P. 1
güneş enerjisi slayt

güneş enerjisi slayt

|Views: 1,039|Likes:
Yayınlayan: dislokasyon

More info:

Published by: dislokasyon on Nov 29, 2011
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPTX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/26/2013

pdf

text

original

Güneş Enerjisi Ve Kullanıldığı Alanlar

GÜNEŞ

Yapısal Bilgiler Kütle : 1,989,100 x 1024 kg Hacim :141,200,000 x 1010 km3 Ekvator Yarıçapı : 695,000 km Hacimsel Ortalama Yarıçap :696,000 km Eliptiklik : 0.00005 Ortalama Yoğunluk :1408 kg/m3 Yüzeydeki Kütle Çekimi : 274 m/s2 Temel Kimyasal Yapısı :(yuvarlamalar nedeniyle %100'den fazla gözüküyor) %92.1 Hidrojen % 7.8 Helyum % 0.061 Oksijen % 0.030 Karbon % 0.0084 Nitrojen % 0.0076 Neon % 0.0037 Demir % 0.0031 Silikon % 0.0024 Magnezyum % 0.0015 Kükürt % 0.0015 Diğerleri Ortalama Yüzey Sıcaklığı :6000 °C Merkez Sıcaklığı :15,000,000 °C Konum ve Hareket Bilgileri Yer’in Yörüngesine Yatıklık :7.25° Yakın Yıldızlara Göre Hızı :19.4 km/s Ekseni Etrafında Dönme Periyodu :1609.12 saat

DÜNYAYA ULAġAN GÜNEġ ENERJĠSĠ .

Dünyanın kendi çevresindeki dönüĢ ekseni. hem de yıl boyunca değiĢmektedir. Dünya hem kendi çevresinde dönmekte. hemde güneĢ çevresinde eliptik bir yörüngede dönmektedir. bu eğrilik. dünyaya güneĢten gelen enerji günlük olarak değiĢmekte. yıl boyunca gündüz gece uzunluğunda da değiĢimler ortaya çıkartmaktadır . Ayrıca.Dünya güneĢten yaklaĢık 150milyon km uzaklıkta bulunmaktadır. Dünyanın kendi çevresinde dönüĢünden kaynaklanan güneĢ enerjisi değiĢimi gece gündüzü oluĢtururken. Dünyanın güneĢ çevresinde dönüĢümünden kaynaklanan güneĢ enerjisi değiĢimi de.50lik bir açı yaptığından. mevsimleri oluĢturmaktadır. Bu yönüyle. güneĢ çevresindeki dolanma yörüngesi düzlemiyle 23. yer yüzüne düĢen güneĢ Ģiddeti yörünge boyunca değiĢmekte ve mevsimlerde böylece oluĢmaktadır.

Ancak bu tutar. dünyada insanoğlunun bugün için kullandığı toplam enerjinin 15-16 bin katıdır. Dünyanın dıĢına. yaklaĢık 1. tanım gereği. .Dünyaya güneĢten saniyede. Dünyaya gelen güneĢ enerjisi çeĢitli dalga boylarındaki ıĢınımlardan oluĢur v e güneĢ-dünya arasını yaklaĢık 8 dakika aĢarak dünyaya ulaĢır. (170 milyar mega-watt) ıĢınımlar gelmektedir. 1357j dür. Bu sayı GüneĢ DeğiĢmezi olarak bilinir.7 X 1017j. bu çok küçük bir kesirdir. yıl boyunca değiĢmez varsayılabilir. Bu değer. Lük enerji. yani hava kürenin dıĢına güneĢ ıĢınlarına dik bir metre kare alana bir saniyede gelen güneĢ enerjisi. GüneĢin saldığı toplam enerji göz önüne alındığında.

%45i görünür ıĢık bölgesinde ve geri kalan 546 sı kırmızı altı bölgesinde bulunur. bunların %9 u mor üstü bölgede. Bu soğurmalar. GüneĢ ıĢınımları havaküreyi geçerken belli soğurmalara uğrarlar. Her dalgabo5yunun Ģiddeti aynı değildir. Bu bölgeye ozon katmanı denir.Hava küre dıĢına gelen güneĢ ıĢınlarının dalga boyları.1-3 um (mikro metre) arasındadır.32um küçük olan mor üstü ıĢınlar soğururlar. . güneĢ ıĢınımlarının dalga boyları 0. Yer yüzeyinden yaklaĢık 25 km yüksekte güneĢ ıĢınımlarının mor üstü kısmını kesen bir bölge bulunmaktadır. içinde görünür bölgeyi de içerecek Ģekilde. Bu katmanda dalga boyları 0. BaĢka bir değiĢle. GüneĢten gelen ıĢınımların dağılımına bakıldığında. hava küreyi oluĢturan gazlardan ve toz parçacıklarından kaynaklanır. morötesinden kırmızı altına dek uzanmaktadır.

Bu yönüyle ozon katmanındaki mor üstü ıĢınımlarının soğurulması. görünür bölge ve kırmızı altı bölgelerindeki ıĢınımlar. bunlarda güneĢ altında derimizin yanmasında / bronzlaĢmasında etkilidir.4um aralığındaki dalga boylarında olan ıĢınımlar yeryüzüne ulaĢabilir ki. Mavi renge karĢılık gelen dalga boyları. kırmızı renge karĢılık gelenlere kıyasla daha çok saçılırlar. mor ötesi ıĢınımlar enerjik ıĢınımlardır ve canlıların derisini bozucu.Bu soğurma özellikle canlılar için önemlidir. gözlere zarar verici etkileri vardır.3-0. Bunun dıĢında. her yöndedir ve bu yönüyle gelen güneĢ enerjisinin bir kısmı yeryüzüne ulaĢmadan uzaya geri gider. Bu saçılma. Yeryüzünden bakıldığında göğün mavi renkte görünmesinin nedeni budur. Çünkü. yer yüzünde canlıların sağlıklarıyla doğrudan iliĢkilidir. havadaki gaz molekülleri ve toz parçacıklarıyla etkileĢme sonucu saçılırlar. Bu soğurmalar sonucu. mor üstü bölgede 0. .

Gelen güneĢ ıĢınımlarının görünür bölgeye düĢen kesimi için hava küre hemen hemen saydam özellik gösterir. Dünyanın ortalama bulut örtüsünün %50 dolayında olduğu düĢünülürse güneĢ enerjisinde önemli bir kaybın bu Ģekilde ortaya çıktığı görülür. Yakın kırmızı altı bölgeye düĢen ıĢınımların yaklaĢık %20 si havadaki su buharı ve karbondioksitle soğurulurlar. . Yani bu ıĢınımlar için hava küre açık bir penceredir. Bu soğurmalar sonucu hava kürenin ısınması ortaya çıkar. Yoğun bulutlar. gelen ıĢınımların %80 ini geri saçarak bu ıĢınımların yeryüzüne ulaĢmalarını önlerler. Ancak. bazı toz ve kirleticilerin bu bölgedeki ıĢınımları soğurdukları göz ardı edilmemelidir.Su damlacıkları da ıĢınımları saçılmaya uğratmada etkilidir.

