Hak Ve Sorumluluklarımız A. İnsan Hakları; Herkesin temel hak ve hürriyetleri vardır.

Bu haklara göre, herkes hür doğar, hür yaşar. Buna yaşama hakkı denir. İnsanın bu hürriyetlerini kimse elinden alamaz. Ayrıca herkes istediği dine inan makta serbesttir. İnsanları bu konuda kimse zorlayamaz. Yine herkesin bilim ve sanatı öğrenme hürriyeti vardır. Her insan yetenekleri doğrultusunda istediği okula gidebilir. 1948'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi yayımlanmıştır. Bu bildirgeye göre; herkesin yaşama, özgürlük ve kişisel güvenlik hakkı vardır, Tüm insanlar özgür, onur ve haklar bakımından eşit doğarlar. Hiç kimse keyfi olarak tutukla-namaz, alıkonamaz. Her bireyin yurttaşlığa hakkı vardır. B. Çocuk Hakları Çocuklar bir ailenin ve ulusun fidanlarıdır. Bu fidanı özenle, sabırla, sevgiyle, bilgiyle yetiştirmek gerekir. 1952 yılında Cenevre'de toplanan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Ekim ayının ilk Pazartesi gününü Dünya Çocuk Günü olarak ilân etmiştir. Aynı yıl Çocuk Hakları Beyannamesi yayımlandı. Buna göre; çocuk aç ise doyurulmalı, hasta ise iyileştirilmeli, ona iyi bir eğitim sağlan malı, bakımsız ve kimsesiz çocuklar korunmalıdır. Çocuk; ırk, din, milliyet gibi kavramların dışında tutulmalı, korunmalıdır. Felâket zamanında önce çocuklar korunmalıdır. Birleşmiş Milletler Kurumunun bir üyesi olan Türkiye bu bildiriyi imzalayan ilk ülkelerden birisi olmuştur. C. Haklara Saygı Herkes insan haklarına saygı göstermelidir. Eğer biz başkalarının haklarına saygı göstermezsek başkaları da bizim haklarımıza saygı göstermez. Hakların en önemlisi yaşama hakkıdır. Herkes birbirinin yaşama hakkına saygı göstermelidir. Yaşama hakkına saygı göstermeyen kişi kanun önünde suçlu duruma düşer. Her ne sebepten olursa olsun hakkında soruşturma açılan kişi savunma hakkını kullanabilmelidir. Biz başkalarının kendini savunmasına fırsat vermezsek; kendimiz de aynı duruma düşebiliriz. Haklardan biri de düşündüğünü şerbetçe söyleyebilme hakkıdır. Herkes istediği gibi düşünme ve düşündüğünü söyleme hakkına sahiptir. Bu hakka saygı göstermeliyiz, D. Gelenek ve Göreneklere Saygı Çok eskiden beri süre gelen davranışlara gelenek ve görenek denir. Gelenek ve görenekler, toplumda, yazılı ol mayan kurallardır. Bayram, düğün, giyim, takı, asker uğurlama, konuk ağırlama yöresel geleneklerdir. Her yörenin, tarihindeki başarıları, zaferleri, uğradığı istilâlar farklıdır. Bu ve bunun gibi faktörler, her yörenin gelenek ve göreneklerinin birbirinden farklı olmasına yol açmıştır. Gelenek ve görenekler toplumsal ilişkileri güçlendirir. Bir düğünde bir ara ya gelme veya askere giden bir genci uğurlama, toplumda bireyler arası sevgi, hoşgörü ve dayanışmayı da artırır. Türk toplumunda her zaman gelenek ve göreneklere saygı gösterilmiştir. Siz de gelenek ve göreneklerimize saygı gösteriniz. E. Sosyal Dayanışma Okulda, evde, mahallede, yurtta ve dünyada yalnız değiliz. Toplu hâlde yaşamaktayız. Okulda bir şeye ihtiyacımız olduğunda bu ihtiyacımızı arkadaşlarımızdan karşılarız. Okula gelmeyen arkadaşımızı arar, sorarız. Bu, okuldaki dayanışmanın eseridir. Ailemizde birbirimize yardım ederiz. Komşularımızla iyi ilişkiler içersinde bulu nuruz. Onların iyi ve kötü günlerinde onlarla birlikte oluruz. Acılarını ve sevinçleri ni paylaşırız. Okulda, ailede toplum içerisinde bazen hoşumuza gitmeyen gelişme ola bilir. Hoşgörülü olmalıyız. Hoşgörülü olursak, birlikte yaşadıklarımızla daha kolay kaynaşırız. ANAYASAL HAK VE SORUMLULUKLAR Anayasalar toplumların temel hukuk kaynaklarıdır. Her bireyin kendi toplumunun anayasasını bilmesi gerekmektedir. Anayasamızın özelliklerini bilmek bizi nasıl bir toplumda yaşadığımız hakkında da aydınlatır. Anayasal temel hak ve sorumluluklarımızı bilirsek kendimizi hukuk kurumları karşısında çaresiz hissetmeyiz. Anayasal hak ve sorumluluklarını bilen bir

Hukuk devleti. yönetimin hukuka uygun davrandığı devlettir. barışçıl. din. ANAYASAL İLKELER VE HAKLAR 1. Anayasamız “Cumhuriyetinin nitelikleri” başlığı altında “Türkiye Cumhuriyeti.1. milli şuur ve ülküler etrafında toplayan bir düşünce biçimidir. açık sayım ve döküm esaslarına göre yapılması da Demokratik Devlet İlkesinin gereğidir(Any.3. millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde. yasaların anayasaya uygunluğunu denetleyen Anayasa Mahkemesinin varolduğunu ve . ırk. kıvanç ve tasada ortak.C. ölçülü. Bu şartlardan ilki. bütün fertlerini. M. 68/ 2 ). Hukuk devletinin sağlanabilmesi için bazı şartların gerçekleşmesi gerekir. ırkçı olmayan. Anayasaya baktığımızda yürütmenin her türlü eylem ve işlemlerinin yargısal denetime açık olduğunu ve temel hak ve özgürlüklerin ve bunların hangi durumlarda sınırlandırılabileceğinin Anayasada yer aldığını. genel ve gizli oy. siyasal partileri siyasal hayatın vazgeçilmez unsuru olarak kabul etmiştir. görüş ve eğilimleri temsil etme yetkisine sahip olacaklardır (Any. ‘‘yürütmenin yargısal denetimidir’’. demokratik. Atatürk Milliyetçiliğine Bağlı Devlet İlkesi Kurtuluş Savaşı ile birlikte Türk Milliyetçiliği.vatandaş. tek dereceli. Hukuk Devleti İlkesi Hukuk devleti. Türk Devletine vatandaşlık bağıyla bağlı olan herkesin Türk sayılacağı inancına dayanır. Aynı zamanda milletimizi dünya milletler ailesinin eşit haklara sahip şerefli bir üyesi olarak millî birlik ruhu içinde daima yüceltmeyi amaçlayan bir harekettir. toplumun huzuru. laik ve sosyal bir hukuk devletidir” şeklindeki açıklamasıyla Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Temel İlkelerini saymıştır ( Any.2. yasaların anayasaya uygun olduğu ve bunun denetlendiği. Vatandaşların kanun çerçevesinde seçme ve seçilme haklarına sahip olmaları. Bu bakımdan temel hak ve sorumluluklarını bilen bir vatandaş her zaman daha bilinçli bir yaşam sürme şansına sahiptir. Atatürk Milliyetçiliği.67). Bu nedenlerle T.1.1.C. Bu ilke doğrultusunda Devleti yönetecek organlar millet tarafından doğrudan doğruya ya da dolaylı olarak seçilerek iş başına gelecekler ve çeşitli siyasal partiler çeşitli siyasi. Bu nedenle Anayasa. kederde. Anayasal bilgiye sahip olan bir birey. insan haklarına saygılı. Demokratik Devlet İlkesi Demokratik devlet. Anayasal İlkeler Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının temel ilkeleri başlangıç kısmı ile birinci kısımdan anlaşılabilir. adaletin sağlanması için mahkemelere başvurabilir. bölünmez bir bütün halinde. haklarını hiç kimseye ve hukuk da dahil hiçbir kuruma çiğnetmez. halkın devlet yönetimine katılması esasına dayanan devlet demektir. dil ayırımı yapılmaksızın. Atatürk Milliyetçiliğine bağlı.2 ). yasaların anayasaya uygunluğunu denetlemek için Anayasa Mahkemesine yer vermiştir yargı bağımsızlığı ise yargı organlarının yasama ve yürütme organları karşısında bağımsız olması ve karar verirken kimseden emir almamasıdır. doğuştan sahip olduğu Anayasal temel hak ve hürriyetlerinin kendisine verilmesinin engellendiği durumlarda bu haklarını elde etmenin yollarını bilir. eşit.1. Haksızlığa uğradığında. 1. M. 1. 1. Anayasası hakkında bilgi sahibi olmamız gerekmektedir. M. Yürütme işlemlerinin keyfilikten kurtarılabilmesi için yürütme işlemlerinin yargısal denetimi şarttır. vatandaşların temel hak ve ödevlerinin güvenceye bağlandığı. devletin bütün eylem ve işlemlerinin hukuk kurallarına dayandığı ve vatandaşların da hukuki güvenlik içinde olduğu bir sistemdir. Kişi hak ve hürriyetleri tarih boyunca yürütme organı tarafından ihlal edilmiştir. Anayasa. 1. ‘‘yasama işlemlerinin yargısal denetimi ve yargı bağımsızlığıdır’’.1. Atatürk Milliyetçiliği olarak da anılan Türk Milliyetçiliği. vatandaşı olarak T. başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan. Türk vatan ve milletinin bölünmez bir bütün olduğu. herkesin tâbi olduğu kuralların aynı olduğu. Hukuk devletinin sağlanabilmesi için gerekli diğer şartlar ise. insancıl ve Misak-ı Milli sınırları içinde kalan bir ideoloji (düşünce bilimi) olarak gelişmiştir. seçimlerin serbest.

4. İbadet hürriyeti ise. insanların insan olmaktan kaynaklanan temel hak ve hürriyetlerden faydalanacaklarını açıklamıştır. vicdan. sosyal adaleti gerçekleştirmek. ekonomik hayata müdahale etmesi. Anayasa’nın 14’üncü maddesinde sayılan. İnsan hakları kavramı. Laik bir toplumda devlet işleri dinî bir temele oturtulamaz. Bu beyannamedeki ilkeler. Anayasamız. devletin. bütün insanlara tanınması gereken ideal hak ve hürriyetleri kapsamaktadır. Anayasamızda. örneğin Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinde açıkça gösterilmiştir. fertlerin sosyal durumlarıyla ilgilenen.5. ayin ve törenlerini serbestçe yapabilmesidir. • Resmi bir dini bulunmayan. Sosyal devlet. 1. onlara asgari bir hayat düzeyi sağlamayı. bunların birbirlerinden ayrı olacağını ifade etmektedir. devlet kurumlarının da dini görevleri yerine getiremeyeceğini. günümüzde demokrasiye bağlı bütün toplumlarca tanınıp benimsenmiştir. 12-138-146). Türkiye Cumhuriyeti Devletin’in temel ilkelerinden biri olan laiklik: • Din ve mezhep ayrımı yapmayan. İnanç hürriyeti. Devlet kurumları din kurumlarını etkileyemeyeceği gibi. Kısaca belirtmek gerekirse. inandığı dinin gereklerini yani ibadet. Sosyal devletin ana öğelerinden biri millî geliri artırmak.1. Laik Devlet İlkesi Laiklik ilkesinin. herkes için insanlık onuruna yaraşır bir hayat seviyesi sağlamaya yönelik bir devlet biçimi olmasıdır. İnsan Haklarına Saygılı Devlet İlkesi Günümüzde insanların sahip oldukları temel haklar. Sosyal devletin ana öğelerinden diğeri millî gelirin adaletli dağılımını sağlamaktır. maddesinin birinci fıkrasına göre. ibadet hürriyetinin. kişiyi ekonomik hayatta yalnız bırakmaması. maddesinde Türkiye Cumhuriyeti “İnsan haklarına saygılı bir devlettir” ifadesi yer almaktadır. Laik bir sistemde devlet bütün din mensuplarına eşit davranır. Bir diğer sosyal devlet öğesi ise bireyleri sosyal güvenliğe kavuşturmaktır. M. 1. çeşitli uluslararası antlaşma ve bildirilerde. • Devlet ve hukuk kurallarını din kurallarından arındıran bir devlet düzenidir.yargının bağımsız olduğunu görürüz (Any. Laikliğin din ve devlet işlerinin ayrılığını belirten ikinci boyutu ise. sosyal adalet ve sosyal güvenliği gerçekleştirmeyi ödev sayan devlettir.6. Sosyal devletin en belirgin özellikleri. Sosyal Devlet İlkesi Sosyal devlet. Fakat “laiklik” dinsizlik demek değildir. Sosyal devlet. Anayasamızın 2. Anayasamızın 24. Sosyal devletin bir başka öğesi özgürlüklerin gerçekleşmesi için maddi imkân sağlamaktır. . din hürriyeti ve din ve devlet işlerinin ayrılığı olmak üzere iki boyutu bulunmaktadır. doktrinde “Temel Haklar” dendiği de görülür. onları engellememesi ve engel olmaya çalışanları önlemesi de gerekir. • Din kuralları ile yönetilmeyen. Laik sistemde resmi bir devlet dini olmaz. dini inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir”. kişinin. bunun için yatırım yapmak. Din hürriyeti. devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmayı ve insan haklarına dayanan demokratik ve lâik Cumhuriyeti ortadan kaldırma amaçlarıyla kötüye kullanılmasını yasaklamıştır. devletin dini inanç ve ibadetlere karışmaması. bireyin ve toplumun refahını sağlamak ve sosyal güvenliği oluşturmak amaçlarını taşır. herkesin dilediği inanç ve hürriyete sahip olabileceğini ya da hiçbir dini inanca sahip olmayabileceğini ifade eder. din kurumları da devlet kurumlarını etkileyemez. • Din hizmetlerini de bir kamu hizmeti olarak kabul eden. Nihayet laik sistemlerde din kurumlarıyla devlet kurumlarının ayrılmış olması gerekir. Anayasamız. inanç ve ibadet hürriyetlerini kapsamaktadır. din kurumlarının devlet görevlerini. 1.1. “ Herkes. Bu nedenledir ki. sosyal barışı ve sosyal adaleti sağlamak amacıyla sosyal ve ekonomik hayata aktif olarak müdahalesini gerekli gören bir anlayıştır. sosyal adalet kuralları içinde kalkınmayı sağlamaktır. inanç hürriyeti hiçbir sınırlamaya tâbi olmaksızın kişilere tanınmıştır. İnsan haklarına.1.

İnsan haklarını “Temel Haklar ve Ödevler” başlığı altında düzenlemiştir. cinsiyet. aktif statü hakları)”dir. dokunulmaz.1. bu hakları korumak ve güvence altına almaktır. Bu haklar bireye devlet tarafından bağışlanmış değildir. olumsuz statü hakları)” “Sosyal ve ekonomik haklar ve ödevler( isteme. üç grupta düzenlemiştir.17) • Zorla çalıştırma yasağı Hiç kimse zorla çalıştırılamaz. ekonomik ve sosyal engelleri kaldırmayı. temel hak ve hürriyetlere” sahip olduğunu belirterek özgürlük anlayışını ortaya koymuştur. Üstünlük ise Anayasa ve kanunlarda mevcuttur. olumlu statü hakları)”. mezhep ve benzeri sebeplerle ayrım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir. Anayasal Haklar (Temel Hak ve Hürriyetler) İnsan hakları. Mad. Temel Hak ve Hürriyetleri. dil. vazgeçilmez.7. Devletin görevi. kuvvetler ayrılığı ilkesinin uygulanması. devredilmez. felsefi inanç. “Anayasanın üstünlüğü ilkesi”ne göre. hukuk devletinin varlığını tehlikeye düşürebilir. Bu maddeye göre.1. Eşitlik İlkesi Eşitlik ilkesi Anayasanın 10.2. Kişinin Hakları ( Koruyucu. (AY. Kuvvetler Ayrılığı İlkesi Hukuk devleti olabilmek için. hakların niteliklerine göre. Çünkü devlet içindeki güçlerin. zümreye veya sınıfa ayrıcalık tanınamaz. Anayasamız bir yandan “herkesin kişiliğine bağlı. maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir. Angarya yasaktır.Mad. sosyal. Bu hakların gerçekleşmesi için devletin bu haklara karışmaması (olumsuz bir tutum içinde olması) gerekir. Anayasamızın “kişinin hakları ve ödevleri” bölümünde düzenlenen koruyucu haklarla. ırk. din. İnsan hakları kavramı. çok kapsamlıdır. belli devlet yetkilerinin kullanılmasından ibaret ve bununla sınırlı medeni bir iş bölümü ve iş birliği” şeklinde ifade edilmektedir.1. ekonomik ve sosyal durum gibi hiçbir ayrım yapılmaksızın bütün insanların yalnızca insan olmaları nedeniyle sahip oldukları haklardır. “siyasi haklar ve ödevler( katılma. özellikle yargı gücü ile yürütme görevinin ya da yasama ile yürütmenin bir elde toplanması. “Herkes.18) • Kişi hürriyeti . 10 ). Anayasamızda kuvvetler ayırımı ilkesi “devlet organları arasında üstünlük sıralaması anlamına gelmeyip. Son yüzyılda devlet içindeki güçlerin bir elde toplanmasını önleme eğilimi gelişmiştir. Bunlar. “sosyal ve iktisadî haklar” başlığını taşıyan bölümünde düzenlenen isteme hakları ve “siyasal haklar ve ödevler” başlığı altındaki bölümde düzenlenen katılma haklarından oluşmaktadır. insanın maddi ve manevi varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlamayı” devletin görevlerinden sayarak temel haklar ve hürriyetler konusunda özgürleştirme anlayışını benimsemiştir.2. dil. renk. Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadır” ( AY. Anayasamız kuvvetler ayırımı ilkesini benimsemiştir. maddesinde düzenlenmiştir.Temel haklar. 1. yaşama. cinsiyet. Anayasamız. Olumsuz Statü Hakları) Kişileri topluma ve devlete karşı koruyan hak ve özgürlüklere “koruyucu haklar” veya “olumsuz statü hakları” denilmektedir. ırk. Anayasada “kişinin hakları ve ödevleri” başlığı altında düzenlenmiştir. hukuk devleti ve adalet ilkeleri ile bağdaşmayacak şekilde sınırlayan siyasal. yürütme ve yargı organlarının birbirinden ayrılması gerekmektedir. Anayasamızda Kişinin Hakları bölümünde ele alınan koruyucu hakların (olumsuz statü hakları) neler olduğunu inceleyelim: • Kişi dokunulmazlığı Herkes. 1. Anayasa daima diğer kanunların üstünde yer alır. Anayasanın üstünlüğü ilkesi kanunların ve diğer hukuk kurallarının anayasaya aykırı olamayacağı anlamına da gelir. din. Mad. 1. Hiçbir kişiye. (AY. “Kişinin hakları ve ödevleri (koruyucu. Anayasa. siyasi düşünce. aileye. yani yasama. Bütün insanlara tanınması gereken ideal hak ve hürriyetleri de içine alır. Diğer yandan ise Anayasamız “kişinin temel hak ve hürriyetlerini. 1.8. Bu haklar.

dini ayin ve törenlere katılmaya. gecikmesinde sakınca bulunan hallerde de kanunla yetkili kılınan mercinin emri bulunmadıkça. bilim ve sanatı serbestçe öğrenme ve öğretme. (AY. (AY. kişi hürriyetine ve güvenliğine sahiptir. 26) • Bilim ve sanat hürriyeti Herkes. (AY. Devlet. (AY. M. resim veya başka yollarla tek başına veya toplu olarak açıklama ve yayma hakkına sahiptir. düşünce ve kanaatleri sebebiyle kınanamaz ve suçlanamaz. (AY. Mad. 30) • Kamu tüzel kişilerinin elindeki basın dışı kitle haberleşme araçlarından yararlanma hakkı Kişiler ve siyasal partiler. Mad. 21). 23). 31) • Düzeltme ve cevap hakkı Düzeltme ve cevap hakkı.29) • Basın araçlarının korunması Kanuna uygun şekilde basın işletmesi olarak kurulan basımevi ve eklentileri ile basın araçları.25) • Düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti Herkes. Basımevi kurmak izin alma ve mali teminat yatırma şartına bağlanamaz. Kanunun açıkça gösterdiği hallerde.14. (AY. suç aleti olduğu gerekçesiyle el konulamaz ve zoralım uygulanamaz veya işletilmekten alıkonulamaz. Mad. vicdan. özel kâğıtları ve eşyası aranamaz ve bunlara el konulamaz (AY. kamu tüzel kişilerinin elindeki basın dışı kitle haberleşme ve yayım araçlarından yararlanma hakkına sahiptir. özel hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir. ancak kişilerin haysiyet ve şereflerine dokunulması veya kendileriyle ilgili gerçeğe aykırı yayınlar yapılması hallerinde tanınır ve kanunla düzenlenir. madde hükümlerine aykırı olmamak şartıyla ibadet. M. (AY.27) • Basın hürriyeti Basın hürdür. Özel hayatın ve aile hayatının gizliliğine dokunulamaz. kimsenin konutuna girilemez. arama yapılamaz ve eşyasına el konulamaz (AY.22) • Yerleşme ve seyahat hürriyeti Herkes. Her ne sebeple olursa olsun düşünce kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz. Kanunun gösterdiği haller dışında. Hiç kimse bir derneğe üye olmaya ve . yayma ve bu alanlarda her türlü araştırma hakkına sahiptir. (AY. usulüne göre verilmiş hâkim kararı olmadıkça. Sansür edilemez.Mad. M. Mad. (AY. Mad.32) • Dernek kurma hürriyeti Herkes önceden izin almaksızın dernek kurma ve bunlara üye olma ya da üyelikten çıkma hürriyetine sahiptir.Mad. basın ve haber alma hürriyetlerini sağlayacak tedbirleri alır. dini inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir. (AY. • Haberleşme hürriyeti Herkes haberleşme hürriyetine sahiptir.Mad.24) • Düşünce ve kanaat hürriyeti Herkes düşünce ve kanaat hürriyetine sahiptir.28) • Süreli ve süresiz yayın hakkı Süreli ve süresiz yayın önceden izin alma ve mali teminat yatırma şartına bağlanamaz. Haberleşmenin gizliliği esastır. • Konut dokunulmazlığı Hiç kimsenin konutuna dokunulamaz. açıklama. hiç kimsenin üstü.Herkes. Mad. dini inanç ve kanaatlerinden dolayı kınanamaz ve suçlanamaz. Bu hürriyet resmi makamların müdahalesi olmaksızın haber veya fikir almak ya da vermemek serbestliğini de kapsar. yerleşme ve seyahat hürriyetine sahiptir (AY. dini inanç ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz. yazı.Mad. Mad. 20 ). • Din ve vicdan hürriyeti Herkes. düşünce ve kanaatlerini söz.19) • Özel hayatın gizliliği ve korunması Herkes. ( AY.

2. “isteme hakları” veya olumlu statü hakları” denilmektedir. (AY. (AY.33). sanık. Suçluluğu hükmen sabit oluncaya kadar. toprağın verimli olarak işletilmesini korumak ve geliştirmek. silahsız ve saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahiptir.39) • Temel hakların korunması Anayasa ile tanınmış hak ve hürriyetleri ihlâl edilen herkes. İsteme hakları devletten olumlu bir davranış. (AY. eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz. Mad. mülkiyet ve miras haklarına sahiptir. Mad. (AY.42) • Kıyılardan yararlanma Kıyılarla sahil şeritlerinin kullanılış amaçlarına göre derinliği ve kişilerin bu yerlerden yararlanma imkân ve şartları kanunla düzenlenir.38) • İspat hakkı Kamu görev ve hizmetinde bulunanlara karşı. • Eğitim ve öğrenim hakkı Kimse. Mad. 36) • Kanuni hâkim güvencesi Hiç kimse kanunen tâbi olduğu mahkemeden başka bir merci önüne çıkarılamaz. Mad. hayvancılık ve bu üretim dallarında çalışanların korunması Devlet. 41). tarım ve hayvancılıkla uğraşanların işletme araç ve gereçlerinin ve diğer girdilerinin sağlanmasını kolaylaştırır.dernekte üye kalmaya zorlanamaz.44) • Tarım.Mad. isnadın doğruluğunu ispat hakkına sahiptir. kamu yararının gerektirdiği hallerde. (AY. Mad. Bu çeşit haklar Anayasanın “sosyal ve ekonomik haklar ve ödevler” başlığı altında yer almaktadır. ( AY. Mad. Mad. işlendiği zaman yürürlükte bulunan kanunun suç saymadığı bir fiilden dolayı cezalandırılamaz.34) • Mülkiyet hakkı Herkes. erozyonla kaybedilmesini önlemek ve topraksız olan veya yeterli toprağı bulunmayan çiftçilikle uğraşan köylüye toprak sağlamak amacıyla gerekli tedbirleri alır. Mad. tarımsal üretim planlaması ilkelerine uygun olarak bitkisel ve hayvansal üretimi artırmak amacıyla. (AY. teşkilatı kurar. (AY. Mad. (AY. Olumlu Statü Hakları) Kişilerin toplumdan ve devletten isteyebilecekleri haklara. özel mülkiyette bulunan taşınmaz malların tamamını .2. • Toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı Herkes önceden izin almadan. ailenin huzur ve refahı ile özellikle ananın ve çocukların korunması ve aile planlamasının öğretimi ile uygulanmasını sağlamak için gerekli tedbirleri alır. kimse suçlu sayılamaz. karşılıklarını peşin ödemek şartıyla. bu görev ve hizmetin yerine getirilmesiyle ilgili olarak yapılan isnatlardan dolayı açılan hakaret davalarında. yetkili makama geciktirilmeden başvurma imkânının sağlanmasını isteme hakkına sahiptir. (AY.35) • Hak arama hürriyeti Herkes. aksine olumlu faaliyetlerde bulunması gerekir.45) • Kamulaştırma Devlet ve kamu tüzel kişileri. kimseye suçu işlediği zaman kanunda o suç için konulmuş olan cezadan daha ağır bir ceza verilemez.40) 1. Devletin bu hakların sağlanması için hareketsiz kalması değil. tarım arazileri ile çayır ve meraların amaç dışı kullanılmasını ve tahribini önlemek. (AY. meşru araç ve yollardan faydalanmak suretiyle yargı mercileri önünde davacı ve davalı olarak iddia ve savunma hakkına ile adil yargılama hakkına sahiptir (AY.. bir hizmet ve yardım isteme imkânlarını tanıyan haklardır. Mad. (AY.43) • Toprak mülkiyeti Devlet. 37) • Suç ve cezalara ilişkin esaslar Kimse. Mad. Sosyal ve Ekonomik Haklar ( İsteme. Devlet. Mad. Anayasamızda Sosyal ve Ekonomik Haklar bölümünde ele alınan isteme haklarının (olumlu statü hakları) neler olduğunu inceleyelim: • Ailenin korunması Aile Türk toplumunun temelidir ve eşler arasında eşitliğe dayanır.

61) • Yabancı ülkelerde çalışan Türk vatandaşları Devlet yabancı ülkelerde çalışan Türk vatandaşlarının aile birliğinin. kültürel ihtiyaçlarının ve sosyal güvenliklerinin sağlanması. çocuklarının eğitiminin. 53) • Grev hakkı ve lokavt hakkı Toplu iş sözleşmesinin yapılması sırasında. uyuşmazlık çıkması halinde işçiler grev hakkına sahiptirler. 58) • Sporun geliştirilmesi Devlet her yaştaki Türk vatandaşlarının beden ve ruh sağlığını geliştirecek tedbirleri alır. çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek Devletin ve vatandaşların ödevidir. Çevreyi geliştirmek. bu güvenliği sağlayacak gerekli tedbirleri alır ve teşkilatı kurar. 55) • Sağlık hizmetleri ve çevrenin korunması Herkes. anavatanla bağlarının korunması ve yurda dönüşlerinde yardımcı . Mad. cinsiyetine ve gücüne uymayan işlerde çalıştırılamaz. 59) • Sosyal güvenlik hakkı Herkes sosyal güvenlik hakkına sahiptir. (AY. (AY. sporun kitlelere yayılmasını teşvik eder. harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleriyle. Mad. Mad. yaşına. malul ve gazileri korur ve toplumda kendilerine yaraşır bir hayat seviyesi sağlar. kanunla gösterilen esas ve usullere göre. (Ay. 50) • Sendika kurma hakkı İşçiler ve işverenler. 48) • Çalışma hakkı Çalışma herkesin hakkı ve ödevidir. çalışanların hakkıdır. karşılıklı olarak ekonomik ve sosyal durumlarını ve çalışma şartlarını düzenlemek amacıyla toplu iş sözleşmesi yapma hakkına sahiptir. (AY. Mad.47) • Çalışma ve sözleşme hürriyeti Herkes. kamu yararının zorunlu kıldığı hallerde devletleştirilebilir. Mad. Mad. şehirlerin özelliklerini ve çevre şartlarını gözeten bir planlama çerçevesinde konut ihtiyacını karşılayacak tedbirleri alır. (AY. çalışanların yaptıkları işe uygun adaletli bir ücret elde etmeleri ve diğer sosyal yardımlardan yararlanmaları için gerekli tedbirleri alır. 54) • Ücrette adalet sağlanması Devlet. ayrıca toplu konut teşebbüslerini destekler( AY. sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Mad. üyelerinin çalışma ilişkilerinde. (AY.veya bir kısmını. 57). Mad. Dinlenmek. • Gençliğin korunması Devlet. ekonomik ve sosyal hak ve menfaatlerini korumak ve geliştirmek için önceden izin almaksızın sendikalar ve üst kuruluşlar kurma hakkına sahiptirler. (AY. 56) • Konut hakkı Devlet. (AY. dilediği alanda çalışma ve sözleşme hürriyetlerine sahiptir. 49) • Çalışma şartları ve dinlenme hakkı Kimse.46) • Devletleştirme Kamu hizmeti niteliği taşıyan özel teşebbüsler. (Ay. Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda ve Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü ortadan kaldırmayı amaç edinen görüşlere karşı yetişme ve gelişmelerini sağlayıcı tedbirleri alır. Bu hakkın kullanılmasınınve işverenin lokavta başvurmasının usul ve şartları ile kapsam ve istisnaları kanunla düzenlenir. Mad. (AY. Mad. 51) • Toplu iş sözleşmesi hakkı İşçiler ve işverenler. (AY. 60) • Sosyal güvenlik bakımından özel olarak korunması gerekenler Devlet. Özel teşebbüsler kurmak serbesttir. Mad. (AY. (AY. kamulaştırmaya ve bunlar üzerinde idari irtifaklar kurmaya yetkilidir. Mad. Devlet. istiklâl ve Cumhuriyetimizin emanet edildiği gençlerin pozitif ilimin ışığında. Mad. Mad. Mad. (AY.

1. Devlet. Mad. Anayasamızda Siyasal Haklar bölümünde ele alınan katılma haklarının ( aktif statü hakları) neler olduğunu inceleyelim: • Türk vatandaşlığı Türk Devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türk’tür. 2. Parti üyesi olabilmek için 18 yaşını doldurmuş olmak gerekir. kamu hizmetlerine girme hakkına sahiptir. Mad. parti içi düzenlemeleri ve çalışmaları demokrasi ilkelerine uygun olur. Mad. sosyal ve ekonomik alanlarda. Türk vatandaşlarına düşen görev bu ödevlerini gereği gibi ve zamanında yerine getirmektir. Hizmete alınmada. 67) • Parti kurma. • Kamu hizmetlerine girme hakkı Her Türk.1. 69 ). (AY. (AY. Katılma haklarından devlete vatandaşlık bağı ile bağlı olan kişiler yararlanmaktadır. seçme. 66) • Seçme. “katılma hakları” ya da “Aktif statü hakları” denilmektedir. çeşitli gelir kaynaklarına ihtiyacı vardır. Siyasi Haklar ( Katılma. Devletten beklediğimiz sorumlulukların yerine getirebilmesi için bizim de bu ödevlerimizi yerine getirmemiz kaçınılmazdır. Vergi ödevi: Vatandaşın vergi ödeyerek kamu giderlerinin karşılanmasına . Anayasal Ödevler Anayasamız temel hak ve hürriyetlerin korunması. ANAYASAL ÖDEVLER TEMEL HAK VE HÜRRİYETLERİN SINIRLANDIRILMASI KORUNMASI 2. (AY. Mad. Mad. Devletin bu görevlerini yapabilmesi için. Mad. görevin gerektirdiği niteliklerden başka hiçbir ayrım gözetilemez.2. partilere girme ve partilerden çıkma Vatandaşlar siyasi parti kurma ve usulüne göre partilere girme ve partilerden ayrılma hakkına sahiptir. kültür ve tabiat varlıklarının ve değerlerinin korunmasını sağlar. yetkili makamlara ve Türkiye Büyük Millet Meclisine yazılı başvurma hakkına sahiptir. Mad. seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakları Vatandaşlar.olunması için gereken tedbirleri alır (AY. (AY. kullanılabilmesi imkânlarının hazırlanması bakımlarından Devlete çeşitli ödevler yüklemiştir. 70) • Mal bildirimi Kamu hizmetine girenlerin mal bildiriminde bulunmaları ve bu bildirimlerin tekrarlanma süreleri kanunla düzenlenir. Vergi Vatandaşların devletten beklediği hizmetler ve devletin kendiliğinden yapması gereken pek çok görev ve sorumlulukları vardır. (AY. 68) • Siyasî partilerin uyacakları esaslar Siyasî partilerin faaliyetleri. 63) • Sanatın ve sanatçının korunması Devlet.1. (AY. Devletin gelir kaynaklarından en önemlilerinden birisi de vergilerdir. sanat faaliyetlerini ve sanatçıyı korur. Mad. • Tarih.3. tarih. (AY. Mad. Mad. (AY. (AY. Bu haklar Anayasanın “siyasi haklar ve ödevler” bölümünde düzenlenmiştir. Aktif Statü Hakları) Kişinin devlet yönetimine katılmasını sağlayan haklara. bu görevlerin amaçlarına uygun öncelikleri gözeterek mali kaynaklarının yeterliliği ölçüsünde yerine getirir. Anayasa ile belirlenen görevlerini. Bu ilkelerin uygulanması kanunla düzenlenir (AY. 64) • Devlet. kendileriyle veya kamu ile ilgili dilek ve şikayetleri hakkında. 65) 1. seçilme ve bağımsız olarak veya bir siyasi parti içinde siyasi faaliyette bulunma ve halk oylamasına katılma hakkına sahiptir. 71) • Dilekçe hakkı Vatandaşlar ve karşılıkllık esası gözetilmek kaydıyla Türkiye’de ikamet eden yabancılar. kanunda gösterilen şartlara uygun olarak. temel hak ve özgürlüklerin sağlanması konusunda kendi üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmekle beraber Türk vatandaşlarına da bu konuda çeşitli ödevler yüklemiştir. 62 ). kültür ve tabiat varlıklarının korunması Devlet. 74) 2. Mad.

Mad. taksirli suçlardan hüküm giyenler hariç ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlüler şeklinde belirtilmektedir. toplum düzenini . on sekiz yaşını dolduran her Türk vatandaşının seçme ve halkoylamasına katılma haklarına sahip olduğu belirtilmektedir. eşit. kamu hizmetlerini aksatabilecek bir harekette bulunduğunu. Bunlar vatandaşlık görevlerinin başında gelir. yurt dışında bulunan Türk vatandaşlarının oy hakkını kullanabilmeleri amacıyla kanun tarafından uygulanabilir tedbirlerin belirleneceği de ifade edilerek oy kullanma şartlarının düzenlenmesinde gösterilen titizlik ortaya konulmuştur. Başkalarına olan özel borçların yerine getirilmemesi nasıl ki dürüstlükle bağdaşmayan bir davranış ise. resim.4. hürriyetlerden yararlanmasını sağlar. genel oy. vergi borcunu gerektiği gibi ödememek de dürüstlüğe uymayan. “Vergi. Yeni Anayasamızda askerlik hizmetine “vatan hizmeti” denilmiştir (AY. Her vatandaşın kanunla belirtilmiş vergi borcunu. Vatan Hizmeti “Vatan hizmeti her Türkün hakkı ve ödevidir”(AY. gerek barışta ve gerekse savaşta var olması gereken kuvvet. Oy kullanma. Türklerin yüzyıllar boyunca en büyük fedakârlık ve bağlılıkla yerine getirmeyi bir vatan borcu olarak benimsediği askerlik hizmetidir. Mad. gizli. kişinin anayasada ve kanunlarda tanınan haklardan.vatan hizmetinin silahlı kuvvetlerde veya kamu kesiminde görev yaparak yerine getirileceği belirtilmiştir. geliştirmesi. temel vatandaşlık görevlerinden biri olarak Anayasamızda belirtilmiştir. Anayasamıza göre. Ordular. Anayasamızın 67. bütün eylem ve düşünceleriyle desteklemesi. vergi ödemekle yükümlüdür” denilmektedir ( AY. 73 ). Mar. Belediye hizmetlerinin yürütülmesi. anayasa ve kanunlar vatandaşı. Türk gençliği geçmişte olduğu gibi günümüzde de bu şerefli görevi yerine getirirken canını bile seve seve vermekten asla çekinmemektedir. harç ve benzeri malî yükümlülükler kanunla konulur. Anayasamıza göre oy kullanma hakkı kanunla düzenlenir. Bu hizmet genel anlamda. Türk devletine ve milletine karşı olan görevlerini yerine getirmekte ağır kusur işlediğini bilmelidir. Vatandaşlar anayasa ve kanunlara saygılı olmak. Anayasamızda. 2.katılmasıdır. Anayasamızda.72).1.1. seçimler ve halk oylaması serbest. koruması beklenir. eksiksiz ve zamanında ödemesi devletin yükümlü olduğu çeşitli kamu hizmetlerinin gerektiği gibi. Vergi ödevi. tek dereceli. mali gücüne göre. kamu giderlerini karşılamak üzere. Ayrıca Anayasamızda. öteki vatandaşların haklarının çiğnenmesine yol açan bir harekettir. maddesi “Vatandaşlar. seçme. millî amaçların gerçekleştirilebilmesi bakımından büyük önem taşır. şüphesiz ordudur. Oy kullanma hakkını terk eden vatandaşlara çeşitli yaptırımlar uygulanır. Bu ülkenin bir bireyi olarak seçim dönemlerinde kendi görüşümüzü ortaya koymak amacıyla oy kullanırız. seçilme ve bağımsız olarak veya bir siyasi parti içinde siyasi faaliyette bulunma ve halk oylamasına katılma hakkına sahiptir” diyerek oy kullanma hakkına işaret etmektedir. Buna karşılık. oy kullanmanın terk edilmesi vatandaşlık ödevinin yerine getirilmemesi demektir.1. Anayasamızda oy kullanamayacak kişiler. silah altında bulunan er ve erbaşlar ile askeri öğrenciler. “ Herkes.Mad. Vatan savunması için. Yasalara Uyma Türkiye Cumhuriyetine vatandaşlık bağı ile bağlı olmak. 72 ). 2. açık sayım ve döküm esaslarına göre yargı yönetim ve denetimi altında yapılır.2. kanunda gösterilen şartlara uygun olarak. Oy Kullanma Oy kullanma siyasal haklar içinde yer alan bir vatandaşlık hakkı ve ödevidir. 2. anayasanın ve kanunların belirttiği görevleri yerine getirmekle yükümlü kılar. yerine getirilmesi. değiştirilir veya kaldırılır” (AY. Vatandaşın millî birliği benimsemesi. 73 ). kanunun belirttiği koşullara sahip olan her Türk vatandaşının yerine getirmesi gereken bir hak ve ödev olup. Vergi vermekten kaçınan vatandaş. vatan için ölmeye hazır olan Türk gençleri ile kurulur.

Temel Hak ve Hürriyetlerin Korunması . Devletin zayıf düşmesi kişinin temel hak ve hürriyetlerinin korunmasını da tehlikeye düşürecektir. Kişisel hakların kullanılmasını sağlayacak ortamı oluşturmak ve sürdürmek devletin görevidir. Bu ülkenin evlatları olarak bize düşen görevleri gereği gibi yerine getirebilirsek. vatandaşlar millî birliğe karşı hak ve görevlerde. Türk vatandaşlığının bize getireceği hakları da güvence altına almış oluruz. Anayasamızın başlangıç kısmında belirtildiği üzere.3. Temel hak ve özgürlükler. Yani kişilerin hürriyeti devletin güvencesi altındadır. milli güvenliğin. “özlerine dokunulmaksızın” anayasanın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı olarak ve ancak kanunla sınırlanabileceği ve sınırlamaların anayasanın özüne ve ruhuna. 1961 Anayasasında yer almış olan temel hak ve hürriyetlerin sınırlandırılmasının hakkın “özüne dokunulmadan” yapılması kuralı.2. Kamu iyiliği amacıyla hürriyetlerin bir kısmından vazgeçilebilir. Bu konudaki en akılcı yol kişisel hürriyetlerin kanunun uygun gördüğü durumlarda ve kanunla kısıtlanmasıdır. Hürriyetler kanunla sınırlanabilir. hiçbir engel ve sınır tanımaksızın hareket edebilme imkânı olarak tanımlanabilirse de toplum içinde yaşayan ve yaşamak zorunluluğunda olan insanın en geniş anlamdaki bu tür kişisel hürriyete sahip olması düşünülemez. Atatürk’e göre de medeni toplumlarda sözü edilen hürriyet. Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünün millî egemenliğin. temel hak ve hürriyetlerin ancak yasa ile sınırlanabileceği kuralını getirmiştir.1. Gültekin Ticaret Liseleri İçin Hukuk. kamu yararının. beklenemez. Anayasada açıklık olan hallerde ve Anayasanın öngördüğü ölçüde sınırlandırılabilir. Dolayısıyla. Zira her nimetin bir külfeti vardır. 1992 ). hem de kişiler için değerli ve kutsaldır. insanın kendi serbest iradesiyle yapacağı seçimi ve vereceği karara göre. Özel sınırlamanın ise anayasanın ilgili maddelerinde öngörülen özel sebeplerle. Kişisel hürriyete devlet faaliyetini zayıflatacak derecede genişlik tanınamaz. Devlet Kitapları. Temel hak ve hürriyetlerin. genel ahlâkın ve genel sağlığın korunması amacıyla yapılacağı belirtilmiştir. Anayasanın başlangıç bölümünde. nimet ve külfetlerde ortaktırlar. duyguları ile barış içinde huzurlu bir hayat isteme hakkı. Anayasada 2001 yılında yapılan değişiklikle. Kişisel Hürriyetin Önemi ve Kutsallığı Kişisel hürriyet. kardeşlik. genel ve özel sınırlamalar kaldırılmış ve temel hak ve hürriyetlerin. demokratik toplum düzeninin ve laik Cumhuriyetin gereklerine ve ölçülülük ilkesine aykırı olamayacağı belirtilmiştir. kendilerinin hak ve hürriyetlerine kesin saygı gösterilmesini ve karşılıklı sevgi.2. sınırsız bir hürriyet değildir (YAZGAN. birbirlerinin barış içinde huzurlu bir hayat sürmesini bozacak davranışlardan kaçınmakla yükümlü kılınmışlardır. Yine. askere gitme.ve kişiler arası ilişkileri düzenleyen bütün hukuk kurallarına uymakla yükümlüdür. Temel Hak ve Hürriyetlerin Sınırlandırılması 2. Cumhuriyetin. Kişisel hürriyetler hem toplum için. Genel sınırlama sebepleri. Anayasamızda Temel Hak ve Hürriyetlerin Sınırlandırılması Anayasamız. Vatandaşlar kişisel hürriyetlerini kullanırken devlet gücünü zayıf düşürmemeye özen ve dikkat göstermelidirler. Türk vatandaşı olmak bizlere sadece birtakım haklar getirmekle kalmıyor aynı zamanda oy verme. 2. 2001 yılında yeniden Anayasamızda yer almıştır. keyfi olarak sınırlanmamalıdır. Türk vatandaşları birbirlerinin hak ve hürriyetlerine kesin saygı göstermekle. 2. Toplum içinde kişisel hürriyetin bir ölçüde sınırlanması zorunludur. kamu düzeninin. Anayasamızın 13. İstanbul. maddesi ile genel ve özel iki türlü sınırlama öngörülmüştür. bütün vatandaşlar için bir hak olarak tanınmıştır. genel asayişin. yasalara uyma gibi birtakım yükümlülükleri de beraberinde getirmektedir. Çünkü güçsüz bir devlet kargaşaya neden olacağından dolayı kişisel hürriyetlerin daha fazla zarar görmesine neden olabilir. vergi verme. 2.2. Anayasanın sözüne ve ruhuna uygun olarak yapılacağı ifade edilmektedir. Görüldüğü üzere.2.

Bu antlaşmada.2. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine bireysel olarak ya da devlet başvurusu yoluyla başvurulabilir. Daha sonra insan hakları alanında kabul edilen antlaşmaların. İnsan hakları alanındaki gelişmeye uygun olarak hem klasik haklara ( kişisel ve siyasal haklar ) hem de Sosyal ve ekonomik haklara geniş ölçüde yer verilmiştir. Diğer Sözleşme ise Sosyal ve ekonomik hakları içeren “Ekonomik. Bunlardan ilki. 74 ). hak arama hürriyeti adı altında. Toplumsal ilerleme ve daha iyi yaşam standartlarını gerçekleştirme temel hedef olarak benimsenmiştir. • Anayasa. Mad. kurallardır ( AY. Mad. “kadınlara karşı her türlü ayrımcılığın ortadan kaldırılmasına ilişkin sözleşme”. 1945 tarihli ‘‘Birleşmiş Milletler Antlaşması’’dır. kişilere dilek ve şikâyetlerini yetkili makamlara ve meclise yapabilme yolunu getirmiştir ( AY. herkese yargı yerleri önünde davacı ve davalı olarak iddia ve savunmada bulunma hakkını tanımıştır (AY. Katılan devletlerin tek yükümlülüğü. İnsan haklarının değişik yönlerine ilişkin başka bildiri ve sözleşmeler de imzalanmıştır. “ her türlü ırk ayrımının ortadan kaldırılmasına ilişkin uluslararası sözleşme” şeklinde sıralayabiliriz. Sözleşme kapsamı ve öngördüğü koruma mekanizması açısından özel bir önem taşımaktadır.1. suçsuzluk varsayımı ( Bir kişinin suçu ispat oluncaya kadar suçsuz olarak kabul edilir ). Sözleşmede yer alan bir hakkın ihlal edildiğini ve bunun mağdurları olduklarını ileri sürerek ilgili devleti şikâyet edebileceklerdir. Türkiye her iki sözleşmeyi de 2000 yılında imzalamıştır. gayriinsani veya küçültücü muameleye ve cezaya karşı sözleşme”. ceza sorumluluğunun kişiselliği (Cezayı ancak suç oluşturan fiili işleyen kişi çeker ) vb.2. kendi ülkelerinde aldıkları tedbirleri ve bu alanda kaydedilen gelişmeleri ekonomik ve sosyal konseye bildirmektir. taraf devletin vatandaşı olup olmadıklarına bakılmaksızın. 1966’da kabul edilen iki antlaşma bağlayıcı niteliktedir. Mad. Sözleşmede Kişi hakları ile Siyasal haklara yer verilmiş. 12. • Anayasa. • Bölgesel Düzeyde Temel Hak ve Hürriyetlerin Korunması ‘‘Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’’ Avrupa Konseyi üyelerince 1950’de kabul edilmiştir. “soykırım suçunun önlenmesine ve cezalandırılmasına ilişkin sözleşme”. 6.3. Birleşmiş Milletler bünyesinde. Sosyal ve Kültürel Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme”dir. ‘‘Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’’dir. diğer yandan da aynı sonucu doğuran “yargı yetkisine” sahip “olağanüstü merciler” kurulamayacağını öngörmüştür ( AY. Sözleşme hukukî açıdan bağlayıcıdır. bağlayıcı olmasına dikkat edilmiştir. Bildiride. Mad. dilekçe hakkı tanıyarak. bir yandan hiç kimsenin “tâbi olduğu mahkemeden” başka bir merci önüne çıkarılmayacağını. 36 ). UluslarArası Düzeyde Temel Hak ve Hürriyetlerin Korunması • Evrensel Düzeyde Temel Hak ve Hürriyetlerin Korunması İnsan haklarını evrensel düzeyde koruyan uluslararası antlaşmaların ilki 26. Klasik hakları ve Temel hürriyetleri kapsayan ve bunları daha etraflı bir şekilde düzenleyen “ Kişisel ve Siyasal Haklara İlişkin Uluslar Arası Sözleşme”dir. insan haklarına ve temel hürriyetlerine inanç. “çocuk hakları sözleşmesi”. 37 ).3. “işkenceye ve diğer zalimane. Türkiye sözleşmeyi 1954’te onaylamıştır. katılan devletlere hukuki yükümlülükler getirmesine. Bu sözleşme ile kişiler. • Temel hak ve hürriyetlerin korunmasında önemli olan hususlardan biri de suç ve cezaların yasallığı ( Kanunda suç olarak tanımlanmayan bir fiilin suç sayılamayacağı ve kanunca belirlenmeyen bir cezanın verilemeyeceği ). . 38 ). sözleşmedeki hakların uygulamada sağlanıp sağlanmadığı etkili bir yargı denetimine tabi tutulmaktadır. Anayasamızda Temel Hak ve Hürriyetlerin Korunması Anayasamızda temel hak ve hürriyetlerin korunmasına ilişkin kurallar şu şekilde sıralanabilir: • Anayasa. saygı ve bağlılık açıklanmıştır. 1948’de kabul edilmiştir. Bunları. Fakat bu bildiri taraf olan ülkelere hiçbir hukuki yükümlülük getirmemiştir. ‘‘İnsan Hakları Evrensel Bildirisi’’ 10. Sosyal ve ekonomik haklara ise yer verilmemiştir. Sözleşmenin yargı organı. 2.

. Afrika şartı.Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi bölgesel nitelikli olmakla birlikte etkisi açısından bakıldığında bu boyutu aşmaktadır. Taraf devletler. 1981 yılında ise ‘‘Afrika İnsan ve Halklar Hakları Şartı’’ kabul edilmiştir. İnsan haklarının bölgesel düzeyde korunması amacıyla gerçekleştirilen bir başka girişim ‘‘Avrupa Birliği Temel Haklar Şartı’’dır. “İnsan Hakları Komisyonu” ve yargı organı olarak ise kesin karar verme yetkisine sahip olan “İnsan Hakları Mahkemesi” bulunmaktadır. kıtanın tarihsel ve sosyolojik özellikleri çerçevesinde. 2000 yılında Nice Zirvesinde kabul edilen şartta. kişisel haklar. Sözleşme 1978‘de yürürlüğe girmiştir. barış ve kalkınma gibi haklara yer veren. İnsan haklarına saygı gösterilmesini sağlamaya yönelik bir başka önemli adım ise. insan haklarına ve temel özgürlüklere saygı gösterilmesini. sosyal ve kültürel haklar. Bireysel ve devlet başvurusu yapılabilir. 1975’te Helsinki’de “Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansı (AGİK) Sonuç Belgesi’’nin imzalanmasıdır. dayanışma hakları ve vatandaşlık hakları düzenlenmektedir. Bölgesel nitelik taşıyan diğer bir sözleşme ise ‘‘Amerika İnsan Hakları Sözleşmesi’’dir. ekonomik. birey yerine grup üstünlüğünü esas alan bir metindir. Bu konuda gerekli çabayı göstereceklerini ve uluslararası sözleşmelerdeki yükümlülükleri yerine getireceklerini vurgulamaktadırlar. Ekonomik ve sosyal haklara da yer verilmiştir. Sözleşmede klasik haklarla( Kişisel ve Siyasal Haklar ) birlikte. Avrupa güvenliğinin ve iş birliğinin sağlanması sürecindeki ortak ilkeler arasında kabul etmektedir.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful