendisiyle birlikte koşup yürüyecek yaşa gelince İbrahim ona. Yûnus kendini kınayıp dururken balık onu yuttu. 0 0 “Ba’l”. “Onun için bir bina yapın. 122 Çünkü onlar mü’min kullarımızdan idiler. ne dersin?” dedi. 124 Hani kavmine şöyle demişti: “Allah’a karşı gelmekten sakınmaz mısınız?” 125. 109 İbrahim’e selam olsun.” 106 “Şüphesiz bu apaçık bir imtihandır. Tefsir kaynaklarında rivayet edildiğine göre. Kavmi (telaş içinde) koşarak ona doğru geldi. 131 Şüphesiz biz iyilik yapanları böyle mükafatlandırırız. 121 Şüphesiz biz iyilik yapanları böyle mükafatlandırırız. 112 Biz onu salihlerden bir peygamber olarak İshak ile de müjdeledik. 116 Onlara yardım ettik de onlar galip gelenler oldular. “Yavrum. Her ikisinin nesillerinden iyilik yapanlar da vardı. Yûnus peygamber kavminin baskılarına dayanamayıp aralarından kaçarak bir gemiye binmişti. İbrahim şöyle dedi: “Yonttuğunuz putlara mı tapıyorsunuz?” “Oysa Allah sizi de.” Biz de ona uysal bir oğul müjdeledik. 130 İlyas’a selam olsun. şöyle seslendik: “Ey İbrahim!” 105 “Gördüğün rüyanın hükmünü yerine getirdin.0 142 Böylece. 103. (İbrahim’e) büyük bir kurbanlık vererek onu (İsmail’i) kurtardık. (içinde ateş yakın) ve onu ateşe atın” dedi.135 Hani biz onu ve geride kalanlar arasındaki yaşlı bir kadın (kâfir olan eşi) dışında bütün ailesini kurtarmıştık. Bu sebeple onlar (cehenneme) götürüleceklerdir. emrolunduğun şeyi yap. O bana yol gösterecektir.92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 “Ne diye konuşmuyorsunuz?” Derken üzerlerine yürüyüp onlara güçlü bir darbe indirdi. İbrahim de onu (boğazlamak için) yüz üstü yere yatırınca ona. . yaptığınız şeyleri de yaratmıştır. İnşaallah beni sabredenlerden bulacaksın” dedi. O da. biz Mûsâ’ya ve Hârûn’a da lütufta bulunduk. 111 Çünkü o mü’min kullarımızdandı. Gemideki yolculardan bir kısmının atılması gerekti.” 107 Biz. Çekilen kur’a sonunda Yûnus da atılanlar arasında yer aldı.138 Şüphesiz sizler (yolculuklarınız sırasında) sabah akşam onların (harap olmuş) yurtlarına uğrayıp duruyorsunuz. 118 Onları doğru yola ilettik. 108 Sonradan gelenler arasında ona güzel bir ad bıraktık.

182 Hamd. erkek çocukları onların mı? 150 Yoksa biz melekleri dişi olarak yaratmışız da onlar şahid mi bulunuyorlarmış? 151. Yakında (sonlarının ne olacağını) bilecekler. yücedir. “Allah çocuk sahibi oldu” diyorlar.” 170 Fakat (kitap gelince) onu inkar ettiler. 176 Yoksa onlar azabımızı acele mi istiyorlar? 177 Fakat azabımız onların yurtlarına indiğinde o uyarılmış olanların sabahı ne kötü olur! 178 Ey Muhammed! Bir süreye kadar onlardan yüz çevir. 179 (Bekle ve) gör. kudret ve şeref sahibi olan Rab. peygamber olarak gönderilen kullarımız hakkında şu sözümüz geçmişti 172 “Onlara mutlaka yardım edilecektir. 145 Derken biz onu hasta bir halde sahile attık. âlemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur. 161.144 Eğer o. mutlaka insanların diriltileceği güne kadar balığın karnında kalırdı. 180 Senin Rabbin. 149 Ey Muhammed! Onlara sor: Kız çocukları Rabbinin de. yücedir.” 167. . yahut daha fazla insana peygamber olarak gönderdik.168. Allah’ı tespih edip yüceltenlerden olmasaydı. 147 Biz onu yüz bin. Biz de onları bir süreye kadar geçindirdik.” 166 “Şüphesiz biz (Allah’ı) tespih edip yüceltenleriz. Oysa cinler de kendilerinin Allah’ın huzuruna getirileceklerini bilirler. 160 Ancak Allah’ın ihlâslı kulları bunlar gibi değildir. onların nitelendirdiği şeylerden uzaktır. 181 Peygamberlere selam olsun. 159 Allah onların nitelendirdiği şeylerden uzaktır. 164 (Melekler derler ki:) “Bizim her birimizin bilinen bir makamı vardır.” 165 “Şüphesiz biz (orada) saf duranlarız. Onlar da yakında görecekler.143.162.” 173 “Şüphesiz ordularımız galip gelecektir.163 (Ey müşrikler!) Ne siz ve ne de taptıklarınız cehenneme gireceklerden başkasını kandırıp Allah’ın yolundan saptırabilirsiniz. 171 Andolsun. elbette biz ihlâslı kullar olurduk. 146 Üzerine geniş yapraklı bir ağaç bitirdik. 153 Yoksa Allah kızları erkeklere tercih mi etti? 154 Neyiniz var? Nasıl hüküm veriyorsunuz! 155 Hiç düşünmüyor musunuz? 156 Yoksa sizin apaçık bir deliliniz mi var? 157 Eğer doğru söyleyen kimseler iseniz getirin (bu delili içeren) kitabınızı! 158 Allah ile cinler arasında da nesep bağı kurdular. 148 Nihayet onlar iman ettiler.169 Müşrikler) şunu da söylüyorlardı: “Eğer yanımızda öncekilere verilen kitaplardan bir kitap olsaydı.152 İyi bilin ki onlar kendi uydurmaları olarak. Onlar elbette yalan söylüyorlar. yakında onlar da görecekler.” 174 O halde bir süreye kadar onlardan yüz çevir 175 Gözetle onları.

Benim ise bir tek koyunum var. Onun doksan dokuz koyunu var. çeşitli gruplardan oluşmuş ve şuracıkta bozguna uğrayacak derme çatma bir ordudur. Eyyüp. Allah’ın birliği. 14 (O grupların) her biri peygamberleri yalanladı da onları cezalandırmam hak oldu.âyetinin dipnotuna bakınız. Sûre. 88 âyettir. yoksa seni Allah’ın yolundan saptırır. 9 Yoksa mutlak güç sahibi ve çok bağışlayan Rabbinin rahmet hazineleri onların yanında mıdır? 10 Yoksa göklerin. yeri ve ikisi arasındakileri boş yere yaratmadık. Onların her biri Allah’a yönelmişlerdi.7.” 5 “İlahları bir tek ilah mı yaptı? Gerçekten bu çok tuhaf bir şey!” 6. Birimiz diğerine haksızlık etmiştir. Davûd.” Dâvûd bizim kendisini imtihan ettiğimizi anladı. Biz onlardan önce nice nesilleri helak ettik. Hayır. İnsanlar arasında hak ile hüküm ver. Onlar. Nefis arzusuna uyma. 21 Sana davacıların haberi geldi mi? Hani onlar duvarı aşarak mabede girmişlerdi. Âd kavmi. onlar benim Zikrimden (Kur’an’-dan) şüphe içindedirler. Güçlü kulumuz Dâvûd’u hatırla. Allah’ın yolundan sapanlar için hesap gününü unutmaları sebebiyle şiddetli bir azap vardır. kazıklar sahibi0 Firavun. henüz azabımı tatmadılar. Kafirler.13 Onlardan önce de Nûh kavmi. O. Hayır. ilahlarınıza tapmaya devam edin. şerefli Kur’an’a andolsun (ki o. Kazıklar sahibi” ifadesi için Fecr sûresinin 10. Süleyman. İşte bu istenen şeydir.SÂD SÛRESİ Mekke döneminde inmiştir. İshak. senin koyununu kendi koyunlarına katmak istemek suretiyle sana zulmetmiştir. 26 Ona dedik ki: “Ey Dâvûd! Gerçekten biz seni yeryüzünde halife yaptık.” 24 Davud dedi ki: “Andolsun. O zikir (Kur’an) içimizden ona mı indirildi?” diyerek kalkıp gittiler. “Gidin. Ancak iman edip salih ameller işleyenler başka. iki davacı grubuz. İşte onlar da (böyle) gruplardı. Derken Rabbinden bağışlama diledi. “Korkma! Biz. Davût peygamber’in hakemliği ve Hz. 12. . adını birinci âyetteki “Sâd” harfinden almıştır. 20 Biz Davud’un mülkünü güçlendirdik. Lût kavmi ve Eyke halkı da Peygamberleri yalanlamışlardı. 23 İçlerinden biri şöyle dedi: “Bu benim kardeşimdir. 22 Hani Dâvûd’un yanına girmişlerdi de Dâvûd onlardan korkmuştu. Bu (yaratılanların boş yere yaratıldığı iddiası) inkar edenlerin zannıdır.19 Kendisiyle birlikte tesbih etsinler diye biz. Bismillahirrahmânirrahîm Sâd.8 İçlerinden ileri gelenler. 25 Biz de bunu ona bağışladık. 18. Esasen ortakların pek çoğu birbirine haksızlık eder. yeryüzünde fesat çıkaranlar gibi mi tutacağız? Yoksa Allah’a karşı gelmekten sakınanları yoldan çıkan arsızlar gibi mi tutacağız? 1 2 3 4 0 0 Bu harf ile ilgili olarak Bakara sûresinin birinci âyetinin dipnotuna bakınız.38. Allah sözüdür). müşriklerin inkarları ve sapıklıkları sebebiyle azabı hak etmiş oldukları. ona hikmet ve hakla batılı ayıran söz (hüküm verme) yeteneği verdik. eğilerek secdeye kapandı ve Allah’a yöneldi.” 27 Biz göğü. 15 Bunlar da (müşrikler de) ancak (vakti gelince) asla geri kalmayacak korkunç bir ses bekliyorlar 16 Müşrikler (alay ederek) şöyle dediler: “Ey Rabbimiz! Hesap gününden önce payımızı hemen ver!” 17 Ey Muhammed! Onların söylediklerine karşı sabret. Bu ancak bir uydurmadır. Fakat inkar edenler bir büyüklenme ve ayrılık içindedirler. Biz bunu son dinde (en son dinî inanışlarda) duymadık. İbrahim. Onlar da pek azdır. Böyle iken “Onu da bana ver” dedi ve tartışmada beni bastırdı. dağları ve toplanıp gelen kuşları Dâvûd’un emrine verdik. Peygamberin temel görevi konu edilmektedir. Aramızda adaletle hükmet. Allah’a çok yönelen bir kimse idi. ama artık kurtuluş zamanı değildi. Cehennem ateşinden dolayı vay inkar edenlerin haline! 28 Yoksa biz iman edip salih ameller işleyenleri. Şüphesiz katımızda onun için bir yakınlık ve dönüp geleceği güzel bir yer vardır. Onlar da feryat ettiler.0 O şanlı. yerin ve ikisi arasındakilerin hükümranlığı onların mıdır? Öyle ise sebeplere yapışarak yükselsinler (bakalım!) 11 Onlar. el-Yesa’ ve Zülkifl peygamberlerin kıssaları. Sûrede başlıca. Semûd kavmi. Zulmetme ve bizi hak yola ilet” dediler. İsmail. kendilerine içlerinden bir uyarıcının gelmesine şaştılar ve şöyle dediler: “Bu yalancı bir sihirbazdır.

göklerin. seçkin kimselerdendir (Ey Muhammed!) İsmail. O azaba benzer çeşit çeşit başka azaplar da vardır. Hani ona akşamüstü bir ayağını tırnağı üstüne dikip üç ayağının üzerinde duran çalımlı ve soylu atlar sunulmuştu. Şüphesiz katımızda onun için bir yakınlık ve dönüp geleceği güzel bir yer vardır. (Atlar gelince de) bacaklarını ve boyunlarını okşamaya başladı. Biz de rüzgarı onun buyruğuna verdik. Orası ne kötü bir yataktır! İşte (azap). Ona asla tükenme yoktur. Onlara rahat ve huzur olmasın! Şüphesiz onlar cehenneme gireceklerdir. kapıları kendilerine açılmış olarak Adn cennetleri vardır.” 0 Bu âyetin bu kısmı.”0 Gerçekten biz Eyyûb’u sabreden bir kimse olarak bulduk. Biz de ona. cehennemliklerin birbirleriyle çekişmesi kesin bir gerçektir. “Nihayet güneş perde arkasına çekilince (batınca)” şeklinde de tercüme edilebilir.38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49. yoksa (buradalar da) gözlerimizden mi kaçtılar?” Şüphesiz bu. Allah’a çok yönelen bir kimse idi. İshak’ı ve Yakub’u da an. Şöyle derler: “Ey Rabbimiz! Bunu bizim önümüze kim sürdüyse cehennemde onun azabını bir kat daha artır. yeminini bozma. benden sonra kimseye layık olmayacak bir mülk (hükümranlık) bahşet! Şüphesiz sen çok bahşedicisin!” dedi. büyük bir haberdir. (Kendi aralarında şöyle derler:) “İşte sizinle beraber cehenneme tıkılacak bir grup. Tahtının üstüne bir ceset bıraktık. Mutlak güç sahibidir. mecazi olarak.” Yine şöyle derler: “Dünyada kendilerini kötü saydığımız adamları acaba neden göremiyoruz?” “(Cehennemlik değillerdi de) biz onları alaya mı almış olduk. Bana.” “Siz ise ondan yüz çeviriyorsunuz. İşte bunlar. O ne güzel kuldu! Şüphesiz o. el-Yesa’ ve Zülkifl’i de an. Bu bir öğüttür.” De ki.56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 0 0 Bu Kur’an. Her şey üzerinde mutlak otorite sahibi olan bir Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur. Andolsun. “Bu Kur’an.” “O. size rahat ve huzur olmasın. onun emrine verdik. Süleyman. âyetlerini düşünsünler ve akıl sahipleri öğüt alsınlar diye sana indirdiğimiz mübarek bir kitaptır. Nihayet gözden kaybolup gittikleri zaman0. Şüphesiz onlar. Biz ona tarafımızdan bir rahmet ve akıl sahiplerine bir öğüt olmak üzere ailesini ve onlarla birlikte bir o kadarını bahşettik. “Şeytan bana bir yorgunluk ve azap dokundurdu” diye seslenmişti. cehennem vardır. “Ayağını yere vur! İşte yıkanacak ve içecek soğuk bir su” dedik. bukağılara bağlı olarak diğerlerini de. bizim katımızda hayırlı. kendisine has bir ruhsat olmak üzere de âyetteki çözüm kendisine öğretilmişti. Allah’a çok yönelen bir kimse idi. Onlar orada koltuklara yaslanmış olarak pek çok meyveler ve içecekler isterler. Şüphesiz biz onları. Süleyman. Orası ne kötü durak yeridir!” der. (Ey Muhammed!) Güçlü ve basiretli kullarımız İbrahim’i. Tefsir kaynaklarında ifade edildiğine göre. Rabbimi anmamı sağladığından dolayı çok severim” dedi. Bina ustası olan ve dalgıçlık yapan her bir şeytanı. Rüzgar onun emriyle dilediği yere hafif hafif eserdi. Hani o. Allah’a karşı gelmekten sakınanlar için elbette güzel bir dönüş yeri. Bu cehennemi bizim önümüze siz sürdünüz. Yanlarında gözlerini kendilerinden ayırmayan yaşıt eşler vardır. çok bağışlayandır.33 34 35 36 37. (Ey Muhammed!) De ki: “Ben ancak bir uyarıcıyım. Onlar oraya girerler. bir ara fiziki gücünü ya da siyasal otoritesini kaybeden Süleyman peygamberi temsil etmektedir.0 Sonra tövbe edip bize yöneldi. Artık sen de (istediğine) hesapsızca ver yahut verme” dedik. (Ey Muhammed!) Kulumuz Eyyub’u da an.50 51 52 53 54 55. Dâvûd’a Süleyman’ı bağışladık. ahiret yurdunu düşünme özelliği ile (temizleyip) ihlâslı kimseler kıldık.” O grup da. “Ey Rabbim! Beni bağışla. İşte bu bizim verdiğimiz rızıktır. . “Onları bana geri getirin” dedi. Şöyle dedik: “Eline bir demet sap al ve onunla vur. biz Süleyman’ı imtihan ettik. İşte böyle! Şüphesiz azgınlar için elbette kötü bir dönüş yeri. yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbidir. O ne güzel bir kuldu! O.29 30 31 32. “İşte bu bizim ihsanımızdır. “Gerçekten ben malı. “Hayır. Rabbine. Tefsir bilginlerine göre âyette sözü edilen ceset. Eyyûb peygamber bir olay üzerine karısına yüz sopa vuracağına yemin etmiş. Onların her biri iyi kimselerdi. hesap günü için size vaad edilenlerdir. onu tatsınlar: Bir kaynar su ve bir irin.

74 Ancak İblis eğilmedi.” 70 “Bana ancak.” 72 “Onu şekillendirip içine ruhumdan üflediğim zaman onun için saygı ile eğilin.69 “Aralarında tartıştıkları sırada.” 88 “Onun haberlerinin doğruluğunu bir süre sonra mutlaka öğreneceksiniz. yoksa üstünlerden mi oldun?” dedi. 84 Allah şöyle dedi: “İşte bu gerçektir. “Ey İblis! “Ellerimle yarattığıma saygı ile eğilmekten seni ne alıkoydu? Büyüklük mü tasladın.83 İblis. “Ben ondan daha hayırlıyım. içlerinden ihlâslı kulların hariç.” 82. Ben kendiliğinden yükümlülük altına girenlerden değilim. onu ise çamurdan yarattın” dedi. benim sadece bir uyarıcı olduğum vahyediliyor.” 79 İblis.” 71 Hani. cehennemi seninle ve onlardan sana uyanların hepsiyle dolduracağım. Rabbin meleklere şöyle demişti: “Muhakkak ben çamurdan bir insan yaratacağım. “Ey Rabbim! Öyle ise bana insanların diriltilecekleri güne kadar mühlet ver” dedi 80.” 73 Derken bütün melekler topluca saygı ile eğildiler. O büyüklük tasladı ve kafirlerden oldu. “Senin şerefine andolsun ki.” 86 (Ey Muhammed!) De ki: “Bundan (tebliğ görevinden) dolayı sizden hiçbir ücret istemiyorum.” . 77 Allah şöyle dedi: “Öyle ise çık oradan (cennetten). elbette onların hepsini azdıracağım” dedi. çünkü sen kovuldun. Beni ateşten yarattın.” 87 “Bu Kur’an âlemler için ancak bir öğüttür. yüce topluluğa (ileri gelen melekler topluluğuna) dair benim hiçbir bilgim yoktu.” 78 “Şüphesiz benim lanetim hesap ve ceza gününe kadar senin üzerinedir.81 Allah şöyle dedi: “Sen o bilinen vakte (kıyamet gününe) kadar mühlet verilenlerdensin. 76 İblis. Ben de gerçeği söylüyorum:” 85 “Andolsun. 75 Allah.

O halde kullarımı müjdele! Sözü dinleyip de onun en güzeline uyanlar var ya. yarattıklarından dilediğini seçerdi. Gökleri ve yeri hak ve hikmete uygun olarak yaratmıştır. Bismillahirrahmânirrahîm 1 2 3 4 5 6 Kitab’ın indirilmesi mutlak güç sahibi. O bundan uzaktır. ahiretten korkarak ve Rabbinin rahmetini umarak itaat ve kulluk eden mi? De ki: “Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?” Ancak akıl sahipleri öğüt alırlar. Bunların her biri belli bir zamana kadar akıp gitmektedir.” De ki: “Ben dinimi Allah’a has kılarak sadece O’na ibadet ediyorum. mü’minlerin cennete. dini Allah’a has kılarak O’na ibadet etmem emredildi.” De ki: “Şüphesiz bana. . Âyette sözü edilen hayvanların neler olduğu konusunda En’am sûresinin 143 ve 144. Ey kullarım bana karşı gelmekten sakının. ona kulluk etmekten kaçınan ve içtenlikle Allah’a yönelenler için müjde vardır. “Biz onlara sadece. göklerde ve yerde Allah’ın birliğini gösteren deliller. Onu bırakıp da başka dostlar edinenler. Geceyi gündüzün üzerine örtüyor.) yoksa gece vakitlerinde. kâfirlerin cehenneme sevk edilecekleri konu edilmekte. Mülk (mutlak hakimiyet) yalnız onundur. (Ey Muhammed! Bizim adımıza de ki. o mutlak güç sahibidir. İşte Allah kullarını bununla korkutur. Eğer Allah bir çocuk edinmek isteseydi. Sabredenlere mükafatları elbette hesapsız olarak verilir. Çünkü O göğüslerin özünü (kalplerde olanı) hakkıyla bilir. sizi bir tek nefisten yarattı. Sûre. bizi Allah’a daha çok yaklaştırsınlar diye ibadet ediyoruz” diyorlar. Sizin için hayvanlardan (erkek ve dişi olarak) sekiz eş yarattı.” (Böyle bir kimse mi Allah katında makbuldür. Zümer. Şüphesiz Allah ayrılığa düştükleri şeyler konusunda aralarında hüküm verecektir. âyetinin dipnotuna bakınız. Tâğût ile ilgili olarak Bakara sûresinin 256. adını 71 ve 73. Eğer şükrederseniz sizin için buna razı olur. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Tağut’tan0. ölüm gelip çatmadan Allah’a yönelmeye çağrılmaktadır. gündüzü de gecenin üzerine örtüyor. İnsana bir zarar dokunduğu zaman Rabbine yönelerek O’na yalvarır. Hiçbir günahkâr başka bir günahkârın yükünü yüklenmez. Sonra ondan0 eşini var etti. İyi bilin ki. Güneşi ve ayı da koyduğu kanunlara boyun eğdirmiştir. Ama kullarının inkar etmesine razı olmaz. Hakkında azap sözü (hükmü) gerçekleşenler. Sûrede başlıca. Şüphesiz Allah yalancı ve nankör olanları doğru yola iletmez.39. O bir ve her şey üzerinde mutlak otorite sahibi olan Allah’tır. De ki: “Küfrünle az bir süre yaşayıp geçin! Şüphesiz sen cehennemliklerdensin. Bu dünyada iyilik yapanlar için (ahirette) bir iyilik vardır. İyi bilin ki.ZÜMER SÛRESİ Mekke döneminde inmiştir. İşte onlar akıl sahiplerinin ta kendileridir. “onun türünden” şeklinde de anlaşılabilir. 75 âyettir. Sonra kendi tarafından ona bir nimet verdiği zaman daha önce ona yalvardığını unutur ve Allah’ın yolundan saptırmak için O’na eşler koşar. âyetlerine bakınız. âyetlerde geçen “Zümer” kelimesinden almıştır. İşte Rabbiniz olan Allah budur. çok bağışlayandır. secde halinde ve ayakta.” De ki: “Eğer ben Rabbime isyan edersem.” “Siz de Allah’tan başka dilediğiniz şeylere ibadet edin!” De ki: “Şüphesiz hüsrana uğrayanlar kıyamet gününde kendilerini ve ailelerini hüsrana sokanlardır. Allah’ın yeryüzü geniştir. (Ey Muhammed!) Şüphesiz biz o Kitab’ı sana hak olarak indirdik.” Onlar için üstlerinde ateşten katmanlar. kullar. hüküm ve hikmet sahibi Allah tarafındandır. Öyle ise sen de dini Allah’a has kılarak O’na kulluk et. zümreler. O halde nasıl oluyor da haktan döndürülüyorsunuz? Eğer inkar ederseniz şüphesiz ki Allah sizin iman etmenize muhtaç değildir. O. müslümanların ilki olmam da emredildi. hiç onlar gibi olur mu? Cehennemlikleri sen mi kurtaracaksın? 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 0 0 0 Buradaki “ondan” ifadesi. altlarında (ateşten) katmanlar vardır.” “Bana. şüphesiz büyük bir günün azabından korkarım. yücedir.0 Sizi annelerinizin karnında bir yaratılıştan öbürüne geçirerek üç (kat) karanlık içinde oluşturuyor. gruplar demektir. İyi bilin ki bu apaçık hüsranın ta kendisidir. “Ey iman eden kullarım! Rabbinize karşı gelmekten sakının. halis din yalnız Allah’ındır. işte onlar Allah’ın hidayete erdirdiği kimselerdir. O da size yaptıklarınızı haber verir. Sonra dönüşünüz ancak Rabbinizedir.

Allah’ın birliği müşrik Arapların günlük hayatından bir örnekle ispat edilmektedir. Allah’a karşı yalan uyduran ve kendisine geldiğinde. Şüphesiz bunda düşünen bir toplum için elbette ibretler vardır. Sonra onunla renkleri çeşit çeşit ekinler çıkarıyor. . 21 Görmedin mi. kıssaları) tekrarlanan bir kitap olarak indirmiştir. hak olarak indirdik. (o gün) azaptan emin olan kimse gibi midir? Zalimlere. intikam sahibi değil midir? 38 Andolsun. 22 Allah’ın. doğruyu (Kur’an’ı) yalanlayandan daha zalimdir? Cehennemde kafirler için kalacak bir yer mi yok!? 33 Dosdoğru Kur’an’ı getiren ile onu tasdik edenler var ya. Bir tehlikeyle karşı karşıya kalan insan. kalbi imana kapalı kimse gibi midir? Allah’ın zikrine karşı kalpleri katı olanların vay haline! İşte onlar açık bir sapıklık içindedirler. Sonra derileri de (vücutları da) kalpleri de Allah’ın zikrine karşı yumuşar. onların çoğu bilmiyorlar. Allah’a karşı gelmekten sakınsınlar diye hiçbir eğriliği bulunmayan Arapça bir Kur’an olarak indirdik. her şeyden evvel tüm imkanlarıyla yüzünü sakınır. Keşke bilselerdi! 27 Andolsun. 24 Kıyamet günü kötü azaba karşı yüzüyle korunan kimse0. 36 Allah kuluna yetmez mi? Seni O’ndan (Allah’tan) başkalarıyla korkutmaya çalışıyorlar. Sonra ekinler kuruyor da onları sapsarı kesilmiş görüyorsun. diğerlerini belli bir süreye (ömürlerinin sonuna) kadar bırakır. yalnızca bir kişiye ait olan bir (köle) adamı örnek verdi. onlar Allah’ın dokundurduğu zararı kaldırabilirler mi? Yahut Allah bana bir rahmet dilese. böylece Rabbinden bir nur üzere bulunan kimse. “Kazandıklarınızı tadın” denir. ölmeyenlerinkini de uykularında alır. 0 0 Âyette. birbiriyle çekişen ortak sahipleri bulunan bir (köle) adam ile. Oysa tek sahibi olan köle kendisine başka emreden olmayacağı için işini düzenli olarak yapıp bitirir. Allah kimi saptırırsa artık onun için bir yol gösterici yoktur. Allah kimi saptırırsa artık onun için hiçbir yol gösterici yoktur. kendisi için girmiş olur. Allah vadinden dönmez. göğsünü İslâm’a açtığı. Sen onlara vekil değilsin. Ahirette azaba uğrayacak kimsenin öncelikle koruyacağı yüzünü. İşte bu. Şüphesiz ki bunda akıl sahipleri için bir öğüt vardır. İşte bu Kur’an Allah’ın hidayet rehberidir. 42 Allah (ölen) insanların ruhlarını öldüklerinde. ancak kendi aleyhine sapar. Âyette. 31 Sonra şüphesiz siz kıyamet günü Rabbinizin huzurunda muhakeme edileceksiniz 32 Kim. Şöyle ki: Köle üzerindeki ortaklardan her birisi ona bir iş koşması halinde köle bunlardan hiçbirini yapamayacak ve işler karışacaktır. Onunla dilediğini doğru yola iletir. Allah gerçek bir vaadde bulunmuştur. kesinlikle ikisinin de düzeni bozulmuş gitmişti.” 39. Elbette ki ahiret azabı daha büyüktür. 28 Biz onu.20 Fakat Rabbine karşı gelmekten sakınanlar için (cennette) üst üste yapılmış ve altlarından ırmaklar akan köşkler vardır.) işledikleri kötülükleri örtmek ve onlara yaptıklarının en güzeli ile karşılık vermek için (onları böyle mükafatlandırdı). Kim doğru yola girerse. öğütleri. Kim de saparsa. Sonra da Allah onları kurumuş çer çöp haline getirir. eğer Allah bana herhangi bir zarar dokundurmak isterse. “Eğer yerde ve gökte Allah’tan başka ilahlar olsaydı. kainatın düzeni bozulurdu. Ben de yapacağım. Allah gökten su indirdi de onu yeryüzündeki kaynaklara ulaştırdı. Allah mutlak güç sahibi. korunma aracı olarak kullanacak olması. 29 Allah. 30 (Ey Muhammed!) Şüphesiz sen öleceksin ve şüphesiz onlar da öleceklerdir. Burada bir örnek olarak anlatılan bu hakikat. onlar onun rahmetini engelleyebilirler mi?” De ki: “Allah bana yeter. derler. 37 Allah kimi de doğru yola iletirse artık onu saptıracak hiç kimse yoktur. “Allah”.. 26 Böylece Allah dünya hayatında onlara zilleti tattırdı. 35 (Allah..” (Enbiya sûresi. Tıpkı bunun gibi Allah birden fazla olsaydı. iyilik yapanların mükafatıdır. eğer onlara. Hayır. 25 Onlardan öncekiler de yalanladılar ve azap kendilerine farkına varamadıkları bir yerden geldi. 22) âyetinde açıkça ifade edilmiştir. Yüzünü sakınmayacak bir duruma gelmişse çaresi tükenmiş demektir. Tevekkül edenler ancak O’na tevekkül ederler. 34 Onlar için Rableri katında diledikleri her şey vardır. 23 Allah sözün en güzelini. öğüt alsınlar diye biz bu Kur’an’da insanlar için her türlü misali verdik. işte onlar Allah’a karşı gelmekten sakınanlardır. Rablerinden korkanların derileri (vücutları) ondan dolayı gerginleşir. Kişiyi rezil edici azabın kime geleceğini ve sürekli azabın kimin başına ineceğini yakında bileceksiniz!” 41 (Ey Muhammed!) Biz sana Kitab’ı (Kur’an’ı) insanlar için. azaba uğrayacak olanların azaptan sakınma konusunda çarelerinin bulunmadığı anlatılmaktadır. âyetleri. Ölümüne hükmettiklerinin ruhlarını tutar. “Gökleri ve yeri kim yarattı?” diye sorsan elbette. (güzellikte) birbirine benzeyen ve (hükümleri.40 De ki: “Ey kavmim! Elinizden geleni yapın. Bu iki adamın durumu hiç bir olur mu?0 Hamd Allah’a mahsustur. onun tüm çarelerinin tükenmiş olacağını ifade etmektedir. De ki: “Peki söyleyin bakalım? Allah’ı bırakıp da ibadet ettikleriniz var ya.

64 De ki: “Ey cahiller! Siz bana Allah’tan başkasına ibadet etmemi mi emrediyorsunuz?” 65 Andolsun. 68 Sûr’a üflenir ve Allah’ın dilediği kimseler dışında göklerdeki herkes ve yerdeki herkes ölür. o bir imtihandır. 48 (Dünyada) kazandıkları şeylerin kötülükleri karşılarına çıkmış. Büyüklük taslayanların kalacağı yer ne kötüdür!” 73 Rablerine karşı gelmekten sakınanlar da grup grup cennete sevk edilirler. yücedir. Sonra yalnız O’na döndürüleceksiniz. 55. “Evet geldi” derler. O.” 66 Hayır.” 60 Kıyamet günü Allah’a karşı yalan söyleyenleri görürsün. “Allah beni doğru yola iletseydi elbette O’na karşı gelmekten sakınanlardan olurdum” demesin. 71 İnkar edenler grup grup cehenneme sevk edilirler. Allah’tan başkaları (ilahları) anıldığında bakarsın sevinirler. kıyamet günü kötü azaptan kurtulmak için elbette onları verirlerdi. “Allah’ın yanında. sana ve senden önceki peygamberlere şöyle vahyedildi: “Eğer Allah’a ortak koşarsan elbette amelin boşa çıkar ve elbette ziyana uğrayanlardan olursun. 46 De ki: “Ey göklerin ve yerin yaratıcısı olan. 58 Yahut azabı gördüğünde. 70 Herkese yaptığının karşılığı tam olarak verilir. 51 Nihayet kazandıkları şeylerin kötülükleri onlara isabet etmişti. Onlar Allah’ı aciz bırakacak değillerdir. 50 Bunu kendilerinden öncekiler de söylemişti ama kazandıkları şeyler onlara hiçbir yarar sağlamamıştı.56 Farkında olmadan azap size ansızın gelmeden önce. öyle değil! Âyetlerim sana geldi de sen onları yalanladın. “Bu. yüzleri kapkara kesilmiştir. 67 Allah’ın kadrini gereği gibi bilemediler. Hayır. onların ortak koştuklarından uzaktır. alay etmekte oldukları şey onları kuşatmıştır. Büyüklük taslayanlar için cehennemde bir yer mi yok!? 61 Allah. 53 De ki: “Ey kendilerinin aleyhine aşırı giden kullarım! Allah’ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Allah’ın âyetlerini inkar edenler var ya. Haydi ebedi kalmak üzere buraya girin. Fakat onların çoğu bilmezler. Çünkü O. Onlar üzülmezler de. bana ancak bilgim sayesinde verilmiştir” der. işlediğim kusurlardan dolayı vay halime! Gerçekten ben alay edenlerden idim” demesin. Gökler de O’nun kudretiyle dürülmüştür. Şüphesiz bunda inanan bir toplum için elbette ibretler vardır. 52 Bilmediler mi ki. Artık. 59 (Allah şöyle diyecek:) “Hayır. hiç hesap etmedikleri şeyler Allah tarafından karşılarına çıkmıştır. Onlara kötülük dokunmaz. Şüphesiz Allah bütün günahları affeder. Sonra ona tarafımızdan bir nimet verdiğimizde. bir de bakarsın onlar kalkmış bekliyorlar. 63 Göklerin ve yerin anahtarları O’nundur. büyüklük tasladın ve inkarcılardan oldun. Fakat inkarcılar hakkında azap sözü gerçekleşmiştir. görünen âlemi de bilen Allah’ım! Ayrılığa düştükleri şeyler konusunda kulların arasında sen hükmedersin. Onlardan zulmedenler var ya.” 47 Eğer yeryüzünde bulunan her şey tümüyle ve onlarla beraber bir o kadarı da zulmedenlerin olsa. 57 Yahut. çok merhamet edendir. “Keşke benim için dünyaya bir dönüş daha olsa da iyilik yapanlardan olsam” demesin. Allah rızkı dilediğine bol bol verir ve (dilediğine) kısar. Cennete vardıklarında oranın kapıları açılır ve cennet bekçileri onlara şöyle der: “Size selam olsun! Tertemiz oldunuz. Rabbinizin âyetlerini size okuyan ve bu gününüze kavuşacağınıza dair sizi uyaran peygamberler gelmedi mi?” Onlar da. Peygamberler ve şahitler getirilir ve haksızlığa uğratılmaksızın aralarında adaletle hüküm verilir.43 Yoksa Allah’tan başka şefaatçiler mi edindiler? De ki: “Hiçbir şeye güçleri yetmese ve düşünemiyor olsalar da mı?” 44 De ki: “Şefaat tümüyle Allah’a aittir. Cehenneme vardıklarında oranın kapıları açılır ve cehennem bekçileri onlara şöyle derler: “Size içinizden.” 45 Allah bir tek (ilah) olarak anıldığında ahirete inanmayanların kalpleri daralır. yalnız Allah’a ibadet et ve şükredenlerden ol. Rabbinizden size indirilenin en güzeline uyun ki. O her şeye vekildir. kendisine karşı gelmekten sakınanları başarıları sebebiyle kurtarır. Kitap (amel defterleri) ortaya konur. Allah onların yaptıklarını en iyi bilendir. çok bağışlayandır. kişi. 62 Allah her şeyin yaratıcısıdır. Sonra ona bir daha üflenir.” .” 54 Azap size gelmeden önce Rabbinize dönün ve O’na teslim olun. kazandıkları şeylerin kötülükleri onlara isabet edecektir. gaybı da. 72 Onlara şöyle denir: “İçinde ebedi kalmak üzere cehennemin kapılarından girin. Sonra size yardım edilmez. 49 İnsana bir zarar dokunduğunda bize yalvarır. Yeryüzü kıyamet gününde bütünüyle O’nun elindedir. Göklerin ve yerin hükümranlığı O’nundur. işte onlar ziyana uğrayanların ta kendileridir. 69 Yeryüzü Rabbinin nuruyla aydınlanır.

bize olan vaadini gerçekleştiren ve bizi cennetten dilediğimiz yere konmak üzere bu yurda varis kılan Allah’a mahsustur. Artık kulların arasında adaletle hüküm verilmiş ve “Hamd âlemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur” denilmiştir.74 75 Onlar şöyle derler: “Hamd. . Rablerini hamd ile tesbih edip yücelterek Arş’ın etrafını kuşatmış halde görürsün. Salih amel işleyenlerin mükafatı ne güzelmiş!” Melekleri de.

O’ndan başka ilah yoktur.” Duhân sûresinin 56. kâfirlerin hoşuna gitmese de. “Nasıl.. yukarıda zikredilen Duhân sûresi. (gördüler)! Böylece Rabbinin. Artık hüküm yüce ve büyük Allah’a aittir. ikincisi ise kafirlerin cehennemde tadacakları mecazî ölümdür. Onların hiçbir şeyi Allah’a gizli kalmaz. Oysa bu. gizlice iman eden ve çevresindekileri hakka yönlendirmeye çalışan bir ferdidir. her şeyi kudret ve hâkimiyeti altında tutan Allah’ındır Bugün herkese kazandığının karşılığı verilir. Allah’ın birliğini gösteren bazı delillere yer verilerek kıyametle ilgili tasvirler yapılmaktadır. Sûre. ölüp yok olmayı temenni ettirecek bu ortam.” “Ey Rabbimiz! Onları da. bağışlayan demektir. İşte bu büyük başarıdır. Âyette ifade edilen iki diriltmeden ilki ile dünyaya diri olarak getiriliş. “Orada ilk ölümden başka hiçbir ölüm tatmazlar. ölüp yok olmayı temenni edecek ebedi bir azap ortamında bulunacaklardır. lütuf sahibi Allah tarafındandır. Her ümmet kendi peygamberini yakalayıp cezalandırmaya azmetmişti. onların babalarından. O. sizin kendinize olan gazabınızdan daha büyüktür. Âyette geçen ikinci ölümün. eşlerinden ve soylarından iyi olanları da. irâdesiyle ilgili vahyi kullarından dilediğine.. “Onlar cehennemliklerdir” sözü gerçekleşmiş oldu. O halde tövbe eden ve senin yoluna uyanları bağışla ve onları cehennem azâbından koru. Dönüş ancak O’nadır. hayata gelmeden önceki yokluk hali olduğu da ifade edilmiştir. Onlardan önce Nûh’un kavmi ve onlardan sonra gelen topluluklar da yalanlamıştı. Ayrıca sûre. Sûrede başlıca.3 4 5 6 7 Hâ Mîm. Şimdi (bu ateşten) bir çıkış yolu var mı?” “Bu.” “Onları kötülüklerden koru. âyet 56’ya aykırıdır. Mü’minler ise hiçbir şekilde dünyadaki ölümden başka ölüm tatmayacaklardır. O’na inanırlar ve inananlar için (şöyle diyerek) bağışlanma dilerler: “Ey Rabbimiz! Senin rahmetin ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. O gün yürekler gam ve tasa ile dolu. ne de sözü dinlenir bir şefaatçisi vardır. Arş’ı taşıyanlar ve onun çevresinde bulunanlar (melekler) Rablerini hamd ederek tespih ederler.MÜ'MİN SÛRESİ 56 ve 57. Onların şehirlerde gezip dolaşmaları seni aldatmasın. Ancak O’na yönelen. Arş’ın sahibidir. O gün onlar ortaya çıkarlar. İnkar edenler var ya. Çünkü siz imana çağırılırdınız da inkar ederdiniz” diye seslenilir. Zira bu görüşe göre mü’minler de ikinci sefer öleceklerdir. siz dini Allah’a has kılarak O’na ibadet edin. Firavun ailesinin. gözlerin hain bakışını ve kalplerin gizlediğini bilir. Onlara. Bugün asla zulüm yoktur. Şüphesiz Allah hesabı çabuk görendir. ikincisi ile de öldükten sonra diriltilme kastedilmektedir. “Ğâfir”. ilk ölümümüzden başka ölmeyecek miymişiz? Bize azap edilmeyecek miymiş?” (Sâffât sûresi. Onlar da şöyle derler: “Ey Rabbimiz! Bizi iki defa öldürdün. 58.0 Günahlarımızı kabulleniyoruz. O halde. Zalimlerin ne sıcak bir dostu. hakkıyla bilen. muhakkak onlara: “Allah’ın (size) gazabı. kendilerine vaad ettiğin Adn cennetlerine koy. 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 0 0 u harflerle ilgili olarak Bakara sûresinin ilk âyetinin dipnotuna bakınız. inkâr edenler hakkındaki. Sen o gün kimi kötülüklerden korursan. iki defa da dirilttin. 59) âyetlerinin de işaret ettiği üzere. Hakkı yok etmek için batıl şeyler ileri sürerek tartışmışlardı. kabir sualinden sonra gerçekleşecek bir “ölüm” olduğu ifade edilmekte ise de. ona rahmet etmiş olursun. sadece kafirler için söz konusudur. dünya hayatından ahiret hayatına geçişi sağlayan ölüm. Allah’ın sıfatlarından biri olan ve 3. . günahı bağışlayan. (sanki) gırtlaklara dayanmıştır. Allah’ın âyetleri hakkında inkâr edenlerden başkası tartışmaya girişmez. sizin tevhid çerçevesinde Allah’a çağrıldığında inkar etmeniz. Âyette sözü edilen mü’min. adını 28. düşünüp ibret alır. Âyette geçen iki ölümden ilkinin. sizin için gökten bir rızık indirendir.” O.0 Bu kitabın indirilmesi. ölüm diye nitelenmektedir. dereceleri hakkıyla yükseltendir. O’na ortak koşulduğunda ise inanmanız sebebiyledir. tövbeyi kabul eden. Şüphesiz sen mutlak güç sahibisin. Benim cezalandırmam nasılmış. Buluşma günü hakkında (insanları) uyarmak için. Bu tür bir ölüm. kendi indirir. âyette geçen “mü’min” kelimesinden almıştır.40. âyetler hariç Mekke döneminde inmiştir. Bismillahirrahmânirrahîm 1 2. Kafirler cehennemde. mutlak güç sahibi. Allah. âyeti bunu açıkça göstermektedir. Yaklaşmakta olan gün konusunda onları uyar. hüküm ve hikmet sahibisin. size âyetlerini gösteren. Bugün mülk (hükümranlık) kimindir? Tek olan. Mü’min inanan kimse demektir. âyette geçen “ğâfir” kelimesinden dolayı “Ğâfîr sûresi” diye de anılmaktadır. Bu yüzden onları kıskıvrak yakaladım. 85 âyettir. bu görüş sağlıklı değildir. İki ölümden birincisi. azabı ağır olan.

31 32. Onları Allah’ın azabından koruyacak hiç kimse olmadı. dininizi değiştireceğinden. çok bağışlayana (Allah’a) çağırıyorum. yalanı kendi aleyhinedir. (Faydası olacaksa) Rabbini yardıma çağırsın! Çünkü ben onun. Şüphesiz Allah kullar arasında (böyle) hüküm vermiştir. onlar sabah-akşam ona sunulurlar. Böyle iken Allah. İşte Allah aşırı giden şüpheci kimseleri böyle saptırır. daha önce Yûsuf da size apaçık deliller getirmişti de. kim. mü’min olarak salih bir amel işlerse işte onlar cennete girecek ve orada hesapsız olarak rızıklandırılacaklardır. “Firavun ailesini azabın en şiddetlisine sokun” denilecektir. aşırı gidenler cehennemliklerin ta kendileridir.” “Ey kavmim! Şüphesiz bu dünya hayatı ancak (geçici) bir yararlanmadır. Şüphesiz Allah hakkıyla işitendir. Firavun’un tuzağı.33 34 35 36. Ben ise sizi mutlak güç sahibine. imanını gizlemekte olan mü’min bir adam şöyle dedi: “Rabbim Allah’tır. 0 .” “Siz beni Allah’ı inkâr etmeye ve hakkında hiçbir bilgim olmayan şeyleri ona ortak koşmaya çağırıyorsunuz. İman etmiş olan adam dedi ki: “Ey kavmim! Şüphesiz ben. Kârûn ise İsrailoğullarından hak tanımaz azgın ve şımarık bir zengin idi. Allah’ın azabından kim kurtarır?” Firavun. Fakat kâfirlerin tuzağı hep boşa çıkmıştır.37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Allah hak ve adâletle hükmeder.” Allah onu.20 21 22 23. Firavun dedi ki: “Bırakın beni Mûsâ’yı öldüreyim. onların hilelerinin kötülüklerinden korudu. Onlar ise.” “Ey kavmim! Bugün yeryüzüne hâkim kimseler olarak iktidar ve saltanat sizindir. “Biz size uymuş kimselerdik. Firavun ailesinden. belki yollara. sizi doğru yola ileteyim. Bu yüzden Allah da onları yakalayıverdi. size Rabbinizden apaçık mucizeler getirdi. o bağrışıp çağrışma gününden. Firavun ailesini. azâbın en kötüsü kuşattı. Hâmân’a ve Kârûn’a0 gönderdik. Ben işimi Allah’a havale ediyorum.24 25 26 27 28 29 30. Kuşkusuz dönüşümüz Allah’adır. Büyüklük taslayanlar ise şöyle derler: “Biz hepimiz ateşin içindeyiz. kendilerinden daha güçlü ve yeryüzündeki eserleri daha üstündü. Şüphesiz Allah kullarını hakkıyla görendir. Allah kullarına asla zulmetmek istemez. onun size getirdikleri hakkında şüphe edip durmuştunuz. Eğer doğru söylüyorsa.” “Ey kavmim! Gerçekten sizin için. Şüphesiz O güçlüdür. sizi tehdit ettiği şeylerin bir kısmı başınıza gelecektir. O inanan kimse dedi ki: “Ey kavmim! Bana uyun ki. günahları sebebiyle onları yakaladı.” Andolsun. yalancılık eden kimseyi doğru yola eriştirmez. Şüphesiz.” “Şüphe yok ki sizin beni tapmaya çağırdığınız şeyin ne dünya ne de ahiret konusunda hiçbir çağrısı yoktur. kadınlarını sağ bırakın” dediler. tamamen sonuçsuz kaldı. Bu ise Allah katında ve iman edenler katında büyük öfke ve gazap gerektiren bir iştir. her kibirli zorbanın kalbini işte böyle mühürler. Nûh kavmi. Daha sonra o ölünce de. ancak onun kadar ceza görür.” “Kim bir kötülük yaparsa. kendilerinden öncekilerin akıbetlerinin nasıl olduğuna bakmadılar mı? Onlar. Allah’ın âyetleri hakkında tartışan kimselerdir. benim de Rabbim. Onlar yeryüzünde dolaşıp. sizin de Rabbiniz olan Allah’a sığınırım” dedi. “Ben size ancak kendi görüşümü bildiriyorum ve sizi ancak doğru yola götürüyorum” dedi. Ateşin içinde birbirleriyle tartışırlarken. aşırı giden. Kadın veya erkek. arkanıza dönüp kaçmaya çalışacağınız ve sizi Allah’(ın azabından) kurtaracak kimsenin olmayacağı o Allah kimi saptırırsa artık onu doğru yola iletecek de yoktur.” Hâmân Firavun’un başveziridir.” Mûsâ da. “Onunla beraber iman edenlerin oğullarını öldürün. Mûsâ onlara tarafımızdan gerçeği getirince. (Öyle bir) ateş ki. yahut yeryüzünde bozgunculuk çıkaracağından korkuyorum. Onlar kendilerine gelmiş hiçbir delil olmaksızın. göklerin yollarına erişirim de Mûsâ’nın ilâhını görürüm(!) Çünkü ben. “Allah ondan sonra aslâ peygamber göndermez” demiştiniz. onun yalancı olduğuna inanıyorum. siz ise beni ateşe çağırıyorsunuz.” “Size söylediklerimi hatırlayacaksınız. Şimdi şu ateşin bir kısmını üzerimizden kaldırabilir misiniz?” derler. Ama başımıza geldiğinde bizi. Allah. cezası da çok şiddetlidir. zayıf olanlar. Şüphesiz Allah. dediği için bir adamı öldürecek misiniz? Halbuki o. Andolsun ki biz Mûsâ’yı mucizelerimizle ve apaçık bir delille Firavun’a. Kıyametin kopacağı günde de. büyüklük taslayanlara. hakkıyla görendir. Bunun sebebi şu idi: Peygamberleri onlara apaçık mucizeler getiriyorlardı da onlar inkar ediyorlardı.” “Ey kavmim! Bu ne hal? Ben sizi kurtuluşa çağırıyorum. “Ben hesap gününe inanmayan her kibirliden.” Böylece Firavun’a yaptığı kötü iş süslü gösterildi ve doğru yoldan saptırıldı. Firavun dedi ki: “Ey Hâmân! Bana yüksek bir kule yap. Semûd kavmi ve onlardan sonra gelen toplulukların başına gelen olayların sizin de başınıza gelmesinden korkuyorum. Ahiret ise ebedi olarak kalınacak yerdir. Eğer yalancı ise. Allah’tan başka taptıkları ise hiçbir hükümde bulunamazlar. Âd kavmi. “Bu çok yalancı bir sihirbazdır” dediler.

Şüphesiz kâfirlerin duası boşunadır. İşte Allah inkârcıları böyle saptırır. “Ebedî kalmak üzere cehennem kapılarından girin. 53. 79 Allah. İsrailoğulları’na da. 68 O. Onlardan sana anlattıklarımız da var. 52 O gün zalimlere. tasladıkları büyüklüğe asla ulaşmazlar. İnsanın yaratılış evreleri ile ilgili olarak bakınız: Hac sûresi. o da oluverir. O’ndan başka hiçbir ilâh yoktur.” 67 O. Alak sûresi. sizin yeryüzünde haksız yere şımarmanızdan ve böbürlenmenizden ötürüdür. “Allah’ı bırakıp da ortak koştuklarınız nerede?” denilir. onların kalplerinde ancak bir büyüklük taslama vardır. (taptıklarımız bir hiçmiş)” derler. Allah bunları. Bana kulluk etmeyi kibirlerine yediremeyenler aşağılanmış bir halde cehenneme gireceklerdir. 58 Kör ile gören. 57 Elbette göklerin ve yerin yaratılması. İçinizden önceden ölenler de vardır. 51 Şüphesiz ki. Şüphesiz Allah. sonra “alaka”dan0 yaratan. Fakat insanların çoğu buna inanmazlar. Durum bu iken nasıl oluyor da (haktan) döndürülüyorsunuz? 63 Allah’ın âyetlerini inkâr etmekte olanlar. âyet. göğü de binâ yapan. kitabı (Kur’an’ı) ve elçilerimize gönderdiklerimizi yalanlayanlardır. Hayır. senden önce de peygamberler gönderdik.54 Andolsun. “Evet. biz önceleri hiçbir şeye tapmıyormuşuz. Hamd. 2. . erkeğin spermiyle döllenmiş yumurtadan bir hafta zarfında oluşan hücre topluluğunun rahim cidarına asılıp gömülmüş şeklidir. boyunlarında demir halkalar ve zincirler olduğu halde kaynar suda sürüklenecekler. Sen Allah’a sığın. bir kısmına binesiniz. Bir şeye karar verdiğinde ona sadece “ol” der. 71. Onları tehdit ettiğimiz azâbın bir kısmını sana göstersek de (ya da göstermeden önce) seni vefât ettirsek de. “(Yüzüstü bırakıp) bizden uzaklaştılar. anlatmadıklarımız da var. Akşam-sabah Rabbini hamd ederek tespih et. sizi (önce) topraktan. sonra sizi (ana rahminden) çocuk olarak çıkaran. Siz pek az düşünüyorsunuz. 55 Ey Muhammed! Sabret. İşte o zaman bunu batıl sayanlar hüsrana uğrarlar. biz Mûsâ’ya hidayet verdik. sonunda onlar bize döndürüleceklerdir. Mü’minûn sûresi. insanlara karşı sonsuz iyilik sahibidir. getirmişti” derler. âlemlerin Rabbine mahsustur. sonra olgunluk çağına ulaşmanız. 73. Günahının bağışlanmasını iste. “Öyleyse kendiniz yalvarın” derler. 64 Allah. 59 Kıyamet günü mutlaka gelecektir. bir kısmını da yiyesiniz diye sizin için hayvanları yaratandır. İşte Rabbiniz Allah! Âlemlerin Rabbi Allah ne yücedir! 65 O diridir. Allah’ın emri gelince de hak yerine getirilir. yeryüzünü sizin için karar kılma yeri. insanların yaratılmasından daha büyük bir şeydir. 56 Allah’ın âyetleri hakkında. sonra da ihtiyarlamanız için sizi yaşatandır. yaşatan ve öldürendir. duânıza cevap vereyim. size şekil verip de şekillerinizi güzel kılan ve sizi temiz şeylerle rızıklandırandır. 75 Bu. bunda hiç şüphe yoktur. 50 (Cehennem bekçileri) derler ki: “Size peygamberleriniz açık mucizeler getirmemiş miydi?” Onlar. Onlar da. 69 Allah’ın âyetleri hakkında tartışanları görmedin mi? Nasıl da döndürülüyorlar? 70 Onlar. akıl sahipleri için bir öğüt ve doğruluk rehberi olarak o kitabı (Tevrat’ı) miras bıraktık. 14. fakat insanların çoğu şükretmezler. “Rabbinize yalvarın da (hiç değilse) bir gün bizden azabı hafifletsin” derler. Şüphesiz O hakkıyla işitendir.72 O zaman onlar. âyet. 77 Sen sabret! Şüphesiz Allah’ın verdiği söz gerçektir. 0 “Alaka”. mazeretleri fayda vermez. hakkıyla görendir. kendilerine gelmiş bir delilleri olmaksızın tartışanlar var ya. 62 İşte her şeyin yaratıcısı olan Rabbiniz Allah! Ondan başka hiçbir ilâh yoktur. Allah’ı bırakıp da taptıklarınıza tapmam bana yasaklandı ve bana âlemlerin Rabbine teslim olmam emredildi. 60 Rabbiniz şöyle dedi: “Bana dua edin. Onlar. sonra da ateşte yakılacaklardır. belli bir zamana erişmeniz ve düşünüp akıl erdirmeniz için yapar. demek ki. 76 Onlara. âyet. kötü yurt da onlaradır. içinde rahat edesiniz diye geceyi ve (her şeyi) gösterici (aydınlık) olarak da gündüzü yaratandır. O halde sadece Allah’a itaat ederek (samimi olarak) O’na ibadet edin. sonra az bir sudan (meniden).74 Sonra onlara. 5. Allah’ın va’di şüphesiz gerçektir.49 Ateşte olanlar cehennem bekçilerine. Hiçbir peygamber Allah’ın izni olmadan bir mûcize getiremez. îman edip salih ameller işleyenler ile kötülük yapan bir değildir.” 61 Allah. Büyüklük taslayanların yeri ne kötüdür!” (denir). işte böyle döndürülürler. Onlar bilecekler. 78 Andolsun. Fakat insanların çoğu bilmezler. (Bekçiler). Lânet de onlaradır. peygamberlerimize ve iman edenlere dünya hayatında ve şahitlerin şahitlik edecekleri günde yardım ederiz. 66 De ki: “Rabbimden bana apaçık deliller gelince.

O’na ortak koşmakta olduğumuz şeyleri inkâr ettik” dediler. . azâbımızı gördükleri zaman inanmaları. Peygamberleri onlara apaçık deliller getirince. sahip oldukları bilgi ile şımardılar (ve onları alaya aldılar). kendilerinden önce gelenlerin akıbetlerinin nasıl olduğuna bakmadılar mı? Onlar kendilerinden daha çok. Fakat kazanmakta oldukları şeyler onlara bir fayda vermemişti. İşte orada inkârcılar hüsrana uğradılar.80 81 82 83 84 85 Onlarda sizin için daha birçok faydalar da vardır. Allah’ın kulları hakkında eskiden beri yürürlükte olan kanunudur. Allah size âyetlerini gösteriyor. Gönüllerinizdeki ihtiyaçlara kendileri üzerinden ulaşasınız diye onları yaratmıştır. “Yalnız Allah’a inandık. Bu. Onlarla ve gemilerle taşınırsınız. Sonunda alaya almakta oldukları şey kendilerini sarıverdi. Fakat. Allah’ın hangi âyetlerini inkâr edersiniz? Onlar yeryüzünde dolaşıp. Azabımızı gördükleri zaman. daha güçlü ve onların yeryüzündeki eserleri daha üstündü. kendilerine fayda vermedi.

Onlar ahireti de inkar ederler. İnananları ve Allah’a karşı gelmekten sakınanları kurtardık. Rahmân ve Rahîm olan Allah’tan indirilmedir. 10. Onlara yardım da edilmez. kendileri aleyhine şahitlik ederler. Müşriklerin kalplerinin örtüler içinde olması. “Eğer Rabbimiz dileseydi (Peygamber olarak) melekler indirirdi.41. 2. 54 âyettir. Hâ Mîm. şüphesiz biz de (istediğimizi) yapacağız. onlar da. 4.FUSSİLET SÛRESİ Mekke döneminde inmiştir. 15. 12. Sûre. “Allah’tan başkasına ibadet etmeyin” demişler. Bismillahirrahmânirrahîm 1. Semûd kavmine gelince biz onlara doğru yolu göstermiştik. Kulaklarımızda bir ağırlık. Onlar. “Ben sizi Âd ve Semûd kavimlerini çarpan yıldırım gibi bir yıldırıma karşı uyardım.0 Bu Kur’an. 14. “Bizi her şeyi konuşturan Allah konuşturdu. Derileri. 3. kendilerini yaratan Allah’ın onlardan daha güçlü olduğunu görmediler mi? Onlar bizim âyetlerimizi inkâr ediyorlardı. Bu. “Bizden daha güçlü kim var?” demişlerdi. 13. aleyhinize şâhitlik etmesinden sakınmıyordunuz. ayrıca “Hâ Mîm es-Secde” diye de anılır. Böylece onları. gözlerinizin ve derilerinizin. onların inkar konusundaki inat ve ısrarlarını vurgulamaktadır. adını üçüncü âyette geçen ve Kur’an âyetlerini niteleyen “fussilet” ifadesinden almıştır. Bu sebeple biz sizinle gönderilenleri inkar ediyoruz” demişlerdi. 18. kulakları. birer mecazî ifade olup. 5. Peygamber arasında bir perdenin bulunması. âlemlerin Rabbidir. gözleri ve derileri. İkisi de. En yakın göğü kandillerle süsledik ve onu koruduk. “İsteyerek veya istemeyerek gelin” dedi. yapmış oldukları işler hakkında. Eğer yüz çevirirlerse onlara de ki. Allah’a ortak koşanların vay haline!” Onlar zekatı vermeyen kimselerdir. Sûrede başlıca hakka davet. “genişçe açıklandı” demektir. Âd kavmi ise yeryüzünde haksız olarak büyüklük taslamış. Lakin. Müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderilmiştir. seninle bizim aramızda da bir perde vardır. orada bolluk ve bereket meydana getirdi ve orada rızık arayanların ihtiyaçlarına uygun olarak rızıklar takdir etti. İşte bu. 7. Şüphesiz iman edip salih ameller işleyenler için ise kesintisiz bir mükâfât vardır.” 6. “Fussilet”. Ahiret azâbı elbette daha rezil edicidir. ona ve yeryüzüne. dört gün içinde (dört evrede). Ama onlar körlüğü hidayete tercih etmişler ve yaptıklarına karşılık. 9. 20. Artık O’na yönelin ve O’ndan bağışlanma dileyin. yeryüzünde yükselen sabit dağlar yarattı. onların her vesile ve vasıtadan yararlanarak gerçekleri anlatmaya çalışmalarıdır. 11. O halde sen (istediğini) yap. Biz de onlara dünya hayatında zillet azabını tattırmak için o mutsuz kara günlerde üzerlerine dondurucu bir rüzgâr gönderdik. Artık onlar işitmezler. iki günde (iki evrede) yedi gök olarak yarattı ve her göğe kendi işini bildirdi. alçaltıcı azap yıldırımı onları çarpmıştı. 19. . 21. İlk defa sizi O yaratmıştı ve yine yalnızca ona döndürülüyorsunuz?” “Siz (günahları işlerken) kulaklarınızın. Sûre.” O. bilen bir toplum için Arapça bir Kur’an olarak âyetleri genişçe açıklanmış bir kitaptır. Fakat onların çoğu yüz çevirmiştir. Onlar derilerine. vahyin insanlar üzerindeki ahlâkî ve manevi etkileri konu edilmektedir. yaptıklarınızın çoğunu Allah’ın bilmediğini sanıyordunuz. Sonra duman halinde bulunan göğe yöneldi.”0 De ki: “Ben de ancak sizin gibi bir insanım. Dediler ki: “(Ey Muhammed!) Bizi çağırdığın şeye karşı kalplerimiz örtüler içerisindedir. 17. kulaklarında ağırlık ve kendileriyle Hz. De ki: “Siz mi yeri iki günde (iki evrede) yaratanı inkâr ediyor ve O’na ortaklar koşuyorsunuz? O. 8. “İsteyerek geldik” dediler. mutlak güç sahibi ve hakkıyla bilen Allah’ın takdiridir.” Hani onlara peygamberler önlerinden ve arkalarından0 gelmiş. batılda ısrar edenlerin uyarılması. “Niçin aleyhimize şâhitlik ettiniz?” derler. 22. toplanıp yığın yığın cehenneme sevk edilecekleri günü hatırla! Nihâyet cehenneme vardıklarında. Allah’ın düşmanlarının. Fakat bana ilâhınızın yalnızca bir tek ilâh olduğu vahyediliyor. Peygamberlerin önlerinden ve arkalarından gelmelerinden maksat. 16. 0 0 0 Bu harflerle ilgili olarak Bakara sûresinin ilk âyetinin dipnotuna bakınız.

42 Ona ne önünden ne de ardından batıl gelemez. hemen Allah’a sığın. 43 Sana ancak. Hiç şüphesiz senin Rabbin hem bağışlama sahibidir. 39 Allah’ın varlığının delillerinden biri de şudur: Sen yeryüzünü boynu bükük (kupkuru) görürsün. övülmeye layık olan Allah tarafından indirilmiştir. eğer gerçekten Allah’a ibadet ediyorlarsa. üzülmeyin. seninle arasında düşmanlık bulunan kimse sanki sıcak bir dost oluvermiştir. Rabbiniz hakkında beslediğiniz zannınızdır. senden önceki peygamberlere söylenenler söylenmektedir. onda ayrılığa düşmüşlerdi. hakkıyla bilendir. (Sanki) onlara uzak bir yerden sesleniliyor (da anlamıyorlar). sonra dosdoğru olanlar var ya. güneş ve ay Allah’ın varlığının delillerindendir. Şüphesiz “Rabbimiz Allah’tır” deyip de. bilsinler ki Rabbinin yanında bulunanlar (melekler). “Onun âyetleri genişçe açıklanmalı değil miydi? Başka dilde bir kitap ve Arap bir peygamber öyle mi?” derlerdi. gece gündüz hiç usanmadan onu tespih ederler.” 24. 41 Kur’an kendilerine geldiğinde onu inkâr edenler mutlaka cezalarını göreceklerdir. . 26.” 27. 3) şeklindeki sözlerinden anlaşıldığına göre. İnkâr edenlere mutlaka şiddetli bir azabı tattıracağız ve onları yaptıklarının en kötüsü ile cezalandıracağız. aya ve putlara ibadet etmekle gerçekte Allah’a ibadet ettiklerini iddia ediyorlardı. onlar için de gerçekleşti. müşrikler güneşe. 29. Şüphesiz o. orada canlarınızın çektiği her şey var. elbette ölüleri de diriltir.” 45 Andolsun! Biz Mûsâ’ya Kitab’ı (Tevrat’ı) vermiştik de. inananlar için bir hidayet ve şifâdır. onları yaratan Allah’a secde edin. Şimdi eğer dayanabilirlerse artık cehennem onların yeridir! Eğer Allah’ın rızasını kazandıracak amelleri işlemeye izin isteseler onlara izin verilmez. 37 Gece. Rabbin kullara (zerre kadar) zulmedici değildir. Eğer gerçekten Allah’a kulluk ediyorsanız.23. Güneşe ve aya secde etmeyin. “İşte bu sizin.“Onlara. 44 Eğer biz onu başka dilde bir Kur’an yapsaydık onlar mutlaka. Biz onların başına birtakım arkadaşlar sardık da bu arkadaşlar onlara geçmişlerini ve geleceklerini süslü gösterdiler. her şeye gücü hakkıyla yetendir. 36 Eğer şeytandan gelen kötü bir düşünce seni dürtecek olursa. onların bu noktada çelişki içinde olduklarını. secdeyi de ona yapmaları gerektiğini vurgulamaktadır. İnanmayanların kulaklarında bir ağırlık vardır ve Kur’an onlara kapalı ve anlaşılmaz gelir. hem de elem dolu bir azap sahibidir. Kötülüğü en güzel bir şekilde sav. onu dirilten. Eğer (azabın ertelenmesi ile ilgili olarak ezelde) Rabbinden bir söz geçmiş olmasaydı. Âyet. Şüphesiz ki. Şüphesiz onlar Kur’an hakkında derin bir şüphe içindedirler.” 33 Allah’a çağıran. O hüküm ve hikmet sahibi. 46 Kim iyi bir iş yaparsa kendi lehinedir. De ki: “O. (Ateşe giren) inkârcılar şöyle derler: “Rabbimiz! Cinlerden ve insanlardan bizi saptıranları bize göster de onları ayaklarımızın altına alalım ki en aşağılıklardan olsunlar. size (dünyada iken) vadedilmekte olan cennetle sevinin!” 31. âyet. istediğiniz her şey orada sizin için var. İnkâr edenler dediler ki: “Bu Kur’an’ı dinlemeyin. 40 Âyetlerimiz konusunda (yalanlama amacıyla) doğruluktan sapanlar bize gizli kalmaz. Allah düşmanlarının cezası ateştir. Âyetlerimizi inkar etmelerinin cezası olarak orada onlar için ebedilik yurdu vardır. Şüphesiz o. 28. O halde kıyamet gününde ateşe atılan mı. İşte böyle. O sizi mahvetti de ziyâna uğrayanlardan oldunuz. Kim de kötülük yaparsa kendi aleyhinedir. gündüz. Baskın çıkmak için o okunurken yaygara koparın. bizi Allah’a yaklaştırsınlar diye kulluk ediyoruz” (Zümer sûresi. Böylece kendilerinden önce gelip geçmiş olan cin ve insan toplulukları ile ilgili o söz (azap). Onun üzerine yağmuru indirdiğimiz zaman kıpırdar kabarır. Çünkü O. aralarında derhal hüküm verilirdi. Çok bağışlayan ve çok merhametli olan Allah’dan bir ağırlama olarak.0 38 Eğer onlar büyüklük taslarlarsa. 0 Âyetten. yaptıklarınızı hakkıyla görmektedir.32 “Biz dünya hayatında da âhirette de sizin dostlarınızız. 25. müşriklerin bir kısmının güneşe ve aya taptıkları anlaşılmaktadır. yoksa güven içinde gelen kimse mi daha iyidir? Dilediğinizi yapın.” 30. onların üzerine akın akın melekler iner ve derler ki: “Korkmayın. hakkıyla işitendir. Buna ancak (hayırdan ve olgunluktan) büyük payı olanlar kavuşturulur. Bir de bakarsın ki. Çünkü onlar ziyana uğrayanlardı. salih amel işleyen ve “Kuşkusuz ben müslümanlardanım” diyenden daha güzel sözlü kimdir? 34 İyilikle kötülük bir olmaz. Şüphesiz o çok değerli ve sağlam bir kitaptır. 35 Bu güzel davranışa ancak sabredenler kavuşturulur.

o Kur’an’ın gerçek olduğu onlara iyice belli olsun. mülk. yıkılır. De ki: “Ne dersiniz? Eğer o (Kur’an) Allah katından olup da siz de onu inkâr etmişseniz. O. İyi bilin ki. (kainattaki uçsuz bucaksız) ufuklarda ve kendi nefislerinde onlara göstereceğiz ki. Andolsun. biz inkâr edenlere yaptıklarını mutlaka haber vereceğiz ve andolsun. onlara mutlaka ağır azâptan tattıracağız. genişlik) istemekten usanmaz. her şeyi kuşatandır. içimizden onları gören hiçbir kimse yok. Kıyametin kopacağını da sanmıyorum. dişi ancak O’nun bilgisi altında hamile kalır ve doğurur. . Kendileri için kaçacak bir yer olmadığını anlamışlardır.47 48 49 50 51 52 53 54 Kıyametin ne zaman kopacağına ilişkin bilgi O’na havale edilir. Rabbime döndürülürsem. Meyveler tomurcuklarından ancak O’nun bilgisi altında çıkar. Andolsun! Başına gelen bir zarardan sonra kendisine tarafımızdan bir rahmet tattırsak mutlaka “Bu benim hakkımdır. İnsana nimet verdiğimizde yüz çevirir ve yan çizer. her şeye şâhit olması yetmez mi? İyi bilin ki. “Nerede bana ortak koştuklarınız?” diye seslendiği gün şöyle derler: “Sana arz ederiz ki. Allah onlara. onlar Rablerine kavuşma konusunda şüphe içindedirler. Başına bir kötülük gelince de yalvarmaya koyulur. Rabbinin.” Daha önce yalvardıkları (tanrılar) onları yüzüstü bırakıp uzaklaşmıştır. İnsan. şüphesiz O’nun yanında benim için daha güzel şeyler vardır” der. hayır (mal. Fakat başına bir kötülük gelince umutsuzluğa düşer. o zaman derin bir ayrılık içinde bulunan kimseden daha sapık kim olabilir?” Varlığımızın delillerini. Andolsun.

2. 17. Göklerin ve yerin anahtarları O’nundur. Şüphesiz O. Sen nereden bileceksin belki de o saat (kıyamet) yakındır. sana vahyettiğini. 3. 12. âyette geçen “Şûrâ” kelimesinden almıştır. Yoksa onlar Allah’tan başka dostlar mı edindiler? Halbuki gerçek dost Allah’tır. şehirlerin anası olan Mekke’de ve çevresinde bulunanları uyarasın. Rablerini hamd ile tespih ederler ve yeryüzündekiler için bağışlanma dilerler. Ayn Sîn Kâf0 (Ey Muhammed!) Mutlak güç sahibi.ŞÛRÂ SÛRESİ Mekke döneminde inmiştir. Bu sûretle sizi üretiyor. “kendi türünüzden. mutlak güç sahibidir. aralarındaki kıskançlık yüzünden ayrılığa düştüler. İyi bilin ki Allah. onun çabuk kopmasını isterler. 10. bir grup ise cehennemdedir. İbrâhim’e. 53 âyettir. 6. Mûsâ’ya ve İsâ’ya emrettiğini size de din kıldı. gökleri ve yeri yaratandır. İşte bu. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O’nundur. Bizimle sizin aranızda tartışılacak bir şey yoktur. onun hakkında derin bir şüphe içindedirler. 16. O.. Hâ Mîm. O. Melekler ise. Dilediğine rızkı bol verir ve (dilediğine) kısar. Onlar. hakkıyla görendir. büyüktür. Eğer (azabın) belli bir süreye kadar (ertelenmesi ile ilgili olarak) Rabbinden bir söz geçmiş olmasaydı. hüküm ve hikmet sahibi olan Allah. 18. 13. Zalimlerin ise bir dost ve yardımcısı yoktur. O. Allah dileseydi onları (aynı dine mensup) bir tek ümmet yapardı. Sûrede başlıca müslümanların işlerini kendi aralarında danışma yoluyla yürüttükleri. aralarında hemen hüküm verilirdi. Allah’a ortak koşanlara ağır geldi. dilediğini rızıklandırır. ondan korkarlar ve onun gerçek olduğunu bilirler. Allah bizim de Rabbimiz. sizin de Rabbinizdir. hakkıyla işitendir. hak olarak Kitab’ı ve mizanı0 indirendir. Böylece biz sana Arapça bir Kur’an vahyettik ki. Bizim işlediklerimiz bize. Size kendinizden0 eşler. sizin işledikleriniz sizedir.” Allah’ın çağrısına uyulduktan sonra O’nun hakkında tartışmaya girenlerin delilleri Rableri katında bâtıldır. Hakkında asla şüphe olmayan toplanma günüyle onları uyarasın. 9. İyi bilin ki. çok bağışlayandır. O. “Dini dosdoğru tutun ve onda ayrılığa düşmeyin!” diye Nûh’a emrettiğini. Bismillahirrahmânirrahîm 1..42. O. Sûre. Kıyamete inanmayanlar. ayrıca kainatta Allah’ın birliğini gösteren deliller ve kıyamet gününün halleri konu edilmektedir. Rabbim Allah’tır. 4. Burada bu kelime ile hayatımızın temel ölçüsü olan İslam kastedilmektedir. Sen onlara vekil değilsin. Dönüş de ancak O’nadır. Allah kullarına çok lütufkârdır. Mizan ölçü demektir. her şeye hakkıyla gücü yetendir. yücedir. 8. 15. ölüleri diriltir. Onun benzeri hiçbir şey yoktur. Onlardan sonra Kitab’a mirasçı kılınanlar da. Fakat senin kendilerini çağırdığın şey (İslam dini). 14. Onların heva ve heveslerine uyma ve şöyle de: “Ben Allah’ın indirdiği her kitaba inandım ve aranızda adaleti gerçekleştirmekle emrolundum. Onlar için çetin bir azap vardır. kendilerine bilgi geldikten sonra. kuvvetlidir. . İçtenlikle kendine yönelenleri de ona ulaştırır. Yalnız O’na tevekkül ettim ve ancak O’na yöneliyorum. 0 0 0 Bu harflerle ilgili olarak Bakara sûresinin ilk âyetinin dipnotuna bakınız. sana ve senden öncekilere işte böyle vahyeder. Fakat O. 7. Allah ona dilediğini seçer. Allah. çok merhamet edendir. 5. Neredeyse gökler (onun azametinden) üstlerinden çatlayacaklar. hayvanlardan da (kendilerine) eşler yaratmıştır. Bir grup cennette. (Ey Muhammed!) Bundan dolayı sen çağrıya devam et ve emrolunduğun gibi dosdoğru ol. Hakkında ayrılığa düştüğünüz herhangi bir şeyin hükmü Allah’a aittir. 11. Âyetin bu kısmı. O. adını 38. her şeyi hakkıyla bilendir. 19. Allah onları daima gözetlemektedir. Allah hepimizi bir araya toplayacaktır. Kıyamet günü hakkında tartışanlar derin bir sapıklık içindedirler. Şûrâ danışma demektir. dilediğini rahmetine sokar.” şeklinde de tercüme edilebilir. İnananlar ise. Onlara bir gazap vardır. Allah’tan başka dostlar edinenlere gelince.

kendini savunup hakkını alan kimseye (ceza vermek için) bir yol yoktur. bir saldırıya uğradıkları zaman. O. Şüphesiz Allah. 23. inananlar ve Rablerine tevekkül edenler. onları bir araya getirmeye de gücü yetendir. Kim de dünya kazancını isterse. onun iyiliğini artırırız. O. dilediği zaman. İşte onlar için elem dolu bir azap vardır. Yoksa “Yalan uydurup Allah’a iftira etti” mi diyorlar. İşte bu büyük lütuftur. De ki: “Ben buna (yaptığım tebliğ görevine) karşılık sizden. biz seni onlara bekçi göndermedik. 26. zâlimler için elem dolu bir azap vardır. O. Allah bâtılı yok eder. “İşte asıl ziyana uğrayanlar. kendilerine verdiğimiz rızıktan Allah yolunda harcayanlar. sadece tebliğdir. Kim âhiret kazancını isterse. 24. yeri ve bu ikisi içinde yaydığı canlıları yaratması. 28. O’nun varlığının delillerindendir. 33. inanıp salih ameller işleyen kullarına müjdelediği şeydir. Allah’ın yanında bulunanlar ise daha hayırlı ve kalıcıdır. İyi bilin ki zâlimler. Yoksa. ona da istediğinden veririz. İşte bu Allah’ın. aralarında yardımlaşanlar içindir. sürekli bir azâp içindedirler. zâlimleri sevmez. Bu mükafat. işleri. insanlar umutlarını kestikten sonra yağmuru indiren. Allah böyle yapar ki. Şüphesiz. Şüphesiz O.20. Yahut (içlerindekilerin) yaptıklarından dolayı onları helak eder. göğüslerin özünü (kalplerde olanları) hakkıyla bilendir. lütfundan onlara fazlasını da verir. Onlar için Rableri katında diledikleri her şey vardır.39 (Dünyalık olarak) size her ne verilmişse. 44 Allah kimi saptırırsa. hakkı sözleriyle gerçekleştirir. 31. 35.37. Ama kim affeder ve arayı düzeltirse onun mükafatı Allah’a aittir. öfkelendikleri zaman bağışlayanlar. 25. . çok bağışlayandır. O’nun varlığının delillerindendir.” Kim güzel bir iş yaparsa. “Dünyaya dönmek için bir yol var mı?” dediklerini görürsün. 22. Azabı gördüklerinde zâlimlerin. O gün sizin için ne sığınacak bir yer vardır ne de (günahlarınızı). Şüphesiz O. kendileri için kaçacak bir yer olmadığını bilsinler. 40 Bir kötülüğün karşılığı. Şüphesiz O. çok şükreden herkes için ibretler vardır. Rablerinin çağrısına cevap verenler ve namazı dosdoğru kılanlar. onun kazancını artırırız. dost olandır. akrabalıktan doğan sevgiden başka bir ücret istemiyorum.38. kıyamet günü kendilerini ve ailelerini ziyana sokanlardır” diyecekler. Gerçekten biz insana katımızdan bir rahmet tattırdığımızda ona sevinir. rahmetini her tarafa yayandır. O. 49 Göklerin ve yerin mülkü (hükümranlığı) Allah’ındır. 41 Zulme uğradıktan sonra. derhal aralarında hüküm verilirdi. dilerse rüzgârı durdurur da onlar denizin üstünde durakalırlar. O. Gökleri. büyük günahlardan ve çirkin işlerden kaçınanlar. 36. Fakat O. Allah’ın izin vermediği bir dini kendilerine tutulacak yol kılan ortakları mı var? Eğer (cezaların ertelenmesine dair) kesin hükmü olmasaydı. Kafirler için ise çetin bir azap vardır. aralarında şûrâ (danışma) ile olanlar. Yeryüzünde O’nu âciz bırakamazsınız. geri çevrilmesi imkansız olan bir gün gelmeden önce. Eğer Allah dilerse senin kalbini mühürler. 27. O. fakat onun ahirette hiçbir payı yoktur. Sana düşen. göz ucuyla gizli gizli baktıklarını görürsün. Allah kullarına (tümüne birden) rızkı bol bol verseydi. inkar edebilirsiniz! 48 Eğer yüz çevirirlerse (bilesin ki). yine de çoğunu affeder. şükrün karşılığını verendir. Başınıza her ne musibet gelirse kendi yaptıklarınız yüzündendir. birçoğunu da affeder. dilediğini yaratır. O. iman edip salih ameller işleyenlerin dualarına karşılık verir. 42 Ceza yolu ancak insanlara zulmedenler ve yeryüzünde haksız yere taşkınlık edenler içindir. Elbette bunda çok sabreden. yeryüzünde mutlaka azgınlık ederlerdi. Denizde dağlar gibi yüzen gemiler. Allah. ama elleriyle yaptıkları işler yüzünden onlara bir kötülük dokunursa o zaman da insan pek nankördür. dilediğine erkek çocukları verir. 34. bu dünya hayatının geçimliğidir. âyetlerimiz hakkında tartışanlar. 32. kötülükleri bağışlayan ve yaptıklarınızı bilendir. işte bu elbette azmedilecek işlerdendir. artık bundan sonra onun hiçbir dostu yoktur. Rabbinizin çağrısına uyun. övülmeye lâyık olandır. kullarından tövbeyi kabul eden. 43 Her kim de sabreder ve bağışlarsa. Sen zalimlerin yaptıkları şeyler tepelerine inerken bu yüzden korku ile titrediklerini göreceksin. 46 Onların Allah’tan başka kendilerine yardım edecek dostları da yoktur. rızkı dilediği ölçüde indirir. 29. onun gibi bir kötülüktür (ona denk bir cezadır). Dilediğine kız çocukları. 21. 30. İnananlar da. Sizin için Allah’tan başka hiçbir dost ve yardımcı yoktur. 45 Ateşe sunulurken onların zilletten başlarını öne eğmiş. 47 Allah’tan. Allah kimi saptırırsa artık onun için hiçbir çıkar yol yoktur. İnanıp yararlı işler yapanlar da cennet bahçelerindedirler. kullarından hakkıyla haberdardır ve onları hakkıyla görendir.

50 Yahut o çocukları erkekler. Şüphesiz O yücedir. Sen kitap nedir. hakkıyla gücü yetendir.53 İşte sana da. yahut perde arkasından konuşur. göklerdeki ve yerdeki her şeyin sahibi olan Allah’ın yoluna. dilediği kimseyi de kısır yapar. bütün işler sonunda Allah’a döner. izniyle ona dilediğini vahyeder. . Şüphesiz O. iman nedir bilmezdin. Fakat biz onu. bir ruh (kalpleri dirilten bir kitap) vahyettik. Yahut bir elçi gönderip. Şüphesiz ki sen doğru bir yola iletiyorsun. kendisiyle doğru yola eriştireceğimiz bir nur yaptık. 52. 51 Allah bir insanla ancak vahiy yoluyla. emrimizle. İyi bilin ki. kullarımızdan dilediğimizi. hüküm ve hikmet sahibidir. her şeyi hakkıyla bilendir. dişiler olmak üzere çift verir.

25 . 89 âyettir. İşte siz de. Öncekilerin örneği geçti! Andolsun. Onlar. kurulduğunuzda. 21 Yoksa bundan önce onlara bir kitap verdik de ona mı sarılıyorlar? 22 Hayır! Onlar sadece. iyice anlayasınız diye biz. Biz. dünya hayatının geçici menfaati anlamlarına gelir. 18 Süs içerisinde (narin bir biçimde) yetiştirilen ve tartışmada (delilini erkekler gibi) açıklayamayanı mı Allah’a isnad ediyorlar? 19 Onlar. Rahmân’a örnek kıldığı (isnad ettiği kız çocuğu) ile müjdelendiği zaman. üzerlerine kurulasınız. “Bu bir büyüdür. 12. yeryüzünü size beşik yapan ve gideceğiniz yere ulaşasınız diye sizin için orada yollar var edendir.14 O bütün çiftleri yaratan. mücevher. Sûre. sonra da.” 28 İbrahim bunu.) “Ben size. 23 İşte böyle. 1 2. Bu konuda hiçbir bilgileri yoktur. Biz onunla ölü araziyi canlandırdık. .0 Apaçık Kitab’a andolsun ki. Şüphesiz O beni doğru yola iletecektir. “Şüphe yok ki biz babalarımızı bir din üzerinde bulduk. oğulları size mi seçip ayırdı? 17 Onlardan biri. Haddi aşan bir topluluk oldunuz diye vazgeçip Zikir’le (Kur’an’la) sizi uyarmaktan geri mi duralım? Halbuki daha önceki toplumlara da nice peygamberler göndermiştik. belki dönerler diye. Biz de onlardan intikam aldık. Allah. 20 “Eğer Rahmân dileseydi biz onlara kulluk etmezdik” dediler.43. 11 O gökten bir ölçüye göre yağmur indirendir. ardından gelecekler arasında kalıcı bir söz yaptı. 15 Böyle iken (“melekler Allah’ın kızlarıdır” demek suretiyle) kullarından bir kısmını O’nun parçası saydılar. 29 Doğrusu onları (Mekke müşriklerini) ve atalarını kendilerine hak olan Kur’an ve onu açıklayan bir peygamber gelinceye kadar (dünya nimetlerinden) yararlandırırım. Bismillahirrahmânirrahîm Hâ Mîm. “Gökleri ve yeri kim yarattı?” diye sorsan. katımızdaki ana kitapta (Levh-i Mahfuz’da) mevcuttur.” 27 “Ben ancak O. mutlaka. hakkıyla bilen (Allah) yarattı” diyeceklerdir. 24 (Gönderilen uyarıcı. yarattıklarından kendisine kızlar edindi de. 10 O. Şüphesiz o. “Şüphesiz biz babalarımızı bir din üzerinde bulduk. 30 Fakat kendilerine Hak gelince. bak nasıl oldu! 26 Hani İbrahim babasına ve kavmine şöyle demişti: “Şüphesiz ben sizin taptıklarınızdan uzağım.ZUHRUF SÛRESİ Mekke döneminde inmiştir. onlardan daha çetinlerini de helak ettik. Onlar sadece yalan söylüyorlar. hikmetlerle doludur. biz onu kesinlikle inkar ediyoruz” dediler. Onların yaratılışına şahit mi oldular? Onların (yalan) şahitlikleri yazılacak ve sorgulanacaklardır. biz senden önce hiçbir memlekete bir uyarıcı göndermedik ki. onlara. Bunlara bizim gücümüz yetmezdi. öfkesinden yüzü simsiyah kesilir. onu Arapça bir Kur’an yaptık. babalarınızı üzerinde bulduğunuz dinden daha doğrusunu getirmiş olsam da mı?” dedi. “Biz kesinlikle sizinle gönderilen şeyi inkar ediyoruz” dediler. beni yaratana taparım. Rahmân’ın kulları olan melekleri de dişi saydılar. batıla karşı çıkan ve hakkı tutan şahsiyetler olarak İbrahim. adını 35. “Onları mutlak güç sahibi. oranın şımarık zenginleri. Zühruf yaldız. çok yücedir. Biz de elbette onların izlerinden gitmekteyiz” demiş olmasınlar. âyette geçen “Zühruf” kelimesinden almaktadır. Şüphesiz biz Rabbimize döneceğiz” diyesiniz diye sizin için bindiğiniz gemileri ve hayvanları yaratandır. (Onlar da) kendilerine gelen her peygamberle mutlaka alay ediyorlardı. 16 Yoksa.3 4 5 6 7 8 9 0 Bu harfler için Bakara sûresinin ilk âyetinin dipnotuna bakınız. ve biz onların izlerinden gitmekteyiz” dediler. Mûsâ ve İsa peygamberlerden söz edilmektedir. böyle diriltileceksiniz. Sûrede başlıca tevhit. Şüphesiz insan apaçık bir nankördür. Yalanlayanların sonu. iman ve vahyin getirdiği hakikatler ile insanların bu hakikatlere ters düşecek şekilde sırf geçici dünya menfaatlerine bağlanarak sergiledikleri çelişki vurgulanmakta. Rabbinizin nimetini hatırlayasınız ve “Bunu hizmetimize veren Allah’ın şanı yücedir.13.

Meryem oğlu İsa bir örnek olarak anlatılınca bir de ne göresin senin kavmin (seni susturacak bir delil buldukları zannıyla) hemen şamata etmeye başlar. Öyle ise sana vahyedilene sımsıkı sarıl. Onlara. Şüphesiz bu şeytanlar onları doğru yoldan saptırırlar. biz Mûsâ’yı mucizelerimizle Firavun’a ve ileri gelen adamlarına göndermiştik de o. Çünkü o size apaçık bir düşmandır.0 Rabbinin rahmetini onlar mı bölüştürüyorlar? Dünya hayatında onların geçimliklerini aralarında biz paylaştırdık. onun ayrılmaz dostudur. Peygamber’e yakıştıramıyor. Rabbinin katında ahiret ise. Firavun kavmine seslenerek dedi ki: “Ey kavmim! Mısır hükümdarlığı benim değil mi? Şu nehirler de benim altımdan akıyor (değil mi?) Hâlâ görmüyor musunuz?” “Yoksa ben. yahut körleri ve apaçık bir sapıklık içinde olanları sen mi doğru yola ileteceksin? Ya biz seni (bu dünyadan) alır götürürüz de. Kim. nerede ise maksadını anlatamayacak durumda olan bu adamdan daha hayırlı değil miyim?” “(Eğer doğru söylüyorsa) ona altın bilezikler atılmalı. arkadaşına. onları azaba uğrattık. Çünkü onlar yoldan çıkmış bir toplumdu. Rabbinin katında ahiret ise. . Âyette sözü edilen iki şehir Mekke ve Tâif şehirleridir. sonradan gelecek inkârcılara. sadece. Bunu sadece seninle tartışmak için ortaya attılar. Şüphesiz sen doğru bir yol üzeresin. (Onlar azabı görünce) “Ey büyücü! Sana verdiği söze dayanarak. Senden önce gönderdiğimiz elçilerimize sor: Rahmân’dan başka kulluk edilecek ilahlar var etmiş miyiz? Andolsun. Evlerine (gümüşten) kapılar ve üzerine yaslanacakları koltuklar ve altın süslemeler yapardık. Müşrikler. “Bizim tanrılarımız mı hayırlı. onların biriktirdikleri (dünyalık) şeylerden daha hayırlıdır. Sağırlara sen mi duyuracaksın. sana ve kavmine bir öğüt ve bir şereftir. “Keşke benimle senin aranda doğu ile batı arası kadar uzaklık olsaydı! Ne kötü arkadaşmışsın!” der. bizim onlara gücümüz yeter. Eğer bütün insanlar (kafirlere verdiğimiz nimetlere bakıp küfürde birleşen) bir tek ümmet olacak olmasalardı. Sonunda bize geldiğinde. onlardan intikam alırız. sadece dünya hayatının geçimliğidir. Şüphesiz bu Kur’an. bizim için Rabbine dua et. peygamberliği. Şüphesiz onlar kavgacı bir toplumdur. Bütün bunlar. (Mûsâ) mucizelerimizi kendilerine getirince. şu zavallı. Artık onun hakkında asla şüphe etmeyin. yoksa İsa mı?” dediler. Çünkü biz artık doğru yola gireceğiz” dediler. sadece dünya hayatının geçimliğidir. bir de bakmışsın. Birbirlerine iş gördürmeleri için. Bütün bunlar. Kur’an’ın. Onlar ise doğru yolda olduklarını sanırlar. “(Bu temenniniz) bugün size asla fayda vermez. geçmiş bir ibret ve bir örnek kıldık. O’na karşı gelmekten sakınanlarındır. onlara yaptığımız tehdidi sana gösteririz ki. çok sade ve mütevazi bir hayat yaşayan Hz. Rabbinin rahmeti. Eğer dileseydik. hepsini suda boğduk. ondan hesaba çekileceksiniz. bana uyun. yahut onunla beraber bulunmak üzere melekler gelmeli değil miydi?” Firavun kavmini küçük düşürdü (ezdi). Muğîre’ye. yahut Tâif’li Urve b.31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 0 “Bu Kur’an iki şehrin birinden bir büyük adama indirilseydi ya!” dediler. Onlar da kendisine itaat ettiler. (çeşitli alanlarda) kimini kimine. derece derece üstün kıldık. Hepiniz azapta ortaksınız” denir. Rahmân’ı inkar edenlerin evlerine gümüşten tavanlar ve üzerine çıkacakları merdivenler yapardık. Sakın şeytan sizi yoldan çevirmesin. Onları. aristokrat sınıfa mensup Mekkeli Velid b. Evlerine (gümüşten) kapılar ve üzerine yaslanacakları koltuklar ve altın süslemeler yapardık. Yahut da. içinizden yeryüzünde sizin yerinize geçecek melekler yaratırdık. Şüphesiz o Kıyametin (kopacağının) bir bilgisidir. Rahmân’ın Zikri’ni görmezlikten gelirse biz onun başına bir şeytan sararız. İsa. Mesud es-Sekafî’ye inmesi gerektiğini söylüyorlardı. Çünkü zulmettiniz. bu doğru bir yoldur. Onlar bizi bu şekilde öfkelendirince biz de onlardan öc aldık. Doğru yola dönsünler diye. Artık o. o mucizelere gülüyorlar! Onlara gösterdiğimiz her bir mucize önceki benzerinden daha büyüktü. O’na karşı gelmekten sakınanlarındır. Fakat biz onlardan azabı kaldırınca bir de bakmışsın sözlerinden dönüyorlar. kendisine nimet verdiğimiz ve İsrailoğulları’na örnek kıldığımız bir kuldur. “Şüphesiz ben âlemlerin Rabbinin elçisiyim” demişti.

benim de Rabbim. kıyamet gününün kendilerine ansızın gelmesini beklemektedirler. Fakat onlar. yerde de ilah olandır. 83 Bırak onları. Ancak bilerek hakka şâhitlik edenler şefaat edebilirler. onlardan yersiniz. size hakkı getirdik. onların nitelendirmelerinden uzaktır. Onlar azap içinde ümitsizdirler. apaçık mucizeleri getirdiği zaman şöyle demişti: “Ben size hikmeti getirdim ve hakkında ayrılığa düştüğünüz şeylerden bir kısmını size açıklamak için geldim. 75 Azapları hafifletilmeyecektir. Canlarının istediği ve gözlerinin hoşlandığı her şey oradadır. 89 Şimdilik sen onları hoş gör ve “size selam olsun” de. yanlarındaki elçilerimiz (melekler) yazmaktadırlar. 74 Şüphesiz suçlular cehennem azabında devamlı kalacaklardır. 67 O gün Allah’a karşı gelmekten sakınanlar dışında.69 (Allah şöyle der:) “Ey ayetlerimize inanan ve müslüman olan kullarım! Bugün size korku yoktur.” O da. Arş’ın da Rabbi olan Allah. 72 İşte. halbuki bunun farkında değillerdir.” 82 Göklerin ve yerin Rabbi. Öyle ise. işte bu doğru bir yoldur. Elem dolu bir günün azâbından vay o zulmedenlerin haline! 66 Onlar (bu tavırlarıyla) ancak. 86 Onu bırakıp taptıkları şeyler şefaat edemezler.” 64 Şüphesiz Allah. Öyleyse O’na kulluk edin. 81 (Ey Muhammed!) De ki: “Eğer Rahmân’ın bir çocuğu olsaydı. kendileri zâlim idiler.” 70 “Siz ve eşleriniz sevinç ve mutluluk içinde cennete giriniz. dostlar birbirine düşman olurlar. siz üzülmeyeceksiniz de. 80 Yoksa onların sırlarını ve gizli konuşmalarını duymadığımızı mı sanıyorlar? Hayır öyle değil. . “Siz hep böyle kalacaksınız” der. 84 O. 73 Orada sizin için bol bol meyve var. sizin de Rabbinizdir. 77 (Görevli meleğe şöyle seslenirler:) “Ey Mâlik! Rabbin bizim işimizi bitirsin. 65 Ama aralarından çıkan gruplar ayrılığa düştüler. “Ya Rabbi!” demesine andolsun ki. gökte de ilâh olandır. Fakat çoğunuz haktan hoşlanmayanlarsınız. bu yapmakta olduklarınıza karşılık size mîras verilen cennettir. tehdit edildikleri güne kavuşana kadar. 87 Andolsun. 78 Andolsun. yerin ve ikisi arasındaki her şeyin hükümranlığı kendisine ait olan Allah yücedir! Kıyametin bilgisi de yalnız O’nun katındadır ve yalnızca O’na döndürüleceksiniz. O hüküm ve hikmet sahibidir. hakkıyla bilendir. Allah’a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. (batıl inançlarına) dalsınlar ve (dünya hayatlarında) oynayadursunlar. şüphesiz bunlar iman etmeyen bir kavimdir. “Allah” derler.” 71 Onlar için altın tepsiler ve kadehler dolaştırılır. 68. 85 Göklerin. Siz orada ebedî olarak kalacaksınız. Yakında bilecekler.63 İsa. Öyleyken nasıl döndürülüyorlar? 88 Onun (Muhammed’in). 79 Yoksa (gerçeği kabul etmeme konusunda) bir işe kesin karar mı verdiler? Şüphesiz biz de (onları cezalandırmakta) kararlıyız. 76 Biz onlara zulmetmedik. onlara kendilerini kimin yarattığını sorsan elbette. ona kulluk edenlerin ilki ben olurdum.

biz onu mübârek bir gecede0 indirdik. 17 Andolsun.”0 Çünkü onlar boğulacak bir ordudur.” 24 “Denizi açık halde bırak. kıyametin alametlerinden biri olarak göğü kaplayacak olan duman olduğunu ifade etmişlerdir. elem dolu bir azaptır. 26 Nice ekinler. İsrailoğullarını o alçaltıcı azaptan. yoksa Tübba’0 kavmi ile onlardan öncekiler mi? Onları helâk ettik. O. Mûsâ Allah’ın emri üzerine asasıyla denize vurmuş ve böylece geçecekleri uygun bir yol açılmıştı. Sûrede başlıca. 33 Onlara. Yaşatır. iyilerin ve kötülerin karşılaşacakları akıbet konu edilmektedir. Çünkü ben size apaçık bir delil (mucize) getiriyorum. Şüphesiz biz öcümüzü alırız. bu bir deli!” dediler. benim de Rabbim. Onlara değerli bir peygamber (Mûsâ) gelmişti. âyette sözü edilen mübarek gece Kadir Gecesi’dir. sizin de Rabbiniz. bir bilgi üzerine (dönemlerinde) âlemlere üstün kıldık. 1 2. Çünkü onlar suçlu kimselerdi. karşıya geçtikten sonra açılan bu yolu kapatmaması emredilmektedir. O hakkıyla işitendir. âyetinde açıkça belirtilmiştir. Mûsâ’ya. şüphe içinde eğlenip duruyorlar. siz de yine eski halinize döneceksiniz.31 Andolsun. Çünkü o. 10 Göğün açık bir duman0 getireceği günü bekle. 9 Fakat onlar. 16 Onları o en şiddetli yakalayışla yakalayacağımız günü hatırla. 15 Biz bu azabı kısa bir süre kaldıracağız. Yemen hükümdarlarına verilen addır. 8 Ondan başka hiçbir ilâh yoktur. 23 Allah da şöyle dedi: “O halde kullarımı geceleyin yola çıkar. duman demektir. yerin ve bu ikisi arasındakilerin Rabbinden bir rahmet olarak biz peygamberler göndermekteyiz. gökleri. 29 Gök ve yer onların ardından ağlamadı. Sûre. Şüphesiz biz insanları uyarmaktayız. 4. 34. göklerin. çünkü biz artık inanıyoruz” derler. haddi aşanlardan bir zorba idi. öldürür.” 36 “Eğer doğru söyleyenler iseniz atalarımızı getirin. Kureyş’in Hz. 11 (O duman) insanları bürür. İslâm bilginlerinin çoğunluğuna göre. 14 Sonra ondan yüz çevirdiler ve “Bu bir öğretilmiş. müşriklerin ona karşı tutumu. 59 âyettir. hakkıyla bilendir.7 Katımızdan bir emirle her hikmetli iş o gecede ayırt edilir. Tefsir bilginlerinin çoğunluğu bu dumanın. eğlenmek için yaratmadık. “Bunlar günahkâr bir toplumdur” diye seslendi. . Bu. 63 ve Tâ-Hâ sûresi.” 37 Bunlar mı daha hayırlı. Şuarâ sûresi. Çünkü Kur’an-ı Kerim’in indirilmeye başladığı gecenin Kadir Gecesi olduğu Bakara sûresinin 182. sizin de Rabbiniz olan Allah’a sığındım. Çünkü ben güvenilir bir peygamberim. “Tübba”. çünkü takip edileceksiniz.35 Bunlar (müşrikler) diyorlar ki: “İlk ölümümüzden başka bir ölüm yoktur.0 Apaçık olan Kitab’a andolsun ki.” 20 “Şüphesiz ki ben.5. Firavun ve halkının başlarına gelen azaplar. Çünkü onları takip eden Firavun ve arkadaşları bu yola girecek ve denizin kapanmasıyla boğulacaklardır.” 22 Sonra Mûsâ Rabbine. Bismillahirrahmânirrahîm Hâ Mîm. 38 Biz.6. âyetinde işaret yoluyla ve Kadir sûresinin 1. 12 İnsanlar. 25 Onlar geride nice bahçeler. 13 Nerede onlarda öğüt almak?! Oysa kendilerine (gerçeği) açıklayan bir peygamber gelmişti. Duhan. 32 Andolsun. adını onuncu âyette geçen “duhân” kelimesinden almıştır. 77’de de ifade edildiği üzere Hz. önceki atalarınızın da Rabbidir. âyet. onlardan önce Firavun kavmini sınamıştık. nice pınarlar bıraktılar. “Rabbimiz! Bu azabı bizden kaldır. Biz diriltilecek değiliz. 18 O şöyle demişti: “Allah’ın kullarını (esaret altındaki İsrailoğullarını) bana teslim edin.DUHÂN SÛRESİ Mekke döneminde inmiştir. Peygamberi yalanlaması. beni taşlamanızdan. Kur’an’ın indirilişi. içinde açık bir imtihan bulunan mûcizeler verdik. yeri ve bunlar arasında bulunanları. nice güzel konaklar! 27 Zevk ve sefasını sürdükleri nice nimetler! 28 İşte böyle! Onları başka bir topluma miras bıraktık. Firavun’dan kurtardık. Eğer kesin olarak inanıyorsanız.44. Bu âyette Hz. onları. 30. âyet.” 19 “Allah’a karşı ululuk taslamayın. onlara mühlet de verilmedi. Rabbinden.3 0 0 0 0 0 Bu harflerle ilgili olarak Bakara sûresinin ilk âyetinin dipnotuna bakınız.” 21 “Bana inanmadınızsa benden uzak durun.

günahkarların yemeğidir. 59 Artık sen (onların başına gelecekleri) bekle. Ama onların çoğu bilmiyorlar. Kaynar suyun kaynaması gibi karınlarda kaynar.” 49 (Deyin ki:) “Tat bakalım! Hani sen güçlüydün. şerefliydin!?” 50 “İşte bu şüphelenip durduğunuz şeydir!” 51 Allah’a karşı gelmekten sakınanlar ise güvenli bir yerdedirler. 47 (Allah görevli meleklere şöyle der:) “Tutun onu. . 54 İşte böyle. O gün dostun dosta hiçbir faydası olmaz.46 O. çok merhamet edendir.” 48 “Sonra başının üstüne kaynar su azabından dökün. zakkum ağacı. 52 Bahçelerde ve pınar başlarındadırlar.39 40 41 42 Biz onları ancak hak ve hikmete uygun olarak yarattık. Allah onları cehennem azabından korumuştur. İşte bu büyük başarıdır. 58 (Ey Muhammed!) Biz Onu (Kur’an’ı) senin dilinle kolaylaştırdık ki. Kendilerine yardım da edilmez. maden eriyiği gibidir. Allah’ın yardım ettiği kimseler bunların dışındadır. Yalnız. Ayrıca onları iri siyah gözlü hurilerle evlendirmişizdir.44 Şüphesiz. hüküm günü. 57 Bunlar Rabbinden bir lütuf olarak verilmiştir. 55 Orada güven içinde her türlü meyveyi isterler. 56 Orada ilk ölümden başka bir ölüm tatmazlar. 43. Şüphesiz. onlar da beklemektedirler. Şüphesiz O mutlak güç sahibidir. 53 İnce ipekten ve parlak atlastan elbiseler giyinerek karşılıklı otururlar. hepsinin bir arada buluşacağı zamandır. 45. cehennemin ortasına sürükleyin. düşünüp öğüt alsınlar.

Hâ Mîm. kesin olarak inanan bir toplum için de bir hidayet ve bir rahmettir. Kim de kötülük yaparsa kendi aleyhine yapmış olur. Onlar için elbette büyük bir azap vardır. 16. inanıp salih amel işleyenler gibi kılacağımızı. Elbette bunda düşünen bir toplum için deliller vardır. 21. 15. âyette geçen “Câsiye” kelimesinden almıştır. Allah’ın kullarına bahşettiği nimetler. Allah’ın (ceza) günlerinin geleceğini ummayanları (şimdilik) bağışlasınlar ki Allah herhangi bir topluma (kendi) kazandığının karşılığını versin. 3. gözüne de perde çektiği kimseyi gördün mü? Şimdi onu Allah’tan başka kim doğru yola eriştirebilir? Hâlâ düşünüp ibret almayacak mısınız? Bu harflerle ilgili olarak Bakara sûresinin ilk âyetinin dipnotuna bakınız. Şüphesiz.CÂSİYE SÛRESİ Mekke döneminde inmiştir. insanlar için kalp gözleri (konumundaki bir nur). 14. Nefsinin arzusunu ilah edinen. emriyle akıp gitmesi. Andolsun biz. 5. 7. kendilerini. 9. Geceyle gündüzün birbiri ardınca gelişinde. diz üstü çöken demektir. rüzgarları evirip çevirmesinde aklını kullanan bir toplum için deliller vardır. Onlara zulm edilmez. hükümranlık ve peygamberlik verdik. Ama onlar ancak kendilerine bilgi geldikten sonra. 2. İşte bu (Kur’an) bir hidayettir. dış âlemde Allah’ın varlığını ve birliğini gösteren deliller. İnananlara söyle. 23. hak ve hikmete uygun olarak. Câsiye. içinde gemilerin. Dünyada kazandıkları ve Allah’tan başka edindikleri dostlar onlara hiçbir fayda vermez.0 Kitab’ın indirilişi.45. İsrailoğullarının kendilerine verilen nimetlere inkar ve isyanla karşılık vermeleri konu edilmektedir. Allah’ın âyetleridir. Kim salih bir amel işlerse kendi lehine işlemiş olur. Rablerinin âyetlerini inkâr edenlere ise elem dolu çok kötü bir azap vardır. 37 âyettir. onun lütfunu aramanız ve şükretmeniz için denizi sizin hizmetinize verendir. Şüphesiz zalimler birbirinin dostlarıdır. Allah. 11. İşte bunlar. Göklerdeki ve yerdeki her şeyi kendi katından (bir nimet olarak) sizin hizmetinize verendir. Sonra da seni din işi konusunda açık bir yola koyduk. (halini) bildiği için saptırdığı ve kulağını ve kalbini mühürlediği. 12. 0 . 17. hüküm ve hikmet sahibi Allah tarafındandır. 4. Şüphesiz Rabbin. 18. onunla yeryüzünü ölümünden sonra diriltmesinde. 13. İşte onu elem dolu bir azap ile müjdele! Âyetlerimizden bir şey öğrenince onu alaya alır. Allah’ın gökten rızık (sebebi olarak yağmur) indirip. Onları güzel ve temiz yiyeceklerle rızıklandırdık ve onları (dönemlerinde) âlemlere üstün kıldık. Kur’an’ın indirilmesi. hayatlarının ve ölümlerinin bir olacağını mı sanıyorlar? Ne kötü hüküm veriyorlar! Allah. Onlara din işi konusunda açık deliller verdik. Sonra Rabbinize döndürüleceksiniz. 19. Allah ise kendisine karşı gelmekten sakınanların dostudur. Allah’a karşı sana asla bir fayda sağlayamazlar. aralarındaki hasetten dolayı ayrılığa düştüler. 10. Onları sana gerçek olarak okuyoruz. aralarında hüküm verecektir. 8. Artık Allah’tan ve O’nun âyetlerinden sonra hangi söze inanacaklar? Her günahkâr yalancının vay haline! Kendisine Allah’ın âyetlerinin okunduğunu işitir de. 6. Onlar için alçaltıcı bir azap vardır! Arkalarında da cehennem vardır. Sûre. herkese kazandığının karşılığı verilsin diye yaratmıştır. Yoksa kötülük işleyenler. hakkında ayrılığa düştükleri şeyler konusunda kıyamet günü. Çünkü onlar. göklerde ve yerde. Bismillahirrahmânirrahîm 1. bilmeyenlerin heva ve heveslerine uyma. Sizin yaratılışınızda ve Allah’ın (yeryüzüne) yaydığı her bir canlıda da kesin olarak inanan bir toplum için elbette nice deliller vardır. Allah’ın. inananlar için (Allah’ın varlığını ve birliğini gösteren) nice deliller vardır. Bu Kur’an. 20. Sen ona uy. Sûrede başlıca. mutlak güç sahibi. 22. gökleri ve yeri. adını 28. İsrailoğullarına kitap. sonra büyüklük taslayarak sanki onları hiç duymamış gibi direnir.

mutlak güç sahibidir. İnkâr edenlere gelince onlara şöyle denir: “Âyetlerim size okunmuştu da sizler büyüklük taslamış ve günahkâr bir kavim olmuş değil miydiniz?” “Şüphesiz. Onlara şöyle denir: “Bugüne kavuşacağınızı unuttuğunuz gibi. Rableri onları rahmetine sokacaktır. Kıyamet kopacağı gün. 33. Yardımcılarınız da yoktur. 30. 36. kıyamet hakkında hiçbir şüphe yoktur” dendiği zaman ise. 32. 25. bu gün biz de sizi unutuyoruz. göklerin Rabbi ve yerin Rabbi. sonra da kendisinde şüphe olmayan Kıyamet gününde sizi bir araya getirecek. Allah’ın âyetlerini alaya almanız ve dünya hayatının sizi aldatmasıdır. Bizi ancak zaman yok eder. Her ümmet kendi kitabına çağrılır. Hamd. 26. Sonra sizi öldürecek.” Artık bugün ateşten çıkarılmazlar ve Allah’ın rızasını kazandıracak amelleri işleme istekleri kabul edilmez. (Onlara şöyle denilir:) “Bugün (yalnızca) yaptıklarınızın karşılığı verilecektir. “Kıyametin ne olduğunu bilmiyoruz. sadece zannediyoruz. Onlar sadece zanda bulunuyorlar. 34. Yaptıklarının kötülükleri karşılarına dikilmiş ve alay edip durdukları şey. kendilerini kuşatıvermiştir.24. 31. Allah’ın va’di gerçektir. 37. De ki: “Allah sizi yaşatıyor. Dediler ki: “Dünya hayatımızdan başka hayat yoktur. O gün her ümmeti diz çökmüş görürsün.” “Bunun sebebi. Onlara âyetlerimiz açıkça okunduğu zaman onların delilleri ancak. Göklerde ve yerde ululuk O’na aittir. ama insanların çoğu bilmezler. Ölürüz ve yaşarız. Biz bu konuda kesin kanaat sahibi değiliz” demiştiniz. 28. hüküm ve hikmet sahibidir. âlemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur.” İşte kitabımız. size karşı gerçeği söylüyor. Barınağınız ateştir. işte o gün bâtıla sapanlar hüsrana uğrayacaklardır. Çünkü biz yapmakta olduklarınızı kaydediyorduk. 29. 27. . İnanıp salih ameller işleyenlere gelince. O.” Göklerin ve yerin hükümranlığı Allah’ındır.” Bu hususta onların bir bilgisi yoktur. 35. “Doğru söyleyenler iseniz babalarımızı getirin” demek oldu. İşte bu apaçık başarıdır.

78. 5. kırk yaşına varınca şöyle der: “Bana ve anne babama verdiğin nimetlere şükretmemi. Âyetlerimiz onlara açıkça okunduğu zaman. “Öf size! Benden önce nice nesiller gelip geçmiş iken. bizi geçemezlerdi” dediler. Şüphesiz Allah zâlimler topluluğunu doğru yola iletmez. 144. yaptıklarının iyisini kabul edeceğimiz ve günahlarını bağışlayacağımız bu kimseler cennetlikler arasındadırlar. Âyetin bu kısmı. “Bu. haklarında o sözün (azabın) gerçekleştiği kimselerdir. Allah katından ise ve siz onu inkâr etmişseniz. hakkında (düşüncesizce) yaygara kopardığınız şeyi daha iyi bilir. 3. Konusu itibariyle bir önceki sûrenin devamı niteliğindedir. 4. 11. iyilik yapanlara müjde olmak üzere Arap diliyle indirilmiş bir kitaptır. kendilerinden önce cinlerden ve insanlardan gelip geçmiş topluluklar içinde. 8. âyet. Bu. mutlak güç sahibi.” De ki: “Ne dersiniz? Şâyet bu. âyet. 18. gökleri. eskilerin masallarından başka bir şey değildir” diyordu. Bismillahirrahmânirrahîm 1. onlar onu kabulde. hüküm ve hikmet sahibi Allah tarafındandır. Biz insana anne babasına iyi davranmayı emrettik. İsrailoğullarından bir şâhit de bunun benzerini (Tevrat’ta görerek) şahitlik edip inandığı halde. âyet. 14. 17. 0 0 Bu harfler için Bakara sûresinin ilk âyetinin dipnotuna bakınız. onlar üzülmeyecekler de. Âl-i İmrân sûresi. Neslimi de salih kimseler yap. “Onu uydurdu” mu diyorlar? De ki: “Eğer ben onu uydurmuşsam. Bu ise. beni tekrar diriltilecek olmakla mı tehdit ediyorsunuz?” diyen kimseye onlar Allah’a sığınarak. Muhakkak ki ben sana teslim olanlardanım. yeryüzünden neyi yaratmışlardır? Yoksa göklerin yaratılışında onların bir ortaklığı mı var? Eğer doğru söyleyenler iseniz bundan önceki bir kitap. İnsanlar (kıyamet günü) toplandığında.0 Bana ve size ne yapılacağını da bilmem. Sûre. Onunla doğru yolu bulamadıkları için. 10. senin razı olacağın salih amel işlememi bana ilham et. inananlar için.” De ki: “Ben türedi bir peygamber değilim. 15. De ki: “Allah’ı bırakıp da taptıklarınızı gördünüz mü? Bana gösterin.” İşte. daha önceki peygamberlerin çizgisini takip ettiğini ifade etmektedir. İşte onlar. uzun ve kıvrımlı kum yığınları demektir. İnkar edenler ise. “Yazıklar olsun sana! İman et.0 Kitab’ın indirilişi. o taptıkları kendilerine düşman oluverir.” İnkâr edenler. Benimle sizin aranızda şâhit olarak O yeter! O. Hicr sûresi âyet 10. Bundan önce bir rehber ve bir rahmet olarak Mûsâ’nın kitabı da vardı.46.AHKÂF SÛRESİ Mekke döneminde inmiştir. onlara öteden beri yapılagelen doğru bir va’ddir. apaçık bir büyüdür” dediler. Konuyu vurgulayan diğer âyetler için bakınız: Yûnus sûresi. 13. Nihayet olgunluk çağına gelip. Mü’min sûresi. Şüphesiz ben sana döndüm. O. Ben sâdece apaçık bir uyarıcıyım. çok bağışlayandır. Ahkâf. Biz. Yapmakta olduklarına karşılık. Şüphesiz onlar ziyana uğrayanlardır. Annesi onu ne zahmetle karnında taşıdı ve ne zahmetle doğurdu! Onun (anne karnında) taşınması ve sütten kesilme süresi (toplam olarak) otuz aydır. peygamberlik iddiasıyla ortaya çıkan ilk kişi olmadığını. onu doğrulayan ve zulmedenleri uyarmak. Allah’ı bırakıp da. sizin. 9. âyet. Onlar cennetliklerdir. 43. 2. adını 21. Yoksa. orada sürekli kalacaklardır. çok merhamet edendir. Ben sâdece bana vahyedilene uyarım. düşünmeden “Bu. yeri ve ikisi arasında bulunanları hak ve hikmete uygun olarak ve belirli bir süre için yarattık. uyarıldıkları şeylerden yüz çevirmektedirler. . onların ibâdetlerini de inkâr ederler. âyette geçen “Ahkâf” kelimesinden almıştır. siz yine de büyüklük taslamışsanız (haksızlık etmiş olmaz mısınız?). o küfredenler kendilerine geldiğinde Hak (kitap Kur’an) için. 47. “Bu eski bir uydurmadır” diyecekler. Allah’ın va’di gerçektir” diyorlar. 6. 12. 16. 7. “Şüphesiz Rabbimiz Allah’tır” deyip sonra da dosdoğru olanlara hiçbir korku yoktur. bunların tapınmalarından habersizdirler. Hâ Mîm. 35 âyettir. Anne ve babasına. kıyamet gününe kadar kendisine cevap veremeyecek şeylere tapandan daha sapıktır? Oysa onlar. “Eğer o Kur’an iyi bir şey olsaydı. o da. sûrede sözü edilen “Âd” kavminin yaşadığı Yemen’de bir bölgenin adı olup. Hz. Allah’tan gelecek olana (cezaya) karşı siz benim için hiçbir şey yapamazsınız. yahut bir bilgi kalıntısı olsun getirin bana!” Kim.Peygamber’in. Nahl sûresi.

32. “Ancak Allah’a ibadet edin. 24. 23. Rabbimin emriyle her şeyi yerle bir eder. 27. Herkesin yaptıklarına göre dereceleri vardır. Gökleri ve yeri yaratan ve onları yaratmaktan yorulmayan Allah’ın. İçinde elem dolu azabın bulunduğu bir rüzgârdır” dedi. Bu bir duyurudur. “Evet. “Hayır. 30. gerçeğe ve doğru yola ileten bir kitap dinledik. Bu onların yalanı ve uydurmakta oldukları şeydir. Fakat kulakları. 33. suç işleyen toplumu böyle cezalandırırız. Hani Ahkâf’taki kavmini. Bugün ise yeryüzünde haksız yere büyüklük taslamanızdan ve yoldan çıkmanızdan dolayı.” “Ey kavmimiz! Allah’ın dâvetçisine uyun. Allah’ı bırakıp ona yakınlık sağlamaları için edindikleri ilahlar kendilerine yardım etseydi ya!? Aksine onları yüzüstü bırakarak uzaklaşıp kayboldular. Kendisi için Allah’tan başka dostlar da bulunmaz. (onlara şöyle denir:) “Dünyadaki hayatınızda güzelliklerinizi bitirdiniz. Onlar. (Bu da) Allah’ın onlara yaptıklarının karşılığını tastamam vermesi içindir. İnkâr edenler ateşe sunuldukları gün. her şeye hakkıyla gücü yetendir. gözleri ve kalpleri kendilerine bir yarar sağlamadı. size vermediğimiz imkân ve iktidarı onlara vermiştik. Ancak yoldan çıkmış olan topluluk helak edilir. Mûsâ’dan sonra indirilen. Aslâ kendilerine haksızlık yapılmaz. (Ey Muhammed!) O halde yüksek azim sahibi peygamberlerin sabretmesi gibi sabret. “Sen bizi ilahlarımızdan alıkoymak için mi geldin? Doğru söyleyenlerden isen bizi tehdit ettiğin şeyi başımıza getir” dediler. Kur’an’ın okunması bitince de uyarıcı olarak kavimlerine döndüler. 25. biz çevrenizdeki memleketleri de yok ettik. “Öyle ise inkâr etmekte olduğunuzdan dolayı azabı tadın!” der. O azabı vâdilerine doğru yayılan bir bulut olarak gördüklerinde. sanki dünyada gündüzün bir anından başka kalmadıklarını sanırlar. yeryüzünde Allah’ı âciz bırakacak değildir. 21. gözler ve kalpler vermiştik. 26.” Kendisinden önce ve sonra uyarıcıların gelip geçmiş olan Âd kavminin kardeşini (Hûd’u) hatırla. Rabbimize andolsun ki gerçekmiş” derler. benimle gönderileni tebliğ ediyorum. Andolsun. Onlar için acele etme. Dediler ki: “Ey kavmimiz! Şüphesiz biz. (Doğru yola) dönsünler diye âyetleri tekrar tekrar açıkladık. Onlar ise. Alaya aldıkları şey onları kuşattı. 28. ona iman edin ki. “(Bu konudaki) bilgi ancak Allah katındadır. Hani Kur’an’ı dinlemek üzere cinlerden bir grubu sana yöneltmiştik. 29. Onlar tehdit edildikleri azabı gördükleri gün. Hûd. “Bu gerçek değil miymiş?” denir. . “Susun!” dediler. o sizin acele gelmesini istediğiniz şeydir. İşte onlar apaçık bir sapıklık içindedirler. Hûd.” Kim Allah’ın davetçisine uymazsa. Kendilerine kulaklar. kendinden önceki kitapları doğrulayan. günahlarınızı bağışlasın ve sizi elem dolu bir azaptan kurtarsın. 35. 20.” Derken evlerinden başka hiçbir şeyleri görünmez hâle geldiler. Muhammed” şeklinde anlaşılmaya müsaittir. Fakat ben sizi câhillik eden bir kavim olarak görüyorum” dedi. Çünkü Allah’ın âyetlerini inkâr ediyorlardı. Ben size. alçaltıcı bir azapla cezalandırılacaksınız. “Bu bize yağmur getiren bir buluttur” dediler. onların zevkini sürdünüz. Allah. çünkü ben sizin adınıza büyük bir günün azabından korkuyorum” diye uyarmıştı. 31. Andolsun. 34. Onlar. “O. ölüleri diriltmeye gücünün yeteceğini görmediler mi? Evet şüphesiz O. 0 “Onun huzuruna” ifadesindeki “o” zamiri. “okunmakta olan Kur’an” ya da “Hz. 22.19. İnkâr edenlere ateşe sunuldukları gün. onun huzuruna gelince0 birbirlerine. İşte biz.

15. 13. Bu. 9. ikinci âyette geçen adından almıştır. ganimetler ve münafıkların durumu konu edilmektedir.0 Eğer Allah dileseydi onlardan öc alırdı. başlanan belirli bir savaşın sona ermesi olabileceği gibi. Onların Allah’a karşı gelmekten sakınmalarını sağlar. (Ey Muhammed!) Seni çıkaran kendi memleket halkından daha güçlü nice memleket halkları vardı ki. kendilerine tanıttığı cennete koyacaktır. içenlere zevk veren şarap ırmakları ve süzme bal ırmakları vardır. Hem kendinin. Nihayet onları çökertip etkisiz hale getirdiğinizde bağı sıkı bağlayın (sağ kalanlarını esir alın). 2. İşte bunlar. Onlar yeryüzünde dolaşıp. kendilerinden öncekilerin sonlarının nasıl olduğuna bakmadılar mı? Allah. 12. Onları. Ey iman edenler! Eğer siz Allah’a yardım ederseniz (emrini tutar. 16. Allah yolunda öldürülenlere gelince. Sûre. Kıyamet kendilerine gelip çatınca öğüt almaları kendilerine ne fayda verecek? Bil ki Allah’tan başka hiçbir ilâh yoktur. adını Peygamber Efendimizin. Fakat sizi birbirinizle denemek için böyle yapıyor. bu sebeple de Allah’ın onların amellerini boşa çıkarmasındandır. Orada onlar için meyvelerin her çeşidi vardır. ateşte temelli kalacak olan ve bağırsaklarını parça parça edecek kaynar su içirilen kimselerin durumu gibi olur mu? Onlardan seni dinleyenler vardır. 0 Savaşın sona ermesinden maksat. . Savaş sona erinceye kadar hüküm budur. Rablerinden de bağışlama vardır. Allah onların amellerini asla boşa çıkarmayacaktır. onların örnek teşkil edecek durumlarını insanlara böyle anlatır. 6. Muhakkak onun alametleri gelmiştir (ama öğüt almıyorlar). 14. inkâr edenlerin bâtıla uymaları ve inananların Rablerinden gelen gerçeğe uymalarından dolayıdır. 11. Allah’ın. İnkâr edenlere de bu akıbetin benzerleri vardır. esirler. Onlar kıyametin kendilerine ansızın gelmesinden başka bir şey beklemiyorlar. O da size yardım eder ve ayaklarınızı sağlam bastırır. Rabbinin katından açık bir belgesi olan kimse.MUHAMMED SÛRESİ Medine döneminde inmiştir. biz onları helak ettik. 3. Fakat senin yanından çıktıkları zaman (alay ederek). tadı değişmeyen süt ırmakları. Bu cennetliklerin durumu. Bismillahirrahmânirrahîm 1. Bu. kendilerine bilgi verilmiş olanlara. “Az önce ne söyledi?” derler. Bu. inanıp salih ameller işleyenleri.47. Sûrede temel konu cihad olmak üzere başlıca. 38 âyettir. onları yerle bir etmiştir. kötü işleri kendisine güzel gösterilen ve nefislerinin arzularına uyan kimseler gibi midir? Allah’a karşı gelmekten sakınanlara söz verilen cennetin durumu şöyledir: Orada bozulmayan su ırmakları. hiçbir yardımcısı bulunmamasından dolayıdır. İşte Allah. içinden ırmaklar akan cennetlere koyacaktır. onların işlerini boşa çıkarmıştır. 7. İnkar edenler ve Allah yolundan alıkoyanlar var ya. 5. savaş. Onların hiçbir yardımcısı da olmadı. Artık bundan sonra (esirleri) ya karşılıksız ya da fidye karşılığı salıverin. Allah onların hidayetini artırır. kalplerini mühürlediği ve nefislerinin arzularına uyan kimselerdir. Onların kalacakları yer ateştir. inkâr edenlerin ise. İşte Allah onların bütün amellerini boşa çıkarmıştır. Allah’ın inananların yardımcısı olması. Onları doğruya ve güzele erdirecek ve durumlarını düzeltecektir. hem de inanmış erkek ve kadınların günahlarının bağışlanmasını dile! Allah gezip dolaştığınız yeri de. yeryüzünde savaşın sona ermesi. (Savaşta) inkâr edenlerle karşılaştığınız zaman boyunlarını vurun. yıkım onlara! Allah. 19. Allah’ın indirdiğini beğenmemeleri. 10. 4. İnanıp salih ameller işleyenlerin ve Muhammed’e indirilene -ki o Rablerinden gelen haktır. İnkâr edenler ise (dünya zevklerinden) yararlanırlar ve hayvanların yediği gibi yerler. içinde kalacağınız yeri de bilir. diye de anılmaktadır.inananların ise Allah günahlarını örtmüş ve hallerini düzeltmiştir. 8. ortadan kalkması da olabilir. Sûre ayrıca yirminci âyette geçen “el-Kıtâl” kelimesinden dolayı “Kitâl sûresi”. İnkâr edenlere gelince. 18. Şüphesiz Allah. 17. dinini uygularsanız). Hidayete erenlere gelince.

36. Amellerinizi boşa çıkarmayın. 30. Allah yolundan alıkoyanlar ve kendilerine hidayet yolu belli olduktan sonra Peygamber’e karşı gelenler hiçbir şekilde Allah’a zarar veremezler. “Bazı işlerde size itaat edeceğiz” demelerindendir. Allah. İnkâr eden. 31. onları sana gösterirdik de. onların yüzlerine ve sırtlarına vurarak canlarını alırken halleri nasıl olacak? Bu. 34. 21. cihad edenleri ve sabredenleri belirleyinceye ve durumlarınızı ortaya koyuncaya kadar sizi deneyeceğiz. Üstün olduğunuz halde barışa çağırmayın.20. Sizin amellerinizi asla eksiltmeyecektir. kalplerinde hastalık olanlar Allah’ın. 38. içinizden. konuşma tarzlarından da tanırsın. Allah yolunda harcamaya çağrılıyorsunuz. kulaklarını sağır. onların amellerini boşa çıkaracaktır. İtaat ve güzel bir söz onlar için daha hayırlıdır. Peygamber’e itaat edin. 24. Allah yaptıklarınızı bilir. Eğer onları sizden isteyip de sizi zorlasaydı. cimrilik ederdiniz. elbette kendileri için daha iyi olurdu. sen onları. Sakın za’f göstermeyin. 37. siz ise fakirsiniz. Eğer inanır ve Allah’a karşı gelmekten sakınırsanız. “Demek. 26. Ey iman edenler! Allah’a itaat edin. Melekler. Andolsun. 25. Onlar Kur’an’ı düşünmüyorlar mı? Yoksa kalplerin üzerinde kilitleri mi var? Kendileri için hidayet yolu belli olduktan sonra gerisin geri dönenleri. Bu. münafıkların. 0 Âyetin baş tarafı. Allah sizinle beraberdir. ve kendilerini boş ümitlere düşürmüştür. İnananlar. 35. 28. Şüphesiz dünya hayatı ancak bir oyun ve eğlencedir. yüz çevirdiğinizde0 yeryüzünde bozgunculuk çıkaracak ve akrabalık bağlarını koparacaksınız. “Keşke bir sûre indirilse!” derler. Allah da onların amellerini boşa çıkarmıştır. .. Allah’ı gazaplandıran şeylere uydukları ve onun hoşnut olduğu şeyleri beğenmedikleri içindir. başa geçtiğinizde. sen onları yüzlerinden tanırdın. Ama içinizden cimrilik yapanlar var. Fakat hükmü apaçık bir sûre indirilip de onda savaştan söz edilince. ölüm baygınlığına girmiş kimsenin bakışı gibi sana baktıklarını görürsün. yerinize başka bir toplum getirir de onlar sizin gibi olmazlar. sonra da inkarcılar olarak ölenler var ya. Yoksa. İş ciddileşince Allah’a verdikleri söze bağlı kalsalardı. İşte sizler. Andolsun.” şeklinde de tercüme edilebilir. Allah yolundan alıkoyan.. İnkâr edenler. Allah onların gizlice konuşmalarını bilir. 29. 27. 22. Allah onları asla bağışlamayacaktır. 33. gözlerini kör ettiği kimselerdir. kalplerinde hastalık olanların. Eğer ondan yüz çevirecek olursanız. Kim cimrilik yaparsa ancak kendi zararına cimrilik yapmış olur. Allah her bakımdan sınırsız zengindir. Demek. Allah’ın lânetleyip. öyle mi? İşte bunlar. kinlerini ortaya çıkarmayacağını mı sandılar? Biz dileseydik. şeytan aldatıp peşinden sürüklemiş. O size mükafatınızı verir ve sizden mallarınızı (tamamen sarf etmenizi) istemez. 32. 23. Allah’ın indirdiğini beğenmeyen kimselere. O da kinlerinizi ortaya çıkarırdı. O da onlara pek yakındır.

hüküm ve hikmet sahibidir.19 Şüphesiz Allah. dilediğine ceza verir. içlerinden ırmaklar akan cennetlere koyar. seni doğru yola iletsin ve Allah sana. Kötülük girdabı onların başına olsun! Allah onlara gazap etmiş. 5 Bütün bunlar Allah’ın. Allah mutlak güç sahibidir. De ki: “Allah sizin bir zarara uğramanızı dilerse. 11 Bedevîlerin (savaştan) geri bırakılanları sana. (Bunlar savaşa katılmak zorunda değillerdir. Allah’ın. Allah büyük bir mükâfat verecektir. Allah onu. Allah mutlak güç sahibidir. içinde temelli kalacakları cennetlere koyması. 18. Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Bismillahirrahmânirrahîm Şüphesiz biz sana apaçık bir fetih verdik. senin geçmiş ve gelecek günahlarını bağışlasın. Sûrede başlıca. Onlar Allah’ın sözünü değiştirmek isterler. Orası ne kötü bir varış yeridir! 7 Göklerin ve yerin orduları Allah’ındır. dilediğini bağışlar.) Kim Allah’a ve Peygamberine itaat ederse. Allah hakkıyla bilendir. şüphesiz biz. “Bırakın biz de sizinle gelelim” diyeceklerdir. 16 Bedevîlerin (savaştan) geri bırakılanlarına de ki: “Siz. 1 2. . “Bîat”. savaştan geri kalan münafıklar ve Mekke’nin fethedileceği müjdesi konu edilmektedir. Allah katında büyük bir başarıdır. 14 Göklerin ve yerin hükümranlığı Allah’ındır. bir müjdeci ve bir uyarıcı olarak gönderdik. hüküm ve hikmet sahibidir. “Bizi mallarımız ve ailelerimiz alıkoydu. güçlü kuvvetli bir kavme karşı teslim oluncaya kadar savaşmaya çağrılacaksınız. Ama önceden döndüğünüz gibi yine dönerseniz. 4 O. onlara huzur. İşte bu.FETİH SÛRESİ Medine döneminde inmiştir.” 12 (Ey münafıklar!) Siz aslında. hakkında kötü zanda bulunan münafık erkeklere ve münafık kadınlara. Sûre. yahut bir yarar elde etmenizi dilerse. inanan erkek ve kadınları. Göklerin ve yerin orduları Allah’ındır. Eğer itaat ederseniz Allah size güzel bir mükâfat verir. inkarcılar için alevli bir ateş hazırladık. De ki: “Siz bizimle asla gelmeyeceksiniz. cihad. onları lanetlemiş ve kendilerine cehennemi hazırlamıştır. inananların imanlarını kat kat artırmaları için kalplerine huzur ve güven indirendir. 29 âyettir. Peygamberin ve inananların bir daha ailelerine geri dönmeyeceklerini sanmıştınız. ona karşı kimin bir şeye gücü yeter? Hayır. ona saygı gösteresiniz ve sabah akşam Allah’ı tespih edesiniz diye (Peygamber’i gönderdik. Allah’a ortak koşan erkeklere ve Allah’a ortak koşan kadınlara azap etmesi içindir. Bu. 13 Kim Allah’a ve Peygambere inanmazsa bilsin ki. adını 1. şanlı bir zaferle yardım etsin. Verdiği sözden dönen kendi aleyhine dönmüş olur. Ayrıca sûrenin inmesinden önce gerçekleşen ve Mekke fethine zemin hazırlamış olan Hudeybiye barışının kastedilmiş olması da mümkündür.” 17 Köre güçlük yoktur. hastaya güçlük yoktur. onlar pek az anlarlar. içlerinden ırmaklar akan. sizin gönüllerinize güzel gösterildi de kötü zanda bulundunuz ve helaki hak eden bir kavim oldunuz. gerektiğinde onunla birlikte savaşacaklarına dair söz vermeleri kastedilmektedir. Allah sizi elem dolu bir azaba uğratır. güven duygusu vermiş ve onlara yakın bir fetih0 ve elde edecekleri birçok ganimetler nasip etmiştir. Allah çok bağışlayandır. Gönüllerinde olanı bilmiş.0 Allah’ın eli onların ellerinin üzerindedir.) 10 Sana bîat edenler ancak Allah’a bîat etmiş olurlar. âyetlerde geçen “fetih” kelimesinden almıştır. Peygamber ile Mekke’li müşrikler arasında gerçekleşen Hudeybiye antlaşması. 9 Ey insanlar! Allah’a ve Peygamberine inanasınız. Daha sonraki âyetlerde sözü edilen ganimetler de burada elde edilen ganimetlerdir.” Onlar. Peygamber’e bağlılık göstereceklerine. Âyette. el tutuşup söz vermek demektir. Bu olay İslam tarihinde “Bey’atu’r-Rıdvan” diye anılır. “Bizi kıskanıyorsunuz” diyeceklerdir. Kim de yüz çevirirse. Hayır. 6 Bir de. siz ganimetleri almaya giderken.3 0 0 0 Âyetteki “fetih” ile daha sonra gerçekleşecek Mekke fethi kastedilmektedir. 8 (Ey Muhammed!) Şüphesiz biz seni bir şâhit. Allah önceden böyle buyurmuştur. onların kötülüklerini örtmesi içindir. ağaç altında sana bîat ederlerken inananlardan hoşnut olmuştur. çok merhamet edendir. sana olan nimetini tamamlasın. Onlar kalplerinde olmayanı dilleriyle söylerler. onu elem dolu bir azaba uğratır. Hz. hüküm ve hikmet sahibidir.48. topala güçlük yoktur. Allah’tan bizim için af dile” diyecekler. O. 15 Savaştan geri bırakılanlar.0 Ta ki Allah. Hudeybiye’de müslümanların. hicretin altıncı yılında Hz. Allah’a verdiği sözü yerine getirene. ona yardım edesiniz. Hudeybiye barışından hemen sonra gerçekleşen Hayber’in fethi olayıdır. Âyette sözü edilen fetih. 18 ve 27.

Şahit olarak Allah yeter. birbirlerine karşı da merhametlidirler. rükû ve secde halinde. Allah dilerse. Allah. Henüz elde edemediğiniz.20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Allah size. arkalarını dönüp kaçarlar. elde edeceğiniz birçok ganimetler vaad etmiştir. onlardan inkar edenleri elem dolu bir azaba uğratırdık. Mekke’nin göbeğinde. 0 Âyette sözü edilen “yakın fetih” Mekke fethinden önce gerçekleşen Hayber fethi veya Hudeybiye barışıdır. Andolsun. yaptıklarınızı hakkıyla görmektedir. İşte bu. inkârcılara karşı çetin. sizi de doğru bir yola iletsin. oradaki henüz tanımadığınız inanmış erkeklerle. bunlar mü’minler için bir delil olsun. Eğer. Allah’ın ötedenberi işleyip duran kanunu (budur). İslâm adına önemli açılımlar sağlamış olması sebebiyledir. Onunla beraber olanlar. Allah’ın kanununda asla bir değişiklik bulamazsın.0 O. Allah. Hudeybiye barışının fetih diye nitelenmesi. O. Allah her şeye hakkıyla gücü yetendir. dilediğini rahmetine koymak için böyle yapmıştır. kalınlaşmış. ne de bir yardımcı bulabilirlerdi. sizin ellerinizi onlardan çekendir. sizi onlara karşı üstün kıldıktan sonra. fakat Allah’ın. ziraatçıların hoşuna giden bir ekin gibidirler. Hani inkar edenler kalplerine taassubu. Allah her şeyi hakkıyla bilmektedir. onu kuvvetlendirmiş. (Allah böyle yaptı) ki. Onların secde eseri olan alametleri yüzlerindedir. gövdesi üzerine dikilmiş. Allah. Peygamberini hidayet ve hak din ile gönderendir. içlerinden salih amel işleyenlere bir bağışlama ve büyük bir mükafat vaad etmiştir. . Allah ise. sonra da ne bir dost. Peygamberine ve inananlara huzur ve güvenini indirmiş ve onların takva (Allah’a karşı gelmekten sakınma) sözünü tutmalarını sağlamıştı. Onların. (Allah Mekke’ye girmenize izin verirdi). ilmiyle kuşattığı başka (kazançlar) da vardır. Allah’tan lütuf ve hoşnutluk istediklerini görürsün. inkar edenler ve sizi Mescid-i Haram’ı ziyaretten ve (ibadet amacıyla) bekletilen kurbanlıkları yerlerine ulaşmaktan alıkoyanlardır. Allah kendileri sebebiyle inkarcıları öfkelendirmek için onları böyle sağlam ve dirençli kılar. İnkar edenler sizinle savaşsalardı. onların ellerini sizden. inananlarla inkarcılar birbirinden ayrılmış olsalardı. Şimdilik bunu size hemen vermiş ve insanların ellerini sizden çekmiştir. Muhammed. inanmış kadınları bilmeyerek ezmeniz ve böylece size bir eziyet gelecek olmasaydı. siz güven içinde başlarınızı kazıtmış veya saçlarınızı kısaltmış olarak. onların Tevrat’ta ve İncil’de anlatılan durumlarıdır: Onlar filizini çıkarmış. (Allah) o hak dini bütün dinlere üstün kılmak için (böyle yaptı). Allah. Allah’ın Resülüdür. Eğer. sizin bilmediğinizi bildi ve size bundan başka yakın bir fetih daha verdi. cahiliye taassubunu yerleştirmişlerdi. Zâten onlar buna lâyık ve ehil idiler. Onlar. Allah. Peygamberinin rüyasını doğru çıkardı. korkmadan Mescid-i Haram’a gireceksiniz.

deyin” şeklinde de tercüme edilebilir. (Öyle ise. 5. Herhangi biriniz ölü kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? İşte bundan tiksindiniz! Allah’a karşı gelmekten sakının. gerek Hz. 9. sen yanlarına çıkıncaya kadar sabretselerdi. Allah. Allah’ın. çok merhamet edendir.0 Henüz iman kalplerinize girmedi. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin. yoksa siz farkına varmadan işledikleriniz boşa gider. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir. Allah. Şüphesiz. Allah’a ve Peygamberine inanan. Bu cümle. hakkıyla haberdâr olandır. Allah hakkıyla işitendir. 2. Çünkü zannın bir kısmı günahtır.” 10. Sûre. 12. Burada Hz. kendi katından bir lütuf ve nimet olarak böyle yaptı. Allah. bilmeyerek bir topluluğa zarar verip yaptığınıza pişman olmamak için o haberin doğruluğunu araştırın. inkârı. Peygamber’in istirahatta bulunduğu bir öğle vaktinde odaların arkasına gelerek. . 11. İşte bunlar doğru yolda olanların ta kendileridir. âdaletli davrananları sever. O’na karşı gelmekten en çok sakınanınızdır. Ey insanlar! Şüphe yok ki. çok merhamet edendir. Birbirinize bağırdığınız gibi. “iman ettik” demeyin. (Ey Muhammed!) De ki: “Siz Allah’a dininizi mi öğretiyorsunuz? Oysa Allah. işte onlar zâlimlerin ta kendileridir. “Ey Muhammed! Yanımıza gel” diye seslenmişlerdi. Ey iman edenler! Allah’ın ve Peygamberinin önüne geçmeyin. göklerdeki ve yerdeki her şeyi bilir. Sûrede başlıca. fasıklığı ve (İslam’ın emirlerine) karşı çıkmayı da çirkin göstermiştir. adını dördüncü âyette geçen “Hucurât” kelimesinden almıştır. Peygambere karşı. Birbirinizi karalamayın. 16. artık aralarını adaletle düzeltin ve (onlara) adaletli davranın. 18 âyettir. 0 0 Uyeyne İbn Husâyn ve Akra’ İbn Hâbis. Belki onlar kendilerinden daha iyidirler. (Ey Muhammed!) Odaların arkasından sana bağıranların çoğu aklı ermeyen kimselerdir. Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihad edenlerdir.49. sonra şüpheye düşmeyen. Çünkü Allah. Ey iman edenler! Bir topluluk bir diğerini alaya almasın. Birbirinizin gıybetini yapmayın. 14. 8. 7. Peygamber’e yüksek sesle bağırmayın. Allah’ın buyruğuna dönünceye kadar haddi aşan tarafa karşı savaşın. 15. Eğer biri ötekine karşı haddi aşarsa. birçok işlerde size uysaydı. Ey iman edenler! Zannın bir çoğundan sakının. birbirinizi (kötü) lakaplarla çağırmayın. İşte onlar doğru kimselerin ta kendileridir. 4. her şeyi hakkıyla bilendir. Bismillahirrahmânirrahîm 1. De ki: “İman etmediniz. Hucurât odalar demektir. çok merhamet edendir. çok bağışlayandır. 3. Bedevîler “İman ettik” dediler. İmandan sonra fasıklık ne kötü bir namdır! Kim de tövbe etmezse. Birbirinizin kusurlarını ve mahremiyetlerini araştırmayın. 13. Onlar için bir bağışlanma ve büyük bir mükâfat vardır.0 Onlar. 6. sıkıntıya düşerdiniz. Allah’a karşı gelmekten sakının ki size merhamet edilsin. gerek kendi aralarında uymaları gereken bazı görgü ve ahlâk kuralları konu edilmektedir. Allah çok bağışlayandır. Temimoğulları’ndan yetmiş kişilik bir heyetle birlikte Hz. mü’minlerin. Mü’minler ancak kardeştirler. Şüphesiz Allah tövbeyi çok kabul edendir. hüküm ve hikmet sahibidir Eğer inananlardan iki grup birbirleriyle savaşırlarsa aralarını düzeltin. Eğer (Allah’ın emrine) dönerse. Ey iman edenler! Seslerinizi. Bilin ki. size imanı sevdirmiş ve onu gönüllerinize güzel göstermiş. hakkıyla bilendir. Belki onlar kendilerinden daha iyidirler. elbette kendileri için daha iyi olurdu. Peygamber’in aile efradıyla birlikte ikamet ettiği odalar kastedilmektedir. Âyette onların bu kaba davranışı kınanmaktadır. biz sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık ve birbirinizi tanımanız için sizi boylara ve kabilelere ayırdık. Eğer o. Allah’a karşı gelmekten sakının.” İman edenler ancak.HUCURÂT SÛRESİ Medine döneminde inmiştir. Fakat Allah. Kadınlar da diğer kadınları alaya almasın. Peygamber’in sesinin üstüne yükseltmeyin. yaptıklarınızdan hiçbir şeyi eksiltmez. Eğer Allah’a ve Peygamberine itaat ederseniz. Ey iman edenler! Size bir fasık bir haber getirirse. Allah hakkıyla bilendir. aranızda Allah’ın elçisi bulunmaktadır. gönüllerini takvâ (Allah’a karşı gelmekten sakınma) konusunda sınadığı kimselerdir.) “Fakat boyun eğdik” deyin. Allah’ın elçisinin huzurunda seslerini kısanlar. “Fakat İslâm’a girdik. Allah katında en değerli olanınız.

18. De ki: “Müslüman olmanızı bir lütuf gibi bana hatırlatıp durmayın. Müslüman olmalarını bir lütufta bulunmuş gibi sana hatırlatıyorlar.17. göklerin ve yerin gaybını bilir. Allah yaptıklarınızı hakkıyla görendir. Tam tersine eğer doğru kimselerseniz sizi imana erdirmesinden dolayı Allah size lütufta bulunmuş oluyor. .” Şüphesiz Allah.

öldükten sonra dirilme ve geçmişteki inkarcı milletlerin başlarına gelen felaketler. 8 Bütün bunlar. "Tübba". (hakka karşı) inatçı.13. Eykeliler. toprağın.25 (Allah şöyle der:) “Atın cehenneme.50.11 Gökten de bereketli bir su indirip onunla kullar için rızık olarak bahçeler ve biçilecek taneler (ekinler). Çünkü biz ona şah damarından daha yakınız. 1. Lût’un kardeşleri. artık bugün gözün keskindir” (denir. 31 Cennet Allah’a karşı gelmekten sakınanlara uzak olmayacak şekilde yaklaştırılacak. 16 Andolsun. Artık onlar kararsız bir haldedirler. 5 Hatta gerçek kendilerine gelince onu yalanladılar. . biri sol tarafında oturmuş iki alıcı melek de (onun yaptıklarını) alıp kaydetmektedir. 6 Üstlerindeki göğe bakmazlar mı? Onu nasıl bina ettik.0 Şerefli Kur’ân’a andolsun ki kâfirler.KÂF SÛRESİ Mekke döneminde inmiştir. “daha var mı?” der. haddi aşan şüpheci her kâfiri!” 26 “Allah ile beraber. Yanımızda (o bilgileri) koruyan bir kitap vardır.2 0 0 Bu harf ile ilgili olarak Bakara sûresinin ilk âyetinin dipnotuna bakınız.14 Onlardan önce Nûh kavmi. adını başındaki “Kâf” harfinden almıştır. Sûrede başlıca İslam inancının temel esasları çerçevesinde. nasıl donattık! Onda hiçbir düzensizlik ve eksiklik yoktur. insanı biz yarattık ve nefsinin ona verdiği vesveseyi de biz biliriz. yeniden yaratılış konusunda şüphe içindedirler. birbirine girmiş kat kat tomurcukları olan yüksek hurma ağaçları bitirdik ve böylece onunla ölü bir beldeye hayat verdik. başka bir ilah edinen o kimseyi atın şiddetli azabın içine!” 27 Arkadaşı (olan şeytan) der ki: “Ey Rabbimiz! Onu ben azdırmadım. uğradıkları azaplar konu edilmektedir. tehdidin gerçekleşeceği gündür.) 23 Beraberindeki (melek) şöyle der: “İşte bu yanımdaki hazır. İşte (dirilip kabirlerden) çıkış da böyledir. Şimdi gaflet perdeni açtık. bir de şahitlik edici (melek) ile gelir.” 29 “Benim katımda söz değiştirilmez ve ben kullara zulmedici değilim. 15 İlk yaratmada acizlik mi gösterdik ki (yeniden yaratamayalım)? Doğrusu onlar. Yemen Hükümdarına verilen addır.” 28 Allah şöyle der: “Benim huzurumda çekişmeyin. Bismillahirrahmânirrahîm Kâf. Çünkü ben bu (konudaki) uyarıyı size önceden yaptım.” 24. Peygamberlik. Bütün bunlar (kendilerine gönderilen) peygamberleri yalanladılar. İşte bu. onlardan neleri eksilttiğini bilmekteyiz. Res halkı ve Semûd kavmi. 20 (İnsanlar öldükten sonra tekrar dirilmeleri için) Sûr’a üfürülecek. “İşte bu. 19 Ölüm sarhoşluğu bir hakikat olarak insana gelir de ona. 17 Üstelik. “Doldun mu?” deriz. biri insanın sağ tarafında. Orada her türden iç açıcı çift bitkiler bitirdik. 21 Herkes beraberinde bir sevk edici. Sûre. 7 Yeryüzünü de yaydık ve orada sabit dağlar yerleştirdik. hayrı hep engelleyen. böylece kendilerini uyardığım şey gerçekleşti. 22 (Ona) “Andolsun ki sen bundan gaflette idin. fakat kendisi derin bir sapıklık içinde idi. 9. 45 âyettir. 18 İnsan hiçbir söz söylemez ki onun yanında (yaptıklarını) gözetleyen (ve kaydeden) hazır bir melek bulunmasın. 12. O da. Allah’ın birliğinin delilleri.10.” 30 O gün Cehenneme. akla uzak (imkansız) bir dönüştür!” 4 Şüphesiz biz. senin öteden beri kaçıp durduğun şeydir” denir. aralarından bir uyarıcının gelmesine şaştılar ve şöyle dediler: “Bu tuhaf bir şeydir!” 3 “Öldüğümüz ve toprak olduğumuz zaman mı (dirilecekmişiz)? Bu. içtenlikle Allah’a yönelen her kulun gönül gözünü açmak ve ona öğüt ve ibret vermek içindir. Tübba’ın0 kavmi de yalanlamıştı. Âd ve Firavun.

Kaçacak bir yer mi var? 37 Şüphesiz bunda.0 40 Gecenin bir kısmında ve secdelerin ardından da onu tespih et.” 34 “Oraya esenlikle girin. bize göre kolaydır. size (dünyada) vaad edilmekte olan şeydir. (kabirlerden) çıkış günüdür. görmediği halde sırf saygıdan dolayı Rahmân’dan korkan ve O’na yönelmiş bir kalp ile gelen kimseler içindir. O halde sen. batışından önce de Rabbini hamd ederek tespih et. (hesap için) bir toplamadır. bir sonraki 40. Dönüş de ancak bizedir.33 Onlara şöyle denir:) “İşte bu. 41 (Ey Muhammed!) Çağırıcının yakın bir yerden sesleneceği gün. Bu. 44 O gün yer. 39 O halde onların söylediklerine sabret ve güneşin doğuşundan önce de. gökleri. . O.32. Sen. benim uyarımdan korkan kimselere Kur’an ile öğüt ver. 0 Bu âyette sabah. onun emrini gözeten için. 36 Biz onlardan önce. İşte bu. 42 O gün insanlar hakka çağıran o korkunç sesi işiteceklerdir. onlara karşı bir zorba değilsin. öğle ve ikindi namazlarının vakitlerine. Bize bir yorgunluk da dokunmadı. 43 Şüphesiz biz diriltir ve öldürürüz.” 35 Orada kendileri için diledikleri her şey vardır. ebedilik günüdür. yeri ve ikisi arasında bulunanları altı günde (altı evrede) yarattık. İşte bu. aklı olan yahut hazır bulunup kulak veren kimseler için bir öğüt vardır. (o sese) kulak ver. Katımızda daha fazlası da vardır. âyette ise. kendilerinden daha zorlu nice nesilleri helak ettik de ülke ülke dolaşıp kaçacak delik aradılar. onların üzerinden süratle yarılıp açılır. akşam ve yatsı namazlarının vakitlerine işaret edilmektedir. 38 Andolsun. her tövbe eden. 45 Biz onların ne dediklerini çok iyi biliyoruz.

“korkma” dediler ve onu bilgin bir oğul ile müjdelediler. 40 Bunun üzerine biz de kendisini ve ordularını yakalayıp denize attık. Rablerinin kendilerine verdiği şeyleri alarak cennetlerde ve pınar başlarında bulunurlar.6 Tozutup savuranlara. adını ilk âyette geçen “ez-zâriyât” kelimesinden almıştır. 26 Hissettirmeden ailesinin yanına gidip. 10. 9 Ondan (Peygamber’den) çevrilen çevrilir. “Bunlar tanınmamış (yabancı) kimseler” (diye düşünmüştü).4.” demiş. hakkıyla bilendir.34 Onlar şöyle dediler: “Biz suçlu bir kavme (Lût’un kavmine). 60 âyettir.16 Şüphesiz Allah’a karşı gelmekten sakınanlar. 36 Zâten orada bir ev halkında başka müslüman bulamadık. Şüphesiz O. Hani onlara. Hani biz onu açık bir delil ile Firavun’a göndermiştik.” 35 Orada (Lût’un yöresinde) bulunan mü’minleri çıkardık. Hâlâ görmüyor musunuz? 22 Gökte rızkınız ve size vaad olunan şeyler vardır. kendini kınıyordu. 38 Mûsâ kıssasında da ibret vardır. muhakkak siz. kolaylıkla akanlara. 17 Geceleri pek az uyurlardı. öldükten sonra hesap için toplanma. (peygamber hakkında) çelişkili sözler söylüyorsunuz. 37 Orada. ne yerlerinden kalkmaya güçleri yetti ne de başkasından yardım görebildiler. “Bir süreye kadar faydalanın bakalım” denmişti 44 Derken Rablerinin emrinden uzaklaşıp azmışlardı. 19 Mallarında (yardım) isteyen ve (iffetinden dolayı isteyemeyip) mahrum olanlar için bir hak vardır. Allah’ın varlığını ve birliğini gösteren kevni deliller konu edilmektedir. “Ben kısır bir kocakarıyım (nasıl çocuğum olabilir?)” dedi. 28 (Yemediklerini görünce) onlardan İbrahim’in içine bir korku düştü. 32. 43 Semûd kavminde de ibretler vardır. Sûrede başlıca. O ise (pişman olmuş). 41 Ad kavminde de ibretler vardır. ağırlık taşıyanlara. delidir” diyen) yalancılar kahrolsun! 12 “Ceza günü ne zaman?” diye sorarlar. 42 Üzerine uğradığı hiçbir şeyi bırakmıyor. 30 Onlar dediler ki: “Rabbin böyle buyurdu. 45 Artık.8 Yollara (yıldızların dolaştığı yörüngelere) sahip göğe andolsun ki. yağmur ve bunlar gibi her türlü hareket halinde olan ve taşıyıp nakletme fonksiyonu bulunan tüm varlık ve tabiat olaylarının kainat düzenindeki önemine ve bunun da ötesinde. pişirilmiş ve Rabbinin katında haddi aşanlar için belirlenmiş taşlar yağdırmak için gönderildik. 20. Hesap ve ceza mutlaka gerçekleşecektir. Şüphesiz onlar bundan önce iyilik yapan kimselerdi. mutlaka onu kül ediyordu. Sûre. 29 Bunun üzerine karısı bir çığlık kopararak yönelip elini yüzüne vurdu. 13.5. bütün bunların ilahî kudret tarafından yönetildiği vurgulanmaktadır.ZÂRİYÂT SÛRESİ Mekke döneminde inmiştir. 39 O ise kuvvetine güvenerek yüz çevirdi ve “Bu bir büyücü veya delidir” dedi. Hani onların üzerine köklerini kesen rüzgarı göndermiştik. Zâriyât.21 Kesin olarak inananlar için yeryüzünde ve kendi nefislerinizde birçok alametler vardır.14 Ateş üzerinde azaba uğratılacakları gün (görevli melekler onlara şöyle der): “Azabınızı tadın! İşte acele isteyip durduğunuz şey budur.0 7. “Yemez misiniz?” dedi.3. Onlar. mü’minlere verilecek mükafatlar. 27 Onu önlerine koydu. 18 Seherlerde bağışlama dilerlerdi.11 Cehalet içinde gaflete dalmış olan (ve “Muhammed şairdir. hüküm ve hikmet sahibidir. Bismillahirrahmânirrahîm 1.2. elem dolu azapdan korkacaklar için bir ibret bıraktık. iş bölüştürenlere andolsun ki. O da “Size de selâm olsun. . inkarcıların ahirette karşılaşacakları azap.33. size vaad olunan şey elbette doğrudur. bulutlar.51. İbrahim’in yanına varmışlar ve “Selâm olsun sana!” demişlerdi. 0 Âyetlerde rüzgar. varlıklar âlemindeki sürekli hareketlilik ve oluşuma dikkat çekilmekte.” 15. esip savuran rüzgarlar demektir. 23 Göğün ve yerin Rabbine andolsun ki o (size vadolunanlar). sizin konuşmanız gibi gerçektir. üzerlerine çamurdan. Bu yüzden bakınıp dururken kendilerini yıldırım çarpıvermişti. 24 (Ey Muhammed!) İbrahim’in ağırlanan misafirlerinin haberi sana geldi mi? 25 Hani onlar. (pişirilmiş) semiz bir buzağı getirdi.” 31 İbrahim onlara: “O halde asıl işiniz nedir ey elçiler?” dedi.

size. Sen yine de öğüt ver. Şüphesiz zulmedenler için (önceki müşrik) arkadaşlarının azap payı gibi payları vardır.“O bir büyücüdür” yahut “bir delidir” demiş olmasınlar. Uyarıldıkları günlerinden dolayı vay o inkar edenlerin haline! 0 Âyet “Göğü kudretimizle biz kurduk ve biz onu genişletmekteyiz” şeklinde de tercüme edilebilir. Bu bakış açısı. size O’nun katından gönderilmiş açık bir uyarıcıyım. onlardan yüz çevir. Artık kınanacak değilsin. Ben cinleri ve insanları. Onun için. Onlar bunu birbirlerine tavsiye mi ettiler (ki hep aynı şeyleri söylüyorlar)? Hayır. onlardan bir rızık istemiyorum. Ben. Çünkü öğüt mü’minlere fayda verir. Şüphesiz Allah rızık verendir.46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 Bunlardan önce de Nûh kavmini helak etmiştik. evrenin sürekli genişlemekte olduğu görüşünü desteklemektedir.0 Yeri de biz döşedik. çok kuvvetlidir. . Allah ile beraber başka bir ilah edinmeyin. ancak bana kulluk etsinler diye yarattım. Allah tarafından gönderilmiş açık bir uyarıcıyım. İşte böyle! Onlardan öncekilere hiçbir peygamber gelmemişti ki. modern astrofizikte gündemde bulunan. Göğü kudretimizle biz kurduk ve şüphesiz bizim (her şeye) gücümüz yeter. Düşünüp ibret alasınız diye her şeyden (erkekli dişili) iki eş yarattık. güçlüdür. Bana yedirmelerini de istemiyorum. Biz ne güzel döşeyiciyiz. O halde Allah’a koşun. Artık azabımı acele istemesinler. Çünkü onlar fâsık bir toplum idiler. onlar azgın bir topluluktur. Gerçekten ben. Şüphesiz ben.

Size ancak yapmakta olduğunuzun karşılığı veriliyor. Âyette bu sinsi plana işaret edilmektedir. 49 âyettir. mü’minlerin mükâfatları konu edilmekte ve müşriklerin Hz. 26 Derler ki: “Şüphesiz daha önce biz. Şüphesiz O iyilik edendir.5. şüphesiz Rabbinin azabı mutlaka gerçekleşecektir. Konu için ayrıca. 25 Birbirlerine dönüp (“Ne iyilik yaptınız da bu nimetlere ulaştınız?” diye) sorarlar. ister dayanmayın.” 28 “Gerçekten biz bundan önce ona yalvarıyorduk.0 0 0 “Beyt-i Ma’mur”. 23 Orada.TÛR SÛRESİ Mekke döneminde inmiştir. âyetinin dipnotuna bakınız . 11. Rableri onları cehennem azabından korumuştur. “Dünya’da yapmakta olduklarınızın karşılığında. dağ demektir. onlar kesin olarak inanmıyorlar. Sûre. yahut Kâ’be kastedilmektedir. Sûrede başlıca.12 İşte o gün. haydi onun gibi bir söz getirsinler! 35 Acaba onlar herhangi bir yaratıcı olmadan mı yaratıldılar? Yoksa kendileri mi yaratıcıdırlar? 36 Yoksa. kabaran denize andolsun ki.” 17.20 Onlara.18 Şüphesiz Allah’a karşı gelmekten sakınanlar Rablerinin. Müşrikler. Rabbinin hazineleri onların yanında mıdır? Ya da her şeye hakim olan kendileri midir? 38 Yoksa onların.6. sizin için birdir. Sina Yarımadası’nın güneyindeki Sina dağı kastedilmektedir.Peygamber’i öldürmeyi planlamışlardı.3. ahiret halleri.2. biz onların nesillerini kendilerine kattık.4. (içilince) boş söz söyletmeyen.” 27 “Allah da bize lütfetti ve bizi iliklere işleyen cehennem azabından korudu. borçtan ağır bir yük altında mı kalmışlardır? 41 Yoksa. Ben de sizinle beraber bekleyenlerdenim. yoksa onlar azgın bir topluluk mudur? 33 Yoksa. Rabbinin nimeti sayesinde. kendilerine verdiği şeylerle zevk ve mutluluk duyarak cennetlerde ve nimetler içinde bulunurlar. Tûr.” 32 Bunu kendilerine akılları mı emrediyor. kabuğunda saklı inci gibi gençler etraflarında dönüp dolaşırlar. açık bir delil getirsin! 39 Yoksa. 24 Hizmetlerine verilmiş. yoksa siz mi (gerçeği) göremiyormuşsunuz?” 16 “Girin oraya. 34 Eğer doğru söyleyenler iseler. yayılmış ince deri sayfalara düzenle yazılmış kitaba.7 Tûr’a. iri gözlü güzel hurileri eş olarak vermişizdir. İster dayanın. zamanın felaketlerine uğramasını bekliyoruz” mu diyorlar? 31 Onlara de ki. “Bekleyin. Peygamber hakkındaki batıl iddiaları reddedilmektedir. adını birinci âyette geçen “et-Tûr” kelimesinden almıştır. gökleri ve yeri onlar mı yarattılar? Hayır. kızlar O’na (Allah’a) da oğullar size mi? 40 Yoksa sen onlardan (tebliğ görevine karşılık) bir ücret istiyorsun da onlar. Dâru’n-Nedve’de toplanıp Ebû Cehil’in getirdiği bir teklif uyarınca hile ile Hz. 37 Yoksa. 21 İman eden ve nesilleri de iman konusunda kendilerinin yoluna uyanlar var ya. ifadesiyle yedinci kat gökte meleklerin ziyaretgahı olan bir makam. Bununla beraber onların amellerinden hiçbir şey eksiltmeyiz. 9 O gün gök şiddetle sallanıp çalkalanır. Mûsâ’ya ilk vahyin geldiği.” 29 (Ey Muhammed!) O halde. (sırf inatlarından dolayı) iman etmiyorlar. gayb ilmi onların yanında da ondan mı yazıyorlar? 42 Yoksa. 8 Onu geri çevirecek hiçbir şey yoktur. onun. inkar edenler tuzağa düşecek olanlardır. kâfirlerin karşılaşacakları ceza. ne de bir deli. Herkes kazandığı karşılığında rehindir. Enfâl sûresinin 30.52. 30 Yoksa onlar. sen ne bir kâhinsin. 22 Onlara canlarının istediği meyve ve etten bol bol verdik. Burada Hz. 19. Biz. ailemiz içinde yaşarken (Allah’a isyandan) korkardık. “Beyt-i Ma’mur”a0. sıra sıra dizilmiş koltuklara dayanarak afiyetle yiyin için” denir. çok merhametlidir. bir tuzak mı kurmak istiyorlar? Asıl. içine daldıkları dünya zevki içinde eğlenip oyalanan yalanlayıcıların vay haline! 13. “O Kur’an’ı kendisi uydurup söyledi” mi diyorlar? Hayır. 15 “Bu Kur’an mı bir büyü imiş. günah işletmeyen dolu bir kadehi elden ele dolaştırırlar. onlara. yükseltilmiş tavana (göğe). “O bir şairdir. “İşte bu yalanlamakta olduğunuz ateştir” denilir. Bismillahirrahmânirrahîm 1.14 Cehennem ateşine itilip atılacakları gün onlara. sen öğüt ver. kendisi vasıtasıyla (ilahi vahyi) dinleyecekleri bir merdivenleri mi var? (Eğer varsa) dinleyenleri. 10 Dağlar yürüdükçe yürür.

Rabbinin hükmüne sabret. Çünkü sen gözlerimizin önündesin. onların ortak koştuklarından uzaktır. “kabir azabı” yahut “Bedir’de. ahiretteki azabın dışında var olduğu ifade edilen bu azabı.43 44 45 46 47 48 49 Yoksa onların Allah’tan başka bir ilahı mı var? Allah. “Bunlar. müşriklerin uğrayacakları yenilgi” şeklinde açıklamışlardır. Artık sen çarpılacakları günlerine kadar onları kendi hallerine bırak. 0 0 “Çarpılacakları gün” ifadesi ile ölecekleri gün veya birinci sûrun üfürüleceği gün kastedilmektedir. Gecenin bir kısmında ve yıldızların batışı sırasında O’nu tespih et. kalktığında Rabbini hamd ile tespih et. üst üste yığılmış bulutlardır” derler. Şüphesiz zulmedenlere bundan başka bir azap daha var.0 Fakat onların çoğu bilmezler.0 O gün tuzakları kendilerine hiçbir fayda vermeyecektir ve kendilerine yardım da edilmeyecektir. Gökten düşmekte olan parçalar görseler. . Tefsir bilginleri.

29 Öyle ise bizim zikrimizden (Kur’an’dan) yüz çeviren ve dünya hayatından başka bir şey istemeyen kimselerden yüz çevir. nefis arzusu ile konuşmaz. Şüphesiz zan. 24 Yoksa insan (kayıtsız şartsız). Lât. yahut daha az oldu. adını ilk âyetin başındaki “en-Necm” kelimesinden almıştır. onlar hakkında hiçbir delil indirmemiştir. (Size okuduğu) Kur'an ancak kendisine bildirilen bir vahiydir. Andolsun ki. 8 Sonra (ona) yaklaştı derken sarkıp daha da yakın oldu.53. ufak tefek kusurları dışında. 17 Göz (gördüğünden) şaşmadı ve (onu) aşmadı. o. layık olmadığı şeyleri isnat etmenin şirk ve bir çeşit putperestlik olduğu ifade edilmektedir. Âyette müşriklerin. 15 Me’va cenneti onun (Sidre’nin) yanındadır.NECM SÛRESİ Mekke döneminde inmiştir. yerdeki her şey Allah’ındır. hakikat namına hiçbir şey ifade etmez. topraktan yarattığında da ve analarınızın karnında ceninler iken de. o. dilediği ve hoşnut olduğu kimselere yarar sağlar. 32 Onlar. (gözün) gördüğünü yalanlamadı. Sûre. büyük günahlardan ve çirkin işlerden uzak duran kimselerdir. üstün güçlere sahip. 10 Böylece Allah kuluna vahyedeceğini vahyetti. yıldız demektir.20 Lât ve Uzza’ya ve diğer üçüncüsü Menat’a ne dersiniz?0 21 Erkek size de. başka bir şeye bakamadığı anlatılmaktadır. 9 (Peygambere olan mesafesi) iki yay aralığı kadar. 28 Halbuki onların bu hususta hiçbir bilgileri yoktur. yolundan sapanı daha iyi bilir. (Bu) kötülük edenleri yaptıklarıyla cezalandırması.6. Ahiret de dünya da Allah’ındır. Onlar sadece zanna uyuyorlar. putların şefaatini beklemek gibi yersiz ümitlerinden hareketle. her temenni ettiği şeye sahip mi olacaktır?0 25 Oysa. Allah’ın kudretinin delilleri konu edilmektedir.34 Şimdi yüz çevireni. kendilerine. . Onlar (putperestler)yalnız zanna ve nefislerin arzusuna tâbi oluyorlar. iyilik edenleri de daha güzeliyle mükafatlandırması için (böyle)dir. bağışlaması çok geniş olandır. Sûrede başlıca.7 Battığı zaman yıldıza andolsun ki. ancak Allah’ın izniyle. 12 (Şimdi siz) gördüğü şey hakkında onunla tartışıyor musunuz? 13 Andolsun ki. “Melekler Allah’ın kızlarıdır” şeklindeki inançları (Bakınız: âyet. Uzzâ ve Menât. herkesin yaptığının karşılığını göreceği. Şüphesiz Rabbin. Rableri katından yol gösterici gelmiştir. 30 İşte onların ilimden ulaşabildikleri nokta! Şüphesiz senin Rabbin. Allah. 11 Kalp. muhteşem görünümlü (Cebrail) öğretti. O. Âyette müşriklerin. 23 Onlar ancak sizin ve atalarınızın (ilah edindiğiniz şeylere) taktığınız isimlerdir. en yüksek ufukta bulunuyorken (aslî sûretine girip) doğruldu. Rabbinin en büyük alametlerinden bir kısmını gördü. 27) kınanmakta. insanoğlunun da her arzusuna kavuşamayacağı vurgulanmaktadır. Kur’an’ın vahiy eseri olduğu vurgulanmakta.2 3 4 5. 27 Şüphesiz ahirete iman etmeyenler. 26 Göklerde nice melekler vardır ki onların şefaatleri. 31 Göklerdeki her şey. 62 âyettir. Allah’a. O. dişi O’na mı?0 22 Öyle ise bu çok insafsızca bir paylaştırmadır. 16 O zaman Sidre’yi kaplayan kaplamıştı. 33. en iyi bilendir. Allah’a karşı gelmekten sakınanları en iyi bilendir. 19. Bismillahirrahmânirrahîm 1. Bunun için kendinizi temize çıkarmayın. müşriklerin taptıkları putlardan bazılarıdır. Çünkü O. hidayete ereni de daha iyi bilir. Necm. O.0 18 Andolsun. arkadaşınız (Muhammed haktan) sapmadı ve azmadı. Sizi. Peygamber’in Cebrail’i gördüğü anda bakışlarının onda sabitleştiği. pek az verip de kaskatı cimrileşeni gördün mü? 35 Gayb’ın ilmi kendi yanında da o gerçeği mi görüyor? 0 0 0 0 Âyette Hz. Cebrail’i bir başka inişte daha (aslî suretiyle) görmüştü. meleklere dişi isimleri veriyorlar. (Kur’an’ı) ona. 14 Sidretü’l Müntehâ’nın yanında.

49 Şüphesiz O. 48 Şüphesiz O.36. Mûsâ’nın ve Allah’ın emirlerini bütünüyle yerine getiren İbrahim’in sahifelerindeki şu hakikatler kendisine haber verilmedi mi? 38 Hiçbir günahkâr. “Şi’râ’nın Rabbidir. erkeği ve dişiyi. 59.37 Yoksa. 39 İnsan için ancak çalıştığı vardır. başkasının günah yükünü yüklenmez. 42 Şüphesiz en son varış Rabbinedir.60. 40 Şüphesiz onun çalışması ileride görülecektir.0 50. 47 Şüphesiz tekrar diriltmek de O’na aittir. 41 Sonra çalışmasının karşılığı kendisine tastamam verilecektir. 0 0 “Şı’râ”. Şüphesiz onlar daha zalim ve daha azgın kimselerdi. Bu ifadeyle Allah’ın evrenin yaratıcı ve hakimi olduğu vurgulanmaktadır. altı üstüne getirilmiş demektir. 52 Daha önce de Nûh’un kavmini helak etmişti. 53. 43 Şüphesiz O güldürür ve ağlatır.46 Şüphesiz O iki eşi. 45. Himyer ve Huzâ’a kabilelerinin taptığı bir yıldızın adıdır. 56 Bu da önceki uyarıcılardan bir uyarıcıdır. Burada içlerinde yaşayan Lût kavmi ile birlikte alt üst edilen şehirler için özel isim gibi kullanılmıştır.51 Şüphesiz O. .54 O. “Mu’tefike”yi0 de kaldırıp yere çarpmış ve onlara örttüğü azap örtüsünü örtmüştür. gülüyorsunuz da ağlamıyorsunuz? 62 Haydi Allah’a secde edin ve ona kulluk edin. 44 Şüphesiz O öldürür ve diriltir. “Mu’tefike”. 57 Yaklaşmakta olan (Kıyamet iyice) yaklaştı. 55 O halde Rabbi’nin nimetlerinin hangisinden şüphe ediyorsun (ey insan!). 58 Onu Allah’tan başka açacak kimse yoktur. başkalarına muhtaç olmaktan kurtardı ve varlık sahibi kıldı. önce gelen Âd kavmini ve Semûd kavmini helak etti ve hiç kimseyi bırakmadı. (rahme) atıldığında az bir sudan (meniden) yaratmıştır.61 Şimdi siz gaflet içinde eğlenerek bu söze mi (Kur’an’a mı) şaşıyorsunuz.

Yalnız Lût’un ailesi başka. onlar. (gördüler)! 22 Andolsun biz. kimmiş şımarık! 27 (Salih’e şöyle demiştik:) “Şüphesiz biz. . onlara bir imtihan olmak üzere. “Ayın yarılması” Hz.0 Onlar bir mucize görseler yüz çevirirler ve “Süregelen bir sihirdir” derler. Katımızdan bir nimet olarak bir seher vakti onları kurtardık. 12 Yeryüzünü pınar pınar fışkırttık. uğursuzluğu sürekli bir günde gürültülü ve dondurucu bir rüzgar gönderdik. 14 Gemi. 4 Andolsun. “Ayın yarılması” olayı Kıyamet yaklaştığı zaman meydana gelecektir. Kamer. Var mı düşünüp öğüt alan? 16 Benim azabım ve uyarılarım nasılmış (gördüler)! 17 Andolsun biz. (Allah nasıl takdir ettiyse öylece) gerçekleşecek (değişmeyecek)tir. onlar onun (meleklerden olan) misafirlerinden nefislerindeki kötü arzuları tatmin etmek istediler. 5 Bu haberler. 34-35 Şüphesiz biz de üzerlerine taşlar savuran bir rüzgar gönderdik. Sûrede ana fikir olarak. “Ey Rabbim! Ben yenilgiye uğradım.” 25 “Bizim aramızdan vahiy ona mı verildi? Hayır o. 55 âyettir. Peygamberin gösterdiği mucizelerden biridir. Müşriklerin bir mucize istemeleri üzerine Hz. 21 Azabım ve uyarılarım nasılmış. onlara içinde caydırıcı tehditlerin bulunduğu haberler geldi. Sûre. suyun (deve ile) kendileri arasında (nöbetleşe) paylaştırıldığını. Lût onları bizim şiddetli azabımızla uyardı. 1 2 3 0 Hadis rivayetlerine göre. 37 Andolsun. 36 Andolsun. o davetçinin (İsrafil’in benzeri görülmemiş) bilinmedik (korkunç) bir şeye çağırdığı gün. 32 Andolsun. 9 Onlardan önce Nuh’un kavmi de yalanlamıştı. Var mı düşünüp öğüt alan? 23-24 Semûd kavmi de uyarıcıları yalanlamış ve şöyle demişlerdi: “İçimizden bir insana mı uyacağız? (Asıl) o takdirde biz apaçık bir sapıklık ve delilik içine düşmüş oluruz. nefislerinin arzularına uydular. Kur’an’ı yalanlayanlar. 15 Andolsun.” 28 “Onlara. Biz de onların gözlerini silme kör ettik. zirveye ulaşmış birer hikmettir! Fakat uyarılar fayda vermiyor! 6. (kavmin en azgını olan) arkadaşlarını çağırdılar. Derken sular takdir edilmiş bir iş için birleşti. yardım et” diye dua etti.KAMER SÛRESİ Mekke döneminde inmiştir. gözleri düşmüş bir halde dağılmış çekirgeler gibi kabirlerden çıkarlar. yalancının.54. Var mı düşünüp öğüt alan? 18 Âd kavmi de (Hûd’u) yalanladı. Halbuki her iş. Onlar. Bismillahirrahmânirrahîm Kıyamet yaklaştı ve ay yarıldı. “Haydi azabımı ve uyarılarımı tadın!” dedik. biz Kur’anı. onların üzerine tek bir korkunç ses gönderdik de. 10 O da Rabbine. Bazı müfessirlere göre ise. Var mı düşünüp öğüt alan? 33 Lût kavmi de uyarıcıları yalanladı. düşünüp öğüt almak için kolaylaştırdık. Şükredenleri işte böyle mükafatlandırırız. Kur’anı düşünüp öğüt almak için kolaylaştırdık. bildir. şımarığın biridir. ay demektir. inkar edilen kimseye (Nuh’a) bir mükafat olarak gözetimimiz altında yüzüyordu.” 29 Derken.” 26 Onlar yarın bilecekler: Kimmiş yalancı. Peygamberi yalanladılar. 20 İnsanları köklerinden sökülmüş hurma kütükleri gibi kaldırıp atıyordu. O da işe koyuldu ve deveyi kesti. Kur’anı düşünüp öğüt almak için kolaylaştırdık. 13 Biz Nûh’u çivilerle perçinli levhalardan oluşan gemiye bindirdik. biz onu (tufan olayını) bir ibret olarak bıraktık. Onlar kulumuzu yalanlayıp “Bu bir delidir” dediler ve kulumuz (tebliğ görevinden) alıkonuldu. Peygamber parmağı ile aya işaret etmiş ve ay ikiye bölünmüştü. o dişi deveyi göndereceğiz. “Bu zor bir gün” derler. 8 Davetçiye doğru koşarlarken kâfirler. Şimdi onları gözetle ve sabret. adını ilk âyette geçen “el-Kamer” kelimesinden almıştır. ağıldaki hayvanların çiğneyip ufaladıkları kuru çöpler gibi oldular.7 O halde sen de onlardan yüz çevir. Azabım ve uyarılarım nasılmış! 19 Biz onların üstüne. 30 Fakat azabım ve uyarılarım nasılmış! 31 Şüphesiz biz. 11 Biz de göğün kapılarını dökülürcesine yağan bir yağmurla açtık. Her su nöbetinde sahibi hazır bulunsun. Fakat onlar bu uyarıları kuşkuyla karşıladılar. çeşitli azap ve helak örnekleri de verilerek uyarılmaktadır.

ırmak başlarındadırlar. . Bütün âyetlerimizi yalanladılar. kıyamet. Küçük. Emrimiz ancak bir tek emirdir. Muktedir bir hükümdarın katında. Şüphesiz suçlular (müşrikler) sapıklık ve ateşler içindedirler. her şeyi bir ölçü ve dengede yarattık. Firavun’un ailesine de uyarıcılar gelmişti. doğruluk meclisindedirler. Şüphesiz Allah’a karşı gelmekten sakınanlar cennetlerde. (Ey Mekkeliler!) Sizin kafirleriniz onlardan daha mı hayırlı? Yoksa sizin için kitaplarda bir berat mı var? Yoksa onlar.) Andolsun. onların (görecekleri asıl azabın) vaktidir. biz sizin gibileri hep helak ettik.38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 Andolsun. büyük her şey satır satır yazılmıştır. Gerçekten biz. Yüzüstü ateşe sürüklendikleri gün kendilerine. “Haydi azabımı ve uyarılarımı tadın!” dedik. Hayır. biz Kur’an’ı düşünüp öğüt almak için kolaylaştırdık. Andolsun. onlara sabahleyin erkenden kalıcı bir azap geldi. Biz de onları mutlak güç ve iktidar sahibinin yakalaması gibi yakaladık. (Anında gerçekleşir. “Cehennemin dokunuşunu tadın!” denecek. Var mı düşünüp öğüt alan? Andolsun. “Biz yardımlaşan (güçlü) bir topluluğuz” mu diyorlar? O topluluk yakında (Bedir’de) bozguna uğrayacak ve arkalarını dönüp kaçacaklardır. Göz kırpması gibidir. Kıyamet (azabı) ise daha müthiş ve daha acıdır. Fakat var mı düşünüp öğüt alan? İşledikleri her şey ise kitaplarda kayıtlıdır.

Orada meyve(ler) ve salkımlı hurma ağaçları vardır. bir başka yerde batmaktadır. Allah yeri yaratıklar için var etti. Çünkü her şey kayıt altına alınmıştır. birliğini ve kudretini gösteren kainat delilleri ve günahkârların kıyamette karşılaşacakları korku ve şiddet konu edilmektedir. Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Yakında sizi de hesaba çekeceğiz.0 O halde. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Allah insanı.55. Büyük bir güç olmadıkça geçip gidemezsiniz. Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Denizde akıp giden dağlar gibi yüksek gemiler de O’nundur.0 (Fakat) aralarında bir engel vardır. İnsanı yarattı. Ancak azamet ve ikram sahibi Rabbinin zâtı bâki kalacaktır.0 O halde. Ölçüde haddi aşmayın. Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? İşte o gün ne insana. (Bakınız Saffât sûresi. adını ilk âyeti oluşturan ve Allah’ın sıfatlarından biri olan “er-Rahmân” kelimesinden almıştır. Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? O denizlerin her ikisinden de inci ve mercan çıkar. O halde. O halde. Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Göklerde ve yerde bulunanlar. Sûre. 78 âyettir. Buna göre itibarî olarak güneşin bir tam gün içinde iki doğuşu ve iki batışı bulunmaktadır. O. 53. perçemlerinden ve ayaklarından yakalanırlar. (her şeyi) O’ndan isterler. ne cine günahı sorulmayacak.RAHMÂN SÛRESİ Mekke döneminde inmiştir. birbirine kavuşuyorlar.2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 0 Rahmân Kur’an’ı öğretti. ey cinler ve insanlar! O halde. yanıp kızaran yağ gibi kırmızı gül haline geldiği zaman (haliniz ne olur?) O halde. O halde. Ona beyanı (düşünüp ifade etmeyi) öğretti. Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Suçlular simalarından tanınır da. Yapraklı taneler. Göğü yükseltti ve ölçüyü koydu. Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Yer üzerinde bulunan her canlı yok olacaktır. Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Üstünüze ateşten yalın bir alevle kıpkızıl bir duman gönderilir de kendinizi koruyamazsınız. hoş kokulu bitkiler vardır. “Cin” i de yalın bir ateşten yarattı. 5 ve dipnotu. Otlar ve ağaçlar (Allah’a) boyun eğerler. Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? O iki doğunun ve iki batının Rabbidir. O halde. Diğer bir bakış açısıyla güneş bir yerde doğarken aynı anda. Güneş ve ay bir hesaba göre hareket etmektedir. Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Ey cin ve insan toplulukları! Göklerin ve yerin uçlarından bucaklarından geçip gitmeye gücünüz yeterse geçip gidin. teraziyi eksik tutmayın. O halde. birbirine geçip karışmıyorlar. Tartıyı adaletle yapın. 0 0 Güneş dünyanın herhangi bir noktasında batarken aynı zamanda oranın mukabili olan yerde de doğmaktadır. her an yeni bir ilahi tasarruftadır. âyet. buna göre bir çok “Doğu” ve bir çok “Batı” dan sözedilebilir. Mevsimlere göre güneşin ufukta doğup battığı farklı noktalar dikkate alınacak olursa. Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Gök yarılıp da. Sûrede başlıca. Allah’ın nimetleri.) Benzer ifadeler için bakınız: Furkân sûresi. O halde. pişmiş çamur gibi bir balçıktan yarattı. âyet. Bismillahirrahmânirrahîm 1. O halde. O halde. Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? (Suları acı ve tatlı olan) iki denizi salıvermiştir. .

O halde. O halde. O halde. O halde. yalnız iyiliktir. meyveler. Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? İki cennet de (ağaçlar. O halde. O halde. Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? İçlerinde akan iki pınar vardır. . yüzleri güzel dilberler vardır. Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? İşte bu suçluların yalanladıkları cehennemdir. Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Onlar. eşlerinden önce ne bir insan ne bir cin dokunmuştur. O halde. O halde. O halde. Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Onlara. O halde. çadırlara kapanmış hurilerdir. O halde.42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 O halde. Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Onlarda huyları güzel. O halde. Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Oralarda bakışlarını sadece eşlerine çevirmiş dilberler vardır. Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? İçlerinde her türlü meyve. cehennem ateşi ile yüksek derecede kaynar su arasında gider gelirler. Onlara eşlerinden önce ne bir insan. Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Bu iki cennetten başka iki cennet daha vardır. O halde. Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? İkisinde de her meyveden çift çift vardır. Onlar. Bu iki cennetin meyveleri (zahmetsizce alınacak kadar) yakındır. (nimetlenirler). Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Onlar astarları kalın ipekten olan döşeklere yaslanırlar. O halde. hurma ve nar vardır. Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Onlar sanki yakut ve mercandır. O halde. ne bir cin dokunmuştur. Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? O iki cennet koyu yeşil renktedir. Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Onlar yeşil yastıklara ve güzel yaygılara yaslanırlar. Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? İçlerinde kaynayan iki pınar vardır. Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Rabbinin huzurunda (hesap vermek üzere) duracağından korkan kimseye iki cennet vardır. O halde. O halde. Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? İyiliğin karşılığı. rengarenk bitkiler gibi) çeşit çeşit güzelliklerle bezenmiştir. Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Azamet ve ikram sahibi Rabbinin adı yücedir.

Naîm cennetlerindedirler. 39. 3. ne mutsuz kimselerdir!0 10. onun kopuşunu yalanlayacak kimse olmayacaktır. ne mutlu kimselerdir!0 28.38 Onları ahiret mutluluğuna erenler için.20.34 (Onlar). ne mutlu kimselerdir!0 9 Kötülüğe batanlara gelince. ne mutsuz kimselerdir amel defterleri soldan verilenler!” şeklinde de tercüme edilebilir. meydana gelen olay demektir. Bismillahirrahmânirrahîm 1. Kur’an. “Amel defterleri sağdan verilenler var ya.50 De ki: “Şüphesiz öncekiler ve sonrakiler.56. dikensiz sidir ağaçları ve meyveleri küme küme dizili muz ağaçları0 altında. 24 (Bütün bunlar) işledikleri amellere karşılık bir mükâfat olarak (verilir.2 Kesin gerçekleşecek (olan Kıyamet) koptuğu zaman.52 Sonra siz ey haktan sapan yalanlayıcılar! Mutlaka (cehennemde) bir ağaçtan.37. amel defterleri sağdan verilenler ne mutlu kimselerdir!” şeklinde de tercüme edilebilir.18. iliklere işleyen bir ateş ve bir kaynar su içindedirler.) 25 Orada ne boş bir söz. 8 Ahiret mutluluğuna erenler var ya. Bu âyet.. 47 Diyorlardı ki: “Biz öldükten.29. ne de günaha sokan bir şey işitirler.4.23 Onlar için saklı inciler gibi. gerçekleşen. karşılıklı yaslanmış vaziyette mücevherâtla işlenmiş tahtlar üzerindedirler. adını birinci âyette geçen “el-vâkı’a” kelimesinden almıştır. onların etrafında. hep bir yaşta eşlerini çok seven gösterişli bakireler yaptık. 96 âyettir. 13. .7 Yeryüzü şiddetle sarsıldığı. toprak ve kemik yığını haline geldikten sonra mı.VÂKI'A SÛRESİ Mekke döneminde inmiştir.40 Bunların birçoğu öncekilerden. O. 41 Kötülüğe batanlar ise ne mutsuz kimselerdir! 42. çağlayan bir su başında. tükenmeyen ve yasaklanmayan çok çeşitli meyveler içinde ve yüksek döşekler üzerindedirler. azı da sonrakilerdendir. “Amel defterleri soldan verilenler var ya. “Sidr” Arabistan kirazı diye bilinen dikenli bir meyve ağacıdır. dağlar parça parça dağılıp saçılmış toz olduğu ve siz de üç sınıf olduğunuz zaman. Ne serin ve ne de yararlı olan zifiri bir gölge içinde!. yayılmış sürekli bir gölgede. içmekle başlarının dönmeyeceği ve sarhoş olmayacakları. beğendikleri meyveleri ve arzu ettikleri kuş etlerini dolaştırırlar.16 Onlar. biz mi bir daha diriltilecekmişiz?” 48 “Evvelki atalarımız da mı?” 49. 26 Sadece “selam!”. zakkumdan yiyeceksiniz.44 Onlar. iri gözlü huriler de vardır. ibrikleri ve kadehleri. 46 Büyük günah üzerinde ısrar ediyorlardı.32.30. 0 0 0 0 Bu âyet “Defterleri sağ tarafından verilenler var ya. kıyametin kopmasından önceki ve sonraki dehşetli haller ve insanların amellerine göre içinde yer alacağı gruplar konu edilmektedir. cennetteki sidrin dikenli olmadığını açıklamaktadır.31. 53 Karınlarınızı ondan dolduracaksınız. ne mutlu kimselerdir amel defterleri sağ tarafından verilenler”.43. 27 Ahiret mutluluğuna erenler. cennet pınarından doldurulmuş sürahileri. 17. (kimini) alçaltır. 12 Onlar.33. şeklinde de tercüme edilebilir.” 51. Burada kıyameti ifade etmektedir. “selam!” sözünü işitirler. Sûre.11 (İman ve amelde) öne geçenler ise (Ahirette de) öne geçenlerdir. 15. bundan önce (dünyada varlık içinde) sefahata dalmış ve azgın kimselerdi. Sûrede başlıca. 55 Kanmak bilmez susamış develerin suya saldırışı gibi içeceksiniz. mutlaka belli bir günün belli bir vaktinde toplanacaklardır.14 Onların çoğu öncekilerden.6.19. bir çoğu da sonrakilerdendir.21 Ebediyen genç kalan uşaklar. Vâkı’a.5. (kimini) yükseltir. 45 Çünkü onlar. İşte onlar (Allah’a) yaklaştırılmış kimselerdir. 35 Biz onları (hurileri) yepyeni bir yaratılışta yarattık. Bu âyet. 36. 22. 54 Üstüne de o kaynar sudan içeceksiniz.

onu geri döndürsenize! Oysa siz o zaman bakıp durursunuz. Bir de cehenneme atılma vardır.93 94 95 96 İşte bu hesap ve ceza gününde onlara ziyafetleridir. “Selam sana Ahiret mutluluğuna ermişlerden!” denir.. yoksa indiren biz miyiz? Dileseydik onu acı bir su yapardık. Şüphesiz bu. O halde düşünseniz ya! Ektiğiniz tohuma ne dersiniz?! Onu siz mi bitiriyorsunuz.91 92. Tutuşturduğunuz ateşe ne dersiniz?! Onun ağacını siz mi yarattınız.87 88. kesin gerçektir. yoksa yaratan biz miyiz? Sizin yerinize benzerlerinizi getirmek ve sizi bilemeyeceğiniz bir şekilde yeniden yaratmak üzere aranızda ölümü biz takdir ettik.82 83 84 85 86. . Hâlâ tasdik etmeyecek misiniz? Attığınız o meniye ne dersiniz?! Onu siz mi yaratıyorsunuz. Âlemlerin Rabb’inden indirilmedir. elbette değerli bir Kur’an’dır. gerçekten bu. -eğer bilirseniz.61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75. (Bu konuda) bizim önümüze geçilmez. bu sözü mü küçümsüyorsunuz ve Allah’ın verdiği rızka O’nu yalanlayarak mı şükrediyorsunuz? Can boğaza geldiğinde. Fakat siz göremezsiniz.76 77 78 79 80 81. yoksa yaratan biz miyiz? Biz onu bir ibret ve ıssız yerlerde yaşayanlara bir yarar kaynağı kıldık. Ona.89 90. kendisine. büyük bir yemindirO.56 57 58 59 60. Yıldızların yerlerine yemin ederim ki. Andolsun. Biz ise ona sizden daha yakınız. Ama haktan sapan yalancılardan ise. işte ona da kaynar sudan bir ziyafet vardır. O halde. Korunmuş bir kitaptadır. Eğer Ahiret mutluluğuna ermiş kişilerden ise. Şimdi siz. güzel rızık ve Naîm cenneti vardır. Öyleyse yüce Rabbinin adını tesbih et. onu geri döndürsenize! Fakat (ölen kişi) Allah’a yakın kılınmışlardan ise. ona rahatlık. ancak tertemiz olanlar dokunabilir. yoksa bitiren biz miyiz? Dileseydik. birinci yaratılışı(nızı) biliyorsunuz. Sizi biz yarattık. O halde şükretseydiniz ya!. O yüce Rabbinin adını tesbih et (yücelt). onu kuru bir çöp yapardık da şaşkınlık içinde şöyle geveleyip dururdunuz: “Muhakkak biz çok ziyandayız!” “Daha doğrusu büsbütün mahrumuz!” İçtiğiniz suya ne dersiniz?! Siz mi onu buluttan indirdiniz. Eğer hesaba çekilmeyecekseniz ve doğru söyleyenler iseniz.

Kim Allah’a güzel bir borç verecek ki. böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. O. Orası gidilecek ne kötü yerdir! 16. 2. Sûrede başlıca. fakat siz kendinizi yaktınız. Bugün artık ne sizden. 3. O. Sûre. varlığına delalet eden delillerle açık olması. Âyetin bu kısmı. “Bize bakın ki sizin ışığınızdan biz de aydınlanalım”0 diyecekleri gün kendilerine. Şüphesiz Allah. (diğerleri ile) bir değildir. Hadîd. 0 0 0 0 Allah’ın ilk ve son olması.İman edenlerin Allah’ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de. ondan çıkanı. iman edenlere.HADÎD SÛRESİ Medine döneminde inmiştir. mutlak güç sahibidir. (Münafıklar) mü’minlere şöyle seslenirler: “Biz de (dünyada) sizinle beraber değil miydik?” (Mü’minler de) derler ki: “Evet. çok merhametlidir. Peygamber. göğüslerin özünü (kalplerde olanı) hakkıyla bilendir. Geceyi gündüze sokar. 4. Başımıza musibetler gelmesini gözlediniz. Size yaraşan odur. İçinizden iman edip de (Allah yolunda) harcayanlar var ya. Zâhir ve Bâtın’dır. 11. Ona çok değerli bir mükafat da vardır. Göklerin ve yerin hükümranlığı O’nundur. adını 25. O her şeye hakkıyla gücü yetendir. ilk ve sondur. gökten ineni. demir demektir. (Allah yolunda) harcayın. “Bizi bekleyin ki sizin ışığınızda