GüneĢ ıĢınımlarının hava küre ile etkileĢmeleri sonucu. belli dalga boyları artık süzülmüĢ. dik gelmeye kıyasla daha uzun yol alacakları için. yeryüzüne gelen toplam güneĢ ıĢınım Ģiddeti. bulutlarca ve tozlarca saçılmaya uğratılmıĢ ıĢınımlardır. Doğal olarak hava küre etkileri güneĢ ıĢınımlarının8 havada aldıkları yola bağımlıdır. böylece enerji dağılımı da bundan etkilenmiĢtir. Doğrudan gelenler ise bu tür etkilere uğramamıĢ ıĢınlardır. Aynı zamanda. Eğik gelen güneĢ ıĢınımları. Doğrudan ve yayınık olarak iki kesimde yeryüzüne çarparlar. hava küre dıĢına gelen Ģiddetin yarısından biraz fazla kalacak denli azalmaktadır. Yayınık ıĢınlar. bu etkilerde artacaktır. . Tüm bu etkiler sonucu yeryüzüne ulaĢan güneĢ ıĢınımları.

Yeryüzüne ulaĢan GüneĢ ıĢınları ve doğal dönüĢümler .

Geri kalan %50 yeryüzünde soğurulur. biokütleye dönüĢtürmektedir. GüneĢten gelen enerjinin yaklaĢık %30 yansıma ve saçılmalarla uzaya geri gider. Bu iĢlem. otları yiyen otoburlar oluĢur. bu iĢlemin ne denli önemli olduğu anlaĢılabilir. gerekse tüm canlılar için çok önemlidir. Ġkinci bir dönüĢüm. suların buharlaĢtırılarak dünyadaki su döngüsünün sağlanmasıdır. Bu gün sadece Türkiye üzerine bir yılda düĢen yağıĢ tutarının 500milyar ton su olduğu göz önüne alınırsa.Yukarıda anlatılanları özetleyecek olursak. yağmur ve kar yağıĢları olabilir. Tüm canlıların besin kaynağı bu enerjidir. Bu dönüĢümlerden biri. ıĢıklabirleĢim dir. gelen güneĢ enerjisinin bu kesri. dünyadaki canlılar için yaĢam demektir. Bitkiler. gelen güneĢ enerjisini kullanarak ıĢıklabirleĢim yapmakta ve böylece biokütle oluĢturmaktadırlar. Ya da baĢka bir değiĢle. Böylece derelerimiz akabilir. Biokütle ile otlar oluĢur. Bir saniyede gelen güneĢ enerjisinin yaklaĢık onbinde ikisi bu iĢlem için harcanır.otoburları yiyen et oburlar oluĢur . gerek biz insanlar için. Yeryüzüne ulaĢan bu güneĢ enerjisi doğal dönüĢümlere uğrar. YaklaĢık %20 hava kürede soğurulur. Bu iĢlem. bitkilerde toplanır. yer altı sularımız kurumaz. Yani.

Bu ısınma ve soğumalarda da güneĢ etkin rol oynamaktadır. hem de deniz dalgaları akıntılar birer güneĢ enerjisi türevidir.GüneĢ enerjisinin bir diğer dönüĢümü de rüzgarlar ve deniz dalgalarıyla okyanus akıntıları dır. . Dolayısıyla. Rüzgarların oluĢması temelinde havanın bazı bölgelerinin değiĢik etkenler sonucu diğer bölgelere kıyasla daha sıcak ya da daha soğuk olmasından kaynaklanan basınç farklılıkları etkin olmaktadır. hem rüzgar. Deniz dalgaları ve akıntıları temelde rüzgarın etkisiyle ortaya çıkarlar.

GüneĢ Enerjisi DönüĢümleri .

Doğal dönüĢümler * * * * * Toprak ve su ısınması Fotosentez (bitki-hayvan-insan ve fosil yakıt oluĢumu) YağıĢ ve BuharlaĢma (Su döngüsü) Rüzgar ve Dalga oluĢumu Doğal Yangınlar .

Ġnsanın GeliĢtirdiği DönüĢüler * * * * * * * GüneĢıĢınımı ısı (toplaçlar) GüneĢıĢınımı elektrik (güneĢ pilleri) Su gücümekanik elektrik (barajlar) Rüzgarelektrik (rüzgar türbünleri) Biokütleısı (odun vb yakma sistemleri) Fosilyakıt elektrik (elektrik ve ısı üretim merkezleri) GüneĢmimarlığı uygulamaları .

Aslında tüm bu depolanan ve soğrulan enerji sonunda küçük sıcaklıklı ısı dalgaları olarak uzaya geri gönderilmek durumundadır. bir yandan fosil yakıt oluĢumunda. deniz dalgaları güneĢ enerjisinin türevleridir. su buharlaĢması da sonuçta ısı dalgalarına dönüĢürler. Birde insanoğlunun geliĢtirdiği güneĢ enerjisi dönüĢtürüm yolları vardır . Bunlar.Tüm bu açıklamalarda görüleceği gibi. güneĢ enerjisinin doğal dönüĢümüdür. diğer bir kısmı da uzaya geri döner. yıllarla ölçülen zaman aralıklarında depolanmıĢ güneĢ enerjisidir. Odun. diğer yandan insan ve hayvanların oluĢumunda harcanır ve sonuçta çürüme ile ve fosil yakıtların yanması ile ısı enerjisi olarak dıĢarı atılır. Dünyaya gelen güneĢ enerjisinin bir kısmı soğrulmalarla ve dönüĢümlerle depolanırken. güneĢ hem dünya için hemde dünya üzerinde yaĢayan biz insanlar için temel ve olmazsa olmaz bir enerji kaynağıdır. Fosil yakıtlar. Aynı Ģekilde rüzgarlar. dalgalar. Dünyanın sıcaklığı değiĢmediğinden bu kaçınılmaz bir sonuçtur. Fotosentezle birlikte depolanan enerji. Rüzgarlar. besin de içinde olmak üzere. hemen tüm kullandığımız enerjiyi güneĢten sağlamaktayız. Dünya üzerinde yaĢayan biz insanlar. milyonlarca yılda depolanmıĢ güneĢ enerjileridir.

GÜNEġ IġINIMI .

GüneĢten Gelen IĢınımın Dağılımı . GüneĢ enerjisinden yararlanma konusundaki çalıĢmalar özellikle 1970'lerden sonra hız kazanmıĢ. güneĢteki hidrojen gazının helyuma dönüĢmesi Ģeklindeki füzyon sürecinden kaynaklanır. güneĢ enerjisi sistemleri teknolojik olarak ilerleme ve maliyet bakımından düĢme göstermiĢ. Bu enerjinin dünyaya gelen küçük bir bölümü dahi. insanlığın mevcut enerji tüketiminden kat kat fazladır. güneĢ enerjisi çevresel olarak temiz bir enerji kaynağı olarak kendini kabul ettirmiĢtir.GüneĢ enerjisi. güneĢin çekirdeğinde yer alan füzyon süreci ile açığa çıkan ıĢıma enerjisidir.

5 milyar yıl sonra tükenecektir.· Dünya ile GüneĢ arasındaki mesafe 150 milyon km’dir. · Dünya’ya güneĢten gelen enerji. . Dünya’da bir yılda kullanılan enerjinin 20 bin katıdır. · GüneĢ.

GüneĢ ıĢınımının tamamı yeryüzeyine ulaĢmaz. %30 kadarı dünya atmosferi tarafından geriye yansıtılır. .

. Bu enerji ile Dünya’nın sıcaklığı yükselir ve yeryüzünde yaĢam mümkün olur.GüneĢ ıĢınımının %50’si atmosferi geçerek dünya yüzeyine ulaĢır. Rüzgar hareketlerine ve okyanus dalgalanmalarına da bu ısınma neden olur.

.GüneĢten gelen ıĢınımının %20’si atmosfer ve bulutlarda tutulur.

fotosentez sırasında güneĢ ıĢığıyla birlikte karbondioksit ve su kullanarak. yeryüzünde bitkisel yaĢamın kaynağıdır.Yeryüzeyine gelen güneĢ ıĢınımının %1’den azı bitkiler tarafından fotosentez olayında kullanılır. Bitkiler. . oksijen ve Ģeker üretirler. Fotosentez.

Dünya’ya gelen bütün güneĢ ıĢınımı. sonunda ısıya dönüĢür ve uzaya geri verilir .

ISIL GÜNEġ TEKNOLOJĠLERĠ .

cam ile absorban plaka arasında yeterince boşluk. Kollektörler. üstten alta doğru. Bu sistemler evlerin yanında. sabit bir açıyla yerleştirilirler. DÜġÜK SICAKLIK SISTEMLERĠ Düzlemsel GüneĢ Kollektörleri: Güneş enerjisini toplayan ve bir akışkana ısı olarak aktaran çeşitli tür ve biçimlerdeki aygıtlardır. Japonya. .1. Düzlemsel güneş kollektörleri. yörenin enlemine bağlı olarak güneşi maksimum alacak şekilde. Dünya genelinde kurulu bulunan güneş kollektörü alanı 30 milyon m2' nin üzerindedir. Türkiye. metal veya plastik absorban plaka. En çok evlerde sıcak su ısıtma amacıyla kullanılmaktadır. En fazla güneş kollektörü bulunan ülkeler arasında ABD. Güneş kollektörlü sistemler tabii dolaşımlı ve pompalı olmak üzere ikiye ayrılır. Absorban plakanın yüzeyi genellikte koyu renkte olup bazen seçiciliği artıran bir madde ile kaplanır. camdan yapılan üst örtü.5 milyon m² kurulu kollektör alanı ile dünyanın önde gelen ülkelerinden biri konumundadır. yüzme havuzları ve sanayi tesisleri için de sıcak su sağlanmasında kullanılır. Bu konudaki Ar-Ge çalışmaları sürmekle birlikte. bu sistemler tamamen ticari ortama girmiş durumdadırlar. Avustralya İsrail ve Yunanistan yer almaktadır. arka ve yan yalıtım ve bu bölümleri içine alan bir kasadan oluşmuştur. 7. Ulaştıkları sıcaklık 70°C civarındadır.

GüneĢ Kollektörleri .

. Havuzun üzerine eğimli şeffaf-cam yüzeyler kapatılır. vakumlu cam borular ve gerekirse absorban yüzeyine gelen enerjiyi artırmak için metal ya da cam yansıtıcılar kullanılır. Bunların çıkışları daha yüksek sıcaklıkta olduğu için (100-120°C). Su Arıtma Sistemleri: Bu sistemler esas olarak sığ bir havuzdan ibarettir. düzlemsel kollektörlerin kullanıldığı yerlerde ve ayrıca yiyecek dondurma. Bu tür sistemler. Su arıtma havuzları üzerinde yapılan Ar-Ge çalışmaları ilk yatırım ve işletme maliyetlerinin azaltılmasına ve verimin artırılmasına yöneliktir. temiz su kaynağının bulunmadığı bazı yerleşim yerlerinde yıllardır kullanılmaktadır. bina soğutma gibi daha geniş bir yelpazede kullanılabilirler. Havuzda buharlaşan su bu kapaklar üzerinde yoğunlaşarak toplanırlar.Vakumlu GüneĢ Kollektörleri: Bu sistemlerde.

Bu sıcak su bir eşanjöre pompalanarak ısı olarak yararlanılabileceği gibi Rankin çevrimi ile elektrik üretiminde de kullanılabilinir. tuz konsantrasyonu en üstten alta doğru artar. güneş ışınımını yakalayarak 90°C sıcaklıkta sıcak su eldesinde kullanılır. Böylece en üstte soğuk su yüzeyi bulunsa bile havuzun alt kısmında doymuş tuz konsantrasyonu bulunan bölgede sıcaklık yüksek olur.GüneĢ Havuzları: Yaklaşık 5-6 metre derinlikteki suyla kaplı havuzun siyah renkli zemini. . Bu ülkede 150 kW gücünde 5 MW gücünde iki sistemin yanında Avustralya'da 15 kW ve ABD'de 400 kW gücünde güneş havuzları bulunmaktadır. Havuzdaki ısının dağılımı suya eklenen tuz konsantrasyonu ile düzenlenir. Güneş havuzları konusunda en fazla İsrail'de çalışma ve uygulama yapılmıştır.

çatı eğimli yapılıp. Isınan hava yükseleceği için. Güneşe maruz bırakılan şeffaf malzemeyle kaplı bir yapının içindeki toprak ve hava.GüneĢ Bacaları: Bu yöntemde güneşin ısı etkisinden dolayı oluşan hava hareketinden yararlanılarak elektrik üretilir. hava akışı çok yüksek bir bacaya yönlendirilrse baca içinde 15 m/sn hızda hava akışı-rüzgar oluşacaktır. . Baca girişine yerleştirilecek yatay rüzgar türbini bu rüzgarı elektriğe çevirecektir.Deneysel bir kaç sistem dışında uygulaması yoktur. çevre sıcaklığından daha çok ısınacaktır. Bir tesisin gücü 30-100 MW arasında olabilir.

GüneĢ Ocakları: Çanak şeklinde ya da kutu şeklinde.GüneĢ Mimarisi: Bina yapı ve tasarımında yapılan değişikliklerle ısıtma. Bu tür sistemler ilkel pasif yapıda olabileceği gibi. Hindistan. Pasif olarak doğal ısı transfer mekaniz-masıyla güneş enerjisi toplanır. aktif ekipmanlar da yararlanılabilir. Ürün Kurutma ve Seralar: Güneş enerjisinin tarım alanındaki uygulamala-rıdır. güneş pilleri vb. hava hareketini sağlayan aktif bile-şenler de içerebilir. Ürün Kurutma ve Seralar: . Çin gibi bir kaç ülkede yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu yöntem. aydınlatma ve soğutma gerçekleştirilir. depolanır ve dağıtılır. Bu sistemler dünyada kırsal yörelerde sınırlı bir biçimde kullanılmaktadırlar. içi yansıtıcı maddelerle kaplanmış güneş ocaklarında odakta ısı toplanarak yemek pişirmede kullanılır. Ayrıca güneş kollektörleri.

Kollektörler. kollektörün odağında yer alan ve boydan boya uzanan siyah bir absorban boruya odaklarlar. kesiti parabolik olan yoğunlaştırıcı dizilerden oluşur. Enerjiyi toplamak için absorban boruda bir sıvı dolaştırılır. bu sistemlerin en büyük ve en tanınmış olanı 350 MW gücündeki şimdiki Kramer&Junction eski Luz International santrallarıdır. Toplanan ısı.2. (350-400°C) Doğrusal yoğunlaştırıcı termal sistemler ticari ortama girmiş olup. Parabolik Oluk Kolektörler . güneşin doğudan batıya hareketini izleyen tek eksenli bir izleme sistemi üzerine yerleştirilirler. Kolektörün iç kısmındaki yansıtıcı yüzeyler. Bu sistemler yoğunlaştırma yaptıkları için daha yüksek sıcaklığa ulaşabilirler. YOĞUNLAġTIRICI SĠSTEMLER Parabolik Oluk Kollektörler: Doğrusal yoğunlaştırıcı termal sistemlerin en yaygınıdır. elektrik üretimi için enerji santraline gönderilir. güneş enerjisini. Kollektörler genellikle.

350 MW gücünde parabolik oluk güneĢ santralı-Kaliforniya

Parabolik Çanak Sistemler:

İki eksende güneşi takip ederek, sürekli olarak güneşi odaklama bölgesine yoğunlaştırırlar. Termal enerji, odaklama bölgesinden uygun bir çalışma sıvısı ile alınarak, termodinamik bir dolaşıma gönderilebilir ya da odak bölgesine monte edilen bir Stirling makine yardımı ile elektrik enerjisine çevrilebilir. Çanak-Stirling bileşimiyle güneş enerjisinin elektriğe dönüştürülmesinde % 30 civarında verim elde edilmiştir.

Parabolik Çanak GüneĢ Isıl Elektrik Santralı (Ġspanya)

Merkezi Alıcı Sistemler:
Tek tek odaklama yapan ve heliostat adı verilen aynalardan oluşan bir alan, güneş enerjisini, alıcı denen bir kule üzerine monte edilmiş ısı eşanjörüne yansıtır ve yoğunlaştırır. Alıcıda bulunan ve içinden akışkan geçen boru yumağı, güneş enerjisini üç boyutta hacimsel olarak absorbe eder. Bu sıvı, Rankine makineye pompalanarak elektrik üretilir. Bu sistemlerde ısı aktarım akışkanı olarak hava da kullanılabilir, bu durumda sıcaklık 800°C'ye çıkar. Heliostatlar bilgisayar tarafından sürekli kontrol edilerek, alıcının sürekli güneş alması sağlanır. Bu sistemlerin kapasite ve sıcaklıkları, sanayi ile kıyaslanabilir düzeyde olup Ar-Ge çalışmaları devam etmektedir

Solar I Merkezi Alıcı GüneĢ Isıl Elektrik Santralı (Ġspanya)

yansıtıcı veya ışın kırıcı yüzeyler yardımı ile doğrusal ya da noktasal olarak yoğunlaştırılabilir. iki boyutlu yoğunlaştırıcılarda (parabolik oluk) 300. açıklık alanından daha küçük olmaktadır. Düzlemsel güneş kollektörleri için kullanılan kavram ve tarifler. . yeni tariflerin yapılması gereklidir. Kollektörlerde güneş enerjisinin düştüğü net alana "açıklık alanı" ve güneş enerjisinin yutularak ısı enerjisine dönüştürüldüğü yüzeye "alıcı yüzey" denir. Bu tür kollektörlerde güneş enerjisi. Düzlemsel güneş kollektörlerinde açıklık alanı ile alıcı yüzey alanı birbirine eşittir. üç boyutlu yoğunlaştırıcılarda (parabolik çanak) 40000 mertebesindedir. Güneş enerjisini yoğunlaştıran kollektörlerde en önemli kavramlardan biri "yoğunlaştırma oranı" dır. Yoğunlaştırıcı kollektörlerde ise güneş enerjisi. Bununla birlikte yoğunlaştıcı kollektör teknolojisinin daha karmaşık olması nedeniyle. Yoğunlaştırma oranı.YOĞUNLAġTIRICI GÜNEġ ENERJĠSĠ SĠSTEMLERĠ YOĞUNLAġTIRICI SĠSTEMLERĠN ÖZELLĠKLERĠ Güneş enerjisi uygulamalarında düzlemsel güneş kollektör sistemlerinin yanı sıra daha yüksek sıcaklıklara ulaşmak için yoğunlaştırıcı kollektör sistemleri kullanılmaktadır. Yoğunlaştırma oranı. açıklık alanının alıcı yüzey alanına oranı şeklinde tarif edilir. alıcı yüzeye gelmeden önce optik olarak yoğunlaştırıldığı için alıcı yüzey. yoğunlaştırıcı kollektörler için de geçerlidir.

Orta derecede sıcaklık isteyen uygulamalarda kullanılan bu sistemlerde. güneş enerjisini paraboliğin odağında yer alan ve boydan boya uzanan siyah bir absorban boruya yansıtır.Doğrusal YoğunlaĢtırıcılar Parabolik oluk kollektörler. Doğrusal YoğunlaĢtırıcı Kollektör . doğrusal yoğunlaştırma yapan ve kesiti parabolik olan dizilerden oluşur. güneş enerjisi bir doğru üzerinde yoğunlaştırılacağından tek boyutlu hareket ile güneşi izlemek yeterlidir. Oluğun iç kısmındaki yansıtıcı yüzeyler.

güneş enerjisini. parabolik çanak ve merkezi alıcı olmak üzere iki gruba ayrılır. tek tek odaklama yapan ve heliostat adı verilen düzlemsel aynalardan oluşan bir alan.Noktasal YoğunlaĢtırıcılar İki boyutta güneşi izleyip noktasal yoğunlaştırma yapan ve daha yüksek sıcaklıklara ulaşan bu tür sistemler. Parabolik Çanak Kollektörler . bir kule üzerine monte edilmiş ve alıcı denilen ısı eşanjörüne yansıtır. Parabolik çanak kollektörler iki eksende güneşi takip ederek sürekli olarak güneşi odak noktasına yoğunlaştırırlar. Heliostatlar bilgisayar tarafından kontrol edilerek. Merkezi alıcı sistemde. alıcının devamlı güneş alması sağlanır.

Güneş Termal Güç Santrallerinin Tasarım İlkeleri . İkinci seçenek ise. teknolojisinin karmaşıklığı ve maliyetinin yüksek oluşu. güneş ışınları düzlemsel aynalar (heliostat) yardımı ile alıcı denilen ısı eşanjörüne yansıtılır. güneş enerjisini direkt olarak elektrik enerjisine dönüştüren fotovoltaik sistemlerdir. Toplama elemanı olarak parabolik oluk kollektörlerin kullanıldığı güç santrallerinde. güneş enerjisini toplama yöntemleri.YOĞUNLAġTIRICI SĠSTEMLER ĠLE ELEKTRĠK ÜRETĠMĠ Bugüne kadar güneş enerjisi ile elektrik üretiminde başlıca iki sistem kullanılmıştır. Bu sistemler temelde aynı yöntemle çalışmakla birlikte. ısınan bu sıvıdan eşanjörler yardımı ile kızgın buhar elde edilir. Güneş termal güç santralleri. Fakat geçen 20 yıl içerisinde fotovoltaik sistem uygulamalarının artışına rağmen. Daha sonra. birincil enerji kaynağı olarak güneş enerjisini kullanan elektrik üretim sistemleridir. Alıcıda ısıtılan çalışma sıvısından konvansiyonel yollarla elektrik elde edilir. Merkezi alıcılı sistemlerde ise. güneş enerjisinin yoğunlaştırıcı sistemler kullanılarak odaklanması sonucunda elde edilen kızgın buhardan. yani kullanılan kollektörler bakımından farklılık gösterirler. Birincisi. Parabolik çanak kollektörler kullanılan sistemlerde de ya aynı yöntem kullanılır ya da merkeze yerleştirilen bir motor (Stirling) yardımı ile direkt olarak elektrik üretilir. geniş çapta elektrik üretimi için yetersiz olduğunu ortaya çıkarmıştır. konvansiyonel yöntemlerle elektrik üretimidir. çalışma sıvısı kollektörlerin odaklarına yerleştirilmiş olan absorban boru içerisinde dolaştırılır.

Parametrelerin optimizasyonu . -Bulutsuz ve sissiz bir atmosfere sahip olması. -Hava kirliliğin olmaması. -Rüzgar hızının düşük olması.Santralın tesis edileceği ideal bölge seçilirken aĢağıdaki kriterler göz önünde bulundurulmalıdır. -Ormanlık ve ağaçlık bölgelerden uzak olması. .GüneĢ termal güç santrallerinin tasarımında dikkate alınması gereken en önemli parametreler Ģunlardır.Bölge seçimi . -Yıllık yağış miktarının düşük olması. .Güneş enerjisi ve iklim değerlendirmesi .Bölge Seçimi .

Uzun Dönem Performans Değerlendirmesi Yoğunlaştırıcı kollektörlerin uzun dönem performans değerlendirmesi için saatlik direkt güneş enerjisi değerleri kullanılır. Yukarıdaki şartları sağlayan bir bölgede santral tasarımı için aşağıdaki çalışmaların yapılması gerekir. Coğrafi bölge ve kollektör seçiminin yapılmasında uzun dönem yıllık güneş enerjisi değerlerinden faydalanılır. bir model yardımı ile günlük toplam güneş enerjisi değerlerinden elde edilmelidir. . Bu değerler aynı zamanda ekonomik analiz için de gereklidir. Ayrıca. Bu değerler ölçümlerden elde edilemediği zaman. 4 saatlik güneşlenme süresine sahip gün sayısının 150 den az olmaması gereklidir.Güneş Enerjisi ve iklim Değerlendirmesi Santralın tesis edileceği bölgenin. yılda en az 2000 saat güneşlenme süresine ve metrekare başına yıllık l500 kWh'lık bir güneş enerjisi değerine sahip olması gereklidir.

Isı Transfer Yağının Seçimi : Güneş termal güç santralinin verimli çalışması büyük ölçüde. Yön seçilirken.İzleme Modülünün Seçimi Doğrusal yoğunlaştırıcı kollektörler. maksimum güneş enerjisinin hangi doğrultuda alındığı göz önünde bulundurularak yerleştirme yapılır. . Bu nedenle güç santrallerinde kullanılan ısı transfer akışkanında aşağıdaki özellikler aranır. Genelde Kuzey-Güney doğrultusunda yerleştirmekle en iyi sonuç elde edilir. Kuzey-Güney veya Doğu-Batı doğrultusunda yerleştirilebilir. Parametrelerinin Optimizasyonu Doğrusal yoğunlaştırma yapan ve ısı transfer akışkanı olarak termal yağ kullanılan sistemlerde çalışma parametrelerinin optimizasyonu için aşağıdaki kriterler dikkate alınmalıdır. Bu akışkanın dolaştığı sistem parçaları. 0 øC ile 300 øC arasında değişen sıcaklık dalgalanmalarına maruz kalırlar. uygun ısı transfer akışkanının seçimine bağlıdır.

Bu basıncın alt limiti ısı transfer akışkanının buharlaşmasını engelleyecek bir değerde olmalıdır. Bunun için boru çapı belirlenirken. Fakat kollektörler arasındaki bağlantıyı sağlayan esnek hortumlar hareketli olduğu için uygun olarak boyutlandırılması önem taşır. Boruların çapının arttırılması. Basınç Düşmesi İşletme basıncı. işletme sıcaklığının maksimum ve minimum değerleri ile sınırlanır. İşletme basıncının maksimum ve minimum değerleri. Boru Boyutlandırması Sistemdeki sıvının sirkülasyonu için kullanılan boru şebekesi. absorban borulardan ve esnek hortumlardan oluşur. sistem basınç düşüşünün minimum olmasına ve çalışma basıncının işletme maliyetini minimum seviyeye getirmesine dikkat edilmelidir. . akışkan hızını ve basıncını düşürür. Hızın düşmesi ile artan ısı kayıpları maliyeti olumsuz yönde etkiler.Yüksek yanma noktası (500 °C'ın üstünde) Düşük buharlaşma basıncı Düşük sıcaklıklarda yüksek akışkanlık Yüksek yoğunluk Yüksek sıcaklıklarda ( 300 °C) sürekli çalışabilme Bu kriterlerin hepsini sağlayan bir yağda ayrıca 0 oC ve 300 oC arasında basınç düşmesinin minimum olması gerekir. santralın önemli çalışma parametrelerinden biridir. Kollektörlerdeki absorban borular sabittir.

*Isı değiştirgeci. ısı değiştirgecinde ıslak buhar korozyonuna neden olmaması için. buhar üreteci gibi ekipmanların verimliliği arttırılmalıdır.Kapasite Seçimi *Kollektör giriş ve çıkış sıcaklıkları arasındaki fark maksimum olmalıdır. . Bu durumu sağlamak için: *Isı transfer akışkanı. Korozyon Sistemin ısı kayıplarını minimum seviyeye getirirken prosesin olduğu kısımlar ve kollektörler korozyondan korunmalıdır. süper ısıtıcılarda kızgın buhar haline getirilir. Örneğin ekipman içinde yoğunlaşmasına izin verilen buharın. güneş tarlasından aldığı enerjiyi mümkün olduğunca buhar üretim sistemine bırakıp. minumum sıcaklıkta geri dönmelidir.

004 - GüneĢ Enerjisi Teknolojileri ve Özellikleri . büyük sorunlar ortaya çıkmıştır.0013-0.0053 - Merkezi Alıcı Tek Kristal Silisyum Çok Kristal Silisyum Tek İnce Film Çoklu İnce Film 15 12 10 4 7 46 - 600-700 - 3000 kWe 6000 kWe 6000 kWe 5000 kWe 5000 kWe 0.29 0. Teknoloji Türü Sistem Verimi % Maks. Bu amaçla. Bu grubun çalışmaları merkezi yoğunlaştırıcı santraller için bir temel oluşturur. Bu sistemlerden 2'si ekonomik olmadığından parçalara ayrılarak ve 3 taneside kapatılarak proje çalışmalarına son verilmiştir. Isı Elekt. Çıkış Sıcaklığı oC İlk Yatırım Maliyeti $ Enerji maliyeti Elekt.25 0.DÜNYADAKĠ UYGULAMALARI SOTEL ve Alman DLR şirketleri merkezi yoğunlaştırma ile elektrik üretiminin uygulanabilirliğini ve teknolojisini araştırmak için bir araya gelerek PHOEBUS grubunu oluşturmuşlardır.29 0. Dünyada mevcut merkezi alıcı sistemlerin özellikleri aşağıdaki tabloda verilmiştir.Japonya ve ABD de 6 adet santral inşa edilmiştir.24 0.28 0.16 0.004 Parabolik Oluk Parabolik Çanak 14 24 46 79 380 700 2800 kWe 5000 kWe 0. $/kWh Isı $/kWh Düzlemsel Koll. Avrupa.15 0. Günümüze kadar tesis edilmiş olan merkezi alıcı sistemlerin işletilmesi sonucunda. - 50-70 80 250-1000 - 0.

Uygulamalar .

GÜNEġ KOLLEKTÖRLÜ SICAK SU SĠSTEMLERĠ Güneş kollektörlü sıcak su sistemleri. güneş enerjisini toplayan düzlemsel kollektörler. ısınan suyun toplandığı depo ve bu iki kısım arasında bağlantıyı sağlayan yalıtımlı borular. Güneş Kollektörlü Sıcak Su Sistemi . pompa ve kontrol edici gibi sistemi tamamlayan elemanlardan oluşmaktadır.

Gün boyu devam eden bu olay sonunda depodaki su ısınmış olur. Büyük sistemlerde su hatlarındaki direncin artması sonucu tabii dolaşımın olmaması ve büyük bir deponun yukarıda tutulmasının zorluğu nedeniyle pompa kullanma zorunluluğu doğmuştur. Pompalı Sistemler: Isı transfer akışkanının sistemde pompa ile dolaştırıldığı sistemlerdir. Pompalı sistemler otomatik kontrol devresi yardımı ile çalışırlar. kollektörlerdeki suyun depodaki sudan 10oC daha sıcak olması durumunda pompayı çalıştırarak sıcak suyu depoya alır. Depo tabanına ve kollektör çıkışına yerleştirilen diferansiyel termostatın sensörleri. Pompa ve otomatik kontrol devresinin zaman zaman arızalanması nedeniyle işletilmesi tabii dolaşımlı sistemlere göre daha zordur. Pompa ve otomatik kontrol devresi gerektirmediği için pompalı sistemlere göre biraz daha ucuzdur. Tabii dolaşımlı sistemler daha çok küçük miktarda su ihtiyaçları için uygulanır. . Deponun alt seviyesinden alınan soğuk (ağır) su kollektörlerde ısınarak hafifler ve deponun üst seviyesine yükselir. bu fark 3 oC olduğunda ise pompayı durdurur. Deposunun yukarıda olma zorunluluğu yoktur.Tabii DolaĢımlı Sistemler: Tabii dolaşımlı sistemler ısı transfer akışkanının kendiliğinden dolaştığı sistemlerdir. Bu tür sistemlerde depo kollektörün üst seviyesinden en az 30 cm yukarıda olması gerekmektedir. Kollektörlerde ısınan suyun yoğunluğunun azalması ve yükselmesi özelliğine dayanmaktadır. Deponun yukarıda bulunması zorunluluğu nedeniyle büyük sistemlerde uygulanamazlar.

güneş enerjisinin toplandığı ve herhangi bir akışkana aktarıldığı çeşitli tür ve biçimlerdeki aygıtlardır. DÜZLEMSEL GÜNEġ KOLLEKTÖRLERĠ Düzlemsel güneş kollektörleri. . Suyu kireçsiz ve donma problemlerinin olmadığı bölgelerde kullanılırlar. Donma. Kapalı Sistemler: Kullanım suyu ile ısıtma suyunun farklı olduğu sistemlerdir. üstten alta doğru. Maliyeti açık sistemlere göre daha yüksek verimleri ise eşanjör nedeniyle daha düşüktür. kollektörün en önemli parçası olan absorban plaka. arka ve yan yalıtım ve yukardaki bölümleri içine alan bir kasadan oluşmuştur (Şekil-2). Kapalı sistemlere göre verimleri yüksek ve maliyeti ucuzdur.Açık Sistemler: Açık sistemler kullanım suyu ile kollektörlerde dolaşan suyun aynı olduğu sistemlerdir. camdan yapılan üst örtü. Düzlemsel güneş kollektörleri. cam ile absorban plaka arasında yeterince boşluk. kireçlenme ve korozyona karşı çözüm olarak kullanılırlar. Kollektörlerde ısınan su bir eşanjör vasıtasıyla ısısını kullanım suyuna aktarır.

Düzlemsel GüneĢ Kollektörü .

Ġyi bir güneĢ kollektörü nasıl olmalıdır ? Cam Kaplama Verimi yüksek kollektörler yansıması düşük. geçirgenliği yüksek özel bir camla kaplanmışlardır. . Cam yüzey ile kasa birbirleri ile toz ve su geçirmeyecek şekilde birleşmiş olmalıdır. Eğik gelen ışınların tümünün emiciye ulaşması optimal olarak ancak böyle sağlanır. ışık geçirgenliği o denli yüksek olur. Özel camdaki demir payı ne kadar az olursa .

Maliyet: Kollektörün çatıya montajı önemli bir maliyet faktörü olabilir. Kasa : Güneş kollektörü ile çatı örtüsünün bağlantısı çatının sızdırmazlığını sürekli olarak sağlayacak şekilde olmalıdır. Kasa için yalnızca sağlam hammaddeler kullanılmalıdır. Kollektör çatı örtüsüne hiç bir boşluk kalmayacak şekilde monte edilmelidir Emici: Yalnızca siyah renkte bir kaplama emicinin en üst düzeyde ısınabilmesine olanak verir.Isı Yalıtımı : Kollektörün içindeki yalıtım etkin olmalıdır. Emilen ısının yeniden geri ışımaması için kaplamanın yüksek seçici olması gereklidir. Bunun için yalnızca mineral içeren malzemelerden yapılmış parçalar kullanılmalıdır. . Malzemeler: Kollektörler uzun süre her türlü hava koşuluna maruz kalırlar. İyi bir güneş kollektörü çatıya kolayca monte edilebilmelidir.Yani bir taraftan ışık için yüksek bir geçirgenlik sağlarken diğer yandan ısı ışınları geçirgenliği sıfıra yakın olmalıdır ki yayınık ışık da etkin bir şekilde emilebilsin.

Solar düzenleyici boyler’deki ısıyı kollektördeki ısıyla karşılaştırır ve kollektörün ısısı boylerin ısısından daha yüksek olduğunda pompa istasyonunu çalıştırır. Kollektörlerin içinden geçen solar sıvı toksik maddeler içermez.Aşağıdaki faktörler “Kollektör verimi”ni etkiler: Optik Etkiler : Işıma ısıya dönüştürülmeden “önce” ortaya çıkarlar. .Kollektörlerden aldığı ısıyı borularla boylere taşıyan özel sıvı.Güneş ışınlarının kullanma suyunu istenen ısıya getirmeye yetersiz olması durumunda otomatik olarak konvansiyonel ısıtmaya geçilir Işınan güneş enerjisinin yararlı ısıya dönüştürülen kısmı “kollektör verimi” olarak adlandırılır. Termik Etkiler : Işımanın ısıya dönüştürülmesinden “sonra” ortaya çıkarlar. Pompa istasyonu solar sıvının sistem içerisinde dolaşmasını sağlar. Her kollektör tipinin verimi kendine özgüdür. donmaz ve yüksek derecede ısıyı transfer özelliğine sahiptir.Bir Uygulama Örneği Güneş kollektörleri güneş ışığını ısıya dönüştürürler. ısıyı orada bir ısı değiştiricisi aracılığı ile kullanma suyuna bırakarak onun ısınmasını sağlar. Çevreye dağılan ısı nedeni ile bir kollektörün verimi her zaman 1’den küçüktür. Güneş enerjisinin % 100 oranında faydalı ısıya dönüştürülmesi 1 derecelik bir verime eş değerdir.

GÜNEġ PĠLLERĠ ( FOTOVOLTAĠK PĠLLER ) .

gruptan bir element (alüminyum. fosforun fazla olan tek elektronu kristal yapıya bir elektron verir. Bu tür maddelere de "p tipi" ya da "alıcı" katkı maddeleri denir. P tipi silisyum elde etmek için ise. Silisyum'un dış yörüngesinde 4. kadmiyum tellür gibi maddelerdir. doğrultucu diyotlar gibi güneş pilleri de.GÜNEġ PĠLLERĠNĠN YAPISI VE ÇALIġMASI Günümüz elektronik ürünlerinde kullanılan transistörler. indiyum. Elde edilen yarı-iletkenin n ya da p tipi olması katkı maddesine bağlıdır. . bor gibi) eklenir. bu elektron yokluğuna hol ya da boşluk denir ve pozitif yük taşıdığı varsayılır. Yarı-iletken maddelerin güneş pili olarak kullanılabilmeleri için n ya da p tipi katkılanmaları gereklidir. Bu nedenle V. Bu elementlerin son yörüngesinde 3 elektron olduğu için kristalde bir elektron eksikliği oluşur. grup elementlerine "verici" ya da "n tipi" katkı maddesi denir. grubundan bir element. En yaygın güneş pili maddesi olarak kullanılan silisyumdan n tipi silisyum elde etmek için silisyum eriyiğine periyodik cetvelin 5. silisyum. Yarı-iletken özellik gösteren birçok madde arasında güneş pili yapmak için en elverişli olanlar. fosforun dış yörüngesinde 5 elektron olduğu için. örneğin fosfor eklenir. yarı-iletken maddelerden yapılırlar. galyum arsenit. saf yarıiletken eriyik içerisine istenilen katkı maddelerinin kontrollü olarak eklenmesiyle yapılır. eriyiğe 3. Katkılama.

Bu dönüşüm iki aşamada olur. N tipi yarıiletkende elektronlar. ikinci olarak ise. Bu eklem bölgesine "geçiş bölgesi" ya da "yükten arındırılmış bölge" denir. p tipi yarıiletkende holler çoğunluk taşıyıcısıdır. ilk olarak. bunlar bölgedeki elektrik alan yardımıyla birbirlerinden ayrılır . N bölgesi tarafında pozitif yük birikir. P bölgesi tarafında negatif. p tipine doğru akım oluştururlar. eklem bölgesine ışık düşürülerek elektron-hol çiftleri oluşturulur. Bu bölgede oluşan elektrik alan "yapısal elektrik alan" olarak adlandırılır. PN tipi maddenin ara yüzeyinde. yani eklem bölgesinde. Yani p tipinde negatif enerji seviyeleri ile hol sayıları eşit. n tipinde pozitif enerji seviyeleri ile elektron sayıları eşittir. n tipindeki çoğunluk taşıyıcısı olan elektronlar. Yarıiletken eklemin güneş pili olarak çalışması için eklem bölgesinde fotovoltaik dönüşümün sağlanması gerekir. Bu olay her iki tarafta da yük dengesi oluşana kadar devam eder. PN eklem oluştuğunda.P ya da n tipi ana malzemenin içerisine gerekli katkı maddelerinin katılması ile yarıiletken eklemler oluşturulur. P ve n tipi yarıiletkenler biraraya gelmeden önce. her iki madde de elektriksel bakımdan nötrdür.

gelen fotonlar tarafından elektron-hol çiftleri oluşturulmaktadır. güneş pilinin uçlarında yararlı bir güç çıkışı oluştururlar. holleri de p bölgesine iten bir pompa gibi çalışır. enerjisini valans banddaki bir elektrona vererek. Fakat gerekli elektrik alan olmadığı için tekrar birleşerek kaybolmaktadırlar.Yarıiletkenler. . Bu şekilde güneş pili. Bu olay. yarıiletken tarafından soğurulduğu zaman. Birbirlerinden ayrılan elektron-hol çiftleri. elektron-hol çifti oluşur. Bu yasak enerji aralığına eşit veya daha büyük enerjili bir foton. bir yasak enerji aralığı tarafından ayrılan iki enerji bandından oluşur. elektronun iletkenlik bandına çıkmasını sağlar. Bu süreç yeniden bir fotonun pil yüzeyine çarpmasıyla aynı şekilde devam eder. Bu bandlar valans bandı ve iletkenlik bandı adını alırlar. Böylece. Yarıiletkenin iç kısımlarında da. pn eklem güneş pilinin ara yüzeyinde meydana gelmiş ise elektron-hol çiftleri buradaki elektrik alan tarafından birbirlerinden ayrılır. elektronları n bölgesine.

Güneş pili modülleri gün boyunca elektrik enerjisi üreterek bunu akümülatörde depolar. . Aşağıda şebekeden bağımsız bir güneş pili enerji sisteminin şeması verilmektedir. Güneş pili modülleri uygulamaya bağlı olarak. uygulamanın şekline göre çeşitli destek elektronik devreler sisteme katılabilir. jeneratöre yakıt taşımanın zor ve pahalı olduğu durumlarda kullanılırlar. Akünün aşırı şarj ve deşarj olarak zarar görmesini engellemek için kullanılan denetim birimi ise akünün durumuna göre. özellikle yerleşim yerlerinden uzak. akü şarj denetim aygıtları ve çeşitli elektronik destek devreleri ile birlikte kullanılarak bir günes pili sistemi (fotovoltaik sistem) oluştururlar. sisteme bir invertör eklenerek akümülatördeki DC gerilim. Bazı sistemlerde. elektrik enerjisinin gerekli olduğu her uygulamada kullanılabilir. akümülatörler. enerji kaynağı olarak kullanılır. 220 V. Bu sistemlerde yeterli sayıda güneş pili modülü. yüke gerekli olan enerji akümülatörden alınır.GüneĢ Pili Sistemleri Güneş pilleri. Güneşin yetersiz olduğu zamanlarda ya da özellikle gece süresince kullanılmak üzere genellikle sistemde akümülatör bulundurulur. 50 Hz. elektrik şebekesi olmayan yörelerde. invertörler. güneş pillerinin maksimum güç noktasında çalışmasını sağlayan maksimum güç noktası izleyici cihazı bulunur.lik sinüs dalgasına dönüştürülür. Bunun dışında dizel jeneratörler ya da başka güç sistemleri ile birlikte karma olarak kullanılmaları da mümkündür. Bu sistemler. ya güneş pillerinden gelen akımı ya da yükün çektiği akımı keser. Şebeke uyumlu alternatif akım elektriğinin gerekli olduğu uygulamalarda. Benzer şekilde.

GüneĢ Paneli Sistemleri Genel ġemaları .

kırsal radyo. üretilen fazla enerji elektrik şebekesine satılır.Petrol boru hatlarının katodik koruması . Böyle bir sistemde enerji depolaması yapmaya gerek yoktur.Haberleşme istasyonları.İlkyardım.İlaç ve aşı soğutma . GüneĢ pili sistemlerinin Ģebekeden bağımsız (stand-alone) olarak kullanıldığı tipik uygulama alanları aĢağıda sıralanmıĢtır.Orman gözetleme kuleleri . buzdolabı gibi elektrikli aygıtların çalıştırılması .Dağevleri ya da yerleşim yerlerinden uzaktaki evlerde TV. . yeterli enerjinin üretilmediği durumlarda ise şebekeden enerji alınır.Şebeke bağlantılı güneş pili sistemleri yüksek güçte-satral boyutunda sistemler şeklinde olabileceği gibi daha çok görülen uygulaması binalarda küçük güçlü kullanım şeklindedir.Deprem ve hava gözlem istasyonları . Bu sistemlerde örneğin bir konutun elektrik gereksinimi karşılanırken.Tarımsal sulama ya da ev kullanımı amacıyla su pompajı . AC elektriğe çevrilmesi ve şebeke uyumlu olması yeterlidir. radyo.Bina içi ya da dışı aydınlatma . alarm ve güvenlik sistemleri . telsiz ve telefon sistemleri . hava gözlem istasyonları .Metal yapıların (köprüler. yalnızca üretilen DC elektriğin. kuleler vb) korozyondan koruması .Deniz fenerleri .Elektrik ve su dağıtım sistemlerinde yapılan telemetrik ölçümler.

Dünyada Kullanım Dünyada GüneĢ Pili SatıĢları .

Dünyada Kurulu GüneĢ Pilinin Kullanım Alanlarına Göre Dağılımı .

UYGULAMA ÖRNEKLERĠ .

Çatısı GüneĢ Pili Kaplı Ev GüneĢ Pilleri ile Sokak Aydınlatması .

GüneĢ Pilleri ile Bahçe Aydınlatması GüneĢ Pillerinin Karayollarında Kullanımı .

Şebekeye Elektrik Veren Güneş Pili (PV) Sistemi .

Türkiye’de Kullanımlar .

GüneĢten sıcak su ANKARA : ĠSTANBUL : .

ĠZMĠR : ANTALYA : .

.2 saat). Türkiye'nin en fazla güneş enerjisi alan bölgesi Güney Doğu Anadolu Bölgesi olup. Türkiye’nin gerçek potansiyelinden daha az olduğu. Aylara göre Türkiye güneş enerji potansiyeli ve güneşlenme süresi değerleri ise Tablo-1'de verilmiştir. Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünde (DMİ) mevcut bulunan 1966-1982 yıllarında ölçülen güneşlenme süresi ve ışınım şiddeti verilerinden yararlanarak EİE tarafından yapılan çalışmaya göre Türkiye'nin ortalama yıllık toplam güneşlenme süresi 2640 saat (günlük toplam 7. 1992 yılından bu yana EİE ve DMİ. güneş enerjisi değerlerinin daha sağlıklı olarak ölçülmesi amacıyla enerji amaçlı güneş enerjisi ölçümleri almaktadırlar. daha sonra yapılan çalışmalar ile anlaşılmıştır. ortalama toplam ışınım şiddeti 1311 kWh/m²-yıl (günlük toplam 3.6 kWh/m²) olduğu tespit edilmiştir. bu değerlerin. Ancak. coğrafi konumu nedeniyle sahip olduğu güneş enerjisi potansiyeli açısından birçok ülkeye göre şanslı durumdadır. Devam etmekte olan ölçüm çalışmalarının sonucunda.GÜNEġ ENERJĠSĠ POTANSĠYELĠ Ülkemiz. Güneş enerjisi potansiyeli ve güneşlenme süresi değerlerinin bölgelere göre dağılımı da Tablo-2' de verilmiştir. Türkiye güneş enerjisi potansiyelinin eski değerlerden %20-25 daha fazla çıkması beklenmektedir. bunu Akdeniz Bölgesi izlemektedir.

62 10.23 14.0 2640 7.0 cal/cm2-gün 51.Tablo-1 Türkiye'nin Aylık Ortalama Güneş Enerjisi Potansiyeli Kaynak: EİE Genel Müdürlüğü AYLAR AYLIK TOPLAM GÜNEŞ ENERJİSİ (Kcal/cm2-ay) (kWh/m2-ay) GÜNEŞLENME SÜRESİ (Saat/ay) OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK TOPLAM ORTALAMA 4.51 15.74 308.65 122.0 280.75 175.0 214.23 4.0 273.31 10.23 153.0 343.0 165.03 112.86 168.82 46.60 7.0 103.38 158.2 saat/gün .0 365.75 63.28 89.0 115.40 123.90 60.6 kWh/m2-gün 103.45 5.0 157.0 197.44 8.08 13.87 1311 3.27 96.73 5.0 325.51 13.

DOĞU ANADOLU 1460 2993 AKDENİZ 1390 2956 DOĞU ANADOLU 1365 2664 İÇ ANADOLU 1314 2628 EGE 1304 2738 MARMARA 1168 2409 KARADENİZ 1120 1971 .Tablo-2 Türkiye'nin Yıllık Toplam Güneş Enerjisi Potansiyelinin Bölgelere Göre Dağılımı Kaynak: EİE Genel Müdürlüğü BÖLGE TOPLAM GÜNEŞ ENERJİSİ (kWh/m2-yıl) GÜNEŞLENME SÜRESİ (Saat/yıl) G.

Halen ülkemizde kurulu olan güneş kollektörü miktarı 2001 yılı için 7. Sektörde 100'den fazla üretici firmanın bulunduğu ve 2000 kişinin istihdam edildiği tahmin edilmektedir. Yıl Güneş Enerjisi Üretimi (bin TEP ) 1998 1999 2000 2001 210 236 262 290 . Güneş kollektörlerinin ürettiği ısıl enerjinin birincil enerji tüketimimize katkısı yıllara göre aşağıda yer almaktadır. Bu haliyle ülkemiz dünyada kayda değer bir güneş kollektörü üreticisi ve kullanıcısı durumundadır. Yıllık üretim hacmi 750 bin m² olup bu üretimin bir miktarı da ihraç edilmektedir. Çoğu Akdeniz ve Ege Bölgelerinde kullanılmakta olan bu sistemlerden yılda yaklaşık 290 bin TEP ısı enerjisi üretilmektedir.GÜNEġ ENERJĠSĠ KULLANIMI GüneĢ Kollektörleri Türkiye’de güneş enerjisinin en yaygın kullanımı sıcak su ısıtma sistemleridir.5 milyon m2 civarındadır.

3 2.%Q70 /0:.7 .

8: # $%& .Q30 9038 ..

 # % .

2 8.2 3 2 //09.5 .4 7..3.:9-::3.2.2Q30 03208Q708 8.3.143:2:30/0308.54/: :Q30 03078549.. 2.38 /:7:2/.D # $ ! %$ D02 .0 3 2 //09..Q03Q30 03208Q708 .2./ 7 0..70 %Q70 33479.7 3/.945.3. 9.3-74Q0070 .7.7.380 .. 945. 8 3/.7.7.090904744 07030 Q/Q7Q Q3/0 20.1 3/.07073/03.9 Q3Q945..9 479.3 .

2 .2  Q3Q945.

.2.7 3 3843:.. .3803/03/.70. Q30 03078 Q207.-4 /0.380.0Q30 03208Q708 /0 070780%.Q30 03078.  4..8437.0 Q30 03078 /0 070733/.5 ...70%Q70Q30 0307549.7..3. 2 /. %Q70 Q30 03078549. 2.Q208./4:084:5 -:3:/030802090/7 Q30 03078549. 2.380. .3803308/0 0707/03 /.3-:.072 97 3.1.2.3.8. 2.0Q30 03208Q708 /0 070733-007070/.4/: : /..3..9..3-08Q304 :3.7.072 97 %Q70 33031.0307./ 7..8 -0032090/7 . .-4 /0... -:/0 07073 %Q70 33070549..7 0.3Q2.:3/.2 4/: : 908590/2 97 . 2 9 7  3/.2.20920904.%.

Q30 3078!49.380 .2..%..3. 030Q/Q7Q Q # % ! D # $ .-4 %Q70 33 79..

.2 . .

9.2 .. D $D#$ $.

. &% #% $ $ # %& &$% $ D  $ # % ! #%               ...

.2 Q3              .

9..2 Q3         8.

Q3 .

2Q30 3078!49.38033007070. 030Q/Q7Q Q 2 C % !D # $ . .3.%.-4 %Q70 33 %45.

.2  D $D#$ $.9.

  & &    & &  @ &    ##  #  .

/.0:..2 -32 4:5 -:Q70923-729./ 7 Q30 40970733Q7099 8 030733-73.7. 8 /:7:2:3/.3 2 8 ../ 7 @4 :/03.8: 8 92.03079Q09220.8890207/7 ..3 .3Q30 4097Q29./. /..2.0/2090/7 :.  -3%! 8 03078Q7092090/7 $097/0 /031.D # $ & Q30 409707 %Q70 /0Q30 030783303.07. 3:.70 .7 /./ 7  Q30 3078D7092 -3%!     ..9...0 3389/.03 Q02/0:7::4.3 2.3-:8890207/03 /.7  3 2432.000073/0:.Q709.8.4.0Q02/Q3./0 07-7 Q30 4097QQ709..7.172.3 3-::3/: : .7 3/.9.9 8 . .230/2090/7  Q7092.20// 9.

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->