l|Ykî K0( ANKARA û0Kî|| û|N( ûSTANBUL

-
ßasbakan 1ayyip lrdogan’in, “ßicak konigo
dayandi, Ranazan sonrasi nilal olacak.” soz-
lori, ‘1oror orgulunun olralindaki conbor daraliyor’
soklindo yorunlandi. Slralojisllor, yoni donondo
lororlonucadolododahaaklilkonunagocilocogino
dikkal cokiyor. 1urkiyo’nin alligi donokralik adin-
lara lKK’nin saldirilarla karsilik vordigini halirlalan
uznanlar,silahlinucadoloyokarsisilahkullanilna-
sinindovlolinonnosruhakkioldugunuvurguluyor.
AskorislralojislMosulLlkor’ogoro,hukunollKK’yi
yalnizcadonokralikzonindocozonoyocoginianla-
di.ßundansonralorororgulunalivosilahlikiskaca
alinacak.Llkor,“Yinodonokralikgolisnolordovan
odocoklir ancak arlik 1urkiyo, lororlo nucadolodo
dorlbirkoldansaldiracaklir.”diyor.-Þ0|lIlKk I4
-
Dunya nodyasinin onundo Hana’dan cokilon
Suriyo ordusunun ulkonin baska sohirlorindoki
oporasyonlari iso durnak bilniyor. lazar gunu laz-
kiyo’yosaldiranordu,dundoHunus’ukusalli.1ank-
lar osligindo sohrin konar nahallolorindon Houla’ya
giron askorlor, baska sohirlordo yapliklari gibi hon
alosolnoyohondonuhalilisinlorigozallinaalnaya
basladi. Suriyo lanklari daha onco do Doyr ol-Zor vo
Hana’yagiriponlarcainsanioldurnusvobuikisohri
haraboyocovirnisli.DisislorißakaniAhnolDavulog-
luda,ßossarlsodiloyapliklarigorusnoninardindan
Suriyo’dobaziolunlugolisnoloringorcoklosliginibo-
lirlli.Ancakcunagunundonilibaronoporasyonlarin
yonidonbasladiginadikkalcokli.-0|;Hk8|k||kII
-
Ankara,sivilkalliangorcokloslironSuriyoyo-
nolininibirkozdahauyardi.Cocliginizhalla
$an’agidorokSuriyoDovlolßaskanißossarlsodilo
6,5saalgorusonDisislorißakaniAhnolDavuloglu,
“lgoroporasyonlardurnazsabundansonrabusuroc
uzorindo alilacak adinlar konusunda konusulacak
birsoydokalnaz.”dodi.lorsonboaksanindanbu
yanaSuriyoyonolinininoporasyonlariyogunlaslir-
diginadikkalcokonDavuloglu,$anilohorduzoydo
lonaslabulunduklarinivooporasyonlarindurdurul-
nasiniislodiklorinibildirdi.Davuloglu,“Sagliklibir
sokildobirsurocinislonosiicinhorsoydononcoakan
kanindurnasilazin.”diyokonuslu.kNKkkk ZAMAN
Zaman Okur Hattý: 444 8 555
05
Terör timleri, Ilgaz’da
eÿitilecek
|º||º0te||.|e|.|||m
|e||.|.t||||||.||r|||¸.t
|.¸|’r!.;.(.:.|.|e||
|º(|e||.|e|.||..|.t||r||
|.||.e(|º|e¸|||m|.|.:.|.
03
G
ü
n
d
e
m
G
ü
n
d
e
m
Afrika’yê görünce vicdan
krizi geçiriyorsunuz
||mºe\º|m||e|re¸|||e'|!.r’.
¸|!erº.r.|,||e;|.r|.|.:..|.|,|
|.,||¸|m.rt.|.;|||º|;ºr’..r|.|||.
“|.;.|.|.||,|m!e¸|,||.0|.!.º|
m.|.|.|||r|te||,.|ºº|m.|¸|||.”
|.||m!er|.|.r||’;..|.||eme;|
|er;^re||;º||m.º^t|r||eºe||m
.
,|
|.


dI||N|||.||'||||N’|N,|||'|N|\0|d|||||
0aºatc¿|a:0peras]cr
4aræatsakcrasacak
||rse]ka|æat
-
ßalyozdarboplaninindovanini
icoronbolgolorloilgiliikincidava
dun basladi. Òrg. ßilgin ßalanli’yla
birliklo 28 sanigin yargilandigi da-
vada lrgonokon suroci boyunca ilk
koz bir nuvazzal orgonoral hakin
karsisinacikli.ßalanli’ninonkisaza-
nanda sonuclandirilnasini islodigi
davayi yavaslalna adini iso roddi-
hakin lalobindo bulunan avukalla-
rindangoldi.ßalanli’ninnahkonoyo
yonoliklohdilicoriklisavunnasisira-
sindasalondaislikcalinnasiuzorino
larlisnayasandi.Hakininnudahalo
olligi ßalanli, “Sozunu kosnoyin.”
doyinconahkonobaskanisorlcikli:
“ßurayi bon yonoliyorun, kosorin.”
-8U;kk|k0k|, ûUN0|MI1
|t|kkara|ararìI¿àr4er|a
]ara|rce|e4|¿||e|¿e|er4e|at·
|c||e4eras]cra’rar||rkarar
a|æas||(|r]eter||c|æa4|.|e!e
|.º;ºr|.,|.r||;!|r|.|..!|||||
|.|.|.e|e:e|!e||||e|eº.||(º|m.
!|||.||r||e||||e|e|.|!!|.r.me;|
|e||e;e:e||e||r|º^;|e!|.'||eºº
||,|||m.º||.(º.m|r!.lI’º||||||
||º|m.||te|e'`||,|r|r!|º|(||r
||||||r.ºe.|e!||!|¸|r|.,|||.!|.
Bakan Çelik: Yeni ana-
yasaya engel olan, ba-
rajçn altçnda kalçr.-Iä
‘Ramazan, gece ibadet-
leri, dua ve Allah’a ýükür
için en güzel fçrsat.’-ì6
Bursaspor’un efsane
ismi Nejat Biyediç, Mos-
tar’da vefat etti.-ì9
I6 kĀUîI0î ì0II îk|| WWW.I|||N.´0|.!| ä0 Kr
lss|t||kcrar|ar|kr|tcrces|re4cr4à:Yàt4e9,4
Türkiye ûstatistik Kurumu’nun aççkladçþç verilere göre, nisan-mayçs-haziran döneminde iýsizlik oranç, geçen yçla göre 1,6 puan düýüýle yüzde 9,4 olarak gerçekleýti. Böylece iýsizlik,
Haziran 2008’den (küresel kriz öncesi) bu yana en düýük seviyeye gerilemiý oldu. Mayçs ayçnda iýsiz sayçsç nisana göre 87 bin kiýi azalarak 2 milyon 550 bine düýtü. ûstihdam edilen-
lerin sayçsç ise yaklaýçk 1,4 milyon arttç. Oranlar iý dünyasçnda sevinçle karýçlançrken, Sanayi Bakanç Nihat Ergün, iýsiz sayçsçnçn önümüzdeki dönemlerde daha da azalacaþçnç söyledi.
Ergün, iýsizliþin yüzde 5’in altçna inmesi gerektiþini vurguladç. Merkez Bankasç Baýkanç Erdem Baýçç ise geliýmenin mevsimsel tarafçnçn bulunduþuna iýaret etti. -|K0N0Ml 09
F
O
T
O
ü
R
A
F
: Z
A
M
A
N
, B
A
H
A
R
M
A
N
D
A
N
Iercràretraf|r4ak|
(eæ|er4ara||]cr
;|æ4|4eHaæas
|cæ|ar4|æar
a|t|r4a
î|kKkNîkĀ|kMûSTANBUL
-
1urkiyo lulbol lodorasyonu
ßaskaniMohnolAliAydinlar,
larihikarariaciklanakicindunsaal
17.45 sularinda basinin karsisina
gocli.$ikosoruslurnasiylailgiliya-
sayivoloknikbilgiloridolaylibirso-
kildosiraladiklansonra,“ßusuroc-
lobirhukunvoronoyiz.”dodi.Ay-
dinlar, nodon bir karar alanadikla-
riniisoyino,“llinizdoyolorlibolgo
yok.” gorokcosino dayandirdi. llik
kurulunun21gundonbuyanainco-
lodigi bolgolorin vo kondilorino su-
nulanyuzsaylayiasanraporunso-
nuldolilloricornodiginibolirlli.
Soruslurnanin gizli olarak yu-
rululdugunun allini cizon lodoras-
yonßaskani,“Adilbirkararalabilno-
nizicinoksikbazidolillorindoolini-
zo ulasnasi gorokiyor.” diyorok lopu
yargiya alli. “Soruslurnanin lara-
linizdan saglikli bicindo yapilnasi
icin gizlilik kararinin kaldirilnasi go-
roknoklodir.ßununicindoiddianano
boklonocoklir.”iladolorinikullandi.ld-
diananonin aciklannasinin ardindan
isolundolillorinollorinoulasacagini,
boyloco suclanan kisilorin savunnasi
alinarakkararvorilocoginisoylodi.
Aydinlar,dahasonra17’siluluklu
olnakuzorosikosoruslurnasindaadi
gocon52kisininlodbirliolarak‘Disip-
lin Kurulu’na sovk odildigini kaydolli
vobukisilorinisinloriniloklokoku-
du.ßasinloplanlisininsonundagazo-
locilorinsorularinicovaplayanAydin-
lar,LllA’ninkondilorinovokuluplo-
ro horhangi bir yaplirininin soz ko-
nusuolnayacaginisavundu.-îÞ0k10
F
O
T
O
ü
R
A
F
: Z
A
M
A
N
, M
A
H
M
U
T
B
U
R
A
K
B
Ü
R
K
Ü
K
Federasyon topu
yargéya atté
F
O
T
O
ü
R
A
F
L
A
R
: E
P
A
üehidi, devletin zirvesi uþurladç-04
H6N;6 I6H6G>B/ HĀC6C I6ü<:IĀG:C
GÜNDEM 02
I6 kĀUîI0î ì0II îk||ZAMAN
Yer a|t|r4a
4àr]aeº|re
¿|r4||er
{þi\eZ`c\i#
ÿjkXeYlcÊl
d•q\c\i[\
þi\e\Z\b
Ankara'nin Nallihan ilco-
sino bagli Çayirhan bol-
dosindoki nadon ocagin-
da calisan Nugnan Do-
roci ilo osi Didar Çoban-
bas yorin 90 nolro allin-
da dunyaovino girdi. Çil-
lin nikahi icin saallor on-
cosindo nadon ocaginda
hunnali bir calisna ya-
pildi. Danadin is arka-
daslari, nikahin kiyilaca-
gi nadon ocagini adola
dugun salonuna covirdi.
Nikahin kiyilacagi alani
isiklandiran nadoncilor,
dokor olarak da is naki-
nolorini kullandi. Colin
arabasini suslonoyi ih-
nal olnoyon nadonci-
lor, nikah sirasinda ßura-
da basladi burada bilno-
si dilogiylo' yazili pankarl
acli. Danal Nugnan Do-
roci, ßizin icin yorin alli
uslu hop ayni. Çunku bu-
rasi bizin oviniz. lnsan-
lar nadonlorini hop kor-
kulucu olaylarla halirli-
yor. Ana ulkonizdo boy-
lo guvonli nullu olaylara
sahil olan nadonloriniz
do var. ßiz bugun bunu
kanilladik.¨ diyor. Colin
Didar Çobanbas iso Çok
nulluyun. ßizin icin ilo-
rido cocuklariniza anla-
lacaginiz ilginc bir ani
oldu.¨ diyo konuslu. M|H·
M|I 0IûkN6C@6G6!8û=6C
-
lslanbul'un larihi dogorlorini on iyi yansilan nuzo-
lor, ilkogrolin okullarinda nulrodala dors olarak gi-
riyor. lslanbul ll Milli lgilin Mudurlugu, bu yil ilkogrolin
nulrodalina nuzo yoluyla ogilin' olkinligi koyuyor. ßu
ogilinlo ogroncilorin lslanbul'un larihi dokusunu daha
iyi kavranasi saglanacak. lslanbul'da bulunan nuzolor-
don ogroncilorin yolorinco laydalananadigini ilado odon
lslanbul ll Milli lgilin Mudur Yardincisi $oralollin 1u-
ran, projoylo cocuklarin bir kapidan girip digorindon cik-
liklari bir gozi yapnalarinin onuno gococoklorini bolirli-
yor. lrojo kapsaninda ogrolnonloro nuzolorlo ilgili ha-
zirlannis dokunanlar vorilocok. Ögrolnonlorin randovu
aldigi nuzo gorovlilori ogroncilorin dorsi icin hazirlik ya-
pip bokloyocok. Lcrolsiz olarak ayda bir nuzoloro gidocok
olan ogroncilor, larihi objolorlo ic ico nuzodo on az 2-3
saal gocirocok. Kondi soviyo vo ilgi alanina uygun daha
onco yapligi hazirliklarla nuzodo rosin, lologral, yazi gibi
naloryallorlo bilgilorini pokislirocok. kY;| I0îUNûHI6C7JA
N
=FKFüI8=1 Q8D8E# 98?8I D8E;8E
>|E;<D '*
I6 kĀUîI0î ì0II îk|| Q8D8E
PXi[êdcXi(.)d`cpfeXlcXþkê
S
Sonali vo aclik lohlikosi yasa-
yan digor Alrika ulkolori icin
duzonlonon yardin kanpanya-
si kapsaninda 171 nilyon 500 bin
lira loplandigi bildirildi. ßasbakan-
lik ßasin Morkozi'nin inlornol silo-
sindoki Sonali Yardin Kanpan-
yasi' duyurusunda, ßasbakan Ro-
cop 1ayyip lrdogan'in Sonali vo
acligin poncosindoki digor Alri-
ka ulkolorino yardin kanpanya-
si baslalilnasina iliskin yayinladi-
gi gonolgoyo yor vorildi. Kanpanya
kapsaninda, dun saal 17.00 iliba-
riyla ßasbakanlik'ca 24 nilyon lira,
Diyanol lslori ßaskanligi'nca 49
nilyon lira, digor kanpanyalardan
iso 98 nilyon 500 bin lira loplandi-
gi bolirlildi. Duyuruda yardinlarin
loplanda 171 nilyon 500 bin lira
oldugu kaydodildi.
1urk halki, ic savas, kuraklik, ac-
lik vo dogal alollorlo sarsilan dunya-
nin dorl bir yanindaki ulkoloro bas-
lalligi yardin solorborlikloriylo dun-
yaya ornok oluyor. ßasla dovlol ol-
nak uzoro sivil loplun orgullorinin
duzonlodigi kanpanyalar, olunun
kol gozdigi cogralyalarda unullari
yonidon yosorliyor. Dopronlo yor-
lo bir olan Haili'yo vo sol lolakoli-
nin vurdugu lakislan'a din, dil, irk
ayrini gozolnoksizin yardina ko-
san Anadolu insaninin conorlli-
gi sindilordo acligin poncosindo-
ki Alrika'ya nolos aldiriyor. Mil-
yonlarca insanin aclikla boguslugu
Sonali'yo karadan, havadan halla
donizdon ulaslirilan bagislar, yar-
dinlarin gorunon yuzu. Ranazan'in
borokolindon do laydalanan dor-
noklor, Alrika'nin yani sira lakis-
lan, Yonon vo ßosna-Horsok'o do
norhanol koprulori' kuruyor.
Son 60 yilin on buyuk kurakligi-
ni yasayan Alrika ulkolori icin Rana-
zan ayinin basindan bu yana duzon-
lonon kanpanyalarda loplanan ba-
gislar, 171 nilyon lirayi gocli. ßolodi-
yosindon dornogino kadar loplunun
honon hor kosini az cok donodon il-
lar sovincino uzak konsularini da or-
lak odiyor. Son olarak Ankara ßuyuk-
sohir ßolodiyosi, loplan 3 bin 925 ko-
lidon olusan 106 lonluk gida yardini-
ni Diyanol araciligiyla Sonali'yo gon-
doriyor. llk parlisi bin 260 kolidon
olusan 34 lon gida pakoli, lsonboga
Havaalani'ndan kargo ucagiyla yola
cikli. HkîkN 80IKUkI 6C@6G68û=6C
H6N;6 I6H6G>B/DCJGJBJIAJ
S
Saglik ßakanligi, aclik yuzundon
son 6 ayda 30 bin cocugun haya-
lini kaybolligi Alrika'da sahra haslano-
lori kurna calisnalarina hiz vordi. ßu
kapsanda, Sonali'yo acilacak ilk sahra
haslanosinin, 20 saglik porsonoli ilo bir-
liklo yarin yola cikacagi bolirlildi.
Sonali'yo yardin corcovosindo
bakanlik laralindan ilk olapla 10 lon
ilac vo libbi nalzononin lonin odi-
lorok bolgoyo gondorildigini ilado
odon 1onol Saglik Hiznollori Conol
Muduru Soracoddin Çon'un vordigi
bilgiyo goro ihliyac lospili vo haslano
kurulacak yorlori bolirlonok anaciyla
bolgoyo bir gonol nudur yardincisi
baskanliginda 4 kisilik hoyol gondo-
rildi. Önunuzdoki halla laaliyolo gi-
rocok haslanonin ardindan yapilacak
incolono vo dogorlondirno sonunda
kurulacak haslano sayisi bolli olacak.
llk olapla gondorilocok sahra haslano-
sindo cocuk haslaliklari, kadin dogun,
onloksiyon haslaliklari, dahiliyo uz-
nani vo bir pralisyon hokin buluna-
cak. Ayrica laboraluvar, ronlgon, cov-
ro sagligi loknisyoni, 12 honsiro gorov
yapacak. Þ|Nkk KkMkN 6C@6G6! 8û=6C
S
ßasbakan Rocop 1ayyip lrdo-
gan'in ailosi vo bakanlarla
Sonali'yo golocogini aciklanasinin ar-
dindan baskonl Mogadisu'da hazirlik-
lar basladi. 1urkiyo'don golon hoyollorin
konuk odildigi Cunhurbaskanligi'nda
lrdogan'i agirlanak uzoro onarin ca-
lisnalari yapiliyor. ßu corcovodo calis-
na izlorinin oldugu binalardaki kursun
doliklori kapalildi, ic vo dis copholor bo-
yandi. Minar vo nuhondislordon olusan
bir okip, Cunhurbaskanligi nisahrhano-
sindo incolono yapli. 1urkiyo'don golon
hoyolloro oslik odon Sonali'nin lslan-
bul lahri Konsolosu Yardincisi Huso-
yin Muhannod, ßasbakan insallah bu-
raya golirso hon Sonali halki nullu ola-
cak hon do larihi bir ziyarol olacak. ls-
kidon buraya golon yoklu.¨ diyo konus-
lu. Cunhurbaskanligi ozol guvonlik go-
rovlisi Hasan Abdullah da, lrdogan, 20
yildir suron ic savaslan sonra buraya go-
lon ilk Muslunan basbakan olacak. Çok
nulluyuz.¨ iladolorini kullandi. ßu arada
1urk Kizilayi Conol Muduru Önor 1as-
li, 2 bin cadirdan olusacak 12 bin kisilik
cadirkonl projolori icin kondilorino ok-
yanus kiyisinda cok guzol bir yor lahsis
odildigini bolirlli. 1asli, lrdogan'in ziya-
rolino kadar ucaklarla golon 250 cadir-
la cadirkonlin ilk bolununu acilisa hazir
halo golirocoklorini kaydolli. î0Mk|l 66
IW^hWĔ^WijWd[i_ĔoebWĔ‚èaèoehĔ
IecWb_ÉZ[Ĕ;hZeĐWdĔ^[o[YWdè
7\h_aWÉZWa_ĔW‚bèĐèĔ]h”dY[Ĕ
ē_a~o[jĔ[jc[o_ĔXèhWajèc
S
Kinso Yok nu Dornogi ilo bir-
liklo ic savas, aclik vo olunun kol
gozdigi Sudan'a gidon sanalci Royhan
Karaca, Alrika'yi gorunco hayala baki-
sinin dogisligini soyluyor. Òrada bu-
lunnak kalbinizo bicak soknak gibi.¨
diyon sanalci, yasanan insanlik drani-
nin okranlarda vo gazolo saylalarinda
gorunondon cok daha vahin oldugunu
vurguluyor: 1urkiyo'do, Alrikalilarin
gorunlulorino bakarkon on lazla ah
yavrun' donilip gociliyor. Òrada iso co-
cuklara dokunuyorsunuz vo ollorinizo
koniklori goliyor. llaslik gibi olnus o
boboklor. Kucaginiza aldiginizda vic-
dan krizi gociriyorsunuz.¨
Aksiyon dorgisino konusan Royhan
Karaca, bu gibi hayir islorindo sanalci
kaprisinin gocorli olnadiginin allini ci-
ziyor. Horkosin lananon bir gonullu
gibi calisnasi gorokligini vurgulayan
Karaca, Òraya gidon sanalcinin, onu
yonon, oraya gilnon, bunlar bana
yaklasnaz' dono luksu yok. Darlur'da
kaldiginiz Kinso Yok nu ovindo yo-
nok yaplin. Cidonlor bunlari gozo al-
nali.¨ dodi. Sanalci, yolculugun roklan
olarak algilannasindan korkanlara da
su yorunu yapiyor: Roklan olsa bilo
bunun dunyanin on hayirli roklani ol-
dugunu vo o roklanla ac cocuklarin ka-
rinlarinin doydugunu unulnasinlar.¨
lskidon cok aglayan insanlardan hos-
lannadigini ancak Darlur'dan sonra
surokli agladigini anlalan Karaca, Òra-
da uzun bakisli cocuklari gorunco cok
dogislin. lskidon cok sikayol odon bir
insandin. Arlik asla olniyorun. lnsan-
larin silkinip kondino golnolori lazin.¨
iladolorini kullaniyor. lîIkN8U| O6B6C
ke]|ar Karaca, 0arfar'ar ar4|r4ar K|æse Yck æa ||e îcæa|| ºe Ker]a']a 4a ¿|tæe]| p|ar||]cr. |0!0Ā|||. I|||N
î0Mk|l
kNKkkk
80îNk·H|kî|K
Y|M|N
=
F
K
F
ü
I
8
=
1
:
ÿ
?
8
E
#D
<
M
C
|
K
B
8
I
8
9
L
C
L
K
=
F
K
F
ü
I
8
=
1
8
8
#Q
C
8
K
8
E
B
8
G
@
:
=
F
K
F
ü
I
8
=
1
8
8
#J
ÿ
E
8
E
P
ÿ
K
<
I
kfr|ka'4ak| 4raæa se]|rc| ka|æa]ar Iàrk|]e sa4ece îcæa||'4e 4e¿|| 0rta4c¿a ºe 8a|kar|ar4a 4a æa|ta(·
|ar|r|æ4a4|ra]et|s|]cr. |rtak4c|akc|||er, æa|tar]àt|ere, te|essàækcr4ara]cr. |0!0Ā|||. ||. |´\|!|!||
6bVYc`iÇbibmVfYça
Z`ĀY’bmVmVinVbçmcf
Yardinlar Alrika ilo sinirli dogil. Kinso
Yok nu Dornogi, aylardir siyasi calkanli-
larla sarsilan Yonon'doki yoksul halki da
unulnadi. ßaskonl Sana'da ihliyac sa-
hibi bin ailoyo kuru gida, sokor, un, hur-
na vo konsorvodon olusan gida pakollori
dagilildi. 1oplanda 40 bin dolarlik yar-
din yapildigini bolirlon dornok gonul-
lusu isadani Mohnol lrkan, Yonon'o
golnodon onco boylosi bir labloyla kar-
silasacaginizi bilniyorduk. Yapilan yar-
dinlarin gorokli ana yolorsiz oldugu-
nu anladik.¨ dodi vo 1urk halkinin daha
lazla yardin oli uzalnasini islodi.
Rahnol vo borokol ayi Ranazan'da,
1urk halkinin dosloklori ßosna-Horsok'lo
do yuzlori guldurdu. 1urkiyo'nin ßrogonz
ßaskonsoloslugu, 1992-95 yillarinda ya-
sanan savasla nagdur olan vo okononik
kriz sobobiylo zor gunlor gociron Srobro-
nilsa vo Dogu Doboy'daki ailoloro 12 lon
gida nalzonosi ulaslirdi. Anadolu insa-
ninin conorlligini sinirlar olosino lasiyan
yardinlar, lakir ßosnak halkin solralarini
sonlondirdi. îkNk, îkkkY80îNk 66
SAYFA TASARIM: SiNAN TAüGETiREN
ýEHüRLER üMSAK GÜNEý ÖĀLE üKüNDü AKýAM YATSI
lîIkN8U| 0+.`? 0ê.0I ll.lê lI.0l `0.l` `l.+`
kNKkkk 0+.lI 0'.'+ ll.00 lê.+ê l`.'+ `l.``
lIMlk 0+.+ê 0ê.l` ll.`l lI.0I `0.l' `l.+0
8Ukîk 0+.ll 0ê.0? ll.l' lI.0l `0.l0 `l.l`
|0lkN| 0+.l' 0ê.lê ll.`' lI.ll `0.`l `l.'+
K0tk||l 0+.`ê 0ê.0+ ll.l` lê.'` `0.0? `l.lI
80|U 0+.l` 0'.'I ll.0' lê.'` `0.0l `l.l0
I0NûU|0kK 0+.l' 0'.'' ll.0+ lê.'` `0.0l `l.ll
îkKkkYk 0+.`+ 0ê.0` ll.l0 lê.'I `0.0ê `l.l'
I|Klk0kĀ 0+.l+ 0ê.ll ll.`l lI.0? `0.l? `l.+?
8l||tlK 0+.`? 0ê.0' ll.l` lê.'? `0.0ê `l.l'
K|kK|kk||l 0+.l` 0ê.ll ll.`l lI.l0 `0.`0 `l.'`
Yk|0Vk 0+.`` 0ê.0I ll.l+ lI.0l `0.l0 `l.+0
0UIt| 0+.`0 0'.'` ll.0I lê.'+ `0.0l `l.ll
16 AÿUSTOS 2011 SALI, 1432 RAMAZAN 16
0cr4aræaa|æak|(|r
eº4er(|kt|,|k|¿àr4àr
|a|era||raæ|]cr
-
Ankara’da, dondurna alnak icin bakkala gi-
don 9 yasindaki Nazlican Avci, ovino donno-
di.Òlurduklarinahallodokonsulariylaboraborara-
nadik yor biraknayan Nazlican’in ailosinin ondiso-
libokloyisisuruyor.Alinanbilgilorogoro,Allindagls-
killorMahallosiSulugozSokakNunara29’dakiovin-
dononcokigunbabasiylabirliklodisaricikanNazli-
can, babasindan para alip saal 12.00 sularinda bak-
kala gilli. Daha sonra kay-
bolduguanlasilankucukkiz-
dan hava kararnasina rag-
non habor alinanadi. Ki-
zin babasi, ablasi vo konsu-
lari durunu poliso ihbar olli.
Nazlican’inbabasi$ahlsna-
il Yolcu vo ablasi Dilok Avci,
Nazlican’i kondi olurduklari
nahallodo hor yordo aradik-
larini,anabirnolicociknadi-
gini ilado olli. Durunu poli-
sodoihbarolliklorinisoyloyonablaDilokAvci,“Nor-
naldo gun boyunca ovo gidor golirdi. Karni acikligi
zanangolir,bizdonyonokislordi.larkaarkadaslari-
ninyaninagidordi.Cunboyuncaboyloovogolnodigi
olnazdi. Konsularla borabor aranadiginiz yor kal-
nadi.$uankonsularinizbilosokla.”dodi.
$upholondiklorihorhangibirkinsoolnadigini
bolirlonablaAvci,Nazlican’inkayboldugundauzo-
rindo boyaz olok vo norla siyah karisini bir olbi-
sooldugunuiladoolli.“ßirkacgunkaybolankucuk
kizlarinbaslarinanogoldiginalun.”diyorokkor-
kusunudilogolironDilokAvci,kardosininkiyalol-
lorinovoosyalarinasarilarakgozyasidoklu.Ankara
lnniyoli do, kayip bilgisini 1urkiyo’doki lun on-
niyolnorkozlorinobildirdi.Nazlican’inannovoba-
basinininannikahliolarakyasadiklari,2005yilin-
daayrildiklariogronildi.tlHkN Þk(k ANKARA
Devletin zirvesi uÿurladé
-
$irnak’in ßoylussobap ilcosin-
do yuzbasi lrdal Òkul vo or Yusul
Aklan’la birliklo sohil duson Konando
lr Ònur Karakus dun lslanbul ldirno-
kapi $ohilligi’ndo lopraga vorildi. Cona-
zo nanazina basla Cunhurbaskani Ab-
dullahCulolnakuzoroAßßakanilgo-
non ßagis, CHl Conol Sokrolori ßih-
lun 1anayligil, bazi nillolvokillori vo 1.
ÒrduKonulaniÒrg.YalcinAlananka-
lildi. $ohil Karakus’un
annosinin ayakla dur-
nakla zorlandigi goru-
lurkon, acili anno dok-
lor konlrolundo conazo
loronini lakip olli. $o-
hidinlabulununonuz-
lara alinarak lop ara-
basina lasinnasi sira-
sinda Cunhurbaskani
vo dovlol orkani da bir
suroconazoyooslikolli.
Öncoki gun $irnak’in
ßoylussobap ilcosin-
don lslanbul’a golirilon
ÒnurKarakus’uncona-
zosi dun askori haslanodon alinarak ho-
lallikicinSullangaziilcosindokibabaovi-
no golirildi. lvin onundo loplanan yuz-
lorco kisi, lororu lanolloyorok, Karakus
icinduaolli.$ohidinyakinlari1urkbay-
raginasarililabulugoruncogozyaslarina
boguldu.lnan,valandaslardansakinol-
nalariniricaodorokduaolli.Òkunanla-
lihaSurosi’ninardindansohilKarakus’un
conazosiAlakoy5.KisinCanii’nodogru
yola cikli. $ohil Karakus’un conazo na-
nazina Cunhurbaskani Abdullah Cul
ilo Avrupa ßirligi ßakani lgonon ßagis
da kalildi. Cunhurbaskani, sohil babasi
vododosiylobirliklosallullu.$ohidinba-
basiVoysolKarakusvoannosiHavvaKa-
rakus, doklor konlrolundo conazo loro-
ninilakipodobildi.lslanbulValisiHuso-
yinAvniMullu,lslanbulßuyuksohirßo-
lodiyoßaskaniKadir1opbas,1.ÒrduKo-
nulaniÒrgonoralYalcinAlanan,CHl’li
vokilÒklaylksidoconazoloroninokali-
lanlararasindayoraldi.
}andarna Yuzbasi lrdal Òkul’un
1urk bayragina sarili conazosi iso 1ur-
hal Dovlol Haslanosi norgundan alina-
rakkonvoyosligindoilcoyobagliAlakoy
koyunogoluruldu.Koynozarliginda1o-
kal ll Mullusu Abdurrahnan Kocak la-
ralindankildirilanconazonanazininar-
dindan sohidin naasi koy nozarliginda
lopraga vorildi. Conazonin lopraga vori-
lisisirasindasohidinosiYasoninÒkulilo
annosi Hanilo Òkul gozyaslarina hakin
olanadi.KkI|MÞ|YNkk ûSTANBUL, I0KkI AA
;e||t Iar4ar·
æa Kcæar4c |r
0rar Karakas’ar
lstar|a|’4ak| cerate
tcrer|re taæ|ar|as·
kar| k|4a||a|ûà| ||e
kºrapa 8|r||¿| 8akar|
|¿eæer8a¿|s 4a ka·
t||4|. Cumhurbaý-
kanç Gül, ýehit ba-
basç Veysel Kara-
kuý ve dedesiyle
birlikte saf tuttu.
FOTOüRAF: ZAMAN,
TURGUT ENGÿN
|k0NUkKkkkKU;
NkI||tkN kVt|
YUI8k;| |k0k|0KU|
-
Òsnaniyo’ninZor-
kunYaylasiHacbol
novkiindoguvonlikguc-
loriilolororisllorarasin-
dacikancalisnadaKon-
yadogunluorRilkiDa-
nar(21)sohiloldu,1as-
kordoyaralandi.Yara-
liaskorÒsnaniyoDov-
lolHaslanosi’ndolodavi
allinaalindi.Danar’in,
sosyalpaylasinsilosila-
cobookhosabina,‘Ana-
laraglanasin,hopgul-
sun’yaznasidikkalcok-
li.ÒsnaniyoValisiCo-
lalollinCorrah,yaralias-
korindurunuhakkinda
bilgialnakicinhaslano-
yogoldi.Çikislagazolo-
cilorinsorularinicovapla-
yanCorrah,“Òporasyon
yapanlinlorinizpusu
halindoykon,yaklasan
lororislloralosolnislor.
ßiraskorinizsohil,bir
askorinizdoyarali.Ara-
zidooporasyondovan
odiyor.Digorlinloriniz
docalisnabolgosinocok
yakindaydi.lnsallahso-
nucalacagiz.Yaraliasko-
rindurunuiyi.”acikla-
nasiniyapli.UMlI KkHkk·
MkNOSMANûYE
0sæar|]e’4e
Iaskerse||t
Iercr sa|4|r|s|r4a]ara|ararasker,
aæ|a|ars|a |astare]e ka|4|r||4|.
SAYFA TASARIM: SEVDE TEKûNKAYA
GÜNDEM 05
I6kĀUîI0îì0IIîk||ZAMAN
444 FORD / 444 36 73
Polis, PKK’yla mücadele
provaséné Ilgaz’da yapacak
K|t||a]’4asàrpr|t|st|fa
-
1urk Kizilayi Conol ßaskani 1okin Kucukali,
sagliksorunlarisobobiylogorovindonayrildi-
giniacikladi.1okinKucukali,“Cunagunucokcid-
dibirsikinligocirdinhaslalikolarakvokararvor-
din.ßasbakan’dandaizinislodin.”dodi.Kucuka-
livodanosajinda,“7yilayaklasan
gorovindo, ozolliklo son donon-
lordoki yogun calisna lonposu-
nunsonundalunvucudununyo-
ruldugunu vo arlik dinlonno vak-
linin goldigini anladin.” dodi. Ki-
zilayConolSokroloriMuzallorKo-
nil, islila kararinin kondilori icin
do “surpriz’’ oldugunu bolirlorok,
“Kurun icindo binlorco karar ali-
niyor vo bu kararlar icindo gonol
baskanilolorsduslugunuzkararlarolabilir.Ancak
son 2-3 aydir hicbir hkir ayriliginiz yoklu.” dodi.
Yoni baskanin socini icin 17 lylul 2011’do olaga-
nuslugonolkurulloplanacak.Þ|Nkk KkMkN ANKARA
Kcpe¿e
(arpæak
|steæe]er
astsa|a]
kata4ac|4à
U]astaraca
a|ar¿er(
|a]at|r|ka]|ett|
-
Mardin’inKizillo-
poilcosi}andarna
Konulanligi’ndagorov-
liaslsubaylsnailSo-
vinli,dunsaal22.30su-
larinda,Mardin’don
Kizillopo’yodogru43
KR210plakaliara-
ciiloyolacikli.Kizillopo
1ÒKlnovkiindoonuno
cikankopogocarpna-
nakicindiroksiyonu-
nukiranlsnailSovinli,
araciilosaranpoloyu-
varlandi.Òlaysirasinda
agiryaralananSovinli,
KizillopoDovlolHasla-
nosiAcilSorvisi’nokal-
dirildi.Aslsubay,yapilan
lunnudahalolororag-
nonkurlarilanadi.M|H·
M|I 00ĀkNMARDûN
-
Kilis’inZoylin-
liMahallosiKurda-
gaCaddosi’ndobirovdo
yasayanMuslalaKonal
H.(28),arkadasiMus-
lalaA.(22)ilobirlik-
looroinaldi.lkiarkada-
sinuzunsuroovdoncik-
nanasindansupholo-
nonkonsularipolisoha-
borvordi.lhbaruzorino
ovogolonpolisokiplori,
MuslalaA.’nincosodi-
nibuldu.Konayagirdi-
gilospilodilonMuslala
KonalH.isoKilisDov-
lolHaslanosi’nokaldiril-
di.Kl|lî AA
î|0kI ûUN|( ANKARA
-
ßoluculorororgululKKiloolkinnu-
cadologorovivorilonlolisÖzolHaro-
kallinlori,hazirliklarinilunhiziylasurdu-
ruyor.lnniyolConolMudurlugu,bucorco-
vodoozollininogilinindorovizyonagilno
karari aldi. $indiyo kadar sohir ici oporas-
yonagirlikliogililonlinlorarlikkirsalalan-
larda ogilin gorocok. lnniyol, 600 yoni
ozol lin polisini, ßasbakan Rocop 1ayyip
lrdogan’insocinkonvoyunasaldiriduzon-
lonon llgaz Dagi’nda ogilnoyi hodofiyor.
lcislorißakanildrisNain$ahin’inonayvor-
nosihalindoKaslanonulolisMoslokYuk-
sokokulu,ÖzolHarokal’alahsisodilocok.
Hukunolin, lororlo nucadolodo lolis
ÖzolHarokallinlorinidahaolkinkullanna-
yiplanlanasilnniyolConolMudurlugu’nu
harokologocirdi.$ohiricioporasyonagirlik-
liogilinalanozollincilorin,arazigorovino
dohazirlannasianaciylaÖzolHarokalDa-
iro ßaskanligi, ogilin progranlarinda kap-
sanli dogisiklikloro gidocok. ßu corcovodo,
41. donon Özol Harokal kursuna alinacak
polislorin,ogilinlorininbuyukbirbolunu-
nuarazidoyapnasiplanlaniyor.Özollinin
araziogilinloriicinonuygunyorolarak,ll-
gazDagiuzorindoduruluyor.
Özol lincilor 3,5 aylik lonol ogilin-
do 720 saal dors gorocok. Özol Harokalci-
lardagcilik,holikoplorharokalivoaraziin-
likalloriogilinlorinillgaz’dagorocok.Lygu-
lanali ogilinlordo: arazido inlikal sokillori,
pusu,baskin,yol,koprugocislori,kosil,go-
zollono,holikoplordoniplosicrayarakinno,
harilacilik,pusulavoaraziyodosononnayin
vobonbaduzonoklorininolkisizhalogoli-
rilnosi ogrolilocok. Özol Harokal linlori-
ninllgazDagi’ndaogililnosinin,lorororgu-
lulKK’ninKaradoniz’dokilaaliyollorinodo
soklo vuracagi bolirliliyor. lslihbaral birin-
lorilKK’lilororisllordonologocirilondoku-
nanlardan, orgulun Karadoniz’do laaliyol
goslornok uzoro ogilinli orgul nonsupla-
rinin yor alacagi ‘olonon linlor’ kurnaya
calisliginisaplanisli.lslihbaralbirinlorinco
hazirlanan raporda, lKK’nin Karadoniz’do
kacirna vo bonzori oylonlor gorcoklosliro-
rokguvonlikgucloriniaraziyocikaripsaldir-
nayiplanladigiyoralnisli.
Ölo yandan 1998’do agir silahlari olin-
donalinanÖzolHarokalcilarayonialosdos-
lok silahlarinin da saglanacagi bolirliliyor.
ÖzolHarokalcilarin,60nn’likhavanlopu,
40nn’likbonbaalar,RlC-7rokolalarvo
M-60nakinolilulokgibialosdosloksilahla-
rinayonidonsahipolnasihodofoniyor.
Iercrcr¿àtàÞKK’]|aæà·
ca4e|e|(|r‘arat|]e’(|kæa·
]a|at|r|ararÞc||s0te|
Harekatt|æ|er|,e¿|t|æ·
|er|r|||¿at0a¿|’r4a]a·
pacak. 600 Özel Hare-
katçç daþda, helikop-
ter harekatç, arazi inti-
kali, pusu, baskçn, keýif,
gözetleme, haritacçlçk,
pusula ve araziye döýe-
nen mayçn düzenekle-
rinin etkisiz hale geti-
rilmesini öþrenecek.
;|æ4|]e ka4ar
4a|a (ck se||r |(|
cperas]cr|ar |(|r
e¿|t|æa|arPo-
lis Özel Harekat
timleri, artçk kçr-
sal alanlarda da
eþitim görecek.
Emniyet, halen
6 bin civarçnda
olan Özel Hare-
katçç polis sayçsç-
nç 10 bine ççkar-
mayç hedeÑiyor.
FOTOüRAF: ZAMAN,
MUSTAFA KÿRAZLI
haber turu
ÿki kardeû, kuyuda can verdi
‘Çakma’ savcéya 7 yél hapis talebi
ÿzmir’de eþitim sérasénda havan
mermisi patladé: 15 asker yaralé
Anlalya’ninKasilcosiÇosnokoyußahcoalannovki-
indoMuslala(35)voßilalSarica(24)isinlikardoslor,
lonizlonokicinbahcolorindoki13nolroliksukuyu-
sunagirdi.Kardoslordonuzunsurohaboralinanana-
siuzorinokuyuyainonRilalvo$akirlolaldagoricika-
nadi.lolalkardoslordondohaborgolnonosiuzorino
olay yorino gidon lnin Akkus, Rilal vo $akir lolal’i
kondiinkanlariylayaribayginbirsokildokurlardi.Sa-
ricakardoslorinisohayalinikaybolligibolirlondi.
Adana’dakondisinicunhuriyolsavcisivoyapolisola-
raklanilligivalandaslaricoplololonuyladolandirdigi
iddiaodilonl.1.7yilakadarhapiscozasiisloniylodava
acildi.Adana’da,3Mayis2011’do,dolandirildiginiid-
diaodonl.Y.’nincophavaloylogondordigi12binlira-
yibirbankaninA1M’sindoncokonlsaÇ.iloogluA.Ç.
yakalannis,zanlilarparayil.1.’ninlalinaliylacoklik-
lorini iddia olnislordi. ßaba lsa Ç. luluklannis, oglu
luluksuzyargilannakuzorosorboslbirakilnisli.
lznir’do bulunan loca }andarna Konando Òkul
Konulanligi’ndaki ogilin sirasinda, havan alisi sira-
sinda noydana golon pallanada 15 askor yaralandi.
Alislarsirasindakisadusonbirhavannornisinin,lri-
bundokiaskorlorinonundopalladigiogronildi.Yarala-
nanlar, loca Dovlol Haslanosi’no golirildi. Yaralilarin
durunununiyiolduguaciklandi.AyricaVan’inSaray
ilcosindonoydanagolonpallanada2askoryaralandi.
I|KlN KU(UKk|l
GÜNDEM 06
I6kĀUîI0îì0IIîk||ZAMAN
Kamplarda Zerdüþtlüÿü dayatêyorlar
k¿r|’4acr¿àtterka(arak¿àºer||k¿à(|er|retes||æc|ar|k|tercr|st|reær|]etteºer4|k|er||fa4e,ÞKK’r|rls|aæ’a|ak|sa(|s|r|¿ct|ercrà·
reser|]cr. Ramazan’çn ilk günü bir köyün yakçnçnda otururken teravih sonrasç camide okunan ilahiden etkilenip kaçan
teröristlerden ü.I., “ûslam dininden nefret ediyorlardç. Kürtlerin dininin Zerdüýtlük olduþunu söylüyorlardç.” diyor.
0îMkNYkKUI ûSTANBUL
-
1orororgulununikinunaraliada-
ni Mural Karayilan, Alnanya’da
yayinlanan ‘ßir Savasin Analonisi’
isinlikilabinda,lKK’nindinoyaklasi-
ninianlalirkon,agirhakarollordobulu-
nuyordu. ‘Kurllorin idoolojik kinlik vo
aynizanandainancdini’diyolaninla-
digiZordusllukicinovgulordizonKara-
yilan, lslaniyol’in iso Kurllordo bolun-
no, parcalanna nodoni oldugunu ilori
surnuslu.lKK’ninlslandininobakisi-
nigosloronbucunlolor,orgullonkacan
lororislloriniladoloriylodoslokloniyor.
lnniyollokiiladosindo“Kirsalacik-
nadan onco lKK lslan dinino sahip
cikan vo halkin dini dogorlorini payla-
san bir gorununo sahip. Ancak daga
cikinca bu durun boylo dogil.” ilado-
lorini kullanan Çoklar–ßazidi kod adli
$.l. adli lororisl, orgulu ‘lslan dusna-
ni’ olarak laninliyor. Dagda kondilori-
no Zorduslluk propagandasi yapildigi-
nianlaliyor.Ailosininkondisinidinido-
gorloro goro yolislirdigini bolirlon $.l.,
“Dagdadiniinanclaravoyasayislarasi-
cakbakilnadiginivohalladinidogorlor
ilo dalga gocildigini gordun. Dini do-
gorlorosahiporgulnonsuplarinidis-
layarak,baskiallinaalaraklslandinin-
donsogulnayacalisiyorlar.”diyor.Dini
yasana konusunda orgul icindo yoni-
lorinoluslurdugugruplaoskilorarasin-
daayrilikoldugunusoyloyon$.l.,“lski
grup,yonilorobaskiyaparakdindogis-
lirnosi yonundo lolkindo bulunuyor.
ßukonudabirlarlisnadaajanliklasuc-
landin. Yoni kalilanlar lirsal bulsa vo
luluklannayacaklarini bilsolor, orgul-
lonkacacaklar.”diyor.
KkMÞ|kk0k0kU( V| NkMkI YkîkK
‘Sivil ilaalsizlik’ adi allinda gorcoklos-
lirilon cuna nanazlarini da olosliron
$.l., “Nisan ayindan ilibaron ‘Donok-
ralikÇozunÇadiri’ndaßDllaralindan
cuna nanazlari kildirildi. lakal kirsal
alanda orgul, nonsuplarini lslan di-
nindonsogulnayacalisiyor.”iladolori-
nikullaniyor.2ay2gundagdakalanlo-
rorislKondalRojkodadliY.K.,orgulun
gorcok yuzunu arkadasi $.l.’nin anlal-
liklarisayosindoogronnis,ondansonra
ayrilnayakararvornis.“Örgul,Kurllo-
ringorcokdinininZordusllukoldugunu
soyluyor.1unKurllorinZorduslolna-
sigorokliginisavunuyor.”diyonKondal
kodadliY.K.isokanplardananazkil-
nanin vo oruc lulnanin yasaklandigi-
niaklariyor.
-
AnkaraCunhuriyolßassavciligi,3$ubal2011’do
ÒS1lM’donoydanagolonvo20kisininolunuylo
sonuclanan2pallanayailiskinsoruslurnasinilanan-
ladi. Cunhuriyol savcilari Voli Cunoy, Yolor Cunus,
Abdularil Akguc vo Hakan loklas laralindan hazirla-
nan iddianano Ankara 10. Agir Coza Mahkonosi’no
gondorildi. lddiananodo, 9 sanik hakkinda 26 yila ka-
darhapiscozasiisloniyor.$upholi9kisidon7’si‘bilinc-
lilaksirlobirdonlazlakisininolununovoyaralannasi-
nanodonolnak’vo‘lohlikolinaddolorinizinsizolarak
bulundurulnasivooldogislirilnosiylo’,2kisiiso‘laksir-
lobirdonlazlakisininolununovoyaralannasinanodon
olnakla’suclaniyor.lallanalardahayalinikaybodon20
kisinin23yakinininda‘nusloki’olarakyoraldigiiddia-
nanodo,ikiolaydayaralanan43kisiiloikincipallanada
isyorlorivoaraclarizarargoron46kisininisninoyorvo-
rildi.Ankara10.AgirCozaMahkonosi’niniddiananoyi
kabulolnosidurunundasupholilor26yilakadarhapis
cozasilalobiyloyargilanacak. kNKkkkAA
0îIlMpat|aæas|r4a
sar|k|araì6]||ta|e||
SAYFA TASARIM: SEYFULLAH ÖZTÜRK
-
1oror orgulu lKK’nin oloba-
silarindan Mural Karayilan’in
lranlaralindanyakalandigihaborlori
dogrulannadi. Konuyla ilgili Disis-
lori ßakani Ahnol Davuloglu, “lran
disislori bakani, konuyu loyil olno-
di.’’ dodi. AK larli lskisohir ll ßas-
kanligi laralindan oncoki gun du-
zonlononillaryonoginokalilanDa-
vuloglu,golonilkhaborlorinkondisi-
noulasnasiylakonuyuyakindanla-
kip olliklorini kaydolli. Davuloglu,
“lran disislori bakani ilo bir gorus-
no gorcokloslirdin. ßoylo bir husu-
suloyilolnodi.ßasinayansiyanha-
borloronazindanlranlaralindanlo-
yilodilnisdogil.Horhangibirgolis-
no oldugunda ilk onco biz duyuru-
ruz.” dodi. lran’in ßali Azorbaycan
valiyardincisi,lorororgululKK’nin
ikinciadanininyakalandigihaborini
yalanladi.ValiYardincisilsaCanba-
ri,Mohrajansinayapligiaciklanada,
lKK’nin lran’daki kolu l}AK’a yo-
nolik son oporasyonlarda 150 loro-
rislinolduruldugunuvol}AK’ingori
cokilnokzorundakaldiginiiladoolli.
lyalolloki Dovrin Muhalizlari birli-
gindon bir yolkili do lKK’nin ikinci
adanininyakalandigihaborininsoy-
lonlioldugunukaydolli.1orororgu-
lunun olobasisi Mural Karayilan’in
lran’da yakalandigi iddiasi daha
oncoyalanlannisli. |îKl;|Hlk CûHAN
-
lKK’nin Kandil’doki yonolicisi
Mural Karayilan’in yakalandigi
lran laralindan dogrulannadi. An-
cakMuralKarayilan’aailyonigorun-
lulor do yayinlannadi. Cazolocilor
bu konuda larkli goruslor ilori suru-
yor.ßirkosinogoro,lran,Karayilan’i
yakaladivolKK’ylapazarlikyapiyor.
Yoni $alak yazari Abdulkadir Sol-
vi, rosni nakanlar onaylananasi-
naragnondovlolinkanallarinin‘Ka-
rayilan yakalandi’ donosinin dov-
lollor oyunu oldugunu iddia odiyor.
Solvi’yo goro Karayilan yakalandi vo
1urkiyo, lran’a olindo no oldugunu
biliyorunnosajivoriyor.lranisobir
pazarlikslralojisiolarakbuisnikul-
laniyor.Solvi,“lran,birsurodirSuriyo
konusundaizlodiginizslralojinodo-
niyloayaginizabasnakisliyor.”ila-
dolorinikullaniyor.
Yakin zanana kadar lran’in lKK
ilo pok do sorun yasanadigini, halla
lKK icindoki Muslala Karasu vo Co-
nil ßayik’in lran’in adani olarak la-
nindigini bolirlon yazar Öndor Ay-
lacisolran’indahaoncodobirkackoz
lKK’li usl duzoy yonolicilori yakala-
digini ilan odip sonradan da bunlarin
bosiddialaroldugununorlayacikligi-
nihalirlaliyor.ßuyakalanalardanba-
zilarindaisolKKilopazarliklarsonu-
cu lororisllorin birakildiklarini kaydo-
diyor.lîIkN8U|ZAMAN
‘Karayèlan yakalandè’
haberi teyit edilmedi
Gazeteciler temkinli: đran,
PKK’yla pazarlèk mè yapèyor?
0|s|s|er| 8akar| k|æet 0aºatc¿|a, Marat Kara]||ar’|rlrartaraf|r4ar]aka|ar4|¿| |a|er|er|r|r4c¿ra|aræa4|¿|r| a(|k|a4|.
0r¿àtter ka(arak ¿à·
ºer||k ¿à(|er|re tes·
||æc|ar tercr|st|e·
r|r |fa4e|er|re ¿cre,
PKK’da eskiler-
le yeniler arasçnda
büyük bir çekiýme
yaýançyor. üahçslar
emniyet ifadelerin-
de, eskilerin, örgü-
te yeni katçlanlara
dinini deþiýtirme-
si konusunda baskç
yaptçþçnç anlatçyor.
ÞKKI|k0k0kûUIUN0|NKk(kNI|k0klîI||k:
î8î’4eì.ka]|t|as|a4|,
1’àrcàka]|tì0k¿astcs’ta
-
SoviyoßolirlonoSinavi(SßS)sonuclarinagoro
ogronciyorloslirilonorlaogrolinkurunlarinda
boskalankonlonjanlarakayilhakkikazananaday-
larinikinciyodokkayilsurosidunbasladi.SßS8.si-
nilsonuclarinagoro,asillislodonkayillar,1-5Agus-
los larihlori arasinda yapildi. Asil lislodon kayil-
lar sona ordiklon sonra birinci yodok kayil dono-
nibasladi.Asilkayillardanboskalankonlonjanlar,
6Aguslos’laMillilgilin’ininlornolsilosindonilan
odildivoadaylara8-12Aguslosarasindakayilsurosi
lanindi.ßirinciyodokkayillarsonucundaboskalan
konlonjanlarda13Aguslos’labakanliginsilosindon
yayinlandi. Ögroncilor, o-okul kayillarina goro yo-
doklislodonkayilhakkikazandiklariokullarakayil-
larini, 15-19 Aguslos arasinda yapliracaklar. 15-19
Aguslos larihlori arasindaki kayil dononi sona or-
digindo,ucuncukayildononibaslayacak.kNKkkkAA
SAYFA TASARIM: NûYAZû DEMûRCAN
kraæa æctcra ûc·
c¿|e, Mctcrc|a
Mc||||t]’| sat|r a|a·
rak kr4rc|4 |s|e·
t|æs|steæ|r| ¿à(·
|er4|ræe]| aæa(·
||]cr. Google, en
büyük rakiple-
rinden Apple’a
karýç cep telefo-
nu rekabetinde
avantaj saþla-
mak istiyor.
FOTOüRAF: EPA
EKONOMü 07
I6kĀUîI0îì0IIîk||ZAMAN
DOLAR î|k8|îIÞlYkîk EURO î|k8|îIÞlYkîk CUMHURÝYET ALTINI î|k8|îIÞlYkîk PETROL (BRENT) 00|kk/Vkkl| BORSA BÝLEÞÝK ENDEKSÝ
0
8 Aðustos 9 Aðustos 10 Aðustos 11 Aðustos 12 Aðustos 15 Aðustos
1,7750 1,7770 1,7900 1,7870 1,7840 1,7720
9 Aðustos 10 Aðustos 11 Aðustos 12 Aðustos 13 Aðustos 15 Aðustos
52283 52961 50307 52017 52188 53485
9 Aðustos 10 Aðustos 11 Aðustos 12 Aðustos 13 Aðustos 15 Aðustos
670,00 682,00 692,00 671,00 677,00 668,00 104,62 104,92 106,28 108,47 107,34 109,51
9 Aðustos 10 Aðustos 11 Aðustos 12 Aðustos 13 Aðustos 15 Aðustos
2,5250 2,5200 2,5310 2,5440 2,5400 2,5590
9 Aðustos 10 Aðustos 11 Aðustos 12 Aðustos 13 Aðustos 15 Aðustos
‘ûe||ratæar|ar|r|r]àt4e
60’|Ma||]e’]|terke4|]cr’
M|s|r’4a4eºr|æ4erscrraer
|à]àk||a|eIàrks|rket|r|r
-
1ok cali projosi hayala gociril-
nosino ragnon Maliyo’do ka-
riyorlarlisnasibilnodi.Vorgidono-
lin birinlorinin dorllu yapida bir-
loslirilnosinin ardindan yoni yapiya
yonolik lopkilor dovan odiyor. ls-
dogorsinavlanoslogoalandiklarivo
bonzor isi yapliklarina dikkal cokon
golir uznanlari, lok calinin yonidon
duzonlonnosini isliyor. Colir Lz-
nanlari Dornogi ßaskani Muhan-
nodAkgun,goliruznanlarininnu-
adil bir kadroya kaydirilnalari go-
rokligini bolirlorok, gocnislo aloyh-
lorino yapilan duzonlonolor sobo-
biylo golir uznan yardincilarinin
yuzdo 60’inin yolorlik sinavini bilo
boklonodon lorcihlorini kurundan
ayrilnak yonundo kullandigini soy-
lodi. ßu soruna nudahaloyo ihliyac
oldugunu vurgulayan Akgun, “Co-
lir uznanlarina uygulanan osilsizli-
ginsonaordirilnosigorokiyor.Digor
lunkariyornosloklordooldugugibi
noslogo alinlar ozol yarisna sinav-
lariiloyapilnakla.2003vo2004yil-
larindayapilangoliruznanyardin-
ciligi sinavi, dovlol golir uznan yar-
dinciligivovorgidonolnonyardin-
ciligiiloorlakyapilnislir.2005yilin-
daki sinav iso Dovlol Colir Lznan
Yardinciligi ilo birliklo gorcoklosli-
rildi.Òrlaksinavlaroncosindonos-
loklor arasinda ayrinin nasil yapila-
caginailiskinobjoklilbirkrilororla-
ya konnanislir. Adaylar, inlihan-
larsonrasinda,sinavkonisyonunun
lakdirinogorosinavacilanunvanla-
ra alannislardir.” dodi. Colir ldaro-
si ßaskanligi’nda 400’u kariyor go-
liruznani,2bin800isogoliruznan
yardincisibulunuyor.kNKkkkZAMAN
-
Misir’da 25 Òcak halk ayaklan-
nasininardindanyapilanonbu-
yukihaloyi,1urkiyo’donlinaklirna-
si 387 nilyon dolarlik loklih ilo aldi.
1urkiyo’nin Kahiro ßuyukolciligi yol-
kililorindon odinilon bilgiyo goro, li-
nak ilo Kahiro Havalinani $irko-
liarasinda,3No’lulornina-
lin yillik yolcu kapa-
silosinin yuksollilno-
si,pisllorinA380ucak-
larinahiznolvorobilno-
siicingonislolilnosivoila-
volosislorinyapilnasinikap-
sayanprojoinzalandi.
linak’in ihaloyo girorkon Misir’a
vordigi 387 nilyon dolarlik loklihn,
ihaloyo kalilan sirkollor laralindan vo-
rilon on dusuk loklil oldugu ogronil-
di. Dunya ßankasi’nin krodi sagladigi
projoyo,loninalnoklubununvorilno-
siicin31Agusloslarihisongunolarak
bolirlondi. Kahiro Lluslararasi Hava-
alani 3 No’lu lorninalinin yillik yolcu
kapasilosinin3,5nilyondan7,5nilyo-
nacikarilnasivopislloringonislolilno-
sikisinlariniicoronprojonininsaalinin
31Òcak2012yilindabaslayarak
3 yil icorisindo lananlan-
nasiplanlaniyor.
lrojo,340binnol-
rokarolik alanda apron,
laksiyoluvobaglanliyol-
larininyapinini,3No’lulor-
ninalo onlogro odilocok yoni lor-
ninalvoololiloyonibiriskoloblogu
insasini kapsayacak. Ayrica projonin
icorisindo yaklasik 168 bin nolroka-
rolikkapalialaninsaaliningorcoklos-
lirilnosininyanisira,saallo4bin400
bagaj kapasiloli handling sisloninin
do yor alacagi kaydodildi. KkHlk| AA
Kat|||æ|arka|ar|r|r6a]||k
retkìr|1ä8æ||]cr||ra
Iàket|c|Iä]||scrras||(|reº
|s|]aparrc|ct|a]a|e4|]cr
-
1urkiyoKalilinßankalarißirligi(1Kßß),ka-
lilinbankalarininilkalliaylikdonondonol
karlarinin358nilyonliraoldugunuacikladi.Co-
conyilaynidononilokarsilaslirildiginda,sozko-
nusubankalarinilkyarinolkarindayuzdo5,94’luk
birazalisnoydanagoldi.ßirliklonyapilanacikla-
naya goro, loplanan lonlar yil sonuna goro yuz-
do 6 arlarak 35,9 nilyar liraya yuksolirkon, lon-
laricindoki1urklirasilonlarinpayiyuzdo66,ya-
banci para lonlarin payi iso yuzdo 34 oldu. Kul-
landirilanlonlaryilsonunagoroilkalliaydayuz-
do13arlarak36,3nilyarlirayayuksoldi.1oplan
akliforisoyilsonunagoroyuzdo11arlisgosloro-
rok48,3nilyarliraya,ozvarliklarisoyuzdo6arlisla
5,8nilyar1l’youlasli.Kalilinbankalarininsubo
sayisi 642’yo ulasarak yil sonuna goro 6 buyur-
kon,porsonolsayisi13bin49oldu.|K0N0Ml î|kVlîl
-
1urkiyo’doßosch,Sionons,lrohlovoCag-
gonau narkalariyla laaliyol gosloron ßSH
lvAlollori,boyazosyavokucukovalollorinoyo-
nolik duzonlodigi ankollo, lukolicilorin golocogo
yonolik boklonlilorini araslirdi. Ankol sonucla-
ri,15yilsonraovisiyapanrobollarilodokunna-
lik,soskonullu,kondikondinovouzaklancali-
sanovosyalarihayalodildiginiorlayakoydu.1u-
kolicilorin yuzdo 61’i ovdoki boyaz osyalari cop
lololonundan progranlanak vo calislirnak isli-
yor.10kadindan7’siisocoplololonundanboyaz
osyalariyonolnokisliyor.1ukolicilorinyuzdo55’i
boyaz osya vo kucuk ov alollorinin ronkli vo do-
sonliolnasinibokliyor.Hor10kadindan4’uiso
klasik ronk olan boyazi lorcih odorkon, allorna-
lilronklorolarakgrivonavidusunuluyor.Ankol
sonuclarindancikandigorbircarpicisonucluko-
licilorinkucukovalollorivoboyazosyasalinalir-
kon kalilo vo hyallan sonra onorji vorinliligi vo
sulasarrulunaononvoriyorolnasi.Ankoloka-
lilanbin603kisidonyuzdo90,4’uboyazosyavo
kucukovalolisalinalirkonkaliloyodikkalodor-
kon, yuzdo 90,3’u hyala, yuzdo 87,1’i iso onor-
jivosulasarrulunaononvoriyor.|K0N0Ml î|kVlîl
K|NkNM|HM|IIk0| ûSTANBUL
-
Applo’inilhonovoCooglo’un
Noxus ilo akilli lololon isino
girnosi:Nokia,Molorolagibinar-
kalarinyoraldigiligdolaslariyorin-
donoynalnayabasladi.Applo,bir-
coknodolloozolliklouslsinilpiya-
sasindapazarahakinolsada,uro-
linisiniSansung’abirakanCooglo
icinbunusoylonokzor.Ancakhizla
buyuyonnilyardolarlikpazariolin-
donvornokislonoyonaranadovi,
lololonurolicisiMolorola’ninnobil
kisninialnakicin12,5nilyardola-
ri gozdon cikardi. Cooglo, sirkolin
yuzdo 63’u icin 12 Aguslos Cuna
gunuNovYorkßorsasikapanisin-
dakihissohyaliolan40dolarodo-
noyikabulolli.Cooglo,nobillolo-
lonkonusundabircokpalonlibulu-
nansirkolialarakakillilololonpaza-
rindasozsahibiolnakisliyor.Sali-
nalnaislonlorininbuyilinsonuya
daonorkon2012’ninbaslarindala-
nanlannasibokloniyor.
Anlasnayi kondi rosni blo-
gunda aciklayan Cooglo ClÒ’su
larry lago, halon 150 nilyon-
dan lazla Android’li cihaz oldugu-
nu vo dunya capinda hor gun 550
bin Android’li cihazin aklil odildi-
ginikaydolli.lago,Cooglo’inAnd-
roid sislonini guclondirnok islo-
digini vo Molorola’nin bunu yap-
nakicinoniyisirkololdugunaka-
rarvordiginivurguladi.lago,busa-
linalnanin,acikbirplallornolarak
Android konusunda bir dogisikligo
sobop olnayacagini soylodi. Yani,
Sansung,H1Cvodigorbircokakil-
lilololonurolicisininlorciholligiuc-
rolsiz islolin sisloni olan Android,
yino bodava olacak. Molorola’nin
dalisansliAndroidurolicisiolacagi-
ni bolirlon Cooglo ClÒ’su, bu sir-
kolin ayri bir iskolu olarak dovan
odocogini soylodi. Android basari-
sinakalkisaglayanbircokdonanin
urolicisiorlaklarlaisocalisnayisur-
durocoklorini aklardi. Molorola, ov
lololoncihazlarivovidoocozunlori
konusundapazarlidoriolnaklabir-
liklo, Cooglo’in Applo vo digor ra-
kiplorinokarsihkrinulkiyolhakla-
rinisavunnakicincokdogorligonis
birpalonlporlloyunodosahip.
MolorolaMobililyClÒ’suSan-
jay}hada,Cooglo’inAndroidplal-
lornunuguclondirnokicinvorinli
birorlaklikpaylasliklarinidilogolir-
di.}ha,bubirlosnosayosindono-
bilcihazlarvoovsislonlorikonu-
sundadahayonilikcivoolaganus-
lucozunlorgolislirocoklorinikay-
dolli.Molorola’ninCooglo’agoc-
nosiyalnizcaAndroidguclondir-
noklo kalnayacak, ayni zanan-
da piyasaya rokabol, lukolicilo-
ro yonilik vo daha lazla soconok
inkani saglayacak. Lznanlar,
MicrosollvoApploiloCooglo’in
nobil lololon isino girnosini
lavsiyo odiyordu, ancak kin-
soaranadovindonboyloadin
alacagini lahnin olniyordu.
Dunyanin lasinabilir ilk cop
lololonunu 30 yil onco lani-
lan Molorola’nin ilolisin ko-
nusunda80yillikbirikinivar.
$irkol, Òpon Handsol Alli-
anco (Acik Ahizo ßirligi) ku-
rucu uyolorindon biri. Ayri-
ca Droid nodoliylo akilli lo-
lolon pazarina adin alnisli.
8|||s|æ|r]er|æàca4e|ea|ar|c|arak||||te|efcrpatar|r4acreæ||||r¿e||sæe]asar4|.
Android iýletim sistemiyle cep telefonu alançna adçm atan arama motoru
Google, cep telefonu mucidi Motorola Mobility Holdings ýirketini nakit 12,5
milyar dolara satçn aldç. Google, mobil telefon konusunda birçok patenti
bulunan ýirketi alarak akçllç telefon pazarçnda söz sahibi olmak istiyor.
Cep telefonunun mucidi
12,5 milyar dolara Google’én
EKONOMü 08
I6kĀUîI0îì0IIîk||ZAMAN
|ascràret|æ|ræerket|(|r'4e900||ra|trater¿|r,terc|||r|'Ma4e|rt||ra']er|rekºrapa||æarka|ar4ar]araka||ar|]cr.Bunu fçrsat bilen
ünlü markalar da Çin için özel üretim gerçekleýtiriyor. Alman BMW sçnçrlç sayçda üretilen turuncu metalik M3 Tiger'ç Çinli lüks
düýkünleri için üretti. Yine Fransçz çanta üreticisi Chloe, sçnçrlç sayçda üretilen Marcie el çantasçnç sadece bu pazara sundu.
Lüks markalarén en iyi
müýterisi zengin Çinliler
kkHlM| î|IûlN ûSTANBUL
-
larkiniorlayakoynakisloyonÇin-
li zonginlor, ‘Mado in China'dan
uzakduruyor.Sozkonusukisilor,canla-
dancoplololonunahallaarabasinaka-
dar honon hor soyini laklil vo kalilosiz
urunlorinnorkoziolarakanilanÇin'don
dogil do Avrupa'dan alnayi lorcih odi-
yor. ßunu lirsal bilon dunyanin gozdo
narkalari da Çinli nilyonorlor icin kol-
larisivadi.LnlulransiznarkasiChloo,
Çin'doki bosinci yilini kullanak icin si-
nirli urolinlo Marcio ol canlasini yino
bu pazar icin urolli. Zaril lasarinlarin
on plana cikligi canlalarin hyallari 210
dolarla 1130 dolar arasinda dogisiyor.
Dunyanin on buyuk 2. okononisi olan
Çin, luks lukolindo do }aponya'dan
sonraikincisiradayoraliyor.
Çin'do nodorn okononinin bas-
konli olarak nilolondirilon $anghay'in,
Huay Hay Caddosi, $in 1iyondi'si,
Hongciyav'iuslduzoygolirosahipÇin-
lilorin ilk adroslori arasinda. ßalili hr-
nalar icin Çinli lukoliciyi olo gocirno-
nin on ononli yoluysa onlarin dogison
aliskanliklarini gozdon kacirnanaklan
gociyor. ßu yuzdon buyuk narkalar da
Çinlilorin duygusal bag kurabilocoklo-
ri, onlara aidiyol hissi uyandiran urun-
lorinurolininigorcokloslirnoyobasladi.
Applo'in $anghay'daki
nagazasinda calisan-
lar uzorlorindo Çinco,
‘Kalilorniya'da lasar-
landi, Çin icin urolildi'
yazan kirnizi lisorllor
bununbirgoslorgosi.
Çin'o ozol urolin
gorcokloslironhrnalar-
dan lovi's, DlNlZlN
}oans narkasiyla, di-
rokl Çinli lukoliciyi hodofiyor. liyalla-
ri40-60dolararasindadogisonbuurun
bugun ozolliklo Çinli gonclorin lorcihi.
DigorlarallanDior'unonpahalilololo-
nuShanghaißluo1ololonu,bugunkon-
dino sadoco $anghay nagazasinda yor
buldu. lransa'da lasarlanan ullra-luks
lololon sal sahrdon uroliliyor. Hornos
iso Çin narkasi Shang Xia: luks naga-
zasinda Çin kullurundon osinlonorok
lasarlannishazir-giyinurunlorivodo-
koralilsanalsalobjolorisaliyor.ßMWdo
buluryadangorikalnadivoozoluroli-
no gocli. ßMW, Çin ay lakvinino goro
Kaplan yilina donk golon bir donondo,
M3 nodolinin Çin'doki 25. yilini kulla-
nakicin,sinirliurolin
olarak, luruncu nola-
likM31igor'ipiyasaya
surdu.30adollasarla-
nanarabaninhyali125
bin luro. louis Vuil-
lon narka canla, Car-
lior ol saali, Dior par-
lungibihyalibinvoya
onbindolariasanluks
nallar, Çin'do 30 ya-
sinallindakigonclorlaralindanilgigo-
ruyor. Digor larallan Çin'do luks luko-
lini daha cok gonc orkoklorin gorcok-
loslirnosiysodikkalcokici.Dunyaluks
Mal Dornogi laralindan yayinlanan
2010-2011yiliraporunda,onunuzdoki
3-5yilda,25-30yaslariarasindakiluko-
licilorin luks nallara goslordiklori rag-
bolin, bu piyasadaki baslica guc halino
golocogilahninodildiginiorlayakoyu-
yor.Çin'doalinanhodiyolordodoluks
on plana cikiyor. Dovlol birinlorindon
alici hrnalara kadar gidilon hor yordo
birhodiyogolirnokhorsoyikolaylasli-
ran bir durun. luks burada da kondi-
ni gosloriyor. luks canlalar, cuzdanlar,
laki aksosuarlari, luks kalonlor on cok
lorcih odilon urunlor. 2008 krizindon
sonradunyadalukslukolinadinadun-
yadayuzdo35'likbirdususgorcoklosir-
konÇin'doyuzdo5'likbirdususgorcok-
losnosiulkoninluksoolanduskunlugu-
nudogosloriyor.Òdonondobircokhr-
nanin krizdon olkilonnodigini goslor-
nok icin luks lukolino vo hodiyoloro
yonolnosiysodikkalcokici.Çin'inunlu
is,okononivoaraslirnadorgisi“Hurun
Roporl”un araslirnasinda Çin'do bu-
lunan zonginlorin aliskanliklarina dair
ononliipuclarivoriliyor.
Zonginlorin yuzdo 50'sindon lazla-
si onlak, luks saal vo olnas gibi luks
lukolin nalzonolorino yilda 1 nilyon
yuan(yaklasik237bin1051l)harcadi-
gini orlaya koyuyor. Araslirnaya goro
yillik varliklari 10 nilyon yuan (yakla-
sik2nilyon370bin1l)uzorindoolan
Çinlilor yilda orlalana 1 nilyon ilo 3
nilyonyuanarasindaharcanayapiyor.
-
Morsin'inCulnarilcosinobaglißuyukocoliboldosin-
do “Akkuyu'' adiyla kurulnasi planlanan nukloor
sanlraloyonolikcalisnalarlunhiziylasuruyor.Sanlralin
kurulnasi islonini usllonon Akkuyu NCS lloklrik A$
ConolMuduruAloxandorSuporhn,sanlralinzoninolul-
lori vo lsunani lohlikosino karsi donizdo yapilan sisnik
araslirnalarin golocok yilin orlasina kadar lananlanaca-
ginisoylodi.Sanlraloilkbolonun2013yilindaalilacagini,
losisin oloklrik urolnoyo 2019 yilinda baslayacagini,
1urkiyo'ninilk15yil“garanlialici''oldugunuanla-
lanSuporhn,“llk15yilliksuroclourolilononorjinin
lananini 1urkiyo kondisi alacak. Daha sonra da
1urkiyoislorsoburadaurolilonoloklrigiicpiyasaya
yadadigorulkolorosalabilir.$uanbunlarikonus-
nakicinorkonoldugunudusunuyoruz.Yapacagi-
niz sanlral 1urkiyo'nin oloklrik ihliyacinin yuzdo
8'inikarsilayacak.1urkiyogibisuroklibu-
yuyon bir ulkonin, onorji ihliyacini
lokbirsanlrallokapalnasinun-
kundogil.$ununolbirsokildo
bolirlnoliyin ki, onorji ihli-
yaciolanhorulkonuklo-
or onorji isino girnok
zorunda.'' dodi.
1urkiyo'do, Rus
loknolojisi-
nin“oskivosaglandogil''soklindoalgilandiginikaydodon
Suporhn,“ßuloknolojiyioniyiyapanulkoloricindoAßD
volransa'ninardindanbizgoliyoruz.ßunubizdogil,Llus-
lararasiAlonlnorjisiKurunusoyluyor.1urkiyo'doyapa-
caginizsanlral3.nosilbirsanlral.Dunyadadahaoncocok
sayida ulkodo kullanildi. Ancak 1urkiyo'yo yapacaginiz
sonloknolojiilodonalilanbirsislondoolacak.Kinsonin
guvonlikkonusundabirsuphosiolnasin.''bilgisinivordi.
Sanlralin kurulacagi bolgodo, zonin olul
calisnalarinin vo lsunaniyo karsi doniz
labaninda yapilan sisnik araslirnalarin
onunuzdoki yilin orlalarina kadar la-
nanlannasi planlaniyor. Sanlralin lun
hazirlik suroci nol bir sokildo kanuoyu
ilo paylasilacak. ßu suroc icorisindo Ak-
kuyu basla olnak uzoro Morsin'in bircok
yorino ‘bilgi odalari' kurulacak. ßu sayo-
do do horkos sanlral ilo ilgili islodigi lun
bilgiyo ulasabilocok, kalasindaki soru
isarollorini ilgililoro danisabilo-
cok. Suporhn, 'Nukloor sanl-
ral yapan hrnalarin on buyuk
oksikliklori, halka kondilorini
iyi bir sokildo anlalananak.
1urkiyo'do bu kisir donguyu
kiracagiz.'' dodi. M|kîlN AA
kkka]asartra||,Iàrk|]e’r|rererj|
||t|]ac|r|r]àt4e8’|r|kars||a]acak
||º| '|.r¸|.||||e |e|e|ºr
||W l0 .!e| |l !|¸e| .|.|.
|e|meº |. |e|º||| |||r|e||
|e.|’º ||N|I|N'e.rº
´||ºe 0te| |.º.||m ,.r|.
HkNûlMkkKk(lN’|
0I||N|Uk|IlY0k!
Marka Uràr
3. köprü 2012’ye ertelendi
50 TL akaryakét hediye ediyor
Avealélara özel müzik portalé
Tüpraû’én kâré yüzde 75 artté
Kuzoy Marnara Òloyolu (3. ßogaz Koprusu da-
hil)isininilkilandabolirlilonihalolarihi,23Agus-
los2011’don10Òcak2012’yoorlolondi.Llaslirna
ßakanligiKarayollariConolMudurlugu’nunlarih
dogisikligino iliskin duyurusu, Rosni Cazolo’nin
dunkucosilliilanlarkisnindayayinlandi.Sozlos-
novosarlnanodoyapilandogisiklikloroailzoyil-
nano-1,KarayollariConolMudurlugulslolnolor
Dairosißaskanligi’ndangorulobilocok.
1olalvoAkbankisbirligikapsaninda15Agus-
los-28lylul2011larihloriarasindaAxossuyosi
1olalislasyonlarindanlarkligunlordo4kozlok
solordo1001lvouzorindoakaryakilvoyaolo-
gaz alini yapan Axoss sahiplori aninda 50 1l
dogorindo akaryakil kazaniyor. Aninda karl-
lara yuklonocok olan 50 1l’lik akaryakil alini
1 lkin 2011 larihino kadar Axoss uyosi 1olal
islasyonlarindayapilacakakaryakilharcanala-
rindagocorliolacak.Kanpanyayakalilnakicin
SMSgondornokgorokniyor.
Avoa,coplololonlarinanuzikindirnokvolo-
lolonlariyla nuzik dinlonok isloyon nuzik-
sovorlor icin AvoaMuzik Mobil lorlali’ni kur-
du. n.avoanuzik.con adrosindon ulasilabilon
porlalda, “arana” ozolligini cok daha kolay
kullanabilno inkani sunuldu. Kullanicilarin
on cok dinlonon sarki vo yoni albunlori larz-
larina goro lisloloyobildigi nuzik porlali, Mu-
zikÇalar vo Muziklndir sorvislorindon do ayni
sayladalaydalannainkanilaniyor.
1upras,2011yilininilkyarisindagoconyilinayni
dononinogoronolkariniyuzdo75’likarlisla564
nilyon 1l’yo ulaslirdi. Salis golirlori, arlan salis
hacni vo han polrol hyallarindaki arlisa para-
lololarak,yuzdo55arlisla18nilyar233nilyon
1l’yoyuksoldi.2010’unilkyarisinda489nilyon
1lolanlaaliyolkariniyuzdo65arliransirkolin,
salisniklarindakiarlisvonolnarjabagliolarak
ilkalliayliklaaliyolkari809nilyon1l’youlasli.
haber turu
Akéllé telefon ailesi geniûledi
lClloclronics(lC),lundunyadabuyukilgigo-
ronlCÒplinusakillilololonsorisini,Cooglo’in
Android nobil islolin sisloninin
“Cingorbroad” olarak bilinon
2.3 surununo sahip yoni lC
Òplinuslro(lC-C660)volC
Òplinus Nol (lC-l690) ilo go-
nisloliyor. Hon klavyodo hon do
dokunnalik okran ozolliklori ilo dik-
kal cokon lololonlar, on yaygin sosyal
paylasinporlallarindancogunuanaokran
uzorindokividgolilobirarayagoliriyor.Kul-
lanicilarlokbirlusaliklayarak,ayniokranuzo-
rindobircokisiayniandayapabiliyor.
ÿndirimli ûeker satéûé baûladé
1urkiyo $okor labrikalari (1LRK$lKlR) so-
kordoyoniurolinvopazarlanayilinagi-
rilirkon, sloklarindaki sokori azallnak
anaciyla, 291 bin lon sokori indirinli
salisaacli.labrikabazindalarkliolnak
uzoro,135binlonsokoriyuzdo5,136
binlonsokoriyuzdo7,20binlonsokori
doyuzdo8indirinlo,KDVharic,posin
salacak.Dunbaslayansalislar26Agus-
losgununosaisaalibilinindosonaorocok.
;ar¿|a] ºe Þek|r
(|r|| æ||]crer|er|r
]asa4|¿| |k| se||r
c|arak cre (|k|]cr.
Sokaklarda deþe-
ri 100 bin ile 510
bin Euro arasçn-
da deþiýen oto-
mobillerin yançn-
da günlüþü 3 do-
lara çalçýan Çin-
lileri de görmek
mümkün. FO-
TOüRAF: EPA, DIEGO
AZUBEL
SAYFA TASARIM: KADûR DûNÇER
k|etar4er
îaperhr, kkka]a’4a
4a|a crce |Uk;
taraf|r4ar ràk|eer
sartra| ]ap||æas|ra
|||sk|r lisans alçn-
dçþçnç hatçrlata-
rak, kendilerinin
de bu lisansç
satçn alacaklarçnç
söyledi. FOTOüRAF:
AA, SERTAC AKSAN
SAYFA TASARIM: NûYAZû DEMûRCAN
þýsizlik yüzde 9,4’e geriledi
-
lssizlik orani nisan-nayis-haziran do-
nonindo, gocon yilin ayni dononino
goro 1,6 puan dususlo yuzdo 9,4 olarak gor-
coklosorokHaziran2008’donbuyanaondu-
suk soviyoyo gorilodi. 1urkiyo lslalislik Ku-
runu (1LlK) laralindan yayinlanan vorilo-
rogoro,larindisiissizlikoraniaynidonondo
yuzdo12,1urkiyogonolindoisgucunokalilna
oraniiso50,5oldu.Concnuluslaissizlikorani
iso Mayis 2010 dononindoki yuzdo 19,8’don
yuzdo17,5’ogorilodi.Llkodo,issizsayisi2nil-
yon550binkisi,islihdanodilonlorinsayisida
23nilyon55bindon24nilyon445binkisi-
yocikli.1urkiyolslalislikKurunu’nun(1LlK)
acikladigirakanlaragoro,1urkiyo’dokurun-
salolnayannulusbironcokiyilinaynidono-
ninogoro979binkisilikarlisla72nilyon218
binkisiyoulasli.Konlsolyorlordoissizlikyuz-
do11,6,kirsalyorlordoyuzdo5,4oldu.2011yi-
lininMayisdononindo,1urkiyogonolindois-
gucunokalilnaorani,goconyilinaynidono-
ninogoro1,1puanlikarlislayuzdo50,5olarak
gorcoklosli.lsgucununogilinvoyasdagilin-
larina bakildiginda, loplan isgucunun yuzdo
16,6’sini15-24yasgrubundakiloroluslurdu.
Mayis dononindo 24 nilyon 445 bin
kisiislihdanodildi.Coconyilinaynidono-
nino goro islihdan odilon kisi sayisinda 1
nilyon390binkisilikarlisgozlondi.ßudo-
nondo,larinsoklorundocalisansayisi442
bin kisi, larin disi soklorlordo calisan sayi-
si948binkisiarlli.Soklorolkonpozisyona
bakildiginda, islihdanin yuzdo 25,7’si la-
rin,yuzdo19,5’isanayi,yuzdo7,2’siinsaal,
yuzdo 47,6’si iso hiznollor soklorundo yor
aldi. Mayis dononindo islihdan odilonlo-
rinyuzdo70,5’iniorkoknulusoluslurdu.ls-
lihdanodilonlorinyuzdo59,4’unun10kisi-
donazcalisanibulunanisyorlorindocalisli-
gi,yuzdo3,2’sininokbirisibulundugu,yuz-
do 2,9’unun novcul isini dogislirnok voya
okcalisnaicinisaradigilospilodildi.Maliyo
ßakanligilaralindandorlononvorilorogoro,
2011yiliikincidononindoloplankanuis-
lihdanida3nilyon65binkisioldu.
2011 Mayis dononindo 1urkiyo gono-
lindoissizsayisigoconyilinaynidononino
goro296binkisiazalarak,2nilyon550bin
kisiyo gorilodi. lssizlik orani da 1,6 puanlik
azalislayuzdo9,4oldu.Konlsolyorlordois-
sizlik orani 1,8 puanlik gorilonoylo yuzdo
11,6, kirsal yorlordo iso 1 puanlik dususlo
yuzdo5,4oldu.Concnuluslaissizlikorani
dabironcokiyilinaynidononinogoro2,3
puanazalarakyuzdo17,5’ogorilodi.ßudo-
nondoissizlorinyuzdo29,9’u,os-doslara-
ciligiylaisaradi.lssizlorinyuzdo88,7’sini(2
nilyon 263 bin kisi) daha onco bir islo is-
lihdan odilonlor oluslurdu. 2011 yili Ma-
yisdononindonovsinolkilorindonarindi-
rilnisislihdanodilonlorinsayisindabiron-
cokidononogoro13binkisilikazalna,is-
sizsayisindaiso60binkisilikarlisgozlondi.
Movsin olkilorindon arindirilnis isgucuno
kalilna orani bir oncoki donono goro do-
gisingoslornoyorok,yuzdo49,9soviyosin-
do gorcoklosli. lslihdan orani 0,1 puanlik
azalnayla yuzdo 44,8, issizlik orani da 0,2
puanlikarlislayuzdo10,3oldu.
lîIlH0kM0kk|K0kK|k||0|
Son donondo, issizlik oraninin kriz on-
cosi soviyoyo goldigini bolirlon HSßC
Slralojisli lalih Korosloci, nayis ayinda
islihdan niklarinin 24,45 nilyon ilo ro-
korkirdiginadikkalcokli.ßunda,isgucu-
nokalilnaoranindakiarlisindaolkiliol-
dugunusoyloyonKorosloci,“Yuzdo50,5
ilo novcul ondoks larihinin rokoru. An-
cak novsinsolliklon arindirilnis hosap-
lanaya goro son iki ayda yasanan sinirli
arlislar,islihdandakiiyilosnonindurak-
lanaya girdigino isarol odiyor. ßu da ilk
coyrokloki canlanna sonrasinda 1urkiyo
okononisininyilinikincicoyrogindoivno
kaybolliginoiliskingorusloridoslokliyor.
ßuyonuylo1CMß’ninongoruloriparalo-
lindobirgorcoklosnooldugunusoyloyo-
biliriz.”dodi.CaranliYalirinokononis-
liCizonÖzlokisookononidoboklonon
yavaslanayla borabor issizlik oraninda
da yaz aylarinin ardindan lokrar bir ar-
lisinyasanacaginibolirlli.|K0N0Mlî|kVlîl
Ma]|s 4creæ|r4e,
ì4æ||]cr44ä ||r
k|s| |st||4aæe4||·
4|. ûe(er]|||ra]r|
4creæ|re ¿cre |s·
t||4aæe4||ersa]|·
s|r4a I æ||]cr190
||rk|s|||k art|s ¿ct·
|er4|. Genç nüfus-
ta iýsizlik oranç
da bir önceki yç-
lçn aynç dönemi-
ne göre 2,3 puan
azalarak yüzde
17,5’e geriledi.
GRAFÿK: ZAMAN,
ERHAN BALIKÇI
lstar|a| Ka|k|ræa
kjars| ûere| îekrete·
r| 0c(. 0r. k|4à|æe·
c|t Karatas, kurum
olarak amaçlarçnçn
ekonomik kalkçn-
mayç hçzlandçrmak
ve giriýimciliþin
önünü açmak ol-
duþunu söyledi.
FOTOüRAF: ZAMAN
SanayißakaniNihallrgun,nayisdononindoyuz-
do9,4’ogoriloyonissizlikoranininonunuzdo-
kidononlordobirniklardahaazalacaginisoylodi.
ßloonborgH1’ninyayininakalilanlrgun,“Yonido-
nondoyalirinlari,islihdaniarliricicalisnalarigor-
cokloslirocogiz.”dodi.ßakanlrgun,issizlikoraninin
yuzdo5’inallinainnosigorokliginisoylodi.Yuzdo5
oraninin1urkiyoicinkabulodilobilirbirissizlikora-
nioldugunubolirlonßakanlrgun,yuzdo7’likbuyu-
nonindovanolnosidurunundazalonislihdanin
dadogruoranliliolarakarlacaginisoylodi.
Morkozßankasißaskanilrdonßasci,yuzdo
9,4’lukissizlikoraninidogorlondirirkon,“Movsin-
sollaraliolanbirgolisno.ßaharaylarinda,na-
yisayinda,bunuarindirarakbaknaklazin.Mov-
sinsolliklonarindirilnissorininyalaysoyrolligino,
hallayuzdo10,1soviyosindonyuzdo10,3soviyosi-
nohahlyuksoldiginoisarolodiyor.”dodi.ßuduru-
nun,Morkozßankasi’ninongorusuylouyunluol-
dugunukaydodonßasci,issizliklohahlloparlanna
boklodiklorinidilogolirdi.ßasci,kisaylariicinho-
nuzyorunyapnakislonodigini,okin,kasin,ara-
likdononininononlasidiginisoylodi.
ÒrlaAnadoluMakinovoAksanlarilhracalci-
larißirligi(ÒAlß)ßaskaniAdnanDalgakiran
1urkiyo’nindunyayivuranyonikrizdalgasindan
lazlahasaralnadanciknasihalindobasarilibirdo-
nongocirocoklorinivobununislihdanayansiyaca-
giniiladoolli.Önunuzdokiaylardaissizlikoranla-
rininbusoviyolordoolacaginikaydolli.Dalgakiran,
“Lnulnayalindunyadayonibirdalgavar,okono-
nidoloroddullorvar.ßoylobirzanandabuissizlik
oranlarikorunabilirsononullu,asagioynanabo-
ninicinsurprizolur.”soklindokonuslu.
1urkinsaalsokloru,2011’inilk8ayindakiislihdan
oraninigoconyilinaynidononinokiyaslayuzdo40
oranindaarlirdi.ßudononicorisindo1urksirkollori-
ninyurldisiyalirinlarindacalislirilnakuzoroloplan4
bin500kisiyoyoniislirsalidogdu.lncokislihdanlir-
salisunanulkolorisoSuudiArabislanvoSudanoldu.
lnsankaynaklariplallornuKariyor.nolvorilorinogoro
lrak,Rusya,Alganislan,Cozayir,Lnnanvolranbu
alandaonocikanulkolorarasinda.|K0N0Ml î|kVlîl
ûýsizlik, bir miktar
daha azalacak
Rakamlar, Merkez’in
öngörüsüyle uyumlu
Daha fazla düýmesi
sürpriz olur
Lokomotif yurtdçýç
inýaat sektörü oldu
EKONOMü 09
I6kĀUîI0îì0IIîk||ZAMAN
Þrcjes|c|ars|rket|ereä0æ||]crI||||e
-
lslanbulKalkinnaAjansi(lS1KA),ya-
lirin yapnak isloyon hrnalara, hibo
projoloriylo doslok sagliyor. ßu yil loplan
doslok bulcosi 50 nilyon lira olan 3 adol
projo loklil cagrisi yayinlayan lslanbul Kal-
kinnaAjansiConolSokroloriDoc.Dr.Ab-
dulnocilKaralas,kurunolarakanaclarinin
okononikkalkinnayihizlandirnakvogiri-
sinciligin onunu acnak oldugunu soylodi.
Karalas, lS1KA’nin ana hodofori corcovo-
sindoozolliklohnans,lurizn,lojislik,yarali-
cionduslrilorgibikalnadogoriyuksoksok-
lorlorin hibolordon yararlanabilocok onco-
likli soklorlor olduguna dikkal cokli. Ajan-
sin 29 Haziran 2011 larihindo loplan dos-
lok bulcosi 50 nilyon lira olan 3 adol pro-
joloklilcagrisiyayinladiginihalirlalanKara-
las,aynilarihloayrica,loplanbulcosi1nil-
yon 1l olan dogrudan laaliyol doslogi ilan
odildiginisoylodi.lrogranbulcosi,progran
kapsanindaprojobasinavorilobilocokasga-
rivoazanidoslokniklarivooranlariprog-
ranlararasindalarklilikgoslornoklodir.
lslolnolor lcin Çovro vo lnorji Dos-
lu lslanbul Mali Doslok lrograni kapsa-
nindavorilocokhibodon,karanacigudon
kurunvoislolnolorinyanisirakaranaci
gulnoyon kurunlar da laydalanabiliyor.
Sanayido,binalardavoulasindaonorjila-
lobini azallacak, vorinliligi arliracak pro-
jo urolon sirkollor lS1KA’nin doslok bul-
cosindonyararlannakicinbasvurabilocok.
lslanbul’uncovrosolsurdurulobilirliginovo
kurosol rokabol odobilirligino kalki sagla-
nayi anaclayan lslolnolor lcin Çovro vo
lnorjiDoslulslanbulMaliDosloklrogra-
ni da bu projolordon biri. lrogranin on-
coligicovrosorunlarininvobunlarininsan
sagligina olunsuz olkilorinin azallilnasi.
1oniz vo yonilonobilir kaynaklarin kulla-
ninina yonolik oko-yonilikciligin doslok-
lonnosi anaclanan prograna, valilik, yo-
rol yonolinlor, lSKl, ll11, ÒSß’lor bir-
liklor,odalar,noslokorgullori,univorsilo-
lorvosivilloplunkuruluslarivokarana-
ci gudon islolnolor basvurabiliyor. 1urco-
nonoy Dorgisi’nin haborino goro, yalirin
yapnak isloyon hrnalara hibo projoloriy-
lodosloksaglayanajansinyurullugupro-
jolor kapsaninda basvuru yapabilocoklo-
ro iliskin sarllarin prograndan prograna
dogisligi vurgulandi. kkl|| Kk8l| ûSTANBUL
U|ke 0rar (+)
|º(.r;. `l
|||..r;. lê.l
|e|ºr;. lê.`
\|r.r|º|.r l'
|||.r!. l+.`
|º|ºr;. ll.?
'|º..|;. ll.+
|º||e||t l`.`
||.rº. `.I
||| `.l
||.|;. ?.l
|r¸|||e|e I.ê
||m.r;. ê.l
'.(ºr;. +.I
¯|.;r.| |||ºº|.|
l;îlI|lK0UNYk0k
I|kMkN|Y0k*
|kcrcæ|k|à]àæe|st||4aæa4ac|aæ|a]ars|]cr.lss|tsa]|s|æa]|sa]|r4a||r]||crces|re¿creì96||r,||rcrcek|a]a¿cre8I||rk|s|ata|arakìæ||]cr
ää0||rk|s|]e|r4|.Nisanda 33 ay aradan sonra ilk kez yüzde 10’un altçna inen iýsizlik, mayçsta da gerilemeyi sürdürerek yüzde 9,4 düze-
yinde gerçekleýti. Uzmanlar, Merkez Bankasç’nçn aldçþç önlemlerin etkisiyle önümüzdeki aylarda daha fazla düýmesini beklemiyor.
fKim ne dedi?
EKONOMü 10
I6kĀUîI0îì0IIîk||ZAMAN
SAYFA TASARIM: MEHMET üûMüEK
H]ar4a| kssar Yc·
ret|æKara|a 8as·
kar| k|| K||ar,
Avrupa’daki da-
ralmançn etkisin-
den kurtulmak
için yeni pazar-
lar aramak ge-
rektiþini söyle-
di. Kibar, “Ekstra
yapçlmasç gere-
ken çalçýma Rus-
ya, Kazakistan ve
Belarus’a yönelik
olmalç.” dedi.
FOTOüRAF: ZAMAN
kf]cr|a |sa4aæ| Ye·
4||asak Iar|æs|r·
ket| sa|||| kaæatar
0t(e||k, Afrika ül-
kesi Etiyopya’da
23 bin dekar-
lçk alanda pamuk
ve diþer mahsu-
lü yetiýtirip dün-
yaya satçyor. ûlkel
usullerle tarçm ve
hasadçn yapçldç-
þç bu ülkede iýçi-
lerin yevmiyesi 2
dolarçn altçnda.
Hiç karamsar deÿilim
eylülden sonra rahatlaréz
TUSKON’la dünyanèn öbür ucundaki
ülkelere ihracat yapmaya baēladèlar
îcr||ra]4|rkr|t|ek|ert|s|r4er4c|a]||at||c|¿e|er4er¿e|ers|par|s|er|r|pta|e4||4|¿|r|sc]|e]erH]ar4a|kssarYc·
ret|æKara|a8askar|k||K||ar,ancak eylülden itibaren yeniden piyasançn canlanacaþçnç ifade etti. Karam-
sar olmadçþçnç belirten Kibar, “Eylül, ekim gibi piyasalar biraz daha rahatlar, yeni sipariýler olur.” dedi.
|ktkN 8kYîk| ANKARA
-
Dunya okononilorindo ya-
sanan sikinlilara ragnon
is dunyasinin 1urkiyo’yo guvo-
ni lan. Avrupa vo AßD’doki go-
lisnolorin 1urkiyo’yi do olunsuz
yondoolkilodiginibolirlonHyun-
daiAssanYonolinKurulußaska-
niAliKibar,ancakulkookononisi
icinhickaransarolnadiginisoy-
lodi. Yil sonunda yuzdo 7 buyu-
no hodohnin lullurulacagini ila-
doodonAliKibar,“Çokkaransar
dogilin,ancaklodbiridooldonbi-
raknanak lazin. lnco bir kopru-
nun uzorindo yuruyoruz. Ayagi-
niz kaynadan, olinizlo iplori lu-
larak yurunok lazin. lylul, okin
gibi piyasalar biraz daha rahallar,
yonisiparislorolur.”dodi.
liyasalardaki gunluk harokol-
lorin sanayidoki urolini cok olki-
lonodigini aklaran Kibar, ancak
bolgolordon golon siparis iplallo-
rioldugunukaydolli.Sonbiraydir
krizloilgilikonulardandolayibazi
ara lodarikcilorin yoni nal alini
yapnadiginiiladoodonKibar,bu
golisnoninsiparislorindaralnasi-
nanodonoldugunukaydolli.lylul
ayindan ilibaron yoni siparislorin
baslayacagini vurgulayan Kibar’a
goro carklar da bu aydan ilibaron
lokrarhizlanacak.1urkiyo’nin,ih-
racpazariolanAvrupa’dakiluko-
linin daralnasindan olkilonobi-
locogini anlalan Kibar, bu soru-
nunyonipazarlariloasilabilocogi-
nidilogolirdi.Kibar’agoroagirlik
Rusya bolgosino vorilnoli. Alrika
pazarindaki on ulkonin loplani-
nin bir Avrupa ulkosi olnodigino
dikkalcokonKibar,“lkslrayapil-
nasi gorokon calisna Rusya, Ka-
zakislan,ßolarus’ayonolikolnali.
ßu cogralyaya iliskin vorgi iyilos-
lirilnoli. Òralar saglikli pazarlar.”
dogorlondirnosindobulundu.
Ali Kibar, Avrupa’daki kri-
zi dogorlondirirkon, “2008 krizin-
don sonra lorlokiz, lspanya vo
llalya’ninbonolahvillorinihnanso
odonlransavoAlnanya’yidagoz
ardi olnonok lazin. Aß lok ulko
gibicalisniyor.”dodi.AßD’nindo
lulursuz bir sokildo acik vordigini
soyloyonKibar,buradakiolaylarin
piyasalari olonalik olarak olkilo-
digini ilado olli. Llkolorin alisvo-
risindo nallarin spokulalil olarak
kilillonobildigini dilo goliron Ki-
bar sunlari soylodi: “Kinin cobi-
nogirdigibolliolnayanniklarlar
var.Llkolorinonliaalisvorislorin-
do,londravoChicagoborsasinda
nallar, spokulalil olarak kilillon-
nis. Çikislarindaki gunluk lonaj
linilasyonunda nal dopolardan
cikaniyorvobununuzorindospo-
kulasyonlarbasliyor.ßunlar,gun-
colyasaninizdadallandi,budak-
landi.Çikislrondindohangivago-
nainsanlarbiniyorlarsabunuon-
goronoyonlor, icoriyo girdigi ra-
kanlarda inislo daha lazla nag-
duroluyor.Kaybodondokucukvo
orlaolcokliyalirincioluyor.”
KUkV| Mk|lY|I||k|lYkIkYkNî|YktkK
1urkiyo okononisindo duson lu-
kolici krodisi laizlorinin cazi-
bo oluslurdugunu bolirlon Kibar,
gocnislo aylik yuzdo6-7olan la-
izlorin yillik orlalanasinin yuzdo
8’o gorilodigini dilo golirdi. Mor-
koz ßankasi’nin laiz polilikasi-
nin 1l acisindan olunlu oldugu-
nu aklaran Kibar, lukolinin il-
halal agirlikli urunlor olnasinin
cari acigi arlirdigini ilado olli. Ki-
bar,“Cariaciginhnansalanalizlor
dogrullusunda90nilyardolarso-
viyosino golocogino yonolik ondi-
solor, bizin okononinizi saglan
olsa da larlisna orlanina golirdi.
lylul ayindan ilibaron orla vado-
liplanaciklanacak.ßankacilikko-
sininin krodilor uzorindoki nali-
yoli do arlli. Rool okononiyo yo-
nolik hukunolin vordigi agirlik-
libirplanlanaonunuzdokiyillar-
da pozilil rool yalirinlarin dovro-
yogirnosinidosaglayacak.”dodi.
Kibar,naliyollordokiarlisinagus-
los vo oylul ayinda nal hyallari-
na yansiyacagini, kurdaki arlisin
naliyolloriarliracaginisoylodi.Ali
Kibar’agoro1urkiyo,buyilyuzdo
7buyunohodohnilulluracak.
;|kl| |k0lKltl, MUîIk|k YUKî|| ûZMûR
-
Kucuk vo orla olcokli islol-
nolor, 1urkiyo lsadanlari vo
Sanayicilor Konlodorasyonu’nun
(1LSKÒN) duzonlodigi is zirvolo-
riyloihracallalanisipdunyayaaci-
liyor. lznir’don Ahson Mobilya,
Alyon’dan Yodibasak 1arin
vo Nazilli’don lkonak,
bu lirsallari ihracala co-
vironlordonsadocobirka-
ci.Anadoluvolslanbul’daki
isadanlarinin guclorini birloslir-
nosiylo 2005 yili sonunda laaliyo-
lo baslayan 1LSKÒN, kisa suro-
do dov projoloro inza alli. Alrika,
Asya vo lasihk’lon isadanlari vo
yalirincilari, duzonlodigi is zirvo-
loriylo 1urk girisincilorin ayagina
golirdi. Daha onco norodoyso hic
licarol yapilnayan ulkolor, bu zir-
volor araciligiyla 1urkiyo’nin yoni
pazarlarihalinogoldi.
1LSKÒN’unAlrikaiszirvosindo
lliyopya’dan golon isadanlarinin,
ulkolorindoki vorinli larin arazi-
lorindonbahsolnosiuzorinoharo-
kologoconYodibasak1arinhrna-
sinin sahibi Ranazan Özcolik, bu
ulkodo 23 bin dokar alana panuk
okli. lliyopya’nin panuk urolini-
ninlokslildokigolisnolorsobobiylo
kondisino yolnodigini ilado odon
Özcolik, panugun slralojik ononi
dolayisiyla 1urkiyo’yo bilo uygun
hyalla gondorilobilocogini soylodi.
ßolgodosozonlarinkurakvoyagisli
olnak uzoro iki donono ayrildigi-
ni,yagislidonondosulanaproblo-
ninin olnadigini anlalan Özcolik,
2dolaribulnayanyovniyolorlool-
dukcaucuzapanukvodigornah-
sulloriyolislirlobildiginiaklardi.
Daha onco Avrupa laralinda
iliskilorioldugunuancak1LSKÒN
zirvoloriylo Òrladogu vo Alrika’ya
yonoldiklorini anlalan lkonak
Makino lsi Sanayi’nin sahibi Nuri
Önol iso, “Avrupa’daki kriz sobo-
biylo iyi ki 1LSKÒN zirvoloriylo
oncodonallornalilpazarlarayonol-
nisiz. Aksi lakdirdo likaniklik ya-
sayacaklik.” dodi. Kalildiklari zir-
volordongoridonuslorindovanol-
liginibolirlonÖnol,“Lrdun’oihra-
calinizdovanodiyor.Suriyokari-
sikliksobobiylodurgun.Kuzoylrak
vo lran’a yapilacak zirvolori bokli-
yoruz.”diyokonuslu.Önol,“$in-
di kriz soylonlilorino inal, 1LS-
KÒN ilo lsadanlari lodorasyonu
sayosindo yakaladiginiz lirsalla-
ra covap vorobilnok icin calisiyo-
ruz. 1aloploro hizli covap vornok
icinbuayNazilliÒrganizoSanayi
ßolgosi’ndo4binnolrokaroalanda
ilavoyalirinyapacagiz.”dodi.
Ahson Mobilya’nin sahibi vo
lznir lsadanlari Dornogi uyo-
siHaldunMiskidokucukdoolsa
dahaoncolslanbul’dabirluarca-
lisnasindaihracaldonoyiniyasa-
diklarini,ancak1LSKÒN’lahan-
loasanasindaolduklarinidilogo-
lirdi. Miski, “1LSKÒN sayosindo
ulasnaklaguclukcokocoginizali-
ciisadanlarinaulasnayibasardik,
lokliforinizi sunduk. ln kisa su-
rodo bunlarin noyvolorini lopla-
yacaginizainaniyoruz.”dodi.
K|æ|rreka4ara|t|r|ºar!
Sonzanandaallinhorko-
singundonindo.Arlanhyallar,
olindoallinolanlarisovindirno-
yodovanodiyor.
lokikininnokadarallinivar`
Rosnirozorvlorgosloriyor
ki,dunyadaoncokallinAßD
Morkozßankasi’ninkasasin-
da.ArkasindanAlnanya,llalya
volransagoliyor.ßuulkolorin
norkozbankalari,rozorvlorinin
buyukbolununuallinaayirnis.
Vohyallararllikcadakaragoci-
yorlar.
Dunyarosniallinrozorvi,
DunyaAllinKonsoyivorilorino
goro30bin700lon.ßunun8,1
binlonuAßD’yo,10,8binlonu
daluroßolgosiulkolorinoail.
lnbuyukallinrozorvinosa-
hipdorlulkoolanAßD,Alnan-
ya,llalyavolransa,dunyaal-
linrozorvininyaridanlazlasini
olindoluluyor.Rozorv
parasahibibuulkolor
allinayalirinyapar-
kon,pokcokulkoro-
zorvlorindobaslado-
larolnakuzorobuul-
kolorinbasligikagillari
(dovizlori)bulundu-
ruyor.ßudorlulkonin
rosnirozorvloriicin-
doallininpayiyuz-
do65’inuslundo.luro
ßolgosiorlalanasiiso
yuzdo62,2.Yanial-
linlaronlarda,kagillar
dunyaningorikalnisvogolis-
nokloolanulkolorindo.
MaliyoßakaniMohnol$in-
sok,biraciklanasindasoylodi-
yordu:“Kurosolkrizinbasinda
AßDMorkozßankasi’ninbilan-
cosununbuyuklugu,yanibas-
ligiparaniklari750nilyardo-
lardi,bugun3lrilyondolarsi-
nirinagolnisdurunda.Yanibu
krizdonciknakicincokbuyuk
noblaglardaAvrupa’da,AßD’do
parabasilnis.ßudaciddibir
kaygiuyandiriyor,onunuzorino
allinhyallarindacokononlisic-
ranayasandi,birbolirsizliksoz
konusu.Varolanrozorvparala-
rinkrodibililosioskisikadarguc-
ludogil.llgibaskaalanlara,ollo
lululabilonnadonlorokayiyor.”
lllolululurondogorlinadon
allin.AßDokononisino,dola-
ravodigorgolisnisulkoparavo
okononilorinoolanguvonsiz-
lik,yalirincilargibinorkozban-
kalarinidaallinayonolliyor.Vo
hyallarsurokliyuksoliyor.ßir
surooncoAßD’ninkrodinolu-
nundusurulnosisonrasindada
allindayukariyonlusorlbirha-
rokolgorduk.Ònsbasinahyal
1.800dolariasliklansonragori
dondu.
Rozorvolarakbugunoka-
darolindoozicicogunluklado-
lar,lurovodigordovizlorilulan
golisnokloolanulkolorinalli-
naolanlalobihorgocongunar-
liyor.ÖzollikloÇin,Hindislan
voRusya’ninallinalinlaridikkal
cokici.1ablodandagorulocogi
uzoro,golisnisulkolorinallinro-
zorvloriyorindosayarkononla-
rinkinorodoyso2006sonundan,
yanikurosolkrizonarolorinin
gorulnoyobasladigilarihlonbu
yanaikiyokallannis.
Coconyilnorkozbankalari-
ninaldigiloplanallinlulariku-
rosolcapla73lonsoviyosindoy-
konbuyilinilkyarisindaalinan
rakan180lonubulnus.Co-
conyilinonbuyukalicilariSu-
udiArabislanvoRusya.ßuyil-
kialinlardaisoMoksika,Rus-
ya,1aylandvoC.Koroonociki-
yor.MosolaCunoyKoroMor-
kozßankasi,13yildirilkkozal-
linsalinaldi.Movcul14,4lonluk
rozorvinohaziranayin-
da25lonokloyorok39,4
lonacikardi.
ßurada,kurosolkri-
zinonsicakgunlorinin
yasandigi2009’dada
Çin’in454,Hindislan’in
200lonlukrokoralin-
larladikkalicokligini
halirlalalin.
Yanigolisnokloolan
ulkoloryavasyavas,ro-
zorvlorindokikagilora-
niniazallnaya,allini
arlirnayacalisiyor.1ur-
kiyoisobunokladahonuzpo-
zisyondogislirnisdogil.Lzun
zanandirsahipolduguallinro-
zorvi116,1lonsoviyosindo.ßu-
nunparasalkarsiligiiso5,6nil-
yardolar.
$uanAßDvoAß’dokiborc
krizininasilnasiicinongorulon
onononlicozun,“parasalgo-
nislono”,yani“kagil”bollugu.
ßoylobirvasallayalirincilarvo
norkozbankalariallinani,yok-
sayabanciparayaniilibarodor`
k.4|k|asqtaæar.ccæ.tr
k80,k|æar]a,
lta|]a,|rarsa¿|||
à|ke|er4àr]aa|·
t|rreterº|r|r]a·
r|4arfat|as|r|
e||r4etatarker,
pek(ckà|kere·
terº|er|r4e|asta
4c|arc|æakàtere
|aà|ke|er|r|ast|·
¿|kì¿|t|ar||a|ar·
4ara]cr.
Kadir Dikbaý
kf]cr|a |sa4aæ| Ye·
riyloihracal
liyor. lznir
Alyon’d
vo
bu
vir
ci.An
isadanlarin
nosiylo 200
lo baslayan
Hk|0UNMlîKl
kkMkIkN 0I(||lK
NUkl 0N||
F
O
T
O
ü
R
A
F
: Z
A
M
A
N
kra||k k¿astcs k|t|r/Icp.
ì006 ì0II reterº (+)
||| ?.lll.' ?.lll.' I+.`
||m.r;. l.+``.' l.+0l.0 Il.+
||| l.`lI.l `.?l+.0
||.|;. `.+'l.? `.+'l.? Il.`
||.rº. `.Il`.? `.+l'.+ êê.`
,|r ê00.0 l.0'+.l l.ê
|º.|,|e l.``0.l l.0+0.l lI.?
||º;. +0l.' ?lê.I I.I
'.(ºr;. Iê'.` Iê'.` l.l
|º||.r!. ê+0.` êl`.' '?.`
||r!|º|.r l'I.I ''I.I ?.I
|||¯ êl`.` '0`.l ll.l
||r;. l0.lI`.0 l0.I00.l
!||||;e llê.l llê.l '.I
¯ |.||(. |e||et |.r|.º|
|.;r.|. ||r;. ||||r |ºrºe;|
k|îMlk|I|Nk|I|kVlN0|
l|KI0U|K|(tcr)
EKONOMü 11
I6kĀUîI0îì0IIîk||ZAMAN
SAYFA TASARIM: MEHMET üûMüEK
ûe(er |afta]| ]àt·
4e I,ì 4e¿er ka]·
||]|a taæaæ|a]ar
lstar|a| Merka|
K|]æet|er 8crsa·
s| (lMK8), 4àr ]àt·
4e ì,48 pr|æ]apt|.
Uzmanlar, hafta-
nçn ilk yarçsçnda
olumlu seyir bek-
lerken ikinci ya-
rçda gelebilecek
kâr satçýlarçna
dikkat edilmesini
tavsiye ediyor.
FOTOüRAF: ZAMAN,
KÜRĀAT BAYHAN
Piyasalar toparlanéyor
‘Küresel ekonomik
iyileýme siyasî
cesaret gerektiriyor’
Japonya ekonomisi
2. çeyrekte tahminlerin
altçnda küçüldü
ABD, notunu indiren
S&P’ye hesap sordu
îUÞ|kI|NûlNRkkk|N8U|||II’IkNkM|klKkNK0Nûk|îl’N|:
8|t|]eter|rces|æartt|r|t,art|kºer¿||er|art|r|r
kºrapaºek80ekcrcæ|s|re]cre||k|cr(kr|t|er4|se|er|]|esars||ara|as|araras||crsa|ar4a¿e(ercaæa|as|a]ar]àkse||s]er||afta·
r|r||k¿àràr4e4e4eºaæett|. Dört Avrupa ülkesinde aççþa satçý yasaþçnçn gelmesinin ardçndan ABD’de perakende satçý-
lar verisinin iyi ççkmasç ve Japonya’nçn beklenenden daha az daralmasç, borsalarçn toparlanmasçna destek oldu.
-
Kurosol salis dalgasinin ardindan
durulanuluslararasipiyasalarhalla-
yayuksolislobasladi.AsyavoAvrupabor-
salariylabirliklo1urkiyodoiyinsorhava-
dan nasibini aldi. lslanbul Monkul Kiy-
nollor ßorsasi (lMKß) yuzdo 2,48 arlisla
53.485puandankapandi.
ßazi Avrupa ulkolorindo hnans his-
solorinin aciga salisina yonolik yasagin
yururlugo girnosi, AßD’do boklonlilo-
rin uzorindo golonporakondosalislarvo-
risi vo }aponya’da aciklanan daralnanin
boklonlilordon az olnasi kurosol piyasa-
lardaolunlulrondidosloklodi.lransa’nin
da icindo bulundugu dorl Avrupa ulko-
sindohnanshissolorininacigasalisinaya-
sakgoconcunagunuyururlugogirdi.Ya-
sagin anaci, yogun soylonlilor vo yukso-
lonborclannanaliyollorinodoniylosarsi-
lanpiyasalaraguvoniyonidonlosisolnok.
AßD’do cuna gunu aciklanan lonnuz
ayi porakondo salislar vorisi yuzdo 0,5 ilo
boklonlilor soviyosindo arlli. }aponya’da
yikina sobop olan siddolli dopron vo
lsunaninin ardindan okononinin nisan-
haziran dononindo boklonondon az da-
raldiginigosloronbuyunovorisininardin-
danNikkoiondoksiyuzdo1,5’akadaryuk-
solis kaydolli. }aponya okononisi ikinci
coyrokloyuzdo0,3iloyuzdo0,7olanbok-
lonlilordondahaazdaraldi.Dispiyasalar-
dakiolunlusoyirvoMorkozßankasißas-
kanilrdonßasci’ninaciklanalarinabagli
dolar/1lvogoslorgolaizdokigorilononin
doslogiylo lMKß-100 lndoksi yuzdo 2,48
dogor kazanarak 53.485 puana cikli. Ca-
ranliYalirinAraslirnaYonolnoniÖzgur
Yurldassovon,ondokslokiyuksolisloyurl-
disinindaolunludoslogininolkisininol-
dugunu bolirlorok, “Yurldisi zalon olun-
luolkilodiacilisla.AyricaMßßaskanilr-
donßasci’ninaciklanalariyla1l’dodogor
arlisi oldu. ßunun da olunlu olkisi hisso
sonolloripiyasasinayansidi.”dodi.Codik
Yalirin Analisli Yunus Kaya da Mß bas-
kaninin konusnalarinin ondokso olun-
lu yansinalarinin oldugunu ilado odorok
“Ayricaaciklananissizlikvorisidosonol-
dukca dusuk goldi. ßunun da olunlu bir
kalkisivar.”diyokonuslu.
M8’Y|û0k|,00|kkI,6ä|lkk0|Mk||
Morkozßankasi’ninkurhodoholnanasi-
naragnon,ßaskanlrdonßasci’ninsovi-
yoiladoolnosipiyasalariharokollondirdi.
ßasci’nindovizsopolininyuzdo5-10ara-
sidahadusukolnasigorokliginisoylono-
sinin ardindan dolar/1l vo goslorgo lah-
vilin bilosik laizi kadonoli olarak gorilo-
diancaksonrasindalokraryonunuyuka-
ricovirdi.1,7625-1,7755araligindadalga-
lanandolar1,7680liradankapandi.Ana-
lisllor,ßasci’ninaciklanalarindanyolaci-
karakdolar/1l’donakulsoviyoyi1,651l
civarindahosapliyor.
ßCC larlnors ßasokononisli Özgur
Allug,sorboslkurrojinindohornokadar
bir soviyo hodofonoso do Mß’nin dogal
olarak soviyo konusunda bir gorusu ol-
dugunu soylodi. Allug, “Aciklana onco-
si 1l, doviz sopoli karsisinda 2,1550 ci-
varindasoyrodiyorduvoßasci’ninacikla-
nasi bizin hosaplariniza goro sopol so-
viyosinin 2,000 civarinda olnasi gorokli-
gi anlanina goliyor. luro/dolar parilosi-
nin1,43civarindakaldiginikabulodorsok,
Mß’nin gorusuno goro dolar/1l’do na-
kulsoviyo1,65civarinda.Aciklanasonra-
si1l,sopolkarsisindadogorlonnoyobas-
ladi.”dodi.CaranliYalirinSlralojisli1u-
lanConorldoyayinladiginollasuilado-
loro yor vordi: “ßasci’nin aciklanalarin-
dan yola cikliginizda su anda 2,15 olan
dovizsopolinin1,95-2,05,dolar/1lkuru-
nunda1,60-1,68araligindaolnasigorok-
ligini hosapliyoruz. Ancak Mß’nin kuru
burayagolirnokgibibiranaciyok.Yurl-
disinda parasal govsononin baslanis ol-
nasi vo AßD Morkoz ßankasi llD’in do
buna nocbur kalacagi dusuncosi nodo-
niylo, 1l’yo olan lalobin do arlacagini vo
kurlarinbusurocilogoriloyocoginidusu-
nuyorlar.”Mß’ninhazirladigiroolkuron-
dokslorinogoro1l’nin2003’ogorodogor-
li oldugunu ancak son donondoki dogor
kaybi ilo bu larkin gorilodigini soyloyon
Conorl,“Halirlanacagiuzoroyilsonuicin
dolar/1lkurlahnininiz1,65.ßuboklon-
linizinsoboplori,cariaciklayilinsoncoy-
rogindo gorulocok islikrar vo yurldisinda
arlacakolanlikidilonin1luzorindoolus-
luracagi dogorlonno baskisi. Ancak kisa
vadododurundahalarkli.”dodivosoylo
dovanolli:“HornokadarMßgunlukdo-
vizsalinihaloloriilokurdakiarlisilronlo-
noyocalissadayabanciyalirincilarin1l
konusundakigoruslorigayolnol:“Mß’nin
sonlaizindirinkararivobunundovani-
nindagolobilocogiboklonlisi1llalobinin
cok dusuk kalnasina yol aciyor. Özol-
lo kisa vadodo kurun 1,75-1,80 arasinda
dalgalannayadovanolnosini,ancakson
coyroklodogorkazannasinibokliyoruz.”
|t8ììMl|Ykk|Uk0’|UKIkHVl|k|0|
ßorckrizininlspanyavollalya’yayayilna-
sini ongollonoyo calisan Avrupa Morkoz
ßankasi(lCß)goconhalla22nilyarluro
lularinda dovlol lahvili alarak, lahvil alin
progranini lokrar baslalli. lCß, progra-
nibaslalligigoconyilinnayisayindanbu
yanaonyuksoklulardalahvilalininigor-
cokloslirdi. Morkoz bankasi Yunanislan
dovlollahvilialdigiprograninilkhallasin-
da16,5nilyarlurolularindalahvilalnis-
li.1oplanda96nilyarlurolularindalah-
vil alnis olan lCß, 19 halladir lahvil ali-
niyapniyordu.ßanka4Aguslos’lakiyo-
nolinkurululoplanlisininardindanlokrar
lahvilalnayabasladi.|K0N0Ml î|kVlîl
-
lngilloro, Kanada, Cunoy Alrika, Singapur
vo Avuslralya’nin naliyo bakanlari, lngiliz
linancial1inos(l1)gazolosindoorlakkalonoal-
diklari nakalodo, “kurosol okononik iyilosnonin
siyasicosarolgoroklirdigini’’yazdi.lngilloroMali-
yoßakaniCoorgoÒsborno,KanadaMaliyoßakani
}in llahorly, Cunoy Alrika Maliyo ßakani lravin
Cordhan,SingapurMaliyoßakani1harnanShan-
nugaralnanvoAvuslralyaMaliyoßakaniWayno
Svanlaralindankalonoalinannakalodo,dunya-
ninguvonkriziyasadiginadikkalcokilorok,“Kuro-
solokononikkrizdonkurlulnaninzananalacagi-
nizihopinizbiliyoruz.Ancakgununuzdokidaha
ciddi sorun, hukunollorin yavas buyuno, yuk-
sokissizlikoranlarivosurdurulonoznalibilanco-
larproblonlorinoogilnolorindokiguvonoksikligi-
dir.”donildi.Siyasilidorliginvocosarolingorokli-
ligininvurgulandiginakalodo,kanuharcanalari-
nin yonidon duzonlonnosi vo kisilnasi, guvonilir
naliplanlanailobankaciliksislonlorininoluslu-
rulnasivoonoksoklorundoosnokcalisnakosul-
larinin yayginlasnasi gorokligi bildirildi. AßD’nin
guvonin yonidon saglannasindaki ononli roluno
dodikkalcokilonnakalodo,buulkodokiguvonilir
nalipolilikalarindunyanindayararinaolacagibo-
lirlildi.Makalodo,hizlibuyunonindovanliliginin
ancakrokaboliarliracakyapisalrolornlarlanun-
kun olabilocogi kaydodilorok, ozolliklo orla vadoli
rolornlarinononivurgulandi.
-
}aponyaokononisiyilinikincicoyrogindogo-
con yilin ayni dononino goro yuzdo 1,3’lo
boklonlilorin allinda daraldi. lkononisllor, ulko
okononisininyilinikincicoyrogindoyuzdo2,6go-
riloyocogini lahnin odiyordu. }aponya ßakanlar
Kurulu’nun vorilorino goro, }aponya’nin gayri sah
yurlicihasilasi(CSYH),30Haziran’dasonlananyi-
lin ikinci coyrogindo sirkol vo yonidon insa harca-
nalarininolkisiyloyillikbazdayuzdo1,3’loboklon-
lilorin allinda daraldi. Dopron vo lsunaninin ar-
dindan okononisi do buyuk hasar goron }aponya
okononisi, ikinci coyroklo bir oncoki coyrogo goro
isoyuzdo0,3daralnakaydolli.}aponyaokononi-
siboylocouccoyroklirusluslodaralnisoldu.Llko-
ninihracali,yilinikincicoyrogindoyuzdo4,9,luko-
linisoyuzdo0,1gorilorkon,kanuyalirinlariyuz-
do3arlisgoslordi.}aponya’ningayrisahyurliciha-
silasigoconyilinsoncoyrogindocoyrokbazdayuz-
do0,6,buyilinilkcoyrogindoisobironcokicoyrogo
goro yuzdo 0,9 daraldi. Hukunol, okononinin bu
naliyilinlananiicinyuzdo0,5iloyuzdo1,5arali-
gindabuyuyocoginilahninodiyor.
-
AßD’doSornayoliyasasiDuzonlonoKurulu
(SlC),AßD’ninkrodinolunudusuronulusla-
rarasikrodidorocolondirnokurulusuSlandardand
loor’s(S&l)iloilgilisoruslurnabaslalli.WallSlro-
ol}ournal’inhaborinogoro,SlC,S&l’yo,dunyanin
onbuyukokononisiAßD’nin“AAA’’olanuzunva-
dolikrodinolunu“AA’’yaindirirkonuyguladigiho-
saplanalokniginisordu.Öncodonbilgisizdirilna-
siolasiliginidadogorlondirocokolanSlC,S&l’don,
AßD’ninnolununindirilocoginioncodonbilonkisi-
lorinlislosinidoislodi.AßDHazinoßakanligisozcu-
suS&l’ninkararininardindanyapligiaciklanada,
kurulusun AßD’nin krodi nolunu “AA”’ya cokno
kararini “halali’’ olarak dogorlondirorok, S&l’nin
AßD’nin kanu harcanalarindaki kosinliyo yonolik
2lrilyondolarlikyanlishosaplanayapliginivohala-
libirkararvordiginibolirlnisli.KrodiDorocolondir-
noKuruluslariRolornYasasi’nagoro,birkrodido-
rocolondirno kurulusu, rosni aciklana yapnadan
onco bilgi sizdirnasi halindo, lisansini kaybodobil-
nolohlikosiylokarsikarsiyabulunuyor.
-
Milyardor isadani War-
ron ßulloll, AßD’nin bul-
co acigi sorununu coznok icin
Kongro’yiulkoninsupor-zongin
kosinino yonolik vorgilori arlir-
nayacagirdivoboylobiradinin
yalirinlara zarar vornoyocogi-
nisoylodi.ßulloll,NovYork1i-
nos gazolosino yazdigi bir na-
kalodo, “ßon vo arkadaslarin,
nilyardordosluKongrolaralin-
dan buguno kadar yolorinco si-
narlildik. Hukunolin arlik lo-
dakarliginhorkoscopaylasilnasi
konusundaciddigirisinloryap-
nasininzananidir.”dodi.Dun-
yanin on zongin insanlarindan
biri vo ßorkshiro Halhavay sir-
kolininbaskaniolan80yasinda-
kißulloll,goconyilododigivor-
ginin 6,9 nilyar dolar oldugu-
nusoylodi.“ßubuyukparagibi
gorunuyor.Anaododiginvor-
gi bonin vorgiyo labi golirinin
sadoco yuzdo 17,4’uydu. Ki, bu
dabizinsirkollocalisan20kisi-
ninhorbirininododigivorgidon
daha dusuk bir oran. Ònlarin
vorgi yuku yuzdo 33 ilo 41 ara-
sinda dogisiyor, orlalanasi da
yuzdo 36.” iladolorini kullandi.
Kongro’doki iki parlinin vorgi-
lor vo kanu harcanalari konu-
sundaaylarcasuronlarlisnalari,
2Aguslos’laulkoninlonorrudo
dusnosini son anda onloyocok
bir anlasnayla sindilik nokla-
landi. ßulloll, “Anorikan halki,
Kongro’ninulkoninnalisorun-
larinicoznoyolonoginoduydu-
guguvoninigidorokkaybodiyor.
ßu kuskunun unulsuzluga do-
nusnonosi, ancak acil, gorcok
vo cok kapsanli adinlarin alil-
nasiylasaglanabilir.”dodi.Zon-
ginkosindonalinacakvorgilorin
yuksollilnosinin,yalirinlaruzo-
rindo caydirici olnayacagini da
savunan ßulloll, sunlari aklar-
di: “Allnis yildir yalirincilarla
calisiyorun,bugunokadar,hal-
la1976-1977yillarindasornayo
kazanclarindan alinan vorgilo-
rinyuzdo39,9oldugudonondo
bilo, kinsonin olasi kardan ali-
nacak vorgi oranlari yuzundon
yalirindan vazgocligini gor-
nodin... lnsan para kazannak
icin yalirin yapar, olabilocok
vorgilor do kinsoyi urkulnoz.”
KAMUOYUNA DUYURU
ÝSTANBUL OTOBÜS ÝÞLETMELERÝ TÝCARET A.Þ.
24-25 Aðustos 2011 Tarihlerinde Ýstanbul genelinde
250 Otobüs için 15 yýl süreli olarak hasýlat paylaþýmýna dayalý
HAT KÝRALAMA ÝHALESÝNE ÇIKIYOR
Ýhale Þartnamelerinin Temin Edileceði Adres:
ÝSTANBUL OTOBÜS ÝÞLETMELERÝ TÝCARET A.Þ.
Harbiye Mah. Kadýrgalar Cad. Küçükçiftlik Parký Karþýsý
Dolmabahçe-Þiþli / ÝSTANBUL
Tel: 0212 240 34 00 • Fax:0212 219 53 22
www.istanbulotobus.com.tr • ihale@istanbulotobus.com.tr
Rkkk|N 8U|||II MûLYARDER ûüADAMI
Baýçç: Olumlu
geliýmeler var
Borsa, Fener’i
ligden düýürmedi
Morkoz ßankasi ßaskani lrdon
ßasci, kurosol okononik golis-
nolorloilgiliiyinsorbirlablociz-
di. ßasci, “2 vo 4 Aguslos’a goro
daha iyi goruyorun. ßiraz daha
olunlugolisnolorvar.Önunuz-
doki gunlordo izloyocogiz, iyi-
yo ni gidiyor, koluyo ni gidiyor
gorocogiz.’’ dodi. ßasci, iki voriyi
norakla boklodiklorini kaydodo-
rok, “ßirisi Avrupa Morkoz ßan-
kasi no kadar lahvil salin aldi.
lkincisi do yarin Morkol-Sarkozy
gorusnosindonnogibibiracikla-
na, sonuc cikacak. ßu ikisini iz-
lonokgorokiyor.’’diyokonuslu.
lulbol lodorasyonu’nun dun
lulbol kuluplorino yonolik acik-
ladigi karar oncosindo, yalirin-
cilarda lakinlarin kuno dusu-
rulnoyocogi yonundo boklon-
liolusnasininolkisiylosporhis-
solori lavani gordu. lonorbahco
yuzdo20prinlo54lirayalirna-
nirkon Calalasaray yuzdo 16,36,
1rabzonsporyuzdo14,61,ßosik-
lasisoyuzdo12,24prinyapli.
I.î|kNî
|lkMk 0Nt|Kl 0U;UK YUKî|K KkÞkN|; l. k0|0l k. 0kI. 0U;UK YUKî|K KkÞkN|; l.k0|0l k.0kI
|´||||||||'!. l?.00 l?.l0 l?.`0 l?.I0 l'.+I` l?.ê+ l?.'' l?.I0 l?.I0 I.``' l?.ê+
|||N|´|||N!0 l.`ê l.`I +.0+ +.00 +l.l`` +.00 l.`I +.0` +.0l +0.`l+ l.``
|||N|´|||N!0,|¦ `.ê? `.ê` `.I` `.Il l`? `.I0 `.ê+ `.Il `.ê? '.êl` `.êê
|||N|´|||N!0,´¦ 0.'? 0.ê0 0.ê` 0.êl `.ll`.I`+ 0.êl 0.ê0 0.ê` 0.êl `ll.+'` 0.êl
|||| |||||´|||| `l.l0 `l.'0 `+.I0 `+.ê0 êê.ê?` `+.l` `+.0' `+.I0 `+.ê' 'l.l`' `+.+l
||\|N'|'|'| l.'? l.ê0 l.ê? l.êê ê.00ê.+êl l.ê' l.ê+ l.êI l.êI `.```.?I? l.ê'
||||||| l0.l' l0.l' l0.`0 l0.`0 +0.00` l0.'l l0.+0 ll.00 ll.00 ``.lll l0.êê
||\0N´|||N!0 ?`.00 `0.00 `+.00 ``.`' l0+.I?l `l.?` `0.I' ``.I' ``.`' '0.I0` `l.Il
|| |N||'| `.?l `.?+ l.0l l.0l l.'lê.?lI `.`l `.`I l.l? l.l+ l.llI.''` l.ll
|||| !||'!|| `.00 l.`? `.0` `.00 l?.ê`0 `.00 l.`` `.0` `.0? ```.'0ê `.0ê
||||N| ê.l+ ê.l+ ê.`ê ê.`` `.lê?.II? ê.`0 ê.l+ ê.`+ ê.`` l.+l`.+0l ê.l`
||´|N'| ê.I0 ê.I+ ê.?+ ê.?+ ll.`'l ê.I` ê.?0 ê.?ê ê.?ê l?.`00 ê.?`
||||N I.`? I.`0 ?.0+ ?.00 lII.`ê+ ?.00 I.`+ ?.0` I.`? l'ê.ê0ê I.`?
|||N!||'!|| l.?ê l.?? +.0ê l.`` +I.II+ l.`ê l.I+ +.00 l.?0 `Iê.llI l.?+
||'| +.l` +.lI +.l` +.`? `.`lê.?+l +.`' +.l' +.ll +.l` l.```.+I? +.`'
||'||N||'| `.`I `.`I l.0I l.0+ ll0.ll0 l.0l `.`l l.0+ l.0l l.0`+.ê`l l.00
||'|00|!| l.`` l.`` l.ll l.ll l.ê`'.`I0 l.ll l.`I l.ll l.`` `.+'ê.``? l.``
||'d |N||'| l.0? l.0` l.lê l.lê ?ê.`l` l.ll l.l0 l.l' l.l+ ê`.`'0 l.l`
|||||0´||||||'. ``.'0 ll.00 ll.00 ll.00 l0.lêl ll.00 ll.ê0 l'.+0 l+.l0 l++.+`? l+.+`
|||||0|0|||N0 `.?I `.?? `.`' `.`` `'l.?II `.`` `.?? `.`` `.`0 'ê+.+'l `.`0
||||||||!d|| l.?` l.I` l.?ê l.?+ l`0.Iê` l.?l l.?l l.?' l.?' l?I.ê?l l.?+
||´|!||!|||!|' l.0l l.0ê l.l+ l.l` l``.l`I l.l0 l.0ê l.`` l.lI '`+.`?ê l.l'
|||||||0|! l.ll l.l' l.`0 l.l` `l`.0l' l.l? l.lI l.`0 l.l? l+ê.+?0 l.lI
||||||||\| ê.I+ ê.Iê I.00 ê.`+ I?.ll` ê.`l ê.?` I.00 ê.`` ll`.++` ê.`l
||!||N|!||||N| l.l` l.l0 l.ll l.l` ll.l'` l.l` l.`` l.ll l.ll llê.``? l.l0
||!|N\|0|. 0.Iê 0.I' 0.I? 0.Iê êll.`?0 0.Iê 0.I' 0.II 0.II l+I.`0` 0.Iê
||!|N\||||I l?.00 lI.`0 l?.?0 l?.l' l0.`I' l?.ll l?.l' l?.'0 l?.l' '.?+` l?.``
|N||0|d ´|| `.ê? `.I` `.I` `.I? 'ê.`+` `.I+ `.I' `.?l `.?0 l`ê.++I `.I?
|N||0|d |||' `0.`' `0.`' `0.'0 `0.l' l`.l+l `0.l' `0.l0 `0.+0 `0.l' ?'.ê++ `0.`ê
|N||0|d ||\|! `.`' `.`ê l.l0 l.0ê l`'.+l` l.0l l.0+ l.l' l.ll l'l.`lI l.l0
|N||0|d |'dId ?.'ê ?.êê `.0? `.0` ll0.ê+I ?.`0 ?.Iê ?.`? ?.`+ 'l.?+' ?.?`
|N||0|d '|00|!| 0.?' 0.?+ 0.?I 0.?ê +.0l'.+ê' 0.?ê 0.?' 0.?? 0.?? l.???.+ê' 0.?ê
|N||||||!||| l.I` l.I` l.?` l.?l `+I.0`` l.?0 l.I` l.?l l.?l l+l.'ê` l.?0
|N||!||||0|. 0.`I 0.`ê 0.`` 0.`? ll`.I+` 0.`? 0.`ê l.00 0.`` l`+.0++ 0.`?
||´|||| '.?? '.`` ê.l+ ê.0? ?0l.êI` ê.0` '.`+ ê.l0 ê.l0 ê0?.?êl ê.0l
|||N||||. l.`` l.`? `.0l `.0l `+`.ê?` `.00 l.`? `.0l `.0l lê0.0Il l.``
||'|N!||'!|| l.+0 l.+l l.+? l.+ê '`0.`0? l.+' l.+` l.'` l.'` I'ê.êIl l.+I
|'||'|N I.'` I.ê+ I.?+ I.?0 `ê+.`l? I.I+ I.l+ I.`0 I.+` ```.l?` I.'+
|'\|||!|||||. l.Iê l.I? l.?` l.?l '.'l'.l`0 l.?0 l.I` l.?' l.?+ I.+`l.'Iê l.?`
|\|\|'|00|!| l0.0? l0.0' ll.l0 ll.l0 ê.'l' l0.I` `.ê0 ll.'0 l0.?0 ll.0êê l0.+l
|\|N|N||'| `.`' `.`' `.l` `.ll `l.`êê `.`? `.`ê `.++ `.++ l?I.0?0 `.ll
|\0|I ?.l` ?.`` ?.ê? ?.êê l?`.ll' ?.+' ?.'ê ?.I+ ?.ê? ``l.I0` ?.êI
||0||' ll0.'0 ll`.00 ll'.'0 ll+.'0 '`.+0l lll.`I lll.'0 ll?.00 llI.'0 êI.0?l ll+.?l
||| ||||||' `.`+ `.`` `.`` `.`? lI'.?`ê `.`ê `.`ê `.l` `.l` lê0.I0` `.``
||N\|! l.'0 l.'` l.ê' l.ê` l'l.`+I l.'` l.'l l.ê? l.ê? `l0.lêl l.'`
||!|´|||N!0 ê.0` ê.00 ê.l0 ê.l` l+.?l` ê.0` ê.l0 ê.`` ê.lê ll.'ll ê.l+
||!|'0||´||. l.+l l.+0 l.++ l.+` lêê.??` l.+` l.l` l.+l l.+l l+`.`++ l.+`
||'||!|' I.?+ ?.0+ ?.I` ?.I` `?+.0'` ?.êl ?.I` `.l0 ?.?0 +.0Il.+I? ?.``
|||||0|I|||| 'l.00 '`.'0 'l.`' 'l.00 l'.0l' '`.?ê '`.'0 'l.00 '`.'0 êl.`l' '`.?l
|||||' `.l+ `.lê `.++ `.++ `0+.lIl `.+l `.lI `.++ `.++ l'`.'`` `.+0
|I||!0|!|N l`.l0 l`.l0 l`.ê0 l`.'0 `'l.lII l`.+l l`.l0 l`.I' l`.I0 `ll.lê` l`.'I
|0|d ´|||N!0 l.`? l.`` l.ll l.ll ``.'l' l.l0 l.`? l.ll l.l0 `+.+?l l.l0
|0|0\|\||| l.l` l.+` l.+? l.+ê `ê+.'ll l.+' l.+` l.+ê l.+' `I`.+`' l.++
|0|d'|N ``.'' ``.?0 `+.`' `+.l0 `I+.++l `l.Il `+.l' `+.`0 `+.I0 `'0.+êI `+.'?
|0|d'|N\|!|||| ?.I0 ?.?0 `.`0 `.0? '?.``ê `.0` `.0ê `.`0 `.l? 'l.0`' `.l+
|0'´||||N'. llI.'0 ll`.'0 l`'.00 l`+.00 l0.ê+l l``.Il l`l.'0 l`+.00 l`l.'0 l.l0` l``.'?
|0''| `.l? `.`l `.ll `.`? `.ll0.+`ê `.`ê `.`l `.`` `.`I ê+`.l?ê `.`ê
|0\N|||d\d| |. l.0+ l.0' l.`l l.l? lI0.I`? l.ll l.ll l.l? l.l? lll.I?I l.lê
|||'| ll`.'0 l`l.00 l`I.00 l`l.'0 `?.l'l l`+.`` l`l.00 lll.00 ll`.00 +l.'?? l`ê.l`
|'||\|||!|||| ?l.I' ?l.I' ?I.00 ?'.'0 l.0`` ?+.+' ?l.`' ?'.'0 ?'.00 `.00+ ?+.`'
|d|´|||| I.`ê I.l` I.'` I.l? l``.lI0 I.+l I.l+ I.++ I.++ ?+.`?l I.l`
|d|´|||| \|N| `.lê `.l? `.`I `.`l 'ê.I`' `.`` `.lI `.`' `.`' +'.??' `.``
|d|'|´|||N!0 +.+` +.+0 +.êl +.'0 l?.l`l +.+` +.+I +.'0 +.'0 l+.`l0 +.+`
´|||||0d|'| l+.`0 l+.`0 l+.'0 l+.l' '.0Il l+.l` l+.l' l+.l' l+.`0 '.`l' l+.`'
´|||| lê.`' lê.`0 lê.?' lê.ê0 +.`ll lê.ê' lê.`0 lê.I0 lê.'0 l.0ê` lê.+`
´0´|´0|| `0.'0 `0.'0 `0.?0 `0.I0 '.`l0 `0.ê' `0.'' `0.`0 `0.`0 `êl.0?ê `0.I0
´0||0N|N!||0|. ê.l0 ê.+0 ê.ê0 ê.'` êI.ê0l ê.'` ê.lê ê.Iê ê.I0 '0.I++ ê.+`
´|||| l.'' l.'l l.êl l.'' l`.``l l.'I l.'+ l.êl l.êl l`.l'I l.'`
´||||| `l.l0 `l.l' ``.00 `l.?0 l.'+ê `l.Il `l.'0 ``.l0 `l.?0 l0.`'ê `l.I?
´|||| ||||! l.0ê l.0ê l.`+ l.l` l0.êll l.0` l.0I l.l0 l.0? `'.``I l.0`
´||!|' l.l` l.l` l.`` l.`l `0`.l?I l.`0 l.l` l.`+ l.`+ ll`.ll0 l.`l
´||||!0N lê.00 l?.`0 l`.l0 l`.l0 ``.+ê` l`.ll l?.I0 +`.?0 +`.l0 l++.ê'' +0.'?
´|||N!|' ê.?0 ê.`` I.l0 I.`? l?.+`` I.`l I.00 I.`0 I.l? `?.0`` I.l`
´||'| I.+ê I.+0 I.'` I.+? llê.l?+ I.+' I.+` I.'0 I.'0 êI.0l0 I.+I
||||'|'|0|d| l.`0 l.`l l.`' l.`+ llI.+++ l.`l l.`l l.`+ l.`+ ll.l0ê l.`l
||N|I||N| I.?` I.?` ?.l0 ?.0ê +.'l0 I.`l I.l? ?.0? ?.00 l.'++ I.``
||N|I||´|| I.'+ I.ê? ?.l? I.?? `?l.lê0 I.`' I.I+ ?.0` I.?ê `0l.êIê I.?`
||N!|'||||||' l.l? l.l? l.++ l.++ ?I.`ê+ l.+l l.+` l.'0 l.+ê êll.0+` l.+ê
|||||0| l.l? l.lI l.l0 l.`ê `I.Ilê l.`` l.l0 l.`' l.`+ `+.lêl l.`l
||'| 0.I` 0.?0 0.?l 0.?l ++?.IIl 0.?l 0.?l 0.?l 0.?l ll'.lI0 0.?`
||\||0|||N0 l.ê? l.ê` l.Il l.I` `+`.êIl l.Il l.I0 l.I` l.Il +l'.lI0 l.Il
||!|'|00|N `.'0 `.+? `.I` `.'` l'.`êê `.'I `.'0 `.'' `.'' lI.'?? `.'`
|0ö´0||'!|d||N!' ê?.I' ê?.'0 I0.'0 ê`.I' `.I?' ê`.+? ê?.I' Il.00 I0.`' ll.?`` ê`.?`
|00|N0|I!´||. l.êl l.ê' l.I+ l.I0 +'.'II l.ê` l.êI l.I' l.I+ ll.lIl l.Il
|00|N|0|||N0 0.ê` 0.I0 0.I` 0.Il l`.llI.lê' 0.Il 0.ê? 0.Il 0.I0 lê.0êê.?`` 0.ê`
|00|N\|\|N´|||| 0.ê? 0.ê? 0.I0 0.I0 ll.'ll.?êI 0.ê` 0.êI 0.ê` 0.ê` ll.`'0.?0ê 0.ê?
|00d'0!0|0!|\ l.?' l.?ê +.00 l.`+ ll'.I`I l.`` l.?? +.00 l.`' l?ê.ê`` l.`l
|.|00|N||'|| l.+l l.+l l.'0 l.+` `l'.lê` l.+ê l.+' l.'l l.+` `I`.Il+ l.+?
|\0|0\||||. l.lê l.ll l.`` l.ll `.lêI.ê`ê l.l' l.ll l.l+ l.ll ?I'.êIl l.l`
|´I|´|||'||||´ `.l0 `.0? `.ll `.l` l.0`I.0`? `.ll `.0` `.l' `.l` `.l?+.'+I `.l`
|´I|´|||'|\||| `.`` `.l` `.l? `.lI l'.ê`l `.l+ `.l+ `.l? `.l' l`.``I `.lê
|´I|´|||'|\|!. +.ê? +.ê` +.I' +.Il `ê0.'I+ +.Il +.Il +.?' +.I` ?``.0+0 +.I`
||||||||| l.`? l.`? l.lê l.l+ ++ê.l?` l.ll l.ll l.lê l.lê `0.?`' l.ll
|0||N|d'!|| lê.l0 lê.ê0 lI.'0 lI.00 l`.00I lI.0l lê.l0 lI.00 lê.'0 l'.0lI lê.'l
|0|0d||| ?0.00 ?0.00 ?l.'0 ?`.'0 l0.ê?I ?`.0' ?l.00 ?l.'0 ?`.00 l0.+lI ?`.l?
|0|'|||||| l.I' l.I? l.?+ l.?+ '`?.l0' l.?` l.ê' l.`l l.Iê `.'0l.l`I l.I`
|||| ||||!||| 0.ê? 0.ê? 0.I` 0.Il `.lê`.00` 0.I0 0.ê` 0.Il 0.I0 ?l`.++l 0.I0
|N|||N'||! l.?? l.?? l.`+ l.`` l.?êl.00` l.`` l.?ê l.`` l.`0 l.?ê?.`lê l.?`
|||0'|N l?.l0 l`.+0 l`.`' l`.`' `l.I0l l`.Iê l`.+' `0.l' l`.`0 ê+.+'` l`.?ê
|||0|||||||´. l.lI l.+0 l.+ê l.++ `.0?+.``0 l.+` l.+l l.'0 l.'0 `.+êl.?`I l.+ê
||'d 0||| 0.ê? 0.ê? 0.Il 0.I` IIl.lIl 0.I0 0.I0 0.I` 0.I` +l`.l`` 0.Il
|'´0|! ´0||d!|| ?.l? ?.`ê ?.êê ?.++ ?ê.lll ?.'' ?.l+ ?.I? ?.I? l?'.l`l ?.êl
||\0||||N||N||\ 0.'l 0.'0 0.'` 0.'` Ilê.+`ê 0.'l 0.'0 0.'l 0.'l `+0.?l? 0.'`
|.|||,|'|0|!|| +'.00 +`.00 '0.`0 '0.`0 ê+.'l' +`.`ê 'l.I0 '+.?0 '+.00 ?'`.`0` 'l.'?
||N|'||d||N\d| l.l? l.l? l.+` l.+ê `lê.?l0 l.+' l.++ l.+I l.+ê 'I.l?' l.+'
||N|N'||N.|||. l.ê? l.êl l.ê? l.ê? +.`'` l.ê' l.ê+ l.I+ l.I+ ?.'`0 l.êI
||N|N'||N| l.Il l.Il l.I` l.Iê l`.''0 l.II l.I` l.I` l.Iê lê.`I` l.I+
|||I||! ||'!0N l'.00 l'.l' lê.00 l'.ê' ll+.l`0 l'.ê` l'.l0 l'.ê0 l'.'' llê.+`l l'.++
|0|| 0!0|0!|\ ll.I0 ll.?0 l`.0' l`.00 l?0.lê+ ll.`I l`.00 l`.I0 l`.I0 l?+.0`+ l`.l`
|||00||| 0||| 0.I? 0.I` 0.?l 0.?0 `0ê.I+` 0.?0 0.I` 0.?0 0.?0 `l.`l` 0.I`
0|||!|'|||\ `+I.'0 `'`.00 `I+.00 `I+.00 l+.l?` `ê`.`` `I?.00 ```.00 `??.00 +I.0l` `?'.l`
0|||N!|||N||'| ê.0` ê.0ê ê.l? ê.l` l'.+Il.I`` ê.l` ê.l0 ê.`` ê.`0 l'.`l?.?êê ê.l'
0|||N!||||!0|. l.'+ l.'I l.I` l.I` ê.+ê` l.ê? l.ê+ +.0' +.00 +I.êl0 l.?0
0|N!|' l.'ê l.'? l.ê' l.'` ll?.'`` l.ê0 l.'l l.ê` l.ê0 l'I.`++ l.'?
0||'|N||||!||| l.l` l.l` l.`` l.`l 'ê.+Iê l.`0 l.l? l.`l l.`0 l0`.``l l.`0
0|0|||\|!.|||. l.ll l.l0 l.ll l.ll l.'?ê.0+? l.l` l.ll l.ll l.ll l.l+l.I?+ l.l`
00|||'|d\d|. 0.ê+ 0.ê' 0.êI 0.êI `.0Il.0lê 0.êê 0.ê' 0.ê? 0.êI +.0I'.?êl 0.êê
000|\||| +`.`0 +`.ê0 'l.?0 'l.l0 ê?ê.??+ 'l.I' 'l.'0 'l.00 'l.00 `lI.l`0 '`.+'
00|!|'´|||N!0 ++.`0 +'.'0 +ê.`0 +ê.ê0 ê'.'?` +ê.`` +ê.00 +I.ê0 +I.l0 êI.`l? +ê.?`
0'| |0|||N0 0.'` 0.ê0 0.ê+ 0.ê+ +.?``.I'` 0.ê` 0.ê` 0.ê` 0.ê` '.++`.`+' 0.êê
0d|||||||. ll.+' ll.ê0 l`.`0 l`.00 ?`.0l+ ll.?? ll.?' l`.I' l`.ê0 `Il.'0' l`.l`
ÝMKB IäkúUîI0îì0II
I.î|kNî
|lkMk 0Nt|Kl 0U;UK YUKî|K KkÞkN|; l. k0|0l k. 0kI. 0U;UK YUKî|K KkÞkN|; l. k0|0l k. 0kI
ûUN|î î|û0kIk I,8ä I,6I I,91 I,9I 69.ä1ì I,86 I,88 I,9I I,9I ìI.ääI I,89
H|KIkî I,1ä I,16 I,19 I,1I ì19.488 I,18 I,14 I,19 I,1ä I.I44.99ì I,16
HUkk|Y|IûkI. 0,86 0,8I 0,90 0,88 ì.äìì.8I6 0,89 0,86 0,89 0,89 ì.1II.Iä9 0,88
|î|K|kk YkI.H0|0. 0,99 0,99 I,04 I,01 ì.II0.018 I,0ì I,0I I,04 I,04 I.8ì9.ìI0 I,01
|0kî 0,I4 0,I1 0,I6 0,Iä 4Iä.äI0 0,Iä 0,I4 0,I6 0,I6 10I.89ä 0,Iä
|H|kî |Vk||I|k| 0,I6 0,II 0,I9 0,I9 ä.6II.8ì0 0,I8 0,II 0,80 0,I9 ä.04I.ä0I 0,I8
|H|kî ûkI|I|t|K. I,äI I,ä9 I,64 I,61 Iì6.8ä8 I,6ì I,6I I,69 I,6ä I.ì9ì.60I I,6ä
|H|kî H0|0|Nû 0,9ì 0,9I 0,9ä 0,91 I.9ä9.ä8ì 0,91 0,9I 0,91 0,91 4.09I.IIä 0,9ì
|H|kî.YkY.H0|0. 0,II 0,I8 0,80 0,I9 I.ì14.66ì 0,I9 0,I8 0,8I 0,80 I.469.ìII 0,80
|N0|Kî 8.îkYkk ì,88 ì,88 ì,9ä ì,91 1.I8ì ì,9I ì,8I ì,9ä ì,91 ì9.9Iì ì,9ì
|NI|Mk 8,06 8,08 8,16 8,ì4 ì0.004 8,ì0 8,I4 8,I0 8,60 ä0.I0ì 8,4I
|Þ|K00ûk| |N|kI| 1,66 1,66 1,I1 1,II ä68.ì0ä 1,I0 1,66 1,I4 1,Iì ä14.ì11 1,I0
|î 8kNKkî| (t) 4,ì4 4,ì9 4,16 4,11 I1.6I9.I40 4,1I 4,1I 4,16 4,1ä II.960.981 4,11
|î ||NkNîk| K|k. 0,94 0,9ä 0,9I 0,96 äII.48ä 0,96 0,9ä I,00 I,00 891.ìI9 0,99
|î YkI.M|N. 0. I,1I I,18 I,4I I,4I ì0.4Iä I,18 I,19 I,4ì I,19 ä.ä81 I,4ì
|II||kKH0|0|Nû 6,44 6,48 6,I0 6,66 414.9II 6,60 6,ä6 6,68 6,68 60I.Iì9 6,6ì
|IM|k 0|M|k t|||K 1,I0 1,I1 1,ì8 1,ìI I.ä69.40ì 1,ìI 1,ìä 1,40 1,40 I.800.9Iì 1,1ì
|I0tkM 1I,80 18,00 40,ä0 19,I0 I4.II6 19,äì 18,80 40,00 40,00 I.680 19,1ä
KkÞ|kM|N Iì,ìä Iì,Iä I1,1ä I1,1ä 68.Iä9 I1,06 I1,00 I4,40 I4,10 ä1.881 I1,I6
Kkk0|M|k k 0,9ì 0,9I 0,9ä 0,94 4ä9.866 0,91 0,91 0,9ä 0,94 40ì.4ì1 0,94
Kkk0|M|k 8 I,0I I,0ì I,04 I,01 ì61.III I,01 I,0I I,01 I,01 ì4ì.ì48 I,0ì
Kkk0|M|k 0 0,81 0,84 0,86 0,8ä 1.4ää.ä9I 0,8ä 0,84 0,86 0,86 6.äI9.I91 0,8ä
Kkk|| 1,Iì 1,06 1,I4 1,II ì0.1ì4 1,I0 1,0ä 1,II 1,08 40.ìI6 1,0I
KkkîkN 0I0M0I. I,0I I,0I I,I0 I,08 I.006.886 I,09 I,0I I,II I,I0 I88.äI1 I,09
KkkîUI|KîI|| I,8I I,8I I,86 I,81 IIì.ìI0 I,84 I,8ì I,8ä I,8ä Iä0.Iì1 I,81
KkkI0NîkN I49,ä0 IäI,ä0 I6ì,ä0 I6I,ä0 äI.ìII Iä8,4I Iä6,ä0 I6ä,ä0 I6I,ä0 6ì.ä66 I6I,66
K|NIû|0k IIä,00 II0,00 IIä,00 IIä,00 ì.0ìI IIì,ìä II8,00 II8,00 II8,00 6ä0 II8,00
K|k|V|Ikî û|0k ä0,ä0 ä0,Iä ää,Iä ää,Iä 6ì.601 ä4,ä4 ä1,ìä äI,00 ää,ä0 4I.0ä8 ää,40
K|||k (Y|N|) 1,81 1,86 4,0ä 4,0ì 606.II0 1,94 1,91 4,01 4,0ì 4I0.101 4,00
K||MkîkN ì,II ì,8ì ì,91 ì,90 ììì.4äI ì,8I 1,00 1,I6 1,I6 I.1ä6.IIä 1,09
K0tH0|0|Nû ä,80 ä,I8 ä,90 ä,84 I.ìII.I84 ä,8ä ä,80 ä,94 ä,9ì I.äIä.1ì4 ä,86
K0NYk t|M|NI0 ìI4,ä0 ìII,00 ì1I,00 ìì6,00 44.ä08 ììä,00 ììì,00 ì14,ä0 ì1I,00 4ì.ìI8 ìì9,09
K0k0îk 1,9ä 1,9ä 4,08 4,06 4ä.649 4,0ä 4,I4 4,ì9 4,ì9 II9.IìI 4,I9
K0Ik k|I|N ìI,40 ìI,4ä ìI,90 ìI,8ä I60.ì18 ìI,66 ìI,6ä ìì,60 ìì,ää I11.119 ìI,98
K0Ik Mk0|Ntl|lK 4,11 4,1ä 4,4ì 4,19 1ìI.0ìì 4,19 4,00 4,4I 4,1ä 6I1.6ä6 4,11
Kk|îIk| K0|k 0,I8 0,I8 0,81 0,80 ì.000.6I8 0,8I 0,I9 0,8ì 0,8I 666.ä0I 0,80
KUIkHYk Þ0kî||N I,9ì I,9ä ì,01 ì,0I ìI1.8ì0 I,99 I,98 ì,0ä ì,04 ìäI.0II ì,0ì
|kI|K|0IlîIlK ì,II ì,I1 ì,I8 ì,I6 4ä4.I89 ì,Iä ì,Iä ì,ì0 ì,I8 19ì.ì09 ì,II
||NKYkI|||M 4,10 4,ì6 4,I0 4,48 ì18.ìä1 4,46 4,4I 4,ä4 4,48 6I.4ì8 4,48
|0û0YkI|||M I,ä6 I,ä8 I,64 I,ä9 ìIä.8I0 I,60 I,ää I,60 I,ä9 Iä6.II1 I,ä8
Mkk0|N t|M|NI0 6,08 6,I4 6,10 6,I6 ìI.I4I 6,I8 ä,60 6,ì0 6,Iì ìI.äI8 6,09
MkkMkk|î k.YUNUî I1,1ä I1,ä0 I4,ìä I4,I0 IìI.IäI I1,90 I1,80 I4,I0 I4,I0 91.I64 I1,9ä
MkkI| 0I|| |î||I. 0,Iä 0,I4 0,I8 0,I6 844.ì04 0,I6 0,Iä 0,80 0,II I41.ì18 0,II
MkkîHk|| 16,ä0 1I,00 19,ì0 18,ä0 44.äì6 18,I4 1I,I0 19,I0 18,60 48.00I 18,60
M|N0|k|î I|KîI|| 0,6I 0,6ì 0,64 0,64 ì.ä8I.0ä0 0,61 0,6ì 0,6ä 0,6ä ä.091.91ä 0,64
M|kK0û|0k 0,9ì 0,9ì 0,9ä 0,91 1I6.6ì0 0,91 0,9I 0,94 0,94 ì18.0ä0 0,9ì
M|I|M|N|kI| I|KîI|| I,ìI I,ì1 I,ìI I,ìä I.äI8.ä84 I,ìä I,ì1 I,ì6 I,ì6 ä80.18I I,ì4
M|Ik0I|t.V|Mk|| 0,68 0,68 0,I0 0,I0 1.094.9ä1 0,69 0,69 0,Iì 0,Iì ì.II9.996 0,I0
Mûk0î I4,6ä I4,Iä Iä,ì0 Iä,0ä 9I6.äìì I4,9ä I4,90 Iä,I0 Iä,0ä 91I.Iì8 I4,99
M||Þk I,09 I,I0 I,I1 I,I1 IIì.ä18 I,II I,09 I,II I,09 I0I.048 I,I0
MUI|UkKU 1,6I 1,68 1,II 1,Iì 1I6.811 1,Iì 1,I0 1,II 1,I4 ìII.ìI0 1,I1
N|IH0|0|Nû I,ìI I,ì8 I,10 I,ì9 801.80I I,ì9 I,ìI I,1I I,1I I.1Iì.9II I,ì9
N|IIUk|IM 0,80 0,80 0,84 0,81 I.6I9.891 0,8ì 0,80 0,81 0,8ì I.416.II1 0,8I
N|Ikî I|||K0M II8,ä0 Iì0,ä0 Iì1,ä0 Iì1,00 IäI.919 Iìì,I9 IìI,00 Iì1,00 Iìì,ä0 I00.äII Iìì,Iì
NUH t|M|NI0 9,I6 9,ìì 9,16 9,10 I1.9II 9,ì8 9,ìì 9,68 9,66 Iä.ä08 9,4ä
0|MUKîk ä,94 ä,98 6,16 6,ìì II.I1I 6,I6 6,ì0 6,46 6,14 I8ä.146 6,1ì
0I0Kkk 11,ì0 11,10 14,ì0 11,80 6I.Iì4 11,88 11,ä0 14,40 14,10 91.80I 14,0I
0I8k| 80kU ì,4I ì,49 ì,6ä ì,61 1Iì.ì1ä ì,ä6 ì,ä6 ì,6ä ì,6ä ì46.61ä ì,6ì
ÞkkK|||KIk|K 1,0ì 1,0I 1,Iä 1,I0 1I9.481 1,I0 1,08 1,Iì 1,Iì ää6.106 1,I0
ÞkkîkN ì,06 ì,0ä ì,Iä ì,I4 199.ì09 ì,II ì,00 ì,I6 ì,04 9I8.049 ì,0I
Þ|NûU|N û|0k I,I4 I,Iä I,81 I,8I I49.864 I,I9 I,II I,90 I,84 ì1I.1I9 I,8ì
Þ|IK|M ì,ìì ì,ì4 ì,1ä ì,14 4.964.44I ì,10 ì,1ì ì,4I ì,4I 6.I90.4I8 ì,1I
Þ|Ik0| 0||î| 4,ì4 4,ì1 4,ì8 4,ìI 94.196 4,ì6 4,ì1 4,40 4,40 II0.ä8I 4,ì8
Þ|Nkk |IV|UN 6,ì0 6,ìì 6,60 6,18 60.III 6,4I 6,14 6,ä4 6,16 ìI.6I8 6,44
Þ|Nkk îU 1,ìä 1,10 1,16 1,1ì äI.9II 1,14 1,ì9 1,11 1,1I 1ä.ìäì 1,1I
Þ|Nkk îUI I1,90 I1,90 I4,Iä I4,6ä 1ä.I48 I4,äì I4,ìä I4,6ä I4,60 I6.I9I I4,48
Þ|Mkî ì,84 ì,84 ì,9I ì,9I 60.8I8 ì,88 ì,8ä ì,90 ì,88 41.04ä ì,8I
Þ|kîI|KKkkI I,ä9 I,ä8 I,6I I,6I 18.814 I,6I I,ä9 I,6I I,6I 40.649 I,60
kkY î|û0kIk 0,94 0,96 0,99 0,98 äì.ìä8 0,9I 0,9ä I,00 I,00 6I.ä68 0,9I
k|Yîkî IkîMk.|. I,01 I,04 I,08 I,06 äìI.I91 I,06 I,06 I,I0 I,08 608.4I8 I,08
îk8kNt| H0|0|Nû ä,ä4 ä,ä8 ä,I0 ä,68 I.4II.648 ä,61 ä,60 ä,68 ä,66 I.ìI9.ì18 ä,64
îkNK0ÞkIkk|kMk 1,68 1,I0 1,81 1,I8 ä4.I14 1,I6 1,Iì 1,80 1,80 49.900 1,I6
îkkKUYîkN 4,0I 4,08 4,ìI 4,Iì äI.Iä6 4,I4 4,00 4,II 4,0I 6ä.ìì9 4,09
î||tUK|tIk I,8I I,I8 I,84 I,80 40I.166 I,80 I,I8 I,8I I,80 Iää.60ì I,I9
î|kV|K|kIkî|Y| 0,84 0,8ä 0,88 0,8I IìI.161 0,86 0,8ä 0,88 0,8I II8.äì1 0,86
î00k îkNkY|| 1,0I 1,I0 1,I6 1,Iä I6I.II9 1,I1 1,Iì 1,Iä 1,Iä 8I.416 1,I4
î0KIkî ä,6ì ä,68 6,00 ä,96 66.ä64 ä,8ä ä,88 6,I6 6,I4 96.188 6,0I
î|K|k Þ|||t ì,11 ì,1ä ì,4ä ì,4I Iì6.I9I ì,40 ì,16 ì,4I ì,4I I0I.ä99 ì,18
î|K|k8kNK 0,8ä 0,8ä 0,8I 0,8I I.4ì1.1Iì 0,86 0,8ä 0,8I 0,8I I.46I.6I8 0,86
î|î|tkM 1,I8 1,09 1,ì4 1,I8 I.I00.09I 1,II 1,Iä 1,ìI 1,ì0 691.ììì 1,I8
Hk|K8kNK I0,00 I0,08 I0,ì4 I0,ì0 I.8ä1.1ìä I0,II I0,00 I0,10 I0,10 ì.ì1ì.914 I0,Iä
I.Kk|K|NMk 8kNK. 6,10 6,ì8 6,40 6,1ì 1.8ìì 6,1I 6,ìì 6,1ì 6,ì8 I.9II 6,ìä
IkIK0Nî|kV| ì,40 ì,4I ì,äì ì,4I I01.Iì9 ì,4ä ì,4ä ì,äI ì,ä0 9I.660 ì,4I
IkVHkVk||MkN|kk| 6,66 6,I0 6,94 6,94 I0I.81I 6,81 6,84 I,06 I,0ì 1ì8.90I 6,9I
I. |K0N0M| 8kNK. I,84 I,8ä I,89 I,86 II8.91I I,86 I,84 I,8I I,86 81.891 I,8ä
I.0|M|k00KUM 9,98 I0,Iì I0,90 I0,äì ì1.49ì I0,49 I0,ìä I0,80 I0,60 ìä.41I I0,44
I|K·kkIIUk|IM 0,81 0,8ä 0,8I 0,8I I.419.II9 0,86 0,8ä 0,9ä 0,94 6.I04.44I 0,9I
I|K||N H0|0|Nû 4,I0 4,I4 4,84 4,I8 1ä1.661 4,I9 4,I1 4,81 4,81 ì86.I0I 4,II
I|KîI|| ||N.K|k|. 0,84 0,84 0,8I 0,8I 10ì.094 0,86 0,8ä 0,9ì 0,90 810.886 0,89
I|KîI||8kNK 0,64 0,64 0,68 0,68 I.ä04.8ì4 0,66 0,6I 0,Iì 0,II I.ì9I.ì91 0,69
I|ît0K|Þk 6,16 6,I6 6,16 6,14 14.6II 6,1ì 6,ì8 6,16 6,14 6ì.6I1 6,1I
M.I|k|KUIîkN 0,98 0,99 I,0ì I,0ì 9ì4.88ä I,0I I,00 I,01 I,01 909.Iä8 I,0I
I0|kî 0I0M08|| |. 6,I0 6,Iì 6,10 6,ì8 416.I4I 6,ìä 6,I0 6,ì4 6,I4 äI9.0I6 6,I6
Ikk8I0N îÞ0k I1,1ä I1,80 I4,Iä I4,Iä ìII.8I1 I4,ä6 I4,9ä Iä,I0 Iä,10 88I.46ì Iä,10
IkkKYk tkM 1,I0 1,0I 1,I1 1,08 ìI4.10ä 1,0I 1,06 1,II 1,06 ä41.I19 1,II
I.î.K.8. I,I4 I,I4 I,I9 I,I8 848.80I I,II I,I6 I,8I I,80 I.ä46.149 I,I9
I.IU80kû I,80 I,8I I,91 I,88 I14.4ä9 I,89 I,8ä I,9ì I,89 80.148 I,88
IUKkî I,00 I,0I I,0ä I,01 I.9ì1.491 I,01 I,0ì I,04 I,04 660.48I I,01
IUktkî Þ|Ik0| ì,6I ì,61 ì,I0 ì,6ä ä91.080 ì,66 ì,6ì ì,66 ì,6ä ì48.1ì4 ì,64
IUÞkkî 11,ì0 11,40 14,00 11,I0 ì80.614 11,68 11,ì0 14,ä0 14,40 6ä9.01I 11,I9
IUkKHkVk Y0||kk| ì,ää ì,ä6 ì,6I ì,60 ä.I89.0ì4 ì,ä8 ì,ä0 ì,60 ì,ä4 9.ì41.0I9 ì,ä4
I. Þ|k|||| Kk8|0 I,ì0 I,I9 I,ì4 I,ì1 I16.0ä1 I,ìI I,I9 I,ì4 I,ìI I66.4I9 I,ìI
IUkKI|||K0M. I,I0 6,96 I,I4 I,04 ä66.I6I I,01 6,9ì I,06 I,06 6ìì.I16 6,99
IUkKIkkKI0k 11,00 11,10 14,80 14,10 ì9I.I01 14,08 11,10 14,10 11,90 ì88.äI0 11,8I
IUkKt||| I,66 I,68 I,8ì I,I0 Iìì.6I4 I,Iì I,68 I,86 I,84 I.106.I4I I,II
UîkKî|kMk|K I,ä6 I,ä4 I,64 I,ä8 9I.1II I,äI I,48 I,60 I,ä0 ìì0.46ä I,ä1
UYUMû|0k I,äì I,60 I,86 I,I6 I08.ìIì I,I1 I,66 8,04 8,04 I1.81I I,I4
U|K|k û|0k ä,Iì ä,I8 ä,40 ä,14 ììI.806 ä,ìI ä,10 ä,ä8 ä,18 I.8II.ìII ä,40
UNY|t|M|NI0 1,I9 1,II 1,8ä 1,I9 ì4.ìI8 1,8I 1,80 1,86 1,84 ì1.Iä9 1,81
VkK|||kk 8kNKkî| ì,9I ì,99 1,04 1,0ì ä.II1.11ä 1,0ì ì,99 1,0ä 1,0ä ä.4I1.809 1,0ì
VkK|| ||N.K|k. I,49 I,ä0 I,äI I,äì I9I.ì6ì I,ä1 I,ä0 I,äI I,ää ì9I.4äI I,ä4
VkKK0I|KîI|| I,II I,I8 I,ì4 I,ìì 910.0II I,ìI I,ì0 I,ì1 I,ìI I9I.8äI I,ìI
V|îI|| 8|YkI|îYk ì,09 ì,II ì,I6 ì,I6 4ä.809 ì,I4 ì,Iì ì,II ì,I6 äI.644 ì,I4
V|îI|| ì,08 ì,09 ì,I4 ì,I4 Iä6.4ä0 ì,II ì,Iì ì,I4 ì,I4 I6ì.61I ì,Iì
V|K|Nû Kkû|I 0,89 0,90 0,9ä 0,9ì II8.ìì1 0,9I 0,90 0,91 0,9ì 9I.1ìI 0,9I
YkÞ| Kk|0| î|û0kIk I1,I0 I1,Iä I1,40 I1,ìä II.I10 I1,ì9 I1,00 I1,4ä I1,40 1ä.9ä6 I1,I6
YkÞ| V|Kk|0| 8NK 1,II 1,Iä 1,ìì 1,I9 ä.691.I6ì 1,II 1,I6 1,ì4 1,ì1 ä.990.4I8 1,ì0
YkIkî I,1I I,ìI I,16 I,1ì I.ìII.0Iä I,1I I,ì9 I,1ì I,1ì 4ì6.801 I,1I
YkI|t||kk H0|0|Nû I0,40 I0,40 I0,60 I0,60 I.0ì8 I0,ä4 I0,00 I0,ää I0,40 I0.94I I0,4ì
YUNîk ì,I8 ì,ì8 ì,19 ì,19 ä8ì.111 ì,16 ì,14 ì,40 ì,18 I84.041 ì,1I
I0k|U|N|kI| I,I4 I,I6 I,80 I,I8 98.104 I,I8 I,I9 I,84 I,80 41ì.6II I,8ì
iMKB IäkúUîI0îì0II
I.î|kNî
|lkMk 0Nt|Kl 0U;UK YUKî|K KkÞkN|; l. k0|0l k. 0kI. 0U;UK YUKî|K KkÞkN|; l. k0|0l k. 0kI
lKlNtl U|Uîk| ÞkIkk
|.\dNd'´|'|| I.'0 I.ê0 I.?` I.I` l?.`l` I.I0 I.'` I.`ê I.?+ +l.`++ I.I'
|||||||.'|\|| l.`l l.`l l.`+ l.`+ `++.``+ l.`l l.`` l.`' l.`' ``I.`0+ l.`l
|'||N´|||N!0 'ê.00 'ê.00 'I.'0 'ê.I' êl.'?l 'ê.êê ''.I' 'ê.I' 'ê.'0 ++.`+l 'ê.l`
|!|´|N'||! ll.00 l0.ê0 ll.0' l0.`' l0.?+l l0.?I l0.?0 ll.l' ll.l' l`.'`0 ll.0`
|\||'\|||!|0| l.`` l.`` l.`? l.`ê `l.+'' l.`+ l.`` l.ll l.`? ``'.0+l l.`?
|||0 0.'+ 0.'+ 0.'ê 0.'ê l.0`l.''` 0.'' 0.'+ 0.'ê 0.'' ê??.Il+ 0.''
|||||| ||N'd´|! 0.'l 0.'l 0.'' 0.'' l`0.+`? 0.'+ 0.'l 0.'' 0.'' `l`.IêI 0.'+
||'|'!||'!|| 0.?` 0.?` 0.?ê 0.?' +`+.l`? 0.?+ 0.?` 0.?' 0.?l l0l.lIl 0.?l
||||´|\|!|||| `.0? `.l0 `.`' `.l` 'l.+`' `.l` `.l+ `.`' `.`l l`.êl` `.l`
´|||'|0|d| `.`0 `.`+ `.l` `.l` l.l?`.?I` `.l' `.`I `.+I `.l0 `.?+l.'++ `.ll
||0|0|\|| l.?' l.`l `.00 l.`I lê0.`lê l.`I l.`` l.`? l.`' l`'.lê+ l.`'
||!|0|!||||0.|. `.l? `.`l `.`I `.`+ `l.0lê `.`' `.`` `.`ê `.`' ``.lll `.`+
||'||´|||0|'|\|| l.`` +.0` +.lê +.ll l?.ê`l +.l0 +.0' +.ll +.ll ll.?+' +.0`
|00|N|d||| l.êl l.êl l.I+ l.ê` l0.+`I l.êê l.ê' l.II l.Iê '`.'+l l.I`
|00d'|N l.0` l.0l l.0? l.0I l+l.`êI l.0' l.0' l.0? l.0? lII.?êl l.0ê
|0|||0||| +.`ê +.`? +.ê? +.+` l?.?ll +.+ê +.l` +.'ê +.'0 +.ll` +.+`
|0|||ö´0.\|!.|. l.0' l.0' l.0` l.0I ```.0l+ l.0? l.0ê l.0` l.0` lê`.l'` l.0?
|||I\|0 `.êl `.êl `.I' `.êê I`.+'` `.ê+ `.êl `.êI `.êê +'.ll` `.ê+
|||N|'||||||' +.00 l.`` +.l` +.l` l0.ll0 +.0ê +.0` +.l+ +.0l I.Iê` +.0ê
|||´0| l.`` l.l0 l.'+ l.'l lê'.?00 l.lI l.ll l.'' l.'` `'l.++` l.+ê
|d|0\|!|||||.|. 0.ê0 0.êl 0.ê+ 0.êl l.l'`.0?? 0.êl 0.êl 0.ê? 0.êI `.00l.0+` 0.êê
|0N||N|N'|||||. l.+0 l.+l l.+? l.+ê `0.``? l.+ê l.+l l.+? l.+? Il.``l l.+'
0|||| \|!.||N|.|. l.Il l.ê` l.Iê l.I+ `I.?lê l.Il l.Il l.Iê l.Iê ``.`I+ l.Il
0|0|||||N|d||. 0.`l 0.`0 0.`I 0.`' l0I.`ê' 0.`l 0.`` 0.`+ 0.`+ l?+.`l? 0.`l
||!|\!||'!|| ê.'` ê.ê0 ê.I? ê.I` ?I.+'' ê.ê? ê.l0 ê.I` ê.'ê lêê.+l` ê.'I
||IN||||!d0|| l.+` l.`' l.'0 l.l? l`?.+l' l.l? l.l? l.'0 l.+ê lê.l+0 l.++
||||| \|!.|0|||N0 0.?l 0.?l 0.?+ 0.?l ?`.`l` 0.?l 0.?l 0.?ê 0.?' l`I.0ll 0.?l
||||'||||N´|||| l.ê' l.I0 l.?` l.?` I'ê.?'? l.I` l.?ê l.`I l.`ê `+l.êl? l.``
||||||'0N||' +.`l +.`? '.l? '.lê l'+.?++ '.`l '.lê '.'0 '.`ê `'.I`` '.`+
||!|||´|||| ê.+ê ê.'+ I.0? I.0? êll.+'' ê.?+ I.l` I.'+ I.'+ 'l'.I0? I.l?
||||||| |0|||\| 0.êI 0.êI 0.Il 0.Il lll.l?0 0.ê` 0.ê` 0.I` 0.Il `'`.l'0 0.Il
|0N||d! 0||| `.l0 `.lê `.Iê `.'? l++.ê?` `.+' `.00 `.ê+ `.lê +0'.l0ê `.`I
||0N!||||0|. `.`` `.`I `.++ `.+l ê'+.?`' `.l? `.l' `.+l `.+` l`l.`ê+ `.+0
|0|||N||||| `.ê' `.ê' `.II `.II ll`.?'l `.I` `.I` `.Iê `.Iê lI.'I` `.I+
|d|'|||||| `.+I `.+' `.'? `.'' `?.l'0 `.'` `.'0 `.'I `.'l `l.l`l `.'l
||||N|!|||| l.00 l.0l l.0ê l.0' `+`.l`+ l.0l l.0` l.l0 l.l0 êêl.'`l l.0+
||N000||| l.?l l.?' l.`I l.`l ?l'.'l? l.`` l.?0 l.`' l.?I l.``l.I`` l.?`
||!|'||!|||´|||| l.`` l.l? l.l+ l.l` +l+.l`ê l.`+ l.0? l.`+ l.`` `'ê.Ilê l.l'
||N'|'|N||!|´.||||.\. 0.'+ 0.'` 0.'' 0.'+ l.I+l.'l? 0.'l 0.'` 0.'+ 0.'+ l.ê`0.0?' 0.'l
||N'|'.!.|.\,0;!.\º|º¦ 0.'l 0.'` 0.'l 0.'l `.lê+.l`' 0.'` 0.'l 0.'l 0.'l l.ê`l.'`` 0.'`
||!||!d| 0.?l 0.?' 0.?? 0.?I `0l.++l 0.?ê 0.?' 0.?? 0.?I `+l.I0+ 0.?ê
||!|0||!|0| ê.`+ ê.'? I.00 ê.I? l'`.I?0 ê.Iê ê.I0 I.l0 ê.?` `+`.`l? ê.??
|||! 0|||0|\||'. 0.`ê 0.`I l.0l l.0l l.l?'.I+? l.00 0.`? l.0l l.0l +'l.lll 0.``
||N|0'|'!|| 0.`ê 0.`ê 0.`` 0.`I l'+.`Il 0.`? 0.`I l.0` l.0l l0+.+?' l.00
'|||\||!|||´|||| '.'` '.+` '.I0 '.I0 `'ê.I'l '.'` '.'ê '.I+ '.I+ l0?.ê+' '.ê'
'||\||||N| 0.?? 0.?? 0.`ê 0.`' Il+.`l` 0.`l 0.`0 l.00 0.`l l.l`0.+++ 0.``
'0N||I|.||N! +.?` +.`ê '.l' '.l' l0ê.`l` '.`l +.`? '.I+ '.l` `l`.lê? '.'l
'0N||I|||d||d l.Il l.?ê +.lê +.lê I+.`I` +.ll l.I` +.+? l.`' `l0.?++ +.``
'||||||N|N'|| 0.II 0.I? 0.?0 0.?0 `?l.0ê0 0.?0 0.I? 0.?0 0.?0 llI.`?0 0.I`
!||N'!d|| |. l.0' l.0ê l.0` l.0` l`l.``I l.0? l.0ê l.l0 l.l0 ``ê.?lI l.0?
d'|' l.?l l.?' l.`ê l.`+ l.?+l.`?` l.`0 l.`0 `.0? `.0? `.0``.`ll l.`I
d!0|\|!d||I| +.Iê +.I+ '.ll '.ll I`+.0+ê '.0+ '.0+ '.l? '.lê +l0.`'` '.l0
\||||||||||N.|. l.I` l.I' l.`` l.?+ l.êl? l.?l l.?' +.lê l.`0 l`.``+ l.`?
\||||| 'd! +.+` +.+` +.ê0 +.'? `'+.ê`l +.'` +.+ê +.'I +.'' ll`.ll0 +.'l
KUkUMîk| UkUN||k ÞkIkk|
|| | !|||\|!||||0|!. l.l` l.0? l.l+ l.l` `ê.'lI l.ll l.ll l.l+ l.l+ 'l.ê`+ l.ll
||||N0\0 l.l` l.`` l.l+ l.l` +++.`00 l.l` l.l0 l.lê l.l' l''.l`I l.ll
|||||||I0.|.\.0 l+.`' l'.l0 lê.+' lê.+' `I.`+' l'.?ê l'.'0 lê.I0 lê.'0 l'.l`l lê.lI
|||||00.|.\.0. lê.`0 lI.`0 l?.`' lI.?' '`.`0' lI.?0 lI.'' l?.00 lI.`' ll.?Iê lI.Iê
||!||N|!|| \.0|!. 0.I' 0.I' 0.II 0.II êl.0l+ 0.Iê 0.I' 0.II 0.II Iê.lI` 0.Iê
|!|\|!.0|!. l.l' l.l+ l.l? l.lê ê?.ê0` l.lê l.l' l.lI l.lê ''.'ll l.lê
|!||d||0.||N|d| l.0' l.0' l.0` l.0' ```.`Iê l.0ê l.0' l.0? l.0ê +?ê.0+' l.0ê
|!||N!|'\|!.0|!. 0.êl 0.ê+ 0.êI 0.êI l0.''+ 0.ê' 0.ê+ 0.êI 0.êI `I.+`` 0.ê'
|!||'\|!.0|!. l.0? l.0ê l.l` l.ll êê.0ll l.l0 l.l0 l.lI l.ll lIê.lIl l.ll
|\||'\|0|\0 l.`+ l.`+ l.`I l.`' lIl.lI? l.`' l.`+ l.l? l.l? êê0.lII l.l+
||'||N! \.0 l.ll l.l0 l.l+ l.l0 +`.`l? l.ll l.`` l.ll l.l0 l`.0+0 l.l0
|d||||N0\.0|!. 0.?` 0.?` 0.?+ 0.?+ ``?.?`I 0.?l 0.?0 0.?ê 0.?+ l''.``0 0.?l
||N|I\|!.0|!. l.`? l.`? l.l0 l.l0 +I.l`I l.`` l.`? l.lI l.l` `ll.+'' l.l`
|00d'0|\0 l.l0 l.ll l.+` l.+l '?.+?l l.l? l.l+ l.+l l.lê +'.llI l.lI
|´I|´|||'|\.0. 0.ê` 0.ê` 0.Il 0.Il I0.'Iê 0.I0 0.I0 0.Il 0.Il I+.I0` 0.Il
|0|||´0.\.0|!. l.l+ l.l' l.l? l.lI l`I.`l' l.lê l.l+ l.l? l.lI `?I.0++ l.lê
||||| |0Nd! 0\0 `.0? `.l0 `.lê `.l' ?.Il'.llê `.ll `.l0 `.l+ `.l+ l`.`êl.'?` `.l`
|d|0||||!||\.0. 0.`l l.l0 l.0l l.0l l.0'+.II? l.00 l.ll l.ll l.ê??.+l' l.0+
|d|0!||N| \0 `.ll `.0ê `.l' `.l+ '0.lê` `.ll `.0' `.ll `.ll '`'.`ê` `.lê
|d|0| !|||\.0. 0.?+ 0.?l 0.?` 0.?ê lêI.Iê? 0.?ê 0.?+ 0.?ê 0.?ê lê?.êII 0.?'
||N|N'\.0|!. 0.?+ 0.?' 0.?I 0.?ê `0.0`` 0.?ê 0.?' 0.?ê 0.?ê l+.`?l 0.?'
0|||N!|\.0|!. 0.'l 0.'l 0.'l 0.'l ê++.'?` 0.'` 0.'l 0.'l 0.'l êl`.`+l 0.'`
0|||| \.0|!. l.l` l.l` l.lê l.l+ lI.?`l l.l+ l.l` l.l+ l.l` `ê.I'ê l.ll
00I||0|||'||'.\.0 l.êê l.êê l.`0 l.?l +.'+I.ê+ê l.I? l.I` l.?ê l.?ê `.l?ê.I'l l.I`
||||||'! 0\0 '.`+ '.`? ê.++ ê.++ l`+.I0l ê.l0 ê.+? ê.?? ê.I+ lll.I+? ê.I`
|N|0\|!.0|!. l.+0 l.l` l.++ l.+` l`'.I?l l.+l l.+0 l.+? l.+? `ll.`0l l.+l
|N|0!||N| | |.\0 0.'ê 0.'ê 0.'? 0.'? `l.0lê 0.'I 0.'I 0.'? 0.'? `0?.+'` 0.'I
|'0|||'|| l.II l.I0 l.?0 l.I? l`.êl` l.I' l.Iê l.I` l.I? lI.'I? l.Iê
|'0|\0 l.0? l.0? l.l` l.ll l.+'l.`l+ l.l0 l.ll l.ll l.l` l.`lI.?'I l.l`
|'\|!.0|!. 0.`` 0.`l 0.`? 0.`' lê.0l+ 0.`' 0.`+ 0.`` 0.`ê ll0.``+ 0.`ê
|||||0\0 `.`+ `.`0 l.0` `.`` l.`??.0`? `.`' `.`` l.0? l.0' l.+ê+.'0ê l.0`
|d'!|||\||||I\.0 0.ê0 0.'` 0.êl 0.êl ''.0?' 0.ê0 0.'` 0.êl 0.êl ê'.I`` 0.ê0
|||||'| \.0 l.l' l.l? l.+' l.++ lI'.l?` l.+` l.l? l.+' l.++ ll0.ê`I l.+l
|||!|0|\0 0.Il 0.Il 0.I+ 0.I` '0`.+l0 0.I` 0.I` 0.Iê 0.Iê I`ê.`êI 0.I+
||!|0\|!.0. 0.`' 0.`' l.00 0.`? l0.l`l 0.`? 0.`? l.0` l.0` +`.l00 l.00
Nd|0|0|\0 ê.l` ê.lê ê.?` ê.I+ I0.?I+ ê.'' ê.'+ ê.?+ ê.I` ``.?`I ê.ê`
0\|| \|!.0|!. 0.'l 0.'l 0.'l 0.'l `ê0.lIê 0.'` 0.'l 0.'l 0.'` l0l.Iêê 0.'`
0I||||´|0\0 0.`l 0.`l 0.`ê 0.`+ +l.`+l 0.`+ 0.`l 0.`' 0.`+ ll?.'êl 0.`+
||||0.|.\.0. 0.ê` 0.êl 0.ê+ 0.êl '+`.`êI 0.êl 0.ê` 0.ê+ 0.ê+ êll.ê`0 0.êl
||\'|'0\0 0.?` 0.?? 0.`+ 0.`l l'`.I?ê 0.`l 0.`` 0.`+ 0.`+ +``.0`+ 0.`l
||||0|||'|| `.I+ `.I? `.?ê `.?' +êl.+lI `.?l `.?0 `.?ê `.?' ++l.`ê0 `.?l
'|0|||0|\0 l.l` l.l+ l.l? l.lI l.ê`I.``? l.lê l.l+ l.l? l.lê l.II+.`+' l.lê
'|N||'0\0 l.+I l.'0 l.êl l.êl +.ê??.`00 l.'' l.ê0 l.êI l.ê' `.0+ê.II0 l.ê+
!|´|||||\0 0.I` 0.I0 0.II 0.II `0l.'Iê 0.I' 0.I+ 0.I` 0.I` `0+.'l0 0.Iê
!|´\|!.0|!. l.+l l.+` l.+` l.+ê l`.ê+? l.+' l.++ l.'0 l.'0 l+.`0` l.+?
!||'||\|!.0|!. 0.`0 0.`I 0.`I 0.`I I.II` 0.`I 0.`I 0.`I 0.`I lê.''0 0.`I
!0|dN|||0\0 +.l0 +.+0 +.'` +.'` l?+.?0? +.'0 +.ê0 +.?l +.II +0ê.+`` +.Il
!'|| 0|\0 0.ê0 0.'? 0.ê` 0.ê` l.``l.?`ê 0.ê0 0.'` 0.êl 0.êl Il`.ê`l 0.ê0
!'|| \|!||||0|!. 0.I` 0.Il 0.I' 0.I' ll.0?I 0.I+ 0.I+ 0.I' 0.I+ lê.00l 0.I+
\|||| 0.|.\.0. `.'? `.ê0 `.ê? `.ê' ?0`.'ê' `.ê+ `.êl `.ê? `.ê? '?ê.0l` `.ê+
\|||| \|!.0|!. l.+ê l.+ê l.'l l.+` l0.l`l l.+` l.+I l.'l l.'0 l`.l+` l.+`
\|'||0|\0 0.?I 0.?I 0.`` 0.`0 l.l?`.llI 0.?` 0.?? 0.`0 0.`0 '`l.``` 0.?`
\|||||||||0||\ l.Il l.ê' l.II l.I' l+`.I`` l.Il l.ê? l.I' l.I0 +?`.'?` l.Il
\||||||||| !|||\.0 l.0l l.0l l.0' l.0l l`.ll` l.0` l.0l l.0l l.0` `.l0l l.0`
û||l;|N l;||IM|||k ÞlYkîkî|
||||0'|N l.+' l.+` l.'l l.+' ?`.+l` l.++ l.l? l.+I l.+' l0l.êI? l.+0
|0N ÞkIkk|
|'|'!.`0 |0Nd l'.ê` l'.I0 l'.?? l'.?` l`0.+êI l'.?l l'.I` l'.`` l'.`` lêl.00l l'.?l
|'\|!.|'!||l' |. l'.00 l'.0+ l'.`+ l'.`+ 'l.Il0 l'.l? l'.0? l'.l0 l'.`` 'l.lI0 l'.lê
|0W '0N|'!|||\| ll.`ê ll.`ê ll.l? ll.l? ``.êll ll.l+ ll.l+ ll.'0 ll.'0 `ê.'?? ll.l?
|| |'||N|||\| l0.0? l0.l0 l0.`+ l0.`0 ê+.l0l l0.lI l0.l+ l0.`? l0.`? '+.l?0 l0.l?
|| |||| l0 |\| ``.ê? ``.?0 `l.l0 `l.00 l''.`?' ``.`I ``.?0 `l.`0 `l.`0 ``l.0ll `l.0l
|!'||'!.|0N0| !||| lI?.00 lII.I' lI?.00 lI?.00 `.lI' lII.?? lII.I' lI?.00 lI?.00 `.`?+ lII.??
0||.|'´||!||||\| l0.l` l0.lê l0.+? l0.++ '0.?I0 l0.+l l0.l? l0.'` l0.'` ++.?ê` l0.+`
|'!|N|d|||!|N|\| `'.l0 `+.+0 `'.+0 `+.?0 'ê.`0` `+.?l `+.+0 `'.l0 `+.?0 I`.?`ê `+.?ê
|d\|\! !d|| ||!|N ``.00 `?.`0 ``.`0 `?.+0 '.0`' `?.I' `?.l0 `?.I0 `?.'0 +.?'+ `?.+?
|'|0!| l'.`? l'.`? l'.`? l'.`? ` l'.`? l'.`? l'.`? l'.`? l l'.`?
N0N||N|N´|||`0 | `l.0` `l.lê `l.+0 `l.l? ``.+l` `l.`l `l.`` `l.'+ `l.'+ lI.l?' `l.ll
ÝMKB IäkúUîI0îì0II
|N(0KKkIkN0|kkN|kk (YUI0|)
I. î0NM|IÞkMUK|U ì1,91
ì. |û||N0UîIk| II,0I
1. IkKî|MYkI.0kI. I6,4I
4. MkIkî MkI8kkt|||K I6,16
ä. î0NM|I|||kMNI Iä,8I
6. ||N|k8kHt|îÞ0kI|| Iä,14
I. 00ûkN H0|0|Nû I4,ì9
8. VkK|| YkI.0kI. I1,9ä
9. IUkKIkkKI0k I1,90
I0. K0N|kUIû|0k I1,ä9
|N(0KKkY8|IIlk|N||k (YUI0|)
I. |Uk08 I|Þ| Y.0. 6,I0
ì. 8|k0kN I|KîI|| 4,ää
1. KkIM|kt|||k 1,I0
4. ||NkNî ||N. K|k. ì,98
ä. Þ|Ik0K|NIIUk|IM ì,94
6. Y.Kk|0| K0kkY ûY0 ì,44
I. N|IH0|0|Nû ì,11
8. 8|kK0îkN ì,ì8
9. |û|Þ|kîI ì,04
I0. 0YkKYkI.0kI. ì,00
Hisse senetlerinde dün
I|/ûraæ Uî0c|ar/0rs |arc/0rs Icp|aæ
0Nt|Kl KkÞkN|; |lYkI| 99.8ä0,00 I.I1ä,ä0 I.0ìä,00 ·
|N 0U;UK|lYkI 98.9ì0,00 I.I1ä,00 · ·
|N YUKî|K|lYkI 99.860,00 I.I46,ä0 · ·
KkÞkN|; |lYkI| 99.ìä0,00 I.I4I,00 · ·
kú|k||K|| 0kIk|kMk |lYkI 99.1ì1,48 I.I40,ìI · ·
I0Þ|kMl;||MMlKIkk| (k¿) ì4I I.81I · ì.084
Altýn borsasý IäkúUîI0îì0II
|lkMk 0Nt|Kl 0U;UK YUKî|K KkÞkN|; l. k0|0l k. 0kI.
|||||N !||'!|| 0.++ 0.+' 0.+' 0.+' I.I'' 0.+'
´|' |0\| 0.`? 0.`` 0.`` 0.`` lê.+l0 0.``
´|' |||N!|' 0.`I 0.`I 0.`I 0.`I ll+.`+? 0.`I
´|\||N 0|\|| l.l0 l.+0 l.+0 l.+0 ?`.l`+ l.+0
|||||N|| l.ê? l.Il l.Il l.Il +`.`ll l.Il
|0||||'! 0.'0 0.'` 0.'` 0.'` ?.'`` 0.'`
|0' \|!. 0|!. 0.`I 0.`I 0.`? 0.`? ``.ê00 0.`?
|'|| '|0| 0|\|| l.00 l.l0 l.l0 l.l0 `+.êI0 l.l0
0|||I ||||| l.'0 l.'0 l.'0 l.'0 l?.`'? l.'0
||||| \|!.0|!. 0.?0 0.?l 0.?l 0.?l l'.'0+ 0.?`
||I||| I0||d |. 0.'l 0.'+ 0.'+ 0.'+ l?.I`I 0.'+
'||´d| 0||| 0.++ 0.++ 0.++ 0.++ l'l.ê0ê 0.++
!d|!||' 0.`+ 0.`+ 0.`+ 0.`+ l0.l+? 0.`+
I. î|kNî
0Nt|Kl KkÞkN|; 0û;. (+)
8l||;lK '`l??.ê' 'llll.ll l.?l
Mk|l I'l''.I` Iêêll.?I l.`+
îkNkYl +'ê?+.l? +êII`.0ê `.+0
ì. î|kNî
8l||;lK '`l??.ê' 'l+?'.l+ `.+?
Mk|l I'l''.I` IIl+`.`' `.ê'
îkNkYl +'ê?+.l? +Il`I.l+ l.ll
Gözaltý pazarý Iä kúUîI0î ì0II Endeks
ls|eæ|acæ|: I æ||]ar66I æ||]cr ||ra
ì. î|kNî ì. î|kNî ì. î|kNî
00VlIlNtlNîl 00VlIk||; 00VlIîkI|; |||KIl|k||; |||KIl|îkI|;
I k8000|kk| l.Iêll l.IIlê l.Iêl` l.II+l
I kVUîIkk|Yk 00|kk| l.?l`l l.?++l l.?`lI l.?''`
I 0kNlMkkKk Kk0NU 0.ll?'0 0.l+0lI 0.ll?`ê 0.l+0`'
I |Uk0 `.'`l` `.'l+l `.'`0l `.'lI`
I lNûl|lIîI|k|lNl `.?Ill `.???l `.?Ill `.?``+
I lîVl(k||kkNû| `.``l+ `.`l'I `.`l?l `.`l`l
I lîV|(Kk0NU 0.`I0+` 0.`Il`l 0.`I0`l 0.`Il?ê
I KkNk0k 00|kk| l.I?+l l.I``+ l.IIII l.I```
I KUV|YI0lNkk| ê.+l`0 ê.+`ê' ê.ll'? ê.'`l`
I N0kV|(Kk0NU 0.ll`?' 0.l``0l 0.ll`êl 0.l``I'
I îUU0l kkk8lîIkN klYk|l 0.+Il'' 0.+I`+0 0.+ê?0l 0.+I'`+
I00IkÞ0N Y|Nl `.``0` `.l0êl `.`?`+ `.ll+`
I 8U|ûkk ||Vkî| l.`I?I l.``''
I kUM|N ||Yl 0.'?ê0` 0.'`lI+
I kUî kU8||îl 0.0ê0'` 0.0êll`
I00lkkN klYk|l 0.0lê'l 0.0lêI'
k||MîkI|Mk K0NU0|MkYkN 00VlI||k I| Kkk;|||ú|
I îUklY||lkkî| 0.0lI`'
I Uk0UN 0lNkk| `.+`?I
I Y|Nl lîkkl| ;|K||l 0.'0ll0
Döviz kurlarý M|kK|I8kNKkî|I6kúUîI0î ì0II
Ik8000|kk|
0.960I kVUîIkk|Yk 00|kk|
ä.ì080 0kNlMkkKk Kk0NU
0.I9ì4 lîVl(k||kkNû|
6.4819 lîV|(Kk0NU
I6.8ì IkÞ0N Y|Nl
0.9884 KkNk0k 00|kk|
ä.ä0II N0kV|(Kk0NU
1.Iä0ì îUU0l kkk8lîIkN klYk|l
I.16Iä 8U|ûkk ||Vkî|
ì.9818 kUM|N ||Yl
ì8.89 kUî kU8||îl
I.0äI4 lkkN klYk|l
I |Uk0-I.4104 k8000|kk|
I KUV|YI0lNkk|-1.66I0 k8000|kk|
I lNûl|lIîI|k|lNl-I.610ì k8000|kk|
|Uk000NU;UMKUk|kk|
I.9ää81 k|MkN MkkK|
40.11998||(lKk |kkNû|
40.1199|UKî|M8Ukû |kkNû|
I66.186 lîÞkNY0| Þ|I|Ikî|
6.ää9äI |kkNî|I|kkNû|
0.I8Iä64 lk|kN0k |lkkî|
I916.ìI lIk|YkN |lk|Il
ì.ì01II H0||kN0k ||0klNl
I1.I601 kVUîIUkYk ;l|lNl
ì00.48ì Þ0kI|KlI|îKU00îU
ä.94äI1 |lN MkkKKkî|
140.Iä0YUNkN 0kkHMlîl
I0I||(|KM|HkKK|(î0k)
I.60äìì k8000|kk|
ì.8418 IUkK|lkkî|
Serbest piyasa Çapraz kurlar
SAYFA TASARIM: NÝYAZÝ DEMÝRCAN
ÞkIkkI|îlII.00 IäkúUîI0îì0II
00VlI k||; îkI|;
k8000|kk| l.Iê'0 l.II`0
|Uk0 `.''`0 `.''`0
lîVl(k||kkNû| `.`l00 `.`?00
lNûl|lIîI|k|lNl `.?I00 `.``00
I00IkÞ0N Y|Nl `.`I00 `.ll00
0kNlMkkKk Kk0NU 0.ll'0 0.l''0
lîV|(Kk0NU 0.`ê00 0.``00
kI|kl MkNkI| l.I`00 l.?lê0
kVUîIkk|Yk 00|kk| l.?l00 l.??00
KkNk0k 00|kk| l.II00 l.?`00
k|I|N k||; îkI|;
tUMHUklY|I ê'?.00 êê?.00
k|;kI êê?.00 ê`?.00
ì4 kYkk KU|(| `?.I' ``.l0
ìì kYkk `0.+ê `0.I?
ìì kYkk 8l||IlK ?`.?ê `?.`'
I8 kYkk I+.0ê I+.ll
I4 kYkk 'I.II 'I.`I
900kYkk ûUMU; l.`?00 `.0l+0
I 0Nî k|I|N I.I4ì,00 !
HkMÞ|Ik0|(8k|NI)
l0`.'l !/Var|| (k¿astcs ì0II tes||æ|)
8kNKk|kkkkkî|ÞlYkîk
k8000|kk| k||;: l.Iêê0 îkI|;: l.II00
kký| 8kYkkKIkkûHI6C7JA
-
lsik Sigorla, cocuk ogilinlorinin
guvonco allina alinnasi icin bas-
lalligi calisnada 40 bin 663 cocugu si-
gorlaladi. Conol Mudur Rocop Kocak,
anacin ßoklonnodik bir kaza sonucu
sigorlalinin hayalini kaybolnosi voya
kalici sakalliga naruz kalnasi' duru-
nunda sigorlalinin cocuklarinin ogi-
lin nasrafarini karsilayacak bir gu-
vonco oldugunu soylodi.
Colislirilon policoyo goro cocugu il-
kogrolin 1. sinil ogroncisi olan bir voli,
liso 4. sinilin sonuna kadar olan 13 yil-
lik vo 10 bin lira loninalli bir polico sa-
lin aldiginda, volinin volali voya surok-
li sakal kalnasi halindo cocuk icin ogi-
lin gordugu sinil da dahil hor bir yil icin
10 bin lira (hor yil 1Lll oraninda arli-
rilarak) odono yapiliyor, ßir ogronci-
nin lun ogilin surosini loninal allina
alan bu policonizin prinlori do oldukca
dusuk. llkogrolin 1. sinila gidon bir og-
ronci, liso son sinila kadar yillik 10 bin
lira loninalla sigorlalandiginda odono-
cok loplan prin 849 lira. Lslolik lop-
lan 13 yillik ogronin surosinin loninal
allina alindigi bu policonin odonosin-
do 10 laksil ilo odono kolayligi saglani-
yor.¨ diyon Kocak, bu policoyi anno ilo
babanin yaninda cocugun ogilin nas-
rafarini usllonon horhangi bir yakini-
nin da yaplirabilocogini soylodi.
Conol Mudur Kocak, ogroncilo-
rin ayakla voya yalarak acil lodavi go-
rokliron durunlarda olusabilocok los-
his vo lodavi gidorlorini karsilayan bir
urun golislirdiklorini do kaydolli. Ko-
cak, ßu bir ogilin dononi boyunca,
yari yil lalili dahil olnak uzoro, 24 saal
suro ilo gocorli olan vo Dunya Saglik
Örgulu laralindan bolirlonon 25 para-
nolrodon olusan nodonlorlo noydana
golocok olaylar sonucu, loshis vo loda-
vi gidorlorini, ayakla voya yalarak kar-
silanayi anacliyor. Òkulun ogroncilo-
rinin lanani icin polico lanzin odilo-
biliyor. Vorilon loninal, ogronci basi-
na 2 bin 500 lira linil ilo sinirli.¨ dodi.
14 gununu doldurnus boboklor
ilo 18 yasindaki goncloro saglik poli-
colori do sunduklarini soyloyon Rocop
Kocak, Yalarak lodavilordo haslano-
do nuayono, oporasyon, lolkik vo ilac
harcanalarina kadar lun nasrafari
vorilon linil corcovosinco karsilanak-
la. $ayol sigorlaliniz linilsiz bir pakol
alnis iso lun saglik gidorlori kalilin
payi kosilnoksizin karsilannakla.¨
soklindo konuslu. lazar payini arliran
sirkol, uc ayri cagri norkozi vo inlor-
nol uzorindon salislarini surduruyor.
lsik Sigorla, kapkac, gasp, hirsizlik
vo calinna olaylarinda olusacak risklo-
ri guvonco allina alnak icin Asislans'
pakoli golislirdi. Conol Mudur Kocak,
8 ay boyunca ayda 5 lira odoyorok sa-
hip olunabilocogini soylodi. ßu pakol-
lo volal, surokli sakallik, lodavi nasral-
lari, gundolik is goronozlik loninallari
ilo birliklo, krodi karllari, anahlar kaybi,
kinlik kaybi, giyin nasrafari vo bayan
koznolik nalzonolorinin calinnasi-
nin loninal allina alindigini ilado olli.
+'Y`eÿi\eZ`p`j`^fikXcX[é
<BFEFDü 12
I6 kĀUîI0î ì0II îk|| ZAMAN
î|¿crta s|rket|er|, patar4ar 4a|a fat|a pa] a|æak |(|r ]er| paket|er| tàket|c|r|r |e¿er|s|re sara]cr. >ýç_
HĀ\cfhVÇbçb!€cXi_`VfçbZþĀhĀa`ZfĀbĀ_ZgĀbhĀgĀngVþ`VaV_VaVXçm`V\Z`ĀýhĀfYĀþĀdc`Ā€ZW’m’_Ā`\Ā
\fY’#üĀf_ZhýĀaYĀmZ_VYVf)%WĀb++(þfZbXĀmĀgĀ\cfhV_VdgVaçbVV`Yç#KZ`ĀbĀb`’a’mV
YV_V`çXçgV_Vh`çþçYifiaibYV`ĀgZmĀWĀhĀfZbZ_VYVf€cXiþibZþĀhĀaaVgfV[ç_Vfýç`Vbçmcf#
-
ls ßankasi Conol Muduru Adnan ßali, 1urk
bankalarinin karliligi azalsa da, karliligin do-
van olligini soylodi. CNßC-o'do aciklanalarda bu-
lunan ßali, alinan okononik lodbirlorin buyuno po-
lilikalarini olunsuz olkilodigini kaydolli. ßali, Mor-
koz ßankasi'nin nunzan karsiliklari arlirnasi vo
ßDDK'nin krodiloro sinir golirnosini ina odorok,
Soklor buyuno ihliyacina sahip ancak konjonk-
lur izin vorniyor, soklor kondi halino birakilirsa cok
daha hizli buyuyobilir.¨ dodi. ßali, bankalara yono-
lik alinan lodbirlorin karliligi dusurso do, bunun si-
kayol konusu olnadigini, bu suroclo bilancoyu olkin
sokildo yonolobilnonin ononli oldugunu soylodi. ls
ßankasi'nda boklonliloro paralol bir kar rakani olus-
lugunu vurgulayan ßali, lakiploki krodilorin loplan
alacaklara oraninin yuzdo 3,6'dan yuzdo 2,8'o gorilo-
digini ilado olli. Önunuzdoki donondo karlilik aci-
sindan socici olacaklarini vurgulayan ßali, karliliga
kalkisi olnayan buyuno polilikasinin arlik izlonno-
yocogini acikladi. Cocon yil Rusya'da Soha ßank'i
salin alan ls ßankasi yoni salinalnalarla da ilgiloni-
yor. Conol Mudur ßali, yurldisi salin alnalarla ilgili
olarak inkanlar corcovosindo daha proaklil olacak-
larini soylodi. ßali soklorlo ilgili su dogorlondirno-
lori yapli: Movdualla laiz gidorlori konlrolu onon
kazaniyor, onunuzdoki donondo naliyol yonoli-
ni buyunodon daha ononli. Movdual disi lonlana
kalonlorino ilgi daha da arlacak. 10 yilda islirak pa-
yiniz ciddi oranda duslu, islirak salislariniz piyasa
sarllarina bagli olarak dovan odocok. Krodi gonislo-
nosini ongollonok icin laiz disi polilikalar izloniyor,
hyal islikrari yorino hnansal islikrar sorunlulugu-
nun alinnasi olunlu. Kurun yuksolnosi bolli nok-
laya kadar arzu odilon bir soy, kurun cok yuksolnosi
onfasyon olkisi noydana golirobilir.¨ |K0N0Mý î|kVýîý
8|t| ker4| |a||æ|te
||raksa|ar 4a|a
||t|| |à]àràt
Kapka(, ¿aspºe ||r·
s|t||¿a kars| 'ks|s·
tars' paket| ¿e||st|r·
4|k|er|r| |e||rter|s|k
î|¿crta ûere| Mà·
4àràkecepKc(ak,
8taks|t|e a]4a ä ||ra
c4e]erek sa||pc|a·
rarpc||(e]|e ºefat,
sakat||k,hZYVjĀ\Ā-
YZf`ZfĀ!Āý\fZ-
aZn`Ā_hZaĀbVh`V-
fçbçbmVbçgçfV_fZ-
YĀ_Vfhç!VbV]hVf
jZ_Āa`Ā__VmWçĀ`Z
\ĀmĀaaVgfVÑVfç
jZ_cnaZhĀ_aV`-
nZaZ`ZfĀbĀb€V-
`çbaVgçbçbhZaĀ-
bVhV`hçbVV`çbYçþç-
bçgm`ZYĀ#
=FKFüI8=1Q8D8E#
D|?<EE8B8?M<:ÿ
k0NkN 8k|ý ûü76C@6H><:C:ABy9yGy
SAYFA TASARIM: SEYFULLAH ÖZTÜRK
Duruþmada êslêklê protesto mahkeme
baþkanênê kêzdêrdê: Burasê arena deÿil!
l|kresæ||fa4es|
|astare4ea||r4|
8a|]ctscrastaræas|
HkV||îkN’as|(ra4|
0r¿erera|8||¿|r8a|ar||’r|r4a]ar¿||ar4|¿||k|rc|8a|]ct4aºas|r|r||k4arasæas|r4asar|k]ak|r|a·
r|mahkemeyi tiyatro salonuna çevirdi. Balanlç’nçn konuýmasç sçrasçnda çslçk ve alkçý ses-
leri duyulmasç üzerine Mahkeme Baýkanç Ömer Diken, “Burasç arena deþil.” diyerek sert
ççktç. Mahkeme, reddihâkim talebini deþerlendirmek üzere duruýmayç 3 Ekim’e erteledi.
BĀRĀNCĀ SAYFADANDEVAM
-
lkinci ßalyoz plani dava-
si kapsaninda Òrgonoral ßil-
ginßalanli’nindaaralarindabulundu-
gu 21’i luluklu 28 sanigin 20’sor yila
kadar hapis cozasi isloniylo yargilan-
nalarina baslandi. lslanbul 10. Agir
Coza Mahkonosi’nco Silivri’do yapi-
lan durusnaya, ßilgin ßalanli, Korgo-
noral 1urgul Alnan, 1ungonoral ls-
nail 1as’in da aralarinda bulundugu
21 luluklu sanik ilo bazi luluksuz sa-
niklar kalildi. Hakkinda yakalana ka-
rari bulunan 1ungonoral ßoyazil Ka-
ralasiloluluksuzsanik1unaniralAh-
nolSinanlrlugrulisogolnodi.Durus-
nada yoklananin ardindan, sanikla-
rinkinliklospilinogocildi.Kinliklos-
pili sirasinda luluklu sanik Òrgono-
ral ßilgin ßalanli, aylik golirinin 7 bin
liraoldugunubolirlorok,YuksokAskori
$ûrauyosioldugunusoylodi.Saniklar-
dan Ahnol Zoki Lcok Hava Kuvvol-
lori bassavcisi, Ali Congiz $irin Kuzoy
Doniz Saha Konulanligi Askori Mah-
konosi ßaskani, ßulonl Cuncal Hava
Kuvvollori adli nusaviri, Cunhur lr-
yuksolKuzoyDonizSahaKonulanligi
ßassavcisi,DoganLysalConolkurnay
Adli Musavirligi’ndo idari gorovli ola-
rakgorovloriniboyanolli.1uluksuzda-
nik Hakan Özbok do Hava Kuvvollori
Konulanligi’ndaaskorisavciikononok-
li dilokcosi vordigini bolirlli. 1uluksuz
sanik 1ulay Dolibas iso Askori Yuksok
ldaro Mahkonosi raporloru oldugunu
voaylik6bin1lkazandiginiiladoolli.
Kinlik lospilinin ardindan Mah-
kono ßaskani Önor Dikon, iddiana-
noninokunnasinagocilocoginiacikla-
di.Ancakbusiradabazisaniklarinavu-
kali Ali lahir Kayacan, hukno kalila-
cak hakin lislosinin kondilorino bildi-
rilnosiniisloyorok,dahasonradarod-
dihakinlalobindobulunacaklarinisoy-
lodi.MahkonoßaskaniDikonisoavu-
kalKayacan’inlalobininiddiananonin
okunnasindansonradogorlondiriloco-
giniacikladi.Kisabirlarlisnaninardin-
danDikon,avukallarinlaloplorininid-
diananonin okunnasindan sonra do-
gorlondirilocogini karara bagladi. An-
caklokrarsozalanavukalKayacan,go-
rokcolorini aciklayarak roddihakin la-
lobindobulundu.
DurusnadasozalanÒrgonoralßil-
ginßalanli,coksayida1urkSilahliKuv-
vollori(1SK)nonsubunun,sonuldo-
lilloro dayannayan iddialar nodoniy-
lo luluklu olarak yargilandigini savun-
du.Sozkonususoruslurnavodavanin
planli vo konplo oldugunu ono suron
ßalanli, “1SK vo onun kahranan por-
sonoli uzorindo acikca oyun oynan-
nakladir. Sahlo dijilal vorilorlo hazir-
lanan bolgoloro dayanarak luluklan-
din. 1SK’ya karsi yurululon bu cirkin
illirakanpanyasisonucugorcoklosliri-
lonlashyooporasyonu,naalosolbasa-
riya ulasnis gibi gozuknoklodir. Cor-
coklon basarilnasi halindo iso kaybo-
don1SK,1urkiyoCunhuriyolivo1urk
nilloliolacaklir.”iladolorinikullandi.
l|Ilkk|kk|NH|îk8| î0kU|ktkKI|k
Sanik ßilgin ßalanli konuslugu sira-
da,salondakiizloyicilorlaralindanal-
kislanavoisliksosloriduyuldu.Mah-
kono ßaskani Önor Dikon, islikla-
yanlarindisariciknasini,aksilakdir-
dokanoralarlaralindanlospilodilo-
cogini soylonosi uzorino izloyicilor-
don islik calan bir kadin disari cikli.
MahkonoßaskaniDikon,alkislayan-
laridauyararak,“ßurasiaronadogil-
dir.’’dodi.ßalanli’ninsozununkosil-
nosino iliraz olnosi uzorino do ßas-
kan Dikon, “Durusnayi yonolon bo-
nin, kosorin. Sosinizi yuksollnodon
konusun.’’dodi.ßalanlidahorkosinso-
siniduynasiicinyuksoksoslokonuslu-
gunuiladoolli.ßilginßalanli,‘darboyo
losobbus olnok’lo suclandiklarini, an-
cakbusuclanayiaslakabulolnodiklo-
rinianlalli.ßalanli,“ßucirkinvoinsal-
sizkonployuhazirlayanvoonlarlabu
alcakca oynanan oyunda isbirligi ya-
panlara,1urkiyoCunhuriyoli’no,1urk
Silahli Kuvvollori’no vo onun lodakar
porsonolino zarar voronloro bu-
nun hosabini yuco 1urk ulu-
su,1urkyargisibirgunnul-
laka soracaklir.” iladolorini
kullandi.
Colcuk’lo yapilan
aranalarda, olo gocirilon
bolgolordo isninin goc-
ligini ogrondigini soy-
loyon ßalanli, “$askin-
likicindobununnool-
dugunuanlanayaca-
lisirkon, bir dorgido
aloyhino gorcok disi
bir yazi yayinlandi.
Nisan ayinin son-
larinda iso olo goci-
rildigi ono surulon
sahlo dijilal vorilor
basinda yor aldi.’’
soklindo konuslu.
Savci Savas Kirbas,
roddihakin laloplori
konusunda lakdirin
nahkonodo oldugu
gorusunubildirdi.Du-
rusnaya vorilon aranin
ardindan karari acik-
layan nahkono hoyo-
li, bazi sanik avukallarinin
roddihakinlalobinindogor-
londirilnosi icin dava dosya-
sinin yolkili norci olan lslan-
bul11.AgirCozaMahkonosi’no
gondorilnosinokararvordi.Du-
rusna3lkin’oorlolondi.
-
Sanalcilbrahin1allisos’in,ugradigisilahlisaldiriya
iliskinsoruslurnakapsaninda,lodavigorduguro-
habililasyon norkozindoiladosialindi.lslanbullnniyol
Mudurlugu Òrganizo Suclar $ubo Mudurlugu’no bagli
okiplor,dunsabahsaallorindolodavigordugunorkozo
golorok 1allisos’in iladosini aldilar. lkiplor, yaklasik 2,5
saal suron ilado alininin ardindan norkozdon ayrildi.
1allisos’iniladosininalinnasininardindanavukaliAh-
nol Kucuk, gazolociloro aciklana yapli. Kucuk, sorus-
lurnagizliyurululduguiciniladohakkindadolaylibilgi
voronoyocogini,ancakpolisloriniyibirorlandasanal-
cininilkrosniiladosinialdiklariniaklardi.$oylokonus-
lu:“lbrahinßoy,sagliklivonososiyorindoydi.Cuzolbir
orlandailadovordi.Òlayoncosihakkindadolaylibilgi
vordi.Òlayanihakkindadabildigikadariylaanlalinda
bulundu.Yakinzanandahorhaldosavcilikiddiananoyi
duzonloyocok.Òndansonradavaacilacak.‘Adalolyorini
bulacaklir’diyodusunuyoruz.’’
ßirgazolocinin“lbrahinßoysikayolcioldunu`’’so-
rusuuzorinodoKucuk,“lvol.’’diyokonuslu.1allisos’in
saglik durunu hakkindaki sorulari da covaplayan Ku-
cuk,“Saglikdurunugayoliyi.Kondisibonbagibi.1o-
davisiguzolbirsokildoilorliyor.lnsallahduzolocokdiyo
bokliyoruz.’’iladolorinikullandi.lîIkN8U| AA
-
ßalyoz soruslurnasi kap-
saninda oncoki gun 6 al-
bayla borabor luluklanan sivil
supholinin HAVllSAN Conol
Muduru Önor laruk Yarnan
oldugu bolirlildi. Colcuk Do-
nanna Konulanligi lslihbaral
$ubo’do yapilan aranalarda olo
gocirildigi iddia odilon ßalyoz
bolgolorino iliskin yurululon soruslurna kapsanin-
daHAVllSANConolMuduruYarnan’inluluklan-
digiorlayacikli.Soruslurnakapsanindagocliginiz
cuna gunu 6 albay vo 2 aslsubay ilo birliklo bir si-
vilkisißosiklas’lakilslanbulAdliyosi’nogolirilnisli.
9supholidon6albayilosivilolankisiluluklannisli.
1uluklananbusivilsahsinHAVllSANConolMu-
duruÖnorlarukYarnanoldugubolirlildi.
ßalyozplaniiddialarindaYarnan’inisnidogociyor-
du. Soruslurna kapsaninda oldo odilon 11 No’lu CD
icorisindoyoralanÇAll$MAlAR_A/’YlNlYAlllAN-
MADA CÖRlVllNDlRlllClKllR’ isinli klasordo
bulunan ‘SAVLNMA SANAYl’ isinli lxcol bolgosinin
‘lyarnan’isinlikullanicilaralindanoluslurulduguiddia
odildi.‘lyarnan’isinlikullanicininisoÖnorlarukYar-
nanolduguonosuruluyor.MUîIk|kIUkkNûSTANBUL
GÜNDEM 13
I6kĀUîI0îì0IIîk||ZAMAN
0r¿erera| 8||¿|r 8a·
|ar||, |akk|r4ak| |4·
4|a|ar| re44ett|.
Balanlç’nçn da ara-
larçnda bulundu-
þu ikinci Balyoz
davasçnçn sançkla-
rç ‘darbeye teýeb-
büsle’ suçlançyor.
Sançklarçn 15 ile
20’ýer yçl arasçn-
da hapisle ceza-
landçrçlmalarç ta-
lep ediliyor.
Ie4aº| ¿cr4à¿à re|a||||tas]cr æerket|r4e ||k resæ| |fa4es| a||rar sa·
rat(| l|ra||æIat||ses’|r sa¿||k 4araæarar |]| c|4a¿a c¿rer||4|.
TAZİYE
Gazetemiz çalýþanlarýndan
Abdullah DÝRÝCAN’ýn
Babasý
SÜLEYMAN
DİRİCAN
Hakk’ýn rahmetine kavuþmuþtur.
Merhuma Yüce Allah’tan rahmet,
tüm yakýnlarýna sabr-ý cemil
niyaz ederiz..
ZAMAN
Rütbeli hukukçular da yargèlanèyor
k|l kKKU;
lspanya’da donokrasiyo
gocis dononindo 8 yil sa-
vunna bakanligi yapan
Narcis Sorra, ‘Donokraliklosno Surocin-
doÒrdu’isinlikilabindaaskorinahkono-
loro ozol vurgu yapiyor. Askori nahkono-
lorin gorov alanini darallacak ‘yargi rolor-
nu’ yapilnadikca donokrasinin inkansiz
oldugunu soyluyor. Askori yarginin vordi-
gibazicoliskilikararlarihalirlalanSorra,as-
korlorinislodigi‘siyasisuclarin’bunahko-
nolordo yargilannasini donokraliklosno-
ninonundokionbuyukongololarakgoru-
yor.Sorra’yagoro,askorinahkonoloruzun
suro silahli kuvvollor icin bir novi koru-
nanokaniznasiolnuslspanya’da.Askori
yargi 1urkiyo’do do ciddi larlisna konusu.
Özolliklo lrgonokon vo darbo davalarinda
sanik olan askorlorin israrla askori nahko-
nodo yargilannak islonolori gundondon
dusnodi.Rolorandundansonrabuyolla-
nanonkapannasinaragnonhalabulalo-
bidillondironlorvar.MosoladunSilivri’doki
durusnada darbo losobbusundon yargila-
nan sanik Ahnol Zoki Lcok, birinci sinil
hakin albay oldugunu bolirlorok, yargila-
naninAskoriYargilay’dayapilnasiniislodi.
Kanuoyundaßalyozdavasiolarakbili-
nondunkudurusnadasaniklararasindayor
alanlarinnosloginobaknaklalaydavar:Ali
Congiz$irinKuzoyDonizSahaKonulanli-
giAskoriMahkonosibaskani,ßulonlCun-
cal Hava Kuvvollori adli nusaviri, Cun-
hurlryuksolKuzoyDonizSahaKonulan-
ligi bassavcisi, Dogan Lysal Conolkurnay
Adli Musavirligi’ndo idari gorovli, Hakan
Özbok Hava Kuvvollori Konulanligi’nda
askori savci, 1ulay Dolibas Askori Yuksok
ldaro Mahkonosi raporloru. Moslok vo al-
diklari ogilin ilibariyla suc vo suclunun no
oldugunubilocokdonanindakisilorbunlar.
Anadarbosoruslurnasiniyurulonsavcila-
rin hazirladigi iddiananodo cok ciddi suc-
lanalar var haklarinda. Darbocilori hukuki
alandakorunakicincalisnaicindoolnak-
lasuclaniyorlar.
1urkiyo, planlari yapilnis, uygulana
asanasindaki darbo girisinlorini yargili-
yor Silivri’do. Mosoloyi sadoco ‘plan asa-
nasindalarnis’ diyorok kucunsononok
lazin. Çunku bu ulkodo yasannis bir 12
lylulornogivar.Dunkudurusnadasanik
avukallari arasinda 12 lylul darbosindo
askorihakinolarakgorovyapanAlilahir
Kayacan da vardi. Darbo olduklan sonra
hukukunnasiluygulandiginigornokicin,
Kayacan’inhakinoldugudonondovori-
lon kararlara baknakla layda var. Ò ka-
rarlardanbirilrdallron’loilgiliydi.lron’i
17 yasinda daragacina gondoronlor yillar
sonra ‘pisnan olduklarini’ soylosolor do
gidon gori golniyor. Darbolordo kaybo-
donhop1urkiyooluyor.
Hk8|k
Y0kUM
0M|k |kkUK YkkMkN
-
ßDlCrupßaskaniSolahallinDonir-
las,“ßDl,calisnalarziyla,orgullon-
nosiylo,nucadoloyonlonloriylolKK’dan
ayribirorgullur.”dodi.Donirlas,ßasbakan
1ayyip lrdogan’in “ßicak
konigo dayandi.” soz-
lorini Diyarbakir’da ga-
zolociloro dogorlondirdi.
ßDl’nin bir donokralik
sislondo olnasi gorokligi
kadarsiddolloarasinanol
vo kosin bir ilado koydu-
gunu soyloyon Donirlas,
“ßDl son socinlordo 2,5
nilyondan lazla oy al-
nis,Moclis’logrubuolan
siyasi bir parlidir. Siz bir
ulkoninßasbakan’iolarak
cikipboylobirsiyasipar-
liyi‘lororisl’ilanodorsonizsizindonokrasi
ilozorrokadarzihnialakanizyokdonok-
lir.” iladolorini kullandi. ßugun yasanan
siyasi alnoslordoki gorilinin ßDl’nin
durusundan kaynaklannadigini dilo goli-
rorok,“ßDlbarisakalkisunacaksiyasibir
guclur.” dodi. Solahallin Donirlas, gazo-
locilorin“Ranazanayindanoydanagolon
olaylarda arlis olnasini nasil dogorlondi-
riyorsunuz`” sorusuna da “Ranazan’da,
bayranda olunlor olnanalidir, hicbir
zanan olnanalidir ana
on azindan o dononlor,
kulsal aylar, kulsal do-
nonlordir.” karsiligini
vordi. Crup loplanlilarini
Diyarbakir’da gorcoklos-
lirnolorino iliskin soru
uzorinodo,“ßizAnkara’yi
lork olnis dogiliz,
larlanonlo’yu lork olnis
dogiliz. ßiz bir lavir koy-
duk, bunu surduruyoruz
su anda.” diyo konuslu.
ßDlCrupßaskanVokili,
Moclis’iboykolkararlarini
dasuansurdurnoyodovanodocoklorini
kaydolli.Donirlas,soylodovanolli:“No
olursa olsun biz kapilarinizi asla kapal-
nayacagiz.Siyasolzonininilorkolnoyo-
cogiz. Kurl sorununda kalici bir barislan
sozodilocoksokosinliklolnralisisloninin
loshodilnosilazin.”0lYkk8kK|k AA
SAYFA TASARIM: AHMET BûÇER
I6kĀUîI0îì0IIîk||ZAMAN
f14 POLüTüKA
F
O
T
O
ü
R
A
F
: A
A
, S
ÿ
N
A
N
G
Ü
L
-
lcislorißakanildrisNain$ahin,lororusorlbir
dillo kinadi. Dovlolin vo nillolin varligini boz-
nakisloyonloroldugunusoyloyon$ahin,bunakar-
sihukunololaraksorunluluklarininlarkindaolduk-
larinibolirlli.$ahin,“Siziloninodiyoruzkibubuyuk
nillolin,bukulsalvalaninhuzurunuboznakisloyon,
buyuklugunogozdiknokisloyon,kucuklorlo,acizlor-
lo,ucubolorloadikonnanisbuguruhlabunillolin,
budovlolinnucadolosihukukcorcovosindoanayap-
liklarininkarsiliginiolusluracaksokildobugundo,ya-
rindadovanolnoklodirvoodocoklir.Yarininnuca-
dolosi bugunun nucadolosindon yapisal vo yonlon
olarakdahalarklivodahasiddolliolacaklir.”dodi.
LluslararasiNakliyocilorDornogincoWÒWlslan-
bul Òlol’do vorilon illarda konusan $ahin, polis, jan-
darna,karakuvvollori,koykorucularivosahilguvon-
likloskilaliylabirliklonucadoloninsurdugunudoilado
olli.$ahinsoylodovanolli:“ßubuyuknillolikinso
orsolonoyohaksahibidogildir.Noyazikkibununadi-
na ‘baris’ diyobiliyorlar, bunun adina ‘donokrasi’ di-
yobiliyorlar.ßizdodiyoruzki‘bubarislalandogil.’ßiz
bunu arlik yuzdo yuz lorsindon okunanin gorcogini
gorduk.‘ßaris’diyorsaozulundur,savaslir.‘Donok-
rasi’diyorsaozorbaliklir.Yuzdoyuzlorsindonokuya-
nazsakbunosoloyodolanloshiskoyananavonu-
cadoloodononoyanlisligindakaliriz,kalabiliriz.”
l(l;||kl8kKkN||Ā|,HkKKkkl 8|||0lY|îl’NlN
HkktkMk|kk|N|M|kt|Kk|I|Nkk||Y0k
Öloyandanlcislorißakani,oncokigunHakkari’doydi.
ßurada Hakkari ßolodiyosi’nin hiznollorini oloslirdi.
Konllo21yiloncogorovyapligini,ozanandanbugu-
noHakkari’nindahadagoriyogilnisbirsohirgorun-
lusuvordiginisoyloyon$ahin,bolodiyoninharcana-
lariniincololocoginibolirlli.$ahin,“Dovlolhicbiray-
rin yapnadan bulun bolodiyoloro payini gondorir-
kon,Hakkari’nizdonodonsobuparalarinyola,kaldi-
rina,suyadonusnodiginiuzunluylogornusdurun-
dayiz.ßunlaridaayricaincololocogin.ßuparalarno
kadargoldi,noroyoharcandi,hangiiskacayaplirildi`
Corcogiyapilanbirisyokdahaninoroyo,noisogil-
libunlarinayricaincolonnosiniyapliracagin.ßuhalk
adina,bunuyaplirnanizgorokiyor.”diyokonuslu.
ßDl’li Hakkari ßolodiyosi’nin hiznollorindon
ßasbakan1ayyiplrdogandasikayololnisli.12Ha-
ziran socinlori oncosi sohirdo niling yapan lrdo-
gan, gordugu nanzarayi “ßon Hakkari’do sokak-
larin halini gorunco kahroldun.” sozloriylo dilo go-
lirnisli. Hakkari’yo gocon yil bulcodon 13,5 nilyon
1l pay gondorildigini aciklayan lrdogan, “ßolodiyo
diyobirsoyyokorlada.Norodobupara`”diyosor-
nuslu.$ahindoHakkari’doaynigorunludonyakin-
di.“Hakkari’nizinsusohirhalinibondogrusuboy-
lo gornok islonozdin.” diyon $ahin, bu labloyu
Hakkarilivalandaslarinhakolnodiginiiladoolli.
Hk8l8ûU||k ANKARA
-
CHl lidori Konal Kilicdaroglu’nun “Sonali’yo
yapilanyardinlarAKl’ninbagiskanpanyasina
donuslu.”yonundokisozlorinoAKlarli’don“Morak
olnosin:Sonali’doikicocugundanbirinilorciholnok
zorundakalanannolorgolip1urkiyo’dooykullanna-
yacak.” karsiligi goldi. Crup ßaskan Vokili Muslala
llilas,yardinkanpanyalarinakalilanhorkosinbunu
gonuldonyapliginiancakCHl’ninyardinkonusunu
bilobir‘sovnalzonosi’olarakgordugunusoylodi.
Sonali’do yasanan insanlik dranina soyirci
kalnayan1urkiyo,birbiriardinaduzonlononkan-
panyalarla sindiyo kadar 100 nilyon lirayi askin
yardinlopladi.Yardinsolorborliginosiyasiparlilor
do kayilsiz kalnadi. Önco AK larli, ardindan da
CHl Crubu biror kanpanya baslalarak hor nil-
lolvokilinin 500 1l’don az olnanak kaydiyla yar-
din yapacagini acikladi. Ancak CHl lidori Konal
Kilicdaroglu’nun oncoki gun kanpanyalara iliskin
orlayaalligiiddia,yardinkonusunubirandasiyasi
bir polonik halino golirdi. Kilicdaroglu, Sonali’yo
yapilanyardinlarinAKlarli’ninbagiskanpanya-
sina donusluruldugunu savundu vo bu durundan
rahalsizolduklarinibolirlli.CHllidorininsozlorini
saskinlikla karsiladiklarini bolirlon AK larli Crup
ßaskan Vokili llilas, “Kilicdaroglu’nu rahallalnak
icininsanlara‘bagisyapnayin’cagrisindanibulu-
nalin`Yardinikinyaparsayapsin,bunudosloklo-
nokgorokir.Nilokinbiz1ßMMCrubuolarakbir
kanpanyabaslallik,CHldobirkanpanyabaslalli.
ßudurunasadocosovinilir.”diyokonuslu.
Iercr|eæàca4e|e,
]ap|sa|ºe]crteæ
c|arak4a|a
s|44et||c|acak
kKÞkkIl’0|NK|||(0kk0Ā|U’Nkt|VkÞ:
tHÞæeraketæes|r,
îcæa||||ka4|r|ar
¿e||pIàrk|]e’4e
c]ka||aræa]acak
Esas No: 2011/44
Davacý Behiye Demir tarafýndan hasýmsýz olarak Mahkememize açýlan Siirt Ýli, Eruh Ýlçesi, Dih Mahallesi, Cilt No:1, Hane
No:109 ve Birey Sýra No:12' de nüfusa kayýtlý, Yusuf ve Zülfi oðlu 10/04/1965 Eruh doðumlu, 36446119846 TC kim-
lik numaralý Abdulaziz Demir'in kendisinden uzun süredir haber alýnamadýðýndan ve ölmüþ olmasýnýn muhtemel olduðun-
dan bahisle adý geçenin gaipliðine karar verilmesi talep edilmiþ olmakla; Türk Medeni Kanununun 32 ve devamý mad-
deleri gereðince iþbu ilan tarihinden itibaren altý ay içinde adý geçen hakkýnda bir bilgisi olanlarýn Mahkememizin 2011/44
Esas sayýlý dosyasýna bilgi vermeleri hususu ilânen duyurulur. B: 38567 www.bik.gov.tr
ERUH ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN İLAN
‘’2547 sayýlý Kanun’un 23,25 ve 26. Maddelerinde belirtilen asgari koþullarýn yanýnda Öðretim Üyeliðine Yükseltilme ve
Atama Yönetmeliði’nin ilgili maddelerinde belirtilen Koþullara göre Üniversitemizin çeþitli birimlerine öðretim üyesi alý-
nacaktýr. Baþvuru ve atanma þartlarýna iliþkin bilgiye http://www.kafkas.edu.tr adresinden ulaþýlabilir.
B: 52648 www.bik.gov.tr
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN
Davacý Ýstanbul Muhakemat Müdürlüðü tarafýndan davalýlar Kemalettin Çitkaya vb aleyhine açýlan 2002/11 E. sayýlý
tapulama tespitine itiraz davasýnýn mahkememizce yapýlan duruþmalarý sonunda verilen 25.04.2011 gün 2002/11 E.
2007/10 K. sayýlý karar ile;
1-Davanýn KISMEN KABULÜ ile,
a) Pendik, Dolayoba, Ayazma Mevkiindeki,
793,794,795,796,797,798,799,800,801,802,803,804,805,807,808,809,810,830,831,832,833.834,835,
836,837,838,839,856,857,858,859,860,861,862,863,864,865,886,887,888,889,890 parsel nolu taþýnmaz-
larýn tespitlerinin iptali ile,
Taþýnmazlarýn mera vasfý ile Hazine adýna TESCÝLLERÝNE,
Taþýnmazlarýn K.K.16/B maddesi gereði mera özel siciline yazýlmalarýna,
b) Ayný yer 811,812,813,823,824,825,825 ve 826 parsel nolu taþýnmazlar yönünden davanýn REDDÝ ile,
Taþýnmazlarýn tespit gibi TESCÝLLERÝNE karar verilmiþ olup;
Kararýmýz davalýlar Hasan Demirci vs. vekili Av. Yahya Tunç, davacý Ýstanbul Muhakemat Müdürlüðü vekili Av. Sumru
Þahin, davalýlar Faik Aydýn Ezen vs vekili Av. Mürsel Doðan tarafýndan temyiz edilmiþ olup, dosyamýz Yargýtay 16. Hukuk
Daire Baþkanlýðýna gönderilmiþ, Yargýtay 16. Hukuk Daire Baþkanlýðýnýn 2011/582-2011/2187 E.K sayýlý ilamý ile;
Kararýn hüküm bölümünün 1. fýkrasý (a) bendi 2. satýrýndaki "Hazine adýna tescillirine" sözlerinin hükümden çýkarýlarak
yerine "Sýnýrlandýrýlmasýna" sözlerinin yazýlmasýna ve kararýn hüküm bölümünün düzeltilmiþ bu þekli ile onanmasýna karar
verilerek dosya mahkememize gönderilmiþ olup,
Tüm aramalara raðmen adresleri tespit edilemeyen davalýlar M. Kemalettin Çitkaya Mirasçýsý Iþýn Fevziye Çitkaya, Ali
Göktan, Raif Ýldiz, Mirat Erdöl, Hamdi Ak Mirasçýlarý Zeliha Ak, Filiz Ak, Feruzan Ak, Fatma Þenkal Ak, Gürsel Ak, Yusuf
Fethi Ak, Aydýn Ak, Ufuk Ak, Deniz Ak, Halil Ýrinesil Mirasçýsý A.Þükrü Ataç, A.Necati Kolat Mirasçýlarý Ayhan Kolat,
Yurdagül Kolat, Ý. Ethem Elkoyuncu Mirasçýlarý Ruziye Elkoyun, Ahmet Elkoyun, Emine Aysun Elkoyun, Adil Elkoyun,
Turgut Elkoyun, -Fahrettin Turakan, Selahattin Kýlýç, Sahan Ruhselman Mirasçýlarý, Ýsmet Ruhselman, Ali Cengiz
Ruhselman, Sayife Canan Ruhselman, Bedri Caner Ruhselman, - Halis Bülbül, Mehmet Saim, Fethi Altýndað, Hüseyin
Kuzgun, Mehmet Ýldiri Mirasçýlarý; Þükriye Ýldiri, Haluk Ýlker Ýldiri, Faruk Ýldiri, Bülent Ýldiri, -Ö. Seyfettin Sevsevil, -Ýskender
Uður Mirasçýlarý; M.Hünkar Uður, Hakan Uður, -Ý.Adnan Sunar, A.Turgut Soydemir, Latif Eþiyok, Hikmet Erk, Cemal
Altonan, -Hatice Memnune Demiray Mirasçýlarý; Suat Demiray, Emine Lamia Deriray Mirasçýlarý; Ý.Güven Sezgin, Hasan
Sezgin Mirasçýlarý; Güzide Güzin Sezgin, Murat Sezgin, Aslý Deðer Sezgin, Burak Sezgin, -Mehmet Seçkin, H.Ahmet
Yýlmaz, Naci Boratan, M.Cemalettin Cankat, Belkýz Fikri Aktan, - Abdullah Oray Mirasçýlarý; Müge Oray, Coþkun Oray,
Taþkýn Oray, -Baskýn Oray Mirasçýlarý; Perihan Oray, Alp Oray, Cem Oray, Burak Oray, - Erdoðan Akan, Abdurrezzak
Yücel, - Himmet Saygýn Mirasçýlarý; Sema Saygýn, Suzan Saygýn, Gamze Sevda Saygýn, Güven Onur Saygýn, -Fethi
Muzaffer Çolpan Mirasçýlarý; Nezihe Çolpan, Oya Çolpan, Necdet Çolpan, - Ýzzet Benal, Muzaffer Atikkan, Ý.Hikmet
Toraman, Halit Aybey, Sevim Bilgin, -Salih Tarakçý Mirasçýlarý; Hacer Tarakçý, Ümit Tarakçý, Ender Tarakçý, Y. Ziya
Görsev, M.Burhanettin Yalkýz, Sabit Akça, Asým Tuncay Taþdelen'e yöntemince tebligat yapýlamadýðýndan davanýn açýlýþ
tarihi 29.07.1957 olup üstünden çok uzun yýllar geçtiði için tüm araþtýrmalara raðmen yukarýda isimleri yazýlý þahýslara ve
mirasçýlarýna ulaþýlamadýðýndan adresleri tespit edilemeyen davalýlara iþbu ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra yargýtay
onama ilamýnýn teblið edilmiþ sayýlacaðý hususu,
7201 sayýlý T.K. 28 ve devamý maddeleri uyarýnca ilanen teblið olunur. 05.08.2011
B: 51750 www.bik.gov.tr
İLAN METNİ
T.C. PENDİK KADASTRO MAHKEMESİNDEN
İLAN
îtratej|st|er, ]er|
4creæ4eIàrk|]e’r|r
tercr|eæàca4e|e4e
4a|aakt|f kcraæa
¿e(ece¿|r| |e||rt|]cr.
Mesut Ülker, terör
örgütünün mali
ve silahlç kçskaca
alçnacaþçnç vur-
guluyor. Mustafa
Akyol da Ramazan
sonrasçnda askerî
operasyonlara
aþçrlçk verileceþini
düýünüyor. Emekli
Yarbay üenol
Özbek de PKK’nçn
içerideki ve dçýarç-
daki destekçileri-
nin engellenmesi
gerektiþini anlatç-
yor. FOTOüRAF: AA,
AHMET ÿZGÿ
80Þûrap 8askar
Vek||| 0eæ|rtas,
0|]ar|ak|r’4a
a(|k|aæa ]apt|.
Baýbakan
Erdoþan’çn “Bççak
kemiþe dayandç.”
sözlerini eleýtirdi.
FOTOüRAF: ZAMAN,
ALÿ ÜNAL
BĀRĀNCĀ SAYFADAN DEVAM
-
1ororlo nucadolonin sadoco silahli
oporasyonlarolarakdusunulnonosi
gorokligini bolirlon Mosul Llkor, “1oror
orgulunun nali kaynaklarini dondurnak
adina uluslararasi adinlar alilabilir. ßun-
dansonrakisuroclo1urkiyo,lKK’ninol-
ralindakiconborindarallilnasiicincalis-
nalaryurulocoklir.”soklindokonusuyor.
lKK’nin hor donokralik adin
sonrasi laloplori yuksollligini kaydo-
donyazarMuslalaAkyolda,Ranazan
sonrasindaaskorioporasyonlaraagirlik
vorilocogini dusunuyor. Yalnizca do-
nokralik adinlarla loror sorununun
bilirilonoyocoginin anlasildigina dik-
kal cokon Akyol, golocok donondo lo-
rororguluilonucadolodosilahligucun
arlacaginadikkalcokiyor.
lnokli Yarbay $onol Özbok, dov-
lolin icoridon hancorlondigi dononin
billigino dikkal cokiyor. ßu yuzdon
lKK’nin icoridoki vo disaridaki dos-
lokcilorinin ongollonnosi gorokligini
anlaliyor. Son gunlordo lran’in l}AK’a
yonolik oporasyonlarinin ardindan
1urkiyo’nindoKandil’ooporasyonya-
pip yapanayacagina dair sorulara iso,
“lran, Kandil’in kondi lopraklarinda
kalan bolunundo bir oporasyon yapi-
yor. Yani sinirlari icorisindo. No kadar
basarili oldugu da larlisnali. ßuradan
sanki lran yapiyor da 1urkiyo yapni-
yornus gibi bir hava oslirilnosi dogru
dogil.lranbizinkadarogilinlivopro-
losyonoldodogil.Yapligi,kondilopra-
gini bonbalanak. Kosinliklo 1urkiyo,
lrak,lran,AßDvoKuzoy’dokiKurllo-
rin orlak oporasyonu olnadigi nud-
dolco Kandil’o yapilacak oporasyon
sonucvornoz.”soklindokonusuyor.
Doc.Dr.AylokinColoriisolKK’nin
voßDl’ninlulunununhukunoliyoni
birnucadoloyozorladigininallinicizi-
yor. Hukunolin sorunun cozunu icin
uzunbirsurodonokralikadinlaralli-
gini kaydodon Colori, ancak bu duru-
nunsuislinalodilnosiuzorinolororlo
nucadolodoozologilinlipolisvo}an-
darna Özol Harokal linlorinin dovro-
yosokulacaginibolirliyor.
lolis Akadonisi Ögrolin Lyosi
Ali $alak, Ranazan’daki saldirilarin,
loror orgulunun hicbir inanci olna-
digini goslordigini anlaliyor. 1urkiyo
dovlolini yonolon insanlarin da bir
sabir siniri bulundugunu soyloyon
$alak, “Ranazan, Kur’an’daki 4 ha-
ran aydan biridir. lnanan insanlara
bu ayda savasnak yasaklannislir.
Donok ki lKK hicbir soyo inanni-
yor.Karsilaralsilahlasaldiriyorsasi-
zin do ayni sokildo karsilik vornoniz
gorokir.Silahlinucadoloislonilonbir
sonuc dogil ana lKK buna nocbur
birakiyor.”soklindokonusuyor.
lnokli 1uggonoral Adnan 1anri-
vordi do ßasbakan’in sozlorini askori bir
oporasyonun gundondo oldugunun
isaroli olarak goruyor. Kandil’o oporas-
yonun arlik zananinin goldigino dikkal
cokon 1anrivordi, “Son donondo so-
hil conazolorinin ardi ardina golnosi do
ßasbakan’in sabrini lasirdi. ßDl’nin ya-
sananlororolaylarinakayilsizkalnasida
surocisikinliyasoklu.lKK’nindovrodisi
birakilnasiicinsivilanayasasarl.ßusa-
yodobolgohalkinindadoslogialinacak-
lir.”gorusunudilogoliriyor.8kYkkMKkYk,
l|Ykî K0( ANKARA û0Kî|| û|N( ûSTANBUL
I|k0kUIMkN|kk|,|k00ĀkN’|N(|K|;|N|Y0kUM|k0|:
Terörle 4 koldan mücadele edilecek
M|îUIU|K|k
MUîIk|kkKY0|
I|k0k UIMkN|kk| |k
;|N0|0I8|K
80Þcr¿àt|eræes|]|e,æàca4e|e
]crteæ|er|]|eÞKK’4ara]r|||rcr¿àttàr
l(|s|er|8akar| l4r|s Na|æ;a||r
H6N;6 I6H6G>B/6=B:I 7ûu:G
I6 kĀUîI0î ì0II îk|| Q8D8E
(,GFCüKüB8
|kIýHKkkkK|||( 7JGH6
S
Moclis'in yoni donondo bir nu-
narali gundon naddosi yoni
anayasa olacak. Siyasi parlilor bu yuz-
don konisyonlar oluslurarak yaz lali-
lini hazirlik calisnalariyla gocirdi. lsi
ciddiyo alan parlilorin basinda iklidar
parlisi goliyor. AK larli'do oluslurulan
8 kisilik okiplo bulunan isinlordon Ça-
lisna vo Sosyal Cuvonlik ßakani laruk
Çolik, laslak hazirlanayacaklarini, il-
kolor noklasinda calisna yapliklarini
ilado odiyor. Muhalololin gocnis do-
nondo iyi sinav vornodigini kaydo-
don ßakan Çolik, aklisolinin hakin
olacagina vo anayasa dogisikliginin bu
koz hizli sokildo gorcokloslirilocogino
inandigini soyluyor. Aksi durunda
nillolin ilk socindo lalurayi kosocogi-
ni vurguluyor: Millol dogisin isliyor,
nillol kriz urolon nokanizna isloni-
yor. Muhalolol bu nosaji aldi, kosa
kosa golip bu konuda kalki saglayacagi
gorusundoyin. Aksi olur nu, olabilir.
Ò zanan bunun adi obodi nuhalololo
nahkuniyollir. Valandasiniz golis-
nolori anlik lakip odiyor. Kinin niyoli
nodir, no yapnak isliyor goruyor. Mil-
lol bu parlilori obodi barajin allina ilor.¨
Yoni anayasa surociylo ilgili dusun-
colorini Zanan'a anlalan ßakan Ço-
lik, krilik osik olan 330 ovol oyu' ko-
nusunda bir sikinli gornodigini dilo
goliriyor. Ardindan nuhalololo su
cagriyi yapiyor: Muhalolol parlilori
Moclis'o golsin: laslaklari ni var, go-
ruslori ni var noylori varsa golirsinlor
gorusolin. llkolori orlaya koysunlar,
bu isi bilirolin. Kriz urolon ana no-
kaniznayi duzollolin ki digor alanla-
ra yansinasin. ßu kadar acik.¨
K|Mk| K|||(0kk0Ā|U'NUN
î0Mk|ý'Y| ûýIM|îý ûUI|| 8ýk k0|M
Cundondoki digor konulara da dogi-
non ßakan Çolik, CHl Conol ßaskani
Konal Kilicdaroglu'nun aclikla nuca-
dolo odon Sonali'yo gilnosini guzol bir
adin olarak goruyor. Çolik, bu konu-
da su gorusu dilo goliriyor: Sonali'yo
ananuhalolol parlisinin do gilnosi
ononli girisin. ßasbakan'inizin, ikli-
darinizin siyasi nisyonu olarak aclik,
nagduriyol, nazlunlarla ilgili duyarlili-
giniz aciklir. Darlur'u dunya gundoni-
no lasiyan bizdik, Cazzo'do yasanilan
vahsoli dunya gundonino lasiyan bi-
zin hukunolinizdir. Alrika'da yasanan
aslinda yasallirilan bu solalol vo dranin
arkasindaki unsurlar bolli. Yillardir ora-
yi sonuronlor bugun duyarsiz, bugun
yor alli zonginligi icin dogil, insanlik
dranini dindirnok icin ßasbakan'iniz
Sonali'yo gidiyor. Ananuhalolol
bunu ornok aliyorsa lobrik odiyoruz,
buna dovan olnolorindo layda var.¨
KkI|MtkN|kN6C@6G6
S
ßßl lidori Muslala Doslici, laiklik lanininin
yoni anayasada acik bir sokildo yapilnasi go-
rokligini soylodi. Dini ozgurluklorin onundoki on-
gollori kaldirnasi yonundo dovlolo gorov yukloyon
laikligin 1urkiyo'do lorsino islodigini bolirlon Dosli-
ci, dini inanclari sobobiylo insanlarin kinandigini vo
lislondigini kaydolli. Doslici, Movcul Anayasa'daki
lanindan dolayi naalosol yillardir 1urkiyo'do ozol-
liklo dini hassasiyoli yuksok olan kosinlor buyuk
dayak yiyor. ßasorlusu zul-
nu, kalsayi adalolsizligi co-
kiliyor. lnsanlar, dini inanc-
larindan dolayi nosloklon
aliliyorlar.¨ diyo konuslu.
ßßl lidori, Diyanol-Son
Conol ßaskani Mohnol ßay-
raklular vo sondika yonolin
kurulu uyolorini parli gonol
norkozindo kabul olli. Yoni
anayasa konusunda sivil vo
donokralik bir icoriklon yana olduklarini ilado
odon Doslici, biroysol hak vo ozgurluklorin onunun
acilnasi gorokligini vurguladi. 1oror saldirilarina
da lonas odon Muslala Doslici, 1ßMM'nin lororun
cozununo yonolik bir projo golislirnosini islodi.
Hukunol ilo nuhalolol parlilorinin loror orguluno
yonolik larlisnalarinin kayikci kavgasindan oloyo
gilnodigini' savunan Doslici, ßDl'yi Kandil'i vo
lnrali'yi nuhalap alnak yorino bolgo insanini nu-
halap alacaksiniz.¨ iladolorini kullandi.
P\e`XeXpXjXpX\e^\cfcXe
YXiXaéeXckée[XbXcéi
8akar (e||k, ]er| ara]asa kcrasar4a æa|a|efet| a]ar4|.M|||et|r
ara]asa 4e¿|s|k||¿| |ste4|¿|r| sc]|e]er (e||k, ÄBi]V`Z[ZhĀbWi_c"
biYV_Vh_çgVþ`VmVXVþç\f’ý’bYZmĀa#6_gĀc`ifai!c`VWĀ`Āf#
DnVaVbaĀ``ZhWidVfhĀ`ZfĀZWZY‡WVfV^çbV`hçbVĀhZf#ÅYZYĀ#
(a||sæa ºe îcs]a|
ûàºer||k 8akar|
|arak (e||k,mZbĀ
VbVmVgV_cbi"
gibYVai]V`Z"
[ZhZýi€Vþfçmç
mVdhç/ÄBZX`ĀgÇZ
\Z`gĀb`Zf0hVg"
`V_`VfçaçjVf!
\f’ý`ZfĀaĀjVf
bZm`ZfĀjVfgV
\ZhĀfgĀb`Zf\"
f’ýZ`Āa#û`_Z`ZfĀ
cfhVmV_cmgib`Vf!
WiĀýĀWĀhĀfZ`Āa#Å
=FKFüI8=1 Q8D8E#
<EÿJ {QE|B
|a|k||k tar|æ| ]er|
ara]asa4a ret c|æa||
MUîIk|k 0|îIýtý
S
MHl Conol ßaskani Dovlol ßahcoli, AK lar-
li hukunolinin sosyal yonu kuvvolli vo okono-
nik canliligi saglayacak nakro polilikalarla krizo kar-
si copho oluslurnasi gorokligini soylodi. lkononi-
doki son golisnolor hakkinda yazili aciklana yapan
ßahcoli, kurosol okononido boyulu surokli gonislo-
yon risklorin, onunuzdoki donondo bircok olunsuz-
luga kapi aralayacagini bolirlli. Yunanislan, lspanya
vo llalya'daki dorin sarsinlilarin, kurosol alandaki bu-
nalinin baslica goslorgolori arasinda oldugunu ilado
odon ßahcoli, 1urkiyo okononisinin do hor gocon gun
koluyo gilligini iddia olli. Morkoz ßankasi'nin panik
vo kaygilari arliran boyanlarinin, hukunolin krizo
karsi onloyici lodbir alna konusunda gocnislon hic-
bir dors cikaranadigini goslordigini ilori surorok soylo
dovan olli: lzloyon suroclo, buyuno oraninda bok-
lonon gorilononin nillolinizin issizlik lolakolini daha
yogun yasayacagini goslornoklodir. 1urkiyo okono-
nisinin agir bir durgunluk dononino girnosino pa-
ralol sosyal vo siyasal sorunlarin kabarnasi surpriz
olnayacaklir. ßu nodonlo AKl hukunoli hayal la-
cirligi yapnayi biraknali, gorcokci nakro polilika-
larla krizo karsi copho oluslurnalidir.¨ kNKkkk8û=6C
8a|(e||: Hàkàæet, æakrc
pc||t|ka|ar|a kr|te kars|
cep|e c|astaræa||
SAYFA TASARIM: ERCAN YAVUZ
I6kĀUîI0îì0IIîk||ZAMAN
f16DIý HABERLER
-
lakislan’in, Lsano ßin ladin’in posin-
doykon duson Anorikan holikoplori ßlack
Havk’inonkaziniincolonosiicinÇin’oizinvordigi
iddiaodildi.Anorikandonizkonandolarininkul-
landigiholikoplor,nayisayindakioporasyonsira-
sindalslanabadyakinlarindaAbbollabad’dadus-
nuslu.NovYork1inosgazolosindocikanhabo-
ro goro lakislan, askori iliskilorini golislirnok is-
lodigi Çin islihbaral birinlorino, onkazdan lolog-
ralcoknosinovoholikoplorohayalolozolliginika-
zandiranvoradarayakalannayandiskaplanasin-
danornokparcaalnasinaizinvordi.Cazoloyoko-
nusanbirClAkaynagi,Anorika’nin,lakislanls-
lihbaral Sorvisi’ni duson holikoplorin kalinlilari-
ninsaklannasivogorunlulorininbaskalariilopay-
lasilnanasi konusunda uyardigini halirlalli. Ko-
nuylailgilißoyazSaray’danbiraciklanagolnoz-
kon, Anorika hukunol sozcusu rapordan habor-
lorioldugunu,lakislan’inÇin’ikazayorinodavo-
linilololondinlonolorindonsapladiklarinibolirlli.
lznin,hayalolholikoplorloknolojisininÇin’inoli-
nogococogianlaninagoldiginisoyloyonyolkililor,
lakislan-AßDiliskilorininbozulacaginivurguladi.
AßD’nin lakislan’da, lakislanli yolkililorin
bilgisi disinda oporasyon duzonlonosi sonucu
iki ulko arasindaki iliskilor gorilnisli. lakislan
sirayla AßD ordu ogilincilorini ulkodon cikar-
nis,Anorikalidiplonallarinyolkilorinivorosni
vizo alnalarini kisillanis, lopraklarinda ClA’in
oporasyonlarinisinirlandirnisli.
lakislanlslihbaralSorvisiyolkililoriisohabo-
riyalanladi.lakislanConolkurnayßaskaniAsal
Kayani,Çin’obuyondobirizinvorildiginindog-
ruolnadiginikaydolli.Kayani,holikoplorinon-
kaz baskinindan kisa bir suro sonra Anorikali-
laraloslinodildiginisoylodi.0|; Hk8|k||k î|kVlîl
Þak|star,4àser
8|ackHawk’|
(|r’e¿cster4|
Þak|star’|r, 8|r |a4|r’|r pes|r4e]ker 4àser kæer|kar |e||kcpter|
8|ack Hawk’|r erkat|r| |rce|eæes| |(|r (|r’e |t|r ºer4|¿| |44|a e4||4|.
F
O
T
O
ü
R
A
F
: R
E
U
T
E
R
S
haber turu
ÿngiltere olaylaré mercek alténda
üaron’un faturasé ailesine
ABD, Tayvan’a uçak vermeyecek
ßasbakan David Canoron, gocon halla lngil-
loro’doyasananyagnalanavokundaklanaolay-
larinin, hukunol kosinlilori, irk ya da yoksulluk-
lailgiliolnadiginisavundu.Canoron,yasananla-
rin“davranisla”ilgilioldugunubolirlli.Hukuno-
linokononikkrizlonucadoloolnosigorokliginin
larkindaoldugunusoyloyonßasbakan,bozulnus
loplunyapisiniduzollnokicinyapliklaricalisna-
lari gozdon gocirocoklorini soylodi. Muhalolollon
dokonuiloilgilisoruslurnaislogigoldi.
lsrail’do,yaklasik5,5yildirkonadaolanoskißas-
bakan Ariol $aron’un, yillik 750 bin lsrail $okoli
(yaklasik 220 bin dolar) lularindaki libbi bakin
nasrafarinin yarisini ailosi karsilayacak. Ailosi,
gocon yilin sonunda $aron’u, 1ol Aviv’do bulun-
dugu haslanodon Nocol’loki cillligino lasinisli.
$aron, 4 Òcak 2006’da, basbakankon ani bir lolc
gocirnis, lun anoliyallara vo lodaviyo ragnon
konaya girnis vo bir daha da konadan cikana-
nisli.Òdonondoalinankararla,yasalaruyarinca
$aron’un lun bakin nasrafarinin 5 yil suroylo
dovlollaralindankarsilannasiongorulnuslu.
AßD, 1ayvan’in yuksok donaninli 66 adol
l-16C/D savas ucagi salin alna islogini
roddolli. 1ayvan’in lalobinin roddodilnosi,
Çin’in AßD’yo “lki buyuk guc arasinda lan-
siyonyuksolobilir”uyarisininardindangoldi.
Dolonsonovssilosindoyoralanhaborogoro,
AßD’nin 1ayvan’in islodigi 66 adol l-16C/D
savas ucaginin salisini kabul olnodigi bildi-
rildi.1ayvan’daadininaciklannasiniislono-
yonbiryolkilihaboridogrularkon,AßDhak-
kindahayalkirikligiyasadiklariniiladoolli.
8at| ¿cster|c||er
e||er|r4e Mà|arek’|
|c]rar4a |p|e
s|æ¿e|e]er par·
kart|ar tas|rker,
bazçlarç davançn
uzatçlmamasçnç
ve derhal karara
baþlanmasçnç ta-
lep ediyor. Mah-
keme salonunda
da tansiyon
zaman zaman
yükseliyor.
FOTOüRAF: AA
Iàæ4àr]ar|r]ak|r4arta·
k|pett|¿|4aºa4aHàsràMà·
|arek,]c|sat|ak|ar|r]ar|s|ra
ìä0cak’ta|as|a]ar¿cster|·
|er|kar||bir ýekilde bas-
tçrmakla da suçlançyor.
Mübarek’in suçlu bulun-
masç durumunda idam ce-
zasçna çarptçrçlacaþç belir-
tiliyor.
tUMk|l 0Nk| KAHûRE
-
1un dunyanin yakindan lakip
olligi Misir dovrik lidori Husnu
Mubarok vo iki oglunun nahkono-
si5lylul’oorlolondi.lskiicisloriba-
kanlarindanHabibolAdli’nindavasi
ilobirloslirilonnahkonosurocibun-
dansonralolovizyonlardancanliola-
rakyayinlannayacak.Mubarok’iyar-
gilayan hakin Ahnol Rilal, ulkonin
islikrari vo huzuru icin bu yondo bir
kararaldiginibolirlli.
Yino sodyo ilo nahkono salonu-
na golirilon Mubarok vo iki oglu Ala
voConal,donirparnakliklarinarka-
sindan nahkono salonundaki golis-
noloriizlodi.Òldukcarahalgorunon
ogul Mubaroklor durusna sonunda
salondakilorlo solanlasirkon, Conal
Mubarok’inzalorisaroliyapnasidik-
kalcokli.ßabaMubarok,yolsuzlukla-
rinyanisira25Òcak’labaslayangos-
lorilori kanli bir sokildo baslirnakla
da suclaniyor. Mubarok’in suclu bu-
lunnasi durununda idan cozasina
carplirilacagibolirliliyor.Mubarok,18
gunluk goslorilor boyunca hicbir za-
nan gosloricilorin oldurulnosi onri-
ni vornodigini, olayin lananon oski
lcislorißakaniHabibolAdli’nininisi-
yalihndo gorcoklosligini ono surnus-
lu.AdliisolunonirloriMubarok’lon
aldiginiiddiaodiyor.
Ògullar Ala vo Conal’in iso yol-
suzluklardandolayi5ilo15yilarasin-
da cozalara carplirilabilocoklori ilado
odiliyor.
Sivil loplun orgullori vo bazi nu-
halil gruplar, Mubaroklor’in nilyar-
larca dolarlik nal varligi bulundugu-
nu,buvarligidagayrinosruyollardan
oldoollikloriniilorisuruyor.Mubarok-
lor iso iddia odildigi gibi nilyarlarca
dolarlikbirsorvolosahipolnadiklari-
ni bolirliyor. Mubarok’i savunan avu-
kallar, nahkonoyo sunulan binlorco
saylailocoksayidaCDvofashdisk-
lonolusandolilloriincolonokicinsuro
islorkon,hakinRilaldabulalobihak-
libularakdurusnayi5lylul’oorlolodi.
Mahkono salonunda zanan za-
nanyuksolonlansiyonunyanisirada-
vanin goruldugu lolis Akadonisi’nin
disinda da Mubarok yanlilari vo kar-
sillari arasinda lasli sopali calisna-
lar yasandi. ßazi gosloricilor ollorin-
do Mubarok’i boynunda iplo singo-
loyon pankarllar lasirkon, bazilari da-
vanin uzalilnanasini vo dorhal kara-
rabaglannasinilalopodiyor.ßuarada
savunna vo iddia nakanindaki avu-
kallar, su an ulkoyi hili olarak yono-
lon askori konsoyin baskani Marosal
Husoyin1anlavi’nindayargisurocino
dahil olnasini lalop odiyor. Özolliklo
Mubarokyanlisiavukallar1anlavi’nin,
Mubarok’in nasuniyolini kanillaya-
cakyoganoisinoldugunubolirliyor.
Mübarek’in yargêlandêÿê davanên
TV’den naklen yayênêna son verildi
Kcper|a¿saºc|s|,kcjIV’r|r
kapat||æas|r||ste4|
HkîkNtUtUK, |Mk| 0ĀUI KOPENHAG
-
Türkiye-Danimarka iliēkilerinde
yèllardan beri sorun kaynaĐè olan
Roj TV’nin kapatèlmasè için açèlan dava
Kopenhag ďehir Mahkemesi’nde baē-
ladè. Sabah baēlayan dava öncesi po-
lis mahkeme binasènèn etrafènda ge-
niē güvenlik önlemleri aldè. Davanèn
baēlamasèndan önce mahkemenin bu-
lunduĐu meydanda toplanan 50 kadar
Kürt kökenli gösterici, Roj TV’ye açèlan
kapatma davasènè protesto etti. Pro-
testocular arasènda BDP milletvekil-
leri Nursel AydoĐan, Ayla Akat Ata ve
Nazmi Gür de yer aldè. Mahkeme, Roj
TV avukatè Björn Elmquist’in davanèn
düēmesi talebini reddederken Kopen-
hag Emniyeti’nden Jakob Buch Jep-
sen, davanèn ana iskeletini “PKK’nèn
terör örgütü olmasè ve adè geçen ku-
rumun örgütün propagandasènè yap-
masènèn” oluēturduĐuna dikkat çek-
ti. Baēsavcè yardèmcèsè Anders Riisa-
ger ise Roj TV’nin terör örgütü pro-
pagandasè yapmasè, terörü ve ēidde-
ti teēvik etmesi nedeniyle yayèn lisan-
sènèn iptal edilmesini talep etti. Mah-
keme uluslararasè basèndan ilgi gör-
mezken mahkeme salonuna alènan-
lar çok sèkè bir aramadan geçirildi.
-
AßD’do 2012 baskanlik soci-
ni kanpanyalari, Cunhuriyolci
larli’ninbaskanadayinibolirlonokicin
lova oyalolindo yapligi lonayul yokla-
nasiylahizkazandi.Cunhuriyolcilarli
socnoninin yapligi oylananin on ilginc
sonucu 5 cocuk annosi olan vo Cun-
huriyolci larli icindo “Çay larlisi” ola-
rak bilinon grubun doslogini alan Mic-
holo ßachnann’in birinci golnosi oldu.
lova gibi golonoksol olarak Donokral
larli’nin ono cikligi bir oyalollo, Cun-
huriyolcilorin on radikal grubu ola-
rak bilinon Çay larlisi’nin dosloklodi-
gi ßachnann’in on plana ciknasi dik-
kalcokli.Cunhuriyolcilarli’ninlarihin-
dodahaoncohicbirkadin,baskanada-
yi bolirlonnosi surocindo horhangi bir
olonoyi kazanananisli. Silahlanna-
yi dosloklono, lran’a silahli nudahalo-
dobulunnagibikalinuhalazakarlozlo-
risavunanvo3donondirMinnosola’yi
Kongro’dolonsilodonßachnann’inal-
digioylardadogunyorininlovaolnasi-
nindaolkiliolabilocogibolirliliyor.
1onayul yoklanasiyla borabor isni
onplanacikanbirdigoradaydaoylana-
ya kalilnanasina ragnon oski 1oksas
valisi Rick lorry oldu. Òy pusulasinda-
ki “digor” kisnina cikan yuksok sayida
oyun oylana yapildiginda honuz aday-
ligini duyurnanis olan lorry’o vorildi-
gi vurgulandi. Nilokin ayni gun lorry
adayligini rosnon duyururkon adaylik
kanpanyasiniokononikvaallorvosos-
yal dogorlorin korunnasi uzorino osil
dorocodokuracagininsinyallorinivordi.
Cunhuriyolci larli’do adi on pla-
na cikan isinlordon biri do Mornon
nozhobi nunlosibi Mill Ronnoy.
lski Massachusolls valisi olan vo ba-
sarili bir hnansal yalirinci olarak bili-
non Ronnoy’in, okononik darbogaz-
dan gocnoklo olan Anorikan halki-
nacazipgolobilocogiiladoodiliyor.An-
cak Ronnoy’in uyosi oldugu nozho-
bin, baskan adayligi surocindo onun
hakkindakionbuyuksoruisaroliolna-
si da bokloniyor. Ronnoy, 2008 yilin-
dadaadayadayiolnusanadahason-
raadayliklancokilnisli.Cunhuriyolci-
lorinbirdigorononliadayadayiolarak
lonayulyoklanasindaazbiroylarkiyla
ikinciolanlonsilcilornoclisiuyosiRon
laul iso kini liboral lozlorindon oluru
pok cok Cunhuriyolci socnonin sup-
hoylobakligibirisi.0|; Hk8|k||k î|kVlîl
taæ|ar|]et(|Þart|’4eka4|r
|askara4a]a4a]|cre(|kt|
“(a] Þart|s|” c|a·
rak ||||rer ¿ra|ar
4este¿|r| a|ar ºe
|cwa’4ak| teæa]à|
]ck|aæas|r4a birin-
ci gelen Michele
Bachmann, üç dö-
nemdir Minnesota
eyaleti temsilcisi
olarak Kongre’de
görev yapçyor.
FOTOüRAF: REUTERS,
DANIEL ACKER
F
O
T
O
ü
R
A
F
: C
ÿ
H
A
N
, E
M
R
E
O
ü
U
Z
Misirordusununlanklari,Misirilolsrailarasinda
inzalanan 1979 Canp David Anllasnasi’ndan
bu yana ilk dola Sina yarinadasinda bulunan
Aris, Rolah vo $oyh Zuvaid konllorino girdi.
Zirhli birliklor, halk ayaklannasinin ardindan
Kuzoy Sina bolgosindo kaybolan oloriloyi lok-
rar saglanak uzoro yorloslirildi. Misir ilo lsrail
arasindan1979yilindainzalananCanpDavid
Anllasnasi’nagoro,Misir,Cßolgosiolarakbili-
nonlsrailvoCazzosinirinayakinbolgolordoas-
kor,silahvoradargibilochizalbulunduraniyor.
Mésér, 32 yéldan sonra Sina’da
kcjIV’r|rkapat||æa4aºas|r|80Þæ|||etºek|||er|Narse|k]4c¿ar,k]|akkatktaºeNatæ|ûàr4e|t|e4|.
SAYFA TASARIM: ERCAN YAVUZ
I6kĀUîI0îì0IIîk||ZAMAN
f17DIý HABERLER
ûe(t|¿|æ|t|afta4àr]aæe4]as|r|rcràr4eHaæa’4ar(ek||erîar|]ecr4asa,4àrHaæaskert|r|kasatt|.Iark|ares||¿|r4ese|r|r
keraræa|a||e|er|r4erHca|a’]a¿|rerasker|er, baýka ýehirlerde yaptçklarç gibi hem ateý etmeye hem de muhalif isim-
leri gözaltçna almaya baýladç. Ordunun hafta sonunda Lazkiye’deki operasyonlarçnda ise 31 kiýi hayatçnç kaybetti.
-
lsrail, oylul ayi oncosi lilislin’in ßM’yo yapaca-
gi lan uyolik basvurusunun laninnanasi icin
noklupdiplonasisibaslalli.40ulkobaskaninanoklup
gondoron ßasbakan ßinyanin Nolanyahu, nuhalap-
larindanlilislinlilorindovlololnasinakarsicikilnasini
islodi. Yodiolh Ahranol gazolosino goro, nuhalapla-
rindan lilislin dovlolinin lok larafi laninnasina karsi
durnalarini isloyon Nolanyahu, “lilislinlilorin ßM’yo
golurdukloriloklil,uzlasnayadayalinuzakorolorion-
loyocokbirlosobbuslur.lkilaralarasindakianlasnala-
rin bir ihlali olup, uzlasnazligin cozununun lok yolu
olan dogrudan nuzakorolor soconogini supholi halo
golirnoklodir.”iladolorinikullandi.Mokluplar,loruvo
ßrozilya’ya ßasbakan Yardincisi Moso Ya’alon, Mok-
sika vo }anaika’ya islihbaral vo nukloor onorjidon so-
runlu bakan Dan Moridor, Cualonala, Koslarika vo
Lruguay’a dovlol bakani Yossi lolod laralindan oldon
ulaslirildi.LluslararasilopkilorokulaklikayanSavunna
ßakanilhudßarak,ßali$oria’dakiAriolyorlosinbiri-
nindo277konulunyapininaonayvordi.Coconhalla
da1.600konulunyapininaonayvoronlsrailAß,AßD
vodigorulkolordonlopkiloralnisli.0|;Hk8|k||kî|kVlîl
BÝRÝNCÝ SAYFADANDEVAM
-
londra norkozli Suriyo lnsan Hak-
lari Cozlonovi yolkililori, pazar gunu
lazkiyo’do hon donizdon yapilan bonbardi-
nan hon do karadan lanklarin alosi sonucu
on az 31 kisinin hayalini kaybolligini bildir-
di. Askorlorin sohirdon ayrilanlari durdurnak
anaciyla konlrol noklalari oluslurdugunu
ilado odon gozloncilor, “ßurada kadin, cocuk
donodon kacnaya calisanlarin uzorino alos
yagdirdilar. Çok sayida yarali var. ln az bir
kisinin oldugunu biliyoruz.” dodilor. Kusal-
na allindaki sohirdon ciknanin nunkun ol-
nadigi, valandaslarin ancak sohir icindo larkli
noklalarakacarakhayalinikurlarnayacalisligi
bildiriliyor. Suriyo ordusunun daha onco opo-
rasyonyapligisohirlorinSunniagirlikliolnasi-
na ragnon lazkiyo’do ononli oranda lsod’in
dononsupolduguNusayriloryasiyor.lskidon
ulkonindaglikbolgolorindoyasayanNusayrilor,
baba Haliz lsod dononindo vorilon losviklor
voucuzarazilornodoniylokiyilaradainnislor-
di.Llkoninonbuyuklinaninindabulundugu
lazkiyoslralojikacidanononlibirnoklada.ßu
nodonlolinaninkonlroluyillardanboribirinci
dorocodo lsod ailosino nonsup birisi laralin-
danyurululuyor.Halonlinaninidarosilsod’in
yogoniConil’inolindo.ßaskasohirlordooldu-
gugibilazkiyo’dodohorgunloravihnanazi
sonrasindaloplananvalandaslarSuriyoDovlol
ßaskanißossarlsodaloyhindogosloriloryapi-
yordu. ßu arada lsod, ulkonin licari baskonli
sayilan Halop’in valisi Ali Ahnor Mansura’yi
gorovdon alarak, yorino Muvallak lbrahin
Hallul’ualadi.ßugunokadarcokciddioylon-
lorin yapilnadigi Halop’lo Ranazan’in bas-
lanasi ilo birliklo goslorilorin arlnasi uzorino
lsod’invaliyigorovdonaldigibolirliliyor.
lspanya’ninsolgoruslu,yuksoklirajligazo-
lolorindonlllais,ßasbakan}osoluisRodrigu-
ozZapaloro’nun,goconlonnuzayinda$an’a
gondordigi bir danisnani araciligiyla Suriyo
Dovlol ßaskani ßossar lsod’o lspanya’da siya-
sisiginnahakkiloklilolliginivobununhalon
gocorli oldugunu iddia olli. Nov York 1inos
gazolosi iso 1urk yolkililorin ongordugu iki
hallalik suro icindo Suriyo rojini dogisikliklor
yapnazsadiplonallarin“yanil”olaraknogibi
adinlarin alilabilocogi konusunda pok onin
gibigorunnodikloriyorununuyapli.
Ölo yandan, Suriyo ordusunun saldiri-
larini surdurdugu lazkiyo’do cok sayida
kisinin askorlor laralindan sladyunlarda
loplandigi iddia odildi. ll Coziro kanali,
binlorco kisinin askorlorin lalinaliyla ov-
lorindonluluklanarakolobuslorlobirslad-
yunagoluruldugunuduyurdu.
-
lrak’inbircokkonlindodun
noydanagolonpallanalar-
da 66 kisi hayalini kaybodorkon,
ulkodo yilbasindan bu yana on
kanli gun yasandi. 230 kisinin
do yaralandigi bonbali saldiri-
lar sabah saallorindon ilibaron
Kul, 1ikril, ßagdal, 1aci, Nocol,
ßakuba, Korkuk, Ranadi, Kor-
bola, Han ßoni Saad, lskondo-
riyo, Musul vo ßalad konllorino
duzonlondi. ln kanlisi ßagdal’in
gunoydogusundaki Kul’la yasa-
nan saldirida 40 kisi olurkon, 65
kisidoyaralandi.
ßircok sivilin vo askorin oldugu
bonbali saldirilar kilisolordon bo-
lodiyo binalarina, noydanlardan
isyorlorinokadarinsanlarinkalaba-
lik bulundugu yorloro duzonlondi.
Nocol’lo bonba yuklu iki aracla 10
dakikaarayladuzonlononsaldirilar-
dacogupolis7kisioldu,60kisiyara-
landi. lski Dovlol ßaskani Saddan
Husoyin’indogdugu1ikril’lolororlo
nucadolobirinino,ikicanlibonba
laralindan duzonlonon saldirida 3
polisoldu,7kisiyaralandi.ßagdal’in
60 kn kuzoyindoki ßakuba’da bir
konlrol noklasina yapilan saldirida
4 askor oldu. Korkuk’loki bonbali
saldirilarda da bir sivil oldu, 14 kisi
yaralandi. Konlloki Suryani Òrlo-
doks Kilisosi’no goco pallayici alil-
di.lraklarlanonloßaskanilyadol
LsanoolNucoyh,saldirilarikinadi.
1ikril’lo, 29 Marl 2011’do ll Kaido
nililanlarinin Solahaddin vilayol
konsoyino duzonlodigi saldirida 58
kisi olnuslu. 0|; Hk8|k||k î|kVlîl
lsra||,||||st|r’|r
tar|ræaæas||(|r|c||
(a||sæa|ar|r|art|r4|
Abdülhamit
Bilici
îar|]e|(|r4serar]c|
lliskilorinizin,10yiloncosavasin
osigindonÒrladogu’dakisiyasi
lsunanioncosislralojikorlakliga
yuksoldigiSuriyo’doyasananvahin
golisnolorin1urkiyo’yicokzorla-
yacagiasikardi.Çiknaniscandan
unilkosilnoz,anakarsinizdaki
lablounulvoricidogil.
lnkolusundonbaslarsak,horgun
birbaskaSuriyosohrindonkallian
haborigoliyor.Marlayindanbori
olonlorinsayisi2biniasnisdurunda.
ßirakinlanklarinsohirlordoncokilno-
sini,lazkiyo’yogonilordonbonba
yagdiriliyor.1urkiyo’nin,Disislori
ßakaniDavulogluiloßaasrojinino
yapligisonuyarinindaisoyarana-
digiorlada.ßali’ningundonindo,
okononilorinisarsankrizvar.ßirkac
Arapulkosinin,proloslo
olarakolcisinicoknosi
sonbolikacidaniyinosaj,
anarojinoolkisiyokgibi.
$anvoHalophalasossiz.
libya’daoldugugibirojin
safarindanbirkopnayok.
ßolgoguclorindonlran,
lngilizpolisininisyancilara
nudahalosinioloslirirkon,
ßaasyonolinininkallian-
larinasoyirci.
Òrladogu’dayasanan-
larißali’ninbirkonp-
losuolarakokuyanvo
donokralikslandarllari
acisindankondilorindonondisoodon
dovlollorin,akankanindurdurulna-
siylailgiloriyok.ßolkidoSuriyo’doki
rojininarkasindadurarak,dogisin
dalgasiniburadadurdurnakonlar
icindahaoncolikli.1abii,libya’ya
yapilanßMonaylinudahalonin
cokkoluyonolilnosivoolunlubir
nolicoyoyolacnanasinindabu
nosalolilulundapayiyokdogil.
Suriyo’doyasanankallianin,
ilgincbirsokildonodunyagono-
lindonodolslanalonindohalklar
nozdindobuyukbirduyarliligayol
acligini:buyuknilingloryapildigini
soylonokdozor.Dunyaninilgisiz
bakislariallinda,kallianlarinsurok-
lilikkazandigivoonazindansindilik
cozasizkaldigibulologralkarsisinda
dusuncokuruluslari,dovlollor,askori
vosiviluznanlargolocogodairnuh-
lonolsonaryolarakalayoraraklavir
bolirlonoyocalisiyor.lndopondonl
gazolosidoÒrladoguluvoßalili
Suriyouznanlarinadayanarak4
sonaryoyuvogorcoklosnoihlinal-
lorinidogorlondirnis.llksonaryoya
goro,aylarcasurononsiddolli
yonlonlorikullanaraksonunda
ßaasrojininuhalololibasliriyor:
goslorilorazaliyor:guvonliksagla-
niyorvolsodiklidarinikoruyor.ln
siddolliyonlonlorinkullanilnasina
ragnongoslorilonazalnadigini
halirlalanSuriyouznanlari,cinin
sisoyobirdahasokulanayacagini
vogorcoklosnoihlinaliondusuk
gorulonbusonaryonunsonunun
kaosolacagigorusundo.
lkincisonaryo,rojininanicoku-
suuzorino.lcoridoarlangoslorilor,
ßalivoArapulkolorininyaplirinlari
uzorino41yilliklsodailosininyono-
linibirdonyikilir.Ancakbununicin
lsod’idoslokloyonNusayrilabani-
nindayikilnasigorokligiicingor-
coklosnosizorgoruluyor.Yonolinin
yikilnasionuayaklalulanolillorin
inancinikaybolnosinobagli,halbuki
Nusayrilorinlsod’ilorkolnosiicin
birnodonyok.
lsod’in,Nusayrikokonlibir
askorlaralindaniklidardanuzaklas-
lirilnasiucuncusonaryo.lsod’inic
vodisoloslirilorkarsisindagucunu
kaybolnosininNusayrilorolarak
kondigolocoklorinilohlikoyoalligini
dusunorokboylobiradinalilabilir.
Anagocnisikosin
bircizgiyloarkada
biraknakisloyon
nuhalololin,boylobir
ihlinalikabulolnosi
zor.Askorvoislihba-
ralindoslogihonuz
lsod’inyaninda,ana
yonolininsonunun
golnoklooldugunu
goronNusayrikokonli
biraskorinyapacagi
darbogirisini,lsod
dononinikapalabilir.
Dorduncusu,ic
savassonaryosu:Nu-
sayrilor,Sunnilor,Kurllor,Durzilor,
Hirisliyanlarlubnan’daoldugugibi
birbirlorinokarsisavasalulusuyorvo
ulkohilonparcalaniyor.‘lnkorkunc’
diyonilolononbusonaryoda,lsod’in
onbuyukdoslogiNusayrilaban-
danaldigi:gucuazalsadaiklidari
biraknayacagi:islihbaralvoguvonlik
soforininbaskiolnadankonunlari-
nibiraknayacaklari:busonaryonun
gorcoklosnosiicinsindiyokadarba-
risciyonlonlorkullanannuhalololin
silahlannasigorokiyor.Azinligada-
yananvo41yildirayniailolaralindan
yonolilonrojinin,halkiniiknaodo-
rokkondioliylodonokraliklosnosi
ihlinali,buhayalisonaryolaricindo
biloyok.1urkiyo’dohalabuasiri
iyinsorboklonliicindoolankaldini
bilinnoz,anarojininlunsorunlari-
naragnonbolgodokidogisinoncosi
Suriyoiloyakinlasirkonboklonlibu
yondoydi:yanirojininzananlaacilip
nornallosnosi.Anaolnadi.
Yonidurunkarsisinda,horacidan
cokyakinbirulkoolarak1urkiyo’nin
sorununnasilgolisocoginodairdaha
dolayli/allornalifisonaryolarivardir,
olnali.1urkiyo’ninSuriyosinavihic
kolaydogilanaonazindanikihususa
dikkalolnoli.ßir,kallianidurdur-
nayanrojinozananvonosruiyol
kazandiracakharokollordonkacin-
nak.lki:cokislosokdolrak,lilislin,
lubnan’dakisorunlariaksandan
sabahavolokbasinizacozonodigi-
nizihalirlayarak,Suriyoicinicorido
vodisaridakihayalciboklonlilorokarsi
dikkalliolnak.a.||||c|qtaæar.ccæ.tr
îar|]e’4e]asararkat·
||aæ,4àr]ar|r||¿|s|t
|ak|s|ar|a|t|r4asàrek·
||||kkataræa]a4eºaæ
e4|]cr.tetas|tka|ar
|afctc¿rafkars|s|r4a
4àsàrcekara|as|ar|,
4eº|et|er,asker|ºes|º||
atæar|ar¿e|ece¿e
4a|ræa|teæe|serar·
]c|ar|ataº|r|e||r|e·
æe]e(a||s|]cr.
Suriye tanklaré
ýimdi de Humus’ta
8cæ|a||sa|4|r||ar|rak’|kara|a|a4|:66c|à
|rak’ta 4àr ||r(ck
kertte æe]4ara
¿e|er pat|aæa|ar4a
66 k|s| |a]at|r|
ka]|ett|. Y|||as|r4ar
|er| ]asarar er
kar|| ¿àr4e sa|4|r||ar
kiliselerden bele-
diye binalarçna,
meydanlardan
iýyerlerine kadar
insanlarçn kalaba-
lçk olduþu yerlerde
gerçekleýti.
FOTOüRAF: REUTERS
YGS ve LYS’yi dert etmeden
YÖK denkliği olan
prestijli üniversitelerde
istediğiniz bölümde
hemen eğitime başlayabilirsiniz!
Polonya’da, Türkiye’den
daha düşük maliyetlerle
eğitim alabilirsiniz!
BluePoint Aracı Kuruluşları
StudyZONE Yurtdışı Eğitim
Tel: (212) 393 8296
www.studyzone.com.tr
United Towers Yurtdışı Eğitim
Tel: (212) 244 5005
www.unitedtowers.com
ELTYurtdışı Eğitim
Tel: (212) 236 0444
www.elt.com.tr
Armada GrandeeYurtdışı Eğitim
Tel: (212) 244 7282
www.armadagrandee.com
güvencesinde
hizmet alacaksınız...
Kayıtlar başladı!
%100 yerleştirme garantisiyle hemen başvurun,
Eylül’de eğitime başlayın!
îar|]e asker|er|r|r,
|atk|]e (eºres|r4e
c|astar4ak|ar|
kcrtrc| rckta|ar| ||e
se||r4er a]r||ar|ar|
er¿e||e4|¿| |||4|r||4|.
Kaçmak isteyen-
lerin üzerine ateý
açan askerlerin
onlarca kadçn ve
çocuþu yaraladçþç
iddia edildi.
FOTOüRAF: REUTERS
YUîU| 8U|8U| ûHI6C7JA
S
Rosnon Òrdu lalsali, ana
Karadoniz'o gidip golnodi-
gindon sadoco rosniyollo kaliyor
Karadonizliligi... Corci hayranlari
arasinda onun noroli oldugunu
bilnoyon yok gibi. Rois' dizisi-
nin Mural'i Mohnol Akil Alakurl
ilo norak olligi vo ogroniyorun'
dodigi Karadonizliligi konusluk.
ßaliga ciknasi, sivosi, olurnasi,
kalknasiyla dizido lan bir laz
usagi' olsa da lslanbul'da gocon
yillari, Alakurl'u cok sik gidono-
digi nonlokolindon koparnis.
1rabzonspor'u lulnayacak kadar
yabancilasnis dogdugu loprakla-
ra. Karadoniz lakinlarini soviyor
doslokliyor, ana hadi lakinin
11'ini say' (') doson bolki do sa-
yanayacak. ßunu zalon kondisi
do iliral odiyor: ßon Karadoniz-
liyin ana bilnodigin cok soy var.
ßu dizi ilo birliklo ogroniyorun.
Cocon yil Sansun'da konuslu-
gun bir grup bondon bir Karado-
niz dizisindo oynanani islonis,
bon do lnsallah nodon olnasin'
donislin. Rois ilo onlara vor-
digin sozu do lulnus oldun.¨
Adanali ilo ara vordigi dizi sol-
lorino Rois' ilo donon Alakurl,
Rizoli bir ailonin oglunu oynuyor.
AßD'yo ucak nuhondisi olsun diyo
gidon, ancak dondugundo ailosini
bir arada lulnak icin loknoylo
baliga ciknak zorunda kalan
bir karaklor Rois. lirlina,
Culboyaz, Kus Dili gibi goc-
nislo Karadoniz'i anlalnak
icin yola cikan dizilor arasin-
da izloyici Rois'i nasil kar-
silar dorsoniz, aldigi yuksok
roylingdon sovdiklori orlaya
cikiyor. Mohnol Akil Alakurl
iso isin royling boyuluyla hic
ilgilonniyor: Sanini soylu-
yorun, roylinglo ilgilonniyo-
run. Rolunun hakkini vornoyo
calisiyorun. ßir do diziyo no kala-
rin diyo kala yoruyorun. Mullu ol-
naya vo koyil alnaya calisiyorun.
Sadoco izloyici icin dogil, kondiniz
icin do cokiyoruz diyobilirin.¨
lazarlosi gunlori alv'do 20.30'da
okrana golon Rois'lo Alakurl'a Mo-
lisa Sozon vo $ukran Òvali gibi
oyuncular oslik odiyor. Dizinin yo-
nolnoni iso Sadullah Colon.
1olovizyon kanallari yayinladiklari progran-
larla Ranazan coskusuna orlak oluyor. 1N1
do bu kanallardan biri. 1alli sohboli vo hos
sosiylo illar vo sahurda Halil Nocipoglu'nu
zovklo izliyoruz. Ayni kanalda bir do Önor
Çolakil'la Hayalin $ilrolori¨ okrana goliyor.
llahiyalci Aril Arslan'la sundugu progranda
Çolakil, Ranazan'la ilgili konulari olo aliyor,
ayrica ilk koz gilligi unrodon cokligi gorun-
lulorlo Mokko-Modino'nin sirlarini (') pay-
lasiyor. Cocliginiz porsonbo aksani prog-
randa loyganbor llondiniz'in (sas) kabri-
nin ic kisnindan gorunlulor yayinlandi.
loyganboriniz, ovindo Hazroli Ayso'yo
ail odada volal olli vo ayni yoro dolnodildi.
Hazroli lbubokir vo Hazroli Önor'in do dol-
nodildigi bu odanin kapisi, ilorloyon yillar-
da oruldu vo disina bosgon soklindo ikin-
ci bir duvar cokildi. Sonradan bu duvar da
parnakliklarla kaplandi. larnakliklarin
arka kisninda iso Hazroli lalina'nin oda-
si vo sandukasi bulunuyor. Ziyarolcilor, loy-
ganboriniz'i parnakliklarin disindan ziyarol
odobiliyorlar. lcoriyo yalnizca gorovlilor, ozol
zananlarda bakin icin giriyorlar. Kabrin ol-
dugu asil kisnin girisi iso zalon yok. Haya-
lin $ilrolori' prograninda goslorilon lolog-
rafar, son yapilan lonizlik osnasinda bir go-
rovli laralindan cokilnis, halla prograndan
onco inlornolo do konulnuslu. ßu gorunlu-
lorin ozol cokinnis gibi vorilnosindon daha
garibi vorilon bilgilorin do yanlis olnasi.
loyganboriniz'in kabrini covroloyon
oda, dislan yosil bir pordo ilo kapli. Mubarok
baslarinin hizasinda iso kokulu naddolor-
lo dolu bir sandik bulunuyor. lkranda gos-
lorilon ilk rosindo bu sandigin yosil pordo-
do noydana golirdigi kabarik kisin goslori-
lorok Hazroli loyganbor'in kabrinin bura-
ya losadul olligi soylondi. ßu bilgi dogruydu.
Ancak Hazroli lalina'nin sandukasinin bas
vo ayak ucundan cokilnis iki larkli gorunlu-
su, Hazroli lbubokir ilo Hazroli Önor'in ka-
birlori olarak anlalildi. Òysa hor iki halilonin
do kabri Hazroli Ayso'nin odasinda. Dogru-
suna golinco: ilk lologralla gorulon yosil por-
doyo asili iki kirnizi lovha iki halilonin bas-
larinin hizasini gosloriyor. Çolakil, inlornollo
Hucro-i Saadolin ici' yazarak bir arana yap-
sa, ayni gorunlulorin kondisindon onco dog-
ru bilgilorlo yayinlannis halino ulasabilirdi.
ln azindan Hz. loyganbor'o karsi odobi go-
zolip Kabr-i Saadol'in rosinlorinin uzorino
Varan 1', Varan 2' gibi royling anonslarini
yorloslirnoyobilirdi. se]|r¿ar|a¿aqtaæar.ccæ.tr
Þe]¿aæ|er'|r ka|r|
àter|r4er re]t|r¿
J
<
P
üI<yCAy
þ
y
?8M8BLMM<KC<Iü(
J8D8EPFCLKM)'%*'
P{E%1LDA;<6C<E:I:GH:C
FPE%1 =6GG>HDC;DG9!<6GNDA9B6C
<MI<EüE8JB<IC<Iü)
=FOKM''%''
P{E%1?:;;LDDACDJ<=
FPE%1 B6II76II6<A>6!6C9G:L?68@HDC
J|I>|E
B8E8CK|IB(0%,'
P{E%1?D=CC>:ID
FPE%1 6CI=DCNLDC<8=6J"H6C<!H>BDCN6B
?@QC@x@B@ý
KM/)(%''
P{E%1H8DIIO>:=A
FPE%1 9:HBDC9=6GG>C<IDC!A:6I=DBEHDC
6797Vý_VbçBVfg]V``;cfY!_Vfçgç!_çnçjZ]’_’aZh
\fZj`Ā`ZfĀm`ZWĀf`Ā_hZ!Y’bmVbçbZb\’jZb`ĀWVý_Vb`ç_
i€Vþçm`V Zj`ZfĀbZ YbaZ_hZYĀf`Zf# 6bXV_ i€V_! _V`"
_Vf _V`_aVn VaVbgçn hZffĀgh @cfg]ibcjÇib `ĀYZf`Ā"
þĀbĀmVdhçþçfVYĀ_V`_ca’bĀgh`ZfhVfV[çbYVb_V€çfç`çf#
Æ:jfZbĀb6g_Zf`ZfĀÇdfc^ZgĀbĀb]VmV`_çfç_`çþçm`Vgcbi€"
`VbVb YZbZaZ`ZfĀbYZb gcbfV W’h€Z ]’_’aZhĀb aVYYĀ
_ZgĀbhĀgĀbZ iþfVaçýhçf# 6f_V`VfçbYV 8>6 YĀfZ_hf’ c`Vb
WĀf €ZhZ! mZbĀ bZgĀ` Vg_Zf`ZfĀb _cbhfc`’b’ Z`ĀbZ V`çf jZ
Wi Vg_Zf`ZfĀ \’af’_hZb Z`aVg _V€çfaV_ Ā€Āb _i``Vbçf`Vf#
:g_Ā WĀf \Vb\ghZf jZ Vf_VYVý`VfçbYVb c`iýVb Ā_Ā \fid¼
<fid`VfYVb WĀfĀ cbi _cfiaV_ ĀghZmZb! YĀþZfĀ ĀgZ `Y’f"
aZ_ Ā€Āb \bYZfĀ`aĀý hZhĀ_€Ā`ZfYZb c`iýaV_hV¼ uVhçý"
aVbçb gV]bZ Vf_VgçbYV ĀgZ uĀbÇYZ mVýVmVb WĀf Vnçb`çþçb
WVý_V`YçfaVgçm`V cfhVmV €ç_Vb WĀf \’€ gVjVýç g’faZ_hZ#
Nç`WVýç V_ýVaç &% mVWVbXç! IZ_gVg WcmibXV gZ[Zf mVdVb
WĀf chcW’gZ WĀbZf# yXfV WĀf mZfZ \Z`YĀ_`ZfĀbYZ! imiýhi"
fiXi WVþça`çgç WĀf achcgĀ_`Zh`Ām`Z €Vfdçýçf`Vf# uZhZbĀb
YĀþZf ’mZ`ZfĀ hVfV[çbYVb mc`YVb €ç_Vfç`aVmV ncf`VbVb
mc`Xi`Vf! hZf_ ZYĀ`aĀý WĀf VfVWV aZnVf`çþçbV gçþçbçf`Vf#
0|àæ c]ara kcrkatta
S
1ovbolor 1ovbosi yoni bolunuylo okran-
da. Mahir vo lolin'in arasi, lgonon'in olun
oyunlari nodoniylo bozulnuslur. Mahir, ovo donor-
kon lgonon'in son hanlosiylo karsilasir. ßir araba,
Mahir'in uzorino dogru golnoklodir. lidan, bunu lark
odip Mahir'i son anda kurlarir. Zahido vo lidan saba-
ha kadar haslanoyo kaldirilan Mahir'in basinda bok-
lor. Mahir kondino goldigindo, lidan'i gornoz vo kon-
disini kurlaranin kin oldugunu bilonoz. kIV '%#(%
Iercr ras|| ||ter!
S
Sinon Dincay'in sundugu ßugun ßu Coco'nin
konuklari MHl Millolvokili lrol. Dr. Özcan Yo-
nicori vo siyasol bilinci lrol. Dr. Ahnol Özor. lrog-
randa loror orgulu oylonlorini surdururkon lororun
nasil bilocogi vo MHl'nin ßDl'lilorlo ilgili Moclis
lcluzugu'nun dovansizlik huknunu islolnosi konu-
lari konusulacak. îkMkNY0|UHk8|kIV'&#%%
IkI Hk8|k ì0.ä0 / |UI80|UN HkKlM||kl HkK|M||k
îkMkNY0|U IV I9.00 / l|Ikk IkMkN|
S
Macoraci ilo adini duyuran Mural Yoni'nin Ra-
nazan ilo birliklo basladigi Mukaddos Yolcu-
luk¨ dovan odiyor. Kulsal lopraklarda goznodik yor
biraknayan Yoni, loyganbor llondiniz'in yuru-
dugu nokanlari daha onco okrana yansinayan ka-
rolor osligindo aklariyor izloyiciyo. Mural Yoni, kul-
sal nokanlara ail dolaylari uznanlarla konusuyor,
Kabo'yi laval odon, Hacoru'l-lsvod'i solanlayan vo
dua odon haci adaylariyla sohbol odiyor.
S
ßir $ohir, ßir Hikayo: Anlik Konllor¨,
1urkiyo'nin dorl bir yaninda sakli kalnis sohir
hikayolorinin izini konunun uznani konuklarla suru-
yor. lnro Zoylinoglu'nun sununu ilo okrana golon
progranin bu hallaki bolunundo: Hilil Dovloli'nin
baskonli Hallusa¨nin oykusu anlalilacak. ì4'&#&*
S
Dusunco Cunlugu'ndo Husoyin Culorco, Ali
ßulac vo Ahnol 1uran Alkan inlornol andicinda
golinon son noklayi larlisiyorlar. lrogranda lddialar
llkor ßasbug'un onayini ni gosloriyor` Suriyo noso-
losindo 1urkiyo'yi savasa suruklonok isloyon guclor
ni var`¨ sorularina da covap araniyor. M|HIkÞIV '%#%%
S
Mohnol Cokagac'in yapin vo yonolinini usl-
londigi lulbolun Hakinlori: Hakonlor¨ bolgo-
solindo bu aksan hakonlori yonolonlor olo aliniyor.
ßolgosoldo MHK hakon halalarinin azallilnasi icin
no yapar` Hala yapan hakonloro nac vorilnono-
si, cozalandirilnasi iso yaranis nidir` ßuguno kadar
MHK yonolinlori hakonloro osil vo adil davranabil-
nis nidir`¨ sorulari covap buluyor.
Hakeæ|er 4e 4ert||
k4|æ a4|æ ¿et4|r|]cr
|sk| kaº|æ|er4er |t|er
kr4|(ta ]er| |44|a|ar
H6N;6 I6H6G>B/ DCJG JBJIAJ
'
(
)
*
+
,
-
.
' ( ) * + , - . / '& '' '(
î0|0kN îkĀk I) B’g`’aVb Y’bmVgçbYV
ûaVa 7i]VfĀÇbĀb HV]Ā]"Ā 7i]VfĀ VY`ç ZgZfĀ
Ā`ZWĀf`Ā_hZZb\’jZbĀ`ĀfĀ_Ā]VYĀgZgZfĀbYZb
WĀ fĀ c` VfV_ _VWi` ZYĀ ` Zb ZgZf# ì)
HV_VfmVÇbçb WĀf Ā`€ZgĀ# 7Āf bchV# 1)
@ifÇVbÇYV WĀf gifZ#Â 7VþçfgV_`Vfç hihVb
_Vfçb Ā€ nVfç# 4) >ýç_ jZmV gZg YV`\V`Vfçbçb
mVbgçhçXç WĀf m’nZmZ €VfdVfV_ \ZfĀ
YbaZgĀ! mVbgçaV! mVb_ç# HcbV ZfaZ!
WĀhaZ! bZhĀXZ`ZbaZ! hVaVa`VbaV! WĀhĀa#
ä) 7Āf W’h’b’b bZaXZ Ā_ĀbXĀ YZfZXZYZ
c`Vb \Z`ZfĀbYZb ]Zf WĀfĀ! hZ[ZffiVh!
hV[gĀ`Vh!Vmfçbhç#Â7VnçWĀh_Ā`ZfĀbhc]iai#6)
<Z€Āa gVþ`VaV_ Ā€Āb ]Zf]Vb\Ā WĀf V`VbYV
mVdç`Vb €V`çýaV! aZg`Z_# 9V]V _h’! €c_
_h’# =VWZý gcm`igi# I) NZbaZ_ Ā€Āb
dĀýĀfĀ`Ād ]Vnçf`Vbaçý mĀmZXZ_! Vý! hVVa#Â
xþfZbĀa \faZ_ VaVXçm`V YZfg V`Vb
_ĀagZ! c_i` €cXiþi! ýV_Āfh! þfZbXĀ# 8)
:_Ā`Zb mZf! aZnfVV#Â HZgĀ ĀýĀhĀ`Zb [V_Vh
_ZbYĀgĀ \f’`aZmZb# YUKkk|0kN k;kĀ|Yk I)
9ZfĀ! aiýVaWV jW#bYZb mVdç`Vb WVji`!
€VbhV! X’nYVb! _ZaZf jW# ’f’b jZ Wi
’f’b`ZfĀmVdaVĀýĀ#ì)7ĀfýZmĀbc`aVgçĀ€Āb
VYVbç`Vb ýZm! bZnĀf# ü’d]Z! hZfZYY’h# 1)
@ifÇVbÇYV WĀf gifZ#Â @ini gZgĀ# 4) EVai_!
_ZhZb! m’b! ĀdZ_! bVm`cb jW# Yc_iaV
aVYYZ`ZfĀbĀb inib! ĀbXZ `Ā[`ZfĀbYZb ]Zf
WĀfĀ#Â7c`iÇbibWĀfĀ`€ZgĀ#ä)NZbZXZ__VYVf
c`\ib c`aVmVb aZmjZ! c`aVaçý#Â :f_Z_
_Z€Ā#6)6€ç_`VaV`Vf#I) @h’ýZm!\’bV]#8)
yfĀ_ VgĀh hini#Â Nc`# 9) @ç mVaZhhZ
XZ]ZbbZa ’nZfĀbZ _ifi`Vb jZ ’nZfĀbYZb
\Z€Ā`aZgĀ ncf c`Vb _df’# AVbhVbçb
gZaWc`’# I0) Nc_gi``VfV jZ þfZbXĀ`ZfZ
mĀmZXZ_ YVþçhaV_ Ā€Āb _ifi`aiý ]Vmçf
_ifiai# II) OVaVb! gçfV! mZf jZ bZa
WV_çaçbYVbhZ_Ā`ZfYZbbXZ\Z`Zb#Âyb`’
WĀf 9ĀjVb ZYZWĀmVhç ýVĀfĀ# Iì) yn’`ZfZ_
gm`’mcfia_Ā!bZmVnç__Ā!aVVhhZZgg’[#
9lcdXZX kàsteæ k]4|r r.a]4|rqtaæar.ccæ.tr
J8D8EPFCLKM KIK( D<?K8GKM 8KM B8E8C; J?FNKM JK8IKM B8E8C. KM/
KM, ;FJKKM KIK?89<I ;|EP8KM ?ÿC8CKM B8E8C8 B8E8CK|IB :@E<,
PLDLI:8BKM KIKxF:LB J8D8EPFCL?89<IKM ?89<IK|IB )+ :EEK|IB EKM K>IK?89<I
=FOKM
KME<K
08.ä0I’f_HĀbZaVgç
II.4ä <ZfZþĀ9’ý’b’`Y’
I1.00NZýĀ`:`aV
Iä.Iä üZWbZa @çgVdVfaV_
I8.00 6bV=VWZf7’`hZbĀ
I9.00û[hVfOVaVbç
ì0.10 HĀbZaVÆ=VjV@ijjZh`ZfĀ&Ç
ìì.10 9ĀnĀÆ7ZýĀbXĀ7cmihÇ
01.00<ZXZbĀb 7ZfZ_ZhĀ
I0.40:gaV"’`=’gbV
Iì.IäGVaVnVb<’nZ`YĀf
I4.109ĀnĀÆ@’€’_
=VbçaZ[ZbYĀÇ
I6.Iä @c€ia 7ZbĀa
I8.10 GVaVnVb HZjĀbXĀ
ì0.Iä 6bV=VWZf7’`hZbĀ
ì0.ääHĀbZaVÆ<VfÐZ`Y 'Ç
ìì.40 IZfgm’n
08.10 Bi_VWZ`Z
Iì.10 ûbVbXçb<`\ZgĀbYZ
I4.00@ifÇVbÇç6b`VaVmV
9cþfi
Iä.00Bi_VWZ`Z
I9.00B# ;Zh]i``V]<’`Zb
KVVn`Vfç
ì0.009’ý’bXZ <’b`’þ’
ì1.00 Cch9Z[hZfĀ
II.009ĀnĀÆ6YVbV`çÇ
I1.009ĀnĀÆucXi_`Vf
9imaVgçbÇ
Iä.007i 6_ýVa CZNĀmcfin
I8.10 6bV=VWZf
I9.10û[hVf
ì0.109ĀnĀÆIjWZ`ZfIjWZgĀÇ
ì1.00 @Āa BĀ`mcbZfD`aV_
ûghZf
II.4ä 9ĀnĀÆ6ý_"çBZabiÇ
I1.409ĀnĀÆ6_VgmV9ifVþçÇ
Iä.10 9ĀnĀÆ;VhaV\’`ǒb
Hi€i CZ4Ç
II.009ĀnĀÆ6f_VHc_V_`VfÇ
I9.006bV=VWZf
ì0.009ĀnĀÆ@VjV_ NZ``ZfĀÇ
ì1.00 9ĀnĀÆxm`Z7Āf<Z€Zf
OVaVb_ĀÇ
09.00NVnH’fdfĀnĀ
II.009ĀnĀÆ9c_hcf`VfÇ
Iä.4ä NVnH’fdfĀnĀ
I8.10 6bV=VWZf
I9.4ä 8Vb`çEVfV
ìI.Iä HĀbZaVÆüVb\Vm
üjV`mZ`ZfĀÇ
ì1.4ä 9ĀnĀÆ9c_hcf`VfÇ
II.00Bi_VWZ`Z
I4.009ĀnĀÆ=n# Nigi[Ç
Iä.10 Hc[fVaçn
II.00HĀ]Āf`Ā6bbZa
I9.006bV=VWZf7’`hZbĀ
ì0.00HĀbZaVÆ=VWVWVa
Hçbç[ç(!*Ç
ìì.00 HhVf6_VYZaĀ
01.10Bi_VWZ`Z
08.009ĀnĀÆBĀ]fV`ĀÇ
09.40<b’`YZbHZg`Zf
II.00=VmVhçbû€ĀbYZb
I1.40GVaVnVbBih[Vþç
II.00û[hVfHVVhĀ
ì0.10=VWZfHVVhĀ
ìI.10I’f_;Ā`aĀÆ7Vb_Zf
7Ā`cÇ
ì1.I0IK ;Ā`aĀ
I0.00y€N’n
Iì.00ûmĀ`Ā_HVþ`ç_
I1.00<’bDfhVgç
I4.Iä <’b`’_=VmVh
I8.00 :f_VbIVbĀ`Z
GVaVnVb
ì0.00=VWZf
ìI.00HĀbZaVÆ=çn`çuç_çýÇ
ì1.00 HV`çHZ[Vgç
09.10H’`ZmaVbĀmZ 9Zfg`ZfĀ
I0.ä0IZ[gĀf<’b`’þ’
II.ì0IK uVfýç
I1.10 H’`ZmaVbĀmZ 9Zfg`ZfĀ
I4.00<’bjZIVfĀ]
II.ì0IK uVfýç
I8.10 û[hVfKV_hĀ
ìI.007Z`\ZgZ`
ì1.10 6bVYc`iÇYVGVaVnVb
I0.00GVaVnVbû_`ĀaĀ
Iì.10 IZaVýV
I6.10:`aVüZ_ZfĀ
II.10ucXi_jZ7Ān
I8.Iä7VW"ç GZmmVb
ì0.106Yça 6Yça @ifÇVb9Ā`Ā
ìI.10@ifÇVbjZ=VmVh
ìì.I0@|WZÇYZbIZfVjĀ]
0ì.10HV]ifxO:A
09.Iä BVfgidĀ`VaĀ
Iì.009Zb\Z<Z`
I1.406lĀb
Iä.Iä 8VĀ``ci
I6.00@VbĀmVHhfVbVb
ì0.00BZjVb
ìì.00 MZnVFZYZfZ
00.00=VhĀa
09.00 =VWZf
I0.Iä&%ÇYVbHcbfV
I4.Iä I’f_ĀmZ6^Vbgç
I6.Iä 9’bmV Iifi
II.Iä :_cbcaĀ6^VbYVgç
I8.00 =VWZf
ì0.ä0=V_Za`Zf
ìì.00 6bV=VWZf
ìì.40 6€ç
09.0ä ucXi_HVVhĀ
II.ìä Bi_VWZ`Z
Iì.10 <’bDfhVgç
I1.4ä 6bV]hVf
II.106bV=VWZf
I8.4ä û[hVfHVVhĀ
ì0.4ä D 7ĀfBZ`Z_hĀ
ìI.10:gZb`ZfÇYZGVaVnVb
ì1.00 NVfYçaZ`Ā
09.007VgçbjZ<’bYZa
I0.10Hdcfib<’bYZaĀ
II.ä07Z`\ZgZ`
I1.4ä =VYĀ@cbiýV`ça
Iä.00HVþ`ç_hV7i\’b
I6.00ûýhZ=VWZf
I8.Iäû[hVf HZjĀbXĀ
ìI.10HĀmVgZhBVgVgç
ì1.10 Hcb')HVVh
I0.10üZbüV_fV_
I1.00xþ`Z=VWZf`ZfĀ
I1.10 9VYç
II.40BZgbZjĀ Hc]WZh`ZfĀ
I8.00 HçXV_<’bYZa
I8.Iä6bV=VWZf
I9.ä0HĀbZaVÆH’f\’bÇ
ìì.00 ûnEZýĀbYZ
ì1.00 9ĀnĀÆ@VdhVbÇ
09.ä0JnaVb<n’m`Z
II.0ä ;Vf_`ç7Āf<’b
I1.00xþ`Z=VWZf`ZfĀ
I6.107i`iýaVCc_hVgç
I9.ì0û[hVf HZjĀbXĀ
ì0.40HçXV_<’bYZa
ìI.40@|WZ=VhçfV`Vfç
ì1.IäN’_gZ_Icdi_`Vf
0ì.40HV]ifV9cþfi
09.Iä 8VĀ``ci
Iì.ää6fh]if
Iä.ää8cfbZĀ`jZ7ZfbĀZ
II.ää6f_V7V]€ZYZ7Ā`Āa
I9.1ä8VĀ``ci
ì0.Iä 6fh]if
ìì.I4BĀbĀ_ĀghVb
ì1.ää <Zn\Āb`Zf
09.ä0@iý IV_çaç
I0.4ä@Z`cþ`Vb
II.1ä6fh]if
Iì.00EZddZ
I8.00 IVb\fVa
I8.ìä 6[VXVbjZ, @V[VYVf
I9.ìäuĀn\Ā ;Ā`a
ìI.ä07ĀnĀa CĀbbĀ`Zf
09.1ä EVfVbçb HZmfĀ
II.00xþ`ZmZ 9cþfi
I4.00=VWZf7’`hZbĀ
I6.00HçXV_<’bYZa
I8.I07Z`\ZgZ`
I9.006bV=VWZf
ì0.00=VWZf7’`hZbĀ
ìI.007i\’b 7i <ZXZ
II.I0 NVnç`ç7Vgçb
I1.00<’bDfhVgç
Iä.00=VWZf7’`hZbĀ
I6.I0<’bYZa xnZ`
I8.Iä@ihgV`Nc`Xi`i_
I9.006_ýVa GVdcfi
ìI.Iä 7Āf NVn <ZXZgĀ
ì1.00 &<’b
09.00&# BcYZfVhf"
Iì.10 '# BcYZfVhf"GZanĀmZ
9ZaĀf_c`
I6.00(# BcYZfVhf"6]i
IVbfç_i`i
I9.40û[hVfV 9VjZh
ì0.10<’nZ`Dmib
ìI.Iä 7ĀfüZ]Āf7Āf=Ā_VmZ
01.10HV]ifHZ[Vgç
09.00EVfVaZhfZ
I0.10Hdcf Icd`Vbhçgç
Iä.10 uç_çý Nc`i
II.ì06Ðý
I9.4ä GVaVnVbAZnnZh`ZfĀ
ì0.00=VmVh <ZnĀbXZ <’nZ`
ìI.406fgZbV`"JYĀbZgZ
ì1.40 7ifVYVAV[ uc_
09.Iä :_cbcaĀCch`Vfç
I0.40=VWZfBZf_ZnĀ
I4.00<’b’bû€ĀbYZb
II.00=VWZf`Zf
I8.10 <ZXZ <’bY’n
I9.10GVaVnVb7cmibXV
ìI.Iä=ZfNZf
ìì.00 '' =VWZf
ì1.00 NVn <ZXZgĀ
09.I0 EĀmVgV`VfYV 7i\’b
II.I0 BVbýZhhZ_Ā`Zf
Iì.1ä <’bDfhVgç
I4.00<’b’bû€ĀbYZb
I8.00 6bV=VWZf
ì0.10GVaVnVbBih[Vþç
ìI.00@cbiýaV_AVnça
ì1.00 6gç`BZgZ`Z
I0.IäGVaVnVbüĀ[fZ`ZfĀ
Iì.009ĀnĀÆHi <ĀWĀÇ
Iä.009ĀnĀÆJbihaV7ZbĀÇ
I6.4ä 9ĀnĀÆ=VmVh7Ā`\ĀgĀÇ
I8.Iä;cl6_ýVa =VWZf
I9.Iä 9ĀnĀ Æ9Āb`Z HZj\Ā`ĀÇ
ìI.4ä 9ĀnĀÆ9ZfĀbHi`VfÇ
00.00HĀbZaVÆ:jfZbĀb
6g_Zf`ZfĀ'Ç
I0.00HVWV]
Iì.Iä Ec`Ā_`ĀbĀ_
I1.00<’bY’n
Iä.4ä CVWZf
II.Iä CZh7V_çý
I9.006_ýVa
ì0.406b`VaV_û€Āb
ìì.IäIihVbV_
00.00<ZXZ
|aks: &('(*+*'*/'e·pcsta: hZ`ZjĀnmcb5nVaVb#Xca#hf îkMkNY0|U&(', +(*/+(*KkNk| - &('( *)- .&.&KkNk| 0 &('( *')+'''kIV&('( )+*)&&&îH0R IV &('( )++&'&'îIkk &('( *')+&&&;DMIK &('( *+*+, &&CIK &('( ))+&&&&tNN IUkK&('( *')+, &&IK.&('( (..+'+(IGI '&)'(*/&*)&&GIy@***''-.
'
(
)
*
+
,
-
.
' ( ) * + , - . / '& '' '(
ke|s 4|t|s|r|r
Marat'| Me|æet
kk|f k|akart,
DfYi;VhgV`çc`"
aVgçbVfVþaZb
€c_ĀmĀWĀ`aZYĀþĀ
@VfVYZbĀn`Ā`ĀþĀ
YĀnĀgVmZgĀbYZ
þfZbYĀþĀbĀ
gm`’mcf#
Marat Yer| 'Ma·
ka44es Yc|ca|ak'ta
Mekke ºe Me4|re']|
\ZnZf_Zbai"
_VYYZgaZ_|b`Vf
]V__çbYVinaVb"
`Vfçm`VYVgc]WZh
ZYĀmcf#
K < 9 < ÿ K 8 9 ÿ ÿ E
8 J ÿ C Q 8 ; < I 8 G
K < C 8 D < J 8 ÿ I
8 D 8 B 8 E ÿ Ā I 8
I < J 8 D ÿ D ÿ P < K
: ; ÿ P < K B 8 M ÿ
@ C @ D 8 E K 8 I 8 B
B L Ā 8 B 9 8 I 8 B 8
K<C<MüQPFE (/
I6 kĀUîI0î ì0II îk|| Q8D8E
I\`j#YXeXBXiX[\e`qc`c`þ`þi\k`pfi
IU|l0| KkkkHkNûHI6C7JA
S
ßionalin posi sira pok cok sorgi acila-
cak lslanbul'da. ßaslarina paralol' ya
da yan olkinlik' ibarolori oklonon nicosi ci-
kacak noydana. ßunlardan biri, dunyanin
on buyuk oloklronik sanal loslivallorindon
lSlA. ßu yil Sabanci Lnivorsilosi'nin ov sa-
hipligindo lslanbul'da gorcoklosocok son-
pozyun, 14 lylul'do baslayacak. Çosil-
li konlorans vo sorgi progranlarindan olu-
sacak lSlA2011 lslanbul'un ana lonala-
ri arasinda: guncol oloklronik, yoni nodya,
cok kullurluluk, kullurol olkilosinlorin lari-
hi vo dunya kullurunun hayalindo bir uro-
lin yori olarak canlanan lslanbul sohrinin
kondisi var. Sonpozyun 21 lylul, sorgilor
iso kasin sonuna kadar surocok.
lSlA2011'do 450 bildiri, 70 panol,
50 alolyo calisnasi vo 4 do lorun olna-
si planlaniyor. ßildiri olurunlari, panollor
vo lorunlar lovonl'lo Sabanci Conlor'da:
alolyolor iso Sabanci Lnivorsilosi Karakoy
llolisin Morkozi vo Roborl Koloji'ndo ya-
pilacak. Dov okranlardan lakip odilobilocok
oloklronik sanal sorgilori iso 1aksin Cun-
huriyol Sanal Calorisi, $irkol-i Hayriyo Sa-
nal Calorisi, Sabanci Lnivorsilosi Kasa Ca-
lori vo Zagrob Cuncol Sanal Calorisi'ndo.
ßir digor konlorans da Conlonporary
lslanbul'un duzonlodigi Konl vo Kullur'. 19
lylul'do gorcoklosocok konloransla: cagini-
zin sanal vo ninari alanindaki hkir ondor-
lori lslanbul'un kullur vo sanal norkozi ola-
rak dogisnoklo olan allyapisini larlisacak.
ßir do luar: Arl ßoal lslanbul... $oh-
rin cagdas sanal galorilorini vo prolosyo-
nol sanal dunyasini 14-18 lylul larihlori
arasinda lulh Kirdar Kongro vo Sorgi
Sarayi'nda bulusluracak olkinligin bir ni-
yoli do lslanbul sanal dunyasini, sanal-
cilarini vo galorilorini dunyaya lanilnak.
Önunuzdoki donondo: Òrladogu, Asya,
Avrupa vo Anorika'daki ononli sanal or-
ganizasyonlarini icino alarak buyunoyi vo
Arl Wook' basligi allinda bir sanal plallor-
nuna donusnoyi planlayan olkinlik, bu
yil 27 yorli vo yabanci galori agirlayacak.
lîIkN8U|'UlîIkN8U| YkÞkNH|k;|Y
Cololin sorgiloro: Sakip Sabanci Muzosi,
lransiz sanalci Sophio Callo'in lslanbul'dan
bir grup insani norcok allina aldigi ozol
projosini agirlayacak. lslanbul uzorino bir
ozol projo do SAl1 ßoyoglu'ndan. Mokan,
13 lylul'don ilibaron lslanbul'u lslanbul
yapan lun aklorlorin gorunurluk kaza-
nacagi bir sorgi agirlayacak, isni lslan-
bullasnak. Muhlovasi: 1999'dan 2011'o
kadar urolilon sanalci vidoolari, lologral
sorgilori, bolgosol hlnlor, habor kliplori,
karikalurlor vo ninari projolordon olusan
inloraklil bir vorilabani. ßoyoglu'nun goz-
do sanal nokanlarindan Arlor, 15 lylul-16
Kasin larihlori arasinda Kullug Alanan'in
Mozopolanya Dranalurjilori sorisinin
1urkiyo'doki ilk goslorinini gorcoklosliro-
cok. lrojodo anlalilan, godiklisi oldugunuz
bir konu: 1urkiyo'nin nodornlosno suro-
ci. lslanbul Modorn, Hayal vo Hakikal-
1urkiyo'don Modorn vo Çagdas Kadin
Sanalcilar isinli sorgi vosilosiylo izloyiciyi
gununuzdon alip 1900'lorin basina uza-
nan bir soyahalo cikarirkon: lora Muzosi,
Òsnan Handi ßoy vo Anorikalilar bas-
likli sorgiylo Òsnan Handi ßoy'i yonidon
halirlalacak. Ana bu dola arkooloji, dip-
lonasi vo sanalla bagindan harokollo...
H6N;6 I6H6G>B/DCJGJBJIAJ
B|CK|I$J8E8K (0
I6 kĀUîI0î ì0II îk|| Q8D8E
JXeb`8milgXjXeXkYXûb\ek`
Iì. lstar|a| 8|era||'r|r |as|a]aca¿| tar||ter, ]ar| II |]|à|'4er |t||arer lstar|a|, taæ ar|aæ|]|a ||r sarat kert|re 4cràsecek. üigçfV`Vf
]Zf_ZghZjZ]ZfmZfYZWĀfhZ`Vý!WĀfhZ`Vý#<f’ýaZ`Zf!d`Vb`VaV`Vf!ĀbýVVhjZmVnçýaV`Vfgcbg’fVh#HVbVhgZjZfĀWZ_`Z"
mZbhZ_ýZm!&(@VgçaÇV_VYVfg’fZXZ_WĀZbV`YZþĀ`#9ĀþZf`ZfĀbZmZhĀýaZ_Ā€ĀbýĀaYĀYZbd`Vb`VaVmVdaV_hV[VmYVjVf#
Ye4| c|||t |asak
Yodi ciliz basagin yodi soniz basak ilo
olan hikayosidir bu. Yirnibirinci yuzyilda
locolli odon bir ayol noalidir. Killigin
Yusufar oliylo bolluga dondurulnosinin
lokrarlanacak hikayosidir. Vo bu hikayodo
hopiniz biror karaklor, biror hguruz.
Hikayoniz, soniz basaklara lulunan
nolsinizin ciliz basakla inlihanini anlalir
vo obozliklo aclik arasinda bir insan olna
sinavini dilo golirir. Hakikali nocazlara
donuslurup guclu ilo zayilin haklarini
nuralaa odor. Kadorlorino lulunnus
ciliz basaklarin ulalanip gilligini gorur
gozloriniz, ana hakikallo
onlarin larlasinda olnak bilo
islonoyon soniz basaklari
nahvolnakladir. ßu hikayo,
kudrol oliylo yazilnis bir
sinavin la kondisidir.
ßulun hikayolor gibi bu
hikayonin do sorin, dugun
vo cozun bolunlori vardir.
Ciriso ayrilan sorin bolu-
nu, aslinda ac olani doyur-
nak uzorino bir anokdol
icorir. ßir sokak kodisi, yahul poncoro-
nizo konnus bir sorco nosola. Hic lark
olnoz. lslorsoniz siz bir sonaryo yazip
oynayabilirsiniz do. Yolor ki kurgula-
diginiz hikayodo bir bunyonin acligini
gidorno bilinci olsun. Hikayonin gor-
cokci olnasi icin bir gunluguno acligi
lalsaniz da olur olbollo.
Hikayonin golisno bolunu dugun
dugun olunca hoyocan vorir. Sonali'do
dugunlonon sancilari, Alrika kilasini sa-
ran yoksulluklari birbirino oklodiginizdo
vicdanlarda kac dugun alilnis olur, bu
bolundo hosap olnoniz gorokir. lslor-
soniz yalnizca ina ilo gociniz. Çunku hor
bir olunun, hor bir cigligin lok lok anla-
lilnasina lahannulu yoklur hikayonin:
ozollonok gorokir. Sonra loplununuzun
iklisadi vo siyasi gucunun goslorgosino
dair bir cunlo do yaznali insan. Hani
bir gocodo nilyonlarca dolar, bir Cuna
vaklindo kucuk dovlollorin bulcosini asan
bir noblagi loplanak gibi
sovindirici bir hosap.
Madon ki hikayonin
golisno bolunundoyiz,
aclik cokon bir varliga nasil
davrannaniz gorokligi do
vurgulannalidir. Ciliz basak-
lari halsiz birakan, baslarini
yoro ogdiron corisizlikloro
alilla bulunnalidir. Yori
golnisso bir hayvani bilo
ac birakarak oldurnonin
zulun olduguna dair hadislor, vocizolor
soylonnolidir. Hayvanlarin acligindan
bilo insani sorunlu lulan lslan, acaba
osrol-i nahlukal olan insan icin, acaba
zubdo-i alon olan insan icin, acaba guzol
ahlak lonsilcisi insan icin, llahi hilaba
nazhar insan icin kino vo hangi gorovi
yuklonislir, yino bu bolundo incolonnoli
dogil nidir` Zonginin sorunlulugu no
kadar, lakirin sorunlulugu no kadardir vo
oruc lulanin sorunluluguyla, orucsuzun
sorunlulugu nasil olculnolidir` Òruc lul-
lugu haldo bulun gun lok kalabilnok icin
carolor arayan, lornullor urolon, yiyocok-
lorini ozol olarak socon, sirl aciknanak
icin diyolisyonloro basvuran, hokinloro
gorunon zanano Muslunanlarinin
sorunlulugu no kadardir, olbollo yino bu
golisno bolunundo anlalilnalidir. Acik-
nis olan bir hayvan dahi olsa vicdanlari
lilroyonlorin bir insani ac gorduklorin-
do yuroklorinin yorindon oynanasi vo
silna nobollori gibi holocanlannalari
anlalilnazsa hikayonizin oksik kalaca-
gi nuhakkaklir. Ac olani doyurnanin
Muslunan lopluna yuklonnis bir vazilo
oldugunun larkinda olanlara losokkur
bahsi do burada bir cunlo ilo yazilabilir
olbollo. lazla kilolarinizdan kurlulnak
icin harcadiginiz paranin yarisini olsun
acliklan olonloro ulaslirabilocok bir
girisindo bulunnuyorsak hikayonizin
golisno bolununu unulun gilsin. Cun-
duz aciknanak icin sahurda likinnayi
narilol sayip zorla yiyorok nocalsiz
kalna raddolorino golirkon bir lok gunun
acligina caro buldugunuzu zannodon
bizlor, bulun gunlorini ac gociron insan-
lar icin no yapabiliriz, kondinizo sornu-
yorsak, zinhar bu hikayoyi lananlanis
olnayiz. Çunku burada ciliz basaklarin
dogil soniz basaklarin yok olusundan
soz odiyor, hor bir ciliz basagin binlorco
soniz basagi surukloyip golurdugu hozi-
nollon bahsodiyoruz.
Cololin hikayonin cozununo.
Lnulnayin, bu bolun cok hazin bilobilir.
Acliklan dolayi yunulan gozlorin hor
biri bir huzun haykirisidir cunku. Ço-
zun bolunudur bu, cozunlor urolilocok
bolundur. ßulun dugunlorin cozulocogi
bolundur. lslo icinizdoki bulun dugun-
lori cozocok koskin kilic:
ßir yordo acliklan olnok uzoro olan
bir canli varsa vo orada onu olundon
kurlaracak kadar yaninda yiyocok olan
bir kinso do bulunuyorsa, o canliyi
doyurnak o kinsoyo lARZ olur.¨ Vo
bu hikayodo sonuc bolununun konusu
siradan bir canli dogil, bizalihi insandir,
insanliklir. ßiz do onun yorindo olabilir-
dik¨ dononiz gorokon insan vo nuruv-
vol yoryuzundon kalkli ni dodirlocok
insanlik. Ò insan ki olun noklasina
varnis'.. Hani lazilolli bir iyilik yapabi-
locoginiz bir insan'.. Kinligino bakna-
dan, dorisinin rongino baknadan, inanis
bicinino baknadan ihsanda bulunabilo-
coginiz bir insan'..
Anlalliginiz hikayodo zanan vo
nokan ogolori yorli yorindo. Yani
hikayonin norodo vo no zanan gocli-
gini hopiniz biliyoruz. Col gololin bu
hikayonin kahrananlari oksik'..
Ò haldo, icinizdoki Yusul'u zindan-
dan cikarin arlik'.. Hikayo kahrananini
bokliyor'.. |.pa|aqtaæar.ccæ.tr
þjb\e[\iGXcX
ûer( catc||ar |(|r
sa|re |ækìr|
Hak|kat ||e æecat|r
||k kars||asæas|
kf]crkara||sar'a
Karta|as îaºas| æàtes|
|||f ;afak, scra|ar|
ceºap|a]acak
8e]at|t'ta î|rr·|
Yaras Kcrser|
S
Akbank 21. Caz loslivali, bu yil ilk koz duzonlo-
nocok }AnZZ Akbank Caz loslivali Conc Yolo-
noklor Yarisnasi¨ ilo yolonokli analor caz nuzisyon-
lorini, usla caz sanalcilariyla bulusluruyor. Yarisna, 30
yasini asnanis analor gonc yolonokloro, loslivalin bir
parcasi olna vo prolosyonol sanalcilarla birliklo sah-
nodo }an Sossion yapna inkani sunuyor. Nolosli¨,
Vurnali¨, 1olli¨, 1uslu¨ vo Vokal¨ olnak uzoro
bos ayri kalogorido basvurularin kabul odildigi projonin
on olonosi icin, adaylarin hazirladiklari bir dono CD,
kisa ozgocnislori, nuzik larzini anlalan on yazisi vo bir
lolografarini Akbank Caz loslivali/}AnZZ konu basli-
gi ilo 5 lkin'o kadar Akbank Sanal/ ßoyoglu adrosino
ulaslirnalari gorokiyor. 0212 252 35 00) KU|IUk·îkNkI
S
Hakikal guzol bir kadinnis, nocaz iso cirkin
bir cadiya bonziyornus. ßir dononoclo no-
cazla karsilasan hakikal, ona ßon guzolliginin
basina acligi bolalardan dolayi yasayanaz halo
goldin. Son iso cirkinligin yuzundon hor yordon
kovuluyorsun. Son giysilorini bana vor, bon cirkin
gorunoyin, son iso guzol gorun. ßon insanlarin po-
sino lakilnalarindan kurlulayin, son iso horkosin
ilgisini cokon bir guzol ol.¨
donis. Ò gundon bu yana
hakikal nocaz, nocaz iso
hakikal pordosi allinda giz-
lonnoklo inis. ßu hikayoyi
Dorgah dorgisinin son sa-
yisinda lsnail Suphanda-
gi Dil ilo hakikal iliskisi¨
baslikli yazisinda anlaliyor.
Dorgido Muslala Kara iso
son yuzyilda lasavvulun
sosyal hayalinizdaki yorini¨
dogorlondiriyor. Yazisina
Ayasli $akir llondi'nin Hulasa bonco sindi kiblo-i
ruhun Muhannod'lo/ Huda-yi lon yozoldon na-
ada hor soy dogisnislir¨ nisralariyla baslayan Kara,
lokko vo larikallarin yasaklannasindan sonraki do-
noni Ò gunlordon bori lasavvul, loplununuzda
hon var hon yok. Mulasavvifar hon var hon yok.
Dorgahlar hon var hon yok, larikallar hon var hon
yok.¨ cunloloriylo ozolliyor. Dorginin orla sayla
sohboli lrol. Dr. H. Kanil Yilnaz ilo gorcoklosliril-
nis. Yilnaz, Dordi olnayan norhanolli olanaz¨
diyor. ldris Donirol iso Nurollin 1opcu'nun Harokol
lolsolosi'ni anlaliyor. (0212 518 95 78) KU|IUk·îkNkI
S
Alyonkarahisar'da Kurlulus Savasi'nin anlalildigi
panoranik nuzonin noroyo yapilacagi konusun-
da ankol calisnasi baslalildi. Òrnan vo Su lslori ßakani
Voysol lroglu'nun losvikloriylo yapilnasina karar vo-
rilon Kurlulus Savasi lanoranik Muzosi'nin yor ala-
cagi bolgo icin bolodiyonin vvv.alyon.bol.lr' adrosli
inlornol silosindoki ankolo kalilinabilocok. Ankollo
valandaslara nuzo icin 5 allornalil yor sunuluyor. Va-
ran kavsaginda yor alan 1abial larki'nin lznir-Alyon
yolu uzorindoki llora 1anilin Alani' olarak goslorilon
nokla ilo birliklo, lkbal Òlol-Özdilok Kavsagi, ßuyuk
1aarruz $ohilligi vo Muslala Konal Anili'nin bulundu-
gu lopo, Özdilok Alisvoris Morkozi'nin arkasi vo lznir
yolunda Özdilok kavsagindan sonraki lopo allornalil
yorlor arasinda yor aliyor. k|Y0NKkkkHlîkk 8û=6C
S
lslanbul Modorn vo Sabil likir dorgisinin isbirli-
giylo duzonlonon Sozunu Sakinnadan¨ soylosi-
lorino bu halla llil $alak konuk oluyor. lloslirnonlor
Sonih Cunus vo Önor 1urkos'in sorularini covapla-
yacak olan $alak, son kilabi lskondor'i anlalacak. llk
ronaninin yayinlandigi 1997'don bori pos poso osorlor
voron vo son yillarda cok salanlar lislosinin usl siralarina
yorloson $alak, daha yayinlannadan konusulnaya vo
larlisilnaya baslanan vo son olarak inlihal iddialarina
konu olan lskondor ronani uzorino sorulari covaplaya-
cak. Soylosi, 18 Aguslos lorsonbo gunu saal 19.00'da
lslanbul Modorn'do gorcoklosocok. KU|IUk·îkNkI
S
ßoyazil'la Ranazan nunasoboliylo acilan 1urki-
yo Kilap vo Kullur luari'nda bugun saal 18.00'do
lrol. Dr. Sorvol Arnagan, Ranazan'da ßosori Hukuk
Munasobollori¨ basligi allinda bir sohbol gorcoklos-
lirocok. Aksan iso nuzik ziyaloli var. lllar oncosi saal
19.40'la lasavvul nuzigi dinlolisi ilo baslayacak olan
progran, 22.45'lon ilibaron Âyan Musiki 1oplulugu'nun
Sirr-i Yunus Konsori' ilo noklalanacak. KU|IUk·îkNkI
K|t||¿|r YasaNar e||]|e
|c||a¿a 4cr4àrà|æes|r|r
tekrar|aracak||kì]es|4|r
|a. kr|att|¿|æ|t ||kì]e4e
taæarºe æekìrc¿e|er|
]er|| ]er|r4e. ûe| ¿e|e||æ
|a||kì]er|rka|ra·
æar|ar| eks|k|.. 0|a|4e,
|(|r|t4ek| Yasaf'at|r4ar·
4ar (|kar|r art|k|..
8|era||rercreæ||
]aretk|r||k|er|r4er
||r| )*%WĀ`YĀfĀ!,%
dVbZ`!*%Vh`mZ
€V`çýaVgçjZ)
YZ[cfiaVgV]bZ
c`VXV_Z`Z_hfcbĀ_
gVbVh[ZghĀjV`Ā
>H:6'%&&#6fh7ZVh
>ghVbWi`[iVfçĀgZ
Wimç`',mZf`ĀjZ
mVWVbXç\V`ZfĀ
Vþçf`VmVXV_#
6P[[Tah;X=0ACeT0;0=XbcP]Qd[)
lop Arl lxlondod
6P[TaXAP\_P) lrgin Çavusoglu
6P[TaXbc) Monlalklinik
?X[^c)Halil Allindoro
?X0acf^aZb6P[PcPbPaPh)
Susan HllLNA
?X0acf^aZbC^_WP]T)Volkan Aslan
0ZQP]ZBP]Pc) ßruno Sorralonguo
6P[TaX=Te) Canan 1olon
6P[TaX0_T[) ßorabor vo
Solo $arkilar
230?a^YTRcb) lsinsiz Òrijinal
4ZPePac6P[[Tah) Ardan Öznonoglu
<PR0ac6P[[Tah) lrol lskici
6P[TaXIX[QTa\P]) Adol Abidin
åbcP]Qd[5aP]bi:á[cáa<TaZTiX)
Lllranonoiro #4
KZYV]Vgç0=Vb\Ā
\V`ZfĀYZ]Vb\ĀgZf\ĀjVf4
=
F
K
F
ü
I
8
=
1
Q
8
D
8
E
#K
L
I
>
L
K
<
E
>
ÿ
E
I6 kĀUîI0î ì0II îk|| Q8D8E
)'PFILD
H6N;6 I6H6G>B/ @69ûG 9ûCu:G
&+ 6ÿJHIDH '%&& H6A> H6N>/ &+,,-
I|||N|N !|||'| ||| !|||||N||N ||N|!||N|||!||||.
8Cü 8B9LCLK
<BI<D;LD8EC@
||I| 0|I|!|´|||| |.'. |||N| ||!|\|I '|||||.
0|N|| \|\|N |d|d|d.
|.r|,m.r
HkM0U||kH 0IIUkK
\.;|r '.||, .e |.¸|||m
0ere| ||!|| \.|!|m:|º|
|kkUK Kkk0|(
'º||m|| ||!|| .e \.;|r
'.||||r|r !emº||:|º|
HkYkl 8|;|k
|e||.m0||( |.,|.r|
HkKkN 0lKM|N
|e||.m0||( |.,|.r
\.|!|m:||.||
lîK|N0|k Y||MkI
MUHkMM|I Y||MkI
M.8UkkK KUkUN
0M|k KkkkKk;
|.||. |.t.||.m.
YkKUÞ ;lM;|K
0||| |!||^||
HkîkN îUIkY
º|||e!||º||_t.m.r.:ºm.||
||,|e|| |||,|||e|| |.|||
Ie|: 444 8 äää
º||||.|||_t.m.r.:ºm.||
\.;|r !|||.
Ya]¿|r îàre||
0ere| \.;|r ||!|| \.|!|m:|º|
M|HM|I KkM|;
0ere| \.;|r |!||^||
k|l kKKU;, V|Yî|| kYHkN
0^|ºe| \^re|mer
||VIl YkI|t|
|.|e| ||!|||
|kIlH UĀUk
|r|.|. \.;|r !emº||:|º|
MUîIk|k UNk|
|!||^||e|.
l. '.;|.. MUîk (kKMkK
lîMkl| KkVkK
|, |.|e||e|. îk|lH 80IIk;
||ºrºm|. IUkHkN 80IKUkI
||, |.|e||e|. |MkkH U|K|k
|º|||||.. |UkI îkk|
'(º|. î|kKkN kKtkN
|||||| '.r.|!\. k|l (0|kK
\º||m. k. YkVUI k|IUN
|||e'.¸|||. î|kHkI ;||Ik|l
\||| |.|e||e||. î||lM8U0kK
|º|º¸|.|. î||kHkIIlN î|Vl
|r|e|re|. 0îMkN lkl0kĀ
|||º|. îU||YMkN îkkû|N
\|||!|,| |.º|||.|. MUîIk|k Hk|l|0Ā|U
0e:e 'º||m||º|. l8kkHlMKkkkY|Ā|N
80|û| YkY|N I|Mîl|tl||kl. |!.r.. 8l|k| 0ĀUI(U |r|.|;.. IUNt|k (|IlNKkYk
||;.||.|||. kIlI lîI|ûUN ||t|||m. |îk||IIlN ûU| 0.t|.r|e(. NUkU||kH KkYk
|tm||. VkHlI YkIûkN |ºr;.. ;lklN Kk8kK(| '.mº|r. MUKk|MlN k|8kYkkK
P{E<KÿD P<Iÿ1 OVaVb <VnZhZgĀ! ()&.) NZbĀWcgbV! ûHI6C7JA IZ`/ %'&'" )*) & )*) ;V_g/
%'&' )*) &) +,! L:7 69G:Hû/ kkk#nVaVb#Xca#hf :ÂdcghV/ nVaVb5nVaVb#Xca#hf 76H"
@>/ ;ZnV <VnZhZXĀ`Ā_ 6#ü# IZgĀg`ZfĀ G:@A6B/ IZ`/ %'&' )*) -' ),! ;V_g/ %'&' )*) -+ ((!
:ÂdcghV/]#YĀ_aZb5nVaVb#Xca#hfO6B6C!7VgçbBZg`Z_û`_Z`ZfĀÇbZimaVmVgnjZfaĀýhĀf#
4.cet|rka]aqtaæar.ccæ.tr BiXcm\JfpkXiê
0a ¿|s tar (e t|r ka ]a
S
Canli cansiz hor soy dogisir. Canlilar daha hizli. 1urkiyo
Cunhuriyoli do hizla dogisiyor. Dogisikligi laninayan
yok da, sayilar soz konusu olunca larlisna basliyor. ßir¨
Cunhuriyol ni dogisiyor yoksa birinci, ikinci vb. diyobiloco-
giniz larkli birkac¨ cunhuriyol(lor) ni soz konusu` ßu lur
bir larlisnanin anlani nodir, anlani var ni`
1945-1950 yillarinda lok parlili rojindon cok parlili ro-
jino gocildi. Yani nillolvokillori parlanonloya, gucu olin-
do bulunduran bir-iki kisi laralindan layinlori sonucunda
dogil, halkin allornalifor arasinda socin yapnasi sonu-
cunda girnoyo basladi. Yani ononli bir dogisiklik gorcok-
losli. ßu suroci olunlu bir golisno olduguna inananlarin
oldugu gibi, cunhuriyolin¨ rayindan cikliginin baslangici
olarak goronlor do var. Surokli kaygili olanlar¨ bir ara bu
anlayislarini donokrasi dogil cunhuriyol islorin¨ sloga-
niyla da dilo golirdilor. Çok parlili sislono gocliklon son-
ra, kaygili olanlarin girisinlori ilo 1urkiyo askori darbolor
dononino gocli. ßirkac darbo yasandi. ßasarili olanlar ya
socilnis basbakani bakanlariyla idan olli, ya siyasi lidor-
lori lulukladi, hapsolli. ßu darboloro ihlilal¨, nudahalo¨
hlan dondi. Darbocilor aralarinda anlasanayip girisinlor
basarisiz olunca bu koz darboci lidorlor idan odildi (1alal
Aydonir, lolhi Curcan olayi¨). ßu karisikliklar yillarinda
bogonilnoyon¨ siyasi parlilor do, darbolor rojinino uyun
gosloron hukuk yoluyla sal disi birakildi.
ßu donondo yurlicindo rosnon bir cunhuriyol¨ hu-
kun suruyordu ana bulun dunya 1urkiyo'doki rojindo or-
dunun da soz sahibi oldugunu labii ki biliyordu. Yurllaki si-
yasi guclor, bir dorin dovlolin cizdigi sinirlar icindo sorboslli.
Kirnizi cizgilor vardi. Kinilorino goro bu durun oksikligin,
sakalligin, goriligin, anlidonokralik durunun bir isaroliydi:
dogisin gorokliydi. Yurlicindo vo yurldisinda bulunan bas-
kalarina goro iso cunhuriyolin bu durunu sagliginin vo bir
garanlinin isaroliydi. Zorluklar icindo vo lodakarliklarla ku-
rulnus bir cunhuriyolin dogru yoldan sapnanasini sagla-
yan askorlordi, oylo do olnaliydi. Rojinin raydan ciknana-
sini saglayan, bu¨ cunhuriyol rojiniydi. ßu ikinci donondo
parlanonlo gunluk islorlo, gori planda gonol gidisi izloyon
guclor iso uzun suroli golisnolori planliyor, lonol rolayi kol-
luyordu: rojinin laik karaklorini, dovrinlorin korunnasini,
idoolojinin saglikli yonidon urolilnosini.
Son yillarda vo holo son aylarda bu cunhuriyol do hiz-
la dogisiyor. Òrdunun siyasolo nudahalo olno olanaklari
zayifiyor, halla bu gucu arlik yok oldu da donobilir. lar-
lanonlor sislon ßali dunyasindaki parlanonlor sislonlo-
ro bonzor oldu. Siyasilor askorloro bakarak hizaya girnok
yorino, askorlor kislalarinda hizaya giror oldu. ßuna sovi-
nonlor oldugu gibi uzulonlor do var. lski cunhuriyolin no
kirnizi cizgilori kaldi, no unilornali koruyuculari' $indi
bu cunhuriyol dogisikliklori¨, kinilorinco iyi, kinilorinco
kolu sayilsa da, bu yorun larkina ragnon dogisikliklorin
ononi konusunda pok kusku vo anlasnazlik yok. Corulon,
uc larkli durundur: a) lok parlili bir cunhuriyol (kinilorinco
oksik, kinilorinco idoal), b) cok parlilisi (kinilorinco vosa-
yolci, kinilorinco populisl/lakiyoli), vo c) parlanonlor cun-
huriyol (kinilorinco nornal, kinilorinco karsi dovrinci).
0|Āl;lMl lîI|M|Y|N 'I|K' tUMHUklY|I(l||k
ßu larkli asanalara nunara vorsok voya vornosok lark odor
ni` Cunhuriyol bir ni, yoksa iki voya uc nudur`¨ larlisna-
sinin bir anlani var ni` llgili soylonlori soylo yorunlayabili-
riz: larkli cunhuriyollordon soz odonlor koklu dogisikliklori
vo dogison bir rojini gornok isloyonlordir: buna vurgu yapi-
yorlar. Ònlara goro dogisiklik, ilorlonok, guclonnok, nornal
halo golnoklir. lski bir rojini idoal saynayi islonoyonlordir.
1ok parlili rojin vo vosayolci rojin ilo bugunku parlanonlor
rojin arasinda cok buyuk larklar goronlordir. Ònlara goro on
yillar oncosino saplanip kalnayi buguno haksizlik olnoklir.
larkli cunhuriyollor goronlor lulucu olnak islonoyonlordir.
1ok bir cunhuriyollon soz odonlor iso dogisiklik islono-
yonlordir. Ònlara goro dogisiklik bir bozulnanin, yozlasna-
nin isarolidir. ßirinci, ikinci, ucuncu cunhuriyol donok, ilk
duzonin sonsuza dok surokliligini kabul olnonoklir. Nu-
naralannis cunhuriyollor yoni bir duzon kurulabilir anlayi-
sini cagrisliriyor. 1ulucularin pok islonoyocogi bir habordir
dogisiklik. Ancak yasanan yalniz iloricilik-luluculuk sorunu
dogildir. ßir kinlik sorunudur da. ßir rojino bir dino baglanir
gibi sarilanlar dogisikligi hos karsilaniyorlar. Colisip dogis-
nok, lork odilonin oksikligini kabullonnok anlanini icorir.
Òysa bir idoolojiyo inancla bagli olanlar dogisnoyon idoal
biro¨ gorok duyarlar: kulsallik sabil dogordodir. Ò biri¨
sonsuza kadar yasalarak kondilori do bir lur olunsuzlugu
gozolirlor. Milliyolciligo olnolalri¨ (nilli olana lapinna) do
donnosi bundan dolayidir.
ßu yuzdon 1urkiyo Cunhuriyoli'no insanlar cok larkli
bakabiliyor. lnanclarina goro: bir lano voya larkli uc lano.
1abii cunhuriyoli, bir bakina, nunaralanak pok ononli
dogil. Cocnis vo gununuz islor sayilarla islor sayi kullanna-
dan aciklansin, ononli olan alginiz vo yorununuzdur. Sayi
larlisnasinin bir anlani varsa kinin noyi nasil lonsil olligi-
ni anlananizi saglanasidir. ßon kalanda bu konuda uclu
asanalar lasirin. Ana yazilarinda Cunhuriyol'i nunarala-
nan. Çunku bu konuda duyarli olanlarin aslinda bir obsos-
yon yasadiklarini goruyorun. ßu alanda lravnasi olanlara,
saygidan diyolin, bu konuyu acnaklan kacinirin. ßazi in-
sanlarin ronanlik ozlonlorino do hosgoruluyun. Cocnisin
bir nasalina sarilnis olanlari uyandirnak, holo bu insanlar
yasli iso, pok insafi bir davranis gibi golniyor bana.
Ana gonc kusaklarin, golocoklo gocnisi nasil anla-
lacaklarini gorobiliyorun. Ònuncu Yil Marsi'ni soyloyip
aglanayacaklarini, buguno varnanin kazanin oldugunu,
gocnisloki basarilari oksiklikloriylo bir arada yorunlaya-
bilocoklorini dusunuyorun. Ònlar horhaldo birinci, ikinci,
ucuncu, kin bilir, bolki bu sayilara yonilorini do kalarak
cunhuriyollordon soz odocoklor. |.æ|||asqtaæar.ccæ.tr
BXòàeZà:ld_li`p\k6
'taæ|ar|]et ||r
æ|, ]cksa |k|
ºe]a à( æà4àr!"
tart|sæas|r|r
||r ar|aæ| ºar
æ|!;Vf_`çXia]ifĀmZh`ZfYZbgn
ZYZb`Zf__`’YZþĀýĀ_`Ā_`ZfĀjZ
YZþĀýZbWĀffZ^ĀaĀ\faZ_ĀghZ"
mZb`ZfYĀf#Db`VfV\fZYZþĀýĀ_`Ā_!
Ā`Zf`ZaZ_!\’€`ZbaZ_!bcfaV`
]V`Z\Z`aZ_hĀf#:g_ĀWĀffZ^ĀaĀ
ĀYZV`gVmaVmçĀghZaZmZb`ZfYĀf#
;Vf_`çXia]ifĀmZh`Zf\fZb`Zfhi"
hiXic`aV_ĀghZaZmZb`ZfYĀf#IZ_
WĀfXia]ifĀmZhhZbgnZYZb`Zf
ĀgZYZþĀýĀ_`Ā_ĀghZaZmZb`ZfYĀf¼
?\ib”cD`ccXj
||HMl HUV|Y0l
S
Rocop 1ayyip lrdogan, bizi sasirlnayi birakni-
yor. Cocon carsanba Ankara'daki siyasi bir lop-
lanlida dogal olarak Araplar vo Muslunanlar da dahil
horkosin dikkallorini, Sonali'yi vuran, yikin vo olun
yayan aclik lolakolino coknok icin ailosiylo birliklo bu
ulkoyo gidocogini acikladi. Sadoco bununla da sinirli
dogil. Hukunoli bu carsanba gorcokloslirilocok lslan
ulkolori disislori bakanlarinin olagan disi loplanlisina ov
sahipligi yapna karari aldi vo bu anacla lslan lsbirligi
1oskilali'nin 1urk asilli gonol sokrolori Dr. lknoloddin
lhsanoglu'na davollo bulundu.
Habori yayinlayan 1urk basini Sayin lrdogan'in
ayni gun Ankara'da kabul olligi Misir Disislori ßakani
Muhannod Kanil Anr'a Misir'in rolunun ononindon
harokollo kondisinin sahson kalilnasini isloyorok olaga-
nuslu loplanliya Misir'in kalilinina dair unudunu dilo
golirdigini yazdi. Corusnodon sizan bilgiloro goro lr-
dogan, gorusno sirasinda Misirli bakana bu dilogini uc
koz lokrarlanis ancak bakan loplanliya kalilacagini loyil
olnonis vo Kahiro'yo dondugundo loplanlinin baglan-
lilarini gozdon gocirocogi sozunu vornis.
1ablo allusl vo ironik goruluyor. Zira 1urkiyo ßas-
bakani, Arap ßirligi uyosi bir Alrika ulkosino yardin
kanpanyasiyla dikkallori cokno vo dayanisna gi-
risinindo bulunuyor, labloyu yorindo gornok icin
bizzal osiylo gilno karari aliyor. ßununla da yolin-
niyor, lslan lsbirligi 1oskilali'ni harokolo gociriyor
vo Sonali'doki lolakolzodoloro yardin olnok icin bir
soylor yapabilirlor unuduyla ulkosi lslan ulkolori di-
sislori bakanlarina ov sahipligi yapiyor. lrdogan'in
bu girisini, 1urkiyo'nin bolgosol vo uluslararasi rolo
sahip buyuk bir ulko olarak
sunulnasi kararliligini ila-
do odiyor. ßoyloliklo lrdo-
gan, bazi covrolordo hakin
olan 1urkiyo'nin Dogu ilo
ßali arasindaki bir kopru-
don ibarol oldugu izloninini
dogislirnoyo calisiyor. 1urk
yolkililor, bu izlonini hor
nunasobollo yalanliyorlar,
1urk rolunu asagilanak ola-
rak goruyorlar.
2002'do iklidara golisin-
don bu yana lrdogan'in sicili,
1urkiyo'nin bolgodo buyuk
bir dovlol gibi harokol olno
israrini gosloron kanillarla dolu. Konsularla silir sorun'
donon askidaki sorunlari sonlandirna polilikasi yurullu.
Sonra Alrika ilo licari iliskinin kapsani gonislolildi vo ul-
kosiylo alli Arap ulkosi arasinda vizolor kaldirildi. lilislin
icin kizarak $inon loros'lo acikca calisli vo Davos lop-
lanlisini boykol olli. Sonrasinda Cazzo'yo yardin golur-
noyi anaclayan Mavi Marnara gonisi kanpanyasinda
oldurulon 1urklor icin lsrail'in ozur dilonosi vo lazni-
nal odonosi sarllarinda israrci oldu. lran nukloor projosi
krizino cikis yolu bulnak icin ßrozilya ilo isbirligi yapli.
Son Sonali ziyaroli girisinindon oncoki girisini, Misir'a
yapacagi ziyarol akabindo Cazzo'yi ziyarol olno islogini
aciklanasiydi. lakal Misir ziyaroli orlolondi vo dolayisiy-
la Cazzo ziyaroli lakvini do. ßu ziyarol dusuncosi dahi
lsrail'i kizdirdi vo nolrolini arlirdi.
1urkiyo'nin buyudugu bir zananda Misir kucu-
luyor. Òysa Misir'in rolundon vazgocilonoyocogi vo
yoklugunun hic kinsonin dolduranayacagi bir bos-
luk olusluracagini ilado olnoyi biraknayanlar var.
Mubarok'in polilikalarinin, Anorikan vo lsrail baski-
larinin Misir'in gocon oluz yil boyunca icino kapan-
nasinin vo rolunun zayifanasinin arkasindaki sobop
oldugu sir dogil. Yalniz dovrindon sonra bu durunun
pok dogisnodigi acik. ßu da boni birkac gun onco bazi
kanillarin Mubarok'in hala Misir dis polilikasini yonol-
ligini ilado olnoyo sovk olli. Az onco isarol olligin karo
vo lrdogan'in Misir disislori bakanini Sonali'yo yar-
din anacli loplanliya kalilnasi icin uc dola losvik ol-
nosi, bunun goslorgosi. ßu nisyona Misir'in ondorlik
olnosi, kalilininda loroddul icindo olnasi dogil, bizzal
girisindo bulunnasi ongoruluyordu halbuki.
Misir disislori bakaninin lulununa aciklik golirno
baglaninda bakanin dis polilika hususunda lalinalla-
rinin olnadigi soylondi. ßazilari son hallalarda dis po-
lilikanin ilkolorinin bolirlonnosi vo oncoki suroclorinin
sinirinda kalnasi yonundo yapilan baskilardan bahsodi-
yor. M|î|k ûkI|I|îl || ;UkUK &)6ÿJHIDH'%&&
Mà|arek'|r pc||t|·
ka|ar|r|r, kæer|kar
ºe lsra|| |ask||ar|r|r
M|s|r'|r ¿e(er ctat
]|| |c]arca |(|re
kaparæas|r|r ºe rc·
|àràr ta]|Naæas|r|r
arkas|r4ak| se|ep c|·
4a¿a s|r 4e¿||. Ya|r|t
4eºr|æ4er scrra |a
4araæar pek 4e¿|s·
æe4|¿| a(|k.
Iàrk|]e |à]àrker
M|s|r kà(à|à]cr
ÿ
E
=
F
>
I
8
=
ÿ
B
1
:
<
D
B
@
Q
@
C
K
L
ü
SAYFA TASARIM: B:=B:I üûBü:@
I6kĀUîI0îì0IIîk|| ZAMAN
f21 YORUM
ĀX_`e8cgXp
kK Þart|'r|r ¿e|ecek cr ]|||
0ca|ark|æe,
re4er |at|æ!
Coconhallasoruyu‘yoklon’sorduMunlaz’or1urko-
no: Öcalan'i no yapnali` Ardindan da soconoklori siraladi:
ya asnali, ya onunu acnali¨... ßu, cok cosurca bir golinon
nokla' ozoli. ßirinci soconok zalon nasada dogil, larlisilan
ikincisi. loki, bu nunkun nu`
Aslina bakarsaniz dovlol akli' bir surodir Öcalan'in
onunun acilnasini' zinnon kabul olnis durunda. 1urk
loplununun ononli bir kisni icin soko odici' gorulon bu
kabulun nodoni son doroco basil. Silvan saldirisinin ardin-
dan 22 1onnuz'da yazdin: Kurl sorununu siyasolon coz-
nok yorino Öcalan'la anlasnayi donoyonlor, onco Öcalan'i
doslokloyip yonidon orgulo hakin halo golirnok zorunda-
lar. Yoksa Öcalan'la anlasnanin bir anlani yok.¨
Horhaldo Öcalan dahil, lnrali'da gorusno nasasindaki
horkos bunu biliyor. Ò yuzdon do Öcalan'in israrla uzorin-
do durdugu husus, orgullo lonasini saglayacak inkanlarin
saglannasi', ki bu da bir lur ov hapsi'ylo baslayan suroc'
donok.
Öcalan nuhalap' alinip gorusuluyorsa bu lalop nan-
liksiz dogil. lgor dovlol onunla konusuyorsa, nuhalabi o
iso orgulu lan konlrolu allina alnayan bir Öcalan'in dov-
lolo laydasi vo kalkisi no olacak` lKK'nin silahsizlandiril-
nasi icin baska bir yonlon vo palronaj' var ni, kullanabi-
locoklori`
Öcalan uzorindon lKK'yi
yonolno'nin bir uzanlisi olan bu
yonloni kanuoyuna aciklanak cok
zor olsa da dovlol praligi vo ha-
lizasi' icin sasilacak bir soy dogil-
dir. ßoylo bir iliski'nin cok oskilo-
ro dayandigina iliskin bircok bil-
gi novcul.
Dovlolin 1999'dan bori Öcalan
uzorindon orgulu yonolnoyo calis-
ligi sir dogil. Cocnislo bu iliski do-
rin dovlol'in lorcihlori dogrullusunda ilorliyordu. $indilordo
bu iliskiyi cozun' icin, lKK'yi silahsizlandirnak icin kul-
lannak isloyon bir dovlol var. Yani yoni dovlol akli' bu oski
lornalin icino kondi lornulunu onjoklo olnoyi doniyor.
ßiliyorlar ki bu is cozulocokso Öcalan'la cozulocok. Sa-
doco ßDl'li Kurl siyasolcilorin lalobi vo lozi dogildi bu: nu-
halap' hop Öcalan'di dovlol icin. Dogrusu, bu nosolo cozu-
locokso bir nuhalap lazin. Daha da ononlisi bu nuhalabin
orgulo hakin olnasi sarl. Yoksa nuhalapligin da, nuzako-
ronin do bir anlani yok.
Asil nosolo, o nuhalabinizin orgulo hakin olup olna-
digi nosolosidir. Anlasilan o ki lKK, loposindo Öcalan'in
oldugu hiyorarsik bir orgul olnaklan ciknis, bir savas boy-
lori' (var-lords) orgulu halino golnis. Sorun, Öcalan'la ko-
nusarak siddoli bilirnok isloyon dovlolin boylo bir durun-
da no yapacagidir.
Dovlol hala isi Öcalan'la bilirnok' niyolindoyso, sovgi-
li Munlaz'or'in dilo golirdigi onunu acnak'lan lazlasini ya-
pacaklir. Çunku nuhalabinizin hakikalon nuhalap', soru-
nu cozucu, isinizi kolaylaslirici bir nuhalap' olnasini isli-
yorsaniz ona doslok' do olursunuz boylo bir konuna ulas-
nasi icin. Arlik nuhalabinizla parlnor' olnussunuzdur.
Dovlolin Öcalan'la iliskisinin goldigi nokla budur.
Yillarca soylanlaslirilan' bir adana, sindi, orgulo gor-
coklon hakin halo golnosi, orgulloki nuhaliforini borlaral
olnosi icin doslok vornok zorunda kalan bir dovlolo no dor-
siniz`
1urk halki vo AK larli hukunoli buna hazir ni` AK
larli'nin buna ovol' donosi vo kanuoyuna salabilnosi si-
yasolon' pok nunkun dogil. ßir yandan yoni okononik
kriz soylonlilori, olo yandan Suriyo'do kaynayan kazan vo
do uluklaki cunhurbaskanligi socini varkon Öcalan'la go-
rusnolordon cikacak on acici' bir sonucu hukunolin onay-
lanasi zor. Dahasi, ßasbakan lrdogan'in sorl nosajlari vo
Kurl sorunu' bilnislir noalindoki aciklanalari da dovan
odiyor.
Hukunol covrolori sadoco Kurl sorununu dogil lKK lo-
rorunu do hala yonolilobilir' buluyorlar. Cin'i sisodon ci-
karnaklansa novcul durunu surdurnoyi lorcih odobilir-
lor. Colinon bu noklada dovlol akli'yla AK larli'nin siyasi
pragnalizni' calisiyor olabilir ni` Yani dovlol' bu konuda
AK larli'don daha ondo olabilir ni` |.4a¿|qtaæar.ccæ.tr
AK larli'nin gorido birakligi on yil, Òrladogu halk-
larinin golocok on yili olacak. 1urkiyo nodoli, AK
larli nodoli olarak yayginlasiyor. 1unus'la Adalol
vo Kalkinna larlisi adinda iddiali bir parli var. Mi-
sir ayni ornogi lakip odiyor. lhvan-i Muslinin'don
Halid ol Zalarani Adalol vo Kalkinna larlisi adiy-
la yoni bir parli kuruyor. larlinin sado-
co adini dogil, progranini vo polilikalarini
da AK larli'don aldiklarini acikliyor. ßas-
bakan Suriyo bizin ic nosolonizdir' dor-
kon horkosin illilak olligi bir iddiayi da
vurgulanis oluyor. Suriyo'do sorbosl so-
cinlor olsa vo AK larli do bu socinloro
girso, 1urkiyo'dokindon daha lazla oy alir.
AK larli yandasligi voya karsilligi gibi
kisir parli poloniklorinin uzorino cikip,
bu lonononi kavrananiz lazin. ßolgo
halklari kondi golocoklorini, bizin ayak
izlorinizo basarak kurnak isliyor. 1urkiyo onlara
parlak bir nodol sunuyor. Son 200 yillik lariho ba-
karak hukun vorolin: 1urkiyo bir allin cag yasiyor.
Òrladogu halklari 1urkiyo'yi laklil odorok yoksulluk
vo asagilanna ilo gocon larihi gorido birakip kondi
allin caglarina ulasnaya calisiyor.
Yoni bir dunya kuruluyor. 2008'do hnans sok-
lorundo baslayan okononik krizin, gocici olnadi-
gi, gidorok dorinlosligi orlaya cikli. lkononik kriz
loplunsal vo siyasal krizo donusuyor. lngilloro'doki
ayaklanna, lspanya vo Yunanislan'da, halla
lsrail'do gorulon bonzorlori loplunun dorinlorindo-
ki kaynanaya isarol odiyor. Avrupa'da honon hor
ulkodo yuksolon irkcilik, golocok kaygisindan boslo-
niyor. Anorika-Avrupa oksoninin dunyayi sokillon-
dirdigi uzun iki asrin sonu yaklasiyor. Önunuzdo
bulun dunya icin bol niklarda bolirsizlik var. Dun-
yayi yoni bir kaliba dokocok olan larih
hizlaniyor.
1an iki asir onco Avrupa, Napol-
yon Savaslari ilo sarsiliyordu. Yopyoni
bir dunya duzoni kurulurkon biz, Yoni-
cori gailosi yuzundon yonidunya duzo-
ni icindo yor alanadik. Sonra lolakollor
birbirini kovaladi. 19. yuzyil, ozolliklo
ikinci yarisi bulun lslan larihi boyunca
Muslunanlarin yasadigi on karanlik do-
nondir. lki asirlik larih sona oriyor.
lnparalorluk cagi sona ordi.
1urkiyo'nin bolgosindoki nuluzu Òsnanli'nin gori
donusu dogil. Ayni cogralyada halklarin rizasina
vo isbirligi ihliyacina dayanan bir bolgosol hiyorarsi
olusuyor. 1urkiyo bu hiyorarsinin loposino larihsol
birikini vo basardiklari ilo bir pusula olarak yorlosi-
yor. Horc u norc olan larihin bir kososindo balna-
dan yollarina dovan olnok icin Òrladogu halkla-
ri 1urkiyo nodolino sariliyor. Önlorini dononnis vo
iso yaradigi kanillannis bu isik ilo aydinlaliyorlar.
1urkiyo nodolinin ozu donokrasi. Donokra-
siniz do AK larli locrubosi ilo sonullasiyor. ßol-
go halklarindan on ononli larkiniz, dovlol biriki-
nino sahip olnaniz. Dovlol bizin locrubonizdo
duzon vo baris donok. Dovlol locrubosinin uzori-
no oklonon donokrasi, guclu vo dayanikli bir bunyo
orlaya cikarliyor. Donokrasi dunyanin hor yorin-
do var: dovlol locrubosi iso sadoco bizdo. Òrladogu
halklarini bizin larihi locrubonizlo bulusluran, AK
larli'nin bu locruboyi lonsil olnosi. ßir kabilonin,
bir dospolun voya bir azinligin yonolini yorino hor-
koso baris vo adalol vaal odon duzon, bu dovlol loc-
rubosi ilo yuruyobilir. 1urkiyo'do bonzor askori dar-
bolor yasandi, nodon dospolik yonolinlor kurula-
nadi`
AK larli'yi on yasindaki bir siyasi parli olarak
dogil, iki asra yayilan bu zongin locrubonin bir nu-
hassalasi olarak gornok lazin. ßasarisinin sirri da
burada. AK larli, ßali'yi voya nodorn cagin nilli-
yolciligini dogil, bu lopraklarda orlaya cikan golo-
nogi lonsil odiyor. Colislirdigi uzlasnalar, kurdugu
dongolor, lolil olligi cikarlar bu golonogin icindon
goliyor. AK larli yorli bir parli. Muhalazakarligi bu
golonogi yonidon oluslurarak surdurnosindon.
AK larli iki asrin sonunu ilado odon on yili go-
rido birakli. Corido birakligi on yil, Òrladogu halk-
larinin golocok on yili. Misir'da, 1unus'la, lrak'la,
Suriyo'do orlaya cikacak golisnolori, AK larli'nin
bu on yilinda aranak lazin. ßu on yilin ozoli iso
saglan bir dovlol locrubosi uzorino insa odilon guc-
lu bir donokrasi. æ.tarkcreqtaæar.ccæ.tr
Hàkàæet(eºre|er|sa·
4eceKàrtscrarara4e·
¿||, ÞKK tercràrà 4e
|ì|ì ']cret||e||||r' |a·
|a]cr|ar. 't|r'| s|se4er
(|karæaktarsa æeº·
cat4araæasàr4àræe·
]| terc|| e4e||||r|er. Yar|
'4eº|et' |a kcra4a kK
Þart|'4er 4a|a cr4e
c|a||||r æ|!
;XÿéjkXex\k`ebXpX
4.cet|rka]aqtaæar.ccæ.tr
¨kæer|kar læparatcr|a¿a" (ckà]cr æa!
kKÞart|']| cr ]as|r4a·
k| ||r s|]as| part| c|a·
rak 4e¿||, |k| asra ]a]|·
|ar |a ter¿|r tecrà|er|r
||r æa|assa|as| c|arak
¿cræek |ìt|æ. kKÞar·
t|, 8at|']| ºe]a æc4err
(a¿|r æ||||]et(|||¿|r| 4e·
¿||, |a tcprak|ar4a crta·
]a (|kar ¿e|ere¿| teæ·
s|| e4|]cr.
þ_jXe;Xÿé
D”dkXqÉ\iK”ibe\
21. yuzyila girildigindo AßD, dunyanin yo-
gano supor dovloli vo iradosi onundo duru-
lanaz bir guc gibi gorunuyordu. Ònyil son-
ra bugun durun cok larkli. 2008'don bu yana
icindo yasadigi dorin okononik kriz, lrak vo
Alganislan'dan cokilno arayisi vo baska go-
lisnolor, Anorikan inparalorlugu¨nun ya
da dunya hogononyasinin coknoklo oldugu-
na dair larlisnayi buyullu. ßu larlisnada ilori
surulon lonol argunanlari bu vo golocok ya-
zilarda okurlarinin dikkalino golirnok isli-
yorun.
AßD'nin asiri onporyal yayilna¨ no-
doniylo gorilono surocino girdigini ilk soy-
loyon, bundan 13 yil onco, 1998'do yayinla-
nan 1ho Riso and lall ol Croal lovors / ßu-
yuk Dovlollorin Yuksolisi vo Çokusu¨ baslikli
kilabiyla, AßD'nin Yalo Lnivorsilosi'nin unlu
lngiliz asilli larihcisi laul Konnody olnuslu.
Konnody, iki yil onco yayinlanan, Anorican
povor is on lho vano / Anorikan gucu zayil-
liyor¨ baslikli nakalosindo do, 2008'do pal-
lak voron krizin on cok AßD'yo darbo vura-
cagini yazdi. ßunun birinci lonol nodoni ola-
rak Anorikan okononisindoki kronik bulco
vo licarol aciklarina: ikinci lonol nodon ola-
rak da askori yayilna vo harcanalarina isa-
rol odiyor vo soylo diyordu: Öloki buyuk
dovlollorlo karsilaslirildiginda bu ulkonin do-
nograhk alanda, yuzolcunu - nulus oranli-
sinda, han naddo kaynaklarinda, araslirna
univorsilolori vo laboraluvarlarinda, osnok is-
gucundo vosairo buyuk uslunluklori var. An-
cak bu uslunluklor, Washinglon'da on yila
yaklasan bir surodir dovan odon sorunsuz-
luklarin, Wall Slrool ilo uzanlilarindaki az-
gin acgozlulugun vo olcusuz donizasiri asko-
ri nacoralarin golgosindo kalnis bulunuyor.¨
(Wall Slrool }ournal, 4 Òcak 2009).
Anorikan inparalorlugunun cok-
noklo oldugunu soyloyonlorin bir digo-
ri, AßD'nin Harvard Lnivorsilosi'nin unlu
larih prolosoru Noill lorguson. 1ho Riso
and lall ol lho Anorican lnpiro / Ano-
rican lnparalorlugu'nun Yuksolisi vo Ço-
kusu¨ baslikli kilabi 2004'lo yayinlanan
lorguson'a goro, bulun karnasik sislonlor
anidon vo lolakolli bir sokildo islonoz halo
golir. ßuyuk dovlollor vo inparalorluk-
lar, karnasik sislonlordir. ßu sislonlor bir
suro islikrarli bir sokildo islor, dongodo go-
runurlor, lakal gorcoklo surokli olarak uyun
saglana cabasindadir. No var ki, bir an go-
lir krilik osigo' ulasirlar. Kucuk bir lolikloyi-
ci dongodon krizo gocisi alosloyobilir: lok bir
kun lanocigi koca bir kun yigininin dovril-
nosino ya da Anazon'da kanal cirpan bir
kolobok lngilloro'nin gunoydogusunda lirli-
naya nodon olabilir.¨
lorguson'a goro, inparalorluklarin co-
gunun cokus nodoni,
nali krizlorlo: yani go-
lir vo gidorlor arasinda-
ki buyuk dongosizlik-
lor vo kanu borcunun
hnanso odilonono-
siylo ilgilidir. AßD'nin
2009'daki acigi, 60 yil-
dir gorulnoyon 1,4
lrilyon dolar vo CSMH'nin yuzdo 11,2'sino
ulasnis durunda. Kanu borcunun 2008'do
5,8 lrilyon dolardan 2019'da 14,4 lrilyona
yuksolocogi hosaplaniyor. ßugun icin dun-
ya AßD'nin krizi asabilocogini, durunu ida-
ro odobilocogini varsayiyor. No var ki bir gun
raslgolo kolu bir habor - ornogin bir nali ku-
rulusun AßD'nin krodi nolunu dusurnosi -
sislonin surdurulobilirligino olan guvoni yi-
kabilir. ßugun icindon gocilnoklo olan krizin
bir sonraki asanasi, Òbana yonolininin al-
digi onlonloro guvonin coknosi olabilir. ln-
paralorluklarin davranisi da bulun karnasik
sislonlor gibidir. ßilinnoyon bir suroylo don-
godo gibi gorunurlor. Vo sonra, anidon, co-
korlor.¨ (loroign Allairs, March - April 2010.)
Cocon yazinda 1980'do Sovyol
lnparalorlugu'nun on yil icindo dagilaca-
gini ongoron Norvocli baris araslirnala-
ri kurucusu }ohan Callung'un da 2000'don
bu yana Anorikan lnparalorlugu¨nun,
on goc 2020 yilinda coknosini ongordugu-
no vo bunun icin saydigi nodonloro dogin-
nislin. 1ho lall ol lho LS lnpiro / Anori-
kan lnparalorlugu'nun Çokusu¨ baslikli ki-
labi 2009'da yayinlanan Callung'u, digorlo-
rindon ayiran laral, kriz sonunda AßD'do do-
nokrasinin yikilip, yorini lasiznin alabiloco-
gini soylonosi. Callung'un yakindan bakil-
naya dogor goruslori baska bir yazinin ko-
nusu. s.a|pa]qtaæar.ccæ.tr
Harºar4 tar|| prcfesc·
rà Ne||| |er¿ascr: læpa·
ratcr|ak|ar|r 4aºrar|s|
4a |àtàr karæas|k s|s·
teæ|er ¿|||4|r. 8|||ræe·
]er ||r sàre]|e 4er¿e4e
¿||| ¿cràràr|er. Ve scr·
ra, ar|4er, (cker|er.
H6N;6 I6H6G>B/ @69ûG 9ûCu:G
I6 kĀUîI0î ì0II îk|| Q8D8E
'Utar raæ|a|a'
4|||r |e4ehr4ek||er
S
lrgonokon saniklarindan bir bir illiralar golir-
kon, 1urkiyo'do on dorinloro gonulnus suc
illilaklari su yuzoyino vurnaya baslaniskon...
Özgurluklordon vo adalollon, yani daha cok do-
nokrasidon soz odocoklik daha.
ßaris pazarliklari sonuc vornoyo ranak kal-
nisli. Silahsizlanna gundondoydi. ßDl'li vokillor
unulanin uzorindo bir kalilinla nocliso girnoyo
hak kazannisli. Arlik 90'larin coborrul dovloli
(iki adin ilori bir adin gori do olsa) gori cokil-
dikco, o dononin }ilon'lori, laili nochulculori,
1onizoz'lori yargilannaklaydi.
1oplu nozarlar aciliyor, ailolor yargisiz inlazla
kaybolliklori yakinlari icin hosap sornaya basliyordu.
Darboloro orlan hazirlanak icin orlan olgunlaslirna
oporasyonlari oldugu vo dovlolin dorin kadonolorinco
yonlondirildigi orlaya cikan Maras, Çorun, kanli
1 Mayis, gazoloci cinayollori, laili nochullor gibi
olaylarin ilk koz noclislo araslirilnasi, davalarin
yonidon acilnasi gundono golnisli.
Çillioglu, ßillis, halla Özal gibi supholi olunlorin
arka planina ilk koz isik lululnaya baslaniyordu.
ßuguno dok son olli yil icindo hukunol dovirnok icin
yapilan onlrikalarin orduya duson payi da sorgula-
nabiliyordu nihayol. Susurluk dononindoki dorin
dovlol yapisi da hizla doliniyordu. losi sira $ondinli
dohsolini do ardina lakarak.
Daglica vo Aklulun saldirilarinin arka plani da
aciga cikiyor, lun bunlarla birliklo Kurl nosolosindo
lrgonokon yapilannasinin norolordo durduguna dair
dolillor orlaya dokuluyordu bir bir...
Arlik su apacikli: Kurl nosolosinin cozunu icin
on onco Kurl nosolosinin cozununu islonoyon vo
nonlokoli daina kanli bir kivanda lulnak isloyon
bu lrgonokon odaklarinin vo uzanlilarinin adalolo
loslin odilnosi gorokiyordu. Çunku onlar aklil olduk-
lari icin kan dokuluyordu vo barisin onuno hop ayni
pihlilasnanis ongol cikiyordu.
ßu anacla 93 yilinda ulkoyi hopinizo, hor kosino
dar olnislordi, 2007 vo sonrasinda da yapnaya
calisliklari gibi. ßunu arlik
daha kac koro kanla prova
odocoklik` ßu yuzdon rolo-
randunda ovol donislik.
ßolki Kurllorin do-
nokralik haklarini dirokl
olarak guvonco allina
alniyordu bu naddolor.
Ana Kurl nosolosinin
cozununu likayan on-
gollori usul usul orladan
kaldirnayi anacliyordu.
(llbollo hukunolin ya-
pabilocogi ana yapna-
digi pok cok soy vardi.
Habur'dan sonraki suroci
iyi yonolonodigi gibi, on
basilindon koy adlarini
dahi iado odocok bir
alilinda bulunanadi.)
Rolorandun suro-
cindo Kurllor goz ardi
odiliyor, biz yokuz¨
diyon sosyalisllor sindi
nocliso girnoyo hak ka-
zandi. Col gor ki, Halip
Diclo'yo YSK laralin-
dan yapilan haksizligi
ono surorok, oluz yildir
dokulon kanin durdurul-
nasi cabalarini da orlolo-
dilor. Moclis bos kaldi.
Kurl nosolosinin cozunsuzlugundo lrgono-
kon vo ßalyoz'un rolunu norodoyso goz ardi olli-
lor. Cur soslo sahip ciknadilar bu davalara. ßa-
risi ancak 1urk sosyalislloriylo Kurl harokolinin
illilaki golirir, liborallorlo vo nuhalazakarlarla bu
is olnaz¨ diyorok idoolojik kanplasnanin onla-
rin nozdindo kan dokulnosindon daha ononli
oldugunu da goslordilor naalosol.
Arlik Kurl nosolosi dondigindo onlarin roloran-
dun boykolunu voya noclislo yonin olnonosini
dogil, lran vo Suriyo'yi konusnaya basladi kanuoyu.
No yazik' Arlik Diyarbakir cozaovindoki iskoncolor-
don, }ilon'in, boyaz Ronaull'larin, asil kuyularinin
dohsolindon bahsolniyor kinso.
ßu hakli nagduriyollorin sozculugunu son
donondoki adan kaciranlar, nayin luzagi kuranlar,
uzun nanlulularla cinayol isloyonlor, caddo orlasinda
sivil inlazlari organizo odonlor, ogronci yurdu yakan-
lar yapaniyor arlik. 1asiyaniyorlar.
Suriyo'doki kallianlara karsi cikan hukunoli
(dovloli) yonidon Kandil'o karsi sorllosnoyo yonollip
baris gorusnolorini sona ordirorok bonzor bir ic
karisikliga suruklonnonizi isloyon lun aklorlor
isbasinda. ßirkac halla oncosino dok Öcalan ilo
pazarlik yapan hukunolin basbakani bicagin
konigo dayandigindan soz odiyor onun yorino.
ßizlor Kurllorin 90'lar boyunca vo daha onco -vo
kisnon bugun- ugradiklari zulnu gundono golirir-
kon, yuzlosno, haliza vo adalol icin nucadolo odor-
kon: Rosadiyo sonrasi lsrail'in lasoronu olarak, Silvan
sonrasi iso lran'in lasoronu olarak anilan bir orgulun
yayinladigi -vo nosrulaslirdigi- siddol oylon planlari-
na iliraz olnoyon kalonlorlo hangi dildo anlasacagiz`
30 yildir bu savas hic bilnosin diyo
lrgonokon'un, ordunun Horon'larini dusurnok-
lon dahi kacinnadigini nodon israrla unullurnaya
calisiyorlar bizo` Nodon onlarin arka cikligi bazi
siddol oylonlorini oloslironlor karsisinda hizla
nolrol soylonini boninsiyorlar`
ßugun sosyalisl kalonlorin, kondi bazi lular-
siz lavirlarina karsi yapilan oloslirilori illo kisisol
dusnanligin ocunu alna' ya da nuhbirlik' vo al-
caklik' olarak algilanaya baslanalari cok ana cok
uzucu. 90'lardan bori -ozolliklo olilisl cunhuriyolci
kadinlarin hislorisindon asina oldugunuz- o nili-
larisl dili cogalliyorlar. Kan akarkon sahsi polonik-
loro voya idoolojik copholosnoloro siginnak, kan
dokonlorin daha siddolli planlarini uygulanaya
koynasina yariyor ancak. |.|pekc|qtaæar.ccæ.tr
0k. |kûUN(kÞkNN:CûyBûI9:G<ûHû<:C:AN6N>CNxC:IB:Cû
S
ßugunlordo basla Sonali olnak uzoro lliyopya
vo Konya gibi digor Alrika ulkolorindo do killik vo
aclik krizi yasaniyor. ßuralarda pok cok insan acliklan
oluyor. Kur'an, loyganbor llondiniz'in sunnoli vo
sahabonin lalbikalina goro oncolikli olarak yapilnasi
gorokon, lovbo vo isliglarla Allah'in rahnol kapisina
yonolnoklir. lslo Allah'a yapilnasi gorokon bu lovoc-
cuh loyganbor llondiniz'in lalbikaliyla yagnur duasi
voya nanaziyla lornulo odilnislir. ßiz do killik vo ku-
rakligin yasandigi o ulko insanlari icin yagnur duasina
cikabiliriz. Zira loyganbor llondiniz, Muslunan'in
Muslunan'a onun olnadigi yordo arkasindan yapli-
gi duaya icabol odilir.¨ buyurnakladir. (Muslin, zikir,
88) ßunun yaninda bir nunin olarak onlara gucunuz
yolligi kadar dogisik yardin argunanlarini kullanarak
ol uzalnaniz da cok ononlidir.
Yagnursuzluk, killik Allah'a lovbo vo isliglarla lo-
voccuh odorok yalvarip, yakarna zananidir. ßola vo
nusibol zananlarindaki on ononli nosolo insanlarin
yonolocogi kapiyi cok iyi bolirlonosidir. Dogisik sobop-
loro riayollo birliklo on ononli nosolo Musobbibu'l-
osbap olan Allah'a yonolnoklir. 1ovoccuh odilocok on
ononli kapi, Allah'in rahnol vo inayol kapisidir. ßu
hakikali Allah 1oala, poyganborlorinin rohborligindo
insanliga ogrolnoklodir.
Kur'an-i Korin, lovbo vo isliglarla Allah'a yalvarip
yakarnanin yagnur yagdirilnasinin on ononli vosilosi
oldugunu Nuh'un (as) dilindon su sokildo bildirnoklodir:
Dodin ki onlara: Rabb'inizo isliglar odiniz. Zira o ga-
lurdur.¨ Maghrol diloyin ki uzorinizo bol bol yagnur in-
dirsin. Sizo nal vo ovlad ihsan buyursun, sizo bahcolor,
irnaklar, su kanallari nasib olsin¨ (Nuh Surosi, 71/9-11)
ßaska bir ayollo Hud (as)'in dilindon soylo buyurulnak-
ladir: ly halkin' Haydi, Rabb'inizdon al diloyin, sonra
ona lovbo odin, Ò'na donun ki goklon sizo bol bol yag-
nur gondorsin, gucunuzo guc kalsin, n'olur, yuz covirip
suclu duruna dusnoyin'¨ (Hud Surosi, 11/52)
loyganbor llondiniz do killik vo yagnursuzluk
zananlarinda nasil harokol odilnosi gorokligini unno-
lino bilhil ogrolnislir. Mosola bir gun loyganbor llon-
diniz noscillo cuna hulbosi vorirkon bir kisinin kalkip
kurakliklan, hayvanlarin lolol olnasindan bahsodorok
dua olnosini islonosi uzorino Allah Rosulu dua dua
Conab-i Hakk'a yalvarnis vo daha ninbordon innodon
yagnur yagnaya baslanislir. (ßuhari, isliska, 6-8: Mus-
lin, salalu'l-isliska, 8-9) Yino kuraklik vo killigin oldugu
baska bir zanan loyganbor llondiniz ashabiyla birliklo
sahraya cikip kibloyo dogru donup dua olnis, olbisosini
lors covirnis sonra da iki rokal nanaz kilnislir. (ßuhari,
isliska, 4: Muslin, salalu'l-isliska, 2)
loyganbor llondiniz'in rahlo-i lodrisindo yolison
sahabo-i kiran da killik vo yagnursuzluk zananlarinda
lovbo vo isliglar odorok yagnur duasina ciknislardir. Hz.
Önor, killik vo yagnursuzlukla insanlarin bunaldigi bir
donondo loyganbor llondiniz'in ancasi Hz. Abbas'i
yanina alarak sohrin disina ciknis, Allah'in, biz hayal-
la ikon, Rosûlu'nun aziz varligini solaalci yapar Son'don
yagnur yagdirnani islordik. Son do yagdirirdin. ßugun
Sonin huzuruna, Habibinin ancasiyla goldik. $u ol hur-
nolino bizo yagnur vor'¨ donis, Hz. Abbas da lovbo,
isliglar odorok Allah'a yagnur yagdirnasi icin dua ol-
nis vo sonunda da yagnur yagnislir. (ßuhari, isliska, 3:
lazail-i ashabi'n-nobi, 11)
lbn-i Abbas'in rivayoliylo: loyganbor llondiniz
(sallallahu aloyhi vo sollon) nulovazi, yuzu yordo, husu,
hudu, lazarru vo niyazla oski lakal loniz olbisoloriylo cik-
nislir.¨ (lbu Davud, isliska, 1)
ßu vo bonzori hadislordon harokollo alinloriniz yag-
nur duasina ciknadan onco bodonon, kalbon vo ruhon
hazirlannak gorokligino dikkallori coknislordir. ßunun
icin iyico yikanilarak lonizlonilnosi, nisvak kullanilnasi,
oski lakal loniz olbisolorin giyilnosi, bolca lovbo vo is-
liglar odilnosi, oruc lululnasi, sadaka vorilnosi, birinin
kul hakki varsa onun iado odilnosi, boyun bukulorok
acz, lakr, zaal vo yolnozligin hissodilorok husu vo lovazu
icindo kirlara cikilnasi vo yagnur duasi yapilacak yoro
nunkunso yuruyorok gidilnosi nuslohaplir. (1ahlavi,
Hasiyol-u noraki'l-lolah, s.300: lnan Novovi, Mocnu,
5/66: lbn-i Kudano, Mugni, 2/266)
Moscid-i Haran, ßoyl-i Makdis vo Moscid-i
Nobovi'nin disindaki yorlordo yagnur duasi icin kir-
lara cikilarak yapilnasi daha lazilollidir. Conc-yasli,
orkok-kadin, cocuk gidobilocok horkosin duaya kalil-
nasi halla nunkunso koyunlarin kuzulariyla: inoklo-
rin buzagilariyla borabor cikarilip dua odilnosi nuslo-
haplir. (lbn-i Abidin, roddu'l-nuhlar, 1/792)

YkĀMUk 0Ukî|N|N VkKIl V| YkÞ|||; ;|K|l
lnan A'zan hazrollorino goro kuraklik, killik zanan-
larinda nanaz kilnak caiz olnakla birliklo sunnol olan,
dua vo isliglar olnoklir. Conaal halindo nanaz kilnak
sunnol olnanakla birliklo insanlarin lok baslarina nanaz
kilnalari caizdir. lnan Muhannod vo digor nozhop
inanlarina goro iso sadoco dua olnok sunnol oldugu
gibi dua ilo birliklo cuna nanazinda oldugu gibi cohron
kiraallo iki rokal nanaz kilnak da sunnollir. ßu sokildo
kilinan nanazin posindon bayran nanazlarinda oldugu
gibi hulbo okunur, halip ninboro ciknaz: yordo durur,
ok, kilic voya asa gibi bir soyo dayanarak hulbo irad odor.
(ol-Movsualu'l-likhiyyolu'l-Kuvoyliyyo, isliska¨ nad.)
Yagnur duasinin on lazilolli vakli duha vaklindon
zovalo kadar olan kisindir. Duha vakli iso gunosin do-
gup, ulukla bir voya iki nizrak boyu yuksolnosindon
yani korahol vakli cikliklan sonra gununuz iladosiylo
45 dakika gocliklon sonra baslar vo gunosin lan lopoyo
dikilno zananina kadar dovan odor. Yagnur duasi icin
gunos dogarkon yola cikilir. Yol boyu Allah'a cokca is-
liglar odilir. Kirlara voya bir lopoyo cikildiginda bayran
nanazinin kilindigi vakillo yagnur duasi yapilir.
lnan kibloyo dogru donorok ollorini kaldirabildigi
kadar kaldirarak duaya dovan odor:
Hand alonlorin Rabb'ino aillir vo Ò Rahnan'dir,
Rahin'dir, ahirol gununun sahibidir. Allah'lan baska
ilah yoklur. Ò dilodigini yapar. ly Rabb'iniz Son kon-
disindon baska ilah olnayan Allah'sin. Son zonginsin,
biz lakiriz. Lzorinizo yagnur indir. lndirdigini bizo
kuvvol vo guc kil. Vo uzun nuddol bizo yolocok kadar
kil' Allah'in bizo bolluk golirocok, layda vorocok, zarar
vornoyocok ilorido dogil acil bol bol yagnur vor.¨ (lbu
Davud, isliska, 2, lbn-i Maco, ikano, 154)
lnos b. Malik, loyganbor llondiniz'in (sallallahu
aloyhi vo sollon) yagnur duasi yaparkon avuc iclorini
yoro dogru covirdigini vo kollarini da kolluk alllari goru-
lobilocok sokildo kaldirdigini naklolnoklodir. Âlinloriniz
killik, kuraklik gibi bola vo nusibollorin uzaklaslirilnasi
icin yapilan dualarda ollorin avuc iclorinin yoro: bunun
disindaki yapilan dualarda iso sonaya dogru covrilno-
sinin sunnol oldugunu soylonislordir. (lbn-i Hacor,
lolhu'l-ßari 2/518) ßu ilibarla yagnur duasi yapilirkon
ollor kaldirilabildigi kadar havaya kaldirilir vo ollor avuc
iclori yoro dogru olarak lors covrilir.
Yagnur duasi yapilirkon acz, lakr, lozollul, husu,
hudu vo rikkali kalbi colbodocok bulun argunanlarin
kullanilnasi dualara icabol acisindan cok ononli go-
rulnuslur. ßunun icin dua odilirkon cocuklarin annolo-
rindon uzaklaslirilnasi vo onlarin aglayip inlonolorinin
kalplorin rikkal vo husuunu arliracagi vo bu sokildo ya-
pilan dualarin icabolo karin oldugu likih kilaplarinizda
zikrodilnoklodir. (lbn-i Abidin, Roddu'l-nuhlar, 1/792)
0Uk0k |îkkk
Yagnur duasina uc gun posi posino cikip dua olnok
nuslohap olnakla birliklo yagnur yagnanissa dorl
nozhobo goro israrla duaya dovan odilnolidir. Zira loy-
ganbor llondiniz bir hadis-i soriforindo, Allah 1oala,
israrli, posini biraknadan hor halukarda kararli bir sokil-
do duaya dovan odonlori sovor.¨ (lbn-i Hacor, 1olhisu'l-
habir, 2/95) buyurnuslur.
Nilokin Kur'an-i Korin'do bu hususla soylo buyu-
rulnuslur: ßari, kondilorino bola vo nusibol goldigi va-
kil yalvarsaydilar, lovbo olsoydilor' lakal hoyhal' Ònlarin
kalplori kaskali olnus, soylan da yapnakla olduklari
nasiyol vo gunahlari kondilorino suslonis, cazip goslor-
nisli.¨ (lnan Surosi, 6/43)
Yagnur yagincaya kadar duaya dovan odilnosi go-
rokligino loyganbor llondiniz (sallallahu aloyhi vo sol-
lon), Sizdon birisi: Dua ollin do duana icabol odilno-
di'' diyorok dua olnodon bikip lork odorok acolo olnodigi
nuddolco duasina icabol odilir.¨ hadis-i sorihylo do isarol
olnoklodir. (ßuhari, daaval, 22: Muslin, zikir, 90)
ßuradaki lonol illol yagnura olan ihliyaclir. Yagnur
yagnadigi nuddolco ihliyac dovan odiyor donoklir. ßu
ilibarla da duaya gonuldon vo israrla dovan odilnolidir.

P
F
I
L
D
)
)
8=IüB8üxüEP8ĀDLI;L8J@
k||a|'|r ra|æet kap||ar|r|
scrara ka4ar a(|p |st|fa4e·
æ|te sar4a¿a |a kat|a ta·
æarYĀ`ĀaĀbYZWĀn`ZfĀbYZ
mVfYçaVai]hV€ĀbgVb`VfVaZf]VaZh"
`Z!ýZ[_Vh`ZmbZ`aZaĀnZbVnçbYVb
ĀbgVb`çþçaçnçbjZaVn]Vfc`Yiþiain
bĀaZh`ZfĀbWĀfý’_f’c`gV\ZfZ_hĀf#7i"
\’b`ZfYZWVýhVHcaV`Āc`aV_’nZfZ###
8|t|er Kàrt|er|r
90'|ar |c]arca
a¿ra4|k|ar| ta|æà
¿àr4eæe ¿et|r|rker,
]àt|esæe, |af|ta ºe
a4a|et |(|r æàca4e|e
e4erker:GZýVYĀmZ
gcbfVgçûgfVĀ`ÇĀb
hVýZfcbic`VfV_!
HĀ`jVbgcbfVgçĀgZ
ûfVbÇçbhVýZfcbi
c`VfV_Vbç`VbWĀf
f\’h’bmVmçb`VYçþç
"jZaZýfi`VýhçfYç"
þç"ýĀYYZhZm`Za
d`Vb`VfçbVĀhĀfVn
ZhaZmZb_V`Za"
`Zf`Z]Vb\ĀYĀ`YZ
Vb`VýVXVþçn4
C\pcXþg\bû`
" Yat|r|r taææetr| www.taæar.ccæ.tr'4e
IUkKUkI k|K|kM 0ìIì 61I 69 69
kIkNî YlIlK 0ìIì äII 46 99
HkkkkNk|K|kM 0ìIì 61ì 0I I0
kkk kIkNî 0ìIì 6äì Iì 91
kkk| k|K|kM 0ìIì äII äI ä0
|k0|Mk|K|kM 0ìIì ì96 9ä ä8
ûk|NkIkNî 0ìIì ääI I4 6ä
|0X M|0Yk 0ìIì ä0ì ì0 09
HkklKk k|K|kM 0ìIì 881 ì6 I6
kKÞ|Nkk k|K|kM 0ìIì ääì 4I 40
||V|NI k|K|kM 0ìIì ì81 6I 00
Vk|î k|K|kM 0ìIì ä19 49 ìä
8|kK k|K|kM 0ìIì ì88 99 90
(|Ik; k|K|kM 0ìIì äI0 ìä ìä
0IK|îKlNk|K|kM 0ìIì ììI I9 I9
(kM||tk k|K|kM 444 0 8ì9
|YM|NkIkNî 0ìI6 1I9 0I 08
îUk0lY| k|K|kM 0ìI6 1Iì 01 Iì
NkkI k|K|kM 0ìI6 11ä 86 I6
NlîkNk|K|kM 0ìI6 110 ìä 10
|NûlNk|K|kM 0ìI6 149 86 84
|IUÞk k|K|kM 0ìI6 118 Iì I1
ûUN||l k|K|kM 0ìI6 4II I0 I0
;|| k|K|kM 0ìI6 1ä4 98 I9
VlIklNkIkNî 0ì6ì 64ì 8I 8I
16 AÿUSTOS 2011 SALI IkMkN î|kl l|kN0kN|;Mk HkII| !||. 0`l` +'+ ?` lI +'+ ?+ ++ ||·. 0`l` +'+ ?ê ll K||lM|: l.'+ !| I|\|. ?0 || ÞUNI0k|I·UîI (lIûl: l'.+0 !| ||\ ||||||||
ì1
B
iz
im
le

ç
a
lýþ
m
a
k

is
te
r
m
is
in
iz
?
Beþiktaþ
(0530) 370 60-92
Beyoðlu
(0530) 370 58-85
Kaðýthane
(0530) 370 59-02
Sarýyer
(0537) 308 91-64
Tuzla
(0530) 370 59-87
Pendik
(0530) 370 59-87
Gazete daðýtýmýnda
görevlendirilmek üzere motosikletli
bay çalýþma arkadaþlarý arýyoruz.
SEKRETER

î|Kk|I|k
I|KîIl||.||||.m|t.!||
º|;ºr|!|t¸|r|.;.r.
0.`l`.++Il'lê

8kYkkMÞk;k’Yk0|º
|,|e||r!e,.||,.:.|.|.;.r
e|em..,|r¸|||t:e|||er
|e|:|||||.¦0.`l`.'++l0l0
(0K|;||r¸|||t:e|||er
|||.ºe|e|||¸|º|º|.r\^
re||:||º|º|.r|.|.r|;º|.
0.`lê.+êê.'?.l0
|M|kK0|º|m|te||et.r
|.||e.!e|e|ºr!|.|¸|r|.e
0|º0||.m|r|\^re|e||
|e:e|!eºe|||||||.;.r.
d:|e||º|¸|r!||,|ºer
;||||e;|||!|t|¦
0`l`.?'+`+l+
0'+`.+l0l+l+
KU(UKK0Y:|..||r!.
º|||.r||ºemet|r|.|e
ºe||||||0.`l`.êlI.l`.ê0
ÇEüÿTLÿ

k0k
0|NlItl|lK
U|Uî|kkkkkî|0e
m||e|!em.||rem||
|.|¸|.e||e.
80|UM||klN0|,.||
,.:.|(e|ººre||e|.||r.
:.||||
Mk|I|Þ|:
0ìI6.181.91.1I
0ìI6.181.9ä.äì
ûîM:
0ä1ì.4ì0.96.ìI
Vkî||î|I(e|ººre||e||,|r
|er!|
8UNY|MlI0||,¸.|.r||||
¸em|.!.m|
KUkî|.;|||.||m|t|.,
|.m|,|||

kt|||e|¸e||||||º.||
0.'ll.Il`.ll.I`
MUHASEBE
k8'|.r!.|||.||r!.|:
|e|º|t||t|.|,e;^r|er!||
me||m||.ºe|e|||º|.||
0`l`.`I`.0`.0?
kNk00|U;.|.º|r!.
º|||.r..º|e|||¸|r|;.(
m|,m||.ºe|ee|em.r|
0`lê.l+ê.0I.0l
|Xt||·||'(|º¸|.m|||
|er!ere;|m|||.;.re|e
m.r.0.`l`.'`0lI`?
|k8klKkM|Ikm||.ºe|e
|º¸º.e|e|!|ter(|.r.
|.||ml;||!ere;|m|||.;
e|em.r0`lê.+ê`.0I.l+
K|kVkN||||r;eº|re
|||.ºe|e||em.r|.||
.e'e||e|e|.||r.:.||||
0.`lê.'lIll++
M|ûk´er|e|’!.,.||,.
:.||º¸º|||er|.;.rm|
|.ºe|e:|.0.`l`.ê+0.ê?.`I
MlMkk||Kº|º|re |º|e|
||¸|r| ;.(m|, |e:|||e|| |.;
m||.ºe|e e|em.r| :.. me|
!º¸|||rº..|_|º|m.||.:ºm
MUHkî|8|º|º|m|te;e
||,|||||e:e||.;.'|||re.|e|
0.`l`.ê'`l0?I
NUk\.(||.:||.|’!.|||,
;e||m|te^rm||.ºe|e.
º|º(|º¸|.m|.||r!.!e
re;|m||e|em.r.|.r|;º|.
r||;.(|_|º|m.||.:ºm
0N|||.ºe|e|||er.||||
º|.|.|.|.,||||.r.|||er
|e|:||er|er!||:|..|||.;
e|em.r.0'll.+``0Ilê
.||¸||tº¸||_r||(|.º|||.
:ºm.||
0Nm||.ºe|e|||er.!||
º|;ºr|!|t¸|r.|e|e|.rº||
|.;|.;.r.||r!||t.!e
0'l`.l`'.00.`I

0N|||.ºe|e|,|r.
lKlI|||l0.'.|.’!e|||,
;e||m|te.
(|î|N||k0|º¸.|’!.r
'e|.|º¦
0.ìIì.48ä 99I8·`?+`

0Nm||.ºe|e;e||.||
|er|.;.r.||||e|||:|..||
0`l`.êIlêIlI
0I||M0|ºmº||.e||
|.ºe|e||em.r||.||.|
0.`lê.+??.'l.?0
î|Mk||;|m:||||0r
m||.ºe|e!ere;|m||+
;||||||r|.e|º||e|e|!er
met|r|||¸|º.;.||||er
|.;.0.`l`.'lll```
;lkK|I!ere;|m||.;||
ºe|º|||met|r|.|º¸º0º
|||er.|.;^rm||.
ºe|ee|em.r|.||r.:.||||.
:..e|º|_ºº;|||.|.|m.:ºm
;lkK|IlMlI|,º||;|
|º¸ºm||.ºe|e(|º¸|.m|
|||er|.;.re|em.r.|.
r|;º||e||.|(.,.|.|.
||.,e|||0.`lê.+Illlll
UMkkNlY|’0|Kl||m.
m|t.|||¸|º.;.|.^rm|
|.ºe|e|||er|.;|.
;.r0.`lê.'+0`lll
AüÇI
kN0NlM,|||e|||r;e
º|r!e||tme|.e|erme|
|et|||e||mm|||.¸|m|t!.
¸^|e.;.(.:.|.,,|..,,|
;.|!|m:|º|.eº||.:||.|.||
r.:.||||0`l`êl+l+''
0'0I`êl0I''
|k|||l’0|Klº|º|m|t|r
;eme|.,.;.|em|t||||,
|e||re|.;.r.|.r|;º|.
0`l`.'l?.?l.'0
0I||M0|ºmº
||.e|.;.r|,,||.||.|
0.`lê.+??.'l.?0
;lkK|IlMlI|ê0||,||||
;eme|;.(.|||e:e||.;
|.;.re|em.r|.|.|.r|;º|
|ºer|e|.|.¸:||.|.\er|
|ººr.º|||.r|.|.!e|:|||
m|t!||.0.`l`.ê'I.'?.0?
UMkkNlY|’0|Kl|r.º
||||m|t.!e:|||e|||.
;.r|,,|.0.`lê.+êlIl`l
PAZARLAMA
SATIü

||kîkI|
(lĀ|.!.;||. ||t.|m|,|.!.;||.
KUkk8lY|,e,|||e||.'e
|e|(.|e.e
K|Mk|Þk;kd||r|e||r|r
º.||,|r.
IUttkk||.º|;e||e|.|.r
m.||.!||
8kYl|lK||k.e|||e:e||||
|kMkdr|||.m||
|e||0.`l`.??`.l0.00
0.'l`.'?+.l`.`l

kVkUÞk\.|.º|r!..e
!|.|;.|^|¸eº|r!eN.|
||||;e'e||^||r!e!e
re;|m|||.t.||.m.:||.|
.|.r|;º|.0.`lê.'Iêêl
ê+0.'l`.`Ilêl`0
û|0k|||r|e||;|e||¸|||.
º|ºº||.m|r!.|e|e|ºr|.
º.||,/(.t.||.m.;.(.||
|e:e|.!||º|;ºr|!|t¸|r.
||r.|.||||;e||;||ºe|.
||\e|em.r|.|.|º|º,
º.||º(.t.||.m._|º|m.||.:ºm
OTO
ELEMANI
M|IîU8|îH|;e|||||ºe|
.|º|re|e:|||e|||.(º||.
.e|º;.|º|.|.||.|.r|;º|.
0`l`+I0'l'l
0I0e|e|||||.|^|;eº|r!e
,.||,m|,|er!||:|..
||r!.º|||.re|em.r|.|.
0.`lê.lI''êlê
0I||M0|ºmº||.e!|:.||
||.,|e|.r||dº|.º||.|
|.|0.`lê.+??.'l.?0
I|tkU8||l|º|dº
|.º|.|.rm.||.!||.!e|.
0`lê.ll`.lê.?+
ORTAK
ARAYANLAR

8k;8kYl|lK||k
V|kl||t|KIlk
IUkKlY|¸ere||r!e,º|
.t||m.r|r||e||m;.(.
|||!|¸||||º|.|´.m|º
t.||/'e|.m|||.||||.m|t.
!||||;e¸ere||r!e|.,|.
;|||||e|.e|||e:e||||.,|.
¸.t.||||||m|r|||m.
m|t;.(m.||.!||.¦
Mk8îk|||º|.|´.mmº
t.||.0ºm.0'l+?`?lII'

ÞkI|NI|l|.;|.|d|e
||m||,||;||.|.t.r,||
;||..:e|e||;||º||.|
.|.r|;º|0.`l`.`I`.+0.I`
SAýLIK
ELEMANI
kNKkkk0kKl||;.||t
me||et|m|te'e|||||.||
ºe|||||.º|t|em,||||e|.||
r.:.||||0ll`.ll?.00.00
0l; |e||m|. |:|e| !º|¸|r!||.
|!.(.t.|| 0'l0.?`?.lê.?'
K0NYk’0kKl|.º|.re
m|te0|'!|0|N!||0|0'|
dtm.r|.|.rm.||.!||.
0'l`.ê`?.êê.ll
MÿMAR
MÜHENDÿS

YkÞ|0|N|IlM|
0|N|I(l.||r.:.||||.
0.'+l.`+?.`'.'?

lN;kkI|||m.m|t.!e
re;|m||m|m.|.e|,|.||(
(e|ººre||.||r.:.||||.|.
º.r.r|_|¸|rº..|.:ºm.||
YkÞ||ere||m'|||e||
m|te|r,..||||er!|º|.
|ºr||º|||em.r|.|.r|;º|.
0.'l`.l`ê.I+.0l
MÿMAR
MÜHENDÿS

YkÞ|0|N|IlM|
0|N|I(l.||r.:.||||.
0.'+l.`+?.`'.'?

lN;kkI|||m.m|t.!e
re;|m||m|m.|.e|,|.||(
(e|ººre||.||r.:.||||.|.
º.r.r|_|¸|rº..|.:ºm.||
YkÞ||ere||m'|||e||
m|te|r,..||||er!|º|.
|ºr||º|||em.r|.|.r|;º|.
0.'l`.l`ê.I+.0l
ELEKTRÿK
ELEKTRONÿK
|||KIklKtldº|.
.e|.||..||r.:.|
|||.0`lê.l'`.êê.êl
0'l`.l00.0l.l`
|l8|k0ÞIlK\e|e||m
|eme|ºr|º|r!.,.||,.
:.|!ere;|m||||e|||ºr||
,||e|0`l`.`Iê.+I.lI
|lkMkM|I0k|||;.(||,
|e||r!e,.||,m.||te|e
00.|0.I.;|||||m.e
||.||.¸!.||e|r||,.||
r.me|e||re|.||m|.|||;e
e|e||||||º|.|.||.|.rm.|
|.!||.|r|º_|em.|e|r||.
:ºm.||0.`l`.l'ê0'l0
VlN(e|e|||||me|.r||
ºe|.|ºe|em.r|.||.||
!||||0`lê.ll+.?'.ê?
TEKNÿKER
TEKNÿSYEN
I|tkU8||l!e|r||e||||
r.:.||||.0`l`.`I0l0+l
|.|º.0`l`.`ê`l`ê+.º
|.º_.º|.º.:ºm.||
TEKNÿKER
TEKNÿSYEN
I|tkU8||l!e|r||e||||
r.:.||||.0`l`.`I0l0+l
|.|º.0`l`.`ê`l`ê+.º
|.º_.º|.º.:ºm.||
TEZGAHTAR
ELEMANI
I0ÞIkN0|m|,||;|m
:|º|r.'.||,||em.r|
`'l';.,|.||r!.ºe;.|.|
er¸e||º|m.;.r.
0.`l`.'````'l
TORNACILAR
KAYNAKÇI
kîK|k|lĀlNl;.(
m|,.|eº|e|||ºeº|me
t|r|´N´0(e|.|^||e||
.|.rm.||.!||.0|ºe||.'
0`l`.'+`.lI.I0,'|.|¦
(||lK|ºrº||||º|
;ºr..|r,|m.|.|mºr
|.,|e:|||e|||e|.||!||||
0`lê.ll+.?'.ê?
0U0U||U’0kKl|||m.
m|t.||ºe.e|.|.|.me
t|r|.||.0.`lê.lê'0Il?
|.M.|.º.r.|º||||me
t|r||º|r.|eº.|;ee|e
m.r|.||.||r.:.||||.
0`lê.êl+.l+.`I
VkNk|.||||.m|t.º|
:.|||eº:||e|.|||e:||e|.
|º|r.:||.|.||r.:.||||.
0.`l`.I`?.lI.++
kîK|k|lĀlNl;.(
m|,.|eº|e|||ºeº|me
t|r|´N´0(e|.|^||e||
.|.rm.||.!||.0|ºe||.'
0`l`.'+`.lI.I0,'|.|¦
MOBÿLYA
ELEMANI
M00U||kº|r|.|em.e
|º|||||.||||.º|r!.,.||
,.:.||º|..|.||..e,||.|
|.|.||r.:.||||.||r..||
|^;'e|.|º·''|·|º|¸|r
|:|e|0.`l`.ê?`.`0.``
0.`l`.+I+.0'.ll
MOBÿLYA
ELEMANI
kt|||º|r|.|.m|º|..e
|.||.|.||.|.r|;º|.,dm
|.r|;e¦0`lê.êl`.?0.?l
0`lê.êll.+I.ll
M08l|Ykt||º|..e|.|
|.|.|.||r.:.||||.'|||.r
|e;||0.`lê.l`?.0`.ê'
M00U||kº|r|.|em.e|º|
||||.||||.º|r!.,.||,.:.|
|º|.. |.||..e,||.||.| .||r.:.|
|||. ||r..|||^;'e|.|º·''|·
|º|¸|r|:|e| 0.`l`.ê?`.`0.``
0.`l`.+I+.0'.ll
BÿLGÿSAYAR
ELEMANI
k8'|.r!.|||.||r!.|:
|e|º|t.||t|.|,e;^r|er
!||me||0|.||.|||º
:.!.l||.\.We||.º.||m
|||º|.||0`l`.`I`.0`.0?
UMkkNlY|’0|Kl||m.
m|t.|||¸|º.;.|(|º¸|.m|
e¸|||m|.e|e|||e:e|.||.
!.,|.|0.`lê.'+0`lll
ÇOCUK HASTA
YAüLI
8|YK0I:|..||r!.r
e.|,|e||re;.|!|m:||.
;.r,\.||||!.º|.|||||¦
0.'ll.ê'Il`?l
ALÜMÿNYUM
DEMÿR PVC
k|UMlNYUM0|;!||me
´e(|e|ºr|.,!.,e|ºr|.||
.|.rm.||.!||.
0.`l`.?I'I`l+
0|Mlk!º¸|.m.|º|.|.||
.|.r|;º|.|.¸:||.|0|
re,||0'l`.Il'.'0.l?
EýÿTÿM
ÖýRETÿM
kNk0KU|k0¸|e|mer|
.|.rm.||.!||
I||:0'l'.0l`.ê'.ll
I||:0'l'.0l`.ê'.lê
I||:0''+.ê``.`I.l`
kNk0KU|UMUIk|^||m
met|r|||||mm|!|||
.e^¸|e|mer|e|.||r.:.|
|||.0'0'.I+I.++.``
kNk0KU|UMUIk
meº|e|||ºeº|.e0r||
º.rº|^||m|^¸|e|mer
.e!em|t|||,|.|.r|;º|
|er!||0.`lê.lI'.0+.I`
0.'''.+'`.`I.'l
MATBAA
ELEMANI
MkI8kkM|Ik|e:|||e||
¸eº|e|re|m.,.||(ºm
(.|||º|.º|.||r.:.||||.
0.`lê.l``.'`.Il
0|î|I .e m|:e|||||e ,.||
,.:.| l?`+ ;., .|.º| ..
º||| ..º||º|t e|em.r .|.r|
;º|. 0`l`.êIl.0I.0+0'0ê
KOMÿ &
GARSON
k|îIkUkkNI|M|Ik
||\|.;.r0.|ººr|.|
!|t|.0'l'.?+I+`ê`
KUAFÖR
ELEMANI
8kK|kK0Y’0|e||e|||
.|^||re|.||..|.r|;º|.
0.`l`.'+`.?0.''
GÜVENLÿK
ELEMANI
kt|||||º0|.er|||’|er
'e|||||.|º|.r|||0ere
||r!e0|.er||||e|.||r.
:.||||0.`lê.''0+?+?
üOFÖR
kI|;k|kN|´|..||r!.
0|||.r|ere;|m||'^|^|
0`l`.êl'êIl0
I|tkU8||l|.m;ºr,º
|^||.|.r|;º|.||||e|||
0`l`.êIl'lIl
îkYk(0KUMk
|||||N|
îkk|Y|k,|.¸|||.re.|e
;º¸||.
8|;lKIk;,|.|||.|;|(.
;l;|l,0.t|ººm.r(.,.||
,e|e||r!e||.me|e!er.
|lî||et|r|.||r.m||.
|e|e|.rº\e|e|||e:e|
8kY||em.r|||r.:.||||.
0`l`.êI+.'0.`0


kt|||
U|Uî|kkkkkî|¸em|
|e|!e.;.||.|!.,.||,.:.|
Vkî||||·..º||º|t|.;|.
;.r(e|ººre||e|
û|Ml:|t!.r|,||.||||||
www.m.|.|º|..:ºm.||
0ìI6.106.44.I8·
0`lê.l0ê.`'.l'
0'+l.l'`.??.'?
0ä1I.891.19.4ì·
0'+l.`''.`l.ê?
0'0I.I`l.0`.l?


|lkMkM|Ik
|lî|met|r|
8kY!e(ºe|em.r|.
8kYkN^rm||.ºe|ee|em.r|.
8kYº.||,e|em.r|.||r.
:.||||.
0`l`.êl?.I+.`l
me|.e|.t.r:|_|º|m.||.:ºm


|V||k|
|K|,¸^r!!e|||||
0ä10.ì90.Iä.94·
0'l0.``0.êI.l0
0'l0.``0.I?.ll
www.,e|re|wº|||r¸.:ºm.||

kt|||e|||;e||||.||||º|
|^||m|re|.;.r(.t.||.
m.:|0.`lê.'`I0ê0ê
ktl||.||e||e,.||,.
:.||.|||,||.|.|.r|;º|.
0'0I.`+`lll'
kKkkYkK|I|º|.º;ºr|r.
(ºm(.:|.||r.:.||||.||.
em!.¸0.`lê.ll`l`ê'
kîûkkld:|e|·'e|.|º·
\eme|·|||m·''|||e
..º|||..º||º|t|.;e|e
m.r|.|.0.`lê.lI'lIlê
!|t|.!e(e^|er
kIkIUkK|...||m.r|
|ºr!||m.'.||,||em.r|
.|.r|;º|.0`l`.ê0l.l`.êl
|.,.||||.|.,|.t.||eº|
´|m.0`.00/l?.00.|.º|¦
8k;kK;|Hlk’0|Kl.r.
º||||m|t.^¸|e|mer.e
||tme|||.||r.:.||||.(.|||
||;|.._¸m.||.:ºm
8|NIlN|º|.º;ºr|
m|t.|,|e|mem|!|||.
º.|.,e|.m.||e|,|.
(ºm(.:|.||r.:.||||.
0|re,||0'll.`I0.Il.00
0`l`.ê'I.l`.+0
(l|I|lĀlMlI||.|,e:|
||||e.|.;..r:|||||.!e:||
|e|||||e0'll.ê`ê0`l`
|tIkN|Y|¸er,.|
|.|||e|em.r\er||ººr.
0.'l`.llI''0`
|ĀlIlM|^¸|er|me.,||
||,||e|0.''+.?l+.ê+.l?
|NI|KîlY0N.e||!
|º|||(|eº|e|!e,.||
,.:.|e|em.r.||||e|||.
0.`l`.'+`.I`.`l
|î|N||k0|Klm.||e
||m|te|e;ºre|em.r
|.||0`l`.ê``'ê0`
0'l'.'0l.ê0.``
|V|,|e||r!e;.|
!|m:||.;.r|.!|m|^;
0.'++.`ê+.l+.+I
|lkMkM|Ik!ere;|m||
|.|e|.|º|.|.||'|||.r
|e;||0'''.`êl.l?.I`
ûkIk|I||.;r.|,|º|.e
|.,|.m.:|.|.r|;º|'||
|.r|e;||0'l'.ê''.l+.0l
ûkkNlI|e(ºº|r!.,.
||,.:.|...º|||.e;...
º||º|te|em.r|.|.||
r.:.|||||e;|||!|t|
0.'ll.IIl.I`.`l
Hk0|MK0Y|ºer;|||:|
..||r!.º|||.r|m.|.||.
,.||,.:.||.;e|em.r|.|
.||r.:.||||.
0.`l`.I`?`'l'
lH|met|r||||.(º.
||,|r.|.;.r.I.m
|.||||.(e.|'.r:.|
|e(e0`lê.ê+?.`0.'l
0'l0.``l.`I.I+
|;|K|||e||.m:|;.(|e|
º|:||.;r.|,|.||||e|||
0`l`.'+`.'I.'I
lîIkN8U| ||r;. !|:.
|e| |e||et|’r!e|| d||º|.
|.|.º| 0.;||mer|||/ !|
||tm'|||e||re |;| !e|e
:e!e ||.(,.. |r¸|||t:e. |||
¸|º.;.|. |r|e|re| |||er e|e
m.r|.| .||r.:.||||. ,|.
;.r|.||r |eºe||||||. e||e|
|e||r m||e!e;;|r º|m.
|.|| ¸e|e|me||e!||. ´\.
..º.m.!;II_¸m.||.:ºm
Kk||I|kYk.e,.;|.|
,eº||,|e|m|,.'|||;eme|
|er.r|.;.r\e||,|||||me|
dte|e\^re||:||e|0`l`
êllll++0'l0`0'`'êê
:._..|º!.r|ºm.r|||.:ºm
KkîlY|k|||r.:.||||.
||!||||,e|er|^;’!e||
|.||e||m|te.
0`lê.'Il`+l`
M||I|Þ||ere;|m||
||,|e||!emº||:|º||.
;.r.|.;|.;.r0.|
ººr|ºm|.|m.|.||.,.
||,.:.||^re|:|dº|.|.||
0.''+.?ll.`l.I0
0KU|UMUI0k,.
||,.:.|||tme|||(e|
ººre|.||r.:.||||.!e|.
0`lê.+?l.êl.l',l0`¦
ÞkkIIlM|·|||||me
|.;|.;.r.0'0ê.`0I'`
`+0`lê.lI0++''
Þ|N0lK’I|º|||.rl?`'
;.,|.||r!..|||.(e.|r!e
,.||,.:.||eºe|||||||.
;.r.0`lê.l`0.+`.+`
îU|IkNûkIl’0||.(
|.m.|m.|.||m|t.0e:e
0|r!|t..|!|;.||e|em.r
|.|.+++`?'+
IUkK !e|e|ºm|.;||’re
dº||!.| ,e.|eº|r!er l?
`+ ;.,|.||r!. |||¸|º.;.|
|||er |.;.r .||r.:.||||.
0.`lê.'l` `` l0
0.`lê.'l```ll
kNk0KU|UMUIkºe.¸|
!º|| ^¸|e|mer|e| .||r.:.|
|||. !.|.|;.. 0.`l`.```+' l0
kNk0KU|UMUIk|e:||
|e||^¸|e|mer.e.,,|.||
r.:.||||.|;|(
0.`l`.'0llI00
8kĀt||kk’0kKl|e|º
|.rem|te|.|em.|||0¸
|e|mer|.e|¸|||m|.
r|,m.r|.|.rm.||.!||.
0`l`.+lê.ê?.'0
8kĀt||kk’0kKl|e|.||
|||.º;ºrme||et|m|tet|
||rºe|er¸e||||e|^¸|e|
mer|e||.º|||^r:eº|^¸
|e|mer|e||.(º||º|º¸.||
r.:.||||.0`l`.+êl.00.êê
8k;kK;|Hlk’0|Kl.r.
º||||m|t.^¸|e|mer
.|.r|;º|.0`l`.+?I.l`.0I
0'0I.ll`.I?.0I
8kY,|.;.rºe||||||.||!|
|e|º|;ºr|º|.^¸|e||:|º|
.|.r|;º|.0'0I.I?ê0l
?l0`l`.`lI+''l
8kYkkMÞk;k’0kKl
|e|º|.rem|te!|||,e
.e|.|em.|||0¸|e|
mer|e||.||r.:.||||.
0`l`.êl`.?`.?`|.;|.m
(.º.e|ºer_|º|m.||.:ºm
8lk|Y’||.|em.|||.0eº
me|||.|r¸|||t:e^¸|e|mer
|e||0`l`.ê0`.l0.l0
(|Nû||K0Y’0|Kl|r.º
||||m|t..|r.tl;||!e
re;|m|||e:|||e||||!||.
0.'++.l0'`+'?|r|º_||
||:||.r.º||||.re|
0|kîHkN|MlI||.|e
m.|||.||;º|º,|.|e||e|
|||.|e|ºe|e^¸|e|mer|e||
0`lê.êIl.l`.0`
0U0U||U0kKlº|º|
m|t!e|r¸|||t:e:e.|||;.
(.|||er|.;.re|em.r
0`lê.'`I.``.``
|k|NK0Y’0|Kl|e|º|.
rem|te|e|||.r,|.r0¸
|e|mer.'e||e|e|.!em|t
|||0^|e.||º|.||r.:.||||.
0`lê.+êI.`'.0`
KU(UK(|KM|t|’0|Kl
|e|.|||||.º;ºrme||e
t|reI|||rºe|er¸e||||e|
^¸|e|mer|.||r.:.||||.
0.'0I.ll'?0'0
0I||0|||!.,.||,|||||
m.||te|e|e|||.r,|.
^¸|e|mer|e|.e|||¸||,
|em(e|ººre||.||r.:.||||.
|e|.0`l`.l`l.`0.00|.\.
0`l`.``'.?l.l`
IUkK(|, |.|em.|||. '|
r|| 0¸|e|mer|e|| .e '|.,;e|
^¸|er:||e| 0.`lê.l0? lI +I
UMkkNlY|’0|Kl |r.º||
||m|t. dr|.e|º||e|e||r 0|||
0r:eº| 0¸|e|mer||¸| |^||
m|r!er |et|r |r.º||||
0¸|e|mer|. ´\. ;||!|t.r.º
||||`00?_|º|m.||.:ºm
kt|||º|r|.|.m|º|..e
|.||.|.||.|.r|;º|.,dm
|.r|;e¦0`lê.êl`.?0.?l
0`lê.êll.+I.ll
M08l|Ykt||º|..e|.|
|.|.|.||r.:.||||.'|||.r
|e;||0.`lê.l`?.0`.ê'
M08l|Ykt||º|..e|.|
|.|.|.||r.:.||||.'|||.r
|e;||0.`lê.l`?.0`.ê'
|î|N||k|ºr.r||,|e|
|et|re!e:|||e||||,|e
||m|0.'l`.`I00'''
|r|º_eºr.r.:ºm.||
e.!e|.||m||tme||e||
|r.!º||;.|.º|.e|.||(.
;.|.º|||||m|e||re||.
||º;er|e||m|e|.e||t
;º|e|.(|º||e|.||r.:.||||.
0'll.`ê0.`l.`l
|ºer|.|_º.¸|||.º.:ºm.||
K0NYk’0kKl|.º|.
rem|te|.!|r!º¸|m
|tm.r|,|.;.r¦.,º:||
|tm.r|,|.;.r¦.||r.
:.||||.0'l`.êêl.ê+.lê.
0'l`.++`.l+.Il
KUIkHYk’0kKl|.º|.
rem|te:||!|;e.,º:|||t
m.r|.||.ºe|||||.|||em
,||e|e|.|.!;º|º,|!e|r|º
;er|e||.0'0'.'+`.`ê.++
KUIkHYk0kKlme||et|
m|t!e,.||,|||||m.||te|e
|.!;º|º¸.|.rm.||.!||.
0'll.ê`ê.l`.I'
|l|0 |||.|.m. 0||( '||e
m|te. ;^re||m|e:|||eº|
º|.r. º|:e (|º¸|.m|.
||r!. |e:|||e||. er .t ||ºe
met|r|. |.;.r e|em.r
.||r.:.||||. '|||re.|e| |.
||||^; |.|,e||e.|e| ||.|^;
:|..||r!. º|||.r|.| |e|:||
||| 0.`l`.''ê êI l+
ÞkKÞ|N|.;|º|re|||¸|º.
;.|||||.r.|||er'e||e
|e||||r.:.||||\.|.:||
0'l'.?ê`.'0.`'
IkMkN 16 AÿUSTOS 2011 SALI î|kl l|kN0kN|;Mk HkII| !||. 0`l` +'+ ?` lI +'+ ?+ ++ ||·. 0`l` +'+ ?ê ll K||lM|: l.'+ !| I|\|. ?0 || ÞUNI0k|I·UîI (lIûl: l'.+0 !| ||\ ||||||||
ì4
æ]VX[cTaTzST\dcbdi
VT]Ì[XZbT]Sa^\d
TEMÿZLÿK
ELEMANI
|kK|K|em|t|||e|e
m.r|.||;º||t.|.||||^;
0`l`.'Il.l+.''
HkkkMl0|k|’0|Kl|,;e
||m|t!e,.;.e|em|t||||,
|e||re|.|.:.||.;.re|e
m.r0.`l`.+``0'?`
TEKSTÿL
KONFEKSÿYON

0Iî||k
I|KîIl|| (|;.º. !ere;|m|
º|.r |.||( ,||.|.|||er
îIl|lîI
V|
M00||
MkKlNkt|
kkkN|Y0k.'|||.r,|||¸|.
0.`l`.+I'.ll.ll


0|NlM|ºr|e|º|;ºr||
|.:.|,|º|
KUkUMUMUI0k¸^|e.
|er!||||me||te|e
0|NlM0||e:|||e||
û|k8|k\?||||.r.|||er.
kVkUÞk;.|.º|r!.||.
me|e!er.
M00||lîI
IkK|M.||.!.,|.||.||
;º||t.
|·Mkl|:|:|.|_(e|.:ºrº.
:ºm|.\.0`l`.êII.`l.Il

ANADOLU
YAKASI SATILIK

kY00î
(kM||K|.|.||eº| ||||'||N!
'||eº|r!e|e| |||| l`0m`
I0Þ|kMê+0m`|||t
\|||..0.'l`.`'ll0?ê

SATILIK
ARSA

kkNkVUIK0Y’0|
I.000(ì)''.000!|
44äM(ì)+'.000!|
1ä0M(ì)l0.000!|
100M(ì)`'.000!|
ì88M(ì)l'.000!|
kkîk|kk. 0'lê.ê0I ?` l`
0`l`.'`I?III


kkNkVUIK0Y’0|
îkHl8lN0|N|m.||| ||º.|.|
ä00Mì`'.000!|
I000Mì`?.000!|
0I0Y|k!.|.º|.r||
0'l+.êllêI'?


kkNkVUIK0Y’0|
îkHl8lN0|N||r|||º
.r.;º||r.:e(|e
100M(ì)l`.000
ä00M(ì)`I.000!|.
kkîk|kk 0'l`.'?0 +` ?l
0`l`.'`I?+?0

AVRUPA
YAKASI KÿRALIK

Hk|Kk||||.|er|’|e||
|.||||.|
I.|IkÞ’Ik`·l|em|t
ê00’e
ì.|IkÞ’Ikl·le,;.||
'00’e
I0Kl|ºr|||.||r!.m||
|e||||||.||||.|
0|YMÞ|kK|NI’I|l·l
e,;.||l.000’e|em|t
0|YMÞ|kK|NI’I|`·l
l.l00’e
0lVkN|eº|!er:e’!e
l·lI00’e.e`·le,;.||
l.`00’e
80îÞH0kUî’Ik|º¸.t
m.rt.|.||l·lº||||`'0
!|.e,;.||l.l00’e
8kĀt||kk|.||:||;
|eº|!er:e’!eº||||l·l
.r|.º||e|||e;.te,;.||
I00’e
0.ìIì.ä48.Iì.Iì,(|\¦
0.'+l.+'`.`l.`l

8k;kK;|Hlkl.||.(’|.
|||.|||!.||e.
0'+`.ê`lêêêê
|î|NYUkI'º|.||er||e
º.||||r!er|||.|||l·l
m.rt.|.||,||||.(.||º|º
(.||||||\!.||e
0'l`.êl`lll+
Y|Nl80îNk’0k|e|
|et!e,|||e!e;;|r||
|e;e¦l''m`.l·l.|ºm||||.
I`'’e0.'+`.I`l.'I.ll
Y||0|I||!0||’!e!er|t
m.rt.|.|||||.|||!.||e
||,.|.|0'll.``+.?+.0?
ANADOLU
YAKASI KÿRALIK
Klkk||K.|||.|.||||
,||,.m||:.|º||º|;.
r|r!.,||e|.re:.m||’re
;.||r|ºm||||.|||m.||.
º..|l+.00’!erººr|.
0.'l`.`l`.`l.l?
î0ĀkN||K’Ik'|
|e!e||||e,;.||ll0m,`¦.
0.'0'.`lê.?`.?I
îU|IkN8|Y|l’0|||
|.|||!.||e.e!|||.r
0'l'.'0l.?`.II
AVRUPA
YAKASI SATILIK

I9.000
0U8||Kîl?0m`+·`
|î|NYUkI!e|.
0`l`.ê``0'`'


ûU|lîIkN8U|
|V||kl’N0|
tkIlÞ||;.||.||.l·l||\
î0N`|.||e
H|M|N!eº||m||e!|;e
d;¸|r0.'ll.l0+?ê?`


ûUN|;|l’0|
î|||kº||e!el.'00|.|º||
ä0.000(e,|r.||.l·l
!.||e|e|0'l0.0l`.êI.l+


MkYkk’0kN
ûUN|;|l’0||º|.r||º|º
(.||||||e!|;e|;¸|r
0U8||X·Nº|m.|!.||e|e|
0.'ll.l0+?ê?`


0IYUkI|kk
îlI|îl’N0|.:||l`'m`
ì-ll`0.000
0`l`.ê``0'`'8k;kK;|Hlk+.e|.(
68Mìl0I.000!|
8IMìl+'.000!|
IìäMì``'.000!|
Iìäm`lI'.000!|
¸|||,
'.e|.(
I1äMì``'.000!|¸|||,
Iä0Mìll'.000!|
I91Mì+I0.000!|
Vl||k'l0.000,
0I|||.,.|,e||||ºr.|
|.||r!.''0.000!|’|er
|.,|.;.r|;¸|r|;.||.
||;|.|;¸|rº.|||||.|||.|.|
M|Ik0K|NII|l`êm`
||||.rl.000.000!|
·||\
M|Ik0K|NII|llêm`
\.!||.rt.|.||||||e\
|.||e?'0.000!|

DEVREDENLER
kt||||e,|||.,’|.
:.!!e’!e!e.|er||||;e
m|,0'l`.ê?l0`l`
kt||||.!ºº.r:.m|.|
||r!.|e,.!e||e.|er
||||.r0.`lê.'`I0ê0ê
ktl|'|,||’!e|..||.º|.re
|eº|.||.r|
0.'lê.l+I'l+`
ktl|;.r||t||||.r'|r
:.r,.|,|!.;||ºe|:|
|º||l|.|||+00m`
´.|e|.º|.re|eº|.|
|.r|0'l'.0??.l`.?l
k||M0kĀ:.!!eº||te
||r!e|..|!|||m!.||||
r.r!|,(º|||||r|¸||,!e¸|
,||||¸|re!er|;|e.:||º|.
|.|!e.|erº.||||||||.dm
|.r|;e0.'l`.`'+.I`.`0
8U||·||||.º|;e.
|.||e(e’!e0||||.||.|
,|º|0'l'.l??`?ê?
ûkIl0îMkNÞk;k\|
||;|,\º||r!.|e
|º|||0|;|m|.¸.t.º|
0'l'.`l'.?ê.`ê
Klkk||K||||.º|;e|.¸
!.|´.!!eº|||t|||º(
|.|(.t.||||||l0.000’e
0'0'.+I`.l`.0I
0`lê.+l+.l0.`l
;k;K|N8kKKk|’0k;.|
r|t||||.r!º|.;|!e.|er
|||e0.`lê.lê`.`0.'`
EMLAK
ARAYANLAR

kIkK|NI|.||.||’!.||º.
|||||!.||e|e||r|te|.t||
m|,|e|||e|
Klkk||K|kk|N|Ik|e||||
|||.:||.|
Iltkkl|,;e||e||r|te;.||
||m:|m|,|e|||e|
0ìIì.ä48.Iì.Iì,||·¦
0'+l.+'`.`l.`l

k8kkI|î|I '|||| |.
|t|| \.|.:||’|.. ||||.||’!.
l'.000|e,|r ê0|; \.!e||.
0||.!.¸’!. l'.000|e,|r +0
|; \.!e|| |.||e|e|. ,'º¸.r
||||. ||e!|||¦ 0`lê.êIl 00
+0 0'''.`I' +êll
0'''.?ê0+`'I
kIk;|Hlk0|re|
|.|.||eº|’r!eº.||||r!er
`·lº||||!.||e.
0'l'.`Il?l0ê

8kKl’0|N
kNIk|Yk|.|.'|||r;.||
|^|¸eº|r!e||/||·0|
.er:eº|;|e¸.;||mer||||e
||r|t'.||||||||.|.r||.
8kKl,e||r|.,.
0'll.?l+.l`.``
k|/MkX||º(e|
0`+`.l``.``.ll

(kKMkK'º;.||.|,|
º|r!.0|º(.||||.'(º|'.
|ºr||ll0m`,º|d;¸|r.
|.||e|e|0`lê.llê.0?.+'
(|KM|K0Y|er¸|º|'|
|eº|r!e|.(.|||..|t||.
0|º(.||||l`?m`|.||e.
'.||||r!er``'.000’e
0'll.l`?'l+0
(|KM|K0Y,.m||||.|.
(.rm.t0|m.rm.rt.
|.|||:||º.||||||||º!||
|e|º!.||elê0.000!|
0.'l`.l0?.l'.?0
KkYNkktk’0k||||me|
|ºr.¸|\.||r|r!.?'m`
ê'.000’e0`lê.++`.?+.'l
0'+`.'?l.`l.I?
îkHl8lN0|Nº.||||| ,|||
|||. +I.?'0m`. |||º. º||.r
¸.t| ;er||^; ;º|| |te||r!e.
.r. ;º|. `I?m| :e(|e. º|
|.r¸.t| ||,eº|re lê00m|
meº.|e!e. ;.|º.. me||ete
`0|m. `.' |.| .|||.. ;|tme
|..|t||. ,|||||| .r. ||r. lê0
me||e l000|º!|| e|m..
'0.;... êê|||.t. l00|^|
|t|m. ?0e|||. l00|.||,||
me;.e. l000te;||r .¸.,||
|.|,e !.m|.m. º||.m.
º|º|em||. 0``ê.?ll.`+.I`
0'l?.`ll.'0.l`

K0tk||l
(YUVkt|K’Ik)
|kIUĀkU|ûkIl|ºr.|
|.||r!.
MUK|MM||!er|t.eº|m.r
MkNIkkk|| ;|..r|t º|º|r
kkMkIkNk^te|!e.
|.m(.r;.
16.;.|.!.|0,º||||¦
|.|t.e
Iì.000||’!er|.,|.;.r
|;.||.||.
îlI||,|r!eI+m`’!er
lIlm`’;e
Kk0kk!|||e|º.erº|
m.|!.||e|e|
|kK|N¸e||r,e||||,º|t.
|||.º|te.|r|t|ºe,|r
ÞkIkk¸|r|e||
|º|.r|||’!.r|:|e|º|tºe|
.|º|m|t..|!||
0N|.;|||,|r.
0`ê`.l++.+0.'`
ûîM:0'l`.'ê0.?'.00
û|N||m|!.
0`l`.+?l.l+.?ê
www..|.!em|º;er¸.;||
mer|||.:ºm

0kIk0kĀ|e||et!e
||e!|||.|e||||,e;e'|
||||||º!.||e|e|.,!º(|.|
|.rº.||,|.||m|t|.,|.
m|,|||.¦0`lê.ê`0.?ê.0?
0'll.ê'l.lê.êI
0l0lM||||r||m’!.
!er|te'0m|’!e
l·lê'.000!|.
0'+`.'+0.0`.`0
www.!|!|mem|.|.re|


Hk|Kk|| ||.|er|’|e º.|||||.
I0Kl|e|re’!e`·l
I0Kl|.rº|;.’!.`·l
.el·l
I0Kl|ere|,e’!e|||||.
!||.|||º|(e|`·l
I0Kl0|||!e’!el·lme|
|et!e
I0Kl||.º;.’!.l·l
0|YMÞ|kK|NI’I|l·l.
`·l.el·l
0|YMÞ|kK|NI’I|l·l
|em|tl+0m`l'0.000’e
kVkUÞk|ºr|||.||`’!e
l·l||||(e;t.,||
|k||;|Hlk|ºr.||.
||r!.l'?m`||||(e;t.,||
l·l|em|t
0lVkN|e:|!er:e’!e|e
|e(||l·l'Im`l'0.000’e
80îÞH0kUî’Ik|;¸|r
|;.|||!e.|||e|.e|º|,º|t
|emer|eº||m!.||e|e|
Hk|Kk||’0kret||º||e!e
|||(|e|º.|||.`+0.000’e
8kĀt||kk’0k|||ºm.||
|eº|!er:el·lê'.000
|º|.|’.
Y|;l|K0Y’0|º||e!e
|.|,e!|||e|º|..|t||
`ê0m`
I|YIlN8UkNU!er|t.||
º||eº|r!el·l
0.ìIì.ä48.Iì.Iì.(Þ8X)
0.'+l.+'`.`l.`l

kt|||||||;.,|.r,.
|.|:.0|:|r||’!eemº.|
º|t.||e!|;e|;¸|r|.|,e||
.|||.!.||e;|e|.|.º|.r||.
0'l'.ê0`0ê0`

kt||||
KkYk|m|.|0.;||mer|||
||;.º.º|r.\^r\e|me;e
|e..m|!|;º|....
|î|NYUkIIk|ºm|º
;ºrº|t..
4-`,`'0m,`¦||||e|º
`?.000’e
1-l,ll'm,`¦ê`.000’e
4-l,l+0m,`¦|.|,e||.
|.|,e|.||’r.'`.000
0`l`.ê``I?0?0`l`.+'0
0I0`0'l`.I?`+00'


8k;kK;|Hlk0||.;.,e
|||ê'000|ºr|||º||(|º
,eº|r!e?'m`'0ê0000
|||e,|r.l`0.;\+`0||
l0.;!.!e.||||.ell?m`
ê0`0000|||e,|rl`0.;
\`00||!.|º||||l0ººr|.
0|.er:e||!e.||||0|||
|.||me.:||.|.||||.||!.
||e|e|?'m`|||.|||l'0||
ll?m`|||.|||'00||||||
|.|.0'll.'l'.l`.`+
(0k|U\e||me,e!e0.ê0
|mº.|º.r.;|.|º.º|
ll`'0m`?'0.000||
0I08kNk:e(|e
?'00m`!.(||||.||.
lI0000||`0.!^r|m
+00.000||.lI.!^r|m
l+0.000||.ê.!^r|m
l''.000||
HkYkk80|U0k|.|.,
!.r'||.r.|||erl00
!^r|m!.(||||.||.
l.`00.000|||||||.|.
0'+ê.`+'.?+.+`
(|kK|IK0Y,|.(.|||'.
|.;.\|te;ºr:.||!.'.||
|||.|º..e|.||.|.||||||.|.
0'l`.l`ê.0'.ll
îl|lVkl0|.,.r|.!.'.
|||||.|º.|.||.|.||||||.|.
0'l`.Iê+.l0.l?
(kIk|tk0km|º|.|||
!.||...|º..e.|||.!.||..
0'l`.`0`.l?.`'
|UIU||||º||.lllm`
l·le|e.e;r||l|.||ºr
|.r|º||:.m|;.r|r!.º.
|||||!.||elI0000||
8lI0||ºr.||.;|('ºr|.
|.|.|.e||r
0ä11.6ì6.ì9.99
0`l`.+??.`'.`'
|.º.|,e||||ºr.|em|.|.:ºm
8kH(||l|V||k/
'º¸.r||’!.?0m`|.|,e
|.||eê0.000’e.||e!|||.
www.!em|||º||rº..|.re|
0.`l`.+'l+?``
0.'l`.`êl?lIl
8|;lKIk; |||||||., me|
|et!e `+0m,`¦ ;er| ¸.|.,||
!|||e|º 0.'l`.`l` l` `ê
8|YK|NI’I|l`0|,`¦
`·l.me|||.rm|||.|
l``.000’e0'l'.`'l.'l.++
8|Y|lK0UIU’N0|me|
|º||ºeer;.||r.º||||º|
|e!e.l·l.|emer|.,|r.
lê'.000’e0`l`.?'+.`ê.'ê
8|Y|lK0UIU’N0|'|
||||.|| l· l l'0.000’e
||||e|º|e| !||(|e|º|e|
`ê'.000’e 0'l0.`l0.++.l+
0`l`.êêl.'ê.l0
|YUÞN|,.r:.’!.|.|,e||.
º|º(.||||.m.rt.|.||.|||º
|.|,e|.||0'l`.`?I.?I.'`
|YUÞN|,.r:.’!.|.|,e||.
º|º(.||||.m.rt.|.||.|||º
!.||e|e|0'l`.`?I.?I.'`
Hk|Kk||||.|er||.
|.||eº|r!e|.rº|;.
||.º;.º||e|e||r!e
l'`m`ll`m`|e|e(||
!.||e|e|0'l`.ê`?.'l.'+
0`l`.ê`?.`l.?0
KkĀ|IHkN|!e|.ºe.
|e||e.|||r!ell0m`º.
||||r!erº.|||||!.||e
l`'.000!|.
0.'l+.+`+`ê+`
îkHl8lN0|N
|.|,e||e.|e|’!e:.!!e
|te||r!el+0m`|em|t
0'+l.l+`.0l.l`
îkHl8lN0|N
|e;|||!|t|’r!ell0m`.
l·l.|.|,e|.||.º|
||||||º!.||eI`.'00’e
0`l`.?'+.lI.II
îkHl8lN0|N
|e;|||!|t|’r!el0.000
(e,|r.!.||eº|t|r.
ll0m`.l·l.º||||º||e!e
0`l`.?'+.lI.II
îkHl8lN0|N|m|r^r|
||,|||.t.|!.ê'm`º||
||m||'.|.|·!e|.º||||r.
0.'l'.0+lê`ll


kkNkVUIK0Y’0|
1.K0ÞkU;º||,e.|eº|r!e
10.;
ä00!|º.||||.|º|||e
H|M|N|.(|||.|º.|.|
ä00Mì`0.000!|
I000Mì+'.000!|
ì000MìI'.000!|
ìä0Mìl'.000!|
I||:0`l`.'`I.`'.?'
t|Þ:0.'l`.I`0.?0.l?

Y|Nl80îNk|||.º;|..!.
ll0m``'0.000||.l'0m`
`I0.000||||||r|m|.||.r
0'0I.'II.lê.``

(||û|NÞk0I|
l(lN0|!.|º|||e||º.|.|
I9.000’0|N|.,|.;.r||
;.||.||.0.'0I.Iê`??00


îkHl8lN0|N
û|8I|||.º|||,|
|e|!eê.l!^r|m.|º..
0.'l`.''l.l?.0l


îUÞ|k
YkI|k|M||K
1.80ĀkI|^(||º|,e.|e
\º|||..,.¸|r.,º|\.||r
(kIk|tk|tte|||r|eº|.
re||||º|.|||r.l`0|e||e
´e(|e||
îUÞ|k|ºr|m||
'0.000m`,º|||;me|||
||.t|0.'l0.`?0.0`.?0

kNKkkk’0kKl||º.|.||
r|t!e¸e||er!||||||.||te
|.r|,m.!.r|.|.|.e|
me;|r.0ll`.+?l.?'.?l
kNKkkk|.¸||m.0..
:||.'|||e||.|ºer|º¸.’!.||
.|º.|.||r|t.||r||.
0'l`.ê0`.``.ll

kNIk|Yk
K0kKUI||l,|\||'|N||
|e|e(|||e|
I.ä00Mìl.000!|
I.9ìäMì,+.000!|¦
ì.IìäMì,+.000!|¦
ì.1ìäMì+.000!|
1.Iì6MìI.000!|
4.I69Mì,?.000!|¦
4.64IMì`.000!|
ä.100Mìl0.000!|
6.091Mì,l`.000!|¦
8.100Mì,ll.000!|¦
ìì.ì00Mìl'.000!|
II.6ä0Mì``.000!|
8ì.000Mì`'0.000!|
||Mk||.º|.|||:e(|e||
ê'0m`ê.'00!|l.`'0m`
|.|,el`.'00'.`00m`
(.|ºe|'0.000!|
||Mk||.º|.|||`.(.|ºe|
l.+00m`l'.000!|
(|Ā||K\.;|.º|r!.
l'.000m``'.000!|
U|UtkK|^;|.º|.|||r.
:e(|eê.000m`l?.000!|
U|UtkK|^;|me||e
t|r!e`.`00m`|.|,e
l`.000!|
U|UtkK|^;|me||e
t|r!ee.;.(|r.m|º.||
lI`m`+.000!|`.?00m`
`0.000!|l.II'm`
`'.000!|
U|UtkK'|º|
t|r!.l.0'0m`
l'.000!|l.?00m`
lI.000!|`.``'m`
`0.000!|I.'00m`
l'.000!|`.I`lm`
`'.000!|l.`00m`
l0.000!|
M|kK|I0|l'0m`(.|
ºe|l0.000!|êl0m`
+`.000!|I'0m`,|||!.|
|e|||l0'.000!|
M|kK|I0|l.I`0m`
|.|,e`0.000!|
l.`+Im`ê0.000!|
8UYUKK0Y;º||r.:e(|e
l0.'00m`I'.000!|
kNIk|Yk||t|||.;.me|
|et!eê0Im`|m.|||(.|
ºe|`'.000!|
I|I’0|N!||.
0.`+`.ê'l.'`.''
0.'l'.Il`.l+.ll

kkNkVUIK0Y
|||º|r|^;’!e'00m`
``.000.,|||r¸||’!e
'00m`l0.000
0'l`.+I0.?l.0ê

kkNkVUIK0Y
NkKKk;Ik|.m.t.r.
^te||.m(.r;..
Ykk|(e,|r;.||..!e||
H|M|N|.(|||.|º.|.|
I000Mì`'.000||
I00Mì`0.000||
0'll.+I0.`I.'I
0'll.??'.`'.`0


IkKîlI|| ||º.|.| N.||.,
Hkt|;Mk||·,|||r¸||.
'00m``'.000
I000Mì+'.000º|m.r
m.rt.|.||
kkîk|kkl00m`l?.000
600Mìl'.000!º¸.m.rt.|.||
kkîk|kkl00m`l`.000
600MìlI.000
0'l`.ê`+.+l.+0

kt|||'.||||r!er
'.|.;’!.|||º|||e.|
0.'l0.ê0I`l''
kt|||\.|º..||||
rº..'||.,||^;|m.¸
t.|.||º||me.|||r!e
m|||et|.||.l.l`'m`
0'+`.''?.0l.0l
ktl|||||;.,|.r,.|.|:.
|.|.|:||^;|me||et|r!e
|m.|||\|||.|||'l0m`
0.'l`.`'êê0I+

kKN|kk
ûkYklM|NKU|
\.||||mö.m(. |.r|,m.r|||
kNKkkk|ºer|º¸.||m
||(|r.|\er|:e||t||:.
K|(l0k|N ||||rº.. |.|||||º.|
8kĀ|UM0..:|| |||º.||.| .e
IUM|r|.|.¸ere||r!e||
¸.;||mer||||e||r|te
0kN|;MkN||K;.(|
|||.!e¸e||r!er.||r||
º.|||||.0ll`.l`?.l0.l?
0'l`.'êê.ê'.``

kkNkVUIK0YN.||.,’|.
|^;'|r|||.|||,|r!e\º|.
´e(|e||..r.;º|.`00m
ll.'|^r|m|||.|.t|.|^
r|m|ê0.000’e
0'l`.`+0+?ê'
kkNkVUIK0Y !.;.|.!|r’!.
;.||||m||| ll`m``'.000’e
0'l`.'I+.?l.`+
kkNkVUIK0Y’0|
`0.;..!e||.|º.
|.|0`l`.'`I.ll.l`
0'l`.'``.0l.?`
kkîk0k,º||.m(.r;.|
l.|^(||;º||,e.|eº|r!e
||r..|||^;’!el0.;..
!e||'00!||.|º|||e|e
mer|.(|||.|º.|.|.|||
|m|.|,||º|.!|;eº|;|t¦
0.`l`.'`I.?ê.'0
8kĀt||kk’0k+!.||e|||
.|º.|.|0.`l`.+ê`.êI.ê0
0.'lê.++`.+l.'l

8kKl’0|N
kNIk|Yk||.r;..r.;º||
|te||+0.l`Im`!|´|||
|m.|||.|º.`.l``.000!|
8kKl,e||r|.,||/||·
||º(e|0`+`.l``.``.ll
0'll.?l+.l`.``

8kYkkMÞk;k·!º(
|.(||;|(Ie;||r|||r|
:|..||r!.º.|||||.e;.|.|
|.|,|||¸|.|º..|.r|;º|.
0.'+`.+'ê00l0
8|Y|lK0UIU
|e||e|,e,me’!eº.||
||r!er'|.|.|m.|||.
`(.|ºe|||?+0m`
0'0'.`?l.`l.`'
(kIk|tk|||||!||
'|||0¸|e|mer|º,
m.r|;.r|`'+m`
0'l`.`lê.I`.Il
(kIk|tk0|er:||’!e
l+.'00m,`¦||º.
l0'.000.0.`l`.?'l.ll.++
0U0U||U0kº.||||r
!er+``m`º.|||||.|º.
0'l`.`Iê.0l.l+
Hk0|MK0Y’0|º.||
||r!erº.r.;|||||,|
¸|r!e`.l00m,`¦|.|||
|.|.||r;.||r|r!.|m.|
.|.r||,e||º|r!ee||.||,e.
||||+0.000!|.\.||(e
,|r;.|||.|º||||.|emer
|.(|||.|º..!.|.º;.(|
|||.0'l+.?'ê`l0I
0`l`.IIl+0+l+`
Hk0|MK0Y’0|º.||
||r!erºº||rº|t.;.||
||m|||.l.000m`.|º..
`ê.000!|.|.|º||;.
(||||0.`l`.IIl.`l.+'
0.'lê.?+0.l+.II
KkN0|kk’0kê`00m`
|m.||||.||.º|e|e|||||;.
||r0'l`.I`êll+`
K|kû|IlîIkN’0k
ll|.||||º.|||(|º,e
0'll.Il`.'`.`'
K|kK|kk||l’0|.|º.
'.000m`.º|.|||.|e|e(||
0.'lI.I``.+`.'ê
K|kK|kk||l’N0|º.||
||r!erlê.000m`!.||.
0'+'.ê0l.ê'.?'
K|kK|kk||l’N0|º.||
||r!er+l.000m`!.||.
0'l`.I+'.êê.l'
0kHkNûkIl\er||^;’!e
l0.l00m`;.||||m|||
l`'.000’e0.'l`.``l.II.''
0kHkNûkIl’0||^;|e
r.||l.'`'m`Ie;||r|||
l+.000’e0'l+.ê+l.0'.`l
îkHl8lN0|N|.¸:||.|’!.
'.l'Im`º.|||||.|º..
0.'l`.l+II`+`
Yk|0Vk’0k+?'m`
.|º.,||e|||||'|\º|
|e.:||¦l0.000!|.
0'l'.ê+l.??.``
îkHl8lN0|N|.!|m|^;
|e||||||.;.|e.|||r!eº.
r.;||m.|||.e|||.t||º.
|||||l(.|ºe|/ll.`'0m`
.|º..0'+l.+I?llê+
îkHl8lN0|N
|.!|m|^;’!ee..e,|||
|||;.(m.|||.|m.|||
+00m`.|º.l`.000!|.
..!e.0|º;|.|.|.º|.r||
0.'l`.ê+0.`?.0ê
îkHl8lN0|N
|.!|m|^;’!e;.(||
m.||.º|.rl.|^(||¸|
,e|e||re:e(|e.l.000m`
.|º.`+.000!|.!.|
º||.0|º;|.|.|.º|.r||
0.'lê.?+0.l+.II
îkHl8lN0|N'|||.||
||r.||.!.’!.`'0m,`¦!e
r|teº|||||;¸|r|;.|.
.|º.0'l`.ll+.ll.?+
îkHl8lN0|N'|||.||’!e
|^;|r||||,|¸|r!e
l.l'0m,`¦+`.000!|.|.
...|.r||.|,|º||.|,e||e.
;.(m.|||..!e||.|º..!e
m|t|.¸|!|.||rm|,.||.,|.
|.|.º|.r||. 0`l`.I`? `0 0l
0'l+.?``+`ê`
îkk|ûkIl.e
'.m.r!||.’!..|º.|.||
r|t|.||.|,|||¸|!e¸e|
|er!||||||.,'.r:.||e(e
|m|.|¦0''+.+??.l'.`0
0'l`.+``.+0.`'
;kkK0Y’0||er|tm.r
t.|.||l.+00m`te;
||r|||+0.000!|
0'l`.l?ê.0l.l`
Yk|0Vk0.:||’|.
`.l00m`lêlI!^r|m
0'|.e;er|¸e,er\.
|º..|tm||’|e|'|.
|.;º||.|.º|r!.|.|.r
.|.t||e|0'l`.l?+.ê`.`I
0``ê.?l`.`ê.êl
16 AÿUSTOS 2011 SALI IkMkN î|kl l|kN0kN|;Mk HkII| !||. 0`l` +'+ ?` lI +'+ ?+ ++ ||·. 0`l` +'+ ?ê ll K||lM|: l.'+ !| I|\|. ?0 || ÞUNI0k|I·UîI (lIûl: l'.+0 !| ||\ ||||||||
ìä
Askerî harita ve kriptolar
?::z]]T[X]ST
Suriye-Türkiye
X[XèZX[TaX]TaThT.
SATILIK
ÿüYERÿ

;lklN|V||k
MkHMUI8|Y´.!
!eº|r!el.l00|||.:|||
0.'l`.l0ê.?`.I0

kt|||||;||,e|me:e’!e
|'|er.||!er|t
`.?+0m`.|º.|te
||r!e`.ê00m`,e
|||;.(|º.||||||||.|||
0'l'.êêl.+0.l0
kt|||'|||re.|e|’!e
?00|||.:|||.`0.000’e
0'l'.`ll.l+.ê+
ktl||.|,e||e.|e|’!e'00
|||.:|||!|||.r''.000’e
0'+`.+I?.+I.I0
ktl| ||||;.,|.r ´.m|||.|.e
|e||et!e l |.||| |.¸.t.
l.`00 |||.:|||. +`0.000’e.
0'l`.`0` '' êê
ktl||e|e(|||.|,e||e.|e|
\.;|.’!.l.`00!||||.:|||
lê0.000’eº.|||||!|||.r.
0.'l?.ê``II+ê
8kH(||l|V||k0|l.000
|||.:|||l`'.000’e!|||.r
0'l`.`?'.??.+`
8UYUK(|KM|t|’0|
'.||||r!er?'m`·
|º!||m||||||.r
0.'l`.+l+.00.+'
(|KM|K0Y’0||r.:.!!e
|te||l?0m`|º|.r||º.
|||||!|||.r?00.000!|
0.'l`.l0?.l'.?0
û|8I|’0|'.|||||
`ê0m`||¸|r'.|ºr|
0'l`.êl0.`ê.êê
ARSA
ARAYANLAR
kNIk|Yk\.|º.|’|.
||º.|||;º||m.
0.'l0.l`0.l?.`0
0.`+`.l`'.+0.`0
SATILIK
DEVREMÜLK
ìI.kĀUîI0îl0.|;|||
l'.000||. `+..|.||| I..¸|º
|ºº+`00. l`.º:.| `ê.º:.|
l.`'0. `+.º:.| I.,||.| I.l00
|| ||m||||!.||| |^;|r!e
,º|.:|| `?m`º.|||||!e.
|em||||e|0`l`.''+.+`.Il
0'+`.+lI.lI.'+
kkMUI|U’0k``..¸|º
|ºº l`.e;||| .|.º|
0'l'.ê``.+ê.l'
0'l`.`?l.``.l`
kkMUI|U’0kº.|||||
.e;.|||.|||!e.|em|||
0'+'.`?`.I`.'l
kkMUI|U’0kKl|e.|e
m||||e||r|t.r|r!.(e,|r
.||r||.0.'l0.I?0.I?.`+
îkHl8lN0|N||t||:.|.
m.m|º;.!e|m.|!e|.
||||^;|r!e.||||m.rt.
|.||.|.|||me.º|m|r|rer
¸|te|!^rem|r!e'e;|.r
|ºr.||.||r!.||!e.|em||
||m`+.'00’eº.||||||||.
0'll.+`0.?l.`l

(|KM|K0Y’0|
îkI|||K
8kNKk|kk:.!!eº|r!e
l00m`
lîKkN|.||rm|,
kîMk|.|||!e(º||
0UKKkN
I.ì00.000!|+++.`.ll'
0.'l`.l0?.l'.?0

ûlYlMK|NI'||e
º|r!ell'.000!|||||.l
|.||||.!eme|||e|e(||
0.'l`.'êl'``'
ûUNû0k|N’0|`!||
|.r,l.000!||||.¦
?'.000’e0'l`.+''.+?.`l
0`l`.+l0.`l.'`

Hk0|MK0Y'.r.;|!e.º.
||||r!er.
lîKkN||,l+.000m`|.
(.||.|.r.º.||(
îkI|||K
|k8klKk
8lNkî|
0.'l`.êIl?l0`

HkIN|0kk´.!!e!e
+.000|||.:||||^,e!||
|.r0''l.```.I?.ll

KkĀ|IHkN|’0|
8ä.000I|;||||||||.¸e||
||º|º|.r
8ä0Mì!|||.r|.||m.|.|.
|;¸|r0'l`.`0l.lI.lê


KkVkt|K’Ik
îkHl8lN0|N
|ºm(|eº.||||||,;e||
0.'l`.`++.0l.0+

Klkkt|î||.t||.º.||
|||||||mº.|!|||.r
0`l`.+I0.l+.I0
KUkUMîk|l.000||
|.:|||lê'.000’e!|||.r
0''l.```.I?.ll
KUkUMîk||||.:|||:.!
!e!e|e|e(||!|||.r
0''l.```.I?.ll
MkNkVûkI’Ik|e|
|º|·!eº|º,|||.||||.¦
0'l`.ê?ê.I+.?+
îkHl8lN0|N|e¸.:er|e|
0|!.'||eº|r!e`+`m`||
|.:|||0.'l'.0+lê`ll
îkHl8lN0|N'|||.r¸.t|
|:.!!eº|r!e|.;m||||
;e|||||||.r
0.'lê.'+0llêê

îkI|||K
|k8klKk
lIMlI’I|º|¸.r|teº.r.;|
|^|¸º|r!e.
I8.000Mì.|º.!.||||||.
6.000Mì|.(.||.
l.'00m`.,|||m.|.||º||.
1.000Mì|!.||||r..e.
Ykk0|Mt||,|e|me|e||e
º|º|e||||||r.r.
8kK|M||,|emer||||.
r|m.|.t||.
|k8klKk||r.º|º.
||||r!erº.||||||||.
0'l0.+êl.'ê.+0

î||kK0Y|.¸|.|´.!!e
º|r!el0m,`¦|e/|.\|.
|.;,||ºe;|r¦
0.`l`.êêl0`ê+
0.'ll.ê0l+'I0
I|KîIl|K|NI’I|º.||
||||||.||||,;e||e||
0.`l`.+l?0l+0
0.'l`.l?+'I+ê
KÿRALIK
ÿüYERÿ

|t|||
8kĀt||kk’0kl`+0m`
|||.|||
l;Y|kl0'l`.I+0.l'.?`

KÿRALIK
DEVREMÜLK
ìI.kĀUîI0î+.|;|||||
|.º||m||||’!.º.||||r
!er0'll.I+0.lI.``

ìä.kĀUîI0î·?.e;|||
ìI.kĀUîI0î·l0.e;|||
I.|Y|U|·l'.e;|||
1.|Y|U|·l?.e;|||
lH|kî||t||||
|.(||:.|.||’r!.
lîI|0lĀlNlI|.||||e|!e
|||.|||!e.|em||||e|
(Hk|Ik||Kº|||¦
0`l`.ê+l.lê.``
0'0'.?II.'ê.lI

ìI.kĀUîI0îl0.|;|||
||m||||’!.`?m`º.||
||r!er0'l'.l`+.I?.'0
ìI.kĀUîI0îl0.|;
|||||m||||’!.º.||||r
!er0`l`.'ll.+0.`l
0'lê.ê+0.I`.ll
ktl|||m||||!.||||^
;|r!e`?m`.lê|¸|º
|ººl0|¸|º|ºº
0.''+.''IIl+0
k|I|N0kN||t|||||.
|.;|.m!.|;¸|r!e.|e
m||||e|0'll.`'0.l`.+l
kkMUI|U’0k|.;|.m’!.
|º|e!|¸|r|t|.||||e|!e
|||.|||!e.|em||||e|
0'+l.``?.+?.l+
kkMUI|U’0kº.||||r
!erlêl0|¸|º|ºº
0.'l`.+?ê0'0I
kîYk!e|m.|
||t||:.|.m.m’!.
`l|¸|º|ºº+|;|||`0ll
0'll.ê?+.lê.`l
kîYk!e|m.|'e;|.r
|ºr.||.||’r!.,`·l¦`l
`?|¸|º|ºº.
0.'l`.I`0``+`
8kYkkM0k||t||||’|..
||m||||’!.|º|e!|¸|r|t|.
||||e|!e|||.|||!e.|e
m||||e|0`l`.''l.+ê.ê`
0'l`.ê`l.ê?.`ê
0l0lM|.(||’º|elê.e;
|||`l.e;|||.|;¸|r|;.|
0'l`.Iêl.Iê.l+
Hk|Ik||Kl'¸|r|||
||t||||’|.|||.|||!e.|e
m||||e|0'+`.+lI.lI.'+
îkHl8lN0|N||m|||||.
||||^;|r!el'|¸|º|ºº
``.¸|º|ºº|||.||||e.|e
m|||0.`l`.`ll0ê'?
SATILIK
YAZLIK

k8kkI|î|I|
|l|lI||!.rº¸||
|r,..|’|.r.
KkkkîU’0k|..|t||.¸|
.er|||||.|||ºº||e|e|!e
Þ|;lNkIî|I, º.||| |.|º|||e
H|M|N|.(|. |;|||
+'0’!er |.,|.;.r |;.||.||.
Utk|IîlI||||.||m|t
..|!||.0`lê.'0'.0'.`0
0'''.'??.??.``


|K;l0Ā|U
lN;kkI '.|.|;. |.|.º|’!.
H|kK|îl|.||e'.||||\.
(.:.|
ûUV|N|lK|lº||e!e.|,||.
|.(.||\|tme|..|t|
MkkK|I,´.|e|e|;..ººº
;.|.|.r|.||;|.
IkMl\.,.m.|.r|
ì4.;º|||||.|t
|îN|K^!eme||.r|.||
Utk|IîlIºe|.|º|,|r
.|.;|r.
lkIl8kI|r.!º||.
0`lê.'ê'0??'
0'l`.l0+0êI0
kVkUÞk0`l`.'`ll0+0
0'l`.I??.+++`


IUkYkÞ
KkkkîU’0k
YkKUI'||eº|r!e|||m|,
º||||!.||e|e|
0|NlI|l00m|
1ä.800’0|N|.,|.;.r
\.t||||.|
kI(e,|r.|
ì4|;'|||||.|t
Utk|IîlI!|||.||m|t.|º
m|º;ºrº|t. 0.`lê.l+I ?? ``
0.'++.lêl'?I`

ktl|'.||^;’!eº.
|||!e'+0m`|.|,el
|.|||.|||.l`'.000’e
0'l`.+''.+?.`l
0`l`.+l0.`l.'`
ûUI||t|’0|º.||||r!er
º.|||||^te||..|t||m|º
|.||||||t.|||.l00.000
|º|.|0.'l'.+``.+ê.`0

KkkkîU’0k
10.000I|’0|N\.t|||
||,||||||º!.||e|e|,|:|e|
º|tºe|.|º¦0'll.`êl.0l.00

KkkkîU’0k
l0.000!|’!er\.t|||||,
||||||º!.||e|e|.,d:|e|º|t
'e|.|º¦0'll.`êl.0l.00
KUM8UkûkI0k'.||||r
!er|ºm||||`0m`;.t|||
0'l'.Iê'.0I.l+
M|kîlN’0||..|t||
|||(|e|º.|||.l.ê00m`
0.'lI.ê`l.'I.I0
îkHl8lN0|N!e|||!.¸
|.|m.|.e|e¸||º|r!e¸^|
me;e!e¸e|I00m,`¦
|,|r!e|;¸|r|;.|..|||.
0'l`.ll+.ll.?+

îlVl;0Ā|UlN;kkI’IkN
'.|.|;.
KkkkîU’0k
41.000’0|N|.,|.;.r;.t
||||.|.
î|N|kî|I^!eme(|.r|. |e
mer|.(||eº||m
Utk|IîlI||||.||m|t.|.||||r
|k0|Md|:.0.`lê.l+`.`l.`l
0.'ll.êê+.'+.?'

||0kYk,|e,;º||..,.
¸|r.:e(|e|||e;|.r´.!
!eº||te||r!e|e|º|.re.
|.r|..e||||mº.|||
m.|.|.|;¸|r`000m,`¦
||r..|e/|.\|.|.;,||
ºe;|r¦0.`l`.êêl0`ê+
0.'ll.ê0l+'I0
îkNtkKI|Þ|’0|
+.?00m`|.(.||.|.r,.;
||:.`.000m`¦||e||me.
!e(º|.m.;.|;¸|r|,;e||.
0'l`.`êê.`0.Il
ÿü
MAKÿNALARI
Yûîm|r|;|||e;|:|
|e|+'.000.|ºm|||;||
|e;|:||e|''.000!|
0'0I.ê`ê.``.0?
www.;¸ºm.||re.:ºm.||
KÿRALIK
VASITA

||N|k|kk
k|8||kk,;er||º||º|.|
990I|0.`l`.'''`?+I
0.'l`.`'?+0lê


kkMkIkNk
0I||
kY||K|||e.|.|I'0!|
|lN|k|kk?'0!|
0.`l`.''ê.``.0ê
0.`l`.++l.0.+++


;0KKkMÞkNYk
î|||k||eºe|||re.|.|
kY||K``0!|
0.`l`.++l0++`


k8kkI|Y0kUI|
|;|K0||(’|.r\.t|.m
(.r;.º|
lîI|k||||º|e|||r.;
ì0I0||eºe||e||||e.
|.|´||º|.|
kY||K`'0!|
0.`l`.''I.''.êê
0.ìIì.ää6.9ì.00

kîYk|er|.:.|’!.r
||te||e|.||re|
|e|.0.'ll.l`+.?l.Il
/0.'ll.`0?.l`.+l
0lKKkI||||.|.m.|.||
r|t|||t|m|e¸^||,me
!erººr|,|.r!||m.;|r.
0`l`.+êl.lI.+?
0'0ê.ê?I.`l.ll
M&î´||’!.r|.||.|||
|.|l00’e.0.`lê.'êêlêê`
0.'l`.ê`Ill00
;kHûkUÞ’IkN||r|
||º|e|.|.re|..r|.|.||
re||e|0.'ll.I0+'+II
0.`lê.l'``'+`
HYUNDAÿ
ktl|||||;.,|.r`00?
'.r|.|e'+.000|m’!e
0.'l`.`'êê0I+
SKODA

0ĀU;|kk
ûk0UÞ’Ik||mmº!e||e|!e
+0|.|t|m|.r|
60.;..!e
K||l|îlI||e!|;|e
ì9.kĀUîI0r¸|r|
0ìI6.ä11.I4.I4(|\
www.º¸|º|.|¸|º|(.:ºm

SSANGYONG

0ĀU;|kk
0|0d|’!|
KYk0N.e
|:|;ºrº(º||º’|.|!.
+0|.|t|m|.r|
K||l|îlI+?.;..!e
0ìI6.ä11.I4.I4(|\
www.º¸|º|.|¸|º|(.:ºm

OTOGAZ
0|ûkI0||!|;º|||!|r
||t|||.!.;!||.\.ºr|.|
I00º||.||l'0|.||||.
|^|||0`l`.êê?.`?.?`
0'l'.Il`.`?.ê`
0`l`.'êl.ê+.êl
MERCEDES

M|Nû|k||k
ì.||
H|km.||..emº!e|.|.
:|r|t||.|.º..||;º||t.
ì008|e|:e!eº|`00.|
|..r¸.|!e'`.`00.|m’!e
ì0II|e|:e!eº|.lê0
I.I?ê.|m’!e
ì009|.r!|º.e||.r¸e
|º.e|'(º||l.0II.000.
|m’!e
ì001!º;º|.|.erº|º`.0
||e¸.r|l?0.000`|m’!e
ì0II|e|:e!eº´l?0l.ê
||\||;|..r¸.|!e`.`I'.
|m’!e
kîK|kl||||r\º||.|||
m.||,e,me'º|.Nº.`
0kVUIÞk;k·!º(|.(|/
|º|.r|||
0ìIì.484.11.00·
0`l`.+?+.ll.'I
www.mer¸e||e|.:ºm

ì0II|e|:e!eº|ert
´.l?0.|`000.|m.|.º.|
º|t0'll.'I+.``.'0
KÿA
U|UKkk’0k||m
||.’|.|:.t|(|;.||.||..
0`l`.+I0.?+.0+
SAýLIK
MERKEZLERÿ
ktl||I||||\´|N’!.º.
||||||.º|.re,||ººeº|¦
0'l`.l'l.+`.?`
NAKLÿYE
üÿKETLERÿ

UĀUk
|V0|Ne.er.|||;.|
;|Hlkl(l, ,e||||e|.|.º|. .m
|.|.,||. m.|.r¸ºt||. º|¸º||.||
Kk|0l |.|||r. |.|º|| |m|.r|
0ìIì.ì0ì.II.I8·
0`lê.'I+.l`.l+
0`lê.+l`.0?.l0
0'll.I0'.l'.ll
0'll.I0'.l'.l`
lIMlk,||e.
0`l`.lêê.`0.``
KkMU&º|!|merº|(|.
||r.^te||r!|||m|||;.||.
||m|t|.,|.m|,|||.


UîKU0kk
kVkUÞk\.|.º|r.||;.|
|.||m|t|r!|||m||!||.
;|Hlkl(l 'e||||e|.|.º| |.
|.r¸ºt||'|¸º||.||. |e(º||.
ww.|º||!.|r.|||;.|.:ºm
0ìIì.ììI.I0.60·
0`lê.ll`l0`ê
0'l`.êlêlê?l


|V|lYk0Ā|U
|V0|N e.e 'e||||,|. 'e|||
|e|.|.º| º|¸º||.|| r.|||;.|
0ìI6.18I 66 9I·
0`lê.l?I`+?'
0'l`.I+l0l'0


kNk00|U
;|Hlkl(l,,e||||e|.|.º|
0`l`.'`ê.00.++
0ìI6.186.ì8.64
0'l'.ll'.l'.+`
|e(ºm|tme.:|||||.

ktkk|kkm.|.r
¸ºt||¸.|.r||||º|¸º||.||
l00’e.0.`l`.'0'.+ê.I0
/0.'l'.l?+.`l.êI
kK8U|UI¸.|.r
||||m.|.r¸ºt||`00’e.
0.`l`.ê'ê.'?.ê`
/0.'lê.lll.lê.++ kî·
K|||(.m|.|.,||.I.m.r
º||||.||r.|r!|||m||!||.
0.`l`.'0I.`ê.I?
kI|;0Ā|U¸.|.r||||
`'0’;e0.`l`.ê?I.'l.ll
/0.'l`.I`'.I`.'+
/0.'''.lê'.lI.''
EýÿTÿM
üÿRKETLERÿ
YkĀMUk|r.º||||.|||
¸||||m.|.|||¸||||:.!.
rº.+`|º||!.|/|º|.r|||
|e|.0`lê.l`'.l'.00
8kHkk|r.º||||.||
,||,.m||:.m.|.|º!
||m|:.m|ºº|.rº.ll|e|.
0`lê.l`'.I+.`0
DERS
VERENLER
k|kN|N0k|tm.r|r
!.rm.|em.|||¸eº
me|||!e|º|e||.e|||||
0'l'.?l0.ll.`+
DUYURU
(|Nkk0|k||^(|||¸|
||m||||||.e'ºº;.|\.|
!|m|.,m.|e|re¸|r|r;||
|||º|.¸.r¸ere||||||
|º(|.r||º|0+/0`/`0ll’!e
º..|.ll.00’!e,|r.|!e|e
m.|.||eº||;.tm.:.!
!eº|.|;.tm.||meºº|.|
rº.?/|.!|eº|r!e;.(|
|.:.||||.,º¸|r|||º.¸|.
r.m.!|¸||.|!||!e`.|º(
|.r||ll/0`/`0ll’!e.;r|
;e|.eº..||e;.(||.:.||||.
0dN|||.l|,|||,.e;º|
|.m..`|ºr¸|e|.,|.r
|||!|..r|ºe,|m|l'.;¸|
!|||,|+\^re||m||||||
|..||;e||.(º||||e!ere
||m!ere||m|||||||..||
;e||.(º||r|rº||rm.º|
.em|t.|e|eº|.'\^re
||m||||||.e!ere||m||
|||||||.º|.ê!.|m|r|
|||:er|r¸^||,||e|e|
ºr.;|.rm.º|.I\er|;^
re||m||||||.e!ere||m
||||||.º||.e;e!e||;e
|e||rºe,|m|.?|||e|.e
|emerr||e|.`|.(.r|,.
MÜTEFERRÿK
ä000M1|ºm|||º.||||||||
0.'ll.êl+.'l.+l

0||lN|tl||k
0||lN|.|.m.ºe||;|e|e
!e|r|te||.,.|||||º|r|t.
|e|reºe||r!e|.|.|;.||
l.!e|.|.r|.|.m..|e||.
l.!e||.|.|;.||!e||r
|||^|,me.|e||.|,.|e||e
||r,^t|m|!.!’º|me.:||
º||(|r!|||m|º|.;||||.||r
!.r;.|.||.r|r.
0.`l`.+'?.II.``
0.'l`.l+?.lê.ê`
0.'''.ll0.??.l`
0.'+`.```.``.0`
www.!e|re.|.m..:ºm

DEKORASYON
Y|Nlt|Hlîkk|||m|r
;|m|.(|.º|||.|.º|.re.
|,;e||.º|º.|.||||.|.||,|r.
|º;..|.||m|º|eme;er
|.(||.|0'lê.`00.+I.ê`
BAYÿÿ
|N|kIl'e||^||r!e
!||||;e0ere||!º(
|.r||e||||||re|,|º|º.
||,|.;|||||e||.e|||e:e|
|||.||(.||e||||||.'.
0ll`.+Il.+'.+0
ZAYÿÿ
Iä.08.ì0II’0|N|||º
:|t!.r|m||.;|e|||m.||
||mº|t!||.'.||||me
ì411rº||º.|||.º|r|.|
||m||.;|e|||m.||||m
º|t!||.|||.|!º|.;
14.kH.0ì99(|.|.||.|.
:|r|||º.|||.;|º|m|,|||.
||||mº|t!||.
'em.|||||
14.I|k.0ä·l..;..||
ê+ll`+ê+lll'.ê+ll+0.
ê+ll+l.ê+ll+`.ê+ll++.
ê+ll+?.ê+ll+`.ê+ll'0.
`º.;|.||||.r||m|,.|.|e
|er!eº.||,|,|e||r||.;
|e|||m||||mº|t!||.
|.:||e||||.,|||.r
4ì8110Iä4ì8!´rº||
N|||º:|t!.r|m|.e||||
;e||m||.;|e|||m.||||m
º|t!||.|||.||em||:.r
4Iì0I·+I+'0'´|||.
lI`0ll?l'0'´|||.
`'l0l`'+'0l´||||.
|||.|º,.r|.||m||.;|e|
||m||||mº|t!||.'.||r
'|N0d|'|||.r|e;||\.|..
!.´..++`lê?I?ê`0
äI911ìr|m.|.||'.r.;|
'|:|||e|¸em|t|.;|(|||.
||||mº|t!||.|||.||e||
||||.|teme|e||'.r..e
!|:.||!.'||.
kK8l||.|||m|.;|º|m|,
|||.||||mº|t!||.
me|.e|º(:|
0|0||º|||||||^¸|e||m
º||||r!.r.|!|¸|m||(|º
m.m||.;|e|||m||||m
º|t!||.
||!|||ett.||.t|||.|
k|YHkN|r.º||||.|||.
m||||;|m.|.(e||º|;º||
:.!.rº.`l|m|.r|;e/|º
|.r||||e|.0`lê.êl0.l0.?+
kVt||kk’0k||t||¸.
|.r||||l'0’;e|.,|r||.
0.`l`.'`l.l`.?`
HkNî0Ye.!ere.e|.
,|m.:||||0.'l`.'êl.ll.êê
/0.`l`.'0+.0?.l+
K|8kNe.!ere.e
l'0’;e.0.`l`.êII.I`.ê+
/0.'lI.lê`.0ê.+'
0INUkm.|.r¸ºt||¸.
|.r||||,e||||,|,e||||e
|.|.º|0.`l`.ê?I.l0.?+
/0.`l`.ê?I.l0.?l
0IIk||kº|¸º||.||.m.
|.r¸ºt||`00!|
0`l`.'`l`lêl
|H|lY|IlMl.er|||º
:|t!.r|m||.;|e|||m||
||mº|t!||'.||||N|I
ûUV|N|lK'e|||||.m|
|.;|e|||m||||mº|t!||
|||||0dI'||N||
Hk|Kk|| 0|m|||
||!||||¸|’r!er ºr.;||
ll.0?.`0ll |.||| l`Illê
rº|| 0|’r|r e|| |0+`0`'ê
|e(e rº|| |re| !e|º||| '.r.
\e ||, !|:. ||!. '||’re .||
|!| |e|¸eº| t.;| º|m|,|||.
||||mº|t!||.
HkY0kkÞk;k||ºeº|||(
|ºm.m||.;|e|||m.||
||mº|t!||.||me||em||
l.U.0¸|er:||.ººm||.;
|e|||m.||||mº|t!||.
'.|me0|I|N
l.U.0¸|er:||.ººm||.;
|e|||m.||||mº|t!||.
!||.|||,0|
lîIkN8U|||||||dr|.e|
º||eº|l00+0l00ll’rº||
`0l0`0ll!^rem|re.||
0¸|er:|||m||¸|m||.;|e|
||m||||mº|t!||
|;ºete||0'|
lîIkN8U|dr|.e|º||eº|
||,|e||m||¸||.||||eº|
||||(|.re|.|||m||.;
|e|||m||||mº|t!||.
|;||¸0I|||
KU(UK(|KM|t||.|
m.|.||ºeº|r!er||!|¸|r
!.º!||r.mem||.;|e|||m.
||||mº|t!||.
|e|me||0||||I
M.U.0¸|er:|||m||¸|m|.
|.ººm||.;|e|||m.||
||mº|t!||.|.||e'.|.,
MkkMkkkdr|.e|º||eº|
0¸|er:|||m||¸|m||.;
|e|||m||||mº|t!||.
||º|.|.|||(
MkkMkkk|r|.e|º||eº|
0¸|er:|(.ººm|\e||m
||¸|m||.;|e|||m||||m
º|t!||.|;|.r|||.|||
MkVl|.|||m||.;|e|||m
||||mº|t!||
|.:|!e0||t:|º¸||
|H|lY|IlMl.er|||º
:|t!.r|m||.;|e|||m||
||mº|t!|||\'|||,|
M0I|t|.!er|\.¸
|.|'.r..e!|:.||!.
'||’r|r`ê.l0.`00I|.
||||êl+'`Nº’||l.000
!|.``.ll.`00I|.|||
|I+l'lNº’||`.000!|
.e``.ll.`00I|.|||.e
|I+l'`Nº’||l.000!|
|||.|||0|m|||.etre
.||r!||.||t.;|º|m|,|||.
||||mº|t!||.
NU|Uî:|t!.r|m||.;
|e|||m||||mº|t!||
|.|||e0I||
NU|Uî´|t!.r|m||.;
|e|||m||||mº|t!||
N||||\||N
NU|Uî´|t!.r|m||.;
|e|||m||||mº|t!||
\|º||||N|I
NU|Uî:|t!.r|m||.;
|e|||m||||mº|t!||.
|.|||\||.|
NU|Uî´|t!.r|m||.;
|e|||m.||||mº|t!||.
|.;|.m0r.|
NU|Uî:|t!.r|m||.;
|e|||m.||||mº|t!||.
´em||e0|re;
NU|Uî:|t!.r|m||.;
|e|||m.||||mº|t!||.
||||¸||||||||
NU|Uî:|t!.r|m||.;
|e|||m.||||mº|t!||.
||ºe;|r|º¸.
NU|Uî:|t!.r|m||.;
|e|||m.||||mº|t!||.
|e|me|||||.r´|||N
NU|Uî:|t!.r|m||.;
|e|||m.||||mº|t!||.
'e|e||º|.|
NU|Uî:|t!.r|m||.;
|e|||m.||||mº|t!||.
'e|m|r0d|||
ÞkîkÞ0kIUMU|.;|e|
||m.||||mº|t!||.
|.||.|e|e|
ÞkîkÞ0kIUMU,||m||
¸|m|.e|||;e||m||.;|e|
||m.||||mº|t!||.
|||:|||||||´|
Þk0|l|0\|'?00
|!l`0l`+`+º|:||rº||;.
t.||.º.r|r|||º.||r||.;
|e|||m||||mº|t!||.
|||r.,|||,|
I|Þ!|(|ºm.m||.;|e|
||m.||||mº|t!||.
||,¸.r,.||,|.r
U.|.M.|.!.º|||r.mem|
|.;|e|||m||||mº|t!||.
|||.mme|,|,e|
lîIkN8U|dr|.e|º||eº|
^¸|er:|º.¸||||.|rem|
|.;|e|||m.||||mº|t!||.
||||||.r,.|||
KlM|lĀlMl|.;|e|||m.
||||mº|t!||.!.||.
!|||mer
K0tk||ldr|.e|º||eº|
|\0’!.r.|!|¸|m^¸|er:|
||m||||.|||m||.;|e|||m.
||||mº|t!||.
\e;ºe||||||
M.U.^¸|er:|(.ººm|
|.;|e|||m.||||mº|t!||.
|.||:ed||
MkkMkkkdr|.e|º||eº|
0¸|er:|||m||¸|m||.;
|e|||m||||mº|t!||.
N|||;e|e;t.|.|m.r
MkkMkkk|r..¸e,|:|
met|r|;e||e|¸em||.;
|e|||m.||||mº|t!||.
r||.;|t||met
NU|Uî´|t!.r|m||.;
|e|||m||||mº|t!||.
|.!|me'.r:.||.|
NU|Uî:|t!.r|m||.;
|e|||m.||||mº|t!||.
0IkY|kkd||º|.|.|.º|
!.,|m.:||||.e!|:.||!.
'||’r!e|||.|||º|.|.|,.||
,.r.|.,|.|
l+.||.+I'ê l+.||.'l0`
0?.|êl`l 0?.|'I`I
lê´|'.ll ´` |.,|| |.|||.|| t.;|
º|m|,|||. ||||mº|t!||.
îHkkÞ||+`'!mº!e|
||++0I`'l`º|:||r|m.
|.||;.t.||.º.|||º.||m|
|.;|e|||m.||||mº|t!||.
|..r|.,0|!..|ºer|e|\|.
l0+0`?ê'l0
Y|0lI|Þ|dr|.e|º||e
º|re.||,|||,|e|¸em||.;
|e|||m||||mº|t!||.||
!.||.mº|
KlM|lĀlMle|||;e||m|.
m||er!|º||||.|||m||.;
|e|||m||||mº|t!||.
'.|e|||r|.|.r
tlHkNY|Nl|M|I ûHI6C7JA
-
Kar'ar ºe |a4|s|er4e creæ|e 4ara|ar ºe tesº|k e4||er ¿ece
||a4et|r|ræàæ|r|er|ræareº| |a]at|ar| |(|rcreæ| re4|r!
Rizasini kazannaniz icin yapilacak anollori Allah
(cc), gunun yirni dorl saalino dagilnis bulunnak-
ladir. Hz. loyganbor'in (sas), Sizo goco nanazi-
ni lavsiyo odiyorun: suphosiz o, sizdon oncoki sa-
lih kullarin adolidir, sizin icin do Rabb'inizo yakinlik,
gunahlariniza kollarol, halalardan solanol vo bun-
yoyi haslaliklardan koruna vosilosidir.¨ soklindoki
kudsi boyanlari, goco ibadolinin bizdon oncoki un-
nollordo, ozolliklo do sockinlori arasinda yapilagol-
digini acikca goslornoklodir. Hz. loyganbor (sas),
ibadollorini, Allah'a sukrunu ilado icin yorino golir-
nislir. Vo bu ibadollor arasinda goco ibadoli, ilk sira-
larda bulunnakladir. Nilokin $ukrodon bir kul ol-
nayayin ni`¨ cunlosi, ayaklari sisincoyo kadar ya-
pilan bir goco ibadoli sonrasinda soylonnislir. ßu la-
vir vo iladosiylo Hz. loyganbor, goco ibadolini, nu-
racaal odilocok sukrolno yollarinin on ononlilorin-
don saynis bulunuyor. lbadollor arasinda sockin bir
yor lulan goco ibadoli, Allah'in sovgisini kazandi-
ran ibadollordondir. Yuco Nobi'nin diliylo Allah soy-
lo buyuruyor: Kin voli bir kuluna dusnanlik odor-
so bon do ona savas ilan odorin. Kulun bana kondi-
sino larz kildigin soylordon daha sovgili olan bir soy-
lo yaklasnaz. Kulun bana nahlo ibadollorlo do yak-
lasnaya dovan odor. Nihayol bon onu sovorin. ßon
kulunu sovinco do arlik onun goron gozu, lulan oli,
yuruyon ayagi olurun. Diliylo do hor no islorso nu-
hakkak onlari kondisino ihsan odorin. ßana sigin-
nak isloyinco do onu korurun.¨
ûece||a4et|r|r|rarar|ar|ràter|r4ek| etk||er| re|er4|r!
Coco yapilacak ibadol, isliglar, lazarru vo dusunco-
nin, nanovi guc vo dironc saglanada on olkili yol,
halla noshur nulossir Razi'yo goro lok yol oldugu:
llahi yardin vo lulufarin golnosino sobobiyol vo-
rocogi: iyiyo, guzolo, dogruya davol odon hor sah-
sin karsilasacagi zorluklari asnak icin aksalnadan
bu ibadolo dovan olnosi gorokligi orlaya ciknak-
ladir. Holo bu, lslan'a davol iso bu yolun yolcusu-
nun, goco karanliginda Rabb'iylo bas basa kalip na-
naz kilnasi vo zalor icin yalvarip gozyasi dokno-
si, davasindaki saniniyolin on bolirgin olcusu ol-
nalidir. Hz. Muhannod, bulun nuhin islor aro-
losindo goco ibadolino daha lazla nuracaal odorok
goslornisli. Hz. Habbab b. lrol (ra), ßodir gocosi,
bulun goco, locir zananina kadar Hz. loyganbor'i
gozollonisli. Rosul-i lkron solan vorinco Habbab
huzura girnis vo, Ya Rosulallah anan-baban
sana loda olsun' ßu goco bir nanaz kildiniz ki, sizin
bu nanaziniza bonzor bir nanazi daha onco gor-
nonislin.¨ donis, Hz. loyganbor do, ly Hab-
bab, dogru soyluyorsun' ßu nanaz unil, korku vo
yalvarna nanazidir.¨ buyurnuslardi.
Þrcf. 0r. k|4à||ak|æ Yàce, k||a|'a (cc) sàkàr |fa4e etæer|r ||k |as|ar|r4a ¿ece ||a4et|r|r ¿e|4|¿|r| sc]|e4|. Kulun
6``V]ÇVmbZ`aZgĀ!hZ]ZXX’YbVaVnç_ç`çdYiV`VfZhaZgĀbĀb6``V]ÇçbXX_i`ibVc`VbgZj\ĀgĀbĀVfhçfVXVþçbç
Ā[VYZZYZbN’XZ!_V`_ç`VbgV]if`VfçbWi\’nZ`ĀWVYZhĀbmZf`ZýaZgĀĀ€ĀbbZa`ĀWĀf[çfgVhc`YiþibiWZ`ĀfhhĀ#
0ra(, |rsar|ara tasarrafa c¿reter creæ|| ||r 4|s|p||r4|r. lste·
4|¿| se]| ºe ak||ra ¿e|4|¿| taæar, ||(||r s|r|r|aæa ¿et|ræe4er
]apæa]a a||s|k ||r |rsar, cra(|a c|4a¿a taæar æec|arer cra
]apaæa]acakt|r. Mese|ì, |er ak||ra est|¿| taæar ]eæek ]|]er,
æa44| c|arak ºàcâ4arar arta|ar|ra |c]ar e¿er |rsar, cra(|a
c|4a¿ar4a æec|arer aksaæ|r c|æas|r| |ek|e]ecek, 4c|a]|s|]|a
|a |ek|e]|s sa]es|r4e, tasarrafa c¿rerecek ºe scraæsatca ]a·
saæaktar atak|asæ|s c|acakt|r.
Filû#kXjXiil]m\bXeXXk`ÿi\k`i
Hikmetin gayesi,
Allah’a ve ruha giden
pfccXiéXp[éecXkdXbkéi
lnsan dusuncosini bulanikliklan, gonlunu do vahsol-
lon kurlararak, onun ruhunu lashyo odip, vicdaninin
olino, ugrayacagi yorlori aydinlalacak bir nosalo lu-
lusluran vo bu aydinlikla varligin cohrosindoki yazi-
lari okulluran on ononli isik kaynaklarindan biri do,
hiknol voya lslani lolsolodir.
Hiknolin gayosi, Allah'a vo ruha gidon yollari ay-
dinlalnaklir. ßu aydinlalna, zanan zanan osordon
osor sahibino, zanan zanan da osor sahibindon oso-
ro ulaslirna soklindo olur. Hor iki yol da, hiknol no-
salosini olindo lasiyanin niyol vo nazarinin saglanli-
gi olcusundo insani hayra vo nullak guzollikloro ulas-
lirabilir.
Âlin, sohadol aloni vo sirl nulk ciholiylo varliklar-
la nunasobolo gocor: hakin iso, surokli olarak gayb
aloni vo ololori kurcalar durur...
Millollor, sik sik hiknolsiz kuvvolin palollori allinda
kalip ozilnislordir. Aslinda, hiknolsiz kuvvol, kuvvol-
siz hiknoli ozorkon, gorcoklon ozilip aglayan biri var-
dir: Ò da, hakikal...
Covahir kadrini sarrafar, ilin adanini alinlor, insa-
ni da insanliga yuksolnis olan kanillor anlar. Covhor,
bakircilar carsisinda garip: alin, cahillor arasinda: in-
san, hayvani ruhlar icindo: hakin do, nuhakono vo
vicdanin kulak ardi odildigi bir dunyada...
I
6

k
Ā
U
î
I
0
î

ì
0
I
I


î
k
|
|

/

I
4
1
ì
H6N;6 I6H6G>B/H:K9: I:@ûC@6N6
P8I@ĀD8&?<I>|E(''BþK8G
teºap|ar|r|t| ]ar|sæaqtaæar.ccæ.tr a4res|re |ek||]crat.
KkI||Mk;kkI|kk|: ´e..(|.|. ºº||r|r ;.;|r|.m!|¸| ¸|r ¸^r!e|||me||. ´e..(|.| º.!e:e em.|| º|.|.| |.||| e!||e:e|. ´e..( ¸^r!e|er|e||r .,|| .!
|eº. |e|e|ºr r|m.|.º| |e||||me|e|| ¸e|e|||. |!|eº .e |e|e|ºr º|m.;.r !º¸|| :e..(|.|. !e¸e||er!||me;e .||rm.;.:.|. |e!|;eº| |.|¸º!.r ¸e|| ¸e|er
º||||m|t. |e||.| |||.( ¸^r!e|||me;e:e|. |||. ººr|:| |e!|;e |.t.r.r|.||r ||º|eº| ` ¸|r ººr|. www.t.m.r.:ºm.|| .!|eº|r!e ;.;|r|.r.:.|.
7ēWĐèZWa_ĔZkhkcbWhZWdĔ^Wd]_i_Ĕi[^_lĔi[YZ[i_ĔoWfcWoèĔ][h[aj_hc[p5
W$ Nanazin larzlarindan birinin gociklirilnosi durununda
X$ Nanazin vaciplorindon birinin gociklirilnosi durununda
Y$ Nanazin vaciplorindon birinin lork odilnosi durununda
Z$ Nanazin sunnollorindon birinin voya birkacinin lork odil-
nosi durununda
Ranazan boyunca sorulan sorulari bilin, kilap kazanin. Hor gun yayinlanan sorulari o gun covaplayan 100 okurunuza Kay-
nak Kullur Yayin Crubu'nun on sockin vo on yoni kilaplarini hodiyo odiyoruz.
0àrkà scrarar ceºa||: [% EXdXq[X bj•i•Ā• YXjkêidXb
Peygamber Efendimiz’in
8_cXbmXý\dX`c`
=’gZmĀb6`\’`
>ýç_NVmçb`Vfç
9L>|EB|?<;üP<
BüK89@D@Q
IXdXqXeXpé#^\Z\`YX[\k`
`ƒ`eƒfb^•q\cY`i]éijXk
Þrcf. 0r. k|4à||a·
k|æYàce, Kar'ar'|r
ºe |fer4|æ|t'|r
(sas) Màs|àæar|ar|
¿ece ||a4et|re tes·
º|k ZhhĀþĀbĀVb`Vh-
hç#EZm\VaWZfĀ-
aĀn!Äü’_fZYZb
WĀf_i`c`aVmV-
mçaaç4Ågn’b’!
VmV_`VfçýĀýĀbXZ-
mZ_VYVfmVdç`Vb
WĀf\ZXZĀWVYZhĀ
gcbfVgçbYVgm-
`ZaĀýhĀf#=FKFü-
RAF: ZAMAN, KÜR-
Ā8K 98P?8E
Ranazan, iyiliklor adina lan
bir lirsallar ayidir. lslo goco
ibadoli gibi ononli bir iba-
dolin hayalinizda yor odin-
nosi vo koklosnosi icin do
bu nubarok zanan dilinin-
don islilado odilobilir. Malun
Ranazan gocolorindo digor
nulal ibadolloro ok olarak
loravih nanazi kilinir, Kur'an
okunur, dualar yapilir vo sa-
hura kalkilir. llondiniz (sas),
sahuru kacirnananizi, zira
borokol vo rahnol kaynagi
oldugunu buyurnuslur. Sa-
hur vaklini sadoco yono-
icno ilo gocirnonoli, basla
lohoccud nanazi olnak uzo-
ro dogisik ibadollorlo dogor-
londirnoli. ßir husus da bir
ay boyunca aksalnadiginiz
bu kalkisi Ranazan'dan son-
ra da dovan ollirnoklir. lba-
dol bilo olsa bir isin insan ha-
yalinda yor odinnosi bir alis-
na suroci goroklirir.
HV]ifYV
hZ]ZXX’Y
_ç`VWĀ`ĀfĀn
Lzorindoki lulufari, oldo olligi basarilari kon-
di kabiliyoli, islidadi vo bocorilorino baglayanlar
nanon lorakki odonozlor. lslori Allah'a vorinco
Conab-i Hakk ruhla bir inkisal yaralir. Çok daha
zoki, akli hor soyo oron insanlar vardir ki, Kur'an
dairosinin disinda kalnislir. ßoylo isin konarin-
dan kososindon luluyorsak, uhrovi yani ilibariy-
la bu bilo Conab-i Hakk'in buyuk bir lulludur.
Yoksa bulun bulun zayi olup gidoriz. Kabiliyoli-
niz dogil, islidadiniz dogil, Ò'nun lullu sadoco.
7ĀnmVdaVYç_
6``V]XXWibi`’h[ZhhĀ
l|Ykî K0( ANKARA
-
28 $ubal surocindon sonra ogron-
ci sayisinda buyuk dusus gosloron
halizlik nuossososi lokrar canlannaya
basladi. 2000'li yillarda halizligi biliron
ogronci sayisi binloro kadar dusnuslu.
ßirkac yillik lolrol'lon sonra son yillar-
da haliz sayisinda buyuk bir arlis goz-
loniyor. Diyanol lslori ßaskanligi (Dlß)
vorilorino goro 2011 yilinda 4 bin 76
ogronci halizlik bolgosi alnaya hak ka-
zandi. Kur'an kurslarinda halon haliz-
lik ogilini alanlarin sayisi iso 20 binin
uzorindo.
1urkiyo dunyada on cok haliz yo-
lisliron ulkolorin basinda goliyor. Llko
gonolindo halizlik ogilini voron 941
Kur'an kursu bulunuyor. 1975'lon iliba-
ron bolgo alnaya hak kazanan haliz sa-
yisi iso 100 bin. Halkin buyuk ilgi gos-
lordigi halizlik kurslari 28 $ubal suro-
ci ilo birliklo durgunluk dononino gir-
nisli. ßu dononi lolrol dovri' olarak ni-
loloyon Diyanol lslori ßaskanligi lgilin
Hiznollori Conol Muduru lrol. Dr. Ali
lrbas, Daha onco yillik 5 bin civarinda
ogronciniz halizlik bolgosi alirkon bu
sayi 2000'li yillarda binloro kadar dus-
lu. Ancak 2005 yilindan ilibaron rakan-
larda duzonli bir arlis vo duzolno oldu.¨
diyor. Diyanol'in halizlik nuossososi-
ni ayaga kaldiracak ononli calisnalari-
nin oldugunu soyloyon lrbas, ilk olarak
kurslarin hziki yapisinin iyiloslirilocogi-
ni bolirliyor. 1urkiyo'doki 11 bin Kur'an
kursunun 941'indo halizlik ogilininin
vorildigini aklaran lrbas, Aslinda ico-
risindo oyun vo yuzno alanlarinin bu-
lundugu halla lSÒ9001 kalilo bolgosi
alnis kurslariniz var. Ancak bunlarin
sayisi azinlikla. Anaciniz ulko gono-
lindo kurslarin hziki sarllarini daha da
yuksollnok.¨ soklindo konusuyor.
0lYkN|I, H|k l|0| Þ0k UIMkN|
lîIlH0kM |0|t|K
lrol. Dr. Ali lrbas, Kur'an kurslarinda
halizlik ogilini alan ogroncilorin roh-
borlik ihliyaclarinin karsilannasi ana-
ciyla hor ildo lDR nozunlarinin islih-
dan odilocogini soyluyor. lki ay onco
Dovlol lorsonol Mudurlugu'ndon lDR
kadrosu islodiklorini bolirlon lrbas
sindilik 8 kadronun cikligini vo alana-
larin yil sonuna kadar yapilacagini ak-
lariyor. Önunuzdoki donondo bulun
illordo bir adol lDR uznani islihdan
odocogiz. lrbas, bu sayodo kurslarda
halizlik ogilini alan ogroncilorin noral
soviyosinin yuksok lululacagini dilo go-
liriyor. 1urkiyo'do halizlik surosinin or-
lalana iki yil surdugunu bolirlon lrbas,
klasik yonlono allornalil yoni bir no-
lodu uygulanaya gocirdiklorini aklari-
yor. ßoyloliklo halizlik daha kisa suro-
do bilirilobilocok.
SAYFA TASARIM: H:K9: I:@ûC@6N6
I
6

k
Ā
U
î
I
0
î

ì
0
I
I


î
k
|
|

/

I
4
1
ì
¨kesâ|a||a|'|r ]ar|r4a ||r a4aæ ºar4|. Yar|ar|r4ar ||r| ¿e(|rce c
a4aæ, ¨|] k||a|'|r kesa|à| 8er sa ¿e(er| k||a| r|tas| |(|r seº|]craæ."
4e4|. |fer4|æ|t, ¨Þek|]|, ker4|s|re |a|er ºer4|r æ|!" 4|]e scr4a. ¨Ha·
]|r|" 4e]|rce, ¨0ra |a|er ºer|" 4e4|. k4aæ ¿|4ere ]et|st| ºe ¨îer| k|·
|a| |(|r seº|]craæ|" 4e4|. k4aæ 4a, ¨Ker4|s| a4|ra |er| seº4|¿|r Iìt
(cc) 4a ser| seºs|r|" 4|]e æaka|e|e4e |a|ar4a." ,||||..|!.|!e|l`¦
J\m[`ÿ`e`q\j\m[`ÿ`e`q`jpc\p`e
JfefklilýbXÉ[\`X_`i\e\[\d\bk`i6
k|æar]a|| Iàrk|er|r
'îa|tara|æet'|:
0a|s|ar¿
-
Alnanya'nin Duisburg Morkoz Canii'ndo
yasalilan Ranazan olkinliklori, bu yil da
Sullanahnol vo lyupsullan havasini aralniyor.
Avrupa'nin on buyugu konunundaki Duisburg
Marxloh Canii'nin avlusunda kurulan Ranazan
carsisi, Hollanda vo ßolcika'dan da ziyarolci agir-
liyor. Curbolcilorin akin olligi carsida illar acanla-
rin bir kisni loravih nanazini kildiklan sonra sa-
huru da burada yapiyor. Cani, ozol isiklandirna-
si vo kandilloriylo larkliligini hissollirirkon, cani
avlusuna kurulan Ranazan carsisi 1urkiyo'doki
coskuyu ozloyonlor icin bir lirsal. Ranazan car-
sisinda, hodiyolik osyalardan golonoksol lallilara,
kilap vo CD'don sinil vo nisira kadar bircok uru-
nun sunuldugu slanllar yor aliyor.
Alnanya'da Ranazan golonoklorinin yasa-
lildigi lok yor Duisburg dogil. Mainz sohrindoki
Yunus lnro Canii vo Kullur Morkozi, Ranazan
vosilosiylo cosilli olkinliklor duzonliyor. Dornok,
bu yil ilk koz Ranazan ayi golonogi olan losha-
no sonliklori gorcoklosliriyor. loshano sonliginin
acilisi Mainz ßaskonsolosu Aslan Alpor Yuksol
vo Rhoinland-llalz lyaloli Lyun ßakani lro-
no All'in kaliliniyla yapildi. Acilisin ardindan
vorilon illar yonogindo ßakan All, 1urkco ola-
rak Allah kabul olsin' dorkon, lnniyol Muduru
Wobor iso konusnasina Morhaba' diyorok bas-
ladi. k0|MYkKk, 0M|kÞ|KYUk|KDUISBURG
0|]aret, |af|t||k e¿|t|æ| ºerer Kar'ar kars|ar|r4a creæ|| at|||æ|ar
]apæa]a |at|r|ar|]cr. Kars|ar|r ht|k| sart|ar| |]||est|r||ecek ºe kali-
hZWZ`\Z`Ā_ifg`Vf]V`ĀbZ\ZhĀfĀ`ZXZ_#9ĀmVbZhûý`ZfĀ7Vý_Vb`ç-
þç:þĀhĀa=ĀnaZh`ZfĀ<ZbZ`B’Y’f’Efc[#9f#6`Ā:fWVý!_ifg-
`VfVE9GinaVbçĀghĀ]YVaZYZXZ_`ZfĀbĀjZ]V[çnc`aiý&*
WĀb_ĀýĀmZ9ĀmVbZhÇZ\Z`Āb€VþfçgçmVdVXV_`Vfçbçgm`ZYĀ#
Naæat|r scr rek'at|r4a sec4e|er4er scrra ctaræak 4eæekt|r. lk|r·
c| rek'attar scrrak| ctarasa ka'4e| a|a (||k ctaras), à(àrcà ºe]a 4cr·
4àrcà rek'attar scrrak| ctarasa 4a ka'4e| ì||re (scr ctaras) 4er|r. l|k
ctaras ºìc||, scr ctaras |se fart4|r. lk| rek'at|| raæat|ar4a |se, |k|r·
c| rek'at|r scrar4ak| ctaræa, scr ctarastar. 0tarasar fart c|ar æ|k·
tar|, raæat|r scrar4a ta||]]at'| cka]acak ka4ark| æà44ett|r. l|k ºe
scr ctaras|ar4a, sc| a]ak ]ar ]at|r|||p àstàre ctara|ar. Ka4|r|ar |se
|er |k| a]a¿|r| 4a sa¿a 4c¿ra ]at|rarak ctaræa]| ]apar|ar.
0|]aret'e |a¿·
|| Kar'ar kars|a·
r|r4a sa ar4a ì0
||r c¿rerc| |af|t·
||k e¿|t|æ| a||]cr.
9ĀmVbZh!]V[çn`ç_
g’fZgĀbĀWĀfmç`V
ĀbYĀfZWĀ`ZXZ_
teknikleri kurs-
`VfV\ZhĀfaZ-
mĀjZ_ifg_V`Ā-
hZgĀbĀVfhçfaVmç
d`Vb`çmcf#=FKFü-
I8=1 Q8D8E# ÿJ8
ĀÿDĀ<B
8_d\[ĀX_`e
Mukabolo sunnolinin nasil basladigi-
ni baslan baslayarak sira ilo soylo incolo-
yobiliriz.
ßilindigi uzoro Rosûl-i lkron (sas)
llondiniz'o lan 23 sonodo nazil olan
Hazrol-i Kur'an'in ilk ayoli, Mokko'do
bir Ranazan ayinda vo Kadir Cocosi'ndo
nazil olnuslur. ßu Ranazan ayinda ho-
nuz oruc larz kilinnanis, sadoco ayollor
golnoyo baslanisli.
Ranazan orucu, Modino'yo golindik-
lon bir sono sonra, yani
hicrolin ikinci sonosindo
ßodir Savasi'ndan oncoki
$aban ayinda larz kilinnis
vo Muslunanlar ilk oruc-
larini yakici sicaklarin al-
linda ßodir Savasi'nda lul-
nuslardir.
ßu ilibarla llondiniz
(sas) Hazrollori Modino'do
ikinci sonodon iliba-
ron lan 9 sono Rana-
zan orucu lulnuslur. ßu
Ranazan'lardan dordu 29,
bosi do 30 olarak ciknislir.
Donok ki, oruc bolli ayda lulu-
lur. Kanori ay iso bazon 30, bazon do
29 olarak cikar. Nilokin llondiniz (sas)
Hazrollori'nin lullugu aylarin dordu 29,
bosi do 30 olarak ciknislir. ßu soboplo,
Ranazan oluz olunca lanan, yirni do-
kuz olunca bir gun oksik dononoz.
Kanori ayin gunlori bu kadardir.'
donnoklo yolinilir.
ßu Ranazan ayinin ozol ibadolindon
biri oruc lulup, loravih kilnak iso bir digor
ozol ibadoli do nukabolo soklindo Kur'an
okunak voya dinlono sunnoli olnuslur.
Nilokin Ranazan ayi boyunca
Rosûlullah (sas) llondiniz Kur'an oku-
naya karsi ilgisini daha da arlirnis, halla
Hz. Cobrail do bu larkli alakaya islirak ol-
nok uzoro Rabb'iniz laralindan gorov-
londirilnislir.
ßu konuda ßuhari'do gocon bir
hadislon ogrondiginizo goro:
-Ranazan gocolori-
nin honon hopsindo do
Rosûlullah'a (sas) golon
Cobrail Aloyhissolan, onun-
la karsi karsiya olurur, o guno
kadar golirnis oldugu ayollori
llondiniz'lo (sas) nuzakoro
odordi. Yani, llondiniz Haz-
rollori Cobrail'in golirdi-
gi ayollori Ranazan ayi bo-
yunca lano lano okur, Cobrail
Aloyhissolan da husu icindo
dinlor, golon ayollorin okunus
vo dizilisini boyloco konlrol ol-
nis olur, loyil vo loscilini yapardi.
ßulun Ranazan'larda boylo dovan
olnisli.
Ancak son Ranazan ayindaki konlrol
bir baska ohonniyol arz olli. Ayni nin-
val uzoro golon Cobrail Aloyhissolan, bu
dola soylo diyordu:
-Ya Rosûlallah, bu sonoki Ranazan
okuyusunuz nihai sokildo olacaklir. Co-
lirnis oldugun ayollori bon okuyacagin,
son dinloyocoksin, son okuyacaksin, bon
dinloyocogin'..
ßuyuk bir husû icindo golirnis ol-
dugu ayollori bir bir okuyan Cobrail
Aloyhissolan'i, Rosûlullah (sas) Hazrol-
lori dinlonis, okuna isi bilinco do kondi-
si baslayarak, zabl olligi Kur'an'i baslan
sona lokrar olnis, Hz. Cobrail dinlonis,
boyloco okunus vo dizilisinin bir daha lo-
yil vo loscili yapilnislir.
lslo Ranazan ayi boyunca Muslu-
nanlarca Kur'an'a karsi goslorilon lark-
li alakanin bir sobobi do, Hz. Cobrail ilo
llondiniz'in karsilikli okuduklari vo din-
lodiklori bu nukabolo sunnoli olnuslur.
Muninlor bu ayin basindan ilibaron
cani vo digor nunasip yorlordo loplanir-
lar, llondiniz'in okuyusunu halirlalan
nukabolo okur, yahul da dinlor, basla-
diklari halinlorini Ranazan boyunca la-
nanlarlar, yoni nazil oluyornus gibi ruh-
larina sindirir, gonullorino indirirlor.
lslo canilordo, ovlordo okunan halin
vo Ranazan nukabolosinin lonolindoki
kudsi halira vo yasanan ulvi vak'a budur.
ßundan dolayi da Ranazan'a Kur'an
ayi' donnoklodir. Muninlor Ranazan'da
ya nukabolo okur, ya dinlor, ya da kondi
basina halin yaparak bu sunnoli yasalna
sadakal vo sobali goslorirlor.
$indi sira bizlordo. ßizlor do kondi-
nizi konlrol olnoliyiz. ßu sunnolin no-
rosindo gorov alnis durundayiz. Òku-
yor nuyuz, dinliyor nuyuz, kondi ba-
siniza halin ni yapiyoruz` Yoksa lu-
nuylo bilgisiz vo ilgisiz haldo niyiz`
a.sa||rqtaæar.ccæ.tr
kaæatar'4a æaka|e|e ckaæa ºe 4|r|eæe sàrret| ras|| |as|a4|!
Màæ|r|er |a a]|r
|as|r4ar |t||arer
caæ| ºe 4|¿er æàras|p
]er|er4e tcp|ar|r|ar,
|fer4|æ|t'|r cka·
]asara |at|r|atar
æaka|e|e ckar, ]a|at
4a 4|r|er, |as|a4|k|ar|
|at|æ|er|r| kaæatar
|c]arca taæaæ|ar,
]er| rìt|| c|a]cræas
¿||| ra||ar|ra s|r4|r|r.
BliÊXeblijcXiêeX
yeni bir vizyon
çiziliyor
=V[çn`VfV
Æ9ĀmVbZhÇZ
\Z`ĀbÇ
€Vþfçgç
2000 yilindan sonra haliz olup da
baska alanlarda calisanlarin Diya-
nol bunyosindo islihdan odilno-
si icin calisna yapilacak. lrbas, bu
kapsanda nulluluklorin isin lospil
calisnasi yapliklarini vo kondilorino
ilolliklorini soyluyor. lrbas, ßizo 15
bin isin ulasli. ßiz uzun suro onok
vorilorok kazanilan halizlik payosi-
nin curunonosi vo canli lululnasi
icin bu kardoslorinizo noklup ya-
zacagiz. Ònlari Diyanol bunyosindo
islihdan olnok icin yonlondirno-
lordo bulunacagiz.¨ diyor.
SAYFA TASARIM: AHMET BûÇER
F
O
T
O
ü
R
A
F
: Z
A
M
A
N
, M
Ü
H
E
N
N
A
K
A
H
V
E
C
ÿ
F
O
T
O
ü
R
A
F
: C
ÿ
H
A
N
, A
L
ÿ
C
A
N
S
E
V
F
O
T
O
ü
R
A
F
: C
ÿ
H
A
N
, H
Ü
S
E
Y
ÿ
N
Ü
N
S
A
L
Y
Ü
C
E
L
I6kĀUîI0îì0IIîk||ZAMAN
f28 GÜNDEM
-
lslanbul lknok lirincilari,
Sanalkarlari vo lknok Sa-
licilari lsnal Òdasi ßaskani lah-
ri Özor, konllo gundo yaklasik 2
nilyon oknogin copo alildigini
bolirlorok, “Alrika’daki aclari ak-
liniza golirdiginizdo, olinizdoki
oknoginkiynolinibilnoniz,ona
gorolukolnonizlazin.”soklindo
konuslu.Özor,sadocolslanbul’da
gundo yaklasik 2 nilyon okno-
gincopoalilnasinincokciddibir
problon oldugunu ilado odorok,
oknoklorin200grandan300gra-
nacikarilnasininardindanisralin
arlligi gorusunu savundu. Özor,
“lknok300granacikarildiginda
insanlar bir oknok yolorkon olo-
nalik olarak 1,5 oknok alnaya
basladi. lknogin yonnoyon kis-
ni orlosi guno kaldi. ßayallayan
oknogidovalandaslarinizinyuz-
do90’ilukolniyor.”dodi.
lknogin granajinin hor ilin
lukolin aliskanliklarina goro bolir-
lonnosigorokliginikaydodonlahri
Özor, “Cranajin indirilnosi husu-
sunda lodorasyonunuzla birliklo
gayrol sarl odiyoruz.” dodi. Hor
bolgonin danak zovkinin, yono
kullurlorinin vo buna bagli olarak
oknok lukolininin do dogiskonlik
goslordiginibolirlonÖzor,ozolliklo
baliya dogru golindikco oknok lu-
kolinininazaldiginibildirdi.lknok
granajlarinin200yada250grana
indirilnosi halindo, isralin duso-
cogini savunan Özor, bu konuda
1urkiyo lirincilar lodorasyonu’nun
1arin ßakanligi’na basvurular
yapligini ancak sonuc alanadigi-
ni anlalli. Özor, konunun su anda
1arin ßakanligi Koruna Konlrol
Conol Mudurlugu’nun gundo-
nindo bulundugunu soylodi. Salis
noklalarinda salilnayan oknoklo-
rin lirinlara iado odildigini, bunun
lirincilarin da zararina oldugunu
bolirlon Özor, iado odilon oknok-
lorin ancak yuzdo 10’unun galola
unuyapildigini,goriyokalanyuzdo
90’inisocopogilliginiiladoolli.
Alrika’da yasanan killigi du-
sundugundovicdanininsizladigi-
ni bolirlon Özor, ozolliklo buyuk
lirinlara golon iado oknoklorin
oluslurlugu daglari kin gorso
vicdaninin sizlayacagini kaydol-
li. Valandaslarin bu konuda bi-
linclonnosi gorokligini, lukolin
aliskanliklarinin cok ononli ol-
dugunu anlalan Özor, oknogin
alindiklan sonra buzdolabinda
saklannasi, islondigi zanan bu-
radancikariliplukolilnosigorok-
ligini soylodi. 1urkiyo’do sicak,
cilir oknok lukolininin on plan-
daoldugunubolirlonÖzor,soylo
konuslu: “ßurada labii buzdola-
bina giron oknok no do olsa ci-
lirliginikaybodiyor.Anaoknogo
onconinolgozuylobakalin.lk-
noginizo ninol gozuylo bakar-
sak,Alrika’dakiaclaridaakliniza
golirdiginizdo,olinizdokiokno-
ginkiynolinibilnoniz,onagoro
lukolnonizlazin.Çunkuoknok
ninollir hor zanan, oknoksiz
doyanayiz hicbir zanan.” Özor,
odalarinin vo 1urkiyo lirincilar
lodorasyonu’nun oncoliklo isra-
li ongollonok, ardindan da isral
olanoknokloriyonlabrikalarina
ulasliripgoridonusununusagla-
nakanaciylacalisnalaryapligi-
nisoylodi.lîIkN8U| AA
-
RizolilorÇanlica’dabuluslu.1ananiy-
la Rizoli valandaslar vo Rizo'yo gonul
voronlordonolusanyaklasik2bindavollinin
illaryonogisanal,siyasolvoisdunyasindan
isinlori bir araya golirdi. Rizo Dornoklori
lodorasyonu (RlDll) laralindan organizo
odilon vo Çanlica’da bir rosloranda bir ara-
ya golon davollilor illar yonogi sayosindo
birbirloriylohasrolgidoripkoyillibirillarak-
sani gocirdilor. 1asavvul nuzigi dinlolisi vo
sonazonloringosloriloridavollilorlaralindan
buyukilgigorurkon,goconinonurkonuklari
arasindaLskudarßolodiyoßaskaniMuslala
Kara, lslanbul ßirinci ßolgo Millolvokili Ali
1orlak,ßanbiRoslauranllariYonolinKuru-
lußaskanilalihCunor,LskudarMillilgilin
Mudurullyas1okin,ZoynopKanilHaslanosi
ßashokiniAysonurColayirvodovlolsanalci-
si Rocop Alpor Çovirol do yor aldi. Lskudar
Rizolilor Dornok ßaskani Muslala Doroci vo
YonolinKuruluLyosiHanilSarioglugoco-
nin organizasyonunda buyuk onogi gocon
isadani lalih Cunor'o losokkur odorkon Ri-
zoliisadanlaribiraclikvoolunlohlikosial-
lindayasayanSonali'yoyardinkanpanyasi
baslalnakararialdilar. lîIkN8U| ZAMAN
-
Cocliginiz yil Kucukcoknoco’do, saci uzun vo
gozundolonsolduguiddiasiylakondisinohakarol
odonlorlo olligi kavga sonucu bicaklanarak oldurulon
univorsilo ogroncisi Aykul Alici, ailosi vo arkadaslari
laralindan olununun yildonunundo proloslolu yuru-
yuslo anildi. lolis norkozi onundo olurna oyloni ya-
pangrup,dahasonraolaysizbirsokildodagildi.lslanbul
Lnivorsilosi lslolno lakullosi 2. sinil ogroncisi Aykul
Alici, ovinin onundo oldurulnuslu. lolisin yapligi so-
ruslurnakapsanindayakalananC.1.isinlibirsahisiso
cikarildiginahkonolaralindanluluklanarakcozaovino
gondorilnisli.Lzorindonbiryilgocnosinoragnonaci-
lari bir lurlu dinnoyon Aykul Alici’nin annosi Songul
Alicivoyakinlari,oncokigunsaal23.30sularindacina-
yolinislondigiadrosloloplandi.Alici’ninailosikalilzan-
lilarininbirdonlazlakisiolnasinaragnonbirkisininlu-
luklandiginisoyloyorok,yargininvordigikarariproloslo
olli.Alici’ninyakinlari,sisirnisolduklarisiyahbalonlari
ovlorinin balkonundan sokaga alli. Cinayolin islondigi
yordonunlaryakanannoSongulAlicivoarkadaslari,
Aykul’usloganlaralarakandi.
Òglunun sobopsiz yoro olduruldugunu soyloyon
Songul Alici, “Daha onco do Aykul yino ayni grup ilo
kavga sonrasi kacarak polis norkozino siginnisli. Sal-
dirgangrup,polisnorkoziolralindaloplanipyinolohdil
olnislordi. Aykul’u polis koruyanadi. Adalolin yorini
bulnasini isliyorun. Ò gun gorov basinda olan polis-
lordon sikayolciyin.” diyo konuslu. Ayni sokagin 100
nolro uzaginda, Aykul’un oldurulnosindon 3 ay son-
rabicaklayaralannasininardindanhayalinikaybodon
SavasKarkiz’inannosiCulluKarkizdaoylonodoslok
vordi.Òlaylailgilibirkisininluluklandiginiiladoodon
Karkiz, “Ògluna saldiranlar daha kalabalikli. ßon do
adalolisliyorun.”soklindokonuslu.k|l tkNî|V ûSTANBUL
-
ßahcoliovlorßolodiyosi’ncoRanazanayindabasla-
lilannaddidurunuiyiolnayanihliyacsahibiva-
landaslara orzak yardinlari, bolodiyonin oluslurdugu
okiplor laralindan adroso kadar loslin odiliyor. Cida
yardinlarini golonoksol olarak hor Ranazan ayinda
gorcokloslirdiklorinibolirlonßolodiyoßaskaniÒsnan
Dovolioglu,subilgilorivordi:“Horkosinsicakasi,hu-
zuru vo nullulugu bizin lonol anacinizdir. Rana-
zanvosilosiyloinkanlarolcusundoyapliginizbuyar-
dinlarinizi valandaslarinizi yornadan vo onurlarini
zodolonodon,uygunkosullardaovlorinokadargido-
rokyapiyoruz.”ßahcoliovlorßolodiyosiHalklalliskilor
Mudurlugu’ndonalinanbilgiyogoro,Ranazanayin-
dan ilibaron ihliyac sahibi valandaslarin adroslorino
kadarulaslirilanorzakpakolisayisinin10binoulasligi
voRanazansonunakadarbusayinin20binoulasna-
siniboklodikloriogronildi.lîIkN8U| ZAMAN
-
ßasaksohir ßolodiyosi, Ranazan progranlari
corcovosindo duzonlodigi “Sokak lllarlari”nin
onbuyugunuSularVadisi’ndogorcokloslirdi.lllara
yaklasik30binkisikalildi.SularVadisi,orkonsaal-
lordon ilibaron ßasaksohirlilor laralindan dolnaya
baslarkon, bir kilonolrodon daha uzun bir alanda
kurulan nasalarda valandaslar illar ozanini boklo-
di. Yaklasik 30 bin kisinin kalilini ilo gorcokloson
illara, lslanbul ßuyuksohir ßolodiyo ßaskani Kadir
1opbas, AK larli lslanbul nillolvokillori Harun
Karaca, Mohnol Dogan Kubal vo Lnal Kacir, ßa-
saksohir ßolodiyo ßaskani Movlul Lysal, Kll1A$
Conol Muduru lsnol Yildirin vo AK larli ßasak-
sohir llco ßaskani Ayhan Özgurol do kalildi. Sular
Vadisi’ndokiillaralaninabirliklogiron1opbas,Ka-
racavoLysal,nasalariloklokdolasli,valandaslarla
sohbolodipbolbolhaliralologralicoklirdi.
ßolodiyonin kalilincilara illar ikraninda bulun-
duguSularVadisi’ndo,bazivalandaslardaovlorindon
golirdikloriilosolralarizonginloslirdivokadin-orkok,
yasli-gonconbinlorcovalandasaynisolrayipaylasa-
rak birliklo illar olnonin nullulugunu yasadi. Hop
birlikloovsicakligindaacilanillardansonrayaklasik
30 bin kisi, ilahiyalci-yazar Önor Dongologlu’nun
duasina oslik olli. Dongologlu, ozolliklo Alrika’daki
insanlaricinduaodorokAllah’lanyardinislodi.
ßasaksohir ßolodiyo ßaskani Movlul Lysal, Su-
lar Vadisi’ni ßasaksohirliloro kazandiran ßaskan
1opbas’alosokkurolli.lîIkN8U| ZAMAN
-
ßosiklaslskolosi’ndodonizkonarinabirakilan
valiz, polisi bonba alarnina gocirdi. Lznan
polislor, pallayici ihlinalino karsi jannor cihazi
ilosinyallorikosli.Valizdonolbisociknasihorkoso
rahalnolosaldirdi.lskoloyogolononniyolguclori
valizdobonbaolnasiihlinalinokarsilikiskolonin
olralinibosallli.15Aguslos1984yilindalororor-
gulunun ilk silahli oylonini yapnasinin yildonu-
nu olnasi nodoniylo polis guvonlik onlonlorini
arlirarakhononbonbainhaokiplorinohaborvor-
di. Kisa surodo olay yorino golon bonba uznani
okiplor,hononozololbisolorinigiydi.Lznanokip,
valizdo pallayici naddo olnasi ihlinalino karsilik
valizinyakininasinyalkosicijannorcihaziyorlos-
lirdi.Valizinyaninaokip,olindokikosicialollova-
lizidikkallibirsokildokosorokacli.Valizdoyapilan
incolonodo olbiso vo bonzori nalzonolor ciknasi
horkoso rahal bir nolos aldirdi. Valiz, daha sonra
polisnorkozinogoluruldu.UĀUk 0IIUkK ûSTANBUL
-
londikßolodiyosi‘KuluphanoConullulori’lro-
josi,YorolYonolinlorSonpozyunucorcovosin-
doAKlarlilibolodiyolorarasindaki‘YorolYonolinlor
vo Conclik’ konulu projo yarisnasinda odul alnaya
hak kazandi. Kazanilan odulu ßolodiyo ßaskani Ko-
nan $ahin, ßasbakan Rocop 1ayyip lrdogan’in olin-
donaldi.Conclikdalindaodulalnayahakkazanan
Kuluphano Conullulori lrojosi, goncloro okunayi
sovdirnonin yani sira daha bircok inkan sunuyor.
lrojo ilo hor gonullu, bolodiyoco duzonlonon sporlil
olkinliklorokaliliyor,larihivokullurolgoziloroislirak
odiyor,okuldakidorslorinolakviyoanaciylabransog-
rolnonlorincoolul
doslogialiyor.
Cocliginiz 2010
yilinin lkin ayin-
da laaliyollorino
baslayan Kulup-
hano Conullulori
lrojosi ilo gonc-
lorin sosyal, kul-
lurol, sanalsal vo
sporlil laaliyollor-
lo bilgiyo, kilaba
vo kuluphanoloro
onon voron bir
yaklasinin orlaya
konulnasi hodol-
loniyor. ßugun
1200 uyosi bulu-
nan gonullulor
projosiicinbolodi-
yonin kuluphanolorindo biror ogilinci gorovlondirili-
yor.lrogranlivosislonaliksokildoyurululoncalisna
ilo ogilincilor, koordinasyon loplanlilariyla golocok
hallaninkonularinibolirloyip:bironcokihallaniniso
dogorlondirnosiniyapiyor.Conullukalilinlari,ikiso-
kildosaglaniyor.ßirincisindohorbirogilinci,calisna
bolgolorindoki lisolori ziyarol odorok projo hakkinda
bilgilondirno yapiyorlar. ßoyloco gonclorin projoyo
kalilinlari icin okul yonolicilorindon doslok saglani-
yor.lkincisindoiso,hallalikokunaloplanlilarinakali-
lanhorogronciyanindabirkisigoliriyor.ßoylocokisa
surodogonullusayisihizlaarliyor.1oplanlininilk15
dakikasinda ogroncilor kilap okuyorlar. Daha sonra,
oncodon bolirlonon konu hakkinda gonclor bilgilon-
diriliyor. Sohbol osnasinda konuyla ilgili goruslorini
bildirnolori icin soz vorilon gonclorin ozguvonlorinin
kazannalarisaglannisoluyor.lîIkN8U| ZAMAN
þstanbul’da günde
2 milyon ekmek
israf ediliyor
kfr|ka’4aæ||]cr|arca|rsara(||k|aper(e|es|rkersa4ecelstar|a|’4a¿àr4eìæ||]crek·
æe¿|r|srafe4||4|¿||e||rt|||]cr.ûstanbul Ekmek Fçrçncçlarç, Sanatkârlarç ve Ekmek
Satçcçlarç Esnaf Odasç Baýkanç Fahri Özer, özellikle büyük fçrçnlara gelen iade
ekmeklerin oluýturduþu daþlarç kim görse vicdançnçn sçzlayacaþçnç söyledi.
|kHkl 0I|k
lstar|a||ak|te|||er(aæ||ca’4a|a|asta
8asakse||r’4e10||rk|s|
a]r|scfra4a|ftara(t|
Kàtàp|areprcjes|
Þer4|k’ec4à|¿et|r4|
8askar îa||| Kerar ;a||r, ‘Kàtàp|are
ûcrà||à|er|Þrcjes|’||ekatar||arc4à|à
8as|akarIa]]|p|r4c¿ar’|re||r4era|4|.
8a|(e||eº|er’4e¿|4a
kc|||er|a4resetes||æ
0¿|ararc|4àrà|àsàràr
]||4cràæàr4ea4a|etar|]cr
8es|ktaslske|es|’r4e
sàp|e||ºa||ta|aræ|
SAYFA TASARIM: BURHAN SOLAK
SüMAO, FORLAN’I BEKLüYOR
f29
spor
16 AÿUSTOS 2011 SALIZAMAN
A MüLLü TAKIM’DA KAPTAN HüDAYET
TÜRKOĀLU, üZMüR’DEKü Wº||!´|(l0’!..|.||
m|re|º||;^r|e||r|¸^|!|||e||r|º^;|e!|.!|||º¸||.
“||||.t||||||||r|..º|r!.||.m.:|m|t|er!|m|t|
¸^|mem|t!|.|;|!eº|!|!|;e!|,|r|;º||m.
||º|||e||m|t|rº|!|¸|r|r.e||r|r|te||r!e,.||,
m.|.|;.(m.m|t¸e|e|||¸|r|r|.|||r!.;|t.”!e!|.
BARCELONA, ARSENAL’üN ORTA SAHA OYUN-
CUSU´eº:|.||e¸.º||e';|||||º^t|e,me|mt.|.!|.
|.|:e|ºr.||||||’r|r.,|||.m.º|r!...||;.(|!.r
;e||,er.e`00l’|elê;.,|r!.;|er||ºer.|’e||.rº
|e|º|.r`+;.,|r!.|||.||e¸.º’|r‘e.|re!^r!|¸|’
||.!ee!||!|.|.|:e|ºr.’r|r|.º.º|r!.r||.rº|e|
|,|r+0m||;ºr|||º,||||¸||e||||||!|.
0|s|p||rKara|a’ra
r|]eseºke4||4|k!
-
1rabzonsporKulubußaskaniSadri$onor,lul-
bollodorasyonukarariylallDK’yasovkodil-
nosinolopkigoslordi.“Arlikzovkin,ladinkalna-
di.”diyon$onor,kulupasbaskaniNovzal$akarvo
yonolicilordonRocopDonizor’inllDK’yasovkodil-
nosino do bir anlan voronodigini bolirlorok, “lo-
dorasyonuyosinosordun.‘lsnigoconhorkossovk
odildi’ dodi. lnniyollo, adliyoyo ciknadan sorbosl
birakilanyonolicinizRocopDonizorbilollDK’ya
sovk odildi. llDK’ya sovk odilnoyon var. Horko-
sinisnigociyorsaonlarniyosovkodilnodi.”ilado-
lorinikullandi.“llindoyolorlibolgoyokdiyorsun,
bizinasilllDK’yasovkodiyorsun`”diyosoran$o-
nor,“Siz‘ßolgoloripaylasanan,1yildan3yilaka-
darhapisvar’diyorsunuz,bizobolgolorigornodon
kondinizi nasil savunacagiz.” soklindo konuslu.
$onor,porsonbogunuLllAAvrupaligi’ndoAlh-
lolicßilbaoilooynayacaklarinacinhoyocaninidahi
yasayanadiklarinivurguladi.HkîkN 0|Mlk TRABZON
8csrasc]k|r|æ|||e‘læparatcr’a]|kaæaæ|st|
kHM|I UYKkN ûSTANBUL
-
1urklulbolununvoßursaspor’unolsa-
noviisinlorindonNojalßiyodic,dogup
buyudugußosna-Horsok’inMoslarkonlin-
dodunsabahakarsiyasaniniyilirdi.5yil
onco kan kansorino yakalanan vo yakla-
sik3yiloncoAlnanya’dabirlngilizdono-
runkaniylalokrarhayalalulunan,“in-
paralor’’lakaplißosnakloknikadan,52
yasindaydi. 10 gun onco kondi islogiylo
nonlokoliMoslar’agidonvobabasiyla
birliklokondisinoailovdokalanolsano
loknik adanin oncoki goco agirlasa-
rak haslanoyo kaldirildigi ogronildi.
Ayni zananda oski Yugoslavya’nin
MuslunankokonliilkßasbakaniConal
ßiyodic’inyogoniolanunululnazloknikada-
ninlunnudahalolororagnonhayalagozlo-
rini yundugu bildirildi. ßiyodic’in conazosi-
nin 1urkiyo’don do kalilincilari goz onundo
bulundurularak yarin nonlokoli Moslar’da
kilinacak ikindi nanazinin ardindan Sulina
Mozarligi’ndalopragavorilocogikaydodildi.
ßiyodic’in ani volali ßosna’nin yani sira
1urkiyo’doki sovonlorini vo gorov yapligi ku-
luplori yasa bogdu. lulbol lodorasyonu bas-
la olnak uzoro bircok kulup bassagligi nosa-
jiyayinlarkonßursaspor’dakioskilakinarka-
dasiAdnanÖrnok,1urklulbolunabuyukhiz-
nollor voron ßiyodic’i gonc yasla kaybolliklori
icinuzgunolduklarinisoylodi.Cocliginizsono
ßursa’da Nojal ßiyodic lulbol Akadonisi’ni
kurarak ßosnak loknik adanin on buyuk ha-
yalinigorcokloslirdiklorinianlalanÖrnok,“Son
gunlordo saglik durunu cok iyiydi. Coco ani-
donrahalsizlanarakhaslanoyogolurnuslorvo
oradahayalinikaybolnis.ßoylobirhaborbok-
loniyorduk. Kondisi 1urk lulbol larihino nal
olnusvokarakloriylodohorkosinlakdirolligi
birinsandi.ßasinizsagolsun.”diyokonuslu.
1urknodyasindaonson15.04.2010’daZa-
nanCazolosi’noroporlajvoronßiyodicisoya-
kalandigi anansiz haslaliga ragnon ßursas-
porsovgisiylohayalalulundugunusoylonisli.
Yosil-ßoyazlilarallarlaringonlundoayribiryor
lullugunu ilado odon inparalor, “ßon kosko-
caßosnasavasiniallalnisbiriyin.ßuhaslalik
nibonidovirocok.Ayricabonhorgunbirnil-
yon ßursaspor larallarinin duasini aliyorun.”
soklindokonusaraklokarzusununßursaspor’u
sanpiyon gornok oldugunu dilo golirnisli.
haber turu
Bangura ve Cemal, Bursa’yê korkuttu
UEFA’dan Bülent Yêldêrêm’a görev
Cihat Erbil, hayatênê kaybetti
Yêldêzlarên ilk rakibi Almanya
Djokovic, zirvedeki yerini korudu
ßursaspor’unyonilranslorlorißanguravoCo-
nalKaldirin’in,gocirdiklorilrahkkazasiso-
nucuhahlyaralandiklaribildirildi.1osislorogi-
dorkonlrahkkazasigocironikilulbolcunun
saglikdurunlarininiyioldugubolirlildi.Halir-
lanacagigibiYosil-ßoyazlikulup,lsvoc’inAlK
SlockholnlakinindanlranslorolligiSior-
raloonolioyunculbrahin1olohßangurailo4
gunonco5yilliksozlosnoinzalanisli.
lllAkokarlli1urkhakonßulonlYildirin,
ßolcika’ninSlandardliogoilolsvoc’inHolsing-
borglakinlariarasindaporsonbogunuoyna-
nacakLllAAvrupaligiplay-ollluruilknaci-
niyonolocok.liogokonlindokiMauricoDulras-
noSladyunu’ndasaal21.15’lobaslayacaknacla
Yildirin’inyardinciliklariniMuslalalnrolyi-
soyvolrdincSozorlanyapacak.llkorCoskun
danacindorduncuhakoniolacak.
1urklulbolunabirdonondangasinivuran
isinlordonolan1oknikDiroklorCihallrbildo
65yasindahayalagozloriniyundu.Yakalandigi
kansorhaslaliginayonikdusonlrbil,25yilonco
kolunakranpondarbosialanvosiniricorisin-
dolunorolusnus,haslaliginnuksolnosininar-
dindangocirdigianoliyalsonrasindasolkolunu
kaybolnisli.lrbil’inconazosibugunoglonana-
zindal.ßahcoCanii’ndonkaldirilacak.
Ankara’dayapilanYildizKizlarDunyaVoloy-
bol$anpiyonasi’ndaACrubu’nuyonilgisiz,
9puanlalidorlananlayanMilli1akin’iniz,
ikincilurdayuksoldigilCrubu’ndaAlnanya,
ArjanlinvoÇinilooslosli.ßunagoroYildizlarilk
naclabugunsaal17.30’daAlnanyailoßaskonl
VoloybolSalonu’ndakarsikarsiyagolocok.Ay-
Yildizlilar,yarinaynisaalloCunoyAnorika’nin
guclulonsilcisiArjanlinilooynayacak.
SirplonisciNovakDjokovic,orkoklordunyasi-
ralanasininzirvosindokiyorinikorudu.A1l’nin
aciklananlislosindo,Djokovic13bin500puan-
lailksiradayoraldi.1urklonisciMarsolllhaniso
birbasanakdusorok109.siradayorbuldu.Ka-
dinlardaDaninarkalilonisciCarolinoWozniacki
dozirvosindokiyorinibuhalladakorudu.1urk
lonisciÇaglaßuyukakcayisolislodo5basanak
yuksoldivokondisino223.siradayorbuldu.
8es|ktas’|rÞcrtek|t||]||4|t|î|æacîa|rcsa,]er|se·
tcra|44|a|||at|r|ar4|k|ar|r|sc]|e4|.Bu kez hem
ligi hem de Türkiye Kupasç’nç kazanmak iste-
diklerini belirten Simao, Atletico Madrid’de
forma giyen eski takçm arkadaýç Diego
Forlan’a da mesaj yolladç. Portekizli oyuncu,
“Onunla tekrar oynamak isterdim.” dedi.
I|M|| YlkMl8|;0Ā|U ûSTANBUL
-
ßosiklas’in lorlokiz-
li oyuncusu Sinao Sab-
rosa oski lakin arkadasi Dio-
go lorlan’i Siyah-ßoyazli la-
kinda gornok islodigini soy-
lodi. Covahir AVM’do giydi-
giAdidasnarkakranponlarin
lanilinini yapan yildiz oyun-
cu, lorlan’in ßosiklas’a lrans-
lor olna ihlinali ilo ilgili so-
rulariyanilladi.Lruguayligol-
cununsuanicinMiani’dola-
lil yapligini kaydodon Sinao,
“Kondisi cok yakin arkadasin
vosurokliolarakgorusuyoruz.
lorlan’indusuncosinilanola-
rak bilniyorun. Ancak labii
ki lorlan gibi bir oyuncunun
1urkiyo’do oynanasini islo-
rin.” iladolorini kullandi. Co-
con sozon 1urkiyo Kupasi’ni
kazanarak LllA Avrupa
ligi’no kalilnaya hak kazan-
diklarini halirlalan lorlokizli
yildiz, yoni sozondaki lok ho-
doforinin bu koz cillo sanpi-
yonlukoldugunubolirlli.
C.Saray’dan oski laki-
ni Allolico Madrid’o lranslor
olan Arda 1uran ilo ilgili so-
rulara da yanil voron Sinao,
“Ardaiyivokalilolibirlulbol-
cu.C.Saray’daiyioynadi.ßir-
kac sakalligi oldu. Ancak la
liga’da zorlanacagini dusun-
nuyorun. 1urkiyo’do lulbol
agrosil oynaniyor. lspanya’da
bosalandahacokoluyor.Arda
da luloli bir oyuncu. Allolico
Madrid’onullakakalkisagla-
yacaklir.”iladolorinikullandi.
ßu arada ßosiklas, por-
sonbo gunu LllA Avru-
pa ligi’ndo oynaya-
cagi Alania Vladikav-
kaz naci hazir-
liklarini surdu-
ruyor. Dunu sa-
bahvoaksanol-
nakuzorocillid-
nan yaparak go-
ciron Siyah-ßoyazli
lakin Rus okibino karsi lak-
lik calisnalarini yapiyor. lul-
bolcularcillkalodokirankira-
nanucadoloodorkonsagayak
biloginodarboalanNocipLy-
salilosagalladalosindocokno
olan Conk Conon anlronna-
ni yarida birakli. Conk’in du-
runununciddiolnadigibildi-
rilirkonNocip’in10gunsaha-
lardanuzakkalacagiaciklandi.
|e|r.r!eº.|º|.r|||’!.||||.m.||º||;º||
‘|e!e|.º;ºr’|r|.|.||º.¸!|;|||’
ßosiklas’inorlasahadakilocrubolioyuncusuManuollor-
nandos,LllAAvrupaligi’ndoRusya’ninAlaniaVladikav-
kazlakininilslanbu’dayonnokzorundaolduklariniacik-
ladi.lorlokizlioyuncu,lnonu’dokinaclaluricinyolor-
liskorualacaklarinikaydolli.lornandos,“Rakibinizikinci
liglakiniolnasinaragnoniyibirokip.Sahanizdaavan-
lajlibirskoroldoodip,Rusya’yarahalgilnokisliyoruz.”dodi.
ßosiklas,lulbollodorasyonu’nunsikosoruslurnasiylailgilika-
rarinidogorlondirdi.Kuluplonyapilanaciklanadasoylodonildi:
“1urklulbolundaorlayacikanolaganusludurunuyasalarvo
lalinallarcorcovosindo,surocinbasindanbuyana1urklulbo-
lununcikarlarinauygunolarakvosagduyuiloyonolon1urkiyo
lulbollodorasyonuYonolinKurulu’nunaldigikarari,boklodi-
ginizvovorilnosigorokonbirkararolarakdogorlondiriyoruz.”
F
O
T
O
ü
R
A
F
: Z
A
M
A
N
, M
U
S
T
A
F
A
K
ÿ
R
A
Z
L
I
8es|ktas’|r]||4|t
|s|æ|er|r4erî|æac,
|e4eNer|r|rsaæp|·
]cr|ak c|4a¿ara|fa·
4e ett|. Saþ ayaklç
bir futbolcu olarak
sol kanatta oyna-
mayç daha çok ter-
cih ettiþini söyle-
yen Simao, “Bu sa-
yede rakip savun-
macçlarç dengesiz
yakalayçp ýut çek-
me fçrsatç buluyo-
rum.” dedi.
FOTOüRAF: ZAMAN,
TEMEL YÿRMÿBEĀOüLU
kHM|I U
1
n
buyu
dod
onco
sik
run
pa
ya
n
M
ßiyodic
acla
yi-
n
k
l
si-
nin
an-
niso
Ka-
acki
urk
ak
NEJAT BûYEDûÇ 1959-2011
SAYFA TASARIM: ALû YAÿMUR
I6kĀUîI0îì0IIîk|| ZAMAN
f30 SPOR
FEDERASYON TOPU YARGIYA ATTI
Futbol kamuoyu, karar
karüçsçnda ikiye bölündü
MkHMUI8UkkK8UkKUK, î|kKkNîkĀ|kM ûSTANBUL
-
lulboldasikoiddialarinayonolikoporas-
yon dovan odorkon, 1urkiyo lulbol lo-
dorasyonu norakla boklonon kararini acikla-
di. 1ll ßaskani Mohnol Ali Aydinlar, sorus-
lurnada gizliligin bulunnasi vo lun dolillorin
kondilorinoulasnanasisobobiylosuannolbir
karar voronoyocoklorini soylodi. lddianano-
yibokloyonlodorasyon,suasanadaadigocon
lakinlarhakkindakunodusurnokararialna-
di.ßiranlanda“Adliyargiyibokliyoruz.”doni-
loroksoruslurnanin1llayagisindiliknokla-
landi.Dahaonco,“Kararkurallarauygunola-
rakvolulbolaonazzararvorocoksokildoalina-
cak.” iladolorini kullanan ßaskan Aydinlar, 52
sahsin lrolosyonol lulbol Disiplin Kurulu’na
(llDK) lodbirli olarak sovk odildigini bildirdi.
Aralarinda lonorbahco Kulubu ßaska-
ni Aziz Yildirin’in da yor aldigi bircok kisinin
3 1onnuz’da gozallina alinnasiyla baslayan
siko soruslurnasinda dun yino harokolli sa-
allor yasandi. 1ll uyolori, saal 15.30’da lslan-
bulSvissolol’dobuluslu.201onnuz’dalslan-
bulÖzolYolkiliCunhuriyolSavciligi’ndanali-
nan26klasordoki14binbolgoyi21gunboyun-
cadidikdidikincoloyon1llllikKurulu,yakla-
sik150saylalikraporunuMohnolAliAydinlar
baskanligindakiYonolinKurulu’naloslinolli.
17.30’dasonaoronloplanlidanyaklasik15
dakikasonra1llßaskaniMohnolAliAydinlar,
basin ordusunun arasindan Asuka Salonu’na
adin alli. Morakli bakislar arasinda kursu-
yo cikan Aydinlar, soruslurna hakkinda gizli-
likkararioldugu,zanallindakikisivokurun-
lara dolillorin goslorilonodigi, bu yuzdon sa-
vunnalarinin alinanadigini vurguladi. Aydin-
lar,“Haklarindakidolillorigoslornodonkinso-
yo coza voronoyiz. ßu, adil yargilanaya ayki-
ridir.Cizlilikkararindanolurukinsoyobudo-
lillori do sunanayiz, yasalara aykiri olur. ßun-
dandolayigizlilikkararininkalknasini,yaniid-
diananonin aciklannasini bokloyocogiz.” diyo
konuslu. Òporasyonda lonorbahco, ßosiklas,
1rabzonspor, lskisohirspor, Sivasspor, lslan-
bulßuyuksohirßolodiyospor,Manisaspor,An-
karagucu,Conclorbirligi,MorsinldnanYurdu
vo Cirosunspor kuluplorinin isinlori gocnisli.
kY0|N|kk’|Nk(|K|kMkî|N0kNîkI|k8k;|kk|:
Yurululonoruslurnacozanuhakonosikanu-
nugorogincogizliolarakyurululnoklodir.Ciz-
liligodairokkisillanadagolirilnislir.
8||û|||klNsupholikisilorvokuluplorlopay-
lasilnasiyasalaraaykiri.Karsiligindahapisco-
zasivar.Soruslurnayidaolunsuzolkiloyocok-
lir.Dolillor,supholilorvokuluplorlopaylasilna-
dancozavorilnosiAvrupalnsanHaklariMah-
konosihukunlorinovoadilyargilanayaaykiri.
;UÞH||l||klNdosyalarigorononosi,1llla-
ralindanyapilacakdisiplinsoruslurnasindadi-
siplincozasivorilnosiniongollonoklodir.
8Uk;kMk0kvicdanibirkararaulasilananis-
lir. Soruslurnanin laralinizdan adil bicindo
yapilnasiicingizlilikkararininkaldirilnasigo-
roknoklo.ßununiciniddiananoboklonocoklir.
l00lkNkM| aciklandiklan sonra lun dolil-
lorolinizoulasacak,ilgilikisivokurunlarinsa-
vunnasialinacak,ardindankararvorilocoklir.
|Ā|k kondilorinisupholigoronlorvarsaAv-
rupakupalarinakalilnayabilirlor.Òlunsuzbir
durunorlayacikarsaLllAcozavorocoklir.
U||k’N|Nsuandabizovokuluplorohorhangi
biryaplirinikosinliklosozkonusudogildir.
|UI80| Disiplin1alinali’nin55’incinaddo-
sindodogisiklikplanlaniyoruz.Yapilacakdogi-
siklikzalonyanlisalgilannayanodonolacaklir.
k(|K vonolsokildosoyloyoyin.Hicbirbaski
voyacokincosozkonusudogil.ßoncoknolin.
KUkU|UMUI kanaaloluslurnayayolocokdu-
zoydokanilbulunanbazinusabakalardakioy-
lonlorin:ilgilikisilorvokisilorinoylonvodav-
ranislarinin kuluplori izalosi nunkun oldugu
durunlardasporkuluploribakinindansiko,si-
koyolosobbus,losvikprinivoyalosvikpirinino
losobbusoluslugukanaalinoulasnis,bazinu-
sabakalarbakinindanyadaolaylardaadigo-
conkisiloracisindanisokanaaloluslurnayayo-
locokbulunnadigisoklindogorusbildirnislir.
M|HM|I IU|kN ûSTANBUL
-
1urkiyo lulbol lodorasyonu’nun
(1ll) siko iddialarina yonolik so-
ruslurna hakkinda aldigi kararlari acik-
lanasi lulbol caniasindan larkli lopkilor
gordu.ConclikvoSporßakaniSualKilic,
lodorasyon’unnovculsarllardaonsaglik-
li karari vordigini soylodi. Kilic, “Kararlar
hukukadayanirsavoyasalzoninosaglan
vosagliklibirsokildoolurursa,okadaraz
larlisnaya acik olacaklir.” diyo konuslu.
Cizlilikkararikalkliginda,bulunbol-
golorin, dolillorin vo dinlono kayillarinin
1ll’yo ulasacagina dikkali cokon ßakan
Kilic soylo dovan olli: “Dolayisiyla, giz-
lilik karari dovan odorkon vo iddianano
honuzhazirlannaniskon,1lllaralindan
vorilnis olan karar, novcul kosullar cor-
covosindoonuygunkarargibigorunnok-
lodir.” $iko soruslurnasinda adi gocon
kuluplordon do lulbol lodorasyonu’na
doslok goldi. Manisaspor ßaskani Konan
Yarali,“1lldogruharokolodiyor.”dodi.
MorsinldnanYurdußaskaniAliKahra-
nanli,1llßaskaniAydinlar’inaciklana-
larini‘olunluvodogru’buldu.lskisohirs-
por1oknikAsbaskaniNihalÇuhadarboy-
lobirkarariboklonodiklorinidilogolirdi.
Spor yazarlarinin aciklanalari iso soylo:
ATüLLA GÖKÇE(Milliyet):1llolayiololo-
yorok iyi yapnadi. Avrupa’da bunun or-
noklori var. Avrupa lodorasyonlari bunu
cosurca yapli. Mosola llalya bunu yapli,
kararavardi.$uphoyovokanaalogoroco-
zalarivordi.1lldobunuyapabilirdi.
ALTAN TANRIKULU(Hürriyet):Asagiyuka-
riboklononbirgolisnoydi.Vorilocokdaha
agir bir cozanin karsiliginin olup olnadi-
gi honuz nahkonolordo kosinlosnodi.
ßukararaynizananda1urkiyo’dokilun
ozol kuruluslarin hukuka karsi daha say-
giliolunnasigorokligininbirgoslorgosi.
HAKANÜNSAL(Hürriyet):lulbollodoras-
yonuonbuyukkozullikKurulu’nukulla-
naraklopulacaalli.lodorasyon,bululu-
nuylauslundokiyuklonkurluldu.
ýANSAL BÜYÜKA(Lig TV):1urkiyolulbol
lodorasyonu’nun savunna haklari kulla-
nilnadan kosin bir karar alnayisini nor-
nalkarsiliyorun.Ancaksavunnahaklari
kullanildiklan vo dosya uslundoki gizlilik
kararikalkliklansonrasaniyorunkigor-
cokcibirkararalinabilocok.
GÖKMEN ÖZDENAK(Kanaltürk): lulbollo-
dorasyonu korkak bir karara inza alli.
ßundan sonraki poriyolla iso LllA’dan
daha sorl, dayak gibi cozalar golocoklir.
|at|c||e4eras]cra,s|kescrastar·
æas|r4aa4|¿e(ertak|æ|ar|kàæe
4àsàræe4|. TFF Baýkanç Meh-
met Ali Aydçnlar, gizlilik olmasç ve tüm
delillerin kendilerine ulaýmamasç sebe-
biyle karar veremeyeceklerini söyledi.
“l44|araæe]||ek||]crat.”4er||e·
rekscrastaræar|r|e4eras]cra]a·
¿|s|æ4|||krckta|ar4|. Kararlarçn
futbola en az zarar verecek ýekilde alç-
nacaþçnç belirten Baýkan Aydçnlar, 52 ki-
ýinin PFDK’ya sevk edildiþini bildirdi.
|e4eras]cr’ara(|k|aæas|]|a||r||k·
tekaraæ|ara(ka|àp|ere)4ckara|·
æa4ar kiýilerin cezalandçrçlma-
sç gündeme geldi. Bu da, futbol kamuo-
yunda adç geçenlere sürekli hak mahru-
miyeti cezasç olarak yorumlançyor.
|e4eras]cr’arkarar|rafark||tepk||er
¿e|4|.ûer(||kºeîpcr8akar|îaatK|·
||(, acil yerine adil karar alçnmasç
tercihini doþru buldu. Birçok spor yorum-
cusu ise TFF’nin alacaþç kararç öteleyerek
süreci iyi yönetemediþini dile getirdi.
IUIUK|U0|kN|kk
|t|t \||!|||m.......................................................... |ere||.|,e '(º| |||||| |.,|.r|
|e|me| 'e||( |ºº|||º¸||....... |ere||.|,e '(º| |||||| \^re||m|||||| d;eº|
|||.r \||ºe| ||,|º¸||................. |ere||.|,e '(º| |||||| \^re||m|||||| d;eº|
!.me| \e||º..r................................ |ere||.|,e '(º| |||||| |||.ºe|e ||!|||
´em|| !||.r........|ere||.|,e '(º| |||||| |m.|^| '||e|e| 0ere| |ºº|!|r.|^||
'e|!.| |!.||.............................................|º|| |e,|||., '|mr.º||| |||||| |º|.,|.r|
!.;||| |..||,|................................. |e,|||., '|mr.º||| |||||| !e|r|| 'º||m||º|
||me| ||e, ......|e,|||., '|mr.º||| |||||| ||º|º|º| ||!||| ,0|.er||| ||!|||¦
|||.||m|||r................................................... ||;||,e||| |e|e!|;eº(º| ||||º|:|º|
|º|er!e| |||r................................................... ||;||,e||| |e|e!|;eº(º| ||||º|:|º|
|e:r|r 0!;.|m.t.............................................................. |..ºº(º| |||||| |.,|.r|
||me| ,e|e|| .............................................'|..ºº(º| |||||| \^re||m|||||| d;eº|
|º|:.r ,e|||.;.....................................................................'|..ºº(º| |||||| |.|e:|º|
|||er| d;¸|r...................................................|º|| |º||,e|||º(º| !e|r|| 'º||m||º|
dm|| |.|.r........................................................ |º|| |º||,e|||º(º| '(º|||| |||e||^||
0me| d|||...................................................................... 0||eº|rº(º| |||||| |.,|.r|
´º,||r ,.|||........................................................ 0||eº|rº(º| \^re||m|||||| d;eº|
IUIUKîUI0|kN|kk
'e|!.| ||||||¸e.....................................................|º|| 0er,|e||||||¸| |||||| |.|e:|º|
´er¸|t |em||e| ............................................... |º|| 0er,|e||||||¸| |||||| |r||er^||
||!em|ºr;.|...................................................................||º.rº|| ||||º|:| !emº||:|º|
\..|t |¸||¸^|..................................|ere||.|,e '(º| |||||| 0|.er||| 'º||m||º|
'e|!.| |e|||r............................................. |!.r.º(º| |||||| \.|!|m:| |r||er^||
|e|me| 'er....................................................................... |º|| |r|.|.º(º| |er.,e||
|||me| |.|.m.r.................................................. |º|| |.r|º.º(º| !e|r|| |||e||^||
'e||.r |:.| ...............................................|ere||.|,e '(º| |||||| ||||( ||!|||
I.|e| 0r!e| |(e|................................................... |º|| 0er,|e||||||¸| ||||( ||!|||
||..e!!|r \|||!||m...................... |ere||.|,e '(º| |||||| \^re||m|||||| d;eº|
|.º.r ,e||r|.;.... |ere||.|,e '(º| |||||| ||º|eº;ºre| !.||m|.| |!.|| |er.,e||
0^|,e| \e!e|ººr........................................................|||º.º(º| |||||| ||||º|:|º|
0|!e |.t|| 0t!em|| .........................................................||º.rº|| ||||º|:| !emº||:|º|
I.|e| !|t|r................................................ |º||,e|||º(º| |||||| !e|r|| |.r|,m.r|
|e,|| |:.|..................................................... |e|º|r |!m.r;||!| |||||| |º|.,|.r|
\||m.t \||.|....................................................|ºr;.º(º| |||||| !e|r|| 'º||m||º|
'ete| 0t||||.................................................. |º|| |º||,e|||º(º| |||||| ||||º|:|º|
|m.r|e| |mer||e......................................|º|| |.|!em|| |.|.|||º(º| ||||º|:|º|
|.|m|| |ºt .......................................................... 0er,|e||||||¸| |||||| ||||º|:|º|
|e|me| \||!|t....................................................... |º|| '|..ºº(º| |||||| ||||º|:|º|
|e.er| |||,..................................................|º|| |º||º(º| |||||| !e|r|| 'º||m||º|
'.!|| 'ere| ....................................................................!|.|tºrº(º| |||||| |.,|.r|
|e:e( |er|te| ......................................!|.|tºrº(º| |||||| \^re||m|||||| d;eº|
´.r ||.|........................................................... ||;||,e||| |e|e!|;eº(º| ||||º|:|º|
0r!e| !||.:| .....................................................|º|| |.;ºe||º(º| |||||| ||||º|:|º|
Ne.t.| '.|.|..............................................................!|.|tºrº(º| |||||| |º|.,|.r|
0ºm.r |||.| 0t.;!|r||............. |ere||.|,e '(º| |||||| \^re||m|||||| d;eº|
|||em0||m|,.................................................................||º.rº|| ||||º|:| !emº||:|º|
'.!|e|||r |||.| |º:.º¸||...................................|.º|m(.,.º(º| |||||| ||||º|:|º|
I.|e| |em||.;.....................................................|º|| |^||etº(º| |||||| ||||º|:|º|
|.||| !.,ºe|er.......................................... '|..ºº(º| |||||| \^re||m|||||| |;eº|
|e|me| 0|.t..................................................................'|..ºº(º| |||||| `.|.,|.r|
|.||| |º:.º¸||...................................................0||eº|rº(º| |||||| 0ere| ||!|||
|||.| 0t||||........................................|ere||.|,e '(º| |||||| |.|e:| |r||er^||
'em|| 'er||||.................................................|ere||.|,e '(º| |||||| ||||º|:|º|
PFDK’YA SEVK EDüLEN üSüMLER
F
O
T
O
ü
R
A
F
: Z
A
M
A
N
, M
A
H
M
U
T
B
U
R
A
K
B
Ü
R
K
Ü
K
SAYFA TASARIM: BURHAN SOLAK
I6kĀUîI0îì0IIîk|| ZAMAN
f31 SPOR
EBOUE GELDü, SIRADA KEüTA VAR
Hkt| Hkî0|Mlk ûSTANBUL
-
Kaplani Arda 1uran’i lspanyol
lonsilcisiAllolicoMadrid’ogon-
doron Calalasaray, lranslor calisna-
larini, 24 Aguslos’la lspanya’da Roal
Madrid’lo oynayacagi hazirlik nacina
kadar lananlanayi planliyor. Sari-
Kirniziliyonolin,1oknikDiroklorla-
lih 1orin’in israrla islodigi Arsonal’in
basarilisavunnaoyuncusulnnanu-
ol lbouo’nin lranslorindo nullu sona
ulasli. Yonolin, Kalar’in Sadd laki-
nindalornagiyonoskioyuncusuAb-
dulKadorKoila’yidabiryilliginakira-
lanakicinrosniislonloribaslalli.
llk dola Calalasaray’in Avuslur-
ya kanpinda gundono golon lbouo
icin lan bir aydir yogun calisna sur-
duruluyordu.Yonolin,Arsonal’ingoz-
doncikardigivobircokkulubunlrans-
lorlislosindoyoralanlildisilioyuncu-
yusonundaronklorinobaglanayiba-
sardi.Arsonalkulubuno5nilyonluro
civarinda bonsorvis bodoli odoyocok
Cinßon,lbouo’yodoyillik3nilyon
lurovorocok.Dunlslanbul’agolonyil-
dizlulbolcununSari-Kirnizililakinla
birlikloÒlinpiyakosnaciicinAlina’ya
gilnosibokloniyor.lbouoicinlranslor
calisnalarinin basladigi haborini Ka-
nuyu Aydinlalna llallornu’na gon-
doronyonolinin,birikigunicindols-
lanbul Monkul Kiynollor ßorsasi’na
(lMKß) rosni anlasnayi duyuracak.
|80U|,I|klM’lNI0K|kl0|ktkK
1oknik Diroklor lalih 1orin, ln-
nanuol lbouo’nin lransloriylo sa-
vunnadarahalnolosaldi.Donoyin-
li loknik adan, lildisili oyuncuyu
naclarindurununagorobirkaclark-
linovkidogorovlondirocok.lbouo’yi
oncoliklo sag kanalla oynalnayi
planlayan 1orin, savunnanin gobo-
gindo iso Ljlalusi ilo Sorvol ikilisino
sans vorocok. Savunnanin gobogin-
do lorna giyon Cokhan Zan’in lorn
durununagoroisodobasarililaklis-
yon, lbouo’yi on liboroya cokobilo-
cok.Calalasarayyonolini,larallarla-
rinlakindagornokislodigioskiyil-
diz oyuncusu Abdul Kador Koila’yi
da yonidon lranslor olnok icin ca-
lisnalarini yogunlaslirdi. Sadd la-
kinindan ayrilnayi kalasina koyan
Koila’yi bir yilligina kiralanak icin
rosni loklihni Kalar kulubuno ilolon
Sari-Kirnizili yonolicilor, yildiz lul-
bolcunun buyuk bir ihlinallo halla
icindolakinakalilacaginidilogolirdi.
kr4a’r|r|e4eh,kea|Ma4r|4’e¿c|atæak
-
Allolico Madrid’in Ca-
lalasaray’dan lranslo-
ri Arda 1uran, kulup lolo-
vizyonuna vordigi roporlaj-
da, on buyuk hayalinin Roal
Madrid’ogolalnakoldugunu
soylodi.24yasindakioyuncu,
“RoalMadrid’ogolalipsaha-
nizdanacikazannakonbu-
yuk hayalin.” dodi. Kondi-
si icin gulor yuz vo sanini-
yolin ononino vurgu yapan
nilli lulbolcu, “Allolico’da
bunu hissollin. ßoni karsi-
layan yolkililor, baskan vo
loknik hoyollo sicakkanli-
ligi hissollin. lslanbul’dan,
Calalasaray’dan ayrildigin
yor, ovin gibiydi. Vo ovin-
don cikip digor ovino golnis
gibibirduyguhissollirdi.Ai-
lonin icino golnis gibi his-
sodiyorun.” soklindo konus-
lu. Arda, yoni lakinindaki
hodoforiylo ilgili soruya iso,
“Òlansilbiroyuncuyun.ßo-
ninicinononliolan,oncolik-
lolakinicincalisnak,lakin
icin nucadolo olnok. Önco
bunuyapnaliyin.Arkadasla-
rinicinkaninivolorinivor-
noliyin, ondan sonra lulbol
icinyolonoklorinisahayasor-
gilonoliyin.” covabini vordi.
lulbolun, iyi rakiplorlo vo
iyi oynanayi dusunonlorlo
hor zanan daha guzol oldu-
gunu anlalan yolonokli yildiz,
“Holo bir do kaliloli, usl du-
zoy yolonokli lakin arkadas-
lariniz varsa lulbol cok daha
guzololabilir.MossivoRonal-
dogibidunyayildizlarinakar-
sioynanakdacokzovkliola-
cak.” dogorlondirnosini yap-
li.AllolicoMadrid’inlosislori-
noorkonsaallordogolonArda,
Kirnizi-ßoyazli lakindaki ilk
anlronnaninacikli.lulbolcu-
yaRoyososlikolli.îÞ0k î|kVlîl
|kHkN ûUV|N MÜNûH
-
lonorbahco’nin yoni sozon oncosi Alnanya’daki
hazirlik kanpi basladi. Lruguay Milli 1akini ilo
Anorika Kupasi’nda sanpiyonluk yasayan Diogo lu-
gano da dun lakin arkadaslarina Alnanya’da kalildi.
MunihHavalinani’ndakonusanbasarililulbolcu,Sari-
lacivorllikulubunsikoyokarisligiiddialarinasorlcovap-
larvordi.$anpiyonluguoldoolnokicinbuyukolorsarl
olliklorini kaydodon donoyinli oyuncu, “lskisohirspor
nacinda Sonih’in kalcasiyla alligi gol, ßaluhan’in ka-
lasi, Cazianlopspor nacindaki son dakika sayisi... ßu-
lun naclarinizda inanilnaz olor sarl ollik. Ò naclar
dun gibi gozunun onun-
do. lonorbahco hak odorok
sanpiyon olnuslur. Kuno
dusurulnosi halindo iso ya-
banci sayisi ßank Asya’ya
uygun dogil. Yani 3 yaban-
ci kurali var.” diyo konuslu.
lugano, lranslori konu-
sunda da aciklanalar yap-
li.lonorbahcoiloikiyildaha
sozlosnosi bulundugunu
halirlalan Lruguayli yildiz,
“ßonilranslorolnokisloyon
kulup onco lonorbahco ilo
gorusocok.” iladosini kullandi. llalyan lakinlarinin da,
basarili dolans oyuncusuna olan ilgilori bilniyor. Kisa
suro oncosino kadar }uvonlus’un yakindan lakip olli-
gilugano’yu,sindidolazio’nunikisonoaradanson-
rayonidongundoninoaldigibildirildi.“Corriorodollo
Sporl’’lacikanhabordo,baskonlokibinin,30yasinda-
kilugano’yu1urkiyo’dodovanodonsikosoruslurna-
sinin doguracagi nolicolori hosap odorok, silir bodol-
lo lranslor olno ihlinalini goz onundo bulundurdu-
guyazildi.Habordo,lazioilolugano’nun2009yilinda
yakinlasligi halirlalilirkon, iki sono oncoki gorusno-
lorin anlasnazlikla sonuclandigi ancak, lulbolda hic-
birzanan‘asla’dononokgorokligibolirlildi.Öloyan-
danSari-lacivorllilakindalnroßolozogluilolspan-
yollorvolCuiza,kanpkadrosunaalinnadi.lnro’nin
yasananolaylardandolayinoralininbozukoldugun-
dan dolayi Aykul Kocanan’dan izin aldigi bolirlildi.
|a¿arc’4ar,s|ke
|44|a|ar|raceºap
kr4aIarar’|rar|||rkarar|akt|et|ccMa4r|4’e¿|tæes|,ûa|atasara]’|trarsfer4e||t||4aºraræaktcrar4a||rakt|.Uzun süredir
peýinde olduklarç Arsenal’in savunma oyuncusu Eboue’yi renklerine baþlayan Sarç-Kçrmçzçlçlar, taraftarçn çok is-
tediþi Abdul Kader Keita’nçn da hafta içinde takçma katçlacaþçnç duyurdu. Aslan bugün Yunanistan yolcusu.
Galatasaray komýuyla
dostluþu pekiýtirecek
Calalasaray, Yunanislan’in Òlynpiakos
lakiniyla oynayacagi hazirlik naci icin
bugun baskonl Alina’ya gidiyor. Sari-
Kirnizililar, yarin Coorgios Karaiska-
kisSladi’ndaÒlynpiakosilobirhazirlik
karsilasnasi yapacak. Calalasaray kah-
losi,naclansonrayonisozonhazirlikla-
rini surdurnok uzoro Slovonya’ya goco-
cok. 23 Aguslos’a kadar ljubljana yaki-
nindakißlod’dokanpyapacakolanCin
ßon,23Aguslos’lalspanya’ninbaskon-
li Madrid’o gidocok. Sanliago ßornabou
Kupasi’nda 24 Aguslos’la lspanya’nin
dunyaca unlu lakini Roal Madrid ilo
karsilasacak Sari-Kirnizililar, nusa-
bakanin ardindan lslanbul’a donocok.
‘'.m(|;ºr`|;|||’!eº.|.!.’
Yoni sozon hazirliklari icin Alnanya’da bulunan
lonorbahco’do1oknikDiroklorAykulKocanan,lul-
bollodorasyonu’nunsikosoruslurnasinailiskindun
aldigikararinidogorlondirdi.Kondisinin5Aguslos’la
“$anpiyonlakinligobaslayacak.”dodigini:ancakbu-
nungorcoklosnodiginivurgulayanbasarilicalislirici,
“ßuolnadi,ligdoorlolonooldu.9lylul’dosanpiyon
lakinsahayacikacak.ßizinacinizdanuzunbirsu-
rocli,uzunzanandirbolirsizliginicindobokliyorduk.
ßaskan’in ozolliklo vurguladigi aciklanalarda inco
oloyorok,kilikirkyararakbirkararvordilor.ßoncodog-
rukararvordilor.Honlakininizadinahonlulbolu-
nuzadinahayirliugurluolsun.’’iladolorinikullandi.
|erer|a|(e, Màr|| ]ak|r|ar|r4ak| 8a4 ûc¿¿|r¿ kasa|as|r4a ||k artreræa·
r|r| ¿r(ek|est|r4|. |at|c|ca|ar (ck ||rs||]4|. |0!0Ā|||. ||. ´dN|\! ||||||Ā
kr4a, ]er| tak|æ|r·
4ak| ||k |4æar|r4a
kas e¿ters|t|er|r|r
ardçndan çalçý-
mayç koýuyla ta-
mamladç. Türk ve
ûspanyol basçnç,
antrenmana yo-
þun ilgi gösterdi.
FOTOüRAF: AA,
SENHAN BOLELLI
0||û0 |UûkN0
ûa|atasara]’|r
lr¿||tere’r|r Þreæ|·
er ||¿ ek|p|er|r4er
krsera|’4ar trans-
fer ettiþi Emmanu-
el Eboue ûstanbul’a
geldi. Tecrübeli
futbolcuyu Atatürk
Havalimanç’nda
Galatasaray Fut-
bol Takçmç Menaje-
ri Cenk Ergun kar-
ýçladç. Emmanu-
el Eboue, havali-
mançndan Flor-
ya Metin Oktay
Tesisleri’ne geçti.
FOTOüRAF: ZAMAN
H6N;6 I6H6G>B/ HĀC6C I6ü<:IĀG:C
I6 kĀUîI0î ì0II îk||
UN|U 0YUNtU 08kMk'Yk kkKlÞ. kktcr Matt 0aæcr'ar k80
|askar||¿|ra a4a] ||r seratcrà car|ar4|r4|¿| 'Ka4er kjar|ar|'
h|æ| ¿er(ek æ| c|a]cr! Ycretæer M|c|ae| Mccre, 0aæcr'|r
scr 4creæ4ek| s|]as| taºr|r| 'cesarca' |a|arak àr|à aktc·
re ì0Iì |askar||k se(|æ|er|r4e a4a] c|æas|r| taºs|]e ett|.
0aæcr'4ar, Mccre'ar crer|s|]|e ||¿||| |eràt ||r a(|k|aæa ¿e|æe4|.
RAMAZAN'DA
AYLIK NAR YAPIN
-7É-90-:
SABAH 6'YA
.10-B-7;:AÉA:
Yer| Ie|ar4a'4a 1ä ]|| scrra ||k ket ]a¿ar kar, |a]at| c|aæsat etk||e4|. 8askert Re|||r¿tcr'4a etk||| c|ar kar re·
4er|]|e (ck sa]|4a cka|4a e¿|t|æe ara ºer||4|. t|r|stc|arc|, Qaeerstcwr ºe 0are4|r |aºaa|ar|ar| kapar4|,
kara]c||ar|r4a ara( trah¿| 4ar4a. Re|||r¿tcr î|º|| îaºaræa Ycret|c|s| k|ar Var îc|a|kw]k, |a|k| 4a|a kctà
|aºa kcsa||ar|ra |at|r||k|| c|æa kcrasar4a a]ar4|. Yer| Ie|ar4a Metecrc|cj| Karaæa 8askar| Þ||||p 0arcar
4a à|ker|r er |à]àk se|r| kack|ar4'4a I9I0'ter |a ]ara er s|44et|| kar ]a¿|s| ]asar4|¿|r| |fa4e ett|. 8|r(ck
|c|¿e4e ]etk||||er |a|ktar ¿erekæe4|k(e scka¿a (|kæaæa|ar|r| |ste4|. Metecrc|cj|, à|ke]| etk|s| a|t|ra a|ar
sc¿ak |aºa ak|æ|r|r perseæ|e4er scrra ]aæasa]aca¿|r| |||4|r4|. tkVkN;lk ûk0lM0V, R||||NûI0N, tlHkN
K|r|k kc|a 'ak|||| a|(|'
tak|p e4ecek
Ha|t|'4e kc|era sa|¿|r|,
I a]4a 6 ||r k|s| c|4à
8a |e]ecara ]àrek 4a]aræat
-
ßrozilyali lasarinci lodro Nakazalo Andrado, ki-
rik bir kolun iyilosno dononindo vucudun lop-
kilorini olcup doklorlar icin vori saglayan oloklronik
akilli alci' urolli. Çin'in baskonli lokin'doki Microsoll
Araslirnalari Asya norkozindo calisan Andrado, ßo-
nos' (Koniklor) adini vordigi alci sayosindo, vucudun
kirik bir kolu iyiloslirirkon goslordigi gizonli' laaliyo-
li coznoyo calisiyor. ßir orlopodik alci konsopli olan
ßonos, icorisindo yor alan oloklroniyograhk sonsor-
lor ilo kirik kolun olralindaki kas aklivilosini okuyabili-
yor, nasil lopki vordiklorini olcobiliyor. lldo odilon vo-
rilor, bilgisayar orlanina aklarilip bir saglik yonoli-
ni silosino gondorilocok vo doklorlar laralindan in-
colonobilocok. Dunyanin hor yorindon doklorlar-
la ilolisino gocon haslalar, kondi durunlarina goro
lavsiyo odilon ogzorsizlori yapabilocok. ßonos, losl
asanalarinin lananlannasindan sonra onunuz-
doki aylarda sori urolilocok. û0KHkN0IIUkKûHI6C7JA
-
2010'da dopronlo sarsilan Haili'do kolora can
alnaya dovan odiyor. Haili Saglik ßakanligi
vorilorino goro, 2011 1onnuz sonuna kadar 5.968
kisi koloradan hayalini kaybolli. Hor gun orlalana
on kisinin oldugu ulkodo, gunluk yoni vaka sayisi
iso 600'o ulasiyor. Salginin basladigi lkin 2010'dan
bori kolora bulasanlarin sayisi iso 420 bini gocli.
Òcak 2010'da 7 buyuklugundoki dopronin yakla-
sik 220 bin kisinin olununo nodon oldugu ulkodo
lan anlaniyla isloyon bir hukunolin bulunnana-
si saglik sislonini do olunsuz olkiliyor. kNKkkk AA
-
lp canbazligi sinir laniniyor. Cokyuzundo iki
balon arasina gordigi ip uzorindon yuruyon ad-
ronalin noraklilarindan sonra iki dag arasini ip us-
lundo goconi do gorduk. Avusluryali Michaol Ko-
nolor ulkonin on yuksok dagi olan (3 bin 770 nol-
ro) Crossglocknor'da lohlikoli bir gosloriyo inza alli.
Ruzgar vo kara ragnon 2,5 sanlinolro gonisligo vo 45
nolro uzunluga sahip ip uzorindo yuruyon 23 yasin-
daki canbaz, izloyonlorin yuroklorini agzina golirdi.
=
F
K
F
ü
I
8
=
1
I
<
L
K
<
I
J
#B
<
@
K
?
9
<
;
=
F
I
;
=
F
K
F
ü
I
8
=
1
<
G
8
#>
<
I
8
C
;
B
@
<
E
8
J
K
Y|Nl I||kN0k'0k
*,P@CJFEI8öCBB8I
Y|Nl I||kN0k'0k
*,P@CJFEI8öCBB8I

02GÜNDEM
=FKFüI8=1Q8D8E#98?8ID8E;8E

(-8 LJKFJ)'((J8C@ ZAMAN N

{þi\eZ`c\i# ÿjkXeYlcÊl d•q\c\i[\ þi\e\Z\b

çbcP]Qd[zd] cPaXWX STêTa[TaX]X T] XhX hP]b cP] \áiT[Ta X[ZÛêaTcX\ ^Zd[[Pa ]SP \áUaTSPcP STab ^[PaPZ VXaXh^a çbcP]Qd[ ç[ <X[[X 4êXcX\ <áSáa[áêá Qd h [ X[ZÛêaTcX\ \áUaTSPc ]P y\áiT h^[dh[P TêXcX\z TcZX][XêX Z^hdh^a 1d TêXcX\[T ÛêaT]RX[TaX] çbcP]Qd[zd] cPaXWX S^Zdbd]d SPWP XhX ZPeaP\Pb bPê[P]PRPZ çbcP]Qd[zSP Qd[d]P] \áiT[TaST] ÛêaT]RX[TaX] hTcTaX]RT UPhSP[P]P\PS ê ] XUPST TST] çbcP]Qd[ ç[ <X[[X 4êXcX\ <áSáa HPaS \R b èTaPUTccX] CdaP] _a^YTh[T Ì^RdZ[Pa ] QXa ZP_ SP] VXaX_ SXêTaX]ST] Ì Z-

c Z[Pa QXa VTiX hP_\P[Pa ] ] Û]á]T VTÌTRTZ[TaX]X QT[XacXh^a ?a^YT ZP_bP\ ]SP ÛêaTc\T][TaT \áiT[Ta[T X[VX[X WPi a[P]\ ë S^Zá\P][Pa eTaX[TRTZ »êaTc\T][TaX] aP]STed P[S ê \áiT VÛaTe[X[TaX ÛêaT]RX[TaX] STabX XÌX] WPi a[ Z hP_ _ QTZ[ThTRTZ ÁRaTcbXi ^[PaPZ PhSP QXa \áiT[TaT VXSTRTZ ^[P] ÛêaT]RX[Ta cPaXWX ^QYT[Ta[T XÌ XÌT \áiTST T] Pi !" bPPc VTÌXaTRTZ :T]SX bTeXhT eT X[VX P[P] ]P dhVd] SPWP Û]RT hP_c ê WPi a[ Z[Pa[P \áiTST aTbX\ U^c^êaPU hPi VXQX \PcTahP[[Ta[T QX[VX[TaX]X _TZXëcXaTRTZ 8Pþ<KFJLEûHI6C7JA

P\iXckêe[X [•epX\m`e\ ^`i[`c\i
0]ZPaPz] ] =P[[ WP] X[ÌTbX]T QPê[ ¬Ph aWP] QT[STbX]STZX \PST] ^RPê ]SP ÌP[ ëP] =dê\P] 3TaTRX X[T TëX 3XSPa ¬^QP]QPë hTaX] ( \TcaT P[c ]SP Sá]hPTeX]T VXaSX ¬XUcX] ]XZPW XÌX] bPPc[Ta Û]RTbX]ST \PST] ^RPê ]SP Wd\\P[ QXa ÌP[ ë\P hP_ [S 3P\PS ] Xë PaZPSPë[Pa ]XZPW ] Z h [PRPê \PST] ^RPê ] ÇSTcP Sáêá] bP[^]d]P ÌTeXaSX =XZPW ] Z h [PRPê P[P] ë Z[P]S aP] \PST]RX[Ta STZ^a ^[PaPZ SP Xë \PZX]T[TaX]X Zd[[P]S 6T[X] PaPQPb ] báb[T\ThX XW\P[ Tc\ThT] \PST]RX[Ta ]XZPW b aPb ]SP y1daPSP QPë[PS QdaPSP QXc\TbX SX[TêXh[Tz hPi [ _P]ZPac PÌc 3P\Pc =dê\P] 3TaTRX {1XiX\ XÌX] hTaX] P[c ábcá WT_ Ph] ¬á]Zá QdaPb QXiX\ TeX\Xi ç]bP][Pa \PST][TaX]X WT_ Z^aZdcdRd ^[Ph[Pa[P WPc a[ h^a 0\P á[ZT\XiST QÛh[T VáeT][X \dc[d ^[Ph[PaP ëPWXc ^[P] \PST][TaX\Xi ST ePa 1Xi QdVá] Qd]d ZP] c[PS Z| SXh^a 6T[X] 3XSPa ¬^QP]QPë XbT {¬^Z \dc[dhd\ 1XiX\ XÌX] X[TaXST Ì^RdZ[Pa \ iP P][PcPRPê \ i X[VX]Ì QXa P] ^[Sd| SXhT Z^]dëcd MEHD<K{Q>8E6C@6G6!8û=6C
H6N;6I6H6G>B/H C6CI6ü<:I G:C

'*>|E;<D
=FKFüI8=1:ÿ?8E#D<MC|KB8I89LCLK

(-8 LJKFJ)'((J8C@ Q8D8E 

PXi[êdcXi(.)d`cpfeXlcXþkê
B^\P[X eT PÌ[ Z cTW[XZTbX hPëP hP] SXêTa 0UaXZP á[ZT[TaX XÌX] SáiT][T]T] hPaS \ ZP\_P]hP b ZP_bP\ ]SP & \X[h^] $ QX] [XaP c^_[P]S ê QX[SXaX[SX 1PëQPZP] [ Z 1Pb ] <TaZTiXz]X] X]cTa]Tc bXcT bX]STZX yB^\P[X HPaS \ :P\_P] hPb z Sdhdadbd]SP 1PëQPZP] AT RT_ CPhhX_ 4aS^êP]z ] B^\P[X eT PÌ[ ê ] _T]ÌTbX]STZX SXêTa 0UaX ZP á[ZT[TaX]T hPaS \ ZP\_P]hP b QPë[Pc [\Pb ]P X[XëZX] hPh \[PS ê VT]T[VThT hTa eTaX[SX :P\_P]hP ZP_bP\ ]SP Sá] bPPc & XcXQP a h[P 1PëQPZP][ ZzÌP !# \X[h^] [XaP 3XhP]Tc çë[TaX 1PëZP][ ê z]RP #( \X[h^] [XaP SXêTa ZP\_P]hP[PaSP] XbT (' \X[h^] $ QX] [XaP c^_[P]S ê QT[XacX[SX 3dhdadSP hPaS \[Pa ] c^_[P\SP & \X[h^] $ QX] [XaP ^[Sdêd ZPhSTSX[SX CáaZ WP[Z XÌ bPePë ZdaPZ[ Z PÌ [ Z eT S^êP[ PUTc[Ta[T bPab [P] Sá]hP ] ] SÛac QXa hP] ]SPZX á[ZT[TaT QPë [Pcc ê hPaS \ bTUTaQTa[XZ[TaXh[T Sá] hPhP Ûa]TZ ^[dh^a 1PëcP STe[Tc ^[ \PZ áiTaT bXeX[ c^_[d\ ÛaVác[TaX]X] SáiT][TSXêX ZP\_P]hP[Pa Û[á\á] Z^[ VTiSXêX R^êaPUhP[PaSP d\dc[Pa hT]XST] hTëTacXh^a 3T_aT\[T hTa

S

8EB8I8
=FKFüI8=188#JÿE8EPÿK<I

P<D<E
=FKFüI8=188#QC8K8EB8G@:

JFD8Cý 8]i`bXÊ[Xb`[iXdXj\p`iZ`bXcdXpXeK•ib`p\jX[\Z\JfdXc`Ê[\[\ÿ`cFikX[fÿlm\9XcbXecXi[X[Xdl_kXƒ$ cXiêe`d[X[êeXp\k`ü`pfi%<iqXb[fclbfc`c\i#dX_qlep•qc\i\#k\Y\jj•dbfe[lilpfi%=FKF I8=188#<:M<K8KýB 9FJE8$?<IJ<B

[T QXa ^[P] 7PXcXzhT eT bT[ UT[PZTcX ]X] edaSdêd ?PZXbcP]zP SX] SX[ aZ Pha \ VÛiTc\TZbXiX] hPaS \P Z^ ëP] 0]PS^[d X]bP] ] ] RÛ\Tac[X êX ëX\SX[TaST PÌ[ ê ] _T]ÌTbX]ST ZX 0UaXZPzhP ]TUTb P[S a h^a <X[ h^][PaRP X]bP] ] PÌ[ Z[P Q^êdëcdêd B^\P[XzhT ZPaPSP] WPePSP] WPccP ST]XiST] d[Pëc a [P] QPê ë[Pa hPa S \[Pa ] VÛaá]T] háiá AP\PiP]z ] QTaTZTcX]ST] ST UPhSP[P]P] STa ]TZ[Ta 0UaXZPz] ] hP] b aP ?PZXb cP] HT\T] eT 1^b]P7TabTZzT ST y\TaWP\Tc ZÛ_aá[TaXz Zdadh^a B^] % h [ ] T] QáháZ ZdaPZ[ ê ] hPëPhP] 0UaXZP á[ZT[TaX XÌX] AP\P iP] Ph ] ] QPë ]SP] Qd hP]P SáiT] [T]T] ZP\_P]hP[PaSP c^_[P]P] QP ê ë[Pa & \X[h^] [XaPh VTÌcX 1T[TSX hTbX]ST] STa]TêX]T ZPSPa c^_[d\d] WT\T] WTa ZTbX\X Pi Ì^Z ST\TST] XU cPa bTeX]RX]T diPZ Z^\ëd[Pa ] SP ^a cPZ TSXh^a B^] ^[PaPZ 0]ZPaP 1áháZ ëTWXa 1T[TSXhTbX c^_[P\ " QX] (!$ Z^ [XST] ^[dëP] % c^][dZ V SP hPaS \ ] 3XhP]Tc PaPR [ ê h[P B^\P[XzhT VÛ] STaXh^a ç[Z _PacXbX QX] !% Z^[XST] ^[dëP] "# c^] V SP _PZTcX 4bT]Q^êP 7PePP[P] z]SP] ZPaV^ dÌPê h[P h^[P Ì Zc ?8J8E9FQBLIK6C@6G68û=6C

6bVYc`iÇbibmVfYça Z` Y’bmVmVinVbçmcf
HPaS \[Pa 0UaXZP X[T b ] a[ STêX[ :X\bT H^Z \d 3Ta]TêX Ph[PaS a bXhPbX ÌP[ZP]c [Pa[P bPab [P] HT\T]zSTZX h^Zbd[ WP[Z SP d]dc\PS 1PëZT]c BP]PzSP XWcXhPÌ bP WXQX QX] PX[ThT Zdad V SP ëTZTa d] Wda \P eT Z^]bTaeTST] ^[dëP] V SP _PZTc[TaX SPê c [S C^_[P\SP # QX] S^[Pa[ Z hPa S \ hP_ [S ê ] QT[XacT] STa]TZ VÛ]á[ [ábá XëPSP\ <TW\Tc 4aZP] {HT\T]zT VT[\TST] Û]RT QÛh[TbX QXa cPQ[^h[P ZPa ë [PëPRPê \ i QX[\Xh^aSdZ HP_ [P] hPa S \[Pa ] VTaTZ[X P\P hTcTabXi ^[Sdêd ]d P][PS Z| STSX eT CáaZ WP[Z ] ] SPWP UPi[P hPaS \ T[X diPc\Pb ] XbcTSX APW\Tc eT QTaTZTc Ph AP\PiP]zSP CáaZ WP[Z ] ] STbcTZ[TaX 1^b]P7TabTZzcT ST hái[TaX Vá[SáaSá CáaZXhTz]X] 1aTVT]i 1PëZ^]b^[^b[dêd ((!($ h [[Pa ]SP hP ëP]P] bPePëcP \PêSda ^[P] eT TZ^]^\XZ ZaXi bTQTQXh[T i^a Vá][Ta VTÌXaT] BaTQaT ]XcbP eT 3^êd 3^Q^hzSPZX PX[T[TaT ! c^] V SP \P[iT\TbX d[Pëc aS 0]PS^[d X]bP ] ] ] RÛ\Tac[XêX]X b ] a[Pa ÛcTbX]T cPë hP] hPaS \[Pa UPZXa 1^ë]PZ WP[Z ] b^UaP[Pa ] ëT][T]SXaSX J8E8#J8I8P9FJE866

IecWb_ÉZ[ ;hZe Wd ^[o[YWdè
1PëQPZP] ATRT_ CPhhX_ 4aS^ êP]z ] PX[TbX eT QPZP][Pa[P B^\P[XzhT VT[TRTêX]X PÌ Z[P\Pb ] ] Pa S ]SP] QPëZT]c <^VPSXëdzSP WPi a[ Z [Pa QPë[PS CáaZXhTzST] VT[T] WThTc[TaX] Z^]dZ TSX[SXêX 2d\WdaQPëZP][ ê z]SP 4aS^êP]z Pê a[P\PZ áiTaT ^]Pa \ ÌP [ ë\P[Pa hP_ [ h^a 1d ÌTaÌTeTST ÌPc ë \P Xi[TaX]X] ^[Sdêd QX]P[PaSPZX Zdaëd] ST[XZ[TaX ZP_Pc [S XÌ eT S ë RT_WT[Ta Q^ hP]S <X\Pa eT \áWT]SXb[TaST] ^[dëP] QXa TZX_ 2d\WdaQPëZP][ ê \XbP
aWP]T bX]ST X]RT[T\T hP_c CáaZXhTzST] VT[T] WThTc[TaT Të[XZ TST] B^\P[Xz]X] çbcP] Qd[ 5PWaX :^]b^[^bd HPaS \R b 7ábT hX] <dWP\\TS {1PëQPZP] X]ëP[[PW Qd

S

aPhP VT[XabT WT\ B^\P[X WP[Z \dc[d ^[P RPZ WT\ ST cPaXWX QXa iXhPaTc ^[PRPZ 4b ZXST] QdaPhP VT[T] h^Zcd| SXhT Z^]dë cd 2d\WdaQPëZP][ ê ÛiT[ VáeT][XZ VÛ aTe[XbX 7PbP] 0QSd[[PW SP {4aS^êP] ! h [S a báaT] XÌ bPePëcP] b^]aP QdaPhP VT [T] X[Z <áb[á\P] QPëQPZP] ^[PRPZ ¬^Z \dc[dhdi| XUPST[TaX]X Zd[[P]S 1d PaPSP CáaZ : i [Ph 6T]T[ <áSáaá »\Ta CPë [ ! QX] ÌPS aSP] ^[dëPRPZ ! QX] ZXëX[XZ ÌPS aZT]c _a^YT[TaX XÌX] ZT]SX[TaX]T ^Z hP]db Z h b ]SP Ì^Z VáiT[ QXa hTa cPWbXb TSX[SXêX]X QT[XaccX CPë[ 4aS^êP]z ] iXhP aTcX]T ZPSPa dÌPZ[Pa[P VT[T] !$ ÌPS a [P ÌPS aZT]cX] X[Z QÛ[á\á]á PÌ [ ëP WPi a WP[T VTcXaTRTZ[TaX]X ZPhSTccX JFD8Cý 66

IW^hW ^WijWd[i_ oebW ‚èaèoeh
S
BPê[ Z 1PZP][ ê PÌ[ Z háiá]ST] b^] % PhSP " QX] Ì^Rdêd] WPhP c ] ZPhQTccXêX 0UaXZPzSP bPWaP WPbcP]T [TaX Zda\P ÌP[ ë\P[Pa ]P W i eTaSX 1d ZP_bP\SP B^\P[XzhT PÌ [PRPZ X[Z bPWaP WPbcP]TbX]X] ! bPê[ Z _Tab^]T[X X[T QXa [XZcT hPa ] h^[P Ì ZPRPê QT[XacX[SX B^\P[XzhT hPaS \ ÌTaÌTeTbX]ST QPZP][ Z cPaPU ]SP] X[Z TcP_cP c^] X[PÌ eT c QQX \P[iT\T]X] cT\X] TSX [TaTZ QÛ[VThT VÛ]STaX[SXêX]X XUPST TST] CT\T[ BPê[ Z 7Xi\Tc[TaX 6T]T[ <áSáaá BTaPRTSSX] ¬^\zd] eTaSXêX QX[VXhT VÛaT XWcXhPÌ cTb_XcX eT WPbcP]T Zdad[PRPZ hTa[TaX QT[Xa[T\TZ P\PR h[P QÛ[VThT QXa VT]T[ \áSáa hPaS \R b QPëZP][ ê ]SP # ZXëX[XZ WThTc VÛ]ST aX[SX »]á\áiSTZX WPUcP UPP[XhTcT VX aTRTZ WPbcP]T]X] PaS ]SP] hP_ [PRPZ X]RT[T\T eT STêTa[T]SXa\T b^]d]SP Zdad[PRPZ WPbcP]T bPh b QT[[X ^[PRPZ ç[Z TcP_cP VÛ]STaX[TRTZ bPWaP WPbcP]T bX]ST Ì^RdZ WPbcP[ Z[Pa ZPS ] S^êd\ T]UTZbXh^] WPbcP[ Z[Pa SPWX[XhT di \P] eT QXa _aPcXbhT] WTZX\ Qd[d]P RPZ 0ha RP [PQ^aPcdePa aÛ]cVT] ÌTe aT bPê[ ê cTZ]XbhT]X ! WT\ëXaT VÛaTe hP_PRPZ G@E8I B8D8E 6C@6G6! 8û=6C

I\p_XeBXiXZX#;Xi]liÊleXi[êe[XeB`dj\Pfbdl`c\JfdXc`m\B\epXÊpX[X^`kd\p`gcXecêpfi%=FKF I8=1Q8D8E

7\h_aWÉZWa_ W‚bè è ]h”dY[ _a~o[j [jc[o_ XèhWajèc
:X\bT H^Z \d 3Ta]TêX X[T QXa [XZcT XÌ bPePë PÌ[ Z eT Û[á\á] Z^[ VTiSXêX BdSP]zP VXST] bP]PcÌ AThWP] :PaPRP 0UaXZPzh VÛaá]RT WPhPcP QPZ ë ] ] STêXëcXêX]X bÛh[áh^a {>aPSP Qd [d]\PZ ZP[QX]XiT Q ÌPZ b^Z\PZ VXQX| SXhT] bP]PcÌ hPëP]P] X]bP][ Z SaP\ ] ] TZaP][PaSP eT VPiTcT bPhUP[Pa ]SP VÛaá]T]ST] Ì^Z SPWP ePWX\ ^[Sdêd]d edaVd[dh^a) {CáaZXhTzST 0UaXZP[ [Pa ] VÛaá]cá[TaX]T QPZPaZT] T] UPi[P yPW hPead\z ST]X[X_ VTÌX[Xh^a >aPSP XbT Ì^ RdZ[PaP S^Zd]dh^abd]di eT T[[TaX]XiT ZT\XZ[TaX VT[Xh^a ?[PbcXZ VXQX ^[\dë ^ QTQTZ[Ta :dRPê ] iP P[S ê ] iSP eXR SP] ZaXiX VTÌXaXh^abd]di| 0ZbXh^] STaVXbX]T Z^]dëP] AThWP] :PaPRP Qd VXQX WPh a Xë[TaX]ST bP]PcÌ ZP_aXbX]X] VTÌTa[X ^[\PS ê ] ] P[c ] ÌX iXh^a 7TaZTbX] cP\P\T] QXa VÛ]á[[á

S

VXQX ÌP[ ë\Pb VTaTZcXêX]X edaVd[PhP] :PaPRP {>aPhP VXST] bP]PcÌ ] ] y^]d hT\T\ ^aPhP VXc\T\ Qd][Pa QP]P hPZ[Pë\Piz ST\T [áZbá h^Z 3PaUdazSP ZP[S ê \ i :X\bT H^Z \d TeX]ST hT \TZ hP_c \ 6XST][Ta Qd][Pa VÛiT P[ \P[ | STSX BP]PcÌ h^[Rd[dêd] aTZ[P\ ^[PaPZ P[V [P]\Pb ]SP] Z^aZP][PaP SP ëd h^ad\d hP_ h^a) {ATZ[P\ ^[bP QX[T Qd]d] Sá]hP] ] T] WPh a[ aTZ[P\ ^[ Sdêd]d eT ^ aTZ[P\[P PÌ Ì^RdZ[Pa ] ZP a ][Pa ] ] S^hSdêd]d d]dc\Pb ][Pa| 4bZXST] Ì^Z Pê[PhP] X]bP][PaSP] W^ë [P]\PS ê ] P]RPZ 3PaUdazSP] b^]aP báaTZ[X Pê[PS ê ] P][PcP] :PaPRP {>aP SP áiá\ QPZ ë[ Ì^RdZ[Pa VÛaá]RT Ì^Z STêXëcX\ 4bZXST] Ì^Z ëXZÇhTc TST] QXa X]bP]S \ 0ac Z Pb[P Tc\Xh^ad\ ç]bP] [Pa ] bX[ZX]X_ ZT]SX]T VT[\T[TaX [Pi \| XUPST[TaX]X Zd[[P] h^a ýJK8E9LC O6B6C
H6N;6I6H6G>B/DCJGJBJIAJ

39 21. Cenazenin topraêa veriliëi s ras nda ëehidin eëi Yasemin Okul ile annesi Hanife Okul gözyaëlar na hakim olamad . Okunan Fa- - FOTOüRAF: ZAMAN.07 17.33 16 AÿUSTOS 2011 SALI. Karn ac kt ê zaman gelir. vatandaëlardan sakin olmalar n rica ederek dua etti.54 21.54 06. evine dönmedi. èehidin yak nlar Türk bayraê na sar l tabutu görünce gözyaëlar na boêuldu. Oturduklar mahallede komëular yla beraber aramad k yer b rakmayan Nazl can’ n ailesinin endiëeli bekleyiëi sürüyor.59 Ö LE 13.01 17.01 20. Nazl can’ kendi oturduklar mahallede her yerde arad klar n . doktor kontrolünde cenaze töre- nini takip edebildi. çstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu. kardeëinin k yafetlerine ve eëyalar na sar larak gözyaë döktü. sosyal paylaë m sitesi Facebook hesab na.ER ONUR KARAKUþ bas na taë nmas s ras nda Cumhurbaëkan ve devlet erkân da bir süre cenazeye eëlik etti. Daha sonra kaybolduêu anlaë lan küçük k zdan hava kararmas na raêmen haber al namad .48 21.00 sular nda bakkala gitti. ýehit babasç Veysel Karakuý ve dedesiyle birlikte saf tuttu. Al nan bilgilere göre. Devletin zirvesi uÿurladé è rnak’ n Beytüëëebap ilçesinde yüzbaë Erdal Okul ve er Yusuf Aktan’la birlikte ëehit düëen Komando Er Onur Karakuë dün çstanbul Edirnekap èehitliêi’nde topraêa verildi.18 20.10 20. èüphelendikleri herhangi bir kimse olmad ê n belirten abla Avc .21 13.12 13. yaklaëan teröristler ateë etmiëler.15 20. Alt ndaê çskitler Mahallesi Sulugöz Sokak Numara 29’daki evinden önceki gün babas yla birlikte d ëar ç kan Nazl can. èehit Karakuë’un annesinin ayakta durmakta zorland ê görülürken. 2005 y l nda ayr ld klar öêrenildi.06 20. çnëallah sonuç alacaê z. dondurma almak için bakkala giden 9 yaë ndaki Nazl can Avc .” dedi. Evin önünde toplanan yüzlerce kiëi. Arazide operasyon devam ediyor. bir askerimiz de yaral . Komëularla beraber aramad ê m z yer kalmad . Durumu polise de ihbar ettiklerini söyleyen abla Dilek Avc .10 17.08 16.29 04. ablas ve komëular durumu polise ihbar etti.19 06. Yaral asker Osmaniye Devlet Hastanesi’nde tedavi alt na al nd .15 13.54 AKýAM 20.32 04.06 20. Osmaniye’de 1 asker üehit - Osmaniye’nin Zorkun Yaylas Haçbel mevkiinde güvenlik güçleri ile teröristler aras nda ç kan çat ëmada Konya doêumlu er R fk Damar (21) ëehit oldu. Gün boyunca böyle eve gelmediêi olmazd .55 06. Jandarma Yüzbaë Erdal Okul’un Türk bayraê na sar l cenazesi ise Turhal Devlet Hastanesi morgundan al na- rak konvoy eëliêinde ilçeye baêl Ataköy köyüne götürüldü.14 13.13 06.16 13.20 20.30 21. Osmaniye Valisi Celalettin Cerrah.07 05. Nazl can’ n kaybolduêunda üzerinde beyaz etek ve morla siyah kar ë m bir elbise olduêunu ifade etti. “Birkaç gün kaybolan küçük k zlar n baëlar na ne geldiêi malum.40 21.05 13.54 20.42 21. Ankara Emniyeti de. K z n babas . èehidin babas Veysel Karakuë ve annesi Havva Karakuë.40 21. KAZIM PIYNAR ûSTANBUL. CHP Genel Sekreteri Bihlun Tamayl gil.37 21.07 üKüNDü 17. Diêer timlerimiz de çat ëma bölgesine çok yak ndayd .31 04.52 16.08 20. Nazl can’ n anne ve babas n n imam nikahl olarak yaëad klar .20 GÜNEý 06. Önceki gün è rnak’ n Beytüëëebap ilçesinden çstanbul’a getirilen YÜZBAþI ERDAL OKUL Onur Karakuë’un cenazesi dün askerî hastaneden al narak helallik için Sultangazi ilçesindeki babaevine getirildi.07 05. çmam.24 04.04 13. bizden yemek isterdi.59 16.35 04.12 19. ëehit babas ve dedesiyle birlikte saf tuttu.ýEHüRLER ýSTANBUL ANKARA ýZMýR BURSA EDýRNE KOCAELý BOLU ZONGULDAK SAKARYA TEKýRDA BýLECýK KIRKLARELý YALOVA DÜZCE üMSAK 04.46 04. Bir askerimiz ëehit. yaral askerin durumu hakk nda bilgi almak için hastaneye geldi.03 16. 1432 RAMAZAN 16 Dondurma almak için evden çêktê. ÜMýT KAHRAMAN OSMANûYE SAYFA TASARIM: SiNAN TAüGETiREN .” diyerek korkusunu dile getiren Dilek Avc . Ordu Komutan Orgeneral Yalç n Ataman.46 17. Cumhurbaëkan .05 06.28 04.04 05.23 13. 1 asker de yaraland . K s m Camii’ne doêru yola ç kt . iki gündür haber alênamêyor Ankara’da. ama bir netice ç kmad NAZLICAN AVCI ê n ifade etti. kay p bilgisini Türkiye’deki tüm emniyet merkezlerine bildirdi. Yalç n Ataman kat ld . hep gülsün’ yazmas dikkat çekti.01 16. Köy mezarl ê nda Tokat çl Müftüsü Abdurrahman Koçak taraf ndan k ld r lan cenaze namaz n n ard ndan ëehidin naaë köy mezarl ê nda topraêa verildi.03 YATSI 21.22 21. ‘Analar aêlamas n. èehidin tabutunun omuzlara al narak top ara. baz milletvekilleri ve 1.58 17.13 16.02 06. “Operasyon yapan timlerimiz pusu halindeyken. babas ndan para al p saat 12.” aç klamas n yapt .25 13.28 04.19 04. CHP’li vekil Oktay Ekëi de cenaze törenine kat lanlar aras nda yer ald . “Normalde gün boyunca eve gider gelirdi.08 06. TOKAT AA Terör saldêrêsênda yaralanan asker.16 06. Karakuë için dua etti.00 13. èehit Karakuë’un cenaze namaz na Cumhurbaëkan Abdullah Gül ile Avrupa Birliêi Bakan Egemen Baê ë da kat ld .01 20.10 13. Ordu Komutan Org. Ç k ëta gazetecilerin sorular n cevaplayan Cerrah.23 20. 1. Yaral askerin durumu iyi. ambulansla hastaneye kaldêrêldê. èu an komëular m z bile ëokta.52 16.52 21. çstanbul Büyükëehir Belediye Baëkan Kadir Topbaë.57 05. Nazl can’ n babas èah çsmail Yolcu ve ablas Dilek Avc .35 21.12 13.15 04.23 13.26 04. CýHAN PAÇA ANKARA þehit Jandarma Komando Er Onur Karakuü’un ýstanbul’daki cenaze törenine Cumhurbaükanê Abdullah Gül ile Avrupa Birliÿi Bakanê Egemen Baÿêü da katêldê. terörü lanetleyerek. Cumhurbaýkanç Gül. Damar’ n. Cenaze namaz na baëta Cumhurbaëkan Abdullah Gül olmak üzere AB Bakan Egemen Baê ë. Parka arkadaëlar n n yan na giderdi.34 04. TURGUT ENGÿN tiha Suresi’nin ard ndan ëehit Karakuë’un cenazesi Ataköy 5.10 20.35 21. ac l anne doktor kontrolünde cenaze törenini takip etti.13 06.57 17.17 04.33 21.

Ilgaz Daê üzerinde duruluyor. ile oêlu A. yap lan tüm müdahalelere raêmen kurtar lamad . eÿitimlerini Ilgaz Daÿê’nda yapacak.” dedi.T. halen 6 bin civarçnda olan Özel Harekatçç polis sayçsçnç 10 bine ççkarmayç hedeÑiyor. doland r ld ê n iddia eden E. helikopter harekatç. dönem Özel Harekat kursuna al nacak polislerin. Özel timin arazi eêitimleri için en uygun yer olarak. çki arkadaë n uzun süre evden ç kmamas ndan ëüphelenen komëular polise haber verdi. pusula ve araziye döëenen may n ve bomba düzeneklerinin etkisiz hale getirilmesi öêretilecek. Mustafa A. istifa karar n n kendileri için de “sürpriz’’ olduêunu belirterek. 3 May s 2011’de. Mardin’den K z ltepe’ye doêru 43 KR 210 plakal arac ile yola ç kt . 7 y la kadar hapis cezas istemiyle dava aç ld . RPG-7 roketatar ve M-60 makineli tüfek gibi ateë destek silahlar na yeniden sahip olmas hede eniyor. MEHMET DO AN MARDûN Uyuüturucu alan genç hayatênê kaybetti Kilis’in Zeytinli Mahallesi Kurdaêa Caddesi’nde bir evde yaëayan Mustafa Kemal H. ‘Çakma’ savcéya 7 yél hapis talebi Adana’da kendisini cumhuriyet savc s veya polis olarak tan tt ê vatandaëlar cep telefonuyla doland rd ê iddia edilen ç. gözetleme. haritac l k. Tekin Küçükali. PKK’yla mücadele provaséné Ilgaz’da yapacak Terör örgütü PKK’yla mücadele için ‘araziye’ çêkmaya hazêrlanan Polis Özel Harekat timleri. Polat kardeëlerden de haber gelmemesi üzerine olay yerine giden Emin Akkuë. havan at ë s ras nda meydana gelen patlamada 15 asker yaraland . kuyuda can verdi Antalya’n n Kaë ilçesi Çeëme köyü Bahçealan mevkiinde Mustafa (35) ve Bilal Sar ca (24) isimli kardeëler. At ëlar s ras nda k sa düëen bir havan mermisinin.’nin cep havaleyle gönderdiêi 12 bin liray bir bankan n ATM’sinden çeken çsa Ç. oêlu tutuksuz yarg lanmak üzere serbest b rak lm ët . - l eêitim alan özel timcilerin. keýif. yol. Öte yandan 1998’de aê r silahlar elinden al nan Özel Harekatç lara yeni ateë destek silahlar n n da saêlanacaê belirtiliyor. haritacçlçk. èehir içi operasyon aê rl k- ÿzmir’de eþitim sérasénda havan mermisi patladé: 15 asker yaralé çzmir’de bulunan Foça Jandarma Komando Okul Komutanl ê ’ndaki eêitim s ras nda. 60 mm’lik havan topu. ÿki kardeû. bask n. Ancak son 2-3 ayd r hiçbir kir ayr l ê m z yoktu. ççiëleri Bakan çdris Naim èahin’in onay vermesi halinde Kastamonu Polis Meslek Yüksekokulu.30 sular nda. Baëbakan’dan da izin istedim. keëif. arazi intikali. Özel Harekatç lar n. Emniyet.5 ayl k temel eêitimde 720 saat ders görecek. KýLýS AA 444 FORD / 444 36 73 SAYFA TASARIM: SEVDE TEKûNKAYA - . MUSTAFA KÿRAZLI 16 A USTOS 2011 SALI ZAMAN Türk K z lay Genel Baëkan Tekin Küçükali. terörle mücadelede Polis Özel Harekat timlerini daha etkin kullanmay planlamas Emniyet Genel Müdürlüêü’nü harekete geçirdi. Adana’da.T. Hükümetin. eêitimlerinin büyük bir bölümünü arazide yapmas planlan yor. pusula ve araziye döýenen mayçn düzeneklerinin etkisiz hale getirilmesini öþrenecek. (22) ile birlikte eroin ald .Y. Olay s ras nda aê r yaralanan Sevimli. çhbar üzerine eve gelen polis ekipleri. K z ltepe Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kald r ld . 600 yeni özel tim polisini. Özel Harekat’a tahsis edilecek. Özel Harekat timleri- nin Ilgaz Daê ’nda eêitilmesinin. Foça Devlet Hastanesi’ne getirildi. 600 Özel Harekatçç daþda. “7 y la yaklaëan görevimde. Emniyet Genel Müdürlüêü. temizlemek için bahçelerindeki 13 metrelik su kuyusuna girdi. yakalanm ë. Küçükali veda mesaj nda.’n n cesedini buldu. ise Kilis Devlet Hastanesi’ne kald r ld . “Cuma günü çok ciddi bir s k nt geçirdim hastal k olarak ve karar verdim. Uygulamal eêitimlerde. arkadaë Mustafa A.Ç. arazi görevine de haz rlanmas amac yla Özel Harekat Daire Baëkanl ê . helikopter harekat ve arazi intikalleri eêitimlerini Ilgaz’da görecek. Özel Harekatç lar daêc l k. Köpeÿe çarpmak istemeyen astsubay kazada öldü - Mardin’in K z ltepe ilçesi Jandarma Komutanl ê ’nda görevli astsubay çsmail Sevimli. helikopterden iple s çrayarak inme.’nin talimat yla çektiklerini iddia etmiëlerdi. artçk kçrsal alanlarda da eþitim görecek. èimdiye kadar ëehir içi operasyon aê rl kl eêitilen timler art k k rsal alanlarda eêitim görecek. 41.05GÜNDEM þimdiye kadar daha çok üehir içi operasyonlar için eÿitim alan Polis Özel Harekat timleri.” dedi. Bu çerçevede. PKK’n n Karadeniz’de kaç rma ve benzeri eylemler gerçekleëtirerek güvenlik güçlerini araziye ç kar p sald rmay planlad ê yer alm ët . dün saat 22. pusu. tutuklanm ë. “Kurum içinde binlerce karar al . saêl k sorunlar sebebiyle görevinden ayr ld ê n aç klad . Özel timciler 3. arazide intikal ëekilleri. pusu. Yaral lar n durumunun iyi olduêu aç kland . Astsubay. Yaralananlar. R fat ve èakir Polat’ kendi imkânlar yla yar bayg n bir ëekilde kurtard . FOTOüRAF: ZAMAN. Emniyet. zanl lar paray ç. Baba çsa Ç. haz rl klar n tüm h z yla sürdürüyor. çstihbarat birimlerince haz rlanan raporda. PINAR KAMAN ANKARA Kêzêlay’da sürpriz istifa - haber turu Polis. arac ile ëarampole yuvarland .” dedi. özellikle son dönemlerdeki yoêun çal ëma temposunun sonunda tüm vücudumun yorulduêunu ve art k dinlenme vaktinin geldiêini anlad m. 40 mm’lik bomba atar. gözetleme. K z ltepe TOKç mevkiinde önüne ç kan köpeêe çarpmamak için direksiyonunu k ran çsmail Sevimli. terör örgütü PKK’n n Karadeniz’deki faaliyetlerine de sekte vuracaê belirtiliyor. Sar ca kardeëlerin ise hayat n kaybettiêi belirlendi. bu çerçevede özel timin eêitiminde revizyona gitme karar ald . örgütün Karadeniz’de faaliyet göstermek üzere eêitimli örgüt mensuplar n n yer alacaê ‘otonom timler’ kurmaya çal ët ê n saptam ët . Kardeëlerden uzun süre haber al namamas üzerine kuyuya inen R fat ve èakir Polat da geri ç kamad . eêitim programlar nda kapsaml deêiëikliklere gidecek. SEDAT GÜNEÇ ANKARA Bölücü terör örgütü PKK ile etkin mücadele görevi verilen Polis Özel Harekat timleri. K z lay Genel Sekreteri Muzaffer Komit. köprü geçiëleri. (28). Baëbakan Recep Tayyip Erdoêan’ n seçim konvoyuna sald r düzenlenen Ilgaz Daê ’nda eêitmeyi hede iyor. baskçn. çstihbarat birimleri PKK’l teröristlerden ele geçirilen dokümanlardan. Yeni baëkan n seçimi için 17 Eylül 2011’de olaêanüstü genel kurul toplanacak. Komaya girdiêi tespit edilen Mustafa Kemal H. Ayr ca Van’ n Saray ilçesinde meydana gelen patlamada 2 asker yaraland . tribündeki askerlerin önünde patlad ê öêrenildi.TEKýN KÜÇÜKALý n yor ve bu kararlar içinde genel baëkan ile ters düëtüêümüz kararlar olabilir.

1-5 Aêustos tarihleri aras nda yap ld .’’ dedi. Dini yaëama konusunda örgüt içinde yenilerin oluëturduêu grupla eskiler aras nda ayr l k olduêunu söyleyen è. As l kay tlardan boë kalan kontenjanlar. Bu konuda bir tart ëmada ajanl kla suçland m. Yak n zamana kadar çran’ n PKK ile pek de sorun yaëamad ê n . 3’üncü kayêt 20 Aÿustos’ta Seviye Belirleme S nav (SBS) sonuçlar na göre öêrenci yerleëtirilen ortaöêretim kurumlar nda boë kalan kontenjanlara kay t hakk kazanan adaylar n ikinci yedek kay t süresi dün baëlad . KAMPLARDA ORUÇ VE NAMAZ YASAK ‘Sivil itaatsizlik’ ad alt nda gerçekleëtirilen cuma namazlar n da eleëtiren è.. PKK’nên ýslam’a bakêü açêsênê gözler önüne seriyor. PKK’da eskilerle yeniler arasçnda büyük bir çekiýme yaýançyor. Patlamalarda hayat n kaybeden 20 kiëinin 23 yak n n n da ‘müëteki’ olarak yer ald ê iddianamede. s n f sonuçlar na göre. OSMAN YAKUT ûSTANBUL Terör örgütünün iki numaral adam Murat Karay lan. e-okul kay tlar na göre yedek listeden kay t hakk kazand klar okullara kay tlar n . Böyle bir hususu teyit etmedi. Murat Karayêlan’ên ýran tarafêndan yakalandêÿê haberlerinin doÿrulanmadêÿênê açêkladê.” ifadelerini kullanan Çektar–Bazidi kod adl è. ‘Kürtlerin ideolojik kimlik ve ayn zamanda inanç dini’ diye tan mlad ê Zerdüëtlük için övgüler dizen Karay lan. AK Parti Eskiëehir çl Baëkanl ê taraf ndan önceki gün düzenlenen iftar yemeêine kat lan Davutoêlu. Bas na yans yan haberler en az ndan çran taraf ndan teyit edilmië deêil. yenilere bask yaparak din deêiëtirmesi yönünde telkinde bulunuyor.” diyor. iki olayda yaralanan 43 kiëi ile ikinci patlamada iëyerleri ve araçlar zarar gören 46 kiëinin ismine yer verildi.I. Ankara 10. “Nisan ay ndan itibaren ‘Demokratik Çözüm Çad r ’nda BDP taraf ndan cuma namazlar k ld r ld . ESKýþEHýR CûHAN Gazeteciler temkinli: ran.. örgütü ‘çslam düëman ’ olarak tan ml yor. Selvi’ye göre Karay lan yakaland ve Türkiye. Yeter Gümüë. Terör örgütünün elebaë s Murat Karay lan’ n çran’da yakaland ê iddias daha önce yalanlanm ët .’n n anlatt klar sayesinde öêrenmië. aê r hakaretlerde bulunuyordu. Karay lan’ yakalad ve PKK’yla pazarl k yap yor.I. Aê r Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. ýSTANBUL ZAMAN SAYFA TASARIM: SEYFULLAH ÖZTÜRK . “çran. Mehr ajans na yapt ê aç klamada. den soêutmaya çal ë yorlar.. ANKARA AA - Örgütten kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan teröristlerin ifadelerine göre. terör örgütü PKK’n n ikinci adam n n yakaland ê haberini yalanlad . örgütten kaçan teröristlerin ifadeleriyle destekleniyor. 2 ay 2 gün daêda kalan terörist Kendal Roj kod adl Y.I. 2 kiëi ise ‘taksirle birden fazla kiëinin ölümüne ve yaralanmas na neden olmakla’ suçlan yor. Dini deêerlere sahip örgüt mensuplar n d ëlayarak. örgüte yeni katçlanlara dinini deþiýtirmesi konusunda baskç yaptçþçnç anlatçyor. Kürtlerin dininin Zerdüýtlük olduþunu söylüyorlardç. “Eski grup. Konuyla ilgili D ëiëleri Bakan Ahmet Davutoêlu. Bir kesime göre. 6 Aêustos’ta Milli Eêitim’in internet sitesinden ilan edildi ve adaylara 8-12 Aêustos aras nda kay t süresi tan nd . çran. Selvi. çran’a elinde ne olduêunu biliyorum mesaj veriyor. “ûslam dininden nefret ediyorlardç. PKK’n n çran’daki kolu PJAK’a yönelik son operasyonlarda 150 teröristin öldürüldüêünü ve PJAK’ n geri çekilmek zorunda kald ê n ifade etti. resmi makamlar onaylamamas na raêmen devletin kanallar n n ‘Karay lan yakaland ’ demesinin devletler oyunu olduêunu iddia ediyor. Bu yakalamalardan baz lar nda ise PKK ile pazarl klar sonucu teröristlerin b rak ld klar n kaydediyor. mensuplar n çslam dininden soêutmaya çal ë yor. çddianamede.” diyor. “Daêda dini inançlara ve yaëay ëlara s cak bak lmad ê n ve hatta dini deêerler ile dalga geçildiêini gördüm. Almanya’da yay mlanan ‘Bir Savaë n Anatomisi’ isimli kitab nda.I.” diyen Kendal kod adl Y.” ifadelerini kullan yor. Herhangi bir gelië- - me olduêunda ilk önce biz duyururuz.K. Tüm Kürtlerin Zerdüët olmas gerektiêini savunuyor. Gazeteciler bu konuda farkl görüëler ileri sürüyor. ANKARA AA 16 A USTOS 2011 SALI ZAMAN PKK TERÖR ÖRGÜTÜNDEN KAÇAN TERÖRýSTLER: - Kamplarda Zerdüþtlüÿü dayatêyorlar Aÿrê’da örgütten kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan iki teröristin emniyette verdikleri ifade. ‘Karayèlan yakalandè’ haberi teyit edilmedi Terör örgütü PKK’n n elebaë lar ndan Murat Karay lan’ n çran taraf ndan yakaland ê haberleri doêrulanmad .I. as l listeden kay tlar. gelen ilk haberlerin kendisine ulaëmas yla konuyu yak ndan takip ettiklerini kaydetti. çslamiyet’in ise Kürtlerde bölünme. Öêrenciler. Fakat k rsal alanda örgüt. Ramazan’çn ilk günü bir köyün yakçnçnda otururken teravih sonrasç camide okunan ilahiden etkilenip kaçan teröristlerden ü. Cumhuriyet savc lar Veli Güney. bir süredir Suriye konusunda izlediêimiz strateji nedeniyle ayaê m za basmak istiyor. Davutoêlu.” dedi. bask alt na alarak çslam dinin- - SBS’de 2. Ailesinin kendisini dini deêerlere göre yetiëtirdiêini belirten è. èüpheli 9 kiëiden 7’si ‘bilinçli taksirle birden fazla kiëinin ölümüne ve yaralanmas na neden olmak’ ve ‘tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulmas ve el deêiëtirilmesiyle’.K. 3 èubat 2011’de OSTçM’de meydana gelen ve 20 kiëinin ölümüyle sonuçlanan 2 patlamaya iliëkin soruëturmas n tamamlad . PKK’yla pazarlèk mè yapèyor? PKK’n n Kandil’deki yöneticisi Murat Karay lan’ n yakaland ê çran taraf ndan doêrulanmad .” ifadelerini kullan yor. Kürtlerin gerçek dininin Zerdüëtlük olduêunu söylüyor.. eskilerin. Eyaletteki Devrim Muhaf zlar birliêinden bir yetkili de PKK’n n ikinci adam n n yakaland ê haberinin söylenti olduêunu kaydetti. SBS 8. örgütten kaçacaklar. PKK’n n dine yaklaë m n anlat rken.I. örgütün gerçek yüzünü arkadaë è. üahçslar emniyet ifadelerinde. Dêüiüleri Bakanê Ahmet Davutoÿlu. “çran d ëiëleri bakan ile bir görüëme gerçekleëtirdim. 15-19 Aêustos aras nda yapt racaklar. ondan sonra ayr lmaya karar vermië. çran ise bir pazarl k stratejisi olarak bu ismi kullan yor. Daêda kendilerine Zerdüëtlük propagandas yap ld ê n anlat yor. Emniyetteki ifadesinde “K rsala ç kmadan önce PKK çslam dinine sahip ç kan ve halk n dini deêerlerini paylaëan bir görünüme sahip. üçüncü kay t dönemi baëlayacak. Abdularif Akgüç ve Hakan Pektaë taraf ndan haz rlanan iddianame Ankara 10. Vali Yard mc s çsa Ganbari. adl terörist..06 GÜNDEM OSTýM patlamasênda sanêklara 26 yêl talebi Ankara Cumhuriyet Baësavc l ê . As l listeden kay tlar sona erdikten sonra birinci yedek kay t dönemi baëlad . hatta PKK içindeki Mustafa Karasu ve Cemil Bay k’ n çran’ n adam olarak tan nd ê n belirten yazar Önder Aytaç ise çran’ n daha önce de birkaç kez PKK’l üst düzey yöneticileri yakalad ê n ilan edip sonradan da bunlar n boë iddialar olduêunun ortaya ç kt ê n hat rlat yor. parçalanma nedeni olduêunu ileri sürmüëtü.” diyor. “çran d ëiëleri bakan . 9 san k hakk nda 26 y la kadar hapis cezas isteniyor. Yeni èafak yazar Abdulkadir Selvi. Ancak daêa ç k nca bu durum böyle deêil. konuyu teyit etmedi. ise kamplarda namaz k lman n ve oruç tutman n yasakland ê n aktar yor. PKK’n n çslam dinine bak ë n gösteren bu cümleler. Birinci yedek kay tlar sonucunda boë kalan kontenjanlar da 13 Aêustos’ta bakanl ê n sitesinden yay nland . çran’ n Bat Azerbaycan vali yard mc s . kayêt baüladê. Aê r Ceza Mahkemesi’nin iddianameyi kabul etmesi durumunda ëüpheliler 26 y la kadar hapis cezas talebiyle yarg lanacak. “Örgüt. 15-19 Aêustos tarihleri aras ndaki kay t dönemi sona erdiêinde. Ancak Murat Karay lan’a ait yeni görüntüler de yay nlanmad . Yeni kat lanlar f rsat bulsa ve tutuklanmayacaklar n bilseler.

üretim iëini Samsung’a b rakan Google için bunu söylemek zor. s nav komisyonunun takdirine göre s nav aç lan unvanlara atanm ëlard r. Kat l m bankalar n n ëube say s 642’ye ulaëarak y l sonuna göre 6 büyürken. devlet gelir uzman yard mc l ê ve vergi denetmen yard mc l ê ile ortak yap lm ët r. mobil telefon konusunda birçok patenti bulunan ýirketi alarak akçllç telefon pazarçnda söz sahibi olmak istiyor. Google.” dedi. özvarl klar ise yüzde 6 art ëla 5. 10 kad ndan 7’si ise cep telefonundan beyaz eëyalar yönetmek istiyor. Google’ n Android sistemini güçlendirmek istediêini ve Motorola’n n bunu yapmak için en iyi ëirket olduêuna karar verdiêini vurgulad .7770 1. 2005 y l ndaki s nav ise Devlet Gelir Uzman Yard mc l ê ile birlikte gerçekleëtirildi. Kahire Uluslararas Havaalan 3 No’lu terminalinin y ll k yolcu kapasitesinin 3. Anket sonuçlar .5440 2. pistlerin A380 uçaklar na hizmet verebilmesi için geniëletilmesi ve ilave tesislerin yap lmas n kapsayan proje imzaland . personel say s 13 bin 49 oldu. Toplam akti er ise y l sonuna göre yüzde 11 art ë göstererek 48. Limak ile Kahire Havaliman èirketi aras nda. yüzde 90. Samsung. toplanan fonlar y l sonuna göre yüzde 6 artarak 35. Anlaëmay kendi resmi blogunda aç klayan Google CEO’su Larry Page. Motorola Mobility CEO’su Sanjay Jha da.3’ü yata. Gelir Uzmanlar Derneêi Baëkan Muhammed Akgün. Google. Microsoft ve Apple ile Google’ n mobil telefon iëine girmesini tavsiye ediyordu. bu sat nalman n. bu birleëme sayesinde mobil cihazlar ve ev sistemleri konusunda daha yenilikçi ve olaêanüstü çözümler geliëtireceklerini kaydetti. Tüketicilerin yüzde 61’i evdeki beyaz eëyalar cep telefonundan programlamak ve çal ët rmak istiyor. telefon üreticisi Motorola’n n mobil k sm n almak için 12. HTC ve diêer birçok ak ll telefon üreticisinin tercih ettiêi ücretsiz iëletim sistemi olan Android. KAHýRE AA ‘Gelir uzmanlarênên yüzde 60’ê Maliye’yi terk ediyor’ Tek çat projesi hayata geçirilmesine raêmen Maliye’de kariyer tart ëmas bitmedi. yabanc para fonlar n pay ise yüzde 34 oldu. Ankete kat lan bin 603 kiëiden yüzde 90. ihaleye kat lan ëirketler taraf ndan verilen en düëük teklif olduêu öêrenildi.94’lük bir azal ë meydana geldi.62 104. Uzmanlar. KENAN MEHMETZADE ûSTANBUL Apple’ n iPhone ve Google’un Nexus ile ak ll telefon iëine girmesi.7750 1.51 8 Aðustos 9 Aðustos 10 Aðustos 11 Aðustos 12 Aðustos 15 Aðustos 9 Aðustos 10 Aðustos 11 Aðustos 12 Aðustos 13 Aðustos 15 Aðustos 9 Aðustos 10 Aðustos 11 Aðustos 12 Aðustos 13 Aðustos 15 Aðustos 9 Aðustos 10 Aðustos 11 Aðustos 12 Aðustos 13 Aðustos 15 Aðustos 9 Aðustos 10 Aðustos 11 Aðustos 12 Aðustos 13 Aðustos 15 Aðustos Cep telefonunun mucidi 12. teminat mektubunun verilme- - si için 31 Aêustos tarihi son gün olarak belirlendi. Limak’ n ihaleye girerken M s r’a verdiêi 387 milyon dolarl k tekli n. geçmiëte aleyhlerine yap lan düzenlemeler sebebiyle gelir uzman yard mc lar n n yüzde 60’ n n yeterlik s nav n bile beklemeden tercihlerini kurumdan ayr lmak yönünde kulland ê n söyledi.00 682. yüzde 87. “Ge- - lir uzmanlar na uygulanan eëitsizliêin sona erdirilmesi gerekiyor. Vergi denetim birimlerinin dörtlü yap da birleëtirilmesinin ard ndan yeni yap ya yönelik tepkiler devam ediyor. ka-Türkiye Kat l mn Bankalar ayl k dönemdeGet l m bankalar n ilk alt net kârlar n n 358 milyon lira olduêunu aç klad .5 milyar dolara satçn aldç.4’ü beyaz eëya ve küçük ev aleti sat n al rken kaliteye dikkat ederken. Ayr ca Droid modeliyle ak ll telefon pazar na ad m atm ët . Türkiye’nin Kahire Büyükelçiliêi yetkililerinden edinilen bilgiye göre. Birlikten yap lan aç klamaya göre. Ayr ca projenin içerisinde yaklaë k 168 bin metrekarelik kapal alan inëaat n n gerçekleëtirilmesinin yan s ra. alternatif renkler olarak gri ve mavi düëünülüyor. Her 10 kad ndan 4’ü ise klasik renk olan beyaz tercih ederken. Page. EKONOMý SERVýSý - dan fazla Android’li cihaz olduêunu ve dünya çap nda her gün 550 bin Android’li cihaz n aktif edildiêini kaydetti.7840 1. Open Handset Alliance (Aç k Ahize Birliêi) kurucu üyelerinden biri. Proje. Motorola Mobility’i satên alarak Android iületim sistemini güçlendirmeyi amaçlêyor.8 milyar TL’ye ulaët . saatte 4 bin 400 bagaj kapasiteli handling sisteminin de yer alacaê kaydedildi. tek çat n n yeniden düzenlenmesini istiyor. ses komutlu.7870 CUMHURÝYET ALTINI SERBEST PÝYASA 670.00 668. ancak kimse arama devinden böyle ad m atacaê n tahmin etmiyordu. fonlar içindeki Türk Liras fonlar n pay yüzde 66. Motorola. Gelir çdaresi Baëkanl ê ’nda 400’ü kariyer gelir uzman . 2003 ve 2004 y llar nda yap lan gelir uzman yard mc l ê s nav .92 106. Android baëar s na katk saêlayan birçok donan m üreticisi ortaklarla ise çal ëmay sürdüreceklerini aktard . Anket sonuçlar ndan ç kan diêer bir çarp c sonuç tüketicilerin küçük ev aletleri ve beyaz eëya sat n al rken kalite ve yattan sonra enerji verimliliêi ve su tasarrufuna önem veriyor olmas . Adaylar. Nokia. Motorola’n n da lisansl Android üreticisi olacaê n belirten Google CEO’su.00 PETROL (BRENT) DOLAR/VARÝL 104. tüketicilere yenilik ve daha fazla seçenek imkan saêlayacak. ANKARA ZAMAN SAYFA TASARIM: NûYAZû DEMûRCAN .5 milyar dolara Google’én Biliüimin yeni mücadele alanê olan akêllê telefon pazarênda önemli bir geliüme yaüandê. tüketicilerin geleceêe yönelik beklentilerini araët rd . Eëdeêer s navla mesleêe atand klar ve benzer iëi yapt klar na dikkat çeken gelir uzmanlar . birçok modelle özellikle üst s n f piyasas nda pazara hâkim olsa da. Diêer tüm kariyer mesleklerde olduêu gibi mesleêe al mlar özel yar ëma s navlar ile yap lmakta. Motorola’n n Google’a geçmesi yaln zca Android güçlendirmekle kalmayacak.5 milyona ç kar lmas ve pistlerin geniëletilmesi k s mlar n içeren projenin inëaat n n 31 Ocak 2012 y l nda baëlayarak 3 y l içerisinde tamamlanmas planlan yor. taksi yolu ve baêlant yollar n n yap m n .00 692. Dünya Bankas ’n n kredi saêlad ê projeye.00 677. 3 No’lu terminale entegre edilecek yeni terminal ve otel ile yeni bir iskele bloêu inëas n kapsayacak.5310 2. imtihanlar sonras nda. 3 No’lu terminalin y ll k yolcu kapasitesinin yükseltilmesi. Jha.9 milyar liraya yükselirken. ev telefon cihazlar ve video çözümleri konusunda pazar lideri olmakla birlikte.7720 2. Google.3 milyar liraya yükseldi. kendi kendine ve uzaktan çal ëan ev eëyalar hayal edildiêini ortaya koydu.07 EKONOMü 0 BORSA BÝLEÞÝK ENDEKSÝ 52283 52961 50307 52017 52188 53485 16 A USTOS 2011 SALI ZAMAN EURO SERBEST PÝYASA 1. 2 bin 800 ise gelir uzman yard mc s bulunuyor. Apple. gelir uzmanlar n n muadil bir kadroya kayd r lmalar gerektiêini belirterek. Google.1’i ise enerji ve su tasarrufuna önem veriyor. söz konusu bankalar n ilk yar net kâr nda yüzde 5. çen y l ayn dönem ile karë laët r ld ê nda. bu ëirketin ayr bir iëkolu olarak devam edeceêini söyledi.5 milyondan 7. aç k bir platform olarak Android konusunda bir deêiëikliêe sebep olmayacaê n söyledi. Google’ n Android platformunu güçlendirmek için verimli bir ortakl k paylaët klar n dile getirdi. Tüketicilerin yüzde 55’i beyaz eëya ve küçük ev aletlerinin renkli ve desenli olmas n bekliyor. halen 150 milyon- Katêlêm bankalarênên 6 aylêk net kârê 358 milyon lira Birliêi (TKBB).3 milyar liraya. yine bedava olacak.5590 DOLAR SERBEST PÝYASA 1. ëirketin yüzde 63’ü için 12 Aêustos Cuma günü New York Borsas kapan ë ndaki hisse yat olan 40 dolar ödemeyi kabul etti. Dünyan n taë nabilir ilk cep telefonunu 30 y l önce tan tan Motorola’n n iletiëim konusunda 80 y ll k birikimi var. Android iýletim sistemiyle cep telefonu alançna adçm atan arama motoru Google.28 108. Arama motoru Google. Google’ n Apple ve diêer rakiplerine karë kri mülkiyet haklar n savunmak için çok deêerli genië bir patent portföyüne de sahip. EKONOMý SERVýSý Mêsêr’da devrimden sonra en büyük ihale Türk üirketinin M s r’da 25 Ocak halk ayaklanmas n n ard ndan yap lan en büyük ihaleyi.5400 2.5250 2. èirket.00 671. 340 bin metrekarelik alanda apron.47 107.5 milyar dolar gözden ç kard .evgösteren Gaggenau markalar faaliyet BSH Ev Aletleri. Bu soruna müdahaleye ihtiyaç olduêunu vurgulayan Akgün. FOTOüRAF: EPA Tüketici 15 yêl sonrasê için ev iüi yapan robot hayal ediyor Pro lo ve -Türkiye’de Bosch.15 y l sonra ev iëi yapan robotlar ile dokunmatik. mobil telefon konusunda birçok patenti bulunan ëirketi alarak ak ll telefon pazar nda söz sahibi olmak istiyor. Ancak h zla büyüyen milyar dolarl k pazar elinden vermek istemeyen arama devi.5200 2. beyaz eëya ve küçük aletlerine yönelik düzenlediêi anketle. ayn zamanda piyasaya rekabet. Motorola gibi markalar n yer ald ê ligde taëlar yerinden oynatmaya baëlad . Kulland r lan fonlar y l sonuna göre ilk alt ayda yüzde 13 artarak 36.34 109. Yani.ylaSiemens. Türkiye’den Limak Firmas 387 milyon dolarl k tekli ile ald . cep telefonu mucidi Motorola Mobility Holdings ýirketini nakit 12. Sat nalma iëlemlerinin bu y l n sonu ya da en erken 2012’nin baëlar nda tamamlanmas bekleniyor. Ortak s navlar öncesinde meslekler aras nda ayr m n nas l yap lacaê na iliëkin objektif bir kriter ortaya konmam ët r. Page. en büyük rakiplerinden Apple’a karýç cep telefonu rekabetinde avantaj saþlamak istiyor.7900 1.

Bunu biz deêil. Çin'deki beëinci y l n kutlamak için s n rl üretimle Marcie el çantas n yine bu pazar için üretti. Louis VuitDior Shanghai Blue telefon bunun bir göstergesi. Hongçiyav' üst düzey gelire sahip Çinlilerin ilk adresleri aras nda. ekonomisi olan Çin. Araët rmaya göre y ll k varl klar 10 milyon yuan (yaklaë k 2 milyon 370 bin TL) üzerinde olan Çinliler y lda ortalama 1 milyon ile 3 milyon yuan aras nda harcama yap yor. 136 bin ton ëekeri yüzde 7. þanghay ve Pekin Çinli milyonerlerin yaüadêÿê iki üehir olarak öne çêkêyor. èin Tiyendi'si. Dünyada daha önce çok say da ülkede kullan ld . Söz konusu kiëiler. tüm dünyada büyük ilgi gören LG Optimus ak ll telefon serisini. lüks kalemler en çok tercih edilen ürünler. ‘Made in China'dan uzak duruyor. Türkiye'de. Çin'de 30 yarekt Çinli tüketiciyi hede iyor. Google’ n Android mobil iëletim sisteminin “Gingerbread” olarak bilinen 2. BMW de ön plana ç k yor. Dior parHermes Ev tekstil ürünleri gerçekleëtiren rmalarfüm gibi yat bin veya Levi’s DENIZEN Jeans dan Levi's. timi daha çok genç erkeklerin gerçekDiêer taraftan Dior'un en pahal telefo. Yapacaê m z santral Türkiye'nin elektrik ihtiyac n n yüzde 8'ini karë layacak. DIEGO AZUBEL 16 A USTOS 2011 SALI ZAMAN 50 TL akaryakét hediye ediyor Total ve Akbank iëbirliêi kapsam nda 15 Aêustos-28 Eylül 2011 tarihleri aras nda Axess üyesi Total istasyonlar ndan farkl günlerde 4 kez tek seferde 100 TL ve üzerinde akaryak t veya otogaz al m yapan Axess sahipleri an nda 50 TL deêerinde akaryak t kazan yor. “çlk 15 y ll k süreçte üretilen enerjinin tamam n Türkiye kendisi alacak. FOTOüRAF: EPA. yüzde 55 art ëla 18 milyar 233 milyon TL’ye yükseldi.'' bilgisini verdi. “arama” özelliêini çok daha kolay kullanabilme imkân sunuldu. DENIZEN on bin dolar aëan lüks Chloe Özel tasarêm çanta Jeans markas yla. 2011 y l n n ilk yar s nda geçen y l n ayn dönemine göre net kâr n yüzde 75’lik art ëla 564 milyon TL’ye ulaët rd . lerin üretimini gerçekleëtirmeye baëlad . lüks maêa. lüks saat ve elmas gibi lüks tüketim malzemelerine y lda 1 milyon yuan (yaklaë k 237 bin 105 TL) harcad ê n ortaya koyuyor. Bu sayede de herkes santral ile ilgili istediêi tüm bilgiye ulaëabilecek. en yayg n sosyal paylaë m portallar ndan çoêunu ana ekran üzerindeki widget ile bir araya getiriyor.'' dedi. Sokaklarda deþeri 100 bin ile 510 bin Euro arasçnda deþiýen otomobillerin yançnda günlüþü 3 dolara çalçýan Çinlileri de görmek mümkün. Yine Fransçz çanta üreticisi Chloe. enerji ihtiyac olan her ülke nükleer enerji iëine girmek zorunda.me geçti. Fiyatla. Ulaët rma Bakanl ê Karayollar Genel Müdürlüêü’nün tarih deêiëikliêine iliëkin duyurusu. Resmi Gazete’nin dünkü çeëitli ilanlar k sm nda yay mland . nesil bir santral. santralin zemin etütleri ve tsunami tehlikesine karë denizde yap lan sismik araët rmalar n gelecek y l n ortas na kadar tamamlanacaê n söyledi. Rus teknolojisi- - nin “eski ve saêlam deêil'' ëeklinde alg land ê n kaydeden Super n. ÿndirimli ûeker satéûé baûladé Türkiye èeker Fabrikalar (TÜRKèEKER) ëekerde yeni üretim ve pazarlama y l na girilirken. Hem klavyede hem de dokunmatik ekran özellikleri ile dikkat çeken telefonlar. “Bu teknolojiyi en iyi yapan ülkeler içinde ABD ve Fransa'n n ard ndan biz geliyoruz. Türkiye'de bu k s r döngüyü k racaê z. Lüks markalarén en iyi müýterisi zengin Çinliler Fason üretimin merkezi Çin'de 900 bin ultra zengin. y l n kutlaApple' n èanghay'daki mak için. Kullan c lar n en çok dinlenen ëark ve yeni albümleri tarzlar na göre listeleyebildiêi müzik portal . ekonomi ve araët rma dergisi “Hurun Report”un araët rmas nda Çin'de bulunan zenginlerin al ëkanl klar na dair önemli ipuçlar veriliyor.3 sürümüne sahip yeni LG Optimus Pro (LG-C660) ve LG Optimus Net (LG-P690) ile geniëletiyor. Lüks burada da kendini gösteriyor. stoklar ndaki ëekeri azaltmak amac yla. Çin'de modern ekonominin baëkenti olarak nitelendirilen èanghay' n. Uluslararas Atom Enerjisi Kurumu söylüyor. Kimsenin güvenlik konusunda bir ëüphesi olmas n. Dünya Lüks nu Shanghai Blue Telefonu. geçiyor.leëtirmesiyse dikkat çekici. Ünlü Frans z markas Chloé. ayn ekran üzerinde birçok iëi ayn anda yapabiliyor. Super n. Akkuyu santrali.Kaplan y l na denk gelen bir dönemde. M3 modelinin Çin'deki 25. 2008 krizinden sonra dünyada lüks tüketim ad na dünyada yüzde 35'lik bir düëüë gerçekleëirken Çin'de yüzde 5'lik bir düëüë gerçekleëmesi ülkenin lükse olan düëkünlüêünü de gösteriyor. lüks tüketimde de Japonya'dan sonra ikinci s rada yer al yor.ë n alt ndaki gençler taraf ndan ilgi gör 40-60 dolar aras nda deêiëen bu ürün rüyor. turuncu metaHANGý MARKA ÇýN’E lar üzerlerinde Çince. Bu yüzden büyük markalar da bu furyadan geri kalmad ve özel üretiÇinlilerin duygusal baê kurabilecekle.betin. Zenginlerin yüzde 50'sinden fazlas emlak. Türkiye'nin ilk 15 y l “garanti al c '' olduêunu anlatan Super n. MüzikÇalar ve Müzikçndir servislerinden de ayn sayfada faydalanma imkân tan yor. Santralin kurulmas iëlemini üstlenen Akkuyu NGS Elektrik Aè Genel Müdürü Alexander Super n. Ancak Türkiye'ye yapacaê m z son teknoloji ile donat lan bir sistemde olacak. Karayollar Genel Müdürlüêü çëletmeler Dairesi Baëkanl ê ’ndan görülebilecek. zemin etüt çal ëmalar n n ve tsunamiye karë deniz taban nda yap lan sismik araët rmalar n önümüzdeki y l n ortalar na kadar tamamlanmas planlan yor. Tüpraû’én kâré yüzde 75 artté Tüpraë. Dünyan n en büyük 2. tak aksesuarlar . Bunu f rsat bilen dünyan n gözde markalar da Çinli milyonerler için kollar s vad . Türkiye’nin enerji ihtiyacênên yüzde 8’ini karüêlayacak Alexander SuperÓn. peëin satacak. Çin'in ünlü ië. m. Lüks çantalar.08EKONOMü haber turu 3. Kampanyaya kat lmak için SMS göndermek gerekmiyor. sat ë miktar ndaki art ë ve net marja baêl olarak ilk alt ayl k faaliyet kâr 809 milyon TL’ye ulaët . Çin'de al nan hediyelerde de lüks koratif sanatsal objeleri sat yor.'' dedi. cep telefonlar na müzik indirmek ve telefonlar yla müzik dinlemek isteyen müzikseverler için AveaMüzik Mobil Portal ’n kurdu. 20 bin ton ëekeri de yüzde 8 indirimle. BMW 30 adet M3 Tiger araba ton marka çanta. Bunu fçrsat bilen ünlü markalar da Çin için özel üretim gerçekleýtiriyor. 23 Aêustos 2011’den 10 Ocak 2012’ye ertelendi. Hermes ticilerin lüks mallara gösterdikleri raêise Çin markas Shang Xia. Çin için üretildi' nan araban n yat 125 yazan k rm z tiëörtler bin Euro. köprü 2012’ye ertelendi Kuzey Marmara Otoyolu (3. Dün baëlayan sat ëlar 26 Aêustos günü mesai saati bitiminde sona erecek. èunu net bir ëekilde belirtmeliyim ki. onlara aidiyet hissi uyand ran ürün. Fabrika baz nda farkl olmak üzere. Santrale ilk betonun 2013 y l nda at lacaê n . Fransa'da tasarlanan ultra-lüks 3-5 y lda. 291 bin ton ëekeri indirimli sat ëa açt . Daha sonra da Türkiye isterse burada üretilen elektriêi iç piyasaya ya da diêer ülkelere satabilir. halka kendilerini iyi bir ëekilde anlatamamak. Santralin kurulacaê bölgede. kafas ndaki soru iëaretlerini ilgililere dan ëabilecek. 25-30 yaëlar aras ndaki tüketelefon saf sa rden üretiliyor. tesisin elektrik üretmeye 2019 y l nda baëlayacaê n . enerji ihtiyac n tek bir santralle kapatmas mümkün deêil.Mal Derneêi taraf ndan yay mlanan dine sadece èanghay maêazas nda yer 2010. Türkiye'de yapacaê m z santral 3. Huay Hay Caddesi. sçnçrlç sayçda üretilen Marcie el çantasçnç sadece bu pazara sundu. Sözleëme ve ëartnamede yap lan deêiëikliklere ait zeyilname-1. bu piyasadaki baël ca güç haline zas nda Çin kültüründen esinlenerek geleceêi tahmin edildiêini ortaya koyutasarlanm ë haz r-giyim ürünleri ve de. Türkiye gibi sürekli büyüyen bir ülkenin.aveamuzik. Boêaz Köprüsü dahil) iëinin ilk ilanda belirtilen ihale tarihi. Kullan c lar tek bir tuëa t klayarak. 135 bin ton ëekeri yüzde 5. An nda kartlara yüklenecek olan 50 TL’lik akaryak t al m 1 Ekim 2011 tarihine kadar Axess üyesi Total istasyonlar nda yap lacak akaryak t harcamalar nda geçerli olacak. KDV hariç. 30 adet tasarlaMarka Ürün land . èu an bunlar konuëmak için erken olduêunu düëünüyoruz. kendilerinin de bu lisansç satçn alacaklarçnç söyledi. artan sat ë hacmi ve ham petrol yatlar ndaki art ëa paralel olarak. Santralin tüm haz rl k süreci net bir ëekilde kamuoyu ile paylaë lacak. dimallar. Diêer taraftan Çin'de lüks tükebugün özellikle Çinli gençlerin tercihi. s n rl üretim maêazas nda çal ëanolarak. Çin ay takvimine göre ri. cüzdanlar. "Nükleer santral yapan rmalar n en büyük eksiklikleri. CarÇin'e özel üretim tier el saati.2011 y l raporunda. bugün ken. çantadan cep telefonuna hatta arabas na kadar hemen her ëeyini taklit ve kalitesiz ürünlerin merkezi olarak an lan Çin'den deêil de Avrupa'dan almay tercih ediyor. Bat l rmalar için Çinli tüketiciyi ele geçirmenin en önemli yoluysa onlar n deêiëen al ëkanl klar n gözden kaç rmamaktan - Akéllé telefon ailesi geniûledi LG Electronics (LG). Avealélara özel müzik portalé Avea. Sat ë gelirleri. O dönemde birçok rman n krizden etkilenmediêini göstermek için lüks tüketime ve hediyelere yönelmesiyse dikkat çekici. BMW. MERSýN AA SAYFA TASARIM: KADûR DûNÇER . tercihini 'Made in China' yerine Avrupalê markalardan yana kullanêyor. Zarif tasar mlar n ön plana ç kt ê çantalar n yatlar 210 dolarla 1130 dolar aras nda deêiëiyor. Devlet birimlerinden al c rmalara kadar gidilen her yerde bir hediye getirmek her ëeyi kolaylaët ran bir durum. 2010’un ilk yar s nda 489 milyon TL olan faaliyet kâr n yüzde 65 art ran ëirketin. RAHýME SEZGýN ûSTANBUL Fark n ortaya koymak isteyen Çinli zenginler. Akkuyu’da daha önce EÜAþ tarafêndan nükleer santral yapêlmasêna iliükin lisans alçndçþçnç hatçrlatarak. Bu süreç içerisinde Akkuyu baëta olmak üzere Mersin'in birçok yerine ‘bilgi odalar ' kurulacak. FOTOüRAF: AA. Alman BMW sçnçrlç sayçda üretilen turuncu metalik M3 Tiger'ç Çinli lüks düýkünleri için üretti.yor. önümüzdeki buldu. lik M3 Tiger' piyasaya ÖZEL NE ÜRETýYOR? ‘Kaliforniya'da tasarsürdü.com adresinden ulaë labilen portalda. SERTAC AKSAN Mersin'in Gülnar ilçesine baêl Büyükeceli beldesinde “Akkuyu'' ad yla kurulmas planlanan nükleer santrale yönelik çal ëmalar tüm h z yla sürüyor.

may s döneminde yüzde 9. k rsal yerlerde yüzde 5. Ülkede. Bu dönemde. tar m sektöründe çal ëan say s 442 bin kiëi.9’u.4’ünün 10 kiëiden az çal ëan bulunan iëyerlerinde çal ët ê . “Mevsimsel taraf olan bir geliëme. Mevsim etkilerinden ar nd r lm ë iëgücüne kat lma oran bir önceki döneme göre deêiëim göstermeyerek. yüzde 9. Yüzde 5 oran n n Türkiye için kabul edilebilir bir iësizlik oran olduêunu belirten Bakan Ergün.4 düzeyinde gerçekleýti. Mayês döneminde. “Unutmayal m dünyada yeni bir dalga var. Sektörel kompozisyona bak ld ê nda. 2011’in ilk 8 ay ndaki istihdam oran n geçen y l n ayn dönemine k yasla yüzde 40 oran nda art rd . Genç nüfusta iýsizlik oranç da bir önceki yçlçn aynç dönemine göre 2.” ëeklinde konuëtu. iësiz say s nda ise 60 bin kiëilik art ë gözlendi. Türkiye çstatistik Kurumu’nun (TÜçK) aç klad ê rakamlara göre. Bunda. Afganistan. yüzde 7’lik büyümenin devam etmesi durumunda zaten istihdam n da doêru orant l olarak artacaê n söyledi.5 olarak gerçekleëti.8. Bakan Ergün. BloombergHT’nin yay n na kat lan Ergün.2’sinin ek bir iëi bulunduêu. Geçen y l n ayn dönemine göre istihdam edilen kiëi say s nda 1 milyon 390 bin kiëilik art ë gözlendi.2 9. 2011 y l May s döneminde mevsim etkilerinden ar nd r lm ë istihdam edilenlerin say s nda bir önceki döneme göre 13 bin kiëilik azalma. Bu yönüyle TCMB’nin öngörüleri paralelinde bir gerçekleëme olduêunu söyleyebiliriz. istihdam n yüzde 25.6 6. eë-dost arac l ê yla ië arad . Ajans n 29 Haziran 2011 tarihinde toplam destek bütçesi 50 milyon lira olan 3 adet proje teklif çaêr s yay nlad ê n hat rlatan Karataë. kas m. Turcomoney Dergisi’nin haberine göre. ARýFE KABýL ûSTANBUL SAYFA TASARIM: NûYAZû DEMûRCAN . Geçen yêlên aynê dönemine göre istihdam edilen sayêsênda 1 milyon 390 bin kiüilik artêü gözlendi. “Yüzde 50.45 milyon ile rekor k rd ê na dikkat çekti. toplam bütçesi 1 milyon TL olan doêrudan faaliyet desteêi ilan edildiêini söyledi. yüzde 19. iësizlik oran n n kriz öncesi seviyeye geldiêini belirten HSBC Stratejisti Fatih Keresteci. çstihdam edilenlerin yüzde 59.” dedi. istihdamdaki iyileëmenin duraklamaya girdiêine iëaret ediyor. EKONOMý SERVýSý ýstanbul Kalkênma Ajansê Genel Sekreteri Doç. çëgücünün eêitim ve yaë daê l mlar na bak ld ê nda. Türkiye genelinde iëgücüne kat lma oran . çstihdam oran 0.9’unun mevcut iëini deêiëtirmek veya ek çal ëma için ië arad ê tespit edildi. yat r m yapmak isteyen rmalara. Bu durumun. çësizlik oran nisan-may s-haziran döneminde.5’ini erkek nüfus oluëturdu.2’si inëaat. “Yeni dönemde yat r mlar . bir miktar daha azalacak Sanayi Bakan Nihat Ergün.6. FOTOüRAF: ZAMAN Projesi olan üirketlere 50 milyon TL hibe çstanbul Kalk nma Ajans (çSTKA). Ancak mevsimsellikten ar nd r lm ë hesaplamaya göre son iki ayda yaëanan s n rl art ëlar.1 puanl k art ëla yüzde 50.3 puan azalarak yüzde 17. may s ay nda.7’sini (2 milyon 263 bin kiëi) daha önce bir iëte istihdam edilenler oluëturdu. tar m d ë iësizlik oran ayn dönemde yüzde 12. Türkiye’de kurumsal olmayan nüfus bir önceki y l n ayn dönemine göre 979 bin kiëilik art ëla 72 milyon 218 bin kiëiye ulaët .3 puan azalarak yüzde 17.6’s ise hizmetler sektöründe yer ald .5’i sanayi. Garanti Yat r m ekonomisti Gizem Öztok ise ekonomide beklenen yavaëlamayla beraber iësizlik oran nda da yaz aylar n n ard ndan tekrar bir art ë n yaëanacaê n belirtti.3 16.1 puanl k azalmayla yüzde 44. iësiz say s 2 milyon 550 bin kiëi. Kentsel yerlerde iësizlik yüzde 11. Program n önceliêi çevre sorunlar n n ve bunlar n insan saêl ê na olumsuz etkilerinin azalt lmas . verimliliêi art racak proje üreten ëirketler çSTKA’n n destek bütçesinden yararlanmak için baëvurabilecek. Bu y l toplam destek bütçesi 50 milyon lira olan 3 adet proje teklif çaêr s yay nlayan çstanbul Kalk nma Ajans Genel Sekreteri Doç. Maliye Bakanl ê taraf ndan derlenen verilere göre.09EKONOMü þýsizlik yüzde 9. Mevsimsellikten ar nd r lm ë serinin yatay seyrettiêine. Genç nüfusta iësizlik oran da bir önceki y l n ayn dönemine göre 2. tar m d ë sektörlerde çal ëan say s 948 bin kiëi artt .4 olarak gerçekleëerek Haziran 2008’den bu yana en düëük seviyeye geriledi. Merkez’in öngörüsüyle uyumlu Merkez Bankas Baëkan Erdem Baëç . istihdam miktar n n 24. Böyle bir zamanda bu iësizlik oranlar korunabilirse ne mutlu.6. yüzde 2. 2 milyon 550 bin kiëiye geriledi. Karataë. turizm.1 8. Bu dö- 16 A USTOS 2011 SALI ZAMAN fKim ne dedi? ûýsizlik. ERHAN BALIKÇI Daha fazla düýmesi sürpriz olur nemde iësizlerin yüzde 29. ekim. Baëç .7 9. 2011 y l n n May s döneminde.3 oldu. kurum olarak amaçlarçnçn ekonomik kalkçnmayç hçzlandçrmak ve giriýimciliþin önünü açmak olduþunu söyledi. iësizlikte ha f toparlanma beklediklerini dile getirdi. Uzmanlar. çstanbul’un çevresel sürdürülebilirliêine ve küresel rekabet edebilirliêine katk saêlamay amaçlayan çëletmeler ççin Çevre ve Enerji Dostu çstanbul Mali Destek Program da bu projelerden biri. program kapsam nda proje baë na verilebilecek asgari ve azami destek miktar ve oranlar programlar aras nda farkl l k göstermektedir.8 puanl k gerilemeyle yüzde 11. Dr. meslek örgütleri. toplam iëgücünün yüzde 16.3 seviyesine ha f yükseldiêine iëaret ediyor. kurum olarak amaçlar n n ekonomik kalk nmay h zland rmak ve giriëimciliêin önünü açmak olduêunu söyledi.” dedi. Bu da ilk çeyrekteki canlanma sonras nda Türkiye ekonomisinin y l n ikinci çeyreêinde ivme kaybettiêine iliëkin görüëleri destekliyor. OSB’ler birlikler.2 15 14. hatta yüzde 10. yarat c endüstriler gibi katma deêeri yüksek sektörlerin hibelerden yararlanabilecek öncelikli sektörler olduêuna dikkat çekti. Bu dönem içerisinde Türk ëirketlerinin yurtd ë yat r mlar nda çal ët r lmak üzere toplam 4 bin 500 kiëiye yeni ië f rsat doêdu. bunu ar nd rarak bakmak laz m. may s ay nda Oran (%) 21 16. çëletmeler ççin Çevre ve Enerji Dostu çstanbul Mali Destek Program kapsam nda verilecek hibeden. iësizlik oran da 0. Rusya.4 oldu. Dr. yerel yönetimler. Merkez Bankasç’nçn aldçþç önlemlerin etkisiyle önümüzdeki aylarda daha fazla düýmesini beklemiyor.2 13. istihdam edilenlerin say s da 23 milyon 55 binden 24 milyon 445 bin kiëiye ç kt . iësizlik oran n n yüzde 5’in alt na inmesi gerektiêini söyledi.4 oldu. aëaê oynama benim için sürpriz olur.7 Lokomotif yurtdçýç inýaat sektörü oldu Türk inëaat sektörü. yüzde 3. Kentsel yerlerde iësizlik oran 1. istihdam art r c çal ëmalar gerçekleëtireceêiz. çSKç. Merkez Bankas ’n n öngörüsüyle uyumlu olduêunu kaydeden Baëç . k ë aylar için henüz yorum yapmak istemediêini. çETT. lojistik. Cezayir.5 ile mevcut endeks tarihinin rekoru.4’e geriledi Ekonomik büyüme istihdama da olumlu yansêyor. Nisanda 33 ay aradan sonra ilk kez yüzde 10’un altçna inen iýsizlik. çSTKA’n n ana hede eri çerçevesinde özellikle nans.4’lük iësizlik oran n deêerlendirirken.5’e geriledi. odalar.1 seviyesinden yüzde 10. - Rakamlar.6 puanl k azal ëla yüzde 9. k rsal yerlerde ise 1 puanl k düëüële yüzde 5. May s döneminde 24 milyon 445 bin kiëi istihdam edildi. çnsan kaynaklar platformu Kariyer. binalarda ve ulaë mda enerji talebini azaltacak. çësizlik oran da 1.1 7. valilik. May s döneminde istihdam edilenlerin yüzde 70.6 puan düëüële yüzde 9.5 oldu. üniversiteler ve sivil toplum kuruluëlar ve kâr amac güden iëletmeler baëvurabiliyor. yüzde 49. Abdülmecit Karataë. Dalgak ran. Önümüzdeki aylarda iësizlik oranlar n n bu seviyelerde olacaê n kaydetti.8’den yüzde 17.2 puanl k art ëla yüzde 10. Sanayide.9 seviyesinde gerçekleëti.4 12. geçen y l n ayn dönemine göre 1. ýüsiz sayêsê mayês ayênda bir yêl öncesine göre 296 bin. yüzde 47. Temiz ve yenilenebilir kaynaklar n kullan m na yönelik eko-yenilikçiliêin desteklenmesi amaçlanan programa. ýþSýZLýK DÜNYADA TIRMANIYOR* Ülke ýspanya Litvanya Letonya Yunanistan ýrlanda Estonya Slovakya Portekiz Fransa ABD ýtalya ýngiltere Almanya Japonya *Kaynak Eurostat ýSTýHDAMDA REKOR KIRILDI Son dönemde. hibe projeleriyle destek saêl yor. Türkiye çstatistik Kurumu (TÜçK) taraf ndan yay mlanan verilere göre.6’s n 15-24 yaë grubundakiler oluëturdu. 2011 May s döneminde Türkiye genelinde iësiz say s geçen y l n ayn dönemine göre 296 bin kiëi azalarak. mayçsta da gerilemeyi sürdürerek yüzde 9.5’e geriledi. GRAFÿK: ZAMAN.4 oldu. 2011 y l ikinci döneminde toplam kamu istihdam da 3 milyon 65 bin kiëi oldu. yüzde 7. bir önceki aya göre 87 bin kiüi azalarak 2 milyon 550 bin kiüiye indi. geçen y l n ayn dönemine göre 1. kâr amac güden - kurum ve iëletmelerin yan s ra kâr amac gütmeyen kurumlar da faydalanabiliyor. aral k döneminin önem taë d ê n söyledi. iëgücüne kat lma oran ndaki art ë n da etkili olduêunu söyleyen Keresteci. Umman ve çran bu alanda öne ç kan ülkeler aras nda. ekonomide tereddütler var.4’e gerileyen iësizlik oran n n önümüzdeki dönemlerde bir miktar daha azalacaê n söyledi. Program bütçesi. Türkiye genelinde iëgücüne kat lma oran ise 50. ayn tarihte ayr ca. çësizlerin yüzde 88. Genç nüfusta iësizlik oran ise May s 2010 dönemindeki yüzde 19. Bahar aylar nda. 24 milyon 445 bin kiüi istihdam edildi. En çok istihdam f rsat sunan ülkeler ise Suudi Arabistan ve Sudan oldu. Abdülmecit Karataü.” dedi. EKONOMý SERVýSý Orta Anadolu Makine ve Aksamlar çhracatç lar Birliêi (OAçB) Baëkan Adnan Dalgak ran Türkiye’nin dünyay vuran yeni kriz dalgas ndan fazla hasar almadan ç kmas halinde baëar l bir dönem geçireceklerini ve bunun istihdama yans yacaê n ifade etti.5’e geriledi.7’si tar m.net verilerine göre Irak. yat r m yapmak isteyen rmalara hibe projeleriyle destek saêlayan ajans n yürüttüêü projeler kapsam nda baëvuru yapabileceklere iliëkin ëartlar n programdan programa deêiëtiêi vurguland .8 13.1 4.

“parasal gen r na gelmië durumda. ihraç pazar olan Avrupa’daki tüketimin daralmas ndan etkilenebileceêini anlatan Kibar.” dedi. Tablodan da görüleceêi Resmi rezervler gösteriyor üzere. pek çok ülke reülkeler dünya al. Etiyopya’n n pamuk üretiminin tekstildeki geliëmeler sebebiyle kendisine yetmediêini ifade eden Özçelik. Geçen y l merkez bankalar Ve yatlar artt kça da kâra geçin n ald ê toplam alt n tutar küyorlar.zin en s cak günlerinin lar olmak üzere bu ülyaëand ê 2009’da da rêdan fazlasênê kelerin bast ê kâê tlar Çin’in 454. Kibar. Y l sonunda yüzde 7 büyüme hede nin tutturulacaê n ifade eden Ali Kibar. da. yani “kâê t” bolluêu. Euro ve diêer dövizleri tutan Hiç karamsar deÿilim eylülden sonra rahatlaréz Son bir aydêr kriz beklentisinden dolayê bazê bölgelerden gelen sipariülerin iptal edildiÿini söyleyen Hyundai Assan Yönetim Kurulu Baükanê Ali Kibar. dolaAlmanya 3.8 2.” diye konuëtu.217. yeni sipariëler olur. budakland .2 765. Bu y lda Euro Bölgesi ülkelerine ait.451.6 yatlar sürekli yükseliyor. Var olan rezerv paralaýLK 10 ÜLKE (ton) r n kredibilitesi eskisi kadar güçlü deêil. yüzde 62. Suriye kar ë kl k sebebiyle durgun. ancak ülke ekonomisi için hiç karamsar olmad ê n söyledi. dünya alkez Bankas . Daha önce neredeyse hiç ticaret yap lmayan ülkeler. Kazakistan ve Belarus’a yönelik olmalç.379.451.3 alt nda yukar yönlü sert bir haHollanda 640.ülkeler yavaë yavaë. Yani aln n azaltmaya. dünyada en çok alt n ABD zervleri yerinde sayarken onlaMerkez Bankas ’n n kasas nr nki neredeyse 2006 sonundan. Bunun 8. geliëmië ülkelerin alt n reki. spekülatif olarak kilitlenmië. Londra ve Chicago borsas nda mallar. Ayaê m z kaymadan. bizim ekonomimizi saêlam olsa da tart ëma ortam na getirdi. resmi rezervleri içindolar olmak üzere Yani geliëmekte olan de alt n n pay yüzde 65’in üstünde. Ali Kibar’a göre Türkiye.040.7 7. ken bu y l n ilk yar s nda al nan Dünya Alt n Konseyi verilerine rakam 180 tonu bulmuë. na olan talebi her geçen gün arelinde alt n olanlar sevindirmet yor. Avrupa’daki krizi deêerlendirirken. kâê tlar art rmaya çal ë yor. Kibar. Kibar.” KUR VE MALýYETLER FýYATA YANSIYACAK Türkiye ekonomisinde düëen tüketici kredisi faizlerinin cazibe oluëturduêunu belirten Kibar. düzenlediêi ië zirveleriyle Türk giriëimcilerin ayaê na getirdi. bu f rsatlar ihracata çevirenlerden sadece birkavir Anadolu ve çstanbul’daki ç . krizden ç kmak için çok büyük Böyle bir vasatta yat r mc lar ve meblaêlarda Avrupa’da.7 1.3 Dünya 30. Eylül ay ndan itibaren yeni sipariëlerin baëlayacaê n vurgulayan Kibar’a göre çarklar da bu aydan itibaren tekrar h zlanacak. Bu coêrafyaya iliëkin vergi iyileëtirilmeli. bir belirsizlik söz RESMý ALTIN REZERVýNDE konusu. alt na yat r m yaparýtalya. Ç k ë trendinde hangi vagona insanlar biniyorlarsa bunu öngöremeyenler. Mesela Güney Kore Merya.8 71. bu geliëmenin sipariëlerin daralmas na neden olduêunu kaydetti. reÿê kâÿêtlarê bulun. Piyasalardaki günlük hareketlerin sanayideki üretimi çok etkilemediêini aktaran Kibar.” dedi. Türkiye 116. ken.dikbas@zaman.com. Reel ekonomiye yönelik hükümetin verdiêi aê rl kl bir planlama önümüzdeki y llarda pozitif reel yat r mlar n devreye girmesini de saêlayacak. ûlkel usullerle tarçm ve hasadçn yapçldçþç bu ülkede iýçilerin yevmiyesi 2 dolarçn altçnda. Bunlar. yeni sipariýler olur. buradaki olaylar n piyasalar otomatik olarak etkile- - Hyundai Assan Yönetim Kurulu Baükanê Ali Kibar. SAYFA TASARIM: MEHMET üûMüEK FOTOüRAF: ZAMAN . Kat ld klar zirvelerden geri dönüëlerin devam ettiêini belirten Önel. Türkiye’nin. TUSKON’la dünyanèn öbür ucundaki ülkelere ihracat yapmaya ba ladèlar þERýF ERDýKýCý.1 1.290. Avrupa’daki daralmançn etkisinden kurtulmak için yeni pazarlar aramak gerektiþini söyledi. ABD’nin de fütursuz bir ëekilde aç k verdiêini söyleyen Kibar. güncel yaëam m zda dalland . En k sa sürede bunlar n meyvelerini toplayacaê m za inan yoruz.9 502. Arkas ndan Almanya.0 71. Eylül.2. bir aç klamas nda ëöyle dizervi 116. Kibar’a göre aê rl k Rusya bölgesine verilmeli. küresel krizervlerinde baëta dotên rezervinin ya. ülkelerindeki verimli tar m arazilerinden bahsetmesi üzerine harekete geçen Yedibaëak Tar m rmas n n sahibi Ramazan Özçelik.1 çen y l n en büyük al c lar Subin tonu ABD’ye. alt n t nlar onlarda.1 116. Belarus’a yönelik olmal .1 5. “Ekstra yap lmas gereken çal ëma Rusya.5 836.422. “èimdi kriz söylentilerine inat.4 ra ve diêer geliëmië ülke para ve IMF 3. Afrika pazar ndaki on ülkenin toplam n n bir Avrupa ülkesi etmediêine dikkat çeken Kibar. ERCAN BAYSAL ANKARA Dünya ekonomilerinde yaëanan s k nt lara raêmen ië dünyas n n Türkiye’ye güveni tam.7 557. Aksi takdirde t kan kl k ya- ëayacakt k. Türkiye çëadamlar ve Sanayiciler Konfederasyonu’nun (TUSKON) düzenlediêi ië zirveleriyle ihracat tan ë p dünyaya aç ihracatla çzmir’den Ahsen Mobilya. Eylül ay ndan itibaren orta vadeli plan aç klanacak. “Çok karamsar deêilim. An iëadamlar n n güçlerini birleëtir2005 mesiyle 200 y l sonunda faaliyete baëlayan TUSKON. FOTOüRAF: ZAMAN diêini ifade etti. ki al mlarda ise Meksika.” dedi. onun üzerine alt n yatlar nda çok önemli s çrama yaëand . “Avrupa’daki kriz sebebiyle iyi ki TUSKON zirveleriyle önceden alternatif pazarlara yönelmiëiz. Hindistan’ n elinde tutarken.1 31. Mevcut 14. Ülkelerin emtia al ëveriëlerinde. geçmiëte ayl k yüzde 6-7 olan faizlerin y ll k ortalamas n n yüzde 8’e gerilediêini dile getirdi. Bu da ciddi bir sa yabanc paraya m itibar eder? k.4 66. RusEn büyük alt n rezervine saya. ABD ekonomisine. yaê ël dönemde sulama probleminin olmad ê n anlatan Özçelik. “Cari aç ê n nansal analizler doêrultusunda 90 milyar dolar se- viyesine geleceêine yönelik endiëeler. Karamsar olmadçþçnç belirten Kibar.5 58. Asya ve Pasi k’ten iëadamlar ve yat r mc lar . yat r mc lar gibi merkez banFransa 2.054.6 milABD Merkez Bankas ’n n bilanyar dolar. çnce bir köprünün üzerinde yürüyoruz. elimizle ipleri tutarak yürümek laz m. TUSKON ile çëadamlar Federasyonu sayesinde yakalad ê m z f rsatlara cevap verebilmek için çal ë yoruz.8 2.7 Rezerv olarak bugüne ka* Avrupa Merkez Bankasê dar elinde ezici çoêunlukla doKaynak: Dünya Altên Konseyi lar. pamuêun stratejik önemi dolay s yla Türkiye’ye bile uygun yatla gönderilebileceêini söyledi.5 74. ABD’de merkez bankalar alt na m . Gegöre 30 bin 700 ton. zisyon deêiëtirmië deêil.0 ekonomilerine olan güvensizýtalya 2.719. bugün 3 trilyon dolar s en önemli çözüm. ancak bölgelerden gelen siparië iptalleri olduêunu kaydetti. Afrika. resel çapta 73 ton seviyesindeyDünya resmi alt n rezervi.133. Bankac l k kesiminin krediler üzerindeki maliyeti de artt .zervlerindeki kâê t oraBölgesi ortalamas ise duruyor. çosunun büyüklüêü. bu y l yüzde 7 büyüme hede ni tutturacak. Önel.4 ABD.” dedi. Daha önce Avrupa taraf nda iliëkileri olduêunu ancak TUSKON zirveleriyle Ortadoêu ve Afrika’ya yöneldiklerini anlatan Ekomak Makine Is Sanayi’nin sahibi Nuri Önel ise. Fransa gibi tona ç kard . 2 dolar bulmayan yevmiyelerle oldukça ucuza pamuk ve diêer mahsulleri yetiëtirtebildiêini aktard .7 8. 13 y ld r ilk kez alt n rezervinin yar dan fazlas n t n sat n ald . içeriye girdiêi rakamlarda iniëte daha fazla maê- dur oluyor.” dedi. Rezerv rezervine haziran ay npara sahibi bu ülkeler da 25 ton ekleyerek 39.814. ve Rusya’n n alt n al mlar dikkat Peki kimin ne kadar alt n var? çekici. ancak TUSKON’la hamle aëamas nda olduklar n dile getirdi. Taleplere h zl cevap vermek için bu ay Nazilli Organize Sanayi Bölgesi’nde 4 bin metrekare alanda ilave yat r m yapacaê z. yani basèu an ABD ve AB’deki borç t ê para miktar 750 milyar dokrizinin aë lmas için öngörülen lard . 10. bu zirveler arac l ê yla Türkiye’nin yeni pazarlar haline geldi.8 bin tonu udi Arabistan ve Rusya.tr kayg uyand r yor.435. MUSTAFA YÜKSEL ûZMûR Küçük ve orta ölçekli iëletmeler. Afrika ülkesi Etiyopya’da 23 bin dekarlçk alanda pamuk ve diþer mahsulü yetiýtirip dünyaya satçyor.10 EKONOMü Kadir Dikbaý 16 A USTOS 2011 SALI ZAMAN Kimin ne kadar altênê var? Son zamanda alt n herkegeliëmekte olan ülkelerin alt sin gündeminde. “Eylül. Ons baë na yat Hindistan 357. Kuzey Irak ve çran’a yap lacak zirveleri bekliyoruz. Merkez Bankas ’n n faiz politikas n n TL aç s ndan olumlu olduêunu aktaran Kibar. Türdünyan n geri kalm ë ve geliëkiye ise bu noktada henüz pomekte olan ülkelerinde. ekim gibi piyasalar biraz daha rahatlar.401.2 kalar n da alt na yöneltiyor. Buyordu: “Küresel krizin baë nda nun parasal karë l ê ise 5. bu sorunun yeni pazarlar ile aë labileceêini dile getirdi. çlgi baëka alanlara. Tayland ve G.0 1. AB tek ülke gibi çal ëm yor. Bölgede sezonlar n kurak ve yaê ël olmak üzere iki döneme ayr ld ê - - RAMAZAN ÖZÇELýK Afyonlu iüadamê Yedibaüak Tarêm üirketi sahibi Ramazan Özçelik.0 30.” dedi.Kore öne ç k hip dört ülke olan ABD. Miski. maliyetlerdeki art ë n aêustos ve eylül ay nda mal yatlar na yans yacaê n .5 3.8 süre önce ABD’nin kredi notuRusya 401. Bir ýsviçre 1. “2008 krizinden sonra Portekiz. Son bir ayd r krizle ilgili konulardan dolay baz ara tedarikçilerin yeni mal al m yapmad ê n ifade eden Kibar. Ve Çin 600. (dövizleri) bulundu200 tonluk rekor al mpek çok ülke reruyor. Hindistan ye devam ediyor. Avrupa ve ABD’deki geliëmelerin Türkiye’yi de olumsuz yönde etkilediêini belirten Hyundai Assan Yönetim Kurulu Baëkan Ali Kibar. Kaybeden de küçük ve orta ölçekli yat r mc oluyor. tutulabilen madenlere kay yor. rezervlerinin yana ikiye katlanm ë. Ç k ëlar ndaki günlük tonaj limitasyonunda mal depolardan ç kam yor ve bunun üzerinde spekülasyonlar baël yor. çtalya yani küresel kriz emarelerinin ve Fransa geliyor.3 2.1 ton seviyesinde. k sa sürede dev projelere imza att .2 alt n. TUSKON’un Afrika ië zirvesinde Etiyopya’dan gelen iëadamlar n n. ancak tedbiri de elden b rakmamak laz m. Almanyor. Özellikle Çin. Euro bu ülkelerin bastê. ekim gibi piyasalar biraz daha rahatlar.1 döndü. “Ekstra yapçlmasç gereken çalçýma Rusya.9 reket gördük. Ali Kibar. “TUSKON sayesinde ulaëmakta güçlük çekeceêimiz al c iëadamlar na ulaëmay baëard k. yokpara bas lm ë. Kazakistan. tekli erimizi sunduk.7 nun düëürülmesi sonras nda da Japonya 765. Artan yatlar.” deêerlendirmesinde bulundu.1 1. Uzun Maliye Bakan Mehmet èimzamand r sahip olduêu alt n reëek. NURý ÖNEL HALDUN MýSKý n .” 2006 2011 rezerv (%) Elle tutulur en deêerli maden ABD 8.Burada. ancak eylülden itibaren yeniden piyasançn canlanacaþçnç ifade etti. Yani bu niëleme”.2 3.9 612. Ahsen Mobilya’n n sahibi ve çzmir çëadamlar Derneêi üyesi Haldun Miski de küçük de olsa daha önce çstanbul’da bir fuar çal ëmas nda ihracat deneyimi yaëad klar n . çtalya ve Fransa. büyük bölümünü alt na ay rm ë.” dedi. Oralar saêl kl pazarlar. kurdaki art ë n maliyetleri art racaê n söyledi.4 tonluk elinde tutuyor.1 17. tüketimin ithalat aê rl kl ürünler olmas n n cari aç ê art rd ê n ifade etti.133.800 dolar aët ktan sonra geri AMB* 639.2 lik. elle Aralêk Aÿustos Altên/Top. çspanya ve çtalya’n n bono tahvillerini nanse eden Fransa ve Almanya’y da göz ard etmemek laz m. Ülkelerin al ëveriëinde mallar n spekülatif olarak kilitlenebildiêini dile getiren Kibar ëunlar söyledi: “Kimin cebine girdiêi belli olmayan miktarlar var. Bu dört ülkenin larla dikkati çektiêini zervlerinde baüta hat rlatal m. Bu ülkelerin görülmeye baëlad ê tarihten bu merkez bankalar . “Ürdün’e ihracat m z devam ediyor. çzmir Afyon’dan Yedibaëak Tar m Afyon’d ve Nazilli’den Ekomak.5 8. Almanya. l yor.700.” dedi. bu ülkede 23 bin dekar alana pamuk ekti.

gerçek ve çok kapsaml ad mlar n at lmas yla saêlanabilir. Buffett. yat r mc larda tak mlar n küme düëürülmeyeceêi yönünde beklenti oluëmas n n etkisiyle spor hisseleri tavan gördü. Hükümetin art k fedakarl ê n herkesçe paylaë lmas konusunda ciddi giriëimler yapmas n n zaman d r. kuruluëun ABD’nin kredi notunu “AA”’ya çekme karar n “hatal ’’ olarak deêerlendirerek. Banka 4 Aêustos’taki yönetim kurulu toplant s n n ard ndan tekrar tahvil almaya baëlad .3’le beklentilerin alt nda darald .. “Küresel ekonomik krizden kurtulman n zaman alacaê n z hepimiz biliyoruz. Baëkan Erdem Baëç ’n n seviye ifade etmesi piyasalar hareketlendirdi.9 milyar dolar olduêunu söyledi.” dedi. Baëç ’n n aç klamalar ndan yola ç karak dolar/TL’de makul seviyeyi 1.” dedi ve ëöyle devam etti: “Her ne kadar MB günlük döviz sat m ihaleleri ile kurdaki art ë frenlemeye çal ësa da yabanc yat r mc lar n TL konusundaki görüëleri gayet net: “MB’nin son faiz indirim karar ve bunun devam n n da gelebileceêi beklentisi TL talebinin çok düëük kalmas na yol aç yor. Küresel sat ë dalgas n n ard ndan durulan uluslararas piyasalar haftaya yükseliële baëlad . haftançn ilk yarçsçnda olumlu seyir beklerken ikinci yarçda gelebilecek kâr satçýlarçna dikkat edilmesini tavsiye ediyor. Fransa’n n da içinde bulunduêu dört Avrupa ülkesinde nans hisselerinin aç êa sat ë na yasak geçen cuma günü yürürlüêe girdi. “Birisi Avrupa Merkez Bankas ne kadar tahvil sat n ald .Þ. Borsa. “Ben ve arkadaëlar m.3 ile yüzde 0. yüksek iësizlik oranlar ve sürdürülemez mali bilançolar problemlerine eêilmelerindeki güven eksikliêidir.60-1. bir kredi derecelendirme kuruluëu.5 milyar Euro tutar nda tahvil alm ët . Baëç . Kongre’nin ülkenin mali sorunlar n çözme yeteneêine duyduêu güvenini giderek kaybediyor. EKONOMý SERVýSý ABD’de Sermaye Piyasas Düzenleme Kurulu (SEC). S&P’den. Japonya ekonomisi böylece üç çeyrektir üst üste daralm ë oldu. olabilecek vergiler de kimseyi ürkütmez.6 gerileyeceêini tahmin ediyordu. “küresel ekonomik iyileëmenin siyasi cesaret gerektirdiêini’’ yazd .7625-1. Garanti Yat r m Araët rma Yönetmeni Özgür Yurtdaëseven. ülke ekonomisinin y l n ikinci çeyreêinde yüzde 2. “2 ve 4 Aêustos’a göre daha iyi görüyorum.65 LýRA OLMALI Merkez Bankas ’n n kur hede olmamas na raêmen.’’ diye konuëtu. dün yüzde 2. döviz sepeti karë s nda 2. Özetle k sa vadede kurun 1. Asya ve Avrupa borsalar yla birlikte Türkiye de iyimser havadan nasibini ald . Garanti Yat r m Stratejisti Tufan Cömert de yay mlad ê notta ëu ifade- ABD. “Amerikan halk . Dünyan n en zengin insanlar ndan biri ve Berkshire Hathaway ëirketinin baëkan olan 80 yaë ndaki Buffett. yoêun söylentiler ve yükselen borçlanma maliyetleri nedeniyle sars lan piyasalara güveni yeniden tesis etmek. Makalede.61.7680 liradan kapand . kötüye mi gidiyor göreceêiz. Singapur ve Avustralya’n n maliye bakanlar .000 civar nda olmas gerektiêi anlam na geliyor.9 darald . geçen y l ödediêi verginin 6.” dedi. Bunun da olumlu bir katk s var. ikinci çeyrekte bir önceki çeyreêe göre ise yüzde 0. - MB’YE GÖRE. TL’ye olan talebin de artacaê n ve kurlar n bu süreç ile gerileyeceêini düëünüyorlar. Analistler. ABD Hazine Bakanl ê sözcüsü S&P’nin karar n n ard ndan yapt ê aç klamada.2 deÿer kaybêyla tamamlayan ýstanbul Menkul Kêymetler Borsasê (ýMKB). çngiliz Financial Times (FT) gazetesinde ortak kaleme ald klar makalede. Fenerbahçe yüzde 20 primle 54 liraya t rman rken Galatasaray yüzde 16. S&P’nin ABD’nin kamu harcamalar ndaki kesintiye yönelik 2 trilyon dolarl k yanl ë hesaplama yapt ê n ve hatal bir karar verdiêini belirtmiëti.485 puana ç kt .9. Trabzonspor yüzde 14.48 art ëla 53. bu ülkedeki güvenilir mali politikalar n dünyan n da yarar na olacaê belirtildi. Önümüzdeki günlerde izleyeceêiz.65 TL civar nda hesapl yor. borsalarçn toparlanmasçna destek oldu. Beëiktaë ise yüzde 12. kamu yat r mlar yüzde 3 art ë gösterdi. FOTOüRAF: ZAMAN.9 olduêu dönemde bile.” denildi. milyarder dostu Kongre taraf ndan bugüne kadar yeterince ë mart ld k. bu y l n ilk çeyreêinde ise bir önceki çeyreêe göre yüzde 0. ABD’de beklentilerin üzerinde gelen perakende sat ëlar verisi ve Japonya’da aç klanan daralman n beklentilerden az olmas küresel piyasalarda olumlu trendi destekledi. program baëlatt ê geçen y l n may s ay ndan bu yana en yüksek tutarda tahvil al m n gerçekleëtirdi. hatta 1976-1977 y llar nda sermaye kazançlar ndan al nan vergilerin yüzde 39.5’a kadar yükselië kaydetti.7755 aral ê nda dalgalanan dolar 1. serbest kur rejiminde her ne kadar bir seviye hede emese de MB’nin doêal olarak seviye konusunda bir görüëü olduêunu söyledi. çeyrekte tahminlerin altçnda küçüldü Japonya ekonomisi y l n ikinci çeyreêinde geçen y l n ayn dönemine göre yüzde 1.1550 civar nda seyrediyordu ve Baëç ’n n aç klamas bizim hesaplar m za göre sepet seviyesinin 2. Onlar n vergi yükü yüzde 33 ile 41 aras nda deêiëiyor. 1. y l n ikinci çeyreêinde yüzde 4. dünyan n en büyük ekonomisi ABD’nin “AAA’’ olan uzun vadeli kredi notunu “AA’’ya indirirken uygulad ê hesaplama tekniêini sordu. Merkez bankas Yunanistan devlet tahvili ald ê program n ilk haftas nda 16. Fener’i ligden düýürmedi Futbol Federasyonu’nun dün futbol kulüplerine yönelik aç klad ê karar öncesinde. “Bu büyük para gibi görünüyor. Ancak günümüzdeki daha ciddi sorun.95-2. çstanbul Menkul K ymetler Borsas (çMKB) yüzde 2.Þ. ortalamas da yüzde 36.. Gedik Yat r m Analisti Yunus Kaya da MB baëkan n n konuëmalar n n endekse olumlu yans malar n n olduêunu ifade ederek “Ayr ca aç klanan iësizlik verisi de son oldukça düëük geldi. Japonya’da y k ma sebep olan ëiddetli deprem ve tsunaminin ard ndan ekonominin nisanhaziran döneminde beklenenden az darald ê n gösteren büyüme verisinin ard ndan Nikkei endeksi yüzde 1. SEC. yat r mlar üzerinde cayd r c olmayacaê n da savunan Buffett. sonuç ç kacak. ABD’nin güvenin yeniden saêlanmas ndaki önemli rolüne de dikkat çekilen makalede. Bu kuëkunun umutsuzluêa dönüëmemesi. dolar/TL kurunun da 1. S&P’ye.24 prim yapt .80 aras nda dalgalanmaya devam etmesini. Kredi Derecelendirme Kuruluëlar Reform Yasas ’na göre. Uzmanlar.15 olan döviz sepetinin 1. KÜR AT BAYHAN Japonya ekonomisi 2. resmi aç klama yapmadan önce bilgi s zd rmas halinde. Dört Avrupa ülkesinde aççþa satçý yasaþçnçn gelmesinin ardçndan ABD’de perakende satçýlar verisinin iyi ççkmasç ve Japonya’nçn beklenenden daha az daralmasç. - - Baýçç: Olumlu geliýmeler var Merkez Bankas Baëkan Erdem Baëç . ABD’de cuma günü aç klanan temmuz ay perakende sat ëlar verisi yüzde 0. iki veriyi merakla beklediklerini kaydederek. Bunun da olumlu etkisi hisse senetleri piyasas na yans d . ancak son çeyrekte deêer kazanmas n bekliyoruz.” dedi. güvenilir mali planlama ile bankac l k sistemlerinin oluëturulmas ve emek sektöründe esnek çal ëma koëullar n n yayg nlaëmas gerektiêi bildirildi. Ayr ca MB Baëkan Erdem Baëç ’n n aç klamalar yla TL’de deêer art ë oldu. Wall Street Journal’ n haberine göre. Euro/dolar paritesinin 1. Bu ikisini izlemek gerekiyor. Baz Avrupa ülkelerinde nans hisselerinin aç êa sat ë na yönelik yasaê n yürürlüêe girmesi. BGC Partners Baëekonomisti Özgür Altuê.com. Ekonomistler. lisans n kaybedebilme tehlikesiyle karë karë ya bulunuyor.4’üydü. “Hat rlanacaê üzere y l sonu için dolar/TL kur tahminimiz 1. Güney Afrika Maliye Bakan Pravin Gordhan.65. Bu beklentimizin sebepleri. Kanada.5 ile yüzde 1.65 civar nda. kamu harcamalar n n yeniden düzenlenmesi ve k s lmas . bugüne kadar.48 deêer kazanarak 53. DOLAR 1. 30 Haziran’da sonlanan y l n ikinci çeyreêinde ëirket ve yeniden inëa harcamalar n n etkisiyle y ll k bazda yüzde 1. Baëç ’n n döviz sepetinin yüzde 5-10 aras daha düëük olmas gerektiêini söylemesinin ard ndan dolar/TL ve gösterge tahvilin bileëik faizi kademeli olarak geriledi ancak sonras nda tekrar yönünü yukar çevirdi. ëunlar aktard : “Altm ë y ld r yat r mc larla çal ë yorum. özellikle orta vadeli reformlar n önemi vurguland . Kanada Maliye Bakan Jim Flaherty. Kongre’deki iki partinin vergiler ve kamu harcamalar konusunda aylarca süren tart ëmalar .3 daralma kaydetti. iyiye mi gidiyor.” MB’nin haz rlad ê reel kur endekslerine göre TL’nin 2003’e göre deêerli olduêunu ancak son dönemdeki deêer kayb ile bu fark n gerilediêini söyleyen Cömert.68 aral ê nda olmas gerektiêini hesapl yoruz. sepet karë s nda deêerlenmeye baëlad . Harbiye Mah. Yasaê n amac .” dedi. kimsenin olas kârdan al nacak vergi oranlar yüzünden yat r mdan vazgeçtiêini görmedim.1 gerilerken.istanbulotobus. Ancak MB’nin kuru buraya getirmek gibi bir amac yok.75-1. Buffett. ABD’nin notunun indirileceêini önceden bilen kiëilerin listesini de istedi. dünyan n güven krizi yaëad ê na dikkat çekilerek. Singapur Maliye Bakan Tharman Shanmugaratnam ve Avustralya Maliye Bakan Wayne Swan taraf ndan kaleme al nan makalede. ECB. - SÜPER ZENGýN WARREN BUFFETT’TAN AMERýKAN KONGRESý’NE: Bizi yeterince üêmarttênêz. Önceden bilgi s zd r lmas olas l ê n da deêerlendirecek olan SEC. “Aç klama öncesi TL. Yurtd ë nda parasal gevëemenin baëlam ë olmas ve ABD Merkez Bankas FED’in de buna mecbur kalacaê düëüncesi nedeniyle. ABD’nin kredi notunu düëüren uluslararas kredi derecelendirme kuruluëu Standard and Poor’s (S&P) ile ilgili soruëturma baëlatt . MB’nin görüëüne göre dolar/TL’de makul seviye 1. Küçükçiftlik Parký Karþýsý Dolmabahçe-Þiþli / ÝSTANBUL Tel: 0212 240 34 00 • Fax:0212 219 53 22 www. Ki. Zengin kesimden al nacak vergilerin yükseltilmesinin. Japonya’n n gayri sa yurtiçi has las (GSYH). Ülkenin ihracat . Hükümet.5 aral ê nda büyüyeceêini tahmin ediyor. h zl büyümenin devaml l ê n n ancak rekabeti art racak yap sal reformlarla mümkün olabileceêi kaydedilerek. Güney Afrika. Ancak k sa vadede durum daha farkl . Japonya ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 0. Ama ödediêim vergi benim vergiye tabi gelirimin sadece yüzde 17.com. cari aç kta y l n son çeyreêinde görülecek istikrar ve yurtd ë nda artacak olan likiditenin TL üzerinde oluëturacaê deêerlenme bask s .485 puandan kapand . hükümetlerin yavaë büyüme.tr Ýhale Þartnamelerinin Temin Edileceði Adres: SAYFA TASARIM: MEHMET üûMüEK . “Yurtd ë zaten olumlu etkiledi aç l ëta. 19 haftad r tahvil al m yapm yordu. Deprem ve tsunaminin ard ndan ekonomisi de büyük hasar gören Japonya ekonomisi. bu da bizim ëirkette çal ëan 20 kiëinin her birinin ödediêi vergiden daha düëük bir oran. Japonya’n n gayri sa yurtiçi has las geçen y l n son çeyreêinde çeyrek bazda yüzde 0.tr • ihale@istanbulotobus. artêk vergileri artêrên Milyarder iëadam Warren Buffett. ‘Küresel ekonomik iyileýme siyasî cesaret gerektiriyor’ çngiltere. 2 Aêustos’ta ülkenin temerrüde düëmesini son anda önleyecek bir anlaëmayla ëimdilik noktaland .05. Siyasi liderliêin ve cesaretin gerekliliêinin vurguland ê makalede. çnsan para kazanmak için yat r m yapar. ABD’nin bütçe aç ê sorununu çözmek için Kongre’yi ülkenin süper-zengin kesimine yönelik vergileri art rmaya çaê rd ve böyle bir ad m n yat r mlara zarar vermeyeceêini söyledi. Baëç . New York Times gazetesine yazd ê bir makalede. Toplamda 96 milyar Euro tutar nda tahvil alm ë olan ECB. endeksteki yükseliëte yurtd ë n n da olumlu desteêinin etkisinin olduêunu belirterek. çkincisi de yar n Merkel-Sarkozy görüëmesinden ne gibi bir aç klama. tüketim ise yüzde 0.3’le beklentilerin alt nda darald . Aç klama sonras TL.6. Altuê.” KAMUOYUNA DUYURU ÝSTANBUL OTOBÜS ÝÞLETMELERÝ TÝCARET A.7 olan beklentilerden daha az darald . tahvil al m program n tekrar baëlatt . 24-25 Aðustos 2011 Tarihlerinde Ýstanbul genelinde 250 Otobüs için 15 yýl süreli olarak hasýlat paylaþýmýna dayalý HAT KÝRALAMA ÝHALESÝNE ÇIKIYOR WARREN BUFFETT MûLYARDER ûüADAMI ÝSTANBUL OTOBÜS ÝÞLETMELERÝ TÝCARET A.” diye konuëtu.” ECB 22 MýLYAR EURO’LUK TAHVýL ALDI Borç krizinin çspanya ve çtalya’ya yay lmas n engellemeye çal ëan Avrupa Merkez Bankas (ECB) geçen hafta 22 milyar Euro tutar nda devlet tahvili alarak. Kadýrgalar Cad. Geçen haftayê yüzde 7. küresel ekonomik geliëmelerle ilgili iyimser bir tablo çizdi. çngiltere Maliye Bakan George Osborne.43 civar nda kald ê n kabul edersek.48 prim yaptê. D ë piyasalardaki olumlu seyir ve Merkez Bankas Baëkan Erdem Baëç ’n n aç klamalar na baêl dolar/TL ve gösterge faizdeki gerilemenin desteêiyle çMKB-100 Endeksi yüzde 2. ekonominin bu mali y l n tamam için yüzde 0.” ifadelerini kulland .11 EKONOMü 16 A USTOS 2011 SALI ZAMAN Piyasalar toparlanéyor Avrupa ve ABD ekonomisine yönelik borç krizi endiüeleriyle sarsêlan uluslararasê borsalarda geçen cuma baülayan yükseliü yeni haftanên ilk gününde de devam etti. ancak acil. Biraz daha olumlu geliëmeler var. notunu indiren S&P’ye hesap sordu lere yer verdi: “Baëç ’n n aç klamalar ndan yola ç kt ê m zda ëu anda 2.36.’’ dedi.5 ile beklentiler seviyesinde artt . Japonya Bakanlar Kurulu’nun verilerine göre.

00 DÖVÝZ ABD DOLARI EURO ÝSVÝÇRE FRANGI ÝNGÝLÝZ STERLÝNÝ 100 JAPON YENÝ DANÝMARKA KRONU ÝSVEÇ KRONU AZERÝ MANATI AVUSTRALYA DOLARI KANADA DOLARI ALTIN CUMHURÝYET REÞAT 24 AYAR KÜLÇE 22 AYAR 22 AYAR BÝLEZÝK 18 AYAR 14 AYAR 900 AYAR GÜMÜÞ 1 ONS ALTIN HAM PETROL (BRENT) 109.478 52.07 1.94 0.22 448.62 7.900 1.42 0.10 1.29 0.777 6.888.20 ALTERNATIF Y.50 10.82 ÝMKB 1.74 5.14 96.53 0.682 24.70 819.671 1.14 34.86 5.76 1. 69.09 2.61 FON FINANSAL KIR.33 0.00 $ SATIÞ 1.452 37.39 5.19 1.72 3.57 3.94 6.85 0.08 5.82 1.95 6.98 5.800.024 441.88 1.ORT.13 3.8160 1.011 23.99 1.00 1.56 MARDIN CIMENTO 6.80 3.YAY.46 7.ORT.99 0.50 14.971 9.40 0.40 1.90 4.22 2.73 1.20 6.08 29.38 0.34 8.99 4.443 152.81 6.476 1.50 67.51 2.119 1.65 0.02 197.76 1.54 0.185 3.800 1.52 7.67 53.52 69.52 0.00 2.29 3.024 2.O 14.14 1.68 3.05 4.80 1.74 4.45 0.8881 2.86 247. HLD.25 3.346 6.41 6.119.71 0.01 9.850.00 10.439.85 44.390 46.Y(Oyd.28 1.76 0.021 172.83 2.36 15.69 0.52 6.14 69.32 1.41 56.40 1.60 7.678 0.238 0.303 101.82 3.47 1.928 3.30 264.110 3.52 0.30 1.90 2.00 1.123 1.418 2.56 0.30 144.488 1.45 1.40 1.31 103.32 426.62 0.98 3.130.270 1.70 24.83 0.54 0.655 7.01 3.88 0.45 59.74 0.29 13.510 0.64 12.32 3.13 18.704 242.238 0.79 3.770 204.829.44 0.77 1.42 1.864 1.06 2.10 3.120 1.279.77 2.787564 ÝRLANDA LÝRASI 1936.80 3.98 NON-FINANCIAL 20 A 21.33 SEKERBANK 0.8441 0.292.43 1.58 TSKB YATIRIM ORT.40 1.75 1.71 1.Y.96 3.17 1.Y.79 822.91 13.38 3.637 2.70 6.724 0.47 15.24 Endeks 1.00 0.50330 1.55 0.68 3.77 0.919 106.31 4. ADEDÝ A.08 11.199 8.58 1.68 1.92 2.35 14.60 0.943 26.093.20 20.17 2.297 1.08 0.98 TEK-ART TURIZM 0.31963 0.83 2.743.10 1.23 Serbest piyasa PAZARTESÝ 17.70 233.79 6.695.34 62.20 ISIGTF 15.99 4.853.75 3.MSCI A TIPI BYF 10.64 43.20 6.80 1.21 1.12 3.25 HEDEF YAT.885 1.52 0.68 7.48 95.22 9.45 3.081 2.74 15.729 6.479 18.65 248.95 0.48 3.22 2.ORT.57 3.33 57.31 1.74 4.02 475.68 118.80 98.33 0.18 10.64 0.01 2.23 7.492 10.29 3.54 0.82 5.74 2.13 875.29 AKMERKEZ G.14 2.05 0.95 0.97 2.25 3.3399 BELÇÝKA FRANGI 40.95 87.96 3.204 0.85 3.00 55. (YÜZDE) 6.88 1.34 7.730 22.72 0.799 256.58 MERT GIDA GIYIM S.18 2.42 1.54 0.21 127.84 0.89 0.32275 0.KREDI KORAY GYO 7.HOLD.32 38.70 50.15 1.57 12.09 1.16 1.10 0.994 1.75 1.03 0.41 2.31 YAZICILAR HOLDING 10. 1.05 0.402 3.844 337.60 11.31 3.MENK.44 12.72 432.87 15.12 1.00 1.95 0.778 50.44 7.ORT.672 6.06052 0.35 0.95 0.65 75155.16 4.23 1.84 1.682 654.87 7.504.387 1.78 1.306 3.39 1.80 2.22 BRKO 0.80 276.29 0.040 1.46 1.85 UTOPYA TURIZM 4.31 0.18 3.015 1.74 7.75 90.41 2.50 63.50 4.63 0. 7.735.65 1.ORT.47 4.89 80.130 51. 16.83 0.48 0.30 0.212 3.459 1.22 11.94 1.24 31.20 568.17 594.83 KAREL 3.45 15.87 1.54 6.84 1.41 3.547.72 6.73 1.26 0.432 36.80 1.50 1.16 0.25 8.68 1.22 1.69 916.741.60 6.03 1.16 2.72 1.42 72.9838 RUMEN LEYÝ 28.79 5.02 3.18 4.92 3.54 0.11 316. FINANS FIN.00 852.39 INFOTREND B M.20 693.369 2.21 DESPEC BILGISAYAR 3. ORT.00 99.79 1.11 1.81 2.60 2.85 1.06 1.22 4.087 0.40 1.22 3.03 909.YUNUS CESME 7.03 110.860.13 2.30 2.11 2.80 KONYA CIMENTO 214.045 2.34 1.75 2.80 2.85 10.16 0.480 6.40 2.17 1.49 14.30 195.26 60.50 1.266 2.983 2.45 107.64 4.27 NET TURIZM 0.19 2.27 1.38 1.90 1.38 10.32 0.78 124.12 0.O. GENTAS GERSAN ELEKTRIK GLOBAL YAT.44 3.24 6.418 1.38 15.250 33.23 5.10 2.20 125.95 2.85 3. 0.60 15.388 6.13 2.39 1.24 0.86 20.98 8.46 0. 6.73 4.99 1.69 0.66 2.05 1.290 233.50 2.30 144.21 6.27 1. ARCELIK ARENA BIL.606 30.30 1.54 1.61 0.708 259.72 0.67 0.22 6.59 6. 0.602 229.59 0.10 14.83 KLIMASAN 2.73 0.14 2. 0. ECZACIBASI ILAC ECZACIBASI YAPI ECZACIBASI YAT.15 4.78 10.12 6.00 99.52 0.52 94.67 1.11 2.10 6.759 3.50 85.238 5.34 16.25 85.69 6.08 1.150 942.49 14.885 4.74 217.88 44.28 36.417.72 0.72 0.83 FINANS Y.72 2.582 46.976 30.68 2.67 4. SONMEZ PAMUKLU 2.06 9.08 10.68 9.43 2.78 SAGLAM GMYO 1.35 13.74 T.74 YAPI KREDI FIN.36 0.32201 0.81 0.94 2.95 3. 0.32 10.72 3.55957 FRANSIZ FRANGI 0.61 1.70 0.00 520.90 5. ORT.73 0.34 7.16 2.79 3.141 6.93 29.32 33.245 11.517 444.72 0.65 75155.86 10.90 4.077 2.61 1.212 244.13 3.01 GELÝÞEN ÝÞLETMELER PÝYASASI BERKOSAN 3.12 0.775 0.44 19.449 1.69 GLOBAL MENKUL D. 0.96 5.91 27.780 1.40 1.913 430.01653 - MERKEZ BANKASI 16 AÐUSTOS 2011 DÖVÝZ SATIÞ 1.50 1.85 1.17 22.68 10.48 1 15.31 YÜKSEK KAPANIÞ 0.89 2.64 33.959 3.22 0.40 99.36 16.971 3.22 132.861 51.992 482.413.92 5.00 4.964.09 1.71 METRO YAT.660 2.78 1.671 6.938.10 219.c`iX [\p\i\bjX_`gfcleXegfc`ƒ\pc\m\]Xk# jXbXkcêb#hZYVj \ YZf`Zf ! ý\fZaZn` _hZa bVh`VfçbçbmVbçgçfV_fZY _Vfhç!VbV]hVf jZ_ a` __VmWç `Z \ m aaVgfVÑVfç jZ_cnaZh _aV`nZaZ`Zf b b€V`çbaVgçbçbhZa bVhV`hçbVV`çbYçþçbçgm`ZY # =FKFüI8=1Q8D8E# D|?<EE8B8?M<:ÿ 9`q`b\e[`_Xc`d`q\ YêiXbjXcXi[X_X _êqcêY•p•i•q çë 1P]ZPb 6T]T[ <áSáaá 0S]P] 1P[X CáaZ QP]ZP[Pa ] ] ZÇa[ [ ê PiP[bP SP ZÇa[ [ ê ] STeP\ TccXêX]X bÛh[TSX 2=12TzST PÌ Z[P\P[PaSP Qd[d]P] 1P[X P[ ]P] TZ^]^\XZ cTSQXa[TaX] Qáhá\T _^[XcXZP[Pa ] ^[d\bdi TcZX[TSXêX]X ZPhSTccX 1P[X <TaZTi 1P]ZPb z] ] \d]iP\ ZPaë [ Z[Pa Pac a\Pb eT 133:z] ] ZaTSX[TaT b ] a VTcXa\TbX]X X\P TSTaTZ {BTZcÛa Qáhá\T XWcXhPR ]P bPWX_ P]RPZ Z^]Y^]Zcáa XiX] eTa\Xh^a bTZcÛa ZT]SX WP[X]T Q aPZ [ abP Ì^Z SPWP W i[ QáháhTQX[Xa| STSX 1P[X QP]ZP[PaP hÛ]T[XZ P[ ]P] cTSQXa[TaX] ZÇa[ [ ê SáëáabT ST Qd]d] ëXZPhTc Z^]dbd ^[\PS ê ] Qd báaTÌcT QX[P]Ì^hd TcZX] ëTZX[ST hÛ]TcTQX[\T]X] Û]T\[X ^[Sdêd]d bÛh[TSX çë 1P]ZPb z]SP QTZ[T]cX[TaT _PaP[T[ QXa ZÇa aPZP\ ^[dëcdêd]d edaVd[PhP] 1P[X cPZX_cTZX ZaTSX[TaX] c^_[P\ P[PRPZ[PaP ^aP] ] ] háiST "%zSP] háiST !'zT VTaX[TSXêX]X XUPST TccX »]á\áiSTZX SÛ]T\ST ZÇa[ [ Z PÌ b ]SP] bTÌXRX ^[PRPZ[Pa ] edaVd[PhP] 1P[X ZÇa[ [ êP ZPcZ b ^[\PhP] Qáhá\T _^[XcXZPb ] ] Pac Z Xi[T]\ThTRTêX]X PÌ Z[PS 6TÌT] h [ AdbhPzSP B^ P 1P]Zz bPc ] P[P] çë 1P]ZPb hT]X bPc ]P[\P[Pa[P SP X[VX[T]Xh^a 6T]T[ <áSáa 1P[X hdacS ë bPc ] P[\P[Pa[P X[VX[X ^[PaPZ X\ZP][Pa ÌTaÌTeTbX]ST SPWP _a^PZcXU ^[PRPZ[Pa ] bÛh[TSX 1P[X bTZcÛa[T X[VX[X ëd STêTa[T]SXa\T[TaX hP_c ) {<TeSdPccP UPXi VXSTa[TaX Z^]ca^[á Û]T\ ZPiP] h^a Û]á\áiSTZX SÛ]T\ST \P[XhTc hÛ]TcX\X Qáhá\TST] SPWP Û]T\[X <TeSdPc S ë U^][P\P ZP[T\[TaX]T X[VX SPWP SP PacPRPZ h [SP XëcXaPZ _Ph \ i RXSSX ^aP]SP Sáëcá XëcXaPZ bPc ë[Pa \ i _XhPbP ëPac[Pa ]P QPê[ ^[PaPZ STeP\ TSTRTZ :aTSX VT]Xë[T\TbX]X T]VT[[T\TZ XÌX] UPXi S ë _^[XcXZP[Pa Xi[T]Xh^a hPc XbcXZaPa hTaX]T ]P]bP[ XbcXZaPa b^ad\[d[dêd]d] P[ ]\Pb ^[d\[d :dad] háZbT[\TbX QT[[X ]^ZcPhP ZPSPa Paid TSX[T] QXa ëTh Zdad] Ì^Z háZbT[\TbX T] Pbh^] TcZXbX \ThSP]P VTcXaTQX[Xa| <BFEFDýJ<IMýJý - ÌPZ {1d QXa TêXcX\ SÛ]T\X Q^hd]RP hPa h [ cPcX[X SPWX[ ^[\PZ áiTaT !# bPPc báaT X[T VTÌTa[X ^[P] eT 3á]hP BPê[ Z »aVácá cPaPU ]SP] QT[Xa[T]T] !$ _PaP\TcaTST] ^[dëP] ]TST][Ta[T \ThSP]P VT[TRTZ ^[Ph[Pa b^]dRd cTëWXb eT cTSPeX VXSTa[TaX]X PhPZcP eThP hPcPaPZ ZPaë [P\Ph P\PÌ[ h^a >Zd[d] ÛêaT]RX[TaX]X] cP\P\ XÌX] _^[XÌT cP]iX\ TSX[TQX[Xh^a ETaX[T] cT\X]Pc ÛêaT]RX QPë ]P ! QX] $ [XaP [X\Xc X[T b ] a[ | STSX # Vá]á]á S^[Sda\dë QTQTZ[Ta X[T ' hPë ]SPZX VT]Ì[TaT bPê[ Z _^[XÌT[TaX ST bd]SdZ[Pa ] bÛh[ThT] ATRT_ :^ÌPZ {HPcPaPZ cTSPeX[TaST WPbcP]TST \dPhT]T ^_TaPbh^] cTcZXZ eT X[PÌ WPaRP\P[Pa ]P ZPSPa cá\ \PbaP Pa eTaX[T] [X\Xc ÌTaÌTeTbX]RT ZPaë [P\PZcP èPhTc bXV^acP[ \ i [X\XcbXi QXa _PZTc P[\ ë XbT cá\ bPê[ Z VXSTa[TaX ZPc [ \ _Ph ZTbX[\TZbXiX] ZPaë [P]\PZcP| ëTZ[X]ST Z^]dëcd ?PiPa _Ph ] Pac aP] ëXaZTc áÌ Pha ÌPêa \TaZTiX eT X]cTa]Tc áiTaX]ST] bPc ë[Pa ] báaSáaáh^a 8ë Z BXV^acP ZP_ZPÌ VPb_ W ab i[ Z eT ÌP[ ]\P ^[Ph[Pa ]SP ^[dëPRPZ aXbZ[TaX VáeT]RT P[c ]P P[\PZ XÌX] y0bXbcP]bz _PZTcX VT[XëcXaSX 6T]T[ <áSáa :^ÌPZ ' Ph Q^hd]RP PhSP $ [XaP ÛSThTaTZ bPWX_ ^[d]PQX[TRTêX]X bÛh[TSX 1d _PZTc[T eTUPc báaTZ[X bPZPc[ Z cTSPeX \PbaPU[Pa Vá]ST[XZ Xë VÛaT\Ti[XZ cT\X]Pc[Pa X[T QXa[XZcT ZaTSX ZPac[Pa P]PWcPa ZPhQ ZX\[XZ ZPhQ VXhX\ \PbaP Pa eT QPhP] Z^i\TcXZ \P[iT\T[TaX]X] ÌP[ ]\Pb ] ] cT\X]Pc P[c ]P P[ ]S ê ] XUPST TccX ÝMKB 1.401 133.70 1.75 10.806 5.10 1.75 12.96 0.86 353.79 252.47 0.82 7.12 0.033 171. ORT.831 6.00 2.12 2.557 1.50 7.52 50.15 3.235 2.10 1.428 2.40 19. 1.27 10. ORT 41.77 2.356.837 15 AÐUSTOS 2011 Euro/Ons 1.81 151.T.91 17.12 1.16 YÜKSEK 7.103 34.74 3.60 1.70 8.00 1.33 0.30 1.94 1.88 3.78 20.93 263.370 2.69 9.10 FB IMKB 30 BYF 22.337.535 10.27023 1.60 23.14 3.64 0.70 2.28 36.65 51.20 KAPANIÞ 18.45 0.16 4.76 2.45 DÜÞÜK 18.50 231.73 2.043 2. 1.00 55.HOLD.16 14.983 4.05 3.10 9.751 111.07 SELCUK ECZA 1.65 1.809 3.05 4.429 739.908 1.045 27.00 56.874 6.39 0.53 1.74 1.58 3.34 1.48 1.30 0. 2.37 4.06 1.11 0.00 2.267 0.10 9.25 16.70 16.399 4.87 1.75 ATA YAT.04 3.69 0.92 1.26 2.42 FON PAZARI DJ IST.ORT.95 8.797 3.98 KATMERCILER 6.03 4.70 1.66 4.32 160.25 4.06 459. DOGAN HOLDING DOGAN YAYINCILIK DOGUS OTOMOTIV D.76 1.31 1.27 ÝTALYAN LÝRETÝ 2.16 14.00 52.26 4.292.21 0.53 1.16 1.65 5. ORT.50 220.72 0.32 0.09 166.38 KAPANIÞ DGÞ.423 0.60 1.428 4.56 1.456.91 13.86 1.13 1.297 1.32 16.64 0.21 1.501.28 23.69 11.68 3.77 134.24 DÜÞÜK 0.60 1.06 21.80 1.22 33.72 45684.506 6.70 2.893 1.85 1.42 0.14 1.13 1.907 6.53 0.24 1.14 3.2080 DANÝMARKA KRONU 0.55 0.78 1.77 134.84 0.303 4.30 1.58 1.07 1.46 1.26 580.52 5.71 11.87 0.35 89.38 2.50 0.37 4.99 6.05 24.01 1.04 660.31 35.133 33.95 0.82 0.53 0.20 1.86 222. VAKIF YAT.11 1.66 0.522.30 15.04 978.80 1.31 ECZACIBASI Y.960.722 1.47 16. ORT 1.50 KENT GIDA 175.125 201.61 1.65 3.306.80 1.00 53.436.20 15.50 2.50 49.170.53 104.80 98.14 162.26 1.18 3.99 2.15 238.50 6.025.505 A.00 3.93 1.04 8.97 TORUNLAR GYO 4.31 116.38 0.72 0.72 1.391 0.50 0.863 4.00 292.20 1.50 34.75 5.8700 2.50 1.34 10.74 5.00 237.27 2.511 486.00 2.76 2.86 3.69 2.139 3.88 2.18 392.00 0.08 722.75 0.753 734.229 4.455 1.KIR.35 24.ORT.93 2.62 1.28 0.ORT.588 68.02 328.56 1.00 0.70 4.990.78 20.72 1.34 0.223.87 6.298 0.95 21.43 1.54 7.2600 1.67 3.85 1.75 32.75 0.98 4.291.98 21.58 7.53 7.ORT.65 6.26 6.56 0.78 KUTAHYA PORSELN 1.696 1.08 124.44 3.98 70.74 IHLAS EV ALETLRI 0.47 1. 0.48 1.10 2.656 4.71 1.30 LOGO YAZILIM 1.173.39 0.86 2.37 0.80 6.55 T.97 5.29 3.54 582.994 63.06 7.8711 2.538 1.032 39.25 62.507 0.44 187.993 29.08 5.02 1.94 2.784 0.84 1.646 3.04 52.151 13.00 1.ORT.457 2.36 14.73 0.27 1.86 201.762 1.55 1.17 6.55 133.36 7.8731 2.50 1.90 20.00 47.20 TURK TELEKOM.035.221 3.55 8.680 39.95 2.535 49.81 0.94 0.92 1.46 1.469.97 6.858 1.80 5.84 T.60 YÜKSEK 18.68 2.92 1.432 3.15 1.15 2.995 3.52 ULKER GIDA 5.12 1.30 0.56 6.86 1.29 3.ORT.99 6.01 6.80 3.51 4.85 187.93 PERA G.08 21.30 0.37 1.00 40.00 Ý.07 1.78 185.452 10.32 4.12 GOZDE GIRISIM S.66 91.33 KRISTAL KOLA 0.014 79.716 1.20 16.50 34.247 3.93 5.450 2.77 0.07 4.58 1.83 0.15 1.01 0.78 0.24 1.42 KURUMSAL ÜRÜNLER PAZARI AK B TÝPÝ YATIRIM ORT.17 3.28 3.40 35.73 221.50 10.02 0.049 2.386 ÝSPANYOL PEZETASI 6.81 51.92 15.115 8.28 DOGUS GMYO 1.47 PARK ELEKTRIK 3.98 3. ADEDÝ A.40 3.25 0.72 2. BERDAN TEKSTIL 3.99 2.53 1.64 0.11 3.876 76.85 3.55 291.60 AVRASYA PETROL 1. 0.088 90.25 KARDEMIR A 0.72 53.70 7.00 4.50 6.61 19.10 3.91 20.132 362.67 0.10 2.90 5.06 3.007 38. SEANS DÜÞÜK YÜKSEK KAPANIÞ Ý.27 4.222 3.857 110.60 2.483 3.90 13.78 TRANSTURK H.78 0.34 3.11 6.95 3.75 2.60 0.36 1.05 2.08 1.40 1.00 7.00 10.06 7.95 186.94 2.95 1.38 54.006.8200 SATIÞ 668.83 0.54 3.77 KOC HOLDING 5.40 2.08 4.26 11.68 5.20371 HOLLANDA FLORÝNÝ 13.46 0.52 0.40 1.BAHÇE SPORTIF FENIS ALUMINYUM FINANS FIN.88 15.90 64.87 0.00 70.40 3.72 91.14 1.485 0.Y.24 0.10 9.92 KARDEMIR B 1.63 376.5201 2.94 OTOKAR 33.02 6.452 24.90 94.45 20.96 SARAY MATBAACILIK 5.SAYAR 1.086 6.286 1.33 0.92 1.7700 ALIÞ 658.50 67.30 2.08 5.50 1.163 6.28 6.938 228.79 1.566 161.191 4.31 56.06 PENGUEN GIDA 1.78 217.ADEDÝ 18.64 7.29 1.879 360.289 794.70 38.13 3.14 3.10 178.30 6.510 7.64 1.38 3.52 1.75 7.04 0.98 21.50 0.22 3.72 0.991 1.66 USAK SERMAIK 7.234 1.14 SINPAS GYO 1.93 1.773 1.21 6. BRISA BSH EV ALETLERI BURCELIK BURCELIK VANA BURSA CIMENTO CARREFOUR SA CARFB COCA COLA COMPONENTA DOK.202 18.38 MARTI GMYO 0.186 3.746.84 23.90 2. SEANS FÝRMA ÖNCEKÝ GUNES SIGORTA 1.439.16 OLMUKSA 5.518 2.41 0.77 743.79 20.960 1.323 0.25 3.93 4.35 4.96 1.447 0.08 3.95 74.20 92.75 1. ÖNCEKÝ 18.96 33.687 82.52 1.583 1.28 EGELI & CO. 1.34017 2.473.61 1.2955 0.326 1.45 279.831 7.50 11.16 126.83 1.8321 0.60 80.004 8.55 0.65 1.75 4.84 1.81 1.606 3.97 5.78 1.38 434.117 4.70 0.892 1.789.79 1.86 1.59 0.60 48.36 4.37 1.O.13 0.95 172.396 4.25 2.92 METEM ENERJI TEKSTIL 1.40 KOZA MADENCÝLÝK 4.47 2.58 2.64 3.06 3.3350 0.78 247.475 1.25 PINAR SUT 13.KALKINMA BANK.843.68 3.78 0.SAYAR 2.80 91.94 5.893 1.98 6.58602 0.46 6.52 3.13 10.40 YUNSA 2.84 51.91 463.Yoks) 0.92 91.896 94.50 9.06 1.78 0.00 14.15 1.02 3.93 38.18 123.84 1.513 1.0574 ÝRAN RÝYALÝ 1 EURO= 1.76 0.00 98.40 3. EDIP IPLIK EGE ENDUSTRI EGE GUBRE EGE SERAMIK EMEK ELEKTRIK ENKA INSAAT ERBOSAN EREGLI DEMIR C.08 229.92 7.98 1.36 10.08 2.19 36.76 1.11 1.86 6.11 1.08 8. 1.33 1.36 37.01 2.22 4.14 0.01 436.71 2.80 196.06 57.86 7.48 1.61 52.70 13.06 543.00 9.60 0.71 9.352 45.7619 1.02 4.249 2.325 10.30 4.77 0.23 0.Y.72 20.36 4.546.980 296.68 6.86 3.06 1.72 1.618 0.51 0.958 15.33 SAYFA TASARIM: NÝYAZÝ DEMÝRCAN .01 MANGO GIDA 1.16 2.443 23.228 1.52 0.339 21.22 3.275 18.139 6.53 3.07 2.6670 ABD DOLARI 1 ÝNGÝLÝZ STERLÝNÝ= 1.42 992.77 1. 0.776 39.68 0.60 22.76 0.506 65.58 1.E8E98Cýûü76C@6H><:C:ABy9yGy - BXgbXƒ#^Xjgm\_êijêqcêÿXbXiüêÉ8j`jkXejÊgXb\k`^\c`ük`i[`bc\i`e`Y\c`ik\e@üêb J`^fikX>\e\cD•[•i•I\Z\gBfƒXb# /kXbj`kc\Xp[X.950.377 7.64 0.63 1.19 1.70 1. Y. 0.95 1.215 16.02 6.36 0.88 10.20 23.05 1.70 4.00 650 178.50 62.35 3.397 15.60522 ABD DOLARI 2.945 59.18 4.14 4.17 2.35 2.54 15 AÐUSTOS 2011 2.13 28.28 3.382 1.90 4.86 0. OYAK YAT.KIRL.54 1.12 1.80 0.08 VIKING KAGIT 0.45 264.63 0.80 7.30 1.45 13.97 2.98 4.24 3.88 RHEA GIRISIM 2.68 20.71 0.97 3.94 0.15 0. 1.20 2.75 1.281 612.55 1.48 68.K.582 0.274 184.217.72 70.66 134.35 MARTI OTEL ISLET.09 MUTLU AKU 3.70 0.88 SONMEZ F.55 20.28 0.15 1.06 0.50 9.377.30 93.799 6.29 2.81 121.50 53.96 2.60 175.291.70 0.175 50.244 227.26 4. 1.428 424.03725 2.89 0.42 8.00 4.8300 1.23 6.09 2.073 1.80 132.51 0.581 10.94 2.324 3.64 30.74 3.631 3.30 881.35 39.14 122.75 2.92 235.12 3.10 3.86 1.82 4.70 0.33 3.582 9.80 NETAS TELEKOM 118.223 0.84 53.04 2.80 7.94 19.483 1.60 56.735.60 0.21 2.94 5.48 45.182 1.92 13.60 0.99 33.00 3.576 327.68 3.52 0.00 177.40 34.03 2.51 $/Varil (Aðustos 2011 teslimi) BANKALARARASI PÝYASA ABD DOLARI ALIÞ: 1.12 1.94 1.68 8.86 0.82 0.140 127.99 4.30 1.86 18.50 175.75 2.28 7.603 54.70 3.232.85 20.89 349.220 3.65 0.64 1.88 7.649 4.44 0.86 0.50 0.47 3.30 7.72 9.00 1.62 0.35 3.94 6.50 1.M.98 6.03 1.253 4.019 2.4304 ABD DOLARI 1 KUVEYT DÝNARI= 3.68 3.05 ATLANTIS YAT.80 14.80 3.06 622.10 1.08 1. 1.761 7.7502 SUUDÝ ARABÝSTAN RÝYALÝ 1.14 156.034 11.57 1.90 1.79 1.14 1.284 177. SONMEZ FILAMNT 6.12 21.84 0.09 10.76 1.02 1.28 3.45 15.20 178.62 0.532 1.40 98.76 1.20 1.83 1.7603 AVUSTURYA ÞÝLÝNÝ 200.01 10.619 1.85 10.24 339.81 2. SELCUK GIDA TUMTEKS ÖNCEKÝ 0.56 8.7924 6.44 84.45 0.80 1.945 9.058 55.17 1.97 206.99 0.01 1.676 1.075 1.60 271.647 8.093.219 0.084.80 8.ORT.81 0.895 112.45 17.26 3.15 1.419 1.98 3.389 1.79 3.28 182.66 IS BANKASI (C) 4.92 0.90 0.080 2.29 2.46 24. GOLDAS KUYUM.29 3.586.611.75 1.48 1.80 274.11 2.967 18.O 1.368 210.017 81.97 4.22 6.08 0.H.972 3.60 45.373 0.08 2.67 53.05 0.77 37.70 250.30 94.50 1.71 0.895 0.21 7.65 12.0340 Çapraz kurlar 1 ABD DOLARI 0.83 1.14 2.77 0.80 120.833 299.13 1.00 Altýn borsasý TL/Gram ÖNCEKÝ KAPANIÞ FÝYATI EN DÜÞÜK FÝYAT EN YÜKSEK FÝYAT KAPANIÞ FÝYATI AÐIRLIKLI ORTALAMA FÝYAT TOPLAM ÝÞLEM MÝKTARI (kg) 99.49 20.70 12.86 74.89 19.01675 EFEKTÝF ALIÞ 1.20 1.32 4.25 20. 0.2824 EFEKTÝF SATIÞ 1.361 0.85 0.92 91.89 0.789 2.36 OYAK YAT.92 0.24 8.52 12.O.689 2.71 15.938 453.52 1.42 SILVERLINE 0.00 6.28 0.577 1.69 12.98 2.29 4.26 2.845 0.52 MENSA S.012 6.66 1.60 1.86 17.94 6.30 13.623 10.10 1. 2.623 1.272 15.42 509.99 ERICOM 3.001.08 0.042 3.762 3.30 1.41 6.04 4.323 661.90 17.74 1.80 2.00 3.964 8.84 0.65 0.86 204.86 5.10 3.08 2.76 57.01 16.86 6.90 844.46 3.80 2.38 0.68 3.10 1.378 42.91 0.74 2.00 2.36 0.87 3.564 5.05 EKIZ YAG 2.90 1.74 2.21 1.10 5.19 21.648 1.78 1.238 21.83 1.44 8.00 0.07 848.VE MALI 0.19 3.30 33.430 114.70 1.50 1.029.29 179.73 10.36 3.953 0.02 5.34 185.205 61.348 1.78 3.66 12.373 32.71 9.93 DATAGATE BILG.74 1.04 73.248 1.33 3.209 2.56 379.531 1.79 VAKIFLAR BANKASI 2.01 2.33826 2.30 3.94 6.09 1.278 229.709 2.53 1.23 4.927 4.34 260.95 1.81 249.41 101.62 89.60 2. EGE ENDUSTRI 3.22 0.50 53.76 0.94 2.897 303.25 8.76 8.64 6.06 4.87 6.901 208.844 633.159 13.15 3.54 4.16 1.83 TEKFEN HOLDING 4.87 1.451 1.543 177.00 53.31 1.42 773.807 1.44 1.51 1.52 53.88 4.323.241 0.544 325.30 15.27 4.16 26.841 93.68 221.79 1.370 15. TAKSIM YAT.76 1.84 TEKSTILBANK 0.462 3.31 86.64 0.883 13.50 1.31 1.03 0.5379 2.66 4.156 4.93 1.938 166.20 OZBAL BORU 2.79 4.TIRE KUTSAN 0.25 2.75 4.63 0.839 6.561 611.95 KOZA ALTIN 21.72 53.21 METRO TIC.82 1.80 14.35 613.21 566.12 130.84 8.DOGAN BASIM DYO BOYA FAB.33 0.50 35.28 6.972 2.76 1.826 2.54 0.00 2.02 1.50 7.60 16.360 7.24 6.85 0.98 21.61 0.80 KAPLAMIN 12.836 307.55 18.3149 TL KARÞILIÐI 0.24 4.19 6.79 2.51 OZDERICI GYO 0.50 0.26 7.70 4.79 0.123 31.79 1.02 DOGAN BURDA 1.236.15 14. 0.76 44.11 1.50 47.35 11.86 1.10 3.808 4.762 253.044 5.49 0.11 1.39 2.00 KEREVITAS GIDA 50.00 122.38 Ý.97 177.56 IS GIRISIM 1.05 1.13 1.84 231.42 22.52 69.900 7.44 94.50 1. GOODYEAR GOLTAS CIMENTO GSD HOLDING GUBRE FABR.26 FB DJ BANKA BYF 10.373 2.45 4.522 14.43 1.08 2.14 13. 1.30 0.21 166.837 2.510 14.64 49.86 3.76 1.02 0.774.06 6.34 37.57 1.39 84.67 4.77 1.71 4.93 0.94 2.08 AKFEN GYO 1.63 3.14 1.276 3.19 3.2357 0.70 7.15 1.10 3.31 8.363 33.32 6.7700 15 AÐUSTOS 2011 ALIÞ 1.67 NET HOLDING 1.25 4.29 4.15 3.200 27.62 0.74 2.24 56.10 2.10 IZOCAM 37.49 1.441 3.72 0.50 2.S.38 3.544 7.93 0.97 384.00 10.52 50.58 10.09 2.07 2.523 1.60 25.98 803.83 118.01 2.091.38 2.19 6.63 3.77 1.14 0.76 0.88 1.12 2.83 1.22 7.24 23.76 10.17 4.568 0.50 2.20 5.27386 1.24 11.07 KARSU TEKSTIL 1.54 0.50 7.24 3.26 370.45 MAKINA TAKIM 1. 1.932 756.39 1.910 14.15 18.52 68.35 TRAKYA CAM 3.18 146.03 297.86 1.54 0.83 1.204 44.372.62 2.64 1.3550 0.17 VESTEL BEYAZ ESYA 2.95 15.60 VAKIF YAT.029 7.D. DOGAN HOLDING 8.08 0.68 0.20 109.97 4.20 1.02 1.45 4.95 3. 1.99 35.00 6.421 12.78 4.24 0.00 2.47 7.436 3.45 7.60 1.90 24.53 1.30 3.70 IS YAT.83 98.92 5.98 2.59374 0.97 2.52 756.620 2. ALARKO HOLDING ALBARAKA TURK ALCATEL TELETAS ALKIM KAGIT ALKIM KIMYA ALTERNATIFBANK ALTINYAG K.67 1.95 1.916 23.67 0.64 3.572 23.87 0.62 6.707 4. 3.44 0.304 1.76 0.10 TRABZON SPOR 13. 1.19 2. 0.42 1.40 1. KIR. 5.28 0.76 4.00 61.46 215.41 0.94 2.10 2.41 27.60 20.O 1.55 136.70 0.37 2.23 4.465 1.367.60 50.70 TEKSTIL FIN.28 0.95 1.293 0.24 10.80 10.87 4.648 5.702 8.35 2.81 4.80 0.88 43.ORT.30 19.04 34.38 8.17 2.00 TURCAS PETROL 2.70 14.85 1.34 0.21 2.39 1.08 MARMARIS A.46 YESIL GMYO 0.82 2.80 13.24 1.11 367.171 660.15 3.51 0.28 40.95 2.16 6. SEANS FÝRMA ACIBADEM HAST.24 4.59 21.97 4.649 1.90 13.87 2.00 2.53 1.63 0.263.00 87.49 1.O.38 28.55 2.61 22.70 0.886 0.76 16.67 0.31 10.783 91.08 4.68 1.972 283.81 141.88 INTEMA 8.627.41 0.44 2.10 16.35 16.08 IS YAT.00 6.40 3.08 0.58 136.10 1.14 8.06 1.99 3.86 239.191 2.13 4.87 4.24 3.491.38 0.31 1.28 1.79 1.02 0.75 0.97 1.288.25 1.59 11.370 1.40 3.897 47.76 2.873 14.15 6.463.25 13.73 1.50 6.32 6.93 283.46 89.759 0.91 1.10 46.92 IHLAS.62 0.86 3.20 TURK HAVA YOLLARI 2.69 5.91 4.72 10.467.95 1.17 4.50 0.47 6.81 1. KIR.10 ALARKO G.4987 0.05 0.11 0.48 7.69 0.02 3.84 2.50 1.4839 ÝSVEÇ KRONU 76.50 81.461 1.89 RUS RUBLESÝ 1.550 3.51 0.52 6.742 0.38 1.841 4.810 1.000.779.28 23.14 6.49 0.213 8.63 15.86 23.23 4.61 24.89 1.61 1.17 1.83 156.00 3.05 1.ORT 18.455 128.82 0.87 118.740. ARSAN TEKSTIL ASELSAN ASYA KATILIM B.96 5.5219 2.75 17.82 7. MAZHAR ZORLU H.83 0.497 343.42 2. ADANA CIMENTO ADANA CIMENTO (B) ADANA CIMENTO (C) ADEL KALEMCILIK ADVANSA SASA AFM FILM AFYON CIMENTO AK ENERJI AKAL TEKSTIL AKBANK AKCANSA AKFEN AKIN TEKSTIL AKSA AKSA ENERJI AKSIGORTA AKSU ENERJI ALARKO CARRIER S.370 7.52 95.21 1.30 7.25 3.36 98. SEANS FÝRMA ÖNCEKÝ DÜÞÜK ÝKÝNCÝ ULUSAL PAZAR A.589 1.124 42. ORT.459 3.799 130.4120 0.8800 1.49 3.943 12.90 1.45 18.00 11.213 16.920.71 0.671 2.113 90.98 3.10 2.845 59.30 1.90 92.22 1.2391 0.83 335.52 0.72 3.63 0.270 1.256 3.42 TAKSIM YAT. PETROKENT TURIZM 6.76 38.29 3.96 2.29 1.57 108.M.60 47.89 YAPI KREDI SIGORTA 13.133 304.849 2.522 92.65 0.D.03 0.094 0.02 0.24 IS FINANSAL KIR.06 1.03 1.64 0.2900 1.61 24.74 37.00 6.50 161. 0.10 8.9200 2.05 528.69 0.40 2.74 31.025 2 22.40 2.27 24.015 52.65 49.65 2.016 38.87 1.10 3.18 ZORLU ENERJI 1.02 2.92 190.171 0.93 1.72 803.49 3.86 0.00 T.211.05 1.33 0.692 1.27 LOKMAN HEKIM 2.81 SERVE KIRTASIYE 0.65 1.35 19. 15.66 52.60 1.048 1.70 15.736 6.29 1.79 3.80 177.00 698.58 2.422 176.18 3.04 1.688.62 SEKER PILIC 2.98 21.70 3.ORT.60 0.14 519.29 0.32 iMKB 1.84 7.15 0.05 2.ORT.48 0.02 3.88 1.18 0.12 13. ORT.90 7.085 0.10 8.70 15.423.96 216.73 15.32 1.70 15.65 12.92 8.15 85.90 HATAY TEKSTIL 6.639 2.93 4.85 SISE CAM 3.O.419 3.61 EMINIS AMBALAJ 4.90 MUSTAFA YILMAZ Y.70 1. FINANSBANK F-M IZMIT PISTON FORD OTOMOTIV FRIGO PAK GIDA GALATASARAY GARANTI BANKASI GARANTI FAKTOR.30 14.82 1.575.28 1.40 15.86 1.144.79 1.80 1.86 6.06 4.00 1.06 9.40 KUVEYT TURK ALTIN 99.90 5.92 2.27 1.87 YAPI KREDI KORAY 1.444 1.50 0.26 1.237.641 122.44 19.00 133.02 6.95 8.12 1.03 1.54 1.01 160.46 0.22 5.98 6.075.53 1.55 21.38 0.41 7.53 21.94 6.85 0.250.95 0.45 46.20 11.51 0.7650 2.588 83.857 1.98 0.493 1.36 21.59 EN ÇOK KAYBETTÝRENLER 1.10 20.9607 AVUSTRALYA DOLARI 5.80 1.39 22.30 5.022 4.870 1.71 0.94 402.24 1.01 1.00 5.262 1.32 14.576 0.96 0.348 A.27 1.31985 0. ESEM SPOR GIYIM GEDIZ IPLIK HEDEF YAT.19 1.50 68.70 3.90 3.70 1.85 0.60 31.79 0.729 2.18 0.01 1.03 1.094.22 55.25 0.48 0.86 6.75 0.00 55.84 0.62 24.81 1.34 35.24 24.29 0.24 11.96 1.29 0.06 AVRASYA GMYO 1.83 286.54 1.68 5. 0.98 6.518.214 2.69 EGELI CO.65 33.12 2.61 MERKO GIDA 0.7631 1.790.87 0.92 0. EKONOMI BANK.35 4.09 202.85 4.10 6.768 0.26 0.235 8.82 JAPON YENÝ 0.84 1.69 1.06 EURO B TIPI Y.70 15.11 0.16 33.02 7.861.25 2.587.75 7.58 23.16 0.50 6.139 7. 0.80 0.61 0.81 274.21 3.19 1.81 1. 1.703 6.40 2.85 2.75 10.7900 1.43 GEDIK YAT.52 60.75 0.21 40.14 2.366 1.426 2.31 1.14 1.98 2. KATMERCILER 4.16 4.00 92.00 328 2.164 11.75 1.79 1.10 CEMAS DOKUM 2.713 0.66 327.70 86. 1.75 YAPRAK SUT 4.86 0.584 1.56 2.31 577.DEMIRDOKUM 9.91 1.25 10.70 IS GMYO 1.86 3.38 7.05 1.89 1.80 0.277 158.048 1.29 3.97 4.98 2.258 0.84 226.232 278. ADEDÝ 18.25 8.03 2.07 3.51 0.80 1.16 1. ORT.45 1.57 1.96 SONMEZ PAMUKLU 3.58 1.72 2.8924 2.77 1.43 99. BOSSA BOYNER BUYUK M.83 2.28 1.04 3.25 130.60 5.526 38.569.84 3.78 18.162 1.16 4.72 1. 0.34 1.16 2.93 5.74 0.58 1.688.45 2.92 7.65 40.08 2.34 2.36 M.54 0.95 0.30 7.92 3.87 46779.009 3.04 2.25 7.94 IS YAT.89 3.83 1.511.02 6.85 1.68 601.01 KARDEMIR D 0.02 410.66 3.84 1.64 2.88 4.27 0.49 279.51 64.03 0.12 1. 2.71 2.79 1.68 SARKUYSAN 4.29 0.73 VAKIF G.120.96 20.91 1.75 3.324 5.00 12.54 0. 1.36 ISTANBUL ALTIN BYF 95.259 12.20 2.25 1.71 2.62 0.44 2.71 58.5341 2.00 50.134 3.L.00 6.30 1.826 0.74 8.75 2.924 112.61 2. EGEPLAST 10.90 PIMAS 2.68 3.582 0.90 830.04 0.46801 2.48 1.34 2.53 0.79 285.92 15.27 1.00 6.734 1.85 2.40 659.18 MENSA SINAI TIC.82 BILICI YATIRIM 2.77 3.576 9.02 21.94 238.91 0.80 49.17 2.74 1.87 1.57 1. 1.09 2.84 0.62 0.89 2.693.766 118.84 0.65 1.59 1.76 4.02 0.818 51.80 6.88 0.364 29.854 98.Y.807 1.36 34.43 149.85 0.60 0.50 0. ADEDÝ 7.16 3.44 2.89 1.HOLDING 0.305 1.07 1.51 GEDIK Y.68 6.ORT.24 7.56 0.27 6.72 3. 0.00 47.12 3.48 1.53 930.00 893.623 36.44 2.09 0.84 8.13 3.49 VAKKO TEKSTIL 1.42 6.54 Ý.75 0.32 1.50 138.98 INFO YAT.59 156.878 2.18 51.86 2.18 2.76 0.002 10.76 6.70 7.33 0.54 SANKO PAZARLAMA 3.65 2.44 0.06 1.24 DAGI GIYIM 1.87 3.92 1.152 1.040 355.81 2.740 4.34 19.76 10.714 232.182 2.06 3.14 4.84 0.29 3.08 6.54 0.54 BIRLIK MENSUCAT 0.15 0.607 1.10 399.18 111.574 4.09 1.742.50 11.34 77149.80 0.27323 1.35 1.77 1.14 6.80 46.002 0.569 0.92 7.96 2.25 14.99 52.08 1.822 6.31 1.06132 0.48 24.85 1.66 280.18 1.66 1.53 82.40 3.10 1.53 0.50 10.45 3.90 6.93 3.42 2.40 KAPANIÞ 7.72 45684.645 1.14 2.44 0. PIRELLI KABLO 1.78 3.02 7.26 2.496 0.51 15.30 0.00 10.78 726.44 15.04 1.66 34.04 1.M.46 0.33 2.95 5.84 SODA SANAYII 3.83 1.12 1.19 1.724 33.27 1.46 1.94 0.48 1.01 65.20 2.86 4.41 7.071 1.75 10.93 8.10 98.00 7.70 54.77 2.85 METRO PETROL 6.09 2.75 GAR.84 1.80 0.007 37.65 2.38 6.61 TUPRAS 33.508 225.50 0.85 6.89 0.060 393.415 525.449 2.18 11.305 3.09 33.63 1.78 15 AÐUSTOS 2011 2.K.74 PETKIM 2.895 36.32 8.21 ASLAN CIMENTO 56.40 4.044 12.7720 2.380 344.28 1. 0.43 2.57 1.12 2.7716 1.663 4.25 9.784 5.397 3.24 BASKENT Y.81 0.38 10.38 0.12 UNYE CIMENTO 3.00 6.98 21.455 133.ORT.00 1.20 6.96 5.03 3.76 IHLAS GAZETECLK.00 2.20 PINAR SU 3.02 PARSAN 2.66 1.65 22.35 11.694 355.49 3.00 15.Y.80 155.02 242.194 815.88 1.229.60 5.941 10.591 0.902 5.40 2.74 0.465 7.389.5017 NORVEÇ KRONU 3.27 175.05 937.50 85.57 1.65 14.559 1.45 117.482 PORTEKÝZ ESKÜDOSU 5.YO 0.80 1.21 1.MENKUL 1.00 132.85 1.31 1.86 167.79 1.711 1.00 1.24 0. 0.851 28.465 0.99 1.29 0.12 0.46 613.01 2.16 1.80 4.741 7.10 1.70 TAC YAT.08 5.68 135.72 2.06 53485.20 16.84 4.31 8.46 1.73 446.53 0.00 TURKCELL 7.95 15.25 211. D.17 2.08 1.306 323.00 82. 9.90 0.97 4.89 0.83 0.78 98.00 10.384.833 3.91 0.79 0.46 1.22 PETROL OFISI 4.01 2.88 1.82 2.94 8.934 10.93 0.17 1.02 89.71 39.16 51.806 3.50 14.90 564.40 10.50 3.209 2.827 0.55 716.820 1.03 242.937 1.73 0.36 0.00 3.29 2.44 0.88 1.16 13.08 3.95 NUROL GMYO 6.64 1.41 6.77 7.822 0.080 8.05 4.87 3.05 1.00 10.30 7.579.90 231.00 47.46 1.620 422.964 37.95 2.372 0.357 21.59 0.14 ATAKULE G.590 3.63 54.590 225.867 0.DJTEA 15 F.O.49 0.20 9. 1.701 19.85 3.96 8.88 18.52 METEMTUR 0.37 0.99 3.44 0. SEANS ÖNCEKÝ BÝLEÞÝK MALÝ SANAYÝ 2.3300 0.50 0.25 56.451.60 10.71 0.76 1. 0.27 39.016 6.35 5.369 1.90 4.94 1.82 7.29 3.03 1.74 1.884 51.46 2.87 1.27 0.728 3.41 253.61 40.21 791.27 1.93 1.03 EGE PROFIL 4.41 93.741 6.755 36.29 1.01 1.00 1.13 1.18 2.09 1.12 3.35 1.10 EURO TREND YO 2.209 16.75 2.481 1.41 4. 20 FONU 15.12 0.071 14.71 0.10 1.01 3.00 288.693 26.38 52188.44 0.39 1.90 288.84 7.50 MENDERES TEKSTIL 0.08 2.324 2.12 1.53 1.2800 2.74 8.779 0.68 8.85 1.16 1.55 1.00 178.00 137.697 726.35 90.05 2.59 6.72 8.2181 0.06 0.98 17.47240 2. 1.325 1.956 13.02 2.29 1.80 54.16 0.7743 1.83 4.673 7.04 3.18 127.36 2.04 1.66 3.19 11.O 3.70 2.17 0.8438 TÜRK LÝRASI 163.30 34.20 44.40 11.16 2.83 2.016 0.58 9.301 155.52 41. 1.83 1.7924 ÝSVÝÇRE FRANGI 6.30 1.53 BISAS TEKSTIL 0.164.66 10.74 1.09 13.588 11.50 0.80 FTSE IST.65 0.40 110.49 5.79 302.86 6.14 1.97 4.98 15.42 7.99 1.11 0.158 1.5520 2.67 1.01 1.11 149.042 71.82 7.120 15.57 IHLAS HOLDING 0.702 287.00 1.86 SEKER FINANSAL 0.721 4.30 3.09 172.62 3.50 7.12 0.43 0.11 2.31 1.32 1.337 0.63 1.36 6.535.77 1.959.56 0.93 5.265 87.51 45.253 6.803 1.93 17.02 6.573 1.10 1.05 3.51 1.97 VAKIF FIN.21 136.28 2.40 14.00 43. 0.92 112.70 KARKIM SONDAJ 4.80 119.46 6.17 1.58 6.34 4.63 1.64 4.31 1.20 1.O.900 3.79 1.50 3.702 131.52 1.13 1.42 1.863 1.843.252 3.04 257.40 0.12 556.807 34.001 586.97 1. SEANS DÜÞÜK YÜKSEK KAPANIÞ Ý.42 1.35 1.O.709 3.08 1.32 1.75 1.13 1.59 0.99 1. SEANS DÜÞÜK YÜKSEK KAPANIÞ 7.267 42.00 10.22 2.70 6.09 1.55 21.28 71.16 3.09 1.31 14.829.52 17.014 0.71 1.74 2.26 0.02 1.39 2.00 47.16 6.75 19.50 22.27 1.83 2.368.462 39.00 98.06 3.554 66.73 3.053 1.70 1.57 9.71 415.70 1.50 2.77 1.264 1.18 1.78 1.98 33.630 1.80 0.30 94.15 3.95583 ALMAN MARKI 40.32 15. 15. TURK TRAKTOR 10.63 359.23 4.80 40.50 2.78 Ý.40 34.75 65.226 9.55 0.12 2.35 0.42 1. 7.141.80 10.31 4.41 0.76 1.031 943.233 3.82 1.70 16.61 0. AVIVA SIGORTA AYEN ENERJI AYGAZ BAGFAS BAK AMBALAJ BANVIT BATI CIMENTO BATI SOKE CIM.417 2.78 39.23 1.84 1.323 1.66 8.63 DOGUSAN 1.32 924.75 1.99 5.79 0.37 ITTIFAK HOLDING 6.6302 ABD DOLARI EURO DÖNÜÞÜM KURLARI 1.678 6.003 15.88 38.893 0.84 123.12 2.82 5.94 222.3675 BULGAR LEVASI 2.82 11.82 5.93 1.80 0.031 33.619. 0.00 5.05 121.05 1.75 1.24 2.85 HEKTAS 1.65 246.15 2.32 2.419 120.41 1.12 9.59 0.866 0.14 1.40 3.50 1.98 1.2787 0.18 1.39 7.447 20.4965 0.80 1.679.84 PLASTIKKART 1.478 2.56 0.79 177.23 56.38 94.40 TSKB GMYO 0.16 2.65 LUKS KADIFE 2.43 1.72 15.46 57.30 3.30 TAT KONSERVE 2.42 3.592 19.029 1.52 0.185.550 406.93 6.68 3.57 1.71 1.99 454.52 6.30 0.93 0.60 11.47155 2.117 74.467 9.59 1.77 1.235 2.971 256.674 7.481 70. SEANS BÝLEÞÝK MALÝ SANAYÝ 52188.100.64 6.22 38.185 21.90 1.53 0.40 20.95 13.59 RAY SIGORTA 0.30 14.58 1.67 2.66 178.20 35.10 93.00 3.06 IPEK DOGAL ENERJI 3.14 5.71 15.00 2.50 1.08 608.10 21.67 1.22 4.58 0.22 0.2300 2.93 KILER GYO 2.48 247 USDolar/Ons 1.683 3.3061 1.45 0.32 10.97 3.12 3.19 6.25 45.68 0.271 5.20 1.23 7.02 1.690.84 0.85 12.24 4.03 2.437 10.70 39.53 0.99 IDAS 0.77 1.30 8.889 1.84 1.179 55.20 1.24 15 AÐUSTOS 2011 Ý.83 192.58 1.58 1.07 SOKTAS 5.441 2.94 REYSAS TASMA.8552 0.00 6.71 1.523 0.677 1.72 1.40 Gözaltý pazarý FÝRMA BERDAN TEKSTIL CBS BOYA CBS PRINTAS CEYLAN GIYIM DARDANEL EGEPLAST EGS YAT.91 1.725 2.35 0.153 124.87 0.01 1.25 3.16 3.127 0.30 67.61 1.64 TESCO KIPA 6.00 2.66 4.602 1.866 3.66 IDEALIST GYO 5.50 13.65 MILPA 1.71 9.21 45.28 6.88 8.BONO B TIPI 178.592 241.83 123.76 18.60 0.85 4.54 KELEBEK MOBILYA 0.004 7.80 TUKAS 1.14 1.54 0.58 2.00 2.05 3. EURO B TIPI Y.704.65 67.00 83. ERSU GIDA ESCORT COMPUTER FAVORI DINLENME Y F.78 1.13 38.11 YATAS 1.44 0.12 KARSAN OTOMOT.97 1.084 Döviz kurlarý DÖVÝZÝN CÝNSÝ 1 ABD DOLARI 1 AVUSTRALYA DOLARI 1 DANÝMARKA KRONU 1 EURO 1 ÝNGÝLÝZ STERLÝNÝ 1 ÝSVÝÇRE FRANGI 1 ÝSVEÇ KRONU 1 KANADA DOLARI 1 KUVEYT DÝNARI 1 NORVEÇ KRONU 1 SUUDÝ ARABÝSTAN RÝYALÝ 100 JAPON YENÝ 1 BULGAR LEVASI 1 RUMEN LEYÝ 1 RUS RUBLESÝ 100 ÝRAN RÝYALÝ ALIM SATIMA KONU OLMAYAN DÖVÝZLER 1 SURÝYE LÝRASI 1 ÜRDÜN DÝNARI 1 YENÝ ÝSRAÝL ÞEKELÝ DÖVÝZ ALIÞ 1.377 19.91 1.05 2.33 16.030 1.097 3.28 0.748 933.184 7.93 2.62 3.56 0.25 50.12 1.00 1. NET HOLDING 8.94 1.191 14.86 83.00 2.10 608.243.10 90.08 1.00 4.787 121.64 1.886 1.66 686.88 0.75 15.77 347.70 34.12 2.01 2.515 1. ALTINYILDIZ ANADOLU CAM ANADOLU EFES ANADOLU HAYAT ANADOLU ISUZU ANADOLU SIGORTA ANEL ELEKTRIK ANEL TELEKOM.03 2.00 1.80 1.57 1.715.00 3.15 87.46 3.71 1.70 3.485 108.729 535.84 0.48 7.92 19.92 1.66 10.15 2.81 15.72 0.12 0.868.14 1.18 221.50 18.83 1.90 4.82 7.05 5.84 4.50 165.69 9.45 0.60 3.387 1.81 1.00 0.44 0.785 69.55 0.44 0.25 2.600 24.19 13.15 5.25 2.20 7.71 1.12 34.12 2.68 7.775 3.45 2.678 7.48 2.08 40.00 45.937 8.54 606.162.00 1.11 2.25 56.518 6.71 9.00 6.69 0.644 2.09 4.006.67 KONFRUT GIDA 9. Y.425 1.092 84.20 7.516.00 3.816 0.00 123. ADEDÝ A.742 0.65 5.67 134.36 90.M.90 1.834 1.50 2.90 0.54 1.36 19.25 2.10 37.78 8.66 0.97 2.68 22.88 3.996 0.55 0.43 2.66 15.11 1.319 1.08 2.89 10.3158 0.971 6.5590 2.15 EMLAK KONUT GYO 2.44 1.306 7.052 8. 0.69 0.41 94.28 2.77 1.14 401.88 0.262 168.50 1.21 14.88 1.736 3.462 15.467 51.18 1.820 0.86 0.67 1.210 3.77 0.91 1.68 1.68 MGROS 14.27 1.73 1.546 21.88 15 AÐUSTOS 2011 2.380 10.98 156.44 IZMIR DEMIR CELIK 3.016 0.970 1.M.24 57.098 2. 6.363 0.50 175.60 HAZNEDAR TUGLA 3.28 1.41 57.MENT 4.03 1.48 0.78 2.92 0.88 19.18 1.72 93.79 0.81 666.61 933.31 3.13 153.95 1.85 4.39 2.25 0.19 0.029 0.00 99.767 101.11 1.93 3.130 365.16 1.97 4.53 0.778 6.77 1.13 3.68 3.00 2.63 33.94 1.36 6.69 0.33850 2.86 644.611 64.499 7.70 18.75 3.159.18 10.50 TACIRLER YO 0.3399 LÜKSEMBURG FRANGI 166.89 1.61 1.89 1.918 7.45 274.272 7.81 KARTONSAN 149.83 1.83 2.00 3. 2.335 3.00 13.65 1.08 25.58 5.349 593.50 0.93 6.82 0.68 1.68 14.34 6.47 1.74 8.028 10.464.547 2.04 1.29 5.10 3.96 0.50 0.18 3.68 6.10 4. BERKOSAN 9.60 357.71 3.90 261.128 51. FENERBAHCE SPORTIF 7.45 0.64 12.48 61.16 1.71 4.603 6.00 1.38 4.00 Toplam 2.218 3.68 1.10 T.86 1.266 2.65 10.74 DÜÞÜK 1.34095 2.72 0.92 1.55 0.730 13.00 2.59 34.10 0.71 8.80 6.071.85 MATAS MATBAACILIK 3.75 92.77 INDEKS B.00 12.86 0.04 5.91 0.10 1.68 0.26 153.7777 6.88 6.70 3.193 0.27 642.15 1.MALI.70 13.04 3.00 668.09 0.85 1.10 TURK TRAKTOR 33.22 3.992 1.55 3.415 89.939 122.38 1.03 3.90 1.99 124.03 3.90 7.24 PINAR ET VE UN 6.2700 0.244 1.45 6.48 1.84 3.00 2.52 0.06 3.18 4.62 0.ORT.01 5.14 22.86 6.38 2.M.55 10.41 6.24 1. 4.03 SABANCI HOLDING 5.94 5.68 1.91 1.81 5.75 11.618 95.771 0.518 434.53 0.42 0.9800 1.09 107.93 0.40 TAV HAVALIMANLARI 6.32 3. 0.35 0.877 2.578 1.54 0.80 42.88 1.44 0.80 KAPANIÞ 1.86 1.365 0.74 0.691 2.662 0.61 0.56 3.038 1.11 1.634 33.32 2.811.00 2.13 0.10 6.11 15.60 35.38 2.00 3.00 178.O 0.64 4.72 9.38 184.YAT.14 1.66 3.025 121.54 0.51 0.45 122.40 7.04 1.06 7.79 2.00 81.92 2.22 1.619 0.81 IHLAS MADENCILIK 1.28 14.70 42.10 788.84 1.00 12.90 0.043 688.35 HURRIYET GAZ.60 21.10 6.50 1.65 1.77 1.83 2.61 0.35 4. 0.90 15.04 119.25 2.14 2.620 0.19 2.84 3.00 2.67 1.73 8.673 6.34 10.280 0.504 18.80 0.37 0.09 10.84 0.774 3.69 135.35 16.69 1.76 15.82 151.30 15.01 40.70 1.50 KILER (YENI) 3.70 384.858 354.644 3.31 1.72 3.40 14.55 0.83 4.444 232.085 1.522 1.MEN.86 162.10 1.10 YAPI VE KREDI BNK 3.B.13 2.9884 KANADA DOLARI 5.10 EURO KAPITAL Y.944 8.11 1.31 0.17 17.36 1.52 2.985 9.15 6.343 20.45 0.382 269.062 20.52 0.90 0.19 38.79 16.35 195.00 1.65 0.00 11.16 2.86 4.50 124.331 8.24 6.39 1.30 BUMERANG Y.50 100.581 4.92 6.87 1.930 20.00 36.84 1.430 0.78 1.71 0.68 1.86 0.10 80.82 0.50 3.97 5.99 1.18 1.86 3.61 14.55 203.81 0.22 6.23 2.80 1.64 0.73 0.425 24.01 1.12<BFEFDü +'Y`eÿi\eZ`p`j`^fikXcX[é J`^fikXü`ib\kc\i`#gXqXi[Xe[X_X]XqcXgXpXcdXb`ƒ`ep\e`gXb\kc\i`k•b\k`Z`e`eY\ÿ\e`j`e\jlelpfi%>ýç_ H \cfhVÇbçb!€cXi_`VfçbZþ h a`Zf b _Zg bh g ngVþ`VaV_VaVXçm`V\Z` ýh fY þ dc` €ZW’m’_ `\ \fY’#ü f_Zhý aY mZ_VYVf)%W b++(þfZbX m g \cfhV_VdgVaçbVV`Yç#KZ` b b`’a’mV YV_V`çXçgV_Vh`çþçYifiaibYV` gZm W h fZbZ_VYVf€cXiþibZþ h aaVgfV[ç_Vfýç`Vbçmcf# 8Iý=98PI8BK8IûHI6C7JA 8ë Z BXV^acP Ì^RdZ TêXcX\[TaX]X] VáeT]RT P[c ]P P[ ]\Pb XÌX] QPë[Pcc ê ÌP[ ë\PSP # QX] %%" Ì^Rdêd bXV^acP[PS 6T]T[ <áSáa ATRT_ :^ÌPZ P\PR ] y1TZ[T]\TSXZ QXa ZPiP b^]dRd bXV^acP[ ] ] WPhPc ] ZPhQTc\TbX eThP ZP[ R bPZPc[ êP \Padi ZP[\Pb z Sdad\d]SP bXV^acP[ ] ] Ì^RdZ[Pa ] ] TêXcX\ \PbaP Pa ] ZPaë [PhPRPZ QXa VáeT]RT ^[Sdêd]d bÛh[TSX 6T[XëcXaX[T] _^[XÌThT VÛaT Ì^Rdêd X[ZÛêaTcX\ b ] U ÛêaT]RXbX ^[P] QXa eT[X [XbT # b ] U ] b^]d]P ZPSPa ^[P] " h [[ Z eT QX] [XaP cT\X]Pc[ QXa _^[XÌT bPc ] P[S ê ]SP eT[X]X] eTUPc eThP báaTZ[X bPZPc ZP[\Pb WP[X]ST Ì^RdZ XÌX] TêXcX\ VÛaSáêá b ] U SP SÇWX[ WTa QXa h [ XÌX] QX] [XaP WTa h [ CÁ54 ^aP] ]SP Pac a [PaPZ ÛST\T hP_ [ h^a {1Xa ÛêaT]RX]X] cá\ TêXcX\ báaTbX]X cT\X]Pc P[c ]P P[P] Qd _^[XÌT\XiX] _aX\[TaX ST ^[SdZÌP SáëáZ ç[ZÛêaTcX\ b ] UP VXST] QXa ÛêaT]RX [XbT b^] b ] UP ZPSPa h [[ Z QX] [XaP cT\X]Pc[P bXV^acP[P]S ê ]SP ÛST]TRTZ c^_[P\ _aX\ '#( [XaP ÁbcT[XZ c^_[P\ " h [[ Z ÛêaT]X\ báaTbX]X] cT\X]Pc P[c ]P P[ ]S ê Qd _^[XÌT]X] ÛST\TbX]ST cPZbXc X[T ÛST\T Z^[Ph[ ê bPê[P] h^a| SXhT] :^ÌPZ Qd _^[XÌThX P]]T X[T QPQP] ] hP] ]SP Ì^Rdêd] TêXcX\ \PbaP Pa ] ábc[T]T] WTaWP]VX QXa hPZ ] ] ] SP hP_c aPQX[TRTêX]X bÛh[TSX 6T]T[ <áSáa :^ÌPZ ÛêaT]RX[TaX] PhPZcP eThP hPcPaPZ PRX[ cTSPeX VTaTZcXaT] Sdad\[PaSP ^[dëPQX[TRTZ cTëWXb eT cTSPeX VXSTa[TaX]X ZPaë [PhP] QXa áaá] VT[XëcXaSXZ[TaX]X ST ZPhSTccX :^- (-8 LJKFJ)'((J8C@ZAMAN 8.781 1.28 1.49 1.00 3.71 0.455 45.34 0.49 2.09 5.69 0.06 0.36 6.85 0.923.89 1.96 1.79 5.13 3.17 3.38 0.455.32 633.401 6.998 27.750 YUNAN DRAHMÝSÝ 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 1.95 0.67 1.44 159.508 9.744 3.87 0.59 1.16 3.31 0.76 301.189.85 150.046.437 1.83 161.621.97 1.61 1.24 0.94573 FÝN MARKKASI 340.50 3.094.34 14.30 53.80 1.61 0.42 8.321 0.50 17.239 74.971 6.32 0.74 1.98 TOFAS OTOMOBIL F.64 2.59 MARBAS B Y.772 0.19 6.20 6.50 2.18 2.635 2.18 3.677 14.30 11.054.177 19.66 0.88 1.501 0.76 5.449.333 2.00 7.55 260.599 2.72 534.44 1.48 2.65 YAPI KREDI B TÝPÝ Y.50 2.61 REYSAS GYO 0.61 66.047.82 0.50 83.68 210.70 18.74 809.06 1.54 0.58 5.74 32.82 DENIZ YAT.571 122.50 2.55 17.7660 SATIÞ: 1.23 56.85 GARANTI Y.86 3.55 0.40 8.119 3.58 7.68 1.64 ATLAS YAT.20 0.61 4.00 10.44 0.756 2.71 1.764 13.24 Ýþlem hacmi: 1 milyar 661 milyon lira Hisse senetlerinde dün EN ÇOK KAZANDIRANLAR 1.75 92.10 94.98 21.30 7.62 180.00 2.38 3.565 2.97 521.16 1.86 ISIKLAR YAT.81 273.731 6.75 4.10 2.85 20.19 3.510 33.050 0.911 1.11 LINK YAZILIM 4.97 5.74 0.85 4.18 HALKBANK 10.72 1.95 1.56 214.74 0.824 0.07 1.50 NUH CIMENTO 9.809 2.16 3.935 0.2214 0.47 6.14 1.32 2.16 61.82 1.20 178.330 3.15 3.44 3.00 98.33 36.64 3.85 126.073.06 USAS 1.85 0.20 16.098 2.11 118.72 3.56 1.2909 1.60 3.46 0.80 121.33 32.75 1.748 154.91 4.65 3.24 1.47 2.53 0.186.50 82.16 KRON TELEKOM.948 89.14 3.76 2.53 0.82 15.00 2.93 1.94 542.89 0.046 3.68 3.00 ATAC INSAAT 11.728 14.26 3.12 6.51 0.13 0.53 940.00 123.54 0.878 10.00 251.47594 2.793 1.25 57.5939 0.034 68. (%) 53131.70 117.52 1.95 55.837 2.76 YÜKSEK 1.130 38.21 3.52 1.80 2.25 47197.65 1.42 4.24 7.06 5.50 170.44 24.09 VESTEL 2.418 3.96 5.95 2.38 3.376 0.316 A.75 71.22 39.050 0.349 1.786 0.68 5.55 0.07 2.00 99.67 1.32 2. BESIKTAS BIM MAGAZALAR BIMEKS BZIM TOPTAN BOLU CIMENTO BOROVA YAPI BORUSAN BORUSAN YATIRIM BOSCH FREN S.066.7992 6.150 405.83 1.74 1.451 1.95 13.94 51.00 234.56 UYUM GIDA 7.066 2. 1.870 56.00 178.16 33.27 1.22 6.90 2.50 91.72 0.03 593. KONFRUT GIDA (YÜZDE) 23.43 1.205 3.54 9.98 6.25 3.217 0.85 0.094 0.85 2.02 1.73 4.15 1.79 1.O 1.71 3.85 3.70 4.638 254.80 3.862 10.YUNUS 13.11 1.04 2.27042 1.93 0.69 1.337.50 0.234.05 0.752 0.53 0.76 18.50 15.61 3.52 1.909 1.97 RAN LOJISTIK 0.41 4.29 0.75 MARSHALL 36.60 1.88 7.13 66.08 4.50 KORDSA 3.14 0.28 1.96 1.10 15.20 34.76 2.30 10.97 1.559 190.88 372.14 6.81 11.TUBORG 1.76 18.42 984.97 5.13 1.37 0.92 LATEK LOJÝSTÝK 2.60 0.7843 6.81 1.04 DOW JONES TR A BYF 11.05 160. MATAS MATBAACILIK 5.99 1.18 78.60 ARMADA B.50 16.08 0.31 76611.00 42.309 2.8237 0.82 2.80 432.16 7.727 153.21 39.936 19.44 0. CRDFA CELEBI CELIK HALAT CEMTAS CIMBETON CIMENTAS CIMSA DEMISAS DOKUM DENIZBANK DENIZLI CAM DENTAS AMBALAJ DERIMOD DESA DEVA HOLDING DITAS DOGAN DO&CO RESTAURANTS DOGAN GAZTCLK.62 15.300 99.60 0.748 14.66 T.82 10. ADEDÝ A.027.14 1.30 EURO YATIRIM M.670 18.327 58.87 3.47 1.50 17.

Cumhur Eryüksel Kuzey Deniz Saha Komutanl ê baësavc s . Söz konusu soruëturma ve davan n planl ve komplo olduêunu öne süren Balanl . Balanl ’n n sözünün kesilmesine itiraz etmesi üzerine de Baëkan Diken. “Buras arena deêildir. Balyoz plan iddialar nda Yarman’ n ismi de geçiyordu. Tutuksuz dan k Hakan Özbek de Hava Kuvvetleri Komutanl ê ’nda askeri savc iken emekli dilekçesi verdiêini belirtti. Kamuoyunda Balyoz davas olarak bilinen dünkü duruëmada san klar aras nda yer alanlar n mesleêine bakmakta fayda var: Ali Cengiz èirin Kuzey Deniz Saha Komutanl - ê Askerî Mahkemesi baëkan . Doêan Uysal Genelkurmay Adli Müëavirliêi’nde idari görevli. hakkêndaki iddialarê reddetti. gerekçelerini aç klayarak reddihakim talebinde bulundu.’’ diye konuëtu. Çünkü bu ülkede yaëanm ë bir 12 Eylül örneêi var. Duruëmada söz alan Orgeneral Bilgin Balanl . Hakan Özbek Hava Kuvvetleri Komutanl ê ’nda askerî savc . Darbelerde kaybeden hep Türkiye oluyor. Sançklarçn 15 ile 20’ýer yçl arasçnda hapisle cezalandçrçlmalarç talep ediliyor. Tutuklanan bu sivil ëahs n HAVELSAN Genel Müdürü Ömer Faruk Yarman olduêu belirtildi. Kimlik tespiti s ras nda tutuklu san k Orgeneral Bilgin Balanl . daha sonra da reddihakim talebinde bulunacaklar n söy- - ledi. Askerî yarg n n verdiêi baz çeliëkili kararlar hat rlatan Serra. çstanbul 10. èöyle konuëtu: “çbrahim Bey. ‘Demokratikleëme Sürecinde Ordu’ isimli kitab nda askerî mahkemelere özel vurgu yap yor. Doêan Uysal Genelkurmay Adlî Müëavirliêi’nde idarî görevli olarak görevlerini beyan etti. Yak n zamanda herhalde savc l k iddianameyi düzenleyecek. Bilgin Balanl . Korgeneral Turgut Atman. ýlk resmî ifadesi hastanede alêndê Sanatç çbrahim Tatl ses’in. saêl kl ve neëesi yerindeydi.” ifadelerini kulland . “Saêl k durumu gayet iyi. “Duruëmay yöneten benim. Hakk nda yakalama karar bulunan Tümgeneral Beyaz t Karataë ile tutuksuz san k Tümamiral Ahmet Sinan Ertuêrul ise gelmedi. Dünkü duruëmada san k avukatlar aras nda 12 Eylül darbesinde askeri hakim olarak görev yapan Ali Fahir Kayacan da vard . K sa bir tart ëman n ard ndan Diken. ‘fyarman’ isimli kullan c n n ise Ömer Faruk Yarman olduêu öne sürülüyor. çok say da Türk Silahl Kuvvetleri (TSK) mensubunun. Türkiye Cumhuriyeti’ne.. Mahkeme Baëkan Ömer Diken. yaklaë k 2. reddihâkim talebini deþerlendirmek üzere duruýmayç 3 Ekim’e erteledi. Ondan sonra dava aç lacak. bir dergide aleyhime gerçek d ë bir yaz yay nland .’’ dedi. yarg laman n Askerî Yarg tay’da yap lmas n istedi. avukatlar n taleplerinin iddianamenin okunmas ndan sonra deêerlendirileceêini karara baêlad . SÜLEYMAN DİRİCAN ZAMAN . Referandumdan sonra bu yol tamamen kapanmas na raêmen hâlâ bu talebi dillendirenler var. askerlerin iëlediêi ‘siyasi suçlar n’ bu mahkemelerde yarg lanmas n demokratikleëmenin önündeki en büyük engel olarak görüyor. uygulama aëamas ndaki darbe giriëimlerini yarg l yor Silivri’de. Askerî mahkemelerin görev alan n daraltacak ‘yarg reformu’ yap lmad kça demokrasinin imkâns z olduêunu söylüyor. Tutuksuz san k Tülay Delibaë ise Askeri Yüksek çdare Mahkemesi raportörü olduêunu ve ayl k 6 bin TL kazand ê n ifade etti. çnëallah düzelecek diye bekliyoruz. sl klayanlar n d ëar ç kmas n . çstanbul Emniyet Müdürlüêü Organize Suçlar èube Müdürlüêü’ne baêl ekipler. salondaki izleyiciler taraf ndan alk ëlama ve sl k sesleri duyuldu. Türk yarg s bir gün mutlaka soracakt r. TAZİYE Gazetemiz çalýþanlarýndan Abdullah DÝRÝCAN’ýn Babasý Hakk’ýn rahmetine kavuþmuþtur. Bülent Günçal Hava Kuvvetleri adli müëaviri.’’ ifadelerini kulland .’’ Bir gazetecinin “çbrahim Bey ëikayetçi oldu mu?’’ sorusu üzerine de Küçük. Ama darbe soruëturmas n yürüten savc lar n haz rlad ê iddianamede çok ciddi suçlamalar var haklar nda. keserim. O kararlardan biri Erdal Eren’le ilgiliydi. Tedavi gördüÿü rehabilitasyon merkezinde ilk resmi ifadesi alênan sanatçê ýbrahim Tatlêses’in saÿlêk durumunun iyi olduÿu öÿrenildi. 9 ëüpheliden 6 albay ile sivil olan kiëi tutuklanm ët . Tatl ses’in saêl k durumu hakk ndaki sorular da cevaplayan Küçük. TSK’ya karë yürütülen bu çirkin iftira kampanyas sonucu gerçekleëtirilen tas ye operasyonu. “TSK ve onun kahraman personeli üzerinde aç kça oyun oynanmaktad r. alk ëlayanlar da uyararak. “Burasç arena deþil. Güzel bir ortamda ifade verdi.’’ dedi. Merhuma Yüce Allah’tan rahmet. dün sabah saatlerinde tedavi gördüêü merkeze gelerek Tatl ses’in ifadesini ald lar. planlar yap lm ë. Mesela dün Silivri’deki duruëmada darbe teëebbüsünden yarg lanan san k Ahmet Zeki Üçok. “èaëk nl k içinde bunun ne olduêunu anlamaya çal ë rken. Aê r Ceza Mahkemesi’ne gönderilmesine karar verdi. Yüksek Askerî èûra üyesi olduêunu söyledi. Tedavisi güzel bir ëekilde ilerliyor. Gölcük’te yap lan aramalarda. ancak bu suçlamay asla kabul etmediklerini anlatt . Türk Silahl Kuvvetleri’ne ve onun fedakar personeline zarar verenlere bunun hesab n yüce Türk ulusu. San klardan Ahmet Zeki Üçok Hava Kuvvetleri baësavc s . Balanl da herkesin se- sini duymas için yüksek sesle konuëtuêunu ifade etti. Soruëturma kapsam nda geçtiêimiz cuma günü 6 albay ve 2 astsubay ile birlikte bir sivil kiëi Beëiktaë’taki çstanbul Adliyesi’ne getirilmiëti. Türkiye. MUSTAFA TURAN ûSTANBUL SAYFA TASARIM: SEYFULLAH ÖZTÜRK - Rütbeli hukukçular da yargèlanèyor ALý AKKUþ çspanya’da demokrasiye geçië döneminde 8 y l savunma bakanl ê yapan Narcis Serra. “Evet. Mahkeme. ýSTANBUL AA Balyoz soruüturmasê HAVELSAN’a sêçradê Balyoz soruëturmas kapsam nda önceki gün 6 albayla beraber tutuklanan sivil ëüphelinin HAVELSAN Genel Müdürü Ömer Faruk Yarman olduêu belirtildi. ele geçirilen belgelerde isminin geçtiêini öêrendiêini söyleyen Balanl .13 GÜNDEM Duruþmada êslêklê protesto mahkeme baþkanênê kêzdêrdê: Burasê arena deÿil! Orgeneral Bilgin Balanlê’nên da yargêlandêÿê ikinci Balyoz davasênên ilk duruümasênda sanêk yakênlarê mahkemeyi tiyatro salonuna çevirdi. Meseleyi sadece ‘plan aëamas ndalarm ë’ diyerek küçümsememek laz m. Kimlik tespitinin ard ndan Mahkeme Baëkan Ömer Diken. ýFTýRALARIN HESABI SORULACAKTIR San k Bilgin Balanl konuëtuêu s rada. birinci s n f hakim albay olduêunu belirterek. Balanlç’nçn konuýmasç sçrasçnda çslçk ve alkçý sesleri duyulmasç üzerine Mahkeme Baýkanç Ömer Diken. askerî mahkemeler uzun süre silahl kuvvetler için bir nevi koru- HABER YORUM ma mekanizmas olmuë çspanya’da. iddianamenin okunmas na geçileceêini aç klad .” ifadelerini kulland . aksi takdirde kameralar taraf ndan tespit edileceêini söylemesi üzerine izleyicilerden sl k çalan bir kad n d ëar ç kt . Olay an hakk nda da bildiêi kadar yla anlat mda bulundu. “Bu çirkin ve insafs z komployu haz rlayan ve onlarla bu alçakça oynanan oyunda iëbirliêi yapanlara. Eren’i 17 yaë nda daraêac na gönderenler y llar sonra ‘piëman olduklar n ’ söyleseler de giden geri gelmiyor. Balanlç’nçn da aralarçnda bulunduþu ikinci Balyoz davasçnçn sançklarç ‘darbeye teýebbüsle’ suçlançyor. Serra’ya göre. Ali Cengiz èirin Kuzey Deniz Saha Komutanl ê Askeri Mahkemesi Baëkan . Gerçekten baëar lmas halinde ise kaybeden TSK. Türkiye Cumhuriyeti ve Türk milleti olacakt r. Ekipler. Mahkeme Baëkan Diken ise avukat Kayacan’ n talebinin iddianamenin okunmas ndan sonra deêerlendirileceêini aç klad . Kendisi bomba gibi. Aê r Ceza Mahkemesi’nce Silivri’de yap lan duruëmaya. reddihakim talepleri konusunda takdirin mahkemede olduêu görüëünü bildirdi. Gölcük Donanma Komutanl ê çstihbarat èube’de yap lan aramalarda ele ÖMER FARUK YARMAN geçirildiêi iddia edilen Balyoz belgelerine iliëkin yürütülen soruëturma kapsam nda HAVELSAN Genel Müdürü Yarman’ n tutukland ê ortaya ç kt . ‘darbeye teëebbüs etmek’le suçland klar n . Duruëmaya verilen aran n ard ndan karar aç klayan mahkeme heyeti. Duruëmada yoklaman n ard ndan. soruëturma gizli yürütüldüêü için ifade hakk nda detayl bilgi veremeyeceêini. uêrad ê silahl sald r ya iliëkin soruëturma kapsam nda. ‘Adalet yerini bulacakt r’ diye düëünüyoruz. tedavi gördüêü rehabilitasyon merkezinde ifadesi al nd . tüm yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz ederiz. ayl k gelirinin 7 bin lira olduêunu belirterek. baz san k avukatlar n n reddihakim talebinin deêerlendirilmesi için dava dosyas n n yetkili merci olan çstanbul 11.” diyerek sert ççktç. Ancak tekrar söz alan avukat Kayacan. Cumhur Eryüksel Kuzey Deniz Saha Komutanl ê Baësavc s . Mahkeme Baëkan Diken.5 saat süren ifade al m n n ard ndan merkezden ayr ld .’’ ëeklinde konuëtu. Tülay Delibaë Askerî Yüksek çdare Mahkemesi raportörü. hükme kat lacak hakim listesinin kendilerine bildirilmesini isteyerek. gazetecilere aç klama yapt . Meslek ve ald klar eêitim itibar yla suç ve suçlunun ne olduêunu bilecek donan mda kiëiler bunlar. Ancak bu s rada baz san klar n avukat Ali Fahir Kayacan. Kayacan’ n hakim olduêu dönemde verilen kararlara bakmakta fayda var. Orgeneral Bilgin Balanlê. Tatl ses’in ifadesinin al nmas n n ard ndan avukat Ahmet Küçük. Küçük. san klar n kimlik tespitine geçildi. B R NC SAYFADAN DEVAM 16 A USTOS 2011 SALI ZAMAN çkinci Balyoz plan davas kapsam nda Orgeneral Bilgin Balanl ’n n da aralar nda bulunduêu 21’i tutuklu 28 san ê n 20’ëer y la kadar hapis cezas istemiyle yarg lanmalar na baëland . Bülent Günçal Hava Kuvvetleri adli müëaviri. Özellikle Ergenekon ve darbe davalar nda san k olan askerlerin srarla askerî mahkemede yarg lanmak istemeleri gündemden düëmedi. Soruëturma kapsam nda elde edilen 11 No’lu CD içerisinde yer alan ÇALIèMALAR_A/’YENç YAPILANMADA GÖREVLENDçRçLECEKLER’ isimli klasörde bulunan ‘SAVUNMA SANAYç’ isimli Excel belgesinin ‘fyarman’ isimli kullan c taraf ndan oluëturulduêu iddia edildi. Nisan ay n n sonlar nda ise ele geçirildiêi öne sürülen sahte dijital veriler bas nda yer ald . ancak polislerin iyi bir ortamda sanatç n n ilk resmi ifadesini ald klar n aktard . Askerî yarg Türkiye’de de ciddi tart ëma konusu. Darbe olduktan sonra hukukun nas l uyguland ê n görmek için. maalesef baëar ya ulaëm ë gibi gözükmektedir. Tümgeneral çsmail Taë’ n da aralar nda bulunduêu 21 tutuklu san k ile baz tutuksuz san klar kat ld . Darbecileri hukuki alanda korumak için çal ëma içinde olmakla suçlan yorlar. Duruëma 3 Ekim’e ertelendi. somut delillere dayanmayan iddialar nedeniyle tutuklu olarak yarg land ê n savundu. Sesinizi yükseltmeden konuëun. Olay öncesi hakk nda detayl bilgi verdi. Bilgin Balanl . Balanl . Savc Savaë K rbaë. Sahte dijital verilerle haz rlanan belgelere dayanarak tutukland m.

HAKKÂRý BELEDýYESý’NýN HARCAMALARINI MERCEK ALTINA ALIYOR Öte yandan ççiëleri Bakan . Belkýz Fikri Aktan. Bu duruma sadece sevinilir. önceki gün Hakkari’deydi. -Mehmet Seçkin. Baëbakan Tayyip Erdoêan’ n “B çak kemiêe dayand .890 parsel nolu taþýnmazlarýn tespitlerinin iptali ile. Ali Cengiz Ruhselman. Sema Saygýn. Kur’an’daki 4 haram aydan biridir.04. o zamandan bugüne Hakkâri’nin daha da geriye gitmië bir ëehir görüntüsü verdiêini söyleyen èahin. Ne kadar baëar l olduêu da tart ëmal .801. Ender Tarakçý. kalabiliriz.825 ve 826 parsel nolu taþýnmazlar yönünden davanýn REDDÝ ile. Sevim Bilgin. Kandil’e operasyonun art k zaman n n geldiêine dikkat çeken Tanr verdi. Aytekin Geleri ise PKK’n n ve BDP’nin tutumunun hükümeti yeni bir mücadeleye zorlad ê n n alt n çiziyor. küçüklerle. kutsal aylar. satýrýndaki "Hazine adýna tescillirine" sözlerinin hükümden çýkarýlarak yerine "Sýnýrlandýrýlmasýna" sözlerinin yazýlmasýna ve kararýn hüküm bölümünün düzeltilmiþ bu þekli ile onanmasýna karar verilerek dosya mahkememize gönderilmiþ olup. Hane No:109 ve Birey Sýra No:12' de nüfusa kayýtlý. Eruh Ýlçesi. fýkrasý (a) bendi 2. PKK’n n devre d ë b rak lmas için sivil anayasa ëart. BDP Grup Baükan Vekili Demirtaü. Grup Baëkan Vekili Mustafa Elitaë. M. Uluslararas Nakliyeciler Derneêince WOW çstanbul Otel’de verilen iftarda konuëan èahin. Nerede bu para?” diye sormuëtu. Ali Göktan. davalýlar Faik Aydýn Ezen vs vekili Av. Aslý Deðer Sezgin. -Ýskender Uður Mirasçýlarý. nereye harcand . Burak Oray. Hakkâri’ye geçen y l bütçeden 13.861. Taþkýn Oray. Haluk Ýlker Ýldiri.” dedi. Fatma Þenkal Ak.” dedi. Taþýnmazlarýn K.863. çal ëma tarz yla. Yurdagül Kolat. Biz bir tav r koyduk. Hukuk Daire Baþkanlýðýnýn 2011/582-2011/2187 E.bik. Biz de diyoruz ki ‘bu bar ë falan deêil.831. Devletin ve milletin varl ê n bozmak isteyenler olduêunu söyleyen èahin. BDP’nin bir demokratik sistemde olmas gerektiêi kadar ëiddetle aras na net ve kesin bir ifade koyduêunu söyleyen Demirtaë.gov.Abdullah Oray Mirasçýlarý. ALÿ ÜNAL KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN ‘’2547 sayýlý Kanun’un 23. ne iëe gitti bunlar n ayr ca incelenmesini yapt racaê m. èahin. büyüklüêüne göz dikmek isteyen.’ Biz bunu art k yüzde yüz tersinden okuman n gerçeêini gördük. dosyamýz Yargýtay 16. 7201 sayýlý T. davacý Ýstanbul Muhakemat Müdürlüðü vekili Av.839.888. Kandil’in kendi topraklar nda kalan bölümünde bir operasyon yap yor. “BDP bar ëa katk sunacak siyasi bir güçtür. Halil Ýrinesil Mirasçýsý A. dev- - letin içeriden hançerlendiêi dönemin bittiêine dikkat çekiyor.860. Buradan sanki çran yap yor da Türkiye yapm yormuë gibi bir hava estirilmesi doêru deêil. bunu desteklemek gerekir.799. “BDP son seçimlerde 2. acizlerle. Oya Çolpan. A. Emekli Yarbay üenol Özbek de PKK’nçn içerideki ve dçýarçdaki destekçilerinin engellenmesi gerektiþini anlatçyor. .16/B maddesi gereði mera özel siciline yazýlmalarýna. BDP Grup Baëkan Vekili.” sözleriyle dile getirmiëti. Ý. ‘Bar ë’ diyorsa o zulümdür. BAYRAM KAYA. Dolayoba. Güzide Güzin Sezgin.830. bu kutsal vatan n huzurunu bozmak isteyen.Ýzzet Benal.K. Yusuf ve Zülfi oðlu 10/04/1965 Eruh doðumlu. Silahl mücadele istenilen bir sonuç deêil ama PKK buna mecbur b rak yor. Burada Hakkâri Belediyesi’nin hizmetlerini eleëtirdi. 12 Haziran seçimleri öncesi ëehirde miting yapan Erdoêan.886.” dedi. PKK’n n her demokratik ad m sonras talepleri yükselttiêini kaydeden yazar Mustafa Akyol da. Selahattin Demirtaë. Son günlerde çran’ n PJAK’a yönelik operasyonlar n n ard ndan Türkiye’nin de Kandil’e operasyon yap p yapamayacaê na dair sorulara ise. Önce AK Parti. FOTOüRAF: AA. 05. Kararýn hüküm bölümünün 1.edu. Bu paralar ne kadar geldi. Mehmet Saim.837. Hükümetin sorunun çözümü için uzun bir süre demokratik ad mlar att ê n kaydeden Geleri. Yargýtay 16. Bu sayede bölge halk n n da desteêi al nacakt r.25 ve 26. “BDP. . M. köy korucular ve sahil güvenlik teëkilat yla birlikte mücadelenin sürdüêünü de ifade etti. Ramazan sonras nda askerî operasyonlara aê rl k verileceêini düëünüyor. Türkiye devletini yöneten insanlar n da bir sab r s n r bulunduêunu söyleyen èafak. Cem Oray. BDP’li Hakkâri Belediyesi’nin hizmetlerinden Baëbakan Tayyip Erdoêan da ëikayet etmiëti.5 milyondan fazla oy alm ë.797. Y.” sözlerini Diyarbak r’da gazetecilere deêerlendirdi.823. sayýlý karar ile.gov. Abdurrezzak Yücel. Siz bir ülkenin Baëbakan’ olarak ç k p böyle bir siyasi partiyi ‘terörist’ ilan ederseniz sizin demokrasi ile zerre kadar zihni alakan z yok demektir. Ahmet Elkoyun.gov. 836. Yapt ê .Halis Bülbül. Selahattin Kýlýç.C.” sözlerini eleýtirdi.” ëeklinde konuëuyor. Murat Sezgin. Hukuk Daire Baþkanlýðýna gönderilmiþ. terör örgütünün mali ve silahlç kçskaca alçnacaþçnç vurguluyor. Kemalettin Çitkaya Mirasçýsý Iþýn Fevziye Çitkaya. Þükriye Ýldiri. yar n da devam etmektedir ve edecektir. Kentte 21 y l önce görev yapt ê n . Ne yaz k ki bunun ad na ‘bar ë’ diyebiliyorlar. Hikmet Erk.805. çnanan insanlara bu ayda savaëmak yasaklanm ët r. Dih Mahallesi. bunun ad na ‘demokrasi’ diyebiliyorlar.2011 gün 2002/11 E. ER Terörle 4 koldan mücadele edilecek B R NC SAYFADAN DEVAM Terörle mücadelenin sadece silahl operasyonlar olarak düëünülmemesi gerektiêini belirten Mesut Ülker. Diyarbakêr’da açêklama yaptê. Demek ki PKK hiçbir ëeye inanm yor.Hünkar Uður. Suat Demiray.807.K sayýlý ilamý ile.08. ëöyle devam etti: “Ne olursa olsun biz kap lar m z asla kapatmayacaê z. Somali’de iki çocuêundan birini tercih etmek zorunda kalan anneler gelip Türkiye’de oy kullanmayacak. PENDİK KADASTRO MAHKEMESİNDEN İLAN Davacý Ýstanbul Muhakemat Müdürlüðü tarafýndan davalýlar Kemalettin Çitkaya vb aleyhine açýlan 2002/11 E. Filiz Ak.K. vekili Av.Himmet Saygýn Mirasçýlarý.kafkas. Demirtaë. kara kuvvetleri. Aydýn Ak.tr BDP örgütlenmesiyle. Nitekim biz TBMM Grubu olarak bir kampanya baëlatt k. 793. Müge Oray. bunu sürdürüyoruz ëu anda. Taþýnmazlarýn mera vasfý ile Hazine adýna TESCÝLLERÝNE. b) Ayný yer 811. bu tabloyu Hakkârili vatandaëlar n hak etmediêini ifade etti. Taþýnmazlarýn tespit gibi TESCÝLLERÝNE karar verilmiþ olup. Mürsel Doðan tarafýndan temyiz edilmiþ olup. - SAYFA TASARIM: AHMET BûÇER FOTOüRAF: AA. Feruzan Ak. Bedri Caner Ruhselman. Fethi Altýndað. “çran.864.2011 B: 51750 www.bik. Siyaset zeminini terk etmeyeceêiz. A.Necati Kolat Mirasçýlarý Ayhan Kolat. yapêsal ve yöntem olarak daha üiddetli olacak ççiëleri Bakan çdris Naim èahin. B: 52648 www.tr adresinden ulaþýlabilir. Perihan Oray.07.” karë l ê n verdi.” görüëünü dile getiriyor. èahin. Necdet Çolpan. birbiri ard na düzenlenen kampanyalarla ëimdiye kadar 100 milyon liray aëk n yard m toplad . Asým Tuncay Taþdelen'e yöntemince tebligat yapýlamadýðýndan davanýn açýlýþ tarihi 29. Ziya Görsev. buna karë hükümet olarak sorumluluklar n n fark nda olduklar n belirtti. Yaln zca demokratik ad mlarla terör sorununun bitirilemeyeceêinin anlaë ld ê na dikkat çeken Akyol. Somalili kadênlar gelip Türkiye’de oy kullanmayacak HABýB GÜLER ANKARA CHP lideri Kemal K l çdaroêlu’nun “Somali’ye yap lan yard mlar AKP’nin baê ë kampanyas na dönüëtü.802. Yar n n mücadelesi bugünün mücadelesinden yap sal ve yöntem olarak daha farkl ve daha ëiddetli olacakt r.809.Erdoðan Akan. Meclis’i boykot kararlar n da ëu an sürdürmeye devam edeceklerini kaydetti.” ëeklinde konuëuyor. 2007/10 K. Güven Onur Saygýn. Ý. Bu yüzden PKK’n n içerideki ve d ëar daki destekçilerinin engellenmesi gerektiêini anlat yor. -Fethi Muzaffer Çolpan Mirasçýlarý.795. yard m kampanyalar na kat lan herkesin bunu gönülden yapt ê n ancak CHP’nin yard m konusunu bile bir ‘ëov malzemesi’ olarak gördüêünü söyledi.800.794.838. Bülent Ýldiri.” diyen èahin. “K l çdaroêlu’nu rahatlatmak için insanlara ‘baê ë yapmay n’ çaêr s nda m bulunal m? Yard m kim yaparsa yaps n. suya dönüëmediêini üzüntüyle görmüë durumday z.862. Deniz Ak. ucubelerle ad konmam ë bu güruhla bu milletin. Mehmet Ýldiri Mirasçýlarý. “Sizi temin ediyoruz ki bu büyük milletin.856.5 milyon TL pay gönderildiêini aç klayan Erdoêan. Nezihe Çolpan. Somali’de yaëanan insanl k dram na seyirci kalmayan Türkiye. Ý. Yard m seferberliêine siyasi partiler de kay ts z kalmad .Adnan Sunar.” diye konuëtu. Meclis’te grubu olan siyasi bir partidir. Ethem Elkoyuncu Mirasçýlarý Ruziye Elkoyun. Yüzde yüz tersinden okuyamazsak bu meseleye de tam teëhis koyamama ve mücadele edememe yanl ël ê nda kal r z. Bunlar da ayr ca inceleteceêim. ‘Demokrasi’ diyorsa o zorbal kt r.858.889. Somali’ye yap lan yard mlar n AK Parti’nin baê ë kampanyas na dönüëtürüldüêünü savundu ve bu durumdan rahats z olduklar n belirtti. Burak Sezgin. Mesut Ülker. Yani s n rlar içerisinde.” diye konuëtu. Ümit Tarakçý. Polis Akademisi Öêretim Üyesi Ali èafak. Doç. B: 38567 www. Ayazma Mevkiindeki. -Hatice Memnune Demiray Mirasçýlarý. Hakkâri’mizde nedense bu paralar n yola.” ëeklinde konuëuyor. Ramazan’daki sald r lar n. BDP’nin yaëanan terör olaylar na kay ts z kalmas da süreci s k nt ya soktu.bik. polis. “Belediye diye bir ëey yok ortada.813.825. hangi ië kaça yapt r ld ? Gerçeêi yap lan bir ië yok da hani nereye. FOTOüRAF: ZAMAN. -Salih Tarakçý Mirasçýlarý. Gamze Sevda Saygýn. kendi topraê n bombalamak.” yönündeki sözlerine AK Parti’den “Merak etmesin. yeni dönemde Türkiye’nin terörle mücadelede daha aktif konuma geçeceÿini belirtiyor. Gürsel Ak. mücadele yöntemleriyle PKK’dan ayr bir örgüttür. gördüêü manzaray “Ben Hakkâri’de sokaklar n halini görünce kahroldum. yard m konusunu bir anda siyasi bir polemik haline getirdi. 28 ve devamý maddeleri uyarýnca ilanen teblið olunur. Hacer Tarakçý. Baýbakan Erdoþan’çn “Bççak kemiþe dayandç.824.865.803. “Devlet hiçbir ayr m yapmadan bütün belediyelere pay n gönderirken. Sabit Akça. Raif Ýldiz. -Baskýn Oray Mirasçýlarý.Ahmet Yýlmaz.835. Mustafa Akyol da Ramazan sonrasçnda askerî operasyonlara aþçrlçk verileceþini düýünüyor. H. savaët r.tr AK PARTý’DEN KILIÇDARO LU’NA CEVAP: İLAN METNİ T. Grup toplant lar n Diyarbak r’da gerçekleëtirmelerine iliëkin soru üzerine de.Hikmet Toraman. gelecek dönemde terör örgütü ile mücadelede silahl gücün artacaê na dikkat çekiyor. Alp Oray. Hüseyin Kuzgun. .804. çran. Bugün yaëanan siyasi atmosferdeki gerilimin BDP’nin duruëundan kaynaklanmad ê n dile getirerek. ard ndan da CHP Grubu birer kampanya baëlatarak her milletvekilinin 500 TL’den az olmamak kayd yla yard m yapacaê n aç klad . Faruk Ýldiri. Bu halk ad na. ýLYAS KOÇ ANKARA GÖKSEL GENÇ ûSTANBUL ýÇýþLERý BAKANLI I. Cemal Altonan. Naci Boratan. Ýsmet Ruhselman.808. “Ramazan.” ifadelerini kulland . Demirtaë. Parlamento’yu terk etmië deêiliz.” TERÖR UZMANLARI ERDO AN’IN ÇIKIþINI YORUMLADI: UZMANLARI. Sahan Ruhselman Mirasçýlarý. . Latif Eþiyok. CHP liderinin sözlerini ëaëk nl kla karë lad klar n belirten AK Parti Grup Baëkan Vekili Elitaë. Cilt No:1. èahin de Hakkâri’de ayn görüntüden yak nd . a) Pendik.” karë l ê geldi.Þükrü Ataç. Kürt sorununda kal c bir bar ëtan söz edilecekse kesinlikle çmral sisteminin feshedilmesi laz m. PKK’n n etraf ndaki çemberin daralt lmas için çal ëmalar yürütecektir.” DýYARBAKIR AA ERUH ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN İLAN Esas No: 2011/44 Davacý Behiye Demir tarafýndan hasýmsýz olarak Mahkememize açýlan Siirt Ýli.887. -Ö.796. Emine Lamia Deriray Mirasçýlarý.” diye konuëtu.859. bayramda ölümler olmamal d r.833. hiçbir zaman olmamal d r ama en az ndan o dönemler.Turgut Soydemir. kutsal dönemlerdir. SÿNAN GÜL . “Biz Ankara’y terk etmië deêiliz. Hakan Uður. AHMET ÿZGÿ ýçiüleri Bakanê ýdris Naim þahin Terörle mücadele. Halit Aybey.tr CHP merak etmesin. -Fahrettin Turakan. Baþvuru ve atanma þartlarýna iliþkin bilgiye http://www. Seyfettin Sevsevil.857. 36446119846 TC kimlik numaralý Abdulaziz Demir'in kendisinden uzun süredir haber alýnamadýðýndan ve ölmüþ olmasýnýn muhtemel olduðundan bahisle adý geçenin gaipliðine karar verilmesi talep edilmiþ olmakla. èahin ëöyle devam etti: “Bu büyük milleti kimse örselemeye hak sahibi deêildir. Emekli Yarbay èenol Özbek. Yusuf Fethi Ak.f14 POLüTüKA MESUT ÜLKER 16 A USTOS 2011 SALI ZAMAN FA AKYOL MUSTA þENOL ÖZBEK Stratejistler.834. mücadele yöntemleriyle PKK’dan ayrê bir örgüttür BDP Grup Baëkan Selahattin Demirtaë. Hasan Sezgin Mirasçýlarý. Emine Aysun Elkoyun. 1-Davanýn KISMEN KABULÜ ile. sayýlý tapulama tespitine itiraz davasýnýn mahkememizce yapýlan duruþmalarý sonunda verilen 25. “Son dönemde ëehit cenazelerinin ard ard na gelmesi de Baëbakan’ n sabr n taë rd . M.832. Karë taraf silahla sald r yorsa sizin de ayn ëekilde karë l k vermeniz gerekir.1957 olup üstünden çok uzun yýllar geçtiði için tüm araþtýrmalara raðmen yukarýda isimleri yazýlý þahýslara ve mirasçýlarýna ulaþýlamadýðýndan adresleri tespit edilemeyen davalýlara iþbu ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra yargýtay onama ilamýnýn teblið edilmiþ sayýlacaðý hususu. Mirat Erdöl. Irak. Yahya Tunç. .812. K l çdaroêlu. ABD ve Kuzey’deki Kürtlerin ortak operasyonu olmad ê müddetçe Kandil’e yap lacak operasyon sonuç vermez. terör örgütünün hiçbir inanc olmad ê n gösterdiêini anlat yor. Dr. Turgut Elkoyun. Sayife Canan Ruhselman.798. “Terör örgütünün mali kaynaklar n dondurmak ad na uluslararas ad mlar at labilir. örgütlenmesiyle. gazetecilerin “Ramazan ay nda meydana gelen olaylarda art ë olmas n nas l deêerlendiriyorsunuz?” sorusuna da “Ramazan’da. Kesinlikle Türkiye. “Hakkâri’mizin ëu ëehir halini ben doêrusu böyle görmek istemezdim. Adil Elkoyun. jandarma. kald r ma. Suzan Saygýn. Sumru Þahin. belediyenin harcamalar n inceleteceêini belirtti. Kararýmýz davalýlar Hasan Demirci vs. Coþkun Oray. Hamdi Ak Mirasçýlarý Zeliha Ak.810. Bundan sonraki süreçte Türkiye. Ufuk Ak. Muzaffer Atikkan. çran bizim kadar eêitimli ve profesyonel de deêil.Güven Sezgin.Burhanettin Yalkýz. ancak bu durumun suistimal edilmesi üzerine terörle mücadelede özel eêitimli polis ve Jandarma Özel Harekat timlerinin devreye sokulacaê n belirtiyor. Emekli Tuêgeneral Adnan Tanr verdi de Baëbakan’ n sözlerini askerî bir operasyonun gündemde olduêunun iëareti olarak görüyor. bu devletin mücadelesi hukuk çerçevesinde ama yapt klar n n karë l ê n oluëturacak ëekilde bugün de. bunu yapt rmam z gerekiyor. Maddelerinde belirtilen asgari koþullarýn yanýnda Öðretim Üyeliðine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliði’nin ilgili maddelerinde belirtilen Koþullara göre Üniversitemizin çeþitli birimlerine öðretim üyesi alýnacaktýr. CHP de bir kampanya baëlatt .Cemalettin Cankat. -Ý. Tüm aramalara raðmen adresleri tespit edilemeyen davalýlar M. Türk Medeni Kanununun 32 ve devamý maddeleri gereðince iþbu ilan tarihinden itibaren altý ay içinde adý geçen hakkýnda bir bilgisi olanlarýn Mahkememizin 2011/44 Esas sayýlý dosyasýna bilgi vermeleri hususu ilânen duyurulur. terörü sert bir dille k nad . Ancak CHP lideri Kemal K l çdaroêlu’nun önceki gün kampanyalara iliëkin ortaya att ê iddia.

.

GFCüKüB8 (-8 LJKFJ)'((J8C@Q8D8E P\e`XeXpXjXpX\e^\cfcXe YXiXaéeXckée[XbXcéi 9XbXex\c`b#p\e`XeXpXjXbfeljle[Xdl_Xc\]\k`lpXi[ê%D`cc\k`e XeXpXjX[\ÿ`ü`bc`ÿ``jk\[`ÿ`e`jpc\p\ex\c`b#ÄBi]V`Z[Zh bWi_c" biYV_Vh_çgVþ`VmVXVþç\f’ý’bYZm a#6_g c`ifai!c`VW ` f# DnVaVba ``ZhWidVfh `Zf ZWZY‡WVfV^çbV`hçbV hZf#ÅYZY # =8Ký?B8I8B@C@x7JGH6 <TR[XbzX] hT]X SÛ]T\ST QXa ]d \PaP[ Vá]ST\ \PSSTbX hT]X P]PhPbP ^[PRPZ BXhPbX _PacX[Ta Qd hái ST] Z^\Xbh^][Pa ^[dëcdaPaPZ hPi cPcX [X]X WPi a[ Z ÌP[ ë\P[Pa h[P VTÌXaSX çëX RXSSXhT P[P] _PacX[TaX] QPë ]SP XZcXSPa _PacXbX VT[Xh^a 0: ?PacXzST ^[dëcdad[P] ' ZXëX[XZ TZX_cT Qd[d]P] XbX\[TaST] ¬P [ ë\P eT B^bhP[ 6áeT][XZ 1PZP] 5PadZ ¬T[XZ cPb[PZ WPi a[P\PhPRPZ[Pa ] X[ ZT[Ta ]^ZcPb ]SP ÌP[ ë\P hP_c Z[Pa ] XUPST TSXh^a <dWP[TUTcX] VTÌ\Xë SÛ ]T\ST XhX b ]Pe eTa\TSXêX]X ZPhST ST] 1PZP] ¬T[XZ PZ[ bT[X\X] WPZX\ ^[PRPê ]P eT P]PhPbP STêXëXZ[XêX]X] Qd ZTi W i[ ëTZX[ST VTaÌTZ[TëcXaX[TRTêX]T X]P]S ê ] bÛh[áh^a 0ZbX Sdad\SP \X[[TcX] X[Z bTÌX\ST UPcdaPh ZTbTRTêX ]X edaVd[dh^a) {<X[[Tc STêXëX\ XbcXh^a \X[[Tc ZaXi áaTcT] \TZP]Xi\P XbcT\X h^a <dWP[TUTc Qd \TbPY P[S Z^ëP Z^ëP VT[X_ Qd Z^]dSP ZPcZ bPê[PhPRPê VÛaáëá]SThX\ 0ZbX ^[da \d ^[PQX[Xa > iP\P] Qd]d] PS TQTSX \dWP[TUTcT \PWZd\XhTccXa EPcP]SPë \ i VT[Xë \T[TaX P][ Z cPZX_ TSXh^a :X\X] ]XhTcX ]TSXa ]T hP_\PZ XbcXh^a VÛaáh^a <X[ [Tc Qd _PacX[TaX TQTSX QPaPY ] P[c ]P XcTa| HT]X P]PhPbP báaTRXh[T X[VX[X Sáëá] RT[TaX]X IP\P]zP P][PcP] 1PZP] ¬T [XZ ZaXcXZ TëXZ ^[P] y"" TeTc ^hdz Z^ ]dbd]SP QXa b Z ]c VÛa\TSXêX]X SX[T S VTcXaXh^a 0aS ]SP] \dWP[TUTcT ëd ÌPêa h hP_ h^a) {<dWP[TUTc _PacX[TaX <TR[XbzT VT[bX]* cPb[PZ[Pa \ ePa VÛ aáë[TaX \X ePa ]Th[TaX ePabP VTcXabX][Ta VÛaáëT[X\ ç[ZT[TaX ^acPhP Z^hbd][Pa Qd XëX QXcXaT[X\ :aXi áaTcT] P]P \T ZP]Xi\Ph SáiT[cT[X\ ZX SXêTa P[P][P aP hP]b \Pb ] 1d ZPSPa PÌ Z| xXcêüdXm\JfjpXc >•m\ec`b9XbXeê =Xilbx\c`b#mZb VbVmVgV_cbi" gibYVai]V`Z" B<D8CB@C@x.(.6I6H6G>B/6=B:I7ûu:G .<JKý:ý P]PhPbP Z^]dbd]SP bXeX[ eT ST\^ZaPcXZ QXa XÌTaXZcT] hP]P ^[SdZ[Pa ] XUPST TST] 3TbcXRX QXaThbT[ WPZ eT ÛiVáa[áZ[TaX] Û]á]á] PÌ [\Pb VTaTZcXêX]X edaVd[PS CTaÛa bP[S a [Pa ]P SP cT\Pb TST] <dbcPUP 3TbcXRX C1<<z]X] cTaÛaá] ÌÛiá\á]T hÛ]T[XZ QXa _a^YT VT[XëcXa\TbX]X XbcTSX y7áZá\Tc X[T \dWP[TUTc _PacX[TaX]X] cTaÛa ÛaVácá]T hÛ]T[XZ cPac ë\P[Pa ] ] ZPh ZÌ ZPeVPb ]SP] ÛcThT VXc\TSXêX]Xz bPed]P] 3TbcXRX {13?zhX :P]SX[zX eT ç\aP[ zh \dWPcP_ P[\PZ hTaX]T QÛ[VT X]bP] ] \d WPcP_ P[PRPZb ] i| XUPST[TaX]X Zd[[P]S S <7? 6T]T[ 1PëZP] 3Te[Tc 1PWÌT[X 0: ?Pa cX WáZá\TcX]X] b^bhP[ hÛ]á ZdeeTc[X eT TZ^]^ \XZ RP][ [ ê bPê[PhPRPZ \PZa^ _^[XcXZP[Pa[P ZaXiT ZPa ë RT_WT ^[dëcda\Pb VTaTZcXêX]X bÛh[TSX 4Z^]^\X STZX b^] VT[Xë\T[Ta WPZZ ]SP hPi [ PÌ Z[P\P hP_P] 1PWÌT[X ZáaTbT[ TZ^]^\XST Q^hdcd báaTZ[X VT]Xë[T hT] aXbZ[TaX] Û]á\áiSTZX SÛ]T\ST QXaÌ^Z ^[d\bdi [dêP ZP_ PaP[PhPRPê ] QT[XaccX Hd]P]XbcP] çb_P]hP eT çcP[hPzSPZX STaX] bPab ]c [Pa ] ZáaTbT[ P[P]SPZX Qd ]P[ \ ] QPë[ RP VÛbcTaVT[TaX PaPb ]SP ^[Sdêd]d XUPST TST] 1PWÌT[X CáaZXhT TZ^]^\XbX]X] ST WTa VTÌT] Vá] ZÛcáhT VXccXêX]X XSSXP TccX <TaZTi 1P]ZPb z] ] _P]XZ eT ZPhV [Pa Pac aP] QThP][Pa ] ] WáZá\TcX] ZaXiT ZPaë Û][ThXRX cTSQXa P[\P Z^]dbd]SP VTÌ\XëcT] WXÌ QXa STab Ì ZPaP\PS ê ] VÛbcTaSXêX]X X[TaX báaTaTZ ëÛh[T STeP\ TccX) {çi[ThT] báaTÌcT Qáhá\T ^aP] ]SP QTZ [T]T] VTaX[T\T]X] \X[[TcX\XiX] XëbXi[XZ UT[PZTcX]X SPWP h^êd] hPëPhPRPê ] VÛbcTa\TZcTSXa CáaZXhT TZ^]^ \XbX]X] Pê a QXa SdaVd][dZ SÛ]T\X]T VXa\TbX]T _P aP[T[ b^bhP[ eT bXhPbP[ b^ad][Pa ] ZPQPa\Pb báa_aXi ^[\PhPRPZc a 1d ]TST][T 0:? WáZá\TcX WPhP[ cP RXa[XêX hP_\Ph Q aPZ\P[ VTaÌTZÌX \PZa^ _^[XcXZP [Pa[P ZaXiT ZPaë RT_WT ^[dëcda\P[ S a| 8EB8I88û=6C 9X_ƒ\c`1?•b•d\k#dXbif gfc`k`bXcXicXbi`q\bXiüê Z\g_\fclüklidXcê S H6N.@D \Z`g b`Zf0hVg" 6á]ST\STZX SXêTa Z^]d[PaP SP STêX `V_`VfçaçjVf! ]T] 1PZP] ¬T[XZ 27? 6T]T[ 1PëZP] \f’ý`Zf a jVf :T\P[ : [ ÌSPa^ê[dz]d] PÌ[ Z[P \áRP bZm`Zf jVfgV ST[T TST] B^\P[XzhT VXc\TbX]X VáiT[ QXa \Zh fg b`Zf\" PS \ ^[PaPZ VÛaáh^a ¬T[XZ Qd Z^]d f’ýZ` a#û`_Z`Zf SP ëd VÛaáëá SX[T VTcXaXh^a) {B^\P[XzhT cfhVmV_cmgib`Vf! P]P\dWP[TUTc _PacXbX]X] ST VXc\TbX Wi ý W h fZ` a#Å =FKFüI8=1Q8D8E# Û]T\[X VXaXëX\ 1PëQPZP]z \ i ] XZcX <EÿJ{QE|B SPa \ i ] bXhPbX \Xbh^]d ^[PaPZ PÌ[ Z \PêSdaXhTc \Pi[d\[Pa[P X[VX[X SdhPa[ [ ê \ i PÌ Zc a 3PaUdazd Sá]hP Vá]ST\X ]T cPë hP] QXiSXZ 6PiiTzST hPëP] [P] ePWëTcX Sá]hP Vá]ST\X]T cPë hP] QX iX\ WáZá\TcX\XiSXa 0UaXZPzSP hPëP]P] Pb[ ]SP hPëPcc a [P] Qd bTUP[Tc eT SaP\ ] PaZPb ]SPZX d]bda[Pa QT[[X H [[PaS a ^aP h bÛ\áaT][Ta QdVá] SdhPab i QdVá] hTa P[c iT]VX][XêX XÌX] STêX[ X]bP][ Z SaP\ ] SX]SXa\TZ XÌX] 1PëQPZP]z \ i B^\P[XzhT VXSXh^a 0]P\dWP[TUTc Qd]d Ûa]TZ P[ h^abP cTQaXZ TSXh^adi Qd]P STeP\ Tc\T[TaX]ST UPhSP ePa| CX`bc`bkXeêdêp\e` XeXpXjX[Xe\kfcdXcê B8Q@D:8EC8E6C@6G6 11? [XSTaX <dbcPUP 3TbcXRX [PXZ[XZ cP] \ ] ] hT]X P]PhPbPSP PÌ Z QXa ëTZX[ST hP_ [\Pb VT aTZcXêX]X bÛh[TSX 3X]X ÛiVáa[áZ[TaX] Û]á]STZX T] VT[[TaX ZP[S a\Pb hÛ]á]ST STe[TcT VÛaTe háZ[ThT] [PXZ[XêX] CáaZXhTzST cTabX]T Xë[TSXêX]X QT[XacT] 3TbcX RX SX]X X]P]Ì[Pa bTQTQXh[T X]bP][Pa ] Z ]P]S ê ] eT UXë[T]SXêX]X ZPhSTccX 3TbcXRX {<TeRdc 0]PhPbPzSPZX cP] \SP] S^[Ph \PP[TbTU h [[PaS a CáaZXhTzST ÛiT[ [XZ[T SX]X WPbbPbXhTcX háZbTZ ^[P] ZTbX\[Ta QáháZ SPhPZ hXh^a 1PëÛacábá id[ \á ZPcbPh PSP[TcbXi[XêX ÌT ZX[Xh^a ç]bP][Pa SX]X X]P]Ì [Pa ]SP] S^[Ph \Tb[TZcT] Pc [ h^a[Pa| SXhT Z^]dëcd 11? [XSTaX 3XhP]TcBT] 6T]T[ 1PëZP] <TW\Tc 1Ph aPZcdcPa eT bT]SXZP hÛ]TcX\ Zdad[d áhT[TaX]X _PacX VT]T[ \TaZTiX]ST ZPQd[ TccX HT]X DLJK8=8.8IF CLÊELE [ZhZýi€Vþfçmç mVdhç/ÄBZX` gÇZ JFD8CýÊP<>ýKD<Jý>|Q<C9ýI8.

Amerikal diplomatlar n yetkilerini ve resmi vize almalar n k s tlam ë. yaëananlar n “davran ëla” ilgili olduêunu belirtti. Nitekim ayn gün Perry adayl ê n resmen duyururken adayl k kampanyas n ekonomik vaatler ve sosyal deêerlerin korunmas üzerine eëit derecede kuracaê n n sinyallerini verdi. Oêullar Ala ve Cemal’in ise yolPakistan’ên. Defensenews sitesinde yer alan habere göre. Cumhuriyetçilerin en radikal grubu olarak bilinen Çay Partisi’nin desteklediêi Bachmann’ n ön plana ç kmas dikkat çekti. Pakistan çstihbarat Servisi yetkilileri ise haberi yalanlad . hükümet kesintileri. enkazdan fotoêraf çekmesine ve helikoptere hayalet özelliêini kazand ran ve radara yakalanmayan d ë kaplamas ndan örnek parça almas na izin verdi. Mahkeme uluslararasè basèndan ilgi görmezken mahkeme salonuna alènanlar çok sèkè bir aramadan geçirildi. Eski içiëleri bakanlar ndan Habib el Adli’nin davas ile birleëtirilen mahkeme süreci bundan sonra televizyonlardan canl olarak yay nlanmayacak. Ba savcè yardèmcèsè Anders Riisager ise Roj TV’nin terör örgütü propagandasè yapmasè. Tayvan’ n talebinin reddedilmesi. Mübarek. Pakistan çstihbarat Servisi’ni düëen helikopterin kal nt lar n n saklanmas ve görüntülerinin baëkalar ile paylaë lmamas konusunda uyard ê n hat rlatt . Amerika’n n. Amerikan deniz komandolar n n kulland ê helikopter. düüen Black Hawk’ê Çin’e gösterdi haber turu FOTOüRAF: CÿHAN. Oy pusulas ndaki “diêer” k sm na ç kan yüksek say da oyun oylama yap ld ê nda henüz adayl ê n duyurmam ë olan Perry’e verildiêi vurguland . Mübarekler ise iddia edildiêi gibi milyarlarca dolarl k bir servete sahip olmad klar n belirtiyor. Mahkeme salonunda da tansiyon zaman zaman yükseliyor. rk ya da yoksullukla ilgili olmad ê n savundu. ekonomik darboêazdan geçmekte olan Amerikan halk na cazip gelebileceêi ifade ediliyor. baëkan aday belirlenmesi sürecinde herhangi bir elemeyi kazanamam ët . geçen hafta çngiltere’de yaëanan yaêmalama ve kundaklama olaylar n n. Roj Mésér. yolsuzluklarên yanê sêra 25 Ocak’ta baülayan gösterileri kanlê bir ýekilde bastçrmakla da suçlançyor. hayalet helikopter teknolojisinin Çin’in eline geçeceêi anlam na geldiêini söyleyen yetkililer. Usame Bin Ladin’in peëindeyken düëen Amerikan helikopteri Black Hawk’ n enkaz n incelemesi için Çin’e izin verdiêi iddia edildi. Ailesi. èaron. y ll k 750 bin çsrail èekeli (yaklaë k 220 bin dolar) tutar ndaki t bbi bak m masra ar n n yar s n ailesi karë layacak. bozulmuë toplum yap s n düzeltmek için yapt klar çal ëmalar gözden geçireceklerini söyledi. yolsuzluklar n yan s ra 25 Ocak’ta baëlayan gösterileri kanl bir ëekilde bast rmakla da suçlan yor. yaklaë k 5. Adli ise tüm emirleri Mübarek’ten ald ê n iddia ediyor. DIþ HABERLER SERVýSý “Çay Partisi” olarak bilinen grubun desteÿini alan ve Iowa’daki temayül yoklamasênda birinci gelen Michele Bachmann.f16DIý HABERLER 16 A USTOS 2011 SALI ZAMAN Mübarek’in yargêlandêÿê davanên TV’den naklen yayênêna son verildi Tüm dünyanên yakêndan takip ettiÿi davada Hüsnü Mübarek. Mübarek’i yarg layan hakim Ahmet R fat. ABD’nin Pakistan’da. FOTOüRAF: AA suzluklardan dolay 5 ile 15 y l aras nda cezalara çarpt r labilecekleri ifade ediliyor. Iowa gibi geleneksel olarak Demokrat Parti’nin öne ç kt ê bir eyalette. Sabah ba layan dava öncesi polis mahkeme binasènèn etrafènda geni güvenlik önlemleri aldè. terörü ve iddeti te vik etmesi nedeniyle yayèn lisansènèn iptal edilmesini talep etti. 18 günlük gösteriler boyunca hiçbir zaman göstericilerin öldürülmesi emrini vermediêini. Pakistan-ABD iliëkilerinin bozulacaê n vurgulad . baz lar davan n uzat lmamas n ve derhal karara baêlanmas n talep ediyor. Mübarek’i savunan avukatlar. M s r. Mübarek’in suçlu bulunmas durumunda idam cezas na çarpt r lacaê belirtiliyor. yasalar uyar nca èaron’un tüm bak m masra ar n n 5 y l süreyle devlet taraf ndan karë lanmas öngörülmüëtü. ülkenin istikrar ve huzuru için bu yönde bir karar ald ê n belirtti. O dönemde al nan kararla. Kayani. baëkan adayl ê sürecinde onun hakk ndaki en büyük soru iëareti olmas da bekleniyor. Sivil toplum örgütleri ve baz muhalif gruplar. M s r ile çsrail aras ndan 1979 y l nda imzalanan Camp David Antlaëmas ’na göre. DANIEL ACKER ABD. Mübarekler’in milyarlarca dolarl k mal varl ê bulunduêunu. Temayül yoklamas yla beraber ismi ön plana ç kan bir diêer aday da oylamaya kat lmamas na raêmen eski Teksas valisi Rick Perry oldu. Konuyla ilgili Beyaz Saray’dan bir aç klama gelmezken. silah ve radar gibi teçhizat bulunduram yor. Yine sedye ile mahkeme salonuna getirilen Mübarek ve iki oêlu Ala ve Cemal. - Bazê göstericiler ellerinde Mübarek’i boynunda iple simgeleyen pankartlar taüêrken. Silahlanma- üaron’un faturasé ailesine çsrail’de. davanèn ana iskeletini “PKK’nèn terör örgütü olmasè ve adè geçen kurumun örgütün propagandasènè yapmasènèn” olu turdu una dikkat çekti. Cumhuriyetçi Parti’nin baëkan aday n belirlemek için Iowa eyaletinde yapt ê temayül yoklamas yla h z kazand . Tayvan’da ad n n aç klanmas n istemeyen bir yetkili haberi doêrularken. Amerika hükümet sözcüsü rapordan haberleri olduêunu. mahkemeye sunulan binlerce sayfa ile çok say da CD ve ash diskten oluëan delilleri incelemek için süre isterken. Baba Mübarek. Tayvan’a uçak vermeyecek ABD. topraklar nda CIA’in operasyonlar n s n rland rm ët . - Roj TV’nin kapatêlma davasênê BDP milletvekilleri Nursel Aydoÿan. bazçlarç davançn uzatçlmamasçnç ve derhal karara baþlanmasçnç talep ediyor. 4 Ocak 2006’da. 32 yéldan sonra Sina’da M s r ordusunun tanklar . C Bölgesi olarak bilinen çsrail ve Gazze s n r na yak n bölgelerde asker. 2008 y l nda da aday aday olmuë ama daha sonra adayl ktan çekilmiëti. Cumhuriyetçilerin bir diêer önemli aday aday olarak temayül yoklamas nda az bir oy fark yla ikinci olan temsilciler meclisi üyesi Ron Paul ise kimi liberal tezlerinden ötürü pek çok Cumhuriyetçi seçmenin ëüpheyle bakt ê birisi. Muhalefetten de konu ile ilgili soruëturma isteêi geldi. demir parmakl klar n arkas ndan mahkeme salonundaki geliëmeleri izledi. çran’a silahl müdahalede bulunma gibi kat muhafazakâr tezleri savunan ve 3 dönemdir Minnesota’y Kongre’de temsil eden Bachmann’ n ald ê oylarda doêum yerinin Iowa olmas n n da etkili olabileceêi belirtiliyor. Cumhuriyetçi Parti’de kadên baükan aday adayê öne çêktê ABD’de 2012 baëkanl k seçimi kampanyalar . Roj TV’ye açèlan kapatma davasènè protesto etti. Bu arada savunma ve iddia makam ndaki avukatlar. may s ay ndaki operasyon s ras nda çslamabad yak nlar nda Abbottabad’da düëmüëtü. ABD hakk nda hayal k r kl ê yaëad klar n ifade etti. Pakistan Genelkurmay Baëkan Asaf Kayani. Z rhl birlikler. Gazeteye konuëan bir CIA kaynaê . Cumhuriyetçi Parti’nin tarihinde daha önce hiçbir kad n. Bin Ladin’in peüindeyken düüen Amerikan helikopteri Black Hawk’ên enkazênê incelemesi için Çin’e izin verdiÿi iddia edildi. Romney. Oldukça rahat görünen oêul Mübarekler duruëma sonunda salondakilerle selamlaë rken. Eski Massachusetts valisi olan ve baëar l bir nansal yat r mc olarak bilinen Romney’in. M s r ile çsrail aras nda imzalanan 1979 Camp David Antlaëmas ’ndan bu yana ilk defa Sina yar madas nda bulunan Arië. Özellikle Mübarek yanl s avukatlar Tantavi’nin. Baz göstericiler ellerinde Mübarek’i boynunda iple simgeleyen pankartlar taë rken. Ayla Akat Ata ve Nazmi Gür de izledi. FOTOüRAF: REUTERS. tüm ameliyatlara ve tedaviye raêmen komaya girmië ve bir daha da komadan ç kamam ët . Cameron. DIþ HABERLER SERVýSý - Pakistan. Davanèn ba lamasèndan önce mahkemenin bulundu u meydanda toplanan 50 kadar Kürt kökenli gösterici. Tel Aviv’de bulunduêu hastaneden Necef’teki çiftliêine taë m ët . geçen y l n sonunda èaron’u. Çin’e bu yönde bir izin verildiêinin doêru olmad ê n kaydetti. Pakistan’ n. olay n tamamen eski ççiëleri Bakan Habib el Adli’nin inisiyati nde gerçekleëtiêini öne sürmüëtü.5 y ld r komada olan eski Baëbakan Ariel èaron’un. CUMALý ÖNAL KAHûRE Tüm dünyan n yak ndan takip ettiêi M s r devrik lideri Hüsnü Mübarek ve iki oêlunun mahkemesi 5 Eylül’e ertelendi. bu varl ê da gayri meëru yollardan elde ettiklerini ileri sürüyor. Roj TV’nin kapatêlmasênê istedi HASAN CÜCÜK. Cumhuriyetçi Parti seçmeninin yapt ê oylaman n en ilginç sonucu 5 çocuk annesi olan ve Cumhuriyetçi Parti içinde “Çay Partisi” olarak bilinen grubun desteêini alan Michele Bachmann’ n birinci gelmesi oldu. ÿngiltere olaylaré mercek alténda Baëbakan David Cameron. hakim R fat da bu talebi hakl bularak duruëmay 5 Eylül’e erteledi. Mahkeme. Cumhuriyetçi Parti’de ad ön pla- na ç kan isimlerden biri de Mormon mezhebi müntesibi Mitt Romney. Mahkeme salonunda zaman zaman yükselen tansiyonun yan s ra davan n görüldüêü Polis Akademisi’nin d ë nda da Mübarek yanl lar ve kar- ë tlar aras nda taël sopal çat ëmalar yaëand . helikopterin enkaz bask n ndan k sa bir süre sonra Amerikal lara teslim edildiêini söyledi. SAYFA TASARIM: ERCAN YAVUZ FOTOüRAF: REUTERS . - y destekleme. ABD’nin Tayvan’ n istediêi 66 adet F-16C/D savaë uçaê n n sat ë n kabul etmediêi bildirildi. çznin. Çin’in ABD’ye “çki büyük güç aras nda tansiyon yükselebilir” uyar s n n ard ndan geldi. Mübarek’in suçlu bulunmasç durumunda idam cezasçna çarptçrçlacaþç belirtiliyor. Mübarek’in masumiyetini kan tlayacak yegane isim olduêunu belirtiyor. Pakistanl yetkililerin bilgisi d ë nda operasyon düzenlemesi sonucu iki ülke aras ndaki iliëkiler gerilmiëti. Cemal Mübarek’in zafer iëareti yapmas dikkat çekti. New York Times gazetesinde ç kan habere göre Pakistan. Tayvan’ n yüksek donan ml 66 adet F-16C/D savaë uçaê sat n alma isteêini reddetti. halk ayaklanmas n n ard ndan Kuzey Sina bölgesinde kaybolan otoriteyi tekrar saêlamak üzere yerleëtirildi. askeri iliëkilerini geliëtirmek istediêi Çin istihbarat birimlerine. Pakistan’ n Çin’i kaza yerine davetini telefon dinlemelerinden saptad klar n belirtti. Protestocular arasènda BDP milletvekilleri Nursel Aydo an. EMRE O UZ KOPENHAG Türkiye-Danimarka ili kilerinde yèllardan beri sorun kayna è olan Roj TV’nin kapatèlmasè için açèlan dava Kopenhag ehir Mahkemesi’nde ba ladè. EMRE OüUZ Kopenhag savcêsê. ëu an ülkeyi ili olarak yöneten askeri konseyin baëkan Mareëal Hüseyin Tantavi’nin da yarg sürecine dahil olmas n talep ediyor. üç dönemdir Minnesota eyaleti temsilcisi olarak Kongre’de görev yapçyor. TV avukatè Björn Elmquist’in davanèn dü mesi talebini reddederken Kopenhag Emniyeti’nden Jakob Buch Jepsen. Pakistan s rayla ABD ordu eêitimcilerini ülkeden ç karm ë. Refah ve èeyh Zuvaid kentlerine girdi. Ayla Akat Ata ve Nazmi Gür de yer aldè. baëbakanken ani bir felç geçirmië. Hükümetin ekonomik krizle mücadele etmesi gerektiêinin fark nda olduêunu söyleyen Baëbakan. Ancak Romney’in üyesi olduêu mezhebin.

Tikrit’te. katliamlar n süreklilik kazand ê ve en az ndan ëimdilik bile yok. Irak Parlamento Baëkan çyad el Usame el Nucey .tr . Baêdat. r ëç yöntemler kullanan muhalefetin ilginç bir ëekilde ne dünya genesilahlanmas gerekiyor. Tanklar eüliÿinde üehrin kenar mahallelerinden Houla’ya giren askerler.bilici@zaman. Cezasêz kalan bu fotoÿraf karüêsênda Esed’in yan nda. Lazkiye’ye gemilerden bomba t r lmas üçüncü senaryo. ‘En korkunç’ rejimin arkas nda durarak. DIþ HABERLER SERVýSý SAYFA TASARIM: ERCAN YAVUZ - ýsrail. Peru ve Brezilya’ya Baëbakan Yard mc s Moëe Ya’alon. uzlaëmaya dayal müzakereleri önleyecek bir teëebbüstür. Çok say da yaral var. Meksika ve Jamaika’ya istihbarat ve nükleer enerjiden sorumlu bakan Dan Meridor. her gün y k lmas onu ayakta tutan elitlerin inanc n kaybetmesine baêl .com StudyZONE Yurtdışı Eğitim Tel: (212) 393 8296 www. Sünniler. Bu nedenle liman n kontrolü y llardan beri birinci derecede Esed ailesine mensup birisi taraf ndan yürütülüyor.na raêmen bölgedeki deêiëim öncesi Suriye ile yak nlaë rken beklenti bu temel senaryolara kafa yorarak tav r yöndeydi. yani rejimin zamanla aç l p belirlemeye çal ë yor.unitedtowers. Ç kmam ë candan n n da y k lmas gerektiêi için gerümit kesilmez.bir çizgiyle arkada b rakmak isteyen sembolik aç dan iyi mesaj. Ülkenin en büyük liman n n da bulunduêu Lazkiye stratejik aç dan önemli bir noktada. ülkede y lbaë ndan bu yana en kanl gün yaëand . Dürziler. ama rejimin tüm sorunlar ve sivil uzmanlar geleceêe dair muh. BluePoint Aracı Kuruluşları United Towers Yurtdışı Eğitim Tel: (212) 244 5005 www..elt. büyük mitingler yap ld ê n rek kendi eliyle demokratikleëmesi söylemek de zor. Belki de Suriye’deki birbirlerine karë savaëa tutuëuyor ve ülke ilen parçalan yor. Yêlbaüêndan beri yaüanan en kanlê günde saldêrêlar kiliselerden belediye binalarçna. Bugüne kadar çok ciddi eylemlerin yap lmad ê Halep’te Ramazan’ n baëlamas ile birlikte gösterilerin artmas üzerine Esed’in valiyi görevden ald ê belirtiliyor. ama karë m zdaki çekleëmesi zor görülüyor. Ramadi. ama Bölge güçlerinden çran. bakêülarê altênda sürek. Öte yandan. pazar günü Lazkiye’de hem denizden yap lan bombard man hem de karadan tanklar n ateëi sonucu en az 31 kiëinin hayat n kaybettiêini bildirdi. Esed Ortadoêu’da yaëananyolarla tavêr belirledönemini kapatabilir. Eskiden - ülkenin daêl k bölgelerinde yaëayan Nusayriler. bir neden yok. Kentteki Süryani Ortodoks Kilisesi’ne gece patlay c at ld . Nusayri kökenli bir B rak n tanklar n ëehirlerden çekilmeasker taraf ndan iktidardan uzaklaësini. 7 kiëi yaraland . Eylül’de eğitime başlayın! güvencesinde hizmet alacaksınız. Türkiye’de hâlâ bu aë r cezas z kald ê bu fotoêraf karë s nda iyimser beklenti içinde olan kald m düëünce kuruluëlar . Türkiye’den daha düşük maliyetlerle eğitim alabilirsiniz! YGS ve LYS’yi dert etmeden YÖK denkliği olan prestijli üniversitelerde istediğiniz bölümde hemen eğitime başlayabilirsiniz! Kayıtlar başladı! %100 yerleştirme garantisiyle hemen başvurun. New York Times gazetesi ise Türk yetkililerin öngördüêü iki haftal k süre içinde Suriye rejimi deêiëiklikler yapmazsa diplomatlar n “yan t” olarak ne gibi ad mlar n at labileceêi konusunda pek emin gibi görünmedikleri yorumunu yapt .tr kaos olacaê görüëünde. çocuk demeden kaçmaya çal ëanlar n üzerine ateë yaêd rd lar. ekonomilerini sarsan kriz var. En kötüsünden baëlarsak. katliam durdurgösteriler azal yor. aylarca süren en ëiddetli yöntemleri kullanarak sonunda olmal . Birkaç Ama geçmiëi kesin Arap ülkesinin.f17DIý HABERLER Abdülhamit Bilici 16 A USTOS 2011 SALI ZAMAN Suriye için 4 senaryo! Suriye askerlerinin. iç losu olarak okuyan ve savaë senaryosu: Nudemokratik standartlar aç s ndan kendilerinden endiëe eden sayriler. yerine Muvaffak çbrahim Halluf’u atad . a. Halen liman n idaresi Esed’in yeêeni Cemil’in elinde. Lazkiye çevresinde oluüturduklarê kontrol noktalarê ile üehirden ayrêlanlarê engellediÿi bildirildi. yönetimin sonunun çngiliz polisinin isyanc lara düüünce kuruluülarê. askeri ve sivil gelmekte olduêunu gören Nusayri kökenli Baas yönetiminin katliam. çlk senaryoya detayl /alternati i senaryolar vard r.studyzone. Libya’ya dan ald ê . DIþ HABERLER SERVýSý Irak’ta dün birçok kentte meydana gelen patlamalarda 66 kiüi hayatênê kaybetti. eëiêinden Ortadoêu’daki siyasi Bat ve Arap ülkelerinin yapt r mlar tsunami öncesi stratejik ortakl êa üzerine 41 y ll k Esed ailesinin yöneyükseldiêi Suriye’de yaëanan vahim timi birden y k l r. Kerbela. 10 y l önce savaë n ëü üzerine.H ristiyanlar Lübnan’da olduêu gibi s yla ilgileri yok. Kerkük. BÝRÝNCÝ SAYFADAN DEVAM Londra merkezli Suriye çnsan Haklar Gözlemevi yetkilileri. halk n ikna edeaçt ê n . uzlaëmazl ê n çözümünün tek yolu olan doêrudan müzakereler seçeneêini ëüpheli hale getirmektedir. Dünyan n ilgisiz ihtimali. sald r lar k nad . meydanlardan iëyerlerine kadar insanlar n kalabal k bulunduêu yerlere düzenlendi. Han Beni Saad. çok istesek de Irak. binlerce kiëinin askerlerin talimat yla evlerinden tutuklanarak otobüslerle bir stadyuma götürüldüêünü duyurdu.com. Necef. bu senaryonun mesafeli tutumda pay yok deêil. devletler. çspanya’n n sol görüëlü. protesto olarak elçisini çekmesi Suriye’de yaüanan kat. 14 kiëi yaraland . ediyor. dünyanên ilgisiz ama rejime etkisi yok gibi. güvenlik saêlan yor ve Esed iktidar n koruyor. D ëiëleri ve d ë eleëtiriler karë s nda gücünü Bakan Davutoêlu ile Baas rejimine kaybetmesinin Nusayriler olarak yapt ê son uyar n n da iëe yaramakendi geleceklerini tehlikeye att ê n d ê ortada. Türkiye’nin. Filistin.com ELT Yurtdışı Eğitim Tel: (212) 236 0444 www. Taci. Independent normalleëmesi. Geçen hafta da 1. “Burada kad n. FOTOüRAF: REUTERS çkinci senaryo. askerî bilinmez. “Filistinlilerin BM’ye götürdükleri teklif. baýka ýehirlerde yaptçklarç gibi hem ateý etmeye hem de muhalif isimleri gözaltçna almaya baýladç. Eski Devlet Baëkan Saddam Hüseyin’in doêduêu Tikrit’te terörle mücadele birimine. Kaçmak isteyenlerin üzerine ateý açan askerlerin onlarca kadçn ve çocuþu yaraladçþç iddia edildi. 29 Mart 2011’de El Kaide militanlar n n Selahaddin vilayet konseyine düzenlediêi sald r da 58 kiëi ölmüëtü. Kuëatma alt ndaki ëehirden ç kman n mümkün olmad ê . çki taraf aras ndaki anlaëmalar n bir ihlali olup. her aç dan Suriye uzmanlar na dayanarak 4 çok yak n bir ülke olarak Türkiye’nin senaryoyu ve gerçekleëme ihtimalsorunun nas l geliëeceêine dair daha lerini deêerlendirmië. Baëka ëehirlerde olduêu gibi Lazkiye’de de her gün teravih namaz sonras nda toplanan vatandaëlar Suriye Devlet Baëkan Beëëar Esed aleyhinde gösteriler yap yordu. ülkenin ticari baëkenti say lan Halep’in valisi Ali Ahmer Mansura’y görevden alarak. kolay deêil ama en az ndan iki hususa dikkat etmeli. Esed’in iç yaêd r l yor. lar Bat ’n n bir kompmeye çalêüêyor. En az bir kiëinin öldüêünü biliyoruz. dair muhtemel senardarbe giriëimi. Mart ay ndan beri ölenlerin say s 2 bini aëm ë durumda. müdahalesini eleëtirirken. zor.com. Suriye ordusunun sald r lar n sürdürdüêü Lazkiye’de çok say da kiëinin askerler taraf ndan stadyumlarda topland ê iddia edildi. akan kan n durdurulma.600 konutun yap m na onay veren çsrail AB. Bu arada Esed. muhataplar ndan Filistinlilerin devlet olmas na karë ç k lmas n istedi. Filistin’in tanênmamasê için lobi çalêümalarênê artêrdê Polonya’da. dün Humus kentini kuüattê.muhalefetin. Asker ve istihbaLibya’da olduêu gibi rejim lilik kazanmaya devam rat n desteêi henüz sa ar ndan bir kopma yok. Bir. deêiëim diye nitelenen bu senaryoda. Guatemala.” dediler. Suriye için içeride ve gerçekleëme ihtimali en düëük ve d ëar daki hayalci beklentilere karë görülen bu senaryonun sonunun dikkatli olmak. 65 kiëi de yaraland . geçen temmuz ay nda èam’a gönderdiêi bir dan ëman arac l ê yla Suriye Devlet Baëkan Beëëar Esed’e çspanya’da siyasi s ê nma hakk teklif ettiêini ve bunun halen geçerli olduêunu iddia etti. baba Haf z Esed döneminde verilen teëvikler ve ucuz araziler nedeniyle k y lara da inmiëlerdi. En kanl s Baêdat’ n güneydoêusundaki Kut’ta yaëanan sald r da 40 kiëi ölürken. çskenderiye. ççeride artan gösteriler. Musul ve Balad kentlerine düzenlendi. istihbarat ve güvenlik çok kötü yönetilmesi ve olumlu bir ëe erinin bask olmadan konumlar neticeye yol açmamas n n da bu n b rakmayacaklar . liam. Kostarika ve Uruguay’a devlet bakan Yossi Peled taraf ndan elden ulaët r ld . Mektuplar. Kerkük’teki bombal sald r larda da bir sivil öldü. Türkiye’nin Suriye s nav hiç Baas rejimi muhalefeti bast r yor. çsrail. meydanlardan iýyerlerine kadar insanlarçn kalabalçk olduþu yerlerde gerçekleýti. cinin sabaha ve tek baë m za çözemediêiëiëeye bir daha sokulamayacaê n mizi hat rlayarak. ABD ve diêer ülkelerden tepkiler alm ët . Askerlerin ëehirden ayr lanlar durdurmak amac yla kontrol noktalar oluëturduêunu ifade eden gözlemciler. Ancak bunun için geliëmelerin Türkiye’yi çok zorlaEsed’i destekleyen Nusayri taban yacaê aëikard . Baëbakan Jose Luis Rodriguez Zapatero’nun. Esed’in dalgas n burada durdurmak onlar en büyük desteêi Nusayri tabaniçin daha öncelikli.tr Armada Grandee Yurtdışı Eğitim Tel: (212) 244 7282 www. Birçok sivilin ve askerin öldüêü bombal sald r lar kiliselerden belediye binalar na. iki canl bomba taraf ndan düzenlenen sald r da 3 polis öldü. gücü azalsa da iktidar yap lan BM onayl müdahalenin b rakmayacaê . çki. Suriye ordusunun daha önce operasyon yapt ê ëehirlerin Sünni aê rl kl olmas na raêmen Lazkiye’de önemli oranda Esed’in de mensup olduêu Nusayriler yaë yor. Esed’in. Tikrit. bu hayali senaryolar içinde bak ëlar alt nda. Ordunun hafta sonunda Lazkiye’deki operasyonlarçnda ise 31 kiýi hayatçnç kaybetti. muhataplar ndan Filistin devletinin tek tara tan nmas na karë durmalar n isteyen Netanyahu.” ifadelerini kulland . El Cezire kanal .com. gerçekleëmesi için ëimdiye kadar baSuriye’de yaëanan katliam n. FOTOüRAF: REUTERS Suriye tanklaré ýimdi de Humus’ta Geçtiÿimiz hafta dünya medyasênên önünde Hama’dan çekilen Suriye ordusu. Bat ’n n gündeminde. rejimin ani çöküçliëkilerimizin. 230 kiëinin de yaraland ê bombal sald r lar sabah saatlerinden itibaren Kut. En mayan rejime zaman ve meëruiyet ëiddetli yöntemlerin kullan lmas na kazand racak hareketlerden kaç nmak. Bat èeria’daki Ariel yerleëim biriminde 277 konutun yap m na onay verdi. - Necef’te bomba yüklü iki araçla 10 dakika arayla düzenlenen sald r larda çoêu polis 7 kiëi öldü. halbuki bir baëka Suriye ëehrinden katliam Nusayrilerin Esed’i terk etmesi için haberi geliyor. Ama olmad . Tabii. Yedioth Ahranot gazetesine göre. Bakuba. Kürtler. devletlerin. Az nl êa dalinde ne de çslam aleminde halklar yanan ve 41 y ld r ayn aile taraf ndan nezdinde büyük bir duyarl l êa yol yönetilen rejimin. raêmen gösterilen azalmad ê n Lübnan’daki sorunlar akëamdan hat rlatan Suriye uzmanlar . göre. böyle bir ihtimali kabul etmesi èam ve Halep hâlâ sessiz. 60 kiëi yaraland . Baêdat’ n 60 km kuzeyindeki Bakuba’da bir kontrol noktas na yap lan sald r da 4 asker öldü. eylül ay öncesi Filistin’in BM’ye yapacaê tam üyelik baëvurusunun tan nmamas için mektup diplomasisi baëlatt . 40 ülke baëkan na mektup gönderen Baëbakan Binyamin Netanyahu. yüksek tirajl gazetelerinden El Pais.armadagrandee.uzmanlar geleceÿe bir askerin yapacaê lar na seyirci. Yönetimin tablo umut verici deêil. devletler. Dördüncüsü. gazetesi de Ortadoêulu ve Bat l Yeni durum karë s nda. düëünerek böyle bir ad m at labilir. vatandaëlar n ancak ëehir içinde farkl noktalara kaçarak hayat n kurtarmaya çal ët ê bildiriliyor. Bombalê saldêrêlar Irak’ê kana buladê: 66 ölü Irak’ n birçok kentinde dün meydana gelen patlamalarda 66 kiëi hayat n kaybederken.. Uluslararas tepkilere kulak t kayan Savunma Bakan Ehud Barak.

(/K<C<MüQPFE ?8M8BLMM<KC<Iü( <MI<EüE8JB<IC<Iü) =FOKM''%'' P{E%1?:.%)'6Ðý (0%+.8E J8 8 ( B’g`’aVb Y’bmVgçbYV ûaVa7i]Vf Çb bHV] ]" 7i]Vf VY`çZgZf `ZW f` _hZZb\’jZb ` f _ ]VY gZgZf bYZb W f c`VfV_ _VWi` ZY `Zb ZgZf# ) HV_VfmVÇbçb W f `€Zg # 7 f bchV# * @ifÇVbÇYV W f gifZ# 7VþçfgV_`Vfç hihVb _Vfçb €nVfç#+ >ýç_jZmVgZgYV`\V`Vfçbçb mVbgçhçXç W f m’nZmZ €VfdVfV_ \Zf YbaZg ! mVbgçaV! mVb_ç# HcbV ZfaZ! W haZ! bZh XZ`ZbaZ! hVaVa`VbaV! W h a# .6bV=VWZf (0%.9 n Æ6ý_"çBZabiÇ (*%+'9 n Æ6_VgmV9ifVþçÇ (.@c€ia7Zb a (/%*'GVaVnVbHZj bX )'%(.%(.<’bDfhVgç (+%''<’b’bû€ bYZb (/%''6bV=VWZf )'%*'GVaVnVbBih[Vþç )(%''@cbiýaV_AVnça )*%''6gç`BZgZ`Z =Xbj1 &('(*+*'*/'\$gfjkX1hZ`Zj nmcb5nVaVb#Xca#hfJ8D8EPFCL&('. B L 9 8 I 8 B 8 H6N.=VY @cbiýV`ça (.Pi dëPê z ^[bP SP çbcP]Qd[zSP VTÌT] h [[Pa 0[PZdaczd Ì^Z b Z VXST\T SXêX \T\[TZTcX]ST] Z^_Pa\ ë CaPQi^]b_^azd cdc\PhPRPZ ZPSPa hPQP]R [Pë\ ë S^êSdêd c^_aPZ[P aP :PaPST]Xi cPZ \[Pa ] bTeXh^a STbcTZ[Xh^a P\P yWPSX cPZ \ ] zX]X bPhz STbT] QT[ZX ST bP hP\PhPRPZ 1d]d iPcT] ZT]SXbX ST XcXaPU TSXh^a) {1T] :PaPST]Xi [XhX\ P\P QX[\TSXêX\ Ì^Z ëTh ePa 1d SXiX X[T QXa[XZcT ÛêaT]Xh^ad\ S 6TÌT] h [ BP\bd]zSP Z^]dëcd êd\ QXa Vad_ QT]ST] QXa :PaPST ]Xi SXiXbX]ST ^h]P\P\ XbcT\Xë QT] ST yç]ëP[[PW ]TST] ^[\Pb ]z ST\XëcX\ ATXb X[T ^][PaP eTa SXêX\ bÛiá ST cdc\dë ^[Sd\| 0SP]P[ X[T PaP eTaSXêX SXiX bTc [TaX]T yATXbz X[T SÛ]T] 0[PZdac AXiT[X QXa PX[T]X] ^ê[d]d ^h]dh^a 013zhT dÌPZ \áWT]SXbX ^[bd] SXhT VXST] P]RPZ SÛ]Sáêá]ST PX[TbX]X QXa PaPSP cdc\PZ XÌX] cTZ]Th[T QP[ êP Ì Z\PZ i^ad]SP ZP[P] QXa ZPaPZcTa ATXbq 5 ac ]P 6á[QThPi :dë 3X[X VXQX VTÌ \XëcT :PaPST]XizX P][Pc\PZ XÌX] h^[P Ì ZP] SXiX[Ta PaPb ] SP Xi[ThXRX ATXbzX ]Pb [ ZPa ë [Pa STabT]Xi P[S ê háZbTZ aThcX]VST] bTeSXZ[TaX ^acPhP Ì Z h^a <TW\Tc 0ZXU 0[PZdac XbT XëX] aThcX]V Q^hdcdh[P WXÌ X[VX[T]\Xh^a) {BP\X\X bÛh[á h^ad\ aThcX]V[T X[VX[T]\Xh^ ad\ A^[á\á] WPZZ ] eTa\ThT ÌP[ ë h^ad\ 1Xa ST SXiXhT ]T ZPcP a \ SXhT ZPUP h^adh^ad\ <dc[d ^[ \PhP eT ZThXU P[\PhP ÌP[ ë h^ad\ BPSTRT Xi[ThXRX XÌX] STêX[ ZT]SX\Xi XÌX] ST ÌTZXh^adi SXhTQX[XaX\q| ?PiPacTbX Vá][TaX PcezST !"zSP TZaP]P VT[T] ATXbzcT 0[PZdaczP <T [XbP BÛiT] eT èáZaP] >eP[ VXQX ^hd]Rd[Pa Të[XZ TSXh^a 3XiX]X] hÛ ]Tc\T]X XbT BPSd[[PW 2T[T]q I\`j[`q`j`e`e DliXkÊêD\_d\k 8b`]8cXblik# DfYi.%(.=ZfNZf ))%''''=VWZf )*%''NVn<ZXZg K>IK?89<I '0%('E mVgV`VfYV7i\’b ((%('BVbýZhhZ_ `Zf ()%*..%''H ] f` 6bbZa (0%''6bV=VWZf7’`hZb )'%''H bZaVÆ=VWVWVa Hçbç[ç(!*Ç ))%''HhVf6_VYZa '*%*'Bi_VWZ`Z KM/ ('%''y€N’n ()%''ûm ` _HVþ`ç_ (*%''<’bDfhVgç (+%(.Vf_`ç7 f<’b (*%''xþ`Z=VWZf`Zf (-%*'7i`iýaVCc_hVgç (0%)'û[hVfHZj bX )'%+'HçXV_<’bYZa )(%+'@|WZ=VhçfV`Vfç )*%(.8E8þ8 @P8( 9Zf ! aiýVaWV jW#bYZb mVdç`Vb WVji`! €VbhV! X’nYVb! _ZaZf jW# ’f’b jZ Wi ’f’b`Zf mVdaV ý #) 7 fýZm bc`aVgç € b VYVbç`Vb ýZm! bZn f# ü’d]Z! hZfZYY’h# * @ifÇVbÇYVW fgifZ#Â@inigZg #+ EVai_! _ZhZb! m’b! dZ_! bVm`cb jW# Yc_iaV aVYYZ`Zf b b inib! bXZ ` [`Zf bYZb ]Zf W f #Â7c`iÇbibW f `€Zg #.&&CIK&('())+&&&&:EEK|IB&('(*')+.6fh]if (. ( ) * + .%''9 n Æ6f_VHc_V_`VfÇ (0%''6bV=VWZf )'%''9 n Æ@VjV_NZ``Zf Ç )*%''9 n Æxm`Z7 f<Z€Zf OVaVb_ Ç J?FNKM '0%''NVnH’fdf n ((%''9 n Æ9c_hcf`VfÇ (. 7PcP hP_P] WPZT\[TaT \PÌ eTaX[\T\T bX RTiP[P]S a [\Pb XëT hPaP\ ë \ S a.. / '& '' '( < 9 < < C 8  ÿ K 8 9 ÿ  D < J 8 B 8 E P < K  ÿ ÿ E I 8 G ÿ I I 8 ÿ ( 8 J ÿ C Q 8 .&&IK.8V ``ci )'%(..&B8E8C.VhgV`çc`" aVgçbVfVþaZb €c_ m W `aZY þ @VfVYZb n` ` þ Y n gVmZg bYZ þfZbY þ b gm`’mcf# BX]T\ 3X]ÌPhz ] bd]Sdêd 1dVá] 1d 6TRTz]X] Z^]dZ[Pa <7? <X[[TceTZX[X ?a^U 3a »iRP] HT ]XÌTaX eT bXhPbTc QX[X\RX ?a^U 3a 0W\Tc »iTa ?a^V aP\SP cTaÛa ÛaVácá Th[T\[TaX]X báaSáaáaZT] cTaÛaá] ]Pb [ QXcTRTêX eT <7?z]X] 13?z[X[Ta[T X[VX[X <TR[Xb çÌcáiáêáz]á] STeP\b i[ Z WáZ\á]á Xë[Tc\TbX Z^]d [Pa Z^]dëd[PRPZ J8D8EPFCL?89<IKM'&#%% K\iieXjêcY`k\i6 S DliXkP\e`ÉDl$ bX[[\jPfcZlclbÊkX D\bb\m\D\[`e\Êp` \ZnZf_Zbai" _VYYZgaZ_|b`Vf ]V__çbYVinaVb" `Vfçm`VYVgc]WZh ZY mcf# <TW\Tc 6ÛZPêPÌz ] hP_ \ eT hÛ]TcX\X]X ábc [T]SXêX {5dcQ^[d] 7ÇZX\[TaX) 7PZT\[Ta| QT[VT bT[X]ST Qd PZëP\ WPZT\[TaX hÛ]TcT][Ta T[T P[ ] h^a 1T[VTbT[ST {<7: WPZT\ WPcP[Pa ] ] PiP[c [\Pb XÌX] ]T hP_Pa.'JnaVb<n’m`Z ((%'. ÿ @ D 8 E 8 B .CZh7V_çý (0%''6_ýVa )'%+'6b`VaV_û€ b ))%(. @h’ýZm!\’bV]#/ yf _ Vg h hini# Nc`# 0 @çmVaZhhZ XZ]ZbbZa ’nZf bZ _ifi`Vb jZ ’nZf bYZb \Z€ `aZg ncf c`Vb _df’# AVbhVbçb gZaWc`’# (' Nc_gi``VfV jZ þfZbX `ZfZ m mZXZ_ YVþçhaV_ € b _ifi`aiý ]Vmçf _ifiai# (( OVaVb! gçfV! mZf jZ bZa WV_çaçbYVbhZ_ `ZfYZbbXZ\Z`Zb#Âyb`’ W f 9 jVb ZYZW mVhç ýV f # () yn’`ZfZ_ gm`’mcfia_ !bZmVnç__ !aVVhhZZgg’[# ' ' K ) K ( ) * + .CVWZf (.%''9 n ÆJbihaV7Zb Ç (-%+. NZbZXZ__VYVf c`\ibc`aVmVbaZmjZ!c`aVaçý#Â:f_Z_ _Z€ #..'7Z`\ZgZ` (*%+.%*'uç_çýNc`i (. ((%+.| b^ad[Pa ]P SP RTeP_ PaP] h^a D<?K8GKM '%#%% B8E8C.LDDACDJ<= FPE%1B6II76II6<A>6!6C9G:L?68@HDC Æ:jfZb b6g_Zf`Zf Çdfc^Zg b b]VmV`_çfç_`çþçm`Vgcbi€" `VbVbYZbZaZ`Zf bYZbgcbfVW’h€Z]’_’aZh baVYY _Zg bh g bZiþfVaçýhçf#6f_V`VfçbYV8>6Y fZ_hf’c`Vb W f€ZhZ!mZb bZg `Vg_Zf`Zf b_cbhfc`’b’Z` bZV`çfjZ WiVg_Zf`Zf \’af’_hZbZ`aVg_V€çfaV_ € b_i``Vbçf`Vf# (-8 LJKFJ)'((J8C@Q8D8E J<PüI <yCAyþy J|I>|E ?@QC@x@B@ý KM/)(%'' P{E%1H8DIIO>:=A FPE%19:HBDC9=6GG>C<IDC!A:6I=DBEHDC Nç`WVýçV_ýVaç&%mVWVbXç!IZ_gVgWcmibXVgZ[ZfmVdVb W fchcW’gZW bZf#yXfVW fmZfZ\Z`Y _`Zf bYZ!imiýhi" fiXi WVþça`çgç W f achcg _`Zh` m`Z €Vfdçýçf`Vf# uZhZb b Y þZf ’mZ`Zf hVfV[çbYVb mc`YVb €ç_Vfç`aVmV ncf`VbVb mc`Xi`Vf!hZf_ZY `a ýW fVfVWVaZnVf`çþçbVgçþçbçf`Vf# J8D8EPFCLKM)'%*' P{E%1LDA.D7 fBZ`Z_h )(%*':gZb`ZfÇYZGVaVnVb )*%''NVfYçaZ` B8E8C8 '0%''7VgçbjZ<’bYZa ('%*'Hdcfib<’bYZa ((%.'&=LK9FCLE?8BýDC<Iý?8B<DC<I ?Xb\dc\i[\[\ikc` S CÛeQT[Ta CÛeQTbX hT]X QÛ[á\áh[T TZaP] SP <PWXa eT ?T[X]zX] PaPb 4VT\T]zX] Û[á\ ^hd][Pa ]TST]Xh[T Q^id[\dëcda <PWXa TeT SÛ]Ta ZT] 4VT\T]zX] b^] WP\[TbXh[T ZPaë [Pë a 1Xa PaPQP <PWXazX] áiTaX]T S^êad VT[\TZcTSXa 5XSP] Qd]d UPaZ TSX_ <PWXazX b^] P]SP ZdacPa a IPWXST eT 5XSP] bPQP WP ZPSPa WPbcP]ThT ZP[S a [P] <PWXazX] QPë ]SP QTZ [Ta <PWXa ZT]SX]T VT[SXêX]ST 5XSP]z VÛa\Ti eT ZT] SXbX]X ZdacPaP] ] ZX\ ^[Sdêd]d QX[T\Ti 8KM '%#(% {c•dfplelbfiblkkl S 8[êdX[êd^\q[`i`pfi S ' ' ( ) * + .'=V_Za`Zf ))%''6bV=VWZf ))%+'6€ç . / '& '' '( <PRTaPR X[T PS ] SdhdaP] <daPc HT]Xz]X] AP \PiP] X[T QXa[XZcT QPë[PS ê {<dZPSSTb H^[Rd [dZ| STeP\ TSXh^a :dcbP[ c^_aPZ[PaSP VTi\TSXZ hTa Q aPZ\PhP] HT]X ?ThVP\QTa 4UT]SX\XizX] háaá Sáêá \TZP][Pa SPWP Û]RT TZaP]P hP]b \PhP] ZP aT[Ta Të[XêX]ST PZcPa h^a Xi[ThXRXhT <daPc HT]X Zdc bP[ \TZÇ][PaP PXc STcPh[Pa di\P][Pa[P Z^]dëdh^a :ÇQTzhX cPePU TST] 7PRTaáz[4beTSzX bT[P\[PhP] eT SdP TST] WPR PSPh[Pa h[P b^WQTc TSXh^a J8D8EPFCLKM(0%''&ý=K8IQ8D8E@ <jb`bXm`dc\i[\e`qc\i S J8D8EPFCLKM '/%.%)'IKuVfýç (/%*'û[hVfKV_h )(%''7Z`\ZgZ` )*%*'6bVYc`iÇYVGVaVnVb .%(. 7 f W’h’b’b bZaXZ _ bX YZfZXZYZ c`Vb \Z`Zf bYZb ]Zf W f ! hZ[ZffiVh! hV[g `Vh!Vmfçbhç#Â7VnçW h_ `Zf bhc]iai#.'IZ[g f<’b`’þ’ ((%)'IKuVfýç (*%*'H’`ZmaVb mZ9Zfg`Zf (+%''<’bjZIVf ] (.9 n Æ9 b`ZHZj\ ` Ç )(%+. '0%.H bZaVÆüVb\Vm üjV`mZ`Zf Ç )*%+.%*'Hc[fVaçn (.N’_gZ_Icdi_`Vf ')%+'HV]ifV9cþfi KME<K ('%''HVWV] ()%(.'@iýIV_çaç ('%+.üZWbZa@çgVdVfaV_ (/%''6bV=VWZf7’`hZb (0%''û[hVfOVaVbç )'%*'H bZaVÆ=VjV@ijjZh`Zf &Ç ))%*'9 n Æ7Zý bX 7cmihÇ '*%''<ZXZb b7ZfZ_Zh {1Xa èTWXa 1Xa 7XZÇhT) 0]cXZ :T]c[Ta| CáaZXhTz]X] SÛac QXa hP] ]SP bPZ[ ZP[\ ë ëTWXa WXZÇhT[TaX]X] XiX]X Z^]d]d] di\P] Z^]dZ[Pa[P báaá h^a 4\aT IThcX]^ê[dz]d] bd]d\d X[T TZaP]P VT[T] _a^VaP\ ] Qd WPUcPZX QÛ[á\á]ST* {7XcXc 3Te[TcXz]X] QPëZT]cX 7PccdëP|] ] ÛhZábá P][Pc [PRPZ )+'&#&* KIK( ('%+':gaV"’`=’gbV ()%(.6bV]hVf (.DG9!<6GNDA9B6C 6797Vý_VbçBVfg]V``. <Z€ agVþ`VaV_ € b]Zf]Vb\ W fV`VbYV mVdç`Vb€V`çýaV!aZg`Z_#Â9V]V_h’!€c_ _h’# =VWZý gcm`igi# .'I’f_H bZaVgç ((%+.%''=VWZf`Zf (/%*'<ZXZ<’bY’n (0%*'GVaVnVb7cmibXV )(%(.NVnH’fdf n (/%*'6bV=VWZf (0%+.&%ÇYVbHcbfV (+%(.GVaVnVbü [fZ`Zf ()%''9 n ÆHi< W Ç (.&.û[hVfHVVh )'%+.%. < * 8 D 8 + I < .Bi_VWZ`Z ()%*'<’bDfhVgç (*%+. .:_cbca 6^VbYVgç (/%''=VWZf )'%.%*'6bV=VWZf (/%+.9 n Æ9c_hcf`VfÇ JK8IKM ((%''Bi_VWZ`Z (+%''9 n Æ=n#Nigi[Ç (.EVfVbçbHZmf ((%''xþ`ZmZ9cþfi (+%''=VWZf7’`hZb (-%''HçXV_<’bYZa (/%('7Z`\ZgZ` (0%''6bV=VWZf )'%''=VWZf7’`hZb )(%''7i\’b7i<ZXZ ((%('NVnç`ç7Vgçb (*%''<’bDfhVgç (.7 füZ] f7 f= _VmZ '*%*'HV]ifHZ[Vgç :EEK|IB '0%''EVfVaZhfZ ('%*'HdcfIcd`Vbhçgç (..  NZbaZ_ € b d ý f ` d ]Vnçf`Vbaçý m mZXZ_! Vý! hVVa# xþfZb a \faZ_ VaVXçm`V YZfg V`Vb _ agZ! c_i` €cXiþi! ýV_ fh! þfZbX # /  :_ `Zb mZf! aZnfVV# HZg ý h `Zb [V_Vh _ZbY g \f’`aZmZb#PLB8I@.DMIK&('(*+*+. JFC.GVaVnVbAZnnZh`Zf )'%''=VmVh<Zn bXZ<’nZ` )(%+'6fgZbV`"JY bZgZ )*%+'7ifVYVAV[uc_ EKM '0%(.Zh]i``V]<’`Zb KVVn`Vfç )'%''9’ý’bXZ<’b`’þ’ )*%''Cch9Z[hZf B8E8C.&('(*')+'''8KM&('()+*)&&&J?FNKM&('()++&'&'JK8I&('(*')+&&&.GVaVnVb<’nZ`Y f (+%*'9 n Æ@’€’_ =VbçaZ[ZbY Ç (-%(.+'+(IGI'&)'(*/&*)&&GIy@***''-.&('((. '0%*'H’`ZmaVb mZ9Zfg`Zf ('%.u n\ . @ J 8 D ÿ D ÿ P < K B 8 M K 8 I 8 B C . 1dVá]T ZPSPa <7: hÛ]TcX\[TaX WPZT\[TaT TëXc eT PSX[ SPeaP]PQX[ \Xë \XSXa.6bV=VWZf7’`hZb )'%.@ihgV`Nc`Xi`i_ (0%''6_ýVaGVdcfi )(%(.'H bZaVÆH’f\’bÇ ))%''ûnEZý bYZ )*%''9 n Æ@VdhVbÇ :@E<.%+'BZgbZj Hc]WZh`Zf (/%''HçXV_<’bYZa (/%(.8Vb`çEVfV )(%(..6[VXVbjZ.H bZaVÆ<VfÐZ`Y'Ç ))%+'IZfgm’n 8e[êƒkXp\e``[[`XcXi S 8KM ((%''9 n Æ6YVbV`çÇ (*%''9 n ÆucXi_`Vf 9imaVgçbÇ (.%+.ucXi_HVVh ((%).û[hVfHZj bX )(%*'H mVgZhBVgVgç )*%*'Hcb')HVVh B8E8CK|IB ('%*'üZbüV_fV_ (*%''xþ`Z=VWZf`Zf (*%*'9VYç (.@Z`cþ`Vb ((%*.%*'ucXi_jZ7 n (/%(.:_cbca Cch`Vfç ('%+'=VWZfBZf_Zn (+%''<’b’bû€ bYZb (.cfY!_Vfçgç!_çnçjZ]’_’aZh \fZj` `Zf m`ZW f` _hZ!Y’bmVbçbZb\’jZb` WVý_Vb`ç_ i€Vþçm`VZj`Zf bZYbaZ_hZY f`Zf#6bXV_i€V_!_V`" _Vf _V`_aVn VaVbgçn hZff gh @cfg]ibcjÇib ` YZf` " þ b mVdhçþçfVY _V`_ca’b gh`ZfhVfV[çbYVb_V€çfç`çf# B8E8CK|IB(0%.9’bmVIifi (.6f_V7V]€ZYZ7 ` a (0%*.9 n Æ=VmVh7 `\ g Ç (/%(.<ZfZþ 9’ý’b’`Y’ (*%''NZý `:`aV (.8V ``ci ()%.6€ç_`VaV`Vf#.cl6_ýVa=VWZf (0%(.%*'9 n Æ. - .%''7i6_ýVaCZN mcfin (/%*'6bV=VWZf (0%*'û[hVf )'%*'9 n ÆIjWZ`ZfIjWZg Ç )*%''@ aB `mcbZfD`aV_ ûghZf 3áëá]RT 6á][áêáz]ST 7ábThX] 6á[TaRT 0[X 1d[PÌ eT 0W\Tc CdaP] 0[ZP] X]cTa]Tc P]S R ]SP VT[X]T] b^] ]^ZcPh cPac ë h^a[Pa ?a^VaP\SP {çSSXP[Pa ç[ZTa 1PëQdêzd] ^]Ph ] \ VÛbcTaXh^a.IihVbV_ ''%''<ZXZ PLDLI:8BKM '0%(.%''û[hVfHVVh )'%*'=VWZfHVVh )(%*'I’f_.+(*/+(*B8E8C-&('(*)-. `a )(%.7 fNVn<ZXZg )*%''&<’b )+ '0%''&#BcYZfVhf" ()%*''#BcYZfVhf"GZan mZ 9Za f_c` (-%''(#BcYZfVhf"6]i IVbfç_i`i (0%+'û[hVfV9VjZh )'%*'<’nZ`Dmib )(%(.'7 n aC bb `Zf J8D8EPFCL?89<IKM ?89<IK|IB '0%*. .Ec` _` b _ (*%''<’bY’n (.@V[VYVf (0%).VhaV\’`ǒb Hi€iCZ4Ç (. BdaXhT \TbT [TbX]ST CáaZXhTzhX bPePëP báaáZ[T\TZ XbcThT] VáÌ[Ta \X ePa. : .FJKKM ('%''GVaVnVbû_` a ()%*'IZaVýV (-%*':`aVüZ_Zf (.%''=VWZf7’`hZb (-%('<’bYZaxnZ` (/%(.|EP8KM '0%(.%(.%+.<6C<E:I:GH:C FPE%1=6GG>HDC. `a Æ7Vb_Zf 7 `cÇ )*%('IK.| b^ad[Pa RTeP_ Qd[dh^a KIK?89<I)'%..<Zn\ b`Zf KIKxF:LB '0%.6fh]if ()%''EZddZ (/%''IVb\fVa (/%). `a 9lcdXZX I•jk\d8p[êe i%Xp[`e7qXdXe%Zfd%ki D<?K8GKM '/%*'Bi_VWZ`Z ()%*'ûbVbXçb<`\Zg bYZ (+%''@ifÇVbÇç6b`VaVmV 9cþfi (.8cfbZ `jZ7Zfb Z (.' P{E%1?D=CC>:ID FPE%16CI=DCNLDC<8=6J"H6C<!H>BDCN6B :g_ W f\Vb\ghZfjZVf_VYVý`VfçbYVbc`iýVb _ \fid¼ <fid`VfYVbW f cbi_cfiaV_ ghZmZb!Y þZf gZ`Y’f" aZ_ € b \bYZf `a ý hZh _€ `ZfYZb c`iýaV_hV¼ uVhçý" aVbçbgV]bZVf_VgçbYV gZu bÇYZmVýVmVbW fVnçb`çþçb WVý_V`YçfaVgçm`VcfhVmV€ç_VbW f\’€gVjVýçg’faZ_hZ# G\p^XdY\iÊ`ebXYi` •q\i`e[\ei\pk`e^ CT[TeXih^] ZP]P[[Pa hPh ][PS Z[Pa _a^VaP\ [Pa[P AP\PiP] R^ëZdbd]P ^acPZ ^[dh^a C=C ST Qd ZP]P[[PaSP] QXaX CPc[ b^WQTcX eT W^ë bTbXh[T XUcPa eT bPWdaSP 7P[X[ =TRX_^ê[dz]d iTeZ[T Xi[Xh^adi 0h] ZP]P[SP QXa ST {»\Ta ¬T[PZ [z[P 7PhPc ] èXUaT[TaX| TZaP]P VT[Xh^a ç[PWXhPcÌ 0aXU 0ab[P]z[P bd]Sdêd _a^VaP\SP ¬T[PZ [ AP\PiP]z[P X[VX[X Z^]d[Pa T[T P[ h^a Pha RP X[Z ZTi VXccXêX d\aTST] ÌTZcXêX VÛaá] cá[Ta[T <TZZT<TSX]Tz]X] b a[Pa ] _Ph [Pë h^a 6TÌcXêX\Xi _TaëT\QT PZëP\ _a^V aP\SP ?ThVP\QTa 4UT]SX\XizX] bPb ZPQaX ]X] XÌ Z b\ ]SP] VÛaá]cá[Ta hPh ][P]S ?ThVP\QTaX\Xi TeX]ST 7PiaTcX 0hëTzhT PXc ^SPSP eTUPc TccX eT Ph] hTaT STU]TSX[SX 7PiaTcX 4QdQTZXa eT 7PiaTcX »\TazX] ST STU ]TSX[SXêX Qd ^SP] ] ZP_ b X[Ta[ThT] h [[Pa SP Ûaá[Sá eT S ë ]P QTëVT] ëTZ[X]ST XZX] RX QXa SdePa ÌTZX[SX B^]aPSP] Qd SdePa SP _Pa\PZ[ Z[Pa[P ZP_[P]S ?Pa\PZ[ Z[Pa ] PaZP Z b\ ]SP XbT 7PiaTcX 5Pc \Pz] ] ^SP b eT bP]SdZPb Qd[d]dh^a IXhPaTcÌX[Ta ?Th VP\QTaX\XizX _Pa\PZ[ Z[Pa ] S ë ]SP] iXhPaTc TSTQX[Xh^a[Pa çÌTaXhT hP[] iRP VÛaTe[X[Ta ÛiT[ iP\P][PaSP QPZ \ XÌX] VXaXh^a[Pa :PQaX] ^[ Sdêd Pb [ Z b\ ] VXaXëX XbT iPcT] h^Z y7PhP c ] èXUaT[TaXz _a^VaP\ ]SP VÛbcTaX[T] U^c^ê aP Pa b^] hP_ [P] cT\Xi[XZ Tb]Pb ]SP QXa VÛ aTe[X cPaPU ]SP] ÌTZX[\Xë WPccP _a^VaP\SP] Û]RT X]cTa]TcT ST Z^]d[\dëcd 1d VÛaá]cá [TaX] ÛiT[ ÌTZX\\Xë VXQX eTaX[\TbX]ST] SPWP VPaXQX eTaX[T] QX[VX[TaX] ST hP][ ë ^[\Pb ?ThVP\QTaX\XizX] ZPQaX]X ÌTeaT[ThT] ^SP S ëcP] hTëX[ QXa _TaST X[T ZP_[ <áQPaTZ QPë[Pa ] ] WXiPb ]SP XbT Z^Zd[d \PSST[Ta [T S^[d QXa bP]S Z Qd[d]dh^a 4ZaP]SP VÛb cTaX[T] X[Z aTbX\ST Qd bP]S ê ] hTëX[ _TaST ST \ThSP]P VTcXaSXêX ZPQPa Z Z b \ VÛbcTaX [TaTZ 7PiaTcX ?ThVP\QTazX] ZPQaX]X] QdaP hP cTbPSáU TccXêX bÛh[T]SX 1d QX[VX S^êadhSd 0]RPZ 7PiaTcX 5Pc \Pz] ] bP]SdZPb ] ] QPë eT PhPZ dRd]SP] ÌTZX[\Xë XZX UPaZ[ VÛaá]cá bá 7PiaTcX 4QdQTZXa X[T 7PiaTcX »\TazX] ZP QXa[TaX ^[PaPZ P][Pc [S >hbP WTa XZX WP[XUT]X] ST ZPQaX 7PiaTcX 0hëTz]X] ^SPb ]SP 3^êad bd]P VT[X]RT* X[Z U^c^êaPUcP VÛaá[T] hTëX[ _Ta SThT Pb [ XZX Z a\ i [TeWP XZX WP[XUT]X] QPë [Pa ] ] WXiPb ] VÛbcTaXh^a ¬T[PZ [ X]cTa]TccT y7áRaTX BPPSTcX] XÌXz hPiPaPZ QXa PaP\P hP_ bP Ph] VÛaá]cá[TaX] ZT]SXbX]ST] Û]RT S^ê ad QX[VX[Ta[T hPh ][P]\ ë WP[X]T d[PëPQX[XaSX 4] Pi ]SP] 7i ?ThVP\QTazT ZPaë TSTQX VÛ iTcX_ :PQaX BPPSTczX] aTbX\[TaX]X] áiTaX]T yEPaP] z yEPaP] !z VXQX aThcX]V P]^]b[Pa ] hTa[TëcXa\ThTQX[XaSX j\p`i^lecl^l7qXdXe%Zfd%ki I\`j#YXeXBXiX[\e`qc`c`þ`þi\k`pfi PLJL=9|C9|CûHI6C7JA ATb\T] >aSd 5PcbP[ P\P :PaPST]XizT VXSX_ VT[\TSX êX]ST] bPSTRT aTb\XhTccT ZP[ h^a :PaPST]Xi[X[XêX 6TaÌX WPhaP][Pa PaPb ]SP ^]d] ]TaT[X ^[Sdêd]d QX[\ThT] h^Z VXQX yATXbz SXiXbX ]X] <daPcz <TW\Tc 0ZXU 0[PZdac X[T \TaPZ TccXêX eT yÛêaT]Xh^ad\z STSXêX :PaPST]Xi[X[XêX Z^]dëcdZ 1P[ êP Ì Z\Pb ëXeTbX ^cda\Pb ZP[Z\Pb h[P SXiXST cP\ QXa y.%''HVþ`ç_hV7i\’b (-%''ûýhZ=VWZf (/%(.6fh]if ))%(+B b _ ghVb )*%..BVfgid `Va ()%''9Zb\Z<Z` (*%+'6l b (. '/%''9 n ÆB ]fV` Ç '0%+'<b’`YZbHZg`Zf ((%''=VmVhçbû€ bYZb (*%+'GVaVnVbBih[Vþç (.9 n Æ9Zf bHi`VfÇ ''%''H bZaVÆ:jfZb b 6g_Zf`Zf 'Ç KM.<’b`’_=VmVh (/%'':f_VbIVb `Z GVaVnVb )'%''=VWZf )(%''H bZaVÆ=çn`çuç_çýÇ )*%''HV`çHZ[Vgç =FOKM ('%(.I’f_ mZ6^Vbgç (-%(.8V ``ci (-%''@Vb mVHhfVbVb )'%''BZjVb ))%''MZnVFZYZfZ ''%''=Vh a ?ÿC8CKM '0%'.%..6I6H6G>B/DCJGJBJIAJ .%''Bi_VWZ`Z (0%''B#.7VW"çGZmmVb )'%*'6Yça6Yça@ifÇVb9 ` )(%*'@ifÇVbjZ=VmVh ))%('@|WZÇYZbIZfVj ] ')%*'HV]ifxO:A KIK?89<I '0%''=VWZf ('%(.

(0B|CK|I$J8E8K JXeb`8milgXjXeXkYXûb\ek` ()%ýjkXeYlc9`\eXc`Êe`eYXücXpXZXÿêkXi`_k\e#pXe`(.<pc•cÊ[\e`k`YXi\eýjkXeYlc#kXdXecXdêpcXY`ijXeXkb\ek`e\[e•ü\Z\b%üigçfV`Vf ]Zf_ZghZjZ]ZfmZfYZW fhZ`Vý!W fhZ`Vý#<f’ýaZ`Zf!d`Vb`VaV`Vf! býVVhjZmVnçýaV`Vfgcbg’fVh#HVbVhgZjZf WZ_`Z" mZbhZ_ýZm!&(@VgçaÇV_VYVfg’fZXZ_W ZbV`YZþ `#9 þZf`Zf bZmZh ýaZ_ € bý aY YZbd`Vb`VaVmVdaV_hV[VmYVjVf# A|Cý.<B8I8?8EûHI6C7JA 1XT]P[X] _TëX b aP _TZ Ì^Z bTaVX PÌ [P RPZ çbcP]Qd[zSP 1Pë[Pa ]P y_PaP[T[z hP SP yhP] TcZX][XZz XQPaT[TaX TZ[T]T] ]XRTbX Ì ZPRPZ \ThSP]P 1d][PaSP] QXaX Sá]hP] ] T] QáháZ T[TZca^]XZ bP]Pc UTbcXeP[[TaX]ST] 8B40 1d h [ BPQP]R Á]XeTabXcTbXz]X] Te bP WX_[XêX]ST çbcP]Qd[zSP VTaÌTZ[TëTRTZ bT\ _^ihd\ # 4h[á[zST QPë[PhPRPZ ¬TëXc [X Z^]UTaP]b eT bTaVX _a^VaP\[Pa ]SP] ^[d ëPRPZ 8B40! çbcP]Qd[zd] P]P cT\P[P a PaPb ]SP* Vá]RT[ T[TZca^]XZ hT]X \TShP Ì^Z Zá[cáa[á[áZ Zá[cáaT[ TcZX[TëX\[TaX] cPaX WX eT Sá]hP Zá[cáaá]á] WPhP[X]ST QXa áaT cX\ hTaX ^[PaPZ RP][P]P] çbcP]Qd[ ëTWaX]X] ZT]SXbX ePa BT\_^ihd\ ! 4h[á[ bTaVX[Ta XbT ZPb \ b^]d]P ZPSPa báaTRTZ 8B40! zST #$ QX[SXaX & _P]T[ $ PcÛ[hT ÌP[ ë\Pb eT # ST U^ad\ ^[\P b _[P][P] h^a 1X[SXaX ^cdad\[Pa _P]T[[Ta eT U^ad\[Pa .X=0AC eT 0.C 1Th^ê[dz]SP] <TZÇ] " 4h[á[zST] XcXQPaT] çbcP]Qd[zd çbcP]Qd[ hP_P] cá\ PZcÛa[TaX] VÛaá]áa[áZ ZPiP ]PRPê QXa bTaVX Pê a[PhPRPZ Xb\X çbcP] Qd[[Pë\PZ <dWcTePb * (((zSP] ! zT ZPSPa áaTcX[T] bP]PcÌ eXST^[Pa U^c^êaPU bTaVX[TaX QT[VTbT[ [\[Ta WPQTa Z[X_[TaX ZPaXZPcáa[Ta eT \X\PaX _a^YT[TaST] ^[dëP] X]cTaPZcXU QXa eTaXcPQP] 1Th^ê[dz]d] VÛi ST bP]Pc \TZÇ][Pa ]SP] 0acTa $ 4h[á[~ % KZYV]Vgç0=Vb\ \V`Zf YZ]Vb\ gZf\ jVf4 6P[[Tah .6I6H6G>B/DCJGJBJIAJ S .mZf` jZ mVWVbXç\V`Zf Vþçf`VmVXV_# >\eƒZXqZêcXi`ƒ`e jX_e\`dbeê 0ZQP]Z ! 2Pi 5TbcXeP[X Qd h [ X[Z ZTi SáiT][T ]TRTZ {90\II 0ZQP]Z 2Pi 5TbcXeP[X 6T]Ì HTcT ]TZ[Ta HPa ë\Pb | X[T hTcT]TZ[X P\PcÛa RPi \áiXbhT] [TaX]X dbcP RPi bP]PcÌ [Pa h[P Qd[dëcdadh^a HPa ë\P " hPë ] Pë\P\ ë P\PcÛa VT]Ì hTcT]TZ[TaT UTbcXeP[X] QXa _PaÌPb ^[\P eT _a^UTbh^]T[ bP]PcÌ [Pa[P QXa[XZcT bPW ]TST 9P\ BTbbX^] hP_\P X\ZÇ] bd]dh^a {=TUTb[X| {Eda\P[ | {CT[[X| {Cdë[d| eT {E^ZP[| ^[\PZ áiTaT QTë Pha ZPcTV^aXST QPëedad[Pa ] ZPQd[ TSX[SXêX _a^YT]X] Û] T[T\TbX XÌX] PSPh[Pa ] WPi a[PS Z[Pa QXa ST\^ 23 Z bP ÛiVTÌ\Xë[TaX \áiXZ cPai ] P][PcP] Û] hPi b eT QXa U^c^êaP Pa ] 0ZQP]Z 2Pi 5TbcXeP[X90\II Z^]d QPë[ ê X[T $ 4ZX\zT ZPSPa 0ZQP]Z BP]Pc 1Th^ê[d PSaTbX]T d[Pëc a\P[Pa VTaTZXh^a ! ! !$! "$ B|CK|I$J8E8K S 9\pXqêkÊkXJêii$ê PleljBfej\i` 1ThPi czcP AP\PiP] \á]PbTQTcXh[T PÌ [P] CáaZX hT :XcP_ eT :á[cáa 5dPa z]SP QdVá] bPPc 'zST ?a^U 3a BTaeTc 0a\PêP] {AP\PiP]zSP 1TëTaX 7dZdZ <á]PbTQTc[TaX| QPë[ ê P[c ]SP QXa b^WQTc VTaÌTZ[Të cXaTRTZ 0ZëP\ XbT \áiXZ iXhPUTcX ePa çUcPa Û]RTbX bPPc (#zcP cPbPeedU \áiXêX SX][TcXbX X[T QPë[PhPRPZ ^[P] _a^VaP\!!#$zcT]XcXQPaT]§hÇ]<dbXZÓC^_[d[dêdz]d] yB aa Hd]db :^]bTaXz X[T ]^ZcP[P]PRPZ B|CK|I$J8E8K S ?Xb`bXk`c\d\ZXqêe `cbbXiüêcXüdXjê :Pb \ cPaXW[TaX PaPb ]SP :dc[dê 0cP\P]z ] <Ti^_^cP\hP 3aP\PcdaYX[TaX bTaXbX]X] CáaZXhTzSTZX X[Z VÛbcTaX\X]X VTaÌTZ[TëcXaT RTZ ?a^YTST P][Pc [P] VTSXZ[XbX ^[Sdêd\di QXa Z^]d) CáaZXhTz]X] \^STa][Të\T báaT RX çbcP]Qd[ <^STa] 7PhP[ eT 7PZXZPc~ CáaZXhTzST] <^STa] eT ¬PêSPë :PS ] BP]PcÌ [Pa XbX\[X bTaVX eTbX[TbXh[T Xi[ThXRXhX Vá]á\áiST] P[ _ (z[TaX] QPë ]P diP ]P] QXa bThPWPcT Ì ZPa aZT]* ?TaP <áiTbX >b\P] 7P\SX 1Th eT 0\TaXZP[ [Pa QPë [ Z[ bTaVXh[T >b\P] 7P\SX 1ThzX hT]XST] WPc a[PcPRPZ 0\P Qd STUP PaZT^[^YX SX_ [^\PbX eT bP]Pc[P QPê ]SP] WPaTZTc[T ýJK8E9LCÊLýJK8E9LCP8G8E?<Iþ<P 6T[T[X\ bTaVX[TaT) BPZ _ BPQP]R <áiTbX 5aP]b i bP]PcÌ B^_WXT 2P[[TzX] çbcP]Qd[zSP] QXa Vad_ X]bP] \TaRTZ P[c ]P P[S ê ÛiT[ _a^YTbX]X Pê a[PhPRPZ çbcP]Qd[ áiTaX]T QXa ÛiT[ _a^YT ST B0.ác : aSPa :^]VaT eT BTaVX BPaPh z]SP Qd[dëcdaPRPZ TcZX][XêX] QXa ]X hTcX ST çbcP]Qd[ bP]Pc Sá]hPb ] bP]Pc Ì [Pa ] eT VP[TaX[TaX]X Sá]hPhP cP] c\PZ »]á\áiSTZX SÛ]T\ST* >acPS^êd 0bhP 0ead_P eT 0\TaXZPzSPZX Û]T\[X bP]Pc ^a VP]XiPbh^][Pa ] XÌX]T P[PaPZ Qáhá\ThX eT y0ac FTTZz QPë[ ê P[c ]SP QXa bP]Pc _[PcU^a \d]P SÛ]áë\ThX _[P][PhP] TcZX][XZ Qd h [ !& hTa[X eT hPQP]R VP[TaX Pê a[PhPRPZ (-8 LJKFJ)'((J8C@Q8D8E 8]pfebXiX_`jXiÊX BliklclüJXmXüêd•q\j` S 0Uh^]ZPaPWXbPazSP :dacd[dë BPePë z] ] P][Pc [S ê _P]^aP\XZ \áiT]X] ]TaThT hP_ [PRPê Z^]dbd] SP P]ZTc ÌP[ ë\Pb QPë[Pc [S >a\P] eT Bd çë[TaX 1PZP] EThbT[ 4a^ê[dz]d] cTëeXZ[TaXh[T hP_ [\Pb ]P ZPaPa eT aX[T] y:dacd[dë BPePë ?P]^aP\XZ <áiTbXz]X] hTa P[P RPê QÛ[VT XÌX] QT[TSXhT]X] yfffPUh^]QT[caz PSaTb[X X]cTa]Tc bXcTbX]STZX P]ZTcT ZPc [ ]PQX[TRTZ 0]ZTccT ePcP]SPë[PaP \áiT XÌX] $ P[cTa]PcXU hTa bd]d[dh^a EP aP] ZPeëPê ]SP hTa P[P] CPQXPc ?PaZ z] ] çi\Xa0Uh^] h^[d áiTaX]STZX y5[^aP CP] c \ 0[P] z ^[PaPZ VÛbcTaX[T] ]^ZcP X[T QXa[XZcT çZQP[ >cT[»iSX[TZ :PeëPê 1áháZ CPPaadi èTWXc[XêX eT <dbcPUP :T\P[ 0] c z] ] Qd[d]Sd êd cT_T »iSX[TZ 0[ ëeTaXë <TaZTiXz]X] PaZPb eT çi\Xa h^[d]SP »iSX[TZ ZPeëPê ]SP] b^]aPZX cT_T P[cTa]PcXU hTa[Ta PaPb ]SP hTa P[ h^a 8=PFEB8I8?ýJ8I 8û=6C S 9`\eXc`e\ee\dc` pXe\kb`ec`bc\i`e[\e Y`i`)*%W `Y f !. >adÌ cdc cdêd WP[ST Qácá] Vá] c^Z ZP[PQX[\TZ XÌX] ÌPaT[Ta PaPhP] U^a\á[[Ta áaTcT] hXhTRTZ [TaX]X ÛiT[ ^[PaPZ bTÌT] b aU PR Z\P\PZ XÌX] SXhTcXbhT][TaT QPëedaP] WTZX\[TaT VÛaá]T] iP\P]T <áb[á\P][Pa ] ] b^ad\[d[dêd ]T ZPSPaS a T[QTccT hX]T Qd VT[Xë\T QÛ[á\á]ST P][Pc [\P[ S a 0R Z \ ë ^[P] QXa WPheP] SPWX ^[bP eXRSP][Pa cXcaThT][TaX] QXa X]bP] PÌ VÛaSáZ[TaX] ST háaTZ[TaX]X] hTaX]ST] ^h]P\Pb eT b c\P ]ÛQTc[TaX VXQX WT[TRP][P]\P[Pa P][Pc [\PibP WXZÇhT\XiX] TZbXZ ZP[PRP ê \dWPZZPZc a 0Ì ^[P] S^hda\P] ] <áb[á\P] c^_[d\P háZ[T]\Xë QXa ePiXUT ^[Sdêd]d] UPaZ ]SP ^[P][PaP cTëTZZáa QPWbX ST QdaPSP QXa Rá\[T X[T hPi [PQX[Xa T[QTccT 5Pi[P ZX[^[Pa \ iSP] Zdacd[\PZ XÌX] WPaRPS ê \ i _PaP] ] hPa b ] ^[bd] PÌ[ ZcP] Û[T][TaT d[Pëc aPQX[TRTZ QXa VXaXëX\ST Qd[d]\dh^abPZ WXZÇhT\XiX] VT[Xë\T QÛ[á\á]á d]dcd] VXcbX] 6á] Sái PR Z\P\PZ XÌX] bPWdaSP c Z ]\Ph \PaXUTc bPh _ i^a[P hXhTaTZ \TRP[bXi ZP[\P aPSST[TaX]T VT[XaZT] QXa cTZ Vá]á] PÌ[ ê ]P ÌPaT Qd[Sdêd\did iP]]TST] QXi[Ta Qácá] Vá][TaX]X PÌ VTÌXaT] X]bP] [Pa XÌX] ]T hP_PQX[XaXi ZT]SX\XiT b^a\d h^abPZ iX]WÇa Qd WXZÇhThX cP\P\[P\ ë ^[\Ph i ¬á]Zá QdaPSP R [ i QPëPZ[Pa ] STêX[ bT\Xi QPëPZ[Pa ] h^Z ^[dëd]SP] bÛi TSXh^a WTa QXa R [ i QPëPê ] QX][TaRT bT\Xi QPëPê báaáZ[ThX_ VÛcáaSáêá WTiX \TccT] QPWbTSXh^adi 6T[T[X\ WXZÇhT]X] ÌÛiá\á]T D]dc\Ph ] Qd QÛ[á\ Ì^Z WPiX] QXcTQX[Xa 0Ì[ ZcP] S^[Ph hd\d[P] VÛi[TaX] WTa QXaX QXa Wáiá] WPhZ a ë S a Ìá]Zá ¬Û iá\ QÛ[á\áSáa Qd ÌÛiá\[Ta áaTcX[TRTZ QÛ[á\Sáa 1ácá] Sáêá\[TaX] ÌÛiá[TRTêX QÛ[á\Sáa çëcT XÌX\XiSTZX Qácá] Sáêá\ [TaX ÌÛiTRTZ ZTbZX] Z [ Ì) {1Xa hTaST PÌ[ ZcP] Û[\TZ áiTaT ^[P] QXa RP][ ePabP eT ^aPSP ^]d Û[á\ST] ZdacPaPRPZ ZPSPa hP] ]SP hXhTRTZ ^[P] QXa ZX\bT ST Qd[d]dh^abP ^ RP][ h S^hda\PZ ^ ZX\bThT 50AI ^[da| ET Qd WXZÇhTST b^]dÌ QÛ[á\á]á] Z^]dbd b aPSP] QXa RP][ STêX[ QXiPcXWX X]bP]S a X]bP][ Zc a {1Xi ST ^]d] hTaX]ST ^[PQX[Xa SXZ| ST\T\Xi VTaTZT] X]bP] eT \áaáe eTc hTaháiá]ST] ZP[Zc \ STSXacTRTZ X]bP][ Zq > X]bP] ZX Û[á\ ]^ZcPb ]P ePa\ ë 7P]X UPiX[Tc[X QXa XhX[XZ hP_PQX [TRTêX\Xi QXa X]bP] :X\[XêX]T QPZ\P SP] STaXbX]X] aT]VX]T QPZ\PSP] X]P] ë QXÌX\X]T QPZ\PSP] XWbP]SP Qd[d]PQX[T RTêX\Xi QXa X]bP] 0][Pcc ê \ i WXZÇhTST iP\P] eT \TZP] ÛêT[TaX hTa[X hTaX]ST HP]X WXZÇhT]X] ]TaTST eT ]T iP\P] VTÌcX êX]X WT_X\Xi QX[Xh^adi 6T[ VT[T[X\ Qd WXZÇhT]X] ZPWaP\P][Pa TZbXZ > WP[ST XÌX]XiSTZX HdbdUzd iX]SP] SP] Ì ZPa ] Pac Z 7XZÇhT ZPWaP\P] ] QTZ[Xh^a `%gXcX7qXdXe%Zfd%ki 7PZXZPc VáiT[ QXa ZPS ]\ ë \TRPi XbT ÌXaZX] QXa RPS hP QT]iXh^a\dë 1Xa SÛ]T\TÌcT \T RPi[P ZPaë [PëP] WPZXZPc ^]P {1T] VáiT[[XêX\X] QPë ]P PÌc ê QT[P[PaSP] S^[Ph hPëPhP\Pi WP[T VT[SX\ BT] XbT ÌXaZX][XêX] háiá]ST] WTa hTaST] Z^ed[dh^abd] BT] VXhbX[TaX]X QP]P eTa QT] ÌXaZX] VÛaá]ThX\ bT] XbT VáiT[ VÛaá] 1T] X]bP][Pa ] _T ëX\T cPZ [\P[Pa ]SP] Zdacd[Ph \ bT] XbT WTaZTbX] X[VXbX]X ÌTZT] QXa VáiT[ ^[| ST\Xë > Vá]ST] Qd hP]P WPZXZPc \TRPi \TRPi XbT WPZXZPc _TaSTbX P[c ]SP VXi [T]\TZcT X\Xë 1d WXZÇhThX 3TaVÇW STaVXbX]X] b^] bP h b ]SP çb\PX[ Bá_WP]SP ê {3X[ X[T WPZXZPc X[XëZXbX| QPë[ Z[ hPi b ]SP P][Pc h^a 3TaVXST <dbcPUP :PaP XbT {b^] háih [SP cPbPeedUd] b^bhP[ WPhPc \ iSPZX hTaX]X| STêTa[T]SXaXh^a HPi b ]P 0hPë[ èÇZXa 4UT]SXz]X] {7d[PbP QT]RT ëX\SX Z Q[TX adWd\ <dWP\\TSz[T 7dSPh [T\ hTiT[ST] \P PSP WTa ëTh STêXë\XëcXa| \ baP[Pa h[P QPë[PhP] :PaP cTZZT eT cPaXZPc[Pa ] hPbPZ[P]\Pb ]SP] b^]aPZX SÛ ]T\X {> Vá][TaST] QTaX cPbPeedU c^_[d\d\diSP WT\ ePa WT\ h^Z <dcPbPee Pa WT\ ePa WT\ h^Z 3TaVÇW[Pa WT\ ePa WT\ h^Z cPaXZPc[Pa WT\ ePa WT\ h^Zq| Rá\[T[TaXh[T ÛiTc[Xh^a 3TaVX]X] ^acP bPhUP b^WQTcX ?a^U 3a 7 :Ç\X[ H [\Pi X[T VTaÌTZ[TëcXaX[ \Xë H [\Pi {3TaSX ^[\PhP] \TaWP\Tc[X ^[P\Pi| SXh^a çSaXb 3T\XaT[ XbT =daTccX] C^_Ìdz]d] 7PaTZTc 5T[bTUTbXz]X P][Pc h^a ! ! $ ' ($ &' B|CK|I$J8E8K =FKFüI8=1Q8D8E#KLI>LK<E>ÿE S <c`]þX]Xb#jfilcXiê Z\mXgcXpXZXb çbcP]Qd[ <^STa] eT BPQXc 5XZXa STaVXbX]X] XëQXa[X êXh[T SáiT][T]T] {BÛiá]á BPZ ]\PSP]| bÛh[TëX [TaX]T Qd WPUcP 4[XU èPUPZ Z^]dZ ^[dh^a 4[TëcXa\T][Ta BT\XW 6á\áë eT »\Ta CáaZTëzX] b^ad[Pa ] RTeP_[P hPRPZ ^[P] èPUPZ b^] ZXcPQ çbZT]STazX P][PcPRPZ ç[Z a^\P] ] ] hPh \[P]S ê ((&zST] QTaX _Të _TëT TbTa[Ta eTaT] eT b^] h [[PaSP Ì^Z bPcP][Pa [XbcTbX]X] ábc b aP[Pa ]P hTa[TëT] èPUPZ SPWP hPh \[P]\PSP] Z^]dëd[\PhP eT cPac ë [\PhP QPë[P]P] eT b^] ^[PaPZ X]cXWP[ XSSXP[Pa ]P Z^]d ^[P] çbZT]STa a^\P] áiTaX]T b^ad[Pa RTeP_[PhP RPZ BÛh[TëX ' 0êdbc^b ?TaëT\QT Vá]á bPPc (zSP çbcP]Qd[ <^STa]zST VTaÌTZ[TëTRTZB|CK|I$J8E8K H6N.TeT]czcT BPQP]R 2T]cTazSP* PcÛ[hT[Ta XbT BPQP]R Á]XeTabXcTbX :PaPZÛh ç[TcXëX\ <TaZTiX eT A^QTac :^[TYXz]ST hP _ [PRPZ 3Te TZaP][PaSP] cPZX_ TSX[TQX[TRTZ T[TZca^]XZ bP]Pc bTaVX[TaX XbT CPZbX\ 2d\ WdaXhTc BP]Pc 6P[TaXbX èXaZTcX 7PhaXhT BP ]Pc 6P[TaXbX BPQP]R Á]XeTabXcTbX :PbP 6P [TaX eT IPVaTQ 6á]RT[ BP]Pc 6P[TaXbXz]ST 1Xa SXêTa Z^]UTaP]b SP 2^]cT\_^aPah 8bcP]Qd[zd] SáiT][TSXêX y:T]c eT :á[cáaz ( 4h[á[zST VTaÌTZ[TëTRTZ Z^]UTaP]bcP* ÌPê \ i ] bP]Pc eT \X\PaX P[P] ]SPZX ZXa Û]STa [TaX çbcP]Qd[zd] Zá[cáa eT bP]Pc \TaZTiX ^[P aPZ STêXë\TZcT ^[P] P[chP_ b ] cPac ëPRPZ 1Xa ST UdPa) 0ac 1TPc 8bcP]Qd[ èTW aX] ÌPêSPë bP]Pc VP[TaX[TaX]X eT _a^UTbh^ ]T[ bP]Pc Sá]hPb ] # ' 4h[á[ cPaXW[TaX PaPb ]SP .% dVbZ`!*%Vh`mZ €V`çýaVgçjZ) YZ[cfiaVgV]bZ c`VXV_Z`Z_hfcb _ gVbVh[Zgh jV` >H:6'%&&#6fh7ZVh >ghVbWi`[iVfç gZ Wimç`'.0=XbcP]Qd[) ?^_ 0ac 4gcT]STS 6P[TaX AP\_P) 4aVX] ¬Pedë^ê[d 6P[TaXbc) <T]cP[Z[X]XZ ?X[^c) 7P[X[ 0[c ]STaT ?X 0acf^aZb 6P[PcPbPaPh) BdbP] 745D=0 ?X 0acf^aZb C^_WP]T) E^[ZP] 0b[P] 0ZQP]Z BP]Pc) 1ad]^ BTaaP[^]VdT 6P[TaX =Te) 2P]P] C^[^] 6P[TaX 0_T[) 1TaPQTa eT B^[^ èPaZ [Pa 230?a^YTRcb) çbX\bXi >aXYX]P[ 4ZPePac 6P[[Tah) 0aSP] »i\T]^ê[d <PR 0ac 6P[[Tah) 4a^[ 4bZXRX 6P[TaX IX[QTa\P]) 0ST[ 0QXSX] åbcP]Qd[ 5aP]b i :á[cáa <TaZTiX) D[caP\Î\^ aT # þjb\e[\iGXcX P\[`ZêcêqYXüXb Sáêá\ ^[d]RP WThTRP] eTaXa B^\P[XzST HTSX R [ i QPëPê ] hTSX bT\Xi QPëPZ X[T Sáêá\[T]T] bP]R [Pa 0UaXZP Z cPb ] bP ^[P] WXZÇhTbXSXa Qd HXa\XQXaX]RX háih [SP aP] h^Zbd[[dZ[Pa QXaQXaX]T TZ[TSXêX]XiST cTRT[[X TST] QXa PhTc \TP[XSXa : c[ ê ] eXRSP][PaSP ZPÌ Sáêá\ Pc [\ ë ^[da Qd Hdbd Pa T[Xh[T Q^[[dêP SÛ]Sáaá[\TbX]X] cTZaPa[P]PRPZ WXZÇhTbXSXa ET Qd WXZÇhTST QÛ[á\ST WTbP_ Tc\T\Xi VTaTZXa çbcTa bT]Xi hP[] iRP Ó\Ç X[T VTÌX]Xi ¬á]Zá WTa WT_X\Xi QXaTa ZPaPZcTa QXaTa Váaái QXa Û[á\á] WTa QXa Ì ê[ ê ] cTZ cTZ P][P 7XZÇhT\Xi bT\Xi QPëPZ[PaP cdcd]P] ]TUbX\XiX] R [ i QPëPZ[P X\cXWP] ] P][Pc a c [\Pb ]P cPWP\\á[á h^Zcda WXZÇhT]X]* eT ^QTi[XZ[T PÌ[ Z PaPb ]SP QXa X]bP] ^[\P ÛiTc[T\TZ VTaTZXa B^]aP c^_[d\d\did] XZcXbPSX eT bXhPbX VáRá]á] VÛbcTaVTbX]T b ]Pe ] SX[T VTcXaXa 7PZXZPcX \TRPi[PaP SPXa QXa Rá\[T ST hPi\P[ X]bP] 7P]X SÛ]áëcáaá_ VáÌ[á X[T iPh U ] WPZ[Pa ] QXa VTRTST \X[h^][PaRP S^[Pa QXa 2d\P \daPUPP TSTa :PSTa[TaX]T cdcd]\dë ePZcX]ST ZáÌáZ STe[Tc[TaX] QácÌTbX]X PëP] R [ i QPëPZ[Pa ] dUP[P] _ VXccXêX]X VÛaáa QXa \TQ[Pê c^_[P\PZ VXQX VÛi[TaX\Xi P\P WPZXZPccT bTeX]SXaXRX QXa WTbP_ ^][Pa ] cPa[Pb ]SP ^[\PZ QX[T BêkcêÿêePljlÔXi\c`pc\ YfcclÿX[e[•i•cd\j`e`e <PST\ ZX WXZÇhT]X] XbcT\ThT] bT\Xi QPëPZ[Pa \PWe^[\PZcPS a 1d WXZÇhT k\biXicXeXZXb_`bp\j`[`i VT[Xë\T QÛ[á\á]SThXi ZdSaTc T[Xh[T hPi [\ ë QXa Yl%8ecXkkêÿêdêq_`bp\[\ PÌ[ Z ÌTZT] QXa ePa[ êP ]Pb [ b ]Pe ] cP ZT]SXbXSXa qXdXem\d\beÿ\c\i` SPeaP]\P\ i VTaTZcXêX ST 1ácá] WXZÇhT[Ta VXQX Qd p\ic`p\i`e[\%>\c^\c\c`d edaVd[P]\P[ S a 2 [ i QPëPZ WXZÇhT]X] ST bTaX\ Sáêá\ Yl_`bp\e`ebX_iX$ [Pa WP[bXi Q aPZP] QPë[Pa ] eT ÌÛiá\ QÛ[á\[TaX ePaS a dXecXiê\bj`b%%F_Xc[\# hTaT TêSXaT] ÌTaXbXi[XZ[TaT 6XaXëT Pha [P] bTaX\ QÛ[á `ƒ`e`q[\b`Pljl]Êlq`e[Xe$ Pc UcP Qd[d]\P[ S a HTaX \á Pb[ ]SP PÌ ^[P] S^hda [XeƒêbXiêeXikêb%% VT[\XëbT QXa WPheP] QX[T \PZ áiTaX]T QXa P]TZS^c PÌ Q aPZPaPZ Û[Sáa\T]X] XÌTaXa 1Xa b^ZPZ ZTSXbX hPWdc _T]RTaT id[á\ ^[Sdêd]P SPXa WPSXb[Ta eTRXiT[Ta \XiT Z^]\dë QXa bTaÌT \TbT[P 7XÌ UPaZ bÛh[T]\T[XSXa 7PheP][Pa ] PÌ[ ê ]SP] Tc\Ti çbcTabT]Xi bXi QXa bT]Pah^ hPi _ QX[T X]bP] b^ad\[d cdcP] çb[P\ PRPQP ^h]PhPQX[XabX]Xi STq HTcTa ZX ZdaVd[P TëaTUX \PW[dZPc ^[P] X]bP] XÌX] PRPQP S ê ] i WXZÇhTST QXa Qá]hT]X] PÌ[ ê ] iáQSTX P[T\ ^[P] X]bP] XÌX] PRPQP VáiT[ VXSTa\T QX[X]RX ^[bd] 7XZÇhT]X] VTa PW[PZ cT\bX[RXbX X]bP] XÌX] ç[PWX WXcPQP ÌTZÌX ^[\Pb XÌX] QXa Vá][áêá]T PÌ[ ê \PiWPa X]bP] XÌX] ZX\T eT WP]VX VÛaTeX cPcbP] i SP ^[da T[QTccT háZ[T\XëcXa hX]T Qd QÛ[á\ST X]RT[T]\T[X 7XZÇhT]X] VT[Xë\T QÛ[á\á Sáêá\ STêX[ \XSXa. IT]VX]X] b^ad\[d[dêd ]T ZPSPa UPZXaX] b^ad\[d[dêd ]T ZPSPaS a eT ^adÌ cdcP] ] b^ad\[d[dêdh[P ^adÌbdid] b^ad\[d[dêd ]Pb [ Û[Ìá[\T[XSXa.

.

8B =fkfÿiX]1J<C8?8KKýEJ<Mý ýek\ie\k1FJD8EýIý.Vf_`çXia]if mZh`ZfYZbgn ZYZb`Zf__`’YZþ ý _` _`Zf jZ YZþ ýZbW ffZ^ a \faZ_ ghZ" mZb`ZfY f#Db`VfV\fZYZþ ý _` _! `Zf`ZaZ_!\’€`ZbaZ_!bcfaV` ]V`Z\Z`aZ_h f#:g_ W ffZ^ a YZV`gVmaVmç ghZaZmZb`ZfY f# .! L:7 69G:Hû/ kkk#nVaVb#Xca#hf :ÂdcghV/ nVaVb5nVaVb#Xca#hf 76H" @>/.ZnV<VnZhZX ` _6#ü#IZg g`Zf G:@A6B/IZ`/%'&')*)-').LD8EC@ >\e\cPXpêeD•[•iPXi[êdZêjê .@E8ýDKýP8QJ8?ý9ý1 ><E<CP8P@ED|.|I|1 8Cü8B9LCLK <BI<D.ýBD<E I\bcXd>ilg9XübXe PXi[êdZêcXiê DLJK8=8|E8C <[`kic\i1 (%JXp]X1DLJ8x8BD8B ýJB<E.<E<KC<ED<BK<. (#$ ($ h [[Pa ]SP cTZ _PacX[X aTYX\ST] Ì^Z _PacX[X aT YX\T VTÌX[SX HP]X \X[[TceTZX[[TaX _Pa[P\T]c^hP VáRá T[X] ST Qd[d]SdaP] QXaXZX ZXëX cPaPU ]SP] cPhX][TaX b^]dRd]SP STêX[ WP[Z ] P[cTa]PcX Ta PaPb ]SP bTÌX\ hP_\Pb b^]d Rd]SP VXa\ThT QPë[PS HP]X Û]T\[X QXa STêXëXZ[XZ VTaÌTZ [TëcX 1d báaTRX ^[d\[d QXa VT[Xë\T ^[Sdêd]P X]P]P][Pa ] ^[Sdêd VXQX {Rd\WdaXhTcX]| aPh ]SP] Ì Zc ê ] ] QPë[P]V R ^[PaPZ VÛaT][Ta ST ePa {BáaTZ[X ZPhV [ ^[P][Pa| QXa PaP Qd P][Ph ë[Pa ] {ST\^ZaPbX STêX[ Rd\WdaXhTc XbcTaX\| b[^VP ] h[P SP SX[T VTcXaSX[Ta ¬^Z _PacX[X bXbcT\T VTÌcXZcT] b^] aP ZPhV [ ^[P][Pa ] VXaXëX\[TaX X[T CáaZXhT PbZTaX SPaQT[Ta SÛ]T\X]T VTÌcX 1XaZPÌ SPaQT hPëP]S 1PëPa [ ^[P][Pa hP bTÌX[\Xë QPëQPZP] QPZP][Pa h[P XSP\ TccX hP bXhPbX [XSTa [TaX cdcdZ[PS WP_bTccX 1d SPaQT[TaT {XWcX[P[| {\áSPWP[T| [P] ST]SX 3PaQTRX[Ta PaP[Pa ]SP P][PëP\Ph _ VXaXëX\[Ta QPëPa b i ^[d]RP Qd ZTi SPaQTRX [XSTa[Ta XSP\ TSX[SX CP[Pc 0hST\Xa 5TcWX 6áaRP] {^[Ph | 1d ZPa ë Z[ Z[Pa h [[Pa ]SP {QTêT]X[\ThT]| bXhPbX _PacX[Ta ST SPaQT[Ta aTYX\X]T dhd\ VÛbcTaT] WdZdZ h^[dh[P bPU S ë Q aPZ [S 1d SÛ]T\ST hdacXÌX]ST aTb\T] QXa {Rd\WdaXhTc| Wá Zá\ báaáh^aSd P\P Qácá] Sá]hP CáaZXhTSTZX aTYX\ST ^a Sd]d] SP bÛi bPWXQX ^[Sdêd]d cPQXX ZX QX[Xh^aSd HdaccPZX bX hPbX VáÌ[Ta QXa STaX] STe[TcX] ÌXiSXêX b ] a[Pa XÌX]ST bTaQTbccX : a\ i ÌXiVX[Ta ePaS :X\X[TaX]T VÛaT Qd Sdad\ TZbXZ[XêX] bPZPc[ ê ] VTaX[XêX] P]cXST\^ZaPcXZ Sdad\d] QXa XëPaTcXhSX* STêXëX\ VTaTZ[XhSX HdacXÌX]ST eT hdacS ë ]SP Qd[d]P] QPë ZP[Pa ]P VÛaT XbT Rd\WdaXhTcX] Qd Sdad\d bPê[ ê ] ] eT QXa VPaP]cX]X] XëPaTcXhSX I^a[dZ[Pa XÌX]ST eT UTSPZÇa[ Z[Pa[P Zd ad[\dë QXa Rd\WdaXhTcX] S^êad h^[SP] bP_\P\Pb ] bPê[P hP] PbZTa[TaSX Ûh[T ST ^[\P[ hS ATYX\X] aPhSP] Ì Z\P\P b ] bPê[PhP] {Qd| Rd\WdaXhTc aTYX\XhSX 1d XZX]RX SÛ]T\ST _Pa[P\T]c^ Vá][áZ Xë[Ta[T VTaX _[P]SP VT]T[ VXSXëX Xi[ThT] VáÌ[Ta XbT did] báaT[X VT[Xë\T[TaX _[P][ h^a cT\T[ a^cPh Z^[ [dh^aSd) aTYX\X] [PXZ ZPaPZcTaX]X STeaX\[TaX] Z^ad]\Pb ] XST^[^YX]X] bPê[ Z[ hT]XST] áaTcX[\TbX]Xq B^] h [[PaSP eT WT[T b^] Ph[PaSP Qd Rd\WdaXhTc ST W i [P STêXëXh^a >aSd]d] bXhPbTcT \áSPWP[T Tc\T ^[P]PZ[Pa iPh h^a WPccP Qd VáRá Pac Z h^Z ^[Sd SP ST]TQX[Xa ?Pa [P\T]cTa bXbcT\ 1Pc Sá]hPb ]SPZX _Pa[P\T]cTa bXbcT\[T aT QT]iTa ^[Sd BXhPbX[Ta PbZTa[TaT QPZPaPZ WXiPhP VXa\TZ hTaX]T PbZTa[Ta Z ë[P[Pa ]SP WXiPhP VXaTa ^[Sd 1d]P bTeX ]T][Ta ^[Sdêd VXQX áiá[T][Ta ST ePa 4bZX Rd\WdaXhTcX] ]T Z a\ i ÌXiVX[TaX ZP[S ]T á]XU^a\P[ Z^adhdRd[Pa èX\SX Qd {Rd\WdaXhTc STêXëXZ[XZ[TaX| ZX\X[TaX]RT XhX ZX\X[TaX]RT ZÛcá bPh [bP SP Qd h^ad\ UPaZ ]P aPê\T] STêXëXZ[XZ[TaX] Û]T\X Z^]dbd]SP _TZ ZdëZd eT P][Pë\Pi[ Z h^Z 6Ûaá[T] áÌ UPaZ[ Sdad\Sda) P cTZ _PacX[X QXa Rd\WdaXhTc ZX\X[TaX]RT TZbXZ ZX\X[TaX]RT XSTP[ Q Ì^Z _PacX[XbX ZX\X[TaX]RT eTbP hTcÌX ZX\X[TaX]RT _^_á[XbccPZXhT[X eT R _Pa[P\T]cTa Rd\ WdaXhTc ZX\X[TaX]RT ]^a\P[ ZX\X[TaX]RT ZPaë STeaX\RX hT][TaSXa >][PaP VÛaT STêXëXZ[XZ QXa Q^id[\P] ] h^i[Pë\P ] ] XëPaTcXSXa 1XaX]RX XZX]RX áÌá]Rá Rd\WdaXhTc ST\TZ X[Z SáiT]X] b^]bdiP STZ báaTZ[X[XêX]X ZPQd[ Tc\T\TZcXa =d \PaP[P]\ ë Rd\WdaXhTc[Ta hT]X QXa SáiT] Zdad[PQX[Xa P][Ph ë ] ÌPêa ëc a h^a CdcdRd[Pa ] _TZ XbcT\ThTRTêX QXa WPQTaSXa STêXëXZ[XZ 0]RPZ hPëP]P] hP[] i X[TaXRX[XZcdcdRd[dZ b^ad]d STêX[SXa 1Xa ZX\[XZ b^ad]dSda SP 1Xa aTYX\T QXa SX]T QPê[P] a VXQX bPa [P][Pa STêXëXZ[XêX W^ë ZPaë [P\ h^a[Pa 6T[XëX_ STêXë \TZ cTaZ TSX[T]X] TZbXZ[XêX]X ZPQd[[T]\TZ P][P\ ] XÌTaXa >hbP QXa XST^[^YXhT X]P]Ì[P QPê[ ^[P][Pa STêXë\ThT] XSTP[ {QXaT| VTaTZ SdhPa[Pa* ZdcbP[[ Z bPQXc STêTaSTSXa > {QXaX| b^]bdiP ZPSPa hPëPcPaPZ ZT]SX[TaX ST QXa cáa Û[á\bái[áêá VÛiTcXa[Ta <X[[XhTcÌX[XêT {Tc]^[PcaX| \X[[X ^[P]P cP_ ]\P ST ST]\TbX Qd]SP] S^[Ph S a 1d háiST] CáaZXhT 2d\WdaXhTcX]T X]bP][Pa Ì^Z UPaZ[ QPZPQX[Xh^a ç]P]Ì[Pa ]P VÛaT* QXa cP]T eThP UPaZ[ áÌ cP]T CPQXX Rd\WdaXhTcX QXa QPZ \P ]d\PaP[P\PZ _TZ Û]T\[X STêX[ 6TÌ\Xë eT Vá]á\ái XbcTa bPh [Pa[P XbcTa bPh Zd[[P]\P SP] PÌ Z[P]b ] Û]T\[X ^[P] P[V \ i eT h^ad\d\diSda BPh cPac ë\Pb ] ] QXa P][P\ ePabP ZX\X] ]ThX ]Pb [ cT\bX[ TccXêX ]X P][P\P\ i bPê[P\Pb S a 1T] ZPUP\SP Qd Z^]dSP áÌ[á PëP\P[Pa cPë a \ 0\P hPi [Pa \SP 2d\WdaXhTcX ]d\PaP[P \P\ ¬á]Zá Qd Z^]dSP SdhPa[ ^[P][Pa ] Pb[ ]SP QXa ^QbTb h^] hPëPS Z[Pa ] VÛaáh^ad\ 1d P[P]SP caPe\Pb ^[P][PaP bPhV SP] SXhT[X\ Qd Z^]dhd PÌ\PZcP] ZPÌ ] a \ 1Pi X] bP][Pa ] a^\P]cXZ Ûi[T\[TaX]T ST W^ëVÛaá[áhá\ 6TÌ\XëX] QXa \PbP[ ]P bPa [\ ë ^[P][Pa dhP]S a\PZ WT[T Qd X]bP][Pa hPë[ XbT _TZ X]bP QXa SPeaP] ë VXQX VT[\Xh^a QP]P 0\P VT]Ì ZdëPZ[Pa ] VT[TRTZcT VTÌ\XëX ]Pb [ P][P cPRPZ[Pa ] VÛaTQX[Xh^ad\ >]d]Rd H [ <Paë ] bÛh[ThX_ Pê[P\PhPRPZ[Pa ] QdVá]T ePa\P] ] ZPiP] \ ^[Sdêd]d VTÌ\XëcTZX QPëPa [Pa TZbXZ[XZ[TaXh[T QXa PaPSP h^ad\[PhP QX[TRTZ[TaX]X Sáëá]áh^ad\ >][Pa WTaWP[ST QXaX]RX XZX]RX áÌá]Rá ZX\ QX[Xa QT[ZX Qd bPh [PaP hT]X[TaX]X ST ZPcPaPZ Rd\WdaXhTc[TaST] bÛi TSTRTZ[Ta _%d`ccXj7qXdXe%Zfd%ki . fbli_Xkk`7qXdXe%Zfd%ki PXpêeK•i•1 PXp^êeJ•i\c` 9{C><P8P@EK<DJýC:ýC<Iý18[XeX19ýC8C{ |Kx|8ekXcpX1KLE:<Ix<KýEB8P8 .V_g/ %'&' )*) &) +..8E. 1d cáa QXa cPac ë\P] ] P][P\ ]TSXa P][P\ ePa \ .ý ATRT_ CPhhX_ 4aS^êP] QXiX ëPë ac\Ph Q aPZ\ h^a 6TÌT] ÌPaëP\QP 0]ZPaPSPZX bXhPbX QXa c^_ [P]c SP S^êP[ ^[PaPZ 0aP_[Pa eT <áb[á\P][Pa SP SÇWX[ WTaZTbX] SXZZPc[TaX]X B^\P[XhX edaP] h Z \ eT Û[á\ hPhP] PÌ[ Z UT[PZTcX]T ÌTZ\TZ XÌX] PX[TbXh[T QXa[XZcT Qd á[ZThT VXSTRTêX]X PÌ Z[PS BPSTRT Qd]d][P SP b ] a[ STêX[ 7áZá\TcX Qd ÌPaëP\QP VTaÌTZ[TëcXaX[TRTZ çb[P\ á[ZT[TaX S ëXë[TaX QPZP][Pa ] ] ^[PêP] S ë c^_[P]c b ]P Te bPWX_[XêX hP_\P ZPaPa P[S eT Qd P\PÌ[P çb[P\ çëQXa[XêX CTëZX[Pc ] ] CáaZ Pb [[ VT]T[ bTZaTcTaX 3a 4Z\T[TSSX] çWbP]^ê[d]P SPeTccT Qd[d]Sd 7PQTaX hPh \[PhP] CáaZ QPb ] BPh ] 4aS^êP] ] Ph] Vá] 0]ZPaPSP ZPQd[ TccXêX < b a 3 ëXë[TaX 1PZP] <dWP\\TS :P\X[ 0\aP < b a ] a^[á]á] Û]T\X]ST] WPaTZTc[T ZT]SXbX]X] ëPWbT] ZPc [\Pb ] XbcThTaTZ ^[PêP ]ábcá c^_[P]c hP < b a ] ZPc [ \ ]P SPXa d\dSd]d SX[T VTcXaSXêX]X hPiS 6Ûaáë\TST] b iP] QX[VX[TaT VÛaT 4a S^êP] VÛaáë\T b aPb ]SP < b a[ QPZP]P Qd SX[TêX]X áÌ ZTi cTZaPa[P\ ë P]RPZ QPZP] c^_[P]c hP ZPc [PRPê ] cThXc Tc\T\Xë eT :PWXaThT SÛ]Sáêá]ST c^_[P]c ] ] QPê[P] c [Pa ] VÛiST] VTÌXaTRTêX bÛiá]á eTa\Xë CPQ[^ P[cábc eT Xa^]XZ VÛaá[áh^a IXaP CáaZXhT 1Pë QPZP] 0aP_ 1Xa[XêX áhTbX QXa 0UaXZP á[ZTbX]T hPaS \ ZP\_P]hPb h[P SXZZPc[TaX ÌTZ\T eT SPhP] ë\P VX aXëX\X]ST Qd[d]dh^a cPQ[^hd hTaX]ST VÛa\TZ XÌX] QXiiPc TëXh[T VXc\T ZPaPa P[ h^a 1d]d][P SP hTcX] \Xh^a çb[P\ çëQXa[XêX CTëZX[Pc ] WPaTZTcT VTÌXaXh^a eT B^\P[XSTZX UT[PZTciTST[TaT hPaS \ Tc\TZ XÌX] QXa ëTh[Ta hP_PQX[Xa[Ta d\dSdh[P á[ZTbX çb[P\ á[ZT[TaX S ëXë[TaX QPZP][Pa ]P Te bPWX_[XêX hP_ h^a 4aS^êP] ] Qd VXaXëX\X CáaZXhT]X] QÛ[VTbT[ eT d[db[PaPaPb a^[T bPWX_ QáháZ QXa á[ZT ^[PaPZ bd]d[\Pb ZPaPa[ [ ê ] XUP D•YXi\b`egfc`k`$ ST TSXh^a 1Ûh[T[XZ[T 4aS^ bXcXiêeêe#8d\i`bXe êP] QPi ÌTeaT[TaST WÇZX\ m\ýjiX`cYXjbêcXiêeêe ^[P] CáaZXhT]X] 3^êd X[T Dêjêiêe^\ƒ\efklq 1Pc PaPb ]SPZX QXa ZÛ_aá pêcYfpleZX`ƒ`e\ ST] XQPaTc ^[Sdêd Xi[T]X\X]X bXgXedXjêeêem\if$ STêXëcXa\ThT ÌP[ ë h^a CáaZ c•e•eqXpêÔXdXjêeêe hTcZX[X[Ta Qd Xi[T]X\X WTa XibXjêe[Xb`j\Y\gfc$ \á]PbTQTccT hP[P][ h^a[Pa [lÿljêi[\ÿ`c%PXceêq CáaZ a^[á]á PëPê [P\PZ ^[P aPZ VÛaáh^a[Pa [\mi`d[\ejfeiXYl !!ST XZcXSPaP VT[XëX] [lildleg\b[\ÿ`ü$ ST] Qd hP]P 4aS^êP] ] bXRX[X d\[`ÿ`Xƒêb% CáaZXhT]X] QÛ[VTST QáháZ QXa STe[Tc VXQX WPaTZTc Tc\T baPa ] VÛbcTaT] ZP] c[Pa[P S^[d :^\ëd[Pa[P yb U a b^ad] ST]T] PbZ SPZX b^ad][Pa b^][P]S a\P _^[XcXZPb háaáccá B^]aP 0UaXZP X[T cXRPaX X[XëZX]X] ZP_bP\ VT]Xë[TcX[SX eT á[ ZTbXh[T P[c 0aP_ á[ZTbX PaPb ]SP eXiT[Ta ZP[S a [S 5X[XbcX] XÌX] Z iPaPZ èX\^] ?TaTb[T PÌ ZÌP ÌPc ëc eT 3Pe^b c^_ [P]c b ] Q^hZ^c TccX B^]aPb ]SP 6PiiThT hPaS \ VÛcáa \ThX P\PÌ[PhP] <PeX <Pa\PaP VT\XbX ZP\_P]hPb ]SP Û[Sáaá[T] CáaZ[Ta XÌX] çbaPX[X] Ûiáa SX[T\TbX eT cPi\X ]Pc ÛST\TbX ëPac[Pa ]SP baPaR ^[Sd çaP] ]áZ[TTa _a^YTbX ZaXiX]T Ì Z ë h^[d Qd[\PZ XÌX] 1aTiX[hP X[T XëQXa[XêX hP_c B^] B^\P[X iXhPaTcX VXaXëX\X]ST] Û]RTZX VXaXëX\X < b aP hP_PRPê iXhPaTc PZPQX]ST 6PiiThX iXhPaTc Tc\T XbcTêX]X PÌ Z[P\Pb hS 5PZPc < b a iXhPaTcX TacT[T]SX eT S^[Ph b h [P 6PiiT iXhPaTcX cPZeX\X ST 1d iXhPaTc Sáëá]RTbX SPWX çbaPX[X Z iS aS eT ]TUaTcX]X Pac aS CáaZXhT]X] QáháSáêá QXa iP\P]SP < b a ZáÌá [áh^a >hbP < b a ] a^[á]ST] ePiVTÌX[T\ThTRTêX eT h^Z[dêd]d] WXÌ ZX\bT]X] S^[SdaP\PhPRPê QXa Q^ë [dZ ^[dëcdaPRPê ] XUPST Tc\ThX Q aPZ\PhP][Pa ePa <áQPaTZX] _^[XcXZP[Pa ] ] 0\TaXZP] eT çbaPX[ QPbZ [Pa ] ] < b a ] VTÌT] ^cdi h [ Q^hd]RP XÌX]T ZP_P] \Pb ] ] eT a^[á]á] iPh P\Pb ] ] PaZPb ]SPZX bTQT_ ^[Sdêd b a STêX[ HP[] i STeaX\ST] b^]aP Qd Sdad\d] _TZ STêXë\TSXêX PÌ Z 1d SP QT]X QXaZPÌ Vá] Û]RT QPi ZP] c[Pa ] <áQPaTZX] WÇ[Ç < b a S ë _^[XcXZPb ] hÛ]Tc cXêX]X XUPST Tc\ThT bTeZ TccX 0i Û]RT XëPaTc TccXêX\ ZPaT eT 4aS^êP] ] < b a S ëXë[TaX QPZP] ] B^\P[XhT hPa S \ P\PÌ[ c^_[P]c hP ZPc [\Pb XÌX] áÌ STUP cTëeXZ Tc \TbX Qd]d] VÛbcTaVTbX 1d \Xbh^]P < b a ] Û]STa[XZ Tc\TbX ZPc [ \ ]SP cTaTSSác XÌX]ST ^[\Pb STêX[ QXiiPc VXaXëX\ST Qd[d]\Pb Û]VÛaá[áh^aSd WÇ[QdZX < b a S ëXë[TaX QPZP] ] ] cdcd\d]P PÌ Z[ Z VTcXa\T QPê[P\ ]SP QPZP] ] S ë _^[XcXZP Wdbdbd]SP cP[X\Pc[P a ] ] ^[\PS ê bÛh[T]SX 1Pi [Pa b^] WPUcP[PaSP S ë _^ [XcXZP] ] X[ZT[TaX]X] QT[Xa[T]\TbX eT Û]RTZX báaTÌ[TaX]X] b ] a ]SP ZP[\Pb hÛ]á]ST hP_ [P] QPbZ [PaSP] QPWbTSX h^a D@J@I>8Q<K<Jý<CþLILB&)6ÿJHIDH'%&& BXòàeZà:ld_li`p\k6 S 2P][ RP]b i WTa ëTh STêXëXa 2P][ [Pa SPWP W i[ CáaZXhT 2d\WdaXhTcX ST W i[P STêXëXh^a 3TêXëXZ[XêX cP] \PhP] h^Z SP bPh [Pa bÛi Z^]dbd ^[d]RP cPac ë\P QPë[ h^a {1Xa| 2d\WdaXhTc \X STêXëXh^a h^ZbP QXaX]RX XZX]RX eQ SXhTQX[TRT êX\Xi UPaZ[ {QXaZPÌ| Rd\WdaXhTc[Ta \X bÛi Z^]dbd.6I6H6G>B/@69ûG9ûCu:G .) NZb WcgbV! ûHI6C7JA IZ`/ %'&'" )*) & )*) .LCC8?{QK|IB PXpêeJXkêüm\..@x JfildclD•[•im\PXpêe JX_`Y`e`eK\dj`cZ`j` =<MQýP8Q@:@ ?XY\iD•[•i• ?8PIý9<þ<I I\bcXd>ilg9XübXeê =8Ký?L LI 8ebXiXPXpêeK\dj`cZ`j` ?8B8E. ç[VX[X bÛh[T\[TaX ëÛh[T h^ad\[PhPQX[X aXi) 5PaZ[ Rd\WdaXhTc[TaST] bÛi TST][Ta ZÛZ[á STêXëXZ[XZ[TaX eT STêXëT] QXa aTYX\X VÛa\TZ XbcThT][TaSXa* Qd]P edaVd hP_ h^a[Pa >][PaP VÛaT STêXëXZ[XZ X[Ta[T\TZ VáÌ[T]\TZ ]^a\P[ WP[T VT[\TZcXa 4bZX QXa aTYX\X XSTP[ bPh\Ph XbcT\ThT][TaSXa CTZ _PacX[X aTYX\ eT eTbPhTcÌX aTYX\ X[T QdVá]Zá _Pa[P\T]cTa aTYX\ PaPb ]SP Ì^Z QáháZ UPaZ[Pa VÛaT][TaSXa >][PaP VÛaT ^] h [[Pa Û]RTbX]T bP_[P] _ ZP[\Ph QdVá]T WPZb i[ Z Tc\TZcXa 5PaZ[ Rd\WdaXhTc[Ta VÛaT][Ta cdcdRd ^[\PZ XbcT\ThT][TaSXa CTZ QXa Rd\WdaXhTccT] bÛi TST][Ta XbT STêXëXZ[XZ XbcT\T &+6ÿJHIDH'%&&H6A>H6N>/&+.V_g/%'&')*)-+((! :ÂdcghV/]#Y _aZb5nVaVb#Xca#hfO6B6C!7VgçbBZg`Z_û`_Z`Zf ÇbZimaVmVgnjZfa ýh f# Q8D8EÊ@EKýI8A@9G8K8I8=@E.XeêüdXe ?8D..<IP@CD8Q DL?8DD<KP@CD8Q D%9LI8BB|I|E {D<IB8I8B8þ DXibXGXqXicXdX ýJD8ýCB8M8B ýƒ?XY\ic\i1J8Cý?9FQK8þ <bfefd`1KLI?8E9FQBLIK .< ýþýDýýJK<D<P<EÉK<BÊ:LD?LIýP<KxýC<I 1d UPaZ[ PëP\P[PaP ]d\PaP eTabTZ eThP eTa\TbTZ UPaZ TSTa \X.- BiXcm\JfpkXiê .| cPac ë\P b ] ] QXa P][P\ ePa \ .`pXiYXbêi18QýQýJK<>|E<iqlild1<J8C<KKýE>|C>Xq`Xek\g1ELILCC8?B8P8 ýqd`i1M8?ýKP8Q>8EBfepX1þýIýEB898Bx@JXdjle1D|BI<DýE8C98PI8B P{E<KÿD P<Iÿ1 OVaVb <VnZhZg ! ()&. {2d\WdaXhTc QXa \X h^ZbP XZX eThP áÌ \áSáa.X jkXex\k`ebXpX ÿE=F>I8=ÿB1:<DB@Q@CKLü É:ld_li`p\kY`i d`#pfbjX`b` m\pX•ƒd•[•i6È kXikêüdXjêeêe ?\ib”cD`ccXj Y`iXecXdêmXi dê6.ýI% H6N.8 B•ij•1J|C<PD8EJ8I>@E Plik[êüê9XjbêcXi1DLJK8=8?8CýCF CL >\Z\Jfildcljl1ý9I8?ýDB8I8P< <E P8BLGþýDþ<B Fbli<[`ki• ?8J8EJLK8P fbli\[`kfil7qXdXe%Zfd%ki D•ük\i`ýc`üb`c\i`?Xkkê K\c1+++/.êü?XY\ic\i1<DI8?|CB<I Gfc`k`bX1=L8KJ8I@ Jgfi1J<IB8E8B:8E B•ck•iJXeXk$KM18CýxFC8B Pfild18%P8MLQ8CKLE 8`c\$JXÿcêb1J<I?8Kþ<=K8Cý Plik?XY\ic\i`1J<CýD9L.!.)'PFILD S (-8 LJKFJ)'((J8C@Q8D8E K•ib`p\Y•p•ib\e Dêjêib•ƒ•c•pfi =<?Dý?|M<P.Vf_`çXia]if mZh`Zf\fZb`Zfhi" hiXic`aV_ ghZaZmZb`ZfY f#IZ_ W fXia]if mZhhZbgnZYZb`Zf gZYZþ ý _` _ ghZaZmZb`ZfY f¼ [%Z\k`ebXpX7qXdXe%Zfd%ki =<Q8>8Q<K<:ýCýB8%þ%8.Xÿêkêd >\e\cD•[•iPXi[êdZêjê D<?D<KB8D@þ >\e\cPXpêe<[`ki• 8Cý8BBLþ#M<PJ<C8P?8E >ij\cPe\kd\e =8ILBB8I.

Hükümet çevreleri say»RP[P] áiTaX]ST] ?::zh dece Kürt sorununu de.com.tr þ_jXe.turkone@zaman.tr D”dkXqÉ\iK”ibe\ 8BGXik`Êe`e^\c\Z\bfepêcê 0: ?PacXz]X] VTaXST Q aPZc ê ^] h [ >acPS^êd WP[ZçbaPX[zST VÛaá[T] QT]iTa[TaX c^_[d\d] STaX][TaX]ST[Pa ] ] VT[TRTZ ^] h [ ^[PRPZ CáaZXhT \^ST[X 0: ZX ZPh]P\PhP XëPaTc TSXh^a 0ead_PzSP WT\T] WTa ?PacX \^ST[X ^[PaPZ hPhV ][Pë h^a Cd]dbzcP 0SP[Tc á[ZTST háZbT[T] aZÌ [ Z VT[TRTZ ZPhV b ]SP] QTb[TeT :P[Z ]\P ?PacXbX PS ]SP XSSXP[ QXa _PacX ePa < ]Xh^a 0\TaXZP0ead_P TZbT]X]X] Sá]hPh ëTZX[[T]b a Ph] Ûa]TêX cPZX_ TSXh^a çWeP] <áb[X\Ó]zST] SXaSXêX did] XZX Pba ] b^]d hPZ[Pë h^a »]á\áiST 7P[XS T[ IPUPaP]Ó 0SP[Tc eT :P[Z ]\P ?PacXbX PS hQácá] Sá]hP XÌX] Q^[ \XZcPaSP QT[XabXi[XZ ePa 3á][P hT]X QXa _PacX Zdadh^a ?PacX]X] bPSThPh hT]X QXa ZP[ QP SÛZTRTZ ^[P] cPaXW 8BGXik`Êp`fepXüêe[X. 0aS ]SP] SP bTÌT]TZ[TaX b aP[PS * {hP Pb\P[ hP Û]á]á PÌ\P[ | 1d Ì^Z RTbdaRP QXa yVT[X]T] ]^ZcPz ÛiTcX 1XaX]RX bTÌT]TZ iPcT] \PbPSP STêX[ cPac ë [P] XZX]RXbX ?TZX Qd \á\Zá] \á.cetinkaya@zaman.XÿéjkXex\k`ebXpX d.f21 YORUM X_`e8cgXp 16 8 LJKFJ 2011 J8C@ZAMAN Ç8d\i`bXeýdgXiXkficlÿlȃb•pfidl6 ! háih [P VXaX[SXêX]ST 013 Sá]hP] ] hTVP]T bá_Ta STe[TcX eT XaPSTbX Û]á]ST Sdad[P\Pi QXa VáÌ VXQX VÛaá]áh^aSd >]h [ b^]aP QdVá] Sdad\ Ì^Z UPaZ[ !'zST] Qd hP]P XÌX]ST hPëPS ê STaX] TZ^]^\XZ ZaXi 8aPZ eT 0UVP]XbcP]zSP] ÌTZX[\T PaPh ë eT QPëZP VT[Xë\T[Ta 0\TaXZP] {X\_PaPc^a[dêd|]d] hP SP Sá]hP WTVT\^]hPb ] ] ÌÛZ\TZcT ^[Sdêd]P SPXa cPac ë\Ph Qáháccá 1d cPac ë\PSP X[TaX báaá[T] cT\T[ PaVá\P][Pa Qd eT VT[TRTZ hPi [PaSP ^Zda[Pa \ ] SXZZPcX]T VTcXa\TZ XbcXh^ad\ 013z]X] {Pë a T\_TahP[ hPh [\P| ]TST]Xh[T VTaX[T\T báaTRX]T VXaSXêX]X X[Z bÛh[ThT] Qd]SP] " h [ Û]RT (('zST hPh \[P]P] {CWT AXbT P]S 5P[[ ^U 6aTPc ?^fTab 1áháZ 3Te[Tc[TaX] HáZbT[XëX eT ¬ÛZáëá| QPë[ Z[ ZXcPQ h[P 013z]X] HP[T Á]XeTabXcTbXz]X] á][á ç]VX[Xi Pb [[ cPaXWÌXbX ?Pd[ :T]]TSh ^[\dëcd :T]]TSh XZX h [ Û]RT hPh \[P]P] {0\TaXRP] _^fTa Xb ^] cWT fP]T 0\TaXZP] VáRá iPh U[ h^a| QPë[ Z[ \PZP[TbX]ST ST !'zST _Pc[PZ eTaT] ZaXiX] T] Ì^Z 013zhT SPaQT edaPRPê ] hPiS 1d]d] QXaX]RX cT\T[ ]TST]X ^[PaPZ 0\TaXZP] TZ^]^\XbX]STZX Za^]XZ QácÌT eT cXRPaTc PÌ Z[Pa ]P* XZX]RX cT\T[ ]TST] ^[PaPZ SP PbZTaX hPh [\P eT WPaRP\P[Pa ]P XëPaTc TSXh^a eT ëÛh[T SXh^aSd) {»cTZX QáháZ STe[Tc[Ta[T ZPaë [Pëc a [S ê ]SP Qd á[ZT]X] ST\^VaP Z P[P]SP háiÛ[Ìá\á ~ ]áUdb ^aP]c b ]SP WP\ \PSST ZPh]PZ[Pa ]SP PaPëc a\P á]XeTabXcT[TaX eT [PQ^aPcdePa[Pa ]SP Tb]TZ XëVáRá]ST eTbPXaT QáháZ ábcá][áZ[TaX ePa 0]RPZ Qd ábcá][áZ[Ta FPbWX]Vc^]zSP ^] h [P hPZ[PëP] QXa báaTSXa STeP\ TST] b^ad\bdi[dZ[Pa ] FP[[ BcaTTc X[T diP]c [Pa ]SPZX PiV ] PÌVÛi[á[áêá] eT Û[Ìábái ST]XiPë a PbZTaX \PRTaP[Pa ] VÛ[VTbX]ST ZP[\ ë Qd[d]dh^a| FP[[ BcaTTc 9^da]P[ # >RPZ !( 0\TaXZP] X\_PaPc^a[dêd]d] ÌÛZ\TZcT ^[Sdêd]d bÛh[ThT][TaX] QXa SXêTaX 013z]X] 7PaePaS Á]XeTabXcTbXz]X] á][á cPaXW _a^UTbÛaá =TX[[ 5TaVdb^] {CWT AXbT P]S 5P[[ ^U cWT 0\TaXRP] 4\_XaT 0\TaXRP] ç\_PaPc^a[dêdz]d] HáZbT[XëX eT ¬ÛZáëá| QPë[ Z[ ZXcPQ !#zcT hPh \[P]P] 5TaVdb^]zP VÛaT Qácá] ZPa\Pë Z bXbcT\[Ta P]XST] eT UT[PZTc[X QXa ëTZX[ST Xë[T\Ti WP[T VT[Xa {1áháZ STe[Tc[Ta eT X\_PaPc^a[dZ[Pa ZPa\Pë Z bXbcT\[TaSXaq 1d bXbcT\[Ta QXa báaT XbcXZaPa[ QXa ëTZX[ST Xë[Ta ST]VTST VÛaá]áa[Ta UPZPc VTaÌTZcT báaTZ[X ^[PaPZ dhd\ bPê[P\P ÌPQPb ]SPS a =T ePa ZX QXa P] VT[Xa yZaXcXZ TëXêTz d[Pë a[Pa :áÌáZ QXa cTcXZ[ThXRX ST]VTST] ZaXiT VTÌXëX PcTë[ThTQX[Xa* cTZ QXa Zd\ cP]TRXêX Z^RP QXa Zd\ h ê ] ] ] STeaX[\TbX]T hP SP 0\Pi^]zSP ZP]Pc Ì a_P] QXa ZT[TQTZ ç]VX[cTaTz]X] Vá]ThS^êdbd]SP U ac ]PhP ]TST] ^[PQX[Xa| 5TaVdb^]zP VÛaT X\_PaPc^a[dZ[Pa ] Ì^- ?XimXi[kXi`_gif]\ji•E\`cc=\i^ljfe1ýdgXiXkficlbcXiêe[XmiXeêüê [XY•k•ebXidXüêbj`jk\dc\i^`Y`[`i%9`c`ed\p\eY`ij•i\pc\[\e^\[\ ^`Y`^i•e•ic\i%M\jfeiX#Xe`[\e#ƒb\ic\i% êd]d] ÌÛZáë ]TST]X \P[X ZaXi[Ta[T* hP]X VT[Xa eT VXSTa[Ta PaPb ]SPZX QáháZ ST]VTbXi[XZ[Ta eT ZP\d Q^aRd]d] ]P]bT TSX[T\T\TbXh[T X[VX[XSXa 013z]X] !(zSPZX PÌ ê % h [S a VÛaá[\ThT] # caX[h^] S^[Pa eT 6B<7z] ] háiST !zbX]T d[Pë\ ë Sdad\SP :P\d Q^aRd]d] !'zST $' caX[h^] S^[PaSP] ! (zSP ## caX[h^]P háZbT[TRTêX WTbP_[P] h^a 1dVá] XÌX] Sá]hP 013z]X] ZaXiX PëPQX[TRTêX]X Sdad\d XSPaT TSTQX[TRTêX]X ePabPh h^a =T ePa ZX QXa Vá] aPbcVT[T ZÛcá QXa WPQTa ~ Ûa]TêX] QXa \P[X Zdad[dëd] 013z]X] ZaTSX ]^cd]d Sáëáa\TbX ~ bXbcT\X] báaSáaá[TQX[Xa[XêX]T ^[P] VáeT]X h ZPQX[Xa 1dVá] XÌX]ST] VTÌX[\TZcT ^[P] ZaXiX] QXa b^]aPZX PëP\Pb >QP\P hÛ]TcX\X]X] P[- S ê Û][T\[TaT VáeT]X] ÌÛZ\TbX ^[PQX[Xa {ç\_PaPc^a[dZ[Pa ] SPeaP] ë SP Qácá] ZPa\Pë Z bXbcT\[Ta VXQXSXa 1X[X]\ThT] QXa báaTh[T ST]VTST VXQX VÛaá]áa[Ta ET b^]aP P]XST] ÌÛZTa[Ta| 5^aTXV] 0UUPXab <PaRW ~ 0_aX[ ! 6TÌT] hPi \SP ('zST B^ehTc ç\_PaPc^a[dêdz]d] ^] h [ XÌX]ST SPê [PRPê ] Û]VÛaT] =^aeTÌ[X QPa ë PaPëc a\P[Pa ZdadRdbd 9^WP] 6P[cd]Vzd] SP !zST] Qd hP]P {0\TaXZP] ç\_PaPc^a[dêd|]d] T] VTÌ !! h [ ]SP ÌÛZ\TbX]X Û]VÛaSáêá]T eT Qd]d] XÌX] bPhS ê ]TST][TaT STêX]\XëcX\ {CWT 5P[[ ^U cWT DB 4\_XaT 0\TaXZP] ç\_PaPc^a[dêdz]d] ¬ÛZáëá| QPë[ Z[ ZXcPQ !(zSP hPh \[P]P] 6P[cd]Vzd SXêTa[TaX]ST] Ph aP] cPaPU ZaXi b^]d]SP 013zST ST\^ZaPbX]X] h Z [ _ hTaX]X UPëXi\X] P[PQX[TRTêX]X bÛh[T\TbX 6P[cd]Vzd] hPZ ]SP] QPZ [\PhP STêTa VÛaáë[TaX QPëZP QXa hPi ] ] Z^]dbd j%XcgXp7qXdXe%Zfd%ki .Xÿé Öcalan kime.QXaQXaX]X Z^eP[PS ( háih [ ÛiT[[XZ[T 0: ?PacX hP]SPë[ ê eThP ZPaë c[ ê VXQX ÿ`c#YlkfgiXbcXi[XfikX.cXeYlq\e^`ek\Zi•Y\e`e h^] BPePë[Pa X[T bPab [ h^aSd HT_hT]X ZT] WTaZTbX] XccXUPZ TccXêX QXa XSSXPh SP Y`idl_XjjXcXjêfcXiXb QXa Sá]hP SáiT]X Zdad[daZT] QXi HT]XedaVd[P\ ë ^[dh^a BdaXhTzST bTaQTbc bTÌTaX VPX[TbX háiá]ST] hT]XSá]hP SáiT^id\bcqêd%8BGXiÌX\[Ta ^[bP eT 0: ?PacX ST Qd bTÌX\[TaT k`#9XkêÊpêm\pXdf[\ie ]X XÌX]ST hTa P[P\PS Z B^]aP UT[PZTc[Ta VXabT CáaZXhTzSTZX]ST] SPWP UPi[P ^h P[ a ƒXÿêed`cc`p\kƒ`c`ÿ`e`[\. i. ?::z] ] bX[PWb i[P]S a [\Pb XÌX] QPëZP QXa yhÛ]cT\ eT _Pca^]PYz ePa \ Zd[[P]PQX[TRTZ[TaX. CáaZ WP[Z eT 0: ?PacX WáZá\TcX Qd]P WPi a \ . WP[Z[Pa ZT]SX VT[TRTZ[TaX]X QXiX\ PhPZ ç\_PaPc^a[dZ ÌPê b^]P TaSX Xi[TaX\XiT QPbPaPZ Zda\PZ XbcXh^a CáaZXhT ^][PaP CáaZXhTz]X] QÛ[VTbX]STZX ]áUdid >b\P][ z] ] VTaX _Pa[PZ QXa \^ST[ bd]dh^a B^] ! h [[ Z cPaXWT QPSÛ]áëá STêX[ 0h] R^êaPUhPSP WP[Z[Pa ] a iPb ]P ZPaPZ WáZá\ eTaT[X\) CáaZXhT QXa P[c ] ÌPê hPë h^a eT XëQXa[XêX XWcXhPR ]P SPhP]P] QXa QÛ[VTbT[ WXhTaPaëX >acPS^êd WP[Z[Pa CáaZXhTzhX cPZ[Xc TSTaTZ h^Zbd[[dZ ^[dëdh^a CáaZXhT Qd WXhTaPaëX]X] cT_TbX]T cPaXWbT[ eT PëPê [P]\P X[T VTÌT] cPaXWX VTaXST Q aPZ _ ZT]SX QXaXZX\X eT QPëPaS Z[Pa X[T QXa _dbd[P ^[PaPZ hTa[TëXP[c ] ÌPê[Pa ]P d[Pë\PhP ÌP[ ë h^a h^a 7TaR á \TaR ^[P] cPaXWX] QXa ZÛëTbX]ST QPc\PHT]X QXa Sá]hP Zdad[dh^a !'zST ]P]b bTZSP] h^[[Pa ]P STeP\ Tc\TZ XÌX] >acPS^êd WP[Z[PcÛaá]ST QPë[PhP] TZ^]^\XZ ZaXiX] VTÌXRX ^[\PS a CáaZXhT \^ST[X]T bPa [ h^a »][TaX]X ST]T]\Xë eT ê VXSTaTZ STaX][TëcXêX ^acPhP Ì Zc 4Z^]^\XZ ZaXi XëT hPaPS ê ZP] c[P]\ ë Qd ë Z X[T PhS ][Pc h^a[Pa c^_[d\bP[ eT bXhPbP[ ZaXiT SÛ]áëáh^a ç]VX[cTaTzSTZX CáaZXhT \^ST[X]X] Ûiá ST\^ZaPbX 3T\^ZaPPhPZ[P]\P çb_P]hP eT Hd]P]XbcP]zSP WPccP bX\Xi ST 0: ?PacX cTRaáQTbX X[T b^\dc[Pë h^a 1Û[VT WP[Z[Pa ]SP] T] Û]T\[X UPaZ \ i STe[Tc QXaXZX\X]T bPWX_ ^[\P\ i 3Te[Tc QXiX\ cTRaáQT\XiST SáiT] eT QPa ë ST\TZ 3Te[Tc cTRaáQTbX]X] áiTaX]T TZ[T]T] ST\^ZaPbX VáÌ[á eT SPhP] Z[ QXa Qá]hT ^acPhP Ì ZPac h^a 3T\^ZaPbX Sá]hP] ] WTa hTaX]ST ePa* STe[Tc cTRaáQTbX XbT bPSTRT QXiST >acPS^êd WP[Z[Pa ] QXiX\ cPaXWÓ cTRaáQT\Xi[T Qd[dëcdaP] 0: ?PacXz]X] Qd cTRaáQThX cT\bX[ Tc\TbX 1Xa ZPQX[T]X] QXa STb_^cd] eThP QXa Pi ][ ê ] hÛ]TcX\X hTaX]T WTaZTbT QPa ë eT PSP[Tc ePPc TST] SáiT] Qd STe[Tc cTRaáQTbX X[T háaáhTQX[Xa CáaZXhTzST QT]iTa PbZTaÓ SPaQT[Ta hPëP]S ]TST] STb_^cXZ hÛ]TcX\[Ta Zdad[P\PS . HP]X ySTe[Tcz Qd Z^]dSP 0: ?PacXzST] SPWP Û]ST ^[PQX[Xa \X.XZX]RX hPa b Qácá] çb[Ç\ cPaXWX Q^hd]RP Z b a _PacX _^[T\XZ[TaX]X] áiTaX]T Ì Z _ <áb[á\P][Pa ] hPëPS ê T] ZPaP][ Z SÛpXƒêbXe^\c\e\ÿ`k\dQd UT]^\T]X ZPeaP\P\ i [Çi \ 1Û[VT ]T\SXa çZX Pb a[ Z cPaXW b^]P TaXh^a sil ediyor.com. 0b[ ]P QPZPabP] i ySTe[Tc PZ[ z QXa báaTSXa »RP[P]z ] yÛ]á]á] PÌ [\Pb ] z i \]T] ZPQd[ Tc\Xë Sdad\SP CáaZ c^_[d\d]d] Û]T\[X QXa Z b\ XÌX] yë^ZT TSXRXz VÛaá[T] Qd ZPQd[á] ]TST]X b^] STaTRT QPbXc BX[eP] bP[S a b ] ] PaS ]SP] !! CT\\dizSP hPiS \) {:áac b^ad]d]d bXhPbTcT] ÌÛi\TZ hTaX]T »RP[P]z[P P][Pë\Ph ST]ThT][Ta Û]RT »RP[P]z STbcTZ[ThX_ hT]XST] ÛaVácT WÇZX\ WP[T VTcXa\TZ i^ad]SP[Pa H^ZbP »RP[P]z[P P][Pë\P] ] QXa P][P\ h^Z| 7TaWP[ST »RP[P] SÇWX[ ç\aP[ zSP VÛaáë\T \PbPb ]SPZX WTaZTb Qd]d QX[Xh^a > háiST] ST »RP[P]z ] baPa[P áiTaX]ST SdaSdêd Wdbdb yÛaVác[T cT\Pb ] bPê[PhPRPZ X\ZÇ][Pa ] bPê[P]\Pb z ZX Qd SP QXa cáa yTe WP_bXzh[T QPë[PhP] ybáaTÌz ST\TZ »RP[P] y\dWPcP_z P[ ] _ VÛaáëá[áh^abP Qd cP[T_ \P]c Zb i STêX[ 4êTa STe[Tc ^]d][P Z^]dëdh^abP \dWPcPQ ^ XbT ÛaVácá cP\ Z^]ca^[á P[c ]P P[\PhP] QXa »RP[P]z ] STe[TcT UPhSPb eT ZPcZ b ]T ^[PRPZ.W i[P] h^a RT PS ] STêX[ _a^VaP\ ] eT _^[XcXZP[Pa ] b`Y`ij`pXjŠgXik`fcXSP 0: ?PacXzST] P[S Z[Pa ] PÌ Z[ h^a 1PëCP\ XZX Pb a Û]RT 0ead_P =P_^[iXb[\ÿ`c#`b`XjiXpXpêQPZP] yBdaXhT QXiX\ XÌ \TbT[T\XiSXaz STa. 0: ?PacXzhX ^] hPë ]SPZX QXa bXhPbÓ _PacX ^[PaPZ STêX[ XZX PbaP hPh [P] Qd iT]VX] cTRaáQT]X] QXa \dWPbbP[Pb ^[PaPZ VÛa\TZ [Çi \ 1PëPa b ] ] b aa SP QdaPSP 0: ?PacX 1Pc zh eThP \^STa] ÌPê ] \X[[XhTcÌX[XêX]X STêX[ Qd c^_aPZ[PaSP ^acPhP Ì ZP] VT[T]TêX cT\bX[ TSXh^a 6T[XëcXaSXêX di[Pë\P[Pa ZdaSdêd ST]VT[Ta cT[XU TccXêX Ì ZPa[Pa Qd VT[T]TêX] XÌX]ST] VT[Xh^a 0: ?PacX hTa[X QXa _PacX <dWPUPiPZÇa[ ê Qd VT[T]TêX hT]XST] ^[dëcdaPaPZ báaSáa\TbX]ST] 0: ?PacX XZX Pba ] b^]d]d XUPST TST] ^] h [ VTaXST Q aPZc 6TaXST Q aPZc ê ^] h [ >acPS^êd WP[Z[Pa ] ] VT[TRTZ ^] h [ < b azSP Cd]dbzcP 8aPZzcP BdaXhTzST ^acPhP Ì ZPRPZ VT[Xë\T[TaX 0: ?PacXz]X] Qd ^] h [ ]SP PaP\PZ [Çi \ 1d ^] h [ ] ÛiTcX XbT bPê[P\ QXa STe[Tc cTRaáQTbX áiTaX]T X]ëP TSX[T] VáÌ[á QXa ST\^ZaPbX m. e\[\ecXqêd6 Geçen hafta soruyu ‘yekten’ sordu Mümtaz’er Türkö]T) »RP[P]z ]T hP_\P[ .hÛ]Tc\Tz]X] QXa diP]c b ^[P] Qd ÿ`c#GBBk\ii•e•[\ hÛ]cT\X ZP\d^hd]P PÌ Z[P\PZ Ì^Z _cÉpe\k`c\Y`c`iÊYli^a ^[bP SP ySTe[Tc _aPcXêX eT WPclpficXi%É:`eÊ`ü`ü\[\e U iPb z XÌX] ëPë [PRPZ QXa ëTh STêX[ƒêbXidXbkXejXd\mSXa 1Ûh[T QXa yX[XëZXz]X] Ì^Z TbZX[Tcut durumu sürdürme.aT SPhP]S ê ]P X[XëZX] QXaÌ^Z QX[p`k\iZ`_\[\Y`c`ic\i%PXe` VX \TeRdc É[\mc\kÊYlbfel[X8B 3Te[TcX] (((zSP] QTaX »RP[P] GXik`Ê[\e[X_Xe[\ áiTaX]ST] ÛaVácá hÛ]Tc\ThT ÌP[ ëfcXY`c`id`6 c ê b a STêX[ 6TÌ\XëcT Qd X[XëZX ySTaX] STe[TczX] cTaRXW[TaX S^êad[cdbd]SP X[Ta[Xh^aSd èX\SX[TaST Qd X[XëZXhX yÌÛiá\z XÌX] ?::zh bX[PWb i[P]S a\PZ XÌX] Zd[[P]\PZ XbcThT] QXa STe[Tc ePa HP]X hT]X ySTe[Tc PZ[ z Qd TbZX U^a\Pc ] XÌX]T ZT]SX U^a\á[á]á T]YTZcT Tc\ThX ST]Xh^a 1X[Xh^a[Pa ZX Qd Xë ÌÛiá[TRTZbT »RP[P]z[P ÌÛiá[TRTZ BPSTRT 13?z[X :áac bXhPbTcÌX[TaX] cP[TQX eT cTiX STêX[SX Qd* y\dWPcP_z WT_ »RP[P]zS STe[Tc XÌX] 3^êadbd Qd \TbT[T ÌÛiá[TRTZbT QXa \dWPcP_ [Pi \ 3PWP SP Û]T\[XbX Qd \dWPcPQ ] ÛaVácT WÇZX\ ^[\Pb ëPac H^ZbP \dWPcP_[ ê ] SP \áiPZTaT]X] ST QXa P][P\ h^Z 0b [ \TbT[T ^ \dWPcPQ ] i ] ÛaVácT WÇZX\ ^[d_ ^[\PS ê \TbT[TbXSXa 0][Pë [P] ^ ZX ?:: cT_TbX]ST »RP[P]z ] ^[Sdêd WXhTaPaëXZ QXa ÛaVác ^[\PZcP] Ì Z\ ë QXa ybPePë QTh[TaXz fPa[^aSb ÛaVácá WP[X]T VT[\Xë B^ad] »RP[P]z[P Z^]dëPaPZ ëXSSTcX QXcXa\TZ XbcThT] STe[TcX] QÛh[T QXa Sdad\SP ]T hP_PRPê S a 3Te[Tc WÇ[Ç yXëX »RP[P]z[P QXcXa\TZz ]XhTcX]SThbT bTeVX[X <á\cPizTazX] SX[T VTcXaSXêX yÛ]á]á PÌ\PZzcP] UPi[Pb ] hP_PRPZc a ¬á]Zá \dWPcPQ ] i ] WPZXZPcT] y\dWPcP_z b^ad]d ÌÛiáRá XëX]XiX Z^[Ph[Pëc a R QXa y\dWPcP_z ^[\Pb ] XbcXh^abP] i ^]P ySTbcTZz ST ^[dabd]di QÛh[T QXa Z^]d\P d[Pë\Pb XÌX] 0ac Z \dWPcPQ ] i[P y_Pac]Taz ^[\dëbd]diSda 3Te[TcX] »RP[P]z[P X[XëZXbX]X] VT[SXêX ]^ZcP QdSda H [[PaRP yëThcP][Pëc a [P]z QXa PSP\P ëX\SX ÛaVácT VTaÌTZcT] WÇZX\ WP[T VT[\TbX ÛaVáccTZX \dWP[X TaX]X QTacPaPU Tc\TbX XÌX] STbcTZ eTa\TZ i^ad]SP ZP[P] QXa STe[TcT ]T STabX]Xi.tr SAYFA TASARIM: B:=B:IüûBü:@ . 0: ?PacXz]X] Qd]P yTeTcz ST\TbX eT ZP\d^hd]P bPcPQX[\TbX ybXhPbTcT]z _TZ \á\Zá] STêX[ 1Xa hP]SP] hT]X TZ^]^\XZ ZaXi bÛh[T]cX[TaX ÛcT hP]SP] BdaXhTzST ZPh]PhP] ZPiP] eT ST dUdZcPZX Rd\WdaQPëZP][ ê bTÌX\X ePaZT] »RP[P]z[P VÛaáë\T[TaST] Ì ZPRPZ yÛ] PÌ R z QXa b^]dRd WáZá\TcX] ^]Ph[P\Pb i^a 3PWPb 1PëQPZP] 4aS^êP]z ] bTac \TbPY[Pa eT y:áac b^ad]dz QXc\XëcXa \TP[X]STZX PÌ Z[P\P[Pa SP STeP\ TSXh^a 7áZá\Tc ÌTeaT[TaX bPSTRT :áac b^ad]d]d STêX[ ?:: cTaÛaá]á ST WÇ[Ç yhÛ]TcX[TQX[Xaz Qd[dh^a[Pa y2X]zX ëXëTST] Ì ZPa\PZcP]bP \TeRdc Sdad\d báaSáa\ThX cTaRXW TSTQX[Xa[Ta 6T[X]T] Qd ]^ZcPSP ySTe[Tc PZ[ zh[P 0: ?PacXz]X] ybXhPbX _aPV\PcXi\Xz ÌPc ë h^a ^[PQX[Xa \X.com.dagi@zaman.

1d háiST] aTUT aP]Sd\SP TeTc ST\XëcXZ 1T[ZX :áac[TaX] ST \^ZaPcXZ WPZ[Pa ] SXaTZc ^[PaPZ VáeT]RT P[c ]P P[\ h^aSd Qd \PSST[Ta C\pcXþg\bû` 0\P :áac \TbT[TbX]X] ÌÛiá\á]á c ZPhP] T] 9`qc\iB•ikc\i`e VT[[TaX dbd[ dbd[ ^acPSP] 0'ÊcXiYfpleZX ZP[S a\Ph P\PÌ[ h^aSd lÿiX[êbcXiêqlcd• 4[QTccT WáZá\TcX] hP ^•e[\d\^\k`i`ib\e# _PQX[TRTêX P\P hP_\P p•qc\üd\#_X]êqXm\ S ê _TZ Ì^Z ëTh ePaS X[Xc\k`ƒ`ed•ZX[\c\ 7PQdazSP] b^]aPZX báaTRX \[\ib\e1GZýVY mZ XhX hÛ]TcT\TSXêX VXQX T] QPbXcX]ST] ZÛh PS[Pa ] gcbfVgçûgfV `Ç b SPWX XPST TSTRTZ QXa hVýZfcbic`VfV_! Pc [ \SP Qd[d]P\PS H `jVbgcbfVgç gZ ATUTaP]Sd\ báaT ûfVbÇçbhVýZfcbi RX]ST {:áac[Ta VÛi PaS c`VfV_Vbç`VbW f TSX[Xh^a QXi h^Zdi| f\’h’bmVmçb`VYçþç SXhT] b^bhP[Xbc[Ta ëX\SX "jZaZýfi`VýhçfYç" \TR[XbT VXa\ThT WPZ ZP þç"ý YYZhZm`Za iP]S 6T[ VÛa ZX 7PcX_ 3XR[TzhT HB: cPaPU ] d`Vb`VfçbV h fVn SP] hP_ [P] WPZb i[ ê ZhaZmZb_V`Za" Û]T báaTaTZ ^cdi h [S a `Zf`Z]Vb\ Y `YZ SÛZá[T] ZP] ] SdaSdad[ Vb`VýVXVþçn4 \Pb ÌPQP[Pa ] SP TacT[T SX[Ta <TR[Xb Q^ë ZP[S :áac \TbT[TbX]X] ÌÛiá\bái[áêá]ST 4aVT]T Z^] eT 1P[h^izd] a^[á]á ]TaTSThbT VÛi PaS TccX [Ta 6áa bTb[T bPWX_ Ì Z\PS [Pa Qd SPeP[PaP {1P a ë P]RPZ CáaZ b^bhP[Xbc[TaXh[T :áac WPaTZTcX]X] XccXUPZ VTcXaXa [XQTaP[[Ta[T eT \dWPUPiPZÇa[Pa[P Qd Xë ^[\Pi| SXhTaTZ XST^[^YXZ ZP\_[Pë\P] ] ^][P a ] ]TiSX]ST ZP] SÛZá[\TbX]ST] SPWP Û]T\[X ^[Sdêd]d SP VÛbcTaSX[Ta \PP[TbTU 0ac Z :áac \TbT[TbX ST]SXêX]ST ^][Pa ] aTUTaP] Sd\ Q^hZ^cd]d eThP \TR[XbcT hT\X] Tc\T\TbX]X STêX[ çaP] eT BdaXhTzhX Z^]dë\PhP QPë[PS ZP\d^hd =T hPi Z 0ac Z 3XhPaQPZ a RTiPTeX]STZX XëZT]RT[Ta ST] 9XcT\zX] QThPi AT]Pd[cz[Pa ] PbXc Zdhd[Pa ] ] STWëTcX]ST] QPWbTc\Xh^a ZX\bT 1d WPZ[ \PêSdaXhTc[TaX] bÛiRá[áêá]á b^] SÛ]T\STZX PSP\ ZPÌ aP][Pa \Ph ] cdiPê ZdaP][Pa did] ]P\[d[d[Pa[P RX]PhTc Xë[ThT][Ta RPSST ^acPb ]SP bXeX[ X]UPi[Pa ^aVP]XiT TST][Ta ÛêaT]RX hdaSd hPZP] [Pa hP_P\ h^a Pac Z CPë hP\ h^a[Pa BdaXhTzSTZX ZPc[XP\[PaP ZPaë Ì ZP] WáZá\TcX STe[TcX hT]XST] :P]SX[zT ZPaë bTac[Të\ThT hÛ]T[cX_ QPa ë VÛaáë\T[TaX]X b^]P TaSXaTaTZ QT]iTa QXa XÌ ZPa ë Z[ êP báaáZ[T]\T\XiX XbcThT] cá\ PZcÛa[Ta XëQPë ]SP 1XaZPÌ WPUcP Û]RTbX]T STZ »RP[P] X[T _PiPa[ Z hP_P] WáZá\TcX] QPëQPZP] Q ÌPê ] ZT\XêT SPhP]S ê ]SP] bÛi TSXh^a ^]d] hTaX]T 1Xi[Ta :áac[TaX] (z[Pa Q^hd]RP eT SPWP Û]RT eT Z b\T] QdVá] dêaPS Z[Pa id[\á Vá]ST\T VTcXaXa ZT] hái[Të\T WPU iP eT PSP[Tc XÌX] \áRPST[T TSTa ZT]) ATëPSXhT b^]aPb çbaPX[zX] cPëTa^]d ^[PaPZ BX[eP] b^]aPb XbT çaP]z ] cPëTa^]d ^[PaPZ P] [P] QXa ÛaVácá] hPh ][PS ê eT \Tëad[Pëc aS ê ëXSSTc Th[T\ _[P][Pa ]P XcXaPi Tc\ThT] ZP[T\[Ta[T WP]VX SX[ST P][PëPRPê i.L8.I%<I>|Ex8G8EN:CûyBûI9:G<ûHû<:C:AN6N>CNxC:IB:Cû 1dVá][TaST QPëcP B^\P[X ^[\PZ áiTaT 4cXh^_hP eT :T]hP VXQX SXêTa 0UaXZP á[ZT[TaX]ST ST Z c[ Z eT PÌ[ Z ZaXiX hPëP] h^a 1daP[PaSP _TZ Ì^Z X]bP] PÌ[ ZcP] Û[áh^a :dazP] ?ThVP\QTa 4UT]SX\XizX] bá]]TcX eT bPWPQT]X] cPcQXZPc ]P VÛaT Û]RT[XZ[X ^[PaPZ hP_ [\Pb VTaTZT] cTeQT eT XbcXêUPa[P 0[[PWz ] aPW\Tc ZP_ b ]P hÛ]T[\TZcXa çëcT 0[[PWzP hP_ [\Pb VTaTZT] Qd cTeTR RáW ?ThVP\QTa 4UT]SX\XizX] cPcQXZPc h[P hPê\da SdPb eThP ]P\Pi h[P U^a\á[T TSX[\XëcXa 1Xi ST Z c[ Z eT Zd aPZ[ ê ] hPëP]S ê ^ á[ZT X]bP][Pa XÌX] hPê\da SdPb ]P Ì ZPQX[XaXi IXaP ?ThVP\QTa 4UT]SX\Xi {<áb[á\P]z ] <áb[á\P]zP ^]d] ^[\PS ê hTaST PaZPb ]SP] hP_c ê SdPhP XRPQTc TSX[Xa| Qdhda\PZcPS a <áb[X\ iXZXa '' 1d]d] hP] ]SP QXa \á\X] ^[PaPZ ^][PaP VáRá\ái hTccXêX ZPSPa STêXëXZ hPaS \ PaVá\P][Pa ] Zd[[P]PaPZ T[ diPc\P\ i SP Ì^Z Û]T\[XSXa HPê\dabdi[dZ Z c[ Z 0[[PWzP cTeQT eT XbcXêUPa[P cT eTRRáW TSTaTZ hP[ePa _ hPZPa\P iP\P] S a 1T[P eT \dbXQTc iP\P][Pa ]SPZX T] Û]T\[X \TbT[T X]bP][Pa ] hÛ]T[TRTêX ZP_ h Ì^Z XhX QT[Xa[T\TbXSXa 3TêXëXZ bTQT_ [TaT aXPhTc[T QXa[XZcT T] Û]T\[X \TbT[T <ábTQQXQdz[ TbQP_ ^[P] 0[[PWzP hÛ]T[\TZcXa CTeTRRáW TSX[TRTZ T] Û]T\[X ZP_ 0[[PWz ] aPW\Tc eT X]PhTc ZP_ b S a 1d WPZXZPcX 0[[PW CTÇ[Ç _ThVP\QTa[TaX]X] aTWQTa[XêX]ST X]bP][ êP ÛêaTc\TZcTSXa :dazP] :TaÓ\ cTeQT eT XbcXêUPa[P 0[[PWzP hP[ePa _ hPZPa\P] ] hPê\da hPêS a [\Pb ] ] T] Û]T\[X eTbX[TbX ^[Sdêd]d =dWzd] Pb SX[X]ST] ëd ëTZX[ST QX[SXa\TZcTSXa) {3TSX\ ZX ^][PaP) {APQQzX]XiT XbcXêUPa TSX]Xi IXaP ^ VP UdaSda| <Pê aTc SX[ThX] ZX áiTaX]XiT Q^[ Q^[ hPê\da X] SXabX] {BXiT \P[ eT Te[PS XWbP] Qdhdabd] bXiT QPWÌT[Ta a\PZ[Pa bd ZP]P[[Pa ]PbXQ TcbX]| =dW BdaTbX & ( 1PëZP QXa PhTccT 7dS Pbz ] SX[X]ST] ëÛh[T Qdhdad[\PZ cPS a) {4h WP[Z \ 7PhSX APQQzX]XiST] PU SX[ThX] b^]aP ^]P cÛeQT TSX] >z]P SÛ]á] ZX VÛZcT] bXiT Q^[ Q^[ hPê \da VÛ]STabX] VáRá]áiT VáÌ ZPcb ] ]z^[da hái ÌTeXaX_ bdÌ[d Sdad\P Sáë\ThX]| 7dS BdaTbX $! ?ThVP\QTa 4UT]SX\Xi ST Z c[ Z eT hPê\dabdi[dZ iP\P][Pa ]SP ]Pb [ WPaTZTc TSX[\TbX VTaTZcXêX]X á\\T cX]T QX[ X[ ÛêaTc\XëcXa <TbT[P QXa Vá] ?ThVP\QTa 4UT] SX\Xi \TbRXccT Rd\P WdcQTbX eTaXaZT] QXa ZXëX]X] ZP[Z _ ZdaPZ[ ZcP] WPheP][Pa ] cT[TU ^[\Pb ]SP] QPWbTSTaTZ SdP Tc\TbX]X XbcT\TbX áiTaX]T 0[[PW ATbd[á SdP SdP 2T]PQ 7PZZzP hP[ePa\ ë eT SPWP \X]QTaST] X]\TST] hPê\da hPê\PhP QPë[P\ ëc a 1dWPaX XbcXbZP %'* <áb [X\ bP[Pcáz[XbcXbZP '( HX]T ZdaPZ[ Z eT Z c[ ê ] ^[Sdêd QPëZP QXa iP\P] ?ThVP\QTa 4UT]SX\Xi PbWPQ h[P QXa[XZcT bPWaPhP Ì Z _ Z Q[ThT S^êad SÛ]á_ SdP Tc\Xë T[QXbTbX]X cTab ÌTeXa\Xë b^]aP SP XZX aTZÇc ]P\Pi Z [\ ëc a 1dWPaX XbcXbZP #* <áb[X\ bP[Pcáz[XbcXbZP ! ?ThVP\QTa 4UT]SX\XizX] aPW[TX cTSaXbX]ST hTcXëT] bPWPQTX ZXaP\ SP Z c[ Z eT hPê\dabdi[dZ iP\P][Pa ]SP cTeQT eT XbcXêUPa TSTaTZ hPê\da SdPb ]P Ì Z\ ë[PaS a 7i »\Ta Z c[ Z eT hPê\dabdi[dZ[P X]bP][Pa ] Qd]P[S ê QXa SÛ]T\ST ?ThVP\QTa 4UT]SX\XizX] P\RPb 7i 0QQPbz hP] ]P P[PaPZ ëTWaX] S ë ]P Ì Z\ ë {0[[PWz \ QXi WPhPc cP XZT] ATbà[áz]á] PiXi ePa[ ê ] ëTUPPcÌX hP_Pa BT]zST] hPê\da hPêS a\P] XbcTaSXZ BT] ST hPêS a aS ] 1dVá] BT]X] Wdidad]P 7PQXQX]X] P\RPb h[P VT[SXZ èd T[ Wáa 8=IüB8üxüEP8 DLI.8@JI8I HPê\da SdPb ]P áÌ Vá] _TëX _TëX]T Ì Z _ SdP Tc\TZ \ábcTWP_ ^[\PZ[P QXa[XZcT hPê\da hPê\P\ ëbP SÛac \TiWTQT VÛaT baPa[P SdPhP STeP\ TSX[\T[XSXa IXaP ?Th VP\QTa 4UT]SX\Xi QXa WPSXbX ëTaX TaX]ST {0[[PW CTÇ[Ç baPa[ _TëX]X Q aPZ\PSP] WTa WÇ[áZÇaSP ZPaPa[ QXa ëTZX[ ST SdPhP STeP\ TST][TaX bTeTa| çQ]X 7PRTa CT[WXbdz[ WPQXa !($ Qdhda\dëcda =XcTZX\ :dazP] :TaÓ\zST Qd WdbdbcP ëÛh[T Qdhd ad[\dëcda) {1ÇaX ZT]SX[TaX]T QT[P eT \dbXQTc VT[SXêX eP ZXc hP[ePabPhS [Pa cÛeQT TcbThSX[Ta 5PZPc WThWÇc >][Pa ] ZP[_[TaX ZPbZPc ^[\dë ëThcP] SP hP_\PZcP ^[SdZ[Pa \ÇbXhTc eT Vá]PW[Pa ZT]SX[TaX]T báb[T\Xë RPiX_ VÛbcTa \XëcX| 4]P\ BdaTbX %#" HPê\da hPê ]RPhP ZPSPa SdPhP STeP\ TSX[\TbX VT aTZcXêX]T ?ThVP\QTa 4UT]SX\Xi bP[[P[[PWd P[ThWX eT bT[ [T\ {BXiST] QXaXbX) y3dP TccX\ ST SdP\P XRPQTc TSX[\T SXz SXhTaTZ SdP Tc\TST] Q Z _ cTaZ TSTaTZ PRT[T Tc\TSXêX \áSSTcÌT SdPb ]P XRPQTc TSX[Xa| WPSXbX ëTaX h[T ST XëPaTc Tc\TZcTSXa 1dWPaX SPPePc !!* <áb[X\ iXZXa ( 1daPSPZX cT\T[ X[[Tc hPê\daP ^[P] XWcXhPÌc a HPê\da hPê\PS ê \áSSTcÌT XWcXhPÌ STeP\ TSXh^a ST\TZcXa 1d XcXQPa[P SP SdPhP VÛ]á[ST] eT baPa[P STeP\ TSX[\T[XSXa " PXqêeêekXdd\ke`nnn%qXdXe%Zfd%kiÊ[\ P8 DLI. 1dVá] b^bhP[Xbc ZP[T\[TaX] ZT]SX QPi cdcPa b i cPe a[Pa ]P ZPaë hP_ [P] T[TëcXaX[TaX X[[T yZXëXbT[ Sáë\P][ ê ] ÛRá]á P[\Pz hP SP y\dWQXa[XZz eT yP[ ÌPZ[ Zz ^[PaPZ P[V [P\PhP QPë[P\P[Pa Ì^Z P\P Ì^Z áiáRá (z[PaSP] QTaX ÛiT[[XZ[T T[XcXbc Rd\WdaXhTcÌX ZPS ][Pa ] WXbcTaXbX]ST] PëX]P ^[Sdêd\di ^ \X[X cPaXbc SX[X Ì^êP[c h^a[Pa :P] PZPaZT] ëPWbX _^[T\XZ [TaT eThP XST^[^YXZ RT_WT[Të\T[TaT b ê ]\PZ ZP] SÛZT][TaX] SPWP ëXSSTc[X _[P][Pa ] dhVd[P\PhP Z^h\Pb ]P hPa h^a P]RPZ c%`g\bZ`7qXdXe%Zfd%ki H6N.L8J@E@EM8BKýM<P8G@C@þþ<BCý ç\P\ 0ziP\ WPiaTc[TaX]T VÛaT ZdaPZ[ Z Z c[ Z iP\P] [Pa ]SP ]P\Pi Z [\PZ RPXi ^[\PZ[P QXa[XZcT bá]]Tc ^[P] SdP eT XbcXêUPa Tc\TZcXa 2T\PPc WP[X]ST ]P\Pi Z [\PZ bá]]Tc ^[\P\PZ[P QXa[XZcT X]bP][Pa ] cTZ QPë[Pa ]P ]P\Pi Z [\P[Pa RPXiSXa ç\P\ <dWP\\TS eT SXêTa \TiWT_ X\P\[Pa ]P VÛaT XbT bPSTRT SdP Tc\TZ bá]]Tc ^[Sdêd VXQX SdP X[T QXa[XZcT Rd\P ]P\Pi ]SP ^[Sdêd VXQX RTWaT] Z aPPc[T XZX aTZÇc ]P\Pi Z [\PZ SP bá]]TccXa 1d ëTZX[ST Z [ ]P] ]P\Pi ] _TëX]ST] QPhaP\ ]P\Pi[Pa ]SP ^[Sdêd VXQX WdcQT ^Zd]da WPcX_ \X]QTaT Ì Z\Pi* hTaST Sdada ^Z Z [ Ì eThP PbÇ VXQX QXa ëThT SPhP]PaPZ WdcQT XaPS TSTa T[<TebdPcáz[U ZWXhhTcáz[:deThcXhhT {XbcXbZP| \PS HPê\da SdPb ] ] T] UPiX[Tc[X ePZcX SdWP ePZcX]ST] iTeP[T ZPSPa ^[P] Z b \S a 3dWP ePZcX XbT Vá]TëX] S^ êd_ dUdZcP QXa eThP XZX \ iaPZ Q^hd háZbT[\TbX]ST] hP]X ZTaPWTc ePZcX Ì Zc ZcP] b^]aP Vá]á\ái XUPSTbXh[T #$ SPZXZP VTÌcXZcT] b^]aP QPë[Pa eT Vá]TëX] cP\ cT_ThT .. =TST] ^][Pa ] PaZP Ì Zc ê QPi ëXSSTc Th[T\[TaX]X T[TëcXaT][Ta ZPaë b ]SP W i[P ]TUaTc bÛh[T\X]X QT]X\bXh^a[Pa.L8J@ S 8ccX_êeiX_d\kbXgêcXiêeê jfeleXbX[XiXƒêg`jk`]X[\$ d`q\jle[lÿlYlblkclqX$ dXeY ` a bYZW n`Zf bYZ mVfYçaVai]hV€ bgVb`VfVaZf]VaZh" `Z!ýZ[_Vh`ZmbZ`aZa nZbVnçbYVb bgVb`çþçaçnçbjZaVn]Vfc`Yiþiain b aZh`Zf bW fý’_f’c`gV\ZfZ_h f#7i" \’b`ZfYZWVýhVHcaV` c`aV_’nZfZ### \TcX]T QXiT hPê\da eTa| ST\Xë 7i 0QQPb SP cTeQT XbcXêUPa TSTaTZ 0[[PWzP hPê\da hPêS a\Pb XÌX] SdP Tc \Xë eT b^]d]SP SP hPê\da hPê\ ëc a 1dWPaX XbcXbZP "* UPiPX[X PbWPQXz]]TQX çQ]X 0QQPbz ] aXePhTcXh[T) {?ThVP\QTa 4UT]SX\Xi bP[[P[[PWd P[ThWX eT bT[[T\ \ácTePi háiá hTaST Wdëd WdSd cPiPaad eT ]XhPi[P TbZX UPZPc cT\Xi T[QXbT[TaXh[T Ì Z \ ëc a| 4Qd 3PedS XbcXbZP 1d eT QT]iTaX WPSXb[TaST] WPaTZTc[T Ç[X\[TaX\Xi hPê \da SdPb ]P Ì Z\PSP] Û]RT QTST]T] ZP[QT] eT adWT] WPi a[P]\PZ VTaTZcXêX]T SXZZPc[TaX ÌTZ\Xë[TaSXa 1d]d] XÌX] XhXRT h ZP] [PaPZ cT\Xi[T]X[\TbX \XbePZ Zd[[P] [\Pb TbZX UPZPc cT\Xi T[QXbT[TaX] VXhX[\TbX Q^[RP cTeQT eT Xb cXêUPa TSX[\TbX ^adÌ cdcd[\Pb bPSPZP eTaX[\TbX QXaX]X] Zd[ WPZZ ePabP ^]d] XPST TSX[\TbX Q^hd] QáZá[TaTZ PRi UPZa iPPU eT hTc\Ti[XêX] WXbbTSX[TaTZ Wdëd eT cTePid XÌX]ST Z a[PaP Ì Z [\Pb eT hPê\da SdPb hP_ [PRPZ hTaT \á\Zá]bT háaáhTaTZ VXSX[\TbX \ábcTWP_c a CPWcPeX 7PëXhTcd \TaPZXz[UT[PW b"* ç\P\ =TeTeÓ <TR\d $%%* çQ]X :dSP\T <dê]X !!%% <TbRXSX 7PaP\ 1ThcX <PZSXb eT <TbRXSX =TQTeÓz]X] S ë ]SPZX hTa[TaST hPê\da SdPb XÌX] Z a [PaP Ì Z [PaPZ hP_ [\Pb SPWP UPiX[Tc[XSXa 6T]ÌhPë[ TaZTZZPS ] Ì^RdZ VXSTQX[TRTZ WTaZTbX] SdPhP ZPc [ \Pb WPccP \á\Zá]bT Z^hd][Pa ] Zdid[Pa h[P* X]TZ[T aX] QdiPê [Pa h[P QTaPQTa Ì ZPa [ _ SdP TSX[\TbX \ábcT WP_c a çQ]X 0QXSX] aTSSáz[\dWcPa &(! SXZX[\T iP\P] ]P ZPSPa STeP\ TSTa HPê\da SdPb XÌX] Vá]Të S^êPaZT] h^[P Ì Z [ a H^[ Q^hd 0[[PWzP Ì^ZÌP Xb cXêUPa TSX[Xa : a[PaP eThP QXa cT_ThT Ì Z [S ê ]SP QPhaP\ ]P\Pi ] ] Z [ ]S ê ePZXccT hPê\da SdPb hP_ [ a ç\P\ Z Q[ThT S^êad SÛ]TaTZ T[[TaX]X ZP[S aPQX[SXêX ZPSPa ZP[S aPaPZ SdPhP STeP\ TSTa) {7P\S Ç[T\[TaX] APQQzX]T PXccXa eT > APW\P]zS a APWX\zSXa ÇWXaTc Vá]á]á] bÇWXQXSXa 0[[PWzcP] QPëZP X[ÇW h^Zcda > SX[TSXêX]X hP_Pa 4h APQQzX\Xi BT] ZT] SXbX]ST] QPëZP X[PW ^[\PhP] 0[[PWzb ] BT] iT]VX]bX] QXi UPZXaXi ÁiTaX\XiT hPê\da X]SXa ç]SXaSXêX]X QXiT ZdeeTc eT VáÌ Z [ ET did] \áSSTc QXiT hTcTRTZ ZPSPa Z [ 0[[PWz \ QXiT Q^[[dZ VTcXaTRTZ UPhSP eTaTRTZ iPaPa eTa\ThTRTZ X[TaXST STêX[ PRX[ Q^[ Q^[ hPê\da eTa| 4Qd 3PedS XbcXbZP ! çQ]X <PRT XZP\T $# 4]Tb Q <P[XZ ?ThVP\QTa 4UT]SX\XizX] bP[[P[[PWd P[ThWX eT bT[[T\ hPê\da SdPb hP_PaZT] PedÌ XÌ[TaX]X hTaT S^êad ÌTeXaSXêX]X eT Z^[[Pa ] SP Z^[cdZ P[c[Pa VÛaá [TQX[TRTZ ëTZX[ST ZP[S aS ê ] ]PZ[Tc\TZcTSXa §[X\[TaX\Xi Z c[ Z ZdaPZ[ Z VXQX QT[P eT \dbXQTc[TaX] diPZ[Pëc a [\Pb XÌX] hP_ [P] SdP[PaSP T[[TaX] PedÌ XÌ[TaX]X] hTaT* Qd]d] S ë ]SPZX hP_ [P] SdP[PaSP XbT bT\PhP S^êad ÌTeaX[\T bX]X] bá]]Tc ^[Sdêd]d bÛh[T\Xë[TaSXa çQ]X 7PRTa 5TcWdz[1PaX !$ ' 1d XcXQPa[P hPê\da SdPb hP_ [ aZT] T[[Ta ZP[S a [PQX[SXêX ZPSPa WPePhP ZP[S a [ a eT T[[Ta PedÌ XÌ[TaX hTaT S^êad ^[PaPZ cTab ÌTeaX[Xa HPê\da SdPb hP_ [ aZT] PRi UPZa cTiT[[á[ Wdëd WdSd eT aXZZPcX ZP[QX RT[QTSTRTZ Qácá] PaVá\P][Pa ] Zd[[P] [\Pb SdP[PaP XRPQTc PÌ b ]SP] Ì^Z Û]T\[X VÛ aá[\áëcáa 1d]d] XÌX] SdP TSX[XaZT] Ì^RdZ[Pa ] P]]T[T aX]ST] diPZ[Pëc a [\Pb eT ^][Pa ] Pê[Ph _ X][T\T[TaX]X] ZP[_[TaX] aXZZPc eT Wdëdd]d Pac aPRPê eT Qd ëTZX[ST hP _ [P] SdP[Pa ] XRPQTcT ZPaX] ^[Sdêd U Z W ZXcP_[Pa \ iSP iXZaTSX[\TZcTSXa çQ]X 0QXSX] ATSSáz[\dWcPa &(! PFILD)) (-8 LJKFJ)'((J8C@Q8 8E D ÉLqleeXdclclÊ [`c`e_\[\Óe[\b`c\i 4aVT]TZ^] bP] Z[Pa ]SP] QXa QXa XUcXaP[Pa VT[Xa ZT] CáaZXhTzST T] STaX][TaT VÛ\á[\áë bdÌ XccXUPZ[Pa bd háiThX]T eda\PhP QPë[P\ ëZT] »iVáa[áZ[TaST] eT PSP[TccT] hP]X SPWP Ì^Z ST \^ZaPbXST] bÛi TSTRTZcXZ SPWP 1Pa ë _PiPa[ Z[Pa b^]dÌ eTa\ThT aP\PZ ZP[ \ ëc BX[PWb i[P]\P Vá]ST\SThSX 13?z[X eTZX[[Ta d\d[P] ] áiTaX]ST QXa ZPc [ \[P \TR[XbT VXa\ThT WPZ ZPiP]\ ëc 0ac Z (z[Pa ] RTQTaadc STe[TcX XZX PS \ X[TaX QXa PS \ VTaX ST ^[bP VTaX ÌTZX[ SXZÌT ^ SÛ]T\X] 9XcT\z[TaX UPX[X \TÌWd[Rá[TaX CT\XiÛiz[TaX hPaV [P]\PZcPhS C^_[d \TiPa[Pa PÌ [ h^a PX[T[Ta hPaV b i X]UPi[P ZPhQTccXZ[TaX hPZ ][Pa XÌX] WTbP_ b^a\PhP QPë[ h^aSd 3PaQT[TaT ^acP\ WPi a[P\PZ XÌX] ^acP\ ^[Vd][Pëc a\P ^_TaPbh^][Pa ^[Sdêd eT STe[TcX] STaX] ZPST\T[TaX]RT hÛ][T]SXaX[SXêX ^acPhP Ì ZP] <PaPë ¬^ad\ ZP][ <Ph b VPiTcTRX RX]PhTc[TaX UPX[X \TÌWd[[Ta VXQX ^[Ph[Pa ] X[Z ZTi \TR[XbcT PaPëc a [\Pb SPeP[Pa ] hT]XST] PÌ [\Pb Vá]ST\T VT[\XëcX ¬X[[X^ê[d 1Xc[Xb WPccP »iP[ VXQX ëá_WT[X Û[á\[TaX] PaZP _[P] ]P X[Z ZTi ë Z cdcd[\PhP QPë[P] h^aSd 1dVá]T STZ b^] T[[X h [ XÌX]ST WáZá\Tc STeXa\TZ XÌX] hP_ [P] T]caXZP[Pa ] ^aSdhP SáëT] _Ph SP b^aVd[P ]PQX[Xh^aSd ]XWPhTc Bdbda[dZ SÛ]T\X]STZX STaX] STe[Tc hP_ b SP W i[P ST[X]Xh^aSd ?TëX b aP èT\SX][X STWëTcX]X ST PaS ]P cPZPaPZ 3Pê[ RP eT 0Zcácá] bP[S a [Pa ] ] PaZP _[P] SP PÌ êP Ì Z h^a cá\ Qd][Pa[P QXa[XZcT :áac \TbT[TbX]ST 4aVT]TZ^] hP_ [P]\Pb ] ] ]TaT[TaST SdaSdêd]P SPXa ST[X[[Ta ^acPhP SÛZá[áh^aSd QXa QXa 0ac Z ëd P_PÌ Zc ) :áac \TbT[TbX]X] ÌÛiá\á XÌX] T] Û]RT :áac \TbT[TbX]X] ÌÛiá\á]á XbcT\ThT] eT \T\[TZTcX SPX\P ZP][ QXa Z eP\SP cdc\PZ XbcThT] Qd 4aVT]TZ^] ^SPZ[Pa ] ] eT diP]c [Pa ] ] PSP[TcT cTb[X\ TSX[\TbX VTaTZXh^aSd ¬á]Zá ^][Pa PZcXU ^[SdZ [Pa XÌX] ZP] SÛZá[áh^aSd eT QPa ë ] Û]á]T WT_ Ph] _ Wc [Pë\P\ ë T]VT[ Ì Z h^aSd 1d P\PÌ[P (" h [ ]SP á[ZThX WT_X\XiT WTa ZTbX\T SPa Tc\Xë[TaSX !& eT b^]aPb ]SP SP hP_\PhP ÌP[ ëc Z[Pa VXQX 1d]d Pac Z SPWP ZPÌ ZTaT ZP][P _a^eP TSTRTZcXZ.6I6H6G>B/@69ûG9ûCu:G S . " h [S a Qd bPePë WXÌ QXc\TbX] SXhT 4aVT]TZ^]zd] ^aSd]d] 7Ta^]z[Pa ] Sáëáa\TZ cT] SPWX ZPÌ ]\PS ê ] ]TST] baPa[P d]dccda\PhP ÌP[ ë h^a[Pa QXiT.

321.216.83.216.533.216.617.248.02.55 PAZARLAMA SATIü MATBAA ELEMANI MATBAAMIZA tecrübeli gestetner maüalê pompalê ustasê alênacaktêr.53.85 MOBÿLYA ELEMANI ACELE suntalam usta ve kalfalarê aranêyor.319.52 GSM: 0532. 0.bayan personeller GEMý cüzdanê çêkartêlêr www. Meslek Lisesi mezunu CNC Operatörleri aranmaktadêr.50.212.549.50.03 GRANýT Deposunda çalêüacak.80 TECRÜBELý Rot Ustasê aranmaktadêr. cv.27 ÖN Muhasebe için. Matematik.248.682. 0.72 GAZALTI Kaynakçêsê ve taülamacê aranêyor Sultanbeyli 0535.80.80. askerliÿini yapmêü muhasebe elemanê 0216.543. Tel: 0216. Sekreter.522 29 51 TEKNÿKER TEKNÿSYEN TECRÜBELý Tekniker Alênacaktêr.40.893. Zayêf Akêm ve Irak.com. Web tasarêm kurslarê 0212. 0532. 0216.66. tesettürlü 0. Radyoloji Teknisyenleri.212.00.466.532. 3DMax.M.53 KOMÿ & GARSON RESTAURANTIMIZA BAY.31 MOBýLYACI usta ve kalfalar alênacaktêr.634.216.25 TORNACILAR KAYNAKÇI ASKERLý ýNý yapmêü. bayan seritiÓkalê direksiyon usta öÿreticisi aranêyor. Yenibosna oturanlar.216.L. Kontrol Elemanê aranêyor.216.30 EMLAK OÓsimize Prezantable. 0.65.com.488.07.com KASýYER Alênacaktêr.20.com KAFETERYA ve çay bahçesi iületmiü.tr ACELE ehliyetli tabillot bölümüne bayan pazarlamacê 0.325.383.269 12 64.68 DUDULLU’DAKý Firmamêza Lise ve E. 0. Sultanbeyli 0.18 BÿLGÿSAYAR ELEMANI AB Standartlarênda ücretsiz.66.869.Fultime Bay.00.37.732. ýyoruz mek üz vlendiril kadaþlarý ar göre ar lýþma bay ça -92 370 60 (0530) -85 370 58 aþ (0530) Beþikt 2 0 59-0 yoðlu 530) 37 (0 Be -64 ne 308 91 (0537) Kaðýtha -87 370 59 r (0530) Sarýye -87 370 59 (0530) Tuzla ndik Pe . Adapazarê 0530.20.459.) 0.474.295. hasanani@kginsaat.314.212.matafora. ýngilizce.47. Tel: 0216.16.74 IþIKLI reklamcêya pleksici kaynakçê.32. 0216.97.990.Tepeören ATATÜRK Havalimanê Dondurma Satêü Elemanê aranêyor.518.tr MÿMAR MÜHENDÿS YAPI DENETýME DENETÇý alênacaktêr. vinç imalat montaj tecrübeliler.216.212.LKS programê bilen deneyimli bayan eleman.216.338.com BýREY’E Matematik.216.09. 0212.652 30 87 NUR Yapê Avcêlar’daki iüyerimize ön muhasebe.79 ENJEKSýYON ve hidrolik preslerde çalêüacak eleman.212.42.09.828. 0.461 73 93 FýRMAMIZA LýSE mezunu BAY depo elemanê.398. Sênêf Öÿretmenleri ve Stajyer öÿrenciler. 0.09. þirinevler Bakêrköy Bahçelievler Ataköy civarênda oturanlar tercihtir 0.38 AüÇI ANONýM üirket bünyesinde hizmet veren merkezi üretim mutfagêmêzda görev yapacak aüçê.15. Sultanbeyli 0.39.471 33 33 ÜMRANýYE’DEKý Órmamêza bilgisayar.tr YAPI Denetim þi rketimize ýnüaat Mühendisi. Okset A.527. BAY satêü elemanê alênacaktêr.65 MOBýLYACI usta ve kalfalar alênacaktêr.85. acele büyük ortak aranêyor 0. com.549.com. CV: a. (ESENLER Otogar’dan Servis) 0.398.82 bayrampasaeksen@hotmail.212. yüksekokul mezunu.25 yaülarênda. okul öncesi öÿretmenleri. Kêzarmêü Kadayêf.92.53. kazanç büyük.485 99 18. biyoloji.212.58 0531.Bayan. kalfa ve çêraklar alênacaktêr.00 Dýþ Hekimi.270. kalfa ve çêraklar alênacaktêr.57.22 ERENKÖY’DEKý Dershanemize Her Branütan Öÿretmen.tr KONYA’DAKý h astanemize GASTROENTEROLOJý Uzmanê aranmaktadêr. çay.20.63 Baüvurular: (PazartesiCuma 09:00/ 18:00 arasê) BAþAKþEHýR’DEKý anaokulumuza öÿretmen ve hizmetli alênacaktêr.264.66 BAþAKþEHýR’DEKý anaokulumuza öÿretmen aranêyor.212.798 25 35 ýHL mezunu kitap satêüêna bayan.875 72 34 DEMýR doÿrama ustalarê aranêyor.18.216. tel: 0212.682.35 (109) PARTTýME.44.com. Alaemdaÿ 0.392. Sulu yemekten anlayan Yetiütirilmek Üzere Yöneticiler 0212 611 11 44 0530 205 95 66 cv@avisdanismanlik.58 ýNþAAT Firmamêza deneyimli mimar ve iü takip personeli alênacaktêr.mutfak. Ataüehir 0. sanat okulu mezunu torna. þekerpare ve KEMALPAþA Ürünlerinin satêüêna TÜCCAR Plasiyerler aranmaktadêr BAYýLýKLER verilecektir ERMA Unlu Mamülleri 0.com BENZýN istasyonumuza iületme müdürü.com.36.M.39 ANAOKULUMUZA Bölüm mezunu kurum müdürü ve öÿretmenler alênacaktêr. Bay. 0.16.58 ýNþAAT Firmamêza deneyimli mimar ve iü takip personeli alênacaktêr. Tarabya.com MUHASEBE oÓsimize yetiütirilecek bay. 0505.25.B.50 BA CILAR’DAKý Rehabilitasyon merkezimize zihinsel engelliler öÿretmenleri.276.212.Güneüli 0532.532.05.467.663.40 ÇýFTLý ýMýZE Bahçecilikte.270 10 43Faks: 0212.23 mervekazanci_@hotmail.85.655.29 EV ýülerinde yardêmcê bayan Hadêmköy 0.212.315 80 50 ÖZEL Okulda çalêütêrêlmak üzere her branüta öÿretmenler ve Bilgi iülem personeli alênacaktêr. 0.14. Temizlik Görevlisi alênacaktêr.657 19 81 GÜVENLÿK ELEMANI ACELE Alo Güvenlik’ten SertiÓka ýstanbul Genelinde Güvenlikler alênacaktêr 0. 0212.vasêfsêz bay elemanlar. (Ümraniye) 0216.507.08 ANADOLU yakasênda oturan.544 10 10 ÇOK iyi ýngilizce bilen Muhasebe Bilgisi olan Yönetici Asistanê aranêyor. 0212.747.359. 0507.70 (5 Hat) ÇELýK konstrüksiyon.638.356 05 30 VýNÇ elektrik mekanik servis elemanlarê.542.’deki iüyerimize.771.16 TEL: 0554.216.300530. BEþýKTAþ. Bayan elemaa (ingilizce bilen tercihtir. com.65 OTO ELEMANI MITSUBISHI yetkili servisine tecrübeli kaporta ve boya ustalarê aranêyor. ön muhasebe bilen B ay.273 63 90 GIDA ürünleriyle ilgili. Telefon TraÓÿini ve OÓs Ortamênê Yönetebilecek Tesettürlü Bayan.671.0.657. bay ön muhasebe elemanê alênacaktêr. diksiyonu dü zgün.290.532.00 Fax: 0212.798. Fatih.32 TÜRKÇE.97.68.398. marketçi.03 ELEKTRÿK ELEKTRONÿK ELEKTRýKCý Usta ve Kalfa alênacaktêr.güverte.554.216.34.tr ÖN muhasebe bilen. temizlik iülerine bayan aranêyor.550 48 48 ACELE suntalam usta ve kalfalarê aranêyor.242 33 35 AKARYAKIT istasyonuna pompacê alênacaktêr.216.S.626.50 ÖZLEM Otomotive bayan Aüçê Kartal 0.830216. 0216.64. ikna kabiliyeti yüksek.80 SEMA Kuyumculuk Ön muhasebe deneyimli 4 yêllêk üniversitelerden mezun bilgisayar bilen bay.375.847 49 69 e Biziml ak çalýþm niz? isi ister m ýnda daðýtým otosikletli Gazete ere m .326.tr KONYA’DAKý hastanemize kadên doÿum uzmanê(bayan).com.28. BAYAN ön muhasebe elemanê.501.93.39.375 56 16 ÖZLEM Otomotive Ticari Araç Mekanik Ustasê Kartal 0.212.272.383. 0.31 www.02 DUDULLUDAKý oÓsimizde ingilizce ceviri yapabilen Bayan eleman 0216.01 EXCEL.216.635 67 30 TECRÜBELý kamyon üoförü aranêyor.þ 0212. 0212. CV: yildizanaokulu2008@hotmail.212.47 FýRMAMIZA deneyimli tabela ustalarê Sultanbeyli 0555. psikolog alênacaktêr. 0533.75 TURKUAZ REKLAM AJANS YýTýK HARRAN REKLAM ARA AJANS ARAL REKLAM ERDEM REKLAM GREN AJANS FOX MEDYA HARýKA REKLAM AKPINAR REKLAM LEVENT REKLAM VALS REKLAM BERK REKLAM ÇETAþ REKLAM ÖZKESKýN REKLAM 0212 631 69 69 0212 571 46 99 0212 632 01 70 0212 652 12 93 0212 511 57 50 0212 296 95 58 0212 557 74 65 0212 502 20 09 0212 883 26 16 0212 552 41 40 0212 283 61 00 0212 539 49 25 0212 288 99 90 0212 510 25 25 0212 227 79 79 SEKRETER SEKRETER TEKSTýL fabrikamêza diksiyonu düzgün bayan.30.04.312.vasêfsêz bay.212.00.671 67 17 ÖZLEM Otomotive Muhasebe Elemanê Kartal 0.91 HADIMKÖY Esenyurt civarênda oturan ýmalatta çalêüacak Bay elemanlar alênacaktêr.720.04-05-06 FIRSAT! Çý Kadayêf. 0212. 0212. Dudullu 0216.674. 0212.527 06 06 ACýL Markette çalêüacak Balêkçêlar aranêyor.555.216.501 37 00 BA CILAR’DAKý Dershanemize Matematik Öÿretmeni ve Eÿitim Danêümanê aranmaktadêr.com ÖN Muhasebe bilen aktif olarak araç kullanabilen tercihen Pendik civarê bay eleman.488. tornacêlar alênacaktêr.216.11 TEKNÿKER TEKNÿSYEN TECRÜBELý Tekniker Alênacaktêr.474.72 MUHASEBE AB Standartlarênda ücretsiz hêzla iüe yönlendirmeli muhasebe kurslarê 0212. Geometri.216.544.306.tr 0.SERý ýLAN DANIþMA HATTI TEL: 0212 454 82 17 . Dudullu 0216.255.270 10 43Faks: 0212.212.60.com ÇOCUK HASTA YAüLI BEYKOZ civarêndan eviülerine yardêmcê bayan (Yatêlêda olabilir)0.299 45 30 ANAOKULUMUZA tecrübeli öÿretmen ve aüçê alênacaktêr. ýKýTELLý O.63. ýkitelli civarê 0212. ýkitelli 0212.481.03. 444 28 54 TÜRK Telekom Bayii’ne Üsküdar çevresinden 1824 yaülarênda bilgisayar bilen bayan alênacaktêr. ýstoç satispazarlama@hotmail.44 KÜTAHYADAKý merkezimizde çalêütêrêlmak üzere radyolog aranmaktadêr. Baÿcêlar.vasêfsêz eleman aranêyor.47.37.63 0532.308 37 47 ÜMRANýYE’DEKý Anaokulumuza Üniversitelerin Okul Öncesi Öÿretmenliÿi Bölümünden Mezun Anaokulu Öÿretmeni.212.216.532 29 300.03 SAýLIK ELEMANI ANKARADAKý Diyaliz merkezimize SertiÓkalêsertiÓkasêz hemüiriler alênacaktêr 0312.74. BAY elemanlar. En az 3 yêl deneyimli tecrübeli Müdür.290. 0. mezunlarê.tr 0216.64. 0.com.42 ÖN muhasebeye Eta bilen bayan. Eyüp 0.212. Baÿcêlar. saha üeÓ.34.543. ýngilizce öÿretmenleri 0212.35 yaülarênda seyahat engeli olmayan.830216.82. 0212. 0.603. sertiÓkalê hemüireler.33.290.671 51 71 YAPI DENETýME DENETÇý alênacaktêr. Dinamik.95.212.73 KÜTAHYA’DAKý Hastanemize cildiye.940530. 0506.540 23 11 KUAFÖR ELEMANI BAKIRKÖY’DE erkek kuaförüne kalfa aranêyor. ýnternet bilen elemanlar alênacaktêr.tr evde Bakêm hizmetleri Anadolu yakasê ve Avrupa yakasê birimlerine Pratisyen Hekimler ve Fizyoterapistler alênacaktêr.070507.612.07.000212. ýmalatta Çalêüacak Dönerci Ustalarê 0.657.680507. ýkitelli 0212.487.544.91 ksenkal@saglikas.0216.Gsm:0534 828 17 75 PATENTLý Bayrak Üretimi iü büyük.629 56 02 0535.92 ANAOKULUMUZA meslek Lisesi ve Önlisans bölümü öÿretmen ve Temizlikçi aranêyor Pendik 0. AG.17 FýRMAMIZDA Altyapê iülerinde çalêümak üzere OG.13 TEL: 0535.30 ÇENGELKÖY’DEKý Anaokulumuza.533.mady77@gmail. 0.96.0. 0.611.53. Kontrol Elemanê aranêyor.216.420.430 34 34 KÜÇÜKKÖY civarênda oturan Lise mezunu.net DERSHANEMýZE Matematik.212. 0.960.11 EýÿTÿM ÖýRETÿM ANAOKULA Öÿretmeni aranmaktadêr TEL: 0535.216.312 12 65 ASGARý Ücret+ Servis+ Yemek+ Prim+ SSK ile vasêÔê.216. ýkitelli.488.84 ORTAK ARAYANLAR BAþBAYýLýKLER VERýLECEKTýR TÜRKýYE genelinde çok az Órmanên üretim yapabildiÿi Kristal Cam Mozaik/Seramik Fabrikamêza Türkiye genelinde Baübayilikler verilecektir. 0507.com ESENLER Esnan Diü Merkezine Tecrübeli Diü Hekimi 0.31 0216. Zambak Kitapevi Sancaktepe 0216.tesviye elemanlarê alênacaktêr.554.300.212.317 55 02 E ýTýME öÿrenime açêk kiüiler 0.212.150541.58.astas@astas. pariltiyuva@gmail.93.831. 0.40 TL KDV DAHýLDýR 16 AÿUSTOS 2011 SALI ZAMAN 23 ÇAMLICA REKLAM EYMEN AJANS SUADýYE REKLAM NART REKLAM NýSAN REKLAM ENGýN REKLAM ETÜPA REKLAM GÜNELý REKLAM þEF REKLAM VýTRýN AJANS 444 0 829 0216 379 07 08 0216 372 03 72 0216 335 86 16 0216 330 25 30 0216 349 86 84 0216 338 72 13 0216 411 10 10 0216 354 98 19 0262 642 81 81 SAYAÇ OKUMA ELEMANI SARIYER.74.640.735.648. Referans Verebilecek BAY Eleman Alênacaktêr. 0.95.279.212. hasanani@kginsaat.33 BAYRAMPAþA’YA OÓs iülerinde çalêüacak.305 94 58 info@biricikanaokulu. yönetim tecrübesi olan. LýSE Mezunu. referanslê bay.326.L. Gaziosmanpaüa ýlçelerinde ikamet eden.68 MOBÿLYA ELEMANI MODÜLER suntalem ve koltuk fabrikasênda çalêüacak usta.95.02 KÜÇÜKÇEKMECE’DEKý rehabilitasyon merkezine Zihinsel engelliler öÿretmeni alênacaktêr. 0216.27 MýMARLIK oÓsine Askerliÿini yapmêü tecrübeli Bay muhasebe elemanê cv: merdogluinsaat@hotmail.Bayan Garson Komi. Arnavutköy Servis+ SSK+ Dolgun ücret 0.26.216.25. Beyoÿlu.91 ESENLERDEKý marketimize reyon elemanlarê 0212. 0505.57 ýSTANBUL Dünya Ticaret Merkezi’ndeki Uluslararasê Gayrimenkul/ Turizm þirketine iyi derecede Arapça.erol@soylutakvim.78.533.30.65 MODÜLER suntalem ve koltuk fabrikasênda çalêüacak usta.07.Beylikdüzü) 0212.97.14. felsefe öÿretmenleri 0216. FETMAR ýçerenköy’deki Marketimize .jetnetworking.79.44 ASKERLý ýNý yapmêü.58.27 VASIFSIZ personeller için kendi BÜNYEMýZDE iü garantili gemi adamê KURS kayêtlarêmêz baülamêütêr ACELE ekgelir fêrsatê 0.73 OFSET ve mücellitte çalêüacak 18-24 yaü arasê vasêÔê.88.80.78.517 33 44 MEGA Center’da çalêüacak Logo bilen bayan muhasebeci.549.212. Autocad. oÓs programlarênda deneyimli eleman aranêyor.astas@astas.18 ACELE ULUSLARARASI gemilerde.447 15 16 MÿMAR MÜHENDÿS üOFÖR ATIþALANI Civarênda Oturan Deneyimli þöför 0212.436.44.532. Güneüli 0533.53 0530.60 FýLO Kiralama Grup þubemize.696 09 39 ECZANEYE genç ahlaklê eleman Yenibosna 0.461.21 AVRUPA Yakasênda ve Trakya Bölgesinde Nalburiye Sektöründe deneyimli Pazarlamacêlar aranêyor.08 ÜMRANýYE’DEKý Anaokulumuza Tecrübeli Bayan Aüçê. 0.14 KERVAN Et Bünyesine Muhasebe Elemanlarê ve Sekreter alênacaktêr 0.786 01 81.442. Tercihimizdir.32. erkeklerin mütedeyyin olmalarê gerekmektedir.990.0. Logo-Go bilen. yatlarda çalêüacak VASIFLI.212.365 07 18 E. Eyüp.) MABSA Kristal Cam mozaik .com þýRKETýMýZE çok iyi Logo muhasebe programê bilen bayan eleman aranêyor Ferhatpaüa Mah.306.609.370 44 55 PENDýK’TE oturan 18.tr YAPI Denetim þi rketimize ýnüaat Mühendisi. Kaÿêthane.612. rehberlik.520 17 98 FABRýKAMIZA muhasebe logo ve tek düzen plana hakim 3 yêl deneyimli Bay eleman 0216.698.584. aüçê yardêmcêsê ve ortacêlar alênacaktêr 0212 614 34 55 0507 261 07 55 LALELý’DEKý oÓsimizin yemek. 0532.bayan. KURABýYE Çeüitleri. 0532.269 12 64.540 23 11 ÇEüÿTLÿ ADA DENýZCýLýK ULUSLARARASI Gemilerde makine. Arnavutköy Servis+ SSK+ Dolgun ücret 0. 0212. 0.532. 0212 470 51 51 OTO elektrik atölyesinde çalêümêü Pendik civarênda oturan elemanlar.270 05 55 info@esnan.02.80 þýRKETýMýZE 60 kiüilik yemek yapabilecek baybayan elemanlar aranêyor Esenler. pompacê alênacaktêr.02.346. nuryapi@hotmail. 0212.20. info@temateknik.71.90 ALÜMÿNYUM DEMÿR PVC ALÜMýNYUM Giydirme Cephe Montaj Taüeronlarê aranmaktadêr. Meslek Lisesi mezunu CNC Operatörleri aranmaktadêr.Bayan.237 45 53 BAYRAMPAþA’DAKý Dershanemize Türkçe ve Matematik Öÿretmenleri alênacaktêr.721. Okset A.000.019.19.492 07 16 aligurzoglu@nurplastik.291.511 39 92 þýRKET deneyimli.70 OKULUMUZDA çalêüacak hizmetli personel alênacaktêr.390.019. 0. 0.454 84 44 FAX: 0212 454 86 31 KELýME: 3. vasêÔê veya vasêfsêz elemanlar alênacaktêr Beylikdüzü 0.(Maÿaza kurulumunu Órmamêz yapmaktadêr. bayan eleman alênacaktêr.31 MOBýLYACI usta ve kalfalar alênacaktêr.549. 0212.532. 0533.216.19 FýBEROPTýK Ve Lehimleme konusunda çalêüacak deneyimli Elektronikçiler 0212. çocuk uzmanlarê.19.83. 0.50. en az lise mezunu. ücret dolgundur.671. hêzla iüe yönlendirmeli GraÓk. Ücret Dolgundur (Esenyurt. 0533.532 29 31 ANAOKULUMUZA sevgi dolu öÿretmenler alênacaktêr.37.212.67.Baÿdat teknik üartnamelerine hakim kaliÓye elektrik ustalarê aranmaktadêr.573 94 12 MELTEPE Deneyimli Müüteri Temsilcisi Bayan.0212.854 24 340549.05.Bayan Garsonlar Tuzla 0535.882.907 52 24. þirinevler 0.91.com.07 BAY.12. Sultanbeyli 0.622.65.54 TL ZAYý: 80 KR PUNTO ALT-ÜST ÇýZGý: 35.47. Hayvancêlêkta Tecrübeli Aile 0533.0. diksiyonu düzgün. (Bayanlarên tesettürlü. (Ümraniye) 0216.549.27 VANA Fabrikamêza sêcak Presciler.68.556 67 14 PAKPEN Bayisine Bilgisayar Kullanabilen Se kreter Alênacaktêr Yakacêk 0535.961. 0.59.23. Fireciler.212.79. 0.08 ÜMRANýYE’DEKý Órmamêza bilgisayar programê eÿitimi verebilecek arkadaülar. BÖLÜMLERýNDE çalêüacak personeller alênacaktêr MALTEPE: 0216.12.216. çocuk uzmanê(bayan) alênacaktêr. Kitap evinde çalêüacak tesettürlü bayan.611. Bilgisayar.314.272.375 17 16 Tuzla.780216. Fêndêkzade 0532.576 63 64.70 (5 Hat) TEZGAHTAR ELEMANI TOPTAN Gümüü kuyumcusuna Satêü Elemanê 25.þ 0212.42 SULTANGAZý’DE Kaplama imalatêmêza Gece Gündüz vardiyalê elemanlar. o÷ce programlarênda tecrübeli.814.469.s. 0216. oÓs ortamênda telefonla satêü/ pazarlama yapabilecek. þýþLý.com EVLERE EK ýü göndderilir 0530.352. 0. 0.612.420541.74.

03.212.000 0212.325M2 4.771 40 41.com ORTADA Merkezde Kredili.köprü giüelerine cephe.23 þAþKINBAKKAL’DA yalnêzlêktan dolayê devren büfe 0.90 BÜFE.73 ACELE! KAYA Emlak Gayrimenkul Piyasasêna Yön Vermeye Devam Ediyor.000TL.86.14. arsa ve villa Tarla: 0532.didimemlak.99 RE/MAX Eksper 0242.536.67.677. 500m2 25.308.723.43.216.000 TL 87M2 145.386.01.388 28 68 GAZýOSMANPAþA Yürüyüü Yolunda Dekorlu Giyim Maÿazasê 0535.Normal daireler 0.87.256 60 74 ARNAVUTKÖY’DE 20 ay vadeli arsalar 0212.762 88 00 SAHýBýNDEN HALKALI Atakent’te kiralêklar 1.18.18 SO ANLIK’TA Sitede full eüyalê 130m(2).829 42 62 SARIGAZý ve Samandêra’da arsalarênêz kat karüêlêÿê deÿerlendirilir.000TL 82.3.000TL.7. Maltepe’de Okullar Karüêsê 0535. com Fax : 0212.52 EYÜP Niüanca’da bahçeli.500’e 0212. 1000 zeytin aÿaçlê bahçe damlama sulama sistemli.80 KAYNARCA’DA Hükümet Konaÿê Yakênênda 85m2 65.parsel 3. eüyalê 1. Ovacêk.483.200.532.000 Peüin 40 Ay Vadeli Daireler. lüks daireler 0532.09.87 SULTANBEYLý’DE kiralêk daire ve dükkan 0535.728 90 01 0534.23.000 TL 445M(2) 45.000 tl’den baülayan Óyatlarla SýTE içinde 74m2’den 171m2’ye KADAR dubleks ve normal daireler ERKEN gelin çekiliüsiz.253 10 86 GÜNEþLý’DE SIFIR sitede 1.30.000TL.647M2 9.000m2 arsa.854.15.459. SultançiÔiÿi.000TL ULUCAK köyü asfaltêna cephe 6.771.ZAMAN 16 AÿUSTOS 2011 SALI 24 SERý ýLAN DANIþMA HATTI TEL: 0212 454 82 17 . 47.537.325m2 0549.000 TL.750m2 çift dairelik 105.000 TL 1000M2 45.100m2 16. ESENYURTTA Komisyonsuz.23.000 TL 288M(2) 15. 0226.65. sêfêr lüks daire 79. 2+1 ve 3+1 OLYMPIAKENT’TE 3+1 temiz 140m2 350.26.000 TL 2000M2 75.860 49 57 ATAþEHýR Örnek Mahallesi’nde sahibinden 2+ 1 sêfêr daire.87.91 SAHýBýNDEN Baÿcêlar’da 5.Su.11 ARNAVUTKÖY Dursunköy’de 500m2 22.0532. 3+ 1.500m(2) Arsa 305.500TL.000 TL 125 m2 175.581.000 TL’Den baülayan uygun Óyatlarêyla uygun satêlêk villalar METROKENTTE 126m2 Dükkan 1. Esenboÿa’daki arsalarênêz alênêr. 3+ 1.597.66.100m2 yatêrêmlêk 125.000TL.231.000TL.000 peüinatla 3+ 1 daireler 0530.35. kombili.041 62 13 AVRUPA YAKASI KÿRALIK ÇILGIN PROJE ýÇýNDE Taksitle Arsalar 19.akademisyengayrimenkul.500 taksit 50. 0.127m2 TýCARý imarlê arsa 2.975 46 310555.3 dönüm arsa. taksit yapêlêr 0.78 SAHýBýNDEN satêlêk çiftlik.532.000 tl Altên Emlaktan 0507.597 84 80 .840.251.132m2 kelepir daireler 0532.814.280.84. 0. BAKý Çetinbaü: 0533.000M2 250.94 ANADOLU YAKASI SATILIK AYDOS ÇAMLIK Mahallesi BAKIþKENT Sitesinde her biri 320m2 GÜLýSTANBUL EVLERý’NDE CAZýP Fiyatlarla 3+ 1 Lüx SON 2 Daire HEMEN Teslim Krediye Uygun 0. 50 ayva.82 ARSADA üok kampanya! 3.33 ÇAKMAK Soyak Karüêsênda Otoparklê. Taksit.462.59.21.45 ÇEKMEKÖY Bengisu Sitesinde Kapalê Havuzlu.000TL ÇI LIK Yaylasênda 15.400m2 zeytinlik 40. hemen taüên.000 TL 300M(2) 25.000TL ELMALI asfaltê cepheli 650m2 6.507.200m2 parsel 50.85 CEP: 0.000TL) 2.net TEKSTÿL KONFEKSÿYON BAKý’DEN ÖZSILA TEKSTýLE piyasa deneyimi olan kalêp çêkarabilen ANTALYA Lara.42.693 66 66 ESENYURT Solarkentte sahibinden kiralêk 3+ 1 manzaralê çift kapalê otoparklê lüx daire 0532.287.65. 1. 0312.Restaurant 0535.40.40 TL KDV DAHýLDýR æ]VX[cTaTzST \dcbdi VT]Ì[XZ bT]Sa^\d TEMÿZLÿK ELEMANI ERKEK temizlik elemanê arêyoruz.000 TL BAþAKþEHýRDE Kayaüehir 65000 Konut toki projesinde 85m2 50.000TL.000TL 5.454 84 44 FAX: 0212 454 86 31 KELýME: 3. 3+ 1.08 GEBZE Plastikçilerde 6.21. Çilingir’de 500m2 30.50. Kredili. otoparklê.77 AKNERA GAYRýMENKUL Yatêrêm&amp.36.14 HADIMKÖY’DE sahibinden sanayi bitiüiÿinde 2.000 TL 0.349.95 KIRKLARELý’DE arsa 5. (Soÿanlêkta Kredili) 0216.83 ANKARA Baÿlum.380532.86. Bize Danêümadan karar vermeyin.91. 2 parselli 840m20505.77 SAHýBýNDEN Beylikdüzü’nde 30.488.254.000TL ANTALYA Kêzêlkaya merkezde 607m2 imarlê parsel 25.304 86 82 ÖZYURTLAR SýTESý’NDE acil 125m2 2+ 1 120.000’e 0.577. 0535.38 YENýBOSNA ýhlas yuvada 130m2 250. çiftlik ana bina 360 metre 3000 bodur elma.607 23 55 ACELE Yalova Altênova Subaüê Köyü magzalar üskü mevkiinde müfrez tarla 1.326.000TL.442.885.000’e AVRUPA Konutlarê 2’de 1+1 full peyzajlê LALEþEHýR Konaklarênda 158m2 full peyzajlê 3+1 temiz DýVAN Recidence’de kelepir 1+1 57m2 150.25.800m2 20.000m2 25.56.790m2 bahçe 90.000m2 Tarla 0532.26 KýRALIK Kêrtasiye Baÿdat Caddesi Kêzêltoprak pazarlêklê 30.32.811.32 STýLýST VE MODEL MAKýNACI ARANIYOR.08 0533. Sahibinden 225.34. Yarê peüin yarê taksitli.344.05.52 GSM: 0532.000 tl 700M2 20.535.764. Kurfalê’da 35.77.854.400m2 15.000TL ULUCAK köyü merkezinde 2. www.99 -0212. deÿerinden alênêr satêlêr.653.384.534.599.etap 135M2 225.505.924.088.643.000 TL 193M2 470.000’e Dubleksler. E-MAýL: iclal@peracons.000 TL. 17.100’e BA CILAR Mallcity Residence’de sêfêr 1+1 ankastreli beyaz eüyalê 700’e 0.11 YILDIZLI TOKý’de deniz manzaralê kiralêk daire Akçabat 0533.80 KA ITHANE Terasevler Mevkiinde 130m2 sahibinden satêlêk daire 325.566. Havaalanê karüêsê bahçeli ev yapmalêk vadeli arsa. 0541.442. kurasêz evinizi seçin PAZAR günleri ýstanbul’dan ücretsiz servisimiz vardêr ÖN kayêt için: 0262.52 HALKALI Atakent Mahallesinde ManolyaAkasya sitelerinde 152m2.500.270226.651. 26.000 1000M2 45.530.000TL.322.51 0542.853.000(2) 55.729.net 0.720.000’e 0535.726 33 42 KIRGIZýSTAN’DA 11 kat ruhsatlê proje 0533. Otoyla takaslanêr 0. 0534. manzaralê.070216.91.1.000 TL TEL: 0212.530. 120ay x490 tl 10 ayda devirli ve 118m2 60.930.597.01.000 tl HAYRABOLUDA barajdan Sulanabilen 300 dönüm Tapulu tarla 1.08.12 (PBX) 0543.þirinyalê bölgesinde RE/MAX Güvencesiyle gayrimenkulleriniz Satêlêr.330533.33 DENýM Konfeksiyon ýhracatçêsê KURUMUMUZDA görevlendirilmek üzere DENýMDE tecrübeli GERBER V8 kullanabilen. 725’e 0. Spor Salonlu 110m2 Çok Uyguna Daireler 0216. ARSALAR 0532.000’DEN Baülayan Fiyatlarla 0.91 BAþAKþEHýR 1.000TL) 8.77 SAHýBýNDEN Eminönü Küçük Pazarda 65m2 oturumlu 5.399. Danêümanlêk ANKARA Esenboÿa Dumlupênar Yenice Kêzêlca KEÇýÖREN Altênova Balêkhisar BA LUM Ovacêk Pursaklar ve SATILIK ARSA ARNAVUTKÖY’DE 1. Otoyla takaslanêr 0.000TL 3.694. 3+ 1.000’e temiz OLYMPIAKENT’TE 2+1 1. her bütçeye Sêfêr lüks daireler.38 ÇATALCADA müstakil Tarla. 0.039.97.demirkolinsaat.000TL MERKEZDE 350m2 parsel 30.95 þARKÖY’DE Deniz manzaralê 1.000 Peüin 60 Ay Vadeli. yatêrêmlêk.25 ÇATALCA FERHATPAþADA Öÿretmen lojmanê yanê 254m2 0532.01.000TL) 2.671 00 40.000m2 asfaltta kelepir 0.470.200’e BOSPHORUS’TA boÿaz manzaralê 1+1 sêfêr 950 TL.000 0532.38.85.560. yalova merkeze 20km.287.000 0212.314.610m2 42.250m2 arsa.000 TL VýLLA 530.451 48 220.56 BEYLýKDÜZÜ’NDE Sêfêrlar! 3+ 1 150.536.500m2 35.840.Yol Mevcut) 30.600.44 BEYLýKDÜZÜ’NDE metrobüse en yakên.81.488.91 ARNAVUTKÖY’DE SAHýBýNDEN Minibüs anayoluna cephe 300M(2) 19.000TL.36.000 TL OTOYLA Takaslanêr 0534.000TL 1.328.99 BAYRAMPAþA. 150m2 270.000 tl.57.570531.54 TL ZAYý: 80 KR PUNTO ALT-ÜST ÇýZGý: 35.01 SÜPER YATIRIMLIK 3.212. 0535.000 TL ARSALAR.000TL.000m2 18. Hemen tapulu arsa.169M2 (8..11.000TL.44 ANADOLU YAKASI KÿRALIK KýRALIK villa katê Küçükçamlêca korusu yanênda Çilehane camii’ne yakên kombili.84.22.34 MAYRA’DAN GÜNEþLý’DE iskanlê otoparklê krediye uygun DUBLEX..632 33 14 YENýBOSNA’DA Merkezde (Mütedeyyin Aileye) 155m2.212.543.527 06 06 ACýL þiüli’de Faal Pastane Restaurant 0.721m2 25.712.535.200m2 30. Temiz kaÿêdê alênmêü. 0212.000’e 0505.000m2 arsa 24.000TL 6.5.856 91 070212.093M2 (12.580 49 83 0212.216.200M2 35. otoparklê.69.775m2 25.84 SAHýBýNDEN Silivri’de köyün bitiüiÿinde 1.12.40.34.12 (pbx) 0.03.532.000’e 0532.42 HADIMKÖY’DE sahibinden sorunsuz.558.000TL BÜYÜKKÖY yoluna cephe 10.000m2 Tarla 0545. 6.80.100m(2) fabrikalarên yakênênda imar alanê içerisinde etrafê çevrili 40.çilingir.000 TL 1000M2 28.609 0 609 KOCAELý (YUVACIK’TA) ERTU RULGAZý Konaklarênda MÜKEMMEL deniz ve orman MANZARALI yuvanêz olsun RAMAZANA özel dev kampanya 36 aya kadar 0 (sêfêr) faiz ve 72.000’e BA CILAR’DA Automall Residence 1+1 65.26.814.com ARNAVUTKÖY’DE 3. 2.414. (Sancaktepe Emlak) 0554.202.947m2 60.200m2 bahçe 12. krediye uygun bahçeli villa daireyle takaslanêr.000 tl OTOBANA cephe 8500m2 Tapulu tarla 170000tl 20.050m2 15.532.300M2 (13.Eyüp.55 HARAMýDERE’DEKý iüyerimizde çay ve temizlik iülerine bakacak bayan eleman 0.11.250m2 bahçe 12.000TL.663. anayola 200m 11.369.25 Basaküehirkonakemlak.2.12 YALOVA Gacêk’ta 2. 66 kiraz.000 tl.548.536.935. Dönümü 60. manzaralê.479.000TL ULUCAK köyü merkezinde ev yapêna müsait 172m2 4.609.597.5 Dönümlük arazi.000’e BOSPHORUS’TA uygun Óyatlê devirler ve borçsuz hemen teslim daireler HALKALI’DA nezih sitede tripleks villa 240.971 83 06 HALKALI Atakent’te satêlêk.000 500M(2) 27.540.212.42 ÇERKEZKÖY.000’e 0530.29.31.72.2. Takas yapêlêr.20.23.dönüm 155.80 ANKARA’DAKý Arsalarênêz deÿerlendirilir.14.221.000 tl 0533.000.12.Kêrtasiye.85 KIRKLARELý’NDE sahibinden 43. köprü yolu çevresinde Arnavutköy’de 30 ay vadeli 500 TL taksitle hemen tapulu arsalar. Bakêrköy 0212.61 ARNAVUTKÖY’DE SAHýBýNDEN ýmarlê Arsalar 500M2 25.601.3. lüks bahçekatê 0532.31 SýLýVRýDE .85.212.25.553.699 05 95 BAþAKþEHýR 4.000TL MERKEZDE 1.532.60 Emsal sanayi arsasê 13250m2 850. Ortadaÿ’da 35.24 ÇORLU Velimeüede 0.000 0532.00 GENEL müd: 0212. Vize yoncalêda Satêlêk arsa ve tarlalar ýrtibat: 0532.kat+ Teraslê Bina 0.316.000 TL +KDV METROKENTTE 336m2 Vadi Manzaralê Dublex Daire 85 0.92 ARSALAR 300m2 19. TOKý Defne’de 2+1 TOKý Manolya’da 2+1 ve 3+1 TOKý Meneküe’de full tadilatlê süper 2+1 TOKý Orkide’de 3+1 merkezde TOKý Akasya’da 3+1 OLYMPIAKENT’TE 1+1. vade.1. Etap’ta kiralêk daire.Zeytinburnu civarênda satêlêk veya kat karüêlêÿê arsa aranêyor.41.91 ACELE ihtiyaçtan Çatalca Örcünlü’de emsalsiz.212.çantada Satêlêk arsa tarlalar ýrtibat: 0532. 0532.86.550.ETAP’TA 2+1 temiz 600’e 2.340212.40 ACELE Sahibinden Saray’da Lüks Kêrevi 0. 0.261 83 71 BEþýKTAþ Dikilitaü merkezde 240m(2) yeni garajlê dubleks 0.850m2.000TL ULUCAK Susuzunda 1. 110m2. Bahçe Katê’na 59.483.30.000 TL 350M(2) 30.000TL TEZ’DEN TEL: 0.000’e 0533.000’e 0532.KÖPRÜ yolu çevresinde 30 ay 500 TL sabit taksitle HEMEN tapulu arsalar 500M2 20.000’e 0216.633 67 58 ATAKENT Halkalê’daki satêlêk dairelerinize hazêr müüteriler KýRALIKLARINIZA keÓlli kiracêlar TýCARý iüyerlerinize yatêrêmcê müüteriler 0212. Ümraniye 0.478 33 64 SAHýBýNDEN Hadêmköy’de ev ve çiftlik yapmalêk.06 SAHýBýNDEN Hadêmköy’de yapêlmakta olan 3.475.06 DEVREDENLER ACELE Beüiktaü’ta cadde’de devren kuruyemiü 0532.53.etap 68M2 107.22 SAHýBýNDEN HadêmköyDeliklikaya Mevkiinde sanayi imarlê ve ifrazlê satêlêk 3 parsel/ 11.500m2 75.925M2 (4.51 BAKý’DEN ANTALYA Alanya anayolu üzeri 40. 4+ 2 (250m(2) Dubleks 98.216.459.789 40 05 AVRUPA YAKASI SATILIK 79.347 79 42 YALOVA’DA 485m2 arsa (Elektrik.000 orman manzaralê ARSALAR 300m2 18.0555.000 peüin.91.91.745.719.77 KANDIRA’DA 6200m2 ýmarlê tarla su elektrik yakên 0532.240 48 65 ARNAVUTKÖY Tayakadên’da yatêrêmlêk 339m2 25. Otoparklê 128m2 Daire.13 ANTALYA KORKUTELý ÇEVRESýNDE Kelepirler 1.000TL 11.726M2 7.525m2 Zeytinlik 34.12.000 TL.83. 0.157m2 satêlêk arsa. (Topraktan satêülarêmêz baülamêütêr.11.12.000TL.67 DýDýM Altênkum’da denize 50mt’de 3+1 65.450 07 02.000TL1.450.422 05 82 ABARTISIZ Sêfêr Faizli Yakacêk’ta.212..242.681 02 12 ACELE Kadosan cami altênda Beü adet Devren Dükkan 0.Pastane.24. bahçe katê.276.212.22. 0. ana yola 278mt cephe.699 78 08.000 TL 125M2 225.532.225m2 20.812.548.25 FUZUL P-Blokta 131m2 3+1 ebeveynli 3 balkon Mantolu cami yanênda satêlêk daire 170000 tl BýZDE konaklayêp Sonra karar verin 0533.BO AZ Köprüsü Çevre Yolu Kavüaÿêna Çok Yakên ÇATALCA ýzzettin Kestanelik Asfaltêna 120 Metre Cepheli SÜPER Konumlu 50.Kiralanêr.000 doÿa manzaralê ARNAVUTKÖY Nakkaü’ta Köy Sênêrlarê ýçinde Yola Cepheli.000TL BAKý Çetinbaü RE/MAX Eksper 0242.37.398 53 40 ÇEKMEKÖY Çamlêkta kapanmaz Orman manzaralê Acil satêlêk lüks dubleks daire 160.60000 tl Peüin.19.699 05 95 BAHÇELýEVLER/ Soÿanlê’da 80m2 Bahçe Daire 60.549.84.15 ORHANGAZý Yeniköy’de 10.532.698.000 600M2 37. 100 kök üzüm.532.549.000TL) 22.607 89 12 0212. AVRUPA yakasênda ikamet eden.100’e DýVAN Residence’de 1+1 700’e ve 2+1 eüyalê 1.000TL.000 TL 0532.532.53.ETAP’TA 1+1 eüyalê 500’e TOKý Konutlarênda muhtelif kiralêklar OLYMPIAKENT’TE 1+1 eüyalê 1.55 ORHANGAZý’DE köykenarê 1.000TL) 4. daire sizin.000 DUBLEKS 180m2 4+ 2 ESENYURT Tel: 0212. 165.(PBX) 0.540212. 1.000 tl ýrtibat: 0546. saat 14:00’den sonra 0.212.543.492.503.000 tl.000 TL 250M2 15. klimalê.000TL.854.10 EYÜP Niüanca’da bahçeli.650M2 22.dönüm 340. 0. bursa orhangazi yeniköy yolu üzerinde.82.000’e 4+ 1 (140m(2) Bahçeli.000m2 Çok Kêymetli Arazi 0.52 ARNAVUTKÖY NAKKAþTA Ramazana özel kampanya.000 Dolar’a YEþýLKÖY’DE sitede bahçe dubleks havuzlu 260m2 ZEYTýNBURNU denizatê sitesinde 3+1 0.92 EMLAK ARAYANLAR DUDULLUDA sahibinden 422m2 satêlêk arsa 0532. sêfêr sitede 0212.626.05. 0542.125M2 (4.532.0212.470.12 -0532.67. orhangazi ilçesine 1600mt mesafede.000’e 0534.44. Kapaklê Saray.Tripleksler 265.77 SAHýBýNDEN Silivri Kênalêada’da 950m(2) denize sêfêr uygun Óyata arsa 0532.322.73 ÇATALCA Örencik’de 14.32 SAHýBýNDEN Beylikdüzü’nde 110m2.571. 0542.515.494 96 49 SAHýBýNDEN Bahçelievler’de cadde üzerinde 140m2 temiz 0541.459.50 BA CILAR’DA 4 dairelik arsalar 0. Ahi Emlak (Müsiad üyesiyiz) 0.347 53 42 ACýL yanlêzlêktan Sincan Çarüêda yüksek cirolu 3 katlê 400m2 Cafe. sêfêr sitede.32.620.dönüm 400.000TL 4.000 $ ÖZEL Baüaküehir konaklarênda 550.Topkapê.99.532.000’e 3+ 1 (115m(2) 69. Sirkeli.37. yüzme havuzlu.2.86 www.533.574.000’e.790538.17 dönüm OSB ve yeni geçen Yalova ýzmit’te E-5 karayolu arasênda kalan araziler 0532..643.88.000.597 87 77 TÜM Ankara genelindeki gayrimenkullerinize DANIþMANLIK yapêlêr.5 kat villa.304 86 82 TOPLAM 640m2 ýkiz Villa.536. YARI peüin yarê vadeli HEMEN tapulu arsalar 1000M2 25.500M2 3.640.01 ACýL ýhtiyaçtan Çatalca kabakcê Köyü merkezinde ýmarlê Villalêk 510m20.456 00 10 BEYLýKDÜZÜ Mehterçeüme’de sahibinden 5 kata imarlê. Araçla takaslanêr. 0536.000 TL giriü 150M2 335.14.300M2 10.900532.548. 100 karêüêk meyve.245.350m(2) 42.90 www. 0535.000.02. 0312.) 0216.698.52.000 600M2 35.800m2 17.56 KIRKLARELý’NDE sahibinden 16.000 TL giriü 5.20 TAKSýTLE Arsalar Nakkaü HACIþMALI.232 12 26 BEYKENT’TE 120M(2) 2+ 1 amerikan mutfak 129.281.79.533. imarlê 400m2 arsa 39.000TL ELMALI asfaltê 2.212. 80 erik. 0.12.000’e 0212.10. MODELýST TAKIM arkadaülarê arêyoruz.89.532.90000 tl Peüin 120ay x900 tl Taksitli 10 sonra Güvenceli devirli Okullarê mevcut alaturkalê daireler 85m2 kiralêk 350 tl 118m2 kiralêk 500 tl ýrtibat :0533.95.216.83 ALEMDA caddesi üzerinde faal durumda bulunan diü polikliniÿi iü deÿiüikliÿi nedeniyle acil olarak devren satêlêktêr.32.28.

671 81 09 HAZNEDAR Caddede 4.532.10. iüaretlerin çözümü dvd’si mevcut olup indirim kolaylêklarêndan yararlanên.29 DEFýNECýLER DEFýNE arama setiyle hedeÓnize ulaüabilirsiniz. Sabri ýme 2433 nolu sarê basên kartêmê kaybettim.HF.342. 0532.40.620. Hükümsüzdür. Kapalê Yüzme Havuzu MARKET.70 ACýL ýhtiyaçtan Camlêkahve Merkezde 3 Katlê Maÿaza 3.44 ASKILIÇ ambalajlê.45 ÇEKMEKÖY’DE Anacadde üzeri 380m2 ýskanlê satêlêk dükkan 800. Alfa Elektrik Malzemeleri San. Cemile Güney NÜFUS cüzdanêmê kaybettim.455.EL HER marka ve model aracênêzê takasa alêyoruz. Mehmet Furkan CýHAN NÜFUS cüzdanêmê kaybettim. 0.Albealar.15. Rabia Pekel PASAPORTUMU. 0.212.37.10.Eylül Armutlu’da sahibinden 0212.537. hemen kullanêma hazêr.532. 12.263.km’de 2009 Land Rover Range Rover Sport 3.71.532. okul.212. Hükümsüzdür. 0212.10. Ve Dêü Tic.362. Abdulrezzak Hazêrlar ÜSKÜDAR DERS VERENLER ALANINDA uzmanêndan matematik geometri dersleri verilir 0535.800m2 kapalê alan (ayrêca 2.000°km’de 2011 Mercedes C180 1.000.629. 2. Hatice Ulu MARMARA Üniversitesi Öÿrenci Kimliÿimi Kaybettim Hükümsüzdür.55 SSANGYONG O UþLAR GROUP’TA KYRON ve Actyonsports’larda %0 faiz imkanê KEFýLSýZ 48 ay vade 0216. petrolyolu cad.414. BAKIMLI.765.180.74.000m2 kapalê alana sahip SATILIK SATILIK DEVREMÜLK 27. þabettin Bakan ?::z] ] T[X]ST KÿRALIK ÿüYERÿ OTOGAZ OFGAZ OÔu diyorki dün biz buradaydêk.950.88.11.538.532.80 GýYýMKENT Sitesinde 335.11 C2 taüêt kartlarê zayi olmuütur.212.35.060.70 ACELE Büyükçekmece’de E-5 kenarê.54 SAHýBýNDEN Armutlu tatil Köyünde 15 Aÿustos 29 aÿustos Kiralêk Devremülk 0. 24.664. bakêm istemeyen kapêlar 0536.990.18. Zaman okurlarêna indirimlidir.557. þti’nin 26.553.40.91.11 M&S CAR’dan Haftalêklar 300’e.544. þti. Açêk. Murat Tokay 34.532.000’e dükkan 0553.591.533.504.74 pbx www.535.533. 9-kapanêü.387 66 910216.Topkapê/ ýstanbul 0212.333. Mustafa Kulp MARMARA üniversitesi Öÿrenci pasomu Ve kimliÿimi Kaybettim Hükümsüzdür. Ltd.212.32 ARMUTLU’DA satêlêk veya kiralêk devremülk 0545. Hüseyin Boÿa NÜFUS cüzdanêmê kaybettim.03.46. RAMAZANA ÖZEL AYLIK Albealar 750 TL LýNEALAR 850 TL 0.212. mühendislik kartêmê kaybettim hükümsüzdür.48. 0.600m20.574.64 /0. 643148.aya ait 643124.266.242.455.308.52 GÜZELCE’DE sahibinden satêlêk özel havuzlu müstakil ikiz villa 300.212.120.687.36.13 ACýL Armutlu Tatil Köyünde 98m2.8. Ahmet Demir ý.623.950.600m2 çelik yapê satêlêk.687.52 HADIMKÖY Sanayide. Panelvanlar.92 25.788.740. GÜNDEM: 1.94 SAHýBýNDEN Kêzêlcahamam Asya Termalde tatil köyünde.kêülêk lüks daireler. Hükümsüzdür.32. Erdal Hamsi KýMLý ýMý ehliyetimi.0 Elegant 180.000 Kiracêlê 365.810.com DEKORASYON YENýCEHýSAR Alüminyum kapê.000’e. bulgurlu cad.64. 0533. 1040286510 YEDýTEPE Üniversitesine ait çêkêü belgemi kaybettim hükümsüzdür.561 59 95 GÜNGÖREN’DE 2 dükkan (1.78. þehirlerarasê sigortalê nakliyat 0216.000M2 idari bina ve. no: 42 üsküdar/istanbul tel: 0216.000. marangozlu.532.532.2011’DE Nüfus cüzdanêmê kaybettim.56.00.50 27.08.74. kimliÿimi.K6121.03. full manzaralê. Esenler VD.37 27.33.900. Mehmet KORKMAZ M.366. 0.64 -0535. güvenlikli.347 88 22 0.ýster Bin ay 2010 Dieseller.258 40 16 DUYURU ÇINARDERE Köprü Eÿitim Kültür ve Sosyal Yardêmlaüma Derneÿinin yêllêk olaÿan genel kurul toplantêsê 04/09/2011’de saat: 11.663.94 AVRUPA Yakasêna Fiyatlarêmêz ýndirimlidir.417. 0530. Hükümsüzdür. þti’nde kiralêk olarak çalêüan araçlar 34.22 KAMU& ordu mensuplarêna özel indirimli Óyatlarêmêz baülamêütêr. Seher Polat NÜFUS cüzdanêmê kaybettim.556.300 tl Armutlu Tatil Köyünde çok acil 98m2 satêlêk devremülkler 0212. Ayazma Küme sokak no: 8/A adresinde yapêlacaktêr.TEA.SERý ýLAN DANIþMA HATTI TEL: 0212 454 82 17 .20.40 NAKLÿYE üÿKETLERÿ U UR EVDEN eve nakliyat þEHýRýÇý.84 /0.33. km’de 2003 Toyota Avensis 2.34 HAFTALIK -15 günlük Kuzuluk’ta kiralêk devremülkler 0542.212.km.Ü. ve Tic.210. Hükümsüzdür.310.521 10 400532. HAYDARPAþA Lisesi Diplomamê kaybettim.533. Hükümsüzdür.96 DýDýM Kapri’ste 16.92. 1. lüks sitelerde PEþýNATSIZ.eylül ýHLAS Kuzuluk kaplêcalarê’nda ýSTEDý ýNýZ tarihlerde kiralêk devremülkler (HAFTALIK olur) 0212.46.A USTOS -10. Sema Mutlu 34.com KÿRALIK DEVREMÜLK 21.348. Faruk Vural NÜFUS Cüzdanêmê Kaybettim.34.76.74.05.800’DEN baülayan Yazlêklar AZ peüinat 24 Ay Sêfêr faiz ÜCRETSýZ Turlarêmêz.83 ÖZZAFER sigortalê.454 84 44 FAX: 0212 454 86 31 KELýME: 3. YARDIMCI iületmeler tesisleri bulunan.200.704 54 77 0.33 MANAVGAT’TA Petrol+ Tesis (Kiralêkta) 0532.49 Depomuz mevcuttur.320.222.EYLÜL. 7.uskudarnakliyat.A USTOS -10.64 ACýL Bahçelievler’de 500 kiracêlê dükkan 55. hükümsüzdür. 0532.07.83.000TL kira) 85.000 TL 0507.93.40.29. hükümsüzdür.533.35.394.85 MÜTEFERRÿK 5000M3 tomruk satêlêktêr 0. Cafeterya.533.000 TL tutarlê Gümrük vezne alêndêlarê zayi olmuütur. Çoÿunluk saÿlanamadêÿê takdirde 2.656. depolamaya uygun iüyeri. uygun Óyat 0532. Hükümsüzdür.47. üehirlerarasê.041 62 13 SAHýBýNDEN Sultangazi M caddesinde kay mülkiyetli Dükkan 0. Yaonlar 700 sêralê 350 karbüratörlü 0212.08. Armutlu’da istediÿiniz tarihlerde kiralêk devremülkler 0212. 29. 643144. Öÿrenci Pasomu Kaybettim.Tahmini bütcenin görüüülerek onaylanmasê.786. 0212.35. 5.3150. yeni Doblolar 990TL 0.840m2 arsa üzerinde 2.000’e 0532.84 SýVýþO LU ýNþAAT’TAN Sakarya ÿü MAKÿNALARI YGS mini yükleyiciler 45.eylül arasê 0535.554.000’e 0542.aÿustos 4200.28.000m2) üretime.22.23 SEFAKÖY Baÿlar Caddesinde 30m(2) Re/Max Baray (Hüseyin) 0.71 KÿRALIK VASITA REYHAN Anaokulu: êhlamurkuyu mah. Hükümsüzdür.510208.795.69 /0.Yeni yönetim kurulu ve denetim kurulu asil ve yedek üyelerin seçimi.227.212.216. 90. Burmalê Çeüme Sok.15.70 /0.500’e satêlêktêr.00 BAHAR Anaokulu: küçükçamlêca mah.627 31 00 þAHGRUP’TAN Minibüsler.3.212.89 TURYAP KARASU’DA YAKUT Sitesinde bitmiü sêfêr daireler DENýZE 100mt 35. Hükümsüzdür.18150 5 Cilt. Ltd. Müjgan çalêükan Ü.36.A USTOS -10.554. üehirlerarasê 0212. 6.14 ANADOLU þEHýRýÇý.21.505.Cliolar AYLIK 950 TL 0. ambalajlê.39.ocak.687.263.K 9000.54 TL ZAYý: 80 KR PUNTO ALT-ÜST ÇýZGý: 35.000 TL.AH.430. Komisyonsuz.588.55. 18.532.000’DEN baülayan yazlêklar.03.tr 0. 643150.536.68. 9 sayfa kullanêlmêü.eylül 27.308.09 www.500m2 açêk imalat holü.365.04 FABRýKA BýNASI 0. marangozlu 200 TL 0212. Sermin GÜLER PASAPORTUMU kaybettim. þEHýRýÇý þehirlerarasê Marangozlu Sigortalê.384. sigortalê KREDý kartêna taksit imkanê 0212. þti’ne ait ATR belgesi zayi olmuütur.0 77.314.D.555.620212.430. Talha Türkmen KOCAELý Üniversitesi MYO’dan aldêÿêm öÿrenci kimlik kartêmê kaybettim.228. 0.566 16 62 0. 25301.000km’de0.458. 0.696.96.K Avangarde 59.Yönetim kurulu faaliyet raporu ile denetim denetim kurulu faaliyet raporunun okunmasê ve müzakeresi.526. Hükümsüzdür. Hükümsüzdür.212.61 ECELE BA CILAR’DA 1240m2 kiralêk ýþYERý 0532.533.212. SHARP ER-495T model HD44072512 sicil numaralê yazarkasa ruhsatêmê kaybettim.419. Hükümsüzdür.325.000’e dükkan 0539.33 /0.58. 1adet bataryalê derinlik ölçme aleti. hükümsüzdür. Saime GEZEN ý. 643149.202.89.281.000 kiracêlê 125.591 23 63 SAýLIK MERKEZLERÿ ACýL AZERBAYCAN’da satêlêk Hastane (Hissesi) 0532.30 Aÿustos 0.eylül 1.17.40 TL KDV DAHýLDýR 16 AÿUSTOS 2011 SALI ZAMAN 25 FLORYA. no: 13 tel: 0216. iüyeri.484.32.21 ASYA Termal Seyran Konaklarê’nda (2+ 1) 2128 Aÿustos.eylül. ýSKANLI.000TL’DEN YazlêkKêülêk lüks daireler (ücretsiz servis) 0531. Öÿrenci Pasomu Kaybettim.74.686. Nuriye Feyza Harman MARMARA ünv.640.289. Hükümsüzdür.28.216.561. Öÿrenci Kimliÿimi. 3.53.00.00 ASYA Rentacar’dan Dizeller.26.200555.eylül.54 /0.532.84. oÓs.km’de 2011 Mercedes B. Hükümsüzdür.160 7.2007 tarih ve P-74352 No’lu 3.690532.473.Saygê duruüu 4.350532. 643140.532.15.90 ÇEKMEKÖY’DE SATILIK BANKALAR caddesinde 300m2 ýSKANI alênmêü ASMA katlê depolu DÜKKAN 1.533.84 LINEALAR ALBELAR.200. Hükümsüzdür. tatil mevsiminin en güzel döneminde Seyran Konaklarêndaki devremülküm 24.478. Mihriban Çakêr KýMLý ýMý kaybettim.43 DýKKAT! Kiralamalarênêzê bizimle görüümeden sonuçlandêrmayên. Ayhan Akbalêk MAVý Kartêmê Kaybettim Hükümsüzdür Macide Öküzcüoÿlu EHLýYETýMý ve nüfus cüzdanêmê kaybettim Hükümsüzdür AYþE AKÇA MOTEC Madeni Yaÿlar San.10. Depolu.387 94 850532.33 EKþýO LU ýNþAAT Sakarya Karasu’da HERKESý Daire Sahibi Yapacak GÜVENLýKLý sitede.77.000M2 kapalê.79.34. Muharrem Akcan 47201.08. Raife Saraç MARMARA Üniversitesi Öÿrenci Kimliÿimi Kaybettim Hükümsüzdür. Parekende satêü Óülerini kaybettim hükümsüzdür.363 58 79 ACýL þarköy’de sahilde 540m2 bahçe 3 katlê villa 125.74 pbx www.463.16 MENGERLER 2.48.212.000 kiracêlê köüe dükkan 0553.78.441 0 442 ABARTIYORUZ! IþIK Grup’tan Yaz Kampanyasê ýSTER Bir.555.532. hasarsêz 0533.com 0212.Ü.33.634.78.7.212.7. Burcu BARDAKCI PROFýLO YK-5800 BT12012424 sicil nolu yazarkasanên Ruhsatênê kaybettim hükümsüzdür.668.540 33 66 AVCILAR’DA Huzur garantili 150’ye taüênêr.A USTOS.340216.233 06 58 KÿA ULUKAR’DA tüm Kia’lar cazip Óyatlarla.43 ABARTISIZ! FýLýZ Fidanoÿlu ýnüaat’tan.21.06.230212.51.4756.720 99 49 BAYRAMDA Kuzuluk’ta.2007 tarih P-61452 No’lu 3.88. 24.441.677.275.30 ACELE þirinevler’de 800 kiracêlê.780.80 GEBZE’DE Satêlêk 960m2 Düÿün Salonu 0532.212.23.663 02 640. no: 93 ümraniye/istanbul tel: 0216.Kongre baükanlêk divanê seçimi 3.000 TL 444. Hükümsüzdür.325.222.E. Pasomu kaybettim.66 /0.763.208. 643142.549.507.216. Hükümsüzdür.57 www.28.537.Eylül 15. Binekler.536. geçici mezuniyet belgemi kaybettim.üubat 7. Hükümsüzdür.200.kiralêk iüyerleri 0.000 TL ve 29.890535.00 KARASU’DA 30. tomruk yükleyiciler 55. 0.535.230212.300 kiracêlê 0.532.603 45 70 TEKSTýLKENT’TE satêlêk.200 TL kiracêlê 160. Aylêk 450’den baülayan Óyatlarla ÜCRETSýZ turlarêmêz vardêr.532.þ. AKBýL kartêm kaybolmuütur.000’e 0532.35.603 45 70 SANCAKTEPE’DE 4.37. bodrumi cami sok.10.643135.212.202 55 66 ACýL kelepir Bahçelievler Yayla’da 1.325.50 BAYÿÿ ENERJý Sektöründe Türkiye Geneli Toptan Elektrik Enerjisi satêü bayilikleri verilecektir.34.610.53 ARMUTLU’DAKý Devremülkleriniz anênda peüin alênêr.eylül 3.335.532. 2008 Mercedes E200. FABRýKA binasê sahibinden satêlêktêr. km’de ASKERý Fêrên Yolu. Ltd.000212.HF. Re/Max Baray (Hüseyin) 0.ocak.47.08.37.54.2011 tarih 397116 nolu GB’nin eki M0420956 tepe nolu Ener Tekstil San.556.740.com 2011 Mercedes Benz C.Dilek ve temenniler.17. ww.56. Durna Çiftçi TIP diplomamê kaybettim. 8.49.687.22.429.000TL’den Yazlêk.470. SATILIK ÿüYERÿ KAVACIK’TA þýRýNEVLER MAHMUTBEY Caddesinde 1.48.486 05 07 ASYA Termal Kêzêlcahamam’da 21Aÿustos.deÓnearama.A USTOS.M.Eylül Armutlu’da 98m2 sahibinden 0535.45 ÖZNUR marangozlu garantili üehiriçi üehirlerarasê 0. Binekler 0. 6. ve Tic.11.285.16.438 01 400.6 Luxury Avangarde 9.08 www.31.08.20 ZAYÿÿ 15. toplantê 11/09/2011’de aynê yer ve saatte yapêlacaktêr. NÜFUS cüzdanêmê kaybettim Hükümsüzdür Habibe ÖZER NÜFUS Cüzdanêmê kaybettim hükümsüzdür NAýL AYDIN NÜFUS Cüzdanêmê kaybettim Hükümsüzdür Yusuf DENýZ NÜFUS cüzdanêmê kaybettim hükümsüzdür.Ü. sosyal alanlarêyla TAM 1 Yaüam alanê 24 ay sêfêr faiz ESNEK ödeme Planlarê ÜCRETSýZ servis ýçin arayên: ýRTýBAT Anadolu: 0216.212.43 ARMUTLU’DA Bayram’da istediÿiniz tarihlerde kiralêk devremülkler 0543.000’e 0535.480506.34 ARMUTLU’DA sahibinden 16.kiralêk 0535.2007 tarih P-74353 No’lu 2.79.11. Hükümsüzdür.530.Eylül ýhlas Armutlu’da sahibinden 0533.66 ARSA ARAYANLAR ANTALYA Varsak’ta Arsa Arêyorum.000 Dolar 0.705.699 77 46 BAHÇELýEVLERDE 1. ACARLAR marangozlu garantili sigortalê 300’e.90 EHLýYETýMý ve nüfus cüzdanêmê kaybettim Hükümsüzdür Satê DENýZ GÜVENLýK SertiÓkamê kaybettim Hükümsüzdür Ahu ýLGÜZ SARNIK HALKALI Gümrük Müdürlüÿü’nden onaylê 11.57.79.70 KURUMSAL 3.92.89 HANSOY evden eve taüêmacêlêk 0.L.743 01 50 SATILIK FABRýKA ýZMýT’TE organize sanayi bölgsinde. hacê bekir taükêran 42833075428 TC nolu Nüfus cüzdanêmê ve Ehliyetimi kaybettim.535.532. Veysel KIDIL M.26. 0. hastane. Aytuÿ ÖZBEK KÜÇÜKÇEKMECE Marmara Lisesinden Aldêÿên Tasdiknamemi Kaybettim.232.216. Hemen tapu teslim ÜCRETSýZ turlarêmêza katêlên ERDEM Ulca 0.000 tl.2011 dönemine ait Öÿrenci Kimliÿimi kaybettim Hükümsüzdür Aysezer KÖSE ýSTANBUL Üniversitesi Diü Hekimliÿi Fakültesi Kütüphane Kartêmê Kaybettim Hükümsüzdür.290505.93.05.306. 0216.000M2 arsada kurulu.38.555 28 470.877.710542.533.Açêlêü ve yoklama. No:2 DAVUTPAþA.212.73 /0. Tastiknamemi Kaybettim Hükümsüzdür.417. Tuba MALÇOK ýSTANBUL Kültür Üniversitesi 1004010013’nolu 2010.84 SAHýBýNDEN Megacenter Gêda Sitesinde 242m2 Kiracêlê 0. (Ücretsiz Servis) 0531.88. 643141.616 16 81 SKODA O UþLAR GROUP’TA tüm modellerde %0 faiz imkanê 60 ay vade KEFýLSýZ -krediyle 29.33 KURUMSAL Kiracêlê caddede kelepir dükkan 0553.Ü.531.444 þOK KAMPANYA HYUNDAÿ ACýL ýhtiyaçtan 2008 Santa-fe 54.A USTOS son gün! 0216.K579716CRS.484.44 49 MERCEDES KA ITHANE’DE 85.67 AKBULUT garantili marangozlu 200’e. Ltd.32 ýZMýR üube: 0232. 17901.69 EVLýYAO LU EVDEN eve þehiriçi. 14.610.563. DeÓne setinde bataryalê 3adet alan tarama aleti. Hükümsüzdür.384 57 46 MERSýN’DE havuzlu tripleks villa 3.352 25 42 SATILIK YAZLIK KARASU’DA 43.201.0299 plakalê aracên ruhsatê kaybolmuütur. 420.229.Yönetim kurulu ve denetim kurulu ibrasê.14 KEBAN evden eve 150’ye. SINIRSIZ ödeme planê.17.45.16. öÿrenci pasomu kaybettim.54 ARMUTLU’DA 29.20.212.000’e satêlêk dükkan.386. 3 Katlê Kademeli Kelepir 0. 0. 0312.222.505.461.4Eylül2011 0533.mengerler.66 SAHýBýNDEN Komple satêlêk iüyeri 0. Ertuÿrul Mirik NÜFUS cüzdanêmê kaybettim.EYLÜL.10. KARASU’DA havuzlu.931. Banka ve Kurumsal Órmalara uygun 2000m(2) Bina. Elpa Elektrik A. Hükümsüzdür.42 BÜYÜKÇEKMECE’DE Sahibinden 85m2+ Bodrumlu Dükkan 0.312 10 96 0532.719. nuray üzülmez NÜFUS Cüzdanêmê kaybettim hükümsüzdür.83.530.353.532. sahibinden.04 KýRACISI hazêr.78 ATEþO LU garantili 250’ye 0.30 Aÿustos 0.46.15.643. satêlêk kurumsal dükkan 0212.300533.565 08 850532.256 60 74 SIFIR Diesel Linealar AYLIK 990 TL 0. 0.deniz 2.44 0216.00’de Çênardere mahallesi Ayazma caddesi.212.: 44236878620 519332 numaralê Sanayi Sicil belgemiz kayêptêr.2. Beüyol kavüaÿêna cepheli Reyhan Caddesi üzerinde Dershane.78.oguslargroup.A USTOS -4.com Askerî harita ve kriptolar EýÿTÿM üÿRKETLERÿ YA MUR Anaokulu: bulgurlu mah. hükümsüzdür.600216.C. Hükümsüzdür. Hükümsüzdür.304 06 70 AVRUPA 0212.000TL Full.39.aralêk. Fadime Sancaktar NÜFUS cüzdanêmê kaybettim.557 73 40 ALTINDAN Kuzulukta bayramda uygun devremülkler 0533. 16 Aÿustos.ygsmakine.92.78.00 KUMBURGAZDA Sahibinden kombili 90m2 yazlêk 0535. Hükümsüzdür.47450 5 Cilt.000TL yêllêk kira getirisi olan 850M2 dükkanlar imalata uygun 0532. 0.0. Bayram Onat NÜFUS cüzdanêmê kaybettim.230536.com. ÖZAYLAR Uluslararasê Taüêmacêlêk ve Tic.533.691. sabit taksitle HEMEN tapu. ehliyetimi kaybettim.470.70 SAHýBýNDEN Tekirdaÿ Marmaraereÿlisinde görmeye deÿer 700m(2) içinde uygun Óyata villa 0532. Avantaj Gêda. Hükümsüzdür.oguslargroup.ocak 3.705. Muhammet Çiçek ýSTANBUL Üniversitesi öÿrenci saÿlêk karnemi kaybettim.490.684.200 Kiracêlê.79. merve topcu DEDE Korkut ýlköÿretim okulundan aldêÿêm Diplomamê kaybettim hükümsüzdür.89 Suriye-Türkiye X[XèZX[TaX ]TaThT. .244. þahin þENGÜL Sultanbeyli V. Hükümsüzdür. boya.574. 0. Hükümsüzdür.663 02 640.000 TL 0.180216.aÿustos 12.310533. fabrikalar için.40 KARASU’DA 30. 0.46.49.: T.25450 3 Cilt Fatura Koçanlarêmê Kaybettim Hükümsüzdür.324.

i%8Y[•c_Xb`dP•Z\#BliÊXeÊêe m\<]\e[`d`qÊ`e jXj D•jc•dXecXiê ^\Z\`YX[\k`e\k\üm`bZhh þ b Vb`Vhhç#EZm\VaWZf a n!Äü’_fZYZb W f_i`c`aVmVmçaaç4Ågn’b’! VmV_`Vfçý ý bXZmZ_VYVfmVdç`Vb W f\ZXZ WVYZh gcbfVgçbYVgm`Za ýh f#=FKFüRAF: ZAMAN.i%8Y[•c_Xb`dP•Z\#8ccX_ÊXZZ ü•b•i`]X[\\kd\e`e`cbYXücXiêe[X^\Z\`YX[\k`e`e^\c[`ÿ`e`jpc\[`%Kulun 6``V]ÇVmbZ`aZg !hZ]ZXX’YbVaVnç_ç`çdYiV`VfZhaZg b b6``V]ÇçbXX_i`ibVc`VbgZj\ g b VfhçfVXVþçbç [VYZZYZbN’XZ!_V`_ç`VbgV]if`VfçbWi\’nZ` WVYZh bmZf`ZýaZg € bbZa` W f[çfgVhc`YiþibiWZ` fhh # :ý?8EP<EýCD<QûHI6C7JA BliÊXem\_X[`jc\i[\e\dc\[lilcXem\k\üm`b\[`c\e^\Z\ `YX[\k`e`ed•d`ec\i`edXe\m`_XpXkcXiê`ƒ`ee\d`e\[`i6 A iPb ] ZPiP]\P\ i XÌX] hP_ [PRPZ P\T[[TaX 0[[PW RR Vá]á] hXa\X SÛac bPPcX]T SPê c\ ë Qd[d]\PZcPS a 7i ?ThVP\QTazX] bPb {BXiT VTRT ]P\Pi ] cPebXhT TSXh^ad\* ëá_WTbXi ^ bXiST] Û]RTZX bP[XW Zd[[Pa ] ÇSTcXSXa bXiX] XÌX] ST APQQzX]XiT hPZ ][ Z Vá]PW[Pa ] iP ZTUUPaTc WPcP[PaSP] bT[Ç\Tc eT Qá]hThX WPbcP[ Z[PaSP] Z^ad\P eTbX[TbXSXa| ëTZ[X]STZX ZdSbÓ QThP][Pa VTRT XQPSTcX]X] QXiST] Û]RTZX á\\Tc[TaST ÛiT[[XZ[T ST bTÌZX][TaX PaPb ]SP hP_ [PVT[SXêX]X PÌ ZÌP VÛbcTa\TZcTSXa 7i ?ThVP\QTa bPb XQPSTc[TaX]X 0[[PWzP ëáZaá]á XUPST XÌX] hTaX]T VTcXa\XëcXa ET Qd XQPSTc[Ta PaPb ]SP VTRT XQPSTcX X[Z b aP[PaSP Qd[d]\PZcPS a =XcTZX\ {èáZaTST] QXa Zd[ ^[\PhPh \ \ . Allah’a ve ruha giden pfccXiéXp[éecXkdXbkéi ç]bP] Sáëá]RTbX]X Qd[P] Z[ ZcP] VÛ][á]á ST ePWëTccT] ZdacPaPaPZ ^]d] adWd]d cPb hT TSX_ eXRSP] ] ] T[X]T dêaPhPRPê hTa[TaX PhS ][PcPRPZ QXa \TëP[T cdcdëcdaP] eT Qd PhS ][ ZcP ePa[ ê ] ÌTWaTbX]STZX hPi [Pa ^ZdccdaP] T] Û]T\[X ë Z ZPh]PZ[Pa ]SP] QXaX ST WXZ\Tc eThP çb[Ç\Ó UT[bTUTSXa 7XZ\TcX] VPhTbX 0[[PWzP eT adWP VXST] h^[[Pa PhS ][Pc\PZc a 1d PhS ][Pc\P iP\P] iP\P] TbTaST] TbTa bPWXQX]T iP\P] iP\P] SP TbTa bPWXQX]ST] TbTaT d[Pëc a\P ëTZ[X]ST ^[da 7Ta XZX h^[ SP WXZ\Tc \TëP[TbX]X T[X]ST cPë hP] ] ]XhTc eT ]PiPa ] ] bPê[P\[ ê Û[Ìábá]ST X]bP] WPhaP eT \dc[PZ VáiT[[XZ[TaT d[Pëc aPQX[Xa §[X\ ëTWPSTc Ç[T\X eT b aU \á[Z RXWTcXh[T ePa[ Z[Pa[P \á]PbTQTcT VTÌTa* WPZÓ\ XbT báaTZ[X ^[PaPZ VPhQ Ç[T\X eT ÛcT[TaX ZdaRP[Pa Sdada <X[[Tc[Ta b Z b Z WXZ\TcbXi ZdeeTcX] _P[Tc[TaX P[c ]SP ZP[ _ TiX[\Xë[TaSXa 0b[ ]SP WXZ\TcbXi ZdeeTc ZdeeTcbXi WXZ\TcX TiTaZT] VTaÌTZcT] TiX[X_ Pê[PhP] QXaX ePaS a) > SP WPZXZPc 2TePWXa ZPSaX]X bPaaP Pa X[X\ PSP\ ] Ç[X\[Ta X]bP] SP X]bP][ êP háZbT[\Xë ^[P] ZÇ\X[[Ta P][Pa 2TeWTa QPZ aR [Pa ÌPaë b ]SP VPaX_* Ç[X\ RPWX[[Ta PaPb ]SP* X]bP] WPheP]Ó adW[Pa XÌX]ST* WPZÓ\ ST \dWPZT\T eT eXRSP] ] Zd[PZ PaS TSX[SXêX QXa Sá]hPSP Gif]%.6I6H6G>B/H:K9:I:@ûC@6N6 (-8 LJKFJ)'((J8C@&(+*) .üP< BüK89@D@Q W$ =P\Pi ] UPai[Pa ]SP] QXaX]X] VTRXZcXaX[\TbX Sdad\d]SP X$ =P\Pi ] eÇRX_[TaX]ST] QXaX]X] VTRXZcXaX[\TbX Sdad\d]SP Peygamber Efendimiz’in Y$ =P\Pi ] eÇRX_[TaX]ST] QXaX]X] cTaZ TSX[\TbX Sdad\d]SP 8_cXbmXý\dX`c` Z$ =P\Pi ] bá]]Tc[TaX]ST] QXaX]X] eThP QXaZPÌ ] ] cTaZ TSX[=’gZm b6`\’` \TbX Sdad\d]SP >ýç_NVmçb`Vfç .| Rá\[TbX PhPZ[Pa ëXëX]RThT ZPSPa hP_ [P] QXa VTRT XQPSTcX b^]aPb ]SP bÛh[T]\XëcXa 1d cPe a eT XUPSTbXh[T 7i ?ThVP\QTa VTRT XQPSTcX]X \áaPRPPc TSX[TRTZ ëáZaTc\T h^[[Pa ] ] T] Û]T\[X[TaX]ST] bPh\ ë Qd[d]dh^a çQPSTc[Ta PaPb ]SP bTÌZX] QXa hTa cdcP] VTRT XQPSTcX 0[[PWz ] bTeVXbX]X ZPiP]S aP] XQPSTc[TaST]SXa HáRT =TQXz]X] SX[Xh[T 0[[PW ëÛh[T Qdhdadh^a) {:X\ eT[X QXa Zd[d\P Sáë\P][ Z TSTabT QT] ST ^]P bPePë X[P] TSTaX\ :d[d\ QP]P ZT]SXbX]T UPai Z [S ê \ ëTh[TaST] SPWP bTeVX[X ^[P] QXa ëTh[T hPZ[Pë\Pi :d[d\ QP]P ]P [T XQPSTc[Ta[T ST hPZ[Pë\PhP STeP\ TSTa =XWPhTc QT] ^]d bTeTaX\ 1T] - Zd[d\d bTeX]RT ST Pac Z ^]d] VÛaT] VÛiá cdcP] T[X háaáhT] PhPê ^[dad\ 3X[Xh[T ST WTa ]T XbcTabT \dWPZZPZ ^][Pa ZT]SXbX]T XWbP] TSTaX\ 1P]P b ê ]\PZ XbcThX]RT ST ^]d Z^adad\| >\Z\`YX[\k`e`e`eXeXecXiêe•q\i`e[\b`\kb`c\i`e\c\i[`i6 6TRT hP_ [PRPZ XQPSTc XbcXêUPa cPiPaad eT Sáëá]RT]X] \P]TeÓ VáÌ eT SXaT]Ì bPê[P\PSP T] TcZX[X h^[ WPccP \TëWda \áUTbbXa APiXzhT VÛaT cTZ h^[ ^[Sdêd* ç[PWÓ hPaS \ eT [ácd Pa ] VT[\TbX]T bTQTQXhTc eTaTRTêX* XhXhT VáiT[T S^êadhP SPeTc TST] WTa ëPWb ] ZPaë [PëPRPê i^a[dZ[Pa Pë\PZ XÌX] PZbPc\PSP] Qd XQPSTcT STeP\ Tc\TbX VTaTZcXêX ^acPhP Ì Z\PZcPS a 7T[T Qd çb[P\zP SPeTc XbT Qd h^[d] h^[Rdbd]d] VTRT ZPaP][ ê ]SP APQQzXh[T QPë QPëP ZP[ _ ]P\Pi Z [\Pb eT iPUTa XÌX] hP[ePa _ VÛihPë SÛZ\TbX SPePb ]SPZX bP\X\XhTcX] T] QT[XaVX] Û[Ìábá ^[\P[ S a 7i <dWP\\TS Qácá] \áWX\ Xë[Ta PaTUTbX]ST VTRT XQPSTcX]T SPWP UPi[P \áaPRPPc TSTaTZ VÛbcTa\XëcX 7i 7PQQPQ Q 4aTc aP 1TSXa VTRTbX Qácá] VTRT UTRXa iP\P] ]P ZPSPa 7i ?ThVP\QTazX VÛiTc[T\XëcX ATbá[X 4ZaT\ bT[P\ eTaX]RT 7PQQPQ WdidaP VXa\Xë eT {HP ATbd[P[[PW P]P\QPQP\ bP]P UTSP ^[bd] 1d VTRT QXa ]P\Pi Z [S ] i ZX bXiX] Qd ]P\Pi ] iP QT]iTa QXa ]P\Pi SPWP Û]RT VÛa\T\XëcX\| ST\Xë 7i ?ThVP\QTa ST {4h 7PQQPQ S^êad bÛh[áh^abd] 1d ]P\Pi á\Xc Z^aZd eT hP[ePa\P ]P\Pi S a| Qdhda\dë[PaS HV]ifYV hZ]ZXX’Y _ç`VW ` f n AP\PiP] XhX[XZ[Ta PS ]P cP\ QXa U abPc[Pa Ph S a çëcT VTRT XQPSTcX VXQX Û]T\[X QXa XQPSTcX] WPhPc \ iSP hTa TSX]\TbX eT ZÛZ[Të\TbX XÌX] ST Qd \áQPaTZ iP\P] SX[X\X]ST] XbcXUPST TSX[TQX[Xa <P[d\ AP\PiP] VTRT[TaX]ST SXêTa \dcPc XQPSTc[TaT TZ ^[PaPZ cTaPeXW ]P\Pi Z [ ] a :dazP] ^Zd]da SdP[Pa hP_ [ a eT bPWdaP ZP[Z [ a 4UT]SX\Xi bPb bPWdad ZPÌ a\P\P\ i iXaP QTaTZTc eT aPW\Tc ZPh]Pê ^[Sdêd]d Qdhda\dëcda BPWda ePZcX]X bPSTRT hT\T XÌ\T X[T VTÌXa\T\T[X QPëcP cTWTRRáS ]P\Pi ^[\PZ áiTaT STêXëXZ XQPSTc[Ta[T STêTa[T]SXa\T[X 1Xa Wdbdb SP QXa Ph Q^hd]RP PZbPc\PS ê \ i Qd ZP[Z ë AP\PiP]zSP] b^]aP SP STeP\ TccXa\TZcXa çQPSTc QX[T ^[bP QXa XëX] X]bP] WPhPc ]SP hTa TSX]\TbX QXa P[ ë\P báaTRX VTaTZcXaXa P8I@ D8&?<I>|E(''BþK8G AP\PiP] Q^hd]RP b^ad[P] b^ad[Pa QX[X] ZXcP_ ZPiP] ] 7Ta Vá] hPh \[P]P] b^ad[Pa ^ Vá] RTeP_[PhP] ^Zdad\diP :Ph]PZ :á[cáa HPh ] 6adQdz]d] T] bTÌZX] eT T] hT]X ZXcP_[Pa ] WTSXhT TSXh^adi 7 W èZWa_ ZkhkcbWhZWd ^Wd]_i_ i[^_l i[YZ[i_ oWfcWoè ][h[aj_hc[p5 9L>|EB|?<.Filû#kXjXiil]m\bXeXXk`ÿi\k`i Filƒ#`ejXecXiXkXjXiil]lÿi\k\ee\dc`Y`i[`j`gc`e[`i%ýjk\[`ÿ`ü\p`m\XbcêeX^\c[`ÿ`qXdXe#_`ƒY`ijêeêicXdX^\k`id\[\e pXgdXpXXcêüêbY`i`ejXe#filƒclfc[lÿlqXdXed\ZYli\efel pXgXdXpXZXbkêi%D\j\c#_\iXbcêeX\jk`ÿ`qXdXep\d\bp`p\e# dX[[ŠfcXiXbm•Z”[leleXiqlcXiêeXYfple\ÿ\e`ejXe#filƒcl fc[lÿle[Xd\ZYli\eXbüXdêefcdXjêeêY\bc\p\Z\b#[fcXpêjêpcX YlY\bc\p`üjXp\j`e[\#kXjXiil]lÿi\e\Z\bm\jfildjlqZXpXüXdXbkXelqXbcXüdêüfcXZXbkêi% Hikmetin gayesi. KÜR8K98P?8E 7 nmVdaVYç_ 6``V]XXWibi`’h[Zhh ÁiTaX]STZX [ácd Pa T[ST TccXêX QPëPa [Pa ZT]SX ZPQX[XhTcX XbcXSPS eT QTRTaX[TaX]T QPê[PhP][Pa \P]T] cTaPZZX TST\Ti[Ta çë[TaX 0[[PWzP eTaX]RT 2T]PQ 7PZZ adWcP QXa X]ZXëPU hPaPc a ¬^Z SPWP iTZX PZ[ WTa ëThT TaT] X]bP][Pa ePaS a ZX :dazP] SPXaTbX]X] S ë ]SP ZP[\ ëc a 1Ûh[T XëX] ZT]Pa ]SP] ZÛëTbX]ST] cdcdh^abPZ dWaTeÓ hP] XcXQPa h[P Qd QX[T 2T]PQ 7PZZz ] QáháZ QXa [ácUdSda H^ZbP Qácá] Qácá] iPhX ^[d_ VXSTaXi :PQX[XhTcX\Xi STêX[ XbcXSPS \ i STêX[ >z]d] [ácUd bPSTRT IXdXqXeXpé#^\Z\`YX[\k` `ƒ`eƒfb^•q\cY`i]éijXk Gif]%.•eb•jfileleZ\mXYê1 [%EXdXq[Xbj•i• •YXjkêidXb :\mXgcXiêeêqêpXi`jdX7qXdXe%Zfd%kiX[i\j`e\Y\bc`pfilq% B8K@CD8þ8IKC8I@1:\mXgcXi#jfilelepXpêecXd[êÿê^•e^e[\i`cd\c`%:\mXgcXijX[\Z\\$dX`cfcXiXbbXYlc\[`c\Z\b%:\mXg^e[\i\ec\i`eXƒêbX[$ i\j#k\c\]feeldXiXjêY\c`ikd\c\i`^\i\b`i%8[i\jm\k\c\]fefcdXpXe[fÿilZ\mXgcXi#[\ÿ\ic\e[`id\p\XcêedXpXZXb%?\[`p\j`bXi^f[Xe^\i`^\c\e fblildlqXk\biXib`kXg^e[\i`cd\p\Z\b%BliXjfelZl_\[`p\bXqXeXecXiêec`jk\j`)^•ejfeiXnnn%qXdXe%Zfd%kiX[i\j`e[\pXpêecXeXZXb% H6N.

l`jYli^ .8D<.`pXe\k#_X]êqcêb\ÿ`k`d`m\i\eBliÊXeblijcXiêe[Xe\dc`XkêcêdcXi pXgdXpX_XqêicXeêpfi%BlijcXiêeÓq`b`üXikcXiê`p`c\ük`i`c\Z\bm\ kalihZWZ`\Z` _ifg`Vf]V` bZ\Zh f `ZXZ_#9 mVbZhûý`Zf 7Vý_Vb`çþç:þ h a= naZh`Zf <ZbZ`B’Y’f’Efc[#9f#6` :fWVý!_ifg`VfVE9GinaVbç gh ]YVaZYZXZ_`Zf b jZ]V[çnc`aiý&* W b_ ý mZ9 mVbZhÇZ\Z` b€VþfçgçmVdVXV_`Vfçbçgm`ZY # ýCP8JBFxANKARA !' èdQPc báaTRX]ST] b^]aP ÛêaT]RX bPh b ]SP QáháZ Sáëáë VÛbcTaT] WPU i[ Z \áTbbTbTbX cTZaPa RP][P]\PhP QPë[PS !z[X h [[PaSP WPU i[ ê QXcXaT] ÛêaT]RX bPh b QX][TaT ZPSPa Sáë\áëcá 1XaZPÌ h [[ Z yUTcaTczcT] b^]aP b^] h [[PaSP WPU i bPh b ]SP QáháZ QXa Pac ë VÛi[T]Xh^a 3XhP]Tc çë[TaX 1PëZP][ ê 3ç1 eTaX[TaX]T VÛaT ! h [ ]SP # QX] &% ÛêaT]RX WPU i[ Z QT[VTbX P[\PhP WPZ ZPiP]S :dazP] Zdab[Pa ]SP WP[T] WPU i[ Z TêXcX\X P[P][Pa ] bPh b XbT ! QX]X] áiTaX]ST CáaZXhT Sá]hPSP T] Ì^Z WPU i hTcXëcXaT] á[ZT[TaX] QPë ]SP VT[Xh^a Á[ZT VT]T[X]ST WPU i[ Z TêXcX\X eTaT] (# :dazP] Zdabd Qd[d]dh^a (&$zcT] XcXQPaT] QT[VT P[\PhP WPZ ZPiP]P] WPU i bPh b XbT QX] 7P[Z ] QáháZ X[VX VÛbcTaSXêX WPU i[ Z Zdab[Pa !' èdQPc báaTRX X[T QXa[XZcT SdaVd][dZ SÛ]T\X]T VXa\XëcX 1d SÛ]T\X yUTcaTc STeaXz ^[PaPZ ]XcT[ThT] 3XhP]Tc çë[TaX 1PëZP][ ê 4êXcX\ 7Xi\Tc[TaX 6T]T[ <áSáaá ?a^U 3a 0[X 4aQPë {3PWP Û]RT h [[ Z $ QX] RXePa ]SP ÛêaT]RX\Xi WPU i[ Z QT[VTbX P[ aZT] Qd bPh !z[X h [[PaSP QX][TaT ZPSPa Sáëcá 0]RPZ !$ h [ ]SP] XcXQPaT] aPZP\[PaSP SáiT][X QXa Pac ë eT SáiT[\T ^[Sd| SXh^a 3XhP]TczX] WPU i[ Z \áTbbTbTbX]X PhPêP ZP[S aPRPZ Û]T\[X ÌP[ ë\P[Pa ] ] ^[Sdêd]d bÛh[ThT] 4aQPë X[Z ^[PaPZ - Zdab[Pa ] iXZX hP_ b ] ] XhX[TëcXaX[TRTêX]X QT[XacXh^a CáaZXhTzSTZX QX] :dazP] Zdabd]d] (# zX]ST WPU i[ Z TêXcX\X]X] eTaX[SXêX]X PZcPaP] 4aQPë {0b[ ]SP XÌTaXbX]ST ^hd] eT hái\T P[P][Pa ] ] Qd[d]Sdêd WPccP 8B>( ZP[XcT QT[VTbX P[\ ë Zdab[Pa \ i ePa 0]RPZ Qd][Pa ] bPh b Pi ][ ZcP 0\PR \ i á[ZT VT]T[X]ST Zdab[Pa ] iXZX ëPac[Pa ] SPWP SP háZbT[c\TZ| ëTZ[X]ST Z^]dëdh^a 8cdXepXcêK•ibc\i`e ÉJlckXeX_d\kÊ`1 .<:<B [ ]SP] b^]aP WPU i ^[d_ SP =V[çn`VfV ! hP[P][PaSP ÌP[ ëP][Pa ] 3XhPQPëZP ]Tc Qá]hTbX]ST XbcXWSP\ TSX[\TÆ9 mVbZhÇZ bX XÌX] ÌP[ ë\P hP_ [PRPZ 4aQPë Qd XbX\ cTb_Xc \Z` bÇ ZP_bP\SP \áUcá[áZ[TaX]ZT]SX[TaX]T eT €Vþfçgç ÌP[ ë\Pb hP_c Z[Pa ] 4aQPë {1XiT $ X[TccXZ[TaX]X bÛh[áh^a QX] XbX\ d[Pëc 1Xi did] báaT T\TZ eTaX[TaTZ ZPiP] [P] WPU i[ Z _PhTbX]X] Ìáaá\T\TbX eT RP][ cdcd[\Pb XÌX] Qd ZPaSTë[TaX\XiT \TZcd_ hPiPRPê i >][Pa 3XhP]Tc Qá]hTbX]ST XbcXWSP\ Tc\TZ XÌX] hÛ][T]SXa\T[TaST Qd[d]PRPê i| SXh^a ?a^U 3a 0[X 4aQPë :dazP] Zdab[Pa ]SP WPU i[ Z TêXcX\X P[P] ÛêaT]RX[TaX] aTWQTa[XZ XWcXhPÌ[Pa ] ] ZPaë [P]\Pb P\PR h[P WTa X[ST ?3A \Tid][Pa ] ] XbcXWSP\ TSX[TRTêX]X bÛh[áh^a çZX Ph Û]RT I8=1Q8D8E#ÿJ8 3Te[Tc ?Tab^]T[ <áSáa[áêáz]ST] ?3A ÿD <B ZPSa^bd XbcTSXZ[TaX]X QT[XacT] 4aQPë ëX\SX[XZ ' ZPSa^]d] Ì Zc ê ] eT PcP\P[Pa ] h [ b^]d]P ZPSPa hP_ [PRPê ] PZcPa h^a {»]á\áiSTZX SÛ]T\ST Qácá] X[[TaST QXa PSTc ?3A di\P] XbcXWSP\ TSTRTêXi 4aQPë Qd bPhTST Zdab[PaSP WPU i[ Z TêXcX\X P[P] ÛêaT]RX[TaX] \^aP[ bTeXhTbX]X] háZbTZ cdcd[PRPê ] SX[T VTcXaXh^a CáaZXhTzST WPU i[ Z báaTbX]X] ^acP[P\P XZX h [ báaSáêá]á QT[XacT] 4aQPë Z[PbXZ hÛ]cT\T P[cTa]PcXU hT]X QXa \Tc^Sd dhVd[P\PhP VTÌXaSXZ[TaX]X PZcPa h^a 1Ûh[T[XZ[T WPU i[ Z SPWP Z bP báaTST QXcXaX[TQX[TRTZ 8_d\[ X_`e IXdXqXeÊ[XdlbXY\c\fbldXm\[`ec\d\j•ee\k`eXjêcYXücX[ê6 QXaX ^adÌ cdcd_ cTaPeXW Z [\PZ XbT QXa SXêTa <dZPQT[T bá]]TcX]X] ]Pb [ QPë[PS ê ÛiT[ XQPSTcX ST \dZPQT[T ëTZ[X]ST :dazP] ] QPëcP] QPë[PhPaPZ b aP X[T ëÛh[T X]RT[T^Zd\PZ eThP SX][T\T bá]]TcX ^[\dëcda hTQX[XaXi =XcTZX\ AP\PiP] Ph Q^hd]RP 1X[X]SXêX áiTaT ATbà[X 4ZaT\ bPb ATbà[d[[PW bPb 4UT]SX\Xi :dazP] ^Zd4UT]SX\XizT cP\ !" bT]TST ]ÇiX[ ^[P] \PhP ZPaë X[VXbX]X SPWP SP Pac a\ ë WPccÇ 7PiaTcX :dazP]z ] X[Z ÇhTcX <TZZTzST 7i 2TQaÇX[ ST Qd UPaZ[ P[ÇZPhP XëcXaPZ TcQXa AP\PiP] Ph ]SP eT :PSXa 6TRTbXz]ST \TZ áiTaT APQQzX\Xi cPaPU ]SP] VÛaTe]ÇiX[ ^[\dëcda 1d AP\PiP] Ph ]SP WT[T]SXaX[\XëcXa ]ái ^adÌ UPai Z [ ]\P\ ë bPSTRT ÇhTc[Ta 1d Z^]dSP 1dWPaÓzST VTÌT] QXa VT[\ThT QPë[P\ ëc WPSÓbcT] ÛêaT]SXêX\XiT VÛaT) AP\PiP] ^adRd <TSX]TzhT VT[X]SXZAP\PiP] VTRT[TaXcT] QXa bT]T b^]aP hÇ]X D•d`ec\iYlXpêe ]X] WT\T] WT_bX]ST ST WXRaTcX] XZX]RX bT]TbX]ST YXüêe[Xe`k`YXi\e ATbà[d[[PWzP bPb VT[T] 1TSXa BPePë z]SP] Û]RTZX èPQP] Ph ]SP UPai Z [ ]\ ë ZXd`m\[`ÿ\id•eXj`g 2TQaÇX[ 0[ThWXbbT[Ç\ ^]d][P ZPaë ZPaë hP ^cdada ^ Vá]T eT <áb[á\P][Pa X[Z ^adÌ.ýP8E<K#?<IýC. X%jX_`e7qXdXe%Zfd%ki SAYFA TASARIM: H:K9:I:@ûC@6N6 .<G.ILQD8E@ ýJKý?.`pXe\kÊ\YXÿcêBliÊXeblijcXiêe[XülXe[X)' Y`eÿi\eZ`_X]êqcêb\ÿ`k`d`Xcêpfi% 9 mVbZh!]V[çn`ç_ g’fZg b W fmç`V bY fZW `ZXZ_ teknikleri kurs`VfV\Zh faZm jZ_ifg_V` hZg b VfhçfaVmç d`Vb`çmcf#=FKFü0[\P]hPz] ] 3dXbQdaV <TaZTi 2P\XXz]ST hPëPc [P] AP\PiP] TcZX][XZ[TaX Qd h [ SP Bd[cP]PW\Tc eT 4há_bd[cP] WPePb ] PaPc\ h^a 0ead_Pz] ] T] Qáháêá Z^]d\d]SPZX 3dXbQdaV <Pag[^W 2P\XXz]X] Pe[dbd]SP Zdad[P] AP\PiP] ÌPaë b 7^[[P]SP eT 1T[ÌXZPzSP] SP iXhPaTcÌX Pê a[ h^a 6daQTcÌX[TaX] PZ ] TccXêX ÌPaë SP XUcPa PÌP][Pa ] QXa Z b\ cTaPeXW ]P\Pi ] Z [S ZcP] b^]aP bPWdad SP QdaPSP hP_ h^a 2P\X ÛiT[ ë Z[P]S a\Pb eT ZP]SX[[TaXh[T UPaZ[ [ ê ] WXbbTccXaXaZT] RP\X Pe[dbd]P Zdad[P] AP\PiP] ÌPaë b CáaZXhTzSTZX R^ëZdhd Ûi[ThT][Ta XÌX] QXa U abPc AP\PiP] ÌPaë b ]SP WTSXhT[XZ TëhP[PaSP] VT[T]TZbT[ cPc[ [PaP ZXcP_ eT 23zST] bX\Xc eT \ b aP ZPSPa QXaÌ^Z áaá]á] bd]d[Sdêd bcP]c[Pa hTa P[ h^a 0[\P]hPzSP AP\PiP] VT[T]TZ[TaX]X] hPëPc [S ê cTZ hTa 3dXbQdaV STêX[ <PX]i ëTWaX]STZX Hd]db 4\aT 2P\XX eT :á[cáa <TaZTiX AP\PiP] eTbX[TbXh[T ÌTëXc[X TcZX][XZ[Ta SáiT][Xh^a 3Ta]TZ Qd h [ X[Z ZTi AP\PiP] Ph VT[T]TêX ^[P] 5TbWP]T ëT][XZ[TaX VTaÌTZ[TëcXaXh^a 5TbWP]T ëT][XêX]X] PÌ [ ë <PX]i 1PëZ^]b^[^bd 0b[P] 0[_Ta HáZbT[ eT AWTX][P]S?UP[i 4hP[TcX Dhd\ 1PZP] 8aT]T 0[cz ] ZPc [ \ h[P hP_ [S 0Ì [ ë ] PaS ]SP] eTaX[T] XUcPa hT\TêX]ST 1PZP] 0[c CáaZÌT ^[PaPZ y0[[PW ZPQd[ TcbX]z STaZT] 4\]XhTc <áSáaá FTQTa XbT Z^]dë\Pb ]P y<TaWPQPz SXhTaTZ QPë[PS 8.p\ic\i[\kfgcXeêicXi# <]\e[`d`qÊ`efblZPSPa VTcXa\Xë ^[Sdêd ÇhTc[TaX [Pa ] hPZ R b RPZ[Pa ] P[4UT]SX\Xiz[T bPb \áiÇZTaT c ]SP 1TSXa BPePë z]SP cdc.<DP8B8#{D<IG<BP|I<BDUISBURG - . H^ZbP cá\áh[T QX[VXbXi eT X[VXbXi WP[ST \XhXi.plülel_XkêicXkXe dlbXY\c\fbli#pX_lk TSTaSX HÇ]X 4UT]SX\Xi 7Pi\dë[PaS a 1d XcXQPa[P 4UT]SX\Xi [X[`ec\i#YXücX[êbcXiê aTc[TaX 2TQaPX[zX] VTcXaSXêX ÇhTc[TaX AP\PiP] Ph Q^bPb 7PiaTc[TaX <TSX]TzST _Xk`dc\i`e`IXdXqXe hd]RP cP]T cP]T ^Zda 2TQaÇX[ XZX]RX bT]TST] XcXQPYfpleZXkXdXdcXi# aT] cP\ ( bT]T AP\Pp\e`eq`cfclpfidlü 0[ThWXbbT[Ç\ SP Wdëd XÌX]ST iP] ^adRd cdc\dëcda 1d ^`Y`il_cXiêeXj`e[`i`i% SX][Ta VT[T] ÇhTc[TaX] ^Zd]dë eT SXiX[XëX]X QÛh[TRT Z^]ca^[ TcAP\PiP]z[PaSP] SÛaSá !( \Xë ^[da cThXc eT cTbRX[X]X hP_PaS QTëX ST " ^[PaPZ Ì Z\ ëc a 1ácá] AP\PiP]z[PaSP QÛh[T STeP\ 3T\TZ ZX ^adÌ QT[[X PhSP cdcdTc\XëcX [da :P\TaX Ph XbT QÇiT] " QÇiT] ST 0]RPZ b^] AP\PiP] Ph ]SPZX Z^]ca^[ !( ^[PaPZ Ì ZPa =XcTZX\ 4UT]SX\Xi bPb QXa QPëZP TWT\\XhTc Pai TccX 0h] \X]7PiaTc[TaXz]X] cdccdêd Ph[Pa ] SÛaSá !( eP[ áiTaT VT[T] 2TQaÇX[ 0[ThWXbbT[Ç\ Qd QTëX ST " ^[PaPZ Ì Z\ ëc a 1d bTQT_[T STUP ëÛh[T SXh^aSd) AP\PiP] ^cdi ^[d]RP cP\P\ hXa\X S^HÇ ATbà[P[[PW Qd bT]TZX AP\PiP] Zdi ^[d]RP QXa Vá] TZbXZ ST]T\Ti ^Zdhdëd\di ]XWPÓ ëTZX[ST ^[PRPZc a 6Ty:P\TaX Ph ] Vá][TaX Qd ZPSPaS az cXa\Xë ^[Sdêd\ ÇhTc[TaX QT] ^ZdhPRPê \ ST]\TZ[T hTcX]X[Xa 1d AP\PiP] Ph ] ] ÛiT[ XQPSTcX]ST] bT] SX][ThTRTZbX] bT] ^ZdhPRPZb ] QT] SX][ThTRTêX\ 1áháZ QXa Wdëà XÌX]ST VTcXa\Xë ^[Sdêd ÇhTc[TaX QXa QXa ^ZdhP] 2TQaÇX[ 0[ThWXbbT[Ç\z ATbà[d[[PW bPb 7PiaTc[TaX SX][T\Xë ^Zd\P XëX QXcX]RT ST ZT]SXbX QPë[PhPaPZ iPQc TccXêX :dazP]z QPëcP] b^]P cTZaPa Tc\Xë 7i 2TQaPX[ SX][T\Xë QÛh[TRT ^Zd]dë eT SXiX[XëX]X] QXa SPWP cThXc eT cTbRX[X hP_ [\ ëc a çëcT AP\PiP] Ph Q^hd]RP <áb[á\P][PaRP :dazP]zP ZPaë VÛbcTaX[T] UPaZ[ P[ÇZP] ] QXa bTQTQX ST 7i 2TQaPX[ X[T 4UT]SX\XizX] ZPaë [ Z[ ^ZdSdZ[Pa eT SX][TSXZ[TaX Qd \dZPQT[T bá]]TcX ^[\dëcda <á\X][Ta Qd Ph ] QPë ]SP] XcXQPaT] RP\X eT SXêTa \á]PbX_ hTa[TaST c^_[P] a[Pa 4UT]SX\XizX] ^Zdhdëd]d WPc a[PcP] \dZPQT[T ^Zda hPWdc SP SX][Ta QPë[PS Z[Pa WPcX\[TaX]X AP\PiP] Q^hd]RP cP\P\[Pa[Pa hT]X ]ÇiX[ ^[dh^a\dë VXQX adW[Pa ]P bX]SXaXa VÛ]á[[TaX]T X]SXaXa[Ta çëcT RÇ\X[TaST Te[TaST ^Zd]P] WPcX\ eT AP\PiP] \dZPQT[TbX]X] cT\T[X]STZX ZdSbÓ WPc aP eT hPëP]P] d[eX ePZzP QdSda 1d]SP] S^[Ph SP AP\PiP]zP y:dazP] Ph z ST]\TZcTSXa <á\X][Ta AP\PiP]zSP hP \dZPQT[T ^Zda hP SX][Ta hP SP ZT]SX QPë ]P WPcX\ hP_PaPZ Qd bá]]TcX hPëPc\P bPSPZPc eT bTQPc VÛbcTaXa[Ta èX\SX b aP QXi[TaST 1Xi[Ta ST ZT]SX\XiX Z^]ca^[ Tc\T[XhXi 1d bá]]TcX] ]TaTbX]ST VÛaTe P[\ ë Sdad\SPh i >Zdh^a \dhdi SX][Xh^a \dhdi ZT]SX QPë \ iP WPcX\ \X hP_ h^adi. Edeb 12) JfefklilýbXÉ[\`X_`i\ e\[\d\bk`i6 EXdXqêejfei\bÊXkêe[Xj\Z[\c\i[\ejfeiXfklidXb[\d\bk`i%ýb`eZ`i\bÊXkkXejfeiXb`fklilüXbXÊ[\`lcX`cbfklilü #•ƒ•eZ•m\pX[i[•eZ•i\bÊXkkXejfeiXb`fklilüX[XbXÊ[\`_`i\jfefklilü [\e`i%ýcb fklilümZ`Y#jfefklilü`j\]Xiq[êi%ýb`i\bÊXkcêeXdXqcXi[X`j\#`b`eZ`i\bÊXkêejfele[Xb`fklidX#jfefklilükli%Fklilüle]XiqfcXed`bkXiê#eXdXqêejfele[XkX_`ppXkÊêfblpXZXbbX[Xib`d•[[\kk`i%ýcbm\ jfefklilücXi[X#jfcXpXbpXepXkêiêcêg•jk•e\fklilcli%BX[êecXi`j\ _\i`b`XpXÿêeê[XjXÿX[fÿilpXkêiXiXbfklidXpêpXgXicXi% (-8 LJKFJ)'((J8C@&(+*) BliÊXeblijcXiêeX yeni bir vizyon çiziliyor .J\m[`ÿ`e`q\j\m[`ÿ`e`q`jpc\p`e ÇI\j”clccX_ÊêepXeêe[XY`iX[XdmXi[ê%PXecXiêe[XeY`i`^\ƒ`eZ\f X[Xd#Ç<p8ccX_ÊêeI\jlc•9\eül^\ƒ\e`8ccX_iêqXjê`ƒ`ej\m`pfild%È [\[`%<]\e[`d`q#ÇG\b`p`#b\e[`j`e\_XY\im\i[`ed`6È[`p\jfi[l%Ç?XpêiÈ[\p`eZ\#ÇFeX_XY\im\iÈ[\[`%8[Xd^`[\e\p\k`ük`m\ÇJ\e`8ccX_`ƒ`ej\m`pfildÈ[\[`%8[Xd[X#ÇB\e[`j`X[êeXY\e`j\m[`ÿ`eQk ZZ [Xj\e`j\mj`eÈ[`p\dlbXY\c\[\Ylcle[l%È(Ebu Davud.

Bayatlayan ekmeêi de vatandaëlar m z n yüzde 90’ tüketmiyor. Yerel Yönetimler Sempozyumu çerçevesinde AK Partili belediyeler aras ndaki ‘Yerel Yönetimler ve Gençlik’ konulu proje yar ëmas nda ödül almaya hak kazand . K sa sürede olay yerine gelen bomba uzman ekipler. ekmeksiz doyamay z hiçbir zaman. erken saatlerden itibaren Baëakëehirliler taraf ndan dolmaya baëlarken. ilahiyatç -yazar Ömer Döngeloêlu’nun duas na eëlik etti. önceki gün saat 23. çstanbul Büyükëehir Belediye Baëkan Kadir Topbaë. Valiz. HÜSEYÿN ÜNSAL YÜCEL Oÿlunun öldürülüüünün yêl dönümünde adalet arêyor Geçtiêimiz y l Küçükçekmece’de. bu konuda Türkiye F r nc lar Federasyonu’nun Tar m Bakanl ê ’na baëvurular yapt ê n ancak sonuç alamad ê n anlatt . Her bölgenin damak zevkinin. çstanbul Ekmek F r nc lar . daha sonra polis merkezine götürüldü. ALÿ CANSEV . Sanatkârlar ve Ekmek Sat c lar Esnaf Odas Baëkan Fahri Özer. geriye kalan yüzde 90’ n ise çöpe gittiêini ifade etti. bir önceki haftan n ise deêerlendirmesini yap yor. saç uzun ve gözünde lens olduêu iddias yla kendisine hakaret edenlerle ettiêi kavga sonucu b çaklanarak öldürülen üniversite öêrencisi Aykut Al c . belediyece düzenlenen sportif etkinliklere kat l yor. Özer. Ramazan ay ndan itibaren ihtiyaç sahibi vatandaëlar n adreslerine kadar ulaët r lan erzak paketi say s n n 10 bine ulaët ê ve Ramazan sonuna kadar bu say n n 20 bine ulaëmas n bekledikleri öêrenildi. Ramazan vesilesiyle imkanlar ölçüsünde yapt ê m z bu yard mlar m z vatandaëlar m z yormadan ve onurlar n zedelemeden. Tamam yla Rizeli vatandaëlar ve Rize'ye gönül verenlerden oluëan yaklaë k 2 bin davetlinin iftar yemeêi sanat. “Gramaj n indirilmesi hususunda federasyonumuzla birlikte gayret sarf ediyoruz. Sular Vadisi. hemen özel elbiselerini giydi.” dedi. MÜHENNA KAHVECÿ 16 A USTOS 2011 SALI ZAMAN Beüiktaü ýskelesi’nde üüpheli valiz alarmê Beëiktaë çskelesi’nde deniz kenar na b rak lan valiz. isimli bir ëah s ise ç kar ld ê mahkeme taraf ndan tutuklanarak cezaevine gönderilmiëti. Kazan lan ödülü Belediye Baëkan Kenan èahin. Sat ë noktalar nda sat lmayan ekmeklerin f r nlara iade edildiêini. ailesi ve arkadaëlar taraf ndan ölümünün y ldönümünde protestolu yürüyüële an ld . Adaletin yerini bulmas n istiyorum. ëiëirmië olduklar siyah balonlar evlerinin balkonundan sokaêa att . Sohbet esnas nda konuyla ilgili görüëlerini bildirmeleri için söz verilen gençlerin özgüvenlerinin kazanmalar saêlanm ë oluyor. Üsküdar Rizeliler Dernek Baëkan Mustafa Dereci ve Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Sar oêlu gecenin organizasyonunda büyük emeêi geçen iëadam Fatih Güner'e teëekkür ederken Rizeli iëadamlar bir açl k ve ölüm tehlikesi alt nda yaëayan Somali'ye yard m kampanyas baëlatma karar ald lar. ‘Kütüphane Gönüllüleri Projesi’ ile kazanêlan ödülü 1200 üyesi bulunan gönüllüler Baübakan Tayyip Erdoÿan’ên elinden aldê. Tasavvuf müziêi dinletisi ve semazenlerin gösterileri davetliler taraf ndan büyük ilgi görürken. tüketim al ëkanl klar n n çok önemli olduêunu anlatan Özer. gençlere okumay sevdirmenin yan s ra daha birçok imkân sunuyor. iki ëekilde saêlan yor. Valizden elbise ç kmas herkese rahat nefes ald rd . Döngeloêlu.” ëeklinde konuëtu. Polisin yapt ê soruëturma kapsam nda yakalanan C. Toplant n n ilk 15 dakikas nda öêrenciler kitap okuyorlar. Birincisinde her bir eêitimci. belediyenin oluëturduêu ekipler taraf ndan adrese kadar teslim ediliyor. 15 Aêustos 1984 y l nda terör örgütünün ilk silahl eylemini yapmas n n y ldönümü olmas nedeniyle polis güvenlik önlemlerini art rarak hemen bomba imha ekiplerine haber verdi.” Bahçelievler Belediyesi Halkla çliëkiler Müdürlüêü’nden al nan bilgiye göre. Aykut’u sloganlar atarak and . “Ekmek 300 grama ç kar ld ê nda insanlar bir ekmek yeterken otomatik olarak 1. sanatsal ve sportif faaliyetlerle bilgiye. sadece çstanbul’da günde yaklaë k 2 milyon ekmeêin çöpe at lmas n n çok ciddi bir problem olduêunu ifade ederek. koordinasyon toplant lar yla gelecek haftan n konular n belirleyip. Afrika’da yaëanan k tl ê düëündüêünde vicdan n n s zlad ê n belirten Özer. huzuru ve mutluluêu bizim temel amac m zd r. evinin önünde öldürülmüëtü. Ben de adalet istiyorum. KçPTAè Genel Müdürü çsmet Y ld r m ve AK Parti Baëakëehir çlçe Baëkan Ayhan Özgürel de kat ld . Daha sonra. çskeleye gelen emniyet güçleri valizde bomba olmas ihtimaline karë l k iskelenin etraf n boëaltt . Proje ile her gönüllü. ýSTANBUL ZAMAN - Kütüphane projesi Pendik’e ödül getirdi Pendik Belediyesi ‘Kütüphane Gönüllüleri’ Projesi. projesi için belediyenin kütüphanelerinde birer eêitimci görevlendiriliyor. özellikle bat ya doêru gelindikçe ekmek tüketiminin azald ê n bildirdi. Böylece k sa sürede gönüllü say s h zla art yor. önceden belirlenen konu hakk nda gençler bilgilendiriliyor. Belediyenin kat l mc lara iftar ikram nda bulunduêu Sular Vadisi’nde. Böylece gençlerin projeye kat l mlar için okul yöneticilerinden destek saêlan yor. Gönüllü kat l mlar . Üsküdar Milli Eêitim Müdürü çlyas Tekin. Ayn sokaê n 100 metre uzaê nda. vatandaëlarla sohbet edip bol bol hat ra fotoêraf çektirdi. Baëbakan Recep Tayyip Erdoêan’ n elinden ald . kültürel. Al c ’n n yak nlar . yaël -genç on binlerce vatandaë ayn sofray paylaëarak birlikte iftar etmenin mutluluêunu yaëad . ýSTANBUL AA Bahçelievler’de gêda kolileri adrese teslim Bahçelievler Belediyesi’nce Ramazan ay nda baëlat lan maddi durumu iyi olmayan ihtiyaç sahibi vatandaëlara erzak yard mlar . gecenin onur konuklar aras nda Üsküdar Belediye Baëkan Mustafa Kara. Zeynep Kamil Hastanesi Baëhekimi Ayëenur Celayir ve devlet sanatç s Recep Alper Çevirel de yer ald . U UR ÖZTÜRK ûSTANBUL - Baüaküehir’de 30 bin kiüi aynê sofrada iftar açtê Baëakëehir Belediyesi. haftal k okuma toplant lar na kat lan her öêrenci yan nda bir kiëi getiriyor. çstanbul Birinci Bölge Milletvekili Ali Torlak. Mehmet Doêan Kubat ve Ünal Kac r. özellikle büyük f r nlara gelen iade ekmeklerin oluëturtuêu daêlar kim görse vicdan n n s zlayacaê n kaydetti. Oêlunun sebepsiz yere öldürüldüêünü söyleyen Songül Al c . Polis merkezi önünde oturma eylemi yapan grup. Al c ’n n ailesi katil zanl lar n n birden fazla kiëi olmas na raêmen bir kiëinin tutukland ê n söyleyerek. Uzman polisler. Uzman ekip. çkincisinde ise. israf n düëeceêini savunan Özer.f28 GÜNDEM FOTOüRAF: ZAMAN. yarg n n verdiêi karar protesto etti. Aykut’u polis koruyamad . elindeki kesici aletle valizi dikkatli bir ëekilde keserek açt . Ama ekmeêe önce nimet gözüyle bakal m. ona göre tüketmemiz laz m. Ekmeêin yenmeyen k sm ertesi güne kald . AK Parti çstanbul milletvekilleri Harun Karaca. Ekmek gramajlar n n 200 ya da 250 grama indirilmesi halinde. Baëakëehir Belediye Baëkan Mevlüt Uysal. Çünkü ekmek nimettir her zaman. masalar tek tek dolaët . ýSTANBUL ZAMAN þstanbul’da günde 2 milyon ekmek israf ediliyor Afrika’da milyonlarca insan açlêkla pençeleüirken sadece ýstanbul’da günde 2 milyon ekmeÿin israf edildiÿi belirtiliyor. O gün görev baë nda olan polislerden ëikâyetçiyim. özellikle büyük fçrçnlara gelen iade ekmeklerin oluýturduþu daþlarç kim görse vicdançnçn sçzlayacaþçnç söyledi. Ekmeêimize nimet gözüyle bakarsak. Özer. Gençlik dal nda ödül almaya hak kazanan Kütüphane Gönüllüleri Projesi. Aykut’un öldürülmesinden 3 ay sonra b çakla yaralanmas n n ard ndan hayat n kaybeden Savaë Kark z’ n annesi Güllü Kark z da eyleme destek verdi. uygun koëullarda evlerine kadar giderek yap yoruz. Bambi Restaurantlar Yönetim Kurulu Baëkan Fatih Güner. yeme kültürlerinin ve buna baêl olarak ekmek tüketiminin de deêiëkenlik gösterdiêini belirten Özer.5 ekmek almaya baëlad . Sald rgan grup. iade edilen ekmeklerin ancak yüzde 10’unun galeta unu yap ld ê n . ard ndan da israf olan ekmekleri yem fabrikalar na ulaët r p geri dönüëümünü saêlamak amac yla çal ëmalar yapt ê n söyledi. bunun f r nc lar n da zarar na olduêunu belirten Özer. Valizin yan na ekip. Özer. s n f öêrencisi Aykut Al c . ëu bilgileri verdi: “Herkesin s cak aë . Sular Vadisi’ndeki iftar alan na birlikte giren Topbaë. Üzerinden bir y l geçmesine raêmen ac lar bir türlü dinmeyen Aykut Al c ’n n annesi Songül Al c ve yak nlar .” ëeklinde konuëtu. odalar n n ve Türkiye F r nc lar Federasyonu’nun öncelikle israf engellemek. polis merkezi etraf nda toplan p yine tehdit etmiëlerdi. Cinayetin iëlendiêi yerde mumlar yakan anne Songül Al c ve arkadaëlar . Karaca ve Uysal. Sanatkârlarç ve Ekmek Satçcçlarç Esnaf Odasç Baýkanç Fahri Özer. Ekmeêin gramaj n n her ilin tüketim al ëkanl klar na göre belirlenmesi gerektiêini kaydeden Fahri Özer. konunun ëu anda FOTOüRAF: CÿHAN. tarihî ve kültürel gezilere iëtirak ediyor. “Oêluma sald ranlar daha kalabal kt . çstanbul Üniversitesi çëletme Fakültesi 2. ekmeêin al nd ktan sonra buzdolab nda saklanmas . Ramazan programlar çerçevesinde düzenlediêi “Sokak çftarlar ”n n en büyüêünü Sular Vadisi’nde gerçekleëtirdi. ona göre tüketmemiz laz m. Vatandaëlar n bu konuda bi- linçlenmesi gerektiêini. siyaset ve ië dünyas ndan isimleri bir araya getirdi. Sular Vadisi’ni Baëakëehirlilere kazand ran Baëkan Topbaë’a teëekkür etti. ëöyle konuëtu: “Burada tabii buzdolab na giren ekmek ne de olsa ç t rl ê n kaybediyor. G da yard mlar n geleneksel olarak her Ramazan ay nda gerçekleëtirdiklerini belirten Belediye Baëkan Osman Develioêlu. Türkiye’de s cak. Baëakëehir Belediye Baëkan Mevlüt Uysal. “Daha önce de Aykut yine ayn grup ile kavga sonras kaçarak polis merkezine s ê nm ët .” diye konuëtu. “Afrika’daki açlar akl m za getirdiêimizde. bir kilometreden daha uzun bir alanda kurulan masalarda vatandaëlar iftar ezan n bekledi. çal ëma bölgelerindeki liseleri ziyaret ederek proje hakk nda bilgilendirme yap yorlar. Hep birlikte ev s cakl ê nda aç lan iftardan sonra yaklaë k 30 bin kiëi. patlay c ihtimaline karë jammer cihaz ile sinyalleri kesti. Geçtiêimiz 2010 y l n n Ekim ay nda faaliyetlerine baëlayan Kütüphane Gönüllüleri Projesi ile gençlerin sosyal. Valizde yap lan incelemede elbise ve benzeri malzemeler ç kmas herkese rahat bir nefes ald rd . Rize Dernekleri Federasyonu (RIDEF) taraf ndan organize edilen ve Çaml ca’da bir restoranda bir araya gelen davetliler iftar yemeêi sayesinde birbirleriyle hasret giderip keyifli bir iftar akëam geçirdiler. Olayla ilgili bir kiëinin tutukland ê n ifade eden Kark z. valizde patlay c madde olmas ihtimaline karë l k valizin yak n na sinyal kesici jammer cihaz yerleëtirdi. kitaba ve kütüphanelere önem veren bir yaklaë m n ortaya konulmas hedefleniyor. kentte günde yaklaë k 2 milyon ekmeêin çöpe at ld ê n belirterek. ALý CANSEV ûSTANBUL - - - FAHRý ÖZER Tar m Bakanl ê Koruma Kontrol Genel Müdürlüêü’nün gündeminde bulunduêunu söyledi. elimizdeki ekmeêin k ymetini bilmemiz. polisi bomba alarm na geçirdi. baz vatandaëlar da evlerinden getirdikleri ile sofralar zenginleëtirdi ve kad n-erkek. Programl ve sistematik ëekilde yürütülen çal ëma ile eêitimciler. ýSTANBUL ZAMAN - FOTOüRAF: CÿHAN. ûstanbul Ekmek Fçrçncçlarç. okuldaki derslerine takviye amac yla branë öêretmenlerince etüt desteêi al yor.” Özer. daha sonra olays z bir ëekilde daê ld . özellikle Afrika’daki insanlar için dua ederek Allah’tan yard m istedi. Yaklaë k 30 bin kiëinin kat l m ile gerçekleëen iftara.” dedi. ekmeklerin 200 gramdan 300 grama ç kar lmas n n ard ndan israf n artt ê görüëünü savundu. ç t r ekmek tüketiminin ön planda olduêunu belirten Özer.30 sular nda cinayetin iëlendiêi adreste topland . elimizdeki ekmeêin k ymetini bilmemiz.T. istendiêi zaman buradan ç kar l p tüketilmesi gerektiêini söyledi. Bugün Baükan Salih Kenan þahin. çftara yaklaë k 30 bin kiëi kat ld . Afrika’daki açlar da akl m za getirdiêimizde. ýSTANBUL ZAMAN SAYFA TASARIM: AHMET BûÇER ýstanbullu Rizeliler Çamlêca’da buluütu Rizeliler Çaml ca’da buluëtu.

HASAN DEMýR TRABZON haber turu Bangura ve Cemal. çnönü’deki maçta tur için yeterli skoru alacaklar n kaydetti. TEMEL YÿRMÿBE OüLU “Arda iyi ve kaliteli bir futbolcu. Bu arada Beëiktaë. Fernandes. “Elimde yeterli belge yok diyorsun. 011 1959-2 BûYEDûÇ NEJAT m n tüm müdahalelere raêmen hayata gözlerini yumduêu bildirildi. TEMEL YýRMýBEþO LU ûSTANBUL Beëiktaë’ n Portekizli oyuncusu Simao Sabrosa eski tak m arkadaë Diego Forlan’ Siyah-Beyazl tak mda görmek istediêini söyledi. AyY ld zl lar.Bahçe Camii’nden kald r lacak. MUSTAFA KÿRAZLI BARCELONA. üZMüR’DEKü World Cup 10’da.Saray’da iyi oynad . Portekizli oyuncu. s rada yer buldu. çspanya’da boë alan daha çok oluyor. Türk futboluna büyük hizmetler veren Biyediç’i genç yaëta kaybettikleri için üzgün olduklar n söyledi. Kendisi Türk futbol tarihine mal olmuë ve karakteriyle de herkesin takdir ettiêi bir insand . ýyi de oldu diye düüünüyorum. ‘Federasyon’un kararê saÿduyulu’ Beëiktaë. Baë m z saê olsun. biz o belgeleri görmeden kendimizi nas l savunacaê z. Bu hastal k m beni devirecek. èener. SAYFA TASARIM: BURHAN SOLAK . Geçen sezon Türkiye Kupas ’n kazanarak UEFA Avrupa Ligi’ne kat lmaya hak kazand klar n hat rlatan Portekizli y ld z. hastal ê n nüksetmesinin ard ndan geçirdiêi ameliyat sonras nda sol kolunu kaybetmiëti.15’te baëlayacak maçta açta Y ld r m’ n yard mc l klar n Mustafa Emre Eyiyisoy ve Erdinç Sezertam yapacak. ‘çsmi geçen herkes sevk edildi’ dedi. Arjantin ve Çin ile eëleëti. Rusya’ya rahat gitmek istiyoruz.f29 spor FOTOüRAF: ZAMAN. “ýlk hazêrlêk turnuvasêndaki amacêmêz kendimizi görmemizdi. çlker Coëkun n da maç n dördüncü hakemi olacak. Bosna soykêrêm bile ‘ýmparator’u yêkamamêütê AHMET U UYKAN ûSTANBUL T Türk futbolunun ve Bursaspor’un efsan nevi isimlerinden Nejat Biyediç. Geçtiêimiz sene Bursa’da Nejat Biyediç Futbol Akademisi’ni kurarak Boënak teknik adam n en büyük hayalini gerçekleëtirdiklerini anlatan Örnek. PFDK’ya sevk edilmeyen var. FOTOüRAF: ZAMAN. Barcelona’nên kasasêndan transfer için 40 milyon Euro çêktêÿê belirtildi. Fernandes.” dedi. Eksiklerimizin olduÿunun ve bunun üzerinde çalêümalar yapmamêz gerektiÿinin farkêndayêz. Futbolcular çift kalede k ran k rana mücadele ederken saê ayak bileêine darbe alan Necip Uysal ile saê alt adalesinde çekme olan Cenk Gönen antrenman yar da b rakt . G. Yeëil-Beyazl taraftarlar n gönlünde ayr bir yer tuttuêunu ifade eden imparator. Belçika’n n Standard Liege ile çsveç’in Helsingborg tak mlar aras nda perëembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maç n yönetecek.” ëeklinde konuëtu. “Art k zevkim.04. Böyle bir haber beklemiyorduk. 16 AÿUSTOS 2011 SALI ZAMAN SüMAO. G. 9 puanla lider tamamlayan Milli Tak m’ m z. Bu kez hem ligi hem de Türkiye Kupasç’nç kazanmak istediklerini belirten Simao. Kad nlarda Danimarkal tenisçi Caroline Wozniacki acki de zirvesindeki yerini bu hafta da korudu. Birkaç sakatl ê oldu. “Siz ‘Belgeleri paylaëamam. kulüp asbaëkan Nevzat èakar ve yöneticilerden Recep Denizer’in PFDK’ya sevk edilmesine de bir anlam veremediêini belirterek. çsveç’in AIK Stockholm tak m ndan transfer ettiêi Sierra Leoneli oyuncu çbrahim Teteh Bangura ile 4 gün önce 5 y ll k sözleëme imzalam ët . beklediêimiz ve verilmesi gereken bir karar olarak deêerlendiriyoruz. Biyediç’in ani vefat Bosna’n n yan s ra Türkiye’deki sevenlerini ve görev yapt ê kulüpleri yasa boêdu. 25 y l önce koluna krampon darbesi alan ve sinir içerisinde tümör oluëmuë. Djokovic 13 bin 500 puananla ilk s rada yer ald . Arda da fuleli bir oyuncu. perëembe günü UEFA Avrupa Ligi’nde Athletic Bilbao ile oynayacaklar maç n heyecan n dahi yaëayamad klar n vurgulad . Biyediç’in cenazesinin Türkiye’den de kat l mc lar göz önünde bulundurularak yar n memleketi Mostar’da k l nacak ikindi namaz n n ard ndan Sutina Mezarl ê ’nda topraêa verileceêi kaydedildi. Beüiktaü’ên yêldêz isimlerinden Simao. Türkoÿlu. Futbol Federasyonu baëta olmak üzere birçok kulüp baësaêl ê mesaj yay nlarken Bursaspor’daki eski tak m arkadaë Adnan Örnek. “Son günlerde saêl k durumu çok iyiydi. Türk tenisçi Marsel çlhan ise n bir basamak düëerek 109.” ëeklinde konuëarak tek arzusunun Bursaspor’u ëampiyon görmek olduêunu dile getirmiëti. perëembe günü UEFA Avrupa Ligi’nde oynayacaê Alania Vladikavkaz maç haz rl klar n sürdürüyor.2010’da Zaman Gazetesi’ne röportaj veren Biyediç ise yakaland ê amans z hastal êa raêmen Bursaspor sevgisiyle hayata tutunduêunu söylemiëti.” ifadelerini kulland . Türk medyas nda en son 15. A MüLLü TAKIM’DA KAPTAN HüDAYET TÜRKO LU. Futbol Federasyonu karar yla PFDK’ya sevk edilmesine tepki gösterdi. adliyeye ç kmadan serbest b rak lan yöneticimiz Recep Denizer bile PFDK’ya sevk edildi. Saham zda avantajl bir skor elde edip. altyapêdan yetiüen ve 2003’te 16 yaüêndayken Arsenal’e transfer olan 24 yaüêndaki Fabregas’ên ‘evine döndüÿü’ ifade edildi. yeni sezondaki tek hede erinin bu kez çifte ëampiyonluk olduêunu belirtti. yar n ayn saatte Güney Amerika’n n güçlü temsilcisi Arjantin ile oynayacak. tad m kalmad . Ancak tabii ki Forlan gibi bir oyuncunun Türkiye’de oynamas n isterim. Ayr ca ben her gün bir milyon Bursaspor taraftar n n duas n al yorum. “Ben koskoca Bosna savaë n atlatm ë biriyim. Portekizli oyuncu.” ifadelerini kulland . Yakaland ê kanser hastal ê na yenik düëen Erbil. Hat rlanacaê gibi Yeëil-Beyazl kulüp. Ancak La Liga’da zorlanacaê n düëünmüyorum.Saray’dan eski tak m Atletico Madrid’e transfer olan Arda Turan ile ilgili sorulara da yan t veren Simao. Liege kentindeki Maurice Dufrasne Stadyumu’nda saat 21. ATP’nin aç klanan listesinde. “Kendisi çok yak n arkadaë m ve sürekli olarak görüëüyoruz. hedeÔerinin üampiyonluk olduÿunu ifade etti.30’da Almanya ile Baëkent t Voleybol Salonu’nda karë karë ya gelecek. geçirdikleri tra k kazas sonucu ha f yaraland klar bildirildi. bizi nas l PFDK’ya sevk ediyorsun?” diye soran èener.” ifadelerini kulland . Emniyette. Cevahir AVM’de giydiêi Adidas marka kramponlar n tan t m n yapan y ld z oyuncu. - Disiplin Kurulu’na niye sevk edildik? Trabzonspor Kulübü Baëkan Sadri èener. Atletico Madrid’de forma giyen eski takçm arkadaýç Diego Forlan’a da mesaj yolladç. “Onunla tekrar oynamak isterdim. “imparator’’ lakapl Boënak teknik adam. “Rakibimiz ikinci lig tak m olmas na raêmen iyi bir ekip. hayatênê kaybetti Türk futboluna bir dönem damgas n vuran isimlerden olan Teknik Direktör Cihat Erbil de 65 yaë nda hayata gözlerini yumdu. Barcelona Kulübü’nün açêklamasênda.” diyen èener. s rada yer buldu. ikinci turda yükseldiêi E Grubu’nda Almanya.” dedi.” UEFA’dan Bülent Yêldêrêm’a görev FIFA kokartl Türk hakem Bülent Y ld r m. Cenk’in durumunun ciddi olmad ê bildirilirken Necip’in 10 gün sahalardan uzak kalacaê aç kland .” dedi. Buna göre Y ld zlar ilk k maçta bugün saat 17. Gece aniden rahats zlanarak hastaneye götürmüëler ve orada hayat n kaybetmië. 52 pa yaë ya ndayd . Kulüpten yap lan aç klamada ëöyle denildi: “Türk futbolunda ortaya ç kan olaêanüstü durumu yasalar ve talimatlar çerçevesinde. Erbil’in cenazesi bugün öêle namaz nda F. Bursa’yê korkuttu Bursaspor’un yeni transferleri Bangura ve Cemal Kald r m’ n. ýstanbul’da turlamak istiyor! Beëiktaë’ n orta sahadaki tecrübeli oyuncusu Manuel Fernandes. sürecin baë ndan bu yana Türk futbolunun ç karlar na uygun olarak ve saêduyu ile yöneten Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu’nun ald ê karar . Dünü sabah ve akëam olmak üzere çift idman yaparak geçiren Siyah-Beyazl tak m Rus ekibine karë taktik çal ëmalar n yap yor. 10 gün önce kendi isteêiyle memleketi Mostar’a giden ve babas yla m birlikte kendisine ait evde kalan efsane teknik adam n önceki gece aê rlaëarak hastaneye kald r ld ê öêrenildi. Yêldêzlarên ilk rakibi Almanya Ankara’da yap lan Y ld z K zlar Dünya Voleybol èampiyonas ’nda A Grubu’nu yenilgisiz. erkekler dünya s nin ralamas n n zirvesindeki yerini korudu. takêmên eksik yönlerini gördüklerini söyledi. Türkiye’de futbol agresif oynan yor. yeni sezona iddialê hazêrlandêklarênê söyledi. Herkesin ismi geçiyorsa onlar niye sevk edilmedi. Türk ürk tenisçi Çaêla Büyükakçay ise listede 5 basamak ak yükseldi ve kendisine 223. doêup büyüdüêü Bosna-Hersek’in Mostar kentinbüyü de d sabaha karë yaëam n yitirdi. FORLAN’I BEKLüYOR Beüiktaü’ên Portekizli yêldêzê Simao Sabrosa. Forlan’ n düëüncesini tam olarak bilmiyorum. Uruguayl golcünün ëu an için Miami’de tatil yapt ê n kaydeden Simao. Futbol Federasyonu’nun ëike soruëturmas yla ilgili karar n deêerlendirdi. Ayn zamanda eski Yugoslavya’n n Müslüman kökenli ilk Baëbakan Cemal M Biyediç’in Biyediç yeêeni olan unutulmaz teknik ada- - Djokovic. UEFA Avrupa Ligi’nde Rusya’n n Alania Vladikavkaz tak m n çstanbu’da yenmek zorunda olduklar n aç klad . Cihat Erbil. Forlan’ n Beëiktaë’a transfer olma ihtimali ile ilgili sorular yan tlad . Atletico Madrid’e mutlaka katk saêlayacakt r. 5 y l dün önce kan kanserine yakalanan ve yaklaë k 3 y l önce Almanya’da bir çngiliz donörün kan yla tekrar hayata tutunan. “Federasyon üyesine sordum. Tesislere giderken tra k kazas geçiren iki futbolcunun saêl k durumlar n n iyi olduêu belirtildi. 1 y ldan 3 y la kadar hapis var’ diyorsunuz. zirvedeki yerini korudu S rp tenisçi Novak Djokoviç. “Bu sayede rakip savunmacçlarç dengesiz yakalayçp ýut çekme fçrsatç buluyorum. Saþ ayaklç bir futbolcu olarak sol kanatta oynamayç daha çok tercih ettiþini söyleyen Simao. ARSENAL’üN ORTA SAHA OYUNCUSU Cesc Fabregas ile 5 yêllêk sözleüme imzaladê.” dedi.” diye konuëtu.

.............. Avrupa federasyonlar bunu cesurca yapt . PFDK’YA SEVK EDüLEN üSüMLER TUTUKLU OLANLAR Aziz Yêldêrêm ................ 17........Eski Eskiüehirspor Kulübü Futbolcusu Emanuel Emenike........................... Operasyonda Fenerbahçe..” ifadelerini kullanan Baëkan Ayd nlar.. gizlilik karar devam ederken ve iddianame henüz haz rlanmam ëken... Gençlik ve Spor Bakan Suat K l ç.....” dedi..............Fenerbahçe Spor Kulübü Kaleci Antrenörü Semih þentürk............. Beëiktaë............ “TFF doêru hareket ediyor........ ëikeye teëebbüs.................Sivasspor Kulübü Yönetim Kurulu üyesi Mehmet OÔaz ................................................ “Kararlar hukuka dayan rsave yasal zemine saêlam ve saêl kl bir ëekilde oturursa............ Karë l ê nda hapis cezas var.................Trabzonspor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Can Arat.......Eski Gençlerbirliÿi Kulübü Kalecisi Cengiz Demirel .... Eski Gençlerbirliÿi Kulübü Antrenörü Erdem Konyar.. Mesela çtalya bunu yapt .....................Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Tamer Yelkovan. Büyüküehir Belediyespor Futbolcusu Önder Turacê .... Manisaspor Baëkan Kenan Yaral .... Yap lacak deêiëiklik zaten yanl ë alg lanmaya neden olacakt r. Verilecek daha aê r bir cezan n karë l ê n n olup olmad - ê henüz mahkemelerde kesinleëmedi................ KURULUMUZ kanaat oluëturmaya yetecek düzeyde kan t bulunan baz müsabakalardaki eylemlerin.............. MAHMUT BURAK BÜRKÜK MAHMUT BURAK BÜRKÜK.30’da çstan- - bul Swissotel’de buluëtu.. “Karar kurallara uygun olarak ve futbola en az zarar verecek ëekilde al nacak...................... Mersin çdman Yurdu ve Giresunspor kulüplerinin isimleri geçmiëti.................... bu yüzden savunmalar n n al namad ê n vurgulad . AÇIK ve net ëekilde söyleyeyim.......................................................... soruëturma hakk nda gizlilik karar olduêu... Büyüküehir Belediyespor Futbolcusu Mecnun Odyakmaz...........Eskiüehirspor Kulübü Teknik Danêümanê Beüir Acar .................. mevcut koëullar çerçevesinde en uygun karar gibi görünmek- - tedir.................................... yani iddianamenin aç klanmas n bekleyeceêiz........ ilgili kiëi ve kurumlar n savunmas al nacak................................................ yasalara ayk r olur.... K l ç........ futbol kamuoyunda adç geçenlere sürekli hak mahrumiyeti cezasç olarak yorumlançyor..........................................Kasêmpaüaspor Kulübü Futbolcusu Zafer Demiray.... Hiçbir bask veya çekince söz konusu deêil.........ivasspor Kulübü Baükanê Ahmet Çelebi .......Eski Sivasspor Kulübü Futbolcusu Levent Eriü......................................... ard ndan karar verilecektir.......Eski Boluspor Kulübü Teknik Sorumlusu Sadri þener ... yaklaë k 150 sayfal k raporunu Mehmet Ali Ayd nlar baëkanl ê ndaki Yönetim Kurulu’na teslim etti...................................... Kararlarçn futbola en az zarar verecek ýekilde alçnacaþçnç belirten Baýkan Aydçnlar................... Daha önce..................Konyaspor Kulübü Teknik Sorumlusu Sezer Öztürk ........ UEFA’NIN ëu anda bize ve kulüplere herhangi bir yapt r m kesinlikle söz konusu deêildir.Fenerbahçe Spor Kulübü Kulüp Müdürü Zafer Önder ýpek. Türkiye Futbol Federasyonu merakla beklenen karar n aç klad .................. Bu da..... Ben çok netim......................... Federasyon’un mevcut ëartlarda en saêl kl karar verdiêini söyledi...... baz müsabakalar bak m ndan ya da olaylarda ad geçen kiëiler aç s ndan ise kanaat oluëturmaya yetecek bulunmad ê ëeklinde görüë bildirmiëtir......” diye konuëtu.Sivasspor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Korcan Çelikay ....... 52 kiýinin PFDK’ya sevk edildiþini bildirdi....... Giresunspor Kulübü Baükanê Coükun Çalêk.............. Bu......Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Çetinkaya ............Mersin ýdmanyurdu Kulübü Asbaükanê Yêlmaz Vural...........Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Ekrem Okumuü.... SAYFA TASARIM: ALû YAÿMUR ......... “Haklar ndaki delilleri göstermeden kimseye ceza veremeyiz............. Eskiëehirspor Teknik Asbaëkan Nihat Çuhadar böyle bir karar beklemediklerini dile getirdi...................Eski Körfezspor Kulübü Futbolcusu Faruk Taüseten . AYDINLAR’IN AÇIKLAMASINDAN SATIRBAþLARI: Yürütülen oruëturma ceza muhakemesi kanunu gereêince gizli olarak yürütülmektedir................................. Avrupa’da bunun örnekleri var.... delillerin ve dinleme kay tlar n n TFF’ye ulaëacaê na dikkati çeken Bakan K l ç ëöyle devam etti: “Dolay s yla.................” denilerek soruëturman n TFF ayaê ëimdilik noktaland ......Eski Kardemir Karabükspor Futbolcusu Mahmut Boz ................Giresunspor Yönetim Kurulu Üyesi TUTUKSUZ OLANLAR Serdar Kulbilge.............. Bundan sonraki periyotta ise UEFA’dan daha sert............ çddianameyi bekleyen Federasyon.... Gençlik ve Spor Bakanê Suat Kêlêç.............. Gençlerbirliÿi Kulübü Futbolcusu Mehmet Yêldêz..... Ancak savunma haklar kullan ld ktan ve dosya üstündeki gizlilik karar kalkt ktan sonra san yorum ki gerçekçi bir karar al nabilecek....Fenerbahçe Spor Kulübü Futbolcusu Futbol kamuoyu........................................Fenerbahçe Spor Kulübü Amatör þubeler Genel Koordinatörü Serdal Adalê........ o kadar az tart ëmaya aç k olacakt r.............. Trabzonspor............. dayak gibi cezalar gelecektir.............. GÖKMEN ÖZDENAK (Kanaltürk): Futbol Federasyonu korkak bir karara imza att ............. zan alt ndaki kiëi ve kurumlara delillerin gösterilemediêi.... saat 15..... TFF taraf ndan yap lacak disiplin soruëturmas nda disiplin cezas verilmesini engellemektedir.......Eski Eskiüehirspor Teknik Sorumlusu Ümit Karan....... TFF taraf ndan verilmië olan karar.....................Fenerbahçe Spor Kulübü Baükanê Mehmet þekip Mosturoÿlu ............................ Soruëturmay da olumsuz etkileyecektir.. bütün belgelerin............. ëüpheliler ve kulüplerle paylaë lmadan ceza verilmesi Avrupa çnsan Haklar Mahkemesi hükümlerine ve adil yarg lamaya ayk r ......Trabzonspor Kulübü Baükanê Recep Denizer ........................ ALTAN TANRIKULU (Hürriyet): Aëaê yukar beklenen bir geliëmeydi......Lisanslê Futbolcu Temsilcisi Zafer Tüzün... FUTBOL Disiplin Talimat ’n n 55’inci maddesinde deêiëiklik planlam yoruz...........Eski Kayserispor Kulübü Futbolcusu Nevzat þakar................................... TFF Baëkan Mehmet Ali Ayd nlar............ karara vard ................... Bir anlamda “Adli yarg y bekliyoruz............ bu tutumuyla üstündeki yükten kurtuldu...... Olumsuz bir durum ortaya ç karsa UEFA ceza verecektir. Bunun için iddianame beklenecektir....... Soruëturman n taraf m zdan adil biçimde yap lmas için gizlilik karar n n kald r lmas gerekmekte................................... Ankaragücü........................................... TFF de bunu yapabilirdi............ Bu karar ayn zamanda Türkiye’deki tüm özel kuruluëlar n hukuka karë daha sayg l olunmas gerektiêinin bir göstergesi.......... ëu aëamada ad geçen tak mlar hakk nda küme düëürme karar almad .................. 20 Temmuz’da çstanbul Özel Yetkili Cumhuriyet Savc l ê ’ndan al nan 26 klasördeki 14 bin belgeyi 21 gün boyunca didik didik inceleyen TFF Etik Kurulu........................ Bundan dolay gizlilik karar n n kalkmas n .. Federasyon’un açêklamasêyla birlikte kurumlara (kulüplere) dokunulmadan kiýilerin cezalandçrçlmasç gündeme geldi.....................Lisanslê Futbolcu Temsilcisi Yavuz Aÿêrgöl...Fenerbahçe Spor Kulübü Güvenlik Sorumlusu Serdar Berkin ..Sivasspor Kulübü 2..............Eski Gençlerbirliÿi Kulüp Müdürü Alaaeddin Yêlêdêrm ............. ýANSAL BÜYÜKA (Lig TV): Türkiye Futbol Federasyonu’nun savunma haklar kullan lmadan kesin bir karar almay ë n normal karë l yorum..Fenerbahçe Spor Kulübü Muhasebe Müdürü Cemil Turan ................................... Gençlerbirliêi..................... Gizlilik karar ndan ötürü kimseye bu delilleri de sunamay z....... E ER kendilerini ëüpheli görenler varsa Avrupa kupalar na kat lmayabilirler..... Sivasspor...................................Baükanê Fatih Hocaoÿlu ...Eski Ankaraspor Menajeri Hikmet Karaman.............. Mersin çdman Yurdu Baëkan Ali Kahramanl ..................... soruëturmada gizliliêin bulunmas ve tüm delillerin kendilerine ulaëmamas sebebiyle ëu an net bir karar veremeyeceklerini söyledi........................ adil yarg lamaya ayk r d r.................. Deliller.............. 52 ëahs n Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) tedbirli olarak sevk edildiêini bildirdi.......Eski Eskiüehirspor Sportif Direktörü Ömer Ülkü . ýDDýANAME aç kland ktan sonra tüm delil- ler elimize ulaëacak...............................................Sivasspor Kulübü Kalecisi Bülent Uygun.......... Manisaspor................ çstan- bul Büyükëehir Belediyespor................................................................................ Ayd nlar............ acil yerine adil karar alçnmasç tercihini doþru buldu.............................Lisanslê Futbolcu Temsilcisi Sadrettin Fêrat Kocaoÿlu..Beüiktaü Jimnastik Kulübü Protokol Müdürü (Güvenlik Müdürü) ýbrahim Akên ......Bursaspor Kulübü Futbolcusu Güde Fazêl Özdemir .......................... Eskiëehirspor............................ BU AþAMADA vicdani bir karara ulaë lamam ët r.....” èike soruëturmas nda ad geçen kulüplerden de Futbol Federasyonu’na destek geldi............... Gizlilik karar kalkt ê nda..Fenerbahçe Spor Kulübü Profesyonel Takêmlar ýdari Menajeri Gökçek Vederson .................................... “ýddianameyi bekliyoruz.............................. TFF üyeleri......Giresunspor Kulübü Genel Müdürü Murat Öztürk ...... 16 A USTOS 2011 SALI ZAMAN FEDERASYON TOPU YARGIYA ATTI Federasyon’un kararêna farklê tepkiler geldi.................................. TFF Baëkan Ayd nlar’ n aç klamalar n ‘olumlu ve doêru’ buldu.... ilgili kiëiler ve kiëilerin eylem ve davran ëlar n n kulüpleri izafesi mümkün olduêu durumlarda spor kulüpleri bak m ndan ëike.. Federasyon................................. þÜPHELýLERýN dosyalar görememesi............Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi ýlhan Yüksel Eküioÿlu .............................. gizlilik olmasç ve tüm delillerin kendilerine ulaýmamasç sebebiyle karar veremeyeceklerini söyledi......... TFF Baýkanç Mehmet Ali Aydçnlar. FOTOüRAF: ZAMAN...........Eski Manisaspor Teknik Direktörü Serkan Acar ..... Büyüküehir Belediyespor Futbolcusu ýskender Alên.......................f30 SPOR Futbol Federasyonu................................. BELGELERýN ëüpheli kiëiler ve kulüplerle paylaë lmas yasalara ayk r .......................Trabzonspor Kulübü Asbaükanê Osman Murat Özaydênlê ......... karar karüçsçnda ikiye bölündü MEHMET TUFAN ûSTANBUL Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) ëike iddialar na yönelik soruëturma hakk nda ald ê kararlar aç klamas futbol camias ndan farkl tepkiler gördü...............Eski Beüiktaü Jimnastik Kulübü Asbaükanê Tayfur Havutçu ........ Gizliliêe dair ek k s tlama da getirilmiëtir..... Aralar nda Fenerbahçe Kulübü Baëkan Aziz Y ld r m’ n da yer ald ê birçok kiëinin 3 Temmuz’da gözalt na al nmas yla baëlayan ëike soruëturmas nda dün yine hareketli saatler yaëand ...........” denilerek soruüturmanên Federasyon ayaÿê üimdilik noktalandê.... bas n ordusunun aras ndan Asuka Salonu’na ad m att .......................... üike soruüturmasênda adê geçen takêmlarê küme düüürmedi.......30’da sona eren toplant dan yaklaë k 15 dakika sonra TFF Baëkan Mehmet Ali Ayd nlar.. Merakl bak ëlar aras nda kürsüye ç kan Ayd nlar... Birçok spor yorumcusu ise TFF’nin alacaþç kararç öteleyerek süreci iyi yönetemediþini dile getirdi...................” diye konuëtu.... teëvik primi veya teëvik pirimine teëebbüs oluëtuêu kanaatine ulaëm ë........ SERKAN SA LAM ûSTANBUL Futbolda ëike iddialar na yönelik operasyon devam ederken.... Spor yazarlar n n aç klamalar ise ëöyle: ATüLLA GÖKÇE (Milliyet): TFF olay öteleyerek iyi yapmad .............Adanaspor Kulübü Yardêmcê Antrenörü Mehmet þen ... èüpheye ve kanaate göre cezalar verdi....................................................Beüiktaü Jimnastik Kulübü Teknik Sorumlusu Ahmet Ateü .............. HAKAN ÜNSAL (Hürriyet): Futbol Federasyonu en büyük kozu Etik Kurulu’nu kullanarak topu taca att ......

baëar l defans oyuncusuna olan ilgileri bitmiyor.” ifadesini kulland . Emre’nin yaëanan olaylardan dolay moralinin bozuk olduêundan dolay Aykut Kocaman’dan izin ald ê belirtildi. Atletico Madrid’in tesislerine erken saatlerde gelen Arda. Batuhan’ n kafas . Savunman n göbeêinde forma giyen Gökhan Zan’ n form durumuna göre ise de baëar l taktisyen. Bence doêru karar verdiler.” dedi. Teknik Direktör Fatih Terim’in srarla istediêi Arsenal’in baëar l savunma oyuncusu Emmanuel Eboue’nin transferinde mutlu sona ulaët . Arda’nên hedeÓ. Galatasaray’ê transferde hêzlê davranmak zorunda bêraktê. Galatasaray’ên ýngiltere’nin Premier Lig ekiplerinden Arsenal’dan transfer ettiþi Emmanuel Eboue ûstanbul’a geldi. 23 Aêustos’ta çspanya’n n baëkenti Madrid’e gidecek. Haberde. Futbolun. en büyük hayalinin Real Madrid’e gol atmak olduêunu söyledi. HACI HASDEMýR ûSTANBUL Kaptan Arda Turan’ çspanyol temsilcisi Atletico Madrid’e gönderen Galatasaray. Münih Havaliman ’nda konuëan baëar l futbolcu. öncelikle tak m için çal ëmak. Futbolcular çok hêrslêydê. ëimdi de Lazio’nun iki sene aradan sonra yeniden gündemine ald ê bildirildi. Tecrübeli futbolcuyu Atatürk Havalimanç’nda Galatasaray Futbol Takçmç Menajeri Cenk Ergun karýçladç. yeni takêmêndaki ilk idmanênda kas egzersizlerinin ardçndan çalçýmayç koýuyla tamamladç. Arsenal’in gözden ç kard ê ve birçok kulübün trans- - fer listesinde yer alan Fildiëili oyuncuyu sonunda renklerine baêlamay baëard . Uzun süredir peýinde olduklarç Arsenal’in savunma oyuncusu Eboue’yi renklerine baþlayan Sarç-Kçrmçzçlçlar. ligde erteleme oldu. Arda.’’ ifadelerini kulland . “Hele bir de kaliteli. “Corriere dello Sport’’ta ç kan haberde.” dediêini. üike iddialarêna cevap ERHAN GÜVEN MÜNûH Fenerbahçe’nin yeni sezon öncesi Almanya’daki haz rl k kamp baëlad . DIEGO LUGANO “Beni transfer etmek isteyen kulüp önce Fenerbahçe ile görüëecek. çstanbul’dan. Aslan bugün Yunanistan yolcusu. Galatasaray komýuyla dostluþu pekiýtirecek Galatasaray. Eboue için transfer çal ëmalar n n baëlad ê haberini Kamuyu Ayd nlatma Platformu’na gönderen yönetimin. baëkent ekibinin.” deêerlendirmesini yapt . Fenerbahçe ile iki y l daha sözleëmesi bulunduêunu hat rlatan Uruguayl y ld z. SPOR SERVýSý Arda. yar n Georgios Karaiskakis Stad ’nda Olympiakos ile bir haz rl k karë laëmas yapacak. “Real Madrid’e gol at p saham zda maç kazanmak en büyük hayalim. Benim için önemli olan. Messi ve Ronaldo gibi dünya y ld zlar na karë oynamak da çok zevkli olacak. Emmanuel Eboue’nin transferiyle savunmada rahat nefes ald . “Bu olmad . èampiyonluêu elde etmek için büyük efor sarf ettiklerini kaydeden deneyimli oyuncu. ancak bunun gerçekleëmediêini vurgulayan baëar l çal ët r c . 24 yaë ndaki oyuncu. kamp kadrosuna al nmad . Santiago Bernabeu Kupas ’nda 24 Aêustos’ta çspanya’n n dünyaca ünlü tak m Real Madrid ile karë laëacak Sar -K rm z l lar. FOTOüRAF: AA. Önce bunu yapmal y m. evim gibiydi. Galatasaray’dan ayr ld ê m yer. uzun zamand r belirsizliêin içinde bekliyorduk. Beni karë layan yetkililer. K rm z -Beyazl tak mdaki ilk antrenman na ç kt . futbolda hiçbir zaman ‘asla’ dememek gerektiêi belirtildi. Bütün maçlar m zda inan lmaz efor sarf ettik. Arsenal kulübüne 5 milyon Euro civar nda bonservis bedeli ödeyecek Cim Bom. SENHAN BOLELLI SAYFA TASARIM: BURHAN SOLAK . 24 Aêustos’ta çspanya’da Real Madrid’le oynayacaê haz rl k maç na kadar tamamlamay planl yor. taraftarlar n tak mda görmek istediêi eski y ld z oyuncusu Abdul Kader Keita’y da yeniden transfer etmek için çal ëmalar n yoêunlaët rd . Münih yakênlarêndaki Bad Gögging kasabasênda ilk antrenmanênê grçekleütirdi. Kendisi için güler yüz ve samimiyetin önemine vurgu yapan milli futbolcu. transferi konusunda da aç klamalar yapt . FOTO RAF: AA. 30 yaë ndaki Lugano’yu Türkiye’de devam eden ëike soruëturmas n n doêuracaê neticeleri hesap ederek. antrenmana yoþun ilgi gösterdi. Eboue’yi ön liberoya çekebilecek. yeni tak m ndaki hede eriyle ilgili soruya ise. Lazio ile Lugano’nun 2009 y l nda yak nlaët ê hat rlat l rken. y ld z futbolcunun büyük bir ihtimalle hafta içinde tak ma kat lacaê n dile getirdi. Sar Lacivertli kulübün ëikeye kar ët ê iddialar na sert cevaplar verdi. çtalyan tak mlar n n da. SIRADA KEüTA VAR Arda Turan’ên ani bir kararla Atletico Madrid’e gitmesi. s f r bedelle transfer etme ihtimalini göz önünde bulundurduêu yaz ld . savunman n göbeêinde ise Ujfalusi ile Servet ikilisine ëans verecek. Uruguay Milli Tak m ile Amerika Kupas ’nda ëampiyonluk yaëayan Diego Lugano da dün tak m arkadaëlar na Almanya’da kat ld . müsabakan n ard ndan çstanbul’a dönecek. iyi rakiplerle ve iyi oynamay düëünenlerle her zaman daha güzel olduêunu anlatan yetenekli y ld z. K sa süre öncesine kadar Juventus’un yak ndan takip ettiêi Lugano’yu. O maçlar dün gibi gözümün önünde. k l k rk yararak bir karar verdiler. çlk defa Galatasaray’ n Avusturya kamp nda gündeme gelen Eboue için tam bir ayd r yoêun çal ëma sürdürülüyordu. Sar K rm z l lar. maçtan sonra yeni sezon haz rl klar n sürdürmek üzere Slovenya’ya geçecek. Baëkan’ n özellikle vurgulad ê aç klamalarda ince eleyerek. Fenerbahçe hak ederek ëampiyon olmuëtur.” cevab n verdi. Eboue’yi öncelikle saê kanatta oynatmay planlayan Terim. Yunanistan’ n Olympiakos tak m yla oynayacaê haz rl k maç için bugün baëkent Atina’ya gidiyor. EBOUE. 9 Eylül’de ëampiyon tak m sahaya ç kacak. Emmanuel Eboue. 23 Aêustos’a kadar Ljubljana yak n ndaki Bled’de kamp yapacak olan Cim Bom. Küme düëürülmesi halinde ise yabanc say s Bank Asya’ya uygun deêil. Real Madrid’e gol atmak Atletico Madrid’in Galatasaray’dan transferi Arda Turan. Türk ve ûspanyol basçnç. kulüp televizyonuna verdiêi röportajda. CÜNEYT KARADA ‘þampiyon 9 Eylül’de sahada’ Yeni sezon haz rl klar için Almanya’da bulunan Fenerbahçe’de Teknik Direktör Aykut Kocaman. “Eskiëehirspor maç nda Semih’in kalças yla att ê gol. Yönetim. Yani 3 yabanc kural var. tak m için mücadele etmek.f31 SPOR - 16 A USTOS 2011 SALI ZAMAN Lugano’dan. bir iki gün içinde çstanbul Menkul K ymetler Borsas ’na (çMKB) resmî anlaëmay duyuracak. Futbol Federasyonu’nun ëike soruëturmas na iliëkin dün ald ê karar n deêerlendirdi.” diye konuëtu. Katar’ n Sadd tak m nda forma giyen eski oyuncusu Abdul Kader Keita’y da bir y ll ê na kiralamak için resmi iëlemleri baëlatt . Fildiëili oyuncuyu maçlar n durumuna göre birkaç farkl mevkide görevlendirecek.” ëeklinde konuëtu. Öte yandan Sar -Lacivertli tak mda Emre Belözoêlu ile çspanyol forvet Güiza. Galatasaray yönetimi. Lugano. Arkadaëlar m için kan m ve terimi vermeliyim. Eboue’ye de y ll k 3 milyon Euro verecek. Fenerbahçe. Galatasaray ka lesi. Sar K rm z l yönetim. Futbolcuya Reyes eëlik etti. havalimançndan Florya Metin Oktay Tesisleri’ne geçti. Hem tak m m z ad na hem futbolumuz ad na hay rl uêurlu olsun. “Atletico’da bunu hissettim.. - “Ofansif bir oyuncuyum. Deneyimli teknik adam. TERýM’ýN JOKERý OLACAK Teknik Direktör Fatih Terim. Sadd tak m ndan ayr lmay kafas na koyan Keita’y bir y ll ê na kiralamak için resmi tekli ni Katar kulübüne ileten Sar -K rm z l yöneticiler. Gaziantepspor maç ndaki son dakika say s . Yönetim.. transfer çal ëmalar n . iki sene önceki görüëmelerin anlaëmazl kla sonuçland ê ancak. üst düzey yetenekli tak m arkadaëlar n z varsa futbol çok daha güzel olabilir. FOTOüRAF: ZAMAN EBOUE GELDü. Dün çstanbul’a gelen y ld z futbolcunun Sar -K rm z l tak mla birlikte Olimpiyakos maç için Atina’ya gitmesi bekleniyor. taraftarçn çok istediþi Abdul Kader Keita’nçn da hafta içinde takçma katçlacaþçnç duyurdu. Ailemin içine gelmië gibi hissediyorum. Ve evimden ç k p diêer evime gelmië gibi bir duygu hissettirdi. baëkan ve teknik heyette s cakkanl l ê hissettim. ondan sonra futbol için yeteneklerimi sahaya sergilemeliyim. Bizim aç m zdan uzun bir süreçti. Kendisinin 5 Aêustos’ta “èampiyon tak m lige baëlayacak.

XdfeÊ[Xe#Dffi\Êlee\i`j`pc\`c^`c`_\e•qY`iXƒêbcXdX^\cd\[`% (-8 LJKFJ)'((J8C@ RAMAZAN'DA -7É-9.P<EýQ<C8E.le\[`e_XmXXcXecXiêbXgXe[ê# bXiXpfccXiêe[XXiXƒkiXÓÿ`[li[l%N\cc`e^kfeJ`m`cJXmledXPe\k`Z`j`I`XeMXeJZ_Xcbnpb#_Xcbê[X_Xbk• _XmXbfülccXiêeX_XqêicêbcêfcdXbfeljle[XlpXi[ê%P\e`Q\cXe[XD\k\fifcfa`Blildl9XübXeêG_`c`g.8Ê.leZXe [X•cb\e`e\eY•p•bü\_i`8lZbcXe[Ê[X(0.ýDFM#N<CC@E>KFE#:ý?8E |EC|FPLE:LF98D8ÊP8I8BýG.pêcjfeiX`cbb\qpXÿXebXi#_XpXkêfcldjlq\kb`c\[`%9Xüb\ekN\cc`e^kfeÊ[X\kb`c`fcXebXie\[\e`pc\ƒfbjXpê[Xfblc[X\ÿ`k`d\XiXm\i`c[`%:_i`jkZ_liZ_#Hl\\ejkfnem\.XdfeÊêe jfe [e\d[\b` j`pXj` kXmiêeê ÉZ\jliZXÊ YlcXiXb •ec• Xbki\ )'() YXübXecêb j\ƒ`dc\i`e[\ X[Xp fcdXjêeê kXmj`p\ \kk`% .P@CJFEI8öCBB8I P\e`Q\cXe[XÊ[X*.8 *.8bkiDXkk. YXübXecêÿêeXX[XpY`ij\eXki•ZXecXe[êi[êÿêÉBX[\i8aXecXiêÊ Ócd`^\iƒ\bd`fclpfi6Pe\kd\eD`Z_X\cDffi\#.XdfeÊle89.'Êk\eYlpXeX\eü`[[\kc`bXipXÿêüêpXüXe[êÿêeê`]X[\\kk`%9`iƒfb Yc^\[\p\kb`c`c\i_XcbkXe^\i\bd\[`bƒ\jfbXÿXƒêbdXdXcXiêeê`jk\[`%D\k\fifcfa`#•cb\p`\kb`j`XckêeXXcXe jfÿlb_XmXXbêdêeêeg\iü\dY\[\ejfeiXpldlüXpXZXÿêeêY`c[`i[`%:8M8EþýI>8.

=FI. SABAH 6'YA - .10-B-.0-: AYLIK NAR YAPIN BêiêbbfclÉXbêccêXcƒêÊ kXb`g\[\Z\b 1aTiX[hP[ cPbPa \R ?TSa^ =PZPiPc^ 0]SaPST Z a Z QXa Z^[d] XhX[Të\T SÛ]T\X]ST eáRdSd] cT_ZX[TaX]X Û[Ìá_ S^Zc^a[Pa XÌX] eTaX bPê[PhP] T[TZca^]XZ yPZ [[ P[Ì z áaTccX ¬X]zX] QPëZT]cX ?TZX]zSTZX <XRa^b^Uc 0aPëc a\P[Pa 0bhP \TaZTiX]ST ÌP[ ëP] 0]SaPST y1^]Tbz :T\XZ[Ta PS ] eTaSXêX P[Ì bPhTbX]ST eáRdSd] Z a Z QXa Z^[d XhX[TëcXaXaZT] VÛbcTaSXêX yVXiT\[Xz UPP[XhTcX ÌÛi\ThT ÌP[ ë h^a 1Xa ^ac^_TSXZ P[Ì Z^]bT_cX ^[P] 1^]Tb XÌTaXbX]ST hTa P[P] TUTZca^\Xh^VaP Z bT]bÛa[Ta X[T Z a Z Z^[d] TcaPU ]SPZX ZPb PZcXeXcTbX]X ^ZdhPQX[Xh^a ]Pb [ cT_ZX eTaSXZ[TaX]X Û[ÌTQX[Xh^a 4[ST TSX[T] eTaX[Ta QX[VXbPhPa ^acP\ ]P PZcPa [ _ QXa bPê[ Z hÛ]TcX\X bXcTbX]T VÛ]STaX[TRTZ eT S^Zc^a[Pa cPaPU ]SP] X]RT[T]TQX[TRTZ 3á]hP] ] WTa hTaX]ST] S^Zc^a[Pa[P X[TcXëX\T VTÌT] WPbcP[Pa ZT]SX Sdad\[Pa ]P VÛaT cPebXhT TSX[T] TViTabXi[TaX hP_PQX[TRTZ 1^]Tb cTbc PëP\P[Pa ] ] cP\P\[P]\Pb ]SP] b^]aP Û]á\áiSTZX Ph[PaSP bTaX áaTcX[TRTZ >{B?8E{QK|IBûHI6C7JA =FKFüI8=1I<LK<IJ#B<@K?9<.

Xp[X-Y`eb`ü`c[• ! zSP ST_aT\[T bPab [P] 7PXcXzST Z^[TaP RP] P[\PhP STeP\ TSXh^a 7PXcX BPê[ Z 1PZP][ ê eTaX[TaX]T VÛaT ! CT\\di b^]d]P ZPSPa $(%' ZXëX Z^[TaPSP] WPhPc ] ZPhQTccX 7Ta Vá] ^acP[P\P ^] ZXëX]X] Û[Sáêá á[ZTST Vá][áZ hT]X ePZP bPh b XbT %zT d[Pë h^a BP[V ] ] QPë[PS ê 4ZX\ ! zSP] QTaX Z^[TaP Qd[PëP][Pa ] bPh b XbT #! QX]X VTÌcX >RPZ ! zSP & QáháZ[áêá]STZX ST_aT\X] hPZ[Pë Z !! QX] ZXëX]X] Û[á\á]T ]TST] ^[Sdêd á[ZTST cP\ P][P\ h[P Xë[ThT] QXa WáZá\TcX] Qd[d]\P\Pb bPê[ Z bXbcT\X]X ST ^[d\bdi TcZX[Xh^a 8EB8I8AA =FKFüI8=1<G8#><I8C.7.6I6H6G>B/H C6CI6ü<:I G:C - .:AÉA: ?X`k`Ê[\bfc\iXjXc^êeê# .B@<E8JK - 9l_\p\ZXeXp•i\b[XpXedXq ç_ RP\QPi[ ê b ] a cP] \ h^a 6ÛZháiá]ST XZX QP[^] PaPb ]P VTaSXêX X_ áiTaX]ST] háaáhT] PSaT]P[X] \TaPZ[ [Pa ]SP] b^]aP XZX SPê PaPb ] X_ ábcá]ST VTÌT]X ST VÛaSáZ 0edbcdahP[ <XRWPT[ :T\TcTa á[ZT]X] T] háZbTZ SPê ^[P] " QX] && \TcaT 6a^bbV[^RZ]TazSP cTW[XZT[X QXa VÛbcTaXhT X\iP Pcc AáiVPa eT ZPaP aPê\T] !$ bP]cX\TcaT VT]Xë[XêT eT #$ \TcaT did][dêP bPWX_ X_ áiTaX]ST háaáhT] !" hPë ]SPZX RP\QPi Xi[ThT][TaX] háaTZ[TaX]X Pêi ]P VTcXaSX H6N.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful