P. 1
Azerbaycanli Sair Bahtiyar Vahabzade Nin Mugam Poemasi Metin Ve Inceleme Mugam Poem of the Azerbaijani Poet Bahtiyar Vahabzade Text and Study

Azerbaycanli Sair Bahtiyar Vahabzade Nin Mugam Poemasi Metin Ve Inceleme Mugam Poem of the Azerbaijani Poet Bahtiyar Vahabzade Text and Study

|Views: 503|Likes:
Yayınlayan: EmRap Ist

More info:

Published by: EmRap Ist on Dec 05, 2011
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/17/2013

pdf

text

original

T.C.

GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI ANABİLİM DALI

AZERBAYCANLI ŞAİR BAHTİYAR VAHABZÂDE’NİN “MUĞAM” POEMASI (METİN VE İNCELEME)

YÜKSEK LİSANS TEZ PROJESİ

TEZ DANIŞMANI Yrd. Doç. Dr. FERHAT TAMİR

HAZIRLAYAN HATİCE NALNBANT 058206107

ANKARA 2007

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI ANABİLİM DALI

AZERBAYCANLI ŞAİR BAHTİYAR VAHABZÂDE’NİN “MUĞAM” POEMASI (METİN VE İNCELEME)

YÜKSEK LİSANS TEZ PROJESİ

TEZ DANIŞMANI Yrd. Doç. Dr. FERHAT TAMİR

HAZIRLAYAN HATİCE NALNBANT 058206107

ANKARA 2007

Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü’ne

Hatice Nalbant tarafından hazırlanan “Azerbaycanlı Şair Bahtiyar Vahabzâde’nin “Muğam” Adlı Poemasının Dil ve Üslup Bakımından İncelenmesi” başlıklı bu çalışma 24.09.2007 tarihinde yapılan savunma sınavı sonucunda oybirliği ile başarılı bulunarak jürimiz tarafından Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Anabilim dalında YÜKSEK LİSANS TEZİ olarak kabul edilmiştir.

Başkan: Prof. Dr. Ahmet Bican Ercilasun

Üye: Prof. Dr. Fatih Kirişçioğlu

Üye: Yrd. Doç. Dr. Ferhat Tamir

ÖNSÖZ Elinizdeki çalıĢmada Azerbaycanlı Ģair Vahabzâde’nin “Muğam” adlı poemasının dil ve üslup bakımından incelemesini yaptık. ÇalıĢmamıza baĢlarken ki hedeflerimiz ve hazırlanıĢ safhasında takip ettiğimiz yol kısaca Ģu Ģekilde özetlenebilir: Vahabzâde Dünyası! ġeki’den Bakü’ye, Bakü’den bütün

Azerbaycan’a, Azerbaycan’dan Türk Dünyasına, Türk Dünyasından diğer coğrafyalara uzanan ve tüm insanlığı kucaklayan kocaman bir dünya! Hayatın tüm gerçekleriyle yaĢandığı; ütopik olmayan, realist bir dünya! Acılarıyla, ıstıraplarıyla anlattıklarını yaĢayan; yaĢadıklarını anlatan bir dünya! Her Ģeye rağmen ümidin yitirilmediği bir dünya! Bu çalıĢmayı hazırlarken yaĢadığımız âlemden sıyrılıp Ģairin yukarıdaki satırlarda bahsedilen dünyasında buluverdik kendimizi. ÇalıĢmaya baĢlamadan önceki amacımız da buydu zaten. Türk coğrafyasında yaĢayıp da Vahabzâde’nin adını duymayan yoktur herhalde. Ama onun gönülleri fetheden dünyasına girmeyen çoktur kanaatimizce. Elinizdeki bu çalıĢmayla sizi bu dünyaya davet ediyoruz. ġunu da ifade etmek gerekir ki; bu çalıĢma, o geniĢ dünyanın dar bir sokağından ibarettir sadece. Bahtiyar Vahabzâde, 16 Ağustos 1925 yılında Azerbaycan’ın ġeki Ģehrindeki “Yukarı BaĢ” mahallesinde dünyaya gelmiĢtir. Masallarla, Ģiirlerle, kahramanlık destanlarıyla büyüyen sanatçı, çok küçük yaĢlardan itibaren edebiyata ilgi duymaya baĢlamıĢ ve bu ilgisini daha sonraki yıllarda eğitim hayatıyla birleĢtirmiĢtir. ġairin ilk kitabı 1949 yılında yayımlanmıĢtır. Vahabzâde, Azerbaycan Edebiyatının Sovyet Edebiyatı ve Sovyet Edebiyatının sonrası dönemlerini yaĢayan ve bu dönemlerde yazdığı eserlerle milletine yol gösteren güzide bir sanatçıdır. Vahabzâde, hayatı boyunca milletine hizmet verme düĢüncesiyle yaĢamıĢ ve çalıĢmalarını çok farklı sahalarda sürdürmüĢtür. “Muğam” Poeması sanatçının 1970’li yıllarda kaleme aldığı eserlerindendir. bu “Muğam” poemasının konusunu fasıl makamları oluĢturur. ġair, makamları tabiat olaylarıyla, tarihten

Tezimin konusunu belirleme esnasında benden desteklerini ve yardımlarını esirgemeyen çok değerli hocam Prof. Doç. Transkripsiyon ve Metin Aktarma” bölümleriyle devam ettik. tezimin yazım aĢamasında sağ kolum olan kuzenim Tuba Ġkiz’e ve son olarak da eğitim hayatım boyunca maddî. Ekrem Arıkoğlu’na. ardından da “Dil ve Üslup Ġncelemesi” bölümlerini sunarak çalıĢmamızı “Sonuç” bölümüyle sonlandırdık. ġuayip KarakaĢ Bey’e. tezin hazırlanma safhasında danıĢmanlığımı büyük bir titizlikle sürdüren. D.ii sahnelerle. hayata dair düĢüncelerle iç içe iĢlemiĢtir. halk hikâyeleriyle. Bahtiyar Vahabzâde ve Poema Yazı Türü” hakkında kısa bilgiler vererek baĢladık ve “Poemanın Özeti. Yrd. Metni Türkiye Türkçesine aktarırken kelime kelime aktarmaya çalıĢtık. Daha sonra “Muhteva Ġncelemesi”. hayatımın en önemli kararlarını verirken her zaman yanımda olan sevgili ağabeyim Halim Nalbant’a (özellikle bu alanda çalıĢmaya yönlendirdiği ve tez konumu belirlememde yardımcı olduğu için). ÇalıĢmamıza “GiriĢ” bölümünde “Modern Azerbaycan ġiiri. Dr. benden hiçbir yardımı esirgemeyen değerli hocam. Dr.r. manevî desteklerini esirgemeyen anne ve babama sonsuz teĢekkürlerimi bildiririm. bazen bir arkadaĢ bazen ciddi bir hoca bazen de ebeveyn sözleriyle öğüt veren bir büyük olarak yanımızda olan çok değerli hocamız. Ferhat Tamir Bey’e. Doç. kütüphane araĢtırmalarımda yardımcı olan çok değerli arkadaĢım Fatma Yalçın’a. bu makamları söz konusu konularla bütünleĢtirmekle kalmamıĢ hoĢ bir armoni içinde bir parça da okuyucunun kulağına fısıldamıĢtır adeta. Vahabzâde. günlük yaĢamla. lisans ve yüksek lisans eğitimimiz esnasında bana ve sınıf arkadaĢlarıma sürekli moral depolayan. . Bunun mümkün olmadığı yerlerde anlama dayalı aktarma yoluna gittik.

……..……………………………….42 İKNCİ BÖLÜM Metnin Türkiye Türkçesine Aktarımı……………………………….…………………. Hayat Hikâyesi…..……………………….....…. Bahtiyar Vahabzâde’nin Ruhî Portresi ve Fikir………. Şair Hakkında…………………………………………………………. Bahtiyar Vahabzâde’nin Sanat Anlayışı………………….……11 1.. Poemanın Özeti…………. Modern Azerbaycan Şiiri Hakkında Bilgi…...1.…………..105 .………….…………...37 4.…. Bazı Türkologların ve Siyaset Adamlarının Vahabzâde Hakkındaki Sözleri……………………………….…….....…39 BİRİNCİ BÖLÜM Metnin Latin Harflerine Aktarımı ………………………………...iii İÇİNDEKİLER ..4....…….1 1....1 1....…3 1.……………………………iii TANSKRİPSİYON İŞARETLERİ VE KISALTMALAR DİZİMİ……..7 1..3.20 3. Poema Yazı Türü Hakkında Bilgi ve Azerbaycan Edebiyatında Poema Türü……………………………………………..ÖNSÖZ…………………………………………………………………………… i İÇİNDEKİLER………………….…….18 2...…... Bahtiyar Vahabzâde’nin Eserleri……………………...2.viii GİRİŞ……………………………………………………………………….1 1.…………….5..

.. Cins İsimler………………………….…. Tabiatla Alakalı İsimler…….2.…….2.3.2...4..………………. 4.2..3. Kelime Hazinesi ……….Topluluk İsimleri…………………………………….2.2.…………………….….1.……………….. 189 4.………………185 İsimler……………………………………….……….…………………………..2. Varlıkların Niteliklerine Göre……….………………………………... İnsan Vücudundaki Organ İsimleri….…….2..2. Yiyecek İsimleri……….3.2.1.….191 4..192 . Aile ve Akraba İsimleri……………. Varlıklara Verilişine Göre:…………………………….2.190 4.1..190 4.192 4...……….1..2.1... Özel İsimler…………….2.190 4.190 4.1.………………………………….2.1..…191 4..189 4.2.2.Tekil İsimler.3..……..…………………183 4...1.190 4..1.……….2.2...……………………………..189 4.2..2.190 4..………….2.1...…………….5.……………190 4.………….1.….2.3.………….2.…191 4.2.iv ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Muhteva İncelemesi…………………………………………………………168 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Dil ve Üslup İncelemesi.……..…..Soyut İsimler……………….190 4.2.2.Somut İsimler.2.………………………………….2. Hayvan İsimleri…………….1.3.1.Varlıkların Sayılarına Göre……………………………….Çoğul İsimler……..…….

2..3.5... Soru Sıfatları……………………………………. Nasıllık-Nicelik Zarfları……………………………………….…..….4.…….198 4.4.4..3.2.193 4.3.200 4.3...5.193 4..194 4.………………………….197 4...200 4.198 4. İşaret Sıfatları………………………………….5.5.203 4.1..Belirsizlik Zamirleri………………………………. .. Belirli İsim Tamlaması…………………………....194 4.2.... Asıl Sayı Sıfatları……………………..4..4..195 4.2.3.……….……199 4.Soru Zamirleri……………………….202 Sıfat Tamlamaları………………………………………….. Üleştirme Sayı Sıfatları………….3..1.2. Soru Zarfları………………………………………………....2..4.……. Azlık-Çokluk Zarfları……………………………………………199 İsim Tamlamaları………………………………………….2..2..1.6.2....4...………………………………………..1.6.….4.………..196 4..194 4.3...199 4.5... Sıfatlar…………………………………………………………….….7.….194 4.199 4.. Sıra Sayı Sıfatları……………………..İşaret Zamirleri……………………………….....2..2..……...7...198 4.... Zarflar……………………………………………………………………198 4.... Sıfat-Fiillerle Oluşturulmuş Sıfat Tamlamaları…………….199 4.. Belirsiz İsim Tamlaması………………………………………..Dönüşlülük Zamiri……………………………………..5.1..4.. Zamirler……………………….…. Sıfat Yapan “-ki” Ekiyle Oluşturulan Sıfat Tamlamaları……...Vasıflandırma sıfatları…………………………………. Zaman Zarfları………………………………………………….4.……….. Sayı Sıfatları………………………………………197 4. Belirtme Sıfatları…………………………………………..….2.7..3..197 4.197 4.197 4...7. Belirsizlik sıfatları……………………………..203 4.4....3.2...1.6..…………....v 4...198 4....4.. 4..3...2..204 4...2.5...1..2..2. Kesir Sayı Sıfatları………….4.6.. Yer Zarfları………………………………………………...2...4..Şahıs Zamirleri……………………………………………………...2.

.261 4.……………………………..3.234 4.11..7.....…………210 Kelime Tekrarları………………………………………….11..219 4.. Tekrar eden edatlarla kurulan cümleler…………………..258 4. Nida……………………………………………………………..7.2.3. Kinaye………………………………………………………….209 Ünsüz Tekrarları (Aliterasyon)…………………..5...9.….249 4..11.264 ......257 4.220 4.208 4...219 4.11.. Ritim..9...223 4........ Tevriye…………………………………………………………...2... 4....207 Tekrarlar ……………………………………………………………….9..237 4. Teşbih ………………………………………………………….11.13.……. Yakın anlamlı kelimelerle kurulan ikilemeler……..1.254 4.7.9. Telmih………………………………………………………….7. 4.. Teşhis…………………………………………………………….…209 Ünlü Tekrarları……………………………………..8.….260 4..9..……….1.. İkilemeler…………………………………………………..10.2.4. Kafiye………………………………………………….12. Ses Tekrarları………………………………………………...5. İstiare…………………………….vi 4.11..... Tezat ………………………………………………………….9. Vezin.Cinas ……………………. Tecahül-i Arif………………………………….3.220 Bir isme çıkma hali eki getirilerek kurulan ikilemeler………………………………………….. 4..11. 4. 4.....9.224 4..3. Bir kelimenin ard arda getirilmesi ile kurulan ikilemeler ………………………………………….8........6.11.. 4...7.11...……....257 4.11.…212 Mısra ve Cümle Tekrarları……………………. 4.9...11..4.7... Cümle………………………………………………………………….253 4.11.6.4..9.9.10. Mübalağa………………………………………………………..9....11.... İsim Kökenli Kelimelerle Oluşturulan Sıfat Tamlamaları…205 4.7..257 4..221 4.……………..9.221 4..221 4.11...220 Zıt anlamlı kelimelerle kurulan ikilemeler………. Söz Sanatları ………………………………………………………….11...Tenasüp……………………………………………………….9.. İntak……………………………………………………………...1.

. İstifham……………………………………………………….……………….14.264 4.11...11.vii 4...15.276 ABSTRACT……………………………………………………………………. İrsâl-i Mesel………………………………….277 .268 SONUÇ……………….…………………………………………………………269 KAYNAKÇA ……………………………………………………………………271 ÖZET…………………………………………………………………………….

viii TRANSKRİPSİYON VE KISALTMALAR DİZİMİ a.e. s. : Adı geçen dergi c. h .g. Ҝ Ғ Г г Ә ә x Һ : Cilt : Sayı : Sayfa : Yıl :G :Ğ :Ġ :ġ :Ä :ä :x (Hırıltılı h) :H.g.d. : Adı geçen eser a. y. sf.

Vahabzâde.GİRİŞ 1. Dede olarak bildiği Zekeriye Bey’in 1946 yılında ölümüne kadar Bahtiyar Vahabzâde’nin bu olaydan haberi olmamıştır. Zekeriye Bey’in oğlu Mahmut Ağa olarak geçmektedir. babasını . onu babasından istemiş ve kendisine evlat edinmiştir. Hayat Hikâyesi Bahtiyar Vahabzâde’nin hayatı birçok insanın hayatından daha farklıdır.1. Gerçek babasının Zekeriye Bey olduğunu öğrenince duyduğu bu yoğun özlemin sebebini anlar. oldukça geniş bir aileye sahiptir. Vahabzâde. her ikisine de büyük sevgi duymuş ve onları şiirlerinde yaşatmıştır. 1921 yılında Gülzar Hanım’la evlenen Mahmut Ağa’nın yıllarca çocuğu olmamıştır. Bahtiyar Vahabzâde. eski gelenek ve görenekleri çok iyi muhafaza eden görgülü bir Azerbaycan ailesinde dünyaya gelmiştir. Bahtiyar Vahabzâde’ye babalık eden Mahmut ağa 1956 yılında. ona annelik eden Gülzar Hanım ise 1963 yılında vefat etmiştir. ŞAİR HAKKINDA 1. 16 Ağustos 1925 yılında Azerbaycan’ın Şeki şehrindeki “Yukarı Baş” mahallesinde. baba olarak bildiği Mahmut Ağa’nın yanında yaşarken gerçek anne ve babasının yaşadığı Şeki’ye yoğun bir özlem duyar. hayatı eserleriyle birlikte değerlendirildiğinde şairlik ve yazarlık ilhamını yaşadıklarından aldığı. Ancak şairin hayatında öyle sahneler vardır ki. Ama bütün resmî kaynaklarda ve evraklarda babasının adı. kolayca idrak edilir. Şair. Şair ailesine çok düşkündür. asıl annesi ise Zekeriye Bey’in ikinci eşi olan Hanım adlı bayandır. “Baba” temasının çok işlenmediği dönemlerde şair. Bahtiyar Vahabzâde’nin çocukluğundan beri bir “büyük anne” gibi sevdiği asıl annesi Hanım anne ise 1972 yılında vefat etmiştir. Şairin aile yapısı normal bir aileye göre biraz karışıktır. Her insanın hayatı inişlerle çıkışlarla doludur. 1925 yılında Bahtiyar Vahabzâde doğduğunda kendisinden yaşça çok büyük olan ağabeyi Mahmut Ağa. O’nun asıl babası bu ailenin reisi Zekeriya Bey.

Vahabzâde’nin dedesi dönemin kaçaklarından biri olan Kaçak Abbas’a yardım etmiĢtir. yaĢadıklarından nasıl etkilendiği. Sadece babası hakkında değil. insan davranıĢlarının iç dünyasında bıraktığı tesirler anlaĢılmaktadır. henüz dokuz yaĢındaydı. ÇağdaĢ Azerbaycan Edebiyatı ve Azerbaycan Edebiyatı Tarihi derslerini okutmuĢtur.2 anlatan bir Ģiir yazmıĢtır. Bakü’ ye yerleĢmelerinin temel sebebini. Bahtiyar Vahabzâde. olayın kendisi üzerinde büyük etkileri olduğunu ve Rus düĢmanlığının temelini bu olayın oluĢturduğunu söyler. 1951 yılında ―Samet Vurgun’un Lirikası‖ isimli teziyle doktor olmuĢ. 1942 yılında liseyi bitiren Vahabzâde. annesi. 1990 yılında üniversiteden emekliye ayrılmıĢ. dönemin Rus baskısı oluĢturmaktadır. 1947 yılında üniversiteyi bitirerek lisansüstü eğitime kabul edilmiĢtir. 1964 yılında ise ―Samet Vurgun’un Yaratıcılık Yolu‖ isimli teziyle profesör olmuĢtur. Kaçak Abbas’ın baĢına gelenlere küçük yaĢlarda Ģahit olan Vahabzâde. evi hakkında yazdığı eserleri de vardır. 1934 yılından sonra eğitimine Bakü’de devam eden Vahabzâde. eğitimine Bakü Devlet Üniversitesinin Filoloji Fakültesi’nde devam etmiĢtir. annesinin isteği üzerine hekim olmak için Tıp Fakültesine kaydını yaptırmıĢtır. 1919 yılında Azerbaycan Cumhuriyeti tarafından kurulmuĢ olan. eğitim sisteminin yörelere göre uygulanmasındaki farklara bağlı olarak dördüncü sınıfa gitmesi gerekirken üçüncü sınıfa gitmiĢtir. Bu eserler okunduğunda Ģairin ne derece duygusal bir insan olduğu. Ancak tıp fakültesindeki hocasının da yönlendirmesiyle hekim olamayacağını anlayan Vahabzâde. Bahtiyar Vahabzâde. Kaçak Abbas yakalanınca Vahabzâde ve ailesi Bakü’ye taĢınarak baĢlarına herhangi bir Ģey gelme ihtimaline karĢı tedbir almıĢlardır. yaĢadığı yer. Ailesiyle birlikte Bakü’ye yerleĢtiklerinde Vahabzâde. Vahabzâde bu üniversitede. Mehmet Emin Resülzâde Bakü Devlet Üniversitesinde öğretim görevlisi olarak çalıĢmıĢtır. daha sonra milletvekili olmuĢ. ġairin eğitim hayatı da iniĢlerle çıkıĢlarla doludur. ġairin çalıĢma hayatı ise kısaca Ģöyle özetlenebilir: Vahabâde. ailesi. bir taraftan da yazarlık . 1951 yılından 1990 yılına kadar kırk sene boyunca.

ona Ġkinci Dünya SavaĢı’nda ölen kardeĢinin adını vermiĢtir.2. Bahtiyar Vahabzâde’nin Ruhî Portresi ve Fikir Yapısı Bahtiyar Vahabzâde’nin ruhî portresi ve fikir yapısına geçmeden önce Ģairin oldukça hassas bir yapısının olduğunu ifade etmeliyiz. 1 1. ġairin ruhî portresini ve fikir yapısını eserlerinden de faydalanarak kısaca Ģu Ģekilde açıklayabiliriz: Bahtiyar Vahabzâde hayatı Ģu mısralarla tanımlar: ―YaĢamak. Gülzar’dan iki yıl sonra dünyaya gelmiĢ ve Bahtiyar Vahabâde. ġair hayatı boyunca vatanına. Oğlu Ġsfendiyar. Yukarıdaki bölümde de ifade edildiği gibi Ģairin hayatında yaĢadığı her Ģey onun iç dünyasında derin tesirler bırakmaktadır. . Mehman Musaoğlu’nun kaleme aldığı “Bahtiyar Vahabzâde’nin Hayat Hikâyesi” adlı makalesi. 1950 yılında anne ve babasının tavsiyesi ile Dilara Hanım’la evlenmiĢtir. Vahabzâde de kaleminin gücüyle bunu eserlerine mükemmel bir Ģekilde yansıtmıĢtır. yanasan gäräk. milletine ve insanlığa faydalı olmak için tüm gayretiyle çaba göstermiĢ ve özellikle de ülkesi için büyük hizmetlerde bulunmuĢtur.3 çalıĢmalarına devam etmiĢtir. Bahtiyar Vahabzâde’nin altı torunu vardır. Torunlarından biri Ģairin adını taĢımaktadır. Ġkinci erkek çocuğuna çok sevdiği vatan Azerbaycan’ın adı olan Azer. Hayatın mä’nası yalnız ondadır. Hüsniye Zal Mayadağlı’nın “Bahtiyar Vahabzâde Hayatı ve eserleri” ve Erdal Karaman’ın Bahtiyar Vahabzâde ile yaptığı söyleşi kaynak alınarak hazırlanmıştır. ismini de o zaman hayatta olan annesi Gülzar Hanım koymuĢtur. ġairin aile hayatı hakkında ise kısaca Ģunlar söylenebilir: Bahtiyar Vahabâde. 1 Şairin hayat hikâyesi Prof. Tabii bunlar sadece görünen çalıĢma hayatıdır. üçüncü erkek çocuğuna ise ReĢat ismini koymuĢtur. 1952 yılında doğmuĢ. Ġlk çocuğu olan kızı Gülzar. yanmakdır. Dr.

sf. Dedim: – Ulduz çileyir gözlerin akĢamlarıma. hayatın anlamı gibi felsefî problemler üzerine mevcut olan görüĢleri de belli bir ölçüde irdeleyen ve benimseyen Ģair. insan ve zaman. Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Dergisi. Haziran 2006. Kaynak Yayınları. 3 Prof.4 ġam äğär yanmırsa. “Bahtiyar Vahabâde Özel Sayısı”.180. Bu değerlendirmesine Ģu satırlarda rastlıyoruz: ―Bäxtiyar düĢünäräk biz därin-därin Xäyallar möhtäĢäm. yaĢamayı yanmak olarak değerlendirir. “Bahtiyar Vahabzâde’nin Hayat Hikâyesi”.‖ Vahabzâde. Gün Var Bir Aya Değer. 1. yaĢamır dämäk. Dedi:– Ancak beni görmekçün özün yanmalısan. ―nasıl olursa olsun‖ yaĢamak isteyenlere. arzular Ģirin. 2 Bahtiyar Vahabzâde. Sevgi konusunu iĢlediği bir baĢka Ģiirinde de Ģairin buna benzer bir baĢka yaklaĢımı daha vardır: ―Dedim:– AĢkımda yanıldım. Äsil sänätkarın. Mehman Musaoğlu. Dr. äsil Ģairin Özü ġocalsa da sözü ġocalmır. 12. kendi ruhî ve sanatsal geliĢimini çok titizlikle değerlendirmiĢtir. bu halımdan haslın Dedi: – Sen gerçeği bilmek için aldanmalısan. neyin yanlıĢ olduğu hakkında çok düĢünmüĢtür. ġair.‖2 Büyük Ģairin hayat prensiplerine ve bunu eserlerine hangi mısralarla yansıttığına birkaç örnek verelim. Bu bağlamda yaĢam ve ölüm. . Bahtiyar Vahabzâde. Onun da hayatı yanmağındadır. İstanbul.‖3 ―Zulüm Ģehrinde tepeler dağ sayılmakta. Baskı. alçak tepeler önünde insanlar yaltaklanmaktadır. sf. Ģiirlerinde neyin doğru.

2. sf.462. . kime hay verim? Üz üze dayanır duygularım da. Gelir gulağıma. Bir gopuz nağmesi. kopuz ve kılıç sesleri birbirine karıĢmaktadır. 4 Prof. Oyagken derk edebilmediklerim Mene aydınlaĢır yuxularımda. güneĢten kaçıp gölge arayanlara ―ölü canlara‖ düĢmandır. Dede Korkut’taki Aladağ’a götürmektedir. ġairin damarlarında akan ―atalar kanı‖ onu çok uzaklara.‖ Günden gaçıp hemiĢe kölge ahtaranlara…‖4 ―ġair uyanıkken idrak edemediklerini ancak rüyalarında anlayabilmektedir. Akçağ Yayınları. “Vahabzâde’nin Şiirleri Arasında”. Kimden kömek umum. Lügate bu söz hardan gelmedir? YaĢamag. DüĢmenem yaltaklanıb tepeye dağ deyene. Ah bir teher!.. Ahmet Bican Ercilasun. Dr. gelir uzagdan. 1997. Türk Dünyası Üzerine İncelemeler. enirik biz Aladağ’dan.5 yaĢayabilmek için Ģeref ve haysiyetlerini unutanlara. YürüĢdür… Dağılır göyün gubbesi. ―Bu dünyada bir teher goy yaĢayag‖ deyene. Ankara. düĢmenem böyle ―ölü canlara. Baskı. yaĢamagdır! Bes bu ―bir teher‖ nedir? Men düĢmenem. Rüyalarında Ģanlı geçmiĢini görmekte. Görürem.

sf.6 Bir gılınc sesi. 5 6 a.“ “Payız Düşünceleri” Üstüne Düşen“ Büyük Arzular” ”. Gecenin ömrüne sondur. Bu nedir? Men hara. sabır ve metanet ister. de kim? Me’nasız yaĢamak ondan gorhulu…‖6 Vahabzâde aĢağıdaki mısralarda zaman kavramını farklı bir bakıĢ açısıyla değerlendirir. Aladağ hara? Asrlar adladıömrün bir anı. Koy zamanın ölçüsü zamanın olsun Bu ölçü ters düĢer isteğimize. güneĢin doğuĢu seher. Prof. e. 6 Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Dergisi. Dr. g. Meni aparıbmıĢ çox uzaglara Damarımda axan babamın ganı. Vahabzâde’nin insanında. sf. gün ömrü güne beraber? Kim diyor. Bu sabır ve metanet. . 46. Ölümden gorhmayan de kimdir. ama bu koĢuya katlanmak güç. Dursun Yıldırım. ―Kim diyor. noktadır.‖5 ―Vahabzâde için ölüm korkusu ile yaĢamaktansa manalı hayatın korkuları içinde mücadele ederek. vatandaĢında fazlasıyla vardır. “Bahtiyar Vahabâde Özel Sayısı”. ıstıraplarına göğüs gererek nefes almak insanın kendisine doğru olan saadet dolu koĢusudur.463-464. haftada öyle haftadır? Kim diyor.

sf. ġair adaletin. “Bahtiyar Vahabzâde’nin Vatan Şiirleri”. Haziran 2006.‖8 Edebiyat Tarihçisi Ahmet Kabaklı. ġair bir Ģiirinde Ģairlik mesleğinin görevlerini Ģu mısralarla açıklar: ―ġair susturulan gerçeğin dili. 9 a.2001. sf.46. bilinen birçok kitaplarında olduğu üzere.7 Gün var ki. sf. uzun. Vahabzâde hakkında Ģöyle der. ―Bahtiyar Vahabzâde’nin sanatında millî poetik düĢünce en yüksek mertebeye ulaĢmıĢtır. Kabaklı’nın tesbitini destekleyici yönde olacaktır. d. öz vicdanından. y. Halistin Kukul. İstanbul. s. Ancak görülüyor ki. yıldan da uzundur. Buna rağmen unutmamak gerekir ki. .168. 1. Baskı. ―Vahabzâde’nin konu ve temaları.3. 8 M. 1117-119. dil ve kültür‖ temalı Ģiirleri daima ön plandadır.‖9 Bu satırların hemen ardından Türk Dünyasının en çok tanınan Ģahsiyetlerinden biri olan Cengiz Aytmatov’un Bahtiyar Vahabzâde hakkındaki Ģu sözlerini aktarmak. Aytmatov. hakkın vekili. ġair hak yolunda geçer canından Geçmez öz aĢkından. Gün Var Bir Aya Değer. g. günden de kısadır bize. konu ve temaca zengin. Yıl var ki. ayrıca çok çeĢitlidir. ―Vatan. Zengin Azerbaycan edebî an’aneleri karĢısında bu kadar nüfuz ve Ģöhret kazanmanın çok çok zor olduğunu kolayca düĢünebilirim. Kaynak Yayınları.47. an’aneler yalnız ve yalnız çağdaĢlığın 7 Bahtiyar Vahabzâde. Bahtiyar Vahabzâde’nin Sanat AnlayıĢı Bahtiyar Vahabzâde’nin sanat anlayıĢını kendi eserlerinden ve bazı edebiyatçıların onun sanat anlayıĢına dair tesbitlerinden yararlanarak anlatmaya çalıĢacağız. 7 1. Türk Yurdu Dergisi.

. Ankara. sf. onun Ģiirini ―düĢündüren poeziya‖ olarak adlandırmıĢtır. 1997. 12 Mehman Musaoğlu. Ģairlik kudretini vatan sevgisinden aldığını ―Vatan‖ adlı Ģiirinde Ģu mısralarla açıklar: ―Vatan aĢkından alır Bahtiyar öz kudretini. s. g. vaktiyle Vahabzâde’yi ―nârahat Ģair‖ olarak vasıflandırmıĢtır. Ercilasun. Bu bilgiye Vahabzâde hakkında biraz malumata sahip olan herkes vâkıftır.21. B. Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Dergisi. YaĢar Garayev buradan hareketle onu ―asırla yüzbeyüz sohbet eden.‖12 Vahabzâde’nin ―SeçilmiĢ Eserleri‖ne bir giriĢ yazan YaĢar Garayev. baĢlangıçta bütün renk ve çizgileriyle bir 10 Cengiz Aytmatov. Dövünür kalbi gibi her yeni mısrada vatan. Men İnamın Övladıyam”.13 Vahabzâde. sf. d. Halistin Kukul. 2. Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Dergisi. hayatın anlamı gibi felsefî problemler üzerine mevcut olan görüĢleri de belli bir ölçüde benimseyen ve irdeleyen Ģair. lirik ben‖i onun Ģiirinde poetik diyaloğun değiĢmez iki kutbudur. Akçağ Yayınları.168. 11 M.45. Garayev’e göre ―felsefî manada zaman‖ ile ―Ģairin düĢünen. 445. 1976 Ocağında yazdığı ―Gocalar (Ġhtiyarlar)‖ Ģiiri. kendi ruhî ve sanatsal geliĢimini titizlikle değerlendirir. ele aldığı her konuyu ―zaman‖la irtibatlandıran ve bu ―irtibat‖ı lirik bir heyecan içinde bize duyurabilen Ģairdir.‖ 10 Aslında Ģu noktaya da temas etmek gerekir. Zaten Ģair. Ģiirlerinde zaman zaman kendini sorgulayarak neyin doğru. 13 A.f.8 gerdiĢinde yeni sanatçıların yeni sözünde yaĢar. Ģair Ģiirlerinde hangi konuyu anlatırsa anlatsın genel itibariyle bütün yollar vatan. zamanla hemdert ve hemdem bir Ģair‖ sözleriyle niteler. Türk Dünyası Üzerine İncelemeler. “Yaradıbdır İnam Meni. a. Bahtiyar Vahabzâde Özel Sayısı. Bahtiyar Vahabzâde Özel Sayısı. sf. insan ve zaman. Bu bağlamda yaĢam ve ölüm. neyin yanlıĢ olduğu hakkında çok düĢünmüĢtür.Baskı. s.‖11 Mehman Musaoğlu’nun kaleme aldığı Ģu satırlar Vahabzâde’nin eserlerinde yer alan felsefeyi tanımlar niteliktedir: ―O. Azerî eleĢtirmenlerinden Mehdi Hüseyin. millet sevgisine çıkar. “Bahtiyar Vahabzâde’nin Hayat Hikâyesi”.12.

16 a. . sonsuz mükemmelliğe kadir olur ki. devrin ve Ģartların değiĢmesine bağlı olarak kendini yenilemiĢ.14 Garayev. cepheye gidip de gelmeyenler ya da cepheye gidiyor adıyla baĢka yerlere götürülenler ile onların geriye bıraktıkları ıstıraplı hayatın etkisi ile yazan Bahtiyar Vahabzâde. Ģairin millî.‖ yorumunu yapar. Türkoloji Dergisi. Ģiir yazanın fikrî istidadı manevî tecrübesi baĢlıca rol oynasın‖. düĢünen bir ihtiyarın. tabloya üçüncü bir buut ilave eder: Zaman. içtimai ve estetik ideali ile bilâvâsıta alakadar‖ ilave eder: ―Bahtiyar Ģiirinde zamana marag. 2002. savaĢlar. halgın manevî ebediyetine.9 ressamın tablosunu verir. Ģümullü bir hak iddiasından.f. ―Modern Azerbaycan ġiiri‖nin önemli isimlerinden birisidir. e. isterseniz buna bir Ģiir değil. sf. Cengiz Aytmatov. Men İnamın Övladıyam”. DTCF Yayınları. “Bolşevik İhtilalinden Sonraki Azerbaycan Edebiyatında Şiir ve Poema Türü”. sf. Bahtiyar Vahabzâde Özel Sayısı. hafızasından zamana yol bulur. 442. “Yaradıbdır İnam Meni. ret ve kabul gibi infialleri söz oyunundan değil. g.16 ―Ġlk Ģiirlerini siyasî buhranlar. Ercilasun. Ġki elini bastonuna. düĢünen bir ihtiyar tablosu. Zaman onu yalnız halgın tarihî tâliyi ile halgın manevî ve ahlagî hayat tecrübesi ile bağlılığı bakımından düĢündürür ve nârahat edir. manevî indisine ve keçmiĢine olan marag demektir. Ankara Üniversitesi. g. Sayı 1. Ankara. d. B. Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Dergisi. aksi sedalıktan gönülce inançtan doğmaktadır.s. Fakat Vahabzâde. çenesini de iki elinin üstüne dayamıĢ. 22.‖17 Bahtiyar Vahabzâde’nin edebiyat ve Ģiir hakkındaki düĢüncelerine kendi cümleleriyle yaptığı açıklamalara dayanarak Ģu sözlerle açıklayabiliriz: 14 15 A. a. usta bir heykeltıraĢın heykeli deyiniz. 15. KeçmiĢi ve geleceyi de Ģair mahz ―vatan tarihinin‖ sahifeleri kimi varaglayır. Cilt. Cengiz Aytmatov. 23 17 Mitat Durmuş. haklı olarak Vahabzâde’deki ―zaman‖ kavramının mücerret bir sembol olmadığını ―aksine.15 Cengiz Aytmatov Vahabzâde için ―ġairin olaylar karĢısında coĢma. O. Vahabzâde hakkındaki baĢka bir yorumu ise Ģöyledir: ―Nazım sanatının sihirli vasıfları o vakit sonsuz etkinliğe.

Ģiirin.10 Vahabzâde’ye göre: Edebiyat söz sanatıdır. Sözün kanatlarının olduğunu ifade eden Vahabzâde. bir idealin. sf. a. ġiir. bir amacın olması gerektiğine inanır. sanatçı için yeni bir mataryel demektir. yazar. her edebî eserin içerisinde bir fikrin. sanat anlaĢılır olmalı. Yeni olarak ortaya çıkan her Ģey. hatta her günün. tıpkı kelebeğin kanatlarının rengi her çiçekte farklı farklı oluyorsa sözün kanatlarının da bir sarrafın elinde renk bulduğunu açıklar. ĠĢte sanatçı. Bahtiyar Vahabzâde. hangi amaca bağlanmıĢsa kendi hayatında da onu arayacağından her sanatçının kendine özgü konu repertuarının olduğunu söyler. Sanatçı o günün beklentilerine henüz cevap verememiĢken ertesi sabahın konuları ortaya çıkar. ġiirde Ģekli. sanat eserini bu ―sınırsız imkânlar‖ çerçevesinde ortaya koyar ve kendine has bir kaleme sahip olur. geleneksel Ģiir türlerinde de dönemin fikirlerini anlatmak mümkündür. Bu amaç da edebî eserin konusunu belirleyecektir. yeni tarzdaki eserlerde Ģeklin. ―Ģiir. eserin güzelliği için gerekli olduğunu düĢünse de hiçbir zaman ilk Ģart olarak değerlendirilmemiĢtir. Toplum hayatında vuku bulan her hadise edebiyatın konusu olabilir. Sözün bu kıymetli özelliğini anlayınca da idrak ettiklerini aktarma isteği bir noktada durmaz. 60 .‖ görüĢünde olan Bahtiyar Vahabzâde. 18 Edebiyatı ―hayatın aynası‖ olarak gören Vahabzâde. sadece bir ―taĢıyıcı ve ulaĢtırma vasıtası‖ olarak görür Bahtiyar Vahabzâde. Asıl önemli olan bu hadiselerin sanat eseri olarak aktarılabilmesidir. ġiirde mana açık olmalıdır. edebiyatın toplum hayatı dıĢında ayrıca bir konusu olamaz. Bahtiyar Vahabzâde’ye göre. g. Sanatçıya göre her dönemin. ―bulmaca‖ değildir. Sözün derinliğinin ise sınırı yoktur. zamanın Ģartlarına göre edebiyattan beklentileri vardır. Ona göre önemli olan zamanın 18 Hüsniye Zal Mayadağlı.‖ düĢüncesindedir. e. hangi fikre. kendi kalbinde hangi hisse. Vahabzâde.

Çünkü ikisi de sadece bir milletin değil. Çınar. o yürekten gelen sesler okuyucunun da kalbinin kapılarını açamayacaktır. edebiyat ve sanatın belirli bir tabaka için değil. Verdiği bu eserler ve içerikleri Ģunlardır: Ġlk kitabı 1949 yılında yayınlanmıĢ olan ―Menim Dostlarım‖dır. s. Nasıl ki. ―Bu anahtarı kaybeden sanatkâr. Dostluk Neğmesi. 19 20 a. Daha sonra yayınlanan eserleri ise Ģunlardır: ―Bahar. düĢüncelerini esere yansıtabilmektir. Halg ġairi Samed Vurgun.. g. Ceyran. e.20 Bahtiyar Vahabzâde.f. e. SeçilmiĢ Eserler. 85 21 a. Çünkü bunlar sanatta evrenselliğin ve kalıcılığın sebeplerindendir. Bu duyguları. bütün insanlığın yüreğine hitap eder. sf. ġeb-i Hicran. Menim ġe’rim. düĢünceleri ifade etmenin yolları. sedece vasıtadır. g. a.11 duygularını. sanat eserinde milletinin geçtiği yolları bulabilmeli ve geleceğini görebilmelidir. yüke göre ulaĢım aracı tercih ediliyorsa edebiyatta da konuya göre de Ģekil seçilir. 19 Vahabzâde. Bir Ürekde Dört Fesil. 75-83. kendi kalbinin kapılarını açamadığından. Halk. O. samimiyetten ve sadelikten yanadır.4. sanatta tabilikten. E’tiraf. amaç değil. sf. Bahtiyar Vahabzâde’nin Eserleri Bahtiyar Vahabzâde sanat hayatı boyunca edebiyatın hemen her türünde eserler vermiĢtir. Ebedî Heykel. Kökler Budaglar. Sade Adamlar. e. Ġnsan ve Zaman. g. Aylı Geceler. Sanat da ilim de devrin Ģartlarından bağımsız olarak yalnız hakikati anlattığı zaman büyür ve hak ettiği değeri bulur. SeçilmiĢ Eserler. halk için olması gerektiğini düĢünür. Sanatın büyüklüğü halkın ihtiyaçlarını ne derece karĢılayabildiğine oranla ölçülür. ‖ Bahtiyar Vahabzâde’ye göre sanat ve ilmin birleĢtiği nokta ―hakikat‖tir. Semed Vurgun.85-90 . sanatta samimiyeti ――yüreğin kapılarını açan en itibarlı anahtar‖ olarak görür. 21 1.

Bahtiyar Vahabzâde’nin Ģiirlerinde ele aldığı Ana dili konusu. Ahı Dünya Fırlanır. muhafaza edilmesi ve zenginleĢtirilmesi bu büyük fikir adamının yolunda en büyük mücadele verdiği meselelerdendir. Vahabzâde’nin eserlerinde iĢlediği bir konu vardır ki. Ana dili ve genellikle dil konusu. Ana dilinin kullanılması. ġair. Dan Yeri. Sovyet rejimi yıllarında Ana dilinin resmî makamlardan kovulduğunu ve bu dilin gereğince kullanılmadığını da zaman zaman ifade etmiĢtir Ģair. Semed Vurgun. Hara Gedir Bu Dünya. AĢağıdaki satırlarda bu mevzuya yer verilecektir.12 Deniz-Sahil. ―Yollar Oğullar‖. ġehitler. Açılan Seherlere Selam. Sanatkâr ve Zaman. ġenbe Gecesine Geden Yol. Ana dilini halkının birçok maddî ve manevî değerlerinin bir simgesi olarak gören Ģair. Gelimli Gedimli Dünya Son Ucu Ölümlü Dünya. onun diğer . Muğam. ―Latin Dili‖. Veten Ocağının Ġstisi. Goyun. ―Märziyä‖. 1954 yılında yazdığı ―Ana Dili‖ Ģiirinde ana dilini halkının ilk ders kitabı olarak nitelendirmiĢ ve kutsal bir varlık olan Ana ile Ana dilini bir arada değerlendirmiĢtir. Ģiirlerinde de dil konusuna değinmiĢtir. Bununla birlikte. Bahtiyar Vahabzâde’nin 50’li yıllardan itibaren yazdığı birçok Ģiirinde iĢlenmiĢtir. Piyesler. ―Bu Dil‖. ―Üz Astar‖. ―Oğluma‖ vs. Özümle Söhbet. ―ġäbi hicran‖. Bir Baharın GaranguĢu. ―ġähriyara‖ vs. bu konu aynı zamanda onun hayatı boyunca mücadele verdiği bir konudur. Payız DüĢünceleri. SeçilmiĢ Eserler (iki cilt). Feryad. Ne Bundan‖. ―Alfabe Kitabı‖. Açıg Söhbet.dir. Lirika. Dört Yüz On Altı. Sadelikte Büyüklük. SeçilmiĢ Eserler (iki cilt). ġairin bilhassa dil konusunu ele aldığı Ģiirlerine Ģunlar örnek olarak gösterilebilir: ―Ana Dili‖. Ümide Heykel. VetendaĢ. ―Ne Ondansan. Bahtiyar Vahabzâde. Bahtiyar Vahabzâde’nin Ģiirlerinde çok geniĢ bir biçimde iĢlediği meselelerden biri ―Ana Dili‖ konusudur. Nağıl-Heyat.Ġkinci Ses. Her Çiçekten Bir Leçek. dilin ecdatlarımızdan kalan en büyük miras olduğunu vurgulamaktadır. Derin Gatlara IĢıg.

Feryad adlı manzum ve mensur piyesleri sahnelenmiĢtir. inceleme. d. 24 a. Alman dilinde bir. ―Ġkinci Ses‖ oyunu ilk olarak 1968 yılında M. YevtuĢenko. Dr. Ģiir. 1973 yılında da ―YağıĢtan Sonra‖ piyesi sahnelenmiĢtir. Türkmen ve Özbek dillerinde de izleyiciyle buluĢturulmuĢtur. J. ―Gıymet‖ poemasında öğretrmenlik sevincini ve öğrencilerini konu edinmiĢtir. üçüncü olarak Semergend Teatrında. ―Ġftihar‖ poemasının konusu örgencileridir. . Ezizbeyov adına Akademik Teatrında. çeviriler yazan yaratıcı bir sanatçıdır Bahtiyar Vahabzâde. ikinci olarak Yerevan’daki Azerbaycan Teatrında. 41-43. Dr. g. YağıĢdan Sonra. g. 22 23 Prof. Bunlardan önce de 1959 yılında Celil Mehmedguluzâde adına Nahçıvan Dövlet Dram Teatrinda ―Edalet‖ piyesi. makale. dördüncü olarak da Ezizbeyov Teatrında ve nihayet Maksim Gorki adına Hankendi Dövlet Dram Teatrında rejisörünün yeni bir düzenlemesiyle sahnelenmiĢtir. a. sf. Türkiye Türkçesiyle yedi eseri yayınlanmıĢtır. 23 Bahtiyar Vahabzâde’nin yazdığı piyesler ise Ģunlardır: 1965 yıllarından bugüne kadar ―Azerbaycan Devlet Akademik Dram Teatrinda‖ Vicdan. Kazakova tarafından on iki eseri Rus diline tercüme edilmiĢtir. Moris. hikâye. Özbek Türkçesiyle iki. poema. sf. R. 62-63. Eserleri baĢka dillere de tercüme edilmiĢtir. piyes. araĢtırma.13 faaliyet alanlarının 22 yanı sıra bilimsel popüler makalelerine de yansımaktadır. e. Ermeni ve Gürcü dillerinde iki. Mehman Musaoğlu. J. 63. Doç. Yollara Ġz DüĢür. Hüsniye Zal Mayadağlı. senaryo. Aynı piyeslerden bazıları Ermeni. Yard. tanıtma yazıları. e. Ġkinci Ses. sf. a. 24 Bahtiyar Vahabzâde’nin kaleme aldığı poemaları ve bu poemaların içeriği hakkında Ģu bilgileri verebiliriz. g. Kendi ana diliyle.

gökler ve fikir üzerine fikirlerin konu alındığı bir poemadır.14 ―Merziye‖ de bir öğretmenin mücadeleleri anlatılmıĢtır. ―Fikir Haggında Fikirler‖ de zaman. vatan hasreti. yücelik. sonsuzluk. hızın sınırları nasıl dağıttığı. Tebrizî. an. ―E’tiraf‖ poemasıyla itirafın. zaman içinde fikrin sınırlı olmaması gibi konuları ele alınmıĢtır. temizlik. evlat ve torun iliĢkilerini anlatır Ģair. ―Salam‖ adlı poemada ―Ģanlı Irak toprağında‖ kaldırılan bağımsızlık bayrağına selamlar gönderirken Fuzûli. teknik geliĢmelerin ayrılığı yenememesi. H. paklık olduğunu anlatmıĢtır Vahabzâde. manevî sorunlarının ise kalem sahiplerinin sorumlu olduğunu açıklayan önsözüyle sunduğu ―Tezadlar‖ poemasının konusunu oluĢturur. yeni ölçülerin lüzumu. cesaret. ―Her Baharın Öz GaranguĢu‖ poemasında Ermenilerin yas meclislerini. herkesin kendinden öc alması. baba. ―Ġkinci Ömür‖ poemasının konusu Rus-Japon SavaĢı’dır. hız. gurbet. 1973 yılındaki güzellik yarıĢmasında ―Amerika Güzeli‖ sıfatını almıĢ Emma Nayt’ın dilinden fakir bir kızın. ―Amerika Güzeli‖ adlı poemada. ―Viyetnam Balladası‖ poemasında Vietnam SavaĢı kaleme alınmıĢtır. ―Hekim dostum CavanĢır! poemasında insanların maddî ağrılarını doktorları. eski ölçülerin gereksizliği. bu iki konudaki düĢüncelerini ortaya koymuĢtur. Nizamî ve Ebululâ’dan da bahseder. ―Vaht-Sür’et-Fikir‖ poemasında. ―Heyat-Ölüm‖ poemasında Ģair. ―Veten Menem Men Vetenem‖ veya ―Facie‖ poemasıyla çalınan bir levhanın yüzünden müze bekçisi Matsurata’nın çektiği sıkıntılar ve intiharını anlatır Ģair. zengin . hızın birlik ve kavuĢma demek olduğu.

çektiği iĢkenceler. insanın bir maksat için yaĢaması gerektiği. partizan bir grubun baĢındaki Ferhat isimli gencin baĢından geçenler. ―Dostluk‖ poemasında Ukrayna’nın ücra bir köĢesinde. ġair bu eserinde. Ah Zalım Ovçular!. ―ulaĢılmaz zirve‖ Fuzûli’ye yakıĢacak tarzda Ģairâne bir ifade ile anlatılır.15 olma isteği. Taun ve Epilog olmak üzere on üç bölümden oluĢmuĢtur. Bu poemasından daha önce. Aynı Ģiir kitabında yer alan ―Feryad‖ poemasıyla Ġtalya’nın Pompey Ģehrindeki Vezüv volkanının püskürmesinden oluĢan zarar anlatılır. Klasik Türk Edebiyatının köĢe taĢlarından biri olan Azerî Ģair Fuzûli’nin hayat ve faaliyetlerini ―büyük bir kâinat‖. Bu poema. trajik bir olay kurgusuyla anlatılır. ġair. Emi Gatili. Bir Deste Çiçek. sevdiğine güzel görünmek için falcıyla kurduğu bağlantı ve Ģöhret için bir adamın desteğiyle ―güzel‖ seçiliĢi anlatılır. düĢünceleri anlatılmıĢ. çevresindeki dostluklar kaleme alınmıĢtır. ―ġeb-i Hicran‖ poeması. . bu poema yüzünden çalıĢtığı üniversiteden iki yıl uzaklaĢtırma alır. Ġki Hediye. ġikâyetnâme. Ģairlik ilhamı ve zindan Ģiirleri kaleme alınmıĢtır. ―Uçun Neğmelerim‖ poemasında da ise kahraman Tatar Ģairi Musa Celil ve onun zindana atılıĢı. bunun yanı sıra ―bağımsızlık‖. ―Gem Ġçinde Sevinç‖ poemasında bir babanın aniden hastalanıĢı ve oğulunun telaĢı anlatılmıĢtır. Mehemmed. Mehemmed-Leylâ. Prolog. 1958 yılında yazıp da o zaman hiçbir yerde yayınlattıramadığı ―Gülistan‖ poeması vardır. Kerbelâ Seferi. Ġki Hükümdar. ―hak‖ kavramlarına da değinilmiĢtir. Ġki Müellim. 1960 yılında ―ġeki Fehlesi‖ gazetesinde daha sonra da bir kitabında bu poemanın yayınlanmasıyla Vahabzâde için ağır günler baĢlar. ―Ağlar-Güler‖ poemasında Sabir’in Ģahsiyeti. ―Aylı Geceler‖ de dumanlı Tebriz’in hali ve Sabir’in ―Hophopnâme‖ sinin mazlumları uyandırmaya çalıĢması. Can Yangısı.

Bölüm. ortaya koymuĢtur. Taganrog Divizya‖ diye adlandırılan orduyu ve kahramanlıklarını anlatmıĢtır. ġair. yaĢlanınca ortada kalan ihtiyarların halini duygu yüklü mısralarla anlatırken mesajını da verir. Bölüm. Körpe. ―Dört Yüz On Altı‖ isimli poemasında. Ġkinci Dünya SavaĢı yıllarında Azerbaycanlılardan oluĢturulan ve ―416. milletini. hayatını sigorta etmek amacıyla yazmıĢ olduğu. dinini hiçe sayarak Paris’e gidiĢi ve Elcezair’in servetini kumarda kaybetmesi. 1. Goca.Bölüm. bebeğini sokağa bırakanları. yılı münasebetiyle yazdığı bu eseri üç fasıldan meydana gelir. Beni Osman’ın vatanını.Bölüm. millî bağımsızlık duygusuyla kaleme almıĢtır. devri öven eserlerinden biridir. kendine yabancılaĢmak. Körpeler Evi. mezhebini. ―Yollar-Oğullar‖ poemasının konusu. Sosyal bir yarayı ele aldığı bu poemasında Bahtiyar Vahabzâde. Üzeyir Hacıbeyli’nin hatırasına yazdığı ― Muğam‖ adlı poemasını kaleme almadan önce makamların nereden geldiğini araĢtırmıĢ. 1974’te yazdığı ―Leninle Söhbet‖ poeması Bahtiyar Vahabzâde’nin kendini. 3. Vahabzâde. O devir ‖Ģahsa tapma devri‖ olduğundan Bahtiyar Vahabzâde de bu tür bir eser yazma ihtiyacı duymuĢ ama bu eserde bile kalemini saklayamamıĢ. konuyla ilgili . Bu poemada yabancıyla evlilik. Vahabzâde’nin annesinin hatırasına yazdığı ―AtılmıĢlar‖ poeması dört bölümden oluĢur. hem de üstüne basa basa. Almanya galibiyetinin 30. 4. Ġkinci Dünya SavaĢında Fransızların yanında yer alıĢ ve nihayetinde Cezayir’in millî kurtuluĢ mücadeles gibi konuları da içerir.16 Ġran ġahının kanlı rejimi ve Lenin’in ―halglar hapishanesi‖ olarak adlandırdığı Çarlık Rusyasının Azerbaycan’ın ikiye parçalamasını ve bu sömürgecilik siyasetini. 1988’de yazdığı ―Ġki Gorhu‖ adlı poemasında Stalin devrinde bütün kalem sahiplerinin ve kendisinsin yaĢadığı korku duygusunu ve mahrumiyetleri dile getirmiĢtir. Gocalar Evi. kendi inandığı fikirleri. 2. Frenk hayatı yaĢaması üzerine kurulmuĢtur. Araplıktan uzaklaĢmak.

ġairin 25 a. ―Leyaget‖ poeması ile ġaĢa’nın Ģahsında insanların birbirine güvensizliği.17 eserler okumuĢ ve ünlü müzisyenlerden makamları tekrar tekrar dinleyerek bu makamlarda hissettiklerini kaleme almıĢ ve böylece söz konusu poema oluĢmuĢtur. Bahtiyar Vahabzâde. iĢsizlik sorununu. KuĢner. Özbek Ģiirinden. Alfonsas Maldanis ve Alfonsas Bukantas’ın. 25 ġairin son çıkan eserlerinden biri olan ―Payız DüĢünceleri‖ hakkında Ģu bilgiĢer dikkat çekicidir. Efes gibi yerleri. Alman Ģiirinden. e. vicdan ve liyakat kavramları üzerinde durulmuĢtur. Tatar Ģiirinden. zaman zaman Güney Azerbaycan’daki milletdaĢlarıyla konuĢmaktadır. sesini Tebriz’e ulaĢtıran telefon tellerini kıskanmaktadır. Sonbahar. ömrünün sonbaharındadır. Almanya’daki iĢçiler ve gecekondu meselelerini anlatır Ģair. Helmut Fransler’in. Ġstanbul. Andrey Demetyev’in. Sovyet Sosyalist Birliği ve Dünya Edebiyatından yüreğine yatan. onu bir Ģair gibi heyecanlandıran numuneleri kendi diline çevirmiĢtir. Ġzmir. tarihî eserleri. Bu tercümelerini de ―Her Çiçekten Bir Leçek‖ adı altında kitap halinde neĢr etmiĢtir. Bahtiyar Vahabzâde’nin çeviri yaptığı bazı Ģairler Ģunlardır:: Rus Ģiirinden. A. Ankara. Yevgeni YevtuĢenko. ―Ahtaran Tapar‖ ile Türkiye’ye seyahati sırasındaki gözlemlerini. Camal Kamal’ın. sanat ruhuna uygun gelen. ġair. Vahabzâde zaman zaman Özbekistan’a selam göndermekte. . bazen ömrünün olgunluk devri olarak tezahür etmektedir. g. Renat Haris’in. Rimma Kazakova. Kitap da adını zaten buradan almaktadır. Bulgar Ģiirinden de Dimitr Zlatev ve G. ―Son GörüĢ‖ poeması ile sevgiliye Ģairce serzeniĢte bulunmuĢtur Bahtiyar Vahabzâde. Grivnev’in Ģiirlerini tercüme etmiĢtir. ġiirin pek çok mısralarına güz düĢünceleri hâkimdir. Litva Ģiirinden. 62-67. Ģairde bazen buruk bir duygulanıĢ. Tebriz’deki koca Ģair ġehriyar’a telefon açmakta.

20. kendi dünyasını. . Bazı Kültür ve Siyaset Adamlarının Vahabzâde Hakkındaki Sözleri Vahabzâde hem Türk Edebiyatında hem de Dünya Edebiyatında tanınan ünlü bir Ģahsiyettir. Azerî Edebiyatında birçok yeniliğe imza atmıĢ. Dr. Ahmet Bican Ercilasun.5. derd ü serimize ortak olan. insana. okuyucuların çoğu bugün kendisini. “Bahtiyar Vahabzâde. Onun ve bütün milletdaĢlarının ―bütöv (bütün) bir toprağa‖ hakkı vardır.18 arzusu parçalanmıĢ bir vatan değildir. Zannımca. Çünkü onun manzumelerinde zaman yaĢıyor.26 1. sf. Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Dergisi. koynunda yaĢadığımız zaman… Ve Ģiirlerin kudreti de iĢte bundadır. Yine her birimiz.‖ 27 Cengiz Aytmatov 26 27 Prof. d. AĢağıdaki satırlarda ünlü bazı Türkolog ve siyaset adamlarının Vahabzâde hakkındaki düĢüncelerine yer vererek farklı bakıĢ açılarıyla sanatçının tanınması amaçlanmıĢtır. komĢusuna. a . böylece inkiĢaf eder. kendi hırs ve heyecanlarını Bahtiyar’ın Ģiirlerinde bulabilir. yeri doldurulamayacak nadide bir sanatçıdır. Bizim kaygı yükümüzü taĢıyan. “Bahtiyar Vahabâde Özel Sayısı”. bütün nesillere. sf. dünyanın atom tehlikesine köprü fikirler atar. Sanatkârlığının çiçeklenme ve müdriklik devrine kadem koyan büyük Ģairin ölçüsüz istidadı böylece meyve verir. hepimize has olan ihtiraslardan.g. doğrudan doğruya zaman. mekân ve fezanın mücerret âlemine günümüzün heyecanlarına. od ocağına ve bundan sonra bütün kâinata yüz tutar. köprü tablolar çizer. 29. Vahabzâde’nin Ģahsiyeti ve yaptığı faaliyetler ayrı bir tez konusu olacak kadar geniĢ çerçevede incelenecek kapasiteye sahiptir.

“Bahtiyar Vahabâde Özel Sayısı”. ‖30 Yavuz Bülent Bakiler ―Bahtiyar Vahabzâde.19 ―Sizin edebî kiĢiliğiniz bütün Türk Dünyasının manevî birliği ve yükseliĢiyle iliĢkilidir… Sizi sadece Azerbaycanlı kardeĢlerimizin değil. Dr. Bahtiyar Vahabzâde. aydınlık yüzlerin ve güzellik yolunun sembolüdür.‖ 28 Süleyman Demirel ―Bahtiyar Vahabzâde. bana Bahtiyar’ın Ģiirini okuıdu. Bir genç. ―Bu bizim Bahtiyar’ın Ģiiridir. g. seven gönüllerin. Sonra tercüme etti.‖ dedi. g. bütün ülkede tanınan ve sevilen bir Ģairdir. O. Uykusunda hıçkıran ve hiç kimse tarafından iĢitilmeyen. Lakin O’nun en büyük ödülü halkın sevgisidir. 16. “ Türk Dünyasının Ortak Sesi”.‖ 29 Mehman Musaoğlu ―Türk Edebiyatı için Mehmet Akif. sf. ‖ 31 Oljas Süleymanov ―… Yaratıcılığı halka ilahî bir inançla bağlıdır ve bu inanç onun sanatkârlık hayatında baĢlıca rolü oynar. Bununla birlikte o. bir fikir adamıdır. ÇağdaĢ Türk Dünyasının bir kalem üstadı olarak selamlıyorum. En büyük ödüllere layık görülmüĢtür. Azerbaycan Türkçesinden aktaran: Perviz Sultanov. d. çok yönlü faaliyete sahip olan bir Ģair. . 29 a. 44. 31 a. Doğuda en saygın kiĢileri soyadıyla değil. 28 Prof. Nizami Caferov. d. sf. sf. O’nun Ģiirlerinde doğuya özgü bütün güzel nitelikler yansımıĢtır. Yahya Kemal. sesi hiçbir aks ü seda vermeyen nice yazarlar var. aynı zamanda dünyanın gelmiĢ geçmiĢ en büyük tarihî olaylarını irdeleyerek. d. Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Dergisi. bir halk Ģairidir. 39-40. Ben onu hem insan hem yazar olarak tanıyan biriyim. adıyla çağırırlar. Necip Fazıl ne ise Azerbaycan Edebiyatı için de Vahabzâde odur. g. eriĢtiği edebî ve toplumsal zirvede halkının her türlü problemlerinin çözümlenmesi için çareler arayan bir liderdir. bütün Türk Dünyasının ortak sesinin. 15. sf. 30 a.

Türk Dili Dergisi. Azerbaycan edebiyatının tarihi onu yaratan halkın tarihi gibi eski ve zengindir. 33 Azerbaycan Türklerinin iki bin yıl boyunca kat ettiği ilim. Bahtiyar Vahabzâde’nin Ģiir ve poemalarında cemiyet hadiselerinin. sf. d.‖ 32 Sabir Rüstemhanlı 2.yüzyıllar arası Azerbaycan 32 33 Prof. 741. Azerbaycan Türklerinin bin yıllık tarihleri boyunca geçtikleri mücadelelerle dolu hayat yolu. Dr. (Türk Şiiri Özel Sayısı 5). sf. sanat.. . bir değil. yaĢadıkları sevinçli ve kederli dönemler. insan hislerinin mahiyetini açan poetik tezatlar silsilesi. medeniyet ve edebiyat tarihi içinde en fazla ağırlığı olan 19. 45-46. O. Bence sanatkâr için bundan büyük bahtiyarlık olamaz!. yüzyıllar benzersiz eserleriyle dikkati çeker. bu son iki yılda zirveye çıkmıĢtır. birkaç nesil okuyucunun vatandaĢ olarak yoğrulup yeniden (millî kimliğini kazanarak) doğmasından hiçbir teraziyle ölçülmeyecek büyüklükte bir iĢ becermiĢtir. inandıkları manevî ve ahlakî kanaatler tüm yönleriyle bu edebiyata yansımıĢtır. g. ve 18. ve 20. daha sonra ise dönemin edebiyatındaki değiĢiklikleri Ģiir türünde incelemek uygun olacaktır. Türk edebiyatlarının büyük tarihe ve geleneklere sahip bir kolunu da Azerbaycan oluĢturmaktadır. hislerin ve düĢüncelerin daimi zıtlaĢması ve reddi ve yeniden yaratılması müĢahede edilir. elde ettikleri bilgi ve tecrübeler.MODERN AZERBAYCAN ġĠĠRĠ HAKKINDA BĠLGĠ Modern Azerbaycan Edebiyatında Ģiir türündeki değiĢikliklere geçmeden önce dönemin edebiyatı hakkında bilgi vermek.20 Lakin Bahtiyar Vahabzâde’nin sesine daima ses verirler. halkın özünü bulup yeniden doğmasında Bahtiyar Vahabzâde yaratıcılığı kadar ardıcıl tesir göstermiĢ kuvvetlerin sayısı çok azdır. Önceki edebî aĢamalar ilim. Halil İbrahim Usta. “Modern Azerbaycan Şiiri (Kuzey)”. Dursun Yıldırım. felsefe ve estetik. Son on yıllarda millî Ģuurun saflaĢması ve Ģekillenmesinde. a. 13.

yüzyıl ise edebiyatın her sahasında (konu. Bu olay edebî tarihe ―Yeni Devir Edebiyatı‖ olarak kaydedilmiĢtir. genelden özele. F. tasavvufî düĢünce Dede Korkut’tan Fuzulî’ye kadar artan bir süreçte Fuzulî’den Vakıf’a kadar ise giderek azalan bir çizgide ortaya konmuĢ. Türk ve Ġslam konteksinde ĢekillenmiĢtir. Zamanında DoğulaĢan Batıda Sphokles’in Aristo’nun oynadığı edebî-tarihî rolü o yıllarda M. Ali Bey Hüseyinzâde. Müslümanlığın ve Türklüğün tesir ettiği edebî çevre de daralır. realist edebî geliĢmenin baĢında Ģüphesiz Mirza Fetali Ahundzâde durmaktadır. F. dil. Diğer yandan edebî gelenekte felsefe ile Ģiirin oranı aynı ölçüde artar veya azalır. 19. Ahundzâde ile birlikte Azerbaycan-Türk kimliği ortaya çıkmıĢtır. M. Ana dille ortaya konan edebiyatta. fikir. Cavit ile yeniden yükseliĢe geçmiĢtir. Ahundzâde’nin Temsilât’ının ve felsefî görüĢünün özündeki edebî-estetik geliĢmede Doğu ve Batı’nın değerleri kesiĢip birleĢir.21 Türkçesiyle ortaya konan edebiyatın geliĢip kendini gösterdiği dönemdir. üslup ve poetikada) millî realist düĢüncenin çok yönlü olarak geliĢtiği yüzyıldır. Önceki yüzyıllarda millî kimlik ġark. yüzyılda ilk defa M. Ahundzâde oynamıĢtır. Edebiyatın yeni yönü. dil ve üslup sistemi hatta yeni alfabeye geçme teĢebbüsleri yeni bir değiĢim ve dönüĢümün habercisi olmuĢtur. Özellikle Mirza Fetali Ahundzâde’den baĢlayarak hem Doğu’nun hem de Avrupa’nın değerleri ortak bir noktada sentezlenerek geliĢtirilmeye baĢlanmıĢtır. Ģiirden nesre aynı zamanda geçer. romantik estetikten realist maarifçiliğe. Hadi ve H. poetika. evrenselden millîye doğru bir geliĢme görülür. tür. Yakın Asya’da sosyal-tarihî ve edebî-estetik kabullerle klasik Avrupa bediî-felsefî kabullerini tabii bir süreçte sentezleme iĢini Doğu’’da ilk olarak bu devrin Azerbaycan Edebiyatı gerçekleĢtirmiĢtir. tasavvufta ve mistik gerçek üstünün yakınlaĢması Ahundzâde’nin Ģiirinde tükenir ve o. 19. neredeyse özelliğini kaybetmek üzereyken Mirza Fetali Ahundzâde. Celil Memmedguluzâde ve Mirza Elekber Sabir ile baĢlayıp hâlâ devam eden modern. Ġslam modeli ve poetikası. .

Güz.34 Türkler 20. . Bu dönemde Azerbaycan edebiyatı kendi kültürel değerlerini ve kimliğini kaybetmeden batının çağdaĢ. modern. 35 yüzyıldaki macerası. Diğer milletlerin tarih boyunca Ģahit olmadıkları rejimleri. 34 Türk Dünyası Edebiyatı Tarihi 7. Top yekûn imha edilerek unutturulmak istendikleri sırada. yüzyıl boyunca. bir ölüp. 493. Ankara. maĢrıktan mağribe uzanan geniĢ vatan coğrafyasında. sf. Yüzyıl Türk Dünyası Edebiyatı Üzerine Bir Deneme”.22 Asya’yı Doğu’nun edebî dairesinden çıkarıp Batı dünyasına dâhil edilmesi Azerbaycan ile baĢlar. “20. Yendiler. Düğer iki tarihî-edebî süreç de bediî tefekkürün hem yeni.c. Ankara. bir dirildiler. Zaten kalem sahibinin birinci görevi de yaĢanan olayları estetik bir görüĢle tespit etmektir.280. 35 Şuayip Karakaş. 2002. Doğu Edebiyatının özelliklerini de muhafaza ederek önceki geniĢlini korumuĢtur. edebî süreciyle temasın ilk örneklerini vermiĢtir. dünyada adı bilinen hemen hemen bütün milletlere karĢı istikbal mücadelesi vermek zorunda kaldılar. Türk milletinin Balkanlar’dan Çin Seddi’ne kadar uzanan çok geniĢ vatan coğrafyasında maruz kaldığı siyasî ve sosyal fırtınaların bütün edebî türlerdeki keskin akislerinden ibarettir. 1996. Türk edebiyatının 20. s. Daha çok millîleĢen ve AzerbaycanlaĢan Azerbaycan Edebiyatı. Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınları. Yeni millî realist edebiyatın ortaya çıkmasıyla zengin kültürel ve tarihî değerlere sahip Azerbaycan halkının bir millet olarak teĢekkülü de aynı döneme rastlar.2. yenildiler. Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi. realist millî yönünün ortaya çıkması hem de onun o zamana kadar hâkim olan geleneksel edebî sistemden ve onun muhitinden ayrılması devam eder. sf. Bundan dolayı Ġslam ve Doğu ile Batı medeniyeti arasındaki köprü vazifesini Azerbaycan üstlenmiĢtir. tarih sahnesine her zamankinden daha kalabalık bir kadro halinde yeniden çıktılar. maruz kalmadıkları katliamları bu yüzyılda bizzat yaĢadılar.

Dünya SavaĢından Sonraki Dönemde Edebiyat (1945-1954) f) Muasır Devirde Edebiyat (1954-1980) g) Yeni Dönem Edebiyatı (1980-…) Bu geniĢ çizgilerden sapma göstererek yapılmıĢ baĢka tasnifler de bulunabilir. yüzyılın baĢlarında hemen hemen aynı siyasî ve sosyal olayların yaĢandığı bütün Türk yurtlarında. Bu durumun yegâne a. Türkiye’deki aynı özellikleri taĢıyan millî bir edebiyatın doğmasına zemin hazırlamıĢtır 36 Modern Azerbaycan Ģiiri hakkında verilecek gerekli bilgilere geçmeden önce Azerbaycan Millî Edebiyatı hakkında genel bir bilgi vermek uygun olacaktır. bütün Türk dünyasında etkisini göstermiĢtir. yüzyılın ikinci yarısından itibaren görülmeye baĢlanan millî geliĢmeler.g. Çünkü büyük eserler ve isimler uzun yıllar boyunca ortaya çıkmayabilirler. oldukça geniĢ yer tutmaktadır. yüzyıl Azerbaycan Edebiyatı. 20. Buna karĢılık Azerbaycan Edebiyatı tarihinde 1900-1920 yılları arasındaki süreç bütün araĢtırmacılar tarafından bir dönem olarak ele alınmıĢ ve incelenmiĢtir. sf. sadece Türkiye’de değil. Her millî edebiyatın tarihini devirlere ayırırken genellikle büyük zaman kesimleri belli bir merhale olarak değerlendirilir.288. Bu döneme verilen isim de ilginçtir. Bunda muhakkak ki Azerbaycan insanının tabiatındaki Ģairlik ruhunun. Dünya SavaĢı Devrinde Edebiyat (1941-1945) e) 2. Bu geliĢmeler. a) Ġnkılâp Öncesi Edebiyatı (1917-1920) b) (1920-1930) Yılları Arasında Edebiyat c) (1930-1940) Yılları Arasında Edebiyat d) 2.d. . 36 20.23 19. edebiyat tarihçileri tarafından genellikle Ģu Ģekilde tasnif edilmektedir. Modern Azerbaycan Edebiyatı. ilhamın ve yeteneğin payı çok büyüktür. Batılı anlamda Ģekil. üslup ve yöntem değiĢikliğine millî özelliklerini kaybetmeden alıĢmıĢ olan Kuzey Azerbaycan Edebiyatı içinde Ģiir.

Bu yüzyılın baĢlarında edebiyatçılar genellikle basımın çevresinde toplandıkları için dönemin iki önemli dergisi. Basımın kuvvetlenmesi. 20. alev saçan satırları ile yeni devir Azerbaycan Ģiirinde gerçek bir inkılâp yapmıĢ. günlük makale ve fıkracılığın daha da geliĢmesine yol açmıĢtır. millî kültürün bütün sahalarında hızlı bir geliĢme yaĢanması hep bu kısa dönemde ortaya çıkmıĢtır. sosyal ve siyasî hayatında önemli Ģahsiyet ve hadiselerle doludur. Molla Nesreddin ve Füyüzât’ın oluĢturdukları iki ayrı edebî tarzın varlığı dikkati çekmektedir. 20. 1920 yılının mart ayında Sovyet iĢgali ile Azerbaycan’ın özgür kimliğine ve dolayısıyla da millî Azerbaycan edebiyatına son verilmiĢ olmasıdır. Bazıları ise yeni rejimle iĢbirliği yoluna gitti. Sabir. Bir Ģair olarak Molla . Bu sebeple 20. yüzyıl Azerbaycan Edebiyatı denildiğinde 1900-10920 yılları arasındaki dönem ve Azerbaycan Sovyet Edebiyatı denildiğinde ise 1920’den sonraki dönem anlaĢılır. Hem Ģekil hem de tema açısından en fazla değiĢikliğe uğrayan edebî tür ise Ģiir olmuĢtur.yüzyıl. yüzyılın baĢındaki bu yirmi yıllık dönem Azerbaycan’ın edebî. toplumda milliyetçilik ve Türkçülük düĢüncelerinin yayılması. Bu iki tarzın her ikisi de esasen aynı amaç uğrunda mücadele etmiĢlerdir. Edebiyat aynı zamanda bir düĢünce sistemi olduğu için yazarlar ve Ģairler edebiyatı ideolojisinin emrinde kullanmaya zorlandılar. Azerbaycan Edebiyatında da yeni bir uyanıĢ devrinin baĢlangıcı olmuĢtur. Bazıları kendi ilkelerine sadık kalarak aktif edebî hayattan çekildiler.yüzyıl Ģiirine Mirze Elekber Sabir gibi büyük bir dehayı Molla Nesreddin Dergisi kazandırmıĢtır. Ancak bazı Azerî sanatçılar için edebî hayatları 1920’de tamamlandı. Bu yüzyılın baĢlarında Azerbaycan edebiyatında yer alan belli baĢlı nazım türleri Ģiir. Sadece üsluplarında farklılıklar mevcuttu. Basım hayatında birbirine karĢıt gibi görünen bu iki derginin edebiyata katkıları çok büyük olmuĢtur. nesir ve tiyatro eserleri idi. Azerbaycan Türklerinin bir millet haline gelmeleri. Bu dönemden sonraki devreye Sovyet Devri Edebiyatı adı verilmektedir. eski Ģiirle arasında geçilmesi imkânsız bir uçurum yaratmıĢtır.24 sebebi. göç ettiler. 20.

Mirze Elekber Sabir. Bu arada Edebiyat Tarihi alanındaki çalıĢmaları ile tek baĢına bir ekol haline gelen Feridun Bey Köçerli’yi de anmak gerekir. Ancak yeni Ģiir geleneğinin kurucusu olduğu yaĢarken de herkes tarafından kabul edilmiĢtir. Hüseyin Cavid. . yüzyılın ilk yıllarında dönemin eserlerinin baĢlıca tartıĢma konuları. Yusuf Vezir Çemenzeminli. 19. tutucu ile aydın arasındaki zıtlıklar olmuĢtur. Mirze Eli Mö’cüz ve Bayrameli Abbuszâde tarafından takip edilen Ġngilabi-Demokratik Edebiyat idi. mülkiyet sahibi ile köylü. ReĢid Bey Efendiyev. 20. Abbas Sehhet ve Abdulla Bey Divanbeyoğlu tarafından sürdürülen Romantik Edebiyat idi. içtimaî-siyasî mevzulara geçmiĢler. Ebdürrehim Bey Hagverdiyev. dönemin siyasetiyle. toplumun bütün tabakaları Ģu veya baĢka derecede edebiyatta görünmeye baĢlamıĢtır. halk ile okumuĢ.25 Nesreddin dergisindeki çalıĢmaları oldukça kısa sürmüĢ. sadece altı ay devam edebilmiĢtir. Bu üç farklı edebî tarzın esas noktaları üzerinde durmak gerekirse Ģöyle bir tablo ortaya çıkar: Ġnkilapçı-Demokratik Edebiyat Birinci Rus inkılâbından sonra Azerbaycan sosyal hayatta olduğu gibi edebiyatında da hem Ģekil. Ġbrahim Bey Musabeyov ve Mağaralı Zeynelabdin’in temsil ettiği Realist-Maarifperver Edebiyat idi. Ġkincisi Süleyman Sami Ahundov. Eligulu Gemküsar. Eli Nezmi. zamanın gerekli meseleleriyle. üslup hem de mazmun ve keyfiyetçe büyük değiĢiklik meydana gelmiĢtir. Üzeyir Hacıbeyov. yüzyıl baĢlarındaki Azerbaycan Edebiyatı üç ana yönde ilerlemiĢti. Nerimen Nerimanov. Abdulla ġaig. Sultanmecid Genizâde. bey ile çiftçi. Üçüncüsü ise Mehemmed Hadi. Bunlardan birincisi Celil Memmedkuluzâde. ve 20. Yenilikçi Ģair ve yazarlar eski. Mehmet Said Ordubadi. iĢçi ve köylü harekâtı ile halkın talihi ile yaĢamaya baĢlamıĢlardır. ananevî mevzulardan aktüel. Daha sonrai ise siyasî hayat. sınıf çatıĢmasının bütün Ģekilleri.

26 Söz konusu dönemde edebiyatın baĢlıca konusu çağdaĢ toplumun yaĢayıĢı olmuĢtur. v. ne Sadi tarzındaki nasihatler. terbiye konuları üzerinde çocuk edebiyatı sahasında çalıĢmıĢtır. Kısa lirik Ģiirlerin içeriği de daha önceki gazellere benzetilmiĢtir. Eğitimciler. sosyal-siyasî yergilerin. Maarifperver realistler ne geçmiĢin tenkidine o kadar bağlı ne de geleceğin hayallerine o kadar tutkun idiler. ġiirde de Ģekil muhtelifliğinde ve zenginliğinde yeniliklere gidilmiĢtir. Bir kısmı da daha ziyade sahne tiyatro sahasında çalıĢmıĢtır.Maarifperver Edebiyat 20. Öncelikle çalıĢanların. ne tarihî kahramanlık destanları. Onlar daha çok olağan hayatı. eğitimin. . iĢçilerin hayatı ön plana çıkartılmıĢtır.s. talim. Bu eğitimci yazarların bütün sanat faaliyetleri okula ve öğrenciye yönelmiĢtir. Bu dönemde edebiyat. neĢriyatın etrafında toplanmıĢtır. Daha sonra da çiftçilerin istismarı. geleceği yaratmak için herkesten. her Ģeyden önce eğitime müracaat etmiĢlerdir. onlara karĢı oluĢturulan adaletsiz tablo. küçük bir aileden baĢlamıĢ büyük bir ülkeye kadar her yerde baĢ gösteren önemli hadiseleri siyasî fikirlerle iliĢkilendirmeye çalıĢmıĢtır. öğretmenin. tâziyaneler. Büyük sanatçı Sabir’in kaleminden çıkan bahr-ı tâvîller. okulun dönemin problemlerini çözmedeki iĢlevlerini uyanıĢ yolunda en büyük vasıta olduğunu düĢündükleri için eğitim konusuna büyük önem vermiĢler ve bu yolda var güçleri ile çalıĢmıĢlardır. Ne âĢıkane efsaneler. Realist. Nesreddin ve Mezeli dergilerinde yayımlanan yeni sosyal meseleleri tasvir ve tenkit eden Ģiirler Ģekilce de yeni ve farklıydı. ne gazel tarzının içki-sevda gelenekleri bu dönemde gündemde değildi. fıkraların konusuna çok uygun Ģekiller olmuĢtur. yüzyılın baĢlarında Azerbaycan yazarlarının bir kısmı matbaanın. yaĢama kaidelerini kaleme almıĢlar. Üçüncü bir kısmı ise eğitim. zihinleri felç eden hiçlik inancı (nihilizm) dile getirilmiĢtir.

Bu romantizmin Avrupa’dan aldığı terakki. realizmle birlikte ortaya çıkmıĢtır. Ġbrahim Bey Musabeyov. Abdulla ġaig. Türkiye ve Rusya yolu ile. tabiatın güzelliklerine önem vermiĢler ve bu konulara çeĢitli manalar yüklemek istemiĢlerdir. Romantizm. Abdulla Bey Divanbeyoğlu. Azerbaycan yanında romantiklerinde tabiatın sosyal-siyasî mevzuların değiĢik iĢlenmesinin manzaralar konulara aksettirilmesi. Bu yolda ilerleyen yazarlardan bazıları Ģunlardır: Eli Bey Hüseyinzâde. zariflik hususiyetleri Türkçülük düĢüncesi ile birleĢtirilmiĢtir. Eliabbas Müznib. Bu akımın içinde bulunanlar. isyankâr hitap ve sorulardan hoĢlanma gibi özellikler mevcuttu. Ģiirde oluĢturulması da söz konusu olmuĢtur. geleceğe umut. Sened Mensur. Türkiye kanalıyla geçen romantizm R. Genel olarak bütün romantiklerde olduğu gibi Azerbaycanlı romantiklerde de tabiata yönelme. muayyen derecede soyutlama. Romantizmin geldiği ikinci yol Rus Ģirinin yolu ile idi. Azerbaycan romantikleri burjuva ve küçük burjuva sınıfı içinden çıkmıĢ aydınlardan oluĢmuĢtur. A. insancıllık. Yeni dönem romantizmi Azerbaycan’a iki yolla girmiĢtir. ReĢit Bey Efendiyev. . Kâinatın.Cevdet’in ve Namık Kemal’in sanatları mahallî. AğadadaĢ Müniri. eserlerinde çeĢitli fikirler üretmiĢlerdir. Abdulla ġaig Talıbzâde. Sultanmecid Genizâde. topluluktan çok ferdi anlatma.27 Maarifperver realistçilerin önde gelen temsilcileri Ģunlardır: Süleyman Sani Ahundov. Hamdi’nin A. millî-dinî içerik kazanmıĢtır. Tevfik’in. Romantik Edebiyat Azerbaycan romantizmi Fransa ve Ġngiltere de olduğu gibi belirli bir devirde edebiyat ve günlük hayatta güçlü bir ekol olmamıĢtır. Abbas Sehhet. Bu yolda ilerleyen yazarlardan bazıları da Ģunlardır: Mehemmed Hdi. dil ve üslup tantanası.

28 1925 yılına doğru Azerbaycan’ın gerek kuzeyinde gerekse güneyinde edebiyattaki özgürlük ve milliyetçilik akımının durdurulduğu görülmektedir. d. öğretmen. Bu tarihten baĢlayarak Azerbaycan’ın toplum yaĢamı. Yeni bir yaĢam üslubu geliĢmeye baĢlar. Azerbaycan yazar ve Ģairleri yeri geldiğinde Ģerefli ölümü. . Sovyetler Birliği’nin hâkimiyeti altında bulunan Türk Cumhuriyetleri de bu ihtilâlden büyük ölçüde etkilenirler. g. yönetici. 1920’lerden sonra bu durum daha da yoğunluk kazanarak devam eder ve 1937’de Stalin’in iktidara gelmesiyle en belirgin Ģeklini alır. sf. maneviyatsızlığa tercih ettiler. Azerbaycan Türkleri ikinci plana itilmekle birlikte. Fakat gerek Rus gerekse Fars ırkçılarının çabalarına rağmen bin yıllık birikimle gelen Azerbaycan edebiyatını susturamadılar. 1926’ da Ġran’da iktidarı ele alan Pehlevîler. tam anlamıyla ideolojiye bağlı yeni bir edebiyat geliĢtirmeye baĢladılar. yazar. 37 Yeni Dönem Azerbaycan Edebiyatında ġiir Bu dönemde 1920’den günümüze kadarki Azerbaycan edebiyatının esas niteliklerine değinilmekte ve Ģiirin bu dönemdeki durumu özetlenmektedir. 1930’lu yıllarda kolektifleĢtirme devrinde halktan insanların binlercesi yok edilir. “a. çoğu bilim adamı. idarî kadroları da değiĢir. Dünya siyasî tarihi üzerinde 1917 BolĢevik Ġhtilâli’nin önemli bir yeri vardır. gazeteci. 1920’de Bakü’de iktidarı ele geçiren BolĢevikler. Yönetime Ruslar ve özellikle Azerbaycan’da yaĢayan Ermeniler getirilir. Güney Azerbaycan’da edebî dil olarak hatta konuĢma vasıtası olarak Azerî Türkçesini yasakladılar. Bu edebiyatın asırlar boyunca içinde bulunduğu özgürlük ruhu buna kesinlikle imkân vermedi. Böyle bir yönetimin hüküm sürdüğü dönemde 37 Halil İbrahim Usta. idarî Ģekli değiĢmekle kalmaz. 742. Ģair de hayatından olur. 1920 yılından sonra parti kontrolü altında da olsa güçlü bir edebî hayat Azerbaycan’ın kuzeyinde yaĢanmakta idi. Rejimin değiĢmesine bağlı olarak toplum hayatında önemli değiĢiklikler olur.

eskiyi (klasik olanı) savunacak insanın olmamasından çok. eski insana ve eski edebiyata hücum baĢlamıĢtır. Yeni cemiyete. ―Komünist Dünyasının Dili‖. sınıflar arasındaki çatıĢma fikrine uygun olarak açıklanır. edebî eser sloganlar toplamı durumuna gelir. yeni insana. cahil din adamları. mübârize (mücadele eden) kahramanlar bulunur. temsil eder. Fakat Azerbaycan sahasında ―eski ile yeni‖ savaĢımı sadece BolĢevik yazarların yürütmüĢ olması dikkat çekicidir. . insan iliĢkileri. Dönemin BolĢevik görüĢünü destekleyen Azerbaycanlı Ģair ve yazarlar. ―Ġnkılap Edebiyatı‖. bu görüĢün ―sınıf farklılıkları ortadan kaldırılmalı‖ fikrinden hareketle kendi millî dil ve edebiyatlarını inkâr etme aĢamasına kadar gelirler. idealist komünist gençler. yeni bir insan. BolĢevik yazarlar tarafından baĢlatılan ve halkın yararına olduğu söylenen klasik edebiyata hücum.29 edebiyatın Ģekillenmesi de bu ölçüler içinde geliĢir. hurafeye inanan gafiller. Tematik ve karĢıt güçlerin çatıĢmasında klasik edebiyat taraftarları tamamen karĢıt güç konumundadır. feminist kızlar ve kadınlar. öylesi bir durum alır ki. Bu. ―KardaĢlık Edebiyatı‖. Resmî ideolojik görüĢe uygun eser yazma zorunluluğu vardır ve buna ―Sosyalist Gerçekçilik‖ adı rejim tarafından verilmektedir. ―toplumu anlatacağız‖ derken tüm insanî değerler alt üst edilir. Bunların karĢısında yenilikten yana öğretmenler. ―Proleter Dili‖ ve edebiyat için ―Sovyet Azerî Edebiyatı‖. bunun yerine ―Lenin’in Dili‖. Yeni insan tipi ile cemiyete ―inkılâpçı‖ bir gözle bakılır. Böylece eski cemiyete. Nitekim ―Sovyet Azerbaycan Edebiyatı‖nın sanat değeri taĢıyan eserlere kavuĢması belirtilen tarihten yaklaĢık 25-30 yıl sonra kendini gösterir. sosyal olaylar. Bu dönemde yazılmıĢ edebî metinlerde klasik yaĢamın ve edebiyatın model insan tipini zalim beyler. Yeni cemiyetin her Ģeyden evvel yeni bir insan tipine ihtiyaç duyması ve bu insan tipinin bakıĢı ile toplum hayatının değerlendirilmesi gereği ortaya çıkar. Bu eski-yeni savaĢımının Türkiye sahası Türk edebiyatında da varlığını gösterir. zengin kiĢiler. savunmadan sonra yaĢama hakkının olmaması ile ilgili bir durumdur. yeni bir edebiyat gereği doğal bir geliĢmenin sonucu olarak kendini gösterir. anti-komünistler. Bu durum öylesine belirginleĢmeye baĢlar ki.

kendi sanat ve hayat anlayıĢlarına göre eser veren Ģahıslar ise tam anlamı ile çileye talip olurlar. ağa-emekçi çatıĢması. ―Komünist Partisi‖nin beğenisini kazanmak. Hüseyin Cavid. Cafer Cabbarlı’nın ―Od Gelin‖. Bu dönem eserlerde yenilikten yana olan insan tipi idealize edilir. hakaret sözcükleri ile amaçlarına ulaĢmak isterler. Dönem içinde romanlarda ve öykülerde iĢlenen temalar. bunu yaĢlı nesle hücum etmekle baĢaracaklarını düĢünerek. Ġhtilâl sonrası hayatı anlatan eserlerde ise BolĢevik rejiminin getirdiği güzellikler. bu bağlılığın doğurduğu heyecanı bir yerlere aktarabilmek düĢüncesi ile dolu olan genç sanatkârlar. Zira Komünist Partisi’nin iĢçilere. . Dönemin baskısından dolayı yaĢlı nesil. köylünün. Mayakovski. Fakat 1940-1941 yıllarına doğru nesil çatıĢması. Celil Memmedguluzâde gibi çileyi seçenleri sayabiliriz. Yusuf Vezir Çemenzeminli. Maksim Gorki gibi Ģair ve yazarlar resmî model olarak sunulur. sunulan resmî modelin çabucak kabul görmesine hizmet eder. din adamlarının cehaleti. fikir ve dünya görüĢü çatıĢmasına dönüĢür. Ģiirdekine oranla daha geniĢ anlatı olanağı bulmuĢ olmasından ihtilâl öncesi dönem ve ihtilâl sonrası dönem hayatını anlatmaya hizmet eder. gibi terimleri sıkça kullanmaya baĢlarlar. iĢçinin ve aydın gençlerin kötü durumu asıl tema olarak ele alınır. Ġhtilâlden önceki kalem sahiplerinden birkaçı doğru bildikleri yolda devam ederken birkaçı da kalemlerini dönemin ideolojisine sunar. 1930’dan baĢlayarak yeni yetiĢen genç Ģair ve yazarlar ile daha öncekiler arasında zamanla artarak süren bir nesil çatıĢması baĢlar. Bu savaĢımda partinin de desteğini gören gençler daha baĢarılı olurlar. Konusunu Azerbaycan’ın eski tarihinden alan Yusuf Vezir Çemenzeminli’nin ―Gızlar Bulağı‖. Bunlar arasında Cafer Cabbarlı.30 ―Komünist Halklar Edebiyatı‖. Ġhtilâlden önceki dönemde söylediklerini ihtilâlden sonra da söyleyen. Mihail Yuryeviç Lermantov. anlatılır. eserlerini ya çok eski tarihî konularda ya da uzak ülkelerde meydana gelen olaylardan esinlenerek yazmak durumunda kalır. Ġhtilâl öncesi hayatı anlatan metinlerde zenginlerin sömürü zihniyeti. sosyalizme sadakat ruhu aĢılayan eserlere ödül vermesi. Samed Vurgun’un ―Zencinin Arzuları‖ gibi eserler bunlara verilecek örneklerdir. sosyalist değerlere bağlılığın ölçüsünü göstermek. eser sahibi Ģair ve yazarın yeni bir görevle onurlandırılması.

BolĢevikler. Azerbaycan’da Sovyet rejiminin ilk yıllarında bazı eserler yayımlanmıĢtı. çok açık görülür. geliĢmiĢ bir Türkçe kullanılmıĢtır. millî yönleri gözden kaçırılmıĢ olmaktadır. Samed Mensur ise daha çok simgeler yoluyla yeni düzenin aksaklıklarına. konu itibariyle Azerbaycan halkının sıkıntıları. Fakat bunlar. Tabii olarak yeni rejim birkaç yıl içinde kendi edebiyatını oluĢturamadı. Ġkinci olarak. Son olarak bu dönemde tür ve Ģekiller zenginleĢmiĢ. Ancak bu yazar ve Ģairlerin çoğu yeni rejimin yolunda gitmediler. Bununla birlikte yeni rejim. ideolojinin tesirinde kalmıĢsa da pek çok özelliğini korumuĢtur. Eserlerin ideolojik . Öncelikle söylenmelidir ki. Bu eserlerin ortak karakteri yeni devrin propagandasını en iyi Ģekilde yapmalarıydı. sevinçleri. insan tabiatına aykırı yönlerine dikkati çekiyordu. yüzyıl baĢları itibariyle katılmıĢ ve adlarını duyurmuĢ kimselerdi. toplum içerisinde kuvvetli bir düĢünce silahı olan edebiyatın geliĢmesini kendi haline bırakmadı. rejimin ve ideolojinin yetenekli insanları nasıl yok ettiğinin açık bir tarihidir. bu dönem edebiyatının temel özellikleri.31 Azerbaycan Sovyet Edebiyatı denildiğinde. 1930’a doğru gelindiğinde yeni Ģair ve yazarların edebiyata dâhil olduklarını görürüz. Özellikle Ahmet Cavat’ın Ģiirlerinde Azerbaycan’ın bağımsızlık dönemine duyulan hasret. Hâlbuki edebiyat. gelenek ve görenekleri eskiden olduğu gibi dile getirilmeye devam edilmiĢtir. Bu sanatkârlar yeni rejimle birlikte eser vermeye devam ettiler. Eski Sovyetler Birliği’nin diğer cumhuriyetlerinde olduğu gibi Azerbaycan’da da Sovyet Devri Edebiyatı. kendi yazar ve Ģairlerini de yetiĢtiriyordu. Özellikle eski nesilden olan yazar ve Ģairlerin haklarını daha 1925’te kısaltmaya baĢlamıĢtı. Azerbaycan edebiyatının gelenekleri ve nitelikleri korunmuĢ olduğundan 1920-1980 yılları arasındaki döneme ―Sovyet devri edebiyatı‖ adı verilmesi daha uygun olacaktır. dünya edebiyatına ilgi artmıĢtır.yüzyıl sonu veya 20. Yine bu dönemdeki en tanınmıĢ Ģair ve yazarlar edebî hayata 19. bu dönemde saf. Buna zorlandıkları zamanda daha öncekiler ile tam bir zıtlık oluĢturan zayıf eserler ortaya koydular. sanat değeri olmayan ürünlerdi.

Böyle bir değiĢikliğe büyük ihtiyaç duyulduğu. Yeni adların ortaya çıkarak yeni eserler vermelerine rağmen edebiyatta henüz kökten bir değiĢiklik gerçekleĢmemiĢti. Özellikle Türk Cumhuriyetlerinde art arda iki alfabe değiĢikliğinin gerçekleĢmesi. hakikatleri söylemeye. millî dillerin devlet hayatının ve kültürlerin birçok alanından çıkarılması Ģeklindeki uygulamalar. insanların geçmiĢleriyle olan bağlarını koparmayı amaçlıyordu. konular sürekli iĢlenmek zorundaydı. . Büyük terör yıllarında bu edebiyat. 1940-1950 yılları arasında Azerbaycan edebiyatına yeni bir nesil dâhil oluyordu. Bu yazarlar arsında Sovyet ideolojisine gereğinden fazla bağlılığı ile tanınan Süleyman Rüstem gibi Ģairlerin yanı sıra. mükemmel Ģiir tekniğine sahip oldukları. Gebil. Ģiirde Bahtiyar Vahabzâde. Ġmam Kasımov. geleneklere örf ve adetlere hayat tarzına büyük önem verdikleri rahatça söylenebilir. beynelmilelcilik. Zeynal Halil v.b.32 yönünü bir tarafa bırakırsak. Ġlyas Efendiyev. 1937’de baĢlatılan büyük baskı ve sindirme hareketleri ile Azerbaycan’ın tanınmıĢ edebiyat adamları birer birer yok edildiler. Nebi Hazri. gerçek tarihi anlatmaya. Azerbaycan Türkçesini bir edebiyat dili olarak arındırmak ve zenginleĢtirmek yolunda çaba gösterdikleri. Bununla birlikte partini yönlendirmesi ile edebî eserlerde halkların dostluğu. çağdaĢ Rus ve Dünya Edebiyatından yaratıcı bir Ģekilde yaralandıkları. Ġsmayıl ġıhlı. Düz yazıda Enver Memmedhanlı. Eliağa Kürçaylı. siyasetten uzak kalmayı tercih eden Mikail MüĢfik gibi lirik Ģairler de vardı. Ġsa Muganna.s. emek ve emekçi v. 1941-1946 yılları arasında Rusya’nın ikinci Dünya SavaĢı’nda yer alması ve askerî gücünü. Fakat bütün bu baskılara rağmen Azerbaycan edebiyatı hiçbir zaman tam anlamıyla teslimiyet göstermemiĢti. toplumların adlarının ve tarihlerinin değiĢtirilmesi. önemli Ģahsiyetleri tanıtmaya gayret etmiĢti. egemenliği altında bulundurduğu Türk nüfusundan sağlaması nedeniyle bu dönem edebiyatında yoğun bir Ģekilde savaĢ temi iĢlenir. Hesen Seyidbeyli.

Musa Yakub. ideolojik söylemlerden büyük ölçüde uzaklaĢmıĢtır.33 edebiyatın etkisini ve iĢlevini kaybettiğini herkesten önce yazar ve Ģairler anlamıĢlardı. Cingiz Elioğlu gibi sanatçılar Ģehrin monoton ve koĢuĢturmalarla geçen hayatına. Bu tarihte ilk defa gündeme gelen ―açıklık ve yeniden yapılanma‖ politikasının etkisi edebiyatta da görüldü. YaklaĢık olarak 1960’lı yıllardan itibaren edebiyatta köklü değiĢiklikler yaĢanmaya baĢladı. Genç nesil arasında bir nostalji olarak yayılan köy ve köy hayatına duyulan özlem. Vagıf Nesib. Tabiat . Memmed Ġsmail. Yapay insan tiplerinin yerini bütün zıddiyet ve karmaĢıklığı ile hayatın içinden alınmıĢ karakterler almaya baĢladı. ġiir. Düz yazıda ve Ģiirde eski rejimin çok benimsediği sıkıcı ve tekrar eden konular bir grup yazarın öncülüğünde yeni konularla yer değiĢtirdi. Eliağa Gürçaylı. Gasım Gasımzâde. köy kırlarında yaĢanan bir anlık mutluluğu tercih ederler. Millîlik 2. Sabir Rüstemhanlı. O dönemki özgürlük havasının etkisiyle edebiyat hayatın atılan gençler de eskinin hatalarını tekrarlamaktan kaçınıyor ve yeni konular. Bu döneme kadar partinin güdümünde olan yazar ve Ģairler konularını. 1960-1965’li yıllarda Modern Azerbaycan ġiiri’nde insan ve onun iç dünyası sıkça iĢlenen tema olur. Bu yolda en önemli adım 1956’da atıldı. Tasvirlerdeki basitlik ve gerçeğe aykırılık da terk edildi. Bahtiyar Vahabzâde ile baĢlayan ve diğerleri tarafından devam ettirilen Ģu üç özellik. ÇağdaĢ Azerbaycan Ģiirinin özellikle son yıllarında ―köy-Ģehir‖ teminin yoğun bir Ģekilde iĢlendiğini görmekteyiz. Asrîlik 3. üslup ve yöntemler ortaya koymaya çalıĢıyorlardı. zamanla Ģehirlerin varlığını unutturur hale gelmiĢtir. üsluplarını ve yöntemlerini tekrar gözden geçirdiler. 1970’li yılların Ģiirinde temel ölçüdür: 1.

Eli Tüde. Söhrab Tahir. Poeziyamızın koro halinde okuduğu türkünün nakaratı sade ve sadece ―Azerbaycan‖dır dersek mübalağa yapmıĢ sayılmayız. savaĢ ve teknolojinin etkisinden korumak asıl amaçtır. Bahtiyar Vahabzâde. Tevfik Bayram. robotlaĢtırılan tabiatı. Nebi Hezri. Helil Rıza Ulutürk. Bu bakımdan ―Muğam‖ tabiatla efsanenin. ÇağdaĢ Azerbaycan Ģiirinde ―Güney Azerbaycan‖ zaten millî bir mesele olarak iĢlenir.34 Millîlik konusu içerisine vatan sevgisi ve vatandaĢlık duygularının estetik anlatımı girer.‖ diyerek belirttiği gibi ―Azerbaycan‖ ismi üstünde yoğunlaĢır. Bu dönem Ģiirinde ve genel temayülde vatan temi Prof. ―Ġlmi Tekniki Terakki Devri‖ denilen aĢamanın problemlerinden olan ―tabiat ve tabiata bakıĢ‖ sorununu da her Ģair kendi yeteneği ölçüsünde cevaplandırmaya çalıĢır. Helil Rıza Ulutürk. YaĢar Garayev’in ―Vatan sevgisi ve vatandaĢlık duygularının estetik aksi Ģiirimizde oldukça güçlüdür. SavaĢ ve tabiat. Eli Kerim gibi Ģairler bu millî meseleyi en yoğun Ģekilde iĢleyen sanatkârlardır. Bu iki unsuru bünyesinde bulunduran Ģiir. Dr. bir güzellik anlayıĢına. Asrîlik konusu içinde ise millîlik imgesinin sosyal öneme sahip olması ve devrin ihtiyaçlarına cevap vermesi değerlendirilir. çağdaĢ Azerbaycan Ģiirinin ve Ģairlerinin sınavdan geçirildiği iki önemli mihenk taĢıdır. Nebi Hezri’nin Dede Korkut tiplerini esas alan ―Efsaneli Yuhular‖ poeması buna örnek verilebilir. Gökçe Karabağ gibi yer adları artık çağdaĢ Ģiirde sadece coğrafî yer adı olmaktan çıkmıĢ. Muğam. MakineleĢtirilen. tarihin ve musikinin birleĢtiği yer olur. gibi Ģairler ve özellikle Bahtiyar Vahabzâde’nin ―Muğam‖ ve Hüseyin Arif ( Hüseyinzâde)’nin ―Dilgam‖ adlı poemaları bu konuda en güzel örnekleri teĢkil eder. Güney Azerbaycan için de geçerlidir. Bahtiyar Vahabzâde. Mil. Göy Göl. Lirik Ģiirlerde tabiatla Ģair arasında bir yakınlık kurulurken geçmiĢten de büyük ölçüde yararlanılır. Nebi Hezri. Gasım Gasımzâde. BalaĢ Azeroğlu. Azerbaycan Tarihine ―Kanlı Yanvar‖ olarak geçen 20 Ocak 1990 tarihindeki Karabağ katliamını konu alan Ģiirleri ile bu iki unsuru birleĢtirerek son derece güzel örnekler vermiĢlerdir. bir ahlakî ölçüye . Mehmed Araz. Mehmet Aslan gibi Ģairler. Tabii ki kastedilen ―Azerbaycan‖ yalnız Kuzey Azerbaycan için değil.

ÇağdaĢ Ģairlerin eserleri. tarihî gerçeklerin olduğu gibi anlatılması. geçmiĢin ve muasırlığın çerçevesinde o ―zaman‖ be ―ben‖ hakkında hakikati aramaktadır. Osman Sarıvelli’nin oluĢturduğu büyük nesil. Resul Rıza. 38 Ġhtilalden sonra baĢlayan ideolojik söylemlerin 1965-1970’li yıllarda azalmaya baĢladığını ve 2000’li yıllara gelindiğinde bireysel olarak iĢlendiğini. Ģair ve yazarların daha çok millî ve estetik kaygılar içinde olduğu söylenebilir. . Süleyman Rüstem. Türk kahramanların hayatına ve kiĢiliğine duyulan merak da hissedilmektedir. millî düĢünce terbiyesi. Bugün artık kendilerini kabul ettirmiĢ Ģairlerin eserlerine dikkat edilince görülmektedir ki. insan ruhundaki zenginliğin dile getirilesi gibi konulara önem vermektedir. eski Türk Ģiirinin düĢünce sistemine. Hüseyin Cavit. Modern Azerbaycan Ģiiri son yıllarda konu biçim ve nitelik açısından büyük değiĢiklikler geçirmiĢtir. Mikayil MüĢfik. Buna bağlı olarak Ģiir dili de değiĢmektedir. Sonsuzluk ve süreklilik tarihler. Modern Azerbaycan Ģiiri gittikçe artan bir ölçüde yurt sevgisi. ġiir mihveri altında ada nesillerin yan yana omuz omuza yürüdüğüne Ģahit olduk ve olmaktayız. Bu noktada Prof. Memmed Rahim. YaĢar Garayev Ģöyle der: ―Azerbaycan Ģiiri bir an önce eve ulaĢmaya can atan misafire benzer. modern Ģiirin dil ve üslup açısından kendine dönüĢ sürecine girdiğini. Ģekillerine. Ehmed Cemil. Dr. Bu arada genç Ģairlerin eserlerinde Türklüğün eski tarihine. Ģiirin geçmiĢi ile bugübnü arasındaki köprüyü temsil eder. üslubuna yönelmeye baĢlamıĢlardır. bu noktada halk Ģiirinden baĢarılı bir Ģekilde yararlanıldığını göstermektedir. 38 Bu bölüm. Ömrün. asırlar ve edebî nesiller arasındaki yakınlıktan doğar. Ģaman felsefesine.35 dönüĢmüĢ ve bu yönü ile toplumun manevî geçmiĢinin ve kahramanlık tarihinin ebedîleĢmesine vesile olmuĢtur. Samed Vurgun. Mitat Durmuş tarafından kaleme alınan “Bolşevik İhtilalinden Sonraki Azerbaycan Sahası Türk Edebiyatında Şiir ve Poema Türü” adlı makale kaynak alınarak hazırlanmıştır. ġiirimiz arayıĢ içinde ve hareket halindedir.

‖ Tabii bu sadece sözlük karĢılığıdır ve poema hakkında yeterli malumatı vermemektedir. Kasım Kasımzâde. Fikret Sadık. Aslında bu konu Ģiir yazı türüyle 39 Bu bölüm Mitat Durmuş’un kaleme aldığı “Bolşevik İhtilalinden Sonraki Azerbaycan Sahası Türk Edebiyatında Şiir ve Poema Türü” adlı makalesi ve 39 Halil İbrahim Usta’nın kaleme aldığı “Modern Azerbaycan Şiiri (Kuzey)”. Böylece Ģiirimizin muhtevası daha homojen bir hal almakta. yılların yetiĢtirdiği Ģairler. adlı makalelerden faydalanılarak hazırlanmıştır. . Nüsret Kesemenli ve Vagif Nesib gibi 1970’li. Ġsa Hesenzâde. millî çizgilerini bulmuĢ ve hatta bazıları kendilerini bile aĢarak zirveleĢmiĢtir. dâhili psikoloji ve dramatizm artmaktadır. Hüseyin Arif. Bu Ģiirlerle kronik meselelerin çözümlenmesine çalıĢılmaktadır. Nebi Hezri. AĢağıdaki satırlarda poema yazı türü hakkında genel bilgi ve bu türün Azerbaycan sahasındaki geliĢme süreci hakkında bilgi verilecektir. poem. Halil Rıza. Ġsmöayılzâde gibi 1960’lı yılların Ģairleri ile bunlardan sonra yetiĢen Musa Yakup. Fikret Koca. ġiirimiz. Eli Kerim.36 Bunlardan sonra edebî sahneye çıkan Bahtiyar Vahabzâde. ferdî ve görünen mana kesbeden çağdaĢ mazmunu ile daha da zenginleĢmektedir. Tevfik Elekber BayramNeriman Salahzâde. Gabil ve Eliağa Kürçaylı’nın da mensup olduğu müteakip nesil ise Ģiirde bir arayıĢ içinde olmuĢtur. bu son iki neslin Ģahsında hümanizmin yeni. ġiirimiz. Mestan Güner. Mehmed Araz. Çingiz Elioğlu. POEMA HAKKINDA BĠLGĠ VE AZERBAYCAN EDEBĠYATINDA POEMA TÜRÜ Seyfettin Altaylı’nın ―Azerbaycan Türkçesi Sözlüğü‖nde ―poema‖ kelimesinin karĢılığı olarak Ģu açıklama yapılmıĢtır: ―Manzum hikâye. Ġslam Seferli. Bunun yanı sıra söz konusu Modern Edebiyat döneminde poema yazı türünde iĢlenen konulara da değinilecektir.39 3. manevî ve ahlakî değerlere git gide temayülünü arttırmakta ve bunların tesisin gayret sarf etmektedir. Bunların Ģiirinde insanın ancak ve ancak insan gibi yaĢamasına istikbaline daha çok yer verilmektedir. Sabir Rüstemhanlı.

―Natevan‖. Ancak bu konudan bahsedilirken poema yazı türünde eser veren önemli Ģahsiyetlere de yer verileceğinden bazı yerlerde iĢlenen konulara değinilmesi gerekli görülmüĢtür. tekdüze konulardan uzaklaĢmıĢ. genç Ģairler için açılan yeni bir kapı olur. MeiskihNomerah Zametki O Stihah‖ (Mayıs Ayındaki ġiirler Hakkında Makale) isimli yazısı türün bir problem olarak gündeme gelmesini sağlar. Dudu. Memet Rahim. Resul Rıza’nın ―Lenin‖. Resul Rıza. Resul Rıza’nın ―Gızıl Gül Olmayaydı‖. Memmed Rahim’in ―Leningrad Göylerine‖. M. Samed Vurgun’un ―Zencinin Arzuları‖. Yeni bir tür olarak algılanan poemanın edebî tenkit bakımından cevaplandırılamayan yönleri vardır. siyasî sorunlarını. 1950’li yıllara gelindiğinde özellikle Ģiir vadisinde önemli değiĢiklikler olur. Poema. ―Mugan‖. Tvordaviski. Prokof Lev. ―Istırabın Sonu‖.37 paralellik gösterir. M. Memed Rahim’in ―Hezer Sularında‖. Süleyman Rüstem’in ―Gafur’un Gelbi‖. Gribecev’in: ―V. ―Zamanın Bayrağdarı‖. 1950 yılında poema türünün ―nazarî problemlerinin hazırlanmasının ehemmiyeti‖ üzerinde durulur ve bu türün özelliklerinin araĢtırılıp açıklanması istenir. Bu dönem genç Ģairlerinin kendine örnek aldığı Samed Vurgun. Ali Kerim’in ―Ġlk Sinfoniya‖ poemaları 1950-1960 yılları arasında yazılmıĢ tür için güzel örneklerdir. Mehdi Seyyidzâde’nin yanı sıra Rus Ģairlerinden A. Mikail MüĢfik. ―Halk Hekimi‖. ―Ögey Ana‖. ―ġeb-i Hicrab‖. belirgin bir Ģeklinin bulunup bulunmadığı tartıĢma konusudur. diğerleri ise bu geniĢliğin edebî bir imkân olarak değerlendirilmeyiĢinden Ģikâyetçidirler. gerçekliği diyalektik Ģekilde bütün karĢıtlık ve karıĢıklığı ile zamanın önemli toplumsal. 1950’li yıllardan günümüze kadar poema türü etrafında ciddi edebî-bediî tartıĢmalar yürütülmekte olup bunlardan bazıları türün sınırlarının çok geniĢ olmasından. gibi poemaları edebiyatla ilgilenen gençlik için güzel örneklerdir. Fakat türün henüz ne olduğu. N. . A. Bahtiyar Vahabzâde’nin ―Sade Adamlar‖. özellikle ―Aygün‖ poeması. Lukanin’in iĢledikleri poema türü. Süleyman Rüstem. ―Bir Gün de Ġnsan Ömrüdür‖. temaya felsefî ve estetik özellikler kazandırmıĢtır. bireyin iç dünyası ile birlikte iĢlemiĢ.

Çünkü mesneviye ait türü belirleyen ölçüler poemada yoktur. Turaev’in 1974’te birlikte hazırladıkları kitapta bu konuya geniĢçe yer verilmiĢ olmasına rağmen poemayı tanımlayıcı bir sonuca varılamamıĢtır. ġurası da dikkat çekicidir ki. L. Oysa her türün kendine özgü kanunları olmalıdır. Makale içinde sürekli tekrarlanan ―Çto Est Poema‖ (Poema Nedir?). Bu ifadeden poema=mesnevi anlaĢılmamalıdır. Ģiirden farklı fakat Ģiirden ayrı olmadığını gösterir. Halil Rıza Ulutürk’ün ―Hara Gedir Bu Dünya‖ ve Ahmed Cevad’ın ―Sen Ağlama Men Ağlaram‖ gibi sayısı çoğaltılabilecek Ģiir kitaplarının kapak sayfasında Ģu ifade yer alır: ―ġiirler-Poemalar‖. lirik ve epik türün bir formu olarak Ģiir tarzında yazılmıĢ eserlerdir. tür hakkında herhangi bir özel araĢtırma yapılmamıĢtır.38 1965 yılında A. ġiir kitabının üstündeki bu tanıtmadan da anlaĢılacağı üzere poema. Mirzayev ve Ġ. Fuzulî’nin Leyla vü Mecnun mesnevisi ne kadar roman ve ne kadar Ģiir ise poema da o kadar roman ve o kadar Ģiirdir. nazariyatçılar ve hatta poema sanatkârları da bunun ne olduğunu açıklamamıĢlardır. büyük manzume‖ gibi isimler verilmiĢ. V. olay örgüsü. Selvinski de katılır. kitaplaĢtırılırken ―ġiirler ve Poemalar‖ baĢlığı altında verilir. tematik güç-karĢıt güç gibi unsurlar poemada yer alabilir.‖ Poemaya Türkiye’de ise ―manzum hikâye. Hiç kimse. Poema. ―Çto ye vstaki znasit poema‖ (Poemadan ne anlamalıyız?) gibi sorular makalenin sonunda Ģöyle cevaplandırılır: ―Poema türünün belirgin kanunları yoktur. Zaman. Ona Ģiirsel özelliği katan dil tasarrufudur. Rusya’daki ve Türk Cumhuriyetlerindeki Ģiir kitaplarında Ģairlerin poema türünde yazdığı Ģiirler. Adalis. poemalar genellikle Ģiir kitapları ile birlikte ya da ayrı olarak yayımlanır. kiĢiler kadrosu. ġiir tarzında roman ya da öykü. Ģiirle iç içedir. Nebi Heziri’nin ―Dereler‖. Timofeev ve Turaev poemayı Ģu Ģekilde tanımlarlar: ―Poema.‖ Adalis’in bu görüĢüne G. Örnek vermek gerekirse Bahtiyar Vahabzâde’nin ―VatandaĢ‖. çatıĢma unsuru. ĠĢte bu tür . Timofevvve S. Ģiirden farklı bir tür olarak değerlendirilir. Bu da bize poemanın. O. Roman ve öyküye ait kimi unsurlar poema içinde de yer alır. hem Ģiir hem de anlatım esasına dayalı bir metindir. ―Çto Est Poema‖ (Poema Nedir?) isimli makalesinde türü çeĢitli yönlerden sorgulamaya baĢlar. mekân. Ġ.

Süleyman Rüstem. Poemanın ikinci bölümünü ―ġur‖ adını taĢıyan manzum eser oluĢturur. Mikail MüĢfik.39 ayrıcalıklarından dolayıdır ki. Ġslam Seferli. Daha sonra da bu isteğini dünyanın dertleriyle iliĢkilendirir. Ģiirden fatklı bir tür Poemaya. Gasım Gasımzâde. Nebi Hezri. Eliağa Gürçaylı. klasik Ģiirin bir türü olan mesnevinin. olarak değerlendirilmektedir. Azerbaycan muğamlarından biri olan ġur’u bazı efsanelerle iliĢkilendirerek farklı bir bakıĢ açısıyla ele alır. Tabii 40 Bu bölüm. anlatım. Ehmed Cemil. Zeynal Cabbarzâde gibi Ģairler poema türünün bayraktarlığını yapmaktadırlar. POEMANIN ÖZETĠ Poema. modern sanat anlayıĢında yeniden yorumlanması da denebilir. Bu bölümde Ģair. Resul Rıza.40 4. Belirgin bir yapı içine girmeden tahlil. Samed Vurgun. öyküden. Ardından doğadaki seslerin anlatmak istediklerine felsefî bir bakıĢ açısıyla yaklaĢır Ģair. Hüseyin Hüseyinzâde. Bu Ģiirde Azerbaycan çalgı aletlerinden olan tar ile dalda öten bir kuĢun ne anlatmak istediklerini öğrenmek için nasıl bir yöntem gösterilmesi gerektiğini açıklayarak baĢlar Ģair sözlerine. o. . Osman Sarıvelli’nin oluĢturduğu büyük nesil. ―Bälkä‖ adlı Ģiirle baĢlar. Bölümün ilerleyen mısralarında ―cengi‖ makamı devreye girer ve bir savaĢtan sahneler ortaya konur. Eli Kerim. Ancak sosyal ve siyasî sorunların bireyin iç dünyasına etkisini de katılır metne. Medine Gülgün. öyküleme esasına bağlı kalarak oluĢmuĢ Ģiirsel bir anlatımdır. Hüseyin Cavid. Mitat Durmuş tarafından kaleme alınan “Bolşevik İhtilalinden Sonraki Azerbaycan Sahası Türk Edebiyatında Şiir ve Poema Türü” adlı makale kaynak alınarak hazırlanmıştır. poemanın geçmiĢi ile bugünü arasındaki köprüyü temsil eder. Bunlardan sonra edebî sahneye çıkan Bahtiyar Vahabzâde. Memmed Rahim. romandan.

―Segâh‖ baĢlıklı bölümde ise söz konusu makam üzerinde durulur. ―Yağ. ―Kaleler‖ bölümünün ardı sıra ―Herkes Bir Yudum‖ baĢlığını taĢıyan Ģiirle devam eder poema. Bu makam anlatılırken de çeĢitli benzetmelerle beraber Azerbaycan Edebiyatından bazı önemli isimlere de yer verilmiĢtir. Bu bölümde fasıl makamlarına genel bir bakıĢ söz konusudur. . bir önceki bölümde anlatılan ―Segâh‖ makamıyla karĢılaĢtırılır. Tabii bu karĢılaĢtırma da çeĢitli benzetmelerle gerçekleĢtirilmiĢtir. Yağmur‖ bölümünde Ģair.40 bütün bunlarla beraber vatan sevgisi iĢlenen temadır. ―Teller Ağlasın‖ bölümünde Ģair Ģikestenin zil köĢesiyle girer ve Kaçak Nebi Destanıyla bütünleĢtirir bu makamı. ―Kaleler‖ baĢlıklı bölümde Azerbaycan kaleleri ince ayrıntılarla tasvir edildikten sonra kalelerin manevî havası üzerinde durulur. Bölümün sonlarına doğru Aras ve Kur nehirlerinin kavuĢma sahneleri ve bu olayın sonucunda oluĢan Arazbarı makamı anlatılır. ―Teller Ağlasın‖ bölümünün ardından Azerbaycan muğamlarından birinin adı olan ―Çahargah‖ bölümü gelir. Bu bölümde tarihten bir savaĢ sahnesiyle birlikte iĢlenir söz konusu makam. bir Azerbaycan Türküsünün hem sözlerinin küçük bir kısmına hem de bu türkünün kısaca hikâyesine yer vermiĢtir. yağıĢlı bir havanın portresini çizer okuyuculara. Fasıl makamları üzerinde çeĢitli benzetmelerde bulunularak karĢılaĢtırmalar yapılmıĢtır. ―Aman Avcı‖ baĢlığı altındaki bölümde Ģair. ―Rast‖ bölümünde de söz konusu makamdan bahsedildikten sonra bu makam.

. ġair.41 ―Sayaçılar‖ baĢlığı altında Ģair. Zabul Segâh’ın mayasına defnedilmeyi ve kendisini bu makam tarafından uyandırılmasını ister. Ancak onun gönlünde fasıl makamlarından usulca öğretilenler daha manidardır. poemanın son mısralarını oldukça derin sözlerle sonlandırır. Azerbaycan halk ürünlerinden olan sayaçı sözlerle kendi mısralarını birleĢtirmiĢ ve diğer halk ürünlerini de konu alarak doğa manzaraları çizmiĢtir. Son iki mısrada da çok kitap okuduğunu ve bununla kendini bahtiyar sandığını vurgular.

“cik-cik”… Bilirikmi dediyini? –Yox. Lähcäsinä. çayır mürgüleyir.BİRİNCİ BÖLÜM METNİN LÂTİN HARFLERİNE AKTARILMASI MUĞAM H. naläsinä. biz bilmirik. 10 Ġuş dilini bilmiriksä Günahkarmı o ġuşcuğaz? Säbrini bäs. Naläsilä yazıġ bizä 5 Näsä deyir.Üzeyirbäyin xatiräsinä BÄLKÄ 1 Bir ġuş ötür budağında Bu näğmänin laylasına Çämän. bilmirik. Dilindäki ġäm säsinä . Näsä deyir… “Cik-cik”.

Ayıra bil 35 Ocaġdakı od külündän . Ayıra bil Dağ gülünden Bağ gülünü. Mätläbini bilmäsän dä. Ävväl öyrän sän bu dilin Nöġtäsini. Mätläbinin axırı var. 20 Üräyini duyacaġsan. ävväli var. O nalänin atäĢindä Öz ġälbini oda yaxsan. Naläsidir eĢitdiyin. Üräyinlä sän ġulaġ as. dili var. 30 Bergülünü. 25 O ġuĢ kimi Tarın da öz lähcäsi var. Tar da elä… O sızlayır için-için.43 15 Ġulağınla ġulaġ asma. Ġçindädir här mätläbi.

Oyuġ-oyuġ yuvaları. acıları Necä sığır Çahargahın Bästänigar pärdäsinä? 40 Dağlara çıx. Häm dä bizi düĢündürür. Öz säsinä Säs axtaran ġuĢ säsinä… 45 O säsdäki Ġırıġ-ġırıġ hıçġırıġlar nä nalädir? Ġırġavulun döĢündäki ränglär nädir? O ränglärdä muğamdakı Älvan-älvan pärdäläri. Bu dünyanın ağrıları.44 Sinändäki dağ külünü. diġġät elä Ġayalardan yumalanan DaĢ säsinä. 55 Nädir belä? Bälkä elä . O düĢünür. 50 Pırıl-pırıl säsläri gör. Ney üstündä yeddi säsin.

bir deyil. bir deyil. . 70 Bil dağların çiçäyi nä. Dağa gedän cığırlarda ĠarĢına bax. Därälärin çiçäyi nä Çiçäklärin öz rängindä öz ätrindä Näğmädäki säsläri gör. Addım-addım. 75 Cığırları. yox. däräni gäz. näfäs näfäs Dağı dolan. Därälärdä azan suyun Säslärini 65 Bir-birindän ayıra bil. xalları gör– Enib ġalxan keçidläri. yolları gör.45 Balaları perik düĢän Ġaratoyuġ yuvaları? Säslär ġırıġ bir arzunun can säsimi? 60 Yuvaları dağıdılmıĢ Çolpaların naläsimi? Ġayalardan sızan suyun. Bax här yerin çiçäyinä. O. dünyanı gör.

Sözün deyä bilmädiyi sözü deyir. ġälbä yol açmayan 85 adi bir säs. dünyanı gör. ġäsdi 95 Nağıllarda bir göyercin Bir ġäribi Ģah elädi. Bälkä… Muğam bir nağıldır.46 Sığırçının belindäki ArĢına bax. Säs dä var ki. äfsanädir. . sözü Ģe’r. Elä säsin özü Ģe’r.41 80 Bälkä o da bizim kimi Ölçmäk istär bu dünyanı? Bircä ġarıĢ yer üstündä Bizä göstär bu dünyanı… Söz var. ġuru näfäs. nädir? 41 Sığırçının belindäki ağ xätt äfsanäyä görä arşındır. ġe’r–sözün näğmäsidir. Söz–ġälbdäki bir mätläbin 90 Öz säsidir… Näğmä– säsin Ģe’riyyäti. Biläk onun bu dünyaya sözü nädir.

BaĢ var ikän. 105 Güläcäkdir… Bälkä düzgün bölämmädik Biz o zaman Köydän düĢän üç almanı? Biläk. arzularım Gäläcäkdir. El deyir ki. ġol var ikän. bu diläkdir. diĢ var ikän. Bu gözlämä müsibätdir. Bir häsrätdir? 115 Äl var ikän. niyä ĢüĢädädir 110 Divin canı? Niyä. niyä gözläyib el ―O sahibi äzzamanı?‖ Bälkä Muğam bir gözläyiĢ.47 Bu dünyanın gälä-götür iĢlärini rändälädi… 100 Ötänlärin därdlärinä dola-dola Ġnanaġmı bu nağıla? Bu arzudur. Canavarın aldatdığı .

sorğusunu Xäyalını. duyğusunu Xalġ yaĢadır näğmäsindä. Öz sözünü. . Tarixin bir dövrü yatır 135 Bir bämdäki ―ah‖ säsindä. 130 Onu öyrän. 125 O tellärin näğmäsindä Öz ruhunu. öz ġälbini ara xalġın. Tanımaġmı istäyirsän Görmädiyin bir xalġı sän? Ävväl onun näğmäsinä sän ġulaġ as.48 ġengülümün. ġüngülümün 120 Ġanı bälkä düĢüb tarın kök sininä? Muğamdakı hıçġırıġlar Üsyan edir bälkä divin tilsiminä? Üräyinin tellärindän Tellär çäkib tara xalġın.

Ģanlı müzäy. O–keçmiĢdän Asta-asta söhbät açan Säs müzäyi… O–Ģöhrätli. 155 O–danıĢan. Biri hünär. O birisi göz yaĢıdır. Ġılınclardan od aldıran DöyüĢ säsi… 140 Çahargahın Cövhärisi Kol dibinde Ġar altından Çıxan tänha bänövĢänin üĢümäsiĠılınc säsi. O särtliklä. 145 BänövĢänin üĢümäsi. 150 Dinlä tarı. 42 Çaldıran müharibäsi. ġalxan säsi.49 Çahargahın Müxalifi ―Çaldıranda‖42 at saldıran. . bu incälik Bir muğamda yanaĢıdır. dinlä neyi.

Häm növämin. 160 Häm babamın yaĢındadır. Ġki ġälbin häsrätini Varaġlarda döyündürän 165 Bir maraġlı roman kimi. .50 häm dä bizi danıĢtıran Canlı müzey. DüĢün. Gah inläyir häzin-häzin. dayan. Oduna yan. Gah säsindä göy gurlayır. ġUR Varaġlama o tarixi. Tüstüsünä aman elä. düĢün. Dayan. Dinlä ġuru Öz ġälbini sänä açan Här kälmäsi alov saçan Tarix yaĢlı baban kimi. 170 GözüyzĢlı anan kimi.

Bir çäçäk dä därämäzsän Sän bu hikmät çämänindän. Kirprklärdä yaĢ tärpädär. 190 O. Mahnılar var. Hansı küläk äsib? Ġara yellär dilländirän 195 Bir ġarğıdan . Bu dünyanın Ağrısını. 180 Muğamlarsa baĢ tärpädär. bu vätänä Hardan. Här guĢäsi ĠuĢ ġonmayan ġayalardan daĢ tärpädär. ayaġları. basma ayağını Bu çämänä. sirrini açmaz sänä.51 175 Dinlä onu. Dayan. Acısını Duydunmu sän? 185 Duymadınsa. Ävväl öyrän.

Nädän ötrü tütäk käsib? ġur nä deyir. nä vaxt ġaynağına daĢ atılıb 200 Dağlardakı bulaġların? Öyrän nä vaxt aparıblar Sel Saranı? Kim salıbdır dildän-dilä Bu dähĢätli macäranı? 205 Niyä käsdi sel aranı.52 Kim. nä zaman. Nä yaratdı? . Hämzäläri 215 Kim yaratdı. niyä Xästä Ġasım Birdän belä sayru düĢüb? 210 Käräm niyä Äslisindän ayrı düĢüb? Ädalätin Ģärbätinä Ġlk däfä kim zähär ġatdı? KeĢiĢläri. nä danıĢır narın-narın? Öyrän. Häsrät ġoydu o täräfä Xançobanı? Öyrän.

daĢlara bax. Bälkä elä burdan gälir Muğamların ilk rängläri. Täsnifläri.53 Koroğlunun nä’räsinä. Dünän onun ġapısında boyun bükän Bu gün necä oğurladı Märd kiĢinin Ġıratını? Nänäm Nigar bälkä onda 225 Çağırıb ilk bayatını? Ġobustanda räġs eläyän Ġayalara. 230 Cängi säsi BirläĢdirir göyü. yeri. ritmläri… 235 Cängi säsi… Gumbuldayır nağaralar. Haġġ säsinä Yer gurladı. . 220 Göy gurladı. Täbiätin öz älilä Çarpalanan çapıġ-çapıġ ġaĢlara bax. Ağız açır mağaralar.

255 Sinäläri näğmäläĢän Här ġayanı. baĢ bir yana‖.54 Ġan sıçrayır beyinlärä. keç iräli! Yallı gedir Bayandurun. ġıĢ bir yana. hoydu. 250 Cängi deyir: –DüĢmän gälir. Havadakı Ģahin kimi Tökülün al ġan üstünä. Täbiätin ruhundadır .. dälilärim. Här sal daĢı. Yeriyin meydan üstünä. TiträĢir ağzın içindä Dil bir yana..‖ ―…Uca-uca dağ baĢında 245 Yaz bir yana. diĢ bir yana… Çäkändä Mısri ġılıncı LeĢ bir yana. Ġollar keçir çiyinlärä: 240 ―Hoydu. Koroğlunun däliläri… Burada oxu.

näğmälärdä Saxlayıbdır muğamlar da Saflığını. özlüyünü– 275 Ġanadında ġürür. Cängidäki märdliyä bax. düĢündürür. bu näğmälik. 265 Yallı da bir vähdätidir O särtliklä bu märdliyin… Cängi säsi BirläĢdirir göyü. ritmläri? Bu ränglärdä. Täsnifläri.55 Bu uyarlıġ. Cövhärindä ġäm düyünü… O düĢünür. 260 Täbiätin özü çalır―ġaval daĢ‖ı. gah söndürür. fikirlärlä . Ayaġlarsa yerin-yerin. vuġar. Ällär süzür incä-incä. yeri… Bälkä elä burdan gälir 270 Muğamların ilk rängläri. Gah yandırır. Xallardakı xäyallarla. Ġayadakı särtliyä bax.

295 Göy gölümün läpäsindä sonalandın. boĢalmır. ―Uca dağlar‖ baĢındakı 290 ―Azärbaycan maralı‖nın Gözündäki ―Ġara giläm‖… Nänälärin toxuduğu Xalıların xanasında xanalandın. Sönüb yandın: . böyük därdin Vuġarı da böyük olur. Üräk dolur. Aydan arı. Ġstäräm ki. Sevgililär dodağında Yanıb söndün. 285 Ay yanıġlı ġurum mänim.56 280 Yox. sudan belä durum mänim. Xınalandın. Böyük ġämin. älvan-älvan çiçäk olub DolaĢdığın pärdälärä Män säpiläm.

Ġayaların ġabağında O äyilir. Täpälärdän säpälänir. Biçmädim zämin ġaldı. Bir-birilä ġucaġlaĢır. Novruz ötüb… Yaz baĢıdır… 315 Sellär. 310 Därälärdä suya dönüb GülüĢmäsi. yaz baĢıdır. Dağlardakı ġar üstünä Xal düĢmäsi. Marxallarda ġar uçġunu Yazla ġıĢın savaĢıdır.57 300 ―Däryada gämim ġaldı. . 305 Bu nä säsdir? Göydä topa buludların Bir-birilä güläĢmäsi. sular aĢıb-daĢır. o burulur. Mänä dä ġämin ġaldı…‖ Novruz ötüb. Çox çäkdim yar cäfasın.

Gälib çatır Araz Kürä.58 320 toz-toz olur. Yaylaġları gäzä-gäzä. Yollar boyu näğmä ġoĢur: ―Ġähräman‖ı ġayalarda Ģaġġıldayıb ġähärlänir. 340 SığıĢmadı bir yatağa. 335 ĠovuĢanda Ağ läpälär räġs eläyir: Arazbarı Arazbarı! Bu duyğular fıĢġırtısı. Tälatümlär. Dağın barı. Saz üstündä pöhrälänir. Däyir daĢa. Här ikisi dağın ġarı. enir düzä Ağacların budağına Düymäläri düzä-düzä… 325 DaĢır. . coĢur. ġaynamalar. 330 Çämänlärä näğämäsini yaza-yaza. Kür Araza.

59 Budaġlandı sola. 350 Birdän yada düĢmüĢ bir ötän macäradır ġur. 355 Dağlar baĢı ağ. Fikrin nä ġädär yolları. eĢġi. Bir mäcraya sığıĢdırıb Tanıtdırdı bu dünyaya Bizim sänät bahadırı–Fikrät onu… Çoxdan unudulmuĢ. . mänzilläri varmıĢ. sağa. döĢläri älvan. Heyätdän ağıl mülkünä bir päncärädir ġur. çölläri al. Här pärdäsi bir rängä çalan mänzärädir ġur. Bir fäsildä neçä kärä DäyiĢdirdi öz yönünü. Bir arifin hikmät dolu söz-söhbäti. 345 Zaman keçti. Üstündä cığırlar açılan bir därädir ġur. öz yolunu. yeri ġalmıĢ yaradır ġur.

Ġarabağın çöllärini ġar aldı. YaddaĢda yanıb tez dä sönän xatirädir ġur. Çox ġürrälänir Bäxtiyar öz Ģe’rinä härdän. Bayatılar ġara geydi äyninä. Näbinin meyidi ġaldı arada . Ağı dedi buz bağlayan lal sular. yurdunda bir anlıġ. 370 ġikästänin Zil guĢäsi ġaraldı: ―Äsgäranda dağıtdılar araba.60 Ġürbätdä Vätän häsräti. 360 Guya deyäcäkmiĢ bizä Ģe’rilä nädir ġur?! TELLÄR AĞLASIN ġikästänin Zil guĢäsi– Äsgäranda vıyıldayan güllä säsi. Gäraylılar ġäm götürdü çiyninä. 365 BaxıĢlarda göz yaĢları sulandı. Görüm bu diyarı ġalsın xaraba. Ġara xäbär el-obanı dolandı: Äsgäranda Ġoç Näbini vurdular.

380 Gah çäkilir axın-axın… Tälatümlär. yaĢa. 390 Sular kimi daĢa-daĢa… YaĢa. häyäcanlar BärdaĢtıdır. ön sözüdür Çahargahın. 375 Darasın saçını. tellär ağlasın‖.61 Yerisin üstünä ellär ağlasın. ÇAHARGAH ġaha ġalxan ağ dalğalar Göpük-göpük… Uca-uca. ġalx yoxuĢa Sellär kimi coĢa-coĢa. böyük-böyük Ġayalara gah çırpılır. Mayäsindä säslär uçur . 385 Bir vuruĢdur baĢdan-baĢa… Rahatlığı häyäcanlar ġucağında ara. Deyir:–Häyat bir döyüĢdür. En eniĢ. yaĢa.

410 Nä müäzzin. . –Gäräk täslim olasınız.62 Ġanad-ġanad.– 400 Olmasanız… Täpäriniz varsa ägär SavaĢınız. Bir daĢınız.– Deyir bizä. Ġara yellär ġabağında Fikirlär dä haçalandın. Nä minarä. SavaĢsanız… DaĢ üstündä ġalmayacaġ 405 Ağsaġġallar düĢündülär: –Nädir çarä? Dada çatmaz bu maġamda Nä moizä. Näġl olunur ötän gündän 395 Bir ähvalat: …Yad ölkädän elçi gälib Ölkämizä.

415 O. Täläsmäyin. DüĢmän yaman amansızdır. bunu dandı. Amanından aman. Säbir gäräk. Bu bäladan ġurtarmağa 420 Bir ağıllı tädbir gäräk. –Näylämäli? . baĢ vurur 425 ―VuruĢ‖–deyä Alovlanan üräkläri O tädbirlä ovundurur.. O ġansızdır. täläsmäyin. –KeçmiĢimiz Ģanlı idi. aman!.63 Bu onu. Tarixlärä o. Maġamı var här istäyin. Bästänigar aman çäkir. Bäs gäläcäk? –FikirläĢäk. 430 ġikayätdir Taläyin bu ġäzasından.

. –Onda ata-babaların Ģäräfini DüĢmänämi tapĢırmalı?. .. inlär. 450 Ġoymayın yadellini Almağa bağı bizdän…‖ Yığıldılar. Fikir endi. Täässüfmü? 440 Fikir ġalxdı.64 435 –DiĢimizlä daĢ ġırmalı. –Tässüfün kölgäsindä Hansı diläk çiçäkländi? Bästänigar– 445 Bästäboylu Nigarların Dili ilä inlär. Belinin bağı bizdän. Dağıldılar dönä-dönä. ―Ötän günä gün çatarmı 455 Calasan da günü günä‖. Ağı deyär ġız-gälinlär: ―Don tiksän ağı bizdän. –Hanı bizim o gücümüz?.

Därdlärimiz ġılınc ilä Bitär bizim. Dağ oynadır yerindän…‖ ―Çän-duman düzä neylär Zülfün tök üzä. ovlaġ bizim Yad ovçu bizä neylär?‖ . 460 Günü oda çalamalı. Ġalxan äydi belimizi Çox ġısaltdı dilimizi. neylär? 475 Ov bizim. Elin sözü bir olsa. ―Däyirmanın pärindän. Min-min fikir Bircä borcu ödämämiĢ. 470 Suyu çıxar därindän.65 Biri ġalxdı: –Günü gün çalamağın Nä faydası? Üräkdä od ġalamalı. 465 Ġalxan altda ġaldığımız Yetär bizim.

ġıraġ. Taġ-tararaġ.66 Ġndi bizä ġılınc gäräk. Çahargahın hasarında. Od biĢiräk. Taraġ-taraġ. 480 Ġndi bizä sellär kimi daĢmaġ gäräk. . Cilalandı. 495 Äldä yaraġ Vuraġ. Nizä gäräk. Ocaġ yandı. 490 Çäkic altda. Cäbhä yaraġ. 485 Yadellinin ġabağına hasar çäkän Ġalalarda Kürälärä od ġalandı. Dämir biĢdi. zindan üstdä Xamır kimi kündäländi. Ġälbimizä kölgä salan ―Ġorxu‖ adlı hasarları AĢmaġ gäräk. dämir döyäk.

äri. Yurd yenä bizä ġaldı…‖ 515 Ġälbi vulkan täk coĢan üsyandır. 500 DüĢmän üstä durma. üsyan Çarigah. Hücum. Uca dağlar dua verib Äränläri uğurladı.67 Dämir. göy gurladı. yeri. 510 Mänsuriyyä ġäläbädir. hücum! 505 Äränlärin nä’räsinä Yer titrädi. Çäkic altda ġığılcıma dönüb axdı Çahargahın pärdäläri… Müxalifdä. bizimkilär tä’ġib edir. Ġılınca dön. Yad ġovuldu dağlardan. DüĢmän ġaçır. täntänädir: ―Äzizim sözä ġaldı Bir Ģirin sözä ġaldı. AçmıĢ här zängüläsindän fikrä meydan Çarigah… .

sel oynadır. tufan Çarigah. Yoğrulubdur bälkä dä çaxmaġ daĢından Çarigah. Dalğasımı ġatardakı 530 Häzin. 525 Bäxtiyaram. yer titrädir. Cövhärindä bir häzinlik. heyranam bärdaĢtda çılğın säslärä. Ġstäräm od alsın äsrin atäĢindän Çarigah! ĠALALAR AbĢeronun ġalaları DaĢlardakı o oymalar. Ģirin Pärdälärin? . Simlärin mizrab ilä toġġuĢmasından od çıxar. Ayrılıbdır öylä bir can sirdaĢından Çarigah. bir xäfiflik saxlanır. GuĢälär göy gurladır. Däryalar längärlädän tufandı. 520 Göndärir yadelliyä imzalı färman Çarigah.68 ġaha ġalxan dalğalardır bir Müxalif güĢäsi.

fikir… Ruhumuzla uyġardadır. nä itsidir. säsdä fikir.69 Bürclärdäki o äzämät. Boyaları äväz edän kölgälär dä 540 Fikir. axın axın. . Ġabarmalar. Nä doğmadır. Yadellinin baĢı üstdä Yumruġ kimi düyümlänän bu ġalalar. ÇıxıĢların batıġlara DüĢän xäfif kölgäläri– Tağlardakı 550 Oyma ―naxıĢ läpäläri‖. Ġabarmalar 545 Batıġlara kölgä salar. Yadellinin hücumuna hasar çäkir. DaĢda fikir. Tämkin. Bälkä… Hasar pärdäsidir Çahargahın? 535 Säs düzümü ġaladakı diĢlär kimi sıra sıra. O batıġlar. vuġar.

sän görärsän‖– Ġalasının adındakı Mä’näya bax. Äğär gälsän Yumruğumun läzzätini sän görärsän. mäġsädi gör. 560 ―Bakirädir. Ġız ġalamın ġızlığını ala bilmäz…‖ 565 ―Sän gälärsän. Yaxın gälmä. Bu ġalalar tarix boyu Neçä-neçä cäbhä yarmıĢ. män ġartalam. män ġuzğunam. Babaların märamından Ġbrät götür. Ġız ġalası! Adına bax. Gäldiyinä peĢman olub . Bu ġartallar mäskäninä ĠaraġuĢlar kölgäsini sala bilmäz. Tüstülänän ocaġlarmıĢ. ġızdır ġalam. 555 Bu ġalalar azadlığı hälä yanan.70 DüĢmän bizä güc gäländä El-obaya sığnaġ olar. 570 DüĢmäninä o deyir ki.

GuĢälärdä ġaġġıldaĢan Pärdälärdän aĢıb-daĢan. dolar. 580 Yalnız elä ġallarüçün Ġaldırılan Bir ġaladır. O fikirlär. 575 Nälär deyir daĢlardakı O batıġlar. Xeyr. Hiddätlänän säs axını… . ġabarmalar– DaĢ üstündä çiçäklänän O yarmalar? Kim deyir ki. bu ġalalar. 590 DaĢ üstündä naxıĢ tutan. o duyğular. nälär.71 Dabanına tüpürärsän. 585 Ġorucumuz. burada särtlik ilä Ġncäliklär ġol-ġoladır. keĢikçimiz Ġalaların sinäsindä Nälär yatır. DaĢlardakı çalalara axar. nälär?! Bu ġalalar-DaĢ näğmälär.

605 Män öz hämdämimi. Sän dä yanırsansa äğär bu oda. Dostumsan… Görüräm özümü sändä. 600 O mähäk daĢında män insanları Saf çürük edäräm. ġanacaġ ölçümdür muğam. HÄRÄ BĠR CÜRÄ… Mä’rifet. 610 Dağ basır üräyimizä Elä bil köç edir durna ġatarı… O hara täläsir? O niyä gädir? O bizim çölläri niyä tärk edir? . Görän nä danıĢır. dostlarımı da Tanıram muğamın pärdälärindä. Män onu özümä mähäk sanmıĢam. çıxıġların Sinäsindä ġalxıb enän Säs axını.72 595 Batıġların. nä däyir bizä Säslärä bükülmüĢ bu göz yaĢları? Od saçır. yoxlaram müdam.

Näğmäm ola bilär näzirim mänim. Nolar. 615 Soyuġdan üĢüyür. Göydä topalanır ġäm buludları… Dağın dumanımı. Säslärdän yaĢ sızır.73 Tökülür yarpaġlar. Sänä näzir düĢür… çox yoxsulam män. Dumanlı säslärdä belä hönkürän? 620 Ağlayır aĢikar. O da ki. 625 Sudan od çıxır… Ey tarım. sirli säsinlä Gizli bir alämdän xäbär verirsän. Düyünlü säsläri ġovurur. Göräk. mänim kimi säsini dinlä. ey näğmäm. sıxır. äsir budaġlar. Barmağı altında tarzän gör necä. sisimi görän. susur bulaġlar. Yanır gizlicä. Payızın sazağı käsir otları. sönükdür näğmälärindän… 630 O mächul dilinlä. ey pirim mänim. buna necä tab gätirirsän? .

yarpız ätirli. Ey müġäddäs pirim. düĢüncälärin Däryadan längärli sämadan därin. Nağıl nänälärin ey laylay säsi. . Ulu babaların kamal häznäsi. Nädän ötrü ayrı saldılar Kärämi Äslidän. DanıĢ. babam fikirli. Söhbätinä müntäziräm män.74 Ey atam hünärli. xoĢ xäyallarım. 640 DanıĢ. häyalı ġızlarımızın Utanġac dözümlü sevgilärindän. ey müdrik tarım. 645 DanıĢ. 635 Ey reyhan näfäsli. 650 Ġäysi Leylidän? Niyä taleläri daĢa çaldılar? Sinänä çäkilän bu dağlar nädän? Sänin xäyalların. Sän häzin-häzin Abırlı. ġirin arzularım. Näğmä oxu.

al. elä bil od ġalanıbdır. Elä bununçun da… Täk mänim?. xäyallar yuvalanıbdır. beĢ yüz il. Bir xalġın tarixiTarixin yolu. Söhbäti aĢkarda. kamda. yoxuĢu. 660 Bir ġälbin deyil. GuĢälär rängbäräng: YaĢıl. Biz ki. bir vahidik bir arzu. . bu yolları bir baĢa vurduġ. 665 Säslänir muğamın pärdälärindä. iztirab dolu. Bir xalġın min illik iztirabları. yanğını keçirmäk üçün Fikirlär. Yanğına dözmäyib havalanıbdır. sarı… Orda varaġlanır. Biz ki.75 655 Här xalın tarixi Yüz il. EniĢi. 670 Bämindä.. Sirri därindä Zilindä.

Cilova gälsäydi belä bir axın.76 675 Yox. Birdän däyiĢdirir köhnä yerini. Bu yolu här yolcu bir cür ġät edir. . ġäklini çäkmäçin xırdalıġların Özgä bir dünyadan boyalar gäräk. kükräyir. Ävvälcä yamyaĢıl düzä dolaĢır. sonunu bilmir. daĢır 685 Dağıda-dağıda sahillärini. 690 Tez-tez däyiĢdirir öz mäcrasını. soraġlı Yola bänzäyir. Nota salardılar onu näğmätäk. Muğam–här guĢäsi sirli. Yatağa sığmayan ġollu-budaġlı 680 Selä bänzäyir. yox. O coĢur. Här käs öz ġälbini tapır muğamda. Säfärä çıxanda macärasının Ġlkini bilsä dä. O yola çıxmadan yolunu bilmir. O axır.

O nädir? Suların ġayalardakı 710 Häzin. muğam deyänin Keçdiyi. O zirvälikdä Ayağın altından sanki yer ġaçır. Eyni müğännini här dinläyänin Könlünü yandıran köz baĢġa-baĢġa. Här muğam çalanın. Zabul üstä inlädir tarı.77 695 Bämi düzänlikdir. Bäli o. Gizli mätläbini görmäkçün . zili zirvädir. O ayaġ däymäyän yaĢıl gädikdä 700 Här yolcu özünä özü yol açır. –Neçä dumanlısan. açdığı iz baĢġa-baĢġa. Mänsur. zirvädir. asta-asta pıçıltıları. 705 Mäğrur Ġız ġalası… O köhnä Bakı. örtükdä çırpınan üräk. Görünmür gözä Pärdädä.

Min sözdän güclüdür. Härä bu ocaġdan bir od götürär. görär 720 Gizli mätläbini härä bir cürä. Xäyalın gözüylä eĢidär. 725 DanıĢır. Ey näğmäm. Tutar säsindäki därinliklärä. Säsinä nä sözüm? Laldır säslärin.78 715 Bizä Därinä iĢläyän täxäyyül gäräk. inläyir ancaġ. Bilmiräm yaĢıldır. Säsdä sözdän böyük hikmät olarmıĢ… Mübhämdir. bir xalın sänin. Ey pirim mänim . Bilmirik nä deyir ancaġ… Lal säsin nä böyük ġüdräti varmıĢ. aldır säslärin. 730 Gizlidir sözü näğmänin. Ey tarım. Mätläbi gizlädir.

Yox. bir anlığa baxaġ göylärä. 750 Buludlar dönür. Yanıb Ģırıl-Ģırıl. Här käs. Gälin. Axıb Ģır-Ģır o. Häränin gözünä bir cür görünür. här xalın neçä rängi var. Här säsin. Säsinlä dünyanı män tärpädärdim. här kuĢäni yozur bir yerä. 740 Onu baĢım üstä bayraġ edärdim.79 735 Sänä näzir düĢür… Çox yoxsulam män. Näğmäm ola bilär näzirim mänim O da ki. sönükdür näğmälärindän. Buludlar burulur. Hämän hämändir. Kim deyä bilär ki. nä danıĢır o? 745 Onda ġucaġ-ġucaġ söz çälängi var. Sözümdä olsaydı säsinin gücü. Köy dä .

Käpäzin. Anbaan däyiĢän o buluda bax. Män dä häġiġätäm. Mänim dağlarımdır sänin ġaynağın. Härä öz ġälbini görür buluda. 760 Sän dä öz ġälbinin päncäräsindän.80 755 Bulud da. ancaġ. Mänim gördüyümü görmäsändä sän. Elädir älbät. 770 ĠoĢġarın. Sän özgä çeĢmädän gätirilmädin. Mänim öz amanım. Ġnan gördüyünä. Sän mänä kimsädän pay verilmädin. sän dä häġiġät. . Yoxsa inanmadın? Ġnanma. Orta segahım. mänim öz ahım. SEGAH 765 Ey Zabul segahım. Ulu ġah dağın Bağrından sızılıb sän durulmusan.

Nänämin dilindä min il dillänän Segahım sän al.yüzyılın ilk yarısında yaşamış Azerbaycan âşıklarındandır. “Türkiye Dışındaki Türk Edebiyatları Antolojisi. 43 XIX. çiçäklär kimi 785 Dağlarda kök atdı. arana çatdı. tarda böyük yeniliklär elämişdir. 18. ġirin bayatılar. öz mälalımsan. yüzyılın ikinci yarısı ile 19. Anamın südütäk sän halalımsan. äsrin musiġişünaslarındandır. Azerbaycan Edebiyatı. Çoban bayatısı… 780 Dağlar baĢından Ġarlara ġarıĢıb ġar-ġar axıbdı. sän al canımı.” 44 . Yenidän taratdı Sadıxcan 43 säni. diläklär kimi Bir ġälbdä boy atıb min ġälbä çatdı. 790 Dilġämin44 dilindä dil-dil dillänän Ay telli sazların telli xanımı. Çöllärä boylanan gül baxıĢından Keçdiyi yollara iz buraxıbdı… Häzin bayatılar. Daha fazla bilgi için bkz. Mänim öz därädimsän.c. 775 BaĢġa rängä salıb bu zaman säni. 2.81 Mändä yuvalanıb mänim olmusan.

810 Mätläbi gah açır. Sonu iniltili. 795 Xumar baxıĢdanmı süzülmüsän sän? Segah–bir arzunun.82 Ey Sarı AĢığın sevgi dastanı. ġikayät süsü. Vaġifin gönlünü ġana döndärän. Gizli därdlärinä yandırır säni. Ağrılar mayası. Ävväli çılğın–– 800 SınmıĢ bir üräyin säs ġırıġları… Ġämdir dolayları o ağlar säsin. bir çırpıntının Min üräkdän gälän hıçġırıġları. . baĢından ötüb keçäni. Bä’zän inläyir. 805 Könül hıçġırtısı. Ey Molla Cumanın ―Ġsmi pünhanı‖. Bir himä bänd olan bir ġärib käsim. DanıĢır. Gah düyünläyir. iç hönkürtüsü. Bä’zän üsyan edir.

820 Dağların sinäsi nä? Gün ġalxıb sinäsinä. bülbül oldum… . Vätän sarı baxanda Üräyimdän ġan axdı. 825 Yandım. Dibindä min can axdı. Äziziyäm gül oldum.83 Älilä saldığı kor düyününä Dililä yalvarır: ―Täz açıl‖ – deyir. yan axdı. axır. Bir dilbilmäz ġuĢ idim. kül oldum. ona dil deyir: Araz gäldi. Oxudum. Alämä sığmaz baĢım Sığıbdır sinäsinä. Ötän keçmiĢini ġoyub önünä 815 Bayatı çağırır.

sazağa neylim? . köçü xatirä 830 KeçmiĢi yanğıyla danıĢan könül. zilindä o ―neylim‖? deyir. Därdimin yükünä tab gätirmädi Äyilib ġırılan budağa neylim? 840 Därälär keçmiĢäm. Düzändä käsdilär. dağda bitmiĢäm. Ġsti näfäsimlä ġar äritmiĢäm. özü xatirä. dağlar aĢmıĢam. dililä amanın. 845 ġaxtaya dözmüĢäm. Bämindä. ahın: –Tale bir üräyä gör neçä ġıymıĢ… Mänim çäkdiklärim. Ġazancı ağrılar. Alovu täässüf. mänim dämadäm. 835 Hansı bäd ämälin öz bahasıymıĢ? Bu därdä bağladı mäni kim?–deyir. hansı günahın. O deyir. Könlümdä dikälän bu dağa neylim? Günahım nä oldu.84 Segah– naläsinä alıĢan könül.

. 855 Gördü ki. gözläri doldu. buza neylim. ġämilä baĢġalarına Äzäb verdiyinä peĢman oldu. Buz tutar. Säsim su yandırar. Dilimä vurulan ġadağa neylim? 850 Män od härisiyäm. od mänä hämdäm. sözüm bilinmäz. bir üzü gündüz. Günah mändä deyil. Bir üzü gecädir. bulağa neylim? DanıĢdı. Därdilä. Neylim.85 Män danıĢan zaman bir kimsä dinmäz. Böyük arzulara dünya bir ġäfäs. yer üzü gündüz. axı neylämäk? 860 HämiĢä olmaz ki. daĢı äritsäm. yay günü bulağa getsäm. dinläyänlärin BaĢından od çıxdı. Dedi:–Bu da keçär. Belä yaranıbdrr bu çärxi-fäläk.

gündüzü gündüz. här bämi ġäm. ġälb atäĢi. Nä deyir könlümü oymaġla. hökm eläyir ağla Segah. Nä deyirsän.86 Ey mänim üräyim. oyulmaġla Segah? Gözä göz yaĢlarıtäk bir belä dolmaġla Segah? 870 Könül hıçġırtısı. Könüllär Ģad edän ämällärinlä Yoluna gül düz. 865 Öz ällärinlä. çağla. Segah. halalım. Segah. Sän mänim göz yaĢım ol. 875 Däli xallardakı hönkürtüyä dalmaġla Segah. sän öz gözünlä Gecäni gecä gör. mäni mändän belä almaġla Segah? Bizi dünyanın o dar çärçiväsindän çıxarır. Ġälbä atäĢ çiläyir. Anamın öz südütäk sän hallımsan. här zili od. can yanğısıdır. Onun här pärdäsi ah. . çağla.

därin düĢüncä. DanıĢır bir äsrin öz yarasını. Segah‖. Deyär ahästäcä hey:―Ağla. Tilsimä düĢmüĢ Bir päri ġızının macärasını. 885 Sözläri bäm simdän zil simä düĢmüĢ. Segah. RAST 880 Buharı baĢında el ağsaġġalı. 895 DanıĢır tämkinlä. anbaab däyiĢir halı Zoğal çubuğunu tüstülädäräk. Mäcnun sähralara gätirär pänah. DanıĢır aramla. ÄyläĢib Ġälbini açır süfrätäk. ağla. Segah–bir istäyin. aramla täk-täk. Rast–müdrik bir ağıl. eĢġin dalınca . Ata bu sevdanı mäzämmät eylär.87 Bäxtiyarın da könül telläri titrär beläcä. 890 Dağlarda göynäyän Mäcnundur Segah. DanıĢır. Rast–onun atası… Näsihät eylär.

900 Bir zaman büdräyän ġälbin.88 Mäläyä-mäläyä ġaçan bir üräk. dözümlü. istäkdän od ġalanıbdır. Mühit dänizitäk o längärlidir. Onun längär vuran här guĢäsindä Därin düĢüncälär dalgalanıbdır. Fikirlär. Yüz ölçür. Rast–çılğın ġälblärä bir ağsaġġalın Öyüdü. o säbirlidir. danlağı. Gizli fikirlärin sıx meĢäsindä 910 Arzudan. . fikirklär… Bir sirdaĢ olmuĢ Ġnsana… Därdinä dolandan bäri. ärk etmäsidir. bir biçir. 905 DüĢünür därin. Rast–tädbirlidir. Segah–nalä çäkän. Vuġarlı. 915 Rast–cavan deyildir. kamalın Ayılıb özünü därk etmäsidir.

89 O. Bahar havasına oxudan nädir? Çalır üräkläri göz baxıĢıyla. yaĢa dolmuĢ. göyläri öz axıĢıyla Haldan-hala salan bu zaman. Här vaxtın öz ġuĢu öz budaġları. Yerläri. Müdrik bir üräyin düĢüncäläri: Häyat nä? Ölüm nä? 920 Ömür nä? Yol nä? Ġäflät yuxusunu dağıdan nädir? ĠıĢda yağan ġarı. 930 BoĢalır könüllär göz yaĢlarıyla. nädir? . Yuxudan ġaldırıb ulu dağları. bahar gälincä Sellärä döndärib axıdan nädir? 925 Düzdä ayaġ açır dağların ġarı.

Dünyanı oynadır oyuncaġ kimi.iir? Ġlk nä. canlı misallar çäkir härdän. Aġil danıĢır. Ġäsdi bilinmäyän bu oyun nädir? Ay nä. Tarix danıĢan köhnä rävayätläridir Rast. 940 Ġaranı göstärir bä’zän ağ kimi.90 Hökmüylä. ÜĢĢaġda verir sirli suallar bizä räng-räng 950 EĢġin nä cavabsız ġalan hikmätläridir Rast. gün näd. son nädir? 945 Bir aġilin hikmätli näsihätläridir Rast. 935 GünäĢin baĢına dolanır cahan. . fırlanan nädir? Ay nä. ġäsdiylä nä deyir zaman? Uçurur bir yandan. Bir taläyin ibrätli hekayätläridir Rast. fırlanır. gün nädir? Ġlk nä. ġurur bir yandan. Fırlanır. son nädir? EniĢi göstärir bizä dağ kimi.

niyyätläridir Rast. Ġnsanın ädalätli Ģikayätläridir Rast. 960 SärçeĢmädän su içmäyä. bir az aralandı. Zalım ovçu. särhädläridir Rast. Ġnsanların ilk arzusu. 965 Ġabırğası ġalın ovçu.91 DilkäĢdä pıçıllar bizä dünya gädärindän. AMAN OVÇU Maral endi särçeĢmäyä. ahästäcä söylär. ah atäĢi söz ränginä girmäz. Ġaçdı. o. Lakin äzabın son dämi. Häm därdli ġurub çağı vä häm dan yeridir Rast. Ey Bäxtiyar. Öz därdini ġıĢġırmaz. pusġudadır Bäräsindä ―aman ovçu‖ Yaman ovçu. . 955 Dünyanı gözäl görmäk üçün ġurbana hazır. Bilmädi ki.

Ġaçammadı… O dayandı. Dilä düĢdü: . 975 Neçä ġıydın bu dağların Maralına? Gözlärdäki o çaräsiz yalvarıĢa Neçä dözdün? Aman ovçu. 980 Tüfängini çiyninä sal. Bir geri dön. Bu dähĢätä kol titrädi. Ovçu.92 ġaraġ-Ģaraġ! Küräyindän yaralandı. baxdı yazıġ-yazıġ. 970 Göy çämänlik ġızıl ġandan Oda yandı. Döndü. 985 BaxıĢdakı o yalvarıĢ Näğmä oldu. sänin ġolun sına. Mälül-mälül. Bir ora bax. Gül üĢüdü.

YağıĢı da ağ gätirir.93 ―Aman ovçu. Näğmälärin istisinä Ġızındıġca donuruġ biz. yaralıyam‖. YAĞ. YAĞIġ Ağ yel äsir. ağ-ağ gül bitirir. HeykälläĢir häyrätimiz. 990 Yaralıyam. Män bu dağın maralıyam. Ağ yel äsir. Pambıġlanan buludları 1000 Kola-kosa asa-asa Ağ yel. Tel-tel äsir. vurma mäni. Göydä bulud damar-damar… 1005 Bu ağ yağıĢ Düz torpağın . 995 Ağ buludlar Topa-topa.

göz islanır. yağıĢım. daĢın. Ġız islanır. Gir mağara. . Ġopub düĢür budağından Kal alçalar. Yağ ey yağıĢ. Bu yağıĢın. 1025 ġırıldayır navalçalar. Vur nağara…‖ 1020 YağıĢ yağır. Ağ buludun toy günüdür. Üz islanır. dağ ağara. Üräyinin tanğısına Dağın.94 Ġliyinä Damar-damar… Oğul-uĢaġ gülä-gülä 1010 Çıxar çölä. Oğlan ġaçar. Tut ucundan sän göğä çıx. 1015 DaĢ ağara. ―Yağ. yağ yağara.

1035 Sellär. indi günäĢ 1045 Buludlara oldu günü. Älvan-älvan havalardan aldığımız havalar da Öz sözüdür könlümüzün. sel oynayar. 1040 Arzumuzun. Açıġ yerdän gün çırtlayır. Bir täräfi açıġ olar.95 Arxlar daĢar. därälärä… Göy tutular. Açıb ġızıl saçlarını GünäĢ yuyur äl-üzünü… Bäs bu nädir? Bäs bu nädir? . Deyärlär ki. sular çağıldayan Uzun-uzun därälärä. Dilländirär dibsiz ―uzun därä‖läri… Uzundärä ġüĢtärimdän ġopub düĢdü. Göy äl çalar… 1030 Sellär yıxar bäräläri.

. üräyin gah ġüssäli. O. 1050 YağıĢ käsir… Ġovğası da bitir demäk Göyün.96 Bu da özgä bir näğmädir. Säslär elä ängindir ki. Göy üzünä çätir çäkir Göy ġurĢağı. Kitab kimi o. 1065 Gah färähli hallarımı? O muğamın älvan-älvan hallarımı? Här guĢädä neçä-neçä Räng çağlayır. yerin. oxunur Varaġ-varaġ. 1060 ―Fatma nänä hana ġurur‖ Hanadakı ränglärä bax. Göyün tämiz aynasına Äksi düĢür 1055 Çiçäklärin… Çiçäk açır sağdan sola Göyün tağı.

dursana. yağır yenä… Nä äkinä gedän olur. Neylämäli? –Pas atıbdır oraġlar. Gah da olur. Çiyinlärdä häyat yükü dağdan ağır. ġodu. Elä yağır. 1090 Çömçäni doldursana…‖ . 1075 Säslärdäki ränglärä bax. Säpälänir sola. Här ġapıdan pay umub Ġodu gäzir uĢaġlar: ―Ġodu. Äfsanävi nänämizin Üräyinin tellärindän Hanasına bänd etdiyi süslärä bax. 1085 Zämilärdä diĢ ġıcadır Alaġlar. nä biçinä.97 1070 Açıb geniĢ ġollarını Bu dünyanı ġucaġlayır. yağıĢ käsmir. Aman vermir göz açmağa. sağa. 1080 Bir yandan da yağıĢ yağır.

98 Äkin-biçin eĢġinä. dil yanır. häm ağa. Ġälbimiztäk evimiz Hamıya açıġ oldu. Yayda dağa üz tutub. 1105 Ġonduġ azad ġuĢ kimi Biz budaġdan-budağa. ĠıĢda däyä evimiz 1100 Yayda alaçıġ oldu. Häm ġul olduġ. DüĢdük ġara. Üräk yanır. SAYAÇILAR 1095 Düzdä ġızıl bürküyä. ĠıĢda arana köçdük. Dağda. Bizim mahnılarımız Bä’zän belä yaranır. sazağa. borana düĢdük. .

. Läpirimiz yol açdı 1110 Yaxına. gäldi dağı. Arxalandıġ dağlara. Gälinlär güzämindän Toxuyar xäli. 1120 Dolanıb gäldi ġoyun. a däli ġoyun.99 Särhäd tanımadıġ biz. Dağ bizä sirdaĢ oldu. ġoyun. Yaylaġların çiçäyi Bizä äyin-baĢ oldu. 1115 ―Nänäm ġoyunun ağı Dolandı. Ġızlara cehiz ağı… Nänäm. Çobana çarıġ bağı. uzaġlara… Ġoyun-ġuzu bäslädim.

1125 Pendiri käsmä-käsmä. Biz näğmäylä oyanıb Näğmäylä dä yatardıġ. Dağların sel suyutäk 1130 Ġälbimiz tämiz oldu. Ġatığı üzlü ġoyun…‖ Dağlardakı suların Säsi näğmämiz oldu.100 Nänäm. Biz ġoyunu. 1135 Aradan käsdiyimiz Ġarğı tütäyä verdik. ġuzunu 1140 Näğmälärlä otardıġ… . Dağlardan aldığımız Näğmäni Ġälbimizin Färyadına çevirdik. Ġırġovul gözlü ġoyun. a nazlı ġoyun.

Yünü bir ġarıĢ ġoyun. Sevinç bizi güldürürsä. Kürä çatar. 1155 Bizim muğam däryamızı yaradır.101 ―Nänäm. Bu säsdäki mälahäti duyunca Ġoyun-ġuzu ota gälär. laylalar Ġayalardan sızılar. a narıĢ ġoyun. Därälärä hay salar. ĢiĢ ġayalar boyunca Zilä çäkär bayatını çobanlar. sayaçılar. 1145 Uca dağlar. ġoyun‖. Kiçik-kiçik arxlarım– 1150 Bayatılar. . Nä dä gülür. Ġäm ağladır. Çoban sändän küsübdü Südü ver. barıĢ. Arazıma can atar. dil anlar. Sözün özü nä ağlayır.

1175 Ġah-ġah çäkib gülsäydi söz. Yox. . näğmälär yaranmazdı. Bälkä insan Sevincini. Näğmälärin ävvälidir 1170 Hönkürtülär. Hönkürtü dä. säsdir axı. ġähġähälär. Ġähġähä dä. Sözdän ävväl säs yaranır. Ġälbimizdän keçänläri Tamam deyä bilsäydi söz. Könül säsi könül dälär. Häm ağladır. Bizim kimi hönkür-hönkür ağlasaydı. söz deyil. kädärini Näğmälärlä söylämäzdi.102 1160 Amma bizi häm güldürür. Yox. 1165 Min cümlädän daha böyük Mätläb yatır Bircä ġırıġ hönkürtüdä. 1180 Näğmälärdir ilk dilimiz.

fikrimizin ibtidası. 1190 Onun här guĢäsi bir xatirä. ―Salı yandırdı‖ muğam. ―Kürü ahıyla ġurutdu‖. Näğmälärdir 1185 dilimizin älifbası. bir canlı kitab. Neçä ġäsdin önünü käsdi. üräk yanğısı. göz yaĢları. Haġġa düĢmän olanı haġġa tanıtdırdı muğam. vicdanı utandırdı muğam. dayandırdı muğam. Nä güman eylämisän ondakı tilsimläri sän. Keçilän yolları härdän bizä andırdı muğam. 1195 Oyadıb yaddaĢı. bir çängä bulud.103 Näğmäläridir Sözümüzün. Su çilär kinli üräklärdä ġäzäb tonġalına. O. DaĢ üräklärdä yanıb daĢları sındırdı muğam. .

zänn elädim. Çox kitablar oxudum. . Deyiräm. Mänä çox mätläbi ahästäcä ġandırdı muğam.104 Däfn edin siz mäni Zabul segahın mayäsinä. bälkä mäni bir gün oyandırdı muğam. bäxtiyaram.

bilmiyoruz. Kuşcağızın günahı ne? Sabrını. feryadını. Yüreğindeki gamı. Feryadıyla zavallı bize 5 Kim bilir ne diyor. Dilini. Neler diyor… “ Cik cik ”. bilmiyoruz. gür sesini.İKİNCİ BÖLÜM METNİN TÜRKİYE TÜRKÇESİNE AKTARILMASI FASIL Üzeyir Hacıbeyli’nin Hatırasına BELKİ 1 Bir kuş ötüyor dalında Bu nağmenin ninnisiyle Çayır çimen uyukluyor. 10 Kuşdilini bilmiyorsak. . “cik cik ”… Ne dediğini biliyor muyuz? —Hayır.

Ayırabil Dağ gülünden Bağ gülünü. 20 Yüreğini duyacaksın. Önce öğren sen bu dilin Noktasını. sonrası var. Ayırabil 35 Ocaktaki ateĢ külünden . Yüreğinle dinle. Ġçindedir tüm arzuları.106 15 Kulağınla değil. lehçesi var. O feryadın ateĢinde Kalbini tutuĢturursan. 25 Tıpkı o kuĢ gibi Tar’ın da kendi dili. 30 Virgülünü. ĠĢte tar da böyle… Sızlıyor için için. Arzusunun öncesi var. Feryadıdır iĢittiğin. Gayesini bilmesen de.

O. kulak ver Kayalardan yuvarlanan TaĢ sesine. Hem düĢündürür. Bu dünyanın ağrıları. Oyuk oyuk yuvaları. sızıları Nasıl sığar Çahargah’ın Bestenigar perdesine? 40 Dağlara çık. hem düĢünür. Ney üstünde yedi sesin. 50 Pırıl pırıl sesleri gör. 55 Nedir böyle? Acaba . Senin sesine Ses katan kuĢ sesine… 45 O sesteki Kesik kesik hıçkırıklar ne feryattır? Sülünün göğsündeki renkler nedir? O renklerde Fasıl’daki Elvan elvan perdeleri.107 Yüreğindeki ateĢin külünü.

75 Patikaları. dereyi gez. dünyayı gör. aynı değil. yolları gör. . Derelerin çiçeği ne? Çiçeklerin renginde. Derelerde coĢan suyun Seslerini 65 Birbirinden ayırabil. halleri gör. Bak etraftaki çiçeklere 70 Tanı dağların çiçeği ne. kokusunda Nağmedeki seleri duy.108 Yavruları ayrı düĢen Karatavuk yuvaları mı? Yoksa bu sesler. Ġnip çıkan geçitleri. O ikisi aynı değil. Adım adım. nefes nefes Dağı dolaĢ. Dağa giden patikalarda Önüne bak. hayır. ulaĢılamamıĢ arzuların can çekiĢmeleri mi? 60 Yuvaları dağıtılmıĢ Tavukların feryadı mı? Kayalardan sızan suyun.

Bilelim. . sesin ahengi. 45 80 Yoksa o da bizim gibi Dünyayı mı ölçmek ister? Bir karıĢlık yeryüzünde Göster bize bu dünyayı… Söz var. dünyayı gör. Kelimelerin anlatamadığını anlatan. bu dünyaya sözü nedir. kalbe ulaĢmayan 85 Ses de var ki.109 Çobanın belindeki ArĢına bak. Söz. 45 Çobanın belindeki beyaz kuşak. nedir? sıradan bir ses. gönüldeki bir arzunun 90 Kendi sesidir… Nağme. Bu sesin kendisi de Ģiir. sözü de Ģiir. efsanedir. kuru bir nefes. ġiir ise sözün nağmesidir. kastı 95 Masallarda bir güvercin Bir garibi padiĢah yapmıĢ. Belki… Fasıl bir masaldır. efsaneye göre arşındır.

Bir hasrettir? 115 El varken. Canavarın kandırdığı Gülecektir… . arzularım Gelecektir. kol varken. Bu bekleyiĢ musibettir. niye ĢiĢededir 110 Devin canı?. niye bekliyor halk ―Zamanın sahibini‖? Belki fasıl bir bekleyiĢ. Niye. BaĢ varken. Halk diyor ki. diĢ varken.110 Bu dünyanın düzenini değiĢtirmiĢ… 100 Eskilerin dertleriyle dola dola Ġnansak mı bu masala? Bu arzudur. 105 Belki eĢit bölemedik O zamanlar Gökten düĢen üç elmayı? Anlayalım. bu dilektir..

sualini. kendi kalbini ara halkın. ġüngülümün 120 Yoksa kanı mı düĢmüĢ tarın akorduna? Fasıldaki hıçkırıklar Yoksa isyan mı ediyor devin tılsımına? Halkın yüreğinin tellerinden Tara teller çekmiĢ. Sözünü. Hayalini. 130 Nağmelerini öğren. duygusunu Halk yaĢatır nağmesinde. Tanımak mı istiyorsun Görmediğin bir halkı sen? Önce nağmelerine kulak ver. Tarihten bir devir yatar 135 Bam telinin bir ―ah sesinde‖. .111 ġengülümün. 125 O tellerin nağmesinde Kendi ruhunu.

112 Çahargahın Muhalif’ i ―Çaldıran‖da 46 at süren. Bir sertlikle bir incelik Bir fasılda yan yanadır. 145 MenekĢenin üĢümesi. O. Biri hünerken. O. 155 O. kalkan sesi. 150 Dinle tarı. geçmiĢten Usul usul bahseden Ses müzesidir. Ģanlı Ģöhretli bir müze. dinle neyi. . Biri gözyaĢıdır. Kılıç sesi. Kılıçlardan kıvılcım çıkartan SavaĢ sesi… 140 Çahargahın Cevherî’si Çalı dibinde Kar altından Çıkan yalnız menekĢenin üĢümesi. hem konuĢan 46 Çaldıran Muharebesi.

170 Gözü yaĢlı anan gibi Dumanını savur. dur. . Dinle ġur’u Kalbini sana açan. DüĢün. Dur. 160 Hem dedemin yaĢındadır.113 Hem de bizi konuĢturan Canlı müze. AteĢiyle yan. Hem torunumun. düĢün. ġUR KarıĢtırma sayfalarını o tarihin. Ġki kalbin hasretini Sayfalarda barındıran 165 Heyecanlı bir roman gibi. Kâh sesinde gök gürlüyor. Kâh inliyor hazin hazin. Her kelimesi alev saçan Tarih kadar yaĢlı deden gibi.

114 175 Dinle onu. adım atma Bu bahçeye. Bir çiçek bile deremezsin Bu hikmet bahçesinden. Sızısını Hissettin mi hiç? 185 Hissetmediysen eğer. Kirpiklerden yaĢ akıtır. 190 Sırrını açmaz ki sana. Hangi rüzgâr esmiĢ? Karayelleri dillendiren 195 Bir kamıĢtan . Dur. bu vatana Nereden. Her köĢesi KuĢ konmayan kayalardan taĢ oynatır. Mahnılar ayakları. 180 Fasıllarsa baĢ sallatır. Bu dünyanın Ağrısını. Önce öğren.

Ne yarattı? 47 Azerbaycan’da kamıştan yapılan nefesli çalgılardan biri. ne zaman.115 Kim. ne zaman taĢ atılmıĢ 200 Dağlardaki pınarların membaına? Öğren ne zaman götürmüĢ Seller Sara’yı? Kim getirmiĢ dilden dile Bu dehĢetli macerayı? 205 Niye kesti sel ovayı. Hangi sebeple tütek47 yapar? ġur ne der. . niye Hasta Kasım Birden bire böyle yataklara düĢmüĢ? 210 Kerem niye Aslı’sından ayrı düĢmüĢ? Adaletin Ģerbetine Kim ilk defa zehir kattı? Rahipleri. Hasret bıraktı karĢı kıyıya Hançoban’ı? Öğren. Hamzaları 215 Kim yarattı. ne söyler narin narin? Öğren.

Hakk sesine Yer titredi. 230 Cengî sesi BirleĢtirir yeri.116 Köroğlu’nun narasına. Tabiatın kendi eliyle ġekillenmiĢ oyuk oyuk kaĢlara bak. . ritimleri… 235 Cengî sesi… Gümbürdüyor nağaralar. Tasnifleri. göğü Belki de buradan geliyordur Fasılların ilk renkleri. 220 Gök gürledi. Dün onun kapısında boyun büken Bugün nasıl çaldı Mert yiğidin Kıratı’nı? Ninem Nigar belki de onunla 225 Söyledi ilk manisini? Ovalarda raks eden TaĢlara.48 Ağzını açıyor mağaralar. kayalara bak. 48 Azerî müziğinde davula benzer bir vurmalı çalgı aleti.

Yürüyün meydana. kıĢ bir yana. baĢ bir yana‖. diĢ bir yanda… Çekince Mısır kılıcını LeĢ bir yana. ilerle! Yeleli gidiyor Boyundur’un. Titrer ağzımın içinde Dil bir yanda. haydi. Her yassı taĢı.117 Kan sıçrıyor beyinlere. Köroğlu’nun yiğitleri… Burada oku 255 Sineleri nağmeleĢen Her kayayı. Havadaki Ģahin gibi Saldırın al kan üstüne…‖ ―Yüce dağ baĢında 245 Yaz bir yana. 250 Cengi diyor: — DüĢman geliyor. Omuzlara eller atılıyor: 240 ―Haydi. Tabiatın ruhundadır . yiğitlerim.

Ayaklarsa hızlı hızlı. 265 Yeleli de bir birliğidir O sertlikle bu mertliğin… Cengî sesi BirleĢtirir yeri. ritimleri? Bu renklerde. bu ritim. Hallerdeki hayallerle. vakar. Eller süzüyor ince ince. Cengideki mertliğe bak. fikirlerle. göğü… Belki de buradan geliyordur 270 Fasılların ilk renkleri. kâh söndürür. Tasnifleri. 275 Kanadında gurur. Cevherinde gam düğünü… O düĢünür. . 260 Tabiatın kendisi çalar ―kaval taĢ‖ı. düĢündürür. nağmelerde SaklamıĢtır fasıllar da Saflığını. özlüğünü. Kâh yandırır. Kayalardaki sertliğe bak.118 Bu ahenk.

119

280

Hayır, boĢalmıyor, Doluyor yürek. Büyük gamın, büyük derdin Gururu da büyük olur. Aydan parlak, sudan berrağım benim

285

Gamlı Ģurum benim Ġsterim ki elvan elvan çiçek olup DolaĢtığın perdelere Saçılayım. ―Yüce dağlar‖ baĢındaki

290

―Azerbaycan ceylanı‖nın Gözündeki ―Kara tanem‖… Ninelerin dokuduğu Halıların tezgâhında sergilendin Kınalandın.

295

Göy Gölü’mün dalgasında Süzüldün. Sevgililerin dudaklarında Yanıp söndün, Sönüp yandın:

300

―Deryada gemim kaldı,

120

Biçmedim tarla kaldı. Çok çektim yar cefasın, Bana da kederin kaldı…‖

Nevruz geçmiĢ, yaz baĢıdır. 305 Bu ses nedir? Gökteki bulut yığınlarının Birbiriyle güreĢi, Dağlardaki karın üzerine Cemre düĢmesi, 310 Derelerde suya dönüĢüp GülüĢmesi, Meralarda kar parçaları KıĢla yazın savaĢıdır. Nevruz geçmiĢ… Yaz baĢıdır… 315 Sular, seller aĢıp taĢıyor. Birbiriyle kucaklaĢıyor. Kayaların önlerinde Eğiliyor, bükülüyor. Tepelerden saçılıyor, 320 Toz toz oluyor.

121

Yaylaları geze geze. Çarpıyor, taĢıyor, iniyor düze Ağaçların dallarına Düğmeleri dize dize… 325 TaĢıyor, coĢuyor, Yollar boyu nağme tutuyor: ―Kahraman‖ı kayalara vurarak Hiddetleniyor. Sazın tellerinde filizleniyor. 330 Bahçelere nağmesini yaya yaya, Gelip kavuĢuyor Aras Kur’a, Kur Aras’a. Her ikisi de dağın karı, Dağın zenginliği. 335 KavuĢunca Köpük köpük raks ediyor: Arazbarı Arazbarı! Bu duygu fırtınası, Kasırgalar, tufanlar, 340 Sığmadı bir yatağa, Budaklandı sağa, sola.

122

Bir fasılda kaç kere DeğiĢtirdi kendi yönünü, Kendi yolunu. 345 Zaman geçti, Bir mecraya sıkıĢtırıp Tanıttı bütün dünyaya Bizim senet kahramanı Fikret onu…

Çoktan unutulmuĢ, izi kalmıĢ yaradır ġur, 350 Aniden akla düĢmüĢ eski bir maceradır ġur.

Bir ârifin hikmet dolu sözü, sohbeti, aĢkı, Hayattan akıl mülkünü açılan bir penceredir ġur.

Fikrin ne kadar yolları, menzilleri varmıĢ, Üzerinde derecikler açılan bir deredir ġur.

355 Dağ baĢları ak, çölleri al, yamaçları rengârenk, Her perdesi bir renge çalan manzaradır ġur.

123

Gurbette vatan hasreti, yurdunda bir anlık, Hafızada birdenbire yanıp sönen hatıradır ġur.

Çok övünür Bahtiyar kendi Ģiiriyle bazen, 360 Güya diyecekmiĢ bize Ģiiriyle nedir ġur?!

TELLER AĞLASIN ġikestenin Zil köĢesi, Esgeran’da vızıldayan gülle sesi. Kara haber her yeri dolandı: Esgeran’da Koç Nebi’yi vurdular. 365 BakıĢlar gözyaĢlarıyla bulandı, Ağıt yaktı buz bağlayan lâl sular. Bayatılar karalar giyindi. Geraylılar gam yükledi omuzlarına. Karabağ’ın kırlarını kar bastı. 370 ġikestenin Zil perdesi karardı: ―Esgeran’da dağıttılar araba. Bu diyar böyle kalmaz harabe. Nebi’nin nâĢı kaldı arada

124 Yürüsün üstüne eller ağlasın. önsözüdür Çahargahın. 385 Bir savaĢtır baĢtanbaĢa… Huzuru heyecanların kucağında Ara. çık yokuĢtan Seller gibi coĢa coĢa. büyük büyük Kayalara kâh çarpıyor 380 Kâh çekiliyor ardınca… Kasırgalar. yaĢa. Ġçerisinde sesler uçuĢur . Ġn iniĢten. Mukaddimesidir. 375 Tarasın saçını. ÇAHARGAH ġaha kalkan ak dalgalar Köpük köpük… Yüce yüce. teller ağlasın‖. yaĢa. 390 Sular gibi taĢa taĢa… YaĢa. heyecanlar. Diyor:–Hayat bir kavgadır.

Eğer savaĢırsanız… Bir taĢınız kalmayacak 405 Büyükler düĢündüler: –Çare nedir? Çare olmaz bu durumda Ne vaaz. TaĢ üstünde. 400 Eğer teslim olmazsanız… Cesaretiniz varsa eğer SavaĢınız. –Teslim olmanız gerekiyor. Diyor bize. Karayeller önünde Fikirler de bölündü ikiye. Ne minare. .125 Kanat kanat. 410 Ne müezzin. GeçmiĢ günlerden naklediliyor 395 Bir hadise: …DüĢman ülkeden elçi gelmiĢ Ülkemize.

KarĢımızdaki kansızdır. aman! 430 ġikâyettir Talihin bu gazabından. tarihe baĢvuryor 425 ―SavaĢ‖ diye Alevlenen yürekleri Bu tedbirle avutuyor. Sabır gerek. O. Yeri vardır her isteğin. Derdinden aman. –GeçmiĢimiz Ģanlı idi. —Ne yapmalı? . Ya gelecek? –DüĢünelim. Acele etmeyin. DüĢman çok acımasızdır.126 Bu onu. Bestenigâr dert çeker. Bu beladan kurtulmak için 420 Zekice bir karar gerek. sabredin. 415 O bunu reddetti.

gelinler: ―Elbise dikersen bezi bizden. ―Geçen güne gün kavuĢur mu? 455 Eklesen de günü güne‖. . —Nerde bizim o gücümüz?. inler. —O zaman ecdadımızın Ģerefini DüĢmana mı bırakmalı? Teesüf mü? 440 Fikirler yükseldi Fikirler indi. —Teesüfün gölgesinde Hangi fikir çiçek açtı? Bestenigâr. Belindeki bağı bizden. 445 Endamlı güzellerin Dili ile inler. Ağıt yakar kızlar. . 450 Koymayın düĢmanları Almaya bağı bizden…‖ Toplandılar.127 435 —DiĢimizle taĢ kırmalı.. Dağıldılar döne döne.

460 Günü ateĢe boyamalı. Dağı oynatır yerinden…‖ ―Sis ovaya neyler Zülfün dök yüze. Bin bir fikir Bir tek borcu ödememiĢ. meydan bizim DüĢman avcı bize neyler?‖ .128 Kalktı biri: —Günü güne eklemenin Ne faydası var? Yürekte ateĢ yakmalı. ―Değirmenin çarkından. Halkın sözü bir olsa. Kalkan büktü belimizi Çok kısalttı dilimizi. 465 Kalkan içinde kaldığımız Yeter artık. 470 Suyu çıkar derinden. neyler? 475 Av bizim. Dertlerimiz kılıçla Biter bizim.

demir dövmeli. 485 DüĢmanın önüne set çeken Kalelerde Demir ocaklarında ateĢ yakıldı. 480 ġimdi bize seller gibi coĢmak gerek. Kargı gerek. Tarak tarak. AteĢ yakmalı. Kalbimize gölge düĢüren ―Korku‖ adlı hisarları AĢmak gerek. Tar tararak. 490 Çekiç altta. zindan üstte Hamur gibi topaklandı. Yassılandı. . Çahargahın hisarında. Cephe yaralım.129 ġimdi bize kılıç gerek. Demir kızdı. kıralım. Ocak yandı. 495 Elde silah Vuralım.

AçmıĢ her köĢesinden fikre meydan Çarigah… . isyan Çarigah. gök gürledi.130 Demir. Kılıca dön. hücum! 505 Erenlerin narasıyla Yer titredi. eri. baĢarıdır: ―Azizim söze kaldı Tatlı bir söze kaldı. DüĢman kaçıyor. düĢmanın üstüne yürü. Yüce dağlar duaya durup Erenleri uğurladı. DüĢman atıldı dağlardan. 500 Durma. Vatan yine bize kaldı…‖ 515 Kalbi volkan gibi coĢan isyandır. Hücum. Çekiç altında kıvılcıma dönüp aktı Çahargahın perdeleri… Muhalif’te. bizimkiler takip ediyor 510 Mensuriyye galibiyettir.

coĢkulu Perdelerin? 49 Azerbaycan’da bir bölgenin adı. KöĢeler gök gürletiyor. Mızrabın tellerin çarpmasıyla ateĢ çıkıyor. Sanki can dostundan ayrılmıĢtır Çarigah.131 ġaha kalkan dalgalardır bir Mühalif köĢesi. Dalgası mı katardaki 530 Dertli. tufan Çarigah. yer titretiyor. Ġsterim ateĢ alsın asrın ateĢinden Çarigah! KALELER AbĢeron’un49 kaleleri TaĢlardaki o oymalar. . bir zariflik gizleniyor. 520 Gönderiyor düĢmana imzalı ferman Çarigah. sel coĢturuyor. hayranım berdaĢtttaki çılgın seslere. Belki de çakmak taĢından yoğrulmuĢtur Çarigah. Denizleri yerinden oynatan tufandır. 525 Bahtiyarım. Ġçinde bir hüzün.

DüĢmanın baĢı üstüne Yumruk gibi düğümlenen bu kaleler. Kabarmalar. ard arda. Dallardaki 550 Oyma ―nakıĢların dalgaları‖. Kabarmalar 545 Çökmelere gölge olur. çökmeler. gurur. fikir… Ruhumuzla özgürdür. . ne sıcaktır. seste fikir. DüĢman hücumuna duvar örer. Ciddiyet. ÇıkıĢların çöküĢlere DüĢen hafif gölgeleri. O. Ne doğumdur. Renklerin yerini tutan gölgelerde 540 Fikir. Acaba hisar perdesi midir Çahargah’ın? 535 Ses dizimi kaledeki diĢler gibi Sıra sıra. TaĢta fikir.132 Burçlardaki o azamet.

Bu kartallar meskenini Kartallar gölgesini düĢüremez. Kız kalemin kızlığını alamaz… ‖ 565 ―Gelirsen. gayeyi gör. Kalenin adındaki Manaya bak.133 DüĢman bize saldırdığında Halka sığınak olur. Kız Kalesi!50 Adına bak. . Gelirsen eğer Yumruğumun lezzetini tadarsın. kalem. ben kuzgunum. Ecdadının geçmiĢinden Ġbret al. 555 Bu kaleler hürriyeti hâlâ yanan. YaklaĢma. ben kartalım. görürsün‖. Tüten ocaklarmıĢ. Bu kaleler tarih boyu Birçok cephe yarmıĢ. 570 DüĢmana diyorlar ki. Geldiğine piĢman olup 50 Azerbaycan’da bir kale. 560 ―Bakiredir. kızdır.

bu kaleler. Hayır. TaĢ üstünde çiçek açan O yarıklar? Kim diyor ki. 575 Neler diyor taĢlardaki O çökmeler. burada sertliklerle Ġncelikler kol koladır. düĢünceler. O duygular. 585 Askerimiz.134 Derhal kaçarsın. Hiddetlenen ses seli… . KöĢelerde ötüĢen Perdelerden aĢıp taĢan. kabarmalar. TaĢ türküler. taĢar. 590 TaĢ üstünde nakıĢ tutan. TaĢlardaki çukurlara dolar. neler. nöbetçimiz Kalelerin sinesinde Neler yatar. neler?! Bu kaleler. 580 Yalnız savaĢlar için Dikilen Kalelerdir.

sürekli yoklarım. Bakın bize ne der. 610 Dağlar yüreğimizi Sanki bir turna kafilesi göç ediyor… Nereye koĢturuyor böyle? Niye gidiyor? . Sen de bu odla yanıyorsan. 605 ArkadaĢlarımı da dostlarımı da Tanırım fasılın perdelerinde. Ben onu kendime mihenk yapmıĢım. Dostumsun… Kendimi görürüm sende. HERKES BĠR YUDUM… Marifet. 600 Ben o mihenk taĢında insanların Ġyisini kötüsünü ayırır. ne söyler Seslere bürünmüĢ gözyaĢları? Alev saçar.135 595 Metlerin. cezirler Sinesinde kalkıp inen Ses seli. kanacak ölçümdür fasıl.

Nasıl kavrulur. titriyor dallar. Nağmen olabilir adağım benim. Gam bulutları kümeleniyor semada… Dağın dumanı mı. sırlı sesinle Gizli bir âlemden haber verirsin. O da sönüktür nağmelerinden… 630 O meçhul dilinle. sisi mi bunları gören. ey pirim benim. susuyor pınarlar. Hazan rüzgârı kesiyor otları. . ey türküm. Ne olur. 625 Sudan alev çıkar… Ey tarım. nasıl çıkar düğümlü sesler? YaĢlar sızar seslerden. Adak düĢer sana… Çok yoksulum ben.136 Bizim illeri niye terk ediyor? Dökülüyor yapraklar. Yanıyor için için. Dumanlı seslerle böyle hıçkıran? 620 Ağlıyor aĢikâr. 615 Soğuktan üĢüyor. benim gibi sesini dinle. Tarzenin parmağının altına bak.

düĢüncelerin . ey mukaddes tarım. Hüzünlü hüzünlü Hayâlı namuslu kızlarımızın Utangaç metanetli sevgilerinden. Ey mukaddes pirim. dedem fikirli. Anlat. Ey masal ninelerinin ninni sesi. Niye ayırdılar? Kerem’i Aslı’dan.137 Bakalım buna nasıl dayanacaksın? Ey babam hünerli. 640 KonuĢ. HoĢ arzularım. 650 Kays’ı Leyla’dan? Niye bahtlarını taĢlara çaldılar? Yüreklere çekilen bu dağlar neden? Hayallerin. Büyük dedelerimizin kâmil hazinesi. Nağme söyle. 635 Ey reyhan nefesli. yarpuz kokulu. 645 Anlat. tatlı hayallerim. Sohbetine hazırım ben.

655 Her halin tarihî Yüz yıl. biriz. Biz ki. Bir halkın bin yıllık ıstırapları. KöĢeler rengârenk: YeĢil. Sohbeti aĢikâr. Biz ki. bir arzu. ĠniĢi. Sarı… Orada sayfalanır. fikirler yuvalanır. semadan derin. beĢ yüz yıl. 665 Seslenir fasılın perdelerinde. 670 Bam telinde yangını söndürmek için Hayaller. Bir halkın tarihi Tarihin yolu. bir gayede. yokuĢu ıstırap dolu. Kırmızı.138 Denizlerden dalgalı. 660 Bir kalbin değil. Sırrı derinlerde Tizinde sanki od ateĢlenir Yangına dayanamaz coĢar. . bu yollara yalnız baĢ koyduk.

Önce yemyeĢil ovalarda gezer.139 ĠĢte bu yüzden de…Ben yalnızım?. Yola çıkmadan bilmez yolunu.. Fasılın her köĢesi sırlı. 675 Hayır. Birden değiĢtirir yatağını. Sefere çıktığında macerasının BaĢını bilir de sonunu bilmez. Dizgin vurulabilseydi böyle bir suya. taĢar 685 Yara yara yatağın kıyılarını. hayır. 690 Sık sık değiĢtirir mecrasını. Notaya dökerlerdi onu nağme gibi. . Resmini çizebilmek için ufaklığın BaĢka bir âlemlerden boyalar gerek. Sonra kükrer adeta. Herkes kendi kalbini bulur fasılda. Yatağına sığmayan dallı budaklı 680 Sele benzer. CoĢar. gizemli Yola benzer.

O nedir? Suların kayalarda 710 Hüzünlü. Her fasıl çalanın. örtüde çırpınan yürek.140 Bu yolu her yolcu bir Ģekilde kat eder. Evet. usul usul fısıltısı. zili zirvedir. zirvedir. Görünmüyor göze Perdede. 705 Mağrur Kız Kalesi… O eski Bakü.. Zabul üstüne inletir tarı. o. Aynı Ģarkıcının Her gönülde yaktığı köz baĢka baĢkadır. —Nasıl dumanlısın. 695 Bamı düzlüktür. fasıl söyleyenin Geçtiği yolda bıraktığı iz farklı farklıdır. O ayak değmemiĢ yeĢil dağ sırtında 700 Her yolcu yolunu kendi açar. Mensur. . O zirvede Ayağından yer kayar sanki..

141 Gizli arzusunu görebilmek için 715 Bize Yüreğimize iĢleyen hayaller gerek. Bilmiyorum. Ey tarım. görür 720 Gizli arzusunu herkes bir Ģekilde. yeĢil midir. Herkes bu ocaktan bir parça ateĢ götürür. Arzuların gizlidir. . bir halin senin. ancak inler 725 KonuĢur. Ey türküm. Fakat bilemeyiz ne der… Lal olan seslerin kudreti ne büyükmüĢ. Bin sözden güçlüdür. Ey pirim benim. Gür sesindeki derinliklere. 730 Gizlidir sözü nağmenin. Hayalin gözüyle iĢitir. Seste sözlerden büyük hikmetler olurmuĢ… Bilinmezdir. kırmızı mıdır sesin? Sesine ne denebilir ki? Laldir seslerin.

Akarak Ģırıl Ģırıl. her halin ayrı rengi var. Yanarak gürül gürül. Herkesin gözüne farklı görünür. Bulutlar karıĢır. Sözümde olsaydı sesinin gücü. Gelin. bir an için bakalım göklere. Herkes her köĢeyi yorar bir yere. . Tıpkısının aynıdır. O da sönüktür nağmelerinden. Sesinle dünyayı yerinden oynatırdım. ne söyler o? 745 Onda kucak kucak söz çelengi var. Gök de. Kim bilebilir ki. Hayır. Her sesin. 750 Bulutlar döner.142 735 Adak düĢer sana… Çok yoksulum ben. Nağmen olabilir adağım benim. 740 BaĢımın üstünde bayrak yapar.

143 755 Bulut da. Yüce ġah Dağ’ın51 Bağrından sızıp durulmuĢsun. Orta segâhım. 51 Azerbaycan’da yer alan birer dağ ismleridir. benim ahım. Benim kederim. Ben de hakikatim. 770 GoĢgar’ın. Kepez’in. Sen kimseden alınmadın. Doğrudur elbet. BaĢka çeĢmelerden getirilmedin. Ġnanmıyor musun yoksa? Ġnanma. Ġnan gördüğüne. fakat. sen de. Benim gördüğümü göremesen de. 760 Sen de kendi yüreğinin penceresinden. Herkes kendi kalbini görür bulutlarda. Benim dağlarımdır senin membaın. SEGÂH 765 Ey Zabul segâhım. . Anbean değiĢen Ģu buluta bak.

yüzyıl müzisyenlerinden biridir. Daha fazla bilgi için bkz. çiçekler gibi 785 Dağlarda kök saldı. sen al. Güzel maniler. 790 Dilgem’in53 dilinde dil dil dillenen Ey telli sazların kâküllü hanımı. yüzyılın ikinci yarısı ile 19. Hüzünlü bayatılar. Ninemin dilinde bin yıl dillenen Segâhım. Anamın ak sütü gibi helalimsin. ovaya ulaĢtı. 775 Seni baĢka renge boyayıp bu devirde Yeniden yarattı Sadıhcan. 2. Azerbaycan Edebiyatı.c. Çöllere uzanan gül bakıĢıyla Geçtiği yollara iz bırakırdı. sen al.yüzyılın ilk yarısında yaşamış Azerbaycan âşıklarındandır. “Türkiye Dışındaki Türk Edebiyatları Antolojisi. kederimsin. Çoban bayatısı… 780 Dağların zirvesinden Yağan kara karıĢıp yağardı. canımı. 18. dilekler gibi Bir kalpte kök salıp bin kalbe ulaĢtı. 52 19. Tarda büyük yenilikler yapmıştır.” 53 .52 Derdimsin.144 Bende doğup bende olmuĢsun.

Sonu inleyiĢ. 800 Kırık bir kalpten gelen ses kırıntıları… Gamdır dolayları o ağlayan sesin. ġikâyet süsü. yürek haykırıĢı. Kâh düğümlenir. Anlatır. bir çırpıntının Bin yürekten gelen hıçkırıkları. bir arzunun. Sızıdır mayası. . Ey Molla Cuma’nın ―Ġsm-i Püyhanı‖. Gizli dertleriyle yakar içini. baĢından gelip geçeni. Vagif’in yüreğini kanatan. Bu kadarcık Ģeye bent olan bir garip kesim. Bazen için için inler.145 Ey Sarı AĢık'ın sevgi destanı. 805 Gönül hıçkırığı. BaĢı çılgınlık. 810 Arzuları kâh açılır. 795 Hüzünlü bakıĢlarından mı süzüldün sen? Segâh. Bazen isyan eder.

yan aktı. bülbül oldum… . Vatana doğru bakınca Yüreğimden kan aktı. Dil bilmez bir kuĢ idim. Âleme sığmaz baĢım Sığar onun sinesine.146 Eliyle yaptığı kör düğüme Diliyle yalvarır:―Çabuk açıl‖ diye. 825 Yandım. BaĢından geçenleri koyup önüne 815 Bayatı söyler. Okudum. sonunda kül oldum. 820 Dağların sinesi nere? GüneĢ doğar sinesine. Azizim gül oldum. ona dil döker: Aras geldi. Dibinden bin can aktı.

âhını: —Kader bir yüreğe bak nasıl kıymıĢ… Benim çektiklerim. göçü hatıra. Kendi diliyle anlatır kederini. 830 GeçmiĢi özlemle yâd eden gönlün.147 Segâhın feryadına alıĢan bu gönül. Ovada kestiler. . dağlar aĢmıĢım. 835 Hangi suçun bedeliymiĢ? Bu derde kim düĢürdü beni? . Sıcak nefesimle karlar eritmiĢim. özü hatıra. benim anbean. AteĢi ıstırap. dağda bitmiĢim. Kazancı ıstırap. Gönlümdeki dağa neyleyim? Günahım neydi. ―neyleyim?‖. diyor. diyor. Derdinin yüküne dayanamadı Boynunu büken dala neyleyim? 840 Dereler geçmiĢim. hangi günahın. Bamında da zilinde de.

Dilime vurulan bağa neyleyim? 850 Ben ateĢin delisiyim. dinleyenlerin BaĢlarından alevler çıkar. kederiyle baĢkalarına Azap çektirdiğine piĢman oldu. ateĢ bana arkadaĢ. Böyle yaratılmıĢ feleğin çarkı. . Büyük arzulara dünya bir kafes. buza neyleyim. Suç bende mi. sözüm bilinmez. 855 Gördü ki. ateĢi söndürüyorsam? Buz tutar pınarlar. artık neyleyelim? 860 Yeryüzü her zaman gündüz olmaz ki. Derdiyle. pınara neyleyim? Anlattı. Neyleyeyim.148 845 Onca soğuğa dayanmıĢım. Dedi:– Bu da geçer. Sesim suyu alevlendirir. gözleri doldu. rüzgâra neyleyim? Ben konuĢunca kimse konuĢamaz. yaz günü yanımda.

865 Kendi ellerinle Gönüller Ģad eden gayelerinle Yoluna güller diz. helalim. çağla Segâh. Ey yüreğim. her zili ateĢ. Her perdesi ah. Kalbe ateĢ çalıyor. bir yanı gece. sen kendi gözünle Geceyi gece gör. oyulmakla Segâh? Böyle. can yanmasıdır. göze gözyaĢlarıyla dolarak Segâh? 870 Gönül hıçkırığı. Ne diyorsun. ağla Segâh. her bamı gam.149 Bir yanı gündüzdür. Sen benim gözyaĢım ol. böyle beni benden almakla Segâh? Dünyanın o dar çerçevesinden çıkarır bizi. Anamın ak sütü gibi helalimsin. çağla Segâh. 875 CoĢup hıçkırıklara boğulduğumuzda Segâh. gündüzü gündüz. Ne diyor gönlümü oymakla. hükmediyor. yürek ateĢi. .

Rast. derin düĢünce. 885 Sözleri bam telinden zil teline düĢmüĢ. Anlatır.150 Bahtiyar’ın da gönül telleri titrer böylece. Anlatır. yavaĢça. bu sevdayı kınar. 895 Temkinle. Tılsıma düĢmüĢ Bir peri kızının macerasını. Anlatır. ağla Segâh‖. bir asrın yarasını. onun babası… Nasihat eder. usulca. anbean değiĢir hali Kızılcık sopası yakıp söndürerek. Rast. anlatır tek tek. Segâh. . RAST 880 Dumanı baĢında halkın aksakalı. 890 Dağlarda ağlayan Mecnun’dur. Usulca fısıldıyor:―Ağla Segâh. OturmuĢ Yüreğini açar sofra gibi. Mecnun’u sahralara götürür sığınmaya Baba. hikmetli bir akıl.

DüĢünceler. metanetli. bir arzunun ardınca Ağlaya ağlaya koĢan bir yürek. isteklerden yangın çıkar. Sosyal deniz gibi dalgalıdır o. bir biçer. 900 Bir zamanlar ritmi bozulan kalbin. düĢünceler… Bir sırdaĢ olmuĢ Ġnsana… Derdiyle dertlendiğinden beri. sabırlıdır. . Onun sallantısı her köĢesinde Derin düĢünceler gizlenmiĢtir. 905 Derin düĢünür. feryat eder. Yüz ölçer. bir aksakalın çılgın kalplere Tenkidi. Segâh. bir aĢkın. öğüdü.151 Segâh. kemale Erip kendini bulmasıdır. rast tedbirlidir. Gurulu. Rast. Gizli fikirlerin gür ormanında 910 Arzulardan. dostça uyarısıdır.

Hikmetli bir yüreğin düĢünceleri: Hayat nedir? Ölüm nedir? 920 Ömür nedir? Yol nedir? Gaflet uykusundan uyandıran nedir? KıĢın yağan karı. gökleri kendi akıĢıyla Halden hale sokan bu zaman. Kemale ermiĢ. pınarlarını. Uykusundan uyandıran dağları. Yerleri. kimdir? . Mevsimlerin kuĢlarını. bahar gelince Sellere çevirip akıtan kimdir? 925 Ovaya tez gelir dağların karı. 930 BoĢalır gönüller gözyaĢlarıyla.152 915 Rast. genç değil. Bahar havasına sokan kimdir? Çalar gönülleri bir bakıĢıyla.

940 Siyahı gösterir bazen beyaz gibi. döner. Kendi etrafında döner. 935 GüneĢin baĢında dolanır cihan. Âkil anlatır. güneĢ nedir? Ġlk nedir. gayesiyle ne diyor zaman? Bir yandan uçurur.153 Hükmüyle. oyuncak gibi. Tarihi anlatan eski rivayetlerdir Rast. son nedir? ĠniĢi gösterir bize dağ gibi. UĢĢagda sırlı sualler sunar bize renk renk 950 AĢkın da cevapsız hikmetleridir Rast. canlı örnekler verir zaman zaman. bir yandan kurutur. . güneĢ nedir? Ġlk nedir. Gayesi bilinmeyen bu oyun nedir? Ay nedir. Dünyayı oynatır. son nedir? 945 Bir âkilin hikmetli nasihatleridir Rast. Bir kaderin ibretli sergüzeĢtleridir Rast. dönen nedir? Ay nedir.

Bilmiyordu ki. pusuda Tetiktedir ―aman avcı‖ Yaman avcı. usulca söyler. Ġnsanların ilk arzusu. biraz uzaklaĢtı. .154 DilkeĢde fısıldar bize dünyanın kederinden. Lakin ıstırabın son demi. ah ateĢi sözün rengine girmez. Ey Bahtiyar. Kendi derdini haykırmaz o. Ġnsanların haklı Ģikâyetleridir Rast. 965 Kaburgası kalın avcı. niyetleridir Rast. Hem dertli gurup vakti hem de tan yeridir Rast. Zalim avcı. 955 Dünyayı güzel görmek için kurbana hazır. AMAN AVCI Ceylan indi çeĢme baĢına. 960 ÇeĢme baĢından su içmeye. Kaçtı. serhattidir Rast.

155 ġakır Ģakır! Sırtından yaralandı. Kaçamadı… Durdu. Bir bak buraya. senin kolun kırıla. Bu dehĢete otlar titredi. Ve dön. baktı masum masum. Gül üĢüdü. Avcı. 970 YeĢil çimenlik kızıl kandan Alev aldı. 985 BakıĢındaki o yalvarıĢ Türkü oldu. 975 Nasıl kıydın bu dağların Ceylanına? Gözlerindeki o çaresiz yalvarıĢa Nasıl kıydın? Aman avcı. Dile düĢtü: . Döndü. Melül melül. 980 Tüfeğini omzuna al.

ak ak gül bitirir. YAĞ. 990 Yaralıyım. TaĢ olur. kalırız biz. vurma beni. Küme küme. yaralıyım‖. Yağmuru da ak getirir. Ben bu dağın ceylanıyım. Türkülerin sıcağında Isındıkça donarız biz. YAĞMUR Ak yel eser. Pamuklanan bulutları 1000 Çer çöp Asa asa Ak yel. Tel tel eser.156 ―Aman avcı. Gökte bulut damar damar… 1005 Bu ak yağmur Doğru toprağın . Ak yel eser. 995 Ak bulutlar.

Yüreğinin yangınına Dağın. yağmurum. Dalından kopup düĢen Ham erikler.157 Ġliğine Damar. Yağ yağmur. Oğlan kaçar. Kız ıslanır. yağara. taĢın. Yüz ıslanır. Vur davula…‖ 1020 Yağmur yağar. taĢ ağara. Bu yağmurun. yağ. . Tut ucundan göğe çık. Gir mağara. ―Yağ. 1015 Dağ ağara. Ak bulutun düğün günü. göz ıslanır. damar… Çoluk çocuk güle güle 1010 Çıkar meydana. 1025 ġıpırdıyor yağmur olukları.

sel coĢar. güneĢ Ģimdi 1045 Bulutlara kuma geldi. seller çağıldayan Uzun uzun derelere. Bir tarafı açılır.158 Arklar taĢar. 1040 Arzumuzun. Elvan elvan havalardan aldığımız Havalar da Gönlümüzün kendi sözüdür. bu nedir? Bu nedir? . Gökyüzü alkıĢlar… 1030 Seller yıkar pusuları. derelere… Gökyüzü tutulur. GüneĢ çıkar. Salıp kızıl saçlarını GüneĢ yıkar elini yüzünü… Peki. 1035 Sular. Dile getirir Dilsiz ―uzun dere‖leri… Uzundere ġüĢterimden kopup düĢtü. Derler ki.

1065 Kâh neĢeli halleri mi? Fasılın elvan elvan halleri mi? Her köĢede çeĢit çeĢit Renkler çağlar. Kitap gibi okunur o. Sesler o kadar engindir ki. 1050 Yağmur kesilir… Kavgası da bitti demektir Yerin. Göğün parlak aynasına Aksi düĢer 1055 Çiçeklerin… Çiçek açar sağdan sola Gökyüzünün dalları. yüreğin kâh hüznü. . göğün. Yaprak yaprak.159 Bu da baĢka bir türküdür. Gökyüzü kâkül kâkül Gök kuĢağı. 1060 ―Fatma nine tezgâh kurar‖ Tezgâhtaki renklere bak. O.

160

1070

Açıp geniĢ kollarını Bu dünyayı kucaklar. Efsanevî ninemizin Yüreğinin tellerinden Tezgâhında dokuduğu süslere bak.

1075

Seslerdeki renklere bak, Kâh olur ya yağmur durmaz, Yağar da yağar hani… Ne ekine hayrı olur ne biçene. Omuzlarda hayat yükü dağlardan ağır.

1080

Bir yandan da yağmur yağar, Savrulur sağa, sola, Göz açtırmaz adeta. Ne yapmalı? —Pas tutmuĢ oraklar.

1085

Tarlaları tehdit eder Yabanî otlar. Her kapıdan bir Ģeyler umup Mani söyleyip gezer çocuklar: ―Godu godu dursana,

1090

Kepçeni doldursana…‖

161

Ekin hasat aĢkına, Yürek yanar, dil yanar. Bizim manilerimiz Böyle yaratılır bazen.

SAYAÇILAR 1095 Ovada kızıl havaya Dağda, borana düĢtük. Yazda dağa yüz tutup, KıĢta ovaya göçtük.

KıĢta diye evimiz 1100 Yazda çadır oldu. Kalbimiz gibi evimiz Herkese açık oldu.

DüĢtük kara, soğuğa, Hem kul olduk, hem ağa. 1105 Konduk azat edilmiĢ kuĢ gibi Biz daldan dala.

162

Sınır tanımadık biz, Dayadık sırtımızı dağlara. Ġzimiz öncü oldu 1110 Yakınlara, uzaklara…

Koyun kuzu besledik, Dağlar sırdaĢ oldu bize. Yaylaların çiçeği Bize elbise oldu.

1115

―Ninem koyunun akı Dolandı, geldi dağı. Çobana çarık bağı, Kızlara çeyiz bezi…

Ninem, a deli koyun, 1120 Dolanıp gelen koyun. Gelinler yünlerinden Dokuyor, halı, koyun.

Ninem, a nazlı koyun,

163

Sülün gözlü koyun. 1125 Peyniri kesme kesme, Yoğurdu kaymaklı koyun…‖

Dağlardaki suların Sesi türkümüz oldu. Dağların sel suyu gibi 1130 Kalbimiz temiz oldu.

Dağlardan aldığımız Nağmeyi Kalbimizin Feryadına çevirdik. 1135 Arasını açtığımız KamıĢı tüteye verdik.

Biz nağmeyle uyanıp Nağmeyle de yatardık, Biz koyunu kuzuyu 1140 Nağmelerle güderdik. ―Ninem, a sevecen koyun,

164

Yünü bir karıĢ koyun. Çoban sana darılmıĢ Sütünü ver barıĢ koyun‖.

1145

Yüce dağlar, iri kayalar boyunca Yüksek sesle bayatını çalar çobanlar. Bu sesteki letafeti duyunca Koyun kuzu otlamaya gelir, dil anlar. Küçük küçük arklarım

1150

Bayatılar, sayaçılar, ninniler Kayalardan sızarlar, Derelere ses verir, Kura’ya varır, Aras’ıma can atar,

1155

Fasıl deryamızı yaratır. Sevinç bizi güldürür de, Keder ağlatır. Sözün özü ne ağlar, Ne de güler.

1160

Ama bizi hem güldürür, Hem ağlatır.

Nağmelerin ilkidir 1170 Hıçkırıklar. Tamam diyebilseydi söz. Kalbimizden geçenleri. Belki insan Sevincini. kahkahalar. söz değil. Hayır. 1165 Bin cümleden daha büyük Arzu yatar Kırık bir hıçkırıkta. Bizim gibi hıçkıra hıçkıra ağlasaydı. Kahkaha da.165 Hayır. fikrimizin . Sözden önce ses gelir. 1180 Nağmelerdir ilk dilimiz. Feryat da. sestir âhı. Gönül sesi gönül deler. Nağmelerdir Sözümüzün. kederini Nağmelerle söylemezdi. 1175 Kahkaha atıp gülseydi söz. türküler yaratılamazdı.

Geçilen yolları zaman zaman hatırlatır bize fasıl. bir avuç bulut. canlı bir kitap. utandırdı vicdanı fasıl.166 BaĢlangıcı. yürek ağrısı. 1190 Onun her köĢesi bir hatıra. . Nağmelerdir 1185 Dilimizin elifbası. Su serper kinli yüreklerdeki gazap ocağına. 1195 Uyutup hafızayı. ―Kuru âhıyla kuruttu‖. gözyaĢları. Hakka düĢman olanı hakla tanıĢtırdı fasıl. son verdi fasıl. TaĢ yüreklerde yanıp taĢları parçaladı fasıl. Kaç kastın önüne geçti. ―Salı yaktı‖ fasıl. Ne sanmıĢtın ondaki tılsımları sen. O.

167

Defnedin siz beni Zabul segâhının mayasına, Derim, belki de bir gün, beni uyandırır fasıl.

Çok kitaplar okudum, sandım ki bahtiyarım, Bana birçok gayeyi usulca öğretti fasıl.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

MUHTEVA ĠNCELEMESĠ ―Muğam‖ poeması; ―Bälkä‖, ―ġur‖, ―Teller Ağlasın‖, ―Çahargah‖, ―Kaleler‖, ―Herkes Bir Yudum‖, ―Segâh‖, ―Rast‖, ―Aman Avcı‖, ―Yağ, Yağmur‖, ve ―Sayaçılar‖ olmak üzere on bir bölümden oluĢmaktadır. ÇalıĢmamızın bu bölümünde yukarıdaki baĢlıklar takip edilerek poema, muhteva bakımından incelenecektir. Söz konusu poemanın konusu, adından da anlaĢılacağı gibi fasıl 54 makamlarıdır. Ancak biz bu çalıĢmamızda ―muğam‖ kelimesini her ne kadar ―fasıl‖ Ģeklinde aktarmıĢ olsak da bu kelime Azerbaycan literatüründe, Azerî klasik musikisinin tamamını içine alacak kadar geniĢ anlamda kullanılan özel bir terimdir.55 Muğamların doğuĢları tarih kadar eskidir. Yakın ve Orta Doğu, Orta Asya ülkelerinin çoğunda muğam ifa edilmektedir. ġifahi ananelere dayanan müzik türünü Araplar ve Türkiye Türkleri ―makam‖ , Azerbaycan Türkleri ―muğam‖, MerakeĢliler ve Cezairliler ―nubba‖, Tacikler ve Özbek Türkleri ―makom‖, Uygur Türkleri ―mukam‖, Ġranlılar ―destgah‖, Hintliler ―raka‖, Japonlar ―kakaku‖, Endonazyalılar ―patet‖, Kazak Türkleri ―küy‖, Kırgız Türkleri ―kü‖ olarak adlandırırlar. Ancak Ģunu ifade etmeliyiz ki; Azerbaycan, muğamatta hatrı sayılır bir yere sahiptir. 56 Azerbaycan’da muğamlar, herkes tarafından merak edilen bir alandır. Muğamlar sevilmiĢ ve halkın müzik serveti olarak benimsenip korunmuĢtur.57 Değerli Ģairimiz de bu poemsında muğam hakkındaki düĢüncelerini,
54

Fasıl: Bir bestekârın aynı makamdan bestelediği iki beste. (Geniş manasıyla) Türk musikisinde klasik bir konser programı.( Ferit Devellioğlu Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lügat, , Ankara, Aydın Kitabevi, 17. Baskı, 2000, sf. 251) 55 Yavuz Akpınar, Azerî Edebiyatı Araştırmaları, İstanbul, Dergâh Yayınları,1.Baskı, Haziran 1994, sf.394. 56 bkz. www.azerbaijan.news.az 57 Arif Hüseynov, “Muğam Xäzinäsinin İnciläri, Yaxut Muğam Virtuozları”, Çarp Versiyası, Azärbaycan Räsmi Dövlät Qazeti Milli Mäclis Orqanı ( www.azerbaijan.news.az ).

169

hissettiklerini dile getirmiĢtir. Vahabzâde bu eserinde düĢündüklerinin, hissettiklerinin yanında destan havasında makamların felsefesini yapmıĢtır âdeta. Üzerinde çalıĢma yaptığımız poemada Ģair, fasıl makamlarını58 edinmiĢtir. Eseri okurken söz konusu fasıl makamlarının tınıları kulakta hissedilir ve adeta o lezzeti verir okuyucularına. Fasıl makamları yer yer tabiat olaylarıyla yer yer tarihten sahnelerle yer yer de halkın günlük yaĢantısıyla bir arada çıkıverir karĢımıza. Vahabzâde, Üzeyir Hacıbeyli’nin hatırasına yazdığı ―Muğam‖

poemasını kaleme almadan önce makamların nereden geldiğini, oluĢumlarını araĢtırmıĢ, birçok ġark kaynaklarını taramıĢ, Hacıç, Ehsen, Kâmil, Habil gibi musikî alanında önde gelen sanatçıların yorumlarını dinlemiĢ, konuyla ilgili yazılar okumuĢ ve daha sonra her makamın kendisinde bıraktığı tesiri, bir dinleyici olarak onda uyandırdığı hisleri yazmaya baĢlamıĢtır. Böylelikle ―Muğam‖ poeması ortaya çıkmıĢtır.59 Poemayı okunmaya baĢlamadan önce ―Muğam‖ baĢlığının hemen altında ―H.Üzeyirbäyin xatiräsinä‖ ifadesi dikkatleri çeker. Sanatçılar eserlerini değer verdikleri herhangi bir Ģahsa ithaf edebilirler. Ancak Vahabzâde’nin bu poemayı Üzeyir Hazıbeyli’ye atfetmesinin sebebi Hacıbeyli’nin 20.yüzyıl Azerbaycan müziğinin büyük isimlerinden biri, Türk- Müslüman dünyasında ilk operanın müellifi, gazete, yazar ve dram yazarı ve aynı zamanda kültür tarihçisi60 olmasındandır ―Muğam Poeması‖nın ilk bölümü ―Bälkä‖ adlı Ģiirdir. Poemaya dalında öten bir kuĢun cıvıl cıvıl Ģarkısıyla girilir. Ancak kuĢcağızın söylediği Ģarkıdan kuĢdili bilinmediği için bir Ģey anlaĢılmaz. ġair, bu durumda kuĢun günahsız
58

Makam dizi, durak, güçlü, yeden, tiz durak, asma kararlar ve arıza işaretleri ile makamsal dizi aralıkları esas alınan kendine özgü seyir ve makamsal çeşni geçkileri ile oluşan özel melodik yapıdır. (Ş. Şeref Çakar, Türk Müziği Teorisi ve Makamlar, Ankara, MEB. Yayınları, 2004, sf,43). 59 Yard. Doç. Dr. Hüsniye Zal Mayadağlı, “Bahtiyar Vahabzâde Hayatı ve Eserleri” Ankara, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 1998, sf. 67. 60 Türkiye Dışındaki Türk Edebiyatları Antolojisi, Azerbaycan Edebiyatı, 6.c, Ankara, T.C. Kültür Bakanlığı Yayınları, 1997.

170

olduğunu ifade eder ve dinleyenlerin bu melodiyi kulakları ile değil yürekleri ile dinlemelerini ister. Böylece kuĢun sözlerindeki gaye anlaĢılamayacaktır ancak Ģair kuĢun yüreğini hissetmeye davet eder dinleyicileri. Tabii asıl amacı tara61 kulak vermelerini istemesindendir. Çünkü birkaç mısra sonra tıpkı kuĢun söylediklerini anlamaya yönelik olan çabayı tarın anlatmaya çalıĢtıklarına da gösterilmesini ister. Tardan çıkan seste62 dinleyenler sadece onun feryadını dinlemektedirler. Tar, için için sızlar ama tarın asıl anlatmak istedikleri içinde saklıdır. Tıpkı kuĢun kendine has dili varsa tarın da bir dili, lehçesi vardır Ģaire göre. Bu dil öğrenildikten sonra dağ gülünden bağ gülünün, ocaktaki ateĢ külünden yürekteki dağ külünün farkı ancak anlaĢılabilir. ĠĢte bundan sonra belki algılanabilir bu dünyada çekilen acıların çahargâhın63, bestenigârın64 perdelerine nasıl sığdığı. Daha sonra dinleyiciler bir dağın baĢında bulurlar kendilerini. ġairin ricasıyla kayalardan yuvarlanan taĢın sesine, kuĢların seslerine kulak verirler. KuĢların seslerindeki feryadı, sülünün düĢlerini hissederler sonra. ġair makamlardaki renkleri65 bulur bu seslerde. Yavruları ayrı düĢen sülünlerin sesi mi, yuvaları dağıtılmıĢ horozların sesi mi, yoksa kırık bir arzunun can çekiĢmeleri midir bu sesler? Ardı sıra gelen mısralarda ise kayalardan sızan su ile derelerde coĢan suyun farkına çeker dikkatlerimizi. Adım adım dağı dolaĢtırır, derelerinin etrafında gezdirir ve dağlardaki çiçeklerle dere boylarındaki çiçeklerin renklerinde, kokularında türkülerin seslerini iĢittirir. Dağlardaki geçitlerden geçirir, patikalarda yürüyüĢ yaptırır, çobanın belindeki arĢınla dünyayı ölçmek mi istediğini sorgular, bu patikalarda buldurmaya çalıĢır dünyayı. Sonra sesin niteliklerini anlatır. Bazı seslerin kalbe giden yolu bulamadığından, kuru bir nefesten ibaret olduğundan bahseder. Bazı seslerin ise sözle bile ifade
61

Tar: Doğu Anadolu ile Azerbaycan’da çalınan bir çalgı aleti. (Türkçe Sözlük, Ankara, TDK Yayınları, 9.Baskı,1998, c. 2, sf. 2136.) 62 Ses: Bir ortam içerisinde dalgalar halinde yayılan titretişim hareketinin duyu organında oluşturduğu fiziksel olaydır. (Ş.Şeref Çakar, a. g. e.sf.3. 63 Çargâh: Türk mûsikîsinin 1 numaralı basit makamı ve anadizisidir. (Ferit Devellioğlu, a. g. e. sf.152) 64 Bestenigâr: En eski mürekkep Türk makamlarındandır. Husûsî ve orijinal bir kıymet taşıyan bu makam rağbetle kullanılmıştır ve halen de kullanılmaktadır. Bilhassa kuvvetli hüzün, ıstırap ve dindarlık mevzûlarında kullanılabilir. (Ferit Devellioğlu, a. g. e. sf. 91) 65 Renk: Muğamatta tesniften sonra, bazen de müstakil olarak çalınan parça. (Seyfettin Altaylı, a. g. e. sf.994)

171

edilemeyen duyguları ifade edebildiklerini söyler. ĠĢte böyle sesin özü de Ģiirdir Ģaire göre sözü de. Ardından sözün, türkünün66 ve Ģiirin tanımını yapar. Söz; yürekten gelen bir arzunun sesi; türkü, sesin Ģiir hali; Ģiir ise sözün türküsüdür. ―Fasıl da bir masal mıdır acaba?‖ diye sorgular Ģair. ―Onun bu dünyaya anlatmak istediği ne, amacı ne acaba? ‖ diye de sorgulamasına devam eder. Bu sorulara daha ileriki mısralarda geniĢçe yer verecektir Ģair. Ama Ģimdilik masal bahçesinden bir demet sunar önümüze. Masalların birinde güvercin garibin birini padiĢah yapar. Böylece dünyanın düzenini de değiĢtirmiĢ olur. Aslında bu bir arzudur. Halk bu arzuların gerçekleĢeceğine inanmak ister. Acaba zamanında gökten düĢen üç elma düzgün bölünememiĢ midir? Ya da devin canı neden ĢiĢededir? Halk neden bekler zamanın sahibini? Fasıl belki de bir bekleyiĢ, bir hasrettir? Tarın teline ġengülüm ġüngülüm67 masalındaki kurdun döktüğü kan mı düĢmüĢtü? Fasıldaki hıçkırıklar belki de devin tılsımına isyan ediyordur. Tardan dökülen namelerinde halkın ruhu, yüreği saklıdır. ġair, hiç tanımadığımız bir halkı tanımanın yolunun türkülerini anlamaktan geçtiğini söyler. Bam telindeki bir ah sesinde tarihin bir devri yatar. Çahargahın muhalif makamı adeta Çaldıran savaĢında koĢturan atların, vuruĢan kılıçların sesidir. Çhargahın cevherîsi ise ağaç dibinde, kar altında üĢüyen menekĢenin titremesidir sanki. Kılıç sesiyle üĢüyen menekĢe aynı fasılda yer alır. Fasıl, inceliklerle sertliklerin birleĢim noktasıdır. ġair poemanın ilk bölümünün son mısralarına doğru yol alırken tarın ve neyin seslerine kulak verir ve bize bu seslerini geçmiĢten olaylar anlatan canlı bir müze olduğunu hatırlatır. Son mısralarında ise bu seslerde bazen gökyüzü Ģahlanır, bazen de inler hazin hazin diyerek kulak verdiğimizde iĢiteceklerimize rehberlik ederken fasılın hem dedelere hem torunlarına hitabet gücünü göstererek zaman aĢımına uğramadığını gözler önüne serer.

66

Türkü: Türk halk edebiyatında dörtlükler şeklinde değişik hece vezni ile ve bazen vezinsiz olan şiir türüdür. Müzikte türkü, bu şiirler ile beslenmiş olan müzik türüdür. (Ş.Şeref Çakar, a. g. e. sf.341) 67 Türk Dünyası Masallarından biri olan Şengülüm Şüngülüm masalının tamamı için bkz. www.kultur.gov.tr

Hamzaları kim yaratmıĢ? Bir zamanlar Köroğlu’nun75 kapısında boyun bükenler Ģimdi nasıl onun Kıratını çalarlar? Nigar 76 belki de ilk 68 69 Şur:Azerbaycan muğamlarından biri olduğuna dair bkz. Tabii mertebesi 10/8’dir. Ancak herkes anlayamaz Ģurun anlattıklarını.172 Poemanın ikinci bölümünü ―ġur‖68 adını taĢıyan manzum eser oluĢturur. Bu bölümde Ģair Ģur makamında neleri arayabileceğimizden. Köşe: Melodinin. Daha fazla bilgi için bkz. 1. neleri bulabileceğimizden bahseder. sf. a. e. tek+düm. 70 Ferit Devellioğlu’nun Osmanlı Türkçesi Ansiklopedik Lugatı’nda. tek+düm. g. “Türkiye Dışındaki Türk Edebiyatları Antolojisi. (Seyfettin Altaylı. tek. g. www. nağmenin en etkili kısmı. Nahçıvan Folkloru. g. düĢüne düĢüne dinlenilmesini ister.“ceng-i harbî” olarak geçen kelime şu şekilde tanımlanmıştır. (a. Vuruşları: (hepsi 1 zamanlı olmak üzere) düm. 9.582. 1790). c. MEB. Tarih kadar yaĢlı olan Ģurun dura dura. Yoksa bu hikmet bahçesinden bir dal çiçek bile derilemez. Bakü. gözlerden yaĢ akıtır. a.(Türkçe Sözlük. Başta iki adet nîm sofyan sonra iki yürük semâî vardır. e. Bu hikmet bahçesindeki sırlar Ģu soruların cevabında saklıdır: Vatana esen rüzgârların yönleri neler? Karayelleri dile getiren kamıĢtan kim.” 72 Hançoban: Azerbaycan efsanelerinden biri olan “Arpaçay Gözeli” adlı efsanenin kahramanlarından birinin adı. a. 1998. ġair. e.1132) 73 Perde: Bir müzik parçasını oluşturan seslerden her birinin kalınlık veya incelik derecesi. Ģuru ilk mısralarda birbirine hasret iki yüreğin romanına benzetir. g. 1994. a. Anlattıklarını anlayabilmek için bu dünyanın acısını hissetmiĢ olmak gerekir. e. 1.c. bkz. Mahlasındaki “Hasta” kelimesi bildiğimiz manasının dışında “teklik. e. . e. a. İstanbul. 73 18. yüzyıl Azerbaycan âşıklarındandır. .” 67 Kerem Aslı: Azerbaycan varyantı için bkz. g.1159) 71 Sara: Azerbaycan efsanelerinden biri olan “Arpaçay Gözeli” adlı efsanenin kahramanlarından birinin adı.net. tek+düm. TDK Yayınları. sf. ne zaman tütek70 yapmıĢ? Ne zaman taĢ atılmıĢ dağ baĢındaki pınarların membaına? Sara71 ne zaman sulara kapılmıĢ? Kim bu dehĢeti bu günlere taĢımıĢ? Hançoban72 karĢı kıyıya niye hasret çekmiĢ? Hasta Kasım73 neden birdenbire yataklara düĢmüĢ? Kerem Aslı’sından74 neden ayrı düĢmüĢ? Rahipleri.Baskı. Özellikle mehter müziğinde kullanılan çok hareketli bir usuldür. yalnızlık ve yoksulluk” manalarında kullanılmıştır. a. a. 2. Efsanenin tamamı için bkz.994) 72 Täsnif: Azerbaycan halk musikisinde Desgahlar( büyük hacimli muğamlar)ın bölümleri arasında öncekine son vermek ve bir sonrakine geçmek için ifa olunan musiki parçasına benzer kesin ve sabit ölçülü nağme. sf.” 69 Nigar Köroğlu’nun sevgilisidir.c. e. sf. g.(Seyfettin Altaylı. g. 71 Renk: Muğamatta tesniften sonra. Türk müziğinde bir küçük usul olup10 zamanlı ve 10 vuruşludur.azadtribun.”  68 Destanın Azerbaycan varyantı için bkz. sf.) 70 Tütek: Kamıştan vs. Efsanenin tamamı için bkz. (Seyfettin Altaylı. den yapılan nefesli müzik aleti. e. Ankara. 2. bazen de müstakil olarak çalınan parça. g.“Azerbaycan Folkloru Antologiyası 1.c. tek. Çünkü onun her köĢesi69 kuĢ konmayan kayalardan taĢ oynatır.

Ekrem Karadeniz. Bu duygu yoğunluğunda kasırgalar. gamı büyüktür. Bu bölümün son mısralarına gelirken Ģair. Derelerde kayalara çarpa çarpa inen sular. Doğa kendisi çalar ―Kaval TaĢ‖ını. gurbette vatan hasreti… Son mısrada ise 74 Arazbar: Türk müziğinde birleşik bir makamdır. Türk Musikisinin Nazariye ve Esasları. Gerçek böyleyken zamanın olumsuz Ģartlarında senet kahramanı olarak ilan edilen Fikret bir mecraya sıkıĢtırmıĢ bu macerayı.173 manisini bu olay üzerine Ģurla söylemiĢtir. ĠĢte Ģurun içindeki sırlar… Derken cengî77 ritmiyle savaĢın içinde bulurlar okuyucular kendilerini. c. budaklanırlar sağa sola. bazen yandırır. ġurun da derdi. Türküye İş Bankası Kültür Yayınları. ġair. Kur Aras’a doğru uzanır derken kavuĢurlar. çekildiği takdirde leĢ bir yana. savaĢ halinde olan bulutlar. bir yandan yapraklara düğme dizen yağmurlar… Aras Kur’a. 1979. Dağ baĢındaki ceylanda. Mısır kılıcı çekilmeye görsün yiğitler tarafından. TDK Yayınları. sevgililerin dudaklarında bulur onu. ritimleri. 128). baĢ bir yana ayrılır. dans ederler Arazbar’da81. 1. âĢıklara ilham kaynağı olan Göy Gölün’ün dalgalarında. sf. tasnifleri79. tufanlarla sığmazlar bir yatağa. buradan mı gelmiĢtir? DüĢünür düĢündürür. Bu olayın anlatıldığı mısralar Aras Nehri ile Kur Nehri’nin Azerbaycan’da Mugan bozkırının kuzeyinde yer alan Sabir Ģehri yakınlarındaki kavuĢmalarını canlandırmıĢtır Ģair. UnutulmuĢ izi kalmıĢ bir yara. dağlarıyla çölleriyle yamaçlarıyla bir manzara. Aslında bütün bu melodiler tabiatın kendisinde mevcuttur Ģaire göre. Bir yandan tepelerden düze inen sular. Nevruz geçer yaz gelir derken tabiat bir türkü daha tutturur tepelerden. Vahabzâde’ye göre Arazbarı makamı bu olayın sonucu oluĢmuĢtur. Ankara. (Türkçe Sözlük. ninelerin dokuduğu halılarda. Büyük derdin büyük vakarı olur. sf. hikmet dolu bir ârifin aĢkı. . elvan elvan çiçek olup saçılmak ister Ģurun dolaĢtığı perdelerde80. Acaba fasılların ilk renkleri 78.102). Cengi sesi meydandaki yiğitleri savaĢa davet eder. Dügâh perdesinde kara verir. aniden akla düĢen eski bir macera. Çoğunlukla Acem ve Gerdaniye perdelerinden terennüme başlar. Ģuru tanımlar baĢka baĢka açılardan. bazen güldürür. (M. Cengi sesi birleĢtirir yeri göğü.

a. Azerbaycan Edebiyatı. sf. 84 Kaçak Nebi Destanının tamamı için bkz. Mısralar ise serbest olur. tiz. ―Ne yapmalı.105) 86 Geraylı: Âşık şiirinde her kıtası dört mısradan ibaret sekiz heceli şiir. Esgeran’da Nebi’nin baĢına gelenlere telmih yapılarak onun vurulmasıyla. Bütün güçleriyle savaĢıp kendi 82 83 Şikeste: Segâh makamında ritimli muğam. Olay genel hatlarıyla Ģöyledir. (Seyfettin Altaylı. ġairin bu makamla bütünleĢtirdiği sahnelerden Çahargahın gayet coĢkulu.1088). çoğunlukla 1.395. İstanbul. Zil: Müzik aletlerinin en yüksek tonu. c. yaĢanmalıdır Ģaire göre.g .” . “Türkiye Dışındaki Türk Edebiyatları Antolojisi. Araya bestenigâr girer. sf. ikinci ile dördüncü diğer kıtaların üç mısrası birbiriyle kafiyeli olur). gelinler. (Seyfettin Altaylı.( birinci kıtanın mısraları bazen birinci ile üçüncü. 2. Farklı farklı fikirler öne sürülür. a. Aksi takdirde taĢ üstünde taĢ kalmayacaktır.e. g. a. ne etmeli? Ecdadın Ģerefi düĢmana mı bırakılmalı?‖ bu sorulara cevap arar yürekler. Huzur. ―Teller Ağlasın‖ bölümünde Ģair Ģikestenin82 zil83 köĢesiyle girer ve Kaçak Nebi Destanıyla84 bütünleĢtirir bu makamı. ġikâyettir dillendirdiği. harekeli bir müzik ziyafeti çektiği. insanların yanı sıra suların. aslında bunun mümkün olamayacağını ima ederek bitirir bu bölümü. tufanlar oluĢturur. “Türkiye Dışındaki Türk Edebiyatları Antolojisi. e. 2. Bu bölüme. 1. tasayı dillendirir hüzünlü sesiyle.f. Hayatın bir kavga. fasıl makamları hakkında çok malumatı olmayan okuyucularca da anlaĢılabilmektedir. Ģiiriyle Ģuru sadece anlatmaya çalıĢtığını. g. Tarihe baĢvurur alevlenen yürekler. Mısralar aynı kafiyede 3. sf. bayatıların85.495) . mani. Bestenigârla ağıt yakar kızlar.174 minik bir nükteyle Ģair.c. (Seyfettin Altaylı. Kaçak Nebi Destanının içinde yer alan ―Teller Ağlasın‖87 adlı Ģiirden alınan bir beĢlikle son verilir. çekilen derdi. Azerbaycan Şifahi halk edebiyatında nazım şekillerinden birisi. düĢman ülkeden bir elçi gelir ve teslim olunması gerektiğini söyler. c. e. 1.385” 85 Bayatı: 1. Azerbaycan halk musikisinde hüzünlü bir makamın adı.1. sf. g. (Seyfettin Altaylı. 87 Şiirin tamamı için bkz. ġaha kalkan dev dalgalarla girilir Ģiire. geraylıların86.c. Ģikestenin zil perdesinin yaktıkları ağıtlardan bahseder Ģair. Eskilerden bir olay anlatır dinleyenlere. ―Teller Ağlasın‖ bölümünün ardından Azerbaycan muğamlarından birinin adı olan ―Çahargah‖ bölümü gelir. Azerbaycan Edebiyatı. Çahargahın mukaddimesini kasırgalar. sf.1. a.1284). s. ġanlı geçmiĢe bakarak geleceği sorgularlar. e. yaĢanan heyecanların kucağında aranmalıdır. ve 4. bir savaĢ olduğunu anlatır bize.

) Hisâr: Türk müziğinin en eski mürekkep makamlarından dır. Kalelerin sinesinde neler neler yatar. düĢünceler. Hücuma davet vardır bu seslerde. Bu 88 89 Mensuriyye: Azerbaycan klasik muğamlarının birinin adı. e. 1994. Ģairin bakıĢ açısıyla farklı çağrıĢımları yer alır. Donanımına sûz-i dilinki gibi sol ve re bakıyye diyezleri konulur. (Seyfettin Altaylı. 372) 90 Azerbaycan efsanelerinden birinin adı. Kız Kale’sinin namusuna el süremez. sf. Mensuriyye 88 ile ilan edilir zafer. fasılı benzetmelerle anlatır bu bölümde. sf. ġair. ―Kaleler‖ baĢlığıyla ele alacağımız bölüm.2. taĢlardaki çukurlara doluĢur duygular. Azerbaycan kalelerinden birkaç betimlemeyle baĢlar. Bu bölümün son mısralarında Çarigahı. Hüseynî ile Dügâh2da kalır. Mahremdir elleri düĢmanın. c. Bu çağrıĢımlardan birkaç tanesi Ģöyledir. Tellerin mızraba dokunmasıyla ateĢ çıkar adeta. bemolü ve fa bakıyye diyezi kullanılır. seli coĢturur. e. ” . Ocaklar yakıp demirler dövülür Çahagahın perdelerinde. ―Kaleler‖ bölümünün ardı sıra ―Herkes Bir Yudum‖ baĢlığını taĢıyan Ģiirle fasıl ziyafeti devam eder. si koma. a. gökyüzü gürler. Efsanenin tamamı için bkz. Kanacak ölçü olarak niteler önce. ardından mihenk taĢı ilan eder onu.853. yeri titretir. Hüseynî için sol bekar. g. gurur Çahargah’ın hisar89 perdesi midir acaba? Kaledeki diĢler. sûz. Medlerin. Nahçıvan Folkloru. “Azerbaycan Folkloru Antologiyası 1. a. sesteki diziler gibi.175 meydanlarını düĢmana bırakmama kararı alırlar. zarifliğiyle can dostundan ayrılmıĢ bir eda çizer. Bakü. Sonra kalelerin fonksiyonundan bahsedilir. Yüce dağların dualarıyla uğurlanır erenler. re bekar. Güçlüleri birinci derecede sûz-i dilin tiz durağı ve hüseynînin güçlüsü olan hseynî. DüĢmana imzalı fermanı gönderen de odur. volkan gibi coĢan bir isyan mahiyetinde görülen Çarigahın her köĢesinde bir fikir yatar. ikinci derecede de sûz-i dilin güçlüsü olan pûseliktir. (Ferit Devellioğlu.i dil makamına hüseynî beşlisinin veya hüseynî makamının ilavesinden mürekkeptir. denizde tufanlar oluĢturur. DüĢmanları yaklaĢtırmaz kaleye. Erenler de Ģereflendirir mekânı. Göğü gürletir. Attıkları narayla yer titrer. Yoksa çakmak taĢından mı yoğrulmuĢtur Çarigah? Ġçindeki hüznüyle. Burçlardaki azamet. Kalelerdeki oymalar. Son iki mısra de ise Ģair berdaĢttan çıkan seslere olan hayranlığını dile getirerek Çarigahın asrın ateĢinden bir parça alması temennisinde bulunur. Tarihî Kız Kalesi’ni 90 konu alır Ģair. cezirlerin sinelerindeki seslerdir kalelerdeki sesler. Katar’daki kederle coĢkuyu ifade eden perdelerin müzik ritimleri gibi iniĢli çıkıĢlıdır. g.

dostlarını bulur fasılın perdelerinde. zili zirve. ġaire göre bu yolu aslında herkes bir Ģekilde kat eder. e. Fasılın her halinde yüzyılların yattığını anlatır Ģair. 214. keskin bir sestir.Şeref Çakar. Seslere bürünmüĢ gözyaĢlarıyla alev saçar.9. Bu yolun iniĢi de çıkıĢı da ıstırap doludur. sf. kötüsünü ayırt eder. Andelip Karacadağî gibi Azerî şairlerinin bu hikâyeyi kaleme aldıklarına dair bkz. Kerem’i Aslı’dan. Türküsüyle namuslu kızların sevgilerini. notalara döker türkü yaparlardı onu‖ görüĢündedir.) 89 Bam Teli: Bir müzik aletinin en kalın teli veya kirişi. g. hazan rüzgârlarıyla kesilen otlar. Bam teli 93 dayanamaz yangını söndürmek içim fikirler öne sürer. g. yatağına sığmayan sele benzetir Ģair. ġair. ArkadaĢlarını. çıkardığı alev yangındır adeta. Bazı sazlarda kalın ses veren tel veya kiriş. 1998) . semada kümelenen gam bulutlarıdır fasılın çizdiği manzaradır. Fasıl icra edilirken tiz öyle acıklı bir ses çıkarmıĢtır ki. Ankara.25. Sohbeti aĢikârdır ancak sırrı derinlerdedir. sf. soğuktan titreyen dallar. Bu yüzden sık sık mecrasını değiĢtirir. 1. Fasılın perdelerinde seslenir bu ıstıraplar. e. Sanki o yangına ―dur‖ dercesine bir tavrı vardır.19. bir milletin bin yıllık ıstırapları. TDK Yayınları. a. Fasılın her köĢesini gizemli bir yola. onunla konuĢmasını ister. c. Dökülen yapraklar. ancak makam durakta karar verir. çok fakir olduğunu söyler ve çalan tardan. neden kaderlerine kara taĢlar çalındığını bir bir anlatmasını ister. Bir milletin tarih yoludur. Seslerinde sayfalanır bir kalbin değil. “Yavuz Akpınar. hüzünlü hüzünlü türkü söylemesini. Sanki turna kafilesinin göçüdür bulundukları diyardan. Tarzenin parmağının altından çıkan seslerden sızar gözyaĢları. Sızan gözyaĢları adeta alev saçar etrafa. (Türkçe Sözlük. Zil tonu müzik aletlerinde en yüksek sestir. Bası. ―Böyle coĢkun bir suya dizgin vurulabilseydi eğer. Bu nedenle zirvedir. sf. Sonra fasılın söylediklerini anlamak üzere dinlemeye davet eder okuyucuları. Tizinden92 sanki ateĢ çıkar. Yine bilindiği üzere bam teli en kalın sestir. Verilecek adağı da kendi belirler. dağlar yürekleri. türküden adak ister. 42 ” 92 Dizideki karar perdesinin oktavı tiz duraktır. susayan pınarlar. Resmedebilmek için baĢka âlemlerden boyalar getirttirmek gerekir Ģaire göre. Kays’ı Leyla’dan91 niye ayırdıklarını. Bilindiği üzere tiz sesi ince. a. Bu zirvede sanki insanın ayağı kesilir 91 Türk edebiyatlarının ortak halk hikâyelerindendir. (Ş. Fuzûlî. Eğer karĢısındaki okuyucu da fasılı bu gözle görüyorsa onu da dostu kabul eder. Yola çıkmadan gideceği yolu bilmez o.176 mihenk taĢıyla insanların iyisini. Bamı düzlüktür.

Ancak lal olan bu seslerin kudreti. ve tiz segâh. Zabul94 makamından bir parça çalar tarıyla. Çünkü hepsi gerçektir bakan gözlerde. Segâh beşlisi ile hicaz dörtlüsünden mürekkeptir. dizisi bir sekizli dâhilinde ifade edilebilen mürekkep makamlardan olmuş oluyor). sünbüle.nevâ (re) perdeleridir. Kendi memleketinde doğup kendi memleketinde akıp gitmesine rağmen Sadıxcan adlı bir Ģahıs onun doğumunu baĢka yerlere dayandırmasına da telmihte bulunur. Ģırıl Ģırıl akarak dünyayı yerinden oynatabileceğine inanır. g. e. ġair bu bölüme Orta Segâh ve Zabul Segâhı bir akarsuya benzeterek baĢlar ve bu akarsuyun kaynağının baĢka memleketlerden değil de kendi memleketinin dağlarından doğduğunu söyler. çiçekler gibi 94 95 “Zabul” un Azerbaycan muğamlarından biri olduğuna dair bkz. Herkes farklı yerlere yorar her köĢeyi. Ġstekler. Durağı segâh. Muğam türlerinden biri olan ―Segâh‖95. 929) 96 “Çoban Bayatısı” nın bir Azerî müziği olduğuna dair bkz. En eski devirlerden beri rağbetle kullanılmıştır. www. dik hisar. Bu zirvenin dağında herkes kendi yolunu kendi açar. a. hikmeti sözlerinkinden de büyük olduğu hükmüne varır Ģair. Fasılı dinleyen gönüllerin aynı Ģarkıda aldıkları lezzet de baĢka baĢkadır. ġair bu güce o kadar özenir ki. görülür bu âlemde. Tıpkı göklerdeki bulutların insanlar üzerindeki tesirleri gibi. segah.news. bir an için o gücü kendinde hissedebildiğinde gürül gürül yanarak.177 yerden. söyleyen de çalan da farklı farklı izler bırakır. Makam dizisi niseb-i şerîfeden 5 tanesini içine aldığından gizli mütenâfir sayılır.com. . nota içerisinde kullanılır.9sekiz. sf. arzular gizlidir. evic. (Şu halde. geçtiği yollara iz bırakırken. bu suyun anansının ak sütü gibi helali olduğunu savunur ve ona sahip çıkar. ġair.şöyledir. Aslında gökyüzü de aynıdır bulut da. Fasıl öyle bir Ģeydir ki. Ama herkes kendi yüreğini görür bulutlara bakarak kurduğu hayallerde. (Ferit Devellioğlu. güçlüsü-üçüncü derecesi olan. Hayalin gözüyle iĢitilir. Umumiyetle çıkıcı olarak seyreder. Sanki suların kayalardaki hüzünlü fısıltısıdır bu ses. Aslında çıkan sesler laldir. Kuvvetli bir zühd ve açık bir hüzün bildirir. www. nevâ. geçen bölümün ardı sıra gelen Ģiirin baĢlığını taĢır. çargah.azerbaijan. Dağların zirvesinden yağan karda görür Çoban Bayatısını96. Perdede çırpınan yüreğin gizli arzusunu anlayabilmek için yüreğe iĢlemiĢ hayaller gerekir. Herkes bu ocaktan bir parça ateĢ götürür.az Segâh: Türk müziğinin en eski makamlarındandır. Orta sekizlisindeki sesleri – pestten tize doğru olmak üzere. Bu nedenle anlaĢılmaz söyledikleri. Donanımına “si” ve “mi” koma bemolleri ile “fa” bakıyye diyezi konulur. Mensur. Farklılığa bakılarak gerçek olan aranmamalı Ģaire göre. Hüzünlü bayatılar. hicaz dörtlüsünün “lâ” bakıyye diyezi. gerdâniye.

Yürek haykırıĢıyla anlatır baĢından geçenleri.” 98 17. e. soğuk havaya neyleyim? Bu dert hangi günahın bedeli?‖ diye. Sonra ateĢle olan arkadaĢlığından bahseder. Ziliyle sorgular ―Dereleri. yüzyılın ikinci yarısı ile 19. süsü Ģikâyettir. Dinleyenlere bakınca anlattıklarıyla onları üzdüğüne piĢman olur. kırık bir kalpten gelen ses kırıntılarıdır o. Daha fazla bilgi için bkz. GözyaĢlarıyla coĢarken yürekler. Azerbaycan Edebiyatı. her bamı gam. Sonra bayatı söyler. 97 18. Bu bölümün son mısralarında. Dilgem’in97 dilinde dillenir.” 99 1854-1920 yılları arasında yaşamış Azerbaycan âşıklarındandır.― Vakıf’ın100 yüreğini kanatan bakıĢlardan mı geldin?‖ diye sorar Ģair Segâh’a. Bu hatıradan arda kalan sadece ıstıraptır. diline vurulan bağdan yakınır. Dolayları gam. a. Gönül hıçkırığı.32 ” . Bu bayatıyla yâd edilir geçmiĢ. Vahabzâde’ ye de fısıldar―ağla. bazen inler için için. Daha fazla bilgi için bkz. Yeryüzünün her zaman gündüz olamayacağını. e. ancak bir yanının gündüz olabileceğini anlatır. g. Söylediği bayatı da canları yakar. ağla‖ diye. Dayanamaz derdinin yüküne. Kendi eliyle yaptığı düğüme. Ayrıntılı bilgi için bkz. Molla Cuma’nın99 ―Ġsm-i Püyhan‖ıdır o.178 dağlarda kök salar. Ancak o kadar acı duyar ki. Elden bir Ģeyin gelmeyeceğini.c. sf. Sanki ağla diye emreder kalbe.c. yüzyılda yaşamış Azerbaycan şairlerindendir. can yanmasıdır o. g. diğer bazı bölümlerin son satırlarına benzer bir üslupla Segâh’la ilgili birebir bazı açıklamalar ve tanımlamalar yapar. Onları teselliye koyulur ardından. 2. a. Sonra telli sazların kâküllü hanımı oluverir Segâh. yalvarır diliyle açılması için.” 100 18. Segâh’ın her köĢesi ah. Çünkü konusu vatandır. 2. Bazen isyan eder. Yüzyıl Azerbaycan âşıklarındandır.yüzyılın ilk yarısında yaşamış Azerbaycan âşıklarındandır. Azerbaycan Modern Edebiyatının öncülerindendir. Ve son mısrasında Ģairin ifadesiyle Segâh. Aras’tır. Daha fazla bilgi için bkz. e. ovaya ulaĢır. dünyanın dar çerçevesinden kurtulurlar. a.c. dağda bittim. gündüzü gündüz görebileceğini anlatır ardından. Vagıf. Bamıyla. dağları geçtim ama gönlümdeki dağa neyleyim? Ovada kestiler. 2. g. her zili ateĢtir. Sarı AĢığın 98 sevgi destanı. ancak insan kendi yüreğiyle geceyi gece. Bir çırpıntının bin yürekten gelen hıçkırıkları. Ninelerin. ateĢi söndürürken bir yandan da yaz günü pınarları dondurmaktan. mayası sızı. gözlerine yaĢlar doldurur Segâh. “Türkiye Dışındaki Türk Edebiyatları Antolojisi. Sözünün anlaĢılamamasından. “Yavuz Akpınar. nefesimle karlar erittim. yürek ateĢi. Dinleyenlerin yüreğini oyar.

bugün elimizdeki Türk müziği eserleri içerisinde birinci gelmektedir. ölüm. Donanımına si koma bemolü ile fa bakıyye diyezi konulur. uşşak dörtlüsüne pûselik beşlisi ilavesinden ibarettir. derin düĢüncenin yerine koyarken Segâh çılgın bir aĢkın ardınca koĢan. Dizisinde niseb-i şerîfeden 8 tane olmakla mülayimdir. Aşk. Ay’ın GüneĢ’in. Rast da ona nasihat eden babası. hüseynî. Çok tabîi bir dizi arzeden uşşak. Makam çıkıcıdır. Bir zamanlar ritmi bozulan kalpleri kemale erdirip kendine getirir. Âkilin hikmetli nasihatleri. Kemale ermiĢ bir yüreğin düĢünceleridir Rast. segâh. ġair bu benzetmeyle. Rast’ı hikmet dolu bir aklın. evic ve gerdâniyye. g. Orta sekizlisindeki sesleri pestten tîze doğru olmak üzere şöyledir. Segâh feryat ederken Rast sabırlı. DilkeĢde103 101 Rast: Türk müziği makamlarındandır. Makam çıkıcı olarak seyreder. gözyaĢlarından boĢalan. a. Asırlardan beri en çok kullanılmış olan uşşak. pınarları bahar havasını kimin soktuğunu araĢtırır Ģair Rast’ın diliyle. yol kavramlarının ne anlama geldiklerini sorgular. Durak dügâh “lâ” ve güçlü –dörtlü ile beşlinin birleştikleri dördüncü derece olannevâ “re” perdeleridir. Durağı rast (sol) ve güçlüsü – beşli ile dörtlünün birleşmiş olduğu beşinci derece – nevâ (re) dir. rast beşlisi ile rast dörtlüsünden müteşekkildir. Rast. Bölümün sonlarına doğru yaklaĢırken Rast’ın tanımlamalarına yer verir Ģair. gökleri kendi akıĢıyla halden hale sokan zaman kavramının tanımını arar. gaflet uykusundan kimin uyandıracağını. tılsıma düĢmüĢ bir peri kızının macerasını anlatır.179 ―Rast‖101 bölümünde sofra gibi yüreğini açmıĢ bir aksakal karĢılar okuyucuları. Hayat. Segâh önce dağlarda ağlayan Mecnun olur. Ses tonu bamdan zile düĢmüĢtür. gururludur. kıĢın yağan karı baharda kimin sele çevirdiğini. dağları. dügâh. . Bütün bu sorularıyla zamanın ne ifade ettiğini fark ettirmeye çalıĢır dinleyicilere. nevâ. tarihi anlatan eski rivayetler. Bir bakıĢıyla gönüller çalan. 4 numaralı basit makam olan rast. Bir asrın yarasını. ömür. Birkaç mısralık karĢılaĢtırmadan sonra Rast’ın asıl gayesine. ilkin sonun ne olduğunu sorar. Dünya’nın GüneĢ etrafındaki ve kendi etrafındaki dönüĢünden bahseder. ağlayan bir yürektir. yerleri. anlatmak istediklerine geçer Ģair. rast. ardı sıra gelen mısralarda da açıkladığı gibi. bu bölümde Segâh’la Rast’ı çeĢitli benzetmelerle açıklayarak karĢılaĢtırmalarda bulunur. bir aksakalın dostça öğüdü olarak değerlendirilir. tasavvufî hissiyet için iyi kulölanılırsa en yüksek bir ifade vasıtası olabilir. metanetli. Rast en çok kullanılmış makamlardandır. sf. ġair. 877) 102 Uşşak: Türk müziğinde 5 numaralı basit makam (inici şekline beyâîtî denmiştir). bir kaderin ibret verici sergüzeĢtleridir. en eski ve esas makamlardandır. (Ferit Devellioğlu. e. Donanımına ”si“ için koma bemolü konulur(uşşak dörtlüsünün segâh perdesi için). Makam. UĢĢag’da102 sırlı sualler sunar. aĢkın cevapsız hikmetleridir Rast. kuĢları. garâm. Mülayim olup dizisinde niseb-i şerîfeden 8 tane vardır. çargâh. en eski devirlerden zamanımıza kadar ehemmiyetini ve rağbetini muhafaza etmiştir.

ġair. usulca fısıldar. bölümün sonunda millet olarak ne türküleri derece ne derece önemsediğimizi. e. (Ferit Devellioğlu.com 105 Bu türkünün Iğdır yöremize ait bir türkü olduğuna dair bkz. si için küçük mücenneb bemolü ve do için bakıyye diyezi ilave olunur. Yağmur‖ bölümünde Ģair. acem. ikinci derecede muhayyerin güçlüsü olan hüseynî. sf. taĢ olup kalmak‖ ifadeleriyle özetleyerek bölümü sonlandırır. gerdâniye. bir Azerbaycan Türküsünün hem sözlerinin küçük bir kısmına hem de bu türkünün kısaca hikâyesine yer vermiĢtir. 187). sf. muhayyer makamına ferahfezâ terkibinin ilavesinden müteşekkildir. birinci derecede muhayyerin durağı ve ferahfezânın ikinci güçlüsü olan dügâh. e. ġair. üçüncü derecede de ferahfezânın güçlüsü olan acem-aşîrândır. nevâ. Güçlüler. ah ateĢinin sözün rengine boyanamayacağını ifade eder ve son olarak Rast’ı hem dertli gurup vakti hem de tan yeridir nitelendirerek son benzetmesini yapar. a. g. 104 “Aman Avcı” türküsünün Azerî türkülerinden biri olduğuna dair bkz. oluĢumlarındaki olaylardan etkilendiğimizi ―türkülerin sıcağında ısındıkça donmak. Rast insanların haklı Ģikâyetleridir. Makam ferahfezâ ile onun gibi yegâh perdesinde durur.105 Türkünün kısaca hikâyesi Ģöyledir. ferahfezâya geçilince bu iki ârıza bekar yapılarak. kaçamaz. ―Aman Avcı‖ baĢlığı altındaki bölümde Ģair. Bu makam. Bu güçlüler bir sekizli tiz ve pestede şâmil olup. A. Ankara. çargâh. serhattidir.turkcesarkisozleri. www. 1123) 103 Dilkeşde: A. segâh. Ceylanın masum bakıĢları dillere düĢer türkü olur. Pestten tîze doğru orta sekizlisindeki sesleri şöyledir. (Ferit Devellioğlu. muhayyer. hüseynî. Umumiyetle inicidir. Ceylan yaralanır. Donanıma muhayyer gibi si için koma bemolü ve fa için bakıyye diyezi konulur. gözlerindeki o masum bakıĢa nasıl kıydın ?‖ diye. Söz konusu türkünün farklı bir varyantı aynı zamanda ülkemiz türkü geleneğinde de mevcuttur. yağıĢlı bir havanın portresini çizer okuyuculara. dügâh. Buna rağmen ıstırabın son demi. ―Yağ. g. Derdini haykırmaz o.net .104 Tabii hikâye kısmı da manzum Ģekilde aktarılmıĢtır.180 dünyanın kederinden bir Ģeyler fısıldar. bir ceylan çeĢme baĢına su içmeye iner. Bulutların kümelenip yağmurun yağmasıyla baĢlar bu portrenin çizimi. www. Konuk’un terkip ettiği bir mürekkep makamdır. her birinin makamın terkibindeki diziler içinde vazife aldığı unutulmamalıdır. a. Bu portrede damlalar henüz olgunlaĢmamıĢ ham eriklerdir.turkudostlari. avcıya seslenir ―Bu dağların ceylanına. YeĢil çimen kızıl kanla alev alır adeta. çoluk çocuğun yağmur altında koĢuĢturması derken halk ağzından birkaç mısralık bir yağmur türküsüyle iyice havaya sokar okuyucuları. ġair. Son iki mısrada kendine seslenir Ģair. Ancak pusuda bekleyen avcıdan habersizdir.

keder ağlatsa da aslında sözün özü ne ağlar. ġair Azerbaycan halkı arasında söylenen sayaçı sözlere de yer verir. sf. Ardından güneĢ kuma gelir bulutlara. Ve bütün bu seslere eĢlik eder derelerden.181 Yağmur o kadar çok yağar ki. g.1. kendi mısralarıyla doğa manzaraları çizerken bir yandan da doğadaki seslerle milli varlığımızın delillerinden biri olan türkülerimizin oluĢumunu bir noktada kesiĢtirir. ―Sayaçılar‖ baĢlığı altında Ģair. Baskı. kayalardan gelen su sesleri. Soldan sağa çiçek açar gökyüzünün dalları ve gökkuĢağı oluĢur. sf. Gökyüzü alkıĢ tutar bu manzaraya. kirli yüreklerdeki gazap 106 Şairin şiirinde yer verdiği “godu godu” mısraları Azerbaycan edebiyatında mevsim ve tören koşuklarından olup “Azerbaycan Halk Yazını Örnekleri” adlı kitapta yer almaktadır. Son mısralara geldiğinde Ģair. Ancak bizi ağlatan da güldüren de sestir. ne de güler. TDK. e. Ankara. Ģöyle bir toparlar fasılın manasını. 1994. e.1020) 108 Şairin poemada yer verdiği bazı sayaçı sözler için bkz. Bu mısraların ardından çobanın söylediği bayatılara. Azerbaycan deyimlerinden biri olan ―Tut ucundan göğe çıx‖ ifadesini doğrular sanki. Böylece fasıl deryamız oluĢuverir. Sular sel olup taĢar derken uzun uzun dereler de dile gelir ―Uzun Dere‖ türküsünü söylerler birlikte. Ve son mısralarda bütün bunlar manilerin oluĢumuyla birleĢtirilerek bölüm tamamlanır. Yayınları. . a. Ardından yine yağmurun altında ıslanır ekinlerle beraber okuyucular. Sevinç bizi güldürse. 16. Bazen sesler. Kesilir yağmur. sözlerle ifade edemediklerimizi daha iyi ifade ederler. Gökyüzünün parlak aynasına düĢer rengârenk çiçeklerin aksi. Tezgâhtaki yürekten kopup gelen renklerle birleĢir fasıl köĢelerindeki renkler. öncelikle okuyanları sayaçı 107 sözlere doyurur. biter yerin göğün kavgası. kuzulardan söz açılır. Ehliman Ahundov. ninnilere kulak verip söylenenleri anlarmıĢçasına otlamaya gelen koyunlardan. salıp kızıl saçlarını elini. hakka düĢman olanı hakla tanıĢtıran. a. Bu sesler Kur’a varsalar da Aras’a varmak için can atarlar. 107 Sayaçı: Yayla zamanı kapı kapı dolaşıp çoban türküleri söyleyen kimse (Seyfettin Altaylı. (Derleyip Düzenleyen: Ehliman Ahundov. 20). 2. c. yüzünü yıkar yağmurdan kalan damlacıklarla. unutulanları hatırlatan canlı bir kitap. g. sf. Birdenbire Fatma ninenin halı tezgâhında bulur okuyucular kendilerini. sayaçılara. Sonra bir ―godu godu‖106 koĢuğu mırıldanır ıslanan yürekler. ―TaĢ yürekleri yumuĢatan.108 Bu sayaçılar arsında Ģair. Azerbaycan Halk Yazını Örnekleri.

Son iki mısrada da çok kitap okuduğunu ve bununla kendini bahtiyar sandığını vurgular. gözyaĢları. bir avuç bulut‖. yürek ağrısı. . Ancak onun gönlünde fasıl makamlarından usulca öğretilenler daha manidardır. ġair. fasılın vasıflarından bazılarıdır. kötü olaylara engel olan. poemanın son mısralarını oldukça derin sözlerle sonlandırır. Zabul Segâh’ın mayasına defnedilmeyi ve kendisini bu makam tarafından uyandırılmasını ister.182 ocağına su serpen.

Akademi Kitabevi. Aralık 2005. Evrensel Basım Yayın. ĠĢte üslûp. 154.451. seslendirme ve söz dizimi usullerden meydana gelen bir imgeler sistemidir ki. eserdeki biçimin bütün imgesel ifadeli ayrıntılarının. çalıĢmamızda Ģu sırayla yer alacaktır: ―Kelime 109 Genndiy Pospelov. René Wellek. çünkü bir edebî eserin kendine özgü karakteristik tarafını ancak üslûba ait yöntemlerle tanımlayabiliriz. üslûp bilgisi edebiyat biliminin bir parçası. İzmir. Çeviren: Yılmaz Onay. üstelik önemli bir parçası olacaktır.f. Edebiyat Teorisi. s. O zaman üslûp bir eserin veya eserler grubunun kendine özgü dil sistemi olarak gözükür. 109 Üslûp bilgisinin sırf edebî ve estetik kullanılıĢı onu estetik iĢlev ve anlamlarına göre tasvir edilecek olan bir sanat eseri ve eserleri grubuyla sınırlandırır. Burada yöntem zıtlıklara dayanır. . Yukarıda bahsi geçen sistematik tahlil. içlerinde belli düĢüncelere ve heyecanlara dair ifadeler saklarlar. Birincisi eserin dil sisteminin sistematik bir tahlilinden baĢlamak ve buradan giderek eserin estetik amacı çerçevesinde onun çeĢitli niteliklerini bir ―topyekûn anlam‖ olarak yorumlamaktır. içeriğe uygun olan bu estetik birliğidir. Edebiyat Bilimi. 110 Austin Warren. İstanbul. Böyle bir üslûp tahlilini yapmak için baĢvurulabilecek iki yöntem vardır. burada imgesel ayrıntı ve usuller. Çeviren: Ömer Faruk Huyugüzel. sf. çok sayıda nesnel. Buna aykırı olmayan ikinci yaklaĢım ise bu dil sistemini kendisiyle karĢılaĢtırılabilecek diğer sistemlerden ayıran ferdî özellikler bütününü incelemektir.DÖRDÜNCÜ BÖLÜM DĠL VE ÜSLÛP ĠNCELEMESĠ Biçim açısından bir eser. Eserin dil sistemindeki normal kullanılıĢtan sapmaları ve bozmaları araĢtırır ve bunların estetik amacını bulmaya çalıĢır.110 Bu bölümde söz konusu poemanın dil ve üslûp incelemesi birinci yöntem uygulanarak gerçekleĢtirilmeye çalıĢılacaktır. 2005. dilsel ve anlamsal ayrıntıdan oluĢan ayrıca düzenleme. Ancak bu estetik amacın esas olmasıyla.

1997. s. 114 Genndiy Pospelov. Çeviren: Yılmaz Onay. 111 İ.42. Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi. Nasıl bir ressam fırçasını öznel bir Ģekilde kullanarak kendisine has orijinal eserler meydana getiriyorsa Vahabzâde de kendine has kalemiyle bir resim sergisi sunmuĢ okuyucularına. ―Sıfat Tamlamaları‖. ―Ritim. Ağayeva.f. g. ―Tekrarlar‖. insan elinden çıkan eĢyanın da ruhunu yakalar. B.sureti daha canlı resmetmek için en elveriĢli kelimeyi bulup kullanmak gerekir. e. ―Zamirler‖. Ankara. ġair sadece bu eserinde değil hemen hemen bütün eserlerinde takınmıĢtır bu tutumunu. Sayı: 4. Yazar kendi fikrini tahlil ederek: ―edebî üslup yahut edebî dil Ģekilli. teknik harikalara. Kafiye‖ ve ―Söz Sanatları. Poemanın her bölümünde kelimelerle çizilmiĢ yeni bir tabloyla karĢılaĢılır. s. Güz. a.184 Hazinesi‖. 2. e. ―Cümle‖. uçak. ġiirin giremeyeceği bir saha gibi telâkki edilen ―teknik‖ dahi onun kalbinin hararetinde ateĢteki altın madeni gibi eriyerek bir kuyumcu elinden çıkmıĢ sanat eseri haline gelir. 112 A. 113 a. S.451.111 Vahabzâde. “Edebî Üslupla İlmî Üslubun Mukayesesi”.‖ der. s. buluĢ gücü ve kalem ustalığına sahip olması gereklidir‖114 düsturunca Ģairimizin bu özelliklerini görmeye çalıĢacağımızı belirtmek isteriz. ―Ġsimler‖. s. Vezin. suretli dildir: Bu üslupta Ģekli. Yani bu durum onun genel üslubunu ortaya koyuyor. . Vahabzâde. Baskı. Demircizâde edebî üslup için canlılık. 442. 454. seçtiği her konuya ―lirizm‖i tatbik edebilen Ģairdir.f. g. ―Sıfatlar‖. toprağa can veren sihirli kelimeleri. anten gibi teknik vasıtalar onun Ģiirinde adeta madenî olmaktan çıkıp manevî bir mahiyet alır. 1997. ―Zarflar‖.‖ E. yorumunda bulunulabilir. Ercilasun. duygusallık ve tasvir vasıtalarından ferdî istifadenin önemli olduğunu kaydeder. O. ―Ġsim Tamlamaları‖. 113 Sistematik tahlile geçmeden önce bu üslûp incelemesinde. 112 Onun taĢa. Saat. Akçağ Yayınları. Türk Dünyası Üzerine İncelemeler. ―Kâğıt‖ dahi onun Ģiirinde ―lirik‖ bir unsur olur. Ģiirin bediî damgasını rahatça vurur. yalnız tabiattaki varlıkların değil. bu poemadaki üslubu incelendiğinde yukarıda sayılan vasıtalardan son derece faydalandığı gözler önüne serilmektedir. ―Ġçeriğine uyan tam bir biçim yaratması için yazarın mutlaka yetenek.f.f.

ĠĢte bütün bu açıklamaların poemamızda yer alan birçok örneğinden bir tanesi Ģu mısraların yer aldığı satırlardır: Bu dünyanın ağrıları. g. Çeviren: Ömer Faruk Huyugüzel. e. hatta kendine zıt veya kendi dıĢında kalan kelimelerin anlamlarını da çağrıĢtırırlar. Kelimeler sadece bir anlama sahip olmakla kalmayıp ses. anlam veya türeme bakımından ilgili olduğu kelimelerin. Modern stilistikte ―yapı analizlerine‖ önem verilmesinin sebebi budur. bu makamları tabiat olaylarıyla. düĢünce ve ruh dünyası. bu konuyu iĢlerken kelimeleri öylesine güzel kullanmıĢtır ki. sf. diġġät elä 115 Hüseyin Özbay. kendisiyle eĢ anlamlı ve sesteĢ olan kelimelerin havasını da beraberinde taĢır. tarihten sahnelerle ve halkın günlük yaĢantısıyla bir araya getirirken kelimelerle okuyucuların kulaklarına müzik ziyafeti çekmiĢtir âdeta. 1994. Ġyi bir Ģiirde kelimeler arasındaki iliĢkiler çok kuvvetli bir Ģekilde vurgulanırlar. a. Üslup bir bakıma tercih edilen kelimelerin kombinezonuyla ortaya çıkar. KELĠME HAZĠNESĠ ―Üslubu tayin eden mühim vasıtalardan biri de kelime hazinesi (leksikoloji)dir. ―Muğam Poeması‖nın kelime dünyasına girerek aynı zamanda bu yorumu örneklendirmiĢ olacağız. Çolpan’ın Şiirleri. 149. Ankara. 178. . tercih edilen kelimelerle yakından ilgilidir.‖ 115 ―ġiirde anlam. Türk Kültürü Araştırma Enstitüsü Yayınları.185 4.‖ 116 Bahtiyar Vahabzâde’nin eserlerinde bu gerçeğe hemen hemen her mısra topluluğunda rastlanır. bağlamla yakından ilgilidir.1. ―Muğam Poeması‖nda Vahabzâde. 116 René Wellek. Austin Warren. acıları Necä sığır Çahargahın Bästänigar pärdäsinä? Dağlara çıx. sf. Ancak Ģair. kelime sadece sözlük anlamını değil. ġairin duygu. fasıl makamlarını konu edinmiĢtir.

yer yer de terim anlamlılık görevlerini üstlenmiĢlerdir. ―räng‖ kelimesi. Bu mısralarda doğadaki seslerle Çahargâhın Bestenigâr perdesindeki sesler bir senfoni oluĢturmuĢ gibidirler. hem ―renkli rüyalar‖ ifadesindeki anlamıyla hem de ―muğamda çalınan bir parça‖ ifadesindeki anlamıyla dikkat çekicidir. Bu örneklerin yanı sıra hem doğadaki bir takım olaylarla musikide mevcut olan bir fasıl makamının anlattığı bir takım duygular mükemmel bir uyum içerisinde okuyuculara sunulmuĢtur. Buna benzer bir kullanım ―säs‖ kelimesinde de söz konusudur. Pırıl-pırıl säsläri gör. Günlük hayattaki ―gürültü. Bu mısralarda Ģairin kullanmakta tercih Örneğin ettiği kelimeler yer yer eĢ anlamlılık yer yer mecaz anlamlılık. Yukarıdaki mısralarda bu kelime iki farklı anlamıyla ardı ardına gelen mısralarda bir aradadır. . yer yer yan anlamlılık. AĢağıda yer verilecek mısralarda bir kelime üzerine anlam bakımından farklı görevler yükleme iĢlevinin yukarıdaki örneklerden biraz daha farklı olarak kullanımı gözlenmektedir.186 Ġayalardan yumalanan DaĢ säsinä. Öz säsinä Säs axtaran ġuĢ säsinä… O säsdäki Ġırıġ-ġırıġ hıçġırıġlar nä nalädir? Ġırġavulun döĢündäki ränglär nädir? O ränglärdä muğamdakı Älvan-älvan pärdäläri. seslenme esnasında çıkan ses veya herhangi bir nesnenin temas etme. düĢme. çarpma gibi durumlarda çıkardığı tını‖ gibi ifadelerde kullanılan ―säs‖ kelimesiyle ―müzikte bir sanat eserinin icrası esnasında kullanılan‖ ―säs‖ kelimesi Ģüphesiz farklı manalardadır.

54. Edebî üslubun önemli ayırıcı belirtisi terimler olmakla birlikte.43.f. halkın yaĢayıĢıyla doğrudan ilgisini fazlaca yansıtır. Ġncelediğimiz eserde terim anlamındaki sözcükleri poemanın konusu itibariyle sıklıkla kullanmıĢtır. hemen hemen bütün eserlerinde olduğu gibi bu eserinde de ana dilin bütün incelikleriyle kullanımına yer vermiĢtir. “Bahtiyar Vahabzâde’nin “Ana dili” Şiiri Üzerine”. s. Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Dergisi. doğrudan doğruya toplumsal geliĢmeyle ilgili olarak ortaya çıkar ve onu zenginleĢtirir. gerek Bahtiyar Vahabzâde’nin ana dili üzerine yazdığı Ģiirlerinin. makalelerinin kısacası onun eserlerinin dili. ilmî üsluba ait farklı unsurlara da rastlamak mümkündür. . Edebî üslupta çeĢitli ilmî terimlerin 118 kullanılması özellikle 19. S. 118 İ. Azerbaycan Türkçesinin millî okullardaki eğitiminde. çağdaĢ dünya düzeyi ve bilgi çağında. g. sf. birlikte kullanıldıkları kelimelerle uyum içerisindedir.117 Dolayısıyla Ģair. Bu eserinde Ģair hem ana dili kullanmakla beraber ana dille yazılmıĢ halk edebiyatı ürünlerinden de serpiĢtirmiĢtir mısraları arasına. Edebî üslupta kendini gösteren böyle unsurlar. Ağayeva. “Bahtiyar Vahabzâde Özel Sayısı”. Bu unsurlar duygusallığa hizmet etmez. d. onda. Bundan baĢka Bahtiyar Vahabzâde metni. yüzyıl edebiyatında görülmektedir. Gah säsindä göy gurlayır. ÇeĢitli bilim alanlarına ait terimlerin edebî üsluba sokulması ilmin. Gah inläyir häzin-häzin. ġair hayatı boyunca ―ana dil‖ mevzuunda ciddi mücadele vermiĢ ve tüm ―ana dil‖ kullanımında oldukça hassas davranmıĢtır. Türk yazı dillerinin karĢılıklı eğitimi ve araĢtırılmasında dil ve millî kültür bağlılığının en önemli kaynaklarından biri olarak değerlendirilebilir. Ancak bu terimler kesinlikle yığılma Ģeklinde değil. a. gerekse yabancılara öğretiminde örnek metin olarak kullanılabilir niteliktedir.187 AĢağıdaki mısralar da bu konuyla alakalı olarak eserde rastladığımız baĢka bir örnektir. Kullanılan 117 Rasim Özyürek.

roman. Mensuriyye. hücum. sayaçı. ġur. ġalxan. rävayät. DilkäĢdä. ox. bam teli. ġalxan. zil. ġala. bergül‖ gibi edebiyat terimleri de yer alır eserde. söz. UĢĢak. ġorucu. Bunun yanı sıra az . tütäk. Sözün deyä bilmädiyi sözü deyir. sığnaġ. ġair bu terimlere yer vermekle kalmayıp bazen kendine has benzetmeler kullanarak Ģiir diliyle tanımlamalara da yer verir mısralarında. yâd ölkä. Tarihten sahnelerin yer aldığı mısralarda ―savaĢ. tiz. hekayät. Zengule. bayatı. säs. ġe’r–sözün näğmäsidir.188 terimler arasında müzikle ilgili olanlardan bazıları Ģunlardır: ―Çahargâh.‖ Müzikle ilgili bu terimlerin dıĢında ―efsane. muğam. Ģiir. tarzän. sim. nizä. guĢä. Çargâh. ġälbä yol açmayan Adi bir säs. ney. perde räng. AĢağıdaki mısralarda bu açıklamanın örnekleri gözlenebilmektedir. nöġtä. döyüĢ. kelime. ġılınc. ġikeste. layla. mahnı. hasar. savaĢmak. elçi. vätän. diğer eserlerinde de sıklıkla kulandığı kelimelerdir. geraylı. dövr. Tüfäng. sözü Ģe’r. ritm. färman. Söz var. at. Rast. dil. vuruĢ. güllä. säfär. keĢikçi‖ gibi savaĢ terimleri de sıklıkla çıkar karĢısına okuyucuların. nağme. Cängi. cäbhä. lähcä. täsnif. türkü. yadelli. Säs dä var ki. cäbhä. Elä säsin özü Ģe’r. yurt. ġuru näfäs. nağıl. düĢman. nota. tarix. Söz–ġälbdäki bir mätläbin Öz säsidir… Näğmä– säsin Ģe’riyyäti. Arazbarı. Diğer bölümlerde de farklı konularda ele alındığı gibi bu durum Ģairin vatanına ve milletine duyduğu sevgiyi. tarix. Bestenigâr. hayranlığı bir kez daha gözler önüne sermektedir. mizrab. tar. Bu kelimeler Ģairin sadece bu eserinde değil. türkü. Segâh.

müäzzin.‖ ġair bu eserinde uydurma bir özel isme yer vermemiĢtir.2. rivayet. Hämzä. ―Araz.1. Xançoban. Dil ve Üslûp Ġncelemesi bölümünün ―Ġsimler‖ alt baĢlığı altındaki bu bölümde eserde yer alan isimler. masal ve hikâyelerdeki kahraman isimleri oluĢturmaktadır. 4.1.2. Leyli. Vaġif. Kür.‖ Bunların yanı sıra Azerbaycan isimleri Ģunlardır: ―Xästä Ġasım. Uydurma özel isim olarak değerlendirilebilecek iki isim vardır. Bu ifade aĢağıdaki satırlarda yapılacak olan incelemelerle desteklenecektir. Fikrät. Ġırat. kategori bakımından incelendiğinde sıfatlar ağır basmaktadır. minarä. Koroğlu. eserde alıntı olarak yer alan halk edebiyatı ürünlerinde mevcut olup Ģair tarafından karakterize edilmemiĢtir. Ġäys. Bäxätiyar Edebiyat Tarihi içerisinde yer alan ve eserde zikredilen bazı edebî Vahabzâde. Ģahsiyetlerin KeĢiĢ. Ġoç Näbi. Sadıxcan. Äsli. Molla Cuma. ġüngülüm‖.1. Eserde geçe söz konusu özel isimler Ģunlardır: ―Sara. Fatma nänä. Eserde geçen yer isimleri Ģunlardır. . Käräm. farklı açılardan sınıflandırılarak Ģairin bu eserdeki kullanım Ģekli değerlendirilmeye çalıĢılacaktır.189 olmakla beraber ―moizä. Özel Ġsimler: Vahabzâde bu eserinde özel isimlere oldukça fazla yer vermiĢtir. Sarı AĢıġ. Dilġäm. ĠSĠMLER Vahabzâde’nin bu eserde kullandığı kelimeler. Bu kategoride incelenecek isimlerin çoğunu Türk Dünyası Edebiyatıyla beraber bilhassa Azerbaycan Edebiyatı içerisinde yer alan efsane. Ancak bu isimler. Mänsur. . Varlıklara VeriliĢine Göre: 4. 4. Bu ismler Ģunlardır: ―Nänäm Nigar. Bayandur. Misri.‖ Yine bu kategoride değerlendirilecek olan bir diğer isim grubu da yer isimleridir. dua vermek äränlär ‖ gibi dinî terimlere de yer verilmiĢtir.2. ―ġengülüm.

saç.1.2.1.190 Äsgäran. ġarġ. bulud. çiçäk. diĢ. Novruz. meĢä. Ġarabağ. bahar. ġaraġuĢ.1. ana. günäĢ.‖ 4. Käpäz.2. döĢ. cığır. yarpaġ.2. kirpik. gün. maral. Aile ve Akraba Ġsimleri: Eserde geçen aile ve akraba isimleri Ģunlardır: ―Baba. ġıĢ. ġoyun. ġol.‖ 4. ġuzu.1. durna. su. ağac. küläk.2. budağ. günäĢ. ġatığı. yaz.2. täbiät. yay. çolpa.3. payaz. ayaġ. çöl. göl.‖ 4. mağara. Yukarıdaki satırlarda yer alan ―Cins Ġsimler‖ 4. cahan. göy ġurĢağı.1.2. ĠoĢġar.2. ot. uĢaġ. Hayvan Ġsimleri: Eserde geçen hayvan isimleri Ģunlardır: ―ĠuĢ. Somut Ġsimler: Gruplandırmanın bu bölümünde somut isimlere tek tek yer verilmeyecektir. meĢä. ġartal. boran. äl. ġıĢ. biçin. säma. därä. ġırġavul. zirvä. dil. reyhan. göyercin.2. göz. bulaġ. düz. sel. bala. dağ. yarpız. Varlıkların Niteliklerine Göre. tufan. AbĢeron. bülbül. mänzärä. ġara yel.4. dalğa. dodaġ. baĢ. növä. täpä. yer.2. 4.‖ 4.2.2. Ģaxta. süd. boran. alça. därya.1. tälatüm.1. Ģahin. torpağ. ġırġovul. zoğal. gül. äkin. Yiyecek Ġsimleri: Eserde geçen yiyecek isimleri ise Ģunlardır: ―Pendiri. çiyin. bänövĢä. Çaldıran. Ġız ġalası Bakı. yaylaġ. ġaĢ. ġaratoyuġ. sahil.2. Ġnsan Vücudundaki Organ Ġsimleri: Poemada yer alan organ isimleri Ģunlardır: ―Ġulaġ.‖ 4. oğul. ġuzğun. daĢ. ġaya. dil. ġar. .2. fäsil. beyin. sazaġ. ay. çayır.2. yel.1.5. yağıĢ. sis. üz. ağız.‖ Cins Ġsimler: Vahabzâde’nin bu eserde kullandığı cins isimler Ģu Ģekilde gruplandırılabilir: 4.2. bel. ay. göy. bağ.2. barmaġ. Tabiatla Alakalı Ġsimler: Eserde yer alan tabiatla alakalı isimler Ģunlardır: ―Çämän.2. ġah dağ.

täpä. ġäflät. ġorxu. ġara yel. biçin. ay. därt. mağara. yağıĢ. sazaġ. aynı zamanda bu grubun kapsamında yer almaktadır. bir aksakalın derdini dillendiriverirler. payaz. vuġar. döĢ. budağ.2. säbir. xäyal. ġäm. Ģäräf. bir vatanseverin. göy. tufan. yel. ömür. fäsil. günäĢ. sevda. yaylaġ. Bununla da kalmazlar. täbiät. eĢġ. ġar.2.2. äkin. Bu isimler eserde sıfatlarla nitelenerek kaleme alınmıĢ olup okuyucunun ruhuna hitap edebilecek kabiliyete sahip hale getirilmiĢlerdir. yarpaġ. torpağ. çayır. Özellikle doğa olaylarının anlatıldığı satırlarda yer alan ve herkesce bilinen isimler. boran. Ģaxta. ġuĢ. bağ. ġürür. cahan.2. Novruz. dağ. ġarġ. ġıĢ. xatirä. ġırġavul. ġaya. küläk. yarpız. tälatüm. bulaġ. göl.191 baĢlıklı bölümde kategorize edilen ismlerin heps. su. yer.1. gül. sahil. dalğa. duyğu. okuyucunun gözünde cennetvari manzaralar canlandırıverir.2. düz. çöl. ay. bir halk ozanının. mälal. cığır. gün. zirvä. zoğal. sel. ağıl. sir.3. sevgi. ot. yaz. häzin. ölüm. meĢä. täxäyyül. bänövĢä. günäĢ. hikmät. sinä. zaman. därä. mänzärä. boran. 4. Varlıkların Sayılarına Göre: 4. ağrı. . ġälb.‖ 4. çiçäk. Eserde yer alan soyut isimler okuyucuyu tesiri altına alacak derecede etkili kullanılmıĢtır. göy ġurĢağı. Poemada yer alan ve soyut isim özelliği gösteren isimler ise Ģunlardır: ―Üräk. reyhan. yay. sis. dile gelir de bazen bir türkü seslendirirler bazen de bir âĢığın. daĢ. ġıĢ. acı. häsrät.3. can. tässüf. häyat. Tekil Ġsimler: Eserde geçen tekil isimler Ģunlardır : ―Çämän. bulud. meĢä. därya. Gerek ruha hitap eden soyut isimleri kullanması gerekse somut isimlere kullandığı sıfatlarla soyut anlamlar yüklemesi Ģairin ne derece ince bir ruha sahip olduğunu göstermekte ve kendisinin bir gönül insanı olduğunu gözler önüne sermektedir. bahar. säma. Soyut Ġsimler: Vahabzâde’nın bu eserde kullandığı soyut isimler doğrudan doğruya ruha hitap eden isimlerdir. ağac.

192

ġaratoyuġ, çolpa, göyercin, Ģahin, ġuzğun, ġartal, ġaraġuĢ, durna, bülbül, maral, ġoyun, ġuzu. ġırġovul, ġulaġ, ayaġ, äl, ġol, baĢ, diĢ, kirpik, ġaĢ, beyin, çiyin, ağız, dil, dodaġ, bel, dil, barmaġ, göz, üz, saç, baba, ana, bala, növä, oğul, uĢaġ, pendiri, ġatığı, süd, alça üräk, ġälb, sinä, ağrı, acı, xäyal, duyğu, häsrät, hikmät, sir, ġürür, vuġar, ġäm, därt, eĢġ, sevgi, ağıl, xatirä, Ģäräf, tässüf, ġorxu, häzin, täxäyyül, mälal, can, sevda, säbir, häyat, ölüm, ömür, ġäflät, zaman‖ Çoğul Ġsimler: ġair, bu eserinde çokluk ekini sadece gramatikal anlamda kullanmamıĢtır; ritmi kuvvetlendirmek amacıyla çokluk ekine sıkça yer vermiĢtir. Eserde geçen çoğul isimler Ģunlardır: ―Dağlar, ġayalar, hıçġırıġlar, pärdälär, säslär, yuvalar, balalar, çolpalar, därälär, çiçäklär, xallar, keçidlär, cığırlar, yollar, nağıllar, ötänlär, därdlär, arzular, ġılınclar, varaġlar, kirprklär, mahnılar, ayaġlar, muğamlar, nağaralar, mağaralar, beyinlär, ġollar, çiyinlär, dälilär, xäyallar, fikirlär, ġaĢlar, sevgililär, marxallar, täpälär, ağaclar, duyğular, tälatümlär, ġaynamalar, baxıĢlar, bayatılar, gäraylılar, tarixlär, sellär, hasarlar, kürälär, däryalar, guĢälär, boyalar, ġartallar, ġaraġuĢlar, babalar, batıġlar, ġabarmalar, ġalalar, incäliklär, çalalar, insanlar, säslär, çöllär, yarpaġlar, bulaġlar, buludlar, ġızlar, ağrılar, sözlär, üräklär, könüllär, yerlär, göylär, navalçalar, açlalar, arxlar, bärälär, saçlar, gälinlär, sayaçılar, laylalar, hönkürtülär, ġähġähälär.‖ 4.2.3.3. Topluluk Ġsimleri: Vahabzâde, bu poemasında topluluk

4.2.3.2.

isimlerinden sadece iki tanesini kullanmıĢtır. Bunlar, ―el‖ve ―xalġ‖ kelimeleridir. Eserin kelime hazinesinde yer alan terimler ve yansıma sözcükler de incelemeye değerdir. AĢağıdaki satırlarda bu konulara yüzeysel de olsa değinilecektir.

193

ġair, eserinde yansıma kelimelere sıklıkla yer vermiĢtir. Bu durumun malum sebebi eserin konusunun doğa olaylarıyla iç içe iĢlenmesidir. Eserdeki yansıma kelimelerden bazıları Ģunlardır: ―Cik cik, ah, gurlamak, çarpalanmak, gumbuldamak, Ģaġġıldamak, fıĢġırtı, vıyıldamak, toġġuĢmak, ġaġġıldaĢmak, hönkürmäk, Ģırıl-Ģırıl, Ģır-Ģır, hıçġırıġ, hönkürtü, mälämäk, Ģaraġ-Ģaraġ, ġähġähä, fıĢġırtı.‖ Bu kelimeler öylesine yerli yerinde kullanılmıĢtır ki, yer aldıkları mısralarda konuyla bağlantılı olarak okuyucuları etkileme gücüne sahiptirler. AĢağıdaki mısralarda geçen ―ah‖ kelimesi bam telinden çıkan bir ―ah‖ sesidir, ancak bu ses tarihten bir devre isnat edilmiĢ ve o devrin acılarını yansıtmıĢtır âdeta. Tarixin bir dövrü yatır Bir bämdäki ―ah‖ säsindä.

4.3.

ZAMĠRLER Eserde zamirlerin kullanmı incelendiğinde Ģu tabloyla karĢılaĢılır: 4.3.1.ġahıs Zamirleri: ġair, bu poemada en çok üçüncü teklik Ģahıs zamirini kullanmıĢtır. Eserde bu zamirin en fazla kullanılan Ģahıs zamiri olmasının baĢlıca sebebi poemada iĢlenen konudur. Daha önceki bölümlerde de bahsedildiği gibi konu fasıl makamlarıdır ve bu makamlar tabiat olaylarıyla, tarihten sahnelerle bağdaĢtırılarak okuyucuya sunulmuĢtur. Bu nedenle sık sık soyut kavramlar tanımlanmıĢ veya kiĢileĢtirilmiĢ varlıkların düĢünceleri aktarılmıĢtır. Üüçüncü teklik Ģahıs zamiriyle Ģair, genellikle ya soyut bir kelimeyi ya da soyutlaĢtırdığı olayları, varlıkları tanımlar. ġair, ikinci olarak birinci çokluk Ģahıs zamirini kullanmıĢtır. Eserde bu Ģahıs zamiri ―millet‖ kavramının yerine kullanılmıĢtır. Daha sonra sırayı takip eden ―män‖ ve ―sän‖ zamirleriyle Ģairin diyalog ve hitap tekniğine yer verdiğini görmekteyiz. ġahıs zamirlerinin eserde kullanım sayıları Ģu Ģekildedir:

194

1. Teklik ġahıs Zamiri: Män :44 2. Teklik ġahıs Zamiri: Sän :38 3. Teklik ġahıs Zamiri: O 1. Çokluk ġahıs Zamiri: Biz 2, Çokluk ġahıs Zamiri: Siz :50 :45 :1

3. Çokluk ġahıs Zamiri: Onlar: 0 4.3.2. ĠĢaret Zamirleri: Eserde iĢaret zamirlerinin kullanımı oldukça azdır. Poemada yer alan iĢaret zamirleri ve kullanımları Ģöyledir: ―burada, buna, orda varaġlanır.‖ 4.3.3. Belirsizlik Zamirleri: Poemada iĢaret zamirleri gibi belirsizlik zamirleriyle de çok sık karĢılaĢılmaz. Eserde geçen belirsizlik zamirleri Ģunlardır: ―härä bir cürä, här käs, kimsä, bir kimsä, hamı. 4.3.4. Soru Zamirleri: Poemada geçen soru zamirleri Ģunlardır: ―näsä, nä, kim, hansı‖dır. En çok ―nä‖ soru zamiri kullanılmıĢtır. Eserdeki kullanımları ise Ģu Ģekildedir: ―Näsä deyir… Nädir belä? Därälärin çiçäyi nä? Niyä ĢüĢädädir? Kim tütäk käsib? Nä deyir? Nä danıĢır? Kim salıbdır? Kim zähär ġatdı? Kim yaratdı? Nä yaratdı? Bu nä säsdir? Nädir ġur? Hansı diläk? Nä fayda? Nälär deyir? Nälär yatır, nälär, nälär. Nädän ötrü ayrı saldılar? Hansı günahın hansı bäd ämälin öz bahasıymıĢ? Bu därdä bağladı mäni kim? Häyat nä? Ölüm nä? Ömür nä? Yol nä? Ġäflät yuxusunu dağıdan nädir? Sellärä döndärib axıdan nädir? Haldan-hala salan bu zaman, nädir? Hökmüylä, ġäsdiylä nä deyir zaman? Fırlanır, fırlanır, fırlanan nädir? Ay nä, gün nädir? Ġlk nä, son nädir? Ġäsdi bilinmäyän bu oyun nädir? Bäs bu nädir? Ġesdi nädir? Niyä taleläri daĢa çaldılar? Nä danıĢır o?‖ 4.3.5 DönüĢlülük Zamiri: azımsanmayacak Eserde dönüĢlülük zamir kullanımı Ancak Azerbaycan Türkçesinde

derecededir.

195

Türkiye Türkçesinden farklı olarak belirsiz isim tamlaması oluĢturma özelliği yüklenerek sıkça kullanılır. Türkiye Türkçesinde bu tarz ifadeler gereksiz sözcük kullanımı olarak değerlendirilip anlatım bozukluğu olarak kabul edilir. Ancak Azerbaycan Türkçesinde böyle bir durum söz konusu değildir. Bilindiği üzere Azerbaycan Türkçesinde dönüĢlülük zamiri ―öz‖ kelimesidir. Eserde geçen kullanımları Ģöyledir: ―Öz ġälbi, öz lähcäsi, öz säsi, öz rängi, özü Ģe’r, öz ruhu, öz ġälbi, öz sözü, öz sorğusu, öz äli, özü çalır, öz yönü, öz yolu, öz Ģe’ri, özümä mähäk sanmıĢam, görüräm özümü sändä, öz hämdämim, öz mäcrası, özünä özü yol açır, öz amanım, öz ahım, özü xatirä, öz bahası, öz gözün, öz ällärin, öz südütäk, öz yarası, özünü därk etmäsi, öz ġuĢu, öz budaġları, öz axıĢı, öz därdi.‖

4.4.

SIFATLAR Vahabzâde, bu eserinde sıfat kullanımına çok yoğun bir Ģekilde yer

vermiĢtir.

Adeta

eserinde

kelimelerle

çizdiği

manzaraları

sıfatlarla

oluĢturmuĢtur. Sıfatların kullanımı yapı olarak değerlendirilecek olursa eserin bir manzum eser özelliği göstermesi sebebiyle sıfatların kullanımı kurallı bir yapıya sahip değildir. Daha açık bir ifadeyle yer yer ismin önünde yer alırlar yer yer de sonunda bulunurlar. Bazen tasvirler birkaç mısrayı bile geçer. Her yeni sıfat, ismi (ismin gösterdiği eĢyayı, kâinatı) bambaĢka bir Ģekle sokar. Gözle görülmeyen, elle tutulmayan Ģeyler, eĢyanın sıfatları kendilerine izafe olunarak gözle görülür, elle tutulur bir hale getirilir; mevcut olmayan soyut Ģeyler varlık kazanır. Bunun aksine manevî sıfatlar eĢyaya izafe olunca eĢya; ruh, duygu ve düĢünce ile dolar. Üçüncü bir tarz olarak sırf eĢyaya ait sıfatlar arasında aktarma yapılır; bu Ģekilde de somut âlem gözlerimize yeni bir hüviyetle görünür.119

119

Mehmet Kaplan, Tevfik Fikret (Devir-Şahsiyet-Eser), Dergâh Yayınları, İstanbul, Mayıs 2005 (İlk Baskı, 1971), sf. 235.

196

Vahabzâde bu poemasında sıfatların bu özelliklerinin tamamından faydalanmıĢtır. Eserde kullanılan sıfatlar Ģunlardır:. 4.4.1 Vasıflandırma sıfatları: Poemada yer alan vasıflandırma sıfatları Ģunlardır: ―Yazıġ biz, ġırıġ-ġırıġ hıçġırıġlar, älvan-älvan pärdälär, pırıl-pırıl säslär, oyuġ-oyuġ yuvalar, sızan su, azan su, enib ġalxan keçidlär, adi bir säs, ġuru näfäs, elä säs, düĢän alma, kök sim, Ģöhrätli müzäy, Ģanlı müzäy. maraġlı roman, tarix yaĢlı baba, gözüyzĢlı ana, ġara yellär, dähĢätli macära, märd kiĢi, çapıġ-çapıġ ġaĢlar, al ġan, uca-uca dağ baĢı, böyük ġäm, böyük därd, yanıġlı Ģur, älvan-älvan çiçäk, ġara giläm, tänha bänövĢä, göy göl, topa buludlar, ağ läpälär, ötän macära, hikmät dolu söz-söhbät, hikmät dolu eĢġ, ġara xäbär, lal sular, göpük-göpük ağ dalğalar, ca-uca ġayalar, böyükböyük ġayalar, ötän gün, ağıllı tädbir, yaman düĢmän, amansız düĢmän, ġansız düĢmän bästäboylu Nigarlar, yad ovçu, bir Ģirin söz, imzalı färman, häzin pärdälär, Ģirin pärdälär, xäfif kölgälär, oyma naxıĢ läpälär, dumanlı säslär, düyünlü säslär, mächul dil, sirli säs, gizli bir aläm, atam hünärli, babam fikirli, reyhan näfäsli, yarpız ätirli, ulu babalar, çılğın säslär, Ģirin arzular, xoĢ xäyallar, müġäddäs pir, müdrik tar, abırlı ġızlar, häyalı ġızlarım, utanġac sevgilär, dözümlü sevgilär, sirli yol, soraġlı yol, yamyaĢıl düz, köhnä yer, özgä bir dünya, yaĢıl gädik, eyni müğänni, mäğrur Ġız ġalası, köhnä Bakı, asta-asta pıçıltılar, gizli mätläb, lal säslär, böyük ġüdrät, böyük hikmät, ġucaġġucaġ söz çälängi, özgä çeĢmä, baĢġa räng, häzin bayatılar, häzin çiçäklär, Ģirin bayatılar, Ģirin diläklär, telli xanım, xumar baxıĢ, ağlar säs, ġärib käsim, gizli därdlär, kor düyün, ötän keçmiĢ, dilbilmäz ġuĢ, hikmät dolu eĢġ, bäd ämäl, isti näfäs, büyük arzular, dar çärçivä, däli xallar, müdrik bir ağıl, därin düĢüncä, çılğın ġälblär, gizli fikirlär, sıx meĢä, müdrik bir üräk, ulu dağlar, köhnä rävayätlär, canlı misallar, ibrätli hekayätlär, sirli suallar, ädalätli Ģikayätlär, ġabırğası ġalın ovçu, göy çämänlik, ġızıl ġan, çaräsiz yalvarıĢ, ağ yel, ağ buludlar, ağ gül, ağ yağıĢ, düz torpaġ, kal açlalar, uzun därä, älvan-älvan havalar, açıġ

o zirvälik. bu ġalalar. bu çämän. bu säs. o särtlik. bu ränglär. . Asıl Sayı Sıfatları: ―Yeddi säs.2. yüz il. o äzämät. kiçik-kiçik arxlar. o batıġlar. bu gözläm.4. bu zaman. o säs.2. ġızıl bürkü. bir daĢ.2. bu uyarlıġ. böyük mätläb. o nalä. färähli halar. bu märdlik.197 yer. o oymalar. bu yollar.‖ 4. o mähäk daĢı. bir üz. belä bir axın. bu ağ yağıĢ.4. ilk rängläri. bu arzu. yünü bir ġarıĢ ġoyun. ġüssäli halar. bir xalġ. o bulud.2.2. iki ġälb. o ağlar säs. bu maġam. bu incälik. o tarix. bu dünya. bu dağlar.4. bir ġälb. bu bäla.‖ 4. min cümlä.1 ĠĢaret Sıfatları: Eserde ―bu‖ ve ―o‖ iĢaret sıfatları oldukça sık kullanılmıĢtır. beĢ yüz il. bu hikmät çämäni. bu näğmälik.4.2. o mächul dil. ġırġovul gözlü ġoyun.2. nazlı ġoyun.2. o duyğular. ilk täsnifläri. bu ġalalar. Sayı Sıfatları: Eserde sayı sıfatlarına çok fazla yer verilmemiĢtir. Bu sıfatların eserde yer alan Ģekilleri Ģunlardır: ―Bu näğmä. Belirtme Sıfatları: 4. bu ocaġ. o çaräsiz yalvarıĢ. Sayı sıfatlarının eserdeki örnekleri Ģunlardır: 4. o ġuĢ. ġırıġ hönkürtü.2. bu dağ.1. bir çäçäk. o köhnä Bakı. o zaman.‖ 4. Sıra Sayı Sıfatları: Bu poemada sıra sayı sıfatlarından sadece ―ilk‖ kelimesine yer verilmiĢtir. üç alma. o birisi. bir fäsil. älvan-älvan halar. azad ġuĢ. narıĢ ġoyun. o fikirlär. ġatığı üzlü ġoyun. min can.4. bir mäcra. bu ġäza. o ġuĢcuğaz. o tellär. bu çärxi-fäläk. o yarmalar. bu od. äfsanävi nänämiz. bir yatak. ġızıl saçlar. bu diyar. özgä bir näğmä. bu sevda. bu därd. bu ġartallar mäskäni. ĢiĢ ġayalar. bu zaman. kinli üräklär. min söz. min il. bir äsr. bu dilek. bu dil. o dar çärçivä. bu dähĢätli macära. Örnekler: ―Ġlk bayatı. daĢ üräklär. min ġälb. däli ġoyun. kürü ah. tämiz ayna. min-min fikir. bu nağıl. ilk ritmläri‖ dir. bir ġarıĢ. bu duyğular fıĢġırtısı. o täräf. geniĢ ġollar.

2. bir gözläyiĢ. bir axı.5. här kälmä. bir göyercin. här vaxt. bir arif. 4. bircä hönkürtü.ÜleĢtirme rastlanmamaktadır. bir näğmä. bir aläm. här dinläyän. 4.2. bir anlıġ. här ikisi. genel bir bakıĢ açısıyla değerlendirildiğinde Ģairin .‖ 4. ―nä ġädär‖ ve ―neçä‖ kelimeleridir. bir vahid. här muğam deyän.4. neçä cäbhä. ZARFLAR Vahabzâde.2. bir muğam. bir xalġ. här bämi. Soru sıfatı olarak kullanılan kelimeler ―nä‖. bircä ġarıĢ. här pärdäsi. bir canlı kitab. ―hansı‖. bir arzu. här ġaya. här mätläb. bir häsrät. här guĢäsi. neçä räng. neçä ġäsd. bir ähvalat. bir häzinlik. bir dövr. Bu belirsizlik sıfatları ―bir‖. bir od. här guĢäsi.‖ 4. här zili. bir anlıġ. bir çängä bulud. här säs. bir aġil. här pärdä. bir ġarğı.198 4. här ġapı. här istäk. neçä kärä. bir dünya.3.4.4.2. här muğam çalan. bu oyun. bir ağsaġġal. bir täräf. bir xäfiflik. bir xatirä. bircä borc. bir xal. bir ġala. bir himä. här xalı. bir räng. nä ġädär yollar.2. bir vähdät. bir ġärib. här yer.Kesir Sayı Sıfatları: Eserde kullanımına hiç Sayı Sıfatları: Eserde kullanımına hiç rastlanmamaktadır.2. bir vuruĢ. bir vuruĢ. bir sirdaĢ. här yolcu. bu poemasında zarf kullanımına çok fazla yer vermemiĢtir. bir ġäfäs. ―här‖ ve ―bircä‖ kelimeleridir. ―Nä nalädir. bir päncärä. här zängüläsi.4.Belirsizlik sıfatları: Poemada belirsizlik sıfatları oldukça sık kullanılmıĢtır. bir can sirdaĢı. här sal daĢ. bir kam.4.Soru Sıfatları: Eserde soru sıfatları çok az kullanılmıĢtır.3. bir äfsanä. Örnekler Ģunlardır: ―Bir ġuĢ. bir arzu. hansı küläk. bir nağıl. Eser. bir Müxalif güĢäsi.4.

sıfatlar kadar yer tutmamaktadır. elä yağmaġ. häzin-häzin näğmä oxumaġ. çoxdan. toz-toz olmaġ. coĢa-coĢa yaĢamaġ. nä zaman. tel-tel äsmäk. Ģır-Ģır axmaġ.3.‖ 4.5.1. Ģırıl-Ģırıl yanmaġ. ävvälcä. härdän. nädän ötrü. häzin-häzin inlämäk.4. düzgün bölämämäk. ora bax. anbaan däyiĢmäk. bir gün. belä elä incä-incä süzmäk. el-obanı yan axdı.5. vätän sarı baxanda.5. axın axın çäkilmäk. Azlık-Çokluk Zarfları: Eserin birkaç yerinde rastlanır. Eserde kullanılan zarflar Ģunlardır: 4. aĢikar ağlamaġ. Soru Zarfları: Eserde yer alan soru zarfları Ģunlardır: ―Necä. yazıġ-yazıġ baxmaġ. Nasıllık-Nicelik Zarfları: Eserde yer alan nasıllık.199 zarflardan ziyade isim sıfatlara yer verdiği dikkatleri çeker.‖ 4. yaza-yaza gälib çatmaġ. birdän däyiĢdirmäk. coĢa coĢa enib ġalxmaġ.5. täktäk danıĢmaġ. narın-narın danıĢmaġ. mälül-mälül baxmaġ. gizlicä yanmaġ.5. hämiĢä. burada oxu. bu gün. dönä-dönä dağılmaġ.nicelik zarfları Ģunlardır: ―Ġçin-için sızlamaġ.‖ .‖ 4. çox ġısaltmaġ. budaġlandı sola sağa. bu poemasıyla anlatmak istediklerini kelimelerle çizmiĢtir adeta. ilk däfä. ġar-ġar axmaġ. necä. yenidän taratmaġ. ahästäcä söylämäk. hanı neçä.2. täz açılmaġ. belä dolmaġ. tämkinlä danıĢmaġ. belä almaġ. asta-asta söhbät açmaġ. hardan. bir yana. Dolayısıyla eserde yer alan kelime türleri içerisinde zarflar.‖ 4. Zaman Zarfları: ―Ävväl. dünän. bir cür ġät edmäk. birdän yada düĢmek. çox yoxsul olmaġ. ġanad-ġanad uçmaġ.5. tez-tez däyiĢdirmäk. nä vaxt. bir az aralanmaġ. Eserin muhteva bakımından incelendiği satırlarda da ifade edildiği gibi Ģair. ahästäcä ġandımaġ. Bunlar: ―Çox ġürrälänmäk. bä’zän. axı. ahästäcä deymäk. axır. Yer Zarfları: ―Burdan gälir. varaġ-varaġ oxunmaġ. aramla danıĢmaġ. därin düĢünmäk. niyä.

dilin nöġtäsi. belirsizlik bakımından değerlendirildiğinde belirli isim tamlamaları daha fazladır. tarın kök . ötänlärin därdläri. sözün näğmäsi. dünyanın ağrıları. ġırġavulun döĢü. säsin özü. çiçäklärin öz rängi. mätläbin öz säsi. säsin Ģe’riyyäti. Zoğal çubuğu. Kullanılan isim tamlamaları belirlilik. Vahabzâde bu poemasında Arapça ve Farsça tamlamaları sadece iki yerde kullanmıĢtır. därälärin çiçäyi. dağların çiçäyi. ġüngülümün ġanı. sığırçının beli. dünyanın acıları. çiçäklärin öz ätri. canavarın aldatdığı. dünyanın iĢläri. soyutu da somut yapmak için tamlalamardan faydalanmıĢtır.6. säsin sözü.1. 4. ĠSĠM TAMLAMALARI Sıfat ve sıfat tamlaması kadar olmamakla beraber eserde. här yerin çiçäyi. Ġız ġalası gibi. tutar säsi. Metinde geçen isim tamlamaları aĢağıdaki satırlarda belirlilik ve belirsizlik bakımından gruplandırılmıĢtır. onun ġesdi. ġeklen belirsiz olduğu halde mana bakımından belirli veya Ģeklen belirli olduğu halde mana bakımından belirsiz tamlamalara da rastlamak mümkündür. suyun säsläri. mätläbinin ävväli. ġayaların ġabağı.6. Bunlardan biri de alıntıdır. divin canı. dilin bergülü. Orta segâh.) ġairin eserinde isim tamlamasına bu derece yer vermesinin sebebi eserde anlattığı olayları. onun sözü. Bunun yanı sıra bazen somut kavramları soyutlaĢtırmak bazen de soyut kavramları derinleĢtirmek için üslubunu tamlamalarla zenginleĢtirmiĢtir. bir arzunun can säsi. Söz kon usu tamlamalar: ―Ġsmi pünhan‖ ve ―Sahibi ezzaman‖dır. çizdiği manzaraları en ince ayrıntısına kadar belirtmesidir.200 4. (Ġnsanların ilk arzusu. Belirli Ġsim Tamlamaları Poemada yer alan belirli isim tamlamaları Ģunlardır: ―Mätläbinin axırı. Daha açık bir ifadeyle somutu soyut. Hasar pärdäsi. isim tamlamalarına da bolca yer verilmiĢtir.

onun näğmäsinä. ġalasının adı. xalıların xanasın. macärasının sonu. äsrin atäĢi. Molla Cumanın ―Ġsmi pünhanı‖. bänövĢänin üĢümäsi. mänim öz därdim. babaların märamı. mänim öz amanım. ġikästänin zil guĢäsi. payazın sazağı. arifin hikmät dolu söz-söhbäti. günäĢin baĢı. belinin bağı. dağın barı. öz ġälbinin päncäräsi. ĠoĢġarın bağrı. fikrin yolları. xäyalın gözü. xalġın ruhu. tarixin yolu. sänin ġolun. çiçäklärin äksi. ağzın içi. mänim dağlarım. häränin gözü. dağın dumanı. Käpäzin bağrı. täbiätin öz äli. göy gölümün läpäsi. däyirmanın päri. üräyinin tanğısı. mänim gördüyüm. anamın südü. Dilġämin dili. üräyin färähli halları. divin tilsimi. xalġın min illik iztirabları. näğmälärin itsisi. eĢġin hikmätläri. Bayandurun däliläri. taläyin ibrätli hekayätläri. muğamın pärdäläri. ġalaların sinäsi. sänin düĢüncälärin. dağın ġarı. AbĢeronun ġalaları. çıxıġların sinäsi. torpağın iliyi. göyün tağı. bizim . ata-babaların Ģäräfi. üräyin säs ġırıġları. batıġların sinäsi. insanların ilk arzusu. märd kiĢinin Ġıratı. sänin xäyalları. dünyanın o dar çärçiväsi. könlümüzün öz sözü. äzabın särhädläri. ädalätin Ģärbäti. üräyinin telläri. yadellinin hücumu. Ulu ġah dağın bağrı. mänim öz ahım. Koroğlunun nä’räsi. babamın yaĢı. äränlärin nä’räsi. ämälin öz bahası. taläyin bu ġäzası. bir xalġın tarixi. täbiätin özü. insanların ilk niyyätläri. göyün ġovğası. macärasının ilkini. onun atası. bir istäyin dalı. dağların sinäsi. bir arzunun hıçġırıġları. Sarı AĢığın sevgi dastanı. yumruğumun läzzäti. Nağıl nänälärin laylay säsi. mänim öz mälalım. ağacların budağı. fikrin mänzilläri. üräyinin telläri. elin sözü Çahargahın hasarı. muğamın pärdäläri. dağın sisi. arifin hikmät dolu eĢġi. ulu babaların kamal häznäsi. täbiätin ruhu.201 simi. yadellinin ġabağı. därdimin yükü. tässüfün kölgäsi. vaxtın öz budaġları. növämin yaĢı. Vaġifin gönlü. ġıĢın savaĢı. yadellinin baĢı. onun här pärdäsi. ayağın altı. tarixin bir dövrü. tellärin näğmäsi. bir çırpıntının hıçġırıġları. Çahargahın pärdäläri. Ġarabağın çölläri. ġälbin häsräti. yerin ġovğası. ağsaġġalın öyüdü. insanın ädalätli Ģikayätläri. müdrik bir üräyin düĢüncäläri. päri ġızının macärası. vaxtın öz ġuĢu. Azärbaycan maralı‖nın gözü. sänin ġaynağın. nänämin dili. dinläyänlärin baĢı. Koroğlunun däliläri. säsinin gücü. göyün tämiz aynası. xalġın ġälbi. üräyin ġüssäli halları. mänim çäkdiklärim. eĢġin dalı. här guĢäsi. ġayaların ġabağı. äzabın son dämi. aġilin hikmätli näsihätläri. ağsaġġalın danlağı.

sel suyu. gälä-götür iĢlär. daĢ näğmälär. döyüĢ säsi.‖ . öz yönü. can sirdaĢı. Çoban bayatısı. Ġız ġalası. könül telläri. can säsi. düĢmän üstä. laylay säsi. bağ gülü. öz axıĢı. iç hönkürtüsü. tarix boyu. Orta segahım. yar cäfası. son däm. ġar üstü. üräk yanğısı. öz ġälbi. bäm sim. sözün özü. hikmät çämäni.2. cehiz ağı. öz därdi. göz baxıĢı. ön sözü. öz hämdämim. öz äli. meydan üstü.202 mahnılarımız. könül säsi. vätän häsräti. ilk dilimiz. öz lähcäsi. kamal häznäsi. çäkic altı. ġäm düyünü. dilimizin älifbası. ġar altı. öz xäyalı. ah atäĢi.‖ 4. häyäcanlar ġucağı. Hasar pärdäsi. toy günü. ġılınc säsi. güllä säsi. çarıġ bağı. sözümüzün ibtidası. naxıĢ läpäläri. dağların sel suyu. ney üstü. can yanğısı. ġar uçġunu. ġälb atäĢi. yaylaġların çiçäyi. bahar havası. ġäzäb tonġalı. Belirsiz Ġsim Tamlamaları Poemada yer alan belirsiz ism tamlamaları Ģunlardır: ―ĠuĢ dili. yad ölkä. ġaval daĢ. kol dibi. söz çälängi. Hasar pärdäsi. ġälbimizin färyadı. duyğular fıĢġırtısı. ġäm säsi. öz älläri. öz ġälbi. öz Ģe’ri. ilk arzusu. dan yeri. Zoğal çubuğu. ġartallar mäskäni. söz rängi. ġoyunun ağı. ġalxan säsi. haġġ säsi. dağ külü. säs düzümü. ġara yellär ġabağı. cängi säsi. durna ġatarı. öz mäcrası. saz üstü. bizim muğam däryamız. Müxalif güĢäsi. därdli ġurub çağı. Zabul segahım. zil sim. öz gözü. säs ġırıġları. ġan üstü. suların säsi. od külü. çaxmaġ daĢı. mähäk daĢı.6. sänät bahadırı. mühit dänizi. tutar säsi. öz duyğusu. ġaratoyuġ yuvaları. fikrimizin ibtidası. ön sözü. Zabul segahın mayäsi. öz säsi. xal düĢmäsi. döyüĢ säsi. öz ruhu. ġäm buludları. daĢ säsi. yer üstü. barmağı altı. öz sözü. yay günü. dağ gülü. könül hıçġırtısı. Zabul segahı. dağ baĢı. säs axını. öz yarası. dağlar baĢı. ağıl mülkü. säs müzäyi. dünya gädäri. ġuĢ säsi. daĢ üstü. öz sorğusu. ġäsdin önü. ġäflät yuxusu. ilk niyyätläri. näğmälärin ävväli. öz yolu. häyat yükü. çolpaların naläsi. ah säsi.

üçüncü grup ise isim kökenli kelimelerin oluĢturduğu sıfat tamlamalarından oluĢmaktadır. ġara yellär dilländirän bir ġarğı. hasar çäkän ġalalar. ikinci grup. ötän macära.120 Poemada geçen sıfat tamlamaları üç grup altında toplanmıĢtır. buz bağlayan lal sular. 194. ġayalardan yumalanan daĢ säsi.7. ġobustanda räġs eläyän daĢlar. birdän yada düĢmüĢ bir ötän macära. dolaĢdığın pärdälär. . bir rängä çalan mänzärä. göydän düĢän üç alma. här kälmäsi alov saçan tarix yaĢlı baban. durum. tüstülänän ocaġlar. e. nänälärin toxuduğu xalılar.203 4. ġobustanda räġs eläyän ġayalar. längärlädän tufan. längär vuran här guĢäsi. sf. g. tez sönän xatirä. sözün deyä bilmädiyi söz. sıfat yapan ―ki‖ ekiyle oluĢturulmuĢ sıfat tamalamaları.SIFAT TAMLAMALARI Sıfat tamlamaları Ģair ile eĢya. yumruġ kimi düyümlänän bu ġalalar. ġälbä yol açmayan söz. Birinci grup. balaları perik düĢän ġaratoyuġ yuvaları. äväz edän kölgälär. enib ġalxan keçidlär. ġuĢ ġonmayan ġayalar. çıxıĢların batıġlara düĢän xäfif kölgäläri. yeri ġalmıĢ yara. daĢ üstündä çiçäklänän o 120 Hüseyin Özbay. varaġlarda döyündürän bir maraġlı roman. cavabsız ġalan hikmätlär. 4. çarpalanan çapıġ-çapıġ ġaĢlar. ġar altından çıxan tänha bänövĢä.1. düĢän alma. üstündä cığırlar açılan bir därä. od aldıran döyüĢ säsi. a. vıyıldayan güllä säsi. coĢan üsyan. ötän keçmiĢ. ötän gün. sıfat-fiiller ile oluĢturulan sıfat tamlamaları. varlık. görmädiyin bir xalġ.Sıfat-Fiillerle OluĢturulmuĢ Sıfat Tamlamaları: Poemada geçen sıfatfiil ekleriyle oluĢturulmuĢ sıfat tamalamaları Ģunlardır: ―Sızan su. hadise ve kavramların.7. söhbät açan säs müzäyi. yuvaları dağıdılmıĢ çolpaların naläsi. azan su. vasıf ve hareketleri arasındaki idrak Ģeklini veya bunlarla ilgili imaj ve tasavvurları göstermesi bakımından stilistiğin önemli malzemelerinden biridir. Ģaha ġalxan dağlalar. säs axtaran ġuĢ säsi. dağa gedän cığırlar.

bänd etdiyi süslär. muğam deyänin keçdiyi açdığı iz. tutar säsindäki därinliklär. hanadakı ränglär. ġälbdäki bir mätläbin öz säsi. naläsinä alıĢan könül. ġäsdi bilinmäyän bu oyun. äyilib ġırılan budaġ. haldan-hala salan bu zaman. adındakı mä’nä. tilsimä düĢmüĢ bir päri ġızının macärası. çöllärä boylanan gül baxıĢ. könüllär Ģad edän ämällär. uca dağlar baĢındakı ―Azärbaycan maralı‖nın gözündäki ġara giläm. ġalxıb enän säs axını. därinä iĢläyän täxäyyül. bir himä bänd olan bir ġärib käsim. Dilġämin dilindä dil-dil dillänän telli sazların telli xanımı. dağlardan aldığımız näğmä. dağlardakı bulaġlar. ondakı tilsimlär. gözlärdäki o çaräsiz yalvarıĢ.7. bu säsdäki mälahät. baxıĢdakı o yalvarıĢ. ġaladakı diĢlär. dağlardakı suların. tarix danıĢan köhnä rävayätlär. bürclärdäki o äzämät. suların ġayalardakı häzin asta-asta pıçıltıları. könlünü yandıran köz. här muğam çalanınkeçdiyi açtığı iz. längär vuran här guĢäsi.Sıfatı “-ki” Ekiyle YapılmıĢ Ġsimler Olan Sıfat Tamlamaları: Poemada geçen sıfat yapan ―ki‖ ekiyle oluĢturulan sıfat tamlamaları Ģunlardır: ―Ġırġavulun döĢündäki ränglär. cängidäki märdlik. säslärä bükülmüĢ bu göz yaĢları. tağlardakı oyma naxıĢ läpälär. bahar havasına oxudan zaman. muğamdakı pırıl-pırıl säslär. Vaġifin gönlünü ġana döndärän xumar baxıĢ. pambıġlanan buludlar. cavabsız ġalan hikmätlär.‖ .204 yarmalar. yağan ġar. yatağa sığmayan ġollu-budaġlı sel. daĢlardakı o duyğular. sınmıĢ bir üräyin säs ġırıġları. ġayadakı särtlik. havadakı Ģahin. däli xallardakı hönkürtü.‖ 4. mäläyä-mäläyä ġaçan bir üräk. daĢlardakı o batıġlar. sinänä çäkilän bu dağlar. ġaġġıldaĢan pärdälär. ġatardakı häzin Ģirin pärdälär. çırpınan üräk. büdräyän ġälb. dilimä vurulan ġadaġ. bir bämdäki ―ah‖ säsi. ġanacaġ ölçü. muğamdakı älvan-älvan pärdälär. säslär.2. çalalara naxıĢ tutan o fikirlär. ayaġ däymäyän yaĢıl gädik. daĢlardakı o oymalar. könlümdä dikälän bu dağ. keçmiĢi yanğıyla danıĢan könül. säslärdäki ränglär. sığırçının belindäki arĢın. dağlardakı ġar üstü. keçilän yollar. älilä saldığı kor düyün. hiddätlänän säs axını. ġaldırılan bir ġala.

hikmät dolu söz-söhbät. ağ gül. ġucaġ-ġucaġ söz çälängi. ġızıl saçlar. yarpız ätirli. lal säslär. ibrätli hekayätlär. müdrik bir üräk. ġabırğası ġalın ovçu. dumanlı säslär. göpük-göpük ağ dalğalar. kal açlalar. Ģirin arzular. Ģöhrätli müzäy. sirli suallar. älvan-älvan pärdälär. özgä bir dünya. ġara yellär. gizli bir aläm. ağıllı tädbir. isti näfäs. topa buludlar. Belirtme Sıfatı Olan Sıfat Tamlamaları: Poemada geçen isim kökenli kelimelerin oluĢturduğu sıfat tamlamaları Ģunlardır: ―ġırıġ bir arzu. ağ yel. atam hünärli. soraġlı yol. mächul dil. dilbilmäz ġuĢ. mäğrur Ġız ġalası. älvan-älvan çiçäk. ġärib käsim. Ģirin bayatılar. böyük ġäm. ağlar säs. göy göl. imzalı färman. baĢġa räng. ağ buludlar. köhnä yer. häzin bayatılar. adi bir säs. ulu babalar. böyük hikmät. özgä bir näğmä. ġırġovul gözlü . gizli fikirlär. al ġan.Sıfatı Vasıflandırma Sıfatı. büyük arzular. bir Ģirin söz. müġäddäs pir. ġara xäbär. yazıġ biz. canlı misallar. ġansız düĢmän bästäboylu Nigarlar. häzin pärdälär. tarix yaĢlı baba. babam fikirli. gözüyaĢlı ana. çılğın ġälblär. köhnä Bakı. hikmät dolu eĢġ. göy çämänlik. yamyaĢıl düz. gizli därdlär. däli ġoyun. düz torpaġ. ağ läpälär. amansız düĢmän. çapıġ-çapıġ ġaĢlar. xumar baxıĢ. därin düĢüncä. köhnä rävayätlär. gizli mätläb. ġüssäli halar. tänha bänövĢä. Ģanlı müzäy. kök sim. älvanälvan havalar. çaräsiz yalvarıĢ. ucauca ġayalar. yad ovçu. azad ġuĢ. häzin çiçäklär. asta-asta pıçıltılar. däli xallar. sirli yol. sıx meĢä. oyma naxıĢ läpälär. märd kiĢi. telli xanım. uca-uca dağ baĢı. häyalı ġızlarım.7. böyük därd. geniĢ ġollar. abırlı ġızlar. özgä çeĢmä. äfsanävi nänämiz. tämiz ayna. Ģirin pärdälär. xoĢ xäyallar. yaman düĢmän. bäd ämäl. hikmät dolu eĢġ. maraġlı roman. yanıġlı Ģur. ağ yağıĢ. ġuru näfäs. dähĢätli macära. nazlı ġoyun. çılğın säslär. yaĢıl gädik. ġızıl bürkü. böyük-böyük ġayalar. xäfif kölgälär. reyhan näfäsli. böyük ġüdrät. ġızıl ġan. oyuġ-oyuġ yuvalar. kor düyün. ġara giläm. pırıl-pırıl säslär. uzun därä.205 4. elä säs. hikmätli näsihätlär.3. utanġac sevgilär. lal sular. sirli säs. ädalätli Ģikayätlär. dözümlü sevgilär. ulu dağlar. müdrik tar. dar çärçivä. älvan-älvan halar. açıġ yer. färähli halar. ġırıġ-ġırıġ hıçġırıġlar. eyni müğänni. müdrik bir ağıl. Ģirin diläklär. düyünlü säslär.

bu säs. bir çäçäk. bu sevda. bu oyun. o batıġlar. bir vuruĢ. bu zaman. bir dünya. bircä ġarıĢ. nä nalädir. bircä hönkürtü. ĢiĢ ġayalar. o zaman. bir axı. bu nağıl. bu ġäza. o oymalar. bir ġärib. bir päncärä. o tarix. bircä borc. bu ġartallar mäskäni. här ġapı. böyük mätläb. här guĢäsi. neçä cäbhä. müdrik bir üräk. belä bir axın. kiçik-kiçik arxlar.206 ġoyun. bir vähdät. bir aläm. bu duyğular fıĢġırtısı. bir muğam. här pärdäsi. o birisi. bu dähĢätli macära. bir häzinlik. bir räng. bu ġalalar. bir ġala. yünü bir ġarıĢ ġoyun. bu ġalalar. yeddi säs. bir ġarıĢ. bir can sirdaĢı. här yolcu. bu bäla. här istäk. bir arzu. ġırıġ hönkürtü. här zili. här bämi. bu dünya. nä ġädär yollar. bu ränglär. bir canlı kitab. bir Müxalif güĢäsi. bu hikmät çämäni. bir anlıġ. här vaxt. här ġaya. neçä ġäsd. o mähäk daĢı. bir çängä bulud. bu od. här ikisi. bir ġarğı. bir anlıġ. bir daĢ. o särtlik. här guĢäsi. bir od. bu märdlik. bu gözläm. neçä räng. bu ocaġ. min cümlä. bu dağ. bir mäcra. bir häsrät. bir xäfiflik. bu diyar. här zängüläsi. bu därd. här sal daĢ. bir ağsaġġal. bir xatirä. bir xalġ. bir ġälb. bu incälik. bu ağ yağıĢ. här muğam çalan. hansı küläk. bu dağlar. o duyğular. bir arzu. bu näğmälik. o ağlar säs. yüz il. bir üz. här säs. bu näğmä. bir aġil. bir äsr. ilk rängläri. här xalı.‖ . här pärdä. ilk bayatı. iki ġälb. o zirvälik. o dar çärçivä. kürü ah. o köhnä Bakı. daĢ üräklär. bir arif. üç alma. här muğam deyän. narıĢ ġoyun. här yer. bir ähvalat. bir ġäfäs. bu uyarlıġ. min-min fikir. bir näğmä. bir xalġ. o nalä. bir vahid. o bulud. bir xal. beĢ yüz il. bu çämän. min can. neçä kärä. bir sirdaĢ. bir ġuĢ. o mächul dil. ġatığı üzlü ġoyun. bir gözläyiĢ. o ġuĢ. o tellär. bir göyercin. bir himä. o ġuĢcuğaz. ilk täsnifläri. bir vuruĢ. här mätläb. bu çärxi-fäläk. bir täräf. min söz. ilk ritmläri. bir äfsanä. o fikirlär. här kälmä. bir yatak. bir kam. bu dil. o äzämät. här dinläyän. min ġälb. o täräf. o yarmalar. o çaräsiz yalvarıĢ. bu zaman. bu maġam. kinli üräklär. o säs. min il. bir nağıl. bu yollar. bir dövr. bir fäsil.

bu poemasını Ģekil itibariyle tek bir nazım Ģekliyle yazmamıĢtır. ―Segah‖. Bu terkibin hüviyet ve kıymeti. ―Rast‖ adlı Ģiirlerin ilk ve orta bölümleri serbest.e. Eserde yer alan cümleler yüklemine göre değerlendirilecek olursa isim ve fiil cümleleri hemen hemen aynı oranda kullanılmıĢtır. CÜMLE ―Ġsim. ―Tellär Ağlasın‖ baĢlıklı Ģiir. cümlede daha büyük çapta kendisini gösterir. Genel itibariyle serbest nazım Ģekliyle yazmıĢsa da yer yer dörtlüklere yer yer de beyitlere yer vermiĢtir. sayaçı sözlerdir.‖ 121 Cümle yapısını incelemeye geçmeden önce eserimizin nazım türünde kaleme alınmıĢ bir eser olması sebebiyle nazım Ģekline göz atmak uygun olacaktır.8. Ancak poema. son bölümleri beyitlerden oluĢmaktadır.207 4. Cümle.g. ġairin kendince 121 Bu kıtalar. ―Ġalalar‖. ―Härä Bir Cüda‖. Eserin nazım Ģeklini inceledikten sonra eserdeki cümle yapılarını inceleyebiliriz. Aynı özellik ―Rast‖ adlı Ģiirin orta kısımlarında iki kıtadan oluĢan bölümde de dikkatleri çeker. a. sf. fiil ve cümlenin diğer unsurları ancak malzemedir. Sanatkârın sentez kabiliyeti. farklı baĢlıklar altında yazılmıĢ Ģiirlerden müteĢekkildir. Ancak ―Segâh‖ baĢlıklı Ģiirin orta bölümünde dörder mısralık dört kıtadan oluĢan düzenli bölüm gözde çarpar. bu unsurları hususî bir nizam içinde terkip eder. kendisine dâhil olan parçaların toplamından ayrı bir Ģeydir. ―Sayaçılar‖ baĢlıklı bölümde dört mısradan oluĢan kıtalara rastlanır. asıl yapı cümledir. sıfat. Her yazarın hususî bir cümle ve mısra yapıĢ tarzı vardır. ―Aman Ovçu‖. ―Yağ. Eserin Ģekil bakımından incelemesinde bu baĢlıkları takip edeceğiz. . ―ġur‖. Bu tarzla onun duyuĢ ve düĢünüĢü arasında sıkı bir münasebet mevcuttur. YağıĢ‖ adlı Ģiirlerin de tamamı ―Bälkä‖ adlı Ģiirde olduğu gibi serbesttir. halk edebiyatı ürünlerinden olan ve eserin bu bölümünde de alıntı Ģeklinde karĢımıza çıkan Mehmet Kaplan. 246. ―Bälkä‖ adlı Ģiirin tamamı serbest Ģekilde yazılmıĢtır. ―Çahargah‖. ardı ardına gelen ve düz bir Ģekle sahip olan on beĢ mısralık bir Ģiirden ibarettir. Vahabzâde.

Tarihten sahnelerin yer aldığı ve bir olayın vukû bulduğu satırlar ise umumiyetle fiil cümlelerinden müteĢekkildir. poema içerisinde ahengi sağlamakla beraber anlatımda manayı tamamlayıcı yönde katkıları olmuĢtur. Yapılan bu tekrarlar.9. eserinde ses. genellikle isim cümlelerinden oluĢmaktadır. BileĢik cümlelelr arasında ise en çok kullanılan Ģartlı birleĢik cümle olup ki’li bileĢik cümle de azımsanmayacak derecededir. Eserde yer alan tekrarlar incelendiğinde Ģöyle bir tabloyla karĢılaĢılır: . Poemada yer alan cümleler anlamları bakımından değerlendirilecek olursa olumlu cümle sayısı olumsuz cümle sayısına oranla daha fazladır. 4. BirleĢik cümleler içerisinde en az kapsama sahip olan iç içe birleĢik cümle çeĢididir. Cümleler yapılarına göre değerlendirildiğinde birleĢik cümleye oranla basit cümle daha fazladır. Ünlem cümleleri ise bütün bu karĢılaĢtırmaların içerisine giremeyecek kadar az sayıdadır. Sıralı cümlelerde bağımsız sıralı olanlar bağımlı sıralıya oranla daha fazla kullanılmıĢtır. Eksiltili cümle ikinci sırayı alırken kurallı cümle oldukça az yer tutmaktadır. ek ve kelime tekrarlarına bolca yer vermiĢtir. ġart cümleleri istek cümlelerine oranla fazla olsa bile emir cümleleri kadar yer tutmaz. TEKRARLAR ġair. Bunun yanı sıra fazla olmamakla beraber mısra ve cümle tekrarlarına da yer vermiĢtir. sıralı cümleler de poemada yer almaktadır. Soru cümleleri ve emir cümleleri ise olumlu cümle oranından aĢağı kalmaz. Cümleleler öğe diziliĢlerine göre değerlendirildiğinde ise incelenen eserin manzum bir eser olmasının da etkisiyle devrik cümle baskın gelmektedir.208 çeĢitli tanımlamaların yapıldığı ve tabiat manzaralarının çizildiği satırlar.

g.9.209 4. Sözün deyä bilmädiyi sözü deyir. e. Säs dä var ki. Elä säsin özü Ģe’r. Ģiir sanatında baĢvurulan armonik vasıtalardan biridir. Belirli seslere bir mısra veya bir bölümde daha fazla yer vermek suretiyle sesle mana arasında ahenk kurulur.2. Tekrar eden seslerin müzikal bir ensturman görevi yapması yanında manayı tamamlayan bir hususiyet taĢıması da mümkündür. Söz–ġälbdäki bir mätläbin Öz säsidir… 122 Hüseyin Özbay. ―Söz var. . Ünsüz Tekrarları (Aliterasyon): AĢağıdaki mısralarda ―s‖ sesinin yoğun bir Ģekilde kullanıldığı bariz bir Ģekilde ortadadır. ġuru näfäs.9. sözü Ģe’r. sf. a. 122 4.1. Ses Tekrarları Ses tekraraları. ġälbä yol açmayan Adi bir säs. ―Ġayalardan sızan suyun Därälärdä azan suyun‖ ġiirin bir diğer kısmında yer alan Ģu satırlar da aynı ses tekrarına örnek teĢkil eder. 229.

däräni gäz.3.210 Näğmä– säsin Ģe’riyyäti. i‖ ortak kullanımı sonucu oluĢan tekrarlardan ibarettir. näfäs näfäs Dağı dolan. ―a‖ sesinin tekrarına örnek: . Därälärdä azan suyu 4. Ġayalardan sızan suyun. bilmirik. ―Ġayalardan yumalanan DaĢ säsinä. ―Bilirikmi dediyini? –Yox. Ünlü Tekrarları ġiirdeki ünlü tekrarları genellikle ―a‖. ġe’r–sözün näğmäsidir.‖ AĢağıdaki satırlarda ise ―k‖ sesi hâkimdir.9. ĠuĢ dilini bilmiriksä Günahkarmı o ġuĢcuğaz?‖ AĢağıdaki mısralarda da ―n‖ sesinin yoğunluğu kulakta hissedilir. ―ä‖ ve ―ı. Öz säsinä Säs axtaran ġuĢ säsinä… O säsdäki Addım-addım. biz bilmirik.

Naläsidir eĢitdiyin.211 ―Bästänigar aman çäkir. Ävväl öyrän sän bu dilin Nöġtäsini. O ġansızdır. Ġçindädir här mätläbi. ävväli var. .‖ ―ä‖ sesinin tekrarına örnek: ―Bil dağların çiçäyi nä. xalları gör. aman!. ġikayätdir Taläyin bu ġäzasından. dili var. Därälärin çiçäyi nä? Çiçäklärin öz rängindä öz ätrindä Näğmädäki säsläri gör. Amanından aman.‖ ―ı‖ ve ―i‖ sesinin ortak kullanılmasıyla oluĢan ses tekrarına örnrk: ―O sızlayır için-için. DüĢmän yaman amansızdır. O ġuĢ kimi Tarın da öz lähcäsi var.. Mätläbinin axırı var.

‖ ―Niyä. niyä gözläyib el?‖ ―Dinlä tarı. cik-cik.‖ ―Hoydu. Ayıra bil Dağ gülünden Bağ gülünü. Bu dünyanın ağrıları. bir deyil. Esrede kelime tekrarı yapılan mısralar sırasıyla Ģöyledir. bu diläkdir. biz bilmirik.‖ ―Cik-cik. yox. näsä deyir. hoydu. dinlä neyi. ―Näsä deyir.4.‖ ―Yox. acıları Necä sığır Çahargahın Bästänigar pärdäsinä?‖ 4. bilmirik.212 Bergülünü.9.‖ ―Bu arzudur.‖ . bir deyil. Ayıra bil Ocaġdakı od külündän Sinändäki dağ külünü.‖ ―O. Kelime Tekrarları ġair kelime tekrarlarına oldukça fazla yer vermiĢtir.

‖ ―Anamın öz südütäk sän hallımsan. Üräyinlä sän ġulaġ as. yaralıyam‖ ―Üräk yanır. böyük därdin. hücum!‖ ―Ġälbi vulkan täk coĢan üsyandır.‖ ―Ov bizim. dil yanır. nälär.‖ ―Yaralıyam. täläsmäyin.213 ―Böyük ġämin.‖ ―Nälär yatır. inlär. ovlaġ bizim.‖ ―Däryalar längärlädän tufandı.‖ ―Täläsmäyin. sän dä häġiġät.‖ ―Hücum.‖ ―Fikirlär. fikirklär‖ ―Uçurur bir yandan. halalım.‖ ―Dili ilä inlär. ġurur bir yandan. tufan Çarigah.‖ ―Arazbarı Arazbarı!‖ ―Ġulağınla ġulaġ asma.‖ .‖ ―Män dä häġiġätäm. üsyan Çarigah. nälär.

ocaġdakı od külündän Sinändäki dağ külünü. Ayıra bil. dili var. ävväli var.‖ ―O düĢünür.‖ ―Ġayalardan sızan suyun. Därälärdä azan suyun. dağ gülünden bağ gülünü. Bil dağların çiçäyi nä.‖ ―DaĢ säsinä. Därälärin çiçäyi nä?‖ . Öz säsinä säs axtaran ġuĢ säsinä.214 ―Tarın da öz lähcäsi var. Häm dä bizi düĢündürür. Mätläbinin axırı var.‖ ―Ayıra bil. ―Bax här yerin çiçäyinä.‖.‖ ―Bil dağların çiçäyi nä.

Sözün deyä bilmädiyi sözü deyir. Sözü Ģe’r. .215 ―Çiçäklärin öz rängindä Öz ätrindä. ġol var ikän. Näğmädäki säsläri gör.‖ ―Säs dä var ki. BaĢ var ikän. Xalları gör. Biläk onun bu dünyaya sözü nädir. Söz–ġälbdäki bir mätläbin öz säsidir. diĢ var ikän.‖ ―Üräyinin tellärindän Tellär çäkib tara xalġın. ġe’r sözün näğmäsidir. Näğmä säsin Ģe’riyyäti. Elä säsin özü Ģe’r. ġesdi nädir?‖ ―Äl var ikän.

düĢün. GözüyzĢlı anan kimi.‖ ―Ġılınc säsi. Ģanlı müzäy.‖ ―ĠuĢ ġonmayan ġayalardan DaĢ tärpädär.‖ ―Dayan. O Ģöhrätli. ayaġları.‖ ―Tarix yaĢlı baban kimi. öz ġälbini ara xalġın. dayan.‖ ―Yer gurladı. Mahnılar var. ġalxan säsi.216 O tellärin näğmäsindä Öz ruhunu. Kirprklärdä yaĢ tärpädär.‖ .‖ ―Asta-asta söhbät açan säs müzäyi. Göy gurladı. DüĢün. Muğamlarsa baĢ tärpädär.

fikir. diĢ bir yana.‖ ―Här muğam çalanın. Amanından aman.217 ―Yaz bir yana. ġıĢ bir yana.‖ ―Yanıb söndün.‖ ―Bästänigar aman çäkir. Muğam deyänin Keçdiyi. Boyaları äväz edän kölgälär dä Fikir. Taġ-tararaġ. baĢ bir yana. säsdä fikir. açdığı iz baĢġa-baĢġa. Dil bir yana. Sönüb yandın. LeĢ bir yana. aman!‖ ―Taraġ-taraġ.‖ ―DaĢda fikir. .

‖ ―Häyat nä? Ölüm nä? Ömür nä? Yol nä? Ġäflät yuxusunu dağıdan nädir? Sellärä döndärib axıdan nädir? Bahar havasına oxudan nädir? Haldan-hala salan bu zaman. ġäsdiylä nä deyir zaman? Fırlanır. fırlanan nädir? Ay nä.218 Eyni müğännini här dinläyänin Könlünü yandıran köz baĢġa-baĢġa. son nädir? Ġäsdi bilinmäyän bu oyun nädir?‖ ―Bäs bu nädir? Bäs bu nädir?‖ . nädir? Hökmüylä. gün nädir? Ġlk nä. fırlanır.

Täsnifläri. ey pirim mänim. Gah färähli hallarımı?‖ .219 ―Araz Kürä.5. ―Ay nä.6.‖. Näğmäm ola bilär näzirim mänim. Gah çäkilir‖ ―Mätläbi gah açır. Kür Araza. O da ki. sönükdür näğmälärindän‖. ey näğmäm.‖ 4.9. yaz baĢıdır. Gah çırpılır. ritmläri?‖. gün nädir? Ġlk nä. Tekrarlanan bu mısralar ve cümleler sadece ikiĢer kere tekrarlanmıĢtır. Gah düyünläyir‖ ―O. yeri… Bälkä elä burdan gälir Muğamların ilk rängläri. ― Ey tarım. Mısra ve Cümle Tekrarları Eserde mısra ve cümle tekrarlarına fazla olmamakla beraber yer verilmiĢtir. Sänä näzir düĢür… çox yoxsulam män. Tekrar eden edatlarla kurulan cümleler ―Gah säsindä göy gurlayır. üräyin gah ġüssäli. Gah yandırır. son nädir?‖ 4. ―Novruz ötüb. gah söndürür‖ ―Gah inläyir häzin-häzin. Eserde geçen söz konusu tekrarlar Ģyunlardır: ―Cängi säsi BirläĢdirir göyü.9.

häm ağa. Nä dä gülür‖ ―Nä doğmadır.‖ ―Sözün özü nä ağlayır. 4. Nä minarä aĢa.‖ 4.7.9. Ġkilemeler Eserde kullanılan ikilemeler dört Ģekilde oluĢmuĢtur.9.1. Nä müäzzin.Yakın anlamlı kelimelerle kurulan ikilemeler: Bu poemada sadece iki örneğine rastlanır.9.7. Häm ağladır‖ ―Häm ġul olduġ.2. Bu örnek de ―Yaxına uzaġlara‖ ikilemesidir. yaĢa.7. Häm növämin‖ ―Häm därdli ġurub çağı vä häm dan yeridir Rast‖ ―Amma bizi häm güldürür.Zıt anlamlı kelimelerle kurulan ikilemeler: Eserde sadece bir örneğine rastlanır. Bunlar: ―äyin baĢ‖ ve ―Ġoyun ġuzu‖dur. nä itsidir‖ ―Nä moizä. . 4.220 ―Häm babamın yaĢındadır.

RĠTĠM. KAFĠYE Dil incelemesinin önemi elbetteki tek tek kelimelerin veya kelime gruplarının manasının anlaĢılmasıyla sınırlı değildir. Edebiyat. Sanat eseri ilkin bir sesler sistemi.123 Modern Ģairler vezne. VEZĠN. çapıġ çapıġ. Bunu körü körüne geleneğe bağlılık olarak görmek yanlıĢ olur. älvan älvan. räng räng. ġar ġar. varaġvaraġ. e. ġah-ġah. uca uca. manadan gayrı veya daha ilave olarak bir 123 René Wellek. yazıġ yazıġ. ġodu ġodu. ahenge önem vermiyorlar ama Ģiir bütün dünya dillerinde binlerce yıldan beri değiĢik Ģekillerde kelimelerinden. böyük böyük. düzä düzä. Gelenekleri kaldırınca toplumlar bir külçe gibi çöker. sf. häzin häzin. ġırıġ ġırıġ.221 4. incä incä. göpük göpük. baĢġa baĢġa. Ģaraġ Ģaraġ. dolayısıyla da belli bir dilin ses sisteminden yapılmıĢ bir seçmedir. aliterasyon ve diğer ses oyunlarının Ģiire. 4. Austin Warren. tez tez.3. dola dola. yerin yerin. Kaldı ki. kafiye. seslerinden.9. Ġnsanlığın neden dilin ahengine bu kadar değer verdiği üzerinde düĢünmek gerekir. g. Vezin. axın axın. dağıdadağıda.Bir isme çıkma hali eki getirilerek kurulan ikilemeler: Eserde sadece üç örneğine rastlanırç. dil dil.7. näfäs näfäs. kiçik kiçik. . mälül mälül topa topa. Çeviren: Ömer Faruk Huyugüzel. Toplumların bel kemiğidir gelenek.Bir kelimenin ard arda getirilmesi ile kurulan ikilemeler: Poemada çok sık kullanılan ikileme türüdür. yaza yaza. Bunlar da ―Haldan hala‖.10. gelenek de yabana atılacak bir Ģey değildir. dilin her yönüyle iliĢkilidir. damar damar. gäzä gäzä. asta asta. narın narın. a. oyuġ oyuġ.7. hönkür hönkür. 150. axın axın neçä neçä. Eserdeki kullanımları Ģunlardır: ―Ġçin için.9. toz toz. käsmä käsmä.4. ―baĢdan baĢa‖ ve ― budaġdan budağa‖ ikilemeleridr. ses terkiplerinden istifade edilerek yazılmıĢtır. addım addım. coĢa-coĢa daĢa-daĢa Ġanadġanad dönä-dönä sıra sıra.‖ 4. asa-asa. pırıl-pırıl. kafiyeye.

Usta Ģair. Piyano ve keman büyük musikî Ģinasların dehalarını ortaya koymalarına nasıl engel olmamıĢsa vezin ve kafiyede olmamıĢtır. Bahtiyar bu Ģiirini yazarken âhengi adeta bir piyano gibi kullanmıĢtır. Poemada yer alan tunç kafiye kullanımları Ģunlardır: ―Äsgäranda dağıtdılar araba.36.‖ ―Nädir belä? Bälkä elä‖ 124 Mehmet Kaplan. mısranın sonunda oluĢu ona ayrı bir önem verir. bu poemada kafiyenin her çeĢidine bol miktarda yer vermiĢtir.35. . ġiirin muhtevasına uygun yücelik duygusu telkin eden bir söyleyiĢtir bu. Pek az Ģiirde fikirle kafiye bu denli uyum içindedir Kafiye Ģiirin atardamarıdır. fikirler ve hayaller adeta kafiyelerden fıĢkırır. d. Belli ki. “Bahtiyar Vahabzâde Özel Sayısı”. sf. daha önce içi doldurulmayan bir ritme göre söylenir‖ der. sf. g. Ancak dikkat çekicidir. vezin ve kafiyeye dayanarak söyleyeceğini söyler. 125 a. Duygular. “Pırlanta Gibi Bir Şiir”. 125 ġair.124 Bahtiyar Vahabzâde Ģiirinde vezin ve kafiyeyi çok usta bir Ģekilde kullanmıĢtır.222 güzellik kattığına hiç Ģüphe yoktur. Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Dergisi. ses tonunun ahenginin değiĢtiğini hisseder. Tunç kafiyenin kullanımı Ģiirin birkaç yerinde mevcuttur. Görüm bu diyarı ġalsın xaraba. Bahtiyar Vahabzâde’nin Ģiirinde fikirler. kafiyelerde düğümlenir. O’nu okurken insan. Alain: ―Ģiir.

―Sayaçılar‖ baĢlıklı bölümün son mısraları ise aruzun ―Fe’ilâtün Fe’ilâtün Fe’ilâtün Fe’ilün‖ kalıbıyla yazılmıĢtır. dilin ses bakımından gösterdiği özellikleri bir düzenlemeye tâbi tutar. Bu beyitlerde kullanılan aruz kalıpları Ģunlardır: ―ġur‖ baĢlıklı Ģiirin sonunda yer alan ve altı beyitten oluĢan bölüm. 2000. Halk edebiyatı ürünlerinden bölümlerin yer aldığı kısımlarda hece ölçüsü kullanılmıĢtır. Abdürrahim Ötkür’ün Şiirleri.SÖZ SANATLARI Bir sanat eserini iyi anlayabilmek ve yorumlayabilmek. ―Segah‖ baĢlıklı bölümün sonundaki beyitler aruzun ―Feilâtün Feilâtün Feilâtün Feilün‖kalıbıyla yazılmıĢtır. 268.223 ―Tanımaġmı istäyirsän Görmädiyin bir xalġı sän?‖ Vezin. g. Çeviren: Ömer Faruk Huyugüzel. 1. Genel vezin serbest vezindir. e. o eserde tercih edilen edebî sanatların anlaĢılmasına bağlıdır. MEB Yayınları. bu poemasında farklı vezin tipleri kullanmıĢtır. aynı bölümün son mısraları on dörtlü hece vezniyle yazılmıĢtır.11. . Baskı. İstanbul. bu poemada söz sanatlarının kullanımına bolca yer vermekle birlikte onları 126 127 René Wellek. Ancak Ģiirlerin son kısımlarında yer alan beyitlerde aruz vezni kullanılmıĢtır. ―Çahargah‖ baĢlıklı Ģiirin son satırlarını oluĢturan beyitler aruzun ―Fâilâtün Fâilâtün Fâilâtün Fâilün‖ kalıbıyla yazılmıĢtır. 4. Poemanın sonlarına doğru yer alan halk edebiyatı ürünlerinden alınan dörtlüklerde ise yedili hece vezni kullanılmıĢtır. aruzun ―Mef’ûlü Mefâîlü Mefâîlü Feûlün‖ kalıbıyla kaleme alınmıĢtır. sf. a. 149. Hülya Kasapoğlu Çengel.126 Vahabzâde. ―Segâh‖ baĢlıklı bölümün orta kısmında yer alan dört mısralık bölüm on birli hece vezniyle. Austin Warren. 127 Vahabzâde. sf.

224 özgün bir Ģekilde mısralarına yansıtmıĢtır. Poemada yer alan sanatlar Ģunlardır: 4. poemanın tamamında benzerlik kurularak okuyucuya sunulmuĢtur. TeĢbih TeĢbih sanatı bu poemada oldukça fazla kullanılmıĢtır. Bazen teĢbihin bütün unsurları kullanılarak sanat icra edilmiĢ bazen de unsurların herhangi biri kullanılmayarak farklı türde bir teĢbih yapılmıĢtır.1. Poemanın konusunun bu durumla yakından ilgisi vardır. Bu poemada yer alan teĢbih sanatları klasik benzetmelerden ziyade orijinal özellik gösterirler. Bunda Ģairin tabiatı çok iyi gözlemlemesinin. Ancak poema bütün olarak değerlendirildiğinde teĢbihlerin usta kullanımı daha ziyade göze çarpar. Yukarıdaki bölümlerde de bahsedildiği gibi fasıl makamları ile tabiat olayları. tardan. sadece geçtikleri mısralar Ģeklinde bir arada verilmiĢtir. Bu mısralarda Ģair. AĢağıdaki satırlarda bu benzetmeler birkaç tanesi hariç. Poemada geçen Ģu benzetme Ģairin kullandığı orijinal teĢbihlerden biridir. dinlä neyi. Bu nedenle eser okunurken yapılan teĢbihler okuyucu tarafından kolayca algılanır ve okuyucuya ayrı bir lezzet verir. olaylara farklı açılardan bakarak farklı yorumlar getirebilmesinin ve bunları eserine yansıtacak kalem gücüne sahip olmasının etkileri vardır. neyden çıkan sesleri bir ses müzesine benzetiyor. Dinlä tarı. Poemada yer alan teĢbihler yapı olarak değerlendirildiğinde farklı türlere rastlanır.11. tarih sahnesinden rivayetler. O–keçmiĢdän . Sanki bir resim sergisi gibi sergilemek istiyor onları. Vahabzâde teĢbihin benzetilen unsurlarını çok farklı alanlardan seçmiĢtir. tarihî olayları sentez yaparak anlatmak istedikleriyle iliĢkilendirebilmesinin.

225 Asta-asta söhbät açan Säs müzäyi… O–Ģöhrätli. Ģanlı müzäy. Çahargahın Muhalif’i. AĢağıdaki mısralarda Ģair. Ġar altından çıxan Tänha bänövĢänin üĢümäsi. gerçekten Ģairlik hissiyatı gerektirir. . Kılıçlardan od aldıran SavaĢ sesi… Yukarıdaki satırlarda bir makam perdesinde savaĢ sesleri duyan Ģair. 128 Çaldıran Muharebesi. kılıç seslerinin birbirine karıĢtığı savaĢ sesine bezetmektedir. O–danıĢan. ―Çaldıran‖ 128 da at süren. Häm dä bizi danıĢtıran Canlı müzey. aĢağıdaki satırlarda aynı makamın baĢka bir perdesinde menekĢenin üĢümesini hisseder. Bir musiki makamında bu duyguları yaĢayabilmek. Çahargahın Muhalif’ perdesini Çaldıran SavaĢı’ndaki at sesleriyle. Çahargahın Cövhärisi Kol dibinde.

. Neyden çıkan hüzünlü ses. ―O ġuĢ kimi. ġikästänin Zil guĢäsi. ġikeste makamının zil köĢesinin Kaçak Nebi destanında geçen olayda vızıldayan gülle sesine benzetir. Oyuġ-oyuġ yuvaları.226 AĢağıdaki mısralarda Ģair. Äsgäranda vıyıldayan güllä säsi. kuĢ kendi diliyle bir Ģeyler anlatmaya çalıĢıyorsa tar da kendi dilinde bir Ģeyler anlatmaya çalıĢır. Karatavuk kuĢunun yavruları birbirlerinden ayrı düĢmüĢtür. Bu da kuĢun bir dilinin. ävväli var. aĢağıdaki mısralarda. dili var. Tarın da öz lähcäsi var. Nädir belä? Bälkä elä Balaları perik düĢän Ġaratoyuġ yuvaları?‖ ġair. Mätläbinin axırı var. bu yavruların feryadıdır âdeta. bir çalgı aleti olan neyin deliklerini Karatavuk adlı kuĢ türünün yuvalarına benzetir. Nasıl ki. tarın sesini.‖ AĢağıdaki mısralarda Ģair. AĢağıdaki mısralarda Ģair. bir lehçesinin olduğu anlamına gelir. ―Ney üstündä yeddi säsin. ġiirin aĢağıdaki mısralarından önceki bölümlerinde dalda öten kuĢun bir Ģeyler anlatmak istediğinden bahseder Ģair. iki âĢığın hasretini anlatan heyecanlı bir romana benzetmektedir. dalda öten kuĢ sesine benzetmiĢtir. konu olarak ele aldığı fasıl makamını.

gözyaĢlarıyla içini döken bir anne gibi açar gönlünü. Askerlere hitaben düĢmana karĢı. son olarak da bir arifin hikmet dolu sohbetiyle özdeĢtirilir. ―Havadakı Ģahin kimi Tökülün al ġan üstünä. poemanın savaĢ sahnelerinden birinin anlatıldığı bölümden alınmıĢtır.‖ AĢağıda verilen mısra. yeri ġalmıĢ yaradır ġur. Daha sonra üzerinden çığırlar açılan derin derelere. ―Dinlä ġuru. Ģur makamının dinleyenlere kalbini açtığını ifade eder. Tarix yaĢlı baban kimi. bu benzetmenin ardından rengârenk bir manzaraya.‖ . Ġlk olarak âniden akla gelen. ―Çoxdan unudulmuĢ. acısı hâlâ hissedeilen bir hatıraya benzetilir. GözüyzĢlı anan kimi.227 “Ġki ġälbin häsrätini Varaġlarda döyündürän Bir maraġlı roman kimi. Tıpkı hayat tecrübelerini anlatan yaĢlı bir dede. Öz ġälbini sänä açan. tıpkı kan görmüĢ Ģahin gibi saldırmaları emredilir.‖ ―Üstündä cığırlar açılan bir därädir ġur.‖ AĢağıdaki mısralarda Ģur makamı hakkında çeĢitli benzetmelerde bulunulmuĢtur. Här kälmäsi alov saçan. Birdän yâda düĢmüĢ bir ötän macäradır ġur.‖ AĢağıdaki mısralarda Ģair.

Heyätdän ağıl mülkünä bir päncärädir ġur‖ AĢağıdaki mısralarda yine bir savaĢ sahnesinde askerlere çoĢan su gibi düĢmanın üzerine akın akın gitmeleri gerektiği anlatılmıĢtır. Askerlerin bu haraketlleri suyun coĢmasına benzetilmiĢtir. yoğurulan hamura benzetilmiĢtir.228 “Här pärdäsi bir rängä çalan mänzärädir ġur.‖ ―Bir arifin hikmät dolu söz-söhbäti. Askerlerden tıpkı coĢarak yatağına sığmayan su gibi dalga dalga. akın akın hücum etmeleri istenmiĢtir. zindan üstdä. Däryalar längärlädän tufandı. ―Ġälbi vulkan täk coĢan üsyandır. Çarigahın muallif köĢesi ise Ģaha kalkan dalgaya benzetilir ve son olarak da söz konusu makam.‖ AĢağıdaki mısralarda çekicin altında dövülerek silah elde edilen demirin durumu.‖ AĢağıdaki mısralarda fasıl makamlarından çıkan sesler ile kalelerin burçları bazı yönleriyle benzetilmiĢtir.‖ AĢağıdaki mısralarda çarigah makamı önce kalpten çoĢan bir isyana benzetilmiĢtir. denizleri yerinden oynatan tufana benzetilerek bölüm sonlandırılmıĢtır. kalelerdeki burçların birbirini takip etmesine ve burçların iniĢlerine. Xamır kimi kündäländi. ―Çäkic altda.‖ ―ġaha ġalxan dalğalardır bir Müxalif güĢäsi. belli bir sırayla icra edilmesi. çıkıĢlarına benzetilmiĢtir. tufan Çarigah. ―Ġndi bizä sellär kimi daĢmaġ gäräk. eĢġi. . üsyan Çarigah. Ardından kaleler. Makamlardaki seslerin belli bir ahenkle. düĢmanın mağlup edildiği darbeye ve son olarak da tüten bir ocağa benzetilmiĢtir.

‖ ―Bu ġalalar azadlığı hälä yanan.229 ―Säs düzümü ġaladakı diĢlär kimi. bir kartal olabileceğini ifade etmek için böyle bir sahnenin yer aldığı bölümde kendisini bir kuzgunz.‖ AĢağıdaki mısralarda Ģair. Tüstülänän ocaġlarmıĢ. bir kartala benzetmiĢtir. Hiddätlänän säs axını… ‖ . ―Yaxın gälmä. “DaĢ üstündä naxıĢ tutan O fikirlär. Sıra sıra. bir fikir anlattığını ifade etmiĢdaha sonra ise köĢelerden. GuĢälärdä ġaġġıldaĢan.‖ AĢağıdaki mısrada Ģair. O duyğular. män ġartalam. ülkesine yapılacak herhangi bir saldırı sonucunda kendisinin bir kuzgun. ÇıxıĢların batıġlara. öncelikle taĢların üzerindeki desenlerin bir duygu. män ġuzğunam. düĢüncelere benzetmiĢtir. Tağlardakı oyma ―naxıĢ läpäläri‖ ―Yadellinin baĢı üstdä Yumruġ kimi düyümlänän bu ġalalar. axın axın. DüĢän xäfif kölgäläri. perdelerden çıkan sesleri bu duygular. Pärdälärdän aĢıb-daĢan.

ardından da yatağına sıgmayan.‖ AĢağıdaki mısralarda muğam icrasında çıkan hüzünlü sesler. ―Mä’rifet.‖ AĢağıdaki mısralarda fasılın köĢeleri sayfaları farklı farklı olaylarla dolu bir kitaba benzetilmilĢtir. Elä bil köç edir durna ġatarı…‖ AĢağıdaki mısrada Ģair. ―Ey müġäddäs pirim. büyük bir milletin baĢından geçenler anlatılmaktadır. ―Säslärä bükülmüĢ bu göz yaĢları? Od saçır. Bir xalġın min illik iztirabları. coĢarak akan bir sele benzetilmiĢtir. Män onu özümä mähäk sanmıĢam. ey müdrik tarım. Bu kitapta bir kiĢinin baĢından geçenler değil. ―GuĢälär rängbäräng: YaĢıl. Bir ġälbin deyil. önce gizemli bir yola.230 AĢağıdaki mısralarda Ģair. muğamı hürmete lâyık. Dağ basır üräyimizä. Sanki hasreti sembolize eden bir turna kafilesinin göçü gibidir. sarı… Orda varaġlanır. kutsal bir zâta benzetmiĢtir. yüreklere alev saçan feryada benzetilmiĢtir.‖ AĢağıdaki mısralarda muğam. al. muğamı mihenk taĢına benzetmiĢtir. Benzetilen su o . ġanacaġ ölçümdür muğam. Onunla ölçer Ģair. marifetin ne olduğunu.

―Bu yolu här yolcu bir cür ġät edir. Bämi düzänlikdir.231 kadar coĢkun akmaktadır ki. milletine ait olan muğamı. daĢır. çiçekler nasıl dağlardan. Dağıda-dağıda sahillärini. kükräyir. ―Anamın südütäk sän halalım. soraġlı Yola bänzäyir. ovalara ulaĢıyorsa muğam da bir yürekten çıkıp bin yüreğe ulaĢmaktadır. bu su eğer dizginlenebilse tıpkı bir nağme gibi notaya dökülür. ―Muğam.‖ AĢağıdaki mısralarda Ģair. Yatağa sığmayan ġollu-budaġlı Selä bänzäyir.‖ AĢağıdaki mısralarda muğamın bam teli düz bir ovaya. dağlarda kök salıp da ovada açan bir çiçeğe. zil konumu ise bir dağın zirvesine benzetilmiĢtir. Cilova gälsäydi belä bir axın.‖ AĢağıdaki mısralarda muğam. O axır. . ana sütünün kendisine nasıl helâl ise muğam da tıpkı ana sütü gibi milletine aittir ve milletine helâldir. bir bayatıya benzetilmiĢtir. här guĢäsi sirli. Nota salardılar onu näğmätäk. yorumu yapılmıĢtır. O coĢur. zili zirvädir. Bayatılar.

arana çatdı. därin düĢüncä.‖ AĢağıdaki mısrada segah makamı. ġirin bayatılar.232 ―Häzin bayatılar. Bu mısraları takip eden mısralar da ise muğam. gür bir ormana benzetilir. dumanı baĢında dertli bir aksakala benzetilmiĢtir.‖ AĢağıdaki mısralarda muğam dalgalı bir denize benzetilmiĢtir.‖ AĢağıdaki mısralarda muğamın her perdesi. her zili ayrı bir ıstıraba. her bamı.‖ AĢağıdaki mısrada segâh makamı. Här zili od. ―Onun här pärdäsi ah. Nasıl dalgalar denizin kıyısına vuruyorsa muğamda da dalgalar muğamın köĢelerine vurur. idrak sahibi bir akla. Bir ġälbdä boy atıb min ġälbä çatdı. Här bämi ġäm. derin düĢünceye banzetilmiĢtir. diläklär kimi. ÄyläĢib Ġälbini açır süfrätäk. Nasıl herhangi bir ihmal sonucu ormanlarda yangın . ―Rast. çiçäklär kimi. ―Buharı baĢında el ağsaġġalı. dağlarda gezen Mecnuna benzetilmiĢtir. ―Dağlarda göynäyän Mäcnundur Segah. kedere benzetilmiĢtir.‖ AĢağıdaki mısralarda muğam. Bu aksakal bir sofra gibi yüreğini halka açmaktadır. Dağlarda kök atdı. müdrik bir ağıl.

son olarak da mecazî olarak tıpkı bir oyuncak gibi dünyayı yerinden oynatabilecek güce sahip olduğu anlatılmaktadır. eriĢilmesi zor arzulardan yangın çıkar. Varaġ-varaġ. Kitab kimi o. Ġaranı göstärir bä’zän ağ kimi. istäkdän od ġalanıbdır. Gizli fikirlärin sıx meĢäsindä Arzudan. sonra siyahın ne olduğunu ancak yan yana getirildiğinde anlaĢılan beyaza. Dünyanı oynadır oyuncaġ kimi‖ AĢağıdaki mısrada ceylanın vurulmasıyla kana bulanan çimenliğin durumu alev yanan bir alana benzetilmiĢtir. oxunur. yaprak yaprak okunan bir kitaba benzetilmiĢtir.233 çıkıyorsa muğamda da derin düĢüncelerden.‖ . ―Fatma nänä hana ġurur. ―Mühit dänizitäk o längärlidir. ―EniĢi göstärir bizä dağ kimi. Hanadakı ränglärä bax.‖ AĢağıdaki mısralarda muğam. Onun längär vuran här guĢäsindä Därin düĢüncälär dalgalanıbdır.‖ AĢağıdaki mısralarda kurulan bir halı tezgâhı. önce yokuĢu gösteren yüksek bir dağa. ―Göy çämänlik ġızıl ġandan oda yandı.

milletinin kalbinin tıpkı evleri gibi herkese açık olduğunu ifade ederek kalbi. Ġstiare Poemada istiare sanatının kullanımı kendisiyle benzerlik gösteren teĢbih sanatı kadar fazla değildir.2. Aslında o da çeliĢkili bir kullanımdır. Biz budaġdan-budağa. gözyaĢına. ―Onun här guĢäsi bir xatirä. eve benzetmiĢtir.11.234 AĢağıdaki mısralarda Ģair. Eserde genellikle açık istiare ile karĢılaĢılır. bir çängä bulud. Ġälbimiz tämiz oldu. Yapılan açıklamalardan Ģairin daha çok benzetilen yönü kullanarak bu sanatı icra . bir canlı kitab. “Ġälbimiztäk evimiz. halkının göç esnasındaki durumlarını daldan dala konan özgür kuĢlara benzetir. ―Dağların sel suyutäk.‖ AĢağıdaki mısralarda Ģair. üräk yanğısı.‖ AĢağıdaki mısrada muğamın her köĢesi bir hatıraya. milletinin kalbinin temizliğini. Bu ifade ―Tar da elä‖ ifadesinden ibarettir. Kapalı istiare ile sadece bir mısrada karĢılaĢılır. “O. canlı bir kitaba benzetilmiĢtir. ―Ġonduġ azad ġuĢ kimi. göz yaĢları.‖ AĢağıdaki mısrada muğam.‖ 4. yağmur çiseleyen bir avuç buluta benzetilmiĢtir. yürek yangınına.‖ AĢağıdaki mısralarda Ģair. dağlarda sürekli akan sel suyunun temizliğine benzetmiĢtir. Hamıya açıġ oldu.

Ancak benzeyen yönleri verilmemiĢtir. ―Bir arifin hikmät dolu söz-söhbäti. yurdunda bir anlıġ. ardından da gurbette yaĢayan bir insanın vatanında bir anlık hasret gidermesine benzetilmiĢtir. eĢġi. hikmet bahçesine benzetilmiĢtir. Ancak benzeyen yönü verilmemiĢtir. Gah inläyir häzin-häzin. vätän häsräti‖ ifadeleri kullanılmıĢtır. Bir çäçäk dä därämäzsän Sän bu hikmät çämänindän. Ġürbätdä vätän häsräti. Ancak benzeyen yönleri verilmemiĢtir. eĢġ.‖ AĢağıdaki almamaktadır. Ancak benzeyen yönüne dair herhangi bir ifade yer . ―Duymadınsa. Sadece benzetilen yönleri olan ―gök gürültüsü‖ ve ―inilti‖ kelimeleri verilmiĢtir. Sadece benzetilen yönü ifade eden ―hikmnet bahçesi‖ kelime grubu yer almaktadır. Sadece benzetilen yönlerini ifade eden ―söz.235 etmeyi tercih ettiği sonucuna varılabilir. mısralarda muğamdaki teessüf sözleri ağaca benzetilmiĢtir.‖ AĢağıdaki mısralarda muğam önce bir ârifin hikmetli sözlerine. ―Gah säsindä göy gurlayır. söhbät. Eserde istiare sanatının açık istiare çeĢidine Ģu mısralarda rastlanır: AĢağıdaki mısralarda muğamın sesi önce gök gürültüsine ardından da acı çeken bir insanın çektiği acıyla inlemesine benzetilmiĢtir.‖ AĢağıdaki mısralarda muğam.

Ulu babaların kamal häznäsi. Ancak bütün bu benzetmelerin benzeyen yönlerini açıklayan ifadeler kullanılmamıĢtır.‖ AĢağıdaki mısrada muğam. bir babanın hünerine. Ancak benzeyen yönü yer almamaktadır. Ancak bu benzetmenin benzeyen yönünü açıklayan herhangi bir ifade kullanılmamıĢtır ―Mänim öz därädimsän.236 “Tässüfün kölgäsindä. masal ninelerinin ninni söyleyen seslerine ve ecdadın erdiği kemal noktasının hazinelerine benzetilmiĢtir. Molla Cumanın ―Ġsmi pünhanı‖na benzetilmiĢtir.‖ AĢağıdaki mısralarda muğam sırasıyla. ―SınmıĢ bir üräyin säs ġırıġları. Ģairin derdine. Ancak bütün bu benzetmelerin benzeyen yönlerini açıklayan ifadeler kullanılmamıĢtır. Hansı diläk çiçäkländi?‖ AĢağıdaki mısralarda muğam sırasıyla.‖ AĢağıdaki mısrada muğam.‖ AĢağıdaki mısrada muğam. kırık bir yüreğin inleyen sesine benzetilmiĢtir. ağlayan bir gönlün hıçkırıklarına benzetilmiĢtir. ―Ey atam hünärli. Ey Sarı AĢığın sevgi dastanı. öz mälalımsan. . bir büyüğün fikirlerine. babam fikirli. Ancak benzeyen yönü yer almamaktadır. Sarı AĢığın sevgi dastanına. Nağıl nänälärin ey laylay säsi. sazın tellerine. ―Ay telli sazların telli xanımı. Ey Molla Cumanın ―Ġsmi pünhanı‖. melâline benzetilmiĢtir.

ġälb atäĢi. Poemada yer alan teĢhisler. ―Çämän. Bu sanatın geçtiği mısralar Ģunlardır: AĢağıdaki mısrada. ―Könül hıçġırtısı. iç hönkürtüsü. kendi hissettiklerini farklı varlıklara yükleyerek anlatmak istediklerini onların pozisyonlarıyla dile getirir.‖ AĢağıdaki mısralarda tardan çıkan seslerin aslında dinleyenlere bir Ģeyler anlatmak istrediğinden bahsedilmektedir. Ancak benzeyen yönü yer almamaktadır. doğadaki varlıklar ve fasıl makamları üzerinde yoğunlaĢmıĢtır. diğer eserlerinde de teĢhis sanatını sıkça kullanmıĢtır.‖ AĢağıdaki mısralarda muğam. ġairin bu poemada icra ettiği teĢhis sanatları orijinal özellik gösterirler.11. ―Göyün tämiz aynasına âksi düĢür çiçäklärin. . insana mahsus olan ―uyuklamak‖ hareketi çayır. Özellikle de edebî eserlere sansürün uygulandığı siyasî dönemlerde diğer Ģair ve yazarlar gibi Vahabzâde de sıkça baĢvurmuĢtur bu sanata. aynaya benzetilmiĢtir. kalp ateĢine ve kötü bir olay sonucu insan ruhunun çektiği acıya benzetilmiĢtir. can yanğısıdır. TeĢhis Poemada kullanımına çok sık rastlanan sanatlardandır. Bu sanatı kullanırken Ģair. Vahabzâde sadece bu eserinde değil. ―anlatmak‖ manasında kullanılan ―demek‖ fiili bir çalgı aleti olan tar için kullanılarak teĢhis sanatı yapılmıĢtır.3. ağlayan bir gönlün hıçkırıklarına. Ancak bütün bu benzetmelerin benzeyen yönlerini açıklayan ifadeler kullanılmamıĢtır.‖ 4. çayır mürgüleyir.237 ―Könül hıçġırtısı. çimen için kullanılmıĢtır.‖ AĢağıdaki mısrada gökyüzü.

―Säbrini bas. insana mahsus olan ―hıçkırmak. insana mahsus olan ―acı çekmek. ağrı hissetmek‖ gibi hususiyetler dünya için kullanılmıĢtır. Näsä deyir. isteği olmak‖ gibi insana mahsus olan özellikler bir çalgı aleti olan tar için kullanılmıĢtır. dil bilmek.‖ AĢağıdaki mısrada. hissettiği acıyı ifade edebilmek‖ gibi insana mahsus olan davranıĢ ve hareketler bir çalgı aleti olan tar için kullanılmıĢtır. . ―O säsdäki ġırıġ-ġırıġ hıçġırıġlar nä nalädir?‖ AĢağıdaki mısrada. Näsä deyir…‖ AĢağıdaki mısralarda ―sabretmek. ―Bu dünyanın ağrıları. hayvanlara ve insanlara mahsus olan ―üĢümek‖ fiili hem menekĢe hem de fasıl makamlarından biri olan Çahargahın Cevherî makamı için kullanılmıĢtır. insana mahsus olan ―feryat etmek‖ fiili tavuk için kullanılmıĢtır. naläsinä. Ġçindädir här mätläbi. ―Yuvaları dağıdılmıĢ çolpaların naläsimi?‖ AĢağıdaki mısralarda. Dilindäki ġäm säsinä‖ AĢağıdaki mısralarda ―sızlamak. ―O sızlayır için-için. feryat etmek‖ fiilleri tardan çıkan ses için kullanılmıĢtır. acıları‖ AĢağıdaki mısrada. Lähcäsinä.238 ―Naläsilä yazıġ bizä.

―Ġobustanda räġs eläyän ġayalara. Kol dibinde. Kirprklärdä yaĢ tärpädär.‖ AĢağıdaki mısralarda. ―Här guĢäsi. keçmiĢdän asta-asta Söhbät açan säs müzäyi. ĠuĢ ġonmayan ġayalardan DaĢ tärpädär. kayalar için kullanılmıĢtır. ―taĢı yerinden oynatmak‖ ve ―gözlerden yaĢ akıtmak‖ yani ―ağlatmak‖ fiilleri fasıl makamlarının köĢeleri için kullanılmıĢtır.239 ―Çahargahın Cövhärisi. insana mahsus olan ―bir konu hakkında sohbet açmak‖ fiili bir çalgı aleti olan tar için kullanılmıĢtır ―Dinlä tarı. dinlä neyi. ―ġur nä deyir. O. Ġar altından çıxan Tänha bänövĢänin üĢümäsi. DaĢlara bax. Nä danıĢır narın-narın?‖ AĢağıdaki mısralarda insana mahsus olan ―dans etmek‖ fiili taĢlar.‖ .‖ AĢağıdaki mısralarda.‖ AĢağıdaki mısralarda ―anlatmak‖ manasında kullanılan ―demek‖ ve ―konuĢmak‖ fiilleri bir muğam makamı olan ġur için kullanılmıĢtır.

Näğmälärdä saxlayıbdır Muğamlar da saflığını. vakar‖ fasıl makamlarından biri için kullanılmıĢtır. özlüyünü. insana ait olan ―gurur. . danıĢan. Häm dä bizi danıĢtıran Canlı müzey.‖ AĢağıdaki mısralarda. ―Bu ränglärdä. ―Täbiätin öz älilä çarpalanan Çapıġ-çapıġ ġaĢlara bax.‖ AĢağıdaki mısrada. insana mahsus olan ―kaval çalmak‖ fiili tabiat için kullanılmıĢtır. ―Ağız açır mağaralar.‖ AĢağıdaki mısralarda.240 AĢağıdaki mısralarda insana mahsus olan ―Ģekil vermek‖ fiili tabiat için kullanılmıĢtır.‖ AĢağıdaki mısrada. insana ait olan ―masumiyet‖ manasındaki ―saflık‖ özelliği ve ―saklamak‖ fiili fasıl makamları için kullanılmıĢtır. ―O.‖ AĢağıdaki mısralarda ―konuĢmak‖ ve ―konuĢturmak‖ fiilleri fasıl makamlarından çıkan sesler için kullanılmıĢtır. ―Täbiätin özü çalır ―ġaval daĢ‖ı. hayvanlara ve insanlara mahsus olan ―ağzını açmak‖ fiili mağaralar için kullanılmıĢtır.

insanlara mahsus olan ―düğme dikmek‖ manasındaki ―düğme dizmek‖ tabiri yağmur damlaları için kullanılmıĢtır.‖ AĢağıdaki mısrada. ―Yazla ġıĢın savaĢıdır. insana ait olan ―acıdan yanmak‖ özelliği ve ―yangını söndürmek‖ fiili fasıl makamlarından biri için kullanılmıĢtır. ―O düĢüğnür.‖ AĢağıdaki mısralarda. insanlara mahsus olan ―kucaklaĢmak‖ fiili akan sular için kullanılmıĢtır.‖ AĢağıdaki mısralarda. sular aĢıb-daĢır. ―Göydä topa buludların Birbirilä güläĢmäsi. Därälärdä suya dönüb GülüĢmäsi. insana mahsus olan ―güreĢmek‖ ve ―gülüĢmek‖ fiilleri gökyüzündeki bulutlar için kullanılmıĢtır. ―Sellär. gah söndürür.‖ AĢağıdaki mısrada. Birbirilä ġucaġlaĢır.241 ―Ġanadında ġürür. Cövhärindä ġäm düyünü. vuġar. Gah yandırır.‖ AĢağıdaki mısralarda. insanlara mahsus olan ―savaĢmak‖ fiili mevsimler için kullanılmıĢtır.‖ . ―Ağacların budağına düymäläri düzä-düzä. düĢündürür.

‖ mısrada.‖ AĢağıdaki mısralarda. insana mahsus olan ―türkü söylemek‖ fiili tabiat için kullanılmıĢtır. ―Yollar boyu näğmä ġoĢur:‖ AĢağıdaki mısrada. ―Bästänigar.‖ AĢağıdaki mısralarda. insana mahsus olan ―dans etmek‖ fiili tabiat için kullanılmıĢtır. ―Ağı dedi buz bağlayan lal sular. inlär.242 AĢağıdaki mısrada. ―Ġähräman‖ı ġayalarda Ģaġġıldayıb ġähärlänir. insana mahsus olan ―dert çekmek‖ manasındaki ―aman çekmek‖ deyimi fasıl makamlarından Bestenigâr için . ―karalar giymek‖ deyimi bayatılar için. ―omuzlarında gam taĢımak‖ deyimi geraylılar için kullanılmıĢtır. ―Ağ läpälär räġs eläyir.‖ AĢağıdaki kullanılmıĢtır ―Bästänigar aman çäkir. Bayatılar ġara geydi äyninä.‖ AĢağıdaki mısrada. insana mahsus olan ―acı çekerek inlemek‖ fiili fasıl makamlarından Bestenigâr için kullanılmıĢtır. insana mahsus olan ―ağıt yakmak‖ fiili ve ―lâl‖ olmak özelliği sular için. insanlara mahsus olan ―vurmak‖ ve ―hiddetlenmek‖ fiilleri tabiat için kullanılmıĢtır. Gäraylılar ġäm götürdü çiyninä. Bästäboylu Nigarların Dili ilä inlär.

‖ AĢağıdaki mısrada insana mahsus olan ―dua etmek‖ ve ―uğurlamak‖ fiilleri dağlar için kullanılmıĢtır.‖ AĢağıdaki mısralarda ―konuĢmak‖ fiili fasıl makamlarından çıkan sesler için kullanılmıĢtır. ġızdır ġalam. ―Bakirädir.‖ AĢağıdaki mısrada insana mahsus olan ―bakirelik‖ durumu Azerbaycan’daki Kız Kalesi için kullanılmıĢtır.243 AĢağıdaki mısralarda insan gücüyle gerçekleĢtirilebilecek ―eydir‖ fiili ve ―birini susturmak‖ manasında kullanılan ―dilini kısaltmak‖ ifadesi kalkan için kullanılmıĢtır. ―Ġalxan äydi belimizi Çox ġısaltdı dilimizi. Ayrıca insana mahsus olan ―ağlamak‖ fiili direkt olarak kullanılmasa da makamların gözyaĢlarından bahsedilmiĢtir. ―Göndärir yadelliyä imzalı färman Çarigah. ―Uca dağlar dua verib äränläri uğurladı. ―Ayrılıbdır öylä bir can sirdaĢından Çarigah. ġabarmalar. ―Nälär deyir daĢlardakı o batıġlar.‖ AĢağıdaki mısrada insana mahsus olan ―ferman göndermek‖ fiili fasıl makamlarından Çarigah için kullanılmıĢtır. .‖ AĢağıdaki mısralarda kalelerdeki batıkların kabarmaların aslında insanlara bir Ģeyler anlatmak istrediğinden bahsedilmektedir.‖ AĢağıdaki mısrada insana mahsus olan ―sırdaĢından ayrılmak‖ durumu fasıl makamlarından Çarigah için kullanılmıĢtır. ―anlatmak‖ manasında kullanılan ―demek‖ fiili cansız bir varlık olan kale için kullanılarak teĢhis sanatı yapılmıĢtır.

―Ağlayır aĢikar. Sirri därindä‖ AĢağıdaki mısralarda insana mahsus olan ―isteği olmak‖ durumu ve ―acıdan inlemek‖ fiili fasıl makamları için kullanılmıĢtır ―Mätläbi gizlädir. sisimi görän.‖ . Dumanlı säslärdä belä hönkürän?‖ AĢağıdaki mısralarda insana mahsus olan ―ağlamak‖ ve ―yanmak‖ fiilleri fasıl makamları için kullanılmıĢtır. Sänä näzir düĢür. çox yoxsulam män‖ AĢağıdaki mısralarda insana mahsus olan ―sohbet etmek‖ özelliği fasıl makamları için kullanılmıĢtır. ―Dağın dumanımı.‖ AĢağıdaki mısralarda insana mahsus olan ―adak düĢmesi‖ durumu tar için kullanılmıĢtır. ey pirim mänim.244 ―Görän nä danıĢır. ―Söhbäti aĢkarda. ―Ey tarım. Yanır gizlicä. ey näğmäm. inläyir ancaġ. Nä däyir bizä säslärä bükülmüĢ Bu göz yaĢları?‖ AĢağıdaki mısralarda fasıl makamlarının efkârlanıp ağladıkları imâ edilmiĢtir.

‖ AĢağıdaki mısralarda insana ait olan ―isteklerini anlatmak‖ ve ―arzularını saklamak‖ ifadesi fasıl makamları için kullanılmıĢtır ―Mätläbi gah açır.‖ AĢağıdaki mısralarda insana ait olan ―dertleriyle insanları yakmak‖ ifadesi fasıl makamları için kullanılmıĢtır ―Gizli därdlärinä yandırır säni. ona dil deyir.‖ AĢağıdaki mısrada insana mahsus olan ―baĢından geçenleri anlatmak‖ fiili fasıl makamları için kullanılmıĢtır ―DanıĢır.‖ AĢağıdaki mısrada insana mahsus olan ―dert anlatmak‖ ifadesi gönül için kullanılmıĢtır ―KeçmiĢi yanğıyla danıĢan könül‖ .‖ AĢağıdaki mısrada insana ait olan ―bayatı söylemek‖ ve ―dil dökmek‖ durumu fasıl makamları için kullanılmıĢtır ―Bayatı çağırır.‖ AĢağıdaki mısralarda insana mahsus olan ―isyan etmek‖ ve ―çektiği acıdan dolayı inlemek‖ fiilleri fasıl makamları için kullanılmıĢtır ―Bä’zän üsyan edir.245 AĢağıdaki mısrada insana mahsus olan ―ağlamak‖ fiili fasıl makamları için kullanılmıĢtır ―Ġämdir dolayları o ağlar säsin. Bä’zän inläyir. baĢından ötüb keçäni. Gah düyünläyir.

―vakarlı olmak‖.‖ AĢağıdaki mısralarda insana mahsus olan ―nâra çekmek‖. ―temkinle konuĢmak‖ ve ―utanmak‖ fiilleri Rast makamı için kullanılmıĢtır ―Rast–onun atası… Näsihät eylär.‖ . Vuġarlı. dözümlü.‖ DanıĢır tämkinlä.‖ AĢağıdaki mısrada insana mahsus olan ―konuĢmak‖ fiili fasıl makamları için kullanılmıĢtır ―DanıĢır bir äsrin öz yarasını. ġämilä baĢġalarına Äzäb verdiyinä peĢman oldu. o säbirlidir.246 AĢağıdaki mısralarda insana mahsus olan ―azap vermek‖ ve ―piĢman olmak‖ ifadeleri fasıl makamları için kullanılmıĢtır ―Därdilä. ―nasihat etmek‖. Hökm eläyir ağla Segah. deyimi ile ―hükmetmek‖ ve ―ağlamak‖ fiilleri fasıl makamları için kullanılmıĢtır ―Ġälbä atäĢ çiläyir. Aramla täk-täk. ―tedbirli olmak‖. Rast–tädbirlidir. ―metanetli olmak‖ ve ―sabırlı olmak‖ sıfatları Segah ve Rast makamları için kullanılmıĢtır ―Segah–nalä çäkän.‖ AĢağıdaki mısralarda insana mahsus olan ve akrabalık ifade eden ―dede‖ kelimesi.‖ AĢağıdaki mısralarda insana mahsus olan ―kalbe ateĢ çalmak‖.

DüĢünür därin.‖ AĢağıdaki mısralarda insana mahsus olan ―sırdaĢ olmak‖ ifadesi fikir için kullanılmıĢtır.‖ mısralarda insana mahsus olan ―fısıldamak‖.‖ AĢağıdaki mısrada insana mahsus olan ―genç olmak‖ ve ―yaĢlanmak‖ ifadeleri Rast makamı için kullanılmıĢtır.‖ AĢağıdaki mısrada insana mahsus olan ―konuĢmak‖ ve ―canlı örnekler vermek‖ fiilleri fasıl makamları için kullanılmıĢtır. bir biçir. ahästäcä söylär. ―Fikirlär. fikirlär. ―Yüz ölçür. canlı misallar çäkir härdän. ―Rast. Gül üĢüdü. bir biçmek‖ ve ―derin düĢünmek‖ deyimleri fasıl makamları için kullanılmıĢtır. Öz därdini ġıĢġırmaz. o. ―haykırmak‖ ve ―yavaĢça söylemek‖ fiilleri fasıl makamlarından DilkeĢte için . ―Bu dähĢätä kol titrädi. Bir sirdaĢ olmuĢ.‖ AĢağıdaki mısralarda insana mahsus olan ―dehĢet karĢısında titremek‖ ve ―üĢümek‖ fiilleri bitkiler için kullanılmıĢtır. o. ―DilkäĢdä pıçıllar bizä dünya gädärindän.‖ AĢağıdaki kullanılmıĢtır. yaĢa dolmuĢ. cavan deyildir.247 AĢağıdaki mısralarda insana mahsus olan ―yüz ölçmek. ―Aġil danıĢır.

‖ AĢağıdaki mısrada insana mahsus olan ―kavga etmek‖ davranıĢı yeryüzü ve gökyüzü için kullanılmıĢtır. . ―Göy äl çalar. ―Säslär elä ängindir ki. Dilländirär.248 AĢağıdaki mısrada insana mahsus olan ―düğün gününe sahip olmak‖ durumu bulutlar için kullanılmıĢtır. yerin. Ġndi günäĢ buludlara oldu günü.‖ AĢağıdaki mısralarda insana mahsus olan ―kollarını açmak‖ ve ―kucaklamak‖ fiilleri ses için kullanılmıĢtır.‖ AĢağıdaki mısralarda insana mahsus olan ―dillendirmek‖ fiili sel suları için kullanılmıĢtır.‖ AĢağıdaki mısralarda insana mahsus olan ―saçlarını salmak‖ ve ―elini yüzünü yıkamak‖ fiilleri güneĢ için kullanılmıĢtır. ―Açıb ġızıl saçlarını GünäĢ yuyur äl-üzünü. ―Ġovğası da bitir demäk göyün. ―Ağ buludun toy günüdür. ―Sellär yıxar bäräläri.‖ AĢağıdaki mısralarda insanlara mahsus olan ―kuma gelmek‖ durumu güneĢ için kullanılmıĢtır. ―Deyärlär ki.‖ AĢağıdaki mısrada insana mahsus olan ―alkıĢlamak‖ fiili gökyüzü için kullanılmıĢtır. dibsiz ―uzun därä‖läri.

‖ AĢağıdaki mısralarda insana mahsus olan ―söyleneni anlamak‖ fiili koyun ve kuzu için kullanılmıĢtır.4. Dile gelir tavsiyelerde bulunurlar. ―Bu säsdäki mälahäti duyunca Ġoyun-ġuzu ota gälär.249 Açıb geniĢ ġollarını Bu dünyanı ġucaġlayır. dil anlar. Ġntak Poemada fasıl makamları bazen akıl veren bir aksakal bazen de evladını korumaya çalıĢan bir baba olarak çıkarlar okuyucuların karĢısına.‖ Keçilän yolları härdän bizä andırdı muğam. Eserde intak sanatının kullanıldığı mısralar Ģunlardır: . ―Su çilär kinli üräklärdä ġäzäb tonġalına.‖ AĢağıdaki mısralarda insana mahsus olan ―tanıtmak‖ ve ―hatırlatmak‖ fiilleri muğam yani fasıl makamları için kullanılmıĢtır.11.‖ 4.‖ AĢağıdaki mısralarda insana mahsus olan ―barıĢmak‖ fiili koyun için kullanılmıĢtır. Südü ver. ġoyun. Neçä ġäsdin önünü käsdi. ―Haġġa düĢmän olanı haġġa tanıtdırdı muğam.‖ AĢağıdaki mısralarda insana mahsus olan ―su serpmek‖ ve ―bir Ģeyi engellemek‖ fiilleri muğam yani fasıl makamları için kullanılmıĢtır. barıĢ. dayandırdı muğam. ―Çoban sändän küsübdü.

250 AĢağıdaki konuĢturulmuĢtur. BärdaĢtıdır. . ―DüĢmäninä o deyir ki. Äğär gälsän yumruğumun läzzätini Sän görärsän. Bir vuruĢdur baĢdan-baĢa. onların diliyle ya bir olay anlatılmıĢ ya da okuyuculara öğüt verilmiĢtir.‖ AĢağıdaki mısralarda ayrı ayrı fasıl makamları konuĢturulmuĢ.‖ AĢağıdaki mısralarda Azerbaycan’ daki bir kale konuĢturulmuĢtur. Gäldiyinä peĢman olub Dabanına tüpürärsän.‖ AĢağıdaki konuĢturulmuĢtur. ön sözüdür Çahargahın. mısralarda fasıl makamlarından Cängi ―Cängi deyir: –DüĢmän gälir. Keç iräli! Yallı gedir. häyäcanlar. Deyir:–Häyat bir döyüĢdür. Koroğlunun däliläri. mısralarda fasıl makamlarından Çahargah . Bayandurun. ―Tälatümlär.

Hansı bäd ämälin öz bahasıymıĢ? Bu därdä bağladı mäni kim?–deyir. dağda bitmiĢän. Düzändä käsdilär.‖ ―Bu därdä bağladı mäni kim?–deyir.‖ ―Därdimin yükünä tab gätirmädi. Ġsti näfäsimlä ġar äritmiĢäm. mänim dämadäm. ġaxtaya dözmüĢäm. ahın: –Tale bir üräyä gör neçä ġıymıĢ… Mänim çäkdiklärim. dağlar aĢmıĢam. hansı günahın. dililä amanın. Könlümdä dikälän bu dağa neylim? Günahım nä oldu.‖ ―O deyir.‖ ―Bämindä. Äyilib ġırılan budağa neylim? Därälär keçmiĢäm.251 ―Dililä yalvarır: ―Täz açıl‖ – deyir. . zilindä o ―neylim‖? deyir. sazağa neylim? Män danıĢan zaman bir kimsä dinmäz.

Dilimä vurulan ġadağa neylim? Män od härisiyäm. bulağa neylim?‖ ―Dedi:–Bu da keçär. Belä yaranıbdrr bu çärxi-fäläk. Segah. yay günü bulağa getsäm. Deyär ahästäcä hey:―Ağla. Könüllär Ģad edän ämällärinlä. od mänä hämdäm. daĢı äritsäm. Büyük arzulara dünya bir ġäfäs. Buz tutar. Ey mänim üräyim. axı neylämäk? HämiĢä olmaz ki. gündüzü gündüz. Yoluna gül düz. Öz ällärinlä. Neylim.‖ AĢağıdaki konuĢturulmuĢtur. bir üzü gündüz. Bir üzü gecädir. sän öz gözünlä Gecäni gecä gör.‖ mısralarda fasıl makamlarından Segah . sözüm bilinmäz. Segah‖. Günah mändä deyil. yer üzü gündüz. ağla. ―Bäxtiyarın da könül telläri titrär beläcä. buza neylim.252 Säsim su yandırar.

bu incälik Bir muğamda yanaĢıdır.253 4. AĢağıdaki mısralarda ―dinlemek‖ ve ―dinlememek‖ manalarındaki ―kulak asmak‖ ve ―kulak asmamak‖ deyimleri bir arada kullanılmıĢtır.‖ AĢağıdaki mısralarda ―gülmek‖ ve ―ağlamak‖ kelimeleri bir arada kullanılmıĢtır. Ġähġähä dä. O särtliklä. ―Yox.5. söz deyil. Üräyinlä sän ġulaġ as. säsdir axı. ġalx yoxuĢa. ―En eniĢ. Poemada tezat sanatı oldukça az kullanılmıĢtır. AĢağıdaki mısralarda Ģair. ―Sevinç bizi güldürürsä.11.‖ ―EniĢi. . ―kabalık‖ ve incelik‖ manalarında ―särtlik‖ ve ―incälik‖ kelimelerini kullanmıĢtır.‖ AĢağıdaki mısralarda ―kahkaha‖ ve ―hıçkırarak ağlamak‖manasındaki ―hönkürtü‖ kelimesi bir arada kullanılmıĢtır. yoxuĢu. iztirab dolu. Ġäm ağladır. Tezat Eserde dikkatleri çeken bir konu da olayların anlatımında kullanılan zıtlıklardır. ―Ġulağınla ġulaġ asma.‖ AĢağıdaki mısralarda ayrı ayrı ―iniĢ‖ ve ―yokuĢ‖ kelimeleri bir arada kullanılmıĢtır.

Dünyanı gör. AĢağıdaki mısralarda ―kahkayla gülmek‖ ve ―hüngür hüngür ağlamak‖ kelimeleri bir arada kullanılmıĢtır. Poemada telmih sanatının geçtiği mısralar Ģunlardır: AĢağıdaki mısralarda geçen telmih sanatı eski bir efsaneye dayanır. arĢındır.254 Hönkürtü dä. bu mısrada efsaneye telmihte bulunmuĢtur. Efsaneye göre sığırçının beline doladığı kuĢak. . ―Bizim kimi hönkür-hönkür ağlasaydı. AĢağıda poemada geçen telmih sanatları verilirken özellikle Azerbaycan Edebiyatında olup da Türkiye Sahası Türk Edebiyatında pek bilinmeyen olaylara yapılan telmihler kısaca açıklanacaktır.6. ―Sığırçının belindäki arĢına bax.‖ AĢağıdaki mısralarda hemen hemen bütün masalların sonunda dile getirilen gökten düĢen üç elmaya telmihte bulunulmuĢtur. Ġah-ġah çäkib gülsäydi söz. Telmih Poemada telmih sanatı fazla olmamakla beraber kullanılmıĢtır. ġair.11. Kädärini näğmälärlä söylämäzdi. ―Bälkä insan sevincini.‖ 4.‖ AĢağıdaki mısralarda ―sevinç‖ ve ―keder‖ kelimeleri bir arada kullanılmıĢtır. Eski dönemlerde insanların bellerine doladıkları kuĢağın boyu da bir arĢındır.

―Öyrän. yüzyılın Azerbaycanlı ünlü müzisyen Sadıkcan’ın çaldığı makama telmihte bulunulmuĢtur. Yenidän taratdı Sadıxcan säni. ―BaĢġa rängä salıb bu zaman säni. Sara buna izin vermez ve nehrin sularına atar kendini. Rivayete göre nehrin iki ayrı tarafında yaĢayan Sara ve Hançoban adlı iki genç birbirlerine âĢık olurlar. ―Öyrän nä vaxt aparıblar sel Saranı?‖. ―Niyä käsdi sel aranı Häsrät ġoydu o täräfä Xançobanı?‖ AĢağıdaki mısralarda Azerbaycan âĢıklarından biri olan Hasta Kasım adlı âĢığın hastalığına telmihte bulunulmuĢtur.255 ―Bälkä düzgün bölämmädik biz o zaman Köydän düĢän üç almanı?‖ AĢağıdaki mısralarda Azerbaycan masallarından biri olan ―ġengülüm. ġüngülümün ġanı Bälkä düĢüb tarın kök sininä?‖ AĢağıdaki mısralarda Azerbaycan rivayetlerinden birine telmihte bulunulmuĢtur. Bu masalın sonunda anne koyunun yuvada bırakıp gittiği kuzularını kurt yemiĢtir. ―Canavarın aldatdığı ġengülümün. Ancak düğün günü köyün beylerinden biri Sara nehirden at üstünde geçirilirken Sara’yı kaçırmak ister.‖ . niyä Xästä Ġasım Birdän belä sayru düĢüb?‖ AĢağıdaki mısralarda 19. ġüngülüm‖ masalına telmihte bulunmuĢtur.

Yer gurladı. ―Biläk.‖ AĢağıdaki mısrada bazı masallara konu olan.256 AĢağıdaki mısralarda Türk Tarihi açısından büyük önem arzeden Çaldıran SavaĢı’na telmihte bulunulmuĢtur. uygulanan tılsım sonucu devin veya herhangi bir varlığın hayatının belli bir süre ĢiĢeye mahkûm edilmesi olayı hatırlatılmaktadır.‖ AĢağıdaki mısralarda hemen hemen bütün Türk topluluklarının edebiyatlarında yaĢayan Aslı ile Kerem efsanasine telmihte bulunulmuĢtur ―Käräm niyä Äslisindän ayrı düĢüb?‖ AĢağıdaki mısralarda hemen hemen bütün Türk topluluklarının edebiyatlarında yaĢayan Köroğlu Destanı’na telmihte bulunulmuĢtur ―Koroğlunun nä’räsinä. Kılıçlardan od aldıran savaĢ sesi. ―Çahargahın Muhalif’i ―Çaldıran‖ da at süren.‖ . niyä ĢüĢädädir divin canı?‖ AĢağıdaki mısralarda hemen hemen bütün Türk topluluklarının edebiyatlarında yaĢayan Leyla ile Mecnun efsanasine telmihte bulunulmuĢtur ―Dağlarda göynäyän Mäcnundur Segah. Haġġ säsinä. Göy gurladı.

Kinaye Poemada kinaye sanatına aĢağıdaki mısralarda yer alan ―Fikret‖ kelimesinde baĢvurulduğu muhtemeldir. Budaġlandı sola. Tevriye Tevriye sanatı poemada sadece bir yerde kullanılmıĢtır. ġaire göre koskoca dünyanın çektiği ağrılar ve acılar bir fasıl makamının perdesine sığdırıldığı söylenmektedir. ―Bu dünyanın ağrıları.8. ―SığıĢmadı bir yatağa. Necä sığır Çahargahın . acıları. bäxtiyaram. Bu anlatım sadece bir yerde tesbit edilmiĢtir. Bir fäsildä neçä kärä DäyiĢdirdi öz yönünü.11. 4. öz yolunu. Bu mısra ise Ģudur: ―Çox kitablar oxudum. zänn elädim.7. Mübalağa Poemada mübalağalı bir anlatıma pek rastlanmaz.9. Zaman keçti. Bir mäcraya sığıĢdırıb tanıtdırdı bu dünyaya Bizim sänät bahadırı–Fikrät onu.11.‖ 4.‖ Söz konusu mısrada ―Bahtiyar‖ kelimesi hem ―mutluluk‖ manasında hem de Ģairin ismi olarak kullanılmıĢtır. sağa.257 4.11.

―Ġobustanda räġs eläyän Ġayalara. daĢlara bax. ―Uca-uca dağ baĢında. BaĢ var ikän. ―kaya‖ ve ―taĢ‖ isimleri bir arada kullanılmıĢtır. yolları kör. ―baĢ‖ ve ―diĢ‖ gibi organ isimleri bir arada kullanılmıĢtır. Tenasüp sanatı poemadaki konu bütünlüğünü destekleyici yöndedir.258 Bästänigar pärdäsinä?‖ 4. diĢ var ikän‖ AĢağıdaki mısralarda tabiata ait olan ―ova‖. Tenasüp Poemada tenasüp sanatı çok geniĢ yer tutmasa da kayda değer bir yere sahiptir. Bu sanatın icra edildiği mısralar Ģunlardır: AĢağıdaki mısralarda tabiata ait olan ―geçit‖. ―kol‖.‖ AĢağıdaki mısralarda insan vücuduna ait olan ―el‖. ―Äl var ikän. ġol var ikän. Cığırları.‖ AĢağıdaki mısralarda mevsim isimlerinden ―yaz‖ ve ―kıĢ‖ bir arada kullanılmıĢtır.10.11.‖ . Yaz bir yana. Bunun yanı sıra bu sanatın yer aldığı mısralarda genellikle tasvir yapılmıĢ olduğundan anlamı güçlendirmeye yönelik tesiri de söz konusudur. ―Enib ġalxan keçidläri. ―patika‖ ve ―yol‖ kelimeleri bir arada kullanılmıĢtır. ĠıĢ bir yana.

―Ällär süzür incä-incä.‖ AĢağıdaki mısralarda tabiata ait olan ―yaprak‖. ―ova‖ ve ―taĢ‖ kelimeleri bir arada kullanılmıĢtır. ―pınar‖. ―TiträĢir ağzın içindä. ―Tökülür yarpaġlar. susur bulaġlar.‖ AĢağıdaki mısralarda tabiata ait olan ―tepe‖. ―yayla‖. ―rüzgar‖. ―Gälin. diĢ bir yana. ―bulut‖ ve ―dal‖ kelimeleri bir arada kullanılmıĢtır. Payazın sazağı käsir otları.‖ AĢağıdaki mısralarda insan vücuduna ait ―el‖ ve ―ayak‖ isimleri bir arada kullanılmıĢtır. Göydä topalanır ġäm buludları. bir anlığa baxaġ göylärä.259 AĢağıdaki mısralarda ―ağız‖. ve ―diĢ‖ gizi insan vücuduna ait organ isimleri bir arada kullanılmıĢtır. enir düzä. Ayaġlarsa yerin-yerin. Dil bir yana. toz-toz olur. ―Täpälärdän säpälänir. äsir budaġlar.‖ AĢağıdaki mısralarda tabiata ait olan ―gökyüzü‖ ve ―bulut‖ kelimeleri bir arada kullanılmıĢtır. Däyir daĢa. . Soyuġdan üĢüyür. ―gökyüzü‖. ―dil‖. Yaylaġları gäzä-gäzä.

‖ AĢağıdaki mısralarda ―kalmak‖ fiili ilk mısrada ―mahsur kalmak‖. Bu sanatın yer aldığı mısralar poemaya ayrı bir hava katar.260 Buludlar burulur. son mısrada ise ―yaĢanan bir olay sonucu geriye kalan‖ manalarında kullanılmıĢtır.11.Cinas Poemada cinas sanatı sadece birkaç yerde mevcuttur. Sinändäki dağ külünü. Buludlar dönür. Cinas sanatının yer aldığı mısralar Ģunlardır: AĢağıdaki mısralarda kullanılan ―tel‖ kelimesi hem insanın yüreğindeki tel olarak mecâzî anlamda kullanılmıĢ hem de bir müzik aleti olan tarın telleri manasında yer almıĢtır.‖ 4. O tellärin näğmäsindä Öz ruhunu. .11. ikinci mısrada ―iĢin yapılamayarak kalması‖. sinenin dağlanmasıyla oluĢan mecâzî bir külden bahsedilmektedir. Üräyinin tellärindän Tellär çäkib tara xalġın. ―Ocaġdakı od külündän. öz ġälbini ara xalġın AĢağıdaki mısralarda kullanılan ―kül‖ kelimesi ilk mısrada ateĢin sönmesiyle yanan cisimden kalan kalıntı manasında kullanılırken ikinci mısrada çekilen dertler.

Bu yolla Ģairin aslında bilip de bilmemezlikten geldiği olaylara. Mänä dä ġämin ġaldı. Biçmädim zämin ġaldı. ardından da ―kararmak‖ anlamında kullanılmıĢtır. Bu da okuyucuyu poemanın derinliklerine . durumlara okuyucu da bir yandan manalar yükleme çabasına girmektedir.261 ―Däryada gämim ġaldı. Çox çäkdim yar cäfasın. ardından da ―bir türün yeni doğmuĢ hali‖ manasında kullanılmıĢtır. ―Ney üstündä yeddi säsin. ―ne‖ kelimesi ikinci mısrada kelimenin eki olarak kullanılmıĢtır. ġikästänin Zil guĢäsi ġaraldı.‖ AĢağıdaki mısralarda cinas-ı nâkıs yapılmıĢtır. ―Dağların sinäsi nä? Gün ġalxıb sinäsinä. Ġaratoyuġ yuvaları?‖ AĢağıdaki mısralarda ―kar almak‖ ifadesi ilk olarak ―kar basmak‖ anlamında.‖ 4.Tecahül-i Arif Poemada tecahül-i arif sanatının kullanımı çok olmamakla birlikte azımsanmayacak derecededir.12.‖ AĢağıdaki mısralarda ―yuva‖ kelimesi ilk olarak ―delik‖ manasında. ―Ġarabağın çöllärini ġar aldı. Bu sanatın kullanımı Ģairle okuyucu arasında kurulan diyaloğu destekleyici yöndedir.11. Oyuġ-oyuġ yuvaları.

‖ĠuĢ dilini bilmiriksä. Nädir belä? Bälkä elä. ―Ney üstündä yeddi säsin. Aslında bunun bir ses armonisi olduğu bilinmektedir. dilini anlamayan insanlar karĢısında günahkâr olup olmadığını sorgulamaktadır Ģair. aynı durum üzerine düĢünmeye yöneltmektedir. Pekâlâ. Önce birbirlerinden ayrı düĢen civcivlerin yuvaları olup olmadığını sorgular. Guya deyäcäkmiĢ bizä Ģe’rilä nädir ġur?!‖ AĢağıdaki mısralarda ise dalda kendi diliyle insanoğluna bir Ģeyler anlatmak isteyen kuĢun. ―O säsdäki ġırıġ-ġırıġ hıçġırıġlar nä nalädir?‖ AĢağıdaki mısralarda bir çalgı aleti olan neyin üzerindeki deliklerin ne olduğunu dair sorular sorar Ģair. ―Çox ġürrälänir Bäxtiyar öz Ģe’rinä härdän. Günahkarmı o ġuĢcuğaz?‖ AĢağıdaki mısrada ise müzik enstürmanından çıkan seslerin aslında enstürmanın hıçkırıkları olduğu ifade edilmiĢ ve nasıl bir feryat içerdiği sorgulanmıĢtır. okuyucuların dikkatini konuya çekmek amacıyla bu sanatı uygulamıĢtır. .262 sürükleyerek Ģairle aynı olay. Oyuġ-oyuġ yuvaları. Bu sanatın kullanıldığı mısralar Ģunlardır: AĢağıdaki mısralardan Ģair önce. Aslında Ģair. Bu makamın anlatıldığı bölümün sonunda ise makam hakkında çok bir Ģey bilmediğini ifade ederek bu sanatı icra emiĢtir. ardından da kırık bir hayalin sesi olma ihtimalini ortaya koyar. ―ġur‖ mkamını uzunca açıklamıĢtır. bu sorunun cevabını bilen Ģair. gerçeğin farkındadır.

―Bälkä Muğam bir gözläyiĢ. ―Muğamdakı hıçġırıġlar Üsyan edir bälkä divin tilsiminä?‖ . dünyanı gör. Bir häsrätdir?‖ AĢağıdaki mısralarda Azerbaycan masallarından biri olan ġengülüm ġüngülüm masalında ölen hayvan kahramanın kanının tarın tellerine düĢüp düĢmediğini soran Ģair. Bälkä o da bizim kimi Ölçmäk istär bu dünyanı?‖ AĢağıdaki mısralarda Ģair. Aslında Ģair. ―Sığırçının belindäki ArĢına bax. bu durumun gerçek olmadığını bilmektedir. muğamın ne olduğunu bildiği halde onun bir bekleyiĢ olup olmadığını sorgulamaktadır. muğamdaki hüzünlü makamların masallarda kötü karekter olan devin büyüsüne isyan edip etmediğini sorgular. ―Ġanı bälkä düĢüb tarın kök sininä?‖ AĢağıdaki mısralarda Ģair. Ancak yine de sorgulamaktadır.263 Balaları perik düĢän Ġaratoyuġ yuvaları? Säslär ġırıġ bir arzunun can säsimi? Yuvaları dağıdılmıĢ Çolpaların naläsimi?‖ AĢağıdaki mısralarda Ģair. gerçekte çobanın dünyayı arĢın arĢın ölçmek istemediğini bilmektedir. bu durumun gerçekte olmadığını bilmektedir.

. ―Äziziyäm gül oldum. fasılın icrasında dinleyenlere müzik ziyafeti çeken tar ve tarın çıkardığı sese seslenir Ģair. Hämzäläri. axır. AĢağıdaki mısrada ise Ģair okuyucuya seslenir. Bu mısralar Ģunlardır: ―Ey tarım. ey pirim mänim. Hayata. Yandım. Onu hürmete layık bir ―pîr‖ olarak değerlendirir. ey näğmäm. Poemada soruların sık sorulmasının sebebi Ģairin okuyucuyu söz konusu konularda düĢünmeye yönlendirmek istemesidir. Kim yaratdı.264 AĢağıdaki mısralarda sorulan soruların cevabını bilen Ģair. Nä yaratdı?‖ 4. bilmemezlikten gelmektedir.Nida Nida sanatı poemada sadece iki yerde geçmektedir. tarihe dair birçok konuda hem bu konuları hem de bu konular üzerinde kendi yerini sorgular eseri okurken.11.‖ Yukarıdaki mısrada Ģair. Okuyucu sadece poemada geçen konular üzerine düĢünmez bu eserde. Birbirlerini tamamlayan bu iki ensur Ģairin gözünde kutsal bir yere sahiptir. ―KeĢiĢläri.11. ‖ 4.Ġstifham Poemada çok sık kullanılan sanatlardandır. Türkiye Türkçesindeki ―Azizim‖ ifadesinin Azeri Türkçesindeki karĢılığıyla.13. dünyaya. kül oldum.14.

ġäsdiylä nä deyir zaman?‖ ―Fırlanır. Bu sanatın yer aldığı mısralar Ģunlardır: ―Ġırġavulun döĢündäki ränglär nädir?‖ ―Ġnanaġmı bu nağıla?‖ ―Günü gün çalamağın nä faydası?‖ ―O bizim çölläri niyä tärk edir?‖ ―Göräk. fırlanır. fırlanan nädir?‖ . buna necä tab gätirirsän?‖ ―Niyä taleläri daĢa çaldılar?‖ ―Sinänä çäkilän bu dağlar nädän?‖ ―O nädir?‖ ―Nä deyir könlümü oymaġla.265 Poemada sorulan sorular baĢka soruları da peĢinden getirir. bir filozof gibi düĢündürülmeye yönlendirilir. Kısacası bu poemada okuyucu. oyulmaġla Segah?‖ ―Gözä göz yaĢlarıtäk bir belä dolmaġla Segah?‖ ―Nä deyirsän. mäni mändän belä almaġla Segah?‖ ―Häyat nä?‖ ―Ölüm nä?‖ ―Ömür nä?‖ ―Yol nä?‖ ―Ġäflät yuxusunu dağıdan nädir?‖ ―Hökmüylä.

Bu gün necä oğurladı Märd kiĢinin Ġıratını?‖ . Bir häsrätdir?‖ ―Canavarın aldatdığı ġengülümün.266 ―Ay nä. ġüngülümün ġanı Bälkä düĢüb tarın kök sininä?‖ ―Muğamdakı hıçġırıġlar Üsyan edir bälkä divin tilsiminä?‖ ―Dünän onun ġapısında boyun bükän. son nädir?‖ ―Ġäsdi bilinmäyän bu oyun nädir?‖ ―O muğamın älvan-älvan hallarımı?‖ ―Bälkä Muğam bir gözläyiĢ. gün nädir?‖ ―Ġlk nä.

Bälkä… Hasar pärdäsidir Çahargahın?‖ ―Görän nä danıĢır. Dalğasımı ġatardakı häzin. vuġar. Nä däyir bizä säslärä bükülmüĢ Bu göz yaĢları?‖ ―O hara täläsir? O niyä gädir?‖ ―Nädän ötrü ayrı saldılar Kärämi Äslidän. Tämkin. Ġäysi Leylidän?‖ . Ģirin pärdälärin?‖ ―Bürclärdäki o äzämät.267 ―Nänäm Nigar Bälkä onda çağırıb ilk bayatını?‖ ―DaĢlardakı o oymalar.

Bahar havasına oxudan nädir?‖ ―Yerläri. nä danıĢır o?‖ ―Vaġifin gönlünü ġana döndärän. göyläri öz axıĢıyla Haldan-hala salan bu zaman. Bahar gälincä sellärä döndärib axıdan nädir?‖ ―Yuxudan ġaldırıb ulu dağları.268 ―Suların ġayalardakı häzin. Xumar baxıĢdanmı süzülmüsän sän?‖ ―ĠıĢda yağan ġarı.11.15. Ġrsâl-i Mesel Poemada bu sanat sadece iki yerde kullanılmıĢtır. Gah färähli hallarımı?‖ 4. Asta-asta pıçıltıları. Ġrsâl-i Mesel olarak kullanılan biri deyim diğeri atasözü olan satırlar Ģunlardır: . üräyin gah ġüssäli. nädir?‖ ―O. Kim deyä bilär ki.

‖ . bu yağıĢın.269 ―Ötän günä gün çatarmı. Calasan da günü günä.‖ ―Tut ucundan sän göğä çıx.

Tezin ―GiriĢ‖ bölümünün ilk alt baĢlığı olan ―ġair Hakkında‖ bölümü hazırlanırken Ģair hakkında ―ġairin Hayat Hikâyesi. 3. 4. Sanat AnlayıĢı ve Eserleri‖ hakkında bilgi verilmiĢtir. ―Metnin Türkiye Türkçesine Aktarımı‖ bölümünde metnin Türkiye Türkçesine aktarımı yapılmıĢtır. Bu inceleme sonunda Ģairin poemada fasıl makamlarını sadece konu olarak iĢlemekle kalmayıp makamların felsefesini de yaptığı anlaĢılmıĢtır. ―Metnin Latin Harflerine Aktarımı‖ bölümünde transkripsiyon iĢlemi yapılmıĢtır. ÇalıĢmamızın değerlendirmesini kısaca Ģu satırlarla özetleyebiliriz. 2. ―Dil ve Üslûp Ġncelemesi‖ bölümünde yapılan dil ve üslup incelemesinin sonunda Ģairin Azerbaycan Türkçesini eserinde büyük bir ustalıkla kullandığı ortaya koyulmuĢ olup eserde uyguladığı teknikler ayrıntısıyla incelenmiĢtir. Aynı baĢlık altında bazı Türkologların ve siyaset adamlarının Vahabzâde hakkındaki sözlerine yar verilmiĢtir. 5. Bu bölümün son alt baĢlığı olan ―Poemanın Özeti‖ bölümünde poemadaki Ģiirlerin konuları birkaç cümleyle özetlenmiĢtir. ―Muhteva Ġncelemesi‖ bölümünde poema muhteva bakımından ayrıntılarıyla incelenmiĢtir. Dil incelemesinde bu eserde diğer kelime türlerine ve gruplarına yoğun bir nazaran Ģekilde sıfatların kullanıldığı ve sıfat tamlamalarının daha sonucuna . Ruhî Portresi ve Fikir Yapısı. 1. Ġkinci alt baĢlık olan ―Modern Azerbaycan ġiiri Hakkında Bilgi‖ ve üçüncü alt baĢlık olan ―Poema Yazı Türü Hakkında Bilgi ve Azerbaycan Edebiyatında Poawma Türü‖ bölümlerinde söz konusu konular hakkında bilgi verilmiĢtir.270 SONUÇ Bu çalıĢmamızla büyük Azerbaycan Ģair ve yazarlarından biri olan Bahtiyar Vahabzâde’nin ―Muğam‖ adlı poemasının dil ve üslup bakımından incelemesini yaptık.

teĢhis. Cümleleler öğe diziliĢlerine göre değerlendirildiğinde ise incelenen eserin manzum bir eser olmasının da etkisiyle devrik cümle baskın gelmektedir. ―Söz Sanatları‖ incelemesinde sonucunda eserde teĢbih. Eksiltili cümle ikinci sırayı alırken kurallı cümle oldukça az yer tutmaktadır.271 varılmıĢtır. telmih ve istifham sanatlarının diğer sanatlara nazaran daha yaygın olarak kullanıldığı sonucuna varılmıĢtır. Tarihten sahnelerin yer aldığı ve bir olayın vukû bulduğu satırlar ise umumiyetle fiil cümlelerinden müteĢekkildir. genellikle isim cümlelerinden oluĢmaktadır. Eserde kullanılan cümlelerin incelenmesiyle varılan sonuçlar Ģu Ģekilde özetlenebilir: Eserde yer alan cümleler yüklemine göre değerlendirilecek olursa isim ve fiil cümleleri hemen hemen aynı oranda kullanılmıĢtır. ġair tarafından çeĢitli tanımlamaların yapıldığı ve tabiat manzaralarının çizildiği satırlar. .

3 AKPINAR. (Cilt 1-2)..Baskı 1994. Baskı. 6 AYTMATOV. Ġstanbul. Yayınları. Deniz Kitabevi. Güz. 2000.1. . MEB. Yayınları. Azerbaycan Türkçesinden aktaran: Perviz Sultanov. Bakü. Dergâh Yayınları. YaĢar. Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Dergisi. 1997. Baskı. 1994. Sayı: 4. 2004.f. Nizami. Azerî Edebiyatı AraĢtırmaları. Azerbaycan Türkçesi Sözlüğü. 1. Yayınları. S. ―Türk Dünyasının Ortak Sesi‖. Nahçıvan Folkloru. MEB. Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Dergisi.42. Yavuz. ġeref. Seyfettin. Azerbaycan Halk Yazını Örnekleri. Türk Müziği Teorisi ve Makamlar. Cengiz. Ankara. 1. ―Edebî Üslupla Ġlmî Üslubun Mukayesesi‖.‖ 7 Azerbaycan Folkloru Antologiyası 1. Ġ. Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi. 2 AHUNDOV. 8 CAFEROV. 5 AYDOĞAN. ―Yaradıbdır Ġnam Meni. Men Ġnamın Övladıyam‖. ―Bahtiyar Vahabzâde Özel Sayısı. 1994. Ġstanbul.Baskı. ―Bahtiyar Vahabâde Özel Sayısı‖. Ehliman. TDK. Ankara. ġ. 2. Ġstanbul. Haziran 1994. s. 9 ÇAKAR.272 KAYNAKÇA 1 AĞAYEVA. 4 ALTAYLI. Türkiye Türkçesinden Azerbaycan Türkçesine Büyük Sözlük.

(Ġlk Baskı. Türk Dünyası Üzerine Ġncelemeler. 2000. Ġstanbul. 2000. Muharrem. Mitat. Ankara. . 11 DĠLÇĠN. DTCF Yayınları. Yaxut Muğam Virtuozları‖. 1997. Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lügat. Dergâh Yayınları. A. Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Dergisi. Bican. ―Vahabzâde’nin ġiirleri Arasında‖. A. Ankara Üniversitesi. ―Muğam Xäzinäsinin Ġnciläri. 2002. TDK. Mayıs 2005. ―Bahtiyar Vahabzâde Özel Sayısı‖. 17 KAPLAN. 18 KAPLAN Mehmet. Çarp Versiyası. Mehmet. Örneklerle Türk ġiir Bilgisi. ―Pırlanta Gibi Bir ġiir‖.az ). 15. Ġstanbul.Baskı. 1971).news. Arif. 17. Bayrak Yayınları. Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Dergisi. Ankara. Cilt. Ferit. 2000. 14 ERCĠLASUN. Yayınları. 16 HÜSEYNOV. 15 ERGĠN. Baskı. 12 DURMUġ. Cem.273 10 DEVELLĠOĞLU. ―BolĢevik Ġhtilalinden Sonraki Azerbaycan Edebiyatında ġiir ve Poema Türü‖. 6. 13 ERCĠLASUN. Ankara. Türk Dil Bilgisi. Baskı.azerbaijan. ―Bahtiyar Vahabzâde Özel Sayısı‖. Türkoloji Dergisi. Ankara. Aydın Kitabevi. Tevfik Fikret (Devir-ġahsiyet-Eser). Akçağ Yayınları. 2. Azärbaycan Räsmi Dövlät Qazeti Milli Mäclis Orqanı ( www. B. Sayı 1.

M. Sayı 2. Yüzyıl Türk Edebiyatı Üzerine Bir Deneme‖. ―Bahtiyar Vahabzâde Özel Sayısı‖. Baskı. Akçağ Yayınları. M. Baskı. 24 MAYADAĞLI. 2006. 2000. Ankara. 21 KASAPOĞLU. Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. 1994.. Hüseyin. TDK. Türk Yurdu Dergisi. Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Dergisi. Ankara. 1. MEB Yayınları. 20 KARAKAġ. ―Bahtiyar Vahabâde Özel Sayısı‖. Ankara. . Ekrem. Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Dergisi. Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi. Türk Kültürü AraĢtırma Enstitüsü Yayınları. 27 MUSAOĞLU. 25 MERMER. 1979. Çolpan’ın ġiirleri. 28 ÖZBAY. Mehman. Ġstanbul. ―Bahtiyar Vahabzâde’nin Vatan ġiirleri‖. 1. 22 KORKMAZ. Yayınları. ġuayip. 23 KUKUL. Türkiye Türkçesi Grameri (ġekil Bilgisi). Aralık 2003. ZAL. ÇENGEL Hülya. Cilt 1. ―Bahtiyar Vahabzâde’nin Hayat Hikâyesi‖. 26 MUSAOĞLU Mehman.2001. ―Bahtiyar Vahabzâde ve Ana Dili.274 19 KARADENĠZ. Ankara. Türküye ĠĢ Bankası Kültür Yayınları. Zeynep. Ahmet. Halistin. 1998. Eski Türk Edebiyatına GiriĢ. Hüsniye. y. ―20. ―Bahtiyar Vahabzâde Hayatı ve Eserleri‖ Ankara. Türk Musikisinin Nazariye ve Esasları. Abdürrahim Ötkür’ün ġiirleri. Güz 1996.

―Bahtiyar Vahabzâde Özel Sayısı‖ 30 POSPELOV.9. 32 Türk Dünyası Edebiyatı Tarihi 7. Halil Ġbrahim. Ankara. Aralık 2005. TDK Yayınları. 2002. c. 31 Türkiye DıĢındaki Türk Edebiyatları Antolojisi. 34 USTA. Kaynak Yayınları. Çeviren: Yılmaz Onay. .C.275 29 ÖZYÜREK. Evrensel Basım Yayın. 1997. Yazıcı Yayınları. Haziran 2006. Ġstanbul.24. Kültür Bakanlığı Yayınları. René Wellek. Edebiyat Bilimi. 35 VAHABZÂDE. Austin. TDK. 36 VAHABZÂDE.1998. Rasim. Bakü. Akademi Kitabevi. Azerbaycan Edebiyatı.c. Türk Dili. Atatürk Kültür Merkezi BaĢkanlığı Yayınları. (Türk ġiiri Özel Sayısı 5). Ankara. 2005.Yayınları. Baskı. 37 WARREN. Baskı. 38 Yazım Kılavuzu.1979. T. 6. Açılan Sähärlärä Salam. Aralık 2005. Edebiyat Teorisi. ―Modern Azerbaycan ġiiri (Kuzey)‖. Çeviren: Ömer Faruk Huyugüzel. Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Dergisi. Ġstanbul. Bahtiyar. . 1. Genndiy.Baskı. ―Bahtiyar Vahabzâde’nin ―Ana dili ‖ ġiiri Üzerine‖. Bahtiyar. Ankara. Ġzmir. 33 Türkçe Sözlük (Cilt 1-2). Gün Var Bir Aya Değer. Ankara.

tr 43 www.news.9sekiz.― ―Payız DüĢünceleri‖ Üstüne DüĢen― Büyük Arzular‖ ‖.az 42 www. ―Bahtiyar Vahabâde Özel Sayısı‖. Dursun.turkcesarkisozleri.276 39 YILDIRIM.net.com 44 www.kultur. .gov.net 45 www. Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Dergisi. 40 www.turkudostlari.com. 41 www.azadtribun.azerbaijan.

Bununla beraber edebî sanatlar orijinal bir Ģekilde icra edilmiĢtir. Söz konusu eserde sıfatlar ve sıfat tamlamaları diğer kelime türlerine ve gruplarına nazaran daha yoğun kullanılmıĢtır. ANAHTAR SÖZCÜKLER Transkripsiyon Metin Aktarma Metin Ġnceleme Edebî Sanatlar Poema . Dil ve üslup değerlendirmesinde ise Bahtiyar Vahabzâde’nin güçlü kalemini bu esere nasıl yansıttığını müĢahede ettik. Poemanın dili oldukça sadedir. poemanın konusu olan fasıl makamlarının felsefesini ihtiva ettiği sonucuna vardık. tarihten sahnelerle. Poemanın dil ve üslup bakımından değerlendirmesinde. Bu konular yer yer benzetmeler yer yer de karĢılaĢtırmalar yapılarak kombine edilmiĢtir.277 ÖZET Bu çalıĢmamızda Azerbaycan Edebiyatının önemli Ģair ve yazarlarından biri olan Bahtiyar Vahabzâde’nin ―Muğam‖ adlı poemasını dil ve üslup bakımından inceledik. Ģairin bu poemada kullandığı dil özelliklerini ayrıntılarıyla inceledik. tabiat olaylarıyla. Poemanın muhteva bakımından değerlendirilmesi sonucunda söz konusu eserin konusu kısaca Ģu Ģekilde açıklanabilir: Poemada fasıl makamları. halkın günlük yaĢantısıyla iç içe iĢlenmiĢtir. Ġncelememizin sonunda söz konusu poemanın muhteva bakımından sıradan bir manzum eser olmadığı.

KEY WORDS Language Text Grammar Literature Vocabulary Poet Poem . we studied the poem ―Muğam‖ by language and wording. And in the language and wording study. After our study. which is musical styles. we investigate the language used in this poet in detail. we conclude that the poem is not an ordinary work by its content and it includes the philosophy of the musical styles inside itself. This is done with many similes and comparisons. the adjectives and adjective phrases are used more than other word types and phrases.278 ABSTRACT In this thesis. is written together with natural events. one of the most important poet and writer of Azerbaijan. After studying the poem by its content. literary arts were put in original styles. Poems language is very simple. historical scenes. In the poem. The subject of this poem. In the poems study by language and wording. daily life. the subject can be summarized as follows. we saw how Bahtiyar Vahabzade reflects his strong pen to this poem. Additionally. which is written by Bahtiyar Vahabzade.

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->