TMMOB NŞAAT MÜHEND SLER ODASI ESK ŞEH R ŞUBES

5.

YAPI ŞLETMES / YAPIM YÖNET M KONGRES

B LD R LER K TABI
22-23 EK M 2009 ANEMON OTEL – ESK ŞEH R

TMMOB nşaat Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi Büyükdere Mah. Bayraktepe Sk. No:22 ODUNPAZARI/ESK ŞEH R Tel:+90(222) 229 28 00 / Fax:+90(222) 229 28 01 e-posta:imoeskisehir@imo.org.tr Web: www.imoeskisehir.org.tr

ISBN:

41. DÖNEM MO YÖNET M KURULU ÜYELER H.Serdar HARP Alaettin DURAN Levent DARI Züber AKGÖL Abdullah BAKIR Metin KORKMAZ lker ÜNDEZ ( Başkan ) ( 2. Başkan) ( Sekreter Üye ) ( Sayman Üye ) ( Üye ) ( Üye) ( Üye)

ESK ŞEH R ŞUBE YÖNET M KURULU ÜYELER Erman GÖLET Bülent ERKUL Berrin Ç FTÇ Ömer ARIÖZ S.Selim ŞENGEL Mert KAYA Murat ÖZARSLAN (Başkan) (Sekreter Üye) (Sayman Üye) (Üye) (Üye) (Üye) (Üye)

SUNUŞ Yaklaşık otuz yıl önce mezun olan nşaat Mühendisleri; Yapıları hem tasarlar, hem de inşa ederlerdi. Ancak dünyadaki ekonomik gelişmeler, teknolojik ilerlemeler ve insanların talepleri değişimi zorunlu kıldı. Pek çok kişinin uzun zamanda bitirilen inşaatlara tahammülü yok artık. Yapım işleri başlamadan önce projenin ne kadar parayla biteceğini bilmek gerekli hale geldi. Yapım sürecindeki paranın ve sürenin yönetimi teknik bilgi ile yarışır hale gelince uzmanlaşma kaçınılmaz oldu. Bizler, uzmanlık alanlarının gerekliliğine yürekten inanıyoruz. Ancak nşaat Mühendisliği kavramını da bir bütün olarak algılıyoruz. Bu bağlamda başarılı bir tasarımcı olmak için yapım koşullarının çok yakından bilinmesi; iyi bir Yapı şletmecisi olabilmek için de tasarımın ana unsurlarının hiçbir zaman unutulmaması gerektiğini düşünüyoruz. Daha önceki dönemlerde sadece yapı, hidrolik ve ulaştırma alanında yapılan master ve doktora çalışmaları günümüzde çok çeşitlendi. nşaat Mühendisleri Odası da gelişmelere paralel olarak pek çok yetkinlik alanı tanımladı. Bunlardan birisi de Yapım Yönetimi yetkinlik alanıdır. Şubemiz de bu noktadan hareketle Yapı şletmesi ve Yapım Yönetimi kongresinin 5.sini düzenleme görevini üstlenmiştir. Düzenleme Kurulu olarak temel amaçlarımızdan biri, akademisyenler kadar konunun uzmanı olan uygulamacıların da kongreye katılımlarını sağlamak idi. Ancak bu konuda istediğimizi tam olarak elde edemedik. Uygulamada çalışan meslektaşlarımızın ne yazık ki bilgiyi derleme, yazma ve paylaşma alışkanlıkları yok. Bunun bir kültür sorunu olduğunu ve en kısa zamanda da aşılması gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü şantiyenin tozunu yutarak, çilesini çekerek elde edilmiş pek çok deneyim en az akademik çalışmalar kadar önemli ve değerlidir, ayrıca ilgililerce de mutlaka paylaşılmalıdır. Bilim Kurulumuz gönderilen 51 bildiriyi inceleyerek değerlendirmiş; konu, amaç ve kapsam bakımından uygun bulunan bildiriler kongre kitabında toplanmıştır. Kongre’yi düzenleyen MO Eskişehir Şubesi Yönetimi’ne, bildiri sahiplerine, bildirileri değerlendiren Bilim Kurulu üyelerine, katılımcılara, Kongre süresince değerli görüş ve eleştirileriyle katkı sağlayan herkese teşekkür eder, Kongre’nin başarılı geçmesini ve amacına ulaşmasını diler saygılar sunarız.

Kongre Düzenleme Kurulu adına Fercan YAVUZ

B L M VE DANIŞMA KURULU Prof.Dr. Doğan SORGUÇ Prof.Dr. Orhan Yüksel Prof.Dr. lker ÖZDEM R Prof.Dr. David ARDITI Prof.Dr. Talat B RGÖNÜL Prof.Dr. Ekrem MAN SALI Prof.Dr. Emin ÖCAL Prof.Dr. Recep KANIT Prof.Dr. Haluk ÇEÇEN Prof.Dr. Hakkı ÖNEL Prof.Dr. Alaattin KANOĞLU Prof.Dr. Heyecan G R TL Prof.Dr. Nurten ERDOĞAN Doç.Dr. Ahmet Murat ÇIRACI Doç.Dr. rem D KMEN TOKER Doç.Dr. Murat GÜNDÜZ Doç.Dr. Aynur KAZAZ Doç.Dr. Gökhan ARSLAN Doç.Dr. Emel LAPTALI ORAL Doç.Dr. Ahmet ÖZTAŞ Yrd.Doç.Dr. Uğur MÜNGEN Yrd.Doç.Dr. Osman AYTEK N Dr. Murat KURUOĞLU Dr. Hüseyin GENCER Dr. Ümit IŞIKDAĞ

DÜZENLEME KURULU Fercan YAVUZ lker ÖZDEM R Osman AYTEK N H.Selim ŞENGEL Hakan KUŞAN Erman GÖLET Bülent ERKUL Berrin Ç FTÇ

SUNUŞ Son yıllarda inşaat sektöründeki gelişim ve değişimlere paralel olarak “Yapım Yönetimi ve Yapı şletmesi” alanında da gelişmeler olmaktadır. Bilimsel ve teknolojik alanlardaki ilerlemelerin ve yeni bilgilerin meslektaşlarımıza ulaştırılması ve gelişmelerinin sağlanması da kaçınılmaz bir gereksinim ve örgütümüzün temel görevidir. Bilgilerin güncelleştirilmesi, gelişmelere daha çabuk ve kolay ulaşma olanaklarının sağlanması ve meslek grubumuza dahil projeci ve uygulayıcıların kendilerini yenilemeleri de gerekmektedir. nşaat Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi, 1996 yılından bugüne kadar çeşitli aralıklarla yapılan ve 4 kongreden oluşan zincirin yeni bir halkası olarak düzenleyeceği “5. YAPI ŞLETMES /YAPIM YÖNET M KONGRES ” ile bu alandaki eksikliği kapatmayı hedeflemektedir. lki 1996, ikincisi 2000, üçüncüsü 2005 yılında gerçekleşen kongreler, Yapı şletmesi Kongresi adı altında, dördüncüsü de 2007’de nşaat Yönetimi Kongresi adıyla gerçekleştirilmiştir. Bu kez ise MO Yönetim Kurulunca Yapı şletmesi ve Yapım Yönetimi Kongresi adı altında yapılması uygun görülmüştür. Kongrenin temel amacı, inşaat mühendisliği alanında öne çıkan yapım yönetimi konusundaki eğitim, mesleki sorunlar, önemli uygulamalar, teknolojik gelişmeler ve inşaat sektörünün ulusal ve uluslar arası sorunlarının ele alınmasıdır. Konuyla ilgili akademisyen, uzman, bürokratların özgün çalışma ve birikimlerinin paylaşılması; özellikle de uygulamacıların başarılı yönetilmiş projelerinin sergilenmesi, ayrıca başarısızlık ve sorunlarının tartışılarak çözüm önerilerinin geliştirilmesi de amaçlanmıştır. Şubemizce düzenlenen kongreye bildiri sunanlara, bilim ve danışma kurulu ile düzenleme kuruluna ve kongre sürecine katkı sağlayan herkese teşekkür ederim.

Erman GÖLET TMMOB nşaat Mühendisleri Odası Eskişehir Şube Başkanı

Dr.Binyılda Yaşayan Osmanlı Köyü – Cumalıkızık Projesi Nilüfer Taş – Murat Taş nşaat Sektöründe Y D (Yap.Ç NDEK LER Sıra No Bildiri 1 nşaat Projelerinde Süresel Planlamayı Etkileyen Faktörler ve Etki Derecelerinin Türkiye Koşullarında Belirlenmesi Murat Kuruoğlu – Merve Sevim – Hilal Şaşmaz – Volkan Eczan – Ümit Işıkdağ Günümüz Şantiye Koşullarının Literatür ile Kıyaslanması ve Mevcut Durumun Değerlendirilmesi Murat Kuruoğlu – Merve Sevim – Volkan Eczan Yapı şletmesi ve Yapım Yönetimi Kapsamında Eskişehir TED Koleji Örneğinin rdelenmesi Zeynep Arda – Zuhal Özçetin – Mehmet Eminel Teknik Üniversite Konseptinde Gelişmeler Karşısında nşaat Yönetiminde Olanaklar ve Sınır Koşulları Prof.-Ing. V.şlet-Devret) Modeli Sözleşmeler le 4735 Sayılı Yasada Belirtilen Yapım şleri Sözleşmelerinin Karşılaştırılması Muhammed Koçer – Osman Aytekin – Hakan Kuşan – lker Özdemir Kamu hale Mevzuatında Yapılan Değişikliklerin Mühendisler Açısından Tarihsel Süreçte Değerlendirilmesi Hüseyin Gencer Sürdürülebilirlik Kavramının Yapım Proje Yönetimi Açısından Değerlendirilmesi Selin Gündeş – Sema Ergönül – Nur Atakul Mühendislik ve Tasarım Hizmeti Sunan Firmalarda Bilgi Teknolojilerinin Kullanımı Gül Polat – Atilla Damcı Kamu halelerinin Değerlendirilmesinde Bulanık Mantık Yaklaşımı ve Uygulaması Sayfa No 13 Bildiri 2 23 Bildiri 3 31 Bildiri 4 53 Bildiri 5 61 Bildiri 6 71 Bildiri 7 83 Bildiri 8 95 Bildiri 9 107 Bildiri 10 117 . Doğan Sorguç Yönetimsel şbirliği: 3.

Hüseyin Ertaş – Ahmet Öztaş – Mehmet Tekinkuş nşaat Sektöründe Benchmarking Yönetim Tekniğinin Uygulanmasına Yönelik Bir Model Önerisi M. Öngörülemeyen Maliyetlerin 129 139 151 Bildiri 14 161 171 Bildiri 15 Bildiri 16 177 Bildiri 17 191 Bildiri 18 203 Bildiri 19 213 225 231 241 Bildiri 20 Bildiri 21 Bildiri 22 Bildiri 23 . Emre Gürcanlı 4734 Sayılı Kamu hale Kanunu’nun Yapım şleri haleleri Uygulamalarında Karşılaşılan hale Uyuşmazlıkları ve Çözüm Önerileri Gökhan Çiçek – Serkan Kıvrak – Gökhan Arslan htiyaç Programı Hazırlama Sürecinin Proje Yönetimi Bağlamında rdelenmesine Yönelik Bir Uygulama: l Özel dare Binaları Gülden Gümüşburun Ayalp – Erkin Erten Yapı şletmesine Emeği Geçenler Özge Akboğa – Orhan Yüksel Yapı şletmesi Eğitiminde Yurtdışı Eğitim Programlarının ncelenmesi Selim Baradan – Özge Akboğa – Gülben Çalış – Orhan Yüksel Staj ve Bitirme Projelerinin nşaat Mühendisliğinin Yapım Yönetimi Eğitimindeki Katkısının ncelenmesi: Gaziantep Üniversitesi Mezunu nşaat Mühendisleri Üzerine Bir Uygulama M. Halil Gerek Eşzamanlı Mühendislik Kavramının Türk nşaat Sektöründe Uygulanabilirlik Düzeyinin rdelenmesi M. Emin Öcal – . Emin Öcal – Berna Şekerci nşaat Yönetiminde Veri Madenciliği Uygulamaları Eda Noyan nşaat Firmalarında Bilgi Yönetimi Stratejisi Erkan Karaman – Serdar Kale Beton Prefabrikasyon Sektöründe Pazar Yönlülüğü Tülay Çivici – Erkan Karaman – Serdar Kale Üst Yapı nşaat Projelerinde.Burak Öz – Ekrem Manisalı Bildiri 11 Bildiri 12 Bildiri 13 Türkiye’de nşaat Sektöründe ş Sağlığı ve Güvenliği Ayşegül Ercan ş Kazalarında Cezai Sorumluluk ve Yaptırımlar Uğur Müngen – G.

Belirlenmesine Yönelik Bir Karar Destek Modeli Ömer Bisen – S. Emin Öcal – Feyzullah Kadırhan 2007 Türk Deprem Yönetmeliği Zemin Kriterlerinin Sanayi Yapılarının nşaat Maliyetine Etkileri Senem Özek – S. Ümit Dikmen Yapım Firmaları’nda Entelektüel Sermaye Değerinin Finansal Verilerle Hesaplanması Tuğçe Ercan – Almula Köksal Yüklenici Firmaların Uyguladıkları Teklif Stratejilerinin ve Firma Özniteliklerinin Bu Sürece Etkilerinin ncelenmesi Hilmi Coşkun – Nesrin Katırcı Tünel Kalıp Maliyetleri le Geleneksel Kalıp Maliyetlerinin Karşılaştırılması Aynur Kazaz – Betül Soyçopur nşaat Sektöründe Genel Gider Kavramı ve Yapı Maliyetine Yansıtılma Düzeyi M. Ümit Dikmen 253 Bildiri 24 Yapay Sinir Ağları Yöntemi le Kalıp şlerinde Bir Adam-Saat Tahmini Modeli Murat Sönmez – S. Ümit Dikmen nşaat Projelerinde Örgüt çi Çatışmanın Nedenleri ve Boyutlarının Belirlenmesi Esin Ergen – Mehmet lker Genç – Ülkü Uzunçarşılı Korelasyonlu Aktivite Şebekesi Risk Analizi Modeli Ve Bir nşaat Projesi Üzerinde Örnek Uygulaması Önder Ökmen – Ahmet Öztaş nşaat Yatırım Projeleri çin Arazi Yer Seçiminde AHP (Analytıc Hierarchy Process) Uygulaması Ömür Tezcan – Osman Aytekin – Hakan Kuşan – lker Özdemir Başbakanlık Toplu Konut daresi (TOK ) Tarafından Yaptırılan Toplu Konutların nşaat Kalitelerinin Değerlendirilmesine Yönelik Bir Alan Çalışması Latif Onur Uğur – lknur Bekem Yüklenici nşaat şletmelerinde Markalaşma Süreci Gül Polat – Ümit Dönmez 261 Bildiri 25 271 Bildiri 26 281 Bildiri 27 291 Bildiri 28 299 Bildiri 29 309 Bildiri 30 317 Bildiri 31 329 Bildiri 32 339 Bildiri 33 347 365 Bildiri 34 .

Zeynep Doğan – H.Bildiri 35 nşaat Ruhsatı Alımında Gecikme Sebeplerinin ve Sürelerinin Analizi Aysu Demirciefe – S. Ümit Dikmen 377 Bildiri 36 387 Bildiri 37 399 . Murat Günaydın Yalın Üretim lkelerinin nşaat Endüstrisinde Uygulanabilirliği Selin Gündeş – Sema Ergönül Türk nşaat Sektöründe ERP Uygulamalarında Karşılaşılan Riskler Burç Yıldız – S.

.

Dr. Projenin yapısından ve çevresinden kaynaklanan ve süresel planlamaya etki eden birçok faktör bulunmaktadır. Projenin gerektirdiği koşullarda ve istenen niteliklerde yapılabilmesini sağlamak için proje yönetimi sisteminin uygulanması önemlidir. Yapılan çalışmadan elde edilen veriler ışığında oluşturulmuş değerlendirme tablolarındaki. stanbul Tel ve Faks : 0 212 285 36 55 E-posta: kuruoglu@itu. Proje için belirlenen süreden sapılması. belirli bir başlangıç ve bitiş noktası olan. kapsamı.edu. Çalışma yapılırken Mimar Mürvet Türesoy’un hazırladığı “Yapı Üretiminde Süre Tahmini ve Yapım Süresini Etkileyen Faktörler” konulu yüksek lisans tezindeki anket çalışması temel alınarak. Gör. stanbul Tel ve Faks: 0 212 285 36 55 E-posta: mrvsvm@yahoo. bütçesi ve ortaya konuluş süresi açıkça tanımlanmış ve bir defaya mahsus gerçekleştirilen. Müh. Maslak. ilk planda hedeflenen maliyeti. konu süresel planlama şeklinde genişletilmiş ve faktör sayısı günümüz koşulları ve yeni kapsam doğrultusunda arttırılmıştır (Türesoy. aktiviteler bütünüdür. 1989). TÜ nşaat Fakültesi. Müh. Yapı şletmesi Anabilim Dalı.nşaat Projelerinde Süresel Planlamayı Etkileyen Faktörler ve Etki Derecelerinin Türkiye Koşullarında Belirlenmesi Murat Kuruoğlu Ögr. stanbul Tel ve Faks: 0 212 285 36 55 Hilal Şaşmaz nş.. Başlangıçta belirlenen hedeflerden sapma oluşmadan ya da olabilecek en az sapmayla projenin tamamlanabilmesi için planlamaya özelliklede süresel planlamaya önem verilmesi kaçınılmaz bir ihtiyaçtır.edu. Süre. Yapı şletmesi Anabilim Dalı.com Merve Sevim nş. Müh. Maslak. “inşaat projelerinde süresel planlamayı etkileyen faktörler ve bunların etki derecelerinin Türkiye Koşulları’nda belirlenmesi” amaçlanmıştır. Yapı şletmesi Anabilim Dalı.com Öz Proje.. Bu çalışmada. Buradaki etki derecesi faktörlerin birbirlerine göre önem sırasını ifade etmektedir.tr Volkan Ezcan Ümit Işıkdağ E-posta: egetera@superonline. faktörlerin önem sıraları ve bunların gruplara göre değişimi ve baz alınan 13 . Maslak. Maslak.. stanbul Tel ve Faks: 0 212 285 36 55 E-posta: eczan@itu. projelerin ana hedeflerinden biridir ve diğer hedefleri doğrudan etkiler. Yapı şletmesi Anabilim Dalı.tr nş. dolaylı olarak da kalite hedeflerinin tutturulmasını güçleştirir.

ancak. nşaat projeleri. Ayrıca bu projeler dış çevreyle birebir bağlantılı oluşları nedeniyle. Süresel planlama projenin bir parçası olduğundan birçok dış ve iç faktörün etkisi altında kalacaktır. 1999). ekonomik kalkınmalarını gerçekleştirmek adına pek çok girişimlerde bulunurlar. temel olarak 3 denge taşı üzerinde durmaktadır. nşaat projeleri. dış etkilere çok açıktırlar. verim. emek odaklı ve kıt kaynaklar ile gerçekleştirilme mecburiyetinin olması ekonomiyi en önde etkileyen sektör olmasını sağlamıştır. yapılan yeni çalışmanın sonuçları arasında ortaya çıkmış dikkat çeken farklılıklara değinilmiş. Birçok değişkene bağlı olarak bir dinamizm içerisinde yer alan inşaat projeleri. Organize çabadan kasıt ise Proje Yönetimi olmaktadır. Bunca değişken içerisinde projeyi hedefe ulaştırmak ancak organize bir çabanın ürünüdür. Süre-Kalite-Maliyet 3’lüsü olarak bilinen bu denge taşları projenin sonuna kadar proje başlamadan belirlenen denge içerisinde götürülmelidir ki bu da projenin başarısını ortaya koymaktadır. birçok fonksiyonu olan bir yönetim ve kontrol süreci doğrultusunda sürdürülen ve koordinasyon ihtiyacının üst düzeyde olduğu projelerdir. süresel sapmayı etkileyen faktörler Giriş Gelişim süreci içerisinde olan ülkeler. bazı önerilere yer verilmiştir. projenin başlangıcında. Dünya genelinde yapılmış bir inceleme sonucunda inşaat projelerinin büyük bir çoğunlukla iş programı hedeflerini gerçekleştirme başarısına ulaşılamadığı görülmüştür. süresel planlama. projenin hedefe başarılı bir şekilde ulaşmasında esas rol oynamaktadır. nşaat projeleri. nşaat projelerinin tek ve tekrarlanamaz nitelikte olması. zaman zaman 14 . Proje yönetiminin en önemli alt fonksiyonlarından biri olan Planlamanın temeli olan süresel planlama. Süresel planlamanın temel aracı olan iş programı da bu durumun somut sonuçlarının açıkça görülmesini sağlamaktadır. Anahtar Kelimeler: nşaat proje yönetimi. planlama sürecinde ön görülen birçok konunun. Bu sebeple yapı sektöründeki projelerde.çalışmanın sonuçlarıyla. mal sahibi tarafından talep edilen süre sınırlamaları ile birleşen yüksek belirsizlik ve risk faktörlerinin oluşturduğu şartlar sonucunda ortaya çıkan karmaşık ve dinamik bir çevrede başlamaktadırlar (Mulholland and Christian . ortaya çıkan ürünün yapısı itibariyle çok çeşitli uzmanlık alanlarının ortak çalışmasını gerektiren ve dolayısıyla bünyesinde bu alanlardan çok sayıda uzman barındıran. iş programının ilerleyen safhalarda yeniden değerlendirilmesi gereksinimi muhtemel görülmemiş. Planlamanın diğer aşamalarına oranla belirsizliklerden etkilenme ve değişiklik ihtiyacı süresel planlamada çok daha fazladır. Bu projelerin birçoğunda. bu ülkelerin kalkınma projeleri olarak inşaat projelerini seçmelerine sebep olmaktadır. mal sahibi tarafından talep edilen süre sınırlamaları ile birleşen yüksek belirsizlik ve risk faktörlerinin oluşturduğu şartlar sonucunda ortaya çıkan karmaşık ve dinamik bir çevrede başlamaktadırlar. nşaat sektörünün lokomotif sektör olması. sapma analizi. proje yönetim süreci içerisinde belirsizliğin ve bununla beraber riskin da maksimum düzeyde olduğu bir ortamda gerçekleşmektedirler. uygulama aşamasında beklenenden farklı gerçekleştiği ve yeniden planlama gereksinimi ortaya çıkardığı bilinir. bu konularda yorumlar getirilerek.

deneyimli inşaat proje yöneticilerinin ve süresel planlama görevlilerinin bile ummayacakları. Yapılan bu çalışmada daha önce de belirtildiği gibi öncelikli hedef. Mürvet Türesoy tarafından hazırlanmış olan “ Yapı Üretiminde Süre Tahmini ve Yapım Süresini Etkileyen Faktörler” konulu tezden yola çıkılarak. Çalışmanın tümünde önem derecelerinin bulunmasındaki amaç. 1989 yılında Mim. lk olarak verilerin toplanmasında anket metodu seçilmiş ve bu anketlerde yer alacak faktörler belirlenirken Türesoy’un “Yapı Üretiminde Süre Tahmini ve Yapım Süresini Etkileyen Faktörler” konulu tezinin içindeki anket çalışması temel alınmıştır. 1999). • Kaynak kullanımı ile ilgili faktörler • Yönetimle ilgili faktörler ve • Kontrol edilemeyen faktörlerdir. beklenmedik olaylar yüzünden iş programı hedefleri tutturulamamıştır. “ nşaat projelerinde süresel planlamayı etkileyen faktörler ve etki derecelerinin Türkiye koşullarında belirlenmesi” isimli bir tez çalışması yapılarak 1989 yılından 2005 yılına kadar olan süredeki değişimlerin üzerine çalışılmıştır. sınıflandırılması. Bu 4 ana başlıkta toplanarak grupsal bir değerlendirme yapılması amaçlanmıştır. sunumu. Mulholland ve Christian’ın Journal of Construction and Engineering adlı dergide. • Proje ile ilgili faktörler. süresel planlamayı etkileyen faktörleri ortaya çıkarmaktır. Çalışmanın Amacı Bu çalışmada öncelikli olarak hedef. Saram ve Ahmed’in Journal of Management in Engineering adlı dergide 2001 yılında yayınlanan “ nşaat Yapım 15 . proje yönetiminin temel taşlarından biri olan süresel planlamada bugüne dek yapılmış çalışmaların ve inşaat sektöründe yönetim ve planlama kademelerinde görevli kişilerin değerlendirmelerinin derlenerek. proje yönetiminde süresel planlamanın önemi ve süresel planlamayı etkileyen faktörleri etki derecelerine göre sınıflandırmak ve ortaya çıkarmaktır. Bu amacın yanı sıra bu faktörlerin değerlendirilmesi aşamasında bugüne dek yapılan çalışmaların yanında süresel planlama konusunda sektörel çalışanların fikirleri de dikkate alınarak çalışmanın gerçekleri yansıtması amaçlanmıştır. Çalışmanın Yöntemi Bu çalışma esnasında verilerin toplanması. bundan sonra yapılması planlanan projelerde ve akademik çalışmalarda yol gösterici olmaktır. Her etki grubu ve her faktör anketin uygulandığı kişiler tarafından skorlanmış ve sonuçlar da oranlanarak bir önem derecesi bulunmaya çalışılmıştır. “ nşaat ş Programlarında Risk Belirleme” konu çalışmaları başlamaktadırlar (Mulholland and Christian . Bu anketin yanında. özetlenmesi ve yorumu aşamalarında çeşitli yöntemler kullanılmıştır. Çalışma esnasında süresel planlamayı etkileyen faktörler.

2001). “Proje Yöneticisi Profil Anketi” şeklinde adlandırılmıştır. anketin uygulandığı kişiler tarafından verilen cevaplar toplanmış ve her biri için bir önem derecesi bulunmuştur. kinci kısımda bulunan 56 faktör 4 ana başlık altında toplanmıştır. saha uygulamacıları. her faktörün aldığı ortalama skor. Her faktör için. Kaming ve O. Anket çalışması çeşitli inşaat firmalarında ve kamu sektöründe yönetim ve planlama kademelerinde görevli toplam 55. teknik ofis ve yönetim görevlilerinin bakış açılarından ayrı ayrı değerlendirilmiş ve sonuçta elde edilen önem sıraları da kendi içlerinde karşılaştırılmıştır. her faktör 1’den 5’e kadar derecelendirilmiştir. 3: Etkiler. Elde edilen veriler analiz edilirken her faktörün aldığı skorlar planlamacıların bakış açısından. 1998). temel alınan otuz üç faktöre yenileri eklenmiştir. inşaat mühendisi ve mimara uygulanmıştır. 0: Hiç etkilemez. Önem derecesi. 2: Orta derecede etkiler. inşaat süresini etkileyen faktörleri inceleyen çeşitli araştırmacıların araştırmalarının sonuçları doğrultusunda. Anketin kinci kısmında araştırılan faktörlere yer verilmiştir. Paul Olomolaiye’nin yaptığı ve “Endonezya’da nşaat Sürelerini ve nşaat Maliyetlerini Etkileyen Faktörler” adıyla Construction Management and Economics adlı dergide 1997’de yayınlanmış çalışmada yer verdiği sonuçlardan faydalanılmıştır (Karslı. 5: Çok fazla etkileri ifade etmektedir. Didem Karslı’nın TÜ Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde 1998 yılında hazırladığı “ nşaat Süresini Etkileyen Faktörler ve nşaat Süresi Tahmin Modelleri” konulu tez çalışması kapsamında. otuz üç adet faktörden meydana gelmiştir. o faktöre verilen toplam puanın. 4: Çok etkiler. ki kısımdan oluşan anketin birinci kısım. Yapım süresini etkilediği düşünülen faktörler 0’dan 6’ya kadar sayıların yer aldığı bir puanlama cetveli yardımıyla değerlendirilmiştir. her faktörün aldığı toplam skor. alabileceği toplam skora oranlanarak bir yüzde önem derecesi bulunmuştur. 16 . Bu kısımda inşaat projelerinde planlama ve yönetim kademelerinde görev alan. Bu kısımda ordinal ölçeklendirme kullanılarak değerlendirilmeye çalışılmış. 1: Çok az etkiler. bu iki grup için faktörlerin önem sıraları karşılaştırılmış. Bu değer. farklı bakış açılarından bulunarak. Değerlendirme yapılırken.Koordinasyon Aktiviteleri: Neler Önemlidir ve Zamanı Neler Tüketir?” konulu çalışmaları (Saram and Ahmed. Bu cetvelde. Burada: 1: Çok az. bir önem derecesi belirlenmiştir. 1994 yılında Raymond Nkado’nun yaptığı ve “Etkileyen Faktörler: Yüklenicinin Bakış Açısından” adıyla Construction Management and Economics adlı dergide 1995’te yayınlanmış araştırmada. anketin uygulandığı kişilerin profili ile ilgili bilgiler araştırılmaktadır. katılımcıların tümünün yanıtları doğrultusunda elde edilmiş bir değerdir. 5: Çok fazla etkileri ifade etmektedir. alabileceği maksimum puana bölümüyle elde edilmesi sayesinde ulaşılan faktörün kendi içindeki yüzde önem derecesidir. 2: Az. 4: Çok. Mürvet Türsoy’un araştırması kapsamındaki anketin yapım sürelerini etkileyen faktörlerle ilgili sorular kısmı. 3. Ayrıca. Bu anket yirmi dört adet yüklenici inşaat kuruluşunda uygulanmıştır. anketin bütün katılımcılarının bakış açısından değerlendirilerek. 3: Orta. 1995 yılında Peter F. soru olan “görev tanımınız” sorusuna verilen cevaplar doğrultusunda tespit edilen. Didem Karslı’nın tez çalışmasında yer verdiği.

her grubun ilk sıraya kendi iş tanımını daha fazla ilgilendiren faktörlerden birini koymuş olmalarıdır. Bu 3 grup ile baz alınan Mürvet Türesoy’un anketinin sonuçları. Anket çalışmasının uygulandığı kişiler. Saha Uygulamacısı. Kişiler meslek alanları. Yönetim Grubu ve Planlamacılar olarak gruplandırılmış ve bu 56 faktörün bu 4 farklı kademedeki görevli kişilerce farklı bakış açıları ile değerlendirilerek önem sıraları karşılaştırılmıştır.Araştırma Sonuçları Ve Bulgular Bu araştırmanın hedef kütlesi inşaat sektöründe yönetim ve planlama kademelerinde görevli kişilerdir. Bu da bu gruba dahil olanların teorisyen konumuna bir hayli yakın olduğunu. Tablolarda koyu renkle taranmış satırlar Mürvet Türesoy’un anketindeki faktörleri. kaynak ve maliyet düzenlemesinin ne düzeyde yaptığı. Saha Uyg. az olanlar yüzde otuzda kalmıştır. teorik bilgilerini ön planda tutarak değerlendirme yaptıklarını düşündürmektedir. planlamacıların sıralaması ve katılımcıların tamamının verdiği skorlara dayanılarak elde edilen önem derecesi sıralaması tabloda toplu olarak gösterilmiştir. Benzer şekilde saha uygulamacılarının da yüzde elli sekizinin toplam mesleki deneyimi beş yıldan az. anketin bütün katılımcılarının bakış açısından değerlendirilerek.) 2 3 1 9 17 . açık renkli satırlar ise. lk bölümde Proje yöneticisi profil anketi adı altında bir anket uygulanmış ve bu kısımda anketin uygulandığı kişilerin görev tanımları ve kişiler ile ilgili bilgiler araştırılmıştır. yüzde elli yediye yüzde yirmi dokuz şeklindedir. yirmi altısının fazladır. Teknik ofis görevlilerinde de bu oran. Planlama. Faktörlerin Bütün Gruplarca Yapılan Sıralamalarının Karşılaştırılması Süresel Planlamaya Etkiyen Faktörler Malzemenin zamanında teslimi şgücü verimliliği Etkin bir iş programının kullanımı Proje-Yapım koordinasyonu Teknik Of. eğitim durumları. bu iki grup için faktörlerin önem sıraları karşılaştırılmıştır. Bu tablolarda dikkati çeken ilk ayrıntı. kırk birinin fazladır. projelerde hedeflenen süreyi tutturma oranının yaklaşık kaç olduğu. Ancak yöneticilerde bu durum tersine dönmüş ve toplam mesleki deneyimi beş yıldan fazla olanlar bu grupta yüzde elliye ulaşırken. Bu tablolar yardımıyla bütün grupların değerlendirmesi karşılaştırılmıştır. genişletilmiş konu için eklenmiş yeni faktörleri göstermektedir. Tablo 1. 1 2 3 4 11 2 4 13 Yönetim Mürvet T. hangi sıklıkla güncellendiği ve çalışmakta olduğu firma arşivlerinin kaç yıllık olduğuna dair sorular sorulmuş ve kişilerin verdikleri cevaplar doğrultusunda çeşitli özellikler altında gruplandırılarak sonuçlar farklı bakış açılarından değerlendirilmeye çalışılmıştır. Elde edilen veriler analiz edilirken her faktörün aldığı skorlar planlamacıların bakış açısından. Verilerin analizi esnasında katılımcılar Teknik Ofis. 2 7 2 6 3 15 2 17 1 5 2 9 Katılımcı (önem d. çeşitli inşaat firmalarında ve kamu sektöründe yönetim ve planlama kademelerinde görevli toplam 55 inşaat mühendisi ve mimara uygulanmıştır. çalıştıkları proje sayısı. Çalışmaya katılan planlamacı grubuna dahil kişilerin yüzde kırkının mesleki deneyimlerinin toplamı beş yıldan az. henüz uygulamada yeterli deneyim sahibi olmadıklarını ve sahadan gelen verilere nazaran.

Tablo 1. uygulama için zamanında elde edilmesi şin çapındaki artış Alt yükleniciler arasındaki koordinasyonun sağlanması ş gücünün motivasyonu Doğal afetler Projenin inşa edilebilirliği Proje. şartname ve teknik detayların.Planlama koordinasyonu Etkili denetim ve kontrol Yer teslimindeki gecikmeler Ekipmanların rasyonel kullanımı Projelendirmede tecrübeli elemanların yer alması Uygun şantiye koşullarının sağlanması Yapım hataları Hava koşulları Tasarım danışmanlık hizmetlerinin yeterliliği Mühendislik verimliliği Uygun ekipman seçimi Enformasyon teknolojisinin etkin kullanımı Uygulanan teknolojiyi kullanma tecrübesi Ekipman arızası Bürokrasi fazlalığı 12 13 14 14 15 16 16 17 18 19 10 19 7 3 7 13 16 21 14 2 5 14 13 7 6 16 16 8 6 8 10 5 9 19 8 19 16 17 12 10 11 17 20 4 13 27 18 8 14 19 21 30 20 12 12 21 11 18 26 7 8 9 9 10 11 12 9 15 15 18 2 4 1 1 13 6 16 3 12 11 1 6 3 7 10 13 3 15 7 18 6 14 15 5 19 18 25 4 10 7 7 17 4 6 17 5 6 4 24 6 7 16 17 5 11 6 24 19 20 20 21 22 23 24 12 7 5 22 3 3 12 11 3 9 15 3 6 15 11 20 8 25 17 13 14 26 12 23 15 19 36 11 16 28 4 17 24 25 26 27 6 8 13 10 7 13 12 11 23 22 21 22 22 29 18 . Faktörlerin Bütün Gruplarca Yapılan Sıralamalarının Karşılaştırılması (Devamı) şgücü temini Projede yapılan değişiklikler Planlama yapılırken dikkate alınması gereken stratejik aktiviteler ve potansiyel gecikmeler Yönetim personelinin sayısının yeterliliği ve deneyimi Alt yüklenicilerin seçimi Proje tipi ve özellikleri Efektif organizasyon yapısı Firma bazlı finansal problemler Projede kullanılan teknoloji şin sürekliliğinin sağlanması lave çizim.

kriz yönetimi. “uygulamanın yapılacağı yerdeki 19 . “mevzuat değişiklikleri”. “yapı endüstrisine yönelik uygulamaya konulan vergi ve teşvikler”. sosyal faktörler Hırsızlık 42 24 18 22 35 46 41 24 21 38 48 35 20 17 32 41 34 11 13 28 32 28 28 29 30 15 16 23 26 13 15 15 9 21 14 9 25 24 28 27 25 33 34 38 43 31 31 32 25 10 25 15 16 21 18 10 27 24 33 42 31 45 33 20 20 32 40 36 37 38 39 40 41 10 28 27 16 13 23 16 19 17 15 13 22 22 24 26 29 31 34 33 30 37 35 50 47 39 37 49 43 12 18 36 44 44 45 29 28 24 23 39 40 51 52 Bütün gruplar incelendiğinde süresel planlamaya etkimede “etkin bir iş programının kullanımı”. Faktörlerin Bütün Gruplarca Yapılan Sıralamalarının Karşılaştırılması (Devamı) şe adaptasyon ve öğrenme isteği Malzeme seçimi Ulusal bazlı finansal problemler Yapım danışmanlık hizmetlerinin yeterliliği Proje tarafları arasındaki hak talebi sorunları (itilaflar) Şantiye zemini ve topografyası Dış otoritelerle iletişimin sürekli kılınması Aktivitelerinin önem derecelerindeki değişiklikler Oluşabilecek aksaklıklara yönelik acil durum. Yine aynı şekilde bütün gruplarca. kültürel. “malzemenin zamanında teslimi”.Tablo 1. “yönetim personelinin sayısının yeterliliği ve deneyimi” ve “firma bazlı finansal problemler” faktörlerinin ilk sıralarda yer aldıkları ve en önemli faktörler olarak kabul edildikleri görülmüştür. “şantiyenin uzaklığı”. “proje süresince uygulanacak iş güvenliği programının hazırlanması”. “işgücü verimliliği”. risk yönetimi planlarının önceden oluşturulmuş olması Kayıt ve dokümantasyon yönetimi (Arşiv çalışması) Sözleşme türünün proje tipine uygunluğu thal malzeme kullanımı Malzeme depolama imkanı Proje prosedürleri Kalite kontrol Şantiyenin uzaklığı Yapı endüstrisine yönelik uygulamaya konulan vergi ve teşvikler Mevzuat değişiklikleri ve yasal düzenlemeler Proje süresince uygulanacak iş güvenliği programının hazırlanması Uygulamanın yapılacağı yerdeki dini.

meslek odaları mensupları.dini. kişilerin dâhil oldukları grupla yakından ilgili faktörleri daha önemli ve etkili kabul etmeleriyle de büyük oranda alakalı olduğu anlaşılmaktadır. birçok farklı unvanla anılmaktadır. Objektifliği engelleyen bu bakış açısını ortadan kaldırabilmek için. görev tanımı sorusuna verilen yanıtların çeşitliliğidir. görev tanımlaması konusunda da yeterli bir çalışmanın yapılmadığı. sektörün önde gelen firmalarının temsilcileri ve Bayındırlık ve skân Bakanlığı’ndan temsilcilerin koordine olması ve bu oluşturulan grubun konuyu derinlemesine incelemesi sonucunda da bir görev tanımı şablonuna ulaşılması doğru olacaktır. Bu iki faktör grubu dışında kalan diğer faktörlere. kişilerin unvan konusunda çok tutucu oldukları ve herkesin kendi tanımlama biçimini kullanmayı tercih ediyor oluşu da durumun standardizasyonunun güçleşmesine nedendir. Bunun yanında. süresel planlama konusunda en etkisiz faktörler olarak belirlenmiştir. Sonuç ve Tartışma Bu çalışma kapsamında gerçekleştirilen anket çalışması ve toplanan verilerin analizleri ışığında proje yönetiminin en önemli alt fonksiyonlarından biri olan planlamanın süresel planlama alanı incelenmiştir. karşılaştırmada büyük bir dağılım göstermiştir. Yani bütün gruplarca ortak olarak. görevlerini birbirinden farklı ifadelerle tanımladığı görülmüştür. Anket çalışmasının ikinci kısmında yapılan skorlamalar doğrultusunda elde edilen veriler ve faktörlerin önem sıralarının. sosyal faktörler” ve “hırsızlık” faktörleri en alt sıralarda kabul edilerek. ortak bir ifade biçimine yani görev tanımı standardizasyonuna ulaşılamadığı anlaşılmaktadır. Bu standardizasyon çalışması için. anketin ilk kısmı olan profil belirleme kısmında. çeşitli gruplarca çok farklı önem sıralarında yer verilmiştir. Dolayısıyla da aynı işi yapan birçok kişi. Burada birbirinin aynı işleri yapan birçok sektör çalışanının. Süresel planlamaya etki eden faktörler. Grubun üstünde görüş birliğine vardığı. bu gruplara dâhil olan kişilerin mesleki deneyim süreleri ve çalıştıkları proje sayısıyla alakalı olduğu kadar. Bu durumun düzeltilebilmesi için bir standardizasyon çalışması yapılmalı. mesleki kavramlara getirilecek ortak tanımların kullanımının yaygınlaştırılması ve benimsetilmesi noktasında. firmalar bazında uygulanan bir anket olduğu için ve bireylerin çalışma alanlarına göre bir ayrım yapılmadığı için sonuçlara bu durum yansımıştır. 1989’da Mimar Mürvet Türesoy tarafından yapılan çalışma. 20 . lisans ve yüksek lisans düzeyinde yapı işletmesi konusunda verilen dersler önemli bir rol üstlenecektir. sektörde çalışacak olan mühendis ve mimarların mesleki eğitimleri sırasında konuyla ilgili bilgilendirilmeleri ve yönlendirilmeleri gereklidir. en önemliler ve en önemsizler olarak kabul edilen faktörler dışındaki faktörler. bu çalışmanın sonucunda elde edilen tanımlamaların kabul görmesi ve kullanılmaya başlanması için de. departmanlar ve bireyler arasında doğru bir iletişim sağlanması gereklidir. kültürel. çeşitli üniversitelerden benzer konularda çalışan akademik görevliler. Bu çalışmanın sonucunda ortaya çıkan verilerle ilgili en çok dikkati çeken konulardan biri. gruplara göre birbirinden bir hayli farklı oluşunun. sektör çalışanlarına uygulanan bir anket yardımıyla irdelenmiş ve çeşitli veriler elde edilmiştir. Sektörde birçok başka konuda olduğu gibi.

AMACOM. 1998. S. Komputron Ltd. nşaat Fakültesi. D. Hallows. stanbul. D. and Christian.. stanbul. ASCE. . stanbul. Journal of Management in Engineering. 1999. A. Karamemiş. Vol.. 1.. Proje Yönetim Teknikleri. 125. 1989.. G... nşaat Süresini Etkileyen Faktörler ve nşaat Süresi Tahmin Modelleri. Yüksek Lisans Tezi. 1998.T. M. Türen. 202-213. 2001.. Kültür V. . Yamak. Sosyal Bilimler Enstitüsü. J. Mulholland... N. 1994. Yüksek Lisans Tezi. ve Alabay C.E. and Ahmed.Ü. Ünlü G. E. 1997. Polat G. October.Ü. G..E. No. Şti.Ü. January/Fabruary. J. Bitirme Ödevi .K. Çalık.D. Şahbudak. Ö.Kaynaklar Bukağılı.. ASCE. 17. Journal of Construction Engineering and Management. stanbul. No. Construction Coordination Activities: What Is Important and What Consumes Time.. Risk Assessment in Construction Schedules. stanbul. Karslı. 8-15 Saram. Information Systems Project Management: How To Deliver Function and Value In Information Technology Projects. Ergen E. Yapı Üretiminde Süre Tahmini ve Yapım Süresini Etkileyen Faktörler. Vol. Proje Yönetimi. Bir Planlama Doktrini. Fen Bilimleri Enstitüsü.. Sosyal Bilimler Enstitüsü. nşaat Sektöründe Proje Yönetimi ve Proje Yöneticisinin Rolü. 1998. Yüksek Lisans Tezi. New York. Türesoy. M. B.. 21 .T. Fen Bilimleri Enstitüsü. stanbul. stanbul Üniversitesi.. 4. O. Doğan. Yüksek Lisans Tezi.T. 1995..F.. stanbul Üniversitesi.

.

tesis yönetimi 23 . stanbul Tel ve Faks: 0 212 285 36 55 E-posta: eczan@itu.Dr. TÜ nşaat Fakültesi Yapı şletmesi Anabilim Dalı Maslak. Gör. Müh.edu. Çalışma metodu olarak anket uygulaması şeklinde bir yola başvurulmuştur. bu çalışma içerisinde temel şantiye tekniği kavramlarının dünü ve tüm bu kavramların bugüne yansıması incelenmek istenmiştir. içerisinde çalışan ve aynı zamanda yaşayan insanların temel ve sosyal ihtiyaçlarına cevap verebilecek. bu kuralların günümüzde ne derece uygulandığının saptanması. Şantiye kurulum ve yerleşimi ile ilgili hali hazırda bulunan bilgi ve büyüklüklerin karşılaştırmalı bir değerlendirilmesi niteliğindeki bir anket formunun farklı şantiyelerde uygulanması sonrasında ortaya çıkan veriler istatistiksel değerleme yöntemi kullanılarak tek tip parametreler haline getirilerek şantiye kurulumu. Müh.tr nş.com Merve Sevim nş. yapılan işin tipi ve büyüklüğü ile üretim alanları dışında kalan şantiye ünitelerinin boyutları arasında analitik bir sonuca varmak amaçlanmıştır. stanbul Tel ve Faks : 0 212 285 36 55 E-posta : kuruoglu@itu. stanbul Tel ve Faks: 0 212 285 36 55 E-posta: mrvsvm@yahoo. Temel amaç şantiyelerin kurulum ve yerleşim planlarının değerlendirilmesinde ne durumda olduğumuzu gösteren bir çalışma sunmaktır. imalat esnasında oluşabilecek birçok sorunu atlatabilecek. Anahtar sözcükler : Şantiye mobilizasyonu.tr Volkan Ezcan Öz nşaat projeleri hayata geçirilirken imalatın yapılacağı bölge üzerine belirli bir düzene sahip.edu. şantiye ünitelerinin yerleşimi ve büyüklüklerinin belirlenmesi ile ilgili geçmiş yıllardan bu yana süregelmiş bir takım bilgi ve kuralların ortaya konarak bu birikimler ışığında hali hazırdaki bazı şantiyelerin ilgili konularda incelenmesi. bu incelemeler akabinde..Günümüz Şantiye Koşullarının Literatür ile Kıyaslanması ve Mevcut Durumun Değerlendirilmesi Murat Kuruoğlu Ögr.. sağlıklı ve güvenli bir şantiye kurulumu öncelikli işlerimizin en başında yer almaktadır. Yapı şletmesi Anabilim Dalı Maslak. Yapı şletmesi Anabilim Dalı Maslak. Unutulmamalıdır ki bu şekilde tasarlanmış uygun bir şantiye düzeniyle işlerin aksamasından kaynaklı gecikmelerin büyük çoğunluğunun ve ekonomik anlamda çok ağır olabilecek birtakım faturaların önüne geçilmiş olacaktır.

olayların doğru değerlendirilmesi ve bu değerlendirmelere göre alınan kararların düzgün bir şekilde uygulanabilmesine bağlıdır. Bilindiği gibi bir yapının talebi üzerine bu talebin yapılabilirliğinin değerlendirilmesi ile başlayan yapı üretim süreci. Önceden hazırlanan projeye göre tesisleri. şartnamelere.( Müngen. düzenlenmesinin. Ortaya çıkan eserin kurulan hayalle ne kadar örtüştüğü ve ne kadara mal olduğu.. onarım ya da yıkım işini ruhsatına.1957) Şantiye. yol ve baraj gibi tüm yapılara genel olarak verilen addır. Yenilikler ile çok yakından ilgilidir ve devamlı değişmektedir. projesine. bir inşaatın yapımını veya mevcut bir yapının tadilat. Planlanmamış bir iş başlangıcının olumsuz etkileri tüm iş süresince kendini hissettirmektedir. kurulan tesislerin.F. gerekli verilerin toplanması ve değerlendirilmesi sonucunda tasarım çalışmaları ile devam eder.” (Berkman. inşaat yapımının. Şantiyeler. birimlerin ve çalıştırılacak kişilerin sayısı doğru öngörülmeli ve çalışacak bu insanların. aletlerin ve makinelerin koordinasyonları uyum içerisinde sağlanmalıdır. yürürlükteki mevzuata uygun biçimde gerçekleştirmek için çalışan insanların. şantiye personelinin genel performansında net bir artışa imkân vererek yapılan işin kalitesine doğrudan katkı sağlar. 2003. belirli bir sözleşmenin ışığında yapıma hazır duruma gelmiş olur. bir başka deyişle projenin başarısı. yapım aşamasındaki bina. Bir bütün olarak Şantiye yapı malzemelerinin yığılıp saklandığı yer. M. “Şantiye tekniği bütün hayat boyunca tecrübe ve etüd ile öğrenilebilen bir konudur. Bu bağlamda önemi açıkça görülen şantiye yerleşimi planlaması bu çalışmanın konusunu oluşturmaktadır. yani eseri aktüel teknik duruma adapte etmek gerekir. A. 24 . bir inşaat alanının. araçlar ve insanların bir uyum içerisinde çalıştığı geçici süreli işletmelerdir. U. Şantiye Kavramı Ve Şantiye Kurulumu ngilizcesi “construction site”. işin tüm altyapısı. fabrika.) Tek başlarına koca bir üretim sahası olan şantiyeler aynı zamanda geçici süreli üretim yerleridir.Giriş Bir yapının hayalinin kurulması ile başlayıp bu yapının kullanıma hazır duruma getirilmesine kadar devam eden inşaat sürecinde birbirini takip eden sayısız karar aşamaları bulunur. şartnamesi ve ilgili mevzuatlarına uymak koşulu ile öngörülen süre içerisinde güvenlikli bir şekilde tamamlanması amacıyla makine.. Projelendirme aşamasının tamamlanmasının ardından ihale işlemleri yapılan yapı. onarımının ve/veya yıkımının tamamlanması amacıyla. kullanılan makine araç ve gereçlerin oluşturduğu geçici işletmedir. fransızcası “chantier” ve almancası “Baustell” olan şantiye kelimesi dilimize fransızcadan uyarlanma ‘şantiye’ olarak yerleşmiştir. Bunun için ya hiç şantiye tekniği kitabı yazmamak veya her yıl kitabı ve toplanan dökümantasyonu yeniden gözden geçirerek yenilikleri eklemek ve modası geçen şeyleri çıkarmak. Fiili üretim sürecinin fiziki boyutunu oluşturan şantiyelerin kurulum ve yerleşim planlarının başarısı.

yatakhane. sosyal tesisler ise. çizelge ve diyagramlar yardımıyla da bu verilerin değerlendirilmesi sağlanmıştır. yapıyla ilgili çalışmakta olan idari personelin( Mühendislerin.Sosyal Tesisler Üretim alanı. proje müdürü ve kamp amiri ile yapılan yüz yüze görüşmeden çıkan sonuçları sunmaktadır. Şantiyelerin türlerine göre farklılıklar gerektirmesinden ötürü şantiyeler o o o o o o o o o Konut Metro Otoyol Alışveriş Merkezi Stadyum. bu ifadeyle üretimi yapacak işçi ve idari personel sayısına ulaşılması hedeflenmiştir. Şantiyelerin üretim faaliyetleri dışındaki durumunu ortaya koymak amacıyla çeşitli şantiyelere uygulanmak üzere bir 63 sorudan oluşan anket hazırlanmıştır Hazırlanan sorularla gezilen şantiyeler ile ilgili veriler toplanmış. 25 . Araştırma Yöntemi Bu çalışma kapsamında verilerin toplanması ve kıyaslanması için anket yönetim seçilmiştir. sekreterlerin vs. Belediye Binası vs.nşaat alanını 4 kısım halinde incelenmektedir: 1. yapının aktif olarak inşa edildiği alan. Şantiye ve şçilere ile lgili Bilgiler. Yapının inşa süresince kişi / ay ifadesinin öneminin altı özellikle çizilerek belirtilmiş olup. teknikerlerin.Depo Alanı 4. Çalışma toplam 19 farklı şantiyede şantiye şefi. depo alanı. açık veya kapalı olmak üzere yapıda kullanılacak malzemelerin koyulduğu alan. Çalışanlara Ait Bilgiler. yemekhane.) bulunduğu binalar. yaşamın süregeldiği alanlar olarak tanımlanmıştır. spor salonu Kültür Merkezi Kamu Binası (Adliye SARAYI. Konu ile ilgili çeşitli kaynakların taranması sonucunda geçmiş yıllara ait birikimler ortaya konarak bu bilgiler ışığında günümüzdeki şantiyelerin değerlendirilmesi amacıyla çeşitli soru ve çizelgeler hazırlanmıştır. ş Güvenliği ile lgili Bilgiler ve Sosyal Binalar ile lgili Bilgiler olmak üzere toplam beş ana başlıktan oluşmaktadır. spor tesisleri gibi diğer 3 alanın dışında kalan. dari Alan 3..) Hastane Diğer olmak üzere gruplandırılmıştır. Anket. Genel Bilgiler. soyunma yerleri. idari alan.Üretim Alanı 2. Araştırmanın sonunda “50 sene öncesine göre modernleştik mi yoksa geriye mi gittik?” konulu bir değerlendirme yapabileceğimiz önerisi üzerinde durulmuştur.

%10’u hem ana şebeke hem artezyen ve %10’u ana şebeke ile birlikte tanker ile su taşıyarak temin etmektedir. 1. Şantiye ofisi olan şantiyelerin %45’inde misafir (ziyaretçi) odası bulunmaktadır. Şantiyelerin %55’inde arşiv için oda ayrılmıştır. Şantiye sahasına yerleşim planlanırken. 7. Değerlendirmelerin bu şekilde farklı bölge ve şantiyelerde yapılması çeşitliliği artırmış ve bizi daha doğru bir değerlendirmeye sevk etmiştir. Şantiyelerin %25’inde sahada ofis bulunmamaktadır. 2. Şantiyelerin %10’unda yerleşim alanlarına ait su drenaj çalışması yapılmamıştır. 6. 26 . Tüm şantiyelerde ofislere özel WC ve Lavabo bulunmakta olup otapark alanı ayrılmıştır. %15’i tanker ile taşıyarak. Şantiyelerin %80’inde servis olanakları mevcuttur. 10.2009) Çalışmada elde edilen çarpıcı bulgular aşağıdadır. 4. ncelenen şantiyelerin %70’inde bayan çalışan bulunmaktadır.Anketin Değerlendirilmesi ve Bulgular ncelenen örnek şantiyelerin sonuçlara sağlıklı biçimde yansıması ve her bir proje tipinin farklı özelliklerinin dikkate alınması açısından sadece tek bir tipe bağlı kalınmamış. 9. ncelenen şantiyelerin %30’unda özürlü personel çalışmaktadır. Şantiyelerin tamamında çaycı ve kapıcı bulunmakta. (Ozan Çelik vd. 5. 3. 8. %85’inde sahaya trafo yapılmıştır. şantiyelerin %50’sinde hakim rüzgar göz önüne alınmamış olup. 11. ancak %90’ında çaycıya ait bir oda vardır. 12. Şantiyeler suyunun %55’i ana şebekeden. bu sayede alınan ortalama sonuçların karma yapıda olması sağlanmıştır. Ofislerin %50’sinde sigara kullanılmaktadır. %10’u artezyenden.

Sonuçlar Sonuç değerlendirmesi yapılırken. %10’u fosseptik kullanarak. 17. Şantiyeler atık sularını ise %65’i ana şebekeye vererek. Şantiyelerin %65’inde işçiler için çamaşırhane yapılmıştır. sosyal tesis alanı. Projede çalışanlara %80 şantiyede ilk yardım eğitimi verilmektedir. 16. Dr. duş. Ancak kişi başına düşen çalışma alanı bakımından standartlarla aradaki büyük farklılığın yalnızca teknik ve idari personelle sınırlı kalmış olması gün geçtikçe üst düzey çalışanlarla daha düşük kıdemli işçilerin çalışma şartları arasındaki farkın açıldığını gözler önüne sermektedir. kantin alanı. örnek şantiyelerin değişken sayıda alt işveren çalıştırması ve yine bunların çalıştırdığı işçi sayılarının da oldukça geniş bir aralıkta değişim göstermesi nedeniyle değerlendirme aşamasında özellikle barınma ve sosyal birtakım ihtiyaçların giderilmesi konusunda maksimum sayılara bakılmıştır. Şantiyelerin %80’inde işçiler için üretim sahasında WC ve lavabo bulunmakta. 18. Buna karşın şantiyelerin %20’sinde yangın tehlikesine karşı herhangi bir önlem bulunmamakta. %10’u vidanjör ile çektirerek ve kalan %15’ide ana şebeke ve fosseptik uygulamalarını birlikte yaparak uzaklaştırmaktadır. %30’inde 9 saat ve %25’inde 9 saatten fazla mesai yapılmaktadır. Kurulum aşamasında birçok şantiyede sosyal alanlar ortalama işçi sayılarına göre düzenlendiği için toplam işçi sayısı çok değişken olan şantiyelerde özellikle maksimum işçi sayısına ulaşıldığında lavabo/duş/WC/yemekhane gibi ünitelerin kişi başına düşen sayıları yetersiz kalmakta olduğu gözlemlenmiştir. soyunma giyinme kabin sayısı gibi temel ihtiyaçlarda geçen 50 senede hiç ilerleme olmadığı gibi aksine geri gidilmiştir. 19. şantiyelerin %80’inde revir bulunmaktadır 15. banyo. Şantiyeler teknik personeli için konaklama imkânları değişik biçimlerde sağlanmaktadır. dinlenme alanı. hazırlanmasından günümüze kadar geçen 50 yılı aşkın sürede teknolojinin kat ettiği büyük mesafe de dikkate alındığında donanım bakımından ofislerin zenginleşmesi normal karşılanmalıdır. şçiler için ancak şantiyelerin %65’inde soyunma giyinme kabinleri bulunmaktadır. Prof. %5 i ev kira yardımı ve kısmi lojman .13. Şantiye tekniği açısından gereksinimleri ortaya koyan Sn. Şantiyelerin %85’inde iş güvenliği eğitimi verildiği ifade edilmiştir. 20. 14. tuvalet. %90 şantiyede yüksekte çalışanlar için emniyet kemeri verilmektedir. Diğer bir değişle 15 kişi için bir tuvalet gerekirken (olması gereken) 27 . Ali Fuat Berkman’ın hazırlamış olduğu kişi başına değerler açısından. Ord. %5’i kira yardımı yapmakta %45’i ise şantiye sahası ve kiralama seçenekleri ile konaklama imkânları sağlanmaktadır. Şantiyeler yemek işlemini %70’i hazır yemek firmaları ile %30 u kendi aşçı ve mutfakları ile çözmektedirler. dolap. Şantiyelerin %45’inde 8 saat. Şöyle ki şantiyelerin %45’inde bekâr lojmanı. 21. şçi başına yatak. Şantiyelerin %90’ında iş güvenliğinde sorumlu kişi yada birim mevcut olup %90’ında iş güvenliğine uymayanlar için değişik yaptırımlar uygulanmaktadır. Diğer yandan şantiyelerde her işçiye bir baret vermekte ancak %75’ine çelik burunlu ayakkabı sağlanmaktadır.

047 1. tuvalet. Ali Fuat Berkman’ın hazırlamış olduğu kişi başına değerler göz önüne alındığında ortaya büyük farklılıklar çıkmaktadır. Kişi başına bir dolap dahi düşmemektedir. Dr. Prof. Teknik personelin ihtiyaç duyduğu alanlarda ise teknolojinin artmasına bağlı olarak artış olmuştur. Diğer yandan şantiyelerde ortalama her kişiye bilgisayar düşüyor olması teknolojinin sahalara yerleştiğinin bir göstergesi olarak algılanmaktadır. duş imkanlarının arttırılması çalışma kalitesinin arttırılması açısından önemlidir.ortalamada bu değer yaklaşık 27 kişi başına bir tuvalet biçimindedir.491 26.109 0. Prof. Ord. Çalışma ve barınma ortamının teknik ve idari personel için gayet yeterli olmasına rağmen işçilerin barınma ve sosyal imkanlarının geliştirilmesi çok olumlu yönde atılmış adımlar olacaktır. Bu husus tabloda 4 m2 kişi başına ihtiyaç olan alanın şantiyeler ortalamasının 16. Sonuç değerlendirmesi kapsamında dikkatimizi çeken en önemli husus ofis mahallerindeki yaşam alanı ve donanım koşulları bakımından Sn. 28 . Özellikle stanbul’da yer kısıtı olan şantiyelerde her türlü imkanı yaratmak elbette zor olacak ancak buralarda da en azından temel ihtiyaçların mümkün olan en iyi şekle getirilmesi yerinde bir karar olacaktır.966 1.410 42. Özellikle salgın hastalığın hızla yayılmasının mümkün olduğu şantiyelerimizde hijyen için lavabo.340 Birim m2/ kişi m3/ kişi adet/ kişi adet/ kişi adet/ kişi Birim m2/ kişi adet/ kişi adet/ kişi Kişi/adet Kişi/adet Kişi/adet m2/ kişi Şantiyeler Ortalaması 5.2009) Büro Mahali Taban Alanı Hava Hacmi Masa Bilgisayar Sandalye Şantiye Gece Barınakları Alan Yatak Dolap Lavabo WC Duş Mahali Yemekhane Alanı Olması Gereken 4 10 1 1 1 Olması Gereken 5 1 1 15 15 15 2 Birim m2/ kişi m3/ kişi adet/ kişi adet/ kişi adet/ kişi Şantiyeler Ortalaması 16.927 1.888 Birim m2/ kişi adet/ kişi adet/ kişi kişi/adet kişi/adet kişi/adet m2/ kişi Değerlendirmesi yapılmış olan eksiklikler üzerine gidilerek yapılacak olan iyileştirme çalışmaları ile daha sağlıklı bir çalışma ve yaşam ortamı yaratılmış olacaktır.298 0. Dr.840 1. Ali Fuat Berkman’ın hazırlamış olduğu kişi başına değerler ve şantiyeler ortalama karşılaştırması (Ozan Çelik vd.647 27. Ord.4 m2 olarak bulunması ile kendini göstermektedir.655 28.

. 67. nş. Mühendislik Tasarım Projesi . Hasan Tahsin Boz . nş. smail Gülbetekin.Müh.Müh.Müh. Murat Kuruoğlu “Şantiyelerin Kurulumu ve Yerleşim Planlarının Değerlendirilmesi”. 41-42. Esra Topkaya (Kocaeli Üniv. pp. 55.. A. Erman Yiğit Tuncel. 170. MÜNGEN. 47. Emrecan Türkeş . 2009. nş.Müh. Alican Ankay.Müh. pp. stanbul Teknik Üniversitesi. TÜ Sürekli Eğitim Merkezi Sertifika Programı Şantiye Tekniği Ders Notları.Kaynaklar BERKMAN.F. 2003. 19-20. 157. 65. 33-34.Müh. TÜ nşaat Fakültesi Yapı şletmesi Anabilim Dalı.Müh. M. nş. nş. 29 . 49. stanbul Teknik Üniversitesi Matbaası. nş. nş. Şantiye Teknikleri.).1-5. 37-39. Erdi Akbayrak. 1957. Yürütücü Dr. U. Ozan Çelik . 175. 28-31.

.

Bu yapılarda gelişen ve değişen teknolojik olanaklarla standart yapım tekniklerinin yanı sıra yeni ve modern yöntemlerde kullanılmaktadır. organizasyon eksikliklerine.-Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü. yapı işletmesi ve yapım yönetimi kapsamında örnek yapının olumlu ve olumsuz yönleri karşılaştırılacaktır. Gör.com Araş.-Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü. Gör. Eskişehir TED Koleji. zaman ve para açısından ekonomi sağlanması ve kaliteli yapımın gerçekleştirilmesi için önem kazanmaktadır. Zuhal Özçetin Bozok Üniversitesi Müh. teslim sürelerinde gecikmelere ve iş kazalarına yol açmaktadır. Bu çalışmada. Eskişehir TED Koleji örneği şantiyede yapım yönetimi. TED Koleji. hatalı malzemeyle üretimin gerçekleştirilmesine.2199 E-Posta: ardazeynep@gmail. Anahtar Sözcükler: Yapı şletmesi. Yapım Yönetimi. Yozgat Tel: 0 354 242 10 01. proje hatalarının ve yapı maliyetinin artmasına. Yozgat Tel:0 354 242 10 01-2131 E-Posta: zuhalozcetin@gmail. 31 .com Öz nsanoğlu gereksinimlerini karşılamak amacıyla belirli konfor ve güvenlik koşullarını sağlayarak çeşitli işlevde yapılar oluşturmuştur. Bir yapı projesinin işverenin isteklerini karşılamak amacı ile mimari tasarım sürecinin başlangıcından bitimine kadar planlanması. bütçe ve kalitede tamamlanması gerekmektedir. denetlenmesi ve koordine edilmesi için yapının belirtilen süre. yapım süreci ve yönetim eylem ve etmenleri başlıkları altında irdelenecek. Yapı Yönetim Eylem ve Etmenleri. Mehmet Eminel Bozok Üniversitesi Müh. Çalışmadan elde edilen sonuçlar ile yapı işletmesi ve yapım yönetimi konusunda önerilerde bulunulacaktır. Gör. Zeynep Arda Bozok Üniversitesi Müh.Yapı şletmesi ve Yapım Yönetimi Kapsamında Eskişehir TED Koleji Örneğinin rdelenmesi Araş. yürütülmesi.com Öğr. Bu nedenle proje yönetiminde yapı ile ilgili disiplinlerin eş güdümünün ve akılcı yapım yönetiminin gerçekleştirilmesi konusu iş gücü. Projesi tamamlanan yapıların iyi yönetilmeden inşa edilmesi. Yozgat Tel: 0 354 242 10 01-2136 E-Posta: mehmeteminel@gmail.-Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü.

yönetim eylemlerini yaparken önemli olan ve yönetimi etkileyecek bileşenlere ‘yönetim etmenleri’ denmektedir [3]. Yönetim Süreci Eylemleri ve Etmenleri [3] 32 . 3. 4. 5. Yönetim Eylem ve Etmenleri Bir yöneticinin. yürütülmesi. bir yapım programının yönetim metotlarını uygulayarak yürütülmesine yapım yönetimi denmektedir. ORGAN ZASYON KOORD NASYON VER ML L K STANDARD ZASYON KISITLAR EKONOM KAL TE 1. bütçe ve kalitede tamamlanmasını sağlamak. denetlenmesi ve koordine edilmesine yapım proje yönetimi denir [1]. nterdisiplin olarak yapı yönetimi [2] 1. 7. işverenin isteklerini karşılamak i ç i n başlangıcından bitimine kadar planlanması. Yapının Tasarımı Karar Projelendirme Denetim ve Organizasyon Yasalar Yapımın Yönetimi Uygulama Yürütme Tasarımı Yargı Teslim Şekil 1. YÖNET M YÖNET M EYLEMLER YÖNET M ETMENLER 1. maliyet ve kaliteyi denetlemek amacıyla. 6. 2. 4. 2. dikkate almak zorunda olduğu yönetim bileşenleri mevcuttur ve ayrıca bu bileşenler yönetim tanımını da yapmaktadır. Bir yöneticinin süreç içinde yapması gereken eylemlere ‘yönetim eylemleri’ . PLANLAMA TASARLAMA VE PROBLEM ÇÖZME KARAR VERME DENET M LET Ş M Şekil 2. 5. 3. Bir yapım projesinin belirtilen süre.Giriş Zaman. bulunduğu konuma ya da yapı üretim süreci içindeki durumuna göre.

ve Batu nşaat A. Temelleri 12 Mart 2008 tarihinde atılmıştır. Bu nedenle. San.’ dir. Şantiye kurulumuna hafriyat işleriyle eş zamanlı olarak başlanmıştır.Ş. Ltd. Projenin boyutları 50 dekar arsa alanı içerisinde belirlenmiş olup. Teknik ve idari/yasal şartnameler hazırlandıktan sonra 50 dekar arsa alanı içinde 6400 m2 kapalı alan (2000 m2 ortaokul kısmı. Yapı Üretim Süreci Yapı üretim süreci. Mimari proje TED kolejinin merkezi olan Ankara’ da Yeşim-Nami HATIRLI tarafından yapılmıştır. bu alanla ilgili mümkün olabilecek fonksiyon tipleri. park yeri zorunluluğu vb. 2000 m2 ilkokul kısmı ve 2400 m2 anaokulu kısmı) tasarlanmıştır. bunları karşılayacak ürünün yapılması kararı ile başlayıp. ihtiyaç ve talebe. ülkedeki 22. 33 . sorunları incelenmelidir [1]. Alan (Yerleşke) Tanımlaması: Bir kent alanının hangi özel amaçlarla tahsis edilmesi gerektiği yerleşme ölçeğinde bir fizibilite çalışması gerektirir. YAPI YAŞAM SÜREC Ön hazırlık evresi Fizibilite çalışmaları Planlama/ Programlama (ihale) Tasarlama Yapım evresi YAPI ÜRET M SÜREC KULLANIM SÜREC YIKIM Şekil 3. Şti. Yüklenici firmalar Müpasan nşaat Tic. Eskişehir TED Koleji. Eğimli olmayan bir arsa yapısı mevcuttur. arsa kullanma emsali. rayiç kira değerleri.2.000 dolar olarak belirlenmiştir. Proje Süreci Temel Evreleri [1. değişik çözüm yollarının araştırıldığı evredir [1].1. Projenin bir kısmının 2008-2009 öğretim yılında faaliyete geçmesi amaçlanmıştır. fizibilite etüdü ile devam etmektedir. yapım sistemi alternatiflerinin değerlendirilmesi.3] 2. plan düzenleri. arsa maliyeti. proje maliyeti yaklaşık 22. Proje şehir merkezinden yaklaşık 10–15 km uzaklıkta bulunan Yukarı söğüt önü mevkiinde konumlandırılmıştır (Resim 1). kaynakların durumuna göre analizlerin yapıldığı. Bu evre. TED okuludur. ihtiyaçların belirlenip. yapı birim sayısı.

Vaziyet Planı: Yerleşke bütününde var olan binalar arazi ve yola göre konumlandırılmış olup.2. Diğer Binalar ve Çevre le Ulaşım. yapı bütünü Vaziyet Planı.2008 ve 01. Eskişehir TED Koleji Alanı (Google Earth) Eskişehir TED Koleji örneğinde. 2. Yerleşim planında her binanın kendine ait otoparkı bulunmaktadır. Yerleşkede araç ve yaya girişleri kullanıcılar dikkate alınarak yoldan uzaklaştırılmıştır ve iki ayrı giriş düşünülmüştür (Resim 3.11. Plan Özellikleri.5). Binaların Şekillenme Kriterleri.Resim 1. 34 . Eskişehir TED Koleji Alanının Şehir Merkeziyle lişkisi [5] 2.Yapı Bütününün ncelenmesi: Resim 2.1.4. Yönlenme kuzeybatı-güneydoğu ve kuzeydoğu-güneybatı doğrultusundadır. spor alanları ve anaokulu yola göre konumlandırılmıştır. Bina Konumları.2009 tarihleri arasında mevcut durum incelenmiştir. 01.04.2. Yerleşke bütününde yurt ve lojmanlar hem arsanın biçimlenişine uygun olarak hem de eğitim birimleri ile olan ilişkisi göz önünde bulundurularak eğitim birimlerinden ayrı olarak tasarlanmıştır.

Batu nşaat A.. Eskişehir TED Koleji Vaziyet Planı (Müpasan nşaat Ltd. Şti.2. Şantiye alanı eğimli olmayan bir arazi üzerinde konumlandırılmıştır (Resim 6). Arşivi) 2. Şti.2.Ş.Batu nşaat A. Projenin Genel Görünümünü Gösteren Üç Boyutlu Çizimler (Müpasan nşaat Ltd. Diğer Binalar ve Çevre le Ulaşım: Şehir merkezinden yaklaşık 10-15 km uzaklıkta Yukarı Söğüt önü mevkiinde Söğüt ve Uludere Yolu Caddesi üzerinde konumlanan yapı bütünü ön cephesinde özel şahsa ait bir çiftlikle komşu parselde bulunmaktadır. 35 .Ş. Arşivi) Resim 4-5..Resim 3.

sınıflar ve 9. sınıflar olmak üzere ayrı bloklar olarak düşünülmüştür.10. 6. Arşivi) 36 . Anaokulu Zemin Kat Planı (Müpasan nşaat Ltd. kış aylarında oyun alanı için iç avlu. Eskişehir TED Koleji Alanı. Anaokulu binasında omurga şema düşünülmüştür.12. Yapıda kullanıcı gereksinimleri göz önünde bulundurularak. Eğitim birimleri 1.9). Plan Özellikleri: Eskişehir TED Koleji yerleşkesi anaokulu. Spor merkezi açık ve kapalı mekânlardan oluşmaktadır.Ş.3. Eğitim bloklarında tarak şema düşünülmüş olup. Şti. Kapalı spor salonuna ait ayrı bir otopark bulunmakta ve giriş buradan sağlanmaktadır (Resim 22.20).2. sınıflar.-8. lojman ve spor merkezinden oluşmaktadır. eğitim bloğu.24. Tören alanları her bir bloğa ait açık spor alanları ile ilişkilendirilmiştir (Resim 3. merkezinde bulunan sosyal aktivite mekanlarına takılan iki sirkülasyon aksı ve bu akslara takılan sınıflardan oluşmaktadır. Diğer Binalar ve Çevre lişkisi 2.11..26.-6. Yapı.23. sirkülasyon aksının bir ucuna takılan sınıflardan ve diğer uca takılan müzik ve görsel sanatlar işlikleri. Resim 7. yaz aylarında sınıflara ait terasla ilişkilendirilmiş bahçe içerisindeki oyun alanları tasarlanmıştır (Resim 7. Eğitim birimleri bloklarının her birinin kendine ait girişi ve tören alanı bulunmaktadır.25.27). kütüphane ve idare sosyal tesisler ile sonlanmaktadır.8.19.Resim 6.-12. Açık mekânlar ulaşım kolaylığı ve aynı işlevlerin bir arada bulunması açısından kapalı spor salonu ile ilişkilendirilmiştir. yurt. laboratuarlar ile öğretmen odalarından oluşmakta.Batu nşaat A.

Arşivi) 37 ..Şti.Ş. Arşivi) Resim 12. Eskişehir TED Koleji B Blok 1. Şti.-9. Arşivi) Resim 10.Ş.Resim 8..Ş. Şti..Batu nşaat A.Batu nşaat A. Eskişehir TED Koleji Anaokulu Bloğu Görünüşleri (Müpasan nşaat Ltd. B Blok Zemin Kat Planı (Müpasan nşaat Ltd. B Blok Bodrum Kat Planı Resim 11. Kat Planı (Müpasan nşaat Ltd.Batu nşaat A.

Arşivi) 38 ..-14.Şti.-16. Eskişehir TED Koleji B Blok ç Mekân Görünüşleri (Müpasan nşaat Ltd. Eskişehir TED Koleji B Blok Görünüşleri (Müpasan nşaat Ltd.Ş.Ş.Şti.Resim 13. Şti. Eskişehir TED Koleji B Blok ç Mekân Görünüşleri (Müpasan nşaat Ltd..Batu nşaat A..Batu nşaat A.Ş.Batu nşaat A. Arşivi) Resim 15. Arşivi) Resim 17-18.

Şti. Eskişehir TED Koleji C Blok Resim 20. Eskişehir TED Koleji Spor Tesisleri (Müpasan nşaat Ltd. Şti.Resim 19. Arşivi) 39 .Batu nşaat A.-23.Batu nşaat A.Batu nşaat A.Ş.Ş. Şti.. Eskişehir TED Koleji C Blok Bodrum Kat Planı Zemin Kat Planı (Müpasan nşaat Ltd. Eskişehir TED Koleji C Blok 1.. Kat Planı (Müpasan nşaat Ltd. Arşivi) Resim 21.. Arşivi) Resim 22.Ş.

Eskişehir TED Koleji Spor Tesisleri (Müpasan nşaat Ltd.Resim 24-25.11.04. Şti. sınıflar bloğunda ise kaba inşaat sürdürülmektedir..2009 Tarihleri Arasında Yapılan ncelemelerde Mevcut Durum: Eskişehir TED Koleji şantiyesinde yapılan incelemelerde anaokulu binasında kaba ve ince işler bitmiş olup.Ş.-8. Eskişehir TED Koleji Spor Tesisleri Kesit-Perspektif (Müpasan nşaat Ltd.Batu nşaat A.Ş. eksik kalan dekorasyon işlerine devam edilmektedir. Eskişehir TED Koleji Örneğinde 01.4. Arşivi) Resim 26.2.2008 ve 01. 6.-6. Arşivi) 2. Diğer blokların yapımına ise henüz başlanmamıştır. Şti.Batu nşaat A..-27. 40 . sınıflar bloğu kaba işleri tamamen bitirilmiş. ince iş ve dekorasyon işleri devam etmektedir. Eğitim bloklarında ise 1.

Proje boyutunun geniş olması yapım aşamasını parçalara ayırmıştır ve anaokulu kısmından başlanan yapım süreci belli aşamalarda bitirilmiştir. Porsuk Yapı Denetim şirketiyle anlaşılmış ve organizasyon şeması sağlanmıştır. PROJE KOORD NATÖRÜ/ F RMA SAH B ŞANT YE ŞEF KABA ŞLER ŞEF NCE ŞLER ŞEF Şekil 5. Eskişehir TED Koleji Örneğinde Organizasyon Şeması [4] ş bölümü yüklenici tarafından sağlanmaktadır. Ana okul ve ilkokul kısmı faaliyete geçmiş durumdadır. finansmanı belirlenmiş. 41 . nasıl. Projenin konumu. ne zaman yapılacağı ve kimin yapacağı organizasyon kurgusunda belirlenmiştir. neden.1. Eskişehir TED Koleji Binası Şantiyesinin Yönetim Eylemlerine ve Etmenlerine Göre ncelenmesi 3.3. Yönetim Eylemleri YÖNET M EYLEMLER Planlama Tasarlama/ Problem Çözme Karar Verme Denetim letişim Şekil 4.1.1. Projenin şu an ki aşaması ortaokul kısmıdır. Planlama: Fizibilite çalışmalarından projenin boyutu hesaplanmış ve yapının belli bölümlerinin yapılıp faaliyete geçmesi düşünülmüştür. Nelerin. Yönetim Eylemleri Şeması [4] 3. Ayrıca projenin Ankara bağlantısından dolayı (Mimari proje Ankara’ da hazırlanmıştır) değişiklikler yapılmış ve uygulanmaktadır.

Amaçların Saptanması

Projenin aşamalı ilerlemesi ve ortaokul kısmının bir daha ki dönem (2009-2010) faaliyete geçmesi amaç edinilmiştir. Daha sonra mali durum, personelin nicelik ve niteliği, araç ve gereçlerin durumu, rekabet gücü, karlılık durumu, örgüt yapısının uygunluğu gibi durum değerlendirmeleri yapılmıştır. Pazar durumu belli aralıklarla izlenmeye devam etmektedir. Ham madde ve malzeme kaynakları incelenmiş halende uygun yerler araştırılarak malzeme temini yapılmaktadır. Kullanıcı profilinin, öğrenciler olması ve okulun bir kısmının faaliyette olmasından dolayı değişimler yapılabilmektedir. nşaat sürecinde gelecek tahmini kaçınılmazdır. Yapılan her iş aslında bir önceki günün tahmininden ibarettir. Tabii bunun içinde uyarılara rağmen, oluşan olumsuz tahminlerde mevcuttur. Örneğin; ekonomik kriz... Plan kontrolü her zaman, Revizyon önerisi Ankara’ da ve proje koordinatörü-firma sahibinin onayı üzerine yapılmaktadır.

Mevcut durumun değerlendirilmesi

Verilerin toplanması, değerlendirilmesi

Gelecek tahmini yapmak

Planın kontrolü ve revizyonu

Şekil 6. Planlama Aşamalarının örnekte incelenmesi [4] 3.1.2. Tasarlama / Problem Çözme: Problemlerin çözümü, çözüm getirenin bilişsel düzeyi ile ilişkilidir. Problemi, iyi tanımlanmış problem haline getirmeye çalışmak önemlidir. Problemlerden biri mevcut projedeki bir odanın kapısının çizilmemesi olmuştur. Bu sorun şantiye şefi ve proje koordinatörü tarafından Ankara’ ya bildirilerek, uygun bir şekilde proje düzeltilmiştir. 3.1.3. Karar verme: Karar verme süreci, yapı yaşam sürecinde her düzeyde gerçekleşen yönetim eylemidir. Karar vermenin üç yöntemi mevcuttur. 1. Sezgisel karar verme: Kararların duygunun yönlendirdiği şekilde alınmasıdır. Şantiye şefinin işçi seçiminde hislerine de güvenmesi gibi. 2. Yargıya dayanan karar verme: Bilgi ile edinilen deneyimler ile örgüt faaliyetlerine ilişkin rutin kararların alındığı yöntemdir. Mobil vincin gerekli yerlerde kullanılması gibi. 3. Problem çözmeye dayanan karar verme: Problemi oluşturan etmenler belirlenip, birbirleriyle olan ilişkileri ile nasıl sonuca varılacağı araştırılır.

42

Tüm uyarılara rağmen kasklarını giymeyen işçiler, şantiye şefi tarafından yevmiyeleri kesilerek cezalandırılmış, böylece problemin çözümüne dayalı karar verilmiştir. Karar verme Eskişehir TED Koleji şantiyesinde Konsensüs yöntemiyle yapılmaktadır. Yani tüm ilgililerce düşünülüp karar verilmektedir. (3 kişilik heyet kararı) ncelenen örnekte var olan ve oluşan problemlerin çözümünde yapılan işlerin aksamaması için, bazı zamanlarda anında problem çözümüne ilişkin kararlar verilip uygulanmaktadır. 3.1.4. Denetim: Mevcut durumla; örgüt takımın hedefe varmak için etkili ve verimli çalışıp çalışmadığını araştırma sürecidir. Denetim, geçmişe ilişkindir [3]. Denetim Porsuk Yapı Denetim şirketi tarafından yapılmaktadır. Yapı denetim şirketi elemanları, arama üzerine şantiyeye gelmektedirler. Şantiyede denetim ve yönetim tutanağı bulunmamaktadır. ( ş yoğunluğundan dolayı bunlara vakit kalmamıştır) Denetim şirketinde düzenli olarak tutulmaktadır. Fakat gerek şantiye şefinin gerekse proje koordinatörü ve firma sahibinin gösterdikleri özen dolayısıyla planlanan işlerin zamanında ve doğru bir şekilde yapılmasının da önem arz ettiği belirtilmektedir. 3.1.5. letişim: Sonuca ulaşmak ve davranışları etkilemek amacıyla insanlar arasında sözlü ya da sözlü olmayan diğer araçlarla anlayış sağlamaya iletişim denmektedir [3]. letişim modeli olarak; yıldız ağ kullanılmaktadır. Bu modelde; komuta zincirindeki bir yönetici ile (firma sahibi ve proje koordinatörü) etkileşimde bulunan bir uzmanı (şantiye şefi) yansıtmaktadır. letişim kurgusunda görev tanıtımı, işe alınan her işçi için yapılmaktadır. Yöneticinin (şantiye şefi) işe alınacak elemanları tanıması deneme-yanılma yöntemiyle, deneyimle ve teknik personelden soruşturmakla sağlanmaktadır. Teknik şartname şantiyede mevcuttur. letişim kurgusunda kimin ne yapacağı 1-2 gün önceden planlanıp, o gün şahıslara yapacakları işler açıklanmaktadır. Mesela; şu an ki inşaatta çalıştırılan işçilerin bir kaçının faaliyete geçecek anaokuluna askı asılması için 1-2 gün önceden görevlendirilmesinin yetkililer tarafından (firma sahibi) istenmesi gibi... Projenin Ankara’ da yapılması iletişimde bazı aksaklıklarda getirmektedir. Ayda bir mimari proje için görüşmeler yapılabilmektedir. Mesafeden dolayı kaynaklanan iletişimler (telefon görüşmesi v.b. ) maliyeti de etkilemektedir.

43

3.2. YÖNET M ETMENLER
YÖNET M ETMENLER Organizasyon Koordinasyon Verimlilik Standardizasyon Kısıtlar

Şekil 7. Yönetim Etmenleri Şeması [4] 3.2.1. Organizasyon: Bir örgütün amaçlar doğrultusunda, elemanlarının yetki ve sorumluluklarının belirlenmesi, yönetsel eylemlerin kurgulanması durumu organizasyon olarak tanımlanabilir. Uzmanlaşmış kişileri organize ederek verimlilik ve etkinliği arttırmak; örgütlenmedir [3]. Bir inşaat firmasında atılacak en önemli adım, uygun bir organizasyonel yapı ortaya koymaktır. Bu organizasyon yapısı kurulmadan firma bünyesindeki birbirinden farklı işlevlerin etkin ve koordineli bir biçimde yerine getirilmesi pek mümkün olamamaktadır. Bu nedenle her firma, stratejisiyle uyumlu ve işlevsel gereksinimlerine uygun bir organizasyon yapısı kurmak durumundadır [2,3]. Firma çapındaki organizasyonel yapının kurgusu yapılırken diğer yandan kişisel sorumlulukların en etkin şekilde ortaya konulması da gereklidir. Kişilere yüklenen sorumluluklar ne yerine getiremeyecekleri kadar ağır ne de boş kalacakları kadar hafif olmamalıdır. Verilen işle karşılığında alınan sonucun paralelliği sağlanarak üst düzey yöneticilerle çalışanlar arasında iş dağılımı açısından denge ve eşitlik sağlanmalıdır. Uygun ve yerinde bir organizasyon, etkin bir yönetimin ilk koşuludur. Organizasyonda gerekli prensipler şu şekilde sıralanabilir: a-) Firmanın stratejisi ve amaçları doğrultusunda yeteri kadar yönetim pozisyonu oluşturularak belirlenmiş amaç ve hedef stratejilerin başarılması. b-) Firma içi iletişim sistemi açıkça tanımlanarak denetim, emir ve bilgi akışının uygun bir sistematiğe oturtulması. c-) Bir üst düzeydeki yöneticinin ayrılması durumunda, firma işlevlerinin aksamaması için bir alt düzeydeki elemanın en az üstünün yerini alabilecek kadar iş eğitimine tabi tutulması [2]. nşaat firmalarını diğerlerinden ayıran birtakım özellikler organizasyon yapılarını da etkilemekte ve farklılaştırmaktadır. Bunlardan en önemlisi, inşaat firmalarının etkinlikte bulunduğu projelerin çok fazla birbirlerine benzememesi ve özgün o l m a l a r ı d ı r (yani s t a n d a r t l ı k yo k t u r ). Her farklı proje, gereksinim programından başlayıp finans (nakit) akışı, teknik gereksinimler, tamamlanma zaman 44

periyotları ve kalite standartlarıyla bir bütün oluşturmaktadır. Bunun yanı sıra inşaat firmaları için üretim yerleri (alanları) olan şantiyeler de farklı özellik ve koşullara sahiptir. Bunlar, iklim, arazi özelliği, topografya, zemin v.b. sayılabilecek pek çok parametreyi oluşturur. Bu tür farklılıklar hem firmanın hem de şantiyelerin organizasyonunun esnek olması koşulunu da beraberinde getirmektedir. Organizasyon, her projenin özelliklerine uygun olarak şekillenebilmeli ve hedeflenen koşulları yerine getirebilecek niteliğe sahip olmalıdır [2,3].
Aynı tür işlerin bir araya toplanarak gruplandırılması Bireylerin becerilerinin belirlenerek bireylerin gruplandırılması yi bir iletişimin kurgulanması Yetki zincirinin oluşturulması √ √ X X

Şekil 8. Organizasyon aşamalarının Eskişehir TED Koleji Örneğinde ncelenmesi [4]
Amaç Birliği lkesi: Organizasyonun, kuruluşun amaçlarını karşılayacak nitelikte olmasıdır. ş bölümü ve uzmanlaşma ilkesi: Ekip elemanlarına ya da yöneticilerine, bilgi, yetenek ve deneyimlerine göre işler verilmelidir. Kontrol alanı ilkesi: Yöneticinin yetki ve sorumluluğundaki alanın tanımlanmasıdır. Hiyerarşik yapı ilkesi: Alt, üst ilişkisinin belirlenmesidir. Emir kumanda birliği ilkesi: Her bir elemanın bir üstünden emir alması durumudur. Sorumluluk ilkesi: Astların yaptıkları işlerde üstlerine sorumlu olmalarıdır. Yetki ve sorumluluk denkliği ilkesi: Bütün üstler astlarına tanıdıkları yetki ve onların yaptıkları faaliyetlerden de sorumludurlar. Yetki devri ilkesi: Astların kendilerinden beklenen faaliyetleri gerçekleştirebilmeleri için üstler bir kısım yetkilerini paylaşmalıdır. stisna ilkesi: Rutin işlerde risk az olduğu için bir kısım rutin kararların astlara devredilmesidir. Açıklama ilkesi: Elemandan beklenen görevlerin net biçimde aktarılmasıdır. Gerekirse yazılı olarak verilmelidir. Denge ilkesi: Örgüt bölümleri, standartlaştırma ile esneklik, merkezcilik ya da merkezden uzaklaşma arasında denge sağlanmalıdır. Basit ve anlaşılırlık ilkesi: Temel ilişkiler, iş akışı gibi konuların anlaşılır biçimde tanımlanması ilkesidir. Değişebilirlik ve reorganizasyon ilkesi: Günün koşullarına göre değişim esnekliğinin sağlanmasıdır. √ √ √ √ √ √ √ √ √ X X X √

Şekil 9. Organizasyon lkelerinin Eskişehir TED Koleji örneğinde incelenmesi [4] 3.2.2. Koordinasyon: Birimler, elemanlar ve bölümler arasındaki işbirliğinin kalitesini ifade etmektedir. Bu kalite yüksek seviyede ise, bölümler arasındaki çatışma, anlaşmazlık ve amaca yönelme vb. sorunları azalacak; işbirliği düzeyi ve anlayışlılık artacak, koordinasyon sağlanmış olacaktır [3]. Şantiyede koordinasyon yapılmaya çalışılmıştır, fakat istenen düzeyde olamamıştır. Koordinasyonun önemli bir unsuru olan haberleşme, şantiye telsizleriyle sağlanmaktadır.

45

3.2.3. Verimlilik:
Süre

Verimlilik Kalite Maliyet

Şekil 10. Verimlilik Üçgeni [3] Verimlilik, belirlenen şartlara uygun olarak elde edilen ürün miktarı ile bu ürünü elde etmek için sarf edilen kaynaklar arasındaki ilişkidir. Belirlenen şartlara göre elde edilen ürün ‘’kaliteli’’ ürün olarak adlandırılır. Kaliteli ürün elde etme de, iki önemli kaynak vardır. Bunlar; zaman ve ekonomik kaynaklardır. Verimlilik, bu üç unsurun eşit dağılmasıyla oluşan bir faktördür [3]. Eşit dağılım, verimlilik kavramında önemlidir. Hiçbirini diğerlerinden ön plana çıkartamaz mıyız? Bu tercih yapı işletmesi ve sosyal sebeplerle mümkündür. Yapım aşamasındaki ekonomiden, yapının tamamlanarak işletmeye alınmasında elde edilecek ekonominin daha önemli olduğu durumlarda yapı kısa sürede yapılıp faaliyete geçirilebilir[3]. Bu şantiye de olduğu gibi. Bu işletmeye göre değişebilmektedir. Verimlilik süre olarak incelediğinde büyük bir kazanç söz konusudur. Kalite olarak bakılırsa; bu konuda oldukça titiz davranılmaktadır. Fayanslar, pencere kenar derzleri lazerle ölçerek yapılmış, alçıpan kotları alınmıştır. Maliyet bakımından ele alınırsa; kısa sürede çok iş yapılmıştır. 3.2.4. Standardizasyon Standardizasyonun faydaları ‘’kaynakların verimliliği’’ olarak özetlenebilir. Üretim sektöründeki artış ihtisaslaşmayı zorunlu hale getirmiş, bu da verimliliğin arttırılması için standardizasyonun önemini arttırmıştır [3]. Projede keskin hatlar mevcuttur (merdiven vb. yerlerde). Bunun kullanıcı profili olan çocuklar için elverişsiz kullanım oluşturduğu anlaşılmıştır. Bu durum ilgililere bildirilmiş ve ileri ki aşamalarda düzenlemeler talep edilmiştir. Endüstriyel üretimde, geleneksel sistemlere göre inşaatın belirli dönemlerinde insan gücünden çok makine gücüne daha fazla yer verilmesi, işçilik hataları, kalite farklılıkları, süre ve para kaybı gibi bir takım olumsuzlukları azaltmaktadır. ncelenen şantiyede makineleşmeye önem verilmektedir. Çatıya yerleştirilen çelik profiller için vinç kullanılmakta ve gerekli her türlü makineden yararlanılmaktadır. 3.2.5. Kısıtlar Kısıtlar 4 bölümde incelenebilir. 1. Maliyet, 2. Zaman, 3. Teknoloji, 4. Kanun ve Yönetmelikler.

46

Yapının 10 aylık bir süre içinde bu seviyeye gelmesi ve bu süre içinde okulun bir kısmının faaliyete geçmesi maliyet bakımından kazanç sağladığı kadar kısa sürede bitirmek bazı zararlarda getirmiştir. Bu firmaya göre değişebilecek bir bakış açısıdır. Kısa sürede inşaatı bitirmek fayda sağlamış fakat sürenin az olması malzeme miktarının belirlenmesini engellemiştir. Satın alma birimi de olmadığından dolayı stoklama yapılamamış ve gerekli olan malzemenin parça parça (günlük) alınması maliyetin artmasına sebep olmuştur. nşaatın şehir merkezinden uzakta olması, merkezde bulunan 3 deponun kullanılmasında yol maliyetini de arttırmıştır. Süre kısıtlaması şantiye işleyişinde çok sıkıntı yaratmıştır. Fakat yine de zaman şantiyede büyük bir kazanç olarak görülmektedir. Bu kadar kısa sürede yapılan bina olma özelliğinden dolayı takdir alınmıştır. Teknoloji en üst seviyede kullanılmaya çalışılmıştır. Makine-teçhizat vb. Cephe düzenlerinden kullanılan malzemeye kadar bu açıkça gözlenmektedir. Teknoloji bu yapıya sadece yarar getirmemiştir. Projede havalandırmayla ısıtma sistemi tasarlanmış, fakat güzel bir tasarım olmasının yanında Eskişehir’ in ikliminde pek yarar sağlamamıştır. Bu maliyeti de arttıran bir sebep olmuştur. Kanun ve yönetmeliklere göre izinlerin resmi kısmı idareye aittir. (Arada hatır gönül işleri olmaktadır) Yapı denetim izinleri günlük alınmaktadır.

4. Sonuç ve Öneriler
Eskişehir TED Koleji şantiyesinde yapım yönetimi eylem ve etmenlerini araştırmayı amaçlayan bu çalışmada, Eskişehir TED Koleji şantiyesinde yapım yönetim faaliyetlerinin ne şekilde sürdürüldüğünü belirlemek ve değerlendirebilmek için gözlem yöntemi kullanılmış, yüklenici firma şantiye şefi ve şantiye sorumlusu ile yapılan görüşmelerden yararlanılmıştır. Yapılan bu çalışmada gözlem ve görüşme yöntemlerinin bir arada kullanılması çalışmanın önemini arttırmıştır. Gözlem ve görüşme yöntemleri ile elde edilen bilgiler karşılaştırılarak değerlendirilmiş ve bu karşılaştırmada elde edilen sonuçların birbiri ile tutarlılığı gözlemlenmiştir. Eskişehir TED Koleji şantiyesinde yapılan çalışmalar doğrultusunda yapım yönetimi eylem ve etmenleri ile ilgili olarak şu veriler elde edilmiştir: Yerleşke içinde lojman ve yurtların eğitim birimlerinden ayrı düşünülmesi kullanıcılar açısından olumlu bir durum olmakla birlikte, eğitim birimlerinin yola yakın konumlanışı kullanıcılar için ses ve gürültü açısından olumsuz bir durum oluşturacaktır. Bu nedenle kullanıcı isteklerinin belirlenmesi amacıyla tasarım aşamasında kullanıcı, tasarımcı ve işveren arasında iletişim kurulması sağlanmalıdır. Proje için görüşmelerin daha önceden yapılmasının ve projelerin revizyonunun Eskişehir’den bir firmaya yaptırılmasının iletişimde kopukluğu bir ölçüde önleyebileceği düşünülmektedir, dolayısı ile bu durumun maliyete katkısı olacaktır.

47

Şantiye alanında güvenliğin yetersiz olduğu gözlemlenmiştir. Şantiye alanında kamera güvenlik sisteminin kurulması, bu mekânların güvenli olmasını ve şantiyede verimliliğin arttırılmasını zorunlu hale getirecektir. Kamera sistemleri ile pek çok bölgenin aynı anda izlenerek kaydedilmesi sayesinde, çalışanların kontrolünün sağlanması, verimliliği arttırması, olası tehlikelerin gecikmesiz algılanması ve müdahale edilmesi imkânına sahip olunabilecektir. Şantiye alanı içerisinde iş güvenliği tedbirlerinin alınması, bu konuda profesyonel bir uzman çalıştırılması ve şantiye alanında herhangi bir iş kazasının olmaması şantiyelerde aranan özelliklerden biridir. Eskişehir TED koleji şantiyesi dahil olmak üzere tüm şantiyelerde gerekli güvenlik önlemleri alınmalı ve çalışanlar tarafından uygulanması için yaptırım yoluna gidilmelidir. Şantiyede iş güvenliği ve işçi sağlığı sertifikalarına sahip teknik elemanlar ve iş güvenliği ile ilgili olarak profesyonel bir uzman çalıştırılmalıdır. Şantiye alanına girişte ve şantiye alanı içerisinde, o alanda meydana gelebilecek kaza ve risklere karsı uyarı için hazırlanmış levha ve tabelalar gözle görünür bir biçimde yerleştirilmelidir. Malzeme ve işçilik için ayrı anlaşma yapıldığında hata oranı artmakta ve yüklenici firma hem zaman hem de maliyet açısından zarara girmektedir. Bu nedenle taşeron firma ile yapım ve işçilik konusunda iş teslimi şeklinde anlaşma yapılması, taşeron firmanın yapımda daha dikkatli davranmasına neden olmaktadır. Böylece süre ve maliyet açısından yüklenici firmaya yarar sağlamaktadır. Şantiye ortamına gelen malzemenin şantiye alanına yakın bir bölgede ve belirlenmiş malzemelerin yapı çevresinde depolanması maliyet ve süre yönünden kazanç sağlayacaktır. Yapılan işlerin iş planına göre ilerlememesi anaokulu binasına ait iş planında revizyona neden olmuştur. Bu da gerek şantiye şefinin gerekse yüklenici firma sahibinin süre ve maliyet açısından zararına sebep olmaktadır. Özenli bir çalışma ile iş planına sadık kalınarak süre ve maliyet açısından kazanç sağlanabilir. Çalışmanın, var olan potansiyellerin ve eksikliklerin saptanmasını sağlayabileceği gibi diğer uygulamalarda kriterlerin belirlenmesinde de önemli bir rol oynayabileceği düşünülmektedir. Bu çalışmada kullanılan yöntem ileride yapım yönetimi araştırmalarına rehber olurken, elde edilen sonuçlar benzer işlevli çalışmalarda ve yapım kararlarının belirlenmesinde kullanılabilir.

Resim 28.Anaokulu Kısmından Görünüş[4]

Resim 29.Ortaokul kısmından ç Görünüş[4]

48

Resim 30. Şantiye sahası [4]

Resim 31. Eskişehir TED Koleji Binası [4]

Resim 32.-33. Eskişehir TED Koleji Binası (arka cephe) [4]

Resim 34.-35. lkokul ve ortaokul kısmından görüntüler (ön cephe) [4]

Resim 36.-37. nşaattan görüntüler [4]

49

-41. Şantiye sahasından görüntüler [4] Resim 42. Şantiye sahasındaki depolar [4] 50 .-39. nşaattan görüntüler [4] Resim 40.-45.Resim 38.-43. Faaliyetteki okulun inşatla ayrılması [4] Resim 44.

(2003). Yapım Yönetim lkeleri Ders Notları. Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık A. 51 . Z. 6. 2. 3. 4. Eskişehir TED Koleji Binası Şantiyesinin ncelenmesi.Resim 46. Türkiye. Türkiye. A. www. Kayseri. I. Ergönül.B. (2009). Yapı Yönetimi Dersi Ödevi. (2006).B. Arda.D. Özdemir. Faaliyetteki okul için park alanı ve inşaatla ayrılması (ön cephe) [4] Teşekkür: Bu çalışmaya verdikleri destekten dolayı Eskişehir TED Koleji Yüklenici Firma Sahibi Sayın Sercan Yavuz’a ve Şantiye Şefi Sayın Emrah Dal’a teşekkür ederiz. Ankara. Kaynaklar 1. Palme Yayıncılık.T. Sorguç. Gültekin. Proje Yönetimi Yapım Öncesi Süreci.k12. nşaat Uygulama ve Yönetim Mühendisliği Kapsamında Proje Yönetiminin Temel lkeleri.tr 7. (2009).D. Ankara. Türkiye. Erciyes Üniversitesi Toki Şantiyesinde Yapım Yönetimi Etmenlerinin rdelenmesi. (2007). Türkiye. Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık A.D. S. Yapı Yönetimi Dersi Ödevi. Z. Özçetin. Yapı Yönetimi ve Şantiye Tekniği Ders Notları.tedeskisehir.-47. V. 5.

.

Teknik Üniversite Konseptinde Gelişmeler Karşısında nşaat Yönetiminde Olanaklar ve Sınır Koşulları Prof.T. bu ülkede orta öğretimde teorik eğitime yatkın olmayan öğrencilerin yönlendirildiği Technikum’lar karşılığı Teknik Okullar da kurulmuştur. bilimsel metot ve bilgilere dayalı eğitim ve araştırma yapan ve bu nedenle ülkenin beyni niteliğindeki kurumudur. nşaat Yönetim Mühendisliğinin içerik ve özellikleri açısından. bir bilimler topluluğudur. her ülkede. nşaat Fakültesi Yapı şletmesi Anabilim Dalı (0212) 285 36 53 E-posta: dogan. ilk kez Berlin Teknik Yüksek Okulu. nedenleriyle bilmektir) biçiminde tanımlanmıştır (Meinhold. Dr. şletme ve Endüstri Mühendisliği ile kesişmesi örnek ve ilgili yayınlara yapılan atıflarla açıklanmaktadır. Yönetim Eğitim Konsepti. Doğan Sorguç . Tolum Mühendisliği Eğitimi nşaat Giriş nsanlığın ve ulusun geleceğini belirleyen eğitim olgusunun en üst düzey kurumu olan Üniversite. başka bir deyişle. ngiltere ve ABD’de College). Bununla birlikte ikinci dünya savaşından sonra Almanya’da teorik ve araştırma/geliştirme ağırlıklı eğitim alan Teknik Yüksek Okulu mezunu mühendislerde sosyal ve yönetsel bilim ihtiyacı ortaya çıkınca.sorguc@gmail. nedenleriyle ortaya konulmaktadır. Anahtar Sözcükler: Esnek Teknik Üniversite. Fransa’da Grande Ecole. 53 . nşaat üretimine özgü Sektör ve Endüstri planlamasına dönük koşulları ayrıntılı biçimde göz önüne serilmektedir. 1961) Bu nedenle Üniversite. Teknik Üniversite’ye dönüştürülmüş (1946) ve bu dönüşümü zamanla benzer Okulların çoğu izlemiştir. Latince’de bilim ‘scire is per causus scire’ (bilim.-Ing. ders programlarıyla birlikte Almanya’dan alınınca. Türkiye’deki isim. Bildirinin Sonuç bölümünde. Yönetim Eğitimi. Bildirinin Giriş’i izleyen ana bölümünde şletme ve Endüstri Mühendisliğinin nşaat Yönetim Mühendisliğindeki sınır koşulları. Yüksek Teknik Okul (Yüksek Mühendis Mektebi) / Teknik Üniversite aşamaları ve bu aşamalarda ulaşılan konsept ışığında nşaatta –Yönetim eğitiminin çağdaş biçiminde.com Öz Bildirinin Giriş Bölümünde Üniversite kavramı (eğitim-bilimsel araştırma bütünlüğü). Bu kurumun imalat ve hizmetler alanında üretim açısından eğitim ve araştırma yapanları Teknik Yüksek Okul veya Türkiye’de Mühendislik Yüksek Okulu anlamında Yüksek Mühendis Mektebi adlarını almışlardır (Almanya’da Technische Hochschule. V.Ü. lisansüstü ve lisans eğitimi zorunlulukları.

yy. bir şartla. 2009) Böylece. elektrik. insanları örgütleme. Mühendis’in teknik’ten önce. Bu çerçevede. ayrıca tüm diğer Fakülteler kendi yönetici eğitim programlarını ABD Mühendislik tanımına da en uygun biçimde düzenleme olanağına kavuşmaktadırlar. inşaat. kendisi için ‘Girişken (yenilikçi) Üniversite’ sloganını benimsemiş bulunan MTU.1950 Fizik Sosyoloji Bilimsel Müh. bilgisayar. doğadaki malzeme ve gücü kontrol etme sanatıdır’ (Sorguç. Mühendislik /Tıp/Yaşam Bilimleri/ Temel Bilimler’ etkileşimiyle elde edilen sonuçlar. 54 .Temel Bilimler – Tıp Yaşam Bilimleri’ biçiminde dört yapraklı yonca sembolünü benimseyerek. bu gün Münih Teknik Üniversitesi (MTU) adı altında ‘Mühendislik . Bu tanım. ortasında (ilk) sosyoloji kitabına ’20. işin gereği (Sorguç. TÜ nşaat Yönetimi programının felsefesi ve eğitim yöntemi de bunun zaten pilot uygulaması niteliğinde bulunmaktadır. sosyolojinin kurucusu Auguste Comte 19. Bu ortamda kurulan MTU International School of Science and Engineering’de.Böylece Yüksek Teknik Okullar. yeni ölen bir kişiden alınan kolların başarılı biçimde takılması. 2008) Yazarın tüm ulusal (ODTÜ) / uluslar-arası deneyimleri yanında.1930 Kimya Ekonomi Ampirik Müh.2000 Hümanist M. başından itibaren yöneticiler mühendis olacaktır. ABD Mühendisler Birliğini tanımıyla da örtüşmektedir. çok yönlü esnek programları sayesinde.1970 Biyoloji Psikoloji Toplumsal M. yüz yıl sonunda gerçekleşmiştir. disiplinler arası ekip çalışmasına ideal ortam yaratmıştır. Bu durum. 2005) şletme ve Endüstri Mühendisliği ve nşaat Proje Yönetimi dersleri ile geliştirdiği TÜ nşaat Yönetimi (Yapı şletmesi) Lisansüstü eğitim ve araştırma programı/Anabilim Dalı (Sorguç. ortaya koyduğu öğrenci odaklı. Bunlar arasında iki kolunu kaybetmiş bir işçiye. yönetim alanı için yeni bölüm açmak zahmet ve direncinden kurtulmakta. Tıp ile ilişkili olduğu oranda kamuoyunun büyük ilgisini çekmektedir.(TUM. Bilimler ve Mühendisliğin Gelişmesi Bilim Dalı Pozitif Bilimler Sosyal Bilimler Mühendislik 1900 . Bu husus. (19. Bu tanıma göre ‘Mühendislik. 1996) gereksindiği ayrı lisans eğitimi (Bölümü) düzenlemesi (Sorguç. yönetme. 1980 . Ayrıca. yaratıcı (sanatsal) kişiliğini ön plana çıkarmakta. Böylece nşaat Fakülteleri. sosyoloji bilmek şartıyla’ diye yazmış olduğu öngörü. matematik. Tablo 1. 1940 . 1993). işletme mühendisleri ve yeni malzemeler merkezi üyelerinden kurulu bir ekiple yürütülen ‘Enerji 2030 ’ projesi öne çıkmaktadır. tekniğin sosyal (toplumsal ve insan) sorunlarıyla birlikte ele alınması doğrultusunda geniş anlamdaki Üniversite kavramıyla bütünleştirilmişlerdir (Tablo 1). toplum ve insana dönük. bugün Almanya’nın en iyi Teknik Üniversitesi unvanını almıştır (Deutschland.yy.yy) kuruluşundan beri Almanya’nın klasik (dar) mühendislikte en önde gelen kurumlarından biri olan Münih Teknik Yüksek Okulu (MTH). 2007). ‘esnek’ Teknik Üniversite konsepti /yapısı sayesinde ortadan kalkmaktadır. 1950 . Teknik Üniversite eğitim ve bilimsel araştırmalarının çerçevesini çizmektedir. Türkiye’nin her alanda etkin yönetici ihtiyacını en uygun biçimde yanıtlayacağı gibi.

6. yerleşme. toprak. üretim faktörleri dış etmenlere maruzdurlar.Ülke ekonomisinin en geniş alanına hizmet veren inşaat sektöründe yönetim işini üstlenmek veya bu alanda eğitim ve bilimsel araştırmalara katkıda bulunmak isteyen Endüstri ve şletme Mühendislerinin dikkate alması gereken (sektöre has) sınır koşulları aşağıda açıklanmışlardır. üretim yöntemleri de –imalat sanayi aksinedeğişiktir. • otomasyon olanağı sınırlıdır 1. Bu olgu aşağıdaki sonuçları doğurmaktadır : 1. üretim süresince (anonim olmayan) kişisel ilişki vardır. 1. Maliyet hesabında yardımcı işler (geçici inşaat. Bu hususlar işverenin yetkisindedir. pazarlama ve üretim/finansman gücünü dikkate alan uzun vadeli programlar yapamazlar. 2. inşaatın üzerinde kullanılan malzemelerle birlikte arsa sahibinin (işverenin) mülkiyetine geçmesine ve yüklenicinin stoktan yararlanamamasına.2. ürün sabittir. 1. Üretim ve maliyet tahmininde daima risk unsuru vardır.5.4. Alıcı ile üretici (yüklenici) arasında. nşaat tipi. Yurtiçinde en güçlü işveren olan kamu kuruluşlarının politik etkiler sonucu uzun vadeli yatırım programları yap(a)mamaları veya yapılanlara uymamaları.. ürünün nitelik. 2. 1. inşaatta maliyetlerin artmasına yol açabilirler. ayrıca. nşaat işletmeleri ellerindeki proje dışında. inşaat sürecinde ortaya çıkan maliyet ve fiyat yükselerinde mülk değerinde doğan artışların sözleşmede aksine hüküm olmaması halinde inşaat sahibinin aktifine geçmesine neden olur. nşaatta yükleniciler pazar araştırması. Ayrıca. işveren tarafından saptanan süresel koşullar. 2. I /1993) Sınır Koşulları 1. uzun vadeli faaliyet programları yapamazlar. nşaatın satışını etkileyebilmek amacıyla üretici. süre ve fiyatında değişiklik yapamaz. inşaat projelerinde: • üretim teknoloji ve sürecinin seçimi ve • bu seçimde eniyileme (optimizasyon) gerektiği gibi. alışma) bölümü bulunur. risk ve maliyeti (şantiye merkez giderleri nedeniyle) artırır.1.3. Kredi alabilmek için ipotek verilebilecek sabit tesisler olmadığından. ulaşım. ülkenin saydam inşaat programlarından yoksun kalmasına ve inşaat işletmelerinin kapasite veya stoklarını piyasaya göre ayarlayamamalarına yol açar.1. Yapı-arsa arası hukuksal bağlantı. (Sorguç. 55 . 2. yeri ve koşulları (iklim. yüklenici ancak kişisel kredi ve hak ediş kesintileriyle gereken teminatları sağlar. 1. Genellikle açıkta üretim yapılır.7. 1. nşaat sanayinde üretim yeri gezici.2.3. işçi. Üretim yerinin işletme merkezi yanında olmaması. enerji olanakları) her projede değişik olduğundan. Bu husus yüklenicide finansman güçlüklerine yol açar. Bu nedenle. yönetimin etkinliğini düşürür.

4.4. tahmin edilir. 4. 4. nşaat sürecinde. teklifler açılana kadar bilinmez. yüklenici indirimini ancak maliyetindeki risk. yüklenici sadece risk faktörü ve teklif fiyatını yükselterek kendini güven altına alabilir. (Örneğin. Zira risk bazen öngörülen kar oranını birkaç misli aşar ve yapılan tahminlere dayalı olarak ihalelerde çok farklı teklifler ortaya çıkabilir. işveren tarafından şartnamede belirtilir.1. nşaat sektöründe açık rekabet olanağı bulunmadığından. 3. her zaman boş kapasite riski ile de karşı karşıya bulunur (konjonktür riski). enformel (gayrı resmi) ilişkiler egemendir.5. Her türlü ihaleye girmek durumunda olan yüklenici.5. inşaatın önce satılıp sonra yapılması ve değişken fiyat sisteminin kabul edilmemesi nedeniyle. 5. yüklenicinin kesin teminatı (hakediş kesintileri) uzun süre bağlı kalır.6. çeşitli açılardan ve değişik koşullarda yaşanmış deneyimlere dayanarak belirlenir.3. onları bizzat seçmesi. imalat sanayinde yoktur) 3.2.2. 3. her projede üretim faktörleri insan ve makine ile ilgili insan kalitesinin (verimliliğinin) belirlenmesinde işyeri ve çalışma koşulları. nşaat sektöründe açık rekabet yoktur.4. Bu nedenle geleneksel inşaat sektöründe reklam kullanılmaz ve yüklenici. nşaat sektöründe konjonktür riski nedeniyle.1. Bu durum (Alman ihale düzeninde özenle tanımlanmış bulunan) “uygun fiyat “ ilkesiyle çelişir ve bu ilkenin işlevini ortadan kaldırır.1. 5. koordine etmesi ve her türlü karar yetkisini elinde tutması. kendine ait bir riskin yüklenicinin üzerine geçmesine neden olur.iklim vs. (Üreticinin denetimi dışındaki bu risk. Genel giderlerinin beklenen (yıllık) cirolarına oransal dağılımını yapılamaz 4. 4. uygun olmayan koşullarda (fiyat) ile alınacak ihalenin. fiyat ise. işveren tarafından hazırlanan tasarım ve şartnamelerdeki belirsizliklere göre artarlar. 56 .3. 4. Keşiflerde risk unsurunu önemle dikkate almak gerekir. formel yerine. maliyet artışları olasılığı yaratır. imalat sektöründeki gibi fiyat ve kaliteyi bir arada görerek seçimini yapamaz. Bu sektörde alıcı. 3. amortisman vs. Genellikle ihalede.bu takdirde üretimin zaman zaman durarak yeniden başlaması. üretimde alışkanlık kayıpları nedeniyle.3.2. şverenin çeşitli düzeyde yetersiz tasarım ve şartnamelere dayanarak teklif istemesi ve sözleşmede değişken fiyat sistemini kabul etmemesi. hale teklifinde öngörülen maliyet.) 4. Özellikle maliyeti karşılamayan fiyatlarla ihale edilen inşaatlarda kalite sorunu ortaya çıkar. 3. ileride uygun koşullarda bir ihale alarak telafisi planlanamaz. 3. Birim fiyat usulü ihalelerde kesin hesap işlemi genellikle uzun zaman aldığından. işin yürütülmesini zorlaştırır Zira . talep yaratmak veya gereksinimi etkilemek olanaklarından yoksundur. unsurlarından fedakarlık ederek yapabilir. Sektörde kalite. Değişik tecrübe ve tahminler sonucu teklif fiyatlarında ortaya çıkan farklar.6. Tahmini maliyet hesabındaki risk ile işin alınabilmesindeki risk (imalat sanayinde satış riski) biribirleriyle ters orantılıdır. şverenin inşaatı çeşitli yüklenicilere bölerek yaptırması. nşaat sürecinde daima belirsizlikler vardır. 5.

bu sektörde nitelikli işletmelerin varlığını tehdit eder.) kabul edilir.2. Bu nedenle. 5. işveren veya tasarımcı tarafından gerçekleştirilmelidir. Anılan işçilere her şantiyede barınacakları yerlerin yapılması gerekir. nşaatta ‘ussallaşma’ öncelikle projenin tasarım evresinde. ilgili evrak ve uygulamalarda belirsizlikler ortaya çıkarmaktadır.6. Nitelikli yüklenicilerin zaman zaman kalitesiz iş yapanlardan daha düşük fiyat verme zorunda kalarak iflas etmeleri nedeniyle. inşaatlarda kalite sorunu doğurur veya işverenleri yüklenicilerin ek ödeme istekleriyle karşı karşıya getirir. nedenlerle izin istekleri.3. Değişik yerlerden gelen ve değişik niteliklere sahip yukarıda açıklanan işçiler nedeniyle. sürekli değişen üretim koşulları.en düşük teklife verilmesi. üretkenliği üzerinden hesaplanamaz. endüstri ülkelerinde bölgesel eğitim şantiyeleri kurulmasına veya bu işe uygun olanlardan yararlanılmakta.4. hale yasasına. 7. Geleneksel inşaat sanayinde ve özellikle bu sanayiin en büyük alanını oluşturan bina inşaatında emek-yoğun teknoloji kullanılır. nşaat tasarım. 8. 9. 7. Zira işveren ve tasarımcıdan sonra devreye giren yüklenicinin üretim yer ve konusunu dikkate alarak yaptığı ussallaşma sınırlı kalmakta. inşaat sektöründe menfi seçim mekanizmasının varlığı (Almanya’da) tartışma konusu olur. kış koşulları tazminatı vs. önlemlerin asıl çap ve etkinliği. sermaye birikimini kolaylaştırmaktadır. 7.6. Bu nedenle. 7.5. ilgili alanlarda piyasa (konjonktür) koşullarına göre üretim olanağı sağladığından. b. 7. çalışma ortamının düzenli.4. kendisinden önce gelenler tarafından belirlenmektedirler. inşaatta her projede ortaya çıkar. kendisine parça başına ücret ödenmesini zorlaştırır. zira: a. giderleri önemli kayıplara yol açmaktadır. her projede işi ve usulleri öğrenmek. Zira sermaye (makine) yoğun teknoloji kullanan sanayiin ekonomik durgunlukta. inşaat sanayindeki işçilere göreceli olarak. amortisman vs. istihdamın sürekli (stabil) olduğu ülkelerde. inşaat üretimi gereksinimine (programına) uymaz. nşaat uygulamasında resmi olmayan (gayri resmi) ilişkiler egemendir. inşaat işletmeleri ve sektörünün finansman sorununu hafifletmekte. 7. emel-yoğun teknoloji. Ayrıca. nşaat işçisinin ücreti. Sürekli çalışan ve şantiyeden şantiyeye gönderilen küçük bir (çekirdek) ekibin dışındaki inşaat işçileri. geleneksel olarak işin gereğine göre yoruma ve uygulamaya açık bulunmaktadır. daha yüksek ücret verilir ve onlar için daha fazla sosyal gider (emeklilik ve kaza sigortası. endüstrileşmemiş ülkelerin yararınadır.3. ekiplere ve yöneticilere alışmak zorundadırlar. Ayrıca. ihzarat sistemi ile birlikte. 5. program ve şartnamelerinde her ayrıntının kesin biçimde belirlenme sindeki yetersizlik. nşaat işçisinin düzenli bir meslekiçi eğitim olanağının olmaması. inşaat işlerinin özellikleri nedeniyle konulmuş bulunan “uygun fiyat” ilkesine aykırı olarak ihalelerin –diğer sektörlerdeki gibi. Bu teknoloji. nşaat işçisinin büyük çoğunluğu geçici olarak çalışır. inşaatta üretkenlik sağlıklı biçimde tahmin edilemez. 7. 57 .1. eğitilenlerin ücret ve giderleri işçi maliyetini artırmaktadır. nşaat işlerinin bir kısmı. Tarımdan gelen bu işçilerin hasat vs. imalat sanayinde fabrikanın üretime başlama aşamasında görülen öğrenme ve alışmanın yarattığı düşük üretim ve daha yüksek maliyet.

Zira. yönetici eğitimi ve geliştirilmesi. uluslararası mücadelelerde kilit unsur. nsan davranışının beynin fonksiyonu olduğu gerçeğinden hareketle. Üniversite-sanayi ilişkisinin kurumsal biçimde kurulmadığı endüstrileşmemiş ülkelerde doktoralar daha ziyade. Gerçekten.bulamayıp kendi toplumlarıyla kaynaşamadıkları ve içlerine kapandıkları görülmektedir. geri kalmış ülkelere ileri ülkeler karşısında en çok gereksindikleri Toplum Mühendislerini yetiştireceklerdir.c. bildirinin ikinci bölümünde açıklanan sınır koşulları karşısında dikkate alınınca. TÜ nşaat Yönetimi Lisansüstü Programında görülen (38 kredi saat) ders sıkışıklığına (Sorguç. uzaklığı. Öte yandan sektörün çok yönlü özellikleri nedeniyle. 2005 ) gelişmesini tetikleyecektir. bir ulusun yaşamsal sorunudur. endüstri ülke üniversitelerinde bilimsel çalışma yapanların sayısal sistemler üzerinde uzmanlaşarak.Bu bağlamda insan ve toplum bilimleri ile yakın ilişkisi bulunan ‘Yönetim Mühendisliği’ ve nşaat Yönetiminde doktora çalışmalarının yurtiçinde yapılması kaçınılmaz olacaktır. Giriş Bölümünde açıklanan ‘esnek’ Teknik Üniversite konseptinin öngördüğü Mühendislerin. anılan savaş. özellikle karmaşık sorunların çözümünde çok aşacaktır. eski anlamdaki Teknik Üniversiteler’inkileri. resmi ilişkiler ve düzen zayıflar. işlerin yeterli ayrıntı. şantiyede düzenlenen toplantı tutanaklarının durum ve sorunları yeterli açıklıkla yansıtamaması. ‘esnek’ Teknik Üniversite’lerde yetişen Yönetici nşaat Mühendisleri de diğer yönetim alanlarına açılacaklardır. Ülke ekonomisinin inşaat gereksinimini karşılayarak en büyük ve çeşitli yatırımlarını gerçekleştiren nşaat Sektörü. Şantiyelerin her zaman farklı yerlerde olması. Dünyada. Anılan kadrolar daha önce bu ülkelerde (düşünceyi geliştiren) güçlü orta öğretime (genel kültüre-GK-) dayalı sosyal yüksek eğitimle yetiştirilmişler (GK=felsefe+tarih+yazın+matematik bütünlüğü) ve son iki yıldan beri örneğin ünlü Berkley Üniversitesinde (ABD) Toplum Mühendisliği eğitimine başlanmıştır. 1996) da son verecek ayrıca bir Bölüm kurma ihtiyacını da ortadan kaldıracak ve öğrencide yaratıcılık-fonksiyon dengesine dayalı bir beyin-düşünce yapısının ( Sorguç. inşaatta kararların ‘yerinde’ alınmasını zorunlu kılarak ‘prosedür’ gibi formel işlemlerin ikinci plana atılmasına neden olur. Böylece inşaat. Bu gelişmeyle. sürekli gayrı resmi ilişkilerin baskısı altında çalışır. haberleşme güçlükleri vs. Türkiye içinde bulunduğu örtülü (asimetrik) savaşta. topyekun sevk ve idareyi gerektirmekte ve karşı taraf bunu çok başarılı biçimde kullanmaktadır. Bu nedenle. kalite ve sıklıkla denetlenememesi. ancak kamu yönetiminin kilit noktalarında yer alacak bu insanlarla kendisini (daha kolay) savunabilecek ve kesin başarıya ulaşacaktır. en üst düzeyden başlayarak yönetimin bel kemiğini oluşturması kaçınılmazdır. ilgili teknolojinin özümsenebilirlik ve etkinliği üzerinde düşünce üretmek olanağını – doğal olarak. disiplinlararası eğitim ve bilimsel araştırmalar olacaktır. Zira özellikle nşaat Yönetim Mühendisliğinde. Sonuç 1. yönetici kalitesidir. 2. atama için 58 . Son durumun (pilot) uygulamasını halen TÜ Yapı şletmesi Lisansüstü Programı mezunları büyük bir başarıyla gerçekleştirmektedirler. tüm yönetici mühendislere açılmak zorundadır.. Ayrıca ‘esnek’ Teknik Üniversite konsepti. Gerçek ‘Üniversite’ kimliğini benimseyen ‘esnek’ teknik Üniversite’nin en önemli etkinliği. Bu alanda yapısal düzenlemeler sonucu kurulacak ekiplerle ulaşılacak sonuçlar.

Bununla birlikte yazarın. 1972). toplum ve ülke sorunlarından (toplumdan) soyutlanmakta. sayısal planlama ve uygulamalarının Türk kamu yönetim kültürüne yabancı olması nedeniyle. toplam 5 yıl (Almanya’da 3 yıl) yoğun biçimde çalışarak hazırladığı Türkiye ve gelişmekte olan ülke kalkınmasında ‘Konut nşaatı Stratejisi’ (2 cilt) doktorası (Sorguç. ülkemizde bu tür çalışmaların değer ve yararın bulunmadığı hususunda kendisini zamanında uyarmışlardır. Bu tebliğ bağlamında.(Sorguç.Bu durumdaki bir öğretim elemanının Üniversite gençlerini yaşama hazırlama yönünde yararlı olabileceği düşünülebilir mi? Bu düzen. Sorunun çözümü. 4. Üniversite’yi ulusun beyni olmak işlevinden yoksun kılacak ve pasifize edecek niteliktedir. YÖK’ün Üniversite’ye giriş puanına uygun yerlere ‘yatay’ geçiş olanağı tanımış olması. gençlere kişisel ve mesleksel mutluluk yolunu açan ‘esnek’ Üniversite’nin ne derece önem taşıdığını kanıtlamaktadır. doktora öncesi (2 yıl) Türk nşaat Sektöründe veri hazırlama amacıyla yaptığı Sektör ve Sanayi analizleri. anılan konsepti benimseyen üç özel üniversitenin YÖK tarafından ‘eşitliğe aykırı’ sayılarak engellenmeye çalışılması ve ardından. doğrudan doğruya memleketimizin topraklarını koklayarak ve bu topraklarda bizzat çalışan insanların sözlerini işiterek tesbit olunacaktır.bir formalite olmakta ve genç akademisyenler ülkede (yanlış) uygulanan tam gün rejimiyle –hastanelere sahip tıp mensupları dışında. Yazar. 1971) ve 3 yılda ayni biçimde ortaya koyduğu (ardından Doç tezi) ‘ nşaat Sektörü Destekli stihdam Stratejisi’ (Sorguç. büyük Atatürk’ün ‘Uygar Türkiye’ idealinin bilinç ve heyecanını taşıması ve tüm çalışmalarında Kalkınma Stratejisi konularına büyük önem ve öncelik vermesi. Bir ülkenin bu koşullar altında ne çağdaş uygarlık düzeyine erişmesi.Üniversite’lere hapsedilerek. Nitekim yazarın Münih’te doktora konusunu öğrenen bir Başkonsolos yardımcımız ile doktora yöneticim Prof. Türkiye ve ‘mazlum milletler’in en büyük aydınlanmacısı Atatürk diyor ki ‘Bilhassa iktisadi faaliyetimizi dayandıracağımız esaslar her türlü bilgi ile beraber. Galatasaray Lisesi orta öğretiminde kazandırılan bilinç ve heyecanın Türkiye’deki ‘esnek’ üniversite eksiğini nasıl telafi ettiğini göstermektedir. Buna karşın. akademik düzeyde kalmışlardır. verdiği dersler. yalnızlaştırılmaktadırlar. . Bu başarı yazara. yaşam. Yazarın doktorası ardından ODTÜ’de kurduğu Yapım Stratejisi Lisansüstü Programındaki deneyimlerine dayalı TÜ Yapı şletmesi Lisansüstü Programı / Anabilim Dalı kapsamındaki çalışmaları bu çabaların sonucudur Yazarın ayni çerçevede yönettiği tezler. 1963) . 3. ünlü bir yöneticimiz. katıldığı ulusal ve uluslararası çalışmalar gençlere kariyerleri sürecinde dile getirdikleri kişisel ve mesleksel mutlulukları kazandırmıştır. Ayrıca yazarın doktorası boyunca. Zira Üniversite’leri değerlendirme ölçütlerinden yoksun olan YÖK’ün merkeziyetçi zihniyet anlayışı ile ‘esnek’ Üniversite’nin demokratik yapı gereksiniminin birbiriyle çeliştiği tartışmasızdır. Bu gerçek. kedisine inşaat sektöründe doktora sonrası etkinlik. dolayısıyla Ortak Aklın geliştirilmesini kaçınılmaz kılmaktadır. ne de demokratik yaşama kavuşması beklenebilir. sanayi ve 59 . Burkhardt’ın öğrenciliğinden arkadaşı. 5. ülkemizde bir türlü düzenlen(e)meyen orta öğretime karşı. bir esneklik konusu olsa da çağın gereği ‘esnek’ Üniversite’ye nasıl geçileceği hususuna açıklık getirmemektedir. ve çok yönlü ilişkiler kazandırmıştır. kedisini belirtilen doğrultuda desteklemiştir. demokratik (‘esnek’) YÖK’ü.

TÜ. (2005) nşaat Uygulama ve Yönetim Mühendisliği Kapsamında Proje Yönetiminin Temel Ögesi : nsan (Niteliği) 3.35-51 Sorguç D. (1993) nşaat Mühendisliği ve Yapı şletmesi Eğitim ve Meslek Sorunları Yapı şletmesi Ders Notu II . nşaat Mühendisleri Odası. bilgiyi insan için bir süs. 41 Sorguç D. (2007) Temel Üretim ve Maliyet şlevleri Işığında nşaat Endüstri.T. nşaat Mühendisleri Odası.D. nşaat Mühendisleri Odası.München (1967) Teknik Bülten Sayı:6. München Sorguç D. bir baskı aracı. (1971) Konut nşaatı Stratejisinde Makroplan Modeli Struktur und Model eines Wohnungsbauprogrammes für die Entwicklungslaender –anhand des türkischen Beispieles. Ankara Sorguç D. Ankara Sorguç D. 307-324 Sorguç D. Ankara 60 . 19-25 Sorguç D. stanbul.H. MAG-ÖE 3 Raporu.T. (1961) Grundzüge der allgemeinen Volkswirtschaft. 54-68 Sorguç D.’(1923) Teşekkür Yazar. nşaat Mühendisliği Bölümü. nşaat Fakültesi. nşaat Fakültesi Matbaası s. (1996) Deneyimler Işığında ( TÜ) Yapı şletmesi Programı 1.ticaretimiz için dahi ayni yol izlenecektir’. Sayı 1523 pp. zmir s. nşaat Üretiminin Özellikleri. Yapı şletmesi Kongresi Bildiriler Kitabı. Yapı şletmesi Ders Notu I. şletme Mühendisliği ve Stratejisinin Eğitim Sorunları 4. Frankfurt am Main pp. O. (1963) ANKET . TÜB TAK. zmir pp. TÜ nşaat Fakültesi Sayı 1522. (1972) nşaatta stihdam Olanaklarının ve Optimum Tekno-Ekonomik Stratejinin Araştırılması. s. Yapı şletmesi Kongresi Bildiriler Kitabı. 22-24 Deutschland 1 (2008) Seçkin ve mükemmel en iyi üniversiteler Societaets-Verlag . maddi yaşamda başarılı olmayı sağlayacak uygulamalı ve kullanışlı bir araç haline getirmektir. veya uygar bir doyumdan ziyade. Ayrıca: ‘Eğitim ve öğretimde uygulanacak yöntem.Ü. nşaat Yönetimi Bildiriler Kitabı. Max Huber Verlag. nşaat Mühendisliği ve Yapı şletmesi Eğitimi üzerinde çalışma yaparken kendisinin ilgili eğitimin ‘Temel lkeleri’ (Sorguç 1993) konusundaki yayınlarını inceleyerek. katkılarını esirgemeyen meslekdaşlarına en içten teşekkür ve başarı dileklerini sunar. Kaynaklar Meinhold W. 2 TUM – Kontakt 1 (2009) Wir sind das interdisziplinaerste Team Technische Universitaet München pp.

2005 tarihli 25876 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payına Dair Yönetmelik’e dayanarak Cumalıkızık’ın yaşam. Giriş Türkiye geçmişten günümüze kadar gelmiş. kültürel ve tarihi mirasa sahiptir. mekân. bu ortakların sorumlulukları. tarihi ve kültürel sürekliliğin sağlanması ve onarılması amacı ile Özel dare. Bursa il Özel daresi ve Yıldırım Belediyesi işbirliği yaparak “3. Gör.tr Öz 2007 yılında Mimarlar Odası Bursa Şubesi. Bu protokolün amacı. yönetim.Yönetimsel şbirliği: 3. farklı dönemlere ait pek çok doğal.Binyılda Yaşayan Osmanlı Köyü – Cumalıkızık Projesi Yrd. kültür-sanat ve ticaret merkezi olmuştur. “3. Doç. Bursa’nın en özgün bölgelerinden biri olan Cumalıkızık köy yerleşimi doğal ve tarihi zenginlikleri yanı sıra sosyo-kültürel yaşam ile günümüze kadar korunmuş çok önemli bir mimari mirastır. Bu bildiride. ortaya çıkan problemler ve çözüm yolları için yapılan çalışmalar aktarılacaktır.Binyılda Yaşayan Osmanlı Köyü – Cumalıkızık şbirliği Protokolü” nü imzalamıştır. Proje kapsamında. özgün yapısıyla günümüze kadar ulaşabilmiş 700 yıllık Osmanlı Köyü olan Cumalıkızık yerleşimini korumak.edu. Murat Taş Uludağ Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Yapı Bilgisi Anabilim Dalı 16059 Görükle / Bursa Tel: 0 532 2410691 E-posta: murattas@uludag. bu mirası yeni mekânsal yorumlarla zenginleştirerek geleceğe aktarmak için çalışmalar yapmaktır. Dr. sokak ve meydanların rehabilite edilip. kültürel ve doğal zenginliklere sahip Bursa. sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla projenin yaşam dönemi boyunca bir araya gelmesi gereken ortaklar. Dr. Geçmişi ile tarihi. 21.07.07. koruma. yaşatma.tr Öğr. işbirliği. toplumların önemli bir yönetim.Binyılda Yaşayan Osmanlı Köyü – Cumalıkızık Projesi”. nasıl bir araya geldikleri. Bu projeyi 61 . Anahtar Kelimeler: Cumalıkızık. Belediye ve Şube’nin işbirliği sağlanarak sit alanı içinde doku bütünlüğü ve karakteri bozulmamış.edu. maddesi ve 15. Cumalıkızık’ın önemi. yaşatmak ve halkın ekonomik düzeyinin yapılacak çalışmalarla iyileştirilebileceğini göstermek üzere çok ortaklı ve katılımlı olarak yürütülen bir projedir.1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun 12. Nilüfer Taş Uludağ Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Yapı Bilgisi Anabilim Dalı 16059 Görükle / Bursa Tel: 0 535 6919671 E-posta: nilufertas@uludag. korunması gerekli anıtsal ve sivil mimarinin.

Yıldırım Belediyesi ve Mimarlar 62 . miras yolu ile malların bölünmesi. projenin devamlılığını sağlamak için merkezi yönetim. sosyo-kültürel sürekliliğin sağlanması ve onarılmasıdır.bugüne kadar yapılan Cumalıkızık’ı koruma ve yaşatma amaçlı projelerden ayıran en temel özelliklerden biri yerleşimin bütününü kapsamasıdır. 180’i halen kullanılan toplam 270 ev ile Osmanlı dönemi konut dokusunu günümüze taşımaktadır. Bugüne kadar fiziki üst yapı ile ilgili yapılan çalışmalar. büyük kenti olan Bursa'nın 10 km. Köy. 1981 yılında ise yerleşme. sivil toplum kuruluşu ve Cumalıkızık halkının yönetimsel işbirliği çerçevesinde bir araya gelmesidir. Cumalıkızık. ekonomik problemler nedeniyle çoğu yaşlı insanların elinde kalan evlerin korunmaması ve bakımonarımının yapılmaması köyün korunarak yaşatılmasını ve var olan değerlerin geleceğe aktarılmasını tehlikeye sokmuştur. Türkiye’nin 4. 1987 yılında Bursa merkezinin üç ilçeye bölünmesinin ardından Yıldırım Belediyesi’ne mahalle olarak bağlanmıştır. Cumalıkızık tipik yerleşim örneği 3. doğusunda. şehre göç. Zamanla tarihi ve doğal dokunun yıpranması. “Kentsel ve Doğal Sit Alanı” olarak belirlenmiştir. kaçak yapılaşma. Bursa l Özel daresi. fiziksel. Osmanlı sivil mimarisinin en güzel örneklerini oluşturan ve içlerinde hala yaşamların sürdürülebildiği evlerin bulunduğu Cumalıkızık. tarım kazancının azalması. aile yapısındaki değişim. ya tekil bina ya da sokak-cephe yenilemesi düzeyinde olmuştur. Cumalıkızık Köyü’nün tarihsel dokusu 1980 yılında Anıtlar Yüksek Kurulu’nun kararı ile koruma altına alınarak her türlü yapılaşma izne bağlanmıştır. Uludağ’ın kuzey eteklerinde kurulmuş. Cumalıkızık Köyü Giriş Yolu Resim 2. Cumalıkızık’ın ekolojik.Binyılda Yaşayan Osmanlı Köyü – Cumalıkızık Projesi Proje’nin Amacı ve Organizasyonel Yapının Oluşturulması Bu projenin amacı. bugün tarihsel kimliği ile yaşatılmaya çalışılmaktadır. yerel yönetim. Resim 1. Diğer özellik ise. Yedikızık köyünden biri olan. Osmanlıların Bursa’da ilk yerleştikleri bölgelerden olan Cumalıkızık. Cumalıkızık Hakkında Genel Bilgiler Cumalıkızık. tarihi dokusunu bugüne kadar korumuş ve Erken Osmanlı Dönemi kırsal sivil mimarinin özgün örneklerini taşımaktadır. 700 yıllık bir Osmanlı Vakıf Köyü’dür.

Organizasyonel alt sistem. Teknik alt sistem. • lgili projelerin hazırlatılması • Yapım yöntemlerinin ve malzemelerin belirlenmesi • Yerel işgücünün kullanımı • Yapım sürecinin kontrolü • Altyapının iyileştirilmesi. Kaynakların nasıl kullanılacağıdır. l sınırları içinde sağlık.l Özel dare’nin Sorumlulukları. merkezi yönetim olarak Bursa l Özel daresi ve yerel yönetim olarak da Yıldırım Belediyesi işbirliği yaparak “3. Örneğin.Odası Bursa Şubesi’nin işbirliği sağlanarak sit alanı içinde doku bütünlüğü ve karakteri bozulmamış. ilin çevre düzeni plânı. 2007 yılında sivil toplum kuruluşu olan Mimarlar Odası Bursa Şubesi. bunların uygulanması. finans boyutunun nasıl karışılacağının belirlenmesi. uzman kişiler görevlendirmiştir. • Proje içinde yer alacak tarafların sorumluluklarının belirlenmesi • Finans kaynakları ve nasıl kontrol edileceği • Halkın katılımının nasıl sağlanacağı • Prosedürler ve yönetim politikaları. Yöntem. Örneğin. Bu çalışma grubu tarafından öncelikle tüm yerleşimi kapsamayı hedefleyen çalışmaların başarıyla tamamlanabilmesi için kapsamlı ve farklı disiplinlerin. korunması gerekli anıtsal ve sivil mimarinin. sokak ve meydanların rehabilite edilip. Proje çalışma grubunda yer alan tarafların sorumlulukları aşağıdaki gibi tanımlanmıştır. Bu protokol 21/07/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun 12. Cumalıkızık projesinin başarısı açısından son derece önemlidir. sanayi ve ticaret.Bin Yılda Yaşayan Osmanlı Köyü – Cumalıkızık şbirliği Protokolü” nü imzalamıştır. bayındırlık ve 63 . çalışmaların fiilen yürütülmesi için bir çalışma grubu oluşturmuştur. Projede Yer Alan Taraflar ve Sorumlulukları Çalışma grubunun nitelikleri. nelerin yapılması gerektiği. l Özel daresi’nin genel görev ve sorumlulukları 5302 sayılı l Özel daresi Kanunu ile düzenlenmiştir. llerdeki merkezi yönetim tarafından yapılması gereken faaliyetleri düzenlemektedir. inşaat mühendisi. Bu protokol çerçevesinde taraflar. Çalışma grubunda yer alan kişiler aynı zamanda taraflar arasında iletişim ve eşgüdümü sağlamaktadır. maddesi ve 15/07/2005 tarihli 25876 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payına Dair Yönetmelik esaslarına dayanarak hazırlanmıştır. şehir plancısı. organizasyonel ve teknik olmak üzere iki alt bileşenden oluşmaktadır. Merkezi Yönetim. gençlik ve spor. işin yürütülmesi için bir çalışma yöntemi belirlendi. Buna göre. tarım. sanat tarihçisi vb. bu mirası yeni mekansal yorumlarla zenginleştirerek geleceğe aktarmak için çalışmalar yapmaktır. uygulamanın nasıl yapılacağının belirlenmesidir. genel olarak problemlerin çözümünü gerçekleştirebilecek organizasyonun oluşturulma kararı ve bu organizasyonda yer alacak taraflara düşen görevlerin belirlenmesidir. Mimar. kurum ve kuruluşların nasıl bir araya geleceği.

görüntüleme ve demografik bilgiler. aplikasyon ve imar durumu bilgilerinin sağlanması. onarım ve restorasyonu. bakım-onarım işlemlerinin projelendirilmesi ve uygulaması aşamalarında sağlanacak karşılıksız maddi destek ve muafiyetlerin. belediye sınırları dışında ise imara ilişkin hizmetleri yapmakla görevli ve yetkilidir. bu proje çalışmalarının uygulama işleri ihalelerinin yapılması ve uygulamanın denetlenmesi gibi 64 . harç ve katılım payından muaftır.2005 tarihinden itibaren Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca karşılıksız para yardımı (hibe) yapılmaktadır. Restorasyon ve bakım-onarım işleri belediye vergi. kurumlar üzerinde gerçekleştirilen projelere öncelik verilmek üzere kullandırılmaktadır. Cumalıkızık Protokolündeki l Özel dare’nin yükümlülüğü. Tescilli yapıların korunma ve değerlendirilmesi amacıyla yapılacak plan. uzman desteğinin nasıl sağlanacağı. belediyelerce tahsis edilen emlak vergilerinin %10’u l Özel darelerinin bünyesinde açılacak bir hesapta toplanmaktadır. restorasyon. tarihi yapı sahibi olup da bu yapıyı onarmak. yapı onarımı ve restorasyonu işleri her türlü vergi ve harçtan muaftır. restorasyonu için 15. Yapı Denetim Kanunu’ndan da muaf tutulmuşlardır. Toplu Konut daresi (TOK ) tarafından verilecek toplam kredilerin en az %10’u. Yapılan projeler ve bunların uygulanması için gerekli mali kaynağın Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun ilgili maddesi ve Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payına Dair Yönetmelik çerçevesinde hazırlanmasıdır. derecede arkeolojik ve doğal sit alanında olup kesin yapı yasağı olan parseller her türlü vergi ve harçtan muaftır. durum tespiti. Yönetmelik kapsamında getirilen muafiyetler. Tarihi yapı sahibi kişilere istenilen belgelerin sağlanması koşulu ile tarihi yapının bakım ve onarımı. kamulaştırma ve uygulama işlerinin maliyetinin %49’una kadar karşılanmak üzere. belediye vb. Tespit edilen yapıların fotoğrafları. tarihi kent dokularının sağlıklaştırılması işlerinde. veraset ve intikal yoluyla devir işlemleri de ilgili vergilerden muaf olmuşlardır. araştırma ve durum tespitlerinin yapılması. Üzerinde tescilli yapı bulunan parseller ile 1. proje anlaşma ve ihaleleri. restore etmek isteyenlere sunulan imkânlar. Tescilli yapıların tapu devir işlemleri. yıllık %4 faizle 10 yıl vadeyle geri ödemelidir. kentsel tasarım. Valilik ilgili yönetmelik çerçevesinde bu fonu belediyelere kullandırmaktadır. koruma amaçlı imar planı vb. Koruma amaçlı proje hazırlama. Tescilli yapı sahiplerine kredi yardımı yapılmaktadır. proje. kredilendirmelerin nasıl yapılacağı belirtilmektedir.Yıldırım Belediyesi’nin Sorumlulukları.07. gerekli koşulların yerine getirilmesi ile tescilli yapıların restorasyonu için yaptırılan proje ve alınacak malzemeleri KDV’den muaftır. Ayrıca tescillenmiş tarihi yapılar. Protokol kapsamında fiilen yapılması gereken rölöve. Yerel Yönetim. restitüsyon. Cumalıkızık Protokolündeki yerel yönetim olarak Yıldırım Belediyesi’nin yükümlülüğü. TOK kredisi. Mali yeterliliği olmayan tescilli yapı sahiplerine karşılıksız restorasyon projeleri hazırlanmaktadır. tescilli yapıların. kotlu kroki.iskâna ilişkin hizmetleri. Ayrıca tescilli yapı sahiplerine katkı payı yardımı yapılmaktadır. bunların denetlenmesi ve ruhsatlandırılması. bakım. Bu yönetmelik kapsamında. rekonstrüksiyon.

projelendirme sürecinde mimarların katılımını sağlamak. Ayrıca belediye Cumalıkızık’ın tanıtılması. Tablo 1. Cumalıkızık halkı projenin uygulama aşamasında yerel işçilik ve malzeme bulunması konularında da katkıda bulunacaklardır. idari ve finansal modelini içeren koruma. Yapılan çalışmaların her aşamasında Cumalıkızık’ta yaşayan halkın katılımı da sağlanmıştır. Proje Alan Yönetim Planı 3. Cumalıkızık Alan Yönetim Planı. Halk görüşleriyle ve yapılan anket çalışmasına katılarak Cumalıkızık’ın fiziksel ve sosyo-kültürel problemlerinin belirlenmesine katkıda bulunmuşlardır. restitüsyon ve restorasyon projelerinin hazırlanması için muvafakat ettiklerini.Binyılda Yaşayan Osmanlı Köyü – Cumalıkızık Projesi’nde yer alan merkezi yönetim. proje ve uygulama için kredilendirme başvuruları çalışmaları yapacak. proje maliyetini azaltıcı yöntemler geliştirmek. konu ile ilgili kurumlar ile yazışma yapılıp onay alınması ve gerekli mercilere karşılıksız kredi başvurusu yapılabilmesi için vekalet verdiklerini belirtmişlerdir. Taahhütnamede.çalışmaları yasaların öngördüğü bilgiler dahilinde yürütmek ve tüm bu işlerde mali işleri düzenlemek. AŞAMALAR Mevcut durum tespiti Alan analizi Stratejilerin belirlenmesi Eylem Planının Hazırlanması FAAL YETLER Alanın yönetim. Toplum-Cumalıkızık Halkı. proje kapsamında mal sahibi olarak belediyeye kendilerinden hiçbir ücret talep edilmeden rölöve alımı. sivil toplum kuruluşu ve halk arasındaki koordinasyonun ve uygulamaların sürdürülebilir bir yönetim planı çerçevesinde devamlılığını sağlamak için alan yönetim planı kapsamında çalışmalar yapılmaktadır (Tablo 1). üyesi bulunduğu Avrupa’nın en önemli koruma-yaşatma kuruluşu olan Europa Nostra’ya Cumalıkızık projesini taşıyacaktır. lgili kurum ve kuruluşlarla bağlantı kurulması. Üyelerine projelendirme çalışmaları sırasında onay ve denetim işlemlerinde kolaylaştırıcı rol üstlenmek. yönetim. yapılacak işlerde yol gösterici ve koordinasyon görevi yürütmek. Sivil Toplum Kuruluşu . Yapıların tespiti amacı ile yapılan çalışmalara yardımcı olmak. Bu bağlamda Mimarlar Odası. kullanma stratejilerinin oluşturulması Bütçe analizlerinin yapılması ve finans kaynaklarının belirlenmesi Kısa vadede yapılacak işlere ait eylem planın oluşturulması Orta vadede yapılacak işlere ait eylem planın oluşturulması Uzun vadede yapılacak işlere ait eylem planın oluşturulması 65 . Sorunların tespiti (alan. Halkın büyük bir bölümü yapılan çalışmalara imzaladıkları taahhütname ile destek vermiştir. yönetsel ve işlevsel) Cumalıkızık’ın geleceğe ait vizyonunu belirleyecek. Cumalıkızık Protokolündeki Mimarlar Odası Bursa Şubesi’nin yükümlülüğü.Mimarlar Odası Bursa Şubesi’nin Sorumlulukları. yerli ve yabancı kredilendirme fonlarına başvuru işlemlerini de yürütülmesi. işlev ve koruma ihtiyaçlarının belirlenmesi. işletme. yerel yönetim.

yenileme projesi. Alan Yönetim Yönetmeliği’ne göre belirlenen hedefler: Alan sınırlarının tarihi. gönüllü kişi ve kuruluşlar ile yerel halkın işbirliği. gözlemler. Yönetim alanlarının korunması ve değerlendirilmesinde kamu kurum ve kuruluşları. alanda mülkiyet hakkı bulunanlar. Kültür ve Tabiat Varlıklarının Koruma Yasası(2863 nolu yasa) ve 27. restorasyon. sosyal. onarım. Hazırlanan bu projelerin Bursa Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu’nda onaylanmasıdır. kinci aşama. anket ve envanter çalışmalarının yapılmasıdır. Projenin kavram ve uygulama boyutu hakkında fikir alışverişinde bulunmak için sempozyum ve fikir proje yarışmasının düzenlenmesidir. Belirli bir bölge içinde birbirleriyle ilişkilendirilerek sektör oluşturma potansiyeli bulunan sit alanlarında bölgesel kültür sistemlerinin gelişimi için uygulama planlarının yaratılmasının. sürdürülebilir ekonomik kalkınma ihtiyaçları ile yerel toplumun ilgisi arasında uygun bir denge oluşturmanın yollarının yönetim planı ile gösterilmesi. T. Kültür turizmini geliştirmek amacıyla uluslar arası işbirliği ve paylaşımı yaratacak etkinlik ağının kurulması. ekonomik ve fiziksel ihtiyaçların belirlenmesidir. görüşmeler. coğrafi. kültürel.2005 tarihinde resmi gazetede yayınlanarak işlerlik kazanan “Alan Yönetimi ile Anıt Eser Kurulunun Kuruluş ve Görevleri ile Yönetim Alanlarının Belirlenmesine lişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” esaslarına göre oluşturulmuştur.Alan yönetimi ile ilgili çalışmalar kısa. sosyal. Sit alanları ve ören yerleri ile etkileşim sahalarının bakım. Cumalıkızık Köyü’nün sosyokültürel ve ekonomik gelişim stratejileri göz önünde bulundurularak.B. sosyal. kültürel. Bunlar. coğrafi ve sanatsal nedenlerle ilişkili bulunduğu bağlantı noktalarının alanın korunması.11. Komisyon Kararları. uzmanlık ve ekipmanda yüksek standartların kullanılmasıdır. yürürlükteki Koruma mar Planı’nın geliştirilmesi. tasarım ve uygulamada. Granada Anlaşması (1985). sanatsal bir bütünlük içerisinde etkileşim sahaları ve tarihi. değerlendirme ve uygulama aşamasıdır. sivil toplum örgütleri. Alanın değerini arttırarak uluslar arası bir seviyeye çıkarmak için genel stratejiler. fiziki alt yapı projelerinin yapılması. kentsel tasarım . • 66 . restitüsyon ve restorasyon projelerinin hazırlatılmasıdır.C. • lk aşama. konservasyon alanında. geliştirilmesi ve değerlendirilmesi bakımından doğru tespit edilmesi. erişim. doğal. tanzim ve çevre düzenlemesi ile birlikte alan yönetim amaçları doğrultusunda uluslar arası koruma prensipleri ve sözleşme hükümleri çerçevesinde korunarak yaşatılmasının yanı sıra kullanım ve gelişim ilkelerinin ve sınırlarının belirlenmesi. rölöve. restitüsyon. mali kaynakların belirlenmesi ve yaratılması. yöntemler ve araçların geliştirilmesi. Koruma. teşhir. A. Proje Uygulama Aşamaları şbirliği kapsamında Cumalıkızık Projesi birbirini izleyen üç aşamadan oluşmaktadır. Bu amaçla literatür araştırması. orta ve uzun vadeli olarak UNESCO. Malraux Yasası (1962). Kültür varlıklarının yönetiminde. Faro Anlaşması (2005). kültürel.

Cumalıkızık Protokolü kapsamında taraflar arasında yapılacak faaliyetler. görev ve sorumluluk paylaşımı. Tablo 2a.AŞAMA Sempozyum Eylül 2007Aralık 2007 Sempozyum içeriğinin oluşturulması Bilimsel kurulun belirlenmesi Sempozyumun yapılması Halkın Bilgilendirilmesi Eylül 2007Ocak 2008 Halk ile toplantı ve bilgilendirme Taahhütnamelerin hazırlanması Ocak 2008 Taraf üst düzey yönetici toplantısı Alan Yönetim Planı Genel değerlendirmenin yapılması Alan yönetimi planının hazırlanması 67 . bakımonarım ilkelerinin oluşturulmasıdır. Projenin uygulama aşamalarından birincisi öngörülen süre içinde tamamlanmıştır. işler. ş programı. tarihleri ve hangi aşamada gerçekleştirilecekleri Tablo 2a ve Tablo 2b’de ayrıntılı olarak gösterilmektedir. kinci aşamadaki çalışmalar ise devam etmektedir.• Üçüncü aşama ise kullanım sürecine yönelik yapıların ve çevrenin işletme. YAPILACAK ŞLER FAAL YETLER Protokolün hazırlanması Cumalıkızık tespit çalışmalarının yapılması Anket çalışmasının yapılması Envanter çalışmasının yapılması Aralık 2006-Nisan 2007 Mimarlar Odası Bursa Şubesi Yıldırım Belediyesi Bursa l Özel daresi Çalışma grubunun çalışmaya başlaması Taraf üst yöneticiler arasında imzalanması Mayıs 2007 Protokolün imzalanması Fikir Proje Yarışması Mayıs 2007-Aralık 2007 Şartname çalışmasının yapılması Danışman ve değerlendirme jüri üyelerinin belirlenmesi lgili kurumlarca yazışmalar Şartnamenin oluşturulması Yarışmanın ilanı Projelerin teslimi alınması Jüri değerlendirmesi Yarışmanın sonuçlanması ve kolokyum 1.

AŞAMA Nisan 2008 Cumalıkızık rtibat Bürosunun Faaliyete Geçmesi Cumalıkızık rtibat Bürosunun Faaliyete Geçmesi Projelerin Onaylanması Haziran 2008-Ağustos2008 Rölöve projelerinin Belediyeye teslimi Rölöve projelerinin Kültür ve Tabiat Varlıklarının Koruma Kurul onayına sunulması Konsept paftasının Kültür ve Tabiat Varlıklarının Koruma Kurul onayına sunulması Basit onarımların tespit edilmesi ve Belediye Fen şleri Müdürlüğünce keşfinin çıkarılması Restorasyon ve rekonstrüksiyon proje çalışmalarının başlaması Kısa Vadede Tamamlanması Hedeflenen Yapım şlerinin Başlaması Kısa vadede-Basit onarım işlerinin tamamlanması (yaklaşık 1 yıl içinde tamamlanacak) 3.Tablo 2b.AŞAMA Orta Vadede Tamamlanması Hedeflenen Yapım şlerinin Başlaması Orta vadede-Orta derecede zarar görmüş yapıların onarım işlerinin tamamlanması (yaklaşık 2 yıl içinde tamamlanacak) Uzun vadede-Tamamen yok olmuş yapıların yeniden inşa edilmesi işlerinin tamamlanması (yaklaşık (4 yıl içinde tamamlanacak) Ağustos 2008.- Uzun Vadede Tamamlanması Hedeflenen Yapım şlerinin Başlaması 68 . AŞAMALAR YAPILACAK ŞLER hale Ocak 2008. ş programı.Mart 2008 FAAL YETLER Rölöve ihale çalışmaları Rölöve ihale ilanı Konsept pafta için yarışma birincisi ile görüşme Rölöve ihalelerinin değerlendirilmesi Konsept pafta ihalesinin değerlendirilmesi 2. görev ve sorumluluk paylaşımı.

ekonomik anlamda güçlenmeleri ve kendi yerleşimlerini kendilerinin korumalarını sağlamak amacıyla eğitim çalışmaları başlamıştır. köyün ekonomik yaşamının canlandırılması (doğal çevrenin korunarak doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı. bazı parsellerde de binaların cephe rölövelerinin alım işi ihaleleri yapıldı. Merkezi ve yerel yönetim. sosyo-kültürel yaşamın arttırılması. hale işlemlerinin kolay yapılabilmesi için yedi bölgeye ayrılan Cumalıkızık Köyü’nde ikisi anıtsal olmak üzere yaklaşık 150 evin rölöve projeleri tamamlanarak Bursa Kültür ve Tabiat Varlıklarının Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylandı. çağdaş yaşam konforunun sağlanması. sivil toplum örgütlerinin ve halkın belirli bir yönetim sisteminde bir araya gelmesi kaynakların belirli bir süre içinde. Kentsel Tasarım Projesi bittikten sonra ya mevcut Koruma Amaçlı mar Planı revizyonu yapılacak ya da yeni bir plan hazırlanacaktır. Cumalıkızık’ta sürdürülebilir kalkınma demokratik katılımla gerçekleştirilmektedir. Ayrıca bir yandan 1/1000 ve 1/500 ölçekli Kentsel Tasarım Projesi hazırlanmaktadır. eko-tarım ve ev-el ürünlerinin geliştirilmesi). sivil toplum örgütleri. hazırlanacak olan özel ve teknik şartnameler doğrultusunda restorasyon uygulama ihaleleri etaplar halinde gerçekleştirilecektir. Kentsel Tasarım Projesi’nden gelen bilgiler ve restitüsyonlarla birlikte yapıların restorasyon projeleri hazırlanacaktır. Diğer yandan Kentsel Tasarım Projesi’nde köyün mevcut ve turizme dönük ihtiyaçlarının karşılanacağı yeni yapıların projeleri de tamamlanacaktır. Cumalıkızık Köyü’nde başlatılan proje çalışması Türkiye’de öncü ve örnek rol üstlenmektedir. yapılardaki tahribatın önlenmesi. Kentsel Tasarım Projesi kapsamında parsel bazında bütüne yönelik plan. eşgüdümlü ortaklık geçmişin geleceğe aktarılmasındaki politikaların ve stratejilerin oluşturulmasında önemlidir. yerinde kullanılmasını sağlayacaktır. yapılaşma koşullarının detaylarını belirten çizim ve proje ekleri oluşturulmuştur. sosyo-kültürel ve ekonomik boyutta çalışmalar sürdürülmektedir. gerekli görülen parsellerdeki binaların rölövelerinin. Proje kapsamında. halk arasındaki hiyerarşik olmayan.Sonuç Cumalıkızık yerleşimini koruma-yaşatma hedefiyle çok boyutlu. Karar verici ve uygulayıcı rolleri olan merkezi ve yerel yönetimlerin. sosyal-kültürel ve ekonomik örgütlenmenin sağlanması çalışmalarını kapsamaktadır. çok ortaklı ve yeni katılımlara açık toplumsal kalkınma projesi “3. tarım ekonomisinin canlandırılması. altyapı sorunlarının giderilmesi. Proje kapsamında ayrıca Cumalıkızıklılar’ın yerleşimlerinin önemini kavramaları. Öncelikleri saptanarak uygulaması yapılacak binaların uygulama projeleri yapılarak. doğru. koruma kültür ve bilincinin oluşturulması. Projenin gerçekleşmesi hedefinde fiziksel.Binyılda Yaşayan Osmanlı KöyüCumalıkızık” adı ile sürdürülebilir gelişmenin sağlanması. Şu an restitüsyon projeleri ve araştırma raporları ile tescilli olmayan binaları da kapsayacak şekilde sokak ve cephe sağlıklaştırma projeleri hazırlanarak Belediye ön olurundan sonra Bursa Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu’na sunulacaktır. 69 . Projenin başarısı tarafların aralarında sağladıkları uyum ve işbirliği sürecin başarısının sonunda ortaya çıkacaktır.

Environment and Urbanization. V. International Hvac+R Technology Symposium. Çahantimur. N. 27 October 2005.May 1. M. Taş. (2009) A Participatory Governance Model for Sustainable Development Of Cumalıkızık: A Heritage Site In Turkey. stanbul.. Faro. pp: 161–184. Portugal 70 . Taş. Vol 21/1... A. Council of Europe Framework Convention on the Value of Cultural Heritage for Society. Alan Yönetimi ile Anıt Eser Kurulunun Kuruluş ve Görevleri ile Yönetim Alanlarının Belirlenmesine lişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik(2005) Faro Convention (2005). Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payına Dair Yönetmelik.Kaynaklar 3. M. (2002) The Problems Of Installation At A New Use Of Histoical Enviroment At The Example Of Bursa Cumalikizik Village Which Was Been Ottoman Settlement For 700 Years. April 29. Taş.Binyılda Yaşayan Osmanlı Köyü – Cumalıkızık Proje Protokolü (2007). Taş. N.

şlet-Devret) Modeli Sözleşmeler le 4735 Sayılı Yasada Belirtilen Yapım şleri Sözleşmelerinin Karşılaştırılması Muhammed Koçer Serbest nş./ESK. Sözleşme Giriş 1960’lı yıllarda devlet bütçesinin yaklaşık 1/3’ü kamu yatırım harcamalarına ayrılırken 2000’li yıllarda bu oranın % 10 seviyelerine kadar düşüş göstermesinde temel etken. yürürlükteki ihale kanunlarında yer alan yapım işleri sözleşmelerine göre farklılıklarını tespit etmek amacıyla modelin avantajları. Tel: 0(222) 239 37 50 / 3234 E-posta: hkusan@ogu. Böl. Tel: 0(222) 239 37 50 / 3223 E-Posta: oaytekin@ogu. Müh. Tel: 0(222) 239 37 50 / 3213 E-Posta: iozdemir@ogu. uygulamalarda çıkan sorunlar ve bu sorunlar için çözüm önerilerinin neler olabileceği tanımlanmaya çalışılmıştır. Anahtar sözcükler: Y D (Yap. ülkemizde Yap. artan nüfus ve bu oranda artan kamu yatırımlarının gerekliliği. Müh. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde alt yapı.tr Öz Bu çalışmada. işletim ve devir aşamalarındaki riskler ve yasal alt yapısı incelenmiştir.tr lker Özdemir ESOGÜ MMF nş.com Osman Aytekin ESOGÜ MMF nş./ESK. Böl. 71 . Böl. sanayi ve hizmet yatırımlarının dünyada yaygın olarak kullanılmaya başlanan Yap./ESK. Yap.şlet-Devret Modeli sözleşmelerin. kamu yatırımları için ayrılan bütçenin yeterli olmaması bu yatırımların gerçekleştirilmesi için yeni finansman kaynaklarının temininde yeni arayışları da beraberinde getirmiştir. Yapım Sözleşmeleri./ AFYON Tel: 0(272) 214 06 10 E-posta:muhammedkocer03@hotmail.Müh.şlet-Devret Modeli uygulanarak gerçekleştirilmiş örnek bir yatırım projesi ele alınıp yapılan sözleşme irdelenerek yapım işleri sözleşmeleriyle farklı yönleri tespit edilmeye çalışılmış.edu.edu. Bu amaçla.edu.nşaat Sektöründe Y D (Yap. Dünya ekonomi piyasalarındaki küresel krizler ve gelişmekte olan ülkeler statüsünde yerini almaya başlayan ülkemizde de kamu kaynaklarının azalması.şlet-Devret Modeli) Sözleşmeleri. bu yatırımların gerçekleştirilmesi için gerekli finansmanın sadece devlet bütçesiyle olamayacağı sonucunu ortaya çıkarmıştır.tr Hakan Kuşan ESOGÜ MMF nş. Müh.şlet-Devret Modeli sözleşmeler ile gerçekleştirilmesi ülkemizde de benimsenmiş ve birçok önemli yatırımlar bu yapım modeli ile gerçekleştirilmeye başlanmıştır. dezavantajları. yapım.

dare söleşmeye göre işi yaptıran. istenilen kalitede tamamlamaya mukimdir. Y D (Yap. sözleşmenin nasıl yürütüleceği. ön veya kesin projelere ve bunlara ilişkin mahal listeleri ile birim fiyat tariflerine. diğeri ise işi yapacak yapım müteahhidir. uygulama projeleri ve bunlara ilişkin mahal listelerine dayalı olarak. 4735 Sayılı Kamu hale Sözleşmeleri Kanunu’na Göre Yapım Sözleşmeleri 4734 Sayılı Kamu hale Kanunu’na göre ihalesi yapılacak ve 4735 Sayılı Kamu hale Sözleşmeleri Kanunu’na göre sözleşmeye bağlanacak tüm yapım işleri için sözleşmelerin nasıl yapılacağı. Yapım müteahhidi ise işi yapan. Bu tür yapım sözleşmelerinde taraflar iki olup bir işi yaptıracak kamu idaresi. dezavantajları.şlet-Devret) Modeli Sözleşmeler Y D modeli. Bu amaçla. işin tamamı için isteklinin teklif ettiği toplam bedel üzerinden anahtar teslimi götürü bedel sözleşme” • “Yapım işlerinde. Yap. şirketin işletme süresi içerisinde ürettiği mal veya hizmetin idare veya hizmetten yararlananlarca satın alınması suretiyle ödenmesidir” olarak tanımlanmıştır (Yerlikaya. Bunlar. işin yapımını denetleyen. kanunun 6. • “Yapım işlerinde. maddesinin a ve c bendinde belirtilen. Bu tip sözleşmelerin uygulandığı tüm yapım işlerinde işin tamamlanması için gerekli finansman tamamen kamu idaresi tarafından sağlanmaktadır. mal veya hizmet alımı işlerinde ise işin ayrıntılı özelliklerine dayalı olarak. madde ile 25 maddeler arasında hükme bağlanmış ve bu hükümlere göre tüm yapım işleri için iki türlü yapım sözleşmesinden bahsedilmiştir. ülkemizde Yap. 72 .şlet-Devret Modeli sözleşmelerin. 3996 sayılı Kanun’un 3/a ve 94/5907 sayılı BKK’nın 3/b maddelerinde “ leri teknoloji ve yüksek maddi kaynak ihtiyacı duyulan projelerin gerçekleştirilmesinde kullanılmak üzere geliştirilen özel bir finansman modeli olup. 2002). yapım. şin bitirilip teslim edilmesinden sonra iş gereği yapının kullanım hakkı kamu idaresinde olup yapım müteahhidinin kullanım hakkı yoktur (Koçer. 2008). işletim ve devir aşamalarındaki riskler ve yasal alt yapısı incelenmiştir. bölümlerinde 5. yürürlükteki ihale kanunlarında yer alan yapım işleri sözleşmelerine göre farklılıklarını tespit etmek amacıyla modelin avantajları. gerekli finasmanı sağlayan ve sözleşme hükümlerine göre işin tamamlatılmasını sağlayan taraftır. sözleşmeye hükümlerine göre işi istenilen zamanda. idarece hazırlanmış cetvelde yer alan her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için istekli tarafından teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme” türleridir. uygulamalarda çıkan sorunlar ve bu sorunlar için çözüm önerilerinin neler olabileceği tanımlanmaya çalışılmıştır.Bu çalışmada. yatırım bedelinin (elde edilecek kar dâhil) şirkete. sözleşmelerin hukuki yapısı ve işleyişi ile ilgili tüm ayrıntılar 4735 Sayılı Kamu hale Sözleşmeleri Kanunu’nun ikinci ve 3.şlet-Devret Modeli uygulanarak gerçekleştirilmiş örnek bir yatırım projesi ele alınıp yapılan sözleşme irdelenerek yapım işleri sözleşmeleriyle farklı yönleri tespit edilmeye çalışılmış.

taraflar arasındaki sözleşmeleri de Şekil 2’de gösterildiği gibi özetlemek mümkündür. denilmektedir (Uyduranoğlu. 1997) 73 . korunması ve belli bir süre işletilmesi suretiyle yatırılan sermayenin amortisman ve karının gerçekleştirilmesinden sonra sürenin bitiminde tesisin ve yönetimi bedelsiz olarak ilgili kamu kurum ya da kuruluşa devir ve teslimini sağlayan bir rejimdir. Y D Modeli sözlemelerde mevcut olması gereken tarafları Şekil 1’de.şlet-Devret Modelinin Yapısı Y D modeli sözleşmelerde. finanse edilmesi. diğer yapım işleri sözleşme modellerine göre birçok tarafın ilişkisi ile kurulan karmaşık bir sistem mevcuttur. Şekil 1. büyüklüğü gibi etkenlere göre değişkenlik gösterse de birçoğunda bulunan taraflar ve taraflar arasındaki sözleşmeler hemen hemen aynı şekilde olmaktadır. 2001). 1994). tarafların karşılıklı saptadıkları bir tarife uyarınca Kamu kuruluşlarına satması ve sürenin sonunda işletmekte olduğu tesisleri bakımı yapılmış.Geniş anlamda Y D modeli. Sadece işleyiş ve taraflar arasındaki hukuki bağlara bağlı düzenelenen sözleşmelerde değişikliklere rastlanmaktadır. tüm masrafları özel teşebbüs tarafından karşılanarak. eksiksiz ve işler durumda ilgili Kamu kuruluşuna devretmesi diye tanımlanabilir ( mre. Yap.Yine yapılan sözleşmelerden yola çıkılarak yapılan bir başka tanıma göre Y D modeli bir kamu hizmet ya da faaliyeti ya da bayındırlık işinin sabit bir bedel üzerinden. bir kamusal yapı yatırım veya hizmetinin finansmanı özel bir şirket tarafından karşılanarak gerçekleştirilmesi ve Kamu tarafından belirlenen bir süre için işletilmesi ve yine bu süre içinde ürettiği mal veya hizmeti. inşa edilmesi. taraflar ve sözleşme sayıları projenin yapısı. yatırım yapılıp ülkenin üretilen mal ya da hizmetleri satın alma garantisi altında projelendirilmesi. Modeli oluşturacak taraflar arasındaki ilişkileri düzenleyen sözleşmelerin sayısı oldukça fazla olup. Y D Modelinde Taraflar Arası lişkiler (UNIDO.

şlet-Devret Modelinde Tarafların Beklentileri Kamu’nun (Kullanıcı) Beklentileri • • • • • • Hizmetin verilebilmesi Hizmetin sürekliliğinin sağlanması Hizmet etkinliğinin arttırılması Hizmet kalitesinin ve çeşitliliğinin arttırılması Çevrenin ve halk sağlığının korunması Hizmet tarifelerinin optimize edilmesi 74 . yatırımı gerçekleştirecek olan özel teşebbüs şirketidir ve Hükümet veya ilgili devlet kuruluşu ile uygulama anlaşması çerçevesinde yatırım işini alır. Yap. mtiyaz firması söz konusu yatırımı kendisi gerçekleştirebileceği gibi. 2008). bunları da danışmanlık anlaşmaları çerçevesinde gerçekleştirir.Şekil 2. gerekli finansmanı sağlamak amacıyla. inşaat ve yapım kontratı çerçevesinde işi yaptırabilir. Yine aynı şekilde yatırım tamamlandıktan sonra işletmesini kendisi yapabileceği gibi aracı işletmeci başka firmalara da yaptırabilir. Yatırımcı şirket. kredi veren kuruluşlarla kredi anlaşmaları yapabilir (Koçer. kendisi dışında müteahhit firmalara da. Y D Modelinde Taraflar Arası Sözleşme Yapısı Şemanın merkezinde yer alan imtiyaz firması. Yatırımı gerçekleştirirken çeşitli danışman firmalarıyla bağlantılar kurabilir.

şverenin (Kamu daresi) Beklentlerii • • • • • • • • • • Yatırım ve yatırım finansmanının bütçe dışı olanaklardan sağlanması Yasal görevlerin ifasında kolaylık. Bu nedenle çalışanların eğitilmesine de imkân tanınmaktadır (Etçioğlu. Etkinlik Özel kesimin hangi projenin gerçekleştirilmesinin daha fizibl olduğu konusunda daha iyi bir değerlendirme yapabileceği. Bu çerçevede Y D modelinin başka türlü gerçekleştirilemeyecek projeleri gerçekleştirme imkânı verdiği ileri sürülmektedir. aynı şekilde projenin dizayn. kurumsal ve organizasyonel gelişme) Markalaşmak ve itibarını yükseltmek ş hacminin artışı ve sürekliliğinin sağlanması Yap.şlet-Devret Modelinin avantajlarını ana başlıklar halinde şu şekilde sıralamak mümkündür. 75 . inşa ve işletilmesini de daha etkin gerçekleştireceği ileri sürülerek ekonomik etkinliğin artacağı kabul edilmektedir. Yeni ve ek finansman kaynakları yaratması (Finansal Additionality) Modelin gelişmekte olan ülkeler için ileri sürülen en önemli amaçlarından birisi ülkeye yabancı sermaye girişini artırmak ve bunun ekonomi üzerindeki etkilerinden yararlanabilmektir. leri Teknoloji Transferi ve Eğitim Yabancı şirketler eliyle ileri teknoloji gerektiren projelerin gerçekleştirilmesi durumunda ülkeye ileri teknoloji girişi olacaktır. Aynı şekilde bir Y D projesinde tesisin devrinden önce kullanım konusunda verilecek bir eğitim programı da bulunacaktır. süreklilik ve etkinlik sletme maliyetlerinin azaltılması ve kontrol altına alınması Yatırımlar için daha fazla öz kaynak ayırabilmek Finansal maliyetlerin azaltılması Varlıkların düzenli ve koruyucu profesyonel bakımının sağlanması Varlıkların ömürlerinin optimize edilmesi ve yeni yatırım ihtiyacının azaltılması şletmenin ve/veya yatırımın yönetim külfetinin azalması ve esas görevler üzerinde yoğunlaşma Özel sektörün esneklik ve süratinden yararlanma Teknoloji transferi ve yeniliklerin kolaylıkla yapılması şletmeci ve/veya Yatırımcı’nın Beklentileri • • • • • Kar (özel sektörde kar üretemeyen kendisini sürdüremez ve hizmet üretemez) Müşteri memnuniyetinin sağlanması (Kamu kurumu ve tüketiciler) Rekabet imkânlarını arttırmak (teknolojik.şlet-Devret Modelinin Avantajları Yap. 1997).

1997). Karmaşık ve Uzun Bir Süreç stemesi Model oldukça kompleks ve karmaşık bir yapıdadır. belli bir zamana. Bu kârın makul düzeye çekilebilmesi.şlet-Devret Modelinin Dezavantajları Yap. Yap. bu durum bütçe üzerinde olumlu etkilerde bulunacaktır. Kamunun kendi olanaklarıyla temin edeceği iç ve dış kaynaklarla gerçekleştireceği yatırıma göre bu modelin daha pahalı olması beklenebilir. Özellikle belli bir kar getirisinin verildiği ve mal ve hizmetlerin ‘’maliyet + kar’’ esasına göre fiyatlandırıldığı durumlarda yatırım ve işletme maliyetlerinin olabildiğince yüksek tutulması olasılığı bulunmaktadır. Çok sayıda tarafın yine çok sayıda ve çeşitli belgeler üzerinde müzakerelerde bulunup anlaşmaya varmaları gerekmektedir. Yüksek Maliyet Y D konusunda yapılan ikinci eleştiri bu modelle gerçekleştirilen bir projenin maliyetinin bütçe ya da kredi imkânlarıyla gerçekleştirilen bir projeye göre daha fazla olduğudur.şlet-Devret Modelinin dezavantajlarını ana başlıklar halinde şu şekilde sıralamak mümkündür. Özelleştirme Y D modeli geleneksel olarak kamu kesimi eliyle yürütülen bir takım faaliyetlerin özelleştirilmesi yönünde de önemli bir adım olacaktır. Altyapı Yatırımlarında Kamu Payının Azalması Model sayesinde devlet altyapı yatırımlarının gerçekleştirilmesi konusundaki mali baskıdan uzaklaşacak. Yatırımlar Arasında Seçimi Kolaylaştırma Y D modelinde bir bakıma devlet.Değerlendirme Ölçütü (Benchmark) Bir önceki şıkta belirtilen özelliğin uzantısı olarak. 1997). önünde bulunan ve seçmek zorunda olduğu projeleri değerlendirme işini özel girişime devretmekte ve böylece özel sektör. Bu ise. Kamuda görüşmeleri yürütecek ekibin becerisiyle yakından ilgilidir (Etçioğlu. kar maksimizasyonu kriteri ile ekonomik bakımından en uygun projeyi gerçekleştirmektedir (Etçioğlu. 76 . özel kesim eliyle yürütülen bir proje. kamunun elinde bulunan benzer projelerin etkinliğini değerlendirme bakımından bir ölçüt olarak kullanabilecektir (Etçioğlu. Ancak tesislerin sözleşme süresi sonunda devlete devredileceği göz önüne alındığında bunun tam anlamıyla bir özelleştirme olduğunu söylemek imkânı bulunmamaktadır. Hem yatırım aşamasında (Müteahhitlik hizmetleri) hem de işletme aşamasında (işletici olarak) elde edilecek kârın en üst noktalarda oluşmasına çalışılacaktır. 1997). bu konuda yetişmiş bilgili insanların bu konuya teksif olmasına ve paraya mal olmaktadır.

karşılaşılabilecek olası riskler ayrıntılı bir biçimde analiz edilmelidir. 1990). Enflasyon riski. Finansal Riskler • • • • • • Yatırım ve işletme dönemlerindeki borçlanma maliyetlerinde anormal artışlar. Yatırımın işletmeye alınmasının gecikmesi. Yatırım Safhası nşaat Riskleri • • • Yatırımı bitirememe riski. Ekonomik stikrara Aşırı Duyarlılık Modelin diğer bir dezavantajı olarak. Bunlar ana başlıklarıyla söyle sıralanabilir (Atasoy. Devlette ya da hükümette siyasi belirsizliklerin bulunması. yatırımın zamanında tamamlanması ve borçlanma oranının yüksek olması gibi faktörler Y D projelerinin gerçekleştirilmesinde taraflar açısından bir takım riskler doğurmaktadır. Politik Riskler • • • • Yatırıma devlet tarafından el konulma ve/veya yatırımın ilerde devletleştirilmesi riski.Siyasi. Faiz oranlarının artması. Döviz kurları riski. 1997). bu durum diğer tarafları da aynı yönde etkilemekte ve olumsuz etkiler giderek artıp projenin gerçekleştirilmesine bile engel olabilmektedir. bu durumda yukarıda değinilen gecikmeye neden olmaktadır (The World Bank Industry.şlet-Devret Modelinde Karşılaşılan Riskler Yapılacak olan yatırım tutarının büyüklüğü. projenin finansman kaynaklarının bulunması. Yatırım maliyetinin bütçesinden pahalıya mal olma riski. Yatırımların yabancı para birimi üzerinden yapılması. Altyapı hizmetinin özel sektör tarafından verilmesine karşı halkın aşırı ve olumsuz tepki gösterme riski. Girdap etkisi adı verilen bu durumdan kaçınmak için mümkün olduğunca her aşamada diğer tarafların da kararlara olumlu yönde katılmalarını sağlamak gerektirmektedir ki. yapılacak yatırımın çok büyük tutarlara ulaşması. Bu nedenle Y D projeleri değerlendirilirken. Girdap/Tayfun Etkisi Belli bir aşamada alınan kararlardan herhangi birisinin bir tarafın kararını olumsuz yönde etkilemesi durumunda. Yap. Talepte beklenenin aksine düşme olması. 77 . Devlet politikalarında köklü değişiklikler olma riski. geri dönüşünün uzun olması ve sözleşmede karşı tarafın kamu idaresi olması nedeniyle özellikle yabancı sermayenin yatırım yapmak için siyasi ve ekonomik istikrar konusunda çok büyük duyarlılık göstermesi eklenebilir (Etçioğlu. 1993).

süresinde bitirilememe riski mevcuttur. riski kontrol etme gücüne sahip olan tarafça üstlenilmesidir. Rekabet ortamının değişme riski. 2008). Yatırım programına alınması uzun süreç gerektirebilmektedir. işletmeci ve sigorta şirketlerine aktarılabilir. Bu prensiplerden yola çıkılarak yukarıda belirtilen risklerden politik risklerin tümü ile finansal risklerin bir kısmının devlet. Zira risk paylaşımının ana kuralı herhangi bir riskin. Çevre koruma ile ilgili yasaların sıkılaşma riski. Hız önemli faktördür. Uygun proje olduğu takdirde kısa sürede yatırım programına alınabilmektedir.şlet-Devret) Modeli Sözleşmeler ile 4535 Sayılı Kamu haleleri Sözleşmeleri Kanunu’nda Belirtilen Sözleşmelerin Karşılaştırılması Y D Modeli sözleşmeler ile 4735 Sayılı Kamu hale Sözleşmeleri Kanunu’nda belirtilen sözleşmeler arasındaki en büyük farklılık finansman kaynakların temin ediliş biçiminden kaynaklanmaktadır. Y D (Yap. Devletin üstlenmesi gereken risklerin bir bölümü de aynı şekilde Dünya Bankası'nın sigorta kuruluşu olan MIGA'ya sigorta ettirilebilir (Koçer. Bu durumu daha iyi irdeleyebilmek için kamu kaynaklı finansman temini ile özel sektör kaynaklı finansman teminin yararlarını incelemek gerekir. 78 . 2008).şlet-Devret Modeli sözleşme türleri) Özel teşebbüs kaynaklarına dayalıdır. Y D Modeli sözleşmeler ile 4735 Sayılı Kamu hale Sözleşmeleri Kanunu’nda belirtilen sözleşmeler arasındaki farklılıkları Tablo 1’de gösterildiği gibi çeşitli kriterlere göre sınıflamak mümkündür (Koçer. Yapımda hız faktörü esas değildir Yapım Finansmanının Bütçe Dışı Kaynaklardan Karşılandığı Yapım Modelinin Özellikleri (Yap. Çoğunlukla belirlenen süreden önce bitirilmektedir. Pazar ve Gelir Riskleri • • Üretilecek olan mal ya da ürünün fiyatının belirlenmesi stenilen gelirin elde edilmesindeki belirsizlik Yukarıda bahsedilen risklerin tümünün yatırımcı firma tarafından karşılanmasını beklemek modeli çıkmaza sokacaktır. geri kalan potansiyel risklerin ise yatırımcı şirket tarafından üstlenilmesi Modeli finanse edilebilir hale getirecektir. Hiç kimsenin kontrol edemeyeceği riskler için ise sigorta seçeneği uygulanmalıdır.Operasyonel Riskler • • • Planlanan üretim verimliliğinin tutturulamaması. Tablo 1. Yatırımcı tarafından üstlenilecek risklerin bir kısmı müteahhit. şin. Y D (Yap.şlet-Devret) Modeli Sözleşmeler ile 4535 Sayılı Kanun’da Belirtilen Sözleşmelerin Karşılaştırılması Yapım Finansmanının Bütçe Kaynaklarından Karşılandığı Yapım Modelinin Özellikleri (4735 Sayılı Kamu hale Kanunu’nda Belirtilen sözleşme türleri) Kamu kaynaklarına dayalıdır.

Yapım işinde kalite dolayı kaliteden sapma olabilmektedir. Avan proje ile ihaleye çıkılabilmektedir.şlet-Devret Modeli sözleşme türleri) Teknoloji transferini zorunlu kılmaktadır. haleye çok fazla firmanın katılımı olmaktadır.şlet-Devret) Modeli Sözleşmeler ile 4535 Sayılı Kanun’da Belirtilen Sözleşmelerin Farklılıkların Karşılaştırılması (Devamı) Yapım Finansmanının Bütçe Kaynaklarından Karşılandığı Yapım Modelinin Özellikleri (4735 Sayılı Kamu hale Kanunu’nda Belirtilen sözleşme türleri) Teknoloji transferi sağlamayabilir. Taraflar idare ve yüklenici firmadan oluşur. Geleneklerimiz ve alışkanlıklarımız açısından Y D Modelinin toplum yapımıza 79 . Karlı ve kısa dönemde geri dönüşüm sağlayan projelerde uygulanabiliyor. Hukuki altyapımız dünyadaki teknolojik ve sosyal gelişmeleri yakalayabilecek değişimleri gerçekleştirememiştir ve dahası Y D Modeline uygun değildir. Ortak girişim modelin önemli özelliklerindendir. şletme dönemi kaynaklı geri dönüşümü uzun zaman almaktadır. siyasi ve ekonomik stabilize özellikleri). sağlanabiliyor. Uygulama projeleri ile ihaleye çıkılmaktadır. Azami sayıda birçok danışmanlık faaliyetini barındırır. Bundan dönemi karı esastır. yerel piyasalarının gücü.Tablo 1. Sonuç ve Değerlendirme Y D modelinin uygulanacağı ülkenin makro ekonomik göstergeleri (dış ticaret açığı enflasyon. Y D (Yap. Ortak girişim zorunluluğu yoktur. şi mali ve teknik açıdan güçlü firmalar alabilmektedir. bölgeler arasındaki mevcut gelir dağılımları. şletme Yapım işinde kar etmek tek hedeftir. Geri dönüşümü kısa sürede olabilecek ve işletme unsurunu içeren projelerde uygulanabilmektedir. üst düzeyde olmaktadır. Yapımda istenen kalitenin sağlanmasında şletme dönemini de barındırdığından kalite zorluk çekilmektedir. Kamuya planlanandan çok daha pahalıya şin maliyetinin artması kamuya ek maliyet mal olabilmektedir. getirmemektedir. Yerli sermayeye dayalıdır. Sözleşme gereği işi. haleye katılım az sayıda güçlü firma tarafından olmaktadır. Birçok farklı ulusal. Yapım işinde karlılık hedef değildir. Geri dönüşüm kısa sürelerde olmaktadır. Tüm yapım işlerinde uygulanabilir. hukuki altyapının. toplumun gelenek ve alışkanlıklarının modele uygunluğu. faiz hadleri. Danışmanlık faaliyetleri asgaride kalmaktadır. Tüm yapım işi dışındaki projelerde uygulanabilir. Yapım Finansmanının Bütçe Dışı Kaynaklardan Karşılandığı Yapım Modelinin Özellikleri (Yap. uluslar arası taraf mevcuttur. politik sistemin şeffaflığı ve güvenilirliği ile mevcut özel sektör şirketlerinin teknolojik ve finansal altyapılarının gücü parametreleri sistemin başarısını ağırlıklı bir şekilde etkilemektedir. mali ve teknik açıdan güçlü birden fazla firmanın oluşturduğu ortak girişimler almaktadır. Yabancı sermaye transferini sağlamaktadır.

anlaşmaya taraf olan kamunun. Fakat bunu yaparken de tekelleşmeye imkân tanınmamalıdır. işletme ve işletmenin devri sırasında sağladıkları kazanımların. döviz ve kredi yetersizliği nedeniyle uygulama alanı bulan Yap. sözleşmelerde etütleri yeterince iyi yapılmamış projelerin öncelikle bu eksiklikleri giderilmeli. Bu suistimallerin ortadan kaldırılabilmesi için gerekli altyapı ivedilikle hazırlanmalı ve uygulamaya konulmalıdır. Bu model sayesinde kamu bütçe açıkları azalmakta. zararlar doğurduğu/doğuracağı kesindir. asli görevidir ve bunu yapmalıdır. ülkede giderek küçülen iç tasarrufların gayri safi milli hâsılaya oranı sonucunda yapılamayan önemli altyapı yatırımlarının Y D Modeli devreye sokularak sağlanabilmesi sistemin getirdiği en belirgin yarar olarak gözükebilmektedir. Ancak.uygunluğu şüphelidir. özellikle enerji kaynaklarının sağlanmasında bu modelin istismara açık olduğu görülmektedir. tarafsız olarak devreye sokulmalıdır. özellikle gelişmekte olan ülkeler için avantajları bünyesinde bulundurmaktadır.şlet-Devret Modeli imtiyaz sözleşmelerinin kapsamı genişletilerek. uygulanma aşamasında. projelerle ilgili olarak bakanlıklar arası koordinasyonlar iyi sağlanmalı ve vergisel boyutları dâhil edinilen deneyim ve görünen sorunlar dikkate alınarak sistem özel girişimcinin ilgisini çekecek hale getirilmelidir. Buna karşın. Teknolojik birikimleri yetersiz olmakla beraber. Yapılan düzenlemeler ile Yap. Aksi takdirde bu modelin yarar değil. yatırımlar ve istihdam imkânları artmaktadır. ihale sistemlerimiz ve anlayışımız şeffaflık ilkesine uygun değildir. Ayrıca yabancı sermaye ve teknoloji girişi hızlanmaktadır. Politik sisteme ve özellikle politikacılara güven yoktur. Sistemin istenilen hedefe ulaşabilmesi için.şlet-Devret Modeli. Türkiye’ de temelde alt yapı yatırımlarında finansman yetersizliklerini giderme ile hızlı bir ekonomik kalkınma ve refahı sağlama amacı taşıyan Yap. Bunun önünü tıkayacak tedbirlerin alınması. Y D Modelinin teorik planda ileri sürülen ekonomik ve finansal yararlarının uzun vadede istenen düzeye ve ülkenin yararına ulaşamayacağı şüphelerini yaratmaktadır. 80 . teknoloji. finansal ve yönetimsel altyapılarının gücü uluslararası şirketler ile beraber büyük altyapı projelerinin yatırımlarını üstlenebilecek yerel özel sektör şirketleri mevcuttur. önce hedefleri belirleyip bu hedeflerle ilgili projelere öncelik tanınmalı. Ancak. Temelde kamu kesiminin sermaye. Belirli bir tesise ihtiyaç duyan kamu kurum veya kuruluşu bu tesisi yerli veya yabancı şirketlere yaptırmakta ve belli bir süre sonunda da hiçbir bedel ödemeden tesise sahip olmaktadır. istihdam ve ileri teknoloji sorunlarının çözümüne büyük faydalar sağlayacaktır.şlet-Devret Modeli. gerekli denetim mekanizmaları çalıştırılarak. gerekli tedbirlerin alınması durumunda ülkenin altyapı. finansman. ödemeler dengesi. Zira mevcut koşullar altında Modelin uygulanabilirliği ağır ve kapsamlı devlet garantilerine dayanmaktadır. inşaat. firmaların kuruluş. Firmalara tanınan imtiyazların sınırları belirlenmeli. Başta gelişmekte olan ülkeler olmak üzere bütün ülkeler için hayati önem taşıyan Yapşlet-Devret Modelinin önündeki engeller kaldırılmalı ve bu modelin gelişmesi için gerekli çalışmalar yapılmalıdır. sistem iyi kurulmadığı için özelleştirmede olduğu gibi istenen sonuca ulaşılamamıştır. devletin lehine olacak şekilde düzenlenmesine özellikle dikkat edilmesi sağlanmalıdır.

Türk Dünyası Araştırma Vakfı Basım Evi. Working Paper. (1994).şlet-Devret) Modeli Sözleşmeler ile Yapım şleri Sözleşmelerinin Karşılaştırılması: DHM . “Bütçe Dışı Finans Tekniği Yap. “Türkiye’ de Kamu ktisadi Teşebbüsleri ve Özelleştirme Sorunu”. 6. Koçer.şlet-Devret Modeli.. 95s. Hukuki Mahiyeti ve Vergilendirme”. Uyduranoğlu.şlet-Devret Modeli ve Benzeri Müesseseler”. E. Etçioğlu. Ankara. stanbul. Uzmanlık Tezi. Yayın No: 34 ( 2001). 5 (1990). Türk Dünyası Araştırma Vakfı Yayınları. stanbul. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi FBE. Ankara. G. (2002). Yerlikaya. Seçkin Yayıncılık. Yayın No.36.. “Türkiye’de Yap. Trading Modules of BOT Programme. Yüksek Denetleme Kurulu. K. Yayın No:187 (1993).şlet-Devret Modeli.. UNIDO. Uygulaması”.. 2001.. 81 ..25. “ nşaat Sektöründe Y D (Yap. The Bot Strategy. M.şlet-Devret Modeli ve Türkiye Uygulamasının Analizi”. Yüksek Lisans Tezi (Yayınlanmamış). V. N. Yayın No:14-15 (1997). Vienna. “Türk Hukukunda Yap. E. Eskişehir.Kaynaklar Atasoy. Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı. Yasal Çatısı. Yayın No. “Yap. (1997). mre. “Private Sector Participation in Power Through BOT Schemes”. The World Bank Industry and Energy Department. Infrastructure Development Through BOT Projects Seminar. DLH ve TCK Uygulama Örnek Sözleşmeleri”.

.

iş yönetme belgesi ile mühendis ve mimarların mezuniyet belgeleridir. standart ihale dokümanlarını ve tip sözleşmeleri hazırlamak. iş denetleme belgesi. ş denetleme ve iş yönetme belgelerine sahip olmanın ilk koşulu da mühendis veya mimar olmaktır. Bu çalışmada.2003 tarihinde yürürlüğe giren 4734 sayılı Kamu hale Kanunu’na göre yürütülmektedir. maddesine göre. iş bitirme belgesi.stanbul Tel: (0216) 399 64 98 E-Posta: gencerhuseyin@hotmail. Kamu hale Kanunu’na ilişkin bütün mevzuatı. geliştirmek ve 83 . yapım işlerinde ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren iş deneyim belgelerinin istenilmesi zorunludur. iş durum belgesi. ş deneyim belgeleri. Bu Kanun. Müh.01. mühendis ve/veya mimarların kamu yatırım projelerinin ihalelerine katılmaları için istenen ekonomik ve mali yeterlik kriteri ile mesleki ve teknik yeterlik kriteri olarak istenen iş denetleme belgesi. mühendis ve/veya mimarların anahtar teknik personel olma koşullarında yapılan değişiklikler ile Kamu hale Kanunu’nda ve Uygulama Yönetmeliklerinde yapılan diğer değişikliklerin mühendisler açısından olumlu ve olumsuz yönleri tarihsel süreçte ele alınarak değerlendirilecektir. Anahtar sözcükler: Kamu hale Kanunu. Mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesindeki diğer bir kriter de ihaleye katılan isteklilerin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgelerdir (Anahtar teknik personel). genel tebliğleri. hizmet alımı ve yapım işleri 01. mesleki ve teknik yeterlik kriteri. iş yönetme belgesi.com Öz Kamu kurum ve kuruluşlarının mal alımı. kamu yapım ihalelerine katılan isteklilerin mesleki ve teknik yeterliğinin belirlenebilmesi için. Gedik ş Merkezi B Blok 162/28 Maltepe. Yük. hizmet alımı ve yapım işleri 01. yürürlüğe girdiği tarihten bu yana on yedi defa değişikliğe uğramıştır. Kanunun 10. iş yönetme belgesi ve mezuniyet belgelerinin ihalelerde iş deneyim belgesi olarak değerlendirilmesi. uygulama yönetmeliklerini. iş denetleme belgesi.Kamu hale Mevzuatında Yapılan Değişikliklerin Mühendisler Açısından Tarihsel Süreçte Değerlendirilmesi Dr. Yapım ihalelerinde asgari yeterlik kriteri olarak anahtar teknik personel istenilmesi halinde anahtar teknik personel olmanın da ilk koşulu en az beş yıl deneyimli mimar veya mühendis olmaktır. anahtar teknik personel Giriş Kamu kurum ve kuruluşlarının mal alımı. Hüseyin Gencer GENCER Mühendislik&Müşavirlik&Danışmanlık Bağdat Cad.2003 tarihinde yürürlüğe giren 4734 sayılı Kamu hale Kanunu’na göre yürütülmektedir. mezuniyet belgesi.01.

şantiye mühendisi. bölge müdürü ve yardımcıları. kamu kuruluşlarında. Ancak 4734 sayılı Kamu hale Kanunu’nda 20. ş Denetleme Belgesi Kimlere Verilir? 18. yasal iş artışı olan işlerde ise ilk sözleşme bedelinin tamamlanması koşulları getirilmiştir. iş denetleme belgesi.2008 tarih ve 5812 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle bu oran %80’e çıkarılmıştır. kamuya ait inşaat ve tesisat müdürü ve yardımcıları ve bunlarla aynı teknik seviyede görev yapanlara veriliyor iken Yapım şleri Uygulama Yönetmeliğinde 08. iş denetleme ve iş yönetme belgeleri ile mezuniyet belgeleridir. proje müdürü.uygulamayı yönlendirmek Kamu hale Kurumunun görevleri arasında bulunmaktadır. yüklenici iş durum. Böylelikle mühendis ve mimarların iş denetleme ve iş yönetme belgesine sahip olma olanağı artırılmıştır. kontrol şefi ve şantiye şefine sözleşmeyi yapan yetkili makam tarafından verilmektedir.11. il müdürü ve yardımcıları. yasal iş artışı olmayan işlerde ilk ilan tarihinden geriye doğru son on beş yıl içinde geçici kabul yapılması. 18.11. şube müdürü.2002 tarihli Yapım şleri Uygulama Yönetmeliğine göre. yüklenici iş bitirme. kimlerin. kendi meslekleri ile ilgili olarak mahallinde fiilen denetledikleri işlerde. anahtar teknik personelin tanımı. denetledikleri işlerin kendi meslekleri (yüksek öğrenimini gördüğü mesleki alan) ile 84 . Kamu hale Kanununun yürürlüğe girdiği 01. yüzde yetmişlik oran. sözleşme bedelinin en az yüzde yetmişlik bölümünde görev yapmış olmak koşulu ile sözleşmeyi yapan makam tarafından tek sözleşmeye ilişkin olarak iş denetleme ve iş yönetme belgesi düzenleniyor ve veriliyordu. Bu çerçevede iş deneyim belgelerinin neler olduğu. Denetleme görevlerinde bulunanların iş deneyimi. kontrol şefi.06. kontrol mühendisi.2003 tarihinden günümüze kadar olan süreçte iş deneyim belgeleri ve anahtar teknik personel ile ilgili çok köklü değişiklikler olmuştur. ş Denetleme ve ş Yönetme Belgelerinin Tarihsel Süreçte Değerlendirilmesi ş Denetleme ve ş Yönetme Belgesi Düzenlenme Koşulları ş denetleme ve iş yönetme belgesine sahip olmanın ilk koşulu mühendis veya mimar olmaktır. yani dokuz ay sonra yapılan değişiklikle. Böylece son yapılan bu değişiklikle iş denetleme ve iş yönetme belgesinin düzenlenmesi koşulları zorlaştırılmış olup %80 oranını sağlamayan mevcut iş denetleme ve iş yönetme belgeleri de ihalelerde artık iş deneyim belgesi olarak kullanılamayacaktır.2003 tarihinde. kontrol amiri. Bu koşulların sağlanması halinde ilk sözleşme bedelinin en az %80 oranında denetlenen ve yönetilen işlere iş denetleme ve iş yönetme belgesi düzenlenebilecektir.2002 tarihli Yapım şleri Uygulama Yönetmeliğine göre.2004 tarihinde yapılan değişiklikle iş denetleme belgeleri artık sadece kontrol mühendisi. Ayrıca iş denetleme ve iş yönetme belgesi düzenlenebilmesi için sözleşmenin bir bedel içermesi. sözleşme bedelinin en az yüzde ellilik bölümünde görev yapmış olmak şeklinde değiştirilmiştir. 09. alt yüklenici iş bitirme.11. geçerlik koşulları.01. nasıl düzenleneceği ve verileceği.09. ş deneyim belgeleri. Yapım şleri halelerinde ş Deneyim ve Mezuniyet Belgeleri Yapım ihalelerine katılan isteklilerin mesleki ve teknik yeterliğini belirlemek için istenilen en önemli alt kriter iş deneyim belgeleridir. nasıl anahtar teknik personel olabileceği de Kamu hale Kurumu tarafından belirlenmektedir. şantiye mühendisi. şantiye şefi.

Bir iş veya işin kısmında aynı sıfat ve unvanla eşzamanlı görev yapan birden fazla elemanın olması halinde ise.ilgili tutarlar üzerinden verilmektedir. yapım ve/veya teknik işlerden sorumlu müsteşar yardımcısı ve müsteşar olarak görev yapanlara işin sahibi idare (sözleşmeyi yapan yetkili makam) tarafından tek sözleşme ile ilişkili olarak düzenlenir ve verilirdi. yapım ve/veya teknik işler daire başkanı.2009 tarihinde yayınlanan Yapım şleri Uygulama Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle kontrol şefi ve şantiye şefi ile işin tümünden sorumlu olarak görevlendirilen kontrol mühendisinin iş deneyimi. şantiye mühendisi. murahhas üye. işin sözleşmesinde teknik personel olarak öngörülmüş olması kaydıyla proje müdürü olarak görev yapanlara iş sahibi idare (sözleşmeyi yapan yetkili makam) tarafından tek sözleşme ile ilişkili olarak düzenleniyordu. kontrol şefi veya kontrol amiri olarak görev yapanlara iş denetleme belgesi veriliyordu. yurt içinde veya yurt dışında idare adına danışmanlık hizmeti veren kontrol teşkilatında. Kamu kuruluşlarının ihale ettikleri işlerde.06. şantiye şefi. Kamuya taahhütte bulunan yüklenici bünyesinde. kurumların merkez yönetiminde görevli yapım ve/veya teknik işler şube müdürü. kontrol mühendisi. Özel sektöre taahhütte bulunulan işlerde iş denetleme belgesi. kamu kuruluşlarında kendi meslekleri ile ilgili olarak yönettikleri işlerde. Bu değişiklikle iş denetleme belgelerinin tutarı artırılmış olmaktadır. fenni mesul veya bu işle ilgili yapı denetim görevlisi veya yüklenici bünyesinde şantiye şefi ve proje müdürüne kendi meslekleri ile ilgili olarak mahallinde fiilen denetledikleri işlerde ilgili belediye veya valilik tarafından tek sözleşme ile ilişkili olarak düzenleniyordu.06. kendi meslekleri ile ilgili olarak mahallinde fiilen denetledikleri işlerde.2002 tarihli Yapım şleri Uygulama Yönetmeliğine göre. kamuya taahhütte bulunan özel sektör kuruluşlarında kendi meslekleri ile ilgili olarak yönettikleri işlerde her hangi bir ortaklık şartı aranmaksızın anonim şirketlerde genel müdür.03. Proje müdürüne artık iş yönetme belgesi düzenlenmektedir. aldıkları lisans eğitimlerine bakılmaksızın denetledikleri işin tamamı üzerinden dikkate alınacaktır. Kamu kuruluşlarının ihale ettikleri işlerde. ş yönetme belgeleri. 08. 08. 08. En az 10 yıllık mühendis veya mimarların. iş deneyim tutarı.2004 tarih ve 25486 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Yapım şleri Uygulama Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle sadece şantiye mühendisi veya şantiye şefi olarak görev yapanlara iş denetleme belgesi verilmektedir. yurt içinde veya yurt dışında idare adına danışmanlık hizmeti veren kontrol teşkilatında kontrol amiri olarak görev yapanlara yapılan değişiklikle artık herhangi bir iş deneyim belgesi verilmemektedir. Değişiklik yapılıncaya kadar geçen süreçte proje müdürüne verilmiş olan iş denetleme belgeleri artık geçerliğini kaybetmiştir.2004 tarih ve 25486 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Yapım şleri Uygulama Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle sadece kontrol mühendisi veya kontrol şefi olarak görev yapanlara sözleşmeyi yapan yetkili makam tarafından iş denetleme belgesi verilmektedir. yapım ve/veya teknik işlerden sorumlu genel müdür yardımcısı ve genel müdür.2004 tarih ve 25486 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Yapım şleri Uygulama Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle proje müdürü çıkarılmış ve sadece fenni mesul veya bu işle ilgili yapı denetim görevlisi veya şantiye şefine iş denetleme belgesi verilmektedir. yönetim kurulu üyesi 85 . bu görevlilerin sayısına bölünerek bulunmaktadır. Ancak 4.06. ş Yönetme Belgesi Kimlere Verilir? 18.11.

09. iş deneyim tutarı. Ancak bu durum dokuz ay devam etmiştir. gerçek kişilerce mühendis veya mimar olarak yurt içinde denetim faaliyetleri nedeniyle alınan iş deneyim belgesi tutarları 1/5 oranında. yapım ve/veya teknik işlerden sorumlu genel müdür yardımcıları ve genel müdür. limitet şirket müdürü olarak görevlerini aralıksız en az 5 yıl yaptıklarını Türk Ticaret Kanununa göre tevsik edenlere işin sahibi idare (sözleşmeyi yapan yetkili makam) tarafından tek sözleşme ile ilişkili olarak düzenlenir ve verilirdi. ilk sözleşme bedelinin en az % 80’i oranında sözleşme konusu işte proje müdürü olarak görev yapan en az beş yıllık mühendis veya mimarlara.06.2009 tarihli Y UY’nde yapılan düzenleme ile ş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlara taahhütte bulunan yüklenicilerde. özel sektöre taahhütte bulunulan işlerde de. ş Denetleme Belgesinin halelerde Değerlendirilme Oranları 18. 04. yapım ve/veya teknik işlerden sorumlu olan.2004 tarih ve 25486 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Yapım şleri Uygulama Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle. idareye bildirilmesi kaydıyla. bölge müdürü ve yardımcıları ile yapım ve/veya teknik işler daire başkanı. Bu değişiklikle iş yönetme belgesinin değeri artırılmıştır. il müdürü ve yardımcıları.2002 tarihli Yapım şleri Uygulama Yönetmeliğine göre. Böylece kontrol mühendisliği. proje müdürü. tek sözleşme ile ilişkili olarak düzenlenebilmektedir.ve yönetim kurulu başkanı. yurt dışında denetledikleri işler 1/10 oranında dikkate alınır şeklinde eskiye dönüş yapılmıştır. 86 . şube müdürü. kontrol amiri.2003 tarihinde yani dokuz ay sonra gerçek kişilerce yurt içinde denetim faaliyetleri nedeniyle alınan iş deneyim belgesi tutarlarının tam olarak değerlendirileceği şeklinde Yapım şleri Uygulama Yönetmeliğinde değişiklik yapılmıştır.09. Sürenin on yıldan beş yıla indirilmesi mühendis ve mimarlar için olumlu olarak değerlendirilmektedir. Bir iş veya işin kısmında aynı sıfat ve unvanla eşzamanlı görev yapan birden fazla elemanın olması halinde. şantiye mühendisliği. bu işte ilgilinin işi yöneten olarak çalıştığına dair yüklenicinin imzası ile ilgilinin sosyal sigorta prim ödemelerini gösteren belgelerin verilmesi gerekir. işin sözleşmesinde proje müdürü olarak belirtilmiş ve ilk sözleşme bedelinin en az % 80’i oranında fiilen görev yapmış olmak kaydıyla en az on yıllık yerine en az beş yıllık mühendis veya mimarlara. yapım ve/veya teknik işlerden sorumlu müsteşar yardımcısı ve müsteşar olarak görev yapanlara işin sahibi idare (sözleşmeyi yapan yetkili makam) tarafından tek sözleşme ile ilişkili olarak düzenlenir ve verilir şeklinde değişiklik yapılmıştır. yurt dışında denetledikleri işler 1/10 oranında dikkate alınıyordu. Kendi meslekleri ile ilgili yönettikleri işlerde iş yönetme belgesi düzenlenirken 08. inşaat ve tesisat müdürü ve yardımcıları ve bunlarla aynı teknik seviyede görev yapanlar. ş yönetme belgesinin verilmesinde.2004 tarih ve 25486 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Yapım şleri Uygulama Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle “kendi meslekleri” ifadesi kaldırılmış.06.11. yönetme görevlerinde bulunanların iş deneyimi yönettikleri tutarlar üzerinden tespit edilir şeklinde değişiklik yapılmıştır. kontrol şefliği ve şantiye şefliği yapan mühendis ve mimarların aldığı iş denetleme belgelerinin değeri beş kat artmıştır. gerçek kişilerce mühendis veya mimar olarak yurt içinde denetim faaliyetleri nedeniyle alınan iş denetleme belgesi tutarları 1/5 oranında. Ayrıca “kurumların merkez yönetiminde görevli” ifadesi de kaldırılmış. bu görevlilerin sayısına bölünerek bulunur. 08.03.

gerçek kişinin ilgisine göre ticaret ve/veya sanayi odasına veya esnaf ve sanatkâr odasına kaydolduğu tarihten itibaren ilk beş yıl beşte bir oranında. en az bir yıldır yarısından fazla hissesine sahip gerçek kişi ortağının iş denetleme belgesi ile ihaleye katılmasında. “ ş Deneyim Belgesini Başka Bir Tüzel Kişilikte Kullandırmayacağına lişkin Taahhütname” vermeleri gerektiği şeklinde değişiklik yapılmıştır.2009 tarihinde yayınlanan Yapım şleri Uygulama Yönetmeliğinde iş deneyim belgelerinde çok kapsamlı değişiklik yapılmıştır. Mezuniyet Belgelerinin Tarihsel Süreçte Değerlendirilmesi 2490 sayılı Kanun ve 2886 sayılı Devlet hale Kanunu’na göre yapılan yapım işi ihalelerinde.U. ş yönetme belgesinin tüzel kişiliklerde kullandırılması halinde ise en az bir yıldır o tüzel kişiliğin yarıdan fazla hissesine sahip olmak gerekecektir. Tüzel kişiliğin. gerçek kişilerce mühendis veya mimar olarak yurt içinde yönetim faaliyetleri nedeniyle alınan iş yönetme belgesi tutarları 1/10 oranında.2005 tarihinde gerçek kişilerce mühendis veya mimar olarak yurt içinde denetim faaliyetleri nedeniyle alınan iş denetleme belgesi tutarlarının tam olarak. mühendis ve mimarlar mezuniyet belgeleri ile ihalelere katılamaz iken. yurt dışında yönettikleri işler 1/20 oranında dikkate alınıyordu. 4734 sayılı Kamu ihale Kanununda yapılan düzenleme ile mühendis ve mimarların mezuniyet belgeleri ile ihalelere katılmalarına olanak sağlanmıştır. daha sonraki yıllarda tam olarak dikkate alınacaktır.03.2009 tarihine kadar devam etmiştir. belge sahibinin yarıdan fazla hisseye sahip olduğu tarihten itibaren ilk beş yıl beşte bir oranında.” Hükmü bulunmaktadır.2002 tarihli Y. ş denetleme belgesinin tüzel kişiliklerde kullandırılması halinde ise en az bir yıldır o tüzel kişiliğin yarıdan fazla hissesine sahip olmak gerekecektir. Bu uygulama 04. Artık mühendis veya mimarlar tüzel kişiliklerin en az bir yıl sermayesinin yarısından fazlasına sahip olmadıkları takdirde iş denetleme belgelerini bu tüzel kişiliklerde iş deneyim belgesi olarak kullandıramayacaklardır.11.11.03.11. yurt dışında denetledikleri işlerin ise 1/2 oranında değerlendirileceği şeklinde Yapım şleri Uygulama Yönetmeliğinde yeniden değişiklik yapılmıştır. 4. 4. . 18. iş deneyim belgelerini bu tüzel kişiliklerin hepsinde de kullandırabildikleri halde. bu tüzel kişilerin sadece birinde kullandıracağına. ş Yönetme Belgesinin halelerde Değerlendirilme Oranları 18.03. Ancak 4734 sayılı Kamu hale 87 . 25.Ayrıca iş deneyim belgesi sahibi gerçek veya tüzel kişilerin. daha sonraki yıllarda tam olarak dikkate alınacaktır. “Kendi meslekleriyle ilgili faaliyetlerini sürdürmeleri şartıyla fiilen denetim veya yönetim görevlerinde bulunmayan mühendis veya mimarların mezuniyetlerinden sonra geçen her yıl için 4734 sayılı Kanunun 62 nci maddesinin (h) bendinde belirtilen tutar kadar iş deneyimi olduğu kabul edilir ve bu tutar tam olarak dikkate alınır. Artık mühendis veya mimarlar tüzel kişiliklerin en az bir yıl sermayesinin yarısından fazlasına sahip olmadıkları takdirde iş yönetme belgelerini bu tüzel kişiliklerde iş deneyim belgesi olarak kullandıramayacaklardır. birden fazla tüzel kişiliğin sermayesinin yarısından fazlasına sahip bulunmaları halinde. Bundan böyle gerçek kişilerce denetim faaliyetleri nedeniyle alınan iş denetleme belgesi tutarları.’de.Y. yapılan değişiklikle.2009 tarihinde yayınlanan Yapım şleri Uygulama Yönetmeliğinde gerçek kişilerce yönetim faaliyetleri nedeniyle alınan iş yönetme belgesi tutarları 1/5 oranında dikkate alınacaktır. ş denetleme belgelerinin 1/5 oranında değerlendirilmesi yaklaşık on sekiz ay uygulanmıştır.2002 tarihli Yapım şleri Uygulama Yönetmeliğine göre.

. mezuniyetlerinden sonra geçen her yıl 4734 sayılı Kanunun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde belirtilen tutar kadar dikkate alınır ve bu kişilerden mezuniyet belgelerinin değerlendirmeye alınmasını talep etmeleri halinde Kanunun 10 uncu maddesindeki iş deneyimine ilişkin mesleki ve teknik yeterlik şartı aranmaz. ”h) Yapım işlerinde denetim ve yönetim görevlerinde bulunmayan mühendis veya mimarların. Mühendis ve mimarlar iş deneyim belgesi olarak mezuniyet belgeleri ile ihalelere katılabilirken Danıştay’ın bu kararından sonra mühendis ve mimarın iş deneyim belgesi yerine mezuniyet belgelerini 88 .09.” Denilmiştir. maddesinin (h) bendi hükmünün anılan Yasanın 10/b–2 maddesini ortadan kaldırmadığı. “Hangi mühendislik veya mimarlık bölümlerinin ihale konusu iş veya benzer işe denk sayılacağının ilan ve ihale dokümanında belirtilmesi zorunludur. “Kendi meslekleri ile ilgili faaliyetlerini sürdürmeleri şartıyla iş deneyim belgesi yerine mezuniyet belgelerini sunan mühendis ve mimarların. bütün istekliler açısından eşit muamele yapılmasını teminen ilk işe başlanılan yıl olarak ilgili Ticaret Odasına kayıt tarihinin dikkate alınması gerekmektedir. .” hükmü getirilmiştir. aldıkları akademik eğitime göre ehliyetli oldukları görev alanı ile sınırlı yapım işlerinin ihalelerinde.” şeklinde değişiklik yapılarak “bu kişilerin işe başladığı yıl için” ifadesi kaldırılmıştır.Kanunu’nun 62/ h maddesinde.’de yapılan değişiklikle.“işe başlanılan yıl” kavramından ne anlaşılması gerektiği hususunda mevzuatta ve Danıştay kararında uygulamayı yönlendirici bir ifade bulunmamaktadır.. bu istisnadan yararlanamayacağı açıktır. Ancak bu değişiklik 4734 sayılı Kamu hale Kanunu’nun 62/ h maddesi ile çelişmiştir. davacı …. Denetim veya yönetim görevlerinde bulunmayan mühendis veya mimar isteklilerin mezuniyetlerine binaen ihaleye girmesinde bunların gerçek kişi olmaları şartı aranır.2005 tarih ve 25583 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Y. daha önce aynı idareye karşı bazı yapım işlerinde taahhüt üstlendiği anlaşıldığından.U.’in işe başladığı ilk yıl olmadığı.10. 22. hangi mühendislik veya mimarlık bölümlerinin ihale konusu iş veya benzer işe denk sayılacağına dair ihale dokümanına hüküm koyacaklardır.” Hükmü ile her yapım ihalesinde mühendis veya mimarların mezuniyet belgeleri ile ihaleye girebilmelerini sağlamak için ilan ve idari şartnamede belirtilmesi zorunlu hale getirilerek mühendis ve mimarların diplomaları ile tüm yapım ihalelerine katılabilmeleri sağlanmıştır.. tek istisnanın işe başlanılan ilk yıl için olduğu açıktır.Z-908 sayılı kararında da.” Hükmü bulunduğundan 09. “4734 sayılı Yasanın 62. “Kendi meslekleriyle ilgili faaliyetlerini sürdürmeleri şartıyla fiilen denetim veya yönetim görevlerinde bulunmayan mühendis veya mimarların aldıkları akademik eğitime göre ehliyetli oldukları görev alanı ile sınırlı yapım işlerinin ihalelerinde. K K 2008/UY.. K:2006/3910 sayılı kararında da.2003 tarihinde Y.. Ortak Girişiminde …. Nitekim Danıştay Onüçüncü Dairesinin 11. Olayda ise. tüm mühendis ve mimarlar için yeterlik koşulu aranmayacağı anlamına gelmeyeceği. yapım ihalelerine girebilmeleri için mezuniyetinden sonra geçen her yıl için altmış milyar Türk Lirası olarak hesaplanmak üzere dikkate alınır ve bu Kanunun 10 uncu maddesi kapsamındaki mesleki ve teknik yeterlilik şartı ilgilinin işe başladığı yıl için aranmaz.U.” ifadesine yer verilmiştir.2006 gün ve E:2006/2125.05.Y.. mezuniyetlerinden sonra geçen her yıl 4734 sayılı Kanunun 62 nci maddesinin (h) bendinde belirtilen tutar kadar dikkate alınır ve Kanunun 10 uncu maddesindeki mesleki ve teknik yeterlik şartı bu kişilerin işe başladığı yıl için aranmaz.Y... dareler. “.’ne göre.

aldıkları lisans eğitimine uygun yapım işi ihalelerine başvurularında. “Mühendis veya mimarların. toplam süresi onbeş yılı geçmemek kaydıyla mezuniyetlerinden sonra geçen her yıl. 89 . Ayrıca Ticaret Odasına kayıt olduğu tarihten itibaren de ancak bir yıl içinde mezuniyet belgelerini iş deneyim belgesi olarak kullanılabilecekleri şeklinde uygulama başlamıştır. Kanunun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde belirtilen tutar kadar. b) Her iki ortağın da mühendis olduğu tüzel kişilerin ihaleye girebilmesinde.kullanabilmelerinin ön koşulu. her iki ortağın mezuniyet belgesinin de teklif kapsamında sunulması zorunludur.2008 tarihine kadar devam etmiştir. Ayrıca mezuniyet belgelerini iş deneyim belgesi olarak kullanılmasında gerçek kişi olma koşulu aranırken bu değişiklikle her iki ortağın da mühendis olup % 50-% 50 ortak olduğu tüzel kişiler tarafından da kullanılabilmesine olanak sağlanmıştır. Tüzel kişi tarafından iş deneyimi olarak sunulan mezuniyet belgesinin. Mezuniyet belgeleri. iş deneyimi olarak mezuniyet belgelerini sunmaları durumunda.U. mezuniyetlerinden sonra geçen her yıl Kanunun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde belirtilen tutar kadar. Bu tarihte çıkan 5812 sayılı Kanun ile 4734 sayılı Kanunun 62/h maddesi. Zira yapılan bu düzenleme ile mimarların %50-%50 ortak olması veya bir mühendis ile bir mimarın %50-%50 ortak olması halinde bu tüzel kişiliklerde mezuniyet belgelerinin kullanılmasına olanak sağlanmamıştır. tüzel kişiliğin en az beş yıldır en az % 51 hissesine sahip olmaları. .03. 4. Bu belge sahiplerinin kuracakları veya ortak olacakları.2009 tarih ve 27159 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Y. Bu durum 20. mimardan söz edilmemiştir. a) ş deneyimi bulunmayan mühendis veya mimarların. b) ş deneyimi bulunan mühendis veya mimarların. belge sahibi dışındaki aday ve istekli tarafından kullanılamaz. a) Her iki ortağın da mühendis olup % 50 – % 50 ortak olduğu tüzel kişiler dışındaki tüzel kişilerin ihaleye girebilmesinde.’ne göre.” Şeklinde değiştirilmiştir. Bu karar ile mezuniyet belgeleri artık iş deneyim belgesi olarak kullanılamaz hale gelmiştir. yüzyirmiikibinüçyüzseksenyedi Türk Lirası olarak hesaplanmak üzere 10 uncu madde kapsamındaki benzer iş deneyimi olarak dikkate alınır. toplam süresi onbeş yılı geçmemek kaydıyla mezuniyetlerinden sonra geçen her yıl.Y. Mezuniyet belgelerinin iş deneyimini tevsik için sunulması durumunda.11. ve teminat süresince (kesin kabule kadar) bu oranın muhafaza edilmesi zorunludur. Bu durum uygulamada karışıklığa neden olacaktır. Ancak burada sadece mühendisten söz edilmiş. Bu değişiklikle mühendis ve mimarların mezuniyet belgelerini iş deneyim belgesi olarak tekrar kullanma olanağı sağlanmıştır. denetim ve yönetim görevinde bulunmamaları ve daha önce hiç iş bitirme belgesine sahip olmamalarıdır. onbeş yıllık sınırlamaya tabi tutulmaksızın. aldıkları lisans eğitimine uygun yapım işleri ihalelerinde. başvuru veya teklif kapsamında mezuniyet belgesi sahibine ait yapım işine ilişkin bir iş deneyim belgesinin sunulması zorunludur. Bu bent kapsamında elde edilen deneyim mühendis ve mimarın beş yıldır en az % 51 hissesine sahip olduğu veya her iki ortağın da mühendis olup % 50-% 50 ortak olduğu tüzel kişiler tarafından da kullanılabilir. tüzel kişiliğin % 50 hissesine sahip olmaları. Bu süre iş deneyimi bulunan mimar ve mühendisler için uygulanmaz. Bu durumda. tüzel kişiliğin en az % 51 hissesine sahip ortağına ait olması halinde. benzer iş deneyimi olarak dikkate alınır.” Hükmü getirilmiştir. mezuniyetten sonra geçen sürenin onbeş yıldan fazlasının değerlendirmeye alınabilmesi için. “ ş deneyimi bulunmayan mühendis veya mimarların. bu ortağa ait mezuniyet belgesi teminat süresi sonuna kadar başka bir tüzel kişiye kullandıramayacaklardır.

ihale tarihi ile ilgili meslek odasına kayıt tarihi arasındaki sürenin asgari beş yıl olması gerekir. Bu durumda ihalenin ilan edildiği yıl baz alınacak demektir. “Bu kişiler ihaleyi yapacak idareye mezuniyet belgeleriyle birlikte kamuda veya özel sektörde mesleklerini icra ettiklerini tevsik eden meslek odası kaydı veya hizmet çizelgelerini verirler. halenin ilan edildiği yıl ile ihalenin yapıldığı yıl farklı olabilir.” Hükmü bulunmaktadır. anahtar teknik personelin aynı zamanda ihale konusu işte teknik personel olarak çalıştırılmasına olanak sağlanmıştır. kıst olarak yani ay ve gün hesabı yapılarak değil.” Hükmü bulunmaktadır. Bu asgari beş yıllık sürede. .Y. meslek odasına kayıt olmadığından veya beş yılı doldurmadığından bu mühendis anahtar teknik personel olarak kabul edilmez iken.11.U.12.12. On yıllık bir mühendis. mezuniyetten sonra geçen yıl ile 4374 sayılı Kanunun 62 inci maddesinin ( h ) bendinde belirtilen tutar çarpılarak hesaplanacaktır. “Bu kişiler ihaleyi yapacak idareye mezuniyet belgeleriyle birlikte kamuda veya özel sektörde mesleklerini icra ettiklerini tevsik eden meslek odası kaydı veya hizmet çizelgelerini verirler.Y. Deneyim süresi ilgili meslek odası üye kayıt belgesiyle.” Hükmü kaldırıldığından iş deneyim tutarının hesaplanmasında artık mezuniyet yılı baz alınacaktır. Danışmanlık hizmet alımı işlerinde istisna getirilmiş.03.18.2002 tarihli Y. ihalenin ilan edildiği yıldan meslek odasına kayıt olunduğu yıl çıkarılarak hesaplanmıştır.’nde. 30.’de.” Hükmü getirilmiştir.’de.06. 08. ihalenin yapıldığı yıldan mezuniyet yılı çıkarılarak hesaplanmıştır. Mezuniyet belgelerinin sunulması halinde Yapım şleri Uygulama Yönetmeliğine göre iş deneyim tutarı.2000 tarihinde meslek odasına kayıt yaptıran 90 .Y. Anahtar Teknik Personelin Tarihsel Süreçte Değerlendirilmesi 18. kıst (ay ve gün) olarak ihale tarihinden meslek odası üye kayıt tarihinin çıkarılması ile hesaplanmalıdır. Ancak mezuniyet yılı ile meslek odasına üye kayıt tarihi veya kamuda işe giriş tarihi aynı yıl olmayabilir. anahtar teknik personelin asgari beş yıllık deneyim süresi. . Ancak Yönetmeliğe göre. “anahtar teknik personelin en az beş yıl deneyimli mimar veya mühendis olması ve halen isteklinin bünyesinde çalışıyor bulunması şartı aranır.2004 tarih ve 25486 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Y. Anahtar teknik personel aynı zamanda “Teknik Personel Taahhütnamesi”nde yer alamaz.’nde. Anahtar Teknik Personelin Deneyim Süresi Hesabı Kamu hale Kurulunun anahtar teknik personelin deneyim süresinin hesaplanması ile ilgili verdiği 2004/UK-Z-1049 sayılı kararında. 2000 tarihinde mezun olup 31.Y. Ancak K K 2006/UY. Bu durumda da Yapım şleri Uygulama Yönetmeliğine göre iş deneyim tutarının hesaplanmasında mezuniyetlerinden sonra geçen her yıl denildiğinden yine mezuniyet yılı baz alınacaktır.2002 tarihli Y. kamu ve/veya özel sektöre taahhütte bulunan bir yüklenicinin bünyesinde on yıldır şantiye şefi olarak mesleğini icra ettiği halde. mezuniyetten sonra geçen yıl.Z-486 sayılı kararında da mezuniyetten sonra geçen yıl.11. Bu karar uygulamada karışıklığa neden olmuştur. “ihale tarihinden önce işe alınmış olması” şartı ile “kamuda geçen deneyim süresi hizmet çizelgesi ve/veya meslek odası üye kayıt belgesiyle tevsik edilir. .U. 04. isteklinin bünyesinde halen çalışmakta olduğu hususu ise sosyal güvenlik kurumu onaylı prim ödeme belgeleri ile tevsik edilir. ihalenin yapıldığı yıldan meslek odasına kayıt olduğu yıl çıkarılarak hesaplanmıştır.2009 tarih ve 27159 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Y.U.Z-2182 sayılı kararında. Nitekim Kamu hale Kurulunun K K/2004-UK. .U.

2009 tarihinde anahtar teknik personel ile ilgili köklü değişiklikler yapılmıştır.üncü maddesinde anahtar teknik personel. b) Yarısı ile eşik değer arasında olan işlerde en fazla iki.2010 tarihinde yürürlüğe girecektir. Anahtar teknik personel şartının aynı meslek alanına ilişkin farklı kişiler bildirilmek suretiyle karşılanması halinde. “Gerçek veya tüzel kişi tarafından.’nin deneyim süresinin dari Şartnamede ve Yapım şleri haleleri Uygulama Yönetmeliğinde istenen en az beş yıllık deneyim süresi şartını karşılamadığı. bu kişilerin tamamının deneyim süresinin mezuniyet belgeleri ile tevsik edilmesi zorunlu kılınmıştır. 2. 04.. istenildiği kadar belirlenebilirken sınırlama getirilmiştir. taahhüt ettiği işlerden bağımsız olarak istihdam edilen ve şantiyede yürütülen çalışmaları merkezden yöneten kişi” olarak tanımlanmıştır. Bu durumda. Yaklaşık maliyeti eşik değerin. 2) Anahtar teknik personelin ihaleden önce işe alınması yeterli iken artık ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru en az bir yıl boyunca gerçek veya tüzel kişiliğin ticari faaliyette bulunduğu yerde kesintisiz şekilde çalıştırılması ve bu durumun belgelendirilmesi şartı aranacaktır. Anahtar teknik personelin ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru en az bir yıl boyunca gerçek veya tüzel kişiliğin ticari faaliyette bulunduğu yerde kesintisiz şekilde çalıştırılması ve bu durumun belgelendirilmesi şartı. Bu şart aynı pozisyon için tek bir mühendis veya mimar ile tevsik edilebileceği gibi farklı mühendis veya mimarlarla da tevsik edilebilecektir. Bunun da anlamı son sınıfta iken deneyim süresi başlamış demektir. Yıl içinde toplam olarak otuz günü aşmayan kesintiler. (3) Anahtar teknik personelin meslek alanlarının. 91 . Turan K. Bundan dolayı deneyim süresi hesabının ay ve gün olarak yapılması gerekir. deneyim süresinin son sınıf öğrencisi iken başlatılması Yönetmeliğe tamamen aykırı düşmektedir. yıl) dikkate alınarak yapılacak bir hesaplama sonucunda elde edilebileceği aşikardır. 4734 sayılı Kamu hale Kanunu’nun eşitlik ilkesi gereği 1 yıl sonra yani 05.” Denilerek bu yanlış uygulamadan ancak iki yıl sonra dönülmüştür..bir mühendis.01.Z-1472 sayılı kararında. dört ay. anahtar teknik personelin deneyim süresinin hesabına ilişkin 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesine uygun sağlıklı bir tespitin. (4) Anahtar teknik personelin sayısı. şikayete konu ihalede. Değil son sınıftaki deneyimini. dokuz gün geçtiği ve Turan K. Yapılan değişiklikle.2005 tarihinde yani 4 yıl 2 günlük mühendis asgari beş yıllık deneyimli mühendis olarak kabul edilmektedir. ihale konusu işin niteliğine uygun ve işin mimarlık ve mühendislik alanlarının ağırlığı ile orantılı olarak belirlenmesi gereklidir. dolayısıyla başvuru sahibinin idarece değerlendirme dışı bırakılmasının doğru olduğu ve iddianın doğru olmadığı anlaşılmıştır.03. oda kayıt tarihinden ihale tarihine kadar geçen bütün sürelerin (ay.Sonuç olarak. 1) Deneyim süresi. mezun olmuş bir mühendisi bile sırf meslek odasına kayıt yaptırmadı diye deneyimli saymayan bir Yönetmeliğin. “. ancak. kesinti olarak kabul edilmeyecektir. meslek odası üye kayıt süresini gösteren belge ile değil mezuniyete ilişkin belgeyle tevsik edilecektir. Yapım şleri Uygulama Yönetmeliğinin 3. a) Onda biri ile eşik değerin yarısına kadar olan işlerde en fazla bir. Nitekim K K 2006/UY.’nin meslek odasına kayıt tarihi çıkarıldığında (16. Aynı mimarlık ve mühendislik alanı ile ilgili birden fazla anahtar teknik personel artık istenemeyecektir. gün.11.200607.03.03. ihale tarihinden.2001) ilgilinin meslek odasına kayıt tarihinin üzerinden dört yıl.

9. 6. 1- 92 . (5) Anahtar teknik personel olarak bildirilen mimar ve mühendisler artık. yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından düzenlenen belge ile tevsik edilecektir.Sözleşmenin fesih edildiği işlerde sadece yüklenici iş bitirme belgesi düzenlenmemelidir. başka bir gerçek veya tüzel kişide anahtar teknik personel olarak çalışamayacaklardır. (6) Anahtar teknik personel olarak bildirilen kişiler artık. yarısından fazla hissesine sahip gerçek kişi ortağının iş denetleme belgesi ile ihaleye katılmasında iş denetleme belgesi hemen değerlenebiliyor iken en az bir yıldır yarıdan fazla ortak olma şartı ile mühendis ve mimarların hakları geri alınmıştır. aday veya isteklinin bünyesinde çalıştıklarına ve ihale konusu işte isteklinin anahtar teknik personeli olarak çalışacaklarına ilişkin yazılı beyanlarını vereceklerdir. En az bir yıldır ortak olma koşulu kaldırılmalıdır.ş denetleme belgeleri tam olarak değerlendirilirken ilk beş yıl için beşte bir oranında değerlendirileceği şeklindeki değişiklikle mühendislerin hakları ellerinden alınmıştır.c) Üzerinde olan işler ile yeterlikleri tespit edilenler arasından belli sayıda adayın davet edilmesinin öngörüldüğü belli istekliler arasında ihale usulüyle yapılan ihalelerde en fazla üç olarak istenebilecektir.Tüzel kişiliğin.ş denetleme ve yönetme belgelerinin verilmesinde işin geçici kabulünün yapılma koşulu aranmamalıdır. Bu oran %50 olarak tekrar değiştirilmelidir. Sonuç ve Öneriler ş denetleme belgeleri kendi meslekleri ile ilgili kısmın %50’lik bölümünde denetleme görevi yapanlara verilirken yeni düzenleme ile bu oran %80’e çıkarılarak mühendis ve mimarların hakları ellerinden alınmıştır. 3.ş yönetme belgeleri sadece beşte bir oranında değerlendirilirken iş denetleme belgeleri ile aynı haklara sahip olmalıdır. mühendislere iş denetleme ve iş yönetme belgesi düzenlenmeyeceği hükmü değiştirilmeli.Sözleşmenin fesih edildiği işlerde. 2. Deneyim süresinin meslek odası üye kayıt süresini gösteren belge ile tevsik edilmesi şartı yeniden getirilmelidir. (7) Gerçek kişi istekliler hariç. Ticaret Sicil Memurluğu. 10. Ticaret Odasına kayıt olduğu tarihten değil ilgili meslek odalarına kayıt olduğu tarihten başlatılmalıdır. ş denetleme belgelerinin tam olarak değerlendirilmesi için Yönetmelikte yeniden değişiklik yapılmalıdır.Mezuniyet belgelerinin her iki ortağın da mühendis ve/veya mimar olup % 50-%50 ortak olduğu tüzel kişiler tarafından da kullanılabilmesine olanak sağlanmalıdır. sözleşme bedelinin %50’lik bölümünde görev yapan mühendis ve mimarlara iş denetleme ve iş yönetme belgesi verilmelidir. 8. 7. aday veya isteklinin bünyesinde görev yaptıkları süre boyunca. 5. 4. şin ilk sözleşme bedelinin %50’lik bölümünde görev yapan mühendis ve mimarlara iş denetleme ve iş yönetme belgesi verilmelidir.Anahtar teknik personelin deneyim süresi mezuniyet belgesi ile tevsik edileceğinden meslek odaları devre dışı bırakılmıştır. Bu düzenleme ile diğer mühendis ve mimarlara da iş olanağı sağlanmış olmaktadır. bu kişilerin tüzel kişilikteki görev ve/veya ortaklık süreleri.ş denetleme belgeleri ile ihalelere gerçek kişi olarak katılacak mühendisler ve mimarlar için beş yıllık süre.

Ankara.: 72-81. (2007).. nşaat Yönetimi Kongresi. Ankara.2005. H. Resmi Gazete Tarih:19.03.. "Yapım şleri halelerinde ş Deneyimi". Kamu hale Genel Tebliği Gencer.. Sayı: 106. 30/31 Ekim 2007..11. Değişiklik: Resmi Gazete Sayısı: 27277 Resmi Gazete Tarihi: 03. (2002). Kamu hale Kanunu. Ankara.:45-61. Resmi Gazete Tarih/Sayı: Bakanlar Kurulu. H. Resmi Gazete Tarih/Sayı: 22. (2002). (2003). “Kamu ihale Kurulunun Verdiği Çelişkili Uyuşmazlık Kararları Üzerine Bir Araştırma” TMMOB nşaat Mühendisleri Odası 4.06..tr. (2002). Resmi Gazete Sayı:25486 Yapım işleri Uygulama Yönetmeliği. www.01. Denetim Yayıncılık Ltd. Gencer. Süleyman Demirel Kültür Merkezi. Sayı: 107. Yapım işleri Uygulama Yönetmeliği. Sayı: 36. Gencer. Resmi Gazete Tarih:05. Güncel Mevzuat.2008. Resmi Gazete.Kaynaklar Bakanlar Kurulu. Ankara.2002/24658. Ankara. Mali Hukuk.01.2008 Resmi Gazete Sayı:27075 Yapım işleri Uygulama Yönetmeliği. Kamu hale Kurumu.11. Resmi Gazete. Sh. kik. Yapım şleri Genel Şartnamesi.: 16-20. “Yapım şleri halelerinde Sözleşme Usulleri ve Yapılması Gereken Değişiklikler” Mali Hukuk. Ankara. Resmi Gazete Tarih:08..gov. Denetim Yayıncılık Ltd. 22. H. Kamu hale Kurumu. Resmi Gazete Sayı:26004 Yapım işleri Uygulama Yönetmeliği. Ankara. "Kamu hale Kanununda Yapılan ş Deneyim Belgeleri ile lgili Değişikliklerin Değerlendirilmesi". Resmi Gazete Sayı:27059 Kanun:5812. Resmi Gazete Tarih:25. Sh. (2002).2009 93 .2004.12. stanbul Gencer. Yapım şleri Uygulama Yönetmeliği. Kamu hale Sözleşmeleri Kanunu. Sh. Sh.2002/24658. (2009). Şti.07.2009 Yapım işleri Uygulama Yönetmeliği. (2003). Resmi Gazete Sayısı: 27159/Mükerrer Resmi Gazete Tarihi: 04. H.: 48-56. Şti.

.

Sürdürülebilirlik Kavramının Yapım Proje Yönetimi Açısından Değerlendirilmesi Selin Gündeş Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi. sürdürülebilirlik hedefinin önündeki en önemli engellerden biri olan 'insan' ve 'önyargı' kavramları başlıca aktörlere odaklanarak incelenmiştir. Bu sektörde özellikle işveren ve kullanıcılar.tr Nur Atakul Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi.edu. özellikle gelişmiş ülkelerin doğal kaynakları tüketme hızına ve şekline dikkat çekmişlerdir. Bu kapsamda. bu ilerleme yerkürenin yeni ve modern yaşam biçimini ne ölçüde kaldırabileceği sorusunu gündeme getirmiştir. Özellikle son yıllarda enerji fiyatlarının hızla artmasıyla.tr Sema Ergönül Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi. stanbul 0212 2521600 E-posta: ergonul@msgsu. stanbul 0212 2521600 E-posta: nuratakul@yahoo. maliyetlerini ve aldıkları riskleri net olarak görebilmek bu geçiş döneminde ortaya çıkması muhtemel bazı sorunların iyi yönetilmesine ışık tutacak önemli bir olgudur. Henüz embriyonik evrede olan bir sistemin daha sağlıklı büyüyebilmesi için tespitler yapılmış ve yeşil proje yöneticilerine bazı önerilerde bulunulmuştur. değişim sürecinde karşımıza çıkabilecek engeller belirlenmiş ve bunların proje yönetimine getirdiği ekstra yükler belirlenmiştir. kurum ve kullanıcıların beklenti ve düşünce yapılarını anlamak sağlıklı bir sistem oluşturulmasına temel teşkil eder.com Öz Dünyada 'sürdürülebilirlik' kavramı her ne kadar uzun bir süredir ele alınsa da. artan sürdürülebilirlik talepleri ile bu akımın öncüleri olmuşlardır. inşaat sektöründe bu alana geçiş döneminin oldukça yavaş olduğu gözlenmektedir.edu. Zaman içinde diğer aktörler de bu değişime uyum sağlamak ve bazen de fırsata dönüştürmek için çalışmalara başlamışlardır. tedarikçi. Ekonomik gelişmenin çevreye olan etkilerinden bahsedilmesi 95 . Özellikle projede rol alan kişi. Teknolojinin hızla ilerlemesi endüstrilerin gelişimine yol açmış. proje yönetimi. işveren. Aktörlerin sürdürülebilirlik hedefine bakış açılarını. bu konuda alınacak önlemlerin ülkelerin ekonomilerine sağlayacağı faydalar tartışılmaya başlanmıştır. ekonomik ve sosyal faydalarını. yüklenici. Bu çalışmada. algıladıkları 'değer' kavramını. kullanıcı Giriş Son yıllarda uzmanlar. tasarımcı. stanbul 0212 2521600 E-posta: selin. Anahtar sözcükler: Sürdürülebilir yapım.gundes@msgsu.

inşaat malzemelerinin üretimi. teknoloji ve malzeme seçimlerinden ibaret değil. gelişmiş ülkelerde olduğu gibi sadece tasarım. barınma ve güvenlik gibi temel ihtiyaçlarına cevap verdiği için inşaat endüstrisi insan yaşamında hayati önem taşır. inşaat endüstrisinin insanların refah düzeyleri ile doğrudan ilişkili olduğu gözlemlenebilir. Bir başka deyişle. Gelişmekte olan ülkeler için sürdürülebilirlik çevre ile ilgili sorunlar sebebi ile de gittikçe önem kazanmaktadır. Bu durumda sürdürülebilirlik işletme yönetiminin kısa vadedeki çıkarlarına ters düşmektedir. bu kavram her grubun kendi ‘iyi toplum’ değerlerinin farklı olmasına ve ‘iyi toplum’un farklı şekilde ifade edilmesine bağlanmıştır. kullanımı ve geri dönüşümü. Sürdürülebilirliğin getireceği ekonomik faydalar ise sadece uzun vadede gözlemlenebilinir. ulaşım. su ve sıhhi altyapı gibi sürdürülebilir kalkınmanın temelini oluşturan faktörler inşaat endüstrisinin kapsamına girer. Dünyada’da tüketilen enerjinin ortalama %20’sini inşaat endüstrisi tüketir. Sürdürülebilirliğin farklı şekilde tanımlanması sürdürülebilirliğin her alanda yavaş işlemesinin ana sebeplerindendir. Sürdürülebilirliğin uygulamada yavaş ilerlemesinin diğer bir nedeni ise işletme yönetimlerinin ‘kısa vadeci’ bir görüşe sahip olmalarıdır. su kaynaklarının kıtlığı. Sürdürülebilir kalkınma bu raporda şöyle tanımlanmıştır: “Sürdürülebilir kalkınma. üretimde ve binalarda suyun verimli kullanımı gibi konular da göze alındığında dünyadaki toplam kaynakların %50’sinin inşaat endüstrisi tarafından tüketildiğini söylemek mümkündür. Bu ölçekten bakıldığında. 96 . Bina ve altyapı oluşturulması şüphesiz bir ulusa toplumsal ve ekonomik olarak büyük faydalar sağlar.” Pearce (2006)’a göre ise sürdürülebilirlik ‘iyi’ bir toplum oluşturma yolunda atılacak bir adımdır. ormanların hızla azalması.aslında 1950’li yıllara dayanır. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin sürdürülebilirlik kavramını benimsemesi açıkça farklı yollardan olacaktır. Bunun yanı sıra. 1987)’nin ‘Ortak Geleceğimiz’ adlı raporu ile girmiştir. hem olumlu hem de olumsuz etkilerinden dolayı önemli bir rol oynar. 2009). Sürdürülebilir yapım kavramı da. Bu sorunların başında.6 trilyon dolar kadar bir büyüklük ile bu endüstri dünya toplam gayrı safi milli hasılasının (GSMH) yaklaşık 10% unu oluşturur (ENR. ulusal seviyede istihdama %5 ila %10 arasında katkıda bulunur ve GSMH’nin %5 ila %15’ini oluşturur. ‘Sürdürülebilir kalkınma’ kavramı ise terminolojiye 1987 yılında Brundtland Komisyonu olarak da bilinen Dünya Çevre ve Kalkınma Heyeti (WCED. toprak kaybı. Dolayısıyla. gelecek nesillerin gereksinimlerinin karşılanmasından ödün vermeden. Konut. Sürdürülebilir Yapım nşaat endüstrisi sürdürülebilir kalkınmada. Bu faktörler bir toplumun sağlık. Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP. 2002)’na göre inşaat sektörü. hızlı şehirleşmenin yol açtığı hava kirliliği ve atık sorunları gelmektedir. Öncelikle 5. öncelikle bu kavrama bakış açılarının ve düşüncelerin değişmesi ile ilgilidir. ABD’de ise sera gazı emisyonlarında inşaat endüstrisinin büyük bir rolü olduğu belirlenmiştir. işletmeler kısa vadedeki ekonomik göstergelere önem verirler. bugünün ihtiyaçlarını karşılayan kalkınmadır.

atmosfer. ekosistemlerin taşıma kapasitesini zorlamadan toplumun yaşam kalitesinin artırılmasını öngörür. ‘Sürdürülebilir Kalkınma’ kavramındaki kargaşa kısmen yapılaşmada da yaşanmaktadır. ekonomik. bir inşaat projesi yapılması planlandığında. yapımda uygulanacak prensipler ve her bir alana ne kadar ağırlık verileceği gibi konularda fikir birliğine varılması mümkün olabilir. Özellikle yapım faaliyetinde rol oynayan ve yapı ömrünün tüm safhalarında bu süreçten etkilenen gruplar arasındaki iletişimsizlik ve uyum sorunları sürdürülebilirliği destekleyen girişimlerin başarısızlığına neden olmaktadır. Burada önemli olan sütunlar arasındaki dengeyi iyi kurabilmek ve her bir sütuna verilecek ağırlığı proje bazında değerlendirebilmektir. Teknik sütun ise bir yapının performansına. denizler. Böylece. tedarikçi gibi taraflar bile bir iş ve fikir birliğine varamamışlar. binaların çevresel performanslarını ölçen LEED (ABD) ve BREEM ( ngiltere) gibi sertifika sistemlerinin kullanımı yaygınlaşmaktadır. genellikle sadece çevre ile ilişkilendirilen sürdürülebilir yapım kavramının getireceği fayda ve maliyetler bu yoklama cetvelindeki maddelere bakılarak daha iyi anlaşılabilir ve daha da önemlisi kapsamlı olarak anlatılabilir hale gelmektedir. giyim. sürdürülebilirliğin ulaşılmasında önemli etkenlerdir ve Şekil 1’de gösterildiği gibi ‘sürdürülebilir yapımın sütunları’ olarak ifade edilmişlerdir. biyofiziksel ve teknik. Bugüne kadar yapılan çalışmaların büyük bir kısmında. yeraltı kaynakları. sürdürülebilir kalkınmanın ana ilkelerini desteklediği gözlemlenebilir. Temel ihtiyaçlar olan yiyecek.ele almışlardır. sağlık. halen dar bir kapsamda işlemektedir. Yazarlar. Türkiye'de sürdürülebilir yapılaşmaya geçiş dönemi çok uluslu firmaların kurumsal sorumluluk ve güvenilirlik hedefleri kapsamında gelişmeye başlamış ve son zamanlarda 'sürdürülebilir' toplu konut projeleri ile kamu sektöründe de gündeme gelmiştir. doğa güçlerine karşı dayanıklı ve uzun ömürlü yapılar inşa etmek başlıca hedef olmalıdır. toprak. Biyofiziksel sütun. Bu alanların her biri. ‘sürdürülebilir yapım’ başlıca hedefler arasında yer almamıştır. Son zamanlarda sürdürülebilir yapılaşmanın pazarlanabilir hale gelmesi ve rekabetçilikte 97 . ilgili tüm tarafların her bir kolondaki maddeleri bir kontrol/yoklama cetveli olarak kullanmalarını önermişlerdir. Modernleşme sürecinde inşaat endüstrisindeki yatırımlar kâr kavramı üzerinde odaklanmış. Günümüzde. kamu kurumları ve idari kuruluşların giderek sürdürülebilirliğe verdikleri önem artmaktadır. Ekonomik sütun incelendiğinde. Burada biyofiziksel alandan kasıt. tüm dünyada. sürdürülebilir yapılaşmanın. Çoğu durumda. belli başlı ülkelerde uygulanmaya başlayan sertifikalandırma sistemleri. Hill ve Bowen (1997) sürdürülebilir kalkınma ve sürdürülebilir yapılaşma arasında ortak bir payda bulmaya çalışmışlar ve sürdürülebilir yapılaşmayı dört ana alanda -sosyal. eğitim gereksinimleri bu kanadın başlıca elemanlarıdır. barınma. Ülkemizde 2009 yılı içinde yürürlüğe girmesi beklenen 'binalarda enerji performans yönetmeliği' gibi girişimler ile sürdürülebilirlik hedefi'ne doğru ilk adımlar atılmaktadır. sürdürülebilir yapılaşma sadece çevresel ve teknik açıdan ele alınmıştır. Ancak. Bu bağlamda işlevsel. Ayrıca kanımızca.nşaat endüstrisinin toplumsal ve ekonomik etkilerinin büyüklüğü anlaşıldıkça. bir yapının aynı veya birbirine yakın safhalarında doğrudan role sahip olan mimar. çatışan çıkarlar ve kısa dönemdeki ekonomik faktörler hep ön plana çıkmıştır. kalitesine ve hizmet ömrüne işaret eder. flora ve fauna ile yapılaşma arasındaki ilişkilerdir. Tüm bu ilgiye ve gelişmelere rağmen Türk inşaat sektörü bu zorlu sürecin henüz başlangıcında yer almaktadır. Sürdürülebilir yapılaşmanın sosyal kanadı eşitlik ve toplumsal adalet temeline dayanır. gelişmiş ülkeler başta olmak üzere. yüklenici.

1997) 98 . malzeme ve toprak kullanımının azaltılması • Kaynakların tekrar kullanımının ve/veya geri dönüşümünün en yüksek seviyeye çıkarılması • Yenilenebilir kaynakların yenilenemeyen kaynaklara tercih edilmesi • Hava.oynayacağı önemli rolün dile getirilmesi ile özellikle işverenler ve yapsatçı firmalar tarafından bu konulara ilgi artmıştır. karışık kullanımlı birimler oluşturacak şekilde planlanması veya mevcut altyapının bu kriteri göz önüne alacak şekilde tekrar hayata geçirilmesi Şekil 1. kültürel. bu tür maddelerin yeryüzüne geri depolanmasından daha hızlı bir oranda yapılmaması • nşaatta kullanılan dört ana kaynağın yani enerji. güvenilir ve işlevsel yapıların inşa edilmesi • Yapılaşmada kalitenin ön plana çıkarılması • Sürdürülebilir yapımın teşvik edilmesi için hizmet planlamasının yapılması • Büyük binaların iç mekan koşullarının kullanıcılar tarafından kontrol edilebilecek şekilde yapılması • Şehir altyapısının yaya yolu ile birbirine bağlanmış. yapılan çalışmalarda çevresel ve toplumsal fayda ve maliyetlerin parasal olarak ifade edilmesindeki güçlükler sebebiyle ihmal edildikleri ve fayda maliyet analizlerinin sadece doğrudan parasal değerler ile ifade edilebilecek verilere odaklanarak eksik yapıldığı gözlemlenmiştir (Propersi ve Gundes. Sürdürülebilir Yapım Prensipleri (Hill ve Bowen. 2006). toprak ve su kirliliğinin küresel ve yerel olarak en az seviyeye indirilmesi • Sağlıklı ve zehirli maddelerden arınmış bir çevre oluşturulması • Dünyanın yaşanabilirliğinin/canlılığının ve ekolojik çeşitliliğinin korunması ve düzeltilerek eski haline getirilmesi • Hassas bir yapıya sahip olan doğal. Kamu projeleri yapılabilirlik çalışmalarında. su. Bazı durumlarda yatırım kararlarının mali sonuçlar yani kâr maksimizasyonunun dışında politik sebeplerle de alınabildiğini söylemek yanlış olmaz. tarihi ve mimari değerlere zararın en aza indirilmesi SÜTUN K : EKONOM K SÜRDÜRÜLEB L RL K • Faydalanması istenilen gruplar için satın alınabilirliğin temin edilmesi • nşaatta istihdam yaratılmasının teşviki ve bazı durumlarda insan gücüne dayalı bir sistem kurulması • Fiyat ve tarifelerin belirlenmesinde tam maliyet muhasebesi ve gerçek maliyet fiyatlandırılmasının kullanılması • Piyasalarda sürdürülebilirliğin ilerlemesini sağlayacak politikaların ve uygulamaların benimsenmesi ile rekabetçiliğin artırılması • Çevreye duyarlı tedarikçilerin ve yüklenicilerin seçilmesi • Gelecek nesillerin ihtiyaçlarına karşılık verecek kapasitenin muhafaza edilmesi için. yenilenemeyen kaynakların kullanımından gelen kazancın toplumsal ve insan yapımı sermayeye yatırılması SÜTUN DÖRT: TEKN K SÜRDÜRÜLEB L RL K • Dayanıklı. geleneksel olarak fayda maliyet analizi yapılması zorunlu olmasına rağmen. SÜTUN B R: SOSYAL SÜRDÜRÜLEB L RL K • Yoksulluk azaltılması dahil olmak üzere yaşam kalitesinin yükseltilmesi • Kalkınma planlanmasında toplumsal kimlik ve kültürel çeşitliliğin göze alınması • Sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının temin edilmesi ile insan sağlığını korumak ve bu yöndeki atılımları teşvik etmek • Özel olarak korunması gereken kişiler için beceri eğitim programları uygulanması ve kabiliyetlerinin geliştirilmesi • Yapımın sosyal maliyetlerinin adil veya eşit şekilde paylaşılmasını temin etmek • Yapımın sosyal faydalarının eşit şekilde paylaşılmasını temin etmek • Nesiller arası eşitliğin sağlanması SÜTUN ÜÇ: B YOF Z KSEL SÜRDÜRÜLEB L RL K • Fosil yakıt ve minerallerin çıkarılması ve doğaya yabancı maddelerin üretimi gibi işlemlerin.

yüklenici. en önemlisi dünyada süregelen bu akımın ülke çıkarlarına ne ölçüde hizmet edebileceği gibi soruların yanıtı önem kazanmaktadır.Günümüzde yönetmeliklerin öngördüğü çevresel analiz ‘engelleri’ girişimciler tarafından kolaylıkla aşılsa bile. ekipmanlarına ve yeni üretim metotlarına yatırım yapmak bir ülke için önemli bir fırsattır. en önemli işveren konumunda olan kamu sektörü. Çevresel koruma teknolojilerine. kamu sektörünün ilk görevi o ülkede yaşayan kişilerin refahını artırmaktır ve sürdürülebilir yapılaşma doğru şekilde planlandığı sürece kamu amaçları ile birebir örtüşür. Kamu sektöründeki 99 . finansör. tedarikçiler. bir yapının ömrü boyunca geçirdiği tüm evrelerde ele alınmalıdır. mimar/mühendis. Kamu sektörü Ülke yönetim organları için yapıların çevre ve topluma olumsuz etkilerinin en az seviyeye indirilmesi birçok yönden önem taşıyabilir. ülke için önemli ekonomik faydalar sağlayabilir. Aslında bir işverenin sürdürülebilir yapılaşmayı hangi ölçüde benimseyeceğini anlamak için öncelikle işverenin özelliklerine ve binayı ne amaç için yaptırdığına bakmak gerekir. sürdürülebilir yapımın öncüleri olmuşlardır. 2007). Türk inşaat piyasasına örnek teşkil etmektedir. yönetmelikler ve uygulamalar tüm inşaat endüstrisi için itici bir güç olacaktır. kullanıcılar ve proje yöneticileridir. kalan %75 dış ülkelerden ithal edilmektedir (WEC. inşaat safhasına. Başka bir sınıflandırmaya göre ise. Sürdürülebilir Yapılaşmada Rol alan ve Etkilenen Gruplar Sürdürülebilirlik. Binaların enerji tüketimlerinin bir ülke ekonomisi için önemi büyüktür. ikinci derecede ise inşaat sektöründe tecrübeli veya tecrübesiz olarak sınıflandırmaktadır. Bu işlemler zinciri fizibilite ve tasarım aşamalarından başlayarak. Ülkemizde tüketilen enerjinin sadece %25’i üretilmekte. Sağlanacak ekonomik faydanın yanı sıra. işveren. sürdürülebilir yapımın hangi kurum ve kişilerin ilgi alanına girdiği. Çevre ve topluma duyarlı imar kanunları. geniş iş hacmi ve kanun koyucu olarak sürdürülebilirliğin teşvikinde önemli bir role sahip olmaktadır. ve yıkım sırasında oluşan atıkları azaltmak için kaynakların geri dönüştürülmesine kadar uzanır. Masterman (2002) işverenleri. Kamu sektörüne bağlı işveren. şverenler Tüm dünyada işverenler. Enerji kaynakları üretimi ve tüketimi arasındaki bu farkın ülkenin ekonomik yapısına getirdiği yükler açıktır. Zaten. Bu kapsamda ele alınması gereken başlıca aktörler ise kamu sektörü. bu süreçten iyi veya kötü yönde kimlerin etkileneceği. birinci derecede kamu veya özel sektör kapsamına girenler. işverenler projeyi kendi endüstriyel veya ticari faaliyetleri için yaptıracak olanlar ya da nihai yapıyı satmak veya kiralamak amacı ile yaptıracak olanlardır. malzemelerine. Binaların işletme ve bakım enerji maliyetlerindeki ufak bir düşüş. Bu durumda. projeyi gerçekleştirmek için yararlanılacak teşvik ve kredi kullanımında çevresel etkileri en aza indirme konusu yeniden gündeme gelmektedir. bu akımın öncülerinin bu yönde atılan adımları hangi sebeplerle ve ne ölçüde destekleyecekleri. bu faaliyetlerden çıkar sağlayabilecek grupların neler olduğu. oradan işletme safhasında yer alan bakım ve onarım işlemlerine ve yapının ömrünü doldurup yıkılması.

Daha önce belirtildiği gibi Masterman (2002)’ın işveren sınıflandırmalarında ikinci derecede inşaat sektöründe tecrübeli veya tecrübesiz işverenler yer almaktadır. kurumsal sorumluluk ve güvenilirlik kapsamında sürdürülebilir yapılaşmayı benimsemiş çokuluslu şirketler hariç. ücret. ‘ilk kez’ uygulamadan kaynaklan bazı sorunları göze almak istemeyecektir. büyük ölçüde toplumun ödediği vergiler ile finanse edildiği için maddi kaynakların verimli kullanımı ve büyük riskler almaktan çekinilmesi dikkat çeken unsurlardır. kamu veya özel sektörde çok önemli bir tecrübe bulunmadığı için kanımızca bu sınıflandırmayı sürdürülebilirlik kapsamında değerlendirmek gerekmez. Olumsuz yönler iki ana başlık altında incelenebilinir: risk ve maliyet. Olumlu taraf. özellikle inşaat ve bakım safhalarında ortaya çıkabilecek. Projenin tüm safhalarında yer alan kişiler ve kullanıcıların sürdürülebilirlik konusunda bilinçlendirilmesi bu sürecin daha kolay atlatılmasına sebep olacaktır. sürdürülebilir yapım açısından. Dünyada yeşil bina maliyetlerine ilişkin kaynaklar kısıtlıdır. şverenler aynı zamanda kullanıcı oldukları takdirde. işletme ve bakım safhasında gözlenebilir hale gelecek ve bu tür yapılar gerek maliyet gerekse kalite açısından hak ettikleri değeri bulacaklardır. Sürdürülebilir yapılarda maliyetlerin geleneksel yapılara göre daha fazla olması genel bir kanıdır ve işverenlerin sürdürülebilirliği desteklemelerinin önünde önemli bir engel teşkil eder. binalarının uzun dönemdeki ekonomik ve çevresel performanslarını dikkate aldıkları için sürdürülebilir yapılaşmayı teşvik edecek önemli bir role sahiptirler. yeşil binaların o binada çalışan işletmelerin performans ve verimliliklerine olumlu etkilerinin nasıl ölçülebileceği ile ilgilidir. Şüphesiz bahsedilen ‘ilk deneme’ zorlukları inşaat safhasında gecikmelere ve maliyet artışlarına sebep olacaktır.bir pazarlama stratejisi haline gelmiştir. fiyat gibi verilere dayanır.yapılar. Bunun sürdürülebilirlik açısından anlamı ise şöyledir: sürdürülebilirlik ile sağlanan gelişmiş bina performansı binanın piyasa değerini artırdığı sürece veya nispette bu tip işveren tarafından benimsenebilir. nihai yapıyı satmak için yaptıran işveren bu konularla ilgilenmemiştir. Bunun başlıca sebebi bazı tür faydaların. kendi üretim ve ticari faaliyetleri için sürekli inşaat yapan veya yaptıran zincir işletmeler için sürdürülebilir yapılaşma – kendi ürünleri için. iyi bir yönetim stratejisi geliştirilirse sonraki uygulamalarda bu engel gittikçe küçülerek önümüze çıkacaktır. Benzer bir sorun. kâr. Örneğin doğal aydınlatmadan sağlanacak enerji tasarrufunu ölçmek çok zordur. sayısal olarak ifade edilmesinde yaşanan güçlüklerdir. Nihai yapının değişim değeri. nşaat safhasında ‘yeni’ malzeme. bakım safhasında beliren bilgi eksikliği bu sorunların başında gelir. Üçüncü tip sınıflandırmaya göre ise. Gelişmiş bina performansı sadece kullanım safhasında gözlemlenebilir olduğu için bugüne kadar. ekipman ve teknolojilerin kullanılması. şveren-sürdürülebilirlik zincirinde en zayıf halka ise nihai yapıyı satmak veya kiralamak amacı ile yaptıran özel işletmelerdir. Bu tip işverenler yapının değişim değeri ile ilgilidirler. sürdürülebilirliğin gelişmesinde hem olumlu hem de olumsuz bir rol oynayabilir. sürdürülebilirlik özellikle kullanım maliyetlerindeki düşüş ön plana çıkartılarak pazarlanabilir hale gelmeye 100 . Özellikle inşaat sektöründe tecrübeli. Bu olgu. Riskten kaçınan kamu işveren. Ülkemizde. Sürdürülebilirliğin sağladığı çevresel ve ekonomik faydalar sıklıkla işletme ve bakım safhasında gözlemlenebilir hale geldiklerinden kullanıcı-ister kamu ister özel işletme olsun-işveren öncü konumdadır. işverenler projeyi kendi endüstriyel veya ticari faaliyetleri için yaptıracak olanlar ya da nihai yapıyı satmak veya kiralamak amacı ile yaptıracak olanlar olarak ikiye ayrılırlar. Fakat ilk kez karşılaşılacak zorlukları önceden belirleyip. Son zamanlarda.

En kolay başlangıç iç mekan kalitesini artırmaya yönelik sensörlü ışıklandırma ve güneş enerjisinden faydalanma gibi atılımlardır. Tasarımcılar Yakın bir zamana kadar işverenler yaptırdıkları projelerde. piyasaların doğal yapısından ötürü. sözleşme ve teknik şartnamenin gereklerini yerine getirdikleri için sürdürülebilirliğin teşvikinde rol alamazlar. sözleşme ile yüklenicilik görevini yapanlar ve yapıyı satın alacak kişi ve kurumların önceden bilmediği. şveren ve aynı zamanda yüklenici olan grup. Proje şirketinde hissedar rolünde ve dolayısıyla projeye öz kaynak sağlamış olan bir yüklenici. Sürdürülebilir mimarlık ve yapım teknikleri hakkında. konu bu grubun gündemlerinde geniş biçimde yer almamıştır.başlamıştır. yöneticilere yönelik eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarının yapılması gerekmektedir. Dolayısıyla bu grup tarafından da sürdürülebilirliğin gittikçe benimsenmesi beklenmektedir. arzı gerçekleştirildikten sonra talebini arayan yapsatçılar olarak gruplandırabiliriz. Geleneksel sistemde proje yöneticisi olarak görev yapan mimarlar. üniversiteler ve kamu kuruluşları eğitim ve bilinçlendirme konularında aktif bir rol oynamak zorundadırlar. işletme ve bakım sırasında ortaya çıkabilecek bazı sorunlar. sürdürülebilirlik sadece proje finansmanı modelinin uygulandığı projelerde önem kazanacak ve yüklenicilerin de sürdürülebilir yapılaşmaya sıcak bakmalarına sebep olacaktır. Son zamanlarda ülkemizde yaşanan gelişmeler. sürdürülebilir yapımın sağlayacağı katma değer. sürdürülebilir yapılaşma yaygınlaşmadığı için ve faydalarının kısa dönemde izlenmesi güç olduğu için. 101 . Bu kapsamda. Birinci gruptaki yükleniciler. Mimarlar için sürdürülebilirlik.bu yönde bir talep açığı ortaya çıkarmaya başlamış ve sonuçta ‘enerji verimliliği’ pazarlanabilir bir hale gelmeye başlamıştır. 2000). genel olarak bu konuda özel bir eğitim almadıkları ve yeterli bilgi ve tecrübeye sahip olmadıkları için sürdürülebilir mimarlık öğelerini projelerinden uzak tutmuşlardır. işveren bölümünde bahsedildiği gibi. yapının uzun dönemli performansına önem verecektir. mimarlık öğrencilerine. mimar ve mühendislere. tasarımcılara sürdürülebilir mimarlık ilkelerini uygulamalarını yönünde bir talepte bulunmamışlardır. Proje finansmanı modeli ve sürdürülebilirlik ilişkisi özellikle yap-işlet-devret modelinde yüklenicinin kullanıcı-yüklenici rolünü alması sebebi ile önem kazanır. ve krediden sonra geri ödemesi yapılan temettülerin ödenmesini ise zora sokacak veya bazı durumlarda imkansız kılacaktır. ek maliyetler ve içerdiği riskler hakkında bilinçlendirilmelidir. Bugüne kadar. Yükleniciler Yüklenicileri. Çünkü. binaların kolay satılmasına imkan verecek her tür yeniliğe açık olmalarını öngörür. Tasarımcılar. çıkarılan yönetmelikler ve toplum bilinçlendirme çabaları -sadece enerji alanı ile kısıtlı kalmasına rağmen. karşılığını para olarak alamayacakları ek bir iş olarak görülmektedir (Bordass. Fakat. öncelikle kredi veren kuruluşlara olan borcun ve faizinin geri ödenmesini engelleyecek. Bu tip yükleniciler için. kalite ve estetiği artıran her ürün ve teknolojik gelişme pazarlamaya katkıda bulunduğu sürece bu ikinci grup yüklenicilerden destek görmüştür.

Örneğin. yapının işletme süresince sağlayacağı gelirler. ve bu olgunun sürdürülebilir yapım gelişim sürecini ters yönde etkilediğini belirtmiştir. Kullanıcı açısından sürdürülebilirliğin başka bir boyutu da ticari yapılarda çalışanların verimliğinin artmasıdır. Ticari yapılarda kullanıcıların üretim verimliliğine etkilerini inceleyen birçok çalışma yapılmıştır.). bina ile ilgili sorunlardan doğan sağlık problemlerinin azalması.Tedarikçiler Tedarikçiler için. Stanhope Plc. yargıya gidilecek 102 . özellikle malzeme tedariğinde. sürdürülebilirliğin teşvikinde en önemli role sahip olan kullanıcı işveren grubunun sayıca gittikçe azaldığına dikkat çekmiş. pazarlanabilirlik ve satış önde giden değerlerdir. Ticari yapılarda çevresel kalitenin artması ve dolayısıyla kullanıcı memnuniyetinin artmasının verimliliği artırdığını savunan diğer yazarlar arasında Leaman and Bordass (1999) ve Heerwagen (2000) da yer alır. Pearce (2008). sürdürülebilir yapılaşmanın faydaları arasında varlıkların daha iyi şekilde kullanımına dikkat çekmiştir. sürdürülebilir yapıma bakış aslında yüklenicilerinki ile benzerlikler gösterir. Pearce (2008) artan verimlilik. yüksek moral ve dolayısıyla çalışanların devamsızlığının azalması ile özellikle insan gücü varlığında önemli bir artış olduğuna dikkat çeker. Özellikle üretim faaliyetlerini sürdürülebilir yapım üzerine yoğunlaştıran bir tedarikçi erken davrandığı takdirde bu gelişen pazardan büyük payı kapabilir. bazı finans kuruluşları bir yapının çevreye duyarlı olmasını ve kullanıcının performans gereksinimlerinin yapı ömrü boyunca en iyi şekilde karşılanmasını projelere kredi vermek için önkoşul olarak görürler. Konumlandığı bölgedeki doğal yapıya ve yerel toplumlara zarar verecek bir etkiye sahip proje büyük ihtimalle toplumsal tepki ile karşılaşacak. Sözleşme ile görev alan yükleniciler için geçerli olan rekabet avantajına benzer bir potansiyel tedarikçiler için de geçerlidir. Kullanıcı işveren grubu. Buna göre. en önem verilen konuların başında yerleşim yeri’nden sonra çevresel konuların geldiği belirlenmiştir (BRECSU 1999. Çünkü günümüzde bu tür değerler bir projenin risk haritasını belirlemede en az ekonomik faktörler kadar etkilidir. sosyal ve ekonomik etkilerini değerlendirir. Fakat Bordass (2000). Romm ve Browning (1995)’in 8 adet bina üzerinde yaptıkları diğer bir çalışmada ise etkin ışıklandırma. Finansal Piyasalar ve Kurumlar Günümüzde başta Dünya Bankası olmak üzere. Bu noktada sürdürülebilir yapılaşmanın benimsenmesinin artan verimlilik sebebi ile dolaylı olarak da olsa ülke ekonomisine katkısı gözden kaçırılmaması gereken bir konudur. ekonomideki sarsıntılar ve belirsizlik sebebi ile ticari ve endüstriyel faaliyetlerinde kullanacakları yapıları piyasadan sözleşme ile veya hazır binalar ile temin etmektedirler. ısıtma ve soğutma sistemlerinin çalışanların verimliliğini artırdığı. Kullanıcılar ngiltere’de yapılan işveren kullanıcıların tercihlerini ölçen iki ayrı çalışmada. yap işlet devret modeli ile inşa edilen bir yapı için kredi veren bir banka. işe gelinmeyen günlerin azaldığı ve yapılan işin kalitesinin arttığı tespit edilmiştir. banka sindakasyonu veya finansal kuruluş öncelikle projenin tüm çevresel. alınan kredinin geri ödenmesine temel teşkil edeceği için bu durum daha da önem kazanır. Özellikle proje finansmanı modelinin benimsendiği projelerde.

1989). Dolayısıyla verilen kredinin ve faizlerin tamamen geri ödenmesi mümkün olmayacaktır. Bu nedenle etkin bir sürdürülebilir yapım proje yönetimi öncelikle yukarıda listelenen tüm aktörlerin yapı ömrünün her bir sürecine dahil edilmesi ile sağlanabilir. faaliyet kâr marjı.ve inşaat veya işletme faaliyetlerine son verilecektir. uygun teknoloji ve malzemelerin zamanlı ve doğru şekilde tedarik ve montajları yapının teslim süresini geciktirebilir. Proje yöneticileri yukarıda saydığımız yedi faktörden dördüne etki etme gücüne sahiptir (Turner. işletmenin menfaatlerini göz önüne alarak desteklemesi kullanıcının işletme kârını olumlu yönde etkileyebilir. maliyetler ve riskler ile doğrudan ilişkilidir. Sürdürülebilir kapsamda ele alınan bir yapıda. nakit vergi oranı. sürdürülebilir yapımın. Sürdürülebilir yapım ilkeleri benimsendiğinde proje maliyetleri muhtemelen daha yüksek çıkacaktır. Sabit ve çalışma sermaye yatırımları ise nakit çıktılarını belirleyen faktörlerdir. Sabit ve işletme sermayesi yatırımları: Proje yöneticilerinin bu değere etki faktörü proje maliyeti ile ölçülebilir. Fakat bu meblağların bir işletmenin değerine olan etkileri yukarıdaki iki maddede yer alan faktörlere göre daha azdır. Bahsedilen girdiler ve çıktılar arasındaki fark ise serbest nakit akımı denilen ve finansman kuruluşlarının kullanabileceği nakti gösterir. işletme sermayesi yatırımı. Faaliyet kâr marjı: proje yöneticilerinin tasarımın her safhasında sürdürülebilirlik ilkelerini. güvenilirlik ve işletme masraflarındaki düşüşlerin işletme kârı üzerinde önemli etkileri olabilir. Bu sebeple proje yöneticileri. Proje Yöneticileri Bir işletmenin değerine yön veren yedi ana faktör vardır: satış büyüme oranı. planlama dönemi ve sermaye maliyeti. Bu faktörlerden ilk üçü nakit akış çizelgesinde girişleri belirlemek için kullanılır. Görüldüğü gibi. Geleneksel proje yönetimi ve sürdürülebilir yapım proje yönetimi arasındaki en önemli fark. McKinsey tarafından yapılan bir çalışmada yeni bir ürünün piyasaya sürülmesindeki gecikmenin yeni ürünün toplam karlılığına etkisinin kat kat fazla olduğunu göstermiştir (Dumaine. Sürdürülebilirliğin destekleyeceği bakım kolaylığı. Örneğin. 1995): Satış büyüme oranı: proje yöneticileri ürün satışına dolaylı olarak projeleri zamanında teslim ederek etki edebilirler. Sürdürülebilir tasarım ve yapım süreci ülkemizde henüz başlangıç seviyesinde olduğu için. inşaat ve tasarım maliyetleri yüksek olacak dolayısıyla işveren kullanıcının sermaye yatırımının artmasına ve işletme kâr marjının da azalmasına sebep olacaktır. kullanıcı işletmelerin satış büyüme oranlarına etki etme potansiyeline sahiptirler. Fakat kullanıcı işletmenin aynı zamanda işveren olduğu durumlarda işletme kâr marjında ortaya çıkabilecek bazı olumsuz etkiler de göz ardı edilmemelidir. bir proje yöneticisinin sürdürülebilir yapımın teşviki üzerindeki rolü öncelikle projenin örgütlenme yapısı ve aktörlerin bu kavramdan sağlayacakları faydalar. Bu ve kullanılacak Bütünleştirilmiş Tasarım Metodu (BTM) gibi araçlar 103 . sabit sermaye yatırımı. yapı ömrünün fizibilite aşamasından başlayan ve yapının ömrünün tamamlanması ile son bulan döngünün tüm aşamalarındaki performansı ile ilgili olmasıdır.

tedarikçi gibi aktörlerin rekabetçiliğini artırma potansiyeline sahip olduğu için büyük bir fırsat olabilir. mimar. B. pp54-59 104 . fayda. B. Kullanıcıları sürdürülebilir yapının işletmesi ve bakımı konularında bilinçlendirmek bu görevlerden biridir. Sürdürülebilir yapımın sorunsuz gelişebilmesi için belki de en önemli faktör. Son zamanlarda. bazı ülkelerde inşaat tamamlandıktan altı ila dokuz ay sonra. Building Research & Information. Geleneksel proje yönetimi. sürdürülebilir yapım hem ülke ekonomisini canlandırma hem de yüklenici. (1989) How managers can succeed through speed. E&FN Spon 28 (5/6) pp 338-352 BRECSU (1999) Environmentally smart buildings – a quantity surveyor’s guide to the cost-effectiveness of energy efficient offices. sürdürülebilir yapım ile kullanım ve yıkım safhalarına kadar uzamış olacaktır. proje yöneticisinin rolünün yapının teslimi ile tamamlanmasını öngörür. (2000) Cost and value: fact and fiction. Sürdürülebilir yapım proje yönetimi ise geleneksel proje yapım sürecine göre ek planlama ve aktörler arasında daha güçlü bir işbirliği gerektirir. Bu görevin yürütülmesi işlemi de proje yöneticilerine verilmiştir. yüklenici ve kullanıcıların bu konuda bilinçlendirilmesi. Kamu organları.4. Bunun yanı sıra yukarıda açıklanan BTM. Fortune. Sürdürülebilir yapım tekniklerinin uygulanması ile proje yöneticisinin kullanım ve yıkım safhalarında da aktif rol almasının gündeme gelmesi beklenmektedir. Başka bir yenilik ise gelişmiş ülkelerde yaygınlaşmaya başlayan kullanıcı memnuniyetinin ölçülmesidir. Sürdürülebilir yapılar arttıkça bu sistemin ülkemizde de gelişmesi beklenmektedir. Kaynaklar Bordass. sivil toplum kuruluşları. üniversiteler ve diğer eğitim kurumlarına bu alanda önemli bir görev düşmektedir. tüm aktörlerin aynı amaç üzerine odaklanmasını ve dolayısıyla proje yönetiminde karşılaşılabilecek sorunların en az seviyeye indirgenmesini sağlayabilir. Genel Sonuçlar Çevresel faydaların yanı sıra. yapı ömründe rol alan kişiler tarafından farklı şekilde algılanmasının arkasındaki en önemli faktör aslında bir yapının “değişim değeri” ve “kullanım değeri” arasındaki farktır. Görüldüğü gibi sürdürülebilirliğin. Vol. maliyet ve risklerin açıkça ortaya konulmasıdır. mühendis. Dumaine. No. işverenler başta olmak üzere. kullanıcıların sürdürülebilir tasarım ve yapımdan ne derece memnun olduklarını belirlemek için değerlendirmeler yapılmaya başlanmıştır. DETR Good Practice Guide 274.119.proje yöneticilerinin değişik meslek gruplarından oluşan bir takımı yönetme yeteneklerinin geliştirilmesini zorunlu kılar. Dolayısıyla proje yönetimi açısından bakıldığında sürdürülebilir yapımın değerlendirilmesinde Yaşam Boyu Maliyet Analizi tekniklerinin kullanımının yaygınlaştırılması ve standart hale getirilmesi büyük önem taşır. Dolayısıyla proje yöneticilerinin yapının teslimi ile son bulan görevleri.

R. A. 27 (1). (2006) “Project Finance and Hydropower Projects: Case Study of Birecik Dam and Hydroelectric Power Plant Project in Turkey”. W.org/images/PDFs/BuildingsLand/D94-27_GBBL. A. J. McGraw-Hill Book Company Europe. 18-20 October 2006.pdf Turner. organisational success and occupant productivity. Building Research & Information. Oxford University Press. C.org/ 105 . England.. R. A. Building Research and Information.com/magazines/fortune/fortune_archive/1989/02/13/71614/index.htm Engineering News Record (ENR). Building Research & Information. (1987) Our common future. (2006) Is the construction sector sustainable?: definitions and reflections. (2002) Introduction to Building Procurement Systems. (1999) Productivity in buildings: the “killer” variables. Romm. E&FN Spon 28 (5/6) pp 353-367 Hill. (1995) The commercial Project Manager. E&FN Spon 15 pp 223-239 Leaman. ve Browning.http://money. pp 4-19 Masterman. Bordass. J.construction. ve Gundes. 34 (3) pp 201-207 Pearce. (2008) Sustainable capital projects: leapfrogging the first cost barrier. Bowen P. W.rmi. Rome. http://www. (1995). Berkshire. (2009) http://enr.worldenergy.. Construction Management and Economics. W. J. World Energy Council (WEC) Turkish National Committee (2008) Energy Management in the Building Sector. E. (2000) Green buildings. S. J. Greening the building and the bottom line: Increasing productivity through energy-efficient design Rocky Mountain Institute. Taylor & Francis Pearce. http://www. World Commission on Environment and Development (WCED).cnn. second edition. Belgum. Taylor&Francis 25 (4) pp 291-300 Propersi. A. . R. United Nations Environmental Program and Reports. (1997) Sustainable construction: principles and a framework for attainment. J. Proceedings of the Joint International Symposium of CIB Working Commissions. Brussels. Oxford.D. D. United Nations Environmental Program (UNEP) (2002) Industry as a partner for sustainable development. Civil Engineering and Environmental Systems.com/ Heerwagen. Colorado.

.

donanım ve bilgi teknolojilerinin kullanımının faydaları ve karşılaşılan problemleri tespit etmeye yönelik toplam 21 sorudan oluşmaktadır. bilgi teknolojilerinin kullanım maliyetinin yüksek olmasını ve bilgi teknolojilerinin entegrasyonunda yaşanan problemleri göstermişlerdir. teknik/mühendislik hesaplamaları gibi alanlarda bilgi teknolojilerini kullanmaktadırlar. Yapı şletmesi Anabilim Dalı. muhasebe. stanbul Tel: (0212) 285 36 53 E-Posta: damcia@itu. genel idare. mühendislik ve tasarım hizmeti veren firmaların büyük çoğunluğu tasarım/çizim. yönetim kadrosunun bilgi teknolojilerine yeterli önemi vermemesi. inşaat sektöründe bilgi teknolojilerinin kullanımı diğer sektörlere kıyasla oldukça düşük seviyede kalmaktadır. tasarım firmaları. evrak işlerinin azaltılması gibi faydalarının olduğunu belirtmişlerdir. Anket sonuçlarının değerlendirilmesi sonucunda. Anket gönderilen firmalardan 62 tanesi anketi eksiksiz olarak doldurarak geri göndermiştir. mühendislik firmaları. yazılım kullanımı. Bu çalışmada. Maslak. firma içi iletişim ve evrak takibinin daha hızlı olması. Ayrıca anketi cevaplandıran mühendislik ve tasarım hizmeti sunan firmalar. bilgi teknolojilerinin Türk inşaat sektöründe kullanılmasını engelleyen faktörler olarak. stanbul Tel: (0212) 285 37 37 E-Posta: polatgu@itu.tr Atilla Damcı stanbul Teknik Üniversitesi nşaat Fakültesi. bilgi teknolojilerinin kullanımının gerekli bilgilerin daha kolay elde edilmesi. firma tarafından verilen hizmetlerin daha hızlı tamamlanması. Bu amaçla. gerek yüklenici inşaat işletmeleri gerekse de mühendislik ve tasarım hizmeti sunan firmalar. Türk inşaat sektöründe mühendislik ve tasarım hizmeti sunan firmalarda. Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği üyesi olan 119 firmaya elektronik posta yoluyla anket gönderilmiştir. Ankete katılan mühendislik ve tasarım hizmeti sunan firmalar.edu. bilgi teknolojilerinin kullanımının mevcut durumunun araştırılması hedeflenmiştir. bilgi teknolojileri hakkında bilgi eksikliği.edu. Her ne kadar bilgi teknolojilerinin kullanımı firmalara önemli avantajlar sağlasa da. Maslak. bilgi teknolojilerinin kullanımında tecrübeli ve yeterli bilgi birikimine sahip personel eksikliği. uluslar arası bağlantıların daha kolay sağlanması. iletişim masraflarının ve zamanlarının azalması. anket çalışması. sektördeki yoğun rekabet ortamında farklılık yaratabilmek amacıyla. bilgi teknolojilerinin faydalarının yeteri kadar farkında olunmaması. Yapı şletmesi Anabilim Dalı. inşaat sektörü. inşaat projelerinin birçok aşamasında bilgi teknolojilerinin kullanımının sağladığı avantajlardan faydalanmaktadır. Anahtar Kelimeler: Bilgi teknolojileri. tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de. Anket.tr Öz Günümüzde. firmanın rekabet gücünü arttırması. 107 .Mühendislik ve Tasarım Hizmeti Sunan Firmalarda Bilgi Teknolojilerinin Kullanımı Gül Polat stanbul Teknik Üniversitesi nşaat Fakültesi. teknolojideki hızlı değişimlere ayak uyduramama.

“bilginin işlenmesi. toplam 21 sorudan ve iki ana kısımdan oluşmaktadır.. 2000.Giriş Dünyadaki ekonomik durum.. 2004). 2005). depolanmasını ve gerektiğinde iletilmesini. Stewart et al. 2002). Birinci kısımda. Bu çalışmada. Anket gönderilen firmalardan 62 tanesi anketi eksiksiz olarak doldurarak geri göndermiştir. 1996. bilgi ve iletişim teknolojilerinin Türk inşaat sektöründe ne ölçüde kullanıldığını tespit etmek için çeşitli araştırmalar yapılmıştır. tüketicinin değişen ve gelişen ihtiyaçlarını karşılama yönünde yenilikler yaratmaya zorlamaktadır. elektronik aygıtlarla sağlayan teknolojilerin hepsi olarak tanımlanabilir (Bjork. bilgisayar ağları. Bilgi teknolojisi. bilgi teknolojilerinin kullanımının mevcut durumunun araştırılması hedeflenmiştir. hizmet sunulan müşteri profili ve kalite yönetim sistemi olup olmadığı gibi firmaların genel özelliklerini belirlemeye yönelik 5 soru bulunmaktadır. Daha önceki yıllarda. % 52 cevaplama oranı elde edilmiştir. “bilgisayarlar ve dijital veri setleri üzerine dayanan teknolojiler bütünü” olarak yapılmaktadır (Grigg ve diğ. Grigg ve diğ. Anket.. 1999. Polat. Amacı bilginin paylaşılması ve faydalı bir şekilde yönetimi olan bilişim teknolojileri bilgisayarlar. 2005. bilgi teknolojileri bilginin toplanmasını. 25 tanesi ise tasarım hizmeti (% 40) sunmaktadır. yapılan çalışmalar inşaat sektöründe bilgi teknolojilerinin etkili olarak kullanımının verimliliği artırdığını göstermiştir (Ahmad ve diğ. birçok sektörde olduğu gibi inşaat sektörü katılımcılarını da. Diğer bir tanımı ise. Buna ek olarak. tamamlanmış olan projelerin ihale bedelleri toplamı. 2000). 2004. Taş ve Irlayıcı. teknik açıdan karmaşık olan projelerle daha iyi mücadele edebilmek ve sektördeki yoğun rekabet ortamında farklılık yaratabilmek için. teknik personel sayısı. Rivard. Güleş. 2000. bu bilginin kullanılmasını. 1999). Türk inşaat sektöründe mühendislik ve tasarım hizmeti sunan firmalarda. Anketi cevaplayan 62 firmanın 37 tanesi mühendislik (% 60). gerek yüklenici inşaat işletmeleri gerekse de mühendislik ve tasarım hizmeti sunan firmalar. 2005. 2009). bilgi teknolojilerinin kullanımının mevcut durumunun araştırılması amacıyla. dağıtılması ve sunumu için elektronik aygıtların ve programların kullanılması” olarak tanımlanmaktadır (Bjork. sürekli artan kaliteli ürün ihtiyacını karşılamak. Bu amaçla. tamamlanan proje tipleri. Araştırma Yöntemi Türk inşaat sektöründe mühendislik hizmeti sunan (MHS) firmalarda ve tasarım hizmeti sunan (THS) firmalarda.. tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de. Sonuç olarak. yazılımlar. Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği (TMMMB) üyesi olan 119 firmaya elektronik posta yoluyla 21 sorudan oluşan bir anket gönderilmiştir. kinci kısım 108 . Kanoğlu. inşaat projelerinin birçok aşamasında bilgi teknolojilerinin sağladığı avantajlardan faydalanmaktadır (Brown ve diğ. Diğer bir ifadeyle. 2007. Günümüzde. depolanması. Acar ve diğ. Bu araştırmaların bulguları arasında bilgi teknolojilerinin Türk inşaat sektöründe verimli bir şekilde kullanılmadığı yer almaktadır (Sarshar ve Işıkdağ... telefon ve faks makineleri gibi birçok teknolojiyi kapsar. Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği üyesi olan 119 mühendislik ve tasarım firmasına elektronik posta yoluyla anket gönderilmiştir.

000 . Yüzde (%) MHS1 Firmalar THS2 Firmalar Endüstriyel Yapılar (fabrika.000.000 6 4 < 9.000 19 20 1 MHS: Mühendislik hizmeti sunan. bilgi teknolojilerinin kullanımının mevcut durumunun saptanmasına yönelik 16 sorudan oluşmaktadır. Teknik Personel Sayısı Yüzde (%) MHS1 Firmalar THS2 Firmalar 1-49 32 36 50-99 16 16 >100 51 48 1 MHS: Mühendislik hizmeti sunan.000 . Tablo 1 Teknik Personel Sayısı.990.990.000 . depo.000 3 4 29.30. Türk inşaat sektöründe mühendislik ve tasarım hizmeti sunan firmalarda. okul.000.) 59 68 Özel Yapılar (hastane.000 8 12 99.) 57 52 Altyapı Projeleri 41 36 1 MHS: Mühendislik hizmeti sunan. bilgi teknolojilerinin kullanımının faydaları ve karşılaşılan problemler gibi konuları içermektedir.000.000 36 32 499. 2THS: Tasarım hizmeti sunan hale Bedelleri ( $ ) Firmaların bugüne kadar tamamlamış oldukları proje tipleri ve bunların yüzdeleri Tablo 3’te gösterilmiştir. Tasarım hizmeti sunan 25 firmanın ise % 48’i 100 kişiden fazla kişi çalıştırdığı cevabını vermiştir (Tablo 1).990. donanım.000 .990.000 $’ı aşmaktadır.000 .000 .50.200.000. Tablo 3 Firmaların Tamamlamış Olduğu Proje Tipleri.990. vb. alışveriş merkezleri.000 3 0 14.000 3 8 19.ise. Tablo 2’de firmaların tamamlamış olduğu projelerin ihale bedelleri gösterilmiştir. vb.000.000 .990.100.000. 2THS: Tasarım hizmeti sunan Ankete katılan mühendislik hizmeti sunan firmaların % 36’sının ve tasarım hizmeti sunan firmaların ise % 32’sinin bugüne kadar tamamlamış olduğu projelerin ihale bedelleri toplamı 500.000 8 8 199. Mühendislik hizmeti sunan 37 firmadan 19 tanesi (% 51) 100 kişiden fazla teknik personel çalıştırdığını belirtmiştir.990. Araştırmanın Bulguları Ankete Katılan Firmaların Genel Özellikleri Ankete katılan firmalara bünyelerinde teknik personel olarak kaç kişi çalıştırdıkları sorulmuştur. Tablo 2 Firmaların Tamamlamış Olduğu Projelerin hale Bedelleri.000.10. vb.000. Bu sorular yazılım kullanımı.000. Yüzde (%) MHS1 Firmalar THS2 Firmalar > 500.) 57 52 Konut ve toplu konut projeleri 70 72 Ticari yapılar (ofis.15. 2THS: Tasarım hizmeti sunan Proje Tipleri 109 .20.990.000 14 12 49.

Tasarım hizmeti sunan firmaların ise % 72’sinin konut ve toplu konut projelerinde. Firmalar ilk olarak sahip oldukları bilgisayar sayısını tespit etmeye yönelik olan soruyu cevaplamışlardır. % 68’inin ticari yapılar projelerinde. o firmanın bilgi teknolojilerine verdiği önemin göstergelerinden biri olarak kabul edilebilir. % 59’unun ticari yapılar projelerinde. Tablo 4 Firmaların Hizmet Verdikleri Müşteri Profilleri. 2THS: Tasarım hizmeti sunan Müşteri Profili Mühendislik ve tasarım hizmeti veren ve Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği (TMMMB) üyesi olan firmalara ISO 9001 “Kalite Yönetim Sistemi” belgesine sahip olup olmadıkları sorulmuştur. Yüzde (%) MHS1 Firmalar THS2 Firmalar 1-10 43 44 11-50 14 12 51-100 19 16 101-200 5 4 201-500 5 4 > 500 14 20 1 MHS: Mühendislik hizmeti sunan. Mühendislik hizmeti sunan firmaların % 43’ü ISO 9001 “Kalite Yönetim Sistemi” belgesine sahip olduklarını belirtirken. % 12’si ise bu belgeyi alabilmek için gerekli girişimleri başlattıklarını belirtmiştir. % 40’ı bu belgeye sahip olmadıkları cevabını vermiştir. Firmaların Bilgi Teknolojileri Kullanımındaki Durumu Anketin ikinci kısmı. % 11’i ise bu belgeyi alabilmek için gerekli girişimleri başlattıklarını belirtmiştir. Tablo 5 Firmaların Sahip Olduğu Bilgisayar Sayısı. % 46’sı bu belgeye sahip olmadıkları cevabını vermiştir. 2THS: Tasarım hizmeti sunan Bilgisayar sayısı 110 . Ankete katılan firmaların hizmet sundukları müşteri profilleri ve yüzdeleri Tablo 4’te gösterilmiştir. Mühendislik hizmeti sunan firmaların % 65’i. tasarım hizmeti sunan firmaların da % 56’sı hem kamu sektörüne hem de özel sektöre hizmet vermektedir. Firmanın sahip olduğu bilgisayar sayısı. Tasarım hizmeti sunan firmalarda ise bu oran % 44’tür (Tablo 5). Yüzde (%) MHS1 Firmalar THS2 Firmalar Kamu Sektörü 0 0 Özel Sektör 35 44 Kamu Sektörü + Özel Sektör 65 56 1 MHS: Mühendislik hizmeti sunan. Ankete katılan mühendislik hizmeti sunan firmaların % 43’ü 1-10 adet arasında bilgisayara sahip olduğunu belirtmiştir. bilgi teknolojilerinin kullanımının mevcut durumunun saptanmasına yönelik 16 sorudan oluşmaktadır. Türk inşaat sektöründe mühendislik ve tasarım hizmeti sunan firmalarda.Tablo 3’te görüldüğü gibi mühendislik hizmeti sunan firmaların % 70’inin konut ve toplu konut projelerinde. Tasarım hizmeti sunan firmaların ise % 48’i ISO 9001 “Kalite Yönetim Sistemi” belgesine sahip olduklarını belirtirken. % 52’sinin de endüstriyel yapılar ve özel yapılar içeren projelerde çalıştıkları görülmektedir. % 57’sinin de endüstriyel yapılar ve özel yapılar içeren projelerde çalıştıkları görülmektedir.

Buna ek olarak. bir internet sitesine sahip olan mühendislik hizmeti sunan firmaların % 81’i. Ayrıca. bu firmalarda bilgi teknolojilerinin en çok tasarım/çizim ve teknik/mühendislik hesaplamaları alanlarında kullanılmasını anlaşılır kılmaktadır. hem mühendislik hizmeti sunan hem de tasarım hizmeti sunan firmaların hepsi firmalarında kullanılan bilgisayarların internet bağlantısına sahip olduklarını belirtmiştir. Mühendislik hizmeti sunan firmaların %82’si bilgi teknolojilerini tasarım/çizim ve muhasebe alanlarında. Yüzde (%) MHS1 Firmalar THS2 Firmalar Tasarım/Çizim 82 76 Muhasebe 82 72 Teknik/Mühendislik Hesaplamalar 76 72 Genel idare 52 48 Şartname Yazımı 52 44 Her Türlü Evrak Takibi ve Yönetimi 45 48 Diğer 6 2 1 2 MHS: Mühendislik hizmeti sunan. Ankete katılan firmaların mühendislik ve tasarım hizmeti veren firmalar olması. tasarım hizmeti sunan firmaların ise % 89’u sitelerini düzenli olarak güncellediklerini belirtmiştir. Firmalara elektronik ticaret uygulamalarından faydalanıp faydalanmadıkları sorusu sorulduğunda. THS: Tasarım hizmeti sunan Uygulama Alanları Ankete katılan mühendislik hizmeti veren firmaların % 35’i teknik hesaplamalar ve mühendislik analizleri ile ilgili olarak SAP2000 programını. % 72’si de muhasebe ve teknik/mühendislik hesaplamalarda kullandıklarını belirtmiştir. tasarım hizmeti sunan firmaların da % 76’sının bir resmi internet sitesi bulunmaktadır. % 76’sı ise teknik/mühendislik hesaplamalarda kullandıkları cevabını vermiştir (Tablo 7). Tablo 6 Firmaların Kullandığı Bilgisayarların Ağ Tipleri. Tablo 7 Firmaların Bilgi Teknolojilerini Kullandıkları ş Süreçleri. mühendislik hizmeti sunan firmaların % 54’ü firmalarında ağ üzerinden birbirine bağlı bilgisayarlar kullanıldığını belirtirken. firmalara bilgi teknolojilerini iş süreçlerinin hangi alanlarında kullandıkları sorusu yöneltilmiştir. tasarım hizmeti sunan firmaların ise %56’sı bu cevabı vermiştir (Tablo 6). 111 . tasarım hizmeti sunan 25 firmadan 7’si (% 28) bu uygulamalardan faydalandıklarını belirtmişlerdir. 2THS: Tasarım hizmeti sunan Ağ tipi Ankete katılan firmalara kullandıkları bilgisayarların internet bağlantısının olup olmadığı sorulduğunda. 37 mühendislik hizmeti sunan firmadan 14’ü (% 38). Bir başka soruda. sahip oldukları bilgisayarların bağımsız bilgisayarlar mı yoksa bir ağ üzerinden birbirine bağlı bilgisayarlar mı olduğu sorulduğunda.Ankete katılan firmalara. Tasarım hizmeti sunan firmaların ise % 76’sı bilgi teknolojilerini tasarım/çizim için. Yüzde (%) MHS1 Firmalar THS2 Firmalar Ağ üzerinden birbirine bağlı bilgisayar 54 56 Bağımsız bilgisayar 24 16 Her ikisi 22 28 1 MHS: Mühendislik hizmeti sunan. % 32’si Sta4CAD programını ve % 19’u IdeCAD (statik) programını kullandıklarını belirtmiştir (Tablo 8). mühendislik hizmeti sunan firmaların % 73’ünün.

özel olarak firmaları için yazılmış olan bilgisayar programları kullanıp kullanmadıkları sorulmuştur. Programlar AutoCAD Autodesk 3ds MAX AutoCAD LT IdeCAD (Mimari) ArchiCAD NetCAD AutoCAD Civil 3D Revit Architecture AllPlan Diğer Yüzde (%) 96 24 20 20 20 16 12 4 4 4 Bazı durumlarda. Ankete katılan mühendislik ve tasarım firmalarına. % 24’ü Autodesk 3ds MAX programını ve % 20’si IdeCAD (mimari) ve ArchiCAD programlarını kullandıklarını belirtmiştir (Tablo 9). Yüzde (%) MHS1 Firmalar THS2 Firmalar Teknik/Mühendislik Hesaplamalar 47 73 Her Türlü Evrak Takibi ve Yönetimi 47 36 Muhasebe 47 27 Genel idare 41 18 Tasarım/Çizim 24 9 Şartname Yazımı 18 9 Diğer 18 18 1 MHS: Mühendislik hizmeti sunan. Tablo 10 Firmaların Bilgi Teknolojilerini Kullandıkları ş Süreçleri. 2THS: Tasarım hizmeti sunan Uygulama Alanları 112 . Firmaların kendi ihtiyaçları doğrultusunda özel olarak hazırlattıkları bilgisayar programlarını iş süreçlerinin hangi alanlarında kullandıklarına dair soruya verdikleri cevaplar ise Tablo 10’da görülmektedir. Programlar SAP2000 Sta4CAD IdeCAD (Statik) XSteel Probina Etabs StaadPro Diğer Yüzde (%) 35 32 19 8 5 5 0 11 Tasarım hizmeti veren firmaların % 96’sı tasarım için AutoCAD programını.Tablo 8 Mühendislik Hizmeti Veren Firmaların Teknik Hesaplamalar/Mühendislik Analizleri için Kullandıkları Programlar. hazır paket programlar firmaların faaliyet alanları doğrultusunda ortaya çıkan özel ihtiyaçlarına cevap vermez ve firmalar kendi ihtiyaçları doğrultusunda yazılmış bilgisayar programlarına gereksinim duyarlar. 37 tane mühendislik hizmeti veren firmadan 17 tanesi (% 46) bu soruya evet cevabını vermiştir. Tablo 9 Tasarım Hizmeti Veren Firmaların Tasarım için Kullandıkları Programlar. Tasarım hizmeti veren firmaların ise % 44’ü özel olarak kendi firmaları için geliştirilen bilgisayar programları kullandıklarını belirtmiştir.

Ankete katılan firmalara. Tasarım hizmeti veren 25 firmanın ise 14 tanesi (% 56) bilgi teknolojileri konusunda uzman bir bilgi işlem personeli çalıştırdıklarını belirtmiştir. bu teknolojilerin kullanımını arttıracaktır. Mühendislik hizmeti veren firmaların % 89’u bilgi teknolojileri hakkında bilgi eksikliğinin. Anket sonuçları göstermiştir ki ankete katılan mühendislik hizmeti veren firmaların % 89’u kullandıkları yazılım programları ile ilgili olarak üniversitelerde yeterli eğitim verilmediğini düşünmektedir. Tasarım hizmeti veren firmaların ise % 36’sı çalışanlarına bu kapsamda bir eğitim verdiklerini belirtmişlerdir. Söz konusu bölümlerde öğrenim gören öğrencilerin gerek bilgi teknolojilerinin sağlayacağı avantajlardan haberdar olmaları gerekse de meslek hayatlarında ihtiyaç duyacakları bilgisayar programlarını kullanmayı öğrenmeleri. Tasarım hizmeti veren firmaların ise % 84’ü de bilgi teknolojilerinin faydalarının yeteri kadar farkında olunmamasının. Tasarım hizmeti veren firmaların ise % 84’ü aynı görüşü paylaşmaktadır. Türk inşaat sektöründe bilgi teknolojilerinin yaygın olarak kullanılmamasının altında yatan sebeplerin neler olduğu sorulmuştur.Firmaların bilgi teknolojileri konusunda sahip oldukları tecrübeyi tespit etmek amacıyla ankete katılan firmalara bilgi teknolojileri konusunda uzman bir bilgi işlem personeli çalıştırıp çalıştırmadığı sorulmuştur. firmaların bünyelerinde istihdam ettikleri personelin yüzde kaçının bilgisayar kullanmayı bildiği Tablo 11’de gösterilmiştir. 113 . Çalışan Personel Sayısı Yüzde (%) Yüzdesi MHS1 Firmalar THS2 Firmalar % 1-10 3 4 % 11-20 0 0 % 21-30 3 4 % 31-40 5 4 % 41-50 0 0 % 51-60 11 4 % 61-70 3 0 % 71-80 16 12 % 81-90 19 20 % 91-100 41 52 1 MHS: Mühendislik hizmeti sunan. Mühendislik hizmeti veren firmaların % 53’ü bilgi teknolojileri konusunda uzman bir bilgi işlem personeli çalıştırdıkları yanıtını vermiştir. ankete katılan mühendislik hizmeti veren firmaların % 38’i çalışanlara yönelik bilgi teknolojileri ile ilgili eğitim programları düzenlediklerini belirtmiştir. % 81’ de bilgi teknolojilerinin faydalarının yeteri kadar farkında olunmamasının ve teknolojideki hızlı değişime ayak uyduramamanın sebepler arasında yer aldığını belirtmiştir (Tablo 12). % 84’ü bilgi teknolojileri kullanımında tecrübeli ve yeterli bilgi birikimine sahip personel eksikliğinin. Ek olarak. 2THS: Tasarım hizmeti sunan nşaat sektöründe bilgi teknolojilerinin kullanımının yaygınlaşmasında şüphesiz ki üniversitelerin inşaat mühendisliği ve mimarlık bölümlerinin önemli bir rolü bulunmaktadır. Tablo 11 Firmaların Bilgisayar Kullanmayı Bilen Personel Sayısı. Ankete katılan firmalara kullandıkları programlarla ilgili olarak üniversitelerde öğrencilere yeterli eğitim verilip verilmediği sorulmuştur. Ayrıca. % 80’i bilgi teknolojileri hakkında bilgi eksikliğinin ve bilgi teknolojileri kullanımında tecrübeli ve yeterli bilgi birikimine sahip personel eksikliğinin sebepler arasında yer aldığını belirtmiştir (Tablo 12).

Türk inşaat sektöründe mühendislik ve tasarım hizmeti sunan firmalarda. Anket gönderilen firmalardan 62 tanesi anketi eksiksiz olarak doldurarak geri göndermiştir. Bu amaçla. bilgi 114 . 25 tanesi ise tasarım hizmeti (% 40) sunmaktadır. dağıtılması ve sunumu için elektronik aygıtların ve programların kullanılması olarak tanımlanmaktadır. firma içi iletişim ve evrak takibinin daha hızlı olması ve firma tarafından verilen hizmetlerin daha hızlı tamamlanması cevabını vermiştir (Tablo 13). her türlü bilginin işlenmesi. toplam 21 sorudan ve iki ana kısımdan oluşmaktadır.Tablo 12 Bilgi Teknolojilerinin Yaygın Olarak Kullanılmamasının Sebepleri. 2THS: Tasarım hizmeti sunan Sebepler Bilgi teknolojilerinin kullanılmasının firmalara sağladığı avantajların neler olduğu sorulduğunda ise. bilgi teknolojilerinin kullanımının mevcut durumunun araştırılması hedeflenmiştir. Anketi cevaplayan 62 firmanın 37 tanesi mühendislik (% 60). Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği üyesi olan 119 firmaya elektronik posta yoluyla anket gönderilmiştir. firmanın rekabet gücünün artması ve firma içi iletişim ve evrak takibinin daha hızlı olması. depolanması. Birinci kısımda. Yüzde (%) MHS1 THS2 Firmalar Firmalar Bilgi teknolojileri hakkında bilgi eksikliği 89 80 Tecrübeli ve yeterli bilgi birikimine sahip personel eksikliği 84 80 Bilgi teknolojilerinin faydalarının yeteri kadar farkında olunmaması 81 84 Teknolojideki hızlı değişime ayak uyduramama 81 72 Yönetim kadrosunun bilgi teknolojilerine yeterli önemi vermemesi 76 76 Bilgi teknolojilerinin kullanım maliyetinin yüksek olması 65 64 Bilgi teknolojilerinin kullanımında yazılım problemlerinin yaşanması 30 28 Bilgi teknolojilerinin kullanımında donanım problemlerinin yaşanması 24 28 Bilgi teknolojilerinin güvenilir olmaması 14 16 Bilgi teknolojilerinin entegrasyonunda yaşanan problemler 35 40 1 MHS: Mühendislik hizmeti sunan. Bu çalışmada. Ankete katılan tasarım hizmeti veren firmaların ise hepsi gerekli bilgilerin daha kolay elde edilmesi. Tablo 13 Bilgi Teknolojilerinin Kullanılmasının Sağlayacağı Avantajlar. Türk inşaat sektöründe mühendislik ve tasarım hizmeti sunan firmalarda. Anket. % 95’i firmanın rekabet gücünün artması. en genel ifadeyle. Yüzde (%) MHS Firmalar THS2 Firmalar Gerekli bilgilerin daha kolay elde edilmesi 97 100 Firmanın rekabet gücünü arttırması 95 100 Firma içi iletişim ve evrak takibinin daha hızlı olması 95 100 Firma tarafından verilen hizmetlerin daha hızlı tamamlanması 95 96 letişim masraflarının ve zamanlarının azalması 89 88 Uluslar arası bağlantıların daha kolay sağlanması 84 92 Evrak işlerini azaltması 81 84 1 MHS: Mühendislik hizmeti sunan. ankete katılan mühendislik hizmeti veren firmaların % 97’si gerekli bilgilerin daha kolay elde edilmesi. firmaların genel özelliklerini belirlemeye yönelik 5 soru bulunmaktadır. kinci kısım ise. % 96’sı firma tarafından verilen hizmetlerin daha hızlı tamamlanması cevabını vermiştir (Tablo 13). 2THS: Tasarım hizmeti sunan Avantajlar 1 Sonuç ve Öneriler Bilgi teknolojisi.

gerekli bilgilerin daha kolay elde edilmesi. firmanın rekabet gücünü arttırması. genel idare. Ayrıca anketi cevaplandıran mühendislik ve tasarım hizmeti veren firmalar bilgi teknolojilerinin kullanımının. bilgi teknolojilerinin kullanım maliyetinin yüksek olmasını ve bilgi teknolojilerinin entegrasyonunda yaşanan problemleri göstermişlerdir. veya mevcut derslerin içeriklerinde bilgi teknolojilerinin kullanımı hakkında bilgilerin verilmesi. bilgi teknolojilerinin faydalarının yeteri kadar farkında olunmaması. mühendislik ve tasarım hizmeti sunan firmaların büyük çoğunluğunun tasarım/çizim. teknolojideki hızlı değişimlere ayak uyduramama. Bu çalışma ile birlikte. bilgi teknolojilerinin kullanımında tecrübeli ve yeterli bilgi birikimine sahip personel eksikliği. bilgi teknolojileri hakkında bilgi eksikliği. nşaat sektöründe bilgi teknolojilerinin kullanımının yaygınlaşmasında üniversitelerin inşaat mühendisliği ve mimarlık bölümlerinin önemli bir rolü bulunmaktadır. üniversitelerin ilgili bölümlerinin müfredatlarına bilgi teknolojileri konusunda zorunlu ve/veya seçmeli dersler eklemek. firma tarafından verilen hizmetlerin daha hızlı tamamlanması. uluslar arası bağlantıların daha kolay sağlanması. teknik/mühendislik hesaplamaları gibi alanlarda bilgi teknolojilerini kullandıkları sonucuna varılmaktadır. Türk inşaat sektöründe mühendislik ve tasarım hizmeti sunan firmaların büyük bir çoğunluğunun bilgi teknolojilerini önemli ölçüde kullandığı ancak sektörde çalışan mühendislerin bilgi teknolojilerinin etkin kullanımı konusunda firmaların ihtiyaçlarını karşılayacak kadar donanıma sahip olmadıkları ve bu eksikliğin büyük bir ölçüde üniversitelerdeki konu ile ilgili yetersiz veya eksik eğitim sisteminden kaynaklandığı sonucuna varılmıştır. Üniversitelerin lisans ve yüksek lisans programlarının yanı sıra. Bu nedenle. 115 . ve evrak işlerinin azaltılması gibi faydalarının olduğunu belirtmişlerdir. firma içi iletişim ve evrak takibinin daha hızlı olması. Söz konusu bölümlerde öğrenim gören lisans ve yüksek lisans öğrencilerinin gerek bilgi teknolojilerinin sağlayacağı avantajlardan haberdar olmaları gerekse de meslek hayatlarında ihtiyaç duyacakları bilgisayar programlarını kullanmayı öğrenmeleri. Tüm bu faydaların yanında mühendislik ve tasarım hizmeti sunan firmalar bilgi teknolojilerinin Türk inşaat sektöründe kullanılmasını engelleyen faktörler olarak. Anket sonuçları değerlendirildiğinde. Şüphesiz ki. bilgi teknolojilerinin kullanımının yaygınlaşması inşaat sektöründe verimliliği arttıracaktır. sektörde bilgi teknolojilerinin yaygın bir biçimde kullanılmasının en önemli engelleri olarak görülen konu hakkındaki bilgi eksikliği ve tecrübeli ve yeterli bilgi birikimine sahip personel eksikliği sorunlarını önemli ölçüde giderecektir. muhasebe.teknolojilerinin kullanımının mevcut durumunun saptanmasına yönelik 16 sorudan oluşmaktadır. bu teknolojilerin kullanımını arttıracaktır. yönetim kadrosunun bilgi teknolojilerine yeterli önemi vermemesi. nşaat Mühendisleri Odası ve Mimarlar Odası tarafından bilgi teknolojilerinin kullanımı konusunda kursların düzenlenmesi ve üniversitelerin Sürekli Eğitim Merkezleri tarafından konu ile ilgili sertifika programları düzenlenmesi de hem sektöre kalifiye personel yetiştirilmesine hem de sektörde halen çalışmakta olan profesyonellerin bilgi teknolojileri konusunda bilgi sahibi olmalarına katkıda bulunacaktır. iletişim masraflarının ve zamanlarının azalması.

Marosszeky M. engineering and construction industry. Construction Management And Economics.. web adresi: http://atlas. ITcon. Işıkdağ U.. ITcon. nşaat Sektörü ve enformasyon Teknolojisi üçgeninde saptamalar.. 116 . 33. Vol. 3. Sey Y. No. Verimlilik Dergisi..C. pp 1-16. U. Taş E. Siller T. 131.. Sarshar M. Vol. Koçak I. 3-16. 7. International Journal of Computer Integrated Design and Construction. 4. Vol. No. 11. Ahmad I. Vol. pp. 1167-1175. Cooper G. (2007) A survey of the use of IT in building product information acquisition in Turkey.. (2004) An empirical investigation into the link between information technology implementation barriers and coping strategies in the Australian construction industry. Fontane D. Russel J. pp.K. Kanoğlu A. Construction and Architectural Management.G. 37-56. Information Technology in construction: domain definition and research issues.. pp 681-694. Irlayıcı F. Vol. Rezgui Y. Vol. Brown A. 12. (2000) Rekabet Üstünlüğü ve Bilişim Teknolojileri. Abou-Zeid A. Bjork B. Vol. pp 713-722.pdf.. Vol. (2002) Küreselleşme. Grigg N..P. (1995) Information technology (IT) and integration in the construction industry. MPM Yayını 2000/1.S. (1999).. Arditi D. Brandon P. Process. pp 26-31. 5th International Conference on Construction in the 21st Century Bildiriler Kitabı. pp. Stewart R.. (2005) Information Technology in Civil Engineering Curriculum. Rivard H. 4. 1. 1. Yip J. No.. 23.cc. Management. Criswell M. (2005) Use of information and communication technologies by small and medium-sized enterprises (SMEs) in building construction. ITCon.A.S. 5. Mohamed S. (2004) A survey of ICT use in the Turkish construction industry. Construction Management And Economics. Polat G. pp 155-171.. (2009) Managing Information Technology in Construction: Case of the Turkish Construction Industry. Vol. No. pp 323-335. Construction Innovation: Information. No.tr/~kanoglu/ KANOGLU-CP-IPYD-DINAMIKLER2002..E. pp 163-171.itu.Kaynaklar Acar E.edu.. Güleş H. (2000) A survey on the impact of information technology on the Canadian architecture. Dinamikler 2002. 1.J. Engineering. Journal of Professional Issues in Engineering Education and Practice. stanbul.. 1. 20-22 Mayıs. (1996) Promoting Computer Integrated Construction Through the Use of Distribution Technology.

yapım işlerinde açık ihale usulüyle yaptırılacak işler için. bulanık TOPSIS. Maddesinde “ihale ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılır. kamu kaynakları rasyonel ve verimli bir şekilde harcanamamakta. 0. aşırı düşük teklifler gelmektedir. Giriş Proje yönetiminin. stanbul Üniversitesi nşaat Mühendisliği Bölümü nşaat Yönetimi Mühendisliği Bilim Dalı stanbul Tel. Kanunun koymuş olduğu aralıkta. bulanık netleştirme. işin niteliğine göre. diğer belgelerin göreceli niteliğine ve niceliğine göre de değerlendirmeye alınması gerektiği üzerinde durulmuştur.212-449-4737 E-posta: ozburak55@yahoo. yeterlilikte hangi belgelerin hangi sınırda isteyeceğine karar vermektedir. özellikle yapım projelerinde 117 . “en düşük fiyat. bulanık çıkarım. ekonomik ve mali yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliklerini kanunen ispat etmiş isteklilerin seçim aşamasında. dare. ekonomik ve mali yeterlilikleri ile mesleki ve teknik yeterlilikleri değerlendirilmektedir.com Ekrem Manisalı Prof. Dr. çok ölçütlü karar verme. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif. seçimin yapılması aşamasında değerlendirmeye alınacak ölçütler belirlenmiş. 0. bulanık mantık yaklaşımıyla örnek bir model oluşturulmuş ve ihalesi gerçekleştirilmiş bir projede bu modelin uygulaması yapılarak sonuçlar karşılaştırılmıştır.216-312-2066 E-posta: ekremmanisali@yahoo. bulanık mantık. diğerini ya da diğerlerini etkilemektedir. Proje yönetimi açısından. sadece en düşük teklife göre değil.com Öz Bu çalışmada. Bu bileşenlerden herhangi birinde meydana gelen değişiklik. Kamu hale Yasası gereği en düşük teklifi veren firmalara ihaleyi vermek durumunda kalındığından dolayı. Gerçekte. en düşük fiyat teklifi olarak kabul edilir” denilmektedir. Maddesi ve Yapım şleri haleleri Uygulama Yönetmeliğinin 67. Anahtar sözcükler: hale kanunu. bu parametreleri dengede tutabilmek oldukça önemlidir (Turner.Kamu halelerinin Değerlendirilmesinde Bulanık Mantık Yaklaşımı ve Uygulaması Burak Öz nşaat yüksek mühendisi stanbul Üniversitesi nşaat Mühendisliği Bölümü nşaat Yönetimi Mühendisliği Bilim Dalı stanbul Tel. Kanununun 40. Kamu hale Kanununda. ekonomik açıdan da en uygun teklif midir? Amacımız doğrultusunda. 1998). Bir projede kalite-maliyet-zaman parametrelerinin dengede tutulamamasının temelinde. ihaleye katılmak isteyen isteklilerin hangi şartları sağlaması gerektiği ve yeterliğin belirlenmesinde istenecek belgeler açıklanmıştır. kalite-maliyet-zaman gibi üç önemli bileşeni bulunmaktadır. Bu belgelerle isteklilerin.

Olabilirlik.gov. Hâlbuki ihalenin mantığının ekonomik olarak avantajlı teklife ihaleyi vermek olduğu. bunun da kalitesizliği getirdiği değerlendirilmesinde bulunulmuştur.12. Gecikmenin ve kalitesizliğin kamuya ve müteahhide bir maliyeti olacaktır (Akçay. kuruma ve devlete olan güvenin zedelendiği belirtilmiştir ( http://www. kişiden kişiye ve coğrafyadan coğrafyaya değişebilen kavramlardır.2007).com.11. kalitesinde yapılmıyor ve zamanında bitirilemiyorsa bu durum planlanan kamu hizmetinin gecikmesine sebep olur. bir sanat eseri hangi özellikleri taşıdığı zaman güzel.doc). aşağı-yukarı. 1965. Klir. belirsiz ortamda optimum kararlar almak için 1965 tarihinde Zadeh tarafından geliştirilmiş bir teoremdir. Toplantıya katılan diğer sektörler. En düşük fiyatı verene iş verilir mantığının doğru olmadığı. bunlar. Başbakanlık Özürlüler daresi.tr/egitim/S4. Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından. isteklinin işi yapabilme kabiliyetine yani niteliğine bakılması gerektiği ifade edilmiştir. Çoğu olaylar kesin sayılarla karakterize edilemediklerinden dolayı bulanık sayı fikri doğmuştur. geciktirmeden ve kaliteli iş yapabilme kabiliyetlerinin tespit edilmesine dayanan bulanık mantık yöntemi kullanılarak bir model geliştirilmiş ve bir gerçek olay örneği ile modelin uygulaması yapılmıştır. aşırı düşük teklif verenlerin genelde kötü niyetli olduğu ve ihale dışı bırakılması gerektiği. 25. yaklaşık ve civarında kelimeleri olaylara 118 . Bulanık mantık.nethaber. stopajı ve diğer faktörler değerlendirildiğinde. 2007) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin düzenlemiş olduğu Kamu hale Kanununun birinci uygulama yılı sonunda yapım sektörünün sektörel bazda değerlendirilmesi ve sonuç toplantısında ve konuyla ilgili çeşitli değerlendirmelerde. firmaların ekonomik.2007 ). Düşük maliyetten dolayı iş. hangisinden yoksun olduğu zaman çirkindir gibi. bunu ararken de işin malzemesinden tutun. Diğer bir değerlendirmeye göre.işçilik hatalarına ve kalitesiz ürünlerin kullanılmasına sebep olmaktadır.tr/egitim/S4. olayın fizibilite düzeyine. Yukarıda tespit edilen aksaklıkların çözümüne yönelik.ihale. Yasa gereği. Bulanık Mantık Yaklaşımı Bulanık mantık. konuyla ilgili benzer görüşlerini belirtmişlerdir ( http://www.doc ). aranması gerekenin düşük tekliften öteye uygunluk olması gerektiği. ama kamu kurumlarının. yetenekli ile dahi arasındaki sınır nedir. yüklenicilerden kaynaklanan sebeplerden dolayı. en yüksek kırımı veren firmaya ihalenin verilmek zorunda kalındığından. olayla ilgili verdiğimiz kararın ve olay hakkındaki inancımızın derecesi ile ilgilidir (Zadeh. o firmanın geçmişte yaptığı işlere varıncaya kadar bunların değerlendirmeye alınmasının şart olduğu ve iş bitirecek kabiliyette olan kurumların devletten iş alabilecekleri ifade edilmiştir ( http://www. olabilirlik teorisine dayanmaktadır.gov. yaklaşık % 68 tenzilatla sonuçlanmıştır. aşırı düşük teklif diye bir ölçüt konulması yerine. Bunun. Manisalı. cümlelerdeki. 39 trilyon TL yaklaşık maliyeti olan önemli bir yol projesi. hava kararmaya ne zaman başlar.com. Örneğin. ilgili kurumun vatandaşlar karşısında zor duruma düştüğü. ve diğ. Bu çalışmada değerlendirmenin sadece teklif kriterine göre değil. 20. en düşük teklife niye ihaleyi vermedin diye soruşturmalık oluruz korkusu ile en düşük teklife ihaleyi verdiklerini. 1997). o ihaleyi kazanan firmanın yemek alacak parasının bile olmayacağı söylenmiştir (http://www.nethaber.ihale.

ve diğ. Kurallar. µ B ( x)] µ A*B ( x) = min[ µ A ( x ). Bütünleştirme kısmı. altı değerinin sağında ve solunda bazı değerleri içerir. Bunların bazıları aşağıda gösterilmiştir. küçük. (Klir. binaların ve otoyol asfaltlarının) değerlendirilmesinde başarılı olmuştur. bütünleştirme ve sonuç kısmı olmak üzere iki aşamadan oluşur. Bulanık yorumlamada. sıcak soğuk gibi dilsel ifadelerdir (Manisalı. hafif. Manisalı. Örneğin mevcut yapıların (köprülerin. ağır. civarında. eğer-ise kalıbıyla gösterilir ve bulanık ifadeler ile tablo haline getirilir. Eğer kısmındaki dilsel 119 . yavaş. Aşağı yukarı altı ifadesi. Bulanıklaştırma Gerçek değerin (girdinin). uzun. dilsel değerin hangi terimlerine hangi üyelik dereceleri ile ait olduğunun bulunması işlemidir. aşağı yukarı. kısa. (Klir. Bulanık Kural Tabanı Bulanık kural tabanı. bulanık operatörler kullanılır. 1997) Bulanık Sistem Modelleme Girdi Bulanık sistem modellemenin gerçek değeridir.bulanıklık katar. hızlı. Temur. Diğer bir önemli uygulaması. 2009) Bulanık Yorumlama Mekanizması Eldeki gerçek girdi değerleri için bulanık kural tabanındaki hangi kuralların kullanılacağını veya etkinleştirileceğinin belirlenmesidir. büyük. 2007) Bulanık yorumlama. 1997) Bulanık küme teorisinin mühendislik uygulamaları ilk olarak inşaat mühendisliğinde olmuştur. yukarıda bahsedildiği gibi. ve diğ. uzmanlara danışılarak ve bulanık kümelemede olduğu gibi denetimsiz öğrenme yöntemi ile oluşturulabilir. µ B ( x )] µ A = 1 − µ A ( x) (Mete. karar verme problemlerinin çözümüdür. kural tabanının eğer kısmı ile ilgilidir. µ A+ B ( x) = max[ µ A ( x). yaklaşık. Buradaki bulanık ifadeler. altı sayısını bulanık hale getirmiştir çünkü aşağı yukarı ifadesi.

Sugeno bulanık çıkarımı (şekil 3). Şekil 2 Larsen çarpımsal bulanık çıkarımı.ifadeler bulanık operatörler vasıtasıyla üyelik derecelerinin birleşimi olan bir değer hesaplanır. Şekil 1 Mamdani bulanık çıkarımı. Larsen çarpımsal bulanık çıkarımı (şekil 2). En çok kullanılan bulanık çıkarım yöntemleri. Sonuç kısmı. kural tabanının “ise” kısmı ile ilişkilidir. 1) 2) 3) Mamdani bulanık çıkarımı (şekil 1). 120 .

Yöntemin belirlenmesinin sistematik bir yaklaşımı yoktur (El-Sharkawi.72 m olan ve ağırlığı 88 kg olan bir kişi. boy uzunluğu 1.72 m olan ve ağırlığı 88 kg olan bir kişi. Çeşitli netleştirme stratejileri vardır. Yukarıdaki örneğimize göre. 1) Alanın ağırlık merkezi yöntemi En yaygın olarak kullanılan bir metottur. 121 . Bunların hangisinin tercih edileceği problemin özelliklerine göre değişir ve karar verici problemin niteliğine göre bir yöntemi tercih eder.Şekil 3 Sugeno bulanık çıkarımı. %55 orta sağlıklı. boy uzunluğu 1. Buna karşılık hesap işlemi karışıktır (şekil 4). bir bulanık çıkarımın olası dağılımını ifade edecek en uygun sayısal değeri yani bulanık olmayan değerin tespit edilmesi için yapılan bir işlemdir. %100 az sağlıklıdır. Üyelik fonksiyonunun maksimum olduğu tüm değerlerin ortalamasıdır (Şekil 5). Netleştirme Netleştirme. M). %45 az sağlıklıdır. 2) Maksimumun ortalaması (MOM-mean of maximum) Yukarıdaki örneğimize göre.

boy uzunluğu 1. Şekil 5 Maksimumun ortalaması. Bundan dolayı çok parametreli işlerde bu yöntem seçilmemelidir (ElSharkawi. ağırlık merkezi yöntemine göre daha az hesap gerektirmesine rağmen ağırlık merkezi yöntemine çok yakın sonuç verir (şekil 6) Yukarıdaki örneğimize göre. M). 122 .µ conclusion : Sonuc bulanik kumesinin uyelik derecesi Şekil 4 Alanın ağırlık merkezi. 3) Ağırlıklı ortalama metodu Ağırlıklı ortalama metodu.72 m olan ve ağırlığı 88 kg olan bir kişi. hesap çarpım üzerine kurulduğu için hassasiyet azalır. %40 orta sağlıklıdır. %60 az sağlıklı. Y* = ∑ y i i =1 l ∑h i =1 l i (Şekil 3) Yukarıdaki örneğimize göre. %40 orta sağlıklıdır. 3.72 m olan ve ağırlığı 88 kg olan bir kişi.a) Sugeno yorumlama mekanizması için ağırlıklı ortalama metodu Sugeno yönteminde eğer parametreler çok ise. Şekil 6 Ağırlıklı ortalama. boy uzunluğu 1. %60 az sağlıklı.

2007). Chen and Hwang.. 123 . 1992. bulanık “1” üyelik derecesine en yakın ve bulanık “0” üyelik derecesinden en uzakta bulunan istekli firma belirlenir.Kamu halelerinin Değerlendirilmesi Kriterlerin Belirlenmesi ve Modelin Oluşturulması Bulanık sistem modelinin oluşturulmasında Sugeno bulanık çıkarımı kullanılacak ve netleştirme aşamasında öklidyen uzaklık yöntemi kullanılarak bulanık TOPSIS (Techique for Order Performance by Similarity to Ideal Solution) yöntemi kullanılacaktır. Kaya ve diğ. 1) Firmanın mesleki ve teknik durumu 2) Firmanın mali gücü 3) Firmanın teklif durumu Netleştirme Bulanık modelin son aşamasında. 1981. öklidyen uzaklık yöntemini kullanarak (1). yakınlık katsayısı hesaplanır ve ihale bulanık ideal nokta olan 1’e en yakın olan firmaya bırakılır (Hwang and Yoon.

20. h) = i:1. Tablo 1’de görülen stekli 7 mali durum belgesini teklif zarfının içine koymadığı için ihale dışı kalmıştır.2. Aşırı düşük teklif hesabı yapılmış ve geçerli sekiz isteklinin de vermiş olduğu teklifler aşırı düşük sınırının altında kalmamıştır ( YM*0. Tablo 1 Firmalara ait kriterler 124 .96 TL ile en düşük teklifi veren istekli 8 üzerinde kalmıştır (Tablo 1).2007 tarihinde bir yapım iş i ihale edilmiş ve ihaleye dokuz istekli katılmıştır.3 µ1 : 1 µ0 : 0 ∑ 1 i  µ − hi   1.d ( µ1.) ş.416. istekli 8 taahhüdünü yerine getirememiş ve iş aynı ihale şartlarında başka bir firmaya devir edilmiştir. Ancak. 763.0 .40 ≤ Geçerli teklifler ≤ YM*1. Diğer isteklilerin belgelerinin hepsi kanun gereği uygun görülmüştür.06.0    2 ………(1) 1 d n : Kriterlerin 1' e olan uzaklik mesafesi 0 d n : Kriterlerin 0' a olan uzaklik mesafesi 0 0 CC n (1' e olan yakinlik katsayisi) = d n ( d 1 + d n ) n Gerçek Durum Örneği 11. Aşağıdaki tablo 1 ‘de modelde kullanılacak ve yeterlilik aşamasında isteklilerden istenilen belgeler görülmektedir.

Tüm hesap değerleri tablo 2.07. Daha sonra çarpımsal Sugeno bulanık çıkarımı uygulayarak firmaların mesleki ve teknik durumu sonuç üyelik derecesi (h1).2006 tarihli iş durum belgesi vermiştir.….gov. tablo 3. Sadece istekli 5 hem diplomasını vermiş hem de 14. aldıkları lisans eğitimine uygun yapım işi ihalelerine başvurularında. mali gücü sonuç üyelik derecesi (h2) ve teklif durumu sonuç üyelik derecesi (h3) hesaplanır. Bu süre iş deneyimi bulunan mimar ve mühendisler için uygulanmaz” denilmektedir (http://www.ihale. tablo 4 ve tablo 5 ve tablo 6’da görünmektedir. 24/h Maddesinde: “ ş deneyimi bulunmayan mühendis veya mimarların. yüzyirmiikibinüçyüzseksenyedi Yeni Türk Lirası olarak hesaplanmak üzere 10 uncu madde kapsamındaki benzer iş deneyimi olarak dikkate alınır. Diplomasını ibraz eden isteklilerin. x2. iş deneyim kriteri aidiyetlik derecesi hesabı. toplam süresi onbeş yılı geçmemek kaydıyla mezuniyetlerinden sonra geçen her yıl. Netleştirme aşamasında öklidyen uzaklık formülü kullanılarak her bir isteklinin sonuç üyelik derecelerinin bulanık ideal nokta olan 1’e ve 0’a olan uzaklıkları hesaplanarak bulanık 1’e olan yakınlık katsayısı hesaplanır ve çıktı değerine ulaşılır. 5812 sayılı Kamu hale Kanunu ile Kamu hale Sözleşmeleri Kanununda değiş iklik yapılmasına dair kanunun. Tablo 2 Firmaların bulanık sisteme girdi değerleri 125 .*istekliler iş deneyim belgesi olarak diplomalarını vermişlerdir.tr/mevzuat/) Bulanık Mantık Modeline Göre Hesap lk olarak modelimizdeki tüm kriterlerin değerleri (x1. modelimizdeki hesabın tam tersi olarak yapılır.x8) bulanık sistem modelimize girerek bulanıklaştırılır.

Tablo 3 Firmaların mesleki ve teknik kapasitesi aidiyetlik dereceleri Tablo 4 Firmaların mali gücü aidiyetlik dereceleri Tablo 5 steklilerin teklifinin aidiyetlik dereceleri 126 .

. TÜ Süleyman Demirel Kültür Merkezi.. Newyork Kaya . dare de. Berlin Hwang. (1992) “Fuzzy multiple attribute desicion making methods and applications” Springer-Verlag. Halbuki. (1981) “Multiple attribute desicion making methods and applications” Springer-Verlag. USA 127 . Eğer aynı şartlarda işi devir alacak başka bir firma olmasaydı.. işi alan yüklenici hem teminatını yakacak ve hem de cezalı duruma düşecekti. Bildiriler Kitabı. mali gücüne (sermayesi. Upper Saddle River. iş fesih edilecek. Ancak firma taahhüdünü yerine getirememiş ve işi aynı şartlarda başkasına devretmek zorunda kalmıştır.. mali gücü kuvvetli ve vermiş olduğu fiyatla en mantıklı teklifi sunan STEKL 3 olduğu tespit edilmiştir. (1997) Fuzzy Set Theory: Foundations and Applications. kredibilitesi) ve teklif durumuna (teklif. Chen. Manisalı E. and Hwang. Yuan.J. hem yüklenicinin hem de kamunun yararına olacağ ı düşüncesindeyiz. isteklilerden mesleki ve teknik kapasitesi en yüksek. iş deneyim süresi ve kapasitesi. Sonuç Kamu ihalelerin değerlendirilmesi aşamasında. 49(576) pp 8-14 Klir. NJ. Clair. . CL.H. (2007) Makine-teçhizat seçim problemlerinde bulanık karar verme süreci. and Yoon. iş zamanında bitmediği için mağdur olacaktır. Çevikcan E. teklifin ortalamadan sapma durumu) göre belirlenmesinde bulanık mantık yönteminin uygulanabileceği. Dördüncü nşaat Yönetimi Kongresi. Prentice Hall PTR. Kılınç M. G. iş en düşük teklifi veren ve ekonomik olarak en uygun teklif sayılan STEKL 7 üzerinde kalmıştı. stanbul. Kaynaklar Akçay C. U. (2007) nşaat hale Yönetiminde Karşılaşılan Problemer ve Çözüm Önerileri. iş in sadece en düşük teklifi verene göre değil. SJ.Netleştirme Tablo 6 steklilerin bulanık ideal noktaya uzaklıkları Modelimize göre değerlendirme sadece en düşük teklife göre değil firmaların diğer özelliklerinin hepsini göz önüne alarak yapılmıştır. CL.. B. aynı zamanda firmanın mesleki ve teknik kapasitesine (faaliyeti. Bu modele göre. böylece kamu kaynaklarının rasyonel ve verimli bir şekilde kullanılarak. K.S. teknik kapasitesi). Mühendis ve Makine.

tr/mevzuat/ http://www.ee. Zadeh.com/Ekonomi/45665/Artik-ihalelerde-EN-DUSUK-FIYATIVEREN-IHALEYI.com/Ekonomi/50170/BEGENMEDIKLERININ-VAY-HALINETOKI-begendigi-muteahhide-ihale. Ege Üniversitesi. 8 pp 338-353 El-Sharkawi. E..R. The McGraw-Hill Companies. (2005) Mevcut Yapıların Risk Analizinde Bulanık Mantık Uygulaması. zmir.edu/index_files/tutorial/fuzzy. Berkshire.ihale.nethaber.doc. Turner.Manisalı E.2007 128 . Department of Electrical Engineering University of Washington (http://cialab.nethaber. Manisalı E..washington. Yedinci YAEM Ulusal Kongresi. M. 25.2007 http://www. Information control. 03.11.gov.05.pdf). (1965) “ Fuzzy sets”. J. Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği XXV.gov. 20.12. stanbul.. (1998) The handbook of project-based management Second edt. L. yapım sonuç toplantısı http://www. Ed.tr/egitim/S4. http://www.ihale. Robinson. Bildiri Kitabı.Ulusal Kongresi. Bildiri Kitabı. England.. Mete M..2004. Temur R. (2007) Bakim Stratejilerinin Seçiminde Bulanik Çok Amaçli Karar Verme Modeli.

Türkiye’de nşaat Sektöründe ş Sağlığı ve Güvenliği
Ayşegül Ercan

nş. Y. Müh. Ulaştırma Bakanlığı, DLH Genel Müdürlüğü, 5. Kat, 504, Emek, Ankara 0 312 203 16 42 E-posta: aysercan@yahoo.com

Öz
Türkiye’de iş kazaları ve meslek hastalıkları, birçok kişinin hastalanmasına ve hayatlarını kaybetmesine sebep olmaktadır. Özellikle de inşaat sektöründe bu tür olumsuzluklar fazlasıyla yaşanmaktadır. SSK kayıtlarına göre, 2006 yılında Türkiye’de meydana gelen toplam iş kazası sayısı 79027’dir. Meslek gruplarının içinde, meydana gelen iş kazalarında 11039 iş kazası ile metalden eşya imalatı iş kolundan sonra, 7143 iş kazası ile inşaat sektörü ikinci sırada yer almaktadır, bu sayı toplamda % 9’luk bir değere tekabül etmektedir. Meydana gelen iş kazaları toplamda % 3 değerinde sürekli iş görmezlik, % 2 değerinde de ölümle sonuçlanmaktadır. nşaat sektöründe çalışan işçiler, sanayi sektöründeki gibi kapalı alanlarda (fabrika, vs.) çalışma olanağı bulamamaktadırlar, projelerin çeşitliliği sürekli hareket halinde olmalarını gerektirmektedir. Bununla beraber inşaat alanı tehlikelidir ve çalışanlar için birçok risk içerir. Ayrıca bir projede birden fazla işçi çalıştığından tehlike ve risk de artar. Bu durumda iş sağlığı ve güvenliğini sağlamak da zorlaşmaktadır. Ancak son yıllarda Avrupa Birliği’ne giriş süreci ve inşaat sektöründeki firmaların yabancı firmalarla işbirliği içinde olması nedeniyle, Türkiye’de iş sağlığı ve güvenliğ i konusu gündeme gelerek önem kazanmıştır. Bu durum Türkiye’de iş güvenliğine verilen önem açısından olumlu sonuçlar meydana getirmiş olup, aynı zamanda bu konudaki standartları yükseltme zorunluluğu da oluşturmuştur. Sadece yasa veya yönetmelik çıkarılarak iş güvenliğinin sağlanamayacağ ı bilinmektedir. Tam anlamıyla iş güvenliğinin sağlanabilmesi için, öncelikle gerek işçilerde, gerek işverende, gerekse denetleyicilerde iş güvenliği bilincinin oluşturulması gerekmektedir. Bu bilincin oluşturulması için de en başta gelen unsur eğitimdir. nşaat sektöründe çalışan işçilerin genellikle eğitim durumları düşük seviyelerde olduğundan, bu eğitim açığı meslek içi eğitim ve bu konuda eğitimli işveren ve denetçilerin kontrolleriyle sağlanabilecektir. Bu çalış mada, Türkiye’de inşaat sektöründe iş sağlığı ve güvenliğinin genel durumu, çalışanların maruz kaldığı tehlikeler, bu sektördeki kaza nedenleri ve alınabilecek önlemler derlenmiştir. Ayrıca, iş sağlığı ve güvenliği konusunda geliş miş ülkelerden olan ABD ile Türkiye karşılaştırılmış olup, Türkiye’nin bu konudaki eksiklikleri belirlenmiştir.
Anahtar sözcükler: nşaat sektörü, iş sağlığı, iş güvenliği, iş kazaları.

129

Giriş
Çalış ma alanlarında işin yapılması sırasında ortamdaki fiziksel, çevresel, psikolojik v.s. şeklindeki etkenler sebebiyle çalışanların karşılaştıkları sağlık sorunları ve mesleki tehlikelerin ortadan kaldırılmasına yönelik yapılan mühendislik, teknik ve eğitim gibi sistemli çalış malara iş güvenliği denir (Yılmaz, 1976). Her yıl birçok işçi, çalış ma koşulları ya da çalış ma alanlarındaki zor, sağlıksız, tehlikeli şartlar yüzünden ölmekte, yaralanmakta ya da hastalanmaktadır. Bunun yanında iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli düzeye ulaşamayan ülkelerin ekonomileri de bu durumdan olumsuz etkilenmektedir. Türkiye’de Avrupa Birliği müktesebatına uygun olarak 10 Haziran 2003 tarihinde 4857 sayılı ş Kanunu yürürlüğe girmiş ve bir takım yönetmelik ve tüzükler oluşturulmuştur. nşaat sektörü açısından bakacak olursak, inşaat sektörü, birçok üretim alanı ile ilişkili olup, ülke ekonomisi ve kalkınmaya katkı sağlamada büyük öneme sahip bir iş koludur. Sektördeki teknolojik geliş melere nazaran, iş sağlığı ve güvenliği konusunda yeterli gelişme sağlanamamış olup, hali hazırda bu konuda eksikler bulunmaktadır. Yapı denetim şirketlerinde çalışan yapı denetçileri ve şantiyelerde görev yapan şantiye mühendislerinin sahip oldukları mühendislik eğitiminin yanı sıra evrensel bir kavram olan iş sağlığı ve güvenliği konularında da yeterli bilgi ve birikime sahip oldukları tam anlamıyla söylenemez. Örneğin; her inşaat şantiyesinin önünde, baretini tak, emniyet kemerin olmadan çalış ma şeklindeki levhalar mevcuttur. Ancak çalışma sahasındaki işçilerde çoğunlukla ne baret ne de emniyet kemeri takılmış olmamaktadır. Bu yüzden meydana gelen kazaların büyük çoğunluğu yeterince güvenli olmayan iş iskelelerinde, korkuluksuz merdivenlerde, emniyet kemeri takmadan çalışılan çatılarda veya dış cephe duvarlarını örerken aşağı düşme şeklinde meydana gelmektedir. Türkiye’de inşaat sektörü; istihdam edilen işçi sayısı açısından ilk sıralarda yer almaktadır. Bununla birlikte yaralanma, sakat kalma ve ölümle sonuçlanan iş kazaları açısından da ilk sıralarda yer almaktadır (Özer, 2008). Bunun en önemli sebepleri; sektördeki işçilerin genel eğitim seviyesi, meslek içi eğitimlerinin olmayış ı veya eksikliği, dikkatsizlik, kişinin kendine fazla güvenmesi, işverenin yetersiz denetimleri ve bu konudaki duyarsızlık olarak sıralanabilmektedir. Türkiye’de inşaat sektöründe 2007 yılı sonu itibariyle 1.300.033 kişi çalışmaktadır ve bu rakam Sosyal Sigortalar Kurumu’na kayıtlı işçi sayısının % 16’sına karşılık gelmektedir (SSK, 2006/2007). SSK kayıtlarına göre, 2006 yılında Türkiye’de meydana gelen toplam iş kazası sayısı 79027’dir. Meslek gruplarının içinde, meydana gelen iş kazalarında 11039 iş kazası ile metalden eşya imalatı iş kolundan sonra, 7143 iş kazası ile inşaat sektörü ikinci sırada yer almaktadır, bu sayı toplamda % 9’luk bir değere tekabül etmektedir. Meydana gelen iş kazaları toplamda % 3 değerinde sürekli iş görmezlik, % 2 değerinde de ölümle sonuçlanmaktadır. Bu rakamların yanı sıra SSK istatistiklerine yansımayan iş kazaları ve meslek hastalıkları sonucu ölümlerin olduğu da unutulmamalıdır. 2006 yılı SSK istatistiklerinden iş kazaları ile ilgili derlenen veriler şu şekildedir;

130

Tablo 1. ş kazalarının meydana geldiği dönemler
Aylar Ocak-Şubat-Mart-Nisan Mayıs-Haziran-Temmuz-Ağustos Eylül-Ekim-Kasım-Aralık Toplam ş Kazası Sayısı 21.316 25.572 32.139 79.027 Yüzde Olarak ş Kazası Sayısı % 27 % 32 % 41 % 100

Yukarıdaki tabloda da görüldüğü gibi en çok iş kazasının görüldüğü dönemler sonbahar ve kış mevsiminin başlarıdır. Bunun sebebi; yaz dönemi inşaat sektörünün en verimli ve iş faaliyetlerinin fazla olduğu bir zaman dilimi olmasıdır. Bu yüzden yoğun bir çalış ma sürecinden çıkıp, hiç ara vermeden işe devam etmenin işçiler üzerinde yarattığ ı yorgunluk olabileceği düşünülmektedir. Tablo 2. ş kazalarının meydana geldiği iş saatlerine göre dağılımı
Saatler 1. saat 2. saat 3. saat 4. saat 5. saat 6. saat 7. saat 8. saat 9. saat +…. Toplam ş Kazası Sayısı 12.790 11.698 11.763 9.573 6.171 6.921 8.999 11.106 0 79.027 Yüzde Olarak ş Kazası Sayısı % 16 % 15 % 15 % 12 %8 %9 % 11 % 14 0 % 100

Yukarıdaki tabloda da görüldüğü gibi en çok iş kazası mesainin ilk 3 saatinde ve son saatinde meydana gelmektedir. Günün ilk saatlerinde uykusuzluk, güne alışamama gibi sebeplerden dolayı insanların kaza yapma eğilimleri daha fazladır. Günün son saatlerinde ise, tüm gün çalışmış olmanın verdiği yorgunluk ve stres işçiler üzerinde dikkatin azalmasına ve kaza yapma olasılıklarının artmasına sebep olmaktadır. 2007 yılı SSK kayıtlarına göre iş kazalarının en çok meydana geldiği ilk on iş kolu aşağıdaki gibidir; Tablo 3. ş kazalarının iş kollarına göre dağılımı
Sıra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ş Kolları Metalden Eşya malatı nşaat Kömür Madenciliği Nakil Araçları mali Metal Mütea. Esas Endüs. Makine m. Ve Tamiratı Taş, Toprak, Kil, Kum vs. ma. Dokuma Sanayi Nakliyat Toptan ve Perakende Tic. ş Kazası Sayısı 11.039 7.143 6.722 5.807 5.506 5.331 5.311 5.155 4.478 2.610 Sürekli ş Görmezlik 196 428 386 78 54 92 80 127 130 84 Ölüm 31 397 35 23 19 25 35 26 165 70

Tablo 3’de de görüldüğü gibi, en fazla sayıda sürekli iş görmezlik ve ölümle sonuçlanan iş kazası sayısı inşaat iş kolunda meydana gelmektedir. Ayrıca, inşaat sektörünün iş kazasının meydana geldiği sektörlerin arasında ikinci sırada yer aldığı görülmektedir.

131

Yapı şlerinde Kaza Nedenleri
nşaat sektörü, çok çeşitli iş kolları sebebiyle birçok risk taşımakta ve bu riskleri en aza indirgemek için her geçen gün çağın gerektirdiği şekilde teknolojik, yöntemsel ve davranışsal sistemler geliştirmektedirler. Ancak, tüm bunlara rağmen iş kazalarının önüne geçilememektedir. nşaat sektöründe meydana gelen iş kazası sonucu ölümlerin % 30’u düşmelerden, % 26’sı taşıma sırasında yüksekten düşen nesnelerden, % 19’u makinelerin arasına sıkış maktan ve çarpmalardan, % 18’i ise elektrik çarpması, % 7’si ise cisim batması veya kesik gibi olaylar sonucu meydana gelmektedir (Uyan, 2008). Dolayısıyla şantiyelerde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kanun ve yönetmeliklerde belirtilen iş kazaları ile ilgili yol gösterici ve önleyici talimatların yerine getirilmesi konusunda duyarlı olunması kazaların önlenmesi veya en aza indirgenmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Türkiye’nin inşaat sektöründe meydana gelen kazalar açısından dünya sıralamasında üst sıralarda yer alması durumu, sektördeki eğitim düzeyi düşüklüğü ile yakından ilgilidir. Genelde insanlardaki aşırı cesaret, deneyimlerine fazlasıyla güvenme, işinin ehli olduğu duygusu gibi zihniyetler iş güvenliği konusunda yeterince bilinçli olmadığının göstergeleridir. Bunların yanı sıra, iş yerlerinde güvenlik önlemlerinin alınmaması, işverenin bu tür önlemleri maliyet olarak görmesi gibi nedenler de vardır. Ayrıca kaza sonrasında, kaza nedenlerinin şanssızlık, kaçınılmazlık, dikkatsizlik ve kader gibi kavramlara dayandırılması, kazaların gerçek nedenlerinin araştırılmasına engel olmaktadır. Sektördeki iş kazalarının artmasında rol oynayan temel etkenleri şu şekilde sıralamak mümkündür; Şantiyelerde gerekli denetim ve kontrollerin yeterince yapılmaması, Teknolojide geri kalınması, Hem genel eğitim hem de mesleki eğitimin olmayışı ya da yetersiz oluşu, Tehlikelere karşı alınan önlemlerin yetersizliği, işçilerin yapılan uyarılara uyup uymadığının ve verilen koruyucu malzemelerin kullanılıp kullanılmadığının takip edilmeyiş i, uygulamadaki ihmaller ve önemsememe durumları, Ucuz işçi ve personel çalıştırmak adına deneyimsiz eleman istihdamının yapılması, yeni alınan işçilerin intibak eğitiminden geçirilmeyiş i, dolayısıyla bu işçilerin yapacakları iş in önem ve bilincine sahip olmadan çalıştırılması, nşaat işleri çok çeşitli sahalarda ve kalabalık işçi grupları ile yapılıp, bu işlerde zamanla yarışılmaktadır. şçiler de genelde günlük ya da kısa süreli sigortasız çalışanlardan oluşması, şverenin ya da iş yeri güvenlik şeflerinin ya da şantiye şeflerinin kazaların neden, nasıl meydana geldiği, aynı kazanın bir daha tekrarlanmaması için alınacak önlem ve tedbirlerin ciddiyetini önemsememesi gibi durumlar iş kazalarının önlenememesinde başlıca faktörlerdir.

nşaat Sektörünün Kendine Özgü Koşulları
ş kazaları ve meslek hastalıklarının işyerine ve ulusal ekonomiye kattığ ı olumsuzlukların yanında iş gücü kaybı, üretim kaybı ve hastane masrafları, ilaç

132

bedelleri, mahkeme masrafları, tazminat ödemeleri gibi birçok yan maliyette bulunulmasına sebep olmaktadır. nşaat sektöründe iş kazalarının çok olmasında, ülkenin ekonomik, sosyal, eğitim ve kültür durumunun yanı sıra, inşaat iş kolunun kendine has zorluk ve koşullarının olması önemli derecede etkilidir. Bu koşulları aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür (Öcal, 2006); Sektörde çok sayıda küçük işletme ve alt işveren çalışmaktadır. Teknik personel iş sağlığı ve güvenliği konusunda yeterli bilgi birikimine sahip değildir. şçilerin genel eğitim seviyeleri düşüktür. Yapı işleri ile ilgili düzenlemelerde iş sağlığı ve güvenliği konularına yer verilse de uygulamada aksaklıklar bulunmaktadır. nşaat sektörü sürekli üretim ve değişim gösteren bir döngü içerisindedir. Çalış ma alanı genellikle geniş ve dağınıktır. şçiler geçicidir, çalışanlar sık değişir, bu yüzden işçi sirkülasyonu fazladır. Günlük çalışma süreleri uzun ya da çalış ma saatleri düzensizdir. Çevreden kaynaklanan her türlü olumsuzluğa açıktır.

nşaat şçileri çin Sağlık ve Güvenlik Önlemleri
ş güvenliğini sağlamak hem insani bir görev, hem de yasal bir zorunluluktur. ş güvenliğini sağlamak adına iş kazalarının oluşumunu önlemek için alınan tedbirler, oluşan maddi kayıpları ödemekten daha masrafsız ve kolaydır. Günümüzde önemli boyutlara ulaşan, telafisi olmayan sonuçlar doğurabilen iş kazalarının en aza indirgenmesi, güvenli çalışma koşullarını sağlayarak, işverenin ve çalışanların karşılıklı duyarlı ve bilinçli davranmaları ile mümkündür. Neticede işletmelerin iş kazalarından ötürü meydana gelen maddi kayıplarını azaltmak, üretimin kesintiye uğramasını önlemek iş gücü verimini artırır, buna bağlı olarak ülke kalkınmasına da fayda sağlamış olur. ş güvenliğinin temel ilkesi, işçilerin en dikkatsiz ve güvensiz davranış ına karşın iş kazasının oluşmasını önleyecek önlemlerin alınmasıdır. Çünkü, çalışan insanın doğal yapısı gereği ve çok değişik faktörlerin etkisi ile çalışma sürecinde riskli davranış larda bulunması her an olasıdır. Bu tür riskli davranışlara karşı, iş kazalarının oluşmasını önleyecek güvenlik önlemleri geliştirilmelidir. Bu da iş yeri ortamından, çalışma sürecinden, çalış ma araçlarından, yönetim ve denetim aksaklıklarından kaynaklanan tehlikelerin saptanmasını gerektirmektedir (Yılmaz, 1976). Bu bağlamda alınması gereken iş güvenliği tedbirlerini aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür;

SSK’nın iş kazası istatistiklerine göre % 26 oranında meydana gelen düşen cisimlerin işçilerin başına çarpması ölümlere ve ağır yaralanmalara sebep olabilmektedir. Bu tür kazalara karşı inşaat alanı içinde sürekli olarak baş koruyucu baret, başlık veya kask kullanılmalıdır. nşaat işçileri çoğunlukla zamk, yapıştırıcı, tutkal, asfalt, katran, solvan gibi kimyasallar, silika ve asbest içeren tozlar ve kumların içinde çalışmaktadırlar (Uyan, 2008). Bu tehlikelere karşı işçiler solunum koruyucu olarak maske veya respiratör (solunum cihazları) kullanmalıdırlar. nşaat alanındaki vinç, greyder, kepçe, yıkım ve beton dökme makineleri yarattıkları gürültü yüzünden gerek bu makineleri kullanan işçiler, gerekse 133

çevredeki işçiler için önemli derecede işitme sorunlarına neden olmaktadır. Bu tehlikeden korunmak için işçiler kulak koruyucu olarak kulaklık veya kulak tıkacı kullanmalıdırlar (Uyan, 2008). nşaat işlerinin her türlü iklim koşulunda gerçekleştirilme koşulu olduğundan, işçiler sıcak, soğuk, kuru, nemli ortamlara karşı uygun koruyucu kıyafetler kullanmalıdırlar. nşaat alanındaki kaynak işleri sırasında işçilerin zararlı ışınlardan ve olası metal parçalarının sıçramasından korunmak için göz koruyucu maske, gözlük, kalkan kullanmaları gerekmektedir. nşaat alanında çalışan işçilerin, iş kazası istatistiklerine göre % 30 oranında meydana gelen yüksekten düşme tehlikesine karşı emniyet kemeri takması gerekmektedir. Yapı alanı içindeki tehlikeli kısımlar, açıkça sınırlandırılacak ve buralara görünür şekilde yazılmış uyarma levhaları konulacak ve geceleri kırmızı ışıklarla aydınlatılmalıdır. Yapının devamı süresince sivri uçları veya keskin kenarları bulunan malzeme ve artıklar, geliş i güzel atılmayacak ve ortalıkta bulundurulmamalıdır. nşaat alanında kazaya sebep olacak veya çalışanları tehlikeli durumlara düşürecek şekilde malzeme istif edilmemeli ve araçlar gelişi güzel yerlere bırakılmamalıdır. Tavan veya döşemelerdeki boşluk ve deliklere korkuluk yapılacak veya bu deliklerin üstleri geçici bir süre için uygun şekilde kapatılmalıdır. Güvenlik önlemlerinin etkili olabilmesi için şu da unutulmamalıdır ki; alınan güvenlik önlemleri ve geliştirilen koruyucular tehlikeyi tamamen ortadan kaldırmalı, çalışmayı zorlaştırmamalı, çalışanı fiziksel açıdan rahatsız etmemeli, kendisi tehlike oluşturmamalı, bakım ve kullanımı kolay olmalıdır. Uygulamaya konulan önlemler sürekli olarak denetlenmeli, herhangi bir aksaklık oluşması durumunda aksaklıklar giderilmeli ve yeniden düzenlenmelidir (Yılmaz, 1976). Tüm bu önlemlerin yanı sıra, inşaat işçileri de, hem kendi güvenlikleri hem de diğer işçilerin güvenliğini korumak açısından aşırı derecede dikkatli olmak, işverenin talimatlarına uymak, tehlikeli durumları yetkililere bildirmek zorundadırlar. Ancak bunların sağlanabilmesi için, işe alınacak işçilerin hem fiziksel hem de zihinsel açıdan işe uygun seviyede olmalarına dikkat edilmelidir. Ayrıca işin faaliyet süresince çalışanlar sürekli olarak denetim altında tutulmalıdır ve güvenlik bilinci oluşturulmalıdır (Ayna, 2008).

Türkiye’de ş Sağlığı ve Güvenliği Organizasyonu
Türkiye’de işçi sağlığı ve güvenliğinin sağlanması görevi, 1945 yılında kurulan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde şçi Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. Genel Müdürlük 1983 yılında Daire Başkanlığına dönüştürülmüştür. Böylece şçi Sağlığı Daire Başkanlığı, 2000 yılında ş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü olarak yeniden teşkilatlandırılmıştır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığ ı (ÇSGB) bünyesinde SG faaliyetlerinde bulunan dört birim bulunmaktadır ( SGGM, 2009). Bunlar;

134

SGÜM: ş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü ( SGGM) / ş Sağlığı ve Güvenliği Merkezi TK: ş Teftiş Kurulu ÇASGEM: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi SSK: Sosyal Güvenlik Kurumu -Sosyal Sigortalar Kurumu
Şekil 1. Türkiye’de ş Sağlığı ve Güvenliği Organizasyon Şeması
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Yasal Açıdan Sorumlu Kuruluşlar Teknik Açıdan Sorumlu Kuruluşlar Eğitim Açısından Sorumlu Kuruluşlar

SGGM, SSK

TK

ÇASGEM

ş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır (3146 Sayılı Kuruluş Kanunu) ( SGGM, 2009): ş sağlığı ve güvenliği konularında, mevzuatın uygulanmasını sağlamak ve mevzuat çalışması yapmak, Ulusal politikaları belirlemek ve bu politikalar çerçevesinde programlar hazırlamak, Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyonu sağlamak, Etkin denetim sağlamak amacıyla gerekli önerilerde bulunmak ve sonuçlarını izlemek, Standart çalışmaları yapmak, normlar hazırlamak ve geliştirmek, ölçüm değerlendirme, teknik kontrol, eğitim, danışmanlık, uzmanlık ve bunları yapan kişi ve kuruluşları inceleyerek değerlendirmek ve yetki vermek, Kişisel koruyucuların ve makine koruyucularının imalatını yapacak kişi ve kuruluşlara yetki vermek, ithal edilecek kişisel koruyucuların ve makine koruyucularının standartlara uygunluğunu ve bu hususlarda usul ve esasları belirlemek, ş sağlığı ve güvenliği ile iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesi konularında inceleme ve araştırma çalışmalarını planlayıp programlamak ve uygulanmasını sağlamak, Faaliyet konuları ile ilgili yayım ve dokümantasyon çalışmaları yapmak ve istatistikleri düzenlemek, Mesleki eğitim görenler, rehabilite edilenler, özel risk grupları ve kamu hizmetlerinde çalışanlar da dahil olmak üzere tüm çalışanların iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmaları amacıyla gerekli çalış maları yaparak tedbirlerin alınmasını sağlamak, ş Sağlığı ve Güvenliği Merkezi ve Bölge Laboratuarlarının çalış malarını düzenlemek, yönetmek ve denetlemektir.

ABD’de ş Sağlığı ve Güvenliğinden Sorumlu Kuruluşlar ve Görevleri
ABD’de 1970 yılında kurulan OSHA (Occupational Safety and Health Administration= şçi Sağlığı ve ş Güvenliği Kurulu) işçi sağlığı ve güvenliğinin sağlanmasından sorumlu bir kurumdur. OSHA’nın kurulmasıyla işçilerin işyerinde güvenliklerinin 135

korunması yasal zorunluluğu daha da önem kazanmıştır. OSHA bunun için çeşitli yönetmelikler yayınlamış ve bunların ihlal edilmesi durumunda işverenlere ağır para cezaları kesilmesine dayalı bir sistem oluşturmuştur. OSHA’nın kuruluş amaçlarında en önemlisi, ABD’de çalışan her bireye güvenli ve sağlıklı çalış ma ortamı sağlayarak çalışma koşullarını iyileştirmektir, bu da işyerindeki tehlikeleri en aza indirerek gerçekleştirilmelidir. OSHA yönetmeliğine göre, işveren işyerini kazalara, ciddi yaralanma ve ölümlere yol açabilecek tüm tehlikelerden korumakla sorumludur (OSHA, 2009). OSHA’nın başlıca görevleri şunlardır: Yönetmelikleri oluşturmak, şyeri denetimlerinde bulunmak, Yönetmelikleri ihlal eden işverenlere cezai iş lem uygulamak, şverenlere işyeri tehlikelerini azaltmak konusunda yardımcı ve destek olmak. ABD’de OSHA işverenlerin en çok çekindiği kurumların başında gelmektedir. Bunun en önemli nedeni, OSHA’nın titizlikle yürüttüğü denetimler, iş kazası durumunda işverene kestiği ağır cezalar, görev ve yetkilerinden taviz vermemesidir.

Türkiye ve ABD’nin ş Sağlığı ve Güvenliği Konusunda Karşılaştırılması
Tablo 4. Türkiye ABD’nin ş Sağlığı ve Güvenliği konusunda karşılaştırılması
TÜRK YE ş Sağlığı ve Güvenliği konusu SGGM, TK, ÇASGEM, SSK gibi birkaç kurumun yasal, teknik ve eğitim yönünden ortak olarak yürüttüğü bir konudur. Yönetmeliğe aykırı hareket eden işverenlere yeterince caydırıcı cezalar uygulanmamaktadır. Bu da inşaat sektörünün iş kazalarında ikinci sırada yer almasından anlaşılmaktadır. ş yeri denetimleri azami sıklıkta yapılmamaktadır. SGGM ve TK’nın caydırıcı cezaları olmadığından işverenler üzerinde yeterince yaptırımı yoktur. ABD ş Sağlığı ve Güvenliği konusu OSHA tarafından yasal, teknik ve eğitim yönünden tek merkezden ele alınmaktadır. Bu da kurumlar arasında oluşabilecek iletişim eksikliğine engel olabilmektedir. Yönetmeliğe aykırı hareket eden işverenlere ağır para cezaları uygulanmaktadır. Bu da işverenler üzerinde iş güvenliği konusunun ön plana çıkması hususunda olumlu bir etki yaratmaktadır. ş yeri denetimleri sıklıkla gerçekleştirilmektedir. şverenlerin en çok çekindiği kurumların başında OSHA gelmektedir.

Öneriler ve Sonuç
Denetleyici kurum ve kuruluşlar iş sağlığı ve güvenliği konusunda sık sık denetimler yapmalıdır. şçilere bu konuda bilinç ve duyarlılık kazandırmak için eğitimler verilmelidir. Yapı denetim firmalarında iş güvenliği konusunda yetkin kişilerin yer alması sağlanmalıdır. Firma yetkililerini iş güvenliği konusunda bilgilendirmek ve bu konunun sürekli gündemde kalmasını sağlamak adına seminer, sempozyum, panel gibi organizasyonlar düzenlenmesi yaygınlaştırılmalıdır. Ayrıca yasal düzenlemelerde iş güvenliği konusuna yeterince yer verilmelidir, denetimler sırasında bu konuda eksik olan firmalara caydırıcı yaptırımlar uygulanması sağlanmalıdır.

136

Bu konuda yapılacak işler şu şekilde sıralanabilir (Müngen. taşıtların. iş teftişi defteri v. s. şçilere periyodik sağlık kontrolleri yaptırılmalı. Firma düzeyinde ve büyük şantiyelerde periyodik olarak iş güvenliği eğitim seminerleri düzenlenmelidir. 224.. tüm mesaisini doğrudan iş sağlığı ve güvenliği konularına ayıracak iş güvenliği mühendisleri çalıştırılmalıdır. 2008). güvenlik açısından önem taşıyan malzemelerin ve tehlikeli yapı kısımlarının periyodik kontrolleri zamanında yapılmalıdır. belgeler mevzuata uygun biçimde bulundurulmalı.b. maske v. (1976) ş Güvenliğine Genel Bakış. Yapılan iş lerin özelliğine göre çalışanlara verilmesi gereken kişisel koruyucu araçlar (baret.gov. 18 yaşını doldurmayan kişiler ve sigortasız işçi çalıştırılmamalı. ş makinelerinin.) kesinlikle o konuda yeterlik belgesine sahip kiş i veya ekiplere yaptırılmalıdır. K. işçilerin teknik gözetimi ve sorumluluklarını üstelenecek şantiye şefi ya da teknik eleman bulundurmalıdır. bunları kullanıp kullanmadığı denetlenmelidir. ş güvenliği eğitimine önem verilmeli.tr.b. Makine Mühendisleri Odası. işçilere yapacakları iş lerle ilgili güvenlik önlemleri öğretilmelidir. diğer makine ve araçların. Kaynaklar Yılmaz. lastik eldiven. şçi Sağlığı ve ş Güvenliği Kurulu’nun bulunması gereken nitelikteki işyerlerinde bu kurul oluşturulmalı ve ilgili tüzükteki esaslar çerçevesinde aktif görev yapması sağlanmalıdır. Özer. düzenlenmeli ve yasal açıdan eksik ya da yetersiz bir husus bırakılmamalıdır. SSK statistikleri (2006-2007) http://www.) çalışanlara tek tek verilmeli. nşaat Sektöründe ş Sağlığ ı ve Güvenliği Semineri SGGM. Türkiye’de işverenlerin ek masraf olarak gördükleri bu detaylar çoğunlukla atlanmaktadır. Büyük şantiyelerde. işveren çalışma sahasında mutlaka. Uzmanlık gerektiren ve güvenlik açısından önem taşıyan işler (patlayıcı madde kullanımı. güvenlik kemeri. Ankara. lastik ayakkabı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı SG Genel Müdürlüğü.ssk. nşaat sektöründe yönetim kadrosundan işçilere kadar tüm çalışanlar. yapı iş defteri. elektrik işleri v. iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanmasında görev ve sorumluluk sahibidir. 137 . Bir kiş inin bile yapacağı bir hata güvenlik açısından telafisi olmayan olumsuzluklar oluşturabileceğinden her çalışanın konumuna göre gerekli yetkinlik ve bilgiye sahip olması gerekmektedir.b. şin boyutu küçük dahi olsa. Burada devreye Çalış ma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ya da ilgili alt kurumlar girmelidir. (2008) nşaat Sektöründe ş Sağlığı ve Güvenliği.. Düzenli. Unutulmamalıdır ki. G. taviz verilmeksizin yapılacak denetimler ve gerektiğinde uygulanan ağır cezalarla bu gibi durumların önüne geçilebilir. Mühendis ve Makine Dergisi. iş sağlığı ve güvenliğini sağlamaya yönelik alınan önlemler insan hayatına verilen değerin bir ölçüsüdür. Bu nedenle sektördeki tüm çalışanlar önem taşımaktadır.

tr. M. M. M.. Müngen..gov.. 138 . nşaat Sektöründe ş Sağlığı ve Güvenliği Semineri SGGM. K. Ayna. (2008) nşaat Sektöründe ş Güvenliği. (2008) Türkiye’de nşaat Sektörü ve SG Koşulları. (2006) nşaat Sektöründe Görülen ş Kazaları. (2008) ş Güvenliği Kurs Notları.gov. OSHA (2009) www. nşaat Sektöründe ş Sağlığı ve Güvenliği Semineri SGGM.osha. stanbul..isggm. U. E. nşaat Sektöründe ş Sağlığ ı ve Güvenliği Sempozyumu. Adana.Uyan. Ankara. Ankara. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı SG Genel Müdürlüğü. C. TÜ nşaat Fakültesi Yapı şleri ABD. Öcal. SGGM (2009) www.

cezai sorumluluklar ile ilgili temel bilgilere sahip olmayı gerekli kılmaktadır.ş Kazalarında Cezai Sorumluluk ve Yaptırımlar Uğur Müngen . Bildiride. mesleki birikimleri. Ülkemizde meydana gelen iş kazalarıyla ilgili sayısal veriler. iş güvenliği konusu inşaat sektörümüz için öncelikle üzerinde durulması gereken bir sorun olmaya devam etmektedir. kaza sonucu açılan tazminat davalarını konu alan çok sayıda yayın bulunduğu halde. ş güvenliği. Değişen ceza yasamız ile birlikte iş kazalarıyla ilgili hapis cezalarının önemli miktarda artması. ceza hukuku konusunda uzmanlığı bulunmayan akademisyenlerdir. Bilinçli taksir Giriş ş Kazalarının nşaat Sektörümüz Açısından Önemi nşaat sektörümüz. Sosyal Sigortalar Kurumu ( yeni adıyla Sosyal Güvenlik Kurumu ) tarafından her yıl yayınlanan istatistik yıllıklarından elde edilmektedir. Doğal olarak bu sayısal veriler. Yazarlar. sigortalı olmayan kişilerin uğradıkları iş kazası sayılarını içermemektedir. Kurum’a bağlı işyerlerinden elde edilen bilgiler olup. ceza (kamu) davasının açılması. mahkeme kararları verilen hapis cezaları ve Yargıtay aşaması konularında gerekli temel bilgiler açıklanmış.edu. Konuya duydukları ilgi. iş kazası sayısı bakımından Türkiye’deki iş kolları arasında ilk sırada yer almakta.edu. yürürlükteki çeşitli yasalar ve literatür üzerindeki incelemeleri ile bu çalış mayı hazırlamışlardır. iş kazalarındaki cezai sorumluluk ve yaptırımlar konusunu iş leyen pek fazla çalış maya rastlanmamaktadır. kovuşturma (yargılama) süreci. idari. Bu nedenle.itu. nşaat Fakültesi Yapı şletmesi Anabilim Dalı Ayazağa Kampusü 34469 Maslak . bir iş kazası sonucu Cumhuriyet savcısı tarafından başlatılan soruşturma evresinden itibaren. cezai sorumluluk bakımından dikkat edilmesi gereken önemli hususlar belirtilmiştir. şverenlerin ve çalışma hayatında sorumluluk üstlenen diğer elemanların. inşaat işverenlerinin ve teknik elemanların iş kazalarındaki cezai sorumlulukları.Ü.tr Öz nşaat sektörümüz iş kazaları sayısı bakımından Türkiye’deki iş kolları arasında ilk sırada yer almakta. Türkiye’deki gerçek iş kazası sayısının çok daha fazla olduğu tahmin 139 .stanbul Tel: (0212) 285 37 36 E-posta: mungen@itu. düzenlenen iddianame. nşaat Fakültesi Yapı şletmesi Anabilim Dalı Ayazağa Kampusü 34469 Maslak . davanın sonuçlanması. Anahtar sözcükler: ş kazası.T. Emre Gürcanlı .T. hukuksal sorumluluklarını. Cezai sorumluluk.stanbul Tel: (0212) 285 36 52 E-posta: egurcanli@ins. sayısal çokluğun yanı sıra yaşanan olayların sonuçları da ağır olmaktadır. Ceza hukuku açısından kişisel bir yorumda bulunmamış lardır.Ü. Taksir.tr G.

Bir çalışma arkadaşının sakat kalmasına veya ölümüne neden olmanın verdiği vicdani huzursuzluk.2’si ölümle sonuçlanmaktadır. Yukarıdaki veriler. Aynı verilere dayanılarak yapılan değerlendirmede şu önemli bulgular dikkati çekmektedir : • Türkiye’deki tüm iş kazalarının % 1. Hatalı davranış ı veya ihmali nedeniyle iş kazasında kusurlu bulunan elemanların çektikleri ruhsal sıkıntılar da olayın bir başka üzücü yönüdür.492 Yıl Sürekli şgöremezlik Türkiye nşaat Geneli Sektörü 1. Sayısal çokluğun yanı sıra. Ayrıca açılan davalar nedeniyle mahkemelerde geçen huzursuz anlar.5’i inşaat sektöründe meydana gelirken . her 20 dakikada 1 iş kazası meydana gelmektedir. Uygulamada bu yüzden çalış ma şevkini kaybetmiş mühendislere.592 1.edilmektedir. • Her iş günü yaklaşık 1.043 1072 nşaat Sektörü 274 263 290 397 359 317 Bu beş yılın ortalama değerleri dikkate alınarak ve günde 8 saat. Tablo 1 Türkiye Genelinde ve nşaat Sektöründe ş Kazası Sayıları Toplam Kaza Sayısı Türkiye nşaat Geneli Sektörü 2003 76. • Öte yandan Türkiye’deki tüm iş kazalarının yaklaşık %9. yılda yaklaşık 300 gün çalışıldığı kabulüyle.668 8.116 2005 73. kaza sonucu sürekli işgöremezlik ve ölüm sayıları Tablo 1’de verilmiştir. inşaat sektörümüzdeki iş kazalarının önemli bir özelliği de sonuçlarının ağır olmasıdır. ülkemizde ve özellikle inşaat sektörümüzde iş kazalarının yol açtığ ı sosyal yaranın önemini göstermektedir. insan hayatına verilen değerin bir ölçüsüdür.106 2004 83. Bu husustaki çabalar.4’ü ölümle sonuçlanırken inşaat sektörümüzdeki iş kazalarının % 4. kişiyi uzun yıllar etkileyen ve ruhsal rahatsızlıklara yol açabilen kötü bir olaydır.2 kişi sürekli işgöremez duruma düşmekte.374 322 1.480 2006 79.953 425 1. Kurum istatistiklerinden elde edilen.421 354 1.608 346 1.550 359 1. inşaat sektörümüzde • Her iş günü yaklaşık 25. ve 1 kişi kaza sonucu yaşamını yitirmektedir.581 361 Ölüm Türkiye Geneli 810 841 1. Amaç ve Kapsam ş kazaları ve iş güvenliği konusu farklı bilim dallarını ilgilendiren geniş kapsamlı bir konu olup.615 Ortalama 78.143 2007 80. ölümle sonuçlanan iş kazalarının ise %30’ u inşaat sektöründe meydana gelmektedir.602 7. Emeğiyle üretime katkıda bulunan bunca kişinin. son beş yıla ait iş kazası. sürekli işgöremezlikle sonuçlanan iş kazalarının %23 ‘ ü. çoğu kez basit ihmallerden kaynaklanan iş kazaları sonunda sakat kalması veya hayatını kaybetmesi küçümsenmeyecek bir olay olup. mimarlara ve diğer elemanlara rastlanmaktadır (Müngen 2008).027 7.830 8.810 7.923 6. 140 . sorunu çeşitli yönleriyle inceleyen birçok kaynak bulunmaktadır. karşılaşılan yaptırımlar da benzer etkiler yapmaktadır. her iş saati 3.072 1. iş güvenliğinin sağlanması aynı zamanda çalış ma ortamında can güvenliğinin ve yaşama hakkının korunması anlamını taşımaktadır.

Bildiride. Çalış ma hayatında iş kazalarının işçi. yalıtmak ve kazaya doğrudan neden olan veya oluşumuna katkıda bulunan faktörleri ortadan kaldırmak için kaza nedensellik teorisi geliştirmiştir. kaza sonucu açılan tazminat davalarını konu alan çok sayıda yayın bulunduğu halde iş kazalarındaki cezai sorumluluklar ve yaptırımlar konusunu işleyen pek fazla çalışmaya rastlanmamaktadır. 2006 yılında yayınlanan ancak daha sonra birçok maddesinde değişiklik ve eklemeler yapıldıktan sonra 01 Ekim 2008 günü yürürlüğe giren 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’ da iş kazası şöyle tanımlanmıştır ( madde 13 ) : 141 . kovuşturma (yargılama) süreci. gibi. Domino teorisi. iş kazası kapsamının genişlemesine neden olmuş ve tanımını güçleştirmiştir (Müngen . yürürlükteki çeşitli yasalar ve literatür üzerindeki incelemeleri ile bu çalışmayı hazırlamışlardır. kazaya eğilimli olma teorisi vb. mahkeme kararları verilen hapis cezaları. ş Kazasının Hukuk Sistemimizdeki Tanımı Türkiye’de iş kazasının hukuksal tanımı uzun yıllardan beri sadece 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun madde 11/A da yer almaktaydı. çok yönlü nedensellik teorisi. mesleki birikimleri. cezai sorumluluklar ile ilgili temel bilgilere sahip olmayı gerekli kılmaktadır. düzenlenen iddianame. Kaza kavramının bu genel tanımı üzerinde yaygın bir fikir birliği bulunmasına karşın “iş kazası” kavramının tanımında farklı yaklaşımların bulunduğu. Konuya duydukları ilgi. sigorta kurumları ve diğer bazı kuruluşları ilgilendiren hukuksal sorunlara neden olması ve bu arada. Bu hususlarda ayrıntıya girilmeden iş kazasının hukuk sistemimizdeki tanımı üzerinde durulmuştur. ceza hukuku konusunda herhangi bir uzmanlığı bulunmayan akademisyenlerdir.şverenlerin ve çalış ma hayatında sorumluluk üstlenen diğer elemanların. kavram üzerindeki tartışmalardan ve uzmanlar arasındaki görüş ayrılıklarından anlaşılmaktadır. Ceza hukuku açısından kişisel bir yorumda bulunmamışlardır. hukuksal sorumluluklarını. idari. beklenmedik ve sonucu arzu edilmeyen bir olayı belirtmektedir. Konu ağırlıklı olarak ceza hukuku konusudur. davanın sonuçlanması. Değişen ceza yasamız ile birlikte iş kazalarıyla ilgili hapis cezalarının önemli miktarda artması. bir iş kazası sonucu Cumhuriyet savcısı tarafından başlatılan soruşturma evresinden itibaren. kasıt söz konusu olmaksızın meydana gelen.1993). ve Yargıtay aşaması konularında gerekli temel bilgileri aktarmak amaçlanmıştır. ş Kazasının Hukuk Sistemimizdeki Tanımı Genel Olarak Kaza Kavramı ve ş Kazası Genel olarak “kaza”. Ancak evrensel olarak kabul gören bir teori bulunmamaktadır (Gürcanlı. inşaat işverenlerine ve teknik elemanlara. 2006). iş kazalarındaki cezai sorumlulukları. ceza (kamu) davasının açılması. Yazarlar. işçinin korunması ana kuralı. Pek çok araştırmacı kazaları tanımlamak. tesadüf teorisi. işveren.

maddesinde “ şveren adına hareket eden ve işin. Cezai sorumluluk bildiri konusu olarak incelenmiştir. iş mevzuatı gereğince çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda. yasa koyucu çalışanın bedence veya ruhça zarar görmesi koşulunu esas almış ve bu zararın sonradan da ortaya çıkması olasılığını göz önünde bulundurmuştur. Yasa maddesinin (d) fıkrasında atıf yapılan (a) bendinde „hizmet akdi ile bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılanlar„ ibaresi bulunmaktadır. dari Sorumluluk 4857 sayılı ş Kanunu’nda ve bu kanuna dayanılarak çıkarılan tüzük ve yönetmeliklerde yer alan iş güvenliğine ilişkin hükümler emredici niteliktedirler. Dolayısıyla mevzuatta işveren için belirtilen sorumluluklar işveren vekili olarak görev yapan tüm teknik elemanları da kapsamaktadır. a) Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada. Devletin uyguladığı idari yaptırımlar. Bu kanunda işveren için öngörülen her çeşit sorumluluk ve zorunluluklar işveren vekilleri hakkında da uygulanır…“ denmektedir. işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere gidiş geliş i sırasında.ş kazası. Geniş kapsamlı olan idari ve hukuki sorumluluklar hakkında ayrıntıya girilmemiş. Kimi 142 . b) şveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle sigortalı kendi adına ve hesabına bağımsız çalışıyorsa yürütmekte olduğu iş nedeniyle. dari sorumluluk. idari para cezaları. Bunlara uyulmaması kamu düzenini bozduğundan devlet bu hükümlere aykırılıkları idari yaptırımlara bağlamıştır (Caniklioğlu 2004). e) Sigortalıların. 4857 sayılı ş Kanunu’ nun 2. bilgilendirmek amacıyla özet açıklamalar aşağıda verilmiştir. meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedenen ya da ruhen özre uğratan olaydır. d) Bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki emziren kadın sigortalının. şverenlerin sorumlulukları üç ana başlık altında incelenmektedir. işin durdurulması veya işyerinin kapatılması. c) Bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalının. sadece çalışanlara zarar veren olaylar söz konusudur. Görüldüğü gibi. işçilerin çalışmaktan alıkonulmasıdır (Baycık 2007) Hukuki Sorumluluk Türk iş hukuku öğretisinde işverenin iş kazası ve meslek hastalığı nedeniyle oluşan zararları tazmin sorumluluğunun hukuki niteliği konusunda görüş ayrılığı vardır. hukuki sorumluluk ve cezai sorumluluk. görevli olarak işyeri dış ında başka bir yere gönderilmesi nedeniyle asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda. şveren vekilinin bu sıfatla işçilere karşı işlem ve yükümlülüklerinden doğrudan işveren sorumludur. ş kazasının bu tanımında. şverenlerin ş Kazalarıyla lgili Sorumlulukları Öncelikle şu hususu vurgulamakta yarar görülmüştür . işyerinin ve işletmenin yönetiminde görev alan kimselere işveren vekili denir.

yasa. Yargıtay da yerleşmiş içtihadıyla risk nazariyesine dayalı kusursuz sorumluluk esasını benimsediğini göstermiştir. Bu kiş iler. Türk Ceza Kanunu’nun konuyla ilgili maddesi şöyledir: Taksir (madde 22) (1) Taksirle işlenen fiiller. (6) Taksirli hareket sonucu neden olunan netice. Borçlar Kanunu’nda esas olan kusura dayalı sorumluluktur (Baycık 2007). (4) Taksirle işlenen suçtan dolayı verilecek olan ceza failin kusuruna göre belirlenir. bu halde taksirli suça ilişkin ceza üçte birden yarısına kadar artırılır.yazarlar işverenin işçiyi gözetme borcundan doğan sorumluluğunu kusursuz sorumluluk esasına dayandırırlar. yönetmelik ve diğer hukuksal düzenlemelerde belirtilen iş güvenliği kurallarına. münhasıran failin kiş isel ve ailevi durumu bakımından. kusurlu olma durumu anlamındadır. dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırılık dolayısıyla. Dikkatsizlik. neticenin meydana gelmesi halinde bilinçli taksir vardır. artık bir cezanın hükmedilmesini gereksiz kılacak derecede mağdur olmasına yol açmışsa ceza verilmez. bir mesleği icra ederken yapılan hata sonucu şahsa zarar vermek (örneğin bir hekimin tedavi veya ameliyat sırasındaki hatasıyla hastasına zarar vermesi) gibi. işverenler. Her failin cezası kusuruna göre ayrı ayrı belirlenir. Türk Ceza Hukuku’nda iş kazalarıyla ilgili suçlar “taksirli suçlar” olarak adlandırılmıştır. herkes kendi kusurundan dolayı sorumlu olur. Bu tür suçlarda kasıt söz konusu değildir. daha ağır. (3) Kişinin öngördüğü neticeyi istememesine karşın. 143 . Sorumluluk kusur esasına dayanmaktadır. caydırıcı yaptırımların gerektiği vurgulanmıştı. Kamu davası sonucunda suçu sabit görülen sanıklar hakkında Türk Ceza Kanunu’nun aşağıdaki maddelerine göre hüküm verilir. özensizlik sonucu bir şahsa zarar vermek biçiminde oluşan suçlardır. bilinçli taksir halinde verilecek ceza yarıdan altıda bire kadar indirilebilir. Cezai Sorumluluk ve Yaptırımlar Bir iş kazası ölüm veya yaralanma ile sonuçlanmışsa olayda kusuru bulunan kişiler cezai açıdan sorumludurlar ve haklarında cezai yaptırımlar uygulanır. Taksir sözcüğü kusurda bulunma. Dolayısıyla. cinayet gibi trafik kazası sonucu ölümlere yol açan faillerin kısa bir süre hapis yattıktan sonra serbest kaldığı kamuoyunca eleştirilmiş. 2004 yılında çıkarılan ve önemli maddelerinin büyük çoğunluğu 1 Nisan 2005’te yürürlüğe giren yeni Türk Ceza Kanunu’nda ayrıca “bilinçli taksir” kavramı tanımlanmıştır. tüzük. ş kazaları. bir davranış ın suçun kanuni tanımında belirtilen neticesi öngörülmeyerek gerçekleştirilmesidir. kanunun açıkça belirttiği hallerde cezalandırılır. (5) Birden fazla kişinin taksirle işlediği suçlarda. (2) Taksir. trafik kazaları. işveren vekilleri veya diğer elemanlar olabilir. dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranışlar kusur nedeni olmaktadır. Hatırlanacağı gibi yürürlükten kaldırılan 765 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun uygulandığ ı dönemde taksirli suçlar için öngörülen yaptırımların çok yetersiz olduğu sıkça gündeme gelmiş.

birinci fıkraya göre belirlenen ceza. yaşamını tehlikeye sokan bir duruma. birden fazla insanın ölümüne ya da bir veya birden fazla kişinin ölümü ile birlikte bir veya birden fazla kişinin yaralanmasına neden olmuş ise. neden olmuşsa. TCK ‘ da. Yani her iki kavram arasındaki temel fark neticenin öngörülmemesi veya öngörülmesidir. gebe bir kadının çocuğunun vaktinden önce doğmasına. gebe bir kadının çocuğunun düşmesine. Taksir ve Bilinçli Taksire Örnekler Tipik örnekler trafik kazalarından verilebilir. aracın ön lastiğinin patlaması sonucu kaldırıma çıkıp bir yayaya çarpması biçiminde gerçekleşen olayda taksir söz konusudur. uzun süreli de olsa adli para cezasına çevrilebileceği ancak bu hükmün bilinçli taksir halinde uygulanmayacağ ı belirtilmiştir (madde50/4). iyileşmesi olanağı bulunmayan bir hastalığa veya bitkisel hayata girmesine. (2) Fiil. yarısı oranında artırılır. mağdurun. altı aydan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. duyularından veya organlarından birinin işlevinin sürekli zayıflamasına. Yani sürücünün araç lastiklerinin yıpranmışlığını kontrol etmemesi. neden olmuşsa. Taksirle yaralama (madde 89) (1) Taksirle başkasının vücuduna acı veren veya sağlığının ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olan kişi. dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırılık dolayısıyla. bir kat artırılır. Şehir içinde hız sınırını aşmaksızın. Bilinçli Taksir Kavramı ve Önemi Yeni ceza yasasındaki tanımlara göre. Şayet sürücü. yüzünde sabit ize. mağdurun. birinci fıkraya göre belirlenen ceza. (5) Bilinçli taksir hâli hariç olmak üzere. özensizliği söz konusudur.Taksirle öldürme (madde 85) (1) Taksirle bir insanın ölümüne neden olan kişi. taksirli suçlardan dolayı hükmolunan hapis cezasının. konuşmasında sürekli zorluğa. alkol almış. kurallara uygun araç kullanan sürücünün. (4) Fiilin birden fazla kişinin yaralanmasına neden olması halinde. bir davranışın suçun neticesi öngörülmeyerek gerçekleştirilmesi halinde taksir. vücudunda kemik kırılmasına. kişi iki yıldan onbeş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. şehir içinde 100-120 km/saat hızla araç kullanmış ve benzer bir kazayı yapmış ise böyle bir olayda bilinçli taksir 144 . bu maddenin kapsamına giren suçların soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete bağlıdır. konuşma ya da çocuk yapma yeteneklerinin kaybolmasına. yüzünün sürekli değişikliğine. (3) Taksirle yaralama fiili. Sürücü böyle bir kaza yapacağını öngörmemiştir. duyularından veya organlarından birinin işlevinin yitirilmesine. kişinin öngördüğü neticeyi istememesine karşın. neticenin meydana gelmesi halinde bilinçli taksir vardır. (2) Taksirle yaralama fiili. üç aydan bir yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılır. yenisiyle değiştirmemesi gibi bir dikkatsizliği. iki yıldan altı yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

bir göçük olabileceğini öngörmemektedir. Böyle bir olayda taksir söz konusudur. Bilinçli taksir olduğu için bu hapis cezası yarısına kadar artırılabilir ve sonuç olarak sanık 22. binanın onuncu katında. güvenlik kemeri vermemiş. Bu yaptırım göz ardı edilemeyecek önemde olup genç bir mühendisin tüm yaşamını karartacak niteliktedir. işveren vekili sıfatıyla görev yapan meslektaşların özellikle dikkat etmesi gereken husus yaşanan bir iş kazasında bilinçli taksir olması halinde mahkemece hükmolunacak hapis cezasının çok önemli olabileceğidir. Bir bina inşaatının onuncu katında boşluk tarafında kiriş kalıbının söküm iş i yapılacaktır. ustanın ağırlığını taşımayan (dolayısıyla yetersiz bir imalat olan ) korkuluk yıkılmış ve usta aşağıya düşmüştür. kanal içinde çalışan işçilerin göçük altında kalabileceği öngörülen bir durumdur. Yukarıda verilen kanal kazısı kenarının göçmesi örneğinde şayet bilinçli taksir varsa ve olayda birden fazla işçi ölmüş ya da bir ölüm ve bunun yanı sıra yaralanan işçi veya işçiler varsa mahkeme. yukarıda açıklandığı gibi bu hapis cezasının para cezasına çevrilmesi de mümkün değildir. boşluk kenarında kalıp söken ustanın bir an için dengesini kaybedip aşağıya düşebileceği öngörülen bir durumdur. dikkatsizliği kusur nedenidir. kişi iki yıldan 15 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaktadır. Zira bu koşullarda araç kullanan aklıselim sahibi bir insan kaza yapacağını öngörür. Yani sanığa 15 yıl hapis cezası verebilir.vardır.00 m. olayın . Yukarıda açıklanan TCK maddelerinden anlaşılacağı gibi bilinçli taksir halinde verilecek hapis cezası üçte birinden yarısına kadar artırılabilmektedir.5 yıl hapis cezasına mahkum olabilir. Zira. örneğin 3. derinlikteki kanalizasyon kazısı kenarlarına iksa tertibatı yaptırmış ancak yapılan iksadaki hatalı bir imalat nedeniyle (örneğin kullanılan ahşap elemanların boyut. Şantiye şefi korkuluklu iskele yaptırmış. nşaat sektöründeki uygulamalardan şu örnekler verilebilir: Bir şantiye şefi. derinlikteki kanal kenarının göçebileceği. kendini tutamayan. Şayet bu şantiye şefi aynı kanalda iksa tertibatı yaptırmadan işçileri çalıştırmış ve işçiler göçük altında kalmış olsalardı bilinçli taksir söz konusu olurdu. dayanım bakımından yetersizliği gibi) iksa. birden fazla insanın ölümüne ya da bir veya birden fazla kişinin ölümü ile birlikte bir veya birden fazla kişinin yaralanmasına neden olmuş ise. 145 . Yani şantiye şefi gerekli önlemi aldığını düşünmekte. Bilinçli taksir olduğu için. dengesini kaybeden usta korkuluk üzerine düşmüş. Şayet şantiye şefi aynı iş i yapması için ustayı görevlendirmiş ancak korkuluklu iskele ya da aşağıya düşmeyi önleyecek benzeri bir tertibat yaptırmamış.00 m. yumuşak toprak zeminde şevsiz açılmış. söküm işini yapacak ustayı bu iskelede çalıştırmış. Şantiye şefinin korkuluk imalatıyla ilgili özensizliği.sanığın niteliğine ve kusur durumuna göre (bu koşullar olumsuzsa) hapis cezasını üst sınırdan uygulayabilir. kendini tutamayan. yumuşak toprak zeminde şevsiz açılmış 3. kazı kenarının göçmesine engel olamamış işçiler göçük altında kalmışlardır. Taksirle öldürme suçunda fiil. Hiçbir önlem alınmadan. Bu olayda şantiye şefi önlem aldığını düşünmekte ve ustanın aşağıya düşebileceğini öngörmemektedir dolayısıyla taksir söz konusudur. bir tabure üzerine çıkarak çalışan usta dengesini kaybederek aşağıya düşmüş olsaydı bilinçli taksir söz konusu olurdu. Bilinçli Taksirin Cezai Yaptırım Bakımından Önemi nşaat işverenlerinin.

dava sürecindeki önemli aşamalar ve meslektaşlarımızın bilmesinde yarar görülen önemli hususlar. ddianamede şüphelinin (veya şüphelilerin) ve suçtan zarar görenlerin varsa müdafilerinin kimlikleri. yaşanan bir iş kazası sonunda başlayan adli süreç. Türk Ceza Kanunu ve Ceza Muhakemeleri Kanunu’ndaki esaslar çerçevesinde ve özet bilgiler halinde açıklanmaya çalışılmıştır. lehine olan hususlar da ileri sürülür. ş kazalarında.Kamu Davasının Açılması ve Dava Süreciyle lgili Özet Bilgiler Bu bölümde. suçu oluşturan olaylar mevcut delillerle ilişkilendirilerek açıklanır. birden fazla ölüm veya bir ölüm ve bir yada daha fazla yaralanma meydana gelmişse verilecek hapis cezasının üst sınırı 10 yılı aştığı için dava Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılır. ihbar veya başka bir suretle olayı öğrenir öğrenmez kamu davasını açmaya yer olup olmadığına karar vermek üzere soruşturmayı başlatır. Soruşturma evresi sonunda toplanan deliller suçun işlendiği hususunda yeterli şüphe oluşturuyorsa savcı bir iddianame hazırlar. o yer yetkili kolluk kuvvetlerine derhal bildirme yükümlülüğü bulunmaktadır (madde13). Ceza Muhakemesi Kanunu’nda soruşturma kavramı “ Kanun’a göre yetkili mercilerce suç şüphesinin öğrenilmesinden iddianamenin kabulüne kadar geçen evre”. kovuşturma kavramı “iddianamenin kabulüyle başlayıp hükmün kesinleşmesine kadar geçen evre “ sanık kavramı “ kovuşturmanın başlamasından itibaren hükmün kesinleşmesine kadar suç şüphesi altında bulunan kişi” olarak tanımlanmıştır (madde 2). şlenen bir suç nedeniyle sadece suçtan zarar gören kiş inin değil. Kovuşturmaya Yer Olmadığı Kararı (Takipsizlik Kararı) Savcı. 2 yıl ve daha az ceza gerektiren davalar Sulh Ceza Mahkemesi’ nde. Bu nedenle ceza davaları toplumun yani kamunun temsilcisi olarak Cumhuriyet Savcısı tarafından takip edilir ve “kamu davası” olarak adlandırılır. şüpheli kavramı “soruşturma evresinde suç şüphesi altında bulunan kiş i” . diğer davalar Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılır. kamu davasının açılması. işlenen suç dolayısıyla TCK ‘ da öngörülen cezalardan hangisine hükmedilmesinin istendiği belirtilir. aynı zamanda tüm toplumun mağduriyeti söz konusudur. Soruşturma Evresi Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca işverenlerin iş kazasını. ddianame görevli ve yetkili mahkemeye hitaben düzenlenir. ddianamenin Hazırlanması ve Mahkemeye Sunulması Kamu davası Cumhuriyet savcısı tarafından açılır. Savcı soruşturma evresinde gerek görüyorsa bilirkiş i incelemesi de yaptırabilir. Olay mahallinde yapılan inceleme ve tespitler tutanağa bağlanır. kamu davasının açılması için yeterli şüphe oluşturacak delil elde edilememesi halinde kovuşturmaya (yargılamaya) yer olmadığına 146 . Gerçeğin araştırılması için emrindeki adli kolluk görevlileri marifetiyle şüphelinin (veya şüphelilerin) lehine ve aleyhine olan delilleri toplayarak muhafaza altına almak ve şüphelinin haklarını korumakla yükümlüdür. soruşturma evresi sonunda. yüklenen suç ve ilgili kanun maddeleri. ddianamenin sonuç kısmında. Cumhuriyet Savcısı. Şüphelinin sadece aleyhine olan hususlar değil. Bu yapılmasa da.

taksirle yaralama suçları için uzlaştırma girişiminde bulunulacağı yasada belirtilmiştir (madde 253) . 147 . Kimse başkasının fiilinden dolayı sorumlu tutulamaz. Yasada. Ancak suç dolayısıyla kanunda öngörülen güvenlik tedbiri niteliğindeki yaptırımlar saklıdır” hükmü yer almaktadır. kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren olguların ve bir tutuklama nedeninin bulunması halinde şüpheli veya sanık hakkında tutuklama kararı verilebileceği belirtilmiştir (madde100). Örneğin bir yurttaş. Olayda kusurlu olduğu şüphesi bulunan kişiler aleyhine kamu davası açılabilir. belediyenin açtığın bir çukura düşerek yaralanmış veya yaşamını yitirmişse bu olayla ilgili kamu davası belediye aleyhine değil. bilinçli taksir hali hariç olmak üzere suçtan zarar gören kişi davacı olmadığı takdirde kamu davası açılmaz. uzlaşma sağlandığ ı takdirde kamu davası açılmamaktadır. şüpheli veya sanığın kaçması. Uzlaşma Ceza yasasının getirdiği yeni uygulamalardan biri de uzlaşmadır. ş kazalarıyla ilgili tazminat davaları tüzel kişilik (örneğin işveren inşaat firması) ya da olayda herhangi bir kişisel kusuru bulunmasa dahi işveren kişi aleyhine açılabilmektedir. şüpheli ile mağdurun veya suçtan zarar görenin uzlaştırılması ve kamu davasının açılmamasıdır. uzlaşmanın nasıl gerçekleşeceği ayrıntılı olarak açıklanmıştır. suçtan zarar görenin şikâyetçi olması koşuluna bağlıdır. Ceza Sorumluluğunun Şahsiliği Türk Ceza Kanunu’ nun 20. Diğer yaralanmalarda şikâyete bağlı olmaksızın kamu davası açılıyordu. tanık. Ceza yasamızdaki bu madde uyarınca tüzel kişiler hakkında da kamu davası açılamamaktadır. saha mühendisinin ya da bir başka şantiye görevlisinin kusurundan kaynaklanan bir iş kazası nedeniyle. Zira işveren çalıştırdığı elemanın veya elemanların kusurundan kaynaklanan iş kazasındaki maddi zararlardan hukuksal açıdan sorumludur (kusursuz sorumluluk) . Soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete bağlı suçlar. Eski ceza yasasında olayda zarar gören kişinin 10 günden az geçici işgöremez durumda kalması (yani 10 günden az rapor alması) halinde kamu davasının açılması zarar gören kiş inin şikâyetçi olmasına bağlı idi. Soruşturma evresinde şüphelinin tutuklanmasına Cumhuriyet savcısının istemi üzerine sulh ceza hâkimi tarafından. Özet olarak bu kavram ile amaçlanan. Tutuklama Ceza Muhakemesi Kanunu’nda. Ayrıca taksirle yaralama suçlarında soruşturma ve kovuşturma. saklanması. olayda kusuru bulunmayan işveren aleyhine kamu davası açılması söz konusu değildir. Yani şantiyede şantiye şefinin. mağdur veya başkaları üzerinde baskı yapma hususlarında kuvvetli şüphe bulunması tutuklama nedenleri arasında sayılmıştır. Tüzel kişiler hakkında ceza yaptırımı uygulanamaz. Ceza Muhakemesi Kanunu’nda hangi suçlar için uzlaştırma yoluna gidilebileceği.karar verir (takipsizlik kararı). maddesinde “ Ceza sorumluluğu şahsidir. Dolayısıyla yaralanma ile sonuçlanan iş kazalarında Cumhuriyet Savcısı’nın tarafların uzlaştırılması doğrultusunda girişimi ve yürüttüğü bir süreç söz konusu olmakta. Oysa cezai sorumluluk şahsidir. kovuşturma evresinde sanığın tutuklanmasına Cumhuriyet savcısının istemi üzerine veya re’sen mahkemece karar verilir. belediyenin o çukurla ilgili önlemleri alma yükümlülüğünü taşıyan elemanı veya elemanları aleyhine açılır. Bu nedenle. delilleri yok etme gizleme veya değiştirme.

Cumhuriyet savcısının. Kamu Davasına Katılma.Eski ceza yasasının yürürlükte olduğu dönemde inşaat iş kazaları nedeniyle tutuklamaya çok ender rastlanmaktaydı. sanığın (varsa avukatının) dinlenmesinden sonra katılma isteminin uygun olup olmadığına karar verir. Dava dosyasına bir numara verilir. diğer illerde oluşturulmuş listelerden de bilirkişi seçebilirler. sanığın kaçabileceği şüphesini artırmakta. tutuklama kararlarına daha sık rastlanabileceğini göstermektedir. o mahkemede 2009 yılında açılan 55. tirazlar muhakemece uygun bulunursa. şüphelinin veya sanığın. Özel nedenlerle süre en çok üç ay daha uzatılabilir. belirtilen listelere girmeyenler arasından da bilirkişi seçilebilir. kamu davasının açılmasından sonra mahkemeye dilekçe verilmesi veya katılma istemini içeren sözlü başvurunun duruşma tutanağına geçirilmesi suretiyle olur. il adli yargı adalet komisyonları tarafından her yıl düzenlenen bir listede yer alan gerçek veya tüzel kişiler arasından seçilirler. Meslektaşlarımızın bu hususu da göz ardı etmemeleri gerekmektedir. Atama kararında. müdafiine veya kanuni temsilciye süre verilir. Yasal açıdan bir hata veya eksiklik varsa hazırlayan savcıya iade edilir. başka bilirkişi görevlendirilir. katılana. Bu süre üç ayı geçemez. Bilirkişi atanması ve gerekçe gösterilerek sayısının birden çok olarak saptanması. yoksa kabul edilir ve dava açılmış olur. Örneğin 2009/55 Esas sayılı bir dosya numarası. yalnız bulundukları il bakımından yapılmış listelerden değil. stemi uygun bulunan kişi veya kişiler. vekilinin. daha önce de belirtildiği gibi ağır ihmali bulunan sanık için 22. Cumhuriyet savcıları ve hâkimler. kovuşturma (yargılama) evresinin her aşamasında. Cumhuriyet savcısının. Yeni yasa uyarınca. iş kazalarında bilinçli taksirin bulunmasına bağlı olarak ağır hapis cezasının gündeme gelmesi. kovuşturma evresi başlar. müdafiinin veya kanuni temsilcinin istemi üzerine karar verilebilir.5 yıl hapsin istenebilmesi. Olayın niteliğine göre bilirkiş iye olay mahallinde keşif yaptırılabileceği gibi sadece dosya üzerinde inceleme yaparak raporunu düzenlemesi istenebilir. Mahkeme bir duruşma günü ve saati tespit eder ve duruşmada hazır bulunması gereken kişileri çağırır. ddianame çağrı kâğıdıyla birlikte sanığa (veya sanıklara) tebliğ olunur. suçtan zarar gören gerçek ve tüzel kişiler. Bilirkişi ncelemesi Çözümü uzmanlığı. yeni bilirkiş i incelemesi yapılması veya itirazların bildirilmesi için istemde bulunabilmelerini sağlamak üzere Cumhuriyet savcısına. Davanın Açılması Cumhuriyet savcısı tarafından mahkemeye sunulan iddianame ve ekindeki soruşturma belgeleri mahkemece incelenir. özel veya teknik bilgiyi gerektiren hâllerde bilirkiş inin görüşünün alınmasına mahkemece re'sen. Mahkeme karar için bir kanaate 148 . Bilirkişilere yemini yaptırılır ve bununla ilgili bir tutanak (yemin zaptı) düzenlenir. dava olduğunu göstermektedir. katılan (müdahil) sıfatıyla duruşmalara söz sahibi olarak katılır. katılanın. şüpheliye veya sanığa. gerekirse aynı bilirkiş iden ek rapor istenebilir. mahkemeye aittir. Bilirkişi incelemeleri tamamlandığında. Katılan (Müdahil) Kavramı ş kazası sonucu mağdur olanlar. Mahkeme. Bilirkişiye raporunu sunması için işin niteliğine göre uygun bir süre verilir. hüküm verilinceye kadar şikâyetçi olduklarını bildirerek kamu davasına katılabilirler. vekiline. Katılma. Bilirkişiler. gerekçesi de gösterilmek suretiyle.

faktörlere bağlı olarak mahkemece takdir edilir. olaydaki kusur durumu hakkında kesin bir kanaate varınca dava karara bağlanır. • 149 . bilinçli taksir kapsamına giren asli kusurlu sanık 22. Mahkeme Kararı ve Yargıtay (Temyiz) Evresi Kovuşturma ( yargılama ) evresinde mahkeme. yaşanan olayın. Yukarıda özet bilgilerle açıklanmaya çalış ılan cezai yaptırımların . yeni ceza yasasında önemli ölçüde ağırlaşmış olduğu görülmektedir. Bozma sebepleri ilamda ayrı ayrı gösterilir. Dosya mahkemeye geri gönderilir ve yargılamanın. • nşaat sektörümüzdeki iş kazası sayısının çokluğu ve özellikle yaşanan olayların sonuçlarının ağır olması dikkate alınarak. bazı davalarda çok sayıda farklı bilirkiş i raporu alındığına rastlanmıştır. Bu konudaki çabalar her şeyden önce yaşamını sürdürmek mücadelesi veren çalışanın can güvenliğini sağlama amacına yönelik olmalıdır. her şeyden önce yükümlülüklerin bilincinde olmak. Yeni yasada şüpheli veya sanık “asli kusurlu” veya “tali kusurlu” olarak değerlendirilmektedir. Birinci derecede önem taşıyan bu insancıl faktörün yanı sıra iş kazaları sonucu karşılaşılan yaptırımlar göz ardı edilemeyecek kadar önemlidir. inşaat uygulamalarında sorumluluk üstlenen teknik elemanların öncelikle dikkat etmeleri gereken husus iş kazalarının insancıl yönüdür. bir kişinin ölümüyle sonuçlanan iş kazalarında 1-1. Bildiri konusu dışında kalan tazminat davalarındaki parasal tutarlar. Süresi içinde yapılan temyiz başvurusu. sekiz paydasına göre dağıtılırdı. Yargıtay. Özellikle bilinçli taksir kapsamına girebilecek hatalı uygulamalardan ve ihmallerden kaçınmak büyük önem taşımaktadır. Kusurlu bulunanlar hakkında ise kusur durumuna ve olayın niteliğine göre TCK madde 85 veya 89 ‘ da öngörülen hapis cezasına hükmolunur. Eski yasada kusur. Kusur bakımından çelişkili kanaatler açıklandığı için. Olayda kusuruz olduğu kanaatine varılan sanık veya sanıklar hakkında beraat kararı verilir.5 yıl hapis cezasına mahkûm olabilmektedir. mahkeme kararını hukuka uygun bulursa onaylar ve hüküm kesinleşmiş olur. hükmün kesinleşmesini engeller. iş güvenliği mevzuatında yer alan tüm güvenlik önlemlerinin eksiksiz uygulanmasına özen göstermek gerekmektedir. bozma gerekçeleri doğrultusunda yeniden yapılması istenir. kusurun. beyan tutanağa geçirilir ve tutanak hâkime onaylattırılır.varıncaya kadar süreç bu şekilde devam eder. Sonuç ve Öneriler nşaat işverenlerinin. Mahkeme kararında hukuka aykırılık varsa Yargıtay bu kararı bozar. hükmün açıklanmasından itibaren yedi gün içinde hükmü veren mahkemeye bir dilekçe verilmesi veya bir beyanda bulunulması suretiyle yapılır. Yasada. yargılanan sanığın niteliğine vb. Temyiz istemi. Bu konuda özellikle aşağıdaki hususlara dikkat çekmekte yarar görülmüştür. hapis cezasının alt ve üst sınırları belirtilmiş olup verilecek cezanın miktarı.5 milyon TL. mertebesine ulaşabilmektedir. Yukarıda açıklandığı gibi çok açık ve önemli bir ihmal sonucu meydana gelen iş kazasında birden fazla ölüm veya bir ölümün yanı sıra bir veya birkaç yaralanma olmuşsa.

TÜ. bu doğrultuda yasal hak kullanılarak mahkemeden talepte bulunmak gerekmektedir. N. Dolayısıyla. açılacak davanın süreci ve sonucu bakımından önem taşımaktadır. Olay yeri inceleme ekipleri tarafından video kaydı. lgili paragrafta belirtildiği gibi soruşturmayı yürüten savcının. TÜ nşaat Fakültesi. nşaat Mühendisleri Odası. U. Yaşanan bazı olaylarda ve özellikle mahalli karakol elemanlarının olay yerindeki inceleme ve tespitlerinde sonradan telafisi güç eksiklik ve hatalara rastlanmıştır. 41-62. Caniklioğlu. Müngen. ayrıntıları ilgili paragrafta açıklanan tutuklama durumu söz konusu olabilmektedir. (1993) Türkiye’de nşaat ş Kazalarının Analizi ve ş Güvenliği Sorunu. Bilirkişi incelemelerinde de zaman zaman hatalı kanaatlere rastlanmaktadır. Meslek Hastalıkları ve ş Kazaları Sempozyumu. 47-52 Gürcanlı. (2007) nşaat şyerlerinde şverenin ş Sağlığı ve Güvenliği Yükümlülükleri ve Sorumluluğu. G. Müngen.• Öte yandan bilinçli taksir kapsamına giren suçlarda verilen hapis cezaları idari para cezasına çevrilmemektedir. Doktora Tezi. ş Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumu Bildiriler Kitabı. Soruşturma evresindeki tespitler. Türk Harp – ş Sendikası Eğitim Yayınları. U. s. E. Bu nedenle bilirkişilerin konunun uzmanları arasından seçilmesine özen göstermek. stanbul. lehteki delillerin tutanaklara geçirilmesini sağlamaları gerekmektedir. (2007) nşaat Şantiyelerinde Bulanık Kümeler Yardımıyla ş Güvenliği Risk Analizi Yöntemi. 150 . (2008) ş Güvenliği Ders notu. TÜ. s. şüpheli lehine olan delilleri de toplama ve şüphelinin haklarını koruma yükümlülüğü vardır. (2004) şverenin ş Sağlığı ve Güvenliği Önlemleri Alma Yükümlülüğü. Ankara. Şantiye sorumlularının özellikle bu süreçte dikkatli olmaları. Dava sürecindeki bilirkiş i raporları mahkeme kararına dayanak oluşturmaktadır. G. Doktora Tezi. fotoğraf çekme gibi sağlıklı tespitler yapılmıyorsa bunları yapmakta büyük yarar vardır. • • Kaynaklar Baycık.

Belediyelerde ihaleleri yapılan 2004 yılına ait 25 adet. ncelemeler yapılırken ihalelerle ilgili itirazların Kamu hale Kanunu’nun ve Yapım şleri haleleri Uygulama Yönetmeliği’nin hangi maddelerine istinaden yapıldığı ve bu suretle uyuşmazlıkların hangi noktalarda yo ğunlaştığı tespit edilmiştir. Bu doğrultuda 4734 sayılı Kamu hale Kanunu’nun uygulanması esnasında yapım işleri ihalelerine yönelik Kamu hale Kurumu’na yapılan 326 adet şikâyet başvurusu incelenmiştir. Ayrıca. 26555 Eskişehir Tel: 0222 321 35 50 E-Posta: serkankivrak@anadolu. Kamu hale Kurumu. ülkemizde uygulanmakta olan 4734 sayılı Kamu hale Kanunu’nun yapım işleri ihaleleri uygulamalarındaki ihale uyuşmazlıklarının irdelenmesi suretiyle karşılaşılan problemleri tespit etmek ve bu tespitlere yönelik olarak çözüm önerileri sunmaktır.tr Tepebaşı Belediyesi.edu.edu. Yapım şleri haleleri Uygulama Yönetmeliği. 4734 sayılı Kamu hale Kanunu düzenine ilişkin Kamu hale Kurumu tarafından düzenlenen ikincil mevzuatla birlikte kanunun uygulanabilirlik düzeyi yükseltilmeye çalış ılmıştır. 2007 yılına ait 143 adet ve 2008 yılının ilk 5 ayına ait 64 adet yapım iş leri ile ilgili Kamu hale Kurumu’na yapılan itiraz başvurusu Kamu hale Kurumu’nun web adresinden temin edilmek suretiyle Ekim 2007 – Haziran 2008 tarihleri arasında irdelenmiştir. Kamu kurumlarında görev yapan 1’i sayıştay denetçisi ve 5’i inşaat mühendisi olmak üzere toplam 6 kiş i ile yüz yüze görüşmeler sonucunda Kamu hale Kanunu’nun yapım işleri ihaleleri uygulamalarındaki uyuşmazlıkların yoğunlaştığı noktalar irdelenmiş ve incelemeler sonucunda kanundaki eksiklerin giderilmesi yönünde gerekli önermelerde bulunulmuştur.edu.tr Gökhan Arslan Anadolu Üniversitesi nşaat Mühendisliği Bölümü ki Eylül Kampüsü. 26555 Eskişehir Tel: 0222 321 35 50 E-Posta: gokhana@anadolu. 2005 yılına ait 34 adet. Kamu hale Kurulu’nun verdiği kararlardaki oy birlikteliği ve karar sonuçlarına ait analizlere de yer verilmiştir. Bu çalışmanın amacı. 151 . yapılan çalışmada itiraz yapılan ihalenin türü. Anahtar sözcükler: Kamu hale Kanunu.4734 Sayılı Kamu hale Kanunu’nun Yapım şleri haleleri Uygulamalarında Karşılaşılan hale Uyuşmazlıkları ve Çözüm Önerileri Gökhan Çiçek Serkan Kıvrak Anadolu Üniversitesi nşaat Mühendisliği Bölümü ki Eylül Kampüsü.tr Öz Ülkemizde uygulanmakta olan 4734 sayılı Kamu hale Kanunu’nda çeşitli aksaklıklar mevcuttur. 2006 yılına ait 60 adet. 26130 Eskişehir Tel: 0222 211 40 00 E-Posta: gcicek@anadolu. itiraz edenin türü.

Köksal. Araştırma Bu çalışmanın amacı. aynı konuya ilişkin farklı veya hatalı uygulamaların yapılıyor olması. 2005. Ülkemizde Avrupa Birliği'ne tam üye olma çabaları kapsamında hukuksal alanda çeşitli değişiklikler yapılmakta ve uyum yasaları çıkarılmaktadır. 2006 yılına ait 60 adet. 152 . 2007 yılına ait 143 adet ve 2008 yılının ilk 5 ayına ait 64 adet yapım iş leri ile ilgili Kamu hale Kurumu’na yapılan itiraz başvurusu Kamu hale Kurumu’nun web adresinden temin edilmek suretiyle Ekim 2007 – Haziran 2008 tarihleri arasında irdelenmiştir. Analizlerde uyuşmazlık konusu olmayan maddelere yer verilmemiştir.Giriş Kamu kuruluşlarının mal. itiraz edenin türü. 2003). Kamu hale Kanunu’nda belirtildiği üzere açık ihale usulünün esas ihale usulü olarak benimsendiği ortaya çıkmıştır. 2005. Kamu hale Kanunu ile getirilen yeni ihale düzenine ilişkin çerçeve hükümler. Ayrıca yapılan çalışmada itiraz yapılan ihalenin türü. Gencer. Kamu hale Kanunu’nda yapılması gerekli olan değişikliklerin önemli bir derecede olduğunun göstergesidir (Karapınar. Araştırma Sonuçları Genel olarak bakıldığında itiraz edilen 326 adet ihalenin 257 adedi (%79) açık ihale usulüyle yapılmıştır (Şekil 1). Dolayısıyla kanunun işleyiş süreci içerisinde uyuşmazlıklar ortaya çıkmıştır. 2005 yılına ait 34 adet. Kamu kurumlarında görev yapan 1’i sayıştay denetçisi ve 5’i inşaat mühendisi olmak üzere toplam 6 kişi ile yüz yüze görüşmeler sonucunda Kamu hale Kanunu’nun yapım işleri ihaleleri uygulamalarındaki uyuşmazlıkların yoğunlaştığ ı noktalar irdelenmiş ve incelemeler sonucunda kanundaki eksiklerin giderilmesi yönünde gerekli önermelerde bulunulmuştur. uygulamada ortaya çıkan aksaklıkları gidermede yetersiz kaldığı ve bütün kamu kurumlarını kapsamadığı gerekçeleriyle yeni mevzuat düzenleme çabaları başlatılmış ve 4734 sayılı Kamu hale Kanunu kabul edilmiştir ( ğdeler. Kamu hale Kurulu’nun verdiği kararlardaki oy birlikteliği ve karar sonuçlarına ait analizlere de yer verilmiştir. Bu kanun. Yücel. 2003. 2006. Kamu hale Kurumu tarafından hazırlanan ikincil mevzuatlarla uygulanabilir hale getirilmeye çalış ılmıştır. ülkemizde uygulanmakta olan 4734 sayılı Kamu hale Kanunu’nun yapım işleri ihaleleri uygulamalarındaki ihale uyuşmazlıklarının irdelenmesi suretiyle karşılaşılan problemleri tespit etmek ve bu tespitlere yönelik olarak çözüm önerileri sunmaktır. ncelemeler yapılırken ihalelerle ilgili itirazların Kamu hale Kanunu’nun ve Yapım şleri haleleri Uygulama Yönetmeliği’nin hangi maddelerine istinaden yapıldığı ve bu suretle uyuşmazlıkların hangi noktalarda yoğunlaştığı tespit edilmiştir. hizmet ve yapım işleri alımları ülke ekonomisi içerisinde önemli bir paya sahiptir. 4734 sayılı Kamu hale Kanunu ihale sistemimizde önemli değişikliklere neden olmuştur. Dolayısıyla. Belirtilen amaç doğrultusunda belediyelerde ihaleleri yapılan 2004 yılına ait 25 adet. karar ve içtihatların henüz oluşamamış olması. daha önce uygulanmakta olan kanunlardan çok farklı bir yapıya sahiptir. Fakat değişik yorum ve anlamalara meydan verir hükümlere ilişkin kesin görüş. Budak. Bu bağlamda 2886 sayılı Devlet hale Kanunu’nun günümüzün değişen ihtiyaçlarına cevap vermediği. 2003).

birinci olarak 14 adet uyuşmazlık (%25) ile Kamu hale Kanunu’nun “ haleye katılımda yeterlik kuralları” başlıklı 10 uncu maddesinde. 2004 yılında Kamu hale Kurulu’nun verdiği kararlar ve Kamu hale Kurumu’na yapılan itirazlar Kamu hale Kanunu açısından incelendiğinde uyuşmazlıkların. birinci olarak 9 adet uyuşmazlık (%17) ile Yapım şleri haleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 65 inci maddesinde ikinci olarak 6 adet uyuşmazlık (%11) ile Yapım şleri haleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “ ş deneyim belgeleri” başlıklı 40 ıncı maddesinde yoğunlaştığı görülmektedir. hale Tipi Pazarlık 4 Devlet hale Kanunu Şekil 1 Kamu hale Kurumuna yapılan itirazların ihale türleri. 2006 yılında yapılan itirazlar Kamu hale Kanunu açısından incelendiğinde uyuşmazlıkların. 2005 yılında itirazlar Kamu hale Kanunu açısından incelendiğinde uyuşmazlıkların. Aynı şekilde 2004 yılında Kamu hale Kurulu’nun verdiğ i kararlar ve Kamu hale Kurumu’na yapılan itirazlar Yapım şleri haleleri Uygulama Yönetmeliği açısından incelendiğinde uyuşmazlıkların. ikinci olarak 12 adet uyuşmazlık (%12) ile Kamu hale Kanunu’nun “Aşırı düşük teklifler başlıklı” 38 inci maddesinde yoğunlaştığı görülmektedir. ikinci olarak 6 adet uyuşmazlık (%16) ile Kamu hale Kanunu’nun “ haleye katılımda yeterlik kuralları” başlıklı 10 uncu maddesinde yoğunlaştığı görülmektedir. Ar. birinci olarak 27 adet uyuşmazlık (%28) ile Kamu hale Kanunu’nun “ haleye katılımda yeterlik kuralları” başlıklı 10 uncu maddesinde. Aynı şekilde itirazlar Yapım şleri haleleri Uygulama Yönetmeliği açısından incelendiğinde uyuşmazlıkların. birinci olarak 12 adet uyuşmazlık (%13) ile Yapım şleri haleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Aş ırı düşük teklifler” başlıklı 65 inci maddesinde. Aynı şekilde 2006 yılında yapılan itirazlar Yapım şleri haleleri Uygulama Yönetmeliği açısından incelendiğinde uyuşmazlıkların. “Yaklaşık maliyet” başlıklı 7 inci maddesi. birinci olarak 10 adet uyuşmazlık (%25) ile Kamu hale Kanunu’nun “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 38 inci maddesinde. ikinci olarak 9 adet uyuşmazlık (%16) ile Kamu hale Kanunu’nun “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 38 inci maddesinde yoğunlaştığı görülmektedir.300 250 hale Sayısı 200 150 100 50 0 257 47 18 Açık Belli st. birinci olarak 10 adet uyuşmazlık (%22) ile Yapım şleri haleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 65 inci maddesinde ve ikinci olarak 4’er adet uyuşmazlık (%9) ile Yapım şleri haleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Temel ilkeler” başlıklı 4 üncü maddesi. “ hale ve ön yeterlik dokümanının hazırlanması” başlıklı 19 uncu maddesi ve “Makine ve diğer ekipmana ilişkin belgeler” başlıklı 42 inci maddelerinde yoğunlaştığı görülmektedir. ikinci olarak 8 adet 153 .

4 Cumhuriyet Savcılığına Gön. Aynı şekilde 2008 yılında Kamu hale Kurulu’nun verdiği kararlar ve Kamu hale Kurumu’na yapılan itirazlar Yapım şleri haleleri Uygulama Yönetmeliğ i açısından incelendiğinde uyuşmazlıkların. Düzeltici şlem ptal Ret Karar Sonucu Şekil 2 Kamu hale Kurulu karar sonuçları. 33 adet düzeltici işlem tesis edilmesi (%10). ikinci olarak 21 adet uyuşmazlık (%11) ile Yapım şleri haleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 65 inci maddesinde yoğunlaştığı görülmektedir. Aynı şekilde. birinci olarak 43 adet uyuşmazlık (%26) ile Kamu hale Kanunu’nun “ haleye katılımda yeterlik kuralları” başlıklı 10 uncu maddesinde ikinci olarak 28 adet uyuşmazlık (%17) ile Kamu hale Kanunu’nun “Pazarlık usulü” başlıklı 21 inci maddesinde yoğunlaştığı görülmektedir. 2007 yılında yapılan itirazlar Yapım şleri haleleri Uygulama Yönetmeliği açısından incelendiğinde uyuşmazlıkların. birinci olarak 28 adet uyuşmazlık (%15) ile Yapım şleri haleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Pazarlık usulü” başlıklı 17 inci maddesinde. 2007 yılında yapılan itirazlar Kamu hale Kanunu açısından incelendiğinde uyuşmazlıkların. Kamu hale Kurulu’nun verdiği kararlarda hem istekliler lehine hem de idareler lehine kararları eşit oranda verdiği söylenebilir. 56 adet iptal (%17). ikinci olarak 12 adet uyuşmazlık (%12) ile Yapım şleri haleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Pazarlık usulü” başlıklı 17 inci maddesinde yoğunlaştığ ı görülmektedir. 154 .uyuşmazlık (%9) ile Yapım şleri haleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “ steklinin organizasyon yapısı ve personel durumu ile kaliteye ilişkin belgeler” başlıklı 41 inci maddesinde yoğunlaştığı görülmektedir. birinci olarak 21 adet uyuşmazlık (%21) ile Kamu hale Kanunu’nun “ haleye katılımda yeterlik kuralları” başlıklı 10 uncu maddesinde. birinci olarak 14 adet uyuşmazlık (%13) ile Yapım şleri haleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “ ş deneyim belgeleri” başlıklı 40 ıncı maddesinde. ikinci olarak 14 adet uyuşmazlık (%14) ile Kamu hale Kanunu’nun “Temel ilkeler” başlıklı 5 inci maddesinde yoğunlaştığ ı görülmektedir. 2008 yılında ise Kamu hale Kanunu açısından incelendiğinde uyuşmazlıkların. 26 adet konunun çişleri Bakanlığı’na gönderilmesi (%8) yönünde kararı mevcuttur (Şekil 2). Tüm yıllar birlikte analiz edildiğinde Kamu hale Kurulu’nun 182 adet ret (%53). 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 182 hale Sayısı 56 33 26 çişleri Bakanlığına Gön. 9 ptal Kararının ptali 6 Karar Vermeye Yer Yok 3 vedilik Kararı ptal 17 lgili dareyeBildirim.

13 adetini (%4) ortak girişimciler tarafından yapılan itirazlar oluşturmaktadır (Şekil 3). 155 . birinci olarak 59 adet uyuşmazlık (%12) ile Yapım şleri haleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 38 inci maddesinde ikinci olarak 44 adet uyuşmazlık (%9) ile Yapım şleri haleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Pazarlık usulü” başlıklı 17 inci maddesinde ve üçüncü olarak 43 adet uyuşmazlık (%9) ile Yapım şleri haleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “ ş deneyim belgeleri” başlıklı 40 ıncı maddesinde yoğunlaştığ ı görülmektedir. Sonuçlara bakıldığında şikâyet başvurularının %60 oranında kurumsal yapı türüne sahip istekliler tarafından yapıldığı görülmektedir. Kamu hale Kurulu’nun verdiği kararlar ve Kamu hale Kurumu’na yapılan itirazlar Kamu hale Kanunu açısından incelendiğinde uyuşmazlıkların. 200 150 hale Sayısı 100 50 0 Tüzel Kişi Gerçek Kişi Öğretim Görevlisi Başkanlık stemi Ortak Girişim Diğer 73 36 16 13 181 7 tiraz Türü Şekil 3 Kamu hale Kurumu’na yapılan itirazların türleri. Benzer şekilde Gencer (2005) tarafından 2004 yılına ait yapım işleri ihalelerindeki uyuşmazlıkların incelendiği çalışmada şikâyet başvurularının %66 oranında kurumsal yapı türüne sahip istekliler tarafından yapıldığ ı tespit edilmiştir.Kamu hale Kurulu. Aynı şekilde Şekil 5’e bakıldığında 2008 yılında Kamu hale Kurulu’nun verdiğ i kararlar ve Kamu hale Kurumu’na yapılan itirazlar Yapım şleri haleleri Uygulama Yönetmeliği açısından incelendiğinde uyuşmazlıkların. Kamu hale Kurulu 16 adet (%5) ihale ile ilgili olarak Kamu hale Kurumu Başkanlığı tarafından yapılan talep üzerine inceleme yapmıştır. Tüm yıllar göz önünde bulundurulduğunda Kamu hale Kurumu’na yapılan itirazların 181 adetini (%56) tüzel kişiler. birinci olarak 111 adet uyuşmazlık (%24) ile Kamu hale Kanunu’nun “ haleye katılımda yeterlik kuralları” başlıklı 10 uncu maddesinde ikinci olarak 61 adet uyuşmazlık (%13) ile Kamu hale Kanunu’nun “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 38 inci maddesinde ve üçüncü olarak 44 adet uyuşmazlık (%10) ile Kamu hale Kanunu’nun “Pazarlık usulü” başlıklı 21 inci maddesinde yoğunlaştığı görülmektedir (Şekil 4). Tüm yıllar göz önünde bulundurularak. aldığı kararların 214 adetini (%66) oybirliği ile 112 adetini (%34) ise oyçokluğuyla almıştır.

120 100 Uyuşmazlık Sayısı 80 60 111 44 40 20 1 0 3 5 6 7 9 10 11 12 13 15 17 20 21 24 26 27 28 35 9 1 1 5 11 3 1 1 3 2 4 11 5 2 29 Kanun Maddesi Şekil 4 tiraz maddeleri ve sayıları (Kamu hale Kanunu’na göre). Yapılan analizler. 70 60 Uyuşmazlık Sayısı 50 40 30 20 10 30 61 24 16 4 32 22 17 24 18 2 33 1 34 3 36 5 37 38 39 40 3 41 4 42 2 44 1 45 55 2 61 62 1 63 ddaa 0 Kanun Maddesi Şekil 4 (devamı) tiraz maddeleri ve sayıları (Kamu hale Kanunu’na göre). Kamu hale Kanunu’nun istekliler ve idareler tarafından tam olarak anlaşılamaması ve hak arama sürecinin yeni algılanıyor olması uyuşmazlıkların artış sebebi olarak gösterilebilir. araştırmalar ve kişisel görüşmeler neticesinde Kamu hale Kanunu’nun yapım işleri ihaleleri uygulamalarında uyuşmazlıkların sayısının yıllara göre bir şekilde arttığı gözlenmektedir. Yapılan analizler. araştırmalar ve yüz yüze görüşmeler (1 sayıştay denetçisi ve kamu kurumlarında görevli 5 inşaat mühendisi) sonucunda Kamu hale Kanunu’nun yapım iş leri ihaleleri uygulamalarındaki uyuşmazlıkların yoğunlaştığı noktalar belirlenmiş ve aşağıda maddeler halinde verilmiştir. Şeffaflık ve Rekabet Kamu alımlarında rekabeti etkili bir biçimde sağlamak ve sürdürebilmek için alımlar hakkındaki ayrıntılı ve anlaşılır bilgilerin mümkün olan en geniş alanda ilan edilmesi 156 .

yolsuzluk ve dolandırıcılıkla mücadele etmenin en önemli yolu alım sürecinin başından sonuna kadar mümkün olan en üst seviyede saydam tutulmasıdır. 70 60 Uyuşmazlık Sayısı 50 40 30 20 10 0 ddaa 40 41 42 45 46 48 49 50 53 54 55 58 59 60 61 62 63 65 66 69 70 59 43 40 24 13 4 1 3 3 2 2 1 17 15 1 3 3 17 11 1 1 18 Yönetm elik Maddesi Şekil 5 (devamı) tiraz maddeleri ve sayıları (Yapım şleri haleleri Uyg. 157 39 0 . Kamu hale Kurumu tarafından hangi evrakların eksik evrak olarak değerlendirilmesi gerektiği yönelik kesin ibarelerin bulunduğu bir düzenleme yapılmalıdır. ihalelere katılımı son derece kolaylaştıracağı gibi haksız rekabet ortamını da ortadan kaldıracaktır (Ustaömer. 50 45 40 Uyuşmazlık Sayısı 35 30 27 25 20 15 10 5 4 5 7 44 21 18 9 6 1 8 9 10 5 3 22 11 10 2 4 2 31 34 35 36 8 9 3 4 2 10 1 11 1 16 17 18 19 3 27 28 29 30 37 38 Yönetm elik Maddesi Şekil 5 tiraz maddeleri ve sayıları (Yapım şleri haleleri Uygulama Yön.’ne göre). 2006). Yeterlik Belgeleri ve Eksik Evrakların Tamamlattırılması steklilerin yeterliliklerini belirlemeye yönelik olarak "Ekonomik ve Mali Yeterlilik" ile " Mesleki ve Teknik Yeterlilik" kurallarının tek bir belge içerisinde toplanması. 2006).’ne göre). (Erol.gerekmektedir. Kamu alımlarında etkinliği bozan siyasi himayecilik. Yön.

2006). haksız rekabete yol açmayan. ihalelerde ihalelere verilen tekliflerin etkilenmemesini sağlayacak şekilde. Yaklaşık Maliyet Sağlıklı bir yaklaşık maliyetin belirlenebilmesi için idarelerce yaklaşık maliyet komisyonu başlığı altında komisyonların ve bu komisyonları denetleyen mekanizmaların oluşturulması gerekmektedir. bu yönde değişiklilikler yapılmalıdır ( ğdeler. Bürokrasinin Yoğunluğu halelerin etkin ve verimli biçimde gerçekleştirilebilmesi için tüm sürelerin yeniden gözden geçirilmesinin uygun olacağı düşünülmektedir ( ğdeler. 2003). Tespit edilen yaklaşık maliyetin. denetim altında tutulan “ ş Deneyim Belgeleri”nin oluşturulması ve mesleki yetkinlik belgesine dönüştürülmesi. gizliliğ i esasından vazgeçilmeli ve Kamu hale Kanunu’nun ilgili maddelerinde. ş Deneyim Belgeleri steklilerin ekonomik ve mali yeterlikleri yanı sıra mesleki ve teknik yeterliliklerinin net bir şekilde belirlenmesine yardımcı olan. hale Dosyası Son Alım Tarihi Kamu hale Kanunu’nun ilgili maddesine ihale dosya bedeli esas alınmak suretiyle ihale dosya son alım tarihi ile ihale tarihi arasına bir süre konulmalıdır.Aşırı Düşük Teklifler 4734 sayılı Kamu hale Kanunu’nun 38 inci maddesinde aşırı düşük tekliflerin tespit ve sorgusunun verimli bir şekilde yapılabilmesi için hangi bilgi ve belgelerden istifade edilebileceği ve hesaplamanın nasıl yapılacağına ilişkin resmi kriterlerin Kamu hale Kurumu tarafından belirlenerek gerekli değişikliklerin yapılması gerekmektedir. Benzer şler Uyuşmazlıkların giderilmesine yönelik olarak Yapım şlerinde ş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer şlere Dair Tebliğ’in ekinde yer alan Benzer ş Grupları Listesi’nin tekrar revize edilmesi ve kapsamının genişletilmesi yeterli olacaktır. 2003). sağlıklı bir ihale rejimi için büyük katkı sağlayacaktır (Küçük. halelerle ilgili şikâyet olması durumunda ihale süreci uzamaktadır. Aynı şekilde ihale işlemlerin hızlandırılmasına yönelik elektronik ortamda süreçlerin ilerletilebildiği yeni yöntemler benimsenmelidir. Bütün Tekliflerin Reddedilmesi ve halenin ptali halelerin iptaline yönelik uygulamada hukuki gerekçelerinin de içerisinde bulunduğu ihale iptali özel standart formu uygulamasına gidilerek idarelerin ve ihale yetkililerinin 158 . Konulacak bu sürenin minimum 2 gün olarak benimsenmesi faydalı olacaktır. hale sürecinin uzamamasını sağlamak amacıyla idarelere veya Kamu hale Kurumuna yapılacak olan itirazlarda yatırılacak olan ücretlerin caydırıcı nitelikte olması gerekmektedir.

Yaklaşık maliyetin. hale Dokümanı ve dari Şartnameler darelerce hazırlanacak ihale ilanları ve ihale dokümanlarının kontrol mekanizması oluşturularak denetlenmesi veya ilgili kurumlarda çalışan personellerin idareler ve Kamu hale Kurumu tarafından eğitilmelerine yönelik programların düzenlenmesiyle uzman personellerin yetiştirilmesi sağlanmalıdır. Aynı şekilde Kamu hale Kanunu’nun 37 nci maddesinde tekliflerin değerlendirilmesine yönelik hükümler belirtilmiştir. içerisinde hangi evrakların eksik evrak olup olmadığına dair açık ve net ibarelerin bulunduğu bir düzenleme yapılmalıdır. Ek düzenlemelerin yapılması gerekmektedir. rekabet ve eşitlik ilkelerinin daha kuvvetli bir zemine oturtturulması amacıyla “ haleye Katılım Yeterlik Belgesi” uygulaması hayata geçirilmelidir. haleye katılımlarda isteklilerden istenen "Ekonomik ve Mali Yeterlilik" ile " Mesleki ve Teknik Yeterlilik" ile ilgili belgelerin azaltılması. Tekliflerin Hazırlanması ve Sunulması steklilerin teklif dosyalarını hazırlarken konuyla ilgili olan tutumlarını ciddileştirmeleri durumunda uyuşmazlıklar ortadan kalkacaktır. hale 159 . Kamu hale Kanunu kamu ihalelerinde açıklık ve rekabet açısından yetersizdir.ihaleleri hukuki gerekçelere dayandırmadan iptal edememeleri sağlanarak bu konuyla ilgili uyuşmazlıklara çözüm yolu bulunmuş olacaktır. lgili maddede öngörülen şartlar net olmasına karşın biraz esneklik içermesi birtakım sıkıntılar yaratmaktadır. Ödenek ve Sözleşme Sözleşme türünün seçimi. güçlendirme ve onarım işlerinde Kamu hale Kanunu ve ikincil mevzuatında düzenleme yapılarak Teklif Birim Fiyat sözleşme usulüne göre ihale yapılabilmesinin önü açılmalıdır (Akçay ve Manisalı. 2007). Eksik evrakların değerlendirilmesine yönelik olarak. hale lanı. ihalelerde ihalelere verilen tekliflerin etkilenmemesini sağlayacak şekilde gizliliği esasından vazgeçilmelidir. Sonuçlar Yapılan bu çalış ma sonucunda yapım işleri ihaleleri uygulamalarında tespit edilebilen uyuşmazlıklar ve eksiklikler tespit edilmiş ve bunlara çözüm olabilecek önerilerde bulunulmuştur. Özellikle ihale öncesi uygulama projelerinin yapılmasının imkânsız olduğu. uygulamada yaşanan en önemli problemlerden birisidir. Aşırı düşük tekliflerin tespit ve sorgusunun verimli bir şekilde yapılabilmesi için hangi bilgi ve belgelerden istifade edilebileceği ve hesaplamanın nasıl yapılacağına ilişkin resmi kriterlerin Kamu hale Kurumu tarafından belirlenerek gerekli değişikliklerin yapılması gerekmektedir. Pazarlık Usulü Konu ile ilgili uyuşmazlıkların giderilmesi için Kamu hale Kurumu tarafından denetlenen. ihale ilan kontrol mekanizması içerisinde ihale usul denetim mekanizmasına da yer verilmesi yeterli olacak ve yapı iş lerinin doğru olan ihale usulüyle yapılması sağlanacaktır.

Belirsizlikler ve Uygulama Farklılıklarının ncelenmesi.htm Getirdiği Sorunlar. Dördüncü nşaat Yönetimi Kongresi. Gencer.dosya bedeli esas alınmak suretiyle ihale dosya son alım tarihi ile ihale tarihi arasına minimum 2 gün olması şartıyla bir süre konulmalıdır. Elektronik ortamda ihalelerin yapılabileceği veya ihale süreçlerindeki işlemlerin elektronik ortam vasıtasıyla yapılabileceği uygulamalara geçiş süreci başlatılmalıdır. s.org. (2006) Nasıl Bir ş http://www. 453-464. Bildiriler Kitabı.icisleri. Bildiriler Kitabı. 160 . Erol K. 101-107. Osmangazi Üniversitesi. Köksal E.intes. nşaat Mühendisleri Odası. Manisalı E. Eskişehir. K K. (2006) ş Deneyim Belgeleri Sorunlar http://www. Fen Bilimleri Enstitüsü. nşaat Mühendisleri Odası stanbul Şubesi.org. (2005) Kamu hale Kanununa Göre Yapılan Yapım şleri halelerindeki Uyuşmazlıklar ve Uyuşmazlık Kararları Üzerine Bir Araştırma. Fen Bilimleri Enstitüsü. (2005) 4734 Sayılı K K ve 4735 Sayılı K SK Çerçevesinde. (2005) 2886 ve 4734 Sayılı hale Kanunlarının ncelenmesi ve Yapım şlerinde 4734 Sayılı Kamu hale Kanunu’nun Uygulamasında Karşılaşılan Sorunlar çin Çözüm Önerileri. (2003) Kamu hale Kanunu ve Uygulamadaki Sorunlar. Sözleşme Aşamasına Kadar Geçen Sürede Karşılaşılan Sorunlar.gov. stanbul. Kamu hale Kurumu. Yüksek Lisans Tezi. Yüksek Lisans Tezi.intes. zmir. stanbul Teknik Üniversitesi. Fen Bilimleri Enstitüsü. 108.tr/06/dergi/?sayi=101&makale=174 ve Çözüm Önerileri. Yapım şlerinde. stanbul. 13-26. Uluslararası Kamu Alımları Sempozyumu. (2003) Kamu hale Kanununun http://www. s. A. stanbul Teknik Üniversitesi. (2006) 4734 Sayılı Kamu hale Kanunu’nun Uygulamasında Karşılaşılan Sorunlar çin Çözüm Önerileri. Deneyim Yücel R. AB Uygulamaları Çerçevesinde Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar Açısından ncelenmesi. stanbul. stanbul. H. Kaynaklar Akçay C. s.tr/06/dergi/?sayi=98&makale=91 Ustaömer H. (2007) 4734 Sayılı Kamu hale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu hale Sözleşmeleri Kanununun. Gencer H. Sertifikası. Küçük M. Mali Hukuk.tr/_Icisleri/WPX/kik_sorunlari. Karapınar O. Ankara. ğdeler S. nşaat Mühendisleri Odası. (2006) II. Budak O. stanbul.. Yüksek Lisans Tezi. (2003) Kamu hale Yasası ve Uygulamadaki Sorunlar. Üçüncü Yapı şletmesi Kongresi.

tr Öz Yapı üretim sürecinin ilk basamağı mimari tasarlama eylemidir. tanımlama. işleve bağlı gereksinimler araştırılır ve gereksinimlerin özelliklerine göre mekansal gereklilikler listeler halinde belirlenir.htiyaç Programı Hazırlama Sürecinin Proje Yönetimi Bağlamında rdelenmesine Yönelik Bir Uygulama: l Özel dare Binaları Gülden Gümüşburun Ayalp Ç. Mimarlık Bölümü. bu binalardan hangilerinin belirli bir ihtiyaç programı dahilinde üretilmediği saptanmış ve fiziksel mekan eksiklikleri tespit edilmiştir. Tasarım verilerinin saptandığı ihtiyaç programları oluşturulurken. Adana 03223386394 E-posta: eerten@cu. Adana 03223386394 E-posta: gayalp@cu. üretim ve kullanım aşamalarından oluşmaktadır. Fak. Bu çalışmada. fonksiyonları. 161 . Daha sonra belirlenen bir bölgede bulunan yedi adet il özel idare binaları incelenmiş. htiyaç programları. Müh.edu.Ü. Müh. kullanıcının istek ve beklentilerine optimum düzeyde cevap verebilmesi için hazırlanmaktadır. Giriş Proje hayat döngüsü süreci. l özel idare binaları. Eksikliklerin telafisi için yapılan her çaba proje maliyetini arttırmakta. Etkin bir tasarımın yapılabilmesi için tasarım verilerinin belirlenmesi gerekir. Anahtar Sözcükler: htiyaç programı. bina içinde yer alan organizasyonları tanımlarken. Mim. yapının. tasarım. Bu aşamanın başlangıcında ihtiyaç programının hazırlanması gerekmektedir.edu. işlevsel ve performans kayıpları olduğu belirlenmiştir. Proje yönetimi. zaman. Fak. Mim. bir yandan beklenen hizmetleri. Ancak ülkemizde inşaat sektöründe birçok bina yapısı için ihtiyaç programı hazırlama aşamasına yeterli önem verilmediği bilinmektedir. Bunun sonucunda binanın yapım ve kullanım aşamasında birçok sorunla ve eksiklikle karşılaşıldığı bir gerçektir. Yapı ile ilgili konsept oluşturulduktan sonra yapılması gereken önemli çalışmalardan birisi tasarım aşamasıdır.tr Erkin Erten Ç. Mimarlık Bölümü. konsept geliştirme. performans ve para kaybına neden olmaktadır. il özel idare binaları ile ilgili yasal mevzuat göz önüne alınarak söz konusu binalar için ihtiyaç programı belirlenmeye çalışılmıştır. Sonuç olarak belirli bir ihtiyaç programına göre üretilmeyen yapılarda. yapım ve kullanım aşamasında ciddi boyutlarda parasal. htiyaçları tamamen karşılayabilecek mimari tasarıma ancak bu çalışmanın yapılması sonucunda başlanabilir. öte yandan binanın nicesel ve nitesel yönlerinden fiziksel özelliklerini anlatır ( Yeğin. htiyaç programları.Ü. 2000 ).

önce l Özel dare binaların için. üretilen yapılar iş lev. 5302 sayılı kanunun 12. son yasal düzenlemedeki işleyiş ve görev tanımları dikkate alınarak bir ihtiyaç programı hazırlanmıştır. ağırlıklı olarak il özel idare binasının içinde bulunan iç kullanıcılar değildir. l Özel dare Binalarının htiyaç Programının Belirlenmesi l özel idare binalarındaki birimleri. Ancak ülkemizdeki yapı üretim sürecinde ihtiyaç programı hazırlama aşamasına gereken önemin verilmediği. maddesine göre. encümen üyelerinin gerektiğinde genel sekreterin katılımıyla gerçekleşmektedir. fiziksel boyut ve konfor koşulları bakımından amaca uygun olmadığı bilinmektedir. kullanıcılarla kapsamlı görüşmelerin yapılması. Bunun için meclis salonunun ayrı bir girişinin olması gerekmektedir. meclis başkanının.” 5302 sayılı yasayla birlikte il özel idaresinin organları arasında.” 3360 sayılı yasaya kıyasla yeni yasa döneminde il genel meclisinin etkinliğinin artması meclis salonunun kullanımının artmasını beraberinde getirmiştir. l genel meclisi toplantıları meclis üyelerinin. Yeni düzenlemeye göre. Bu programlar hazırlanırken. konu ile ilgili uzmanlardan görüş alınması ve ilgili yasal mevzuatın göz önünde bulundurulması gerekmektedir. her bir birim için 5302 sayılı yasaya göre ortaya çıkan fiziksel mekan gereksinimleri ve özellikleri belirlenmiştir. görev ve iş leyişlerine göre gruplayarak. ilgili literatürün taraması. kullanılacak malzeme niteliğini belirlemekte ve dolayısıyla projenin yaşam döngüsü içerisindeki toplam maliyetini doğrudan etkilemektedir. bina kullanıcılarıyla ilgili görüşmeler yapılmıştır. Bununla birlikte genel meclis toplantılarından önce ve sonra kullanıcıların bir araya gelebileceği ve kulis yapabileceği fuaye alanlarına ihtiyaç duyulmaktadır. konfor koşularını. toplantıya 162 . “5302 sayılı l Özel daresi Kanunu il genel meclisi toplantılarının sayılarını arttıracak bir düzenlemeye gitmiştir. Ancak tasarım aşamasında düşünülmeyen ve sonradan telafi edilmeye çalışılan bu iyileştirme çabaları çoğunlukla amacına ulaşamamakta ve proje maliyetini büyük boyutta artırmaktadır. Meclis başkanının veya üyelerden herhangi birinin gerekçeli önerisi üzerine. Sonradan bu olumsuzlukları gidermek için yapıda çeşitli boyutlarda tadilat ve ilavelerin yapılması gündeme gelmektedir. il genel meclisinin konumu değiş miş ve öncelikli duruma getirilmiştir. “ l genel meclisinin toplantıları açıktır.htiyaç programları. il genel meclisi kendi belirdiği bir aylık tatil hariç her ayın ilk haftası toplanacaktır. Yani meclis salonunun kullanıcıları. yapıdaki mekânların işlev ve fiziksel boyutlarını. Son olarak da tarafımızdan oluşturulan programa göre incelenen örneklerdeki eksiklikler belirlenmeye çalış ılmıştır. yer alan mekanlar tespit edilmiş. Meclis Salonu ve Birimleri “ l genel meclisi il özel idaresi yönetiminin karar organıdır. Bir yüksek lisans çalışması olarak gerçekleştirilen çalışmada. Daha sonra çalışma kapsamındaki Adana ve çevresindeki illerde kullanılmakta olan 7 il özel idare binasında. bunun sonucunda da.

163 . Meclis çalışma birimleri için gereksinim duyulan mekanlar. Meclis başkanı odası ve sekretaryası. 2005). 5302 sayılı yasada yapılan tanımlamalara ve araştırma yapılan il özel idare binalarındaki kullanıcılarla yapılan görüşmelere göre ihtisas komisyonları meclis çalış ma birimleri içinde yer almaktadır. bu evrakları inceleyebileceğ i masa düzeni bulunan denetim komisyonu odasına ihtiyaç duyulmaktadır. • Denetim komisyonu odası. maddesine göre kurulan “Denetim Komisyonu” il özel idaresinin gelir ve giderlerini denetlemek üzere il genel meclisince oluşturulan ve il genel meclisinin etkinliğini arttıran diğer bir faktör olarak göze çarpmaktadır” (Coşkun ve Uzun. bu komisyonlarda meclisteki üye sayısı oranında temsil edilecektir” (Coşkun ve Uzun. sahne. 2005). Mekan organizasyonu açısından yapılan gözlem ve görüşmeler doğrultusunda meclis salonun yakınlarında ihtisas komisyon odalarının olması olumlu olacaktır. “ htisas komisyonları 3 ile 5 kiş iden oluşacak ve her siyasi parti. 2005). Bu veriler sonucunda. fonksiyon ve görev açısından TBMM’deki meclise ve meclis salonuna benzemektedir. çeviri odası. projeksiyon odası salon içinde olması gereken birimlerdir. meclis salonunda halkın ve basının toplantıları izleyebileceği mekanlara gereksinim duyulmaktadır. belirlenmiştir. l özel idare binalarındaki meclis salonu. “5302 sayılı l Özel dareleri Kanunu’nun 17. • Meclis üyeleri çalışma odası. meclis başkanının toplantılara katılamadığ ı durumlarda meclise başkanlık eden meclis başkan vekili odası. Denetim Komisyonları yeni yasaya göre il özel idareleri içinde belirli bir dönemde görev yapan servislerdir. denetim komisyon üyelerinin evraklarını saklayabileceği dolapları bulunan. • Parti grup odaları olarak. meclis üyelerinin oturma düzeninden farklı bir düzende izleyici bölümlerine ihtiyaç duyulmaktadır.” Bu hükme göre. maddesine göre. sahne arkası. 5302 sayılı l Özel daresi Kanunu’nun 16. Bu amaçla meclis salonlarında izleyici balkonları veya meclis salonunun arka sıralarında. • Meclis başkanı odası. • htisas komisyonu odaları. parti grup odaları meclis çalışma birimleri mekanları arasındadır. Meclis Çalışma Birimleri “Yeni yasayla gerçekleşen yeniliklerden birisi meclisin kendi içinden seçeceği ihtisas komisyonlarıdır. • Meclis başkan vekilleri odası. Her yılın ocak ve şubat aylarında 60 gün süreyle görev yapan komisyonun toplanması gerekmektedir.katılanların salt çoğunluğuyla kapalı oturum yapılmasına karar verilebilir. Bu açıdan meclis salonu ele alındığında. üyeleri arasında seçilecek kişilerden oluşan ihtisas komisyonları oluşturulabilmektedir” (Sobacı. sekretaryası. il genel meclisi.

Sayısı iki katına çıkan encümen üyeleri için encümen üye odalarına ihtiyaç duyulmaktadır. WC-Duş gibi mekanların ayrılmış olduğu gözlenmektedir. 5302 sayılı kanunun 27. maddesinde. maddesine göre. maddesine göre. 2005). halelere izleyici olarak halk da katılabilmektedir. 5302 sayılı kanundaki düzenlemeyle il encümenini seçilmiş ve atanmışların birlikte görev yaptığı bir yapıya dönüştürülmüştür. nüfus ölçütüne göre genel sekreter yardımcılığ ı kadrosu da oluşturabileceğini belirtip. haftada en az bir kere toplanması belirtilmiştir. 164 . özel kalem. 5302 sayılı yasadan önceki dönemde valilerin il özel idarelerinde denetim yetkileri ve görev alanları daha geniş olması nedeniyle il özel idare binalarında vali için ayrılmış makam odaları dışında çalışma ve dinlenme odası.” Yasadaki bu görev tanımlaması ve kullanıcılarla yapılan görüşmeler doğrultusunda encümenin ihale iş lemlerini yapabileceği bir mekana ihtiyaç duyulmakta ve bu mekan ihale salonu olarak yapıya yansımaktadır. “Genel Sekreter. vali il özel idaresinin başı ve tüzel kişiliğinin temsilcisidir. Genel Sekreter Çalışma Birimleri 5302 sayılı kanunun 35. l genel meclisinin kararları üzerinde geniş ve önemli vesayet yetkilerine sahipti. Valilik Çalışma Birimi 5302 sayılı yasanın 29. validen sonra idari işler için en yetkili bürokrat konumundadır” (Sobacı. 3 milyon nüfusa kadar olan illerde en fazla iki. l encümeni yürütme organı olmanın dışında 2886 sayılı Devlet hale Yasasına göre. Fakat “ Vali 3360 sayılı yasa döneminde il özel idaresinin başı ve yürütme organı. sekreter. 2006). 5302 sayılı yasanın yapmış olduğu bu tanımlamayla. il genel meclisi ve il encümeni kararlarına. valinin il genel meclisi başkanlığı görevine son verilmektedir” (Çiftepınar. Ayrıca vali. 5302 sayılı l Özel daresi Kanunu. Her hafta en az bir kere yapılması gereken encümen toplantılarına katılan vali için toplantılardan önce ve sonra kullanabileceği vali makam odası il özel idare binasının programında düşünülebilir. vali adına ve onun emirleri yönünde. üye sayısı iki katına çıkan encümenin başkanı olma sıfatını korumaktadır” (Coşkun ve Uzun. “ l Özel daresinin gelir getirici menkul ve gayrimenkullerinin ihale iş lemlerini de yürütür. il encümeninin önceden belirlenmiş gün ve saatte. 2005). aynı zamanda il genel meclisinin başkanı konumunda bulunmaktaydı.” “Valiye karşı sorumlu olan genel sekreter. bunun üzerinde nüfusa sahip olan illerde ise en fazla dört kişinin genel sekreter yardımcılığına getirilebileceğini belirlemiştir.Encümen Birimleri “3360 sayılı l Özel dare Kanunun getirdiği yapıda il daimi encümeni il genel meclisinin kendi içinden seçeceği beş kişiden oluşurken. il özel idare hizmetlerinin. il özel idare binalarında encümen toplantı odasına ihtiyaç duyulmaktadır. Yeni yasayla valinin yeri son sıraya düşürülüp. il özel idaresinin amaç ve politikalarına göre düzenler ve yürütür. mevzuat hükümlerine.

Yukarda yapılan tanımlama ve görevlendirmeler kapsamında seçilen örneklerde gözlem ve görüşmeler yapılmıştır. • Makam odası ve sekretaryadır. Denetçi Üye Odaları 5302 sayılı kanunun 38. Dış denetimde görevlendirilen kişiler 2–3 yılda bir. • Daire başkanları için makam odası ve sekretaryası. • WC-Duş olarak belirlenmiştir.” belirtilmiştir. il özel idare binalarında iç denetimi yapan memurlar için mekana ihtiyaç duyulduğu belirlenmiştir. şleyiş in bu yönde olması il özel idare binalarında dış denetçi için sürekli kullanımda olan mekana ihtiyaç duyulmamaktadır. maddesinde “ l özel idarelerinde iç ve dış denetim yapılır. geçici süreyle il özel idare binalarında bulunmaktadır. “ l özel idaresinin örgütlenme yönünden hiyerarşik kademeleri. Daire Başkanı. Bu mekanlar iç denetçi odası olarak programa yansıyabilir. 165 . Büyükşehir belediyelerinin bulunduğu illerde genel sekreterlik-daire başkanlığı-müdürlük-servisler. Bunun sonucunda.” (Coşkun ve Uzun. mali ve performans denetimini kapsar.5302 sayılı kanunda yapılan tanımlamalara ve seçilen örneklerde yapılan görüşme ve gözlemlere göre genel sekreter için gereksinim duyulan mekanlar.” “Yine aynı maddede il genel meclisine ihtiyaca göre. sağlık. maddesine göre. Seçilen örneklerde yapılan gözlem ve görüşmeler sonucunda. imar. • Müdürler için makam odası. 5302 sayılı kanunda belirtilen dış denetim ise 2–3 yılda bir Sayıştay tarafından yapılacak denetimi ifade etmektedir. Yeni yasanın teşkilat yapısına getirmiş olduğu daire başkanlıkları ve/veya müdürlükler ve servisler için mekanlara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu mekanlar. diğer illerde genel sekreterlik-müdürlük-servisler şeklindedir” (Coşkun ve Uzun). tarım. insan kaynakları ve hukuk işleri birimlerinden oluşur. mali işler. Denetim. Genel sekreter yardımcıları içinse. genel sekreterlik. • Özel çalışma ve dinlenme odası. adı geçen birimlere ilave olarak yeni birimler oluşturma yetkisi tanınmıştır. “ l özel idaresi teşkilatı. iş ve işlemlerin hukuka uygunluk. • Genel sekreter makam odası. 2005).Müdür. • Servisler olarak belirlenmiştir. • Genel sekreter sekretarya ve bekleme alanları. il özel idare binalarındaki rezerv ofisler dış denetçiler tarafından kullanılabileceğ i saptanmıştır.Servis Çalışma Birimleri 5302 sayılı l Özel daresi Kanunu’nun 35.

Diğer beş örnekte ise yapı bütünün sadece bir kısmı özel idare olarak kullanılmaktadır. . sadece il özel idare fonksiyonlarını karşılayacak şekilde yapılar olması olumlu bulunmuştur. • Kadroda belirtilen kişi sayısına göre avukat odaları. Çalışma Alanındaki l Özel dare Binalarının Değerlendirilmesi Çalış ma alanı içinde olan Adana. Mersin. Araştırmalardan elde edilen bulgular değerlendirilmiştir. Tamamı özel idare olarak kullanılmayan ve belirli bir ihtiyaç programına göre tasarlanmayan binalarda yeni mekanlara ihtiyaç duyulmuş.Beş örnekte salon içinde uygun donatı mevcuttur. . Şanlıurfa. Adana. ncelenen örneklerden ikisi yapı bütünün tamamının özel idare olarak kullanıldığ ı binalardır ( Adana ve Mersin özel idare binaları ). ncelenen örneklerin meclis salonları ele alındığında. Yapılan gözlem ve görüşmeler sonucunda bu mekanlar aşağıdaki gibi belirlenmiştir. Seçilen örneklerde yapılan gözlem ve görüşmeler sonucunda. 166 . 2005 yılında değişen yasa ile il özel idarelerinin sorumluluklarıyla birlikte kadrolarının artmasıyla mekansal ihtiyaçlar da artmıştır. ki örnekte meclis salonu için ana girişten ayrı giriş. htiyaç programı belirlenip. Hatay. tasarlanan yapılar ile aksi durumda olan yapıların eksiklikleri şu şekilde belirlenmiştir. Belirli bir ihtiyaç programına göre tasarlanan ve yapı bütünün tamamını özel idare olarak kullanan Adana ve Mersin özel idare binalarında meclis salonuyla ilgili tüm mekan gereksinimleri ve donatılar mevcuttur. Bu katlarda özel teşebbüse ait işletmeler bulunmaktadır. Hatay ve Şanlıurfa l Özel darelerinin binaları belirli bir ihtiyaç programı dahilinde oluşturulmuş yapılardır. Kahramanmaraş ve Osmaniye özel idare binaları ise belirli bir programa göre yapılmamıştır. kamu yapısı olan il özel idare binalarının kendi amacına uygun.7 örneğin dördünde fuaye alanı. incelenen örneklerin birimleri tek tek ele alınıp saptamalar yapılmıştır. • Hukuk müşavirliği hizmet birimleridir. .Hukuk Müşavirliği Çalışma Birimi l özel idaresi içindeki hukuk işleri birimi. Osmaniye ve Mersin özel idare binalarında gözlem ve kullanıcılarla görüşmeler yapılmıştır.Üç örnekte izleyici bölümü. htiyaç programına göre tasarlanmayan binalarda ise birçok eksiklik göze çarpmaktadır. Gaziantep. . bazı katları il özel idaresine gelir getirmesi amacıyla kiraya verilmiştir. Gaziantep. Yeni yasayla birlikte bu birimde çalışacak olan kullanıcılar için mekanlara ihtiyaç duyulmaktadır. Mekan organizasyonu yönünden yapılan değerlendirmede. bu ihtiyacın giderilmesi için tadilatlar yapılmış ve bazı tadilatlar halen devam etmektedir. Kahramanmaraş. Şanlıurfa binaları il özel idare olarak yapılmış olmasına rağmen. Kahramanmaraş ve Osmaniye özel idare binaları ise yapılmış olan bir iş merkezinin belirli katlarında hizmet vermektedir. Bu tadilatlar hem hizmet aksamalarına neden olmakta hem de proje maliyetini arttırmaktadır. Hatay. il özel idaresinin hukuki işlerine bakmakla görevleri belirtilmiştir. Gaziantep.

bazı memurlar mekan yetersizliğ i nedeniyle personeliyle aynı odayı kullanmaktadır. Daha önceki yasa döneminde de meclis başkanı odası ve parti grup odaları. ncelenen il özel idare binalarında daire başkanlarının kendilerine ait odalarının olduğu belirlenmiştir.Osmaniye özel idare binasında ise yine mekan yetersizliğinden dolayı iki müdür aynı odayı kullanmaktadır. Ancak encümen ihale salonunun ve encümen üye odalarının eksikliği kullanıcılar tarafından vurgulanmıştır.Gaziantep ve Şanlıurfa özel idare binalarında.Meclis çalışma birimleriyle ilgili değerlendirmede. bu durumdan rahatsızlık duymakta ve performanslarını olumsuz yönde etkilediğini belirtmektedir. denetim komisyonu yeni yasa döneminde il özel idarelerine katılan birimler olduğu için birçok örnekte eksikliği saptanmıştır. . .Beş örnekte denetim komisyon odası. Personeliyle ya da başka bir müdürle aynı odayı kullanan müdürler. ki örnekte meclis başkan vekili odası bulunmaktadır. . incelenen örneklerin tamamında encümen toplantı salonun ve birçoğunda da encümen hizmet birimimin mevcut olduğu görülmektedir. müdür gibi yönetici sıfatı taşıyan elemanların kendilerine ait odaların olması gerekmektedir. Ancak ihtisas komisyonu. Ancak müdürlerin bir kısmının kendine ait odalarının olmadığı tespit edilmiştir. ncelenen örneklerin birinde ihtisas komisyon odası. ncelenen üç örnekte encümen üye odası. Bu nedenle bu mekanlar incelenen örneklerin tamamında mevcuttur. il özel idare binalarında var olan mekanlardır.Altı örnekte encümen hizmet birimi. . Encümen birimleri ele alındığında. meclis başkanı odası ve parti grup odaları. Mekan organizasyonu kapsamında ele alınan konulardan birisi de mekan kullanımıdır. 5302 sayılı yasadan önceki dönemde il özel idareleri içinde yer alan bu birimlerde eksiklik görülmemektedir. incelenen tüm örneklerde bulunmaktadır.Bir örnekte de encümen ihale salonu mevcuttur. 167 . . Daire başkanı.

MARAŞ OSMANYE MERSN MEKANLAR Meclis Üye Çalışma Odaları Parti Grup Odaları Encümen Üye Odaları Encümen Hizmet Birimi Encümen Toplantı Salonu Encümen hale Salonu Vali Makam Odası Genel Sekreter Makam Odası Genel Sekreter Çalışma ve Dinlenme Odası Sekretarya ç Denetçi Odası Dış Denetçi Odası Hukuk Müşavirliği Hizmet Birimi Avukat Odası 168 .Tablo 1. ncelenen Örneklerdeki Mevcut Mekanların Kontrol Listesiyle Belirlenmesi NCELENEN ÖRNEKLER Ana girişten ayrı meclis girişi Meclis Salonu Fuaye zleyici Bölümü Meclis Başkanı Odası Meclis Başkan Vekili Odası htisas Komisyon Toplantı Odası Denetim Komisyonu Toplantı Odası ADANA GAZANTEP HATAY ŞANLIURFA K.

. hiçbir eksiklik bulunmamaktadır. Bu aşamanın ilk basamağında olan bina ihtiyaç programlarının gerekli ayrıntıda hazırlanmasının diğer aşamaları da önemli ölçüde etkileyeceği düşünülmektedir. kullanıcı gereksinimlerinin yapının ömrü boyunca değiştiğidir ( Niskala vd. Örneğin. iş merkezi olarak tasarlanmış bir yapının belirli katlarında hizmet vermektedir. Dolayısıyla ihtiyaç programı hazırlama aşamasına gerekli önemin verilerek projenin bu çerçevede geliştirilmesi için. düzeltme ve sonuçta yıkımlara dahi neden olabilmektedir. eksikliği gibi ihtiyaçlara cevap verememe sorunlarıyla karşılaşılmaktadır. Bu çalış ma kapsamında yapılan araştırmalar sonucunda. 2006). Çalış ma kapsamındaki Adana l Özel dare binası 2005 yılında yasa değişmeden önce yapılmış olmasına rağmen. kamu inşaatlarının öncelikle anahtar teslimim götürü bedel usulüyle ihale edilmesi öngörülmektedir. htiyaç programı olmadan üretilen Kahramanmaraş ve Osmaniye il özel idare binaları. Gereklilikler saptanmadan tasarımına ve yapımına başlanan yapıların süreç içinde birçok sorunla karşılaşacağı şüphesizdir. proje ve mahal listesi ile ayrıntılı bir şekilde tanımlanarak. Yapılan tadilatlara rağmen halen ihtiyaçlar optimum düzeyde karşılanamamaktadır. meclis salonuna ayrı bir giriş yapılması. kullanıcı gereksinimleri doğrultusunda tasarlanabilmesi için. Tasarım aşamasında düşünülmesi gereken kriterler göz önüne alınmadığından eksikliklerin büyük bir kısmı tadilat yapılmasına dahi müsaade etmemektedir. yapılarda onarım. htiyaç programları hazırlanırken göz önüne alınması gereken diğer bir boyut ise. Mersin l Özel dare binasında. ihtiyaç programlarının hazırlanması gerekir. bu değişimler için gerekli tasarım önlemleri alınmalıdır. teknik şartname. Bu ihale yönteminde işin sözleşme. meclis salonuna fuaye yapılması mümkün olmamaktadır. Mekanların. yeni yasanın tanımlamalarına göre hazırlanan ihtiyaç programı dahilinde üretildiği için. yapıların özellikleri sabit kalırken.Sonuçlar Ve Öneriler Yapı projeleri. bazı il özel idare binalarının ihtiyaç programına göre üretilmediği ve bunun sonucunda söz konusu binalarda çok sayıda tadilat yapıldığı. Diğer taraftan 2003 yılında yürürlüğe giren mevcut Kamu hale Yasasında. 1992 ). Bu binalarda ortaya çıkan eksikliklerin bir kısmı. yapı ürününü elde etmek için bir üretim sürecine sahiptirler. işin tamamlanmadan yeniden ihalesi gündeme gelebilmekte ve taraflar arasında anlaşmazlıklar çıkabilmektedir. bu durumun ciddi boyutlarda parasal harcamalara ve önemli düzeyde hizmet aksamalarına neden olduğu yönünde bulgulara ulaşılmıştır. Aksi halde inşaat sürecinde iş miktar ve çeşitlerindeki artışlar proje yönetimini güçleştirmekte. Bunun sonucunda mekan yetersizliği. Gerekli önlemlerin alınmamış olduğu durumlarda. tüm gereklilikleri karşılayacak bir ihtiyaç programına göre üretildiği için yapı kullanım sürecinde hiçbir tadilata veya eklemeye ihtiyaç duyulmamıştır. htiyaç programları hazırlanırken. kullanım sürecinde tadilatlar yapılarak telafi edilmeye çalış ılmıştır. diğer bir ifade ile detaylı bir ihtiyaç programı esas alınarak projelendirilerek ihale edilmesi gerekmektedir. Bu süreç hemen hemen tüm yapım projelerinde ortak olan bazı temel özelliklere sahiptir ve fikrin ortaya konulmasından tamamlanmasına kadar bir dizi aşamayı kapsar (Çubukçu. konunun birinci derecede muhatapları olan mimarlar ile kamu kurumlarında ihale iş lerini yürütenlerin 169 .

Innovations In Management Maintenance. Dr. M. 170 . Holland. Tuppurainen. Uzun. (2005) l Özel darelerinde Yeniden Yapılanma. (2006) Kamuda Yapı Üretimine Yönelik Bir Risk Yönetim Modeli Yüksek Lisans Tezi. Resmi Gazete. Niskala. Bu çalış maya verdikleri destekten dolayı. K.Yasama Dergisi. (2000) Yerel Yönetim Binalarının Tasarım Verileri. CIB W 70 Symposium: 2-2. Teşekkür. Cilt:14. E. (2005) Sayı: 25745. s:161. Yeğin. (2006) Yeni l Özel daresi Yasasına Eleştirel Bir Bakış. Hüseyin Özgür ve Muhammed Kösecik (Ed). Moderisation Of Buildings. sayın hocam Prof. Bugünü ve Geleceği Üzerine Bir Değerlendirme. Ankara. ÇYYD. (1992) Comparison Between User Requirements And Building Properties For Renovation. M. Nobel Yayın ve Dağıtım. Doç. Sayı:2. Kaynaklar Bayram. M.. Erkin Erten ve Prof. Pahlika. s:123-145. 5302 Sayılı l Özel daresi Kanunu. Mustafa Yeğin’e teşekkürlerimi sunarım. Sobacı Z. Gazi Üniversitesi. Çubukçu. Yıldız Teknik Üniversitesi.. S. Doktora Tezi. s: 39. Rotterdam. Ankara. Çiftepınar R. (2005) Yeniden Yapılanma Sürecinde l Özel darelerinin Dünü. stanbul. Dr. Sayı:4. T. Emin Öcal’a ve Yrd. C.kurum içi veya meslek odalarınca düzenlenen kurslarla bilinçlendirilmelerinin bu konudaki aksaklıkların azaltılmasına önemli katkılar sağlayacağı umulmaktadır. Dr. Y. Yerel Yönetimler Üzerine Güncel Yazılar I: Reform.

Yapı şletmesi Anabilim Dalı. inşaat mühendisliği ise. ekonomi ve hukuksal sorunlar dış ında.Yapı şletmesine Emeği Geçenler Özge Akboğa EÜ nşaat Mühendisliği Bölümü 232-388 60 26 E-posta: ozgeakboga@hotmail. mikro ekonomik incelemelerde onun ayrı bir yerde olmasına neden olmaktadır.yuksel@ege. Diğer anabilim dalları fiziğin temel kuralları üzerine inşa edilmiş olmasına karşın. Prof. mühendislik bilgisinin yanı sıra özel hukuk ve mikro ekonomi bilgilerini de gerektirmekte. aramızdan ayrılmış. bu komşu alanlarda çalışanların anabilim dalı konularına girmelerini de engellemekte. eserin kabulünde gözle görülemeyen işler kapsamında olduğundan “gizli ayıp” adı altında. Prof.tr EÜ nşaat Mühendisliği Bölümü 232-388 60 26 E-posta: gulben. Ali Fuat BERKMAN. Bu yönüyle yapı işletmesi özel olarak incelenmelidir. diğer mühendislik hizmetlerinden ayrılmaktadır. Bu özelliği. diğer anabilim dallarında incelenmeyen ancak. özelliği nedeniyle.edu. ya da bu konulardan çekinmelerine neden olmaktadır. Giriş Hukukta. Besim Yüksel ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde görev yapmış olan nşaat Yüksek Mühendisi Ekrem YEŞ LADA çalış ma kapsamına alınmıştır. onlara hem inşaat mühendisliğini sevdiren ve hem de ilerde pek çok sorunun çözümünde yardımcı olacak küçük bilgilerin verildiği “Yapı Elemanları” anabilim dalının 171 . Yapı şletmesi de benzer biçimde. inşaat mühendisliğinin yedi anabilim dalından ayrı yapıda bir anabilim dalıdır. nşaat Mühendisliği’nin uygulamaya dönük yüzüdür. değerli hocalarımızı bu alanda çalışma yapacak olan kuşaklara aktarmak amacıyla yapılmıştır.edu.com Orhan Yüksel EÜ nşaat Mühendisliği Bölümü 232-388 60 26 E-Posta: orhan. Adı geçen hocalarımızın kısa özgeçmişleri. yayınladıkları kitaplar. Anahtar sözcükler: Yapı işletmesi. Şantiyedeki mühendislik.tr Gülben Çalış Öz Çalış ma inşaat mühendisliğinde uygulamaya yönelik konulardan olan yapı iş letmesi anabilim dalının kurulmasında emeği geçen. mühendislik hizmetleri. Bu amaçla stanbul Teknik Üniversitesi’nde görev yapmış Ord. elde edilebilen yayınları ve yönettikleri tezler görev yaptıkları üniversitelerden temin edilerek biyografi biçiminde sunulmaya çalışılmıştır. Dr. Sedat Ersoy. mühendis adaylarına temel tanımların verildiği.calis@ege. “eser sözleşmesi” adı altında özel bir alanın kapsamında yer almış olup. Yapı şletmesi Anabilim Dalı. yapı işletmesi. Prof. yapılan hukuki düzenlemelerde.

burada. Şantiye Tekniği. Zadil beyin dersinde yapı makineleri ve maliyet konularını anlattığı anlaşılmaktadır.Y. 1 TÜ nşaat Fakültesi. mimarlık bilgisi dersleri ise kürsü elemanı olan bir mimar öğretim üyesi tarafından verilir. 2006). şçi Sağlığı ve ş Güvenliği. Fuat Zadil’in anlattığı “Construction Planning and Cost ll” adlı dersler olduğu görülür. Yapı şletmesi. şte bugüne kadar üniversitelerde anlatıla gelen derslerden bazıları. Dr. mimarlık bilgisi ve yapı makineleri. 1970’lerde ‘Yapım Teknolojisi ve Stratejisi’ olarak anılmakta olan fakat bugün ‘Yapım Yönetimi’ denilen Bilim Dalıydı. Yapı şletmesi. şantiye tekniği. anabilim dalının kuruluşundan bu yana emeği geçen ve halen hayatta olmayanların tanıtılması amaçlanmaktadır. Yukarıda sözü geçen anılarda. 1944 yılında nşaat Fakültesi kurulur. Bu çalış ma. 172 .… Gelecekte yöneylem araştırması. yapay sinir ağları.Müh. kagir yapı. Sedat Ersoy atanmıştır. Sonraki çalışmalarda daha fazla bilgi toplanabileceği umuduyla. Anabilim Dalı’nın kurulmasının kısa bir tarihçesidir bir anlamda. bilgi yönetimi. Türkiye’de. bugün olduğu gibi.” Kürsüde verilen dersler kürsünün kuruluş amacını belirler niteliktedir. yapı elemanları ile ilgili dersler ise Mimarlık Fakültesi öğretim elemanları tarafından verilmiştir.Dr. 1956 yılında “Orta Doğu leri Teknoloji Enstitüsü” adıyla öğretim hayatına başlayan bir diğer önemli kuruluşumuz. yapı elemanları. Yapı şletmesi Anabilim Dalı ile ilgili bilgiler bölüm öğretim üyesi Sayın Yrd. Anıları şeklinde düzenlenen ve bir ölçüde ODTÜ nşaat mühendisliği Bölümü’nün tarihçesi olan bu çalışmada Sayın Erdoğan. 1960-61 ders yılında son sınıf öğrencilerine nş.kapsamında olagelmiştir. Yapı şletmesi Anabilim Dalı için şu notlar görülür1. genetik algoritma. iskele-kalıp.Y. yapı işletmesi idaresi. güvenilirlik.Müh. Kürsü Başkanlığı görevi 1973 yılına kadar Ord. “1944 yılında TÜ nşaat Fakültesi’nin kurulmasından 1947 yılına kadar geçen süre zarfında. 1947 yılında TÜ nşaat Fakültesi nşaat Mühendisliği Bölümü bünyesinde Yapı Elemanları-Makineleri ve şletmesi Kürsüsü kurulmuştur. Hüsamettin Güz tarafından verilen “Engineering Laws and Contracts” ve nş. nşaat Mühendisliği’nin şantiye ortamında uygulamaya yönelik en önemli konularından olan yapı makineleri ile ilgili dersler Zemin Mekaniği Kürsüsü elemanları tarafından. Kürsüde verilen bazı derslerin alt yapısı gibi düşünülebilecek makine bilgisi ve elektrik bilgisi dersleri. 1957 yılı başında “Orta Doğu Teknik Üniversitesi” adı ile yoluna devam eder (Erdoğan. Aynı yıl göreve Prof. skele Kalıp. 1773 yılında Mühendishane-i Berri-i Hümayun adı altında kurulan stanbul Teknik Üniversitesi’nde. Uğur Müngen’in desteği ile TÜ Rektörlük Arşivi’nden sağlanmıştır. Yapı Makineleri. TÜ nşaat Fakültesi’nin tarihçesinde.Prof. ş emniyeti. O dalın hocaları ve asistanları. Ali Fuat Berkman tarafından yürütülmüştür. Yapı şletmesi Anabilim Dalı’nın geliş mesinden şu cümlelerle söz eder. anabilim dalının ilk derslerin. Yapı Elemanları. Makine ve Elektrik fakültelerinden. Bölüm Başkanlığı’nın bulunduğu binalardaki ofislere yerleşmişti”. … yeni başlıklar altında uygulamaya yönelik bu anabilim dalının kapsamında yerlerini alacaktır kuşkusuz. “ nşaat Mühendisliği Bölümü’nde laboratuarı olmayan bir başka bilim dalı daha vardı: Bu Bilim Dalı. Doç.

02.06. işletmeci olarak da kombina müdürlüğü görevinde bulunur. uygulamadan ve Alman ekolünden gelen bir mühendis olarak Yapı şletmesi Anabilim Dalı’na Türkiye’de biçimini verir. Eski baskıları kütüphane raflarında bulunan bu kitapların baskı tarihleri ve sayfa sayıları şöyledir.1917 tarihinde Kıbrıs Lefkoşa’da doğan Ekrem YEŞ LADA ilk.1922 tarihinde Ankara-Sivas Demiryolu Mühendisliği’ne atanır. Yapı şletmesi Anabilim Dalı’ndaki eserleri anabilim dalının bugünkü durumuna biçim veren ve bir kısmı da başvuru eseri niteliğini koruyan türdedir. EKREM YEŞ LADA 14. 173 . 313 sayfa). 1980 yılında kendi isteğiyle Araştırma ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’ndan emekli olur.04. 07.1945 tarihinde TÜ nşaat Fakültesi Yapı şletmesi ve Maliyet Hesapları Profesörü görevine atanır. 1967 yılında Bakanlıkça geçici görev olarak KTÜ’de bir süre çalış ır ve görevine döndüğü yıl olan 1967’de ODTÜ’de yarı zamanlı öğretim üyesi olarak ders vermeye başlar. ş Emniyeti (1961-1972 baskı.03.1956 tarihinde Ordinaryüs Profesör unvanını alır. masif ve çelik demiryol köprüleri. Kagir Yapı (1963 baskı). Milli Savunma Bakanlığı nşaat Dairesi’nde. çevirileri halen TÜ Merkez Kütüphanesi raflarında bulunmaktadır.1922 tarihinde Yüksek Mühendis Mektebi’nden mezun olur. 27. Yapı şletmesi daresi (1950-1963 baskı. yeni metotlar ve Alman Betonarme Şartnamesi konularında. Bayındırlık Bakanlığı Demiryolları Fen Heyeti Müdürü ve Yüksek Mühendisi görevinden 25. AL FUAT BERKMAN 1900 yılında stanbul’da doğan Ali Fuat BERKMAN 01. Daire Başkanı ve Teknik Müşavir olarak görev yapar. 29. 74 sayfa).03.Yapı şletmesine Emeği Geçen Hocalarımız Ord. O zamanki Yüksek Mühendis Mektebi‘nin giriş sınavını kazanır ve altı yıl olan bu öğrenimini 1942 Haziran döneminde tamamlayarak Yüksek Mühendis diplomasını alır. 09. 1952–1960 arasında.03. çelik inşaat hesap esasları.12.1973 tarihinde yaş haddinden emekli oluncaya kadar Kürsü Başkanlığı görevini sürdürür. Bayındırlık Bakanlığı Milli Şoseler Fen Heyeti’nde çalışır ve Karayolları’nın kuruluş dönemi olan 1949–1950 yılları arasında Amerika’ya gönderilir. orta ve lise tahsilini tamamlayarak 1936 yılında stanbul’a gelir. BERKMAN 01. Berkman’ın ahşap. Bayındırlık Bakanlığı’nda Reis Muavini. yol yapım teknolojisi ve makineleri üzerine kurs görerek sertifika alır. 1950 yılında baskısı bulunan.1923 tarihinde Ankara-Sivas Demiryolu Kısım Mühendisliği’ne getirilir. 352 sayfa). Yapı Elemanları (1966-1970-73 baskı. Ankara Nafia Müdürlüğü’nde. Şantiye Tekniğ i (1957-1962-1970-1973 baskı.07. 463 sayfa).1927 tarihinde Ankara Demiryolu Fen şleri Mühendisi olarak görev yapmaya başlar. 1942–1952 arasında. 06. 1947 yılında TÜ nşaat Fakültesi’nde kurulan Yapı Elemanları Makineleri ve şletmesi Kürsüsü’nde Kürsü Başkanı olur.1929 tarihinde Demiryolları nşaat Reisliği’ne atanan Sayın BERKMAN. 1952 yılında Hollanda Delf Üniversitesi’nde fotogrametri kursu görür. Prof. Et Balık Kurumu Erzurum ve Ankara kombinalarında nşaat ve Montaj Kontrol Amirliği. Berkman.03. 1960–1980 arasında.

Ali Fuat Berkman’ın 1973 yılında emekliye ayrılması üzerine Kürsü Başkanlığı’na atanır ve yaş haddinden emekli olduğu 01.1945 ile 02. 1962 yılında Profesör olur. Teknik kongrelerde sunulmuş 16 bildirisi. Weihe ve J. 1939 da Dresden Technische Hochschule’sine girer 1944 yılında Makine Yüksek Mühendisliğ i öğrenimini pekiyi derece ile tamamlar. Ersoy. 1968. Dr. 1959 – 1961 tarihleri arasında dahili vibratörler üzerinde yapmış olduğu çalışma Aachen Technische Hochschule’si tarafından doktora travayı olarak kabul edilir ve kendisine 1962 tarihinde Doktor Mühendis unvanı verilir.1920 tarihinde Akşehir’de doğan Ersoy. 1938 yılında olgunluk sınavını da pekiyi derece ile başarır ve aynı yıl stanbul Yüksek Mühendis Mektebi’nin giriş sınavlarını kazanır. ODTÜ’de tam zamanlı öğretim görevlisi. parasız yatılı olarak kaydolur. 1947 yılında (Bandlı leticiler) isimli yeterlik çalışmasını yapar. Prof.1946 tarihleri arasında askerlik görevini yapar. “Yapı Makineleri Cilt II Zemin Kazma ve Sıkıştırma Makineleri (232 sayfa)” ve “Yapı Makineleri Cilt III Beton ve Bitümlü Karışım Tesisleri (149 sayfa)” adlı kitapları ve kendisinin “albüm” diye adlandırdığı “Makine Bilgisi ve Yapı Makineleri (211 sayfa)” kitapları çalışmalarından bir kısmını oluşturur. ODTÜ. 1932 yılında Akşehir Gazi lkokulu’nu. 174 . çeşitli dergilerde yayımlanmış 33 makalesi. 1950 yılında da (Şantiyelerde rasyonalizasyon) çalışması ile Doçent olur ve 30. Uygulamadan gelen. 1984–1987 arasında Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde öğretim görevlisi ve nşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı ve daha sonra da ODTÜ’de yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak akademik çalışmalarını sürdürür.1980–1984 arasında. inşaat mühendisliği için halen kaynak niteliğinde önemli çalışmalardır. Bayındırlık Bakanlığı. Yapı Makineleri üzerine yazdığı üç ciltlik kitap serisi. Hanner.01.1944 tarihinde TÜ Makine Fakültesi Teknoloji Kürsüsü asistanlığına ve 31. 2007 yılında aramızdan ayrılan Ersoy’un “ nşaat Mühendisleri için Makine Bilgisi (H. Anabilim dalına aynı zamanda akademisyen olarak emeği geçen Yeşilada. Ayrıca ODTÜ’deki görevi süresince 8 adet lisansüstü tezde yöneticilik yapar (Haber Bülteni.2005 tarihinde aramızdan ayrılır. SEDAT ERSOY 14. 07. 31.03. 3 ay kadar derslere devam ettikten sonra Avrupa müsabaka sınavını kazanarak Milli Eğitim Bakanlığı adına 1938 de Almanya’ya gönderilir. Mezuniyet dereceleri hep pekiyi olur.12. adlı çevirileri ve “Yapı Makineleri Cilt I Taş Kırma.07.07. Makineleri ve şletmesi Kürsüsü asistanlığına başlar. Eskişehir DMMA ve Kara Kuvvetleri’nce bastırılmış 5 adet kitabı mevcuttur.07.12. 490 sayfa)”. Kara Harp Okulu ve diğer özel mühendislik okullarında öğretim görevleri yapar. Bu çalışmaların tamamı Yapı şletmesi Anabilim Dalı kapsamında olup bir kısmı da ilginç literatür taramaları biçimindedir.1945 tarihinde nşaat Fakültesi Zemin Mekaniği ve Temel nşaatı Kürsüsü asistanlığına atanır. 1998).1987 tarihine kadar bu görevi sürdürür. 31.1950 tarihinde çalıştığı kürsüye Eylemli Doçent olarak atanır. 1935 yılında Akşehir Ortaokulu’nu ve 1938 yılında Konya Lisesi’ni bitirir. Eleme ve Yıkama Makineleri (164 sayfa)”.12. 1947 yılında nşaat Fakültesi Yapı Elemanları.

Askerlik görevini 05. Şubat..05.03.1948 tarihinde Yapı Elemanları Makineleri ve şletmesi Kürsüsü’ne stajyer asistan. yurtdışı uygulamalarına göre.02. Gülnar’da ilkokulu.1949 da asli asistanlığa atanır ve 20. Yapı şletmesi Anabilim Dalı’nın Türkiye’de kuruluşuna öncülük etmiş ve bu nedenle ayrıcalığı olan kişilerdir yukarıda söz edilen bilim insanları. Yapı Elemanları Makineleri ve şletmesi Kürsüsü’ne dönerek asistanlığa yeniden atanır.1954 tarihleri arasında yapar. ODTÜ’nün Yarım Asırlık Tarihinde nşaat Mühendisliği Bölümünün Kırkdokuz Yılı (1957-2006). ODTÜ. Kaynaklar Erdoğan. 1941’de TÜ’ye parasız yatılı olarak girer ve 1947 yılında Betonarme opsiyonundan Yüksek Mühendis olarak mezun olur.1968 tarihinde Üniversite Profesörlüğüne yükseltilen Besim Yüksel 25. 12. Dünya’da da 1950’lerden sonra tanımlanmaya başlayan. 31. mühendislik. Son Söz nşaat mühendisliğinin uygulamadaki yüzünü oluşturan.1956 tarihinde aynı Kürsüde Eylemli Doçentliğe atanır. Yayınlanmış “ nşaat skele ve Kalıpları (351 sayfa)” bir kitabı kütüphanede yer almaktadır. 28. arkadan gelen yapı işletmecilerinin görevi olacaktır. hukuk ve işletme mesleklerinin arakesitinde yer alan. Teknik Yayınevi. 175 . Ankara. Erzincan’da ortaokulu ve 1941 de Sivas Erkek Lisesi’ni bitirir.Prof. Disiplinlerarası gelişmeleri birlikte izleyerek ötelere götürmek.Y. 31. Ankara. T. nşaat Mühendisliği Bölümü Haber Bülteni. 1998. (2006).1948 tarihinde asistan adayı ve 31. Anabilim Dalı’nın kuruluşunda bu farklı alanları.12.1952 tarihinde yeterlik sınavını başarır. BES M YÜKSEL 1921 yılında Silifke’de doğan Besim Yüksel.12.1976 tarihinde vefat eder.05.02.07. sayı 88. daha doğru biçimde birleştirmeyi başarmış lardır bu öncüler.1956 tarihinde Üniversite Doçenti unvanını alır ve 31.10.05.1953–30.

.

Yapılacak güncellemelerin dünyada aynı dalda eğitim veren ve üst sıralarda yer alan eğitim programlarının örnek alınarak yapılmasında fayda vardır. metraj ve iş güvenliği gibi pratiğe yönelik konular bu anabilim dalının altında toplanmaktadır. proje planlama. dünyadaki üniversiteleri çeşitli kriterlere göre sıralayan QS ve ARWU sistemleri incelenip Kuzey Amerika. Bir inşaat mühendisi ayrıca yönetici olma yolunda kendini geliştirmek istiyorsa iş letme yönetimi. Avrupa. Bornova / zmir Tel: (232) 3886026 E-posta: gulben.yuksel@ege. üniversiteler arası farklı uygulamalara neden olmakta ve öğrenciler yukarıda sayılan konuların bir kısmını 177 . sıralama sistemleri.com Gülben Çalış Ege Üniversitesi. Bu özelliklere sahip bir kiş inin ilgili kanunları. Giriş Son yıllarda inşaat mühendisliği eğitiminin vazgeçilmez anabilim dallarından biri haline gelen “Yapı şletmesi”. Konuların çeşitliliği. Bornova / zmir Tel: (232) 3886026 E-posta: selim. gerekli kredi sayısı.tr Özge Akboğa Ege Üniversitesi. Bornova / zmir Tel: (232) 3886026 E-posta: ozgeakboga. yapı işletmesi.calis@ege.tr Öz Türkiye’de yapı işletmesi alanında eğitim veren sınırlı sayıdaki inşaat mühendisliğ i bölümlerinin eğitim stratejileri ve ders programlarının günümüzün ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde düzenli olarak güncellemeleri gerekir. Asya ve Avustralya’da üst sıralarda yer alan mühendislik eğitim programları seçilmiştir.Yapı şletmesi Eğitiminde Yurtdışı Eğitim Programlarının ncelenmesi Selim Baradan Ege Üniversitesi.edu.ege@gmail. yelpazesi en geniş dallardan biridir. Anahtar sözcükler: Mühendislik eğitimi. yüksek lisans ve doktora yapabilme olanakları. yapım yönetimi. muhasebe ve finans gibi temel işletme derslerini de almalıdır. Bu çalış manın Yapı şletmesi eğitim programı kurmak isteyen veya var olan eğitim programını geliştirmeyi ve güncellemeyi düşünen inşaat mühendisliğ i bölümlerine faydalı olacağı ve örnek olabileceği düşünülmektedir.baradan@ege. Şantiye tekniği. öğretim kadrosunun yapısı ve açılan dersler incelenir.tr Orhan Yüksel Ege Üniversitesi. Bornova / zmir Tel: (232) 3886026 E-posta: orhan.edu. yönetmelikleri bilmesi ve hukuk sisteminin işleyiş i konusunda da gerekli bilgiye sahip olması gerekmektedir.edu. Seçilen eğitim programlarının web sayfaları araştırılıp eğitim programlarının sonunda verilen dereceler. yurtdış ı üniversiteler. Bu bildiride. Yapı işletmesi anabilim dalının kapsam olarak inşaat mühendisliğinin diğer anabilim dallarına göre hayli geniş olduğu görülmektedir. Sonuçlar tablolar halinde sunulmaktadır.

Aynı zamanda. Avrupa’dan dört. mezunlarının iş bulma olasılığı ve uluslararası eğitime bakış açısı gibi kriterler de dikkate alınmaktadır. “Academic Ranking of World Universitites (ARWU)” (http://www. ncelenen Eğitim Programlarının Ana Hatları ncelenen onsekiz üniversitenin eğitim programlarının ana hatları ve açılan derslerin dağılımı Tablo 1’de özetlenmektedir. Asya’dan üç ve Avustralya’dan bir adet olmak üzere toplam onsekiz üniversite seçilip eğitim programlarındaki uygulamalar (tezli/tezsiz yüksek lisans. Yapı işletmesi alanının. Türkiye’de yapı iş letmesi anabilim dalında eğitim veren sınırlı sayıdaki inşaat mühendisliği bölümlerinin de eğitim stratejilerini ve ders programlarını günümüz ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde düzenli olarak güncellemeleri gerekir.com/worlduniversityrankings/) adlı sıralama sistemlerinden faydalanılarak karar verilir. QS sıralama sisteminde ise yukarıdakilere ek olarak öğrenci anket ve geri bildirimleri. Bunun yanında. incelenen üniversitenin adı. eğitim programını hazırlayan kişilere ve danış manlara büyük yük düşmektedir. doktora eğitimi. ARWU. öğretim kadrosu ve açılan dersler detaylı olarak incelenir. Terim karmaşasını azaltmak için yapı işletmesi teriminin yabancı literatürde kullanımı tabloda gösterilmektedir. kurumun büyüklüğü ve akademik performansı arasındaki oran gibi kriterleri dikkate alarak sıralama yapmaktadır (Liu ve Cheng. konuya bilimsel olarak yaklaşmakta ve sıralama için çeşitli kriterler kullanmaktadır. Her iki sistem. sektördeki yeniliklerden en fazla ve en çabuk etkilenen dal olduğu söylenebilir. yapım yönetimi.org/) ve “QS (Quacquarelli Symonds) World University Rankings” (http://www.öğrenmeden mezun olmaktadır.arwu. Bu özelliğinden dolayı. Çalışmada. Tabloda. bu kadar farklı ve çok konunun öğrenciye verilmesi gerçekçi bir yaklaşım değildir. Türkçe literatürde yapı işletmesi haricinde yapı yönetimi. Yapı işletmesi odaklı bir eğitim programı hazırlanırken dikkat edilmesi gereken önemli bir konu da inşaat sektöründeki teknolojik gelişmelerin. “mühendislik ve teknoloji” kategorisine göre yapılan sıralamada üst basamaklarda yer alan üniversiteler ve bu üniversiteler içinde yapı işletmesi eğitimi veren kurumlar belirlenir. inşaat yönetimi gibi terimler sıkça kullanılmaktadır. aynı zamanda incelenen eğitim programında yapı iş letmesi anabilim dalının nasıl adlandırıldığına da yer verilmektedir. bu anabilim dalında faaliyet gösteren akademisyenlerin sektördeki yenilikleri yakından takip etmesi gereklidir.topuniversities. yüksek lisans eğitimi için gerekli kredi sayısı ile 178 . Bu yüzden. gibi). inşaat mühendisliğindeki diğer alanlara göre. kredi sayısı. bulunduğu ülke ve sıralama sistemlerindeki yeri gibi bilgiler bulunduğu gibi. dünyada aynı dalda eğitim veren ve üst sıralarda yer alan eğitim programlarının örnek alınarak yapılmasında fayda vardır. dünyada söz sahibi üniversitelerin yapı işletmesine yönelik eğitim programlarının incelenmesi ve inceleme sonuçlarının özetlenerek eğitimcilerle paylaşılması amaçlanmaktadır. Sonuçlar. öğretim kadrosunun çıkardığı yayınlar. Kuzey Amerika’dan on. Yapılacak bu güncellemelerin. Bu çalış mada. eğitim kurumunun ve öğretim üyelerinin kazandığı ödüller. Araştırma kapsamına alınan eğitim programlarına. tablolar halinde sunulmakta ve böylece eğitim programlarındaki uygulamalar ve dersleri bir arada görme ve karşılaştırma fırsatı sağlanmaktadır. piyasa taleplerinin ve mevzuat değişikliklerinin sürekli izlenmesinin gerekliliğidir. 2005).

sadece sıklıkla karşılaşılanlar eklenmiştir. Tablo 1 Yurtdışındaki üniversitelerin yapı işletmesi eğitim programlarının ana hatları. Ann Arbor University of Texas at Austin University of Maryland Cornell University. Bu tabloya incelenen eğitim programlarında açılan tüm dersler işlenmemiş.bitirme tezinin gerekli olup olmadığı ve öğretim üyelerinin kadro durumları da Tablo 1. New York Georgia Institute of Technology. Birçok dersin ismi her üniversitede farklı adla kullanıldığı için bu derslerin Türkçe karşılıkları tabloya konulmuş ve bazı dersler gruplanmıştır. Eğitim programlarında açılan derslerin dağılımı ise Tablo 2’de incelenmiştir. California University of Illinois at UrbanaChampaign University of California at Berkeley University of Michigan. Atlanta University of Toronto University of British Colombia Imperial College. London 2 3 Construction Engineering & Management Construction Management Engineering & Project Management Construction Engineering & Management Construction Engineering & Project Mgmnt Project Management Engineering Management Construction Engineering Construction Engineering & Management Project & Construction Management Business Management ABD Hayır Evet 45 Evet Evet Evet Evet Evet Evet Hayır Evet Evet Evet Hayır Doktora Yüksek Lisans Eğitimi Öğretim Kadrosu (Kadrolu + Kadrosuz) 5+25 ABD 3 20 Evet Evet 36-40 5 ABD 4 2 Hayır Evet 40 7 ABD 5 38 Hayır Evet 30-34 4 ABD 6 13 16 8 32 81 24 8 Evet Evet Hayır Evet Evet Evet Evet Evet 30 30 30 30 10 ders 7+7 9+12 7+3 2+5 Kanada ABD ABD ABD 21 10 Evet Evet 2 Kanada 5175 22 Evet Evet 30 3+5 ngiltere 25 7 Hayır Evet Ek modül - 179 .’de incelenmektedir. ARWU Sıralamasındaki Yeri QS Sıralamasındaki Yeri Üniversite adı Ülke Yapı şletmesi anabilim dalının adı Tezli Tezsiz Kredi Stanford University.

Eğitim üç ana gruba ayırmaktadır: Sürdürülebilir nşa Edilmiş Çevre.stanford. Kuzey Amerika Amerika’nın en bilinen dergilerinden U. Bu çalış mada. küresel ısınmaya karşı duyarlı bir tutum sergilemekte ve çevrenin korunmasına yönelik eğitimi benimsemektedir. (devamı) Chalmers University of Technology Swiss Federal Institute of Zurich University of Twente Nanyang Technological University Tsinghua University Technion. Ayrıca. News’un 2009 yılı “Dünyanın en iyi üniversiteleri: mühendislik ve biliş im teknolojisi alanında” listesindeki ilk elli üniversitenin yirmiden fazlası Kuzey Amerika kıtasında yer almaktadır. Su Çevresi.Tablo 1 Yurtdışındaki üniversitelerin yapı işletmesi eğitim programlarının ana hatları. Bu üniversiteler içerisinde beş Kanada üniversitesi dışında hepsinin Amerika Birleşik Devletlerinde bulunduğu dikkat çekmektedir. (http://www.html) Benzer durum. 180 . ARWU sıralama sisteminde daha belirgin olarak ortaya çıkmaktadır.edu/index. listede verilen sırayla ABD üniversiteleri incelenerek yapı işletmesi eğitimi veren üniversiteler belirlenir ve içlerinden sekiz tanesi seçilerek eğitim programları mercek altına alınır. Israel Institute of Technology University of Sydney 5175 5175 5175 5175 50 39 55 Construction Management Construction Engineering & Management Construction Management & Engineering Centre for Infrastructure Systems Construction Management Construction Management Project Management Evet Hayır 4 dönem 120 ECTS sveç Evet Evet Evet Evet Evet Evet Evet 11+3 sviçre 13 Evet Hayır 3 Hollanda 117 Evet Hayır 30 23 Singapur 26 Hayır Evet 30 - Çin 12 29 Hayır Evet Evet Evet 40 12+5 5+2 Avustralya srail 5175 41 Evet Evet 48 2+6 Bu bölümde incelenen üniversiteler kıtalara göre gruplanmış ve her üniversite için eğitim programının ana hatları belirtilmiş ve eğitim sistemi hakkında genel bilgiler sunulmuştur.com/ articles/education/worldsbest-colleges/2009/06/18/worlds-best-colleges-engineering-and-it-universities. Stanford.html) Stanford Üniversitesi dünya sıralamasında ikinci sırada yer almakta ve nşaat ve Çevre Mühendisliği Bölümü adı altında klasik inşaat mühendisliği eğitiminden hayli farklı bir eğitim sistemi yürütmektedir. Atmosfer ve Enerji. Stanford University (http://cem. iki tane Kanada üniversitesi de çalış maya dahil edilmektedir.usnews.S.

ce. Bölümün altı anabilim dalından biri olan “Mühendislik ve Proje Yönetimi” programında yüksek lisans ve doktora dereceleri verilmektedir. Üniversitenin nşaat ve Çevre Mühendisliği Bölümü 2008 yılında yüksek lisans eğitiminde birinci. Illinois Üniversitesi nşaat ve Çevre Mühendisliğ i Bölümü’nün sekiz anabilim dalından bir tanesini oluşturmaktadır. lisans seviyesinde birçok ders açılmakta ve 45kredilik tezsiz yüksek lisans seçeneği de bulunmaktadır.berkeley. Tezli yüksek lisans derecesi için 20 kredi ders ve tezin tamamlanması gerekmektedir.cem.html) Michigan Üniversitesi.illinois.edu/ConsMgt) “Yapım Yönetimi” grubu. Hayli etkin olarak çalıştığı gözlemlenen bu anabilim dalında altı farklı derece verilmektedir. University of Michigan (http://www. Bunlardan ilki. University of Illinois (http://cee. University of California. çift dal seçeneği bulunmakta olup istenirse “Mimarlık ve Şehir Bölge Planlama” veya “ şletme” fakültelerinden ders alınarak çift derece elde edilebilmektedir. Tezsiz yüksek lisans derecesi için iki alternatif bulunmaktadır. yüksek lisans dereceleri için gerekmemektedir.edu/epm/) University of California veya daha bilinen adıyla Berkeley Üniversitesi hem mühendislik hem de diğer eğitim dallarında dünyanın sayılı üniversitelerinin arasında yer almaktadır.usnews. yeşil yapım gibi konularla ilgilenenler için “Sürdürülebilir Tasarım ve Yapım” yüksek lisans programları da bulunmaktadır. Bunlardan ilki 24 kredi ders ve sınav ile yaklaşık bir yılda tamamlanabilen “Master of Science”. lisans eğitiminde ise ikinci sırada yer almaktadır (http://www. 181 .edu/home/index. “Yapım Mühendisliği ve Yönetimi” grubu ek dersler alınması şartıyla inşaat mühendisliği dışındaki adayları da programlarına kabul etmektedir. mimarlık ve işletme branşlarında birleşik derece ve beş yıllık “Küresel Lider” programı ile lisans artı yüksek lisans derecesi verilmektedir. yapım ve ileri proje teslimat sistemleriyle ilgili çalışmak isteyenler için “Tasarım-Yapım Entegrasyonu” ve çevresel etkin tasarım. Berkeley (http://www. piyasada çalışmayı düşünenler için pratiğe yönelik derslerin ağırlıkta olduğu “Master of Engineering” derecesidir. Yapı iş letmesi dalında dünyada iyi bir yer elde etmiş bu bölümde. nşaat ve Çevre Mühendisliği Bölümü’nün dört anabilim dalından bir tanesi olan “Yapım Mühendisliği ve Yönetimi”nde mühendis adaylarına farklı eğitim seçenekleri sunulmaktadır. ayrıca. yapım yönetimi) uzmanlaşma fırsatı verilir. Öğrencilere eğitimlerinin son yılında seçtikleri anabilim dalında (örn. diğeri ise yaklaşık iki yılda 40 kredi ders alarak elde edilebilen “Master of Engineering” dereceleridir. lisans seviyesinde “Yapım Mühendisliği ve Yönetimi” uzmanlık dalında mühendis derecesi.“Yapım Mühendisliği ve Yönetimi” adı altında elli yılı aşkın süredir çalışmalar yapılmakta ve halen sürdürülebilir inşa edilmiş çevre alanının altında yer almaktadır. “Yapım Mühendisliği ve Yönetimi” programında. Yüksek lisans eğitimi tezli veya tezsiz olmak üzere ikiye ayrılır. com/sections/education).umich. Tez çalışması doktora seviyesinde istenilmekte. Diğeri ise yüksek lisansın ardından doktora yapmayı düşünenler için araştırmaya yönelik derslerin ağırlıkta olduğu “Master of Science in Engineering” derecesidir. tasarım. Bu bölümde ayrıca iki farklı yüksek lisans derecesi verilmektedir. Bunun dış ında. Bilinen yüksek lisans ve doktora derecelerinin yanı sıra.

Georgia Institute of Technology (http://www. Ancak. University of Maryland (http://pm.php?id=1) Maryland Üniversitesi. Ayrıca. en çok onikisinin inşaat mühendisliği dışından alınan dersler olması şarttır. Programda. beş farklı derece sunulmaktadır. tez yapmak isterse 24 kredilik ders alarak programı tamamlayabilmektedir. Yüksek lisans seviyesinde üç farklı seçenek bulunmaktadır. isteyenlere Cornell Üniversitesi’nin şletme Fakültesi ile ortak beş dönemlik bir çift dal MBA programı sunulmaktadır. Doktora programı ise minimum 30 kredi ders ve doktora tezinden oluşmaktadır. “Master of Science” araştırmaya yönelik tezli yüksek lisans olup “Master of Engineering” pratiğe yöneliktir ve tez yapılmadan 30 kredi dersle mezun olunabilmektedir. Bu programda.edu/graduate-programs/meng-in-engineering-management. nşaat ve Çevre Mühendisliğ i Bölümü’nün altı anabilim dalından bir tanesi olan “Proje Yönetimi”nin hayli kuvvetli bir kadro ve ders programına sahip olduğu yapılan araştırmalarda ortaya çıkmaktadır.ce. inşaat ve çevre mühendislikleri için yüksek lisans ve doktora dereceleri ayrı ayrı verilmektedir. bu çalışmadaki kapsamındaki diğer Amerikan programlarına kıyasla daha düşük sıralarda yer almaktadır. 12 kredilik dersten oluşan sertifika programı mevcuttur. her ne kadar işletme yüksek lisansına (MBA) alternatif olmaksa da.cee. Bölümde. Tez yapmak ise öğrencinin tercihine bırakılmaktadır. Cornell University (http://www. öğrencilerden temel ve seçmeli proje yönetimi ilgili dersleri ve bunların yanında da üç adet kendi branşlarıyla ilgili dersleri almaları istenmektedir.html) “Yapım Mühendisliği ve Proje Yönetimi” anabilim dalı. 30 kredi ders alınması gereken yüksek lisans programında alınan kredilerin en az altısı. incelenen diğer yapı işletmesi eğitim programlarından farklı bir program sunmaktadır. yüksek lisans ve doktora dereceleri verilmektedir. “Mühendislik Yönetimi” adlı program. Texas Üniversitesi nşaat. Bu fırsattan faydalanmak isteyen öğrencilerin konuyla ilgili beş adet seçmeli dersi almaları yeterli olmakta ve bu haktan mimarlık öğrencileri de yararlanabilmektedir.caee. Çevre Mühendisliği Bölümü’nün altında otuz yılı aşkın süredir faaliyetlerini devam ettirmektedir. Dünyadaki diğer yapı işletmesi alanında çalışan birçok eğitim programına göre akademik kadrosu güçlü olan bu programda. Georgia Teknoloji Enstitüsü’nün “Yapım 182 . Bu programın amacı.cornell. Lisans seviyesinde belli bir not ortalamasının üstüne çıkan öğrenciler “Proje Yönetimi” dalında yan dal yapma hakkına sahip olmaktadır. temel olasılık ve istatistik bilgilerini almış tüm mühendislere açıktır ve mezunlara “Master of Engineering” derecesi verilmektedir. Austin (http://www.University of Texas. Mimarlık.gatech. Yapı işletmesi konularıyla ilgilenen dal “Yapım Mühendisliği” olarak adlandırılmaktadır. Bunlardan iki tanesi University of Michigan’daki uygulama ile aynıdır.edu/dept/area/construction/Construction.utexas.edu/page.cfm) Cornell Üniversitesi’nin nşaat ve Çevre Mühendisliği Bölümü. Öğrenci.umd.edu/about-cee/programs-of-study/construction/) Dünyanın mühendislik eğitiminde önde gelen üniversitelerinden biri olan Georgia Teknoloji Enstitüsü’nün nşaat ve Çevre Mühendisliği Bölümü’nde altı anabilim dalı bulunmaktadır.

daha çok piyasada çalışacak mühendisler için olup mezun olmak için on ders veya sekiz ders artı tasarım projesi almak gerekir. University of Toronto (http://www.uk/civilengineering/study/masters/business%20management) ngiltere’nin ve dünyanın en önemli üniversitelerinden biri olan Imperial College’da yapı iş letmesi alanında kadrolaşmanın ileri seviyede olmadığı. sveç. Bunun yanında.Mühendisliği” anabilim dalında az sayıda öğretim üyesi olsa da.’deki üniversitelerin çoğunluğunda yapı işletmesi alanıyla ilgili bölüm olmasına karşı Avrupa’da durum farklıdır.ac.B. Araştırmacılar ve akademisyenler için ise “Master of Applied Science (MASc)” programı mevcuttur.php) Bu çalışma kapsamında seçilen ikinci Kanada üniversitesi British Columbia Üniversitesi’dir. büyük projelerin gerçekleştiği Çin ile ilişkileri kuvvetlendirmek ve Çinli öğrencilerin programa katılımıyla uluslararası bir eğitim ortamı oluşturmaktır. kinci seçenek. öğrenciler. Bunlardan ilki bitirme tezi yapmadan derece elde etmek isteyenler için düzenlenmiş olup 30 kredi ders alma şartı bulunmaktadır.ubc. 183 . Farklı bir uygulama olarak. bölümün işletme eğitimi konusunda hassas davrandığı görülmektedir. Proje yönetimi ve işletme dersleri ders programında lisans seviyesinde yer almaktadır.civil. Bu programda. sviçre ve Hollanda’dan birer üniversite seçilmesi yeterli görülmüştür. araştırmacı ve akademisyenlere yönelik tasarlanmış bir program olup mezun olmak için bitirme tezi şart koşulur. nşaat Mühendisliği Bölümü’nde biri çevre mühendisliği olmak üzere toplam sekiz anabilim dalı bulunmaktadır. Çin’de alıp geri kalan 24 krediyi Kanada’da tamamlamaktadır. Doktora programı ise lisans derecesinin üzerine 36 kredilik ders ve doktora tezi olarak tasarlanmıştır. Kadrosunda iki profesör olan bu grupta sekiz adet yüksek lisans ve dört adet lisans dersi verilmektedir. Bu programın amacı. University of British Columbia (http://www. ancak.D. lk seçenek. Bu nedenle Avrupa ile ilgili incelemede ngiltere.utoronto. Yapı işletmesi konusuyla ilgili dal “Proje ve Yapım Yönetimi” olarak adlandırılmaktadır. bu dalda verilen derslerin çokluğu programı yeterli düzeye getirmektedir.ca/sect/coneng/) Mühendislik eğitimi sıralamalarında Kanada’nın bir numaralı üniversitesi olarak dikkat çeken Toronto Üniversitesi’nin nşaat Mühendisliği Bölümü’nde. London (http://www3. Imperial College. bölümün onüç araştırma grubundan bir tanesidir ve bu daldan ders alıp uzmanlaşan mezunlar için ayrı bir derece verilmemektedir. Avrupa A.imperial. iki farklı ülkede tamamlanan MEng programı da mevcuttur. Yüksek lisans seviyesinde ise yapı işletmesi uzmanlık dalı olarak sunulmamaktadır. lisans eğitimine ek olarak iki farklı yüksek lisans ve doktora eğitimi verilmektedir. “Yapım Mühendisliği ve Yönetimi”. Bu programda 18 kredi ders ve tezin tamamlanması gerekmektedir. Eğitimin sonunda “Master of Engineering (MEng)” derecesi verilmektedir.ca/current_students/graduates/programs/pcm. Bu dalda uzmanlık yapmak isteyen öğrencilere farklı yüksek lisans seçenekleri sunulmaktadır. Bu bölümde yüksek lisans yapmak isteyenlere sunulan yüksek lisans seçenekleri “Master of Engineering” ve “Master of Applied Science”dır. 6 kredilik iki adet dersi Pekin. yapı.civ.

“Su Mühendisliği ve Yönetimi”. Bu anabilim dalında lisans. Bu programa inşaat mühendisi ve mimarların yanı sıra şehir bölge planlamacılar. Bu nedenle. Bu program. ve doktora seviyesinde dersler verildiği gibi araştırmaya da önem verilmektedir. yüksek lisans. Yüksek lisans ve doktora eğitim dili ngilizcedir ve bunu desteklemek için öğrenci değişim programları mevcuttur. 30 kredilik ders ve bitirme tezi ile mezun olunan bu programda. mühendislik öğrencisinin iş letme yüksek lisansı yapmasına gerek kalmadan işletme eğitimi almasıdır. Mezuniyet için 184 .cme. Yapı. nşaat Mühendisliği Bölümü bünyesinde aynı zamanda çevre ve jeodezi mühendisliğini de bulundurur. Ulaştırma. Hollanda’nın diğer iki büyük üniversitesi Delft ve Eindhoven Teknik Üniversiteleri ile işbirliği içinde yürütülmektedir. Geoteknik. üç dönem ders ve bir dönem tez çalışmasından oluşmaktadır. bu sistemde altı uzmanlık dalından (Yapım Mühendisliği ve Yönetimi. topograflar ve endüstri mühendisleri de başvurabilir. üç dalda uzmanlaşma seçeneği verilmektedir:”Yapım Süreç Yönetimi” “Ulaştırma Mühendisliği ve Yönetimi”. Bunlardan ilki “ nşaat Mühendisliği ve Yönetimi” adlı programdır. Twente Üniversitesi’nde lisans ve doktora eğitimlerinin yanında iki ayrı yüksek lisans programı da mevcuttur. nşaat mühendisliğ i bölümünde yüksek lisans yapanlar ülkemizdeki gibi yüksek inşaat mühendisi unvanı almaktadır. Malzeme ve Mekanik) ikisini seçmektedir. University of Twente (http://www. “Yapım Mühendisliği ve Yönetimi” bölümdeki dokuz adet anabilim dalından biridir. Lisans eğitimi ise sveç dilinde gerçekleşmektedir. dünya sıralamasında yukarı sıralarda bulunmamasına rağmen mercek altına alınmıştır.ulaştırma. her dönem ikişer ders ek alarak diplomalarına “ şletme Yönetimi” ek modülünü ekleyebilir. nşaat Mühendisliği Bölümü’nün yapı işletmesi anabilim dalı.php) ETH Zurich Üniversitesi dünyanın ve sviçre’nin önde gelen üniversitelerinden biridir.chalmers. ilgili program. sonrasında yapım veya mimarlık ağırlıklı dersler seçilmektedir. Öğrenciler. Diğer program ise “Yapım Yönetimi ve Mühendisliği”dir.ibb.ctw. Hidrolik ve Su Kaynakları Yönetimi. Program.nl/) Bu çalışma kapsamında yapılan araştırmalarda Hollanda’nın mühendislik eğitiminde ön sıralarda olan kurumlarından Twente Üniversitesi’nin yapı işletmesi konusuna verdiğ i önem göze çarpmaktadır. “Yapım Yönetimi” olarak adlandırılan bu grup.ethz. Ülkemizde lisans seviyesinde yapılan yan dal uygulamasına benzeyen bu programdaki amaç. Seçilen iki dalın temel dersleri ve seçmeli derslerinin alınmasından sonra son dönemde bitirme tezi tamamlanarak mezun olunur. “Yapım Yönetimi ve Mühendisliği Grubu” Mühendislik Teknolojisi Fakültesi’nin nşaat Mühendisliği Bölümü’nde kuvvetli bir kadro ve ders programıyla faaliyet göstermektedir. lk dönem. Bu iki üniversiteden biri olan Chalmers Teknoloji Üniversitesi.utwente. “Mimarlık ve Hizmet Yönetimi” ile “Tasarım ve Yapım Proje Yönetimi” yüksek lisans eğitim programlarını yürütmektedir.ch/index. ortak temel dersler alınmakta. Swiss Federal Institute of Zurich (ETH Zurich) (http://www. araştırma yapan ve eğitim veren geniş bir kadroya sahiptir. Chalmers University of Technology (http://www.se/en/sections/education/ masterprogrammes/programme-descriptions/design-construction) Mühendislik eğitim programları sıralamalarında ilk 100 üniversite arasında iki sveç üniversitesi bulunmaktadır. geoteknik ve çevre mühendisliği anabilim dallarında yüksek lisans yapan öğrenciler.

tsinghua. 30 kredi ders alınarak tamamlanan ve özellikle uluslararası platformda çalışacak mühendisler yetiştirmeyi amaçlayan bu programı yürüten anabilim dalı. Uzmanlık alanları “Canlı Bina Kavramı”. Technion Israel Institute of Technology (http://cee.technion. Ayrıca. “Proje Yönetimi” alanında “Master of Engineering” derecesi de verilmektedir. Bölümde uzmanlaşmanın lisans eğitiminde başladığı görülmektedir. “Tasarım Süreçleri ve Mühendislik” olmak üzere altı adettir. Tsinghua University (http://cm.tezle beraber 30 kredi gerekmektedir. Nanyang Techological University (http://www3. “Planlama ve Geliştirme. Bu programa başvurabilmek için en az iki sene iş tecrübesi aranır.ntu.ac.civil. mezunlara. Ayrıca. steyen öğrenciler belli bir uzmanlık dalı seçip o daldan seçmeli dersler alarak diplomalarına uzmanlık alanını da yazdırabilir. “Yapım Yönetimi” bölümünün amacı. bir senelik iş tecrübesi ve 15 kredi ders alınması yeterli olunan bir başka programda. nşaat Mühendisliği Bölümü yapı işletmesi konusuna bir hayli önem vermektedir. 185 . hızla büyüyen Çin ekonomisinin ihtiyaçlarına cevap verebilecek ve uluslararası inşaat pazarında söz sahibi olabilecek mezunlar yetiştirmektir. Yüksek lisans eğitiminin her ikisinde de 40 kredi tamamlanılması gerekmektedir. Bu programda alınan seçmeli derslerle uzmanlaşmak mümkündür. lgili anabilim dalında doktora ve iki farklı yüksek lisans eğitimi verilmektedir. Asya Asya kıtasında incelenen üç üniversiteden ikisi Uzakdoğu ülkeleri olan Singapur ve Çin’den diğeri ise srail’den seçilmiştir. nşaat ve Çevre Mühendisliği Fakültesi’nin dokuz anabilim dalından biridir.asp?DBID=1&LNGID=1&TMID=84&FID=207) “Yapım Yönetimi”.edu. Bu uzmanlık dallarından bir tanesi de “Yönetim ve Yapım”dır. “Uluslararası Yapım Yönetimi” adı altında bir yüksek lisans programı sunulmaktadır.sg/CEE/cis/msc. “Yapım Yönetimi Mezunu” derecesi verilmektedir. “Altyapı Sistemleri Merkezi” olarak adlandırılmaktadır. “Pazar Dinamiği”. “Yapım Yönetimi” ve “Hidrolik Mühendisliği” nşaat Mühendisliğ i Bölümü’nden ayrı iki bölüm haline gelmiştir. tezli de ise “Master of Science in Civil Engineering (Construction Management) derecesi alınmaktadır. lisans seviyesinde “ şletme Bilimi ve Mühendisliği” konusunda uzmanlaşma şansı elde eder. Bu bölümde.edu.cn/english/) Çin Cumhuriyeti’nin mühendislik eğitiminde bir numaralı üniversitesi Tsinghua Üniversitesi. Aynı uzmanlık alanında yüksek lisans ve doktora eğitimi de verilmektedir. Bu bölümde öğrenciler.il/eng/ Templates/showpage. Tez yapılmasına gerek olunmayan yüksek lisans eğitiminin sonunda “Master of Engineering”.htm) Singapur’un önde gelen eğitim kurumlarından olan Nanyang Teknik Üniversitesi’nin nşaat Mühendisliği Bölümü’nde yapı işletmesi konusunda önemli atılımlar olduğu görülmektedir. “Şehir Arazi Gelişimi”.

“Proje Yönetimi” yüksek lisans programında dersler dört ayrı gruba ayrılmaktadır: temel dersler. Programın bütün mezunlarına “Master of Project Management” diploması verilir. Yapı işletmesi uzmanlık alanında doktora eğitimi.Avustralya Mühendislik eğitim programlarının sıralamasında Avustralya üniversitelerine de rastlanılması nedeniyle Sydney Üniversitesi çalışma kapsamına alınmıştır. Bu çalış mada. Berkeley. stratejik proje yönetimi uygulaması olmak üzere dörde ayrılmaktadır. yapı işletmesi alanında tezsiz yüksek lisans eğitim programları da araştırılmıştır.au/) Sydney Üniversitesi. University of Sydney (http://www. ncelenen ülkelerde anabilim dalının adlandırılmasında terim bütünlüğünün olmadığ ı görülmektedir. bazı Avrupa ülkeleri dışında. Cornell ve University of Michigan gibi dünyaca ünlü üniversitelerde tezli yüksek lisansın terk edilmesi dikkat çekicidir. uluslararası proje yönetimi. Uzmanlık dersleri de kendi içinde proje ekonomisi ve programlama yönetimi. bu alanda çalışan yeterli öğretim üyesi bulunan tüm bölümlerde açılmaktadır. ikincisinde ise 48 kredi dersinin tamamlanması gerekmektedir. araştırma projesi ve mesleki uygulama dersleri. Öğrenciler. Yüksek lisans eğitimini tamamlamak için gereken kredi sayısına bakıldığında. uzmanlık dersleri. Ülkemizde tercih edilmeyen bu eğitimin.usyd. Piyasada çalışanlara yönelik tezsiz yüksek lisans programları sonunda “Master of Engineering”. “Construction Engineering” yani “Yapım Mühendisliği” terimiyle sıkça karşılaşılmakta ve zaman zaman “Project Management” yani “Proje Yönetimi” teriminin de kullanıldığ ı görülmektedir. proje risk yönetimi. nşaat Mühendisliği Bölümü’nün yapı işletmesi dalı. birçok eğitim programının birden fazla yüksek lisans seçeneği sunduğu görülmektedir. bu farklılıklar vurgulanmakta ve ortak noktalar belirlenmektedir. dünyadaki üniversitelerin eğitim programları arasında önemli farklılıklar olduğu görülmektedir. araştırmacı ve akademisyenlere yönelik tezli yüksek lisans programları sonunda ise “Master of Science in Construction/Engineering Management” dereceleri verilmektedir. yaygın olduğu görülmektedir. Sonuçlar Yapılan araştırma ve incelemelerin sonucunda. araştırma ya da mesleki uygulamaya yönelik bir eğitimi de tercih edebilmektedir. Ayrıca. Türkçe literatüre “Yapı şletmesi” ve “Yapım Yönetimi” olarak giren terimin ngilizce karşılığı “Construction Management” olmakla beraber. Bu bölümde. 186 . en az otuz kredi tamamlanılması gerektiği görülmektedir. lkinde 36 kredi ders ve 12 kredilik araştırma projesi.pmgp. sunulan eğitimdeki farklı strateji nedeniyle bu çalış ma kapsamına alınmıştır.edu. Özellikle Stanford. terimin her eğitim programında standart olarak kullanılmadığı görülmektedir. Bunun yanında birçok üniversitede tezli yüksek lisans eğitimi devam etmektedir. Bazı üniversitelerde bu rakamın kırklara çıktığı görülmektedir. Bu çalışma kapsamında incelenen üniversitelerin çoğunluğu bu niteliğe sahiptir. Yapılan araştırmada.

Üniversitelerin eğitim kadrosu incelendiğinde ortaya değişken bir tablo çıkmaktadır. Bu konuyla ilgili olarak. Bu tabloya bakıldığında bazı genellemeler yapmak mümkündür. Toronto ve Zurich üniversitelerinde ise öğretim üyesi sayısının az olduğu görülmektedir. proje teslimat sistemleri. Özellikle konunun tasarım kısmında mimarlık bölümlerinden destek alındığı da gözlemlenmektedir. Chalmers. Texas. ETH Zurich Chalmers Technion √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ Maryland Michigan Nonyang Berkeley Stanford Toronto Sydney √ √ √ Twente √ √ √ √ Cornell √ √ √ Illinois Texas √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ Yapım Mühendisliği / Proje Yönetimi Finans Ekonomi Maliyet Analizi & Metraj Hukuk / Mevzuat Sürdürülebilirlik / Enerji Etkin Tasarım Şantiye Yöntemi Risk Yönetimi / Analizi Proje planlama / programlama / kontrol √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 187 . ihaleler. proje planlama. finans. Yapı işletmesi eğitim programı müfredatının araştırılması da bu çalışmanın amaçlarındandır. Örneğin. maliyet hesapları ve iş programları gibi konular bulunmaktadır. küresel ısınma etkisiyle giderek çevreye duyarlı yaklaşımın ön plana çıkması ve bu konuyla ilgili derslerin yapı işletmesi uzmanlık alanı kapsamına alınmasıdır. akademik kadrosu yetersiz gözüken üniversitelerin açıklarını bu şekilde kapattığı düşünülmektedir. Tablo 2’de göze çarpan bir başka nokta. Tablo 2 Yurtdışındaki üniversitelerde verilen yapı işletmesi derslerinin dağılımı Brit. Cornell. Tablo 2’de çalışmanın derslerle ilgili olan kısmı özetlenmektedir. Illinois. incelenen eğitim programlarında inşaat ve çevre mühendisliklerinin tek bir bölümde toplanmış olmasının etkili olduğu söylenebilir. Twente ve Tsinghua gibi üniversitelerde on ve üzeri kiş inin kadrolu olduğu görülmektedir. ekonomi. dışarıdan öğretim görevlisi desteği alınıp alınmadığı hakkında bir bilgiye de rastlanılmamaktadır. Michigan. Ayrıca. Maryland. iş güvenliği. “Sürdürülebilirlik” ve “Enerji Etkin Tasarım” gibi derslerin eğitim programlarına girdiği görülmektedir. Dersin içeriğinde genel olarak inşaat projeleri ve sektörü hakkında genel bilgiler. inşaat sözleşmeleri. Stanford. inşaat hukuku ve mevzuatı. Colombia Georgia Tech Imperial Col. Birçok yapı işletmesi ağırlıklı mühendislik eğitim programının üniversitelerin diğer bölümlerinden gelen akademisyenler ve piyasa tecrübesi olan mühendislerle ortak çalıştığı düşünüldüğünde. lgi çekici bir başka bulgu. işletme yönetimi. biliş im sistemleri ve bilgisayar uygulamaları gibi derslere eğitim programlarında sıkça rastlanılmasıdır. çoğu üniversitede “Proje Yönetimi” veya “Yapı Mühendisliği” adıyla bir temel ders okutulduğu görülmektedir. maliyet analizi ve metraj.

Çin. etik. her kıtada belli bir yaklaşım ve ekol izlenmektedir. Önemli bir diğer nokta ise eğitim programı yapılarının ülkeden ülkeye değiştiğidir. Yapı iş letmesinin en yaygın olduğu ülkeler A. bölümlerinde yapı işletmesi ağırlıklı eğitim programı kurmak isteyen akademisyenler için iyi bir başlangıç noktası olabilir. nşaat ve Çevre Mühendisliği Bölümü’nün (http://cee. Bu değişimlerde. yapı iş letmeciliğinin Kuzey Amerika’daki kadar popüler olmadığ ı görülmektedir. Özellikle Çin’de yabancı firmalar tarafından yapılan büyük yatırımların etkisiyle yapı işletmesi alanı gündeme gelmektedir. Bu yüzden. Tayvan ve Singapur’da ise farklı bir tabloyla karşılaşılmaktadır. Takım çalışması. Liderlik. Bu çalışmada ortaya çıkan sonuçlar ve elde edilen bulguların Türkiye’de yapı işletmesi alanında eğitim veren ve araştırma yapan tüm akademisyenlere ve inşaat mühendisliğ i bölümlerine faydalı olabileceği düşünülmektedir. Yapı işletmesi programlarının özellikle sviçre. özellikle ngiltere’de. Araştırmadan çıkan bir başka sonuç. ncelenen çok az programda ayrı bir yapı iş letmesi bölümüne rastlanmaktadır. bu bildirinin kaynaklar kısmında verilen üniversitelerin web sayfası adreslerini kullanarak daha detaylı bilgilere ulaşabilir. ve Kanada’nın esnek bir yaklaşım içinde olduğu görülmektedir. ülkenin sosyoekonomik yapısı. Bunun nedeni Amerika’daki yaşamın küresel bakıştan uzak olmasıdır. Hollanda ve Danimarka ülkelerinin uluslararası yüksek lisans eğitimine odaklanmış üniversitelerinde yaygın olduğu görülmektedir. Tezsiz yüksek lisansın yaygın olduğu programlara inşaat mühendisliğ i dışında öğrenci kabul edildiği. 188 .Tablo 2 Yurtdışındaki üniversitelerde verilen yapı işletmesi derslerinin dağılımı (devamı) Kalite yönetimi ş Güvenliği statistiksel Yöntemler Gayrimenkul Verimlilik şletme Yönetimi Bilişim Sistemleri / Bilgisayar Uyg.B. Seminer Uluslararası Projeler √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ Sonuç olarak. politik durumu ve piyasadan gelen taleplerin rol oynadığı unutulmamalıdır. programları yorumlamadan örnek almak doğru olmayabilir. Asya kıtasında ise mühendislik eğitiminde ön sıralarda yer alan Japon üniversitelerinde yapı işletmesi eğitiminin olmadığı görülmektedir. Eğitim programında ve ders içeriklerinde güncelleme yapmak isteyenler. bu çalışmada izlenen yöntem. Avrupa kıtasında. Tüm sıralama sistemlerinde bir numarada yer alan Massachusetts Institute of Technology (MIT). çift ve yan dala izin verildiği gözlemlenmektedir. Kuzey Amerika dışındaki üniversitelerde uluslararası proje yönetimi adlı bir dersin bulunmasıdır. Çalışmanın yurtdışında yapı işletmesinde lisansüstü eğitim yapmak isteyen adaylar için de yararlı olacağı düşünülmektedir.D. vb.mit. Aynı zamanda.edu/) yapı işletmesi uzmanlık alanında lisans veya yüksek lisans seviyesinde ders açmaması ve dolayısıyla konuya önem vermiyor gibi görünmesi ilgi çekicidir. sveç.

Temmuz 2009.ce. Berkeley web sayfası.edu/home/index. http://www. Temmuz 2009. Temmuz 2009.ac.ethz.edu/dept/area/construction/Construction. Instititution for Construction and Engineering Management ETH Zurich web sayfası. (2005) Academic Ranking of World Universities – Methodologies and Problems.se/en/sections/education/masterprogrammes/programme-descripti ons/designconstruction.Bu bildiride. Construction Engineering and Project Management. mühendislik eğitiminde sıralama sistemlerinde üst sıralarda yer alan üniversiteler incelenmektedir. Engineering and Project Management.cee. Higher Education in Europe.imperial. University of Michigan web sayfası. Temmuz 2009. Temmuz 2009. Temmuz 2009.org/. http://www. 30. Temmuz 2009. Massachusetts Institute of Technology web sayfası.mit. Imperial College London. MEng in Engineering Management web sayfası. Temmuz 2009.uk/ civilengineering/study/masters/business%20management.edu/ Temmuz 2009. Kaynaklar Academic Ranking of World Universities (ARWU) web sayfası. http://www. Vol. Chalmers: Design and Construction Management web sayfası. http://www.arwu.ce. Gelecekte bu konuda araştırma yapacak olanlar bu olasılığı dikkate almalıdır.ibb. Department of Civil. College of Engineering. Cornell University School of Civil and Environmental Engineering.utexas.edu/graduateprograms/meng-in-engineering-management..C. Austin web sayfası.html. http://cee.caee.edu/about-cee/programs-of-study/ construction/.edu/epm/. Construction Engineering and Management. Department of Civil and Environmental Engineering. University of California.cfm).html. and Environmental Engineering. Department of Civil and Environmental Engineering. Civil and Environmental Engineering Department. The University of Texas. chalmers. Civil and Environmental Engineering. http://www.php?lang=en. Y. Georgia Tech School of Civil and Environmental Engineering. N. Cheng. Yapı işletmesi eğitim programlarını sıralayan güvenilir bir sistem bulunamadığı için sıralamalarda üst sıralarda olmayıp yapı iş letmesi bölümü kuvvetli olan üniversitelerin incelenmemiş olma olasılığı bulunmaktadır. Türkiye’deki yapı işletmesi eğitim programlarının bu bildirideki sonuçlarla karşılaştırılması gelecekteki çalış ma konusu olarak düşünülmektedir. Architectural.gatech.cem.umich.. http://www.ch/index. Liu. Extension Modules in Business Management web sayfası.cornell. http://www3. http://www. Temmuz 2009. Construction Engineering web sayfası. http://www.berkeley. No 2. 189 .

http://cm.ca/current_students/ graduates/programs/pcm.usyd. http://cee. http://www3.civil. http://www.com/sections/education.illinois. Temmuz 2009.edu/ConsMgt.ca/sect/coneng/.php.civ. Department of Civil Engineering. Stanford Construction Engineering and Management web sayfası. Department Construction Management and Engineering. University of Twente.civil. Technion Faculty of Civil and Environmental Engineering.ac.edu.Nanyang Technological University.topuniversities.edu. Temmuz 2009.ctw. US News dergisi web sayfası. http://cee.utwente. University of Sydney.edu. edu/page. Tsinghua University Department of Construction Management web sayfası. Temmuz 2009. Temmuz 2009. University of British Columbia. Project Management at the University of Maryland web sayfası. UBC Engineering.sg/ CEE/cis/msc.tsinghua. http://cem.com/ worlduniversityrankings/.il/eng/Templates/showpage. Temmuz 2009. Centre for Infrastructure Systems.ubc. http://www. University of Illinois at Urbana-Champaign. (http://www. Haziran 2009. Construction Engineering & Management web sayfası.html.ntu.umd. QS World University Rankings web sayfası. Temmuz 2009.asp?DBID=1&LNGID =1&TMID=84&FID=207.cn/english/.usnews.utoronto.htm. Project and Construction Management web sayfası. http://www. Construction Management web sayfası. Construction Management web sayfası. 190 . http://www. University of Toronto. Project Management Graduate Programme web sayfası.nl/. http://pm.pmgp. edu/index. Temmuz 2009.stanford.php?id=1.au/. Temmuz 2009. Temmuz 2009.cme. Civil and Environmental Engineering. http://www. Master of Science (International Construction Management) web sayfası. Temmuz 2009. Temmuz 2009. Civil Engineering.technion.

Hüseyin Ertaş nşaat Yüksek Mühendisi nşaat Mühendisliği Bölümü Gaziantep Üniversitesi Gaziantep. Türkiye E-Posta: husertas@hotmail. Stajlar ve bitirme projeleri ise inşaat mühendisliği eğitiminde mesleki becerilerin kazanıldığ ı safhalardandır. Gaziantep. Arnavutluk E-Posta: aoztas@epoka. Türkiye E-Posta: tekinkus@gantep.com Doç. Tiran. Anahtar sözcükler: Staj. Bu amaç doğrultusunda nşaat Mühendisliği lisans eğitimini tamamladıktan sonra. kişisel ve yönetsel beceriler de aranması gerektiği ön plana çıkmıştır.Staj ve Bitirme Projelerinin nşaat Mühendisliğinin Yapım Yönetimi Eğitimindeki Katkısının ncelenmesi: Gaziantep Üniversitesi Mezunu nşaat Mühendisleri Üzerine Bir Uygulama M. Mehmet Tekinkuş Öz Globalleşen dünyada diğer sektörler gibi inşaat sektörü de uluslararası bir nitelik kazanmıştır. saha.edu. iş hayatına atıldıkları devrenin başlangıcında bile çalış malarında başarılı olabilmektedirler. Dr. şletme Bölümü Gaziantep Üniversitesi.edu. mesleki becerilerin uygulandığ ı ihale. Ahmet Öztaş Öğretim Üyesi nşaat Mühendisliği Bölümü Epoka Üniversitesi. nşaat Mühendisliği Eğitimi.al Öğretim Üyesi. Dr. Yapım Yönetimi Giriş 191 . yapım yönetimi bilgilerine sahip olarak inşaat yönetiminin her aşamasında. teklif hazırlama ve planlama alanlarında gerekmektedir. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre stajların ve bitirme projelerinin meslek hayatının yapım yönetimi aşamalarında ne kadar etkili olduğu belirlenmiştir. Bu çalışmanın amacı. iş geliştirme. Bitirme Projesi. ofis ya da proje mühendisi olarak çalışan mühendisler tarafından kullanılmaktadır. Üniversite eğitiminden sonra hayata atılan ve değişik ortamlarda çalış maya başlayan genç mühendisler. Bu bilgiler. liderlik. Yapım yönetimi dalından alınan eğitim.tr Y. inşaat mühendisliği eğitiminde stajların ve bitirme projelerinin meslek hayatındaki yapım yönetimi aşamalarında katkısının incelenmesidir. Doç. çeşitli ortamlarda ve çeşitli biçimlerde mesleğin uygulamasını yapan inşaat mühendisleri arasında bir araştırma yapılmıştır. Rekabetin artmasıyla birlikte yeni mezun olmuş bir mühendiste aranması gereken özellik olarak teknik özelliklerin yanında. Otuzun üzerinde Gaziantep Üniversitesi mezunu inşaat mühendisi ile yüz yüze görüşmeler yolu ile bir anket çalışması uygulanmıştır. Elde edilen veriler SPSS paket programı kullanılarak analiz edilmiştir.

. daha sonra öğrenci iş hayatına atıldığında. Stajlar ve bitirme projeleri birçok bilim dalında müfredatın bir parçası olarak düşünülür. sorunları anlama. öğrendiğini uygulama. sviçre ve Amerika gibi ülkelerde stajlar üniversitelerin eğitim programları içersinde. kendine güvensizlik gibi çeşitli sorunlar halinde kendini gösterir (Yenigün. 2004). Genellikle stajlar. Bu eksiklikler. staj ve bitirme ödevlerini akademik eğitim ve öğretime ek veya tamamlayıcı olarak inceler. Uygulamalı eğitiminin önemli bir parçası olan staj çalışmalarının yeterli düzeyde yapılmadığı. inşaat mühendisliğ i alanında. pratikteki karmaşık. Bu çalış ma Gaziantep Üniversitesi mezunu genç mühendislerin bakış açısıyla staj ve bitirme projelerinde kazanılan pratikliklerin mesleki yaşamdaki pratikliğe nasıl dönüştüğünü ve işe girerken ve meslek hayatının öncesinde ve sonrasında mesleki pratiklik olarak nasıl değer kazandığını inceler. son ürün ve hesaplamalarda farklılıklar görülebilir (El-Raghy. Bilimin ve teknolojinin baş döndürücü bir hızla ilerlediği ve bilginin katlanarak çoğaldığı çağımızda çok kısa olan bir eğitim sürecinde bir öğrencinin bütün mesleki becerileri kazanması imkânsızdır ve de gereksizdir. . proje yönetimindeki farklı görevlendirmeler. çok katmanlı problemlerle uğraş ı gerektiren işlerle birleşerek üniversite müfredatının bir parçası haline geldiği düşünülür. Geliştirilmiş deneyim çalışmaları olan staj ve bitirme ödevlerinden meslek şartlarındaki uygulanabilir problemler üzerinde hangi becerilerin. Burada esas olan mesleğini tam olarak icra edebilmesi için gerekli olan bilgi ve beceriyi yaşamı boyunca edinebilme yeteneğini kazandırmaktır (Çiçek ve diğ. Bu çalışmanın temel amacı. zamanı kullanma. adaptasyon zorluğu. Bu çalışma.nşaat mühendisliği eğitiminde temel hedef toplumun bugünkü ve gelecekteki ihtiyaçlarına yanıt verebilecek nitelikte elemanlar yetiştirmektir. bilgilerin ve eğilimlerin nasıl geliştirilmesi gerektiği anlaması istenir. Bitirme ödevleri mezun olmadan önce birikmiş mühendislik bilgilerini ve deneyimlerini ölçmek için öğrencilere sunulan en büyük alıştırma olarak düşünülebilir. öğrencilerin öğretmenlik veya yapı mühendisliği gibi meslekleri yapabilmesi için gereklidir. Söz konusu eğitimin amacı öğrencilere sadece bilgi aktarmak değil. gereğince denetlenmediği veya denetlenemediği ya da göstermelik yapıldığı durumlarda değişik eksiklikler meydana gelir. 1993). stajların ve bitirme projelerinin iş hayatında yapım yönetimi alanında yararlılığının incelenmesidir. Gürel. Almanya. . . 1999). Örneğin öğretim üyelerinin sadece konuya hâkim olmaları değil aynı zamanda sınıfın sosyal realitesine de hâkim olmaları gerekmektedir. 2003). Bundan dolayı uygulamalı öğrenimde haberleşme becerilerinin ve dış dünyayla ilgilenebilme kabiliyetinin geliştirilmesinin gerekli olduğu düşünülür (Scholz ve diğ. Bunun yanında projenin kendisi öğrencilere yeni yetenek ve bilgi kazandırmalı ve sonradan öğrendiklerini güçlendirmelidir. 192 . Dünyadaki değişik mühendislik eğitim programlarına bakıldığı zaman. 2004). sonuçları değerlendirme ve karar verebilme gücünü kazandırmaktır (Sorguç.

Hatta mühendisler iş başvurusu yapmak için hazırladıkları CV’lerinde bu stajlarından bahsetmek isterler. deprem) Ulaştırma mühendisliği (mühendislik mekaniği. Buna göre mühendislerin % 12. çelik.3 6. Sizce çalıştığınız firmanın çalışma alanı aşağıdakilerden hangisine girmektedir? Frekans Yapı mühendisliği (mühendislik mekaniği. Şekil 1’de belirtildiği gibi mühendislerin %58.Araştırma Bu çalışmada.0 Geçerli % 61. şantiye yönetimi.9 19. üçüncü bölümdeki 21 soru ise bitirme ödevlerini analiz etmeye yöneliktir.7 80. su kaynakları. Anketten elde edilen veriler SPSS 15.3 67. Tablo 1. betonarme. Stajlar öğrenciye üniversitede kazanılmayacak deneyimler kazandırır. jeoteknik. iş güvenliği) Diğer Total 19 2 4 6 31 % 61.3 6.06’sı CV’ lerinde yapmış oldukları stajlardan bahsetmişlerdir. raylı sistem hava limanı yapıları) Yapım yönetimi ( yapım stratejisi.4 100. 193 .4 100. Birinci Bölüm Anket Sonuçları Araştırmaya katılan mühendislerin çalışma alanları Tablo 1’de verilmiştir. Bu becerileri elde etmek için stajlardan kazanılacak çok şey vardır.5 12.9 u yapım yönetimi alanında faaliyet gösteren bir firmada çalışmaktadır.0 Stajların Analizi nşaat firmaları işe aldıkları yeni mühendislerde akademik birikimlerinin yanı sıra bazı kişisel ve yönetsel becerilere de sahip olmalarını beklemektedir (Birgönül ve diğ. Üç bölümden oluşan anketin birinci bölümdeki ilk 9 soru firma bilgilerini ve kişisel bilgileri toplamaya yöneliktir. trafik müh. ulaşım ve yapım yönetimi alanlarında çalışmakta olan otuz bir inşaat mühendisi ile yüz yüze görüşülerek bir anket uygulanmıştır.9 19. araştırma yöntemi olarak Gaziantep Üniversitesi nşaat Mühendisliğ i bölümünden mezun olmuş yapı.0 Toplam % 61.6 100. ile karayolu. 2007). kıyı. ulaştırma müh. kinci bölümdeki 23 soru stajları. iş hukuku.0 paket program kullanılarak analiz edilmiştir. yapı mekaniği.5 12.

1 93. Bence staj yapan öğrenciler verilen görevi en iyi şekilde tamamlamaya çalışarak sorumluluk duygularını geliştirirler. Bunlardan biri de işte bu sorumluluk duygusudur.8 45. Tablo 2. Araştırma anketine göre Tablo 2’de görüldüğü gibi mühendislerin % 71’i stajların kendilerine sorumluluk duygusu kazandırdığını söylemiştir.0 Yapım yönetimi eğitiminin insana yaptığı katkılardan biri de kiş isel becerileri arttırmasıdır.26 % 19. sorumluluk alabilme ve dağıtabilme diye de tarif edilebilir. Şekil 2 ve 3’e bakıldığında stajların yazılı ve sözlü iletişim becerilerini nasıl kazandırdığı görülebilmektedir.94 % 32.8 71. Yöneticilerin kişilerde aradığı önemli becerilerden olan yazılı ve sözlü iletişim kurabilme.5 100. ş başvurusu için hazırladığınız CV'nizde yapmış olduğunuz stajların kaç tanesinden bahsettiniz? Yapım yönetimi eğitiminden elde edilmesi beklenen yönetsel becerilerden olan sorumluluk duygusu.2 16.35 % Şekil1. Katılımcıların %65’i sözlü % 61. özellikle kurumsallaşmış şirketlerde hayati önem taşıyabilmektedir.2’si ise yazılı iletişim yeteneği kazandıklarını düşünmektedirler.2 16.1 6.1 6.5 6.0 87.6. Bazı özellikler insanlarda doğuştan var olsalar dahi birçoğu öğretilebilir niteliktedir ve eğitimle bu becerilerin geliştirilebileceği düşünülmektedir (Birgönül ve diğ. 2007).45 % 41. 194 .8 45.5 100.5 100.5 6.0 Toplam % 25.0 Geçerli % 25. Frekans Tamamen katılıyorum Katılıyorum Kararsızım Katılmıyorum Hiç katılmıyorum Total 8 14 5 2 2 31 % 25.

03 % 9.5 100.0 Toplam % 6.5 100. Frekans Tamamen katılıyorum Katılıyorum Kararsızım Katılmıyorum Hiç katılmıyorum Total 2 19 5 3 2 31 % 6. 29. hiyerarşik bir kurumda deneyim kazanmamı sağlamıştır.1 9. Yapmış olduğum stajlar yazılı iletişim kurabilme yeteneğimin gelişmesi hususunda faydalı ve yol gösterici olmuştur.68 % 45.0 195 .7 6. Stajlarım.7 oranında stajların bu hususta katkısının olduğu görüşünde birleşmiştir.7 6.1 9.3 16.5 61.0 Geçerli % 6. Tablo 3’de ise hiyerarşik bir çalışma ortamında stajların deneyim kazandırması ile alakalı sorulan soruda stajların olumlu etkisi gözlemlenmektedir. Yapmış olduğum stajlar sözlü iletişim kurabilme yeteneğimin geliş mesi hususunda faydalı ve yol gösterici olmuştur.5 100.68 % 9.5 61.81 % 9.61 % Şekil 3.5 67.19. Tablo 3’e göre katılımcılar %67.68 % 51.7 83.3 16.9 93.16 % Şekil 2.35 % 25. Tablo 3.

4’ü bitirme projelerini önemsemiş.3 6.5’i ise önemsememiştir.5 100. zamanı etkili kullanabilme becerisine katkısı gözlemlenmektedir.4 100.1 45.7 74. ş başvurusunda işverenin bitirme projelerini işe alacağı mühendise sorması beklenir. şverenim beni işe alırken yapmış olduğum bitirme projesine önem vermiştir.2 19.9 19.5 19.9 6.5 80. Stajlar iş hayatımda zamanımı etkin bir şekilde nasıl planlamam ve kullanmam gerektiği konusunda katkısı olmuştur. Frekans Tamamen katılıyorum Katılıyorum Kararsızım Katılmıyorum Hiç katılmıyorum Total 4 2 5 14 6 31 % 12.0 Toplam % 12.2 93. Frekans Tamamen katılıyorum Katılıyorum Kararsızım Katılmıyorum Hiç katılmıyorum Total 2 19 2 6 2 31 % 6. Öğrencilerin bitirme projelerinden kazanacakları çok şey vardır.4 100.Tablo 4’te stajların.3 6.4 35.0 Bitirme Projelerinin Analizi Bitirme projesi bir öğrencinin kapsamlı tek çalış masıdır.5 16. % 16. % 64.5 61. Tablo 5. Mesela öğrencilerin bitirme projesi yaparken firmalarla stajlardaki kadar iletişime geçmemesi ya da mühendisin işe giriş şekli olabilir. Tablo 4.6 100.7’si stajların zamanı etkili kullanabilmede faydasının olduğu görüşünde birleşmektedirler.1 kararsız. 196 . Katılımcıların %67.0 Geçerli % 6.5 19.0 Toplam % 6.0 Geçerli % 12.0 Şekil 4’te mühendislerin genellikle iş başvurusu için hazırladıkları CV’lerinde yapmış oldukları bitirme projelerinden bahsetmedikleri anlaşılmaktadır.4 6.5 67. Bunun birçok nedeni olabilir. Tablo 5’te de görüldüğü gibi işverenlerin sadece %19.4 6.5 16.5 100.5 61.2 19.9 6.5 100.1 45.

35 % Evet 80. bitirme projelerinin sözlü ve yazılı iletişim kurabilmeye katkısının olduğunu düşünmektedir.58 % 16.19. Yapmış olduğum bitirme projesi sözlü iletişim kurabilme yeteneğimin gelişmesi hususunda faydalı ve yol gösterici olmuştur. Şekil 5 ve 6 bitirme projelerinin iletişim yeteneğine katkısını göstermektedir.65 % Hayır Şekil 4. 1999).94 % Şekil 5.90 % 41. Katılımcıların %58’i. Özellikle doğru dil ve mantık çok önemlidir.45 % 22. letişim sözlü ya da yazılı olabilir. 197 . 6. ASEE’de (American Society of Engineering Education) yapılan bir araştırmaya göre.13 % 12. ş başvurusu için hazırladığınız CV’nizde yapmış olduğunuz bitirme projenizden bahsettiniz mi? Bir mühendis genellikle bir organizasyonda takımın bir üyesi olarak çalışır. . uygulama yapan bütün mühendisler için iletişim en temel beceri olarak ele alınır (El-Raghy. Herhangi bir beceride olduğu gibi iletişim de temel bilgi ve deneyim ister.

7 51.4 90.5 22.6 oranında zamanı kullanma hususunda faydalı olduğunu göstermektedir.9 9. Frekans Geçerli Toplam % % Tamamen katılıyorum Katılıyorum Kararsızım Katılmıyorum Hiç katılmıyorum Total 3 16 2 7 3 31 9.4 58.35 % 9. Frekans Tamamen katılıyorum Katılıyorum Kararsızım Katılmıyorum Total 6 18 4 3 31 % 19.6 9. Tablo bitirme projelerinin %51.9 25.1 100 Bitirme projesi iş hayatımda zamanımı etkin bir şekilde nasıl planlamam ve kullanmam gerektiği konusunda katkısı olmuştur.68 % 16.9 12. Frekans 3 13 4 8 3 31 Geçerli % 9.7 100 Toplam % 9.3 54. Bence bitirme projesini yapan öğrenciler verilen görevi zamanında en iyi şekilde tamamlamaya çalışarak sorumluluk duygularını geliştirirler.3 100. Frekans 1 9 7 10 4 31 Geçerli % 3.3 olarak tespit edilmiştir.9.68 % 45.13 % 19.1 12.1 12.0 Tablo 7’de bitirme projelerinin yönetimsel ve organizasyonel kabiliyetleri arttırdığ ı fakat stajlarda olduğu kadar etkili olmadığı gözlemlenmektedir.3 faydalı görülmüştür.5 90. Sorumluluk duygusu da bitirme projeleri sürecinde kazanılan becerilerden biridir.3 100 198 .8 9.0 Geçerli % 19.6 64.4 77.7 61.3 100 Bitirme projesi hiyerarşik bir kurum çalışma ortamında deneyim kazanmamı sağlamıştır.4 oranında bir birliktelik vardır. Bitirme projelerinin yönetimsel ve organizasyonel kabiliyetlere etkisi.6 6.7 100.16 % Şekil 6. Takım üyesi olarak verilen işi esaslarına uygun bir şekilde yerine getirme hususunda bitirme projesinin bana katkısı olmuştur.7 90.8 87. Tablo 7’de takım üyesi olarak verilen işi esaslarına uygun bir şekilde yerine getirme hususunda bitirme projeleri %61. Yapmış olduğum bitirme projesi yazılı iletişim kurabilme yeteneğimin gelişmesi hususunda faydalı ve yol gösterici olmuştur.7 100 9. Tablo 6.3 67.4 58.3 12.9 9. Tabloya göre hiyerarşik bir kurum çalışma ortamında bitirme projesinin deneyim kazandırması %32. Tablo 6’dan de anlaşılacağı üzere bu hususta %77.9 100 Toplam % 3.2 29 22.2 32.6 32.7 41. Tablo 7.0 Toplam % 19.7 51.7 100.

sayımla belirtilen verilerde.kare 20.05 olduğu için H○ hipotezi reddedilir. G.021 olduğu için ve 0. Anlam düzeyi α = 0.014 ve hiyerarşik bir kurum çalış ma ortamında çalışabilme becerisinin Ki-kare değeri 0.008. hiyerarşik bir kurum çalışma ortamında çalışabilme becerileri ile anlamlı ilişki oluşturduğu görülmektedir.021 0.lişkilerin Analizi Bu çalışmada en önemli noktalardan biri de sorulan sorular arasındaki anlamlı bir ilişkinin olup olmadığı konusudur. Bu soruyla sözlü iletişim becerisinin Ki-kare değeri 0. Tablo 8’de bu becerilerin Ki-kare değerleri verilmiştir.008 0.024 Serbestlik derecesi 9 9 9 Ki – Kare Olasılık Değeri 0.469(a) 9 0.024’tür. takım halinde çalışabilme. Ki-kare değeri olup.021 ‹ 0. Pearson Ki-kare formülü X² =∑ (G-B)²/B dir. Demek ki stajların yapım yönetimi bilgilerine katkısı yadsınamaz. Örnek verilecek olursa: H○ hipotezi : ‘Bence stajlar ileride meslek yaşamında karşılaşabileceğim sorunları mantık ve bilgi çerçevesinde en uygun şekilde çözebilmem için yeni beceriler kazandırır’ sorusu ile ‘Yapmış olduğum stajlar sözlü iletişim kurabilme yeteneğimin gelişmesi hususunda faydalı ve yol gösterici olmuştur’ soruları arasında anlamlı bir ilişki yoktur.014 199 .kare 23. Bu değerler 0. Ki – kare testi Sözlü letişim Kurabilme Becerisi Değer Pearson Ki . her bir kategorideki gözlenen frekansları ve B’de bu kategorilerin beklenen toplam frekanslarıdır. gözlenen frekanslarla beklenen frekanslar arasındaki farkın analizine dayanan bir testler grubudur. 05’in altında ise H○ hipotezi reddedilir ve bu değişkenler arasında anlamlı bir ilişki olduğu anlaşılır.kare 22.021. 05’in üstünde ise hipotez doğrudur. Bence stajlar ileride meslek yaşamında karşılaşabileceğim sorunları mantık ve bilgi çerçevesinde en uygun şekilde çözebilmem için yeni beceriler kazandırır. Tabloya bakıldığında ‘Bence stajlar ileride meslek yaşamında karşılaşabileceğim sorunları mantık ve bilgi çerçevesinde en uygun şekilde çözebilmem için yeni beceriler kazandırır’ sorusu ile yapım yönetimi açısından çok önemli olan sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.05’ten küçük olduğu için anlamlı ilişki var denilmiştir. yazılı iletişim becerisinin Ki-kare değeri 0. Ki-kare. Bu çalış ma 53 soruluk anket 31 denek üzerinde uygulanması neticesinde elde edilmiş olup her bir maddenin diğer madde ile anlamlı ilişkisi olup olmadığı Ki-kare testi uygulanarak ortaya konmuştur. Tablo 8. anlam düzeyi olan α = 0.0 paket programı kullanılarak var olan anlamlı ilişkiler ki–kare testinin yardımı ile kolaylıkla hesaplanmıştır. takım halinde çalışabilme becerisinin Ki-kare değeri 0. Buradaki beklenen frekanslar H○ hipotezi doğru kabul edilerek hesaplanan frekanslardır.691(a) Hiyerarşik Bir Kurum Çalışma Ortamında Çalışabilme Becerisi Pearson Ki . Burada X².353(a) Takım Halinde Çalışabilme Becerisi Pearson Ki . Tablo 8’e göre Ki-kare olasılık değeri 0. SPSS 15.kare 19. Çalışmada Ki – kare testine göre 230 adet anlamlı ilişki tespit edilmiştir. Ki–kare testine göre iki değişken arasında anlamlı ilişki olabilmesi için hesaplanan Ki–kare değerinin olasılık değeri.489(a) Yazılı letişim Kurabilme Becerisi Pearson Ki .

vizyon kazanma. Burada eğitimcilere ve işverenlere ciddi sorumluluklar düşmektedir. Burada yapılması gereken bunların gerekliliğini tartışmak değil. 3. 2. Örneğin öğrenci birinci sınıftayken bir hafta sonu yapı mühendisliği alanında. 4. iş tecrübesi. Bu bağlamda lisans eğitiminde branşlaşmaya gidilmelidir. Sonra anketlerle hangi alana eğilimli olduğu tespit edilmelidir. Bilinç oluşturmak için yapılacak şeylerden biri öğrencilere teşvikler verilmesidir. 200 . Ya da işveren.Sonuç Önceki bölümlerde de anlatıldığı üzere staj ve bitirme projeleri inşaat mühendisliğ i eğitiminde ve özellikle yapım yönetimi eğitiminde vazgeçilmez temel safhalardandır. sözlü ve yazılı iletişim kurabilme şeklinde sıralanabilir. Hatta staj alanında üniversite ile anlaşmalı firmalar oluşturmalıdır. pratiklik kazanma. Bazı Öneriler: 1. 5. Öğrencilerin sektöre gireceği ve sektör çalışanları ile tanışacağı alanlar stajlardır. öğrenciye yaptığı staj neticesinde ücret verebilir. Yapım yönetimi bilgilerinin teorikten daha çok uygulamaya bakan yönleri olduğu için staj ve bitirme projelerinin verimli hale getirilmesi gerekmektedir. Yapım yönetimi eğitiminde önemli olan teorik bilgilerin akılda kalıcı olması için staj süresinin kısıtlanmaması gerekir. Bu bağlamda proje konusu öğrencinin insiyatifine bırakılmamalı ve öğretim üyesi de öğrenciye yapım yönetimi bilgilerini kazandıracak konular seçmelidir. kariyer planlaması. bir hafta sonu jeoteknik mühendisliği alanında ve diğer alt branşlarda faaliyet gösteren firmaların faaliyetleri gösterilmelidir. Üniversiteler staj yapılan firmalardan yapım yönetimi bilgilerinin uygulanışını da görebileceği belirli standartlara sahip olmalarını istemeli ve her firmayı kabul etmemelidir. profesyonel bağlantılar. bir hafta sonu hidroloji mühendisliği alanında. Öğrenci yapacağı stajı bu alanda yapmalıdır. Bunun için okul devam ettiği dönemlerde şirketlerle öğrencilerin alakalarının kesilmemesine önem verilmelidir. Bir inşaat mühendisi meslek hayatına atılmadan evvel yönetimsel becerileri kazanma kabiliyetini staj ve bitirme projeleri ile elde etmektedir. ş hayatında gerekli olan bilgiler okul yıllarında pek verilmez. Bitirme projelerinin yapım yönetimi eğitimine gerçek anlamda katkısı sağlanmalıdır. Yazın otuz iş günü gibi kısa bir zaman zarfına sığdırılan ve okul müfredatından kopuk bir şekilde bitirilen staj. Eğitim boyunca yapılan stajların ve bitirme projelerinin üniversite ikinci sınıfta seçilmiş bir alanda devam etmesi daha faydalı olabilir. Öğrencinin daha birinci sınıftayken hafta sonları inşaat mühendisliğinin alt mühendislik disiplinleri olan değişik çalışma alanlarından hangisine eğilimi olduğu tespit edilmeye çalışılmalıdır. Yapılan stajlardan biri bilgisayar kullanımı ile ilgili olmalıdır. yeni beceriler kazanma. Öğrenciler için staj ve bitirme projelerinin önemi. Örneğin staj yaptığı alanla ilgili olan derste ek bir puan verilebilir. Staj ve bitirme projelerinin iş hayatına katkıları oldukça fazladır. Bu bilgiler ancak piyasa içerisindeki meslektaşlardan öğrenilir. yapım yönetimi eğitimi açısından yetersizdir. Bunun için bilinç şarttır. daha yararlı hale nasıl getirileceğidir.

Sayı: 368. . . Türkiye Uğur L. Zurich Sorguç D. Educ. stanbul lkeleri. . zmir Duyen Q. Foça. No. (2007). nşaat Yönetim Kongresi. . 4.Kaynaklar Birgönül M. . page 65 – 76. 4. Role of Internship in Higher Education in Environmental Sciences. nşaat Mühendisliği Eğitimindeki Sorunlar.Kahraman B. Educ. . page 25 – 30. . . (1999). . Swiss Federal Institute of Technology. stanbul Çiçek T. . The Essential Skills and Attributes of an Engineer: A Comparative Study of Academics. Foça.A. Australia Scholz W. Dikmen . nşaat Mühendisliği Eğitiminin Temel Mühendislik Haberleri Dergisi. nşaat yönetimi kongresi. Australia El-Raghy S. Seyrankaya A.O. Gürel M. Regula S. of Engng. Cöcen . Nguyen. Türkiye’deki nşaat Mühendisliği Eğitiminin Değerlendirilmesi Ve Bazı Öneriler. Ulusal Mühendislik Kongresi. (2004). . Şafak S.Işık Z. (2007). 2. Özorhon B. Sayfa: 361 – 376 stanbul Yenigün K.H.1. sayfa: 17-26. I. Sayfa: 169 – 181. Vol. Ralf H. Mesleki Uygulama Düzenlemeleri ve Meslek Kipi Seçiminin Değerlendirilmesi Konularında Bir Alan Çalış ması. Malayoğlu U. . . (1998). (1993). Global J. Vol. . of Engng. Ulusal Mühendislik Kongresi. . Yenice H. . Global J. 3. I. . . Onur A. . Quality Engineering Education: Student Skills and Experiences. Mühendislik Aktif Eğitiminde Mesleksel Becerilerin Kazanılması. nşaat Sektörünün Yapım Yönetimi Eğitiminden Beklentileri. (2003).T. zmir 201 . (2004).

.

tr Öz Bir kuruluşun başarılı olabilmesi için. pazarı ve çevresel şartları inceleyip kendi performansları ile kıyaslayarak rekabet koşullarını 203 . önerilen model yardımıyla veri tabanları oluşturarak sektör ortalamalarını belirleyip. Sonuç olarak nşaat sektöründe yer alan kuruluşları temsil eden birlikler. işletmeleri sürekli olarak performanslarını iyileştirmeye dönük çalışmalara yöneltmiştir. nşaat Mühendisliği Bölümü. Önerilen modelde. Halil Gerek Çukurova Üniversitesi.tr Çukurova Üniversitesi. sektör. sürecin sonunda her iki firmanın da faydalanacağı açıktır. Adana E-Posta: emocal@cukurova. Türk nşaat Sektörü Giriş Artan küresel rekabet. Avrupa Kalite Yönetim Vakfı (EFQM) sorumluluğunda uygulanan Mükemmellik Modeli’nin içeriğinden de yararlanılarak hazırlanan sorulara verilen cevaplar. Emin Öcal . Anahtar sözcükler: Benchmarking. Mükemmellik Modeli. yapı ya da gelişmiş lik düzeyinden bağımsız olarak. Adana E-Posta: ihgerek@cukurova. nşaat Mühendisliği Bölümü.nşaat Sektöründe Benchmarking Yönetim Tekniğinin Uygulanmasına Yönelik Bir Model Önerisi M. inşaat sektöründe tedarikçi olarak yer alan. puanlandırılmakta ve elde edilen bu puanlar oluşturulan veri tabanındaki diğer firmalarla kıyaslanarak değerlendirilmektedir. farklı firmaların ilk sıralarda olması en iyi kavramının kriterlere bağlı olarak değişken olduğunu ve sadece bir kritere bakıp yorum yapılmaması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır. Bu değerlendirmeler sonunda her bir kriter ayrı ayrı baz alınarak incelendiğinde. Dönüşü sağlanan 23 firmaya ait anket sonuçları farklı kriterlere göre değerlendirilmiştir. Dolayısıyla herhangi iki firma tarafından bir Benchmarking uygulaması yapılması durumunda. şletmelerin tüm faaliyetlerde sürekli olarak rakipleri. inşaat sektöründe yönetim konusundaki yetersizliklerin giderilmesine katkı sağlayacağı düşünülen bir model geliştirilmesi hedeflenmiştir. Ayrıca firmaların bir kriterde en iyi olsa dahi yine de diğer firmalardan öğrenebileceği bazı şeyler olabileceği saptanmıştır. Belirtilen nedenlerle bu çalışmada. Modelin uygulanabilirliğini test etmek ve aynı zamanda firmalarda farkındalık yaratmak amacıyla.edu. uygun bir yönetim sistemini kurması gerekmektedir. üyelerinin sektör içindeki yerlerini görmelerine yardımcı olabileceği düşünülmektedir. büyüklük.edu. nşaat sektöründe de yönetim yetersizliklerinin yaygın olduğu ve bundan dolayı kayıpların oluştuğu bilinmektedir. Isı Su Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneğine ( zoder’e) kayıtlı üretici firmalara yönelik olarak anket uygulanarak bir benchmarking çalış ması yapılmıştır.

2006. geleneksel rekabete dayalı analiz yöntemine göre bilgi toplamaktan farklı bir yaklaşımdır. Benchmarking tekniği gelişmiş ülkelerde yaygın olarak kullanılmakta ve önemli katkılar sağlamaktadır. kritik rekabet faktörlerinin birkaçıdır. Benchmarking’in nihai amacı performansı artırmak olan kesintisiz bir öğrenme sürecidir. ş dünyasına bunun uygulanışı ise. kaliteyi özümsemek. bir nesne üzerindeki o nesnenin yüksekliğini gösteren işarete referans yapmaktır. Bu iki kelime. benchmarking kavramının ifade ettiği anlamı tam olarak vermemektedir. Benchmark terimi topografyadan gelmektedir. Kimi yazarlar bu kavramı Türkçeye “kıyaslama” ya da “karşılaştırma” olarak tercüme etmektedirler. ortaklık ve karşılıklı bilgi alışverişi esastır (Dokuzer. aynı zamanda organizasyonun kendi iç bünyesindeki birimler ya da departmanlar arasında da uygulanabilir. Bu çerçevede benchmarking kavramı kısaca “en iyi uygulamaların adaptasyonu” olarak tanımlanabilir (Aktan.2003). Mc Adam. Oluşan koşullara hızla uyum göstermek. sadece kıyaslama yapmak değil. firma içinde ya da dışındaki süreçleri. Benchmarking. Geleneksel performans ölçümlerinde şirketlerin sadece finansal verileri kullandığını.2003) Benchmarking kavramının Türkçede tam karşılığı bulunmamaktadır. maliyetleri düşürmek. Çalışmada. konusunda en iyi olmak amacıyla. geleneksel yöntemde rakipler düşman gibi görülmektedir. hizmetlerini. 2006). Çünkü. Bedük. Benchmarking’de ise. Bunun yanı sıra ngiltere’de yapılan araştırmalarda benchmarking kullanımı ile ilgili olan firmaların oranı %85’lere kadar çıkmaktadır (Anderson.2006).belirlemeleri gerekmektedir. önceki çalışmalardan farklı olarak. bir şirketin en iyi uygulamalara sahip olmasıyla tanınan diğer kuruluş ya da kuruluşların ürünlerini. Yazarlar benchmarking’in bir organizasyondaki performans açıklarını. benchmarking yönteminin Türk inşaat sektöründe daha yaygın ve etkin kullanılmasına yardımcı olacak bir model geliştirilmesi amaçlanmıştır. 2005). fırsatlarını ve organizasyonun süreçleri için gelişme ve sürekli iyileştirme sağlayacağını vurgulamışlardır (Beatham ve diğ. Örnek olarak ngiltere’de birçok organizasyonda benchmarking yıllardır performans geliştirmesi için organizasyonel kültürün bir parçası olarak kullanılmaktadır (Hinton ve diğ. 2004). Benchmarking sürecindeki ortaklık kavramı. haritacıların bir referans noktası olarak kullandıkları. bunlardan birine göre benchmarking. Benchmark. Benchmarking kavramı için çeşitli tanımlar söz konusudur. 2004). önceden belirlenmiş bir prosedüre göre inceleyen.. Türkiye’de diğer modellere göre daha fazla bilinen 204 . (McCabe. o süreçlerdeki uygulamalardan ders almaya çalışan ve bunu kesintisiz olarak yapan bir uygulamadır (Özkan. 2000). iş süreçlerini kendilerininki ile karşılaştırarak değerlendireceği sürekli ve sistematik bir süreç olarak ifade edilebilir (Yıldız ve Kadir. Amaç ve Metodoloji Bu araştırmada. başka organizasyonlarla kıyaslama yaparak en iyi uygulamaları bulmak ve organizasyonun kendi yapısına ve süreçlerine bunları uyarlamaktır. ancak bunların yanında finansal olmayan sonuçlarında kullanılması gerektiğini savunmuşlardır. kendi süreçleriyle aynı ya da benzer nitelikte olan. Benchmarking.

hedef kitlenin ve büyüklüğünün belirlenmesini. firmanın çevreye ve topluma karşı sorumluluklarını da dikkate almaktadır. Çağımızın müşterileri sadece ürünün kalitesine değil. Malcolm Baldridge Ulusal Kalite Ödülü (MBNQA) ve EFQM Avrupa Kalite Ödüllerinin tamamında modern yönetim uygulamalarının ortak yönleri mevcuttur (Emanet. Araştırmanın metodu. iş mükemmelliğini sağlamaktır. dönemin Ticaret Bakanı adına atfedilen Malcolm Baldridge Ulusal Kalite Modeli’dir (MBNQA). önce işletmelerin mevcut durumları ortaya konularak zayıf ve güçlü yönlerinin saptanması. Üçüncüsü ise. Böylelikle. sonra da örnek alınacak kuruluşla benchmarking yaparak eksikliklerin giderilmesi için izlenecek yolun belirlenmesi hedeflenmiştir. Her kriter için en iyi belirlendikten sonraki aşamada ise benchmarking tekniğini kullanma konusunda istekli olan firmaların izleyebilecekleri süreçler tanımlanmıştır. cevaplanan anket formlarındaki verilerin düzenlenmesini ve hipotez testleri yapılmasını ve bu testlerin sonuçlarının yorumlanmasını kapsamaktadır.Avrupa Kalite Yönetim Vakfı (EFQM) sorumluluğunda uygulanan EFQM Mükemmellik Modeli’nin kriterlerinden de yararlanılmıştır. Deming Ödülü. Kısa bir eğitim ve vaka çalış ması sonucunda herhangi bir organizasyondaki yönetim kadrosu rahatlıkla kendi kuruluşlarını model kriterleri bazında değerlendirebilmektedir. örnek uygulamaların gerçekleştirilmesi. 1987’de oluşturulan ve Kuzey Amerika kıtasında kullanılan. iyileştirmeye açık alanların önceliklendirilmesi ve bu iyileştirmeler için aksiyon planlarının yapılması sağlanabilmektedir (Argüden ve diğ. 2000). Mükemmellik Modellerinin en yaygın kullanım amacı. kincisi. Kalite ödüllerinin temelinde yer alan kalite modellerinin spesifik amacı. Topluma ve çevreye saygılı olan firmaların müşterilerinin sadakati de artmaktadır. günümüzün en popüler ve itibar gören yöntemi olarak görülmektedir. 2007). örnek alınacak en iyi firmanın tespit edilmesi. Uygulamada en çok yer alan bu modellerden ilki 1951’de Japonya’da kalite hareketini başlatan Deming adına atfedilen ve Asya kıtasında kullanılan Deming Modeli’dir. toplum ve paydaşlarla ilgili sonuçlar değerlendirilir. 2003). 205 . organizasyonlar için bir “özdeğerlendirme” aracı olmasıdır. Benchmarking ve Mükemmellik Modelleri lişkisi Kalite ödülleri. Böylelikle elde edilen puanların bir veri tabanında toplanmasıyla benchmarking çalış malarında örnek alınacak en iyinin belirlenmesi amaçlanmıştır. kuruluşun kuvvetli ve zayıf yönlerinin belirlenmesi. Avrupa Kalite Yönetim Vakfı (EFQM) tarafından oluşturulan ve Avrupa kıtasında yoğun olarak kullanılan EFQM Mükemmellik Modeli’dir (Pakdil. Firmaların genel performanslarının değerlendirildiği birçok değerlendirme metodolojisi içinde kalite ödülleri. kalite stratejisi ve benchmarking’in kullanımı. Bütün mükemmellik modellerinde müşteriler. anket formlarının hazırlanması ve uygulanmasını. Modelde öncelikle kendi durumlarını görme olan özdeğerlendirmenin yapılması ve her firmanın farklı kriterlerde puanlarının belirlenmesi öngörülmüştür. Böylece oluşturulan Model kullanılmak suretiyle. özdeğerlendirmenin yapılması ve kurumsal performansta iyileşmenin sağlanması için modeller ve araçlar önermektedir.

Model. müşteri beklentileri. puanlandırılmakta ve elde edilen bu puanlar oluşturulan veri tabanındaki diğer firmalarla kıyaslanarak değerlendirilmektedir. girdileri bilgi. Ancak buna karşın sektörde faaliyet gösteren organizasyonların pek çoğu bireysel müteşebbis boyutunda olup geleneksel yöntemlerle üretim yaptıkları görülmektedir. Bu nedenle sektörde çağdaş yönetim tekniklerini kullanmak yerine deneme yanılmaya dayalı ve içgüdüsel davranış ların yönlendirdiğ i yönetim tarzının yoğun olduğu görülmektedir. içeriği ve değerlendirmeye esas ağırlıkları değiştirilerek sektördeki her faaliyet alanı için kullanılması mümkün görünmektedir. yürütülmekte olan iyileştirmelerin durum değerlendirmesini. malzeme. 1996) nşaat sektörü yatırım ve istihdam büyüklüğü bakımından Ülkemiz ekonomisi içerisinde oldukça önemli bir yer tutmaktadır. Bugüne kadar birçok yönetim tekniği üretim sektöründen sonra inşaat sektöründe kullanılmıştır. Böylece firmalara mükemmelliğe giden yolun neresinde olduklarını gösteren. proje ekibinin nitelikleri vb. işgücü ve makine. Çünkü binanın yeri. büyüklüğü. eksikliklerini saptamalarını sağlayan ve uygun çözümleri teşvik eden bir değerlendirme aracı olarak kullanılabilecektir. mimari özellikleri. iyiyi örnek alma olarak da tanımlanabilen Benchmarking tekniğinin inşaat sektöründe kullanılması durumunda çok yönlü iyileştirmeler sağlanabileceği ve bunun da hem kaynak tasarrufu hem de kalite standartlarına yaklaşmaya önemli katkı sağlayacağı noktasından hareketle sektörde kullanılabilecek bir model önerilmiştir (Şekil 1). gerekse beklenen üretim kalitesine ulaşılması konusunda sektörde ciddi yetersizlikler görülmektedir. nşaat sektöründe ürünün özellikleri diğer sektörlere göre farklılık göstermektedir. Bu sektördeki projeler tekrarı olmayan. yeri. Dolayısıyla gerek kaynakların verimli ve etkin kullanımı.nşaat Sektörü için Önerilen Benchmarking Modeli nşaat sektörü diğer sektörlere göre farklılık göstermektedir. özellikler her proje için farklıdır dolayısıyla bunların öncelikleri. (Sherif. işlevi. özelliklere göre biçimlenmektedir. finansman. oluşturulan sorulara verilen cevaplar. Her projede bu özellikler farklılaşmakta bu da her bir projeyi özgün kılmaktadır. Bu durum da inşaat sektöründe belirsizliği arttırmakta ve toplam kalite yönetiminin uygulanmasını zorlaştırmaktadır (Güner. Benchmarking kavramı ise başarılı uygulananlar arasındandır. Ancak Modeldeki soruların sayısı. Belirtilen nedenlerle. Önerilen modelde. 206 . Model inşaat sektöründe faaliyet gösteren tedarikçi firmalara yönelik olarak hazırlanmıştır. Proje işlevi. nitelik ve nicelikleri de birbirinden farklı olacaktır. tekrarların ortadan kaldırılıp eksikliklerin belirlenmesini hedeflemektedir. Bunların bazıları başarılı şekilde uygulanırken bir kısmı uygulamada istenen başarıyı sağlayamamıştır. Giritli. bütçe ve zaman değişkenleri vb. 2004). Bu bağlamda benchmarking inşaat sektöründe performansı ölçmek ve geliştirmek için oldukça cazip bir araçtır. verilecek hizmetin kapsamı. tüm işlevsel birimlerce paylaşılacak ortak bir dil ve düşünce şeklinin temelini oluşturmak üzere. yapım tekniği. proje ekibi. çıktıları genellikle birbirinden farklı olan süreçlerden oluşmaktadır.

207 Şekil 1. nşaat Sektörü çin Önerilen Benchmarking Modeli .

inşaat sektöründe tedarikçi olarak yer alan. her bir firmanın. Değerlendirmede. Anahtar Performans Sonuçları kriterlerine göre puanların değerlendirilmesine olanak sağlamaktadır. Önerilen Model. Politika ve Strateji. nsan Kaynakları. nsan Kaynakları ile lgili Sonuçlar. Isı Su Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneğine ( zoder’e) kayıtlı üretici firmalara yönelik olarak anket uygulanarak bir benchmarking çalışması yapılmıştır.Modelin uygulanabilirliğini test etmek ve aynı zamanda firmalarda farkındalık yaratmak amacıyla. 1000 900 800 700 600 PUANLAR 500 400 300 200 100 0 Y18 Y3 Y11 Y14 Y12 Y15 Y17 Y22 Y10 Y19 Y20 Y5 Y21 Y9 Y13 Y16 Y23 Y4 Y2 Y6 Y8 Y1 Y7 "" F RMALAR Şekil 2. Süreçler. Firmalarının Toplam Puanlarına göre Sıralanması. Örneğin değerlendirme kriterlerinden Liderlik ile Politika ve Strateji kriterlerine göre yapılan sıralamalar Şekil 3 ve Şekil 4’te görüldüğü gibidir. Toplumla lgili Sonuçlar. 208 . firmaların her kriterden aldıkları puanlar önceden belirlenmiş ağırlık katsayılarıyla çarpılıp toplanarak 1000 puan üzerinden her firmanın aldığı toplam puana ulaşılmıştır. Dönüşü sağlanan 23 firmaya ait anket sonuçları değerlendirilmiştir. şbirlikleri ve Kaynaklar. Böylece firmaların sektör içerisindeki yerlerinin belirlenmesi mümkün olabilmektedir. Bu sonuçlara göre toplam puan bazında firmaların Şekil 2’de görülen grafikteki gibi sıralandığı saptanmıştır. Müşteri ile lgili Sonuçları. Örnek uygulamada her kriterin ayrı ayrı puanları hesaplanarak karşılaştırılma yapılmış ve firmaların diğer firmalara göre yerleri belirlenmiştir. Liderlik.

toplam puan bazında Y7. Y7.100 90 80 70 60 PUANLAR 50 40 30 20 10 0 Y18 Y15 Y12 Y14 Y2 Y21 Y16 Y23 Y17 Y5 Y6 Y10 Y19 Y20 Y22 Y1 Y3 Y4 Y7 Y8 Y13 Y9 Y11 F RMALAR Şekil 3. Firmalarının Liderlik Kriteri Puanlarına göre Sıralanması 120 100 80 PUANLAR 60 40 "" 20 0 Y18 Y11 Y12 Y9 Y23 Y14 Y17 Y19 Y15 Y20 Y16 Y21 Y4 Y3 Y5 Y2 Y10 Y13 Y22 Y1 Y6 Y7 Y8 F RMALAR Şekil 4. Bunun yanı sıra. Y1 ve Y8 nolu firmalar ilk üç sırada yer alırken liderlik kriteri baz alınarak yapılan sıralamada Y11. Y8 nolu firmaların ilk üç sırada oldukları görülmektedir. Firmalarının Politik ve Strateji Liderlik Kriteri Puanlarına göre Sıralanması Grafiklerden de görüleceği üzere. Y9 ve Y13 nolu firmalar ilk üç sırada yer almaktadır. Politika ve strateji kriteri incelendiğinde ise Y6. Bu bağlamda her bir kritere göre farklı firmaların ilk sırada olması en iyi kavramının 209 .

lave olarak firmaların bir kriterde en iyi olsa dahi yine de diğer firmalardan öğrenebileceği bazı şeyler olabilir. Modelde de oluşturulması önerilen. işbirlikleri ve kaynaklar kriteri. eğitim bütçeleri. çalışanlar kriteri. müşteri şikayet oranları arasında anlamlı bir ilişki vardır. sürecin sonunda her iki firmanın da faydalanacağı açıktır. çimento ve kireç üreticileri ile ilgili veriler de halen değerlendirilmektedir. Benchmarking çalışmalarının sonunda elde edilen çıktıların. Üretim sektöründe geniş ve yaygın olarak kullanılan Benchmarking uygulamalarına inşaat sektöründe aynı oranda rastlamak mümkün değildir. örnek uygulamalar işletmeye uyarlamak için yöntem ve stratejiler geliştirilir. Benchmarking üzerine sınırlı araştırma dolayısıyla Benchmarking’in inşaat sektörüne sunabileceği potansiyel avantajlar hakkında çok az bilgi vardır. Dolayısıyla benchmarking’in daha iyiye gitme yönünde çok etkin bir araç olduğu bilinci sektörde yaygınlaştırılmalıdır. Dolayısıyla herhangi iki firma tarafından bir Benchmarking uygulaması yapılması durumunda. Bu sonuca göre. firmaların benchmarking faaliyetlerine katılmaya sıcak baktığı ancak bazı çekincelerinin olduğu anlaşılmaktadır. Uygulama sonuçları ve elde edilen bu sonuçların yorumlanmasından oluşan öneriler kısmı aşağıda özetlenmiştir. Dolayısıyla kurumun yönetim sisteminin oluşturulması ve yaşama geçirilmesi konusunda kiş isel olarak önemli role sahip olan liderlik kriterinde iyi olan firmalar. yabancı dil bilen personel oranı arasında anlamlı bir ilişkinin olduğu gözlenmiştir. tüm organizasyon sistemini iyileştirmeye yönelik olacak kapsamda yapılması gerekir. en iyi firmayı başarıya götüren uygulamalar araştırılır. Doktora tezi kapsamında yürütülen bu çalışmada sektörde tedarikçi olarak faaliyet gösteren prefabrik eleman. Modelde. değerlendirme kriterlerinin her biri değerlendirildikten sonra benchmarking çalışmalarına başlanması öngörülmektedir. ortak bulma ve bilgi havuzu kurma faaliyetlerine katılım durumuna. Ancak. Türk inşaat sektöründeki firmaların rakiplerine göre yerlerini belirleme ve kendilerini geliştirmelerine katkı sağlayacak benchmarking kriterlerini içeren bir model önerilmiş ve yalıtım sektöründe uygulanan bir anket yardımıyla toplanan verilerle modelin iş levselliği test edilmiştir. strateji ve bunu 210 . şirketlerin daha önce benchmarking çalışması yapması ile eleman sayıları. Bu bağlamda en iyi olan firma ile aradaki farkın nedenleri saptanmaya çalış ılır. evet diyenlerin oranı az olmasına rağmen kısmen katılabiliriz diyenlerin oranı %70’in üzerinde olduğu gözlenmiştir.kriterlere bağlı olarak değişken olduğunu ve sadece bir kriterle yorum yapılmaması gerektiği sonucuna ulaşılabilir. Sonuç ve Öneriler Bu çalışmada. hareket planları oluşturularak uygulanabilir hedefler konulur ve üst yönetime sunularak. faaliyet süreleri ve liderlerin kurum kültürü oluşturması arasında bir ilişkiye rastlanmamıştır. Yapılan hipotez testi sonuçlarına göre şirketlerin daha önce benchmarking çalışması yapması ile karlılık durumları. Uygulamalardan sonra sonuçların gözlenmesi ve benchmarking’in son bulmayan bir süreç olması nedeniyle periyodik olarak tekrarlanması gerekmektedir. Şirketlerin liderlik kriterinin.

. Niğde. Vol. Adana Güner A. Benchmarking for Quality Management & Technology. 2006. C. planlar. Dokuzer. Vol 3 No 3. . M.. M.. TÜ Dergisi Mimarlık. Y. (2005).canaktan. Planlama.. Kaynaklar Aktan. Tasarım Cilt:3. Benchmarking: An International Journal. Ankara.. S 50-58 211 .. 2003.danismend. MPM Dergisi.. http://www. “Benchmarking in Construction”. Blackwell Publishing. Anumba C. C.. 2006 Stratejik Yönetim ve Benchmarking.. 2003.. Benchmarking. Buna göre politika ve strateji oluşturan işletmeler. nşaat Sektöründe Toplam Kalite Yönetimi ve Türkiye’deki uygulamalar.. aynı zamanda çalışanlarının bilgi birikimlerini ve potansiyellerini geliştirmelerine olanak sağlamaktadır. 37-66. Balanced Scorecard. Holloway J. A. Özkan. Malcolm Baldrige ve EFQM Kalite Modellerinin Karşılaştırmalı Analizi. Best Practice Benchmarking In The UK... 2003/3. F.. D. Benchmarking And Improving Construction Productivity. 11(1):93-117 Bedük.S. Sherif. B. Kaplan. Arge Danış manlık Yayınları... Giritli H. Sağdıç. “Stratejik Yönetim Tarihine Kısa Bir Bakış” www.. R. Hedges I. 2000. E. “Deming. S.destekleyen uygun politikalar. 2004.Ü. Thorpe T. s 52-61 McCabe. H. Benchmarking: An International Journal. Nobel Yayın Dağıtım A. nşaat sektöründe yer alan yükleniciler ile tedarikçi kuruluşları temsil eden birlikler. stanbul Beatham S..com Pakdil F.7 No 1. Emanet. (2004). (2000)..org/ Argüden. Cilt 8. Sayı 1.. ktisadi ve dari Bilimler Dergisi. Modern Bir Yönetim Tekniği Olarak Benchmarking’in şletmeler Tarafından Bilinirliği Ve Uygulanabilirliğinin Saptanmasına Yönelik Bir Araştırma Örneği. KPIs: A Critical Apprasial of Their Use in Construction. (2007) EFQM Mükemmellik Modeli le Kamu Sektöründe Özdeğerleme Çalış maları Üzerine Bir Saha Çalış ması.. Politika ve strateji kriteri ile çalışanlar kriteri arasında anlamlı bir ilişki vardır. (2003). üyelerinin sektör içindeki yerlerini görmelerine yardımcı olabilir ve kritik başarı faktörlerini saptayarak benchmarking çalış malarına zemin ve olanak sağlayabilirler. Yüksek Lisans Tezi. ve süreçler yoluyla hedeflediği noktaya daha kolay ulaşabilmektedir. önerilen model yardımıyla veri tabanları oluşturarak sektör ortalamalarını belirleyip. 1996. Sayı:1 Hinton M. Francis G. Norton. 327 s.

Yüksek Lisans Tezi.. Elazığ Yıldız. ‘’Benchmarking’te Bilgiye Ulaşmada Ahlak Sorunu’’. Fırat Üniversitesi. Adapazarı. 2006. M. G.. . 24-26 Aralık 1997.Turhan.. (2002). Siyasette ve Yönetimde Etik Sempozyumu. 256. Sosyal Bilimler Enstitüsü. K. Ardıç. 212 . Eğitim Örgütlerinde Kıyaslama (Benchmarking). s.

Analiz sonuçlarına göre. değişen demografik yapı. taşeron. süre ve maliyetten tasarruf sağlanmaktadır.com Öz Bu çalışmada. Emin Öcal Çukurova Üniversitesi nşaat Mühendisliği Bölümü. ekip çalışması ve birimler arası bilgi alışverişinin yetersizliği de EM kullanımını engellemektedir. yeni açılan pazarlar. Dünyada kabul görmüş ve kullanılmakta olan çağdaş yönetim anlayışlarından olan EM’nin sektördeki aktörler tarafından tanınması eğitim yoluyla sağlanabilir. Adana E-Posta: emocal@cukurova. Bu amaç doğrultusunda hazırlanan anket. küreselleşme gibi faktörlerin sonucunda oluşan rekabet ortamı. “Eşzamanlı Mühendislik” (EM) adlı yeni bir yönetim anlayış ının Türk nşaat Sektörü’ndeki uygulanabilirlik düzeyinin irdelenmesi amaçlanmıştır.Eşzamanlı Mühendislik Kavramının Türk nşaat Sektöründe Uygulanabilirlik Düzeyinin rdelenmesi M. hızlı bir değiş im sürecindedir. müşterinin bilinçlenmesi ve beklentilerinin değiş mesi. Teknolojik ilerlemeler. işletmeci ve malzeme sağlayıcı yönünde hayli azdır. EM uygulamasının en önemli safhası olan tasarım kararlarına katılım oranları. üretilen mal ve hizmetlerdeki çeşitlilik. proje maliyetleri ve pazara sunum sürecini azaltarak daha kaliteli üretim yapmak herhangi bir ürün geliştirme süreci için anahtar başarı faktörü olmaktadır. rekabet gücü üzerinde büyük etkiye sahiptir. Multidisipliner Ekip Giriş 21. insan hakları ve demokrasi alanındaki geliş meler. EM. ürün yaşam çemberinde yer alan tüm aktörler tasarım sürecine katılmakta ve böylece daha sonraki aşamalarda ortaya çıkabilecek değişiklik. kalite amaçlı tasarım tekniklerinden biri olan Eşzamanlı Mühendislik (EM). Hızla artan bu rekabet ortamında. organizasyonların hem iç hem de dış çevresini sürekli değişime ve gelişime zorlamaktadır. ürün geliştirmenin bütün evrelerini etkili şekilde bütünleştirmeye yönelik bir giriş imdir. 213 . bu yeni kavramın sektörde %33 oranında bilinmediği ortaya çıkmıştır. iletişimin hızlı gelişimi.yüzyılın eşiğindeki dünya.edu. sektörde yer alan yüklenici firmalara uygulanarak sonuçlar analiz edilmiştir. EM uygulamalarıyla. Türk nşaat Sektörü. personel eğitimi. bunun yanında müşteri ve mal sahibinin katılımı da yetersizdir. EM uygulamalarına zemin hazırlayan altyapı unsurlarından üst yönetim desteği.tr Berna Şekerci Çukurova Üniversitesi nşaat Mühendisliği Bölümü. Adana E-Posta: bernasekerci@hotmail. Anahtar sözcükler: Eşzamanlı Mühendislik. düzeltme ve yeniden yapım işleri önlenerek. Bu bağlamda. geleneksel ürün geliştirme sürecinde (Seri Mühendislik) ardışık olarak yapılan çeşitli faaliyetlerin eşzamanlı olarak gerçekleştirilmesiyle.

destek gruplarından gelen son tasarım girdilerinin sebep olduğu tasarım tekrarlarının sayısını azaltmayı hedeflemektedir. özellikleri. Çünkü EM esasları ile projeler daha az bölünmüş olmakta. Türk inşaat sektöründe de bilinmesini sağlamak. 1990’dan sonra ise çeşitli araştırmalarla literatürde yerini almıştır. özellikle ürün tamamlandıktan sonra. elektronik ortamda oluşturulan bir veri tabanına aktarılmış ve bunların istatistiksel değerlendirilmesi. inşaat projelerinin kalitesi artmakta. EM. Daha sonra firmalardaki ilgili kişilerle yapılan yüz yüze veya telefon görüşmeleriyle konu hakkında ayrıntılı bilgi verilmiştir. 214 . kullanılma sebepleri ve sonuçları ile inşaat sektöründeki uygulamaları konularında ayrıntılı literatür taraması yapılmıştır. Materyal ve Metot Çalış mada öncelikle. Bütünleşik Ürün ve Süreç Geliştirme) literatürde yer alan “Eşzamanlı Mühendislik” (EM). Elde edilen veriler analiz edilmiş ve ülkemizin özgün koşulları da dikkate alınarak bulguların değerlendirmesi yapılmıştır. Proje sürecinde yer alan tüm grupları ilk tasarım evresinde bir araya toplayarak. Böylece. EM kavramının tanımı. geliş imi. kesin tasarımının oluşturulmasından önce yapılabilecek tüm revizelerin yapılmasıyla. sektörde yer alan aktörlerin bu konuda bilinçlenmelerine ve küreselleşen dünyada Türk inşaat sektörünün yurt içinde ve yurt dışında rekabet edebilirlik gücü kazanmasına katkı sağlanabileceği umulmaktadır. literatür taramasıyla edinilen bilgiler ışığında hazırlanmış 29 adet sorudan oluşan anket. Ardından. geleneksel ürün geliştirme yaklaşımının sorunlarına ve yetersizliklerine çözüm getirmek amacıyla. süresi kısalmakta ve toplam proje maliyeti azalmaktadır. Multidisipliner Takım Yaklaşımı. pahalı mühendislik değiş iklikleri ihtiyacının yaşam çevriminin son evrelerinde ortaya çıkma olasılığı azalmaktadır. Türk Müteahhitler Birliği (TMB)’ne üye 140 adet firmaya ön yazıyla birlikte internet yoluyla ulaştırılmıştır. yurt dışında yaygın kullanım alanı bulan “Eşzamanlı Mühendislik” adlı çağdaş yönetim tekniğinin. SPSS adlı bilgisayar programı yardımıyla yapılmıştır.Bu çalışmanın birincil amacı. kincil amaç da. Yazılım ve imalat sektörlerinde yaygın kullanım alanı bulan EM anlayış ının inşaat sektöründe uygulanmasına gün geçtikçe artan bir ilgi vardır. 1980’li yıllarda öncelikle imalat sektöründe ortaya çıkmış. Türk inşaat sektöründeki uygulama düzeyini saptamaktır. Türk nşaat Sektörü’nde EM yaklaşımının uygulanabilirlik düzeyini belirlemek amacıyla. Araştırma Bulguları Eşzamanlı Mühendisliğe Genel Bakış Gelişimi süresince farklı isimlerle (Simültane Mühendislik. Geri dönüş yapılan 55 adet ankete verilen cevaplar. Yaşam Çevrimi Mühendisliği. bu yeni anlayışın. uygulanabilirliğini arttırmak ve bu konuya dikkati çekmektir.

müşteri ve tedarikçi etkileşimlerini tekrar gözden geçirmek zorundadırlar. nşaat endüstrisinin ürünleri. 4. şbirliği ve ekip çalışmasının eksikliği. uzun ömürlü. Geleneksel fonksiyonel (birimlerin amaçlarına yönelik) ödül sistemlerinin kullanılması. stratejileri ile uygulanması için gerekli araç ve teknikleri.. EM yaklaşımını yönetim sistemlerine adapte eden şirketler.Şekil 1’de. hedefleri. Brookes ve Backhouse (1998)’un hazırladığı. taşınamaz 215 .(Kamara ve diğ.2001. insanların. organizasyonlar yapılarını. 5. Geleneksel raporlama kalıplarının kullanılması. sistem altyapılarını. EM’nin amaçları. Müşteri ve tedarikçi katılımının eksikliği ve müşteri odaklı olmamaktır. ürün ve süreç geliştirme yaklaşımlarını. Üst yönetim desteğinden yoksun olunması. 6. Gelecekteki ortama ilişkin net bir vizyon belirlememek.1998).. Anumba ve diğ. 7. bazı teknik ve kurumsal bariyerlerin kalkması gerekmektedir. birbirleriyle ilişkileriyle açıklayan bir çerçeve gösterilmiştir. Süreç iyileştirmeden ziyade bilgisayarlaştırma üzerinde odaklanılması. Çalışanlar arasındaki bilgi paylaşımı ve iletişim sisteminin eksikliği. 9. yüksek maliyetli. 3. 2. Eşzamanlı mühendislik çerçevesi (Brookes ve Backhouse. genellikle büyük. EM. 8.2002) Şekil 1.2000. personel politikalarını. ekip çalışması konusunda eğitimin olmaması. Çalışanlar arasındaki işi sahiplenme yoksunluğu. ticari yöntemlerin ve teknolojinin bütünleştirilmesini gerektirdiğinden önemli organizasyon değişikliklerini içerir ve geleneksel hiyerarşik organizasyondan ziyade çapraz-fonksiyonlu ekip çalışmasına dayanır. EM uygulamasına geçilmeden önce. nşaat Sektöründe Eşzamanlı Mühendislik Uygulamaları nşaat Sektörü bir inşaat işinin projelendirmesinden sonuçlandırılmasına kadar birçok aşamayı ilgilendiren meslek ve sektörlerin bütününden oluşmaktadır. Bu bariyerler: 1.

Bu duvar. proje yükleniciye iletilir. Ayrıca. bir yapıyı oluşturmak için gerekli tüm faaliyetler ile süreç içerisinde yer alan değişik partilerin arasındaki ilişkiyi içerir. bir mimari tasarım sunar. her ülkenin ekonomik yapısı içerisinde ayrı bir yere ve öneme sahiptir. Bu sorunlar: 1. (Şekil 2) Şekil 2. analizinin ve öncelik sırasının doğru yapılamaması. 2002). yüklenici yapının inşasıyla ilgili sorumluluğu üstlenir. yoğun iş gücü kullanımı ve refah düzeyine olan katkısı ile inşaat sektörü. bir işlevsel disiplin kendisine ait görevlerini tamamladığında. Tasarım ve inşaat bilgilerinin parçalı yapısı sonucu. Bir yapının üretilmesine yönelik geleneksel yaklaşım. Çok çeşitli mal ve hizmet üretimi ile olan bağlantısı. bu tasarım yapı mühendisine verilir. Projenin geliştirilmesine yönelik bu “Duvarın Üstünden” yaklaşımı inşaat sektöründe birçok soruna yol açmaktadır (Anumba ve diğ. 1998. Bu çalış malar tamamlandığında. her disiplinin birbiriyle etkili şekilde iletişim kurmasını engellemektedir. Geleneksel tasarım ve inşaat sürecindeki “Duvarın Üstünden Sendromu” (Evbuomwan ve Anumba. Bu durum. 2. sonraki aşamada otomatik olarak tekrar ulaşılabilir ve kullanılabilir olmaması. Projenin kabul ve teslim aşamalarıyla süreç tamamlanmış olur. projeyi maliyet hesabı çıkarması için kesin hesapçıya verir. nşaat süreci. Bu arada elektrik ve mekanik projelerinin yapılması için ilgili mühendislik proje grupları devreye girer. Bir inşaat sürecinde genellikle farklı amaçların ve hedeflerin kaynaklandığı ve geçici olarak değişen katılımcılar birliği söz konusudur.1997. yapı mühendisi yapı tasarımını tamamladıktan sonra. disiplinler arasında projenin mecazi anlamda üzerinden aşırtılacağı “duvarların” yaratılmasına neden olur. 216 .1998).özelliktedirler ve özel şartnamelere göre isteğe uygun yapılırlar. Khalfan..2002. Müşteri ihtiyaçlarının tespitinin. bir yandan da kaçınılmaz olarak diğerlerini etkileyen kararlar alırlar. Anumba. Müşteri bilgilendirmesine dayalı olarak mimar.. projenin geliştirilmesinde bir ardışık yaklaşım niteliğindedir. Baugh. Bu katılımcıların çoğu bir yandan bağımsız olarak çalışırlarken. bir aşamada oluşturulan bilginin. Evbuomwan ve diğ. inşaat yapıları başka endüstriler tarafından temin edilen çok çeşitli malzemeler ve parçalar kullandıkları için üretim süreci karmaşık yapıdadır.

fabrikasyon. uygun olmayan tasarım değişiklikleri. projeye dâhil olan fonksiyon disiplinleri arasında zayıf bütünleşme. EM’yi aşağıdaki şekilde tanımlamışlardır (Khalfan ve diğ.. fonksiyonel disiplinlerin tasarım sırasında bir araya getirildikleri bir bütünleşik proje ekibinden oluşmaktadır (Anumba ve diğ. Tasarım maliyetinde ve zamanında artıştır. geliştirilmesine ve tedarikine ilişkin bütüncül bir yaklaşım olan EM. 5. tasarım.. Projelerin gerçek yaşam çevrimi analizinden yoksun olmaları. 4. 1998) (Şekil 3). Baugh ve Khalfan. inşa edilebilirlik. Farklı katılımcıların parçalı yapısı. inşaat projelerinin yaşam çemberinde yer alan aktörlerin projenin erken aşamalarında bir araya getirilerek tasarım kararlarına dahil edilmesi sonradan oluşacak problemleri azaltacaktır. çevre temsilcilerinin.. 1998. Ürünün tasarımına. Farklı disiplinlerden alınan bilgilerin. Tasarım mantığının ve niyetinin iletilememesi sonucunda. Evbuomwan ve Anumba (1998) inşaat endüstrisi bağlamında. Bütünleşik proje ekibi (Evbuomwan ve Anumba. 2001c) : “…EM. Evbuomwan ve diğ. 217 . bunun sonucunda hataların ve yanlış anlamaların ortaya çıkması. koordinasyon ve işbirliği. 2007) : 1. 2001b.. daha fazla tasarım esnekliğe. Anumba. Şekil 3. yaratıcılığa ve yapılabilirliğe olanak verir. Khalfan ve arkadaşlarının (2001) bildirdiğine göre. Geleneksel yöntemde. tasarım sürecinin erken aşamalarında sağlanması daha kaliteli tasarımlara. kullanıcıların. yüklenicilerin. Bu sorunların giderilmesi için. Müşteri ve son kullanıcı gereksinimlerinin daha iyi anlaşılması ve uygulanması ile müşteri memnuniyeti artar. taşeronların ve işletmecilerin tasarım sürecine katılmaması sonucunda. gereksiz yükümlülük talepleri ve uyuşmazlıkların ortaya çıkması. kaliteyi artırmaya ve maliyeti düşürmeye yönelik olarak projenin tasarımını ve inşaat aşamasını optimum kılmaya çalışır…” nşaat sektöründe EM uygulamalarının faydalarını aşağıdaki gibi özetlemek mümkündür (Love ve diğ. Anumba.. 2002). 2001a.2002. 1998. inşaat ve kurulum faaliyetlerinin bütünleştirilmesi ve uygulamalarda eşzamanlılığın ve işbirliğinin en üst düzeye çıkarılması yoluyla tedarik sürelerini azaltmaya. 6. eksik ve yetersiz tasarım şartnameleri. işlevsellik ve işletilebilirlik gibi konular tasarımcıların bilgi ve deneyimine bırakılmaktadır.3.

Ekibin ana görevi. Ayrıca. Eğer proje ekibi. 4. yorumlar bu frekans ve çapraz tablolardan elde edilen yüzdelere dayalı olarak yapılmıştır. Analizlerde. sraf azalır. 7. inşaat firmaları projenin daha fazla yönünü kontrol etme gücüne sahip olurlar. malzeme sağlayıcı ve imalatçı firmaların da EM uygulama düzeyleri irdelenmiştir (Khalfan ve diğ. inşaat endüstrisindeki yüklenici. 10. Proje temin sürecindeki evreler arasında ve ekip üyeleri arasında daha sağlam ve doğru bilgi transferi gerçekleşir. 2001). EM kavramının inşaat endüstrisinde uygulanmasını kolaylaştırmak. EM’nin benimsenmesinden önce herhangi bir inşaat organizasyonu için hazırlık değerlendirilmesinin yapılmasıyla gerçekleştirilebilir. bir projeyle ilgili masrafların yaklaşık %70’inin tasarım aşamasında gerçekleştiğini göstermiştir. Bu amaçla. Anket sonunda elde edilen veriler. CERAMConstruct Modeli kullanılarak. ngiltere’de ve Pakistan’da yapılan alan çalışmaları ile BEACON Modeli kullanılarak. malat endüstrisindeki çalış malar. Türk nşaat Sektöründe Eşzamanlı Mühendislik Uygulamaları Bu çalış mada.. Elde edilen bulgularla. tanımlayıcı frekans tablolar ile iki değişken arasındaki ilişkiyi gösterir biçimde düzenlenen çapraz tablolar kullanılmış. 12. 11. temel olarak imalat ve yazılım mühendisliği gibi endüstrilerde kullanılmak amacıyla 1993 yılında CERC tarafından geliştirilmiş olan “RACE”(Readiness Assessment for Concurrent Engineering . Çatışma ve hukuki problemler azalır. 5. firmaların EM uygulama düzeyi ve eksiklikleri saptanmıştır (Khalfan ve diğ. uygulama için gerekli ortamı sağlamak için. bunun üzerinde revizeler yapılarak da “BEACON” adlı modeller geliştirilmiştir. 3. Proje katılımcıları arasında iletişim ve işbirliği gelişir. öncelikle “CERAMConstruct”. inşaat endüstrisinde yer alan firmaların EM’nin benimsenmesine ne ölçüde hazır olduklarının da değerlendirilmesi gerekir. SPSS istatistiksel paket programı kullanılarak değerlendirilmiştir. yenilikçi ve işlevsel ürün oluşturmak için tasarımın erken aşamaları sırasında işbirliği yapmaktır. Tasarımcılarla diğer ekip üyeleri arasındaki ilişkinin gelişmesi ve toplam inşaat süresindeki azalmalar sayesinde. Daha kaliteli inşaat üretimi sağlanır. 6. müşteri odaklı hale gelir ve ortak amaçlar geliştirirse yukarıdaki faydalar sağlanacaktır. 2001a.2.. imalat sektöründe doğup diğer sektörlere sıçrayan “Eşzamanlı Mühendislik” adlı yeni bir yönetim anlayışının.EM için Hazırlık Değerlendirmesi) modeli baz alınarak. 8. müşterinin gereksinimlerini karşılayan yaratıcı. Proje zamanı ve maliyeti azalır. Projenin erken evrelerine (tasarım süreci) daha fazla zaman ayrılması ile proje tanımı daha iyi yapılır. Projenin son aşamalarında yapılacak değişikliklerin. Bu işlem. uygunsuzlukların azalması ile proje verimliliği artar. nşaat sürecindeki yönetim ve koordinasyon daha iyi hale gelir. 9. 2001b. 2001c). nşaat endüstrisinin diğer endüstrisi dallarıyla rekabet edebilirliği artar. 218 . Türk inşaat sektöründeki uygulama düzeyini saptamak amacıyla bir anket çalışması gerçekleştirilmiştir.

Ankete katılan yüklenici firmaların faaliyet alanlarının dağılımı (*) Tablo 2. Ankete katılan yüklenici firmaların EM bilgi/ilgi düzeyinin dağılımı 219 . Bu değerlere göre. oluşturulan tabloların bazıları aşağıda (Tablo 1 .ülkemizin özgün koşulları da dikkate alınarak. sonuçlar bölümünde bir değerlendirme yapılmıştır.Tablo 4) arasında gösterilmektedir. Tablo 1. Frekans (Frequency) Değerlerinin Analizi SPSS bilgisayar programı yardımıyla her soruya karşılık verilen cevapların frekans (frequency) değerleri saptanmıştır.

27 49% 22 40% 45 82% 39 71% 20 36% 26 47% 11 20% 16 29% 49 89% 34 62% 42 76% 22 40% 26 47% 9 16% 15 27% 23 42% 23 42% 9 16% 16 29% 5 9% 15 27% 10 18% 3 5% 3 5% 0 0% 0 0% 7 13% 1 2% 8 15% 3 5% 0 0% 2 4% 0 0% 3 5% 2 4% 0 0% 0 0% 2 4% 3 5% 22 40% 20 36% 1 2% 3 5% 2 4% 220 . Ankete katılan yüklenici firmaların tasarım kararlarında ekip elemanlarının yer alma düzeyi (*) Tablo 4. Ankete katılan yüklenici firmaların EM uygulamasına zemin hazırlayan alt yapılarının düzeyi Yüklenici Tamamen Katılıyorum EM Uygulamalarına Zemin Hazırlayan Altyapı Unsurları Firmaların Belirtilen EM Unsurlarına Katılım Düzeyi Kısmen Katılmıyorum Hiç Katılmıyorum 0 0% 2 4% 1 2% 1 2% 3 5% 2 4% 5 9% 0 0% 0 0% 1 2% 1 2% Kısmen Katılıyorum Kararsızım Altyapısı Toplam Sayı (ad.) Oran (%) 55 100% 55 100% 55 100% 55 100% 55 100% 55 100% 55 100% 55 100% 55 100% 55 100% 55 100% Yeni Bir Sistemin Uygulanmasında Üst Yönetimin Desteği Benchmarking uygulamaları TKY uygulamaları Matris tipi proje ekibi oluşumu Ekip çalışmasına dayalı personel politikası Personel eğitimi Birimlerin amacına yönelik ödüllendirme (1) Birimler arası bilgi paylaşımının sınırlı olması (1) E-posta kullanımı ş süreçlerinin oluşturulması ve kullanımı Müşteri odaklı çalışma (1) : Bu sorular olumsuz sorulmuştur.Tablo 3.

Bu amaçla oluşturulan tabloların bazıları (Tablo 5 – Tablo7) arasında gösterilmektedir.33% 10.33% 54 100.) Oran (%) 14 25.00% 14.85% 4 7.Çapraz Kontrol (Cross-Check) Değerlerinin rdelenmesi EM bilgi ve ilgi düzeyinin sorulduğu soruya verilen cevaplarla.17% 14.33% 35.67% 13 24.33% 54 100. henüz 7 14. diğer bazı soruların cevapları arasında.70% 9 16.58% 4.93% 9 16.70% 2 3.41% 11 20.85% 4 7.08% 14 7 11 4 17 Hiç bilgimiz yok 29. bilgi 13 25.07% 18 33.) Oran (%) 11 4 5 1 11 Biliyoruz ve uyguluyoruz 22.22% 8 14.78% 41-50 4 7.81% Toplam Sayı (ad.00% 8.85% 4 7. Ankete katılan yüklenici firmaların EM bilgi/ilgi düzeylerinin kullandıkları bilgisayar destekli modelleme araçlarına göre dağılımı (*) Kullanılan Bilgisayar Destekli Ürün/Süreç Modelleme Araçları TOPLAM EM Bilgi / lgi Düzeyi CAD CAM CAE H ÇB R Sayı (ad.) Oran (%) 91.41% 8 14.41% 1 1.92% 8.00% Tablo 7.92% 7 2 3 0 Biliyoruz.50% 100.00% Tablo 6. 6 ve 7’de görülmektedir.11% 15 27.37% 21-30 0 0.25% 0.67% >50 2 3.93% 9 16.58% uygulanmıyor 12 4 5 1 lgi duyuyoruz.41% 5 9.81% 13 24.85% 1 1. Ankete katılan yüklenici firmaların EM bilgi/ilgi düzeylerinin faaliyet bölgelerine göre dağılımı (*) Faaliyet Bölgesi EM Bilgi / lgi Düzeyi Biliyoruz ve uyguluyoruz Biliyoruz.00% 12.85% 2 3.41% 1 1.) Oran (%) Yurt çi 12 22.42% 44 17 24 6 48 Toplam Sayı (ad. henüz uygulanmıyor lgi duyuyoruz.08% edinmeye çalışıyoruz 27.44% Yurt Dışı 13 24.67% 35. Tablo 5. Ankete katılan yüklenici firmaların EM bilgi/ilgi düzeylerinin faaliyet sürelerine göre dağılımı EM Bilgi / lgi Düzeyi 0-20 Biliyoruz ve uyguluyoruz Biliyoruz.00% (*) Birden çok seçeneğin işaretlenebildiği soruların dağılımı Tablo 1.92% 8.70% 1 1.07% 8 14.07% 18 33. birbirleriyle olan ilişkilerini gösteren çapraz kontrol tabloları oluşturulmuş ve bu tablolar üzerinden değerlendirmeler yapılmıştır.37% 11 20.07% 18 33.63% TOPLAM Sayı (ad.) Oran (%) 4 7.81% 11 20.42% 50.26% 2 3.41% 2 3.00% 4 7.37% Faaliyet Süresi (Yıl) 31-40 4 7.70% 1 1.70% 11 20.42% 2.41% 6 11. bilgi edinmeye çalışıyoruz Hiç bilgimiz yok Toplam Sayı (ad.) Oran (%) 14 25.33% 10. bilgi edinmeye çalışıyoruz Hiç bilgimiz yok Toplam Sayı (ad.37% 43 79.42% 2.08% 22. henüz uygulanmıyor lgi duyuyoruz.33% 51 94.17% 6. 221 . 3.58% 22.67% 13 24.

belli dönemlerle şirketlere dönük eğitim programları düzenleyebilirler. Bunun yanında. mal sahibi. sektörde yer alacak yeni mezunların da bu konuda bilgi sahibi olmaları sağlanabilir. Ek olarak. EM uygulamalarındaki önemli bir teknik bariyer göstergesidir. işletmeci ve malzeme sağlayıcının tasarım kararlarına katılımı azdır (Tablo 3). Ayrıca. “yurt dışı taahhüt işi üstlenme oranı artınca EM bilgi ve ilgi düzeyi artmaktadır” diyebiliriz. EM’yi bilen ve uygulayan yüklenicilerin %57’sinin faaliyet süresi 30 ila 50 yıl arasındadır. Bu bağlamda. Diğer yandan. özellikle inşaat mühendisliği ders programlarında “Eşzamanlı Mühendislik” kavramına yer verilerek. Bu araçların hiçbirini kullanmayan yüklenicilerin yaklaşık %70’inin EM konusunda bilgisi olmadığ ı ortaya çıkmıştır. sadece %14 inin faaliyet süresi 50 yıldan fazladır. makine ve elektrik mühendislerinden oluşmaktadır. Anket sonucu elde edilen bir diğer sonuç ise. şirket bünyesindeki e-posta kullanımı ve kalite yönetimi ve iş süreçlerini anlatır sistemlerin varlığı ile müşteri odaklı çalış ma stratejisi oranları. Bunun yanında. EM uygulamaları için yeterli sayılabilir (Tablo 4). 222 . şirket içi personel eğitimlerinin ve ekip çalış masını teşvik eden uygulamaların yetersizliği ile en iyi rakiplerle kıyaslama (benchmarking) gibi kaliteyi iyileştirici yöntemlerin az kullanılması da uygulanabilirlik için engel teşkil etmektedir. şirket içi etkin bilgi alışverişi ve iletişimin uygulanma oranı %36 seviyesinde olup. Öneriler Sektörde yer alan yüklenici firmaların dünyada kabul görmüş ve kullanılmakta olan çağdaş yönetim anlayış ları tanımalarına imkân sağlamak amacıyla. ortak ve çevre temsilcisinin katılımı az sayılabilir. Taşeron. EM’yi bilen ve uygulayan firmalarla. EM’nin hayata geçirilmesinde önemli yapı taşlarından olan üst yönetimin desteğinin. ankete katılan yüklenici firmaların %33 ünün EM konusunda hiçbir bilgisi olmadığıdır. bilgisayar destekli ürün ve süreç modelleme araçlarının (CAD/CAM/CAE) kullanım oranlarıyla ilgilidir. Örgün eğitim kurumlarında.(Tablo 2). meslek odaları bu konulara ilgi duyup. EM konusunu bilen ancak henüz uygulamayan ile ilgi duyan kesimin çoğunluğunun 21–30 yıl aralığında faaliyet süresine sahip olduğudur (Tablo 5). eğitici seminer ve tanıtım fonksiyonlarının geliştirilmesi gerekmektedir. bilip henüz uygulamayan firmaların hepsinde CAD %100 kullanılmaktadır (Tablo7). Türk inşaat sektöründe yer alan yüklenici firmaların genelinin tasarım kararlarına katılan grupları çoğunlukla inşaat. Müşteri (kullanıcı).Sonuç ve Öneriler Sonuçlar Anketin analiziyle ulaşılan en önemli sonuç. EM ilgi ve bilgi düzeyinin faaliyet bölgesine göre dağılımını gösteren Tablo 6’da. EM konusunda uygulamaya geçmiş sınıfın yaklaşık üçte biri yakın zamanda kurulmuş genç sayılabilecek işletmelerden oluşmakta iken. Diğer bir sonuç ise.

A. M. C. J. J. 7(1). A.. M. Anumba. Khalfan.J. Anumba. Kamara.J. Carillo.F. Evbuomwan.F. CE:Research and Applications.15-28. (2001) Readiness Assessment of the Construction Supply Chain for Concurrent Engineering. B. J. varsa yetersiz görülen noktalarda tespitler yapmak ve öneriler sunmak amacıyla.F... Baldwin. Anumba. pp. EM kavramını bildiklerini ve kullandıklarını belirtmişlerdir.41-153. pp. Khalfan.587-597.J. Mommessin. 7(2). Industrial Management and Data Systems. D. M. Ayrıca. (1998) An Integrated Framework for Concurrent Life-Cycle Design and Construction.A. Construction and Architectural Management.J.. Dufau. 8(3). International Journal of Project Management.O. A. Sinclair. P. (2001) Assessing the Suitability of Concurrent Briefing Practices in Construction within a Concurrent Engineering Framework. Bu firmaların uygulamada karşılaştıkları engelleri saptamak.F.J. 223 . N. (2000) Integrating Concurrent Engineering Concepts in a Steelwork Construction Project. Evbuomwan.. 29(7-9). N. (2000) Establishing and Processing Client Requirements-A Key Aspect Concurrent Engineering in Construction. J. pp.. Kaynaklar Anumba.. C.337-351. Engineering. Anumba..M.O. M. Siemieniuch.M..A.M. (1997) Communication Issues in Concurrent Life-Cycle Design &Construction. çalış mamızda hazırlanan anketin içeriği bu alan çalışmasından elde edilen bilgilerle zenginleştirilerek anket tekrarlanabilir. Khalfan.M. C..F. söz konusu firmalarda yapılacak inceleme. A.M. Anumba. pp. 19(6).J. M. Baron. C.. Bouchlaghem. C.A.. Prasad. C.N. Cutting-Decelle. pp. C.. Advances in Engineering Software.J.J.O. araştırma. C.O. (2007) Concurrent Engineering in Construction Projects. C. pp.260-270....199-212.E.. 15(1). Anumba. G.M. Anumba.J. Kamara. C.Kamara. Khalfan. 102(5-6). C. European Journal of Purchasing & Supply Management. N. gözlem ve anketler sonucunda elde edilecek verilerle. M.BT Technology Journal. Evbuomwan. pp..Anumba.Ankete katılan yüklenici firmalardan bir kısmı (%26). Anumba. (2002) Organizational Structures to Support Concurrent Engineering in Construction. Baugh.Cutting-Decelle editor).F... (2001b) An Investigation of the Readiness of Contractors for the Implementation of Concurrent Engineering in Construction. Carillo. Anumba. (C.M.J. yeni uygulamacılar için bir veritabanı oluşturulabilir ve bu tecrübelerden yararlanılabilir. C.A..M.209216. (2001a) An Investigation of the Readiness of Material Suppliers & Manufacturers for the Implementation of Concurrent Engineering in Construction.. Evbuomwan.M. COBRA2001 Conference Paper. N.J.Taylor & Francis. P.

stanbul. M.A. Love. pp. 16(6). Li..Khalfan. (2008) Eşzamanlı Mühendislik Kavramının Türk nşaat Sektöründe Uygulanabilirlik Düzeyinin rdelenmesi Yüksek Lisans Tezi.375-383. C. (1998) Concurrent Engineering: A Strategy for Procuring Construction Projects. Şekerci.. stanbul Teknik Üniversitesi. H. Anumba.S.M.(2005) Eşzamanlı Mühendislik lkelerinin nşaat Proje Sisteminde Uygulanmasına Yönelik Bir Model Doktora Tezi. Çukurova Üniversitesi.J. (2001c) An Investigation of the Readiness of Pakistani Companies for the Implementation of Concurrent Engineering in Construction.M. H. B. Mutluay. Adana. P. P. 224 . A. Gunesekaran. International Journal of Project Management... Carillo.

kalite. bütün bu karışıklıkların haricinde küreselleşmenin iyice kendini gösterdiği şu günlerde. nşaat işletmelerinin. Aynı zamanda inşaat işletmeleri iş programı. her ne kadar kendini tekrar etmeyen imalatlara sahip olsa da çoğu üretim safhasında ana fikir aynıdır. veri ambarcılığı. nşaat yönetimi işlemi sırasında. ekipman ve finans konuları ele alınmaktadır. bütçeler. 225 . malzeme.com nşaat Mühendisliği Bölümü stanbul Üniversitesi. inşaat yönetimi. Giriş Çoğu inşaat projesi büyük ölçeklidir ve karışık bir yapıya sahiptir. çevre kanunları ve iş güvenliği gibi kısıtlara sahiptir. Bu makalede. inşaat sanayinde veriye dayanan sistemler ezici bir çoğunluğa sahiptir. Veri ambarları ve veri madenciliği teknolojilerinin geliştirilmesi bu problemlere makul çözümler önermektedir. inşaat işletmelerinin gereksinimlerine göre veri ambar sistemleri geliştirmenin ve veri madenciliği teknikleri uygulamalarının ne kadar faydalı sonuçlar doğuracağı ve gelecek projelerde karar verme sürecini kolaylaştıracağı anlatılmaktadır. teknik şartnameler. inşaat işletmeleri projelerin yönetiminde en son bilgi teknolojilerine başvurmalıdır. saha güvenliği ve proje maliyetini de kontrol etmek zorundadır.com Öz Bütün inşaat projeleri. Bu nedenle. stanbul.nşaat Yönetiminde Veri Madenciliği Uygulamaları Eda Noyan Ekrem Manisalı stanbul Üniversitesi nşaat Mühendisliği Bölümü nşaat Yönetimi Mühendisliği Bilim Dalı E-posta: ekremmanisali@yahoo. nşaat sanayisi. şletmenin karar verme kabiliyetini iyileştirmek için yönetimin her adımında bilgi teknolojilerine başvurulmalıdır. Bir işletmenin birkaç projeyi eş zamanlı üzerine alması ve bu kadar çok detayı kontrol etmesi çok iyi derecede yönetim ve karar verme kabiliyeti gerektirmektedir. Bütün bu bilgilerin ış ığında. Bu projeler yönetilirken işçilik.noyan@hotmail. Ayrıca veri madenciliği tekniklerini kullanarak bir yapının yaşam döngüsünün nasıl iyileştirildiğine de yer verilmektedir. Türkiye E-Posta: eda. makine. Dolayısıyla geçmiş projelere ait uygulama bilgileri yeni projelerde karar verme sırasında çok büyük önem taşımaktadır. Anahtar sözcükler: Veri Madenciliği. iş leri daha da karışık ve zor hale getiren iş programları. Buradaki ana sorun. Bu yönetim sisteminin yardımıyla müdürler işletmenin durumunu ve gelişim eğilimini kestirebilmektedir. bu verilerin dahili kurallar oluşturmak suretiyle müdürlere karar verirken yardımcı olabilmek için nasıl düzenleneceği ve inceleneceğidir. bütün bu kısıtları bilgisayar destekli bilgi teknolojileri sistemlerine uyarlamaya başlamıştır. Ayrıca inşaat sektörü. ayrıca uluslararası platformda çok sert rekabetle başa çıkması gerekmektedir. işletmeler geçmişe ait değerli verileri biriktirebilmektedir.

bütünleşmiş (tümleşik). tanımlama ve tahmin etmedir. Şekil 1. tüketicilerin sistemi anlayabilmesi için veri ambarı modeli kurmaktadır ve veri ambarını inşa etmek ve yönetmek için araçlar sağlamaktadır. Geliştiriciler. zamana göre değişken. kalıcı olan verilerin toplanmasıdır. inşaat işletmesine projelerin yönetimi sırasında karar vererek yardımcı olmaktır. fakat diğer taraftan problemlerin çözümü olan bir fikirdir. verinin türünden gelen karakteri anlatabilmektedir. nşaat şletmelerinin Veri Ambarı Sistemleri Veri ambarı sistemlerinin geliştirilmesi. Tahmin etme ise daha değerli bilgileri ya da bazı güncel verilere dayanan sonuçları kestirebilmektedir. Bu bilgilerin çoğalması uzun bir süre almaktadır ve veri ambarının geliştirilmesi devamlı olarak iyileştirme işlemine dayanmaktadır. inşaat işletmelerinin gereksinimlerine göre veri ambarı ve veri madenciliği teknolojilerinin kullanıldığı bir araştırma anlatılmaktadır. Çünkü işletmeler. Veri madenciliğindeki başlıca iki görev. Veri Ambarı ve Veri Madenciliği Bir veri ambarı. büyük veri tabanlarından ya da diğer verilerden yararlı ve örtülü bilginin çıkarılması tekniğidir. Bir kere veri ambarı kavramı açıkça anlaşılmışsa. Çeşitli çevrimlerden sonra. yönetimin kararını destekleyen konuya dayalı. veri ambarı sistemlerinin tam olarak nasıl bir sistem olduğunu bilmemektedir. Veri madenciliği. veri ambarı tüketicinin tüm gereksinimlerini karşılayabilecektir. Ayrıca veri madenciliği tekniklerini kullanarak bir yapının yaşam döngüsünün nasıl iyileştirildiğine de yer verilmektedir. 1. Bu sistemin birincil amacı. Veri ambarı bir çeşit teknolojidir. 2. işletme geliştiricilere devamlı olarak güncel gereksinimlerini sunabilmektedir.Bu makalede. Tanımlama. Genellikle inşaat işletmesi veri ambarı sisteminin gereksinimlerini veri ambarı projesinin başında net olarak tanımlayamamaktadır. Veri ambarında toplanan bilgiler işletmenin geçmişe ait olan bilgileridir. sistemin çok amaçlı ve karışık olduğu hesaba katıldığında kademeli ve dairesel bir işlemdir. Veri ambarı sisteminin kurulma prosedürü 214 . Bu yeni gereksinimlere göre veri ambarı sistemi düzeltilmiştir.

bilgileri içeren birçok konu inşaat işletmelerine ait veri ambarında tanımlanmıştır. Veri Ambarı Sisteminin Geliştirilmesi Hem sunucudaki hem de müşterideki bileşenlerin tasarlanması ve geliştirilmesi veri ambarı modellerine dayanan veri ambarı sisteminin geliştirilmesi için gerekmektedir. Şekil 2. Olay tabloları. 215 . inşaat yönetimi varlıkları hakkındaki nicel ya da gerçek verileri içermektedir. Boyut tabloları ise daha küçüktür ve bir varlığın boyutlarını yansıtan tanımlayıcı bilgileri içermektedir. düzeltilmemiş bir takım özel tabloları içeren.1.2. • Sunucu üzerindeki yapı veri küpü ve yönetimi için olan bileşenler • Müşteriler üzerindeki veri kesişmeleri için araçlar. makine.2. yıldız ve kar tanesi şemalarını içermektedir. Malzeme envanterine ait yıldız şeması 2. analitik işlemleri desteklemek için kullanılan özel bir veri tabanı tasarım türüdür. güvenlik. Yıldız şeması. Veri ambarı modelinin konu yapısı. insan kaynakları. Veri Ambarı Modellerinin Tasarımı nşaat işletmelerindeki araştırmalara göre. malzeme. maliyet vb. kalite. Bu bileşenler başlıca: • Sunucu üzerindeki araçlar ve bileşenler için veri çıkarma ve temizleme. Yıldız şeması iki tür tabloyu içermektedir: olay tabloları ve boyut tabloları. iş programı.

2. 3. nşaat Yönetimi çin Veri Madenciliği Sistemleri nşaat işletmelerine ait veri ambarlarının kurulma amacı veri madenciliğini desteklemektedir. tahminleri ve kararları uygun olarak iş leyebilirler. inşaat işletmesinin veri ambarındaki geçmiş verilerle kurulmuştur. 216 . Veri Madenciliği Makinesi ( Aleti ) Sistemde. küme analizi ve ilişki kuralı analizi. Müşterilerin araçları. Diğeri ise üçüncü şahıs aritmetiğinden gelmektedir.3.1. kullanıcılar bir veri kaynağı sağlayarak ve veri madenciliği aritmetiği tayin ederek kendi veri madenciliği modellerini kurabilirler. Veri Madenciliği Modelleri Sistemdeki sunucuda. şletmenin proje yönetimini karşılayan bir takım veri madenciliğ i modelleri. bir inşaat işletmesindeki proje yönetiminin gereksinimlerini karşılayan. Aksi takdirde. veri madenciliği makinesi iki esas bileşeni içermektedir. bu modellerle kesişmeleri. Bu sistemde üç aritmetik kullanılmıştır: karar ağacının sınıflandırılması. Kullanıcılar. Veri ambarına dayanan bir veri madenciliği sistemine ait tipik bir yapı 3. bir takım tipik veri madenciliği modelleri vardır. Şekil 3. Analiz Servisi tarafından önerilmiş olan veri madenciliği aritmetiğinden gelmektedir. veri madenciliği modellerini gözlerinde canlandırabilmekte ve işletmenin proje yönetimi sırasında karar vermesine yardımcı olabilmek için faydalı verileri tahmin edebilmektedir. Birisi.

J. [ 2 ] J. MA.3. kalite ve güvenliği içeren muhtelif özel fonksiyon modüllerini içermektedir. Shen. R. iş programı. Australia. P. Sonuçlar.4. 3. Teşekkür Bu çalış maya verdikleri destekten dolayı Sayın Hocam Prof. Kaynaklar [ 1 ] J. güvenlik vb. W. Aynı zamanda. bilimsel karar vermek ve projelerin fizibilite değerlerini ölçmek için kullanılmaktadır. Q. Reffat. Hong Kong. bakım konularını teşhis etmede yardımcı olmakta ve yapıların yaşam döngüsüne değer katmak için stratejik planlamanın iyileştirilmesini yönetmektedir. Gero. kullanıcılara sonuçları anlaşılır bir şekilde göstermektedir. tesis ve inşaat müdürlerine hizmet.M. Liew. Örneğin.S. China. insan kaynakları. 2002. Veri Madenciliği Sisteminin Uygulanması Sistem malzeme. Ekrem MAN SALI’ya şükranlarımı sunarım. iş programı. bu sistemi muhtelif inşaat projelerinde kullanmanın inşaat işletmelerinin yönetim projeleri esnasında karar vermeye yardımcı olduğunu desteklemektedir.Dr. bir inşaat işletmesinin proje yönetimi için veri ambarı ve veri madenciliğ i sistemlerinin geliştirilmesini içermektedir. Zhang. Veri Madenciliğinde Grafik Kullanıcısının Kesişim Noktası Veri madenciliği sistemine ait grafik kullanıcısının kesişimi. “Application of Data Warehouse and Data Mining in Construction Management”. inşaat işletmelerinin gereksinimleriyle yüzleşerek kaynak. makine. “Using Data Mining Techniques for Improving Building Life Cycle”. 2003. 4. kalite. Ayrıca veri madenciliği tekniklerinin kullanılması. Aynı zamanda. Rosenblatt. kullanıcılar veri madenciliğ i modellerini uygun olarak yönetebilirler. T. Sonuçlar Bu makale. Ayrıca. Böylece gelecekteki malzeme kullanımını tahmin edebilirler. kullanıcılar bir tahmin sorgusu ileri sürerek ve bazı etkileyen faktörlere karar vererek tahmin kesişimini kullanabilirler. The Ministry of Science and Technology of China.3. Bunlar genellikle inşaat yönetimi sırasında. 217 . Peng. University of Sydney. kullanıcılar malzeme kullanımının karar ağacı modeli ile her bir anahtar düğümündeki özdeğerlerin dağıtımını bulabilirler. için muhtelif özel analiz araçlarının geliştirilmesi anlatılmaktadır.

.

bilgi yönetiminin açıklanmasında kullanılan önemli kavramlardan biridir. Kamara ve diğerleri 2005) bilgi yönetimi kavramının girmesini sağlamıştır. Fak. içsel ve dışsal yönlü olarak gruplandırılmaktadır. küme analizi. Fak. uygulanması ayrıca firma içinde korunması süreçlerini kapsayan entegre bir yaklaşım olarak tanımlanmıştır.edu. Üretim tabanlı ekonomilerde temel bileşenler hizmet ve malların üretimindeki finansal sermayenin (örn. servis ve süreç üzerinde profesyonel alan bilgisinin ortaya çıkartılması. firmaların bilgi yönetim altyapısı bağlamında incelenmiştir. nşaat Müh. Araştırma bulguları.nşaat Firmalarında Bilgi Yönetimi Stratejisi Erkan Karaman Balıkesir Üniversitesi Müh.tr Serdar Kale Balıkesir Üniversitesi Müh. Böl. para. Kululanga 2001. 231 . Seetharaman ve diğerleri 2002). dağıtılıp yayılması. kaynağına göre bilgi yönetimi stratejisinin her firmada belirli bir ölçüde uygulandığını göstermekte ve ‘bilgi yönetimi stratejisi’ ile ‘bilgi yönetimi altyapısı’ arasında birbirini etkileyen anlamlı bir ilişkinin olduğunu ortaya çıkarmaktadır. Kaynağına göre BYS. kaynağına göre BYS. firmaların bilgi yönetimi stratejisinin belirlenmesinde önemli etkenlerden biri olduğu görülmektedir.tr Öz Bilgi yönetimi stratejisi (BYS). kaynağına göre bilgi yönetimi stratejisi kavramı inşaat sektöründe ana yüklenici konumunda bulunan firmalar için araştırılmaktadır. Balıkesir E-posta: skale@balikesir.-Mim. Literatürdeki bilgi yönetimi tanımları incelenmiş ve bu çalış mada inşaat sektörü için bilgi yönetimi. Mimarlık.-Mim. üretim tabanlı ekonomilerde göreceli olarak azdır. kaynağına göre bilgi yönetimi stratejisi. Bu çalışmada. Bir firmada bilgi yönetiminin etkili ve etkin biçimde uygulanabilmesi. nşaat firmalarının b-ekonomiye doğru geçişi. bilgi yönetim stratejileri. Balıkesir E-posta: ekaraman@balikesir. makine.(2) firma kültürü. Çağış kampüsü. ürün. (3) firmanın organizasyonel yapısı olarak ifade edilmiştir. Böl. Bilgi yönetimi stratejisi ile ilişkili literatür çalış maları incelendiğinde.edu. inşaat yönetimi literatürlerine (örn. Giriş nşaat firmaları. mevcut bilgi yönetimi uygulamalarında gerçekleşen değişiklikleri ve bu değişikliklere ulaşmanın yollarını tanımlamaktadır. Bilgi yönetimi stratejisi. Çağış kampüsü. iş gücü) kontrolünde gerçekleşmektedir. öncelikle bu süreçleri sağlayacak bilgi yönetim altyapısı (sağlayıcıları) ile mümkündür. nşaat firmalarında uygulanan kaynağına göre bilgi yönetimi stratejisine ilişkin küme analizi yapılmış. üretim tabanlı ekonomiden (ü-ekonomisi) bilgi tabanlı ekonomiye (bekonomisi) doğru bir geçiş içerisindedirler (örn. Bilgi ekonomisinin temel bileşenleri ise mal ve servislerin üretiminde kullanılan bilginin ölçümü ve yönetimi üzerine kurulmuştur. Anahtar sözcükler: nşaat firmalarında bilgi yönetimi. Literatür incelemesi sonucunda bilgi yönetimi altyapısı: (1) firma teknolojisi. her bir kümedeki bilgi yönetim stratejisi. Üretim faktörü olarak bilginin kullanılması.

Kıvrak 2005. Nonaka 1994. Bilgi Yönetiminin artan önemini kavrayamayan firmalar ise rekabet etme gücünü kaybedebilmekte ve sektörden çekilmek zorunda kalabilmektedir (OECD 2001). düzenlenmesi. tanımlanması. nşaat firmalarında uygulanan bilgi yönetimi stratejisine ilişkin küme analizi yapılmış. uygulama ve korumaya yönelik stratejiler ve süreçler bütünü olarak tanımlar. servis ve süreç üzerinde profesyonel alan bilgisinin ortaya çıkartılması. 1800’lü yılların sonlarında tarıma dayalı arazi kullanımı. Gold ve diğerleri (2001) bilgi yönetimini. firmaların bilgi yönetim altyapısı bağlamında incelenmiştir. firmaların hedeflerini gerçekleştirmek için bilginin nasıl üretileceği. firmaların izleyeceği stratejinin tanımı yapılmıştır. uygulanması ve firma içinde korunması süreçlerini kapsayan entegre bir yaklaşım olarak tanımlanmıştır. Karl Wiig (1986) tarafından işletme/yönetim literatürüne kazandırılan bilgi yönetimi. yüzyılda endüstrileşme makineleşme ve sermayenin oluşturduğu kentsel işgücüne dönüşmüştür. rekabet yeteneğini arttırmak için bilgiyi üretme. Kim (2000) bilgi yönetimini. her bir kümedeki bilgi yönetim stratejisi. 20. eğitim. Bu çalışmada.Küresel ekonomide bir firmanın en büyük rekabet avantajı olan bilgi. ürün. yayma. işgücü ve sermaye bileşenlerinden oluşan yeni bir yapılanma gerçekleşmiştir. bilgi yönetimi konusu birçok araştırmacı tarafından (örn. 2008) incelenmiştir. Bu yapılanmanın içerisinde bilginin yönetilmesi. uygulanacağı ve yönetilebileceğini tanımlayan sistematik bir süreç olarak adlandır. Plunkett (2001) bilgi yönetimini. Bilgi ve bilgi yönetimine gösterilen ilginin artmasından dolayı. firma performansını arttırmak için bilgiyi eyleme dönüştürmeye yönelik bilinçli bir strateji olarak tanımlanmıştır (Plunkett 2001). Alavi 1997. bilgi yönetimi iki başlık altında incelenmiştir: (1) bilgi yönetimi stratejileri ve (2) bilgi yönetim altyapısı. günümüz iş dünyasında yer alan inşaat firmalarının dikkatini çekmiştir (Kululanga 2001). 232 . 2002) bilgi yönetimi ile ilişkili çalışmaların büyük bir bölümünde. Çıdık. Literatürde (örn. Choi ve Lee. Wiig 1995. bu çalışmada inşaat sektörü için bilgi yönetimi. Bilgi yönetiminin ilk adımında. günümüz ekonomisinde firmaların başarısı için hayati önem taşımaktadır. 21. bilgi yönetimi stratejisi kavramı inşaat sektöründe ana yüklenici konumunda bulunan firmalar için araştırılmaktadır. Bilgi yönetimi kavramına gösterilen bu ilginin artması. açık ve örtülü her türlü bilgi kaynağının belirlenmesi. öğrenim ve deneyimlerin firma faaliyetlerini etkilemesi sonrasında oluşan bireye ve firmaya ilişkin. şletme/yönetim literatüründeki bilgi yönetimi tanımları incelenmiş. 1998). yönetilmesi ve paylaşılması işlemlerini firmanın yapısına göre uyarlayan ve uygulayan bir bilim dalı olarak tanımlar. yüzyılda ise üretim alanı. bugünün ve yarının firmaları için önemli bir konu haline gelmiştir. Bilgi Yönetimi Bilgi. aynı zaman da o firmayı diğer firmalardan farklı kılan bir unsurdur (Davenport ve Prusak. lk olarak Dr.

Literatürde (Bierly ve Chakrabarti 1996. sosyal ve kültürel unsurların. Çalışanların deneyimlerini firmaya aktaramaması. Etkili bir bilgi yönetim stratejisi. bilginin yararlı olup olmadığı. saklanmasına. Bilgi yönetim stratejisi. bilgi yönetim sürecini destekleyecek sağlam birer adımdır. bir kurumda teknolojik sistemlerin. değişim ve gelişimin. Bu kavramlar firma içerisine iyi uyarlandıkları ve bütünleştirildikleri takdirde. teknik ve kurumsal girişimler. inşaat sektöründe uygulanan bilgi stratejileri. içsel yönlü ve dışsal yönlü bilgiyi birlikte yönetebilenlerdir. paylaşılmasına ve kullanılmasına odaklanmaktadır (Wiig 1997). yeni bilgilerin üretimi açısından önemlidir. Çünkü bu bilgiler yeni bilgilerin oluşturulmasında en önemli kaynak olarak kullanılır. büyük belirsizlik ve risk içeren. Ayrıca.2003). çsel kaynaklardan bilgi elde edilmesi süreci. bilginin nasıl üretildiğini. alındığı zaman belli değildir. Firmada. Bilginin firma temeline yayılması ve firmada kullanılması. bilgiyi ya kendi iç kaynaklarından üretme ya da dış kaynaklardan temin etme yoluna giderler. Zack 1999) kullanılan iki bilgi yönetim stratejisi vardır: (1) odağına göre BYS. kurumların en önemli bilgi kaynağının belli kısmı sürekli atıl durumdadır (Klimecki ve Lassleben. kurumsal bilgiden daha fazla olması. mevcut bilgi yönetimi uygulamalarında gerçekleşen değişiklikleri ve bu değişikliklere ulaşmanın yollarını tanımlamaktadır (Back ve Moreu 2001). yeni bilginin yaratılması veya mevcut bilginin kapsamının geliştirilmesi için önemli bir kaynak olacaktır. firma çevresindeki tüm bilgiyi transfer etmek ve diğer kazanımlar veya gözlem yoluyla dışarıdaki bilgiyi firmaya getirmeye çalışan bir stratejidir. Firma içerirsinde üretilen bilgi ne kadar doğru ve çok miktarda olursa. bunun en önemli nedenidir. Bu stratejide firmalar. organize edilmesine. insan kaynakları yönetiminin ve tüm çalışanların sürece gönüllü katılımlarını sağlar (Tiwana. çsel yönlü BYS. kültürel değiş imin. ancak firma 233 . firma sınırları içerisindeki bilgi paylaşımına ve üretimine odaklanan bir stratejidir. oldukça pahalı bir yöntemdir. Firma içi bilginin doğruluğu. (2) kaynağına göre BYS. bir firmada gerçekleştirilen her faaliyet noktasında firmanın en uygun bilgiye sahip olması için bilginin yaratılmasına. firmada mevcut ama şu ana kadar kullanılmamış hammaddelerin kullanılması olarak tanımlanmaktadır. Kaynağına göre bilgi yönetim stratejisinin başarıyla uygulandığ ı firmalar. Bilgi yönetim stratejisi (BYS). dış kaynaktan elde edilen bilginin firma içinde kullanılmasında ve uygulanmasında sorun yaşanabilmektedir. firma içinde üretilen bilginin. çalışanların bilginin. Bundan dolayı bu sınıflandırma içsel yönlü ve dışsal yönlü bilgi yönetimi stratejisi olarak iki boyutta ele alınır. yeni bir ödüllendirme sistemi kavramının firmada uygulanmasına odaklanmaktadır. dağıtıldığını ve kullanıldığını açıklayan. çsel yönlü bilgi yönetim stratejisi. Dış kaynaklardan bilgi edinimi. gerekli değişimi sağlayabilmek için firma iç bilgilerinin yeterli olmaması durumunda dış kaynaktan bilgi alımı tercih edilmektedir. bilginin nasıl yönetileceğini ortaya koyan bir plan veya yönetimsel yaklaşımdır. Bilgi yönetim stratejisi. Bu çalışmada. Firmalarda. Dışsal yönlü BYS. Firmada. kaynağına göre BYS bağlamında incelenmiştir. teknolojinin. 999). yenilenmesine. sınıflandırıldığını. iç kaynaktan yeteri kadar bilgi edinilemediğinin en önemli göstergesidir. o firma sektördeki diğer firmalara göre avantajlı bir konumda olacaktır. firma sınırları içerisindeki bilgi paylaşımına ve üretimine odaklandığında. Dolayısıyla. Diğer ifadeyle. zaten örtülü bir bilgi mevcuttur ama henüz kolektif bilgi tabanına ulaşılmamıştır.Bilgi Yönetim Stratejisi Bilgi yönetim stratejisi.

üyelerinin alınan bilgiye uyum sağlaması ve onun geliştirilmesi için çaba sarf etmesiyle mümkün olur (Klimecki. firmaların teknolojik. firmaya uygun personel tiplerini belirleyen. Firmalara dışarıdan bilgi getirilmesinde en çok kullanılan yöntemlerden biri diğer firmalarla anlaşma veya işbirliği yapmaktır. 1999). Bilgi yönetim altyapısını oluşturan unsurlardan ilki “firma teknolojisi”dir. gelenekler ve değer yargılar olarak ifade edilmiştir. Bu bakımdan firmada bilgiyi harekete geçirebilmek ve firmanın sahip olduğu bilgi birikiminden maksimum düzeyde istifade edebilmek için çalışanların gönüllü katılımının sağlanması. değerler ve faydaların bir kümesi olarak tanımlamıştır. Bu tip ortaklıklar. Şüphesiz bilgi yönetimi. Chuang 2004) sonucunda bilgi yönetim altyapısı (1) firma teknolojisi. Gupta (2000) firma kültürünü. bilgi yönetiminin kesinlikle vazgeçilmez bir parçasını oluşturmaktadır (Davenport ve Prusak 1998. Firmada bilginin önemli bir bölümü. Firmalar. kadar firmanın organizasyonel yapısı da önemli rol oynar. Bilgi yönetimi uygulamalarının başarısında. Dessler’e (1998) göre kurum kültürü bir firmada tüm çalışanlar tarafından paylaşılan inançlar. Ayrıca firmalar tarafından karşılıklı verilecek eğitim seminerleri. 2000). Firmaların bünyelerinde. Bu açıdan bilgi yönetimine uygun bir yapının firmalarda kurulması bilgi yönetiminin başarısı için 234 . Gold 2001).(2) firma kültürü. uygun bir zeminin hazırlanması ve tüm bunları destekleyen bir kurum kültürünün oluşturulması gereklidir (Koulopoulos ve Frappaolo 1999) Miller (1995) firmalardaki iletişim üzerine yaptığı çalışmada firma kültürünü tahminler. firmalarda çalışan personelin ortak projelerde birbirleri ile diyalog kurma imkanı sağlayacaktır. kurum geleneklerinde. rakiplerinin yaptıkları hakkında sürekli bir bilgiye sahip olmalı. personelin firma içinde ve dışında diğer insanlarla etkileşimini etkileyen bir kavram olarak tanımlar. bilgi yönetiminin başarılı biçimde uygulanabilmesi bağlamında son derece önemlidir (Lang 2001). Thierauf 1999). onları kontrol altında tutmalıdırlar. Bilgi yönetim altyapısını oluşturan unsurlardan ikincisi “kurum kültürü”dür. uygulamalarında ve değerlerinde saklıdır. sosyal süreçlerde. Firmaların uyguladıkları bilgi yönetim stratejilerini etkileyen önemli faktörlerden biri bilgi yönetim altyapısıdır (örn. yalnızca teknolojiye bağımlı değildir ancak teknolojik altyapı. Bilgi Yönetim Altyapısı Bir firmada bilgi yönetiminin etkili ve etkin biçimde uygulanabilmesi öncelikle bu süreçleri sağlayacak bilgi yönetimi altyapısı ile mümkündür (Tiwana. (3) firmanın organizasyonel yapısı olarak ifade edilmiştir. Bilgi yönetim altyapısını oluşturan unsurlardan üçüncüsü ise “firmanın organizasyonel yapısı”dır. 1980’li yıllardan itibaren bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan köklü değiş imler is dünyası için birçok fırsatı beraberinde getirmiştir. sektördeki geliş melerin ve yeniliklerin gerisinde kalmamalı. Literatür incelemesi (Gold 2001. kültürel altyapı. yaptıkları işlerde bilgi ve iletişim teknolojileri kullanımının başlamasıyla firmanın ve firmayı oluşturan birimlerin etkinliğinin arttığı görülmüştür (Hope 1997). Bilgi kavramı sosyal bir nitelik taşıdığından dolayı kurum kültürü. yeni bilginin büyük bir kısmı rakip firma bilgisinin geliştirilmesi ya da analizi ile elde edilir. bilginin yayılımı bağlamında önemlidir. Lassleben. normlar. Dışarıdaki bilgiyi getirmeye çalışan bir strateji olduğundan. bir firmanın çalışanlarının resmi ve resmi olmayan beklentilerini yönlendiren.

biçimsel bir yapı olmaktan çok insan merkezli bir örgütlenmedir. Bu metotta örnekler. Son olarak inşaat firmalarını. bünyelerinde insan kaynakları birimi bulundurmaları da örneklem alanının belirlenmesine etken olmuştur. Narasimha 2001). yukarıda belirtilen kriterlere uyan Türkiye’deki 300 inşaat firması gerek ziyaret edilerek gerekse telefon yolu ile temasa geçilip e-posta yolu ile toplam 300 anket formu araştırmaya katılmayı kabul eden firma yetkililerine dağıtılmıştır. Bu araştırmanın örneklem alanı. Araştırmada yer alan bilgi yönetim altyapısı kavramı. bilgi yönetim altyapısı üzerindeki etkisi ölçülmüştür. araştırmaya katkıları dikkate alınarak araştırmacılar tarafından belirlenmektedir (Kinnear 1991). Güvenilirlik analizi sonucunda 0 ile 1 aralığında (0 ≤ α ≤ 1) değişen bir Cronbach's Alpha (α) değeri hesaplanmıştır. firmalarının finansal ve beşeri ölçeği dikkate alınarak oluşturulmuştur. Bu nedenle firma yöneticileri. hiç katılmıyorum ile tamamen katılıyorum arasında değişen yedili Likert ölçeği ile yapılmıştır. bilgi üretimin önündeki engellerin aşılmasını kolaylaştıracaktır (Pfeffer 1992). Ayrıca. Anket formunda. Firma içi örgütlenmenin insan merkezli olması. Hiyerarşik bir yönetim yapısında. çalışanlarla danış manlar arasındaki haberleşme ve bilgi paylaşımı sınırlı olmaktadır. Ana kütle ve hedef yanıtlayıcılar belirlendikten sonra. bilginin üretilmesini ve paylaşımını destekleyen bir firmaya ihtiyaç duyulur (Davenport ve Prusak 1998. Etkin bilgi yönetimini kolaylaştıracak bir organizasyonel yapı kurulurken. Bilgi üreten firmaların yapısı. kullanılan ölçüm soruları literatürden (Lee ve Choi 2003. öğrenen. firmadaki bilgi yönetim altyapısının değerlendirilmesi ANOVA (varyans analizi) ile yapılmıştır. proje müdürleri ve teknik ofis müdürleri araştıranın hedef yanıtlayıcıları olarak tespit edilmiştir. SPSS 16 programı ile ankette bulunan soruların güvenilirlik analizleri yapılmıştır. Gold 2001. Nonaka ve Takeuchi 1995). genel müdür ve yardımcıları. Örneklem. inşaat firmalarının yirmi ve daha fazla personele sahip olmaları. 2000). uyguladıkları bilgi yönetim stratejilerine göre sınıflandıracak küme analizleri yapılmıştır.büyük önem taşımaktadır (Beijerse 1999. bilgi yönetim altyapısını ölçmeye yönelik 34 soru yer almaktadır. nşaat firmalarının. Choi ve Lee 2002) alınmış. Firmaların bilgi yönetim stratejilerinin. Türk nşaat Sektöründe yer alan firmaların uyguladıkları bilgi yönetim stratejileri incelenmiştir. çalışanların kendi aralarındaki. Hedef Yanıtlayıcılar ve Yöntem Bu çalış mada. üst konumdaki yöneticileri kapsamaktadır. Anket sorularının değerlendirilmesi. Bu çalışmada. bilgi yönetim stratejisini ölçmeye yönelik 11. Bilgi yönetimini uygulayan firmaları gösteren herhangi bir veritabanı olmadığından araştırma örnekleminin belirlenmesinde yargısal örnekleme yoluna gidilmiştir. nşaat firmalarında uygulanması için bir anket formu hazırlanmıştır. 235 . Bilgi birikiminin etkin yönetimi ve uygulaması etkin örgütsel yapıların varlığına bağlıdır ve bu yapılar bilgilerin firma içinde yayılmasına yaramaktadır (Storck ve Hill. uyguladıkları bilgi yönetim stratejilerine göre. ölçüm konuları içerisinde yer alan soruların kendi içerisindeki tutarlılığını belirlemek amacıyla Cronbach's Alpha (α) değerine bakılarak yapılmaktadır. Güvenilirlik analizi. Anketlerden elde edilen veriler istatistiksel değerlendirme için SPSS 16 analiz programına aktarılmıştır. inşaat sektöründe uygulanması için yeniden düzenlenmiştir.

70). veri indirgeme veya nesnelerin doğal sınıflarını bulma gibi çeşitli amaçlarla kullanılmaktadır (Berkhin 2002. 105 büyük ölçekli Türk inşaat firmasından elde edilen sonuçlar istatistiksel olarak değerlendirilmiştir.80 0. Bilgi yönetim stratejilerinin bilgi yönetim altyapısı üzerindeki etkilerini belirleyebilmek için firmalardan elde edilen veriler analiz edilmiştir. ortalama.81 76. Küme işleminin uygulandığı veri setindeki her bir veriye nesne adı verilir.53 5.80 0. Cronbach Alpha değerinin 0. standart sapması ve Cronbach's Alpha değerleri Tablo 3’te gösterilmiştir. Küme analizi. Tablo 1’de. Bilgin 2003).000 236 3.000 4.79 4. ilgili ölçüm konusuna ait soruların güvenilir olarak kabul edilebileceğini gösterir (örn. Bilgi yönetim stratejisine göre sınıflandırma için küme analizi 1.66 5.65 5.94 Std Sapma 1.31 0. Karypis 1999. Küme analizi. Güvenilirlik analizi sonucu Cronbach Alpha değerleri incelendiğinde. Grup 2.54’ü Müteahhitler Birliği’ne üye . geri kalanlar zamansızlıktan veya daha başka sebeplerden dolayı anket formunu doldurmamışlardır. en basit tanımıyla benzer özellik gösteren veri elemanlarının kendi aralarında gruplara ayrılmasıdır.68 24. Nunally 1978).70’den büyük olması (α ≥ 0.95 Firmaları uyguladıkları bilgi yönetim stratejisine göre gruplandırabilmek için küme analizi yapılmıştır.91 0. Literatürde küme analizini açıklayan birçok tanım bulunmaktadır (örn. Ölçüm parametrelerine ilişkin dağılım.88 0. içsel yönü BYS ve kültürel bilgi yönetim altyapısına ilişkin iki soru Cronbach Alpha değerini çok düşürdüğü için bu sorular değerlendirilmeye alınmamıştır.105 büyük ölçekli inşaat firması anket formunu doldururken. Bu cevap oranı analiz birimi firma olduğundan ve soru formu örgütsel boyutta kapsamlı sorular içerdiğinden kabul edilebilir bir orandır. Tablo 1.000 Dışsal Yönlü çsel Yönlü Grup Sayıları . Tablo 3. Grup 2. Bu çalışmada bilgi yönetim stratejileri dört kümede değerlendirilmiştir (örn. Berkhin 2002. Bu tanımlara göre her küme temsil ettiği nesneleri en iyi ifade edecek şekilde düzenlenir. her bir ölçüm konusuna ait Cronbach Alpha değerleri verilmiştir. 1996).73 0. Bu çalışmada küme analizi sonucu elde edilen değerler Tablo 1 ’de verilmiştir. standart sapma ve Cronbach's Alpha değerleri Cronbach's Alpha (α) 0.18 5.83 0.00 2.84 Ölçüm Konuları Dışsal yönlü BYS çsel yönlü BYS Teknolojik BY Altyapısı Kültürel BY Altyapısı Yapısal BY Altyapısı Soru sayısı 5 6 11 12 11 Ortalama 3.Araştırma Bulguları ve Tartışma Bu çalışmada . Çalış ma sonunda nihai cevap oranı %35 olmuştur. Grup 3. Bierly ve Chakrabarti. Bu nesneler iki boyutlu düzlem üzerinde noktalarla gösterilir.71 5. Grup 5. Karypis 1999).95 5.83 0. statistiksel değerlendirme için hazırlanan soruların dağılımı ve elde edilen yanıtların ortalaması.

Grup Araştırıcı Düşük ort = 5.661 3.380 5.849 5. içsel yönlü öğrenmelerine göre daha kuvvetli olduğu grup.645 Düşük çsel Yönlü Yüksek Şekil 2.254 2. Küme analizine ilişkin ortalama değerler 1 Kümeler 2 3 5.05 . 3.468 0.891 5.767 4. dışsal yönlü öğrenmelerine göre daha kuvvetli olduğu grup.001 237 . firmaların dışsal ve içsel yönlü öğrenmelerinin düşük olduğu grup. ***p≤0. Yapılan analiz sonucunda 5 inşaat firması bu grupta yer almıştır.001*** 2.Yüksek 1.727 4 5. (2) Araştırıcı. firmaların bilgi yönetim altyapısı üzerinde nasıl bir etkisi olduğu hesaplanmıştır.048*** 13. dışsal yönlü bilgi yerine içsel yönlü bilgiye daha çok önem vermekte ve bu grupta 76 inşaat firması yer almaktadır.708 4. Bierly ve Chakrabarti. Bu etkinin belirlenmesi için değişkenlere ilişkin varyasyon (ANOVA) analizi yapılmıştır. grupta yer alan firmalarda içsel ve dışsal yönlü bilgiye verilen önem çok azdır. Grup Yalnızlığı Seven 2.726 0. 2. firmaların dışsal yönlü öğrenmelerinin.561 0. Yapılan analiz sonucu (Tablo 3.001*** Kültürel Teknolojik Yapısal * p≤0. Grup Yenilikçi Dışsal Yönlü 4. firmaların içsel yönlü öğrenmelerinin. (4) Yenilikçi. Şekil 2) 4. (3) Yalnızlığı seven.917 4.981 statistiksel Uygunluğu F değeri p anlamlılık değeri 6.01 . nşaat firmalarının bilgi yönetim stratejisine göre sınıflandırılması Tablo 1’den elde edilen değerler Şekil 2’de gösterilmiştir. firmaların dışsal ve içsel yönlü öğrenmelerinin yüksek olduğu grup (örn. Kaynağına göre bilgi yönetim stratejisinin. Elde edilen sonuçlar ve bu sonuçlara ilişkin F ve p (istatistiksel anlamlılık) değerleri Tablo 4’te gösterilmiştir. Tablo 4. Yapılan analizde dışsal yönlülüğü kuvvetli içsel yönlülüğü zayıf firma sayısı sıfırdır. ** p≤0. Grup Sömürücü ort = 3. Her bir grup uyguladıkları bilgi yönetim stratejisini ifade edecek biçimde adlandırılmıştır: (1) Sömürücü. grupta yer alan firmalar. 1996). grupta yer alan firmalarda içsel ve dışsal yönlü bilgiye verilen önem çok fazla ve bu grupta 24 inşaat firması yer almaktadır.

Accrue Software Inc.Tablo 4’te. ikinci sıradadır. kültürel BY altyapısı. 94-110.firmaların. 32. teknolojik BY altyapısı. teknolojik BY altyapısı. California. Yenilikçi olarak adlandırılan -2. R. 1. G. (2002).firmaların.D. yapısal BY altyapısı göstergeleri dört grup içerisinde. 3. Sonuçlar Bu çalışmada.05) görülmüştür. A. Journal of Knowledge Management. Araştırıcı olarak adlandırılan . Chakrabarti. analize ilişkin F ve p anlamlılık değerleri incelendiğinde.. Kaynağına göre bilgi yönetim stratejilerinin oluşturduğu dört grupta. dışsal yönlüğe göre daha baskın olduğu firmalarda bilgi yönetim altyapısına ilişkin göstergeler önem derecesine göre ikinci sırda yer almıştır. analize katılan firmalarda görülmemiştir. Survey of clustering data mining techniques. Dışsal yönlü stratejinin. firmaların bilgi yönetim altyapısına ilişkin değerlerinin nasıl değiştiği gösterilmiştir. 123-135. (2001). bilgi yönetimi stratejisi kavramı inşaat sektöründe ana yüklenici konumunda bulunan firmalar için araştırılmıştır. nşaat firmalarında uygulanan bilgi yönetimi stratejisine ilişkin küme analizi yapılmış. en kötü durumdadır. 238 . Beijerse. (1999). Knowledge management in organizations: examining the interaction between technologies. yapısal BY altyapısı göstergeleri diğer üç gruptaki firmaya göre en yüksek düzeydedir.4. elde edilen sonuçların istatistiksel açıdan tesadüfü bulunmuş değerler olmadığı.. çsel yönlü stratejinin. kültürel BY altyapısı. Moreu K. firmaların bilgi yönetim altyapısı bağlamında incelenmiştir. grupta yer alan. techniques. Bhatt. Dışsal ve içsel yönlü BYS’lerinin her ikisini de uygulayamayan firmaların bilgi yönetim altyapısına ilişkin göstergeler en düşük seviyededir. E. kültürel BY altyapısı. her bir değerin istatistiksel açıdan anlamlı olduğu (p≤0. 1.A. Questions in knowledge management: defining and conceptualizing a phenomenon. Information management strategy for project management. 2. grupta ise firma bulunmamaktadır. içsel yönlü BYS’ni dışsal yönlü BYS’ne göre daha fazla tercih etmektedir. P. 75-95. Araştırma bulguları. teknolojik BY altyapısı. 68-75.S. bilgi yönetimi stratejisinin her firmada belirli bir ölçüde uygulandığını göstermekte ve ‘bilgi yönetimi stratejisi’ ile ‘bilgi yönetim altyapısı” arasında birbirini etkileyen anlamlı bir ilişkinin olduğunu ortaya çıkarmaktadır. Berkhin P. 5. nşaat firmaları bağlamında. (2001).: One giant brain. Bierly. Back. USA. M. Elde edilen sonuçlarda firmalar. dışsal ve içsel yönlü BYS’lerinin her ikisini uygulayabilen firmaların bilgi yönetim altyapısına ilişkin göstergeler en üst seviyede çıkmıştır.firmaların. Kaynaklar Alavi. (1997) KPMG peat marwick U. Sömürücü olarak adlandırılan 1. “Generic knowledge strategies in the US pharmaceutical industry”. and people. Journal of Knowledge Management. Strategic Management Journal. grupta yer alan. grupta yer alan. her bir kümedeki bilgi yönetim stratejisi. (1996). San Jose. Yalnızlığı Seven olarak adlandırılan -3. içsel yönlüğe göre daha baskın olması durumu. Project Management Journal. yapısal BY altyapısı göstergeleri dört grup içerisinde. Harvard Business School..

Harvard Business School. 214-225. 18.45. (2004). Araujo and J. p. Çıdık M. L. Bilgisayar ve Kontrol Eğitimi. INSPEL-International Journal of Special Libraries. Knowledge management strategy and its link to knowledge creation process. (1991). Singapore.C. Yüksek Lisans Tezi. 71-81. McGraw-Hill.. (1998) Working knowledge. (1999). Anumba. Han E. 3. 34. Kinnear. Veri madenciliğinde kümeleme analizi yöntemi uygulaması. (1999).Bilgin T. C. H. Hope T. Competing in the third wave. Knowledge management: an organizational capabilities perspective. 29-30 Eylül 2005. (2008). UK. Sloan Management Review. 1. V. 103-120. P M. B. Kamara. Lee. Lancaster. R. Arslan G. Yüksek Lisans Tezi.. (2000). Yüksek Lisans Tezi. Vol. R. Choi. Yapı şletmesi Kongresi. G. (2005) Knowledge management in construction. 459-465.. (2005) '' nşaat Sektöründe Yüklenici Firmalar için Web-Tabanlı Bilgi Yönetimi Sistemi''.1. 68-75. Organizational learning (proceedings of the 3rd international conference on organizational learning). A. ve Segars A. Kıvrak S. H.H. Boston. Chuang S. ve Taylor. Fen Bilimleri Enstitüsü. Smart things to know about knowledge management. 239 . Lassleben. Marmara Üniversitesi. ve Prusak L.. Burgoyne (Eds. C J ve Carrillo. (2003). Journal of Management Information Systems. 1-8. Anadolu Üniversitesi. Expert Systems with Applications. Klimecki.H. Marketing research: an applied approach. 551-577. (2000). fourth edition. 2. Koulopoulos. A resource-based perspective on knowledge management capability and competitive advantage: an empirical investigation. (2005) '' nşaat Sektöründe Yüklenici Firmalar için Web-Tabanlı Bilgi Yönetimi Sistemi: Yükleniciler için Bilgi Platformu (YiBiP)''. Blackwell Science Publishers. Kim. Knowledge management's social dimension: lessons from nucor steel. J M. 42. 1.). ve Frappaolo. T. Prentice-Hall. Capstone Publishing Limited.K. J. IEEE Computer. A. sf. 23. (2002).S.. (1997). S. In: M. zmir. ve Kumar V.H. (1999). 8. Boston. Management. Kıvrak S. CHAMELEON: A hierarchical clustering algorithm using dynamic modeling. H. Davenport. 32. 173-87. (2001). Gold. ve Govindarajan. (1998).. What causes organizations to learn? . Easterby-Smith. The roles of knowledge professionals for knowledge management. T. Harvard Business School. Gupta. Malhotra A. stanbul Teknik Üniversitesi. England. Dessler. USA. 27.. Karypis G. Türk nşaat Sektöründeki Bilgi Yönetimi Uygulamalarında Yaşanan Problemler ve Çözüm Önerileri.. Oxford. T. Expert System with Applications.R. 185-214.

Wiig. New York. Salience of knowledge in a strategic theory of the firm. Boston. (1978). Wiig. 125-145. 1. (2000). J. Expert systems: impacts & potentials. 8. 2. Westport. ve Saravanan A. Lead Article in KBS 86 Knowledge Based Systems.T. 5. The knowledge creating company. 3. Managerial concerns in knowledge management.13. (2001). K. 14-37. 240 . (1992). 63–74.27. (1999). J. (2003). Oxford University Press. 41. Managing knowledge@work: an overview of knowledge management. Harvard Business School Press. 41. Journal of Management Information Systems. 1-10.S. New York. K.M.Kululanga G.K. A. California. 15. Nunally J. P. McGraw-Hill. (2002) Intellectual capital accounting and reporting in the knowledge economy. Sloan Management Review. California Management Review. 5. Engineering. Journal of Intellectual Capital. (1995). 20. Knowledge management enablers. 1. 3. Journal of Intellectual Capital. Lang. 1. and organizational performance: An integrative view and empirical examination. (2001) Measuring knowledge management for construction organizations. H. Storck. Organizational communication: approaches and processes. 5. 2. Pfeffer. Supporting knowledge management: A selection of methods and techniques. K. 179-228. USA.C.. (1994) A dynamic theory of organizational knowledge creation. Nonaka. The knowledge management toolkit. Tiwana. (1997). Lee. C. (2001). ve Hill. Thierauf. ve Takeuchi. (2001) Knowledge Management: Learning-by-Comparing Experiences from Private Firms and Public Organizations. Wiig. (2001). Knowledge management methods. R. (2000). stanbul. Elif Özsayar. 2. ve Spek R. Çev. Nonaka. H. I. Schema Press. Tiwana. (1986). 128-148. Journal of Knowledge Management. ve Choi. Quorum Books. Narasimha. Psychometric Theory (2nd edition). 3. (1995). 346-354. 1.. Sooria H. M. Expert Systems With Applications. Knowledge diffusion through strategic communities. (2003). J.H. Managing with power: politics and influence in organizations. Knowledge Management Working Group of the Federal Chief Information Officers Council. A. 215-224. Developing a knowledge strategy.. Bilginin yönetimi. B. I. ve McCaffer R. Miller. Prentice Hall. Organization Science. (1999). processes. Wadsworth Publishing Company. OECD. K (1995).. Proceedings of the International conference held in London. Hoog R.. S. 43-59. Dışbank. Construction and Architectural Management. Plunkett. Zack. P. Knowledge management systems for business. Seetharaman A.

Çağış Kampüsü. E-posta: skale@balikesir. Pazar yönlülük kavramı üstün müşteri değeri yaratarak rekabet avantajı elde edilebilmesi için rakip ve müşteri yönlülüğünün benimsenmesi ve fonksiyonlar arası koordinasyonun sağlanmasıdır. Balıkesir.edu. Balıkesir. ‘pazar yönelimlilik’ (Shapiro 1988) ve ‘müşteri yönlülük’ (Houston 1986) gibi kavramlar adı altında çeşitli çalışmalar yapılmıştır.-Mim.edu. Böl. pazar yönlülükleri ile kurumsal performansları arasında doğrudan ve dolaylı ilişkilerin varlığını ve bu ilişkilerin pozitif ve anlamlı olduğunu doğrularken. farklı tanımlamalar yapılmış ve pazar yönlü firmaların sadece 241 . Fak.Beton Prefabrikasyon Sektöründe Pazar Yönlülüğü Tülay Çivici Balıkesir Üniversitesi Müh. E-posta: ekaraman@balikesir.tr Serdar Kale Balıkesir Üniversitesi Müh.-Mim. Balıkesir. Mimarlık. Çağış Kampüsü.tr Öz Yoğun bir rekabet ortamının yaşandığı beton prefabrikasyon sektöründe. Yıllar içerinde pazar yönelimi kavramı evrimleşerek önemli değişimler geçirmiş. Fak.edu. Bu kavramın ortaya çıkışında yönetimsel bir alt disiplin olan pazarlama disiplini önemli bir rol oynar. Bu çalışmada beton prefabrikasyon sektöründe faaliyet gösteren firmaların pazar yönlülüklerini incelemek için kuramsal bir model geliştirilmiş ve geliştirilen kuramsal modeli ampirik olarak test etmek amacıyla bir anket çalışması yapılmıştır. pazar yönlülüğü kavramının beton prefabrikasyon sektöründe faaliyet gösteren firmaların kurumsal performanslarının iyileştirilmesine yönelik önemli fırsatlar sunduğunu da ortaya koymaktadır. Araştırma bulguları beton prefabrikasyon sektöründe faaliyet gösteren firmaların.tr Erkan Karaman Balıkesir Üniversitesi Müh. Böl. 1990 yılından önce de ‘pazarlama yönlülük’ (Payne 1988). Mimarlık. bu geliş im sürecinde 1990’lı yıllar önemli bir dönüm noktası olmuştur. Fak. Fakat bu çalış malarda pazar yönlülük kavramıyla ilgili bir kuramsal model geliştirmekten çok. nşaat Müh. E-posta: tulay@balikesir.-Mim. firmaların rekabet üstünlüğü sağlayabilmelerinin önemli koşullarından biri de pazar yönlülüğüdür. Böl. Kısmi en küçük kareler yöntemi Giriş Pazar yönlülük kavramı yaklaşık olarak 50 yıl önce ortaya çıkmış olmasına rağmen aradan geçen zaman içerisinde güncelliğini kaybetmemiş ve farklı bir çok disiplinden araştırmacı tarafından sıklıkla kullanılan bir kavram olarak günümüze kadar gelmiştir. Anahtar sözcükler: Beton prefabrikasyon sektörü. Çağış Kampüsü. Pazar yönlülük.

Dikmen vd. Yapılan araştırmalar inşaat sektöründe faaliyet gösteren firmaların pazarlama prensiplerine adapte olmakta yavaş kaldıklarını ve pazarlama işlevlerinin firmanın yapısı içinde bütünleşmediğini ortaya koymaktadır (örn.). pazar yönlülük kavramının literatürde yaygın kabulünü ve kurumsal performans ile arasındaki pozitif ilişkinin geçerliliğini bir kez daha doğrulamıştır. Pazar yönlülüğü ile firma performansı arasında ilişkiyi inceleyen çalışmaların meta-analizi olan Kirca vd. Bu çalışmanın sonuçlarına göre yapı mühendisliği ve danışmanlığı alanında faaliyet gösteren çok sayıda firmanın pazarlama biriminin olmadığı ve pazarlama fonksiyonlarında gerekli olabilecek personelinin de istihdam edilmediği ortaya konmaktadır. 1998 Winter ve Preece. Cicmil ve Nicholson. inşaat sektöründe pazar stratejilerini araştırmış ve bu stratejilerin orta ve küçük ölçekli giriş imcilerin zorluklarla karşı karşıya kaldıkları sonucuna varmıştır. inşaat firmaların çok azının kendi pazarlama birim veya bölümünün bulunduğunu rapor etmiştir. Araştırmacılar inşaat sektöründe orta ve küçük ölçekteki girişimcilerin. Yisa vd. Morgan (1990). Bu firmalarda pazarlama süreçlerinin ve eylemlerin büyük bir çoğunun veya tamamının ya firmanın ortakları ya da yöneticiler tarafından üstlenildiği gözlemlenmiştir. Bennett. pazarlama karşısında Türk inşaat firmalarının tutum ve pazarlama algılarını incelediği çalış masında. pazarlama yönlülüğü kavramın ise firmanın pazarlama birimin eylemlerine ve süreçlerine karşılık geldiğ i konusunda literatürde ortak bir görüş oluşmuştur. (2008) yapı mühendisliği ve danışmanlığı yapan firmalarının pazarlama süreçlerini ve tekniklerini incelemiş lerdir. yapım girişimcilerinin içinde pazarlama fonksiyonunun etkinliğinin arttırılması için bir çerçeve önermektedir.. sonraları ise farklı hizmet sektörleri bağlamında ampirik olarak test edilmiş ve firmanın pazar yönlülüğü ile kurumsal performansı arasında pozitif ve anlamlı bir ilişkinin olduğu belirlenmiştir. 2000. Sonraki yıllarda ise ‘pazar yönlülük’ kavramının. Pazar yönlülük kavramının literatürde doğru olarak tanımlanmasında ve incelenmesinde önemli rol oynayan çalış malardan birisi Narver ve Salter (1990) tarafından geliştirilen pazar yönlülük modeldir. (2005). Arditi ve Davis (1988) zaman içerisinde inşaat sektöründe faaliyet gösteren birçok firmanın. Benzer bir gözlemi Winter ve Preece (2000) de ileri sürmekte ve inşaat sektöründe pazarlama konusunun son yıllarda önem kazanmaya başladağını belirtmektedirler. Pazar yönlülük kavramının geliş im sürecinde önerilen bir diğer önemli kuramsal model de Kohli ve Jaworski’in (1990) modelidir. pazarlama yeteneğinin. 2005. ‘pazarlama yönlülüğü’ ve ‘müşteri yönlülüğü’ kavramlarından farklı bir kavram olduğu literatürde yaygınlık kazanmıştır.özelliklerine değinilmiştir. Pazar yönlülük kavramı. nşaat yönetimi alanında da pazarlama ve pazar yönlülük kavramları farklı araştırmacılar tarafından incelenmiştir. Bu iki kuramsal model ilk olarak farklı üretim sektörleri.’nin (2005) çalışması. 1990’a gelindiğinde ise literatürde pazar yönlülük kavramının tanımına ilişkin büyük ölçüde belirsizlik hakim oluşmuştur. sözleşmecilerin çoğu tarafından stratejik başarı olarak görüleceği sonucuna varmıştır. (2008). bir firmanın tüm eylemlerine ve süreçlerine karşılık gelirken. Yisa vd. 1996. Yukarıda incelenen makaleler ış ığında inşaat yönetimi liteartüründe pazar yönlülük ve pazarlama yönelimi kavramları arasındaki farkın tam olarak anşılmadığı ve bu nedenle 242 . yapım ve pazarlama stratejilerinden yoksun oldukları sonucuna varmışlardır. (1996). ‘pazarlama yönlülüğü’ ve ‘müşteri yönlülüğü’ kavramları ile eş tutulmuş ve bir kavram kargaşası ortaya çıkmıştır. bu sektörde pazarlamanın önemini kavrayamadığını bildirmektedir. Ganah vd. Bu süreçte ‘pazar yönlülük’ kavramı. Jaafar vd.

Bu araştırmacılara göre pazar yönlülük kavramı davranışsal bakış açısından. Araştırmanın belirtilen bu amaçlara ulaşması için öncelikle pazar yönlülüğü kavramı tanımlanmış ve kuramsal bir model önerilmiş. bir firmanın müşteri ihtiyaçlarına cevap verecek üstün ürünler oluşturmasının ön koşulu olduğunu öne sürmektedir. Kohli vd. Kohli ve Jaworski (1990) ve Kohli vd. Rukert (1992) pazar yönlülük kavramına stratejik bir açıdan bakarken. ve önerilen kuramsal model ampirik olarak incelenmiştir. Narver ve Slater 1990. Kurumsal kültür açısından pazar yönlülük.. işletmedeki bütün hak sahiplerinin de çıkarlarını dikkate alarak üstün müşteri değeri yaratmak anlamına gelirken. Lado vd. Pazar Yönlülük Kavramı Pazar yönlülük kavramı ile ilgili araştırmalar incelendiğinde. Baker (1999) pazar yönlülüğü kavramına eylemler açısından yaklaşmış ve pazar yönlülük kavramını firmanın stratejik eylemlerini uygulamak ve koordine etmek için paydaşlarına ilişkin bilgiyi incelediği ve kullandığı süreçler olarak tanımlamıştır. rakipleri ve diğer alıcı-satıcıları da dikkate alarak ilgi gösterilmesinin gerekliliğini vurgulamış lardır. (1998) ise pazar yönlülük kavramına değer zinciri açısından yaklaşmıştır. Deshpandé vd. Day (1994)’e göre pazar yönlülük. Deshpandé ve Farley (1998) pazar yönlülükle müşteri yönlülüğün aynı anlama geldiğini ve pazar yönlülüğün kültürel bir odaklanmanın yansıması olduğunu ileri sürmüşlerdir. Beton Prebafrikasyon Sektörünün genel özellikleri tanımlanmış. (1993) ’nin öne sürdüğü pazar yönlülük kavramı 1990 öncesi literatürde kullanıldığı gibi pazarlama iş levi gibi dar bir bakış açıdan yaklaşmamakta ve pazar yönlülük kavramına davranışsal bir bakış açısı getirmektedir. pazar yönlülük firmanın paydaşlarıyla ilgili (müşteri. 1993. tedarikçi ve içsel iş levleri) örğütsel davranış ilkeleri üzerine kurulmuş bir kurum kültürüdür. özellikle iki grup araştırmacı (Kohli ve Jaworski 1990. (1993) müşteri yönlülüğü açısı ile yaklamış ve müşterilerle sadece bugünü dikkate alarak değil gelecekteki olası tercihlerini anlayacak şekilde. Diğer bir deyişle.söz konusu iki kavramın eş kavramlar gibi incelendiği ortaya çıkmaktadır. 243 . Bu tanımlama firmalarda pazar bilgisinin elde edilmesi için etkin bir bilgi sisteminin varlığını kaçınılmaz kılmakta ve pazara verilecek cevabın her aşamasında bütün departmanların katılımını gerekli görmektedir. Narver ve Slater (1990) ise pazar yönlülük kavramının kurumsal kültür boyutu ile incelenmesi ve değerlendirilmesi gereken bir kavram olduğunu ileri sürerek pazar yönlülük kavramına bu açıdan yaklaşmış lardır. 1994) tarafından yapılan çalışmalarda pazar yönlülük kavramı için yeni modeller ve ölçüm yöntemleri geliştirilmiş olduğu ve bu araştırmaların diğer bilimsel araştırmalara öncülük ettiği görülmektedir. elde edilen bu bilgilerin organizasyondaki bütün departmanlar arasında dağılımının sağlanması ve pazara verilecek tepkinin bu bilgiler doğrultusunda belirlenmesi ve uygulanmasıdır. üstün müşteri değeri yaratarak rekabet avantajın elde edilebilmesi için rakip yönlülüğün ve müşteri yönlülüğün benimsenmesi ve fonksiyonlar arası koordinasyonun sağlanmasıdır (Narver ve Slater 1990). pazar yönlülük kavramına ilişkin inşaat yönetimi alanındaki gözlenen kavram karışıklığını giderirken ikinci amacı ise pazar yönlülük ile firma performansı arasındaki ilişkiyi ampirik olarak Beton Prebafrikasyon Sektöründe faaliyet gösteren firmalar bağlamında incelemektir. müşterinin şimdiki ve gelecekteki ihtiyaç ve tercihlerindeki değişime ilişkin bilgilerin toplanması. Bu makalede sunulan araştırmanın birinici hedefi. Bu iki grup araştırmacının pazar yönlülük kavramına getirdiği bu yeni yaklaşımları izleyen çok sayıda araştırmacı da pazar yönlülük kavramına farklı bakış açıları kazandırmışlardır. Bu davranışlar.

Firmanın pazar performansı ise firmanın rakip firmalara müşteritaleplerini karşılama yeneteğinin geliştirlmesi ve iyileştirilmesi ayrıca pazar payı 244 . modeli oluşturan bileşenler arasındaki dolaylı ilişkin tamamı ihmal edilmiştir. Narver ve Slater’in (1990) kuramsal modeli. Pazar yönlülük kavramına ilişkin geliştirilen bu modeller incelendiğinde en yaygın olarak kullanılan kuramsal modelin Narver ve Slater (1990) tarafından gerçekleştirilen model olduğu ortaya çıkmaktadır. süreçler/bileşenler arasındaki dolaylı ve doğrudan etkileşimler göz önüne alınarak süreçlerin/bileşlerin incelenmesi gerekir. 2005). ve (3) içsel koordinasyon. Motivasyonel performans firmanın çalışanlarının motivasyon düzeyinin arttırılmasında ve iyileştirilmesinde firmanın gösterdiği performansın bir ölçütüdür. modelin geçerliliğinin çok sayıda araştırmada doğrulanmış olmasıdır. farklı pazarlama eylemleri ile rakipleri saf dışı bırakmayı ve aynı zamanda rakiplere karşı her zaman önlem almayı gerekli kılan bir anlayıştır.Yukarıda özetlenen çalışmaların temel amaçları. Firma çalışanlarının iş memnuniyeti. pazar yönlülük kavramını üç ana faktör ile açıklamaktadır. Önerilen bu kuramsal modele göre müşteri memnuyeti ve rakip yönlülük. Pazar yönlülük ve kurumsal performans arasındaki ilişki bir çok çalış maya konu olmuştur (Bakınız Kirca vd. müşteri memnuniyeti. müşteri değeri yaratmalarına ve rakip firmaların stratejik eylemlerine ilişkin bilgi ve deneyimlerinin serbestçe paylaşmasıdır. Müşteri memnuniyeti. Şekil 1 de sunulan kuramsal model önerisi. farklı pazarlarda. firmanın bütününde. Müşteri memnuniyeti sadece bugün için değil. rakip yönlülüğü ve içsel koordinasyonun. içsel koordinasyon ise firmanın motivasyonel performansını ve pazar performansını doğrudan etkilemektedir. firmanın içsel koordinasyonunu doğrudan etkilerken. firmanın ticari hedeflerinin oluşturulmasında müşteri memnuniyetini temel alan bir yaklaşımdır. zamanla pazar değişikliklerine bağlı olarak gelişebilecek durumlarda bile tam bir müşteri değer zincirinin işletmeler tarafından yaratılmasını ihtiyaç göstermektedir (Narver ve Slater1990). Narver ve Slater’in (1990) modelinin yagın olmasındaki temel neden. Firma içinde herkesin. her birinin kurumsal performansı doğrudan etkilediği kabulü üzerine geliştirilen bir modelin olması dolayısla. Bu çalışmalardan çıkan ortak sonuç ise pazar yönelimini oluşturan üç bileşenin her biri ile kurumsal performansı arasında anlamlı ve pozitif bir ilişkinin var olduğudur. (1) pazar yönlülük kavramını tanımlamak (2) pazar yönlülük kavramına ilişkin kuramsal model geliştirmek. personel ve diğer kaynakların uyumlu olarak çalışmasıdır. farklı ödüller için bir savaş olarak düşünülmeli ve müşteri yönlülükle beraber rakip yönlü olmanın gereği de unutulmamalıdır (Narver ve Slater1990). Yakın dönemde kurumların performansını inceleyen çalışmalarda en yaygın olarak izlenen çağdaş yaklaşımlardan biri de yapılandırmacı yaklaşımdır. Fakat Narver ve Slater’in (1990) kuramsal modeli pazar yönlülük kavramını oluşturan üç ana faktörün. pazar yönlülük kavramını oluşturan üç bileşen ile kurumsal performans arasındaki ilişkiyi yeniden tanımlakta ve bileşenler arasındaki doğrudan ve dolaylı ilişkileri de değerlendirmektedir. Kuramsal modeli oluşturan faktörler. (Narver ve Slater1990). Bu yaklaşıma göre. firmaların çeşitli süreçlerin/bileşenlerin farklı şekillerde bir araya gelmesiyle oluşan varlıklar olması nedeniyle. (3) geliştirilen kuramsal modeli ampirik olarak doğrulamak ve (4) önerilen kuramsal model ile kurumsal performansı arasındaki ilişkiyi incelemek olmuştur. ekonomik düzeylerinin iyileştirilmesi. Rakip Yönlülük. Bu yaklaşımın temelinde müşterinin ihtiyaçlarının tam olarak anlaşılması ve firma içerisinde müşterinin beklentilerinin sistematik biçimde incelenmesi ve değerlendirilmesi yatmaktadır. (1) müşteri memnuniyeti. çsel Koordinasyon. (2) rakip yönlülük. bilgi ve yeteneklerinin arttılmasına yönelik faliyetlerin desteklenmesi gibi ölçütler ile değerlendirilebilir. Rakip yönlülük de rekabet.

Bu anlamda. artan dünya nüfusu ve gelişen uygarlıkla birlikte. genel anlamda. insanlığın artan ve çeşitlenen gereksinimlerinin karşılanması için üretim sistemlerinin rasyonelleştirilmesi. 245 . artık beton prefabrikasyon tekniği ile karşılanmaktadır. daha çok. Endüstriyel bir üretim olan beton prefabrikasyonun ana amacı. bir ürünü oluşturan parçaların fabrikada kontrol altında ve seri olarak üretildiği ve bir bant sistemi üzerinde bu parçaların bir araya getirildiği endüstriyel sistemler için kullanılmaktadır. MÜŞTER MEMNUN YET MOT VASYONEL PERFORMANS ÇSEL KOORD NASYON RAK P YÖNLÜLÜK PAZAR PERFORMANSI Şekil 1. yüzyılın başlarında atılmıştır. 2008). üretim. 2007 yılı itibarıyla Türkiye Beton Prefabrikasyon sektöründe faaliyet gösteren kayıtlı firma sayısı 76’dır (YEMAR. Pazar yönlülük için kuramsal bir model önerisi Prefabrike Beton Sektörüne Genel Bir Bakış Prefabrikasyon sözcüğü. Beton prefabrikasyonun bu uygulamalardaki pazar payı günümüzde %85-%90’lara ulaşmıştır (Anadol 2008). dır. fabrikalara alınmakta ve sürecin tüm aşamaları konrol altında tutulmaktadır. Ülkemizde ise ancak 1960'lı yılların sonlarında beton prefabrikasyon uygulamalarına başlanabilmiştir. 20. beton prefabrikasyonu. 2008). Son yıllardaki endüstrileşme hızına paralel olarak artan endüstriyel yapı ihtiyacının hemen hemen tümü. tek katlı endüstriyel yapılar ile sınırlı iken sonraki yıllarda uygulama alanları alt yapı ve çevre düzenleme elemanlarını da içine alacak şekilde genişlemiştir. Bu firmalarda toplam 3909 personel istihdam edilirken firma başına düşen ortalama personel sayısı 122’ dir (YEMAR.gibi ölçütler ile değerlendirilebilir. daha ekonomik üretim olduğundan. daha kaliteli. yüzyılın ilk yarısında endüstriyel gelişmeler ve Avrupa’daki yoğun yapı talebi ile beton prefabrikasyon uygulamaları yaygınlık kazanmıştır. teknolojilerinin yenilenmesi. Kurumsal performansın iki farklı bileşenden oluşmasının temel gerekçesi ise yakın dönem de performans kavramında incelenen çalışmalarda çoklu paydaş yaklaşımın kullanılması ve bu yaklaşımın günümüz piyasa koşullarında kurumların performanslarının tek ölçütle kavramlaştırılmalarının yetersiz olacağıdır. kısacası daha çok ve daha nitelikli yapı üretim yapılması gereğinden doğmuştur. Bu alandaki ilk uygulamalar. Bugünkü anlamıyla prefabrikasyonun ilk temelleri 19.

Bu araştırmanın örneklem alanı. Firmaların Tam Zamanlı Personel Sayısı Dağılımı 246 . prefabrikasyon sektörüne uygulanabilmesi için yeniden düzenlenmiştir. birliğe üye firmalara ankete katılımlarını teşvik etmiştir. katılımcı firmaların %74’ü 11 veya daha fazla yıldır bu sektörde faaliyet göstermektedir. proje müdürleri ve teknik ofis müdürleri araştırmanın hedef yanıtlayıcıları olarak belirlenmiştir. Ana kitle ve hedef yanıtlayıcılar belirlendikten sonra. yukarıda belirtilen kriterlere uyan Türkiye’deki beton prefabrikasyon üretimi yapan firmaları belirlemek için Türkiye Betonarne Prefabrikasyon Birliği ile bağlantı kurulumuş ve birliğin veri tabanında yer alan firmalarla gerek ziyaret edilerek gerekse telefon yolu ile temasa geçilip. Şekil 2 de anket çalışmasına katılan firmaların tam zamanlı çalışan personel sayına göre dağılımı sunulmuştur. Bu süreçte Türkiye Betonarne Prefabrikasyon Birliği. Firmaların Pazar yönlülüğü ve performansları ise ‘hiç katılmıyorum’ ile ‘tamamen katılıyorum’ arasında değişen yedili Likert ölçeği ile değerlendirilmiştir. Beton prefabriksayon sektöründe kayıtlı toplam 76 adet firmanın faaliyet gösterdiği göz önüne alındığında örnekleminin populasyonu temsil etme oranı (45/76) %59’ dır. 80~199 2 4% 4 0~7 9 31 % 2 00 ≤ 1 4% ≤ 20 1 2% 21 ~30 19% Şekil 2. firmalarının finansal ve beşeri ölçeği dikkate alınarak oluşturulmuştur. Bu çalışmada. Araştırmada yer alan pazar yönlülüğüne ilişkin kavramlar. Şekil 3 de ise anket çalışmasına katılan firmaların yaşlarına göre dağılımı sunulmuştur. Anket çalış masına katılan firmaların %69’u 40 veya daha fazla tam zamanlı personel istidham etmektedir. üst konumdaki yöneticileri kapsamaktadır.Araştırma Yöntemi Örneklem ve Hedef Yanıtlayıcılar Beton prefabrik sektöründe pazar yönlülüğü incelemeyi amaçlayan bu çalışmaya katkıda bulunabileceğini düşündüğümüz beton prefabrik firmları dikkate alınarak araştırmanın örneklemi belirlenmiştir. Narver ve Slater (1990) ve Lai (2003) tarafından kullanılan ölçüm soruları. Bu nedenle firma yöneticileri. anket formu araştırmaya katılmayı kabul eden firma yetkililerine e-posta yolu ile dağıtılmıştır. Prefabrik firmalarında uygulanmak üzere“Beton Prefabrikasyon Sektöründe Pazar Yönlülük” başlıklı anket formu hazırlanmıştır. genel müdür ve yardımcıları. Bu temsil oranı araştırma sonuçlarının genellenebilir olduğu göstermektedir. Anket formununda firmaların kuruluş yılları ve çalıştırdıkları tam zamanlı personel sayıları açık uçlu soru şeklinde yöneltilmiştir. Anket çalışmasına toplam 45 firma katılmıştır.

21~30 12% 31~40 12% 5% 11~20 45% 5~10 26% Şekil 3. Bu çalışma kapsamında en karmaşık bağımlı değikeni açıklamada kullanılan degişken sayısının 2 olması ve çalışmanın örneklem büyüklüğünün 45 olması nedeniyle gerekli örneklem büyüklüğü koşulu sağlanmaktadır (N=45>20). Kısmi En Küçük Kareler yönteminin bu çalışma kapsamında seçilmesinin temel nedeni. korelasyon matrisinin diyagonelinde yer alan değerlerden daha büyük olması sonucu. Ölçüm Modeli Ölçüm modelinin değerlendirilmesinde. Değişkenlerin ölçülmesinde sorulan ölçüm sorularının güvenirliliği.60 olan eşik değerinin üzerinde olması nedenleriyle ölçüm sorularının güvenirlik kriterini sağladığ ı sonucuna varılmıştır (Tablo 1). çsel tutarlık kriteri ise her degişken için hesaplanan ortalama varyansın korelasyon matrisinin diyagonelinde yer alan değerlerle karşılaştırılması ile incelenmiştir. içsel tutarlılık. ve geçerlilik kriterleri göz önünde tutulmuştur. güvenirlilik. Modelin tüm değikenlerinin Cronbach alfa değerinin 0. en karmaşık bağımlı değişkeni açıklamada kullanılan değişken sayısının 10 katı kadar olması koşulunu zorunlu kılmaktadır. Cronbach alfa ve kompozit güvenirlilik değerleri ile incelenmiştir (Tablo 1). ölçüm sorularının iç tutarlık kriterini de sağladığı sonucuna varılmıştır (Tablo 1).70 olan eşik değerinin üzerinde olması ve kompozit güvenirlilik değerlerinin de 0. 247 . Her değişken için hesaplanan ortalama varyans. Bu yöntem örneklem büyüklüğünün (N). Bu yöntem birinci nesil çok değişkenli istatiksel yöntemlerinden farklı olarak ölçüm ve yapısal modeli aynı anda hesaplamaktadır. Firmaların Yaşlarına göre Dağılımı Analiz Yöntemi Anketlerden elde edilen verilerin istatistiksel değerlendirmesi için ikinci nesil çok değikenli istatitiksel analiz yöntemlerinden biri olan Kısmi En Küçük Kareler (Partial Least Squares) yöntemi kullanılmıştır. Kısmi En Küçük Kareler yönteminde ölçüm iki aşamada gerçekleşmektedir öncelikli olarak modelinin sonuçlarının incelenmesi belirlenen istatistiksel kriterleri sağlaması koşulunda ise yapısal modelin sonuçlarının değerlendirilmesi yapılmaktadır. bu yöntemin örneklem gereksinimlerinin eş varyans tabanlı ikinci nesil çoklu istatiksel yöntemlere göre küçük olmasıdır.

0962 0.74 0.8831 0.2467 0.48 0.3737 0.3552 0.4706 0.5902 0. Yapısal Model Yapısal modelinin değerlendirilmesinde bağımlı değişkenlerin determinasyon katsayıları (R2).4761 0.4428 0.4141 0.40 RY K MP PP 1 0.4853 0.14 0.4998 0.3281 0.55 0.04 0.75 0.73 4. Iraksak geçerlilik ise bir degişkeni ölçmekte kullanılan ölçüm sorularının diğer değişkenler başlığı altında düşük faktör yüklerine sahip olması koşulunu gerektirmektedir.3343 0.1926 0. bir örneklem benzetim yöntemi olan Bootstrap uygulaması kullanılarak yapılmıştır.4091 0. anket çalışması ile toplanan veride 5 farklı değişkenin varlığını ortaya koymuştur (Tablo 2).72 4.224 0. Bootstrap uygulması için 250 benzetim yapılmış ve ardından patika katsayılarına ilişkin standart hata ve t değerleri hesaplanmıştır (Şekil 3).1862 0.81 0.4046 0.7813 0.371 0.3268 0.4438 0.3855 0. güveninirilik düzeyi (p).8774 0.27 0.56 0.4187 0.1943 0.76 MM 1 0. Kısmi En Küçük Kareler yönteminde patika katsayılarına ilişkin standart hata ve t.4351 0.6218 0.50 0.3615 0.42 0. Tablo 2.47 1 0.82 0.4106 0.8496 0.3622 Pazar Performansı 0. Yakınsak geçerlilik.8884 0.5692 0. bir degişkeni ölçmekte kullanılan ölçüm sorularının sadece o değişken başlığı altında yüksek faktör yüklerine sahip olması koşulunu gerektirmektedir.4144 0.2259 0.1422 0.2933 0.5712 0.3765 0.2489 0.3756 0.3984 0. ve değişkenler arasındaki ilişkiler içinse patika katsayıları kullanılmaktadır.4351 0.83 0.3839 0.3807 0.7745 0.3972 0. Ölçüm Modeli: Yakınsak ve Iraksak Güvenirlik Analizi Anket Sorusu (Ai) MM3 MM4 MM5 MM6 RY1 RY2 RY3 RY4 K1 K3 K4 K5 MP1 MP2 MP3 MP4 PP1 PP2 PP3 Müşteri Memnuniyeti 0.Tablo 1.63 0.4516 0.3639 0.5708 0.2372 0.0278 0.3315 0.55 0.08 0.4636 0.29 0.7968 0. Bu amaçla.0959 0.67 4.3893 -0.71 4.4507 0.4218 0.3152 0.83 0.5540 0.5676 0.59 0.3186 0. Doğrulamacı Faktör analizi sonuçları.54 0.değerlerinin hesaplanması.8479 0.9265 0.5277 0.7773 0.4905 0.7936 0.4752 0.5257 0.7241 0.65 0.2872 0.78 0.3666 çsel Koordinayon 0.2698 0.6665 0.8221 0.2761 0. Cronbach Alfa ve Korelayon Analizi Sonuçlar Değiken MM RY K MP PP Hesaplanan Ortalama Standart Kompozit Ortalama Cronbach Sapma Güvenirlik Varyans Alfa 0.4744 0.2350 0.4092 0.74 4.05 0.5712 248 .54 1 Ölçüm sorularının geçerliliği ise yakınsak ve ıraksak geçerlilik kriterlerine göre incelenmiştir.82 0.2588 0.6186 0.2769 0.3252 Motivasyonel Performans 0.1888 0.4452 0. Bu doğrulamaya ek olarak ölçüm modelinin yakınsak ve ıraksak geçerlilikleri de sağladığ ı sonucuna varılmıştır.66 0.51 0.1888 0. Ölçüm Modeli Sonuçları: Kompozit Güvenirlilik.3786 0.2756 Rakip Yönlülük 0.5617 0.3484 0.

firmanın müşterlerine ve rakiplerine ilişkin bilgilerin ve deneyimlerin firma içerisinde serbest paylaşılmasını destekleyen kurumsal bir süreçtir.365.5834 0.365 0. firmanın içsel koordinasyonunu olumlu yönde etkilemekte zira firmanın içsel koordinasyonu da firmanın performansını olumlu biçimde etkilemektedir.565 ve β K→PP=0. Müşteri yönlülük ile motivasyonel performans arasındaki dolaylı ilişki 0.207 iken rakip yönlülük ile motivasyonel performans arasındaki ilişki 0.378.8’ini (R2=0.320* ÇSEL KOORD NASYON R2= 0.3917 0. Bu sonuçlara ek olarak içsel koordinasyon değişkeninin ( K) motivasyonel performans değişkinindeki varyansın %32’sini (R2=0. Pazar Yönelimi için Yapısal Model Sonuçları SONUÇLAR Yapısal modelin analiz sonuçları Şekil 1’de sunulan pazar yönelimi kuram model önerisini doğrulamaktadır. Bulgular çsel koordinasyon ( K) değişkeni ile motivasyonel performans değişkeni ve rakip yönelimi değişkeni arasındaki patika katsayılarının (β K→MP=0.396* (2. p≤0.1733 0.1099 0.376* RAK P YÖNLÜLÜK 0.566 0.0708 t .231 iken rakip yönlülük ile pazar payı arasındaki dolaylı ilişki 0.01) ve rakip yönelimi (βRY→ K=0.152) MOT VASYONEL PERFORMANS R2= 0.566* (5.398.01) ve pazar perfomansı değişkenindeki varyansın ise %40’ını (R2=0.01) değişkenleri ile içsel koordinasyon ( K) değişkeni arasında pozitif ve anlamlı bir ilişkinin olduğu ortaya çıkmaktadır(Tablo 2). Yapısal Model Sonuçları MM→ K RY→ K K→MP K→PP Tüm Örneklem Tahmini 0.320. p≤0.631.398 Determinasyon Katsayısı (R2) MÜŞTER MEMNUN YET 0.398* Şekil 2.01) açıklamaktadır.9084 0.631* (8.395 p≤0.01) pozitif ve anlamlı olduğunu ortaya koymaktadır. ve müşteri memnuyeti (βMM→ K=0. Bu sonuçlar ışığında firmanın müşteri menuniyeti ve rakip yönlülük faktörleri.4157 0.376 5.Değeri 2.106) 0. p≤0.250. p≤0.9357 0.01) açıkladığı.6484 0.365* (2.631 Alt Örneklemlerin Standart Ortalaması Hata 0.320 8.Yapısal modelin sonuçlarının incelenmesi neticesinde müşteri memnuyeti (MM) ve rakip yönelimi (RM) değişkenlerinin içsel koordinasyon ( K) değişkenindeki varyansın %37.1058 2. çsel koordinasyon. p≤0.396 0.224 dir.936) 0.908) PAZAR PERFORMANSI R2= 0. 249 . Tablo 3. Müşteri memnuyeti ile pazar payı arasındaki dolaylı ilişki 0.1349 0.1515 0.

pp. Ganah. W. J. Bennett. G. 2. R. pp 118–126. Sinkula. bu kurumsal sürecin değerli. S. and Walker. ve çalışanlara müşteri odaklı bir bakış açısı kazandırılmaları ve rakip firmaların stratejilerini yakından izlemeleri önerilmektedir. A. Management Decision 1998... bölümlerin. Vol. 4. M. pp. Building and Environment. ‘‘Marketing orientation in construction firms: evidence from Turkish contractors’’. pp 257-265. 37–52. Cicmil S. Pye. bilgi ve deneyimlerini serbestçe paylaşabilecekleri bir kurumsal kültür oluşturmaları. Firmanın bu iki farklı gereksinimi karşılaması ancak etkin bir içsel koordinasyon ile sağlanabilir. (2008). and Innovation: Integrating and Extending Models of Organizational Performance. J. A. 4. içsel koordinasyon düzeyini arttırmak için bireylerin. K.. ‘‘Marketing of construction services’’. Customer Orientation. Deshpandé. pp 297−315. and Davis. 250 . Baker. “The Capabilities of Market-Driven Organizations. müşteri memnuniyeti düzeyini artırmak için de müşterinin talep ve beklentilerinin sistematik biçimde değerlendirilmesi ve incelenmesi gerekliliği. Journal of Market-Focused Management.36(2):96–101. Vol. L. Deshpande. and Ozcenk. Arditi. Farley. Jr. ‘‘Marketing policies of companies in a cyclical sector: an empirical study of the construction industry in the United Kingdom’’. Learning Organization. Dublin. and J. I. firmaların müşterilerinin ne istediğini anlamaları ve beklentilerini tam olarak karşılamalarını gerektirmektedir. 4. U. Dikmen. Journal of Market-Focused Management. No. Birgonul. The construction and building research conference of the Royal Institution of Chartered Surveyors – COBRA 2008.” Journal of Marketing. R.Webster. nadir. Market Orientation.. (2005). Beton Prefabrikasyon Sektöründe pazar yönlülük kavramını inceleyen bu çalışmanın sonuçları ışığında. YEMAR. bu sektörde faaliyet gösteren firmalara. No. R. pp. (1994). No. “Measuring Market Orientation: Generalization and Synthesis”. ‘‘Marketing in construction: opportunities and challenges for SMEs’’. 213-232. 23–37. Rakip yönlülük ise rakiplerin davranışlarını doğru olarak analiz etmeyi ve uygun stratejik yanıtlar vermeyi gerektirmektedir.T. and Innovativeness in Japanese Firms: A Quadrad Analysis. Müşteri menuniyeti. D. Journal of Business & Industrial Marketing. Day. 57(1). The role of marketing function in operations of a construction enterprise: misconceptions and paradigms. Türk Yapı Sektörü Raporu. KAYNAKLAR Anadol. Farley and F. I. “Corporate Culture. Görüş.. U.” Journal of Marketing. 58(4). (1988). 20. Journal of Management in Engineering. 3. (2005). C. 40. E. 295-308. Nicholson A.. ve taklit edilmesi zor olan kurumsal bir kaynak olması ile açıklanabilir. (1999).. (1993).Bu kurumsal süreç ile firma performansı arasında pozitif ve anlamlı bir ilişki olmasının nedeni. Vol. (2008). 1998.

A. Journal of Marketing. Measuring market orientation in several populations. A. Ndekugri. (1986. and Ambrose. (1988). pp 973–995. C.” Strategic Management Journal.. 1. 50: 81-87. (1990). International Journal for Construction Marketing. Research Propositions. Volume 32. and A. J. ‘‘Marketing professional services: an empirical investigation into consulting engineering services’’. 53-70 Kirca A. Jaworsky. No. ‘‘Relationship marketing between specialist subcontractors and main contractors – comparing UK and German practice’’. J. Jaworsky. 46–53. stanbul. Winter. (2008). and Managerial Implications”.S. Morgan. 30(3). “The Effect of a Market Orientation on Business Profitability”. (1994). and Preece. A.. (1996). J. (2000). Shapiro.” Int. marketing capabilities.. Aziz. D: W. What It Is Not. and S. Journal of Civil Engineering and Management. Yisa. ‘‘Marketing practices of professional engineering consulting firms: implement or not to implement?’’. Journal of Marketing. Journal of Marketing. Journal of Marketing . “Does the Competitive Environment Moderate the Market Orientation-Business Performance Relationship”. H. A. pp. Kohli. No.. 251 . European Journal of Marketing. 54.N.their implications for the marketing of construction services’’. (2009).” Business Horizons. S. Slater. P. B. and B. Slater. Stanley F. C. B. Vol. (1998). 17-34. 30.L. J. 24-41. April) “The Marketing Concept: What It Is.B. pp 31-57. Payne. pp. 3. 1-8 Lado.R. Vol. “Market oriented in quality-oriented organizations and its impact on their performance. Proceedings of the Annual Conference of the Marketing Education Group. J. F. Maydeu-Olivares. 2.. Rivera. C. No. Narver. (2005). pp. A. 1990. Jayachandran S. 14. Morgan.” Journal of Marketing. 66 (November-December): 119-25. (2008). ‘‘A review of changes in the UK construction industry . pp 199-206. 909-920. 57. (1988) “What the Hell is ‘Market Oriented’?” Harvard Business Review. 69(2). A structural equations model. and Narver. “Developing a Marketing-Oriented Organization. Production Economics. I. Vorhies. European Journal of Marketing. Oxford Polytechnic.62.Houston. 58 (January). 20-35. pp 47-64. “Market orientation. “Market Orientation: The Construct. 3.E.. R. “Market orientation: A meta-analytic review and assesment of its antecedents and impact on performance” Journal of Marketing. H. N. 1990. 23-39. and Wai. (2003). Kohli.A. “Market Orientation: Antecedents and Consequences”. John C. Vol. N. F. YEMAR Yapı Endüstri Merkezi. Jaafar. pp. ve BeardenW. 31(3). Lai K. M. and firm performance. 84(1). B. 1993. A.. S.. ve Mason C. Türk Yapı Sektörü Raporu 2008.

.

Ümit Dikmen Bisen Müşavirlik Divanyolu cad.edu. Hiç şüphesiz ki.. gerçekçi olarak kapsamayabilmektedir.Üst Yapı nşaat Projelerinde.com stanbul Kültür Üniversitesi nşaat Mühendisliği Bölümü Bakırköy. ister kontrol dışı bilgi eksikliğinden kaynaklanan hatalar olsun. 34156. maliyetin sağlıklı olarak tahmin edilebilmesi. büyük ölçüde tecrübeye dayalı olarak öngörülen bu yüzde. Bu çalış ma ile maliyetlerde hata oranını en aza indirgemek amacı ile teklif ve bütçe hazırlıklarındaki matematiksel olarak hesaplanamayan maliyet kalemlerinin. ister kontrol dışı bilgi eksikliğinden kaynaklanan hatalar olsun. Risk Giriş nşaat sektöründe artan rekabet dolayısıyla. Bu hata payının en aza indirilebilmesi amacıyla genel uygulama. stanbul Tel: (212) 511 4804 E-Posta: obisen@bisenconsulting. dolayısıyla da karlılık hesapları yüksek hata payı içerebilmektedir. maliyetin sağlıklı olarak tahmin edilebilmesi. Maliyet. projelerde kar paylarının düşmesine yol açmakta ve buna bağlı olarak ta hem yatırımcı yönünden hem de yükleniciler yönünden maliyet tahmin çalışmalarının önemi artmaktadır. başta projelerin giderek daha yoğun mühendislik bilgisi gerektirmesi. Öngörülemeyen Maliyetlerin Belirlenmesine Yönelik Bir Karar Destek Modeli Ömer Bisen S. Bulanık Mantık. birim maliyetlerin (doğrudan ve dolaylı) doğru analiz edilebilmesine bağlıdır. ister sübjektif bilgilerin değerlendirilmesindeki hatalar olsun. hesaplanamayan muhtemel maliyetleri. Genel Gider. yapay zekâ metotlarının kullanılması suretiyle bilginin matematiksel veriye dönüştürülmesini sağlayacak bir karar destek sisteminin ortaya konulmasıdır. stanbul Tel: (212) 498 4718 E-Posta: udikmen@iku. yapı malzemelerinin çeşitlenmesi. ister sübjektif bilgilerin değerlendirilmesindeki hatalar olsun. Anahtar Kelimeler: Yapay Sinir Ağları. Oğul han No:70/3 Eminönü. hesaplanabilen maliyetlerin üzerine belirli bir hata payı veya diğer bir tanımla risk yüzdesi ilave edilmesidir. Fakat inşaat projelerinin teklif ve bütçe çalış malarında. projelerde kar paylarının düşmesine yol açmakta ve buna bağlı olarak ta hem yatırımcı yönünden hem de yükleniciler yönünden maliyet tahmin çalışmalarının önemi artmaktadır. ster maddi olarak sehven yapılan hatalar olsun. 34110. Diğer taraftan. ster maddi olarak sehven yapılan hatalar olsun. aynı anda farklı coğrafyalarda iş yapılması gibi nedenlerle doğru maliyet tahmininde bulunulması zorlaşmakta. birim maliyetlerin (doğrudan ve 253 .tr Öz nşaat sektöründe artan rekabet dolayısıyla. inşaat projelerinin teklif/bütçe çalışmalarında doğru maliyet tahmininde bulunulmasının çeşitli zorluklar ve bilinmesi veya tahmin edilmesi güç bazı değerlerden dolayı karlılık analizleri ve buna bağlı olarak teklif değerleri ciddi sayılabilecek oranlarda hata payı içerebilmektedir.

yapı malzemelerinin çeşitlenmesi. Bu hata payı dolaylı maliyetlerden kaynaklandığ ı gibi doğrudan maliyetlerden de kaynaklanabilmektedir. gizli ve çıktı katmanları vardır. hesaplanamayan muhtemel maliyetleri. sözleşme yönetimi alanlarında yapay zekâ metotlarına ilişkin muhtelif birçok uygulama yapılmıştır. (2007)). Bu yüzde tespit edilirken genel olarak karar verici konumundaki kişiler benzer iş ve tecrübelerden elde edilmiş değerler bazında bir değerlendirme yapmaktadır. Gizli katman sayısı. verimlilik tahmini. girdi katmanından. dolayısıyla da hesaplar yüksek hata payı içerebilmektedir. bunların matematiksel veriye dönüştürülmesinde yaşanan zorlukların yanı sıra. hesaplanabilen maliyetlerin üzerine belirli bir hata payı veya diğer bir tanımla risk yüzdesi ilave edilmesidir. uzman sistemler (US). (Zurada. üstyapı projelerinde matematiksel olarak hesaplanamayan hata payının yapay zekâ metotları kullanarak en aza indirilmesini sağlayacak bir karar destek modeli oluşturulmasıdır. insan beyninin “nöron” adı verilen birimlerin ağış eklinde çalıştığı ile ilgili olan biyolojik bulgulardan esinlenmiştir. Yapay sinir ağları. Veelenturf. Bununla beraber inşaat proje yönetiminin alt dalları olan. risk yönetimi. insan beyni üzerinde yapılmış olan araştırmalara paralel olarak insan beyninin çalışma prensipleri üzerine geliştirilmiş yöntemlerdir. başta projelerin giderek daha yoğun mühendislik bilgisi gerektirmesi. projenin yüklenilmesi durumunda planlama ve bütçe çalışmalarında da benzer zorluklar yaşanmaktadır.dolaylı) doğru analiz edilebilmesine bağlıdır. aynı anda farklı coğrafyalarda iş yapılması gibi nedenlerle doğru maliyet tahmininde bulunulması zorlaşmakta. Elmas. 2009). Fakat inşaat projelerinin teklif ve bütçe çalışmalarında. (1995). maliyet yönetimi. girdi ve sinyalleri sinyali alır. Hiç şüphesiz ki. Aşağıdaki paragraflarda bu devam etmekte olan çalışmanın ilk evresi olan öneri sistem sunulacaktır. Bu çerçevede. Yapay Zekâ Metotları Yapay zekâ metotları. (Elmas. Yapay Sinir Ağları Yapay sinir ağları yöntemi (YSA) temel olarak insan beyninin görsel verileri nasıl işlediği ve nesneleri nasıl ayırdığı. aradaki gizli katmanlardan da geçerek. büyük ölçüde tecrübeye dayalı olarak öngörülen bu yüzde. (1992). 254 . bulanık mantık (BM). Yöntem. yani öğrendiği prensibi üzerine kurulmuştur. Çıktı katmanı. Özellikle teklif aşamasında. gerçekçi olarak kapsamayabilmektedir. Konu diğer yapım işlerine nazaran çok daha fazla sayıda iş kalemi içermekte olan üstyapı projelerinde daha da karmaşık bir hal almaktadır. 2007). Dikmen ve diğ. Bu yöntemler 1980’lerin ikinci yarısından başlayarak yapı ve proje yönetiminde de kullanılabilirliği araştırmacılar tarafından geniş şekilde araştırılmıştır (Adeli ve Karim. Konu hakkında daha detaylı bilgi bu alanda yayınlanmış olan çok sayıda kitap ve çalışmadan elde edilebilir. ağırlıklı olarak geçtiğimiz yüzyılın ikinci yarısında. Bu çalış manın amacı. Bu hata payının en aza indirilebilmesi amacıyla genel uygulama. Tipik bir yapay sinir ağları modelinde girdi. tedarik zinciri yönetimi. uygulama alanına bağlı olarak değişiklik gösterir. genetik algoritma (GA) ve yapay sinir ağları (YSA) gibi yapay zekâ alt dalları gelişmiştir. 2001. zaman yönetimi. ses tanıma veya görüntü tanıma gibi verilen bir uygulamaya uygun olarak tasarlanırlar.

Metodun diğer bir önemli özelliği de diğer tahmin metotları kadar çok sayıda veriye ihtiyaç göstermemesidir. şantiye işletme giderleri. kurulması düşünülen atölye ekipmanları. Projedeki imalatlar ile ilgili maliyet hesaplamalarının doğruluğu ve hassasiyeti. temel kaynak (ısınma. başta aşağıdakiler olmak üzere birçok faktöre bağlıdır. mobilizasyon giderleri. laboratuar ekipmanları. su vs. . mutfak. 255 . kamp ve şantiye binalarının tefrişi. Makine Ekipman Giderleri. 1965). sağlık.Bulanık Mantık Bulanık küme teorisinden türetilmiş olan bulanık mantık yöntemi de diğer bir yapay zekâ metodudur. Bulanık mantık metodu. kat adedi vs) . • Projenin yeri . vergi giderleri. • Tasarım ve ihale dokümanlarının nitelik ve niceliği . malzeme. belirli bir imalat (poz’a) yönelik olarak kullanılmayıp birçok imalatın yapımında yardımcı olacak amortisman hesabı yapılabilecek makine ekipmanlar bu kapsamda hesaplanmaktadır. direkt işçilik. Bulanık mantık ve yapay sinir ağları her birinin kendisine özgü yetenekleri nedeniyle bazı durumlarda birbirlerini tamamlar nitelikte oldukların yakın zamanda her ikisinin beraberce kullanıldığı hibrid teknikler oluşmuştur. endirekt personele ilişkin maaş. Öngörülemeyen Maliyetler Yapım işlerinde maliyetler doğrudan (direkt) ve dolaylı (endirekt) olmak üzere iki gruba ayrılır. şletme Giderleri. ulaşım. • Ekonomik durum. Mobilizasyon Giderleri. çözümde hassasiyet eksikliği kaynağının yeterince açık ve kesin olmayan kıstas veya matematik modellerin eksikliğinden olan problemlerin çözümüne imkân tanımaktadır. şantiye araçları. makine ekipman giderleri. Proje kapsamında kullanılacak vinçler. avadanlıklar. Teori. Bu noktalar dikkate alınarak önerilen sistemde her iki metot hem ayrı ayrı hem de birleşik hibrid sistem olarak kullanılacaktır. kamp ve şantiye binaları. • Kalite standardı . finansal giderler ve demobilizasyon giderlerinden meydana gelmektedir. elektrik. Bulanık kümeler konusu ilk kez 1965 yılında Lotfi Zadeh tarafından ortaya konmuştur (Zadeh. kazı dolgu makineleri. Doğrudan maliyetler veya sektördeki diğer tanımı ile imalat maliyetleri (productive maliyetlerini). şantiye iş letimindeki kırtasiye.) giderleri. Dolaylı maliyetler ise. Diğer taraftan yapay sinir ağlarının daha ziyade öğrenme ve tanıma konusunda başarılı metot olmasına karşın bulanık mantık yöntemi bilhassa karar verme konusunda daha başarılı sonuçlar vermektedir. makine bakım ve onarım giderleri bu kapsamda ele alınmaktadır. saha ofisleri. şantiye kuruluş masrafları. nakliye ve gümrük maliyetlerinden meydana gelmektedir. makine ekipman ve taşeron’dan oluşan temel kaynaklar ile beraber. • Projenin geometrik özellikleri (alan. seyahat. Bu bağlamda bulanık mantık metodu az veya eksik veri kümesinin mevcut olduğu durumlar için uygun bir yöntemdir. şantiye kuruşunda işveren ve mühendisin talepleri ve tören giderlerinden meydana gelmektedir. gerçek hayatta karşılaştığımız beklenmedik durumlar ve belirsizlik içeren problemlere bir çözüm oluşturmayı hedeflemektedir.

piyasa fiyatlarındaki değişkenlikler. proje risklerinin tam olarak hesap edilememesinden. Bu güçlükler proje özelliklerinden. firmaların teklif/bütçe hazırlık alt yapılarındaki eksiklikler gibi maliyet tahmininin doğru analiz edilmesine engel tüm faktörlerin tariflenen model ile hesaplanabilirliği veya hesaplanamayan sübjektif kriterlerin matematiksel veriye dönüştürülmesini sağlayacak bir karar destek sistematiğ i oluşturulmaktadır. bölge müdürlüğü ve genel merkez yüklemeleri. Proje risklerini analiz edip. kullanılacak malzemelerin kalitesi gibi kriterlere 256 . projelerin detay seviyesi. eksik. piyasa fiyatlarına olan hâkimiyet. çelişkili olması. teklif/ bütçe çalış malarının yapan mühendis kadrosunun teknik bilgi eksikliği. avans teminatı. vs. Dolaylı maliyetlerin hesaplanmasında hesap hassasiyetini etkileyen faktörler doğrudan maliyetler için olarak faktörlere benzerlik gösterir. veri. ihale dokümanlarının yetersiz. Yukarıda tariflenen kısıtlar ile beraber model aşağıdaki 6 başlık altında toplanan kriterler çerçevesinde tariflenecektir. diğer genel gider ve demobilizasyon maliyetleri büyük oranda hesaplanabilmektedir. insan gücü. Finansal Giderleri. tüm teminat mektup masrafları. Öneri Model Yukarıda yapılan tarifler ve bahsedilen risk ve belirsizliklerin bir yapının olası maliyetini tahmin etmenin ne denli güç olduğunu ortaya koymaktadır. eksiksiz ve doğru hesaplanmış bir keşif çalışması. bu kapsamda değerlendirilmektedir. Öneri modelde. dokümantasyon. Proje maliyet hesaplamalarında yukarıda belirtilen. teminat mektubu masrafları (ihale teminatı. bunların proje maliyetine etkisi hesaplanabilir. sigorta giderleri ve bazen merkez giderleridir.) kısıtları dolayısıyla maliyet tahminlerinde de bir takım güçlükler yaşanmaktadır. Ayrıca yukarıda doğrudan maliyetler için ortaya konan belirsizlik şartlarına ilaveten siyasi durum bilhassa bazı ülkeler için önemli bir faktör olarak ortaya çıkacaktır. ret veya transfer edilme durumlarına karar verip. ihale hazırlık süresinin yetersizliği. nakit açığ ı durumunda kullanılması muhtemel kredi faiz maliyetleri bu kapsamda ele alınabilmektedir. finansal.sigorta masrafları ve işveren/ müşavir’in şantiye işleyiş i esnasındaki talepleri. Ancak buradaki belirsizliklerin fazla olması nedeniyle kesin bir tahminde bulunmak güç olmaktadır. mukavele onay masrafları. Demobilizasyon. performans teminatı) vergiler. çizimlerin yetersizliği. malat maliyetlerinin doğruluğu. temizlik ve açılış giderleri bu kapsamda değerlendirilebilmektedir. Yukarıda belirtilen dolaylı maliyetlerden mobilizasyon. makine ekipman. eksikliği. Detaylı maliyet analizleri neticesinde işin sonundaki olası sapmalar kabul edilebilir düzeydedir. işletme. imalat ve endirekt maliyetlerdeki belirsizliklerin yanı sıra proje kaynak (zaman. risklerin kabul. Şantiye tesislerinin kaldırılması. maliyetlerin yanı sıra proje cirosu oranında hesaplanan maliyet kalemleri. projenin uygulama zorlukları (teknik – finansal). sponsorluklar. Öngörülemeyen maliyetlerin hesaplanmasına ilişkin çok fazla kriter olmamak ile beraber genellikle deneyimler neticesinde bir katsayı ile hesaplanmaktadır. öngörülemeyen maliyetlerin hesaplanmasındaki zorluklar.

teklif hazırlama süresi. alt başlıklara ayrılmıştır. 257 . ekonomik durum ve işveren kriterleri açısından proje özellikleri tariflenmiştir. saha yönetim ekibinin yetkinliği. Sönmez ve diğ. işveren’in ödeme kabiliyeti. hukuki. teklif verme durumu. tasarım. sözleşme koşulları. çizimlerin kalitesi. tasarım kalitesi. güvenlik sorunları.K. coğrafi özellikler. (2007) proje risklerini genel. kalite ve çevresel gereklikler. Kontratsal. Chua ve D. ortaklık tipi. proje dokümantasyonu. projenin tipi ve karlılığı. proje büyüklüğü. (D. Burada oluşturulan kriterler (S. nakit akımı.Dozzi ve M. tasarım karmaşıklığı. proje süresi. Dolaylı maliyetlerde ise yüzdesel ve tutarsal hesaplanabilecek şekilde iki gruba ayrılmaktadır. devam eden projeleri.. 2000) proje özelliklerini çevresel. piyasa şartları başlıkları altında. ihale dokümanlarının bedeli. maliyet+kar). 1996) tarafından oluşturulan kriterlerle mukayese edildiğinde proje ve ihale karakteristik özelliklerinin daha sistematik olarak ele alındığını göstermektedir. proje tipi.bağlı olmakla beraber. proje riskleri ve dolaylı maliyetlere bağlı kriterler aşağıda tariflendiği gibidir. hazırlanan dokümantasyonun içeriği. ağır ekipman ihtiyacı. işveren’in özel talepleri. nakit durumu. Proje Uygulama Alanı. idari. kontrat tipi (götürü. yüzdesel hesaplamalar proje bütçesi ile doğrusal olarak değişmektedir. birim fiyat. büyük oranda gerçeğe yakın bir maliyet tahmini yapılabilir. Aynı çalışmada ülkesel risk faktörleri. diğer katılımcıların rekabet yeteneği. tamamlanan uluslar arası projelerin tutarı. dâhili faktörler ve işle ilgili kriter başlıklarıaltında ele almıştır. ABouRizk. ekonomik durum ve işveren özelliklerini detaylandırırken aşağıdaki kriterleri kullanmıştır. Tasarım. politik. işverenin finansal durumu. işveren karakteristikleri. finansal. alt yükleniciler. tazminatın kontrat değerine oranı. kontrat tipi(birim fiyat. projenin genel karakteristik yapısı. kontratsal. Ortaklık Yapısı. proje uygulama yetkinliği. Proje nitelikleri. (Min liu ve Yean Yng Ling.Li. Proje Riskleri R. yüklenicinin nitelikleri. malzeme fiyatlarındaki değiş im. hava durumu. Genel. projenin karmaşıklığı. kaynak ihtiyaçları. Tutarsal endirekt maliyet kalemleri net olarak hesaplanabilmekle beraber. ön yeterlilik şartları. işçilik fiyatlarındaki değişim riski. uygulama yeri ve ortaklık yapısı başlıkları altında ele almıştır. teklif verme koşulları.P. Maliyet tahmin hesaplamalarındaki proje özellikleri. şirket karakteristikleri. güvenlik. tasarım aşamasına müdahil olabilme. 2005) proje bedelinin tahmin edilmesinde projenin niteliği. yüklenici. proje dokümantasyonu. Kontrat. genel ekonomi durum. sözleşmedeki iş kapsam kriterleri ele alınmıştır. ihale tarihi. finansal. teminat gereklilikleri. sahanın konumu. Finansal. şirket merkezinin durumu. götürü). planlama. Proje Özellikleri Proje özellikleri. şirketin karakteristik özellikleri. ekonomik durum. ihalenin durumu. işveren’in büyüklüğü ana başlıkları altında ele almıştır. ihale girenlerin sayısı. proje büyüklüğü.

etki ağırlığı nispetinde bütçe fiyatına etkisi düşünülerek model oluşturulmuştur.Managing Construction for Tomorrow konferansı. M. 2001. O. MC4T . P. Talat Birgönül. H. Akbıyıklı. teminat mektupları ve vergiler. Li D. analiz sonucu direkt maliyet tahmini yapılabilecek maliyet kalemler bulunmaktadır. sigorta giderleridir. makine ekipman giderleri. Automation in Construction 30-44 Dikmen. A. Oluşturulan model ile amaçlanan. mukavele masrafları. (2007) yaptığı çalışmada teklif kararını vermeye yönelik olarak genel. Proje cirosuna bağlı olarak yüzdesel olarak hesaplanacak kalemler. L. Sonuç Yukarıda belirtilen kriterler çerçevesinde proje maliyet tahminlerinin doğru yapılabilmesine yönelik olarak. I... risk ve fırsat ve rekabet kriterleri olmak üzere 3 ana başlık altında detay kriterler oluşturulmuştur. A case-based decision support tool for bid mark-up estimation of international construction proejcts.U... AbouRizk S. Utility-Theory Model for Bid Markup Decisions. birikimler doğrultusunda farklı yorumlanabilecek kriterlerin tümüyle ele alınıp doğru bütçe tahminlerinde bulunulmasını sağlamaktır.. M. K. Kaynaklar Adeli. and management – a new model based on neurocomputing and object technologies.’nin. (1996). Analiz edilmesi sonucu hesaplanabilecek maliyet kalemleri mobilizasyon giderleri. Key Factors in Bid Reasoning Model. A. Schroeder S. Journal of Construction Engineering and Management ASCE 258 .Dolaylı Maliyetler Endirekt maliyetler yukarıda ifade edildiği gibi yüzdesel olarak hesaplanacak maliyet kalemleri olduğu gibi. S. şantiye işletme giderleri ve finansal giderlerdir. R ve Sonmez.. Kemal Gür (2007). projedeki hesaplanamayan. ister işin alınması akabinde yapılacak bütçe çalışmaları olsun (master plan). Dikmen ve diğ. proje maliyetlerinin doğru hesaplanıp. M. Ateş. “A review of utilization of soft computing methods in construction management” . & Karim. Journal of Construction Engineering and Management ASCE Dikmen. Ekim 2009.. (2000). sübjektif ve kişiden kişiye. cost optimization. proje maliyetine etki edebilecek tüm parametreler model içersinde düşünülüp.. stanbul Dozzi S. Construction scheduling. London and New York: Spon Press Chua D. ister teklif hazırlık aşaması olsun (pre master plan).

Introduction to Artificial Neural Systems. Türkiye. 1. 1965. 8: 338–353 Zurada.Elmas. J. Ergin A.. Quantitive Methodology for Determination of Cost Contingecy in International Projects. 1995. (2005). Seçkin Kitabevi. Baskı.. Liu M..A. stanbul. L. (2007). Analysis and Applications of Artificial Neural Networks. L. 1992. Journal of Management in Engineering ASCE Veelenturf. Ç. (2007) Yapay Zeka Uygulamaları. Information and Control.J. Journal of Construction Engineering and Management ASCE Sönmez R. Prentice Hall Zadeh. ve Birgönül T. Fuzzy sets.M. West Publishing Company 259 . Ling Y.P. Modeling a Contractor’s Markup Estimation.

.

Maliyet. yapım öncesinde. Yöntemin en önemli özelliği gerçek veriler ile kurulan modelin eğitilmesi ve eğitilmiş olan modelin yeni veriler için sonuç üretebilmesidir. projenin sadece fiziki ilerlemesini etkilemeyip bütçesini de olumsuz etkileyecektir. Üçüncü ve son aşamada ise model farklı projelerden elde edilen veriler ile test edilmiştir. planlama. Bu çalışmada. Adam-Saat. 34881. kalıp işçiliği verimliliği bir inşaatın betonarme maliyeti ile ilgili maliyet tahmini. Anahtar sözcükler: Yapay Sinir Ağları.Yapay Sinir Ağları Yöntemi le Kalıp şlerinde Bir Adam-Saat Tahmini Modeli Murat Sönmez S.com. Bu sürenin oluşumu için de adam-saat verisine ihtiyaç duyulur. Kalıp. stanbul Tel: (216) 377 95 95 E-Posta: murat. Bu amaçla çalışmanın ilk aşamasında bir yapay sinir ağ ı oluşturulmuştur. 34156.edu.tr Öz 1980’li yılların başından itibaren mühendislikte artarak uygulama alanı bulan yapay sinir ağları yöntemi. planlama ve programlama çalış malarında önemli yer tutar. işin gerçek bedelinden düşük bir bedelle de üstlenmesine yol açabilir. Hiç şüphesiz ki. Diğer yandan. Planlamada ulaşılmak istenen önemli bir sonuç da işin bitim süresidir. Bu aşamanın en önemli kısmı girdi ve çıktı değişkenlerinin tespitidir. programlama. temelinde insan beyninin çalışma ilkelerini taklit ederek çalışan bir problem çözümleme yöntemidir. Ümit Dikmen stanbul Kültür Üniversitesi nşaat Mühendisliği Bölümü Bakırköy. Bu bağlamda kurulan model sürekli olarak yeni veriler ile sürekli kendini yenileyebilmesidir. inşaat yüklenicilerinin sağlıklı adam-saat değerleri tahmini gereği yadsınamaz. şçilik. Diğer bir deyiş le model sürekli öğrenerek kendini geliştirebilmektedir. kinci aşamada oluşturulan bu ağ elde mevcut bulunan üstyapı projelerine ait kalıp puantajları eğitilmiştir.tr HADEKA nşaat Kartal. Verimlilik Giriş Bir inşaat projesinin tasarım. Teklif aşamasında yapılacak yanlış verimlilik tahminleri bir ihalenin kaybına yol açabileceği gibi.dikmen@iku. bina türü projelerde kaba yapı maliyetleri içerisinde önemli yer tutan kalıp işlerine ait adam-saat ve verimlilik değerlerinin sağlıklı tahmini amacıyla yapay sinir ağları yöntemi ile bir karar destek sistemi oluşturulması hedeflenmiştir. uygulama ve kontrol gibi tüm aşamalarında verimlilik yani adam-saat değerlerine ihtiyaç vardır. bu tahminde yapılacak olası hatalar.sonmez@hadeka. planlama döneminde. Türkiye’de konut ve işyeri binaları projelerinde çok büyük sıklıkla kullanılan betonarme 261 . Bu bağlamda. Diğer taraftan. stanbul Tel: (212) 498 4718 E-Posta: u.

yani öğrendiği prensibi üzerine kurulmuştur. Her nöron kendi parçası olan “sinaps”lar vasıtasıyla diğer nöronlar ile sinyal alışverişinde bulunur.çerçeve yapılarda kalıp işçiliğinin ağırlığı %10 . bina türü projelerde kaba yapı maliyetleri içerisinde önemli yer tutan kalıp işlerine ait adam-saat ve verimlilik değerlerinin sağlıklı tahmini amacıyla yapay sinir ağları yöntemi ile bir karar destek sistemi oluşturulması hedeflenmiştir. Bu çalışmada. insan beyninin “nöron” adı verilen birimlerin ağı şeklinde çalıştığı ile ilgili olan biyolojik bulgulardan esinlenmiştir. gizli ve çıktı katmanları vardır. 1991). girdi katmanından. uygulama alanına bağlı olarak değişiklik gösterir.. Yapay sinir ağları yöntemi (YSA) temel olarak insan beyninin görsel verileri nasıl işlediği ve nesneleri nasıl ayırdığı. Şekil 1’de gösterildiği gibi. X1 X2 X3 y Çıktı katmanı Gizli katman Xn Girdi katmanı Şekil 1. Bu tür modelde. Ardından da önerilen yöntem ile birlikte çalışmada elde edilen ilk bilgiler sunulacaktır. x1’den xn’e olan girdiler. Çalış manın bu safhasında sadece sistem kalıp ile olan imalatlar ele alınmıştır. Öğrenme işlemi nöronlar arasında bulunan sinaptik bağlantıların ayarlanmasını içerir. Şekil 1’de tek gizli katmanlı basit bir yapay sinir ağları modelini gösterilmektedir. Çıktı katmanı. girdi 262 . Ne var ki. Gizli katman sayısı. Yöntem. Yapay Sinir Ağları Yapay sinir ağları kavramı.%15 arasında olarak bu tür yapıların toplam maliyetinde önemli bir yer tutmaktadır. Tipik bir yapay sinir ağları modeli Tipik bir yapay sinir ağları modelinde girdi. insan beyninin ve zekasının nasıl çalıştığına dair çalışmaların yapılmaya başlandığı 1800’lere kadar dayanmaktadır. girdi ve sinyalleri sinyali alır. En çok kullanılan yapay sinir ağları modellerinden biri çok katmanlı perseptron modelidir. Aşağıdaki bölümlerde kısaca inşaat projelerinde verimlilik ve verimlilik tahmininde yapay sinir ağları uygulamaları anlatılacaktır. Minsky ve Papert’in (1969) yayınlamış olduğu bir çalış maya bağlı olarak yavaş ilerleyen çalışmalar 1980’lerin başında yapı yönetimi dalıda dahil olmak üzere tekrar ivme kazanmıştır (Moselhi ve diğ. aradaki gizli katmanlardan da geçerek.

Boussabaine. Adeli ve Karim (2001)). risk değerlendirmesi. (1994) ve daha sonra Ok ve diğ. (Zurada. (1991). Dikmen ve diğ. 263 . Bu çalışmada Portas ve AbouRizk 22 girdi kullanarak kalıp işçiliği verimliliğini tespit etmek amacıyla bir model geliştirmiştir. beton dökümü ve perdah işçilikleri konusunda verimlilik modelleri geliştirmiş lerdir. Gizli katman içerisinde toplanır ve bir “aktivasyon fonksiyonu” vasıtasıyla işlenerek gizli katmandaki nörondan çıkış hesaplanır. (1992). talep ve dava sonucu tahmini gibi konularda pek çok değerli çalış ma yapılmış ve yayınlanmıştır (Adeli ve Karim (2001). Çıktı katmanında veri son bir kez daha aynı şekilde işlendikten sonra yapay sinir ağının çıktısı oluşur. Çalışmanın sonucunda araştırmacılar yöntemlerini %84 olasılıkla. nşaat Projeleri Verimlilik Tahmininde YSA Uygulamaları nşaat projeleri yönetiminde. verimlilik tahmini. Bunu takiben. ses tanıma veya görüntü tanıma gibi verilen bir uygulamaya uygun olarak tasarlanırlar. başlangıçta gelişigüzel olan sinaptik bağlantı ağırlıkları ayarlanır. (2007)). kar tahmini. Başlangıçta. (2001) endüstriyel inşaat aktivitelerinde işçilik üretim değerlerinin tahmini amacıyla 2 kademeli bir yapay sinir ağları yöntemi uygulamışlardır. (1996). Proje yönetiminde hiç şüphesiz ki verimliliğin takibi ve de tahmini en önemli konulardan biridir. (1992). Chao ve diğ. zaman ve kaynak takibi. yapay sinir ağları yöntemi çok çeşitli problemlerin çözümünde uygulanmıştır (Moselhi ve diğ. verimlilik. Veelenturf. Maliyet ve fiyat tahmini. Araştırmacılar. Eğitim iş lemi esnasında. Yapay sinir ağları. AbouRizk ve diğ. Sonmez ve Rowings (1998) yapay sinir ağları yöntemini inşaat işçiliği verimliliğini tahminde kullanmışlardır. Karshenas ve diğ.katmanına beslenmelerinin ardından bir “bağlantı ağırlığı” ile çarpılarak gizli katmana aktarılırlar. Elmas. Portas ve AbouRizk (1997) yapay sinir ağları yöntemini beton kalıp işlerinin verimlilik tahmininde kullanmıştır. Tüm çalışmalar da yapay sinir ağları yönteminin bu tür işlemler için uygun bir yöntem olduğu sonucuna varılmıştır. (2009)). Konu hakkında daha detaylı bilgi bu alanda yayınlanmış olan çok sayıda kitap ve çalışmadan elde edilebilir. yapay sinir ağları yukarıda bahsedilen ağırlıkları geliş igüzel miktarlar olarak alırlar. Çalışmada araştırmacılar yapay sinir ağları ve regresyon analizi kullanarak kalıp işçiliği. (1995). Bu eğitimin amacı incelenmekte olan problem için en uygun ağırlıkların bulunmasıdır. verimlilik değerlerini %15 yakınlıkla elde ettiklerini belirtmişlerdir. Bu işlem verinin. (2006) yapay sinir ağları yöntemini toprak işlerinde iş makinelerinin üretim tahmininde kullanmışlardır. ayrıca “Yapay sinir ağlarının endüstri ortamında pratik olarak kullanılmasında en önemli konuların (1) girdi faktörlerinin tanımı ve (2) eğitim için yeterli ilgili veri toplanmasıdır” yorumunda bulunmuşlardır. “eğitim işlemi” adı verilen işlem ile model spesifik bir problemi çözmek için eğitilir. en son çıktı katmanına varmasına kadar tüm gizli katmanlar için tekrarlanır. 1980’lerin ikinci yarısından itibaren.

Önerilen yöntem tüm bu gibi etkileri otomatik olarak dikkate almaktadır. Ne var ki. geliştirilmekte olan ve burada sunulacak modelde. Model ve Verilerin Tanımlanması Yukarıda belirtilen kriterler ışığında modelin ana girdileri yapının toplam kat adedi ile verilen bir kattaki toplam sarkan kiriş uzunluğu. Gerek girdi birimlerinin seçiminde. çalış ılan alanın ölçüleri. verilerin basit ve de şantiye ortamında ek bir külfet getirmeden toplanabilecek olması hedeflenmiştir. kurulan YSA modelinin yukarıda bahsedilen eğitimi için sağlıklı ve mümkün olduğunca çok veriye ihtiyaç vardır. Bilindiği üzere Türkiye’de son yıllarda artık hemen hemen her yerde betonarme işlerinde sistem kalıp kullanılmaktadır. Diğer yandan yapay sinir ağları yöntemi gerçekleşmiş aktivitelerden elde edilmiş bilgilerle olası çözümlere ulaşan bir yöntem olduğu için. Bu çalışma yöntemi kalıp alanı bazında bakıldığında eleman bazında farklı verimlilikler arz etmektedir. Ayrıca inşaatlardaki çalışmalar oldukça mekanize olmuş ve hemen her bina şantiyesinde kalıp montaj ve söküm işlerinde işin karakterine bağlı olarak mobil veya kule vinç kullanılmaktadır. Modelin ana çıktısı ise girdilere baz yapı elemanlarının betonarme kalıp aktiviteleri için harcanacak toplam adam-gün (yevmiye) miktarıdır. Aksi takdirde geliştirilen yöntem akademik bir çalışmanın ötesine gidemeyebilir. toplam kolon uzunluğu. yöntemin ihtiyaç duyduğu verilerin basit ve kolaylıkla elde edilebilir olmasıdır. Bu nedenle önerilen yöntem hemen her büyüklükteki yüklenici firma tarafından kullanılabilir. Bu çalışmada. diğer yandan Türkiye’de halen birçok fiyat analizcisi tarafından kullanılmakta olan Bayındırlık Bakanlığı analizleri ise sistem kalıplar için herhangi bir eleman tipi ayrımı. gerekse çıktı birimlerinde uygulamaya yönelik olması ile ilgili olarak yazarların uzun yıllara dayanan konu ile ilgili olan tecrübeleri ışığında karar verilmiştir. 264 . 1 saatlik yemek ve dinlenme molası da dahil olmak üzere toplam 10 saat alınmıştır. Ortalama bazda bu değerin doğru olacağı kabul edilse de tek bir villa inşaatı ile çok katlı bir iş merkezinin inşasının kalıp işlerinde ciddi verimlilik farkları olacağı açıktır.Yöntem Yukarıda da bahsedildiği üzere bu çalış manın amacı. Bu veriler şantiye ortamında kolaylıkla ölçülebilecek ve sağlıklı şekilde toplanacak verilerdir. Türkiye’de sıkça kullanıldığ ı şekliyle. Bu noktalardan hareketle. Bir yöntemin pratikte uygulama alanı bulması için en önemli konular. adam-gün süresi. toplam perde duvar alanı ve bu yapı elemanlarınca taşınmakta olan toplam döşeme alanı ile bu döşemenin kaçıncı katta olduğu olarak tespit edilmiştir. çalışma alanının bulunduğu kat gibi verimlilik üzerinde ciddi etkisi olabilecek faktörler bazında bir ayrım yapmayıp tek bir saat/m2 değeri vermektedir. Türkiye’de konut ve iş yeri inşaatlarında taşıyıcı sistem olarak sıklıkla kullanılmakta olan betonarme (perdeli veya perdesiz) yapıların kalıp işçiliğindeki verimliliği tahmin edebilmek amacıyla bir karar destek sistemi oluşturulmasıdır. Ayrıca Türkiye bina stoğunun büyük çoğunluğunu teşkil eden 515 katlı 10 kadar yapı inşa eden bir yüklenici model için oldukça güzel bir veri setine sahip olacaktır. Diğer bir amaçta bur tür yapıları inşa eden şirketlerin yöntemi kullanmada diğer şirketlerden elde edilecek verilere ihtiyaç göstermeden yöntemi kullanabilmeleri amaçlanmıştır.

kalan 7 veri seti ise test setinde kullanılmıştır. kolon uzunluğu. Test sonuçları Şekil 1’de grafik olarak sunulmuştur. Analizler için geri yayılım algoritması ve sigmoid aktivasyon fonksiyonu kullanılmıştır. daha önceden döşeme içerisinde sarkan kirişlerinde bir veri olarak sisteme girilmesi nedeniyle sadece döşemenin izdüşüm alanı kullanılmıştır. Kirişin ebatları küçülüp büyüdüğünde yapılan işgücü çok fazla değişmemektedir. aynı işin tekrarlanması ve süregelen iş alışkanlığı/ezberleme nedeniyle sonucu etkileyeceğinden bir parametre olarak sisteme dahil edilmiştir. En büyük fark 2’nolu test setinde %14 olarak oluşmuştur. yapıya ait her kat bir veri olarak ele alınmıştır. Toplam kat adedi ve bulunulan kat. 137 adet veri seti ile modelin eğitiminde. Çoğu kez 2 parçadan oluşan kolon kalıpları vinç yardımıyla yerine yerleştirilmektedir. Döşeme alanı olarak. kolon kalıpları bir kez oluşturulduktan sonra tüm yapı bu monte edilmiş kalıplarla inşa edilmektedir. Veri setlerinin oluşturulduğu tüm yapılar farklı taban alanları ve kat adedine sahiptir. perde duvarlara ait kalıp işçiliğinde ise perdenin yüzey alanı işçiliğ i doğrudan etkilediğinden m2 boyutunda çalışılmıştır. Benzer bir yaklaşımla.Sistem kalıp teknolojisinde. Her kata ait adam-gün değerleri ise doğrudan ilgili projenin şantiye yöneticilerinden elde edilmiştir. sarkan kiriş uzunluğu. döşeme alanı ve yapı toplam kat sayısı tasarım üzerinden tespit edilmiştir. yapıda meydana gelen işçi gücü ve işlik sürekliliği. Bunlardan 137 adet veri eğitim setinde. perde duvar alanı. Buradan hareketle kolon kalıp işleri verimliliğinin kolon kesiti boyutlardan bağımsız olduğu kabulü yapılabilir. 265 . Modelin Eğitim ve Test Veri Setleri Yapılan çalışmada 12 farklı bina projesinden toplam 144 adet veri toplanarak YSA veri seti oluşturulmuştur. kullanıldığ ı takdirde kalıp işçiliğine olan etkisi tıpkı kolonlarda olduğu gibi ebatlarından çok uzunluğudur. Şekilden de görüleceği üzere gerçekleşen değerler ile önerilen yöntem kullanılarak hesaplanan değerler birbirine oldukça yakındır. kalan 7 adet veri takımı modelin test edilmesinde kullanılmıştır. Katlara ait. Analizler ve Sonuçları Yukarıda da bahsedildiği üzere oluşturulan YSA veri setinde. Konut türü yapılarda çok fazla sarkan kiriş kullanılmamakla birlikte. Çalış maya konu olan inşaat projelerinde. Fakat sarkan kirişlerin boyu arttıkça işgücü ve işçilik ciddi miktarda artış göstermektedir.

0 49.4 49. Yapıda işleve bağlı olarak farklı aks açıklıkları kullanılmıştır.Bodrum kat Zemin kat Toplam 4 4 4 4 4 Kolon (m) 26.50 m olan 4 katlı takriben 2000 m2 alana sahip bir lojistik depo tesisidir.0 451.6 575. Analizleri Adam-Saat Katlar Şekil 3.2 Perde (m2) 366. Lojistik depo Toplam kat adedi 3.0 600.1 1967. YSA yöntemi ve Bayındırlık Bakanlığı analizleri ile elde edilen sonuçlarının karşılaştırılması 266 . Bak.0 574. Lojistik Depo inşaatı. kat yüksekliği 3.3 Döşeme (m2) 366. Yapının inşası toplam 4508.1 782. Bak. Analizleri ile Toplam Adam-saat 4314 5262 5261 2725 17462 YSA yöntemi Bay. Tablo 1.0 173. Kare kesitli kolon ve kirişli döşeme kullanılmıştır. Bodrum katın dış kenarlarında perde duvar vardır.0 65. ayrıca 2 örnek proje vasıtasıyla Bayındırlık Bakanlığının Birim Fiyat Analizlerinde uygulanan verimlilik değerleri ile karşılaştırılmıştır.Bodrum kat 2.0 m3 beton gerektirmektedir.1 271 278 91.0 49. Fiilen gerçekleşmiş veriler ile modelden elde edilen verilerin karşılaştırılması Örnek Uygulamalar Önerilen yöntemin ürettiği sonuçlar.4 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 -4 -3 -2 -1 0 1 2 Kiriş (m) 142. 6 7 8 Şekil 2. Yapı ile ilgili veriler ile Bayındırlık Bakanlığı birim fiyat analizlerinde önerilen değerlerle yapılan analizler Tablo 1 ve Şekil 3’te karşılaştırılmıştır.0 m2 kalıp ve 673. Birinci proje.Bodrum kat 1.7 37.10000 7500 Adam-saat 5000 2500 0 0 Gerçek değer YSA yöntemi 1 2 3 4 5 Test seti no.7 YSA yöntemi ile toplam adam-saat 3624 2987 2004 944 9161 Bay.6 159.

Bodrum kat 1. analizleri Adam-saat 5000 2500 0 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 Katlar Şekil 4. Tablo 2.8 416. YSA yöntemi ve Bayındırlık Bakanlığı analizleri ile elde edilen sonuçlarının karşılaştırılması Bayındırlık Bakanlığı analizlerinde kullanılan değerler ile uygulamada gerçekleşen değerler arasında benzer farklılıklar Kuruoğlu ve diğ. kinci proje ise.7 29. Betonarme işlerinin ana metrajları.6 7. Yapı ile ilgili veriler ile Bayındırlık Bakanlığı birim fiyat analizlerinde önerilen değerlerle yapılan analizler Tablo 2 ve Şekil 4’te karşılaştırılmıştır.5 Döşeme (m2) 531.6 7. Bak. Süt ürünleri tesisi Toplam kat adedi 2.6 302.8 416. Yine aynı şekilden görüleceği YSA yöntemiyle yapılan analizde bodrum katların imalatı için gerekli adamsaatler derine gittikçe artmaktadır. 2.7 193.6 7.0 18. Bak. Bu da yöntemin ne derece gerçeğe yakın sonuçlar verdiğini göstermektedir.6 61. (2001) yapmış olduğu bir çalışmada da ortaya konmuştur.5 Perde (m2) 366. Sonuç olarak Bayındırlık Bakanlığı analizleri adam-saat değerlerinin uygulamada elde edilen verilere 267 .0 18. yapmış oldukları çalışmada farklı inşaat firmalarından görüşerek elde etmiş oldukları verimlilik değerlerinin ortalaması ile Bayındırlık Bakanlığı analizlerinde önerilen değerleri karşılaştırmış lardır.8 420.8 416.2 178.0 29.8 33.6 201.0 54. iki analiz yönteminin arasında ciddi farklar mevcuttur.Şekil 3’ten görülebileceği üzere.0 m2 kalıp ve 768. Bayındırlık Bakanlığı analizleri yöntemi ile elde edilen sonuçlar %100’e varan mertebede YSA yöntemi ile elde edilen sonuçlardan yüksektir.2 18.7 29. 4977. Süt Ürünleri Tesisi.0 m3 beton olarak hesaplanmıştır. Yine diğer projede olduğu gibi farklı aks aralıklarına sahip betonarme karkas bir binadır.7 29.0 652. Bodrum dış duvarları betonarme perdedir.Normal kat 2.6 2505. Kuruoğlu ve diğ.6 7.4 YSA yöntemi ile toplam adam-saat 3526 1877 876 876 876 1196 8845 Bay. Lojistik Depo inşaatı.Normal kat Çatı katı Toplam 6 6 6 6 6 6 6 Kolon (m) 41. Analizleri ile Toplam Adam-saat 7025 3272 2261 2231 2226 2329 19344 7500 YSA yöntemi Bay.92 m kat yüksekliğine sahip 6 katlı takriben 2500 m2 alanlı bir süt ürünleri tesisidir.5 Kiriş (m) 109.Bodrum kat Zemin kat 1.

karşın, beton için m3’te 3.31 kat ve kalıp için 1.70 kat fazla olduğunu sonucuna varmışlardır.

Sonuçlar
Yapılan çalış mada betonarme karkas yapılar için bir kalıp işçiliği verimliliğinin tahmini için yapay sinir ağları bazlı bir yöntem önerilmiştir. Yöntemin basit ve elde edilebilir veriler ile çalışması, yöntemin küçük ve orta ölçekli yükleniciler tarafından da kullanılmasına imkan tanımaktadır. Diğer yandan çözüm özellikleri nedeniyle ortalama verimlilik değerlerinde çoğu zaman dikkate alınmayan proje büyüklüğü, çalışılan mekanın büyüklüğü, yapının kat adedi gibi verimlilik üzerinde ciddi etkileri olabilecek değerler dikkate alınmaktadır.

Kaynaklar
AbouRizk S. , Knowles P. & Hermann U.R. (2001) Estimating labor production rates for industrial construction activities. ASCE Journal of Construction Engineering and Management. 127(6) pp 502-511. Adeli H. & Karim A. (2001) Construction scheduling, cost optimization, and management – a new model based on neurocomputing and object technologies. London and New York: Spon Press Boussabaine A.H. (1996) The use of artificial neural Networks in construction management: a review. Construction Management and Economics 14 pp 427-436 Chao L.C. & Skibniewski, M.J. (1994) Estimating construction productivity: neuralnetwork-based approach. ASCE Journal of Computing in Civil Engineering. 8 (2) pp 234-251 Dikmen S.U. , Ateş O. , Akbıyıklı R ve Sonmez M. (2009) A review of utilization of soft computing methods in construction management Managing Construction for Tomorrow , MC4T, stanbul Elmas Ç. (2007) Yapay Zeka Uygulamaları, Seçkin Yayıncılık, Ankara, Türkiye. Karshenas S. , Feng X. (1992) Application of neural networks in earthmoving equipment production estimating. Proceedings of the 8th Conference Computing in Civil Engineering, ASCE, New York, pp 841–7. Kuruoğlu M. , Bayoğlu F. . (2001) Yapı üretiminde adam saat değerlerinin belirlenmesi üzerine bir araştırma ve sonuçları. 16. nşaat Mühendisliği Teknik Kongresi, Ankara, No:65. Kuruoğlu M. , Bayoğlu F.(2002)Yapı üretiminde adam-saat değerlerinin belirlenmesi ve Bayındırlık Bakanlığı’nın değerlerine göre karşılaştırmalı değerlendirmesi, nşaat Mühendisleri Odası stanbul Bülten, stanbul, s. 62 Minsky M.I. & Papert S. (1969) Perceptrons, MIT Press, Cambridge, MA 268

Meslek Standartları Komisyonu MSK (1997) “ nşaat kalıpçısı meslek standardı (ahşap)”. http://www.iskur.gov.tr/mydocu/standart/106.html. Moselhi O. , Hegazy T. & Fazio P. (1991) Neural networks as tools in construction. ASCE Journal Construction Engineering and Management. 117 (4) pp 606-625. mpm.org.tr/verimlilik (2007) “Verimlilik nedir?” Mpm yayınları Ok S.C. & Sinha S.K. (2006) Construction equipment productivity estimation using artificial neural network model. Construction Management and Economics, 24 pp 10291044. Portas J. & AbouRizk S. (1997) Neural network model for estimating construction productivity. ASCE Journal of Construction Engineering and Management. 123(4) pp 399-410. Sonmez R. & Rowings J.E. (1998) Construction labor productivity modeling with neural networks. Journal of Construction Engineering and Management, 124(6) pp 498– 504. Veelenturf L.P.J. (1995) Analysis and Applications of Artificial Neural Networks. Prentice Hall ACM, New York, USA Zurada, J.M. (1992) Introduction to Artificial Neural Systems. West Publishing Company ,New York, USA

269

Yapım Firmaları’nda Entelektüel Sermaye Değerinin Finansal Verilerle Hesaplanması
Tuğçe Ercan
Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Yapı Üretimi Bilim Dalı Yıldız Kampüs 34349 Beşiktaş/ stanbul Tel: (0212) 383 26 21 E-Posta: tugcesim@yahoo.com

Almula Köksal
Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Yapı Üretimi Bilim Dalı Yıldız Kampüs 34349 Beşiktaş/ stanbul Tel: (0212) 383 26 21 E-Posta: koksalm@iit.edu

Öz
Entelektüel sermaye bilgi ekonomisi içinde işletmelerin yeni zenginliğidir. Ülkemizin ekonomisinde önemli bir yere sahip inşaat sektöründe entelektüel sermaye kavramı oldukça yenidir. Sektörün önemli aktörlerinde biri olan inşaat firmaları ise bu kavrama yabancıdırlar. nşaat sektöründe, stratejik anlamda entelektüel sermaye yönetimi faaliyetlerini uygulayabilmek için öncelikle sistematik entelektüel sermaye ölçümleri yapılmalıdır. Entelektüel sermaye ölçüm yöntemleri nitel yaklaşımlar ve finansal verilerle ölçümler olmak üzere iki odağa ayrılmıştır. Nitel yaklaşımlar entelektüel sermayeyi belirli değişkenler üzerinden raporlama ana mantığına dayanmaktadır. Finansal ölçüm yaklaşımları ise, menkul kıymetler piyasasının işletmeye verdiği değer ile iş letmenin bilançosunda yer alan iş letme değeri üzerinden entelektüel sermayeyi hesaplamaktadır. Bu çalış ma kapsamında stanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda işlem gören iki inşaat firmasının entelektüel sermaye düzeyleri finansal verilere dayalı bir ölçüm yöntemi olan “Hesaplanmış Maddi Olmayan Varlıklar Yöntemi (HMOV)”ile hesaplanmış ve karşılaştırılmıştır. Bu araştırma öncelikle entelektüel sermaye konusunda sınırlı araştırmaya sahip inşaat sektörüne katkı sağlamaktadır. Ayrıca, son yıllarda bilgi yönetiminde giderek artan bir öneme sahip olan entelektüel sermayenin inşaat sektöründe de önemini vurgulamaktadır. Bu araştırma sonucunda elde edilen veriler, inşaat firmalarında gelecekte uygulanabilecek entelektüel sermaye yönetim modellerine katkı sağlayacaktır.
Anahtar sözcükler: Entelektüel sermaye, Hesaplanmış Maddi Olmayan Varlıklar, Yapım firmaları, nşaat sektörü, Bilgi ekonomisi

Giriş
21. yüzyılda, bir işletmenin başarısı sahip olduğu fiziksel varlıklardan çok entelektüel sermayesi ve sistem kapasitesine bağlıdır. Entelektüel sermaye organizasyonun görünmeyen zenginliği, iş yapabilme bilgisidir ve ekonomik zenginlik için egemen kaynak olma yolunda ilerlemektedir. Bilişimin günden güne gelişmekte olduğu günümüzde artık en güçlü şirketler, en büyük maddi ve finansal varlıklara sahip şirketler değil, entelektüel sermayelerini güçlendirebilen, bilgiyi kullanabilen ve bu değeri en etkin şekilde yönetebilen şirketlerdir. 271

Bir inşaat firmasının kaynakları göreceli değerleri bağlamında maddi ve maddi olmayan varlıklardan oluşmaktadır. Maddi varlıklar (tangible assets), firmanın kesin ve güncel varlıklarıdır. Maddi varlıklar, ekipman, arsa, stoklar, banka mevduatları ve fabrikalar gibi daha somut varlıklardır. Buna karşın maddi olmayan varlıklar (intangible assets), gözlemlenmesi, tanımlanması ve değer biçilmesi daha zor, gelecek için fayda sağlayan fiziksel veya finansal olmayan varlıklardır (Lev, 2001). Bu tip varlıklar, firma performansı üzerinde de önemli bir etkiye sahiptirler. Maddi olmayan varlıklar, entelektüel mülkiyetten patentlere, ticari sırlardan sözleşme lisanslarına, iletişim ağları, çalışanların bilgi birikimi, veri tabanları, firmanın sahip olduğu olumlu ün ve örgüt kültürü gibi birçok bileşene sahiptir (Kale ve Çivici, 2002). Bilgi ekonomisinde firmaların finansal raporlarının en önemli bileşenlerinden biri “maddi olmayan varlıklar”dır. Ancak “maddi olmayan varlıklar”, geleneksel muhasebe sistemi içindeki tanımından daha içerikli bir hale gelmiştir. Geleneksel muhasebe sisteminde “maddi olmayan varlıklar”ı araştırma geliştirme faaliyetleri, bilinirlilik gibi kavramlar tanımlarken; bilgi ekonomisiyle birlikte insan, organizasyon bilgisi ve paydaşlarla ilişkiler gibi yeni içerikler oluşmuştur (Gallego ve Rodriguez, 2005). Şirket için değer yaratacak bu varlıklar kolay tanımlanabilir ve ölçülebilir formlarda değildirler. Maddi olmayan varlıklara eklemlenen bu yeni bileşenler entelektüel sermayeyi tanımlamaktadır ve finansal tablolara tam anlamıyla yansımamaktadır. Türkiye nşaat endüstrisi, ülke ekonomisinde önemi göz ardı edilemeyecek bir konumda olup, pek çok sektörü içinde barındırmaktadır; ancak diğer endüstrilere nazaran kendini yavaş yenilemektedir. Yapı yapmak karmaşık bir süreçtir, bu karmaşık süreç bilginin ve yeni teknolojilerin kullanılmasıyla basite indirgenebilir ve ‘entelektüel sermaye yönetimi’yle daha hızlı ve etkin yönetim modelleri oluşturulabilir. nşaat sektörünün parçalı yapısı ve Türkiye’de faaliyet gösteren inşaat firmalarının çoğunluğunun küçük ölçekli olma durumu, sektör için entelektüel sermayenin önemini artırırken, diğer yandan hesaplanma zorluğunu ortaya koyar. Küçük ölçekli firmalar için entelektüel sermaye değer yaratmada önem kazanırken, firmaların halka arzının olmaması, bir başka deyişle borsada işlem görmemesi durumu, ölçüm yapmayı ve değerlendirme yapmayı zorlaştırmaktadır(Ercan, 2007). Firmaların entelektüel sermaye ölçüm yöntemleri iki açıdan ele alınabilir: nitel yaklaşımlar ve finansal verilerle ölçümler. Nitel yaklaşımlar, entelektüel sermayeyi belirlenecek değişkenler üzerinden raporlama ana mantığına dayanmaktadır. Finansal ölçüm yaklaşımlarının (Hesaplanmış Maddi Olmayan Varlıklar, Piyasa değeri/ defter değeri oranı, Tobin’in Q değeri, vb..) ana fikri ise hisse senedi piyasasının işletmeye verdiği değerin ne olduğunu tespit etmek, bunu işletmenin bilançosunda yer alan işletme değeri ile kıyaslayarak aradaki farkı belirlemektir. Finansal verilere dayalı ölçüm yöntemlerinin ortak özellikleri, entelektüel sermayenin genel bir karşılaştırılmasının yapılabilmesi için işletmelerin denetlenmiş finansal tablolarından türetilmeleri ve işletme tarafından benimsenen entelektüel sermaye tanımından bağımsız olmalarıdır. Brennan (2001) ‘in belirttiği gibi, bu ölçüm sistemleri makro planda olup sadece piyasanın işletmeye öngördüğü değerin fonksiyonu olarak hesap edilir. Bu nedenle tüm dünyada işletmeler finansal verilerle elde edilen değerlerin yanı sıra, entelektüel sermayelerinin özellikleri ve performansları hakkında uzun vadede daha stratejik bilgiler içeren entelektüel sermaye raporlama yöntemlerine başvurmaktadırlar (Brennan, 2001). 272

M. Shaikh‘in (2004) ‘‘Ölçemediğin bir şeyi yönetemezsin’’ ifadesi bize inşaat firmalarında entelektüel sermayeyi bir avantaja dönüştürecek entelektüel sermaye modellerini uygulamadan önce önemli olanın, bu değeri en doğru şekilde ölçmemiz olduğunu anlatmaktadır. Buradaki temel problem inşaat şirketleri için geliştirilmiş belli bir yöntemin olmamasıdır (Kululanga ve Mccaffer, 2001). Bu eksiklik inşaat şirketlerinde entelektüel sermaye yönetimi anlayışının var olmasının karşısında engel oluşturmaktadır. Bu nedenle bu çalışmanın amacı Türkiye’deki inşaat firmalarında entelektüel sermayeyi var olan finansal verilere dayalı entelektüel sermaye ölçüm yöntemleri bağlamında incelemektir. Bu çalışma kapsamında stanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda işlem gören iki inşaat firmasının entelektüel sermaye düzeyleri “Hesaplanmış Maddi Olmayan Varlıklar Yöntemi (HMOV)”ile hesaplanmış ve karşılaştırılmıştır. Maddi olmayan varlıkların yapım firmalarındaki değerlerine ulaşmak, ileride şirket için rekabet avantajına dönüşecek entelektüel sermaye yönetiminin uygulanabilir bir yönetim stratejisi haline gelmesini sağlayacaktır. Entelektüel sermaye yönetimini inşaat şirketlerindeki yönetim anlayış ına en iyi şekilde entegre etmek bilgi ekonomisinin kaçınılmaz bir gerçeğidir.

Yapım Firmalarında Entelektüel Sermaye Kavramsal Altyapısı
lk olarak 1969 yılında John Kenneth Galbraith tarafından kullanılan ‘entelektüel sermaye’ kavramı, özellikle son on yıllık dönemde kavramsal ve endüstriyle ilişkili akademik yayınlar, konferans ve seminerlerin düzenlenmesiyle popülerlik kazanmıştır (Büyüközkan, 2002). Entelektüel sermayenin tüm dünyada kabul görmüş tek bir tanımı yoktur, birçok araştırmacı farklı açıdan entelektüel sermayeyi tanımlamaya çalışmıştır. Brooking (1996), entelektüel sermayeyi, “organizasyonun işlemesine olanak sağlayan bileşik maddi olmayan varlıklar” olarak tanımlamıştır. Klein ve Prusak (1997) ise, entelektüel sermayeyi “Daha yüksek değerlere sahip varlıkları yaratmada onları şekilendirecek, ele geçirecek ve harekete geçirecek entelektüel materyal” olarak tanımlamıştır. Bu tanımda, Klein ve Prusak maddi olamayan varlıklarla entelektüel sermaye arasındaki farkı ortaya çıkarmaya çalışmıştır. Entelektüel sermaye maddi olmayan varlıkları, bir başka deyişle entelektüel mülkiyeti, içine almaktadır burada fark yaratan nokta değer yaratmasıdır, bir başka deyiş le işletmenin içinde değer yaratan maddi olmayan varlıklar entelektüel sermayedir. Entelektüel sermaye maddi olmayan varlıkları de içinde barındıran daha geniş bir yapıya sahiptir. Tek düzen hesap planında maddi olmayan duran varlıkların izlendiği hesap grubu, ‘herhangi bir fiziksel varlığı bulunmayan ve işletmenin belli bir şekilde yararlandığ ı veya yararlanmayı hedeflediği aktifleştiren giderler ile belli koşullar altında hukuken himaye gören ve şerefiyelerin izlendiği hesap grubu’ olarak tanımlanmaktadır (Kotar,1995). Bu hesap grubunda şu kalemler yer alır: Haklar, Şerefiye, Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri, Araştırma ve Geliştirme Giderleri, Özel Maliyetler, Birikmiş Amortismanlar ve Verilen Avanslar. 273

Kotar’ın (1995)’de geleneksel muhasebe sistemi içinde tanımladığı maddi olmayan duran varlıklar kavramının içeriği, entelektüel sermaye kavramsal yapısının maddi olmayan duran varlıklara getirdiği yeni içerikten birçok yönüyle farklılıklar göstermektedir. Geleneksel muhasebe sistemi, entelektüel sermayeyi göz ardı etmektedir. nsan sermayesi, müşteri sermayesi, yapısal sermaye, büyüme ve yenilenme gibi unsurlar geleneksel muhasebe sistemi içinde yer almamaktadır. Entelektüel sermayenin gün ış ığına çıkarılması, ölçülmesi ve raporlanması inşaat firmalarına pek çok açıdan rekabet avantajı sağlayabilir. Entelektüel sermaye ölçümünün inşaat firmalarına sağlayacağı avantajlardan ilki, işletmenin görünmeyen entelektüel varlıklarının görünür hale getirilmesi, işletmenin kredi ve fon bulma∗ olanaklarını önemli ölçüde arttıracak olmasıdır. nşaat firmaları, kredi kurumlarına sahip oldukları entelektüel varlıkları (söz gelimi diğer işletmelere göre yüksek olan bir “iş görenlerinin becerilerini geliştirme hızı”nı) bir teminat olarak gösterebilirler. Bir diğer avantaj, yüksek piyasa değerine sahip bir inşaat firmasının, bu yüksek değerin kaynağını yatırımcılara bu şekilde göstermiş olacağıdır. Halka açık ya da açılmayı düşünen bir inşaat firmasının entelektüel sermayesini ve bunun gelecekte yaratacağı gelir potansiyelini göstermesi, firmanın hisse senetlerinin fiyat performansını arttırıcı etki yapacaktır. Son olarak, halka açık olmayan bir işletme herhangi bir amaçla değerlenirken ölçülmüş ve raporlanmış entelektüel sermayesi, satıcı iş letme için pazarlık unsuru olacak ve satış fiyatını arttırıcı etki yapacaktır ve işletmenin yeni ekonomi kurallarına uyum sağlamada, rakiplerine karşı ne durumda olduğunun analiz edilebilmesini, zayıf yönlerinin bulunarak geliştirici çabalara girişilebilmesini sağlayacaktır (Ertuğrul, 2006; [1]).

Metodoloji
Hesaplanmış Maddi Olmayan Varlıklar Yöntemi

Hesaplanmış maddi olmayan varlıklar metodunu Kellog ş daresi Okulu’na bağlı “NCI Research” adlı kuruluş geliştirmiştir. “NCI Research” kuruluşunun başı Thomas Parkinson, bir şirketin piyasa değerinin yalnız maddi varlıkları değil, şirketin maddi olmayan varlıklarına atfedilebilecek bir bileşeni de yansıttığı var sayımından hareket etmiştir. Maddi olamayan varlıkların değeri, bir şirketin benzer maddi varlıklara sahip ortalama bir rakipten daha iyi performans gösterme gücüne eşittir (Stewart, 1997). Hesaplanmış Maddi Olmayan Varlıklar yöntemi, maddi varlıkların getirisinin fazla kısmını hesaplar ve bu büyüklüğü, maddi olmayan varlıklara ilişkin getirinin payını belirlemede kullanır (Luthy, 1998). Bu işlemler sonucunda elde edilen değer, şirketin bilançoda görünmeyen varlıklarının hesaplanmış maddi olmayan değeridir. Ancak elde edilen rakam bu varlıkların piyasa değeri değildir. Piyasa değeri daha yüksek olacaktır,
*Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.’nın Planlama ve ktisadi Araştırmalar Grup Yönetmenliğince 2000 yılında yayınlanan Sektör Araştırmaları Serisi/ No:21/ nşaat Sektörü raporuna göre yurt dışı müteahhitlik hizmetleri sektörü yetkililerinden alınan bilgilere göre, yurt dışında pek çok projeyi gerçekleştiren Türk müteahhitlik sektörünün başta finansal sorunları olmak üzere, rekabet güçlerini azaltan bir takım sorunları bulunmaktadır. Kredi temininde güçlükler yaşanmaktadır, bunun sonucu rekabet güçlüğünü beraberinde getirmektedir. Yurt dışı pazarlarda faaliyet gösterecek firmalarda belli kriterler aranmaması sektörün uzun vadede imajını etkilemekte, kaliteden verilen ödün bir süre sonra iş yapılan pazarın kaybedilmesine kadar varan olumsuzlukları beraberinde getirmektedir.

274

çünkü söz konusu varlıkları sıfırdan kurmak da kendine başına bir değer yaratmaktadır. Bu değeri bilmemiz, düşük bir piyasa değeri/defter değerinin sönmeye yüz tutmuş bir işletmeyi mi, yoksa hisse senedine yansımamış gizli zenginliğe sahip bir işletmeyi mi gösterdiğine karar vermede yardımcı olmaktadır (Stewart, 1997). Hesaplanmış maddi olmayan varlıklar ölçümü finansal veriler kullanılarak uygulanan bir yöntemdir ve entelektüel sermayenin işletme bütününde yaklaşık para değerini belirlemeyi sağlar. Yöntem uygulanırken örneklem kümesindeki firmaların üç yıllık bilançosu ve konsolide gelir tablosu kullanılacaktır. Bu araştırma kapsamında, güncel olarak stanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda işlem gören iki büyük ölçekli (çalışan sayısı > 500) inşaat firması incelenmiştir. Firmaların ikisi de çok merkezli bir yapıya sahiptir, faaliyet alanları çok çeşitlidir (alt yapı ve yol, konut, konut dışı bina, ağır inşaat, proje yönetimi) ve uluslararası projelerde yer almaktadırlar. Hesaplanmış Maddi Olmayan Varlıklar yönteminde firmanın entelektüel sermayesi yedi temel adımda elde edilir (Stewart, 1997). Birinci adımda, firmalar için gelir tablosundan söz konusu üç yıl için vergi öncesi ortalama kazançlar hesaplanır (bkz. Tablo 1). kinci adımda, firmaların bilançolarına bakılır ve üç yıl için yıl sonu ortalama maddi varlıkları hesap edilir (bkz. Tablo 2). Üçüncü adımda ise, varlıklardan sağlanan getiri oranını bulmak için kazançlar varlıklara bölünür (bkz. Tablo 3). Bunun için kar ortalaması, maddi varlıkların ortalama değerine bölünür ve maddi varlıkların getirisi bulunur. Dördüncü adımda, söz konusu üç yıl için, sektörün ortalama getiri oranı bulunur (%). Sektörün ortalama getirisi hesaplanırken, Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları (GYO) için 2002-2003 yılları arasında SPK tebliğli Tarihi Maliyetli (Seri XI No:1) bilanço ve Ayrıntılı Gelir Tablosu kullanılmıştır (bkz. Tablo 4). 2004 yılı verileri için Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS)’e göre düzenlenmiş konsolide bilanço ve gelir tabloları kullanılmıştır. GYO’lar için 2002-2004 yılı verilerinin ortalamaları hesaplanmıştır. Sektörün ortalama getiri oranı hesaplanırken sektörde faaliyet gösteren ve mali tablo verilerine ulaşılabilen belli sayıda firma gereklidir. nşaat firmalarının borsada işlem görmemesi durumu inşaat firmalarının yıllık finansal raporlarına ulaşılmasını zorlaştırmaktadır. Bu nedenle faaliyet alanları ve yasal yükümlülükleri itibariyle benzer bir tablo çizen Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları’nın verileri kullanılarak sektörün tahmini maddi karlılık oranı hesaplanmıştır [4]. Dördüncü adımın ikinci aşamasında, üçüncü adımda elde edilen varlıklardan elde edilen kazanç oranları sektörün ortalama getiri oranıyla karşılaştırılır (bkz. Tablo 5). Buna göre B Firması’nın ‘Hesaplanmış maddi olmayan varlıklar yöntemi’yle yaklaşık entelektüel sermaye hesabına devam etmemek gerekmektedir. Bunun nedeni “Ek Getiri”nin B firması için eksi değerde çıkmasıdır. Beşinci adımda firmalar için ek getiri hesaplanır; bunun için sektörün ortalama getiri oranı şirketin maddi varlıklarıyla çarpılır (bkz. Tablo 6). Çıkan sonuç ortalama bir şirketin maddi varlıkların tutarından ne kadar kazanmış olacağını verir. Elde edilen rakam şirketin birinci adımda bulunan vergi öncesi kazançlarından çıkarılır. Bu şekilde, ek getiri bulunur. Bu rakam şirketin sektördeki ortalama bir firmaya göre varlıklarından ne kadar daha fazla kazandığını gösterir. B Firması’nın ek getirisi eksi değerde çıktığ ı için bu adımdan sonra hesaplamaya devam edilmeyecektir.

275

4 171. 171.977 2.429.977 115.610 2. Vergi Öncesi Kar Yıllar A Firması B Firması 2002 56. 9.472.Ş 717.259 Ortalama 2.323 Alarko A.Ş.632 / 5.Ş.883 76.583.741 Tablo 2 Üç Yıl çin Yıl Sonu Ortalama Maddi Varlıklar (Net Aktif Değeri.515.Ş.470 YTL Sektörün Maddi Varlık Karlılık Oranı: 385.610 Toplam 385.000 2004 365.977 115.975 Garanti A.753 (*) Küsüratlar dikkate alınmamıştır.386.YTL).281.274.223 Ortalama 171.179 26.329.954. Firma Adı Varlıklardan Sağlanan Getiri Oranı (%) A Firması B Firması 3 yıl için Ort.281.779.047.787 Vakıf A.Ş 9.717.899.000 2003 494.192.741 2.132.Ş.329.444. 56.Ş.Tablo 1 Üç Yıl çin Vergi Öncesi Ortalama Kar Hesabı.254 135.027.132.332 hlas A.401.753 Tablo 3 Üç Yıl çin Varlıklardan Sağlanan Getiri Oranı Hesabı*.954.818.779.843. 343.916 2.9 ≈% 7 276 . Firma Adı 2002-2004 yılları için Ort.669.954.243 3.678 177.000 2003 94.132.132.796.964 22.583.960.671 963.092 67.042 122.634.Ş.Ş.998.440.093. 115.615.235. Tablo 4 Üç Yıl çin Sektörün Ortalama Getiri Oranı.577 678.499.Ş 2.413.654 Yapı Kredi Koray A.753 B Firması A.779. 16.633 EGS A.209 136.401.132.842.923 121.558 ş A.515. Vergi Öncesi Kar (YTL) 2002-2004 yılları için Ortalama Maddi Varlıklar (YTL) B Firması nşaat Ticaret A.044 31.645.610 2.060.632 YTL 5.470 = %6.583.132.020. 2.000 2004 5.741 2. Vergi Öncesi Kazanç(1) 3 yıl için Ortalama Maddi Varlıklar (2) (1) / (2) %8 %5. Yıllar Maddi A Firması Varlıklar irketi(*) B Firması 2002 403.288.845 A Firması nşaat ve Sanayi A.281.036.

şletmelerde özsermaye (sermaye) maliyeti hesaplaması oldukça teknik bir konu olup öz sermaye-alternatif maliyet yöntemi.933 = 15.4 < %7 %8 %5. gibi hesaplama yöntemlerini kullanmak mümkündür. Kabul edilebilir karlılık aynı zamanda yeni yatırımlar için sermayenin marjinal maliyeti veya iç verim oranı olarak da hesaplanabilir.741-149.610 x %7= 2. Bu çalış mada hesaplanması ve uygulanışı açısından öz sermaye-alternatif maliyet yöntemi uygulanmıştır.4 Tablo 6 Ek Getiri Hesabı.132.Tablo 5 Varlıklardan elde edilen kazanç oranlarını sektörün ortalama getiri oranıyla karşılaştırılması.. Vergi sonrası geliri elde etmek için çıkan sonuç ek getiriden çıkarılır. 277 .610 2. kinci olarak ek getirinin vergiden arındırılması iş lemi gerçekleştirilir. şletmelerin kendi yarattıkları veya kuruluş aşamasında koydukları. Şirket Adı A Firması B Firması Varlıklardan Sağlanan Getiri Oranı (%) Sektörün Ortalama Getiri Oranı %6.405 x %33 = 7. 2002-2004 yılları Ortalama Maddi Varlık Değeri 2.660. Vergiden Arındırılmış Ek getiri (A Firması) = 22.1997). Vergi mevzuatı ve kanunlarında oldukça sık değişikliklerin yapıldığı ülkemizde 2005 yılından sonra kurumlar vergisi ve işletme vergilerinde indirimler yapılmıştır.7..583.862 Ek Getiri= şletmenin Ort.280.572= 22. Vergi Öncesi Kazancı – Ort.405.280. Bu rakam maddi olmayan varlıklara atfedilecek primdir. maddi veya maddi olmayan varlıklardan oluşan özsermaye bütününde hedef ‘kabul edilebilir karlılığı’ yakalamaktır.477.977 -149.33.583.405 YTL 115.477.999.294.933 22.vb. Bunu yapmak için ek getiriyi.660.472 (YTL) Yedinci yani son adımda ek getirinin şirketteki net değeri hesaplanır. Bunun için ilk olarak üç yılın vergi oranları ortalaması bulunur ve bu oran ek getiriyle çarpılır.121 YTL < 0 A Firması B Firması Ek getiri hesabından sonra gelen altıncı adımda is ek getiri vergiden arındırılır.294.779. şirketin sermaye maliyeti gibi uygun bir orana bölmek gerekir(Stewart.954.660.281. Ancak incelenen dönemde kurumlar vergisi ve fon payları %33 oranında gerçekleşmiştir [2]. şletme Maddi Kazancı 171.132. .753 Sektörün Ortalama Getiri oranıyla çarpılması 2. Hiçbir işletme bilerek zarar edeceği bir iş veya sermaye kaybı yaşamak istemez özellikle inşaat sektörünü gibi ciddi maddi duran varlık ve sermaye gerektiren işletmelerde elde edilen fonların veya özsermayenin ‘risksiz getiri oranları’ dikkatli takip edilmelidir. pay senedi çıkarılması yoluyla sağlanmış kaynakların maliyeti.132.182.9 ≈% 7 Sonuç %8 > %7 %5.572 149.862= .753 x %7= Ortalama şletme Maddi Varlık Kazancı 149.779. amortisman maliyeti.132.

Bunun nedeni entelektüel sermayenin bilançolara henüz tam anlamıyla yansımamasıdır. stanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda işlem gören inşaat firması sayısı iki olarak belirlenmiştir.11 2004 yılı için TRT060705T10 tanımlı bir yıl vadeli devlet tahvili nominal faiz oranı:%29. Bu durum da Türk 278 . Yinede bu yöntemlerin yapım firmalarına uyarlanması ve uygulanması inşaat sektörünün gelişmesi ve yenilikleri bünyesine katması açısından önem kazanmaktadır.12 olarak bulunur. aynı zamanda piyasa değeri. verim ve karlık üzerinde de doğrudan etkili olmaktadır.50 = 30.944 YTL ESD(A Firması) > ESD (B Firması) olarak belirlenmiştir. niteliksel analizde farklı olabilir. firmalar arasında karşılaştırma yapmaya olanak vermesi açısından anlamlıdır. Ne var ki. şletme sermaye ve yeni yatırım karlılığında baz değer olarak alınan bu oran firmanın sadece entelektüel sermayesinin hesaplanmasında önemli bir etkiye sahip olmakla kalmayıp. inşaat firmalarının borsada işlem görme azlığı dikkat çekmiştir. Buna göre: Entelektüel Sermaye Değeri (ESD) A Firması = 30. Araştırma sürecinde.364. bu ölçüm yöntemlerinin yapım firmalarına adapte edilmesi bazı zorlukları içermektedir.472/ ~ 0. Hesaplanmış maddi olmayan varlıklar yöntemiyle alınan sonuca göre A Firması’nın bu yöntemle ulaşılan entelektüel sermaye değeri. ortakların elde edeceği karlar(kar payı).54 2003 yılı için TRT031203T34 tanımlı bir yıl vadeli devlet tahvili nominal faiz oranı:%51.364. Ancak sonuçlar. tutar olarak firmaların entelektüel sermaye değerine ulaşılmıştır. B Firması’ndan yüksektir. 2002 yılı için TRT050203T18 tanımlı bir yıl vadeli devlet tahvili nominal faiz oranı:%69. Sonuç Yönetim Bilimi. Buna gore ek getirinin şimdiki değeri bulunur. Analizimizde 2002-2004 yılları arasında aşağıda belirtilen hazine bonosu ve devlet tahvili faiz oranları alınmıştır [5].Türkiye de risksiz getiri oranını bulmakta ve sermaye(yeni yatırım maliyeti) hesaplamasında baz olarak Hazinenin ihraç ettiği yıllık Hazine Bonosu veya Devlet Tahvili Faiz oranı kıstas olarak alınmaktadır. literatürde gerek niteliksel gerekse finansal verilere dayalı birçok entelektüel sermaye ölçüm yöntemi geliştirmiştir.71 Makro ekonomik ve sektörel gelişmelerinde faiz oranları içinde olduğu varsayımı ile ilgili 3 yıl için ortalama alternatif maliyet %50. literatürde geliştirilmiş entelektüel sermaye ölçüm yöntemlerinin inşaat firmaları üzerinde uygulanabilirliğini araştırılmış ve süreç içindeki problemleri açığa çıkarmıştır. Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları ise daha fazladır. Ek Getirinin Net Değeri (A Firması) = 15. Bu çalışma. Finansal verilere göre alınan bu sonuç.182.944 YTL Ek kazanç tutarının ortalama ağırlıklı sermaye maliyetine bölünmesiyle.

pp. Yıldız Teknik Üniversitesi. Kaynaklar Brennan. A. N. s:35-44. (2002) Entelektüel Sermaye Yönetimi. derin sektör bilgileri ve know-how. G.2003 yılına ait Tarihi Maliyetli (Seri XI No:1) bağımsız denetimden geçmiş Ayrıntılı Gelir Tablosu’ndan elde edilmiş değerlerdir.Doç. yeni yönetim anlayışları. (2007). Ercan. Türkiye’deki nşaat Firmaları’na Entelektüel Sermaye Ölçüm Yöntemlerinin Uygulanmsı Üzerine Bir Araştırma. Accounting Auditing & Accountability Journal 14(4) pp 423-424. Yalnızca entelektüel sermayenin hesaplanmasında değil diğer konularda da sektör ortalamalarına ihtiyaç duyulmaktadır.43. Bankacılar Dergisi. nşaat sektörünün yapısı ve firmaların ölçeği düşünüldüğünde sektör ortalamalarının sektörün kendi örgütleri tarafından ya da kamu eliyle üretilmesi gerektiğine inanılmaktadır.. Entelektüel sermayenin inşaat sektöründe uygulanan bir strateji haline gelmesi ve finansal raporlara ek olarak sunulması. Fen Bilimleri Enstitüsü. Daştan.3 olan enflasyon oranına göre değerler düzeltilmiştir[3].18-32. Şirket..inşaat firmalarının kurumsallaşma sürecindeki problemlere işaret etmektedir. örgüt kültürü ve alışkanlıkları. Türk inşaat firmalarının uluslar arası piyasalarda da rekabet avantajı elde etmesini sağlayacak ve daha gerçekçi entelektüel sermaye değerlerine ulaşmamızı sağlayacaktır. enflasyon düzeltmesi uygulanmış Özet Gelir Tablosu’ndan faydalanılmıştır[3]. A Firması ‘nın 2004. Türk Tekdüzen Muhasebe Sistemi içerisinde. (2001) Reporting Intellectual Capital in Annual Reports: Evidence from Ireland.Dr. sektörün bilgi ihtiyacını en iyi şekilde karşılayacaktır. Büyüközkan. (2) B Firması’nın 2002-2004 yıllarına ait Sermaye Piyasası Kurulu tebliğlerine göre düzenlenmiş. M. entelektüel değerlerin finansal tablolara ek olarak “Entelektüel Sermaye Tablosu” olarak yer alması sağlanmalıdır (Çıkrıkçı. dan: Yrd. Yüksek Lisans Tezi. Notlar (1) A Firması ‘nın 2002. Böylesi bir ek. 2002). Çıkrıkçı.2005 yılına ait Konsolide Gelir Tablosu kaynak olarak kullanılmıştır[3]. Daştan. Sayı. T. müşteri kazanımları ve kurduğu iyi ilişkilerle yenilenmeye başlayacak ve mikro ölçekte firma düzeyinde de rekabet avantajı elde edecektir. (3) B Firması’nın 2004 yılına ilişkin gelir tablosu enflasyon oranında düzenlendiği için 2004 yılı Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerine göre % 15. yetenekli ve uzmanlaşmış çalışanları. Almula Köksal 279 . (2002) Entelektüel Sermayenin Temel Finansal Tablolar Aracılığıyla Sunulması. Nisan-MayısHaziran. Kalder Forum. kullandığı teknolojiler.

8 (5/6) pp 346-354. (2002) Intangible Resources and Construction Firm. 6 (1) pp. The Journal of American Academy of Business. (1995) Genel Muhasebe..1309-1318. Shaikh.org/cm/pages/mkl_gos.A. A. Mayıs.tr. Nisan.gov. Fifth International Congress on Advances in Civil Engineering. Kale S.imkb. s.C.K. Logan. D. ngiltere. (2004) Measuring and Reporting of Intellectual Capital Performance Analysis. Mayıs [2] VUK ve Kurumlar Vergisi Kanunu..tcmb. Utah USA. Mccaffer R. Stewart T.bilgiyonetimi. Washington.gov. Luthy D. www.gov. Brooking. Proceedings of the Asian Pacific Interdisciplinary Research in Accounting Conference (APIRA). (2005) Situation of Intangible Assets in Spanish Firms: an Empirical Analysis.Thomas Business Press. Measurement.gelirler. s:35. Utah State University. (1997) Intellectual Capital: The New Wealth of Organizations. Construction and Architectural Management. and Reporting.M. (1998). Lev B. stanbul.Kululanga G. 2007 [4] www. 2007 280 . London. (2001) Measuring knowledge management for construction organizations. Brookings Institution Press. (2001) Intangibles Management.M.tr. Çivici T. Intellectual capital and its measurement. Gallego I. 105-126. Journal of Intellectual Capital..tuik. Nicholas Brealey Publishing . http://www. Mayıs.H.gov. 2007. Nisan.php?nt=183.tr/evdes/dibs/istih/2004xls. 2007 [5] hale Yöntemi ile Satılan Hazine Bonosu ve Devlet Tahvili Faiz Oranı Tablosu. Ekin Kitabevi Yayınları. J. nternet Kaynakları [1] Ertuğurul. (2006) Entelektüel Sermayenin Ölçülmesi ve Raporlanması. 4 (1/2). Bursa.tr. Engineering. [3] www. Rodriguez L. Londra. stanbul Technical University.www. Kotar E. (1996) Intellectual Capital.

Yüklenici firmalar da varlıklarını sürdürebilmek için bu faaliyetlere katılırlar. Günümüzde artan rekabet ortamında inşaat şirketlerinin bu amaca ulaşabilmeleri daha da önem kazanmaktadır. Giriş Kamu ve özel sektör yatırım planlarının gerçekleştirilmesinde ihalelere çıkarak en uygun şekilde bu yatırımlarını gerçekleştirme yoluna giderler. Bu noktada iş sahibi olan kiş i veya kuruluş yapmayı hedeflediği yatırımın en yüksek kalitede daha uygun şartlarla kavuşmayı hedeflerken. Teminat miktarı. Ancak bu ölçütlerin etkisinin firmanın bazı öznitelikleri ile bağıntılı olarak değiştiği de belirlenmiştir. ş türü. Böyle bir ortamda isteklilerin amacı öncelikli olarak bu ihaleyi kazanmak olmalıdır. Araştırmada inşaat sektöründe farklı tipteki projelerde (yol. Anahtar Kelimeler: hale. ihaleye girişte işin türüne verilen önem azalmaktadır. su ve konut gibi) iş yapmakta olan firmaların ihale stratejileri bir anket çalış ması kapsamında ele alınmıştır. mar ve Şehircilik Müdürlüğü çel. Araştırmanın bir diğer amacı ise halen yükleniciler tarafından genel olarak sübjektif olarak yapılan ihale başvuru sürecinin daha objektif kriterlerle değerlendirilmesi yönünde yüklenicilerin yararlanabileceği bir çalış ma ortaya koymaktır. Müh. Çalış ma için seçilen yüklenici firmalara anket kapsamında 22 adet ölçütün ihalelere giriş kararlarını ne ölçüde etkilediği sorulmuştur. firma personel sayısı artışı yani firma büyüklüğünün artışı ele alındığında. Bu da ancak inşaat şirketlerinin iş alma sürecinde dikkat etmeleri gereken noktaları saptamak ve bunların pratikte uygulanabilirliğini belirlemekle mümkün olacaktır. Uygun teklif. Mersin Nesrin Katırcı Öz Kamu ve özel sektör yatırım planlarının gerçekleştirilmesinde iş sahibinin hedefi olan en yüksek kalitenin en uygun fiyatla elde edilmesi genelde ihale dediğimiz süreç sonunda oluşmaktadır. Mustafa Kemal Üniversitesi Mühendislik Fakültesi nşaat Mühendisliği Bölümü skenderun. Bu husus araştırmanın birincil amacıdır.Yüklenici Firmaların Uyguladıkları Teklif Stratejilerinin ve Firma Özniteliklerinin Bu Sürece Etkilerinin ncelenmesi Hilmi Coşkun Yrd. Dr. firma şantiye sayısı arttıkça yani firma iş kapasitesi büyüdükçe. Mersin Yenişehir Belediyesi. 281 . nş. verilecek teminatın miktarının ihaleye giriş kararını yüksek oranda etkilediği görülmüştür. Bir başka örnek olarak. ş kapasitesi. statistiksel analiz sonucunda ihaleye giriş kararını en çok oranda işin türünün ve en az oranda ise teminat miktarının etkilediği bulunmuştur. Doç. Hatay Yük. Örneğin. bu yatırımı yapmayı üstlenen firma bu işten en yüksek kazançla çıkmayı amaçlar.

Ayrıca şirketlerin varlığını sürdürmelerinin yanında ihale süreci önemli bir performans göstergesidir. Böyle bir ortamda isteklilerin amacı da öncelikli olarak bu ihaleyi kazanmaktır. Farklı araştırmacılar tarafından. o andaki mali durumları ve yüklenmiş bulundukları iş miktarına göre değişmektedir (5). Bu firmaların seçilmesindeki başlıca kriter gerekli verilere daha rahat ulaşılmasıdır. Yüklenici firmalar iş alamazlarsa veya bir işi uygun olmayan bir bedelle yüklenirse geleceği tehlikeye girer. bu anket çalışmasında dikkat edilecek konuların belirlenmesi. 3. Çünkü bu yüklenici firmalar varlıklarını devam ettirmek için ihalelere katılmak zorundadır. Günümüzde artan rekabet ortamında inşaat şirketlerinin bu amaca ulaşabilmeleri daha da önem kazanmıştır. hale denildiğinde iş sahibinin işi yapmaya istekli olanlar arasında bir nevi yarışma denilebilecek şekilde istekliler arasında karşılaştırma yapabilmesi anlaşılır. Farklı yüklenicilerin işi alma arzuları. anket çalışmasının yerine getirilmesi. nşat endüstrisindeki rekabet sistemi ile ilgili ilk çalışma 1956’da Friedman tarafından yapılmıştır (1). rakiplerinin geçmiş ihalelere ait verilerinden yararlanarak yüklenicinin rakiplerini yenme olasılığının tek tek bulunması incelenmiştir (2-4). Bu sayede firma sektör içindeki gücünü ve nerede olduğunu da ortaya koymaktadır. bir yüklenicinin ihaleyi kazanabilmesi için teklifinin diğer bütün rakip tekliflerden düşük olması prensibinden hareket ederek. Anket sonuçlarının değerlendirilmesi ve yüklenicilere yardımcı olunabilecek konularda sonuçlara ulaşılabilmesi. Bu çalışmanın amacı inşaat şirketlerinin iş alma sürecinde dikkat etmeleri gereken noktaları belirlemek ve bunların pratikte uygulanabilirliğini belirlemektir. KAPSAM Bu çalışmanın kapsamı aşağıda belirtildiği şekilde belirlenmiştir: 1. Bu araştırmanın bir diğer amacı ise halen yükleniciler tarafından genel olarak sübjektif olarak yapılan ihale başvuru sürecinin daha objektif kriterlerle değerlendirilmesi yönünde yüklenicilerin yararlanabileceği bir çalışma ortaya koymaktır. ÇALIŞMANIN AMACI nşaat şirketleri de diğer ticari işletmeler gibi hayatta kalabilmek için iş almak ve bu işlerden kar elde etmek isterler.ş sahibinin hedefi olan en yüksek kalitenin en uygun fiyatla elde edilmesi genelde ihale dediğimiz süreç sonunda oluşmaktadır. L TERATÜR TARAMASI Herhangi bir firmanın bir ihale için teklif hazırlaması hayati bir karar sürecidir. Hazırlanacak veri tabanı için anket çalışması yapılması. Tüm ticari firmaların temel amacı iş 282 . Görüşme yapılacak firmaların belirlenmesi: Bu çalışmada Türkiye’de faaliyet gösteren ve genelde kamu ihalelerine katılan orta ve küçük ölçekteki firmalar seçilmiştir. 2. Friedman teklifte öngörülen kar ile ihalenin kazanılması arasındaki ilişkiyi ortaya koymuştur.

Bu tür firmaların strateji yokluğu sonucunda 283 . teklif edilen indirim oranı ile ihaleyi alma arasında doğrudan bir ilişki olduğu prensibine dayanmaktadır. Uygun ihale stratejisini geliştirmek için vurgulanması gereken bazı önemli noktalar vardır. ş yapmanın gayesi kar etmektir ve hiçbir iş hacmi ortalama bir karın yerini tutamaz (15). piyasa koşulları. • Beklenen kayıpları minimumda tutmak. halelere katılmak istenildiğinde veya teklif daveti alındığında. • Düşük teklif veren isteklileri iflas etme konusunda genellikle yüksek teklif verenler izler. mal sahibi ve o anda teklif verilen projelerin sayısı açısından fiyatta başarılı olma olasılığı irdelenir (11). Bu incelemede. • Zararına dahi olsa ihaleyi kazanmak (10). Yüksek kar etmeyi denemek hiçbir iş alamamak sonucunu doğurabilir (14). bunlar: • Çok düşük teklif veren olmak genellikle arzu edilmez. sektörün sermaye temelinin düşük olması ve bu yüzden sabit varlıklarla yapılan büyük yatırımlar için planlamanın gerekli olmamasıdır (16). Teklif hazırlama sürecinde stratejik planlamanın genelde yükleniciler tarafından ihmal edilmesinin nedeni. hale sürecinde yüklenici inşaat firmaları açısından aslında iki temel karar verme problemi vardır. • Sadece iş yapmış olmak için iş yapmak pek doğru değildir. firmanın fiyat hazırlamaya başlayıp başlamamasını belirlemek açısından incelemektir. • Kar etmenin tek yolu her işe belli bir karla teklif vermektir. o andaki iş gücü. projenin yeri ve yapısı. yüklenici firmanın üst düzey yönetiminin ilk adımı projeyi. mali ve yönetim kapasitesi. ş yapabilmek için. hem de işi alacak kadar da düşük tutmaktır. Yüklenicilerin ihaleye girişlerindeki olası hedefleri şunlardır: • Beklenen karı maksimum yapmak. 2. bu tekliflerin maliyetleri bile karşılayamamasına ve bu sebeple de planlanan yatırımların gecikmesine ve maliyet artışlarına sebep olmaktadır. Başka bir neden de yüklenicilerin pazar üzerinde denetime sahip olmadıklarını ve sadece müşterilerin kendilerinden teklif isteklerine cevap vermek durumunda olduklarını düşünmeleridir. Buradaki ‘strateji problemi’ yüklenicinin kazanma şansını maksimum kılan ve aynı zamanda en çok karı sağlayan teklifi bulmak şeklindedir (13). ş için uygun teklif fiyatı oluşturabilmektir (8). dolayısıyla uygun bir teklif hazırlamak gerekmektedir (6). halenin sonucu hakkında genel kabul gören yaklaşım. • Yatırımın belli bir kısmını geri almak. Bu karar problemleri: 1. Bu da ihaleye giriş kararının ne kadar ciddi bir faaliyet olduğunun göstergesidir. gelecekteki olası iş yükü. Bu kişiler genellikle iflasa ilk gidenler olurlar. Teklifi aynı anda hem kar edecek kadar yüksek. Diğer yönden inşaat sektörünün hızlı geliş mesine paralel olarak sektörde çalışan firma sayısının artması. Genel olarak yükleniciler yeterince düşük teklif sunarlarsa iş i kolayca alacaklarına kendilerini inandırır. Ama çok düşük teklif verildiğinde de muhtemelen elde edilecek kar çok az belki de hiç olmayacaktır. teknik açıdan yetersiz olan bazı firmaların varlığını sürdürebilmek için çoğu kez büyük indirimler teklif etmelerine.Uygun işi saptayabilmek (7). • Rakiplerin karlarını minimum kılmak.yapmaktır. Ayrıca işin ve projenin büyüklüğüne göre uygun fiyatın belirlenebilmesi için hazırlanan teklif dosyaları toplam imalat bedelinin %1’i gibi ciddi bir miktar tutmaktadır (12). firmanın teknik. işi alabilmek.

ANKET ÇALIŞMASI nşaat sektöründe farklı tipteki projelerde (yol. su ve konut gibi) iş yapmakta olan firmaların ihale stratejileri bir anket çalış ması kapsamında ele alındı. 3. 2. Çünkü işi alıp almamak bu süreç içindeki firma davranışlarıyla yakından bağlantılıdır. Gelecekte birçok iş için potansiyel iş kaynağı olabilecek mal sahibi ve girişimleri kazanmak. Bu firmalar için herhangi bir strateji olmadığını veya bilinçsizce sadece tek bir stratejinin -işi her ne pahasına olursa olsun almak. sözleşmenin büyüklüğü ve coğrafik bölge bakımından uygun bir pazar saptamak. Prestij projeleri üstlenerek işveren ve yöneticiler üzerinde kişisel statü yaratmak. Uzun vadede teklif verme stratejisi. konuya teknik yaklaşan birçok firmanın iş i alamamasına veya iş alabilmek için de diğer tekliflere benzer tutum takınmak zorunda kalmalarına sebep olmaktadır (17). 3.Şirketin performansını değerlendirmek ve bunu rakiplerle karşılaştırmak. deneyimsizlik. firmanın aşırı iş yüklenmesi gibi) olabilir.uygulandığını söylemek mümkün olmaktadır. Zararı en aza indirmek. Yüklenici firma üst yönetimi. şin türü. Firmanın üretim yapmasını ve işgücü istihdam etmesini sağlamak. Yüklenici inşaat firmaları için risk faktörleri de çeşitlidir. 6. Sonuçta ihaleye hazırlanma veya teklif hazırlama süreci yükleniciler tarafından önemsenmesi gereken bir dönemdir.Ekonomik sınırlar içerisinde firmanın inşaat hızı ve kalitesi gibi konularda prestij yaratmak. 4. 2. aşağıdaki hedeflerin belirlenmesi olarak özetlenebilir (18): 1. Geliştirilen stratejilerin amacı. Yükleniciler genelde teklif verirken kendilerince belirlemiş oldukları bir stratejiyi uygularlar. 7. yüklenicinin teknik yetersizliği. 4. 5. Teklif verilen belli bir proje için değerlendirdiğimizde ise teklif vermedeki stratejiler şunlardır (19): 1. firmanın sektörde rakip güçlere karşı kendisini en iyi şekilde savunabileceği bir konum elde etmektir. Firma sermayesinin geri dönüşümünü hızlandırmak. Bu stratejiler ise genelde tecrübe ile elde edilen yöntemlerin ve sezgilerin bir bileşkesidir. Bunlar firmaların elinde olmayan riskler olabildiği gibi firmalardan kaynaklanan riskler de (projenin kötü yönetilmesi. projeyi değerlendirirken bu tür risk faktörlerini de göz önüne almak zorundadır.Bir projenin finanssal performansını teklif verme aşamasında tahmin edilen maliyetlerle karşılaştırmak.Ciro için belirlenmiş hedefleri korumak .çoğu kez haksız rekabet sayılabilecek teklifler vermeleri. Projedeki karı maksimize etmek. haleye giren firmaların birbirinden habersiz fiyat teklifi verdiği varsayılır. 5. Yeni bir coğrafi bölgeye giriş yapmak. Çalışma için seçilen firmaların uyguladıkları ihale stratejilerinin önceden belirlenmiş olan 22 adet 284 .

13 5. yapılan puanlamanın ölçüt bazında ortalamalarının ve standart sapmalarının hesaplanması ile yapıldı.79 2.ölçütten hangileri tarafından etkilendiği istatistiksel olarak değerlendirildi.06 6.56 9. ortalama=3.75 5. Ortalama değerlere göre sıralanmış ölçütler Sıra No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Ölçüt teminat miktarı yeni personel istihdamı rakip firmalar şantiyenin firma merkezine uzaklığı iş yapılacak idare işin alınmamasının maliyeti yapılacak işin süresi teklif bilgilerinin detayları yeni bir işveren projenin detay derecesi iklim ve topoğrafik özellikler ihalenin şekli ülkenin ekonomik durumu firmanın mali durumu firmanın makine parkı ülkenin siyasi durumu işverenin mali gücü ve hakediş ödeme koşulları prestij derecesi firmanın teknik kadrosu keşif bedeli iş ile ilgili tecrübe işin türü Ortalama 2.06 5.44 7.24 2. ANKET DEĞERLEND RMES lk değerlendirme.81 6.50 puan)ankete katılan firmaların çoğu ihaleyi sadece işveren ve kendisi arasında bir faaliyet olarak görmektedir. 285 . Bu çalış ma kapsamında 65 adet anket dağıtılmış ancak bunların 20 tanesinden sonuç elde edilmiştir.50 4.42 2.62 3. Bunların bir kısmında posta ve e-postayla geri dönüş olmuş ve diğer kısmında ise birebir görüşülerek sonuçlara ulaşılmıştır. Sorulara verilen puanlara göre yükleniciler için ölçütlerin önem sıralaması Tablo 1’de verilmektedir.93 2.85 2.36 3.63 5.12 1.69 2. en az öneme sahip ölçüt “teminat miktarı” belirtilmektedir. Sapma 2.77 2.94 3.69 2. Yanıt olarak 1 puan verilmesi sorulan ölçütün teklif verme sürecinde etkili olmadığı ve 10 puan verilmesi ise ölçütün teklif üzerinde çok etkili olduğu anlamına gelmektedir.25 6.31 St.38 3. 3 tanesi yol ve üst yapı işlerinde.08 Literatürde firmaların rakiplerinin izlemekte oldukları stratejiler ve ihalelere yaklaşımları konusunda bir analiz yapmaları tavsiye edilmektedir. Anketi yanıtlayan firmalar için gizlilik ilkesi uygulanmıştır.99 2.78 2.08 2.25 5.01 3. 2 tanesi ise mekanik işlerde deneyimlidir.06 7.71 2. Ancak.00 5.21 2. Tablo 1’e göre (sıra no:3.19 7.66 2. Tablo 1.94 2.69 2. Araştırmaya katılan firmalardan 10 tanesi sadece üst yapı işlerinde.59 3.00 5.38 7.44 7. Tablo 1 ‘e göre stratejik olarak ihalelere giriş kararı verilmesinde en önemli etken olarak “işin türü” gösterilirken.13 6. 5 tanesi hem alt hem de üst yapı işlerinde. Firmaların anket sorularını 1’den 10’ a dek bir ölçekte puanlandırması istendi.81 5.

sıra no:19. Firmaların bazı öznitelikleri ile ihale stratejileri arasındaki ilişkiler de istatistiksel olarak incelendi. Tüm yüklenicilerin ilk baştaki odak noktalarının mali kaygılar ve sektördeki konum olduğu söylenebilir. Tablo 2. Şantiyenin firma merkezine uzaklığının yönetimin etkinliğini azaltacağı düşünülürken anket sonuçlarında bu faktörün ihaleye girişte karar vermeyi çok etkilemediğ i görülmüştür (Tablo 1.35 0.17 0. sıra no:4.25 0. sıra no:6. ortalama=4. sıra no:2.13 0. O anki iş için belirsizlikler. Firma personel sayıları ile ölçütler arasındaki korelasyon katsayıları Sıra No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Ölçüt iş yapılacak idare işin türü işverenin mali gücü ve hakediş ödeme koşulları iş ile ilgili tecrübe keşif bedeli yapılacak işin süresi projenin detay derecesi işin alınmamasının maliyeti şantiyenin firma merkezine uzaklığı teklif bilgilerinin detayları firmanın makine parkı firmanın teknik kadrosu ülkenin siyasi durumu prestij derecesi iklim ve topoğrafik özellikler ülkenin ekonomik durumu yeni bir işveren firmanın mali durumu ihalenin şekli yeni personel istihdamı rakip firmalar teminat miktarı r -0.00 puan). Bir başka deyişle.38 puan). firma büyüdükçe (personel sayısı arttıkça) iş için istenilen teminat miktarına verilen önemde artmaktadır. Firmanın çalışan personel sayısı firma büyüklüğünü gösterirken.81 puan).38 puan) yeni personel istihdamı daha az önemsenmiştir (Tablo 1. Bu firma öznitelikleri olarak firmada çalışan veya personel sayısı ve firmanın halihazırdaki şantiye sayısı ele alındı. Firmaların teklif verme kararlarını. ortalama=5.39 0.59 0. Tablo 2’de firma çalışan personel sayısı ile ölçütler arasındaki korelasyon katsayıları tek tek ele alınıp sıralama yapıldı. şantiye sayısı firmanın iş kapasitesini göstermektedir.30 0. Bu değişkenler arasındaki ilişkinin belirlenmesinde korelasyon katsayısı (r) hesaplandı ve her bir öznitelik için ayrı ayrı olarak sıralanıp tablolaştırıldı.09 0.32 0. ortalama=3.32 0.19 0.26 0.32 0.07 0. işin alınması veya alınmaması durumunda gelecek yükler geri planda tutulmuştur.31 0. 286 . varlıklarını sürdürmelerinin ana faktörü olan mali konuların daha çok etkilediği görülmüştür.20 0.56 0.23 0. ortalama=7.45 0.82 Tablo 2’ye göre ihale stratejileri belirlenirken “işin teminat miktarı” büyük firmalardaki karar mekanizmalarında daha önemli olmaktadır.Teklif dosyası hazırlanmasının ihale bedelinin içinde çokta küçümsenmeyecek bir değer olduğu öngörülürken firmaların çoğunun bu kaybı göz ardı ettiği görülmüştür (Tablo 1. Benzer şekilde ihalelerde firmanın teknik kadrosunun ihaleye giriş için önemli olduğu görülürken (Tablo 1.31 0.30 0.

19 0. Ankette firmalara teklif hazırlama bölümlerinin varlığı ve kimlerden oluştuğuna dair sorulan soruya bu konu ile ilgili personellerinin olduğuna dair bilgi verilmiştir.15 0.00 0.07 -0. Fakat birebir yapılan görüşmelerde departman görevlisi olan kişilerin yalnızca bu görevle sorumlu olmadıkları birden fazla işin sorumluluk alanlarına girdiği görülmüştür.32 -0. üçünde genel müdür ve yönetim kurulunun birlikte etkin olduğu. Bu noktada yukarıdaki değerlendirmeler ışığında ihale stratejisi belirlenirken en önemli ölçütün teminat miktarı olduğu söylenilebilir. Bu da demek oluyor ki günümüzde hala bu 287 .22 -0. tahmin hesapçı ve planlama programlama işini yapan kiş iler aynıdır.21 0.06 0. Tablo 3’e göre firma şantiye sayısı artıkça firmalar daha seçici olmakta ve iş in türü strateji belirlemekte önem kazanmaktadır. bir tanesinde merkez mühendislerinin ve yine bir tanesinde merkez mühendisleri ve yönetim kurulunun birlikte etken olduğu görülmüştür.Bu durum Tablo 1’deki sıralama ile çelişkili gibi görünse de. fiyat analizci.09 0. Bazı firmalarda ise ihaleye hazırlıkta keşifçi.01 0.11 0.06 0.44 -0.14 0. bu firmaların üçünde kararı merkez mühendisleri ve genel müdürün birlikte verdiği belirtilmiştir. bir tanesinde keşifçilerin. yapılan bu çalışmada daha çok orta ve küçük ölçekli firmalarla anket düzenlendiği ve bunun da sonucu bu yönde etkilediği düşünülebilir.28 -0. Firmaların ihale kararını verme kademelerine göz attığımızda. Firma şantiye sayıları ile ölçütler arasındaki korelasyon katsayıları Sıra No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Ölçüt işin türü projenin detay derecesi iklim ve topoğrafik özellikler işverenin mali gücü ve hakediş ödeme koşulları ülkenin siyasi durumu ülkenin ekonomik durumu iş ile ilgili tecrübe ihalenin şekli yeni personel istihdamı rakip firmalar firmanın makine parkı iş yapılacak idare yeni bir işveren şantiyenin firma merkezine uzaklığı firmanın mali durumu yapılacak işin süresi firmanın teknik kadrosu prestij derecesi keşif bedeli teklif bilgilerinin detayları işin alınmamasının maliyeti teminat miktarı r -0.05 0.19 -0. Bu sıralamaya göre istenilen teminat miktarı yine en önemli faktörlerden biri olarak görünmektedir.05 0. beş tanesinde yönetim kurulunca karara bağlandığı.23 -0.48 -0. Bu tür personel sayısı açısından büyük sayılacak firmalar ihalelere girişte “iş yapılacak idare”nin kim olduğu dahil çoğu özellik fazla önem taşımamaktadır. Tablo 1 ve Tablo 3 karşılaştırıldıklarında her ikisinde de “işin türü” ve “teminat miktarı” ölçütlerinin uç noktalarda yer aldıkları görülmektedir. Altı tanesinde kararın genel müdür tarafından verildiği.32 -0. Tablo 3.21 Tablo 3’de firma iş alma kapasitesi ile ölçütler arasındaki korelasyon değerlerine göre bir sıralama yapıldı.

Seçilen yüklenici firmalara anket kapsamında 22 adet ölçütün ihalelere giriş kararlarını ne ölçüde etkilediği sorulmuştur. ihale öncesi sürece gerektiği önemi verip bir teklif hazırlama birimi kurarak sürecin daha profesyonel olması için çaba gösterdiklerinde daha sağlıklı bir ihale sistemi gerçekleşecek ve firmalar sektörde hedeflerine ulaşarak varlıklarını uzun süre koruyabileceklerdir. Criteria for Contractor Selection. 1999. 10412. Ancak bu ölçütlerin etkisinin firmanın bazı öznitelikleri ile bağıntılı olarak değiştiği de belirlenmiştir. 1956. SONUÇLAR Her firmanın geleceğe yönelik belirli stratejileri olmalıdır ve bunlar değişen koşullara göre tekrar analiz edilerek sürekli yenilenmelidir. W. Bir Türk nşaat Firmasının Teklif Hazırlama Yöntemi. nşaat şirketleri. Yüksek Lisans Tezi. A Competitive Bidding Strategy. verilecek teminatın miktarının ihaleye giriş kararını yüksek oranda etkilediği görülmüştür... stanbul Teknik Üniversitesi. 1999. Yüksek Lisans Tezi. 1-12s. 288 . H. firma şantiye sayısı arttıkça yani firma iş kapasitesi büyüdükçe. Örneğin.. Kamu nşaat halelerinde Teklifin Oluşumunu Etkileyen Faktörler. Analiz sonucunda işin türünün ihaleye giriş kararını en çok oranda etkilediği ve teminat miktarının ise en az oranda etkilediği bulunmuştur. L. Ankara. 4. 1999. Construction Bidding. M. (2) Park. Construction Management and Economics.. Doktora Tezi. 1997. Bir başka örnek olarak. (5) Polat. firma personel sayısı artışı yani firma büyüklüğünün artışı ele alındığında. Chapin. (6) Irmak. Şirketlerin bünyelerinde teklif hazırlamak için yeteri kadar eleman çalıştırmamaları teklif fiyatını etkileyecek verilerin temininde yetersiz kalınması sonucuna götürmektedir. John Wiley and Sons. H. stanbul Teknik Üniversitesi. G. USA. Inc. (4) Hatush. Z. 22s. (3) Dikbaş.konuyla ilgili profesyonel bir yaklaşım yoktur. B.B. Gazi Üniversitesi.. tüm yüklenici firmalar için mali konular hayati öneme sahiptir. ihaleye girişte işin türüne verilen önem azalmaktadır. 27-34s. 19s. stanbul. 19-38. stanbul. Skitmore. (7) Işıker. stanbul Teknik Üniversitesi. Strategic Pricing for Profit. 15. Yüksek Lisans Tezi. Türk nşaat Firmalarının Teklif Verme Sürecinde Karar Vermelerini Etkileyen Faktörlerin Analizi.. stanbul. KAYNAKLAR (1) Friedman. W...R. 1992. Operations Research. Yüklenici nşaat Firmalarının Teklif Hazırlama ve Maliyet Yönetim Sistemlerinin Değerlendirilmesi. Yapılan araştırma sonuçlarına göre. 1995.A...

ve Loc... Rational Under-Pricing In Bidding Strategy: A Real Options Model... 18-185s. 2005. D.. Yüksek Lisans Tezi.(8) Runeson. ve Skitmore. 484-496. 2005. (19) Yiu. (12) Gencer. (15) Irkıçatal. Kamu nşaat halelerinde Teklifin Oluşumunu Etkileyen Faktörlerin ncelenmesi. Türkiye Kamu Yatırım halelerinde ndirim Oranlarını Etkileyen Faktörler ve Sistemin yileştirilmesine Yönelik Yaklaşımlar. To Bid or Not To Bid: A Parametric Solution. S..S. H. 16s. 27-41s. (17) Sürdürülebilir hale Yöntemi. S. D. 2003. Teklif Verme Sürecinde Olan Yükleniciler çin nşaat Sözleşmelerinde Risk Kaynakları.. K. 289 .A. 2006. stanbul Üniversitesi. A. M. 2004. Wang. Yıldız Teknik Üniversitesi. 2004.P. Boussabaine. W. stanbul Teknik Üniversitesi.. Construction Management and Economics. ve Tam. Gazi Üniversitesi. (11) Mochtar. (16) Korkmaz. 347-353. Construction Management and Economics. ve Arditi. (14) Fu. M. Start-Up and Steady-State Learning In Recurrent Bidding. G.Y. stanbul. The Effect of Client and Type and Size of Construction Work on a Contractor's Bidding Strategy..L. C. Ankara (18) Liu.. 36. A General Multivariate Analysis Approach for Determining Bid Mark-Up Strategy. A. Skitmore. Yüksek Lisans Tezi. Building and Environment. ve Lo.. 393-406. 2001.S. J.H.K. 38s. 475-484. stanbul. Building Research & Information. 18. Ankara.Y. 19. 2004. ve Lai. 2002.. K. D. M. stanbul.. Construction Management and Economics. M.. Tendering Theory Revisited. 32(6). H.K. 2001. Yüksek Lisans Tezi.P. 23... H. Construction Management and Economics 17.. Doktora Tezi. Construction Management and Economics. 1999. 457-466.. C. 285-296.. 405-415. nşaat Teklif Stratejileri ve Karar Modellerinin ncelenmesi. (13) Uran.. Pricing Strategy In the US Construction Industry. (9) Wanous. (10) Drewa. Türkiye Müteahhitler Birliği.. ve Lewis. 7s.. 24. 2000. Drew. A.

.

Zaman. masraflar analize dahil edilmemiştir. kaba inşaatın malzeme ve işçilik bedelleri gibi kalemler ele alınmış olup. maliyet ve kalitenin önem kazanmasıyla. tünel kalıp sistemi ile yapılan imalatların ilk yatırım maliyetlerinin yüksek olmasına karşın toplu konut gibi tekrarlı yapılarda kalıp malzemesinin birçok kere kullanılabilmesiyle toplam yatırım maliyetinin geleneksel kalıp sistemle yapılan imalata göre daha ekonomik bir çözüm olduğu ortaya çıkmıştır.com Öz Gelişen teknolojiyle birlikte insan ihtiyaçları değişmekte ve yeni yapı türleri ortaya çıkmaktadır. doğramalar vb. izolasyon. 291 . Maliyet hesaplarında. makine ve teçhizat gibi kaynakların en iyi şekilde kullanılması gerekmektedir. betonarmenin inşaat alanında yaygın olarak kullanılması ile birlikte düşünüldüğünde. malzeme. tünel kalıp sistemi ve geleneksel (konvansiyonel) kalıp sistemi arasında maliyet karşılaştırılması yapılmıştır. Tünel Kalıp. Bu kriterler.B. geleneksel kalıp sistemine dönüştürülerek. Maliyet Analizi. yeni kalıp sistemlerinin düşünülmesi ve bunların inşaat sektöründe kullanılması zorunlu hale gelmiştir. Kalıp Maliyeti. Toplu Konut daresi tarafından tünel kalıpla inşa edilmiş olan K tipi binanın projesi. Bayındırlık ve skân Bakanlığının 2009 birim fiyatları ve serbest piyasa fiyatları kullanılmıştır. konut açığını ortadan kaldırmak için yapı ölçekleri büyümekte ve inşaatın bitirilmesi için gereken zaman. kalıp sistemleri arasındaki maliyet farklılıklarının saptanabilmesi amacıyla. kaba inşaata göre hesaplanmış olup ince inşaat maliyetleri göz önünde bulundurulmamıştır. klasik yapım metotlarının yetersiz kaldığı görülmektedir. Hesaplar. her iki sistem için aynı maliyete sahip olan temel imalatı.D. tekrar sayısı göz önüne alınarak bir bina üzerinde yapılmıştır. Binaların maliyetleri.D. Geleneksel kalıp sisteminin ve tünel kalıp sisteminin.Tünel Kalıp Maliyetleri le Geleneksel Kalıp Maliyetlerinin Karşılaştırılması Aynur Kazaz Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi nşaat Mühendisliği Bölümü Yapım Yönetimi A.com Betül Soyçopur Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi nşaat Mühendisliği Bölümü Yapım Yönetimi A. yatırımın toplam maliyetinde yarattıkları farkı belirleyebilmek için. Hızlı nüfus artışı ile birlikte. sadece her iki sistemde değişiklik gösterecek olan. Bu çalışmada. Antalya. Anahtar sözcükler: Geleneksel Kalıp. para ve insan gücü de artmaktadır. Tel: (0534) 745 15 00 E-Posta: betulsoycopur@yahoo. Tel: (0534) 745 15 00 E-Posta: betulsoycopur@yahoo. Antalya. Bu nedenle tesis. Çalış manın sonucunda.B. hafriyat.

Betonarme yapıların inşaat sektöründe yoğun olarak kullanıldığı da göz önüne alındığında. beton prizini alıncaya kadar ağırlığını taşımak ve yanal basıncı önlemek üzere geçici olarak yapılırlar. 6. geleneksel ahşap kalıplar. Yapı kalıbından. Kalıbın hareketli parça sayısı az olmalıdır. beton ağırlığından ve beton dökümünden dolayı ortaya çıkan yükleri şartnamelerin öngördüğü güvenlikle taşıyabilmelidir. beton prizini tamamladıktan sonra sökülürler. yeni tasarlanan imalatların gerçekleştirilebilmesi için yeni kalıp sistemlerinin de tasarlanması gerekmektedir. 2008). 3. Kalıplar. Kalıp malzemesi olarak kullanılan ahşap. çarpma ve bozulmaya karşı dayanıksızdır. Tüm şartlan sağlayan bir kalıp sistemi mevcut değildir. Uygulamada tüm şartları sağlayan bir kalıp sistemi bulunmamaktadır. sürtünme. Kalıplar. yapı ölçekleri her geçen gün daha da büyümektedir. Belirli bir amaca hizmet edebilen kalıplar diğer bir amaç için yetersiz kalabilmektedirler. Bununla birlikte nüfusun hızlı artışı ile konut gereksinimi de artmakta olup. dairesel kesitli olarak 292 . Bununla birlikte. 5. Ancak yeni tasarıların.) ahşabın dış etkilere karşı korunması gerekmektedir. 1. betona istenilen şekli vermek. Geleneksel Kalıplar Beton ve betonarmeden inşa edilecek yapı elemanlarına biçim ve ölçülerini verebilmek amacıyla ahşaptan yapılan yüzey kaplama ile bu kaplamanın bağlanması ve desteklenmesi için kullanılan parçalardan meydana getirilen sisteme “geleneksel kalıp sistemi” denir. endüstriyel ahşap kalıplar. yapının toplam maliyetinin optimize edilmesidir. Kalıp. su emmeye. yapımda kalıp ve kalıp sistemi seçiminin önemli olduğu gerçeği ortaya çıkmaktadır. yeni yapı türlerinin ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Kalıp sistemi yapıdan ve plandan bağımsız olmalıdır. taze betona şekil vermesinden başka beklentiler de bulunmaktadır. Ahşap kalıp malzemeleri imalatı itibari ile dikdörtgen kesitli olduğundan.Giriş Gelişen teknoloji ile insanların beklentilerinin hızla değiş mesi. Kalıbın usta gereksinimi mümkün olduğunca az olmalıdır. bunların içindeki en önemli kazanç. Beton ve betonarme yapılarda taze betona istenen şekli verebilmek için betonun kendini taşıyabileceği süreye kadar onu taşımaya yarayan ve yapım imalatının bünyesine girmeyen yardımcı sistemlere “yapı kalıbı” denir (Kasapoğlu. Kalıptan beklenen en önemli kriterlerden biri de ekonomik olmasıdır. toplam yapım giderlerinin yaklaşık %10'luk bir dilimini kalıp maliyeti oluşturduğu göz önüne alındığında. Bu nedenle bir takım işlemlerden geçirilerek (ahşabın yağlanması vb. nşaat sektöründe kullanılan kalıplar. ölçülere uygun ve sızdırmaz olmalıdır. Bu sebeple inşaat sektöründe yeni yapım tekniklerinin geliştirilmesi kaçınılmaz bir hal almıştır. çelik kalıplar (tünel kalıp bu kategoridedir) ve özel kalıplar olarak sınıflandırılabilirler. 2. diğer bir amaç için uygun olmayabilir. Kullanılan kalıp temiz. 4. mevcut sistemlerle karşılaştırılması yapıldığında. inşaat sektörüne ve yapılan imalatlara birçok açıdan kazanç sağlaması gerekmektedir ki. Uygulamada belirli bir amaç için kullanılan kalıp yüzeyleri. Bunlar.

Kalıptan çıkan yüzeyler duvar kağıdı veya boyaya hazırdır. Tünel kalıp fabrikasyon olarak imal edilir ve kesin boyutları vardır. Tünel kalıp imalatı. Dış perde kalıp yüzeylerine istenen hazır tekstür elemanları konarak arzu edilen dekoratif dokular elde edilebilir. Bu nedenle mimari tasarımı sınırlayıcı etkisi vardır. Bu sistemde duvar ve döşeme beraberce yerinde dökülmektedir (Balkabak. kalite ve fabrikasyon tutarlılığını esneklik ve tasarrufla birleştiren bir sistemdir. Bu sayede duvarda tesisat için yapılacak beton kırımı ve ekstra işçilik önlenmiş olmaktadır. Tünel kalıbın kurulması ve sökülmesi oldukça kolaydır ve işçilik gereksinimini en aza indirgemektedir. Kalıp malzemesi defalarca kullanıldığı halde tünel kalıpla her seferinde düzgün yüzeyler elde edilmekte ve bu düzgün yüzeyler sıva gerektirmemektedir (Apay ve diğerleri. Tünel kalıplar imalat tekniğ i bakımından milimetrik hassasiyetle üretilir ve belli sayıda bir üretim amaçlandığ ı zaman.b. 2005). kullanılan kalıp malzemesin çelik olması nedeniyle ısıl yardım kolayca yapılabilmektedir ve böylece betonun priz alma süresi hızlandırılarak imalatın kısa 293 . 1998). Kule vinç yardımıyla monte ve demonte edilir. Bu itibarla tünel kalıp sistemiyle betonarme döşeme inşaatının sözü edilen açıklıklarla ekonomik olarak inşa edilebilmektedir. Böylece yapının direncinde artış sağlanmaktadır (Apay. yerinde dökülen ana yapıyla birleştirilip kullanılmaktadır (Balkabak. v. 2003). imalatın hızlı ilerlemesine olanak sağlamaktadır. kalıbın kurulmasında uygulama kolaylığı ile öne çıkmaktadır. Tünel kalıp sistemlerinin uygulanmasında. iyi bir planlama ile yapımda üretim hızının artırılmasının yanı sıra ekonomi de sağlamaktadır (Sümer. çok hızlı inşaat temposu sağlaması. sıhhi tesisat ve kalorifer tesisatı için kullanılacak olan boru vb. 1998). 2003). Sistemin en önemli özelliklerinden biri 8 saatlik çalış ma ile 24 rotasyonlu (rotasyon: yapılan işlem basamakları) bir iş programı uygulanabilmektedir (Apay ve diğerleri. ön yapımlı (cephe elemanları. Monolitik yapı sistemi deprem bölgeleri için en elverişli sistemdir. Tünel kalıp sistemleri. merdivenler. Bu sistemde temeldeki bağlantı kirişlerine duyulan ihtiyaç azalmakta ve tek bir kiriş gibi görev yapmaktadır. betonarme yapılarda taşıyıcı duvar ve döşemenin bir defada dökülmesine olanak veren tünel şeklindeki çelik kalıplar sistemidir. Tünel kalıp sistemde elektrik tesisatı. sahanlıklar. betonarmenin fiziksel özelliklerinin sağlamış olduğu avantajlardan büyük ölçüde yararlanılmakta ve sistem işlerliği sağlandığı takdirde ekonomik çözümler elde edilebilmektedir. Bu sistemde perde ve döşemeler birlikte kalıplanır (monolitik bir yapı elde edilir). tünel kalıp içinde ya donatıya bağlanabilen özel boruların ya da tünel kalıba yerleştirilen tesisat duvarlarının içinden geçirilmektedir. zaman. Isı izolasyonu yönetmelik ve ısı açısından tünel kalıba kolaylıkla adapte edilebilir. 2003). Tünel kalıp sistemi. Sistemin nitelikleri gereği.) bazı yapı elemanları. malzemeler. Tünel kalıp sistemde. Tünel Kalıplar Tünel Kalıp Teknolojisi. 1983). Ayrıca ahşap doğadan direkt olarak elde edilmektedir ve ağaçların yok edilmesi ile ekolojik dengenin bozulmasında etkin rol oynamaktadır. Bununla birlikte. imalatın tamamına yakınının perde duvardan oluşuyor olması ile yüksek rijitlikte. Beton duvar ve döşemeler yangına karşı tam dayanıklıdır (Sümer. Gelişmekte olan ülkelerde konut inşaatlarına ait maliyetlerin düşürülmesi için döşeme açıklıklarının 5 metreyi geçmeyecek şekilde module edilmesi gerekir.tasarlanan projelerde zorluk çıkarmaktadır. yani deprem güvenliği yüksek yapılar elde edilebilmektedir.

Bu nedenle kalıp maliyeti çok önem kazanmaktadır. geleneksel kalıp sistem ile yapılan imalata göre daha kısa sürede tamamlanmaktadır. Yine malzemede olduğu gibi tekrar sayısı işçilik maliyetinin düşmesine neden olmaktadır.sürede bitmesine olanak sağlanmaktadır. 294 . Kullanma sayısı artınca kalıbın ön maliyeti yüksek olsa bile yatırımın maliyetinde düşüş gözlenmektedir. hasır kiriş ve kolon b) Çelik hasır ve elek.Ş. kalıp malzemesinin tekrar kullanılabilme sayısıdır. 100 m2’lik bir konutu baz alarak. Tablo 1’deki sonuçları elde etmiştir. Tünel Kalıp ve Konvansiyonel Kalıp Sistemlerde Süre Karşılaştırılması. Tüm bunların yanı sıra. Kalıp maliyetini etkileyen en önemli faktörlerden biri. Tablo 1. Geleneksel Sistem 1 Kalıbın hazırlanması 2 a) Demir. tesisatı döşenmesi 3 Elektrik tesisatı döşenmesi 4 Kalıpların takviyesi 5 Beton dökülmesi 6 Beton bakım ve sulama 7 Kalıp sökümü 8 a) Ara duvar örülmesi b) Prefabrik bölme pano montajı 9 Kapı kosası montajı 10 a) Kaba ve ince sıva (iç-dış) b)Prefabrik cephe-merdiven montajı TOPLAM Geleneksel Sistem 5 gün 1 gün ---------1/2 gün 1/2 gün 1/2 gün 8 gün 1/2 gün 1 gün ------1 gün 2 gün ------20 gün Tünel Kalıp 1/2 gün ------1/4 gün ------------1/2 gün 1 gün 1/4 gün ------1 gün 1 gün ------1/2 gün 4 gün Genel olarak yapı kalıpları sınıflandırıldığı zaman uygulanan proje için en ekonomik ve uygun kalıp sisteminin tercih edilmesi gerekmektedir. Kalıp maliyetini. Bu amaçla iki kalıp sistemi arasında süre karşılaştırılması yapan Mesa malat Sanayi ve Ticaret A. Tünel Kalıp ve Geleneksel Kalıp Sistemlerinin malat Sürelerinin Karşılaştırılması Tünel kalıp sistemi ile yapılan imalat. kalıbın yapıldığı malzemeler ile kalıp imali için gerekli olan yapım ve söküm işçilikleri oluşturmaktadır. tünel kalıp sisteminin ilk yatırım maliyeti yüksektir ve bu nedenle toplu konutların dışında kullanımı ekonomik olmadığından uygun bir yöntem olduğu söylenemez.

Islak hacimler için ara bölmeler ve tünel kalıp elemanlarının demontajı için boş bırakılan cephe. demir metrajları ve kalıp metrajları. Tünel kalıp sistemlerde ise ağırlıklı olarak hasır çelikler kullanılmaktadır. vb.1 paket programından alınmıştır. Sonuçta. Normal inşaat demirine oranla çubukların düzeltilip kesilerek 295 . 4200 kg/cm ) olduğu. geleneksel kalıp sistemine dönüştürülerek. Zemin emniyet gerilmesinin 15 t/m2 olduğu. tekrar sayısı göz önüne alınarak bir bina üzerinde yapılmıştır. Nervürlü donatı sınıfının S420 (Akma sınırının. hafriyat. 2. Maliyet hesabı. geleneksel kalıp sistemde imal edilecek olan duvar miktarı tünel kalıba oranla daha fazla olacaktır ve bu da geleneksel sistemle imal edilmiş yapının duvar maliyetinin daha fazla olacağı anlamını taşımaktadır. plak döşeme olduğu. daha az miktarda donatı ile aynı mukavemet sağlanmaktadır. izolasyon. geleneksel kalıp sisteminde daha fazla duvar imalatı olması gerekçesiyle. Bir dairenin net kullanım alanı 100 m2’dir. “bodrum + 4” katlıdır. tuğla duvar olarak imal edilmektedir. beton metrajları. doğramalar. betonarme statik hesapların yapılmış olduğu STA4CAD V12. iki sistem arasında maliyet karşılaştırılması yapılmıştır.Bulgular Bu çalış mada. Bodrum katta 1 adet kapıcı dairesi. Geleneksel kalıp için kullanılan donatı. yatırımın toplam maliyetinde yarattıkları farkı belirleyebilmek için. 3. Toplu Konut daresi tarafından tünel kalıpla inşa edilmiş olan K tipi binanın projesi. 4. Ø8-12 mm ve Ø14-32 mm’lik nervürlü çelik donatılardır. Temelde radye temel sistemi kullanılmıştır. Tünel kalıp sistemde imalatın büyük bir çoğunluğunun betonarme perde duvarlardan oluşması nedeniyle duvar işçilikleri olabildiğince azdır. yapının beton. Tüm döşemelerin. Binaların 2. duvar işçiliği ve malzeme fiyat analizleri yapılmıştır. Geleneksel kalıp sisteminin ve tünel kalıp sisteminin. duvar maliyetinin daha fazla olduğu görülmüştür. Örnek olarak alınan projedeki çelik donatıların akma sınırı 4200 kg/cm2 iken. Geleneksel sistem ve tünel kalıp sistem ile çözülen yapı modellerinin. Birim fiyatların güncel değerleri kullanılarak. Tünel kalıp sistemler ile yapılan tümü perdeli yapılar ile geleneksel ahşap kalıp sistemiyle yapılan perde-çerçeveli yapıların duvar metrajlarının fark getireceğ i düşünülerek. Bina. Hesaplar. Tünel kalıp sistemi ile geleneksel kalıp sisteminde kullanılacak tuğla malzemeler. Maliyet hesaplamalarında. Bu nedenledir ki. hasır çeliğin akma sınırı 5000 kg/cm2'dir. sadece her iki sistemde değişiklik gösterecek olan kaba inşaatın malzeme ve işçilik bedelleri gibi kalemler ele alınmış olup. kapıcı daireli plana göre yapılmıştır. masraflar analize dahil edilmemiştir. Tünel kalıp sistemde çelik hasırların kullanılması ile üretim hızı artmakta. demir ve kalıp maliyetleri hesaplanmıştır. Bayındırlık ve skân Bakanlığının 2009 birim fiyatları ve serbest piyasa fiyatları kullanılarak işlem yapılmıştır. 5. derece deprem bölgesinde inşa edileceği. sığınak ve depolar. Hasır çelik donatı sınıfının S500 (Akma sınırının. her iki sistem için de aynı maliyete sahip olan temel imalatı. Çelik hasırların şantiyede kolay taşınabilecek ağırlıkta olması nedeniyle montajı kolay ve çabuk olmaktadır. Tüm modellerin analizinde: 1. diğer katların her birinde ise 4 adet daire bulunmaktadır. aynı nitelikte olmasına rağmen kullanım miktarları farklıdır. 5000 kg/cm2) olduğu. kabul edilmiştir. Geleneksel kalıp sistemde iç bölmeler ile birlikte dış cepheler de duvar imalatının bünyesine girmektedir. Beton sınıfının C20 (fck = 200 kg / cm2) olduğu. 6.

Programdan alınan yaklaşık metraj bilgilerine göre maliyetler hesaplandığında Tablo 2’deki sonuçlar elde edilmiştir. donatının bükülmesi gibi işçilikler ortadan kalkmaktadır. duvarların iç ve dış yüzeylerini. Son olarak karşılaştırılması gereken maliyet ise sıva maliyetidir.hazırlanması ve bağlanması yerine. geleneksel kalıp sistemi (çerçeveli sistem) ve tünel kalıp sistemi (perdeli rijit sistem) için ayrı ayrı projelendirilmiş ve statik betonarme hesapları STA4CAD V12.2 m3 iken tünel kalıp sisteminde kullanılan beton miktarı 705. Binanın dış çeperleri aynı metrekareye sahip olsa bile beton üzerine yapılacak sıva ile tuğla üzerine yapılacak sıvalar farklık arz etmektedir. düzgün aralıklarla teşkil edilmiş çelik hasırların montajı kısa zamanda gerçekleşmekte ve dolayısıyla işçilikten tasarruf sağlanmaktadır. Tünel kalıbın ilk yatırım maliyeti çok yüksektir. geleneksel kalıp sistemde kullanılan beton miktarı 647.1 paket programı ile yapılmıştır.4 m2 olur. Sıva sayesinde duvar ve tavanlardaki düzgün olmayan yerler düzeltilmektedir. Geleneksel sistemde. Bu çalışmada bir binaya ait maliyet hesabı yapılması nedeniyle tünel kalıbın tekrar sayısı (600–1000 kez) göz önünde bulundurulup 600 kez kullanıldığı varsayılarak bir bina için bir oran bulunmuştur ve yapı kalıp maliyeti bu orana göre hesaplanmıştır. vincin nakliye ve kurulum bedelleri hesaplanmış ve tünel kalıbın toplam kalıp maliyetine dâhil edilmiştir. Sıva.36 m3 olarak belirlenmiştir. bodrum ve zemin katlarda kullanılan kalıplar üst katlara da yeterli geleceğinden. Ayrıca şantiyede donatının taşınması kolaylaşmakta. gerekli işçilik. Bu durumda hasır çelik kullanımı bir avantajdır. yapının nem miktarı ve ısı korunumu konusunda ayarlayıcı bir etkisi de vardır. dolayısıyla beton maliyeti de geleneksel kalıp sistemine kıyasla daha yüksek çıkmaktadır. Geleneksel kalıp sistem için kullanılacak olan malzeme ve işçilik maliyetleri ile tünel kalıp sistemi için kullanılacak olan malzeme ve gerekli ekip-ekipman maliyetleri hesaplanmıştır. geleneksel sistem içinde daha fazla donatı kullanıldığı ve bu durumda toplam donatı maliyetinin daha fazla olduğu görülmüştür. Kule vinç kiralama. Sıvanın. Proje verilerine göre. 296 . Ahşap kalıpların en fazla 3 defa kullanılabileceği düşünüldüğünde. Daha az sayıda işçi ile daha kaliteli inşaat yapılabilmektedir. Tünel kalıp sistem için kurulumun gerçekleşmesi vinç ile yapılmaktadır. Yapıda her iki sistem için de kullanılan beton sınıfı C20 olup projelerden edinilen veriler ışığında. daha kalın sıva gerektiren geleneksel kalıp sisteminin sıva maliyetinin de daha fazla olduğu göze çarpmıştır. Tünel kalıp sistemde yapının taşıyıcı sistemi tamamen perde duvarlardan oluştuğu için yapının imalinde daha fazla beton kullanılmakta. toplam kalıp miktarı 1253. Bu veriler ışığında geleneksel sistemin kalıp maliyeti hesaplanmıştır. Ayrıca tünel kalıp sisteminde ise çelik kalıplar kullanılmakta ve bu sayede betonda pürüzsüz bir yüzey elde edilmekte ve inşaatın kalitesi de yükselmektedir. K tipi bina. taşıyıcı sistemi oluşturmak için ahşap kalıplar kullanılmaktadır. kaba yapının bütün derzlerini ve pürüzlerini örtecek şekilde kaplamaktadır. Bu nedenle sıva maliyetleri karşılaştırılmış olup analizler sonucunda.

insan gücüyle zorlukla ve uzun zamanda yapılan işler daha az toleransla.059. 1983. kalıp malzemesinin 600 – 1000 kez kullanılabilmesi ile konut sayısının arttığı durumda en fazla 3 kez kullanılabilen geleneksel kalıp sistemine göre projenin ilerleyen safhalarında ciddi oranda maliyet düşüşüne sebep olmaktadır.40 20. 1998.. Eskişehir.883. Kaynaklar BALKABAK. 2008. kalemlerdeki işçilik ve malzeme bedellerinin geleneksel sisteme nazaran daha az olması. yapı toplam maliyetindeki düşüşlerin sebeplerindendir. Teknolojik gelişmelerin inşaat alanına yansımasıyla inşaat sektöründe makineleşme artmış olup. Deprem Sempozyumu Sf:907-908. APAY.Tablo 2.A. Ayrıca kullanılan kalıp malzemesinin çelik olması ile betonda pürüzsüz bir yüzey elde edilmekte ve bunun sonucunda inşaat kalitesi yükselmektedir."Türkiye'de Konut Sorunu ve Çözümünde Geliştirilen Yeni Teknolojiler" Anadolu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora Tezi. tünel kalıp sisteme göre tasarlanan binalar yüksek rijitlikte olup.55 38.243. yapı deprem kuvvetlerine karşı daha güvenli hale gelmektedir. "Seri Kalıp Teknolojisinde Tünel Kalıp Sistemler ve Genel Özellikleri" Süleyman Demirel Üniversitesi Yüksek Lisans Tezi. Deprem Dayanıklı Yapı Tasarımında Optimum Taşıyıcı Sistem Seçimi. iki sistem arasında maliyet karşılaştırması yapılmıştır..690. Konvansiyonel Sistemlerle Karşılaştırılması”. Tüm bunların yanında. duvar. A.427. F. tünel kalıp sistemin pahalı bir ön yatırım gerektirdiği halde.64 20.67 157.59 TÜNEL KALIP S STEM (TL) 74.598. .413. Ekonomikliğin sağlanmasının diğer bir nedeni de. 2005. "Depreme Dayanıklı Yapılarda Tünel Kalıp Sisteminin Kullanılması".175.00 32.064.37 18. daha iyi nitelikte ve daha kısa sürede gerçekleşmeye başlamıştır.. vb.. “Tünel Kalıp Sistemlerle Üretilen Perdeli Taşıyıcı Sistemlerin. Adana. Tünel kalıp sistem de bunun örneklerinden birisidir.66 23.40 56.73 Sonuçlar Bu çalışmada. Kocaeli 2005.Y. Çalış manın sonucunda. Toplam Maliyet.154. GELENEKSEL KALIP S STEM (TL) BETON DEM R DUVAR SIVA KALIP TOPLAM 68.97 20.67 215. Kalıbın defalarca kullanılabilmesinin yanı sıra sıva.. Isparta.556. APAY. tünel kalıpla inşa edilmiş bir binanın projesi geleneksel sisteme çevrilerek. YILMAZ.P. Sakarya. 297 .. 2003. yapım süresinin kısa olmasından dolayı işgücü ve anaparanın uzun süre bağlı kalmasının önlenmesidir.412.E.. SÜMER. KASAPOĞLU. Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Cilt7/Sayı 2. AYDIN. Çukurova Üniversitesi Yüksek Lisans Tezi.

.

otomasyonun etkisiyle direkt işçilik maliyetlerinin payı azalmıştır. Dönüşü sağlanan 85 adet anketin analizi sonucunda. dikkate alınıyor ise hangi gider grubuna dâhil edildiği sorulmuştur. inşaat işletmelerinin ancak %49. inşaat sektöründe çok yönlü ve önemli kayıplara kaynaklık ettiği kuşkusuzdur. Çünkü ürün kalitesi ile ilgili beklentilerin yükselmesi yanında maliyet girdilerinin düzeyi ve niteliği de değişmiştir. mühendislik ve uzman işçilik maliyetlerinin üretimdeki ağırlığını artırmıştır. maliyet yönetiminde genel giderlerin önemi ve konunun Türk muhasebe sisteminde ele alınış şekli incelenmiştir.27’si genel giderleri. Anahtar Kelimeler: Genel Gider. Bu durumun. Hatta birçok sanayi dalında gittikçe daha çok işletmenin direkt işçilik kalemini iptal ederek bu maliyeti dolaylı işçilik olarak genel üretim maliyetlerine dâhil ettiği görülmektedir. Bu kapsamda önce genel gider kavramı. enerji. Türk inşaat sektöründe maliyet analizi yapılırken genel giderlerin ne düzeyde ve hangi doğrulukla dikkate alındığının araştırılması hedeflenmiştir.Ü. varlıklarını devam ettirebilmeleri için yeni üretim ortamıyla uyumlu maliyet yönetim sistemlerini benimsemeleri gerekmektedir. nşaat Mühendisliği Bölümü. %41. işletmelerin. Feyzullah Kadırhan Ç. Bu çalışmada. nşaat Sektörü 1. Sonra da halen inşaat sektöründe faaliyet göstermekte alan yüklenicilere anket uygulanarak konuya yönelik veriler toplanmıştır. bunların inşaat ön keşfinde dikkate alınıp alınmadığı. Maliyet Tahmini. Emin Öcal..nşaat Sektöründe Genel Gider Kavramı ve Yapı Maliyetine Yansıtılma Düzeyi M. inşaat sektöründe karşılaşılması muhtemel 77 adet gider kalemi sıralanarak. Adana/Türkiye Tel: (322) 338 60 84 E-Posta: emocal@cukurova. Bu kadar çok gider kalemi göz ardı edilerek belirlenecek bir ön keşfin gerçeği yansıtması beklenemez.50’si direk giderleri doğru gruplandırabildiği. üretimle direkt işçilik arasındaki bağın hayli zayıflamasına neden olmuştur.07’sinin ise pek çok doğrudan (direkt) gider kalemini ön keşifte hiç dikkate almadığı anlaşılmıştır. Uygulanan ankette. Üretim alanındaki söz konusu gelişmelere bağlı olarak maliyetlerin yapısındaki bu değişim.66’sının bazı genel gider kalemlerini. Özellikle bilgisayar teknolojisi ve otomasyonda ortaya çıkan ilerlemeler. Maliyet Yönetimi. %25. %19. Bunun sonucu olarak üretim maliyetleri içinde genel üretim giderlerinin payı artarken. Giriş Rekabetin küresel boyuta ulaştığı günümüzde.tr Öz nşaat ön keşfi hazırlama aşamasında yapı maliyetini önemli ölçüde etkileyen genel gider kalemlerinin yeterince dikkate alınmaması nedeniyle ön keşif tutarlarının çoğunlukla gerçeği yansıtmadığı yönünde ülkemizde yaygın bir kanat vardır.edu. 299 .

harçlar. ülkemizde genel olarak yapı üretimine hazırlık aşamasında gerçekçi ve ayrıntılı maliyet tahminine yönelik sistematik yaklaşımlar oldukça sınırlıdır. geleneksel maliyet muhasebesinin maliyet analizinde hatalara sebep olduğu ve bu yüzünden mamul maliyetlerinin doğru olarak hesaplanamadığ ı yönünde kuşkular artmış ve tartışmalar başlamıştır. Sabit nitelikli olan ve üretim faaliyetine bağlı olarak ortaya çıkan bu giderler. Elde edilen verilerin analizi sonucunda. analiz edilebilir. işletmede idari kademelerde çalışan ve esas itibariyle üretim faaliyetleri ile doğrudan ilgisi olmayan bölümlerin personel giderleri. maliyet yönetiminde genel giderlerin önemi ve konunun Türk muhasebe sisteminde ele alınış şekli incelenmiştir. işletme ile ilgili vergiler. Bu çalışmada. aidatlar. Ülkemizde toplam yatırımların yaklaşık %50’sini oluşturan inşaat sektörüne 200’den fazla alt sektör girdi sağlamaktadır ( ntes.1. Dolayısıyla inşaat ön keşifleri çoğunlukla genel kabullere dayalı olarak belirlenmekte ve bu nedenle de gerçekleşme düzeyleri oldukça düşük olmaktadır. işletmeler için “yönetilebilir” gider kategorisinde olup. Bu bağlamda genel giderleri. işletmelerde ürün veya hizmetlere doğrudan mal edilemeyen giderler olarak sınıflandırmak mümkündür. Gelenekselleşmiş olan bu davranış şekli. inşaat sektöründe yapı ön keşfinin çıkarılması aşamasında özellikle genel gider grubunda yer alan maliyet kalemlerinin ne düzeyde dikkate alındığının saptanması amaçlanmıştır. Bu kapsamda önce genel gider kavramı. bu bölümde kullanılan demirbaş amortismanları. 2002). Türk inşaat sektöründe genel giderlerinin maliyetlere yansıtılması konusunda önemli eksikliklerin olduğu yönünde bulgulara ulaşılmıştır(Kadırhan. Genel Gider Kavramı Üretim ve ticaret işletmelerinde. Genel Giderlerin Gruplanması Üretim mühendisliğinde genel giderler. Bu tartışmalar işletmelerde. 2. gider türlerinden oluşmaktadır (Maç. inşaat sürecindeki parasal hareketlerin muhasebeleştirilmesinde de devam etmektedir.Bunun sonucu olarak. inşaat sektöründe parasal kaynak ihtiyacı ve işin süresine yönelik tahminlerde ciddi sapmalara neden olmaktadır. Belirtilen nedenlerle sektörde üretim maliyetinin gerçekçi biçimde tahmini. yatırımların öngörülen süre ve maliyetle gerçekleşmesi ve kaynakların etkin biçimde kullanılması açısından büyük önem taşımaktadır. girdilerin gruplanması ve bunların maliyete yansıtılması konusunda yeni yaklaşımları da beraberinde getirmiştir. bütçelendirilebilir ve 300 . Ancak maalesef. Bu da inşaatların vaktinde tamamlanmamasına ve buna bağlı çeşitli kayıplara neden olmaktadır. 2009). 2. Detaylı maliyet analizi ve yönetimi ile ilgili söz konusu yetersizlikler. Sonra da halen inşaat sektöründe faaliyet göstermekte alan yüklenicilere anket uygulanarak konuya yönelik veriler toplanmıştır. gözden geçirilebilir. Dolayısıyla tedarikçi kuruluşlar da dikkate alındığında inşaat sektörünün Gayri Safi Milli Hâsıladaki (GSMH) payı yaklaşık %33 ve istihdama katkısı %12 düzeyindedir. 2005). genel giderler çeşitli ampirik yaklaşımlarla tanımlanmaya ve sınıflandırılmaya çalışılmıştır. imalat ve hizmet alanlarını da kapsadığından bu sektörde meydana gelen olumsuzlukların etkisi de yaygın olmaktadır. nşaat sektörü. hukuki danışmanlık vb.

Buna göre. Ancak kontrol edilemeyen genel giderler de mevcuttur ve bu bağlamda genel giderleri kontrol edilebilen ve kontrol edilemeyenler olarak gruplamak da mümkündür. Yöneticiler ise. Kontrol edilen veya edilemeyen genel giderler aynı kontrol mekanizmasına tabi değildir. Her ne kadar hepsinde aynı yönetimsel kontrol prensipleri uygulansa da bunlar arasında ayrım yapılması ve farklı organizasyon seviyelerinde ele alınmaları maliyet yönetiminde daha sağlıklı sonuç vermektedir. Genel Giderlerin Kontrolü Genel giderlerin hesaplanması. Sonuç itibariyle. Farklı motivasyonlar ve davranışlar gerekmektedir. Kontrol edilemeyen genel giderler.2. satış giderlerinden veya üretimin kontrolünden farklı bir problemdir. genel giderlerin kârı azaltan önemli bir etken olduğunun farkındadırlar ve bu giderleri asgariye indirerek daha büyük kârlar elde etme peşindedirler. dareciler daha fazla mal veya hizmet sunumu. genel giderlerin kontrolü. şletme bünyesinde oluşan krizler çoğunlukla genel giderlerin artmasıyla sonuçlanır. Bu nedenle genel giderlerin yönetimi işletmeler için özellikli bir konudur. Dolayısıyla genel giderler yöneticilerin karar ve inisiyatiflerinden etkilenmektedir. işletme departmanlarında oluşan performans düşüşlerinden kaynaklanan genel giderler büyük ölçüde kontrol edilebilir gider haline gelebilmektedir. Bu yüzden. üretim departmanının hedefi. Şüphesiz genel giderin yönetimi konusunda gösterilen titizliğin. kontrol edilebilir genel giderler olarak tanımlanmaktadır. yöneticinin bakış açısından oldukça etkilenmektedir.yöneticiler tarafından tahsis edilebilirler. Örneğin. mal veya hizmet üretiminde oluşan birim giderlerin azaltılması. 2. aynı zamanda finansal ve üretim giderleri alanında da gösterilmesi ve kendilerine özgü denetim mekanizmalarının geliştirilmesi gerekir. işletmelerin üretim hacim ve kapasitelerine göre değişiklik göstermekle birlikte ekonominin bütün dallarındaki aktivitelerin genel giderler ile ilgili 301 . Bu konularda olumsuz tutumlar ve/veya yetersizlikler işletmeyi dönemsel olarak krizlere sürükleyebilir. Dolayısıyla işletmenin kâr yeteneklerinin arttırılması için genel gider performanslarının gözetilip denetlemesi konusunda işletmeye özgü farklı tarz ve standartların oluşturulması gerekmektedir. işletmeye özgü olup çoğunlukla aşağıdaki giderlerden oluşmaktadır: • Miras vergi giderleri • Patent giderleri • Ödendi ve alındılar • Bölge bayiliği giderleri • Satışlar ve kazanç vergi giderleri • Komisyon giderleri • Niteliksiz borç ve diğer rezerv giderleri • Sigorta prim giderleri • Niteliksiz hizmet giderleri Yukarıda sıralananlar dışındaki gider kategorileri. dolayısıyla daha büyük bütçe elde etmekle ilgilenir. satış departmanının çabası ise. satış hacminin büyütülmesi yönündedir.

3. Diğer bir grup ise. bina. maddesinde safi kazancın tespitinde indirilecek giderlere yer verilmiştir. Gelir Vergisi Kanunu Açısından Genel Gider Kavramı Genel giderler deyimiyle neyin kastedildiği. inşaat işi yapan işletmeler ise. Belli bir sözleşme kapsamında Yıllara Yaygın nşaat/Taahhüt ve Onarım şleri(YY O ) şeklinde yapılan inşaat işleri Hizmet Üretimi niteliğinde olmaları nedeniyle bu tür işletmeler Hizmet şletmeleri olarak değerlendirilmektedirler. işleyiş leri. kanunlarda. Ülkemizde nşaat Sektöründe Muhasebe Uygulamaları Ülkemizdeki mevcut vergi mevzuatı bakımından çeşitli gruplara ayrılan inşaat işlerinden birisi “Özel nşaat şleri” olarak adlandırılmakta olup bunlar. Bu her iki grubun da muhasebe uygulamaları açısından çeşitli farklılıkları mevcuttur. GVK’nın 40. 302 . YY O ve YS inşaat işlerinin özgün yönleriyle değerlendirilmesini gerektirmektedir (Gelir Vergisi Kanunu. veya KVK’nın kabul edilmeyen indirimler başlıklı 15. genel gider olarak değerlendirilmektedir. yapılan giderle ticari kazancın elde edilmesi veya devam ettirilmesi arasında bir bağlantının kurulabiliyor olmasıdır. maddelerinde sıralanan giderler. maddesinin birinci bendinde "ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan genel giderlerin" safi kazancın tespitinde hâsılattan indirilebileceği belirtilmekle birlikte bu giderlerin kapsamının ne şekilde belirleneceğine ilişkin vergi mevzuatımızda herhangi bir belirleme yapılmamıştır. Buna göre. • GVK’nın gider kabul edilmeyen ödemeler başlıklı 41. Yap/Sat (YS) şeklinde. “ nşaat/Taahhüt ve Onarım şleri” olarak adlandırılan ve bir taahhüt kapsamında sürdürülen inşaat işleridir. YY O işleri için Gelir Vergisi Kanunu (GVK) 42. konut. Uygulamada bir giderin genel gider olarak dikkate alınması için aranılan en önemli şart. Bu nedenle. 3. YS inşaatlar ise bu kapsamın dışındaki diğer ticari işletmeler için geçerli olan vergilendirme yöntemlerine tabi tutulmaktadır. ne Gelir Vergisi Kanunu’nda. ne de diğer vergi kanunlarında belirtilmiştir. madde kapsamında vergilendirme düzenlemeleri getirilmiştir. • Sabit kıymet vasfı taşımayan. işyeri vb. • Maliyet unsuru olmayan (mal veya hizmet üretimi için yapılmış doğrudan gider vasfı taşımayan). Bu nedenle işletmelerde maliyet analizi ve yönetiminde genel giderlerin yeri ve öneminin göz ardı edilmemesi gerekmektedir. Üretim şletmeleri olarak kabul edilmektedirler. genel giderlerin tanımı yerine çerçevesi çizilmiştir. Yani ülkemizde uygulanan kanunlarda genel giderin tanımı yoktur. Bu bağlamda. Bu farklılıklar. muhasebe usul ve esasları farklıklar göstermektedir.1. Yap-sat şeklinde sürdürülen inşaatlardır. ve 44. 1996). Buna göre. Diğer taraftan yapılan gider karşılığında gayri maddi bir kıymetin kazanımının olmaması ve giderin vergi kanunlarında yapılan diğer düzenlemeler gereğince maliyete dönüşme zorunluluğunun bulunmaması gerekmektedir.sorunları mevcuttur. Gelir Vergisi Kanunu'nun 40. YY O şeklinde yapılan inşaat işleri ile YS şeklinde özel inşaat yapan inşaat işletmelerinin hukuki yapıları.

Ek 1.48 düzeyindeki anket dönüş oranı. ve Ek 2. Bu nedenle bu çalışmada. 1. tahsil olunan hakediş bedellerinin birbirine olan nispeti dâhilinde. her yıla ait müşterek genel giderler tahsil olunan hakediş bedelleri ile diğer işlere ait satış veya hâsılat tutarlarının birbirine olan nispeti dâhilinde. inşaat işi yapan işletmelere iletilmek üzere 81 il ve 33 büyük ilçenin ticaret ve sanayi veya ticaret odasına gönderilmiştir. 2.3. havaalanı vb. Uygulanan anket sayısını artırmak için. %36. Şırnak Ticaret ve Sanayi Odası ile işbirliğ i yapılmış ve anketler. Araştırma için oluşturulan ankette. Ankette maliyet kalemlerinin her biri için “genel giderdir”. köprü. bunların her işte kullanıldıkları gün sayısına göre dağıtılır. müşterek genel giderler ve amortismanlar aşağıdaki esaslara göre dağıtılır.’de yer alan ve inşaat sektöründe karşılaşılması muhtemel gider kalemlerinden derlenen giderler alfabetik olarak sıralanmıştır. Müşterek Genel Gider ve Amortismanların Dağıtılması: Birden fazla takvim yılına yaygın taahhüt işlerinde veya bu işlerin diğer işlerle birlikte yapılması halinde. Dolayısıyla iş letmeler hakkında yapılan değerlendirmeler de bu üç faaliyet alanı için geçerli olmaktadır. Gelir Vergisi Kanunu’nda Genel Giderlerin Dağıtımı nşaat işlerinin muhasebe kayıtlarında genel giderlerin dağıtımı da önem kazanmakta olup bu konu GVK’da 43. Ankette. inşaat sektöründe genel giderlerin algılanma şeklini ve düzeyini belirlemeye dönük bilgi toplanması hedeflenmiş ve bu amaçla geliştirilen anket sektör temsilcilerine uygulanmıştır. 3. makine ve ulaştırma vasıtalarının amortismanları. Maliye Bakanlığıca yayımlanan özelgelerle ve bunlara rağmen belirsizliğin oluştuğu durumlarda da konuya yargı kararlarıyla açıklık getirilmiştir. Gönderilen 233 anketten 85 adedinin dönüşü sağlanmıştır. tünel. • Konut • Su Yapıları (Baraj. Birden fazla olan taahhüt işlerinde veya bu işlerle sair işlerde müştereken kullanılan tesisat. her yıla ait müşterek genel gider.2. söz konusu giderlerin sayısı 77 kalemle sınırlandırılmıştır.” Niteliği tam belirli olmayan giderlerin nasıl muhasebeleştirileceği. otoyol. Yıl içinde tek veya birden fazla taahhüt işinin bu madde şümulüne girmeyen işlerle birlikte yapılması halinde. Yıl içinde birden fazla taahhüt işinin birlikte yapılması halinde. arıtma tesisi vb. Türkiye’de nşaat Sektöründe Genel ve Direkt Gider Ayrımı le Yapı Maliyetine Yansıtılma Düzeyi le lgili Bir Araştırma Genel gider kavramı günümüzde fazlasıyla kullanılmakta olduğu halde özellikle inşaat sektöründe maliyet belirlemede yeterince dikkate almadığı bilinmekte ancak bunun düzeyinin ne olduğu konusunda somut bilgi bulunmamaktadır. “doğrudan(direkt) giderdir” ve “dikkate almıyordum” şeklinde üç cevap seçeneği sunulmuştur. temiz su ve pis su şebeke döşeme. demir yolu. anket yöntemi 303 .) olmak üzere üç faaliyet alanı öngörülmüştür. Ankette yer alan işletmeler için.) • Ulaştırma Yapıları (Karayolu. kanal. 4. maddesinde aşağıdaki şekilde açıklanmıştır: “GVK Madde 43.

07% Genel Gider 33. Direkt giderlerle ile ilgili yanıtlara göre de.08% Dikkate Almıyordum 19. nşaat işletmelerinin % 49.43’ünün genel gider olarak gruplandırdığı ve %25.2. %43. verilen yanıtların dağılımının Şekil 4. 4.1. 2009).2). Bu oranlara göre. %31. Genel ve direk gider kalemleriyle ilgili yanıtların dağılımlarının ortalaması alınarak da.1).1.açısından yeterli kabul edilip. Genel Gider 49.1 ve Şekil 4.08’sinin direkt gider olarak adlandırdığı.66’sının ise bu genel gider kalemlerini maliyet hesabında hiç dikkate almadığ ı anlaşılmıştır (Şekil 4.27% Doğrudan (Direkt) Gider 31.07’sinin ise bu genel direkt kalemlerini maliyet hesabında hiç dikkate almadığı anlaşılmıştır (Şekil 4. elde edilen veriler işlenerek analiz edilmiştir Kadırhan. inşaat işletmelerinin % 41. Ankete katılan inşaat işletmelerinin direkt gider maliyet kalemlerine verilen cevapların dağılımı 304 . işletmelerin genel ve direkt giderleri ne düzeyde doğru algılandıklarına yönelik oranlar tespit edilmiştir.2’de görüldüğü gibi olmuştur. Anket sonuçları her bir gider kalemleri bağlamında analiz edildiğinde.43% Şekil 4. ankette yer alan gider kalemlerini yapı maliyetine yansıtırlarken hangi gider grubunda değerlendirdikleri sorulmuştur. %19.50% Dikkate Almıyordum 25. Ankete katılan inşaat işletmelerinin genel gider maliyet kalemlerine verilen cevapların dağılımı Doğrudan (Direkt) Gider 41. Bulgular nşaat işletmelerine.27’sinin genel gider kalemlerini doğru ayırt ettiği.50’snini direkt gider kalemlerini doğru tanımladığı.66% Şekil 4.

5. aynı zamanda sonuç odaklı olarak yönetilmesi gerekmektedir. sorunun çözümüne önemli katkılar sağlayabilir. sadece girdi odaklı olarak değil. Bu araştırma sonuçları da sektördeki maliyet analizi konusundaki söz konusu yetersizliği doğrulamakta ve boyutları konusunda bilgi vermektedir. iş letmelerin %19. Bu kadar çok gider kalemi göz ardı edilerek belirlenecek bir ön keşfin gerçeği yansıtması beklenemez. • şletmelerin organizasyonları bünyesinde.07’sinin ise pek çok doğrudan (direkt) gider maliyet kalemini dikkate almıyor olmalarıdır. Özetle. Şüphesiz daha da vahim olanı. Bu konudaki eksikliklerin giderilmesi için sektörde görev alanların bilinçlendirilmesi ve bilgilendirilmeleri gerekir. yani yarattıkları değerin de ölçülmesi gerekmektedir.2). aynı zamanda getirilerinin.1. Bu bağlamda. ülkemiz vergi hukuku ve bunun maliyet sınıflandırmasına yönelik düzenlemeleri konusunda üyelerinin eksikliklerini gidermek için faaliyetlere önem vermeleri. genel giderlerin bir kurumun rekabet gücünü etkileyen önemli araçlardan birisi olduğu göz önünde bulundurularak. • lgili meslek odalarının. ankete katılan inşaat işletmelerinin maliyet hesaplamalarında genel gider maliyet kalemlerini ancak %49. Benzer şekilde direkt gider maliyet kalemlerinin de ancak %41. Çünkü genel giderlerin sadece “gider” olarak değerlendirilmeyip. bunların. Sonuç Ve Öneriler 5.50 oranında doğru değerlendirilebildiği anlaşılmaktadır (Şekil 4. Sonuç ve Öneriler Genel giderleri etkin bir şekilde yönetebilmek için onların doğru sınıflandırılması yeterli olmamakta. Bu durumun yapı üretiminde çok yönlü ve önemli kayıplara neden olduğu kuşkusuzdur. Bu nedenle inşaat maliyeti içinde oldukça önemli bir ağırlığa sahip olan genel giderler ile birlikte pek çok direkt gider kalemi de gözden kaçmakta ve dolayısıyla ön keşfe dâhil edilmemektedir. • Örgün eğitim kurumlarının ders müfredatında maliyet planlaması içerikli konulara Örgün eğitim kurumlarının ders müfredatında maliyet planlaması içerikli konulara daha fazla yer verilmesi. Bilindiği gibi ülkemizde inşaat sektöründe yapı ön keşifleri çoğunlukla bazı yaklaşık kabuller ve geleneksel yöntemlere dayalı olarak belirlenmektedir.66’sının bazı genel gider kalemlerini. mevcut muhasebe ve vergi mevzuatlarıyla uyumlu bir maliyet yönetimi ve raporlama sistemi kurmaları.27 oranında doğru değerlendirdiği görülmektedir. %25. 305 .1 incelendiğinde görüleceği gibi. Örneğin Şekil 4.

59 43.59 54.12 58.71 5.06 27.12 30.00 16.53 9.18 24.76 64.88 27.76 12.65 14.65 45.29 65.65 22.12 12.29 40.59 37.94 12.53 44.53 10.82 42.Ek 1.94 24.35 49.35 27.59 61.47 24.71 21. Kitap.94 38.71 55.65 47.76 55.06 58.29 50.71 50.59 22.35 43.88 41.00 34.94 9.82 51.27 306 .12 42.18 31.41 12.65 25.94 40.29 57.08 24.71 43.06 34.82 54.53 64.71 30.53 51.41 5. Onarım Giderleri Banka Giderleri Belediye Harçları Büro Temizlik Giderleri Damga Vergisi Dava.53 49.88 54.53 31.53 22.06 17. Ankete katılan inşaat işletmelerinin genel gider maliyet kalemlerine verilen cevapların dağılımı.18 38.53 69.06 52.35 23.41 25.12 50.18 3.53 11.12 5.35 11.66 Aidatlar Bağış Giderleri Bakım.76 43.76 50.00 52.88 32.59 30.88 60. Temizlik Malzemeleri Giderleri Seyahat Giderleri Sergi.18 43.06 41.18 55.71 20. Faks Giderleri Yemek Giderleri Genel Ortalama 65.59 47.59 72. cra Giderleri Donanım ve Gayrimenkul Amortismanları Düşük Değerli Demirbaş Giderleri Elektrik Giderleri Emlak Vergisi Gayrimenkul Kira Giderleri Gazete.82 42.35 9.65 23.88 2.35 18.94 42.18 7.41 43.71 47.76 50.41 35.35 22.00 51.71 37.65 1.71 57. Kargo Giderleri Sağlık Tedavi Giderleri Sağlık.59 15.71 43.29 7.82 17. Fuar Katılım Giderleri Sigorta Giderleri Su Giderleri Şantiyenin Kaldırılması Giderleri Şehir çi Ulaşım Giderleri Taşıt Akaryakıt Giderleri Taşıt Araçları Amortismanları Taşıt Bakım.88 37.18 21.65 41.41 3.35 22.94 7.12 4. DOĞRU GENEL G DER MAL YET KALEMLER Genel Giderdir (%) YANLIŞ Doğrudan (Direkt) Giderdir (%) Dikkate Almıyordum (%) 9.06 70. Kongre Giderleri Misafir Ağırlama Giderleri Noter Harçları Meslek Odası Harçları Personel Taşıma Giderleri Posta.06 44.53 21. Sempozyum.35 10. Dergi Giderleri Gecikme ve Tecil Giderleri Genel Kurul Giderleri Hamaliye Giderleri lan Giderleri ş Sağlığı ve Güvenliği Giderleri Kırtasiye Malzemeleri Giderleri Kurs.06 18.59 37.82 44.88 38.94 19.35 14.65 4.82 34. Onarım Giderleri Taşıt Harçları Taşıt Kiraları Telefon.59 17.12 2.

65 25. DOĞRU Genel Giderdir (%) D REKT G DER MAL YET KALEMLER YANLIŞ Doğrudan (Direkt) Giderdir (%) Dikkate Almıyordum (%) 34.71 35.00 55.Ek 2.53 74.76 44.94 7.71 29.41 1.41 9.12 58.43 37.76 63.06 67.41 42. Ankete katılan inşaat işletmelerinin direkt gider maliyet kalemlerine verilen cevapların dağılımı.53 31.35 32.94 32.18 2.12 36.24 27.88 33.50 307 .88 1.53 22.88 10.47 0.82 31.94 47.65 54. Promosyon Giderleri kramiyeler şçilik Giderleri ş Makineleri Akaryakıt Giderleri ş Makineleri Amortismanları Kıdem ve hbar Tazminatı Makine Amortismanları Malzeme Giderleri Mamul Nakliye Giderleri Numune Giderleri Ölüm Giderleri Patent Ücretleri Reklâm Giderleri Sosyal Yardımlar SSK Primi şveren Payı Şantiye çi Eğitim Giderleri Tanıtım Materyali Giderleri Taşeron Giderleri ş Makineleri Kira Giderleri ş Makineleri Bakım Onarım Giderleri Tatil Ücretleri Proje Hazırlama Giderleri Tercüme Giderleri Teşhir Giderleri Ücret Giderleri Yakacak Yardımı Yapı Denetim Firması ya da Teknik Uygulama Sorumlusu Giderleri Yardımcı Madde Giderleri Genel Ortalama 28.71 31.53 35.41 4.41 27.41 23.76 32.76 56.94 35.29 24.76 29.59 18.00 9.24 40. Eşantiyon.53 8.06 25.35 9.07 Ambalaj Malzemeleri Giderleri Bayram Harçlığı Doğum Yardımı Factoring Faizleri Faiz Giderleri Fason şçilik Giderleri Fazla Mesai Ücretleri Giyim Yardımı Hediye.06 72.88 29.29 20.59 47.24 12.24 1.35 37.82 57.29 23.65 43.12 69.35 17.47 31.29 64.65 27.29 20.47 29.29 37.71 28.94 16.18 2.53 4.82 17.65 52.06 20.59 36.41 45.35 11.12 63.06 15.94 36.06 50.00 23.06 41.06 83.47 42.65 35.47 74.41 48.53 75.53 25.94 22.41 40.47 67.71 55.00 48.00 27.24 9.06 56.29 0.06 32.00 3.35 27.71 35.29 47.41 32.00 24.18 30.00 25.94 38.29 52.94 40.35 24.06 9.71 62.

Kapsamı. Ankara Maç. Doc. F. Sıra No: 10 Vergi Usul Kanunu (1961). Nisan Maliye Bakanlığı Özelgesi (1996). M. Önemi Ve Tekliflere Yansıtılmasının rdelenmesi. Ankara Gelir Vergisi Kanunu (1996) 193 Sayılı Kadırhan. 213 Sayılı 308 .Kaynaklar Çankaya.Tr/Turmob/Basin/M29. Çukurova Üniversitesi. (2009) nşaat Sektöründe Genel Gider Kavramı. 12502 Sayılı Muhasebe Sistemi Uygulamaları Genel Tebliğ (2000).Org. Yaklaşım Yay.302. Adana Kurumlar Vergisi Kanunu (1949). 5422 Sayılı ntes (2005) Türkiye nşaat Ve Tesisat Müteahhitleri şveren Sendikası. Mart 2005 Raporu. . Yüksek Lisans Tezi. Maddesi Açısından Müşterek Genel Giderleri Kapsamı ve Finansman Giderlerinin Durumu.. (2000) nşaat Muhasebesi. http://Turmob. (2002) GVK’nın 43.

betonarme. Yeni yönetmelik ile birlikte tüm yapı tiplerini ilgilendiren yeni kurallar veya kapsamlı kural değiş iklikleri yürürlüğe konmuştur. stanbul Tel: (216) 377 9595 E-Posta: senem.edu. deprem. Ümit Dikmen stanbul Kültür Üniversitesi nşaat Mühendisliği Bölümü Bakırköy. 2007 Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkındaki Yönetmelik (DBYBHY-2007) yürürlüğe girmiştir. bilhassa 1999 Kocaeli Depremi’nde sanayi yapılarında görülen geniş çaplı hasar ve göçme oranı etkin olmuştur. betonarme ve prefabrik betonarme gibi veya bunların çeşitli kombinasyonlarından oluşan farklı karma yapım teknikleri kullanılmaktadır. 309 . Deprem Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkındaki Yönetmelik (DBYYHY-2007) yürürlüğe girmiştir. Türkiye’de 2007 yılında.tr Hadeka nşaat Kartal. Bu konuda. Maliyet hesaplamalarına temel teşkil eden metrajlar ticari paket programlar yardımıyla her alternatif için ayrı oluşturulan tasarımlardan elde edilmiştir. mevcut yönetmelik revize edilerek. Türkiye’de 2007 yılında. yaşanan büyük çaplı depremler tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de teknik şartnamelerde yeni kuralları ve / veya kısıtlamaları zorunlu hale getirmiştir. Türkiye’de sanayi yapıları inşaatında taşıyıcı sistem olarak çelik.dikmen@iku. ülkemizdekiler de dahil olmak üzere. bilhassa 1999 Kocaeli Depremi’nde sanayi yapılarında görülen geniş çaplı hasar ve göçme oranı etkin olmuştur.tr Öz Yakın geçmişte. 34156. Sonuç olarak değişen şartnameler ışığında farklı sistemler maliyet açısından karşılaştırmalı olarak değerlendirilmiştir. ülkemizdekiler de dahil olmak üzere. Bu bağlamda. Bu bağlamda. Bu konuda. stanbul Tel: (212) 498 4718 E-Posta: u. mevcut yönetmelik revize edilerek. sanayi yapıları. 34880.2007 Türk Deprem Yönetmeliği Zemin Kriterlerinin Sanayi Yapılarının nşaat Maliyetine Etkileri Senem Özek S. tek katlı sanayi yapılarının. Bu çalışmada.ozek@hadeka. yaşanan büyük çaplı depremler tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de teknik şartnamelerde yeni kuralları ve / veya kısıtlamaları zorunlu hale getirmiştir. zemin şartları Giriş Yakın geçmişte. farklı kolon açıklıkları ve farklı zemin şartları dikkate alınarak çelik. Anahtar sözcükler: Yapı maliyeti. Ülkemizde ki sanayi tesislerinin büyük bir çoğunluğu yüksek deprem riskine sahip bölgelerdedir.com. prefabrik betonarme ve karma taşıyıcı sistemler için maliyetler hesaplanmıştır. Yeni yönetmelik ile birlikte tüm yapı tiplerini ilgilendiren yeni kurallar veya kapsamlı kural değişiklikleri yürürlüğe konmuştur.

OSB’lerdeki zeminler büyük çoğunlukla TDY 2007 ye göre Z3 ve daha yukarı sınıfta iseler de OSB dışında zeminlerde Z4 sınıfı zemine sahip sanayi tesisleri de vardır. betonarme ve prefabrik betonarme gibi veya bunların çeşitli kombinasyonlarından oluşan farklı karma yapım teknikleri kullanılmaktadır. tek katlı sanayi yapılarının. o stanbul. Zemin sınıfı olarak Z1 zemin sınıfının nispeten az rastlanan bir zemin sınıfı olması ve Z4 zemin sınıfında ise genellikle farklı temel sistemi veya zemin güçlendirme gereksiniminin doğması bağlamında. Adapazarı. Kırıkkale. Türkiye’de sanayi yapıları inşaatında taşıyıcı sistem olarak çelik. betonarme. Yalova. ve 2. Kayseri bölgelerini sanayinin yoğun olduğu 4 bölge olarak kabul edebiliriz. farklı kolon açıklıkları ve farklı zemin şartları çelik. deprem bölgelerinde olduğu görülecektir. ülkemizde gelişen sanayi üretimine paralel olarak yeni ve modern sanayi yapılarına olan talep.Diğer yandan. zmit. Bursa. Gaziantep o Ankara. Yeni DBYBHY2007’de eski yönetmeliğe göre hem yerinde dökme hem de prefabrik betonarme elemanların tasarım ve imalatı ile ilgili kurallarda maliyeti etkileyebilecek bazı değişiklikler yürürlüğe girmiştir. Türkiye’de ki Sanayi Yapılarının Genel Özellikleri Yukarıda da bahsedildiği üzere. Aydın. Soğuk çekilmiş elemanlar son yıllarda Türkiye’de de kullanılmaya başlanmıştır. skenderun. yerinde dökme betonarme. Betonarme taşıyıcı sistemler yerinde dökmek olarak inşa edilebildikleri gibi prefabrik olarak hazırlanmış betonarme elemanlar ile de inşa edilmektedirler. Ama bu konuda henüz yürülükte olan bir ulusal yapım ve tasarım şartnamesi olmadığı için bu tür yapılar bu çalışmanın dışında tutulmuştur. DBYBHY-2007’ye göre bu bölgeleri incelendiğinde son bölgenin kısmen. prefabrik betonarme ve karma taşıyıcı sistemler için bir maliyet karşılaştırılması yapılmasıdır. Bu çalışmanın amacı. diğerlerinin ise tamamen 1. Türkiye’de sanayi yapıları inşaatında taşıyıcı sistem olarak çelik. bir deprem ülkesi olan Türkiye’de sanayi tesislerinin büyük bir çoğunluğu yüksek deprem riskine sahip bölgelerdedir. Tekirdağ o zmir. prefabrik betonarme veya bunların çeşitli kombinasyonlarından oluşan farklı karma yapım teknikleri kullanılmaktadır. Denizli o Adana. bu çalışmanın kapsamı Z2 ve Z3 zemin sınıfları 310 . sıcak şekillendirilmiş yapısal çelik elemanlar ile oluşturulabildiği gibi soğuk şekillendirilmiş elemanlarda kullanılabilmektedir. Türkiye’de sanayi yurt çapına yayılmış olmakla beraber. yükselen bir ivme ile artmaktadır. Ne var ki. Çelik sistemlerin yapımında. Manisa. Yöntem Analiz modeli ve ilgili kabuller Her ne kadar son yıllarda sanayi yapıları inşaatları ağırlıklı olarak organize sanayi bölgelerinde inşa edilmekte ise de büyüklüğü. niteliği veya diğer nedenlerle organize sanayi bölgeleri (OSB) dış ında da inşa edilen çok sayıda sanayi tesisi vardır.

Kocaeli bölgesi baz alınarak 115.0*40. özel makina/ekipman temelleri de bu çalışmanın kapsamı dışındadır.00 m olan sistemler için mütemadi temel olarak tasarlanmış. Esas olarak temel hesabı için etkin olan moment tesirleridir.5 kg/m2 alınmıştır. diğer yönde ise 8. Makas aralıkları prefabrik betonarme uygulamada ve çelik sistemde aynı alınmış. Çatı kar yükü. 32.00 ve 10. devrilme kontrolü. yerinde dökme betonarme ve prefabrik betonarme yapılar için uzay aşık çelik çatı. Yerinde dökme kolonlarda aks aralıkları 8. dolu gövde aşık çelik çatı ve prefabrik betonarme çatı olarak öngörülmüştür.00 m olarak tasarlanmıştır. Ayrıca. 24.00 ve 28.0 m açıklıklı hangar tipi bir fabrika yapısı şeklinde düşünülmüştür. Daha önce bahsedildiği gibi Türkiye’de ki sanayi yapılarının büyük çoğunluğunun 1. Kolonların üst uçlarının mafsal olarak çalıştığı kabulüne bağlı olarak yük azaltma katsayısı. Prefabrik betonarme taşıyıcı sistemler için Kocaeli bölgesinde faaliyet gösteren üretici firmalar ile görüşülmüş ve onların verilen tasarım kriterlerine bağlı olarak teklif ettikleri 311 . sıklıkla kullanılması nedeniyle kare kesit tercih edilmiştir. Farklı açıklıkların maliyet üzerindeki etkisinin irdelenmesi amacıyla açıklıklar bir yönde 20. Bunlar ülkemizde sanayi işletmeleri tarafından sıklıkla tercih edilen açıklık ve ölçülerdir. Tüm yapılar için ayrıca 6. 32.0*48. Deprem yükleri hesabı DBYBHY2007’ye göre ve yapının 1.0 m. Çelik yapılar için ise çatı taşıyıcı sistemi uzay aşık çelik çatı ve dolu gövde aşık çelik çatı olarak öngörülmüştür.00. derece deprem bölgesinde olduğu varsayılarak yapılmıştır.00 m olarak öngörülmüştür.0 m. Temel hesabı yaparken zemin emniyet gerilmesi kontrolü. Bu ölçülere bağlı olarak.0 alınmıştır. R.50 m’de kren kiriş i konsolu olacağ ı varsayılmış ve 15 ton taşıma kapasitesi olan bir kreynin yükü hesaplara ilave edilmiştir. DBYBHY-2007’ye uygun olarak 3. Bu sistemler yine ülkemizde sıklıkla uygulanan sistemlerdir. Çatı kaplaması olarak poliüretan dolgulu trapez alüminyum düşünülmüş ve ağırlığı 20 kg/m2 olarak hesaba katılmıştır.00 m olarak.ile kısıtlı tutulmuştur. kayma kontrolü ve betonarme hesaplar yapılmıştır. Analiz modeli olarak orta ölçekli iş letmelerde kullanılmakta olan takribi alana sahip bir fabrika yapısı öngörülmüştür. Tasarım spektrası.00 m olan sistemler için ise tekil temel olarak tasarlanmıştır. analiz modeli 32.0*56. derece deprem bölgeleri ile kısıtlı olacaktır. Yerinde dökme betonarme kolonlar için. Çatı taşıyıcı sistemi olarak. şartnamenin öngördüğü şekilde Z2 ve Z3 zeminler için ayrı ayrı oluşturulmuştur. Çünkü bu tür temeller seçilen taşıyıcı sistemden bağımsız olarak yapıdaki üretim prosesine uygun inşa edilmek zorundadır. derece deprem bölgelerinde kalması nedeniyle çalışmanın kapsamı 1. Aktif olarak kullanılacak hacimlerin de hem prefabrik betonarme çözümde hem de çelik çözümde aynı olması amacıyla. Üst yapı ağırlıklarının fazla olmaması nedeni ile temellerin devrilme emniyetlerinin sağlanabilmesi için enine doğrultuları büyük seçilmiştir. Rüzgar yükleri TS 498’e göre hesaplanmış ve yapıya etkitilmiştir. aks aralıkları 10. çatı eğimleri tüm sistemler için %20 kabul edilmiştir. Tüm yapılar için makas altı yüksekliği 8. Betonarme yapıların tasarımında BS25 betonu ve BÇIII donatı çeliği öngörülmüş ve malzeme değerleri beton için fck= 25 MPa ve donatı çeliği için fyd= 365 MPa olarak alınmıştır. Betonarme taşıyıcı sistemler yukarıda açıklanan yüklere ve çatı sistemlerine göre ayrı ayrı tasarlanmış ve boyutlandırılmıştır. tüm sistemlerde makaslar arası mesafe eşit olarak seçilmiştir.

Çelik yapıların tasarımında sıcak şekillendirilmiş profiller kullanılmıştır.boyut ve fiyatlar kullanılmıştır. çelik ve yerinde dökme betonarme yöntemleri ile farklı kombinasyonlar oluşturularak toplam 84 adet çerçeve tasarlanmış ve maliyet analizleri yapılmıştır. TS-498. Maliyet hesaplarında Bayındırlık Bakanlığı birim fiyatları ve çeşitli firmalardan alınan fiyatlar ayrı ayrı göz önünde bulundurulmuştur. Temel sistemi olarak soket temel tasarlanmıştır.0 olarak alınmıştır. Prefabrik betonarme için Bayındırlık Bakanlığı birim fiyat tariflerinde pozlandırma yapılmadığından prefabrik betonarme sistemler için maliyet hesabı birim fıyatlara göre yapılamamıştır. Tasarlanan yapılar Tablo 1. Prefabrik. çeyrek fiyatlarıdır. Tasarımlar. Tasarım ve analizler için SAP-2000 ve STA-4CAD ticari bilgisayar programları kullanılmıştır. TS-9967). Prefabrik sistem yapılarda. yürürlükteki deprem yönetmeliği (DBYBHY-2007) ve ilgili Türk Standartlarına uygun yapılmıştır (TS-500. Her bir açıklık ve yükseklik için hesaplanan yapı elemanlarının metrajları yapılmış ve maliyetleri hesaplanmıştır. Yük azaltma katsayısı. TS-648.0 olarak hesaba dahil edilmiştir. şartnamenin “Deprem yüklerinin tamamının kolonlar temelden ankastre. “Deprem yüklerinin tamamının kolonlar temelden ankastre. farklı çatı sistemleri de dikkate alınarak 2 farklı zemin sınıfına göre çözülmüştür. Çelik taşıyıcı sisteme sahip yapılarda kolonların temellere ankastre olarak bağlı olduğu ve çatı makası kolon birleşiminin mafsal olarak çalıştığı varsayılmıştır. Hesaplarda göz önünde bulundurulan birim fiyatlar 2009 yılı 2. Üst yapı ağırlıklarının fazla olmaması nedeni ile temellerin devrilme emniyetlerinin sağlanabilmesi için enine doğrultuları büyük seçilmiştir. Çelik hangarların maliyet hesabı için hem Bayındırlık Bakanlığı birim fiyatları hem de Kocaeli bölgesinde faaliyet gösteren çeşitli üretici firmaların vermiş olduğu fiyatlar kullanılmıştır. R 3. 312 . Analizler ve sonuçların değerlendirilmesi Yukarıda açıklanan yapı ve çatı sistemlerine bağlı olarak 3 adet farklı tipte oluşan taşıyıcı sistem.’de özetlenmiştir. Fiyatlara KDV dahil edilmemiştir. üstte mafsallı tek katlı çelik çerçevelerle taşındığı binalar” kaydına bağlı olara yük azaltma katsayısı. üstte mafsallı tek katlı çerçevelerle taşındığı binalar” için önerilen 4. Ayrıca tüm cephe ve çatı kaplama malzemeleri ile bunlara ait bağlantı parçaları maliyetlere dahil edilmemiştir. R şartnameye uygun olarak.

Ayrıca sonuçlar farklı zemin tipleri bazında Şekil 1 ve 2 de grafik olarak gösterilmiştir.Tablo 1. Prefabrik yapılar için şantiyenin üretim tesisine mesafesi 50. Yine bu amaçla model yapının Kocaeli bölgesinde olduğu varsayılmış donatı çeliği nakliyesi bu varsayıma göre fiyatlandırılmıştır. Sistemlerin Maliyetleri (TL/m2) Yerinde Dökme Betonarme Dolu Gövdeli Aşık Çatı (BÇ2) 104 116 92 101 90 98 108 109 99 100 93 94 Prefabrik Betonarme Dolu Gövdeli Aşık Çatı (PÇ2) 110 117 99 103 99 106 107 117 100 106 98 101 Çelik Sistem Dolu Gövdeli Aşık Çatı (ÇÇ2) 123 131 119 122 110 114 124 128 110 116 107 110 S STEM NO. Çatı (PP) Uzay Aşık Çatı (ÇÇ1) 129 138 120 128 120 124 138 142 126 132 125 127 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 116 128 100 107 104 105 95 96 - 123 133 109 118 109 115 97 102 - Maliyetlerin belirlenmesinde nakliye bedelleri de gözönünde bulundurulmuştur. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Zemin Sınıfı Z2 Z3 Z2 Z3 Z2 Z3 Z2 Z3 Z2 Z3 Z2 Z3 Tablo 2. Tasarlanmış Sistemlere Ait Temel Özellikler Makas Boyu (m) 20 20 24 24 28 28 20 20 24 24 28 28 Makas Arası Mesafe (m) 8 8 8 8 8 8 10 10 10 10 10 10 Alan (m2) 1280 1280 1586 1586 1792 1792 1280 1280 1586 1586 1792 1792 Sistem No.0 km olarak varsayılarak nakliye bedeli hesaplanmıştır. Uzay Aşık Çatı (BÇ1) 111 123 101 110 100 108 122 123 115 117 111 113 Prefab. Elde edilen metrekare maliyet değerleri Tablo 2’de özetlenmiş tir. Her sistem için en düşük değerler tabloda koyu renk fontla gösterilmiştir. 313 . Çatı (BP) Uzay Aşık Çatı (PÇ1) 116 123 112 119 109 115 120 131 116 122 116 118 Prefab.

0 m a.0 m Şekil 1. Z2 Zemin Sınıfında Sistemlerin Maliyetleri Maliyet. m Maliyet. Z3 Zemin Sınıfında Sistemlerin Maliyetleri Tablo 2’den görüleceği gibi metrekare maliyetler.0 m Makas Açıklığı. TL/m2 Maliyet. Makaslar arası mesafe = 10. çelik elemanlar üzerinde yapılması gerekli olası bir yangın koruma katmanı dikkate alınmamıştır. Çelik taşıyıcı sisteme yapılar ise yine Tablo 2’den görüleceği üzere en yüksek maliyete sahip yapılardır. Zemin tipinin maliyetler üzerindeki etkisini görmek amacıyla tüm maliyetler her çözüm için Z2 tip zemin değerleri maliyetlerine göre normalize edilmiş ve Tablo 3’te gösterilmiştir. Makaslar arası mesafe = 8. Diğer bir deyiş le seçilen sisteme bağlı olarak yapı maliyeti %50’yi aşan mertebede artabilmektedir.0 m Şekil 2. Ayrıca böyle bir uygulamanın da gerekli olması durumunda çelik yapıların maliyetlerinin diğer sistemlere göre ciddi miktarda daha yüksek olacağı açıktır. yerinde dökme betonarme sistemlere nazaran farklı açıklık mesafelerine daha az hassastır. Makaslar arası mesafe = 8. Makaslar arası mesafe = 10. TL/m2 150 140 130 120 110 100 90 16 20 24 28 BÇ1 BÇ2 BP PÇ1 PÇ2 PP ÇÇ1 ÇÇ2 32 150 140 130 120 110 100 90 16 20 24 28 BÇ1 BÇ2 BP PÇ1 PÇ2 PP ÇÇ1 ÇÇ2 32 Makas Açıklığı. m b. Bu çalışmada. m b. TL/m2 BÇ1 BÇ2 BP PÇ1 PÇ2 PP ÇÇ1 ÇÇ2 32 140 130 120 110 100 90 80 16 20 24 28 BÇ1 BÇ2 BP PÇ1 PÇ2 PP ÇÇ1 ÇÇ2 32 Maliyet. çatı sistemine ve açıklıklara bağlı olarak Z2 tip zeminler üzerindekine göre %1 ila % 12 arasında daha yüksek maliyete sahiptir. TL/m2 Makas Açıklığı. m a. Diğer önemli bir bulgu ise her iki zemin tipi ve farklı açıklıklarda yerinde dökme betonarme taşıyıcı sisteme sahip yapıların maliyet açısından daha avantajlı olmasıdır. Tablodan görüleceği üzere Z3 tipi zeminler üzerinde inşa edilecek yapıların maliyetleri yine seçilen taşıyıcı sistem.140 130 120 110 100 90 80 16 20 24 28 Makas Açıklığı. 314 . Diğer taraftan Tablo 3’te görüleceği üzere çelik ve prefabrik betonarme taşıyıcı sistemlerin maliyetleri. Z2 tipi zeminler için 90 – 138 TL/m2 ve Z3 tipi zeminler için 94 – 142 TL/m2’dir. seçilen taşıyıcı ve çatı sistemleri ile açıklıklara bağlı olarak.

“Betonarme Yapıların Hesap Ve Yapım Kuralları”. Ankara. TS-500. Tek katlı sanayi yapısı taşıyıcı sistem seçimlerinde her ne kadar zemin sınıflarındaki farklılığın yapı maliyetine etkisinin en fazla olduğu sistem betonarme yerinde dökme taşıyıcı sistem olsa da genel taşıyıcı sistem maliyetinde mevcut cari malzeme ve işçilik maliyetleri ile en avantajlı sistem olarak gözükmektedir.Tablo 3. Kasım 1987. Structual Analysis for Computer Aided Design 315 . Ankara. prefabrik betonarme taşıyıcı sistem maliyetinden %18. TS-498. Mart 1992 SAP2000 v12. Nisan 1984.0. Aralık 1980. Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik”. Bu sistemde zemin sınıfının yapı maliyeti üzerindeki etkisi % 11 düzeylerini bulmaktadır. Yapılan analizlerde zemin sınıfının yapı maliyetine etkisinin en fazla olduğu sistem yerinde dökme betonarme taşıyıcı sistemin olduğu görülmektedir. Ankara. Türk Standartları Enstitüsü. Türk Standartları Enstitüsü.”Yapı Elemanlarının Boyutlandırılmasında Alınacak Yüklerin Hesap Değerleri”. çelik taşıyıcı sistem maliyetinden %24 daha düşük seviyelerde olabildiği görülmektedir. Zemin sınıfının yapı maliyetine etkisinin en az olduğu sistem ise çelik taşıyıcı sistemdir. BÇ1 111% 109% 108% 101% 102% 102% BÇ2 112% 110% 109% 101% 101% 101% BP 110% 107% 101% 101% Prefabrik Betonarme PÇ1 106% 106% 106% 109% 105% 102% PÇ2 106% 104% 107% 109% 106% 103% PP 108% 108% 106% 105% Çelik Sistem ÇÇ1 107% 107% 103% 103% 105% 102% (ÇÇ2) 107% 103% 104% 103% 105% 103% 2 4 6 8 10 12 Sonuçlar Bu çalışmada. Yapı maliyetlerinde ise yerinde dökme betonarme taşıyıcı sistem maliyetinin. “Çelik Yapıların Hesap Ve Yapım Kuralları”. Tek katlı sanayi yapısının farklı yapım teknikleri ile Z2 ve Z3 zemin sınıfları için analizleri yapılmış inşaat maliyetleri hesaplanmıştır. Mayıs 2007. Computers And Structures STA4-CAD v13. Türk Standartları Enstitüsü. Kaynaklar DBYBHY. “Prefabrik Yapıların Hesap Ve Yapım Kuralları”. Ankara. TS-648. Zemin Tipinin Maliyetlere Etkisi Yerinde Dökme Betonarme S STEM NO. 2007 Türk Deprem Yönetmeliği zemin kriterlerinin sanayi yapısı maliyetlerine etkisi incelenmiştir. TS-9967. Türk Standartları Enstitüsü.2007.

.

34469. E-Posta: esin. çatışma yönetimi ile yöneticiler çatışmayı örgütsel verimliliği ve yaratıcılığı arttırıcı bir araç olarak kullanabilirler.edu. çatışma yönetimi. Ayazağa. 317 .edu. Çalış madan elde edilen veriler değerlendirilerek sonuçlar yorumlanmış ve öngörülerin doğruluğu sorgulanmıştır. Anahtar sözcükler: Çatışma. E-Posta: ulkuuzuncarsili@gmail. Anadolu Hisarı. Bu bildiride yer alan çalış manın amacı inşaat projelerinde görev alan mimar ve mühendislerin yaşadıkları çatışmaların boyutlarını incelemek ve nedenlerini belirlemektir. Belirlenen çatışma boyutları ve nedenleri. nşaat sürecinde kiş iler gruplar ve örgütler arası çatışma sık olarak gözlemlenmektedir.nşaat Projelerinde Örgüt çi Çatışmanın Nedenleri ve Boyutlarının Belirlenmesi Esin Ergen Mehmet lker Genç TÜ nşaat Fakültesi nşaat Mühendisliği Bölümü Yapı şletmesi Anabilim Dalı. stanbul Tel: 0 212 285 69 12.tr Öz Çatışma. Çalış mada literatür çalışmasından elde edilen sonuçlara ve kişisel görüşmelere dayanarak çatışma nedenleri ile ilgili öngörüler oluşturulmuş ve bu öngörülere dayalı bir anket hazırlanmıştır. iki veya daha fazla kişi veya grup arasındaki çeşitli kaynaklardan doğan anlaşmazlık olarak tanımlanmaktadır. örgüt içi çatışma. proje ekibinin projeyi gerçekleştirmek için geçici olarak bir araya gelmiş olması gibi sektöre özgü özellikler çatışmaların yoğun olarak yaşandığı bir ortam hazırlamaktadır. Ancak başarılı bir çatışma yönetimi gerçekleştirilebilmesi için öncelikle çatışma nedenlerinin saptanması gerekmektedir.com.ergen@itu. nşaat projelerinde yaşanan çatışmalar incelenirken özellikle en çok çatışma yaşayan gruplardan ofis ve saha grubunda yer alan mimar ve mühendislerin durumları incelenmiştir. ulku. proje yöneticileri tarafından inşaat projelerinde yaşanan problemlere etkin çözümler getirmek için kullanılabilecektir.tr Garanti Koza – Akiş Adi Ortaklığı Akkoza Konutları Projesi Esenyurt. nşaat üretim sürecinin tekrarlanamaz olması.com Ülkü Uzunçarşılı Marmara Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Almanca şletme Bölümü.u@marmara. Çatışma olumsuz bir durum olarak görülse de. stanbul Tel: 0 212 605 08 14 E-Posta: m_ilkergenc@yahoo. Elde edilen sonuçların değerlendirilmesiyle inşaat projelerinde örgüt içi çatışmanın boyutları ve nedenleri belirlenmiştir. stanbul Tel: 0 216 308 56 79 12.

nşaat sektöründe ise yalnızca örgütler arası (yüklenici ve mal sahibi arasındaki) çatışmalar incelenmiştir. yaratıcılık ve performans düzeyleri olumsuz anlamda etkilenmektedir. Bu sebeple bu çalış mada inşaat projelerinde çatışma yaşayan kişi ve gruplar incelenmiş ve özellikle en çok çatışma yaşayan gruplardan biri olduğu literatürde de belirlenen ofis ve saha grubunda (Gündoğdu. yöneticilerin çatışmayı örgütsel verimliliği artırıcı ve yaratıcılık sağlayıcı bir araç olarak kullanmasıdır.Giriş Çatışma. mühendis ve teknikerlere odaklanılmıştır. kararların gecikmesi veya verilmemesi gibi sorunlarla karşılaşılmaktadır (Schermerhorn. (3) Kiş isel farklılıklardan kaynaklanan çatışma nedenleri. Hiç çatışmanın olmadığı organizasyonlarda yenilik. kişilerin veya çalıştıkları bölümlerin öncelikli hedeflerinin aynı olmaması sonucunda kişiler ve örgütler arasında çatışmalar doğmaktadır. inşaat projelerinde çalışanların farklı organizasyonlarda görev yapması ve farklı çalışma yöntemleri benimsemiş olmasıdır. Bu çok parçalı yapıda. ve diğ. (2) Örgütsel yapıdan kaynaklanan çatışma nedenleri. gruplar ve örgütler arası çatışma sık olarak gözlemlenmektedir. 2004). Örgütlerde çatışmaya yol açan belli başlı faktörler üçe ayrılmıştır (Ertürk. maliyet. (2) örgüt içerisindeki yerleri açısından. iki veya daha fazla kişi veya grup arasındaki çeşitli kaynaklardan doğan anlaşmazlık olarak tanımlanmaktadır. 2008) yer alan mimar. Başarılı bir çatışma yönetimi gerçekleştirilebilmesi için öncelikle çatışma nedenlerinin saptanması gerekir. organizasyonların etkinliğ i için belirli bir düzeyde çatışma olması zorunludur (Schermerhorn. 2000). 2004). 2000): (1) letişimden kaynaklanan çatışma nedenleri. Bu çalışmada çatışma örgüt içerisindeki yerleri açısından incelenmiş ve örgüt içi çatışma türlerine odaklanılmıştır. (3) çatışmaya taraf olanlar açısından. Çatışma. Yapılan anket çalışmasının sonucunda elde edilen veriler yardımıyla çatışmanın sebepleri ve boyutları ortaya konularak çatışma yönetimi için önerilerde bulunulmuştur. 2005). Çalışmanın kapsamı Çatışma türleri şu şekilde gruplandırabilir: (1) örgüt işleyişinin etkisine göre. nşaat sürecinde. süre ve verimlilik kaybına neden olmakta. nşaat üretim sürecinin tekrarlanamaz olması. değişim. projelerin aksamasına ve gecikmesine sebep olabilmektedir (Göçmen. 318 . nşaat projelerinde gözlemlenen yoğun çatışma ortamı. ve diğ. Çatışmaların organizasyonel yapıya olumlu etkilerde bulunabilmesi için yöneticiler tarafından etkin bir çatışma yönetimi gerçekleştirilmesi gerekmektedir. kişiler. Buna karşın çatışmanın fazla olduğu organizasyonlarda ise. (4) ortaya çıkış şekilleri açısından ve rol çatışması (Ertürk. Birçok sektörde çatışma sebepleri ve yönetimi ile ilgili çeşitli araştırmalar yapılmıştır. Çatışma yönetimi. Bu çalışmada bu nedenlerin tümü incelenmiştir. proje ekibinin projeyi gerçekleştirmek için geçici olarak bir araya gelmiş olması gibi sektöre özgü özellikler de çatışmaların yoğun olarak yaşandığı bir ortam hazırlamaktadır. Bunun bir sebebi. nşaat projelerinde aynı örgüt içinde çalışan kiş iler ve gruplar arasındaki çatışmalarla ilgili herhangi bir çalışmaya rastlanmamıştır. her ne kadar olumsuz bir durum gibi gözükse de.

Bunun sebepleri incelendiğinde bu iki bölüm arasındaki işlevsel bağımlılığın çok yüksek olmasının önemli bir faktör olduğu belirlenmiştir. makine mühendisi. mimar gibi farklı uzmanlıklardan kişilere ulaşılabilmesi kriterleri dikkate alınmıştır. Görüşülen kişilerin %61’i (100 kişi) inşaat mühendisi. %5’i (8 kişi) mimar. Sahada çalışanlar proje ve planlama verileri olmadan imalat yapamamakta. Görüşleri alınan kişilerin %87’si (143 kişi) erkektir ve %48’i 20–30 yaş. Belirlenen kriterlere uygun yirmi altı firma seçilmiştir. Daha sonra çatışma boyutlarını incelemek ve öngörüleri test etmek amacıyla elli sorudan oluşan bir anket oluşturulmuştur. Bu anket çalışması. saha grubu ile ofis grubu açısından ayrı ayrı da değerlendirilmiştir. %22’si 30–40 yaş. inşaat proje çalışanları incelenmiş ve literatürde de belirtildiğ i gibi ofis ve saha çalışanları arasında sürekli bir çatışma ortamı olduğu gözlemlenmiştir (Ergün. Bu bilgi akış ını sağlamak için saha ve ofis grupları arasında yoğun bir iletişim ve bilgi paylaşımı olması gerekmekte. Saha ve ofis çalışanlarının iş lerini yapabilmeleri için birbirinden sürekli bilgi almaları gerekmektedir. anketlerin 142 tanesi yüz yüze. inşaat sektörünün önde gelen yüklenici firmalarının büyük ölçekli projelerinde çalışan mühendis ve mimarlar üzerinde uygulanmıştır. Her projenin kendine özgü bir proje ekibi ve imalat süreci olması sebebiyle aynı firmaya ait projelerden de farklı sonuçlar elde edilebileceği öngörülmüş ve bu sebeple bir firmaya ait birden fazla projenin çalış maya dahil edilmiştir. Aynı zamanda gruplar arasındaki farkı belirlemek için bu üç başlık. Bu sebeple çalışmada bu iki grup arasında yaşanan çatışmalara odaklanılmıştır. Türkiye Müteahhitler Birliği’ne üye. lk bağlantı e-posta ile kurulduktan sonra. Gönderilen e-postalara yirmi üç firmada çalışan 165 kişiden geri dönüş olmuştur. ofiste çalışanlar da sahadan imalat bilgisi gelmeden planlama. 23 tanesi de e-posta yoluyla gerçekleştirilmiştir.Yapılan ön çalışmada. %4’ü (6 kişi) elektrik mühendisi ve %24’ü ise diğer mesleklerdendir (jeoloji. Oluşturulan anket soruları bu firmaların belirlenen kriterlere uygun kırk projesinde çalışan 219 kişiye e-posta ile gönderilmiştir. bu sırada yaşanan sorunlar çatışmalar yaşanmasına neden olmaktadır. Anket Katılımcılarının Demografik Özellikleri Çalış mada öncelikle demografik faktörler belirlenmiştir (Şekil 1). 319 . %7’si (11 kişi) makine mühendisi. Anket çalışmasında elde edilen veriler. Aynı projede çalışan birden fazla kişiyle görüşülmesinin amacı kişilerin hedeflerindeki ayrımın ve görüş farklılıklarının ortaya konmasıdır. vb. harita mühendisi. 1997). çatışma yaşayan bölümler. %23’ü 40– 50 yaş. Yapılan değerlendirmeler ışığında çatışma nedenleri ile ilgili olarak geliştirilen öngörüler test edilmiştir. Çalışmanın yöntemi Çalış mada öncelikle literatür araştırması ve kişisel görüşmelere dayanarak inşaat projelerinde örgüt içinde yaşanan çatışmaların nedenleri üzerine öngörüler geliştirilmiştir. %16’sı 50–60 yaş grubundadır. Projeler seçilirken proje maliyetlerinin en az iki yüz milyon TL olması ve inşaat mühendisi. çatışmanın boyutları ve çatışmanın nedenleri olarak üç ana başlık altında incelenmiştir.). hakediş gibi kontrol ve denetleme ile ilgili görevlerini yapamamaktadır.

Çatışmanın Yaşandığı Bölümler Katılımcılara saha ve ofis bölümlerinden en çok hangi 2 bölümün çatışma yaşadığ ı sorulduğunda görüşülen 165 kişinin %28’i proje ve saha grupları. elektrik grupları ve %44’ü diğer gruplar olarak cevap vermişlerdir (Şekil 2). %5’i saha ve makine. D o k to r a Sah a D iğ e r Şekil 1. (3) Kişisel farklılıklardan kaynaklanan çatışma nedenleri (Ertürk. Bu sonuçlara göre ofiste çalışan mühendislerin sahada çalışan mühendislerden daha eğitimli oldukları görülmektedir. (2) Örgütsel yapıdan kaynaklanan çatışma nedenleri. nşaat projelerinde en çok çatışma yaşayan iki bölüm Çatışmanın Nedenleri Bu bölümde çatışmanın nedenleri üç ana başlık altında incelenmiştir. %18’i planlama ve saha grupları. 40 30 20 10 0 P la n la m a v e S aha P ro je v e Saha 38 28 14 16 18 4 4 6 3 34 S ah a ve K o n tro l Saha ve M a k in e .60 50 40 30 20 10 0 8 0 M im a r 53 47 80 60 24 16 5 6 4 2 D iğ e r 70 49 27 13 1 L isan s Yü k s e k L isan s O fi s 40 20 0 0 3 2 nşaat M üh. 1 kiş i de doktora düzeyinde eğitim almıştır (Şekil 1). E le k trik D iğ e r O f is Saha Şekil 2. Bu sonuçlara göre saha grubu en çok çatışma yaşayan grup olarak belirlenmiştir. O fis Saha E le k trik M üh. 2000). (1) letişimden kaynaklanan çatışma nedenleri. Katılımcılar öngörülere ne kadar katıldıklarını şu seçeneklerden birini seçerek belirtmişlerdir: tamamen katılıyorum. Çalış mada katılımcıların öngörülerle ilgili fikirlerinin istatistiksel olarak geçerliliğini belirlemek için bazı testler yapılmıştır. Her bir başlık altında öncelikle çalışmada yapılan literatür taraması ve ön görüşmelere dayanarak geliştirilen öngörülere yer verilmiştir. M a k in e M ü h. Saha ve ofis grubunun aynı soruya verdiğ i cevaplar arasındaki istatistiksel olarak bir fark olup olmadığı ki-kare ve t testleri ile 320 . %24’ü yüksek lisans düzeyinde. kısmen katılıyorum. katılmıyorum ve fikrim yok. Ofiste ve sahada görüşülen kişilerin meslekleri ve eğitim durumları Bu kişilerin %72’si lisans düzeyinde. Bu öngörülerle ilgili verilen seçeneklere görüşülen kişilerin ne oranda katıldığı yüzdelerle belirlenmiş ve sonuçlar yorumlanmıştır. %5’i saha ve kontrol grupları.

Şekil 3. 2001). Çatışmanın yetersiz bilgi alışverişinden kaynaklandığını öngörüsüne katılma oranlarına bakıldığında metro projesinde çalışanların tamamen katılma oranı %65. Bir başka deyiş le kısmen veya tamamen katılan kişilerin oranı %89 olmuştur. Bu iki değer arasındaki farkın istatistiksel olarak önemli olup olmadığını belirlemek için tüm seçeneklere (tamamen katılıyorum. Bir soruya iki grubun verdiği cevaplar arasında fark görüldüğünde ise soruya verilen cevaplar ile demografik özellikler arasındaki ilişki ANOVA testi ile belirlenmiştir. Bu şekilde hangi tür projelerde bu sorunun daha yaygın olduğunun tespit edilmesi amaçlanmıştır. 6 10 1 1 30 15 0 30 7 6 12 1 1 Katı l m ı yo ru m Fi kr im y ok Of is S a ha T a m a me n k a tılıy o ru m Bin a P ro . kısmen katılıyorum.%38’i metro projesinde. Y o l Pr o . Yetersiz bilgi alışverişinden kaynaklanan sorunlar ve farklı proje türlerine göre dağılımı Çatışmanın yetersiz bilgi alışverişinden kaynaklandığını düşünen kişi sayısının bu kişilerin çalıştığı proje türüne göre dağılımı belirlenmiştir. ncelenen projelerde görüşülen 165 kişinin %47’si bina projesinde. bu öngörüye tamamen katılanların %48’inin metro projesinde çalış ıyor olmasının metro projesine özgü özelliklerle ilgili olduğu düşünülmektedir. ofiste çalışanların tamamen katılma oranı %54 (43 kişi)’tür. letişimden Kaynaklanan Çatışma Nedenleri Çatışma nedenleri incelenirken iletişimden kaynaklanan çatışma nedenlerinden olan yetersiz bilgi alışverişi araştırılmıştır. Katılma oranlarındaki değerin yüksek olması yetersiz bilgi alışverişinin önemli bir çatışma nedeni olduğunu belirtmektedir. K a tı lm ıy o ru m S u Pr o . bina projesinde görev yapanların ise %38’dir (Şekil 4). 16 kişi katılmadığını ve 2 kişi fikri olmadığını belirtmiştir (Şekil 3). (Silah. 50 40 30 20 10 0 T am am en k atıl ı yo ru m K ıs m en ka tıl ı yo rum 43 41 30 33 90 75 60 45 79 63 41 39 16 44 9 1 1 5 10 01 T o p lam M e tro Pr o. “Şirket içinde bilgi akış ının eksik veya yanlış olmasından kaynaklanan iletişim sorunları çatışmaya neden olmaktadır” öngörüsü ile ilgili katılımcıların fikirleri alındığında.belirlenmiştir. Bu testin sonucunda bilgi akış ının eksik veya yanlış olmasından doğan sorunların taraflar arasında çatışmaya neden olduğu konusunda ofis veya şantiyede çalışanlar istatiksel olarak aynı fikirde oldukları olduğu belirlenmiştir. Görüşülen kiş iler içinde metro projesinde çalışanların oranı düşük olmasına rağmen (%38). Bu durum çatışmalara uygun bir ortam hazırlamaktadır. %7’si su projesinde ve %7’si yol projesinde çalış maktadır. Sahada çalışanların bu öngörüye tamamen katılma oranı % 48 (41 kişi). katılmıyorum ve fikrim yok) t testi yapılmıştır. 321 . %38’i (63 kişi) kısmen katıldığını. Metro projelerinin büyük ve kapsamlı olmaları ve birbirinden uzak şantiyelere sahip olmaları sebebiyle yetersiz bilgi alışverişinin diğer projelere göre daha yoğun yaşandığ ı ortamlara sahip oldukları gözlenmiştir. görüşülen 165 kişinin %51’i (84 kişi) tamamen katıldığını.

” öngörüsü hakkında fikirleri sorulmuştur. ofiste çalışanların %33’dür (Şekil 6). %46’sı (35 saha. 16-25 yıl arası tecrübeye sahip olan ofis ve saha çalışanlarının ise farklı fikirlere sahip oldukları belirlenmiştir. 12 ofis çalışanı) katılmadığını belirtmiştir (Şekil 5). 0–5 yıl iş tecrübesine sahip olan ofis ve saha çalışanlarının işbirliğinden doğan sorunların çatışmaya neden olduğu konusunda istatistiksel olarak birbirleri ile aynı fikirde olduklarını ve 6-15 yıl iş tecrübesine sahip olan ofis ve saha çalışanları için de aynı sonucun geçerli olduğunu göstermiştir. 12 ofis çalışanı) katılmadığını belirtmiş tir. 60 50 40 30 20 10 0 19 20 12 10 0 1 49 54 Tam am en k a tılıyo ru m K ıs m e n k a tılıyo ru m O fis K a tılm ıyo ru m S aha F ik rim yo k Şekil 5. Kişilerin verdikleri cevapların aralarında anlamlı olduğu bulunmuştur. Sonuçlardan görüldüğü gibi. %13’ü (10 saha. Saha ve ofis çalışanlarının verdikleri cevaplara bakarak hemfikir olup olmadıklarını değerlendirmek için bütün cevaplar pearson ki-kare testine tabi tutulmuştur. Elde edilen sonuçlar.Örgütsel Yapıdan Kaynaklanan Çatışma Nedenleri Çatışma nedenlerinden bir diğeri olan örgütsel yapıdan kaynaklanan çatışma nedenlerini araştırmak için “Görev. %24’ü (20 saha. ncelenen projelerde görüşülen 165 kişinin %62’si (54 saha. 49 ofis çalışanı) bu öngörüye tamamen katıldığını. Sahada çalışan mühendislerin tamamen katılma oranı %40 (34 kişi). 25-36 yıllık 322 . yetki ve sorumlulukların belirsizliğinin yarattığı sorunlar açısından değerlendirme Kişisel Farklılıklardan Kaynaklanan Çatışma Nedenleri Son olarak çatışmalara neden olabilecek kiş isel farklılıklardan kaynaklanan işbirliği ile ilgili sorunlar araştırılırken çalışanlara “Ofis ve saha arasında işbirliği ve koordinasyon sağlama konusundaki sorunlar çatışmaya neden olmaktadır. Elde edilen sonuçlar tüm seçenekler açısından ofis ve saha çalışanlarının hemfikir olduğunu göstermektedir. 41 ofis çalışanı) kısmen katıldığını. 19 ofis çalışanı) kısmen katıldığını. Bu farklılığın nedeninin sektördeki iş tecrübelerinden kaynaklandığı düşünülerek verilen tüm cevaplarla kişilerin sektördeki iş tecrübeleri arasında anova testi yapılmıştır. Bu konuda katılma oranlarına bakıldığında işbirliği sorunlarının çatışmaya neden olduğu görülmektedir. %17’si (16 saha. Görev. Bu fikre görüşülen 165 kişinin %36’sı (34 saha. Saha ve ofis çalışanlarının bu konuda aynı fikre sahip olup olmadıklarının belirlenmesi için bu soruya iki tarafın seçtiği tüm seçenekler t testine tabi tutulmuştur. Elde edilen sonuçlar tarafların işbirliğinden dolayı çatışma yaşanması konusunda ofis ve saha personelinin farklı fikirlere sahip olduğu belirlenmiştir. görüşülen kişilerin yarısından fazlası (%62’si) görev. 26 ofis çalışanı) tamamen katıldığını. yetki ve sorumlulukların belirsizliğinin yarattığı sorunlar ofis ve saha arasında çatışmaya neden olmaktadır” öngörüsü oluşturulmuştur. yetki ve sorumlulukların belirsizliğinin çatışmaya neden olduğu öngörüsüne tamamen katılmaktadır.

%18’i (29 kişi) çatışmaların içten içe olup dışa vurulmadığını ve %12’si çatışmanın sık sık olduğunu.tecrübesi olan kişilerin sayısı az olduğu için bu kişilerin verdiği cevaplara ANOVA testi uygulanmamıştır. Çatışma Boyutları ve Çatışma Durumunda Gösterilen Davranışlar Çatışmanın nedenlerinin araştırılmasının yanı sıra çatışmaların boyutları ve çatışma yaşayan kişilerin davranışları incelenmiştir. Bunun için tarafların her iki bölümde de çalışması veya birbirini daha iyi anlaması için beraber etkin bir takım çalışması gerçekleştirilmesinin gerekli olduğu düşünülmüştür. Bu sonuçlara göre Şekil 9’da da görüldüğü gibi inşaat projelerinde ofis ve saha mühendisleri arasında çatışmanın olduğu ancak aşırı boyutlara varmadığı görülmektedir. %4’ü çatışmanın kesinlikle olmadığını ve 1 kişi ise çatışmanın sürekli ve şiddetli olduğunu belirtmiştir (Şekil 7). Etkin takım çalışması gerçekleştirmek ve dolaysıyla çatışmayı azaltmak için ofiste çalışan mühendisleri sahaya entegre edilmesi gerekmektedir. %17 ‘si (29 kişi) kısmen gerekli olduğunu ve 1 kişi de hiç gerekli olmadığını belirtmiştir. Bu yüzden katılımcılara “Sizce inşaat sektöründeki mühendislerin kariyer hedeflerine ulaşabilmeleri için hem sahada hem ofiste çalışmaları ne kadar gereklidir?” sorusu yöneltilmiştir. Yapılan kiş isel görüşmelerde buna yönelik öneriler olmuştur. Katılımcılara “Çalıştığınız firmada ofis ve saha mühendisleri arasında yaşanan çatışmalar konusunda aşağıdakilerden en çok hangisi söylenebilir?” sorusu sorularak çatışma boyutlarının belirlenmesi hedeflenmiştir. Görüşülen 165 kişinin %65’i (108 kişi) çatışmaların normal düzeyde olduğunu. 2008). Literatürde de buna benzer örnekler bulunmaktadır. Şekil 6’dan de anlaşılacağ ı gibi yapılan değerlendirmede sahada ve ofiste çalışan mühendislerin bu konuda ortak bir düşünceye sahiptirler. 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 41 34 26 12 16 35 1 Ta m am en k a tılıy o ru m K ıs m e n k a tılıy o ru m K a tılm ıy o r u m 0 70 60 50 40 30 20 10 0 65 70 14 15 1 Ç ok gerekli K ısm en O fis S ah gerekli a 0 F ik r im y o k O fis Saha H iç gerekli değ il Şekil 6 Ofis ve saha arasında işbirliği ve koordinasyon sağlama konusundaki sorunlar ve hem ofis hem de sahada çalışma gerekliliği ile ilgili sonuçlar şbirliğinden doğan sorunları önlemek için mühendislerin her iki tarafı (saha ve ofis) anlaması ve empati kurması gerekmektedir. Örneğin satın almayla ilgilenen kişinin haftada bir gün sahaya giderek bilgileri toplaması ve malzemeleri yerinde görmesi önerisi gibi (Gündoğdu. 323 . Görüşülen 165 katılımcıdan %82’si (135 kişi) çok gerekli olduğunu.

d ış a v u ru lm a z S ık s ık S ü re k li v e ş id d e t li O f is S ah a Şekil 7 Çatışma boyutları Çatışmalar karşısında çatışma yaşayanların davranışlarını belirlemek için görüşülen kişilere “Çalıştığınız firmada çatışma olduğunda çatışma yaşayan kişiler genelde nasıl davranırlar?” sorusu sorulmuştur. Buna göre kişilerin %33’ü çatışma yaşayan kişilerin çatışmanın kendisinden kaynaklanmadığını savunduğunu belirtmiştir. En büyük fark ise iş ortamından çekilme ve çatışmanın büyümemesi için geri çekilme davranışlarında görülmektedir. genellikle çalıştıkları firmada yükselmek istemelerinden 324 . Yapılan yüz yüze görüşmeler. Çatışma yaşayan kişilerin davranış ları Çalış madan çıkan ilginç sonuçlardan bir tanesi çatışma durumunda ofiste çalışan kişiler ile sahada çalışan kişilerin davranışlarının arasında farklılık olmasıdır (Şekil 8). sahada çalışan mühendisler çatışmanın büyümemesi için çatışmadan çekilmek yerine çalıştıkları işten ayrılmayı daha fazla tercih etmektedir. Buna karşılık. Ofis çalışanları ile karşılaştırıldığında. 30 24 22 20 16 16 30 30 15 10 5 5 2 0 ş o r ta m ın d a n ç e k il ir S a l d ır g a n d a v r a n ış s e r g il e r K e n d i s in d e n o lm a d ığ ı n ı savunur A c ın d ır m a g ib i b ir B ü y ü m e m e s i iç i n ta v ır s e r g ile r ç e k ili r . Görüşülen kişiler ofiste çalışan mühendislerin. O fis Saha Şekil 8. Bunların yanı sıra incelenen inşaat projelerinde çatışma durumunda kişiler kendilerini acındırma gibi bir tutum içine nadiren girmekte olduğu görülmektedir. Verilen cevaplardan incelenen inşaat projelerinde çalışan kişilerin çatışma karşısında belirgin bir tutumu olmadığı görülmektedir.60 50 40 30 20 10 0 3 4 58 50 17 12 9 11 1 0 K e s in lik le o lm a z N o rm a l d ü ze yd e ç te n i ç e o l u r . Çatışmanın boyutuna göre farklı davrandıkları görülmektedir. ofiste çalışan mühendisler ise işten ayrılmak yerine çatışmanın daha fazla büyümemesi için geri adım atmayı tercih etmektedirler. Ankete katılanların %28’i çatışma yaşayan kiş inin çatışmanın daha da büyümemesi için çatışmadan çekildiğini belirtmiştir. Ayrıca kişilerin %28’i çatışma yaşayan kişinin saldırgan davranış sergileyeceğini belirtirken %16’sı çatışma yaşayan kişinin iş ortamından çekilmeyi tercih ettiğini belirtmektedir (Şekil 8). iki taraf arasındaki bu farkın nedeninin saha çalışanlarının kendilerini firmaya çok ait hissetmemesi ve iki grubun kariyer hedefleri arasında fark olmasından kaynaklanabileceğini göstermiştir.

işbirliği ya da problem çözme yollarını kullandığı görülmüştür (%58). malatı geciktirecek bir çatışmaya çözümün bir an önce getirilmesi tercih edilebilir. sahada örtbas etme yönteminin görmezden gelme yöntemine göre daha çok tercih edilmesinin sebebinin sahada tarafların işten ayrılmasını engellemek olduğu belirlenmiştir (Gündoğdu. Ofiste yaşanan çatışmalar için verilen cevapların %16’sında yöneticilerin görmezden geldikleri belirtilirken saha için bu oran %4’tür. Bölümler arası çatışma en çok proje bölümü ve saha uygulamaları bölümü arasında yaşanmaktadır. Diğer bir çözüm olan yöneticilerin başka kişinin yardımına başvurması yöntemi incelenen inşaat projelerinde pek uygulanmamaktadır. bunun yanı sıra %14 oranında örtbas etme yöntemine de başvurulmaktadır. nşaat projelerinde yöneticilerin baskın olma ya da rekabet. 2008). Yapılan kişisel görüşmelerde. Çatışma Yönetimi Çatışma çıktığında yöneticilerin çatışmanın çözümünde nasıl bir yol izlediğ i sorulduğunda görüşülen kişilerin %58’i yöneticinin çatışmaya taraf olanları dinlediği ve bir çözüm bulmaya çalıştığını. Buradan anlaşılacağı gibi inşaat projelerinde yöneticilerin çatışma karşısında en fazla uzlaşma. 2008). %5’i yöneticinin çatışmayı çözmek başkasından yardım istediğini belirtmiştir (Şekil 9). ancak örtbas etme yönteminde kimseye zarar gelmeyecek şekilde çatışmayı sonlandırmak amaçlanır. 50 40 30 20 10 0 13 4 12 9 3 20 5 3 4 74 9 G ö rm e z d e n G ü ç v e g e lir. %10’u yöneticinin çatışmayı görmezden geldiğini. Sonuç Alan araştırması sonucunda inşaat projelerinde bölümler arası ve kişiler arası çatışmaların yaşandığı tespit edilmiştir. uyma ve kaçınma ya da geri çekilme yöntemlerini fazla tercih etmediği görülmüştür (%14). Sahada. k a y ıts ız ye tk is in i k a lır k u lla n ır T a ra fla rı Ö rtb a s e d e rB a ş k a s ın ın d in le r ve ya rd ım ın ı ç ö zm e ye is te r ç a lış ır O fis S aha Şekil 9 Yöneticilerin çatışma çözümü için izledikleri yollar Bu sorudan elde edilen ilginç bir sonuç ise incelenen projelerde ofiste çalışanların ve sahada çalışanların cevapları arasında belirgin fark görülmesidir. Sahada çalışanlar ise iş değiştirmeye daha sıcak baktıkları için çatışma karşısında daha sert tutumlar içerisinde olabilmektedirler.dolayı kariyer hedeflerine ulaşmak için bazı olaylarda alttan alabileceğini belirtmiştir (Yıldırım. Görmezden gelme yönteminde yöneticiler olay hiç yaşanmamış gibi davranmaktadır. Bu çözümü sadece %4’lük bir kesim seçmiştir. Yöneticilerin ofisteki çatışmaları sahadaki çatışmalara göre daha çok görmezden geldiği belirlenmiştir. %14’ü yöneticinin çatışmayı örtbas ettiğini. Bunun nedenlerinden bir tanesinin sahadaki çatışmaların imalatı doğrudan etkileyerek geciktirme ihtimalinin bulunması olduğu düşünülmektedir. %13’ü yöneticinin güç ve yetkisini kullandığını. Bunu planlama bölümü ve saha 325 .

yetki ve sorumlulukların belirsizliği olarak belirlenmiştir. bölümlerin en çok saha uygulaması bölümü ile çatışma yaşamakta olduğu görülmektedir. Bu durum inşaat projelerine has dinamik ortamdan kaynaklanmaktadır. letişim kaynaklı çatışmalarda en önemli sorun bölümlerin/kiş ilerin birbirleriyle olan yetersiz bilgi alışverişidir. Bütün bölümler incelendiğinde. Ofis ve saha çalışanlarının çatışma sırasındaki gösterdikleri davranış farkları incelenerek. Çalış mada tespit edilen diğer bir çatışma nedeni ise mühendisler arasındaki iletişim eksikliğidir. Bölümler arası yaşanan çatışmaların nedenlerinin içinde en önemlisi görev. Bazı firmalarda is yoğunluğunu karşılamak için veya değişen dinamik is koşullarına ayak uydurmak için bir kişi birden çok işte çalıştırılmaktadır. Ancak ofiste ve saha çalışanlarının çatışma durumundaki davranışları arasında farklılık olduğu tespit edilmiştir. Dr. 326 . Bu çalış madan elde edilen sonuçlar yardımıyla inş aat yöneticileri çatışma nedenlerini ve boyutlarını dikkate alarak daha etkin bir çatışma yönetimi gerçekleştirebilecektir. Çatışma durumunda çatışma yaşayan kiş ilerin çoğunlukla çatışmanın kendisinden kaynaklanmadığını savunduğunu belirlenmiştir. bunun sürekli bir kontrol düzeni ile işler kılınması ve geliştirilmesi. Bunu takip eden davranış şekilleri ise çatışma yaşayan kişinin çatışmanın daha da büyümemesi için çatışmadan çekilmesi veya saldırgan davranış sergilemesidir. Bu sorunun aşılması için bölümlerin bir arada çalışmasını sağlayacak etkin takım çalış ması yapılmasının gerekli olduğu saptanmıştır. her iki gruba da farklı çatışma yönetimi uygulanabilecektir. Oğuz Ersun ile Umut Gökçe’ye ve alan çalış masına katkıları olan Osman shakoğlu ve Haluk Martağan’a yardımları için teşekkür ederiz. tüm personelin bu sistem hakkında temel bilgi ve becerilere sahip olmaları ile sağlanabilir. Çatışma halinde yöneticilerin davranışları incelendiğinde cevapların yarısından fazlasında yöneticilerin olumlu bir davranış içinde oldukları ve çatışmaya taraf olanları dinledikleri ve bir çözüm bulmaya çalıştıkları belirlenmiştir.uygulamaları bölümü arasında yaşanan çatışma takip etmektedir. Teşekkür Bu çalışmaya verdikleri destekten dolayı Öğ. Kişilerin çatışma yaşandığında belirgin bir tutumu olmadığı ve çatışmanın boyutuna göre farklı davranacakları görülmektedir. Bu sorunun çözümlenebilmesi için çalışanların görevlerinin net olarak tanımlanması ve kişilerden görev tanımları dışında hizmet beklenmemesi gerekmektedir. Etkin takım çalış masını gerçekleştirmek için de ofiste çalışan mühendislerin sahaya entegre edilmesi gerekir. nşaat projelerinde bölümler/kişiler arasında işbirliği ve koordinasyon sağlama konusunda sorunlar yaşanmaktadır. Gör. Saha uygulaması zaten imalatın yapıldığı ana bölüm olduğu için bu beklenen bir sonuçtur. Bu sorunun çözümü için etkili bir iletişim ağının kurulması.

R.N. Ergün. Upron. Schermerhorn. (1998) şletme Yöneticiliği. M. Göçmen. Beta Yayınları. Gündoğdu. (2005) Türkiye nşaat Projelerinde Yüklenici ve Mal Sahibi Arasında Meydana Gelen Çatışmaların Nedenleri ve Çatışma Yönetimi Yüksek Lisans Tezi. Yıldırım. stanbul. Özdamar.T. Dictionary of statistics.G. M. T. Ankara. Çalışma psikolojisi.. U. 2001. . John Wiley and Sons Inc.. Fen Bilimleri Enstitüsü. Oxford University Pres. 2008. Ertürk. stanbul. (2008) Kişisel görüşme Koçel. Ankara. G. Kaan Kitabevi. Selim Kitabevi. M.. . 327 . (2008) Kişisel görüşme.Kaynaklar Duran.. J. Silah. 2002. J. (2004) Core Concepts Of Organizational Behaviour. stanbul. Osborn. (2004) Paket Programlar ile statiksel Veri Analizi.. Beta Yayınevi. (1995) Bilimsel Araştırmalarda Bilgisayarla statistik Uygulamaları. stanbul. M. K. stanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. USA. (2000) şletmede Yönetim ve Organizasyon. Göktekin. . I. Hunt. S. Eskişehir. R.Ü. (1999) nşaat Personelinin Çatışma Giderim Yaklaşımının Saptanmasına Yönelik Alan Çalışması Yüksek Lisans Tezi. Kişisel görüşme. Ocak Yayınları. and Cook.

.

Böl.com Öğretim Üyesi. Korelasyon. Epoka Üniv. Çalışmada. Risk analizi.. Anahtar sözcükler : Aktivite şebekesi. CPM. inşaat projelerinde. kesin bilinen ve değişmez olarak kabul etmekte olduğundan deterministik bir yöntem olarak değerlendirilebilir. CSRAM’in gerçek bir inşaat projesi üzerindeki uygulaması verilmekte olup. aktivite şebekelerinin çizelgelemesinde kullanılmakta olup. Simülasyon modelleri. Dr. Epoka Üniv. Ayrıca. Risk yönetimi.Korelasyonlu Aktivite Şebekesi Risk Analizi Modeli Ve Bir nşaat Projesi Üzerinde Örnek Uygulaması Dr. Böl. Oysa inşaat 329 . Program Değerlendirme ve nceleme Tekniği (Program Evaluation and Review Technique – PERT) gibi deterministik ve olasılıksal metotlarla incelenmesi yeterli olmamaktadır. CPM her bir aktivitenin öngörülen süresini tek. PERT ve simülasyona (Monte Carlo Simülasyonu . Arnavutluk Tel: 0 532 5532828 E-Posta: onderokmen@hotmail. Günümüz koşullarında belirsizliklerden bir hayli etkilenen inşaat aktivite şebekelerinin Kritik Yol Yöntemi (Critical Path Method – CPM).. Bu çerçevede. Ancak. mevcut çalış ma.al Öz Şebeke tipi aktivite çizelgeleri.edu. Önder Ökmen Doç. proje süresinin tahmini. Denge Çizgisi Yöntemi (LOB) ve Kritik Yol Yöntemi (CPM) 1950’lerden itibaren inşaat proje aktivitelerinin çizelgelemesinde kullanılan başlıca metotlar olmuşlardır (Oberlender.MCS) dayalı CPM yöntemlerinden elde edilen sonuçlarla karşılaştırılmaktadır. Arnavutluk Tel: 00 355 208 72 10 E-Posta: aoztas@epoka. CSRAM ile birlikte uygulanan diğer üç yöntemden elde edilen sonuçların karşılaştırılmasıyla inşaat aktivite şebekelerinin değerlendirilmesinde aktiviteler ve belirsizlik oluşturan risk faktörleri arasındaki korelasyonun dikkate alınmasının önemi gösterilmiştir. aktiviteler arasındaki ilişkileri dikkate alarak proje süresinin bulunmasında ve her bir aktivitenin kritikliği doğrultusunda aktivitelerin proje süresi üzerindeki etkilerini ortaya çıkarmada son derece etkili bir yöntemdir. nşaat Müh. Ahmet Öztaş Doktora sonrası araştırmacısı. Tiran. Tiran. proje ilerleyişinin kontrolü ve kaynakların verimli bir şekilde dağıtılmasında kullanılagelmiştir. Bu uygulamalar CSRAM’in işlerliğini ve belirsizlik etkisine paralel olarak daha gerçekçi sonuçlar ürettiğini göstermiştir. nşaat Müh.. Giriş Çubuk Diyagramı Yöntemi. 2000). aktivite sürelerinin ve belirsizlik oluşturan risk faktörlerinin korelasyonlu olduğu durumda inşaat aktivite şebekelerinin belirsizlik etkisi altında incelenmesine olanak sağlayan Korelasyonlu Aktivite Şebekesi Risk Analizi Modeli (Correlated Schedule Risk Analysis Model – CSRAM) isimli yeni bir yöntem önermektedir.. elde edilen sonuçlar aynı proje üzerinde uygulanan CPM.

Bu modeller risk faktörleri. aktiviteler arasındaki korelasyon etkisi. Bu yöntemler proje risk yönetim sistemi sürecinde risk analizi yöntemi olarak ta kullanılabilmektedir. Bu çerçevede. MCS ve PNET gibi risk analizi yöntemleri belirsizliği analiz edebilmekle birlikte. Korelasyonlu Belirsizlik Altında Şebekeler (NETCOR) (Wang ve Demsetz. PLATFORM (Levitt ve Kunz. CSRAM’in detaylı açıklaması ise Ökmen ve Öztaş (2008)’da yer almaktadır. Şartlı Beklenen Değer Modeli (CEV) (Ranashinge ve Russell. zemin şartları gibi değişik türde risk faktörlerinin ve bu faktörlerin yol açtığı belirsizliklerin etkisi altındadır. 2005). Faktörlü Simülasyon (Woolery ve Crandall. tek tek her bir aktivitenin ve bir bütün olarak aktivite şebekesinin risk faktörlerine karşı duyarlılığını gösterememekte ve aktiviteler arasındaki korelasyon etkisini göz ardı etmektedir (Wang ve Demsetz. 1992). Buna bağlı olarak inşaat aktivite şebekelerini belirsizlik etkisi altında değerlendirebilmek amacı ile Program Değerlendirme ve nceleme Tekniğ i (PERT) (Dept. Bu nedenle aktivite süreleri gerçekte değişkenlik gösterebilmekte ve CPM.aktiviteleri hava koşulları. 2000) ve Kararsal Risk Analizi Prosesi (JRAP) (Öztaş ve Ökmen. nitel ve nicel girdileri kullanarak ürettiği olasılıklı nicel çıktılarla inşaat aktivite şebekelerinin belirsizlik ve 330 . 1992). risk faktörü duyarlılık analizi yapabilen risk analizi modelleri geliştirilmiştir (Wang ve Demsetz. 1958). bir yatırım veya projede karşılaşılması beklenen risklerin sistematik bir kontrol prosedürü olarak tanımlanabilir (Dikmen ve diğ. PERT ve simülasyona (Monte Carlo Simülasyonu . 2008). aktivite şebekelerinde korelasyon etkisini dikkate alarak. Proje Süre Tahmini (PRODUF) (Ahuja ve Nandakumar. Risk yönetimi.MCS) dayalı CPM yöntemlerinden elde edilen sonuçlarla da karşılaştırılmaktadır. Bu prosedür risk tanımlaması. 1993) gibi CPM tabanlı deterministik olmayan yöntemler geliştirilmiştir.. Bu nedenle. 1975) ve Monte Carlo Simulasyonu (MCS) (Diaz ve Hadipriono. Olasılıklı Şebeke Değerlendirme Tekniği (PNET) (Ang ve diğ. MCS tekniği ile çalışan. Tam Simülasyon (Touran ve Wiser. belirsizlik etkisi ve belirsizliğin olumlu ve olumsuz yöndeki etkisi gibi hususlardan bir veya birkaçını dikkate alan çözümlemeler üretmekle birlikte hiçbiri risk-faktörleri arasındaki korelasyon etkisini dikkate almamaktadır. 2004). 1979). CPM üzerine kurulu olan. 2000). of the Navy. CSRAM’in genel bir açıklamasını ve gerçekleştirilmiş bir inşaat projesi üzerindeki örnek uygulamasını içermektedir. 1993). Korelasyonlu Aktivite Şebekesi Risk Analizi Modeli CSRAM. 1985). Elde edilen sonuçlar aynı proje üzerinde uygulanan CPM. risk analizi ve riske karşı önlem geliştirilmesi gibi işlemler içermektedir (Flanagan ve Norman. 2000): Belirsizlik Karar Modeli (MUD) (Carr. PERT. aktivite şebekelerinde aynı risk faktöründen etkilenen aktiviteler arasında korelasyon oluşmakta ve bu korelasyon etkisi proje süresi gibi CPM bulguları üzerindeki belirsizliği arttırmaktadır.. inşaat aktiviteleri ve risk faktörleri arasındaki çift yönlü korelasyonu göz ardı etmeden aktivite şebekelerinin belirsizlik altında değerlendirilmesini sağlayan Korelasyonlu Aktivite Şebekesi Risk Analizi Modeli (Correlated Schedule Risk Analysis Model – CSRAM) isimli yeni bir model geliştirilmiştir (Ökmen ve Öztaş. 1983). aktivite kritikliklerinin yanlış değerlendirilmesine ve proje süresinin yanlış bulunmasına yol açabilmektedir (Flanagan ve Norman. 1993). 1985). risk sınıflandırması. Oysa. Bu çalışma.

CSRAM. ara zamanlar gibi verileri girdi olarak kabul eder. Ancak. Şebekede bulunan aktivitelerin sürelerini etkileyeceği düşünülen (geçmiş işlerdeki tecrübeler. inşaat yapım yönetimi karar verme süreçlerinde ve risk yönetiminde kullanılabilen bir risk analizi modeli olarak geliştirilmiştir. CSRAM’in ihtiyaç duyduğu diğer bir veri grubu ise belirsizlik oluşturan risk faktörleri ile ilgilidir. aktivite öncellik ilişkileri. aktivite süreleri PERT’te olduğu gibi “minimum”. CPM üzerine kurulu olduğundan CPM uygulaması için öngörülen aktiviteler. Şekil 1 CSRAM akış çizelgesi. Modelin girdi-çıktı zinciri ise Şekil 2’de gösterilmektedir.korelasyon etkisi altında incelenmesini ve değerlendirilmesini sağlayan. Şekil 2 CSRAM girdi-çıktı zinciri. mühendislik öngörüsü ve risk tanımlama süreçleri doğrultusunda) risk faktörleri ve risk faktörlerinin “beklenenbeklenenden iyi olma-beklenenden kötü olma” durumlarını yansıtan “risk faktörü durum olasılık sınır değerleri” modele girilir. “maksimum” ve “en muhtemel” değerler olarak girilir. Bunun dışında her bir risk faktörünün her bir aktivite üzerindeki etkisi “çok etkili-etkili-etkisiz” ifadelerinden biri ile niteliksel 331 . Ökmen ve Öztaş (2008)’ın çalışmasında MS Excel ve @Risk programları kullanılarak teoriden pratiğe geçirilen CSRAM’in akış çizelgesi Şekil 1’deki gibidir.

“aktivite süre katsayıları”nı hesaplar. CPM hesaplamalarını girilen iterasyon sayısı kadar tekrarlar. Uygulamalara geçmeden önce faydalanılan proje hakkında genel bilgiler verilmiştir. Her bir CPM uygulaması sırasında (her bir iterasyonda) CSRAM. risk faktörlerinin “beklenenbeklenenden iyi olma-beklenenden kötü olma” durumlarını yansıtan “risk faktörü olasılık sınır değerleri”nde gerekli ayarlamalar yapılıp simülasyon tekrarlanarak şebekenin risk faktörlerine karşı duyarlılığı ölçülür. Risk faktörlerinin meydana geliş şiddetini temsil eden bu sayılar ile her bir aktiviteyi etkileyen risk faktörlerinin “çok etkili-etkili-etkisiz” nitel değerlerinin CSRAM tarafından dönüştürülen nicel değer karşılıkları ile etkileştirilmesi sonucunda (ilk rasgele sayı üretim aşamasında belirlenen risk faktörü durumları da dikkate alınarak) CSRAM. 332 . “maksimum” ve “en muhtemel” değerler ile temsil edilen aktivite süreleri ile etkileştirerek söz konusu CPM uygulaması (söz konusu iterasyonda) sırasında kullanılacak aktivite sürelerini hesaplamış olur. CSRAM’in gerçek bir inşaat projesi üzerindeki uygulaması verilmekte olup. Örnek Uygulama Bu bölümde. Diğer bir ifade ile CSRAM’de aktiviteler arasındaki korelasyon etkisi risk faktörü bazlı olarak niteliksel ve dolaylı bir şekilde modellenir. Örneğin. “çok etkili/etkili” olarak girilmişse bu iki aktivite bu risk-faktörü açısından kısmi korelasyonlu. Risk-faktörleri arasındaki korelasyon etkisi ise korelasyonlu risk faktörleri için aynı “risk faktörü durum olasılık sınır değerleri” girilerek sağlanır. CSRAM. “rasgele sayı üreticisi” ile iki ayrı kez risk faktörü sayısı kadar 0 ile 1 arasında rasgele sayı üretir (Şekil 1). lk üretimdeki rasgele sayılar vasıtası ile söz konusu CPM uygulamasında (söz konusu iterasyonda) her bir risk faktörünün “beklenen-beklenenden iyi olma-beklenenden kötü olma” rasgele durumlarından hangisi ile etkinleştirileceğ i CSRAM tarafından belirlenir. iki ayrı aktivite için belirli bir risk faktörü etkisi “çok etkili/çok etkili” olarak girilmişse bu iki aktivite bu risk-faktörü açısından tam korelasyonlu. işleyiş i sırasında bu niteliksel verileri nicel verilere çevirmektedir. kullanıcıdan geçmiş işlerdeki sayısal verilere bağımlı olan korelasyon katsayısı gibi nicel veriler istenmez. “etkili/etkisiz” olarak girilmişse bu iki aktivite bu risk-faktörü açısından korelasyonsuz durumları oluşturulmuş olur. elde edilen sonuçlar aynı proje üzerinde uygulanan CPM. MCS iterasyon sayısı ve diğer bir takım simülasyon özellikleri de girildikten sonra çalıştırılan CSRAM. hangi risk faktörlerinin proje süresi ve aktivite kritiklikleri üzerindeki belirsizliğin oluşmasında daha etkili olduğu bulunmuş olur (Şekil 2). Her bir aktivite için bulunan bu süre değerleri kullanılarak CPM tamamlanır ve MCS iterasyon sayısı kadar CPM uygulaması aynı şekilde tekrarlanır (Şekil 1). bu süre katsayılarını “minimum”. her bir risk faktörünün söz konusu CPM uygulaması (söz konusu iterasyonda) sırasında ne şiddette meydana geleceğini modeller. Simülasyon tamamlandığında proje süresi. kinci kez üretilen rasgele sayılarla ise CSRAM. Model. PERT ve simülasyona (MCS) dayalı CPM yöntemlerinden elde edilen sonuçlarla karşılaştırılmaktadır.olarak belirtilir. Ayrıca. Örneğin. Daha önce de belirtildiği gibi bu olasılık değerleri inşaat yapım yönetimi karar verme süreçlerinde ve risk yönetiminin risk önleme/azaltma safhasında kullanılabilmektedir. aktivite toplam bolluk zamanları (aktivite kritiklikleri) ve aktivite yolu bolluk zamanları (yol kritikliği) gibi şebekeye ait özelliklerin değişim durumları olasılıklı bir şekilde çıktı olarak üretilmiş olur.

2006 tarihine kadar teslim edilmesi gereken iş Haziran 2007 tarihi itibari ile Yüklenici’nin sözleşme hükümlerine dayandırdığı ve dare’nin Yüklenici’yi haklı bularak onay verdiği üç ayrı süre uzatım talebi ile birlikte 214 takvim günü uzamıştır. sözleşme gereğince proje çizimlerini. Ancak. aktivitelerin kritiklikleri hakkında herhangi bir bilgi veremediğinden. Primavera Project Planner isimli yazılımla gerçekleştirilmiştir.2006 tarihleri arasındaki 300 takvim günü içerisinde tamamlayarak dare’ye teslim etmekle yükümlüdür (Proje ve nşaat Dairesi Başkanlığı.01. tasarım aşamasında da kullanılabileceğini göstermektir. dare tarafından risk analizi yapılmadan belirlenen 300 günlük iş teslim süresinin ve iş programındaki eksiklikleri belirlemede yetersiz kalan çubuk diyagramı iş programının bir sonucu olduğu kolaylıkla belirtilebilir. Uygulama sonucunda proje tamamlanma tarihi 13.Proje Bilgisi Örnek uygulamada faydalanılan “Gönen Havzası Pompaj Sulaması Proje Yapım şi”. metraj/keşif cetvellerini.2006 ile 28. Bu işler ile ilgili olan ve Tablo 1’de belirtilen 5. işler planlandığı şekilde gitmemiş ve onaylı iş programına göre 28. CPM uygulaması. Ancak. “Genel vaziyet ve üst havza planlarının onaylanması” ve “aplikasyon öncesi plan/profil projelerinin onaylanması” işlerinin dare’den kaynaklı olarak iş programındaki sürelere kıyasla gecikmesinden vuku bulduğu tespit edilmiştir. CPM belirsizliklerin aktivite süreleri ve proje tamamlanma süresi üzerindeki etkisini belirleyemediğinden iş 333 . iş sonu aydınger paftalarını ve proje CD’lerini sözleşme. bu aktivitelerin kritik olduğu ve çubuk diyagramındaki gerçekçi olmayan sürelerin değiştirilerek iş programının revize edilmesi gerektiği fark edilememiş. 2007) incelenmiş ve Yüklenici tarafından ayrı tarihlerde talep edilen üç ayrı süre uzatımının “Ön Rapor’un onaylanması”. CPM uygulansaydı ve revizyon ihtiyacı farkedilseydi bile. 7. Bu çerçevede. kıyaslama yapılabilmesi için onaylı çubuk diyagramı iş programındaki aktivite sürelerine sadık kalınarak aktivite şebekesi oluşturulmuş ve şebeke üzerinde CPM uygulanmıştır.2006 olarak bulunmuştur. aynı aktivite sürelerinin kullanıldığı çubuk diyagramına göre bu tarih 28. öncellik ilişkilerini kurabilmek için CPM uygulamasında çubuk diyagramındaki gibi 19 aktivite değil toplam 32 aktivite kullanılmıştır. teknik raporları. Oysa. Bar-Su Proje ve nşaat Ltd.’nin (Yüklenici) yükleniminde gerçekleştirilen ve Balıkesir-Gönen bölgesinde yer alan 3981 ha’lık tarım arazisine basınçlı borulu sistem ile sulama suyu ulaştırmayı hedefleyen bir sulama-drenaj projesi yapım iş idir. şe ait arşiv (Proje ve nşaat Dairesi Başkanlığı.01. Bu olumsuz durumun. 9 ve 11 no’lu aktivitelerden 5. Devlet Su şleri Balıkesir 25. PERT gibi yöntemlerin inşaat projelerinin sadece inşaat aşamasında değil. Şti. sözleşmede belirtilen 300 günlük proje teslim süre dilimini dikkate alarak 19 aktiviteden oluşan çubuk diyagramını hazırlamış ve bu iş programı dare tarafından uygun bulunarak onaylanmıştır.10. şartname ve fenni kurallara uygun olarak hazırlamakla ve işi 02. şin sözleşmesi 22. Bölge Müdürlüğü ( dare) idaresinde. Örnek uygulamada inşaat aşamasında olan bir iş yerine projelendirme aşamasında bulunan bir iş in seçilmesindeki gaye CSRAM’in ve beraberinde CPM.11.2006 tarihinde iş teslimiyle birlikte başlamıştır.12. 7 no’lu aktivite ise 3 günlük toplam bolluk zamanına göre kritiğe yakın aktivite olarak tespit edilmiştir.2005 tarihinde imzalanmış ve işin yapımı 02. 9 ve 11 no’lu aktiviteler CPM uygulamasında kritik aktivite. 2007).10. Yüklenici. sonuçta süre uzatımları meydana gelmiştir.10. Çubuk diyagramı.2006’dır. Kritik Yol Yöntemi Uygulaması Yüklenici.

CPM ile bulunan kritik aktivite yolunu dikkate alarak. aktivite şebeke ilişkileri ile ara zamanlar Simülasyona (MCS) dayalı CPM uygulamasında da aynen kullanılmıştır. Bu durumun çözümü için bir sonraki bölümde PERT ve CSRAM uygulamaları yer almaktadır. %0 ihtimalle bitirilme süresi 355 gün ve %100 ihtimalle bitirilme süresi 630 gün olarak bulunmuştur. işin onaylı çubuk diyagramı iş programında belirtildiğ i gibi 300 günde bitirilme ihtimali %6. MCS ve CSRAM uygulamalarında aynı şekliyle kullanılmaktadır. PERT. PERT uygulaması sonucunda. gerçekte aktivite süreleri üzerindeki belirsizlik etkisinin değiştirici özelliğinden ötürü öngörülenden sapma (değişkenlik) gösterebilir.programının ne şekilde revize edileceği noktasında yanlış yaklaşımlar meydana gelecekti. Bu nedenle gelecek bölümde uygulaması yer alan MCS’ye dayalı CPM. korelasyon etkisi ve risk faktörü duyarlılık analizi dışında PERT’in belirsizlik analizi açısından taşıdığı eksiklikleri giderme noktasında alternatif olarak geliştirilmiş bir yöntemdir. CPM uygulamasıyla bulunan 316 günde bitirilme ihtimali %10. Aktivite süreleri. CPM uygulamasıyla bulunan 316 günde bitirilme ihtimali %0. CPM uygulamasında kullanılan aktiviteler. Oysa kritik yol. belirsizlik etkisini sadece kritik yol üzerindeki aktiviteler üzerinden olasılıklı bir yaklaşımla belirlemektedir. maksimum-minimum-en muhtemel aktivite süreleri. Uygulama için CPM. %0 ihtimalle bitirilme süresi 238 gün ve %100 ihtimalle bitirilme süresi 550 gün olarak bulunmuştur. bu sonuçlar PERT uygulamasında elde edilen sonuçlarla karşılaştırıldığında MCS’ye dayalı CPM’in proje tamamlama süresi 334 . 1000 MCS iterasyonu sonucunda işin onaylı çubuk diyagramı iş programında belirtildiği gibi 300 günde bitirilme ihtimali %0. maksimum-minimum-en muhtemel süreler kullanılarak üçgen dağılım olarak oluşturulmuştur. Aktivitelere atanan bu maksimum-minimum-en muhtemel süre üçlemeleri sonuçların kıyaslanabilmesi açısından daha sonra simülasyona (MCS) dayalı CPM ve CSRAM uygulamalarında da aynen kullanılacaktır. Simülasyona Dayalı Kritik Yol Yöntemi Uygulaması CPM ve PERT uygulamalarında kullanılan aktiviteler. Ayrıca. Program Değerlendirme Ve nceleme Tekniği Uygulaması PERT uygulaması için CPM uygulamasında kullanılan aktivite süreleri en muhtemel süreler olarak kabul edilip öncelikle minimum ve maksimum muhtemel süreler öngörülmüştür (Tablo 1). Bu sonuçlar çubuk diyagramı ve CPM uygulamalarıyla bulunan proje bitirme sürelerinin belirsizlik etkisinden dolayı ne denli gerçekçi olmadığını ve ne denli riskli olduğunu bir kez daha göstermiştir. aktivite şebeke ilişkileri ile ara zamanlar da CPM’e dayalı olarak çalışan PERT. Ayrıca. Bu sonuçlar çubuk diyagramı ve CPM uygulamalarıyla bulunan proje bitirme sürelerinin belirsizlik etkisinden dolayı ne denli gerçekçi olmadığını ve ne denli riskli olduğunu göstermektedir. Ayrıca PERT ile korelasyon etkisi hesaba katılamamakta ve risk faktörü duyarlılık analizi gerçekleştirilememektedir. MS Excel tablo işlemcisi ile programlanmış ve MS Excel programına bir simülasyon programı olan @Risk programı entegre edilmiştir.

Ancak bu iki değer arasındaki fark CSRAM sonuçlarına göre daha büyüktür.50 olarak bulunmuştur. Bir başka deyiş le belirsizliğin proje süresi üzerindeki değiştirici etkisi PERT tarafından makul ölçekte ortaya çıkarılamamaktadır. korelasyon etkisini dolaylı şekilde hesaba katan. MCS’ye dayalı CPM sonuçları ise bu yöntemin risk faktörlerine dayalı bir analiz yaklaşımı içermemesi. Risk faktörü 3 (Genel Müdürlük tarafından yapılan proje değişiklikleri) ve risk faktörü 4 (çizim ve raporların tasdikinde yaşanan dare’den kaynaklı gecikmeler) korelasyonlu risk faktörleri olarak CSRAM’e girilmiş ve modele 1000 iterasyon yaptırılmıştır. maksimum-minimum-en muhtemel aktivite süreleri. korelasyon etkisini dikkate almaması nedenlerinden ötürü risk faktörlerine dayalı bir analiz yaklaşımı içeren.açısından daha kötümser sonuçlar ürettiğini göstermektedir. Ayrıca. 1000 MCS iterasyonu sonucunda CSRAM. proje tamamlama süresi minimum muhtemel değeri açısından ise iyimser bir sonuca vardığını göstermektedir. Uygulama için CSRAM. sadece kritik yol bazlı iş lem yapmayıp simülasyon boyunca değişen kritik yolları dikkate alan ve risk faktörü duyarlılık analizi yapabilen CSRAM’le bulunan sonuçlar daha gerçekçi ve güvenilir sonuçlar olarak değerlendirilebilir. MCS’ye dayalı CPM’e göre ise daha iyimser bulgulara vardığını göstermektedir. birikim. çubuk diyagramı ve CPM sonuçları bu iki yöntemin belirsizlik etkisini hesaba katmaması. risk-faktörü durum olasılık sınır değerleri ile hangi risk faktörlerinin korelasyonlu olduğu Yüklenici’nin teknik ve yönetici personeli ile dare’nin teknik kadrosuyla yapılan görüşmeler neticesinde belirlenmiştir. aktivite şebekesini etkilemesi muhtemel risk faktörleri. işin onaylı çubuk diyagramı iş programında belirtildiğ i gibi 300 günde bitirilme ihtimali %2. beceri. CPM uygulamasıyla bulunan 316 günde bitirilme ihtimali ise %9. işin %0 ihtimalle bitirilme süresini 281 gün ve %100 ihtimalle bitirilme süresini ise 735 gün olarak hesaplamıştır. PERT sonuçları bu yöntemin risk faktörlerine dayalı bir analiz yaklaşımı içermemesi.42. aktivite şebeke ilişkileri ile ara zamanlar CSRAM uygulamasında da aynen kullanılmıştır.risk faktörü duyarlılık analizine göre risk faktörü 3 (Genel Müdürlük tarafından yapılan proje değişiklikleri) ve risk faktörü 4’ün (çizim ve raporların tasdikinde yaşanan dare’den kaynaklı gecikmeler) proje süresi belirsizliği üzerinde en etkin faktörler olduğu bulunmuştur. CSRAM’le gerçekleştirilen proje süresi . Bu sonuçlar PERT uygulamasında elde edilen sonuçlarla karşılaştırıldığında CSRAM’in proje tamamlama süresi açısından daha kötümser sonuçlar ürettiğini göstermektedir. PERT ve MCS’ye dayalı CPM uygulamalarında kullanılan aktiviteler. Sonuçlar MCS’ye dayalı CPM sonuçlarıyla karşılaştırıldığında ise CSRAM’in proje tamamlama süresi maksimum muhtemel değeri açısından daha kötümser. Bunun dış ında CSRAM uygulaması sonucunda. CSRAM’in PERT’e göre daha kötümser. Bu sonuçlar. Korelasyonlu Aktivite Şebekesi Risk Analizi Modeli Uygulaması CPM. üretkenlik ve performansı) ve risk 335 . Bir başka deyişle belirsizliğin proje süresi üzerindeki değiştirici etkisi CSRAM tarafından PERT ve MCS’ye dayalı CPM’e göre daha geniş bir ölçekte hesaplanmaktadır. Daha önce de belirtildiği gibi. MS Excel tablo işlemcisi ile programlanmış ve MS Excel programına bir simülasyon programı olan @Risk programı entegre edilmiştir. CSRAM uygulaması için gerekli olan bu risk faktörlerine ait aktivite-risk faktörü etki değerleri. korelasyon etkisini dikkate almaması ve sadece CPM tarafından bulunan kritik yol üzerindeki aktiviteler üzerinden sonuca varması. Risk faktörü 5 (Yüklenici’ye ait personelin tecrübe.

risk faktörü duyarlılık analizi dış ında CSRAM ile gerçekleştirilen diğer duyarlılık analizleri ise akitivite – risk faktörü ve aktivite yolu – risk faktörü duyarlılık analizleridir. Toplam Bolluk 0 56 56 5 0 0 61 61 61 0 0 0 0 213 213 133 133 124 124 37 37 37 37 119 138 31 31 43 43 144 31 0 MCS-CPM Aktivite Kritikliği Kritik Belirsiz Belirsiz Krt.faktörü 9 (proje tarafları arasında meydana gelen anlaşmazlıklar) ise bu iki faktörden sonraki en etkili faktörler olarak belirlenmiştir (Tablo 2). Toplam Bolluk 0 45 45 0 0 0 21 21 21 0 0 0 0 129 129 100 100 100 100 0 0 0 0 100 100 0 0 11 11 131 0 0 CSRAM Aktivite Kritikliği Kritik Belirsiz Belirsiz Normal Kritik Kritik Belirsiz Belirsiz Belirsiz Kritik Kritik Kritik Kritik Normal Normal Normal Normal Normal Normal Kritik Kritik Kritik Kritik Normal Normal Kritik Kritik Krt. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Süre (gün) 1 30 10 75 20 20 10 15 5 30 10 70 60 70 40 10 5 10 5 30 10 10 5 4 4 4 4 4 4 8 4 4 Proje süresi . Toplam Bolluk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 MCSCPM Max. Başka bir deyişle. Süre (gün) 1 20 7 60 15 15 7 10 5 20 7 50 40 60 30 7 5 7 5 20 10 7 5 3 3 3 3 3 3 7 3 3 Max. Süre (gün) 1 35 40 90 50 40 80 40 50 50 90 100 150 90 120 20 40 30 40 40 60 30 60 20 40 10 40 10 40 60 10 60 MCSCPM Min. Yer kısıtlığı nedeni ile sonuçları bu bildiride verilemeyen bu duyarlılık analizleri vasıtası ile hangi risk faktörlerinin aktivite kritikliği ve aktivite yolu kritikliğ i üzerinde oluşan belirsizliğin oluşmasında daha etkili olduğu bulunmuştur. Tablo 1 Aktivite kritikliği analiz sonuçları. PERT ve MCS’ye dayalı CPM yöntemleri ile bu tür bilgilere ulaşmak olanaklı olmamaktadır. CSRAM proje süresi belirsizliği üzerindeki en etkili risk faktörünü belirlemede başarılı olmuştur. şe ait resmi yazışmalar incelendiğinde risk faktörü 4’ün (çizim ve raporların tasdikinde yaşanan dare’den kaynaklı gecikmeler) haziran 2007 itibari ile gerçekleştirilen 3 ayrı süre uzatımının gerekçesi olduğu anlaşılmıştır (Proje ve nşaat Dairesi Başkanlığı. 2007). Daha önce de belirtildiği gibi bu tür duyarlılık anilizi sonuçları yönetimsel açıdan ve risk faktörlerine karşı önceden gerekli tedbirlerin alınması yönünden son derece önemli ve faydalı olmaktadır. Min.yakın Krt. Çubuk diyagramı.yakın Normal Kritik Kritik Akt No.yakın Kritik Kritik Belirsiz Belirsiz Belirsiz Kritik Kritik Kritik Kritik Belirsiz Belirsiz Belirsiz Belirsiz Belirsiz Belirsiz Belirsiz Belirsiz Belirsiz Belirsiz Belirsiz Belirsiz Belirsiz Belirsiz Belirsiz Belirsiz Belirsiz Belirsiz Kritik CSRAM Min. CPM. Tablo 1’de aktivitelerin toplam bolluk zamanlarının nasıl değişiklik gösterdiği ve hangi kritiklik 336 . Toplam Bolluk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12 19 19 19 19 0 0 0 0 19 23 0 0 1 1 19 0 0 CSRAM Max.

11 Risk faktörü 7 311. belirsizlik etkisinin tespiti bakımından CSRAM’in diğer yöntemlere göre daha gerçekçi sonuçlar ürettiği bulunmuş ve inşaat aktivite şebekelerinin incelenmesinde aktiviteler ve belirsizlik oluşturan risk faktörleri arasındaki korelasyonun dikkate alınmasının önemi gösterilmiştir.79 326.01 0. Carr R.52 4.H. Kaynaklar Ahuja H. A.68 321. (1985) Simulation model to forecast project completion time.03 315.02 0.02 0.47 328. Sonuçlar arasındaki farklar ve benzerlikler dikkat çekicidir.57 Varyasyon Duyarlılık Katsayısı Sırası 0.71 Proje Süresi Standart Sapma 113..91 6.05 0. 101(4).52 16.46 2.22 378.13 3.41 735.. N.01 3 3 1 2 3 4 4 2 4 Sonuç Bu çalışmada.37 362. Journal Of Construction Engineering And Management. Journal Of The Engineering Mechanics Division.09 Risk faktörü 1 308.83 364. (1979) Simulation of construction project duration. CPM.. 337 .71 17.73 2. 105(2).06 Risk faktörü 6 303. Korelasyonlu Aktivite Şebekesi Risk Analizi Modeli (CSRAM) isimli yeni bir inşaat aktivite şebekesi inceleme ve değerlendirme yönteminin genel özellikleriyle açıklaması ve gerçek bir projeye ait veriler üzerindeki örnek uygulaması gösterilmektedir.44 316.92 317. aktivite yolu kritikliği gibi şebeke özelliklerinin her bir risk faktöründen ne oranda etkilendiği bulunmuştur.39 Risk faktörü 5 299.04 114.61 335.S. I. PERT ve simülasyona (MCS) dayalı CPM yöntemlerinin kabiliyet dahilinde olmadığından bu çalışmada CSRAM ile gerçekleştirilen diğer bir işlem ise aktivite. aktivite yolu ve aktivite şebekesi seviyesinde risk faktörü duyarlılık analizleridir.tiplerine sahip olduğu MCS’ye dayalı CPM ve CSRAM uygulama sonuçları doğrultusunda ayrı ayrı verilmiştir.02 0.79 316.47 316. J.20 450.64 5.41 316.91 321.54 Risk faktörü 10 314. CSRAM’in işlerliği ortaya konulmuş.45 457.66 Risk faktörü 9 311.risk faktörü duyarlılık analizi sonuçları. V.99 Risk faktörü 3 ~ 4 295. Chaher. Nandakumar. Minimum Maksimum Ortalama Proje Proje Proje Senaryo Süresi Süresi Süresi (gün) (gün) (gün) Tüm risk faktörleri 281. aktivite kritikliği. Ang A. (1975) Analysis of activity networks under uncertainty. Duyarlılık analizi ile proje süresi.05 0. A.01 0.45 Risk faktörü 8 312. ASCE 111(4) pp 325– 342. PERT ve simülasyona (MCS) dayalı CPM yöntemleri de uygulanmış ve sonuçlar karşılaştırılmıştır. Journal Of The Construction Division. Abdelnour. Örnek uygulamada kullanılan veriler üzerinde CPM.25 0. Bu uygulamalar ve sonuçların karşılaştırılması neticesinde. pp 373–387. pp 117–128.42 Risk faktörü 2 312.88 322.93 659. Tablo 2 Proje süresi .04 326.

C.. 16(5) pp 57–76. G.. Flanagan. ASCE 118(2) pp 258–272.Dept.. Journal Of Construction Engineering And Management. Ökmen Ö. Birgönül M. Bureau of Ordnance. Öztaş A. Norman. Levitt R. 9 pp 17–39.C. D. U. Resmi Yazışmalar. (1958) PERT.. Journal Of Construction Engineering And Management.. Proceedings of Association of Researchers in Construction Management. (2000) Model for evaluating networks under correlated uncertainty—NETCOR. Backwell Scientific. C.. ASCE 109(3) pp 342–354. Woolery J. Washington. E. Wang W. Boston. G. (1992) Monte Carlo technique with correlated random variables. Ankara. P. Project Management Journal. (1983) Stochastic network model for planning scheduling. McGraw-Hill. (2005) Judgmental risk analysis process development in construction projects. of the Navy.. E. ASCE 126(6) pp 458–466. ASCE 119(1) pp 40–57.. (2008) Construction project network evaluation with Correlated Schedule Risk Analysis Model. Devlet Su şleri Genel Müdürlüğü. (1993) Nondeterministic networking methods. (2004) A critical review of risk management support tools. Öztaş A.C. L.1145–1154. (1993) Risk Management And Construction. USA.A. Wiser E. 40(9) pp 1244–1254. Civil Engineering Systems.. Proje ve nşaat Dairesi Başkanlığı. Dikmen . Ranasinghe M. Demsetz. Türkiye. (2007) Gönen Havzası Pompaj Sulaması Proje Yapım şi Sözleşmesi. C. F. U. ASCE 134(1) pp 49–63. Journal Of Construction Engineering And Management..K. Ön Raporu.. Ökmen Ö. Arıkan A.. C. s. Journal Of Construction Engineering And Management. Journal Of Construction Engineering And Management. Hadipriono F. Oberlender.K. program evaluation research task. Phase I Summary Rep. Touran A. R. Kunz J. Heriot Watt Univ.. T. Crandall K. Cambridge. Special Projects Office. (1992) Treatment of correlation for risk analysis of engineering projects. Diaz C. Russell A. 338 . D.. D. Building and Environment. (2000) Project Management For Engineering And Construction. (1985) Using knowledge of construction and project management for automated schedule updating. Cilt 2.

nşaat yatırım projelerinin karar verme süreçlerinde kullanabilecek Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri’nden biri olan AHP (Analytic Hierarchy Process) yöntemi./ESK. nşaat Yatırım Projeleri için gerekli olan arazi yer seçiminde AHP yönteminin uygulanabilirliği araştırılmıştır.com. Böl. Tel: 0(222) 239 37 50 / 3223 E-Posta: oaytekin@ogu.edu. Tel: 0(222) 239 37 50 / 3208 E-posta: otezcan@oyakinsaat.tr ESOGÜ MMF nş. Bu hiyerarşik yapıyı oluşturan tüm kriterlerin ikili karşılaştırmaları yapılarak karar vericinin tercih değerleri saptanmıştır.edu. Böl./ESK.Ş. soyut ve somut kriterleri kullanarak kararı etkiyecek faktörleri hiyerarşik bir düzende tanımlamaya imkan vermektedir.tr ESOGÜ MMF nş./ESK. Müh. ya da uzun ve rasyonel olmayan analizler sonunda kuşku içerisinde bir karara varacaktır. Anahtar sözcükler: AHP (Analytic Hierarchy Process).tr ESOGÜ MMF nş.edu. Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri'ni kullanmaktaki amaç alternatif ve kriter sayılarının fazla olduğu durumlarda karar verme mekanizmasını kontrol altında tutabilmek ve karar sonucunu mümkün olduğu kadar kolay ve çabuk elde etmektir. Bu amaçla Hazır Beton Tesisi kurulacak bir 339 . Bu çalışmada. nşaat Yatırım Projeleri için gerekli olan arazi yer seçiminde AHP yönteminin uygulanabilirliği araştırılmıştır. Çok Kriterli Karar Verme. bu kriterlerin ağırlık ve önem derecelerine göre karar hiyerarşisi oluşturulmuştur. sağlıklı olup olmadığını önemsemeden.tr Hakan Kuşan lker Özdemir Öz Bu çalışmada. ulaşılmak istenen hedefi birçok parametrenin belirlediğ i ve seçim için değerlendirilecek alternatiflerin her birinin kendine has avantajlarının bulunduğu durumlarda karar verme işi çok zor bir durum alacaktır. Bu amaçla “Hazır Beton Tesisi” kurulacak bir bölgede ihtiyaç duyulan arazinin belirlenmesinde dikkate alınması gerekli olan kriterler belirlenip. bir karara varacak. Böl. Tel: 0(222) 239 37 50 / 3234 E-Posta: hkusan@ogu. Yer Seçimi Giriş Bir karar verme probleminde. Tel: 0(222) 239 37 50 / 3213 E-Posta: iozdemir@ogu.nşaat Yatırım Projeleri çin Arazi Yer Seçiminde AHP (Analytıc Hierarchy Process) Uygulaması Ömür Tezcan Osman Aytekin Oyak nşaat A. Müh. Böyle durumlarda kararı verecek olan kişi ya tüm bu kararsızlık sıkıntısından kurtulmak için. Müh../ ST.

AHP’nin en önemli yanı.’ye göre biraz daha önemli veya biraz daha tercih ediliyor 1. Saaty. hiyerarşik kompozisyon veya önceliklerin sentezi (synthesis of priorities) ve karma kompozisyona göre nihai kararın alınması (Saaty. ortada alternatifleri tanımlayan kriterler. karar vericinin “çok kriterli karar verme problemini” görsel olarak. C1. Bu şekilde oluşturulan matrisin simetrik olacağı görülmektedir. Karar vericinin bu çiftli karşılaştırmalarına yardımcı olması için Saaty (1994a) iki elemanın arasındaki önemi belirleyebilmek amacıyla dokuz noktalı bir skala geliştirmiştir.’ye göre aşırı derecede önemli veya aşırı derecede tercih ediliyor Ara değerler 2.4. Topçu. öğe 2. 1994a). A1.8 Bu şekilde her seviyedeki kriterler ve en nihayetinde de her kritere göre alternatifler birbirileriyle karşılaştırıldıktan sonra karşılaştırmalar matrisleri oluşturulur. 4. 2004). 1986. 1994b). 2001. bağıl önemler için yapılan kişisel atamaları.’ye göre çok fazla önemli veya çok fazla tercih ediliyor 1. ve A3 gibi üç alternatif için oluşturulan matris ise Şekil 2'de gösterilmiştir. kriter hiyerarşisi formunda görebilmesine imkan sağlamasıdır. ki elemanın arasındaki tercih oranını belirleyecek rakamlar ve bunların sözel karşılıkları Tablo 1’de gösterilmiştir. Bu şekilde oluşturulmuş bir hiyerarşi en az üç seviyeden oluşur: en üstte problemin en üst amacı. Bu hiyerarşik yapıyı oluşturan tüm kriterlerin ikili karşılaştırmaları yapılarak karar vericinin tercih değerleri saptanmıştır. bu kriterlerin ağırlık ve önem derecelerine göre karar hiyerarşisi oluşturulmuştur. Hiyerarşinin oluşturulmasından sonra kriterler arasında çiftli karşılaştırmalar yapılır. AHP (Analytic Hierarchy Process) Çok kriterli karar verme yöntemlerinden AHP metodu. Tablo 1 AHP Değerlendirme Ölçeği (Saaty. C2. ve en altta da seçim yapılacak olan alternatifler bulunur. 6 ve 8) iki ifadenin arasında kalan kararlar için kullanılabilir. öğe 2. öğe 2. ağırlıklar kümesine dönüştürmekte kullanılan bir tekniktir. 1994a) Sayısal Değer 1 3 5 7 9 Tanım Öğeler eşit önemde veya aralarında kayıtsız kalınıyor 1. öğe 2.6. Bu matrislerde satır ve sütunları karşılaştırılan kriter ya da alternatifler meydana getirir ve matrisin her elemanı satırdaki elemanın sütundaki elemana karşılaştırılmasından elde edilen orandır (Kuruüzüm ve Atsan. karşılaştırmalı yargılar (pairwise comparison). C3 gibi üç kriter için oluşturulan matris Şekil 1'de. 340 . Bir kriter iyi olmak gibi çok soyut ya da geniş kapsamlı olduğunda daha alt kriterler türetilerek çok seviyeli hiyerarşiye yerleştirilir (Zahedi.bölgede ihtiyaç duyulan arazinin belirlenmesinde dikkate alınması gerekli olan kriterler belirlenip.’ye göre fazla önemli veya fazla tercih ediliyor 1. Bu temel prensipler aynı zamanda AHP’nin adımlarını oluşturmaktadır. AHP'nin uygulaması dört temel prensiple şekillenmektedir: ayrıştırma (decomposition). A2. 1980. Arada bulunan değerler (2.

amaca katkıda bulunan dört kriter. n. 341 . kinci düzeyde. son düzeyde ise söz konusu kriterler cinsinden değerlendirilmek üzere seçenekler vardır (Şekil 3). Müşteri: Bölgenin potansiyel müşteri bakımından durumu 2. Söz konusu firmanın.) uzaklığı 4. C1-C2-C3 kriterlerinin karşılaştırma matrisi Şekil 2. Ana amaç olan “En iyi bölge seçimi” hiyerarşinin en üst düzeyinde yer alır. Konum: Bölgenin müşterilere ulaşım durumu ve hammaddeye uzaklığı 3. Hazır Beton Tesisi Arazi Seçiminde AHP Uygulaması AHP yönteminin hazır beton tesisi yatırımı için arazi ve bölge seçimi problemine uygulanış biçimi aşağıda örneklenmiştir. üçüncü düzeyde alt kiriterler. Malzemeye Uzaklık: Bölgenin malzeme kaynaklarına (çimento fabrikaları vs.1. matriste bulunan elemanların ağırlıklarının elde edilmesidir. C bölgelerinden kendisi için en uygun olanı seçmek istemektedir. seçim sırasında başlıca dört ana kritere ve iki alt kritere dikkat ettiği varsayılmıştır: 1.C1 C1 C2 C3 C2 C3 Ci için A1 A2 A3 A1 A2 A3 1 C2/C1 C3/C1 C1/C2 1 C3/C2 C1/C3 C2/C3 1 1 A2/A1 A3/A1 A1/A2 1 A3/A2 A1/A3 A2/A3 1 Şekil 1. kökü alınır ve elde edilen değerler için yeni bir kolon oluşturulur. Bu şekilde her kriterin bir üzerinden önem ağırlığı ve her alternatifin de her kriterden aldığı puan bir üzerinden elde edilmiş olur.2. satırların geometrik ortalamalarının alınmasını tavsiye etmektedir: (a) Her satırdaki n eleman çarpılır. Bedel: Bölgedeki arazilerin ortalama birim ( m2 ) fiyatı Problem ayrıştırılarak kriterlerinin belirlenmesinden sonra karar hiyerarşisi oluşturulur. (b) yeni kolon normalleştirilir (her değerin değerlerin toplamına bölünmesi). B. Alternatiflerin nihai değerlerini elde etmek içinse alternatifin her bir kriterden aldığı puanla o kriterin çarpımları toplanır. En yüksek toplama sahip alternatif en uygun tercihi belirtmektedir. Bir hazır beton firması yapacağı yeni beton tesisi yatırımı için A. Rakip: Bölgedeki rakiplerin miktarı 3. Birçok durumda yakın sonuçlar elde edebilmek için Saaty (1994b). Ulaşım: Bölgenin müşterilere ulaşım durumu 3. A1-A2-A3 alternatiflerinin Ci kriteri için karşılaştırma matrisi Çiftli karşılaştırmalar matrisinin oluşturulmasından bir sonraki adım.

firma için.518 342 . Bu sorunun yanıtını tüm kriterlerin ikili karşılaştırmaları için alarak Karar Vericinin tercih değerlerini saptadığımızda Tablo 2’deki ikili karşılaştırmalar matrisi elde edilir. tesisin bulunacağı bölge açısından daha önemlidir?” türde soru sormak olacaktır. Ulaşım ve potansiyel müşteri sayısı ise aynı öneme sahiptir. lk olarak. Bu çalışmada Expert Choice programına Tablo 2’deki matris verileri girilerek örnek sorunun birinci düzeyine ilişkin göreli önem vektörü aşağıdaki şekilde elde edilmiştir (Tablo 3): Tablo 3. Bu işlem için normalizasyona dayalı yöntem kullanılabileceği gibi Expert Choice programından da yararlanılabilir (Expert Choice Software Tutorials.AMAÇ ANA KR TERLER ALT KR TERLER ALTERNAT FLER A Bölgesi Müşteri Rakip En yi Bölge Seçimi Konum Ulaşım B Bölgesi Malzemeye Uzaklık Bedel C Bölgesi Şekil 3. Bunun için yapılması gereken kriterlere ikili karşılaştırmalar uygulayıp Karar vericiye Tablo 1 deki ölçek kullanılarak “Karşılaştırılan iki kriterden hangisi. Birinci Düzeye lişkin Göreli Önem Vektörü KR TER Müşteri Rakip Konum Bedel wAMAÇ 0. Birinci Düzey için kili Karşılaştırmalar Matrisi AMAÇ Müşteri Rakip Konum Bedel Müşteri 1 1/4 1/3 3 Rakip 4 1 1 5 Konum 3 1 1 3 Bedel 1/3 1/5 1/3 1 Söz konusu matris kullanılarak.113 0. 2000). Bölge Seçimi için Oluşturulan Hiyerarşik Model Seçimin hiyerarşisi oluşturulduktan sonra öğelerin göreli önemlerinin belirlenmesi gerekir. bölgedeki arazilerin ortalama m2 birim maliyeti kriteri bölgedeki rakiplerin sayısı kriterine göre karar verici için beş kat daha önemlidir. Bu hesaplama için daha önce açıklandığı gibi ikili karşılaştırmalar matrisinin en büyük özvektörü bulunup normalize edilmelidir. 2000. Tablo 2. dört kriterin ana amaç olan en iyi bölge seçimini sağlamadaki göreli önemleri belirlenir. Forman and Selly.278 0. kriterlerin ana amacı gerçekleştirmesindeki göreli önemleri saptamak ikinci adımdır. Örneğin amaca göre.091 0.

297 Tablo 7.8 ile bölgedeki arazilerin birim ( m2 ) maliyetidir. Malzemeye Uzaklık Alt Kriteri için kili Karşılaştırmalar Matrisi Malz.8 ile bölgenin müşteri potansiyeli ve % 11.750 0. Uzaklık A B C A 1 2 3 B 1/2 1 2 C 1/3 1/2 1 WMALZ. UZAKLIK 0.297 0.163 0. Rakip Kriteri için kili Karşılaştırmalar Matrisi Rakip A B C A 1 1/3 1/2 B 3 1 2 C 2 ½ 1 wRAK P 0. Alt Kriterler için kili Karşılaştırmalar Matrisi ve Göreli Önem Vektörü ALT KR TER Ulaşım Malz. Daha sonra birinci düzeydeki konum kriterinin alt kriterleri olan ulaşım.1). 8’de Ulaşım ve Malzemeye Uzaklık alt kriterleri için üç alternatifin karşılaştırılmaları ve Expert Choice tarafından hesaplanan göreli önem vektörleri verilmiştir. Bu kriteri % 27.163 0. Firma için bölgedeki rakiplerin sayısı ana amaç için seçenekleri değerlendirirken en az önem verdiği kriterdir (% 9. Uzaklık Müşteri Rakip 1 1/3 3 1 WALT KR TER 0.218 0.Bu durumda “En iyi bölge seçimi” amacını en fazla etkileyen kriter % 51.3 ile bölgenin ulaşım durumu izlemektedir. Tablo 4.540 343 . 6’da Müşteri ve Rakip ana kriterleri için.614 0. Tablo 7.268 0. Ulaşım Alt Kriteri için kili Karşılaştırmalar Matrisi Ulaşım A B C A 1 3 1/3 B 1/3 1 1/4 C 3 4 1 WULAŞIM 0. Müşteri Kriteri için kili Karşılaştırmalar Matrisi Müşteri A B C A 1 4 1/3 B 1/4 1 1/6 C 3 6 1 wMÜŞTER 0. Tablo 5.250 Tablo 5.091 Tablo 6.691 0. Diğer bir deyişle seçeneklerin kriterleri gerçekleme açısından ikili karşılaştırılmaları söz konusudur. ana malzemeye uzaklık kriterleri için aynı tür karşılaştırmalar yapılmış ve sonuçları Tablo 4’de verilmiştir.540 0.117 Tablo 8.

268*0.278) + (0. Bedel Kriteri için Göreli Önem Vektörü Bulunması Seçenek A B C Toplam Fiyat/m2 300 425 550 1275 2 1/(Fiyat/m ) 0. “A” bölgesi fiyat bakımından en uygun olmasına karşın “B” Bölgesi firma için konum ve potansiyel müşteri bakımından seçenekler arasında en iyi durumdadır.25)*113) + (0. Her bir alternatife ait bulunan göreli önem değerleri kriterlerin amaç açısından göreli önemleri ile çarpılıp (Tablo 3) çarpımların toplamı alınırsa her bir bölge için bileşik göreli önem A : (0. Bileşik göreli önem sonuçları incelendiğinde.163*0.243*0.518) = 0.001818 0.444 0.297*0.75+0. firmanın yeni yatırım yapacağı hazır beton tesisi için ön görülen kriter ağırlıklarına göre en uygun bölgenin “B” Bölgesi olduğu anlaşılmaktadır.091) + ((0. Seçeneklerin bileşik göreli öneminin bulunması için.75+0.540*0.75+0.278) + (0. her seçeneğin kriterlere göre göreli önemini söz konusu kriterlerin amaç açısından göreli önemi ile çarpıp elde edilen çarpım değerlerini birbirleriyle toplamak gerekir.297*0. Fakat firma. Dikkat edilecek özellik arazi ortalama bedeli yüksek olan bölgenin düşük göreli öneme sahip olması için ortalama arazi bedellerini tersine çevirmek gerektiğidir.091*0. 344 .518) = 0. Bölgedeki arazilerin ortalama fiyatı yönünden orta düzeyde olup bölgedeki rakiplerin sayısı bakımından ise en kötü durumdadır.25)*113) + (0.430 C : (0.444*0. Elde edilen değerler. Rakip kriterini amaç açısından en az önemli kabul ettiğinden “B” Bölgesi toplam bileşik göreli önemi en yüksek olan seçenek durumundadır.218*0.203 olarak bulunur.163*0. toplamlarına bölünerek normalize edildiğinde Bedel kriterine ilişkin göreli önem vektörü hesaplanmış olur (Tablo 9).117*0.Bedel kriteri açısından seçenekler değerlendirilirken gerçek rakamlar (nicel değerler) kullanılacağından ikili karşılaştırmalar matrisi oluşturmak gereksizdir.003333 0. Expert Choice programı “distributive mode” seçeneği kullanılarak sentez yapıldığında bulunan aynı değerler Şekil 4’de ve alternatiflerin kriterler karşısındaki göreli önem değiş im grafiği Şekil 5’de sunulmuştur.367 B : (0.313 0.243 1 Üçüncü aşamada yapılması gereken seçenekler için toplam bileşik göreli önemleri hesaplamaktır.691*0.091) + ((0.091) + ((0.614*0.25)*113) + (0.518) = 0.313*0.540*0.002353 0.007504 wBEDEL 0.278) + (0. Tablo 9.

burada göz önüne alınmayan bir takım parametreler modele eklenebilir ya da bu uygulamada kriterlere atanmış olan öncelik değerleri ve karşılaştırmaları yeniden düzenlenebilir. Çok kriterli karar verme yöntemlerinde en önemli adımı oluşturan “hiyerarşik yapının kurulması” üzerinde durulmuştur. Expert Choice Programından Alternatif – Göreceli Önem Grafiği Sonuç ve Değerlendirme Çalış mada.Şekil 4. Expert Choice Programından Bileşik Göreceli Önem Görüntüsü Şekil 5. Bu konu için bahsedilen yöntemi kullanırken oluşturulmuş bulunan model karar vericiye göre adapte edilebilir. Burada çok kriterli karar verme yöntemlerinin esneklik yanı da meydana çıkacaktır zira farklı görüşlere sahip olan karar vericiler modeli yeniden kurmak yerine atamalardan uygun görmediklerini değiştirerek sonuçları elde edebileceklerdir. 345 . çok kriterli karar verme yöntemlerinden AHP yöntemi tanıtılmış ve uygulamacılara katkı sağlaması amacıyla Hazır beton tesisi yatırımda bölge seçimi örnek olarak ele alınmıştır.

Akdeniz Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Dergisi..A.a survey of the method and its applications.I.. Atsan. Pittsburgh. L. Saaty. Building and Environment.Kaynaklar Expert Choice Software Tutorials (2000) Expert Choice Inc. M. 16 (4). Y. F. pp 96-108. (2001) The Analytic Hierarchy Process approach and its applications in business. McGraw-Hill Comp. L. Kuruüzüm.T. Saaty. Saaty. (1986) The Analytical Hierarchy Process . Topçu.. (2000) Decision by Objectives. E.A. pp 469-481. Expert Choice Inc. Zahedi. (1994a) Fundamentals of Decision Making and Priority Theory with the Analytic Hierarchy Process. Pittsburgh. (2004) A decision model proposal for construction contractor selection in turkey. (1980) The Analytic Hierarchy Process. Selly. U. N. Pittsburgh. 83-105. European Journal of Operational Research. 74 (3) pp 426-447. Interfaces. RWS Publications.T. A. Forman.. L. s. 346 . (1994b) Highlights and critical points in the theory and application of the Analytical Hierarchy Process.S.T. 14 (1). 39 (4).

nşaatta kalite kavramı. dairelerin satın alınmasına ilişkin taksit-aidat ödemeleri. konut sahiplerinin TOK ’yi tercih etmelerinin başta gelen sebeplerinin daire alanları ve taksit ödemelerinin uygunluğu olduğu belirlenmiştir.com Öz nşaat üretimi. TOK ’nin inşaat standartları. Mevcut daireler arasından seçim yapma imkânlarının olmadığını söyleyen daire sahiplerinin yarısından fazlası. teknik şartnameleri ve müteahhitler ile üretim takvimi hakkında konut sahiplerinin çoğunluğunun herhangi bir bilgisi olmadığı görülmüştür. konutlarını kullanıma başlamadan önce yada hemen kullanıma başladıkları sırada ek yapım ve tadilat işleri yaptırdıklarını belirtmektedirler. sosyal ihtiyaçların karşılanabileceği alanların yerleşim bölgesine uzak olduğunu ve ulaşım sorunu yaşadıklarını belirtmişlerdir. gerek ihale sürecinde gerek teslim ve kullanım 347 . sosyo-ekonomik profilleri. üretimin sonunda ortaya çıkan yapının kalitesinin yanı sıra.Başbakanlık Toplu Konut daresi (TOK ) Tarafından Yaptırılan Toplu Konutların nşaat Kalitelerinin Değerlendirilmesine Yönelik Bir Alan Çalışması Latif Onur Uğur. taahhüt konusu iş hakkında duyumdan başlayarak gerçekleştirilen yapının teslimine kadar olan süreçteki tüm faaliyetleri kapsar. lavabo-etejer ve boya-badana uygulamaları oluşturmaktadır. oturdukları dairelerin beklentilerini ve gereksinimlerini karşıladığını düşünmektedirler. Bunun dışında konut sahipleri çevre düzenlemelerinin yeterli olmadığını. yapım süresi. şverenin istediğini üretebilmek ve üretileni işverene vermek amacıyla yapılan harcamalar bütünü de kalitenin maliyeti olarak adlandırılır. Bunlara ek olarak teslimattan sonra kullanıma geçene kadarki yapım/tadilat maliyetleri değerlendirilmiştir. teknik bilgilenme yeterliliği. Bu çalışmada Başbakanlık Toplu Konut daresi (TOK ) tarafından yaptırılan toplu konutların inşaat kalitesi ve konut sahiplerinin sahip oldukları konutların kalitelerinin maliyetleri değerlendirilmeye çalışılmıştır. şartnamelerde belirtilen kalite spesifikasyonlarını da gerçekleştirecek şekilde yönetilmesi gerekir.proje seçimi. Farklı şehir ve projelere göre konut sahiplerinin azımsanamayacak bir bölümü. şartname ve müteahhitlerin belirlenmesi. bu yapıyı ortaya koymak için gerçekleştirilen diğer faaliyetlerin kalitesini de kapsar. Bu verilere göre. Bu faaliyetlerin kârlılık ana amacı yanında. Çalışmadan elde edilen verilere göre. Çalış ma ile bu konutların sahiplerinin. lknur Bekem Ahi Evran Üniversitesi Kaman Meslek Yüksekokulu 40300 Kaman/Kırşehir Tel: (386) 712 64 49 E-Posta: latifugur@mynet. nşaatların denetlenmesi. Bu amaçla sekiz farklı ilde bulunan TOK konutu sahipleri üzerinde bir anket çalışması yapılmıştır. zemin etüdü raporları ve beton kalitesi konularında da anket uygulanan kişilerin bilgilendirilmediği belirlenmiştir. arsa. daire seçimi ve kullanım süreleri konulardaki deneyim ve beklentileri araştırılmıştır. Dairenin kullanım sürecinde en çok karşılaşılan sorunları kapı-pencere.

• • • • • Kullanıcı gereksinimleri Kalite ölçümü ve ölçütleri Kalite elde etme eylemleri gereksinimi Elde edilen kalitenin sürdürülebilirliği Elde edilen yapı kalitesinin çevresel kaliteye etkisi. Konut yatırımları ülke ekonomisinin önemli göstergelerinden biridir.2001). müstakil kapısı olan bina veya binanın bir bölümü” olarak tanımlanmaktadır [1]. Kalite Maliyeti Giriş Konut. Yapıda kalite kavramına değinmeden önce. Konut talebi ise. Ancak bu bileşenlerin gerçek performansları kullanım aşamasında ortaya çıkmaktadır. ”Kiş ilerin ödeme güçleri ile bireysel tercihlerinden bağımsız olarak en düşük düzeyde barınabilmelerini sağlamaya yetecek konut sayı ve nitelikleri ile. Bileşenin üretimi ve montajı sırasındaki işçilik kalitesindeki değişkenlik sonucu etkilemektedir. 2002). En temel barınma aracı olan konut. koridora veya genel bir yere açılan. “etrafı kapalı. 348 . bu maliyetlerin nihai maliyet hesaplamalarında göz önüne alınması gerekmektedir. ekonomik geliş menin uzunca bir döneminde diğer yatırımlardan daha hızlı geliştiğini göstermektedir. Bu nedenle performansın gerçek belirleyicisi kullanıcılar olmaktadır (Gültekin. Anahtar sözcükler: Başbakanlık Toplu Konut daresi (TOK ). Kalite. nşaat Kalitesi.aşamasında ek kalite maliyetleri ortaya çıkmakta. 2002). konutlara karşı tüketici tercihlerini içeren ve alım gücü ile desteklenen isteği belirtmektedir (Şenkaya. belli bir anda mevcut konut sayı ve nitelikleri arasındaki fark” olarak tanımlanmaktadır. Kullanım Kalitesi. Yapı bileşenlerinin hemen çoğunun üzerinde görüş birliğine varılmış teknolojik performans düzeyleri vardır.2001). doğrudan doğruya sokağa. Kentleşme hızı yüksek olan Türkiye’de konut gereksinimi oldukça yüksektir (Şenkaya. Toplu Konutlar. Yapı kalitesinin değerlendirildiği temel alanlar şunlardır (Gültekin. Araştırmalar kalkınma sürecinde konut yatırımlarının. yapı kalitesinin değerlendirildiği temel alanların tanımlanması gereklidir. en genel anlamıyla insanların en önemli gereksinimlerinden biri olan barınma ihtiyacını karşılayan bir araçtır. ekonomide en önemli yatırım araçlarından biri sayılmaktadır. Konut yatırımları GSY H’nın %2-8’ini ve sabit sermaye yatırımlarının %15-30’unu bulmaktadır. Literatür Taraması Yapı. tavanı örtülmüş bir veya bir grup insanın diğer fertlerden ayrı olarak yaşamasına imkan sağlayan. Konut gereksinimi. 2000 D E Bina Sayımı kitabında konut. konut gereksiniminden farklı olarak. çeşitli alt bileşenlerden oluşan bir sistemdir.

ihale ile alınarak gerçekleştirilen bir yapının kullanıcısı başlangıçta bilinmemektedir (Kanıt. Olası eksikliklerin gözden geçirilip uygun prosedürlerin oluşturulup uygulamaya konması ve gerekli kontrol ve raporlama sistemlerinin oluşturulup uygulanması ile. 1998): • • • • • • • • Performans: üründe bulunan birincil özellikler Uygunluk: spesifikasyonlara. belgelere ve standartlara uygunluk Dayanıklılık: ürünün kullanabilirlilik özelliği Güvenirlilik: ürünün kullanım ömrü içerisinde performansının sürekliliği Hizmet görürlülük: ürüne ilişkin sorunların çözülebilme yeteneği tibar: ürünün veya onu oluşturan elemanların geçmişteki performansı Estetik: ürünün albenisi ve duyulara seslenebilme yeteneği Diğer unsurlar: ürünün çekiciliğini sağlayan diğer unsurlardır.73’ü olduğunu bulgulamıştır. Bozkurt. Çalış ması sonucunda vardığı sonuçlardan biri de pek çok kalite uygulamasının ve tedbirinin zaten bunu yapmakla görevli kişilerce yapılıyor/yapılmış olması gerektiğidir. çok düşük bir maliyetle kalite yönetim ve kalite kontrol süreçlerini uygulamak mümkün olabilecektir. Odaman’a göre kalite (Bozkurt and Odaman. 349 . bu konuda yapılacak daha detaylı çalışmalarla. 2009b). Fakat sonuçları henüz belirtilmemiş olan bu anket formu Tablo 1. özellikle kalitesizliğin maliyetine ilişkin verilerin elde edilmesi ile kalite maliyeti ile kalitesizliğin maliyetinin detaylı olarak karşılaştırılabilmesinin mümkün olabileceğini ifade etmiştir (Boydaş. Boydaş. Boydaş. nşaat sektöründe yapının kalitesi nihai kullanıcının bu yapı ile ilgili beklenti ve ihtiyaçlarının ne derece karşılandığına bağlıdır. konut inşaatlarında kalite için yapılan ortalama harcamaların toplam proje maliyetinin % 0. Ne var ki.R. TOK web sitesinde TOK idaresinin yürüttüğü ve yürüteceği hizmetleri daha faydalı ve anlamlı kılmak amacı ile “TOK Konut Teslim Alan Müşteri Memnuniyet Anketi” başlıklı 12 sorudan oluşan bir kalite anketi bulunmaktadır. Bu orandaki maliyet artışın proje toplam maliyetine göre hiç de astronomik olmayacağını. A.’de verilmiştir (TOK resmi sitesi. bunun yanında olası kalitesizliklerin sebep olacağı maliyetlerin yanında çok düşük bir maliyet ile uygun kalite şartlarının sağlanacağını ifade etmiştir. 2009a). 2005). 2007). Yurdumuzda Başbakanlık Toplu Konut daresi (TOK ) tamamlanmış 578 ve Haziran 2009 itibarı ile devam eden 215 konut projesini yürütmüş/yürütmektedir (TOK resmi sitesi.

bu çoktan seçmeli sorulara yanıt vermeleri istenmiştir. her soru seçeneği için verilen cevaplar doğrultusunda yüzdeler hesaplanmış. banyo ve mutfağın kullanılabilirlik ve kalite açısından kullanımı uygun mudur? Konutunuz plan açısından beklentilerinizi karşılıyor mu? Balkonlar yeterli ve kullanıma uygun mu? Konuta yerleştikten sonra sıhhi ve elektrik tesisat ile ilgili herhangi bir tamirat yaptırdınız mı? Alış veriş merkezleri (market. Verilen yanıtlar tasnif ve düzenleme işlemlerine tabi tutulmuş.Tablo 1 TOK Konut Teslim Alan Müşteri Memnuniyet Anketi. Materyal ve Metod Bu çalışmada toplam 8 ilde bulunan toplam 109 adet konut sahibi üzerinde anket çalışması yapılarak. toplam 39 adet soru hazırlanmış ve ankete katılanlardan. 350 .) yeterli mi? Satışa aracılık eden bankadan memnun musunuz? Konutu teslim alırken görevlinin davranışlarından memnun kaldınız mı? TOK konutlarını çevrenize tavsiye eder misiniz? TOK konutlarının pirim yaptığını düşünüyor musunuz? TOK ’den satın aldığınız konut yatırım amacı taşıyor mu? Evet Evet Evet Evet Evet Evet Evet Evet Evet Evet Evet Evet Hayır Hayır Hayır Hayır Hayır Hayır Hayır Hayır Hayır Hayır Hayır Hayır Sınırlı sayıda konunun araştırıldığı bu anketin sonuçlarının bu çalışmanın sonuçları ile hangi oranda paralel olacağı ilerideki günlerde irdelenecektir. veriler grafik ve tablolarla ifade edilmiştir. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOK ’den aldığınız konutu kullanışlı buluyor musunuz? Konutun içerisinde kullanılan malzemelerin kalitesi beklentinizi karşılıyor mu? Tuvalet. Bu kimseler sahip oldukları TOK konutlarında halen ikamet etmekte olan kimselerdir. Bu amaçla 8 ana başlık altında. Başbakanlık Toplu Konut daresi tarafından yaptırılan konutlardaki kalite konusu irdelenmiştir. Yanıtların dürüst ve rahat bir şekilde alınabilmesi için isim verilmesi istenmemiştir. manav vb.

5’i 2-5 yıldır.7’si 0-2 yıldır. %13. Tablo 2 llere göre anket uygulanan konut sahibi sayısı.6’sı 12 yıldan fazla süredir büyük şehirde yaşadığı görülmektedir. l stanbul Ankara zmir Kırşehir Kayseri Mersin Adıyaman Diyarbakır Toplam Sosyoekonomik profil Kişi sayısı 15 10 10 44 10 5 5 10 109 Konut sahiplerine “Ne kadar süredir büyük şehirde yöneltildiğinde alınan yanıtlar Şekil 1.6 ile yüksekokul mezunları ilk sırayı alırken. yaşıyorsunuz” sorusu Kaç yıldır büyük şehirde yaşıyorsunuz? 50 40 Yüzde 30 20 10 0 0-2 yıl 2-5 yıl 5-8 yıl Yıl 8-12 yıl 12 yıldan fazla 17.7 13. %10.6 10. teknik bilgi edinebilme. Kayseri. arsa ve proje seçimi. Kırşehir.Bulgular ve Değerlendirme stanbul.6’sı 5-8 yıldır. %8.7’si 8-12 yıldır ve %46. zmir. llere göre anket uygulanan kişi sayısı Tablo 2. şartname ve müteahhit belirlenmesi.3 ilkokul. Şekil 1 incelendiğinde konut sahiplerinin %11.‘de verilmektedir. “Öğrenim durumu” ile ilgili değerlendirmelerin sonucunda %39.7 yüksek lisans/doktora değerleri elde edilmiştir. 351 . daire seçimi ve kullanım süreci konularındaki deneyim ve beklentileri araştırılmıştır. yapım süreci. %2. Manisa. %11.8 okuryazar.6 46.5 ortaokul.1 lise ve %5.’deki gibidir. Ankara.7 Şekil 1 Konut sahiplerinin büyük şehirde geçirdikleri süre. %17. %32. aidat. Adıyaman ve Diyarbakıır illerinde bulunan toplam 109 adet konut sahiplerinin sosyoekonomik profilleri.5 11.

8’inde 3 kişinin ve %3. ailelerin %6.8 4 çocuk ve %2 4’ten fazla çocuk olarak şekillenmiştir. %26.3. Çalışan sayısı 70 60 50 40 30 20 10 0 0 1 2 3 3’ten fazla 6.0 30. Bulgular.8 3. %18’i 5-10 km. 750-1500 YTL %44.0 50. %9.’de görüldüğü gibidir.0 8.0 40.9 olarak gerçekleşmiştir.0 20.6 1 çocuk.4. %31.9.8’inde 3’ten fazla kişinin çalıştığını ortaya koymaktadır.9 10.4 Gelir miktarı Şekil 3 Konut sahiplerinin aylık geliri.3 44.6 3 çocuk.’de görüldüğü gibi. “Aile fertlerinden kaç tanesinin çalışıyor olduğu”na dair soruların yanıtları Şekil 2.3 10. %9’u 20-30 km ve %15’i 30 km’den fazla olarak şekillenmiştir.9 60 m2‘den az. Buna göre konut sahipleri %0. %57. 3000-5000 YTL %10. “Ailelerin aylık gelirleri” ile ilgili dağılım Şekil 3.4 2 çocuk. %5. Aylık gelir 8000 YTL’den fazla 5000-8000 YTL Yüzde 3000-5000 YTL 1500-3000 YTL 750-1500 YTL 0-750 YTL 0.8 26. %21’i 10-20 km.’de verilmiştir.9 1.Anket uygulananların “sahip oldukları çocuk sayısındaki dağılım” %20. “Çalışılan iş yerinin TOK konut alanına hangi mesafede uzaklıkta bulunduğu”na dair dağılımlar. % 4.7 Şekil 2 Ailedeki çalışan fert sayısı.2 33.2.7‘sinde hiç çalışan olmadığını.7’sinde 1 kişinin.3. 0-750 YTL %8. 8000 YTL’den fazla %1. 5000-8000 YTL %1. %37’si 0-5 km. 1500-3000 YTL %33. “Ailelerin hali hazırda oturduğu evlerin alanlarının ne kadar olduğu”na dair saptamalar Şekil 4. %18. 352 .7 4.9’unda 2 kişinin.0 1.9 57.6 60-80 m2.

7 kısmen şeklindedir.5 Şekil 5 Taksit miktarlarının ödeme gücüne ve şartlara uygunluğu.8 hayır ve %35. “Taksit ödeme zamanlarının ödeme gücüne ve şartlarına uygunluğu” konusundaki soruya verilen yanıtların dağılımı %42. Taksit/aidat ödemeleri Konut sahiplerine “TOK dairelerinin taksit miktarlarının ödeme gücüne ve şartlarına uygunluğu” sorulmuştur.6 Şekil 4 Mevcut dairelerin alanı.0 5.’de görülmektedir.5 uygun.9 0 60 m2‘den az 60-80 m2 80-100 m2 100-120 m2 120 m2’den fazla 32.7 100-120 m2 ve %28 120 m2’den fazla dairelerde oturmaktadırlar.6 kısmen olarak Şekil 6. %21.6 evet.%32. %18.7 30 20 10 0. “Taksit miktarı” konusundaki soruya verilen yanıtlar %51.7 51. Daire alanı (m2) 40 32. Taksit ödeme miktarlarının ödeme gücüne ve şartlara uygunluğu 60 50 40 30 20 10 0 Evet Hayır Kısmen 18.8 29.’da gösterildiği gibi belirlenmiştir. Alınan yanıtlar Şekil 5.7 80-100 m2. 353 .7 28.8 uygun değil ve % 29. %32.

8’i 9 ve daha fazla katlı olduğunu belirtmişlerdir.9 hayır yaşanmadı.7’si 3 ve %0. Oturduğunuz dairenin planı beklentileriniz ve gereksinimlerinizi karşılıyor mu? 35.’de görüldüğü gibi.5 evet ve %35. %5.5 taksit miktarına gecikme zammı uygulandı ve %5.8’i uyarı yapıldı şeklindedir.8 farklı ödeme planları uygulandı.9’u 1 daire olduğunu belirtmiş lerdir. ödeme süresi ve ödeme yapma ile ilgili sorun yaşanıp yaşanmadığı” sorulduğunda alınan yanıtlar %51. “Ödeme gücüne göre farklı taksit miktarı.5 Evet Hayır 64.5 hayır şeklindedir. Arsa ve proje seçimi “Konutların bulunduğu apartmanlardaki kat sayısı” sorulduğunda ankete katılan konut sahiplerinin %59’u oturdukları apartmanın 3-4 katlı. %66’sı 4. “Oturduğunuz dairenin planı beklentilerinizi ve gereksinimlerinizi karşılıyor mu?” sorusuna karşılık alınan yanıtlar Şekil 7. %1’i 7-8 katlı ve %23. “Konut sahiplerinin oturduğu apartmanlarda her katta bulunan daire sayısı” sorulduğunda.6 21.Taksit ödeme zamanlarının ödeme gücüne ve şartlarına uygunluğu 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 42. %16. %12.5 Şekil 7 Daire planının beklentileri karşılayıp karşılamadığı.2’si 5-6 katlı. 354 .6 35. %27.4’ü 2. %29. %64.8 Evet Hayır Kısmen Şekil 6 Taksit ödeme zamanlarının ödeme gücüne ve şartlarına uygunluğu.

Şartname ve müteahhit belirleme “TOK ’nin inşaat standartları ve teknik şartnameleri hakkında bilgilendirildiniz mi?” sorusunun yanıtlarının dağılımı.5 hayır ve %10.8 müteahhitler ile tanıştık.6 bilgi sahibiyim. %22. %18.6 öyle bir seçenek yoktu ve %7. şi yapan müteahhit hakkında bilginiz oldu mu? Bu konuda hiçbir fikrim yok Müteahhitleri hiç görmedim Müteahhitler ile tanışmadık Müteahhitler ile tanıştık 0 3.9 çok bilgilendirildim.4 hayır.7 biraz bilgim var ve %23. %30. %39. %41.9 evet. %16. %70.2 kısmen vardı şeklinde dağılmıştır.’de görüldüğü üzere.8 bu konuda hiçbir fikrim yok şeklinde gerçekleşmiştir. %33.3 ilgilenmedim şeklindedir.3 Şekil 8 Müteahhit hakkında bilgi edinme.8 hayır yapmadım.8 bilgilendirildim.9 vardı. %35. “Zemin etüd raporları hakkında bilgi sahibi misiniz?” sorusu için alınan yanıtların dağılımı.5 kısmen olarak şekillenmiştir.1 kısmen ve %24. %48.4 böyle bir şeyden haberdar değilim.8 41. %2. %31.9 yoktu ve %19.0 30. 355 .8 5 10 15 20 25 30 35 40 45 24.“Alternatif projeler arasından seçim yapma imkânınız oldu mu?” şeklindeki sorulara verilen yanıtların dağılımı. %54. %5. “Taksitlerin zamanında ödenmemesi inşaat yapım süresini etkiler mi?” sorusunun yanıtları %37 hayır ve % 63 evet olarak alınmıştır. %3.5 evet olarak şekillenmiştir.4 benim için fark etmez olarak gerçekleşmiştir. Yapım süresi “Sizce aylık taksit ödemesinin miktarı daha fazla olsa inşaat yapım süresi kısalır mı?” sorusunun yanıtlarının dağılımı %40.2 evet seçim yaptım.4 müteahhitleri hiç görmedim ve %30. %22. “Üretim takvimi hakkında herhangi bir bilginiz var mıydı?” sorusu için verilen yanıtlar. “ şi yapacak aday müteahhitlerle tanıştırıldınız mı? Müteahhit hakkında bilgilendirildiniz mi?” sorusuna verilen yanıtların dağılımı Şekil 8.3 az bilgilendirildim ve %41 bilgilendirilmedim şeklindedir. Teknik bilgi edinebilme “ nşaatların denetlenmesi ile ilgili sorumlu mercilerin kimler olduğunu biliyor muydunuz?” sorusuna verilen yanıtlar. %24 müteahhitler ile tanışmadık.

“Beton kalitesi ve imalat kalitesi hakkında bilgilendirildiniz mi?” sorusu için alınan yanıtlar; %6,3 evet, %66,3 hayır ve %27,4 bu konu hakkında bilgim yok şeklindedir. “ nşaatın belirli aşamalarında diğer üyeler ile birlikte topluca inşaatları gezip görme fırsatınız oldu mu?” sorusu için alınan yanıtlar; %42,7 oldu, %47,9 olmadı ve %9,4 haber verilmedi şeklindedir.
Daire seçimi

Konut sahiplerinin dairelerini tercih etmelerindeki sebepler Şekil 9.’da gösterilmiştir.
Daire tercih sebepleri
Blok tercihi Manzara Cephe yönü (kuzey, güney vb.) Kat tercihi Ödeme tutarı ve seçenekleri Alan (m2) 0 5 10 15 20 25 6,5 9,7 13,4 17,2 25,3 28,0 30

Şekil 9 Daire tercih sebepleri. Şekil 9’da görüldüğü gibi TOK dairelerinin sahiplerinin daire seçiminde dikkat ettikleri unsurların sırasıyla %28 daire alanı, %25,3 ödeme tutarı, %17,2 kat tercihi, %13,4 cephe yönü, %9,7 manzara ve %6,5 blok tercihi olduğu belirlenmiştir.

Yaptıkları daire seçiminden memnun olup olmadıkları sorulduğunda konut sahipleri %23,3 çok memnun ve %50,5’i memnun olduğunu söylemiştir. %18,4’lük bir kısım memnun olmadığını belirtirken, %6,8’i benim için fark etmez yanıtını vermiştir.
Kullanım süreci

“Konutunuzun maliyeti ile kalitesini karşılaştırdığınızda ne düşünüyorsunuz?” sorusuna verilen yanıtlar Şekil 10.’da görüldüğü gibi; %45,4 çok iyi değil, ancak ödediğimiz parayı düşünecek olursak çok daha iyisi olabilirdi, %36,1 çok iyi değil, ancak bu paraya daha iyisi olamazdı ve %18,6 oldukça iyi şeklindedir.

356

Konut hakkındaki fikirler

Oldukça iyi

18,6

Çok iyi değil, ancak bu paraya göre çok daha iyisi olabilirdi Çok iyi değil, ancak bu paraya daha iyisi olamazdı 0 10 20 30

45,4

36,1

40

50

Şekil 10 Sahip olunan konutlar hakkındaki fikirler.

“Kullanma süresince periyodik aralıklarla (1, 3, 6, 12, ay ve 3 yıl sonunda) yapı elemanları, donanımları, armatürleri, malzemeler ve işçilik kalitesini belirlemeye yönelik size her hangi bir anket uygulandı mı?” sorusu için alınan yanıtların dağılımı; %4,3 uygulandı, %86 uygulanmadı ve %9,7 ilgilenmedim şeklinde gerçekleşmiştir. Konutlarda karşılaşılan sorunlara verilen yanıtlar şekil 11.’de görüldüğü gibidir.

Karşılaşılan sorunlar
Kapı-pencere Boya, badana

9% 13%

5%

Mutfak dolabı, tezgâhı

18%
Elektrik tesisatı (prizler vb.)

13%

Su tesisatı (musluklar vb.) Yer döşemesi, kaplaması vb. Banyo, tuvalette bulunan lavabo, etejer vb Fayans işleri Radyatörler, kalorifer petekleri

13% 10%

11%

8%

Şekil 11 Konutlarda karşılaşılan sorunlar.

En fazla karşılaşılan sorunların başında %18 ile kapı ve pencereler gelmektedir. Kapı ve pencereleri %13’er oranlarları ile banyoda bulunan lavabo, etejer vb., yer döşemesi, kaplaması vb. ve boya, badana imalatları izlemektedir. Elektrik tesisatı %11, su tesisatı %10, fayans işleri %9 banyo dolabı, tezgâhı %8 ve radyatörler, kalorifer petekleri %5 ile karşılaşılan sorunlar arasında yer almaktadır. Konut sahiplerine hangi iş kalemlerinin onarım-tadilatı için ne kadar ek masraf yaptıkları sorulduğunda alınan yanıtlar Tablo 3.’de gösterilmiştir. En fazla tadilatonarım yaptırılan iş kalemi daire sahiplerinin %26sı ile kapı ve pencerelerdir. Boya, 357

badana %23 ile ikinci sırada yer almaktadır. Bunu %21 ile banyo, tuvalette bulunan lavabo, etejer vb. tadilatları izlemektedir. Ancak boya, badana için yapılan harcama miktarı kapı-pencereden daha fazladır. Tablo 3 Onarım-tadilat yapılan iş kalemleri ve masrafları. Kişi Sayısı ve Toplam Onarım Masrafı (YTL) %’si Boya, badana 25 (%26) 19.548,00 Kapı-pencere 28 (%23) 14.340,00 Banyo, tuvalette bulunan lavabo, etejer vb. 23 (%21) 13.150,00 Yer döşemesi, kaplaması vb. 17 (%16) 11.275,00 Fayans işleri 13 (%12) 6.195,00 Mutfak dolabı, tezgâhı 10 (%9) 5.700,00 Su tesisatı (musluklar vb.) 21 (%2) 5.400,00 Elektrik tesisatı (prizler vb.) 14 (%1) 2.230,00 Radyatörler, kalorifer petekleri 7 (%0,6) 920,00 Anket uygulanan kişilerin verdikleri yanıtlara göre iş kalemlerine harcanan ortalama onarım-tadilat masrafları şekil 12’de gösterilmiştir. Şekil 12. incelendiğinde en fazla ek harcama yapılan iş kaleminin 781,92 YTL ile boya, badana olduğu görülmektedir. Yer döşemesi, kaplaması vb. 663,24 YTL ile boya, badana masraflarını izlemektedir. Bu iş kalemlerinin ardından banyo, tuvalette bulunan lavabo, etejer vb., mutfak dolabı, tezgahı ve kapı-pencere gelmektedir. En az ek masraf yapılan iş kalemi ise radyatörler, kalorifer petekleridir.
Ortalama onarım-tadilat masrafları (YTL)
Radyatörler, kalorifer petekleri Elektrik tesisatı (prizler vb.) Su tesisatı (musluklar vb.) Fayans işleri Kapı-pencere Mutfak dolabı, tezgahı Banyo, tuvalette bulunan lavabo, etejer vb. Yer döşemesi, kaplaması vb. Boya, badana 0 100 200 300 400 500 600 700 131,43 159,29 257,14 476,54 512,14 570 571,74 663,24 781,92 800 900

Şekil 12 Ortalama onarım-tadilat masrafları.

“Daire teslim edildiğinde çevre düzenlemesinin olup olmadığı” sorulduğunda konut sahiplerinden %82’si çevre düzenlemesinin olmadığını belirtmişlerdir.

358

Çevre düzenlemesi
18%

Evet Hayır

82%

Şekil 13 Çevre düzenlemesine ilişkin yanıtlar.

Daire sahiplerine “TOK bölgesinde asfalt yol olup olmadığı” sorulduğunda alınan yanıtların %54’ü evet iken, %46’sı hayırdır.
Asfalt yol durumu

Evet

46%

Hayır

54%

Şekil 14 Asfalt yola ilişkin yanıtlar.

“TOK bölgesinden şehir/ilçe merkezine ulaşım sorunu olup olmadığı” sorulduğunda daire sahiplerinin %61’i hayır yanıtını vermiştir.
Ulaşım sorunu

39%
Evet

61%

Hayır

Şekil 15 Ulaşım sorununa ilişkin yanıtlar.

Anket uygulanan daire sahiplerine “TOK yakınında sosyal ihtiyaçların giderilebileceğ i mekânların olup olmadığı” sorulduğunda ankete katılanların %76’sı bu tür mekânların olmadığını belirtmişlerdir. Konut sahiplerinin %76’sı TOK yakınında alışveriş merkezi, semt pazarı, market vb. yerlerin mesafesinin uygun olmadığını söylemiş lerdir. 359

Alışveriş merkezi, semt pazarı, market vb. yerlerin mesafesinin uygunluğu 24%

Evet Hayır

76%

Şekil 16 Alışveriş merkezi, semt pazarı, market vb. yerlerin mesafesine ilişkin yanıtlar.

Ankete katılanların %74’ü TOK yerleşim bölgesinde mevcut otoparklar bulunduğunu ifade etmiş lerdir.
Mevcut otopark durumu 26%

Evet Hayır

74%

Şekil 17 Mevcut otopark durumuna ilişkin yanıtlar.

Sonuçlar
Yapılan çalışmanın sonucunda elde edilen bulgulara dayanarak aşağıdaki çıkarımlar yapılabilir; • Konut sahiplerinin yaklaşık üçte biri beş yıldan az süredir büyük şehirde yaşamaktadır. Bu saptama “köyden kente göç” olarak ifade edilen daha küçük ve kırsal alanlardan büyük şehirlere nüfus hareketinin halen güncelliğini sürdürdüğüne karşılık gelmektedir. • Anket uygulanan konut sahiplerinin %40’a yakını yüksek tahsilli olup eğitim düzeyi düşük (okuryazar ve ilkokul mezunu) olanların oranı %15’e varmamaktadır. Profil, genel olarak orta ve yüksek derecede eğitim almış kişilerden oluşmuştur. • Anket uygulanan daire sahiplerinin %30’u 3 ve daha fazla çocuk sahibidirler. Hanedeki fert sayısı ile konut özelliklerinin çok yakından ilişkisi bulunması bağlamında çok çocuklu ailelerin çoğunlukta olmaması, TOK konutlarının sınırlı ferdi olan ailelerce daha çok tercih edildiği anlamına gelebilir. 360

• •

• • •

• •

Aile fertlerinden %60’a yakın bir oranda tek çalışan bulunması, iki çalışan bulunan ailelerin %30’dan az olması halen babaerkil düzenin devam ettiği, hanımların büyük oranda çalış madığı ve gelir kaynağı sayısının düşük olduğu sonuçlarına varmaktadır. Konut sahipleri gelirlerine göre ayrıldığında %78’lik bir dilim 750-3000 YTL aylık gelir grubuna dâhil bulunmaktadır. Bu değerler anket uygulanan kişilerin orta düzeyde gelire sahip olduklarını göstermektedir. Sahip olunan konutun tercihinde önemli bir kriter, konutların çalışan fertlerin işyerlerine yakınlığıdır. Anket uygulanan daire sahiplerinin %55’i evlerine 0-10 km mesafedeki işyerlerinde çalış maktadırlar. Konut sahiplerinin daire alanı konusundaki tercihleri genellikle büyük alanlı dairelerden yana olmuştur. %50 civarındaki bir dilime giren kişiler 100 m2 ve daha büyük alanlı konutlarda oturduklarını ifade etmişlerdir. Buradan her ne kadar aile fert sayısı çok olmasa da geniş alanlı konutların tercih edilmesi “Türk halkının geleneksel geniş alanlı konut tercihi” saptamasına paralellik arz etmektedir. Konut sahiplerinin TOK dairelerinin taksit miktarlarının ödeme gücüne ve şartlarına uygunluğu konusunda %80 mertebesinde uygunluk fikrinde oldukları belirlenmiştir. Buradan genel olarak ödeme gücüne uygun meblağlarda taksitlendirme yapıldığı sonucu çıkarılabilir. Taksit ödeme zamanlarının ödeme gücüne ve şartlarına uygunluğu konusunda da %80’e yakın uygun bulunduğu ifadesi alınmıştır. Konut sahiplerinin %62’si ödeme güçlerin göre farklı taksit miktarı, ödeme süresi ve ödeme yapma ile ilgili sorun yaşanmadığını, %30’a yakını buna yakın bir duruma geldiklerinde ödeme planlarını değiştirdiklerini ifade etmiştir. Kalan dilimdekiler bu durumlardan biri ile karşılaştıklarını ve taksit miktarına gecikme zammı uygulandığını ya da kendilerine uyarı yapıldığını ifade etmişlerdir. Buradan önemli bir çoğunluğun taksit miktarı ve adedi konusunda büyük sıkıntılar yaşamadığı sonucu çıkarılabilir. Anket uygulanan daire sahiplerinin %60’a yakını 3-4 katlı bloklarda yaşamaktadırlar. Bu verilere göre yüksek (4’ten fazla katlı) bloklar daire sahipleri tarafından büyük oranda tercih edilmemektedir. Bu bulguda projelerin gerçekleştirildikleri bölgelerdeki imar uygulamalarının da etkisi bulunduğu düşünülmektedir. Konut sahiplerinin %70’e yakını bir katta 4 daire bulunan kat planlı bloklarda oturmaktadırlar. Anket uygulanan daire sahiplerinin %65’e yakını, oturdukları dairenin mimari planının beklenti ve gereksinimlerini karşıladığını ifade etmektedirler. Konut sahiplerinin ancak %22’si alternatif projeler arasından seçim yapma imkânları olduğunu ifade etmektedir. Kalan önemli bir bölüm böyle bir seçim yapma imkânları olmadığını belirtmiş lerdir. Bu durum, TOK toplu konut arzının halen talebi tam olarak karşılamadığını, ödeme şartları uygun bulunan projelerin diğer seçeneklere itibar edilemeden talep gördüğünü işaret etmektedir. Anket uygulanan daire sahiplerinin ancak %25’i, TOK ’nin inşaat standartları ve teknik şartnameleri hakkında bilgilendirildiğini ifade etmektedir. Konut sahiplerinin %4’ü inşaatı yapacak aday müteahhitler ile tanıştığını, %24’ü bu müteahhitler ile tanış madığını, %41‘i müteahhitleri hiç görmediğini

361

• • • • • •

ifade etmektedirler. Bu durum taahhütçü firmalarla son kullanıcı mal sahipleri arasında önemli bir iletişim eksikliği bulunduğu anlamına gelmektedir. Daire sahiplerinin ancak %25’i aylık yapılan taksit ödemesinin miktarının daha fazla olmasının inşaat yapım süresini kısaltabileceğini düşünmekte kalan %75’e yakın dilim taksit miktarının artırılmasının teslim süresine olumlu katkısı bulunmayacağını düşünmektedir. Anket uygulanan daire sahiplerinin %63’ü taksitlerin zamanında ödenmemesinin inşaat yapım süresini etkileyeceğini düşündüklerini ifade etmişlerdir. Daire sahiplerinin yarıya yakını üretim takvimi hakkında herhangi bir bilgileri olmadığını ifade etmişlerdir. Anket uygulanan daire sahiplerinin %70’i inşaatların denetlenmesi ile ilgili sorumlu mercilerin kimler olduğunu bilmediklerini ifade etmişlerdir. Anket uygulanan daire sahiplerinin ancak %6’sı zemin etüd raporları hakkında bilgi sahibi olduğunu belirtmiştir. Daire sahiplerinin ancak %6’sı beton kalitesi ve imalat kalitesi hakkında bilgilendirildiğini ifade etmektedir. Ankete katılan daire sahiplerinin %43’ü inşaatın belirli aşamalarında diğer üyeler ile birlikte topluca inşaatları gezip görme fırsatı olduğunu ifade etmiştir. TOK dairelerinin sahiplerinin, daire seçiminde dikkat ettikleri unsurların sırasıyla %28 daire alanı, %25 ödeme tutarı, %17 kat tercihi, %13 cephe yönü, %10 manzara ve %7 blok tercihi olduğu belirlenmiştir. Daire sahiplerinin %18’lik bir kısmı yaptıkları daire seçiminden memnun olmadıklarını ifade ederken kalan önemli bir dilimdekiler daire seçimlerinden memnun olduklarını ya da bir şikâyetleri olmadıklarını ifade etmişlerdir. Daire sahipleri, konutlarının maliyeti ile kalitesini karşılaştırdıklarında; %45 “çok iyi değil, ancak ödediğimiz parayı düşünecek olursak çok daha iyisi olabilirdi”, %36 “çok iyi değil, ancak bu paraya daha iyisi olamazdı” ve %19 “oldukça iyi” şeklinde yorum yapmaktadırlar. Ankete katılan daire sahiplerinin ancak %4’ü kendilerine dairelerini kullanma süresince periyodik aralıklarla yapı elemanları, donanımları, armatürleri, malzemeler ve işçilik kalitesini belirlemeye yönelik bir anket uygulandığını, kalan önemli bir kısım ise uygulanmadığını ifade etmektedirler. Daire sahiplerinin en fazla karşılaştıkları sorunların başında %18 ile kapı ve pencereler gelmektedir. Kapı ve pencereleri %13’er oranlarları ile banyoda bulunan lavabo, etejer vb., yer döşemesi, kaplaması vb. ve boya, badana imalatları izlemektedir. Elektrik tesisatı %11, su tesisatı %10, fayans işleri %9 banyo dolabı, tezgâhı %8 ve radyatörler, kalorifer petekleri %5 ile karşılaşılan sorunlar arasında yer almaktadır. En fazla tadilat-onarım yaptırılan iş kalemi, daire sahiplerinin %26’sı ile kapı ve pencerelerdir. Boya ve badana işleri %23 ile ikinci sırada yer almaktadır. Bunu %21 ile banyo, tuvalette bulunan lavabo, etejer vb. tadilatları izlemektedir. En fazla ek harcama yapılan iş kaleminin 781,92 YTL ile boya, badana olduğu görülmektedir. Yer döşemesi, kaplaması vb. 663,24 YTL ile boya, badana masraflarını izlemektedir. Bu iş kalemlerinin ardından banyo, tuvalette bulunan lavabo, etejer vb., mutfak dolabı, tezgahı ve kapı-pencere tadilatları gelmektedir. En az ek masraf yapılan iş kalemi ise radyatörler, kalorifer petekleridir.

362

• • • • • •

Ankete katılan daire sahiplerinin %82’si, daireleri teslim edildiğinde çevre düzenlemesinin yapılmamış olduğunu belirtmektedir. Daire sahiplerinin %46’sı TOK bölgesinde asfalt yol olmadığını belirtmektedirler. Daire sahiplerinin %61’i TOK bölgesinden şehir/ilçe merkezine ulaşım sorunu bulunduğunu ifade etmektedirler. Ankete katılan daire sahiplerinin %76’sı TOK yakınında sosyal ihtiyaçların giderilebileceği mekânların olmadığını belirtmiştir. Konut sahiplerinin %76’sı TOK yakınında alışveriş merkezi, semt pazarı, market vb. yerlerin mesafesinin uygun olmadığını söylemiş lerdir. Ankete katılanların %74’ü TOK yerleşim bölgesinde mevcut otoparklar bulunduğunu ifade etmişlerdir.

Çalış madan elde edilen verilere göre, konut sahibi olacak kimselerin orta halli olmaları ve çoğunlukla tek kaynaktan gelir sağlıyor olmalarına rağmen yaptıkları yıllar süren yatırımlar (TOK ’den konut edinmek) konusunda gerekli ilgi ve araştırma çabaları içinde olmadıkları, TOK ’nin de bu bağlamda bilgilendirme yapmak için önemli bir girişim içinde bulunmadığı izlenimi edinilmektedir. Teslim aşamasında altyapı çalışmalarının ve ulaşım ihtiyaçlarının giderilmemiş olması önemli sıkıntılara yol açabilecektir ve yerel idarelerle gereken uyumda bir işbirliğinin sağlanamadığını işaret etmektedir. Konut sahiplerinin TOK ’yi tercih etmelerinin başta gelen sebeplerinin daire alanları ve taksit ödemelerinin uygunluğu olduğu belirlenmiştir. Daire sahiplerinin yarısından fazlası, mevcut daireler arasından seçim yapma imkânlarının olmadığını ifade etmekte, oturdukları dairelerin beklentilerini ve gereksinimlerini karşıladığını düşünmektedirler. TOK ’nin inşaat standartları, teknik şartnameleri ve müteahhitler ile üretim takvimi hakkında konut sahiplerinin çoğunluğunun herhangi bir bilgisi olmadığı anlaşılmıştır. nşaatların denetlenmesi, zemin etüdü raporları ve beton kalitesi konularında da anket uygulanan kişilerin bilgilendirilmediği belirlenmiştir. Dairelerin kullanım sürecinde en çok karşılaşılan sorunlar; kapı-pencere, lavabo-etejer ve boya-badana uygulamaları oluşturmaktadır. Bunun dışında konut sahipleri çevre düzenlenmesinin yeterli olmadığını, sosyal ihtiyaçların karşılanabileceği alanların yerleşim bölgesine uzak olduğunu ve ulaşım sorunu yaşadıklarını belirtmişlerdir. Farklı şehir ve projelere göre konut sahiplerinin azımsanamayacak bir bölümü, kullanıma başlamadan önce ya da hemen kullanıma başladıkları sırada ek yapım ve tadilat işleri yaptırdıklarını belirtmektedirler. Bu verilere göre, gerek ihale sürecinde gerek teslim ve kullanım aşamasında ek kalite maliyetleri ortaya çıkmakta, bu maliyetlerin nihai maliyet hesaplamalarında göz önüne alınması gerekmektedir. Basit bir hesapla anket uygulaması yapılan kimselerin sahip oldukları dairelerin alanları toplamı 11 370 m2, bu kişilerin oturmaya başlama sırasında yaptıkları toplam harcama 78 758 YTL olmak üzere; metrekare başına yapılan tadilat harcaması (78 758 YTL / 11 370 m2 =) 6,93 YTL/m2 düzeyini bulmaktadır. Bu yaklaşık değer 100 m2’lik bir konut için 693 YTL/daire tadilat (yani kalite) masrafı daha yapılması gerekeceğ i sonucuna varmaktadır. Bu değer kaba bir yaklaşımla, literatür taraması kısmında 363

S. A. Boydaş E. Kanıt. Ankara. Gazi Kitabevi. Cilt 12. Kaynaklar Tosun.tr/programlar/anket/c_anket.toki. Ankara. (YIL) Türkiye’de Konut htiyacı ve Konut Finansmanı. Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi. maliyeti konut sahiplerince teslimden sonra karşılanmaktadır. (1999) Yapı Kalitesi Elde Etmede Kullanım Sorunları Girdisi. E. Odaman.verilen Boydaş’ın bulguladığı konut inşaatlarında kalite için yapılan ortalama harcamaların toplam proje maliyetinin % 0. Başbakanlık Toplu Konut daresi Resmi Web http://www.gov. s.asp Başbakanlık Toplu Konut daresi Resmi http://www. Bu karşılaştırmaya göre. pp 137-157.R.tr/programlar/uygulamatakip/ilharita. (2002) Toplu Konutlarda Yapı Bileşenlerinin Kalite Değerlendirmesi. S. Ankara.K. YapıWorld. http://www. Şenkaya. No:3. T. (1998) ISO 9000 Kalite Güvence Sistemleri. Sayı:2. R. inşaatı gerçekleştiren firmaların yada kontrol edenlerin yerine getirmesi/getirtmesi gereken kalitenin. No 1. Fen Bilimleri Enstitüsü. PARADOKS Ekonomi Sosyoloji ve Politika Dergisi (e-dergi).paradoks. ISSN 1305-797.toki.T. 2005.gov. E. (2007) Yapıda Kalite ve Üretim Kalitesizliğinin Maliyeti. Ankara.118. MPM Yayınları. Cilt:17. (2005) nşaat Sektöründe Kalite Yönetim Sistemi Uygulamaları. pp 199-205. No:549. A.73’ü olduğu değerine karşılık gelmektedir. Gültekin. Bozkurt. Basılmamış Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi. Gültekin. Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi.org.. (2001) Türk Konut Sektörünün Bugünkü Durumu ve Yeni Konut Tipi Trendleri.asp Web sitesi sitesi (2009a) (2009b) 364 .

Giriş Marka. inşaat sektörünün kendine has özellikleridir.edu. Bu yetersizliğin başlıca nedeni ise. 24469. Marka haberdarlığının oluşturulmasında şüphesiz ki çeşitli kanallar aracılığı ile yapılan gerçek ve sanal reklâmlar oldukça büyük bir pay sahibidir. Türkmenistan. bir işletmenin veya işletmenin sunduğu ürünün ya da hizmetin benzerlerinden farklılığını ortaya çıkaran araçtır. Anahtar Sözcükler: Markalaşma. nşaat sektöründe faaliyet gösteren işletmeler. anket. değerlerin ve vaatlerinin korunması olarak tanımlanabilir. rekabetin yoğun. risklerin ve belirsizliklerin yüksek olduğu bir sektördür. Türk inşaat sektöründe faaliyet gösteren 71 yüklenici inşaat işletmesinde 16 sorudan oluşan kapsamlı bir anket çalışması gerçekleştirilmiş ve incelenen işletmelerin markalaşma stratejilerinin. markalaşma sürecinde gerçekleştirdikleri faaliyetlerin neler olduğu ile ilgili bilgiler edinilmeye çalışılmış ve inşaat sektöründe markalaşmaya gerekli önemin verilmemesinin başlıca nedenleri hakkındaki görüşleri alınarak.Yüklenici nşaat şletmelerinde Markalaşma Süreci Gül Polat stanbul Teknik Üniversitesi nşaat Fakültesi Yapı şletmesi Anabilim Dalı Maslak. Kiyanly. rakiplerine karşı farklılık yaratarak rekabet avantajı oluşturabilmesi ve bu yolla devamlılığını sağlayabilmesi için marka oluşturması ve onu yönetmesi gerekmektedir. Tel: (212) 285 37 37 E-Posta: polatgu@itu. satışlarını ve dolayısıyla kâr marjlarını yükseltebilmek amacıyla. kâr marjlarının düşük.tr GAP nşaat. nşaat sektöründe son yıllarda yaşanan büyük ilerlemeler sonucunda ortaya çıkan yoğun rekabet ortamı. Tüketicinin iş letmenin veya işletmenin sunduğu ürünün veya hizmetin markasını diğer markalardan kolayca ayırt edebilmesi. genel olarak. stanbul. bazı değerlendirmeler yapılmıştır. geçtiğimiz yıllara oranla daha yoğun bir biçimde yürütülüyor olsa da. firmaların farklılık yaratma ve rekabet gücünü koruma amacıyla ihtiyaç 365 .com Ümit Dönmez Öz nşaat sektörü. Tel: +99324355096 E-posta: udonmez@gapinsaat. Bu çalışmada. rekabet gücü. gerek işletmelerini gerekse de sundukları ürün ve/veya hizmetleri markalaştırarak farklılık yaratmak ve bu yolla rakiplerine karşı rekabet avantajı yaratmaya çalışmaktadırlar. yüklenici inşaat işletmeleri. en basit ifadeyle. markanın sağlayacağı faydaların. Onshore Gas Terminal Project. Yoğun rekabet oramında iş yapmaya çalışan bir işletmenin. satın alma kararında önemli bir rol oynamaktadır. Bu durum ancak. nşaat sektöründeki markalaşma faaliyetleri. Marka yönetimi. tüketicinin markadan haberdar olması ile sağlanabilir. diğer sektörlerle kıyaslandığında halâ yetersiz kaldığı gözlenmektedir.

tüketiciyi soğutacak. o da açıklıktır. Öyle ki. “Markaları ne başarılı yapar?” sorusunun cevabı ise oldukça geniş olacaktır ama işin temelinde bir tek kural vardır. aynı zamanda işletmenin benliğini. 1990). Tüketiciye iletilmek istenen mesajı. Marka yöneticileri haftalar hatta aylar süren toplantılar sonucu markalaşma kararlarını alırken tüketiciler bir malı satın alırken anlık karar verirler (Haig. 71 yüklenici inşaat işletmesinde 16 sorudan oluşan kapsamlı bir anket çalış ması gerçekleştirilmiştir. yoksa ilgili kitleye hitap eden herhangi bir özelliği vurgulanmalıdır. ayırmaç (logo). marka sadece bir işletmeyi diğerlerinden ayıran bir özellik olmayıp. kinci olarak. Marka Kavramı Marka. Markalama türleri konusunda çeşitli görüşler mevcut olmakla beraber. kişiliğini ve vaatlerini de ifade eden kurumsal bir kimlik haline gelmiştir. 2004). şekiller. satılan ürünün ya da hizmetin farklılığını ortaya çıkaran bir simge. Marka Türleri Firmaların büyük bir kısmı ürünlerini veya hizmetlerini tek bir isim altında tutmaktan kaçınırlar.duydukları uygulamalarda da bazı değişikliklerin oluşmasına neden olmuştur. Bu amaçla. Markalaşma ve Marka Yönetimi Marka yönetimi. Markalaşma da bu uygulamalardan sadece bir tanesidir. genel kabul gören görüşler şu şekildedir: 366 . markanın hedef kitlesinin belirlenmesi ve bu hedef kitlenin temel özellik ve ihtiyaçlarının tespit edilmesidir. isim. Türk inşaat sektöründe faaliyet gösteren yüklenici inşaat işletmelerinin markalaşma stratejileri. Günümüzde marka kavramı. yukarıdaki tanımlamalardan daha da geniş bir çerçeveye sahiptir. kişi adları dahil. ön plana çıkarılacak özellik iyi belirlenmeli. sayılar. tüketicinin ilgisini cezbetmeyecek. baskı yoluyla yayınlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işaretleri içerir”. malların biçimi veya ambalajları gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen. işletmenin ana prensiplerini yansıtan ana marka şemsiyesi altında çeşitli alt markalar oluşturularak bu markalar tek başına veya hep beraber piyasaya sunulur (Laforet ve Saunders. şin özünde. 2000). Bunun gibi bir tekdüzenin firmanın bütün ürünlerini yansıtmakta eksik kalabileceği düşüncesiyle. Marka yönetiminde yapılması gereken ilk iş. Bu çalışmanın temel amacı. markayı farklı olmaktan çok sıra dış ı yapacak ya da çok geniş olup da mesajı silikleştirecek bir özellikten kaçınılmalıdır. en genel ifadeyle. Türk Patent Enstitüsü marka kavramını şu şekilde tanımlamıştır: “Bir teşebbüsün mal veya hizmetlerini bir başka teşebbüsün mal veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla. vb. Ardından yapılması gereken ise. gibi bir araçtır (Aaker. markalaşma sürecinde gerçekleştirdikleri aktiviteler ve inşaat sektöründe markalaşmaya gerekli önemin verilmemesinin nedenleri hakkında bilgi edinmek ve edinilen bu bilgilerin değerlendirilmesidir. harfler. 1994). markanın değerlerinin ve verdiği sözlerin korunması olarak tanımlanabilir (Nicolino. ürünün. şekil. Şöyle ki. doğru iletişim kanallarını kullanarak doğru şekilde kurgulanmış mesajı doğru kişilere ulaştırmak olacaktır (Ellwood. özellikle sözcükler. varsa sektördeki diğer ürünlerden farkı. bu araç ürünü ya da hizmeti kesin olarak benzer ürün veya hizmetlerden ayırmalıdır. sade bir dille anlaşılır olarak vermek gerekir. 2002).

ilgisiz. Tüketiciler ilk olarak markaları bilinen ve bilinmeyen olarak ayırtmaktadırlar. ürün yelpazesi geniş olan firmalar tarafından kullanılabilmektedir. Markanın adı. satılan ürün veya hizmetin tüketicinin zihninde bir takım fikirler ve duygular uyandırması sayesinde başarılabilir. 2005). 1984). Gizli markalamanın amacı ise. 367 . insanların zihinlerinde yürüttükleri bu işlemi kaynak alıp çalışmalarını önce bilinen sonra da kabul edilebilir ve satın alınan marka olmak yolunda yapmaktadırlar. Yine de son tercih her zaman tüketiciye aittir ve bir nokta da bu tercihi kişisel ve davranışsal özellikler neticelendirir. nsanların düşünmeden ilk olarak söyledikleri markalar rekabette bir adım öne geçmiş olurlar ve tüketicinin satın alırken tereddütte kaldıkları durumda belirleyici rol oynarlar. Bu durumda ana marka yavaş yavaş ortadan kaldırılarak yan markanın konumu daha da belirginleştirilmelidir (Besen. Gizli markalamada tüketicinin aldatılmasına yönelik bir durum söz konusu değildir. Markanın bilinirliğini. Karma Markalama Karma markalamada yöntem. Aksine tüketicinin izleniminin farklı ürünlerde aynı kalmaması için aydınlatılması söz konusudur (Besen. Tüketicinin gerek işletmenin gerekse de ürünün markasından haberdar olmasında gerçek veya sanal reklamlârın da büyük bir rolü vardır. 2002). Bazen ürünün markası firmanın markasından daha bilinir bir hal alabilmektedir. bambaşka amaçları olan farklı ürünlerin üreticilerde aynı çağrışımı yapmaması için alt markaların kullanılmasıdır. en başta markanın adı belirler. nsanların zihinlerinde yakın belirginlikte bulunmalarına rağmen. reddedilen ve kabul edilebilir olarak sınıflamaktadır. 2002). ana üreticinin markası ile üretilen ürünün markasının aynı anda piyasaya sunulmasıdır. Bu sayede. Hoyer (1984). işletmeye rekabette büyük bir avantaj sağlayacaktır (Serin. markayı dünyanın her yerinde temsil eden simgedir ve aynı zamanda firmanın kişiliğini de ortaya koyar (Ellwood. tüketicilerin satın alırken ürünleri aklında mantıksal olarak bazı sınıflara ayırdığını ileri sürmüştür. Ayırt edilebilirliğin sağlanması ise. 2002). Daha sonra bilinen markaları önemsenmeyen. Marka Haberdarlığı Tüketicinin satın alma kararında büyük öneme sahip olan marka haberdarlığı. Şüphesiz firmalar da. sağlam bir pazar konumu oluşturmak amacıyla daha önceden bilinirliği kanıtlanmış olan firma markalarını koruyarak yeni pazara giriş yaparlar (Besen. Bu durum. en temel olarak tüketicinin işletmenin veya işletmenin sunduğu ürün veya hizmetin markasını diğer markalardan ayırt edebilmesidir. bilinen ana markanın. bazı markalar insanların söyledikleri ilk markalar olurlar. Gizli Markalama Bu yöntem. ürününü daha kolay kabul ettirmesi sağlanabilir. 2002). nsanlar bu ayrım sonucunda tercih ettikleri markayı alma konusunda son kararlarını verip alışverişlerini gerçekleştirmektedirler. Son aşamada ise kabul edilebilir markaları satın alınan ve alınmayan olmak üzere ayırmaktadırlar (Hoyer.Tekil Markalama Bazı şirketler yeni pazarlara açılırken.

inşaat sektöründeki markalaşma faaliyetleri. Tabii ki firmalar da bu kolay ulaşımı bir avantaj haline getirmek için ellerinden geleni yapmaktadırlar. firmanın uzmanlık alanı. • • • Tüm bu olumlu gelişmelerin aksine. Dünyada inşaat firmalarının markalaşmak konusunda ne gibi açılımlar gerçekleştirdiklerini ortaya çıkarabilmek amacıyla konu ile ilgili yapılan çeşitli araştırmalar ve bu araştırmalarda elde edilen bilgiler şu başlıklar altında özetlenebilir: • Markalaşma konusunda az da olsa iş ile ilgili profesyonel ekiplerin çalışmaya başladığı ama yine de planlamanın yüksek bir oranda üst yönetim tarafından gerçekleştirildiği görülmüştür. ürünlerini veya hizmetlerini farklılaştırmalı ve tüketicinin aklında güven ve statü imajı yaratmalıdırlar. rekabetin yoğun. Ülkemizdeki ise son yıllarda yaşanan gelişmelerden 1999 yılındaki büyük depremler. bugüne kadar yapmış olduğu işler ve bunun gibi önemli firma bilgilerine erişebilmektedir. tercihlerine burada karar veriyor ve buradan alışveriş yapıyorlar. nsanlar bugün ne aramak isterlerse internette arama yapıyor. inşaat sektörünü de etkilemiştir. firmalarını. Bugün bir firma hakkında bilgi almak isteyen kişiler firmanın internet sitesini ziyaret ederek. 2000). Marka izleniminin artması için çok ziyaret edilen sitelere reklâmlar vermek. 2008). inşaat sektöründe markalaşma faaliyetleri. Bu sektörde faaliyet gösteren yüklenici inşaat işletmeleri. Artan rekabet ortamı ile birlikte. Çağımız tüketici toplumu da bu gelişime çok çabuk ayak uydurdu. 368 . bugün dünya çapında firmaların en çok tercih ettiği markalaşma stratejilerinden birisidir.nternet Politikası 1969’da internetin ABD’de kullanılmaya başlamasıyla beraber. insanlar için pek çok yeni imkânlar doğdu. Bu konuda sayı bakımından en iyi durumda ise yüklenici inşaat işletmeleri bulunmaktadır. firmalarının güçlü olduğu yanları ön planda tutarak tanıtımlarını yapmaktadırlar (Andi. Firmaların markalaşma ile ilgili uzun vadeli planlar bulunmamaktadır. Bugün yalnızca ABD’de yaklaşık 206 milyon internet kullanıcısı bulunmaktadır. ekonomik krizler ve dalgalanmalar. nternet sitelerini hedef müşterilerine daha cazip gelecek biçimde tasarlamakta. diğer sektörlere kıyasla oldukça yetersiz kalmaktadır. Az sayıda elemana sahip olsa da. rakiplerine karşı rekabet avantajı sağlamak istiyorlarsa. Markalaşmaya ayrılan bütçe ise sınırlı da olsa çoğu firma bu konuya bir bütçe ayırmaktadır. firmaların bir pazarlama ve markalaşma bölümleri veya bununla ilgilenen kişiler bulunmaktadır. insanların interneti sıklıkla kullanmalarıdır (Nicolino. Bu farklılığı yaratmanın yollarından bir tanesi de markalaşmadır. Eğer markanın erişilebilir olması isteniyorsa internetin içinde olunması hayati bir meseledir. Bu imkânlar zaman içerisinde gelişerek internet üzerinden ev. kâr marjlarının düşük. nşaat Sektöründe Markalaşma ve Marka Yönetimi nşaat sektörü. risklerin ve belirsizliklerin yüksek olduğu bir sektördür. Ülkemizde ise bu sayı 16 milyona kadar ulaşmıştır (Central Intelligence Agency. Bilgi teknolojisinin gelişimi insanların hayatlarını etkilediği gibi. araba alım satımına kadar geldi. 1998). Şirketlerin bir internet stratejilerinin olmasının en önemli nedeni de. geçtiğimiz yıllara oranla daha yoğun bir biçimde yürütülmektedir.

Türk inşaat firmalarındaki ürün odaklı sistemin yanı sıra. Anket tasarımı iki ana süreçten oluşmaktadır. gereksiz ve büyük ölçekli yatırımlar inşaat sektörünü zor durumda bırakmıştır (Binark. reklâm yaparken hitap etmeye çalıştıkları hedef kitlenin olup olmadığı. marka kavramına karşı yüzeysel bakış ve üretim odaklı anlayıştır. firmanın bugüne kadarki toplam cirosu. Bu süreçler: 1) markalaşma ve marka yönetimi konusunda kapsamlı bir literatür araştırmasının yapılması. Türk inşaat firmalarının marka ve markalaşmaya bakış açılarına gelince. Sektörde geliş menin sağlanması ve marka etkinliğinin artırılabilmesi ancak bu eksiklerin giderilmesi halinde mümkün olacaktır. firmanın internet sitesinin olup olmadığı ve eğer var ise kaç yıldır kullanımda olduğu. teknoloji vb. firmanın sahip olduğu uluslararası kalite belgeleri. 2001). 2004). ve inşaat firmalarının 369 . firmayı markalaşmaya iten nedenler. Türk inşaat firmalarının yegâne önem verdikleri konu sadece son üründen yani fiziki olarak yapının kendisinden oluşmakta yapıyı oluşturan emek. katıldıkları ihalelerin usulleri. kinci bölümde ise. Bu amaçla. firmada çalışan teknik ve idari personel sayısı. Mühendis yoğunluklu bu organizasyon.inşaat yapan firma sayısının yüksek olması. pek çok dış örnekte olduğu gibi yetersizdir ve firmanın diğer organları ile bir bütünlük oluşturamamaktadır. Türk firmalarında marka ve markalaşma konusunda alınması gereken daha uzun bir yolun bulunmaktadır. Anlaşılacağı üzere. Araştırma Yöntemi Bu çalış manın temel amacı. Anket temel olarak iki bölümden oluşmaktadır. ve uluslararası projelerde yer alıp almadıkları hakkında bilgi edinilmesi amaçlanmıştır. kullanılan reklâm kanalları ve bunların toplam reklâm bütçesi içerisindeki payları. 71 yüklenici inşaat işletmesinde kapsamlı bir anket çalışması gerçekleştirilmiş ve incelenen işletmelerin markalaşma ve marka yönetimi sürecinde gerçekleştirdiği faaliyetler ayrıntılı bir biçimde incelenmiştir. Sonuç olarak. Türk firmalarında eksik olan temeller. inşaat sektörünüm organizasyon yapısı da bu anlayış ının bütünüyle kavranmasını güçleştirmektedir. işveren profili. firmanın markalaşma stratejisi. Birinci bölümdeki sorular ile kısaca. sitenin ne sıklıkla güncellendiği. Özellikle depremlerden sonra inşaat sektörünün lokomotifi durumunda bulunan konut sektörüne ve konut inşaatı yapan firmalara halkın bakış açısı önemli ölçüde ve olumsuz yönde değişmiştir. 2) anket sorularının hazırlanması. aktivitelere gereken önem verilmemektedir. Birinci bölümde bulunan 8 soru ile firma hakkında genel bilgiler öğrenilmeye çalışılmış. firma tarafından bugüne kadar tamamlanmış projelerin türleri. bilinçli yönetimlerin noksanlığı. ikinci bölümde bulunan 8 soru ile ise firmanın markalaşma ve marka yönetimi sürecinde gerçekleştirdiğ i faaliyetler hakkında bilgi edinilmesi hedeflenmiştir. Türk inşaat sektöründe faaliyet gösteren yüklenici inşaat işletmelerinin markalaşma stratejileri. reklâm bütçesini etkileyen faktörler. markalaşma sürecinde gerçekleştirdikleri aktiviteler ve inşaat sektöründe markalaşmaya gerekli önemin verilmemesinin nedenleri hakkında bilgi edinmek ve edinilen bu bilgilerin değerlendirilmesidir. yeni anlayış lara yol vermekte yavaş davranmakta ve ürünün iyi yapıldığı takdirde müşteri bulabileceği görüşüne sahip bulunmaktadır (Dikmen ve diğ. firmanın bugüne kadar gerçekleştirmiş olduğu projelerde üstlendiği görevler. göç eden nüfusa karşılık bunları idame ettirecek endüstri ve sanayinin bulunmayış ı..

ankete katılan firmaların geniş bir yelpazeden seçilmiş olması gerekmektedir.) Özel yapılar (Hastane.000 Proje türleri Endüstriyel yapılar (Fabrika. özellikle konut projeleri konusunda uzmanlaşmış olan 10 adet büyük çaplı inşaat firmasında da anket çalışması gerçekleştirilmiştir. Anket Sonuçları ve Değerlendirme Hazırlanan anketler. Tablo 1’de özetlenmiştir. Tablo 1 Ankete Katılan Firmaların Genel Özellikleri. alışveriş merkezleri. ankete katılan firmalar arasında. faks veya yüzyüze mülâkat yöntemi kullanılarak ulaştırılmıştır.000 >1.markalaşma faaliyetlerine gereken önemi vermemelerinin nedenleri hakkında sorular sorulmuştur. vb. okul. Bunun yanısıra. Genel Özellikler Teknik ve idari personel sayısı 1-24 25-49 50-99 100-500 Toplam ciro (Milyon $) 0-50 50-100 100-500 500-1. depo. Gönderilen 110 adet anketten 71 tanesi tam olarak cevaplanmış olarak geri dönmüştür. vb.) Konut ve toplu konut projeleri Ticari yapılar (Ofis. vb. 1 – 24 teknik ve idari personel istihdam eden küçük 370 . Türkiye Müteahhitler Birliği’ne üye olan yüklenici inşaat firmaları arasından tesadüfi olarak seçilen 100 tanesine elektronik posta.) Altyapı projeleri hale usulleri Herkese açık ihale Belirli istekliler arasında ihale Pazarlık usulü Projelerdeki konumu Malsahibi Ana yüklenici Alt yüklenici Ortaklık şveren profili Kamu Kamu ve özel Özel Uluslararası kalite belgeleri ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 Uluslararası projelerde görev alıp almadığı Evet Hayır Firmaların Yüzdesi (%) 18 23 14 45 18 11 22 33 16 60 73 60 47 62 75 68 33 39 90 40 49 31 35 34 79 54 54 92 8 Anket sonuçlarını yorumlarken genellleme yapılabilmesi için. Tablo 1’de görüldüğü üzere. Ankete katılan firmaların genel özellikleri. sinema.

%41’i ise cirolarını arttırmak amacıyla markalaşma faaliyetlerini gerçekleştirdiklerini belirtmiş lerdir. %79’u ise ISO 9001 kalite belgesine sahiptir Ankete katılan firmların %92’si uluslararası projelerde görev almıştır. Markalaşmaya Yönelten Nedenler Pazar payımızı büyütmek istememiz Sektörde çok sayıda firmanın faaliyet göstermesi Ciromuzu büyütmek istememiz Yeni bir pazara açılmak istememiz Türkiye’de inşaat pazarının büyümesi Deprem sonrasında zedelenen sektörel imajdan kurtulmak ve güvenilir bir firma olduğumuzu duyurmak istememiz Yeni bir firma olmamız Firmaların Yüzdesi (%) 56 54 41 26 11 6 4 Tablo 2’de görüldüğü üzere. Hedef Kitle Profili Herhangi bir hedef kitlemiz yok. %75’i herkese açık ihale. Tablo 3 Firmaların Hedef Kitle Profili. Ankete katılan firmalar arasında. Firmaların büyük bir çoğunluğu birden fazla proje türünde uzmanlaşmış olup. toplam cirosu 50 Milyon $’dan küçük olanlar da 1 Milyar $’dan büyük olanlar da mevcuttur. Firmalara kendilerini markalaşmaya yönelten başlıca nedenler sorulduğunda verdikleri cevaplar Tablo 2’de özetlenmiştir. Ankete katılan firmaların %48’i tekil markalama stratejisini kullanarak firma isimlerini ön planda tutmayı. Bu kitlenin maddi. sosyal ve kültürel özelliklerine uygun olarak reklam yapıyoruz. Yüklenici inşaat firmalarının reklâm yaparken hitap etmeye çalıştıkları hedef kitlelerinin olup olmadığı sorusuna verdikleri cevaplar Tablo 3’de gösterilmiştir. yüklenici inşaat işletmeleri. Firmaların Yüzdesi (%) 39 11 50 371 . %54’ü sektördeki rekabetin yoğun olması. Firmaların %35’i hem özel hem de kamu sektöründen işverenler ile çalış mış. %33’ü ise pazarlık usulü ile iş almış lardır. Tablo 2 Firmaları Markalaşmaya Yönelten Nedenler. %26’sı ise karma markalama stratejisi kullanarak firma isimleri ve proje markasını içeren karma bir isim kullanmayı tercih ettiklerini belirtmişlerdir. Anket sonucuna göre. ankete katılan firmaların %56’sı pazar payını büyütmek. Belirli bir hedef kitlemiz olduğunu düşünüyoruz ancak kitlenin özelliklerini net olarak belirlemedik. %68’i belirli istekliler arasında ihale. %26’sı gizli markalama ile her proje için ayrı bir marka oluşturup firma ismini kullanmamayı. yüklenici inşaat işletmeleri çoğunlukla rekabet avantajı sağlayarak toplam iş hacimlerini arttırma amacıyla markalaşma faaliyetlerini gerçekleştirmektedirler. firma isimlerinin müşterileri üzerinde üstlenmiş oldukları projelerin isimlerine kıyasla daha büyük bir etki ve güven duygusu yarattığına inanmaktadırlar. 100 – 500 personel istihdam eden büyük ölçekli firmalar da bulunmaktadır. Bu sonuca göre.ölçekli firmalar da. %49’u ise ortak olarak görev almışlardır. Ankete katılan firmaların %90’u üstlendikleri projelerde ana yüklenici olarak. Hedef kitlemizi belirledik. Firma imajı yaratmak veya var olan imajı güçlendirmek ise ikincil derecede önemli amaçlar olarak dikkat çekmektedir.

Ankete katılan yüklenici inşaat işletmelerine.38 2. vb. 3: Çok önemli 372 . markalaşma sürecinde reklâm faaliyetlerini gerçekleştirdikleri kanallar ve bu aktivitelerin maliyetinin toplam reklâm bütçesi içerisindeki payı Tablo 4’de özetlenmiştir. toplam reklâm bütçesinin %14’ünü oluşturmaktadır.65 2. yazılı basın organlarını. %73’ü internet sayfalarını. dergi. firmanın hedefleri. Firmaların Yüzdesi (%) 79 73 45 30 14 11 18 Bütçe çerisindeki Payı (%) 44 24 14 6 3 1 8 Ankete katılan firmaların %79’u reklâm verirken.09 1. %39’u reklâm yaparken herhangi bir hedef kitleye hitap etmediklerini belirtmişlerdir. konut. toplam reklâm bütçesinin %24’ünü. Yüklenici inşaat işletmelerinin. Bu soruya verilen cevaplar Tablo 5’de gösterilmiştir. konser salonu ve gösteri merkezi Otobüs. reklâm bütçelerini etkileyen faktörlerin önem dereceleri. Tablo 5 Firmaların Reklâm Bütçelerini Etkileyen Faktörler. enerji. %45’i televizyon.56 2.55 2. 2: Önemli. vb. firmaların %61’i firmalarının ve/veya ürünlerinin (hizmetlerinin) tanıtımını yapmadan önce hedef kitlelerini belirlediklerini ifade ederken. görsel basın organlarını.42 2.Tablo 3’de görüldüğü üzere. firmanın sektördeki bilinirlik düzeyi ve firmanın faaliyet gösterdiği alandaki mevcut iş hacmi. taksi ve forma reklamı Diğer. görsel basında çıkan reklâmların maliyeti ise.39 2. %30’u ise sokak ve caddelerde bulunan reklâm panolarını tercih etmektedir. sinema. vb.96 1.31 2. Tablo 4 Firmaların Tercih Ettikleri Reklâm Kanalları ve Toplam Bütçe çerisindeki Payları. 1: Biraz önemli.) Önem Derecesi2 2. Yazılı basında çıkan reklâmların maliyeti. Reklâm Bütçesini Etkileyen Faktörler Firmanın hedefleri Firmamızın sektördeki bilinirliği Firmamızın faaliyet gösterdiği alandaki mevcut iş hacmi Firmamızın faaliyet alanı (Endüstriyel.16 2. toplam reklâm bütçesinin %44’ünü.64 Tablo 5’de görüldüğü gibi.) Firmamızın ekonomik ve finansal gücü Firmamızın faaliyet gösterdiği alandaki arz-talep durumu Genel olarak ülkenin ekonomik durumu Firmamızın ortaya koyduğu ürünün (veya proje) yeniliği ve tanınmamışlığı Firmamızın projelerine gelen talep durumu Rakip firma sayısı ve bunların pazarlama aktivitelerine verdiği önem Hedef müşteri kitlenizin sosyo-ekonomik durumu Yasalar ve yasal düzenlemelerin sınırlayıcı etkisi (Vergilendirme vb. ankete katılan yüklenici inşaat 2 Önem derecesi: 0: Hiç önemli değil.28 2. gazete. internet sayfalarında çıkan reklâmların maliyeti. Reklâm Kanalı Yazılı basın nternet Görsel basın Sokak ve caddelerde bulunan reklam panoları Stadyum.

gerek firmalarının isimlerini akıllara yerleştirmek gerekse de projelerinden haberdar etme yolunu tercih etmelidirler. bu sitelerin sıklıkla güncellenmesi müşterilerin firma ile ilgili güncel bilgilere ulaşmaları açısından oldukça önemlidir. Hedef kitlenin sosyoekonomik durumu ve yasalar ve yasal düzenlemelerin sınırlayıcı etkileri ise. Firmaların nternet Sitelerinin Kullanımda Olduğu Yıl 0-1 yıl 1-3 yıl 3-5 yıl 5-10 yıl >10 yıl Firmaların Yüzdesi (%) 2 11 26 47 15 Tablo 6’da görüldüğü üzere. ankete katılan firmaların %24’ü internet sitelerini en az haftada bir kez güncellerken. firmalar en azından ayda bir kez güncelleme yaparak. %15’inin 10 yıldan uzun bir zamandır aktif olarak kullanımdadır. firmaların %47’sinin internet siteleri 5-10 yıldır.işletmelerinin reklâm bütçelerini oldukça etkilemektedir. 373 . Tablo 8’de bu soruya verilen cevaplar gösterilmiştir. nşaat projeleri genellikle uzun süreli oldukları için yüklenici inşaat işletmelerinin internet sitelerini her gün güncellemeleri beklenmese de. %13’ü 3 ayda bir kez. Tablo 6 Firmaların nternet Sitelerinin Kullanımda Olduğu Yıllar. Ankete katılan firmaların %13’lük azınlığının ise internet siteleri 0-3 yıl gibi yeni sayılabilecek bir zamandır kullanımdadır. internet sitelerini ne sıklıkla güncelledikleri Tablo 7’de gösterilmiştir. mevcut veya gelecekteki müşterilerine en doğru ve güncel bilgiyi ulaştırarak. firmaların reklâm bütçelerini pek fazla etkilememektedir. ankete katılan yüklenici inşaat işletmelerine. Firmaların internet sitelerinin olması kadar. Ankete katılan firmaların %89’unun resmi bir internet sitesi bulunmaktadır. Ankete katılan firmaların anılan soruya verdikleri cevaplar Tablo 6’da gösterilmiştir. inşaat firmalarının markalaşma faaliyetlerine yeteri kadar önem vermemelerinin nedenleri sorulmuştur. Ankete katılan firmaların. Son olarak. Tüketicide marka haberdarlığının oluşturulmasında önemli bir rol üstlenen internet kullanımına ilişkin soruda ise. ankete katılan firmalara internet sitelerinin olup olmadığı sorulmuştur. %41’i ayda bir kez. Tablo 7 Firmaların nternet Sitelerini Güncelleme Sıklıkları. %26’sının 3-5 yıldır. Firmaların nternet Sitelerini Güncelleme Sıklığı Her gün Haftada bir kez Ayda bir kez 3 ayda bir kez Daha seyrek Firmaların Yüzdesi (%) 12 12 41 13 22 Tablo 7’de görüldüğü üzere. Resmi internet sitesi olan firmalara sitelerinin kaç yıldır kullanımda olduğuna dair bir soru yöneltilmiştir. %22’si ise 3 aydan bile daha uzun bir süreçte internet sitelerini güncellemektedir.

Firmanın hedefleri. Sanılanın aksine. nşaat firmalarının markalaşma faaliyetlerine gereken önemi vermeme nedenlerinin başında 374 . Bu çalışmada. bilinçli yönetimlerin noksanlığı. Bu durum. firmanın sektördeki bilinirlik düzeyi ve firmanın faaliyet gösterdiği alandaki mevcut iş hacmi. Ankete katılan firmaların %48’i tekil markalama stratejisini kullanarak firma isimlerini ön planda tutmayı tercih etmektedirler. markalaşmaya yüzeysel bakış ve ürüne odaklı anlayıştır. inşaat firmalarının reklâma ayıracak bütçelerinin kısıtlı olması %22 ile en önemsiz neden olarak gözükmektedir. bu uygulamalardan sadece bir tanesidir. yüklenici inşaat işletmelerinin reklâm bütçelerini önemli ölçüde etkilemektedir. %41’i ayda bir kez internet sitelerini güncellemektedir. %73’ü ise internet sayfalarını kullanmayı tercih etmektedir. 71 yüklenici inşaat işletmesinde 16 sorudan oluşan kapsamlı bir anket çalış ması gerçekleştirilmiş ve incelenen yüklenici inşaat işletmelerinin markalaşma stratejileri ve markalaşma sürecinde gerçekleştirdikleri faaliyetler ayrıntılı bir biçimde incelenmiştir.Tablo 8’de görüldüğü üzere. Markalaşma da. Firmaların %61’i firmalarının ve/veya ürünlerinin (hizmetlerinin) tanıtımını yapmadan önce hedef kitlelerini belirlediklerini ifade etmişlerdir. Ankete katılan firmaların %79’u markalaşma sürecinde reklâm verirken. dergi. Türk inşaat firmalarının markalaşmaya bakış açıları da pek çok yabancı ülkede olduğu gibi yetersizdir ve firmanın diğer organları ile bir bütünlük oluşturamamaktadır. Bu amaçla firmalar farklı uygulamaları benimsemeye başlamışlardır. Anket sonuçları değerlendirildiğinde ise. %41’i ise üretilen ürünün alıcısının projenin başında belli olması nedeniyle inşaat firmalarının reklâm faaliyetlerine yeteri kadar önem vermedikleri fikrinde olduklarını belirtmişlerdir. Sektörde geliş menin sağlanması ve markanın etkin bir hâle gelebilmesi ancak bu eksiklerin giderilmesi halinde mümkün olacaktır. Tablo 8 nşaat Firmalarının Markalaşmaya Önem Vermeme Nedenleri. yazılı basın organlarını. ankete katılan firmaların %42’si inşaat ürününün kendine has özellikleri nedeniyle reklâm vermeye uygun olmaması. Ankete katılan firmaların %89’unun resmi bir internet sitesi bulunmakla beraber. yüklenici inşaat işletmelerinin büyük bir çoğunluğu rekabet avantajı sağlayarak toplam iş hacimlerini arttırma amacıyla markalaşma faaliyetlerini gerçekleştirmektedirler. vb. gazete. Türk firmalarında eksik olan temeller. inşaat firmalarının gerek işletmelerini gerekse de sundukları ürün ve/veya hizmetlerini farklılaştırma ve bu yolla rekabet güçlerini arttırma ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. Markalaşmaya Önem Verilmeme Nedenleri nşaat ürününün özellikleri gereği reklâm vermeye uygun olmaması Üretilen ürünün zaten önceden bir alıcısının olması Reklâma ayrılan bütçenin geri dönüşünün hesabının çok zor oluşu Sürekli bir müşteri kitlesinin bulunmayışı nşaat firmalarının reklâma ayıracak bütçelerinin kısıtlı olması Firmaların (%) 42 41 25 25 22 Yüzdesi Sonuçlar nşaat sektöründe son yıllarda yaşanan büyük ilerlemeler yoğun rekabet ortamının oluşmasına neden olmuştur.

Building and Environment. benzer şekilde firmaların katıldıkları ihale türleri. inşaat ürününün kendine has özellikleri ve üretilen ürünün alıcısının projenin başında belli olması gelmektedir. pp 62-64. the bad and the ugly. Gelecekte bu konuda yapılacak araştırmalarda. Journal of Consumer Research. inşa ettikleri yapı türleri ve müşteri profili değişkenleri homojen bir şekilde tespit edilemediği ve her firmanın sayılan niteliklerin pek çoğuna az veya çok iştirak ettikleri için çalış ma inşaat firmalarının geneli için gerçekleştirilmiştir. (1998) Construction engineering and management and future ideas. firmaların iş sahaları. Birgönül.). küreselleşme ile birlikte uluslararası pazarlarda iş hacminin artması ve bunun sonucunda gelişen rekabet ortamında. (2001) Konut Karlı Olmaktan Çıktı. Dikmen.A. pp 822-829.Ü. Limited. M. 31 (4). bu konunun daha ayrıntılı ve özel bir biçimde incelenmesine olanak sağlayacaktır. stanbul. 222. Çalış manın yapıldığı yer olan Türkiye’de inşaat sektörünün kendisine has özellikleri ve koşulları mevcuttur. Sloan Management Rewiev. Türkiye’deki inşaat firmalarının genellikle sabit olmayan ve pek çok alanda değişen iş sahaları neticesinde anket yapılan firmalar yalnızca ana veya alt müteahhitlik yapan veya mal sahipliği yapan firmalar olarak. Ellwood I. ve Özcenk. Andi G. pp 257-265. Binark. inşaat firmalarının da markalaşmaya daha fazla önem vermeleri kaçınılmaz olacaktır. Kogan Page. işteki pozisyonları (Yüklenici. nşaat Dünyası Dergisi.ise. 40. T. 2nd Edition.T. Fen bilimleri Enstitüsü. yine de bu geliş meler halâ arzu edilen seviyede değildir ve diğer sektörlerle kıyaslandığında yetersiz kalmaktadır.cia. Milford. Besen B. (1990) Brand extensions: the good. ortaklık vb. müşteri profilleri ve finansal büyüklükleri gibi özelliklerine göre ayrılıp analiz edilerek benzer bir çalış ma yapılması. (2002) Essential Brand Book: Over 100 Techniques to Increase Brand Value. Kogan Page Limited. Hoyer W. . London. Haig M. www. 375 . Illinois Institute of Technology. Gelecekte. Chicago..org. . U. M. (2004) Brand Royalty. 11 (3). (1984) Examination of consumer decision making for a common repeat purchase product. . (2002) Marka sermayesinin oluşumu ve tüketici satınalma kararındaki etkisinin dayanıklı tüketim malları sektöründe incelenmesi. Son yıllarda inşaat firmaları markalaşmaya daha çok önem vermeye başladıysalar da. mal sahibi. (2005) Marketing orientation in construction firms: evidence from Turkish contractors. D. son ziyaret tarihi 10 Mayıs 2009. Special Report. pp 47-56.S. Kaynaklar Aaker D. Central Intelligence Agency. Yüksek Lisans Tezi.

Alpha Books. Serin G. (2000) Complete Idiot's Guide to Brand Management.. (2005) Marka haberdarlığı.Laforet S. Nicolino P. algı ve kullanım davranışının satın alma kararı üzerindeki etkisi: TV ve ev sineması ürünleri kategorisinde markalar arası karşılaştırma. F. Saunders J. Fen bilimleri Enstitüsü.Ü. . stanbul. 376 . 64 (5). Journal of Advertising Research. Indianapolis.T. (1994) Managing brand portfolios: how the leaders do it. Yüksek Lisans Tezi. pp 34-35.

Zeynep Doğan zmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü C Blok/107 Tel: +90 232 750 7040 E-Posta: sevgidogan@iyte. Bölüm Başkanlığı Tel: +90 232 750 7014 muratgunaydin@iyte.tr H. yapı denetim firması yetkilileri ve proje müellifi mimar ve mühendisler gibi birçok ilgili tarafı bağlayan bir süreçtir. yapı denetim firması yetkilileri ve proje müellifi mimar ve mühendisler gibi birçok ilgili tarafı bağlar. Murat Günaydın zmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü E Blok. zaman alan ve belediye çalışanları. yapı denetim firması yetkilileri ve proje müellifleri ile yapılan röportajlarla değerlendirilmiş ve ruhsatlandırma ile ilgili sistemin sonuç odaklı olarak iyileştirilmesine ait öneriler listelenmiştir. Gecikme süreleri 1.edu.nşaat Ruhsatı Alımında Gecikme Sebeplerinin ve Sürelerinin Analizi Aysu Demirciefe zmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü C Blok/107 Tel: +90 232 750 7040 E-Posta: aysudemirciefe@iyte. Son olarak. inşaat ruhsatı için başvuran fakat iade edilen 29 proje iade sebepleri ve ruhsat alma süreleri bakımından detaylı bir biçimde incelenmiştir. Evrak eksikliğinin inşaat ruhsatı alımının gecikmesine neden olan en önemli sebep olduğu görülmüştür. inşaat ruhsatı alım sürecindeki iade sebepleri ve bekleme süreleri zmir Konak Belediyesindeki ilgili personel. ade sebepleri. Bu araştırma kapsamında. Anahtar sözcükler: nşaat Ruhsatı. Daha sonra. ilk olarak zmir Konak Belediyesinin mar ve Şehircilik Müdürlüğünde inşaat ruhsatı alım süreci şematik olarak belgelenmiştir. artan proje maliyetlerine ve sonradan ortaya çıkan engeller ile işlerin ağırlaşmasına sebep olur.Giriş nşaat ruhsatı belgesi alım süreci karmaşık. inşaat ruhsatı alabilmesi için gereken ortalama bekleme süresinin 78 gün olduğu tespit edilmiştir. Bu durum çoğu zaman istenmeyen gecikmelere. Bir apartman binasının inşaat ruhsatı için başvuran proje müellifinin. 377 . Ruhsat alım süreci. zaman alan ve belediye çalışanları. Bu durum çoğu zaman istenmeyen gecikmelere. nşaat ruhsatı alım süreci de karmaşık.tr Öz mar kanunlarının yönetilmesi ve uygulanması ağır işleyen süreçlerdir.edu.edu. artan proje maliyetlerine ve sonradan ortaya çıkan engeller ile iş lerin ağırlaşmasına sebep olmaktadır.tr S.

bağlı oldukları odalardan proje müellifliği belgelerini de alarak tüm evrak ve projeleri mal sahibine teslim ederler. Mal sahibi daha sonra bir yapı denetim firması ile anlaşma yapar ve tüm projeleri onlara teslim eder. 1 Ocak 2008 – 10 Haziran 2008 tarihleri arasında inşaat ruhsatı için başvuran fakat iade edilen 29 proje süreçteki aksamaların ve iade sebeplerinin analiz edilebilmesi için iade sebepleri ve bekleme süreleri bakımından detaylı bir biçimde incelenmiştir. nşaat bittikten sonra mal sahibi yapı kullanma izin belgesi müracaatında bulunur. Mimari projeye bağlı olarak elektrik. Sırası ile temel vizesi. inşaat mühendisi. tesisat ve betonarme projeleri hazırlanır. aplikasyon ve subasman vizesi ile kaba inşaat ve ısı yalıtım vizesi yapılır. Piyasada serbest çalışan bir mimar. şef tarafından da onaylanır ise son olarak mar ve Şehircilik Müdürünün onayına sunulur. Projeleri onaylatırken. Bina kullanıma hazır hale gelir. metraj. Müdür tarafından onaylanan projeler inşaat ruhsatı kesim masasına gider ve inşaat ruhsatı hazırlanır. nşaat ruhsatı başvurusunu mal sahibi ya da vekili olan bir kişi yapar. nşaat ruhsatının alınmasının ardından inşaat yapım süreci başlar. elektrik ve suyu bağlatır. Ayrıca. makine mühendisi ve elektrik mühendisi ile proje müellifleri olmaları için anlaşma yapar. lgili belediyeden yapı kullanma izin belgesi alındıktan sonra mal sahibi bu evrakla zsu ve Tedaş’ a başvurur. Tüm masaların ilgilileri tarafından onaylanan dosya. Tüm bu süreç Figür 1 de şematik biçimde özetlenmiştir. daha sonra da harita müdürlüğünden yapı yeri uygulama krokisi ile kot krokisini alır. zmir deki inşaat firmalarıyla en çok iş yapan 5 yapı denetim firması yetkilisi ve proje müellifi olarak belediyeye gelen 5 mimar ile ruhsat alım sürecindeki gecikmelerin sebeplerinin sorgulandığı ve sürecin hızlandırılmasına ait önerilerinin kaydedildiği röportajlar yapılmıştır. inşaat ihtiyacının doğması üzerine. Müdür tarafından imzalanarak onaylandıktan sonra dosya yapı ruhsat kayıt masasına gönderilir. Bu işlemler tamamlandıktan sonra yasal işlemlerin başlaması için ilgili belediyeye müracaat edilir. Her masa ilgili projenin ve evrakların kontrolünü yapar. Bu işlemler devam ederken. Ruhsat kesildikten sonra yapı ruhsat şube şefi tarafından imzalanarak onaylanır ve mar ve Şehircilik Müdürüne gönderilir. Daha sonra sıvalar ve ince işler tamamlanarak inşaat bitirilir. sıhhi tesisat masalarında tetkik edilir. tapu kayıt örneğini ve aplikasyon krokisini. mal sahibi müteahhit bir firma ile müteahhitlik sözleşmesi ve piyasada serbest çalışan bir mimar veya mühendis ile şantiye şefliği sözleşmesi yapar. Evraklar bir dosya halinde yapı ruhsat şubesi kayıt bölümüne teslim edilir. 378 . mevcut arsanın imar durumunu. betonarme tetkik. Her mimar ve mühendis.Mal sahibi. Mal sahibi inşaat ruhsatını yapı ruhsat kayıt masasından teslim alır. yapı ruhsat şube şefine gider. Kayıt masasının ardından dosya sırası ile mimari tetkik. zmir Konak Belediyesindeki mar ve Şehircilik Müdürlüğü’ ne bağlı yapı ruhsat şubesinde görevli 4 belediye çalışanı. hazırladığı projeyi ilgili odasından onaylatır. Bu çalış mada.

nşaat Ruhsatı Alım Süreci Akış Şeması 379 .NŞAAT B T Ş KABA NŞAAT VE ISI YALITIM V ZES GÖREVL : HAKED Ş ŞUBES YAPI DENET M F RMASINA ÖDENEN HAKED Ş M KTARI: %80 APL KASYON VE SUBASMAN VIZESI GÖREVL :HAR TA MÜDÜRLÜĞÜ VE YAPI RUHSAT ŞUBES YAPI DENET M F RMASINA ÖDENEN HAKED Ş M KTARI: %60 YAPI RUHSAT KAYIT GÖREVL : YAPI RUHSAT ŞUBES TEMEL V ZES M MAR TETK K MASASI YAPI DENET M F RMASINA ÖDENEN HAKED Ş M KTARI: %20 BETONARME TETK K MASASI NŞAAT BAŞLANGICI METRAJ MASASI BELGEN N TESL M SIHH TES SAT MASASI proje onayı YAPI RUHSAT ŞUBE ŞEF onaylanmadı YAPI RUHSAT KAYIT MASASI Ruhsat onaylandı ruhsat onayı RUHSAT KES LD MAR VE ŞEH RC L K MÜDÜRÜ YAPI RUHSAT KES M MASASI proje onaylandı Figür 1.

9. iki taraftaki ilgililerin muvafakatı halinde ve ilgili belediyece mahzur görülmediği takdirde.Evrak Eksiklikleri. 4. 5. cadde ve sokaklara cephesi olan yapılara verilen belgedir. Yapı Denetim Hizmet Bedelinin Yatırıldığına Dair Makbuz Aslı: Hizmet bedelinin %20 si peşin geri kalanı hizmet sözleşmesindeki koşullara ve binanın seviyesine göre yatırılmaktadır. mar Durumu Belgesi: Bir parselde inşa edilecek yapı veya yapıların mar Kanunu. nşaat Ruhsatı Başvurularının ade Sebepleri 1 Ocak 2008 – 10 Haziran 2008 tarihleri arasında yapı ruhsat şubesine müracaat etmiş ancak eksikleri nedeniyle iade edilmiş toplam 29 yeni inşaat dosyası bulunmaktadır. 2. 42 iade yazısının 24 adedi yapı ruhsat kayıt (öntetkik) masası. Müteahhit Ticaret Oda Kaydı Aslı: Kişinin müteahhitlik yapabileceğine dair ticaret odasından alınmış kayıt ve onay belgesidir. Dosyalardan %93’ünün yapı ruhsat kayıt (öntetkik) ve mimari tetkik masalarından iade edildiği görülmektedir. 15 adedi mimari tetkik masası. çıkmaların yan komşu hududuna yaklaştırılmalarına izin verilebileceği gibi. 1. komşu parselde imar planına göre aynen muhafazası gereken ve arka cephe hattı çıkma yapılacak binanınkinden ileride olan bir bina bulunması halinde çıkmanın bu hattı aşmamak üzere bu tarafta komşu hududuna kadar devam ettirilmesi mümkündür. imar planı ve imar yönetmeliği ile öngörülen proje yapım koşullarını. 6 ana başlık altında toplanmış ve aşağıda kısaca açıklanmıştır (Tablo 1): 2.2. ilgili belediyelerce tanzim ve onaylanan yapı ruhsatına esas belgedir. 1 adedi tesisat masası.1. 42 iade yazısı 50 farklı başlık altında toplam 249 iade sebebi içermektedir. 8. Numarataj Krokisi Aslı: Adres ve Numaralamaya lişkin Yönetmeliğe göre Belediye sınırları içerisinde bulunan meydan. Bu dosyaların tetkikinde toplam 42 iade yazısı elde edilmiştir. 11. Son Ay Vizeli Parsel Tapusu: Tapu dairesi mal sahibinin değişmediğine ve tapunun geçerli olduğuna dair tapunun arkasına onay vizesi yapar. iade sebepleri. Bu iade yazıları. 6. 10. harita mühendisince koordinatlandırılarak gösterildiği. Yan parselin Kat Maliklerinden Yanaşma zini Alınması: Bitişik nizama tabi yerlerde. bulvar. iade edildikleri masalar ve bekleme süreleri açısından incelenmiştir. 3. parsel ve yapı köşe noktaları ile imar hatlarının kot ve koordinatlarının parsele uygulamasında ve su basman vizesine esas röleve krokisinin düzenlenmesinde yaralanılacak poligonları. 1 adedi ruhsat masasından iade edilmiştir. 1 adedi betonarme masası. Elde edilen toplam 50 farklı başlık. Yol Genişliği Belgesi: mar planında belirtilen mevcut yol durumunun imar durumu belgesine işlenmesidir. Yapı Yeri Uygulama Krokisi: Vaziyet planının. 380 . yazı ve kroki ile belirten. bu poligonların kot ve koordinatlarını da içeren 1/50 ve/veya 1/100 ölçekli kroki. ayrıca. 7. nşaat ruhsatına yazılması gereken bir bedel olduğundan bu evrak istenmektedir. Kot Krokisi: mar durumu veya vaziyet planına göre ada ve parsellerin köşe noktaları ile yapılacak binaların köşe noktaları ve varsa kademe noktalarının Ülke Nivelman Sistemine dayalı olarak gösterildiği krokidir. TUS Belgeleri: Mühendis-Mimar Odaları Birliği-Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası tarafından her bir ruhsat için verilen tescil belgeleridir. Arsa Kıymet Bedeli: Bedeller encümen tarafından belirlenmekte ve belge vergi dairesinden alınmaktadır.

Maddesine Göre Noter Tasdikli Sözleşmede Belirtilen Bedelin Esas Alınması Gerekliliği nşaat Ruhsatı Verilememesi Statik Proje Hesapları Statik Proje Zemin Etüt Raporu Toplam 15 15 15 15 14 12 11 11 10 9 8 8 7 6 6 6 5 5 4 3 3 3 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 5 4 3 1 7 2 1 1 6 3 2 1 1 1 2 1 1 5 EVRAK EKS KL KLER 207 YÖNETMEL K HÜKÜMLER NE GÖRE PROJE TAD LATLARI MZA VE ONAY EKS KL KLER RESM SÜRELER N DOLMUŞ OLMASI 13 11 9 D ĞER PROJE EKS KL KLER 4 249 381 . Kimlik Nosu Müteahhit Tc. Kimlik Nosu Mal Sahibi Tc. Göre Proje Tadilatı Otopark Yön.B. Kimlik Nosu Yapı Denetim mza Sirküleri Son Ay Vizeli Parsel Tapusu Şantiye Şefi Oda Kayıt Belgesi Müteahhitin Sertifikalı Usta Çalıştıracağına Dair Taahhütnamesi nşaat Müh. Zemin Etüt Sorumluluk Belgesi Müteahhit Vergi Levhası Fotokopisi Yapı Denetim Firması Denetçilerinin kametgah Belgesi TUS Belgeleri Şantiye Şefi Sicil Durum Belgesi mar Durumu Belgesi Numarataj Krokisi Aslı Yapı Yanaşma zin Belgesi Yibf Belgesi Yapı Denetim Kuruluşu Onaylı Proje Kontrol Form Belgesi Kot Krokisi Vekaletname Aslı mar Durumu Belgesi Yapı Yeri Uygulama Krokisi . nşaat Ruhsatı Sürecinde Dosyaların ade Sebepleri Proje Müellifleri Tc. mar Yön. Kimlik Nosu Yol Genişliği Belgesi Arsa Kıymet Bedeli Yapı Denetim Hizmet Bedelinin Yatırıldığına Dair Makbuz Aslı Yapı Denetim Sicil Gazetesi Fotokopisi Proje Müelliflerinin Sicil Durum Belgeleri Müteahhit Ticaret Oda Kaydı Aslı Müteahhit mza Sirküleri Aslı Ve Fotokopisi Müteahhit Sözleşmesi Kanal Belgesi Şantiye Şefi Sözleşmesi Mimari Proje Cd Kaydı Yapı Denetim Firması Denetçilerinin Tc.Ş.B.2.Göre Proje Tadilatı Yangın Yön.0.Tablo 1. Göre Proje Tadilatı Telekom Belgesi Onayı Zemin Etüt Raporuna Jeofizik Mühendisi mzası Elektrik Projelerinde Telekom Onayı Tesisat Projelerinde z-Su Onayı Bekleme Süresi çinde lgilenilmemesi Bekleme Süresi çinde Tadilata lişkin Çizimlerin Tamamlanmaması stinat Duvarı Ruhsatı Müracaatının Eksik Olması Tapu Kaydındaki Tecavüzlerin Kaldırılması Gerekliliği Yapım şleri Uygulama Yönetmeliğinin 56. Göre Proje Tadilatı Sığınak Yön.

12. Belirli bir km sınırlaması vardır. 19. Kimlik Numarası: nşaat sahibi kişiye. Vekaletname aslı: Bir kişinin başka bir kişiye bazı yetkiler verdiğini gösterir noter onaylı evraktır. koşullarını ve süresini belirten sözleşmedir. Yapı Denetim Sicil Gazetesi Fotokopisi: Yapı denetim firmasının kuruluş adresinin zmir olduğunu teyit etmek için alınır. Zemin Etüt Sorumluluk Belgesi: nşaat mühendisinin yerinde yaptığ ı tetkik ve zemin etüt sonuçları dahilinde inşaat mühendisleri odasının hazırladığı ve sorumlu mühendisin onayladığı belgedir. Yapı Denetim Firması Yapı Denetçisi nşaat Müh. yazı ve kroki ile belirten. Kimlik Numarası: Proje tasarımcılarına ait. Yapı Denetim Firması onaylı proje kontrol formu belgesi: Yapı denetim firmasının binada neleri incelediğini gösteren formdur. mar Durum belgesi: Bir parselde inşa edilecek yapı veya yapıların mar Kanunu. 382 . Müteahhit mza Sirküleri Aslı Ve Fotokopisi: Müteahhit firma yetkililerinin isimlerinin ve imzalarının belirtildiği noter onaylı belgedir. imar planı ve imar yönetmeliği ile öngörülen proje yapım koşullarını. Şantiye Şefi Oda Kayıt Belgesi: Şantiye şefinin ilgili odasına kayıtlı olduğunu gösteren evraktır. Nüfus ve Vatandaşlık şleri Genel Müdürlüğü tarafından verilmiş olan numaradır. vergi numarası gibi.Şantiye Şefi Sözleşmesi: şin süresini. 17. Yapı Denetim mza Sirküleri: Yapı denetim firması yetkililerinin isimlerinin ve imzalarının belirtildiği noter onaylı belgedir. Y BF Belgesi: Yapıya ilişkin bilgi formudur. vatandaşlarına verilmiş olan numaradır. 23. Yapı Denetim Firması Denetçilerinin TC. 16. Ve Yardımcı kontrol elemanının kametgah Belgeleri: kamet adresinin zmir olduğunu teyit etmek için alınır. Proje Müelliflerinin Sicil Durum Belgeleri. 32. Proje Müellifleri TC. Şantiye Şefi Sicil Durum Belgesi: lgili meslek odasınca düzenlenen. 26. 33. 29. 14. meslek adamının o andaki durumunu gösterir. ilgili belediyelerce tanzim ve onaylanan yapı ruhsatına esas belgedir. 27. Nüfus ve Vatandaşlık şleri Genel Müdürlüğü tarafından TC. 18. 30. 22. Müteahhit Vergi Levhası Fotokopisi: nşaat ruhsatında müteahhit firmaya ait bilgileri doldurmak için istenir. pis su ve yağmur suyu parsel içi tesisatının kent şebekesine bağlanması işleminin zmir Su ve Kanalizasyon şletmesi tarafından onaylandığını gösteren ve inşaat ruhsatı eki niteliğinde olan iki kademeli belgedir. 21. 24. yapım süresi içerisindeki sorumlulukları ve ücreti kapsayan sözleşmedir 20. Müteahhit TC. her proje için işin adı yazılı belgedir. Belirli bir km sınırlaması vardır. Nüfus ve Vatandaşlık şleri Genel Müdürlüğü tarafından verilmiş olan numaradır. 28. Kimlik Numarası: Yapı denetim firması yetkililerine ait. Müteahhit Firmanın Sertifikalı Usta Çalıştıracağına Dair Taahhütnamesi: Çalışan ustalar belirli bir eğitim almak zorundadırlar ve eğitimlerini tamamladıklarında buna dair sertifika alırlar. Nüfus ve Vatandaşlık şleri Genel Müdürlüğü tarafından verilmiş olan numaradır.Müteahhit Sözleşmesi: şin nasıl yapılacağını. Müteahhit . Mal sahibi . 13. lgili meslek odasınca düzenlenen. her proje için işin adı yazılı belgedir. 31. Mal Sahibi TC. 25. nşaat Müh. Mimari Proje Cd Kaydı: Mimari projenin dijital bir kopyası ruhsat müracaatı sırasında teslim edilmek zorundadır. Kanal Belgesi: Yapının temiz su. meslek adamının o andaki durumunu gösterir. 15. Kimlik Numarası: Yüklenici kişiye.

2. Maddesi uyarınca yeni yapılan binalarda ankastre tesisat projesinin Türk Telekom tarafından hazırlanan teknik şartnameye uygun olduğunu gösteren belgedir. Birincisi belediyelerin resmi bekleme süreleri. Yapı ruhsat şubesi kayıt bölümünde dosyaların resmi bekleme süresi 10 gün. bu taşmanın iptal edilmesi ve parselin temizlenmesi gerekmektedir.2.3. Bunu takiben zemin etüt raporlarının da eksik getirildiği görülmüştür. Telekom belgesi onayı ve projelere Telekom onayı en sık rastlanan eksiklik olarak tespit edilmiştir. kaymakamlık ya da valiliklerce. kayıttan sonraki aşamalarda dosyanın resmi bekleme süresi 30 gündür. belediyenin ilgili biriminden ruhsat alınması gerekmektedir. Tablo 2 de en uzun sürede inşaat ruhsatı alan ve en kısa sürede inşaat ruhsatı alan dosyaların iade sebepleri listelenmiştir. Bu süreler içerisinde dosyaya ait eksik evraklar ya da çizimler tamamlanmaz ise dosya iade edilir ve ikinci bir müracaat gerekir.2. parsele ait vaziyet planı ve istinat duvarı betonarme projesi ile müracaat edilerek. yapı denetim kuruluşu tarafından fenni mesuliyeti üstlenilmek kaydıyla. Telekom uygunluk belgesi. En çok eksik getirilenlerin betonarme projesi ve statik hesapları olduğu tespit edilmiştir.0. Diğer Sebepler. kot krokisi. Bunların toplam bedeli girilecek işin büyüklüğüne göre değişmektedir. 1. Mimari tetkik aşamasında projelerin yangın.4. Yapım şleri Uygulama Yönetmeliğinin 56. Bu süreler içerisinde tespit edilen eksiklikler tamamlanmaz ise dosya iade edilir ve mal sahibinin yeniden müracaat etmesi gerekir. ham yollarda yol profili. 2. kayıttan sonraki aşamalarda ise bekleme süresi 30 gündür. Bu belge belediye. 383 .6. 3. Resmi Sürelerin Dolmuş Olması. nşaat Ruhsatı Başvurularının ade Süreleri şleyiş içerisinde iki farklı bekleme süresi tespit edilmiştir. noter tasdikli inşaat sözleşmesinde belirtilen bedel esas alınarak düzenlenmektedir. 2. 2. kincisi ise mal sahibinin kendisinden kaynaklanan bekleme süresi. Bu tür parsellerde yapılacak binalara istinat duvarı tamamlanmadan önce inşaat ruhsatı verilmemektedir. Elektrik ç Tesisleri Yönetmeliğinin Zayıf Akım Tesisleri başlıklı 69. Maddesine Göre Noter Tasdikli Sözleşmede Belirtilen Bedelin Esas Alınması Gerekliliği: Kamu ihalelerine girerken müteahhitler önceden yapmış oldukları iş leri gösteren işbitirme belgelerini teslim etmek zorundadırlar. Belediyede yapı ruhsat kayıt müracaatında resmi bekleme süresi 10 gün. 2. Yönetmelik Hükümlerine Göre Proje Tadilatları. Tapu Kaydındaki Tecavüzlerin Kaldırılması Gerekliliği: Mevcut parsel sınırlarına bitişik parsellerden herhangi bir taşma var ise.5. stinat Duvarı Ruhsatı Müracaatının Eksik Olması: Parsel içinde istinat duvarı yapılması gereken hallerde. nşaat Ruhsatı Verilememesi: mar durumu verilemeyen ya da buna benzer problemleri olan arsalarda inşaat ruhsatı verilememektedir. Proje Eksiklikleri. 4.2. mza ve Onay Eksiklikleri. 3. otopark. sığınak ve imar yönetmeliklerine göre revizyonunun en sık karşılaşılan hatalardan biri olduğu tespit edilmiştir.

kimlik numaraları Müteahhit ticaret oda kaydı aslı Toplam iade sebebi 4. Dosya iade edildikten sonra mal sahibi aynı gün ikinci müracaatını yapmış ve 37 gün sonrada inşaat ruhsatını almıştır. En uzun ve en kısa sürede ruhsat alan dosyaların dökümü En uzun bekleme En kısa bekleme süresi süresi 197 49 1. Röportajlar zmir Konak Belediyesindeki mar ve Şehircilik Müdürlüğüne bağlı yapı ruhsat şubesinde görevli 4 belediye çalışanı.Çalış ma kapsamında incelenmiş olan dosyalardan en kısa sürede inşaat ruhsatı alan dosyanın süresi 49 gündür.mza ve Telekom belgesi onayı onay eksiklikleri Elektrik projelerinde Telekom onayı Kanal belgesi Müteahhit imza sirküleri aslı ve fotokopisi Proje müelliflerinin sicil durum belgeleri Yol genişliği belgesi YDK hizmet bedelinin yatırıldığına dair 3. Tablo 2.iade 1. Dosya ilk müracaatından 15 gün sonra yapı ruhsat kayıt (öntetkik) masasından 4 sebepten dolayı iade edilmiştir (Tablo 2). Bu dosya ilk müracaatında yapı ruhsat kayıt masasından 13 ayrı sebepten 12 gün sonra iade edilmiştir (Tablo 2). zmir’deki inşaat firmalarıyla en çok iş yapan 5 yapı denetim firması yetkilisi ve proje müellifi olarak belediyeye gelen 5 mimar ile 384 . Dosya iade edildikten 12 gün sonra mal sahibi ikinci müracaatını yapmış ve 170 gün sonra da inşaat ruhsatını almıştır.iade X X X X X X X X X X X X X X X X X 4 13 ade ve Bekleme Sebepleri Statik proje 1-Proje Statik proje hesapları eksiklikleri Zemin etüt raporu 2.Evrak makbuz eksiklikleri YDK imza sirküleri YDK sicil gazetesi fotokopisi YDK denetçilerinin ikametgah belgesi YDK denetçilerinin TC. En uzun sürede inşaat ruhsatı alan dosyanın süresi 197 gündür.

Yapı ruhsat şubesinde çalışan personelin üçüncü ortak görüşü. en uzun sürede inşaat ruhsatı alan dosyanın tek iade sebebi evrak eksikliği olarak tespit edilmiştir. sağlık. projelerin yönetmelik hükümlerine uygun olarak hazırlanması ve başvuru evraklarının tamamlanarak müracaat edilmesi gerektiği konusu ile çalışan personel sayısının yetersizliği ve yapı ruhsatı alınması sürecinin çok uzun olduğu ve çok fazla prosedür içerdiği yönündedir. dosya düzenli olarak takip edildiğinde. 385 . Deprem ve mar Yönetmeliklerinin birbiriyle çakışan bölümlerinin yeniden incelenmesi gerektiğini düşünmektedirler. Ayrıca Yangın. Bu çalışmayla sürecin sadeleştirilmesi için el atılabilecek gecikme sebebleri analiz edilerek önemli bir aşama sağlanmıştır. Bunu yapmak için sürecin sadeleştirilmesi önemlidir. Sonuç olarak. Ruhsat alım sürecinin süresinin kısaltılması verimliliğin ve süreç kalitesinin geliştirilmesinde önemli rol oynayabilir. Proje müellifi mimarlar da çalışan personel sayısının yetersiz olduğu konusunda hemfikirdir. belediyeden ön onay alındıktan sonra diğer projelerin hazırlanması gerektiği ve bu şekilde inşaat ruhsatı müracaatı yapılması gerektiğidir. projelerin yönetmelik hükümlerine uygun olarak hazırlanması ve başvuru evraklarının tamamlanarak müracaat edilmesi gerektiğidir. Yapı ruhsat şubesinde çalışan personelin ikinci ortak görüşü. evraklar kısa süre içerisinde tamamlanabilmektedir. güvenlik. imar kuralları vb. Bunun yanı sıra sistemin değiştirilmesinin ve belediyelerin sadece bir kontrol mekanizması gibi işleyerek yapı denetim firmalarını denetlemesinin uygun olabileceğini. Bununla birlikte. Sonuç Dosyaların tetkiki sonucunda. inşaat ruhsatının yapı denetim firmaları tarafından verebileceğini düşünmektedirler. Süreç odaklanması gereken temel konulara (deprem. Özellikle yapı ruhsatı alınması sürecinin çok uzun olduğu ve çok fazla prosedür içerdiği vurgulanmaktadır. En kısa sürede inşaat ruhsatı alan dosyanın iade sebebi ise. mar Yönetmeliğinin piyasada çalışan. proje ve evrak eksiklikleridir. Bunun yanı sıra. en fazla bekleme ve iade sebebi olarak evrak eksikliği tespit edilmiş olsa da. yapı denetim firmalarının tecrübesiz elemanlar çalıştırarak inşaatı denetlemek yerine yavaşlattıkları da proje müellifi mimarların ortak görüşleri arasında yer almaktır 5. yangın.ruhsat alım süreçlerindeki gecikme sebeplerinin sorgulandığı hızlandırılmasına ait önerilerinin beklendiği röportajlar yapılmıştır. ve sürecin Yapı Ruhsat Şubesinde çalışan personelin ortak görüşü.) sadeleşerek yoğunlaşırken karmaşıklığı ortaya çıkaran geciktirici nedenlerin elenmesi ile daha etkin bir hale gelebilir. gereksiz hükümleri kaldırılmak suretiyle daha sağlıklı bir hale getirilebileceğidir. en fazla bekleme ve iade sebebi olarak evrak eksikliğ i tespit edilmiştir. Bu sıralamanın ruhsat alma sürecini kısaltacağını düşünmektedirler. Röportaj sonuçlarında elde edilen ortak görüşler ise. konusunda uzmanlaşmış mimarlarla birlikte kurulacak bir komisyonla tekrar sorgulanıp. öncelikle mimari projenin hazırlanıp. Yapı Denetim Firması yetkililerinin ortak görüşü ise belediyelerde çalışan personel sayısının yetersiz olduğudur.

TESEV Yayınları. Yayın No: TÜS ADT/2002-12/335. TÜS AD. Kurumlarla diğer kurumlar ve kişiler arasındaki iletişim teknoloji yardımı ile daha hızlı ve verimli sağlanabilir.tr/index. Türkiye.konak. A.. and Şenatalar. Aralık 2002. F. (2005). ASCE Vol. M. 5. Prosedürlerin azaltılması için çalışan personel sayısının yanı sıra kullanılan teknolojinin de iyileştirilmesi gerekmektedir. mevcut sistemin eksiklikleri belirlenerek daha gelişmiş bir yazılım hazırlanmasıdır. Türkiye. TÜS AD Yayını. Ena Kitapevi. B. pp 265-271. S. edinme..Son olarak yaptıkları araştırma kapsamında yazarların önerisi. Kamu Reformu Araştırması. Kamu Hizmetlerine ve Reforma Bakışı. Journal of Management in Engineering. talep ya da değişiklik dilekçelerinin incelenerek analiz edilmesi.. Türkiye. Referanslar Adaman. zmir Büyükşehir Belediyesi mar Yönetmeliği (2002). (2008) Yapı kullanma birimi hizmetleri üzerine bilgi http://www.asp?page=hizmetler&sub=yapikullanma. Bayındırlık ve skan Bakanlığına iletilen hata. (2002). Çarkoğlu. Peer.bel. ASCE (1986) Streamlining the building permit process. 386 . 2(4). Toplumun Kamu Yönetimine.

Anahtar sözcükler: inşaat endüstrisi.edu. birçok kere performans ve verimlilik açılarından diğer endüstrilerle karşılaştırılılarak zayıf bulunmuş ve yoğun bir şekilde eleştirilere maruz kalmıştır. diğer endüstrilerde sadece üretim faaliyetinin başında yer alan yerel malzeme ve taşeron temini.Yalın Üretim lkelerinin nşaat Endüstrisinde Uygulanabilirliği Selin Gündeş Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi. yalın üretim. yalın yapım Japon malat Endüstrisi lkeleri ve Batı Dünyası YÜ kavramının tartışılması. Bu çalış ma. stanbul 0212 2521600 E-posta: ergonul@msgsu. inşaat endüstrisinin yapısal farkları göz önüne alındığında ne ölçüde uygulanabileceğini dört temel özelliğe (tek defaya özgü üretim. Üretimin her seferinde yeni bir proje üzerinde ve yeni bir sahada yapılması.edu. tüm dünyadaki inşaat endüstrilerinde. imalatta benimsenmiş ve performans iyileştirme başarıları ispatlanmış bazı felsefe ve teknikleri örnek alıp uyarlamak önemli bir hedef haline gelmiştir. imalat endüstrileri. imalattan alınan fikirlerin bir çoğunun uygulanmasını güç hale getirmektedir. piyasa ve kanunların araştırılması gibi işlerin her seferinde yeniden gündeme getirilmesini zorunlu kılar. ekonomik. organizasyon yapısının ve rollerin belirlenmesi.gundes@msgsu. inşaat endüstrisinin kendine has özellikleri. nşaat endüstrisi.tr Sema Ergönül Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi.tr Nur Atakul Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi.com Öz nşaat endüstrisi diğer endüstrilerden birçok sebepten dolayı değiş ik bir yapıya sahiptir. geçici örgütlenmeler ve yüksek maliyetler) odaklanarak tartışmakta ve bahsedilen özelliklerin etkilerini en az seviyeye indirmeyi hedefleyen bazı yenilikçi girişimleri ortaya koymaktadır. 1980’lerde Japon otomobil endüstrisinin hızla ilerleyerek. stanbul 0212 2521600 E-Posta: nuratakul@yahoo. daha önceleri Amerikan firmalarının hüküm sürdüğü dünya otomobil pazarının önemli 387 . finansal ve yönetimsel sorunlara neden olmaktadır. Fakat. stanbul 0212 2521600 E-posta: selin. arsaya bağlı üretim. imalattan alınan üretim felsefelerinin ve özellikle Yalın Üretim (YÜ) görüşünün. Bütün bu farklılıklar inşaat endüstrisine özgü bazı teknik. Bu sebeple.

1999). Değer kavramının merkezinde müşteri yer almaktadır. • YÜ ile sağlanan yüksek verimin bir sebebi de.. 1950’lerde batı dünyasından alınmıştır (Dohse vd. YÜ sisteminin Japonya’da uygulamasının batı dünyasına yanlış aktarıldığı ve Japon 388 . YÜ’nün Fordizm’e olan üstünlüğüne yönelik iddiaları birçok çalış mada tartışılmıştır. Kullanılan teknoloji ve beceriler batı dünyasındakilerin aynısıdır. teknoloji. Müşterinin algıladığı değere katkıda bulunmayan ama kaynak harcayan her işlem israf olarak nitelendirilmelidir. gereksiz hareket (insan). hatalar (üründe). “Japon tehdidi” olarak adlandırılan bu değişimin sebeplerini araştırmak ve Japon üretiminde rekabetçiliği bu derece artıran sihirli formulü keşfetmek için otomobil endüstrisinden uzmanlar Japonya’ya giderler. malzeme siparişi. ‘Fordizm’ ve ‘Toyotizm’ arasındaki başlıca farklar şöyle özetlenebilir: • Toyotizm. işçi uzmanlaşmasını desteklerken. Japon üretim sisteminde örgütlenme yapıları daha basıktır. Dolayısıyla yönetimin bu tür bir yapılanmaya istekli olması ve işçiler ve yönetim arasında güçlü bir işbirliği kurulması bu akımın temelini oluşturur. stoklar. Çünkü Toyotizmde hataların düzeltilmesi değil. Hatta..1990). üretimin müşterinin talep oranına göre ayarlanması ve dolayısıyla stokların azaltılması esastır. yalın üretim. Fordizmde bulunan katı ve hiyerarşik örgütlenme yapısı Toyotizmde bulunmaz. kitle üretim sistemlerinde yedi tür israftan bahsetmiştir. parça ve bileşenler ana firmaya uzun dönemli bir işbirliği ile bağlı olan tedarikçiler tarafından temin edilir.1990). • YÜ’de israf ve değer kavramları büyük önem taşır. tedarikçilerle olan ilişkilerdir. Yalın Üretim Felsefesine Yönelik Eleştiriler YÜ taraftarlarının.. Dohse vd. Bunlar. Japon üretim sistemlerinin Japon kültürü ürünü olduğu ve batı dünyasına transfer edilemeyeceği fikrine odaklanmıştır. Fakat.bir payını kapması ile başlamıştır. geleneksel üretim sistemlerinden farklı olarak. malat endüstrisinde dünyaya daha önce egemen olan ve ‘Fordizm’ olarak adlandırılan akımın Japon tehdidine yenik düşmesi ile yeni bir üretim çağının başladığı iddia edilmiştir (Womack vd. sorunlara zamanında müdahale etme ve çözümler bulma gibi görevler. Bu sistemde. özgün bir üretim sistemi ve yönetim tekniklerinin benimsenmesinden kaynaklanmaktadır. gereksiz taşıma (ürünler) ve beklemelerdir. gereksiz işlem. malzeme ve personel maliyetleri daha düşük ve kalite daha yüksektir (Womack vd.1990. tedarik edilecek malzeme ve ekipmanın uzun dönemli planlaması yapılarak depolanmasını hedefleyen (just in case) Fordizm ilkelerine tamamen ters düşer. tedarikçilere ürünün kalitesi ve tasarımı konusunda büyük yetkiler verilmektedir. Kalite kontrolü. değişik görevlerde yer alabilmeli ve problemlere müdahale etme yetkisine sahip olmalıdır. YÜ’ye göre israf azaltılmalı veya mümkünse yok edilmelidir. Araştırmanın sonuçları çarpıcıdır: başarı üstün teknolojiden değil. TZÜ görüşünde.1990). organizasyonda yer alan tüm bireylerin birden fazla görev üstlenmesini temel bir koşul olarak görür (Womack vd. Japonya’da. işçilerin bu sorumlulukları alabilecek yüksek vasıflara sahip olmalarını gerektirmektedir (Womack vd. şçiler. ihtiyaçtan fazla üretim. Ohno (1988). Japon üretim sistemleri arasında en göze çarpanı Taiichi Ohno’nun geliştirdiği “Toyota Üretim Sistemi” (TÜS) olmuş ve bu sebeple yeni çağ çoğu literatürde “Toyotizm” olarak adlandırılmıştır.1985). sıfır hata hedefini sağlamak ve sürekli iyileştirme yapmak esastır (Knill. öncelikle Fordizme göre daha esnek bir yapıya sahiptir.. • Tam Zamanında Üretim (TZÜ) esaslı malzeme tedariki. Birinci grup eleştiri.1985). üretim süresi daha kısa. • Fordizm.

YÜ’de ana sanayinin yan sanayi üzerindeki baskı gücü bazen eleştiri konusu olmuştur. tedarikçiler üzerinde baskıya yol açmakta ve dolayısıyla. Parlak (1999). Womack ve Jones (2007). Bir başka sorun. Winch (2003) ise YÜ’nün konut yapımı dışında inşaat endüstrisi için geçerli olmayacağını iddia etmiştir. YÜ’nün seri üretime yönelik bir uygulama olması ve herbir endüstri için uygun olabileceğini söylemenin yanlış olacağıdır (Jürgens 1995. Peki birçok açıdan farklı bir yapıya sahip olan inşaat endüstrisi için hangi görüş daha doğrudur? Womack (1990) ve Womack ve Jones (2007)’un fikirleri doğrultusunda YÜ prensiplerini. YÜ prensiplerinin sanılanın aksine Japonya’da imalatçılar arasında belirtildiği kadar yaygın olmadığını ve yapılan çalışmaların sadece TÜS’ne odaklanarak genelleme yaptıklarını iddia ederler. YÜ’deki stresli çalışma şartlarına dikkat çeken ve bu koşullarda güçlü sendikalara sahip batı dünyasına uyarlama yapmanın zorluklarından bahseden diğer yazarlardır. TZÜ’ye yönelik yaygın bir eleştiri ise sık ve küçük ölçüde yapılan nakliyat işlemlerinden doğacak trafik sıkışıklığı ve kirlilik gibi sorunlara odaklanır. Bu konu. işin yoğunlaştırılması. Dohse vd. Bu görüşe göre. 1990’lardan itibaren inşaat endüstrisinde YÜ tekniklerinin kullanım olanakları incelenmeye başlamıştır. yalın düşünce sisteminin imalat sektörüyle sınırlı kalmak zorunda olmadığını belirtmiş lerdir. 1989. stokları bir israf olarak nitelendirildiği için. nşaat Endüstrisi’nde Yalın Üretim Womack vd. (2004) ise. Literatürde en çok eleştiri alan konu ise YÜ prensiplerinin işçilere yönelik tutumu ve önerilen takım çalışması ilkeleri ile ilgilidir. Hines vd. Katayama ve Bennett. Tedarikçilerin ana üreticiye olan bağımlılıkları. 1996). YÜ prensiplerini uygulamanın bazı önkoşulları vardır. kalite. Aggarwal.sisteminin raporlarda belirtilen sistemlerden farklılıklar gösterdiği de iddia edilmiştir (Wilkinson ve Oliver 1990. stokların mümkün olan en düşük seviyede tutulmalarını ve ürünlerin küçük parçalar halinde sık sayıda sevkiyatını hedefler. Bu önkoşulları yerine getiremeyen imalatçıların YÜ tekniklerini uygulamaya çalış maları uygun bir yaklaşım değildir (Jorgensen ve Emmitt. TZÜ görüşü. Bu akımın önde gelen araştırmacılardan biri olan Lauri Koskela (1992) inşaat endüstrisindeki düşük verim. YÜ sisteminde uygulanan çalışma prensiplerinin işçileri zor ve ağır şartlar altında çalışmak durumunda bırakması bu yöndeki eleştrilerin ana hedefi olmuştur. süre ve güvenlik ile 389 . Sullivan (1992) ve Berggren (1992). belirsizlik ortamı ve karmaşık organizasyon yapıları ile karakterize edilen inşaat endüstrisinde benimsemek gerçekten mümkün olabilir mi? Dünyada. inşaat endüstrisi kapsamında aşağıdaki bölümlerde daha detaylı incelenecektir.1985). 2008). çalışma sırasında zaman kayıplarının azaltılması ve işçi sayısının mümkün olan en düşük seviyede tutulması gibi konulara dikkat çekmiştir. TZÜ ortalamanın üzerinde talep artışına cevap verebilecek bir sistem olmadığı için de eleştirilere maruz kalmıştır (Karmarkar. tedarikçilerin bu yapılanmada iş yapmak istememelerine sebep olmaktadır. YÜ adı altında. Yine. TÜS’ün tüm endüstrilere aktarılabileceği ifade edilmiştir. (1985). (1990) tarafından yapılan “Dünyayı Değiştiren Makine” adlı çalışmada. Sullivan 1992).

Öyle ise YÜ’de bahsedilen değer hangi “müşteri”nin algıladığı değer olmalıdır? 390 . 1996). akış ve değer kavramları açısından bakmak gereğini savunur. Green ve May (2005)’de standartlaştırılmış ve tekrarlayan üretime odaklanan YÜ’nün inşaat endüstrisine uygulanmasının birçok soruna yol açacağına işaret etmiş lerdir. Koskela (2000). Hatanın tespitinden düzeltilmesine kadar geçen zamanın uzunluğu ve nihai kullanıcının isteklerinin yeterince göze alınmaması yapım sürecinin başlıca sorunlarındandır. Buna rağmen. Planlamada. Örneğin.1988). yani sıra hakimiyeti. yapılacak işin zamanlama olarak birbirini izleyen ve uzmanlaşma gerektiren daha küçük işlere bölünmesi. YÜ. israf. “müşteri” olarak nitelendirilebilecek işveren ya da nihai kullanıcılar birden çok sayıda olabilir. 2002). seri üretimde kullanılan bir felsefedir. YÜ’de değer kavramı sadece müşteri açısından ele alınmıştır (Ohno. Green (1999a. bu sebeplerden ötürü. döngü zamanı ve değişkenlik gibi kavramlara gereken önem verilmemektedir. Hiyerarşik organizasyon yapısı ise bütün yerine sadece bir işe odaklanmayı ve o işin maliyetini azaltma hedefini beraberinde getirir. YÜ ilkelerinde önemli bir yere sahip olan değer ve israf kavramları da inşaat endüstrisinde sorun yaratan bir alandır. Buna göre üretim işlemi girdilerin çıktılara dönüştüğü birbirinden ayrı birçok alt işlemden oluşur.ilgili sorunların çözümüne yönelik. Koskela (2000) ancak akış faaliyetlerini göze alan bir bakış ile inşaat endüstrinin gelişebileceğini dile getirir. değer. inşaat üretiminde dönüşüm (transformation) modelinin hakim olduğu görüşünü tekrarlar. Hataların engellenememesi Koskela (1992) tarafından yapılan kalite ile ilgili eleştirilerin temelini oluşturur. bahsedilen eksikliklerden yola çıkarak. Katayama ve Bennett. geleneksel yönetim anlayışı sadece dönüşüme odaklanmıştır ve dönüşümler arasındaki akışlar ihmal edilmektedir. bu görüşün her zaman en verimli sonucun elde edilmesine olanak vermediğini belirtir. üretimde. Japon üretim tekniklerinin inşaat endüstrisinde kullanılmasında yaşanacak sorunları dile getiren çalış maların az olması ve bu akımın savunucuları tarafından eleştirilerin gözardı edilmesi dikkat çekici bir konudur. lk bakışta. Yapı ömrü boyunca. inşaat yönetiminde kullanılan teori ve tekniklerin projeleri zamanında. 2000 yılında tamamladığı doktora çalışmasında Koskela. Dolayısıyla. YÜ felsefesinin kullanılmasını önermiştir. maliyeti aşmadan ve istenen kalitede gerçekleştirmede başarısız olduğunu iddia eder. malatta da aynı görüşün hakim olduğunu savunan Koskela. 1993. Yalın Yapım Kavramına Yönelik Eleştiriler YÜ’nün imalat endüstrisinde uygulanmasına yönelik eleştirilerin inşaat endüstrisi için bire bir geçerli olduğunu söylemek mümkün değildir. inşaat endüstrisine hakim olan belirsizlik ortamı ve karmaşık örgütlenme yapıları göz önüne alındığında YÜ’nün yapı üretiminde uygulanmasında imalat endüstrilerine göre çok daha fazla sorunla karşılaşılması beklenilebilir. 2000. inşa edilebilirliğin ve yenilikçiliğin zayıf. Mevcut eleştiriler. işlemlerin bütünü açısından bakıldığında. Koskela (1992). Akış faaliyetleri katma değer sağlamadığı için azaltılmalı veya yok edilmelidir. ve değişimin çok olmasına sebep olur. Yazar. projenin gerçekleştirilmesinde sıra hakimiyeti. Oysa inşaat endüstrisinde müşteri sınıflandırmasında sadece işveren yer almayabilir. öncelikle YÜ’nün uygulanmasında bazı önkoşullar olduğu ve bu yüzden de tüm endüstrilerde kullanılamayacağı fikrine odaklanmıştır (Berggren. hiyerarşik organisyon yapısı ve kalite konularının ihmalinin bu yönetim görüşünün başlıca eksiklikleri olduğunu belirtir. 1999b. yeni üretim felsefesi olarak adlandırdığı. inşaat endüstrisinde üretim faaliyetlerine dönüşüm. Yazara göre.

Bu sebeple. tedarik zinciri inşaata göre daha esnek ve yönetimi daha kolay olmaktadır. imalat endüstrisinde olduğu gibi. 391 . inşaat yatırımlarında işveren ve kullanıcıların imalat endüstrilerinden farklı olarak çok sayıda olması israf kavramına da daha geniş bir açıdan bakmayı gerektirir. nşaat ve malat endüstrileri: YÜ ilkeleri inşaat endüstrisinde uygulanabilir mi? nşaat ve imalat endüstrileri birçok yönden birbirinden farklıdır. Koskela (2000) ancak bu sayede inşaat endüstrisinde bir dereceye kadar standartlaşma sağlanabileceğini ve akışların kontrol altına alınabileceğini savunmuştur. nşaat sektöründe israf. Green ve May (2005). YÜ tekniklerinin inşaat endüstrisinde uygulanabilirliğini tartışan çalışmalarda. • Tek defaya özgü üretim: nşaat üretimi. Bu sebeplerden ötürü. seri üretim kapsamına girmez. Tabi ki bu eleme. imalat endüstrilerine göre daha güçtür. yapının tüm hayatını kapsayan bir yaklaşım ile ele alınmalıdır. bazı konut projeleri hariç. Tek defaya özgü üretim ile ilgili diğer bir sorun. israf ile sonuçlanan bir dizi değişkenlik ve belirsizliğe sebep olmaktadır. güvenlik maliyetleri ve malzemelerin gereğinden fazla tüketiminden meydana gelir. Genel kanı. nşaat endüstrisinde üretimin tek defaya özgü ve arsaya bağlı olması. Yukarıda bahsedildiği gibi. malatta ise tekrar eden ürünlerin hakim olması sebebiyle. sadece o projeye özgü bazı tasarım ve uygulama çözümlerinin mümkün olduğunca elenmesi ile çözümlenebileceğini savunur. arsa veya tasarımcı için elzem değil ise gerçekleştirilebilir. Bu tür farklılıklar belirsizliğin yüksek olmasına ve dolayısıyla YÜ’nün önemli bir prensibi olan akış denetimi’nin problemli olmasına yol açar. Bu sebeple. bir inşaat projesinde yer alan mesleksel çeşitlilik göz önüne alındığında çıkar çatışmalarının kaçınılmaz olduğunu vurgularlar. batıdaki işçi sendikası kavramının ve geliştirilmiş işçi haklarının YÜ prensiplerinin batıya uyarlanmasında yaşanacak önemli bir engel olduğudur (Green 1999b. tekrar yapım. değer ve israf kavramları. bireysel ve grup çıkarlarını göz önüne alan bir yaklaşımın daha doğru olacağ ı görüşündedirler. YÜ felsefesi israftan kaçınmanın herkesin çıkarına olduğunu varsayar. Bu özellikler. işçi haklarına da dikkat çekilmektedir. tek defalığa özgülük sorununun proje için üretilen ve daha önce kullanılmamış. Ayrıca. Çünkü her yapı birbirinden farklı olacak ve girdiler her üretim döngüsünde değişecek ve dolayısıyla akışlar da sorunlu olacaktır. inşaat endüstrisinde akış yönetimi. daha önceki yapılan işlerden elde edilen tecrübelerin ve karşılaşılan sorunlara bulunan çözümlerin bir sonraki işe aktarılmasının diğer endüstrilerdeki uygulamalara göre sınırlı kalmasıdır. Green ve May (2005)’e göre organizasyonlardaki bu tür çatışmaları sadece ‘güç’ denetleyebilir ve bu olgu da YÜ taraftarları tarafından ihmal edilmektedir. YÜ tekniklerine başvurulmadan evvel. inşaat endüstrisindeki organizasyonlarda. eğer bu özellikler işveren. her yeni proje için geçici örgütlenmeler kurulması ve bir üretim döngüsünde gerekli yatırım maliyetlerinin yüksek olması inşaat endüstrisinin kendine has birçok özelliği arasında en çok göze çarpanlarındandır.YÜ’de yer alan israf kavramı ise ayrı bir tartışma konusu olmuştur. değişiklikler. işverenin öncelikleri ve ihtiyaçları her bir yeni üretim döngüsünde farklı olmaktadır. Yazarlar. Green 2002). hatalar. Her üretim döngüsünde yeni problemlerle karşılaşmak ve bu sorunlara her seferinde çözümler aramak YÜ prensiplerinden olan sürekli iyileştirmeyi zorlaştırdığını söylemek mümkündür Koskela (2000). tasarım yanlış lıkları.

Şantiyede üretim. nşaatta taşınmazlığın getirdiği diğer ilginç bir özellik ise. Bütün bu sorunlar. stratejik olarak coğrafi çeşitlendirmeye yönelmiş ve geniş bir alanda (bölgesel veya ülkelerarası) iş yapan inşaat firmalarında daha belirgin şekilde ortaya çıkar. korunaksızlık. imalat endüstrilerinde gözlemlenebilen sorunlara ek olarak. Aslında. yani imalat endüstrilerinde olduğu gibi sabit bir üretim yerinin (ör. Ürünler Ürünler Kaynaklar Kaynaklar (a) (b) Şekil 1. Şekil 1’ de bu durum şematik olarak gösterilmektedir. öğrenmek ve sonra da bu koşullara ayak uyduracak üretim ve organizasyon yapılanmasını her seferinde yeniden kurmak zorundadır. ticaret kanunlarını. teknik. Arsaya bağlı üretim. ekonomik ve finansal sorunlar doğurmaktadır (Propersi. nşaat endüstrisinde ürün taşınamaz olduğu için geleneksel olarak üretim faaliyetleri zorunlu olarak şantiyede gerçekleşmektedir. bir bölgeye odaklanmamış. Bu zorlu yapılanma süreci YÜ’nün temellerinden olan karşılıklı güvenin oluşturulması ilkesine ters düşmektedir. Örneğin uluslararası iş yapan bir firma. değişen yerel yönetim gereksinimlerini. yerel malzeme ve kaynak bulma zorunluluğuna. malat endüstrilerindeki üretim faaliyetlerini doğrudan etkilemeyen iklim koşullarına açıklık. bölgesel tedarikçileri. farklı jeolojik koşullar ve çevresel faktörlere maruz kalma gibi arsaya bağlı üretim özellikleri.• Arsaya bağımlı üretim: Yapı üretiminin her yeni bir proje için değiş ik bir arsada gerçekleştirilmesi. her yapı üretiminde. 392 . üretimde değişkenlik ve belirsizlik gibi YÜ ilkelerini uygulamayı zorlaştırabilecek etkiler doğurur. gruplarının oluşturulması ve inşaat makinelerinin şantiyeye getirilmesinin düşünülmesi gereklidir. birtakım örgütsel. 2001). yerel tedarikçilerin seçimi. dolayısıyla da geçici örgütlenmeler oluşmasına yol açar. malat (a) ve proje temelli (b) endüstrilerde ürün ve kaynak akışı (Lowe ve Leiringer. bu dört ana özelliğin hepsi yüksek derecede birbirleri ile ilişkilidirler. makine ve insangücünün ürün üzerinde sürekli hareket halinde olmasıdır. neredeyse her üretimde. Nakliyat ve maliyet gibi sebeplerden ötürü. 2006). iklim koşullarını öncelikle iyi belirlemek. ürün montaj bantı boyunca hareket eder. malat endüstrilerinde ise işgücü sabit olup. fabrika) olmaması inşaat endüstrisinin belirsizliğe neden olan en önemli özelliklerinden biridir.

Ballard ve Howell. Ballard ve Howell. Çünkü inşaat endüstrisinin ürün talebi. Proje bitiminde bu yapı doğal olarak kırılmakta. YÜ’nün başlıca ilkelerinden olan ve üretimde yer alan her bireyin ana hedefe odaklanması ve karşılıklı güven ortamının sağlanması gibi hedefler geçici örgütlenme yapılarının doğasına ters düşmektedir. Çoğu durumda. finansörlerin çok güçlü bir role sahip olmalarını beraberinde getirir. Bu durum imalat endüstrilerine göre daha yoğun bir koordinasyon çabası gerektirir ve dolayısıyla YÜ’nün akış prensibinin uygulanmasını zorlaştırır. Yalın Yapımın inşaat endüstrisinde en çok yaygınlaşmış tekniği olan Last Planner (LP) sistemi (Ballard. nşaatta ise üç tür akış vardır. Çok disiplinli ve geçici yapılanma ile ilgili başka bir sorun gruplar arasında uyum zorlukları ve çıkar çatışmalarıdır. projede yer alan değişik grupların aynı amaca hizmet etmesini destekleyen ve bu sayede bir dereceye kadar çıkar çatışmalarını önlemeye yönelik girişimlerdir. isteklerini finansman olanaklarına göre ayarlamak ve sınırlamak zorunda kalmaktadırlar. Geçici ve karmaşık yapıdaki örgütlenmelerin YÜ prensiplerinin uygulanmasında yaratacağı diğer bir sorun da. LP sistemi inşaat endüstrisine oldukça yayılmış olmasına rağmen. yapı üzerinde sürekli hareket halindedirler. inşaat üretiminde. yüklenici. 2000. Birincisi. tedarikçi. ikincisi bina iskeletinin değişik montaj aşamalarına olan akışı. Bu durumda YÜ’deki değer anlayış ı ve çekim prensibi ile ters düşmektedir. 1992 yılında yaptığı çalışmada otomobil üretimi ve yapı üretimini karşılaştırmış. Brodetskaia ve Sacks. malzemelerin sahaya akışı. Koskela. inşaatta bunun aksine işgücü sabit olmayıp. nihai kullanıcının isteklerinin uygulayıcı gruplara aktarılmasında yaşanan sorunlardır. • Geçici örgütlenmeler: Her inşaat projesinde daha önce muhtemelen birlikte çalışmamış. Koskela (1992) arsaya bağlı üretimden kaynaklanan sorunlara çözüm olarak şantiyede gerçekleşen faaliyetlerin sayısını azaltacak prefabrikasyon ve modularizasyon gibi çözümler önermiştir. bir sonraki projede yepyeni bir örgütlenme oluşmaktadır.nşaatta. malatta ürün değişik iş grupları arasında gittikçe ilerlerken. Literatürde bu tür zorlukların aşılması için gruplar arasında kurulacak uzun dönemli işbirliği modelleri önerilmiştir. altyüklenici gibi grupların oluşturduğu yeni bir örgütlenme yapısı kurulmaktadır. diğer endüstrilerin iş ortamının geleceğine bağlıdır. işgücünün sabit olmaması karmaşıklığa sebep olmakta ve dolayısıyla. Yüksek Maliyetler: nşaat endüstrisinin diğer endüstrilere kıyasla daha yüksek maliyetler gerektirmesi. Örneğin. faaliyet ve akışların zamanlamasının ve uyumunun sağlanamaması bir sonraki işin gecikmesine sebep olmaktadır. otomobil üretiminde yer alan iki ana akışa (bileşenlerin montaj hattına akışı ve otomobilin montaj hattında ilerlemesi) ek olarak üçüncü bir akış tipi olduğuna dikkat çekmiştir. Bu tür bir yapılanmada. makroekonomik şartların yoğun bir şekilde üretimi etkilemesine sebep olur. Finansman sorunu. 1998. gemi veya uçak yapımında olduğu gibi. 2003) bu aksaklıkların giderilmesini amaçlayan. tasarımcı. ve otomobil imalatında bulunmayan ‘lokasyon akışı’. 2005. nihai kullanıcı. önceden tahmin edilemeyen aksaklıklara müdahale etme yeteneğinin olmaması gibi nedenler ile olumsuz eleştirilere de maruz kalmıştır (Bortolazza vd. Makroekonomik şartlar nihai yapılara olan talebi etkiler.. proje akışının geliştirilmesi için kurulmuş bir sistemdir. YÜ prensiplerinden akış denetlenmesini zor kılmaktadır. bir ülkede ihracat ithalata ağır • 393 . Lokasyon akış ı yapının taşınamaz olmasından kaynaklanır. Proje finansmanı kapsamında yer alan uygulama modelleri de. Bu durum YÜ’nün çekim olarak adlandırılan ve talep oranlı üretim prensibine ters düşmektedir. işveren.2007).

• Standart konutlar: IKEA ve Skanska tarafından geliştirilen standartlaştırılmış konut konsepti (Bo Klok). kinci grup ise. Birinci grup. inşaat endüstrisinde. az sayıda modelden oluşmaktadır. Peki gerçekten. tünel inşaatında elemanların fabrikasyonu için) uygulamalar verilebilir. Vrijhoef ve Koskela. Saha dışında tamamen prefabrikasyona dayanan konutlar için tasarım. inşaat endüstrisinin kendine has özelliklerinin elimine edilmesini hedefleyen başlıca girişimleri şöyle sıralamışlardır. sektöre giriş ve çıkış engellerinin diğerlerine göre daha düşük olması sebebi ile çok sayıda KOB ’ye sahip inşaat endüstrisinde. ile tasarım büyük ölçüde standartlaştırılmakta ve montaj işlemi sahada hep aynı takımlar tarafından yapılmaktadır. Bu çözüm. onun gerisinde kalmaya başlar ise endüstriyel yapı talebi azalır. bahsedilen tüm bu özelliklerin yarattığı üretim sorunlarına çözüm arayan iki ayrı grup fikir oluşmuştur. 2002). inşaat endüstrisinin tek defaya özgü üretim. Bu uygulamada. Tasarımın işverenin isteklerine göre şekillendirildiği bu uygulamalarda. Vrijhoef vd. YÜ’nün talep stabilitesi prensibine uyum sağlamak oldukça güçtür. • Prefabrike modüler konutlar: Sekisui Heim tarafından geliştirilen standart modül ve parçalardan oluşan konutlar. inşaat endüstrisinin doğasını bozmadan onun dinamik yapısına uyacak teknikler geliştirmeyi önerir (Ballard ve Howell. şantiyede gerçekleşen üretim iş lemlerini dış etkilerden korumak için geçici çözümler bulmuşlardır. tüm parçalar prefabrike olup. imalat endüstrilerinde kullanılan tekniklerin inşaatta benimsenebilmeleri için inşaat sektörünün özelliklerinin etkilerini en az seviyeye indirmeyi hedefler. az sayıda tip proje mevcuttur. Görüldüğü gibi. Bu yöntem ile arsaya bağlı üretim ve geçici örgütlenme yapılarından doğacak sorunlar kontrol altına alınabilinir. şantiyede montaj ve organizasyonun ayrı olarak organize edilmesi gerektiği için. Bina. tek defaya özgü üretim ve arsaya bağlı üretim özelliklerini azaltmayı hedefler. inşaatı korumak için tasarlanan büyük tenteler veya şantiyede geçici beton fabrikalarının yapıldığı (e. • Şantiye fabrikası: Bazı firmalar. imalat endüstrisindeki gelişmelerden faydalanmak için inşaat endüstrisine has bu özellikleri -kısmen de olsa. tasarım çoğunlukla standart olup. • Açık bina: Açık bina daha çok konut projelerinde uygulanmaktadır. ön montaj fabrikada yapılmaktadır. • Prefabrike işyerleri: 2001 de yapılan Bollard ofis binası geleneksel yapıma çok değişik bir açı kazandırmış ilginç bir yapıdır. Literatürde. Bu çözüm. • Önceden tasarlanmış yapılar ve konutlar: Küçük işyeri ve konut yapımı için birkaç firma önceden tasarlanmış binalar sunmaktadırlar.1998.basarken.g. arsaya bağlı üretim ve geçici örgütlenmeyi kapsayan üç ana özelliğinden doğan sorunlarına hitab etmektedir.bertaraf etmek mümkün müdür? Vrijhoef ve Koskela (2005). bu çözüm sadece tek defaya özgü üretim özelliğinden kaynaklanan sorunlara cevap verebilmektedir. Makroekonomik koşulların talebe olan etkisini gösteren diğer bir örnek ise. Bunun yanı sıra. uzun vadeli konut kredilerinin sağlanmasının konut talebine getirdiği artıştır. rakip firma sayısını ve dolayısıyla da talebi kontrol altında tutmak çok zor olmaktadır. Bu uygulama ile tek defaya özgü üretim ve geçici örgütlenme yapılarından doğan sorunların aşılabileceği belirtilmiştir. tamamen şantiye dışında inşa 394 . fabrikasyon ve montaj gibi üretim aşamaları tamamen önceden belirlenip standartlaştırılmıştır. mühendislik. Örnek olarak.2005). Ürünler prefabrike olmasına rağmen. Yapı şantiyede hep aynı takım tarafından monte edilir (Dekker 1998.

. Univ. Building Research and Information.. Birmingham. pp 163-188. G. Building Research & Information. Sonuçlar nşaat üretiminin kendine has özelliklerinin. Bir önceki bölümde belirtilen ve bu özelliklerin olumsuz etkilerini en az seviyeye indirmeyi hedefleyen bazı giriş imler ise. 2004). 63(5).(2003) Lean Project Management.(1993) Lean Production . Michigan. 124(1). Formoso. imalattaki fikirlerin tam anlamıyla inşaat üretimine uygulanabilmesi mümkün olabilir.The End of History?.A.(2007) Understanding Flow and Micro-Variability in Construction: Theory and Practice. diğer endüstrilerden alınan fikirleri benimsemeden önce tüm bu koşulları göz önüne almak zorundadırlar. Journal of Construction Engineering and Management. US. geçici örgütlenme yapılarından doğacak sorunlara kısmen çözüm olmaktadır. C. Employment & Society. R. I. 11-17 Ballard. imalat endüstrilerinden alınan bazı fikirlerin uygulanmasını çok zor bir hale getirdiği gözlemlenmiştir.. D.(1998) Shielding Production: Essential Step in Production Control. pp. geleneksel yapım sistemlerinde. deniz yolu ile arsaya nakledilmiş ve vinçle yerine konulmuştur (Maas ve Van Eekelen. Howell. pp. Ancak bu şekilde. MRP. Proceedings IGLC-15. 488-497. 311–318.JIT. pp. yeni sorunlara sebep olmaları sebebiyle yaygınlaşmamış lardır. Costa.FMS? Making sense of production operation systems. (2005) A Quantitative Analysis of the Implementation of the Last Planner System in Brazil”.OPT..(2000) The Last Planner system of production control. G. (1985). Proceedings IGLC-13. Brodetskaia. UK. Dekker. Berggren. Birmingham. Kaynaklar Aggarwal. PhD. Howell. G. artı eksilerinin objektif bir şekilde değerlendirilmesi ve tespitlerin yayımlanması gerekmektedir. Harvard Business Review. Sydney. 395 . 31(2).edilmiş. Yapının arsaya bağlı üretim sorunlarına hitaben yeni bir çığır açtığı söylenebilir.C. Bu sorunların. 7(2). imalat ile kıyaslandığında ek bazı sorunlara ve yönetim güçlüklerine yol açtığı görülmektedir.8-12 Ballard..B. G. Ballard. Sacks.(1998) Open building systems: a case study. Thesis.T. 26 (5). Bortolazza. Endüstrinin performansının artırılması için yukarıda yedi ana başlık altında toplanan bu örnekler hakkında daha detaylı çalış malar yapılması. Work. nşaat firmaları. C.119-133. S. • Uzun vadeli işbirliğine dayalı çözümler: Uzun zamandan beri uygulanmakta olan ve yüklenicilerin altyüklenici ve tedarikçilerle stratejik işbirliği yapmasını öngören bu yöntem. G. K. R.

Walter de Gruyter. May. Stanford Univ.. L. PhD Thesis. T. L. Int.8-23. pp. K.Dohse. Green. P. (2004) Learning to evolve. VTT Publications 408. (s. CA. S.D. Journal of Operations & Production Mgmt. Rich..(2004).C. G. Knill. 33(6). B. R. (1999) How lean manufacturing matches today’s business. (1989) Getting control of just-in-time.498-511. Green.. Green. Building Research&Inf. S.. Automation in Construction.. Katayama. 3(1). M. 37–51. pp.a brave new world.pp. Hines. Engineering. 13.(1985) From Fordism to Toyotism? The social organisation of the labour process in the Japanese automobile industry. Journal of Construction Research.(2000) The future of lean construction. Construction and Architectural Mgmt. Lowe. v. W. pp 21-32.. Karmarkar. T. CA. S. models of diffusion and the meaning of ‘leanness’. 396 .(2006). pp. S. D. U. (1999b) The missing arguments of lean construction. Int.. pp. Proceedings IGCL-7. Berlin. (1995) Lean production in Japan: myth and reality. Van Eekelen. 277) Blackwell Publishing Ltd. S.(1992) Application of the New Production Philosophy to Construction. 67(5). 115-146 Green. Brighton. Koskela.D. Berkeley. Jurgens. U. a review of contemporary lean thinking. Charles. pp 383-398.. Leiringer. Construction Management and Economics.D. University of California. London Maas. 14(2). U...(2005) Lean Construction: arenas of enactment.D. Politics and Society.(2008) Lost in transition: the transfer of lean manufacturing to construction. Littek. Jorgensen. Harvard Business Review. Jürgens.(1996) Lean production in a changing competitive world: A Japanese Perspective. 54(11).16(2). S. N.349-66. VTT Building Technology. Espoo.(1999a) The dark side of lean construction: Exploitation and ideology. S.D. pp.. Emmitt. 24(10). Koskela. Center for Integrated Facility Engineering. pp.994-1011. pp.72. B. Journal of Operations & Production Mgmt.. Holweg. Proceedings IGCL-8. Green. Material Handling Engineering.17. Bennett. B. Commercial Management of Projects: defining the discipline. H..15(4). 122-131. Malsch. D. USA. The bollard: the lessons learned from an unusualexample of off-site construction.133-137. 87.. Technical Report No.147-166.(2000) An exploration towards a production theory and its application to construction. The New Division of Labour. (2002) The human resource management implications of lean construction: critical perspectives and conceptual chasms.

(1990) The Machine that Changed the World.(1990) Obstacles to Japanisation: The case of Ford UK. Portland.(1992) Japanese management philosophies: from the vacuous to the brilliant.(2005) Revisiting the three pecularities of production in construction. D. Jones. . Womack. G. Jones. 12(1) Winch. stanbul. Productivity Press. B. L. J.(1988) Toyota production system: beyond large scale production. California Management Review. N. Proceedings IGLC-13. Z.T. Vrijhoef. M. R. Bilgi dergisi.Fordist Paradigmalar. Italia.. Womack. Sullivan.. 397 .(2003) Models of manufacturing and the construction process: the genesis of re-engineering construction. Acar Basım. 1(2)..(2007-ilk basım 1996) Yalın Düşünce. Australia.(2001) Le imprese edili. A. Rawson Associates.. Parlak. NY.Ohno.A. J. Propersi. Roos.p. D. Wilkinson. Il sole 24 Ore S. Sydney. Milano. 34 (2). Employee Relations.D. 107-118. pp. T.T. Oliver. Koskela.66-87.P. (1999) Yeniden Yapılanma ve Post. Building Research & Information.P. 31(2). J.

.

Bununla beraber özellikle geçtiğimiz son birkaç sene içerisinde inşaat yatırımlarının yüksek seviyede seyretmesi sonucunda çok sayıda inşaat firması. iş gücünü.com S.tr Öz Ülkemizde. ekipmanları. malzeme. işgücü. büyük bölümü inşaat firmalarının karakteristik özelliklerinden kaynaklanırken.Kurumsal kaynak planlama) sistemlerine olan ilgi ve ihtiyacları her geçen gün artmaktadır. Nedenlerin. 34156. Ümit Dikmen stanbul Kültür Üniversitesi nşaat Mühendisliği Bölümü Bakırköy. üstlendikleri projeleri daha etkin sistemlerle yönetme gereklerini karşılayabilmek amacıyla ERP (Enterprise resource planning . stanbul Tel: (212) 498 4718 E-Posta: u. yönetilmesi ve planlanması gereken bütün kaynakların takip altına alındığı yönetim sistemidir. Genel olarak bir kurumun üretmesi gereken mal veya hizmetin sağlanabilmesi için kurum bazında ihtiyaç duyulan. nşaat sektöründe büyük çoğunlukla kaynak olarak kabul edilen başlıca parametreler. önde gelen firmaları. zamanı. Aynı zamanda. malzemeyi. nşaat Yönetimi. bazen yanlış tercihlerin yapılması veya kullanım hataları gibi sebepler de uyarlama ve kullanıma geçiş projelerinin başarısını etkileyebilmektedir. rekabet platformlarının global ölçeklere ulaşması sebebiyle daha etkin bir yönetim sistemine sahip olmanın değeri son yıllarda iyice anlaşılmaya başlanmıştır. 399 . Temel itibariyle amaca yönelik bir çeşit yönetim bilgi sistemidir (MIS). ERP sistemleri kaynak tanımının kapsamına sektöre ve ürüne bağlı olarak.dikmen@iku. Yönetim Bilgi Sistemleri (MIS). Sonuçta ortaya çıkan tabloya bakıldığında yapılan bu yatırımların azımsanmayacak bölümünün başarısızlıkla sonuçlanabildiği görülmektedir. her geçen gün daha gelişen inşaat sektörünün. ERP sistemlerine yatırım yapmıştır. parayı ve hatta tecrübeyi alabilmektedirler.edu. ekipman ve zamandır. Proje Yönetimi Giriş ERP (Enterprise Resource Planning) sözcüklerinin baş harflerinin bir araya gelmesiyle oluşturulmuş bir kısaltmadır. ERP sistemlerinin sayısının artan bir ivmeyle yükseldiği bu günlerde firmaların seçimlerini ve aksiyonlarını doğru bir şekilde yapabilmeleri için bir kaynak oluşturulması amaçlanan bu çalış mada karşılaşılan muhtemel riskler ve sebepleri incelenmiştir.Türk nşaat Sektöründe ERP Uygulamalarında Karşılaşılan Riskler Burç Yıldız M&N Mimarlık stanbul Tel: (212) 213 92 75 E-Posta: yildizburc@gmail. Anahtar Kelimeler: Kurumsal kaynak planlama (ERP).

Rekabet koşullarının gün geçtikçe daha zor hale gelmesinin bir sonucu olarak kurumların sahip oldukları kaynaklarının yönetimi artık en önemli konulardan birisi olarak görülmektedir. rekabet koşullarının ağırlaşması sebebiyle kaynak yönetimine giderek artan bir hassasiyet göstermektedir. 400 . Özellikle. sabit disk.ERP sistemleri. 1990’lı yılların başı itibariyle hem inşaat yönetimi hem de yazılım konusunda bilgi ve fikir sahibi olan az sayıda kişi ve kurumun geliş tirdikleri örnekler ve büyük çaplı az sayıda ki inşaat firmasının kendi bünyeleri için özel olarak geliştirdikleri yazılımlar ERP Sistemlerinin inşaat sektöründe kullanımına öncülük etmişlerdir.) önce düzenli imalat yapan sektörler (otomobil. temini kolay olmayan bu kaynakların mümkün olan en yüksek verimle kullanılmasının sağlanmasını hedefler. Bu sebeple bu tür sektörlerde başarı göstermiş olan dünya şirketleri adlarını yıllar ilerledikçe daha fazla duyurmuştur. Türk nşaat Sektöründe ERP Sistemlerinin Durumu 1950’li yılların ortalarına kadar kiremiti dahi ithal etmek zorunda olan Türk nşaat Sektörü 1970’li yıllardan beri uluslararası pazarlarda hedef geliştirmektedir.) ERP sistemlerini daha önce tercih etmiş ve önemsemiştir. ERP sistemlerinin en öncelikli hedefi yönetici kademelerinin üretimin devamı için kritik kararlar alınabilmesini sağlayacak yorum ve raporlar üretilmesidir. ORACLE (Oracle. 2009) ve SAP (SAP. veya en azından konuyla ilgili araştırma yapmasını sağlamıştır. Bunu sağlamak için öncelikle planlama safhasını. Bu sebeple hemen hemen tüm sektörlerde bu yöndeki talepler giderek artmaktadır. Bununla beraber proje bazlı imalat yapan sektörlerin ERP sistemlerini kabullenmeleri göreceli olarak daha uzun sürmüş ve dünya çapında isimlerini duyurmuş olan ERP geliştiren firmalar bu konunun çeşitli sebeplerle gerisinde kalmışlardır. tekstil vs. ardından gerçekleşme değerlerinin kayıt altına alınmasını ve en son olarak da planlanan ve gerçekleşen değerleri birbirleriyle kıyaslayarak kararlara ve iyileştirme yöntemlerinin yaratılmasına ulaşmayı metod olarak kabul eder. Bilhassa 2000’li yıllarda gelişen işlemci. Bu bütün ERP sistemlerinin en temel özelliğidir. günümüzde gittikçe daha kapsamlı hale gelen. ERP Sistemlerinin Günümüzdeki Durumu Gelişen teknolojik olanakların da katkısıyla ERP sistemleri. 2009) gibi firmalar seri imalat sektörlerinin ihtiyaçların olabildiğince iyi yanıt vermiş ve geniş kullanım alanları bulmuşlardır. telekomunikasyon. yazılım sektörü vs. Yerel yazılım geliştiricileri sektöre özel geliştirmiş oldukları yazılımlarla konunun çözümlerini sunmuşlardır. 2007). internet ve veri aktarım teknolojileri sayesinde daha da kolaylaşan uygulamalar bugün çoğu inşaat firmasının ERP sistemlerine yatırım yapmasını. gemi imalatı. kullanım olanakları kolaylaşan ve yaygınlaşan bir görüntü sergilemektedir. ERP sistemlerinin kullanımı üzerinde çok sayıda yayın mevcuttur (Moon. Proje bazlı imalat yapan sektörlerden (inşaat sektörü. Bütün kolları ve yan sanayileriyle beraber hızlı bir gelişim sürecine giren Türk nşaat Sektörü. yiyecek-içecek.

makina ve ekipmanların ayrı ayrı takibinin gerekliliği nedeniyle sık sık denenmesine rağmen sadece muhasebe tabanlı bu sistemlerin inşaat sektöründe kullanımı yetersiz kalmaktadır. 2009). özellikle sadece parasal kaynakları takip etmek üzere geliştirilmiş kurumsal kaynak planlama sistemleri başta olmak üzere kısıtlı yapıda bir çok ERP sistemi olarak sınıflandırılabilecek sistem mevcuttur. inşaat sektörü dünyada her geçen gün yeni aşamalar kaydeden ERP sistemlerinin bir çoğunu bünyesinde denemiştir. iş gücünün. 2009) olarak sayabiliriz. Sektörde bunların haricinde kullanılan sistemler olduğu gibi şirket bünyesinde geliştirilmiş sistemler mevcuttur. Bunların yanısıra. zamanın. Yapıtaşı ERP® nşaat Yönetim Sistemi (Yapıtaşı. Bu bağlamda inşaat sektöründe kaynak planlaması yapılması için malzemelerin. Oracle® ERP (Oracle. mükerrer yazılımların oluşması ve sistemin dejenere olması 401 . Bu denemeler en başta seçeneklerin azlığından dolayı biraz daha kontrolsüzken zaman ilerledikçe olumlu gelişmelerin ortaya çıkması sağlanmıştır. 2009) Avinal nşaat Yönetimi (Avinal. 2009) Microsoft Dynamics® AX/NAV (Microsoft Dynamics. Türk nşaat Sektöründe ERP Uygulamaları Sırasında Karşılaşılan Sorunlar Türk inşaat sektöründe ERP uygulamaları sırasında çok çeşitli sorunlar oluşabilmekte ve sonucunda da seçilmiş olan sistemin sağlıklı çalışabilmesinin önünde ciddi risk oluşturabilmektedir. paranın. • Sistem seçimi ile ilgili konular o Sunulan yazılım seçenekleri arasından hatalı seçim yapılması Firmanın genel çalışma sistemine uyarlı olmayan yazılım Firmanın genişlemesine paralel büyüyemeyen ve büyümesi çok güç olan yazılım o Seçilen ERP sisteminin Türk inşaat sektörünün uygulamalarına uygun olmaması ve uyarlanmasında ısrar edilmesi • Yönetim ile ilgili konular o ERP sisteminin yönetim kademeleri tarafından yeterli destek görmemesi o Yönetici değişiklikleri o ERP sorumlusunu yönlendiren birden fazla yönetici o Birden fazla ERP sorumlusu atanması o Veri girişi ve çıkış ı ile ilgili gereksiz yetki talepleri veya kademelenme • Sistemin iş letilmesi ile ilgili faktörler o Yazılımın veya üzerinde çalışmakta olduğu bilgisayar sisteminin güncelliğinin sağlanmaması veya sağlanamaması o Yazılım sisteminin sistematiğinin korunamaması. Bu sorunların oluşmasında etken olan faktörlerin başlıcaları aşağıdaki başlıklar sayılabilir. Türk nşaat Sektöründe Kullanımı Denenmiş ERP Sistemleri Türk nşaat Sektörünün denemiş olduğu ve kullanmakta olduğu ERP sistemlerini başlıca SAP Business Software Solutions Applications and Services (SAP. 2009).Tüm bilgisayar yazılımlarında olduğu gibi. Yakın zamana kadar hemen hemen her firmada muhasebe yazılımı adıyla görmeye alıştığımız bu sistemlerin genellikle depo-stok takibi gibi sonradan yapılan ekler ile ERP sistemine dönüştürülme çabaları olmuştur.

Yine anketin bir parçası olarak ERP sorumlusunun eğitim seviyesi sorulmuş ve neticesinde 12 yöneticinin lisans derecesi ve 8 yöneticinin de yüksek lisans derecesine sahip olduğu bilgisi alınmıştır. ilk denemeleri olup olmadığı. Anket çalışmasında firma ortaklık yapıları. Kullanmakta oldukları ERP sistemi ile ilgili olarak ta sisteme neden gerek duydukları.• • Kullanıcılarla ilgili faktörler. Firma ile ilgili sorularda firmanın yaşı. firma bilgilerinin yanısıra. Elbette bu faktörlerin tümünü bertaraf etmek mümkün olabilir. çalışan sayısı. 20 firma ile yüzyüze görüşme metodu ile yapılmıştır. birikim ve sonuçların tespiti amacıyla bazı sorular sorulmuştur. sektördeki faaliyet süreleri. çalışan sayıları ve ciroları değişiklik gösteren firmalara yer verilmiştir. Bu çalışmanın amacı bu olası faktörlerin sektördeki etkinliğini araştırmaktır. Bu amaçla bir anket hazırlanmış ve sektörde faaliyet gösteren 20 firma ile birebir görüşerek sonuçlar derlenmiştir. Şekil 1’de firmaların yaş bilgileri özetlenmiştir. Anket soruları Ankette firmalara. ortaklık durumu. ERP sistemleri ile ilgili yapmış oldukları çalış malar sırasında edinilen tecrübe. Anketlerde firma adına soruları firmanın ERP sorumlusu cevaplamıştır. cirosunun yanısıra yurtiçi ve yurtdışı projeleri ve proje stokları hakkında bilgi sorulmuştur. o Kullanıma tam olarak geçilememesi veya sistemin %100 uygun hale getirilmesi beklentisi o Kullanıcı direnci o Daha önceki başarısız ERP deneyimlerinin sisteme olan inancı azaltması Diğer faktörler o Sektördeki kayıt dışı çalış ma alışkanlığı nedeniyle tam entegre sistemin kurulamaması o Genel ekonomik şartlarda bozulma Yukarıda sayılan tüm bu faktörler Türk inşaat sektöründeki bir firmanın başarılı bir ERP sistemi kurup çalıştırmasın önüne çıkabilecek olası risk faktörleridir. 402 . Sonuçlar Firma Bilgileri Daha önce yukarıda da söz edilen anketler. Aşağıdaki paragraflarda bu çalışmanın sonuçları sunulacaktır. kullanmakta oldukları sistemin kapsamı ve de başarı değerlendirmeleri sorulmuştur.

50 Yaş Grubu 50+ Şekil 1.10 8 Firma Sayısı 6 4 2 0 0 -10 11 .6 yıldır kullanmaktadır. ERP Sistemi Bilgileri Yapılan anket sonucunda ankete katılan 20 firmanın 5 ayrı ERP sistemi kullandığ ı bilgisine erişilmiştir. firma başına ortalama yurtdışında 160 milyon Avro ve yurtiçinde 130 milyon Avro olmak üzere toplam ortalama 290 milyon Avrodur. Firmalar mevcut sistemlerini ortalama 2. Firmaların şantiyelerinde ise ortalama 1036’sı kendi kadrolarında ve de 1356’sı taşeron kadrolarında olmak üzere toplam ortalama 2400 civarında personel çalışmaktadır.40 41 . 20 firmanın 6’sında mevcut ERP sisteminin firmanın ilk denemesi olmadığıdır. donanım. Firmaların 7 adedi temel olarak tek ortaklı ve geriye kalan 13 adedi çok ortaklıdır. diğeri ise 8 yıldır kullandığını beyan etmiştir. (1999) bulgularına göre toplam masraf yazılım için yapılan masrafın 2 – 3 katıdır. Elbette bu oranlar ülkelere ve firma büyüklüklerine göre farklılık göstermektedir (Sudzina. Elbette yapılan bu harcamalar yazılım. Ne var ki firmalardan biri ERP sistemini 14 yıldır.30 31 . Ortaklık sayısı ortalaması tüm firmalar dikkate alındığında 6. Alınan cevaplarda çarpıcı bir nokta ise. Firmaların halen yürütmekte oldukları projeler.20 21 . Firmalar yine vermiş oldukları cevaplarda ERP sisteminin kurulması amacıyla 16 000 – 350 000 Avro harcadıklarını beyan etmişlerdir. müşavirlik. Firmaların merkez teşkilatlarında ortalama çalışan sayısı 54’tür.0 yıla düşmektedir. eğitim ve uyarlama çalışmaları gibi tüm masrafları içermektedir.6’dır. Tüm firmaların ortalaması ise 94 000 Avro’dur. Bu şirketler ortalama dışına alınırsa ortalama kullanım veya firma deneyimi süresi 2. Yani diğer bir deyişle görüşülen firmaların gelirleri %55 yurtdışı ve %45 yurtiçi şeklindedir. Firmaların Sektördeki Faaliyet Süreleri Firmaların yarısı tamamen taahhüt sektöründe diğer yarısı ise hem taahhüt hem de gayrimenkul geliştirme alanında faaliyet göstermektedir. Bu süre ERP gibi kapsamlı bir sistemin tam anlamıyla getirilerini görmek için kısa süreli bir deneyim olarak kabul edilebilir. 2008) 403 . Bingi ve diğ. Yukarıda verilen tüm bu verilerle firmaların ortalama olarak ortanın üzerinde uluslararası inşaat faaliyetinde bulunan firmalar olduğu söylenebilir.

Benzer bir çalışma yapılan masraflar ile verilen başarı notu arasında yapılmış ve sonuçlar Şekil 3c’de verilmiştir. Şantiye sayısının çokluğu b. Bu şekilden görüleceği üzere yapılan masraf arttıkça sistemin başarı notu yükselmekte ise de az masraf yapılan sistemlerde de yüksek memnuniyet dereceleri olabileceği gözlemlenmektedir. ISO vs.6’dır. Uluslararası çalış ma e. 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 a b c d e f g h Gerekçe Şekil 2. Denetim – Şeffaflık d. Diğer Bu bazda gelen cevaplar Şekil 2’de grafik olarak gösterilmiştir. Şekil 3a’dan görüleceği üzere firmalar sahip oldukları sistemleri ağırlıklı olarak 3 ve 4 notuyla değerlendirmişlerdir. Tüm firmaların aritmetik ortalaması 3.Firmalara. Kurumsallaşma c. Sonuçlar Şekil 3’te verilmiştir. Firmalara kullanmakta oldukları ERP sistemini nasıl değerlendirdikleri sorulmuş ve kendilerine sahip oldukları sistemi 5 üzerinden (5=çok başarılı) değerlendirmeleri istenmiştir. neden bir ERP sistemine ihtiyaç duyduğu sorulmuş ve cevap olarak aşağıdaki şıklardan bir veya birkaçı işaretleyebilecekleri söylenmiştir. Diğer yandan Şekil 3b’den de görüleceği üzere sisteme olan beğeni artmaktadır. Departmanlar arası iletişimin iyileştirilmesi h. kalite standartları gereği f. Şekilden de görüleceğ i üzere firmaların ERP sistemi kurmaktaki öncelikleri kurumsallaşma. Sağlıklı proje arşivlerinin oluşturulması g. a. Firmaların ERP Sistemi Kurma Gerekçeleri Adet 404 . Bu sonuca ulaşılmasında muhtemel sebepler kullanım alışkanlığı arttıkça sistemin faydalarının daha iyi görülmesi diye düşünülebilir. sağlıklı proje arşivlerinin oluşturulması ve departmanlar arası iletişimin iyileştirilmesi noktasında odaklaşmaktadır.

Geçiş süreci sırasında kritik yönetici ve karar mercilerinin değişmesi e. Sadece belli bir kişi veya departmanın ısrarı üzerine ERP sistemine geçiş kararının alınması ve bunun sonucunda yeterli desteğin sağlanamaması d. Firmaların Sahip Oldukları ERP Sistemini Değerlendirmeleri Çalış mada ayrıca firmalara ERP uygulamalarında en fazla endişe duydukları olası başarısızlık nedenleri riskler sorulmuş ve cevaplamaları için aşağıdaki seçenekler verilmiştir. çıkarma ve değişiklik yapma yetkisinin fazla sayıda ve yanlış kişilere tanınması sonucu kod yapısının bozulması i. Sistemin faaliyete geçmesi için %100 uygun hale getirilmesi beklentisi j. ERP Sisteminin yönetici kademeleri tarafından desteklenmemesi c.10 8 Adet 6 4 2 0 1 2 3 4 5 Değerlendirme Notu 5 4 Başarı Notu 3 2 1 0 0. ERP Geçiş süreci ile ilgili sorumlu kiş ilerin sayısının fazla olması nedeniyle kararlarda stabilliğin sağlanamaması g. nşaat sektörüne uygun olmayan bir sistemin seçilmiş olması b. Seçenekler sırasıyla. a.0 10. Seçilen kod sistemi üzerinde ekleme.0 Kullanım Süresi (Yıl) a) Başarı Notu – Adet 5 4 Başarı Notu 3 2 1 0 0 100000 200000 b) Başarı Notu – Kullanım Süresi 300000 400000 Toplam Masraf (Avro) Şekil 3. Firmalar bu soruya cevap verirken yine birden fazla seçeneği işaretlemekte serbest bırakılmışlardır. Firmanızın ERP geçiş aşamasından sonraki yönetim ve raporlama yapısının temelini oluşturacak olan kod yapısının hatalı seçilmesi h. Kullanıcıların sistemi kullanmaya direnci f. Ekonomik daralma sonucunda sistemden vazgeçilmesi 405 .0 5.0 15.

Ama bu nokta diğer taraftan sistemin çalışmasının önündeki en önemli engellerden biri olarak görülen çabaların yönetimden yeterince destek alamıyor olma ihtimali ile de kısmen de olsa çeliş ir niteliktedir. Kullanıma tam olarak geçilememesi “Yarım Kullanım” (bazı şantiyelerde ve/veya bazı süreçlerin takip edildiği kullanım) l. Yine elde edilen sonuçlara göre seçilen ERP sisteminin sektöre uygun olmayan bir sistem olması endişesi ise çok düşük bir seviyededir. Bunda da maalesef muhtemel kullanıcıların ki bu sağlıklı çalışan bir ERP sisteminde tüm şirket çalışanlarını kapsar. sektörde ERP sistemlerine olan talebin artmasına parallel olarak pazarda sektöre uygun yazılımların da hızlı bir şekilde geliş mekte olduğu şeklinde yorumlanabilir. Diğer yandan sistemin çalışmasında en önemli risk ve endişe kaynağ ı olarak kullanıcı direnci gösterilmiştir. Şekilden de görüleceği gibi en büyük endişe kaynağı veya daha somut tanımıyla risk kaynağı olarak inşaat sektörünün genel olarak yeniliklere kapalı veya süratle adapte olamama karakteri nedeniyle kullanıcı direnci olarak gösterilmiştir. 406 . Diğer şeklindedir.k. 20 firmanın 11’i bu noktayı olası bir risk faktörü olarak görmektedir. Çalış manın sonucunda çıkan önemli bulgulardan biri de Türk şirketlerinin ERP sistemi kurmak istemelerinin ana gerekçesinin kurumsallaşma olmasıdır. Daha önceki başarısız ERP deneyimlerinin sisteme olan inancı azaltması. bu denli düşük seviyelere inmesi. eğitim düzeyindeki düşüklük nedeniyle yeniliklere kapalı olmasından kaynaklanmaktadır. Halbuki daha önce Işıkdağ (2002) ve Sharsar ve Işıkdağ (2004) tarafından yapılan bir çalışmaya göre ERP yazılımlarının sektöre uygun olmadığı sektörde büyük bir şikayet ve endişe konusu idi. Sonuçlar Şekil 4’te özetlenmiştir. Bu faktörün arkasından ise 8’er cevapla şirketin sadece kısmi bir bölümünde kullanılma anlamına gelen sistemin kişisel çabalar ile satın alınmış olması veya sadece bazı şantiyelerde kullanıma açılması gösterilmektedir. Muhtemel Başarısızlık Faktörleri Sonuçlar Bu çalışmada Türk nşaat sektöründe ERP uygulamaları üzerine yapılan bir araştırmanın sonuçları sunulmuştur. Aradan geçen oldukça kısa bir zamanda bu endişe ve şikayetin. Eld