P. 1
DOMUZ DAMI

DOMUZ DAMI

|Views: 155|Likes:
Yayınlayan: Metın Karaca

More info:

Published by: Metın Karaca on Dec 01, 2011
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/20/2012

pdf

text

original

Türkiye 12 Komur Kongresi Bildiriler Kitabı, 23-26 Mayıs 2000, Kdz Ereğli, Zonguldak, Türkiye lh Proceedings of the 12 Turkish Coal

Congress, 23-26 May 2000, Kdz. Ereğli, Zonguldak, Turkey

AHŞAP DOMUZDAMLARININ MEKANİK DAVRANIŞI VE TASARIMI MECHANICAL BEHAVIOR AND DESIGN OF WOOD CRIBS

Tuğrul ÜNLÜ , Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Muh. Fak., 67100 Zonguldak Hasan GERÇEK , Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Müh. Fak., 67100 Zonguldak

ÖZE T Bu bildiride , domuzdamla n hakkınd a son gelişmeleri yansıta n bir derlem e sunulmuştur . Öncelikle , domuzdamlann m türleri ve uygulama alanları özetlenirken , ahşa p domuzdamlann a özel bir önem verilmiştir . Sonra , ahşap domuzdamlann m mekani k davranışı ve bu davranışa etkiyen önemli faktörler tartışılmıştır . Son olarak , ahşa p domuzdamlann m tasarımınd a ve uygun kurulmasınd a göz önünd e bulundurulmas ı gereken bazı önemli hususlar verilmiştir .

ABSTRAC T In this paper , a state-of-the-ar t review has been presente d on the cribs or chocks. First , their types and areas of applicatio n are summarize d while a special emphasi s is given on wood cribs. Then , the mechanica l behavior of the wood cribs and the importan t factors affecting this behavior are discussed . Finally , some importan t consideration s are given for the proper design and constructio n of wood cribs.

41 .

yeralt ı kömür madenciliğind e yaygın olarak kullanıla n domuzdamları .Çorum .1 Domuzdam ı Türler i Domuzdamlannı n çok çeşitli türleri olmakla birlikte . 2. küçük ev. üst üste düzenli olarak yığılmasıyla oluşturulu r (Şekil La). domuzdamlannı n özetlenmiştir . Bu bölümde . domuzdamlar ı başlıca ahşap .Çorum) . Bu durumda . ahır veya hapishan e anlamlannd a kullanılmaktadı r (Büyük Larousse . 1 Ahşap Domuzdamlar ı Ahşap domuzdamlan . bunları n en anlaml ı sınıflamas ı üretildikler i malzem e türün e göre yapılabilir. "Domu z ahin/ağılı " ya da "domuz kafesi" anlamın a gelen domuzdamı sözcüğü . ahşap domuzdamlannı n tasanm ı üzerin e derlene n bilgiler sunulmuştur . gürgen) dört tarafta n 5'er cm'lik kısımlanm n tıraşlanmasıyl a elde edilir .Giresun) . Çaycum a . Türk Dil Kurumu'nu n Halk Ağzından Derlem e Sözlüğü'n e göre şu anlamlard a da kullanılmaktadı r (TDK . aynı uzunluktak i (80-150 cm) ve paralel konuml u ahşap direk çiftlerinin . her nedense . Bir uçta ayak içi tahkimatını n temel bir unsur u olmak ve diğer uçta da tavan göçükleri ya da boşalmalarınd a boşlukları doldurma k gibi geniş bir yelpazede görev yapan domuzdamlann a bugüne kadar . Sonra . GENE L Ansiklopedi k olarak "dam" eski Türkçe tam ya da ev'den türetilmi ş olup. büyük yük taşıma kapasiteler i ve yüksek katılıklar ı nedeniyl e yeralt ı madenciliğind e kullanıla n tahkimatla r arasınd a ayrı bir yere sahiptir . tasanmınd a ve kurulmasınd a dikkat edilecek hususlar 2. Gelenekse l olarak . ülkemizd e domuzdam ı direkleri 30 cm çapındak i sert ağaçlan n (meşe .Zonguldak) . Mecitöz ü . 1969) : • Madé h ocaklannd a çökme tehlikesi olan yerlerde her tarafı ağaç direk ve ağaç kamalarl a örülen bağ (Aliköy . domuzdamlannı n türleri . metal ve beton gibi mühendisli k malzemelerinde n üretilmekl e birlikte bazı özel türler i de mevcuttur . bir binanın . ahşap uzunaya k tahkimatını n ayrılmaz bir parçasıdır . öncelikl e domuzdamlannı n türleri ve bilgiler verilmiştir . Özellikle . • Çay ve ırmaklard a taş ve ağaçlarla yapılan bent (Kargı . 2. kayın . Bu bildiride .1. • Sel baskınların a engel olmak için dereleri n kenarların a yapılan korkulu k (Düzköy . davranışı ve Son olarak . Keşap . üzeri betonl a kaplı su havuzu (Tannvermiş . genelde 20x20 cm kesitli . her kat birbirin e dik olacak şekilde .1. 42 . işlevlerin e paralel bir önem verilmemiştir . Rize) . bir yapının üst yüzü . • Suyun çıktığı kaynak ve çevresi . 1986). GİRİ Ş Domuzdamları . DOMUZDAMLAR I BİLGİLE R HAKKIND A kullanı m alanla n hakkınd a gene l mekani k özellikleri . kullanı m alanla n ve işlevleri hakkınd a bilgiler verilmektedir .

(a) Şekil 2. . Tipik ahşap domuzdamlan . (b) (b) Şekil 3. 1993b . Barczak and Wilson . 1995) .Şekil 1. Hercules™ (a) ve çevrelenmi ş çekirdek (b) tipi ahşap domuzdamla n (Barcza k and Gearhart . 1993) . Çok direkli ahşap domuzdamla n (Barcza k and Gearhart .

43 .

Bazı durumlarda .) her katta 3 veya daha fazla direkli tipler de kullanılmaktadı r (Şekil 2. 1971) .c) . tavan ve taban tabakaların a batmalar ı nedeniyl e ancak 3 MN yükü sürekl i olarak taşıyabilmişlerdi r (Birön . Maden i domuzdamlar ı daha sonralan .c). 2 Beton Domuzdamlar ı Beton domuzdamları . bazı durumlarda . içleri metal ızgaralarl a desteklenmiş . 1979). 1971) . 2.1. böyle bir düzeneği n duraylılığı nı kolay yitirerek . basan ile uygulanmıştır . Bunlar a örnek olara k Hercules™ domuzdam i ve çevrelenmi ş çekirdek (confine d core) tipi domuzdam i verilebilir (Şekil 3). 1994) . Kare kesitli ahşap domuzdamında n doğruda n geliştirilen diğer bir hidroli k domuzdam i türü de "Seama n domuzdamı"dır . Her ne kadar . Bu tıp domuzdamlann m yük taşıma kapasitelerini n klasik ahşap domuzdamlannı n (% 20' lik bir deformasyonl a 1. ABD'de çokl u tabanyol u düzenlerindek i uzunayaklard a yaygın olarak kullanılmaktadı r (Şekil 4. Ancak . 2. sert ağaçta n yapılmı ş sıktırma takozlarıyl a sıkılanır ve özel düzenekle r yardımıyl a sökülür (Şekil 1 .b) .6x0. tamame n dolu (bitişik düzende ) direkleri n oluşturduğ u ahşap domuzdamlanyl a da karşılaşılabilmektedi r (Şekil 2. Yaklaşık 5 MN yük taşıma kapasitesin e sahip bu düzenekler . Simit şekilli olan tipleri "donut".a). tek bir taban plakasın a 44 . vd. Bu tip. 1971).b). Hidroli k direk prensibiyl e çalışan (aslında geniş kesitli bir hidrolik direk olan) maden i domuzdamlannı n ilk örnekler i olarak "Desford domuzdami " gösterilebili r (Şekil 5. çok daha düşük bir deformasyonl a ulaşabildikler i literatürd e belirtilmektedi r (Commercia l Intertech . Pratikt e yalnızca iki paralel yüzün tıraşlanması .Domuzdam i direklerind e yük taşıyan yüzeyleri n paralel olması duraylılık açısında n çok önemlidir .1.b).a). bazı ülkelerd e (ABD . Domuzdamları . Son yıllarda . Konik parçala r bir ağaç fırçayla gerdirilere k domuzdamını n sıkılanmas ı sağlanmaktadı r (Birön .a). her sırada 2 direk buluna n tipi ülkemizd e yaygın olarak kullamlmaktays a da. gerek yük taşıma kapasitesin i gerekse de katılığı artırma k amacıyla özel şekillerde kurulmaktadırlar . Saç levhalarda n yapılmış olan bu damları n üst kısmınd a konik iki parça bulunmaktadı r (Şekil 5. özellikle eğimli koşullard a ve domuzdamını n aşırı yüklenmes i durumun da tehlikele r oluşturduğ u görülmüş ve daha sonrala n bu uygulamada n vazgeçilmişti r (Birön .6x1 m boyutlannd a tek bir parça olarak üretilerek . klasik ağaç domuzdamları .b). 3 Maden i Domuzdamlar ı Maden i domuzdamlannı n en ilkel türü .5 MN [150 ton] yük taşıdığı rapor edilmiştir ) üç-dör t katma (4-5 MN) . özellikle pota s ocaklarınd a 0. Bunlar . Belçika'd a geliştirilen "Mecapile" adı verilen domuzdamıdır . diğer iki yüzün de doğa l olarak bırakılmas ı tercih edilmektedi r (Şekil 1 . uygun uzunluklard a kesilmiş rayların üst üste konulmasıyl a oluşturulmaktayd ı (Şekil 5. gözenekli beton prizmaları n klasik domuzdam i düzenind e veya sıkı düzend e üst üste yığılmaları ile oluşturulmaktadı r (Şekil 4. geniş başlık ve tabanlar ı sayesinde domuzdam i işlevini görmüşlerdi r (NCB . Maden i domuzdamların a örnek olarak verilebilece k diğer bir tip de.

Bıron .(a) (b) Şekil 4. Beton domuzdam ı türleri (NCB . 1979. 1994). Commercia l Intertech . NCB . 1952. (a) (b) (c) (d) Şekil 5 Maden i domuzdamlar ı (Wumpener . 1971 . 1979) 45 .

Yeraltı kömür madenciliğinde . tavan tabakalannı n kırılmasın ı kolaylaştırara k ayak arkasını n göçertilmesind e (Şekil 7). • Galerilerd e ve uzunayaklardak i tavan göçüklerini n oluşturduğ u boşlukları n doldurulmasınd a yardımc ı tahkima t eleman ı olarak (Şekil 10). beton ve maden i domuzdam ı grupları dışında kalan bazı özel tip domuzdamla n da mevcuttur .6 MPa'lı k sınır basıncı değerlerin e sahiptir (Okutsan .4-1. 2.95-1. Kord bezini n kauçuk malzemeyl e kaplanmasıyl a üretilen . üç çeşit yükseklik aralığmdak i şişme domuzdamlan . 1999) . 2 Hava yastıkları .6) (NCB .4 Özel Türle r Ahşap . 46 .yerleştirilmi ş hidrolik direklerde n ve sarmalarda n oluşmaktayd ı (Şekil 5. 1993a . 1994. özellikle tabanyol u kenar dolgusu olarak yaygın kullanıla n taşlı domuzdamların a (Şekil 6. yeraltındak i göçük açma çalışmalannd a ve depre m gibi doğa l afetlerd e bina enkazlannı n altındak i canlılan n kurtarılmas ı çalışmalarınd a da kullanılmaktadı r (Kurt .1. Şişme domuzdamla n veya diğer bir deyimle çok hücreli hava yastığı bu türe bir örnekti r (Şekil 6.2 m kalınlığındak i ince ve 0-90 ° eğimli kömür damarlannd a uygulanmaktadır . • Uzunayakt a tabanyol u kenar takviyesi olarak ( Şekil 8). Edilgen (pasif) bir tahkima t türü olan şişme domuzdamlan . ayağın gerisinde ve ayak boyunc a katılığı yüksek bir tahkima t hattı oluşturup . Ukrayna-Donbas s kömü r havzasındak i 0. 0. 1979) .2 Uygulam a Alanlar ı Domuzdamlan . Bu tür tahkimat .5 MP a şişirme basıncın a ve 1.. • Ahşap tahkimatl ı uzunayaklarda . söz araştırm a sonuçlann a yer verilecektir . 3. USBM . TTK ocaklannd a pilot çapta denenmi ş ve başanlı olmuştur . 2 m arasınd a değişen etkin yüzey alanlarına . yeraltı madenciliğind e değişik Bunları n en önemliler i şunlardır : uygulama alanlann a sahiptir .) . 1993b . 0. DOMUZDAMLARINI DAVRANIŞ I N MEKANİ K 1996'd a Mines ) Barczak konusu Ahşap domuzdamlarını n mekani k davranışı üzerin e en kapsamlı çalışma faaliyetin e son verilen Amerika n Madenle r Bürosu (US Bureau of araştırmacılar ı tarafında n yapılmıştı r (Barcza k and Tasillo .3-0. Bu bölümde .d). and Gearhart . Bu ilk türler . 1991. 2.b) ve içleri ince malzemeyl e doldurulmu ş paketleri n yığılmasıyla oluşturula n dolgu-domuzdam ı türlerin e de literatürd e yer verilmektedi r (Şekil 6.a). Domuzdamla n ayrıca . 1994). 19.2-3. arta n tavan yüküyle bünyesind e oluşan yüksek basınç sayesinde taşıma gücü sağlamaktadır . 1979) . 1988 . • ABD uzunaya k madenciliğind e üst tabanyollannd a ana tahkima t eleman ı olara k (Şekil 9). daha sonra domuzdam ı tipi yürüyen tahkimatlar a dönüştürülmüştü r (NCB .

Domuzdamını n arına paralel ahşap tahkimatl ı uzunayakt a ayak arkasını n göçertilmesınd e kullanımı . 1979) .. Özel tıp domuzdam ı örnekler i (Okutsan .(a) (b) (c) Şekil 6. 1995) . Şekil 8 Domuzdamlannı n uzunayakt a tabanyol u kenar takviyesi olarak kullanım ı (Ozarslan . 19. Şekil 7. 47 . NCB ..

48 . Domuzdamlannı n ABD uzunayak madenciliğind e üst tabanyollarınd a kullanım ı (Peng . (a) Şekil (b) 10.Şekil 9. Domuzdamlannı n galerilerde (a) ve uzunayaklard a (b) oluşan göçük boşluklannı n doldurulmasınd a kullanım ı (Peng and Chiang . 1986). Peng . 1986) . 1984.

katılık bir domuzdam ı için en kritik tasarı m unsurudur . ahşabın liflere parale l basınç dayanımı . Bir domuzdamını n • dayanımı . Bu aşamada . doğrusal plastik deformasyo n ve doğrusal olmaya n plastik deformasyon . doğrusal elastik davranmakta . liflere dik basınç dayanımını n 5-10 katı kadardır . • duraylılığı ise yük taşıma kapasitesind e ani ve ciddi bir kayıp olmada n yapını n dengesini korumasını n bir ölçüsüdür . yük taşıma kapasitesidir . katlar arası temas yüzeyini n alanı . faktörler e bağlıdır. liflere dik basınç yükü altında olduğu için malzemeni n bu dayanım ı önem kazanır . birim kısalmaya nede n olan yük miktar ı ya da yük-kısalm a eğrisini n eğimidir . etkiyen yükün liflere göre konumu . Ağaç cinsine bağlı olmakla birlikte . Domuzdam ı katılığına etki eden başlıca tasan m parametreler i olara k • • • • ahşabın dayanımı . 1993b . ahşap bir domuzdam ı yaklaşık % 5'lik bir birim kısalma seviyesin e kadar yüksek bir katılıkta . meşed e liflere paralel basınç dayanım ı 43 MPa .a'da gösterilmiştir . katılık ve duraylılık ölçütler i sağlanmalıdır . Domuzdamlarınd a ahşap . Diğer taraftan . 49 . ortotropi k (dikey anizotropik ) bir malzem e olan ahşabın en yüksek dayanım ı liflere parale l yüklemelerd e ortaya çıkar. Örneğin . elastik deformasyonda n plastik deformasyon a geçiş. nem oranı . Görüldüğ ü gibi . her kattaki direk sayısı ve domuzdamını n yüksekliğ i gösterilmektedi r (Barcza k and Gearhart . • katılığı . edilgen tahkima t olduklar ı için tavan ve taban arasınd a sıkıştıkç a yük taşıma kapasiteler i artar.Ahşap bir domuzdamını n bire bir ölçekli laboratuva r deneylerinde n elde edilen tipi k "yük-kısalma " eğrisi Şekil ll. ağaç cinsi . Bu nedenle . 1993b) . ahşabın dayanım ı ise. daha sonra doğrusal plasti k kısalma gösterirke n katılığı azalmakt a ve nihayet . Barczak ve Gearhart' a (1993a . yükleme hızı . Buna göre . duraysız domuzdamla n nadire n bu son aşamay a ulaşabilmektedi r (Barcza k and Gearhart . Ahşap domuzdamlan . Domuzdamını n yük taşıma kapasitesin i temeld e ahşabın dayanım ı ve katlar arası tema s alanı belirler. kabul edilebilir bir domuzdam ı tasarım ı için dayanım . basınç yükü altındak i bir ahşap domuzdamınd a şu karakteristi k davranışla r gözlenmektedir : • • • • doğrusal elastik deformasyon . 1993a) . 1993) . Ne var ki. temas bölgelerind e sıkışan ahşabın lif yapısı bozulmakt a ve domuzdamın ın niha i dayanımın a ulaşılmaktadır . yüklene n örneği n boyutları . liflere dik ise 9 MPa'dı r (Faure . % 25-30'lu k bir birim kısalmada n sonra da domuzdamın ın katılığı doğrusal olmaya n bir şekilde artmaktadır . 1994) göre. kullanı m yerindek i çevre koşulları vb. Bilindiği gibi.

KISALMA (cm) (b) Her kattaki direk sayısının etkisi . 50 . Şekil 11. (c) Yükseklik/genişli k (HAV) oranını n etkisi. (d) Kurulm a şeklini n etkisi . 1991) . Ahşap domuzdammı n davranış ı ve etkiyen faktörle r (Barcza k and Gearhart . Barcza k and Tasıllo . 1993a.(a) Bir ahşap domuzdammı n tipik "yük-kısalma " eğrisi.

her kattak i direk sayısını artırara k öneml i ölçüde yükseltilebilir . Her ne kadar burkulm a davranışı . Yaklaşık % 20'lik bir birim kısalmad a duraylılığı sağlamak için yükseklik/genişli k oranı 5'ten az olmalıdır . 1974) . malzem e kullanım ı yalnızca % 50 artar (Jones . • Kuruluş Şekli: Domuzdamlan . direk boyları sabit tutulursa . • Domuzdamının yüksekliği: Domuzdamını n yüksekliği arttıkç a katılığı ve duraylılığı azalmaktadı r (Şekil ll. domuzdamm m yükseklik/genişli k oranı ve yapısmı n eylemsizlik moment i duraylılığm ı etkileye n en öneml i faktörlerdir . Direk sayısı arttıkça . Ancak . 51 . yüksek birim kısalma değerlerind e çok daha fazla belirginse de. Bu oran 2. asıl yük taşıyan temas yüzeyleri direkleri n tam uçlannd a değil de. aynca .Domuzdamm m duraylılığı . 2x2'lik domuzdamında n 3x3'lük donıuzdamın a geçişte temas alan ı % 125 artarken . domuzdam ı tasanm ı ve kurulmasın a ilişkin bazı öneml i hususlar aşağıda özetlenmektedi r (Wümpener . 1952. Domuzdamını n dayanım/maliye t oranı . Bu bağlamda . yük taşıma kapasitesi ve katılık da artar (Şekil 11 .. 1993a . Birön . Bu sayede . temas noktalarını n sayısı her kattak i direk sayısının karesine eşittir. Verilen bir kurulm a yüksekliğinde . yükseklik/genişli k oranını n ayarlanmasıyl a bu etkiler en azda tutulabilir . 197 U Barczak and Gearhart .b). Ayrıca . DOMUZDAM I TASARIMI VE KURULMASINDAK İ ÖNEMLİ HUSUSLA R Domuzdamla n konusund a çeşitli araştırmacıla r tarafında n yapılan pratik ve kuramsa l çalışmala r sonucund a belirlenen . bir miktar (direk genişliğinin yansı kadar) içeride olaca k şekilde kurulmalıdır . Korfal 19. Örneğin . USBM . 1994. 4.. 1993a . • Direk boyutları: Direk kesiti dıkdörtgense . 1993b) . 1993a) . doğrusal plastik bölgedeki katılık da bir miktar artar (Şeki l 11. 1993b) tarafında n sunulmuştur . ahşap domuzdamlannı n tasarımınd a göz önünd e bulundurulmas ı gereke n başlıca faktörler ise şunlardı r (Barcza k and Gearhart . Ahşap domuzdamlannı n "yük-kısalma " davranışını n kestirimind e kullanılabilece k görgül bir yaklaşım Barczak ve Gearhar t (1993a .5 'tan küçük olursa . yük taşıma kapasitesin i ve katılığ ı artırma k için geniş kenarla r üst üste konulmalıdır . en çok domuzdam ı yapısmı n burkulmasıyl a ilgilidir.c). yapının yük taşıma kapasitesi % 10-15 kada r artınlabilir .d) . böylece taşıma kapasitesi ve katılık da artacaktır . 1993b) : • Her kattaki direk sayısı: Domuzdamlarmda . etkin bir tavan kontrol ü için gereğinde n fazla ahşa p sarfedilmiş demektir . direk boyu arttıkç a domuzdamını n yükseklik/genişli k oranı da azalacak . uygun yükseklik/genişli k oran ı olan domuzdamlannı n çoğu % 20'lik bir birim kısalmaya kadar duraylı kalabilmektedi r (Barcza k and Gearhart .

klasik (2x2 direkli) domuzdamlarında n daha düşük maliyetl e daha yüksek yük taşım a kapasitesin e sahiptirler .3 arasınd a tutulmalıdır . hızarda özel olarak hazırlanmış . tavan yükü yoğunluğu ve ayak içi tahkima t sistemini n katılığ ı dikkate alınarak yapılmalıdır . tavan ve taban a dik olacak şekilde ve bağımsız olarak istiflenmelidır . tavana yakın kısımda ve domuzdamım n dört köşesinde n (aynı düzlem içerisinde ) yapılmalıdır . • Eğimli ayaklard a damı n düzenli bir şekilde kurulmasın ı sağlamak için geçic i dayama direğinde n faydalanılabilir .1 Domuzdam ı Tasarımınd a Göz Önün e Alınması Gereke n Hususla r • Domuzdam ı tasarımı . Sarma ve belleme altına konulmamalıdır . 4. • Domuzdamla n arasındak i uzaklığın en fazla 1-1.5 ile 4. • Domuzdamla n aynı cins veya benzer sertlik ve dayanımdak i ağaç direklerde n oluşturulmalıdır . düzgün bir şekild e yapılmalıdır . sert ağaçta n yapılmış sıktırma takozları/kamala n kullanılarak . • İkiden fazla direkli domuzdamlan . • Domuzdamım n çabuk sökülmesin i sağlamak için az sıkılamak veya yedek damsı z boşaltm a yapmak oldukça tehlikelidir . • Domuzdamı . çürük ve yuvarlak direk kullanılmamalıdır . Domuzdam ı tasarımınd a bu üstünlükle r göz önünd e bulundurulabilir . uygun dizilimle yerleştirıldiklennde . tavan çatlaklar ı göz önün e alınarak . • Domuzdam ı dikdörtge n kesitliyse . Yüksek ayaklard a dam direkleri uzun ve geniş olarak seçilmelidir .4. Burada . 52 . Çünkü . 2. • Domuzdamım n katılığı . mümküns e anna dik yerleştirilmelidir . çalışma yüksekliğine (genellikl e dama r kalınlığıdır ) uygun olacak şekilde belirlene n direk boylarıyla . direğin geniş yüzü yatay olarak yerleştirilmelidir . her kattaki direk sayısının veya direk genişliğini n artırılma sı ile yükseltilebilir . mümkü n olduğunc a direk genişliğini n artırılma sı tercih edilmelidir . en alttaki direk çifti arına paralel yerleştirilmelidir . • Domuzdamlannı n istifi . En üst sıradaki direk çifti .2 Domuzdam ı Kurulmasınd a Göz Önün e Alınması Gereke n Hususla r • Domuzdam ı kurulmada n önce taban mümkü n olduğunc a temizlenmelidir . uçlarınd a direk genişliğinin yansı (pratikt e 1 el basımı ) kadar boşluk bırakılara k ve temas yüzeyleri aynı hizada . her damd a demirde n yapılmış sökme tertibatl ı 2 adet dam direği kullanılmalıdır . artan direk sayısı maliyet ve işçiliği artıracaktır .5 dam boyu kadar seçilmesi prati k olarak önerilmektedir . • Domuzdamlannı n yükseklik/genişli k oranı. Kesinlikle eski. • Eğimli damarlarda . • Domuzdamlannı n sökülmeler i sırasında kolaylık sağlamak için . • Domuzdamlannı n sıkılanması . Böylece etkin temas alanı artırılır .

and Gearhart. ahşap domuzdamlann a ayn bir önem verilerek .L. Genel Maden İşçileri Sendikası. Balkema . (1993a) Engineerin g Method s for the Design and Employmen t of Wood Cribs . Coal. Barczak. IC9361 . 53 . T.R. (19. Morgantown . T.M. 11 pp. Barczak. Birön. WV. and Tasilio. RI 9345 . 2851. İTÜ Matbaası.F. Proceedings of the 35th US Rock Mechanics Symposium. bilinçli ve uygun olarak tasarlanı p kurulduklar ı zama n kendilerinde n beklene n işlevleri fazlasıyla yerine getirebileceğ i unutulmamalıdır . Morgantown . RI9168 . 47-54 . 190-200 . D. İstanbul . D. US Bureau of Mines Report of Investigations. (1995) Practica l Solution s to offset the deficiencie s and increasin g price of mine timber . Wilson J. 23 pp. (1993b) Engineerin g method s for the design and employmen t of wood cribs. Zonguldak. May. SONU Ç Bu bildiride domuzdamlan . C. Commercia Intertech (1994) Concrete Donut Cribbing™. WV. Adı kadar . l Faure. Proceedings of the 13th Conference on Ground Control in Mining. T. and Tasilio. pp. (1974) Use of Timber in Mining.567-572 .F. 66 pp. London. Morgantown . Gelişim Yayınlan. (1991) Evaluatio n of Multitimbere d Wood Cri b Supports . Rotterdam .5. Daemen&Schults(eds) .M. and Gearhart.35-43 .W.F. Configuratio n and Horizonta l Displacement . Proceedings of the 12th Conference on Ground Control in Mining.. 94. pp. Barczak. pp. T. KAYNAKLA R Barczak. Proceedings of the 12th Conference on Ground Control in Mining. US Bureau of Mines Report of Investigations.L.L.M. T. yapısı ve davranışıyl a da çok ilginç bir tahkima t türü olan domuzdamlarının . gözde n geçirilmiştir . and. s. (1993) The design and application of Hercules™ cribs for undergroun d mining . . (1988) Factor s Affecting Strengt h and Stability of Wood Cribbing : Height . C. pp. US Bureau of Mines Information Circular. C. 34 pp. T. (1994) Assesment of wood and alternativ e material s for supplementa l roof suppor t construction . p. 64 s.M. Cilt 5. M. WV. Barczak.M. Timber Research and Developmen t Association. D.) Madenlerde Göçük.M. Jone s . Barczak. Büyük Larousse (1986) Büyük Larausse Sözlük ve Ansiklopedisi. and Gearhart. Korfal M. (1971) Madenlerde Tahkimat İşleri. C.

(1999) Kişisel görüşme . NCB (1979) Underground Support Systems. John Wiley & Sons . NewYork . 707 pp. Okutsan (19. S. (1986) Coal Mine Ground Control. 84 pp. Zonguldak . H. 2 pp. Teil 2. (1995) Uzunaya k Kömü r Madenciliğind e Tabanyollannı n Tasarım ı için Bir Mühendisli k Kılavuzunu n Geliştirilmesi . Bretby . USB M (1994) Engineerin g Method s for the Design and Employmen t of Wood Cribs .S . pp. Ankara .S. Zonguldak . Özarslan. Ticar i Broşür . Peng S.) Sovyetler Birliği'nd e Kullanıla n Çeşitli Yeraltı Ekipmanları . 11/48-49 . Technology News. .. TDK (1969) Türkiye'de Halk Ağzından Derleme Sözlüğü. (1984) Longwall Mining. Peng. 491 pp.S.428 . 1556. Cilt IV. No. 307 s. s. Türk Tarih Kurum u Basımevi . Nationa l Coal Board Industria l Trainin g Branch .A. Ankara . 2nd edn. Tezi . Yüksek Müh .Kurt. Kohlenbergba u Leitung . ZKÜ Fen Bilimleri Enstitüsü . NewYork . TDK Yayınlan . S. John Wiley & Sons . and Chiang. TTK Kozlu Müessesesi . Derleye n O. (1952) Die Bergmännische Facharbeit. Deutsche n 54 . Wümpener A. . Aksoy. A. Essen . Sayı 211/4 . Made n Mühendisliğ i Anabilim Dalı .

domuz damları tavan ve tabana gömülmezler. Boyunda doğal ağaç tahkimatlardır . Domuzdamı Kullanımında aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir: • Domuzdamının kurulacağı yer temiz ve düz olmalıdır. • Domuzdamları bir ilerideki kurulmadıkça sökülmemelidir.Tavan yükünün homojen olarak dağılmasını sağlamak için kamalar üst sıra ile tavan arasına sıkıştırılmalıdır.DOMUZ DAMI:Bir boşluğun tabanı ile tavanı arasında kare. dikdörtgen veya temas yüzeyleri düzeltilmiş diğer iki tarafı doğal bırakılmış ağaçların karşılıklı olarak üst üste dizilmesi sonucu elde edilen tahkimat üniteleridir. tavan basıncına karşı yüksek mukavemet göstermektedir.Domuzdamı temiz ve düzgün bir taban üzerine yerleştirilmeli. Çünkü kamaların üst sırayla tavan arasına sıkıştırılması temas açısını azaltacağı için. Domuzdamı tavanın baskısı altında sıkışarak. temas yüzeyinde basıncın artmasına neden olmaktadır. • Ağaçlar birbirleri üzerine aynı düşey doğrultuda konmalıdır. • Daire kesitli ağaçlar temas yüzeylerinin azlığından dolayı kullanılmamalıdır. • Domuzdamını oluşturan ağaçlar birbirine ve tavana iyice temas etmelidir. damı sıkıştırmak için üst iki sıra arasına sıkıştırma kamaları sürülmeli ve en üst katın tavana teması sağlanmalıdır.Tavan ve taban ile temas yüzeylerinin fazlalığı ve sağlam olmaları nedeniyle. EMNİYET SARMASI: İnat ve emniyet takviye tahkimatlarının kurulmasında kullanılan 2m.

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->