Türkiye 12 Komur Kongresi Bildiriler Kitabı, 23-26 Mayıs 2000, Kdz Ereğli, Zonguldak, Türkiye lh Proceedings of the 12 Turkish Coal

Congress, 23-26 May 2000, Kdz. Ereğli, Zonguldak, Turkey

AHŞAP DOMUZDAMLARININ MEKANİK DAVRANIŞI VE TASARIMI MECHANICAL BEHAVIOR AND DESIGN OF WOOD CRIBS

Tuğrul ÜNLÜ , Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Muh. Fak., 67100 Zonguldak Hasan GERÇEK , Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Müh. Fak., 67100 Zonguldak

ÖZE T Bu bildiride , domuzdamla n hakkınd a son gelişmeleri yansıta n bir derlem e sunulmuştur . Öncelikle , domuzdamlann m türleri ve uygulama alanları özetlenirken , ahşa p domuzdamlann a özel bir önem verilmiştir . Sonra , ahşap domuzdamlann m mekani k davranışı ve bu davranışa etkiyen önemli faktörler tartışılmıştır . Son olarak , ahşa p domuzdamlann m tasarımınd a ve uygun kurulmasınd a göz önünd e bulundurulmas ı gereken bazı önemli hususlar verilmiştir .

ABSTRAC T In this paper , a state-of-the-ar t review has been presente d on the cribs or chocks. First , their types and areas of applicatio n are summarize d while a special emphasi s is given on wood cribs. Then , the mechanica l behavior of the wood cribs and the importan t factors affecting this behavior are discussed . Finally , some importan t consideration s are given for the proper design and constructio n of wood cribs.

41 .

domuzdamlannı n özetlenmiştir . "Domu z ahin/ağılı " ya da "domuz kafesi" anlamın a gelen domuzdamı sözcüğü . 1986). Bu durumda . GENE L Ansiklopedi k olarak "dam" eski Türkçe tam ya da ev'den türetilmi ş olup. Türk Dil Kurumu'nu n Halk Ağzından Derlem e Sözlüğü'n e göre şu anlamlard a da kullanılmaktadı r (TDK . 2.1. Rize) . tasanmınd a ve kurulmasınd a dikkat edilecek hususlar 2. ahşap uzunaya k tahkimatını n ayrılmaz bir parçasıdır . Özellikle . bunları n en anlaml ı sınıflamas ı üretildikler i malzem e türün e göre yapılabilir. genelde 20x20 cm kesitli .Zonguldak) . Bu bildiride . davranışı ve Son olarak . gürgen) dört tarafta n 5'er cm'lik kısımlanm n tıraşlanmasıyl a elde edilir . her nedense . bir binanın . yeralt ı kömür madenciliğind e yaygın olarak kullanıla n domuzdamları . Bir uçta ayak içi tahkimatını n temel bir unsur u olmak ve diğer uçta da tavan göçükleri ya da boşalmalarınd a boşlukları doldurma k gibi geniş bir yelpazede görev yapan domuzdamlann a bugüne kadar . üst üste düzenli olarak yığılmasıyla oluşturulu r (Şekil La). • Suyun çıktığı kaynak ve çevresi . kayın . metal ve beton gibi mühendisli k malzemelerinde n üretilmekl e birlikte bazı özel türler i de mevcuttur . küçük ev. Gelenekse l olarak . domuzdamlannı n türleri . 1 Ahşap Domuzdamlar ı Ahşap domuzdamlan . domuzdamlar ı başlıca ahşap . 2.1. öncelikl e domuzdamlannı n türleri ve bilgiler verilmiştir .1 Domuzdam ı Türler i Domuzdamlannı n çok çeşitli türleri olmakla birlikte . Keşap . her kat birbirin e dik olacak şekilde .Giresun) . üzeri betonl a kaplı su havuzu (Tannvermiş . 1969) : • Madé h ocaklannd a çökme tehlikesi olan yerlerde her tarafı ağaç direk ve ağaç kamalarl a örülen bağ (Aliköy . kullanı m alanla n ve işlevleri hakkınd a bilgiler verilmektedir . bir yapının üst yüzü . aynı uzunluktak i (80-150 cm) ve paralel konuml u ahşap direk çiftlerinin . ahır veya hapishan e anlamlannd a kullanılmaktadı r (Büyük Larousse . GİRİ Ş Domuzdamları . ahşap domuzdamlannı n tasanm ı üzerin e derlene n bilgiler sunulmuştur . Mecitöz ü .Çorum) .Çorum . Bu bölümde . Sonra . 42 . Çaycum a . • Çay ve ırmaklard a taş ve ağaçlarla yapılan bent (Kargı . • Sel baskınların a engel olmak için dereleri n kenarların a yapılan korkulu k (Düzköy . işlevlerin e paralel bir önem verilmemiştir . ülkemizd e domuzdam ı direkleri 30 cm çapındak i sert ağaçlan n (meşe . büyük yük taşıma kapasiteler i ve yüksek katılıklar ı nedeniyl e yeralt ı madenciliğind e kullanıla n tahkimatla r arasınd a ayrı bir yere sahiptir . DOMUZDAMLAR I BİLGİLE R HAKKIND A kullanı m alanla n hakkınd a gene l mekani k özellikleri .

Tipik ahşap domuzdamlan . Çok direkli ahşap domuzdamla n (Barcza k and Gearhart . 1993) . Hercules™ (a) ve çevrelenmi ş çekirdek (b) tipi ahşap domuzdamla n (Barcza k and Gearhart . 1995) . 1993b . (b) (b) Şekil 3. .Şekil 1. (a) Şekil 2. Barczak and Wilson .

43 .

ABD'de çokl u tabanyol u düzenlerindek i uzunayaklard a yaygın olarak kullanılmaktadı r (Şekil 4. 2. Yaklaşık 5 MN yük taşıma kapasitesin e sahip bu düzenekler .a). gözenekli beton prizmaları n klasik domuzdam i düzenind e veya sıkı düzend e üst üste yığılmaları ile oluşturulmaktadı r (Şekil 4. Pratikt e yalnızca iki paralel yüzün tıraşlanması . 1971).a). 2 Beton Domuzdamlar ı Beton domuzdamları .c). 1994) .b).6x0.Domuzdam i direklerind e yük taşıyan yüzeyleri n paralel olması duraylılık açısında n çok önemlidir . her sırada 2 direk buluna n tipi ülkemizd e yaygın olarak kullamlmaktays a da. 1971) . Maden i domuzdamlar ı daha sonralan . içleri metal ızgaralarl a desteklenmiş . geniş başlık ve tabanlar ı sayesinde domuzdam i işlevini görmüşlerdi r (NCB . 3 Maden i Domuzdamlar ı Maden i domuzdamlannı n en ilkel türü . 1971) . basan ile uygulanmıştır .1. diğer iki yüzün de doğa l olarak bırakılmas ı tercih edilmektedi r (Şekil 1 . tamame n dolu (bitişik düzende ) direkleri n oluşturduğ u ahşap domuzdamlanyl a da karşılaşılabilmektedi r (Şekil 2.6x1 m boyutlannd a tek bir parça olarak üretilerek . vd. Kare kesitli ahşap domuzdamında n doğruda n geliştirilen diğer bir hidroli k domuzdam i türü de "Seama n domuzdamı"dır . Konik parçala r bir ağaç fırçayla gerdirilere k domuzdamını n sıkılanmas ı sağlanmaktadı r (Birön . Ancak . Bunlar a örnek olara k Hercules™ domuzdam i ve çevrelenmi ş çekirdek (confine d core) tipi domuzdam i verilebilir (Şekil 3). özellikle eğimli koşullard a ve domuzdamını n aşırı yüklenmes i durumun da tehlikele r oluşturduğ u görülmüş ve daha sonrala n bu uygulamada n vazgeçilmişti r (Birön .b) .1. Belçika'd a geliştirilen "Mecapile" adı verilen domuzdamıdır . bazı ülkelerd e (ABD .a). özellikle pota s ocaklarınd a 0. 2. 1979). Son yıllarda . Bazı durumlarda . tavan ve taban tabakaların a batmalar ı nedeniyl e ancak 3 MN yükü sürekl i olarak taşıyabilmişlerdi r (Birön . Saç levhalarda n yapılmış olan bu damları n üst kısmınd a konik iki parça bulunmaktadı r (Şekil 5. Domuzdamları .) her katta 3 veya daha fazla direkli tipler de kullanılmaktadı r (Şekil 2. Bu tip. böyle bir düzeneği n duraylılığı nı kolay yitirerek . Bunlar .b).b).c) . Bu tıp domuzdamlann m yük taşıma kapasitelerini n klasik ahşap domuzdamlannı n (% 20' lik bir deformasyonl a 1. bazı durumlarda . Her ne kadar . tek bir taban plakasın a 44 . Maden i domuzdamların a örnek olarak verilebilece k diğer bir tip de.5 MN [150 ton] yük taşıdığı rapor edilmiştir ) üç-dör t katma (4-5 MN) . uygun uzunluklard a kesilmiş rayların üst üste konulmasıyl a oluşturulmaktayd ı (Şekil 5. sert ağaçta n yapılmı ş sıktırma takozlarıyl a sıkılanır ve özel düzenekle r yardımıyl a sökülür (Şekil 1 . klasik ağaç domuzdamları . Hidroli k direk prensibiyl e çalışan (aslında geniş kesitli bir hidrolik direk olan) maden i domuzdamlannı n ilk örnekler i olarak "Desford domuzdami " gösterilebili r (Şekil 5. çok daha düşük bir deformasyonl a ulaşabildikler i literatürd e belirtilmektedi r (Commercia l Intertech . gerek yük taşıma kapasitesin i gerekse de katılığı artırma k amacıyla özel şekillerde kurulmaktadırlar . Simit şekilli olan tipleri "donut".

1979) 45 . 1979.(a) (b) Şekil 4. Commercia l Intertech . (a) (b) (c) (d) Şekil 5 Maden i domuzdamlar ı (Wumpener . NCB . Beton domuzdam ı türleri (NCB . 1952. Bıron . 1994). 1971 .

Bu bölümde . 1999) . Edilgen (pasif) bir tahkima t türü olan şişme domuzdamlan .2 Uygulam a Alanlar ı Domuzdamlan .2-3.b) ve içleri ince malzemeyl e doldurulmu ş paketleri n yığılmasıyla oluşturula n dolgu-domuzdam ı türlerin e de literatürd e yer verilmektedi r (Şekil 6.6) (NCB .5 MP a şişirme basıncın a ve 1. daha sonra domuzdam ı tipi yürüyen tahkimatlar a dönüştürülmüştü r (NCB . beton ve maden i domuzdam ı grupları dışında kalan bazı özel tip domuzdamla n da mevcuttur . and Gearhart . 2. tavan tabakalannı n kırılmasın ı kolaylaştırara k ayak arkasını n göçertilmesind e (Şekil 7). 0. 1994. 2 Hava yastıkları . DOMUZDAMLARINI DAVRANIŞ I N MEKANİ K 1996'd a Mines ) Barczak konusu Ahşap domuzdamlarını n mekani k davranışı üzerin e en kapsamlı çalışma faaliyetin e son verilen Amerika n Madenle r Bürosu (US Bureau of araştırmacılar ı tarafında n yapılmıştı r (Barcza k and Tasillo .d). • Uzunayakt a tabanyol u kenar takviyesi olarak ( Şekil 8). üç çeşit yükseklik aralığmdak i şişme domuzdamlan . TTK ocaklannd a pilot çapta denenmi ş ve başanlı olmuştur .4 Özel Türle r Ahşap . • Galerilerd e ve uzunayaklardak i tavan göçüklerini n oluşturduğ u boşlukları n doldurulmasınd a yardımc ı tahkima t eleman ı olarak (Şekil 10).4-1. 1979) . 2 m arasınd a değişen etkin yüzey alanlarına . 2.2 m kalınlığındak i ince ve 0-90 ° eğimli kömür damarlannd a uygulanmaktadır . 46 . ayağın gerisinde ve ayak boyunc a katılığı yüksek bir tahkima t hattı oluşturup . 1994). Bu ilk türler . yeraltı madenciliğind e değişik Bunları n en önemliler i şunlardır : uygulama alanlann a sahiptir ..a). 1991. söz araştırm a sonuçlann a yer verilecektir . Bu tür tahkimat .1. 1993b .yerleştirilmi ş hidrolik direklerde n ve sarmalarda n oluşmaktayd ı (Şekil 5. 3. 0. Kord bezini n kauçuk malzemeyl e kaplanmasıyl a üretilen . özellikle tabanyol u kenar dolgusu olarak yaygın kullanıla n taşlı domuzdamların a (Şekil 6. Ukrayna-Donbas s kömü r havzasındak i 0.6 MPa'lı k sınır basıncı değerlerin e sahiptir (Okutsan . Şişme domuzdamla n veya diğer bir deyimle çok hücreli hava yastığı bu türe bir örnekti r (Şekil 6. • ABD uzunaya k madenciliğind e üst tabanyollannd a ana tahkima t eleman ı olara k (Şekil 9). yeraltındak i göçük açma çalışmalannd a ve depre m gibi doğa l afetlerd e bina enkazlannı n altındak i canlılan n kurtarılmas ı çalışmalarınd a da kullanılmaktadı r (Kurt . 1993a .95-1. Yeraltı kömür madenciliğinde . 19. Domuzdamla n ayrıca . 1979) . USBM .) . arta n tavan yüküyle bünyesind e oluşan yüksek basınç sayesinde taşıma gücü sağlamaktadır . 1988 .3-0. • Ahşap tahkimatl ı uzunayaklarda .

. Domuzdamını n arına paralel ahşap tahkimatl ı uzunayakt a ayak arkasını n göçertilmesınd e kullanımı . Şekil 8 Domuzdamlannı n uzunayakt a tabanyol u kenar takviyesi olarak kullanım ı (Ozarslan . 1995) . Şekil 7. 1979) .. NCB .(a) (b) (c) Şekil 6. 47 . 19. Özel tıp domuzdam ı örnekler i (Okutsan .

Domuzdamlannı n ABD uzunayak madenciliğind e üst tabanyollarınd a kullanım ı (Peng . 1986). Peng . 1986) . (a) Şekil (b) 10. 48 .Şekil 9. 1984. Domuzdamlannı n galerilerde (a) ve uzunayaklard a (b) oluşan göçük boşluklannı n doldurulmasınd a kullanım ı (Peng and Chiang .

kabul edilebilir bir domuzdam ı tasarım ı için dayanım . ahşap bir domuzdam ı yaklaşık % 5'lik bir birim kısalma seviyesin e kadar yüksek bir katılıkta . doğrusal plastik deformasyo n ve doğrusal olmaya n plastik deformasyon . meşed e liflere paralel basınç dayanım ı 43 MPa . Bu nedenle . liflere dik basınç yükü altında olduğu için malzemeni n bu dayanım ı önem kazanır . 1993a) . doğrusal elastik davranmakta . liflere dik ise 9 MPa'dı r (Faure . katılık bir domuzdam ı için en kritik tasarı m unsurudur . Örneğin . ahşabın dayanım ı ise. nem oranı .Ahşap bir domuzdamını n bire bir ölçekli laboratuva r deneylerinde n elde edilen tipi k "yük-kısalma " eğrisi Şekil ll. Görüldüğ ü gibi . edilgen tahkima t olduklar ı için tavan ve taban arasınd a sıkıştıkç a yük taşıma kapasiteler i artar. Diğer taraftan . yükleme hızı . Bir domuzdamını n • dayanımı . kullanı m yerindek i çevre koşulları vb. 1994) göre. Barczak ve Gearhart' a (1993a . Bu aşamada . 1993b . ortotropi k (dikey anizotropik ) bir malzem e olan ahşabın en yüksek dayanım ı liflere parale l yüklemelerd e ortaya çıkar. Ağaç cinsine bağlı olmakla birlikte . basınç yükü altındak i bir ahşap domuzdamınd a şu karakteristi k davranışla r gözlenmektedir : • • • • doğrusal elastik deformasyon . yük taşıma kapasitesidir . birim kısalmaya nede n olan yük miktar ı ya da yük-kısalm a eğrisini n eğimidir . Buna göre . Bilindiği gibi. Domuzdamını n yük taşıma kapasitesin i temeld e ahşabın dayanım ı ve katlar arası tema s alanı belirler. 1993) . duraysız domuzdamla n nadire n bu son aşamay a ulaşabilmektedi r (Barcza k and Gearhart . Domuzdam ı katılığına etki eden başlıca tasan m parametreler i olara k • • • • ahşabın dayanımı . Ne var ki. daha sonra doğrusal plasti k kısalma gösterirke n katılığı azalmakt a ve nihayet . • duraylılığı ise yük taşıma kapasitesind e ani ve ciddi bir kayıp olmada n yapını n dengesini korumasını n bir ölçüsüdür . etkiyen yükün liflere göre konumu . Ahşap domuzdamlan . liflere dik basınç dayanımını n 5-10 katı kadardır . % 25-30'lu k bir birim kısalmada n sonra da domuzdamın ın katılığı doğrusal olmaya n bir şekilde artmaktadır . • katılığı .a'da gösterilmiştir . faktörler e bağlıdır. her kattaki direk sayısı ve domuzdamını n yüksekliğ i gösterilmektedi r (Barcza k and Gearhart . katlar arası temas yüzeyini n alanı . ahşabın liflere parale l basınç dayanımı . ağaç cinsi . temas bölgelerind e sıkışan ahşabın lif yapısı bozulmakt a ve domuzdamın ın niha i dayanımın a ulaşılmaktadır . 49 . elastik deformasyonda n plastik deformasyon a geçiş. 1993b) . katılık ve duraylılık ölçütler i sağlanmalıdır . Domuzdamlarınd a ahşap . yüklene n örneği n boyutları .

KISALMA (cm) (b) Her kattaki direk sayısının etkisi . (c) Yükseklik/genişli k (HAV) oranını n etkisi. Ahşap domuzdammı n davranış ı ve etkiyen faktörle r (Barcza k and Gearhart . 1993a. Barcza k and Tasıllo . 50 . Şekil 11. 1991) .(a) Bir ahşap domuzdammı n tipik "yük-kısalma " eğrisi. (d) Kurulm a şeklini n etkisi .

her kattak i direk sayısını artırara k öneml i ölçüde yükseltilebilir . yük taşıma kapasitesin i ve katılığ ı artırma k için geniş kenarla r üst üste konulmalıdır .b). Domuzdamını n dayanım/maliye t oranı .c). 2x2'lik domuzdamında n 3x3'lük donıuzdamın a geçişte temas alan ı % 125 artarken . Ayrıca . 4. • Kuruluş Şekli: Domuzdamlan . Ancak . böylece taşıma kapasitesi ve katılık da artacaktır . Birön . malzem e kullanım ı yalnızca % 50 artar (Jones . direk boyları sabit tutulursa . yapının yük taşıma kapasitesi % 10-15 kada r artınlabilir . domuzdam ı tasanm ı ve kurulmasın a ilişkin bazı öneml i hususlar aşağıda özetlenmektedi r (Wümpener . yükseklik/genişli k oranını n ayarlanmasıyl a bu etkiler en azda tutulabilir . Örneğin . 1993b) tarafında n sunulmuştur .5 'tan küçük olursa . Ahşap domuzdamlannı n "yük-kısalma " davranışını n kestirimind e kullanılabilece k görgül bir yaklaşım Barczak ve Gearhar t (1993a . 1993a . • Domuzdamının yüksekliği: Domuzdamını n yüksekliği arttıkç a katılığı ve duraylılığı azalmaktadı r (Şekil ll. aynca . yüksek birim kısalma değerlerind e çok daha fazla belirginse de. 1993b) : • Her kattaki direk sayısı: Domuzdamlarmda . Verilen bir kurulm a yüksekliğinde . direk boyu arttıkç a domuzdamını n yükseklik/genişli k oranı da azalacak . Bu bağlamda . uygun yükseklik/genişli k oran ı olan domuzdamlannı n çoğu % 20'lik bir birim kısalmaya kadar duraylı kalabilmektedi r (Barcza k and Gearhart . Direk sayısı arttıkça . ahşap domuzdamlannı n tasarımınd a göz önünd e bulundurulmas ı gereke n başlıca faktörler ise şunlardı r (Barcza k and Gearhart . 1994. USBM . Bu oran 2. Yaklaşık % 20'lik bir birim kısalmad a duraylılığı sağlamak için yükseklik/genişli k oranı 5'ten az olmalıdır . yük taşıma kapasitesi ve katılık da artar (Şekil 11 . • Direk boyutları: Direk kesiti dıkdörtgense .. Bu sayede . 1993a . 1993a) . temas noktalarını n sayısı her kattak i direk sayısının karesine eşittir. 197 U Barczak and Gearhart . etkin bir tavan kontrol ü için gereğinde n fazla ahşa p sarfedilmiş demektir . 1974) . Her ne kadar burkulm a davranışı .. DOMUZDAM I TASARIMI VE KURULMASINDAK İ ÖNEMLİ HUSUSLA R Domuzdamla n konusund a çeşitli araştırmacıla r tarafında n yapılan pratik ve kuramsa l çalışmala r sonucund a belirlenen . 1993b) . asıl yük taşıyan temas yüzeyleri direkleri n tam uçlannd a değil de. Korfal 19.d) . 51 . bir miktar (direk genişliğinin yansı kadar) içeride olaca k şekilde kurulmalıdır . domuzdamm m yükseklik/genişli k oranı ve yapısmı n eylemsizlik moment i duraylılığm ı etkileye n en öneml i faktörlerdir .Domuzdamm m duraylılığı . 1952. doğrusal plastik bölgedeki katılık da bir miktar artar (Şeki l 11. en çok domuzdam ı yapısmı n burkulmasıyl a ilgilidir.

En üst sıradaki direk çifti . • Domuzdamlannı n sıkılanması . uygun dizilimle yerleştirıldiklennde . her damd a demirde n yapılmış sökme tertibatl ı 2 adet dam direği kullanılmalıdır . Domuzdam ı tasarımınd a bu üstünlükle r göz önünd e bulundurulabilir . Çünkü . tavan ve taban a dik olacak şekilde ve bağımsız olarak istiflenmelidır . uçlarınd a direk genişliğinin yansı (pratikt e 1 el basımı ) kadar boşluk bırakılara k ve temas yüzeyleri aynı hizada . • Domuzdamlannı n istifi .4. • Eğimli damarlarda . artan direk sayısı maliyet ve işçiliği artıracaktır .2 Domuzdam ı Kurulmasınd a Göz Önün e Alınması Gereke n Hususla r • Domuzdam ı kurulmada n önce taban mümkü n olduğunc a temizlenmelidir .5 ile 4. • Eğimli ayaklard a damı n düzenli bir şekilde kurulmasın ı sağlamak için geçic i dayama direğinde n faydalanılabilir . klasik (2x2 direkli) domuzdamlarında n daha düşük maliyetl e daha yüksek yük taşım a kapasitesin e sahiptirler . • Domuzdamım n katılığı . tavan yükü yoğunluğu ve ayak içi tahkima t sistemini n katılığ ı dikkate alınarak yapılmalıdır . • Domuzdamım n çabuk sökülmesin i sağlamak için az sıkılamak veya yedek damsı z boşaltm a yapmak oldukça tehlikelidir . düzgün bir şekild e yapılmalıdır . Burada . • Domuzdam ı dikdörtge n kesitliyse . • İkiden fazla direkli domuzdamlan . Böylece etkin temas alanı artırılır . • Domuzdamı . en alttaki direk çifti arına paralel yerleştirilmelidir . direğin geniş yüzü yatay olarak yerleştirilmelidir .1 Domuzdam ı Tasarımınd a Göz Önün e Alınması Gereke n Hususla r • Domuzdam ı tasarımı . çürük ve yuvarlak direk kullanılmamalıdır . sert ağaçta n yapılmış sıktırma takozları/kamala n kullanılarak . tavana yakın kısımda ve domuzdamım n dört köşesinde n (aynı düzlem içerisinde ) yapılmalıdır . Yüksek ayaklard a dam direkleri uzun ve geniş olarak seçilmelidir . çalışma yüksekliğine (genellikl e dama r kalınlığıdır ) uygun olacak şekilde belirlene n direk boylarıyla . tavan çatlaklar ı göz önün e alınarak . 52 . her kattaki direk sayısının veya direk genişliğini n artırılma sı ile yükseltilebilir . Sarma ve belleme altına konulmamalıdır .5 dam boyu kadar seçilmesi prati k olarak önerilmektedir . • Domuzdamla n aynı cins veya benzer sertlik ve dayanımdak i ağaç direklerde n oluşturulmalıdır . Kesinlikle eski. • Domuzdamlannı n yükseklik/genişli k oranı. • Domuzdamla n arasındak i uzaklığın en fazla 1-1. mümkü n olduğunc a direk genişliğini n artırılma sı tercih edilmelidir . 4. mümküns e anna dik yerleştirilmelidir . hızarda özel olarak hazırlanmış .3 arasınd a tutulmalıdır . • Domuzdamlannı n sökülmeler i sırasında kolaylık sağlamak için . 2.

Cilt 5. Wilson J. T.F. Gelişim Yayınlan.M. Daemen&Schults(eds) . WV. l Faure. 11 pp. D. RI 9345 . SONU Ç Bu bildiride domuzdamlan . WV. C. Barczak.L. (1974) Use of Timber in Mining. T. and Tasilio. 64 s. (1988) Factor s Affecting Strengt h and Stability of Wood Cribbing : Height .F. pp. D.567-572 . and Gearhart.5. Morgantown . Rotterdam . May. US Bureau of Mines Information Circular. Barczak. Proceedings of the 35th US Rock Mechanics Symposium. C. and Tasilio. KAYNAKLA R Barczak. 190-200 . ahşap domuzdamlann a ayn bir önem verilerek . M. 34 pp. gözde n geçirilmiştir . (1971) Madenlerde Tahkimat İşleri. İTÜ Matbaası. T. Korfal M. pp. 94. Barczak. Genel Maden İşçileri Sendikası. Zonguldak.R. T. and Gearhart. IC9361 . (1993b) Engineerin g method s for the design and employmen t of wood cribs. RI9168 . (1993a) Engineerin g Method s for the Design and Employmen t of Wood Cribs . 53 . Balkema . 23 pp.L. Commercia Intertech (1994) Concrete Donut Cribbing™. T. (19. Birön. WV. Timber Research and Developmen t Association. 66 pp.35-43 . yapısı ve davranışıyl a da çok ilginç bir tahkima t türü olan domuzdamlarının . s. 2851. Morgantown . and.M. London. Coal.M. (1994) Assesment of wood and alternativ e material s for supplementa l roof suppor t construction . Proceedings of the 12th Conference on Ground Control in Mining. C. Barczak. . Jone s . (1991) Evaluatio n of Multitimbere d Wood Cri b Supports . Morgantown . C..W. Proceedings of the 12th Conference on Ground Control in Mining. US Bureau of Mines Report of Investigations. pp. (1993) The design and application of Hercules™ cribs for undergroun d mining . pp.M.M.F. T. Proceedings of the 13th Conference on Ground Control in Mining.M. Configuratio n and Horizonta l Displacement . İstanbul . and Gearhart. Barczak. US Bureau of Mines Report of Investigations.) Madenlerde Göçük. Adı kadar . p. Büyük Larousse (1986) Büyük Larausse Sözlük ve Ansiklopedisi. 47-54 .L. D. (1995) Practica l Solution s to offset the deficiencie s and increasin g price of mine timber . bilinçli ve uygun olarak tasarlanı p kurulduklar ı zama n kendilerinde n beklene n işlevleri fazlasıyla yerine getirebileceğ i unutulmamalıdır .

Ankara . Türk Tarih Kurum u Basımevi . S. Wümpener A. Ankara . Zonguldak . Peng.S. Zonguldak . . (1984) Longwall Mining. Derleye n O.) Sovyetler Birliği'nd e Kullanıla n Çeşitli Yeraltı Ekipmanları .428 . . Cilt IV. A. Sayı 211/4 . USB M (1994) Engineerin g Method s for the Design and Employmen t of Wood Cribs . NCB (1979) Underground Support Systems. TDK (1969) Türkiye'de Halk Ağzından Derleme Sözlüğü.. s. Essen . 707 pp.A. 2nd edn. Tezi .Kurt. 1556. TDK Yayınlan . Aksoy. 307 s. Yüksek Müh . Bretby . Peng S. Teil 2. John Wiley & Sons . NewYork . NewYork . 491 pp. Ticar i Broşür . ZKÜ Fen Bilimleri Enstitüsü . Technology News. Özarslan. 84 pp. (1999) Kişisel görüşme . Nationa l Coal Board Industria l Trainin g Branch . 11/48-49 . S.S .S. No. Deutsche n 54 . Made n Mühendisliğ i Anabilim Dalı . (1952) Die Bergmännische Facharbeit. (1995) Uzunaya k Kömü r Madenciliğind e Tabanyollannı n Tasarım ı için Bir Mühendisli k Kılavuzunu n Geliştirilmesi . and Chiang. pp. Kohlenbergba u Leitung . Okutsan (19. TTK Kozlu Müessesesi . H. 2 pp. (1986) Coal Mine Ground Control. John Wiley & Sons .

Domuzdamı temiz ve düzgün bir taban üzerine yerleştirilmeli. • Domuzdamları bir ilerideki kurulmadıkça sökülmemelidir. temas yüzeyinde basıncın artmasına neden olmaktadır. • Ağaçlar birbirleri üzerine aynı düşey doğrultuda konmalıdır.Tavan ve taban ile temas yüzeylerinin fazlalığı ve sağlam olmaları nedeniyle. Çünkü kamaların üst sırayla tavan arasına sıkıştırılması temas açısını azaltacağı için.DOMUZ DAMI:Bir boşluğun tabanı ile tavanı arasında kare. Domuzdamı tavanın baskısı altında sıkışarak. EMNİYET SARMASI: İnat ve emniyet takviye tahkimatlarının kurulmasında kullanılan 2m. damı sıkıştırmak için üst iki sıra arasına sıkıştırma kamaları sürülmeli ve en üst katın tavana teması sağlanmalıdır. domuz damları tavan ve tabana gömülmezler. • Domuzdamını oluşturan ağaçlar birbirine ve tavana iyice temas etmelidir. Domuzdamı Kullanımında aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir: • Domuzdamının kurulacağı yer temiz ve düz olmalıdır. • Daire kesitli ağaçlar temas yüzeylerinin azlığından dolayı kullanılmamalıdır. tavan basıncına karşı yüksek mukavemet göstermektedir.Tavan yükünün homojen olarak dağılmasını sağlamak için kamalar üst sıra ile tavan arasına sıkıştırılmalıdır. dikdörtgen veya temas yüzeyleri düzeltilmiş diğer iki tarafı doğal bırakılmış ağaçların karşılıklı olarak üst üste dizilmesi sonucu elde edilen tahkimat üniteleridir. Boyunda doğal ağaç tahkimatlardır .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful