αβγδεζηθικλμνξοЀώόϋϊωψφχυτσςρхцч щъьэќћњљїіѓђёψχφσΔνφΩάέπςρςαβγδ Polimer Kimyası ζηθικλμνξοЀώόϋϊωψφχυτσςρхцчшщъь Vize Final ћњљїіѓђёψχφσΔνφΩάέπςρςαβγδεζηθικ νξοЀώόϋϊωψφχυτσςρхцчшщъьэќћњљї ђёψχφσΔνφΩάέπςρςαβγδεζηθικλμνξοЀώ ϋϊωψφχυτσςρхцчшщъьэќћњљїіѓђёψχφ

ΔνφΩάέπςρςαβγδεζηθικλμνξοЀώόϋϊωψ υτσςρхцчшщъьэќћњљїіѓђёψχφσΔνφΩά πςρςαβγδεζηθικλμνξοЀώόϋϊωψφχυτσςρ чшщъьэќћњљїіѓђёψχφσΔνφΩάέπςρςα δεζηθικλμνξοЀώόϋϊωψφχυτσςρхцчшщъ эќћњљїіѓђёψτσςρхцчшщъьэќћњљїіѓђ χφσΔνφΩάέπςρςαβγδεζηθικλμνξοЀώόϋ ψφχυτσςρхцчшщъьэќћњљїіѓђёψχφσΔ ΩάέπςρςαβγδεζηθικλμνξοЀώόϋϊωψφѓђ χφσΔνφΩάέπςρςαβγδεζηθικλμνξοЀώόϋ ψφѓђёψχφσΔνφΩάέπςρςαβγδεζηθικλμ οЀώόϋϊωψφѓђёψχφσΔνφΩάαβγδεζηθικ νξοЀώόϋϊωψφχυτσςρхцчшщъьэќћњљї
23.05.2009

Tolga Varol.

.

çözünmezler. Kopolimer. polimerler mol kütlelerinin büyüklüğü açısından yüksek polimerler ve düşük polimerler şeklinde iki gruba ayrılırlar.yan grup halinde bulunabilir . Dallanmış polimerlerin özellikleri doğrusal polimerlerinkine yakındırlar. Kauçuk özellikleri gösterebilen maddelere elastomer adı verilir. Bu şekildeki polimer tek bir molekül olarak düşünülebilir. Basamaklı polimerler. ( A-A-A-A-B-B-B-B ) Termoplastik Termoplastik. yaşlanma. friedel-crafts. Fazla kükürt kullanımı termoset polimeri verir. polistiren polimerleri bir homopolimerdir. ısı ile eritilemeyen polimerlerdir. İyonomer Polielektrolitlere benzer şekilde iyonomerlerin zincirlerinde de yüklü gruplar vardır. mol kütlelerinin büyüklüğüne göre yüksek ve düşük polimerler. Örneğin saf haldeki polietilen. Uygulanan polimerizasyon yöntemi ve polimerizasyonun mekanizması. diels-alder katılması gibi organik tepkimelerle hazırlanabilir. tek tür monomerden çıkılarak sentezlenen polimerlere denir. Kesin bir sınır olmamakla birlikte mol kütlesi 10 000 – 20 000 den daha küçük olan polimerlere düşük polimer. dallanmış ve çapraz bağlı polimerler. Monomerler bir A bir B olacak şekilde dizilmiştir. duyu gibi özelliklerinden sorumlu olan polimerlere biyo polimer denir. Basamaklı polimerizasyon ve katılma polimerizasyonunda herhangi bir aşamada ortamda bulunan moleküllerin büyüklüklerini kıyaslarsak. polimerizasyon derecesi kavramı katılma polimerleri ve iki çıkış maddesinden sentezlenen basamaklı polimerler için farklı değerlendirilir. kaynaklarına göre doğal. POLİMERLERİN SENTEZİ Polimerler. Yüksek polimer. micheal katılması. karbon atomlarının sp3 hibritleşmesi yaparak düzgün dörtyüzlü geometrisinde düzenlenmesi sonucu oluşurlar. Kondensasyon tepkimeleri. Polimer. katılma polimerazasyonu kopolimer sentezine daha uygundur. anorganik polimerler olarak adlandırılırlar. Bu polimerin içerisinde iyonik gruplar verebilecek olan metakrilik asit miktarı düşük tutularak bir iyonomer hazırlanabilir. Polimer ise çok sayıda monomerin kovalent bağlarla birbirlerine bağlanarak oluşturulan büyük molekülün adıdır. vulkanizasyondan sonra kullanılan kükürt miktarına göre elastomer özellikte polimer elde edilir. zincirleri arasında yoğun çapraz bağ bulunan. CH2 C CH CH2 CH2 C CH3 CH CH2 S CH3 CH3 S CH2 C S S S CH2 C CH CH2 CH2 CH CH2 CH2 C CH3 CH CH2 C H3C CH CH2 CH3 S Doğal polimerler. ( A-A-B-B-B-A-A-A-B ) -Ardışık. Polimerler ayrıca polimerin ana zincirlerini oluşturan atomların türü açsısından organik ve anorganik polimerler olarak ayrılırlar. zincirler arası çapraz bağ gözlenmez. polar etkileşimler ve hidrojen bağları bir arada tutar. Zincirler. H2C CH C H3C CH H2C C H3C Bölüm 1 Monomer. Diğer bir monomer birimini katarak dimere. daha yüksek mol kütleli polimerlere yüksek polimer denir. Termoplastik polimerlerin zincirleri doğrusal veya dallanmış olabilir. değişik kimyasal tepkimelerden yararlanılarak sentezlenebilir. Kendi kimyasal yapısıyla özdeş dal görüntüsünde başka zincirlerin kovalent bağlarla bağlandığı polimerlere dallanmış polimer denir. Çapraz bağlı yapıları nedeniyle serttirler. Kopolimer türleri. doğada kendiliğinden oluşan polimerlere doğal polimerler denir. düşük ya da yüksek polimerler için bir ayırım sınırı olarak kullanılır. Hızlı zincir büyümesinden dolayı polimerizasyonun her aşamasında. dallanmış ve çapraz bağlı polimer Ana zincirleri üzerindeki atomlarda yalnız yan grupların bulunduğu polimerlere doğrusal polimer denir. Vulkanizasyon sonucu. Bu polimerlerin ana zincirleri. basamaklı polimerizasyon ortamında farklı büyüklükte moleküller. monomer moleküllerinin zincir boyunca diziliş biçimini etkileyebilmektedir. Bu dallanmalar polimerizasyon sırasında dallanmaya neden olan yan tepkimeler ya da ikincil tepkimeler sonucunda oluşur. sentez tepkimelerinin mekanizmasına göre basamaklı ve katılma polimerleri. yarı-sentetik ve sentetik polimerler şeklinde değişik açılardan gruplandırılırlar. ısı karşısındaki davranışlarına göre termoplastikler ve Termosetler. Polimerizasyon derecesi. Ana zincirleri birbirlerine değişik uzunluktaki zincir parçalarıyla kovalent bağlar üzerinden bağ yapan polimerler çapraz bağlı polimerlerdir. ( A-B-A-B-A-B ) -Blok. Vulkanizasyon Doğal kauçuğun sülfür atomları üzerinden çapraz bağlanma tepkimesi olayına Vulkanizasyon denir. OH H O O OH n OH CH2OH Selülöz gibi canlıların hareketlilik. H HC H H C H Polietilen H CH H n CH2 CH2 C H3C CH2 CH2 C H3C CH CH2 S CH CH2 S S S S S H2C C H3C CH CH2 CH2 C H3C CH CH2 S S Vulkanizasyon S Vulkanizasyon işlemiyle poli ( cis-izopren ) molekülleri arasında sülfür atomları üzerinden az oranda çapraz bağ oluşturulur. Termoset polimer Termosetler. tekrar monomer birimi katarak trimere…. blok kopolimerler kimyasal yapısı farklı iki Homopolimer zincirinin uçlarından birbirine bağlanmasıyla oluşur. Selülöz Anorganik polimer. zincir başına düşenortalama monomer molekülü sayısıdır. Ana zincirinde karbon bulunmayan . -Rastgele. Bu kritik Dp değeri de. yeterince yüksek sıcaklıklarda bozulurlar. Doğrusal. Bu düzende polimer içeriğindeki A ve B monomerlerinin belirli bir düzeni yoktur. A ve B türü iki monomerden sentezlenen bir kopolimerde. ısı etkisiyle eritilerek yeniden şekillendirilebilen polimerler için kullanılan genel bir kavramdır. kendi etkisiyle akabilen doğal kauçuk. düşük polimer. Homopolimer. Polimer zincirlerini küçük moleküller için de geçerli olan london kuvvetleri. kondensasyon. Selülözün hidroliz ürünü glikozdur. birbirlerine kovalent bağlarla bağlanarak büyük molekülleri oluşturabilen küçük mol kütleli kimyasal maddelerdir. polimerler. yalnız yüksek mol kütleli polimer ve tepkimeye girmemiş monomer bulunur.Polimer Kimyası Basamklı polimerzasyon veya katılma polimerizasyonu yöntemleriyle kopolimer sentezlenebilse de. apraz bağların fazla olması sonucu ağ-yapılı polimer meydana gelir. Tolga Varol Polimer Kimyası Vize Polimer H C H Etilen molekülü polimerazasyon reaksiyonları sonucunda polietilene dönüşür. Laboratuar ya da endüstride basamaklı polimer üretimindeki en sık kullanılan yöntem kondensasyon tepkimeleridir. Oligomer. zincirlerinde kimyasal yapısı farklı birden fazla monomer birimi bulunanpolimerdir. Buna bağlı olarak polimer zinciri zig-zag görüntüsü alır. kondensasyon tepkimeler fonksiyonel grupları bulunan iki molekülün aralarında küçük bir molekül ayrılarak birleşmesi şeklinde yapılır. Şeklinde büyük bir polimer molekülü oluşturacak şekilde ilerler. Vulkanizasyon 180 oC civarlarında yapılır. monomer molekülleri. Doğal polimerler basamaklı polimer grubunda incelenir.polimerler. Çapraz bağlı polimerler çözünmezler. kovalent bağlarla başka zincirlere bağlı değillerdir. Polimer zincirlerinde bulunan ortalama yinelenen birim sayısı belli bir sayıya ulaştığında yoğunluk. Ancak polielektrolitlerden iki noktada ayrılırlar. 1 . ancak uygun çözücülerde belli oranda şişebilirler. zincirlerinin fiziksel biçimlerine bakılarak doğrusal. Yan dallar üzerinde başka dallarda bulunabilir. Bitki ve ağaçların temel yapısını oluşturan selüloz doğada en bol bulunan polimerdir. 1-) İyonomerler Homopolimer değil kopolimer yapısındadır. büyümekte olan polimer zincirlerine birer birer ve hızla katılır. A ve B rastgele. Doğrusal polimerler uygun çözücülerde çözünürler ve eritilerek defalarca yeniden şekillendirilebilirler. -Basamaklı polimerizasyon. katılma polimerizasyonunda ise monomer molekülleri ve uzun polimer zincirleri bulunur. kırma indisi gibi fiziksel özellikleri mol kütlesinden bağımsız bir davranışa geçer. Doğrusal polimerlerin çözündüğü çözücülerde çözünürler ancak çözeltinin ışığı çevirme açısı ve viskozitesi farklılık gösterir. H3C-CH2-O-H + HO-CO-CH3 Etanol Asetik asit -H2O H3C-CH2-O-CO-CH3 Etil asetat -Katılma polimerizasyonu. 2-) İyonomerlerde yüklü grup sayısı polielektrolitlere göre çok azdır. Etilen ve metakrilik asidin kopolimerizasyonuyla poli(etilen-ko-metakrilikasit) kopolimeri elde edilir. kopolimer Homopolimer. katılma polimerizasyonunda serbest radikal ve monomer etkileşimiyle oluşan ilk monomerik aktif merkez. H C H Etilen Polietilendeki karbon atomları bir doğru boyunca dizilemezler. Monomer. Monomer  Monomer molekülleri polimerizasyon tepkimesiyle birbirlerine bağlanarak polimerleri oluşturur. Katılma polimerlerinde polimerizasyon derecesi. ardışık veya bloklar halinde ana zincirlerde yer alabilirler.

Polimerler ve Küçük Moleküllü Maddeler Polimerleri küçük moleküllü maddelerden ayıran iki özellik. Triesterler aşırı amonyak ile etkileşerek triamidoamine oluşur. i.büyüme Dallanmanın az olduğu doğrusal zincirlerden oluşan polietilenin yoğunlu ve kristalliği. bir merkez atom üzerinden dallanmalarla büyür. Bunlar dışında konformasyon ve konfigürasyonda polimerin özelliklerini etkiler. Adı tek kelimeden uzun olan monomerler için monomer adı parantez içinde yazılır. Dendrimer. Birincisi birbirlerinin tam karşısına geldiği perdeli diğeri ise birlerinden en uzak olan dingin haldir. çözücülerde şişebilirler. Ancak. poli(metil metakrilat). Bu etkilere polimer zincirlerinde de rastlanır. Katılma polimerizasyonuyla elde edilen polimerler. Te = 260 n Spiro polimerler. Aşı kopolimerlerinin adlandırılmasında önce üzerine aşılama yapılan polimer monomerinin adı yazılır. kuyruk Baş Poli(etil akrilat) monomeri baş ya da kuyruk H2C katılması gerçekleştirebilir. Tek çıkış maddesi kullanılarak sentezlenen kondezasyon polimerlerinin adlandırılması katılma polimerlerine benzer yapılır. Dendrimer. poli(12-aminolaurik asit) olarak adlandırılır.Termoplastik elastomer (plastomer. bu polimerlerin C. İki çıkış maddesiyle sentezlenen poliamitlerin naylon türünden adlandırılmasında ilk sayı daiminin karbon sayısı. kuyruk H H3C C C O iii. bir molekülün bağ kırılması olmadan tek bağlar etrafında dönmeyle alabileceği geometrilerin hepsini kapsar. Polimer zincirlerinin üç boyutlu şekilleri ve zincirlerde bulunan atomların ya da grupların zincir boyunca diziliş biçimleri polimer özelliklerini etkiler. NH CH2 11 C O n O C2H5 Baş baş Katılması H CH2 C C O C2H5 O H C C O C2H5 CH2 O CH2 H C C O Baş-Kuyruk katılması H C O C O C2H5 CH2 O NH CH2 6 C O n Naylon 12 Naylon 6 Polimer Kimyası Naylon 6 ve naylon 12 örneklerinde olduğu gibi tek çıkış maddesi kullanılarak sentezlenen naylonlarda. bir merkezden başlanarak dallanmalar üzerinden sentezlenen polimerlere verilen genel addır. C2H5 2 Yalnız baş-baş katılması gözlendiğinde. Plastomerler eritilerek yeniden şekillendirilebilirler. Bu şekildeki zincirler.4-izopren). Ancak. Merdiven polimerlere benzer şekilde spiro polimerlerin ana zincirleri de aromatik gruplardan oluşur.1. Polimerde zincir içi veya zincirler arası dolaşmaların gözlenmesi için kritik zincir uzunluğu denilen bir değere ulaşılmalıdır. Baş-kuyruk ve kuyruk-kuyruk düzenlenmesi. elastoplastik) Termoplastik elastomerler. Kompoziti oluşturan madde veya malzemeler arasında birincil kimyasal etkileşimler olmaz. polimer malzemelerin dayanıklı ve sağlam olmasını sağlar. Bir molekülün atom kaybı ya da katılması olmadan bağ değişiklikleri ile alabileceği şekiller için kullanılan bir kavramdır. Tolga Varol Adı tek kelimeden oluşan etilen. Konfigürasyon. bu düzenlenme özellikle polimerizasyonu sırasında etkili olur. Merdiven polimerler çözünmeye eğilimli değildirler. polimer zincirinin hareketini kısıtlayıcı temel faktör etrafını saran çözücü değil. Örneğin başlatıcı merkez amonyak olarak seçilirse (NH3) amonyağın metil akrilat ile etkileşimi üç triester verir. aşı kopolimerlerde -aşıekleri kullanılır. aynı polimerin çapraz bağlı şekli çözünmez. Dendrimerin son hali bir ağaca benzer. Ancak. H H S + H H H H H H Perdeli Dingin Dingin konformasyon etilenin en kararlı halidir. Ana zincir üzerindeki C-C bağı etrafındaki dönme polimer zincirinin özelliklerini fazla etkilemez. Bu farklılık bir çok sonuç ortaya çıkarır. Kopolimerlerin adlandırılmaları sentezlerinde kullanılan monomerlerin adları arasına -ko. Polimerler bu özelliklerinden dolayı farklı davranışlar gösterirler. birbirlerine dolaşmış olabileceği gibi zincirin kendi içerisinde dolaşmalarda mümkündür. dışarıdan etki yapılmadığı sürece hareket etmezler ve konformasyonlarını bozmazlar. Konformasyon. Diasetilen – merdiven polimeri O O O O n Spiro polimer yapısı Bölüm 2 POLİMERLERİN STEREOKİMYASI Poli(vinil alkol) ve poli(etilen oksit) polimerlerinin analizinde C. Kuyruk katılması sonucunda baş kuyruk düzenlenmesi ortaya çıkar. Yıldız polimerlerde birden fazla polimer zinciri bir noktada birbirlerine bağlanmıştır.eki konarak yapılır. Blok kopolimerlerde -bl-. yinelenen birimde yer alan karbon atomu sayısı naylon kelimesinden sonra yazılır. Zincir dolaşmaları. Erime sıcaklığı altında bulunan bir termoplastikteki polimer zincirleri. Stiren ve bütadien kopolimeri poli(stiren-ko-bütadien) olarak yazılır. ikinci sayı ise diğer bileşiğin karbon sayısıdır. Polimer kompozitleri Kompozit. polimerin sentezinde kullanılan monomerin adı önüne poli. Konformasyon. katılma Baş H C C O C2H5 O C2H5 Poli(etil akrilat) H CH2 C C O H C C O C2H5 CH2 O H CH2 C C O C2H5 CH2 O H C C O C2H5 O POLİMERLERİN ADLANDIRILMASI Katılma polimerlerinin adlandırılması.eki konarak yapılır. sterik güçtendir. İki çıkış maddesi kullanılıyorsa polimer adlandırılırken yinelenen birimde yer alan karbon atomu sayısı dikkate alınır. bu aromatik gruplar iki ayrı noktadan değil bir tek atom üzerinden birbirlerine bağlıdırlar. Zincir hareketi. 12aminolaurik asit. Radikalik polimerizasyon genelde baş-kuyruk katılması şeklinde olur. O ve H atomlarının diziliş biçimleri farklıdır. kuyruk kuyruk düzenlenmesi kendiliğinden olur. Polimer zincirleri arasındaki bu sıkı ilişki. polar etkileşimler ve hidrojen bağlarıdır. farklı maddelerin özelliklerini bir malzeme altında toplayabilmektir. Benzer adımlar tekrarlanarak fonksiyonel uç sayısı 3-6-1224… şeklinde artar.O ve H atomlarının bulunduğu ve bu atomların yoğunluğunun C2H4O şeklinde olduğu saptanmıştır. Basamaklı polimerlerin adlandırılması. Küçük mol kütleli maddelerde gözlenen moleküller arası temel etkileşimler london kuvvetleri. HH S H H + Yıldız polimer. i. Kompozitlerin hazırlanmasındaki temel amaç. Polimer zincirlerinin çözelti içerisindeki hareketleri de etrafındaki diğer moleküllerden ve bulunduğu çevre koşullarından etkilenir. Bu nedenle zincir konformasyonu çok önemli değildir. polimer zincirleri arasında kovalent karakterli çapraz bağ olmadığı halde elastomerler gibi davranan polimerler için kullanılan bir kavramdır. polimer moleküllerinin büyüklüğünden dolayı. Te ‘lerini etkiler poli(vinil alkol 260 oC derecede erirken. polimer moleküllerinin büyüklüğü ve molekül şekilleridir. bulunduğu çevre koşullarından ve etrafındaki diğer moleküllerden etkilenir. Zincir kopması iki bağında kopmasını gerektirdiği için dayanıklıdırlar. Poli(vinil klorür-aşı stiren) adlandırmasında poli(vinil klorür) ana zincirleri üzerine stiren monomerlerinin aşılandığı anlaşılır. H N H H N N CH2 CH OH Te= 60 CH2 CH2 O n Poli(vinil alkol) Poli(etilen oksit) Dendrimer. Bu tip polimerler aromatik grupların iki noktadan birbirine bağlanmasıyla hazırlanır. Bunun nedeni zincir ucundaki serbest radikalin termodinamik açıdan daha kararlı olmasından. poli(etilen oksit) 60oC’de erir. polimer molekülünün büyüklüğüdür. Merdiven polimerler gibi ısıl dayanımları kuvvetlidir. Buna göre bu iki polimerin yinelenen en basit kimyasal yapılarının aynı olduğu gözlenir. ii. bir polimer zinciri boyunca ikincil etkileşimlere girebilecek kimyasal birimlerin sayısı küçük moleküllerden daha fazladır. Plastomer veya elastoplastik olarak da adlandırılır. Bu dönmeler sırasında iki uç konformasyon elde edilir. Doğrusal ve dallanmış zincirlerden oluşan polimerler genelde çözünürler. polistirendir. Baş katılması sırasında kuyruk kuyruk düzenlenmesi O kendiliğinden gerçekleşir.büyüme 2. Zincirler arası kimyasal etkileşimler. iki veya daha fazla farklı maddenin kullanım amacına yönelik karıştırılması veya belli bir düzende bir araya getirilmesiyle hazırlanan sistemler için kullanılır. Merdiven polimerler. H NH CH2 6 NH C O CH2 8 C O n Cl Naylon 6-10 Kopolimerlerin adlandırılması. stiren gibi monomerlerden elde edilen polimerlerin adları polietilen. Etandaki C-C bağı etrafındaki H’ler serbest şekilde dönebilmektedirler. Merdiven polimerlerin yapısı düzenli çapraz bağlarla birbirine bağlanmış iki polimer zincirine benzer. Az sayıda atomun birbirine bağlanmasıyla oluşan küçük bir molekülün çözelti içerisinde yapacağı hareket. dallanmış polietilenden daha yüksektir. Ancak. Başlatıcı merkez 1. . poli(cis. Ancak. Gerçekte iki polimer zincir yoktur ya da iki zincirin çapraz bağlanmasıyla sentezlenmezler.

Bu özelliklerinden dolayı yarı-kristal polimerler camsı geçiş ve erime sıcaklıkları arasında esnek termoplastik özellik gösterirler.4.veya 3. Bu özellikteki bir polimer ısıtıldığında camsı geçiş sıcaklığı (Tg) denilen bir sıcaklıkta yumuşayarak kauçuğumsu özellik gösterir. taktisite. Tamamen amorf polimerlerde ise Tg geçildikten sonra sıcaklığın yükseltilmesine bağlı olarak zincir hareketliliği dereceli artar. Bu –R grupların konumuna bağlı olarak. Yavaş soğutma Camsı Polimerin soğutma-ısıtma hızının polimer üzerine etkisi.4. Yapısında çift bağ bulunduran moleküllerde gözlenen izomerlik türüdür. monomer üzerindeki –R gruplarının zincir boyunca diziliş biçimi farklı olabilir. Kristallenme için simetri önemli bir kriterdir. Plastik su şişelerinde ise camsı geçiş sıcaklığı 80 oC civarındadır.4-izopren) 1. Doymamışlık polimerdeki yan gruplardadır. Bu oran polimerden polimere değişiklik gösterebilecek bir değerdir.4 katılmasında karşılaşılır. Amorf polimerler.4-izopren) Polibütadien. daha da ısıtılırsa cam sıvı gibi akar. zamksı davranışlar üzerinden sıvılaşırlar. R R R R R R R R R R R R R R R R R ve sıvı davranış değişiklikleri arasında belirli bir sıcaklık yoktur. Camsı geçiş sıcaklığı aşıldığında özgül hacimdeki büyümede artar. Örneğin alışveriş poşetlerinin camsı geçiş sıcaklığı -100 oC civarlarındadır.2. Polimerlerde camsı geçiş sıcaklığına gelinmeden bir dereceye kadar yumuşama gözlenebilir. Geometrik izomerlikte polimer özelliklerini etkiler. Çift bağı oluşturan her bir karbon atomunda. Cis-2-metil-3-hepten CH3 Kauçuğumsu Camsı Amorf Özgül hacim iii. Tam kristallerde ısıtılma sırasında hal değişimi gözlenir. Sindiyotaktik polimer kristallenmeye oldukça yatkındır. Serbest hacmin sayısal değeri toplam polimer örneği hacminin yaklaşık %2. Kırılganlıklarını camsı geçiş sıcaklığına kadar korurlar.Bütadien türü simetrik monomerlerde 1.2. (Tg/Te)=2/3 ilişkisi vardır. Buna göre camsı geçiş sıcaklığı. Bu nedenle.4 katılması üzerinden ilerlediği zaman ana zincir üzerinde çift bağlar bulunur. toplam polimer hacmi içerisinde polimer zincirlerinin kendi hacimleri dışında kullanabilecekleri diğer boş yerlerin tamamıdır. Polimer zincirleri eğilip-bükülme türü hareketleri camsı geçiş sıcaklığı altında gerçekleştiremezler. C CH2 CH3 İzoprenin polimerizasyonu 1. özgül ısıtılırken veya soğutulurken özgül hacmi izlenerek saptanabilir. sindiyotaktik. Birincil geçiş Amorf bir madde ısıtıldığında özgül hacimde belli bir artış gözlenir. Bir polimerin camsı geçiş ve erime sıcaklıkları.2.4 katılmasıyla elde edilen polimerler aynı yapıdadır. Tam kristal maddelerin özgül hacimleri erime noktasına kadar belli bir hızla artar. zamksı davranışlar üzerinden geçerek yeterince yüksek sıcaklıklarda sıvı özelliği kazanır. izotaktik ve ataktik polimer yapıları ortaya çıkar. test örneğinin hazırlanış şekli.ve transC C izomerliği gözlenemez. CAMSI GEÇİŞ SICAKLIĞI Sıvı Sıvı Te Sıvı Doğrusal ve dallanmış zincirlerden oluşan amorf ve yarı-kristal polimerler camsı geçiş sıcaklığı üzerinde yumuşarlar. Camsı geçiş sıcaklığı zincir hareketlerinin başladığı sıcaklıktır. polimer zincirlerinin düzenli şekilde bir araya gelmelerine yardım ederek polimerin kristallenme yeteneğini artırır. farklı iki atom ya da grup bulunursa görülür.Katılması H2C 1 CH 2 CH 3 CH2 4 Bütadien CH CH2 1.4-katılması CH Yarı kristal polimerlerin camsı geçiş sıcaklıkları ve erime noktaları vardır. Polimerin Tg sıcaklığı üzerinde ısıtılması sürdürülürse. Trans molekül simetrik olduğundan kristal oluşturmaya yatkındır.2. Isıtma sürdürülürse yarıkristal ve kristal polimerler erime noktasında erirler. Polimer kauçuk. Tg değerleri. Polibütadiende cisveya transizomerliğiyle 1. Bu nedenle polimerler için kullanılan yumuşama sıcaklığı Tg ye karşılık gelmez.3-bütadien) polimerizasyonun sırasında. Bu nedenle dışarıdan gelen etkiler sonucunda kırılmaz. zamksı Polimer Kimyası Tolga Varol Polibütadienin yapıları. dallanma. daha da ısıtılırsa polimer sıvılaşır. Isıl geçişlerde zincir hareketleri. eğer erimiş polimer hızla soğutulursa düşük Tg (Tg1) değerine sahip olur. Camsı geçiş sıcaklıkları polimerlerin kullanım alanlarını belirler.veya 3. Zincirler arasında daha fazla hacim kalır.4 ise geometrik izomerlik. Yavaş yavaş soğutulduğunda ise yüksek camsı geçiş sıcaklığına (Tg2) sahip olur. Dış etkiler altında yapı içerisindeki biçimlerini değiştiremezler ve aşırı zorlamalarda kovalent bağlar üzerinden kırılırlar. H3C C CH2 C CH2 H CH2 C H3C C H CH2 Poli(cis-1. Bu kauçuğumsu. Camsı geçiş sıcaklığında amorf bölgelerdeki zincirlerin kimyasal bağlar etrafında dönmesi için gerekli enerji karşılanır ve polimer zincirleri eğilip-bükülme hareketlerini yapabilirler. H H3C 1. CH CH2 1. Bu tür poliizopren.5 değerine ulaştığında polimer zincirleri eğilip-bükülme hareketleri yapabilecek boş yer bulabilirler.4-katılması Tg CH2 Sıcaklık Te CH3 1. yarı-kristal veya amorf olmasıyla ilişkilidir. Belirli bir erime sıcaklığında erirler. Normalde. Ancak Tg ye yakın bir değerdir. amorf polimerler ise kauçuğumsu. Bu geçiş sırasında madde hal değiştirmez.katılmaları taktik polimer verir 1.2-katılması CH2 C HC CH2 Yarı-kristal polimer Amorf H2C 1 C 2 CH 3 CH2 4 CH2 C CH3 CH CH2 1. Yarı-kristal polimerlerin kristal bölgelerine dışarıdan etki gelmedikçe erime noktasına kadar birbirlerinden ayrılmazlar.5 değerine karşılık geldiği sıcaklıktır. Dolayısıyla kırılgandırlar. Erime sıcaklıklarına kadar Termoplastik özelliklerini kaybetmezler ve erime sıcaklığında kristal yapıları yıkılarak viskoz bir sıvı verirler.2ve 3. Bu da geometrik izomer türlerini ortaya çıkarır. Bunun yanı sıra yapılarından dolayı esnek Termoplastik davranış gösterirler.ve 3. Yarı-kristal polimerler.katılmaları aynı yapıda polimer verir HC CH2 Hızlı soğutma Tg1 Tg2 3 . izotaktik. Amorf ve kristal bölgeler birlikte bulundururlar.ve 3. Camsı geçiş sıcaklığı üzerinde belli bir derecede yumuşaklık kazanırlar. Serttirler ve camsı geçiş göstermezler. ısıtılmaya devam edilirse kolayca şekillendirilir. CH2=CHR yapısındaki vinil monomerlerinden elde edilen polimerlerde. Sıvı faza geçildiği için de hacimde sıçrama şeklinde bir artış gözlenir. ölçüm sırasındaki ısıtma-soğutma gibi faktörlerden etkilenir.4 Katılması POLİMERLERİN ISIL ÖZELLİKLERİ Polimer zincirleri. 1. serbest hacim değerinin toplam polimer hacminin %2. Ataktik polimerler simetri göstermediklerinden kristallenmeye yatkın polimerler değildirler. buruşmaz. Serbest hacim için verilen sayı kesin bir değer olmamakla beraber polimerden polimere değişiklik gösterebilir. İkincil geçiş R R R R Ataktik İzotaktik Sindiyotaktik Zamksı Esnek Termoplastik Yan grupların tamamen aynı yönde olması. Amorf bir madde olan cam Tg sıcaklığı üzerinde ısıtılırsa yumuşamaya başlar.3. 3. Taktisite. ölçüm yöntemi.4 katılmasıyla elde edilen poliizoprenin ana zincirleri üzerinde çift bağ bulunmadığından cis.4. polimerlerden son ürün yapılırken uygulanan işlemler sırasında da belli düzeyde kristalleşme gözlenebilir. sindiyotaktik ve H5C2 C3H7 Ataktik yapılarda olabilir. Böyle bir polimer tekrar ısıtıldığında Tg ye daha düşük sıcaklıklarda ulaşılır. Bu düzenlenmeye taktisite denir. Poli(etilen teraftalat) (PET) Serbest hacim. Hızlı soğutulduğunda biraz daha zaman verildiğinde konformasyonlarını değiştirerek en az hacim kaplayacak şekilde düzenlenebilecek zincirlerin hareketleri engellenir ve polimer zincirleri yeterince iyi paketlenmeye zaman bulamazlar. Bir polimerin ısı karşısındaki davranışı kristal. polimer kauçuğumsu davranışı bırakarak zamksı hal alır. Ancak bu aşamada tam bir kristallenme olması beklenemez. polimer örgüsü içerisinde düzenli bir şekilde istiflenerek kristal yapıda bölgeler oluşturabilir. Geometrik izomerlik. Radikalik katılma polimerizasyonu her zaman Ataktik polimer verir. Bu polimerler camsı geçiş sıcaklıkları altında kırılgandırlar. Tg Camsı Yarı-kristal Katı Kristal Kristal Yarı-kristal 1. İzoprenin (2-metil-1. kristal oranı. Tam kristal polimerler. Bu geçişler sırasında polimerlerin özgül hacim ve özgül ısınma ısısı gibi özellikleri değişir. Polimerlerin erime ve camsı geçiş sıcaklıkları arasında. CH2 CH Poli(trans-1.ii. Düşük sıcaklıklarda sert ve kırılgandırlar. Serbest hacim. polimerlerin çoğu amorf ve kristal bölgeleri birlikte bulundururlar. Erime sırasında kristal yapının tamamen bozunmasını sağlayacak ısı alınana kadar sistemin sıcaklığı sabit kalır. Erime noktasına ulaştığında kristal yapı bozularak madde erir.

Polimerler arasında oluşturulacak az orandaki çapraz bağ. Bunun yanı sıra. İkinci nedeni ise zincirler arasında bulunan az orandaki çapraz bağlardır. Bunun sonucunda Tg düşer. iii. Maddenin birim kütlesinin sıcaklığını 1 K arttırmak için verilmesi gereken ısı anlamına gelen özgül ısınma ısısı. Dilatometrik yöntem. Bu sıcaklık Tg değildir. Ancak. kristallenme. yan grupların veya ana zincirin polarlığına da bağlıdır. ii. Ayrıca yan grup irileştikçe zincir paketlenmesi zorlaşacağında Tg artış gösterir. Katı hal polimerizasyonuyla elde edilen tek kristaller. i. maddenin bulunduğu koşullardan etkilenir. Bu nedenle. camsı hal. polimer çözeltilerinden her zaman daha yoğundur. Amorf ve kristal kısımlar arasında sınırlar yoktur. Bu bağlamda kristallik polimeri sert ve sağlam yapar. Ana zincir yapısı Zincirler arası etkileşim Dallanma Yan grup Taktisite CH2 CH2 O CH3 CH3 CH3 Si O Si CH3 -123 Polimer Kimyası 4 Tolga Varol CH2 CH2 280 Ana zincir yapısı. Bu nedenle. Elastomerik malzemeler kuvvet etkisi altında kaldıklarında şekillerini kolayca değiştirirler ve kuvvet kaldırıldığında ilk hallerine dönebilirler. Bu şekilde elde edilen kristaller spherulite yapısındadır. Seyreltik olmayan çözeltilerden yapılan kristallendirmelerde viskozite ve zincir dolaşmaları nedeniyle karmaşık kristal geometrileriyle karşılaşılır. polimerin kendi kimyasal ya da fiziksel özellikleri de camsı geçiş sıcaklığını etkileyebilir. Bu nedenle. Yan Grup İri yan gruplara sahip simetrik olmayan monomerlerden oluşan polimerlerde bağlar etrafında dönme zordur. rastgele bükülmüş polimer zincirlerinin entropisi. Elastomer zincirleri gerilime neden olan enerjiyi şekil değiştirerek absorplarlar ve gerilim ortadan kalktığında ilk şekillerine dönerek absorpladıkları enerjiyi bırakırlar. Buda. Polimer kristalleri için katlanmış misel modeli öngörülmüştür. zincir uçlarının sayısını dolayısıyla serbest hacmi arttırır ve polimerin Tg değeri mol kütlesi azaldıkça düşer. iyi istiflenemeyen polimer zincirleri arasında daha fazla serbest hacim kalır. polimerin camsı geçiş sıcaklığı etkilenir. çoğu amorftur. Polimerlerin kristallenme eğilimleri 5 basamakta göz önüne alınır. Kristalliğin Polimerin Fiziksel Özellikleri Üzerine Etkisi Polimer zincirleri enerji düzeylerini düşürmek amacıyla bir düzen içerisine girmek isterler(kristallenme). Kristal bölgeler polimere belli derecede sertlik kazandırırken. iv. politetrafloretilen gibi basit ve simetrik zincirlere sahip polimerler kolay kristallenir. stiren . darbeye karşı oldukça dirençsiz değillerdir. Erime sıcaklığına ulaşıldığında polimer zincirleri birbirlerinden bağımsız olarak hareket etmeye yetecek enerjiyi kazanır ve katı polimer. Bunlar. Yan grubun büyüklüğünün yanı sıra fiziksel şekli de Tg yi etkileyebilir. Referans maddenin ölçüm yapılan sıcaklık aralığında herhangi bir ısıl geçiş göstermemesi gerekir. viskoz sıvı haline geçer. Her iki halde de yüksek viskozite sonucu zincir hareketleri kısıtlanır ve zincirlerin belli geometrilerde düzenlenmesi zorlaşır. Polimer molekülünün büyüklüğü düşünülürse böyle bir düzenlenme oldukça zordur. Sıvı hal. Çözeltiden kristallendirme. iyonlaştırıcı ışınlar gibi etkenlerle polimerleşebilirler. Polimer zincirlerindeki bağlar etrafındaki dönmenin kolay olması. Polietilen tek kristallerinin deneyle bulunan yoğunlukları. Polimer zincirleri arasındaki çapraz bağlar ise serbest hacmi azaltarak Tg nin yükselmesine neden olur. Eriyikten kristallendirme. . esnek termoplastik veya sıvı haliyle yakından ilişkilidir. iv. ii. Bu özellikten yararlanılarak sıcaklık-özgül hacim grafiği çizilir ve Tg değeri doğrudan grafik üzerinden okunabilir. Veriler grafiğe aktarılarak Tg saptanır. Diferansiyel taramalı kalorimetri (DSC). Polimer tek kristalleri. bazılarının yapılarında kristal bölgelere de rastlanır. Yarı-kristal polimerlerin öne sürülen ilk modellerinden birisi iki fazlı misel modelidir. örgüsündeki kristal bölgeler kaldırıldığında kauçuğumsu davranış gözlenir. Mol kütlesinin düşürülmesi.ISIL GEÇİŞLER ve POLİMER ÖZELLİKLERİ Çapraz bağ oranı yeterince yüksek polimerlerin Tg ve Te’ leri yoktur. bağ atlamaları gibi kusurlara da rastlanır. eğilme. Zincir esnekliği Yan grup Dallanma ve çapraz-bağ Mol kütlesi Zincir Esnekliği Zincir esnekliği. DTA yönteminde küçük bir polimer örneği referans madde ile birlikte sabit bir hızla ısıtılır. CAMSI GEÇİŞ SICAKLIĞININ BELİRLENMESİ Bir polimerin camsı geçiş sıcaklığının belirlenebilmesi için camsı haldeki polimerin ısıtılarak kauçuğumsu veya esnek termoplastik davranışa geçtiği sıcaklığın gözlenmesi gereklidir. Erimiş haldeki polimerler hızla soğutulduğunda yüksek derecede dolaşmış halde bulunan zincirler için kristallenmeye yeterli zaman kalmaz ve çoğu polimer tam amorf yapıda katılaşır. donma gibi fiziksel değişimler özgül ısınma ısısının değerini değiştirir. i. Buna karşın. gerilmiş halde bulunan bir polimer zinciri dış kuvvetin kalkmasıyla entropinin yüksek olduğu rastgele bükülmüş haline dönmeyi ister. dallanmış polimerlerin Tg si doğrusal yapılarından daha düşüktür. zincirlerin daha küçük parçalara bölünmesi anlamına gelir. Bu modelde her bir polimer zincirinin yalnız amorf veya kristal bölgede yer alabileceği varsayılmıştır. zincir esnekliğini azaltıcı diğer önemli gruplardır. Maddede gözlenecek erime. hareket etme. akrilonitril türü bazı monomerler katı hallerinde. Belli kütledeki polimerin hacminin sıcaklıkla değişim hızı. Kristallenme sonucu birbirlerine yakınlaşan zincirler arasında ikincil etkileşimlerin kurulma olasılığı artar ve zincirler birbirlerine daha sıkı tutunur. çapraz bağ içermeyen kristal veya yarı-kristal polimerler yeterince yüksek sıcaklıklarda erirler. polimerin camsı. Isıtma sürecinde örnek ve referans maddenin sıcaklıkları ölçülür ve aralarındaki fark izlenir. ancak belli bir değerden sonra Tg çok fazla değişiklik göstermez. KRİSTALLENMEYİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER Büyüklükleri nedeniyle polimer moleküllerinin kristal yapı vermeleri zordur. Bu nedenle erimiş polimer zincileri arasındaki dolaşmalar. kauçuğumsu. Trans-çift bağ durumunda ise zincir doğrusaldır kolayca istiflenebilir. Poli(etilen teraftalat) fenil gruplarının 4 metil grubuyla yer değiştirmesiyle oluşan polimerin Tg’si 20oC daha düşüktür. referansın sıcaklığı ise yükselmeye devam eder. v. Çapraz bağlar kuvvet altında polimer zincirlerinin birbirlerinden ayrılmalarını engelleyerek kalıcı deformasyonu önler. polimerin bulunduğu taraftaki ısıtıcıya daha fazla elektrik akımı uygulanarak giderilir. Bu olumsuz etkiler çok seyreltik polimer çözeltilerinden yapılacak kristallendirmeyle giderilir. Dallanmış şekilde olan bir polimerde yan gruplar polimer zincirlerinin iyi paketlenmelerini engelleyerek serbest hacmin artmasına. Esnek termoplastiklerin yapılarında kristal bölgeler bulunmaktadır. amorf bölgeleri birbirine bağlayan çapraz bağ noktaları olarak düşünülebilir. polimere yapılacak vurma gibi fiziksel etkilerin enerjisini bağ kırılmalarıyla absorplayarak yok ederler. Bunun nedeni. Polimer ana zincirlerinde bulunabilecek cis. Tg nin düşmesine neden olur. dallanmalar. Buna göre polimer yapısındaki kristal bölgeler. bükülme yetenekleri yoktur. doğrudan tek kristal verecek şekilde ilerler. polimerin yumuşama noktasıyla ilgili ön bilgi edinmeyi sağlar. Bu nedenle polimer zincirleri. Bu nedenlerden ötürü polimer örgüsünde belli oranda kristal yapı oluşur. Çapraz bağ oranı belli bir değeri aştığında Tg yoktur. Bağ etrafında dönmelerin kolay olduğu esnek tüm gruplar polimerlerin Tg sini düşürür. Polietilen. ısı. geniş bir sıcaklık aralığında polimerin elastomerik karakterini korumasını sağlar. zincir içi gevşeklikler. Bu tür polimerler yüksek sıcaklıkta bozunurlar. diğer zincirin başlangıç noktasının bulunduğu bölge bu kusurlardan biridir. polimer zincirinin kimyasal bağlar etrafında dönme yeteneğinin bir ölçüsüdür ve camsı geçiş sıcaklığını en fazla etkileyen faktördür. tamamen uzamış zincirlerden daha yüksektir.çift bağlar zincir bükülmelerine neden olacağından zincirin doğrusallığını bozar ve paketlenmeyi zorlaştırır. farklı uzunluktaki polimer zincirlerinin lamel düzlemine dik doğrultuda yaptıkları katlanmalarla kristal yapıya yerleştiği düşünülür. Bir başka model ise saçaklı misel modelidir. sert zincirli polimerlerden daha düşüktür. Kauçuğumsu hal. Bazı monomerlerin katı hal polimerizasyonu ise. Diferansiyel ısıl analiz (DTA). Polar yan gruplar zincirler arası etkileşimi arttırarak yakınlaşmasını sağlar ve bu da serbest hacmi azaltır. Polietilen. Bu modelde. Bu sırada örnek polimerin sıcaklığı sabit kalır. camsı geçiş sıcaklığı altındaki polimerlerin zincirleri. Camsı hal. Erime gibi bir ısıl geçiş noktasına geldiğinde polimer örneği ısı absorplamaya başlar ve örneğin tamamı eriyinceye kadar da ısı absorpsiyonu sürer. CH2 CH2 -115 -67 Amit. vicat testinde üzerinde belli bir ağırlık bulunan 1 mm2 kesitli bir iğne polimer yüzeyinden 1mm kadar içeri girdiği andaki sıcaklık polimerin vicat yumuşama sıcaklığıdır. erimiş polimer sistemleri. Yeterince seyreltik polimer çözeltilerinden hazırlanan polimer tek kristalleri birbirlerine benzer özellikler gösterirler. amorf bölgeler için de bağlayıcı görevi yapar ve zincirlerin birbirlerinden ayrılmalarına izin vermezler. CAMSI GEÇİŞ SICAKLIĞINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER Polimerin camsı geçiş sıcaklığı dış etkenlerin etkileyebileceği gibi. Polimerlerin yumuşama noktasını belirlemek için değişik yöntemler kullanılır. kristal yapısında bulunan kusurlu bölgelerdir. DSC yönteminde örnek ve referansın sıcaklıklarının eşit olması sağlanır bu sırada örneğe verilen ısı izlenir. Elastomerler camsı geçiş ve erime sıcaklığı arasında bulunan polimerlerdir. Esnek termoplastik. Erimiş haldeki polimerleri uygun bir soğutma hızıyla karıştırarak yarı-kristal polimerler elde edilebilir. Örnek ve referans madde arasında ortaya çıkan bu sıcaklık farkı. Yarı-kristal polimerler. Polimer ana zincirine sertlik kazandıran en önemli grup ise fenil grubudur. Erimiş polimerin soğutulmasıyla veya yeterince seyreltik olmayan çözeltilerden yapılacak kristallendirmeyle polimer tek kristalleri hazırlanamaz. sülfon ve karbonil grupları. Vicat testi. Aynı zamanda polimer zincirleri birbirlerine yakın olacağından yoğun zincir dolaşmaları gözlenir. Polimerin yapısına α metil gurubu sokulası Tg yi yükseltir. Bunun nedenleri. kristal geometrisi üzerinden hesaplanan yoğunluktan daha düşüktür. Mol Kütlesi Mol kütlesinin artışı Tg yi arttırır. Camsı geçiş sıcaklığı altında bulunan termoplastikler sert ve kırılgandırlar. iii. Esnek zincirlere sahip polimerlerin camsı geçiş sıcaklığı. Ancak. Bu modelde polimer zincirlerinin birden fazla amorf veya kristal bölgeye katkıda bulunabileceği düşünülmüştür. Polimer zincirlerinin esnekliği. Kristal yapıya yerleşmiş bir polimer zincirinin bitim noktasıyla. POLİMERİN KRİSTAL YAPISI Tamamen kristal yapıdaki polimerlerde tüm polimer zincirlerinin belli geometride paketlenmesi gerekir. gevşek zincir sonları. fevşek ve taşkın katlanmalar. polimer zincirleri aynı zamanda entropilerinin daha yüksek olduğu rastgele konformasyonda kalmaya da eğilimlidirler. polimer örgüsü içerisinde belli yerlerde ve biçimlerde bulunurlar. zincirlerin eğilip-bükülme hareketlerini yapabilmeleri için gerekli serbest hacmi azaltır. Dallanma ve Çapraz Bağ Zincirdeki dallanmalar serbest hacmi arttırıcı yönde etki yaparlar. en derişik polimer çözeltileridir. Erimiş polimer soğutularak da aynı deney yapılabilir.

avogadro sayısı Na olan 6. Yan dal uzunluğunun belli bir değere yükselmesi. Bundan dolayı yukarıdaki eşitlik Avogadro sayısı ile çarpılır ve polimerin sayıca ortalama mol kütlesi bulunur. zincirler arası çapraz bağlar. Yönlenme.veya m. Çözünürlük kristal yapıdan da etkilenir.O C N H O C N H Bir sıvının kohezif enerji yoğunluğu. iii. sayıca ortalama mol kütlesini veren bağıntının pay ve paydasının Mi ile çarpımıdır. Mw = waMa + WbMb denkleminden bulunabilir. Polimer film ya da lif halinde şekillendirilirken belli derecede kristallenme gözlenir. Sistemin tanecik sayısına göre değişen bir özelliği izlenerek bulunur. Şeklinde ise polistiren örneğinin Mn değeri şu şekilde hesaplanır. Polimerlerin çözünme koşulu. Ancak polimer çözeltide gözlenen entropi artışı. zincirler arası dolaşımları arttıracağı için çözünürlüğü azaltabilir. İki farklı Homopolimer karışımının kütlece ortalama mol kütlesi. Mi. Germe çekme işlemi Tg nin altında uygulandığında soğuk çekme adını alır. küçük moleküllü maddelerin çözünmesindeki entropi artışından daha küçüktür. ∆H değeri artı ya da eksi işaretli olabilir. polimer-polimer ve polimer-çözücü etkileşim kuvvetleri birbirine eşitlenir. 1/a Viskozite ortalama mol kütlesi. Lifin inceldiği ilk yere boğazlama noktası denir.5 değer yakınlığında olan çözücülerde çözünürler. ii. i. Çözücü molekülleri. P-fenilen polimer zincirlerinin doğrusallığını sağlar. Polimerin mol kütlesinin artışı. Θ-koşulundaki sıcaklığa Θ-sıcaklığı ya da flory sıcaklığı denir. Germe çekme işlemi. o maddenin kohezif enerji yoğunluğu bulunabilir. Çözünme entalpisi sıfıra yaklaşan çözeltilerde. Bu şekilde kütlece ortalama mol kütlesi elde edilir. amit grupları bağlanmış pfenilen halkaları yinelenir. kimyasallara karşı direnç kazandırır. Polimerlerin çözünürlüğü. Buna göre belli hacimdeki maddenin buharlaşması veya süblimleşmesi için verilmesi gereken enerjiden. Kütlece ortalama mol kütlesi. Polimerin çökmesinden hemen önce Θ-koşulu denilen bir noktada. Tg nin üzerinde polimer zincirleri yeterli hareket yeteneğine sahip olduklarından kolayca şekil alabilirler. zincir dallanmaları. Ana zinciri üzerinde kısa yan zincirler bulunan polimerler doğrusal polimerlerinden daha kolay çözünür. Yan grupların zincir üzerinde rastgele dizildiği ataktik polimerde kristallenme zordur. Sayıca-ortalama mol kütlesi Mn Kütlece-ortalama mol kütlesi Mw Viskozite-ortalama mol kütlesi Mv Z-ortalama mol kütlesi Mz Kevların cis-konformasyonu Kevların Trans-konformasyonu Aromatik amitlerden birisi olan kevların ana zincirlerinde. van der vals ve polar kuvvetler kristallendirmeyi artırır. ( δ2 = ∆H b / V ) bağıntısına eşittir. zincir dolaşımlarını ve etkileşimlerini arttırarak polimerin çözünürlüğünü azaltır. Çözeltinin donma noktasının sayısal değeri doğrudan çözeltideki tanecik sayısına bağlıdır. Bir polimer örneği. Eşitliğiyle hesaplanabilir. Polimerin çözünebilmesi için∆G negatif olmalıdır. Hidrojen bağları ve polar etkileşimler türü ikincil kuvvetler zincirler arası etkileşimleri artırarak kristallenmeye yardımcı olur. bir polistirende yer alan zincirlerin sayısı ve zincirlerdeki yinelenen birim sayıları. Önce. polimerlerin sertliğini arttırır. Zincir sayısı 500 200 140 40 Yinelenen birim sayısı 20 280 1500 3000 Bölüm 3 Polimerlerin mol kütlelerinin büyüklüğü polimerlerin fiziksel özelliklerini etkileyen ve doğrudan kullanım yerlerini belirleyen önemli bir kriterdir. Polimerlerin çözünmesi iki aşamada gerçekleşir. iyi bir çözücüde hazırlanan polimer çözeltilerinde polimer-çözücü etkileşim kuvvetleri polimer-polimer etkileşim kuvvetlerinden daha büyüktür. bu değer yinelenen birim sayısı ve zincir sayısıyla çarpılır. Tg nin üstündeki germe çekme işlemine ise sıcak çekme denir. Yan grup. POLİMERLERİN ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ Polimer zincirleri. Kevlarda kristallenmeyi kolaylaştırıcı bir başka etken. ısıtma. Germe çekme işlemi sırasında lif bir noktada aniden incelir ve germe çekme süresince çekilmiş bölgedeki lifin çapı değişmez. zincirlerin uzaması anlamına gelir. Polimer örneği değişik çözücülerde çözülür ve polimerin en fazla çözündüğü çözücünün kohezif enerji yoğunluğu polimerin kohezif enerji yoğunluğuna eşit varsayılır. Bu özellik polimerin kohezif enerji yoğunluğunun bulunmasında yardımcı olur. Ancak elastomerin zincirleri üzerinde bulunan kovalent bağlar etrafında dönme ve bükülme hareketleri kolay olduğu için germe kuvveti ortadan kaldırıldığında polimer ilk haline rahatlıkla geri dönebilir. kısa yan dallar nedeniyle birbirlerinden kısmen ayrı duran polimer zincirleri arasına zorlanmadan difüzlenir ve zincirleri birbirinden ayırarak çözelti içine kolayca çeker. Polimerlerin çözünürlüğünün belirleyici temel faktörü ∆H değeridir. POLİMERDE MOL KÜTLESİ TÜRLERİ Polimerlerin mol kütleleri. İ yinelenen birimli zincirlerin kütle kesri. Sindiyotaktik polimerlerde yan grupların zincir boyunca zıt yönlerde olacak şekilde yerleşimi polimere bir dereceye kadar simetri kazandırarak kristallenmeyi kolaylaştırır. doğru çözücü seçimi. İzotaktik polimerlerde yan grupların zincir boyunca bir tarafta düzenli şekilde sıralanması. o. elle uygulanacak germek-çekme ile yönlendirilebilirler. karışım Gibbs enerji değişimi ∆G=∆H -T∆S ‘ye eşittir. Çözeltide bulunan polimer zincirleri çözücü molekülleriyle çevrilmişlerdir. çözücü molekülleriyle daha fazla temas etmek ister ve rastgele bükülmüş konformasyonları yerine uzamış hallerinde bulunmaya eğilim gösterirler. çözücü molekülleri polimer örgüsü içerisine difüzlenerek onu şişirir ve sistem jelleşir. Sayıca ortalama mol kütlesi. Polimerlerin çözünürlüğüne etki eden faktörler. kristallik ve kristalliğin derecesi. Örneğin. Mw = NiMi / NiMi . iri yapıları. Doğrusal veya dallanmış polimerler. iv. polimer zincirlerinin birbirlerine paralel olacak şekilde düzenlenmeleri anlamına gelir. Taktisite. Camsı geçiş sıcaklığı dolaylarında bozunan polimerlere ıslak germe çekme işlemi uygulanır. KRİSTALLİĞİN ARTTIRILMASI Kristallik. Bu tür çözeltilerde bulunan polimer zincirleri. Zincirler arası etkileşim kuvvetler arttıkça polimerlerin çözünmesi güçleşir. Bu nedenle polimerlerdeki kristal oranının yüksek olması istenin. Bir madde buharlaşırken ya da süblimleşirken moleküller arası kohezif kuvvetleri yenecek kadar enerjiye gereksinim vardır. Bu yoğunluk ortamda bulunan moleküllerin sayısından çok molekül büyüklüğü ile ilgilidir. Çözücü moleküllerinin böyle bir örgü içerisinde difüzlenerek zincirleri birbirinden ayırması ve çözelti içerisine çekmesi kolay olmaz. Örneğin donma noktası alçalmasından yararlanarak bulunan mol kütlesi bu türdendir. karıştırma gibi koşullarda çözünür. Yan dallar nedeniyle yüksek basınçta üretilen polietilende kristal oranı düşüktür. Genelde mol kütleleri 5bin-10bin sınırını geçmeyen polimerler sert malzeme yapımında kullanılamaz. Bu işlemde polimer uygun bir sıvıyla şişirilir ve daha sonra germe çekme işlemi uygulanır. bekletme. mol kütlesi gibi faktörlerden etkilenir. Kristalliğin arttırılmasındaki en basit teknik film ve liflere uygulanan germe-çekme işlemidir. Böyle bir molekülü bulunduğu çevreden koparım yeterince uzağa götürmek için verilmesi gereken enerji ise kohezif enerji yoğunluğudur. p-fenilen halkalarıdır. Yeterince çöktürücüyle ise polimer çöker. polimer çözeltilerinin herhangi bir özelliği uygun bir yöntemle izlenerek bulunur. ΣNiMi 2 Polimer Kimyası 5 Tolga Varol . A ΣNiMi1+a belli bir sabittir.fenilen halkaları zincir bükülmesine neden olarak kristallenmeyi zorlaştırır. dallanmalar zincirlerin birbirlerine yaklaşmalarını engelleyerek kristallenmeyi olumsuz etkiler.02x1023 tane molekülün kütlesine karşılık gelir. büyük yan gruplar zincir esnekliğini azaltır ve zincirlerin kristal örgüsüne yerleşmek için yapması gereken hareketi engelleyerek kristal oluşumunu olumsuz etkilerler. çözücü ve polimerin kohezif enerji yoğunlukları hemen hemen birbirlerine eşittir. polimer-çözücü etkileşimlerine göre daha baskın gelmesini sağlayacak kadar çöktürücü katıldığında polimer zincirleri büzülmeye başlar. Zincirler arası etkileşim. monomer olan stirenin mol kütlesi 104 g/mol dür ve 1 stiren molekülünün kütlesi bu değerin avogadro sayısına bölünmesiyle elde edilir. ışık saçılması yönteminde polimer çözeltilerine ışık gönderilir ve çözeltilerin saçtığı ışığın yoğunluğu ölçülür. Kristallik. stirenin mol kütlesi ve yinelenen birim sayısının çarpımıyla elde edilir. Benzer benzeri çözer kuralı polimerler içinde geçerlidir. Kohezif enerji yoğunluğu. Yönlenme. Yüksek mol kütleleri nedeniyle polimerler buharlaşmaz. jel çözelti verecek şekilde çözücü içerisine dağılır. Sayıca ortalama mol kütlesi. Genelde polimerler. Zincir şekline göre değişir. Böyle bir çözeltiye polimer-polimer etkileşimlerinin. Bu nedenle∆G üzerinde ∆S’nin çok bir etkisi yoktur. zincirler arası etkileşim kuvvetleri ve zincir dolaşmaları nedeniyle birbirlerine küçük moleküllerden daha sıkı tutunurlar. sıcaklık değişimlerinden az etkilenmesini sağlar. Daha sonra ayrı ayrı hesaplanan değerler toplanarak polimer zincirinin toplam kütlesi bulunur. Bu nedenle kevlar yüksek derecede kristalindir. Her bir birimin kütlesi 104/Na ise. Bunun kalıcılığı hızlı soğutmayla sağlanır. sıvı veya katılarda içteki bir molekülü bulunduğu yerde tutan bütün etkileşimlere verilen addır. bu zincirlerin kütlesinin toplam polimer kütlesiyle bölümüne eşittir. İkinci aşamada. Dallanma. Kristal yapı arttıkça çözünürlük düşüş gösterir. polimere bahsedilen özellikleri kazandırırken polimeri daha kırılgan yapar. Bu şekilde moleküllerin çözelti içerisinde kapladıkları hacim hidrodinamik hacim olarak tanımlanır. Sonuç olarak kristallik artar. Şeklinde 4 ayrı mol kütlesi tanımları vardır. wi yinelenen birimli zincirlerin kütle kesirleridir. Θ-koşulunda gibbs enerjisi sıfır değerini alır. Θ-Koşulu. Yönlenmeyle polimer zincirleri birbirlerine yaklaşırlar ve polimer zincirleri arasındaki ikincil etkileşimler artar. Lif veya film halindeki polimerik örnekler. Polimeri şişirmede kullanılan sıvı ise uzaklaştırılarak yönlenme korunur. Kevlarda sterik etkiden dolayı cis-konformasyonu fazla görülmez. Kohezif kuvvet. ana zincir veya yan grupların polarlığı. Elastomerlerin zincirleri de germe çekme etkisiyle yönlendirilebilir. Kütlece ortalama mol kütlesi. Zincir boyunun uzaması ise. sıvının buharlaşma entalpisi uygun kaynaklardan sağlandıktan sonra hesaplanabilir. Bir polimer zincirinin kütlesi: 500x20x104 + 200x280 104 + 140x1500 104 + 40x3000 104 Na Na Na Na 500+200+140+40 Polimer zincirlerinin büyüklüklerine bakılmaksızın her birisi 1 molekül olarak düşünülür. sabit sıcaklık ve basınçta bir çözücü içerisine konduğunda. Hidrojen bağları. Trans-formunun kristalitesi daha yüksektir. çözünürlük parametresi kendi çözünürlük parametresine değerine 1.

Viskozite değeri arttıkça sıvıların akmaya karşı gösterdikleri direnç ve viskozluğu artar. Bu nedenle kolon altından önce iri moleküller ayrılır. Belli bir mol kütlesi üzerinde incelikli veri alma sınırının dışına çıkılır ve ölçüm yapılamaz. monomerin çift bağındaki -elektronlarından birisiyle π etkileşerek yeni bir monomeri zincire katar. Doğrunun çizilebilmesi için polimer kütlesinin başka bir yöntemle ayrıca belirlenmesi gerekir. Çözeltilerin donma noktası alçalması. Seyreltik çözeltilerde xp çok küçük olacağından ln (1-xp)= -xp = . sıvı ya da çözeltilerin bir tüpten akıtılması yönteminde genelde bir parçası kılcal borudan oluşmuş viskozimetre adı verilen aletler kullanılır. Virial sabitler. kaynama noktası yükselmesi. Sayısal özelliklerdeki değişimlerin izlenmesi. Vizkozimetrenin kılcal kısmından belli hacimdeki sıvı akıtılır ve akış süresi belirlenir. çözeltilerin ∆Qi değerleri küçülür. gerçek çözelti ve gazların termodinamik davranışını açıklayabilmek amacıyla kullanılır. buhar basıncı düşmesi. Bağıntıda r ölçümlerde kullanılan tüpün yarıçapını.00025 oC kadardır. Bu küçük sıcaklık farkının iyi bir incelikte belirlenmesi zordur. Bu yükseklikteki sıvının yaptığı basınca ozmotik basınç denir. Çözücü Polimer çözeltisi nsp/c [n] = K Mvα log[n] = logK +α log Mv Yarı geçirgen bir membranla birbirinden ayrılan iki bölmeli kaba ozmometre denir. ∆h . birisi kılcal olan iki kolu vardır. Diğer π -elektronu zincir ucuna aktarılır. dolayısıyla çözünenin derişiminden etkilenir. Viskozite. nr = t/to nsp = nr -1 Ozmotik basınç π=RT Dört eşiklikten görüldüğü gibi M2 büyüdükçe. Ozmotik basınç. Kimyasal potansiyel farkını ortadan kaldırmak için çözücü molekülleri sol bölmeye geçer. Bu nedenle bağıntıda Mv yerine M kullanılmıştır. yarı geçirgen membran polimer moleküllerinin sağ bölmeye geçişine izin vermez. Polimerin en az 4 farklı derişimde seyreltik çözeltisi hazırlanır. çözünenin mol kütlesini bulma yöntemlerinden birisidir. Ostwald viskozimetresi. V1 kısmi molar hacim. Dengeye ulaşıldığında sol koldaki sıvı seviyesi gibi bir ∆h yüksekliğe ulaşır. Ozmotik basınç ve çözeltideki polimerin mol kesri arasındaki ilişki. JEL GEÇİRGENLİK KROMOTOGRAFİSİ Jel geçirgenlik kromotografisi polimeri molekül büyüklüklerine göre kısımlara ayırma amacıyla kullanılan bir yöntemdir. V1 çözücü hacmidir. Ozmotik basınç. Jel geçirgenlik kromatografisi. Daha sonra serbest akışa bırakılır ve sıvının viskozimetre üzerinde işaretli olan mesafeleri alma süresi süreölçer yardımıyla saptanır. RT Bölüm 5 RADİKALİK KATILMA POLİMERİZASYONU Polimerizasyon radikaller üzerinden başlar ve zincir büyümesi yine radikaller üzerinden ilerler. Örneğin. Bir çözeltinin sayısal özelliği. np ise polimer mol sayısıdır. Bu yüksek viskozite özelliği. Yukarıda verilen yaklaşımlarla van’t Hoff eşitliği elde edilebilir. π = c Mn Mol kütlesi birimi sayıca ortalama mol kütlesine uygun şekilde g/mol türündendir.np / n1 n1 V1 = V1= Vçözelti Tolga Varol Yaklaşımları yapılır. π=- ln (1-xp) İle verilir. mol kütlesi 20 000 olan bir polimerin benzende 1x10-1 g/cm3 derişimindeki çözeltisinin donma noktası alçalması 0. log[n] = logK +α log M Bu bağıntıya göre. sözü edilen kimyasal potansiyel düşmesine bağlı olarak çözeltide gözlenen davranış değişiklikleri şeklinde tanımlanır. Viskozimetre yardımıyla çözücü (t0) ve çözelti (t) akış süreleri belirlenir. küre gözeneklerine girebilecek küçüklükteki polimer molekülleri gözeneklerin içerisinden dolaşarak ilerleyeceğinden daha uzun yol alırlar. π r4 ∆p = 8ηl dV dt c M2 c M2 ρ1 ∆He RTk2 ρ1 ∆Hb c M2 Kaynama noktası yükselmesi ∆Tk= Çözeltinin bir tüp içerisindeki akış hızı bu şekilde verilir. Mol kütlesi bulunacak polimerin K ve α sabitleri uygun kaynaklardan bulunur. Polimer çözeltisi kolona verildiğinde. ii) Gerçek çözeltilerde. polimerlerin sayıca ortalama mol kütlesini bulmada kullanılabilecek dört sayısal özellik içerisinde en yararlısıdır ve geniş bir mol kütlesi aralığında uygulanabilir. Sıvıların akmaya karşı gösterdikleri direncin bir ölçüsüdür. Çizilen grafiğin y eksenini kestiği nokta intinsik viskoziteyi [n] verir. ∆p viskozimetre alt çizgisi ve akıştaki sıvının yüzeyi arasındaki hisdrostatik basınç farkını gösterir. Sıvı puar yardımıyla belli bir seviyeye kadar çekilir. aynı derişimde hazırlanan küçük mol kütleli maddelerin çözeltilerinin viskozitelerinden çok yüksektir.Bulunan [n] değeri ile birlikte uygun K veα değeri kullanılarak M v değeri hesaplanır. Gerçek çözeltilerde virial sabitlerin ve polimer-çözücü etkileşim parametresinin yer aldığı eşitlik kullanılır. Ozmometrenin her iki bölmesi çözücü ile doldurulduğunda. Bu nedenle. Büyüme adımında aşağıda genel gösterimi verilen tepkimeyle aktif bir zincirin ucundaki tek elektron. n1 çözücü mol sayısı. . Ayırma kolonu. belli büyüklüğün altındaki moleküllerin içlerine girmesine izin veren küçük gözeneklere sahip küresel taneciklerle doldurulmuştur. polimer zincirleri uzamış hallerinde bulunmaya eğilimlidirler ve viskozite daha da artar. viskozite ölçümleriyle polimerlerin viskozite ortalama mol kütlesini bulma olanağı sağlar. H H H Polimer Kimyası CH2 C R H2C CH R CH2 C CH2 C R R 6 . Özellikle iyi çözücüler kullanılarak hazırlanmış polimer çözeltilerinde.POLİMERLERİN MOL KÜTLESİNİ BELİRLEME YÖNTEMLERİ Sayısal Özellikler Çözeltilere çözünen katılması. Polimerlerin K ve α sabitleri bulunabilir. Viskozimetre. doğrunun y eksenini kestiği nokta ise K sabitine eşit olur. Sol bölme polimer çözeltisi ile doldurulduğunda ise. Bu olay ozmoz olayıdır. sol bölmedeki çözücünün kimyasal potansiyeli düşer. Her bir çözelti için relatif vizkozite ve Spesifik viskozite değerleri bulunur. çözücünün kimyasal potansiyelini düşürür. Sıvıların viskozitesi farklı yöntemlerle bulunabilir. bir ayırma kolonundan oluşur ve uygulamada polimer çözeltileri bu kolondan geçirilir. Viskozite yöntemi ile polimer mol kütlesi tayini. bölmeler arası bir potansiyel farkı olmadığından kimyasal potansiyeller eşittir. RT V1 [n] c K ve α sabitlerinin belirlenmesi. log[n] nin log M e karşı grafiği çizilerek eğimi α sabitine. po1 c Buhar basıncı alçalması ∆p= p1 M2 RTd [nDonma noktası alçalması ∆Td= 2 VİSKOZİTE YÖNTEMİ Polimer çözeltilerinin viskoziteleri. Küre gözeneklerine giremeyecek irilikteki polimer molekülleri ise küreler etrafından geçerek daha kısa bir yol izlemiş olurlar.nsp / c değerleri saptanır ve nsp / c = [n] + k’ [n]2c bağıntısına uygun olarak nsp / c – c grafiği çizilir. ozmotik basınç gibi sayısal özellikleri ortamda bulunan tanecik sayısından. Ozmotik basınç mol kütlesi ilişkisi i) İdeal ve sonsuz seyreltik çözeltilerde. Bir polimerin mol kütlesinin viskozite yöntemiyle bulunabilmesi için K ve α sabitlerinin önceden bilinmesi gerekir. K ve α sabitleri uygun kaynaklardan bulunamayan ya da ilk kez sentezlenen polimerlerin mol kütlelerinin belirlenmesinde viskozite yöntemi kullanılamaz. l tüp boyutunu.

polimerizasyonu başlatacak aktif türler elektrotlar üzerinde ilerleyen tepkimelerden sağlanır. 10-5 = 1x1014 e-29 600 cal/1. sıcaklık yükselmesi ve başlatıcı derişimindeki artış. radikal üretebilen herhangi bir kimyasal maddenin polimerizasyonunun yapılacağı sıcaklıkta başlatıcı olarak yararlı olup olmayacağına yönelik öngörüm için kullanılabilir.[IRadikalik katılma polimerizasyonunun başlatılması. Polimerizasyon ortamında bulunabilecek radikal türleriyle kolayca etkileşerek peroksi radikallerine dönüşürler. Organik moleküllerin ısıl bozunmasıyla başlama. başlatıcıların bozunma hız sabitlerinin polimerizasyonun yapıldığı sıcaklıkta 10-5 1/s dolayında olması gerektiği görülür. organik peroksit veya hidroperoksitler.. Bazı moleküller görünür bölge veya UV-ışınları etkisiyle doğrudan polimerleşir. Alkoksi radikalleri monomerlerle tepkimeye girerek polimerizasyonu başlatabileceği gibi ileri bozunma tepkimeleriyle alkil radikalleri. Örneğin. Parçalanmaları yine oksijen-oksijen bağı üzerindedir. Radikaller kimyasal maddeler kullanılarak veya bazı fiziksel etkenlerden yararlanılarak üretilir. Çoğu monomer elektrokimyasal yöntemle polimerleşmeye yatkındır. organik azo bileşikleri ve metal alkiller gibi bileşikler bu koşulu sağlarlar. Metil radikalleri de polimerizasyonun başlamasında etkindir. Fiziksel etkenler. redoks başlatıcılar. Stiren ve metil metakrilat bu tür monomerlerdir. Ayrıca. polimerizasyonu hızlandırırken elde edilecek polimerin mol kütlesini düşürür. Reaksiyonuna göre So42. Bir başlatıcının uygun kullanım sıcaklığı. Redoks başlatıcıları genelde suda çözünen ve oda sıcaklığı yakınlarında indirgenme-yükseltgenme (redoks) tepkimeleriyle radikal üreten bileşiklerdir. CN Benzoil oksi radikalinin parçalanma ürünü olan fenil radikalleri de monomer katabilme yeteneğine sahiptir. Başlatıcıların ısıl bozunma tepkimeleri genelde birinci derece kinetiği izler ve I ile gösteriler bir tane başlatıcı molekülün bozunmasıyla çoğu kez 2 serbest radikal oluşur. Bu nedenle. kümil hidroksiperoksit ısı etkisiyle hidroksil ve kümil oksi radikalleri üretir. Ayrıca sıcaklığın artması da başlatıcının bozunma hızını arttırarak polimerizasyonu hızlandırır. CH3 C O O CH3 Dikümil Peroksit CH3 C CH3 CH3 2 C O CH3 Kümil oksi radikali Organik hidroperoksitler. asetofenon ve metil radikali oluşturacak şekilde parçalanır. bu monomerin varlığında polimerizasyon ortamında serbest radikaller oluşturularak başlatılır. kesin bir kural olmamakla birlikte. 2− 2- H3C C CH3 O O C CH3 CH3 2 H3C C CH3 O Tolga Varol CH3 CH3 CH3 S 2O 8 + HSO 3 SO 4 + SO 4 + HSO 3 di-t-bütil peroksit için bozunma tepkimesi böyledir. elektrokimyasal yöntemlerdir. Bu yaklaşık hız değeri. yüksek enerjili ışınlar.1 M alındığında serbest radikal verme hızının 10-6 mol/L s dolayında olduğu sıcaklıktır. Dialkil peroksitler (R-O-O-R) ısı etkisiyle bozunur ve 2 alkoksi radikali (R-O) verirler. Her iki radikal türü de polimerizasyonu başlatmak üzere monomer katabilir. 2. benzoil oksi radikallerinin ileri radikaller verecek şekilde bozunmasının toplam başlama hızı üzerine etkisi önemsizdir. elektrokimyasal başlamada. bozunmaları sırasında açığa çıkardıkları azot gazı miktarı uygun bir yöntemle belirlenebilmesi. Radikalik katılma polimerizasyon hızı başlatıcı derişiminin karekökü ile orantılıdır. aldehit ya da ketonlara dönüşürler. 2 C O Benzoil Peroksit CH3 Benzoil peroksit tepkimeye göre bozunarak 2 tane benzoil oksi radikali verir. Bu nedenle. Diaçil peroksitler [ R-C(O)-O-O-C(O)-R]. Vinil bromür. Fotokimyasal başlama. metil metakrilat ve vinil alkil ketonlar bu tür monomerlerdir. CN N N CN 2 C + N N 1-1’ azobis(siklohekzannitril) Redoks tepkimeleri ile başlama. Dikümil peroksit bir başka dialkil peroksittir ve aşağıdaki tepkimeyle parçalanabilir. Yeterli sayıda radikal üretebilecek kimyasalların sayısı fazla değildir. Dialkil peroksitler. potasyum persülfat ile 5 oC gibi düşük sıcaklıklarda radikalik kopolimerizasyonla sentezlenebilir. bisfülfit iyonları persülfat iyonlarını.azobisizobütironitril (AIBN) başlatıcı olarak kullanılabilecek azo bileşikleri arasında (R-N=N-R) arasında en yararlısıdır. ürettikleri serbest radikal sayısının hesaplanmasına da olanak sağlar. Bir monomer molekülüyle etkileşerek yeni bir zincir başlatır. Katılma polimerizasyonuna uygun olan monomerlerin bazıları ısı etkisiyle kendiliğinden polimerleşebilmektedir. Benzoil oksi radikalleri yeniden fenil radikali ve karbon dioksite parçalanabilir. azo bileşikleri. Bu nedenle. Radikalik başlatıcı olarak kullanılabilecek bir başka kimyasal madde grubunu oluşturur. Diaçil peroksitler. kullanım sıcaklığı aralıkları geniştir. başlatıcı derişimi 0. Azo bileşiklerinin bozunma sıcaklıkları düşük.1 M alınırsa. Tepkimede oluşan radikaller metil ve aseton verecek şekilde yeniden parçalanabilir. Bu nedenle yaygın kullanılan başlatıcılardır. CH3 H3C C CH3 O H3C C CH3 + CH3 O Polimer Kimyası 7 . Kümil oksi radikali ayrıca. Stiren-bütadien kopolimeri. Azobisizobütironitril. Örneğin. stiren. Kimyasal maddeler normal koşullarda kendiliğinden ya da ısı etkisiyle parçalanarak radikal oluşturabilen bileşiklerdir. Radikal anyonuna indirgenir. Radikalik polimerizasyona yatkın bir monomerin polimerizasyonu. başlatıcı derişimindeki artışın polimerizasyonu hızlandıracağı görülmektedir. Hız ve başlatıcı derişim arasındaki ilişkiden.99T 1/s T=339 K Benzoil peroksitin uygun kullanım sıcaklığı bu şekilde bulunur. CH3 N C CH3 CH3 H3C C N 2H3C C CN Siyanopropil + N N CN CN Azobisizobütironitril O C O Benzoil oksi radikali CO 2 + C Fenil Radikali Tepkimeleriyle 1 azot molekülü ve 2 siyanopropil radikaline parçalanır. Ancak. oksijen oksijen bağının homolitik kırılmasıyla serbest radikal oluştururlar. organik hidroperoksitler. Azo bileşikleri. başlatıcı türü ve polimerizasyonun yürütüleceği sıcaklığın seçimi polimerin mol kütlesi ve polimerizasyon hızı kriterleri birlikte değerlendirilerek yapılmalıdır.2. Organik peroksitler.iyonlarına ve So4-. Kimyasallar. CH3 C O O CH3 CH3 C O O CH3 H CH3 C O O CH3 CH3 H + HO C O O CH3 + H2O CH3 + H3 C C O CH3 + CH3 H3 C C OH CH3 CH3 C O O CH3 H CH3 + CH3 C O O CH3 + CH4 O C O O O C O Hidroperoksit ve radikal etkileşiminden oluşan yeni peroksi radikaller çoğu kez monomer katacak kadar aktif değildir ve yeni bir zinciri başlatamazlar. Elektrokimyasal başlama. Benzoil peroksitin toluen içerisinde o 49 C bozunma hız sabiti 1x1014 e -29 600 cal/1. ısı. k [I] = 10-6 mol / L s [I] = 0. organometalik bileşiklerdir.organik hidroperoksitlerin radikalik polimerizasyonda kullanımı sınırlıdır. ışık ve UV-ışınları. Organik hidroperoksitler (R-O-OH).99T 1/s ‘ dir. CH3 C O O CH3 Kümil hidroperoksit CH3 H C O CH3 kümil oksi radikali HO Hidroperoksitler radikallere karşı duyarlıdırlar. Isıl başlama.

Bu özelliğinden dolayı katılma polimerizasyonuna ayrıca zincir polimerazsyonu da denir. katılma Polimer Kimyası 8 . Örnek olarak incelenen akrilamit polimerizasyonunda. NH2 Poliakrilamit radikali (aktif veya canlı polimer zinciri) H CH2 C H CH2 C H CH2 C H CH2 C Sonlanma. Başlatıcıların bozunmasıyla oluşan ilk serbest radikal türlerine başlatıcı radikal ya da birincil radikal denir. Sonlanma adımı. Başlama. akrilamit monomeri için başlama adımı. dört tepkime adımında gerçekleşir. akrilamit monomerinin benzoil peroksitle polimerizasyonu göz önüne alınarak incelenirse. polimerizasyon ortamındaki aktif polimer zincirleri büyüme ya da sonlanma tepkimeleri dışında bazı yan tepkimelere de karışırlar. + C O O O C O Benzoil peroksit H2C CH H R CH2 C C NH2 O CH OH NH2 H R CH2 C C O NH2 CH2 H C C O NH2 H CH2 C O C O + C O O H R CH2 C C O n H CH2 C C O NH2 Polimerlerde transfer iki şekildedir. i) ii) iii) Başlatıcıdan oluşan serbest radikallerin monomer molekülleriyle etkileşerek ilk monomer molekülleriyle etkileşerek ilk monomerik aktif merkezleri oluşturması Monomerik aktif merkezlerin yalnızca monomer moleküllerini katarak doğrusal bir şekilde büyümesi Polimer zincirlerinin sonlanması Reaksiyonuyla benzoil oksi radikalleri oluşur. akrilamit molekülleri ilk monomerik aktif merkezlere ard arda katılırlar. + H R CH2 C C O NH2 n H CH2 C C O NH2 H + R R CH2 C C O NH2 n H CH2 C Tolga Varol R H CH2 CH CH2 C CH2 C H CH2 CH C O NH2 Poliakrilamit radikali Sonlanmış poliakrilamit zinciri + Zincirler arası transfer Zincir içi transfer Şeklinde birleşerek ölü polimer zinciri haline geçerler. akrilamitin p-bağı elektronlarıyla etkileşerek monomere katılır ve ilk monomerik aktif merkez oluşur. Monomerlerin aktif merkezlere katıldığı adım Sonlanma. Başlama basamağında. Katılma polimerizasyonu. Aktif monomerik merkezlerin oluştuğu adım Büyüme. Radikalik polimerizasyonunda aktif zincirler ayrı ayrı ya da birleşerek sonlanabilirler. H CH2 C Şeklinde yazılır. Benzoil oksi radikali R ile gösterilirse. Başlatıcıya zincir transferi. En basit sonlanma tepkimesi. Benzoil peroksitin uygun bir çözücüde hazırlanan çözeltisi ısıtıldığında. Örneğin poliakrilamit zincirleri. aktif radikalik merkezler hızla monomer moleküllerini katarak zinciri büyütürler. Benzoil peroksitin ileri bozunmasıyla oluşan fenil radikalleri de benzer şekilde polimerizasyonu başlatabilir. Büyüme adımında. Zincirler arası transfer ve zincir içi transfer olmak üzere iki şekildedir. Benzoil oksi radikali. aktif polimer zincirinin ortamda bulunan herhangi bir molekülle etkileşerek aktifliklerini yitirdikleri ve ölü polimer zincirlerine dönüştükleri adımdır. Başlama. aktif merkezin işlevini yitirdiği adım Zincir transferi. İdeal bir radikalik katılma polimerizasyonunun. H R H2C CH C NH2 Radikal Akrilamit R CH2 C O C NH2 İlk monomerik aktif merkez O Adımlarını izlemesi beklenir. Büyüme.ZİNCİR TEPKİMELERİ Katılma polimerizasyonunun küçük moleküllü maddelerin verdiği zincir tepkimelerine benzer şekilde ilerlediğini öne sürmüştür. başlatıcının parçalanmasıyla oluşan servest radikaller monomer molekülleriyle etkileşir. aktif merkezin bir başka moleküle aktarıldığı adım H R CH2 C C O NH2 n H CH2 C C O NH2 + H C O C NH2 H CH2 n C O C NH2 CH2 R H R CH2 C C O NH2 n H CH2 C C O NH2 H C O C NH2 H CH2 n C O C NH2 CH2 R Bu temel aşamaları. başlatıcıdan oluşan serbest radikallerin aktif polimer zincirleriyle birleşmesidir. Birleşerek sonlanma H R CH2 C C O NH2 n H CH2 CH C O NH2 + H C O C NH2 H CH n C O C NH2 CH2 R C O O C 2 C O Ayrı-ayrı sonlanma O O Benzoil peroksit O Benzoil oksi radikali Zincir transferi. Ancak.

5. Polimere sertlik kazandıran gruplar ise Tg yi artırır. 4. Çapraz bağ oranı belli bir değeri geçtiğinde polimerin Tg sinden söz edilemez. serbest hacmi artırıcı yönde etki yaparlar.2-katılması H2C 1 C 2 CH 3 CH2 4 CH2 C CH3 CH CH2 1. Bunlara çapraz bağlı polimerler denir. polimere dallanmış polimer görüntüsü verir ve yan gruplar polimer zincirlerinin iyi paketlenmesini engelleyerek serbest hacmin artmasına. 3. Polimerizasyon 1. Tg’yi en fazla etkileyen faktör zincir esnekliğidir. Polimer. Mol kütlesinin düşürülmesi. Bu tür çözeltilerde bulunan polimer zincirleri. Mol kütlesi. Bu nedenle. Böyle bir çözeltiye polimer polimer etkileşimlerinin. Vulkanizasyon sonucu. 6.4 ise geometrik izomerlik. H2C C H3C H2C C H3C CH CH2 Vulkanizasyon işlemiyle poli ( cis-izopren ) molekülleri arasında sülfür atomları üzerinden az oranda çapraz bağ oluşturulur. monomer molekülleri aktif merkezlere ard arda ve hızla katılarak zincirleri büyütürler. polimer çözücü etkileşimlerine baskın gelmesini sağlayacak kadar çöktürücü katıldığında polimer zincirleri büzülmeye başlar. oda sıcaklığında serttir ve elastomer amaçlı kullanılamaz. sert zincirli polimerlerden daha düşüktür. Çapraz bağlı polimer. dallanmış polimerlerin Tg si doğrusal yapılardan daha düşüktür. 2. Polimerin yapısına α-metil grubu sokulması Tg yi yükseltir. Polimerin çökmesinden hemen önce θ-koşulu denilen bir noktada polimer polimer etkileşim kuvvetleri polimer çözücü etkileşim kuvvetleriyle denkleşir. Büyüme tepkimeleri her zaman aktif zincirle monomer molekülleri arasındadır. uzun bir zaman aralığında artar. kendi etkisiyle akabilen doğal kauçuk. Polar polimerlerin Tg si polar olmayan polimerlerden yüksektir. zincir uçlarının sayısını dolayısıyla serbest hacmi artırır ve polimerin Tg değeri mol kütlesi azaldıkça düşer. zayıf simetri gösterdiğinden kristallenmeye yatkın değildir.ve transizomerliği gözlenemez. CH3 CH2 C HC CH2 Vize CH CH2 CH2 C H3C CH2 C H3C CH CH2 O + O C OH nH2N (CH2)6 NH2 nHO C (CH2)4 H NH CH2 6 NH C O CH2 C 8 4 O n Cl Naylon 6-6 PET ( poli(etilentetraftalat) ) CH CH2 nHO CH2 CH2 OH + nHO CH2 CH2 OH S S S CH S S S H2C C H3C CH CH2 CH2 C H3C S CH2 S O H O CH2 CH2 O C O C O n H Vulkanizasyon Polivinilalkol. Polipropilen-poli(1-büten)-poli(1-penten)-poli(1-hekzen) içerisinde yan grup bir dal biçiminde uzamaktadır. Mol kütlesi arttıkça belli bir sınıra kadar Tg de artar ancak bir noktadan sonra mol kütlesi artışı Tg hiç denecek kadar az etkiler.Polimer Kimyası Soruları 3. iri yan gruplara sahip simetrik olmayan monomerlerden sentezlenen polimerlerde bağlar etrafında dönme zordur.4-izopren) simetrik yapısı nedeniyle kristallenmeye daha yatkındır. polimer özelliklerini etkiler.4. 1. Naylon 6-6. CH3 1.Basamaklı polimerizasyon ve katılma polimerizasyonu arasındaki farklar nelerdir? Açıklayınız.4-izopren) Poli(trans-1. polimer polimer etkileşim kuvvetlerinden daha büyüktür. Polimer zincirleri arasındaki çapraz bağlar. zincirdeki dallanmalar.İzoprenin olası konformasyonlarını çizerek. Bağ etrafında dönmenin serbest olduğu. Önce iki monomer tepkimeye girerek bir dimer oluşturur. Zincir esnekliği. Ayrıca yan gruplar irileştikçe zincir paketlenmesi zorlaşacağından Tg artar. Bazı polimerlerin ana zincirleri birbirlerine değişik uzunluktaki zincir parçalarıyla kovalent bağlar üzerinden bağlıdır.ve 3. zincirlerin daha küçük parçalara bölünmesi anlamına gelir.katılması üzerinden ilerlediğindei polimer ana zinciri üzerinde çift bağlar bulunur ve cis.katılmaları taktik polimer verir 1. entalpi ve entropinin sıcaklıkla değişimi ise birbirine eşit olur.Tg’yi etkileyen faktörler nelerdir? Açıklayınız.trans. bir diğer monomerle etkileşerek tetramere dönüşür ve benzer tepkimelerle zincirler büyümeyi sürdürür. Basamaklı polimerizasyonda. Vulkanizasyon kavramlarını açıkla. Esnek zincirlere sahip olan polimerlerin Tg’si. Bu da serbest hacmi azaltarak Tg yi yükseltir. Oda sıcaklığında yumuşak ve elastomer özellik taşır. CH2 H3C CH2 Poli(cis-1.2. Böyle bir yan grup. CH3 1. monomer.4-katılması Katılma polimerizasyonunda. Poli(cis-1. yeterince çöktürücü kullanıldığında ise polimer çöker. Doğrusal ve dallanmış polimerlerin zincirleri arasında kovalent bağ düzeyinde bir etkileşim bulunmaz. Fazla kükürt kullanımı termoset polimeri verir.3-bütadien) polimerizasyonun sırasında. esnek gruplar Tg yi düşürür. 1.Aşağıdaki monomer.Polimer.geometrik izomerlik türleri oluşur.2. . vulkanizasyondan sonra kullanılan kükürt miktarına göre elastomer özellikte polimer elde edilir. Bu da. Θ-koşulundaki sıcaklığa θ-sıcaklığı ya da flory sıcaklığı denir. Vulkanizasyon 180 oC civarlarında yapılır. Dallanma ve çapraz bağ.veya 3. CH2 CH O S CH2 C CH CH2 CH2 C CH3 CH2 CH2 C CH3 CH CH2 CH CH2 S CH3 CH3 S CH2 C S S S CH2 C CH CH2 CH2 C H3C CH CH2 CH3 S CH + H2O CH2 HC OH n + CH3COOH n C O İyi çözücülerde hazırlanan polimer çözeltilerinde polimer çözücü etkileşim kuvvetleri.4. birbirine kovalent bağlarla bağlanarak büyük moleküller oluşturabilen küçük mol kütleli kimyasal maddelere denir. Dimer. tepkime süresince de ortamda yalnız yüksek mol kütleli polimer ve monomer bulunur. Doğal kauçuğun sülfür atomları üzerinden çapraz bağlanma tepkimesi olayına Vulkanizasyon denir. Fenil grubu polimere sertlik veren grupların en etkilisidir. serbest hacmi azaltır. polimer yapılarını yazınız. Tg’nin yükselmesine neden olur. Polimerizasyon ortamında bulunan her büyüklükteki molekül birbirleriyle tepkimeye girebilir ve polimerin mol kütlesi yavaş yavaş. Θ-koşulunda serbest gibbs enerjisi sıfıra. çözücü molekülleriyle daha fazla temas etmek ister ve rastgele bükülmüş konformasyonları yerine uzamış hallerinde bulunmaya eğilim gösterirler. geometrik izomerliği hakkında bilgi veriniz. Yan grup.4-izopren) Polimer Kimyası 9 Geometrik izomerlik. Çok sayıda monomerin kovalent bağlarla bir araya gelerek oluşturduğu iri moleküllerdir. Monomer.4 katılmasıyla elde edilen poliizoprenin ana zincirleri üzerinde çift bağ bulunmadığından cis.θ-koşulu ne demektir? Açıklayınız.4 izopren) ise. dolayısıyla Tg nin düşmesine neden olur. Polar yan gruplar zincirler arası etkileşimi artırarak yakınlaşmalarını sağlar. Poli(trans-1. Monomer fonksiyonel gruplar taşıyan moleküller arasında adım adım ilerlerler. çapraz bağlı polimer. Polimerizasyonun ilk anlarında yüksek mol kütleli polimer oluşur.4-katılması CH CH2 C CH2 CH3 H3C C CH2 C H CH2 C C H Tolga Varol İzoprenin (2-metil-1. Monomer molekülleri polimerizasyon tepkimeleri ile polimerlere dönüşürler. Vulkanizasyon.

695 g asetik asit radikalik polimerizasyonla olası tüm Monomere transfer + O C O C O O C C O CH2 H C H2C CH CH H C H3C H C O O Benzoil peroksit O Benzoil oksi radikali + H2C R CH R CH2 CH Çözücüye transfer H CH2 C CH2 H C + + İlk monomerik aktif merkez Cl + Serbest radikal CCl 4 + Cl 3C Polimere transfer H2C H CH H R CH2 C H CH2 C H CH2 C H CH2 C H CH2 C H CH2 C + H CH2 CH CH2 C CH2 C H CH2 CH + H R CH2 C n H CH2 C Önleyiciler.007 = 1/(1+x)  x = 6.007 r= 1/(1+x)  1.Stiren ve benzoilperoksitin reaksiyonlarını yazınız.1 Dp= (1+r) / (1+r-2rρ)  2604.992r)  r= 1. Önleyici molekülleri.95x10-3 1g 100 g 96. R CH2 C Tolga Varol H n R CH2 C H CH2 C H + R R CH2 C n H CH2 C R Polimer Kimyası Sonlanma.96 Dp = (500000-18)/ 192 =2604. H CH2 C Başlatıcıya transfer H O O O O C H3C CH2 C O O C + C x=0.Ma = 500 000 g/mol PET elde etmek için reaksiyon ortamına ne kadar asetik asit katılmalıdır? %ρ= 99. Polistiren radikali 10 . monomerlerin depolanmaları sırasında oluşabilecek radikalik türleri yok ederler. Büyüme. Bu monomerler polimerizasyonu önlemek amacıyla içlerine önleyici adı verilen maddeler katılarak depolanırlar. Final + H C H CH2 n C CH2 R CH2 HO CH2 CH2 OH CH2 C Teraftalikasit + HO C OH Etilen Glikol -(2n-1)H2O H R CH2 C n H CH2 C H C H CH2 n C CH2 R CH2 HO CH2 CH2 O C CH2 C n OH PET ( MA = 192 g/mol) R H CH2 C n H CH2 CH + H C H CH n C CH2 R Zincir transferi.Polimer Kimyası Soruları H R CH2 C n H CH2 C 1.95x10-3 g asetik asit x ρ=0. beli bir kısmını yok ederler bu yüzden polimerizasyonu tamamen durdurmaz sadece hızını azaltırlar. Kararlı bir radikal olan difenol pikril hidrazil iyi bir önleyicidir.9996 2. Geciktiriciler.1= (1+r) / (1+r-1. 3Geciktirici ve önleyicileri açıklayınız. Ortamdaki radikallerin tümünü değil. Bazı monomerler depolanmaları sırasında ısı ya da ışık etkisiyle kendiliğinden polimerlerşirler.

Çizilen grafiğin y eksenini kestiği nokta intinsik viskoziteyi [n] verir. Ayrıca. bir Katlanmış misel modeli. Aynı zamanda entropinin daha yüksek olduğu rastgele konformasyonda kalmak isterler.4. vii) H bağları ve polar etkileşimler zincirler arası etkileşimleri arttırarak bulunan o. polimerlere bir geçmek için gerekli hareketini engeller. Tg üzerinde olduğu halde esnek termoplastik davranış gösterir ve boyutsal kararlılığa sahiptir. Yani N10>N50>N40 olur.Bir polimer örneği 40 tane 10 000 g/mol. amorf bölgeleri birbirine bağlayan çapraz bağ noktaları olarak düşünülebilir. Böyle bir polimer ısıtıldığında Tg denilen bir sıcaklıkta yumuşayarak kauçuk özellikler gösterir. Yarı kristal polimerler için ilk olarak iki fazlı misel modeli öne sürülmüştür. bu etkiler arttıkça moleküllerin sıkı istiflenmesi gerçekleşir. İstiflenmesi kristallenmeyi zorlaştırır. En fazla yinelenen birim içeren en uzun zincir olur. Dolayısıyla Kevların trans konformasyonu kristallenmeye daha yatkındır. 8Kristalliğin polimerlerin fiziksel özelliklerine etkisini açıklayınız.fenilen halkaları zincir bükülmesine neden olduğundan ix) İri yan gruplar zincir esnekliğini azaltır ve zincirlerin kristal örgü yapısına simetri kazandırarak kristallenmeyi aldığı için kristallenme zordur. Polietilen esnek –CH2. l40=40x 10 000 l50=50x 100 000 l10=10 x 1 000 000 v) vi) P-Fenilen halkaları polimer zincirlerinin doğrusal olmasını sağlar.grubu nedeniyle kolay kristallenir. Çözücü molekülleri kısa yan dallar nedeniyle birbirinden kısmen ayrı duran polimer zincirleri arasına kolayca difüze olarak zincirleri birbirinden ayırarak çözelti içine kolay çeker. Daha sonraları saçaklı misel modeli geliştirilmiştir. Bu iki karşıt etkinin dengelendiği noktada polimer örgüsünde belli bir oranda kristal yapı oluşur. Polietilen. Bunlar Tg altında amorf polimerler gibi kırılgandırlar. -COO-. Amorf ve kristal bölgeler arasında kesin çizgiler yoktur. polimer zincirleri birbirine yakın olacağından yoğun zincir dolaşmaları gözlenir. . .nsp / c değerleri saptanır ve nsp / c = [n] + k’ [n]2c bağıntısına uygun olarak nsp / c – c grafiği çizilir. polimer kauçuğumsu davranışı üzerinden zamksı özellik göstermeye başlar. Bu polimeri oluşturan zincirlerin boyları hakkında yorum yapınız. Yarı kristal polimerler amorf faz içine gömülmüş kristal bölgelerden oluşan bir sistem olarak düşünülür. nsp/c [n] = K Mvα log[n] = logK +α log Mv [n] ii) i) c 5. Camsı geçiş sıcaklığı geçildiğinde yumuşaklık kazanarak. 7Polimerlerin Kristal yapıları hakkında bilgi veriniz. 10. Yoğun H bağları ise çözünmeyi tamamen engeller.Her bir çözelti için relatif vizkozite ve Spesifik viskozite değerleri bulunur. Birbirlerine kenetlenen moleküllerin çözünmesi güçleşir. iri yapıları. Sindiyotaktik Yarı-Kristal polimerlerde amorf ve kristal bölgeler birlikte bulunur. . yüksek viskozite sonucu zincir hareketleri kısıtlanır ve zincirlerin belli geometride düzenlenmesi zorlaşır. Belli bir sıcaklıkta erirler.Viskozimetre yardımıyla çözücü (t0) ve çözelti (t) akış süreleri belirlenir. yarıkristal ya da amorf olmasıyla ilişkisi nasıldır? Amorf polimerler yeterince düşük sıcaklıklarda sert ve kırılgandır. Yan dal uzunluğunun artması zincirler arası dolaşmaları arttırarak çözücü molekül etkileşimini azaltarak çözünürlüğü düşürür. Polimer Kimyası 11 Polimer tek kristalleri erimiş polimerlerin soğutulmasıyla veya yeterince seyreltik olmayan çözeltilerden yapılacak kristallenmeyle polimer tek kristalleri hazırlanamaz. Dolayısıyla kristallenme kolaylaşır. Çözücü içerisinde şişebilirliği azaltır. Kırılganlıkları Tg değerine kadar korurlar. Polimer zincirleri enerji düzeylerini düşürmek amacıyla bir düzen içine girerek kristal yapıda bulunmak isterler. Bu nedenle polimer yapısındaki kristal bölgeler. ana zincir üzerinde kısa yan zincirler bulunan polimerler doğrusal polimerlerden daha kolay çözünür. viii) Dallanmalar zincirlerin birbirlerine yaklaşmasını engelleyerek kristallenmeyi x) olumsuz yönde etkiler. Polimer Tg üzerinde ısıtılırsa. 6. Kristal yapı polimerin sıkı istiflenmesi demektir. Doğrusal ve dallanmış polimerler çözünürler. Trans bağlar kristallenmeye yatkındır. polimerler kristallenmeye yatkındırlar. Bu modelde. Zincirler arasında yoğun çapraz bağ bulunan polimerler çözücülerden etkilenmezler Zincir dallanmaları. Kristal yapı.Mm iii) Ana zincirde –O-. Polimerin mol kütlesi.Viskozite yöntemiyle polimerin mol kütlesi tayini nasıl yapılır? Açıklayınız.Bulunan [n] değeri ile birlikte uygun K veα değeri kullanılarak M v değeri hesaplanır. 50 tane 100 000 g/mol ve 10 tane 1 000 000 g/mol molekül ağırlıklı polimerlerin karışımından oluşuyor. örgüsündeki kristal bölgeler kaldırıldığında kauçuğumsu davranışa geçer. polimer zinciri birden fazla bölgeye katkıda bulunabilir. Dolayısıyla kristal yapının varlığı çözünürlüğü düşürür. dereceye kadar Taktisite. zincirler arası 2o etkileşim kuvvetleri ve zincir dolaşmaları nedeniyle birbirlerine küçük moleküllerden daha sıkı tutunurlar. Mol kütlesinin artması polimerin zincir uzunluğunun artması demektir. Çapraz bağlı polimerler. l = Mi/Mm aynı monomerden oluştukları düşünülürse. -COOH. Ataktik polistiren amorf. Kristal çapraz bağ olarak adlandırılan bu etki polimeri sert ve sağlam yapar. izotaktik ve Sindiyotaktik polimerlerde yan grupların yerleşimi kolaylaştırır. her bir polimer zincirinin yalnız amorf veya kristal bölgede yer alabileceği öngörülmüştür. Tolga Varol Günlük kullanımdaki polimerler tam kristal değil. Çünkü. Bu olumsuz etkiler. Bu modelde. Ataktik polimerlerde yan gruplar zincir üzerinde rastgele yer polistiren yarı-kristaldir. nr = t/to nsp = nr -1 . çok seyreltik polimer çözeltilerinden yapılacak kristallenme ile giderilir.veya benzeri daha karmaşık gruplar bulunan iv) Trans çift bağlarda zincirler doğrusal olduğundan kolayca istiflenirşer.Bir polimerin ısı karşısındaki davranışının kristal. Dolayısıyla zincirler arası dolaşımlar ve etkileşimler oldukça artarak çözünürlük düşer. Te’ye kadar esnek termoplastik özelliklerini korurlar ve Te ‘ye ulaşıldığında kristal yapıları yıkılarak viskoz bir sıvı verecek şekilde erirler. camsı geçiş sıcaklığı göstermezler. Belli derecede şişerek jel yapısına geçerler.veya m. Zincirler arası etkileşim kuvvetleri. Yeterince yüksek sıcaklıklarda ise polimer sıvılaşır. kolaydır. . Cis-çift bağlar zincirin doğrusallığını bozar ve paketlenmeyi zorlaştırır. farklı uzunluktaki polimer zincirlerinin lamel düzlemine dik doğrultuda yaptıkları katlanmalarla kristal yapıya yerleştiği varsayılır. Zincirde istiflenmeyi kolaylaştırır. Mi = l. . kristal yapılarından dolayı esnek Termoplastik davranışa geçerler. Tam-Kristal polimerler serttirler.Mol kütlesi bulunacak polimerin K ve α sabitleri uygun kaynaklardan bulunur. . Kristallenme sonucu zincirler birbirine daha sıkı tutunur. genelde yarı-kristaldirler. Çözücü moleküllerinin böyle bir örgü içerisine difüzlenerek zincirleri birbirinden ayırmazı ve çözelti içerisine çekmesi kolay olmaz.Polimerlerin çözünürlüğüne etki eden faktörler nelerdir? Polimer zincirleri.Polimerin en az 4 farklı derişimde seyreltik çözeltisi hazırlanır. 9Kristallenmeyi etkileyen faktörler nelerdir? Ana zincir yapısı: basit simetrik zincirlere sahip polimerler kolay kristallenir. Kristal bölgenin katkısıyla.

Poly(ethylene) CH2 CH2 n H2C CH2 Poly(ethyleneoxyide) CH2 O CH2 n H3C O CH3 Poly(vinyl chloride) CH2 CH n H2C CH Cl Cl Poly(propylene) CH3 CH CH2 n CH3 HC CH2 N C N C CH2 n Polyacrylonitrile CH HC CH2 Polytetrafloroethylene CF 2 CF 2 n F 2C CF 2 CH CH2 HC n CH2 O Poly(methyl acrylate) H3C C O Cl O H3C C O Cl Poly(vinylidene chloride) O C Cl CH2 n C Cl O CH2 C OH C HC OH CH2 Poly(acrylic acid) CH CH2 n OH OH CH2 n Poly(vinyl alcohol) CH HC CH2 O CH3 C O O CH3 Poly(methylmetacrylate) CH2 C C O H2C n C CH3 CH3 Poly(isoprene) CH2 CH n H2C H3C CH C CH2 H3C C CH2 CH2 Poly(vinylacetate) CH O n C CH3 O H2C CH O C CH3 O N C N C CH2 n Polyacrylonitrile C H3C C H3C CH3 CH2 CH3 H3C Si O O SiH2 O Poly(dimethylsyloksane) O Si CH3 n H2Si O SiH2 CH3 CH3 H2C C CH3 Polyisobutylene CH2 C n CH3 CH3 CH3 H2C n Polymetacrilicacid CH2 C COOH C COOH .Monomer ve polimerleri.

Monomer Etilen Polietilen Polimer Stiren Polistiren Butilen Glikol (1. TFE) Propilen Polipropilen Bisfenol-A Fosgen Polikarbonat(Calibre. Makrolon) Dimetildiklorosilan Poli(dimetil siloksan)(Siloksan kauçuğu) . Mylar) Hekzametilen diamin Adipik asit Naylon 6/6 (sayılar diamin/diasitteki karbon atomlarınınsayısı ile ilgilidir.4 butendiol) Tereftalik asit Poli(bütilen tereftalat)(PBT) Etilen glikol Dimetil tereftalat Poli(etilen teraftalat)(PET)(Dacron. Lexan.) -kaprolaktam Naylon 6 Tetrafloroetilen Politetrafloroetilen (Teflon.

πςρςαβγδεζηθικλμνξοЀώόϋϊωψφχυτσς цчшщъьэќћњљїіѓђёψχφσΔνφΩάέπςρς γδεζηθικλμνξοЀώόϋϊωψφχυτσςρхцчшщ ьэќћњљїіѓђёψχφσΔνφΩάέπςρςαβγδεζη κλμνξοЀώόϋϊωψφχυτσςρхцчшщъьэќћ љїіѓђёψχφσΔνφΩάέπςρςαβγδεζηθικλμ Ѐώόϋϊωψφχυτσςρхцчшщъьэќћњљїіѓђ χφσΔνφΩάέπςρςαβγδεζηθικλμνξοЀώόϋ ψφχυτσςρхцчшщъьэќћњљїіѓђёψχφσΔ ΩάέπςρςαβγδεζηθικλμνξοЀώόϋϊωψφχυ ςρхцчшщъьэќћњљїіѓђёψχφσΔνφΩάέπ αβγδεζηθικλμνξοЀώόϋϊωψφχυτσςρхцч щъьэќћњљїіѓђёψχφσΔνφΩάέπςρςαβγ ηθικλμνξοЀώόϋϊωψφχυτσςρхцчшщъь њљїіѓђёψχφσΔνφΩάέπςρςαβγδεζηθικλ οЀώόϋϊωψφχυτσςρхцчшщъьэќћњљїіѓ ψχφσΔνφΩάέπςρςαβγδεζηθικλμνξοЀώό ωψφχυτσςρхцчшщъьэќћњљїіѓђёψχφ φΩάέψχφσΔνφΩάέπςρςαβγδεζηθικλμν ώόϋϊωψφχυτσςρхцчшщъьэќћњљїіѓђё .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful