P. 1
güneş enerjisi slayt

güneş enerjisi slayt

Ratings:
(0)
|Views: 1,039|Likes:
Yayınlayan: dislokasyon

More info:

Published by: dislokasyon on Nov 29, 2011
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPTX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/26/2013

pdf

text

original

Güneş Enerjisi Ve Kullanıldığı Alanlar

GÜNEŞ

Yapısal Bilgiler Kütle : 1,989,100 x 1024 kg Hacim :141,200,000 x 1010 km3 Ekvator Yarıçapı : 695,000 km Hacimsel Ortalama Yarıçap :696,000 km Eliptiklik : 0.00005 Ortalama Yoğunluk :1408 kg/m3 Yüzeydeki Kütle Çekimi : 274 m/s2 Temel Kimyasal Yapısı :(yuvarlamalar nedeniyle %100'den fazla gözüküyor) %92.1 Hidrojen % 7.8 Helyum % 0.061 Oksijen % 0.030 Karbon % 0.0084 Nitrojen % 0.0076 Neon % 0.0037 Demir % 0.0031 Silikon % 0.0024 Magnezyum % 0.0015 Kükürt % 0.0015 Diğerleri Ortalama Yüzey Sıcaklığı :6000 °C Merkez Sıcaklığı :15,000,000 °C Konum ve Hareket Bilgileri Yer’in Yörüngesine Yatıklık :7.25° Yakın Yıldızlara Göre Hızı :19.4 km/s Ekseni Etrafında Dönme Periyodu :1609.12 saat

DÜNYAYA ULAġAN GÜNEġ ENERJĠSĠ .

Dünya güneĢten yaklaĢık 150milyon km uzaklıkta bulunmaktadır. Dünyanın güneĢ çevresinde dönüĢümünden kaynaklanan güneĢ enerjisi değiĢimi de. mevsimleri oluĢturmaktadır.50lik bir açı yaptığından. hem de yıl boyunca değiĢmektedir. hemde güneĢ çevresinde eliptik bir yörüngede dönmektedir. yıl boyunca gündüz gece uzunluğunda da değiĢimler ortaya çıkartmaktadır . dünyaya güneĢten gelen enerji günlük olarak değiĢmekte. yer yüzüne düĢen güneĢ Ģiddeti yörünge boyunca değiĢmekte ve mevsimlerde böylece oluĢmaktadır. bu eğrilik. Ayrıca. Dünyanın kendi çevresindeki dönüĢ ekseni. Dünya hem kendi çevresinde dönmekte. Dünyanın kendi çevresinde dönüĢünden kaynaklanan güneĢ enerjisi değiĢimi gece gündüzü oluĢtururken. güneĢ çevresindeki dolanma yörüngesi düzlemiyle 23. Bu yönüyle.

tanım gereği.Dünyaya güneĢten saniyede. dünyada insanoğlunun bugün için kullandığı toplam enerjinin 15-16 bin katıdır. Ancak bu tutar.7 X 1017j. GüneĢin saldığı toplam enerji göz önüne alındığında. yıl boyunca değiĢmez varsayılabilir. . 1357j dür. yani hava kürenin dıĢına güneĢ ıĢınlarına dik bir metre kare alana bir saniyede gelen güneĢ enerjisi. Dünyanın dıĢına. Bu sayı GüneĢ DeğiĢmezi olarak bilinir. Dünyaya gelen güneĢ enerjisi çeĢitli dalga boylarındaki ıĢınımlardan oluĢur v e güneĢ-dünya arasını yaklaĢık 8 dakika aĢarak dünyaya ulaĢır. bu çok küçük bir kesirdir. (170 milyar mega-watt) ıĢınımlar gelmektedir. Bu değer. yaklaĢık 1. Lük enerji.

Bu soğurmalar. içinde görünür bölgeyi de içerecek Ģekilde. morötesinden kırmızı altına dek uzanmaktadır.1-3 um (mikro metre) arasındadır. hava küreyi oluĢturan gazlardan ve toz parçacıklarından kaynaklanır. Bu bölgeye ozon katmanı denir.32um küçük olan mor üstü ıĢınlar soğururlar. GüneĢ ıĢınımları havaküreyi geçerken belli soğurmalara uğrarlar. güneĢ ıĢınımlarının dalga boyları 0. . Her dalgabo5yunun Ģiddeti aynı değildir. GüneĢten gelen ıĢınımların dağılımına bakıldığında. Bu katmanda dalga boyları 0. Yer yüzeyinden yaklaĢık 25 km yüksekte güneĢ ıĢınımlarının mor üstü kısmını kesen bir bölge bulunmaktadır. %45i görünür ıĢık bölgesinde ve geri kalan 546 sı kırmızı altı bölgesinde bulunur. BaĢka bir değiĢle.Hava küre dıĢına gelen güneĢ ıĢınlarının dalga boyları. bunların %9 u mor üstü bölgede.

.4um aralığındaki dalga boylarında olan ıĢınımlar yeryüzüne ulaĢabilir ki. Mavi renge karĢılık gelen dalga boyları. mor üstü bölgede 0. görünür bölge ve kırmızı altı bölgelerindeki ıĢınımlar. Bu saçılma.3-0. yer yüzünde canlıların sağlıklarıyla doğrudan iliĢkilidir. havadaki gaz molekülleri ve toz parçacıklarıyla etkileĢme sonucu saçılırlar. Bu yönüyle ozon katmanındaki mor üstü ıĢınımlarının soğurulması. mor ötesi ıĢınımlar enerjik ıĢınımlardır ve canlıların derisini bozucu. her yöndedir ve bu yönüyle gelen güneĢ enerjisinin bir kısmı yeryüzüne ulaĢmadan uzaya geri gider. Bu soğurmalar sonucu. Yeryüzünden bakıldığında göğün mavi renkte görünmesinin nedeni budur. bunlarda güneĢ altında derimizin yanmasında / bronzlaĢmasında etkilidir.Bu soğurma özellikle canlılar için önemlidir. kırmızı renge karĢılık gelenlere kıyasla daha çok saçılırlar. Bunun dıĢında. gözlere zarar verici etkileri vardır. Çünkü.

Gelen güneĢ ıĢınımlarının görünür bölgeye düĢen kesimi için hava küre hemen hemen saydam özellik gösterir. Yakın kırmızı altı bölgeye düĢen ıĢınımların yaklaĢık %20 si havadaki su buharı ve karbondioksitle soğurulurlar. Yani bu ıĢınımlar için hava küre açık bir penceredir. Ancak. gelen ıĢınımların %80 ini geri saçarak bu ıĢınımların yeryüzüne ulaĢmalarını önlerler. bazı toz ve kirleticilerin bu bölgedeki ıĢınımları soğurdukları göz ardı edilmemelidir. Yoğun bulutlar.Su damlacıkları da ıĢınımları saçılmaya uğratmada etkilidir. Bu soğurmalar sonucu hava kürenin ısınması ortaya çıkar. Dünyanın ortalama bulut örtüsünün %50 dolayında olduğu düĢünülürse güneĢ enerjisinde önemli bir kaybın bu Ģekilde ortaya çıktığı görülür. .

yeryüzüne gelen toplam güneĢ ıĢınım Ģiddeti. Eğik gelen güneĢ ıĢınımları. Yayınık ıĢınlar. dik gelmeye kıyasla daha uzun yol alacakları için. böylece enerji dağılımı da bundan etkilenmiĢtir. Tüm bu etkiler sonucu yeryüzüne ulaĢan güneĢ ıĢınımları. Doğal olarak hava küre etkileri güneĢ ıĢınımlarının8 havada aldıkları yola bağımlıdır. . Doğrudan gelenler ise bu tür etkilere uğramamıĢ ıĢınlardır. Doğrudan ve yayınık olarak iki kesimde yeryüzüne çarparlar. hava küre dıĢına gelen Ģiddetin yarısından biraz fazla kalacak denli azalmaktadır. bu etkilerde artacaktır. belli dalga boyları artık süzülmüĢ. bulutlarca ve tozlarca saçılmaya uğratılmıĢ ıĢınımlardır. Aynı zamanda.GüneĢ ıĢınımlarının hava küre ile etkileĢmeleri sonucu.

Yeryüzüne ulaĢan GüneĢ ıĢınları ve doğal dönüĢümler .

yağmur ve kar yağıĢları olabilir. biokütleye dönüĢtürmektedir. gerekse tüm canlılar için çok önemlidir. bitkilerde toplanır. suların buharlaĢtırılarak dünyadaki su döngüsünün sağlanmasıdır. Ya da baĢka bir değiĢle. dünyadaki canlılar için yaĢam demektir. Bir saniyede gelen güneĢ enerjisinin yaklaĢık onbinde ikisi bu iĢlem için harcanır. Böylece derelerimiz akabilir. Bitkiler. Bu iĢlem. Ġkinci bir dönüĢüm. Yani. Bu gün sadece Türkiye üzerine bir yılda düĢen yağıĢ tutarının 500milyar ton su olduğu göz önüne alınırsa.Yukarıda anlatılanları özetleyecek olursak. Yeryüzüne ulaĢan bu güneĢ enerjisi doğal dönüĢümlere uğrar. Geri kalan %50 yeryüzünde soğurulur.otoburları yiyen et oburlar oluĢur . Bu iĢlem. GüneĢten gelen enerjinin yaklaĢık %30 yansıma ve saçılmalarla uzaya geri gider. Biokütle ile otlar oluĢur. otları yiyen otoburlar oluĢur. Bu dönüĢümlerden biri. gelen güneĢ enerjisinin bu kesri. YaklaĢık %20 hava kürede soğurulur. ıĢıklabirleĢim dir. yer altı sularımız kurumaz. bu iĢlemin ne denli önemli olduğu anlaĢılabilir. Tüm canlıların besin kaynağı bu enerjidir. gelen güneĢ enerjisini kullanarak ıĢıklabirleĢim yapmakta ve böylece biokütle oluĢturmaktadırlar. gerek biz insanlar için.

. Bu ısınma ve soğumalarda da güneĢ etkin rol oynamaktadır. Rüzgarların oluĢması temelinde havanın bazı bölgelerinin değiĢik etkenler sonucu diğer bölgelere kıyasla daha sıcak ya da daha soğuk olmasından kaynaklanan basınç farklılıkları etkin olmaktadır. hem de deniz dalgaları akıntılar birer güneĢ enerjisi türevidir. Dolayısıyla.GüneĢ enerjisinin bir diğer dönüĢümü de rüzgarlar ve deniz dalgalarıyla okyanus akıntıları dır. Deniz dalgaları ve akıntıları temelde rüzgarın etkisiyle ortaya çıkarlar. hem rüzgar.

GüneĢ Enerjisi DönüĢümleri .

Doğal dönüĢümler * * * * * Toprak ve su ısınması Fotosentez (bitki-hayvan-insan ve fosil yakıt oluĢumu) YağıĢ ve BuharlaĢma (Su döngüsü) Rüzgar ve Dalga oluĢumu Doğal Yangınlar .

Ġnsanın GeliĢtirdiği DönüĢüler * * * * * * * GüneĢıĢınımı ısı (toplaçlar) GüneĢıĢınımı elektrik (güneĢ pilleri) Su gücümekanik elektrik (barajlar) Rüzgarelektrik (rüzgar türbünleri) Biokütleısı (odun vb yakma sistemleri) Fosilyakıt elektrik (elektrik ve ısı üretim merkezleri) GüneĢmimarlığı uygulamaları .

Tüm bu açıklamalarda görüleceği gibi. yıllarla ölçülen zaman aralıklarında depolanmıĢ güneĢ enerjisidir. Rüzgarlar. deniz dalgaları güneĢ enerjisinin türevleridir. dalgalar. Dünyaya gelen güneĢ enerjisinin bir kısmı soğrulmalarla ve dönüĢümlerle depolanırken. Aslında tüm bu depolanan ve soğrulan enerji sonunda küçük sıcaklıklı ısı dalgaları olarak uzaya geri gönderilmek durumundadır. diğer yandan insan ve hayvanların oluĢumunda harcanır ve sonuçta çürüme ile ve fosil yakıtların yanması ile ısı enerjisi olarak dıĢarı atılır. Dünyanın sıcaklığı değiĢmediğinden bu kaçınılmaz bir sonuçtur. su buharlaĢması da sonuçta ısı dalgalarına dönüĢürler. hemen tüm kullandığımız enerjiyi güneĢten sağlamaktayız. milyonlarca yılda depolanmıĢ güneĢ enerjileridir. Dünya üzerinde yaĢayan biz insanlar. Aynı Ģekilde rüzgarlar. besin de içinde olmak üzere. Fotosentezle birlikte depolanan enerji. Odun. bir yandan fosil yakıt oluĢumunda. diğer bir kısmı da uzaya geri döner. Birde insanoğlunun geliĢtirdiği güneĢ enerjisi dönüĢtürüm yolları vardır . güneĢ enerjisinin doğal dönüĢümüdür. Bunlar. güneĢ hem dünya için hemde dünya üzerinde yaĢayan biz insanlar için temel ve olmazsa olmaz bir enerji kaynağıdır. Fosil yakıtlar.

GÜNEġ IġINIMI .

güneĢin çekirdeğinde yer alan füzyon süreci ile açığa çıkan ıĢıma enerjisidir. GüneĢten Gelen IĢınımın Dağılımı . GüneĢ enerjisinden yararlanma konusundaki çalıĢmalar özellikle 1970'lerden sonra hız kazanmıĢ. Bu enerjinin dünyaya gelen küçük bir bölümü dahi.GüneĢ enerjisi. güneĢ enerjisi çevresel olarak temiz bir enerji kaynağı olarak kendini kabul ettirmiĢtir. insanlığın mevcut enerji tüketiminden kat kat fazladır. güneĢ enerjisi sistemleri teknolojik olarak ilerleme ve maliyet bakımından düĢme göstermiĢ. güneĢteki hidrojen gazının helyuma dönüĢmesi Ģeklindeki füzyon sürecinden kaynaklanır.

.· Dünya ile GüneĢ arasındaki mesafe 150 milyon km’dir. · Dünya’ya güneĢten gelen enerji. Dünya’da bir yılda kullanılan enerjinin 20 bin katıdır. 5 milyar yıl sonra tükenecektir. · GüneĢ.

GüneĢ ıĢınımının tamamı yeryüzeyine ulaĢmaz. . %30 kadarı dünya atmosferi tarafından geriye yansıtılır.

Bu enerji ile Dünya’nın sıcaklığı yükselir ve yeryüzünde yaĢam mümkün olur.GüneĢ ıĢınımının %50’si atmosferi geçerek dünya yüzeyine ulaĢır. . Rüzgar hareketlerine ve okyanus dalgalanmalarına da bu ısınma neden olur.

