T.C.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

MEGEP
(MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ)

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ

DONATI HAZIRLAMA

ANKARA 2006

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; • Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 02.06.2006 tarih ve 269 sayılı Kararı ile onaylanan, Mesleki ve Teknik Eğitim Okul ve Kurumlarında kademeli olarak yaygınlaştırılan 42 alan ve 192 dala ait çerçeve öğretim programlarında amaçlanan mesleki yeterlikleri kazandırmaya yönelik geliştirilmiş öğretim materyalleridir (Ders Notlarıdır). Modüller, bireylere mesleki yeterlik kazandırmak ve bireysel öğrenmeye rehberlik etmek amacıyla öğrenme materyali olarak hazırlanmış, denenmek ve geliştirilmek üzere Mesleki ve Teknik Eğitim Okul ve Kurumlarında uygulanmaya başlanmıştır. Modüller teknolojik gelişmelere paralel olarak, amaçlanan yeterliği kazandırmak koşulu ile eğitim öğretim sırasında geliştirilebilir ve yapılması önerilen değişiklikler Bakanlıkta ilgili birime bildirilir. Örgün ve yaygın eğitim kurumları, işletmeler ve kendi kendine mesleki yeterlik kazanmak isteyen bireyler modüllere internet üzerinden ulaşılabilir. Basılmış modüller, eğitim kurumlarında öğrencilere ücretsiz olarak dağıtılır. Modüller hiçbir şekilde ticari amaçla kullanılamaz ve ücret karşılığında satılamaz.

• •

İÇİNDEKİLER

AÇIKLAMALAR ....................................................................................................................ii GİRİŞ ....................................................................................................................................... 1 1. DONATIYI HAZIRLAMA ................................................................................................. 3 1.1. Donatı............................................................................................................................ 3 1.1.1. Tanımı.................................................................................................................... 3 1.1.2. Çeşitleri.................................................................................................................. 3 1.1.3. Donatının Kullanıldığı Yerler.............................................................................. 23 1.2. Donatıları Bağlama ..................................................................................................... 26 1.2.1. Bağlama Kuralları................................................................................................ 26 1.2.2. Bağlama Yapılışı ................................................................................................. 26 1.2.3. Pas Taşı................................................................................................................ 28 UYGULAMA FAALİYETİ .............................................................................................. 29 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME .................................................................................... 30 2. DONATIYI KALIBA YERLEŞTİRME............................................................................ 31 2.1. Betonarme Kalıplar ..................................................................................................... 31 2.1.1. Tanımı.................................................................................................................. 31 2.1.2. Betonarme Kalıp Çeşitleri ................................................................................... 32 2.1.3. Betonarme Kalıp Kullanıldığı Yerler .................................................................. 37 2.2. Donatıyı Kalıba Yerleştirme Kuralları........................................................................ 42 2.3. Donatının Kalıba Yerleştirilmesi ................................................................................ 42 2.3.1.Temel Donatısının Kalıba Yerleştirilmesi ............................................................ 42 2.3.2. Betonarme Perde Duvar Donatısının Kalıba Yerleştirilmesi............................... 43 2.3.3. Kolon Donatısının Kalıba Yerleştirilmesi ........................................................... 43 2.3.4. Kiriş-Döşeme Donatısını Kalıba Yerleştirme...................................................... 44 2.3.5. Merdiven Donatısını Kalıba Yerleştirme............................................................. 45 UYGULAMA FAALİYETİ .............................................................................................. 46 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME .................................................................................... 47 ÖĞRENME FAALİYETİ–3 .................................................................................................. 48 3.DONATIYI BAĞLAMA .................................................................................................... 48 3.1. Temel–Kolon Bağlantıları........................................................................................... 48 3.2. Kolon-Kiriş Bağlantıları ............................................................................................. 49 3.3. Kiriş Döşeme Bağlantıları........................................................................................... 50 3.4. Merdiven Döşeme Kiriş Bağlantıları .......................................................................... 50 UYGULAMAUYU FAALİYETİ...................................................................................... 51 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME .................................................................................... 52 MODÜL DEĞERLENDİRME .............................................................................................. 53 CEVAP ANAHTARLARI ..................................................................................................... 54 KAYNAKÇA ......................................................................................................................... 55

i

AÇIKLAMALAR AÇIKLAMALAR
KOD ALAN DAL/MESLEK MODÜLÜN ADI MODÜLÜN TANIMI SÜRE ÖN KOŞUL YETERLİK 582YIM191 İnşaat Teknolojisi Betonarme Demirciliği Donatı Hazırlama Donatıyı hazırlama, betonarme yapı elamanlarının birbirine bağlanması ve donatıyı kalıba yerleştirme temel bilgi ve becerilerinin kazandırıldığı öğrenme materyalidir. 40/32 Demir İşleme modülünü başarmak. Donatı hazırlama amacını güvenli yapmanın yöntem ve tekniklerini öğrenmek. Genel Amaç Gerekli atölye ortamı ile Betonarme elamanların donatılarının bağlantıları ve bunların kalıba yerleştirilmesini güvenli, verimli, amaca ve tekniğe uygun yapabileceksiniz. Amaçlar Donatının ne olduğunu, çeşitlerini ve kullanıldığı yerleri söyleyebileceksiniz. Donatının yapılışını, bağlama kurallarını ve pas payını yapabileceksiniz. Donatıları kalıba yerleştirebileceksiniz. Temel ve kolon bağlantısını öğrenip nasıl uygulandığını bileceksiniz. Kolon ve kiriş bağlantısını öğrenip nasıl uygulandığını bileceksiniz. Kiriş ve döşeme bağlantısını öğrenip nasıl uygulandığını bileceksiniz. Merdiven, Döşeme ve Kiriş bağlantılarını öğrenip nasıl uygulandığını bileceksiniz. Atölye ortamı, donatı, kerpeten, tel, demir düzeltme anahtarı, pasyaşı, demirci sehpası, demirci makası, metre, tebeşir. İş güvenliği ile ilgili donanımlar, eldiven ve baret. Her faaliyet sonrasında değerlendirme soruları ile değerlendireceksiniz. Öğretmen modül sonunda (uygulama, soru-cevap) uygulayarak ile kazandığınız bilgi ve değerlendirecektir. ii o faliyetle ilgili kendi kendinizi size ölçme aracı modül uygulamaları becerileri ölçerek

MODÜLÜN AMACI

EĞİTİM ÖĞRETİM ORTAMLARI VE DONANIMLARI

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

GİRİŞ GİRİŞ
Sevgili Öğrenci Teknolojik gelişmeler inşaat alanında da bir takım yenilikleri beraberinde getirmiştir. Özellikle deprem kuşağında olmamız çok daha önemlidir. Depremler sonrası yeni deprem yönetmeliğini mecbur etmiştir. Hem deprem yönetmeliği hemde TS 500 inşaatlarda bazı donatı türlerini zorunlu kılmıştır. Güvenli yapılar inşa etmenin donatıları hazırlama kurallarına uymakla olacağını göreceksiniz. Günümüzde kullanılan en yaygın yapı betonarme yapıdır. Betonarmenin olduğu her yerde mutlaka donatı vardır. Bir yapıyı yıkılma tehlikelerine karşı ayakta tutan betonarme elamanlardır. Yük taşıyan, direnç gösteren bu elamanlar donatısız olmazlar. Donatı beton içinde çizildiği gibi olmalıdır. Deprem sonrası manzaraları hepiniz gördünüz. Bu manzaraların tekrar yaşanmaması için betonarme inşaat işçiliğinin ne kadar önem arz ettiğini hepinizin kavraması gerekmektedir. Donatıları ne kadar kuralına uygun ve eksiksiz bağlarsak inşaatımız o kadar sağlam olur. Her betonarme demircisi temelden çatıya kadar betonarme elamanların donatılarını hazırlayabilmelidir. Donatıları kalıbına yerleştirebilmelidir. Her türlü donatı bağlamasını bilmelidir. Bütün bu işlemlerin yapılışını bu kitapta bulabileceksiniz. Bu modül sonunda edineceğiniz bilgi ve beceriler ile inşaat teknolojisi alanında her türlü donatı hazırlama işlerinizi yapabilmeniz için çok yararlı olacaktır.

1

2 .

düz. Kiriş.1. Her yapı elemanının donatısı farklıdır. pilye. Merdiven. kolon filizi ve etriyeler hazırlanır. Pilyeleri proje ölçüsünde ve kolon filizleri temel donatısı tamamlandıktan sonra bağlanır. 1. Düz donatılar ölçüsünde kesilir ve ucuna 90 derece kanca yapılır. Bu demirlerin şekli. 3 .1. Burada demirin şekli ve ölçüsü yazılı olur.1.2. mesnet. Merdiven donatılarının hazırlanışını ve bağlamasını gözlemleyiniz. Donatı hazırlanan atölyelerdeki işçilerin ve inşaat alanındaki donatı işcilerinin davranışlarını izleyerek ön bilgi ediniz. Tanımı Betonarme yapı elemanların içine kendi özelliğine göre demir yerleştirilir. Kiriş donatı hazırlığını ve bağlama yapımını gözlemleyiniz. Ayrıca bu donatı elamanlarını bağlayabileceksiniz. 1. Temel Donatısı Temel donatıları kalıp içinde bağlanır.1. Düz. şapo ve çiroz demirleri vardır. döşeme ve kiriş bağlantılarının yapılışını gözlemleyiniz. Bu demirlerin yapı elemanı içine yerleştirilmesine donatı denir. Yere serili donatıların pas payları zemin durumuna bağlı olarak 2–5 cm olarak bırakılır. Temel donatılarının hazırlanışını ve bağlanışını gözlemleyiniz.1. Donatıları projedeki ölçüsünde ve şeklinde hazır edeceksiniz.1.2. donatı demirlerini hazırlayacaksınız. Kolon donatı hazırlığını ve bağlama yapımını izleyiniz. Temel – Kolon donatı bağlantılarının yapılışını gözlemleyiniz. ARAŞTIRMA Bu faaliyet öncesinde yapmanız gereken öncelikli araştırmalar şunlardır: Demir işleri yapılan bir inşaatta demirci sehpası yapımını ve işleyişini gözlemleyiniz. DONATIYI HAZIRLAMA 1. Döşeme donatılarının hazırlanışını ve bağlamasını gözlemleyiniz. pilye. Donatı 1. Betonarme yapı elemanlarında nasıl bir demir kullanılacağı statik uygulama projesinde çizilerek gösterilir. kalınlığı ve sayıları mühendislik hesaplarıyla bulunur. döşeme ve kolon bağlantılarını gözlemleyiniz.ÖĞRENME FAALİYETİ–1 AMAÇ Uygun ortam sağlandığında demirci sehpası hazırlayarak. Betonarme yapı elemanlarında etriye. Çeşitleri 1.

Akslara uygun kolon filizleri. Bu donatılar her iki yönde yere serilir.Resim 1: Temel donatıları döşenmeden önce tabana beton dökülür. Deprem hatılları demirci sehpasında hazırlanır. Temelde önce akslar belirlenir. Resim 2: Temel donatıları ölçüsünde kesilerek uçları demir bükme ile bükülür. kancalarından tabandaki donatı üstüne bağlanır (Resim 4). Sonra kalıp yapılarak temel donatısına başlanır(Resim 1). Kancaları üste doğru kesişme yerlerinden tel ile bağlanır (Resim 3). Pilye donatıları ve kolon filizleri hazırlanır. Temel düz donatıları hazırlanır (Resim 2). 4 . Deprem hatılları kolon filizlerine geçirilir ve tel ile bağlanır (Resim5). Pilyeler proje ölçüsünde alttaki donatı üzerine bağlanır.

Resim 3: Temel donatılarının uçları yukarıda olacak şekilde kerpeten ve tel ile bağlanır. Resim 4: Temel donatılarını kolon filizleri proje akslarına göre yerleştirilerek tamamlanır. 5 . Resim 5: Temel donatıları kolon filiz demirlerine deprem hatılları bağlanır.

Etriye araları en çok 20 cm ya da 12 donatı çapı kadar olur.1. Donatı çapının 40 ya da 50 katı uzunluk kadar filiz payı bırakılır. Buralardan etriyeler iki donatıya tel ile bağlanır. Boyuna donatılar hep üst kat için filiz olacak şekilde üretilir. Kolon donatıları alttan gelen kolon filizlerine bağlanır (Resim 8).5 cm. Etriyeler iç kolonlarda 1. Daha sonra diğer boyuna donatılar bağlanır. 6 .2. Kolon Donatısı Kolon donatıları boyuna donatı ve etrafında sarılı etriyelerden oluşur. Bunların etriyeleri helozonik tek parça olur. Kolonlar en az 4 adet 16’ mm lik ya da 6 adet 14’ mm lik (4Ø16 veya 6Ø14) donatıdan olur. İki adet demir sehpa üstüne uygun yerinden bırakılır.Resim 6: Radye temellerde çift etriye ve pilye donatıları da yapılır. Demirci sehpasında boyuna donatıların etriye yerleri tebeşir ile çizilir. diğer yerlerde 4 adet olmak üzere çirozlar bağlanır (Resim 7). Etriyeler hazırlanır. Bir ucu 45 derece. Radye temellerde farklı olarak etriye ve pilye donatıları sırasıyla bağlanır (Resim 6). 1. Kolonların alt ve üst kısımlarında etriye sıklaştırması yapılır. Dairesel kolonlarda en az donatı 6Ø14 tür.2. Sıklaştıma yerlerinde metre karede 10. dış kolonlarda 2 cm pas payına göre hazırlanır. diğer ucu 90 derece deprem çirozları hazırlanır. Daire şeklindeki kolonlar fretli olur. Yuvarlak kütüğe makine ile sarılarak üretilir. Önce boyuna donatıları ölçüsünde kesilir.

7 .Resim 7: Kolon donatıları demirci sehpası üzerinde projesine uygun bağlanır. Resim 8: Kolon donatıları kolon kalıbı içine alttan filiz demirlerine bağlanır.

C C D E B A E KARŞI TARAFA DEVAM EDEN KİRİŞ İLE KOLON BİRLEŞİMİ DETAYI KARŞI TARAFA DEVAM ETMEYEN KİRİŞ İLE KOLON BİRLEŞİMİ DETAYI Şekil 1: Kolon donatıları üst katta daralıyorsa Daralmada boyuna donatı 1/6 oranında büzülebilir. Alt kattan üst kata geçen kolonda meydana gelen kesit azalması (A/B) 1/6’ dan büyük olamaz. D 90 derece kanca ve 12 donatı çapından aşağı olmaz (Şekil 1). Şekil 2: Çokgen ve daire kesitli kolonlar fretli olarak bağlanır 8 . E filizdir ve 40 donatı çapından az olmaz.

Fretli etriyeler önceden kütüğe sararak hazır edilir. Resim 9: Kolon donatısı etriyelerinin üstüne paspayı için pastaşı takılır. Şekil 2’ deki gibi tel ile bağlanır. 9 .

10 . Şekil 3: Kolon donatısı etriyelerinin sıklaştırması ve üst katta daralması Kolon daralmasında ve kiriş kesişme yerlerindeki donatı şekil 3’ teki gibi yapılır.Kolon donatısı yerine bağlandıktan sonra bütün kenarlarına pas taşı takılır (Resim 9).

2. Etriyelerin kalıba değen taraflarına pastaşı takılmalıdır.3. Pilyeler ölçüsünde ve 45 dereceden bükülür. Üzerindeki yükleri kolon ve altındaki duvarlara iletirler. esas (düz demir). Etriyeler sayısı kadar kesilir ve bükülerek hazırlanır. Kiriş başlangıcına üstten L/4 kadar mesnet donatısı bağlanır. Kiriş donatıları montaj. Resim 10: Kiriş donatıları kalıp içinde bağlanır. Kolon ile birleşim yeri dışındaki etriye yerleri işaretlenerek tel ile bağlanır. Kirişlerde çapı 12 mm (Ø12) den aşağı donatı kullanılmaz. Esas donatılar devam eden döşemeye L/4 kadar devam ettirilir (Şekil 4). Kirişler devam ediyorsa alt donatılar L/4 kadar diğer kirişe devam eder. Kirişlerin başlangıcı bitişlerinde üstte mesnet donatısı kullanılır. Bütün boyuna donatı bağlandıktan sonra pilye kiriş içine geçirilir. 11 . Kolon filiz yerlerine gereken etriyeler kiriş üstüne serbest olarak takılır ve kiriş yerine oturtulur. Etriye değme yerlerinden bağlanır. Esas donatılar ve montaj donatıları kesilerek bir uçlarına demir bükme ile 12Ø boyunda kanca yapılır. pilye ve etriye donatılarıyla yapılır. (Resim 10 ve Şekil 4). Pilyeler boyunda kesilir.1. Kiriş Donatısı Genellikle dikdörtgen kesitli ve eğilmeye çalışır. Kiriş kalıp üzerinde yerine yakın kurulan sehpa üstünde hazırlanır.1. Mesnet yerlerinde altta şapo donatıları her iki yanda L/4 kadar geçer vaziyette bağlanır. Mesnet içinde etriyeler yerinde bağlanır. Kiriş başlangıcına mesnet donatıları hazırlanır ve bağlanır. proje ölçüsünde iki demir bükme anahtarı ile hazırlanır.

Kiriş. 12 . yığma yapılarda her iki ucu mesnetlere 20 cm serbest oturuyorsa basit kiriştir. Kirişin bir ucu kolona saplanıyor diğeri boşlukta ise bu konsol kiriştir.Şekil 4: Kolonlara mesnetlenen kirişlerin bu bölgelerinde şapo demiri kullanılır. Burada esas ve pilye donatıları üstte montaj donatıları altta olur. Donatıların uçları 45 derece bükülür. Konsol çıkmanın çok olması durumunda ilave pilye bağlanır (Şekil 5). Bazen kirişlerde ters olarak yapılır (Şekil 6).

Şekil 6: Ters kiriş yapılacağında üstten mesnet ilaveleri bağlanır.Şekil 5: Konsol kirişlerin ucuna doğru kalınlığı düşürülür ya da uç kısma kiriş yapılır. 13 .

Etriye yerleri işaretlenir. Düşey hatıllar her 4 metrede bir yapılır. Hatıl Donatısı Yığma yapılarda duvarların bağlantılarını sağlamak amacıyla hatıl yapılır.1. Taş duvarlarda en az 6 adet çapı 10 mm olan boyuna donatı kullanılır.1.5 m’ yi geçmesi durumunda hatıl yapılması zorunludur. Tuğla duvarlar için en az 4 adet 12 mm çaplı donatı kullanılır.2. Etriyeler hazırlanır. İki adet boyuna donatıyı demirci sehpası üstüne dengeli olarak yerleştirilir. Hatıl kesişme yerleri kalıp içinde bağlanır (Şekik 8). İşaretli olan yerlere etriyeler tel ile bağlanır. Hatıl boyuna donatıları keserek hazır edilir. Etriyeler aynı hizada olacak şekilde tel ile diğer boyuna donatılara bağlanır (Şekil 7). Diğer hatıl donatıları üstünde etriye yerleri işaretlenir. Yığma yapılarda kapı ve pencere üstlerini birleştirecek şekilde hatıl yapılır. Şekil 7: Düşey ve yatay olarak yapılan hatıllar için donatı hazırlanır. 14 . Moloz taş duvar yüksekliğinin 1. Etriyeleri bu iki donatıdan geçirilir. Kalıba değecek yerlere pastaşı takılır.4.

Hurdi döşemelerde kısa doğrultuda bir düz bir pilye şeklinde bağlanır. Döşeme Donatısı Dört tarafı kirişlerle çevrili döşemeler ankastradır. Lento Donatısı Kapı ve pencere üstlerine boşluğu kapatmak için lento donatısı yapılır.2. Lento her iki ucu duvar üstüne açıklığın %15 ya da en az 20 cm kadar binmelidir.1. Lento donatısı hazırlanırken.Şekil 8: Hatılların köşe birleştirmesinde önerilen iki bağlama. kolon ve hatıl donatısı hazırlama işlem basamakları aynen uygulanır. Bir tarafı boşlukta olan döşemeler konsol döşemelerdir.5. Pilye donatıları devam eden döşemeye L/4 kadar uzatılır. Lento yüksekliği en az 20 cm yapılır. Kenar uzunlukları arasında en az iki kat fark var ise hurdi döşeme. Genel olarak döşemeler dal ve hurdi olarak çözümlenir. 15 . Etriyeler 20 cm ara ile bağlanır.1. 1. 1.6. bunun dışındaki döşemeler dal döşemelerdir. Uzun kenar doğrultuda sadece düz donatı bağlanır.2.

Her iki doğrultu donatıları bir düz bir pilye olarak bağlanır. Diğer doğrultuda sadece düz donatı sıralanır. Döşeme orta bölgesinde daima altta kalacak olan donatılar tel ile proje ölçüsünde bağlanır. Hurdiye kısa kenarda bir düz bir pilye olarak sıralanır. Dal döşemede pilyeler her iki doğrultuda bağlanır. Pilye donatıları da aynı şekilde hazırlanır. Uzun kenarda sadece düz donatılar vardır. Pilyeler devam eden döşemenin L/4’ ü kadar uzatılır. 16 . Bu haliyle birbiriyle kesişen donatılar tel ile bağlanır. pilyelerin diğer döşemeye L/4 kadar devam etmesine dikkat edilir.Resim 11: Hurdi döşeme donatısı Hurdi döşemede kiriş başlangıçlarına bütün donatılar 90º kancalı bağlanır. İki adet demir bükme anahtarı ile pilyeler proje ölçüsünden 45 derece bükülür. Başlangıçta donatıların uçları kancalı olmasına. Dal döşemede her iki yöne bir düz bir pilye olarak donatılar sıralanır. Resim 12: Dal döşeme donatısı Döşeme çift yönlü çalıştığı için pilyeler iki yönlü döşenerek bağlanır (Resim 12). Döşeme düz donatıları kesilerek bir uçları kancalı olarak hazırlanır. Belli aralıklarla kalıp tarafına pastaşı takılır (Resim 11).

Şekil 9: Konsol döşeme donatısı Konsol döşemelerde ilave olarak şapo donatıları yerleştirilir. 17 . Esas donatı üste bağlanır. Konsolun bağlı olduğu döşemelere bütün donatılar L/4 kadar uzanır (Şekil 9).

Dişli döşemelere nervürlü döşeme de denir (Şekil 10). Döşeme altında tesisat kanalları oluşturmak için tek ya da iki yönlü dişli döşemelerde de aynı donatı uygulanır. 18 . Aynı donatı uygulaması kirişsiz en az 15 cm kalınlığındaki mantar döşemelerde de aynı şekilde bağlanır.Resim 13: Devamlı döşeme donatısı Devamlı döşemeler aynı seviyede birden fazla olan döşemelerdir. Dişli döşemelerde diş olarak yapılan çıkıntılara kiriş donatısı gibi donatılar yerleştirilir. Bütün döşemelerin pilyeleri komşu döşemeye L/4 kadar devam eder (Resim 13).

Şekil 10: Dişli döşemeler ve mantar döşemeler 19 .

Etriye ve çirozlar en fazla 20 cm ara ile bağlanır. Kalınlıkları 25 cm’ den az olmaz. 1.2.7. Perde uçlarına 30 cm’ den az olmamak üzere perde boyunun % 10 kadar perde uç elamanı düzenlenir. Perde Donatısı Perde duvarlar kot altı yapılarında ve çevirme duvarları yapımında kullanılır. Kalıpsız asmolende donatılı bloklar önce üretilir. Kalıplıda kısa kenar yönünde bloklar yerleştirildikten sonra donatılar küçük hatıl donatısı şeklinde aralıklı konur ve uzun kenar yönündeki bağlantı donatılarıyla bağlanır. Perde uç elamanları etriyeli olur. 20 .Şekil 11: Asmolen döşemelerdeki donatılar Döşeme çeşitlerinden asmolen döşemeler kalıplı ve kalıpsız olarak iki şekilde yapılır.1. Boyuna ve enine donatıları en az 25 cm ara ile bağlanır. kısa doğrultuda kiriş donatılara bağlanır ve beton dökülür (Şekil 11).

Kolonlar arasına perde donatısı bağlanacak ise önce yatay donatılar proje ölçüsünde bağlanır. Enine ve boyuna donatılar hazırlanır. Perde filizi yok yalnız perde yapılacaksa perde donatı alt uçları 90º kıvrılı yere basacak şekilde olur.15 ve 16). Yatay donatılara proje ölçüsünde dik olan diğer donatılar tel ile bağlanır. Resim 14: Kolon ve perde duvarlar da kullanılan deprem çirozları Resim 15: Perde donatıların bağlanması 21 . Kalıp taraflarındaki donatılara pastaşı takılır(Resim 14. Bağlama işlemi aynı anda en az iki kişi tarafında yapılır.Temelde kolon filizinin aynısı perde filizi olur. Perde uç donatıları demirci sehpasında etriyeli olarak hazırlanır. Bağlama işlemi tamamlandıktan sonra kritik yükseklikte 10 diğer taraflarda 4 adet (m2) deprem çirozları bağlanır.

8. Merdiven sahanlık pilyeleri ile kol pilyeleri hazırlanır. Merdiven kolu enine donatıları hazırlanır.Resim 16: Çirozların bağlanılmış hali 1. Merdiven esas donatıları kol boyunca çalışır. Pilyeler iki demir bükme anahtarı ile kalıp içinde bükülür. Kirişli ya da kirişsiz olarak yapılır. Projesine göre donatılar kalıp içinde bağlanır. Bükülme sonrası üst donatılar tel ile yerinde kesişme yerlerinden bağlanır (Resim 17). Sahanlık donatıları hazırlanır. Merdiven Donatısı Merdivenler tek parça olarak üretilir. Resim 17 Kirişsiz merdiven kolundaki donatılar 22 .1.2.

Radye temellerde. Mütemadi temelde. Donatının Kullanıldığı Yerler 1.3. kullanılır (Resim 18 ve şekil 12).3.1. Münferit temellerde.1. Resim 18: Münferit ve mütemadi temellerde kullanılır GROBETON BLOKAJ ZEMİN TEMEL DUVARI TEMEL PABUCU Şekil 12: Temelin betonarme pabuç ve hatıllarında temel donatısı kullanılır 23 .1. Temel donatıları. Temeller üzerine gelen yüke ve altındaki zeminin durumuna göre seçilir. İçinde donatıların bulunduğu temeller betonarme temellerdir.1. Temel Donatısı Yapıların yükünü temeller taşıyarak altındaki zemine iletirler. Bu yüzden temeller çok sağlam olmalıdır.

Döşemelerin kenarlarında ve kolonların birbirine bağlantılarında kiriş kullanılır. Donatıları bir arada tutması için çiroz kullanılır. Bu lento için de lento donatısı kullanılır. Ankastre döşemelerde. 1. Bu yatay yapı elamanları döşemedir. Lento Donatısı Yığma yapılarda sadece kapı ve pencere üstünü kapatmak için lento yapılır. Katlarda yatay betonarme tablalardan oluşur.1.3.3. Hatıl Donatısı Yığma yapıların kapı ve pencere üstünde ya da kat yüksekliğinin bittiği yerde betonarme hatıl olur. Kiriş Donatısı Yapılar katlardan meydana gelir.3. Perde Donatısı Yeraltı tesisat kanalları. Dişli döşemelerde. Yatay durumdaki betonarme elamanları ve üzerindeki ağırlıkları kolonlara kirişler iletir. Kirişler taşıdıkları yükleri döşemelerden alır.7. Kolonun yatay donatıları etriyeli ya da fretli olarak yapılırlar.3. 1. 1. Bu hatıl içinde hatıl donatısı kullanılır.3. Kolon Donatısı Yapıların yüklerini yukarıdan aşağıya güvenli olarak kolonlar taşır.1. Döşeme Donatısı Betonarme yapılar katlardan meydana gelir. 1. Yapıdaki kolonlarda kolon donatısı kullanılır. Kolonlar.1. Mantar döşemelerde.1. Devamlı döşemelerde.4. Konsol döşemelerde. Bu perde duvarların içinde perde donatısı kullanılır. içinde esas demirler ile onların dağılmasını engelleyen yatay donatıdan meydana gelir. Kirişlerin içinde kiriş donatısı bulunur.1.3.1 3 2. 24 . Asmolen döşemelerde döşeme donatısı kullanılır. 1. binaların sığınağını çevreleyen duvarlar ve asansör boşluğunu çevreleyen duvarlar perde duvar şeklinde yapılır.6.5.1.

1.3. Şekil 13: Kirişli ya da kirişsiz merdivenlerde 25 . Merdiven Donatısı Yapıların katlar arasında ulaşımı merdivenler sağlar. Betonarme merdivenlerde merdiven donatısı kullanılır (Şekil 13).8.1.

Yarım bağlama Yarım çapraz bağlama Köşede atkılı tam bağlama 26 Tam bağlama . Üst üste ve yan yana geldiklerinde en az 40ø kadar bağlanmalıdır. Özel demirci kerpeteni kullanılmalıdır. Tel ile donatının bağlanması uygulama yerine göre değişir. Bağlama Yapılışı Donatının tel ile bağlanması değişik şekillerde yapılmaktadır. Hasır donatı ve tünel kalıp sistemi için üretilen donatılar için kaynak tercih edilir. Donatılar biribirleri ile kesiştikleri yerlerden bağlanır.2. Kalıp içinde bağlanamayacak donatılar yerine yerleştirilmeden dışarıda bağlanmalıdır.75 mm.2. tam bağlama. 1. En son beton dökülür. Donatıları Bağlama Betonarme yapı elamanların inşasında önce kalıp yapılır. Yarım bağlama. tam çapraz bağlama ve köşede atkılı bağlama (Şekil 14). Bunun dışında yerinde imalatlarda tel ile bağlama kullanılır. Donatı projeye bakılarak oradaki ölçü ve şekillerinde yerleştirilir. yarım çapraz bağlama. Buradaki amaç beton içindeki donatının projedeki yerinde olmasıdır.2. Eldivensiz donatı bağlanmaz. 1.1. Kaynak ile bağlama işlemi atölyelerde uygulanan seri bir yöntemdir. Bazı yapı elamanları önceden hatta atölyede hazırlanabilir. Daha sonra donatı yerleştirilir.1 mm kalınlığındaki teller kullanılır. Donatıların kesiştiği bütün yerler arada boşluk oluşmadan bağlanmalıdır. Ayrıca üst üste ve yan yana gelen bütün donatılar tel ile bağlanır.1. Bağlama teli olarak 0.2. Donatılar projedeki ölçüsünde olmalıdır. Bağlama Kuralları Donatı bağlamaları kaynak ya da tel ile yapılır.

Tam çapraz bağlama Şekil 14: Donatı bağlama çeşitleri 27 .

Beton dökülünce yerine göre donatı 1. Pas taşı kalıba yakın donatılara donatı ağırlına göre 50 – 100 cm ara ile takılır (Şekil 15 Resim 19). Bu ancak pas payı elde edilmesiyle olur.5 ) Şekil 15: Pastaşı Resim 19: Donatının kalıp tarafında pastaşı olmalıdır. Pas Taşı Donatının beton içinde paslanmaması esastır.2. Bunun için donatının dışarıdan görünmesi önlenir.5 – 2 cm içeride kalmalıdır.5 – 5 cm olarak düşünülmelidir.3. Pas payını en iyi pas taşı ile elde ederiz.1. 28 . Eğer asit suyu etkili bir bölge ise bu 2. pa sp ay ı(2 .

Donatı üzerini her zaman yanınızda hazır olan tebeşirlerle işaretleyiniz. 29 . İşaretli yerlerden etriyeleri bağlayınız. Sehpa üstündeki boyuna donatıları yan yana getirerek tebeşir ile 20 cm ara ile etriye yerlerini işaretleyiniz.) 12’lik demirleri yerinde tebeşir ile işaretleyerek kesiniz. Köşede atkılı tam bağlama yöntemi uygulayarak bağlama yapınız. Kerpeteni kullanarak iki donatıyı tel ile bağlayınız. dikkatli ve düzenli olunuz. Kerpeten kullanarak kesişen donatıların bağlama öncesi tel ile boşluğunu alınız.5 cm paspayı hesabına göre etriye boyunu hesaplayınız. Tam bağlama yöntemini uygulayarak bağlama yapınız. Bağlama telini işlem öncesi yeteri kadar hazır layınız. eldivenli. Öneriler Bu işlemler sırasında iş elbiseli.UYGULAMA FAALİYETİ UYGULAMA FAALİYETİ İşlem Basamakları (20 / 20 / 200 cm hatıl içine 4 adet 12’ lik boyuna donatı. Tam çapraz bağlama yöntemini uygulayarak bağlama yapınız. Boşluğu alınmış demirleri öğrendiğiniz yöntemlerle bağlayınız. Etriyeleri kesiniz. Demir bükme ile etriyeleri hazırlayınız. Etriyeleri sehpa üstündeki donatılara geçiriniz. Yarım çapraz bağlama yöntemini uygulayarak bağlama yapınız. Bağlama öncesi bağlama telinin iki ucunu demir aralarında boşluk kalmayacak şekilde kendinize çekiniz. Yarım bağlama yöntemini uygulayarak bağlama yapınız. 1. İki boyuna demirlere bağlanmış etriyeleri sehpa üstünde 180 derece çevirerek diğer boyuna donatıların bağlamasını yapınız. Demirci sehpası hazırlayarak iki boyuna donatıyı üstüne bırakınız. 20 cm aralıklı olarak da etriye kullanılacaktır. İş güvenliğinin önce geldiğini her işlem öncesi unutmayınız.

6. 4. 3. Tüm sorulara doğru cevap verdiyseniz diğer faaliyete geçiniz. Kolonlarda donatı filiz boylar 40-50Ø uzunluğunda olmalıdır.OBJEKTİF TESTLER (ÖLÇME SORULARI) Aşağıdaki cümleleri doğru veya yanlış olarak değerlendiriniz. 30 . Pas payını pas taşları ile elde edebiliriz. Donatı betonun içindeki demirdir. Pilyeleri bağlama anında bükülür.ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME A. Döşeme donatılarının tamamı yerinde bağlanır. bunun dışında 1. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt yaşadığınız sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrar inceleyiniz. Asit suyu etkisindeki bölgede pas payı 2. 9. 5. Betonun içindeki donatıyı pas payı gizlemektedir. DEĞERLENDİRME Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız. 2. 8. Merdiven donatıları yerinde kirişli ve kirişsiz olarak bağlanır. Doğru cevap sayınızı belirleyerek kendinizi değerlendiriniz.5 – 5 cm. 7. Betonarme binaların taşıyıcı elamanların hepsinde donatı vardır.5 – 2 cm olarak bırakılır. 10. Etriye ana donatıları sabitlemek için kullanılan enine donatıdır. Kesişen donatıları çapraz tek şekilde bağlamaya yarım bağlama denir. 1.

1. Beton prizini alıncaya kadar kalıp betonarme elamanı tutar.ÖĞRENME FAALİYETİ–2 AMAÇ Uygun ortam sağlandığında kolon. Donatı yerleştirildikten sonra hangi bağlamaların yapılacağını bileceksiniz. 31 . Hatıl ve lento kalıbı. İçine donatı yerleştirilen taşıyıcı yapı elemanlarına kalıp yapılır. temel. Kazanmış olduğunuz bilgi ve deneyimleri arkadaş gurubunuz ile paylaşınız. Kiriş-döşeme kalıbı. Perde duvar kalıbı. Kalıp betonun ağırlığını taşıyabilecek sağlamlıkta olur. Kalıba donatı yerleştirildikten sonra devam eden işlemleri. ARAŞTIRMA Bu faaliyet öncesinde yapmanız gereken öncelikli araştırmalar şunlar olmalıdır: Bir inşaat alanında. Betonun ağırlığını kalıp taşır. 2. perde duvar ve betonarme çatılara kalıp yapılmalıdır. Temel kalıbı. döşeme. merdiven. DONATIYI KALIBA YERLEŞTİRME 2. kiriş. Kolon kalıbı. yapım ve söküm işlemlerini gözlemlemelisiniz. diğer betonarme elamana bağlama için yapılanları izlemelisiniz. Bu işlemleri yapan kişilerden ön bilgi almanız gerekir.1. döşeme. perde duvar ve merdiven kalıbını proje üzerinden tanıyacaksınız. Sıralarsak. kiriş. Merdiven kalıbı. kolon. Tanımı Betonarme yapı elemanları projedeki ölçüsünde olmalıdır. temel.1. Proje ölçülerinde olmasını kalıplar sağlar. Betonarme Kalıplar 2.

Betonarme Kalıp Çeşitleri Betonarme kalıplar iki kısımdır. İkinci kısım kalıbı istenen yükseklikte tutan ve içindeki betonu prizini alıncaya kadar taşıyan iskeledir.2. Ahşap Metal Plastik Yapım yöntem ve tekniklerine göre. Kullanılan malzemeye göre. Birinci kısım betonarme elamanın yüzeyini elde ettiğimiz bölümdür. Kaplama yüzeyler ahşap. Klasik sistem: Az katlı binalarda kullanılır.2. iskele kısmı metal borulardan kullanılır (Resim 20).1. Resim 20: Klasik sistem kalıp 32 .

33 . Defalarca kullanılabilir (Resim 21.Çelik pano ve modüler sistem: Yüksek katlı olmayan yapımlarda kullanılır. Paneller 75 x 250 cm boyutlarında yukarı doğru inşa edilecek yapılarda kullanılır (Resim 23). Resim 21: Çelik panolar Resim 22: Modüler kalıp iskelesi Tırmanır sistem: Daha çok perde kalıplarında kullanılır.Resim 22).

Resim 23: Klasik sistem kalıp Kayar sistem: Tek taraflı yüksekliği 240 cm. genişlikleri 2–4 m arasındaki panellerden oluşur (Resim 24). Resim 24: Kayar sistem kalıp 34 .

Resim 25: Tünel kalıp sistem 35 .Tünel sistem: Seri. sağlam ve devamlı yapılacak olan inşaatlarda kullanılır (Resim 25).

Beton prizini alıncaya kadar sulanır. Kalıp iskelesi dikme (ayarlı metal boru). Kalıp iskelesi. suni tahta ve metal türündeki malzemelerden elde edilir. Beton dayanımına ulaşınca kalıp iskelesi sökülür. kirişler. Resim 26: Kalıpsız sistem Bütün kalıp sistemlerinin kendi içinde iki bölümü vardır. çapraz kuşaklar ve kamalardan meydana gelir. 36 . Kalıp kaplaması. yerine dökülmüş betonun ağırlığını beton prizini alıncaya kadar taşır. Doğal tahta.Kalıpsız sistem: Asmolen döşeme yapımında kullanılır (Resim 26). Biz bu işleme kürleme deriz. betonarme yapı elamanının yüzeyini elde etmemizi sağlar.

Kolon Kalıpları Kare. Temel Kalıpları Yapıyı temele oturtan en basit kalıplardır.1.2. Resim 27: Temel kalıbı 2. Yükseklikleri ve görülen yüzleri azdır. Kalıp yapılırken önce görünen yan yüzeyler yapılır.1. Resim 28: Kolon kalıbı 37 . Betonarme Kalıp Kullanıldığı Yerler 2.3. Kanatlar 50–100 cm aralıklarla kuşak takviye yapılır.2. Tahtalar birbirine çivi ile tutturulur. Daire kesitli kolon kalıbı yapmak için yuvarlak kuşak kalıplara içten çıtalar çakılır (Resim 28).3.1. çokgen ve daire kesitli olur. Kalıp yapımında kanatlar oluşturulur.3. dikdörtgen. Yan tahtaların üst ve altından açılmaları önlemek için destek kirişleri çakılır (Resim 27).1.

4. destek kalıbın diğer kullanılan elamanlarıdır. Bu dikmeler arasında 100 cm mesafe olur.1.2. Döşeme kalıpları düz. IZGARA KİRİŞLERİ PAYANDA KLAPA DÖŞEME KAPLAMASI DESTEK ESAS KİRİŞ ÇAPRAZ DİKME KUŞAK KAMA Şekil 16: Döşeme kalıbı 38 . Kiriş Kalıbı Kiriş kalıpları döşemelerle birlikte yapılır. Kiriş kalıpları üst başlıklı 10/10 cm kesitli dikmelerle desteklenir. Resim 29: Kiriş kalıbı 2. Izgaraların altında 100 cm ara ile 5/10 kirişlere oturtulur. kirişli. Kalıp yan tahtaları belli aralıklı klapalar ve destek kirişleri ile yerine çivi ile çakılır (Resim 29). Döşeme kalıpları Döşeme tahtaları ortalama 50 cm aralıklı ızgaraların üzerine çakılır. Bu kirişler 100–150 cm aralıklı dikmeler ile taşınır.3. Döşeme asmolen yapılacaksa aralıklı ve aralıksız bloklar dizilir.1.3. çapraz. Payanda. dişli ve mantar olmak üzere üç değişik şekilde yapılır (Şekil 16). Kalıp derinliği daha fazla tutulur.3.

3.5.1. KAPLAMA TAHTASI DESTEK KUŞAK DESTEK DİKMESİ YASTIK GROBETON BLOKAJ Şekil 17: Perde duvar kalıbı 39 . Kuşaklara dik 150 cm ara ile dikmeler çakılarak payanda ile desteklenir (Şekil 17 ve 18).2. Perde Duvar Kalıpları Bina temel duvarlarında ve istinat duvarlarda perde duvar kalıbı yapılır. Tahta kaplaması yönüne dik 50–100 cm aralıklı 5/10 kuşaklara çivilenir.

1.Şekil 18: İstinat duvarı kalıbı 2. Lento Kalıpları Kapı ve pencere üst kısımları lento ile kapatılır. Şekil 19: Lento kalıbı 40 .3. Bunun için dişli ya da düz kullanılan doğrama özelliğine göre lento kalıbı yapılır (Şekil 19.6.20).

GERGİ KENAR TAHTASI RIHT KLAPASI RIHT TAHTASI KİRİŞ TABAN KAP. Hatıl Kalıbı Yükselen duvar üstüne tek parça yatay ve dikey olarak yapılır. 2.1. Duvar kalınlığı kadar belli aralıklarla takozlar bırakılır ve bu takozlara tutturulan yan kanatlar üstten gergi teli ile gerdirilir.7.3. Döşeme ve kiriş kalıbı yapımında olduğu gibi merdiven altında aynı işlem merdiven eğimine göre yapılır.8. Eğimli yüzeye yükseklik ortalama 16 cm olacak şekilde rıht tahtası çakılır (Şekil 219.3. TAHTASI KAMA DESTEK KİRİŞİ DİKME KUŞAK Şekil 21: Merdiven kalıbı 41 . Merdiven Kalıpları Alt döşemede bırakılan donatı filizleri merdiven donatılarına bağlanır.Şekil 20: Lento kalıbı görünüşü 2.1.

Merdiven donatıları ile döşemelere bağlantıyı sağlayacak filizler zamanında bırakılmalıdır. Perde duvarların kritik yüksekliği dışında m²’ sinde 4 çiroz olmalıdır.3. Döşeme ve kiriş donatıları birlikte yapıldıkları için donatıları da birlikte yerleştirilir. Kalıp köşelerindeki donatılara pas taşı takılarak kalıba yerleştirilir. Temel donatıları yerleştirildikten sonra kolon filiz donatıları yerleştirilir (Resim 30). Perde duvarların kritik yüksekliğince m²’ sinde 10 çiroz olmalıdır. Etriye sıklaştırmaları kirişin her iki tarafında 2H kadarki bölgede 50 – 150 mm aralıkla yapılır. 42 . Donatının Kalıba Yerleştirilmesi 2. 2. Aynı işlem boyuna donatının 1/6 dan fazla eğim ile bükülür. Uygulanacak olan temel çeşidine göre donatılar yerinde ya da önceden hazırlanır. Deprem çirozları 5–10 cm aralıkla yerleştirilir. Döşemelerde köşe tablalarda şapo (ilave) donatı yerleştirilir. Donatılarla ilgili diğer kurallar TS 500 ve deprem yönetmeliğinde açıklanmıştır.3. Donatıların tamamında 10ø cm boyunda kanca yapılır. kiriş içine 12ø cm kadar bükülür. kiriş. Donatıyı Kalıba Yerleştirme Kuralları Donatılar kancaları yapıldıktan sonra kalıba yerleştirilir. merdiven kalıpları ve donatıları birlikte yerleştirilir. Temelde perde duvar varsa onlarında filizleri yerleştirilir. Kolon donatıları kolon kalıbı açık bir kenarından yerleştirilir.2. Yerine yerleştirirken pilyelerin proje ölçüsünde olmasına çok dikkat edilir. Kiriş donatıların kancaları 90º ve 12ø cm’ den fazla yapılır. Kolon ve perde duvarlar beraber yapıldığında donatıları da beraber yerleştirilir. Ya da döşeme. Temel donatıları yerleştirilmeden zemin kum ya da beton ile kaplanmalıdır. Temel donatıları bitirildikten sonra kolon filiz donatıları proje akslarına göre yerleştirilmelidir.2. Daralan kolonlardaki donatı.Temel Donatısının Kalıba Yerleştirilmesi Kalıbı bitirilmiş temele donatı yerleştirilir.1. Temel esas donatılar her iki yönde kalıp içinde yerleştirilir. Donatıların kesiştiği her yer tel ile bağlanır.

2.3. Kolon Donatısının Kalıba Yerleştirilmesi Kolon kalıbının üç kenarı bitirilir. Donatılar dışarıda hazırlanır. Betonarme Perde Duvar Donatısının Kalıba Yerleştirilmesi Betonarme perde duvarlar temelde. Resim 31: Perde duvar tel bağlama 2. Köşe donatılarına pas taşı takılır (Resim 32). Kalıbın geniş tarafından yerleştirilen donatılar alttaki filizlere bağlanır.Resim 30: Temel kalıbına donatı yerleşimi 2.3. Bir kenarı açık kolon kalıpları donatı içine yerleştirildikten sonra kapatılır. Kalıbın bir tarafı bitirildikten sonra donatı yerleştirilir.3. Perde duvarlardaki donatılar yatay ve dikey olarak bütün kesişmeler tel ile bağlanır. asansör çevresi ya da tünel kalıp sistemlerinde uygulanır. Donatılar dışarıda ya da yerinde hazırlanabilir (Resim 31). 43 .

Döşeme donatıları kiriş donatıları üstünde yerleştirilir.Resim 32: Kalıp içinde kolon donatısı 2. Kiriş-Döşeme Donatısını Kalıba Yerleştirme Kalıp yapıldıktan sonra önce kiriş donatıları yerleştirilir.3.4. Kiriş donatıları dışarıda hazırlandıktan sonra yerine yerleştirilir. 44 . Kiriş donatıları kolon filizleri üstüne bağlanır. Merdiven donatıları döşeme bağlantıları ile birlikte yerleştirilir (Resim 33).

Donatı merdiven başlama ve bitişindeki döşemelerin donatısına bağlanır.5.3. Merdiven Donatısını Kalıba Yerleştirme Merdiven kalıbı bitirildikten sonra donatıları yerleştirilir.Resim 33: Kalıp içinde kiriş ve donatı kalıbı 2. Merdivenin bütün donatıları kalıp içinde yerleştirilerek bağlanır (Resim 34). Resim 34: Kalıp içinde sahanlık donatıları 45 .

boşluklarını aldıktan sonra bağlayınız. Deprem çirozlarını yerinde bağlayınız. İlave (şapo) donatılarını yerlerinde kullanınız. Merdiven kalıbı içinde donatıları bağlayınız. eldiven. döşeme. Kolon donatısını kalıba yerleştiriniz. Ucu keskin iyi bir demirci kerpeteni kullanınız. Perde duvar kalıbı içine donatılarını yerleştiriniz. baret ve tabanı kalın bir ayakkabı kullanınız. merdiven ve perde duvar kalıplarını proje üzerinde seçiniz.UYGULAMA FAALİYETİ UYGULAMA FAALİYETİ İşlem Basamakları Temel. kiriş. 46 . Temel kalıbı içinde donatısını bağlayınız. Öneriler Bu işlemleri yaparken iş önlüğü. Kenetleme boyunu 40ø cm’ den fazla uygulayınız. Donatıları yerleştirirken pas payı için pas taşını doğru kullanınız. Döşeme donatılarının pilyelerini demir düzeltme anahtarı ile kırınız. Bağlama yaptığınız donatıları. Kiriş ve döşeme kalıbına donatıları yerleştiriniz. kolon.

2.OBJEKTİF TESTLER (ÖLÇME SORULARI) Aşağıdaki cümleleri doğru ve ya yanlış olarak değerlendiriniz. 10. Kiriş donatılarının kenetlenme ve kolon ile bağlantı yerleri kalıp içinde yapılır. DEĞERLENDİRME Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız. bir pilye sıralı olarak bağlanır. Perde duvar kalıpları 150 cm arayla dikme çakılarak payanda ile desteklenir. Temel donatıları. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt yaşadığınız sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrar inceleyiniz. Döşemedeki donatılar bir düz. 1. 9. 3. Kirişlerin sıklaştırma bölgesi 2H her iki tarafta 5–15 cm arasında sıklaştırma olarak uygulanır. Kolon içinde deprem çirozları 50 cm ara ile yerleştirilir. Tüm sorulara doğru cevap verdiyseniz diğer faaliyete geçiniz. 6. Kiriş ve döşemelerin donatıları beraber bağlanmaz. Merdiven donatıları başlama ve çıkış hattı sonunda her zaman sahanlık döşemelerine bağlanır. Kolonlar sıklaştırma yerlerinde en az 5 cm yapılır. kalıbı içinde ve kancaları içe dönük olarak bağlanmalıdır. Doğru cevap sayınızı belirleyerek kendinizi değerlendiriniz.ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME A. 7. 4. 47 . 8. 5. Temel içine yerleştirilen kolon filizleri en az 10ø cm olmalıdır.

Temel düz donatıları ölçüsünde kesilip yerinde tel ile bağlanır. duvar ve kolon filizlerini. kalıp üzerinde donatıları bağlayacaksınız. kolon ve perde duvar donatılarının yapılışı ve bağlanışını gözlemleyiniz. Temelden yükselen perde. demirci kerpeteni. 3. merdiven donatılarını döşeme ve kiriş donatılara bağlama işlemlerini ve bunların işlem sıralarını yapabileceksiniz. Bunun için tabanı kalın bir ayakkabı. temel donatılarına kolon donatılarını bağlama. Kiriş donatılarını döşemelere bağlayan demirci işcilerini gözlemleyiniz. Merdiven ve perde duvar içindeki donatıları bilir. Yerleştirme işleminde mutlaka pastaşı kullanılmalıdır. Kazanmış olduğunuz bilgi ve deneyimleri arkadaş gurubunuz ile paylaşınız. Öğrenci betonarme yapı elamanları için donatıları hazırlar. ARAŞTIRMA Bu faaliyet öncesinde yapmanız gereken öncelikli araştırmalar şunlar olmalıdır: Temel kalıbı bitirilmiş bir inşaatta beton dökümüne kadar olan aşamaları gözlemleyiniz. Perde duvar varsa onlar içinde filiz donatılar en az 40ø boyunda bağlanır. tebeşir. Temel projesinden temele ait pilye ve etriyeler yerinde bağlanamadığı zaman dışarıda bağlanarak sonradan yerine yerleştirilir. demirci makası kullanılmalıdır. Kalıp dışında donatı hazırlayabilecek. kiriş donatılarına döşeme donatılarını bağlama.1. Bu donatıları proje üzerinden gösterebileceksiniz. Temel–Kolon Bağlantıları Betonarme temellerin içindeki donatılar dışarıda hazırlanır. Temel donatısı bitirilince kolon için hazırlanan filizler bağlanır. Döşeme içindeki donatıları bilir. Kolon donatılarına kiriş donatılarının bağlanışını gözlemleyiniz. Kolon içindeki donatıları bilir. Araştırma bölümünde yapılması gereken gözlemi yaparak beceri kazanacaktır. Aynı şekilde merdiven kalıbı üzerine donatı bağlayan işcileri gözlemleyiniz. Kiriş içindeki donatıları bilir.ÖĞRENME FAALİYETİ–3 ÖĞRENME FAALİYETİ–3 AMAÇ Uygun ortam sağlandığında kerpeten kullanarak. Bunun için tel ile bağlama çeşitlerini uygulayacaksınız. eldiven. 48 .DONATIYI BAĞLAMA 3. Bunun için temel çeşitlerini ve içindeki donatıları bilecektir. kolon donatılarına kiriş donatılarını bağlama.

pilye ve etriyeler dışarıda kesilip sehpada hazırlanır. Resim 36: Kolon ile kiriş bağlantı yeri 49 .Resim 35: Temelde kolonları bağlayacak kolon filizleri 3. montaj demir. Demirci sehpasında donatılar bağlanır. tebeşir. eldiven. demirci kerpedeni. Bunun için tabanı kalın bir ayakkabı. Devam eden kirişlerde pilyeler diğer kirişe devam ettirildikten sonra etriyesi bağlanır (Resim36). Kolon-Kiriş Bağlantıları Betonarme kolonların içindeki donatılar dışarıda hazırlanır. Sonradan kalıbına yerleştirilir.2. Kolon donatıları temelden gelen kolon filizlerine bağlanır. Yerine yerleştirildikten sonra doğru bir paspayı için pas taşı kullanılır. Kolon esas donatıları ve etriyeleri ölçüsünde kesilip demirci sehpasında hazırlanır. Kiriş donatılarındaki esas demir. demirci makası kullanılır.

Düz donatılar döşemenin her iki yönünde bağlanır. Kiriş Döşeme Bağlantıları Kiriş donatılarına döşemeden gelen donatılar bağlanır. Döşeme düz donatıları aralarında pilye olmalıdır. Her iki yönde donatılar kesiştikleri yerlerden tel ile bağlanır. Merdiven Döşeme Kiriş Bağlantıları Döşeme kiriş bağlantılarından bir tanesi de merdiven sahanlığıdır. Döşemelerden gelen düz donatılar kiriş içinde döşeme kalınlığının altında olacak şekilde bağlanır.3. Resim 38: Klasik sistem kalıp 50 . Döşeme kenarlarındaki kirişlere tel ile bağlama yapılır (Resim 37). Bütün donatılar döşeme üzerinde hazırlanır. Kıvrılmalar demir düzeltme anahtarı ile yapılır.4. Resim 37: Kiriş ile döşeme donatılarının bağlanması 3. Pilye donatıları 45º ve projedeki yerinden kıvrılır. Sahanlık döşemesi (kiriş döşemedeki bağlantı ile) yapıldıktan sonra merdiven kollarının donatıları buralara bağlanır.3. Merdiven düz ve pilye donatıları sahanlığın bağlı olduğu kirişe bağlanır (Resim 38). Pilye donatıları kenarlardan ve komşu döşemelere üstten devam eder.

Döşeme donatıları bir düz bir pilye olacak şekilde sıralayınız. Kiriş esas. Donatı ara ölçüleri projesine uygun olmalıdır. Yoksa merdiven sahanlığına ve ona bağlı kirişe bağlama işlemini yapınız. Kolon etriyelerini sıklaştırmalara dikkat ederek bağlayınız. Temel donatılarını bağlayınız. Perde ve kolon donatılarında çiroz kullanmalısınız. 51 . Merdiven donatılarını hazırlayınız. Kolon donatılarını hazırlayınız. Kullanacağınız kerpeden ve demirci makası keskin olmalıdır. Döşemeden merdiven için bırakılan filizlere donatıları bağlayınız. montaj.UYGULAMAUYU FAALİYETİ UYGULAMA FAALİYETİ İşlem Basamakları Temel donatılarını hazırlayınız. Kiriş donatılarını bağlayınız. Temel pilyelerini kıvırınız ve bağlayınız. Çift yönlü donatıları kesiştikleri yerlerden bağlayınız. Kıvırmaları demir düzeltme anahtarı ile yapmalısınız. Öneriler Elbise ayakkabı ve eldiveni yapacağınız işe uygun seçmelisiniz. pilye ve etriyelerini hazırlayınız. Kolon filizlerine kolon donatılarını bağlayınız. Pilyelerin üstte kalanları kiriş ve diğer döşeme üst donatıları ile bağlanır. Döşeme donatılarını hazırlayınız. Temel içine kolon filizlerini hazırlayınız ve bağlayınız. Döşeme pilyelerinin demir düzeltme anahtarı ile kıvrılmasından sonra altta kalan yerler kesiştikleri yerlerden bağlanır. Donatıları tel ile bağlamadan önce iki donatı arasındaki boşluğu almalı ve sonra teli kıvırmalısınız. Bütün donatıları pas taşı ile eşit pas payında olmasını sağlamalısınız. Kiriş donatılarını kolon donatılarına kalıp içinde bağlayınız. Döşeme düz donatılarını kesişme yerlerinde tel ile bağlayınız. Donatıların birbirine değdiği yerlerde tel ile bağlamayı ihmal etmemelisiniz. Merdiven kolu için kiriş donatısı varsa merdiven donatılarını buna bağlayınız.

kolon ve döşemede D)Temel.’’ Cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir. 6. DEĞERLENDİRME Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız. Kolonlarda ve perde duvarlarda çiroz kullanılır. Pas taşı nereye bırakılır? A)Temelde B)Merdiven B)Temel. Döşemede çiroz donatı kullanılır. A) Kolondan B) Kirişten C)Döşemeden D)Perdeden ‘‘Pilye…………………. 5. …………………ve ……………………….OBJEKTİF TESTLER (ÖLÇME SORULARI) Aşağıdaki soruların cevaplarını çoktan seçme. 3.ÖLÇME DEĞERLENDİRME ÖLÇME VE VE DEĞERLENDİRME A. Döşeme donatıları alttan ve üstten olmak üzere bir düz ve bir pilye olarak bağlanır. 52 .’’ Cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir. ‘‘Beton ile donatı arasına …………………. doğru ve yanlış olarak değerlendiriniz.bulunur.denir. 8. temelde C)Kiriş ve döşemede 4.. Doğru cevap sayınızı belirleyerek kendinizi değerlendiriniz. Kolonlarda pilye yapılmaz. 10. Kiriş. Temelde pilye yapılmaz. merdiven ve kirişte C)Kalıp etriye arasına D)Kalıba en yakın yere 2. 9.’’ Cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? A) Aderans B) Pas taşı C) Pas payı D) Rötre ‘‘Temel üstüne yük …………………………gelir. 1. 7. Tüm sorulara doğru cevap verdiyseniz diğer faaliyete geçiniz. Etriye sıklaştırması döşemelerde yapılır. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt yaşadığınız sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrar inceleyiniz. A)Kolon.

yerleştirip doğru olarak bağlayabiliyor musunuz? Betonarme elamanların birbirine bağlanmasını uyguladınızmı? Temel donatı filizlerine kolon donatılarını bağladınızmı? Kolon filizlerine kiriş donatılarını doğru bağladınız mı? Kiriş donatılarıyla beraber döşeme donatılarını doğru bağlayabiliyor musunuz? Merdiven donatılarını. Öğretmeninizle iletişime geçiniz. 53 . burulmalı ve halat çelikleri ayırabiliyor musunuz? Donatı çeliğinin yüzeyine nervür niçin yapılır? Biliyor musunuz? Donatı bağlama çeşitlerinden farklı üç tanesini yapabiliyor musunuz? Aynı bağlama çeşidinin kullanılmasının sakıncalarını biliyor musunuz? Pas taşını doğru yerde kullandınız mı? Betonarme kalıplara donatıyı yerleştirip bağladınız mı? Temel donatısını doğru yerleştirip bağladınız mı? Kolon donatısını doğru yerleştirip bağladınız mı? Perde duvar donatısını doğru bağladınız mı? Kiriş donatılarını doğru bağlayabiliyormu sunuz? Döşeme donatılarını doğru yerleştirip bağlayabiliyor musunuz? Merdiven donatılarını.MODÜL DEĞERLENDİRME MODÜL DEĞERLENDİRME PERFORMANS TESTİ (YETERLİK ÖLÇME) Modül ile kazandığınız yeterliği aşağıdaki kıstaslara göre değerlendiriniz. bağlanacağı mesnetlere doğru olarak yerleştirip bağlayabiliyor musunuz? Evet Hayır DEĞERLENDİRME Yaptığınız değerlendirme sonucunda eksikleriniz varsa öğrenme faaliyetlerini tekrarlayınız. düğümlü. tebrik ederiz. Modülü tamamladınız. Öğretmeniniz size çeşitli ölçme araçları uygulayacaktır. DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ Donatı sehpalarını hazırlama Donatı sehpasını doğru kullandınız mı? Donatı kıvırma kolunu kullandınız mı? Donatı çeşitlerini seçebildiniz mi? Nervürlü.

CEVAP ANAHTARLARI CEVAP ANAHTARLARI ÖĞRENME FAALİYETİ–1 CEVAP ANAHTARI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D D D D D D D D D D ÖĞRENME FAALİYETİ–2 CEVAP ANAHTARI 1 D 2 Y 3 D 4 Y 5 D 6 D 7 D 8 D 9 Y 10 D ÖĞRENME FAALİYETİ–3 CEVAP ANAHTARI 1 C 2 A 3 D 4 D 5 Y 6 D 7 D 8 Y 9 Y 10 D 54 .

1979 TAYMAZ Haydar. M:E:B. İstanbul.E. yapıcılık iş ve İşlem Yaprakları. Dr. Yapı Bilgisi Cilt III. 2003 T.S. İstanbul. B. Yapı bilgisi cilt I-II. M. Naim YAMAN. Ümit YEGÜL. 500 TSE Ankara 2001 55 . Nazım DÜNDAR. H. Yapı Teknolojisi Ders Notları. GÜTEF. 2001 ARUNTAŞ.KAYNAKÇA KAYNAKÇA OYMAEL Sabit Doç. Ankara. Köksal ÖZCAN. Yılmaz. 2003 ÖKSÜZOĞLU Halim.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful