AKIL TUTULMASI / MARX HORKHEIMER I.

ARAÇLAR VE AMAÇLAR Sıradan insandan akıl teriminin anlamını açıklamasını isteyin; hemen her zaman bir duraksamayla, sıkıntılı bir çaresizlikle karşılaşırsınız. Bunu sözlerle anlatılamayacak kadar derin bir sezişin ya da çetrefil bir düşüncenin belirtisi saymak yanlış olur. Bu tepkiyi gösteren insan, aslında uzun uzadıya düşünülecek birşetin olmadığıan, akıl kavramının zaten kendi kendini açıkladığına ve sorunun da gereksiz olduğuna inanmaktadır. Gene de açık bir cevap vermesi için sıkıştırıldığında akla uygun şeylerin yararlı şeyler olduğunu ve her akla uygun insanın da kendisine neyin yararlı olduğunu bilmesini gerektiğini söyleyecektir. Akla uygun davranışları sonuçta mümkün kılan kuvvet, özgül içerik ne olursa olsun, sınıflandırma, çıkarsama ve tümdengelme yeteneğidir; düşünme aygıtının soyut işleyişi. Bu tür akla, öznel akıl adı verilebilir; esas olarak, araçlar ve amaçlarla ilgilidir, az çok baştan kabul edilmiş amaçlara ulaşmak için seçilen araçların yeterli olup olmadığınıüzerine durur. Amaçların kendilerinin de akla uygun olup olmadığı sorusunu bir yana bırakmıştır. Amaçlarla ilgilenecek olduğunda da, daha baştan, bunların da öznel anlamda akla uygun olduğunu, yeni öznenin varlığını (bu bireyin varlığı a olabilir, bireyin hayatının bağlı olduğunu topluluğun varlığı da) sürdürmesine hizmet ettiklerini kabul eder. Bir hedefin herhangi bir öznel kazanç ya da çıkardan bağımsız olarak, kendi başına taşıdığını sezdiğimiz erdemleriyle akla uyhun olabileceği düşüncesi, öznel akla tümüyle yabancıdır; en yakın faydacı değerlerin ötesine geçip, kendini toplumsal düzenin bütünüyle ilgili düşüncelere adadığında bile böyledir bu. Bu aklıl tanımı ne kadar masum ya da yüzelsey görünürse görünsün, Batı düşüncesinde son yüzyıllarda meydana gelen derin bir değişmenin belirtisidir.Çünkü uzun bir süre boyunca, akıl konusunda, bunun tam karşıtı olan bir görüş geçerliydi. Bu görüş, aklı yalnız bireyin zihninde değil, nesnel dünyada da, yani insanlararası ve sınıflararası ilişkilerde, toplumsal kurumlarda, doğada ve doğanın görünüşlerinde de varolan bir kuvvet olarak görüyordu. Platon'nun ve Aristoteles'in felsefeleri, skolastik düşünce ve Alman idealizmi gibi büyük felsefi sistemler, nesnel bir akıl teorisi üzerine kurulmuştu. Bu görüş; insan ve amaçları da içinde olmak üzere bütün varlıkları kapsayan bir sistem ya da bir hiyerarşi oluşturmayı amaçlıyordu. Bu akıl kavramı, öznel aklı dışarda bırakmıyor, ama onu evrensel bir rasyonelliğin, kısmi, sınırlı bir ifadesi olarak görüyordu. Herşeyin ölçütü bu evrensel rasyonellikten çıkarılmaktaydı. Ağırlık araçlarda değil amaçlardayı. Bu düşünce geleneğinin başlıca amacı, felsefeye göre “akla uygun” olanın nesnel yapısını, özçıkar ve varlığı koruma amaçları da içinde olmak üzere insan varoluşuyla uzlaştırmaktı. Örneğin; Platon, Devlet adlı yapıtında, nesnel akla göre yaşana insanın aynı zamanda başarılı ve mutlu bir hayat süreceğini de kanıtlamaya çalışır. Nesnel akıl kuramının odak noktası, davranışlarla amaçların birbirine uydurulması değil, bugün bize ıldukça mitolojik görünebilecek bazı kavramlardır: Sözgelimi, en büyük iyilik, insanın kaderi ve en yüksek amaçların gerçekleşmesi gibi düşünceler. Öznelci görüş açısından, “akıl”, bir eylemi değil de bir nesneyi ya da bir düşünceyi anlatmak için kullanıldığında, söz konusu olan bu nesnenin ya da kavramın kendisi değil, sadece belli bir amaçla bağıntısıdır. Anlatılmak istenen, bu nesnenin ya da düşüncenin başka Bir şey için iyi olduğudur. Kendi başına akla uygun bir amaç yoktur ve akıl açısından bir amacın öbürüne olan üstünlüğünü tarışmak anlamsızdır. Öznel yaklaşım açısından, böyle bir tartışma ancak her iki amacında daha yüksek bir üçüncü amaca hizmet etmesi, yani amaç değil araç olmaları halinde mümkündür.

Nesnel akıl felsefesi için böyle bir çıkış yolu yoktur. Akıl. Aklın biçimselleşmesinin hemen görülemeyen teorik ve pratik boyutları vardır. Ülkülerin benimsenebilirliği.Bu iki akıl kavramı arasındaki ilişki sadece bir karşıtlık ilişkisi değildir. Nesnel doğru kavramına bağlı olduğu için. Sncak o tarihte akıl yeni bir yan anlam kazandı. klasik nesnel akıl sistemlerine göre. içerikleri boşalan bütün temel kavramalr biçimsel kabuklara dönüşmüştür. Özenel akıl. aklın hem öznel hem de nesnel yönleri başından beri varolmuştur ve birincinin ikinceye egemen oluşu uzun bir sürecin sonunda gerçekleşmiştir. bu başka güçler tarafından belirlenecektir. sınıflandırılması ya da hesap işlemlerinden geçirilmesi olarak tanımlayan her tür epistemolojiye karşıydılar. düşüncenin en yüksek içeriğini mutlak bir nesnelik olarak tanımlayan idealar kuramına dönüşmüştü. Aklın bugünki bunalımının temelinde. Tarihsel olarak. bu yüzden de dine karşı girişilmiş mücadeleden kaçmaktadır. Yıldız mitolojisinde doğmuş olan Pitagoras'ın sayılar kuramı. düşüncenin belli bir noktadan sonra böyle bir nesneliği ya hiç kavrayamaması Ya da bir sanrı olarak ne reddetmesi yatmaktadır. onun ötesinde yer alıyorlardı. pratik. Akıl öznelleştireni biçimselleşmektedir de. Bu süreç giderek bütün rasyonel kavramlara yayılmış.yy'da Fransa'da en üstün güç olarak akıl tarafından yönetilen bir hayat anlayışı yeniden ileri sürülmüştür. Toplumsal gerçekliği yöneten güç hiçbir zaman gerçek anlamıyla akıl değildir. uzlaşmacı bir tutum anlamında da kullanılmaya başlandı. onun düşünme yetisiyle bağıntılıydı. Mitolojiye karşı giriştiği saldırı belki öznel aklın kinden de ciddidir. Öznelci görüş geçerli olunca. akıl genel olarak zihnin eşgüdüm yetisi olarak görülmektedir. sonuçta hiçbir gerçeklik kendi başına akla uygun olarak görülemez olmuştur. Öznel akla göre bilimin başlıca işlevini oluşturan bu türlen işlemler. Yeni Çağda akıl kendi nesnel içerini yok etme eğilimi içine girmiştir. herşeyi kapsayan ya da temelde yatan bir varlık yapısının bütünebileceği ve buradan bir insan hedefi kavramının çıkarılabileceği inancını içeriyordu. Bunların eğilimlerin. Oysa akıl kavramı doğduğunda. her zaman özneyle. Akıl. Logos ya da ratio terimlerinde taşıdığı asıl anlamıyla akıl. Bilgimizin nesnel temelini düzensiz bir veriler kargaşasına indirgeyen ve bilimsel çalışmalarımızı da sadece bu verilerin düzenlenmesi. Gerek bilimsel gerekse günlük kullanımda. bu tür düşünce ya da spekülasyonların uygulamaya geçirilişiydi. amaçları anlamak. bu görevini. ahlaki ya da estetik kararlarda doğruluktan söz etmek anlamsızlaşır. gerçek bilim. bu felsefe. düşüncenin nihai içeriği olan bu mutlak nesnel idealar düşünme yetisiyle ilgili olmakla birlikte. düşünce de herhangi bir amacın kendi içinde değerli olup olmadığını beliryemez olur. öznel aklın eleştirisinden çok daha iddialıdır. mizaçlaın sonucu olduğunu kabul edilir. biri bilim ve felsefeye öteki kurumsal mitoloji özgü olan iki ayrı parantez açmakta ve böylece her ikisini de tanımakta. bütün soyutluk ve biçimselliğiyle. amaçlarla araçlar arasındaki ilişkinin düzzenlenmesinin ötesinde bir şey bekleniyordu ondan. aklın dışındaki etmenlere bağlı duurma gelir. Montaigne bunu bireysel hayata uygulamış. Toplumdaki bütün eylemler için bir araçtır o. 16. . ahlak ve siyasetin temel ilkeri ve bütün önemli kararllarımızın. dünyamızı fiilen teslim almışa benzeyen çatışan çıkarlara devretmiştir. hatta belirlemek için bir yöntem olarak görülüyordu. eylem ve inançlarımızın ölçütleir. spekülasyonun yanında ikincil konumdadır. yerleşik dinin içeriği karşısında olumlu ya da olumsuz bir tutum almak zorundadır. Bu yüzden toplumsal inançların nesnel akıl açısından eleştirisi. ama toplumsal ve bireysel yaşamın düzenini kendisi belirlemeye kalkmamalıdır. Bu sistemlere göre. geleneksel dinin yerine yöntemsel felsefi düşünce ve kavrayışı geçirmeye ve böylece başlı başına bir gelenek kaynağı olmaya yönelir. Nesnel akıla dayalı felsefi sistemlerin. Platonizm'de. Nesnel akıl.

ölüm pahasına savunulacak kadar değerli görünmüyordu artık. Bu aygıt içindeki bir işleme denk düşmeyen cümleyi anlamsız bulan sıradan insan gibi. sonuçta öldürdükleri kendi çabalarının güç kaynağı olan metafizik ve nesnel akıl kavramı oldu.Ortaçağ kilisesinin gücünü yitirmesiyle birlikte karşıt siyasal eğilimlerin çatışma alanı haline gelmişolan dinsel faarklılıklar çok ciddiye alınmaz oldu. çatışmanın bu görünüşte barışçı çözümü. hiçbir inanç ya da ideoloji. gönderme yaptıkları maddelerin kısaltılmış adından başka Bir şey olmadığı düşünülmektedir. Akıl bütünüyle toplumsal sürece boyun eğmiştir. sadece rasyonel bir temel kazandırmaya çalışıyordu ona. çünkü doğruluk kendi başına bir amaç sayılmamaktadır. egemen çıkarlarınca daha kolay çekip çevrilebilen. Dinin birçok kültürel değerden sadece biri durumuna indirgenmesi ve hadım edilmesi. Sözcükler açıkça tenik olarak geçerli olasılıkların hesaplanması ya da başka pratik amaçlar çin kullanılmadığında herhangi bir gizli satış amaçları olduğunu düşünülmektedir. tek ölçüt durumundadır. sözcükelre yeni bir mitolojik özerklik kazandırmıştır. hem felsefenin hem de dinin içeriğini derinden etkilemiştir. Düşünmenin kendisi de sınai süreçlerden b. Aklın araçsal değeri doğa ve insan üzerinde egemenlik kurulmasında oynadığı rol. kendi dışında belirlenmiş içeriklere teslim oluşu belirginleşir. pragmatizimin öne çıkardığı araçsal cephesinde ise. Bu akıl kavramı kuşkusuz dinsel doğru kavramından daha insancaydı. kullanışlı. Sonunda dinle felsefe arasındaki aktif çatışma bir “kilitlenme” noktasına vardı. Dil. nesnel doğruluğun ortadan kaldırma gibi bir niyeti yoktu. İnsanlar dinin de felsefenin de kendilerine ayrılmış kültürel bölmelerde kendi hayatlarını yaşadığı ve birbirini hoşgörüyle karşıladığı düşüncesine gittikçe daha çok alıştılar. Anlamın yerini eşyanın ve olayların işlev ya da etkeni almıştır. çağdaş toplumun dev üretim aygıtındaki gereçlerinden biri. Olgusal verilerin teknik özetlenmesini aşan herhangi bir kullanım. Aydınlanma filozoofları dine akıl adına saldırıyorlardı. Dilde hala mitolojik artıkların bulunabileceği korkusu. Gerçekliğin doğasını algılama ve hayatımıza yön verecek ilkeleri belirmeye aracı olarak akıl kavramı bir yana atılmıştı. ama bunlara karşı dil de büyü aşamasına geri dönerek öçalmaktadır sanki. üretimin bir parçasıdır. Özerkliği kalmayan akıl bir araç haline gelmiştir. artık birbirinden farklı kültür dalları olarak görülüyorlardı. herhangi biridir artık. Öznel aklın pozitivizm tarafından öne çıkarılan biçimselci cephesinde. Büyülere inanıldığı çağlarda olduğu gibi. sözcükler toplumu yıkabilecek tehlikeli kuvvetler olarak . Felsefe dinin yerini almaya başladığında. yani saf anlamasız cümlerin bir anlamı olabileceğini düşünmektedir. Evet. Kavramlar. çok kesin bir programa tabidir. Eşya olarak. “Çömlekçinin kullandığı kilin kölesi olma eğilimi”( Toynbee) Düşünceler otomatikleştiği ve araçsallaştığı ölçüde kendi başlarına anlamlı olarak görülmeleri de güçleşir. çağdaş semantikçi de saf simgesel ve işlemsel cümlerin. düşünceler köklü olarak işlevselleştirilmiştir ve dil gerek üretimin düşünsel öğelerinin depolanması ve iletilmesi için gerekese kitlelerin yönlendirilmesi için bir araç olarak görülmektedir. Kavramların. varolan gerçekliğe daha kolay uygulanabilinen bir kavramdı ve bu yüzden de daha başından beri “akıl dışı” alana teslim olma tehlikesine açıktı. Mteafizikçilerin gördüğü baskı ve eziyetin temel nedeni. teoloji mi yoksa felsefe mi olduğu noktasında düğümleniyordu. Kavramlar. emek azaltıcı aletler haline gelmiştir. birkaç örnekte birden bulunan ortak özelliklerin özeti duruma düşürülmüştür. Gerçekte. rasyonelleştirilmiş. nihai doğruyu belirleyecek ve ortaya koyacak olan güvün vajiy mi yoksa akıl mı. nesnel çerikle bağıntısızlığı vurgulanır. nesnel doğruyu içerdiği yolundaki “bütüncü” iddiasıyla çelişiyor ve onu etkisizleştiriyordu.ri durumuna düşürülmüş gibidir. makine olarak görülürler. ama aynı zamanda daha zayıf. hurafenin son kalıntılarından biri olarak elenmektedirler.

düşünsel köklerinden kopmuşlardır.” O'conor. “Çoğunluk” diyor John Adams. merhametli. felsefe ve adelet sözcüklerini kullandığı halde. adaletin yeterli bir güvencesi olduğu kesinlikle düşünülmüyordu. Bir düşünce ya da sözcüğün bir alet haline gelmesiyle birlikte. Adalet ve özgürlüğün. iç savaş öncesinin tanınmış avukatlarından ve birkeresinde Demokrat Partinin bir hizbi tarafından başkanlığa aday gösterilen Charles O'conor mecburi hizmetin nimetlerini sayıp döktükten sonra şöyle diyordu: “ Zencilerin köleliğinin adeletsiz olduğunu kabul etmiyorum. insani içeriklerinden de koparılmış oldukları anlamına gelir. mutluluk. ideolojik manipülasyona. Düşüncenin bu insansızlaştırılmasının uygarlığımızın temellerini nasıl etkilediği. hoşgörü geçmiş yüzyıllarda aklında doğasında varolduğu ya da gücünü aklıldan alıdığı varsayılan bütün bu kavramlar. Öznel akıl herşeye ayak uydurur. Rasyonel metafiziğin temel idealleri ve kavramların kökleri. O'conor örneğinde olduğu gibi sömürü ve gericiliğe de bir ideoloji kazandırabilir. eşitlik.bilim yani olguların sınıflandırılması ve olasılıkların hesaplanması. onun gerçekten “düşünme” gereği de. Hala birer amaçtırlar ama onları değerlendirecek bir nesnel gerçekliğe bağlayacak rasyonel bir etmen yoktur artık. Doğanın bu açık emrine ve sağlam felsefenin gereklerine uyarak.. Düşünceyle eylem arasındaki farklılık yok sayılmaktadır. bu kavramlar bütünüyle biçimselleşmiştir ve O'conor'un olgular ve deneyim saydığı şeylere karşı direnememektedirler. zülmü savunurken eşanlamlı olarak kullanılabilir oldular. Herkes söylediği ya da söylemediği şeyler için azarlanmaktadır. Bu yüzden doğruluk arayışı toplumsal denetim altında kısıtlanmaktadır. Kendi başına çoğunluk ilkesinin. bu aydınlanmanın ilerlemesinin belli noktalarda hurafe ve paranoyaya sapma . evrensel insan kavramında. sanayinin gelişmesi için gerçekten zorunludur. Aklın biçimselleştirilmesinin sonuçları nelerdir? Adelet. ilerleme ve devrime de. Akıl kavramı ne kadar güçten düşerse. ahlaki ve siyasal düşüncede bir mitolojinin nüvesini oluşturma eğilimi göze çarpmaktadır. Kavramların içeriği o kadar boşaltıldı ki.. doğa. bu kavramların biçimselleşmesi. demokrasi ilkesinin ikizi olan çoğunluk ilkesinin çözümlenmesiyle gösterilebilir. kendi içinde kırmızının maviden daha güzel olduğu ya da yumurtanın sütten daha iyi olduğu önermeleri kadar anlamsız görünmeye başlanmıştır.görülmekte ve konuşanlar kullandıkları sözcüklerden sorumlu tutulmaktadır. Bir örnek. Herşey sınıflandırılmakta ve etiketlenmektedir. adildir. yani onu sözlü olarak ifade ederken gerçekleştirilmesi gereken mantıksal edimlelre duyulan ihtiyaç da ortadan kalkar. Her felsefi. hatta en kaba yalanların yayılmasına o kadar elverişli duurma gelir. kendi başlarına adaletsizlik ve baskıdan daha iyi olduğu önermesi.. Bu ideallerden herhangi birinin doğruya kendi karşıtından daha yakın olduğunu kim söyleyebilir bugün? Zamanımızın ortalama aydının felsefesine göre bir tek otorite vardır. akıllıcadır ve yararlıdır. Böyle bir önerme. yasal ve uygun olduğunu ilan etmeliyiz. Her düşünce bir eylem olarak görülmektedir. bu kurumun adil. bilimsel olarak doğrulanabilecek yararlı bir önerme değildir. bir fetiş olur. insanlık kavramında yatmaktaydı. “ Her zaman ve istisnasız olarak azınlığın hakkını çiğnemiştir. bir doğa takdiridir. bir tür maddeselliğe bürünür ve körleşir. ama bu zihinlerinde başlıca özelliği haline geldiğinde aklın kendisi de araçsallaşır.” Günümüzde rasyonel temellerini yitirmiş olan çoğunluk ilkesi tümüyle akıldışı bir boyut kazanmıştır. düşünsel olarak yaşamak yerine öylece kabullenilen bir büyülü varlık haline gelir. Zencilerin köleliği. Bütün neo-pozitivist düşüncelerin modeli olan matematiğin avantajı da bu “düşünsel tasarruf”tur zaten.. Böyle bir mekanizasyon. Geleneksel insancı değerlerin hem savunucuları hem karşıtları tarafından kullanılabilir.

hayatın her alanında bütün özgül hedef ve amaçları da etkilemektedir. faydacı ölçülere. Başından beri. Biçimselleşmiş akla göre. Bilimsel propaganda kamuoyunu karanlık güçlerin aleti haline getirdikçe. bir zamanlar doğruluk adını verdiğimiz şeyin bir imgesi olarak duymak. Bu şeyleşme. program broşüründeki yorumların somutlaması olarak dinler. yani varolan adaletsizliğe karşı direnen bir güç olarak değil. Şeyleşme. dünyaya ne olduğunu söylemek. politika ve dinde. Bu felsefenin özü. bir düşüncenin anlamını bir planın ya da bir taslağın anlamı düzeyine düşürmektedir. Senfoniyi. Sanat. başlangıcı örgütlenmiş toplumun ilk kuruluşuna ve aletlerin ilk kullanılmasına kadar götürülebilecek bir süreçtir. Hiçbir amaç kendi içinde bir ötekinden daha iyi değildir. İnsanın özlem ve gizil gğçlerinin nesnel doğru düşüncesinden bu kopuşu sadece özgürlük. doğruluğun mantığın yerine olasılığın mantığının geçirilmesinden yana olmuştur. despotizm. Demokratik ilerlemenin bu yanıltıcı zaferi. yaşamak mümkün değildir.. Sanat yapıtının bu özelliği günümüzden ortadan kalkmıştır. Eskiden nesnel aklın. Başka bir deyişle uğraşın kendisi sadece bir alettir. daha doğru olduğunu söylemek anlamsızdır. bir dinin bir felsefenin ötekinden daha iyi. bu görüşten bir felsefe çıkarmaya çalışmıştır. daha yüksek. Biçimselleşmiş akıl açısından. artık aklın ışığında değerlendirilmediği için. Kentin dışına. Sanat yapıtlarını kültürel metalara dönüştürür bu süreç. çünkü anlamını ancak başka amaçlarla onlan bağlantısından alır. Bugünse senfoni şeyleştirilmiş bir müze parçası mutlaka katılmanzı gereken bir toplantı aracı haline getirilmiştir. Ama yapıtta canlı söz konusu değildir artık. bir hareket ancak sağlık ya da dinlenme gibi çalışma gücünü tazeleyebilecek bir başka amaca hizmet ettiği sürece akla uygundur. nihai bir yargıda bulunmak olurdu. demokrasiyi beslemiş olan düşünsel cevheri yiyip bitirmektedir. Amaçlar. Oysa herşey notalarda yazılıdır. eşitlik veya adalet gibi temel ahlak ve politika kavramlarını değil. Belirli bir hayat tarzının. oteriter dinin ya da metafiziğin yerine getirdiği işlevleri anonim ekonomik aygıt devralmıştır. Ama insan faaliyetlerinin bütün ürünlerini metaya dönüşmesi ancak sanayi toplumunun doğrusuyla gerçekleşmiştir. insan kendini anlamsız yıpratıcı bir uğraşla oyalamaktadır. kamuoyu da aklın yerini almaya başlar. eğer kurucularının kazançlı çıkma olasılığı varsa hiçbir merci diktatörlüğe karşı bir yargıda bulunamaz. zulüm ve baskı kendi başlarına kötü değildir. bir düşüncenin. Başlı başına bir amaç olan şeylerin sayısı gitgide azalmıştır. Bugün ortalama bir konser izleyici bu yapıtın nesnel anlamını kavramaktan acizdir. uyumsuz olan herşeye karşı direnen bir güç olarak.eğiliminin nedenlerinden biridir. olduğu gibi doğruluktan koparılmıştır. dere kıyısına ya da bir tepeye yapılan yürüyüş. modern düşünce pragmatizimde olduğu gibi. aklın öznelleşmesini ve biçimselleşmesinin tipik bir sonucudur. ne kadar zalim ve despotça olursa olsun bir ekonomik ya da siyasal sistemin bir diğerinden daha akıldışı olduğunu söylemek de mümkün değildir. ama büyük devrimlerin habercilerinin düşündüğü anlamda. düşüncenin hizmet etmek zorunda olduğu egemen kuvvet haline gelmiştir. yapıtın bütünlüğünü. bir kavramın ya da bir teorinin bir eylem planı ya da tasarısından başka bir şey olmadığını ve dolayısıyla doğruluğunda sadece bu düşüncenin başarısından ibaret olduğunu görüşüdür. Bilim gibi felsefe de varoluşun belli bir uzaklıktan düşünülmesi ya da geçmişte kalmış olguların çözümlenmesi olmaktan çıkıp daha iyiye ulaşılması ve en kötüden kaçınılması amacıyla . Beethoven'ın Eroica senfonisini düşünün. Yeni bir tanrıdır. Eskiden bir sanat yapıtının amacı. Her konuda kamu yargılarına başvurma biçimini alan ve çeşitli kamuoyu ölçme ve modern iletişim teknikleriyle uygulanan çoğunluk ilkesi. akıldışı ve budalaca bir hareket olarak görülmektedir. Pragmatizm.

bütün başarılı olmuş bilimlerin ( aklı başında hiç kimse bunlara metafiziği dahil etmez) bugünkü kesinliklerine ulaşmasını sağlayan. üretkenliğini. Bugün felsefenin yüzleşmek zorunda olduğu iki seçenek vardır. doğruluk kendi başuna değerli değil. (Peirce) Eğer her kavram yani -düşünülebilecek olan herşey. “nasıl?” sorusuyla uğraşan bir yürütme organı durumuna düşürerek. en küçük ayrıntılarına kadar. onun aptallığa dönüşmesini dile getirir. varolanın gözleri bağlı bir savunusu olmakla ya da kahraman yeni dünyaya bütün hazır ideolojiler kadar kolaylıkla uyan bir garantili reçete olmakla yetinmek. örnekse gişe hasılatı ya da propaganda değeriyle ölçülmesi gibi. Pragmatist herşeyi “ tıpkı bir laboratuvarda düşünüldüğü gibi düşünmekten. felsefenin onayını almakta. aklın biçimselleşmesini bu yönünü. fabrikayı insan varoluşunun prototipi olarak gören ve bütün kültür dallarını montaj hattı üzerindeki üretim ya da rasyonelleştirilmiş bir büro modeline uydurmaya çalışan modern endüstriyelizmin düşünce alanındaki karşılığıdır. yani bir deney konusu olarak düşünmekten” gurur duymaktadır. deneysel yöntemden başka bir şey değildir. yeni içerikler bulma ve öne sürme gücü. daha doğrusu felsefeyle özdeşleştirilmektedir. etkili olduğu bizi doğruluğa yabancı. sonunda onun araç olma niteliğini bile etkiler. Pragmatistin doğal bilimlere tapınmasına uygun olarak. Deneysel fiziği bütün bilimlerin prototipi yapmaya ve zihinsel yaşamın her alanına laboratuvar teknikleri modeline uydurmaya çalışan pragmatizim. Burada kahraman yeni dünyanın teknikleri ve onlarla bağlatılı zihinsel işlemlerin son derece incelmiş olduğu görülür. düşünce olmayan birşeyle. tek sözcükle öznelliğini yitirmektedir. bu “araç” da sonunda fazla incelmekte ve kendisini sınırlamış olduğu sırf biçimsel görevlerin bile üstesinden gelemez olmaktadır. . onu nesnel içerikle her türlü ilişkiden ve bu içeriği yargılama gücünden yoksun bırakmak. olguları kaydeden cansız bir aygıta çevirmektedir aklı. Felsefi yöntemi şudur. Nesnel doğruya götüren çeşitli teorik yolların yerine örgütlü araştırmanın dev aygıtına geçiren süreç. bütün kendiliğindenliğini. üretim üzerindeki ya da davranışlar üzerindeki etkisiyle ölçülmektedir. toplumda doğruluğu boş bir sözcük haline getiren tarihsl süreç de aynı şeyi felsefe de gerçekleştiren pragmatizm tarafından kutsanmaktadır. Aklın yansızlaşması ( nötr hale gelmesi).esas olarak deneye bağımlısa. hesaplanabilirlik alırken. öznel akıl. bilimsel uğraşlar da içinde olmak üzere bütün insan davranışlarının kendi varlık nedenini ve haklılığını kavramasını sağlayacak olan etmendi. Aldous Huxley'in negatif ütopyası. pragmatizm ise her türlü kavrayışı yeniden eyleme dönüştürmeye çalışmaktadır. Düşünceleri eşya gibi ele alan ve doğa üzerindeki teknik egemenlikten çıkarılan dışında her türlü doğruluk düşüncesini tasfiye eden. “ ne?” sorusuyla değil. Fazla sık bilenen bir tıraş bıçağı gibi. Doğrudan kullanımı “ teorik” olsa bile kendisine iş bu kazandıran teorinin pratik uygulanışıyla eninde sonunda sınava sokulacaktır. kendi faaliyet türünü “bütün başarılı olmuş bilimler” arasına kaydettirme çalışan ve fizikçiyi taklit eden filozoftur. tıpkı sanatın. tek geçerli yaşantı deneydir. sanat dışı birşeyle. ya bu açmazda kendinin efendisi olarak kalmak ve böylece kendi teorik açılımını hazırlamak ya da içi boş metodoloji düzeyine düşmek. en azından doğruluğun dışında bir başka şeye götürdüğü sürece değerlidir. fizikçi değil. Pragmatizme göre.gelecekteki olasılık ya da daha iyisi. Aklın bir araca indirgenmesi. Düşünce. deneyi “düşünülebilir olma” ölçütüne nasıl tabi tutabikiriz? Nesnelci döneminde felsefe.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful