P. 1
Hak Ve Sorumluluklarımız

Hak Ve Sorumluluklarımız

|Views: 400|Likes:
Yayınlayan: Deniz Su Öz

More info:

Published by: Deniz Su Öz on Nov 22, 2011
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/22/2011

pdf

text

original

Hak Ve Sorumluluklarımız A. İnsan Hakları; Herkesin temel hak ve hürriyetleri vardır.

Bu haklara göre, herkes hür doğar, hür yaşar. Buna yaşama hakkı denir. İnsanın bu hürriyetlerini kimse elinden alamaz. Ayrıca herkes istediği dine inan makta serbesttir. İnsanları bu konuda kimse zorlayamaz. Yine herkesin bilim ve sanatı öğrenme hürriyeti vardır. Her insan yetenekleri doğrultusunda istediği okula gidebilir. 1948'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi yayımlanmıştır. Bu bildirgeye göre; herkesin yaşama, özgürlük ve kişisel güvenlik hakkı vardır, Tüm insanlar özgür, onur ve haklar bakımından eşit doğarlar. Hiç kimse keyfi olarak tutukla-namaz, alıkonamaz. Her bireyin yurttaşlığa hakkı vardır. B. Çocuk Hakları Çocuklar bir ailenin ve ulusun fidanlarıdır. Bu fidanı özenle, sabırla, sevgiyle, bilgiyle yetiştirmek gerekir. 1952 yılında Cenevre'de toplanan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Ekim ayının ilk Pazartesi gününü Dünya Çocuk Günü olarak ilân etmiştir. Aynı yıl Çocuk Hakları Beyannamesi yayımlandı. Buna göre; çocuk aç ise doyurulmalı, hasta ise iyileştirilmeli, ona iyi bir eğitim sağlan malı, bakımsız ve kimsesiz çocuklar korunmalıdır. Çocuk; ırk, din, milliyet gibi kavramların dışında tutulmalı, korunmalıdır. Felâket zamanında önce çocuklar korunmalıdır. Birleşmiş Milletler Kurumunun bir üyesi olan Türkiye bu bildiriyi imzalayan ilk ülkelerden birisi olmuştur. C. Haklara Saygı Herkes insan haklarına saygı göstermelidir. Eğer biz başkalarının haklarına saygı göstermezsek başkaları da bizim haklarımıza saygı göstermez. Hakların en önemlisi yaşama hakkıdır. Herkes birbirinin yaşama hakkına saygı göstermelidir. Yaşama hakkına saygı göstermeyen kişi kanun önünde suçlu duruma düşer. Her ne sebepten olursa olsun hakkında soruşturma açılan kişi savunma hakkını kullanabilmelidir. Biz başkalarının kendini savunmasına fırsat vermezsek; kendimiz de aynı duruma düşebiliriz. Haklardan biri de düşündüğünü şerbetçe söyleyebilme hakkıdır. Herkes istediği gibi düşünme ve düşündüğünü söyleme hakkına sahiptir. Bu hakka saygı göstermeliyiz, D. Gelenek ve Göreneklere Saygı Çok eskiden beri süre gelen davranışlara gelenek ve görenek denir. Gelenek ve görenekler, toplumda, yazılı ol mayan kurallardır. Bayram, düğün, giyim, takı, asker uğurlama, konuk ağırlama yöresel geleneklerdir. Her yörenin, tarihindeki başarıları, zaferleri, uğradığı istilâlar farklıdır. Bu ve bunun gibi faktörler, her yörenin gelenek ve göreneklerinin birbirinden farklı olmasına yol açmıştır. Gelenek ve görenekler toplumsal ilişkileri güçlendirir. Bir düğünde bir ara ya gelme veya askere giden bir genci uğurlama, toplumda bireyler arası sevgi, hoşgörü ve dayanışmayı da artırır. Türk toplumunda her zaman gelenek ve göreneklere saygı gösterilmiştir. Siz de gelenek ve göreneklerimize saygı gösteriniz. E. Sosyal Dayanışma Okulda, evde, mahallede, yurtta ve dünyada yalnız değiliz. Toplu hâlde yaşamaktayız. Okulda bir şeye ihtiyacımız olduğunda bu ihtiyacımızı arkadaşlarımızdan karşılarız. Okula gelmeyen arkadaşımızı arar, sorarız. Bu, okuldaki dayanışmanın eseridir. Ailemizde birbirimize yardım ederiz. Komşularımızla iyi ilişkiler içersinde bulu nuruz. Onların iyi ve kötü günlerinde onlarla birlikte oluruz. Acılarını ve sevinçleri ni paylaşırız. Okulda, ailede toplum içerisinde bazen hoşumuza gitmeyen gelişme ola bilir. Hoşgörülü olmalıyız. Hoşgörülü olursak, birlikte yaşadıklarımızla daha kolay kaynaşırız. ANAYASAL HAK VE SORUMLULUKLAR Anayasalar toplumların temel hukuk kaynaklarıdır. Her bireyin kendi toplumunun anayasasını bilmesi gerekmektedir. Anayasamızın özelliklerini bilmek bizi nasıl bir toplumda yaşadığımız hakkında da aydınlatır. Anayasal temel hak ve sorumluluklarımızı bilirsek kendimizi hukuk kurumları karşısında çaresiz hissetmeyiz. Anayasal hak ve sorumluluklarını bilen bir

Demokratik Devlet İlkesi Demokratik devlet. ANAYASAL İLKELER VE HAKLAR 1. halkın devlet yönetimine katılması esasına dayanan devlet demektir. Hukuk devletinin sağlanabilmesi için bazı şartların gerçekleşmesi gerekir. dil ayırımı yapılmaksızın. toplumun huzuru.67). ‘‘yürütmenin yargısal denetimidir’’.1. Atatürk Milliyetçiliğine Bağlı Devlet İlkesi Kurtuluş Savaşı ile birlikte Türk Milliyetçiliği. 1. Anayasamız “Cumhuriyetinin nitelikleri” başlığı altında “Türkiye Cumhuriyeti. ölçülü. millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde. tek dereceli. Bu bakımdan temel hak ve sorumluluklarını bilen bir vatandaş her zaman daha bilinçli bir yaşam sürme şansına sahiptir. başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan. haklarını hiç kimseye ve hukuk da dahil hiçbir kuruma çiğnetmez.1. açık sayım ve döküm esaslarına göre yapılması da Demokratik Devlet İlkesinin gereğidir(Any. yasaların anayasaya uygun olduğu ve bunun denetlendiği. M. devletin bütün eylem ve işlemlerinin hukuk kurallarına dayandığı ve vatandaşların da hukuki güvenlik içinde olduğu bir sistemdir. genel ve gizli oy.2 ). M. Kişi hak ve hürriyetleri tarih boyunca yürütme organı tarafından ihlal edilmiştir. din. laik ve sosyal bir hukuk devletidir” şeklindeki açıklamasıyla Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Temel İlkelerini saymıştır ( Any. Bu şartlardan ilki.3.2.vatandaş. Atatürk Milliyetçiliği olarak da anılan Türk Milliyetçiliği. kederde.C. Vatandaşların kanun çerçevesinde seçme ve seçilme haklarına sahip olmaları. yasaların anayasaya uygunluğunu denetleyen Anayasa Mahkemesinin varolduğunu ve . Hukuk Devleti İlkesi Hukuk devleti. Anayasası hakkında bilgi sahibi olmamız gerekmektedir. Hukuk devletinin sağlanabilmesi için gerekli diğer şartlar ise. görüş ve eğilimleri temsil etme yetkisine sahip olacaklardır (Any. 1. insan haklarına saygılı.1. siyasal partileri siyasal hayatın vazgeçilmez unsuru olarak kabul etmiştir. doğuştan sahip olduğu Anayasal temel hak ve hürriyetlerinin kendisine verilmesinin engellendiği durumlarda bu haklarını elde etmenin yollarını bilir. demokratik. Anayasaya baktığımızda yürütmenin her türlü eylem ve işlemlerinin yargısal denetime açık olduğunu ve temel hak ve özgürlüklerin ve bunların hangi durumlarda sınırlandırılabileceğinin Anayasada yer aldığını. adaletin sağlanması için mahkemelere başvurabilir. Anayasa. Anayasal İlkeler Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının temel ilkeleri başlangıç kısmı ile birinci kısımdan anlaşılabilir.C. Yürütme işlemlerinin keyfilikten kurtarılabilmesi için yürütme işlemlerinin yargısal denetimi şarttır. ‘‘yasama işlemlerinin yargısal denetimi ve yargı bağımsızlığıdır’’. Haksızlığa uğradığında. Atatürk Milliyetçiliği. bütün fertlerini. Atatürk Milliyetçiliğine bağlı. ırk. vatandaşı olarak T. Bu nedenle Anayasa. Türk vatan ve milletinin bölünmez bir bütün olduğu. Bu ilke doğrultusunda Devleti yönetecek organlar millet tarafından doğrudan doğruya ya da dolaylı olarak seçilerek iş başına gelecekler ve çeşitli siyasal partiler çeşitli siyasi. Hukuk devleti. ırkçı olmayan. Aynı zamanda milletimizi dünya milletler ailesinin eşit haklara sahip şerefli bir üyesi olarak millî birlik ruhu içinde daima yüceltmeyi amaçlayan bir harekettir. barışçıl. vatandaşların temel hak ve ödevlerinin güvenceye bağlandığı. Anayasal bilgiye sahip olan bir birey. 1. yönetimin hukuka uygun davrandığı devlettir.1. eşit. 1. milli şuur ve ülküler etrafında toplayan bir düşünce biçimidir. 68/ 2 ). Türk Devletine vatandaşlık bağıyla bağlı olan herkesin Türk sayılacağı inancına dayanır. yasaların anayasaya uygunluğunu denetlemek için Anayasa Mahkemesine yer vermiştir yargı bağımsızlığı ise yargı organlarının yasama ve yürütme organları karşısında bağımsız olması ve karar verirken kimseden emir almamasıdır. insancıl ve Misak-ı Milli sınırları içinde kalan bir ideoloji (düşünce bilimi) olarak gelişmiştir. herkesin tâbi olduğu kuralların aynı olduğu.1. M. Bu nedenlerle T. seçimlerin serbest. bölünmez bir bütün halinde. kıvanç ve tasada ortak.

6. İnsan hakları kavramı. çeşitli uluslararası antlaşma ve bildirilerde. Anayasamızın 2. sosyal barışı ve sosyal adaleti sağlamak amacıyla sosyal ve ekonomik hayata aktif olarak müdahalesini gerekli gören bir anlayıştır. vicdan. İbadet hürriyeti ise. devletin dini inanç ve ibadetlere karışmaması.1. • Resmi bir dini bulunmayan. onlara asgari bir hayat düzeyi sağlamayı. İnanç hürriyeti. Din hürriyeti. devlet kurumlarının da dini görevleri yerine getiremeyeceğini. inanç ve ibadet hürriyetlerini kapsamaktadır. Sosyal devletin ana öğelerinden diğeri millî gelirin adaletli dağılımını sağlamaktır. Bir diğer sosyal devlet öğesi ise bireyleri sosyal güvenliğe kavuşturmaktır. ayin ve törenlerini serbestçe yapabilmesidir. . Anayasa’nın 14’üncü maddesinde sayılan. doktrinde “Temel Haklar” dendiği de görülür. herkes için insanlık onuruna yaraşır bir hayat seviyesi sağlamaya yönelik bir devlet biçimi olmasıdır. Sosyal devlet. bireyin ve toplumun refahını sağlamak ve sosyal güvenliği oluşturmak amaçlarını taşır. İnsan Haklarına Saygılı Devlet İlkesi Günümüzde insanların sahip oldukları temel haklar. devletin. dini inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir”. sosyal adalet ve sosyal güvenliği gerçekleştirmeyi ödev sayan devlettir. din hürriyeti ve din ve devlet işlerinin ayrılığı olmak üzere iki boyutu bulunmaktadır. Fakat “laiklik” dinsizlik demek değildir. herkesin dilediği inanç ve hürriyete sahip olabileceğini ya da hiçbir dini inanca sahip olmayabileceğini ifade eder. inanç hürriyeti hiçbir sınırlamaya tâbi olmaksızın kişilere tanınmıştır.5. din kurumları da devlet kurumlarını etkileyemez. Sosyal devlet.yargının bağımsız olduğunu görürüz (Any. Anayasamızın 24.4. • Din hizmetlerini de bir kamu hizmeti olarak kabul eden. insanların insan olmaktan kaynaklanan temel hak ve hürriyetlerden faydalanacaklarını açıklamıştır. inandığı dinin gereklerini yani ibadet. bütün insanlara tanınması gereken ideal hak ve hürriyetleri kapsamaktadır. Sosyal devletin en belirgin özellikleri. din kurumlarının devlet görevlerini. Laik sistemde resmi bir devlet dini olmaz. maddesinin birinci fıkrasına göre. Türkiye Cumhuriyeti Devletin’in temel ilkelerinden biri olan laiklik: • Din ve mezhep ayrımı yapmayan. ekonomik hayata müdahale etmesi. “ Herkes. Kısaca belirtmek gerekirse. Laikliğin din ve devlet işlerinin ayrılığını belirten ikinci boyutu ise. Anayasamız. fertlerin sosyal durumlarıyla ilgilenen. ibadet hürriyetinin. 1. Bu nedenledir ki. bunun için yatırım yapmak. günümüzde demokrasiye bağlı bütün toplumlarca tanınıp benimsenmiştir. devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmayı ve insan haklarına dayanan demokratik ve lâik Cumhuriyeti ortadan kaldırma amaçlarıyla kötüye kullanılmasını yasaklamıştır. • Devlet ve hukuk kurallarını din kurallarından arındıran bir devlet düzenidir. kişiyi ekonomik hayatta yalnız bırakmaması. sosyal adaleti gerçekleştirmek.1. 1. Laik bir sistemde devlet bütün din mensuplarına eşit davranır. Anayasamızda. örneğin Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinde açıkça gösterilmiştir. 1. Sosyal devletin bir başka öğesi özgürlüklerin gerçekleşmesi için maddi imkân sağlamaktır. • Din kuralları ile yönetilmeyen. M. onları engellememesi ve engel olmaya çalışanları önlemesi de gerekir. Bu beyannamedeki ilkeler. Devlet kurumları din kurumlarını etkileyemeyeceği gibi. bunların birbirlerinden ayrı olacağını ifade etmektedir. 12-138-146). Laik bir toplumda devlet işleri dinî bir temele oturtulamaz. kişinin.1. Nihayet laik sistemlerde din kurumlarıyla devlet kurumlarının ayrılmış olması gerekir. maddesinde Türkiye Cumhuriyeti “İnsan haklarına saygılı bir devlettir” ifadesi yer almaktadır. İnsan haklarına. Sosyal devletin ana öğelerinden biri millî geliri artırmak. sosyal adalet kuralları içinde kalkınmayı sağlamaktır. Anayasamız. Sosyal Devlet İlkesi Sosyal devlet. Laik Devlet İlkesi Laiklik ilkesinin.

Eşitlik İlkesi Eşitlik ilkesi Anayasanın 10. 1. Bu hakların gerçekleşmesi için devletin bu haklara karışmaması (olumsuz bir tutum içinde olması) gerekir. “Anayasanın üstünlüğü ilkesi”ne göre.2. (AY. 10 ). Üstünlük ise Anayasa ve kanunlarda mevcuttur.8. Bu maddeye göre.18) • Kişi hürriyeti . dil. devredilmez. (AY.Mad. Son yüzyılda devlet içindeki güçlerin bir elde toplanmasını önleme eğilimi gelişmiştir. hukuk devletinin varlığını tehlikeye düşürebilir. Anayasamızda Kişinin Hakları bölümünde ele alınan koruyucu hakların (olumsuz statü hakları) neler olduğunu inceleyelim: • Kişi dokunulmazlığı Herkes. din. hakların niteliklerine göre. ırk. Devletin görevi. hukuk devleti ve adalet ilkeleri ile bağdaşmayacak şekilde sınırlayan siyasal. din. 1. Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadır” ( AY. kuvvetler ayrılığı ilkesinin uygulanması. vazgeçilmez. Bütün insanlara tanınması gereken ideal hak ve hürriyetleri de içine alır. olumlu statü hakları)”. sosyal. belli devlet yetkilerinin kullanılmasından ibaret ve bununla sınırlı medeni bir iş bölümü ve iş birliği” şeklinde ifade edilmektedir. Anayasamız bir yandan “herkesin kişiliğine bağlı. Bu haklar bireye devlet tarafından bağışlanmış değildir.1. felsefi inanç. Anayasamızın “kişinin hakları ve ödevleri” bölümünde düzenlenen koruyucu haklarla. Mad. İnsan haklarını “Temel Haklar ve Ödevler” başlığı altında düzenlemiştir. mezhep ve benzeri sebeplerle ayrım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir. bu hakları korumak ve güvence altına almaktır.7. zümreye veya sınıfa ayrıcalık tanınamaz. üç grupta düzenlemiştir. Çünkü devlet içindeki güçlerin. yani yasama. Anayasa. olumsuz statü hakları)” “Sosyal ve ekonomik haklar ve ödevler( isteme. renk.1. dil. Mad. yürütme ve yargı organlarının birbirinden ayrılması gerekmektedir. cinsiyet. Bunlar. Diğer yandan ise Anayasamız “kişinin temel hak ve hürriyetlerini.1. ekonomik ve sosyal durum gibi hiçbir ayrım yapılmaksızın bütün insanların yalnızca insan olmaları nedeniyle sahip oldukları haklardır.Temel haklar. maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir. Kuvvetler Ayrılığı İlkesi Hukuk devleti olabilmek için. Kişinin Hakları ( Koruyucu. maddesinde düzenlenmiştir.17) • Zorla çalıştırma yasağı Hiç kimse zorla çalıştırılamaz. 1.2. ekonomik ve sosyal engelleri kaldırmayı. Anayasamız. çok kapsamlıdır. aktif statü hakları)”dir. yaşama. Hiçbir kişiye. temel hak ve hürriyetlere” sahip olduğunu belirterek özgürlük anlayışını ortaya koymuştur. siyasi düşünce. “Herkes. Anayasamız kuvvetler ayırımı ilkesini benimsemiştir. “siyasi haklar ve ödevler( katılma. “sosyal ve iktisadî haklar” başlığını taşıyan bölümünde düzenlenen isteme hakları ve “siyasal haklar ve ödevler” başlığı altındaki bölümde düzenlenen katılma haklarından oluşmaktadır. aileye. Bu haklar. ırk. Temel Hak ve Hürriyetleri. İnsan hakları kavramı. Anayasal Haklar (Temel Hak ve Hürriyetler) İnsan hakları. Anayasamızda kuvvetler ayırımı ilkesi “devlet organları arasında üstünlük sıralaması anlamına gelmeyip. dokunulmaz. Anayasanın üstünlüğü ilkesi kanunların ve diğer hukuk kurallarının anayasaya aykırı olamayacağı anlamına da gelir. cinsiyet. Angarya yasaktır. Olumsuz Statü Hakları) Kişileri topluma ve devlete karşı koruyan hak ve özgürlüklere “koruyucu haklar” veya “olumsuz statü hakları” denilmektedir. 1. insanın maddi ve manevi varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlamayı” devletin görevlerinden sayarak temel haklar ve hürriyetler konusunda özgürleştirme anlayışını benimsemiştir. Anayasada “kişinin hakları ve ödevleri” başlığı altında düzenlenmiştir. “Kişinin hakları ve ödevleri (koruyucu. özellikle yargı gücü ile yürütme görevinin ya da yasama ile yürütmenin bir elde toplanması. Anayasa daima diğer kanunların üstünde yer alır.

28) • Süreli ve süresiz yayın hakkı Süreli ve süresiz yayın önceden izin alma ve mali teminat yatırma şartına bağlanamaz. kişi hürriyetine ve güvenliğine sahiptir.19) • Özel hayatın gizliliği ve korunması Herkes. bilim ve sanatı serbestçe öğrenme ve öğretme. ( AY. 26) • Bilim ve sanat hürriyeti Herkes. Devlet. suç aleti olduğu gerekçesiyle el konulamaz ve zoralım uygulanamaz veya işletilmekten alıkonulamaz. (AY. • Haberleşme hürriyeti Herkes haberleşme hürriyetine sahiptir. 23). dini ayin ve törenlere katılmaya. M. 30) • Kamu tüzel kişilerinin elindeki basın dışı kitle haberleşme araçlarından yararlanma hakkı Kişiler ve siyasal partiler. ancak kişilerin haysiyet ve şereflerine dokunulması veya kendileriyle ilgili gerçeğe aykırı yayınlar yapılması hallerinde tanınır ve kanunla düzenlenir. Mad. vicdan. madde hükümlerine aykırı olmamak şartıyla ibadet. Bu hürriyet resmi makamların müdahalesi olmaksızın haber veya fikir almak ya da vermemek serbestliğini de kapsar. (AY. Mad. yayma ve bu alanlarda her türlü araştırma hakkına sahiptir. Mad. • Konut dokunulmazlığı Hiç kimsenin konutuna dokunulamaz. Her ne sebeple olursa olsun düşünce kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz. Hiç kimse bir derneğe üye olmaya ve .Mad.29) • Basın araçlarının korunması Kanuna uygun şekilde basın işletmesi olarak kurulan basımevi ve eklentileri ile basın araçları. Sansür edilemez. • Din ve vicdan hürriyeti Herkes. dini inanç ve kanaatlerinden dolayı kınanamaz ve suçlanamaz. Kanunun gösterdiği haller dışında.24) • Düşünce ve kanaat hürriyeti Herkes düşünce ve kanaat hürriyetine sahiptir. Mad. Mad. yerleşme ve seyahat hürriyetine sahiptir (AY. (AY. yazı. Basımevi kurmak izin alma ve mali teminat yatırma şartına bağlanamaz. (AY.Herkes. usulüne göre verilmiş hâkim kararı olmadıkça.Mad. (AY. resim veya başka yollarla tek başına veya toplu olarak açıklama ve yayma hakkına sahiptir.Mad. 21). Mad.25) • Düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti Herkes. arama yapılamaz ve eşyasına el konulamaz (AY. (AY. gecikmesinde sakınca bulunan hallerde de kanunla yetkili kılınan mercinin emri bulunmadıkça.Mad. 20 ).22) • Yerleşme ve seyahat hürriyeti Herkes. (AY.32) • Dernek kurma hürriyeti Herkes önceden izin almaksızın dernek kurma ve bunlara üye olma ya da üyelikten çıkma hürriyetine sahiptir. (AY. düşünce ve kanaatleri sebebiyle kınanamaz ve suçlanamaz. Kanunun açıkça gösterdiği hallerde. düşünce ve kanaatlerini söz. dini inanç ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz. dini inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir. hiç kimsenin üstü. M. (AY. Mad. (AY.14. kimsenin konutuna girilemez. özel hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir. Haberleşmenin gizliliği esastır. basın ve haber alma hürriyetlerini sağlayacak tedbirleri alır. M. kamu tüzel kişilerinin elindeki basın dışı kitle haberleşme ve yayım araçlarından yararlanma hakkına sahiptir. özel kâğıtları ve eşyası aranamaz ve bunlara el konulamaz (AY. Özel hayatın ve aile hayatının gizliliğine dokunulamaz.27) • Basın hürriyeti Basın hürdür. 31) • Düzeltme ve cevap hakkı Düzeltme ve cevap hakkı. açıklama.

ailenin huzur ve refahı ile özellikle ananın ve çocukların korunması ve aile planlamasının öğretimi ile uygulanmasını sağlamak için gerekli tedbirleri alır. kamu yararının gerektirdiği hallerde. bir hizmet ve yardım isteme imkânlarını tanıyan haklardır.42) • Kıyılardan yararlanma Kıyılarla sahil şeritlerinin kullanılış amaçlarına göre derinliği ve kişilerin bu yerlerden yararlanma imkân ve şartları kanunla düzenlenir. (AY.38) • İspat hakkı Kamu görev ve hizmetinde bulunanlara karşı. Mad. • Eğitim ve öğrenim hakkı Kimse. İsteme hakları devletten olumlu bir davranış. ( AY. eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz. erozyonla kaybedilmesini önlemek ve topraksız olan veya yeterli toprağı bulunmayan çiftçilikle uğraşan köylüye toprak sağlamak amacıyla gerekli tedbirleri alır.2.39) • Temel hakların korunması Anayasa ile tanınmış hak ve hürriyetleri ihlâl edilen herkes. Mad. bu görev ve hizmetin yerine getirilmesiyle ilgili olarak yapılan isnatlardan dolayı açılan hakaret davalarında. (AY.43) • Toprak mülkiyeti Devlet. Mad. (AY. hayvancılık ve bu üretim dallarında çalışanların korunması Devlet.2. 41).40) 1. Olumlu Statü Hakları) Kişilerin toplumdan ve devletten isteyebilecekleri haklara. “isteme hakları” veya olumlu statü hakları” denilmektedir. Sosyal ve Ekonomik Haklar ( İsteme. 36) • Kanuni hâkim güvencesi Hiç kimse kanunen tâbi olduğu mahkemeden başka bir merci önüne çıkarılamaz. karşılıklarını peşin ödemek şartıyla.. mülkiyet ve miras haklarına sahiptir. özel mülkiyette bulunan taşınmaz malların tamamını . 37) • Suç ve cezalara ilişkin esaslar Kimse. Devletin bu hakların sağlanması için hareketsiz kalması değil. Bu çeşit haklar Anayasanın “sosyal ve ekonomik haklar ve ödevler” başlığı altında yer almaktadır.34) • Mülkiyet hakkı Herkes.33). kimseye suçu işlediği zaman kanunda o suç için konulmuş olan cezadan daha ağır bir ceza verilemez. silahsız ve saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahiptir. toprağın verimli olarak işletilmesini korumak ve geliştirmek. Mad. Anayasamızda Sosyal ve Ekonomik Haklar bölümünde ele alınan isteme haklarının (olumlu statü hakları) neler olduğunu inceleyelim: • Ailenin korunması Aile Türk toplumunun temelidir ve eşler arasında eşitliğe dayanır. (AY. aksine olumlu faaliyetlerde bulunması gerekir. Devlet. teşkilatı kurar. Mad.35) • Hak arama hürriyeti Herkes. yetkili makama geciktirilmeden başvurma imkânının sağlanmasını isteme hakkına sahiptir. Suçluluğu hükmen sabit oluncaya kadar.dernekte üye kalmaya zorlanamaz.45) • Kamulaştırma Devlet ve kamu tüzel kişileri. meşru araç ve yollardan faydalanmak suretiyle yargı mercileri önünde davacı ve davalı olarak iddia ve savunma hakkına ile adil yargılama hakkına sahiptir (AY. (AY. Mad.44) • Tarım. Mad. tarım ve hayvancılıkla uğraşanların işletme araç ve gereçlerinin ve diğer girdilerinin sağlanmasını kolaylaştırır.Mad. isnadın doğruluğunu ispat hakkına sahiptir. Mad. kimse suçlu sayılamaz. sanık. Mad. (AY. • Toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı Herkes önceden izin almadan. Mad. (AY. tarım arazileri ile çayır ve meraların amaç dışı kullanılmasını ve tahribini önlemek. (AY. (AY. Mad. (AY. Mad. tarımsal üretim planlaması ilkelerine uygun olarak bitkisel ve hayvansal üretimi artırmak amacıyla. işlendiği zaman yürürlükte bulunan kanunun suç saymadığı bir fiilden dolayı cezalandırılamaz. (AY.

Mad. Çevreyi geliştirmek. (AY. çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek Devletin ve vatandaşların ödevidir. Mad. (AY. istiklâl ve Cumhuriyetimizin emanet edildiği gençlerin pozitif ilimin ışığında. 61) • Yabancı ülkelerde çalışan Türk vatandaşları Devlet yabancı ülkelerde çalışan Türk vatandaşlarının aile birliğinin. kamu yararının zorunlu kıldığı hallerde devletleştirilebilir. 56) • Konut hakkı Devlet. harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleriyle. (Ay. Mad.veya bir kısmını. bu güvenliği sağlayacak gerekli tedbirleri alır ve teşkilatı kurar.46) • Devletleştirme Kamu hizmeti niteliği taşıyan özel teşebbüsler. çalışanların hakkıdır.47) • Çalışma ve sözleşme hürriyeti Herkes. kanunla gösterilen esas ve usullere göre. sporun kitlelere yayılmasını teşvik eder. Mad. dilediği alanda çalışma ve sözleşme hürriyetlerine sahiptir. kamulaştırmaya ve bunlar üzerinde idari irtifaklar kurmaya yetkilidir. yaşına. Devlet. ekonomik ve sosyal hak ve menfaatlerini korumak ve geliştirmek için önceden izin almaksızın sendikalar ve üst kuruluşlar kurma hakkına sahiptirler. 48) • Çalışma hakkı Çalışma herkesin hakkı ve ödevidir. (AY. üyelerinin çalışma ilişkilerinde. 60) • Sosyal güvenlik bakımından özel olarak korunması gerekenler Devlet. uyuşmazlık çıkması halinde işçiler grev hakkına sahiptirler. Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda ve Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü ortadan kaldırmayı amaç edinen görüşlere karşı yetişme ve gelişmelerini sağlayıcı tedbirleri alır. Mad. cinsiyetine ve gücüne uymayan işlerde çalıştırılamaz. Özel teşebbüsler kurmak serbesttir. (AY. (AY. şehirlerin özelliklerini ve çevre şartlarını gözeten bir planlama çerçevesinde konut ihtiyacını karşılayacak tedbirleri alır. 59) • Sosyal güvenlik hakkı Herkes sosyal güvenlik hakkına sahiptir. 51) • Toplu iş sözleşmesi hakkı İşçiler ve işverenler. malul ve gazileri korur ve toplumda kendilerine yaraşır bir hayat seviyesi sağlar. Mad. 53) • Grev hakkı ve lokavt hakkı Toplu iş sözleşmesinin yapılması sırasında. (AY. (AY. 57). 49) • Çalışma şartları ve dinlenme hakkı Kimse. sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. (AY. (AY. Mad. 55) • Sağlık hizmetleri ve çevrenin korunması Herkes. Mad. çocuklarının eğitiminin. Mad. Mad. 58) • Sporun geliştirilmesi Devlet her yaştaki Türk vatandaşlarının beden ve ruh sağlığını geliştirecek tedbirleri alır. (Ay. Mad. 54) • Ücrette adalet sağlanması Devlet. Bu hakkın kullanılmasınınve işverenin lokavta başvurmasının usul ve şartları ile kapsam ve istisnaları kanunla düzenlenir. (AY. Mad. Dinlenmek. • Gençliğin korunması Devlet. Mad. (AY. karşılıklı olarak ekonomik ve sosyal durumlarını ve çalışma şartlarını düzenlemek amacıyla toplu iş sözleşmesi yapma hakkına sahiptir. ayrıca toplu konut teşebbüslerini destekler( AY. anavatanla bağlarının korunması ve yurda dönüşlerinde yardımcı . Mad. çalışanların yaptıkları işe uygun adaletli bir ücret elde etmeleri ve diğer sosyal yardımlardan yararlanmaları için gerekli tedbirleri alır. 50) • Sendika kurma hakkı İşçiler ve işverenler. Mad. kültürel ihtiyaçlarının ve sosyal güvenliklerinin sağlanması. (AY.

69 ). Mad. Mad. 63) • Sanatın ve sanatçının korunması Devlet. Vergi ödevi: Vatandaşın vergi ödeyerek kamu giderlerinin karşılanmasına . temel hak ve özgürlüklerin sağlanması konusunda kendi üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmekle beraber Türk vatandaşlarına da bu konuda çeşitli ödevler yüklemiştir. Mad. (AY. • Tarih. Devletin bu görevlerini yapabilmesi için. seçilme ve bağımsız olarak veya bir siyasi parti içinde siyasi faaliyette bulunma ve halk oylamasına katılma hakkına sahiptir. bu görevlerin amaçlarına uygun öncelikleri gözeterek mali kaynaklarının yeterliliği ölçüsünde yerine getirir. Siyasi Haklar ( Katılma. (AY. Mad. Mad. 66) • Seçme. 67) • Parti kurma. 2. (AY. kanunda gösterilen şartlara uygun olarak. (AY. 70) • Mal bildirimi Kamu hizmetine girenlerin mal bildiriminde bulunmaları ve bu bildirimlerin tekrarlanma süreleri kanunla düzenlenir. Bu ilkelerin uygulanması kanunla düzenlenir (AY. Aktif Statü Hakları) Kişinin devlet yönetimine katılmasını sağlayan haklara. kendileriyle veya kamu ile ilgili dilek ve şikayetleri hakkında. parti içi düzenlemeleri ve çalışmaları demokrasi ilkelerine uygun olur. kültür ve tabiat varlıklarının korunması Devlet. 62 ). Parti üyesi olabilmek için 18 yaşını doldurmuş olmak gerekir. Mad. Mad. Devletin gelir kaynaklarından en önemlilerinden birisi de vergilerdir. Mad.2.1. (AY. sanat faaliyetlerini ve sanatçıyı korur. sosyal ve ekonomik alanlarda. Mad. 68) • Siyasî partilerin uyacakları esaslar Siyasî partilerin faaliyetleri. 64) • Devlet. 65) 1. yetkili makamlara ve Türkiye Büyük Millet Meclisine yazılı başvurma hakkına sahiptir. Devletten beklediğimiz sorumlulukların yerine getirebilmesi için bizim de bu ödevlerimizi yerine getirmemiz kaçınılmazdır. (AY. 74) 2. Bu haklar Anayasanın “siyasi haklar ve ödevler” bölümünde düzenlenmiştir. ANAYASAL ÖDEVLER TEMEL HAK VE HÜRRİYETLERİN SINIRLANDIRILMASI KORUNMASI 2. Anayasal Ödevler Anayasamız temel hak ve hürriyetlerin korunması.1. kamu hizmetlerine girme hakkına sahiptir. (AY. (AY. Mad. Mad. kültür ve tabiat varlıklarının ve değerlerinin korunmasını sağlar. seçme. kullanılabilmesi imkânlarının hazırlanması bakımlarından Devlete çeşitli ödevler yüklemiştir. “katılma hakları” ya da “Aktif statü hakları” denilmektedir. (AY. seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakları Vatandaşlar. Devlet. Vergi Vatandaşların devletten beklediği hizmetler ve devletin kendiliğinden yapması gereken pek çok görev ve sorumlulukları vardır. • Kamu hizmetlerine girme hakkı Her Türk. 71) • Dilekçe hakkı Vatandaşlar ve karşılıkllık esası gözetilmek kaydıyla Türkiye’de ikamet eden yabancılar. partilere girme ve partilerden çıkma Vatandaşlar siyasi parti kurma ve usulüne göre partilere girme ve partilerden ayrılma hakkına sahiptir. Hizmete alınmada. Katılma haklarından devlete vatandaşlık bağı ile bağlı olan kişiler yararlanmaktadır. görevin gerektirdiği niteliklerden başka hiçbir ayrım gözetilemez. tarih.olunması için gereken tedbirleri alır (AY. Anayasamızda Siyasal Haklar bölümünde ele alınan katılma haklarının ( aktif statü hakları) neler olduğunu inceleyelim: • Türk vatandaşlığı Türk Devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türk’tür.3.1. çeşitli gelir kaynaklarına ihtiyacı vardır. Türk vatandaşlarına düşen görev bu ödevlerini gereği gibi ve zamanında yerine getirmektir. Anayasa ile belirlenen görevlerini.

“ Herkes. 2. vatan için ölmeye hazır olan Türk gençleri ile kurulur. hürriyetlerden yararlanmasını sağlar. Vergi ödevi. Oy kullanma. Mad.1. Bu ülkenin bir bireyi olarak seçim dönemlerinde kendi görüşümüzü ortaya koymak amacıyla oy kullanırız. kanunda gösterilen şartlara uygun olarak. yurt dışında bulunan Türk vatandaşlarının oy hakkını kullanabilmeleri amacıyla kanun tarafından uygulanabilir tedbirlerin belirleneceği de ifade edilerek oy kullanma şartlarının düzenlenmesinde gösterilen titizlik ortaya konulmuştur.1. 73 ). vergi borcunu gerektiği gibi ödememek de dürüstlüğe uymayan. taksirli suçlardan hüküm giyenler hariç ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlüler şeklinde belirtilmektedir. kişinin anayasada ve kanunlarda tanınan haklardan. Vatandaşlar anayasa ve kanunlara saygılı olmak. Buna karşılık. Ordular. Oy kullanma hakkını terk eden vatandaşlara çeşitli yaptırımlar uygulanır. anayasanın ve kanunların belirttiği görevleri yerine getirmekle yükümlü kılar. 2. Türklerin yüzyıllar boyunca en büyük fedakârlık ve bağlılıkla yerine getirmeyi bir vatan borcu olarak benimsediği askerlik hizmetidir. genel oy. seçimler ve halk oylaması serbest. 72 ). 73 ). maddesi “Vatandaşlar. Bu hizmet genel anlamda. Ayrıca Anayasamızda. tek dereceli. millî amaçların gerçekleştirilebilmesi bakımından büyük önem taşır. on sekiz yaşını dolduran her Türk vatandaşının seçme ve halkoylamasına katılma haklarına sahip olduğu belirtilmektedir. Anayasamızda oy kullanamayacak kişiler. geliştirmesi. gizli.2. Mar. Her vatandaşın kanunla belirtilmiş vergi borcunu. gerek barışta ve gerekse savaşta var olması gereken kuvvet. şüphesiz ordudur. silah altında bulunan er ve erbaşlar ile askeri öğrenciler. Yeni Anayasamızda askerlik hizmetine “vatan hizmeti” denilmiştir (AY. koruması beklenir. Başkalarına olan özel borçların yerine getirilmemesi nasıl ki dürüstlükle bağdaşmayan bir davranış ise. resim.4. Vatandaşın millî birliği benimsemesi. değiştirilir veya kaldırılır” (AY. Türk devletine ve milletine karşı olan görevlerini yerine getirmekte ağır kusur işlediğini bilmelidir. Anayasamıza göre oy kullanma hakkı kanunla düzenlenir.Mad. Oy Kullanma Oy kullanma siyasal haklar içinde yer alan bir vatandaşlık hakkı ve ödevidir.72). Anayasamızın 67.katılmasıdır.1. kanunun belirttiği koşullara sahip olan her Türk vatandaşının yerine getirmesi gereken bir hak ve ödev olup. yerine getirilmesi.vatan hizmetinin silahlı kuvvetlerde veya kamu kesiminde görev yaparak yerine getirileceği belirtilmiştir. seçilme ve bağımsız olarak veya bir siyasi parti içinde siyasi faaliyette bulunma ve halk oylamasına katılma hakkına sahiptir” diyerek oy kullanma hakkına işaret etmektedir. temel vatandaşlık görevlerinden biri olarak Anayasamızda belirtilmiştir. Vatan savunması için. vergi ödemekle yükümlüdür” denilmektedir ( AY. Anayasamızda. Belediye hizmetlerinin yürütülmesi. anayasa ve kanunlar vatandaşı. mali gücüne göre. açık sayım ve döküm esaslarına göre yargı yönetim ve denetimi altında yapılır. Mad. Yasalara Uyma Türkiye Cumhuriyetine vatandaşlık bağı ile bağlı olmak. Vergi vermekten kaçınan vatandaş. Anayasamızda. kamu giderlerini karşılamak üzere. öteki vatandaşların haklarının çiğnenmesine yol açan bir harekettir. kamu hizmetlerini aksatabilecek bir harekette bulunduğunu. “Vergi. seçme. eşit. oy kullanmanın terk edilmesi vatandaşlık ödevinin yerine getirilmemesi demektir. harç ve benzeri malî yükümlülükler kanunla konulur. eksiksiz ve zamanında ödemesi devletin yükümlü olduğu çeşitli kamu hizmetlerinin gerektiği gibi. Bunlar vatandaşlık görevlerinin başında gelir. Vatan Hizmeti “Vatan hizmeti her Türkün hakkı ve ödevidir”(AY. Türk gençliği geçmişte olduğu gibi günümüzde de bu şerefli görevi yerine getirirken canını bile seve seve vermekten asla çekinmemektedir. Anayasamıza göre. toplum düzenini . 2. bütün eylem ve düşünceleriyle desteklemesi.

insanın kendi serbest iradesiyle yapacağı seçimi ve vereceği karara göre. Görüldüğü üzere. 1992 ). Kişisel Hürriyetin Önemi ve Kutsallığı Kişisel hürriyet. Devlet Kitapları. “özlerine dokunulmaksızın” anayasanın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı olarak ve ancak kanunla sınırlanabileceği ve sınırlamaların anayasanın özüne ve ruhuna. Dolayısıyla. Toplum içinde kişisel hürriyetin bir ölçüde sınırlanması zorunludur. genel asayişin. 2. Anayasada 2001 yılında yapılan değişiklikle. hem de kişiler için değerli ve kutsaldır. Anayasamızın 13. Temel hak ve özgürlükler. yasalara uyma gibi birtakım yükümlülükleri de beraberinde getirmektedir. temel hak ve hürriyetlerin ancak yasa ile sınırlanabileceği kuralını getirmiştir. duyguları ile barış içinde huzurlu bir hayat isteme hakkı. Bu konudaki en akılcı yol kişisel hürriyetlerin kanunun uygun gördüğü durumlarda ve kanunla kısıtlanmasıdır. genel ahlâkın ve genel sağlığın korunması amacıyla yapılacağı belirtilmiştir. Kamu iyiliği amacıyla hürriyetlerin bir kısmından vazgeçilebilir. Anayasamızda Temel Hak ve Hürriyetlerin Sınırlandırılması Anayasamız.2. 2001 yılında yeniden Anayasamızda yer almıştır. Temel Hak ve Hürriyetlerin Korunması . Gültekin Ticaret Liseleri İçin Hukuk. demokratik toplum düzeninin ve laik Cumhuriyetin gereklerine ve ölçülülük ilkesine aykırı olamayacağı belirtilmiştir.1. 2. Türk vatandaşları birbirlerinin hak ve hürriyetlerine kesin saygı göstermekle. Vatandaşlar kişisel hürriyetlerini kullanırken devlet gücünü zayıf düşürmemeye özen ve dikkat göstermelidirler. Çünkü güçsüz bir devlet kargaşaya neden olacağından dolayı kişisel hürriyetlerin daha fazla zarar görmesine neden olabilir. sınırsız bir hürriyet değildir (YAZGAN. Kişisel hürriyetler hem toplum için. Anayasada açıklık olan hallerde ve Anayasanın öngördüğü ölçüde sınırlandırılabilir. Hürriyetler kanunla sınırlanabilir. Yine. Yani kişilerin hürriyeti devletin güvencesi altındadır. maddesi ile genel ve özel iki türlü sınırlama öngörülmüştür. genel ve özel sınırlamalar kaldırılmış ve temel hak ve hürriyetlerin. keyfi olarak sınırlanmamalıdır. kendilerinin hak ve hürriyetlerine kesin saygı gösterilmesini ve karşılıklı sevgi. kamu yararının.ve kişiler arası ilişkileri düzenleyen bütün hukuk kurallarına uymakla yükümlüdür. kamu düzeninin. nimet ve külfetlerde ortaktırlar. askere gitme.2. 2. beklenemez. vatandaşlar millî birliğe karşı hak ve görevlerde. Anayasanın başlangıç bölümünde. Anayasanın sözüne ve ruhuna uygun olarak yapılacağı ifade edilmektedir. Bu ülkenin evlatları olarak bize düşen görevleri gereği gibi yerine getirebilirsek.2. 1961 Anayasasında yer almış olan temel hak ve hürriyetlerin sınırlandırılmasının hakkın “özüne dokunulmadan” yapılması kuralı. Genel sınırlama sebepleri. Zira her nimetin bir külfeti vardır.3. Özel sınırlamanın ise anayasanın ilgili maddelerinde öngörülen özel sebeplerle. Cumhuriyetin. vergi verme. Kişisel hürriyete devlet faaliyetini zayıflatacak derecede genişlik tanınamaz. Temel hak ve hürriyetlerin. Kişisel hakların kullanılmasını sağlayacak ortamı oluşturmak ve sürdürmek devletin görevidir. birbirlerinin barış içinde huzurlu bir hayat sürmesini bozacak davranışlardan kaçınmakla yükümlü kılınmışlardır. Temel Hak ve Hürriyetlerin Sınırlandırılması 2. Devletin zayıf düşmesi kişinin temel hak ve hürriyetlerinin korunmasını da tehlikeye düşürecektir. hiçbir engel ve sınır tanımaksızın hareket edebilme imkânı olarak tanımlanabilirse de toplum içinde yaşayan ve yaşamak zorunluluğunda olan insanın en geniş anlamdaki bu tür kişisel hürriyete sahip olması düşünülemez. Atatürk’e göre de medeni toplumlarda sözü edilen hürriyet. kardeşlik. Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünün millî egemenliğin. Anayasamızın başlangıç kısmında belirtildiği üzere. milli güvenliğin. Türk vatandaşlığının bize getireceği hakları da güvence altına almış oluruz.2. bütün vatandaşlar için bir hak olarak tanınmıştır. İstanbul. Türk vatandaşı olmak bizlere sadece birtakım haklar getirmekle kalmıyor aynı zamanda oy verme.

kişilere dilek ve şikâyetlerini yetkili makamlara ve meclise yapabilme yolunu getirmiştir ( AY. . Anayasamızda Temel Hak ve Hürriyetlerin Korunması Anayasamızda temel hak ve hürriyetlerin korunmasına ilişkin kurallar şu şekilde sıralanabilir: • Anayasa. ‘‘Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’’dir. katılan devletlere hukuki yükümlülükler getirmesine. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine bireysel olarak ya da devlet başvurusu yoluyla başvurulabilir. 38 ). gayriinsani veya küçültücü muameleye ve cezaya karşı sözleşme”. Mad. bağlayıcı olmasına dikkat edilmiştir. “ her türlü ırk ayrımının ortadan kaldırılmasına ilişkin uluslararası sözleşme” şeklinde sıralayabiliriz. Toplumsal ilerleme ve daha iyi yaşam standartlarını gerçekleştirme temel hedef olarak benimsenmiştir. Mad. Sözleşme hukukî açıdan bağlayıcıdır. Bu sözleşme ile kişiler.2. 2. UluslarArası Düzeyde Temel Hak ve Hürriyetlerin Korunması • Evrensel Düzeyde Temel Hak ve Hürriyetlerin Korunması İnsan haklarını evrensel düzeyde koruyan uluslararası antlaşmaların ilki 26.2. İnsan haklarının değişik yönlerine ilişkin başka bildiri ve sözleşmeler de imzalanmıştır. Diğer Sözleşme ise Sosyal ve ekonomik hakları içeren “Ekonomik. • Bölgesel Düzeyde Temel Hak ve Hürriyetlerin Korunması ‘‘Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’’ Avrupa Konseyi üyelerince 1950’de kabul edilmiştir. “işkenceye ve diğer zalimane. • Temel hak ve hürriyetlerin korunmasında önemli olan hususlardan biri de suç ve cezaların yasallığı ( Kanunda suç olarak tanımlanmayan bir fiilin suç sayılamayacağı ve kanunca belirlenmeyen bir cezanın verilemeyeceği ). Sözleşmede Kişi hakları ile Siyasal haklara yer verilmiş. 1966’da kabul edilen iki antlaşma bağlayıcı niteliktedir. Katılan devletlerin tek yükümlülüğü. sözleşmedeki hakların uygulamada sağlanıp sağlanmadığı etkili bir yargı denetimine tabi tutulmaktadır. Bildiride. diğer yandan da aynı sonucu doğuran “yargı yetkisine” sahip “olağanüstü merciler” kurulamayacağını öngörmüştür ( AY. Bu antlaşmada. Sözleşmenin yargı organı. Sosyal ve Kültürel Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme”dir. dilekçe hakkı tanıyarak. 6. kurallardır ( AY. 12. Mad. 37 ).1. hak arama hürriyeti adı altında. ceza sorumluluğunun kişiselliği (Cezayı ancak suç oluşturan fiili işleyen kişi çeker ) vb. herkese yargı yerleri önünde davacı ve davalı olarak iddia ve savunmada bulunma hakkını tanımıştır (AY. İnsan hakları alanındaki gelişmeye uygun olarak hem klasik haklara ( kişisel ve siyasal haklar ) hem de Sosyal ve ekonomik haklara geniş ölçüde yer verilmiştir. Türkiye her iki sözleşmeyi de 2000 yılında imzalamıştır. Klasik hakları ve Temel hürriyetleri kapsayan ve bunları daha etraflı bir şekilde düzenleyen “ Kişisel ve Siyasal Haklara İlişkin Uluslar Arası Sözleşme”dir. taraf devletin vatandaşı olup olmadıklarına bakılmaksızın. 1945 tarihli ‘‘Birleşmiş Milletler Antlaşması’’dır. insan haklarına ve temel hürriyetlerine inanç. Sözleşme kapsamı ve öngördüğü koruma mekanizması açısından özel bir önem taşımaktadır. “soykırım suçunun önlenmesine ve cezalandırılmasına ilişkin sözleşme”. Daha sonra insan hakları alanında kabul edilen antlaşmaların. Sözleşmede yer alan bir hakkın ihlal edildiğini ve bunun mağdurları olduklarını ileri sürerek ilgili devleti şikâyet edebileceklerdir. saygı ve bağlılık açıklanmıştır. “kadınlara karşı her türlü ayrımcılığın ortadan kaldırılmasına ilişkin sözleşme”. Fakat bu bildiri taraf olan ülkelere hiçbir hukuki yükümlülük getirmemiştir. Türkiye sözleşmeyi 1954’te onaylamıştır.3. suçsuzluk varsayımı ( Bir kişinin suçu ispat oluncaya kadar suçsuz olarak kabul edilir ).3. Sosyal ve ekonomik haklara ise yer verilmemiştir. • Anayasa. 1948’de kabul edilmiştir. ‘‘İnsan Hakları Evrensel Bildirisi’’ 10. bir yandan hiç kimsenin “tâbi olduğu mahkemeden” başka bir merci önüne çıkarılmayacağını. Bunlardan ilki. kendi ülkelerinde aldıkları tedbirleri ve bu alanda kaydedilen gelişmeleri ekonomik ve sosyal konseye bildirmektir. Birleşmiş Milletler bünyesinde. 36 ). Bunları. “çocuk hakları sözleşmesi”. 74 ). • Anayasa. Mad.

. insan haklarına ve temel özgürlüklere saygı gösterilmesini. sosyal ve kültürel haklar. 2000 yılında Nice Zirvesinde kabul edilen şartta. Sözleşme 1978‘de yürürlüğe girmiştir. Bölgesel nitelik taşıyan diğer bir sözleşme ise ‘‘Amerika İnsan Hakları Sözleşmesi’’dir. Avrupa güvenliğinin ve iş birliğinin sağlanması sürecindeki ortak ilkeler arasında kabul etmektedir. 1981 yılında ise ‘‘Afrika İnsan ve Halklar Hakları Şartı’’ kabul edilmiştir. ekonomik. Bireysel ve devlet başvurusu yapılabilir. barış ve kalkınma gibi haklara yer veren. Ekonomik ve sosyal haklara da yer verilmiştir. 1975’te Helsinki’de “Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansı (AGİK) Sonuç Belgesi’’nin imzalanmasıdır. kıtanın tarihsel ve sosyolojik özellikleri çerçevesinde. Bu konuda gerekli çabayı göstereceklerini ve uluslararası sözleşmelerdeki yükümlülükleri yerine getireceklerini vurgulamaktadırlar. Sözleşmede klasik haklarla( Kişisel ve Siyasal Haklar ) birlikte.Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi bölgesel nitelikli olmakla birlikte etkisi açısından bakıldığında bu boyutu aşmaktadır. “İnsan Hakları Komisyonu” ve yargı organı olarak ise kesin karar verme yetkisine sahip olan “İnsan Hakları Mahkemesi” bulunmaktadır. Taraf devletler. İnsan haklarına saygı gösterilmesini sağlamaya yönelik bir başka önemli adım ise. İnsan haklarının bölgesel düzeyde korunması amacıyla gerçekleştirilen bir başka girişim ‘‘Avrupa Birliği Temel Haklar Şartı’’dır. kişisel haklar. Afrika şartı. birey yerine grup üstünlüğünü esas alan bir metindir. dayanışma hakları ve vatandaşlık hakları düzenlenmektedir.

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->