GüneĢten gelen ıĢınımının %20’si atmosfer ve bulutlarda tutulur. .

oksijen ve Ģeker üretirler. .Yeryüzeyine gelen güneĢ ıĢınımının %1’den azı bitkiler tarafından fotosentez olayında kullanılır. yeryüzünde bitkisel yaĢamın kaynağıdır. Bitkiler. Fotosentez. fotosentez sırasında güneĢ ıĢığıyla birlikte karbondioksit ve su kullanarak.

sonunda ısıya dönüĢür ve uzaya geri verilir .Dünya’ya gelen bütün güneĢ ıĢınımı.

ISIL GÜNEġ TEKNOLOJĠLERĠ .

Türkiye. bu sistemler tamamen ticari ortama girmiş durumdadırlar. Düzlemsel güneş kollektörleri. Bu sistemler evlerin yanında.1. üstten alta doğru. Avustralya İsrail ve Yunanistan yer almaktadır. sabit bir açıyla yerleştirilirler. . Ulaştıkları sıcaklık 70°C civarındadır. Dünya genelinde kurulu bulunan güneş kollektörü alanı 30 milyon m2' nin üzerindedir. En fazla güneş kollektörü bulunan ülkeler arasında ABD. Kollektörler. Japonya. arka ve yan yalıtım ve bu bölümleri içine alan bir kasadan oluşmuştur. Güneş kollektörlü sistemler tabii dolaşımlı ve pompalı olmak üzere ikiye ayrılır. DÜġÜK SICAKLIK SISTEMLERĠ Düzlemsel GüneĢ Kollektörleri: Güneş enerjisini toplayan ve bir akışkana ısı olarak aktaran çeşitli tür ve biçimlerdeki aygıtlardır. Absorban plakanın yüzeyi genellikte koyu renkte olup bazen seçiciliği artıran bir madde ile kaplanır.5 milyon m² kurulu kollektör alanı ile dünyanın önde gelen ülkelerinden biri konumundadır. Bu konudaki Ar-Ge çalışmaları sürmekle birlikte. camdan yapılan üst örtü. cam ile absorban plaka arasında yeterince boşluk. yüzme havuzları ve sanayi tesisleri için de sıcak su sağlanmasında kullanılır. 7. metal veya plastik absorban plaka. En çok evlerde sıcak su ısıtma amacıyla kullanılmaktadır. yörenin enlemine bağlı olarak güneşi maksimum alacak şekilde.

GüneĢ Kollektörleri .

düzlemsel kollektörlerin kullanıldığı yerlerde ve ayrıca yiyecek dondurma. Bu tür sistemler. bina soğutma gibi daha geniş bir yelpazede kullanılabilirler. temiz su kaynağının bulunmadığı bazı yerleşim yerlerinde yıllardır kullanılmaktadır. .Vakumlu GüneĢ Kollektörleri: Bu sistemlerde. Su Arıtma Sistemleri: Bu sistemler esas olarak sığ bir havuzdan ibarettir. Su arıtma havuzları üzerinde yapılan Ar-Ge çalışmaları ilk yatırım ve işletme maliyetlerinin azaltılmasına ve verimin artırılmasına yöneliktir. Havuzun üzerine eğimli şeffaf-cam yüzeyler kapatılır. vakumlu cam borular ve gerekirse absorban yüzeyine gelen enerjiyi artırmak için metal ya da cam yansıtıcılar kullanılır. Bunların çıkışları daha yüksek sıcaklıkta olduğu için (100-120°C). Havuzda buharlaşan su bu kapaklar üzerinde yoğunlaşarak toplanırlar.

Bu sıcak su bir eşanjöre pompalanarak ısı olarak yararlanılabileceği gibi Rankin çevrimi ile elektrik üretiminde de kullanılabilinir. Bu ülkede 150 kW gücünde 5 MW gücünde iki sistemin yanında Avustralya'da 15 kW ve ABD'de 400 kW gücünde güneş havuzları bulunmaktadır. . Güneş havuzları konusunda en fazla İsrail'de çalışma ve uygulama yapılmıştır. Böylece en üstte soğuk su yüzeyi bulunsa bile havuzun alt kısmında doymuş tuz konsantrasyonu bulunan bölgede sıcaklık yüksek olur. güneş ışınımını yakalayarak 90°C sıcaklıkta sıcak su eldesinde kullanılır. tuz konsantrasyonu en üstten alta doğru artar.GüneĢ Havuzları: Yaklaşık 5-6 metre derinlikteki suyla kaplı havuzun siyah renkli zemini. Havuzdaki ısının dağılımı suya eklenen tuz konsantrasyonu ile düzenlenir.

çevre sıcaklığından daha çok ısınacaktır.Deneysel bir kaç sistem dışında uygulaması yoktur. Isınan hava yükseleceği için. Baca girişine yerleştirilecek yatay rüzgar türbini bu rüzgarı elektriğe çevirecektir. Bir tesisin gücü 30-100 MW arasında olabilir. çatı eğimli yapılıp. . Güneşe maruz bırakılan şeffaf malzemeyle kaplı bir yapının içindeki toprak ve hava. hava akışı çok yüksek bir bacaya yönlendirilrse baca içinde 15 m/sn hızda hava akışı-rüzgar oluşacaktır.GüneĢ Bacaları: Bu yöntemde güneşin ısı etkisinden dolayı oluşan hava hareketinden yararlanılarak elektrik üretilir.

Çin gibi bir kaç ülkede yaygın olarak kullanılmaktadır. hava hareketini sağlayan aktif bile-şenler de içerebilir.GüneĢ Mimarisi: Bina yapı ve tasarımında yapılan değişikliklerle ısıtma. depolanır ve dağıtılır. Bu sistemler dünyada kırsal yörelerde sınırlı bir biçimde kullanılmaktadırlar. Bu yöntem. aktif ekipmanlar da yararlanılabilir. Ayrıca güneş kollektörleri. aydınlatma ve soğutma gerçekleştirilir. Bu tür sistemler ilkel pasif yapıda olabileceği gibi. Pasif olarak doğal ısı transfer mekaniz-masıyla güneş enerjisi toplanır. güneş pilleri vb. Ürün Kurutma ve Seralar: . GüneĢ Ocakları: Çanak şeklinde ya da kutu şeklinde. Ürün Kurutma ve Seralar: Güneş enerjisinin tarım alanındaki uygulamala-rıdır. Hindistan. içi yansıtıcı maddelerle kaplanmış güneş ocaklarında odakta ısı toplanarak yemek pişirmede kullanılır.

kesiti parabolik olan yoğunlaştırıcı dizilerden oluşur. Kollektörler. bu sistemlerin en büyük ve en tanınmış olanı 350 MW gücündeki şimdiki Kramer&Junction eski Luz International santrallarıdır. güneşin doğudan batıya hareketini izleyen tek eksenli bir izleme sistemi üzerine yerleştirilirler. Parabolik Oluk Kolektörler . Kolektörün iç kısmındaki yansıtıcı yüzeyler. güneş enerjisini. (350-400°C) Doğrusal yoğunlaştırıcı termal sistemler ticari ortama girmiş olup. Bu sistemler yoğunlaştırma yaptıkları için daha yüksek sıcaklığa ulaşabilirler. YOĞUNLAġTIRICI SĠSTEMLER Parabolik Oluk Kollektörler: Doğrusal yoğunlaştırıcı termal sistemlerin en yaygınıdır. elektrik üretimi için enerji santraline gönderilir. kollektörün odağında yer alan ve boydan boya uzanan siyah bir absorban boruya odaklarlar.2. Toplanan ısı. Enerjiyi toplamak için absorban boruda bir sıvı dolaştırılır. Kollektörler genellikle.

350 MW gücünde parabolik oluk güneĢ santralı-Kaliforniya

Parabolik Çanak Sistemler:

İki eksende güneşi takip ederek, sürekli olarak güneşi odaklama bölgesine yoğunlaştırırlar. Termal enerji, odaklama bölgesinden uygun bir çalışma sıvısı ile alınarak, termodinamik bir dolaşıma gönderilebilir ya da odak bölgesine monte edilen bir Stirling makine yardımı ile elektrik enerjisine çevrilebilir. Çanak-Stirling bileşimiyle güneş enerjisinin elektriğe dönüştürülmesinde % 30 civarında verim elde edilmiştir.

Parabolik Çanak GüneĢ Isıl Elektrik Santralı (Ġspanya)

Merkezi Alıcı Sistemler:
Tek tek odaklama yapan ve heliostat adı verilen aynalardan oluşan bir alan, güneş enerjisini, alıcı denen bir kule üzerine monte edilmiş ısı eşanjörüne yansıtır ve yoğunlaştırır. Alıcıda bulunan ve içinden akışkan geçen boru yumağı, güneş enerjisini üç boyutta hacimsel olarak absorbe eder. Bu sıvı, Rankine makineye pompalanarak elektrik üretilir. Bu sistemlerde ısı aktarım akışkanı olarak hava da kullanılabilir, bu durumda sıcaklık 800°C'ye çıkar. Heliostatlar bilgisayar tarafından sürekli kontrol edilerek, alıcının sürekli güneş alması sağlanır. Bu sistemlerin kapasite ve sıcaklıkları, sanayi ile kıyaslanabilir düzeyde olup Ar-Ge çalışmaları devam etmektedir

Solar I Merkezi Alıcı GüneĢ Isıl Elektrik Santralı (Ġspanya)

yeni tariflerin yapılması gereklidir. . Kollektörlerde güneş enerjisinin düştüğü net alana "açıklık alanı" ve güneş enerjisinin yutularak ısı enerjisine dönüştürüldüğü yüzeye "alıcı yüzey" denir. açıklık alanından daha küçük olmaktadır. üç boyutlu yoğunlaştırıcılarda (parabolik çanak) 40000 mertebesindedir. açıklık alanının alıcı yüzey alanına oranı şeklinde tarif edilir. yansıtıcı veya ışın kırıcı yüzeyler yardımı ile doğrusal ya da noktasal olarak yoğunlaştırılabilir. Yoğunlaştırıcı kollektörlerde ise güneş enerjisi. yoğunlaştırıcı kollektörler için de geçerlidir. Yoğunlaştırma oranı.YOĞUNLAġTIRICI GÜNEġ ENERJĠSĠ SĠSTEMLERĠ YOĞUNLAġTIRICI SĠSTEMLERĠN ÖZELLĠKLERĠ Güneş enerjisi uygulamalarında düzlemsel güneş kollektör sistemlerinin yanı sıra daha yüksek sıcaklıklara ulaşmak için yoğunlaştırıcı kollektör sistemleri kullanılmaktadır. alıcı yüzeye gelmeden önce optik olarak yoğunlaştırıldığı için alıcı yüzey. Güneş enerjisini yoğunlaştıran kollektörlerde en önemli kavramlardan biri "yoğunlaştırma oranı" dır. Bununla birlikte yoğunlaştıcı kollektör teknolojisinin daha karmaşık olması nedeniyle. Düzlemsel güneş kollektörleri için kullanılan kavram ve tarifler. Bu tür kollektörlerde güneş enerjisi. iki boyutlu yoğunlaştırıcılarda (parabolik oluk) 300. Düzlemsel güneş kollektörlerinde açıklık alanı ile alıcı yüzey alanı birbirine eşittir. Yoğunlaştırma oranı.

güneş enerjisi bir doğru üzerinde yoğunlaştırılacağından tek boyutlu hareket ile güneşi izlemek yeterlidir. Orta derecede sıcaklık isteyen uygulamalarda kullanılan bu sistemlerde. doğrusal yoğunlaştırma yapan ve kesiti parabolik olan dizilerden oluşur.Doğrusal YoğunlaĢtırıcılar Parabolik oluk kollektörler. Oluğun iç kısmındaki yansıtıcı yüzeyler. Doğrusal YoğunlaĢtırıcı Kollektör . güneş enerjisini paraboliğin odağında yer alan ve boydan boya uzanan siyah bir absorban boruya yansıtır.

Noktasal YoğunlaĢtırıcılar İki boyutta güneşi izleyip noktasal yoğunlaştırma yapan ve daha yüksek sıcaklıklara ulaşan bu tür sistemler. bir kule üzerine monte edilmiş ve alıcı denilen ısı eşanjörüne yansıtır. alıcının devamlı güneş alması sağlanır. Heliostatlar bilgisayar tarafından kontrol edilerek. tek tek odaklama yapan ve heliostat adı verilen düzlemsel aynalardan oluşan bir alan. Merkezi alıcı sistemde. güneş enerjisini. Parabolik Çanak Kollektörler . Parabolik çanak kollektörler iki eksende güneşi takip ederek sürekli olarak güneşi odak noktasına yoğunlaştırırlar. parabolik çanak ve merkezi alıcı olmak üzere iki gruba ayrılır.

İkinci seçenek ise. geniş çapta elektrik üretimi için yetersiz olduğunu ortaya çıkarmıştır. Güneş termal güç santralleri. Güneş Termal Güç Santrallerinin Tasarım İlkeleri . Fakat geçen 20 yıl içerisinde fotovoltaik sistem uygulamalarının artışına rağmen. güneş enerjisini toplama yöntemleri. Bu sistemler temelde aynı yöntemle çalışmakla birlikte. birincil enerji kaynağı olarak güneş enerjisini kullanan elektrik üretim sistemleridir. yani kullanılan kollektörler bakımından farklılık gösterirler. Toplama elemanı olarak parabolik oluk kollektörlerin kullanıldığı güç santrallerinde. güneş enerjisinin yoğunlaştırıcı sistemler kullanılarak odaklanması sonucunda elde edilen kızgın buhardan. konvansiyonel yöntemlerle elektrik üretimidir. çalışma sıvısı kollektörlerin odaklarına yerleştirilmiş olan absorban boru içerisinde dolaştırılır. Birincisi. güneş ışınları düzlemsel aynalar (heliostat) yardımı ile alıcı denilen ısı eşanjörüne yansıtılır. Alıcıda ısıtılan çalışma sıvısından konvansiyonel yollarla elektrik elde edilir. teknolojisinin karmaşıklığı ve maliyetinin yüksek oluşu. ısınan bu sıvıdan eşanjörler yardımı ile kızgın buhar elde edilir.YOĞUNLAġTIRICI SĠSTEMLER ĠLE ELEKTRĠK ÜRETĠMĠ Bugüne kadar güneş enerjisi ile elektrik üretiminde başlıca iki sistem kullanılmıştır. Parabolik çanak kollektörler kullanılan sistemlerde de ya aynı yöntem kullanılır ya da merkeze yerleştirilen bir motor (Stirling) yardımı ile direkt olarak elektrik üretilir. güneş enerjisini direkt olarak elektrik enerjisine dönüştüren fotovoltaik sistemlerdir. Merkezi alıcılı sistemlerde ise. Daha sonra.

Bölge Seçimi . -Bulutsuz ve sissiz bir atmosfere sahip olması. .Santralın tesis edileceği ideal bölge seçilirken aĢağıdaki kriterler göz önünde bulundurulmalıdır. -Rüzgar hızının düşük olması. -Hava kirliliğin olmaması.Bölge seçimi . -Yıllık yağış miktarının düşük olması.GüneĢ termal güç santrallerinin tasarımında dikkate alınması gereken en önemli parametreler Ģunlardır. . -Ormanlık ve ağaçlık bölgelerden uzak olması.Parametrelerin optimizasyonu .Güneş enerjisi ve iklim değerlendirmesi .

. Uzun Dönem Performans Değerlendirmesi Yoğunlaştırıcı kollektörlerin uzun dönem performans değerlendirmesi için saatlik direkt güneş enerjisi değerleri kullanılır. 4 saatlik güneşlenme süresine sahip gün sayısının 150 den az olmaması gereklidir. Bu değerler ölçümlerden elde edilemediği zaman. bir model yardımı ile günlük toplam güneş enerjisi değerlerinden elde edilmelidir. Ayrıca.Güneş Enerjisi ve iklim Değerlendirmesi Santralın tesis edileceği bölgenin. Bu değerler aynı zamanda ekonomik analiz için de gereklidir. Coğrafi bölge ve kollektör seçiminin yapılmasında uzun dönem yıllık güneş enerjisi değerlerinden faydalanılır. Yukarıdaki şartları sağlayan bir bölgede santral tasarımı için aşağıdaki çalışmaların yapılması gerekir. yılda en az 2000 saat güneşlenme süresine ve metrekare başına yıllık l500 kWh'lık bir güneş enerjisi değerine sahip olması gereklidir.

Bu akışkanın dolaştığı sistem parçaları. Parametrelerinin Optimizasyonu Doğrusal yoğunlaştırma yapan ve ısı transfer akışkanı olarak termal yağ kullanılan sistemlerde çalışma parametrelerinin optimizasyonu için aşağıdaki kriterler dikkate alınmalıdır. 0 øC ile 300 øC arasında değişen sıcaklık dalgalanmalarına maruz kalırlar. Kuzey-Güney veya Doğu-Batı doğrultusunda yerleştirilebilir. . maksimum güneş enerjisinin hangi doğrultuda alındığı göz önünde bulundurularak yerleştirme yapılır. Genelde Kuzey-Güney doğrultusunda yerleştirmekle en iyi sonuç elde edilir.İzleme Modülünün Seçimi Doğrusal yoğunlaştırıcı kollektörler. Isı Transfer Yağının Seçimi : Güneş termal güç santralinin verimli çalışması büyük ölçüde. Bu nedenle güç santrallerinde kullanılan ısı transfer akışkanında aşağıdaki özellikler aranır. uygun ısı transfer akışkanının seçimine bağlıdır. Yön seçilirken.

sistem basınç düşüşünün minimum olmasına ve çalışma basıncının işletme maliyetini minimum seviyeye getirmesine dikkat edilmelidir. Basınç Düşmesi İşletme basıncı. Boruların çapının arttırılması. akışkan hızını ve basıncını düşürür. işletme sıcaklığının maksimum ve minimum değerleri ile sınırlanır. absorban borulardan ve esnek hortumlardan oluşur. Fakat kollektörler arasındaki bağlantıyı sağlayan esnek hortumlar hareketli olduğu için uygun olarak boyutlandırılması önem taşır. Kollektörlerdeki absorban borular sabittir. Boru Boyutlandırması Sistemdeki sıvının sirkülasyonu için kullanılan boru şebekesi. . santralın önemli çalışma parametrelerinden biridir. Bu basıncın alt limiti ısı transfer akışkanının buharlaşmasını engelleyecek bir değerde olmalıdır. Bunun için boru çapı belirlenirken. İşletme basıncının maksimum ve minimum değerleri. Hızın düşmesi ile artan ısı kayıpları maliyeti olumsuz yönde etkiler.Yüksek yanma noktası (500 °C'ın üstünde) Düşük buharlaşma basıncı Düşük sıcaklıklarda yüksek akışkanlık Yüksek yoğunluk Yüksek sıcaklıklarda ( 300 °C) sürekli çalışabilme Bu kriterlerin hepsini sağlayan bir yağda ayrıca 0 oC ve 300 oC arasında basınç düşmesinin minimum olması gerekir.

Bu durumu sağlamak için: *Isı transfer akışkanı. Örneğin ekipman içinde yoğunlaşmasına izin verilen buharın. . buhar üreteci gibi ekipmanların verimliliği arttırılmalıdır. *Isı değiştirgeci. minumum sıcaklıkta geri dönmelidir. güneş tarlasından aldığı enerjiyi mümkün olduğunca buhar üretim sistemine bırakıp. ısı değiştirgecinde ıslak buhar korozyonuna neden olmaması için. süper ısıtıcılarda kızgın buhar haline getirilir. Korozyon Sistemin ısı kayıplarını minimum seviyeye getirirken prosesin olduğu kısımlar ve kollektörler korozyondan korunmalıdır.Kapasite Seçimi *Kollektör giriş ve çıkış sıcaklıkları arasındaki fark maksimum olmalıdır.

Bu sistemlerden 2'si ekonomik olmadığından parçalara ayrılarak ve 3 taneside kapatılarak proje çalışmalarına son verilmiştir.25 0.15 0.0053 - Merkezi Alıcı Tek Kristal Silisyum Çok Kristal Silisyum Tek İnce Film Çoklu İnce Film 15 12 10 4 7 46 - 600-700 - 3000 kWe 6000 kWe 6000 kWe 5000 kWe 5000 kWe 0. Dünyada mevcut merkezi alıcı sistemlerin özellikleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. Isı Elekt. Çıkış Sıcaklığı oC İlk Yatırım Maliyeti $ Enerji maliyeti Elekt.16 0.0013-0. Günümüze kadar tesis edilmiş olan merkezi alıcı sistemlerin işletilmesi sonucunda. büyük sorunlar ortaya çıkmıştır.29 0.24 0. Avrupa. Bu amaçla.Japonya ve ABD de 6 adet santral inşa edilmiştir.DÜNYADAKĠ UYGULAMALARI SOTEL ve Alman DLR şirketleri merkezi yoğunlaştırma ile elektrik üretiminin uygulanabilirliğini ve teknolojisini araştırmak için bir araya gelerek PHOEBUS grubunu oluşturmuşlardır.004 Parabolik Oluk Parabolik Çanak 14 24 46 79 380 700 2800 kWe 5000 kWe 0. Teknoloji Türü Sistem Verimi % Maks.004 - GüneĢ Enerjisi Teknolojileri ve Özellikleri .29 0.28 0. Bu grubun çalışmaları merkezi yoğunlaştırıcı santraller için bir temel oluşturur. - 50-70 80 250-1000 - 0. $/kWh Isı $/kWh Düzlemsel Koll.

Uygulamalar .

güneş enerjisini toplayan düzlemsel kollektörler.GÜNEġ KOLLEKTÖRLÜ SICAK SU SĠSTEMLERĠ Güneş kollektörlü sıcak su sistemleri. ısınan suyun toplandığı depo ve bu iki kısım arasında bağlantıyı sağlayan yalıtımlı borular. Güneş Kollektörlü Sıcak Su Sistemi . pompa ve kontrol edici gibi sistemi tamamlayan elemanlardan oluşmaktadır.

Gün boyu devam eden bu olay sonunda depodaki su ısınmış olur. Deponun alt seviyesinden alınan soğuk (ağır) su kollektörlerde ısınarak hafifler ve deponun üst seviyesine yükselir. kollektörlerdeki suyun depodaki sudan 10oC daha sıcak olması durumunda pompayı çalıştırarak sıcak suyu depoya alır. Pompalı Sistemler: Isı transfer akışkanının sistemde pompa ile dolaştırıldığı sistemlerdir. Tabii dolaşımlı sistemler daha çok küçük miktarda su ihtiyaçları için uygulanır. Kollektörlerde ısınan suyun yoğunluğunun azalması ve yükselmesi özelliğine dayanmaktadır. Pompa ve otomatik kontrol devresinin zaman zaman arızalanması nedeniyle işletilmesi tabii dolaşımlı sistemlere göre daha zordur. bu fark 3 oC olduğunda ise pompayı durdurur. Deponun yukarıda bulunması zorunluluğu nedeniyle büyük sistemlerde uygulanamazlar. Bu tür sistemlerde depo kollektörün üst seviyesinden en az 30 cm yukarıda olması gerekmektedir. Depo tabanına ve kollektör çıkışına yerleştirilen diferansiyel termostatın sensörleri. Deposunun yukarıda olma zorunluluğu yoktur. . Pompa ve otomatik kontrol devresi gerektirmediği için pompalı sistemlere göre biraz daha ucuzdur. Büyük sistemlerde su hatlarındaki direncin artması sonucu tabii dolaşımın olmaması ve büyük bir deponun yukarıda tutulmasının zorluğu nedeniyle pompa kullanma zorunluluğu doğmuştur. Pompalı sistemler otomatik kontrol devresi yardımı ile çalışırlar.Tabii DolaĢımlı Sistemler: Tabii dolaşımlı sistemler ısı transfer akışkanının kendiliğinden dolaştığı sistemlerdir.

DÜZLEMSEL GÜNEġ KOLLEKTÖRLERĠ Düzlemsel güneş kollektörleri. . kireçlenme ve korozyona karşı çözüm olarak kullanılırlar. Kapalı Sistemler: Kullanım suyu ile ısıtma suyunun farklı olduğu sistemlerdir. cam ile absorban plaka arasında yeterince boşluk. Kollektörlerde ısınan su bir eşanjör vasıtasıyla ısısını kullanım suyuna aktarır. Donma. Kapalı sistemlere göre verimleri yüksek ve maliyeti ucuzdur. Maliyeti açık sistemlere göre daha yüksek verimleri ise eşanjör nedeniyle daha düşüktür. camdan yapılan üst örtü. güneş enerjisinin toplandığı ve herhangi bir akışkana aktarıldığı çeşitli tür ve biçimlerdeki aygıtlardır. kollektörün en önemli parçası olan absorban plaka. üstten alta doğru. arka ve yan yalıtım ve yukardaki bölümleri içine alan bir kasadan oluşmuştur (Şekil-2).Açık Sistemler: Açık sistemler kullanım suyu ile kollektörlerde dolaşan suyun aynı olduğu sistemlerdir. Suyu kireçsiz ve donma problemlerinin olmadığı bölgelerde kullanılırlar. Düzlemsel güneş kollektörleri.

Düzlemsel GüneĢ Kollektörü .

geçirgenliği yüksek özel bir camla kaplanmışlardır. Özel camdaki demir payı ne kadar az olursa . Eğik gelen ışınların tümünün emiciye ulaşması optimal olarak ancak böyle sağlanır.Ġyi bir güneĢ kollektörü nasıl olmalıdır ? Cam Kaplama Verimi yüksek kollektörler yansıması düşük. ışık geçirgenliği o denli yüksek olur. . Cam yüzey ile kasa birbirleri ile toz ve su geçirmeyecek şekilde birleşmiş olmalıdır.

Malzemeler: Kollektörler uzun süre her türlü hava koşuluna maruz kalırlar. Bunun için yalnızca mineral içeren malzemelerden yapılmış parçalar kullanılmalıdır. Emilen ısının yeniden geri ışımaması için kaplamanın yüksek seçici olması gereklidir. . Maliyet: Kollektörün çatıya montajı önemli bir maliyet faktörü olabilir.Yani bir taraftan ışık için yüksek bir geçirgenlik sağlarken diğer yandan ısı ışınları geçirgenliği sıfıra yakın olmalıdır ki yayınık ışık da etkin bir şekilde emilebilsin. Kasa : Güneş kollektörü ile çatı örtüsünün bağlantısı çatının sızdırmazlığını sürekli olarak sağlayacak şekilde olmalıdır. Kasa için yalnızca sağlam hammaddeler kullanılmalıdır. İyi bir güneş kollektörü çatıya kolayca monte edilebilmelidir. Kollektör çatı örtüsüne hiç bir boşluk kalmayacak şekilde monte edilmelidir Emici: Yalnızca siyah renkte bir kaplama emicinin en üst düzeyde ısınabilmesine olanak verir.Isı Yalıtımı : Kollektörün içindeki yalıtım etkin olmalıdır.

Termik Etkiler : Işımanın ısıya dönüştürülmesinden “sonra” ortaya çıkarlar.Kollektörlerden aldığı ısıyı borularla boylere taşıyan özel sıvı. ısıyı orada bir ısı değiştiricisi aracılığı ile kullanma suyuna bırakarak onun ısınmasını sağlar. Çevreye dağılan ısı nedeni ile bir kollektörün verimi her zaman 1’den küçüktür.Güneş ışınlarının kullanma suyunu istenen ısıya getirmeye yetersiz olması durumunda otomatik olarak konvansiyonel ısıtmaya geçilir Işınan güneş enerjisinin yararlı ısıya dönüştürülen kısmı “kollektör verimi” olarak adlandırılır.Aşağıdaki faktörler “Kollektör verimi”ni etkiler: Optik Etkiler : Işıma ısıya dönüştürülmeden “önce” ortaya çıkarlar. .Bir Uygulama Örneği Güneş kollektörleri güneş ışığını ısıya dönüştürürler. Solar düzenleyici boyler’deki ısıyı kollektördeki ısıyla karşılaştırır ve kollektörün ısısı boylerin ısısından daha yüksek olduğunda pompa istasyonunu çalıştırır. Güneş enerjisinin % 100 oranında faydalı ısıya dönüştürülmesi 1 derecelik bir verime eş değerdir. Kollektörlerin içinden geçen solar sıvı toksik maddeler içermez. Pompa istasyonu solar sıvının sistem içerisinde dolaşmasını sağlar. donmaz ve yüksek derecede ısıyı transfer özelliğine sahiptir. Her kollektör tipinin verimi kendine özgüdür.

GÜNEġ PĠLLERĠ ( FOTOVOLTAĠK PĠLLER ) .

Bu tür maddelere de "p tipi" ya da "alıcı" katkı maddeleri denir.GÜNEġ PĠLLERĠNĠN YAPISI VE ÇALIġMASI Günümüz elektronik ürünlerinde kullanılan transistörler. Yarı-iletken maddelerin güneş pili olarak kullanılabilmeleri için n ya da p tipi katkılanmaları gereklidir. Katkılama. yarı-iletken maddelerden yapılırlar. Elde edilen yarı-iletkenin n ya da p tipi olması katkı maddesine bağlıdır. En yaygın güneş pili maddesi olarak kullanılan silisyumdan n tipi silisyum elde etmek için silisyum eriyiğine periyodik cetvelin 5. saf yarıiletken eriyik içerisine istenilen katkı maddelerinin kontrollü olarak eklenmesiyle yapılır. fosforun dış yörüngesinde 5 elektron olduğu için. bor gibi) eklenir. indiyum. eriyiğe 3. grup elementlerine "verici" ya da "n tipi" katkı maddesi denir. doğrultucu diyotlar gibi güneş pilleri de. galyum arsenit. Bu nedenle V. örneğin fosfor eklenir. . gruptan bir element (alüminyum. bu elektron yokluğuna hol ya da boşluk denir ve pozitif yük taşıdığı varsayılır. fosforun fazla olan tek elektronu kristal yapıya bir elektron verir. Silisyum'un dış yörüngesinde 4. Bu elementlerin son yörüngesinde 3 elektron olduğu için kristalde bir elektron eksikliği oluşur. Yarı-iletken özellik gösteren birçok madde arasında güneş pili yapmak için en elverişli olanlar. P tipi silisyum elde etmek için ise. kadmiyum tellür gibi maddelerdir. silisyum. grubundan bir element.

n tipinde pozitif enerji seviyeleri ile elektron sayıları eşittir. ilk olarak. PN tipi maddenin ara yüzeyinde. yani eklem bölgesinde. Bu olay her iki tarafta da yük dengesi oluşana kadar devam eder. N bölgesi tarafında pozitif yük birikir. Bu eklem bölgesine "geçiş bölgesi" ya da "yükten arındırılmış bölge" denir. eklem bölgesine ışık düşürülerek elektron-hol çiftleri oluşturulur. Yani p tipinde negatif enerji seviyeleri ile hol sayıları eşit. P ve n tipi yarıiletkenler biraraya gelmeden önce. Yarıiletken eklemin güneş pili olarak çalışması için eklem bölgesinde fotovoltaik dönüşümün sağlanması gerekir.P ya da n tipi ana malzemenin içerisine gerekli katkı maddelerinin katılması ile yarıiletken eklemler oluşturulur. N tipi yarıiletkende elektronlar. ikinci olarak ise. p tipi yarıiletkende holler çoğunluk taşıyıcısıdır. P bölgesi tarafında negatif. PN eklem oluştuğunda. her iki madde de elektriksel bakımdan nötrdür. Bu bölgede oluşan elektrik alan "yapısal elektrik alan" olarak adlandırılır. n tipindeki çoğunluk taşıyıcısı olan elektronlar. p tipine doğru akım oluştururlar. bunlar bölgedeki elektrik alan yardımıyla birbirlerinden ayrılır . Bu dönüşüm iki aşamada olur.

Böylece. gelen fotonlar tarafından elektron-hol çiftleri oluşturulmaktadır. güneş pilinin uçlarında yararlı bir güç çıkışı oluştururlar. Bu yasak enerji aralığına eşit veya daha büyük enerjili bir foton. elektron-hol çifti oluşur. Birbirlerinden ayrılan elektron-hol çiftleri. Bu olay. Fakat gerekli elektrik alan olmadığı için tekrar birleşerek kaybolmaktadırlar. elektronları n bölgesine. . holleri de p bölgesine iten bir pompa gibi çalışır. Bu bandlar valans bandı ve iletkenlik bandı adını alırlar. Bu süreç yeniden bir fotonun pil yüzeyine çarpmasıyla aynı şekilde devam eder. Bu şekilde güneş pili. bir yasak enerji aralığı tarafından ayrılan iki enerji bandından oluşur. enerjisini valans banddaki bir elektrona vererek. Yarıiletkenin iç kısımlarında da. pn eklem güneş pilinin ara yüzeyinde meydana gelmiş ise elektron-hol çiftleri buradaki elektrik alan tarafından birbirlerinden ayrılır. yarıiletken tarafından soğurulduğu zaman.Yarıiletkenler. elektronun iletkenlik bandına çıkmasını sağlar.

Akünün aşırı şarj ve deşarj olarak zarar görmesini engellemek için kullanılan denetim birimi ise akünün durumuna göre. yüke gerekli olan enerji akümülatörden alınır. elektrik enerjisinin gerekli olduğu her uygulamada kullanılabilir. akümülatörler. . ya güneş pillerinden gelen akımı ya da yükün çektiği akımı keser. güneş pillerinin maksimum güç noktasında çalışmasını sağlayan maksimum güç noktası izleyici cihazı bulunur. jeneratöre yakıt taşımanın zor ve pahalı olduğu durumlarda kullanılırlar. 220 V. enerji kaynağı olarak kullanılır. Bu sistemlerde yeterli sayıda güneş pili modülü. özellikle yerleşim yerlerinden uzak.lik sinüs dalgasına dönüştürülür. Güneş pili modülleri uygulamaya bağlı olarak. Aşağıda şebekeden bağımsız bir güneş pili enerji sisteminin şeması verilmektedir. invertörler. Bazı sistemlerde. Bu sistemler. Benzer şekilde. Bunun dışında dizel jeneratörler ya da başka güç sistemleri ile birlikte karma olarak kullanılmaları da mümkündür. Güneş pili modülleri gün boyunca elektrik enerjisi üreterek bunu akümülatörde depolar.GüneĢ Pili Sistemleri Güneş pilleri. 50 Hz. elektrik şebekesi olmayan yörelerde. Şebeke uyumlu alternatif akım elektriğinin gerekli olduğu uygulamalarda. Güneşin yetersiz olduğu zamanlarda ya da özellikle gece süresince kullanılmak üzere genellikle sistemde akümülatör bulundurulur. akü şarj denetim aygıtları ve çeşitli elektronik destek devreleri ile birlikte kullanılarak bir günes pili sistemi (fotovoltaik sistem) oluştururlar. sisteme bir invertör eklenerek akümülatördeki DC gerilim. uygulamanın şekline göre çeşitli destek elektronik devreler sisteme katılabilir.

GüneĢ Paneli Sistemleri Genel ġemaları .

.İlkyardım. alarm ve güvenlik sistemleri .Tarımsal sulama ya da ev kullanımı amacıyla su pompajı .Deprem ve hava gözlem istasyonları . hava gözlem istasyonları . yalnızca üretilen DC elektriğin.Petrol boru hatlarının katodik koruması . radyo. AC elektriğe çevrilmesi ve şebeke uyumlu olması yeterlidir. kırsal radyo. kuleler vb) korozyondan koruması . yeterli enerjinin üretilmediği durumlarda ise şebekeden enerji alınır.Haberleşme istasyonları.Elektrik ve su dağıtım sistemlerinde yapılan telemetrik ölçümler. buzdolabı gibi elektrikli aygıtların çalıştırılması . üretilen fazla enerji elektrik şebekesine satılır. telsiz ve telefon sistemleri .İlaç ve aşı soğutma .Metal yapıların (köprüler. Bu sistemlerde örneğin bir konutun elektrik gereksinimi karşılanırken.Deniz fenerleri . GüneĢ pili sistemlerinin Ģebekeden bağımsız (stand-alone) olarak kullanıldığı tipik uygulama alanları aĢağıda sıralanmıĢtır.Bina içi ya da dışı aydınlatma . Böyle bir sistemde enerji depolaması yapmaya gerek yoktur.Şebeke bağlantılı güneş pili sistemleri yüksek güçte-satral boyutunda sistemler şeklinde olabileceği gibi daha çok görülen uygulaması binalarda küçük güçlü kullanım şeklindedir.Dağevleri ya da yerleşim yerlerinden uzaktaki evlerde TV.Orman gözetleme kuleleri .

Dünyada Kullanım Dünyada GüneĢ Pili SatıĢları .

Dünyada Kurulu GüneĢ Pilinin Kullanım Alanlarına Göre Dağılımı .

UYGULAMA ÖRNEKLERĠ .

Çatısı GüneĢ Pili Kaplı Ev GüneĢ Pilleri ile Sokak Aydınlatması .

GüneĢ Pilleri ile Bahçe Aydınlatması GüneĢ Pillerinin Karayollarında Kullanımı .

Şebekeye Elektrik Veren Güneş Pili (PV) Sistemi .

Türkiye’de Kullanımlar .

GüneĢten sıcak su ANKARA : ĠSTANBUL : .

ĠZMĠR : ANTALYA : .

2 saat). bu değerlerin. Türkiye’nin gerçek potansiyelinden daha az olduğu. Devam etmekte olan ölçüm çalışmalarının sonucunda. ortalama toplam ışınım şiddeti 1311 kWh/m²-yıl (günlük toplam 3.6 kWh/m²) olduğu tespit edilmiştir. Türkiye güneş enerjisi potansiyelinin eski değerlerden %20-25 daha fazla çıkması beklenmektedir. coğrafi konumu nedeniyle sahip olduğu güneş enerjisi potansiyeli açısından birçok ülkeye göre şanslı durumdadır. Türkiye'nin en fazla güneş enerjisi alan bölgesi Güney Doğu Anadolu Bölgesi olup. Güneş enerjisi potansiyeli ve güneşlenme süresi değerlerinin bölgelere göre dağılımı da Tablo-2' de verilmiştir. daha sonra yapılan çalışmalar ile anlaşılmıştır. güneş enerjisi değerlerinin daha sağlıklı olarak ölçülmesi amacıyla enerji amaçlı güneş enerjisi ölçümleri almaktadırlar. Ancak.GÜNEġ ENERJĠSĠ POTANSĠYELĠ Ülkemiz. 1992 yılından bu yana EİE ve DMİ. . Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünde (DMİ) mevcut bulunan 1966-1982 yıllarında ölçülen güneşlenme süresi ve ışınım şiddeti verilerinden yararlanarak EİE tarafından yapılan çalışmaya göre Türkiye'nin ortalama yıllık toplam güneşlenme süresi 2640 saat (günlük toplam 7. bunu Akdeniz Bölgesi izlemektedir. Aylara göre Türkiye güneş enerji potansiyeli ve güneşlenme süresi değerleri ise Tablo-1'de verilmiştir.

45 5.62 10.0 2640 7.75 175.51 15.28 89.44 8.03 112.31 10.0 325.51 13.23 14.0 cal/cm2-gün 51.Tablo-1 Türkiye'nin Aylık Ortalama Güneş Enerjisi Potansiyeli Kaynak: EİE Genel Müdürlüğü AYLAR AYLIK TOPLAM GÜNEŞ ENERJİSİ (Kcal/cm2-ay) (kWh/m2-ay) GÜNEŞLENME SÜRESİ (Saat/ay) OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK TOPLAM ORTALAMA 4.60 7.0 165.65 122.73 5.0 115.08 13.23 153.87 1311 3.23 4.86 168.0 197.0 273.82 46.0 343.0 280.0 365.0 157.40 123.0 214.0 103.90 60.27 96.2 saat/gün .38 158.74 308.75 63.6 kWh/m2-gün 103.

Tablo-2 Türkiye'nin Yıllık Toplam Güneş Enerjisi Potansiyelinin Bölgelere Göre Dağılımı Kaynak: EİE Genel Müdürlüğü BÖLGE TOPLAM GÜNEŞ ENERJİSİ (kWh/m2-yıl) GÜNEŞLENME SÜRESİ (Saat/yıl) G.DOĞU ANADOLU 1460 2993 AKDENİZ 1390 2956 DOĞU ANADOLU 1365 2664 İÇ ANADOLU 1314 2628 EGE 1304 2738 MARMARA 1168 2409 KARADENİZ 1120 1971 .

Çoğu Akdeniz ve Ege Bölgelerinde kullanılmakta olan bu sistemlerden yılda yaklaşık 290 bin TEP ısı enerjisi üretilmektedir. Yıl Güneş Enerjisi Üretimi (bin TEP ) 1998 1999 2000 2001 210 236 262 290 . Bu haliyle ülkemiz dünyada kayda değer bir güneş kollektörü üreticisi ve kullanıcısı durumundadır.5 milyon m2 civarındadır. Sektörde 100'den fazla üretici firmanın bulunduğu ve 2000 kişinin istihdam edildiği tahmin edilmektedir. Güneş kollektörlerinin ürettiği ısıl enerjinin birincil enerji tüketimimize katkısı yıllara göre aşağıda yer almaktadır.Halen ülkemizde kurulu olan güneş kollektörü miktarı 2001 yılı için 7. Yıllık üretim hacmi 750 bin m² olup bu üretimin bir miktarı da ihraç edilmektedir.GÜNEġ ENERJĠSĠ KULLANIMI GüneĢ Kollektörleri Türkiye’de güneş enerjisinin en yaygın kullanımı sıcak su ısıtma sistemleridir.

3 2.7 .%Q70 /0:.

8: # $%& ..Q30 9038 .

 # % .

...2.3-74Q0070 .D # $ ! %$ D02 .2.143:2:30/0308. 8 3/./ 7 0.3.4 7.2Q30 03208Q708 8.5 .2 3 2 //09.090904744 07030 Q/Q7Q Q3/0 20.9 Q3Q945.9 479.7. 945.3 .7.945..0 3 2 //09.:9-::3.7 3/.2 8.38 /:7:2/..70 %Q70 33479.3.7.54/: :Q30 03078549. 2.1 3/..7.07073/03.3.Q03Q30 03208Q708 .380 . 9.

2 .2  Q3Q945.

2..  4.5 .-4 /0.Q30 03078.0307.70...%.1.0 Q30 03078 /0 070733/. .2.8 -0032090/7 ..8437. 2.2.3..3Q2../ 7.8.380..3.7 0.072 97 3.072 97 %Q70 33031.9.Q208.3803308/0 0707/03 /.3803/03/.4/: : /.20920904.70%Q70Q30 0307549./4:084:5 -:3:/030802090/7 Q30 03078549. %Q70 Q30 03078549.7.7 3 3843:.0Q30 03208Q708 /0 070780%.:3/.. 2 /. 2. . -:/0 07073 %Q70 33070549.. 2.3. .3-:.3-08Q304 :3.7. 2 9 7  3/..-4 /0.0Q30 03208Q708 /0 070733-007070/..380...2 4/: : 908590/2 97 . Q30 03078 Q207.

 030Q/Q7Q Q # % ! D # $ .-4 %Q70 33 79.2..%.380 .3...Q30 3078!49.

2 . ..

 D $D#$ $..9.2 .

... &% #% $ $ # %& &$% $ D  $ # % ! #%               .

.2 Q3              .

9..2 Q3         8.

Q3 .

2Q30 3078!49.-4 %Q70 33 %45.3. . 030Q/Q7Q Q 2 C % !D # $ .%.38033007070.

2  D $D#$ $.9..

  & &    & &  @ &    ##  #  .

0:.8: 8 92.07..3 .D # $ & Q30 409707 %Q70 /0Q30 030783303./.9.9. /.03079Q09220.7. .4.2..3-:8890207/03 /.7 3/.2 -32 4:5 -:Q70923-729.0 3389/.230/2090/7  Q7092..3 2./ 7 @4 :/03.7.03 Q02/0:7::4.7  3 2432.20// 9.3Q30 4097Q29./0 07-7 Q30 4097QQ709./ 7 Q30 40970733Q7099 8 030733-73.9 8 .Q709...70 ...3 3-::3/: : .000073/0:.0/2090/7 :.172./ 7  Q30 3078D7092 -3%!     .0Q02/Q3.8../.  -3%! 8 03078Q7092090/7 $097/0 /031.8890207/7 .7 /. 8 /:7:2:3/.3 2 8 . 3:.

Etkinlik (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Tayfun Aydın liked this
Tayfun Aydın liked this

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->