l|Ykî K0( ANKARA û0Kî|| û|N( ûSTANBUL

-
ßasbakan 1ayyip lrdogan’in, “ßicak konigo
dayandi, Ranazan sonrasi nilal olacak.” soz-
lori, ‘1oror orgulunun olralindaki conbor daraliyor’
soklindo yorunlandi. Slralojisllor, yoni donondo
lororlonucadolododahaaklilkonunagocilocogino
dikkal cokiyor. 1urkiyo’nin alligi donokralik adin-
lara lKK’nin saldirilarla karsilik vordigini halirlalan
uznanlar,silahlinucadoloyokarsisilahkullanilna-
sinindovlolinonnosruhakkioldugunuvurguluyor.
AskorislralojislMosulLlkor’ogoro,hukunollKK’yi
yalnizcadonokralikzonindocozonoyocoginianla-
di.ßundansonralorororgulunalivosilahlikiskaca
alinacak.Llkor,“Yinodonokralikgolisnolordovan
odocoklir ancak arlik 1urkiyo, lororlo nucadolodo
dorlbirkoldansaldiracaklir.”diyor.-Þ0|lIlKk I4
-
Dunya nodyasinin onundo Hana’dan cokilon
Suriyo ordusunun ulkonin baska sohirlorindoki
oporasyonlari iso durnak bilniyor. lazar gunu laz-
kiyo’yosaldiranordu,dundoHunus’ukusalli.1ank-
lar osligindo sohrin konar nahallolorindon Houla’ya
giron askorlor, baska sohirlordo yapliklari gibi hon
alosolnoyohondonuhalilisinlorigozallinaalnaya
basladi. Suriyo lanklari daha onco do Doyr ol-Zor vo
Hana’yagiriponlarcainsanioldurnusvobuikisohri
haraboyocovirnisli.DisislorißakaniAhnolDavulog-
luda,ßossarlsodiloyapliklarigorusnoninardindan
Suriyo’dobaziolunlugolisnoloringorcoklosliginibo-
lirlli.Ancakcunagunundonilibaronoporasyonlarin
yonidonbasladiginadikkalcokli.-0|;Hk8|k||kII
-
Ankara,sivilkalliangorcokloslironSuriyoyo-
nolininibirkozdahauyardi.Cocliginizhalla
$an’agidorokSuriyoDovlolßaskanißossarlsodilo
6,5saalgorusonDisislorißakaniAhnolDavuloglu,
“lgoroporasyonlardurnazsabundansonrabusuroc
uzorindo alilacak adinlar konusunda konusulacak
birsoydokalnaz.”dodi.lorsonboaksanindanbu
yanaSuriyoyonolinininoporasyonlariyogunlaslir-
diginadikkalcokonDavuloglu,$anilohorduzoydo
lonaslabulunduklarinivooporasyonlarindurdurul-
nasiniislodiklorinibildirdi.Davuloglu,“Sagliklibir
sokildobirsurocinislonosiicinhorsoydononcoakan
kanindurnasilazin.”diyokonuslu.kNKkkk ZAMAN
Zaman Okur Hattý: 444 8 555
05
Terör timleri, Ilgaz’da
eÿitilecek
|º||º0te||.|e|.|||m
|e||.|.t||||||.||r|||¸.t
|.¸|’r!.;.(.:.|.|e||
|º(|e||.|e|.||..|.t||r||
|.||.e(|º|e¸|||m|.|.:.|.
03
G
ü
n
d
e
m
G
ü
n
d
e
m
Afrika’yê görünce vicdan
krizi geçiriyorsunuz
||mºe\º|m||e|re¸|||e'|!.r’.
¸|!erº.r.|,||e;|.r|.|.:..|.|,|
|.,||¸|m.rt.|.;|||º|;ºr’..r|.|||.
“|.;.|.|.||,|m!e¸|,||.0|.!.º|
m.|.|.|||r|te||,.|ºº|m.|¸|||.”
|.||m!er|.|.r||’;..|.||eme;|
|er;^re||;º||m.º^t|r||eºe||m
.
,|
|.


dI||N|||.||'||||N’|N,|||'|N|\0|d|||||
0aºatc¿|a:0peras]cr
4aræatsakcrasacak
||rse]ka|æat
-
ßalyozdarboplaninindovanini
icoronbolgolorloilgiliikincidava
dun basladi. Òrg. ßilgin ßalanli’yla
birliklo 28 sanigin yargilandigi da-
vada lrgonokon suroci boyunca ilk
koz bir nuvazzal orgonoral hakin
karsisinacikli.ßalanli’ninonkisaza-
nanda sonuclandirilnasini islodigi
davayi yavaslalna adini iso roddi-
hakin lalobindo bulunan avukalla-
rindangoldi.ßalanli’ninnahkonoyo
yonoliklohdilicoriklisavunnasisira-
sindasalondaislikcalinnasiuzorino
larlisnayasandi.Hakininnudahalo
olligi ßalanli, “Sozunu kosnoyin.”
doyinconahkonobaskanisorlcikli:
“ßurayi bon yonoliyorun, kosorin.”
-8U;kk|k0k|, ûUN0|MI1
|t|kkara|ararìI¿àr4er|a
]ara|rce|e4|¿||e|¿e|er4e|at·
|c||e4eras]cra’rar||rkarar
a|æas||(|r]eter||c|æa4|.|e!e
|.º;ºr|.,|.r||;!|r|.|..!|||||
|.|.|.e|e:e|!e||||e|eº.||(º|m.
!|||.||r||e||||e|e|.|!!|.r.me;|
|e||e;e:e||e||r|º^;|e!|.'||eºº
||,|||m.º||.(º.m|r!.lI’º||||||
||º|m.||te|e'`||,|r|r!|º|(||r
||||||r.ºe.|e!||!|¸|r|.,|||.!|.
Bakan Çelik: Yeni ana-
yasaya engel olan, ba-
rajçn altçnda kalçr.-Iä
‘Ramazan, gece ibadet-
leri, dua ve Allah’a ýükür
için en güzel fçrsat.’-ì6
Bursaspor’un efsane
ismi Nejat Biyediç, Mos-
tar’da vefat etti.-ì9
I6 kĀUîI0î ì0II îk|| WWW.I|||N.´0|.!| ä0 Kr
lss|t||kcrar|ar|kr|tcrces|re4cr4à:Yàt4e9,4
Türkiye ûstatistik Kurumu’nun aççkladçþç verilere göre, nisan-mayçs-haziran döneminde iýsizlik oranç, geçen yçla göre 1,6 puan düýüýle yüzde 9,4 olarak gerçekleýti. Böylece iýsizlik,
Haziran 2008’den (küresel kriz öncesi) bu yana en düýük seviyeye gerilemiý oldu. Mayçs ayçnda iýsiz sayçsç nisana göre 87 bin kiýi azalarak 2 milyon 550 bine düýtü. ûstihdam edilen-
lerin sayçsç ise yaklaýçk 1,4 milyon arttç. Oranlar iý dünyasçnda sevinçle karýçlançrken, Sanayi Bakanç Nihat Ergün, iýsiz sayçsçnçn önümüzdeki dönemlerde daha da azalacaþçnç söyledi.
Ergün, iýsizliþin yüzde 5’in altçna inmesi gerektiþini vurguladç. Merkez Bankasç Baýkanç Erdem Baýçç ise geliýmenin mevsimsel tarafçnçn bulunduþuna iýaret etti. -|K0N0Ml 09
F
O
T
O
ü
R
A
F
: Z
A
M
A
N
, B
A
H
A
R
M
A
N
D
A
N
Iercràretraf|r4ak|
(eæ|er4ara||]cr
;|æ4|4eHaæas
|cæ|ar4|æar
a|t|r4a
î|kKkNîkĀ|kMûSTANBUL
-
1urkiyo lulbol lodorasyonu
ßaskaniMohnolAliAydinlar,
larihikarariaciklanakicindunsaal
17.45 sularinda basinin karsisina
gocli.$ikosoruslurnasiylailgiliya-
sayivoloknikbilgiloridolaylibirso-
kildosiraladiklansonra,“ßusuroc-
lobirhukunvoronoyiz.”dodi.Ay-
dinlar, nodon bir karar alanadikla-
riniisoyino,“llinizdoyolorlibolgo
yok.” gorokcosino dayandirdi. llik
kurulunun21gundonbuyanainco-
lodigi bolgolorin vo kondilorino su-
nulanyuzsaylayiasanraporunso-
nuldolilloricornodiginibolirlli.
Soruslurnanin gizli olarak yu-
rululdugunun allini cizon lodoras-
yonßaskani,“Adilbirkararalabilno-
nizicinoksikbazidolillorindoolini-
zo ulasnasi gorokiyor.” diyorok lopu
yargiya alli. “Soruslurnanin lara-
linizdan saglikli bicindo yapilnasi
icin gizlilik kararinin kaldirilnasi go-
roknoklodir.ßununicindoiddianano
boklonocoklir.”iladolorinikullandi.ld-
diananonin aciklannasinin ardindan
isolundolillorinollorinoulasacagini,
boyloco suclanan kisilorin savunnasi
alinarakkararvorilocoginisoylodi.
Aydinlar,dahasonra17’siluluklu
olnakuzorosikosoruslurnasindaadi
gocon52kisininlodbirliolarak‘Disip-
lin Kurulu’na sovk odildigini kaydolli
vobukisilorinisinloriniloklokoku-
du.ßasinloplanlisininsonundagazo-
locilorinsorularinicovaplayanAydin-
lar,LllA’ninkondilorinovokuluplo-
ro horhangi bir yaplirininin soz ko-
nusuolnayacaginisavundu.-îÞ0k10
F
O
T
O
ü
R
A
F
: Z
A
M
A
N
, M
A
H
M
U
T
B
U
R
A
K
B
Ü
R
K
Ü
K
Federasyon topu
yargéya atté
F
O
T
O
ü
R
A
F
L
A
R
: E
P
A
üehidi, devletin zirvesi uþurladç-04
H6N;6 I6H6G>B/ HĀC6C I6ü<:IĀG:C
GÜNDEM 02
I6 kĀUîI0î ì0II îk||ZAMAN
Yer a|t|r4a
4àr]aeº|re
¿|r4||er
{þi\eZ`c\i#
ÿjkXeYlcÊl
d•q\c\i[\
þi\e\Z\b
Ankara'nin Nallihan ilco-
sino bagli Çayirhan bol-
dosindoki nadon ocagin-
da calisan Nugnan Do-
roci ilo osi Didar Çoban-
bas yorin 90 nolro allin-
da dunyaovino girdi. Çil-
lin nikahi icin saallor on-
cosindo nadon ocaginda
hunnali bir calisna ya-
pildi. Danadin is arka-
daslari, nikahin kiyilaca-
gi nadon ocagini adola
dugun salonuna covirdi.
Nikahin kiyilacagi alani
isiklandiran nadoncilor,
dokor olarak da is naki-
nolorini kullandi. Colin
arabasini suslonoyi ih-
nal olnoyon nadonci-
lor, nikah sirasinda ßura-
da basladi burada bilno-
si dilogiylo' yazili pankarl
acli. Danal Nugnan Do-
roci, ßizin icin yorin alli
uslu hop ayni. Çunku bu-
rasi bizin oviniz. lnsan-
lar nadonlorini hop kor-
kulucu olaylarla halirli-
yor. Ana ulkonizdo boy-
lo guvonli nullu olaylara
sahil olan nadonloriniz
do var. ßiz bugun bunu
kanilladik.¨ diyor. Colin
Didar Çobanbas iso Çok
nulluyun. ßizin icin ilo-
rido cocuklariniza anla-
lacaginiz ilginc bir ani
oldu.¨ diyo konuslu. M|H·
M|I 0IûkN6C@6G6!8û=6C
-
lslanbul'un larihi dogorlorini on iyi yansilan nuzo-
lor, ilkogrolin okullarinda nulrodala dors olarak gi-
riyor. lslanbul ll Milli lgilin Mudurlugu, bu yil ilkogrolin
nulrodalina nuzo yoluyla ogilin' olkinligi koyuyor. ßu
ogilinlo ogroncilorin lslanbul'un larihi dokusunu daha
iyi kavranasi saglanacak. lslanbul'da bulunan nuzolor-
don ogroncilorin yolorinco laydalananadigini ilado odon
lslanbul ll Milli lgilin Mudur Yardincisi $oralollin 1u-
ran, projoylo cocuklarin bir kapidan girip digorindon cik-
liklari bir gozi yapnalarinin onuno gococoklorini bolirli-
yor. lrojo kapsaninda ogrolnonloro nuzolorlo ilgili ha-
zirlannis dokunanlar vorilocok. Ögrolnonlorin randovu
aldigi nuzo gorovlilori ogroncilorin dorsi icin hazirlik ya-
pip bokloyocok. Lcrolsiz olarak ayda bir nuzoloro gidocok
olan ogroncilor, larihi objolorlo ic ico nuzodo on az 2-3
saal gocirocok. Kondi soviyo vo ilgi alanina uygun daha
onco yapligi hazirliklarla nuzodo rosin, lologral, yazi gibi
naloryallorlo bilgilorini pokislirocok. kY;| I0îUNûHI6C7JA
N
=FKFüI8=1 Q8D8E# 98?8I D8E;8E
>|E;<D '*
I6 kĀUîI0î ì0II îk|| Q8D8E
PXi[êdcXi(.)d`cpfeXlcXþkê
S
Sonali vo aclik lohlikosi yasa-
yan digor Alrika ulkolori icin
duzonlonon yardin kanpanya-
si kapsaninda 171 nilyon 500 bin
lira loplandigi bildirildi. ßasbakan-
lik ßasin Morkozi'nin inlornol silo-
sindoki Sonali Yardin Kanpan-
yasi' duyurusunda, ßasbakan Ro-
cop 1ayyip lrdogan'in Sonali vo
acligin poncosindoki digor Alri-
ka ulkolorino yardin kanpanya-
si baslalilnasina iliskin yayinladi-
gi gonolgoyo yor vorildi. Kanpanya
kapsaninda, dun saal 17.00 iliba-
riyla ßasbakanlik'ca 24 nilyon lira,
Diyanol lslori ßaskanligi'nca 49
nilyon lira, digor kanpanyalardan
iso 98 nilyon 500 bin lira loplandi-
gi bolirlildi. Duyuruda yardinlarin
loplanda 171 nilyon 500 bin lira
oldugu kaydodildi.
1urk halki, ic savas, kuraklik, ac-
lik vo dogal alollorlo sarsilan dunya-
nin dorl bir yanindaki ulkoloro bas-
lalligi yardin solorborlikloriylo dun-
yaya ornok oluyor. ßasla dovlol ol-
nak uzoro sivil loplun orgullorinin
duzonlodigi kanpanyalar, olunun
kol gozdigi cogralyalarda unullari
yonidon yosorliyor. Dopronlo yor-
lo bir olan Haili'yo vo sol lolakoli-
nin vurdugu lakislan'a din, dil, irk
ayrini gozolnoksizin yardina ko-
san Anadolu insaninin conorlli-
gi sindilordo acligin poncosindo-
ki Alrika'ya nolos aldiriyor. Mil-
yonlarca insanin aclikla boguslugu
Sonali'yo karadan, havadan halla
donizdon ulaslirilan bagislar, yar-
dinlarin gorunon yuzu. Ranazan'in
borokolindon do laydalanan dor-
noklor, Alrika'nin yani sira lakis-
lan, Yonon vo ßosna-Horsok'o do
norhanol koprulori' kuruyor.
Son 60 yilin on buyuk kurakligi-
ni yasayan Alrika ulkolori icin Rana-
zan ayinin basindan bu yana duzon-
lonon kanpanyalarda loplanan ba-
gislar, 171 nilyon lirayi gocli. ßolodi-
yosindon dornogino kadar loplunun
honon hor kosini az cok donodon il-
lar sovincino uzak konsularini da or-
lak odiyor. Son olarak Ankara ßuyuk-
sohir ßolodiyosi, loplan 3 bin 925 ko-
lidon olusan 106 lonluk gida yardini-
ni Diyanol araciligiyla Sonali'yo gon-
doriyor. llk parlisi bin 260 kolidon
olusan 34 lon gida pakoli, lsonboga
Havaalani'ndan kargo ucagiyla yola
cikli. HkîkN 80IKUkI 6C@6G68û=6C
H6N;6 I6H6G>B/DCJGJBJIAJ
S
Saglik ßakanligi, aclik yuzundon
son 6 ayda 30 bin cocugun haya-
lini kaybolligi Alrika'da sahra haslano-
lori kurna calisnalarina hiz vordi. ßu
kapsanda, Sonali'yo acilacak ilk sahra
haslanosinin, 20 saglik porsonoli ilo bir-
liklo yarin yola cikacagi bolirlildi.
Sonali'yo yardin corcovosindo
bakanlik laralindan ilk olapla 10 lon
ilac vo libbi nalzononin lonin odi-
lorok bolgoyo gondorildigini ilado
odon 1onol Saglik Hiznollori Conol
Muduru Soracoddin Çon'un vordigi
bilgiyo goro ihliyac lospili vo haslano
kurulacak yorlori bolirlonok anaciyla
bolgoyo bir gonol nudur yardincisi
baskanliginda 4 kisilik hoyol gondo-
rildi. Önunuzdoki halla laaliyolo gi-
rocok haslanonin ardindan yapilacak
incolono vo dogorlondirno sonunda
kurulacak haslano sayisi bolli olacak.
llk olapla gondorilocok sahra haslano-
sindo cocuk haslaliklari, kadin dogun,
onloksiyon haslaliklari, dahiliyo uz-
nani vo bir pralisyon hokin buluna-
cak. Ayrica laboraluvar, ronlgon, cov-
ro sagligi loknisyoni, 12 honsiro gorov
yapacak. Þ|Nkk KkMkN 6C@6G6! 8û=6C
S
ßasbakan Rocop 1ayyip lrdo-
gan'in ailosi vo bakanlarla
Sonali'yo golocogini aciklanasinin ar-
dindan baskonl Mogadisu'da hazirlik-
lar basladi. 1urkiyo'don golon hoyollorin
konuk odildigi Cunhurbaskanligi'nda
lrdogan'i agirlanak uzoro onarin ca-
lisnalari yapiliyor. ßu corcovodo calis-
na izlorinin oldugu binalardaki kursun
doliklori kapalildi, ic vo dis copholor bo-
yandi. Minar vo nuhondislordon olusan
bir okip, Cunhurbaskanligi nisahrhano-
sindo incolono yapli. 1urkiyo'don golon
hoyolloro oslik odon Sonali'nin lslan-
bul lahri Konsolosu Yardincisi Huso-
yin Muhannod, ßasbakan insallah bu-
raya golirso hon Sonali halki nullu ola-
cak hon do larihi bir ziyarol olacak. ls-
kidon buraya golon yoklu.¨ diyo konus-
lu. Cunhurbaskanligi ozol guvonlik go-
rovlisi Hasan Abdullah da, lrdogan, 20
yildir suron ic savaslan sonra buraya go-
lon ilk Muslunan basbakan olacak. Çok
nulluyuz.¨ iladolorini kullandi. ßu arada
1urk Kizilayi Conol Muduru Önor 1as-
li, 2 bin cadirdan olusacak 12 bin kisilik
cadirkonl projolori icin kondilorino ok-
yanus kiyisinda cok guzol bir yor lahsis
odildigini bolirlli. 1asli, lrdogan'in ziya-
rolino kadar ucaklarla golon 250 cadir-
la cadirkonlin ilk bolununu acilisa hazir
halo golirocoklorini kaydolli. î0Mk|l 66
IW^hWĔ^WijWd[i_ĔoebWĔ‚èaèoehĔ
IecWb_ÉZ[Ĕ;hZeĐWdĔ^[o[YWdè
7\h_aWÉZWa_ĔW‚bèĐèĔ]h”dY[Ĕ
ē_a~o[jĔ[jc[o_ĔXèhWajèc
S
Kinso Yok nu Dornogi ilo bir-
liklo ic savas, aclik vo olunun kol
gozdigi Sudan'a gidon sanalci Royhan
Karaca, Alrika'yi gorunco hayala baki-
sinin dogisligini soyluyor. Òrada bu-
lunnak kalbinizo bicak soknak gibi.¨
diyon sanalci, yasanan insanlik drani-
nin okranlarda vo gazolo saylalarinda
gorunondon cok daha vahin oldugunu
vurguluyor: 1urkiyo'do, Alrikalilarin
gorunlulorino bakarkon on lazla ah
yavrun' donilip gociliyor. Òrada iso co-
cuklara dokunuyorsunuz vo ollorinizo
koniklori goliyor. llaslik gibi olnus o
boboklor. Kucaginiza aldiginizda vic-
dan krizi gociriyorsunuz.¨
Aksiyon dorgisino konusan Royhan
Karaca, bu gibi hayir islorindo sanalci
kaprisinin gocorli olnadiginin allini ci-
ziyor. Horkosin lananon bir gonullu
gibi calisnasi gorokligini vurgulayan
Karaca, Òraya gidon sanalcinin, onu
yonon, oraya gilnon, bunlar bana
yaklasnaz' dono luksu yok. Darlur'da
kaldiginiz Kinso Yok nu ovindo yo-
nok yaplin. Cidonlor bunlari gozo al-
nali.¨ dodi. Sanalci, yolculugun roklan
olarak algilannasindan korkanlara da
su yorunu yapiyor: Roklan olsa bilo
bunun dunyanin on hayirli roklani ol-
dugunu vo o roklanla ac cocuklarin ka-
rinlarinin doydugunu unulnasinlar.¨
lskidon cok aglayan insanlardan hos-
lannadigini ancak Darlur'dan sonra
surokli agladigini anlalan Karaca, Òra-
da uzun bakisli cocuklari gorunco cok
dogislin. lskidon cok sikayol odon bir
insandin. Arlik asla olniyorun. lnsan-
larin silkinip kondino golnolori lazin.¨
iladolorini kullaniyor. lîIkN8U| O6B6C
ke]|ar Karaca, 0arfar'ar ar4|r4ar K|æse Yck æa ||e îcæa|| ºe Ker]a']a 4a ¿|tæe]| p|ar||]cr. |0!0Ā|||. I|||N
î0Mk|l
kNKkkk
80îNk·H|kî|K
Y|M|N
=
F
K
F
ü
I
8
=
1
:
ÿ
?
8
E
#D
<
M
C
|
K
B
8
I
8
9
L
C
L
K
=
F
K
F
ü
I
8
=
1
8
8
#Q
C
8
K
8
E
B
8
G
@
:
=
F
K
F
ü
I
8
=
1
8
8
#J
ÿ
E
8
E
P
ÿ
K
<
I
kfr|ka'4ak| 4raæa se]|rc| ka|æa]ar Iàrk|]e sa4ece îcæa||'4e 4e¿|| 0rta4c¿a ºe 8a|kar|ar4a 4a æa|ta(·
|ar|r|æ4a4|ra]et|s|]cr. |rtak4c|akc|||er, æa|tar]àt|ere, te|essàækcr4ara]cr. |0!0Ā|||. ||. |´\|!|!||
6bVYc`iÇbibmVfYça
Z`ĀY’bmVmVinVbçmcf
Yardinlar Alrika ilo sinirli dogil. Kinso
Yok nu Dornogi, aylardir siyasi calkanli-
larla sarsilan Yonon'doki yoksul halki da
unulnadi. ßaskonl Sana'da ihliyac sa-
hibi bin ailoyo kuru gida, sokor, un, hur-
na vo konsorvodon olusan gida pakollori
dagilildi. 1oplanda 40 bin dolarlik yar-
din yapildigini bolirlon dornok gonul-
lusu isadani Mohnol lrkan, Yonon'o
golnodon onco boylosi bir labloyla kar-
silasacaginizi bilniyorduk. Yapilan yar-
dinlarin gorokli ana yolorsiz oldugu-
nu anladik.¨ dodi vo 1urk halkinin daha
lazla yardin oli uzalnasini islodi.
Rahnol vo borokol ayi Ranazan'da,
1urk halkinin dosloklori ßosna-Horsok'lo
do yuzlori guldurdu. 1urkiyo'nin ßrogonz
ßaskonsoloslugu, 1992-95 yillarinda ya-
sanan savasla nagdur olan vo okononik
kriz sobobiylo zor gunlor gociron Srobro-
nilsa vo Dogu Doboy'daki ailoloro 12 lon
gida nalzonosi ulaslirdi. Anadolu insa-
ninin conorlligini sinirlar olosino lasiyan
yardinlar, lakir ßosnak halkin solralarini
sonlondirdi. îkNk, îkkkY80îNk 66
SAYFA TASARIM: SiNAN TAüGETiREN
ýEHüRLER üMSAK GÜNEý ÖĀLE üKüNDü AKýAM YATSI
lîIkN8U| 0+.`? 0ê.0I ll.lê lI.0l `0.l` `l.+`
kNKkkk 0+.lI 0'.'+ ll.00 lê.+ê l`.'+ `l.``
lIMlk 0+.+ê 0ê.l` ll.`l lI.0I `0.l' `l.+0
8Ukîk 0+.ll 0ê.0? ll.l' lI.0l `0.l0 `l.l`
|0lkN| 0+.l' 0ê.lê ll.`' lI.ll `0.`l `l.'+
K0tk||l 0+.`ê 0ê.0+ ll.l` lê.'` `0.0? `l.lI
80|U 0+.l` 0'.'I ll.0' lê.'` `0.0l `l.l0
I0NûU|0kK 0+.l' 0'.'' ll.0+ lê.'` `0.0l `l.ll
îkKkkYk 0+.`+ 0ê.0` ll.l0 lê.'I `0.0ê `l.l'
I|Klk0kĀ 0+.l+ 0ê.ll ll.`l lI.0? `0.l? `l.+?
8l||tlK 0+.`? 0ê.0' ll.l` lê.'? `0.0ê `l.l'
K|kK|kk||l 0+.l` 0ê.ll ll.`l lI.l0 `0.`0 `l.'`
Yk|0Vk 0+.`` 0ê.0I ll.l+ lI.0l `0.l0 `l.+0
0UIt| 0+.`0 0'.'` ll.0I lê.'+ `0.0l `l.ll
16 AÿUSTOS 2011 SALI, 1432 RAMAZAN 16
0cr4aræaa|æak|(|r
eº4er(|kt|,|k|¿àr4àr
|a|era||raæ|]cr
-
Ankara’da, dondurna alnak icin bakkala gi-
don 9 yasindaki Nazlican Avci, ovino donno-
di.Òlurduklarinahallodokonsulariylaboraborara-
nadik yor biraknayan Nazlican’in ailosinin ondiso-
libokloyisisuruyor.Alinanbilgilorogoro,Allindagls-
killorMahallosiSulugozSokakNunara29’dakiovin-
dononcokigunbabasiylabirliklodisaricikanNazli-
can, babasindan para alip saal 12.00 sularinda bak-
kala gilli. Daha sonra kay-
bolduguanlasilankucukkiz-
dan hava kararnasina rag-
non habor alinanadi. Ki-
zin babasi, ablasi vo konsu-
lari durunu poliso ihbar olli.
Nazlican’inbabasi$ahlsna-
il Yolcu vo ablasi Dilok Avci,
Nazlican’i kondi olurduklari
nahallodo hor yordo aradik-
larini,anabirnolicociknadi-
gini ilado olli. Durunu poli-
sodoihbarolliklorinisoyloyonablaDilokAvci,“Nor-
naldo gun boyunca ovo gidor golirdi. Karni acikligi
zanangolir,bizdonyonokislordi.larkaarkadaslari-
ninyaninagidordi.Cunboyuncaboyloovogolnodigi
olnazdi. Konsularla borabor aranadiginiz yor kal-
nadi.$uankonsularinizbilosokla.”dodi.
$upholondiklorihorhangibirkinsoolnadigini
bolirlonablaAvci,Nazlican’inkayboldugundauzo-
rindo boyaz olok vo norla siyah karisini bir olbi-
sooldugunuiladoolli.“ßirkacgunkaybolankucuk
kizlarinbaslarinanogoldiginalun.”diyorokkor-
kusunudilogolironDilokAvci,kardosininkiyalol-
lorinovoosyalarinasarilarakgozyasidoklu.Ankara
lnniyoli do, kayip bilgisini 1urkiyo’doki lun on-
niyolnorkozlorinobildirdi.Nazlican’inannovoba-
basinininannikahliolarakyasadiklari,2005yilin-
daayrildiklariogronildi.tlHkN Þk(k ANKARA
Devletin zirvesi uÿurladé
-
$irnak’in ßoylussobap ilcosin-
do yuzbasi lrdal Òkul vo or Yusul
Aklan’la birliklo sohil duson Konando
lr Ònur Karakus dun lslanbul ldirno-
kapi $ohilligi’ndo lopraga vorildi. Cona-
zo nanazina basla Cunhurbaskani Ab-
dullahCulolnakuzoroAßßakanilgo-
non ßagis, CHl Conol Sokrolori ßih-
lun 1anayligil, bazi nillolvokillori vo 1.
ÒrduKonulaniÒrg.YalcinAlananka-
lildi. $ohil Karakus’un
annosinin ayakla dur-
nakla zorlandigi goru-
lurkon, acili anno dok-
lor konlrolundo conazo
loronini lakip olli. $o-
hidinlabulununonuz-
lara alinarak lop ara-
basina lasinnasi sira-
sinda Cunhurbaskani
vo dovlol orkani da bir
suroconazoyooslikolli.
Öncoki gun $irnak’in
ßoylussobap ilcosin-
don lslanbul’a golirilon
ÒnurKarakus’uncona-
zosi dun askori haslanodon alinarak ho-
lallikicinSullangaziilcosindokibabaovi-
no golirildi. lvin onundo loplanan yuz-
lorco kisi, lororu lanolloyorok, Karakus
icinduaolli.$ohidinyakinlari1urkbay-
raginasarililabulugoruncogozyaslarina
boguldu.lnan,valandaslardansakinol-
nalariniricaodorokduaolli.Òkunanla-
lihaSurosi’ninardindansohilKarakus’un
conazosiAlakoy5.KisinCanii’nodogru
yola cikli. $ohil Karakus’un conazo na-
nazina Cunhurbaskani Abdullah Cul
ilo Avrupa ßirligi ßakani lgonon ßagis
da kalildi. Cunhurbaskani, sohil babasi
vododosiylobirliklosallullu.$ohidinba-
basiVoysolKarakusvoannosiHavvaKa-
rakus, doklor konlrolundo conazo loro-
ninilakipodobildi.lslanbulValisiHuso-
yinAvniMullu,lslanbulßuyuksohirßo-
lodiyoßaskaniKadir1opbas,1.ÒrduKo-
nulaniÒrgonoralYalcinAlanan,CHl’li
vokilÒklaylksidoconazoloroninokali-
lanlararasindayoraldi.
}andarna Yuzbasi lrdal Òkul’un
1urk bayragina sarili conazosi iso 1ur-
hal Dovlol Haslanosi norgundan alina-
rakkonvoyosligindoilcoyobagliAlakoy
koyunogoluruldu.Koynozarliginda1o-
kal ll Mullusu Abdurrahnan Kocak la-
ralindankildirilanconazonanazininar-
dindan sohidin naasi koy nozarliginda
lopraga vorildi. Conazonin lopraga vori-
lisisirasindasohidinosiYasoninÒkulilo
annosi Hanilo Òkul gozyaslarina hakin
olanadi.KkI|MÞ|YNkk ûSTANBUL, I0KkI AA
;e||t Iar4ar·
æa Kcæar4c |r
0rar Karakas’ar
lstar|a|’4ak| cerate
tcrer|re taæ|ar|as·
kar| k|4a||a|ûà| ||e
kºrapa 8|r||¿| 8akar|
|¿eæer8a¿|s 4a ka·
t||4|. Cumhurbaý-
kanç Gül, ýehit ba-
basç Veysel Kara-
kuý ve dedesiyle
birlikte saf tuttu.
FOTOüRAF: ZAMAN,
TURGUT ENGÿN
|k0NUkKkkkKU;
NkI||tkN kVt|
YUI8k;| |k0k|0KU|
-
Òsnaniyo’ninZor-
kunYaylasiHacbol
novkiindoguvonlikguc-
loriilolororisllorarasin-
dacikancalisnadaKon-
yadogunluorRilkiDa-
nar(21)sohiloldu,1as-
kordoyaralandi.Yara-
liaskorÒsnaniyoDov-
lolHaslanosi’ndolodavi
allinaalindi.Danar’in,
sosyalpaylasinsilosila-
cobookhosabina,‘Ana-
laraglanasin,hopgul-
sun’yaznasidikkalcok-
li.ÒsnaniyoValisiCo-
lalollinCorrah,yaralias-
korindurunuhakkinda
bilgialnakicinhaslano-
yogoldi.Çikislagazolo-
cilorinsorularinicovapla-
yanCorrah,“Òporasyon
yapanlinlorinizpusu
halindoykon,yaklasan
lororislloralosolnislor.
ßiraskorinizsohil,bir
askorinizdoyarali.Ara-
zidooporasyondovan
odiyor.Digorlinloriniz
docalisnabolgosinocok
yakindaydi.lnsallahso-
nucalacagiz.Yaraliasko-
rindurunuiyi.”acikla-
nasiniyapli.UMlI KkHkk·
MkNOSMANûYE
0sæar|]e’4e
Iaskerse||t
Iercr sa|4|r|s|r4a]ara|ararasker,
aæ|a|ars|a |astare]e ka|4|r||4|.
SAYFA TASARIM: SEVDE TEKûNKAYA
GÜNDEM 05
I6kĀUîI0îì0IIîk||ZAMAN
444 FORD / 444 36 73
Polis, PKK’yla mücadele
provaséné Ilgaz’da yapacak
K|t||a]’4asàrpr|t|st|fa
-
1urk Kizilayi Conol ßaskani 1okin Kucukali,
sagliksorunlarisobobiylogorovindonayrildi-
giniacikladi.1okinKucukali,“Cunagunucokcid-
dibirsikinligocirdinhaslalikolarakvokararvor-
din.ßasbakan’dandaizinislodin.”dodi.Kucuka-
livodanosajinda,“7yilayaklasan
gorovindo, ozolliklo son donon-
lordoki yogun calisna lonposu-
nunsonundalunvucudununyo-
ruldugunu vo arlik dinlonno vak-
linin goldigini anladin.” dodi. Ki-
zilayConolSokroloriMuzallorKo-
nil, islila kararinin kondilori icin
do “surpriz’’ oldugunu bolirlorok,
“Kurun icindo binlorco karar ali-
niyor vo bu kararlar icindo gonol
baskanilolorsduslugunuzkararlarolabilir.Ancak
son 2-3 aydir hicbir hkir ayriliginiz yoklu.” dodi.
Yoni baskanin socini icin 17 lylul 2011’do olaga-
nuslugonolkurulloplanacak.Þ|Nkk KkMkN ANKARA
Kcpe¿e
(arpæak
|steæe]er
astsa|a]
kata4ac|4à
U]astaraca
a|ar¿er(
|a]at|r|ka]|ett|
-
Mardin’inKizillo-
poilcosi}andarna
Konulanligi’ndagorov-
liaslsubaylsnailSo-
vinli,dunsaal22.30su-
larinda,Mardin’don
Kizillopo’yodogru43
KR210plakaliara-
ciiloyolacikli.Kizillopo
1ÒKlnovkiindoonuno
cikankopogocarpna-
nakicindiroksiyonu-
nukiranlsnailSovinli,
araciilosaranpoloyu-
varlandi.Òlaysirasinda
agiryaralananSovinli,
KizillopoDovlolHasla-
nosiAcilSorvisi’nokal-
dirildi.Aslsubay,yapilan
lunnudahalolororag-
nonkurlarilanadi.M|H·
M|I 00ĀkNMARDûN
-
Kilis’inZoylin-
liMahallosiKurda-
gaCaddosi’ndobirovdo
yasayanMuslalaKonal
H.(28),arkadasiMus-
lalaA.(22)ilobirlik-
looroinaldi.lkiarkada-
sinuzunsuroovdoncik-
nanasindansupholo-
nonkonsularipolisoha-
borvordi.lhbaruzorino
ovogolonpolisokiplori,
MuslalaA.’nincosodi-
nibuldu.Konayagirdi-
gilospilodilonMuslala
KonalH.isoKilisDov-
lolHaslanosi’nokaldiril-
di.Kl|lî AA
î|0kI ûUN|( ANKARA
-
ßoluculorororgululKKiloolkinnu-
cadologorovivorilonlolisÖzolHaro-
kallinlori,hazirliklarinilunhiziylasurdu-
ruyor.lnniyolConolMudurlugu,bucorco-
vodoozollininogilinindorovizyonagilno
karari aldi. $indiyo kadar sohir ici oporas-
yonagirlikliogililonlinlorarlikkirsalalan-
larda ogilin gorocok. lnniyol, 600 yoni
ozol lin polisini, ßasbakan Rocop 1ayyip
lrdogan’insocinkonvoyunasaldiriduzon-
lonon llgaz Dagi’nda ogilnoyi hodofiyor.
lcislorißakanildrisNain$ahin’inonayvor-
nosihalindoKaslanonulolisMoslokYuk-
sokokulu,ÖzolHarokal’alahsisodilocok.
Hukunolin, lororlo nucadolodo lolis
ÖzolHarokallinlorinidahaolkinkullanna-
yiplanlanasilnniyolConolMudurlugu’nu
harokologocirdi.$ohiricioporasyonagirlik-
liogilinalanozollincilorin,arazigorovino
dohazirlannasianaciylaÖzolHarokalDa-
iro ßaskanligi, ogilin progranlarinda kap-
sanli dogisiklikloro gidocok. ßu corcovodo,
41. donon Özol Harokal kursuna alinacak
polislorin,ogilinlorininbuyukbirbolunu-
nuarazidoyapnasiplanlaniyor.Özollinin
araziogilinloriicinonuygunyorolarak,ll-
gazDagiuzorindoduruluyor.
Özol lincilor 3,5 aylik lonol ogilin-
do 720 saal dors gorocok. Özol Harokalci-
lardagcilik,holikoplorharokalivoaraziin-
likalloriogilinlorinillgaz’dagorocok.Lygu-
lanali ogilinlordo: arazido inlikal sokillori,
pusu,baskin,yol,koprugocislori,kosil,go-
zollono,holikoplordoniplosicrayarakinno,
harilacilik,pusulavoaraziyodosononnayin
vobonbaduzonoklorininolkisizhalogoli-
rilnosi ogrolilocok. Özol Harokal linlori-
ninllgazDagi’ndaogililnosinin,lorororgu-
lulKK’ninKaradoniz’dokilaaliyollorinodo
soklo vuracagi bolirliliyor. lslihbaral birin-
lorilKK’lilororisllordonologocirilondoku-
nanlardan, orgulun Karadoniz’do laaliyol
goslornok uzoro ogilinli orgul nonsupla-
rinin yor alacagi ‘olonon linlor’ kurnaya
calisliginisaplanisli.lslihbaralbirinlorinco
hazirlanan raporda, lKK’nin Karadoniz’do
kacirna vo bonzori oylonlor gorcoklosliro-
rokguvonlikgucloriniaraziyocikaripsaldir-
nayiplanladigiyoralnisli.
Ölo yandan 1998’do agir silahlari olin-
donalinanÖzolHarokalcilarayonialosdos-
lok silahlarinin da saglanacagi bolirliliyor.
ÖzolHarokalcilarin,60nn’likhavanlopu,
40nn’likbonbaalar,RlC-7rokolalarvo
M-60nakinolilulokgibialosdosloksilahla-
rinayonidonsahipolnasihodofoniyor.
Iercrcr¿àtàÞKK’]|aæà·
ca4e|e|(|r‘arat|]e’(|kæa·
]a|at|r|ararÞc||s0te|
Harekatt|æ|er|,e¿|t|æ·
|er|r|||¿at0a¿|’r4a]a·
pacak. 600 Özel Hare-
katçç daþda, helikop-
ter harekatç, arazi inti-
kali, pusu, baskçn, keýif,
gözetleme, haritacçlçk,
pusula ve araziye döýe-
nen mayçn düzenekle-
rinin etkisiz hale geti-
rilmesini öþrenecek.
;|æ4|]e ka4ar
4a|a (ck se||r |(|
cperas]cr|ar |(|r
e¿|t|æa|arPo-
lis Özel Harekat
timleri, artçk kçr-
sal alanlarda da
eþitim görecek.
Emniyet, halen
6 bin civarçnda
olan Özel Hare-
katçç polis sayçsç-
nç 10 bine ççkar-
mayç hedeÑiyor.
FOTOüRAF: ZAMAN,
MUSTAFA KÿRAZLI
haber turu
ÿki kardeû, kuyuda can verdi
‘Çakma’ savcéya 7 yél hapis talebi
ÿzmir’de eþitim sérasénda havan
mermisi patladé: 15 asker yaralé
Anlalya’ninKasilcosiÇosnokoyußahcoalannovki-
indoMuslala(35)voßilalSarica(24)isinlikardoslor,
lonizlonokicinbahcolorindoki13nolroliksukuyu-
sunagirdi.Kardoslordonuzunsurohaboralinanana-
siuzorinokuyuyainonRilalvo$akirlolaldagoricika-
nadi.lolalkardoslordondohaborgolnonosiuzorino
olay yorino gidon lnin Akkus, Rilal vo $akir lolal’i
kondiinkanlariylayaribayginbirsokildokurlardi.Sa-
ricakardoslorinisohayalinikaybolligibolirlondi.
Adana’dakondisinicunhuriyolsavcisivoyapolisola-
raklanilligivalandaslaricoplololonuyladolandirdigi
iddiaodilonl.1.7yilakadarhapiscozasiisloniylodava
acildi.Adana’da,3Mayis2011’do,dolandirildiginiid-
diaodonl.Y.’nincophavaloylogondordigi12binlira-
yibirbankaninA1M’sindoncokonlsaÇ.iloogluA.Ç.
yakalannis,zanlilarparayil.1.’ninlalinaliylacoklik-
lorini iddia olnislordi. ßaba lsa Ç. luluklannis, oglu
luluksuzyargilannakuzorosorboslbirakilnisli.
lznir’do bulunan loca }andarna Konando Òkul
Konulanligi’ndaki ogilin sirasinda, havan alisi sira-
sinda noydana golon pallanada 15 askor yaralandi.
Alislarsirasindakisadusonbirhavannornisinin,lri-
bundokiaskorlorinonundopalladigiogronildi.Yarala-
nanlar, loca Dovlol Haslanosi’no golirildi. Yaralilarin
durunununiyiolduguaciklandi.AyricaVan’inSaray
ilcosindonoydanagolonpallanada2askoryaralandi.
I|KlN KU(UKk|l
GÜNDEM 06
I6kĀUîI0îì0IIîk||ZAMAN
Kamplarda Zerdüþtlüÿü dayatêyorlar
k¿r|’4acr¿àtterka(arak¿àºer||k¿à(|er|retes||æc|ar|k|tercr|st|reær|]etteºer4|k|er||fa4e,ÞKK’r|rls|aæ’a|ak|sa(|s|r|¿ct|ercrà·
reser|]cr. Ramazan’çn ilk günü bir köyün yakçnçnda otururken teravih sonrasç camide okunan ilahiden etkilenip kaçan
teröristlerden ü.I., “ûslam dininden nefret ediyorlardç. Kürtlerin dininin Zerdüýtlük olduþunu söylüyorlardç.” diyor.
0îMkNYkKUI ûSTANBUL
-
1orororgulununikinunaraliada-
ni Mural Karayilan, Alnanya’da
yayinlanan ‘ßir Savasin Analonisi’
isinlikilabinda,lKK’nindinoyaklasi-
ninianlalirkon,agirhakarollordobulu-
nuyordu. ‘Kurllorin idoolojik kinlik vo
aynizanandainancdini’diyolaninla-
digiZordusllukicinovgulordizonKara-
yilan, lslaniyol’in iso Kurllordo bolun-
no, parcalanna nodoni oldugunu ilori
surnuslu.lKK’ninlslandininobakisi-
nigosloronbucunlolor,orgullonkacan
lororislloriniladoloriylodoslokloniyor.
lnniyollokiiladosindo“Kirsalacik-
nadan onco lKK lslan dinino sahip
cikan vo halkin dini dogorlorini payla-
san bir gorununo sahip. Ancak daga
cikinca bu durun boylo dogil.” ilado-
lorini kullanan Çoklar–ßazidi kod adli
$.l. adli lororisl, orgulu ‘lslan dusna-
ni’ olarak laninliyor. Dagda kondilori-
no Zorduslluk propagandasi yapildigi-
nianlaliyor.Ailosininkondisinidinido-
gorloro goro yolislirdigini bolirlon $.l.,
“Dagdadiniinanclaravoyasayislarasi-
cakbakilnadiginivohalladinidogorlor
ilo dalga gocildigini gordun. Dini do-
gorlorosahiporgulnonsuplarinidis-
layarak,baskiallinaalaraklslandinin-
donsogulnayacalisiyorlar.”diyor.Dini
yasana konusunda orgul icindo yoni-
lorinoluslurdugugruplaoskilorarasin-
daayrilikoldugunusoyloyon$.l.,“lski
grup,yonilorobaskiyaparakdindogis-
lirnosi yonundo lolkindo bulunuyor.
ßukonudabirlarlisnadaajanliklasuc-
landin. Yoni kalilanlar lirsal bulsa vo
luluklannayacaklarini bilsolor, orgul-
lonkacacaklar.”diyor.
KkMÞ|kk0k0kU( V| NkMkI YkîkK
‘Sivil ilaalsizlik’ adi allinda gorcoklos-
lirilon cuna nanazlarini da olosliron
$.l., “Nisan ayindan ilibaron ‘Donok-
ralikÇozunÇadiri’ndaßDllaralindan
cuna nanazlari kildirildi. lakal kirsal
alanda orgul, nonsuplarini lslan di-
nindonsogulnayacalisiyor.”iladolori-
nikullaniyor.2ay2gundagdakalanlo-
rorislKondalRojkodadliY.K.,orgulun
gorcok yuzunu arkadasi $.l.’nin anlal-
liklarisayosindoogronnis,ondansonra
ayrilnayakararvornis.“Örgul,Kurllo-
ringorcokdinininZordusllukoldugunu
soyluyor.1unKurllorinZorduslolna-
sigorokliginisavunuyor.”diyonKondal
kodadliY.K.isokanplardananazkil-
nanin vo oruc lulnanin yasaklandigi-
niaklariyor.
-
AnkaraCunhuriyolßassavciligi,3$ubal2011’do
ÒS1lM’donoydanagolonvo20kisininolunuylo
sonuclanan2pallanayailiskinsoruslurnasinilanan-
ladi. Cunhuriyol savcilari Voli Cunoy, Yolor Cunus,
Abdularil Akguc vo Hakan loklas laralindan hazirla-
nan iddianano Ankara 10. Agir Coza Mahkonosi’no
gondorildi. lddiananodo, 9 sanik hakkinda 26 yila ka-
darhapiscozasiisloniyor.$upholi9kisidon7’si‘bilinc-
lilaksirlobirdonlazlakisininolununovoyaralannasi-
nanodonolnak’vo‘lohlikolinaddolorinizinsizolarak
bulundurulnasivooldogislirilnosiylo’,2kisiiso‘laksir-
lobirdonlazlakisininolununovoyaralannasinanodon
olnakla’suclaniyor.lallanalardahayalinikaybodon20
kisinin23yakinininda‘nusloki’olarakyoraldigiiddia-
nanodo,ikiolaydayaralanan43kisiiloikincipallanada
isyorlorivoaraclarizarargoron46kisininisninoyorvo-
rildi.Ankara10.AgirCozaMahkonosi’niniddiananoyi
kabulolnosidurunundasupholilor26yilakadarhapis
cozasilalobiyloyargilanacak. kNKkkkAA
0îIlMpat|aæas|r4a
sar|k|araì6]||ta|e||
SAYFA TASARIM: SEYFULLAH ÖZTÜRK
-
1oror orgulu lKK’nin oloba-
silarindan Mural Karayilan’in
lranlaralindanyakalandigihaborlori
dogrulannadi. Konuyla ilgili Disis-
lori ßakani Ahnol Davuloglu, “lran
disislori bakani, konuyu loyil olno-
di.’’ dodi. AK larli lskisohir ll ßas-
kanligi laralindan oncoki gun du-
zonlononillaryonoginokalilanDa-
vuloglu,golonilkhaborlorinkondisi-
noulasnasiylakonuyuyakindanla-
kip olliklorini kaydolli. Davuloglu,
“lran disislori bakani ilo bir gorus-
no gorcokloslirdin. ßoylo bir husu-
suloyilolnodi.ßasinayansiyanha-
borloronazindanlranlaralindanlo-
yilodilnisdogil.Horhangibirgolis-
no oldugunda ilk onco biz duyuru-
ruz.” dodi. lran’in ßali Azorbaycan
valiyardincisi,lorororgululKK’nin
ikinciadanininyakalandigihaborini
yalanladi.ValiYardincisilsaCanba-
ri,Mohrajansinayapligiaciklanada,
lKK’nin lran’daki kolu l}AK’a yo-
nolik son oporasyonlarda 150 loro-
rislinolduruldugunuvol}AK’ingori
cokilnokzorundakaldiginiiladoolli.
lyalolloki Dovrin Muhalizlari birli-
gindon bir yolkili do lKK’nin ikinci
adanininyakalandigihaborininsoy-
lonlioldugunukaydolli.1orororgu-
lunun olobasisi Mural Karayilan’in
lran’da yakalandigi iddiasi daha
oncoyalanlannisli. |îKl;|Hlk CûHAN
-
lKK’nin Kandil’doki yonolicisi
Mural Karayilan’in yakalandigi
lran laralindan dogrulannadi. An-
cakMuralKarayilan’aailyonigorun-
lulor do yayinlannadi. Cazolocilor
bu konuda larkli goruslor ilori suru-
yor.ßirkosinogoro,lran,Karayilan’i
yakaladivolKK’ylapazarlikyapiyor.
Yoni $alak yazari Abdulkadir Sol-
vi, rosni nakanlar onaylananasi-
naragnondovlolinkanallarinin‘Ka-
rayilan yakalandi’ donosinin dov-
lollor oyunu oldugunu iddia odiyor.
Solvi’yo goro Karayilan yakalandi vo
1urkiyo, lran’a olindo no oldugunu
biliyorunnosajivoriyor.lranisobir
pazarlikslralojisiolarakbuisnikul-
laniyor.Solvi,“lran,birsurodirSuriyo
konusundaizlodiginizslralojinodo-
niyloayaginizabasnakisliyor.”ila-
dolorinikullaniyor.
Yakin zanana kadar lran’in lKK
ilo pok do sorun yasanadigini, halla
lKK icindoki Muslala Karasu vo Co-
nil ßayik’in lran’in adani olarak la-
nindigini bolirlon yazar Öndor Ay-
lacisolran’indahaoncodobirkackoz
lKK’li usl duzoy yonolicilori yakala-
digini ilan odip sonradan da bunlarin
bosiddialaroldugununorlayacikligi-
nihalirlaliyor.ßuyakalanalardanba-
zilarindaisolKKilopazarliklarsonu-
cu lororisllorin birakildiklarini kaydo-
diyor.lîIkN8U|ZAMAN
‘Karayèlan yakalandè’
haberi teyit edilmedi
Gazeteciler temkinli: đran,
PKK’yla pazarlèk mè yapèyor?
0|s|s|er| 8akar| k|æet 0aºatc¿|a, Marat Kara]||ar’|rlrartaraf|r4ar]aka|ar4|¿| |a|er|er|r|r4c¿ra|aræa4|¿|r| a(|k|a4|.
0r¿àtter ka(arak ¿à·
ºer||k ¿à(|er|re tes·
||æc|ar tercr|st|e·
r|r |fa4e|er|re ¿cre,
PKK’da eskiler-
le yeniler arasçnda
büyük bir çekiýme
yaýançyor. üahçslar
emniyet ifadelerin-
de, eskilerin, örgü-
te yeni katçlanlara
dinini deþiýtirme-
si konusunda baskç
yaptçþçnç anlatçyor.
ÞKKI|k0k0kûUIUN0|NKk(kNI|k0klîI||k:
î8î’4eì.ka]|t|as|a4|,
1’àrcàka]|tì0k¿astcs’ta
-
SoviyoßolirlonoSinavi(SßS)sonuclarinagoro
ogronciyorloslirilonorlaogrolinkurunlarinda
boskalankonlonjanlarakayilhakkikazananaday-
larinikinciyodokkayilsurosidunbasladi.SßS8.si-
nilsonuclarinagoro,asillislodonkayillar,1-5Agus-
los larihlori arasinda yapildi. Asil lislodon kayil-
lar sona ordiklon sonra birinci yodok kayil dono-
nibasladi.Asilkayillardanboskalankonlonjanlar,
6Aguslos’laMillilgilin’ininlornolsilosindonilan
odildivoadaylara8-12Aguslosarasindakayilsurosi
lanindi.ßirinciyodokkayillarsonucundaboskalan
konlonjanlarda13Aguslos’labakanliginsilosindon
yayinlandi. Ögroncilor, o-okul kayillarina goro yo-
doklislodonkayilhakkikazandiklariokullarakayil-
larini, 15-19 Aguslos arasinda yapliracaklar. 15-19
Aguslos larihlori arasindaki kayil dononi sona or-
digindo,ucuncukayildononibaslayacak.kNKkkkAA
SAYFA TASARIM: NûYAZû DEMûRCAN
kraæa æctcra ûc·
c¿|e, Mctcrc|a
Mc||||t]’| sat|r a|a·
rak kr4rc|4 |s|e·
t|æs|steæ|r| ¿à(·
|er4|ræe]| aæa(·
||]cr. Google, en
büyük rakiple-
rinden Apple’a
karýç cep telefo-
nu rekabetinde
avantaj saþla-
mak istiyor.
FOTOüRAF: EPA
EKONOMü 07
I6kĀUîI0îì0IIîk||ZAMAN
DOLAR î|k8|îIÞlYkîk EURO î|k8|îIÞlYkîk CUMHURÝYET ALTINI î|k8|îIÞlYkîk PETROL (BRENT) 00|kk/Vkkl| BORSA BÝLEÞÝK ENDEKSÝ
0
8 Aðustos 9 Aðustos 10 Aðustos 11 Aðustos 12 Aðustos 15 Aðustos
1,7750 1,7770 1,7900 1,7870 1,7840 1,7720
9 Aðustos 10 Aðustos 11 Aðustos 12 Aðustos 13 Aðustos 15 Aðustos
52283 52961 50307 52017 52188 53485
9 Aðustos 10 Aðustos 11 Aðustos 12 Aðustos 13 Aðustos 15 Aðustos
670,00 682,00 692,00 671,00 677,00 668,00 104,62 104,92 106,28 108,47 107,34 109,51
9 Aðustos 10 Aðustos 11 Aðustos 12 Aðustos 13 Aðustos 15 Aðustos
2,5250 2,5200 2,5310 2,5440 2,5400 2,5590
9 Aðustos 10 Aðustos 11 Aðustos 12 Aðustos 13 Aðustos 15 Aðustos
‘ûe||ratæar|ar|r|r]àt4e
60’|Ma||]e’]|terke4|]cr’
M|s|r’4a4eºr|æ4erscrraer
|à]àk||a|eIàrks|rket|r|r
-
1ok cali projosi hayala gociril-
nosino ragnon Maliyo’do ka-
riyorlarlisnasibilnodi.Vorgidono-
lin birinlorinin dorllu yapida bir-
loslirilnosinin ardindan yoni yapiya
yonolik lopkilor dovan odiyor. ls-
dogorsinavlanoslogoalandiklarivo
bonzor isi yapliklarina dikkal cokon
golir uznanlari, lok calinin yonidon
duzonlonnosini isliyor. Colir Lz-
nanlari Dornogi ßaskani Muhan-
nodAkgun,goliruznanlarininnu-
adil bir kadroya kaydirilnalari go-
rokligini bolirlorok, gocnislo aloyh-
lorino yapilan duzonlonolor sobo-
biylo golir uznan yardincilarinin
yuzdo 60’inin yolorlik sinavini bilo
boklonodon lorcihlorini kurundan
ayrilnak yonundo kullandigini soy-
lodi. ßu soruna nudahaloyo ihliyac
oldugunu vurgulayan Akgun, “Co-
lir uznanlarina uygulanan osilsizli-
ginsonaordirilnosigorokiyor.Digor
lunkariyornosloklordooldugugibi
noslogo alinlar ozol yarisna sinav-
lariiloyapilnakla.2003vo2004yil-
larindayapilangoliruznanyardin-
ciligi sinavi, dovlol golir uznan yar-
dinciligivovorgidonolnonyardin-
ciligiiloorlakyapilnislir.2005yilin-
daki sinav iso Dovlol Colir Lznan
Yardinciligi ilo birliklo gorcoklosli-
rildi.Òrlaksinavlaroncosindonos-
loklor arasinda ayrinin nasil yapila-
caginailiskinobjoklilbirkrilororla-
ya konnanislir. Adaylar, inlihan-
larsonrasinda,sinavkonisyonunun
lakdirinogorosinavacilanunvanla-
ra alannislardir.” dodi. Colir ldaro-
si ßaskanligi’nda 400’u kariyor go-
liruznani,2bin800isogoliruznan
yardincisibulunuyor.kNKkkkZAMAN
-
Misir’da 25 Òcak halk ayaklan-
nasininardindanyapilanonbu-
yukihaloyi,1urkiyo’donlinaklirna-
si 387 nilyon dolarlik loklih ilo aldi.
1urkiyo’nin Kahiro ßuyukolciligi yol-
kililorindon odinilon bilgiyo goro, li-
nak ilo Kahiro Havalinani $irko-
liarasinda,3No’lulornina-
lin yillik yolcu kapa-
silosinin yuksollilno-
si,pisllorinA380ucak-
larinahiznolvorobilno-
siicingonislolilnosivoila-
volosislorinyapilnasinikap-
sayanprojoinzalandi.
linak’in ihaloyo girorkon Misir’a
vordigi 387 nilyon dolarlik loklihn,
ihaloyo kalilan sirkollor laralindan vo-
rilon on dusuk loklil oldugu ogronil-
di. Dunya ßankasi’nin krodi sagladigi
projoyo,loninalnoklubununvorilno-
siicin31Agusloslarihisongunolarak
bolirlondi. Kahiro Lluslararasi Hava-
alani 3 No’lu lorninalinin yillik yolcu
kapasilosinin3,5nilyondan7,5nilyo-
nacikarilnasivopislloringonislolilno-
sikisinlariniicoronprojonininsaalinin
31Òcak2012yilindabaslayarak
3 yil icorisindo lananlan-
nasiplanlaniyor.
lrojo,340binnol-
rokarolik alanda apron,
laksiyoluvobaglanliyol-
larininyapinini,3No’lulor-
ninalo onlogro odilocok yoni lor-
ninalvoololiloyonibiriskoloblogu
insasini kapsayacak. Ayrica projonin
icorisindo yaklasik 168 bin nolroka-
rolikkapalialaninsaaliningorcoklos-
lirilnosininyanisira,saallo4bin400
bagaj kapasiloli handling sisloninin
do yor alacagi kaydodildi. KkHlk| AA
Kat|||æ|arka|ar|r|r6a]||k
retkìr|1ä8æ||]cr||ra
Iàket|c|Iä]||scrras||(|reº
|s|]aparrc|ct|a]a|e4|]cr
-
1urkiyoKalilinßankalarißirligi(1Kßß),ka-
lilinbankalarininilkalliaylikdonondonol
karlarinin358nilyonliraoldugunuacikladi.Co-
conyilaynidononilokarsilaslirildiginda,sozko-
nusubankalarinilkyarinolkarindayuzdo5,94’luk
birazalisnoydanagoldi.ßirliklonyapilanacikla-
naya goro, loplanan lonlar yil sonuna goro yuz-
do 6 arlarak 35,9 nilyar liraya yuksolirkon, lon-
laricindoki1urklirasilonlarinpayiyuzdo66,ya-
banci para lonlarin payi iso yuzdo 34 oldu. Kul-
landirilanlonlaryilsonunagoroilkalliaydayuz-
do13arlarak36,3nilyarlirayayuksoldi.1oplan
akliforisoyilsonunagoroyuzdo11arlisgosloro-
rok48,3nilyarliraya,ozvarliklarisoyuzdo6arlisla
5,8nilyar1l’youlasli.Kalilinbankalarininsubo
sayisi 642’yo ulasarak yil sonuna goro 6 buyur-
kon,porsonolsayisi13bin49oldu.|K0N0Ml î|kVlîl
-
1urkiyo’doßosch,Sionons,lrohlovoCag-
gonau narkalariyla laaliyol gosloron ßSH
lvAlollori,boyazosyavokucukovalollorinoyo-
nolik duzonlodigi ankollo, lukolicilorin golocogo
yonolik boklonlilorini araslirdi. Ankol sonucla-
ri,15yilsonraovisiyapanrobollarilodokunna-
lik,soskonullu,kondikondinovouzaklancali-
sanovosyalarihayalodildiginiorlayakoydu.1u-
kolicilorin yuzdo 61’i ovdoki boyaz osyalari cop
lololonundan progranlanak vo calislirnak isli-
yor.10kadindan7’siisocoplololonundanboyaz
osyalariyonolnokisliyor.1ukolicilorinyuzdo55’i
boyaz osya vo kucuk ov alollorinin ronkli vo do-
sonliolnasinibokliyor.Hor10kadindan4’uiso
klasik ronk olan boyazi lorcih odorkon, allorna-
lilronklorolarakgrivonavidusunuluyor.Ankol
sonuclarindancikandigorbircarpicisonucluko-
licilorinkucukovalollorivoboyazosyasalinalir-
kon kalilo vo hyallan sonra onorji vorinliligi vo
sulasarrulunaononvoriyorolnasi.Ankoloka-
lilanbin603kisidonyuzdo90,4’uboyazosyavo
kucukovalolisalinalirkonkaliloyodikkalodor-
kon, yuzdo 90,3’u hyala, yuzdo 87,1’i iso onor-
jivosulasarrulunaononvoriyor.|K0N0Ml î|kVlîl
K|NkNM|HM|IIk0| ûSTANBUL
-
Applo’inilhonovoCooglo’un
Noxus ilo akilli lololon isino
girnosi:Nokia,Molorolagibinar-
kalarinyoraldigiligdolaslariyorin-
donoynalnayabasladi.Applo,bir-
coknodolloozolliklouslsinilpiya-
sasindapazarahakinolsada,uro-
linisiniSansung’abirakanCooglo
icinbunusoylonokzor.Ancakhizla
buyuyonnilyardolarlikpazariolin-
donvornokislonoyonaranadovi,
lololonurolicisiMolorola’ninnobil
kisninialnakicin12,5nilyardola-
ri gozdon cikardi. Cooglo, sirkolin
yuzdo 63’u icin 12 Aguslos Cuna
gunuNovYorkßorsasikapanisin-
dakihissohyaliolan40dolarodo-
noyikabulolli.Cooglo,nobillolo-
lonkonusundabircokpalonlibulu-
nansirkolialarakakillilololonpaza-
rindasozsahibiolnakisliyor.Sali-
nalnaislonlorininbuyilinsonuya
daonorkon2012’ninbaslarindala-
nanlannasibokloniyor.
Anlasnayi kondi rosni blo-
gunda aciklayan Cooglo ClÒ’su
larry lago, halon 150 nilyon-
dan lazla Android’li cihaz oldugu-
nu vo dunya capinda hor gun 550
bin Android’li cihazin aklil odildi-
ginikaydolli.lago,Cooglo’inAnd-
roid sislonini guclondirnok islo-
digini vo Molorola’nin bunu yap-
nakicinoniyisirkololdugunaka-
rarvordiginivurguladi.lago,busa-
linalnanin,acikbirplallornolarak
Android konusunda bir dogisikligo
sobop olnayacagini soylodi. Yani,
Sansung,H1Cvodigorbircokakil-
lilololonurolicisininlorciholligiuc-
rolsiz islolin sisloni olan Android,
yino bodava olacak. Molorola’nin
dalisansliAndroidurolicisiolacagi-
ni bolirlon Cooglo ClÒ’su, bu sir-
kolin ayri bir iskolu olarak dovan
odocogini soylodi. Android basari-
sinakalkisaglayanbircokdonanin
urolicisiorlaklarlaisocalisnayisur-
durocoklorini aklardi. Molorola, ov
lololoncihazlarivovidoocozunlori
konusundapazarlidoriolnaklabir-
liklo, Cooglo’in Applo vo digor ra-
kiplorinokarsihkrinulkiyolhakla-
rinisavunnakicincokdogorligonis
birpalonlporlloyunodosahip.
MolorolaMobililyClÒ’suSan-
jay}hada,Cooglo’inAndroidplal-
lornunuguclondirnokicinvorinli
birorlaklikpaylasliklarinidilogolir-
di.}ha,bubirlosnosayosindono-
bilcihazlarvoovsislonlorikonu-
sundadahayonilikcivoolaganus-
lucozunlorgolislirocoklorinikay-
dolli.Molorola’ninCooglo’agoc-
nosiyalnizcaAndroidguclondir-
noklo kalnayacak, ayni zanan-
da piyasaya rokabol, lukolicilo-
ro yonilik vo daha lazla soconok
inkani saglayacak. Lznanlar,
MicrosollvoApploiloCooglo’in
nobil lololon isino girnosini
lavsiyo odiyordu, ancak kin-
soaranadovindonboyloadin
alacagini lahnin olniyordu.
Dunyanin lasinabilir ilk cop
lololonunu 30 yil onco lani-
lan Molorola’nin ilolisin ko-
nusunda80yillikbirikinivar.
$irkol, Òpon Handsol Alli-
anco (Acik Ahizo ßirligi) ku-
rucu uyolorindon biri. Ayri-
ca Droid nodoliylo akilli lo-
lolon pazarina adin alnisli.
8|||s|æ|r]er|æàca4e|ea|ar|c|arak||||te|efcrpatar|r4acreæ||||r¿e||sæe]asar4|.
Android iýletim sistemiyle cep telefonu alançna adçm atan arama motoru
Google, cep telefonu mucidi Motorola Mobility Holdings ýirketini nakit 12,5
milyar dolara satçn aldç. Google, mobil telefon konusunda birçok patenti
bulunan ýirketi alarak akçllç telefon pazarçnda söz sahibi olmak istiyor.
Cep telefonunun mucidi
12,5 milyar dolara Google’én
EKONOMü 08
I6kĀUîI0îì0IIîk||ZAMAN
|ascràret|æ|ræerket|(|r'4e900||ra|trater¿|r,terc|||r|'Ma4e|rt||ra']er|rekºrapa||æarka|ar4ar]araka||ar|]cr.Bunu fçrsat bilen
ünlü markalar da Çin için özel üretim gerçekleýtiriyor. Alman BMW sçnçrlç sayçda üretilen turuncu metalik M3 Tiger'ç Çinli lüks
düýkünleri için üretti. Yine Fransçz çanta üreticisi Chloe, sçnçrlç sayçda üretilen Marcie el çantasçnç sadece bu pazara sundu.
Lüks markalarén en iyi
müýterisi zengin Çinliler
kkHlM| î|IûlN ûSTANBUL
-
larkiniorlayakoynakisloyonÇin-
li zonginlor, ‘Mado in China'dan
uzakduruyor.Sozkonusukisilor,canla-
dancoplololonunahallaarabasinaka-
dar honon hor soyini laklil vo kalilosiz
urunlorinnorkoziolarakanilanÇin'don
dogil do Avrupa'dan alnayi lorcih odi-
yor. ßunu lirsal bilon dunyanin gozdo
narkalari da Çinli nilyonorlor icin kol-
larisivadi.LnlulransiznarkasiChloo,
Çin'doki bosinci yilini kullanak icin si-
nirli urolinlo Marcio ol canlasini yino
bu pazar icin urolli. Zaril lasarinlarin
on plana cikligi canlalarin hyallari 210
dolarla 1130 dolar arasinda dogisiyor.
Dunyanin on buyuk 2. okononisi olan
Çin, luks lukolindo do }aponya'dan
sonraikincisiradayoraliyor.
Çin'do nodorn okononinin bas-
konli olarak nilolondirilon $anghay'in,
Huay Hay Caddosi, $in 1iyondi'si,
Hongciyav'iuslduzoygolirosahipÇin-
lilorin ilk adroslori arasinda. ßalili hr-
nalar icin Çinli lukoliciyi olo gocirno-
nin on ononli yoluysa onlarin dogison
aliskanliklarini gozdon kacirnanaklan
gociyor. ßu yuzdon buyuk narkalar da
Çinlilorin duygusal bag kurabilocoklo-
ri, onlara aidiyol hissi uyandiran urun-
lorinurolininigorcokloslirnoyobasladi.
Applo'in $anghay'daki
nagazasinda calisan-
lar uzorlorindo Çinco,
‘Kalilorniya'da lasar-
landi, Çin icin urolildi'
yazan kirnizi lisorllor
bununbirgoslorgosi.
Çin'o ozol urolin
gorcokloslironhrnalar-
dan lovi's, DlNlZlN
}oans narkasiyla, di-
rokl Çinli lukoliciyi hodofiyor. liyalla-
ri40-60dolararasindadogisonbuurun
bugun ozolliklo Çinli gonclorin lorcihi.
DigorlarallanDior'unonpahalilololo-
nuShanghaißluo1ololonu,bugunkon-
dino sadoco $anghay nagazasinda yor
buldu. lransa'da lasarlanan ullra-luks
lololon sal sahrdon uroliliyor. Hornos
iso Çin narkasi Shang Xia: luks naga-
zasinda Çin kullurundon osinlonorok
lasarlannishazir-giyinurunlorivodo-
koralilsanalsalobjolorisaliyor.ßMWdo
buluryadangorikalnadivoozoluroli-
no gocli. ßMW, Çin ay lakvinino goro
Kaplan yilina donk golon bir donondo,
M3 nodolinin Çin'doki 25. yilini kulla-
nakicin,sinirliurolin
olarak, luruncu nola-
likM31igor'ipiyasaya
surdu.30adollasarla-
nanarabaninhyali125
bin luro. louis Vuil-
lon narka canla, Car-
lior ol saali, Dior par-
lungibihyalibinvoya
onbindolariasanluks
nallar, Çin'do 30 ya-
sinallindakigonclorlaralindanilgigo-
ruyor. Digor larallan Çin'do luks luko-
lini daha cok gonc orkoklorin gorcok-
loslirnosiysodikkalcokici.Dunyaluks
Mal Dornogi laralindan yayinlanan
2010-2011yiliraporunda,onunuzdoki
3-5yilda,25-30yaslariarasindakiluko-
licilorin luks nallara goslordiklori rag-
bolin, bu piyasadaki baslica guc halino
golocogilahninodildiginiorlayakoyu-
yor.Çin'doalinanhodiyolordodoluks
on plana cikiyor. Dovlol birinlorindon
alici hrnalara kadar gidilon hor yordo
birhodiyogolirnokhorsoyikolaylasli-
ran bir durun. luks burada da kondi-
ni gosloriyor. luks canlalar, cuzdanlar,
laki aksosuarlari, luks kalonlor on cok
lorcih odilon urunlor. 2008 krizindon
sonradunyadalukslukolinadinadun-
yadayuzdo35'likbirdususgorcoklosir-
konÇin'doyuzdo5'likbirdususgorcok-
losnosiulkoninluksoolanduskunlugu-
nudogosloriyor.Òdonondobircokhr-
nanin krizdon olkilonnodigini goslor-
nok icin luks lukolino vo hodiyoloro
yonolnosiysodikkalcokici.Çin'inunlu
is,okononivoaraslirnadorgisi“Hurun
Roporl”un araslirnasinda Çin'do bu-
lunan zonginlorin aliskanliklarina dair
ononliipuclarivoriliyor.
Zonginlorin yuzdo 50'sindon lazla-
si onlak, luks saal vo olnas gibi luks
lukolin nalzonolorino yilda 1 nilyon
yuan(yaklasik237bin1051l)harcadi-
gini orlaya koyuyor. Araslirnaya goro
yillik varliklari 10 nilyon yuan (yakla-
sik2nilyon370bin1l)uzorindoolan
Çinlilor yilda orlalana 1 nilyon ilo 3
nilyonyuanarasindaharcanayapiyor.
-
Morsin'inCulnarilcosinobaglißuyukocoliboldosin-
do “Akkuyu'' adiyla kurulnasi planlanan nukloor
sanlraloyonolikcalisnalarlunhiziylasuruyor.Sanlralin
kurulnasi islonini usllonon Akkuyu NCS lloklrik A$
ConolMuduruAloxandorSuporhn,sanlralinzoninolul-
lori vo lsunani lohlikosino karsi donizdo yapilan sisnik
araslirnalarin golocok yilin orlasina kadar lananlanaca-
ginisoylodi.Sanlraloilkbolonun2013yilindaalilacagini,
losisin oloklrik urolnoyo 2019 yilinda baslayacagini,
1urkiyo'ninilk15yil“garanlialici''oldugunuanla-
lanSuporhn,“llk15yilliksuroclourolilononorjinin
lananini 1urkiyo kondisi alacak. Daha sonra da
1urkiyoislorsoburadaurolilonoloklrigiicpiyasaya
yadadigorulkolorosalabilir.$uanbunlarikonus-
nakicinorkonoldugunudusunuyoruz.Yapacagi-
niz sanlral 1urkiyo'nin oloklrik ihliyacinin yuzdo
8'inikarsilayacak.1urkiyogibisuroklibu-
yuyon bir ulkonin, onorji ihliyacini
lokbirsanlrallokapalnasinun-
kundogil.$ununolbirsokildo
bolirlnoliyin ki, onorji ihli-
yaciolanhorulkonuklo-
or onorji isino girnok
zorunda.'' dodi.
1urkiyo'do, Rus
loknolojisi-
nin“oskivosaglandogil''soklindoalgilandiginikaydodon
Suporhn,“ßuloknolojiyioniyiyapanulkoloricindoAßD
volransa'ninardindanbizgoliyoruz.ßunubizdogil,Llus-
lararasiAlonlnorjisiKurunusoyluyor.1urkiyo'doyapa-
caginizsanlral3.nosilbirsanlral.Dunyadadahaoncocok
sayida ulkodo kullanildi. Ancak 1urkiyo'yo yapacaginiz
sonloknolojiilodonalilanbirsislondoolacak.Kinsonin
guvonlikkonusundabirsuphosiolnasin.''bilgisinivordi.
Sanlralin kurulacagi bolgodo, zonin olul
calisnalarinin vo lsunaniyo karsi doniz
labaninda yapilan sisnik araslirnalarin
onunuzdoki yilin orlalarina kadar la-
nanlannasi planlaniyor. Sanlralin lun
hazirlik suroci nol bir sokildo kanuoyu
ilo paylasilacak. ßu suroc icorisindo Ak-
kuyu basla olnak uzoro Morsin'in bircok
yorino ‘bilgi odalari' kurulacak. ßu sayo-
do do horkos sanlral ilo ilgili islodigi lun
bilgiyo ulasabilocok, kalasindaki soru
isarollorini ilgililoro danisabilo-
cok. Suporhn, 'Nukloor sanl-
ral yapan hrnalarin on buyuk
oksikliklori, halka kondilorini
iyi bir sokildo anlalananak.
1urkiyo'do bu kisir donguyu
kiracagiz.'' dodi. M|kîlN AA
kkka]asartra||,Iàrk|]e’r|rererj|
||t|]ac|r|r]àt4e8’|r|kars||a]acak
||º| '|.r¸|.||||e |e|e|ºr
||W l0 .!e| |l !|¸e| .|.|.
|e|meº |. |e|º||| |||r|e||
|e.|’º ||N|I|N'e.rº
´||ºe 0te| |.º.||m ,.r|.
HkNûlMkkKk(lN’|
0I||N|Uk|IlY0k!
Marka Uràr
3. köprü 2012’ye ertelendi
50 TL akaryakét hediye ediyor
Avealélara özel müzik portalé
Tüpraû’én kâré yüzde 75 artté
Kuzoy Marnara Òloyolu (3. ßogaz Koprusu da-
hil)isininilkilandabolirlilonihalolarihi,23Agus-
los2011’don10Òcak2012’yoorlolondi.Llaslirna
ßakanligiKarayollariConolMudurlugu’nunlarih
dogisikligino iliskin duyurusu, Rosni Cazolo’nin
dunkucosilliilanlarkisnindayayinlandi.Sozlos-
novosarlnanodoyapilandogisiklikloroailzoyil-
nano-1,KarayollariConolMudurlugulslolnolor
Dairosißaskanligi’ndangorulobilocok.
1olalvoAkbankisbirligikapsaninda15Agus-
los-28lylul2011larihloriarasindaAxossuyosi
1olalislasyonlarindanlarkligunlordo4kozlok
solordo1001lvouzorindoakaryakilvoyaolo-
gaz alini yapan Axoss sahiplori aninda 50 1l
dogorindo akaryakil kazaniyor. Aninda karl-
lara yuklonocok olan 50 1l’lik akaryakil alini
1 lkin 2011 larihino kadar Axoss uyosi 1olal
islasyonlarindayapilacakakaryakilharcanala-
rindagocorliolacak.Kanpanyayakalilnakicin
SMSgondornokgorokniyor.
Avoa,coplololonlarinanuzikindirnokvolo-
lolonlariyla nuzik dinlonok isloyon nuzik-
sovorlor icin AvoaMuzik Mobil lorlali’ni kur-
du. n.avoanuzik.con adrosindon ulasilabilon
porlalda, “arana” ozolligini cok daha kolay
kullanabilno inkani sunuldu. Kullanicilarin
on cok dinlonon sarki vo yoni albunlori larz-
larina goro lisloloyobildigi nuzik porlali, Mu-
zikÇalar vo Muziklndir sorvislorindon do ayni
sayladalaydalannainkanilaniyor.
1upras,2011yilininilkyarisindagoconyilinayni
dononinogoronolkariniyuzdo75’likarlisla564
nilyon 1l’yo ulaslirdi. Salis golirlori, arlan salis
hacni vo han polrol hyallarindaki arlisa para-
lololarak,yuzdo55arlisla18nilyar233nilyon
1l’yoyuksoldi.2010’unilkyarisinda489nilyon
1lolanlaaliyolkariniyuzdo65arliransirkolin,
salisniklarindakiarlisvonolnarjabagliolarak
ilkalliayliklaaliyolkari809nilyon1l’youlasli.
haber turu
Akéllé telefon ailesi geniûledi
lClloclronics(lC),lundunyadabuyukilgigo-
ronlCÒplinusakillilololonsorisini,Cooglo’in
Android nobil islolin sisloninin
“Cingorbroad” olarak bilinon
2.3 surununo sahip yoni lC
Òplinuslro(lC-C660)volC
Òplinus Nol (lC-l690) ilo go-
nisloliyor. Hon klavyodo hon do
dokunnalik okran ozolliklori ilo dik-
kal cokon lololonlar, on yaygin sosyal
paylasinporlallarindancogunuanaokran
uzorindokividgolilobirarayagoliriyor.Kul-
lanicilarlokbirlusaliklayarak,ayniokranuzo-
rindobircokisiayniandayapabiliyor.
ÿndirimli ûeker satéûé baûladé
1urkiyo $okor labrikalari (1LRK$lKlR) so-
kordoyoniurolinvopazarlanayilinagi-
rilirkon, sloklarindaki sokori azallnak
anaciyla, 291 bin lon sokori indirinli
salisaacli.labrikabazindalarkliolnak
uzoro,135binlonsokoriyuzdo5,136
binlonsokoriyuzdo7,20binlonsokori
doyuzdo8indirinlo,KDVharic,posin
salacak.Dunbaslayansalislar26Agus-
losgununosaisaalibilinindosonaorocok.
;ar¿|a] ºe Þek|r
(|r|| æ||]crer|er|r
]asa4|¿| |k| se||r
c|arak cre (|k|]cr.
Sokaklarda deþe-
ri 100 bin ile 510
bin Euro arasçn-
da deþiýen oto-
mobillerin yançn-
da günlüþü 3 do-
lara çalçýan Çin-
lileri de görmek
mümkün. FO-
TOüRAF: EPA, DIEGO
AZUBEL
SAYFA TASARIM: KADûR DûNÇER
k|etar4er
îaperhr, kkka]a’4a
4a|a crce |Uk;
taraf|r4ar ràk|eer
sartra| ]ap||æas|ra
|||sk|r lisans alçn-
dçþçnç hatçrlata-
rak, kendilerinin
de bu lisansç
satçn alacaklarçnç
söyledi. FOTOüRAF:
AA, SERTAC AKSAN
SAYFA TASARIM: NûYAZû DEMûRCAN
þýsizlik yüzde 9,4’e geriledi
-
lssizlik orani nisan-nayis-haziran do-
nonindo, gocon yilin ayni dononino
goro 1,6 puan dususlo yuzdo 9,4 olarak gor-
coklosorokHaziran2008’donbuyanaondu-
suk soviyoyo gorilodi. 1urkiyo lslalislik Ku-
runu (1LlK) laralindan yayinlanan vorilo-
rogoro,larindisiissizlikoraniaynidonondo
yuzdo12,1urkiyogonolindoisgucunokalilna
oraniiso50,5oldu.Concnuluslaissizlikorani
iso Mayis 2010 dononindoki yuzdo 19,8’don
yuzdo17,5’ogorilodi.Llkodo,issizsayisi2nil-
yon550binkisi,islihdanodilonlorinsayisida
23nilyon55bindon24nilyon445binkisi-
yocikli.1urkiyolslalislikKurunu’nun(1LlK)
acikladigirakanlaragoro,1urkiyo’dokurun-
salolnayannulusbironcokiyilinaynidono-
ninogoro979binkisilikarlisla72nilyon218
binkisiyoulasli.Konlsolyorlordoissizlikyuz-
do11,6,kirsalyorlordoyuzdo5,4oldu.2011yi-
lininMayisdononindo,1urkiyogonolindois-
gucunokalilnaorani,goconyilinaynidono-
ninogoro1,1puanlikarlislayuzdo50,5olarak
gorcoklosli.lsgucununogilinvoyasdagilin-
larina bakildiginda, loplan isgucunun yuzdo
16,6’sini15-24yasgrubundakiloroluslurdu.
Mayis dononindo 24 nilyon 445 bin
kisiislihdanodildi.Coconyilinaynidono-
nino goro islihdan odilon kisi sayisinda 1
nilyon390binkisilikarlisgozlondi.ßudo-
nondo,larinsoklorundocalisansayisi442
bin kisi, larin disi soklorlordo calisan sayi-
si948binkisiarlli.Soklorolkonpozisyona
bakildiginda, islihdanin yuzdo 25,7’si la-
rin,yuzdo19,5’isanayi,yuzdo7,2’siinsaal,
yuzdo 47,6’si iso hiznollor soklorundo yor
aldi. Mayis dononindo islihdan odilonlo-
rinyuzdo70,5’iniorkoknulusoluslurdu.ls-
lihdanodilonlorinyuzdo59,4’unun10kisi-
donazcalisanibulunanisyorlorindocalisli-
gi,yuzdo3,2’sininokbirisibulundugu,yuz-
do 2,9’unun novcul isini dogislirnok voya
okcalisnaicinisaradigilospilodildi.Maliyo
ßakanligilaralindandorlononvorilorogoro,
2011yiliikincidononindoloplankanuis-
lihdanida3nilyon65binkisioldu.
2011 Mayis dononindo 1urkiyo gono-
lindoissizsayisigoconyilinaynidononino
goro296binkisiazalarak,2nilyon550bin
kisiyo gorilodi. lssizlik orani da 1,6 puanlik
azalislayuzdo9,4oldu.Konlsolyorlordois-
sizlik orani 1,8 puanlik gorilonoylo yuzdo
11,6, kirsal yorlordo iso 1 puanlik dususlo
yuzdo5,4oldu.Concnuluslaissizlikorani
dabironcokiyilinaynidononinogoro2,3
puanazalarakyuzdo17,5’ogorilodi.ßudo-
nondoissizlorinyuzdo29,9’u,os-doslara-
ciligiylaisaradi.lssizlorinyuzdo88,7’sini(2
nilyon 263 bin kisi) daha onco bir islo is-
lihdan odilonlor oluslurdu. 2011 yili Ma-
yisdononindonovsinolkilorindonarindi-
rilnisislihdanodilonlorinsayisindabiron-
cokidononogoro13binkisilikazalna,is-
sizsayisindaiso60binkisilikarlisgozlondi.
Movsin olkilorindon arindirilnis isgucuno
kalilna orani bir oncoki donono goro do-
gisingoslornoyorok,yuzdo49,9soviyosin-
do gorcoklosli. lslihdan orani 0,1 puanlik
azalnayla yuzdo 44,8, issizlik orani da 0,2
puanlikarlislayuzdo10,3oldu.
lîIlH0kM0kk|K0kK|k||0|
Son donondo, issizlik oraninin kriz on-
cosi soviyoyo goldigini bolirlon HSßC
Slralojisli lalih Korosloci, nayis ayinda
islihdan niklarinin 24,45 nilyon ilo ro-
korkirdiginadikkalcokli.ßunda,isgucu-
nokalilnaoranindakiarlisindaolkiliol-
dugunusoyloyonKorosloci,“Yuzdo50,5
ilo novcul ondoks larihinin rokoru. An-
cak novsinsolliklon arindirilnis hosap-
lanaya goro son iki ayda yasanan sinirli
arlislar,islihdandakiiyilosnonindurak-
lanaya girdigino isarol odiyor. ßu da ilk
coyrokloki canlanna sonrasinda 1urkiyo
okononisininyilinikincicoyrogindoivno
kaybolliginoiliskingorusloridoslokliyor.
ßuyonuylo1CMß’ninongoruloriparalo-
lindobirgorcoklosnooldugunusoyloyo-
biliriz.”dodi.CaranliYalirinokononis-
liCizonÖzlokisookononidoboklonon
yavaslanayla borabor issizlik oraninda
da yaz aylarinin ardindan lokrar bir ar-
lisinyasanacaginibolirlli.|K0N0Mlî|kVlîl
Ma]|s 4creæ|r4e,
ì4æ||]cr44ä ||r
k|s| |st||4aæe4||·
4|. ûe(er]|||ra]r|
4creæ|re ¿cre |s·
t||4aæe4||ersa]|·
s|r4a I æ||]cr190
||rk|s|||k art|s ¿ct·
|er4|. Genç nüfus-
ta iýsizlik oranç
da bir önceki yç-
lçn aynç dönemi-
ne göre 2,3 puan
azalarak yüzde
17,5’e geriledi.
GRAFÿK: ZAMAN,
ERHAN BALIKÇI
lstar|a| Ka|k|ræa
kjars| ûere| îekrete·
r| 0c(. 0r. k|4à|æe·
c|t Karatas, kurum
olarak amaçlarçnçn
ekonomik kalkçn-
mayç hçzlandçrmak
ve giriýimciliþin
önünü açmak ol-
duþunu söyledi.
FOTOüRAF: ZAMAN
SanayißakaniNihallrgun,nayisdononindoyuz-
do9,4’ogoriloyonissizlikoranininonunuzdo-
kidononlordobirniklardahaazalacaginisoylodi.
ßloonborgH1’ninyayininakalilanlrgun,“Yonido-
nondoyalirinlari,islihdaniarliricicalisnalarigor-
cokloslirocogiz.”dodi.ßakanlrgun,issizlikoraninin
yuzdo5’inallinainnosigorokliginisoylodi.Yuzdo5
oraninin1urkiyoicinkabulodilobilirbirissizlikora-
nioldugunubolirlonßakanlrgun,yuzdo7’likbuyu-
nonindovanolnosidurunundazalonislihdanin
dadogruoranliliolarakarlacaginisoylodi.
Morkozßankasißaskanilrdonßasci,yuzdo
9,4’lukissizlikoraninidogorlondirirkon,“Movsin-
sollaraliolanbirgolisno.ßaharaylarinda,na-
yisayinda,bunuarindirarakbaknaklazin.Mov-
sinsolliklonarindirilnissorininyalaysoyrolligino,
hallayuzdo10,1soviyosindonyuzdo10,3soviyosi-
nohahlyuksoldiginoisarolodiyor.”dodi.ßuduru-
nun,Morkozßankasi’ninongorusuylouyunluol-
dugunukaydodonßasci,issizliklohahlloparlanna
boklodiklorinidilogolirdi.ßasci,kisaylariicinho-
nuzyorunyapnakislonodigini,okin,kasin,ara-
likdononininononlasidiginisoylodi.
ÒrlaAnadoluMakinovoAksanlarilhracalci-
larißirligi(ÒAlß)ßaskaniAdnanDalgakiran
1urkiyo’nindunyayivuranyonikrizdalgasindan
lazlahasaralnadanciknasihalindobasarilibirdo-
nongocirocoklorinivobununislihdanayansiyaca-
giniiladoolli.Önunuzdokiaylardaissizlikoranla-
rininbusoviyolordoolacaginikaydolli.Dalgakiran,
“Lnulnayalindunyadayonibirdalgavar,okono-
nidoloroddullorvar.ßoylobirzanandabuissizlik
oranlarikorunabilirsononullu,asagioynanabo-
ninicinsurprizolur.”soklindokonuslu.
1urkinsaalsokloru,2011’inilk8ayindakiislihdan
oraninigoconyilinaynidononinokiyaslayuzdo40
oranindaarlirdi.ßudononicorisindo1urksirkollori-
ninyurldisiyalirinlarindacalislirilnakuzoroloplan4
bin500kisiyoyoniislirsalidogdu.lncokislihdanlir-
salisunanulkolorisoSuudiArabislanvoSudanoldu.
lnsankaynaklariplallornuKariyor.nolvorilorinogoro
lrak,Rusya,Alganislan,Cozayir,Lnnanvolranbu
alandaonocikanulkolorarasinda.|K0N0Ml î|kVlîl
ûýsizlik, bir miktar
daha azalacak
Rakamlar, Merkez’in
öngörüsüyle uyumlu
Daha fazla düýmesi
sürpriz olur
Lokomotif yurtdçýç
inýaat sektörü oldu
EKONOMü 09
I6kĀUîI0îì0IIîk||ZAMAN
Þrcjes|c|ars|rket|ereä0æ||]crI||||e
-
lslanbulKalkinnaAjansi(lS1KA),ya-
lirin yapnak isloyon hrnalara, hibo
projoloriylo doslok sagliyor. ßu yil loplan
doslok bulcosi 50 nilyon lira olan 3 adol
projo loklil cagrisi yayinlayan lslanbul Kal-
kinnaAjansiConolSokroloriDoc.Dr.Ab-
dulnocilKaralas,kurunolarakanaclarinin
okononikkalkinnayihizlandirnakvogiri-
sinciligin onunu acnak oldugunu soylodi.
Karalas, lS1KA’nin ana hodofori corcovo-
sindoozolliklohnans,lurizn,lojislik,yarali-
cionduslrilorgibikalnadogoriyuksoksok-
lorlorin hibolordon yararlanabilocok onco-
likli soklorlor olduguna dikkal cokli. Ajan-
sin 29 Haziran 2011 larihindo loplan dos-
lok bulcosi 50 nilyon lira olan 3 adol pro-
joloklilcagrisiyayinladiginihalirlalanKara-
las,aynilarihloayrica,loplanbulcosi1nil-
yon 1l olan dogrudan laaliyol doslogi ilan
odildiginisoylodi.lrogranbulcosi,progran
kapsanindaprojobasinavorilobilocokasga-
rivoazanidoslokniklarivooranlariprog-
ranlararasindalarklilikgoslornoklodir.
lslolnolor lcin Çovro vo lnorji Dos-
lu lslanbul Mali Doslok lrograni kapsa-
nindavorilocokhibodon,karanacigudon
kurunvoislolnolorinyanisirakaranaci
gulnoyon kurunlar da laydalanabiliyor.
Sanayido,binalardavoulasindaonorjila-
lobini azallacak, vorinliligi arliracak pro-
jo urolon sirkollor lS1KA’nin doslok bul-
cosindonyararlannakicinbasvurabilocok.
lslanbul’uncovrosolsurdurulobilirliginovo
kurosol rokabol odobilirligino kalki sagla-
nayi anaclayan lslolnolor lcin Çovro vo
lnorjiDoslulslanbulMaliDosloklrogra-
ni da bu projolordon biri. lrogranin on-
coligicovrosorunlarininvobunlarininsan
sagligina olunsuz olkilorinin azallilnasi.
1oniz vo yonilonobilir kaynaklarin kulla-
ninina yonolik oko-yonilikciligin doslok-
lonnosi anaclanan prograna, valilik, yo-
rol yonolinlor, lSKl, ll11, ÒSß’lor bir-
liklor,odalar,noslokorgullori,univorsilo-
lorvosivilloplunkuruluslarivokarana-
ci gudon islolnolor basvurabiliyor. 1urco-
nonoy Dorgisi’nin haborino goro, yalirin
yapnak isloyon hrnalara hibo projoloriy-
lodosloksaglayanajansinyurullugupro-
jolor kapsaninda basvuru yapabilocoklo-
ro iliskin sarllarin prograndan prograna
dogisligi vurgulandi. kkl|| Kk8l| ûSTANBUL
U|ke 0rar (+)
|º(.r;. `l
|||..r;. lê.l
|e|ºr;. lê.`
\|r.r|º|.r l'
|||.r!. l+.`
|º|ºr;. ll.?
'|º..|;. ll.+
|º||e||t l`.`
||.rº. `.I
||| `.l
||.|;. ?.l
|r¸|||e|e I.ê
||m.r;. ê.l
'.(ºr;. +.I
¯|.;r.| |||ºº|.|
l;îlI|lK0UNYk0k
I|kMkN|Y0k*
|kcrcæ|k|à]àæe|st||4aæa4ac|aæ|a]ars|]cr.lss|tsa]|s|æa]|sa]|r4a||r]||crces|re¿creì96||r,||rcrcek|a]a¿cre8I||rk|s|ata|arakìæ||]cr
ää0||rk|s|]e|r4|.Nisanda 33 ay aradan sonra ilk kez yüzde 10’un altçna inen iýsizlik, mayçsta da gerilemeyi sürdürerek yüzde 9,4 düze-
yinde gerçekleýti. Uzmanlar, Merkez Bankasç’nçn aldçþç önlemlerin etkisiyle önümüzdeki aylarda daha fazla düýmesini beklemiyor.
fKim ne dedi?
EKONOMü 10
I6kĀUîI0îì0IIîk||ZAMAN
SAYFA TASARIM: MEHMET üûMüEK
H]ar4a| kssar Yc·
ret|æKara|a 8as·
kar| k|| K||ar,
Avrupa’daki da-
ralmançn etkisin-
den kurtulmak
için yeni pazar-
lar aramak ge-
rektiþini söyle-
di. Kibar, “Ekstra
yapçlmasç gere-
ken çalçýma Rus-
ya, Kazakistan ve
Belarus’a yönelik
olmalç.” dedi.
FOTOüRAF: ZAMAN
kf]cr|a |sa4aæ| Ye·
4||asak Iar|æs|r·
ket| sa|||| kaæatar
0t(e||k, Afrika ül-
kesi Etiyopya’da
23 bin dekar-
lçk alanda pamuk
ve diþer mahsu-
lü yetiýtirip dün-
yaya satçyor. ûlkel
usullerle tarçm ve
hasadçn yapçldç-
þç bu ülkede iýçi-
lerin yevmiyesi 2
dolarçn altçnda.
Hiç karamsar deÿilim
eylülden sonra rahatlaréz
TUSKON’la dünyanèn öbür ucundaki
ülkelere ihracat yapmaya baēladèlar
îcr||ra]4|rkr|t|ek|ert|s|r4er4c|a]||at||c|¿e|er4er¿e|ers|par|s|er|r|pta|e4||4|¿|r|sc]|e]erH]ar4a|kssarYc·
ret|æKara|a8askar|k||K||ar,ancak eylülden itibaren yeniden piyasançn canlanacaþçnç ifade etti. Karam-
sar olmadçþçnç belirten Kibar, “Eylül, ekim gibi piyasalar biraz daha rahatlar, yeni sipariýler olur.” dedi.
|ktkN 8kYîk| ANKARA
-
Dunya okononilorindo ya-
sanan sikinlilara ragnon
is dunyasinin 1urkiyo’yo guvo-
ni lan. Avrupa vo AßD’doki go-
lisnolorin 1urkiyo’yi do olunsuz
yondoolkilodiginibolirlonHyun-
daiAssanYonolinKurulußaska-
niAliKibar,ancakulkookononisi
icinhickaransarolnadiginisoy-
lodi. Yil sonunda yuzdo 7 buyu-
no hodohnin lullurulacagini ila-
doodonAliKibar,“Çokkaransar
dogilin,ancaklodbiridooldonbi-
raknanak lazin. lnco bir kopru-
nun uzorindo yuruyoruz. Ayagi-
niz kaynadan, olinizlo iplori lu-
larak yurunok lazin. lylul, okin
gibi piyasalar biraz daha rahallar,
yonisiparislorolur.”dodi.
liyasalardaki gunluk harokol-
lorin sanayidoki urolini cok olki-
lonodigini aklaran Kibar, ancak
bolgolordon golon siparis iplallo-
rioldugunukaydolli.Sonbiraydir
krizloilgilikonulardandolayibazi
ara lodarikcilorin yoni nal alini
yapnadiginiiladoodonKibar,bu
golisnoninsiparislorindaralnasi-
nanodonoldugunukaydolli.lylul
ayindan ilibaron yoni siparislorin
baslayacagini vurgulayan Kibar’a
goro carklar da bu aydan ilibaron
lokrarhizlanacak.1urkiyo’nin,ih-
racpazariolanAvrupa’dakiluko-
linin daralnasindan olkilonobi-
locogini anlalan Kibar, bu soru-
nunyonipazarlariloasilabilocogi-
nidilogolirdi.Kibar’agoroagirlik
Rusya bolgosino vorilnoli. Alrika
pazarindaki on ulkonin loplani-
nin bir Avrupa ulkosi olnodigino
dikkalcokonKibar,“lkslrayapil-
nasi gorokon calisna Rusya, Ka-
zakislan,ßolarus’ayonolikolnali.
ßu cogralyaya iliskin vorgi iyilos-
lirilnoli. Òralar saglikli pazarlar.”
dogorlondirnosindobulundu.
Ali Kibar, Avrupa’daki kri-
zi dogorlondirirkon, “2008 krizin-
don sonra lorlokiz, lspanya vo
llalya’ninbonolahvillorinihnanso
odonlransavoAlnanya’yidagoz
ardi olnonok lazin. Aß lok ulko
gibicalisniyor.”dodi.AßD’nindo
lulursuz bir sokildo acik vordigini
soyloyonKibar,buradakiolaylarin
piyasalari olonalik olarak olkilo-
digini ilado olli. Llkolorin alisvo-
risindo nallarin spokulalil olarak
kilillonobildigini dilo goliron Ki-
bar sunlari soylodi: “Kinin cobi-
nogirdigibolliolnayanniklarlar
var.Llkolorinonliaalisvorislorin-
do,londravoChicagoborsasinda
nallar, spokulalil olarak kilillon-
nis. Çikislarindaki gunluk lonaj
linilasyonunda nal dopolardan
cikaniyorvobununuzorindospo-
kulasyonlarbasliyor.ßunlar,gun-
colyasaninizdadallandi,budak-
landi.Çikislrondindohangivago-
nainsanlarbiniyorlarsabunuon-
goronoyonlor, icoriyo girdigi ra-
kanlarda inislo daha lazla nag-
duroluyor.Kaybodondokucukvo
orlaolcokliyalirincioluyor.”
KUkV| Mk|lY|I||k|lYkIkYkNî|YktkK
1urkiyo okononisindo duson lu-
kolici krodisi laizlorinin cazi-
bo oluslurdugunu bolirlon Kibar,
gocnislo aylik yuzdo6-7olan la-
izlorin yillik orlalanasinin yuzdo
8’o gorilodigini dilo golirdi. Mor-
koz ßankasi’nin laiz polilikasi-
nin 1l acisindan olunlu oldugu-
nu aklaran Kibar, lukolinin il-
halal agirlikli urunlor olnasinin
cari acigi arlirdigini ilado olli. Ki-
bar,“Cariaciginhnansalanalizlor
dogrullusunda90nilyardolarso-
viyosino golocogino yonolik ondi-
solor, bizin okononinizi saglan
olsa da larlisna orlanina golirdi.
lylul ayindan ilibaron orla vado-
liplanaciklanacak.ßankacilikko-
sininin krodilor uzorindoki nali-
yoli do arlli. Rool okononiyo yo-
nolik hukunolin vordigi agirlik-
libirplanlanaonunuzdokiyillar-
da pozilil rool yalirinlarin dovro-
yogirnosinidosaglayacak.”dodi.
Kibar,naliyollordokiarlisinagus-
los vo oylul ayinda nal hyallari-
na yansiyacagini, kurdaki arlisin
naliyolloriarliracaginisoylodi.Ali
Kibar’agoro1urkiyo,buyilyuzdo
7buyunohodohnilulluracak.
;|kl| |k0lKltl, MUîIk|k YUKî|| ûZMûR
-
Kucuk vo orla olcokli islol-
nolor, 1urkiyo lsadanlari vo
Sanayicilor Konlodorasyonu’nun
(1LSKÒN) duzonlodigi is zirvolo-
riyloihracallalanisipdunyayaaci-
liyor. lznir’don Ahson Mobilya,
Alyon’dan Yodibasak 1arin
vo Nazilli’don lkonak,
bu lirsallari ihracala co-
vironlordonsadocobirka-
ci.Anadoluvolslanbul’daki
isadanlarinin guclorini birloslir-
nosiylo 2005 yili sonunda laaliyo-
lo baslayan 1LSKÒN, kisa suro-
do dov projoloro inza alli. Alrika,
Asya vo lasihk’lon isadanlari vo
yalirincilari, duzonlodigi is zirvo-
loriylo 1urk girisincilorin ayagina
golirdi. Daha onco norodoyso hic
licarol yapilnayan ulkolor, bu zir-
volor araciligiyla 1urkiyo’nin yoni
pazarlarihalinogoldi.
1LSKÒN’unAlrikaiszirvosindo
lliyopya’dan golon isadanlarinin,
ulkolorindoki vorinli larin arazi-
lorindonbahsolnosiuzorinoharo-
kologoconYodibasak1arinhrna-
sinin sahibi Ranazan Özcolik, bu
ulkodo 23 bin dokar alana panuk
okli. lliyopya’nin panuk urolini-
ninlokslildokigolisnolorsobobiylo
kondisino yolnodigini ilado odon
Özcolik, panugun slralojik ononi
dolayisiyla 1urkiyo’yo bilo uygun
hyalla gondorilobilocogini soylodi.
ßolgodosozonlarinkurakvoyagisli
olnak uzoro iki donono ayrildigi-
ni,yagislidonondosulanaproblo-
ninin olnadigini anlalan Özcolik,
2dolaribulnayanyovniyolorlool-
dukcaucuzapanukvodigornah-
sulloriyolislirlobildiginiaklardi.
Daha onco Avrupa laralinda
iliskilorioldugunuancak1LSKÒN
zirvoloriylo Òrladogu vo Alrika’ya
yonoldiklorini anlalan lkonak
Makino lsi Sanayi’nin sahibi Nuri
Önol iso, “Avrupa’daki kriz sobo-
biylo iyi ki 1LSKÒN zirvoloriylo
oncodonallornalilpazarlarayonol-
nisiz. Aksi lakdirdo likaniklik ya-
sayacaklik.” dodi. Kalildiklari zir-
volordongoridonuslorindovanol-
liginibolirlonÖnol,“Lrdun’oihra-
calinizdovanodiyor.Suriyokari-
sikliksobobiylodurgun.Kuzoylrak
vo lran’a yapilacak zirvolori bokli-
yoruz.”diyokonuslu.Önol,“$in-
di kriz soylonlilorino inal, 1LS-
KÒN ilo lsadanlari lodorasyonu
sayosindo yakaladiginiz lirsalla-
ra covap vorobilnok icin calisiyo-
ruz. 1aloploro hizli covap vornok
icinbuayNazilliÒrganizoSanayi
ßolgosi’ndo4binnolrokaroalanda
ilavoyalirinyapacagiz.”dodi.
Ahson Mobilya’nin sahibi vo
lznir lsadanlari Dornogi uyo-
siHaldunMiskidokucukdoolsa
dahaoncolslanbul’dabirluarca-
lisnasindaihracaldonoyiniyasa-
diklarini,ancak1LSKÒN’lahan-
loasanasindaolduklarinidilogo-
lirdi. Miski, “1LSKÒN sayosindo
ulasnaklaguclukcokocoginizali-
ciisadanlarinaulasnayibasardik,
lokliforinizi sunduk. ln kisa su-
rodo bunlarin noyvolorini lopla-
yacaginizainaniyoruz.”dodi.
K|æ|rreka4ara|t|r|ºar!
Sonzanandaallinhorko-
singundonindo.Arlanhyallar,
olindoallinolanlarisovindirno-
yodovanodiyor.
lokikininnokadarallinivar`
Rosnirozorvlorgosloriyor
ki,dunyadaoncokallinAßD
Morkozßankasi’ninkasasin-
da.ArkasindanAlnanya,llalya
volransagoliyor.ßuulkolorin
norkozbankalari,rozorvlorinin
buyukbolununuallinaayirnis.
Vohyallararllikcadakaragoci-
yorlar.
Dunyarosniallinrozorvi,
DunyaAllinKonsoyivorilorino
goro30bin700lon.ßunun8,1
binlonuAßD’yo,10,8binlonu
daluroßolgosiulkolorinoail.
lnbuyukallinrozorvinosa-
hipdorlulkoolanAßD,Alnan-
ya,llalyavolransa,dunyaal-
linrozorvininyaridanlazlasini
olindoluluyor.Rozorv
parasahibibuulkolor
allinayalirinyapar-
kon,pokcokulkoro-
zorvlorindobaslado-
larolnakuzorobuul-
kolorinbasligikagillari
(dovizlori)bulundu-
ruyor.ßudorlulkonin
rosnirozorvloriicin-
doallininpayiyuz-
do65’inuslundo.luro
ßolgosiorlalanasiiso
yuzdo62,2.Yanial-
linlaronlarda,kagillar
dunyaningorikalnisvogolis-
nokloolanulkolorindo.
MaliyoßakaniMohnol$in-
sok,biraciklanasindasoylodi-
yordu:“Kurosolkrizinbasinda
AßDMorkozßankasi’ninbilan-
cosununbuyuklugu,yanibas-
ligiparaniklari750nilyardo-
lardi,bugun3lrilyondolarsi-
nirinagolnisdurunda.Yanibu
krizdonciknakicincokbuyuk
noblaglardaAvrupa’da,AßD’do
parabasilnis.ßudaciddibir
kaygiuyandiriyor,onunuzorino
allinhyallarindacokononlisic-
ranayasandi,birbolirsizliksoz
konusu.Varolanrozorvparala-
rinkrodibililosioskisikadarguc-
ludogil.llgibaskaalanlara,ollo
lululabilonnadonlorokayiyor.”
lllolululurondogorlinadon
allin.AßDokononisino,dola-
ravodigorgolisnisulkoparavo
okononilorinoolanguvonsiz-
lik,yalirincilargibinorkozban-
kalarinidaallinayonolliyor.Vo
hyallarsurokliyuksoliyor.ßir
surooncoAßD’ninkrodinolu-
nundusurulnosisonrasindada
allindayukariyonlusorlbirha-
rokolgorduk.Ònsbasinahyal
1.800dolariasliklansonragori
dondu.
Rozorvolarakbugunoka-
darolindoozicicogunluklado-
lar,lurovodigordovizlorilulan
golisnokloolanulkolorinalli-
naolanlalobihorgocongunar-
liyor.ÖzollikloÇin,Hindislan
voRusya’ninallinalinlaridikkal
cokici.1ablodandagorulocogi
uzoro,golisnisulkolorinallinro-
zorvloriyorindosayarkononla-
rinkinorodoyso2006sonundan,
yanikurosolkrizonarolorinin
gorulnoyobasladigilarihlonbu
yanaikiyokallannis.
Coconyilnorkozbankalari-
ninaldigiloplanallinlulariku-
rosolcapla73lonsoviyosindoy-
konbuyilinilkyarisindaalinan
rakan180lonubulnus.Co-
conyilinonbuyukalicilariSu-
udiArabislanvoRusya.ßuyil-
kialinlardaisoMoksika,Rus-
ya,1aylandvoC.Koroonociki-
yor.MosolaCunoyKoroMor-
kozßankasi,13yildirilkkozal-
linsalinaldi.Movcul14,4lonluk
rozorvinohaziranayin-
da25lonokloyorok39,4
lonacikardi.
ßurada,kurosolkri-
zinonsicakgunlorinin
yasandigi2009’dada
Çin’in454,Hindislan’in
200lonlukrokoralin-
larladikkalicokligini
halirlalalin.
Yanigolisnokloolan
ulkoloryavasyavas,ro-
zorvlorindokikagilora-
niniazallnaya,allini
arlirnayacalisiyor.1ur-
kiyoisobunokladahonuzpo-
zisyondogislirnisdogil.Lzun
zanandirsahipolduguallinro-
zorvi116,1lonsoviyosindo.ßu-
nunparasalkarsiligiiso5,6nil-
yardolar.
$uanAßDvoAß’dokiborc
krizininasilnasiicinongorulon
onononlicozun,“parasalgo-
nislono”,yani“kagil”bollugu.
ßoylobirvasallayalirincilarvo
norkozbankalariallinani,yok-
sayabanciparayaniilibarodor`
k.4|k|asqtaæar.ccæ.tr
k80,k|æar]a,
lta|]a,|rarsa¿|||
à|ke|er4àr]aa|·
t|rreterº|r|r]a·
r|4arfat|as|r|
e||r4etatarker,
pek(ckà|kere·
terº|er|r4e|asta
4c|arc|æakàtere
|aà|ke|er|r|ast|·
¿|kì¿|t|ar||a|ar·
4ara]cr.
Kadir Dikbaý
kf]cr|a |sa4aæ| Ye·
riyloihracal
liyor. lznir
Alyon’d
vo
bu
vir
ci.An
isadanlarin
nosiylo 200
lo baslayan
Hk|0UNMlîKl
kkMkIkN 0I(||lK
NUkl 0N||
F
O
T
O
ü
R
A
F
: Z
A
M
A
N
kra||k k¿astcs k|t|r/Icp.
ì006 ì0II reterº (+)
||| ?.lll.' ?.lll.' I+.`
||m.r;. l.+``.' l.+0l.0 Il.+
||| l.`lI.l `.?l+.0
||.|;. `.+'l.? `.+'l.? Il.`
||.rº. `.Il`.? `.+l'.+ êê.`
,|r ê00.0 l.0'+.l l.ê
|º.|,|e l.``0.l l.0+0.l lI.?
||º;. +0l.' ?lê.I I.I
'.(ºr;. Iê'.` Iê'.` l.l
|º||.r!. ê+0.` êl`.' '?.`
||r!|º|.r l'I.I ''I.I ?.I
|||¯ êl`.` '0`.l ll.l
||r;. l0.lI`.0 l0.I00.l
!||||;e llê.l llê.l '.I
¯ |.||(. |e||et |.r|.º|
|.;r.|. ||r;. ||||r |ºrºe;|
k|îMlk|I|Nk|I|kVlN0|
l|KI0U|K|(tcr)
EKONOMü 11
I6kĀUîI0îì0IIîk||ZAMAN
SAYFA TASARIM: MEHMET üûMüEK
ûe(er |afta]| ]àt·
4e I,ì 4e¿er ka]·
||]|a taæaæ|a]ar
lstar|a| Merka|
K|]æet|er 8crsa·
s| (lMK8), 4àr ]àt·
4e ì,48 pr|æ]apt|.
Uzmanlar, hafta-
nçn ilk yarçsçnda
olumlu seyir bek-
lerken ikinci ya-
rçda gelebilecek
kâr satçýlarçna
dikkat edilmesini
tavsiye ediyor.
FOTOüRAF: ZAMAN,
KÜRĀAT BAYHAN
Piyasalar toparlanéyor
‘Küresel ekonomik
iyileýme siyasî
cesaret gerektiriyor’
Japonya ekonomisi
2. çeyrekte tahminlerin
altçnda küçüldü
ABD, notunu indiren
S&P’ye hesap sordu
îUÞ|kI|NûlNRkkk|N8U|||II’IkNkM|klKkNK0Nûk|îl’N|:
8|t|]eter|rces|æartt|r|t,art|kºer¿||er|art|r|r
kºrapaºek80ekcrcæ|s|re]cre||k|cr(kr|t|er4|se|er|]|esars||ara|as|araras||crsa|ar4a¿e(ercaæa|as|a]ar]àkse||s]er||afta·
r|r||k¿àràr4e4e4eºaæett|. Dört Avrupa ülkesinde aççþa satçý yasaþçnçn gelmesinin ardçndan ABD’de perakende satçý-
lar verisinin iyi ççkmasç ve Japonya’nçn beklenenden daha az daralmasç, borsalarçn toparlanmasçna destek oldu.
-
Kurosol salis dalgasinin ardindan
durulanuluslararasipiyasalarhalla-
yayuksolislobasladi.AsyavoAvrupabor-
salariylabirliklo1urkiyodoiyinsorhava-
dan nasibini aldi. lslanbul Monkul Kiy-
nollor ßorsasi (lMKß) yuzdo 2,48 arlisla
53.485puandankapandi.
ßazi Avrupa ulkolorindo hnans his-
solorinin aciga salisina yonolik yasagin
yururlugo girnosi, AßD’do boklonlilo-
rin uzorindo golonporakondosalislarvo-
risi vo }aponya’da aciklanan daralnanin
boklonlilordon az olnasi kurosol piyasa-
lardaolunlulrondidosloklodi.lransa’nin
da icindo bulundugu dorl Avrupa ulko-
sindohnanshissolorininacigasalisinaya-
sakgoconcunagunuyururlugogirdi.Ya-
sagin anaci, yogun soylonlilor vo yukso-
lonborclannanaliyollorinodoniylosarsi-
lanpiyasalaraguvoniyonidonlosisolnok.
AßD’do cuna gunu aciklanan lonnuz
ayi porakondo salislar vorisi yuzdo 0,5 ilo
boklonlilor soviyosindo arlli. }aponya’da
yikina sobop olan siddolli dopron vo
lsunaninin ardindan okononinin nisan-
haziran dononindo boklonondon az da-
raldiginigosloronbuyunovorisininardin-
danNikkoiondoksiyuzdo1,5’akadaryuk-
solis kaydolli. }aponya okononisi ikinci
coyrokloyuzdo0,3iloyuzdo0,7olanbok-
lonlilordondahaazdaraldi.Dispiyasalar-
dakiolunlusoyirvoMorkozßankasißas-
kanilrdonßasci’ninaciklanalarinabagli
dolar/1lvogoslorgolaizdokigorilononin
doslogiylo lMKß-100 lndoksi yuzdo 2,48
dogor kazanarak 53.485 puana cikli. Ca-
ranliYalirinAraslirnaYonolnoniÖzgur
Yurldassovon,ondokslokiyuksolisloyurl-
disinindaolunludoslogininolkisininol-
dugunu bolirlorok, “Yurldisi zalon olun-
luolkilodiacilisla.AyricaMßßaskanilr-
donßasci’ninaciklanalariyla1l’dodogor
arlisi oldu. ßunun da olunlu olkisi hisso
sonolloripiyasasinayansidi.”dodi.Codik
Yalirin Analisli Yunus Kaya da Mß bas-
kaninin konusnalarinin ondokso olun-
lu yansinalarinin oldugunu ilado odorok
“Ayricaaciklananissizlikvorisidosonol-
dukca dusuk goldi. ßunun da olunlu bir
kalkisivar.”diyokonuslu.
M8’Y|û0k|,00|kkI,6ä|lkk0|Mk||
Morkozßankasi’ninkurhodoholnanasi-
naragnon,ßaskanlrdonßasci’ninsovi-
yoiladoolnosipiyasalariharokollondirdi.
ßasci’nindovizsopolininyuzdo5-10ara-
sidahadusukolnasigorokliginisoylono-
sinin ardindan dolar/1l vo goslorgo lah-
vilin bilosik laizi kadonoli olarak gorilo-
diancaksonrasindalokraryonunuyuka-
ricovirdi.1,7625-1,7755araligindadalga-
lanandolar1,7680liradankapandi.Ana-
lisllor,ßasci’ninaciklanalarindanyolaci-
karakdolar/1l’donakulsoviyoyi1,651l
civarindahosapliyor.
ßCC larlnors ßasokononisli Özgur
Allug,sorboslkurrojinindohornokadar
bir soviyo hodofonoso do Mß’nin dogal
olarak soviyo konusunda bir gorusu ol-
dugunu soylodi. Allug, “Aciklana onco-
si 1l, doviz sopoli karsisinda 2,1550 ci-
varindasoyrodiyorduvoßasci’ninacikla-
nasi bizin hosaplariniza goro sopol so-
viyosinin 2,000 civarinda olnasi gorokli-
gi anlanina goliyor. luro/dolar parilosi-
nin1,43civarindakaldiginikabulodorsok,
Mß’nin gorusuno goro dolar/1l’do na-
kulsoviyo1,65civarinda.Aciklanasonra-
si1l,sopolkarsisindadogorlonnoyobas-
ladi.”dodi.CaranliYalirinSlralojisli1u-
lanConorldoyayinladiginollasuilado-
loro yor vordi: “ßasci’nin aciklanalarin-
dan yola cikliginizda su anda 2,15 olan
dovizsopolinin1,95-2,05,dolar/1lkuru-
nunda1,60-1,68araligindaolnasigorok-
ligini hosapliyoruz. Ancak Mß’nin kuru
burayagolirnokgibibiranaciyok.Yurl-
disinda parasal govsononin baslanis ol-
nasi vo AßD Morkoz ßankasi llD’in do
buna nocbur kalacagi dusuncosi nodo-
niylo, 1l’yo olan lalobin do arlacagini vo
kurlarinbusurocilogoriloyocoginidusu-
nuyorlar.”Mß’ninhazirladigiroolkuron-
dokslorinogoro1l’nin2003’ogorodogor-
li oldugunu ancak son donondoki dogor
kaybi ilo bu larkin gorilodigini soyloyon
Conorl,“Halirlanacagiuzoroyilsonuicin
dolar/1lkurlahnininiz1,65.ßuboklon-
linizinsoboplori,cariaciklayilinsoncoy-
rogindo gorulocok islikrar vo yurldisinda
arlacakolanlikidilonin1luzorindoolus-
luracagi dogorlonno baskisi. Ancak kisa
vadododurundahalarkli.”dodivosoylo
dovanolli:“HornokadarMßgunlukdo-
vizsalinihaloloriilokurdakiarlisilronlo-
noyocalissadayabanciyalirincilarin1l
konusundakigoruslorigayolnol:“Mß’nin
sonlaizindirinkararivobunundovani-
nindagolobilocogiboklonlisi1llalobinin
cok dusuk kalnasina yol aciyor. Özol-
lo kisa vadodo kurun 1,75-1,80 arasinda
dalgalannayadovanolnosini,ancakson
coyroklodogorkazannasinibokliyoruz.”
|t8ììMl|Ykk|Uk0’|UKIkHVl|k|0|
ßorckrizininlspanyavollalya’yayayilna-
sini ongollonoyo calisan Avrupa Morkoz
ßankasi(lCß)goconhalla22nilyarluro
lularinda dovlol lahvili alarak, lahvil alin
progranini lokrar baslalli. lCß, progra-
nibaslalligigoconyilinnayisayindanbu
yanaonyuksoklulardalahvilalininigor-
cokloslirdi. Morkoz bankasi Yunanislan
dovlollahvilialdigiprograninilkhallasin-
da16,5nilyarlurolularindalahvilalnis-
li.1oplanda96nilyarlurolularindalah-
vil alnis olan lCß, 19 halladir lahvil ali-
niyapniyordu.ßanka4Aguslos’lakiyo-
nolinkurululoplanlisininardindanlokrar
lahvilalnayabasladi.|K0N0Ml î|kVlîl
-
lngilloro, Kanada, Cunoy Alrika, Singapur
vo Avuslralya’nin naliyo bakanlari, lngiliz
linancial1inos(l1)gazolosindoorlakkalonoal-
diklari nakalodo, “kurosol okononik iyilosnonin
siyasicosarolgoroklirdigini’’yazdi.lngilloroMali-
yoßakaniCoorgoÒsborno,KanadaMaliyoßakani
}in llahorly, Cunoy Alrika Maliyo ßakani lravin
Cordhan,SingapurMaliyoßakani1harnanShan-
nugaralnanvoAvuslralyaMaliyoßakaniWayno
Svanlaralindankalonoalinannakalodo,dunya-
ninguvonkriziyasadiginadikkalcokilorok,“Kuro-
solokononikkrizdonkurlulnaninzananalacagi-
nizihopinizbiliyoruz.Ancakgununuzdokidaha
ciddi sorun, hukunollorin yavas buyuno, yuk-
sokissizlikoranlarivosurdurulonoznalibilanco-
larproblonlorinoogilnolorindokiguvonoksikligi-
dir.”donildi.Siyasilidorliginvocosarolingorokli-
ligininvurgulandiginakalodo,kanuharcanalari-
nin yonidon duzonlonnosi vo kisilnasi, guvonilir
naliplanlanailobankaciliksislonlorininoluslu-
rulnasivoonoksoklorundoosnokcalisnakosul-
larinin yayginlasnasi gorokligi bildirildi. AßD’nin
guvonin yonidon saglannasindaki ononli roluno
dodikkalcokilonnakalodo,buulkodokiguvonilir
nalipolilikalarindunyanindayararinaolacagibo-
lirlildi.Makalodo,hizlibuyunonindovanliliginin
ancakrokaboliarliracakyapisalrolornlarlanun-
kun olabilocogi kaydodilorok, ozolliklo orla vadoli
rolornlarinononivurgulandi.
-
}aponyaokononisiyilinikincicoyrogindogo-
con yilin ayni dononino goro yuzdo 1,3’lo
boklonlilorin allinda daraldi. lkononisllor, ulko
okononisininyilinikincicoyrogindoyuzdo2,6go-
riloyocogini lahnin odiyordu. }aponya ßakanlar
Kurulu’nun vorilorino goro, }aponya’nin gayri sah
yurlicihasilasi(CSYH),30Haziran’dasonlananyi-
lin ikinci coyrogindo sirkol vo yonidon insa harca-
nalarininolkisiyloyillikbazdayuzdo1,3’loboklon-
lilorin allinda daraldi. Dopron vo lsunaninin ar-
dindan okononisi do buyuk hasar goron }aponya
okononisi, ikinci coyroklo bir oncoki coyrogo goro
isoyuzdo0,3daralnakaydolli.}aponyaokononi-
siboylocouccoyroklirusluslodaralnisoldu.Llko-
ninihracali,yilinikincicoyrogindoyuzdo4,9,luko-
linisoyuzdo0,1gorilorkon,kanuyalirinlariyuz-
do3arlisgoslordi.}aponya’ningayrisahyurliciha-
silasigoconyilinsoncoyrogindocoyrokbazdayuz-
do0,6,buyilinilkcoyrogindoisobironcokicoyrogo
goro yuzdo 0,9 daraldi. Hukunol, okononinin bu
naliyilinlananiicinyuzdo0,5iloyuzdo1,5arali-
gindabuyuyocoginilahninodiyor.
-
AßD’doSornayoliyasasiDuzonlonoKurulu
(SlC),AßD’ninkrodinolunudusuronulusla-
rarasikrodidorocolondirnokurulusuSlandardand
loor’s(S&l)iloilgilisoruslurnabaslalli.WallSlro-
ol}ournal’inhaborinogoro,SlC,S&l’yo,dunyanin
onbuyukokononisiAßD’nin“AAA’’olanuzunva-
dolikrodinolunu“AA’’yaindirirkonuyguladigiho-
saplanalokniginisordu.Öncodonbilgisizdirilna-
siolasiliginidadogorlondirocokolanSlC,S&l’don,
AßD’ninnolununindirilocoginioncodonbilonkisi-
lorinlislosinidoislodi.AßDHazinoßakanligisozcu-
suS&l’ninkararininardindanyapligiaciklanada,
kurulusun AßD’nin krodi nolunu “AA”’ya cokno
kararini “halali’’ olarak dogorlondirorok, S&l’nin
AßD’nin kanu harcanalarindaki kosinliyo yonolik
2lrilyondolarlikyanlishosaplanayapliginivohala-
libirkararvordiginibolirlnisli.KrodiDorocolondir-
noKuruluslariRolornYasasi’nagoro,birkrodido-
rocolondirno kurulusu, rosni aciklana yapnadan
onco bilgi sizdirnasi halindo, lisansini kaybodobil-
nolohlikosiylokarsikarsiyabulunuyor.
-
Milyardor isadani War-
ron ßulloll, AßD’nin bul-
co acigi sorununu coznok icin
Kongro’yiulkoninsupor-zongin
kosinino yonolik vorgilori arlir-
nayacagirdivoboylobiradinin
yalirinlara zarar vornoyocogi-
nisoylodi.ßulloll,NovYork1i-
nos gazolosino yazdigi bir na-
kalodo, “ßon vo arkadaslarin,
nilyardordosluKongrolaralin-
dan buguno kadar yolorinco si-
narlildik. Hukunolin arlik lo-
dakarliginhorkoscopaylasilnasi
konusundaciddigirisinloryap-
nasininzananidir.”dodi.Dun-
yanin on zongin insanlarindan
biri vo ßorkshiro Halhavay sir-
kolininbaskaniolan80yasinda-
kißulloll,goconyilododigivor-
ginin 6,9 nilyar dolar oldugu-
nusoylodi.“ßubuyukparagibi
gorunuyor.Anaododiginvor-
gi bonin vorgiyo labi golirinin
sadoco yuzdo 17,4’uydu. Ki, bu
dabizinsirkollocalisan20kisi-
ninhorbirininododigivorgidon
daha dusuk bir oran. Ònlarin
vorgi yuku yuzdo 33 ilo 41 ara-
sinda dogisiyor, orlalanasi da
yuzdo 36.” iladolorini kullandi.
Kongro’doki iki parlinin vorgi-
lor vo kanu harcanalari konu-
sundaaylarcasuronlarlisnalari,
2Aguslos’laulkoninlonorrudo
dusnosini son anda onloyocok
bir anlasnayla sindilik nokla-
landi. ßulloll, “Anorikan halki,
Kongro’ninulkoninnalisorun-
larinicoznoyolonoginoduydu-
guguvoninigidorokkaybodiyor.
ßu kuskunun unulsuzluga do-
nusnonosi, ancak acil, gorcok
vo cok kapsanli adinlarin alil-
nasiylasaglanabilir.”dodi.Zon-
ginkosindonalinacakvorgilorin
yuksollilnosinin,yalirinlaruzo-
rindo caydirici olnayacagini da
savunan ßulloll, sunlari aklar-
di: “Allnis yildir yalirincilarla
calisiyorun,bugunokadar,hal-
la1976-1977yillarindasornayo
kazanclarindan alinan vorgilo-
rinyuzdo39,9oldugudonondo
bilo, kinsonin olasi kardan ali-
nacak vorgi oranlari yuzundon
yalirindan vazgocligini gor-
nodin... lnsan para kazannak
icin yalirin yapar, olabilocok
vorgilor do kinsoyi urkulnoz.”
KAMUOYUNA DUYURU
ÝSTANBUL OTOBÜS ÝÞLETMELERÝ TÝCARET A.Þ.
24-25 Aðustos 2011 Tarihlerinde Ýstanbul genelinde
250 Otobüs için 15 yýl süreli olarak hasýlat paylaþýmýna dayalý
HAT KÝRALAMA ÝHALESÝNE ÇIKIYOR
Ýhale Þartnamelerinin Temin Edileceði Adres:
ÝSTANBUL OTOBÜS ÝÞLETMELERÝ TÝCARET A.Þ.
Harbiye Mah. Kadýrgalar Cad. Küçükçiftlik Parký Karþýsý
Dolmabahçe-Þiþli / ÝSTANBUL
Tel: 0212 240 34 00 • Fax:0212 219 53 22
www.istanbulotobus.com.tr • ihale@istanbulotobus.com.tr
Rkkk|N 8U|||II MûLYARDER ûüADAMI
Baýçç: Olumlu
geliýmeler var
Borsa, Fener’i
ligden düýürmedi
Morkoz ßankasi ßaskani lrdon
ßasci, kurosol okononik golis-
nolorloilgiliiyinsorbirlablociz-
di. ßasci, “2 vo 4 Aguslos’a goro
daha iyi goruyorun. ßiraz daha
olunlugolisnolorvar.Önunuz-
doki gunlordo izloyocogiz, iyi-
yo ni gidiyor, koluyo ni gidiyor
gorocogiz.’’ dodi. ßasci, iki voriyi
norakla boklodiklorini kaydodo-
rok, “ßirisi Avrupa Morkoz ßan-
kasi no kadar lahvil salin aldi.
lkincisi do yarin Morkol-Sarkozy
gorusnosindonnogibibiracikla-
na, sonuc cikacak. ßu ikisini iz-
lonokgorokiyor.’’diyokonuslu.
lulbol lodorasyonu’nun dun
lulbol kuluplorino yonolik acik-
ladigi karar oncosindo, yalirin-
cilarda lakinlarin kuno dusu-
rulnoyocogi yonundo boklon-
liolusnasininolkisiylosporhis-
solori lavani gordu. lonorbahco
yuzdo20prinlo54lirayalirna-
nirkon Calalasaray yuzdo 16,36,
1rabzonsporyuzdo14,61,ßosik-
lasisoyuzdo12,24prinyapli.
I.î|kNî
|lkMk 0Nt|Kl 0U;UK YUKî|K KkÞkN|; l. k0|0l k. 0kI. 0U;UK YUKî|K KkÞkN|; l.k0|0l k.0kI
|´||||||||'!. l?.00 l?.l0 l?.`0 l?.I0 l'.+I` l?.ê+ l?.'' l?.I0 l?.I0 I.``' l?.ê+
|||N|´|||N!0 l.`ê l.`I +.0+ +.00 +l.l`` +.00 l.`I +.0` +.0l +0.`l+ l.``
|||N|´|||N!0,|¦ `.ê? `.ê` `.I` `.Il l`? `.I0 `.ê+ `.Il `.ê? '.êl` `.êê
|||N|´|||N!0,´¦ 0.'? 0.ê0 0.ê` 0.êl `.ll`.I`+ 0.êl 0.ê0 0.ê` 0.êl `ll.+'` 0.êl
|||| |||||´|||| `l.l0 `l.'0 `+.I0 `+.ê0 êê.ê?` `+.l` `+.0' `+.I0 `+.ê' 'l.l`' `+.+l
||\|N'|'|'| l.'? l.ê0 l.ê? l.êê ê.00ê.+êl l.ê' l.ê+ l.êI l.êI `.```.?I? l.ê'
||||||| l0.l' l0.l' l0.`0 l0.`0 +0.00` l0.'l l0.+0 ll.00 ll.00 ``.lll l0.êê
||\0N´|||N!0 ?`.00 `0.00 `+.00 ``.`' l0+.I?l `l.?` `0.I' ``.I' ``.`' '0.I0` `l.Il
|| |N||'| `.?l `.?+ l.0l l.0l l.'lê.?lI `.`l `.`I l.l? l.l+ l.llI.''` l.ll
|||| !||'!|| `.00 l.`? `.0` `.00 l?.ê`0 `.00 l.`` `.0` `.0? ```.'0ê `.0ê
||||N| ê.l+ ê.l+ ê.`ê ê.`` `.lê?.II? ê.`0 ê.l+ ê.`+ ê.`` l.+l`.+0l ê.l`
||´|N'| ê.I0 ê.I+ ê.?+ ê.?+ ll.`'l ê.I` ê.?0 ê.?ê ê.?ê l?.`00 ê.?`
||||N I.`? I.`0 ?.0+ ?.00 lII.`ê+ ?.00 I.`+ ?.0` I.`? l'ê.ê0ê I.`?
|||N!||'!|| l.?ê l.?? +.0ê l.`` +I.II+ l.`ê l.I+ +.00 l.?0 `Iê.llI l.?+
||'| +.l` +.lI +.l` +.`? `.`lê.?+l +.`' +.l' +.ll +.l` l.```.+I? +.`'
||'||N||'| `.`I `.`I l.0I l.0+ ll0.ll0 l.0l `.`l l.0+ l.0l l.0`+.ê`l l.00
||'|00|!| l.`` l.`` l.ll l.ll l.ê`'.`I0 l.ll l.`I l.ll l.`` `.+'ê.``? l.``
||'d |N||'| l.0? l.0` l.lê l.lê ?ê.`l` l.ll l.l0 l.l' l.l+ ê`.`'0 l.l`
|||||0´||||||'. ``.'0 ll.00 ll.00 ll.00 l0.lêl ll.00 ll.ê0 l'.+0 l+.l0 l++.+`? l+.+`
|||||0|0|||N0 `.?I `.?? `.`' `.`` `'l.?II `.`` `.?? `.`` `.`0 'ê+.+'l `.`0
||||||||!d|| l.?` l.I` l.?ê l.?+ l`0.Iê` l.?l l.?l l.?' l.?' l?I.ê?l l.?+
||´|!||!|||!|' l.0l l.0ê l.l+ l.l` l``.l`I l.l0 l.0ê l.`` l.lI '`+.`?ê l.l'
|||||||0|! l.ll l.l' l.`0 l.l` `l`.0l' l.l? l.lI l.`0 l.l? l+ê.+?0 l.lI
||||||||\| ê.I+ ê.Iê I.00 ê.`+ I?.ll` ê.`l ê.?` I.00 ê.`` ll`.++` ê.`l
||!||N|!||||N| l.l` l.l0 l.ll l.l` ll.l'` l.l` l.`` l.ll l.ll llê.``? l.l0
||!|N\|0|. 0.Iê 0.I' 0.I? 0.Iê êll.`?0 0.Iê 0.I' 0.II 0.II l+I.`0` 0.Iê
||!|N\||||I l?.00 lI.`0 l?.?0 l?.l' l0.`I' l?.ll l?.l' l?.'0 l?.l' '.?+` l?.``
|N||0|d ´|| `.ê? `.I` `.I` `.I? 'ê.`+` `.I+ `.I' `.?l `.?0 l`ê.++I `.I?
|N||0|d |||' `0.`' `0.`' `0.'0 `0.l' l`.l+l `0.l' `0.l0 `0.+0 `0.l' ?'.ê++ `0.`ê
|N||0|d ||\|! `.`' `.`ê l.l0 l.0ê l`'.+l` l.0l l.0+ l.l' l.ll l'l.`lI l.l0
|N||0|d |'dId ?.'ê ?.êê `.0? `.0` ll0.ê+I ?.`0 ?.Iê ?.`? ?.`+ 'l.?+' ?.?`
|N||0|d '|00|!| 0.?' 0.?+ 0.?I 0.?ê +.0l'.+ê' 0.?ê 0.?' 0.?? 0.?? l.???.+ê' 0.?ê
|N||||||!||| l.I` l.I` l.?` l.?l `+I.0`` l.?0 l.I` l.?l l.?l l+l.'ê` l.?0
|N||!||||0|. 0.`I 0.`ê 0.`` 0.`? ll`.I+` 0.`? 0.`ê l.00 0.`` l`+.0++ 0.`?
||´|||| '.?? '.`` ê.l+ ê.0? ?0l.êI` ê.0` '.`+ ê.l0 ê.l0 ê0?.?êl ê.0l
|||N||||. l.`` l.`? `.0l `.0l `+`.ê?` `.00 l.`? `.0l `.0l lê0.0Il l.``
||'|N!||'!|| l.+0 l.+l l.+? l.+ê '`0.`0? l.+' l.+` l.'` l.'` I'ê.êIl l.+I
|'||'|N I.'` I.ê+ I.?+ I.?0 `ê+.`l? I.I+ I.l+ I.`0 I.+` ```.l?` I.'+
|'\|||!|||||. l.Iê l.I? l.?` l.?l '.'l'.l`0 l.?0 l.I` l.?' l.?+ I.+`l.'Iê l.?`
|\|\|'|00|!| l0.0? l0.0' ll.l0 ll.l0 ê.'l' l0.I` `.ê0 ll.'0 l0.?0 ll.0êê l0.+l
|\|N|N||'| `.`' `.`' `.l` `.ll `l.`êê `.`? `.`ê `.++ `.++ l?I.0?0 `.ll
|\0|I ?.l` ?.`` ?.ê? ?.êê l?`.ll' ?.+' ?.'ê ?.I+ ?.ê? ``l.I0` ?.êI
||0||' ll0.'0 ll`.00 ll'.'0 ll+.'0 '`.+0l lll.`I lll.'0 ll?.00 llI.'0 êI.0?l ll+.?l
||| ||||||' `.`+ `.`` `.`` `.`? lI'.?`ê `.`ê `.`ê `.l` `.l` lê0.I0` `.``
||N\|! l.'0 l.'` l.ê' l.ê` l'l.`+I l.'` l.'l l.ê? l.ê? `l0.lêl l.'`
||!|´|||N!0 ê.0` ê.00 ê.l0 ê.l` l+.?l` ê.0` ê.l0 ê.`` ê.lê ll.'ll ê.l+
||!|'0||´||. l.+l l.+0 l.++ l.+` lêê.??` l.+` l.l` l.+l l.+l l+`.`++ l.+`
||'||!|' I.?+ ?.0+ ?.I` ?.I` `?+.0'` ?.êl ?.I` `.l0 ?.?0 +.0Il.+I? ?.``
|||||0|I|||| 'l.00 '`.'0 'l.`' 'l.00 l'.0l' '`.?ê '`.'0 'l.00 '`.'0 êl.`l' '`.?l
|||||' `.l+ `.lê `.++ `.++ `0+.lIl `.+l `.lI `.++ `.++ l'`.'`` `.+0
|I||!0|!|N l`.l0 l`.l0 l`.ê0 l`.'0 `'l.lII l`.+l l`.l0 l`.I' l`.I0 `ll.lê` l`.'I
|0|d ´|||N!0 l.`? l.`` l.ll l.ll ``.'l' l.l0 l.`? l.ll l.l0 `+.+?l l.l0
|0|0\|\||| l.l` l.+` l.+? l.+ê `ê+.'ll l.+' l.+` l.+ê l.+' `I`.+`' l.++
|0|d'|N ``.'' ``.?0 `+.`' `+.l0 `I+.++l `l.Il `+.l' `+.`0 `+.I0 `'0.+êI `+.'?
|0|d'|N\|!|||| ?.I0 ?.?0 `.`0 `.0? '?.``ê `.0` `.0ê `.`0 `.l? 'l.0`' `.l+
|0'´||||N'. llI.'0 ll`.'0 l`'.00 l`+.00 l0.ê+l l``.Il l`l.'0 l`+.00 l`l.'0 l.l0` l``.'?
|0''| `.l? `.`l `.ll `.`? `.ll0.+`ê `.`ê `.`l `.`` `.`I ê+`.l?ê `.`ê
|0\N|||d\d| |. l.0+ l.0' l.`l l.l? lI0.I`? l.ll l.ll l.l? l.l? lll.I?I l.lê
|||'| ll`.'0 l`l.00 l`I.00 l`l.'0 `?.l'l l`+.`` l`l.00 lll.00 ll`.00 +l.'?? l`ê.l`
|'||\|||!|||| ?l.I' ?l.I' ?I.00 ?'.'0 l.0`` ?+.+' ?l.`' ?'.'0 ?'.00 `.00+ ?+.`'
|d|´|||| I.`ê I.l` I.'` I.l? l``.lI0 I.+l I.l+ I.++ I.++ ?+.`?l I.l`
|d|´|||| \|N| `.lê `.l? `.`I `.`l 'ê.I`' `.`` `.lI `.`' `.`' +'.??' `.``
|d|'|´|||N!0 +.+` +.+0 +.êl +.'0 l?.l`l +.+` +.+I +.'0 +.'0 l+.`l0 +.+`
´|||||0d|'| l+.`0 l+.`0 l+.'0 l+.l' '.0Il l+.l` l+.l' l+.l' l+.`0 '.`l' l+.`'
´|||| lê.`' lê.`0 lê.?' lê.ê0 +.`ll lê.ê' lê.`0 lê.I0 lê.'0 l.0ê` lê.+`
´0´|´0|| `0.'0 `0.'0 `0.?0 `0.I0 '.`l0 `0.ê' `0.'' `0.`0 `0.`0 `êl.0?ê `0.I0
´0||0N|N!||0|. ê.l0 ê.+0 ê.ê0 ê.'` êI.ê0l ê.'` ê.lê ê.Iê ê.I0 '0.I++ ê.+`
´|||| l.'' l.'l l.êl l.'' l`.``l l.'I l.'+ l.êl l.êl l`.l'I l.'`
´||||| `l.l0 `l.l' ``.00 `l.?0 l.'+ê `l.Il `l.'0 ``.l0 `l.?0 l0.`'ê `l.I?
´|||| ||||! l.0ê l.0ê l.`+ l.l` l0.êll l.0` l.0I l.l0 l.0? `'.``I l.0`
´||!|' l.l` l.l` l.`` l.`l `0`.l?I l.`0 l.l` l.`+ l.`+ ll`.ll0 l.`l
´||||!0N lê.00 l?.`0 l`.l0 l`.l0 ``.+ê` l`.ll l?.I0 +`.?0 +`.l0 l++.ê'' +0.'?
´|||N!|' ê.?0 ê.`` I.l0 I.`? l?.+`` I.`l I.00 I.`0 I.l? `?.0`` I.l`
´||'| I.+ê I.+0 I.'` I.+? llê.l?+ I.+' I.+` I.'0 I.'0 êI.0l0 I.+I
||||'|'|0|d| l.`0 l.`l l.`' l.`+ llI.+++ l.`l l.`l l.`+ l.`+ ll.l0ê l.`l
||N|I||N| I.?` I.?` ?.l0 ?.0ê +.'l0 I.`l I.l? ?.0? ?.00 l.'++ I.``
||N|I||´|| I.'+ I.ê? ?.l? I.?? `?l.lê0 I.`' I.I+ ?.0` I.?ê `0l.êIê I.?`
||N!|'||||||' l.l? l.l? l.++ l.++ ?I.`ê+ l.+l l.+` l.'0 l.+ê êll.0+` l.+ê
|||||0| l.l? l.lI l.l0 l.`ê `I.Ilê l.`` l.l0 l.`' l.`+ `+.lêl l.`l
||'| 0.I` 0.?0 0.?l 0.?l ++?.IIl 0.?l 0.?l 0.?l 0.?l ll'.lI0 0.?`
||\||0|||N0 l.ê? l.ê` l.Il l.I` `+`.êIl l.Il l.I0 l.I` l.Il +l'.lI0 l.Il
||!|'|00|N `.'0 `.+? `.I` `.'` l'.`êê `.'I `.'0 `.'' `.'' lI.'?? `.'`
|0ö´0||'!|d||N!' ê?.I' ê?.'0 I0.'0 ê`.I' `.I?' ê`.+? ê?.I' Il.00 I0.`' ll.?`` ê`.?`
|00|N0|I!´||. l.êl l.ê' l.I+ l.I0 +'.'II l.ê` l.êI l.I' l.I+ ll.lIl l.Il
|00|N|0|||N0 0.ê` 0.I0 0.I` 0.Il l`.llI.lê' 0.Il 0.ê? 0.Il 0.I0 lê.0êê.?`` 0.ê`
|00|N\|\|N´|||| 0.ê? 0.ê? 0.I0 0.I0 ll.'ll.?êI 0.ê` 0.êI 0.ê` 0.ê` ll.`'0.?0ê 0.ê?
|00d'0!0|0!|\ l.?' l.?ê +.00 l.`+ ll'.I`I l.`` l.?? +.00 l.`' l?ê.ê`` l.`l
|.|00|N||'|| l.+l l.+l l.'0 l.+` `l'.lê` l.+ê l.+' l.'l l.+` `I`.Il+ l.+?
|\0|0\||||. l.lê l.ll l.`` l.ll `.lêI.ê`ê l.l' l.ll l.l+ l.ll ?I'.êIl l.l`
|´I|´|||'||||´ `.l0 `.0? `.ll `.l` l.0`I.0`? `.ll `.0` `.l' `.l` `.l?+.'+I `.l`
|´I|´|||'|\||| `.`` `.l` `.l? `.lI l'.ê`l `.l+ `.l+ `.l? `.l' l`.``I `.lê
|´I|´|||'|\|!. +.ê? +.ê` +.I' +.Il `ê0.'I+ +.Il +.Il +.?' +.I` ?``.0+0 +.I`
||||||||| l.`? l.`? l.lê l.l+ ++ê.l?` l.ll l.ll l.lê l.lê `0.?`' l.ll
|0||N|d'!|| lê.l0 lê.ê0 lI.'0 lI.00 l`.00I lI.0l lê.l0 lI.00 lê.'0 l'.0lI lê.'l
|0|0d||| ?0.00 ?0.00 ?l.'0 ?`.'0 l0.ê?I ?`.0' ?l.00 ?l.'0 ?`.00 l0.+lI ?`.l?
|0|'|||||| l.I' l.I? l.?+ l.?+ '`?.l0' l.?` l.ê' l.`l l.Iê `.'0l.l`I l.I`
|||| ||||!||| 0.ê? 0.ê? 0.I` 0.Il `.lê`.00` 0.I0 0.ê` 0.Il 0.I0 ?l`.++l 0.I0
|N|||N'||! l.?? l.?? l.`+ l.`` l.?êl.00` l.`` l.?ê l.`` l.`0 l.?ê?.`lê l.?`
|||0'|N l?.l0 l`.+0 l`.`' l`.`' `l.I0l l`.Iê l`.+' `0.l' l`.`0 ê+.+'` l`.?ê
|||0|||||||´. l.lI l.+0 l.+ê l.++ `.0?+.``0 l.+` l.+l l.'0 l.'0 `.+êl.?`I l.+ê
||'d 0||| 0.ê? 0.ê? 0.Il 0.I` IIl.lIl 0.I0 0.I0 0.I` 0.I` +l`.l`` 0.Il
|'´0|! ´0||d!|| ?.l? ?.`ê ?.êê ?.++ ?ê.lll ?.'' ?.l+ ?.I? ?.I? l?'.l`l ?.êl
||\0||||N||N||\ 0.'l 0.'0 0.'` 0.'` Ilê.+`ê 0.'l 0.'0 0.'l 0.'l `+0.?l? 0.'`
|.|||,|'|0|!|| +'.00 +`.00 '0.`0 '0.`0 ê+.'l' +`.`ê 'l.I0 '+.?0 '+.00 ?'`.`0` 'l.'?
||N|'||d||N\d| l.l? l.l? l.+` l.+ê `lê.?l0 l.+' l.++ l.+I l.+ê 'I.l?' l.+'
||N|N'||N.|||. l.ê? l.êl l.ê? l.ê? +.`'` l.ê' l.ê+ l.I+ l.I+ ?.'`0 l.êI
||N|N'||N| l.Il l.Il l.I` l.Iê l`.''0 l.II l.I` l.I` l.Iê lê.`I` l.I+
|||I||! ||'!0N l'.00 l'.l' lê.00 l'.ê' ll+.l`0 l'.ê` l'.l0 l'.ê0 l'.'' llê.+`l l'.++
|0|| 0!0|0!|\ ll.I0 ll.?0 l`.0' l`.00 l?0.lê+ ll.`I l`.00 l`.I0 l`.I0 l?+.0`+ l`.l`
|||00||| 0||| 0.I? 0.I` 0.?l 0.?0 `0ê.I+` 0.?0 0.I` 0.?0 0.?0 `l.`l` 0.I`
0|||!|'|||\ `+I.'0 `'`.00 `I+.00 `I+.00 l+.l?` `ê`.`` `I?.00 ```.00 `??.00 +I.0l` `?'.l`
0|||N!|||N||'| ê.0` ê.0ê ê.l? ê.l` l'.+Il.I`` ê.l` ê.l0 ê.`` ê.`0 l'.`l?.?êê ê.l'
0|||N!||||!0|. l.'+ l.'I l.I` l.I` ê.+ê` l.ê? l.ê+ +.0' +.00 +I.êl0 l.?0
0|N!|' l.'ê l.'? l.ê' l.'` ll?.'`` l.ê0 l.'l l.ê` l.ê0 l'I.`++ l.'?
0||'|N||||!||| l.l` l.l` l.`` l.`l 'ê.+Iê l.`0 l.l? l.`l l.`0 l0`.``l l.`0
0|0|||\|!.|||. l.ll l.l0 l.ll l.ll l.'?ê.0+? l.l` l.ll l.ll l.ll l.l+l.I?+ l.l`
00|||'|d\d|. 0.ê+ 0.ê' 0.êI 0.êI `.0Il.0lê 0.êê 0.ê' 0.ê? 0.êI +.0I'.?êl 0.êê
000|\||| +`.`0 +`.ê0 'l.?0 'l.l0 ê?ê.??+ 'l.I' 'l.'0 'l.00 'l.00 `lI.l`0 '`.+'
00|!|'´|||N!0 ++.`0 +'.'0 +ê.`0 +ê.ê0 ê'.'?` +ê.`` +ê.00 +I.ê0 +I.l0 êI.`l? +ê.?`
0'| |0|||N0 0.'` 0.ê0 0.ê+ 0.ê+ +.?``.I'` 0.ê` 0.ê` 0.ê` 0.ê` '.++`.`+' 0.êê
0d|||||||. ll.+' ll.ê0 l`.`0 l`.00 ?`.0l+ ll.?? ll.?' l`.I' l`.ê0 `Il.'0' l`.l`
ÝMKB IäkúUîI0îì0II
I.î|kNî
|lkMk 0Nt|Kl 0U;UK YUKî|K KkÞkN|; l. k0|0l k. 0kI. 0U;UK YUKî|K KkÞkN|; l. k0|0l k. 0kI
ûUN|î î|û0kIk I,8ä I,6I I,91 I,9I 69.ä1ì I,86 I,88 I,9I I,9I ìI.ääI I,89
H|KIkî I,1ä I,16 I,19 I,1I ì19.488 I,18 I,14 I,19 I,1ä I.I44.99ì I,16
HUkk|Y|IûkI. 0,86 0,8I 0,90 0,88 ì.äìì.8I6 0,89 0,86 0,89 0,89 ì.1II.Iä9 0,88
|î|K|kk YkI.H0|0. 0,99 0,99 I,04 I,01 ì.II0.018 I,0ì I,0I I,04 I,04 I.8ì9.ìI0 I,01
|0kî 0,I4 0,I1 0,I6 0,Iä 4Iä.äI0 0,Iä 0,I4 0,I6 0,I6 10I.89ä 0,Iä
|H|kî |Vk||I|k| 0,I6 0,II 0,I9 0,I9 ä.6II.8ì0 0,I8 0,II 0,80 0,I9 ä.04I.ä0I 0,I8
|H|kî ûkI|I|t|K. I,äI I,ä9 I,64 I,61 Iì6.8ä8 I,6ì I,6I I,69 I,6ä I.ì9ì.60I I,6ä
|H|kî H0|0|Nû 0,9ì 0,9I 0,9ä 0,91 I.9ä9.ä8ì 0,91 0,9I 0,91 0,91 4.09I.IIä 0,9ì
|H|kî.YkY.H0|0. 0,II 0,I8 0,80 0,I9 I.ì14.66ì 0,I9 0,I8 0,8I 0,80 I.469.ìII 0,80
|N0|Kî 8.îkYkk ì,88 ì,88 ì,9ä ì,91 1.I8ì ì,9I ì,8I ì,9ä ì,91 ì9.9Iì ì,9ì
|NI|Mk 8,06 8,08 8,16 8,ì4 ì0.004 8,ì0 8,I4 8,I0 8,60 ä0.I0ì 8,4I
|Þ|K00ûk| |N|kI| 1,66 1,66 1,I1 1,II ä68.ì0ä 1,I0 1,66 1,I4 1,Iì ä14.ì11 1,I0
|î 8kNKkî| (t) 4,ì4 4,ì9 4,16 4,11 I1.6I9.I40 4,1I 4,1I 4,16 4,1ä II.960.981 4,11
|î ||NkNîk| K|k. 0,94 0,9ä 0,9I 0,96 äII.48ä 0,96 0,9ä I,00 I,00 891.ìI9 0,99
|î YkI.M|N. 0. I,1I I,18 I,4I I,4I ì0.4Iä I,18 I,19 I,4ì I,19 ä.ä81 I,4ì
|II||kKH0|0|Nû 6,44 6,48 6,I0 6,66 414.9II 6,60 6,ä6 6,68 6,68 60I.Iì9 6,6ì
|IM|k 0|M|k t|||K 1,I0 1,I1 1,ì8 1,ìI I.ä69.40ì 1,ìI 1,ìä 1,40 1,40 I.800.9Iì 1,1ì
|I0tkM 1I,80 18,00 40,ä0 19,I0 I4.II6 19,äì 18,80 40,00 40,00 I.680 19,1ä
KkÞ|kM|N Iì,ìä Iì,Iä I1,1ä I1,1ä 68.Iä9 I1,06 I1,00 I4,40 I4,10 ä1.881 I1,I6
Kkk0|M|k k 0,9ì 0,9I 0,9ä 0,94 4ä9.866 0,91 0,91 0,9ä 0,94 40ì.4ì1 0,94
Kkk0|M|k 8 I,0I I,0ì I,04 I,01 ì61.III I,01 I,0I I,01 I,01 ì4ì.ì48 I,0ì
Kkk0|M|k 0 0,81 0,84 0,86 0,8ä 1.4ää.ä9I 0,8ä 0,84 0,86 0,86 6.äI9.I91 0,8ä
Kkk|| 1,Iì 1,06 1,I4 1,II ì0.1ì4 1,I0 1,0ä 1,II 1,08 40.ìI6 1,0I
KkkîkN 0I0M0I. I,0I I,0I I,I0 I,08 I.006.886 I,09 I,0I I,II I,I0 I88.äI1 I,09
KkkîUI|KîI|| I,8I I,8I I,86 I,81 IIì.ìI0 I,84 I,8ì I,8ä I,8ä Iä0.Iì1 I,81
KkkI0NîkN I49,ä0 IäI,ä0 I6ì,ä0 I6I,ä0 äI.ìII Iä8,4I Iä6,ä0 I6ä,ä0 I6I,ä0 6ì.ä66 I6I,66
K|NIû|0k IIä,00 II0,00 IIä,00 IIä,00 ì.0ìI IIì,ìä II8,00 II8,00 II8,00 6ä0 II8,00
K|k|V|Ikî û|0k ä0,ä0 ä0,Iä ää,Iä ää,Iä 6ì.601 ä4,ä4 ä1,ìä äI,00 ää,ä0 4I.0ä8 ää,40
K|||k (Y|N|) 1,81 1,86 4,0ä 4,0ì 606.II0 1,94 1,91 4,01 4,0ì 4I0.101 4,00
K||MkîkN ì,II ì,8ì ì,91 ì,90 ììì.4äI ì,8I 1,00 1,I6 1,I6 I.1ä6.IIä 1,09
K0tH0|0|Nû ä,80 ä,I8 ä,90 ä,84 I.ìII.I84 ä,8ä ä,80 ä,94 ä,9ì I.äIä.1ì4 ä,86
K0NYk t|M|NI0 ìI4,ä0 ìII,00 ì1I,00 ìì6,00 44.ä08 ììä,00 ììì,00 ì14,ä0 ì1I,00 4ì.ìI8 ìì9,09
K0k0îk 1,9ä 1,9ä 4,08 4,06 4ä.649 4,0ä 4,I4 4,ì9 4,ì9 II9.IìI 4,I9
K0Ik k|I|N ìI,40 ìI,4ä ìI,90 ìI,8ä I60.ì18 ìI,66 ìI,6ä ìì,60 ìì,ää I11.119 ìI,98
K0Ik Mk0|Ntl|lK 4,11 4,1ä 4,4ì 4,19 1ìI.0ìì 4,19 4,00 4,4I 4,1ä 6I1.6ä6 4,11
Kk|îIk| K0|k 0,I8 0,I8 0,81 0,80 ì.000.6I8 0,8I 0,I9 0,8ì 0,8I 666.ä0I 0,80
KUIkHYk Þ0kî||N I,9ì I,9ä ì,01 ì,0I ìI1.8ì0 I,99 I,98 ì,0ä ì,04 ìäI.0II ì,0ì
|kI|K|0IlîIlK ì,II ì,I1 ì,I8 ì,I6 4ä4.I89 ì,Iä ì,Iä ì,ì0 ì,I8 19ì.ì09 ì,II
||NKYkI|||M 4,10 4,ì6 4,I0 4,48 ì18.ìä1 4,46 4,4I 4,ä4 4,48 6I.4ì8 4,48
|0û0YkI|||M I,ä6 I,ä8 I,64 I,ä9 ìIä.8I0 I,60 I,ää I,60 I,ä9 Iä6.II1 I,ä8
Mkk0|N t|M|NI0 6,08 6,I4 6,10 6,I6 ìI.I4I 6,I8 ä,60 6,ì0 6,Iì ìI.äI8 6,09
MkkMkk|î k.YUNUî I1,1ä I1,ä0 I4,ìä I4,I0 IìI.IäI I1,90 I1,80 I4,I0 I4,I0 91.I64 I1,9ä
MkkI| 0I|| |î||I. 0,Iä 0,I4 0,I8 0,I6 844.ì04 0,I6 0,Iä 0,80 0,II I41.ì18 0,II
MkkîHk|| 16,ä0 1I,00 19,ì0 18,ä0 44.äì6 18,I4 1I,I0 19,I0 18,60 48.00I 18,60
M|N0|k|î I|KîI|| 0,6I 0,6ì 0,64 0,64 ì.ä8I.0ä0 0,61 0,6ì 0,6ä 0,6ä ä.091.91ä 0,64
M|kK0û|0k 0,9ì 0,9ì 0,9ä 0,91 1I6.6ì0 0,91 0,9I 0,94 0,94 ì18.0ä0 0,9ì
M|I|M|N|kI| I|KîI|| I,ìI I,ì1 I,ìI I,ìä I.äI8.ä84 I,ìä I,ì1 I,ì6 I,ì6 ä80.18I I,ì4
M|Ik0I|t.V|Mk|| 0,68 0,68 0,I0 0,I0 1.094.9ä1 0,69 0,69 0,Iì 0,Iì ì.II9.996 0,I0
Mûk0î I4,6ä I4,Iä Iä,ì0 Iä,0ä 9I6.äìì I4,9ä I4,90 Iä,I0 Iä,0ä 91I.Iì8 I4,99
M||Þk I,09 I,I0 I,I1 I,I1 IIì.ä18 I,II I,09 I,II I,09 I0I.048 I,I0
MUI|UkKU 1,6I 1,68 1,II 1,Iì 1I6.811 1,Iì 1,I0 1,II 1,I4 ìII.ìI0 1,I1
N|IH0|0|Nû I,ìI I,ì8 I,10 I,ì9 801.80I I,ì9 I,ìI I,1I I,1I I.1Iì.9II I,ì9
N|IIUk|IM 0,80 0,80 0,84 0,81 I.6I9.891 0,8ì 0,80 0,81 0,8ì I.416.II1 0,8I
N|Ikî I|||K0M II8,ä0 Iì0,ä0 Iì1,ä0 Iì1,00 IäI.919 Iìì,I9 IìI,00 Iì1,00 Iìì,ä0 I00.äII Iìì,Iì
NUH t|M|NI0 9,I6 9,ìì 9,16 9,10 I1.9II 9,ì8 9,ìì 9,68 9,66 Iä.ä08 9,4ä
0|MUKîk ä,94 ä,98 6,16 6,ìì II.I1I 6,I6 6,ì0 6,46 6,14 I8ä.146 6,1ì
0I0Kkk 11,ì0 11,10 14,ì0 11,80 6I.Iì4 11,88 11,ä0 14,40 14,10 91.80I 14,0I
0I8k| 80kU ì,4I ì,49 ì,6ä ì,61 1Iì.ì1ä ì,ä6 ì,ä6 ì,6ä ì,6ä ì46.61ä ì,6ì
ÞkkK|||KIk|K 1,0ì 1,0I 1,Iä 1,I0 1I9.481 1,I0 1,08 1,Iì 1,Iì ää6.106 1,I0
ÞkkîkN ì,06 ì,0ä ì,Iä ì,I4 199.ì09 ì,II ì,00 ì,I6 ì,04 9I8.049 ì,0I
Þ|NûU|N û|0k I,I4 I,Iä I,81 I,8I I49.864 I,I9 I,II I,90 I,84 ì1I.1I9 I,8ì
Þ|IK|M ì,ìì ì,ì4 ì,1ä ì,14 4.964.44I ì,10 ì,1ì ì,4I ì,4I 6.I90.4I8 ì,1I
Þ|Ik0| 0||î| 4,ì4 4,ì1 4,ì8 4,ìI 94.196 4,ì6 4,ì1 4,40 4,40 II0.ä8I 4,ì8
Þ|Nkk |IV|UN 6,ì0 6,ìì 6,60 6,18 60.III 6,4I 6,14 6,ä4 6,16 ìI.6I8 6,44
Þ|Nkk îU 1,ìä 1,10 1,16 1,1ì äI.9II 1,14 1,ì9 1,11 1,1I 1ä.ìäì 1,1I
Þ|Nkk îUI I1,90 I1,90 I4,Iä I4,6ä 1ä.I48 I4,äì I4,ìä I4,6ä I4,60 I6.I9I I4,48
Þ|Mkî ì,84 ì,84 ì,9I ì,9I 60.8I8 ì,88 ì,8ä ì,90 ì,88 41.04ä ì,8I
Þ|kîI|KKkkI I,ä9 I,ä8 I,6I I,6I 18.814 I,6I I,ä9 I,6I I,6I 40.649 I,60
kkY î|û0kIk 0,94 0,96 0,99 0,98 äì.ìä8 0,9I 0,9ä I,00 I,00 6I.ä68 0,9I
k|Yîkî IkîMk.|. I,01 I,04 I,08 I,06 äìI.I91 I,06 I,06 I,I0 I,08 608.4I8 I,08
îk8kNt| H0|0|Nû ä,ä4 ä,ä8 ä,I0 ä,68 I.4II.648 ä,61 ä,60 ä,68 ä,66 I.ìI9.ì18 ä,64
îkNK0ÞkIkk|kMk 1,68 1,I0 1,81 1,I8 ä4.I14 1,I6 1,Iì 1,80 1,80 49.900 1,I6
îkkKUYîkN 4,0I 4,08 4,ìI 4,Iì äI.Iä6 4,I4 4,00 4,II 4,0I 6ä.ìì9 4,09
î||tUK|tIk I,8I I,I8 I,84 I,80 40I.166 I,80 I,I8 I,8I I,80 Iää.60ì I,I9
î|kV|K|kIkî|Y| 0,84 0,8ä 0,88 0,8I IìI.161 0,86 0,8ä 0,88 0,8I II8.äì1 0,86
î00k îkNkY|| 1,0I 1,I0 1,I6 1,Iä I6I.II9 1,I1 1,Iì 1,Iä 1,Iä 8I.416 1,I4
î0KIkî ä,6ì ä,68 6,00 ä,96 66.ä64 ä,8ä ä,88 6,I6 6,I4 96.188 6,0I
î|K|k Þ|||t ì,11 ì,1ä ì,4ä ì,4I Iì6.I9I ì,40 ì,16 ì,4I ì,4I I0I.ä99 ì,18
î|K|k8kNK 0,8ä 0,8ä 0,8I 0,8I I.4ì1.1Iì 0,86 0,8ä 0,8I 0,8I I.46I.6I8 0,86
î|î|tkM 1,I8 1,09 1,ì4 1,I8 I.I00.09I 1,II 1,Iä 1,ìI 1,ì0 691.ììì 1,I8
Hk|K8kNK I0,00 I0,08 I0,ì4 I0,ì0 I.8ä1.1ìä I0,II I0,00 I0,10 I0,10 ì.ì1ì.914 I0,Iä
I.Kk|K|NMk 8kNK. 6,10 6,ì8 6,40 6,1ì 1.8ìì 6,1I 6,ìì 6,1ì 6,ì8 I.9II 6,ìä
IkIK0Nî|kV| ì,40 ì,4I ì,äì ì,4I I01.Iì9 ì,4ä ì,4ä ì,äI ì,ä0 9I.660 ì,4I
IkVHkVk||MkN|kk| 6,66 6,I0 6,94 6,94 I0I.81I 6,81 6,84 I,06 I,0ì 1ì8.90I 6,9I
I. |K0N0M| 8kNK. I,84 I,8ä I,89 I,86 II8.91I I,86 I,84 I,8I I,86 81.891 I,8ä
I.0|M|k00KUM 9,98 I0,Iì I0,90 I0,äì ì1.49ì I0,49 I0,ìä I0,80 I0,60 ìä.41I I0,44
I|K·kkIIUk|IM 0,81 0,8ä 0,8I 0,8I I.419.II9 0,86 0,8ä 0,9ä 0,94 6.I04.44I 0,9I
I|K||N H0|0|Nû 4,I0 4,I4 4,84 4,I8 1ä1.661 4,I9 4,I1 4,81 4,81 ì86.I0I 4,II
I|KîI|| ||N.K|k|. 0,84 0,84 0,8I 0,8I 10ì.094 0,86 0,8ä 0,9ì 0,90 810.886 0,89
I|KîI||8kNK 0,64 0,64 0,68 0,68 I.ä04.8ì4 0,66 0,6I 0,Iì 0,II I.ì9I.ì91 0,69
I|ît0K|Þk 6,16 6,I6 6,16 6,14 14.6II 6,1ì 6,ì8 6,16 6,14 6ì.6I1 6,1I
M.I|k|KUIîkN 0,98 0,99 I,0ì I,0ì 9ì4.88ä I,0I I,00 I,01 I,01 909.Iä8 I,0I
I0|kî 0I0M08|| |. 6,I0 6,Iì 6,10 6,ì8 416.I4I 6,ìä 6,I0 6,ì4 6,I4 äI9.0I6 6,I6
Ikk8I0N îÞ0k I1,1ä I1,80 I4,Iä I4,Iä ìII.8I1 I4,ä6 I4,9ä Iä,I0 Iä,10 88I.46ì Iä,10
IkkKYk tkM 1,I0 1,0I 1,I1 1,08 ìI4.10ä 1,0I 1,06 1,II 1,06 ä41.I19 1,II
I.î.K.8. I,I4 I,I4 I,I9 I,I8 848.80I I,II I,I6 I,8I I,80 I.ä46.149 I,I9
I.IU80kû I,80 I,8I I,91 I,88 I14.4ä9 I,89 I,8ä I,9ì I,89 80.148 I,88
IUKkî I,00 I,0I I,0ä I,01 I.9ì1.491 I,01 I,0ì I,04 I,04 660.48I I,01
IUktkî Þ|Ik0| ì,6I ì,61 ì,I0 ì,6ä ä91.080 ì,66 ì,6ì ì,66 ì,6ä ì48.1ì4 ì,64
IUÞkkî 11,ì0 11,40 14,00 11,I0 ì80.614 11,68 11,ì0 14,ä0 14,40 6ä9.01I 11,I9
IUkKHkVk Y0||kk| ì,ää ì,ä6 ì,6I ì,60 ä.I89.0ì4 ì,ä8 ì,ä0 ì,60 ì,ä4 9.ì41.0I9 ì,ä4
I. Þ|k|||| Kk8|0 I,ì0 I,I9 I,ì4 I,ì1 I16.0ä1 I,ìI I,I9 I,ì4 I,ìI I66.4I9 I,ìI
IUkKI|||K0M. I,I0 6,96 I,I4 I,04 ä66.I6I I,01 6,9ì I,06 I,06 6ìì.I16 6,99
IUkKIkkKI0k 11,00 11,10 14,80 14,10 ì9I.I01 14,08 11,10 14,10 11,90 ì88.äI0 11,8I
IUkKt||| I,66 I,68 I,8ì I,I0 Iìì.6I4 I,Iì I,68 I,86 I,84 I.106.I4I I,II
UîkKî|kMk|K I,ä6 I,ä4 I,64 I,ä8 9I.1II I,äI I,48 I,60 I,ä0 ìì0.46ä I,ä1
UYUMû|0k I,äì I,60 I,86 I,I6 I08.ìIì I,I1 I,66 8,04 8,04 I1.81I I,I4
U|K|k û|0k ä,Iì ä,I8 ä,40 ä,14 ììI.806 ä,ìI ä,10 ä,ä8 ä,18 I.8II.ìII ä,40
UNY|t|M|NI0 1,I9 1,II 1,8ä 1,I9 ì4.ìI8 1,8I 1,80 1,86 1,84 ì1.Iä9 1,81
VkK|||kk 8kNKkî| ì,9I ì,99 1,04 1,0ì ä.II1.11ä 1,0ì ì,99 1,0ä 1,0ä ä.4I1.809 1,0ì
VkK|| ||N.K|k. I,49 I,ä0 I,äI I,äì I9I.ì6ì I,ä1 I,ä0 I,äI I,ää ì9I.4äI I,ä4
VkKK0I|KîI|| I,II I,I8 I,ì4 I,ìì 910.0II I,ìI I,ì0 I,ì1 I,ìI I9I.8äI I,ìI
V|îI|| 8|YkI|îYk ì,09 ì,II ì,I6 ì,I6 4ä.809 ì,I4 ì,Iì ì,II ì,I6 äI.644 ì,I4
V|îI|| ì,08 ì,09 ì,I4 ì,I4 Iä6.4ä0 ì,II ì,Iì ì,I4 ì,I4 I6ì.61I ì,Iì
V|K|Nû Kkû|I 0,89 0,90 0,9ä 0,9ì II8.ìì1 0,9I 0,90 0,91 0,9ì 9I.1ìI 0,9I
YkÞ| Kk|0| î|û0kIk I1,I0 I1,Iä I1,40 I1,ìä II.I10 I1,ì9 I1,00 I1,4ä I1,40 1ä.9ä6 I1,I6
YkÞ| V|Kk|0| 8NK 1,II 1,Iä 1,ìì 1,I9 ä.691.I6ì 1,II 1,I6 1,ì4 1,ì1 ä.990.4I8 1,ì0
YkIkî I,1I I,ìI I,16 I,1ì I.ìII.0Iä I,1I I,ì9 I,1ì I,1ì 4ì6.801 I,1I
YkI|t||kk H0|0|Nû I0,40 I0,40 I0,60 I0,60 I.0ì8 I0,ä4 I0,00 I0,ää I0,40 I0.94I I0,4ì
YUNîk ì,I8 ì,ì8 ì,19 ì,19 ä8ì.111 ì,16 ì,14 ì,40 ì,18 I84.041 ì,1I
I0k|U|N|kI| I,I4 I,I6 I,80 I,I8 98.104 I,I8 I,I9 I,84 I,80 41ì.6II I,8ì
iMKB IäkúUîI0îì0II
I.î|kNî
|lkMk 0Nt|Kl 0U;UK YUKî|K KkÞkN|; l. k0|0l k. 0kI. 0U;UK YUKî|K KkÞkN|; l. k0|0l k. 0kI
lKlNtl U|Uîk| ÞkIkk
|.\dNd'´|'|| I.'0 I.ê0 I.?` I.I` l?.`l` I.I0 I.'` I.`ê I.?+ +l.`++ I.I'
|||||||.'|\|| l.`l l.`l l.`+ l.`+ `++.``+ l.`l l.`` l.`' l.`' ``I.`0+ l.`l
|'||N´|||N!0 'ê.00 'ê.00 'I.'0 'ê.I' êl.'?l 'ê.êê ''.I' 'ê.I' 'ê.'0 ++.`+l 'ê.l`
|!|´|N'||! ll.00 l0.ê0 ll.0' l0.`' l0.?+l l0.?I l0.?0 ll.l' ll.l' l`.'`0 ll.0`
|\||'\|||!|0| l.`` l.`` l.`? l.`ê `l.+'' l.`+ l.`` l.ll l.`? ``'.0+l l.`?
|||0 0.'+ 0.'+ 0.'ê 0.'ê l.0`l.''` 0.'' 0.'+ 0.'ê 0.'' ê??.Il+ 0.''
|||||| ||N'd´|! 0.'l 0.'l 0.'' 0.'' l`0.+`? 0.'+ 0.'l 0.'' 0.'' `l`.IêI 0.'+
||'|'!||'!|| 0.?` 0.?` 0.?ê 0.?' +`+.l`? 0.?+ 0.?` 0.?' 0.?l l0l.lIl 0.?l
||||´|\|!|||| `.0? `.l0 `.`' `.l` 'l.+`' `.l` `.l+ `.`' `.`l l`.êl` `.l`
´|||'|0|d| `.`0 `.`+ `.l` `.l` l.l?`.?I` `.l' `.`I `.+I `.l0 `.?+l.'++ `.ll
||0|0|\|| l.?' l.`l `.00 l.`I lê0.`lê l.`I l.`` l.`? l.`' l`'.lê+ l.`'
||!|0|!||||0.|. `.l? `.`l `.`I `.`+ `l.0lê `.`' `.`` `.`ê `.`' ``.lll `.`+
||'||´|||0|'|\|| l.`` +.0` +.lê +.ll l?.ê`l +.l0 +.0' +.ll +.ll ll.?+' +.0`
|00|N|d||| l.êl l.êl l.I+ l.ê` l0.+`I l.êê l.ê' l.II l.Iê '`.'+l l.I`
|00d'|N l.0` l.0l l.0? l.0I l+l.`êI l.0' l.0' l.0? l.0? lII.?êl l.0ê
|0|||0||| +.`ê +.`? +.ê? +.+` l?.?ll +.+ê +.l` +.'ê +.'0 +.ll` +.+`
|0|||ö´0.\|!.|. l.0' l.0' l.0` l.0I ```.0l+ l.0? l.0ê l.0` l.0` lê`.l'` l.0?
|||I\|0 `.êl `.êl `.I' `.êê I`.+'` `.ê+ `.êl `.êI `.êê +'.ll` `.ê+
|||N|'||||||' +.00 l.`` +.l` +.l` l0.ll0 +.0ê +.0` +.l+ +.0l I.Iê` +.0ê
|||´0| l.`` l.l0 l.'+ l.'l lê'.?00 l.lI l.ll l.'' l.'` `'l.++` l.+ê
|d|0\|!|||||.|. 0.ê0 0.êl 0.ê+ 0.êl l.l'`.0?? 0.êl 0.êl 0.ê? 0.êI `.00l.0+` 0.êê
|0N||N|N'|||||. l.+0 l.+l l.+? l.+ê `0.``? l.+ê l.+l l.+? l.+? Il.``l l.+'
0|||| \|!.||N|.|. l.Il l.ê` l.Iê l.I+ `I.?lê l.Il l.Il l.Iê l.Iê ``.`I+ l.Il
0|0|||||N|d||. 0.`l 0.`0 0.`I 0.`' l0I.`ê' 0.`l 0.`` 0.`+ 0.`+ l?+.`l? 0.`l
||!|\!||'!|| ê.'` ê.ê0 ê.I? ê.I` ?I.+'' ê.ê? ê.l0 ê.I` ê.'ê lêê.+l` ê.'I
||IN||||!d0|| l.+` l.`' l.'0 l.l? l`?.+l' l.l? l.l? l.'0 l.+ê lê.l+0 l.++
||||| \|!.|0|||N0 0.?l 0.?l 0.?+ 0.?l ?`.`l` 0.?l 0.?l 0.?ê 0.?' l`I.0ll 0.?l
||||'||||N´|||| l.ê' l.I0 l.?` l.?` I'ê.?'? l.I` l.?ê l.`I l.`ê `+l.êl? l.``
||||||'0N||' +.`l +.`? '.l? '.lê l'+.?++ '.`l '.lê '.'0 '.`ê `'.I`` '.`+
||!|||´|||| ê.+ê ê.'+ I.0? I.0? êll.+'' ê.?+ I.l` I.'+ I.'+ 'l'.I0? I.l?
||||||| |0|||\| 0.êI 0.êI 0.Il 0.Il lll.l?0 0.ê` 0.ê` 0.I` 0.Il `'`.l'0 0.Il
|0N||d! 0||| `.l0 `.lê `.Iê `.'? l++.ê?` `.+' `.00 `.ê+ `.lê +0'.l0ê `.`I
||0N!||||0|. `.`` `.`I `.++ `.+l ê'+.?`' `.l? `.l' `.+l `.+` l`l.`ê+ `.+0
|0|||N||||| `.ê' `.ê' `.II `.II ll`.?'l `.I` `.I` `.Iê `.Iê lI.'I` `.I+
|d|'|||||| `.+I `.+' `.'? `.'' `?.l'0 `.'` `.'0 `.'I `.'l `l.l`l `.'l
||||N|!|||| l.00 l.0l l.0ê l.0' `+`.l`+ l.0l l.0` l.l0 l.l0 êêl.'`l l.0+
||N000||| l.?l l.?' l.`I l.`l ?l'.'l? l.`` l.?0 l.`' l.?I l.``l.I`` l.?`
||!|'||!|||´|||| l.`` l.l? l.l+ l.l` +l+.l`ê l.`+ l.0? l.`+ l.`` `'ê.Ilê l.l'
||N'|'|N||!|´.||||.\. 0.'+ 0.'` 0.'' 0.'+ l.I+l.'l? 0.'l 0.'` 0.'+ 0.'+ l.ê`0.0?' 0.'l
||N'|'.!.|.\,0;!.\º|º¦ 0.'l 0.'` 0.'l 0.'l `.lê+.l`' 0.'` 0.'l 0.'l 0.'l l.ê`l.'`` 0.'`
||!||!d| 0.?l 0.?' 0.?? 0.?I `0l.++l 0.?ê 0.?' 0.?? 0.?I `+l.I0+ 0.?ê
||!|0||!|0| ê.`+ ê.'? I.00 ê.I? l'`.I?0 ê.Iê ê.I0 I.l0 ê.?` `+`.`l? ê.??
|||! 0|||0|\||'. 0.`ê 0.`I l.0l l.0l l.l?'.I+? l.00 0.`? l.0l l.0l +'l.lll 0.``
||N|0'|'!|| 0.`ê 0.`ê 0.`` 0.`I l'+.`Il 0.`? 0.`I l.0` l.0l l0+.+?' l.00
'|||\||!|||´|||| '.'` '.+` '.I0 '.I0 `'ê.I'l '.'` '.'ê '.I+ '.I+ l0?.ê+' '.ê'
'||\||||N| 0.?? 0.?? 0.`ê 0.`' Il+.`l` 0.`l 0.`0 l.00 0.`l l.l`0.+++ 0.``
'0N||I|.||N! +.?` +.`ê '.l' '.l' l0ê.`l` '.`l +.`? '.I+ '.l` `l`.lê? '.'l
'0N||I|||d||d l.Il l.?ê +.lê +.lê I+.`I` +.ll l.I` +.+? l.`' `l0.?++ +.``
'||||||N|N'|| 0.II 0.I? 0.?0 0.?0 `?l.0ê0 0.?0 0.I? 0.?0 0.?0 llI.`?0 0.I`
!||N'!d|| |. l.0' l.0ê l.0` l.0` l`l.``I l.0? l.0ê l.l0 l.l0 ``ê.?lI l.0?
d'|' l.?l l.?' l.`ê l.`+ l.?+l.`?` l.`0 l.`0 `.0? `.0? `.0``.`ll l.`I
d!0|\|!d||I| +.Iê +.I+ '.ll '.ll I`+.0+ê '.0+ '.0+ '.l? '.lê +l0.`'` '.l0
\||||||||||N.|. l.I` l.I' l.`` l.?+ l.êl? l.?l l.?' +.lê l.`0 l`.``+ l.`?
\||||| 'd! +.+` +.+` +.ê0 +.'? `'+.ê`l +.'` +.+ê +.'I +.'' ll`.ll0 +.'l
KUkUMîk| UkUN||k ÞkIkk|
|| | !|||\|!||||0|!. l.l` l.0? l.l+ l.l` `ê.'lI l.ll l.ll l.l+ l.l+ 'l.ê`+ l.ll
||||N0\0 l.l` l.`` l.l+ l.l` +++.`00 l.l` l.l0 l.lê l.l' l''.l`I l.ll
|||||||I0.|.\.0 l+.`' l'.l0 lê.+' lê.+' `I.`+' l'.?ê l'.'0 lê.I0 lê.'0 l'.l`l lê.lI
|||||00.|.\.0. lê.`0 lI.`0 l?.`' lI.?' '`.`0' lI.?0 lI.'' l?.00 lI.`' ll.?Iê lI.Iê
||!||N|!|| \.0|!. 0.I' 0.I' 0.II 0.II êl.0l+ 0.Iê 0.I' 0.II 0.II Iê.lI` 0.Iê
|!|\|!.0|!. l.l' l.l+ l.l? l.lê ê?.ê0` l.lê l.l' l.lI l.lê ''.'ll l.lê
|!||d||0.||N|d| l.0' l.0' l.0` l.0' ```.`Iê l.0ê l.0' l.0? l.0ê +?ê.0+' l.0ê
|!||N!|'\|!.0|!. 0.êl 0.ê+ 0.êI 0.êI l0.''+ 0.ê' 0.ê+ 0.êI 0.êI `I.+`` 0.ê'
|!||'\|!.0|!. l.0? l.0ê l.l` l.ll êê.0ll l.l0 l.l0 l.lI l.ll lIê.lIl l.ll
|\||'\|0|\0 l.`+ l.`+ l.`I l.`' lIl.lI? l.`' l.`+ l.l? l.l? êê0.lII l.l+
||'||N! \.0 l.ll l.l0 l.l+ l.l0 +`.`l? l.ll l.`` l.ll l.l0 l`.0+0 l.l0
|d||||N0\.0|!. 0.?` 0.?` 0.?+ 0.?+ ``?.?`I 0.?l 0.?0 0.?ê 0.?+ l''.``0 0.?l
||N|I\|!.0|!. l.`? l.`? l.l0 l.l0 +I.l`I l.`` l.`? l.lI l.l` `ll.+'' l.l`
|00d'0|\0 l.l0 l.ll l.+` l.+l '?.+?l l.l? l.l+ l.+l l.lê +'.llI l.lI
|´I|´|||'|\.0. 0.ê` 0.ê` 0.Il 0.Il I0.'Iê 0.I0 0.I0 0.Il 0.Il I+.I0` 0.Il
|0|||´0.\.0|!. l.l+ l.l' l.l? l.lI l`I.`l' l.lê l.l+ l.l? l.lI `?I.0++ l.lê
||||| |0Nd! 0\0 `.0? `.l0 `.lê `.l' ?.Il'.llê `.ll `.l0 `.l+ `.l+ l`.`êl.'?` `.l`
|d|0||||!||\.0. 0.`l l.l0 l.0l l.0l l.0'+.II? l.00 l.ll l.ll l.ê??.+l' l.0+
|d|0!||N| \0 `.ll `.0ê `.l' `.l+ '0.lê` `.ll `.0' `.ll `.ll '`'.`ê` `.lê
|d|0| !|||\.0. 0.?+ 0.?l 0.?` 0.?ê lêI.Iê? 0.?ê 0.?+ 0.?ê 0.?ê lê?.êII 0.?'
||N|N'\.0|!. 0.?+ 0.?' 0.?I 0.?ê `0.0`` 0.?ê 0.?' 0.?ê 0.?ê l+.`?l 0.?'
0|||N!|\.0|!. 0.'l 0.'l 0.'l 0.'l ê++.'?` 0.'` 0.'l 0.'l 0.'l êl`.`+l 0.'`
0|||| \.0|!. l.l` l.l` l.lê l.l+ lI.?`l l.l+ l.l` l.l+ l.l` `ê.I'ê l.ll
00I||0|||'||'.\.0 l.êê l.êê l.`0 l.?l +.'+I.ê+ê l.I? l.I` l.?ê l.?ê `.l?ê.I'l l.I`
||||||'! 0\0 '.`+ '.`? ê.++ ê.++ l`+.I0l ê.l0 ê.+? ê.?? ê.I+ lll.I+? ê.I`
|N|0\|!.0|!. l.+0 l.l` l.++ l.+` l`'.I?l l.+l l.+0 l.+? l.+? `ll.`0l l.+l
|N|0!||N| | |.\0 0.'ê 0.'ê 0.'? 0.'? `l.0lê 0.'I 0.'I 0.'? 0.'? `0?.+'` 0.'I
|'0|||'|| l.II l.I0 l.?0 l.I? l`.êl` l.I' l.Iê l.I` l.I? lI.'I? l.Iê
|'0|\0 l.0? l.0? l.l` l.ll l.+'l.`l+ l.l0 l.ll l.ll l.l` l.`lI.?'I l.l`
|'\|!.0|!. 0.`` 0.`l 0.`? 0.`' lê.0l+ 0.`' 0.`+ 0.`` 0.`ê ll0.``+ 0.`ê
|||||0\0 `.`+ `.`0 l.0` `.`` l.`??.0`? `.`' `.`` l.0? l.0' l.+ê+.'0ê l.0`
|d'!|||\||||I\.0 0.ê0 0.'` 0.êl 0.êl ''.0?' 0.ê0 0.'` 0.êl 0.êl ê'.I`` 0.ê0
|||||'| \.0 l.l' l.l? l.+' l.++ lI'.l?` l.+` l.l? l.+' l.++ ll0.ê`I l.+l
|||!|0|\0 0.Il 0.Il 0.I+ 0.I` '0`.+l0 0.I` 0.I` 0.Iê 0.Iê I`ê.`êI 0.I+
||!|0\|!.0. 0.`' 0.`' l.00 0.`? l0.l`l 0.`? 0.`? l.0` l.0` +`.l00 l.00
Nd|0|0|\0 ê.l` ê.lê ê.?` ê.I+ I0.?I+ ê.'' ê.'+ ê.?+ ê.I` ``.?`I ê.ê`
0\|| \|!.0|!. 0.'l 0.'l 0.'l 0.'l `ê0.lIê 0.'` 0.'l 0.'l 0.'` l0l.Iêê 0.'`
0I||||´|0\0 0.`l 0.`l 0.`ê 0.`+ +l.`+l 0.`+ 0.`l 0.`' 0.`+ ll?.'êl 0.`+
||||0.|.\.0. 0.ê` 0.êl 0.ê+ 0.êl '+`.`êI 0.êl 0.ê` 0.ê+ 0.ê+ êll.ê`0 0.êl
||\'|'0\0 0.?` 0.?? 0.`+ 0.`l l'`.I?ê 0.`l 0.`` 0.`+ 0.`+ +``.0`+ 0.`l
||||0|||'|| `.I+ `.I? `.?ê `.?' +êl.+lI `.?l `.?0 `.?ê `.?' ++l.`ê0 `.?l
'|0|||0|\0 l.l` l.l+ l.l? l.lI l.ê`I.``? l.lê l.l+ l.l? l.lê l.II+.`+' l.lê
'|N||'0\0 l.+I l.'0 l.êl l.êl +.ê??.`00 l.'' l.ê0 l.êI l.ê' `.0+ê.II0 l.ê+
!|´|||||\0 0.I` 0.I0 0.II 0.II `0l.'Iê 0.I' 0.I+ 0.I` 0.I` `0+.'l0 0.Iê
!|´\|!.0|!. l.+l l.+` l.+` l.+ê l`.ê+? l.+' l.++ l.'0 l.'0 l+.`0` l.+?
!||'||\|!.0|!. 0.`0 0.`I 0.`I 0.`I I.II` 0.`I 0.`I 0.`I 0.`I lê.''0 0.`I
!0|dN|||0\0 +.l0 +.+0 +.'` +.'` l?+.?0? +.'0 +.ê0 +.?l +.II +0ê.+`` +.Il
!'|| 0|\0 0.ê0 0.'? 0.ê` 0.ê` l.``l.?`ê 0.ê0 0.'` 0.êl 0.êl Il`.ê`l 0.ê0
!'|| \|!||||0|!. 0.I` 0.Il 0.I' 0.I' ll.0?I 0.I+ 0.I+ 0.I' 0.I+ lê.00l 0.I+
\|||| 0.|.\.0. `.'? `.ê0 `.ê? `.ê' ?0`.'ê' `.ê+ `.êl `.ê? `.ê? '?ê.0l` `.ê+
\|||| \|!.0|!. l.+ê l.+ê l.'l l.+` l0.l`l l.+` l.+I l.'l l.'0 l`.l+` l.+`
\|'||0|\0 0.?I 0.?I 0.`` 0.`0 l.l?`.llI 0.?` 0.?? 0.`0 0.`0 '`l.``` 0.?`
\|||||||||0||\ l.Il l.ê' l.II l.I' l+`.I`` l.Il l.ê? l.I' l.I0 +?`.'?` l.Il
\||||||||| !|||\.0 l.0l l.0l l.0' l.0l l`.ll` l.0` l.0l l.0l l.0` `.l0l l.0`
û||l;|N l;||IM|||k ÞlYkîkî|
||||0'|N l.+' l.+` l.'l l.+' ?`.+l` l.++ l.l? l.+I l.+' l0l.êI? l.+0
|0N ÞkIkk|
|'|'!.`0 |0Nd l'.ê` l'.I0 l'.?? l'.?` l`0.+êI l'.?l l'.I` l'.`` l'.`` lêl.00l l'.?l
|'\|!.|'!||l' |. l'.00 l'.0+ l'.`+ l'.`+ 'l.Il0 l'.l? l'.0? l'.l0 l'.`` 'l.lI0 l'.lê
|0W '0N|'!|||\| ll.`ê ll.`ê ll.l? ll.l? ``.êll ll.l+ ll.l+ ll.'0 ll.'0 `ê.'?? ll.l?
|| |'||N|||\| l0.0? l0.l0 l0.`+ l0.`0 ê+.l0l l0.lI l0.l+ l0.`? l0.`? '+.l?0 l0.l?
|| |||| l0 |\| ``.ê? ``.?0 `l.l0 `l.00 l''.`?' ``.`I ``.?0 `l.`0 `l.`0 ``l.0ll `l.0l
|!'||'!.|0N0| !||| lI?.00 lII.I' lI?.00 lI?.00 `.lI' lII.?? lII.I' lI?.00 lI?.00 `.`?+ lII.??
0||.|'´||!||||\| l0.l` l0.lê l0.+? l0.++ '0.?I0 l0.+l l0.l? l0.'` l0.'` ++.?ê` l0.+`
|'!|N|d|||!|N|\| `'.l0 `+.+0 `'.+0 `+.?0 'ê.`0` `+.?l `+.+0 `'.l0 `+.?0 I`.?`ê `+.?ê
|d\|\! !d|| ||!|N ``.00 `?.`0 ``.`0 `?.+0 '.0`' `?.I' `?.l0 `?.I0 `?.'0 +.?'+ `?.+?
|'|0!| l'.`? l'.`? l'.`? l'.`? ` l'.`? l'.`? l'.`? l'.`? l l'.`?
N0N||N|N´|||`0 | `l.0` `l.lê `l.+0 `l.l? ``.+l` `l.`l `l.`` `l.'+ `l.'+ lI.l?' `l.ll
ÝMKB IäkúUîI0îì0II
|N(0KKkIkN0|kkN|kk (YUI0|)
I. î0NM|IÞkMUK|U ì1,91
ì. |û||N0UîIk| II,0I
1. IkKî|MYkI.0kI. I6,4I
4. MkIkî MkI8kkt|||K I6,16
ä. î0NM|I|||kMNI Iä,8I
6. ||N|k8kHt|îÞ0kI|| Iä,14
I. 00ûkN H0|0|Nû I4,ì9
8. VkK|| YkI.0kI. I1,9ä
9. IUkKIkkKI0k I1,90
I0. K0N|kUIû|0k I1,ä9
|N(0KKkY8|IIlk|N||k (YUI0|)
I. |Uk08 I|Þ| Y.0. 6,I0
ì. 8|k0kN I|KîI|| 4,ää
1. KkIM|kt|||k 1,I0
4. ||NkNî ||N. K|k. ì,98
ä. Þ|Ik0K|NIIUk|IM ì,94
6. Y.Kk|0| K0kkY ûY0 ì,44
I. N|IH0|0|Nû ì,11
8. 8|kK0îkN ì,ì8
9. |û|Þ|kîI ì,04
I0. 0YkKYkI.0kI. ì,00
Hisse senetlerinde dün
I|/ûraæ Uî0c|ar/0rs |arc/0rs Icp|aæ
0Nt|Kl KkÞkN|; |lYkI| 99.8ä0,00 I.I1ä,ä0 I.0ìä,00 ·
|N 0U;UK|lYkI 98.9ì0,00 I.I1ä,00 · ·
|N YUKî|K|lYkI 99.860,00 I.I46,ä0 · ·
KkÞkN|; |lYkI| 99.ìä0,00 I.I4I,00 · ·
kú|k||K|| 0kIk|kMk |lYkI 99.1ì1,48 I.I40,ìI · ·
I0Þ|kMl;||MMlKIkk| (k¿) ì4I I.81I · ì.084
Altýn borsasý IäkúUîI0îì0II
|lkMk 0Nt|Kl 0U;UK YUKî|K KkÞkN|; l. k0|0l k. 0kI.
|||||N !||'!|| 0.++ 0.+' 0.+' 0.+' I.I'' 0.+'
´|' |0\| 0.`? 0.`` 0.`` 0.`` lê.+l0 0.``
´|' |||N!|' 0.`I 0.`I 0.`I 0.`I ll+.`+? 0.`I
´|\||N 0|\|| l.l0 l.+0 l.+0 l.+0 ?`.l`+ l.+0
|||||N|| l.ê? l.Il l.Il l.Il +`.`ll l.Il
|0||||'! 0.'0 0.'` 0.'` 0.'` ?.'`` 0.'`
|0' \|!. 0|!. 0.`I 0.`I 0.`? 0.`? ``.ê00 0.`?
|'|| '|0| 0|\|| l.00 l.l0 l.l0 l.l0 `+.êI0 l.l0
0|||I ||||| l.'0 l.'0 l.'0 l.'0 l?.`'? l.'0
||||| \|!.0|!. 0.?0 0.?l 0.?l 0.?l l'.'0+ 0.?`
||I||| I0||d |. 0.'l 0.'+ 0.'+ 0.'+ l?.I`I 0.'+
'||´d| 0||| 0.++ 0.++ 0.++ 0.++ l'l.ê0ê 0.++
!d|!||' 0.`+ 0.`+ 0.`+ 0.`+ l0.l+? 0.`+
I. î|kNî
0Nt|Kl KkÞkN|; 0û;. (+)
8l||;lK '`l??.ê' 'llll.ll l.?l
Mk|l I'l''.I` Iêêll.?I l.`+
îkNkYl +'ê?+.l? +êII`.0ê `.+0
ì. î|kNî
8l||;lK '`l??.ê' 'l+?'.l+ `.+?
Mk|l I'l''.I` IIl+`.`' `.ê'
îkNkYl +'ê?+.l? +Il`I.l+ l.ll
Gözaltý pazarý Iä kúUîI0î ì0II Endeks
ls|eæ|acæ|: I æ||]ar66I æ||]cr ||ra
ì. î|kNî ì. î|kNî ì. î|kNî
00VlIlNtlNîl 00VlIk||; 00VlIîkI|; |||KIl|k||; |||KIl|îkI|;
I k8000|kk| l.Iêll l.IIlê l.Iêl` l.II+l
I kVUîIkk|Yk 00|kk| l.?l`l l.?++l l.?`lI l.?''`
I 0kNlMkkKk Kk0NU 0.ll?'0 0.l+0lI 0.ll?`ê 0.l+0`'
I |Uk0 `.'`l` `.'l+l `.'`0l `.'lI`
I lNûl|lIîI|k|lNl `.?Ill `.???l `.?Ill `.?``+
I lîVl(k||kkNû| `.``l+ `.`l'I `.`l?l `.`l`l
I lîV|(Kk0NU 0.`I0+` 0.`Il`l 0.`I0`l 0.`Il?ê
I KkNk0k 00|kk| l.I?+l l.I``+ l.IIII l.I```
I KUV|YI0lNkk| ê.+l`0 ê.+`ê' ê.ll'? ê.'`l`
I N0kV|(Kk0NU 0.ll`?' 0.l``0l 0.ll`êl 0.l``I'
I îUU0l kkk8lîIkN klYk|l 0.+Il'' 0.+I`+0 0.+ê?0l 0.+I'`+
I00IkÞ0N Y|Nl `.``0` `.l0êl `.`?`+ `.ll+`
I 8U|ûkk ||Vkî| l.`I?I l.``''
I kUM|N ||Yl 0.'?ê0` 0.'`lI+
I kUî kU8||îl 0.0ê0'` 0.0êll`
I00lkkN klYk|l 0.0lê'l 0.0lêI'
k||MîkI|Mk K0NU0|MkYkN 00VlI||k I| Kkk;|||ú|
I îUklY||lkkî| 0.0lI`'
I Uk0UN 0lNkk| `.+`?I
I Y|Nl lîkkl| ;|K||l 0.'0ll0
Döviz kurlarý M|kK|I8kNKkî|I6kúUîI0î ì0II
Ik8000|kk|
0.960I kVUîIkk|Yk 00|kk|
ä.ì080 0kNlMkkKk Kk0NU
0.I9ì4 lîVl(k||kkNû|
6.4819 lîV|(Kk0NU
I6.8ì IkÞ0N Y|Nl
0.9884 KkNk0k 00|kk|
ä.ä0II N0kV|(Kk0NU
1.Iä0ì îUU0l kkk8lîIkN klYk|l
I.16Iä 8U|ûkk ||Vkî|
ì.9818 kUM|N ||Yl
ì8.89 kUî kU8||îl
I.0äI4 lkkN klYk|l
I |Uk0-I.4104 k8000|kk|
I KUV|YI0lNkk|-1.66I0 k8000|kk|
I lNûl|lIîI|k|lNl-I.610ì k8000|kk|
|Uk000NU;UMKUk|kk|
I.9ää81 k|MkN MkkK|
40.11998||(lKk |kkNû|
40.1199|UKî|M8Ukû |kkNû|
I66.186 lîÞkNY0| Þ|I|Ikî|
6.ää9äI |kkNî|I|kkNû|
0.I8Iä64 lk|kN0k |lkkî|
I916.ìI lIk|YkN |lk|Il
ì.ì01II H0||kN0k ||0klNl
I1.I601 kVUîIUkYk ;l|lNl
ì00.48ì Þ0kI|KlI|îKU00îU
ä.94äI1 |lN MkkKKkî|
140.Iä0YUNkN 0kkHMlîl
I0I||(|KM|HkKK|(î0k)
I.60äìì k8000|kk|
ì.8418 IUkK|lkkî|
Serbest piyasa Çapraz kurlar
SAYFA TASARIM: NÝYAZÝ DEMÝRCAN
ÞkIkkI|îlII.00 IäkúUîI0îì0II
00VlI k||; îkI|;
k8000|kk| l.Iê'0 l.II`0
|Uk0 `.''`0 `.''`0
lîVl(k||kkNû| `.`l00 `.`?00
lNûl|lIîI|k|lNl `.?I00 `.``00
I00IkÞ0N Y|Nl `.`I00 `.ll00
0kNlMkkKk Kk0NU 0.ll'0 0.l''0
lîV|(Kk0NU 0.`ê00 0.``00
kI|kl MkNkI| l.I`00 l.?lê0
kVUîIkk|Yk 00|kk| l.?l00 l.??00
KkNk0k 00|kk| l.II00 l.?`00
k|I|N k||; îkI|;
tUMHUklY|I ê'?.00 êê?.00
k|;kI êê?.00 ê`?.00
ì4 kYkk KU|(| `?.I' ``.l0
ìì kYkk `0.+ê `0.I?
ìì kYkk 8l||IlK ?`.?ê `?.`'
I8 kYkk I+.0ê I+.ll
I4 kYkk 'I.II 'I.`I
900kYkk ûUMU; l.`?00 `.0l+0
I 0Nî k|I|N I.I4ì,00 !
HkMÞ|Ik0|(8k|NI)
l0`.'l !/Var|| (k¿astcs ì0II tes||æ|)
8kNKk|kkkkkî|ÞlYkîk
k8000|kk| k||;: l.Iêê0 îkI|;: l.II00
kký| 8kYkkKIkkûHI6C7JA
-
lsik Sigorla, cocuk ogilinlorinin
guvonco allina alinnasi icin bas-
lalligi calisnada 40 bin 663 cocugu si-
gorlaladi. Conol Mudur Rocop Kocak,
anacin ßoklonnodik bir kaza sonucu
sigorlalinin hayalini kaybolnosi voya
kalici sakalliga naruz kalnasi' duru-
nunda sigorlalinin cocuklarinin ogi-
lin nasrafarini karsilayacak bir gu-
vonco oldugunu soylodi.
Colislirilon policoyo goro cocugu il-
kogrolin 1. sinil ogroncisi olan bir voli,
liso 4. sinilin sonuna kadar olan 13 yil-
lik vo 10 bin lira loninalli bir polico sa-
lin aldiginda, volinin volali voya surok-
li sakal kalnasi halindo cocuk icin ogi-
lin gordugu sinil da dahil hor bir yil icin
10 bin lira (hor yil 1Lll oraninda arli-
rilarak) odono yapiliyor, ßir ogronci-
nin lun ogilin surosini loninal allina
alan bu policonizin prinlori do oldukca
dusuk. llkogrolin 1. sinila gidon bir og-
ronci, liso son sinila kadar yillik 10 bin
lira loninalla sigorlalandiginda odono-
cok loplan prin 849 lira. Lslolik lop-
lan 13 yillik ogronin surosinin loninal
allina alindigi bu policonin odonosin-
do 10 laksil ilo odono kolayligi saglani-
yor.¨ diyon Kocak, bu policoyi anno ilo
babanin yaninda cocugun ogilin nas-
rafarini usllonon horhangi bir yakini-
nin da yaplirabilocogini soylodi.
Conol Mudur Kocak, ogroncilo-
rin ayakla voya yalarak acil lodavi go-
rokliron durunlarda olusabilocok los-
his vo lodavi gidorlorini karsilayan bir
urun golislirdiklorini do kaydolli. Ko-
cak, ßu bir ogilin dononi boyunca,
yari yil lalili dahil olnak uzoro, 24 saal
suro ilo gocorli olan vo Dunya Saglik
Örgulu laralindan bolirlonon 25 para-
nolrodon olusan nodonlorlo noydana
golocok olaylar sonucu, loshis vo loda-
vi gidorlorini, ayakla voya yalarak kar-
silanayi anacliyor. Òkulun ogroncilo-
rinin lanani icin polico lanzin odilo-
biliyor. Vorilon loninal, ogronci basi-
na 2 bin 500 lira linil ilo sinirli.¨ dodi.
14 gununu doldurnus boboklor
ilo 18 yasindaki goncloro saglik poli-
colori do sunduklarini soyloyon Rocop
Kocak, Yalarak lodavilordo haslano-
do nuayono, oporasyon, lolkik vo ilac
harcanalarina kadar lun nasrafari
vorilon linil corcovosinco karsilanak-
la. $ayol sigorlaliniz linilsiz bir pakol
alnis iso lun saglik gidorlori kalilin
payi kosilnoksizin karsilannakla.¨
soklindo konuslu. lazar payini arliran
sirkol, uc ayri cagri norkozi vo inlor-
nol uzorindon salislarini surduruyor.
lsik Sigorla, kapkac, gasp, hirsizlik
vo calinna olaylarinda olusacak risklo-
ri guvonco allina alnak icin Asislans'
pakoli golislirdi. Conol Mudur Kocak,
8 ay boyunca ayda 5 lira odoyorok sa-
hip olunabilocogini soylodi. ßu pakol-
lo volal, surokli sakallik, lodavi nasral-
lari, gundolik is goronozlik loninallari
ilo birliklo, krodi karllari, anahlar kaybi,
kinlik kaybi, giyin nasrafari vo bayan
koznolik nalzonolorinin calinnasi-
nin loninal allina alindigini ilado olli.
+'Y`eÿi\eZ`p`j`^fikXcX[é
<BFEFDü 12
I6 kĀUîI0î ì0II îk|| ZAMAN
î|¿crta s|rket|er|, patar4ar 4a|a fat|a pa] a|æak |(|r ]er| paket|er| tàket|c|r|r |e¿er|s|re sara]cr. >ýç_
HĀ\cfhVÇbçb!€cXi_`VfçbZþĀhĀa`ZfĀbĀ_ZgĀbhĀgĀngVþ`VaV_VaVXçm`V\Z`ĀýhĀfYĀþĀdc`Ā€ZW’m’_Ā`\Ā
\fY’#üĀf_ZhýĀaYĀmZ_VYVf)%WĀb++(þfZbXĀmĀgĀ\cfhV_VdgVaçbVV`Yç#KZ`ĀbĀb`’a’mV
YV_V`çXçgV_Vh`çþçYifiaibYV`ĀgZmĀWĀhĀfZbZ_VYVf€cXiþibZþĀhĀaaVgfV[ç_Vfýç`Vbçmcf#
-
ls ßankasi Conol Muduru Adnan ßali, 1urk
bankalarinin karliligi azalsa da, karliligin do-
van olligini soylodi. CNßC-o'do aciklanalarda bu-
lunan ßali, alinan okononik lodbirlorin buyuno po-
lilikalarini olunsuz olkilodigini kaydolli. ßali, Mor-
koz ßankasi'nin nunzan karsiliklari arlirnasi vo
ßDDK'nin krodiloro sinir golirnosini ina odorok,
Soklor buyuno ihliyacina sahip ancak konjonk-
lur izin vorniyor, soklor kondi halino birakilirsa cok
daha hizli buyuyobilir.¨ dodi. ßali, bankalara yono-
lik alinan lodbirlorin karliligi dusurso do, bunun si-
kayol konusu olnadigini, bu suroclo bilancoyu olkin
sokildo yonolobilnonin ononli oldugunu soylodi. ls
ßankasi'nda boklonliloro paralol bir kar rakani olus-
lugunu vurgulayan ßali, lakiploki krodilorin loplan
alacaklara oraninin yuzdo 3,6'dan yuzdo 2,8'o gorilo-
digini ilado olli. Önunuzdoki donondo karlilik aci-
sindan socici olacaklarini vurgulayan ßali, karliliga
kalkisi olnayan buyuno polilikasinin arlik izlonno-
yocogini acikladi. Cocon yil Rusya'da Soha ßank'i
salin alan ls ßankasi yoni salinalnalarla da ilgiloni-
yor. Conol Mudur ßali, yurldisi salin alnalarla ilgili
olarak inkanlar corcovosindo daha proaklil olacak-
larini soylodi. ßali soklorlo ilgili su dogorlondirno-
lori yapli: Movdualla laiz gidorlori konlrolu onon
kazaniyor, onunuzdoki donondo naliyol yonoli-
ni buyunodon daha ononli. Movdual disi lonlana
kalonlorino ilgi daha da arlacak. 10 yilda islirak pa-
yiniz ciddi oranda duslu, islirak salislariniz piyasa
sarllarina bagli olarak dovan odocok. Krodi gonislo-
nosini ongollonok icin laiz disi polilikalar izloniyor,
hyal islikrari yorino hnansal islikrar sorunlulugu-
nun alinnasi olunlu. Kurun yuksolnosi bolli nok-
laya kadar arzu odilon bir soy, kurun cok yuksolnosi
onfasyon olkisi noydana golirobilir.¨ |K0N0Mý î|kVýîý
8|t| ker4| |a||æ|te
||raksa|ar 4a|a
||t|| |à]àràt
Kapka(, ¿aspºe ||r·
s|t||¿a kars| 'ks|s·
tars' paket| ¿e||st|r·
4|k|er|r| |e||rter|s|k
î|¿crta ûere| Mà·
4àràkecepKc(ak,
8taks|t|e a]4a ä ||ra
c4e]erek sa||pc|a·
rarpc||(e]|e ºefat,
sakat||k,hZYVjĀ\Ā-
YZf`ZfĀ!Āý\fZ-
aZn`Ā_hZaĀbVh`V-
fçbçbmVbçgçfV_fZ-
YĀ_Vfhç!VbV]hVf
jZ_Āa`Ā__VmWçĀ`Z
\ĀmĀaaVgfVÑVfç
jZ_cnaZhĀ_aV`-
nZaZ`ZfĀbĀb€V-
`çbaVgçbçbhZaĀ-
bVhV`hçbVV`çbYçþç-
bçgm`ZYĀ#
=FKFüI8=1Q8D8E#
D|?<EE8B8?M<:ÿ
k0NkN 8k|ý ûü76C@6H><:C:ABy9yGy
SAYFA TASARIM: SEYFULLAH ÖZTÜRK
Duruþmada êslêklê protesto mahkeme
baþkanênê kêzdêrdê: Burasê arena deÿil!
l|kresæ||fa4es|
|astare4ea||r4|
8a|]ctscrastaræas|
HkV||îkN’as|(ra4|
0r¿erera|8||¿|r8a|ar||’r|r4a]ar¿||ar4|¿||k|rc|8a|]ct4aºas|r|r||k4arasæas|r4asar|k]ak|r|a·
r|mahkemeyi tiyatro salonuna çevirdi. Balanlç’nçn konuýmasç sçrasçnda çslçk ve alkçý ses-
leri duyulmasç üzerine Mahkeme Baýkanç Ömer Diken, “Burasç arena deþil.” diyerek sert
ççktç. Mahkeme, reddihâkim talebini deþerlendirmek üzere duruýmayç 3 Ekim’e erteledi.
BĀRĀNCĀ SAYFADANDEVAM
-
lkinci ßalyoz plani dava-
si kapsaninda Òrgonoral ßil-
ginßalanli’nindaaralarindabulundu-
gu 21’i luluklu 28 sanigin 20’sor yila
kadar hapis cozasi isloniylo yargilan-
nalarina baslandi. lslanbul 10. Agir
Coza Mahkonosi’nco Silivri’do yapi-
lan durusnaya, ßilgin ßalanli, Korgo-
noral 1urgul Alnan, 1ungonoral ls-
nail 1as’in da aralarinda bulundugu
21 luluklu sanik ilo bazi luluksuz sa-
niklar kalildi. Hakkinda yakalana ka-
rari bulunan 1ungonoral ßoyazil Ka-
ralasiloluluksuzsanik1unaniralAh-
nolSinanlrlugrulisogolnodi.Durus-
nada yoklananin ardindan, sanikla-
rinkinliklospilinogocildi.Kinliklos-
pili sirasinda luluklu sanik Òrgono-
ral ßilgin ßalanli, aylik golirinin 7 bin
liraoldugunubolirlorok,YuksokAskori
$ûrauyosioldugunusoylodi.Saniklar-
dan Ahnol Zoki Lcok Hava Kuvvol-
lori bassavcisi, Ali Congiz $irin Kuzoy
Doniz Saha Konulanligi Askori Mah-
konosi ßaskani, ßulonl Cuncal Hava
Kuvvollori adli nusaviri, Cunhur lr-
yuksolKuzoyDonizSahaKonulanligi
ßassavcisi,DoganLysalConolkurnay
Adli Musavirligi’ndo idari gorovli ola-
rakgorovloriniboyanolli.1uluksuzda-
nik Hakan Özbok do Hava Kuvvollori
Konulanligi’ndaaskorisavciikononok-
li dilokcosi vordigini bolirlli. 1uluksuz
sanik 1ulay Dolibas iso Askori Yuksok
ldaro Mahkonosi raporloru oldugunu
voaylik6bin1lkazandiginiiladoolli.
Kinlik lospilinin ardindan Mah-
kono ßaskani Önor Dikon, iddiana-
noninokunnasinagocilocoginiacikla-
di.Ancakbusiradabazisaniklarinavu-
kali Ali lahir Kayacan, hukno kalila-
cak hakin lislosinin kondilorino bildi-
rilnosiniisloyorok,dahasonradarod-
dihakinlalobindobulunacaklarinisoy-
lodi.MahkonoßaskaniDikonisoavu-
kalKayacan’inlalobininiddiananonin
okunnasindansonradogorlondiriloco-
giniacikladi.Kisabirlarlisnaninardin-
danDikon,avukallarinlaloplorininid-
diananonin okunnasindan sonra do-
gorlondirilocogini karara bagladi. An-
caklokrarsozalanavukalKayacan,go-
rokcolorini aciklayarak roddihakin la-
lobindobulundu.
DurusnadasozalanÒrgonoralßil-
ginßalanli,coksayida1urkSilahliKuv-
vollori(1SK)nonsubunun,sonuldo-
lilloro dayannayan iddialar nodoniy-
lo luluklu olarak yargilandigini savun-
du.Sozkonususoruslurnavodavanin
planli vo konplo oldugunu ono suron
ßalanli, “1SK vo onun kahranan por-
sonoli uzorindo acikca oyun oynan-
nakladir. Sahlo dijilal vorilorlo hazir-
lanan bolgoloro dayanarak luluklan-
din. 1SK’ya karsi yurululon bu cirkin
illirakanpanyasisonucugorcoklosliri-
lonlashyooporasyonu,naalosolbasa-
riya ulasnis gibi gozuknoklodir. Cor-
coklon basarilnasi halindo iso kaybo-
don1SK,1urkiyoCunhuriyolivo1urk
nilloliolacaklir.”iladolorinikullandi.
l|Ilkk|kk|NH|îk8| î0kU|ktkKI|k
Sanik ßilgin ßalanli konuslugu sira-
da,salondakiizloyicilorlaralindanal-
kislanavoisliksosloriduyuldu.Mah-
kono ßaskani Önor Dikon, islikla-
yanlarindisariciknasini,aksilakdir-
dokanoralarlaralindanlospilodilo-
cogini soylonosi uzorino izloyicilor-
don islik calan bir kadin disari cikli.
MahkonoßaskaniDikon,alkislayan-
laridauyararak,“ßurasiaronadogil-
dir.’’dodi.ßalanli’ninsozununkosil-
nosino iliraz olnosi uzorino do ßas-
kan Dikon, “Durusnayi yonolon bo-
nin, kosorin. Sosinizi yuksollnodon
konusun.’’dodi.ßalanlidahorkosinso-
siniduynasiicinyuksoksoslokonuslu-
gunuiladoolli.ßilginßalanli,‘darboyo
losobbus olnok’lo suclandiklarini, an-
cakbusuclanayiaslakabulolnodiklo-
rinianlalli.ßalanli,“ßucirkinvoinsal-
sizkonployuhazirlayanvoonlarlabu
alcakca oynanan oyunda isbirligi ya-
panlara,1urkiyoCunhuriyoli’no,1urk
Silahli Kuvvollori’no vo onun lodakar
porsonolino zarar voronloro bu-
nun hosabini yuco 1urk ulu-
su,1urkyargisibirgunnul-
laka soracaklir.” iladolorini
kullandi.
Colcuk’lo yapilan
aranalarda, olo gocirilon
bolgolordo isninin goc-
ligini ogrondigini soy-
loyon ßalanli, “$askin-
likicindobununnool-
dugunuanlanayaca-
lisirkon, bir dorgido
aloyhino gorcok disi
bir yazi yayinlandi.
Nisan ayinin son-
larinda iso olo goci-
rildigi ono surulon
sahlo dijilal vorilor
basinda yor aldi.’’
soklindo konuslu.
Savci Savas Kirbas,
roddihakin laloplori
konusunda lakdirin
nahkonodo oldugu
gorusunubildirdi.Du-
rusnaya vorilon aranin
ardindan karari acik-
layan nahkono hoyo-
li, bazi sanik avukallarinin
roddihakinlalobinindogor-
londirilnosi icin dava dosya-
sinin yolkili norci olan lslan-
bul11.AgirCozaMahkonosi’no
gondorilnosinokararvordi.Du-
rusna3lkin’oorlolondi.
-
Sanalcilbrahin1allisos’in,ugradigisilahlisaldiriya
iliskinsoruslurnakapsaninda,lodavigorduguro-
habililasyon norkozindoiladosialindi.lslanbullnniyol
Mudurlugu Òrganizo Suclar $ubo Mudurlugu’no bagli
okiplor,dunsabahsaallorindolodavigordugunorkozo
golorok 1allisos’in iladosini aldilar. lkiplor, yaklasik 2,5
saal suron ilado alininin ardindan norkozdon ayrildi.
1allisos’iniladosininalinnasininardindanavukaliAh-
nol Kucuk, gazolociloro aciklana yapli. Kucuk, sorus-
lurnagizliyurululduguiciniladohakkindadolaylibilgi
voronoyocogini,ancakpolisloriniyibirorlandasanal-
cininilkrosniiladosinialdiklariniaklardi.$oylokonus-
lu:“lbrahinßoy,sagliklivonososiyorindoydi.Cuzolbir
orlandailadovordi.Òlayoncosihakkindadolaylibilgi
vordi.Òlayanihakkindadabildigikadariylaanlalinda
bulundu.Yakinzanandahorhaldosavcilikiddiananoyi
duzonloyocok.Òndansonradavaacilacak.‘Adalolyorini
bulacaklir’diyodusunuyoruz.’’
ßirgazolocinin“lbrahinßoysikayolcioldunu`’’so-
rusuuzorinodoKucuk,“lvol.’’diyokonuslu.1allisos’in
saglik durunu hakkindaki sorulari da covaplayan Ku-
cuk,“Saglikdurunugayoliyi.Kondisibonbagibi.1o-
davisiguzolbirsokildoilorliyor.lnsallahduzolocokdiyo
bokliyoruz.’’iladolorinikullandi.lîIkN8U| AA
-
ßalyoz soruslurnasi kap-
saninda oncoki gun 6 al-
bayla borabor luluklanan sivil
supholinin HAVllSAN Conol
Muduru Önor laruk Yarnan
oldugu bolirlildi. Colcuk Do-
nanna Konulanligi lslihbaral
$ubo’do yapilan aranalarda olo
gocirildigi iddia odilon ßalyoz
bolgolorino iliskin yurululon soruslurna kapsanin-
daHAVllSANConolMuduruYarnan’inluluklan-
digiorlayacikli.Soruslurnakapsanindagocliginiz
cuna gunu 6 albay vo 2 aslsubay ilo birliklo bir si-
vilkisißosiklas’lakilslanbulAdliyosi’nogolirilnisli.
9supholidon6albayilosivilolankisiluluklannisli.
1uluklananbusivilsahsinHAVllSANConolMu-
duruÖnorlarukYarnanoldugubolirlildi.
ßalyozplaniiddialarindaYarnan’inisnidogociyor-
du. Soruslurna kapsaninda oldo odilon 11 No’lu CD
icorisindoyoralanÇAll$MAlAR_A/’YlNlYAlllAN-
MADA CÖRlVllNDlRlllClKllR’ isinli klasordo
bulunan ‘SAVLNMA SANAYl’ isinli lxcol bolgosinin
‘lyarnan’isinlikullanicilaralindanoluslurulduguiddia
odildi.‘lyarnan’isinlikullanicininisoÖnorlarukYar-
nanolduguonosuruluyor.MUîIk|kIUkkNûSTANBUL
GÜNDEM 13
I6kĀUîI0îì0IIîk||ZAMAN
0r¿erera| 8||¿|r 8a·
|ar||, |akk|r4ak| |4·
4|a|ar| re44ett|.
Balanlç’nçn da ara-
larçnda bulundu-
þu ikinci Balyoz
davasçnçn sançkla-
rç ‘darbeye teýeb-
büsle’ suçlançyor.
Sançklarçn 15 ile
20’ýer yçl arasçn-
da hapisle ceza-
landçrçlmalarç ta-
lep ediliyor.
Ie4aº| ¿cr4à¿à re|a||||tas]cr æerket|r4e ||k resæ| |fa4es| a||rar sa·
rat(| l|ra||æIat||ses’|r sa¿||k 4araæarar |]| c|4a¿a c¿rer||4|.
TAZİYE
Gazetemiz çalýþanlarýndan
Abdullah DÝRÝCAN’ýn
Babasý
SÜLEYMAN
DİRİCAN
Hakk’ýn rahmetine kavuþmuþtur.
Merhuma Yüce Allah’tan rahmet,
tüm yakýnlarýna sabr-ý cemil
niyaz ederiz..
ZAMAN
Rütbeli hukukçular da yargèlanèyor
k|l kKKU;
lspanya’da donokrasiyo
gocis dononindo 8 yil sa-
vunna bakanligi yapan
Narcis Sorra, ‘Donokraliklosno Surocin-
doÒrdu’isinlikilabindaaskorinahkono-
loro ozol vurgu yapiyor. Askori nahkono-
lorin gorov alanini darallacak ‘yargi rolor-
nu’ yapilnadikca donokrasinin inkansiz
oldugunu soyluyor. Askori yarginin vordi-
gibazicoliskilikararlarihalirlalanSorra,as-
korlorinislodigi‘siyasisuclarin’bunahko-
nolordo yargilannasini donokraliklosno-
ninonundokionbuyukongololarakgoru-
yor.Sorra’yagoro,askorinahkonoloruzun
suro silahli kuvvollor icin bir novi koru-
nanokaniznasiolnuslspanya’da.Askori
yargi 1urkiyo’do do ciddi larlisna konusu.
Özolliklo lrgonokon vo darbo davalarinda
sanik olan askorlorin israrla askori nahko-
nodo yargilannak islonolori gundondon
dusnodi.Rolorandundansonrabuyolla-
nanonkapannasinaragnonhalabulalo-
bidillondironlorvar.MosoladunSilivri’doki
durusnada darbo losobbusundon yargila-
nan sanik Ahnol Zoki Lcok, birinci sinil
hakin albay oldugunu bolirlorok, yargila-
naninAskoriYargilay’dayapilnasiniislodi.
Kanuoyundaßalyozdavasiolarakbili-
nondunkudurusnadasaniklararasindayor
alanlarinnosloginobaknaklalaydavar:Ali
Congiz$irinKuzoyDonizSahaKonulanli-
giAskoriMahkonosibaskani,ßulonlCun-
cal Hava Kuvvollori adli nusaviri, Cun-
hurlryuksolKuzoyDonizSahaKonulan-
ligi bassavcisi, Dogan Lysal Conolkurnay
Adli Musavirligi’ndo idari gorovli, Hakan
Özbok Hava Kuvvollori Konulanligi’nda
askori savci, 1ulay Dolibas Askori Yuksok
ldaro Mahkonosi raporloru. Moslok vo al-
diklari ogilin ilibariyla suc vo suclunun no
oldugunubilocokdonanindakisilorbunlar.
Anadarbosoruslurnasiniyurulonsavcila-
rin hazirladigi iddiananodo cok ciddi suc-
lanalar var haklarinda. Darbocilori hukuki
alandakorunakicincalisnaicindoolnak-
lasuclaniyorlar.
1urkiyo, planlari yapilnis, uygulana
asanasindaki darbo girisinlorini yargili-
yor Silivri’do. Mosoloyi sadoco ‘plan asa-
nasindalarnis’ diyorok kucunsononok
lazin. Çunku bu ulkodo yasannis bir 12
lylulornogivar.Dunkudurusnadasanik
avukallari arasinda 12 lylul darbosindo
askorihakinolarakgorovyapanAlilahir
Kayacan da vardi. Darbo olduklan sonra
hukukunnasiluygulandiginigornokicin,
Kayacan’inhakinoldugudonondovori-
lon kararlara baknakla layda var. Ò ka-
rarlardanbirilrdallron’loilgiliydi.lron’i
17 yasinda daragacina gondoronlor yillar
sonra ‘pisnan olduklarini’ soylosolor do
gidon gori golniyor. Darbolordo kaybo-
donhop1urkiyooluyor.
Hk8|k
Y0kUM
0M|k |kkUK YkkMkN
-
ßDlCrupßaskaniSolahallinDonir-
las,“ßDl,calisnalarziyla,orgullon-
nosiylo,nucadoloyonlonloriylolKK’dan
ayribirorgullur.”dodi.Donirlas,ßasbakan
1ayyip lrdogan’in “ßicak
konigo dayandi.” soz-
lorini Diyarbakir’da ga-
zolociloro dogorlondirdi.
ßDl’nin bir donokralik
sislondo olnasi gorokligi
kadarsiddolloarasinanol
vo kosin bir ilado koydu-
gunu soyloyon Donirlas,
“ßDl son socinlordo 2,5
nilyondan lazla oy al-
nis,Moclis’logrubuolan
siyasi bir parlidir. Siz bir
ulkoninßasbakan’iolarak
cikipboylobirsiyasipar-
liyi‘lororisl’ilanodorsonizsizindonokrasi
ilozorrokadarzihnialakanizyokdonok-
lir.” iladolorini kullandi. ßugun yasanan
siyasi alnoslordoki gorilinin ßDl’nin
durusundan kaynaklannadigini dilo goli-
rorok,“ßDlbarisakalkisunacaksiyasibir
guclur.” dodi. Solahallin Donirlas, gazo-
locilorin“Ranazanayindanoydanagolon
olaylarda arlis olnasini nasil dogorlondi-
riyorsunuz`” sorusuna da “Ranazan’da,
bayranda olunlor olnanalidir, hicbir
zanan olnanalidir ana
on azindan o dononlor,
kulsal aylar, kulsal do-
nonlordir.” karsiligini
vordi. Crup loplanlilarini
Diyarbakir’da gorcoklos-
lirnolorino iliskin soru
uzorinodo,“ßizAnkara’yi
lork olnis dogiliz,
larlanonlo’yu lork olnis
dogiliz. ßiz bir lavir koy-
duk, bunu surduruyoruz
su anda.” diyo konuslu.
ßDlCrupßaskanVokili,
Moclis’iboykolkararlarini
dasuansurdurnoyodovanodocoklorini
kaydolli.Donirlas,soylodovanolli:“No
olursa olsun biz kapilarinizi asla kapal-
nayacagiz.Siyasolzonininilorkolnoyo-
cogiz. Kurl sorununda kalici bir barislan
sozodilocoksokosinliklolnralisisloninin
loshodilnosilazin.”0lYkk8kK|k AA
SAYFA TASARIM: AHMET BûÇER
I6kĀUîI0îì0IIîk||ZAMAN
f14 POLüTüKA
F
O
T
O
ü
R
A
F
: A
A
, S
ÿ
N
A
N
G
Ü
L
-
lcislorißakanildrisNain$ahin,lororusorlbir
dillo kinadi. Dovlolin vo nillolin varligini boz-
nakisloyonloroldugunusoyloyon$ahin,bunakar-
sihukunololaraksorunluluklarininlarkindaolduk-
larinibolirlli.$ahin,“Siziloninodiyoruzkibubuyuk
nillolin,bukulsalvalaninhuzurunuboznakisloyon,
buyuklugunogozdiknokisloyon,kucuklorlo,acizlor-
lo,ucubolorloadikonnanisbuguruhlabunillolin,
budovlolinnucadolosihukukcorcovosindoanayap-
liklarininkarsiliginiolusluracaksokildobugundo,ya-
rindadovanolnoklodirvoodocoklir.Yarininnuca-
dolosi bugunun nucadolosindon yapisal vo yonlon
olarakdahalarklivodahasiddolliolacaklir.”dodi.
LluslararasiNakliyocilorDornogincoWÒWlslan-
bul Òlol’do vorilon illarda konusan $ahin, polis, jan-
darna,karakuvvollori,koykorucularivosahilguvon-
likloskilaliylabirliklonucadoloninsurdugunudoilado
olli.$ahinsoylodovanolli:“ßubuyuknillolikinso
orsolonoyohaksahibidogildir.Noyazikkibununadi-
na ‘baris’ diyobiliyorlar, bunun adina ‘donokrasi’ di-
yobiliyorlar.ßizdodiyoruzki‘bubarislalandogil.’ßiz
bunu arlik yuzdo yuz lorsindon okunanin gorcogini
gorduk.‘ßaris’diyorsaozulundur,savaslir.‘Donok-
rasi’diyorsaozorbaliklir.Yuzdoyuzlorsindonokuya-
nazsakbunosoloyodolanloshiskoyananavonu-
cadoloodononoyanlisligindakaliriz,kalabiliriz.”
l(l;||kl8kKkN||Ā|,HkKKkkl 8|||0lY|îl’NlN
HkktkMk|kk|N|M|kt|Kk|I|Nkk||Y0k
Öloyandanlcislorißakani,oncokigunHakkari’doydi.
ßurada Hakkari ßolodiyosi’nin hiznollorini oloslirdi.
Konllo21yiloncogorovyapligini,ozanandanbugu-
noHakkari’nindahadagoriyogilnisbirsohirgorun-
lusuvordiginisoyloyon$ahin,bolodiyoninharcana-
lariniincololocoginibolirlli.$ahin,“Dovlolhicbiray-
rin yapnadan bulun bolodiyoloro payini gondorir-
kon,Hakkari’nizdonodonsobuparalarinyola,kaldi-
rina,suyadonusnodiginiuzunluylogornusdurun-
dayiz.ßunlaridaayricaincololocogin.ßuparalarno
kadargoldi,noroyoharcandi,hangiiskacayaplirildi`
Corcogiyapilanbirisyokdahaninoroyo,noisogil-
libunlarinayricaincolonnosiniyapliracagin.ßuhalk
adina,bunuyaplirnanizgorokiyor.”diyokonuslu.
ßDl’li Hakkari ßolodiyosi’nin hiznollorindon
ßasbakan1ayyiplrdogandasikayololnisli.12Ha-
ziran socinlori oncosi sohirdo niling yapan lrdo-
gan, gordugu nanzarayi “ßon Hakkari’do sokak-
larin halini gorunco kahroldun.” sozloriylo dilo go-
lirnisli. Hakkari’yo gocon yil bulcodon 13,5 nilyon
1l pay gondorildigini aciklayan lrdogan, “ßolodiyo
diyobirsoyyokorlada.Norodobupara`”diyosor-
nuslu.$ahindoHakkari’doaynigorunludonyakin-
di.“Hakkari’nizinsusohirhalinibondogrusuboy-
lo gornok islonozdin.” diyon $ahin, bu labloyu
Hakkarilivalandaslarinhakolnodiginiiladoolli.
Hk8l8ûU||k ANKARA
-
CHl lidori Konal Kilicdaroglu’nun “Sonali’yo
yapilanyardinlarAKl’ninbagiskanpanyasina
donuslu.”yonundokisozlorinoAKlarli’don“Morak
olnosin:Sonali’doikicocugundanbirinilorciholnok
zorundakalanannolorgolip1urkiyo’dooykullanna-
yacak.” karsiligi goldi. Crup ßaskan Vokili Muslala
llilas,yardinkanpanyalarinakalilanhorkosinbunu
gonuldonyapliginiancakCHl’ninyardinkonusunu
bilobir‘sovnalzonosi’olarakgordugunusoylodi.
Sonali’do yasanan insanlik dranina soyirci
kalnayan1urkiyo,birbiriardinaduzonlononkan-
panyalarla sindiyo kadar 100 nilyon lirayi askin
yardinlopladi.Yardinsolorborliginosiyasiparlilor
do kayilsiz kalnadi. Önco AK larli, ardindan da
CHl Crubu biror kanpanya baslalarak hor nil-
lolvokilinin 500 1l’don az olnanak kaydiyla yar-
din yapacagini acikladi. Ancak CHl lidori Konal
Kilicdaroglu’nun oncoki gun kanpanyalara iliskin
orlayaalligiiddia,yardinkonusunubirandasiyasi
bir polonik halino golirdi. Kilicdaroglu, Sonali’yo
yapilanyardinlarinAKlarli’ninbagiskanpanya-
sina donusluruldugunu savundu vo bu durundan
rahalsizolduklarinibolirlli.CHllidorininsozlorini
saskinlikla karsiladiklarini bolirlon AK larli Crup
ßaskan Vokili llilas, “Kilicdaroglu’nu rahallalnak
icininsanlara‘bagisyapnayin’cagrisindanibulu-
nalin`Yardinikinyaparsayapsin,bunudosloklo-
nokgorokir.Nilokinbiz1ßMMCrubuolarakbir
kanpanyabaslallik,CHldobirkanpanyabaslalli.
ßudurunasadocosovinilir.”diyokonuslu.
Iercr|eæàca4e|e,
]ap|sa|ºe]crteæ
c|arak4a|a
s|44et||c|acak
kKÞkkIl’0|NK|||(0kk0Ā|U’Nkt|VkÞ:
tHÞæeraketæes|r,
îcæa||||ka4|r|ar
¿e||pIàrk|]e’4e
c]ka||aræa]acak
Esas No: 2011/44
Davacý Behiye Demir tarafýndan hasýmsýz olarak Mahkememize açýlan Siirt Ýli, Eruh Ýlçesi, Dih Mahallesi, Cilt No:1, Hane
No:109 ve Birey Sýra No:12' de nüfusa kayýtlý, Yusuf ve Zülfi oðlu 10/04/1965 Eruh doðumlu, 36446119846 TC kim-
lik numaralý Abdulaziz Demir'in kendisinden uzun süredir haber alýnamadýðýndan ve ölmüþ olmasýnýn muhtemel olduðun-
dan bahisle adý geçenin gaipliðine karar verilmesi talep edilmiþ olmakla; Türk Medeni Kanununun 32 ve devamý mad-
deleri gereðince iþbu ilan tarihinden itibaren altý ay içinde adý geçen hakkýnda bir bilgisi olanlarýn Mahkememizin 2011/44
Esas sayýlý dosyasýna bilgi vermeleri hususu ilânen duyurulur. B: 38567 www.bik.gov.tr
ERUH ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN İLAN
‘’2547 sayýlý Kanun’un 23,25 ve 26. Maddelerinde belirtilen asgari koþullarýn yanýnda Öðretim Üyeliðine Yükseltilme ve
Atama Yönetmeliði’nin ilgili maddelerinde belirtilen Koþullara göre Üniversitemizin çeþitli birimlerine öðretim üyesi alý-
nacaktýr. Baþvuru ve atanma þartlarýna iliþkin bilgiye http://www.kafkas.edu.tr adresinden ulaþýlabilir.
B: 52648 www.bik.gov.tr
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN
Davacý Ýstanbul Muhakemat Müdürlüðü tarafýndan davalýlar Kemalettin Çitkaya vb aleyhine açýlan 2002/11 E. sayýlý
tapulama tespitine itiraz davasýnýn mahkememizce yapýlan duruþmalarý sonunda verilen 25.04.2011 gün 2002/11 E.
2007/10 K. sayýlý karar ile;
1-Davanýn KISMEN KABULÜ ile,
a) Pendik, Dolayoba, Ayazma Mevkiindeki,
793,794,795,796,797,798,799,800,801,802,803,804,805,807,808,809,810,830,831,832,833.834,835,
836,837,838,839,856,857,858,859,860,861,862,863,864,865,886,887,888,889,890 parsel nolu taþýnmaz-
larýn tespitlerinin iptali ile,
Taþýnmazlarýn mera vasfý ile Hazine adýna TESCÝLLERÝNE,
Taþýnmazlarýn K.K.16/B maddesi gereði mera özel siciline yazýlmalarýna,
b) Ayný yer 811,812,813,823,824,825,825 ve 826 parsel nolu taþýnmazlar yönünden davanýn REDDÝ ile,
Taþýnmazlarýn tespit gibi TESCÝLLERÝNE karar verilmiþ olup;
Kararýmýz davalýlar Hasan Demirci vs. vekili Av. Yahya Tunç, davacý Ýstanbul Muhakemat Müdürlüðü vekili Av. Sumru
Þahin, davalýlar Faik Aydýn Ezen vs vekili Av. Mürsel Doðan tarafýndan temyiz edilmiþ olup, dosyamýz Yargýtay 16. Hukuk
Daire Baþkanlýðýna gönderilmiþ, Yargýtay 16. Hukuk Daire Baþkanlýðýnýn 2011/582-2011/2187 E.K sayýlý ilamý ile;
Kararýn hüküm bölümünün 1. fýkrasý (a) bendi 2. satýrýndaki "Hazine adýna tescillirine" sözlerinin hükümden çýkarýlarak
yerine "Sýnýrlandýrýlmasýna" sözlerinin yazýlmasýna ve kararýn hüküm bölümünün düzeltilmiþ bu þekli ile onanmasýna karar
verilerek dosya mahkememize gönderilmiþ olup,
Tüm aramalara raðmen adresleri tespit edilemeyen davalýlar M. Kemalettin Çitkaya Mirasçýsý Iþýn Fevziye Çitkaya, Ali
Göktan, Raif Ýldiz, Mirat Erdöl, Hamdi Ak Mirasçýlarý Zeliha Ak, Filiz Ak, Feruzan Ak, Fatma Þenkal Ak, Gürsel Ak, Yusuf
Fethi Ak, Aydýn Ak, Ufuk Ak, Deniz Ak, Halil Ýrinesil Mirasçýsý A.Þükrü Ataç, A.Necati Kolat Mirasçýlarý Ayhan Kolat,
Yurdagül Kolat, Ý. Ethem Elkoyuncu Mirasçýlarý Ruziye Elkoyun, Ahmet Elkoyun, Emine Aysun Elkoyun, Adil Elkoyun,
Turgut Elkoyun, -Fahrettin Turakan, Selahattin Kýlýç, Sahan Ruhselman Mirasçýlarý, Ýsmet Ruhselman, Ali Cengiz
Ruhselman, Sayife Canan Ruhselman, Bedri Caner Ruhselman, - Halis Bülbül, Mehmet Saim, Fethi Altýndað, Hüseyin
Kuzgun, Mehmet Ýldiri Mirasçýlarý; Þükriye Ýldiri, Haluk Ýlker Ýldiri, Faruk Ýldiri, Bülent Ýldiri, -Ö. Seyfettin Sevsevil, -Ýskender
Uður Mirasçýlarý; M.Hünkar Uður, Hakan Uður, -Ý.Adnan Sunar, A.Turgut Soydemir, Latif Eþiyok, Hikmet Erk, Cemal
Altonan, -Hatice Memnune Demiray Mirasçýlarý; Suat Demiray, Emine Lamia Deriray Mirasçýlarý; Ý.Güven Sezgin, Hasan
Sezgin Mirasçýlarý; Güzide Güzin Sezgin, Murat Sezgin, Aslý Deðer Sezgin, Burak Sezgin, -Mehmet Seçkin, H.Ahmet
Yýlmaz, Naci Boratan, M.Cemalettin Cankat, Belkýz Fikri Aktan, - Abdullah Oray Mirasçýlarý; Müge Oray, Coþkun Oray,
Taþkýn Oray, -Baskýn Oray Mirasçýlarý; Perihan Oray, Alp Oray, Cem Oray, Burak Oray, - Erdoðan Akan, Abdurrezzak
Yücel, - Himmet Saygýn Mirasçýlarý; Sema Saygýn, Suzan Saygýn, Gamze Sevda Saygýn, Güven Onur Saygýn, -Fethi
Muzaffer Çolpan Mirasçýlarý; Nezihe Çolpan, Oya Çolpan, Necdet Çolpan, - Ýzzet Benal, Muzaffer Atikkan, Ý.Hikmet
Toraman, Halit Aybey, Sevim Bilgin, -Salih Tarakçý Mirasçýlarý; Hacer Tarakçý, Ümit Tarakçý, Ender Tarakçý, Y. Ziya
Görsev, M.Burhanettin Yalkýz, Sabit Akça, Asým Tuncay Taþdelen'e yöntemince tebligat yapýlamadýðýndan davanýn açýlýþ
tarihi 29.07.1957 olup üstünden çok uzun yýllar geçtiði için tüm araþtýrmalara raðmen yukarýda isimleri yazýlý þahýslara ve
mirasçýlarýna ulaþýlamadýðýndan adresleri tespit edilemeyen davalýlara iþbu ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra yargýtay
onama ilamýnýn teblið edilmiþ sayýlacaðý hususu,
7201 sayýlý T.K. 28 ve devamý maddeleri uyarýnca ilanen teblið olunur. 05.08.2011
B: 51750 www.bik.gov.tr
İLAN METNİ
T.C. PENDİK KADASTRO MAHKEMESİNDEN
İLAN
îtratej|st|er, ]er|
4creæ4eIàrk|]e’r|r
tercr|eæàca4e|e4e
4a|aakt|f kcraæa
¿e(ece¿|r| |e||rt|]cr.
Mesut Ülker, terör
örgütünün mali
ve silahlç kçskaca
alçnacaþçnç vur-
guluyor. Mustafa
Akyol da Ramazan
sonrasçnda askerî
operasyonlara
aþçrlçk verileceþini
düýünüyor. Emekli
Yarbay üenol
Özbek de PKK’nçn
içerideki ve dçýarç-
daki destekçileri-
nin engellenmesi
gerektiþini anlatç-
yor. FOTOüRAF: AA,
AHMET ÿZGÿ
80Þûrap 8askar
Vek||| 0eæ|rtas,
0|]ar|ak|r’4a
a(|k|aæa ]apt|.
Baýbakan
Erdoþan’çn “Bççak
kemiþe dayandç.”
sözlerini eleýtirdi.
FOTOüRAF: ZAMAN,
ALÿ ÜNAL
BĀRĀNCĀ SAYFADAN DEVAM
-
1ororlo nucadolonin sadoco silahli
oporasyonlarolarakdusunulnonosi
gorokligini bolirlon Mosul Llkor, “1oror
orgulunun nali kaynaklarini dondurnak
adina uluslararasi adinlar alilabilir. ßun-
dansonrakisuroclo1urkiyo,lKK’ninol-
ralindakiconborindarallilnasiicincalis-
nalaryurulocoklir.”soklindokonusuyor.
lKK’nin hor donokralik adin
sonrasi laloplori yuksollligini kaydo-
donyazarMuslalaAkyolda,Ranazan
sonrasindaaskorioporasyonlaraagirlik
vorilocogini dusunuyor. Yalnizca do-
nokralik adinlarla loror sorununun
bilirilonoyocoginin anlasildigina dik-
kal cokon Akyol, golocok donondo lo-
rororguluilonucadolodosilahligucun
arlacaginadikkalcokiyor.
lnokli Yarbay $onol Özbok, dov-
lolin icoridon hancorlondigi dononin
billigino dikkal cokiyor. ßu yuzdon
lKK’nin icoridoki vo disaridaki dos-
lokcilorinin ongollonnosi gorokligini
anlaliyor. Son gunlordo lran’in l}AK’a
yonolik oporasyonlarinin ardindan
1urkiyo’nindoKandil’ooporasyonya-
pip yapanayacagina dair sorulara iso,
“lran, Kandil’in kondi lopraklarinda
kalan bolunundo bir oporasyon yapi-
yor. Yani sinirlari icorisindo. No kadar
basarili oldugu da larlisnali. ßuradan
sanki lran yapiyor da 1urkiyo yapni-
yornus gibi bir hava oslirilnosi dogru
dogil.lranbizinkadarogilinlivopro-
losyonoldodogil.Yapligi,kondilopra-
gini bonbalanak. Kosinliklo 1urkiyo,
lrak,lran,AßDvoKuzoy’dokiKurllo-
rin orlak oporasyonu olnadigi nud-
dolco Kandil’o yapilacak oporasyon
sonucvornoz.”soklindokonusuyor.
Doc.Dr.AylokinColoriisolKK’nin
voßDl’ninlulunununhukunoliyoni
birnucadoloyozorladigininallinicizi-
yor. Hukunolin sorunun cozunu icin
uzunbirsurodonokralikadinlaralli-
gini kaydodon Colori, ancak bu duru-
nunsuislinalodilnosiuzorinolororlo
nucadolodoozologilinlipolisvo}an-
darna Özol Harokal linlorinin dovro-
yosokulacaginibolirliyor.
lolis Akadonisi Ögrolin Lyosi
Ali $alak, Ranazan’daki saldirilarin,
loror orgulunun hicbir inanci olna-
digini goslordigini anlaliyor. 1urkiyo
dovlolini yonolon insanlarin da bir
sabir siniri bulundugunu soyloyon
$alak, “Ranazan, Kur’an’daki 4 ha-
ran aydan biridir. lnanan insanlara
bu ayda savasnak yasaklannislir.
Donok ki lKK hicbir soyo inanni-
yor.Karsilaralsilahlasaldiriyorsasi-
zin do ayni sokildo karsilik vornoniz
gorokir.Silahlinucadoloislonilonbir
sonuc dogil ana lKK buna nocbur
birakiyor.”soklindokonusuyor.
lnokli 1uggonoral Adnan 1anri-
vordi do ßasbakan’in sozlorini askori bir
oporasyonun gundondo oldugunun
isaroli olarak goruyor. Kandil’o oporas-
yonun arlik zananinin goldigino dikkal
cokon 1anrivordi, “Son donondo so-
hil conazolorinin ardi ardina golnosi do
ßasbakan’in sabrini lasirdi. ßDl’nin ya-
sananlororolaylarinakayilsizkalnasida
surocisikinliyasoklu.lKK’nindovrodisi
birakilnasiicinsivilanayasasarl.ßusa-
yodobolgohalkinindadoslogialinacak-
lir.”gorusunudilogoliriyor.8kYkkMKkYk,
l|Ykî K0( ANKARA û0Kî|| û|N( ûSTANBUL
I|k0kUIMkN|kk|,|k00ĀkN’|N(|K|;|N|Y0kUM|k0|:
Terörle 4 koldan mücadele edilecek
M|îUIU|K|k
MUîIk|kkKY0|
I|k0k UIMkN|kk| |k
;|N0|0I8|K
80Þcr¿àt|eræes|]|e,æàca4e|e
]crteæ|er|]|eÞKK’4ara]r|||rcr¿àttàr
l(|s|er|8akar| l4r|s Na|æ;a||r
H6N;6 I6H6G>B/6=B:I 7ûu:G
I6 kĀUîI0î ì0II îk|| Q8D8E
(,GFCüKüB8
|kIýHKkkkK|||( 7JGH6
S
Moclis'in yoni donondo bir nu-
narali gundon naddosi yoni
anayasa olacak. Siyasi parlilor bu yuz-
don konisyonlar oluslurarak yaz lali-
lini hazirlik calisnalariyla gocirdi. lsi
ciddiyo alan parlilorin basinda iklidar
parlisi goliyor. AK larli'do oluslurulan
8 kisilik okiplo bulunan isinlordon Ça-
lisna vo Sosyal Cuvonlik ßakani laruk
Çolik, laslak hazirlanayacaklarini, il-
kolor noklasinda calisna yapliklarini
ilado odiyor. Muhalololin gocnis do-
nondo iyi sinav vornodigini kaydo-
don ßakan Çolik, aklisolinin hakin
olacagina vo anayasa dogisikliginin bu
koz hizli sokildo gorcokloslirilocogino
inandigini soyluyor. Aksi durunda
nillolin ilk socindo lalurayi kosocogi-
ni vurguluyor: Millol dogisin isliyor,
nillol kriz urolon nokanizna isloni-
yor. Muhalolol bu nosaji aldi, kosa
kosa golip bu konuda kalki saglayacagi
gorusundoyin. Aksi olur nu, olabilir.
Ò zanan bunun adi obodi nuhalololo
nahkuniyollir. Valandasiniz golis-
nolori anlik lakip odiyor. Kinin niyoli
nodir, no yapnak isliyor goruyor. Mil-
lol bu parlilori obodi barajin allina ilor.¨
Yoni anayasa surociylo ilgili dusun-
colorini Zanan'a anlalan ßakan Ço-
lik, krilik osik olan 330 ovol oyu' ko-
nusunda bir sikinli gornodigini dilo
goliriyor. Ardindan nuhalololo su
cagriyi yapiyor: Muhalolol parlilori
Moclis'o golsin: laslaklari ni var, go-
ruslori ni var noylori varsa golirsinlor
gorusolin. llkolori orlaya koysunlar,
bu isi bilirolin. Kriz urolon ana no-
kaniznayi duzollolin ki digor alanla-
ra yansinasin. ßu kadar acik.¨
K|Mk| K|||(0kk0Ā|U'NUN
î0Mk|ý'Y| ûýIM|îý ûUI|| 8ýk k0|M
Cundondoki digor konulara da dogi-
non ßakan Çolik, CHl Conol ßaskani
Konal Kilicdaroglu'nun aclikla nuca-
dolo odon Sonali'yo gilnosini guzol bir
adin olarak goruyor. Çolik, bu konu-
da su gorusu dilo goliriyor: Sonali'yo
ananuhalolol parlisinin do gilnosi
ononli girisin. ßasbakan'inizin, ikli-
darinizin siyasi nisyonu olarak aclik,
nagduriyol, nazlunlarla ilgili duyarlili-
giniz aciklir. Darlur'u dunya gundoni-
no lasiyan bizdik, Cazzo'do yasanilan
vahsoli dunya gundonino lasiyan bi-
zin hukunolinizdir. Alrika'da yasanan
aslinda yasallirilan bu solalol vo dranin
arkasindaki unsurlar bolli. Yillardir ora-
yi sonuronlor bugun duyarsiz, bugun
yor alli zonginligi icin dogil, insanlik
dranini dindirnok icin ßasbakan'iniz
Sonali'yo gidiyor. Ananuhalolol
bunu ornok aliyorsa lobrik odiyoruz,
buna dovan olnolorindo layda var.¨
KkI|MtkN|kN6C@6G6
S
ßßl lidori Muslala Doslici, laiklik lanininin
yoni anayasada acik bir sokildo yapilnasi go-
rokligini soylodi. Dini ozgurluklorin onundoki on-
gollori kaldirnasi yonundo dovlolo gorov yukloyon
laikligin 1urkiyo'do lorsino islodigini bolirlon Dosli-
ci, dini inanclari sobobiylo insanlarin kinandigini vo
lislondigini kaydolli. Doslici, Movcul Anayasa'daki
lanindan dolayi naalosol yillardir 1urkiyo'do ozol-
liklo dini hassasiyoli yuksok olan kosinlor buyuk
dayak yiyor. ßasorlusu zul-
nu, kalsayi adalolsizligi co-
kiliyor. lnsanlar, dini inanc-
larindan dolayi nosloklon
aliliyorlar.¨ diyo konuslu.
ßßl lidori, Diyanol-Son
Conol ßaskani Mohnol ßay-
raklular vo sondika yonolin
kurulu uyolorini parli gonol
norkozindo kabul olli. Yoni
anayasa konusunda sivil vo
donokralik bir icoriklon yana olduklarini ilado
odon Doslici, biroysol hak vo ozgurluklorin onunun
acilnasi gorokligini vurguladi. 1oror saldirilarina
da lonas odon Muslala Doslici, 1ßMM'nin lororun
cozununo yonolik bir projo golislirnosini islodi.
Hukunol ilo nuhalolol parlilorinin loror orguluno
yonolik larlisnalarinin kayikci kavgasindan oloyo
gilnodigini' savunan Doslici, ßDl'yi Kandil'i vo
lnrali'yi nuhalap alnak yorino bolgo insanini nu-
halap alacaksiniz.¨ iladolorini kullandi.
P\e`XeXpXjXpX\e^\cfcXe
YXiXaéeXckée[XbXcéi
8akar (e||k, ]er| ara]asa kcrasar4a æa|a|efet| a]ar4|.M|||et|r
ara]asa 4e¿|s|k||¿| |ste4|¿|r| sc]|e]er (e||k, ÄBi]V`Z[ZhĀbWi_c"
biYV_Vh_çgVþ`VmVXVþç\f’ý’bYZmĀa#6_gĀc`ifai!c`VWĀ`Āf#
DnVaVbaĀ``ZhWidVfhĀ`ZfĀZWZY‡WVfV^çbV`hçbVĀhZf#ÅYZYĀ#
(a||sæa ºe îcs]a|
ûàºer||k 8akar|
|arak (e||k,mZbĀ
VbVmVgV_cbi"
gibYVai]V`Z"
[ZhZýi€Vþfçmç
mVdhç/ÄBZX`ĀgÇZ
\Z`gĀb`Zf0hVg"
`V_`VfçaçjVf!
\f’ý`ZfĀaĀjVf
bZm`ZfĀjVfgV
\ZhĀfgĀb`Zf\"
f’ýZ`Āa#û`_Z`ZfĀ
cfhVmV_cmgib`Vf!
WiĀýĀWĀhĀfZ`Āa#Å
=FKFüI8=1 Q8D8E#
<EÿJ {QE|B
|a|k||k tar|æ| ]er|
ara]asa4a ret c|æa||
MUîIk|k 0|îIýtý
S
MHl Conol ßaskani Dovlol ßahcoli, AK lar-
li hukunolinin sosyal yonu kuvvolli vo okono-
nik canliligi saglayacak nakro polilikalarla krizo kar-
si copho oluslurnasi gorokligini soylodi. lkononi-
doki son golisnolor hakkinda yazili aciklana yapan
ßahcoli, kurosol okononido boyulu surokli gonislo-
yon risklorin, onunuzdoki donondo bircok olunsuz-
luga kapi aralayacagini bolirlli. Yunanislan, lspanya
vo llalya'daki dorin sarsinlilarin, kurosol alandaki bu-
nalinin baslica goslorgolori arasinda oldugunu ilado
odon ßahcoli, 1urkiyo okononisinin do hor gocon gun
koluyo gilligini iddia olli. Morkoz ßankasi'nin panik
vo kaygilari arliran boyanlarinin, hukunolin krizo
karsi onloyici lodbir alna konusunda gocnislon hic-
bir dors cikaranadigini goslordigini ilori surorok soylo
dovan olli: lzloyon suroclo, buyuno oraninda bok-
lonon gorilononin nillolinizin issizlik lolakolini daha
yogun yasayacagini goslornoklodir. 1urkiyo okono-
nisinin agir bir durgunluk dononino girnosino pa-
ralol sosyal vo siyasal sorunlarin kabarnasi surpriz
olnayacaklir. ßu nodonlo AKl hukunoli hayal la-
cirligi yapnayi biraknali, gorcokci nakro polilika-
larla krizo karsi copho oluslurnalidir.¨ kNKkkk8û=6C
8a|(e||: Hàkàæet, æakrc
pc||t|ka|ar|a kr|te kars|
cep|e c|astaræa||
SAYFA TASARIM: ERCAN YAVUZ
I6kĀUîI0îì0IIîk||ZAMAN
f16DIý HABERLER
-
lakislan’in, Lsano ßin ladin’in posin-
doykon duson Anorikan holikoplori ßlack
Havk’inonkaziniincolonosiicinÇin’oizinvordigi
iddiaodildi.Anorikandonizkonandolarininkul-
landigiholikoplor,nayisayindakioporasyonsira-
sindalslanabadyakinlarindaAbbollabad’dadus-
nuslu.NovYork1inosgazolosindocikanhabo-
ro goro lakislan, askori iliskilorini golislirnok is-
lodigi Çin islihbaral birinlorino, onkazdan lolog-
ralcoknosinovoholikoplorohayalolozolliginika-
zandiranvoradarayakalannayandiskaplanasin-
danornokparcaalnasinaizinvordi.Cazoloyoko-
nusanbirClAkaynagi,Anorika’nin,lakislanls-
lihbaral Sorvisi’ni duson holikoplorin kalinlilari-
ninsaklannasivogorunlulorininbaskalariilopay-
lasilnanasi konusunda uyardigini halirlalli. Ko-
nuylailgilißoyazSaray’danbiraciklanagolnoz-
kon, Anorika hukunol sozcusu rapordan habor-
lorioldugunu,lakislan’inÇin’ikazayorinodavo-
linilololondinlonolorindonsapladiklarinibolirlli.
lznin,hayalolholikoplorloknolojisininÇin’inoli-
nogococogianlaninagoldiginisoyloyonyolkililor,
lakislan-AßDiliskilorininbozulacaginivurguladi.
AßD’nin lakislan’da, lakislanli yolkililorin
bilgisi disinda oporasyon duzonlonosi sonucu
iki ulko arasindaki iliskilor gorilnisli. lakislan
sirayla AßD ordu ogilincilorini ulkodon cikar-
nis,Anorikalidiplonallarinyolkilorinivorosni
vizo alnalarini kisillanis, lopraklarinda ClA’in
oporasyonlarinisinirlandirnisli.
lakislanlslihbaralSorvisiyolkililoriisohabo-
riyalanladi.lakislanConolkurnayßaskaniAsal
Kayani,Çin’obuyondobirizinvorildiginindog-
ruolnadiginikaydolli.Kayani,holikoplorinon-
kaz baskinindan kisa bir suro sonra Anorikali-
laraloslinodildiginisoylodi.0|; Hk8|k||k î|kVlîl
Þak|star,4àser
8|ackHawk’|
(|r’e¿cster4|
Þak|star’|r, 8|r |a4|r’|r pes|r4e]ker 4àser kæer|kar |e||kcpter|
8|ack Hawk’|r erkat|r| |rce|eæes| |(|r (|r’e |t|r ºer4|¿| |44|a e4||4|.
F
O
T
O
ü
R
A
F
: R
E
U
T
E
R
S
haber turu
ÿngiltere olaylaré mercek alténda
üaron’un faturasé ailesine
ABD, Tayvan’a uçak vermeyecek
ßasbakan David Canoron, gocon halla lngil-
loro’doyasananyagnalanavokundaklanaolay-
larinin, hukunol kosinlilori, irk ya da yoksulluk-
lailgiliolnadiginisavundu.Canoron,yasananla-
rin“davranisla”ilgilioldugunubolirlli.Hukuno-
linokononikkrizlonucadoloolnosigorokliginin
larkindaoldugunusoyloyonßasbakan,bozulnus
loplunyapisiniduzollnokicinyapliklaricalisna-
lari gozdon gocirocoklorini soylodi. Muhalolollon
dokonuiloilgilisoruslurnaislogigoldi.
lsrail’do,yaklasik5,5yildirkonadaolanoskißas-
bakan Ariol $aron’un, yillik 750 bin lsrail $okoli
(yaklasik 220 bin dolar) lularindaki libbi bakin
nasrafarinin yarisini ailosi karsilayacak. Ailosi,
gocon yilin sonunda $aron’u, 1ol Aviv’do bulun-
dugu haslanodon Nocol’loki cillligino lasinisli.
$aron, 4 Òcak 2006’da, basbakankon ani bir lolc
gocirnis, lun anoliyallara vo lodaviyo ragnon
konaya girnis vo bir daha da konadan cikana-
nisli.Òdonondoalinankararla,yasalaruyarinca
$aron’un lun bakin nasrafarinin 5 yil suroylo
dovlollaralindankarsilannasiongorulnuslu.
AßD, 1ayvan’in yuksok donaninli 66 adol
l-16C/D savas ucagi salin alna islogini
roddolli. 1ayvan’in lalobinin roddodilnosi,
Çin’in AßD’yo “lki buyuk guc arasinda lan-
siyonyuksolobilir”uyarisininardindangoldi.
Dolonsonovssilosindoyoralanhaborogoro,
AßD’nin 1ayvan’in islodigi 66 adol l-16C/D
savas ucaginin salisini kabul olnodigi bildi-
rildi.1ayvan’daadininaciklannasiniislono-
yonbiryolkilihaboridogrularkon,AßDhak-
kindahayalkirikligiyasadiklariniiladoolli.
8at| ¿cster|c||er
e||er|r4e Mà|arek’|
|c]rar4a |p|e
s|æ¿e|e]er par·
kart|ar tas|rker,
bazçlarç davançn
uzatçlmamasçnç
ve derhal karara
baþlanmasçnç ta-
lep ediyor. Mah-
keme salonunda
da tansiyon
zaman zaman
yükseliyor.
FOTOüRAF: AA
Iàæ4àr]ar|r]ak|r4arta·
k|pett|¿|4aºa4aHàsràMà·
|arek,]c|sat|ak|ar|r]ar|s|ra
ìä0cak’ta|as|a]ar¿cster|·
|er|kar||bir ýekilde bas-
tçrmakla da suçlançyor.
Mübarek’in suçlu bulun-
masç durumunda idam ce-
zasçna çarptçrçlacaþç belir-
tiliyor.
tUMk|l 0Nk| KAHûRE
-
1un dunyanin yakindan lakip
olligi Misir dovrik lidori Husnu
Mubarok vo iki oglunun nahkono-
si5lylul’oorlolondi.lskiicisloriba-
kanlarindanHabibolAdli’nindavasi
ilobirloslirilonnahkonosurocibun-
dansonralolovizyonlardancanliola-
rakyayinlannayacak.Mubarok’iyar-
gilayan hakin Ahnol Rilal, ulkonin
islikrari vo huzuru icin bu yondo bir
kararaldiginibolirlli.
Yino sodyo ilo nahkono salonu-
na golirilon Mubarok vo iki oglu Ala
voConal,donirparnakliklarinarka-
sindan nahkono salonundaki golis-
noloriizlodi.Òldukcarahalgorunon
ogul Mubaroklor durusna sonunda
salondakilorlo solanlasirkon, Conal
Mubarok’inzalorisaroliyapnasidik-
kalcokli.ßabaMubarok,yolsuzlukla-
rinyanisira25Òcak’labaslayangos-
lorilori kanli bir sokildo baslirnakla
da suclaniyor. Mubarok’in suclu bu-
lunnasi durununda idan cozasina
carplirilacagibolirliliyor.Mubarok,18
gunluk goslorilor boyunca hicbir za-
nan gosloricilorin oldurulnosi onri-
ni vornodigini, olayin lananon oski
lcislorißakaniHabibolAdli’nininisi-
yalihndo gorcoklosligini ono surnus-
lu.AdliisolunonirloriMubarok’lon
aldiginiiddiaodiyor.
Ògullar Ala vo Conal’in iso yol-
suzluklardandolayi5ilo15yilarasin-
da cozalara carplirilabilocoklori ilado
odiliyor.
Sivil loplun orgullori vo bazi nu-
halil gruplar, Mubaroklor’in nilyar-
larca dolarlik nal varligi bulundugu-
nu,buvarligidagayrinosruyollardan
oldoollikloriniilorisuruyor.Mubarok-
lor iso iddia odildigi gibi nilyarlarca
dolarlikbirsorvolosahipolnadiklari-
ni bolirliyor. Mubarok’i savunan avu-
kallar, nahkonoyo sunulan binlorco
saylailocoksayidaCDvofashdisk-
lonolusandolilloriincolonokicinsuro
islorkon,hakinRilaldabulalobihak-
libularakdurusnayi5lylul’oorlolodi.
Mahkono salonunda zanan za-
nanyuksolonlansiyonunyanisirada-
vanin goruldugu lolis Akadonisi’nin
disinda da Mubarok yanlilari vo kar-
sillari arasinda lasli sopali calisna-
lar yasandi. ßazi gosloricilor ollorin-
do Mubarok’i boynunda iplo singo-
loyon pankarllar lasirkon, bazilari da-
vanin uzalilnanasini vo dorhal kara-
rabaglannasinilalopodiyor.ßuarada
savunna vo iddia nakanindaki avu-
kallar, su an ulkoyi hili olarak yono-
lon askori konsoyin baskani Marosal
Husoyin1anlavi’nindayargisurocino
dahil olnasini lalop odiyor. Özolliklo
Mubarokyanlisiavukallar1anlavi’nin,
Mubarok’in nasuniyolini kanillaya-
cakyoganoisinoldugunubolirliyor.
Mübarek’in yargêlandêÿê davanên
TV’den naklen yayênêna son verildi
Kcper|a¿saºc|s|,kcjIV’r|r
kapat||æas|r||ste4|
HkîkNtUtUK, |Mk| 0ĀUI KOPENHAG
-
Türkiye-Danimarka iliēkilerinde
yèllardan beri sorun kaynaĐè olan
Roj TV’nin kapatèlmasè için açèlan dava
Kopenhag ďehir Mahkemesi’nde baē-
ladè. Sabah baēlayan dava öncesi po-
lis mahkeme binasènèn etrafènda ge-
niē güvenlik önlemleri aldè. Davanèn
baēlamasèndan önce mahkemenin bu-
lunduĐu meydanda toplanan 50 kadar
Kürt kökenli gösterici, Roj TV’ye açèlan
kapatma davasènè protesto etti. Pro-
testocular arasènda BDP milletvekil-
leri Nursel AydoĐan, Ayla Akat Ata ve
Nazmi Gür de yer aldè. Mahkeme, Roj
TV avukatè Björn Elmquist’in davanèn
düēmesi talebini reddederken Kopen-
hag Emniyeti’nden Jakob Buch Jep-
sen, davanèn ana iskeletini “PKK’nèn
terör örgütü olmasè ve adè geçen ku-
rumun örgütün propagandasènè yap-
masènèn” oluēturduĐuna dikkat çek-
ti. Baēsavcè yardèmcèsè Anders Riisa-
ger ise Roj TV’nin terör örgütü pro-
pagandasè yapmasè, terörü ve ēidde-
ti teēvik etmesi nedeniyle yayèn lisan-
sènèn iptal edilmesini talep etti. Mah-
keme uluslararasè basèndan ilgi gör-
mezken mahkeme salonuna alènan-
lar çok sèkè bir aramadan geçirildi.
-
AßD’do 2012 baskanlik soci-
ni kanpanyalari, Cunhuriyolci
larli’ninbaskanadayinibolirlonokicin
lova oyalolindo yapligi lonayul yokla-
nasiylahizkazandi.Cunhuriyolcilarli
socnoninin yapligi oylananin on ilginc
sonucu 5 cocuk annosi olan vo Cun-
huriyolci larli icindo “Çay larlisi” ola-
rak bilinon grubun doslogini alan Mic-
holo ßachnann’in birinci golnosi oldu.
lova gibi golonoksol olarak Donokral
larli’nin ono cikligi bir oyalollo, Cun-
huriyolcilorin on radikal grubu ola-
rak bilinon Çay larlisi’nin dosloklodi-
gi ßachnann’in on plana ciknasi dik-
kalcokli.Cunhuriyolcilarli’ninlarihin-
dodahaoncohicbirkadin,baskanada-
yi bolirlonnosi surocindo horhangi bir
olonoyi kazanananisli. Silahlanna-
yi dosloklono, lran’a silahli nudahalo-
dobulunnagibikalinuhalazakarlozlo-
risavunanvo3donondirMinnosola’yi
Kongro’dolonsilodonßachnann’inal-
digioylardadogunyorininlovaolnasi-
nindaolkiliolabilocogibolirliliyor.
1onayul yoklanasiyla borabor isni
onplanacikanbirdigoradaydaoylana-
ya kalilnanasina ragnon oski 1oksas
valisi Rick lorry oldu. Òy pusulasinda-
ki “digor” kisnina cikan yuksok sayida
oyun oylana yapildiginda honuz aday-
ligini duyurnanis olan lorry’o vorildi-
gi vurgulandi. Nilokin ayni gun lorry
adayligini rosnon duyururkon adaylik
kanpanyasiniokononikvaallorvosos-
yal dogorlorin korunnasi uzorino osil
dorocodokuracagininsinyallorinivordi.
Cunhuriyolci larli’do adi on pla-
na cikan isinlordon biri do Mornon
nozhobi nunlosibi Mill Ronnoy.
lski Massachusolls valisi olan vo ba-
sarili bir hnansal yalirinci olarak bili-
non Ronnoy’in, okononik darbogaz-
dan gocnoklo olan Anorikan halki-
nacazipgolobilocogiiladoodiliyor.An-
cak Ronnoy’in uyosi oldugu nozho-
bin, baskan adayligi surocindo onun
hakkindakionbuyuksoruisaroliolna-
si da bokloniyor. Ronnoy, 2008 yilin-
dadaadayadayiolnusanadahason-
raadayliklancokilnisli.Cunhuriyolci-
lorinbirdigorononliadayadayiolarak
lonayulyoklanasindaazbiroylarkiyla
ikinciolanlonsilcilornoclisiuyosiRon
laul iso kini liboral lozlorindon oluru
pok cok Cunhuriyolci socnonin sup-
hoylobakligibirisi.0|; Hk8|k||k î|kVlîl
taæ|ar|]et(|Þart|’4eka4|r
|askara4a]a4a]|cre(|kt|
“(a] Þart|s|” c|a·
rak ||||rer ¿ra|ar
4este¿|r| a|ar ºe
|cwa’4ak| teæa]à|
]ck|aæas|r4a birin-
ci gelen Michele
Bachmann, üç dö-
nemdir Minnesota
eyaleti temsilcisi
olarak Kongre’de
görev yapçyor.
FOTOüRAF: REUTERS,
DANIEL ACKER
F
O
T
O
ü
R
A
F
: C
ÿ
H
A
N
, E
M
R
E
O
ü
U
Z
Misirordusununlanklari,Misirilolsrailarasinda
inzalanan 1979 Canp David Anllasnasi’ndan
bu yana ilk dola Sina yarinadasinda bulunan
Aris, Rolah vo $oyh Zuvaid konllorino girdi.
Zirhli birliklor, halk ayaklannasinin ardindan
Kuzoy Sina bolgosindo kaybolan oloriloyi lok-
rar saglanak uzoro yorloslirildi. Misir ilo lsrail
arasindan1979yilindainzalananCanpDavid
Anllasnasi’nagoro,Misir,Cßolgosiolarakbili-
nonlsrailvoCazzosinirinayakinbolgolordoas-
kor,silahvoradargibilochizalbulunduraniyor.
Mésér, 32 yéldan sonra Sina’da
kcjIV’r|rkapat||æa4aºas|r|80Þæ|||etºek|||er|Narse|k]4c¿ar,k]|akkatktaºeNatæ|ûàr4e|t|e4|.
SAYFA TASARIM: ERCAN YAVUZ
I6kĀUîI0îì0IIîk||ZAMAN
f17DIý HABERLER
ûe(t|¿|æ|t|afta4àr]aæe4]as|r|rcràr4eHaæa’4ar(ek||erîar|]ecr4asa,4àrHaæaskert|r|kasatt|.Iark|ares||¿|r4ese|r|r
keraræa|a||e|er|r4erHca|a’]a¿|rerasker|er, baýka ýehirlerde yaptçklarç gibi hem ateý etmeye hem de muhalif isim-
leri gözaltçna almaya baýladç. Ordunun hafta sonunda Lazkiye’deki operasyonlarçnda ise 31 kiýi hayatçnç kaybetti.
-
lsrail, oylul ayi oncosi lilislin’in ßM’yo yapaca-
gi lan uyolik basvurusunun laninnanasi icin
noklupdiplonasisibaslalli.40ulkobaskaninanoklup
gondoron ßasbakan ßinyanin Nolanyahu, nuhalap-
larindanlilislinlilorindovlololnasinakarsicikilnasini
islodi. Yodiolh Ahranol gazolosino goro, nuhalapla-
rindan lilislin dovlolinin lok larafi laninnasina karsi
durnalarini isloyon Nolanyahu, “lilislinlilorin ßM’yo
golurdukloriloklil,uzlasnayadayalinuzakorolorion-
loyocokbirlosobbuslur.lkilaralarasindakianlasnala-
rin bir ihlali olup, uzlasnazligin cozununun lok yolu
olan dogrudan nuzakorolor soconogini supholi halo
golirnoklodir.”iladolorinikullandi.Mokluplar,loruvo
ßrozilya’ya ßasbakan Yardincisi Moso Ya’alon, Mok-
sika vo }anaika’ya islihbaral vo nukloor onorjidon so-
runlu bakan Dan Moridor, Cualonala, Koslarika vo
Lruguay’a dovlol bakani Yossi lolod laralindan oldon
ulaslirildi.LluslararasilopkilorokulaklikayanSavunna
ßakanilhudßarak,ßali$oria’dakiAriolyorlosinbiri-
nindo277konulunyapininaonayvordi.Coconhalla
da1.600konulunyapininaonayvoronlsrailAß,AßD
vodigorulkolordonlopkiloralnisli.0|;Hk8|k||kî|kVlîl
BÝRÝNCÝ SAYFADANDEVAM
-
londra norkozli Suriyo lnsan Hak-
lari Cozlonovi yolkililori, pazar gunu
lazkiyo’do hon donizdon yapilan bonbardi-
nan hon do karadan lanklarin alosi sonucu
on az 31 kisinin hayalini kaybolligini bildir-
di. Askorlorin sohirdon ayrilanlari durdurnak
anaciyla konlrol noklalari oluslurdugunu
ilado odon gozloncilor, “ßurada kadin, cocuk
donodon kacnaya calisanlarin uzorino alos
yagdirdilar. Çok sayida yarali var. ln az bir
kisinin oldugunu biliyoruz.” dodilor. Kusal-
na allindaki sohirdon ciknanin nunkun ol-
nadigi, valandaslarin ancak sohir icindo larkli
noklalarakacarakhayalinikurlarnayacalisligi
bildiriliyor. Suriyo ordusunun daha onco opo-
rasyonyapligisohirlorinSunniagirlikliolnasi-
na ragnon lazkiyo’do ononli oranda lsod’in
dononsupolduguNusayriloryasiyor.lskidon
ulkonindaglikbolgolorindoyasayanNusayrilor,
baba Haliz lsod dononindo vorilon losviklor
voucuzarazilornodoniylokiyilaradainnislor-
di.Llkoninonbuyuklinaninindabulundugu
lazkiyoslralojikacidanononlibirnoklada.ßu
nodonlolinaninkonlroluyillardanboribirinci
dorocodo lsod ailosino nonsup birisi laralin-
danyurululuyor.Halonlinaninidarosilsod’in
yogoniConil’inolindo.ßaskasohirlordooldu-
gugibilazkiyo’dodohorgunloravihnanazi
sonrasindaloplananvalandaslarSuriyoDovlol
ßaskanißossarlsodaloyhindogosloriloryapi-
yordu. ßu arada lsod, ulkonin licari baskonli
sayilan Halop’in valisi Ali Ahnor Mansura’yi
gorovdon alarak, yorino Muvallak lbrahin
Hallul’ualadi.ßugunokadarcokciddioylon-
lorin yapilnadigi Halop’lo Ranazan’in bas-
lanasi ilo birliklo goslorilorin arlnasi uzorino
lsod’invaliyigorovdonaldigibolirliliyor.
lspanya’ninsolgoruslu,yuksoklirajligazo-
lolorindonlllais,ßasbakan}osoluisRodrigu-
ozZapaloro’nun,goconlonnuzayinda$an’a
gondordigi bir danisnani araciligiyla Suriyo
Dovlol ßaskani ßossar lsod’o lspanya’da siya-
sisiginnahakkiloklilolliginivobununhalon
gocorli oldugunu iddia olli. Nov York 1inos
gazolosi iso 1urk yolkililorin ongordugu iki
hallalik suro icindo Suriyo rojini dogisikliklor
yapnazsadiplonallarin“yanil”olaraknogibi
adinlarin alilabilocogi konusunda pok onin
gibigorunnodikloriyorununuyapli.
Ölo yandan, Suriyo ordusunun saldiri-
larini surdurdugu lazkiyo’do cok sayida
kisinin askorlor laralindan sladyunlarda
loplandigi iddia odildi. ll Coziro kanali,
binlorco kisinin askorlorin lalinaliyla ov-
lorindonluluklanarakolobuslorlobirslad-
yunagoluruldugunuduyurdu.
-
lrak’inbircokkonlindodun
noydanagolonpallanalar-
da 66 kisi hayalini kaybodorkon,
ulkodo yilbasindan bu yana on
kanli gun yasandi. 230 kisinin
do yaralandigi bonbali saldiri-
lar sabah saallorindon ilibaron
Kul, 1ikril, ßagdal, 1aci, Nocol,
ßakuba, Korkuk, Ranadi, Kor-
bola, Han ßoni Saad, lskondo-
riyo, Musul vo ßalad konllorino
duzonlondi. ln kanlisi ßagdal’in
gunoydogusundaki Kul’la yasa-
nan saldirida 40 kisi olurkon, 65
kisidoyaralandi.
ßircok sivilin vo askorin oldugu
bonbali saldirilar kilisolordon bo-
lodiyo binalarina, noydanlardan
isyorlorinokadarinsanlarinkalaba-
lik bulundugu yorloro duzonlondi.
Nocol’lo bonba yuklu iki aracla 10
dakikaarayladuzonlononsaldirilar-
dacogupolis7kisioldu,60kisiyara-
landi. lski Dovlol ßaskani Saddan
Husoyin’indogdugu1ikril’lolororlo
nucadolobirinino,ikicanlibonba
laralindan duzonlonon saldirida 3
polisoldu,7kisiyaralandi.ßagdal’in
60 kn kuzoyindoki ßakuba’da bir
konlrol noklasina yapilan saldirida
4 askor oldu. Korkuk’loki bonbali
saldirilarda da bir sivil oldu, 14 kisi
yaralandi. Konlloki Suryani Òrlo-
doks Kilisosi’no goco pallayici alil-
di.lraklarlanonloßaskanilyadol
LsanoolNucoyh,saldirilarikinadi.
1ikril’lo, 29 Marl 2011’do ll Kaido
nililanlarinin Solahaddin vilayol
konsoyino duzonlodigi saldirida 58
kisi olnuslu. 0|; Hk8|k||k î|kVlîl
lsra||,||||st|r’|r
tar|ræaæas||(|r|c||
(a||sæa|ar|r|art|r4|
Abdülhamit
Bilici
îar|]e|(|r4serar]c|
lliskilorinizin,10yiloncosavasin
osigindonÒrladogu’dakisiyasi
lsunanioncosislralojikorlakliga
yuksoldigiSuriyo’doyasananvahin
golisnolorin1urkiyo’yicokzorla-
yacagiasikardi.Çiknaniscandan
unilkosilnoz,anakarsinizdaki
lablounulvoricidogil.
lnkolusundonbaslarsak,horgun
birbaskaSuriyosohrindonkallian
haborigoliyor.Marlayindanbori
olonlorinsayisi2biniasnisdurunda.
ßirakinlanklarinsohirlordoncokilno-
sini,lazkiyo’yogonilordonbonba
yagdiriliyor.1urkiyo’nin,Disislori
ßakaniDavulogluiloßaasrojinino
yapligisonuyarinindaisoyarana-
digiorlada.ßali’ningundonindo,
okononilorinisarsankrizvar.ßirkac
Arapulkosinin,proloslo
olarakolcisinicoknosi
sonbolikacidaniyinosaj,
anarojinoolkisiyokgibi.
$anvoHalophalasossiz.
libya’daoldugugibirojin
safarindanbirkopnayok.
ßolgoguclorindonlran,
lngilizpolisininisyancilara
nudahalosinioloslirirkon,
ßaasyonolinininkallian-
larinasoyirci.
Òrladogu’dayasanan-
larißali’ninbirkonp-
losuolarakokuyanvo
donokralikslandarllari
acisindankondilorindonondisoodon
dovlollorin,akankanindurdurulna-
siylailgiloriyok.ßolkidoSuriyo’doki
rojininarkasindadurarak,dogisin
dalgasiniburadadurdurnakonlar
icindahaoncolikli.1abii,libya’ya
yapilanßMonaylinudahalonin
cokkoluyonolilnosivoolunlubir
nolicoyoyolacnanasinindabu
nosalolilulundapayiyokdogil.
Suriyo’doyasanankallianin,
ilgincbirsokildonodunyagono-
lindonodolslanalonindohalklar
nozdindobuyukbirduyarliligayol
acligini:buyuknilingloryapildigini
soylonokdozor.Dunyaninilgisiz
bakislariallinda,kallianlarinsurok-
lilikkazandigivoonazindansindilik
cozasizkaldigibulologralkarsisinda
dusuncokuruluslari,dovlollor,askori
vosiviluznanlargolocogodairnuh-
lonolsonaryolarakalayoraraklavir
bolirlonoyocalisiyor.lndopondonl
gazolosidoÒrladoguluvoßalili
Suriyouznanlarinadayanarak4
sonaryoyuvogorcoklosnoihlinal-
lorinidogorlondirnis.llksonaryoya
goro,aylarcasurononsiddolli
yonlonlorikullanaraksonunda
ßaasrojininuhalololibasliriyor:
goslorilorazaliyor:guvonliksagla-
niyorvolsodiklidarinikoruyor.ln
siddolliyonlonlorinkullanilnasina
ragnongoslorilonazalnadigini
halirlalanSuriyouznanlari,cinin
sisoyobirdahasokulanayacagini
vogorcoklosnoihlinaliondusuk
gorulonbusonaryonunsonunun
kaosolacagigorusundo.
lkincisonaryo,rojininanicoku-
suuzorino.lcoridoarlangoslorilor,
ßalivoArapulkolorininyaplirinlari
uzorino41yilliklsodailosininyono-
linibirdonyikilir.Ancakbununicin
lsod’idoslokloyonNusayrilabani-
nindayikilnasigorokligiicingor-
coklosnosizorgoruluyor.Yonolinin
yikilnasionuayaklalulanolillorin
inancinikaybolnosinobagli,halbuki
Nusayrilorinlsod’ilorkolnosiicin
birnodonyok.
lsod’in,Nusayrikokonlibir
askorlaralindaniklidardanuzaklas-
lirilnasiucuncusonaryo.lsod’inic
vodisoloslirilorkarsisindagucunu
kaybolnosininNusayrilorolarak
kondigolocoklorinilohlikoyoalligini
dusunorokboylobiradinalilabilir.
Anagocnisikosin
bircizgiyloarkada
biraknakisloyon
nuhalololin,boylobir
ihlinalikabulolnosi
zor.Askorvoislihba-
ralindoslogihonuz
lsod’inyaninda,ana
yonolininsonunun
golnoklooldugunu
goronNusayrikokonli
biraskorinyapacagi
darbogirisini,lsod
dononinikapalabilir.
Dorduncusu,ic
savassonaryosu:Nu-
sayrilor,Sunnilor,Kurllor,Durzilor,
Hirisliyanlarlubnan’daoldugugibi
birbirlorinokarsisavasalulusuyorvo
ulkohilonparcalaniyor.‘lnkorkunc’
diyonilolononbusonaryoda,lsod’in
onbuyukdoslogiNusayrilaban-
danaldigi:gucuazalsadaiklidari
biraknayacagi:islihbaralvoguvonlik
soforininbaskiolnadankonunlari-
nibiraknayacaklari:busonaryonun
gorcoklosnosiicinsindiyokadarba-
risciyonlonlorkullanannuhalololin
silahlannasigorokiyor.Azinligada-
yananvo41yildirayniailolaralindan
yonolilonrojinin,halkiniiknaodo-
rokkondioliylodonokraliklosnosi
ihlinali,buhayalisonaryolaricindo
biloyok.1urkiyo’dohalabuasiri
iyinsorboklonliicindoolankaldini
bilinnoz,anarojininlunsorunlari-
naragnonbolgodokidogisinoncosi
Suriyoiloyakinlasirkonboklonlibu
yondoydi:yanirojininzananlaacilip
nornallosnosi.Anaolnadi.
Yonidurunkarsisinda,horacidan
cokyakinbirulkoolarak1urkiyo’nin
sorununnasilgolisocoginodairdaha
dolayli/allornalifisonaryolarivardir,
olnali.1urkiyo’ninSuriyosinavihic
kolaydogilanaonazindanikihususa
dikkalolnoli.ßir,kallianidurdur-
nayanrojinozananvonosruiyol
kazandiracakharokollordonkacin-
nak.lki:cokislosokdolrak,lilislin,
lubnan’dakisorunlariaksandan
sabahavolokbasinizacozonodigi-
nizihalirlayarak,Suriyoicinicorido
vodisaridakihayalciboklonlilorokarsi
dikkalliolnak.a.||||c|qtaæar.ccæ.tr
îar|]e’4e]asararkat·
||aæ,4àr]ar|r||¿|s|t
|ak|s|ar|a|t|r4asàrek·
||||kkataræa]a4eºaæ
e4|]cr.tetas|tka|ar
|afctc¿rafkars|s|r4a
4àsàrcekara|as|ar|,
4eº|et|er,asker|ºes|º||
atæar|ar¿e|ece¿e
4a|ræa|teæe|serar·
]c|ar|ataº|r|e||r|e·
æe]e(a||s|]cr.
Suriye tanklaré
ýimdi de Humus’ta
8cæ|a||sa|4|r||ar|rak’|kara|a|a4|:66c|à
|rak’ta 4àr ||r(ck
kertte æe]4ara
¿e|er pat|aæa|ar4a
66 k|s| |a]at|r|
ka]|ett|. Y|||as|r4ar
|er| ]asarar er
kar|| ¿àr4e sa|4|r||ar
kiliselerden bele-
diye binalarçna,
meydanlardan
iýyerlerine kadar
insanlarçn kalaba-
lçk olduþu yerlerde
gerçekleýti.
FOTOüRAF: REUTERS
YGS ve LYS’yi dert etmeden
YÖK denkliği olan
prestijli üniversitelerde
istediğiniz bölümde
hemen eğitime başlayabilirsiniz!
Polonya’da, Türkiye’den
daha düşük maliyetlerle
eğitim alabilirsiniz!
BluePoint Aracı Kuruluşları
StudyZONE Yurtdışı Eğitim
Tel: (212) 393 8296
www.studyzone.com.tr
United Towers Yurtdışı Eğitim
Tel: (212) 244 5005
www.unitedtowers.com
ELTYurtdışı Eğitim
Tel: (212) 236 0444
www.elt.com.tr
Armada GrandeeYurtdışı Eğitim
Tel: (212) 244 7282
www.armadagrandee.com
güvencesinde
hizmet alacaksınız...
Kayıtlar başladı!
%100 yerleştirme garantisiyle hemen başvurun,
Eylül’de eğitime başlayın!
îar|]e asker|er|r|r,
|atk|]e (eºres|r4e
c|astar4ak|ar|
kcrtrc| rckta|ar| ||e
se||r4er a]r||ar|ar|
er¿e||e4|¿| |||4|r||4|.
Kaçmak isteyen-
lerin üzerine ateý
açan askerlerin
onlarca kadçn ve
çocuþu yaraladçþç
iddia edildi.
FOTOüRAF: REUTERS
YUîU| 8U|8U| ûHI6C7JA
S
Rosnon Òrdu lalsali, ana
Karadoniz'o gidip golnodi-
gindon sadoco rosniyollo kaliyor
Karadonizliligi... Corci hayranlari
arasinda onun noroli oldugunu
bilnoyon yok gibi. Rois' dizisi-
nin Mural'i Mohnol Akil Alakurl
ilo norak olligi vo ogroniyorun'
dodigi Karadonizliligi konusluk.
ßaliga ciknasi, sivosi, olurnasi,
kalknasiyla dizido lan bir laz
usagi' olsa da lslanbul'da gocon
yillari, Alakurl'u cok sik gidono-
digi nonlokolindon koparnis.
1rabzonspor'u lulnayacak kadar
yabancilasnis dogdugu loprakla-
ra. Karadoniz lakinlarini soviyor
doslokliyor, ana hadi lakinin
11'ini say' (') doson bolki do sa-
yanayacak. ßunu zalon kondisi
do iliral odiyor: ßon Karadoniz-
liyin ana bilnodigin cok soy var.
ßu dizi ilo birliklo ogroniyorun.
Cocon yil Sansun'da konuslu-
gun bir grup bondon bir Karado-
niz dizisindo oynanani islonis,
bon do lnsallah nodon olnasin'
donislin. Rois ilo onlara vor-
digin sozu do lulnus oldun.¨
Adanali ilo ara vordigi dizi sol-
lorino Rois' ilo donon Alakurl,
Rizoli bir ailonin oglunu oynuyor.
AßD'yo ucak nuhondisi olsun diyo
gidon, ancak dondugundo ailosini
bir arada lulnak icin loknoylo
baliga ciknak zorunda kalan
bir karaklor Rois. lirlina,
Culboyaz, Kus Dili gibi goc-
nislo Karadoniz'i anlalnak
icin yola cikan dizilor arasin-
da izloyici Rois'i nasil kar-
silar dorsoniz, aldigi yuksok
roylingdon sovdiklori orlaya
cikiyor. Mohnol Akil Alakurl
iso isin royling boyuluyla hic
ilgilonniyor: Sanini soylu-
yorun, roylinglo ilgilonniyo-
run. Rolunun hakkini vornoyo
calisiyorun. ßir do diziyo no kala-
rin diyo kala yoruyorun. Mullu ol-
naya vo koyil alnaya calisiyorun.
Sadoco izloyici icin dogil, kondiniz
icin do cokiyoruz diyobilirin.¨
lazarlosi gunlori alv'do 20.30'da
okrana golon Rois'lo Alakurl'a Mo-
lisa Sozon vo $ukran Òvali gibi
oyuncular oslik odiyor. Dizinin yo-
nolnoni iso Sadullah Colon.
1olovizyon kanallari yayinladiklari progran-
larla Ranazan coskusuna orlak oluyor. 1N1
do bu kanallardan biri. 1alli sohboli vo hos
sosiylo illar vo sahurda Halil Nocipoglu'nu
zovklo izliyoruz. Ayni kanalda bir do Önor
Çolakil'la Hayalin $ilrolori¨ okrana goliyor.
llahiyalci Aril Arslan'la sundugu progranda
Çolakil, Ranazan'la ilgili konulari olo aliyor,
ayrica ilk koz gilligi unrodon cokligi gorun-
lulorlo Mokko-Modino'nin sirlarini (') pay-
lasiyor. Cocliginiz porsonbo aksani prog-
randa loyganbor llondiniz'in (sas) kabri-
nin ic kisnindan gorunlulor yayinlandi.
loyganboriniz, ovindo Hazroli Ayso'yo
ail odada volal olli vo ayni yoro dolnodildi.
Hazroli lbubokir vo Hazroli Önor'in do dol-
nodildigi bu odanin kapisi, ilorloyon yillar-
da oruldu vo disina bosgon soklindo ikin-
ci bir duvar cokildi. Sonradan bu duvar da
parnakliklarla kaplandi. larnakliklarin
arka kisninda iso Hazroli lalina'nin oda-
si vo sandukasi bulunuyor. Ziyarolcilor, loy-
ganboriniz'i parnakliklarin disindan ziyarol
odobiliyorlar. lcoriyo yalnizca gorovlilor, ozol
zananlarda bakin icin giriyorlar. Kabrin ol-
dugu asil kisnin girisi iso zalon yok. Haya-
lin $ilrolori' prograninda goslorilon lolog-
rafar, son yapilan lonizlik osnasinda bir go-
rovli laralindan cokilnis, halla prograndan
onco inlornolo do konulnuslu. ßu gorunlu-
lorin ozol cokinnis gibi vorilnosindon daha
garibi vorilon bilgilorin do yanlis olnasi.
loyganboriniz'in kabrini covroloyon
oda, dislan yosil bir pordo ilo kapli. Mubarok
baslarinin hizasinda iso kokulu naddolor-
lo dolu bir sandik bulunuyor. lkranda gos-
lorilon ilk rosindo bu sandigin yosil pordo-
do noydana golirdigi kabarik kisin goslori-
lorok Hazroli loyganbor'in kabrinin bura-
ya losadul olligi soylondi. ßu bilgi dogruydu.
Ancak Hazroli lalina'nin sandukasinin bas
vo ayak ucundan cokilnis iki larkli gorunlu-
su, Hazroli lbubokir ilo Hazroli Önor'in ka-
birlori olarak anlalildi. Òysa hor iki halilonin
do kabri Hazroli Ayso'nin odasinda. Dogru-
suna golinco: ilk lologralla gorulon yosil por-
doyo asili iki kirnizi lovha iki halilonin bas-
larinin hizasini gosloriyor. Çolakil, inlornollo
Hucro-i Saadolin ici' yazarak bir arana yap-
sa, ayni gorunlulorin kondisindon onco dog-
ru bilgilorlo yayinlannis halino ulasabilirdi.
ln azindan Hz. loyganbor'o karsi odobi go-
zolip Kabr-i Saadol'in rosinlorinin uzorino
Varan 1', Varan 2' gibi royling anonslarini
yorloslirnoyobilirdi. se]|r¿ar|a¿aqtaæar.ccæ.tr
Þe]¿aæ|er'|r ka|r|
àter|r4er re]t|r¿
J
<
P
üI<yCAy
þ
y
?8M8BLMM<KC<Iü(
J8D8EPFCLKM)'%*'
P{E%1LDA;<6C<E:I:GH:C
FPE%1 =6GG>HDC;DG9!<6GNDA9B6C
<MI<EüE8JB<IC<Iü)
=FOKM''%''
P{E%1?:;;LDDACDJ<=
FPE%1 B6II76II6<A>6!6C9G:L?68@HDC
J|I>|E
B8E8CK|IB(0%,'
P{E%1?D=CC>:ID
FPE%1 6CI=DCNLDC<8=6J"H6C<!H>BDCN6B
?@QC@x@B@ý
KM/)(%''
P{E%1H8DIIO>:=A
FPE%1 9:HBDC9=6GG>C<IDC!A:6I=DBEHDC
6797Vý_VbçBVfg]V``;cfY!_Vfçgç!_çnçjZ]’_’aZh
\fZj`Ā`ZfĀm`ZWĀf`Ā_hZ!Y’bmVbçbZb\’jZb`ĀWVý_Vb`ç_
i€Vþçm`V Zj`ZfĀbZ YbaZ_hZYĀf`Zf# 6bXV_ i€V_! _V`"
_Vf _V`_aVn VaVbgçn hZffĀgh @cfg]ibcjÇib `ĀYZf`Ā"
þĀbĀmVdhçþçfVYĀ_V`_ca’bĀgh`ZfhVfV[çbYVb_V€çfç`çf#
Æ:jfZbĀb6g_Zf`ZfĀÇdfc^ZgĀbĀb]VmV`_çfç_`çþçm`Vgcbi€"
`VbVb YZbZaZ`ZfĀbYZb gcbfV W’h€Z ]’_’aZhĀb aVYYĀ
_ZgĀbhĀgĀbZ iþfVaçýhçf# 6f_V`VfçbYV 8>6 YĀfZ_hf’ c`Vb
WĀf €ZhZ! mZbĀ bZgĀ` Vg_Zf`ZfĀb _cbhfc`’b’ Z`ĀbZ V`çf jZ
Wi Vg_Zf`ZfĀ \’af’_hZb Z`aVg _V€çfaV_ Ā€Āb _i``Vbçf`Vf#
:g_Ā WĀf \Vb\ghZf jZ Vf_VYVý`VfçbYVb c`iýVb Ā_Ā \fid¼
<fid`VfYVb WĀfĀ cbi _cfiaV_ ĀghZmZb! YĀþZfĀ ĀgZ `Y’f"
aZ_ Ā€Āb \bYZfĀ`aĀý hZhĀ_€Ā`ZfYZb c`iýaV_hV¼ uVhçý"
aVbçb gV]bZ Vf_VgçbYV ĀgZ uĀbÇYZ mVýVmVb WĀf Vnçb`çþçb
WVý_V`YçfaVgçm`V cfhVmV €ç_Vb WĀf \’€ gVjVýç g’faZ_hZ#
Nç`WVýç V_ýVaç &% mVWVbXç! IZ_gVg WcmibXV gZ[Zf mVdVb
WĀf chcW’gZ WĀbZf# yXfV WĀf mZfZ \Z`YĀ_`ZfĀbYZ! imiýhi"
fiXi WVþça`çgç WĀf achcgĀ_`Zh`Ām`Z €Vfdçýçf`Vf# uZhZbĀb
YĀþZf ’mZ`ZfĀ hVfV[çbYVb mc`YVb €ç_Vfç`aVmV ncf`VbVb
mc`Xi`Vf! hZf_ ZYĀ`aĀý WĀf VfVWV aZnVf`çþçbV gçþçbçf`Vf#
0|àæ c]ara kcrkatta
S
1ovbolor 1ovbosi yoni bolunuylo okran-
da. Mahir vo lolin'in arasi, lgonon'in olun
oyunlari nodoniylo bozulnuslur. Mahir, ovo donor-
kon lgonon'in son hanlosiylo karsilasir. ßir araba,
Mahir'in uzorino dogru golnoklodir. lidan, bunu lark
odip Mahir'i son anda kurlarir. Zahido vo lidan saba-
ha kadar haslanoyo kaldirilan Mahir'in basinda bok-
lor. Mahir kondino goldigindo, lidan'i gornoz vo kon-
disini kurlaranin kin oldugunu bilonoz. kIV '%#(%
Iercr ras|| ||ter!
S
Sinon Dincay'in sundugu ßugun ßu Coco'nin
konuklari MHl Millolvokili lrol. Dr. Özcan Yo-
nicori vo siyasol bilinci lrol. Dr. Ahnol Özor. lrog-
randa loror orgulu oylonlorini surdururkon lororun
nasil bilocogi vo MHl'nin ßDl'lilorlo ilgili Moclis
lcluzugu'nun dovansizlik huknunu islolnosi konu-
lari konusulacak. îkMkNY0|UHk8|kIV'&#%%
IkI Hk8|k ì0.ä0 / |UI80|UN HkKlM||kl HkK|M||k
îkMkNY0|U IV I9.00 / l|Ikk IkMkN|
S
Macoraci ilo adini duyuran Mural Yoni'nin Ra-
nazan ilo birliklo basladigi Mukaddos Yolcu-
luk¨ dovan odiyor. Kulsal lopraklarda goznodik yor
biraknayan Yoni, loyganbor llondiniz'in yuru-
dugu nokanlari daha onco okrana yansinayan ka-
rolor osligindo aklariyor izloyiciyo. Mural Yoni, kul-
sal nokanlara ail dolaylari uznanlarla konusuyor,
Kabo'yi laval odon, Hacoru'l-lsvod'i solanlayan vo
dua odon haci adaylariyla sohbol odiyor.
S
ßir $ohir, ßir Hikayo: Anlik Konllor¨,
1urkiyo'nin dorl bir yaninda sakli kalnis sohir
hikayolorinin izini konunun uznani konuklarla suru-
yor. lnro Zoylinoglu'nun sununu ilo okrana golon
progranin bu hallaki bolunundo: Hilil Dovloli'nin
baskonli Hallusa¨nin oykusu anlalilacak. ì4'&#&*
S
Dusunco Cunlugu'ndo Husoyin Culorco, Ali
ßulac vo Ahnol 1uran Alkan inlornol andicinda
golinon son noklayi larlisiyorlar. lrogranda lddialar
llkor ßasbug'un onayini ni gosloriyor` Suriyo noso-
losindo 1urkiyo'yi savasa suruklonok isloyon guclor
ni var`¨ sorularina da covap araniyor. M|HIkÞIV '%#%%
S
Mohnol Cokagac'in yapin vo yonolinini usl-
londigi lulbolun Hakinlori: Hakonlor¨ bolgo-
solindo bu aksan hakonlori yonolonlor olo aliniyor.
ßolgosoldo MHK hakon halalarinin azallilnasi icin
no yapar` Hala yapan hakonloro nac vorilnono-
si, cozalandirilnasi iso yaranis nidir` ßuguno kadar
MHK yonolinlori hakonloro osil vo adil davranabil-
nis nidir`¨ sorulari covap buluyor.
Hakeæ|er 4e 4ert||
k4|æ a4|æ ¿et4|r|]cr
|sk| kaº|æ|er4er |t|er
kr4|(ta ]er| |44|a|ar
H6N;6 I6H6G>B/ DCJG JBJIAJ
'
(
)
*
+
,
-
.
' ( ) * + , - . / '& '' '(
î0|0kN îkĀk I) B’g`’aVb Y’bmVgçbYV
ûaVa 7i]VfĀÇbĀb HV]Ā]"Ā 7i]VfĀ VY`ç ZgZfĀ
Ā`ZWĀf`Ā_hZZb\’jZbĀ`ĀfĀ_Ā]VYĀgZgZfĀbYZb
WĀ fĀ c` VfV_ _VWi` ZYĀ ` Zb ZgZf# ì)
HV_VfmVÇbçb WĀf Ā`€ZgĀ# 7Āf bchV# 1)
@ifÇVbÇYV WĀf gifZ#Â 7VþçfgV_`Vfç hihVb
_Vfçb Ā€ nVfç# 4) >ýç_ jZmV gZg YV`\V`Vfçbçb
mVbgçhçXç WĀf m’nZmZ €VfdVfV_ \ZfĀ
YbaZgĀ! mVbgçaV! mVb_ç# HcbV ZfaZ!
WĀhaZ! bZhĀXZ`ZbaZ! hVaVa`VbaV! WĀhĀa#
ä) 7Āf W’h’b’b bZaXZ Ā_ĀbXĀ YZfZXZYZ
c`Vb \Z`ZfĀbYZb ]Zf WĀfĀ! hZ[ZffiVh!
hV[gĀ`Vh!Vmfçbhç#Â7VnçWĀh_Ā`ZfĀbhc]iai#6)
<Z€Āa gVþ`VaV_ Ā€Āb ]Zf]Vb\Ā WĀf V`VbYV
mVdç`Vb €V`çýaV! aZg`Z_# 9V]V _h’! €c_
_h’# =VWZý gcm`igi# I) NZbaZ_ Ā€Āb
dĀýĀfĀ`Ād ]Vnçf`Vbaçý mĀmZXZ_! Vý! hVVa#Â
xþfZbĀa \faZ_ VaVXçm`V YZfg V`Vb
_ĀagZ! c_i` €cXiþi! ýV_Āfh! þfZbXĀ# 8)
:_Ā`Zb mZf! aZnfVV#Â HZgĀ ĀýĀhĀ`Zb [V_Vh
_ZbYĀgĀ \f’`aZmZb# YUKkk|0kN k;kĀ|Yk I)
9ZfĀ! aiýVaWV jW#bYZb mVdç`Vb WVji`!
€VbhV! X’nYVb! _ZaZf jW# ’f’b jZ Wi
’f’b`ZfĀmVdaVĀýĀ#ì)7ĀfýZmĀbc`aVgçĀ€Āb
VYVbç`Vb ýZm! bZnĀf# ü’d]Z! hZfZYY’h# 1)
@ifÇVbÇYV WĀf gifZ#Â @ini gZgĀ# 4) EVai_!
_ZhZb! m’b! ĀdZ_! bVm`cb jW# Yc_iaV
aVYYZ`ZfĀbĀb inib! ĀbXZ `Ā[`ZfĀbYZb ]Zf
WĀfĀ#Â7c`iÇbibWĀfĀ`€ZgĀ#ä)NZbZXZ__VYVf
c`\ib c`aVmVb aZmjZ! c`aVaçý#Â :f_Z_
_Z€Ā#6)6€ç_`VaV`Vf#I) @h’ýZm!\’bV]#8)
yfĀ_ VgĀh hini#Â Nc`# 9) @ç mVaZhhZ
XZ]ZbbZa ’nZfĀbZ _ifi`Vb jZ ’nZfĀbYZb
\Z€Ā`aZgĀ ncf c`Vb _df’# AVbhVbçb
gZaWc`’# I0) Nc_gi``VfV jZ þfZbXĀ`ZfZ
mĀmZXZ_ YVþçhaV_ Ā€Āb _ifi`aiý ]Vmçf
_ifiai# II) OVaVb! gçfV! mZf jZ bZa
WV_çaçbYVbhZ_Ā`ZfYZbbXZ\Z`Zb#Âyb`’
WĀf 9ĀjVb ZYZWĀmVhç ýVĀfĀ# Iì) yn’`ZfZ_
gm`’mcfia_Ā!bZmVnç__Ā!aVVhhZZgg’[#
9lcdXZX kàsteæ k]4|r r.a]4|rqtaæar.ccæ.tr
J8D8EPFCLKM KIK( D<?K8GKM 8KM B8E8C; J?FNKM JK8IKM B8E8C. KM/
KM, ;FJKKM KIK?89<I ;|EP8KM ?ÿC8CKM B8E8C8 B8E8CK|IB :@E<,
PLDLI:8BKM KIKxF:LB J8D8EPFCL?89<IKM ?89<IK|IB )+ :EEK|IB EKM K>IK?89<I
=FOKM
KME<K
08.ä0I’f_HĀbZaVgç
II.4ä <ZfZþĀ9’ý’b’`Y’
I1.00NZýĀ`:`aV
Iä.Iä üZWbZa @çgVdVfaV_
I8.00 6bV=VWZf7’`hZbĀ
I9.00û[hVfOVaVbç
ì0.10 HĀbZaVÆ=VjV@ijjZh`ZfĀ&Ç
ìì.10 9ĀnĀÆ7ZýĀbXĀ7cmihÇ
01.00<ZXZbĀb 7ZfZ_ZhĀ
I0.40:gaV"’`=’gbV
Iì.IäGVaVnVb<’nZ`YĀf
I4.109ĀnĀÆ@’€’_
=VbçaZ[ZbYĀÇ
I6.Iä @c€ia 7ZbĀa
I8.10 GVaVnVb HZjĀbXĀ
ì0.Iä 6bV=VWZf7’`hZbĀ
ì0.ääHĀbZaVÆ<VfÐZ`Y 'Ç
ìì.40 IZfgm’n
08.10 Bi_VWZ`Z
Iì.10 ûbVbXçb<`\ZgĀbYZ
I4.00@ifÇVbÇç6b`VaVmV
9cþfi
Iä.00Bi_VWZ`Z
I9.00B# ;Zh]i``V]<’`Zb
KVVn`Vfç
ì0.009’ý’bXZ <’b`’þ’
ì1.00 Cch9Z[hZfĀ
II.009ĀnĀÆ6YVbV`çÇ
I1.009ĀnĀÆucXi_`Vf
9imaVgçbÇ
Iä.007i 6_ýVa CZNĀmcfin
I8.10 6bV=VWZf
I9.10û[hVf
ì0.109ĀnĀÆIjWZ`ZfIjWZgĀÇ
ì1.00 @Āa BĀ`mcbZfD`aV_
ûghZf
II.4ä 9ĀnĀÆ6ý_"çBZabiÇ
I1.409ĀnĀÆ6_VgmV9ifVþçÇ
Iä.10 9ĀnĀÆ;VhaV\’`ǒb
Hi€i CZ4Ç
II.009ĀnĀÆ6f_VHc_V_`VfÇ
I9.006bV=VWZf
ì0.009ĀnĀÆ@VjV_ NZ``ZfĀÇ
ì1.00 9ĀnĀÆxm`Z7Āf<Z€Zf
OVaVb_ĀÇ
09.00NVnH’fdfĀnĀ
II.009ĀnĀÆ9c_hcf`VfÇ
Iä.4ä NVnH’fdfĀnĀ
I8.10 6bV=VWZf
I9.4ä 8Vb`çEVfV
ìI.Iä HĀbZaVÆüVb\Vm
üjV`mZ`ZfĀÇ
ì1.4ä 9ĀnĀÆ9c_hcf`VfÇ
II.00Bi_VWZ`Z
I4.009ĀnĀÆ=n# Nigi[Ç
Iä.10 Hc[fVaçn
II.00HĀ]Āf`Ā6bbZa
I9.006bV=VWZf7’`hZbĀ
ì0.00HĀbZaVÆ=VWVWVa
Hçbç[ç(!*Ç
ìì.00 HhVf6_VYZaĀ
01.10Bi_VWZ`Z
08.009ĀnĀÆBĀ]fV`ĀÇ
09.40<b’`YZbHZg`Zf
II.00=VmVhçbû€ĀbYZb
I1.40GVaVnVbBih[Vþç
II.00û[hVfHVVhĀ
ì0.10=VWZfHVVhĀ
ìI.10I’f_;Ā`aĀÆ7Vb_Zf
7Ā`cÇ
ì1.I0IK ;Ā`aĀ
I0.00y€N’n
Iì.00ûmĀ`Ā_HVþ`ç_
I1.00<’bDfhVgç
I4.Iä <’b`’_=VmVh
I8.00 :f_VbIVbĀ`Z
GVaVnVb
ì0.00=VWZf
ìI.00HĀbZaVÆ=çn`çuç_çýÇ
ì1.00 HV`çHZ[Vgç
09.10H’`ZmaVbĀmZ 9Zfg`ZfĀ
I0.ä0IZ[gĀf<’b`’þ’
II.ì0IK uVfýç
I1.10 H’`ZmaVbĀmZ 9Zfg`ZfĀ
I4.00<’bjZIVfĀ]
II.ì0IK uVfýç
I8.10 û[hVfKV_hĀ
ìI.007Z`\ZgZ`
ì1.10 6bVYc`iÇYVGVaVnVb
I0.00GVaVnVbû_`ĀaĀ
Iì.10 IZaVýV
I6.10:`aVüZ_ZfĀ
II.10ucXi_jZ7Ān
I8.Iä7VW"ç GZmmVb
ì0.106Yça 6Yça @ifÇVb9Ā`Ā
ìI.10@ifÇVbjZ=VmVh
ìì.I0@|WZÇYZbIZfVjĀ]
0ì.10HV]ifxO:A
09.Iä BVfgidĀ`VaĀ
Iì.009Zb\Z<Z`
I1.406lĀb
Iä.Iä 8VĀ``ci
I6.00@VbĀmVHhfVbVb
ì0.00BZjVb
ìì.00 MZnVFZYZfZ
00.00=VhĀa
09.00 =VWZf
I0.Iä&%ÇYVbHcbfV
I4.Iä I’f_ĀmZ6^Vbgç
I6.Iä 9’bmV Iifi
II.Iä :_cbcaĀ6^VbYVgç
I8.00 =VWZf
ì0.ä0=V_Za`Zf
ìì.00 6bV=VWZf
ìì.40 6€ç
09.0ä ucXi_HVVhĀ
II.ìä Bi_VWZ`Z
Iì.10 <’bDfhVgç
I1.4ä 6bV]hVf
II.106bV=VWZf
I8.4ä û[hVfHVVhĀ
ì0.4ä D 7ĀfBZ`Z_hĀ
ìI.10:gZb`ZfÇYZGVaVnVb
ì1.00 NVfYçaZ`Ā
09.007VgçbjZ<’bYZa
I0.10Hdcfib<’bYZaĀ
II.ä07Z`\ZgZ`
I1.4ä =VYĀ@cbiýV`ça
Iä.00HVþ`ç_hV7i\’b
I6.00ûýhZ=VWZf
I8.Iäû[hVf HZjĀbXĀ
ìI.10HĀmVgZhBVgVgç
ì1.10 Hcb')HVVh
I0.10üZbüV_fV_
I1.00xþ`Z=VWZf`ZfĀ
I1.10 9VYç
II.40BZgbZjĀ Hc]WZh`ZfĀ
I8.00 HçXV_<’bYZa
I8.Iä6bV=VWZf
I9.ä0HĀbZaVÆH’f\’bÇ
ìì.00 ûnEZýĀbYZ
ì1.00 9ĀnĀÆ@VdhVbÇ
09.ä0JnaVb<n’m`Z
II.0ä ;Vf_`ç7Āf<’b
I1.00xþ`Z=VWZf`ZfĀ
I6.107i`iýaVCc_hVgç
I9.ì0û[hVf HZjĀbXĀ
ì0.40HçXV_<’bYZa
ìI.40@|WZ=VhçfV`Vfç
ì1.IäN’_gZ_Icdi_`Vf
0ì.40HV]ifV9cþfi
09.Iä 8VĀ``ci
Iì.ää6fh]if
Iä.ää8cfbZĀ`jZ7ZfbĀZ
II.ää6f_V7V]€ZYZ7Ā`Āa
I9.1ä8VĀ``ci
ì0.Iä 6fh]if
ìì.I4BĀbĀ_ĀghVb
ì1.ää <Zn\Āb`Zf
09.ä0@iý IV_çaç
I0.4ä@Z`cþ`Vb
II.1ä6fh]if
Iì.00EZddZ
I8.00 IVb\fVa
I8.ìä 6[VXVbjZ, @V[VYVf
I9.ìäuĀn\Ā ;Ā`a
ìI.ä07ĀnĀa CĀbbĀ`Zf
09.1ä EVfVbçb HZmfĀ
II.00xþ`ZmZ 9cþfi
I4.00=VWZf7’`hZbĀ
I6.00HçXV_<’bYZa
I8.I07Z`\ZgZ`
I9.006bV=VWZf
ì0.00=VWZf7’`hZbĀ
ìI.007i\’b 7i <ZXZ
II.I0 NVnç`ç7Vgçb
I1.00<’bDfhVgç
Iä.00=VWZf7’`hZbĀ
I6.I0<’bYZa xnZ`
I8.Iä@ihgV`Nc`Xi`i_
I9.006_ýVa GVdcfi
ìI.Iä 7Āf NVn <ZXZgĀ
ì1.00 &<’b
09.00&# BcYZfVhf"
Iì.10 '# BcYZfVhf"GZanĀmZ
9ZaĀf_c`
I6.00(# BcYZfVhf"6]i
IVbfç_i`i
I9.40û[hVfV 9VjZh
ì0.10<’nZ`Dmib
ìI.Iä 7ĀfüZ]Āf7Āf=Ā_VmZ
01.10HV]ifHZ[Vgç
09.00EVfVaZhfZ
I0.10Hdcf Icd`Vbhçgç
Iä.10 uç_çý Nc`i
II.ì06Ðý
I9.4ä GVaVnVbAZnnZh`ZfĀ
ì0.00=VmVh <ZnĀbXZ <’nZ`
ìI.406fgZbV`"JYĀbZgZ
ì1.40 7ifVYVAV[ uc_
09.Iä :_cbcaĀCch`Vfç
I0.40=VWZfBZf_ZnĀ
I4.00<’b’bû€ĀbYZb
II.00=VWZf`Zf
I8.10 <ZXZ <’bY’n
I9.10GVaVnVb7cmibXV
ìI.Iä=ZfNZf
ìì.00 '' =VWZf
ì1.00 NVn <ZXZgĀ
09.I0 EĀmVgV`VfYV 7i\’b
II.I0 BVbýZhhZ_Ā`Zf
Iì.1ä <’bDfhVgç
I4.00<’b’bû€ĀbYZb
I8.00 6bV=VWZf
ì0.10GVaVnVbBih[Vþç
ìI.00@cbiýaV_AVnça
ì1.00 6gç`BZgZ`Z
I0.IäGVaVnVbüĀ[fZ`ZfĀ
Iì.009ĀnĀÆHi <ĀWĀÇ
Iä.009ĀnĀÆJbihaV7ZbĀÇ
I6.4ä 9ĀnĀÆ=VmVh7Ā`\ĀgĀÇ
I8.Iä;cl6_ýVa =VWZf
I9.Iä 9ĀnĀ Æ9Āb`Z HZj\Ā`ĀÇ
ìI.4ä 9ĀnĀÆ9ZfĀbHi`VfÇ
00.00HĀbZaVÆ:jfZbĀb
6g_Zf`ZfĀ'Ç
I0.00HVWV]
Iì.Iä Ec`Ā_`ĀbĀ_
I1.00<’bY’n
Iä.4ä CVWZf
II.Iä CZh7V_çý
I9.006_ýVa
ì0.406b`VaV_û€Āb
ìì.IäIihVbV_
00.00<ZXZ
|aks: &('(*+*'*/'e·pcsta: hZ`ZjĀnmcb5nVaVb#Xca#hf îkMkNY0|U&(', +(*/+(*KkNk| - &('( *)- .&.&KkNk| 0 &('( *')+'''kIV&('( )+*)&&&îH0R IV &('( )++&'&'îIkk &('( *')+&&&;DMIK &('( *+*+, &&CIK &('( ))+&&&&tNN IUkK&('( *')+, &&IK.&('( (..+'+(IGI '&)'(*/&*)&&GIy@***''-.
'
(
)
*
+
,
-
.
' ( ) * + , - . / '& '' '(
ke|s 4|t|s|r|r
Marat'| Me|æet
kk|f k|akart,
DfYi;VhgV`çc`"
aVgçbVfVþaZb
€c_ĀmĀWĀ`aZYĀþĀ
@VfVYZbĀn`Ā`ĀþĀ
YĀnĀgVmZgĀbYZ
þfZbYĀþĀbĀ
gm`’mcf#
Marat Yer| 'Ma·
ka44es Yc|ca|ak'ta
Mekke ºe Me4|re']|
\ZnZf_Zbai"
_VYYZgaZ_|b`Vf
]V__çbYVinaVb"
`Vfçm`VYVgc]WZh
ZYĀmcf#
K < 9 < ÿ K 8 9 ÿ ÿ E
8 J ÿ C Q 8 ; < I 8 G
K < C 8 D < J 8 ÿ I
8 D 8 B 8 E ÿ Ā I 8
I < J 8 D ÿ D ÿ P < K
: ; ÿ P < K B 8 M ÿ
@ C @ D 8 E K 8 I 8 B
B L Ā 8 B 9 8 I 8 B 8
K<C<MüQPFE (/
I6 kĀUîI0î ì0II îk|| Q8D8E
I\`j#YXeXBXiX[\e`qc`c`þ`þi\k`pfi
IU|l0| KkkkHkNûHI6C7JA
S
ßionalin posi sira pok cok sorgi acila-
cak lslanbul'da. ßaslarina paralol' ya
da yan olkinlik' ibarolori oklonon nicosi ci-
kacak noydana. ßunlardan biri, dunyanin
on buyuk oloklronik sanal loslivallorindon
lSlA. ßu yil Sabanci Lnivorsilosi'nin ov sa-
hipligindo lslanbul'da gorcoklosocok son-
pozyun, 14 lylul'do baslayacak. Çosil-
li konlorans vo sorgi progranlarindan olu-
sacak lSlA2011 lslanbul'un ana lonala-
ri arasinda: guncol oloklronik, yoni nodya,
cok kullurluluk, kullurol olkilosinlorin lari-
hi vo dunya kullurunun hayalindo bir uro-
lin yori olarak canlanan lslanbul sohrinin
kondisi var. Sonpozyun 21 lylul, sorgilor
iso kasin sonuna kadar surocok.
lSlA2011'do 450 bildiri, 70 panol,
50 alolyo calisnasi vo 4 do lorun olna-
si planlaniyor. ßildiri olurunlari, panollor
vo lorunlar lovonl'lo Sabanci Conlor'da:
alolyolor iso Sabanci Lnivorsilosi Karakoy
llolisin Morkozi vo Roborl Koloji'ndo ya-
pilacak. Dov okranlardan lakip odilobilocok
oloklronik sanal sorgilori iso 1aksin Cun-
huriyol Sanal Calorisi, $irkol-i Hayriyo Sa-
nal Calorisi, Sabanci Lnivorsilosi Kasa Ca-
lori vo Zagrob Cuncol Sanal Calorisi'ndo.
ßir digor konlorans da Conlonporary
lslanbul'un duzonlodigi Konl vo Kullur'. 19
lylul'do gorcoklosocok konloransla: cagini-
zin sanal vo ninari alanindaki hkir ondor-
lori lslanbul'un kullur vo sanal norkozi ola-
rak dogisnoklo olan allyapisini larlisacak.
ßir do luar: Arl ßoal lslanbul... $oh-
rin cagdas sanal galorilorini vo prolosyo-
nol sanal dunyasini 14-18 lylul larihlori
arasinda lulh Kirdar Kongro vo Sorgi
Sarayi'nda bulusluracak olkinligin bir ni-
yoli do lslanbul sanal dunyasini, sanal-
cilarini vo galorilorini dunyaya lanilnak.
Önunuzdoki donondo: Òrladogu, Asya,
Avrupa vo Anorika'daki ononli sanal or-
ganizasyonlarini icino alarak buyunoyi vo
Arl Wook' basligi allinda bir sanal plallor-
nuna donusnoyi planlayan olkinlik, bu
yil 27 yorli vo yabanci galori agirlayacak.
lîIkN8U|'UlîIkN8U| YkÞkNH|k;|Y
Cololin sorgiloro: Sakip Sabanci Muzosi,
lransiz sanalci Sophio Callo'in lslanbul'dan
bir grup insani norcok allina aldigi ozol
projosini agirlayacak. lslanbul uzorino bir
ozol projo do SAl1 ßoyoglu'ndan. Mokan,
13 lylul'don ilibaron lslanbul'u lslanbul
yapan lun aklorlorin gorunurluk kaza-
nacagi bir sorgi agirlayacak, isni lslan-
bullasnak. Muhlovasi: 1999'dan 2011'o
kadar urolilon sanalci vidoolari, lologral
sorgilori, bolgosol hlnlor, habor kliplori,
karikalurlor vo ninari projolordon olusan
inloraklil bir vorilabani. ßoyoglu'nun goz-
do sanal nokanlarindan Arlor, 15 lylul-16
Kasin larihlori arasinda Kullug Alanan'in
Mozopolanya Dranalurjilori sorisinin
1urkiyo'doki ilk goslorinini gorcoklosliro-
cok. lrojodo anlalilan, godiklisi oldugunuz
bir konu: 1urkiyo'nin nodornlosno suro-
ci. lslanbul Modorn, Hayal vo Hakikal-
1urkiyo'don Modorn vo Çagdas Kadin
Sanalcilar isinli sorgi vosilosiylo izloyiciyi
gununuzdon alip 1900'lorin basina uza-
nan bir soyahalo cikarirkon: lora Muzosi,
Òsnan Handi ßoy vo Anorikalilar bas-
likli sorgiylo Òsnan Handi ßoy'i yonidon
halirlalacak. Ana bu dola arkooloji, dip-
lonasi vo sanalla bagindan harokollo...
H6N;6 I6H6G>B/DCJGJBJIAJ
B|CK|I$J8E8K (0
I6 kĀUîI0î ì0II îk|| Q8D8E
JXeb`8milgXjXeXkYXûb\ek`
Iì. lstar|a| 8|era||'r|r |as|a]aca¿| tar||ter, ]ar| II |]|à|'4er |t||arer lstar|a|, taæ ar|aæ|]|a ||r sarat kert|re 4cràsecek. üigçfV`Vf
]Zf_ZghZjZ]ZfmZfYZWĀfhZ`Vý!WĀfhZ`Vý#<f’ýaZ`Zf!d`Vb`VaV`Vf!ĀbýVVhjZmVnçýaV`Vfgcbg’fVh#HVbVhgZjZfĀWZ_`Z"
mZbhZ_ýZm!&(@VgçaÇV_VYVfg’fZXZ_WĀZbV`YZþĀ`#9ĀþZf`ZfĀbZmZhĀýaZ_Ā€ĀbýĀaYĀYZbd`Vb`VaVmVdaV_hV[VmYVjVf#
Ye4| c|||t |asak
Yodi ciliz basagin yodi soniz basak ilo
olan hikayosidir bu. Yirnibirinci yuzyilda
locolli odon bir ayol noalidir. Killigin
Yusufar oliylo bolluga dondurulnosinin
lokrarlanacak hikayosidir. Vo bu hikayodo
hopiniz biror karaklor, biror hguruz.
Hikayoniz, soniz basaklara lulunan
nolsinizin ciliz basakla inlihanini anlalir
vo obozliklo aclik arasinda bir insan olna
sinavini dilo golirir. Hakikali nocazlara
donuslurup guclu ilo zayilin haklarini
nuralaa odor. Kadorlorino lulunnus
ciliz basaklarin ulalanip gilligini gorur
gozloriniz, ana hakikallo
onlarin larlasinda olnak bilo
islonoyon soniz basaklari
nahvolnakladir. ßu hikayo,
kudrol oliylo yazilnis bir
sinavin la kondisidir.
ßulun hikayolor gibi bu
hikayonin do sorin, dugun
vo cozun bolunlori vardir.
Ciriso ayrilan sorin bolu-
nu, aslinda ac olani doyur-
nak uzorino bir anokdol
icorir. ßir sokak kodisi, yahul poncoro-
nizo konnus bir sorco nosola. Hic lark
olnoz. lslorsoniz siz bir sonaryo yazip
oynayabilirsiniz do. Yolor ki kurgula-
diginiz hikayodo bir bunyonin acligini
gidorno bilinci olsun. Hikayonin gor-
cokci olnasi icin bir gunluguno acligi
lalsaniz da olur olbollo.
Hikayonin golisno bolunu dugun
dugun olunca hoyocan vorir. Sonali'do
dugunlonon sancilari, Alrika kilasini sa-
ran yoksulluklari birbirino oklodiginizdo
vicdanlarda kac dugun alilnis olur, bu
bolundo hosap olnoniz gorokir. lslor-
soniz yalnizca ina ilo gociniz. Çunku hor
bir olunun, hor bir cigligin lok lok anla-
lilnasina lahannulu yoklur hikayonin:
ozollonok gorokir. Sonra loplununuzun
iklisadi vo siyasi gucunun goslorgosino
dair bir cunlo do yaznali insan. Hani
bir gocodo nilyonlarca dolar, bir Cuna
vaklindo kucuk dovlollorin bulcosini asan
bir noblagi loplanak gibi
sovindirici bir hosap.
Madon ki hikayonin
golisno bolunundoyiz,
aclik cokon bir varliga nasil
davrannaniz gorokligi do
vurgulannalidir. Ciliz basak-
lari halsiz birakan, baslarini
yoro ogdiron corisizlikloro
alilla bulunnalidir. Yori
golnisso bir hayvani bilo
ac birakarak oldurnonin
zulun olduguna dair hadislor, vocizolor
soylonnolidir. Hayvanlarin acligindan
bilo insani sorunlu lulan lslan, acaba
osrol-i nahlukal olan insan icin, acaba
zubdo-i alon olan insan icin, acaba guzol
ahlak lonsilcisi insan icin, llahi hilaba
nazhar insan icin kino vo hangi gorovi
yuklonislir, yino bu bolundo incolonnoli
dogil nidir` Zonginin sorunlulugu no
kadar, lakirin sorunlulugu no kadardir vo
oruc lulanin sorunluluguyla, orucsuzun
sorunlulugu nasil olculnolidir` Òruc lul-
lugu haldo bulun gun lok kalabilnok icin
carolor arayan, lornullor urolon, yiyocok-
lorini ozol olarak socon, sirl aciknanak
icin diyolisyonloro basvuran, hokinloro
gorunon zanano Muslunanlarinin
sorunlulugu no kadardir, olbollo yino bu
golisno bolunundo anlalilnalidir. Acik-
nis olan bir hayvan dahi olsa vicdanlari
lilroyonlorin bir insani ac gorduklorin-
do yuroklorinin yorindon oynanasi vo
silna nobollori gibi holocanlannalari
anlalilnazsa hikayonizin oksik kalaca-
gi nuhakkaklir. Ac olani doyurnanin
Muslunan lopluna yuklonnis bir vazilo
oldugunun larkinda olanlara losokkur
bahsi do burada bir cunlo ilo yazilabilir
olbollo. lazla kilolarinizdan kurlulnak
icin harcadiginiz paranin yarisini olsun
acliklan olonloro ulaslirabilocok bir
girisindo bulunnuyorsak hikayonizin
golisno bolununu unulun gilsin. Cun-
duz aciknanak icin sahurda likinnayi
narilol sayip zorla yiyorok nocalsiz
kalna raddolorino golirkon bir lok gunun
acligina caro buldugunuzu zannodon
bizlor, bulun gunlorini ac gociron insan-
lar icin no yapabiliriz, kondinizo sornu-
yorsak, zinhar bu hikayoyi lananlanis
olnayiz. Çunku burada ciliz basaklarin
dogil soniz basaklarin yok olusundan
soz odiyor, hor bir ciliz basagin binlorco
soniz basagi surukloyip golurdugu hozi-
nollon bahsodiyoruz.
Cololin hikayonin cozununo.
Lnulnayin, bu bolun cok hazin bilobilir.
Acliklan dolayi yunulan gozlorin hor
biri bir huzun haykirisidir cunku. Ço-
zun bolunudur bu, cozunlor urolilocok
bolundur. ßulun dugunlorin cozulocogi
bolundur. lslo icinizdoki bulun dugun-
lori cozocok koskin kilic:
ßir yordo acliklan olnok uzoro olan
bir canli varsa vo orada onu olundon
kurlaracak kadar yaninda yiyocok olan
bir kinso do bulunuyorsa, o canliyi
doyurnak o kinsoyo lARZ olur.¨ Vo
bu hikayodo sonuc bolununun konusu
siradan bir canli dogil, bizalihi insandir,
insanliklir. ßiz do onun yorindo olabilir-
dik¨ dononiz gorokon insan vo nuruv-
vol yoryuzundon kalkli ni dodirlocok
insanlik. Ò insan ki olun noklasina
varnis'.. Hani lazilolli bir iyilik yapabi-
locoginiz bir insan'.. Kinligino bakna-
dan, dorisinin rongino baknadan, inanis
bicinino baknadan ihsanda bulunabilo-
coginiz bir insan'..
Anlalliginiz hikayodo zanan vo
nokan ogolori yorli yorindo. Yani
hikayonin norodo vo no zanan gocli-
gini hopiniz biliyoruz. Col gololin bu
hikayonin kahrananlari oksik'..
Ò haldo, icinizdoki Yusul'u zindan-
dan cikarin arlik'.. Hikayo kahrananini
bokliyor'.. |.pa|aqtaæar.ccæ.tr
þjb\e[\iGXcX
ûer( catc||ar |(|r
sa|re |ækìr|
Hak|kat ||e æecat|r
||k kars||asæas|
kf]crkara||sar'a
Karta|as îaºas| æàtes|
|||f ;afak, scra|ar|
ceºap|a]acak
8e]at|t'ta î|rr·|
Yaras Kcrser|
S
Akbank 21. Caz loslivali, bu yil ilk koz duzonlo-
nocok }AnZZ Akbank Caz loslivali Conc Yolo-
noklor Yarisnasi¨ ilo yolonokli analor caz nuzisyon-
lorini, usla caz sanalcilariyla bulusluruyor. Yarisna, 30
yasini asnanis analor gonc yolonokloro, loslivalin bir
parcasi olna vo prolosyonol sanalcilarla birliklo sah-
nodo }an Sossion yapna inkani sunuyor. Nolosli¨,
Vurnali¨, 1olli¨, 1uslu¨ vo Vokal¨ olnak uzoro
bos ayri kalogorido basvurularin kabul odildigi projonin
on olonosi icin, adaylarin hazirladiklari bir dono CD,
kisa ozgocnislori, nuzik larzini anlalan on yazisi vo bir
lolografarini Akbank Caz loslivali/}AnZZ konu basli-
gi ilo 5 lkin'o kadar Akbank Sanal/ ßoyoglu adrosino
ulaslirnalari gorokiyor. 0212 252 35 00) KU|IUk·îkNkI
S
Hakikal guzol bir kadinnis, nocaz iso cirkin
bir cadiya bonziyornus. ßir dononoclo no-
cazla karsilasan hakikal, ona ßon guzolliginin
basina acligi bolalardan dolayi yasayanaz halo
goldin. Son iso cirkinligin yuzundon hor yordon
kovuluyorsun. Son giysilorini bana vor, bon cirkin
gorunoyin, son iso guzol gorun. ßon insanlarin po-
sino lakilnalarindan kurlulayin, son iso horkosin
ilgisini cokon bir guzol ol.¨
donis. Ò gundon bu yana
hakikal nocaz, nocaz iso
hakikal pordosi allinda giz-
lonnoklo inis. ßu hikayoyi
Dorgah dorgisinin son sa-
yisinda lsnail Suphanda-
gi Dil ilo hakikal iliskisi¨
baslikli yazisinda anlaliyor.
Dorgido Muslala Kara iso
son yuzyilda lasavvulun
sosyal hayalinizdaki yorini¨
dogorlondiriyor. Yazisina
Ayasli $akir llondi'nin Hulasa bonco sindi kiblo-i
ruhun Muhannod'lo/ Huda-yi lon yozoldon na-
ada hor soy dogisnislir¨ nisralariyla baslayan Kara,
lokko vo larikallarin yasaklannasindan sonraki do-
noni Ò gunlordon bori lasavvul, loplununuzda
hon var hon yok. Mulasavvifar hon var hon yok.
Dorgahlar hon var hon yok, larikallar hon var hon
yok.¨ cunloloriylo ozolliyor. Dorginin orla sayla
sohboli lrol. Dr. H. Kanil Yilnaz ilo gorcoklosliril-
nis. Yilnaz, Dordi olnayan norhanolli olanaz¨
diyor. ldris Donirol iso Nurollin 1opcu'nun Harokol
lolsolosi'ni anlaliyor. (0212 518 95 78) KU|IUk·îkNkI
S
Alyonkarahisar'da Kurlulus Savasi'nin anlalildigi
panoranik nuzonin noroyo yapilacagi konusun-
da ankol calisnasi baslalildi. Òrnan vo Su lslori ßakani
Voysol lroglu'nun losvikloriylo yapilnasina karar vo-
rilon Kurlulus Savasi lanoranik Muzosi'nin yor ala-
cagi bolgo icin bolodiyonin vvv.alyon.bol.lr' adrosli
inlornol silosindoki ankolo kalilinabilocok. Ankollo
valandaslara nuzo icin 5 allornalil yor sunuluyor. Va-
ran kavsaginda yor alan 1abial larki'nin lznir-Alyon
yolu uzorindoki llora 1anilin Alani' olarak goslorilon
nokla ilo birliklo, lkbal Òlol-Özdilok Kavsagi, ßuyuk
1aarruz $ohilligi vo Muslala Konal Anili'nin bulundu-
gu lopo, Özdilok Alisvoris Morkozi'nin arkasi vo lznir
yolunda Özdilok kavsagindan sonraki lopo allornalil
yorlor arasinda yor aliyor. k|Y0NKkkkHlîkk 8û=6C
S
lslanbul Modorn vo Sabil likir dorgisinin isbirli-
giylo duzonlonon Sozunu Sakinnadan¨ soylosi-
lorino bu halla llil $alak konuk oluyor. lloslirnonlor
Sonih Cunus vo Önor 1urkos'in sorularini covapla-
yacak olan $alak, son kilabi lskondor'i anlalacak. llk
ronaninin yayinlandigi 1997'don bori pos poso osorlor
voron vo son yillarda cok salanlar lislosinin usl siralarina
yorloson $alak, daha yayinlannadan konusulnaya vo
larlisilnaya baslanan vo son olarak inlihal iddialarina
konu olan lskondor ronani uzorino sorulari covaplaya-
cak. Soylosi, 18 Aguslos lorsonbo gunu saal 19.00'da
lslanbul Modorn'do gorcoklosocok. KU|IUk·îkNkI
S
ßoyazil'la Ranazan nunasoboliylo acilan 1urki-
yo Kilap vo Kullur luari'nda bugun saal 18.00'do
lrol. Dr. Sorvol Arnagan, Ranazan'da ßosori Hukuk
Munasobollori¨ basligi allinda bir sohbol gorcoklos-
lirocok. Aksan iso nuzik ziyaloli var. lllar oncosi saal
19.40'la lasavvul nuzigi dinlolisi ilo baslayacak olan
progran, 22.45'lon ilibaron Âyan Musiki 1oplulugu'nun
Sirr-i Yunus Konsori' ilo noklalanacak. KU|IUk·îkNkI
K|t||¿|r YasaNar e||]|e
|c||a¿a 4cr4àrà|æes|r|r
tekrar|aracak||kì]es|4|r
|a. kr|att|¿|æ|t ||kì]e4e
taæarºe æekìrc¿e|er|
]er|| ]er|r4e. ûe| ¿e|e||æ
|a||kì]er|rka|ra·
æar|ar| eks|k|.. 0|a|4e,
|(|r|t4ek| Yasaf'at|r4ar·
4ar (|kar|r art|k|..
8|era||rercreæ||
]aretk|r||k|er|r4er
||r| )*%WĀ`YĀfĀ!,%
dVbZ`!*%Vh`mZ
€V`çýaVgçjZ)
YZ[cfiaVgV]bZ
c`VXV_Z`Z_hfcbĀ_
gVbVh[ZghĀjV`Ā
>H:6'%&&#6fh7ZVh
>ghVbWi`[iVfçĀgZ
Wimç`',mZf`ĀjZ
mVWVbXç\V`ZfĀ
Vþçf`VmVXV_#
6P[[Tah;X=0ACeT0;0=XbcP]Qd[)
lop Arl lxlondod
6P[TaXAP\_P) lrgin Çavusoglu
6P[TaXbc) Monlalklinik
?X[^c)Halil Allindoro
?X0acf^aZb6P[PcPbPaPh)
Susan HllLNA
?X0acf^aZbC^_WP]T)Volkan Aslan
0ZQP]ZBP]Pc) ßruno Sorralonguo
6P[TaX=Te) Canan 1olon
6P[TaX0_T[) ßorabor vo
Solo $arkilar
230?a^YTRcb) lsinsiz Òrijinal
4ZPePac6P[[Tah) Ardan Öznonoglu
<PR0ac6P[[Tah) lrol lskici
6P[TaXIX[QTa\P]) Adol Abidin
åbcP]Qd[5aP]bi:á[cáa<TaZTiX)
Lllranonoiro #4
KZYV]Vgç0=Vb\Ā
\V`ZfĀYZ]Vb\ĀgZf\ĀjVf4
=
F
K
F
ü
I
8
=
1
Q
8
D
8
E
#K
L
I
>
L
K
<
E
>
ÿ
E
I6 kĀUîI0î ì0II îk|| Q8D8E
)'PFILD
H6N;6 I6H6G>B/ @69ûG 9ûCu:G
&+ 6ÿJHIDH '%&& H6A> H6N>/ &+,,-
I|||N|N !|||'| ||| !|||||N||N ||N|!||N|||!||||.
8Cü 8B9LCLK
<BI<D;LD8EC@
||I| 0|I|!|´|||| |.'. |||N| ||!|\|I '|||||.
0|N|| \|\|N |d|d|d.
|.r|,m.r
HkM0U||kH 0IIUkK
\.;|r '.||, .e |.¸|||m
0ere| ||!|| \.|!|m:|º|
|kkUK Kkk0|(
'º||m|| ||!|| .e \.;|r
'.||||r|r !emº||:|º|
HkYkl 8|;|k
|e||.m0||( |.,|.r|
HkKkN 0lKM|N
|e||.m0||( |.,|.r
\.|!|m:||.||
lîK|N0|k Y||MkI
MUHkMM|I Y||MkI
M.8UkkK KUkUN
0M|k KkkkKk;
|.||. |.t.||.m.
YkKUÞ ;lM;|K
0||| |!||^||
HkîkN îUIkY
º|||e!||º||_t.m.r.:ºm.||
||,|e|| |||,|||e|| |.|||
Ie|: 444 8 äää
º||||.|||_t.m.r.:ºm.||
\.;|r !|||.
Ya]¿|r îàre||
0ere| \.;|r ||!|| \.|!|m:|º|
M|HM|I KkM|;
0ere| \.;|r |!||^||
k|l kKKU;, V|Yî|| kYHkN
0^|ºe| \^re|mer
||VIl YkI|t|
|.|e| ||!|||
|kIlH UĀUk
|r|.|. \.;|r !emº||:|º|
MUîIk|k UNk|
|!||^||e|.
l. '.;|.. MUîk (kKMkK
lîMkl| KkVkK
|, |.|e||e|. îk|lH 80IIk;
||ºrºm|. IUkHkN 80IKUkI
||, |.|e||e|. |MkkH U|K|k
|º|||||.. |UkI îkk|
'(º|. î|kKkN kKtkN
|||||| '.r.|!\. k|l (0|kK
\º||m. k. YkVUI k|IUN
|||e'.¸|||. î|kHkI ;||Ik|l
\||| |.|e||e||. î||lM8U0kK
|º|º¸|.|. î||kHkIIlN î|Vl
|r|e|re|. 0îMkN lkl0kĀ
|||º|. îU||YMkN îkkû|N
\|||!|,| |.º|||.|. MUîIk|k Hk|l|0Ā|U
0e:e 'º||m||º|. l8kkHlMKkkkY|Ā|N
80|û| YkY|N I|Mîl|tl||kl. |!.r.. 8l|k| 0ĀUI(U |r|.|;.. IUNt|k (|IlNKkYk
||;.||.|||. kIlI lîI|ûUN ||t|||m. |îk||IIlN ûU| 0.t|.r|e(. NUkU||kH KkYk
|tm||. VkHlI YkIûkN |ºr;.. ;lklN Kk8kK(| '.mº|r. MUKk|MlN k|8kYkkK
P{E<KÿD P<Iÿ1 OVaVb <VnZhZgĀ! ()&.) NZbĀWcgbV! ûHI6C7JA IZ`/ %'&'" )*) & )*) ;V_g/
%'&' )*) &) +,! L:7 69G:Hû/ kkk#nVaVb#Xca#hf :ÂdcghV/ nVaVb5nVaVb#Xca#hf 76H"
@>/ ;ZnV <VnZhZXĀ`Ā_ 6#ü# IZgĀg`ZfĀ G:@A6B/ IZ`/ %'&' )*) -' ),! ;V_g/ %'&' )*) -+ ((!
:ÂdcghV/]#YĀ_aZb5nVaVb#Xca#hfO6B6C!7VgçbBZg`Z_û`_Z`ZfĀÇbZimaVmVgnjZfaĀýhĀf#
4.cet|rka]aqtaæar.ccæ.tr BiXcm\JfpkXiê
0a ¿|s tar (e t|r ka ]a
S
Canli cansiz hor soy dogisir. Canlilar daha hizli. 1urkiyo
Cunhuriyoli do hizla dogisiyor. Dogisikligi laninayan
yok da, sayilar soz konusu olunca larlisna basliyor. ßir¨
Cunhuriyol ni dogisiyor yoksa birinci, ikinci vb. diyobiloco-
giniz larkli birkac¨ cunhuriyol(lor) ni soz konusu` ßu lur
bir larlisnanin anlani nodir, anlani var ni`
1945-1950 yillarinda lok parlili rojindon cok parlili ro-
jino gocildi. Yani nillolvokillori parlanonloya, gucu olin-
do bulunduran bir-iki kisi laralindan layinlori sonucunda
dogil, halkin allornalifor arasinda socin yapnasi sonu-
cunda girnoyo basladi. Yani ononli bir dogisiklik gorcok-
losli. ßu suroci olunlu bir golisno olduguna inananlarin
oldugu gibi, cunhuriyolin¨ rayindan cikliginin baslangici
olarak goronlor do var. Surokli kaygili olanlar¨ bir ara bu
anlayislarini donokrasi dogil cunhuriyol islorin¨ sloga-
niyla da dilo golirdilor. Çok parlili sislono gocliklon son-
ra, kaygili olanlarin girisinlori ilo 1urkiyo askori darbolor
dononino gocli. ßirkac darbo yasandi. ßasarili olanlar ya
socilnis basbakani bakanlariyla idan olli, ya siyasi lidor-
lori lulukladi, hapsolli. ßu darboloro ihlilal¨, nudahalo¨
hlan dondi. Darbocilor aralarinda anlasanayip girisinlor
basarisiz olunca bu koz darboci lidorlor idan odildi (1alal
Aydonir, lolhi Curcan olayi¨). ßu karisikliklar yillarinda
bogonilnoyon¨ siyasi parlilor do, darbolor rojinino uyun
gosloron hukuk yoluyla sal disi birakildi.
ßu donondo yurlicindo rosnon bir cunhuriyol¨ hu-
kun suruyordu ana bulun dunya 1urkiyo'doki rojindo or-
dunun da soz sahibi oldugunu labii ki biliyordu. Yurllaki si-
yasi guclor, bir dorin dovlolin cizdigi sinirlar icindo sorboslli.
Kirnizi cizgilor vardi. Kinilorino goro bu durun oksikligin,
sakalligin, goriligin, anlidonokralik durunun bir isaroliydi:
dogisin gorokliydi. Yurlicindo vo yurldisinda bulunan bas-
kalarina goro iso cunhuriyolin bu durunu sagliginin vo bir
garanlinin isaroliydi. Zorluklar icindo vo lodakarliklarla ku-
rulnus bir cunhuriyolin dogru yoldan sapnanasini sagla-
yan askorlordi, oylo do olnaliydi. Rojinin raydan ciknana-
sini saglayan, bu¨ cunhuriyol rojiniydi. ßu ikinci donondo
parlanonlo gunluk islorlo, gori planda gonol gidisi izloyon
guclor iso uzun suroli golisnolori planliyor, lonol rolayi kol-
luyordu: rojinin laik karaklorini, dovrinlorin korunnasini,
idoolojinin saglikli yonidon urolilnosini.
Son yillarda vo holo son aylarda bu cunhuriyol do hiz-
la dogisiyor. Òrdunun siyasolo nudahalo olno olanaklari
zayifiyor, halla bu gucu arlik yok oldu da donobilir. lar-
lanonlor sislon ßali dunyasindaki parlanonlor sislonlo-
ro bonzor oldu. Siyasilor askorloro bakarak hizaya girnok
yorino, askorlor kislalarinda hizaya giror oldu. ßuna sovi-
nonlor oldugu gibi uzulonlor do var. lski cunhuriyolin no
kirnizi cizgilori kaldi, no unilornali koruyuculari' $indi
bu cunhuriyol dogisikliklori¨, kinilorinco iyi, kinilorinco
kolu sayilsa da, bu yorun larkina ragnon dogisikliklorin
ononi konusunda pok kusku vo anlasnazlik yok. Corulon,
uc larkli durundur: a) lok parlili bir cunhuriyol (kinilorinco
oksik, kinilorinco idoal), b) cok parlilisi (kinilorinco vosa-
yolci, kinilorinco populisl/lakiyoli), vo c) parlanonlor cun-
huriyol (kinilorinco nornal, kinilorinco karsi dovrinci).
0|Āl;lMl lîI|M|Y|N 'I|K' tUMHUklY|I(l||k
ßu larkli asanalara nunara vorsok voya vornosok lark odor
ni` Cunhuriyol bir ni, yoksa iki voya uc nudur`¨ larlisna-
sinin bir anlani var ni` llgili soylonlori soylo yorunlayabili-
riz: larkli cunhuriyollordon soz odonlor koklu dogisikliklori
vo dogison bir rojini gornok isloyonlordir: buna vurgu yapi-
yorlar. Ònlara goro dogisiklik, ilorlonok, guclonnok, nornal
halo golnoklir. lski bir rojini idoal saynayi islonoyonlordir.
1ok parlili rojin vo vosayolci rojin ilo bugunku parlanonlor
rojin arasinda cok buyuk larklar goronlordir. Ònlara goro on
yillar oncosino saplanip kalnayi buguno haksizlik olnoklir.
larkli cunhuriyollor goronlor lulucu olnak islonoyonlordir.
1ok bir cunhuriyollon soz odonlor iso dogisiklik islono-
yonlordir. Ònlara goro dogisiklik bir bozulnanin, yozlasna-
nin isarolidir. ßirinci, ikinci, ucuncu cunhuriyol donok, ilk
duzonin sonsuza dok surokliligini kabul olnonoklir. Nu-
naralannis cunhuriyollor yoni bir duzon kurulabilir anlayi-
sini cagrisliriyor. 1ulucularin pok islonoyocogi bir habordir
dogisiklik. Ancak yasanan yalniz iloricilik-luluculuk sorunu
dogildir. ßir kinlik sorunudur da. ßir rojino bir dino baglanir
gibi sarilanlar dogisikligi hos karsilaniyorlar. Colisip dogis-
nok, lork odilonin oksikligini kabullonnok anlanini icorir.
Òysa bir idoolojiyo inancla bagli olanlar dogisnoyon idoal
biro¨ gorok duyarlar: kulsallik sabil dogordodir. Ò biri¨
sonsuza kadar yasalarak kondilori do bir lur olunsuzlugu
gozolirlor. Milliyolciligo olnolalri¨ (nilli olana lapinna) do
donnosi bundan dolayidir.
ßu yuzdon 1urkiyo Cunhuriyoli'no insanlar cok larkli
bakabiliyor. lnanclarina goro: bir lano voya larkli uc lano.
1abii cunhuriyoli, bir bakina, nunaralanak pok ononli
dogil. Cocnis vo gununuz islor sayilarla islor sayi kullanna-
dan aciklansin, ononli olan alginiz vo yorununuzdur. Sayi
larlisnasinin bir anlani varsa kinin noyi nasil lonsil olligi-
ni anlananizi saglanasidir. ßon kalanda bu konuda uclu
asanalar lasirin. Ana yazilarinda Cunhuriyol'i nunarala-
nan. Çunku bu konuda duyarli olanlarin aslinda bir obsos-
yon yasadiklarini goruyorun. ßu alanda lravnasi olanlara,
saygidan diyolin, bu konuyu acnaklan kacinirin. ßazi in-
sanlarin ronanlik ozlonlorino do hosgoruluyun. Cocnisin
bir nasalina sarilnis olanlari uyandirnak, holo bu insanlar
yasli iso, pok insafi bir davranis gibi golniyor bana.
Ana gonc kusaklarin, golocoklo gocnisi nasil anla-
lacaklarini gorobiliyorun. Ònuncu Yil Marsi'ni soyloyip
aglanayacaklarini, buguno varnanin kazanin oldugunu,
gocnisloki basarilari oksiklikloriylo bir arada yorunlaya-
bilocoklorini dusunuyorun. Ònlar horhaldo birinci, ikinci,
ucuncu, kin bilir, bolki bu sayilara yonilorini do kalarak
cunhuriyollordon soz odocoklor. |.æ|||asqtaæar.ccæ.tr
BXòàeZà:ld_li`p\k6
'taæ|ar|]et ||r
æ|, ]cksa |k|
ºe]a à( æà4àr!"
tart|sæas|r|r
||r ar|aæ| ºar
æ|!;Vf_`çXia]ifĀmZh`ZfYZbgn
ZYZb`Zf__`’YZþĀýĀ_`Ā_`ZfĀjZ
YZþĀýZbWĀffZ^ĀaĀ\faZ_ĀghZ"
mZb`ZfYĀf#Db`VfV\fZYZþĀýĀ_`Ā_!
Ā`Zf`ZaZ_!\’€`ZbaZ_!bcfaV`
]V`Z\Z`aZ_hĀf#:g_ĀWĀffZ^ĀaĀ
ĀYZV`gVmaVmçĀghZaZmZb`ZfYĀf#
;Vf_`çXia]ifĀmZh`Zf\fZb`Zfhi"
hiXic`aV_ĀghZaZmZb`ZfYĀf#IZ_
WĀfXia]ifĀmZhhZbgnZYZb`Zf
ĀgZYZþĀýĀ_`Ā_ĀghZaZmZb`ZfYĀf¼
?\ib”cD`ccXj
||HMl HUV|Y0l
S
Rocop 1ayyip lrdogan, bizi sasirlnayi birakni-
yor. Cocon carsanba Ankara'daki siyasi bir lop-
lanlida dogal olarak Araplar vo Muslunanlar da dahil
horkosin dikkallorini, Sonali'yi vuran, yikin vo olun
yayan aclik lolakolino coknok icin ailosiylo birliklo bu
ulkoyo gidocogini acikladi. Sadoco bununla da sinirli
dogil. Hukunoli bu carsanba gorcokloslirilocok lslan
ulkolori disislori bakanlarinin olagan disi loplanlisina ov
sahipligi yapna karari aldi vo bu anacla lslan lsbirligi
1oskilali'nin 1urk asilli gonol sokrolori Dr. lknoloddin
lhsanoglu'na davollo bulundu.
Habori yayinlayan 1urk basini Sayin lrdogan'in
ayni gun Ankara'da kabul olligi Misir Disislori ßakani
Muhannod Kanil Anr'a Misir'in rolunun ononindon
harokollo kondisinin sahson kalilnasini isloyorok olaga-
nuslu loplanliya Misir'in kalilinina dair unudunu dilo
golirdigini yazdi. Corusnodon sizan bilgiloro goro lr-
dogan, gorusno sirasinda Misirli bakana bu dilogini uc
koz lokrarlanis ancak bakan loplanliya kalilacagini loyil
olnonis vo Kahiro'yo dondugundo loplanlinin baglan-
lilarini gozdon gocirocogi sozunu vornis.
1ablo allusl vo ironik goruluyor. Zira 1urkiyo ßas-
bakani, Arap ßirligi uyosi bir Alrika ulkosino yardin
kanpanyasiyla dikkallori cokno vo dayanisna gi-
risinindo bulunuyor, labloyu yorindo gornok icin
bizzal osiylo gilno karari aliyor. ßununla da yolin-
niyor, lslan lsbirligi 1oskilali'ni harokolo gociriyor
vo Sonali'doki lolakolzodoloro yardin olnok icin bir
soylor yapabilirlor unuduyla ulkosi lslan ulkolori di-
sislori bakanlarina ov sahipligi yapiyor. lrdogan'in
bu girisini, 1urkiyo'nin bolgosol vo uluslararasi rolo
sahip buyuk bir ulko olarak
sunulnasi kararliligini ila-
do odiyor. ßoyloliklo lrdo-
gan, bazi covrolordo hakin
olan 1urkiyo'nin Dogu ilo
ßali arasindaki bir kopru-
don ibarol oldugu izloninini
dogislirnoyo calisiyor. 1urk
yolkililor, bu izlonini hor
nunasobollo yalanliyorlar,
1urk rolunu asagilanak ola-
rak goruyorlar.
2002'do iklidara golisin-
don bu yana lrdogan'in sicili,
1urkiyo'nin bolgodo buyuk
bir dovlol gibi harokol olno
israrini gosloron kanillarla dolu. Konsularla silir sorun'
donon askidaki sorunlari sonlandirna polilikasi yurullu.
Sonra Alrika ilo licari iliskinin kapsani gonislolildi vo ul-
kosiylo alli Arap ulkosi arasinda vizolor kaldirildi. lilislin
icin kizarak $inon loros'lo acikca calisli vo Davos lop-
lanlisini boykol olli. Sonrasinda Cazzo'yo yardin golur-
noyi anaclayan Mavi Marnara gonisi kanpanyasinda
oldurulon 1urklor icin lsrail'in ozur dilonosi vo lazni-
nal odonosi sarllarinda israrci oldu. lran nukloor projosi
krizino cikis yolu bulnak icin ßrozilya ilo isbirligi yapli.
Son Sonali ziyaroli girisinindon oncoki girisini, Misir'a
yapacagi ziyarol akabindo Cazzo'yi ziyarol olno islogini
aciklanasiydi. lakal Misir ziyaroli orlolondi vo dolayisiy-
la Cazzo ziyaroli lakvini do. ßu ziyarol dusuncosi dahi
lsrail'i kizdirdi vo nolrolini arlirdi.
1urkiyo'nin buyudugu bir zananda Misir kucu-
luyor. Òysa Misir'in rolundon vazgocilonoyocogi vo
yoklugunun hic kinsonin dolduranayacagi bir bos-
luk olusluracagini ilado olnoyi biraknayanlar var.
Mubarok'in polilikalarinin, Anorikan vo lsrail baski-
larinin Misir'in gocon oluz yil boyunca icino kapan-
nasinin vo rolunun zayifanasinin arkasindaki sobop
oldugu sir dogil. Yalniz dovrindon sonra bu durunun
pok dogisnodigi acik. ßu da boni birkac gun onco bazi
kanillarin Mubarok'in hala Misir dis polilikasini yonol-
ligini ilado olnoyo sovk olli. Az onco isarol olligin karo
vo lrdogan'in Misir disislori bakanini Sonali'yo yar-
din anacli loplanliya kalilnasi icin uc dola losvik ol-
nosi, bunun goslorgosi. ßu nisyona Misir'in ondorlik
olnosi, kalilininda loroddul icindo olnasi dogil, bizzal
girisindo bulunnasi ongoruluyordu halbuki.
Misir disislori bakaninin lulununa aciklik golirno
baglaninda bakanin dis polilika hususunda lalinalla-
rinin olnadigi soylondi. ßazilari son hallalarda dis po-
lilikanin ilkolorinin bolirlonnosi vo oncoki suroclorinin
sinirinda kalnasi yonundo yapilan baskilardan bahsodi-
yor. M|î|k ûkI|I|îl || ;UkUK &)6ÿJHIDH'%&&
Mà|arek'|r pc||t|·
ka|ar|r|r, kæer|kar
ºe lsra|| |ask||ar|r|r
M|s|r'|r ¿e(er ctat
]|| |c]arca |(|re
kaparæas|r|r ºe rc·
|àràr ta]|Naæas|r|r
arkas|r4ak| se|ep c|·
4a¿a s|r 4e¿||. Ya|r|t
4eºr|æ4er scrra |a
4araæar pek 4e¿|s·
æe4|¿| a(|k.
Iàrk|]e |à]àrker
M|s|r kà(à|à]cr
ÿ
E
=
F
>
I
8
=
ÿ
B
1
:
<
D
B
@
Q
@
C
K
L
ü
SAYFA TASARIM: B:=B:I üûBü:@
I6kĀUîI0îì0IIîk|| ZAMAN
f21 YORUM
ĀX_`e8cgXp
kK Þart|'r|r ¿e|ecek cr ]|||
0ca|ark|æe,
re4er |at|æ!
Coconhallasoruyu‘yoklon’sorduMunlaz’or1urko-
no: Öcalan'i no yapnali` Ardindan da soconoklori siraladi:
ya asnali, ya onunu acnali¨... ßu, cok cosurca bir golinon
nokla' ozoli. ßirinci soconok zalon nasada dogil, larlisilan
ikincisi. loki, bu nunkun nu`
Aslina bakarsaniz dovlol akli' bir surodir Öcalan'in
onunun acilnasini' zinnon kabul olnis durunda. 1urk
loplununun ononli bir kisni icin soko odici' gorulon bu
kabulun nodoni son doroco basil. Silvan saldirisinin ardin-
dan 22 1onnuz'da yazdin: Kurl sorununu siyasolon coz-
nok yorino Öcalan'la anlasnayi donoyonlor, onco Öcalan'i
doslokloyip yonidon orgulo hakin halo golirnok zorunda-
lar. Yoksa Öcalan'la anlasnanin bir anlani yok.¨
Horhaldo Öcalan dahil, lnrali'da gorusno nasasindaki
horkos bunu biliyor. Ò yuzdon do Öcalan'in israrla uzorin-
do durdugu husus, orgullo lonasini saglayacak inkanlarin
saglannasi', ki bu da bir lur ov hapsi'ylo baslayan suroc'
donok.
Öcalan nuhalap' alinip gorusuluyorsa bu lalop nan-
liksiz dogil. lgor dovlol onunla konusuyorsa, nuhalabi o
iso orgulu lan konlrolu allina alnayan bir Öcalan'in dov-
lolo laydasi vo kalkisi no olacak` lKK'nin silahsizlandiril-
nasi icin baska bir yonlon vo palronaj' var ni, kullanabi-
locoklori`
Öcalan uzorindon lKK'yi
yonolno'nin bir uzanlisi olan bu
yonloni kanuoyuna aciklanak cok
zor olsa da dovlol praligi vo ha-
lizasi' icin sasilacak bir soy dogil-
dir. ßoylo bir iliski'nin cok oskilo-
ro dayandigina iliskin bircok bil-
gi novcul.
Dovlolin 1999'dan bori Öcalan
uzorindon orgulu yonolnoyo calis-
ligi sir dogil. Cocnislo bu iliski do-
rin dovlol'in lorcihlori dogrullusunda ilorliyordu. $indilordo
bu iliskiyi cozun' icin, lKK'yi silahsizlandirnak icin kul-
lannak isloyon bir dovlol var. Yani yoni dovlol akli' bu oski
lornalin icino kondi lornulunu onjoklo olnoyi doniyor.
ßiliyorlar ki bu is cozulocokso Öcalan'la cozulocok. Sa-
doco ßDl'li Kurl siyasolcilorin lalobi vo lozi dogildi bu: nu-
halap' hop Öcalan'di dovlol icin. Dogrusu, bu nosolo cozu-
locokso bir nuhalap lazin. Daha da ononlisi bu nuhalabin
orgulo hakin olnasi sarl. Yoksa nuhalapligin da, nuzako-
ronin do bir anlani yok.
Asil nosolo, o nuhalabinizin orgulo hakin olup olna-
digi nosolosidir. Anlasilan o ki lKK, loposindo Öcalan'in
oldugu hiyorarsik bir orgul olnaklan ciknis, bir savas boy-
lori' (var-lords) orgulu halino golnis. Sorun, Öcalan'la ko-
nusarak siddoli bilirnok isloyon dovlolin boylo bir durun-
da no yapacagidir.
Dovlol hala isi Öcalan'la bilirnok' niyolindoyso, sovgi-
li Munlaz'or'in dilo golirdigi onunu acnak'lan lazlasini ya-
pacaklir. Çunku nuhalabinizin hakikalon nuhalap', soru-
nu cozucu, isinizi kolaylaslirici bir nuhalap' olnasini isli-
yorsaniz ona doslok' do olursunuz boylo bir konuna ulas-
nasi icin. Arlik nuhalabinizla parlnor' olnussunuzdur.
Dovlolin Öcalan'la iliskisinin goldigi nokla budur.
Yillarca soylanlaslirilan' bir adana, sindi, orgulo gor-
coklon hakin halo golnosi, orgulloki nuhaliforini borlaral
olnosi icin doslok vornok zorunda kalan bir dovlolo no dor-
siniz`
1urk halki vo AK larli hukunoli buna hazir ni` AK
larli'nin buna ovol' donosi vo kanuoyuna salabilnosi si-
yasolon' pok nunkun dogil. ßir yandan yoni okononik
kriz soylonlilori, olo yandan Suriyo'do kaynayan kazan vo
do uluklaki cunhurbaskanligi socini varkon Öcalan'la go-
rusnolordon cikacak on acici' bir sonucu hukunolin onay-
lanasi zor. Dahasi, ßasbakan lrdogan'in sorl nosajlari vo
Kurl sorunu' bilnislir noalindoki aciklanalari da dovan
odiyor.
Hukunol covrolori sadoco Kurl sorununu dogil lKK lo-
rorunu do hala yonolilobilir' buluyorlar. Cin'i sisodon ci-
karnaklansa novcul durunu surdurnoyi lorcih odobilir-
lor. Colinon bu noklada dovlol akli'yla AK larli'nin siyasi
pragnalizni' calisiyor olabilir ni` Yani dovlol' bu konuda
AK larli'don daha ondo olabilir ni` |.4a¿|qtaæar.ccæ.tr
AK larli'nin gorido birakligi on yil, Òrladogu halk-
larinin golocok on yili olacak. 1urkiyo nodoli, AK
larli nodoli olarak yayginlasiyor. 1unus'la Adalol
vo Kalkinna larlisi adinda iddiali bir parli var. Mi-
sir ayni ornogi lakip odiyor. lhvan-i Muslinin'don
Halid ol Zalarani Adalol vo Kalkinna larlisi adiy-
la yoni bir parli kuruyor. larlinin sado-
co adini dogil, progranini vo polilikalarini
da AK larli'don aldiklarini acikliyor. ßas-
bakan Suriyo bizin ic nosolonizdir' dor-
kon horkosin illilak olligi bir iddiayi da
vurgulanis oluyor. Suriyo'do sorbosl so-
cinlor olsa vo AK larli do bu socinloro
girso, 1urkiyo'dokindon daha lazla oy alir.
AK larli yandasligi voya karsilligi gibi
kisir parli poloniklorinin uzorino cikip,
bu lonononi kavrananiz lazin. ßolgo
halklari kondi golocoklorini, bizin ayak
izlorinizo basarak kurnak isliyor. 1urkiyo onlara
parlak bir nodol sunuyor. Son 200 yillik lariho ba-
karak hukun vorolin: 1urkiyo bir allin cag yasiyor.
Òrladogu halklari 1urkiyo'yi laklil odorok yoksulluk
vo asagilanna ilo gocon larihi gorido birakip kondi
allin caglarina ulasnaya calisiyor.
Yoni bir dunya kuruluyor. 2008'do hnans sok-
lorundo baslayan okononik krizin, gocici olnadi-
gi, gidorok dorinlosligi orlaya cikli. lkononik kriz
loplunsal vo siyasal krizo donusuyor. lngilloro'doki
ayaklanna, lspanya vo Yunanislan'da, halla
lsrail'do gorulon bonzorlori loplunun dorinlorindo-
ki kaynanaya isarol odiyor. Avrupa'da honon hor
ulkodo yuksolon irkcilik, golocok kaygisindan boslo-
niyor. Anorika-Avrupa oksoninin dunyayi sokillon-
dirdigi uzun iki asrin sonu yaklasiyor. Önunuzdo
bulun dunya icin bol niklarda bolirsizlik var. Dun-
yayi yoni bir kaliba dokocok olan larih
hizlaniyor.
1an iki asir onco Avrupa, Napol-
yon Savaslari ilo sarsiliyordu. Yopyoni
bir dunya duzoni kurulurkon biz, Yoni-
cori gailosi yuzundon yonidunya duzo-
ni icindo yor alanadik. Sonra lolakollor
birbirini kovaladi. 19. yuzyil, ozolliklo
ikinci yarisi bulun lslan larihi boyunca
Muslunanlarin yasadigi on karanlik do-
nondir. lki asirlik larih sona oriyor.
lnparalorluk cagi sona ordi.
1urkiyo'nin bolgosindoki nuluzu Òsnanli'nin gori
donusu dogil. Ayni cogralyada halklarin rizasina
vo isbirligi ihliyacina dayanan bir bolgosol hiyorarsi
olusuyor. 1urkiyo bu hiyorarsinin loposino larihsol
birikini vo basardiklari ilo bir pusula olarak yorlosi-
yor. Horc u norc olan larihin bir kososindo balna-
dan yollarina dovan olnok icin Òrladogu halkla-
ri 1urkiyo nodolino sariliyor. Önlorini dononnis vo
iso yaradigi kanillannis bu isik ilo aydinlaliyorlar.
1urkiyo nodolinin ozu donokrasi. Donokra-
siniz do AK larli locrubosi ilo sonullasiyor. ßol-
go halklarindan on ononli larkiniz, dovlol biriki-
nino sahip olnaniz. Dovlol bizin locrubonizdo
duzon vo baris donok. Dovlol locrubosinin uzori-
no oklonon donokrasi, guclu vo dayanikli bir bunyo
orlaya cikarliyor. Donokrasi dunyanin hor yorin-
do var: dovlol locrubosi iso sadoco bizdo. Òrladogu
halklarini bizin larihi locrubonizlo bulusluran, AK
larli'nin bu locruboyi lonsil olnosi. ßir kabilonin,
bir dospolun voya bir azinligin yonolini yorino hor-
koso baris vo adalol vaal odon duzon, bu dovlol loc-
rubosi ilo yuruyobilir. 1urkiyo'do bonzor askori dar-
bolor yasandi, nodon dospolik yonolinlor kurula-
nadi`
AK larli'yi on yasindaki bir siyasi parli olarak
dogil, iki asra yayilan bu zongin locrubonin bir nu-
hassalasi olarak gornok lazin. ßasarisinin sirri da
burada. AK larli, ßali'yi voya nodorn cagin nilli-
yolciligini dogil, bu lopraklarda orlaya cikan golo-
nogi lonsil odiyor. Colislirdigi uzlasnalar, kurdugu
dongolor, lolil olligi cikarlar bu golonogin icindon
goliyor. AK larli yorli bir parli. Muhalazakarligi bu
golonogi yonidon oluslurarak surdurnosindon.
AK larli iki asrin sonunu ilado odon on yili go-
rido birakli. Corido birakligi on yil, Òrladogu halk-
larinin golocok on yili. Misir'da, 1unus'la, lrak'la,
Suriyo'do orlaya cikacak golisnolori, AK larli'nin
bu on yilinda aranak lazin. ßu on yilin ozoli iso
saglan bir dovlol locrubosi uzorino insa odilon guc-
lu bir donokrasi. æ.tarkcreqtaæar.ccæ.tr
Hàkàæet(eºre|er|sa·
4eceKàrtscrarara4e·
¿||, ÞKK tercràrà 4e
|ì|ì ']cret||e||||r' |a·
|a]cr|ar. 't|r'| s|se4er
(|karæaktarsa æeº·
cat4araæasàr4àræe·
]| terc|| e4e||||r|er. Yar|
'4eº|et' |a kcra4a kK
Þart|'4er 4a|a cr4e
c|a||||r æ|!
;XÿéjkXex\k`ebXpX
4.cet|rka]aqtaæar.ccæ.tr
¨kæer|kar læparatcr|a¿a" (ckà]cr æa!
kKÞart|']| cr ]as|r4a·
k| ||r s|]as| part| c|a·
rak 4e¿||, |k| asra ]a]|·
|ar |a ter¿|r tecrà|er|r
||r æa|assa|as| c|arak
¿cræek |ìt|æ. kKÞar·
t|, 8at|']| ºe]a æc4err
(a¿|r æ||||]et(|||¿|r| 4e·
¿||, |a tcprak|ar4a crta·
]a (|kar ¿e|ere¿| teæ·
s|| e4|]cr.
þ_jXe;Xÿé
D”dkXqÉ\iK”ibe\
21. yuzyila girildigindo AßD, dunyanin yo-
gano supor dovloli vo iradosi onundo duru-
lanaz bir guc gibi gorunuyordu. Ònyil son-
ra bugun durun cok larkli. 2008'don bu yana
icindo yasadigi dorin okononik kriz, lrak vo
Alganislan'dan cokilno arayisi vo baska go-
lisnolor, Anorikan inparalorlugu¨nun ya
da dunya hogononyasinin coknoklo oldugu-
na dair larlisnayi buyullu. ßu larlisnada ilori
surulon lonol argunanlari bu vo golocok ya-
zilarda okurlarinin dikkalino golirnok isli-
yorun.
AßD'nin asiri onporyal yayilna¨ no-
doniylo gorilono surocino girdigini ilk soy-
loyon, bundan 13 yil onco, 1998'do yayinla-
nan 1ho Riso and lall ol Croal lovors / ßu-
yuk Dovlollorin Yuksolisi vo Çokusu¨ baslikli
kilabiyla, AßD'nin Yalo Lnivorsilosi'nin unlu
lngiliz asilli larihcisi laul Konnody olnuslu.
Konnody, iki yil onco yayinlanan, Anorican
povor is on lho vano / Anorikan gucu zayil-
liyor¨ baslikli nakalosindo do, 2008'do pal-
lak voron krizin on cok AßD'yo darbo vura-
cagini yazdi. ßunun birinci lonol nodoni ola-
rak Anorikan okononisindoki kronik bulco
vo licarol aciklarina: ikinci lonol nodon ola-
rak da askori yayilna vo harcanalarina isa-
rol odiyor vo soylo diyordu: Öloki buyuk
dovlollorlo karsilaslirildiginda bu ulkonin do-
nograhk alanda, yuzolcunu - nulus oranli-
sinda, han naddo kaynaklarinda, araslirna
univorsilolori vo laboraluvarlarinda, osnok is-
gucundo vosairo buyuk uslunluklori var. An-
cak bu uslunluklor, Washinglon'da on yila
yaklasan bir surodir dovan odon sorunsuz-
luklarin, Wall Slrool ilo uzanlilarindaki az-
gin acgozlulugun vo olcusuz donizasiri asko-
ri nacoralarin golgosindo kalnis bulunuyor.¨
(Wall Slrool }ournal, 4 Òcak 2009).
Anorikan inparalorlugunun cok-
noklo oldugunu soyloyonlorin bir digo-
ri, AßD'nin Harvard Lnivorsilosi'nin unlu
larih prolosoru Noill lorguson. 1ho Riso
and lall ol lho Anorican lnpiro / Ano-
rican lnparalorlugu'nun Yuksolisi vo Ço-
kusu¨ baslikli kilabi 2004'lo yayinlanan
lorguson'a goro, bulun karnasik sislonlor
anidon vo lolakolli bir sokildo islonoz halo
golir. ßuyuk dovlollor vo inparalorluk-
lar, karnasik sislonlordir. ßu sislonlor bir
suro islikrarli bir sokildo islor, dongodo go-
runurlor, lakal gorcoklo surokli olarak uyun
saglana cabasindadir. No var ki, bir an go-
lir krilik osigo' ulasirlar. Kucuk bir lolikloyi-
ci dongodon krizo gocisi alosloyobilir: lok bir
kun lanocigi koca bir kun yigininin dovril-
nosino ya da Anazon'da kanal cirpan bir
kolobok lngilloro'nin gunoydogusunda lirli-
naya nodon olabilir.¨
lorguson'a goro, inparalorluklarin co-
gunun cokus nodoni,
nali krizlorlo: yani go-
lir vo gidorlor arasinda-
ki buyuk dongosizlik-
lor vo kanu borcunun
hnanso odilonono-
siylo ilgilidir. AßD'nin
2009'daki acigi, 60 yil-
dir gorulnoyon 1,4
lrilyon dolar vo CSMH'nin yuzdo 11,2'sino
ulasnis durunda. Kanu borcunun 2008'do
5,8 lrilyon dolardan 2019'da 14,4 lrilyona
yuksolocogi hosaplaniyor. ßugun icin dun-
ya AßD'nin krizi asabilocogini, durunu ida-
ro odobilocogini varsayiyor. No var ki bir gun
raslgolo kolu bir habor - ornogin bir nali ku-
rulusun AßD'nin krodi nolunu dusurnosi -
sislonin surdurulobilirligino olan guvoni yi-
kabilir. ßugun icindon gocilnoklo olan krizin
bir sonraki asanasi, Òbana yonolininin al-
digi onlonloro guvonin coknosi olabilir. ln-
paralorluklarin davranisi da bulun karnasik
sislonlor gibidir. ßilinnoyon bir suroylo don-
godo gibi gorunurlor. Vo sonra, anidon, co-
korlor.¨ (loroign Allairs, March - April 2010.)
Cocon yazinda 1980'do Sovyol
lnparalorlugu'nun on yil icindo dagilaca-
gini ongoron Norvocli baris araslirnala-
ri kurucusu }ohan Callung'un da 2000'don
bu yana Anorikan lnparalorlugu¨nun,
on goc 2020 yilinda coknosini ongordugu-
no vo bunun icin saydigi nodonloro dogin-
nislin. 1ho lall ol lho LS lnpiro / Anori-
kan lnparalorlugu'nun Çokusu¨ baslikli ki-
labi 2009'da yayinlanan Callung'u, digorlo-
rindon ayiran laral, kriz sonunda AßD'do do-
nokrasinin yikilip, yorini lasiznin alabiloco-
gini soylonosi. Callung'un yakindan bakil-
naya dogor goruslori baska bir yazinin ko-
nusu. s.a|pa]qtaæar.ccæ.tr
Harºar4 tar|| prcfesc·
rà Ne||| |er¿ascr: læpa·
ratcr|ak|ar|r 4aºrar|s|
4a |àtàr karæas|k s|s·
teæ|er ¿|||4|r. 8|||ræe·
]er ||r sàre]|e 4er¿e4e
¿||| ¿cràràr|er. Ve scr·
ra, ar|4er, (cker|er.
H6N;6 I6H6G>B/ @69ûG 9ûCu:G
I6 kĀUîI0î ì0II îk|| Q8D8E
'Utar raæ|a|a'
4|||r |e4ehr4ek||er
S
lrgonokon saniklarindan bir bir illiralar golir-
kon, 1urkiyo'do on dorinloro gonulnus suc
illilaklari su yuzoyino vurnaya baslaniskon...
Özgurluklordon vo adalollon, yani daha cok do-
nokrasidon soz odocoklik daha.
ßaris pazarliklari sonuc vornoyo ranak kal-
nisli. Silahsizlanna gundondoydi. ßDl'li vokillor
unulanin uzorindo bir kalilinla nocliso girnoyo
hak kazannisli. Arlik 90'larin coborrul dovloli
(iki adin ilori bir adin gori do olsa) gori cokil-
dikco, o dononin }ilon'lori, laili nochulculori,
1onizoz'lori yargilannaklaydi.
1oplu nozarlar aciliyor, ailolor yargisiz inlazla
kaybolliklori yakinlari icin hosap sornaya basliyordu.
Darboloro orlan hazirlanak icin orlan olgunlaslirna
oporasyonlari oldugu vo dovlolin dorin kadonolorinco
yonlondirildigi orlaya cikan Maras, Çorun, kanli
1 Mayis, gazoloci cinayollori, laili nochullor gibi
olaylarin ilk koz noclislo araslirilnasi, davalarin
yonidon acilnasi gundono golnisli.
Çillioglu, ßillis, halla Özal gibi supholi olunlorin
arka planina ilk koz isik lululnaya baslaniyordu.
ßuguno dok son olli yil icindo hukunol dovirnok icin
yapilan onlrikalarin orduya duson payi da sorgula-
nabiliyordu nihayol. Susurluk dononindoki dorin
dovlol yapisi da hizla doliniyordu. losi sira $ondinli
dohsolini do ardina lakarak.
Daglica vo Aklulun saldirilarinin arka plani da
aciga cikiyor, lun bunlarla birliklo Kurl nosolosindo
lrgonokon yapilannasinin norolordo durduguna dair
dolillor orlaya dokuluyordu bir bir...
Arlik su apacikli: Kurl nosolosinin cozunu icin
on onco Kurl nosolosinin cozununu islonoyon vo
nonlokoli daina kanli bir kivanda lulnak isloyon
bu lrgonokon odaklarinin vo uzanlilarinin adalolo
loslin odilnosi gorokiyordu. Çunku onlar aklil olduk-
lari icin kan dokuluyordu vo barisin onuno hop ayni
pihlilasnanis ongol cikiyordu.
ßu anacla 93 yilinda ulkoyi hopinizo, hor kosino
dar olnislordi, 2007 vo sonrasinda da yapnaya
calisliklari gibi. ßunu arlik
daha kac koro kanla prova
odocoklik` ßu yuzdon rolo-
randunda ovol donislik.
ßolki Kurllorin do-
nokralik haklarini dirokl
olarak guvonco allina
alniyordu bu naddolor.
Ana Kurl nosolosinin
cozununu likayan on-
gollori usul usul orladan
kaldirnayi anacliyordu.
(llbollo hukunolin ya-
pabilocogi ana yapna-
digi pok cok soy vardi.
Habur'dan sonraki suroci
iyi yonolonodigi gibi, on
basilindon koy adlarini
dahi iado odocok bir
alilinda bulunanadi.)
Rolorandun suro-
cindo Kurllor goz ardi
odiliyor, biz yokuz¨
diyon sosyalisllor sindi
nocliso girnoyo hak ka-
zandi. Col gor ki, Halip
Diclo'yo YSK laralin-
dan yapilan haksizligi
ono surorok, oluz yildir
dokulon kanin durdurul-
nasi cabalarini da orlolo-
dilor. Moclis bos kaldi.
Kurl nosolosinin cozunsuzlugundo lrgono-
kon vo ßalyoz'un rolunu norodoyso goz ardi olli-
lor. Cur soslo sahip ciknadilar bu davalara. ßa-
risi ancak 1urk sosyalislloriylo Kurl harokolinin
illilaki golirir, liborallorlo vo nuhalazakarlarla bu
is olnaz¨ diyorok idoolojik kanplasnanin onla-
rin nozdindo kan dokulnosindon daha ononli
oldugunu da goslordilor naalosol.
Arlik Kurl nosolosi dondigindo onlarin roloran-
dun boykolunu voya noclislo yonin olnonosini
dogil, lran vo Suriyo'yi konusnaya basladi kanuoyu.
No yazik' Arlik Diyarbakir cozaovindoki iskoncolor-
don, }ilon'in, boyaz Ronaull'larin, asil kuyularinin
dohsolindon bahsolniyor kinso.
ßu hakli nagduriyollorin sozculugunu son
donondoki adan kaciranlar, nayin luzagi kuranlar,
uzun nanlulularla cinayol isloyonlor, caddo orlasinda
sivil inlazlari organizo odonlor, ogronci yurdu yakan-
lar yapaniyor arlik. 1asiyaniyorlar.
Suriyo'doki kallianlara karsi cikan hukunoli
(dovloli) yonidon Kandil'o karsi sorllosnoyo yonollip
baris gorusnolorini sona ordirorok bonzor bir ic
karisikliga suruklonnonizi isloyon lun aklorlor
isbasinda. ßirkac halla oncosino dok Öcalan ilo
pazarlik yapan hukunolin basbakani bicagin
konigo dayandigindan soz odiyor onun yorino.
ßizlor Kurllorin 90'lar boyunca vo daha onco -vo
kisnon bugun- ugradiklari zulnu gundono golirir-
kon, yuzlosno, haliza vo adalol icin nucadolo odor-
kon: Rosadiyo sonrasi lsrail'in lasoronu olarak, Silvan
sonrasi iso lran'in lasoronu olarak anilan bir orgulun
yayinladigi -vo nosrulaslirdigi- siddol oylon planlari-
na iliraz olnoyon kalonlorlo hangi dildo anlasacagiz`
30 yildir bu savas hic bilnosin diyo
lrgonokon'un, ordunun Horon'larini dusurnok-
lon dahi kacinnadigini nodon israrla unullurnaya
calisiyorlar bizo` Nodon onlarin arka cikligi bazi
siddol oylonlorini oloslironlor karsisinda hizla
nolrol soylonini boninsiyorlar`
ßugun sosyalisl kalonlorin, kondi bazi lular-
siz lavirlarina karsi yapilan oloslirilori illo kisisol
dusnanligin ocunu alna' ya da nuhbirlik' vo al-
caklik' olarak algilanaya baslanalari cok ana cok
uzucu. 90'lardan bori -ozolliklo olilisl cunhuriyolci
kadinlarin hislorisindon asina oldugunuz- o nili-
larisl dili cogalliyorlar. Kan akarkon sahsi polonik-
loro voya idoolojik copholosnoloro siginnak, kan
dokonlorin daha siddolli planlarini uygulanaya
koynasina yariyor ancak. |.|pekc|qtaæar.ccæ.tr
0k. |kûUN(kÞkNN:CûyBûI9:G<ûHû<:C:AN6N>CNxC:IB:Cû
S
ßugunlordo basla Sonali olnak uzoro lliyopya
vo Konya gibi digor Alrika ulkolorindo do killik vo
aclik krizi yasaniyor. ßuralarda pok cok insan acliklan
oluyor. Kur'an, loyganbor llondiniz'in sunnoli vo
sahabonin lalbikalina goro oncolikli olarak yapilnasi
gorokon, lovbo vo isliglarla Allah'in rahnol kapisina
yonolnoklir. lslo Allah'a yapilnasi gorokon bu lovoc-
cuh loyganbor llondiniz'in lalbikaliyla yagnur duasi
voya nanaziyla lornulo odilnislir. ßiz do killik vo ku-
rakligin yasandigi o ulko insanlari icin yagnur duasina
cikabiliriz. Zira loyganbor llondiniz, Muslunan'in
Muslunan'a onun olnadigi yordo arkasindan yapli-
gi duaya icabol odilir.¨ buyurnakladir. (Muslin, zikir,
88) ßunun yaninda bir nunin olarak onlara gucunuz
yolligi kadar dogisik yardin argunanlarini kullanarak
ol uzalnaniz da cok ononlidir.
Yagnursuzluk, killik Allah'a lovbo vo isliglarla lo-
voccuh odorok yalvarip, yakarna zananidir. ßola vo
nusibol zananlarindaki on ononli nosolo insanlarin
yonolocogi kapiyi cok iyi bolirlonosidir. Dogisik sobop-
loro riayollo birliklo on ononli nosolo Musobbibu'l-
osbap olan Allah'a yonolnoklir. 1ovoccuh odilocok on
ononli kapi, Allah'in rahnol vo inayol kapisidir. ßu
hakikali Allah 1oala, poyganborlorinin rohborligindo
insanliga ogrolnoklodir.
Kur'an-i Korin, lovbo vo isliglarla Allah'a yalvarip
yakarnanin yagnur yagdirilnasinin on ononli vosilosi
oldugunu Nuh'un (as) dilindon su sokildo bildirnoklodir:
Dodin ki onlara: Rabb'inizo isliglar odiniz. Zira o ga-
lurdur.¨ Maghrol diloyin ki uzorinizo bol bol yagnur in-
dirsin. Sizo nal vo ovlad ihsan buyursun, sizo bahcolor,
irnaklar, su kanallari nasib olsin¨ (Nuh Surosi, 71/9-11)
ßaska bir ayollo Hud (as)'in dilindon soylo buyurulnak-
ladir: ly halkin' Haydi, Rabb'inizdon al diloyin, sonra
ona lovbo odin, Ò'na donun ki goklon sizo bol bol yag-
nur gondorsin, gucunuzo guc kalsin, n'olur, yuz covirip
suclu duruna dusnoyin'¨ (Hud Surosi, 11/52)
loyganbor llondiniz do killik vo yagnursuzluk
zananlarinda nasil harokol odilnosi gorokligini unno-
lino bilhil ogrolnislir. Mosola bir gun loyganbor llon-
diniz noscillo cuna hulbosi vorirkon bir kisinin kalkip
kurakliklan, hayvanlarin lolol olnasindan bahsodorok
dua olnosini islonosi uzorino Allah Rosulu dua dua
Conab-i Hakk'a yalvarnis vo daha ninbordon innodon
yagnur yagnaya baslanislir. (ßuhari, isliska, 6-8: Mus-
lin, salalu'l-isliska, 8-9) Yino kuraklik vo killigin oldugu
baska bir zanan loyganbor llondiniz ashabiyla birliklo
sahraya cikip kibloyo dogru donup dua olnis, olbisosini
lors covirnis sonra da iki rokal nanaz kilnislir. (ßuhari,
isliska, 4: Muslin, salalu'l-isliska, 2)
loyganbor llondiniz'in rahlo-i lodrisindo yolison
sahabo-i kiran da killik vo yagnursuzluk zananlarinda
lovbo vo isliglar odorok yagnur duasina ciknislardir. Hz.
Önor, killik vo yagnursuzlukla insanlarin bunaldigi bir
donondo loyganbor llondiniz'in ancasi Hz. Abbas'i
yanina alarak sohrin disina ciknis, Allah'in, biz hayal-
la ikon, Rosûlu'nun aziz varligini solaalci yapar Son'don
yagnur yagdirnani islordik. Son do yagdirirdin. ßugun
Sonin huzuruna, Habibinin ancasiyla goldik. $u ol hur-
nolino bizo yagnur vor'¨ donis, Hz. Abbas da lovbo,
isliglar odorok Allah'a yagnur yagdirnasi icin dua ol-
nis vo sonunda da yagnur yagnislir. (ßuhari, isliska, 3:
lazail-i ashabi'n-nobi, 11)
lbn-i Abbas'in rivayoliylo: loyganbor llondiniz
(sallallahu aloyhi vo sollon) nulovazi, yuzu yordo, husu,
hudu, lazarru vo niyazla oski lakal loniz olbisoloriylo cik-
nislir.¨ (lbu Davud, isliska, 1)
ßu vo bonzori hadislordon harokollo alinloriniz yag-
nur duasina ciknadan onco bodonon, kalbon vo ruhon
hazirlannak gorokligino dikkallori coknislordir. ßunun
icin iyico yikanilarak lonizlonilnosi, nisvak kullanilnasi,
oski lakal loniz olbisolorin giyilnosi, bolca lovbo vo is-
liglar odilnosi, oruc lululnasi, sadaka vorilnosi, birinin
kul hakki varsa onun iado odilnosi, boyun bukulorok
acz, lakr, zaal vo yolnozligin hissodilorok husu vo lovazu
icindo kirlara cikilnasi vo yagnur duasi yapilacak yoro
nunkunso yuruyorok gidilnosi nuslohaplir. (1ahlavi,
Hasiyol-u noraki'l-lolah, s.300: lnan Novovi, Mocnu,
5/66: lbn-i Kudano, Mugni, 2/266)
Moscid-i Haran, ßoyl-i Makdis vo Moscid-i
Nobovi'nin disindaki yorlordo yagnur duasi icin kir-
lara cikilarak yapilnasi daha lazilollidir. Conc-yasli,
orkok-kadin, cocuk gidobilocok horkosin duaya kalil-
nasi halla nunkunso koyunlarin kuzulariyla: inoklo-
rin buzagilariyla borabor cikarilip dua odilnosi nuslo-
haplir. (lbn-i Abidin, roddu'l-nuhlar, 1/792)

YkĀMUk 0Ukî|N|N VkKIl V| YkÞ|||; ;|K|l
lnan A'zan hazrollorino goro kuraklik, killik zanan-
larinda nanaz kilnak caiz olnakla birliklo sunnol olan,
dua vo isliglar olnoklir. Conaal halindo nanaz kilnak
sunnol olnanakla birliklo insanlarin lok baslarina nanaz
kilnalari caizdir. lnan Muhannod vo digor nozhop
inanlarina goro iso sadoco dua olnok sunnol oldugu
gibi dua ilo birliklo cuna nanazinda oldugu gibi cohron
kiraallo iki rokal nanaz kilnak da sunnollir. ßu sokildo
kilinan nanazin posindon bayran nanazlarinda oldugu
gibi hulbo okunur, halip ninboro ciknaz: yordo durur,
ok, kilic voya asa gibi bir soyo dayanarak hulbo irad odor.
(ol-Movsualu'l-likhiyyolu'l-Kuvoyliyyo, isliska¨ nad.)
Yagnur duasinin on lazilolli vakli duha vaklindon
zovalo kadar olan kisindir. Duha vakli iso gunosin do-
gup, ulukla bir voya iki nizrak boyu yuksolnosindon
yani korahol vakli cikliklan sonra gununuz iladosiylo
45 dakika gocliklon sonra baslar vo gunosin lan lopoyo
dikilno zananina kadar dovan odor. Yagnur duasi icin
gunos dogarkon yola cikilir. Yol boyu Allah'a cokca is-
liglar odilir. Kirlara voya bir lopoyo cikildiginda bayran
nanazinin kilindigi vakillo yagnur duasi yapilir.
lnan kibloyo dogru donorok ollorini kaldirabildigi
kadar kaldirarak duaya dovan odor:
Hand alonlorin Rabb'ino aillir vo Ò Rahnan'dir,
Rahin'dir, ahirol gununun sahibidir. Allah'lan baska
ilah yoklur. Ò dilodigini yapar. ly Rabb'iniz Son kon-
disindon baska ilah olnayan Allah'sin. Son zonginsin,
biz lakiriz. Lzorinizo yagnur indir. lndirdigini bizo
kuvvol vo guc kil. Vo uzun nuddol bizo yolocok kadar
kil' Allah'in bizo bolluk golirocok, layda vorocok, zarar
vornoyocok ilorido dogil acil bol bol yagnur vor.¨ (lbu
Davud, isliska, 2, lbn-i Maco, ikano, 154)
lnos b. Malik, loyganbor llondiniz'in (sallallahu
aloyhi vo sollon) yagnur duasi yaparkon avuc iclorini
yoro dogru covirdigini vo kollarini da kolluk alllari goru-
lobilocok sokildo kaldirdigini naklolnoklodir. Âlinloriniz
killik, kuraklik gibi bola vo nusibollorin uzaklaslirilnasi
icin yapilan dualarda ollorin avuc iclorinin yoro: bunun
disindaki yapilan dualarda iso sonaya dogru covrilno-
sinin sunnol oldugunu soylonislordir. (lbn-i Hacor,
lolhu'l-ßari 2/518) ßu ilibarla yagnur duasi yapilirkon
ollor kaldirilabildigi kadar havaya kaldirilir vo ollor avuc
iclori yoro dogru olarak lors covrilir.
Yagnur duasi yapilirkon acz, lakr, lozollul, husu,
hudu vo rikkali kalbi colbodocok bulun argunanlarin
kullanilnasi dualara icabol acisindan cok ononli go-
rulnuslur. ßunun icin dua odilirkon cocuklarin annolo-
rindon uzaklaslirilnasi vo onlarin aglayip inlonolorinin
kalplorin rikkal vo husuunu arliracagi vo bu sokildo ya-
pilan dualarin icabolo karin oldugu likih kilaplarinizda
zikrodilnoklodir. (lbn-i Abidin, Roddu'l-nuhlar, 1/792)
0Uk0k |îkkk
Yagnur duasina uc gun posi posino cikip dua olnok
nuslohap olnakla birliklo yagnur yagnanissa dorl
nozhobo goro israrla duaya dovan odilnolidir. Zira loy-
ganbor llondiniz bir hadis-i soriforindo, Allah 1oala,
israrli, posini biraknadan hor halukarda kararli bir sokil-
do duaya dovan odonlori sovor.¨ (lbn-i Hacor, 1olhisu'l-
habir, 2/95) buyurnuslur.
Nilokin Kur'an-i Korin'do bu hususla soylo buyu-
rulnuslur: ßari, kondilorino bola vo nusibol goldigi va-
kil yalvarsaydilar, lovbo olsoydilor' lakal hoyhal' Ònlarin
kalplori kaskali olnus, soylan da yapnakla olduklari
nasiyol vo gunahlari kondilorino suslonis, cazip goslor-
nisli.¨ (lnan Surosi, 6/43)
Yagnur yagincaya kadar duaya dovan odilnosi go-
rokligino loyganbor llondiniz (sallallahu aloyhi vo sol-
lon), Sizdon birisi: Dua ollin do duana icabol odilno-
di'' diyorok dua olnodon bikip lork odorok acolo olnodigi
nuddolco duasina icabol odilir.¨ hadis-i sorihylo do isarol
olnoklodir. (ßuhari, daaval, 22: Muslin, zikir, 90)
ßuradaki lonol illol yagnura olan ihliyaclir. Yagnur
yagnadigi nuddolco ihliyac dovan odiyor donoklir. ßu
ilibarla da duaya gonuldon vo israrla dovan odilnolidir.

P
F
I
L
D
)
)
8=IüB8üxüEP8ĀDLI;L8J@
k||a|'|r ra|æet kap||ar|r|
scrara ka4ar a(|p |st|fa4e·
æ|te sar4a¿a |a kat|a ta·
æarYĀ`ĀaĀbYZWĀn`ZfĀbYZ
mVfYçaVai]hV€ĀbgVb`VfVaZf]VaZh"
`Z!ýZ[_Vh`ZmbZ`aZaĀnZbVnçbYVb
ĀbgVb`çþçaçnçbjZaVn]Vfc`Yiþiain
bĀaZh`ZfĀbWĀfý’_f’c`gV\ZfZ_hĀf#7i"
\’b`ZfYZWVýhVHcaV`Āc`aV_’nZfZ###
8|t|er Kàrt|er|r
90'|ar |c]arca
a¿ra4|k|ar| ta|æà
¿àr4eæe ¿et|r|rker,
]àt|esæe, |af|ta ºe
a4a|et |(|r æàca4e|e
e4erker:GZýVYĀmZ
gcbfVgçûgfVĀ`ÇĀb
hVýZfcbic`VfV_!
HĀ`jVbgcbfVgçĀgZ
ûfVbÇçbhVýZfcbi
c`VfV_Vbç`VbWĀf
f\’h’bmVmçb`VYçþç
"jZaZýfi`VýhçfYç"
þç"ýĀYYZhZm`Za
d`Vb`VfçbVĀhĀfVn
ZhaZmZb_V`Za"
`Zf`Z]Vb\ĀYĀ`YZ
Vb`VýVXVþçn4
C\pcXþg\bû`
" Yat|r|r taææetr| www.taæar.ccæ.tr'4e
IUkKUkI k|K|kM 0ìIì 61I 69 69
kIkNî YlIlK 0ìIì äII 46 99
HkkkkNk|K|kM 0ìIì 61ì 0I I0
kkk kIkNî 0ìIì 6äì Iì 91
kkk| k|K|kM 0ìIì äII äI ä0
|k0|Mk|K|kM 0ìIì ì96 9ä ä8
ûk|NkIkNî 0ìIì ääI I4 6ä
|0X M|0Yk 0ìIì ä0ì ì0 09
HkklKk k|K|kM 0ìIì 881 ì6 I6
kKÞ|Nkk k|K|kM 0ìIì ääì 4I 40
||V|NI k|K|kM 0ìIì ì81 6I 00
Vk|î k|K|kM 0ìIì ä19 49 ìä
8|kK k|K|kM 0ìIì ì88 99 90
(|Ik; k|K|kM 0ìIì äI0 ìä ìä
0IK|îKlNk|K|kM 0ìIì ììI I9 I9
(kM||tk k|K|kM 444 0 8ì9
|YM|NkIkNî 0ìI6 1I9 0I 08
îUk0lY| k|K|kM 0ìI6 1Iì 01 Iì
NkkI k|K|kM 0ìI6 11ä 86 I6
NlîkNk|K|kM 0ìI6 110 ìä 10
|NûlNk|K|kM 0ìI6 149 86 84
|IUÞk k|K|kM 0ìI6 118 Iì I1
ûUN||l k|K|kM 0ìI6 4II I0 I0
;|| k|K|kM 0ìI6 1ä4 98 I9
VlIklNkIkNî 0ì6ì 64ì 8I 8I
16 AÿUSTOS 2011 SALI IkMkN î|kl l|kN0kN|;Mk HkII| !||. 0`l` +'+ ?` lI +'+ ?+ ++ ||·. 0`l` +'+ ?ê ll K||lM|: l.'+ !| I|\|. ?0 || ÞUNI0k|I·UîI (lIûl: l'.+0 !| ||\ ||||||||
ì1
B
iz
im
le

ç
a
lýþ
m
a
k

is
te
r
m
is
in
iz
?
Beþiktaþ
(0530) 370 60-92
Beyoðlu
(0530) 370 58-85
Kaðýthane
(0530) 370 59-02
Sarýyer
(0537) 308 91-64
Tuzla
(0530) 370 59-87
Pendik
(0530) 370 59-87
Gazete daðýtýmýnda
görevlendirilmek üzere motosikletli
bay çalýþma arkadaþlarý arýyoruz.
SEKRETER

î|Kk|I|k
I|KîIl||.||||.m|t.!||
º|;ºr|!|t¸|r|.;.r.
0.`l`.++Il'lê

8kYkkMÞk;k’Yk0|º
|,|e||r!e,.||,.:.|.|.;.r
e|em..,|r¸|||t:e|||er
|e|:|||||.¦0.`l`.'++l0l0
(0K|;||r¸|||t:e|||er
|||.ºe|e|||¸|º|º|.r\^
re||:||º|º|.r|.|.r|;º|.
0.`lê.+êê.'?.l0
|M|kK0|º|m|te||et.r
|.||e.!e|e|ºr!|.|¸|r|.e
0|º0||.m|r|\^re|e||
|e:e|!eºe|||||||.;.r.
d:|e||º|¸|r!||,|ºer
;||||e;|||!|t|¦
0`l`.?'+`+l+
0'+`.+l0l+l+
KU(UKK0Y:|..||r!.
º|||.r||ºemet|r|.|e
ºe||||||0.`l`.êlI.l`.ê0
ÇEüÿTLÿ

k0k
0|NlItl|lK
U|Uî|kkkkkî|0e
m||e|!em.||rem||
|.|¸|.e||e.
80|UM||klN0|,.||
,.:.|(e|ººre||e|.||r.
:.||||
Mk|I|Þ|:
0ìI6.181.91.1I
0ìI6.181.9ä.äì
ûîM:
0ä1ì.4ì0.96.ìI
Vkî||î|I(e|ººre||e||,|r
|er!|
8UNY|MlI0||,¸.|.r||||
¸em|.!.m|
KUkî|.;|||.||m|t|.,
|.m|,|||

kt|||e|¸e||||||º.||
0.'ll.Il`.ll.I`
MUHASEBE
k8'|.r!.|||.||r!.|:
|e|º|t||t|.|,e;^r|er!||
me||m||.ºe|e|||º|.||
0`l`.`I`.0`.0?
kNk00|U;.|.º|r!.
º|||.r..º|e|||¸|r|;.(
m|,m||.ºe|ee|em.r|
0`lê.l+ê.0I.0l
|Xt||·||'(|º¸|.m|||
|er!ere;|m|||.;.re|e
m.r.0.`l`.'`0lI`?
|k8klKkM|Ikm||.ºe|e
|º¸º.e|e|!|ter(|.r.
|.||ml;||!ere;|m|||.;
e|em.r0`lê.+ê`.0I.l+
K|kVkN||||r;eº|re
|||.ºe|e||em.r|.||
.e'e||e|e|.||r.:.||||
0.`lê.'lIll++
M|ûk´er|e|’!.,.||,.
:.||º¸º|||er|.;.rm|
|.ºe|e:|.0.`l`.ê+0.ê?.`I
MlMkk||Kº|º|re |º|e|
||¸|r| ;.(m|, |e:|||e|| |.;
m||.ºe|e e|em.r| :.. me|
!º¸|||rº..|_|º|m.||.:ºm
MUHkî|8|º|º|m|te;e
||,|||||e:e||.;.'|||re.|e|
0.`l`.ê'`l0?I
NUk\.(||.:||.|’!.|||,
;e||m|te^rm||.ºe|e.
º|º(|º¸|.m|.||r!.!e
re;|m||e|em.r.|.r|;º|.
r||;.(|_|º|m.||.:ºm
0N|||.ºe|e|||er.||||
º|.|.|.|.,||||.r.|||er
|e|:||er|er!||:|..|||.;
e|em.r.0'll.+``0Ilê
.||¸||tº¸||_r||(|.º|||.
:ºm.||
0Nm||.ºe|e|||er.!||
º|;ºr|!|t¸|r.|e|e|.rº||
|.;|.;.r.||r!||t.!e
0'l`.l`'.00.`I

0N|||.ºe|e|,|r.
lKlI|||l0.'.|.’!e|||,
;e||m|te.
(|î|N||k0|º¸.|’!.r
'e|.|º¦
0.ìIì.48ä 99I8·`?+`

0Nm||.ºe|e;e||.||
|er|.;.r.||||e|||:|..||
0`l`.êIlêIlI
0I||M0|ºmº||.e||
|.ºe|e||em.r||.||.|
0.`lê.+??.'l.?0
î|Mk||;|m:||||0r
m||.ºe|e!ere;|m||+
;||||||r|.e|º||e|e|!er
met|r|||¸|º.;.||||er
|.;.0.`l`.'lll```
;lkK|I!ere;|m||.;||
ºe|º|||met|r|.|º¸º0º
|||er.|.;^rm||.
ºe|ee|em.r|.||r.:.||||.
:..e|º|_ºº;|||.|.|m.:ºm
;lkK|IlMlI|,º||;|
|º¸ºm||.ºe|e(|º¸|.m|
|||er|.;.re|em.r.|.
r|;º||e||.|(.,.|.|.
||.,e|||0.`lê.+Illlll
UMkkNlY|’0|Kl||m.
m|t.|||¸|º.;.|.^rm|
|.ºe|e|||er|.;|.
;.r0.`lê.'+0`lll
AüÇI
kN0NlM,|||e|||r;e
º|r!e||tme|.e|erme|
|et|||e||mm|||.¸|m|t!.
¸^|e.;.(.:.|.,,|..,,|
;.|!|m:|º|.eº||.:||.|.||
r.:.||||0`l`êl+l+''
0'0I`êl0I''
|k|||l’0|Klº|º|m|t|r
;eme|.,.;.|em|t||||,
|e||re|.;.r.|.r|;º|.
0`l`.'l?.?l.'0
0I||M0|ºmº
||.e|.;.r|,,||.||.|
0.`lê.+??.'l.?0
;lkK|IlMlI|ê0||,||||
;eme|;.(.|||e:e||.;
|.;.re|em.r|.|.|.r|;º|
|ºer|e|.|.¸:||.|.\er|
|ººr.º|||.r|.|.!e|:|||
m|t!||.0.`l`.ê'I.'?.0?
UMkkNlY|’0|Kl|r.º
||||m|t.!e:|||e|||.
;.r|,,|.0.`lê.+êlIl`l
PAZARLAMA
SATIü

||kîkI|
(lĀ|.!.;||. ||t.|m|,|.!.;||.
KUkk8lY|,e,|||e||.'e
|e|(.|e.e
K|Mk|Þk;kd||r|e||r|r
º.||,|r.
IUttkk||.º|;e||e|.|.r
m.||.!||
8kYl|lK||k.e|||e:e||||
|kMkdr|||.m||
|e||0.`l`.??`.l0.00
0.'l`.'?+.l`.`l

kVkUÞk\.|.º|r!..e
!|.|;.|^|¸eº|r!eN.|
||||;e'e||^||r!e!e
re;|m|||.t.||.m.:||.|
.|.r|;º|.0.`lê.'Iêêl
ê+0.'l`.`Ilêl`0
û|0k|||r|e||;|e||¸|||.
º|ºº||.m|r!.|e|e|ºr|.
º.||,/(.t.||.m.;.(.||
|e:e|.!||º|;ºr|!|t¸|r.
||r.|.||||;e||;||ºe|.
||\e|em.r|.|.|º|º,
º.||º(.t.||.m._|º|m.||.:ºm
OTO
ELEMANI
M|IîU8|îH|;e|||||ºe|
.|º|re|e:|||e|||.(º||.
.e|º;.|º|.|.||.|.r|;º|.
0`l`+I0'l'l
0I0e|e|||||.|^|;eº|r!e
,.||,m|,|er!||:|..
||r!.º|||.re|em.r|.|.
0.`lê.lI''êlê
0I||M0|ºmº||.e!|:.||
||.,|e|.r||dº|.º||.|
|.|0.`lê.+??.'l.?0
I|tkU8||l|º|dº
|.º|.|.rm.||.!||.!e|.
0`lê.ll`.lê.?+
ORTAK
ARAYANLAR

8k;8kYl|lK||k
V|kl||t|KIlk
IUkKlY|¸ere||r!e,º|
.t||m.r|r||e||m;.(.
|||!|¸||||º|.|´.m|º
t.||/'e|.m|||.||||.m|t.
!||||;e¸ere||r!e|.,|.
;|||||e|.e|||e:e||||.,|.
¸.t.||||||m|r|||m.
m|t;.(m.||.!||.¦
Mk8îk|||º|.|´.mmº
t.||.0ºm.0'l+?`?lII'

ÞkI|NI|l|.;|.|d|e
||m||,||;||.|.t.r,||
;||..:e|e||;||º||.|
.|.r|;º|0.`l`.`I`.+0.I`
SAýLIK
ELEMANI
kNKkkk0kKl||;.||t
me||et|m|te'e|||||.||
ºe|||||.º|t|em,||||e|.||
r.:.||||0ll`.ll?.00.00
0l; |e||m|. |:|e| !º|¸|r!||.
|!.(.t.|| 0'l0.?`?.lê.?'
K0NYk’0kKl|.º|.re
m|te0|'!|0|N!||0|0'|
dtm.r|.|.rm.||.!||.
0'l`.ê`?.êê.ll
MÿMAR
MÜHENDÿS

YkÞ|0|N|IlM|
0|N|I(l.||r.:.||||.
0.'+l.`+?.`'.'?

lN;kkI|||m.m|t.!e
re;|m||m|m.|.e|,|.||(
(e|ººre||.||r.:.||||.|.
º.r.r|_|¸|rº..|.:ºm.||
YkÞ||ere||m'|||e||
m|te|r,..||||er!|º|.
|ºr||º|||em.r|.|.r|;º|.
0.'l`.l`ê.I+.0l
MÿMAR
MÜHENDÿS

YkÞ|0|N|IlM|
0|N|I(l.||r.:.||||.
0.'+l.`+?.`'.'?

lN;kkI|||m.m|t.!e
re;|m||m|m.|.e|,|.||(
(e|ººre||.||r.:.||||.|.
º.r.r|_|¸|rº..|.:ºm.||
YkÞ||ere||m'|||e||
m|te|r,..||||er!|º|.
|ºr||º|||em.r|.|.r|;º|.
0.'l`.l`ê.I+.0l
ELEKTRÿK
ELEKTRONÿK
|||KIklKtldº|.
.e|.||..||r.:.|
|||.0`lê.l'`.êê.êl
0'l`.l00.0l.l`
|l8|k0ÞIlK\e|e||m
|eme|ºr|º|r!.,.||,.
:.|!ere;|m||||e|||ºr||
,||e|0`l`.`Iê.+I.lI
|lkMkM|I0k|||;.(||,
|e||r!e,.||,m.||te|e
00.|0.I.;|||||m.e
||.||.¸!.||e|r||,.||
r.me|e||re|.||m|.|||;e
e|e||||||º|.|.||.|.rm.|
|.!||.|r|º_|em.|e|r||.
:ºm.||0.`l`.l'ê0'l0
VlN(e|e|||||me|.r||
ºe|.|ºe|em.r|.||.||
!||||0`lê.ll+.?'.ê?
TEKNÿKER
TEKNÿSYEN
I|tkU8||l!e|r||e||||
r.:.||||.0`l`.`I0l0+l
|.|º.0`l`.`ê`l`ê+.º
|.º_.º|.º.:ºm.||
TEKNÿKER
TEKNÿSYEN
I|tkU8||l!e|r||e||||
r.:.||||.0`l`.`I0l0+l
|.|º.0`l`.`ê`l`ê+.º
|.º_.º|.º.:ºm.||
TEZGAHTAR
ELEMANI
I0ÞIkN0|m|,||;|m
:|º|r.'.||,||em.r|
`'l';.,|.||r!.ºe;.|.|
er¸e||º|m.;.r.
0.`l`.'````'l
TORNACILAR
KAYNAKÇI
kîK|k|lĀlNl;.(
m|,.|eº|e|||ºeº|me
t|r|´N´0(e|.|^||e||
.|.rm.||.!||.0|ºe||.'
0`l`.'+`.lI.I0,'|.|¦
(||lK|ºrº||||º|
;ºr..|r,|m.|.|mºr
|.,|e:|||e|||e|.||!||||
0`lê.ll+.?'.ê?
0U0U||U’0kKl|||m.
m|t.||ºe.e|.|.|.me
t|r|.||.0.`lê.lê'0Il?
|.M.|.º.r.|º||||me
t|r||º|r.|eº.|;ee|e
m.r|.||.||r.:.||||.
0`lê.êl+.l+.`I
VkNk|.||||.m|t.º|
:.|||eº:||e|.|||e:||e|.
|º|r.:||.|.||r.:.||||.
0.`l`.I`?.lI.++
kîK|k|lĀlNl;.(
m|,.|eº|e|||ºeº|me
t|r|´N´0(e|.|^||e||
.|.rm.||.!||.0|ºe||.'
0`l`.'+`.lI.I0,'|.|¦
MOBÿLYA
ELEMANI
M00U||kº|r|.|em.e
|º|||||.||||.º|r!.,.||
,.:.||º|..|.||..e,||.|
|.|.||r.:.||||.||r..||
|^;'e|.|º·''|·|º|¸|r
|:|e|0.`l`.ê?`.`0.``
0.`l`.+I+.0'.ll
MOBÿLYA
ELEMANI
kt|||º|r|.|.m|º|..e
|.||.|.||.|.r|;º|.,dm
|.r|;e¦0`lê.êl`.?0.?l
0`lê.êll.+I.ll
M08l|Ykt||º|..e|.|
|.|.|.||r.:.||||.'|||.r
|e;||0.`lê.l`?.0`.ê'
M00U||kº|r|.|em.e|º|
||||.||||.º|r!.,.||,.:.|
|º|.. |.||..e,||.||.| .||r.:.|
|||. ||r..|||^;'e|.|º·''|·
|º|¸|r|:|e| 0.`l`.ê?`.`0.``
0.`l`.+I+.0'.ll
BÿLGÿSAYAR
ELEMANI
k8'|.r!.|||.||r!.|:
|e|º|t.||t|.|,e;^r|er
!||me||0|.||.|||º
:.!.l||.\.We||.º.||m
|||º|.||0`l`.`I`.0`.0?
UMkkNlY|’0|Kl||m.
m|t.|||¸|º.;.|(|º¸|.m|
e¸|||m|.e|e|||e:e|.||.
!.,|.|0.`lê.'+0`lll
ÇOCUK HASTA
YAüLI
8|YK0I:|..||r!.r
e.|,|e||re;.|!|m:||.
;.r,\.||||!.º|.|||||¦
0.'ll.ê'Il`?l
ALÜMÿNYUM
DEMÿR PVC
k|UMlNYUM0|;!||me
´e(|e|ºr|.,!.,e|ºr|.||
.|.rm.||.!||.
0.`l`.?I'I`l+
0|Mlk!º¸|.m.|º|.|.||
.|.r|;º|.|.¸:||.|0|
re,||0'l`.Il'.'0.l?
EýÿTÿM
ÖýRETÿM
kNk0KU|k0¸|e|mer|
.|.rm.||.!||
I||:0'l'.0l`.ê'.ll
I||:0'l'.0l`.ê'.lê
I||:0''+.ê``.`I.l`
kNk0KU|UMUIk|^||m
met|r|||||mm|!|||
.e^¸|e|mer|e|.||r.:.|
|||.0'0'.I+I.++.``
kNk0KU|UMUIk
meº|e|||ºeº|.e0r||
º.rº|^||m|^¸|e|mer
.e!em|t|||,|.|.r|;º|
|er!||0.`lê.lI'.0+.I`
0.'''.+'`.`I.'l
MATBAA
ELEMANI
MkI8kkM|Ik|e:|||e||
¸eº|e|re|m.,.||(ºm
(.|||º|.º|.||r.:.||||.
0.`lê.l``.'`.Il
0|î|I .e m|:e|||||e ,.||
,.:.| l?`+ ;., .|.º| ..
º||| ..º||º|t e|em.r .|.r|
;º|. 0`l`.êIl.0I.0+0'0ê
KOMÿ &
GARSON
k|îIkUkkNI|M|Ik
||\|.;.r0.|ººr|.|
!|t|.0'l'.?+I+`ê`
KUAFÖR
ELEMANI
8kK|kK0Y’0|e||e|||
.|^||re|.||..|.r|;º|.
0.`l`.'+`.?0.''
GÜVENLÿK
ELEMANI
kt|||||º0|.er|||’|er
'e|||||.|º|.r|||0ere
||r!e0|.er||||e|.||r.
:.||||0.`lê.''0+?+?
üOFÖR
kI|;k|kN|´|..||r!.
0|||.r|ere;|m||'^|^|
0`l`.êl'êIl0
I|tkU8||l|.m;ºr,º
|^||.|.r|;º|.||||e|||
0`l`.êIl'lIl
îkYk(0KUMk
|||||N|
îkk|Y|k,|.¸|||.re.|e
;º¸||.
8|;lKIk;,|.|||.|;|(.
;l;|l,0.t|ººm.r(.,.||
,e|e||r!e||.me|e!er.
|lî||et|r|.||r.m||.
|e|e|.rº\e|e|||e:e|
8kY||em.r|||r.:.||||.
0`l`.êI+.'0.`0


kt|||
U|Uî|kkkkkî|¸em|
|e|!e.;.||.|!.,.||,.:.|
Vkî||||·..º||º|t|.;|.
;.r(e|ººre||e|
û|Ml:|t!.r|,||.||||||
www.m.|.|º|..:ºm.||
0ìI6.106.44.I8·
0`lê.l0ê.`'.l'
0'+l.l'`.??.'?
0ä1I.891.19.4ì·
0'+l.`''.`l.ê?
0'0I.I`l.0`.l?


|lkMkM|Ik
|lî|met|r|
8kY!e(ºe|em.r|.
8kYkN^rm||.ºe|ee|em.r|.
8kYº.||,e|em.r|.||r.
:.||||.
0`l`.êl?.I+.`l
me|.e|.t.r:|_|º|m.||.:ºm


|V||k|
|K|,¸^r!!e|||||
0ä10.ì90.Iä.94·
0'l0.``0.êI.l0
0'l0.``0.I?.ll
www.,e|re|wº|||r¸.:ºm.||

kt|||e|||;e||||.||||º|
|^||m|re|.;.r(.t.||.
m.:|0.`lê.'`I0ê0ê
ktl||.||e||e,.||,.
:.||.|||,||.|.|.r|;º|.
0'0I.`+`lll'
kKkkYkK|I|º|.º;ºr|r.
(ºm(.:|.||r.:.||||.||.
em!.¸0.`lê.ll`l`ê'
kîûkkld:|e|·'e|.|º·
\eme|·|||m·''|||e
..º|||..º||º|t|.;e|e
m.r|.|.0.`lê.lI'lIlê
!|t|.!e(e^|er
kIkIUkK|...||m.r|
|ºr!||m.'.||,||em.r|
.|.r|;º|.0`l`.ê0l.l`.êl
|.,.||||.|.,|.t.||eº|
´|m.0`.00/l?.00.|.º|¦
8k;kK;|Hlk’0|Kl.r.
º||||m|t.^¸|e|mer.e
||tme|||.||r.:.||||.(.|||
||;|.._¸m.||.:ºm
8|NIlN|º|.º;ºr|
m|t.|,|e|mem|!|||.
º.|.,e|.m.||e|,|.
(ºm(.:|.||r.:.||||.
0|re,||0'll.`I0.Il.00
0`l`.ê'I.l`.+0
(l|I|lĀlMlI||.|,e:|
||||e.|.;..r:|||||.!e:||
|e|||||e0'll.ê`ê0`l`
|tIkN|Y|¸er,.|
|.|||e|em.r\er||ººr.
0.'l`.llI''0`
|ĀlIlM|^¸|er|me.,||
||,||e|0.''+.?l+.ê+.l?
|NI|KîlY0N.e||!
|º|||(|eº|e|!e,.||
,.:.|e|em.r.||||e|||.
0.`l`.'+`.I`.`l
|î|N||k0|Klm.||e
||m|te|e;ºre|em.r
|.||0`l`.ê``'ê0`
0'l'.'0l.ê0.``
|V|,|e||r!e;.|
!|m:||.;.r|.!|m|^;
0.'++.`ê+.l+.+I
|lkMkM|Ik!ere;|m||
|.|e|.|º|.|.||'|||.r
|e;||0'''.`êl.l?.I`
ûkIk|I||.;r.|,|º|.e
|.,|.m.:|.|.r|;º|'||
|.r|e;||0'l'.ê''.l+.0l
ûkkNlI|e(ºº|r!.,.
||,.:.|...º|||.e;...
º||º|te|em.r|.|.||
r.:.|||||e;|||!|t|
0.'ll.IIl.I`.`l
Hk0|MK0Y|ºer;|||:|
..||r!.º|||.r|m.|.||.
,.||,.:.||.;e|em.r|.|
.||r.:.||||.
0.`l`.I`?`'l'
lH|met|r||||.(º.
||,|r.|.;.r.I.m
|.||||.(e.|'.r:.|
|e(e0`lê.ê+?.`0.'l
0'l0.``l.`I.I+
|;|K|||e||.m:|;.(|e|
º|:||.;r.|,|.||||e|||
0`l`.'+`.'I.'I
lîIkN8U| ||r;. !|:.
|e| |e||et|’r!e|| d||º|.
|.|.º| 0.;||mer|||/ !|
||tm'|||e||re |;| !e|e
:e!e ||.(,.. |r¸|||t:e. |||
¸|º.;.|. |r|e|re| |||er e|e
m.r|.| .||r.:.||||. ,|.
;.r|.||r |eºe||||||. e||e|
|e||r m||e!e;;|r º|m.
|.|| ¸e|e|me||e!||. ´\.
..º.m.!;II_¸m.||.:ºm
Kk||I|kYk.e,.;|.|
,eº||,|e|m|,.'|||;eme|
|er.r|.;.r\e||,|||||me|
dte|e\^re||:||e|0`l`
êllll++0'l0`0'`'êê
:._..|º!.r|ºm.r|||.:ºm
KkîlY|k|||r.:.||||.
||!||||,e|er|^;’!e||
|.||e||m|te.
0`lê.'Il`+l`
M||I|Þ||ere;|m||
||,|e||!emº||:|º||.
;.r.|.;|.;.r0.|
ººr|ºm|.|m.|.||.,.
||,.:.||^re|:|dº|.|.||
0.''+.?ll.`l.I0
0KU|UMUI0k,.
||,.:.|||tme|||(e|
ººre|.||r.:.||||.!e|.
0`lê.+?l.êl.l',l0`¦
ÞkkIIlM|·|||||me
|.;|.;.r.0'0ê.`0I'`
`+0`lê.lI0++''
Þ|N0lK’I|º|||.rl?`'
;.,|.||r!..|||.(e.|r!e
,.||,.:.||eºe|||||||.
;.r.0`lê.l`0.+`.+`
îU|IkNûkIl’0||.(
|.m.|m.|.||m|t.0e:e
0|r!|t..|!|;.||e|em.r
|.|.+++`?'+
IUkK !e|e|ºm|.;||’re
dº||!.| ,e.|eº|r!er l?
`+ ;.,|.||r!. |||¸|º.;.|
|||er |.;.r .||r.:.||||.
0.`lê.'l` `` l0
0.`lê.'l```ll
kNk0KU|UMUIkºe.¸|
!º|| ^¸|e|mer|e| .||r.:.|
|||. !.|.|;.. 0.`l`.```+' l0
kNk0KU|UMUIk|e:||
|e||^¸|e|mer.e.,,|.||
r.:.||||.|;|(
0.`l`.'0llI00
8kĀt||kk’0kKl|e|º
|.rem|te|.|em.|||0¸
|e|mer|.e|¸|||m|.
r|,m.r|.|.rm.||.!||.
0`l`.+lê.ê?.'0
8kĀt||kk’0kKl|e|.||
|||.º;ºrme||et|m|tet|
||rºe|er¸e||||e|^¸|e|
mer|e||.º|||^r:eº|^¸
|e|mer|e||.(º||º|º¸.||
r.:.||||.0`l`.+êl.00.êê
8k;kK;|Hlk’0|Kl.r.
º||||m|t.^¸|e|mer
.|.r|;º|.0`l`.+?I.l`.0I
0'0I.ll`.I?.0I
8kY,|.;.rºe||||||.||!|
|e|º|;ºr|º|.^¸|e||:|º|
.|.r|;º|.0'0I.I?ê0l
?l0`l`.`lI+''l
8kYkkMÞk;k’0kKl
|e|º|.rem|te!|||,e
.e|.|em.|||0¸|e|
mer|e||.||r.:.||||.
0`l`.êl`.?`.?`|.;|.m
(.º.e|ºer_|º|m.||.:ºm
8lk|Y’||.|em.|||.0eº
me|||.|r¸|||t:e^¸|e|mer
|e||0`l`.ê0`.l0.l0
(|Nû||K0Y’0|Kl|r.º
||||m|t..|r.tl;||!e
re;|m|||e:|||e||||!||.
0.'++.l0'`+'?|r|º_||
||:||.r.º||||.re|
0|kîHkN|MlI||.|e
m.|||.||;º|º,|.|e||e|
|||.|e|ºe|e^¸|e|mer|e||
0`lê.êIl.l`.0`
0U0U||U0kKlº|º|
m|t!e|r¸|||t:e:e.|||;.
(.|||er|.;.re|em.r
0`lê.'`I.``.``
|k|NK0Y’0|Kl|e|º|.
rem|te|e|||.r,|.r0¸
|e|mer.'e||e|e|.!em|t
|||0^|e.||º|.||r.:.||||.
0`lê.+êI.`'.0`
KU(UK(|KM|t|’0|Kl
|e|.|||||.º;ºrme||e
t|reI|||rºe|er¸e||||e|
^¸|e|mer|.||r.:.||||.
0.'0I.ll'?0'0
0I||0|||!.,.||,|||||
m.||te|e|e|||.r,|.
^¸|e|mer|e|.e|||¸||,
|em(e|ººre||.||r.:.||||.
|e|.0`l`.l`l.`0.00|.\.
0`l`.``'.?l.l`
IUkK(|, |.|em.|||. '|
r|| 0¸|e|mer|e|| .e '|.,;e|
^¸|er:||e| 0.`lê.l0? lI +I
UMkkNlY|’0|Kl |r.º||
||m|t. dr|.e|º||e|e||r 0|||
0r:eº| 0¸|e|mer||¸| |^||
m|r!er |et|r |r.º||||
0¸|e|mer|. ´\. ;||!|t.r.º
||||`00?_|º|m.||.:ºm
kt|||º|r|.|.m|º|..e
|.||.|.||.|.r|;º|.,dm
|.r|;e¦0`lê.êl`.?0.?l
0`lê.êll.+I.ll
M08l|Ykt||º|..e|.|
|.|.|.||r.:.||||.'|||.r
|e;||0.`lê.l`?.0`.ê'
M08l|Ykt||º|..e|.|
|.|.|.||r.:.||||.'|||.r
|e;||0.`lê.l`?.0`.ê'
|î|N||k|ºr.r||,|e|
|et|re!e:|||e||||,|e
||m|0.'l`.`I00'''
|r|º_eºr.r.:ºm.||
e.!e|.||m||tme||e||
|r.!º||;.|.º|.e|.||(.
;.|.º|||||m|e||re||.
||º;er|e||m|e|.e||t
;º|e|.(|º||e|.||r.:.||||.
0'll.`ê0.`l.`l
|ºer|.|_º.¸|||.º.:ºm.||
K0NYk’0kKl|.º|.
rem|te|.!|r!º¸|m
|tm.r|,|.;.r¦.,º:||
|tm.r|,|.;.r¦.||r.
:.||||.0'l`.êêl.ê+.lê.
0'l`.++`.l+.Il
KUIkHYk’0kKl|.º|.
rem|te:||!|;e.,º:|||t
m.r|.||.ºe|||||.|||em
,||e|e|.|.!;º|º,|!e|r|º
;er|e||.0'0'.'+`.`ê.++
KUIkHYk0kKlme||et|
m|t!e,.||,|||||m.||te|e
|.!;º|º¸.|.rm.||.!||.
0'll.ê`ê.l`.I'
|l|0 |||.|.m. 0||( '||e
m|te. ;^re||m|e:|||eº|
º|.r. º|:e (|º¸|.m|.
||r!. |e:|||e||. er .t ||ºe
met|r|. |.;.r e|em.r
.||r.:.||||. '|||re.|e| |.
||||^; |.|,e||e.|e| ||.|^;
:|..||r!. º|||.r|.| |e|:||
||| 0.`l`.''ê êI l+
ÞkKÞ|N|.;|º|re|||¸|º.
;.|||||.r.|||er'e||e
|e||||r.:.||||\.|.:||
0'l'.?ê`.'0.`'
IkMkN 16 AÿUSTOS 2011 SALI î|kl l|kN0kN|;Mk HkII| !||. 0`l` +'+ ?` lI +'+ ?+ ++ ||·. 0`l` +'+ ?ê ll K||lM|: l.'+ !| I|\|. ?0 || ÞUNI0k|I·UîI (lIûl: l'.+0 !| ||\ ||||||||
ì4
æ]VX[cTaTzST\dcbdi
VT]Ì[XZbT]Sa^\d
TEMÿZLÿK
ELEMANI
|kK|K|em|t|||e|e
m.r|.||;º||t.|.||||^;
0`l`.'Il.l+.''
HkkkMl0|k|’0|Kl|,;e
||m|t!e,.;.e|em|t||||,
|e||re|.|.:.||.;.re|e
m.r0.`l`.+``0'?`
TEKSTÿL
KONFEKSÿYON

0Iî||k
I|KîIl|| (|;.º. !ere;|m|
º|.r |.||( ,||.|.|||er
îIl|lîI
V|
M00||
MkKlNkt|
kkkN|Y0k.'|||.r,|||¸|.
0.`l`.+I'.ll.ll


0|NlM|ºr|e|º|;ºr||
|.:.|,|º|
KUkUMUMUI0k¸^|e.
|er!||||me||te|e
0|NlM0||e:|||e||
û|k8|k\?||||.r.|||er.
kVkUÞk;.|.º|r!.||.
me|e!er.
M00||lîI
IkK|M.||.!.,|.||.||
;º||t.
|·Mkl|:|:|.|_(e|.:ºrº.
:ºm|.\.0`l`.êII.`l.Il

ANADOLU
YAKASI SATILIK

kY00î
(kM||K|.|.||eº| ||||'||N!
'||eº|r!e|e| |||| l`0m`
I0Þ|kMê+0m`|||t
\|||..0.'l`.`'ll0?ê

SATILIK
ARSA

kkNkVUIK0Y’0|
I.000(ì)''.000!|
44äM(ì)+'.000!|
1ä0M(ì)l0.000!|
100M(ì)`'.000!|
ì88M(ì)l'.000!|
kkîk|kk. 0'lê.ê0I ?` l`
0`l`.'`I?III


kkNkVUIK0Y’0|
îkHl8lN0|N|m.||| ||º.|.|
ä00Mì`'.000!|
I000Mì`?.000!|
0I0Y|k!.|.º|.r||
0'l+.êllêI'?


kkNkVUIK0Y’0|
îkHl8lN0|N||r|||º
.r.;º||r.:e(|e
100M(ì)l`.000
ä00M(ì)`I.000!|.
kkîk|kk 0'l`.'?0 +` ?l
0`l`.'`I?+?0

AVRUPA
YAKASI KÿRALIK

Hk|Kk||||.|er|’|e||
|.||||.|
I.|IkÞ’Ik`·l|em|t
ê00’e
ì.|IkÞ’Ikl·le,;.||
'00’e
I0Kl|ºr|||.||r!.m||
|e||||||.||||.|
0|YMÞ|kK|NI’I|l·l
e,;.||l.000’e|em|t
0|YMÞ|kK|NI’I|`·l
l.l00’e
0lVkN|eº|!er:e’!e
l·lI00’e.e`·le,;.||
l.`00’e
80îÞH0kUî’Ik|º¸.t
m.rt.|.||l·lº||||`'0
!|.e,;.||l.l00’e
8kĀt||kk|.||:||;
|eº|!er:e’!eº||||l·l
.r|.º||e|||e;.te,;.||
I00’e
0.ìIì.ä48.Iì.Iì,(|\¦
0.'+l.+'`.`l.`l

8k;kK;|Hlkl.||.(’|.
|||.|||!.||e.
0'+`.ê`lêêêê
|î|NYUkI'º|.||er||e
º.||||r!er|||.|||l·l
m.rt.|.||,||||.(.||º|º
(.||||||\!.||e
0'l`.êl`lll+
Y|Nl80îNk’0k|e|
|et!e,|||e!e;;|r||
|e;e¦l''m`.l·l.|ºm||||.
I`'’e0.'+`.I`l.'I.ll
Y||0|I||!0||’!e!er|t
m.rt.|.|||||.|||!.||e
||,.|.|0'll.``+.?+.0?
ANADOLU
YAKASI KÿRALIK
Klkk||K.|||.|.||||
,||,.m||:.|º||º|;.
r|r!.,||e|.re:.m||’re
;.||r|ºm||||.|||m.||.
º..|l+.00’!erººr|.
0.'l`.`l`.`l.l?
î0ĀkN||K’Ik'|
|e!e||||e,;.||ll0m,`¦.
0.'0'.`lê.?`.?I
îU|IkN8|Y|l’0|||
|.|||!.||e.e!|||.r
0'l'.'0l.?`.II
AVRUPA
YAKASI SATILIK

I9.000
0U8||Kîl?0m`+·`
|î|NYUkI!e|.
0`l`.ê``0'`'


ûU|lîIkN8U|
|V||kl’N0|
tkIlÞ||;.||.||.l·l||\
î0N`|.||e
H|M|N!eº||m||e!|;e
d;¸|r0.'ll.l0+?ê?`


ûUN|;|l’0|
î|||kº||e!el.'00|.|º||
ä0.000(e,|r.||.l·l
!.||e|e|0'l0.0l`.êI.l+


MkYkk’0kN
ûUN|;|l’0||º|.r||º|º
(.||||||e!|;e|;¸|r
0U8||X·Nº|m.|!.||e|e|
0.'ll.l0+?ê?`


0IYUkI|kk
îlI|îl’N0|.:||l`'m`
ì-ll`0.000
0`l`.ê``0'`'8k;kK;|Hlk+.e|.(
68Mìl0I.000!|
8IMìl+'.000!|
IìäMì``'.000!|
Iìäm`lI'.000!|
¸|||,
'.e|.(
I1äMì``'.000!|¸|||,
Iä0Mìll'.000!|
I91Mì+I0.000!|
Vl||k'l0.000,
0I|||.,.|,e||||ºr.|
|.||r!.''0.000!|’|er
|.,|.;.r|;¸|r|;.||.
||;|.|;¸|rº.|||||.|||.|.|
M|Ik0K|NII|l`êm`
||||.rl.000.000!|
·||\
M|Ik0K|NII|llêm`
\.!||.rt.|.||||||e\
|.||e?'0.000!|

DEVREDENLER
kt||||e,|||.,’|.
:.!!e’!e!e.|er||||;e
m|,0'l`.ê?l0`l`
kt||||.!ºº.r:.m|.|
||r!.|e,.!e||e.|er
||||.r0.`lê.'`I0ê0ê
ktl|'|,||’!e|..||.º|.re
|eº|.||.r|
0.'lê.l+I'l+`
ktl|;.r||t||||.r'|r
:.r,.|,|!.;||ºe|:|
|º||l|.|||+00m`
´.|e|.º|.re|eº|.|
|.r|0'l'.0??.l`.?l
k||M0kĀ:.!!eº||te
||r!e|..|!|||m!.||||
r.r!|,(º|||||r|¸||,!e¸|
,||||¸|re!er|;|e.:||º|.
|.|!e.|erº.||||||||.dm
|.r|;e0.'l`.`'+.I`.`0
8U||·||||.º|;e.
|.||e(e’!e0||||.||.|
,|º|0'l'.l??`?ê?
ûkIl0îMkNÞk;k\|
||;|,\º||r!.|e
|º|||0|;|m|.¸.t.º|
0'l'.`l'.?ê.`ê
Klkk||K||||.º|;e|.¸
!.|´.!!eº|||t|||º(
|.|(.t.||||||l0.000’e
0'0'.+I`.l`.0I
0`lê.+l+.l0.`l
;k;K|N8kKKk|’0k;.|
r|t||||.r!º|.;|!e.|er
|||e0.`lê.lê`.`0.'`
EMLAK
ARAYANLAR

kIkK|NI|.||.||’!.||º.
|||||!.||e|e||r|te|.t||
m|,|e|||e|
Klkk||K|kk|N|Ik|e||||
|||.:||.|
Iltkkl|,;e||e||r|te;.||
||m:|m|,|e|||e|
0ìIì.ä48.Iì.Iì,||·¦
0'+l.+'`.`l.`l

k8kkI|î|I '|||| |.
|t|| \.|.:||’|.. ||||.||’!.
l'.000|e,|r ê0|; \.!e||.
0||.!.¸’!. l'.000|e,|r +0
|; \.!e|| |.||e|e|. ,'º¸.r
||||. ||e!|||¦ 0`lê.êIl 00
+0 0'''.`I' +êll
0'''.?ê0+`'I
kIk;|Hlk0|re|
|.|.||eº|’r!eº.||||r!er
`·lº||||!.||e.
0'l'.`Il?l0ê

8kKl’0|N
kNIk|Yk|.|.'|||r;.||
|^|¸eº|r!e||/||·0|
.er:eº|;|e¸.;||mer||||e
||r|t'.||||||||.|.r||.
8kKl,e||r|.,.
0'll.?l+.l`.``
k|/MkX||º(e|
0`+`.l``.``.ll

(kKMkK'º;.||.|,|
º|r!.0|º(.||||.'(º|'.
|ºr||ll0m`,º|d;¸|r.
|.||e|e|0`lê.llê.0?.+'
(|KM|K0Y|er¸|º|'|
|eº|r!e|.(.|||..|t||.
0|º(.||||l`?m`|.||e.
'.||||r!er``'.000’e
0'll.l`?'l+0
(|KM|K0Y,.m||||.|.
(.rm.t0|m.rm.rt.
|.|||:||º.||||||||º!||
|e|º!.||elê0.000!|
0.'l`.l0?.l'.?0
KkYNkktk’0k||||me|
|ºr.¸|\.||r|r!.?'m`
ê'.000’e0`lê.++`.?+.'l
0'+`.'?l.`l.I?
îkHl8lN0|Nº.||||| ,|||
|||. +I.?'0m`. |||º. º||.r
¸.t| ;er||^; ;º|| |te||r!e.
.r. ;º|. `I?m| :e(|e. º|
|.r¸.t| ||,eº|re lê00m|
meº.|e!e. ;.|º.. me||ete
`0|m. `.' |.| .|||.. ;|tme
|..|t||. ,|||||| .r. ||r. lê0
me||e l000|º!|| e|m..
'0.;... êê|||.t. l00|^|
|t|m. ?0e|||. l00|.||,||
me;.e. l000te;||r .¸.,||
|.|,e !.m|.m. º||.m.
º|º|em||. 0``ê.?ll.`+.I`
0'l?.`ll.'0.l`

K0tk||l
(YUVkt|K’Ik)
|kIUĀkU|ûkIl|ºr.|
|.||r!.
MUK|MM||!er|t.eº|m.r
MkNIkkk|| ;|..r|t º|º|r
kkMkIkNk^te|!e.
|.m(.r;.
16.;.|.!.|0,º||||¦
|.|t.e
Iì.000||’!er|.,|.;.r
|;.||.||.
îlI||,|r!eI+m`’!er
lIlm`’;e
Kk0kk!|||e|º.erº|
m.|!.||e|e|
|kK|N¸e||r,e||||,º|t.
|||.º|te.|r|t|ºe,|r
ÞkIkk¸|r|e||
|º|.r|||’!.r|:|e|º|tºe|
.|º|m|t..|!||
0N|.;|||,|r.
0`ê`.l++.+0.'`
ûîM:0'l`.'ê0.?'.00
û|N||m|!.
0`l`.+?l.l+.?ê
www..|.!em|º;er¸.;||
mer|||.:ºm

0kIk0kĀ|e||et!e
||e!|||.|e||||,e;e'|
||||||º!.||e|e|.,!º(|.|
|.rº.||,|.||m|t|.,|.
m|,|||.¦0`lê.ê`0.?ê.0?
0'll.ê'l.lê.êI
0l0lM||||r||m’!.
!er|te'0m|’!e
l·lê'.000!|.
0'+`.'+0.0`.`0
www.!|!|mem|.|.re|


Hk|Kk|| ||.|er|’|e º.|||||.
I0Kl|e|re’!e`·l
I0Kl|.rº|;.’!.`·l
.el·l
I0Kl|ere|,e’!e|||||.
!||.|||º|(e|`·l
I0Kl0|||!e’!el·lme|
|et!e
I0Kl||.º;.’!.l·l
0|YMÞ|kK|NI’I|l·l.
`·l.el·l
0|YMÞ|kK|NI’I|l·l
|em|tl+0m`l'0.000’e
kVkUÞk|ºr|||.||`’!e
l·l||||(e;t.,||
|k||;|Hlk|ºr.||.
||r!.l'?m`||||(e;t.,||
l·l|em|t
0lVkN|e:|!er:e’!e|e
|e(||l·l'Im`l'0.000’e
80îÞH0kUî’Ik|;¸|r
|;.|||!e.|||e|.e|º|,º|t
|emer|eº||m!.||e|e|
Hk|Kk||’0kret||º||e!e
|||(|e|º.|||.`+0.000’e
8kĀt||kk’0k|||ºm.||
|eº|!er:el·lê'.000
|º|.|’.
Y|;l|K0Y’0|º||e!e
|.|,e!|||e|º|..|t||
`ê0m`
I|YIlN8UkNU!er|t.||
º||eº|r!el·l
0.ìIì.ä48.Iì.Iì.(Þ8X)
0.'+l.+'`.`l.`l

kt|||||||;.,|.r,.
|.|:.0|:|r||’!eemº.|
º|t.||e!|;e|;¸|r|.|,e||
.|||.!.||e;|e|.|.º|.r||.
0'l'.ê0`0ê0`

kt||||
KkYk|m|.|0.;||mer|||
||;.º.º|r.\^r\e|me;e
|e..m|!|;º|....
|î|NYUkIIk|ºm|º
;ºrº|t..
4-`,`'0m,`¦||||e|º
`?.000’e
1-l,ll'm,`¦ê`.000’e
4-l,l+0m,`¦|.|,e||.
|.|,e|.||’r.'`.000
0`l`.ê``I?0?0`l`.+'0
0I0`0'l`.I?`+00'


8k;kK;|Hlk0||.;.,e
|||ê'000|ºr|||º||(|º
,eº|r!e?'m`'0ê0000
|||e,|r.l`0.;\+`0||
l0.;!.!e.||||.ell?m`
ê0`0000|||e,|rl`0.;
\`00||!.|º||||l0ººr|.
0|.er:e||!e.||||0|||
|.||me.:||.|.||||.||!.
||e|e|?'m`|||.|||l'0||
ll?m`|||.|||'00||||||
|.|.0'll.'l'.l`.`+
(0k|U\e||me,e!e0.ê0
|mº.|º.r.;|.|º.º|
ll`'0m`?'0.000||
0I08kNk:e(|e
?'00m`!.(||||.||.
lI0000||`0.!^r|m
+00.000||.lI.!^r|m
l+0.000||.ê.!^r|m
l''.000||
HkYkk80|U0k|.|.,
!.r'||.r.|||erl00
!^r|m!.(||||.||.
l.`00.000|||||||.|.
0'+ê.`+'.?+.+`
(|kK|IK0Y,|.(.|||'.
|.;.\|te;ºr:.||!.'.||
|||.|º..e|.||.|.||||||.|.
0'l`.l`ê.0'.ll
îl|lVkl0|.,.r|.!.'.
|||||.|º.|.||.|.||||||.|.
0'l`.Iê+.l0.l?
(kIk|tk0km|º|.|||
!.||...|º..e.|||.!.||..
0'l`.`0`.l?.`'
|UIU||||º||.lllm`
l·le|e.e;r||l|.||ºr
|.r|º||:.m|;.r|r!.º.
|||||!.||elI0000||
8lI0||ºr.||.;|('ºr|.
|.|.|.e||r
0ä11.6ì6.ì9.99
0`l`.+??.`'.`'
|.º.|,e||||ºr.|em|.|.:ºm
8kH(||l|V||k/
'º¸.r||’!.?0m`|.|,e
|.||eê0.000’e.||e!|||.
www.!em|||º||rº..|.re|
0.`l`.+'l+?``
0.'l`.`êl?lIl
8|;lKIk; |||||||., me|
|et!e `+0m,`¦ ;er| ¸.|.,||
!|||e|º 0.'l`.`l` l` `ê
8|YK|NI’I|l`0|,`¦
`·l.me|||.rm|||.|
l``.000’e0'l'.`'l.'l.++
8|Y|lK0UIU’N0|me|
|º||ºeer;.||r.º||||º|
|e!e.l·l.|emer|.,|r.
lê'.000’e0`l`.?'+.`ê.'ê
8|Y|lK0UIU’N0|'|
||||.|| l· l l'0.000’e
||||e|º|e| !||(|e|º|e|
`ê'.000’e 0'l0.`l0.++.l+
0`l`.êêl.'ê.l0
|YUÞN|,.r:.’!.|.|,e||.
º|º(.||||.m.rt.|.||.|||º
|.|,e|.||0'l`.`?I.?I.'`
|YUÞN|,.r:.’!.|.|,e||.
º|º(.||||.m.rt.|.||.|||º
!.||e|e|0'l`.`?I.?I.'`
Hk|Kk||||.|er||.
|.||eº|r!e|.rº|;.
||.º;.º||e|e||r!e
l'`m`ll`m`|e|e(||
!.||e|e|0'l`.ê`?.'l.'+
0`l`.ê`?.`l.?0
KkĀ|IHkN|!e|.ºe.
|e||e.|||r!ell0m`º.
||||r!erº.|||||!.||e
l`'.000!|.
0.'l+.+`+`ê+`
îkHl8lN0|N
|.|,e||e.|e|’!e:.!!e
|te||r!el+0m`|em|t
0'+l.l+`.0l.l`
îkHl8lN0|N
|e;|||!|t|’r!ell0m`.
l·l.|.|,e|.||.º|
||||||º!.||eI`.'00’e
0`l`.?'+.lI.II
îkHl8lN0|N
|e;|||!|t|’r!el0.000
(e,|r.!.||eº|t|r.
ll0m`.l·l.º||||º||e!e
0`l`.?'+.lI.II
îkHl8lN0|N|m|r^r|
||,|||.t.|!.ê'm`º||
||m||'.|.|·!e|.º||||r.
0.'l'.0+lê`ll


kkNkVUIK0Y’0|
1.K0ÞkU;º||,e.|eº|r!e
10.;
ä00!|º.||||.|º|||e
H|M|N|.(|||.|º.|.|
ä00Mì`0.000!|
I000Mì+'.000!|
ì000MìI'.000!|
ìä0Mìl'.000!|
I||:0`l`.'`I.`'.?'
t|Þ:0.'l`.I`0.?0.l?

Y|Nl80îNk|||.º;|..!.
ll0m``'0.000||.l'0m`
`I0.000||||||r|m|.||.r
0'0I.'II.lê.``

(||û|NÞk0I|
l(lN0|!.|º|||e||º.|.|
I9.000’0|N|.,|.;.r||
;.||.||.0.'0I.Iê`??00


îkHl8lN0|N
û|8I|||.º|||,|
|e|!eê.l!^r|m.|º..
0.'l`.''l.l?.0l


îUÞ|k
YkI|k|M||K
1.80ĀkI|^(||º|,e.|e
\º|||..,.¸|r.,º|\.||r
(kIk|tk|tte|||r|eº|.
re||||º|.|||r.l`0|e||e
´e(|e||
îUÞ|k|ºr|m||
'0.000m`,º|||;me|||
||.t|0.'l0.`?0.0`.?0

kNKkkk’0kKl||º.|.||
r|t!e¸e||er!||||||.||te
|.r|,m.!.r|.|.|.e|
me;|r.0ll`.+?l.?'.?l
kNKkkk|.¸||m.0..
:||.'|||e||.|ºer|º¸.’!.||
.|º.|.||r|t.||r||.
0'l`.ê0`.``.ll

kNIk|Yk
K0kKUI||l,|\||'|N||
|e|e(|||e|
I.ä00Mìl.000!|
I.9ìäMì,+.000!|¦
ì.IìäMì,+.000!|¦
ì.1ìäMì+.000!|
1.Iì6MìI.000!|
4.I69Mì,?.000!|¦
4.64IMì`.000!|
ä.100Mìl0.000!|
6.091Mì,l`.000!|¦
8.100Mì,ll.000!|¦
ìì.ì00Mìl'.000!|
II.6ä0Mì``.000!|
8ì.000Mì`'0.000!|
||Mk||.º|.|||:e(|e||
ê'0m`ê.'00!|l.`'0m`
|.|,el`.'00'.`00m`
(.|ºe|'0.000!|
||Mk||.º|.|||`.(.|ºe|
l.+00m`l'.000!|
(|Ā||K\.;|.º|r!.
l'.000m``'.000!|
U|UtkK|^;|.º|.|||r.
:e(|eê.000m`l?.000!|
U|UtkK|^;|me||e
t|r!e`.`00m`|.|,e
l`.000!|
U|UtkK|^;|me||e
t|r!ee.;.(|r.m|º.||
lI`m`+.000!|`.?00m`
`0.000!|l.II'm`
`'.000!|
U|UtkK'|º|
t|r!.l.0'0m`
l'.000!|l.?00m`
lI.000!|`.``'m`
`0.000!|I.'00m`
l'.000!|`.I`lm`
`'.000!|l.`00m`
l0.000!|
M|kK|I0|l'0m`(.|
ºe|l0.000!|êl0m`
+`.000!|I'0m`,|||!.|
|e|||l0'.000!|
M|kK|I0|l.I`0m`
|.|,e`0.000!|
l.`+Im`ê0.000!|
8UYUKK0Y;º||r.:e(|e
l0.'00m`I'.000!|
kNIk|Yk||t|||.;.me|
|et!eê0Im`|m.|||(.|
ºe|`'.000!|
I|I’0|N!||.
0.`+`.ê'l.'`.''
0.'l'.Il`.l+.ll

kkNkVUIK0Y
|||º|r|^;’!e'00m`
``.000.,|||r¸||’!e
'00m`l0.000
0'l`.+I0.?l.0ê

kkNkVUIK0Y
NkKKk;Ik|.m.t.r.
^te||.m(.r;..
Ykk|(e,|r;.||..!e||
H|M|N|.(|||.|º.|.|
I000Mì`'.000||
I00Mì`0.000||
0'll.+I0.`I.'I
0'll.??'.`'.`0


IkKîlI|| ||º.|.| N.||.,
Hkt|;Mk||·,|||r¸||.
'00m``'.000
I000Mì+'.000º|m.r
m.rt.|.||
kkîk|kkl00m`l?.000
600Mìl'.000!º¸.m.rt.|.||
kkîk|kkl00m`l`.000
600MìlI.000
0'l`.ê`+.+l.+0

kt|||'.||||r!er
'.|.;’!.|||º|||e.|
0.'l0.ê0I`l''
kt|||\.|º..||||
rº..'||.,||^;|m.¸
t.|.||º||me.|||r!e
m|||et|.||.l.l`'m`
0'+`.''?.0l.0l
ktl|||||;.,|.r,.|.|:.
|.|.|:||^;|me||et|r!e
|m.|||\|||.|||'l0m`
0.'l`.`'êê0I+

kKN|kk
ûkYklM|NKU|
\.||||mö.m(. |.r|,m.r|||
kNKkkk|ºer|º¸.||m
||(|r.|\er|:e||t||:.
K|(l0k|N ||||rº.. |.|||||º.|
8kĀ|UM0..:|| |||º.||.| .e
IUM|r|.|.¸ere||r!e||
¸.;||mer||||e||r|te
0kN|;MkN||K;.(|
|||.!e¸e||r!er.||r||
º.|||||.0ll`.l`?.l0.l?
0'l`.'êê.ê'.``

kkNkVUIK0YN.||.,’|.
|^;'|r|||.|||,|r!e\º|.
´e(|e||..r.;º|.`00m
ll.'|^r|m|||.|.t|.|^
r|m|ê0.000’e
0'l`.`+0+?ê'
kkNkVUIK0Y !.;.|.!|r’!.
;.||||m||| ll`m``'.000’e
0'l`.'I+.?l.`+
kkNkVUIK0Y’0|
`0.;..!e||.|º.
|.|0`l`.'`I.ll.l`
0'l`.'``.0l.?`
kkîk0k,º||.m(.r;.|
l.|^(||;º||,e.|eº|r!e
||r..|||^;’!el0.;..
!e||'00!||.|º|||e|e
mer|.(|||.|º.|.|.|||
|m|.|,||º|.!|;eº|;|t¦
0.`l`.'`I.?ê.'0
8kĀt||kk’0k+!.||e|||
.|º.|.|0.`l`.+ê`.êI.ê0
0.'lê.++`.+l.'l

8kKl’0|N
kNIk|Yk||.r;..r.;º||
|te||+0.l`Im`!|´|||
|m.|||.|º.`.l``.000!|
8kKl,e||r|.,||/||·
||º(e|0`+`.l``.``.ll
0'll.?l+.l`.``

8kYkkMÞk;k·!º(
|.(||;|(Ie;||r|||r|
:|..||r!.º.|||||.e;.|.|
|.|,|||¸|.|º..|.r|;º|.
0.'+`.+'ê00l0
8|Y|lK0UIU
|e||e|,e,me’!eº.||
||r!er'|.|.|m.|||.
`(.|ºe|||?+0m`
0'0'.`?l.`l.`'
(kIk|tk|||||!||
'|||0¸|e|mer|º,
m.r|;.r|`'+m`
0'l`.`lê.I`.Il
(kIk|tk0|er:||’!e
l+.'00m,`¦||º.
l0'.000.0.`l`.?'l.ll.++
0U0U||U0kº.||||r
!er+``m`º.|||||.|º.
0'l`.`Iê.0l.l+
Hk0|MK0Y’0|º.||
||r!erº.r.;|||||,|
¸|r!e`.l00m,`¦|.|||
|.|.||r;.||r|r!.|m.|
.|.r||,e||º|r!ee||.||,e.
||||+0.000!|.\.||(e
,|r;.|||.|º||||.|emer
|.(|||.|º..!.|.º;.(|
|||.0'l+.?'ê`l0I
0`l`.IIl+0+l+`
Hk0|MK0Y’0|º.||
||r!erºº||rº|t.;.||
||m|||.l.000m`.|º..
`ê.000!|.|.|º||;.
(||||0.`l`.IIl.`l.+'
0.'lê.?+0.l+.II
KkN0|kk’0kê`00m`
|m.||||.||.º|e|e|||||;.
||r0'l`.I`êll+`
K|kû|IlîIkN’0k
ll|.||||º.|||(|º,e
0'll.Il`.'`.`'
K|kK|kk||l’0|.|º.
'.000m`.º|.|||.|e|e(||
0.'lI.I``.+`.'ê
K|kK|kk||l’N0|º.||
||r!erlê.000m`!.||.
0'+'.ê0l.ê'.?'
K|kK|kk||l’N0|º.||
||r!er+l.000m`!.||.
0'l`.I+'.êê.l'
0kHkNûkIl\er||^;’!e
l0.l00m`;.||||m|||
l`'.000’e0.'l`.``l.II.''
0kHkNûkIl’0||^;|e
r.||l.'`'m`Ie;||r|||
l+.000’e0'l+.ê+l.0'.`l
îkHl8lN0|N|.¸:||.|’!.
'.l'Im`º.|||||.|º..
0.'l`.l+II`+`
Yk|0Vk’0k+?'m`
.|º.,||e|||||'|\º|
|e.:||¦l0.000!|.
0'l'.ê+l.??.``
îkHl8lN0|N|.!|m|^;
|e||||||.;.|e.|||r!eº.
r.;||m.|||.e|||.t||º.
|||||l(.|ºe|/ll.`'0m`
.|º..0'+l.+I?llê+
îkHl8lN0|N
|.!|m|^;’!ee..e,|||
|||;.(m.|||.|m.|||
+00m`.|º.l`.000!|.
..!e.0|º;|.|.|.º|.r||
0.'l`.ê+0.`?.0ê
îkHl8lN0|N
|.!|m|^;’!e;.(||
m.||.º|.rl.|^(||¸|
,e|e||re:e(|e.l.000m`
.|º.`+.000!|.!.|
º||.0|º;|.|.|.º|.r||
0.'lê.?+0.l+.II
îkHl8lN0|N'|||.||
||r.||.!.’!.`'0m,`¦!e
r|teº|||||;¸|r|;.|.
.|º.0'l`.ll+.ll.?+
îkHl8lN0|N'|||.||’!e
|^;|r||||,|¸|r!e
l.l'0m,`¦+`.000!|.|.
...|.r||.|,|º||.|,e||e.
;.(m.|||..!e||.|º..!e
m|t|.¸|!|.||rm|,.||.,|.
|.|.º|.r||. 0`l`.I`? `0 0l
0'l+.?``+`ê`
îkk|ûkIl.e
'.m.r!||.’!..|º.|.||
r|t|.||.|,|||¸|!e¸e|
|er!||||||.,'.r:.||e(e
|m|.|¦0''+.+??.l'.`0
0'l`.+``.+0.`'
;kkK0Y’0||er|tm.r
t.|.||l.+00m`te;
||r|||+0.000!|
0'l`.l?ê.0l.l`
Yk|0Vk0.:||’|.
`.l00m`lêlI!^r|m
0'|.e;er|¸e,er\.
|º..|tm||’|e|'|.
|.;º||.|.º|r!.|.|.r
.|.t||e|0'l`.l?+.ê`.`I
0``ê.?l`.`ê.êl
16 AÿUSTOS 2011 SALI IkMkN î|kl l|kN0kN|;Mk HkII| !||. 0`l` +'+ ?` lI +'+ ?+ ++ ||·. 0`l` +'+ ?ê ll K||lM|: l.'+ !| I|\|. ?0 || ÞUNI0k|I·UîI (lIûl: l'.+0 !| ||\ ||||||||
ìä
Askerî harita ve kriptolar
?::z]]T[X]ST
Suriye-Türkiye
X[XèZX[TaX]TaThT.
SATILIK
ÿüYERÿ

;lklN|V||k
MkHMUI8|Y´.!
!eº|r!el.l00|||.:|||
0.'l`.l0ê.?`.I0

kt|||||;||,e|me:e’!e
|'|er.||!er|t
`.?+0m`.|º.|te
||r!e`.ê00m`,e
|||;.(|º.||||||||.|||
0'l'.êêl.+0.l0
kt|||'|||re.|e|’!e
?00|||.:|||.`0.000’e
0'l'.`ll.l+.ê+
ktl||.|,e||e.|e|’!e'00
|||.:|||!|||.r''.000’e
0'+`.+I?.+I.I0
ktl| ||||;.,|.r ´.m|||.|.e
|e||et!e l |.||| |.¸.t.
l.`00 |||.:|||. +`0.000’e.
0'l`.`0` '' êê
ktl||e|e(|||.|,e||e.|e|
\.;|.’!.l.`00!||||.:|||
lê0.000’eº.|||||!|||.r.
0.'l?.ê``II+ê
8kH(||l|V||k0|l.000
|||.:|||l`'.000’e!|||.r
0'l`.`?'.??.+`
8UYUK(|KM|t|’0|
'.||||r!er?'m`·
|º!||m||||||.r
0.'l`.+l+.00.+'
(|KM|K0Y’0||r.:.!!e
|te||l?0m`|º|.r||º.
|||||!|||.r?00.000!|
0.'l`.l0?.l'.?0
û|8I|’0|'.|||||
`ê0m`||¸|r'.|ºr|
0'l`.êl0.`ê.êê
ARSA
ARAYANLAR
kNIk|Yk\.|º.|’|.
||º.|||;º||m.
0.'l0.l`0.l?.`0
0.`+`.l`'.+0.`0
SATILIK
DEVREMÜLK
ìI.kĀUîI0îl0.|;|||
l'.000||. `+..|.||| I..¸|º
|ºº+`00. l`.º:.| `ê.º:.|
l.`'0. `+.º:.| I.,||.| I.l00
|| ||m||||!.||| |^;|r!e
,º|.:|| `?m`º.|||||!e.
|em||||e|0`l`.''+.+`.Il
0'+`.+lI.lI.'+
kkMUI|U’0k``..¸|º
|ºº l`.e;||| .|.º|
0'l'.ê``.+ê.l'
0'l`.`?l.``.l`
kkMUI|U’0kº.|||||
.e;.|||.|||!e.|em|||
0'+'.`?`.I`.'l
kkMUI|U’0kKl|e.|e
m||||e||r|t.r|r!.(e,|r
.||r||.0.'l0.I?0.I?.`+
îkHl8lN0|N||t||:.|.
m.m|º;.!e|m.|!e|.
||||^;|r!e.||||m.rt.
|.||.|.|||me.º|m|r|rer
¸|te|!^rem|r!e'e;|.r
|ºr.||.||r!.||!e.|em||
||m`+.'00’eº.||||||||.
0'll.+`0.?l.`l

(|KM|K0Y’0|
îkI|||K
8kNKk|kk:.!!eº|r!e
l00m`
lîKkN|.||rm|,
kîMk|.|||!e(º||
0UKKkN
I.ì00.000!|+++.`.ll'
0.'l`.l0?.l'.?0

ûlYlMK|NI'||e
º|r!ell'.000!|||||.l
|.||||.!eme|||e|e(||
0.'l`.'êl'``'
ûUNû0k|N’0|`!||
|.r,l.000!||||.¦
?'.000’e0'l`.+''.+?.`l
0`l`.+l0.`l.'`

Hk0|MK0Y'.r.;|!e.º.
||||r!er.
lîKkN||,l+.000m`|.
(.||.|.r.º.||(
îkI|||K
|k8klKk
8lNkî|
0.'l`.êIl?l0`

HkIN|0kk´.!!e!e
+.000|||.:||||^,e!||
|.r0''l.```.I?.ll

KkĀ|IHkN|’0|
8ä.000I|;||||||||.¸e||
||º|º|.r
8ä0Mì!|||.r|.||m.|.|.
|;¸|r0'l`.`0l.lI.lê


KkVkt|K’Ik
îkHl8lN0|N
|ºm(|eº.||||||,;e||
0.'l`.`++.0l.0+

Klkkt|î||.t||.º.||
|||||||mº.|!|||.r
0`l`.+I0.l+.I0
KUkUMîk|l.000||
|.:|||lê'.000’e!|||.r
0''l.```.I?.ll
KUkUMîk||||.:|||:.!
!e!e|e|e(||!|||.r
0''l.```.I?.ll
MkNkVûkI’Ik|e|
|º|·!eº|º,|||.||||.¦
0'l`.ê?ê.I+.?+
îkHl8lN0|N|e¸.:er|e|
0|!.'||eº|r!e`+`m`||
|.:|||0.'l'.0+lê`ll
îkHl8lN0|N'|||.r¸.t|
|:.!!eº|r!e|.;m||||
;e|||||||.r
0.'lê.'+0llêê

îkI|||K
|k8klKk
lIMlI’I|º|¸.r|teº.r.;|
|^|¸º|r!e.
I8.000Mì.|º.!.||||||.
6.000Mì|.(.||.
l.'00m`.,|||m.|.||º||.
1.000Mì|!.||||r..e.
Ykk0|Mt||,|e|me|e||e
º|º|e||||||r.r.
8kK|M||,|emer||||.
r|m.|.t||.
|k8klKk||r.º|º.
||||r!erº.||||||||.
0'l0.+êl.'ê.+0

î||kK0Y|.¸|.|´.!!e
º|r!el0m,`¦|e/|.\|.
|.;,||ºe;|r¦
0.`l`.êêl0`ê+
0.'ll.ê0l+'I0
I|KîIl|K|NI’I|º.||
||||||.||||,;e||e||
0.`l`.+l?0l+0
0.'l`.l?+'I+ê
KÿRALIK
ÿüYERÿ

|t|||
8kĀt||kk’0kl`+0m`
|||.|||
l;Y|kl0'l`.I+0.l'.?`

KÿRALIK
DEVREMÜLK
ìI.kĀUîI0î+.|;|||||
|.º||m||||’!.º.||||r
!er0'll.I+0.lI.``

ìä.kĀUîI0î·?.e;|||
ìI.kĀUîI0î·l0.e;|||
I.|Y|U|·l'.e;|||
1.|Y|U|·l?.e;|||
lH|kî||t||||
|.(||:.|.||’r!.
lîI|0lĀlNlI|.||||e|!e
|||.|||!e.|em||||e|
(Hk|Ik||Kº|||¦
0`l`.ê+l.lê.``
0'0'.?II.'ê.lI

ìI.kĀUîI0îl0.|;|||
||m||||’!.`?m`º.||
||r!er0'l'.l`+.I?.'0
ìI.kĀUîI0îl0.|;
|||||m||||’!.º.||||r
!er0`l`.'ll.+0.`l
0'lê.ê+0.I`.ll
ktl|||m||||!.||||^
;|r!e`?m`.lê|¸|º
|ººl0|¸|º|ºº
0.''+.''IIl+0
k|I|N0kN||t|||||.
|.;|.m!.|;¸|r!e.|e
m||||e|0'll.`'0.l`.+l
kkMUI|U’0k|.;|.m’!.
|º|e!|¸|r|t|.||||e|!e
|||.|||!e.|em||||e|
0'+l.``?.+?.l+
kkMUI|U’0kº.||||r
!erlêl0|¸|º|ºº
0.'l`.+?ê0'0I
kîYk!e|m.|
||t||:.|.m.m’!.
`l|¸|º|ºº+|;|||`0ll
0'll.ê?+.lê.`l
kîYk!e|m.|'e;|.r
|ºr.||.||’r!.,`·l¦`l
`?|¸|º|ºº.
0.'l`.I`0``+`
8kYkkM0k||t||||’|..
||m||||’!.|º|e!|¸|r|t|.
||||e|!e|||.|||!e.|e
m||||e|0`l`.''l.+ê.ê`
0'l`.ê`l.ê?.`ê
0l0lM|.(||’º|elê.e;
|||`l.e;|||.|;¸|r|;.|
0'l`.Iêl.Iê.l+
Hk|Ik||Kl'¸|r|||
||t||||’|.|||.|||!e.|e
m||||e|0'+`.+lI.lI.'+
îkHl8lN0|N||m|||||.
||||^;|r!el'|¸|º|ºº
``.¸|º|ºº|||.||||e.|e
m|||0.`l`.`ll0ê'?
SATILIK
YAZLIK

k8kkI|î|I|
|l|lI||!.rº¸||
|r,..|’|.r.
KkkkîU’0k|..|t||.¸|
.er|||||.|||ºº||e|e|!e
Þ|;lNkIî|I, º.||| |.|º|||e
H|M|N|.(|. |;|||
+'0’!er |.,|.;.r |;.||.||.
Utk|IîlI||||.||m|t
..|!||.0`lê.'0'.0'.`0
0'''.'??.??.``


|K;l0Ā|U
lN;kkI '.|.|;. |.|.º|’!.
H|kK|îl|.||e'.||||\.
(.:.|
ûUV|N|lK|lº||e!e.|,||.
|.(.||\|tme|..|t|
MkkK|I,´.|e|e|;..ººº
;.|.|.r|.||;|.
IkMl\.,.m.|.r|
ì4.;º|||||.|t
|îN|K^!eme||.r|.||
Utk|IîlIºe|.|º|,|r
.|.;|r.
lkIl8kI|r.!º||.
0`lê.'ê'0??'
0'l`.l0+0êI0
kVkUÞk0`l`.'`ll0+0
0'l`.I??.+++`


IUkYkÞ
KkkkîU’0k
YkKUI'||eº|r!e|||m|,
º||||!.||e|e|
0|NlI|l00m|
1ä.800’0|N|.,|.;.r
\.t||||.|
kI(e,|r.|
ì4|;'|||||.|t
Utk|IîlI!|||.||m|t.|º
m|º;ºrº|t. 0.`lê.l+I ?? ``
0.'++.lêl'?I`

ktl|'.||^;’!eº.
|||!e'+0m`|.|,el
|.|||.|||.l`'.000’e
0'l`.+''.+?.`l
0`l`.+l0.`l.'`
ûUI||t|’0|º.||||r!er
º.|||||^te||..|t||m|º
|.||||||t.|||.l00.000
|º|.|0.'l'.+``.+ê.`0

KkkkîU’0k
10.000I|’0|N\.t|||
||,||||||º!.||e|e|,|:|e|
º|tºe|.|º¦0'll.`êl.0l.00

KkkkîU’0k
l0.000!|’!er\.t|||||,
||||||º!.||e|e|.,d:|e|º|t
'e|.|º¦0'll.`êl.0l.00
KUM8UkûkI0k'.||||r
!er|ºm||||`0m`;.t|||
0'l'.Iê'.0I.l+
M|kîlN’0||..|t||
|||(|e|º.|||.l.ê00m`
0.'lI.ê`l.'I.I0
îkHl8lN0|N!e|||!.¸
|.|m.|.e|e¸||º|r!e¸^|
me;e!e¸e|I00m,`¦
|,|r!e|;¸|r|;.|..|||.
0'l`.ll+.ll.?+

îlVl;0Ā|UlN;kkI’IkN
'.|.|;.
KkkkîU’0k
41.000’0|N|.,|.;.r;.t
||||.|.
î|N|kî|I^!eme(|.r|. |e
mer|.(||eº||m
Utk|IîlI||||.||m|t.|.||||r
|k0|Md|:.0.`lê.l+`.`l.`l
0.'ll.êê+.'+.?'

||0kYk,|e,;º||..,.
¸|r.:e(|e|||e;|.r´.!
!eº||te||r!e|e|º|.re.
|.r|..e||||mº.|||
m.|.|.|;¸|r`000m,`¦
||r..|e/|.\|.|.;,||
ºe;|r¦0.`l`.êêl0`ê+
0.'ll.ê0l+'I0
îkNtkKI|Þ|’0|
+.?00m`|.(.||.|.r,.;
||:.`.000m`¦||e||me.
!e(º|.m.;.|;¸|r|,;e||.
0'l`.`êê.`0.Il
ÿü
MAKÿNALARI
Yûîm|r|;|||e;|:|
|e|+'.000.|ºm|||;||
|e;|:||e|''.000!|
0'0I.ê`ê.``.0?
www.;¸ºm.||re.:ºm.||
KÿRALIK
VASITA

||N|k|kk
k|8||kk,;er||º||º|.|
990I|0.`l`.'''`?+I
0.'l`.`'?+0lê


kkMkIkNk
0I||
kY||K|||e.|.|I'0!|
|lN|k|kk?'0!|
0.`l`.''ê.``.0ê
0.`l`.++l.0.+++


;0KKkMÞkNYk
î|||k||eºe|||re.|.|
kY||K``0!|
0.`l`.++l0++`


k8kkI|Y0kUI|
|;|K0||(’|.r\.t|.m
(.r;.º|
lîI|k||||º|e|||r.;
ì0I0||eºe||e||||e.
|.|´||º|.|
kY||K`'0!|
0.`l`.''I.''.êê
0.ìIì.ää6.9ì.00

kîYk|er|.:.|’!.r
||te||e|.||re|
|e|.0.'ll.l`+.?l.Il
/0.'ll.`0?.l`.+l
0lKKkI||||.|.m.|.||
r|t|||t|m|e¸^||,me
!erººr|,|.r!||m.;|r.
0`l`.+êl.lI.+?
0'0ê.ê?I.`l.ll
M&î´||’!.r|.||.|||
|.|l00’e.0.`lê.'êêlêê`
0.'l`.ê`Ill00
;kHûkUÞ’IkN||r|
||º|e|.|.re|..r|.|.||
re||e|0.'ll.I0+'+II
0.`lê.l'``'+`
HYUNDAÿ
ktl|||||;.,|.r`00?
'.r|.|e'+.000|m’!e
0.'l`.`'êê0I+
SKODA

0ĀU;|kk
ûk0UÞ’Ik||mmº!e||e|!e
+0|.|t|m|.r|
60.;..!e
K||l|îlI||e!|;|e
ì9.kĀUîI0r¸|r|
0ìI6.ä11.I4.I4(|\
www.º¸|º|.|¸|º|(.:ºm

SSANGYONG

0ĀU;|kk
0|0d|’!|
KYk0N.e
|:|;ºrº(º||º’|.|!.
+0|.|t|m|.r|
K||l|îlI+?.;..!e
0ìI6.ä11.I4.I4(|\
www.º¸|º|.|¸|º|(.:ºm

OTOGAZ
0|ûkI0||!|;º|||!|r
||t|||.!.;!||.\.ºr|.|
I00º||.||l'0|.||||.
|^|||0`l`.êê?.`?.?`
0'l'.Il`.`?.ê`
0`l`.'êl.ê+.êl
MERCEDES

M|Nû|k||k
ì.||
H|km.||..emº!e|.|.
:|r|t||.|.º..||;º||t.
ì008|e|:e!eº|`00.|
|..r¸.|!e'`.`00.|m’!e
ì0II|e|:e!eº|.lê0
I.I?ê.|m’!e
ì009|.r!|º.e||.r¸e
|º.e|'(º||l.0II.000.
|m’!e
ì001!º;º|.|.erº|º`.0
||e¸.r|l?0.000`|m’!e
ì0II|e|:e!eº´l?0l.ê
||\||;|..r¸.|!e`.`I'.
|m’!e
kîK|kl||||r\º||.|||
m.||,e,me'º|.Nº.`
0kVUIÞk;k·!º(|.(|/
|º|.r|||
0ìIì.484.11.00·
0`l`.+?+.ll.'I
www.mer¸e||e|.:ºm

ì0II|e|:e!eº|ert
´.l?0.|`000.|m.|.º.|
º|t0'll.'I+.``.'0
KÿA
U|UKkk’0k||m
||.’|.|:.t|(|;.||.||..
0`l`.+I0.?+.0+
SAýLIK
MERKEZLERÿ
ktl||I||||\´|N’!.º.
||||||.º|.re,||ººeº|¦
0'l`.l'l.+`.?`
NAKLÿYE
üÿKETLERÿ

UĀUk
|V0|Ne.er.|||;.|
;|Hlkl(l, ,e||||e|.|.º|. .m
|.|.,||. m.|.r¸ºt||. º|¸º||.||
Kk|0l |.|||r. |.|º|| |m|.r|
0ìIì.ì0ì.II.I8·
0`lê.'I+.l`.l+
0`lê.+l`.0?.l0
0'll.I0'.l'.ll
0'll.I0'.l'.l`
lIMlk,||e.
0`l`.lêê.`0.``
KkMU&º|!|merº|(|.
||r.^te||r!|||m|||;.||.
||m|t|.,|.m|,|||.


UîKU0kk
kVkUÞk\.|.º|r.||;.|
|.||m|t|r!|||m||!||.
;|Hlkl(l 'e||||e|.|.º| |.
|.r¸ºt||'|¸º||.||. |e(º||.
ww.|º||!.|r.|||;.|.:ºm
0ìIì.ììI.I0.60·
0`lê.ll`l0`ê
0'l`.êlêlê?l


|V|lYk0Ā|U
|V0|N e.e 'e||||,|. 'e|||
|e|.|.º| º|¸º||.|| r.|||;.|
0ìI6.18I 66 9I·
0`lê.l?I`+?'
0'l`.I+l0l'0


kNk00|U
;|Hlkl(l,,e||||e|.|.º|
0`l`.'`ê.00.++
0ìI6.186.ì8.64
0'l'.ll'.l'.+`
|e(ºm|tme.:|||||.

ktkk|kkm.|.r
¸ºt||¸.|.r||||º|¸º||.||
l00’e.0.`l`.'0'.+ê.I0
/0.'l'.l?+.`l.êI
kK8U|UI¸.|.r
||||m.|.r¸ºt||`00’e.
0.`l`.ê'ê.'?.ê`
/0.'lê.lll.lê.++ kî·
K|||(.m|.|.,||.I.m.r
º||||.||r.|r!|||m||!||.
0.`l`.'0I.`ê.I?
kI|;0Ā|U¸.|.r||||
`'0’;e0.`l`.ê?I.'l.ll
/0.'l`.I`'.I`.'+
/0.'''.lê'.lI.''
EýÿTÿM
üÿRKETLERÿ
YkĀMUk|r.º||||.|||
¸||||m.|.|||¸||||:.!.
rº.+`|º||!.|/|º|.r|||
|e|.0`lê.l`'.l'.00
8kHkk|r.º||||.||
,||,.m||:.m.|.|º!
||m|:.m|ºº|.rº.ll|e|.
0`lê.l`'.I+.`0
DERS
VERENLER
k|kN|N0k|tm.r|r
!.rm.|em.|||¸eº
me|||!e|º|e||.e|||||
0'l'.?l0.ll.`+
DUYURU
(|Nkk0|k||^(|||¸|
||m||||||.e'ºº;.|\.|
!|m|.,m.|e|re¸|r|r;||
|||º|.¸.r¸ere||||||
|º(|.r||º|0+/0`/`0ll’!e
º..|.ll.00’!e,|r.|!e|e
m.|.||eº||;.tm.:.!
!eº|.|;.tm.||meºº|.|
rº.?/|.!|eº|r!e;.(|
|.:.||||.,º¸|r|||º.¸|.
r.m.!|¸||.|!||!e`.|º(
|.r||ll/0`/`0ll’!e.;r|
;e|.eº..||e;.(||.:.||||.
0dN|||.l|,|||,.e;º|
|.m..`|ºr¸|e|.,|.r
|||!|..r|ºe,|m|l'.;¸|
!|||,|+\^re||m||||||
|..||;e||.(º||||e!ere
||m!ere||m|||||||..||
;e||.(º||r|rº||rm.º|
.em|t.|e|eº|.'\^re
||m||||||.e!ere||m||
|||||||.º|.ê!.|m|r|
|||:er|r¸^||,||e|e|
ºr.;|.rm.º|.I\er|;^
re||m||||||.e!ere||m
||||||.º||.e;e!e||;e
|e||rºe,|m|.?|||e|.e
|emerr||e|.`|.(.r|,.
MÜTEFERRÿK
ä000M1|ºm|||º.||||||||
0.'ll.êl+.'l.+l

0||lN|tl||k
0||lN|.|.m.ºe||;|e|e
!e|r|te||.,.|||||º|r|t.
|e|reºe||r!e|.|.|;.||
l.!e|.|.r|.|.m..|e||.
l.!e||.|.|;.||!e||r
|||^|,me.|e||.|,.|e||e
||r,^t|m|!.!’º|me.:||
º||(|r!|||m|º|.;||||.||r
!.r;.|.||.r|r.
0.`l`.+'?.II.``
0.'l`.l+?.lê.ê`
0.'''.ll0.??.l`
0.'+`.```.``.0`
www.!e|re.|.m..:ºm

DEKORASYON
Y|Nlt|Hlîkk|||m|r
;|m|.(|.º|||.|.º|.re.
|,;e||.º|º.|.||||.|.||,|r.
|º;..|.||m|º|eme;er
|.(||.|0'lê.`00.+I.ê`
BAYÿÿ
|N|kIl'e||^||r!e
!||||;e0ere||!º(
|.r||e||||||re|,|º|º.
||,|.;|||||e||.e|||e:e|
|||.||(.||e||||||.'.
0ll`.+Il.+'.+0
ZAYÿÿ
Iä.08.ì0II’0|N|||º
:|t!.r|m||.;|e|||m.||
||mº|t!||.'.||||me
ì411rº||º.|||.º|r|.|
||m||.;|e|||m.||||m
º|t!||.|||.|!º|.;
14.kH.0ì99(|.|.||.|.
:|r|||º.|||.;|º|m|,|||.
||||mº|t!||.
'em.|||||
14.I|k.0ä·l..;..||
ê+ll`+ê+lll'.ê+ll+0.
ê+ll+l.ê+ll+`.ê+ll++.
ê+ll+?.ê+ll+`.ê+ll'0.
`º.;|.||||.r||m|,.|.|e
|er!eº.||,|,|e||r||.;
|e|||m||||mº|t!||.
|.:||e||||.,|||.r
4ì8110Iä4ì8!´rº||
N|||º:|t!.r|m|.e||||
;e||m||.;|e|||m.||||m
º|t!||.|||.||em||:.r
4Iì0I·+I+'0'´|||.
lI`0ll?l'0'´|||.
`'l0l`'+'0l´||||.
|||.|º,.r|.||m||.;|e|
||m||||mº|t!||.'.||r
'|N0d|'|||.r|e;||\.|..
!.´..++`lê?I?ê`0
äI911ìr|m.|.||'.r.;|
'|:|||e|¸em|t|.;|(|||.
||||mº|t!||.|||.||e||
||||.|teme|e||'.r..e
!|:.||!.'||.
kK8l||.|||m|.;|º|m|,
|||.||||mº|t!||.
me|.e|º(:|
0|0||º|||||||^¸|e||m
º||||r!.r.|!|¸|m||(|º
m.m||.;|e|||m||||m
º|t!||.
||!|||ett.||.t|||.|
k|YHkN|r.º||||.|||.
m||||;|m.|.(e||º|;º||
:.!.rº.`l|m|.r|;e/|º
|.r||||e|.0`lê.êl0.l0.?+
kVt||kk’0k||t||¸.
|.r||||l'0’;e|.,|r||.
0.`l`.'`l.l`.?`
HkNî0Ye.!ere.e|.
,|m.:||||0.'l`.'êl.ll.êê
/0.`l`.'0+.0?.l+
K|8kNe.!ere.e
l'0’;e.0.`l`.êII.I`.ê+
/0.'lI.lê`.0ê.+'
0INUkm.|.r¸ºt||¸.
|.r||||,e||||,|,e||||e
|.|.º|0.`l`.ê?I.l0.?+
/0.`l`.ê?I.l0.?l
0IIk||kº|¸º||.||.m.
|.r¸ºt||`00!|
0`l`.'`l`lêl
|H|lY|IlMl.er|||º
:|t!.r|m||.;|e|||m||
||mº|t!||'.||||N|I
ûUV|N|lK'e|||||.m|
|.;|e|||m||||mº|t!||
|||||0dI'||N||
Hk|Kk|| 0|m|||
||!||||¸|’r!er ºr.;||
ll.0?.`0ll |.||| l`Illê
rº|| 0|’r|r e|| |0+`0`'ê
|e(e rº|| |re| !e|º||| '.r.
\e ||, !|:. ||!. '||’re .||
|!| |e|¸eº| t.;| º|m|,|||.
||||mº|t!||.
HkY0kkÞk;k||ºeº|||(
|ºm.m||.;|e|||m.||
||mº|t!||.||me||em||
l.U.0¸|er:||.ººm||.;
|e|||m.||||mº|t!||.
'.|me0|I|N
l.U.0¸|er:||.ººm||.;
|e|||m.||||mº|t!||.
!||.|||,0|
lîIkN8U|||||||dr|.e|
º||eº|l00+0l00ll’rº||
`0l0`0ll!^rem|re.||
0¸|er:|||m||¸|m||.;|e|
||m||||mº|t!||
|;ºete||0'|
lîIkN8U|dr|.e|º||eº|
||,|e||m||¸||.||||eº|
||||(|.re|.|||m||.;
|e|||m||||mº|t!||.
|;||¸0I|||
KU(UK(|KM|t||.|
m.|.||ºeº|r!er||!|¸|r
!.º!||r.mem||.;|e|||m.
||||mº|t!||.
|e|me||0||||I
M.U.0¸|er:|||m||¸|m|.
|.ººm||.;|e|||m.||
||mº|t!||.|.||e'.|.,
MkkMkkkdr|.e|º||eº|
0¸|er:|||m||¸|m||.;
|e|||m||||mº|t!||.
||º|.|.|||(
MkkMkkk|r|.e|º||eº|
0¸|er:|(.ººm|\e||m
||¸|m||.;|e|||m||||m
º|t!||.|;|.r|||.|||
MkVl|.|||m||.;|e|||m
||||mº|t!||
|.:|!e0||t:|º¸||
|H|lY|IlMl.er|||º
:|t!.r|m||.;|e|||m||
||mº|t!|||\'|||,|
M0I|t|.!er|\.¸
|.|'.r..e!|:.||!.
'||’r|r`ê.l0.`00I|.
||||êl+'`Nº’||l.000
!|.``.ll.`00I|.|||
|I+l'lNº’||`.000!|
.e``.ll.`00I|.|||.e
|I+l'`Nº’||l.000!|
|||.|||0|m|||.etre
.||r!||.||t.;|º|m|,|||.
||||mº|t!||.
NU|Uî:|t!.r|m||.;
|e|||m||||mº|t!||
|.|||e0I||
NU|Uî´|t!.r|m||.;
|e|||m||||mº|t!||
N||||\||N
NU|Uî´|t!.r|m||.;
|e|||m||||mº|t!||
\|º||||N|I
NU|Uî:|t!.r|m||.;
|e|||m||||mº|t!||.
|.|||\||.|
NU|Uî´|t!.r|m||.;
|e|||m.||||mº|t!||.
|.;|.m0r.|
NU|Uî:|t!.r|m||.;
|e|||m.||||mº|t!||.
´em||e0|re;
NU|Uî:|t!.r|m||.;
|e|||m.||||mº|t!||.
||||¸||||||||
NU|Uî:|t!.r|m||.;
|e|||m.||||mº|t!||.
||ºe;|r|º¸.
NU|Uî:|t!.r|m||.;
|e|||m.||||mº|t!||.
|e|me|||||.r´|||N
NU|Uî:|t!.r|m||.;
|e|||m.||||mº|t!||.
'e|e||º|.|
NU|Uî:|t!.r|m||.;
|e|||m.||||mº|t!||.
'e|m|r0d|||
ÞkîkÞ0kIUMU|.;|e|
||m.||||mº|t!||.
|.||.|e|e|
ÞkîkÞ0kIUMU,||m||
¸|m|.e|||;e||m||.;|e|
||m.||||mº|t!||.
|||:|||||||´|
Þk0|l|0\|'?00
|!l`0l`+`+º|:||rº||;.
t.||.º.r|r|||º.||r||.;
|e|||m||||mº|t!||.
|||r.,|||,|
I|Þ!|(|ºm.m||.;|e|
||m.||||mº|t!||.
||,¸.r,.||,|.r
U.|.M.|.!.º|||r.mem|
|.;|e|||m||||mº|t!||.
|||.mme|,|,e|
lîIkN8U|dr|.e|º||eº|
^¸|er:|º.¸||||.|rem|
|.;|e|||m.||||mº|t!||.
||||||.r,.|||
KlM|lĀlMl|.;|e|||m.
||||mº|t!||.!.||.
!|||mer
K0tk||ldr|.e|º||eº|
|\0’!.r.|!|¸|m^¸|er:|
||m||||.|||m||.;|e|||m.
||||mº|t!||.
\e;ºe||||||
M.U.^¸|er:|(.ººm|
|.;|e|||m.||||mº|t!||.
|.||:ed||
MkkMkkkdr|.e|º||eº|
0¸|er:|||m||¸|m||.;
|e|||m||||mº|t!||.
N|||;e|e;t.|.|m.r
MkkMkkk|r..¸e,|:|
met|r|;e||e|¸em||.;
|e|||m.||||mº|t!||.
r||.;|t||met
NU|Uî´|t!.r|m||.;
|e|||m||||mº|t!||.
|.!|me'.r:.||.|
NU|Uî:|t!.r|m||.;
|e|||m.||||mº|t!||.
0IkY|kkd||º|.|.|.º|
!.,|m.:||||.e!|:.||!.
'||’r!e|||.|||º|.|.|,.||
,.r.|.,|.|
l+.||.+I'ê l+.||.'l0`
0?.|êl`l 0?.|'I`I
lê´|'.ll ´` |.,|| |.|||.|| t.;|
º|m|,|||. ||||mº|t!||.
îHkkÞ||+`'!mº!e|
||++0I`'l`º|:||r|m.
|.||;.t.||.º.|||º.||m|
|.;|e|||m.||||mº|t!||.
|..r|.,0|!..|ºer|e|\|.
l0+0`?ê'l0
Y|0lI|Þ|dr|.e|º||e
º|re.||,|||,|e|¸em||.;
|e|||m||||mº|t!||.||
!.||.mº|
KlM|lĀlMle|||;e||m|.
m||er!|º||||.|||m||.;
|e|||m||||mº|t!||.
'.|e|||r|.|.r
tlHkNY|Nl|M|I ûHI6C7JA
-
Kar'ar ºe |a4|s|er4e creæ|e 4ara|ar ºe tesº|k e4||er ¿ece
||a4et|r|ræàæ|r|er|ræareº| |a]at|ar| |(|rcreæ| re4|r!
Rizasini kazannaniz icin yapilacak anollori Allah
(cc), gunun yirni dorl saalino dagilnis bulunnak-
ladir. Hz. loyganbor'in (sas), Sizo goco nanazi-
ni lavsiyo odiyorun: suphosiz o, sizdon oncoki sa-
lih kullarin adolidir, sizin icin do Rabb'inizo yakinlik,
gunahlariniza kollarol, halalardan solanol vo bun-
yoyi haslaliklardan koruna vosilosidir.¨ soklindoki
kudsi boyanlari, goco ibadolinin bizdon oncoki un-
nollordo, ozolliklo do sockinlori arasinda yapilagol-
digini acikca goslornoklodir. Hz. loyganbor (sas),
ibadollorini, Allah'a sukrunu ilado icin yorino golir-
nislir. Vo bu ibadollor arasinda goco ibadoli, ilk sira-
larda bulunnakladir. Nilokin $ukrodon bir kul ol-
nayayin ni`¨ cunlosi, ayaklari sisincoyo kadar ya-
pilan bir goco ibadoli sonrasinda soylonnislir. ßu la-
vir vo iladosiylo Hz. loyganbor, goco ibadolini, nu-
racaal odilocok sukrolno yollarinin on ononlilorin-
don saynis bulunuyor. lbadollor arasinda sockin bir
yor lulan goco ibadoli, Allah'in sovgisini kazandi-
ran ibadollordondir. Yuco Nobi'nin diliylo Allah soy-
lo buyuruyor: Kin voli bir kuluna dusnanlik odor-
so bon do ona savas ilan odorin. Kulun bana kondi-
sino larz kildigin soylordon daha sovgili olan bir soy-
lo yaklasnaz. Kulun bana nahlo ibadollorlo do yak-
lasnaya dovan odor. Nihayol bon onu sovorin. ßon
kulunu sovinco do arlik onun goron gozu, lulan oli,
yuruyon ayagi olurun. Diliylo do hor no islorso nu-
hakkak onlari kondisino ihsan odorin. ßana sigin-
nak isloyinco do onu korurun.¨
ûece||a4et|r|r|rarar|ar|ràter|r4ek| etk||er| re|er4|r!
Coco yapilacak ibadol, isliglar, lazarru vo dusunco-
nin, nanovi guc vo dironc saglanada on olkili yol,
halla noshur nulossir Razi'yo goro lok yol oldugu:
llahi yardin vo lulufarin golnosino sobobiyol vo-
rocogi: iyiyo, guzolo, dogruya davol odon hor sah-
sin karsilasacagi zorluklari asnak icin aksalnadan
bu ibadolo dovan olnosi gorokligi orlaya ciknak-
ladir. Holo bu, lslan'a davol iso bu yolun yolcusu-
nun, goco karanliginda Rabb'iylo bas basa kalip na-
naz kilnasi vo zalor icin yalvarip gozyasi dokno-
si, davasindaki saniniyolin on bolirgin olcusu ol-
nalidir. Hz. Muhannod, bulun nuhin islor aro-
losindo goco ibadolino daha lazla nuracaal odorok
goslornisli. Hz. Habbab b. lrol (ra), ßodir gocosi,
bulun goco, locir zananina kadar Hz. loyganbor'i
gozollonisli. Rosul-i lkron solan vorinco Habbab
huzura girnis vo, Ya Rosulallah anan-baban
sana loda olsun' ßu goco bir nanaz kildiniz ki, sizin
bu nanaziniza bonzor bir nanazi daha onco gor-
nonislin.¨ donis, Hz. loyganbor do, ly Hab-
bab, dogru soyluyorsun' ßu nanaz unil, korku vo
yalvarna nanazidir.¨ buyurnuslardi.
Þrcf. 0r. k|4à||ak|æ Yàce, k||a|'a (cc) sàkàr |fa4e etæer|r ||k |as|ar|r4a ¿ece ||a4et|r|r ¿e|4|¿|r| sc]|e4|. Kulun
6``V]ÇVmbZ`aZgĀ!hZ]ZXX’YbVaVnç_ç`çdYiV`VfZhaZgĀbĀb6``V]ÇçbXX_i`ibVc`VbgZj\ĀgĀbĀVfhçfVXVþçbç
Ā[VYZZYZbN’XZ!_V`_ç`VbgV]if`VfçbWi\’nZ`ĀWVYZhĀbmZf`ZýaZgĀĀ€ĀbbZa`ĀWĀf[çfgVhc`YiþibiWZ`ĀfhhĀ#
0ra(, |rsar|ara tasarrafa c¿reter creæ|| ||r 4|s|p||r4|r. lste·
4|¿| se]| ºe ak||ra ¿e|4|¿| taæar, ||(||r s|r|r|aæa ¿et|ræe4er
]apæa]a a||s|k ||r |rsar, cra(|a c|4a¿a taæar æec|arer cra
]apaæa]acakt|r. Mese|ì, |er ak||ra est|¿| taæar ]eæek ]|]er,
æa44| c|arak ºàcâ4arar arta|ar|ra |c]ar e¿er |rsar, cra(|a
c|4a¿ar4a æec|arer aksaæ|r c|æas|r| |ek|e]ecek, 4c|a]|s|]|a
|a |ek|e]|s sa]es|r4e, tasarrafa c¿rerecek ºe scraæsatca ]a·
saæaktar atak|asæ|s c|acakt|r.
Filû#kXjXiil]m\bXeXXk`ÿi\k`i
Hikmetin gayesi,
Allah’a ve ruha giden
pfccXiéXp[éecXkdXbkéi
lnsan dusuncosini bulanikliklan, gonlunu do vahsol-
lon kurlararak, onun ruhunu lashyo odip, vicdaninin
olino, ugrayacagi yorlori aydinlalacak bir nosalo lu-
lusluran vo bu aydinlikla varligin cohrosindoki yazi-
lari okulluran on ononli isik kaynaklarindan biri do,
hiknol voya lslani lolsolodir.
Hiknolin gayosi, Allah'a vo ruha gidon yollari ay-
dinlalnaklir. ßu aydinlalna, zanan zanan osordon
osor sahibino, zanan zanan da osor sahibindon oso-
ro ulaslirna soklindo olur. Hor iki yol da, hiknol no-
salosini olindo lasiyanin niyol vo nazarinin saglanli-
gi olcusundo insani hayra vo nullak guzollikloro ulas-
lirabilir.
Âlin, sohadol aloni vo sirl nulk ciholiylo varliklar-
la nunasobolo gocor: hakin iso, surokli olarak gayb
aloni vo ololori kurcalar durur...
Millollor, sik sik hiknolsiz kuvvolin palollori allinda
kalip ozilnislordir. Aslinda, hiknolsiz kuvvol, kuvvol-
siz hiknoli ozorkon, gorcoklon ozilip aglayan biri var-
dir: Ò da, hakikal...
Covahir kadrini sarrafar, ilin adanini alinlor, insa-
ni da insanliga yuksolnis olan kanillor anlar. Covhor,
bakircilar carsisinda garip: alin, cahillor arasinda: in-
san, hayvani ruhlar icindo: hakin do, nuhakono vo
vicdanin kulak ardi odildigi bir dunyada...
I
6

k
Ā
U
î
I
0
î

ì
0
I
I


î
k
|
|

/

I
4
1
ì
H6N;6 I6H6G>B/H:K9: I:@ûC@6N6
P8I@ĀD8&?<I>|E(''BþK8G
teºap|ar|r|t| ]ar|sæaqtaæar.ccæ.tr a4res|re |ek||]crat.
KkI||Mk;kkI|kk|: ´e..(|.|. ºº||r|r ;.;|r|.m!|¸| ¸|r ¸^r!e|||me||. ´e..(|.| º.!e:e em.|| º|.|.| |.||| e!||e:e|. ´e..( ¸^r!e|er|e||r .,|| .!
|eº. |e|e|ºr r|m.|.º| |e||||me|e|| ¸e|e|||. |!|eº .e |e|e|ºr º|m.;.r !º¸|| :e..(|.|. !e¸e||er!||me;e .||rm.;.:.|. |e!|;eº| |.|¸º!.r ¸e|| ¸e|er
º||||m|t. |e||.| |||.( ¸^r!e|||me;e:e|. |||. ººr|:| |e!|;e |.t.r.r|.||r ||º|eº| ` ¸|r ººr|. www.t.m.r.:ºm.|| .!|eº|r!e ;.;|r|.r.:.|.
7ēWĐèZWa_ĔZkhkcbWhZWdĔ^Wd]_i_Ĕi[^_lĔi[YZ[i_ĔoWfcWoèĔ][h[aj_hc[p5
W$ Nanazin larzlarindan birinin gociklirilnosi durununda
X$ Nanazin vaciplorindon birinin gociklirilnosi durununda
Y$ Nanazin vaciplorindon birinin lork odilnosi durununda
Z$ Nanazin sunnollorindon birinin voya birkacinin lork odil-
nosi durununda
Ranazan boyunca sorulan sorulari bilin, kilap kazanin. Hor gun yayinlanan sorulari o gun covaplayan 100 okurunuza Kay-
nak Kullur Yayin Crubu'nun on sockin vo on yoni kilaplarini hodiyo odiyoruz.
0àrkà scrarar ceºa||: [% EXdXq[X bj•i•Ā• YXjkêidXb
Peygamber Efendimiz’in
8_cXbmXý\dX`c`
=’gZmĀb6`\’`
>ýç_NVmçb`Vfç
9L>|EB|?<;üP<
BüK89@D@Q
IXdXqXeXpé#^\Z\`YX[\k`
`ƒ`eƒfb^•q\cY`i]éijXk
Þrcf. 0r. k|4à||a·
k|æYàce, Kar'ar'|r
ºe |fer4|æ|t'|r
(sas) Màs|àæar|ar|
¿ece ||a4et|re tes·
º|k ZhhĀþĀbĀVb`Vh-
hç#EZm\VaWZfĀ-
aĀn!Äü’_fZYZb
WĀf_i`c`aVmV-
mçaaç4Ågn’b’!
VmV_`VfçýĀýĀbXZ-
mZ_VYVfmVdç`Vb
WĀf\ZXZĀWVYZhĀ
gcbfVgçbYVgm-
`ZaĀýhĀf#=FKFü-
RAF: ZAMAN, KÜR-
Ā8K 98P?8E
Ranazan, iyiliklor adina lan
bir lirsallar ayidir. lslo goco
ibadoli gibi ononli bir iba-
dolin hayalinizda yor odin-
nosi vo koklosnosi icin do
bu nubarok zanan dilinin-
don islilado odilobilir. Malun
Ranazan gocolorindo digor
nulal ibadolloro ok olarak
loravih nanazi kilinir, Kur'an
okunur, dualar yapilir vo sa-
hura kalkilir. llondiniz (sas),
sahuru kacirnananizi, zira
borokol vo rahnol kaynagi
oldugunu buyurnuslur. Sa-
hur vaklini sadoco yono-
icno ilo gocirnonoli, basla
lohoccud nanazi olnak uzo-
ro dogisik ibadollorlo dogor-
londirnoli. ßir husus da bir
ay boyunca aksalnadiginiz
bu kalkisi Ranazan'dan son-
ra da dovan ollirnoklir. lba-
dol bilo olsa bir isin insan ha-
yalinda yor odinnosi bir alis-
na suroci goroklirir.
HV]ifYV
hZ]ZXX’Y
_ç`VWĀ`ĀfĀn
Lzorindoki lulufari, oldo olligi basarilari kon-
di kabiliyoli, islidadi vo bocorilorino baglayanlar
nanon lorakki odonozlor. lslori Allah'a vorinco
Conab-i Hakk ruhla bir inkisal yaralir. Çok daha
zoki, akli hor soyo oron insanlar vardir ki, Kur'an
dairosinin disinda kalnislir. ßoylo isin konarin-
dan kososindon luluyorsak, uhrovi yani ilibariy-
la bu bilo Conab-i Hakk'in buyuk bir lulludur.
Yoksa bulun bulun zayi olup gidoriz. Kabiliyoli-
niz dogil, islidadiniz dogil, Ò'nun lullu sadoco.
7ĀnmVdaVYç_
6``V]XXWibi`’h[ZhhĀ
l|Ykî K0( ANKARA
-
28 $ubal surocindon sonra ogron-
ci sayisinda buyuk dusus gosloron
halizlik nuossososi lokrar canlannaya
basladi. 2000'li yillarda halizligi biliron
ogronci sayisi binloro kadar dusnuslu.
ßirkac yillik lolrol'lon sonra son yillar-
da haliz sayisinda buyuk bir arlis goz-
loniyor. Diyanol lslori ßaskanligi (Dlß)
vorilorino goro 2011 yilinda 4 bin 76
ogronci halizlik bolgosi alnaya hak ka-
zandi. Kur'an kurslarinda halon haliz-
lik ogilini alanlarin sayisi iso 20 binin
uzorindo.
1urkiyo dunyada on cok haliz yo-
lisliron ulkolorin basinda goliyor. Llko
gonolindo halizlik ogilini voron 941
Kur'an kursu bulunuyor. 1975'lon iliba-
ron bolgo alnaya hak kazanan haliz sa-
yisi iso 100 bin. Halkin buyuk ilgi gos-
lordigi halizlik kurslari 28 $ubal suro-
ci ilo birliklo durgunluk dononino gir-
nisli. ßu dononi lolrol dovri' olarak ni-
loloyon Diyanol lslori ßaskanligi lgilin
Hiznollori Conol Muduru lrol. Dr. Ali
lrbas, Daha onco yillik 5 bin civarinda
ogronciniz halizlik bolgosi alirkon bu
sayi 2000'li yillarda binloro kadar dus-
lu. Ancak 2005 yilindan ilibaron rakan-
larda duzonli bir arlis vo duzolno oldu.¨
diyor. Diyanol'in halizlik nuossososi-
ni ayaga kaldiracak ononli calisnalari-
nin oldugunu soyloyon lrbas, ilk olarak
kurslarin hziki yapisinin iyiloslirilocogi-
ni bolirliyor. 1urkiyo'doki 11 bin Kur'an
kursunun 941'indo halizlik ogilininin
vorildigini aklaran lrbas, Aslinda ico-
risindo oyun vo yuzno alanlarinin bu-
lundugu halla lSÒ9001 kalilo bolgosi
alnis kurslariniz var. Ancak bunlarin
sayisi azinlikla. Anaciniz ulko gono-
lindo kurslarin hziki sarllarini daha da
yuksollnok.¨ soklindo konusuyor.
0lYkN|I, H|k l|0| Þ0k UIMkN|
lîIlH0kM |0|t|K
lrol. Dr. Ali lrbas, Kur'an kurslarinda
halizlik ogilini alan ogroncilorin roh-
borlik ihliyaclarinin karsilannasi ana-
ciyla hor ildo lDR nozunlarinin islih-
dan odilocogini soyluyor. lki ay onco
Dovlol lorsonol Mudurlugu'ndon lDR
kadrosu islodiklorini bolirlon lrbas
sindilik 8 kadronun cikligini vo alana-
larin yil sonuna kadar yapilacagini ak-
lariyor. Önunuzdoki donondo bulun
illordo bir adol lDR uznani islihdan
odocogiz. lrbas, bu sayodo kurslarda
halizlik ogilini alan ogroncilorin noral
soviyosinin yuksok lululacagini dilo go-
liriyor. 1urkiyo'do halizlik surosinin or-
lalana iki yil surdugunu bolirlon lrbas,
klasik yonlono allornalil yoni bir no-
lodu uygulanaya gocirdiklorini aklari-
yor. ßoyloliklo halizlik daha kisa suro-
do bilirilobilocok.
SAYFA TASARIM: H:K9: I:@ûC@6N6
I
6

k
Ā
U
î
I
0
î

ì
0
I
I


î
k
|
|

/

I
4
1
ì
¨kesâ|a||a|'|r ]ar|r4a ||r a4aæ ºar4|. Yar|ar|r4ar ||r| ¿e(|rce c
a4aæ, ¨|] k||a|'|r kesa|à| 8er sa ¿e(er| k||a| r|tas| |(|r seº|]craæ."
4e4|. |fer4|æ|t, ¨Þek|]|, ker4|s|re |a|er ºer4|r æ|!" 4|]e scr4a. ¨Ha·
]|r|" 4e]|rce, ¨0ra |a|er ºer|" 4e4|. k4aæ ¿|4ere ]et|st| ºe ¨îer| k|·
|a| |(|r seº|]craæ|" 4e4|. k4aæ 4a, ¨Ker4|s| a4|ra |er| seº4|¿|r Iìt
(cc) 4a ser| seºs|r|" 4|]e æaka|e|e4e |a|ar4a." ,||||..|!.|!e|l`¦
J\m[`ÿ`e`q\j\m[`ÿ`e`q`jpc\p`e
JfefklilýbXÉ[\`X_`i\e\[\d\bk`i6
k|æar]a|| Iàrk|er|r
'îa|tara|æet'|:
0a|s|ar¿
-
Alnanya'nin Duisburg Morkoz Canii'ndo
yasalilan Ranazan olkinliklori, bu yil da
Sullanahnol vo lyupsullan havasini aralniyor.
Avrupa'nin on buyugu konunundaki Duisburg
Marxloh Canii'nin avlusunda kurulan Ranazan
carsisi, Hollanda vo ßolcika'dan da ziyarolci agir-
liyor. Curbolcilorin akin olligi carsida illar acanla-
rin bir kisni loravih nanazini kildiklan sonra sa-
huru da burada yapiyor. Cani, ozol isiklandirna-
si vo kandilloriylo larkliligini hissollirirkon, cani
avlusuna kurulan Ranazan carsisi 1urkiyo'doki
coskuyu ozloyonlor icin bir lirsal. Ranazan car-
sisinda, hodiyolik osyalardan golonoksol lallilara,
kilap vo CD'don sinil vo nisira kadar bircok uru-
nun sunuldugu slanllar yor aliyor.
Alnanya'da Ranazan golonoklorinin yasa-
lildigi lok yor Duisburg dogil. Mainz sohrindoki
Yunus lnro Canii vo Kullur Morkozi, Ranazan
vosilosiylo cosilli olkinliklor duzonliyor. Dornok,
bu yil ilk koz Ranazan ayi golonogi olan losha-
no sonliklori gorcoklosliriyor. loshano sonliginin
acilisi Mainz ßaskonsolosu Aslan Alpor Yuksol
vo Rhoinland-llalz lyaloli Lyun ßakani lro-
no All'in kaliliniyla yapildi. Acilisin ardindan
vorilon illar yonogindo ßakan All, 1urkco ola-
rak Allah kabul olsin' dorkon, lnniyol Muduru
Wobor iso konusnasina Morhaba' diyorok bas-
ladi. k0|MYkKk, 0M|kÞ|KYUk|KDUISBURG
0|]aret, |af|t||k e¿|t|æ| ºerer Kar'ar kars|ar|r4a creæ|| at|||æ|ar
]apæa]a |at|r|ar|]cr. Kars|ar|r ht|k| sart|ar| |]||est|r||ecek ºe kali-
hZWZ`\Z`Ā_ifg`Vf]V`ĀbZ\ZhĀfĀ`ZXZ_#9ĀmVbZhûý`ZfĀ7Vý_Vb`ç-
þç:þĀhĀa=ĀnaZh`ZfĀ<ZbZ`B’Y’f’Efc[#9f#6`Ā:fWVý!_ifg-
`VfVE9GinaVbçĀghĀ]YVaZYZXZ_`ZfĀbĀjZ]V[çnc`aiý&*
WĀb_ĀýĀmZ9ĀmVbZhÇZ\Z`Āb€VþfçgçmVdVXV_`Vfçbçgm`ZYĀ#
Naæat|r scr rek'at|r4a sec4e|er4er scrra ctaræak 4eæekt|r. lk|r·
c| rek'attar scrrak| ctarasa ka'4e| a|a (||k ctaras), à(àrcà ºe]a 4cr·
4àrcà rek'attar scrrak| ctarasa 4a ka'4e| ì||re (scr ctaras) 4er|r. l|k
ctaras ºìc||, scr ctaras |se fart4|r. lk| rek'at|| raæat|ar4a |se, |k|r·
c| rek'at|r scrar4ak| ctaræa, scr ctarastar. 0tarasar fart c|ar æ|k·
tar|, raæat|r scrar4a ta||]]at'| cka]acak ka4ark| æà44ett|r. l|k ºe
scr ctaras|ar4a, sc| a]ak ]ar ]at|r|||p àstàre ctara|ar. Ka4|r|ar |se
|er |k| a]a¿|r| 4a sa¿a 4c¿ra ]at|rarak ctaræa]| ]apar|ar.
0|]aret'e |a¿·
|| Kar'ar kars|a·
r|r4a sa ar4a ì0
||r c¿rerc| |af|t·
||k e¿|t|æ| a||]cr.
9ĀmVbZh!]V[çn`ç_
g’fZgĀbĀWĀfmç`V
ĀbYĀfZWĀ`ZXZ_
teknikleri kurs-
`VfV\ZhĀfaZ-
mĀjZ_ifg_V`Ā-
hZgĀbĀVfhçfaVmç
d`Vb`çmcf#=FKFü-
I8=1 Q8D8E# ÿJ8
ĀÿDĀ<B
8_d\[ĀX_`e
Mukabolo sunnolinin nasil basladigi-
ni baslan baslayarak sira ilo soylo incolo-
yobiliriz.
ßilindigi uzoro Rosûl-i lkron (sas)
llondiniz'o lan 23 sonodo nazil olan
Hazrol-i Kur'an'in ilk ayoli, Mokko'do
bir Ranazan ayinda vo Kadir Cocosi'ndo
nazil olnuslur. ßu Ranazan ayinda ho-
nuz oruc larz kilinnanis, sadoco ayollor
golnoyo baslanisli.
Ranazan orucu, Modino'yo golindik-
lon bir sono sonra, yani
hicrolin ikinci sonosindo
ßodir Savasi'ndan oncoki
$aban ayinda larz kilinnis
vo Muslunanlar ilk oruc-
larini yakici sicaklarin al-
linda ßodir Savasi'nda lul-
nuslardir.
ßu ilibarla llondiniz
(sas) Hazrollori Modino'do
ikinci sonodon iliba-
ron lan 9 sono Rana-
zan orucu lulnuslur. ßu
Ranazan'lardan dordu 29,
bosi do 30 olarak ciknislir.
Donok ki, oruc bolli ayda lulu-
lur. Kanori ay iso bazon 30, bazon do
29 olarak cikar. Nilokin llondiniz (sas)
Hazrollori'nin lullugu aylarin dordu 29,
bosi do 30 olarak ciknislir. ßu soboplo,
Ranazan oluz olunca lanan, yirni do-
kuz olunca bir gun oksik dononoz.
Kanori ayin gunlori bu kadardir.'
donnoklo yolinilir.
ßu Ranazan ayinin ozol ibadolindon
biri oruc lulup, loravih kilnak iso bir digor
ozol ibadoli do nukabolo soklindo Kur'an
okunak voya dinlono sunnoli olnuslur.
Nilokin Ranazan ayi boyunca
Rosûlullah (sas) llondiniz Kur'an oku-
naya karsi ilgisini daha da arlirnis, halla
Hz. Cobrail do bu larkli alakaya islirak ol-
nok uzoro Rabb'iniz laralindan gorov-
londirilnislir.
ßu konuda ßuhari'do gocon bir
hadislon ogrondiginizo goro:
-Ranazan gocolori-
nin honon hopsindo do
Rosûlullah'a (sas) golon
Cobrail Aloyhissolan, onun-
la karsi karsiya olurur, o guno
kadar golirnis oldugu ayollori
llondiniz'lo (sas) nuzakoro
odordi. Yani, llondiniz Haz-
rollori Cobrail'in golirdi-
gi ayollori Ranazan ayi bo-
yunca lano lano okur, Cobrail
Aloyhissolan da husu icindo
dinlor, golon ayollorin okunus
vo dizilisini boyloco konlrol ol-
nis olur, loyil vo loscilini yapardi.
ßulun Ranazan'larda boylo dovan
olnisli.
Ancak son Ranazan ayindaki konlrol
bir baska ohonniyol arz olli. Ayni nin-
val uzoro golon Cobrail Aloyhissolan, bu
dola soylo diyordu:
-Ya Rosûlallah, bu sonoki Ranazan
okuyusunuz nihai sokildo olacaklir. Co-
lirnis oldugun ayollori bon okuyacagin,
son dinloyocoksin, son okuyacaksin, bon
dinloyocogin'..
ßuyuk bir husû icindo golirnis ol-
dugu ayollori bir bir okuyan Cobrail
Aloyhissolan'i, Rosûlullah (sas) Hazrol-
lori dinlonis, okuna isi bilinco do kondi-
si baslayarak, zabl olligi Kur'an'i baslan
sona lokrar olnis, Hz. Cobrail dinlonis,
boyloco okunus vo dizilisinin bir daha lo-
yil vo loscili yapilnislir.
lslo Ranazan ayi boyunca Muslu-
nanlarca Kur'an'a karsi goslorilon lark-
li alakanin bir sobobi do, Hz. Cobrail ilo
llondiniz'in karsilikli okuduklari vo din-
lodiklori bu nukabolo sunnoli olnuslur.
Muninlor bu ayin basindan ilibaron
cani vo digor nunasip yorlordo loplanir-
lar, llondiniz'in okuyusunu halirlalan
nukabolo okur, yahul da dinlor, basla-
diklari halinlorini Ranazan boyunca la-
nanlarlar, yoni nazil oluyornus gibi ruh-
larina sindirir, gonullorino indirirlor.
lslo canilordo, ovlordo okunan halin
vo Ranazan nukabolosinin lonolindoki
kudsi halira vo yasanan ulvi vak'a budur.
ßundan dolayi da Ranazan'a Kur'an
ayi' donnoklodir. Muninlor Ranazan'da
ya nukabolo okur, ya dinlor, ya da kondi
basina halin yaparak bu sunnoli yasalna
sadakal vo sobali goslorirlor.
$indi sira bizlordo. ßizlor do kondi-
nizi konlrol olnoliyiz. ßu sunnolin no-
rosindo gorov alnis durundayiz. Òku-
yor nuyuz, dinliyor nuyuz, kondi ba-
siniza halin ni yapiyoruz` Yoksa lu-
nuylo bilgisiz vo ilgisiz haldo niyiz`
a.sa||rqtaæar.ccæ.tr
kaæatar'4a æaka|e|e ckaæa ºe 4|r|eæe sàrret| ras|| |as|a4|!
Màæ|r|er |a a]|r
|as|r4ar |t||arer
caæ| ºe 4|¿er æàras|p
]er|er4e tcp|ar|r|ar,
|fer4|æ|t'|r cka·
]asara |at|r|atar
æaka|e|e ckar, ]a|at
4a 4|r|er, |as|a4|k|ar|
|at|æ|er|r| kaæatar
|c]arca taæaæ|ar,
]er| rìt|| c|a]cræas
¿||| ra||ar|ra s|r4|r|r.
BliÊXeblijcXiêeX
yeni bir vizyon
çiziliyor
=V[çn`VfV
Æ9ĀmVbZhÇZ
\Z`ĀbÇ
€Vþfçgç
2000 yilindan sonra haliz olup da
baska alanlarda calisanlarin Diya-
nol bunyosindo islihdan odilno-
si icin calisna yapilacak. lrbas, bu
kapsanda nulluluklorin isin lospil
calisnasi yapliklarini vo kondilorino
ilolliklorini soyluyor. lrbas, ßizo 15
bin isin ulasli. ßiz uzun suro onok
vorilorok kazanilan halizlik payosi-
nin curunonosi vo canli lululnasi
icin bu kardoslorinizo noklup ya-
zacagiz. Ònlari Diyanol bunyosindo
islihdan olnok icin yonlondirno-
lordo bulunacagiz.¨ diyor.
SAYFA TASARIM: AHMET BûÇER
F
O
T
O
ü
R
A
F
: Z
A
M
A
N
, M
Ü
H
E
N
N
A
K
A
H
V
E
C
ÿ
F
O
T
O
ü
R
A
F
: C
ÿ
H
A
N
, A
L
ÿ
C
A
N
S
E
V
F
O
T
O
ü
R
A
F
: C
ÿ
H
A
N
, H
Ü
S
E
Y
ÿ
N
Ü
N
S
A
L
Y
Ü
C
E
L
I6kĀUîI0îì0IIîk||ZAMAN
f28 GÜNDEM
-
lslanbul lknok lirincilari,
Sanalkarlari vo lknok Sa-
licilari lsnal Òdasi ßaskani lah-
ri Özor, konllo gundo yaklasik 2
nilyon oknogin copo alildigini
bolirlorok, “Alrika’daki aclari ak-
liniza golirdiginizdo, olinizdoki
oknoginkiynolinibilnoniz,ona
gorolukolnonizlazin.”soklindo
konuslu.Özor,sadocolslanbul’da
gundo yaklasik 2 nilyon okno-
gincopoalilnasinincokciddibir
problon oldugunu ilado odorok,
oknoklorin200grandan300gra-
nacikarilnasininardindanisralin
arlligi gorusunu savundu. Özor,
“lknok300granacikarildiginda
insanlar bir oknok yolorkon olo-
nalik olarak 1,5 oknok alnaya
basladi. lknogin yonnoyon kis-
ni orlosi guno kaldi. ßayallayan
oknogidovalandaslarinizinyuz-
do90’ilukolniyor.”dodi.
lknogin granajinin hor ilin
lukolin aliskanliklarina goro bolir-
lonnosigorokliginikaydodonlahri
Özor, “Cranajin indirilnosi husu-
sunda lodorasyonunuzla birliklo
gayrol sarl odiyoruz.” dodi. Hor
bolgonin danak zovkinin, yono
kullurlorinin vo buna bagli olarak
oknok lukolininin do dogiskonlik
goslordiginibolirlonÖzor,ozolliklo
baliya dogru golindikco oknok lu-
kolinininazaldiginibildirdi.lknok
granajlarinin200yada250grana
indirilnosi halindo, isralin duso-
cogini savunan Özor, bu konuda
1urkiyo lirincilar lodorasyonu’nun
1arin ßakanligi’na basvurular
yapligini ancak sonuc alanadigi-
ni anlalli. Özor, konunun su anda
1arin ßakanligi Koruna Konlrol
Conol Mudurlugu’nun gundo-
nindo bulundugunu soylodi. Salis
noklalarinda salilnayan oknoklo-
rin lirinlara iado odildigini, bunun
lirincilarin da zararina oldugunu
bolirlon Özor, iado odilon oknok-
lorin ancak yuzdo 10’unun galola
unuyapildigini,goriyokalanyuzdo
90’inisocopogilliginiiladoolli.
Alrika’da yasanan killigi du-
sundugundovicdanininsizladigi-
ni bolirlon Özor, ozolliklo buyuk
lirinlara golon iado oknoklorin
oluslurlugu daglari kin gorso
vicdaninin sizlayacagini kaydol-
li. Valandaslarin bu konuda bi-
linclonnosi gorokligini, lukolin
aliskanliklarinin cok ononli ol-
dugunu anlalan Özor, oknogin
alindiklan sonra buzdolabinda
saklannasi, islondigi zanan bu-
radancikariliplukolilnosigorok-
ligini soylodi. 1urkiyo’do sicak,
cilir oknok lukolininin on plan-
daoldugunubolirlonÖzor,soylo
konuslu: “ßurada labii buzdola-
bina giron oknok no do olsa ci-
lirliginikaybodiyor.Anaoknogo
onconinolgozuylobakalin.lk-
noginizo ninol gozuylo bakar-
sak,Alrika’dakiaclaridaakliniza
golirdiginizdo,olinizdokiokno-
ginkiynolinibilnoniz,onagoro
lukolnonizlazin.Çunkuoknok
ninollir hor zanan, oknoksiz
doyanayiz hicbir zanan.” Özor,
odalarinin vo 1urkiyo lirincilar
lodorasyonu’nun oncoliklo isra-
li ongollonok, ardindan da isral
olanoknokloriyonlabrikalarina
ulasliripgoridonusununusagla-
nakanaciylacalisnalaryapligi-
nisoylodi.lîIkN8U| AA
-
RizolilorÇanlica’dabuluslu.1ananiy-
la Rizoli valandaslar vo Rizo'yo gonul
voronlordonolusanyaklasik2bindavollinin
illaryonogisanal,siyasolvoisdunyasindan
isinlori bir araya golirdi. Rizo Dornoklori
lodorasyonu (RlDll) laralindan organizo
odilon vo Çanlica’da bir rosloranda bir ara-
ya golon davollilor illar yonogi sayosindo
birbirloriylohasrolgidoripkoyillibirillarak-
sani gocirdilor. 1asavvul nuzigi dinlolisi vo
sonazonloringosloriloridavollilorlaralindan
buyukilgigorurkon,goconinonurkonuklari
arasindaLskudarßolodiyoßaskaniMuslala
Kara, lslanbul ßirinci ßolgo Millolvokili Ali
1orlak,ßanbiRoslauranllariYonolinKuru-
lußaskanilalihCunor,LskudarMillilgilin
Mudurullyas1okin,ZoynopKanilHaslanosi
ßashokiniAysonurColayirvodovlolsanalci-
si Rocop Alpor Çovirol do yor aldi. Lskudar
Rizolilor Dornok ßaskani Muslala Doroci vo
YonolinKuruluLyosiHanilSarioglugoco-
nin organizasyonunda buyuk onogi gocon
isadani lalih Cunor'o losokkur odorkon Ri-
zoliisadanlaribiraclikvoolunlohlikosial-
lindayasayanSonali'yoyardinkanpanyasi
baslalnakararialdilar. lîIkN8U| ZAMAN
-
Cocliginiz yil Kucukcoknoco’do, saci uzun vo
gozundolonsolduguiddiasiylakondisinohakarol
odonlorlo olligi kavga sonucu bicaklanarak oldurulon
univorsilo ogroncisi Aykul Alici, ailosi vo arkadaslari
laralindan olununun yildonunundo proloslolu yuru-
yuslo anildi. lolis norkozi onundo olurna oyloni ya-
pangrup,dahasonraolaysizbirsokildodagildi.lslanbul
Lnivorsilosi lslolno lakullosi 2. sinil ogroncisi Aykul
Alici, ovinin onundo oldurulnuslu. lolisin yapligi so-
ruslurnakapsanindayakalananC.1.isinlibirsahisiso
cikarildiginahkonolaralindanluluklanarakcozaovino
gondorilnisli.Lzorindonbiryilgocnosinoragnonaci-
lari bir lurlu dinnoyon Aykul Alici’nin annosi Songul
Alicivoyakinlari,oncokigunsaal23.30sularindacina-
yolinislondigiadrosloloplandi.Alici’ninailosikalilzan-
lilarininbirdonlazlakisiolnasinaragnonbirkisininlu-
luklandiginisoyloyorok,yargininvordigikarariproloslo
olli.Alici’ninyakinlari,sisirnisolduklarisiyahbalonlari
ovlorinin balkonundan sokaga alli. Cinayolin islondigi
yordonunlaryakanannoSongulAlicivoarkadaslari,
Aykul’usloganlaralarakandi.
Òglunun sobopsiz yoro olduruldugunu soyloyon
Songul Alici, “Daha onco do Aykul yino ayni grup ilo
kavga sonrasi kacarak polis norkozino siginnisli. Sal-
dirgangrup,polisnorkoziolralindaloplanipyinolohdil
olnislordi. Aykul’u polis koruyanadi. Adalolin yorini
bulnasini isliyorun. Ò gun gorov basinda olan polis-
lordon sikayolciyin.” diyo konuslu. Ayni sokagin 100
nolro uzaginda, Aykul’un oldurulnosindon 3 ay son-
rabicaklayaralannasininardindanhayalinikaybodon
SavasKarkiz’inannosiCulluKarkizdaoylonodoslok
vordi.Òlaylailgilibirkisininluluklandiginiiladoodon
Karkiz, “Ògluna saldiranlar daha kalabalikli. ßon do
adalolisliyorun.”soklindokonuslu.k|l tkNî|V ûSTANBUL
-
ßahcoliovlorßolodiyosi’ncoRanazanayindabasla-
lilannaddidurunuiyiolnayanihliyacsahibiva-
landaslara orzak yardinlari, bolodiyonin oluslurdugu
okiplor laralindan adroso kadar loslin odiliyor. Cida
yardinlarini golonoksol olarak hor Ranazan ayinda
gorcokloslirdiklorinibolirlonßolodiyoßaskaniÒsnan
Dovolioglu,subilgilorivordi:“Horkosinsicakasi,hu-
zuru vo nullulugu bizin lonol anacinizdir. Rana-
zanvosilosiyloinkanlarolcusundoyapliginizbuyar-
dinlarinizi valandaslarinizi yornadan vo onurlarini
zodolonodon,uygunkosullardaovlorinokadargido-
rokyapiyoruz.”ßahcoliovlorßolodiyosiHalklalliskilor
Mudurlugu’ndonalinanbilgiyogoro,Ranazanayin-
dan ilibaron ihliyac sahibi valandaslarin adroslorino
kadarulaslirilanorzakpakolisayisinin10binoulasligi
voRanazansonunakadarbusayinin20binoulasna-
siniboklodikloriogronildi.lîIkN8U| ZAMAN
-
ßasaksohir ßolodiyosi, Ranazan progranlari
corcovosindo duzonlodigi “Sokak lllarlari”nin
onbuyugunuSularVadisi’ndogorcokloslirdi.lllara
yaklasik30binkisikalildi.SularVadisi,orkonsaal-
lordon ilibaron ßasaksohirlilor laralindan dolnaya
baslarkon, bir kilonolrodon daha uzun bir alanda
kurulan nasalarda valandaslar illar ozanini boklo-
di. Yaklasik 30 bin kisinin kalilini ilo gorcokloson
illara, lslanbul ßuyuksohir ßolodiyo ßaskani Kadir
1opbas, AK larli lslanbul nillolvokillori Harun
Karaca, Mohnol Dogan Kubal vo Lnal Kacir, ßa-
saksohir ßolodiyo ßaskani Movlul Lysal, Kll1A$
Conol Muduru lsnol Yildirin vo AK larli ßasak-
sohir llco ßaskani Ayhan Özgurol do kalildi. Sular
Vadisi’ndokiillaralaninabirliklogiron1opbas,Ka-
racavoLysal,nasalariloklokdolasli,valandaslarla
sohbolodipbolbolhaliralologralicoklirdi.
ßolodiyonin kalilincilara illar ikraninda bulun-
duguSularVadisi’ndo,bazivalandaslardaovlorindon
golirdikloriilosolralarizonginloslirdivokadin-orkok,
yasli-gonconbinlorcovalandasaynisolrayipaylasa-
rak birliklo illar olnonin nullulugunu yasadi. Hop
birlikloovsicakligindaacilanillardansonrayaklasik
30 bin kisi, ilahiyalci-yazar Önor Dongologlu’nun
duasina oslik olli. Dongologlu, ozolliklo Alrika’daki
insanlaricinduaodorokAllah’lanyardinislodi.
ßasaksohir ßolodiyo ßaskani Movlul Lysal, Su-
lar Vadisi’ni ßasaksohirliloro kazandiran ßaskan
1opbas’alosokkurolli.lîIkN8U| ZAMAN
-
ßosiklaslskolosi’ndodonizkonarinabirakilan
valiz, polisi bonba alarnina gocirdi. Lznan
polislor, pallayici ihlinalino karsi jannor cihazi
ilosinyallorikosli.Valizdonolbisociknasihorkoso
rahalnolosaldirdi.lskoloyogolononniyolguclori
valizdobonbaolnasiihlinalinokarsilikiskolonin
olralinibosallli.15Aguslos1984yilindalororor-
gulunun ilk silahli oylonini yapnasinin yildonu-
nu olnasi nodoniylo polis guvonlik onlonlorini
arlirarakhononbonbainhaokiplorinohaborvor-
di. Kisa surodo olay yorino golon bonba uznani
okiplor,hononozololbisolorinigiydi.Lznanokip,
valizdo pallayici naddo olnasi ihlinalino karsilik
valizinyakininasinyalkosicijannorcihaziyorlos-
lirdi.Valizinyaninaokip,olindokikosicialollova-
lizidikkallibirsokildokosorokacli.Valizdoyapilan
incolonodo olbiso vo bonzori nalzonolor ciknasi
horkoso rahal bir nolos aldirdi. Valiz, daha sonra
polisnorkozinogoluruldu.UĀUk 0IIUkK ûSTANBUL
-
londikßolodiyosi‘KuluphanoConullulori’lro-
josi,YorolYonolinlorSonpozyunucorcovosin-
doAKlarlilibolodiyolorarasindaki‘YorolYonolinlor
vo Conclik’ konulu projo yarisnasinda odul alnaya
hak kazandi. Kazanilan odulu ßolodiyo ßaskani Ko-
nan $ahin, ßasbakan Rocop 1ayyip lrdogan’in olin-
donaldi.Conclikdalindaodulalnayahakkazanan
Kuluphano Conullulori lrojosi, goncloro okunayi
sovdirnonin yani sira daha bircok inkan sunuyor.
lrojo ilo hor gonullu, bolodiyoco duzonlonon sporlil
olkinliklorokaliliyor,larihivokullurolgoziloroislirak
odiyor,okuldakidorslorinolakviyoanaciylabransog-
rolnonlorincoolul
doslogialiyor.
Cocliginiz 2010
yilinin lkin ayin-
da laaliyollorino
baslayan Kulup-
hano Conullulori
lrojosi ilo gonc-
lorin sosyal, kul-
lurol, sanalsal vo
sporlil laaliyollor-
lo bilgiyo, kilaba
vo kuluphanoloro
onon voron bir
yaklasinin orlaya
konulnasi hodol-
loniyor. ßugun
1200 uyosi bulu-
nan gonullulor
projosiicinbolodi-
yonin kuluphanolorindo biror ogilinci gorovlondirili-
yor.lrogranlivosislonaliksokildoyurululoncalisna
ilo ogilincilor, koordinasyon loplanlilariyla golocok
hallaninkonularinibolirloyip:bironcokihallaniniso
dogorlondirnosiniyapiyor.Conullukalilinlari,ikiso-
kildosaglaniyor.ßirincisindohorbirogilinci,calisna
bolgolorindoki lisolori ziyarol odorok projo hakkinda
bilgilondirno yapiyorlar. ßoyloco gonclorin projoyo
kalilinlari icin okul yonolicilorindon doslok saglani-
yor.lkincisindoiso,hallalikokunaloplanlilarinakali-
lanhorogronciyanindabirkisigoliriyor.ßoylocokisa
surodogonullusayisihizlaarliyor.1oplanlininilk15
dakikasinda ogroncilor kilap okuyorlar. Daha sonra,
oncodon bolirlonon konu hakkinda gonclor bilgilon-
diriliyor. Sohbol osnasinda konuyla ilgili goruslorini
bildirnolori icin soz vorilon gonclorin ozguvonlorinin
kazannalarisaglannisoluyor.lîIkN8U| ZAMAN
þstanbul’da günde
2 milyon ekmek
israf ediliyor
kfr|ka’4aæ||]cr|arca|rsara(||k|aper(e|es|rkersa4ecelstar|a|’4a¿àr4eìæ||]crek·
æe¿|r|srafe4||4|¿||e||rt|||]cr.ûstanbul Ekmek Fçrçncçlarç, Sanatkârlarç ve Ekmek
Satçcçlarç Esnaf Odasç Baýkanç Fahri Özer, özellikle büyük fçrçnlara gelen iade
ekmeklerin oluýturduþu daþlarç kim görse vicdançnçn sçzlayacaþçnç söyledi.
|kHkl 0I|k
lstar|a||ak|te|||er(aæ||ca’4a|a|asta
8asakse||r’4e10||rk|s|
a]r|scfra4a|ftara(t|
Kàtàp|areprcjes|
Þer4|k’ec4à|¿et|r4|
8askar îa||| Kerar ;a||r, ‘Kàtàp|are
ûcrà||à|er|Þrcjes|’||ekatar||arc4à|à
8as|akarIa]]|p|r4c¿ar’|re||r4era|4|.
8a|(e||eº|er’4e¿|4a
kc|||er|a4resetes||æ
0¿|ararc|4àrà|àsàràr
]||4cràæàr4ea4a|etar|]cr
8es|ktaslske|es|’r4e
sàp|e||ºa||ta|aræ|
SAYFA TASARIM: BURHAN SOLAK
SüMAO, FORLAN’I BEKLüYOR
f29
spor
16 AÿUSTOS 2011 SALIZAMAN
A MüLLü TAKIM’DA KAPTAN HüDAYET
TÜRKOĀLU, üZMüR’DEKü Wº||!´|(l0’!..|.||
m|re|º||;^r|e||r|¸^|!|||e||r|º^;|e!|.!|||º¸||.
“||||.t||||||||r|..º|r!.||.m.:|m|t|er!|m|t|
¸^|mem|t!|.|;|!eº|!|!|;e!|,|r|;º||m.
||º|||e||m|t|rº|!|¸|r|r.e||r|r|te||r!e,.||,
m.|.|;.(m.m|t¸e|e|||¸|r|r|.|||r!.;|t.”!e!|.
BARCELONA, ARSENAL’üN ORTA SAHA OYUN-
CUSU´eº:|.||e¸.º||e';|||||º^t|e,me|mt.|.!|.
|.|:e|ºr.||||||’r|r.,|||.m.º|r!...||;.(|!.r
;e||,er.e`00l’|elê;.,|r!.;|er||ºer.|’e||.rº
|e|º|.r`+;.,|r!.|||.||e¸.º’|r‘e.|re!^r!|¸|’
||.!ee!||!|.|.|:e|ºr.’r|r|.º.º|r!.r||.rº|e|
|,|r+0m||;ºr|||º,||||¸||e||||||!|.
0|s|p||rKara|a’ra
r|]eseºke4||4|k!
-
1rabzonsporKulubußaskaniSadri$onor,lul-
bollodorasyonukarariylallDK’yasovkodil-
nosinolopkigoslordi.“Arlikzovkin,ladinkalna-
di.”diyon$onor,kulupasbaskaniNovzal$akarvo
yonolicilordonRocopDonizor’inllDK’yasovkodil-
nosino do bir anlan voronodigini bolirlorok, “lo-
dorasyonuyosinosordun.‘lsnigoconhorkossovk
odildi’ dodi. lnniyollo, adliyoyo ciknadan sorbosl
birakilanyonolicinizRocopDonizorbilollDK’ya
sovk odildi. llDK’ya sovk odilnoyon var. Horko-
sinisnigociyorsaonlarniyosovkodilnodi.”ilado-
lorinikullandi.“llindoyolorlibolgoyokdiyorsun,
bizinasilllDK’yasovkodiyorsun`”diyosoran$o-
nor,“Siz‘ßolgoloripaylasanan,1yildan3yilaka-
darhapisvar’diyorsunuz,bizobolgolorigornodon
kondinizi nasil savunacagiz.” soklindo konuslu.
$onor,porsonbogunuLllAAvrupaligi’ndoAlh-
lolicßilbaoilooynayacaklarinacinhoyocaninidahi
yasayanadiklarinivurguladi.HkîkN 0|Mlk TRABZON
8csrasc]k|r|æ|||e‘læparatcr’a]|kaæaæ|st|
kHM|I UYKkN ûSTANBUL
-
1urklulbolununvoßursaspor’unolsa-
noviisinlorindonNojalßiyodic,dogup
buyudugußosna-Horsok’inMoslarkonlin-
dodunsabahakarsiyasaniniyilirdi.5yil
onco kan kansorino yakalanan vo yakla-
sik3yiloncoAlnanya’dabirlngilizdono-
runkaniylalokrarhayalalulunan,“in-
paralor’’lakaplißosnakloknikadan,52
yasindaydi. 10 gun onco kondi islogiylo
nonlokoliMoslar’agidonvobabasiyla
birliklokondisinoailovdokalanolsano
loknik adanin oncoki goco agirlasa-
rak haslanoyo kaldirildigi ogronildi.
Ayni zananda oski Yugoslavya’nin
MuslunankokonliilkßasbakaniConal
ßiyodic’inyogoniolanunululnazloknikada-
ninlunnudahalolororagnonhayalagozlo-
rini yundugu bildirildi. ßiyodic’in conazosi-
nin 1urkiyo’don do kalilincilari goz onundo
bulundurularak yarin nonlokoli Moslar’da
kilinacak ikindi nanazinin ardindan Sulina
Mozarligi’ndalopragavorilocogikaydodildi.
ßiyodic’in ani volali ßosna’nin yani sira
1urkiyo’doki sovonlorini vo gorov yapligi ku-
luplori yasa bogdu. lulbol lodorasyonu bas-
la olnak uzoro bircok kulup bassagligi nosa-
jiyayinlarkonßursaspor’dakioskilakinarka-
dasiAdnanÖrnok,1urklulbolunabuyukhiz-
nollor voron ßiyodic’i gonc yasla kaybolliklori
icinuzgunolduklarinisoylodi.Cocliginizsono
ßursa’da Nojal ßiyodic lulbol Akadonisi’ni
kurarak ßosnak loknik adanin on buyuk ha-
yalinigorcokloslirdiklorinianlalanÖrnok,“Son
gunlordo saglik durunu cok iyiydi. Coco ani-
donrahalsizlanarakhaslanoyogolurnuslorvo
oradahayalinikaybolnis.ßoylobirhaborbok-
loniyorduk. Kondisi 1urk lulbol larihino nal
olnusvokarakloriylodohorkosinlakdirolligi
birinsandi.ßasinizsagolsun.”diyokonuslu.
1urknodyasindaonson15.04.2010’daZa-
nanCazolosi’noroporlajvoronßiyodicisoya-
kalandigi anansiz haslaliga ragnon ßursas-
porsovgisiylohayalalulundugunusoylonisli.
Yosil-ßoyazlilarallarlaringonlundoayribiryor
lullugunu ilado odon inparalor, “ßon kosko-
caßosnasavasiniallalnisbiriyin.ßuhaslalik
nibonidovirocok.Ayricabonhorgunbirnil-
yon ßursaspor larallarinin duasini aliyorun.”
soklindokonusaraklokarzusununßursaspor’u
sanpiyon gornok oldugunu dilo golirnisli.
haber turu
Bangura ve Cemal, Bursa’yê korkuttu
UEFA’dan Bülent Yêldêrêm’a görev
Cihat Erbil, hayatênê kaybetti
Yêldêzlarên ilk rakibi Almanya
Djokovic, zirvedeki yerini korudu
ßursaspor’unyonilranslorlorißanguravoCo-
nalKaldirin’in,gocirdiklorilrahkkazasiso-
nucuhahlyaralandiklaribildirildi.1osislorogi-
dorkonlrahkkazasigocironikilulbolcunun
saglikdurunlarininiyioldugubolirlildi.Halir-
lanacagigibiYosil-ßoyazlikulup,lsvoc’inAlK
SlockholnlakinindanlranslorolligiSior-
raloonolioyunculbrahin1olohßangurailo4
gunonco5yilliksozlosnoinzalanisli.
lllAkokarlli1urkhakonßulonlYildirin,
ßolcika’ninSlandardliogoilolsvoc’inHolsing-
borglakinlariarasindaporsonbogunuoyna-
nacakLllAAvrupaligiplay-ollluruilknaci-
niyonolocok.liogokonlindokiMauricoDulras-
noSladyunu’ndasaal21.15’lobaslayacaknacla
Yildirin’inyardinciliklariniMuslalalnrolyi-
soyvolrdincSozorlanyapacak.llkorCoskun
danacindorduncuhakoniolacak.
1urklulbolunabirdonondangasinivuran
isinlordonolan1oknikDiroklorCihallrbildo
65yasindahayalagozloriniyundu.Yakalandigi
kansorhaslaliginayonikdusonlrbil,25yilonco
kolunakranpondarbosialanvosiniricorisin-
dolunorolusnus,haslaliginnuksolnosininar-
dindangocirdigianoliyalsonrasindasolkolunu
kaybolnisli.lrbil’inconazosibugunoglonana-
zindal.ßahcoCanii’ndonkaldirilacak.
Ankara’dayapilanYildizKizlarDunyaVoloy-
bol$anpiyonasi’ndaACrubu’nuyonilgisiz,
9puanlalidorlananlayanMilli1akin’iniz,
ikincilurdayuksoldigilCrubu’ndaAlnanya,
ArjanlinvoÇinilooslosli.ßunagoroYildizlarilk
naclabugunsaal17.30’daAlnanyailoßaskonl
VoloybolSalonu’ndakarsikarsiyagolocok.Ay-
Yildizlilar,yarinaynisaalloCunoyAnorika’nin
guclulonsilcisiArjanlinilooynayacak.
SirplonisciNovakDjokovic,orkoklordunyasi-
ralanasininzirvosindokiyorinikorudu.A1l’nin
aciklananlislosindo,Djokovic13bin500puan-
lailksiradayoraldi.1urklonisciMarsolllhaniso
birbasanakdusorok109.siradayorbuldu.Ka-
dinlardaDaninarkalilonisciCarolinoWozniacki
dozirvosindokiyorinibuhalladakorudu.1urk
lonisciÇaglaßuyukakcayisolislodo5basanak
yuksoldivokondisino223.siradayorbuldu.
8es|ktas’|rÞcrtek|t||]||4|t|î|æacîa|rcsa,]er|se·
tcra|44|a|||at|r|ar4|k|ar|r|sc]|e4|.Bu kez hem
ligi hem de Türkiye Kupasç’nç kazanmak iste-
diklerini belirten Simao, Atletico Madrid’de
forma giyen eski takçm arkadaýç Diego
Forlan’a da mesaj yolladç. Portekizli oyuncu,
“Onunla tekrar oynamak isterdim.” dedi.
I|M|| YlkMl8|;0Ā|U ûSTANBUL
-
ßosiklas’in lorlokiz-
li oyuncusu Sinao Sab-
rosa oski lakin arkadasi Dio-
go lorlan’i Siyah-ßoyazli la-
kinda gornok islodigini soy-
lodi. Covahir AVM’do giydi-
giAdidasnarkakranponlarin
lanilinini yapan yildiz oyun-
cu, lorlan’in ßosiklas’a lrans-
lor olna ihlinali ilo ilgili so-
rulariyanilladi.Lruguayligol-
cununsuanicinMiani’dola-
lil yapligini kaydodon Sinao,
“Kondisi cok yakin arkadasin
vosurokliolarakgorusuyoruz.
lorlan’indusuncosinilanola-
rak bilniyorun. Ancak labii
ki lorlan gibi bir oyuncunun
1urkiyo’do oynanasini islo-
rin.” iladolorini kullandi. Co-
con sozon 1urkiyo Kupasi’ni
kazanarak LllA Avrupa
ligi’no kalilnaya hak kazan-
diklarini halirlalan lorlokizli
yildiz, yoni sozondaki lok ho-
doforinin bu koz cillo sanpi-
yonlukoldugunubolirlli.
C.Saray’dan oski laki-
ni Allolico Madrid’o lranslor
olan Arda 1uran ilo ilgili so-
rulara da yanil voron Sinao,
“Ardaiyivokalilolibirlulbol-
cu.C.Saray’daiyioynadi.ßir-
kac sakalligi oldu. Ancak la
liga’da zorlanacagini dusun-
nuyorun. 1urkiyo’do lulbol
agrosil oynaniyor. lspanya’da
bosalandahacokoluyor.Arda
da luloli bir oyuncu. Allolico
Madrid’onullakakalkisagla-
yacaklir.”iladolorinikullandi.
ßu arada ßosiklas, por-
sonbo gunu LllA Avru-
pa ligi’ndo oynaya-
cagi Alania Vladikav-
kaz naci hazir-
liklarini surdu-
ruyor. Dunu sa-
bahvoaksanol-
nakuzorocillid-
nan yaparak go-
ciron Siyah-ßoyazli
lakin Rus okibino karsi lak-
lik calisnalarini yapiyor. lul-
bolcularcillkalodokirankira-
nanucadoloodorkonsagayak
biloginodarboalanNocipLy-
salilosagalladalosindocokno
olan Conk Conon anlronna-
ni yarida birakli. Conk’in du-
runununciddiolnadigibildi-
rilirkonNocip’in10gunsaha-
lardanuzakkalacagiaciklandi.
|e|r.r!eº.|º|.r|||’!.||||.m.||º||;º||
‘|e!e|.º;ºr’|r|.|.||º.¸!|;|||’
ßosiklas’inorlasahadakilocrubolioyuncusuManuollor-
nandos,LllAAvrupaligi’ndoRusya’ninAlaniaVladikav-
kazlakininilslanbu’dayonnokzorundaolduklariniacik-
ladi.lorlokizlioyuncu,lnonu’dokinaclaluricinyolor-
liskorualacaklarinikaydolli.lornandos,“Rakibinizikinci
liglakiniolnasinaragnoniyibirokip.Sahanizdaavan-
lajlibirskoroldoodip,Rusya’yarahalgilnokisliyoruz.”dodi.
ßosiklas,lulbollodorasyonu’nunsikosoruslurnasiylailgilika-
rarinidogorlondirdi.Kuluplonyapilanaciklanadasoylodonildi:
“1urklulbolundaorlayacikanolaganusludurunuyasalarvo
lalinallarcorcovosindo,surocinbasindanbuyana1urklulbo-
lununcikarlarinauygunolarakvosagduyuiloyonolon1urkiyo
lulbollodorasyonuYonolinKurulu’nunaldigikarari,boklodi-
ginizvovorilnosigorokonbirkararolarakdogorlondiriyoruz.”
F
O
T
O
ü
R
A
F
: Z
A
M
A
N
, M
U
S
T
A
F
A
K
ÿ
R
A
Z
L
I
8es|ktas’|r]||4|t
|s|æ|er|r4erî|æac,
|e4eNer|r|rsaæp|·
]cr|ak c|4a¿ara|fa·
4e ett|. Saþ ayaklç
bir futbolcu olarak
sol kanatta oyna-
mayç daha çok ter-
cih ettiþini söyle-
yen Simao, “Bu sa-
yede rakip savun-
macçlarç dengesiz
yakalayçp ýut çek-
me fçrsatç buluyo-
rum.” dedi.
FOTOüRAF: ZAMAN,
TEMEL YÿRMÿBEĀOüLU
kHM|I U
1
n
buyu
dod
onco
sik
run
pa
ya
n
M
ßiyodic
acla
yi-
n
k
l
si-
nin
an-
niso
Ka-
acki
urk
ak
NEJAT BûYEDûÇ 1959-2011
SAYFA TASARIM: ALû YAÿMUR
I6kĀUîI0îì0IIîk|| ZAMAN
f30 SPOR
FEDERASYON TOPU YARGIYA ATTI
Futbol kamuoyu, karar
karüçsçnda ikiye bölündü
MkHMUI8UkkK8UkKUK, î|kKkNîkĀ|kM ûSTANBUL
-
lulboldasikoiddialarinayonolikoporas-
yon dovan odorkon, 1urkiyo lulbol lo-
dorasyonu norakla boklonon kararini acikla-
di. 1ll ßaskani Mohnol Ali Aydinlar, sorus-
lurnada gizliligin bulunnasi vo lun dolillorin
kondilorinoulasnanasisobobiylosuannolbir
karar voronoyocoklorini soylodi. lddianano-
yibokloyonlodorasyon,suasanadaadigocon
lakinlarhakkindakunodusurnokararialna-
di.ßiranlanda“Adliyargiyibokliyoruz.”doni-
loroksoruslurnanin1llayagisindiliknokla-
landi.Dahaonco,“Kararkurallarauygunola-
rakvolulbolaonazzararvorocoksokildoalina-
cak.” iladolorini kullanan ßaskan Aydinlar, 52
sahsin lrolosyonol lulbol Disiplin Kurulu’na
(llDK) lodbirli olarak sovk odildigini bildirdi.
Aralarinda lonorbahco Kulubu ßaska-
ni Aziz Yildirin’in da yor aldigi bircok kisinin
3 1onnuz’da gozallina alinnasiyla baslayan
siko soruslurnasinda dun yino harokolli sa-
allor yasandi. 1ll uyolori, saal 15.30’da lslan-
bulSvissolol’dobuluslu.201onnuz’dalslan-
bulÖzolYolkiliCunhuriyolSavciligi’ndanali-
nan26klasordoki14binbolgoyi21gunboyun-
cadidikdidikincoloyon1llllikKurulu,yakla-
sik150saylalikraporunuMohnolAliAydinlar
baskanligindakiYonolinKurulu’naloslinolli.
17.30’dasonaoronloplanlidanyaklasik15
dakikasonra1llßaskaniMohnolAliAydinlar,
basin ordusunun arasindan Asuka Salonu’na
adin alli. Morakli bakislar arasinda kursu-
yo cikan Aydinlar, soruslurna hakkinda gizli-
likkararioldugu,zanallindakikisivokurun-
lara dolillorin goslorilonodigi, bu yuzdon sa-
vunnalarinin alinanadigini vurguladi. Aydin-
lar,“Haklarindakidolillorigoslornodonkinso-
yo coza voronoyiz. ßu, adil yargilanaya ayki-
ridir.Cizlilikkararindanolurukinsoyobudo-
lillori do sunanayiz, yasalara aykiri olur. ßun-
dandolayigizlilikkararininkalknasini,yaniid-
diananonin aciklannasini bokloyocogiz.” diyo
konuslu. Òporasyonda lonorbahco, ßosiklas,
1rabzonspor, lskisohirspor, Sivasspor, lslan-
bulßuyuksohirßolodiyospor,Manisaspor,An-
karagucu,Conclorbirligi,MorsinldnanYurdu
vo Cirosunspor kuluplorinin isinlori gocnisli.
kY0|N|kk’|Nk(|K|kMkî|N0kNîkI|k8k;|kk|:
Yurululonoruslurnacozanuhakonosikanu-
nugorogincogizliolarakyurululnoklodir.Ciz-
liligodairokkisillanadagolirilnislir.
8||û|||klNsupholikisilorvokuluplorlopay-
lasilnasiyasalaraaykiri.Karsiligindahapisco-
zasivar.Soruslurnayidaolunsuzolkiloyocok-
lir.Dolillor,supholilorvokuluplorlopaylasilna-
dancozavorilnosiAvrupalnsanHaklariMah-
konosihukunlorinovoadilyargilanayaaykiri.
;UÞH||l||klNdosyalarigorononosi,1llla-
ralindanyapilacakdisiplinsoruslurnasindadi-
siplincozasivorilnosiniongollonoklodir.
8Uk;kMk0kvicdanibirkararaulasilananis-
lir. Soruslurnanin laralinizdan adil bicindo
yapilnasiicingizlilikkararininkaldirilnasigo-
roknoklo.ßununiciniddiananoboklonocoklir.
l00lkNkM| aciklandiklan sonra lun dolil-
lorolinizoulasacak,ilgilikisivokurunlarinsa-
vunnasialinacak,ardindankararvorilocoklir.
|Ā|k kondilorinisupholigoronlorvarsaAv-
rupakupalarinakalilnayabilirlor.Òlunsuzbir
durunorlayacikarsaLllAcozavorocoklir.
U||k’N|Nsuandabizovokuluplorohorhangi
biryaplirinikosinliklosozkonusudogildir.
|UI80| Disiplin1alinali’nin55’incinaddo-
sindodogisiklikplanlaniyoruz.Yapilacakdogi-
siklikzalonyanlisalgilannayanodonolacaklir.
k(|K vonolsokildosoyloyoyin.Hicbirbaski
voyacokincosozkonusudogil.ßoncoknolin.
KUkU|UMUI kanaaloluslurnayayolocokdu-
zoydokanilbulunanbazinusabakalardakioy-
lonlorin:ilgilikisilorvokisilorinoylonvodav-
ranislarinin kuluplori izalosi nunkun oldugu
durunlardasporkuluploribakinindansiko,si-
koyolosobbus,losvikprinivoyalosvikpirinino
losobbusoluslugukanaalinoulasnis,bazinu-
sabakalarbakinindanyadaolaylardaadigo-
conkisiloracisindanisokanaaloluslurnayayo-
locokbulunnadigisoklindogorusbildirnislir.
M|HM|I IU|kN ûSTANBUL
-
1urkiyo lulbol lodorasyonu’nun
(1ll) siko iddialarina yonolik so-
ruslurna hakkinda aldigi kararlari acik-
lanasi lulbol caniasindan larkli lopkilor
gordu.ConclikvoSporßakaniSualKilic,
lodorasyon’unnovculsarllardaonsaglik-
li karari vordigini soylodi. Kilic, “Kararlar
hukukadayanirsavoyasalzoninosaglan
vosagliklibirsokildoolurursa,okadaraz
larlisnaya acik olacaklir.” diyo konuslu.
Cizlilikkararikalkliginda,bulunbol-
golorin, dolillorin vo dinlono kayillarinin
1ll’yo ulasacagina dikkali cokon ßakan
Kilic soylo dovan olli: “Dolayisiyla, giz-
lilik karari dovan odorkon vo iddianano
honuzhazirlannaniskon,1lllaralindan
vorilnis olan karar, novcul kosullar cor-
covosindoonuygunkarargibigorunnok-
lodir.” $iko soruslurnasinda adi gocon
kuluplordon do lulbol lodorasyonu’na
doslok goldi. Manisaspor ßaskani Konan
Yarali,“1lldogruharokolodiyor.”dodi.
MorsinldnanYurdußaskaniAliKahra-
nanli,1llßaskaniAydinlar’inaciklana-
larini‘olunluvodogru’buldu.lskisohirs-
por1oknikAsbaskaniNihalÇuhadarboy-
lobirkarariboklonodiklorinidilogolirdi.
Spor yazarlarinin aciklanalari iso soylo:
ATüLLA GÖKÇE(Milliyet):1llolayiololo-
yorok iyi yapnadi. Avrupa’da bunun or-
noklori var. Avrupa lodorasyonlari bunu
cosurca yapli. Mosola llalya bunu yapli,
kararavardi.$uphoyovokanaalogoroco-
zalarivordi.1lldobunuyapabilirdi.
ALTAN TANRIKULU(Hürriyet):Asagiyuka-
riboklononbirgolisnoydi.Vorilocokdaha
agir bir cozanin karsiliginin olup olnadi-
gi honuz nahkonolordo kosinlosnodi.
ßukararaynizananda1urkiyo’dokilun
ozol kuruluslarin hukuka karsi daha say-
giliolunnasigorokligininbirgoslorgosi.
HAKANÜNSAL(Hürriyet):lulbollodoras-
yonuonbuyukkozullikKurulu’nukulla-
naraklopulacaalli.lodorasyon,bululu-
nuylauslundokiyuklonkurluldu.
ýANSAL BÜYÜKA(Lig TV):1urkiyolulbol
lodorasyonu’nun savunna haklari kulla-
nilnadan kosin bir karar alnayisini nor-
nalkarsiliyorun.Ancaksavunnahaklari
kullanildiklan vo dosya uslundoki gizlilik
kararikalkliklansonrasaniyorunkigor-
cokcibirkararalinabilocok.
GÖKMEN ÖZDENAK(Kanaltürk): lulbollo-
dorasyonu korkak bir karara inza alli.
ßundan sonraki poriyolla iso LllA’dan
daha sorl, dayak gibi cozalar golocoklir.
|at|c||e4eras]cra,s|kescrastar·
æas|r4aa4|¿e(ertak|æ|ar|kàæe
4àsàræe4|. TFF Baýkanç Meh-
met Ali Aydçnlar, gizlilik olmasç ve tüm
delillerin kendilerine ulaýmamasç sebe-
biyle karar veremeyeceklerini söyledi.
“l44|araæe]||ek||]crat.”4er||e·
rekscrastaræar|r|e4eras]cra]a·
¿|s|æ4|||krckta|ar4|. Kararlarçn
futbola en az zarar verecek ýekilde alç-
nacaþçnç belirten Baýkan Aydçnlar, 52 ki-
ýinin PFDK’ya sevk edildiþini bildirdi.
|e4eras]cr’ara(|k|aæas|]|a||r||k·
tekaraæ|ara(ka|àp|ere)4ckara|·
æa4ar kiýilerin cezalandçrçlma-
sç gündeme geldi. Bu da, futbol kamuo-
yunda adç geçenlere sürekli hak mahru-
miyeti cezasç olarak yorumlançyor.
|e4eras]cr’arkarar|rafark||tepk||er
¿e|4|.ûer(||kºeîpcr8akar|îaatK|·
||(, acil yerine adil karar alçnmasç
tercihini doþru buldu. Birçok spor yorum-
cusu ise TFF’nin alacaþç kararç öteleyerek
süreci iyi yönetemediþini dile getirdi.
IUIUK|U0|kN|kk
|t|t \||!|||m.......................................................... |ere||.|,e '(º| |||||| |.,|.r|
|e|me| 'e||( |ºº|||º¸||....... |ere||.|,e '(º| |||||| \^re||m|||||| d;eº|
|||.r \||ºe| ||,|º¸||................. |ere||.|,e '(º| |||||| \^re||m|||||| d;eº|
!.me| \e||º..r................................ |ere||.|,e '(º| |||||| |||.ºe|e ||!|||
´em|| !||.r........|ere||.|,e '(º| |||||| |m.|^| '||e|e| 0ere| |ºº|!|r.|^||
'e|!.| |!.||.............................................|º|| |e,|||., '|mr.º||| |||||| |º|.,|.r|
!.;||| |..||,|................................. |e,|||., '|mr.º||| |||||| !e|r|| 'º||m||º|
||me| ||e, ......|e,|||., '|mr.º||| |||||| ||º|º|º| ||!||| ,0|.er||| ||!|||¦
|||.||m|||r................................................... ||;||,e||| |e|e!|;eº(º| ||||º|:|º|
|º|er!e| |||r................................................... ||;||,e||| |e|e!|;eº(º| ||||º|:|º|
|e:r|r 0!;.|m.t.............................................................. |..ºº(º| |||||| |.,|.r|
||me| ,e|e|| .............................................'|..ºº(º| |||||| \^re||m|||||| d;eº|
|º|:.r ,e|||.;.....................................................................'|..ºº(º| |||||| |.|e:|º|
|||er| d;¸|r...................................................|º|| |º||,e|||º(º| !e|r|| 'º||m||º|
dm|| |.|.r........................................................ |º|| |º||,e|||º(º| '(º|||| |||e||^||
0me| d|||...................................................................... 0||eº|rº(º| |||||| |.,|.r|
´º,||r ,.|||........................................................ 0||eº|rº(º| \^re||m|||||| d;eº|
IUIUKîUI0|kN|kk
'e|!.| ||||||¸e.....................................................|º|| 0er,|e||||||¸| |||||| |.|e:|º|
´er¸|t |em||e| ............................................... |º|| 0er,|e||||||¸| |||||| |r||er^||
||!em|ºr;.|...................................................................||º.rº|| ||||º|:| !emº||:|º|
\..|t |¸||¸^|..................................|ere||.|,e '(º| |||||| 0|.er||| 'º||m||º|
'e|!.| |e|||r............................................. |!.r.º(º| |||||| \.|!|m:| |r||er^||
|e|me| 'er....................................................................... |º|| |r|.|.º(º| |er.,e||
|||me| |.|.m.r.................................................. |º|| |.r|º.º(º| !e|r|| |||e||^||
'e||.r |:.| ...............................................|ere||.|,e '(º| |||||| ||||( ||!|||
I.|e| 0r!e| |(e|................................................... |º|| 0er,|e||||||¸| ||||( ||!|||
||..e!!|r \|||!||m...................... |ere||.|,e '(º| |||||| \^re||m|||||| d;eº|
|.º.r ,e||r|.;.... |ere||.|,e '(º| |||||| ||º|eº;ºre| !.||m|.| |!.|| |er.,e||
0^|,e| \e!e|ººr........................................................|||º.º(º| |||||| ||||º|:|º|
0|!e |.t|| 0t!em|| .........................................................||º.rº|| ||||º|:| !emº||:|º|
I.|e| !|t|r................................................ |º||,e|||º(º| |||||| !e|r|| |.r|,m.r|
|e,|| |:.|..................................................... |e|º|r |!m.r;||!| |||||| |º|.,|.r|
\||m.t \||.|....................................................|ºr;.º(º| |||||| !e|r|| 'º||m||º|
'ete| 0t||||.................................................. |º|| |º||,e|||º(º| |||||| ||||º|:|º|
|m.r|e| |mer||e......................................|º|| |.|!em|| |.|.|||º(º| ||||º|:|º|
|.|m|| |ºt .......................................................... 0er,|e||||||¸| |||||| ||||º|:|º|
|e|me| \||!|t....................................................... |º|| '|..ºº(º| |||||| ||||º|:|º|
|e.er| |||,..................................................|º|| |º||º(º| |||||| !e|r|| 'º||m||º|
'.!|| 'ere| ....................................................................!|.|tºrº(º| |||||| |.,|.r|
|e:e( |er|te| ......................................!|.|tºrº(º| |||||| \^re||m|||||| d;eº|
´.r ||.|........................................................... ||;||,e||| |e|e!|;eº(º| ||||º|:|º|
0r!e| !||.:| .....................................................|º|| |.;ºe||º(º| |||||| ||||º|:|º|
Ne.t.| '.|.|..............................................................!|.|tºrº(º| |||||| |º|.,|.r|
0ºm.r |||.| 0t.;!|r||............. |ere||.|,e '(º| |||||| \^re||m|||||| d;eº|
|||em0||m|,.................................................................||º.rº|| ||||º|:| !emº||:|º|
'.!|e|||r |||.| |º:.º¸||...................................|.º|m(.,.º(º| |||||| ||||º|:|º|
I.|e| |em||.;.....................................................|º|| |^||etº(º| |||||| ||||º|:|º|
|.||| !.,ºe|er.......................................... '|..ºº(º| |||||| \^re||m|||||| |;eº|
|e|me| 0|.t..................................................................'|..ºº(º| |||||| `.|.,|.r|
|.||| |º:.º¸||...................................................0||eº|rº(º| |||||| 0ere| ||!|||
|||.| 0t||||........................................|ere||.|,e '(º| |||||| |.|e:| |r||er^||
'em|| 'er||||.................................................|ere||.|,e '(º| |||||| ||||º|:|º|
PFDK’YA SEVK EDüLEN üSüMLER
F
O
T
O
ü
R
A
F
: Z
A
M
A
N
, M
A
H
M
U
T
B
U
R
A
K
B
Ü
R
K
Ü
K
SAYFA TASARIM: BURHAN SOLAK
I6kĀUîI0îì0IIîk|| ZAMAN
f31 SPOR
EBOUE GELDü, SIRADA KEüTA VAR
Hkt| Hkî0|Mlk ûSTANBUL
-
Kaplani Arda 1uran’i lspanyol
lonsilcisiAllolicoMadrid’ogon-
doron Calalasaray, lranslor calisna-
larini, 24 Aguslos’la lspanya’da Roal
Madrid’lo oynayacagi hazirlik nacina
kadar lananlanayi planliyor. Sari-
Kirniziliyonolin,1oknikDiroklorla-
lih 1orin’in israrla islodigi Arsonal’in
basarilisavunnaoyuncusulnnanu-
ol lbouo’nin lranslorindo nullu sona
ulasli. Yonolin, Kalar’in Sadd laki-
nindalornagiyonoskioyuncusuAb-
dulKadorKoila’yidabiryilliginakira-
lanakicinrosniislonloribaslalli.
llk dola Calalasaray’in Avuslur-
ya kanpinda gundono golon lbouo
icin lan bir aydir yogun calisna sur-
duruluyordu.Yonolin,Arsonal’ingoz-
doncikardigivobircokkulubunlrans-
lorlislosindoyoralanlildisilioyuncu-
yusonundaronklorinobaglanayiba-
sardi.Arsonalkulubuno5nilyonluro
civarinda bonsorvis bodoli odoyocok
Cinßon,lbouo’yodoyillik3nilyon
lurovorocok.Dunlslanbul’agolonyil-
dizlulbolcununSari-Kirnizililakinla
birlikloÒlinpiyakosnaciicinAlina’ya
gilnosibokloniyor.lbouoicinlranslor
calisnalarinin basladigi haborini Ka-
nuyu Aydinlalna llallornu’na gon-
doronyonolinin,birikigunicindols-
lanbul Monkul Kiynollor ßorsasi’na
(lMKß) rosni anlasnayi duyuracak.
|80U|,I|klM’lNI0K|kl0|ktkK
1oknik Diroklor lalih 1orin, ln-
nanuol lbouo’nin lransloriylo sa-
vunnadarahalnolosaldi.Donoyin-
li loknik adan, lildisili oyuncuyu
naclarindurununagorobirkaclark-
linovkidogorovlondirocok.lbouo’yi
oncoliklo sag kanalla oynalnayi
planlayan 1orin, savunnanin gobo-
gindo iso Ljlalusi ilo Sorvol ikilisino
sans vorocok. Savunnanin gobogin-
do lorna giyon Cokhan Zan’in lorn
durununagoroisodobasarililaklis-
yon, lbouo’yi on liboroya cokobilo-
cok.Calalasarayyonolini,larallarla-
rinlakindagornokislodigioskiyil-
diz oyuncusu Abdul Kador Koila’yi
da yonidon lranslor olnok icin ca-
lisnalarini yogunlaslirdi. Sadd la-
kinindan ayrilnayi kalasina koyan
Koila’yi bir yilligina kiralanak icin
rosni loklihni Kalar kulubuno ilolon
Sari-Kirnizili yonolicilor, yildiz lul-
bolcunun buyuk bir ihlinallo halla
icindolakinakalilacaginidilogolirdi.
kr4a’r|r|e4eh,kea|Ma4r|4’e¿c|atæak
-
Allolico Madrid’in Ca-
lalasaray’dan lranslo-
ri Arda 1uran, kulup lolo-
vizyonuna vordigi roporlaj-
da, on buyuk hayalinin Roal
Madrid’ogolalnakoldugunu
soylodi.24yasindakioyuncu,
“RoalMadrid’ogolalipsaha-
nizdanacikazannakonbu-
yuk hayalin.” dodi. Kondi-
si icin gulor yuz vo sanini-
yolin ononino vurgu yapan
nilli lulbolcu, “Allolico’da
bunu hissollin. ßoni karsi-
layan yolkililor, baskan vo
loknik hoyollo sicakkanli-
ligi hissollin. lslanbul’dan,
Calalasaray’dan ayrildigin
yor, ovin gibiydi. Vo ovin-
don cikip digor ovino golnis
gibibirduyguhissollirdi.Ai-
lonin icino golnis gibi his-
sodiyorun.” soklindo konus-
lu. Arda, yoni lakinindaki
hodoforiylo ilgili soruya iso,
“Òlansilbiroyuncuyun.ßo-
ninicinononliolan,oncolik-
lolakinicincalisnak,lakin
icin nucadolo olnok. Önco
bunuyapnaliyin.Arkadasla-
rinicinkaninivolorinivor-
noliyin, ondan sonra lulbol
icinyolonoklorinisahayasor-
gilonoliyin.” covabini vordi.
lulbolun, iyi rakiplorlo vo
iyi oynanayi dusunonlorlo
hor zanan daha guzol oldu-
gunu anlalan yolonokli yildiz,
“Holo bir do kaliloli, usl du-
zoy yolonokli lakin arkadas-
lariniz varsa lulbol cok daha
guzololabilir.MossivoRonal-
dogibidunyayildizlarinakar-
sioynanakdacokzovkliola-
cak.” dogorlondirnosini yap-
li.AllolicoMadrid’inlosislori-
noorkonsaallordogolonArda,
Kirnizi-ßoyazli lakindaki ilk
anlronnaninacikli.lulbolcu-
yaRoyososlikolli.îÞ0k î|kVlîl
|kHkN ûUV|N MÜNûH
-
lonorbahco’nin yoni sozon oncosi Alnanya’daki
hazirlik kanpi basladi. Lruguay Milli 1akini ilo
Anorika Kupasi’nda sanpiyonluk yasayan Diogo lu-
gano da dun lakin arkadaslarina Alnanya’da kalildi.
MunihHavalinani’ndakonusanbasarililulbolcu,Sari-
lacivorllikulubunsikoyokarisligiiddialarinasorlcovap-
larvordi.$anpiyonluguoldoolnokicinbuyukolorsarl
olliklorini kaydodon donoyinli oyuncu, “lskisohirspor
nacinda Sonih’in kalcasiyla alligi gol, ßaluhan’in ka-
lasi, Cazianlopspor nacindaki son dakika sayisi... ßu-
lun naclarinizda inanilnaz olor sarl ollik. Ò naclar
dun gibi gozunun onun-
do. lonorbahco hak odorok
sanpiyon olnuslur. Kuno
dusurulnosi halindo iso ya-
banci sayisi ßank Asya’ya
uygun dogil. Yani 3 yaban-
ci kurali var.” diyo konuslu.
lugano, lranslori konu-
sunda da aciklanalar yap-
li.lonorbahcoiloikiyildaha
sozlosnosi bulundugunu
halirlalan Lruguayli yildiz,
“ßonilranslorolnokisloyon
kulup onco lonorbahco ilo
gorusocok.” iladosini kullandi. llalyan lakinlarinin da,
basarili dolans oyuncusuna olan ilgilori bilniyor. Kisa
suro oncosino kadar }uvonlus’un yakindan lakip olli-
gilugano’yu,sindidolazio’nunikisonoaradanson-
rayonidongundoninoaldigibildirildi.“Corriorodollo
Sporl’’lacikanhabordo,baskonlokibinin,30yasinda-
kilugano’yu1urkiyo’dodovanodonsikosoruslurna-
sinin doguracagi nolicolori hosap odorok, silir bodol-
lo lranslor olno ihlinalini goz onundo bulundurdu-
guyazildi.Habordo,lazioilolugano’nun2009yilinda
yakinlasligi halirlalilirkon, iki sono oncoki gorusno-
lorin anlasnazlikla sonuclandigi ancak, lulbolda hic-
birzanan‘asla’dononokgorokligibolirlildi.Öloyan-
danSari-lacivorllilakindalnroßolozogluilolspan-
yollorvolCuiza,kanpkadrosunaalinnadi.lnro’nin
yasananolaylardandolayinoralininbozukoldugun-
dan dolayi Aykul Kocanan’dan izin aldigi bolirlildi.
|a¿arc’4ar,s|ke
|44|a|ar|raceºap
kr4aIarar’|rar|||rkarar|akt|et|ccMa4r|4’e¿|tæes|,ûa|atasara]’|trarsfer4e||t||4aºraræaktcrar4a||rakt|.Uzun süredir
peýinde olduklarç Arsenal’in savunma oyuncusu Eboue’yi renklerine baþlayan Sarç-Kçrmçzçlçlar, taraftarçn çok is-
tediþi Abdul Kader Keita’nçn da hafta içinde takçma katçlacaþçnç duyurdu. Aslan bugün Yunanistan yolcusu.
Galatasaray komýuyla
dostluþu pekiýtirecek
Calalasaray, Yunanislan’in Òlynpiakos
lakiniyla oynayacagi hazirlik naci icin
bugun baskonl Alina’ya gidiyor. Sari-
Kirnizililar, yarin Coorgios Karaiska-
kisSladi’ndaÒlynpiakosilobirhazirlik
karsilasnasi yapacak. Calalasaray kah-
losi,naclansonrayonisozonhazirlikla-
rini surdurnok uzoro Slovonya’ya goco-
cok. 23 Aguslos’a kadar ljubljana yaki-
nindakißlod’dokanpyapacakolanCin
ßon,23Aguslos’lalspanya’ninbaskon-
li Madrid’o gidocok. Sanliago ßornabou
Kupasi’nda 24 Aguslos’la lspanya’nin
dunyaca unlu lakini Roal Madrid ilo
karsilasacak Sari-Kirnizililar, nusa-
bakanin ardindan lslanbul’a donocok.
‘'.m(|;ºr`|;|||’!eº.|.!.’
Yoni sozon hazirliklari icin Alnanya’da bulunan
lonorbahco’do1oknikDiroklorAykulKocanan,lul-
bollodorasyonu’nunsikosoruslurnasinailiskindun
aldigikararinidogorlondirdi.Kondisinin5Aguslos’la
“$anpiyonlakinligobaslayacak.”dodigini:ancakbu-
nungorcoklosnodiginivurgulayanbasarilicalislirici,
“ßuolnadi,ligdoorlolonooldu.9lylul’dosanpiyon
lakinsahayacikacak.ßizinacinizdanuzunbirsu-
rocli,uzunzanandirbolirsizliginicindobokliyorduk.
ßaskan’in ozolliklo vurguladigi aciklanalarda inco
oloyorok,kilikirkyararakbirkararvordilor.ßoncodog-
rukararvordilor.Honlakininizadinahonlulbolu-
nuzadinahayirliugurluolsun.’’iladolorinikullandi.
|erer|a|(e, Màr|| ]ak|r|ar|r4ak| 8a4 ûc¿¿|r¿ kasa|as|r4a ||k artreræa·
r|r| ¿r(ek|est|r4|. |at|c|ca|ar (ck ||rs||]4|. |0!0Ā|||. ||. ´dN|\! ||||||Ā
kr4a, ]er| tak|æ|r·
4ak| ||k |4æar|r4a
kas e¿ters|t|er|r|r
ardçndan çalçý-
mayç koýuyla ta-
mamladç. Türk ve
ûspanyol basçnç,
antrenmana yo-
þun ilgi gösterdi.
FOTOüRAF: AA,
SENHAN BOLELLI
0||û0 |UûkN0
ûa|atasara]’|r
lr¿||tere’r|r Þreæ|·
er ||¿ ek|p|er|r4er
krsera|’4ar trans-
fer ettiþi Emmanu-
el Eboue ûstanbul’a
geldi. Tecrübeli
futbolcuyu Atatürk
Havalimanç’nda
Galatasaray Fut-
bol Takçmç Menaje-
ri Cenk Ergun kar-
ýçladç. Emmanu-
el Eboue, havali-
mançndan Flor-
ya Metin Oktay
Tesisleri’ne geçti.
FOTOüRAF: ZAMAN
H6N;6 I6H6G>B/ HĀC6C I6ü<:IĀG:C
I6 kĀUîI0î ì0II îk||
UN|U 0YUNtU 08kMk'Yk kkKlÞ. kktcr Matt 0aæcr'ar k80
|askar||¿|ra a4a] ||r seratcrà car|ar4|r4|¿| 'Ka4er kjar|ar|'
h|æ| ¿er(ek æ| c|a]cr! Ycretæer M|c|ae| Mccre, 0aæcr'|r
scr 4creæ4ek| s|]as| taºr|r| 'cesarca' |a|arak àr|à aktc·
re ì0Iì |askar||k se(|æ|er|r4e a4a] c|æas|r| taºs|]e ett|.
0aæcr'4ar, Mccre'ar crer|s|]|e ||¿||| |eràt ||r a(|k|aæa ¿e|æe4|.
RAMAZAN'DA
AYLIK NAR YAPIN
-7É-90-:
SABAH 6'YA
.10-B-7;:AÉA:
Yer| Ie|ar4a'4a 1ä ]|| scrra ||k ket ]a¿ar kar, |a]at| c|aæsat etk||e4|. 8askert Re|||r¿tcr'4a etk||| c|ar kar re·
4er|]|e (ck sa]|4a cka|4a e¿|t|æe ara ºer||4|. t|r|stc|arc|, Qaeerstcwr ºe 0are4|r |aºaa|ar|ar| kapar4|,
kara]c||ar|r4a ara( trah¿| 4ar4a. Re|||r¿tcr î|º|| îaºaræa Ycret|c|s| k|ar Var îc|a|kw]k, |a|k| 4a|a kctà
|aºa kcsa||ar|ra |at|r||k|| c|æa kcrasar4a a]ar4|. Yer| Ie|ar4a Metecrc|cj| Karaæa 8askar| Þ||||p 0arcar
4a à|ker|r er |à]àk se|r| kack|ar4'4a I9I0'ter |a ]ara er s|44et|| kar ]a¿|s| ]asar4|¿|r| |fa4e ett|. 8|r(ck
|c|¿e4e ]etk||||er |a|ktar ¿erekæe4|k(e scka¿a (|kæaæa|ar|r| |ste4|. Metecrc|cj|, à|ke]| etk|s| a|t|ra a|ar
sc¿ak |aºa ak|æ|r|r perseæ|e4er scrra ]aæasa]aca¿|r| |||4|r4|. tkVkN;lk ûk0lM0V, R||||NûI0N, tlHkN
K|r|k kc|a 'ak|||| a|(|'
tak|p e4ecek
Ha|t|'4e kc|era sa|¿|r|,
I a]4a 6 ||r k|s| c|4à
8a |e]ecara ]àrek 4a]aræat
-
ßrozilyali lasarinci lodro Nakazalo Andrado, ki-
rik bir kolun iyilosno dononindo vucudun lop-
kilorini olcup doklorlar icin vori saglayan oloklronik
akilli alci' urolli. Çin'in baskonli lokin'doki Microsoll
Araslirnalari Asya norkozindo calisan Andrado, ßo-
nos' (Koniklor) adini vordigi alci sayosindo, vucudun
kirik bir kolu iyiloslirirkon goslordigi gizonli' laaliyo-
li coznoyo calisiyor. ßir orlopodik alci konsopli olan
ßonos, icorisindo yor alan oloklroniyograhk sonsor-
lor ilo kirik kolun olralindaki kas aklivilosini okuyabili-
yor, nasil lopki vordiklorini olcobiliyor. lldo odilon vo-
rilor, bilgisayar orlanina aklarilip bir saglik yonoli-
ni silosino gondorilocok vo doklorlar laralindan in-
colonobilocok. Dunyanin hor yorindon doklorlar-
la ilolisino gocon haslalar, kondi durunlarina goro
lavsiyo odilon ogzorsizlori yapabilocok. ßonos, losl
asanalarinin lananlannasindan sonra onunuz-
doki aylarda sori urolilocok. û0KHkN0IIUkKûHI6C7JA
-
2010'da dopronlo sarsilan Haili'do kolora can
alnaya dovan odiyor. Haili Saglik ßakanligi
vorilorino goro, 2011 1onnuz sonuna kadar 5.968
kisi koloradan hayalini kaybolli. Hor gun orlalana
on kisinin oldugu ulkodo, gunluk yoni vaka sayisi
iso 600'o ulasiyor. Salginin basladigi lkin 2010'dan
bori kolora bulasanlarin sayisi iso 420 bini gocli.
Òcak 2010'da 7 buyuklugundoki dopronin yakla-
sik 220 bin kisinin olununo nodon oldugu ulkodo
lan anlaniyla isloyon bir hukunolin bulunnana-
si saglik sislonini do olunsuz olkiliyor. kNKkkk AA
-
lp canbazligi sinir laniniyor. Cokyuzundo iki
balon arasina gordigi ip uzorindon yuruyon ad-
ronalin noraklilarindan sonra iki dag arasini ip us-
lundo goconi do gorduk. Avusluryali Michaol Ko-
nolor ulkonin on yuksok dagi olan (3 bin 770 nol-
ro) Crossglocknor'da lohlikoli bir gosloriyo inza alli.
Ruzgar vo kara ragnon 2,5 sanlinolro gonisligo vo 45
nolro uzunluga sahip ip uzorindo yuruyon 23 yasin-
daki canbaz, izloyonlorin yuroklorini agzina golirdi.
=
F
K
F
ü
I
8
=
1
I
<
L
K
<
I
J
#B
<
@
K
?
9
<
;
=
F
I
;
=
F
K
F
ü
I
8
=
1
<
G
8
#>
<
I
8
C
;
B
@
<
E
8
J
K
Y|Nl I||kN0k'0k
*,P@CJFEI8öCBB8I
Y|Nl I||kN0k'0k
*,P@CJFEI8öCBB8I

02GÜNDEM
=FKFüI8=1Q8D8E#98?8ID8E;8E

(-8 LJKFJ)'((J8C@ ZAMAN N

{þi\eZ`c\i# ÿjkXeYlcÊl d•q\c\i[\ þi\e\Z\b

çbcP]Qd[zd] cPaXWX STêTa[TaX]X T] XhX hP]b cP] \áiT[Ta X[ZÛêaTcX\ ^Zd[[Pa ]SP \áUaTSPcP STab ^[PaPZ VXaXh^a çbcP]Qd[ ç[ <X[[X 4êXcX\ <áSáa[áêá Qd h [ X[ZÛêaTcX\ \áUaTSPc ]P y\áiT h^[dh[P TêXcX\z TcZX][XêX Z^hdh^a 1d TêXcX\[T ÛêaT]RX[TaX] çbcP]Qd[zd] cPaXWX S^Zdbd]d SPWP XhX ZPeaP\Pb bPê[P]PRPZ çbcP]Qd[zSP Qd[d]P] \áiT[TaST] ÛêaT]RX[TaX] hTcTaX]RT UPhSP[P]P\PS ê ] XUPST TST] çbcP]Qd[ ç[ <X[[X 4êXcX\ <áSáa HPaS \R b èTaPUTccX] CdaP] _a^YTh[T Ì^RdZ[Pa ] QXa ZP_ SP] VXaX_ SXêTaX]ST] Ì Z-

c Z[Pa QXa VTiX hP_\P[Pa ] ] Û]á]T VTÌTRTZ[TaX]X QT[XacXh^a ?a^YT ZP_bP\ ]SP ÛêaTc\T][TaT \áiT[Ta[T X[VX[X WPi a[P]\ ë S^Zá\P][Pa eTaX[TRTZ »êaTc\T][TaX] aP]STed P[S ê \áiT VÛaTe[X[TaX ÛêaT]RX[TaX] STabX XÌX] WPi a[ Z hP_ _ QTZ[ThTRTZ ÁRaTcbXi ^[PaPZ PhSP QXa \áiT[TaT VXSTRTZ ^[P] ÛêaT]RX[Ta cPaXWX ^QYT[Ta[T XÌ XÌT \áiTST T] Pi !" bPPc VTÌXaTRTZ :T]SX bTeXhT eT X[VX P[P] ]P dhVd] SPWP Û]RT hP_c ê WPi a[ Z[Pa[P \áiTST aTbX\ U^c^êaPU hPi VXQX \PcTahP[[Ta[T QX[VX[TaX]X _TZXëcXaTRTZ 8Pþ<KFJLEûHI6C7JA

P\iXckêe[X [•epX\m`e\ ^`i[`c\i
0]ZPaPz] ] =P[[ WP] X[ÌTbX]T QPê[ ¬Ph aWP] QT[STbX]STZX \PST] ^RPê ]SP ÌP[ ëP] =dê\P] 3TaTRX X[T TëX 3XSPa ¬^QP]QPë hTaX] ( \TcaT P[c ]SP Sá]hPTeX]T VXaSX ¬XUcX] ]XZPW XÌX] bPPc[Ta Û]RTbX]ST \PST] ^RPê ]SP Wd\\P[ QXa ÌP[ ë\P hP_ [S 3P\PS ] Xë PaZPSPë[Pa ]XZPW ] Z h [PRPê \PST] ^RPê ] ÇSTcP Sáêá] bP[^]d]P ÌTeXaSX =XZPW ] Z h [PRPê P[P] ë Z[P]S aP] \PST]RX[Ta STZ^a ^[PaPZ SP Xë \PZX]T[TaX]X Zd[[P]S 6T[X] PaPQPb ] báb[T\ThX XW\P[ Tc\ThT] \PST]RX[Ta ]XZPW b aPb ]SP y1daPSP QPë[PS QdaPSP QXc\TbX SX[TêXh[Tz hPi [ _P]ZPac PÌc 3P\Pc =dê\P] 3TaTRX {1XiX\ XÌX] hTaX] P[c ábcá WT_ Ph] ¬á]Zá QdaPb QXiX\ TeX\Xi ç]bP][Pa \PST][TaX]X WT_ Z^aZdcdRd ^[Ph[Pa[P WPc a[ h^a 0\P á[ZT\XiST QÛh[T VáeT][X \dc[d ^[Ph[PaP ëPWXc ^[P] \PST][TaX\Xi ST ePa 1Xi QdVá] Qd]d ZP] c[PS Z| SXh^a 6T[X] 3XSPa ¬^QP]QPë XbT {¬^Z \dc[dhd\ 1XiX\ XÌX] X[TaXST Ì^RdZ[Pa \ iP P][PcPRPê \ i X[VX]Ì QXa P] ^[Sd| SXhT Z^]dëcd MEHD<K{Q>8E6C@6G6!8û=6C
H6N;6I6H6G>B/H C6CI6ü<:I G:C

'*>|E;<D
=FKFüI8=1:ÿ?8E#D<MC|KB8I89LCLK

(-8 LJKFJ)'((J8C@ Q8D8E 

PXi[êdcXi(.)d`cpfeXlcXþkê
B^\P[X eT PÌ[ Z cTW[XZTbX hPëP hP] SXêTa 0UaXZP á[ZT[TaX XÌX] SáiT][T]T] hPaS \ ZP\_P]hP b ZP_bP\ ]SP & \X[h^] $ QX] [XaP c^_[P]S ê QX[SXaX[SX 1PëQPZP] [ Z 1Pb ] <TaZTiXz]X] X]cTa]Tc bXcT bX]STZX yB^\P[X HPaS \ :P\_P] hPb z Sdhdadbd]SP 1PëQPZP] AT RT_ CPhhX_ 4aS^êP]z ] B^\P[X eT PÌ[ ê ] _T]ÌTbX]STZX SXêTa 0UaX ZP á[ZT[TaX]T hPaS \ ZP\_P]hP b QPë[Pc [\Pb ]P X[XëZX] hPh \[PS ê VT]T[VThT hTa eTaX[SX :P\_P]hP ZP_bP\ ]SP Sá] bPPc & XcXQP a h[P 1PëQPZP][ ZzÌP !# \X[h^] [XaP 3XhP]Tc çë[TaX 1PëZP][ ê z]RP #( \X[h^] [XaP SXêTa ZP\_P]hP[PaSP] XbT (' \X[h^] $ QX] [XaP c^_[P]S ê QT[XacX[SX 3dhdadSP hPaS \[Pa ] c^_[P\SP & \X[h^] $ QX] [XaP ^[Sdêd ZPhSTSX[SX CáaZ WP[Z XÌ bPePë ZdaPZ[ Z PÌ [ Z eT S^êP[ PUTc[Ta[T bPab [P] Sá]hP ] ] SÛac QXa hP] ]SPZX á[ZT[TaT QPë [Pcc ê hPaS \ bTUTaQTa[XZ[TaXh[T Sá] hPhP Ûa]TZ ^[dh^a 1PëcP STe[Tc ^[ \PZ áiTaT bXeX[ c^_[d\ ÛaVác[TaX]X] SáiT][TSXêX ZP\_P]hP[Pa Û[á\á] Z^[ VTiSXêX R^êaPUhP[PaSP d\dc[Pa hT]XST] hTëTacXh^a 3T_aT\[T hTa

S

8EB8I8
=FKFüI8=188#JÿE8EPÿK<I

P<D<E
=FKFüI8=188#QC8K8EB8G@:

JFD8Cý 8]i`bXÊ[Xb`[iXdXj\p`iZ`bXcdXpXeK•ib`p\jX[\Z\JfdXc`Ê[\[\ÿ`cFikX[fÿlm\9XcbXecXi[X[Xdl_kXƒ$ cXiêe`d[X[êeXp\k`ü`pfi%<iqXb[fclbfc`c\i#dX_qlep•qc\i\#k\Y\jj•dbfe[lilpfi%=FKF I8=188#<:M<K8KýB 9FJE8$?<IJ<B

[T QXa ^[P] 7PXcXzhT eT bT[ UT[PZTcX ]X] edaSdêd ?PZXbcP]zP SX] SX[ aZ Pha \ VÛiTc\TZbXiX] hPaS \P Z^ ëP] 0]PS^[d X]bP] ] ] RÛ\Tac[X êX ëX\SX[TaST PÌ[ ê ] _T]ÌTbX]ST ZX 0UaXZPzhP ]TUTb P[S a h^a <X[ h^][PaRP X]bP] ] PÌ[ Z[P Q^êdëcdêd B^\P[XzhT ZPaPSP] WPePSP] WPccP ST]XiST] d[Pëc a [P] QPê ë[Pa hPa S \[Pa ] VÛaá]T] háiá AP\PiP]z ] QTaTZTcX]ST] ST UPhSP[P]P] STa ]TZ[Ta 0UaXZPz] ] hP] b aP ?PZXb cP] HT\T] eT 1^b]P7TabTZzT ST y\TaWP\Tc ZÛ_aá[TaXz Zdadh^a B^] % h [ ] T] QáháZ ZdaPZ[ ê ] hPëPhP] 0UaXZP á[ZT[TaX XÌX] AP\P iP] Ph ] ] QPë ]SP] Qd hP]P SáiT] [T]T] ZP\_P]hP[PaSP c^_[P]P] QP ê ë[Pa & \X[h^] [XaPh VTÌcX 1T[TSX hTbX]ST] STa]TêX]T ZPSPa c^_[d\d] WT\T] WTa ZTbX\X Pi Ì^Z ST\TST] XU cPa bTeX]RX]T diPZ Z^\ëd[Pa ] SP ^a cPZ TSXh^a B^] ^[PaPZ 0]ZPaP 1áháZ ëTWXa 1T[TSXhTbX c^_[P\ " QX] (!$ Z^ [XST] ^[dëP] % c^][dZ V SP hPaS \ ] 3XhP]Tc PaPR [ ê h[P B^\P[XzhT VÛ] STaXh^a ç[Z _PacXbX QX] !% Z^[XST] ^[dëP] "# c^] V SP _PZTcX 4bT]Q^êP 7PePP[P] z]SP] ZPaV^ dÌPê h[P h^[P Ì Zc ?8J8E9FQBLIK6C@6G68û=6C

6bVYc`iÇbibmVfYça Z` Y’bmVmVinVbçmcf
HPaS \[Pa 0UaXZP X[T b ] a[ STêX[ :X\bT H^Z \d 3Ta]TêX Ph[PaS a bXhPbX ÌP[ZP]c [Pa[P bPab [P] HT\T]zSTZX h^Zbd[ WP[Z SP d]dc\PS 1PëZT]c BP]PzSP XWcXhPÌ bP WXQX QX] PX[ThT Zdad V SP ëTZTa d] Wda \P eT Z^]bTaeTST] ^[dëP] V SP _PZTc[TaX SPê c [S C^_[P\SP # QX] S^[Pa[ Z hPa S \ hP_ [S ê ] QT[XacT] STa]TZ VÛ]á[ [ábá XëPSP\ <TW\Tc 4aZP] {HT\T]zT VT[\TST] Û]RT QÛh[TbX QXa cPQ[^h[P ZPa ë [PëPRPê \ i QX[\Xh^aSdZ HP_ [P] hPa S \[Pa ] VTaTZ[X P\P hTcTabXi ^[Sdêd ]d P][PS Z| STSX eT CáaZ WP[Z ] ] SPWP UPi[P hPaS \ T[X diPc\Pb ] XbcTSX APW\Tc eT QTaTZTc Ph AP\PiP]zSP CáaZ WP[Z ] ] STbcTZ[TaX 1^b]P7TabTZzcT ST hái[TaX Vá[SáaSá CáaZXhTz]X] 1aTVT]i 1PëZ^]b^[^b[dêd ((!($ h [[Pa ]SP hP ëP]P] bPePëcP \PêSda ^[P] eT TZ^]^\XZ ZaXi bTQTQXh[T i^a Vá][Ta VTÌXaT] BaTQaT ]XcbP eT 3^êd 3^Q^hzSPZX PX[T[TaT ! c^] V SP \P[iT\TbX d[Pëc aS 0]PS^[d X]bP ] ] ] RÛ\Tac[XêX]X b ] a[Pa ÛcTbX]T cPë hP] hPaS \[Pa UPZXa 1^ë]PZ WP[Z ] b^UaP[Pa ] ëT][T]SXaSX J8E8#J8I8P9FJE866

IecWb_ÉZ[ ;hZe Wd ^[o[YWdè
1PëQPZP] ATRT_ CPhhX_ 4aS^ êP]z ] PX[TbX eT QPZP][Pa[P B^\P[XzhT VT[TRTêX]X PÌ Z[P\Pb ] ] Pa S ]SP] QPëZT]c <^VPSXëdzSP WPi a[ Z [Pa QPë[PS CáaZXhTzST] VT[T] WThTc[TaX] Z^]dZ TSX[SXêX 2d\WdaQPëZP][ ê z]SP 4aS^êP]z Pê a[P\PZ áiTaT ^]Pa \ ÌP [ ë\P[Pa hP_ [ h^a 1d ÌTaÌTeTST ÌPc ë \P Xi[TaX]X] ^[Sdêd QX]P[PaSPZX Zdaëd] ST[XZ[TaX ZP_Pc [S XÌ eT S ë RT_WT[Ta Q^ hP]S <X\Pa eT \áWT]SXb[TaST] ^[dëP] QXa TZX_ 2d\WdaQPëZP][ ê \XbP
aWP]T bX]ST X]RT[T\T hP_c CáaZXhTzST] VT[T] WThTc[TaT Të[XZ TST] B^\P[Xz]X] çbcP] Qd[ 5PWaX :^]b^[^bd HPaS \R b 7ábT hX] <dWP\\TS {1PëQPZP] X]ëP[[PW Qd

S

aPhP VT[XabT WT\ B^\P[X WP[Z \dc[d ^[P RPZ WT\ ST cPaXWX QXa iXhPaTc ^[PRPZ 4b ZXST] QdaPhP VT[T] h^Zcd| SXhT Z^]dë cd 2d\WdaQPëZP][ ê ÛiT[ VáeT][XZ VÛ aTe[XbX 7PbP] 0QSd[[PW SP {4aS^êP] ! h [S a báaT] XÌ bPePëcP] b^]aP QdaPhP VT [T] X[Z <áb[á\P] QPëQPZP] ^[PRPZ ¬^Z \dc[dhdi| XUPST[TaX]X Zd[[P]S 1d PaPSP CáaZ : i [Ph 6T]T[ <áSáaá »\Ta CPë [ ! QX] ÌPS aSP] ^[dëPRPZ ! QX] ZXëX[XZ ÌPS aZT]c _a^YT[TaX XÌX] ZT]SX[TaX]T ^Z hP]db Z h b ]SP Ì^Z VáiT[ QXa hTa cPWbXb TSX[SXêX]X QT[XaccX CPë[ 4aS^êP]z ] iXhP aTcX]T ZPSPa dÌPZ[Pa[P VT[T] !$ ÌPS a [P ÌPS aZT]cX] X[Z QÛ[á\á]á PÌ [ ëP WPi a WP[T VTcXaTRTZ[TaX]X ZPhSTccX JFD8Cý 66

IW^hW ^WijWd[i_ oebW ‚èaèoeh
S
BPê[ Z 1PZP][ ê PÌ[ Z háiá]ST] b^] % PhSP " QX] Ì^Rdêd] WPhP c ] ZPhQTccXêX 0UaXZPzSP bPWaP WPbcP]T [TaX Zda\P ÌP[ ë\P[Pa ]P W i eTaSX 1d ZP_bP\SP B^\P[XzhT PÌ [PRPZ X[Z bPWaP WPbcP]TbX]X] ! bPê[ Z _Tab^]T[X X[T QXa [XZcT hPa ] h^[P Ì ZPRPê QT[XacX[SX B^\P[XzhT hPaS \ ÌTaÌTeTbX]ST QPZP][ Z cPaPU ]SP] X[Z TcP_cP c^] X[PÌ eT c QQX \P[iT\T]X] cT\X] TSX [TaTZ QÛ[VThT VÛ]STaX[SXêX]X XUPST TST] CT\T[ BPê[ Z 7Xi\Tc[TaX 6T]T[ <áSáaá BTaPRTSSX] ¬^\zd] eTaSXêX QX[VXhT VÛaT XWcXhPÌ cTb_XcX eT WPbcP]T Zdad[PRPZ hTa[TaX QT[Xa[T\TZ P\PR h[P QÛ[VThT QXa VT]T[ \áSáa hPaS \R b QPëZP][ ê ]SP # ZXëX[XZ WThTc VÛ]ST aX[SX »]á\áiSTZX WPUcP UPP[XhTcT VX aTRTZ WPbcP]T]X] PaS ]SP] hP_ [PRPZ X]RT[T\T eT STêTa[T]SXa\T b^]d]SP Zdad[PRPZ WPbcP]T bPh b QT[[X ^[PRPZ ç[Z TcP_cP VÛ]STaX[TRTZ bPWaP WPbcP]T bX]ST Ì^RdZ WPbcP[ Z[Pa ZPS ] S^êd\ T]UTZbXh^] WPbcP[ Z[Pa SPWX[XhT di \P] eT QXa _aPcXbhT] WTZX\ Qd[d]P RPZ 0ha RP [PQ^aPcdePa aÛ]cVT] ÌTe aT bPê[ ê cTZ]XbhT]X ! WT\ëXaT VÛaTe hP_PRPZ G@E8I B8D8E 6C@6G6! 8û=6C

I\p_XeBXiXZX#;Xi]liÊleXi[êe[XeB`dj\Pfbdl`c\JfdXc`m\B\epXÊpX[X^`kd\p`gcXecêpfi%=FKF I8=1Q8D8E

7\h_aWÉZWa_ W‚bè è ]h”dY[ _a~o[j [jc[o_ XèhWajèc
:X\bT H^Z \d 3Ta]TêX X[T QXa [XZcT XÌ bPePë PÌ[ Z eT Û[á\á] Z^[ VTiSXêX BdSP]zP VXST] bP]PcÌ AThWP] :PaPRP 0UaXZPzh VÛaá]RT WPhPcP QPZ ë ] ] STêXëcXêX]X bÛh[áh^a {>aPSP Qd [d]\PZ ZP[QX]XiT Q ÌPZ b^Z\PZ VXQX| SXhT] bP]PcÌ hPëP]P] X]bP][ Z SaP\ ] ] TZaP][PaSP eT VPiTcT bPhUP[Pa ]SP VÛaá]T]ST] Ì^Z SPWP ePWX\ ^[Sdêd]d edaVd[dh^a) {CáaZXhTzST 0UaXZP[ [Pa ] VÛaá]cá[TaX]T QPZPaZT] T] UPi[P yPW hPead\z ST]X[X_ VTÌX[Xh^a >aPSP XbT Ì^ RdZ[PaP S^Zd]dh^abd]di eT T[[TaX]XiT ZT\XZ[TaX VT[Xh^a ?[PbcXZ VXQX ^[\dë ^ QTQTZ[Ta :dRPê ] iP P[S ê ] iSP eXR SP] ZaXiX VTÌXaXh^abd]di| 0ZbXh^] STaVXbX]T Z^]dëP] AThWP] :PaPRP Qd VXQX WPh a Xë[TaX]ST bP]PcÌ ZP_aXbX]X] VTÌTa[X ^[\PS ê ] ] P[c ] ÌX iXh^a 7TaZTbX] cP\P\T] QXa VÛ]á[[á

S

VXQX ÌP[ ë\Pb VTaTZcXêX]X edaVd[PhP] :PaPRP {>aPhP VXST] bP]PcÌ ] ] y^]d hT\T\ ^aPhP VXc\T\ Qd][Pa QP]P hPZ[Pë\Piz ST\T [áZbá h^Z 3PaUdazSP ZP[S ê \ i :X\bT H^Z \d TeX]ST hT \TZ hP_c \ 6XST][Ta Qd][Pa VÛiT P[ \P[ | STSX BP]PcÌ h^[Rd[dêd] aTZ[P\ ^[PaPZ P[V [P]\Pb ]SP] Z^aZP][PaP SP ëd h^ad\d hP_ h^a) {ATZ[P\ ^[bP QX[T Qd]d] Sá]hP] ] T] WPh a[ aTZ[P\ ^[ Sdêd]d eT ^ aTZ[P\[P PÌ Ì^RdZ[Pa ] ZP a ][Pa ] ] S^hSdêd]d d]dc\Pb ][Pa| 4bZXST] Ì^Z Pê[PhP] X]bP][PaSP] W^ë [P]\PS ê ] P]RPZ 3PaUdazSP] b^]aP báaTZ[X Pê[PS ê ] P][PcP] :PaPRP {>aP SP áiá\ QPZ ë[ Ì^RdZ[Pa VÛaá]RT Ì^Z STêXëcX\ 4bZXST] Ì^Z ëXZÇhTc TST] QXa X]bP]S \ 0ac Z Pb[P Tc\Xh^ad\ ç]bP] [Pa ] bX[ZX]X_ ZT]SX]T VT[\T[TaX [Pi \| XUPST[TaX]X Zd[[P] h^a ýJK8E9LC O6B6C
H6N;6I6H6G>B/DCJGJBJIAJ

Bir askerimiz ëehit. TURGUT ENGÿN tiha Suresi’nin ard ndan ëehit Karakuë’un cenazesi Ataköy 5.01 16.14 13.08 06.23 13.01 20.07 05. “Normalde gün boyunca eve gider gelirdi. Osmaniye Valisi Celalettin Cerrah.” diyerek korkusunu dile getiren Dilek Avc .59 Ö LE 13.39 21. CýHAN PAÇA ANKARA þehit Jandarma Komando Er Onur Karakuü’un ýstanbul’daki cenaze törenine Cumhurbaükanê Abdullah Gül ile Avrupa Birliÿi Bakanê Egemen Baÿêü da katêldê. Damar’ n. Parka arkadaëlar n n yan na giderdi. Gün boyunca böyle eve gelmediêi olmazd .ER ONUR KARAKUþ bas na taë nmas s ras nda Cumhurbaëkan ve devlet erkân da bir süre cenazeye eëlik etti.52 21. 1. 1 asker de yaraland .03 YATSI 21. TOKAT AA Terör saldêrêsênda yaralanan asker. Cenazenin topraêa veriliëi s ras nda ëehidin eëi Yasemin Okul ile annesi Hanife Okul gözyaëlar na hakim olamad .07 17. Jandarma Yüzbaë Erdal Okul’un Türk bayraê na sar l cenazesi ise Turhal Devlet Hastanesi morgundan al na- rak konvoy eëliêinde ilçeye baêl Ataköy köyüne götürüldü. Ç k ëta gazetecilerin sorular n cevaplayan Cerrah. Daha sonra kaybolduêu anlaë lan küçük k zdan hava kararmas na raêmen haber al namad .35 21.54 AKýAM 20. èu an komëular m z bile ëokta.21 13. Osmaniye’de 1 asker üehit - Osmaniye’nin Zorkun Yaylas Haçbel mevkiinde güvenlik güçleri ile teröristler aras nda ç kan çat ëmada Konya doêumlu er R fk Damar (21) ëehit oldu.10 20. Yaral asker Osmaniye Devlet Hastanesi’nde tedavi alt na al nd . Ordu Komutan Org. terörü lanetleyerek.20 20.20 GÜNEý 06.10 13. Ordu Komutan Orgeneral Yalç n Ataman.19 06. vatandaëlardan sakin olmalar n rica ederek dua etti. Komëularla beraber aramad ê m z yer kalmad .07 üKüNDü 17. Durumu polise de ihbar ettiklerini söyleyen abla Dilek Avc . kay p bilgisini Türkiye’deki tüm emniyet merkezlerine bildirdi.03 16. yaklaëan teröristler ateë etmiëler. Okunan Fa- - FOTOüRAF: ZAMAN.13 16.10 17. “Operasyon yapan timlerimiz pusu halindeyken. evine dönmedi.24 04. çmam. yaral askerin durumu hakk nda bilgi almak için hastaneye geldi.35 21.23 20. Nazl can’ n anne ve babas n n imam nikahl olarak yaëad klar . baz milletvekilleri ve 1.07 05. çstanbul Büyükëehir Belediye Baëkan Kadir Topbaë.16 13. Al nan bilgilere göre.57 05. Nazl can’ n kaybolduêunda üzerinde beyaz etek ve morla siyah kar ë m bir elbise olduêunu ifade etti.33 21. ‘Analar aêlamas n. Karakuë için dua etti. ac l anne doktor kontrolünde cenaze törenini takip etti. Köy mezarl ê nda Tokat çl Müftüsü Abdurrahman Koçak taraf ndan k ld r lan cenaze namaz n n ard ndan ëehidin naaë köy mezarl ê nda topraêa verildi. èehidin yak nlar Türk bayraê na sar l tabutu görünce gözyaëlar na boêuldu.42 21. iki gündür haber alênamêyor Ankara’da.05 13.15 13.29 04. Devletin zirvesi uÿurladé è rnak’ n Beytüëëebap ilçesinde yüzbaë Erdal Okul ve er Yusuf Aktan’la birlikte ëehit düëen Komando Er Onur Karakuë dün çstanbul Edirnekap èehitliêi’nde topraêa verildi.46 04.” aç klamas n yapt . KAZIM PIYNAR ûSTANBUL.58 17.13 06. ëehit babas ve dedesiyle birlikte saf tuttu. 1432 RAMAZAN 16 Dondurma almak için evden çêktê.28 04.04 13. Evin önünde toplanan yüzlerce kiëi.54 20.10 20.25 13.33 16 AÿUSTOS 2011 SALI. 2005 y l nda ayr ld klar öêrenildi. èüphelendikleri herhangi bir kimse olmad ê n belirten abla Avc . Cenaze namaz na baëta Cumhurbaëkan Abdullah Gül olmak üzere AB Bakan Egemen Baê ë.12 19.08 20.35 04. èehit Karakuë’un cenaze namaz na Cumhurbaëkan Abdullah Gül ile Avrupa Birliêi Bakan Egemen Baê ë da kat ld . Yalç n Ataman kat ld . Cumhurbaýkanç Gül.05 06. hep gülsün’ yazmas dikkat çekti. Karn ac kt ê zaman gelir. Arazide operasyon devam ediyor.” dedi. K s m Camii’ne doêru yola ç kt . ýehit babasç Veysel Karakuý ve dedesiyle birlikte saf tuttu.04 05. çstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu.16 06. CHP’li vekil Oktay Ekëi de cenaze törenine kat lanlar aras nda yer ald .40 21.01 17. babas ndan para al p saat 12.12 13.06 20. èehit Karakuë’un annesinin ayakta durmakta zorland ê görülürken.54 06.22 21. Ankara Emniyeti de. K z n babas . CHP Genel Sekreteri Bihlun Tamayl gil.02 06. ÜMýT KAHRAMAN OSMANûYE SAYFA TASARIM: SiNAN TAüGETiREN .46 17.52 16. Önceki gün è rnak’ n Beytüëëebap ilçesinden çstanbul’a getirilen YÜZBAþI ERDAL OKUL Onur Karakuë’un cenazesi dün askerî hastaneden al narak helallik için Sultangazi ilçesindeki babaevine getirildi. Cumhurbaëkan . bir askerimiz de yaral . Nazl can’ n babas èah çsmail Yolcu ve ablas Dilek Avc .52 16.55 06.08 16.54 21.19 04. Alt ndaê çskitler Mahallesi Sulugöz Sokak Numara 29’daki evinden önceki gün babas yla birlikte d ëar ç kan Nazl can.34 04.06 20. sosyal paylaë m sitesi Facebook hesab na. èehidin tabutunun omuzlara al narak top ara.23 13. ablas ve komëular durumu polise ihbar etti. “Birkaç gün kaybolan küçük k zlar n baëlar na ne geldiêi malum. Nazl can’ kendi oturduklar mahallede her yerde arad klar n .59 16.40 21.01 20. çnëallah sonuç alacaê z. dondurma almak için bakkala giden 9 yaë ndaki Nazl can Avc .15 04.15 20. èehidin babas Veysel Karakuë ve annesi Havva Karakuë. Oturduklar mahallede komëular yla beraber aramad k yer b rakmayan Nazl can’ n ailesinin endiëeli bekleyiëi sürüyor.37 21. Diêer timlerimiz de çat ëma bölgesine çok yak ndayd .13 06.12 13.30 21.17 04.28 04.31 04.26 04. Yaral askerin durumu iyi. doktor kontrolünde cenaze töre- nini takip edebildi.00 sular nda bakkala gitti. kardeëinin k yafetlerine ve eëyalar na sar larak gözyaë döktü.32 04.00 13.18 20. bizden yemek isterdi.48 21.57 17. ambulansla hastaneye kaldêrêldê.ýEHüRLER ýSTANBUL ANKARA ýZMýR BURSA EDýRNE KOCAELý BOLU ZONGULDAK SAKARYA TEKýRDA BýLECýK KIRKLARELý YALOVA DÜZCE üMSAK 04. ama bir netice ç kmad NAZLICAN AVCI ê n ifade etti.

arazide intikal ëekilleri.T.Y.TEKýN KÜÇÜKALý n yor ve bu kararlar içinde genel baëkan ile ters düëtüêümüz kararlar olabilir. èimdiye kadar ëehir içi operasyon aê rl kl eêitilen timler art k k rsal alanlarda eêitim görecek. Olay s ras nda aê r yaralanan Sevimli. baskçn. keëif. “Cuma günü çok ciddi bir s k nt geçirdim hastal k olarak ve karar verdim. bu çerçevede özel timin eêitiminde revizyona gitme karar ald . 3 May s 2011’de. PKK’n n Karadeniz’de kaç rma ve benzeri eylemler gerçekleëtirerek güvenlik güçlerini araziye ç kar p sald rmay planlad ê yer alm ët . Yeni baëkan n seçimi için 17 Eylül 2011’de olaêanüstü genel kurul toplanacak. eêitimlerinin büyük bir bölümünü arazide yapmas planlan yor. Mustafa A. Özel Harekat’a tahsis edilecek.” dedi. Özel Harekatç lar n. helikopter harekatç. özellikle son dönemlerdeki yoêun çal ëma temposunun sonunda tüm vücudumun yorulduêunu ve art k dinlenme vaktinin geldiêini anlad m. Ayr ca Van’ n Saray ilçesinde meydana gelen patlamada 2 asker yaraland . temizlemek için bahçelerindeki 13 metrelik su kuyusuna girdi. Kardeëlerden uzun süre haber al namamas üzerine kuyuya inen R fat ve èakir Polat da geri ç kamad . haz rl klar n tüm h z yla sürdürüyor. arkadaë Mustafa A. (28). Özel Harekatç lar daêc l k. istifa karar n n kendileri için de “sürpriz’’ olduêunu belirterek. pusula ve araziye döëenen may n ve bomba düzeneklerinin etkisiz hale getirilmesi öêretilecek. tribündeki askerlerin önünde patlad ê öêrenildi. arac ile ëarampole yuvarland . doland r ld ê n iddia eden E. ile oêlu A. Astsubay. pusu. Uygulamal eêitimlerde. 7 y la kadar hapis cezas istemiyle dava aç ld . örgütün Karadeniz’de faaliyet göstermek üzere eêitimli örgüt mensuplar n n yer alacaê ‘otonom timler’ kurmaya çal ët ê n saptam ët . eÿitimlerini Ilgaz Daÿê’nda yapacak. At ëlar s ras nda k sa düëen bir havan mermisinin. KýLýS AA 444 FORD / 444 36 73 SAYFA TASARIM: SEVDE TEKûNKAYA - . 41. RPG-7 roketatar ve M-60 makineli tüfek gibi ateë destek silahlar na yeniden sahip olmas hede eniyor. Emniyet Genel Müdürlüêü. Ilgaz Daê üzerinde duruluyor. helikopterden iple s çrayarak inme. 600 Özel Harekatçç daþda. Emniyet. dönem Özel Harekat kursuna al nacak polislerin. “Kurum içinde binlerce karar al . kuyuda can verdi Antalya’n n Kaë ilçesi Çeëme köyü Bahçealan mevkiinde Mustafa (35) ve Bilal Sar ca (24) isimli kardeëler. yol. Emniyet. K z ltepe Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kald r ld . PINAR KAMAN ANKARA Kêzêlay’da sürpriz istifa - haber turu Polis. PKK’yla mücadele provaséné Ilgaz’da yapacak Terör örgütü PKK’yla mücadele için ‘araziye’ çêkmaya hazêrlanan Polis Özel Harekat timleri. 600 yeni özel tim polisini. havan at ë s ras nda meydana gelen patlamada 15 asker yaraland . Yaralananlar. - l eêitim alan özel timcilerin. Mardin’den K z ltepe’ye doêru 43 KR 210 plakal arac ile yola ç kt . ise Kilis Devlet Hastanesi’ne kald r ld . köprü geçiëleri. 40 mm’lik bomba atar. bask n. Özel Harekat timleri- nin Ilgaz Daê ’nda eêitilmesinin. (22) ile birlikte eroin ald . Küçükali veda mesaj nda. artçk kçrsal alanlarda da eþitim görecek.’n n cesedini buldu. èehir içi operasyon aê rl k- ÿzmir’de eþitim sérasénda havan mermisi patladé: 15 asker yaralé çzmir’de bulunan Foça Jandarma Komando Okul Komutanl ê ’ndaki eêitim s ras nda.T. arazi görevine de haz rlanmas amac yla Özel Harekat Daire Baëkanl ê . Tekin Küçükali. zanl lar paray ç. eêitim programlar nda kapsaml deêiëikliklere gidecek. Sar ca kardeëlerin ise hayat n kaybettiêi belirlendi. helikopter harekat ve arazi intikalleri eêitimlerini Ilgaz’da görecek. Bu çerçevede.5 ayl k temel eêitimde 720 saat ders görecek.’nin talimat yla çektiklerini iddia etmiëlerdi. Köpeÿe çarpmak istemeyen astsubay kazada öldü - Mardin’in K z ltepe ilçesi Jandarma Komutanl ê ’nda görevli astsubay çsmail Sevimli. R fat ve èakir Polat’ kendi imkânlar yla yar bayg n bir ëekilde kurtard . Baba çsa Ç. terör örgütü PKK’n n Karadeniz’deki faaliyetlerine de sekte vuracaê belirtiliyor. Yaral lar n durumunun iyi olduêu aç kland . çstihbarat birimleri PKK’l teröristlerden ele geçirilen dokümanlardan. dün saat 22. tutuklanm ë.Ç. Baëbakan Recep Tayyip Erdoêan’ n seçim konvoyuna sald r düzenlenen Ilgaz Daê ’nda eêitmeyi hede iyor. keýif. Komaya girdiêi tespit edilen Mustafa Kemal H. pusula ve araziye döýenen mayçn düzeneklerinin etkisiz hale getirilmesini öþrenecek.’nin cep havaleyle gönderdiêi 12 bin liray bir bankan n ATM’sinden çeken çsa Ç. oêlu tutuksuz yarg lanmak üzere serbest b rak lm ët . Hükümetin. yap lan tüm müdahalelere raêmen kurtar lamad . Adana’da. ‘Çakma’ savcéya 7 yél hapis talebi Adana’da kendisini cumhuriyet savc s veya polis olarak tan tt ê vatandaëlar cep telefonuyla doland rd ê iddia edilen ç.05GÜNDEM þimdiye kadar daha çok üehir içi operasyonlar için eÿitim alan Polis Özel Harekat timleri. yakalanm ë. çhbar üzerine eve gelen polis ekipleri. 60 mm’lik havan topu. Polat kardeëlerden de haber gelmemesi üzerine olay yerine giden Emin Akkuë. Özel timciler 3. FOTOüRAF: ZAMAN. arazi intikali. gözetleme. K z ltepe TOKç mevkiinde önüne ç kan köpeêe çarpmamak için direksiyonunu k ran çsmail Sevimli. ççiëleri Bakan çdris Naim èahin’in onay vermesi halinde Kastamonu Polis Meslek Yüksekokulu. çki arkadaë n uzun süre evden ç kmamas ndan ëüphelenen komëular polise haber verdi. Öte yandan 1998’de aê r silahlar elinden al nan Özel Harekatç lara yeni ateë destek silahlar n n da saêlanacaê belirtiliyor. haritacçlçk. Ancak son 2-3 ayd r hiçbir kir ayr l ê m z yoktu. “7 y la yaklaëan görevimde. ÿki kardeû. SEDAT GÜNEÇ ANKARA Bölücü terör örgütü PKK ile etkin mücadele görevi verilen Polis Özel Harekat timleri. Baëbakan’dan da izin istedim.” dedi. Foça Devlet Hastanesi’ne getirildi. pusu. MEHMET DO AN MARDûN Uyuüturucu alan genç hayatênê kaybetti Kilis’in Zeytinli Mahallesi Kurdaêa Caddesi’nde bir evde yaëayan Mustafa Kemal H. gözetleme.” dedi. terörle mücadelede Polis Özel Harekat timlerini daha etkin kullanmay planlamas Emniyet Genel Müdürlüêü’nü harekete geçirdi. MUSTAFA KÿRAZLI 16 A USTOS 2011 SALI ZAMAN Türk K z lay Genel Baëkan Tekin Küçükali. Özel timin arazi eêitimleri için en uygun yer olarak.30 sular nda. halen 6 bin civarçnda olan Özel Harekatçç polis sayçsçnç 10 bine ççkarmayç hedeÑiyor. çstihbarat birimlerince haz rlanan raporda. saêl k sorunlar sebebiyle görevinden ayr ld ê n aç klad . haritac l k. K z lay Genel Sekreteri Muzaffer Komit.

As l kay tlardan boë kalan kontenjanlar.’n n anlatt klar sayesinde öêrenmië. Cumhuriyet savc lar Veli Güney. ise kamplarda namaz k lman n ve oruç tutman n yasakland ê n aktar yor. Abdularif Akgüç ve Hakan Pektaë taraf ndan haz rlanan iddianame Ankara 10.. parçalanma nedeni olduêunu ileri sürmüëtü. as l listeden kay tlar. Vali Yard mc s çsa Ganbari. ANKARA AA - Örgütten kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan teröristlerin ifadelerine göre. bir süredir Suriye konusunda izlediêimiz strateji nedeniyle ayaê m za basmak istiyor.K. Ailesinin kendisini dini deêerlere göre yetiëtirdiêini belirten è. 15-19 Aêustos tarihleri aras ndaki kay t dönemi sona erdiêinde. Ramazan’çn ilk günü bir köyün yakçnçnda otururken teravih sonrasç camide okunan ilahiden etkilenip kaçan teröristlerden ü. “Eski grup.” ifadelerini kullan yor. eskilerin. Bu konuda bir tart ëmada ajanl kla suçland m. “çran d ëiëleri bakan . 15-19 Aêustos aras nda yapt racaklar.. s n f sonuçlar na göre..” diyor.I. 6 Aêustos’ta Milli Eêitim’in internet sitesinden ilan edildi ve adaylara 8-12 Aêustos aras nda kay t süresi tan nd . PKK’n n çslam dinine bak ë n gösteren bu cümleler.” ifadelerini kullan yor. Dini yaëama konusunda örgüt içinde yenilerin oluëturduêu grupla eskiler aras nda ayr l k olduêunu söyleyen è. aê r hakaretlerde bulunuyordu. Ancak daêa ç k nca bu durum böyle deêil. PKK’nên ýslam’a bakêü açêsênê gözler önüne seriyor. Ancak Murat Karay lan’a ait yeni görüntüler de yay nlanmad . PKK’n n çran’daki kolu PJAK’a yönelik son operasyonlarda 150 teröristin öldürüldüêünü ve PJAK’ n geri çekilmek zorunda kald ê n ifade etti. 3’üncü kayêt 20 Aÿustos’ta Seviye Belirleme S nav (SBS) sonuçlar na göre öêrenci yerleëtirilen ortaöêretim kurumlar nda boë kalan kontenjanlara kay t hakk kazanan adaylar n ikinci yedek kay t süresi dün baëlad . örgütü ‘çslam düëman ’ olarak tan ml yor. çddianamede. OSMAN YAKUT ûSTANBUL Terör örgütünün iki numaral adam Murat Karay lan.I. çran. çran’a elinde ne olduêunu biliyorum mesaj veriyor.I. adl terörist. bask alt na alarak çslam dinin- - SBS’de 2. 9 san k hakk nda 26 y la kadar hapis cezas isteniyor. Böyle bir hususu teyit etmedi. “çran. örgütten kaçacaklar. ýSTANBUL ZAMAN SAYFA TASARIM: SEYFULLAH ÖZTÜRK . As l listeden kay tlar sona erdikten sonra birinci yedek kay t dönemi baëlad . Yeni kat lanlar f rsat bulsa ve tutuklanmayacaklar n bilseler. kayêt baüladê. Terör örgütünün elebaë s Murat Karay lan’ n çran’da yakaland ê iddias daha önce yalanlanm ët . terör örgütü PKK’n n ikinci adam n n yakaland ê haberini yalanlad . den soêutmaya çal ë yorlar. Kürtlerin dininin Zerdüýtlük olduþunu söylüyorlardç. Daêda kendilerine Zerdüëtlük propagandas yap ld ê n anlat yor. “Daêda dini inançlara ve yaëay ëlara s cak bak lmad ê n ve hatta dini deêerler ile dalga geçildiêini gördüm. Bu yakalamalardan baz lar nda ise PKK ile pazarl klar sonucu teröristlerin b rak ld klar n kaydediyor. Karay lan’ yakalad ve PKK’yla pazarl k yap yor. Emniyetteki ifadesinde “K rsala ç kmadan önce PKK çslam dinine sahip ç kan ve halk n dini deêerlerini paylaëan bir görünüme sahip. Selvi. ANKARA AA 16 A USTOS 2011 SALI ZAMAN PKK TERÖR ÖRGÜTÜNDEN KAÇAN TERÖRýSTLER: - Kamplarda Zerdüþtlüÿü dayatêyorlar Aÿrê’da örgütten kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan iki teröristin emniyette verdikleri ifade. ondan sonra ayr lmaya karar vermië.K. ESKýþEHýR CûHAN Gazeteciler temkinli: ran. 2 kiëi ise ‘taksirle birden fazla kiëinin ölümüne ve yaralanmas na neden olmakla’ suçlan yor. konuyu teyit etmedi. ‘Karayèlan yakalandè’ haberi teyit edilmedi Terör örgütü PKK’n n elebaë lar ndan Murat Karay lan’ n çran taraf ndan yakaland ê haberleri doêrulanmad . Aê r Ceza Mahkemesi’nin iddianameyi kabul etmesi durumunda ëüpheliler 26 y la kadar hapis cezas talebiyle yarg lanacak. Yeter Gümüë. Konuyla ilgili D ëiëleri Bakan Ahmet Davutoêlu. çran’ n Bat Azerbaycan vali yard mc s . Birinci yedek kay tlar sonucunda boë kalan kontenjanlar da 13 Aêustos’ta bakanl ê n sitesinden yay nland . Dini deêerlere sahip örgüt mensuplar n d ëlayarak. çslamiyet’in ise Kürtlerde bölünme. Yak n zamana kadar çran’ n PKK ile pek de sorun yaëamad ê n .” diyen Kendal kod adl Y. üçüncü kay t dönemi baëlayacak.” diyor. resmi makamlar onaylamamas na raêmen devletin kanallar n n ‘Karay lan yakaland ’ demesinin devletler oyunu olduêunu iddia ediyor.’’ dedi. Herhangi bir gelië- - me olduêunda ilk önce biz duyururuz. Fakat k rsal alanda örgüt. Dêüiüleri Bakanê Ahmet Davutoÿlu. e-okul kay tlar na göre yedek listeden kay t hakk kazand klar okullara kay tlar n .” ifadelerini kullanan Çektar–Bazidi kod adl è.. hatta PKK içindeki Mustafa Karasu ve Cemil Bay k’ n çran’ n adam olarak tan nd ê n belirten yazar Önder Aytaç ise çran’ n daha önce de birkaç kez PKK’l üst düzey yöneticileri yakalad ê n ilan edip sonradan da bunlar n boë iddialar olduêunun ortaya ç kt ê n hat rlat yor.I. KAMPLARDA ORUÇ VE NAMAZ YASAK ‘Sivil itaatsizlik’ ad alt nda gerçekleëtirilen cuma namazlar n da eleëtiren è. Murat Karayêlan’ên ýran tarafêndan yakalandêÿê haberlerinin doÿrulanmadêÿênê açêkladê. Gazeteciler bu konuda farkl görüëler ileri sürüyor. Eyaletteki Devrim Muhaf zlar birliêinden bir yetkili de PKK’n n ikinci adam n n yakaland ê haberinin söylenti olduêunu kaydetti. “ûslam dininden nefret ediyorlardç. ‘Kürtlerin ideolojik kimlik ve ayn zamanda inanç dini’ diye tan mlad ê Zerdüëtlük için övgüler dizen Karay lan.06 GÜNDEM OSTýM patlamasênda sanêklara 26 yêl talebi Ankara Cumhuriyet Baësavc l ê . 3 èubat 2011’de OSTçM’de meydana gelen ve 20 kiëinin ölümüyle sonuçlanan 2 patlamaya iliëkin soruëturmas n tamamlad . Aê r Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. PKK’n n dine yaklaë m n anlat rken. èüpheli 9 kiëiden 7’si ‘bilinçli taksirle birden fazla kiëinin ölümüne ve yaralanmas na neden olmak’ ve ‘tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulmas ve el deêiëtirilmesiyle’. PKK’da eskilerle yeniler arasçnda büyük bir çekiýme yaýançyor.” diyor.” dedi. Davutoêlu. gelen ilk haberlerin kendisine ulaëmas yla konuyu yak ndan takip ettiklerini kaydetti. Ankara 10. “Örgüt. PKK’yla pazarlèk mè yapèyor? PKK’n n Kandil’deki yöneticisi Murat Karay lan’ n yakaland ê çran taraf ndan doêrulanmad . “Nisan ay ndan itibaren ‘Demokratik Çözüm Çad r ’nda BDP taraf ndan cuma namazlar k ld r ld .I. iki olayda yaralanan 43 kiëi ile ikinci patlamada iëyerleri ve araçlar zarar gören 46 kiëinin ismine yer verildi. Bir kesime göre. AK Parti Eskiëehir çl Baëkanl ê taraf ndan önceki gün düzenlenen iftar yemeêine kat lan Davutoêlu.. Mehr ajans na yapt ê aç klamada. Kürtlerin gerçek dininin Zerdüëtlük olduêunu söylüyor. Yeni èafak yazar Abdulkadir Selvi. örgüte yeni katçlanlara dinini deþiýtirmesi konusunda baskç yaptçþçnç anlatçyor. mensuplar n çslam dininden soêutmaya çal ë yor. Tüm Kürtlerin Zerdüët olmas gerektiêini savunuyor. örgütün gerçek yüzünü arkadaë è. Selvi’ye göre Karay lan yakaland ve Türkiye. 1-5 Aêustos tarihleri aras nda yap ld .I. çran ise bir pazarl k stratejisi olarak bu ismi kullan yor. Öêrenciler. Almanya’da yay mlanan ‘Bir Savaë n Anatomisi’ isimli kitab nda. “çran d ëiëleri bakan ile bir görüëme gerçekleëtirdim. örgütten kaçan teröristlerin ifadeleriyle destekleniyor. Patlamalarda hayat n kaybeden 20 kiëinin 23 yak n n n da ‘müëteki’ olarak yer ald ê iddianamede. SBS 8. üahçslar emniyet ifadelerinde. yenilere bask yaparak din deêiëtirmesi yönünde telkinde bulunuyor. 2 ay 2 gün daêda kalan terörist Kendal Roj kod adl Y. Bas na yans yan haberler en az ndan çran taraf ndan teyit edilmië deêil.

Samsung.7720 2. ANKARA ZAMAN SAYFA TASARIM: NûYAZû DEMûRCAN .5590 DOLAR SERBEST PÝYASA 1. üretim iëini Samsung’a b rakan Google için bunu söylemek zor. Yani. Motorola’n n da lisansl Android üreticisi olacaê n belirten Google CEO’su.3 milyar liraya yükseldi. Android baëar s na katk saêlayan birçok donan m üreticisi ortaklarla ise çal ëmay sürdüreceklerini aktard .00 671. èirket. Motorola.7770 1. geçmiëte aleyhlerine yap lan düzenlemeler sebebiyle gelir uzman yard mc lar n n yüzde 60’ n n yeterlik s nav n bile beklemeden tercihlerini kurumdan ayr lmak yönünde kulland ê n söyledi. Proje. Apple.5200 2. mobil telefon konusunda birçok patenti bulunan ýirketi alarak akçllç telefon pazarçnda söz sahibi olmak istiyor.7750 1.00 PETROL (BRENT) DOLAR/VARÝL 104. s nav komisyonunun takdirine göre s nav aç lan unvanlara atanm ëlard r.15 y l sonra ev iëi yapan robotlar ile dokunmatik.5 milyar dolara Google’én Biliüimin yeni mücadele alanê olan akêllê telefon pazarênda önemli bir geliüme yaüandê. Jha. birçok modelle özellikle üst s n f piyasas nda pazara hâkim olsa da. Google. Sat nalma iëlemlerinin bu y l n sonu ya da en erken 2012’nin baëlar nda tamamlanmas bekleniyor. en büyük rakiplerinden Apple’a karýç cep telefonu rekabetinde avantaj saþlamak istiyor. bu birleëme sayesinde mobil cihazlar ve ev sistemleri konusunda daha yenilikçi ve olaêanüstü çözümler geliëtireceklerini kaydetti. teminat mektubunun verilme- - si için 31 Aêustos tarihi son gün olarak belirlendi. Gelir Uzmanlar Derneêi Baëkan Muhammed Akgün. Google.5 milyar dolar gözden ç kard . Open Handset Alliance (Aç k Ahize Birliêi) kurucu üyelerinden biri. Page. söz konusu bankalar n ilk yar net kâr nda yüzde 5. Kat l m bankalar n n ëube say s 642’ye ulaëarak y l sonuna göre 6 büyürken.3’ü yata. Android iýletim sistemiyle cep telefonu alançna adçm atan arama motoru Google.5 milyar dolara satçn aldç.5 milyona ç kar lmas ve pistlerin geniëletilmesi k s mlar n içeren projenin inëaat n n 31 Ocak 2012 y l nda baëlayarak 3 y l içerisinde tamamlanmas planlan yor. Google’ n Android platformunu güçlendirmek için verimli bir ortakl k paylaët klar n dile getirdi. Anket sonuçlar . pistlerin A380 uçaklar na hizmet verebilmesi için geniëletilmesi ve ilave tesislerin yap lmas n kapsayan proje imzaland . ihaleye kat lan ëirketler taraf ndan verilen en düëük teklif olduêu öêrenildi. saatte 4 bin 400 bagaj kapasiteli handling sisteminin de yer alacaê kaydedildi.92 106. Türkiye’den Limak Firmas 387 milyon dolarl k tekli ile ald . Tüketicilerin yüzde 61’i evdeki beyaz eëyalar cep telefonundan programlamak ve çal ët rmak istiyor. Limak’ n ihaleye girerken M s r’a verdiêi 387 milyon dolarl k tekli n. tüketicilerin geleceêe yönelik beklentilerini araët rd . Birlikten yap lan aç klamaya göre. mobil telefon konusunda birçok patenti bulunan ëirketi alarak ak ll telefon pazar nda söz sahibi olmak istiyor. Google’ n Android sistemini güçlendirmek istediêini ve Motorola’n n bunu yapmak için en iyi ëirket olduêuna karar verdiêini vurgulad . KAHýRE AA ‘Gelir uzmanlarênên yüzde 60’ê Maliye’yi terk ediyor’ Tek çat projesi hayata geçirilmesine raêmen Maliye’de kariyer tart ëmas bitmedi.7840 1. tüketicilere yenilik ve daha fazla seçenek imkan saêlayacak. fonlar içindeki Türk Liras fonlar n pay yüzde 66. özvarl klar ise yüzde 6 art ëla 5. Dünyan n taë nabilir ilk cep telefonunu 30 y l önce tan tan Motorola’n n iletiëim konusunda 80 y ll k birikimi var. beyaz eëya ve küçük aletlerine yönelik düzenlediêi anketle. bu sat nalman n. Eëdeêer s navla mesleêe atand klar ve benzer iëi yapt klar na dikkat çeken gelir uzmanlar .51 8 Aðustos 9 Aðustos 10 Aðustos 11 Aðustos 12 Aðustos 15 Aðustos 9 Aðustos 10 Aðustos 11 Aðustos 12 Aðustos 13 Aðustos 15 Aðustos 9 Aðustos 10 Aðustos 11 Aðustos 12 Aðustos 13 Aðustos 15 Aðustos 9 Aðustos 10 Aðustos 11 Aðustos 12 Aðustos 13 Aðustos 15 Aðustos 9 Aðustos 10 Aðustos 11 Aðustos 12 Aðustos 13 Aðustos 15 Aðustos Cep telefonunun mucidi 12.62 104.5310 2. Google. devlet gelir uzman yard mc l ê ve vergi denetmen yard mc l ê ile ortak yap lm ët r. Motorola gibi markalar n yer ald ê ligde taëlar yerinden oynatmaya baëlad . KENAN MEHMETZADE ûSTANBUL Apple’ n iPhone ve Google’un Nexus ile ak ll telefon iëine girmesi. Anket sonuçlar ndan ç kan diêer bir çarp c sonuç tüketicilerin küçük ev aletleri ve beyaz eëya sat n al rken kalite ve yattan sonra enerji verimliliêi ve su tasarrufuna önem veriyor olmas . HTC ve diêer birçok ak ll telefon üreticisinin tercih ettiêi ücretsiz iëletim sistemi olan Android. Ancak h zla büyüyen milyar dolarl k pazar elinden vermek istemeyen arama devi.9 milyar liraya yükselirken. Kahire Uluslararas Havaalan 3 No’lu terminalinin y ll k yolcu kapasitesinin 3. Nokia. Motorola’n n Google’a geçmesi yaln zca Android güçlendirmekle kalmayacak. Motorola Mobility’i satên alarak Android iületim sistemini güçlendirmeyi amaçlêyor.ylaSiemens. gelir uzmanlar n n muadil bir kadroya kayd r lmalar gerektiêini belirterek.00 682. Arama motoru Google. Kulland r lan fonlar y l sonuna göre ilk alt ayda yüzde 13 artarak 36. Microsoft ve Apple ile Google’ n mobil telefon iëine girmesini tavsiye ediyordu. Ortak s navlar öncesinde meslekler aras nda ayr m n nas l yap lacaê na iliëkin objektif bir kriter ortaya konmam ët r. aç k bir platform olarak Android konusunda bir deêiëikliêe sebep olmayacaê n söyledi.7900 1. Adaylar. Google. yine bedava olacak.00 668. personel say s 13 bin 49 oldu. Türkiye’nin Kahire Büyükelçiliêi yetkililerinden edinilen bilgiye göre. Toplam akti er ise y l sonuna göre yüzde 11 art ë göstererek 48. 2003 ve 2004 y llar nda yap lan gelir uzman yard mc l ê s nav . kendi kendine ve uzaktan çal ëan ev eëyalar hayal edildiêini ortaya koydu. 2005 y l ndaki s nav ise Devlet Gelir Uzman Yard mc l ê ile birlikte gerçekleëtirildi.00 692.94’lük bir azal ë meydana geldi. imtihanlar sonras nda. Diêer tüm kariyer mesleklerde olduêu gibi mesleêe al mlar özel yar ëma s navlar ile yap lmakta. tek çat n n yeniden düzenlenmesini istiyor. FOTOüRAF: EPA Tüketici 15 yêl sonrasê için ev iüi yapan robot hayal ediyor Pro lo ve -Türkiye’de Bosch. EKONOMý SERVýSý - dan fazla Android’li cihaz olduêunu ve dünya çap nda her gün 550 bin Android’li cihaz n aktif edildiêini kaydetti. 2 bin 800 ise gelir uzman yard mc s bulunuyor. bu ëirketin ayr bir iëkolu olarak devam edeceêini söyledi. yüzde 87.07 EKONOMü 0 BORSA BÝLEÞÝK ENDEKSÝ 52283 52961 50307 52017 52188 53485 16 A USTOS 2011 SALI ZAMAN EURO SERBEST PÝYASA 1. Limak ile Kahire Havaliman èirketi aras nda.4’ü beyaz eëya ve küçük ev aleti sat n al rken kaliteye dikkat ederken. yüzde 90.3 milyar liraya.5250 2. telefon üreticisi Motorola’n n mobil k sm n almak için 12. çen y l ayn dönem ile karë laët r ld ê nda. ev telefon cihazlar ve video çözümleri konusunda pazar lideri olmakla birlikte. Bu soruna müdahaleye ihtiyaç olduêunu vurgulayan Akgün. Uzmanlar. ka-Türkiye Kat l mn Bankalar ayl k dönemdeGet l m bankalar n ilk alt net kârlar n n 358 milyon lira olduêunu aç klad .34 109. Vergi denetim birimlerinin dörtlü yap da birleëtirilmesinin ard ndan yeni yap ya yönelik tepkiler devam ediyor. taksi yolu ve baêlant yollar n n yap m n . Page. halen 150 milyon- Katêlêm bankalarênên 6 aylêk net kârê 358 milyon lira Birliêi (TKBB). ayn zamanda piyasaya rekabet. cep telefonu mucidi Motorola Mobility Holdings ýirketini nakit 12. 340 bin metrekarelik alanda apron.7870 CUMHURÝYET ALTINI SERBEST PÝYASA 670. ancak kimse arama devinden böyle ad m atacaê n tahmin etmiyordu.00 677.5440 2. ëirketin yüzde 63’ü için 12 Aêustos Cuma günü New York Borsas kapan ë ndaki hisse yat olan 40 dolar ödemeyi kabul etti. Motorola Mobility CEO’su Sanjay Jha da.1’i ise enerji ve su tasarrufuna önem veriyor. EKONOMý SERVýSý Mêsêr’da devrimden sonra en büyük ihale Türk üirketinin M s r’da 25 Ocak halk ayaklanmas n n ard ndan yap lan en büyük ihaleyi.5400 2. Her 10 kad ndan 4’ü ise klasik renk olan beyaz tercih ederken. yabanc para fonlar n pay ise yüzde 34 oldu.5 milyondan 7.evgösteren Gaggenau markalar faaliyet BSH Ev Aletleri. Ankete kat lan bin 603 kiëiden yüzde 90. Tüketicilerin yüzde 55’i beyaz eëya ve küçük ev aletlerinin renkli ve desenli olmas n bekliyor. toplanan fonlar y l sonuna göre yüzde 6 artarak 35. Anlaëmay kendi resmi blogunda aç klayan Google CEO’su Larry Page. ses komutlu. Dünya Bankas ’n n kredi saêlad ê projeye. 10 kad ndan 7’si ise cep telefonundan beyaz eëyalar yönetmek istiyor. 3 No’lu terminale entegre edilecek yeni terminal ve otel ile yeni bir iskele bloêu inëas n kapsayacak. Gelir çdaresi Baëkanl ê ’nda 400’ü kariyer gelir uzman . Ayr ca Droid modeliyle ak ll telefon pazar na ad m atm ët . Google’ n Apple ve diêer rakiplerine karë kri mülkiyet haklar n savunmak için çok deêerli genië bir patent portföyüne de sahip. alternatif renkler olarak gri ve mavi düëünülüyor. Ayr ca projenin içerisinde yaklaë k 168 bin metrekarelik kapal alan inëaat n n gerçekleëtirilmesinin yan s ra.8 milyar TL’ye ulaët .47 107. “Ge- - lir uzmanlar na uygulanan eëitsizliêin sona erdirilmesi gerekiyor.” dedi. 3 No’lu terminalin y ll k yolcu kapasitesinin yükseltilmesi.28 108.

Çin'in ünlü ië. Yapacaê m z santral Türkiye'nin elektrik ihtiyac n n yüzde 8'ini karë layacak. s n rl üretim maêazas nda çal ëanolarak. lik M3 Tiger' piyasaya ÖZEL NE ÜRETýYOR? ‘Kaliforniya'da tasarsürdü. O dönemde birçok rman n krizden etkilenmediêini göstermek için lüks tüketime ve hediyelere yönelmesiyse dikkat çekici. Ünlü Frans z markas Chloé. Türkiye'nin ilk 15 y l “garanti al c '' olduêunu anlatan Super n. Tüpraû’én kâré yüzde 75 artté Tüpraë. Louis VuitDior Shanghai Blue telefon bunun bir göstergesi. en yayg n sosyal paylaë m portallar ndan çoêunu ana ekran üzerindeki widget ile bir araya getiriyor. Bat l rmalar için Çinli tüketiciyi ele geçirmenin en önemli yoluysa onlar n deêiëen al ëkanl klar n gözden kaç rmamaktan - Akéllé telefon ailesi geniûledi LG Electronics (LG). 136 bin ton ëekeri yüzde 7. peëin satacak. "Nükleer santral yapan rmalar n en büyük eksiklikleri. Dünyada daha önce çok say da ülkede kullan ld . Dün baëlayan sat ëlar 26 Aêustos günü mesai saati bitiminde sona erecek. Çin'de modern ekonominin baëkenti olarak nitelendirilen èanghay' n. y l n kutlaApple' n èanghay'daki mak için. “arama” özelliêini çok daha kolay kullanabilme imkân sunuldu. lüks saat ve elmas gibi lüks tüketim malzemelerine y lda 1 milyon yuan (yaklaë k 237 bin 105 TL) harcad ê n ortaya koyuyor. Lüks çantalar. Bu süreç içerisinde Akkuyu baëta olmak üzere Mersin'in birçok yerine ‘bilgi odalar ' kurulacak. 2008 krizinden sonra dünyada lüks tüketim ad na dünyada yüzde 35'lik bir düëüë gerçekleëirken Çin'de yüzde 5'lik bir düëüë gerçekleëmesi ülkenin lükse olan düëkünlüêünü de gösteriyor.'' dedi. èin Tiyendi'si.Mal Derneêi taraf ndan yay mlanan dine sadece èanghay maêazas nda yer 2010. Ulaët rma Bakanl ê Karayollar Genel Müdürlüêü’nün tarih deêiëikliêine iliëkin duyurusu. lerin üretimini gerçekleëtirmeye baëlad . bugün ken.3 sürümüne sahip yeni LG Optimus Pro (LG-C660) ve LG Optimus Net (LG-P690) ile geniëletiyor. çantadan cep telefonuna hatta arabas na kadar hemen her ëeyini taklit ve kalitesiz ürünlerin merkezi olarak an lan Çin'den deêil de Avrupa'dan almay tercih ediyor. èunu net bir ëekilde belirtmeliyim ki. BMW. 30 adet tasarlaMarka Ürün land . Çin ay takvimine göre ri. 2011 y l n n ilk yar s nda geçen y l n ayn dönemine göre net kâr n yüzde 75’lik art ëla 564 milyon TL’ye ulaët rd . M3 modelinin Çin'deki 25. “Bu teknolojiyi en iyi yapan ülkeler içinde ABD ve Fransa'n n ard ndan biz geliyoruz. MERSýN AA SAYFA TASARIM: KADûR DûNÇER . Yine Fransçz çanta üreticisi Chloe. lüks kalemler en çok tercih edilen ürünler.leëtirmesiyse dikkat çekici. Zenginlerin yüzde 50'sinden fazlas emlak. Kullan c lar tek bir tuëa t klayarak. FOTOüRAF: EPA. Fabrika baz nda farkl olmak üzere. bu piyasadaki baël ca güç haline zas nda Çin kültüründen esinlenerek geleceêi tahmin edildiêini ortaya koyutasarlanm ë haz r-giyim ürünleri ve de. Hermes ticilerin lüks mallara gösterdikleri raêise Çin markas Shang Xia. Hem klavyede hem de dokunmatik ekran özellikleri ile dikkat çeken telefonlar. 23 Aêustos 2011’den 10 Ocak 2012’ye ertelendi. timi daha çok genç erkeklerin gerçekDiêer taraftan Dior'un en pahal telefo. Araët rmaya göre y ll k varl klar 10 milyon yuan (yaklaë k 2 milyon 370 bin TL) üzerinde olan Çinliler y lda ortalama 1 milyon ile 3 milyon yuan aras nda harcama yap yor. stoklar ndaki ëekeri azaltmak amac yla.2011 y l raporunda. ekonomisi olan Çin. DIEGO AZUBEL 16 A USTOS 2011 SALI ZAMAN 50 TL akaryakét hediye ediyor Total ve Akbank iëbirliêi kapsam nda 15 Aêustos-28 Eylül 2011 tarihleri aras nda Axess üyesi Total istasyonlar ndan farkl günlerde 4 kez tek seferde 100 TL ve üzerinde akaryak t veya otogaz al m yapan Axess sahipleri an nda 50 TL deêerinde akaryak t kazan yor. Çin için üretildi' nan araban n yat 125 yazan k rm z tiëörtler bin Euro. Resmi Gazete’nin dünkü çeëitli ilanlar k sm nda yay mland . Akkuyu santrali. BMW 30 adet M3 Tiger araba ton marka çanta. Diêer taraftan Çin'de lüks tükebugün özellikle Çinli gençlerin tercihi. 25-30 yaëlar aras ndaki tüketelefon saf sa rden üretiliyor. tüm dünyada büyük ilgi gören LG Optimus ak ll telefon serisini. tesisin elektrik üretmeye 2019 y l nda baëlayacaê n . artan sat ë hacmi ve ham petrol yatlar ndaki art ëa paralel olarak. köprü 2012’ye ertelendi Kuzey Marmara Otoyolu (3. 291 bin ton ëekeri indirimli sat ëa açt . Santralin kurulmas iëlemini üstlenen Akkuyu NGS Elektrik Aè Genel Müdürü Alexander Super n. Dünyan n en büyük 2. Devlet birimlerinden al c rmalara kadar gidilen her yerde bir hediye getirmek her ëeyi kolaylaët ran bir durum. Lüks markalarén en iyi müýterisi zengin Çinliler Fason üretimin merkezi Çin'de 900 bin ultra zengin. zemin etüt çal ëmalar n n ve tsunamiye karë deniz taban nda yap lan sismik araët rmalar n önümüzdeki y l n ortalar na kadar tamamlanmas planlan yor. tercihini 'Made in China' yerine Avrupalê markalardan yana kullanêyor. Dior parHermes Ev tekstil ürünleri gerçekleëtiren rmalarfüm gibi yat bin veya Levi’s DENIZEN Jeans dan Levi's. Fransa'da tasarlanan ultra-lüks 3-5 y lda.08EKONOMü haber turu 3. Santralin tüm haz rl k süreci net bir ëekilde kamuoyu ile paylaë lacak. Uluslararas Atom Enerjisi Kurumu söylüyor. onlara aidiyet hissi uyand ran ürün. Söz konusu kiëiler. Kampanyaya kat lmak için SMS göndermek gerekmiyor. Santrale ilk betonun 2013 y l nda at lacaê n . Santralin kurulacaê bölgede. geçiyor. kendilerinin de bu lisansç satçn alacaklarçnç söyledi. þanghay ve Pekin Çinli milyonerlerin yaüadêÿê iki üehir olarak öne çêkêyor. tak aksesuarlar . önümüzdeki buldu. Daha sonra da Türkiye isterse burada üretilen elektriêi iç piyasaya ya da diêer ülkelere satabilir. SERTAC AKSAN Mersin'in Gülnar ilçesine baêl Büyükeceli beldesinde “Akkuyu'' ad yla kurulmas planlanan nükleer santrale yönelik çal ëmalar tüm h z yla sürüyor. turuncu metaHANGý MARKA ÇýN’E lar üzerlerinde Çince. Sat ë gelirleri.ë n alt ndaki gençler taraf ndan ilgi gör 40-60 dolar aras nda deêiëen bu ürün rüyor. Lüks burada da kendini gösteriyor. 2010’un ilk yar s nda 489 milyon TL olan faaliyet kâr n yüzde 65 art ran ëirketin. ‘Made in China'dan uzak duruyor. m. halka kendilerini iyi bir ëekilde anlatamamak. yüzde 55 art ëla 18 milyar 233 milyon TL’ye yükseldi.me geçti. èu an bunlar konuëmak için erken olduêunu düëünüyoruz. nesil bir santral. FOTOüRAF: AA. Alman BMW sçnçrlç sayçda üretilen turuncu metalik M3 Tiger'ç Çinli lüks düýkünleri için üretti. 135 bin ton ëekeri yüzde 5.Kaplan y l na denk gelen bir dönemde. CarÇin'e özel üretim tier el saati. Kullan c lar n en çok dinlenen ëark ve yeni albümleri tarzlar na göre listeleyebildiêi müzik portal . Huay Hay Caddesi. MüzikÇalar ve Müzikçndir servislerinden de ayn sayfada faydalanma imkân tan yor. 20 bin ton ëekeri de yüzde 8 indirimle.aveamuzik. dimallar. Super n. Çin'deki beëinci y l n kutlamak için s n rl üretimle Marcie el çantas n yine bu pazar için üretti.'' bilgisini verdi. santralin zemin etütleri ve tsunami tehlikesine karë denizde yap lan sismik araët rmalar n gelecek y l n ortas na kadar tamamlanacaê n söyledi. Türkiye gibi sürekli büyüyen bir ülkenin. BMW de ön plana ç k yor. Google’ n Android mobil iëletim sisteminin “Gingerbread” olarak bilinen 2.yor. Bu yüzden büyük markalar da bu furyadan geri kalmad ve özel üretiÇinlilerin duygusal baê kurabilecekle. ayn ekran üzerinde birçok iëi ayn anda yapabiliyor. sat ë miktar ndaki art ë ve net marja baêl olarak ilk alt ayl k faaliyet kâr 809 milyon TL’ye ulaët . Türkiye’nin enerji ihtiyacênên yüzde 8’ini karüêlayacak Alexander SuperÓn. Hongçiyav' üst düzey gelire sahip Çinlilerin ilk adresleri aras nda. Avealélara özel müzik portalé Avea. Türkiye'de yapacaê m z santral 3.com adresinden ulaë labilen portalda. Sözleëme ve ëartnamede yap lan deêiëikliklere ait zeyilname-1. Bunu biz deêil. enerji ihtiyac olan her ülke nükleer enerji iëine girmek zorunda. Sokaklarda deþeri 100 bin ile 510 bin Euro arasçnda deþiýen otomobillerin yançnda günlüþü 3 dolara çalçýan Çinlileri de görmek mümkün. Akkuyu’da daha önce EÜAþ tarafêndan nükleer santral yapêlmasêna iliükin lisans alçndçþçnç hatçrlatarak. Bunu fçrsat bilen ünlü markalar da Çin için özel üretim gerçekleýtiriyor. sçnçrlç sayçda üretilen Marcie el çantasçnç sadece bu pazara sundu. Zarif tasar mlar n ön plana ç kt ê çantalar n yatlar 210 dolarla 1130 dolar aras nda deêiëiyor. Rus teknolojisi- - nin “eski ve saêlam deêil'' ëeklinde alg land ê n kaydeden Super n. Boêaz Köprüsü dahil) iëinin ilk ilanda belirtilen ihale tarihi. enerji ihtiyac n tek bir santralle kapatmas mümkün deêil.betin. Ancak Türkiye'ye yapacaê m z son teknoloji ile donat lan bir sistemde olacak. kafas ndaki soru iëaretlerini ilgililere dan ëabilecek.'' dedi. Bunu f rsat bilen dünyan n gözde markalar da Çinli milyonerler için kollar s vad . lüks tüketimde de Japonya'dan sonra ikinci s rada yer al yor. cüzdanlar. An nda kartlara yüklenecek olan 50 TL’lik akaryak t al m 1 Ekim 2011 tarihine kadar Axess üyesi Total istasyonlar nda yap lacak akaryak t harcamalar nda geçerli olacak. ekonomi ve araët rma dergisi “Hurun Report”un araët rmas nda Çin'de bulunan zenginlerin al ëkanl klar na dair önemli ipuçlar veriliyor. Çin'de al nan hediyelerde de lüks koratif sanatsal objeleri sat yor. Türkiye'de. lüks maêa. Dünya Lüks nu Shanghai Blue Telefonu. “çlk 15 y ll k süreçte üretilen enerjinin tamam n Türkiye kendisi alacak. Türkiye'de bu k s r döngüyü k racaê z. Bu sayede de herkes santral ile ilgili istediêi tüm bilgiye ulaëabilecek. Çin'de 30 yarekt Çinli tüketiciyi hede iyor. Fiyatla. Kimsenin güvenlik konusunda bir ëüphesi olmas n. DENIZEN on bin dolar aëan lüks Chloe Özel tasarêm çanta Jeans markas yla. ÿndirimli ûeker satéûé baûladé Türkiye èeker Fabrikalar (TÜRKèEKER) ëekerde yeni üretim ve pazarlama y l na girilirken. KDV hariç. cep telefonlar na müzik indirmek ve telefonlar yla müzik dinlemek isteyen müzikseverler için AveaMüzik Mobil Portal ’n kurdu. RAHýME SEZGýN ûSTANBUL Fark n ortaya koymak isteyen Çinli zenginler. Karayollar Genel Müdürlüêü çëletmeler Dairesi Baëkanl ê ’ndan görülebilecek.

valilik. Dr.9’u. 2011’in ilk 8 ay ndaki istihdam oran n geçen y l n ayn dönemine k yasla yüzde 40 oran nda art rd . meslek örgütleri. Türkiye’de kurumsal olmayan nüfus bir önceki y l n ayn dönemine göre 979 bin kiëilik art ëla 72 milyon 218 bin kiëiye ulaët . çësizlik oran da 1.2 15 14.4’ünün 10 kiëiden az çal ëan bulunan iëyerlerinde çal ët ê .2 puanl k art ëla yüzde 10. ERHAN BALIKÇI Daha fazla düýmesi sürpriz olur nemde iësizlerin yüzde 29.45 milyon ile rekor k rd ê na dikkat çekti.7 9. toplam iëgücünün yüzde 16. 2 milyon 550 bin kiëiye geriledi.5 oldu.1 4. Abdülmecit Karataë. Kentsel yerlerde iësizlik yüzde 11. Abdülmecit Karataü. bir miktar daha azalacak Sanayi Bakan Nihat Ergün.5’e geriledi. iësiz say s nda ise 60 bin kiëilik art ë gözlendi. hatta yüzde 10. Ülkede. hibe projeleriyle destek saêl yor.09EKONOMü þýsizlik yüzde 9. odalar. ýüsiz sayêsê mayês ayênda bir yêl öncesine göre 296 bin. aral k döneminin önem taë d ê n söyledi. istihdam edilenlerin say s da 23 milyon 55 binden 24 milyon 445 bin kiëiye ç kt .1 8.5 olarak gerçekleëti. Türkiye genelinde iëgücüne kat lma oran . 24 milyon 445 bin kiüi istihdam edildi. Genç nüfusta iýsizlik oranç da bir önceki yçlçn aynç dönemine göre 2. may s döneminde yüzde 9. Sanayide. Yüzde 5 oran n n Türkiye için kabul edilebilir bir iësizlik oran olduêunu belirten Bakan Ergün. istihdam art r c çal ëmalar gerçekleëtireceêiz. Türkiye genelinde iëgücüne kat lma oran ise 50. tar m sektöründe çal ëan say s 442 bin kiëi.5 ile mevcut endeks tarihinin rekoru. - Rakamlar. May s döneminde 24 milyon 445 bin kiëi istihdam edildi. may s ay nda Oran (%) 21 16. “Yüzde 50. Cezayir. eë-dost arac l ê yla ië arad . Önümüzdeki aylarda iësizlik oranlar n n bu seviyelerde olacaê n kaydetti. ARýFE KABýL ûSTANBUL SAYFA TASARIM: NûYAZû DEMûRCAN . En çok istihdam f rsat sunan ülkeler ise Suudi Arabistan ve Sudan oldu. yüzde 7’lik büyümenin devam etmesi durumunda zaten istihdam n da doêru orant l olarak artacaê n söyledi.2 9. iësiz say s 2 milyon 550 bin kiëi. EKONOMý SERVýSý Orta Anadolu Makine ve Aksamlar çhracatç lar Birliêi (OAçB) Baëkan Adnan Dalgak ran Türkiye’nin dünyay vuran yeni kriz dalgas ndan fazla hasar almadan ç kmas halinde baëar l bir dönem geçireceklerini ve bunun istihdama yans yacaê n ifade etti. yüzde 2. mayçsta da gerilemeyi sürdürerek yüzde 9. çësizlerin yüzde 88.3 oldu.1 seviyesinden yüzde 10. 2011 May s döneminde Türkiye genelinde iësiz say s geçen y l n ayn dönemine göre 296 bin kiëi azalarak.8’den yüzde 17. Program bütçesi.2’sinin ek bir iëi bulunduêu. Türkiye çstatistik Kurumu (TÜçK) taraf ndan yay mlanan verilere göre. Dalgak ran. k ë aylar için henüz yorum yapmak istemediêini. Bakan Ergün. Merkez’in öngörüsüyle uyumlu Merkez Bankas Baëkan Erdem Baëç . iësizlikte ha f toparlanma beklediklerini dile getirdi. Maliye Bakanl ê taraf ndan derlenen verilere göre. yat r m yapmak isteyen rmalara. çSKç. lojistik.3 puan azalarak yüzde 17.” dedi.3 seviyesine ha f yükseldiêine iëaret ediyor. istihdamdaki iyileëmenin duraklamaya girdiêine iëaret ediyor.1 puanl k azalmayla yüzde 44. May s döneminde istihdam edilenlerin yüzde 70. kurum olarak amaçlar n n ekonomik kalk nmay h zland rmak ve giriëimciliêin önünü açmak olduêunu söyledi. Merkez Bankasç’nçn aldçþç önlemlerin etkisiyle önümüzdeki aylarda daha fazla düýmesini beklemiyor. çstanbul’un çevresel sürdürülebilirliêine ve küresel rekabet edebilirliêine katk saêlamay amaçlayan çëletmeler ççin Çevre ve Enerji Dostu çstanbul Mali Destek Program da bu projelerden biri.4’e gerileyen iësizlik oran n n önümüzdeki dönemlerde bir miktar daha azalacaê n söyledi. ekim. iësizlik oran da 0.5’e geriledi. Program n önceliêi çevre sorunlar n n ve bunlar n insan saêl ê na olumsuz etkilerinin azalt lmas .4 oldu.6’s n 15-24 yaë grubundakiler oluëturdu. çSTKA’n n ana hede eri çerçevesinde özellikle nans. Bahar aylar nda.” dedi. “Mevsimsel taraf olan bir geliëme.8 puanl k gerilemeyle yüzde 11. Nisanda 33 ay aradan sonra ilk kez yüzde 10’un altçna inen iýsizlik. program kapsam nda proje baë na verilebilecek asgari ve azami destek miktar ve oranlar programlar aras nda farkl l k göstermektedir. Garanti Yat r m ekonomisti Gizem Öztok ise ekonomide beklenen yavaëlamayla beraber iësizlik oran nda da yaz aylar n n ard ndan tekrar bir art ë n yaëanacaê n belirtti.6 6.6 puanl k azal ëla yüzde 9. Karataë.” ëeklinde konuëtu.9 seviyesinde gerçekleëti. toplam bütçesi 1 milyon TL olan doêrudan faaliyet desteêi ilan edildiêini söyledi. k rsal yerlerde ise 1 puanl k düëüële yüzde 5. tar m d ë iësizlik oran ayn dönemde yüzde 12. “Unutmayal m dünyada yeni bir dalga var. istihdam n yüzde 25. Bu y l toplam destek bütçesi 50 milyon lira olan 3 adet proje teklif çaêr s yay nlayan çstanbul Kalk nma Ajans Genel Sekreteri Doç. iëgücüne kat lma oran ndaki art ë n da etkili olduêunu söyleyen Keresteci. 2011 y l n n May s döneminde. Bu durumun. turizm. yerel yönetimler. yüzde 47. istihdam miktar n n 24. yüzde 9.4 düzeyinde gerçekleýti. Türkiye çstatistik Kurumu’nun (TÜçK) aç klad ê rakamlara göre.8 13. iësizlik oran n n yüzde 5’in alt na inmesi gerektiêini söyledi. OSB’ler birlikler. Bu yönüyle TCMB’nin öngörüleri paralelinde bir gerçekleëme olduêunu söyleyebiliriz. k rsal yerlerde yüzde 5. çëgücünün eêitim ve yaë daê l mlar na bak ld ê nda. Bunda.4 oldu.1 7. aëaê oynama benim için sürpriz olur.net verilerine göre Irak. Bu dönemde. yüzde 7. Geçen yêlên aynê dönemine göre istihdam edilen sayêsênda 1 milyon 390 bin kiüilik artêü gözlendi. ekonomide tereddütler var. Dr. BloombergHT’nin yay n na kat lan Ergün.1 puanl k art ëla yüzde 50. Bu dö- 16 A USTOS 2011 SALI ZAMAN fKim ne dedi? ûýsizlik. 2011 y l ikinci döneminde toplam kamu istihdam da 3 milyon 65 bin kiëi oldu. Uzmanlar. Merkez Bankas ’n n öngörüsüyle uyumlu olduêunu kaydeden Baëç .7’sini (2 milyon 263 bin kiëi) daha önce bir iëte istihdam edilenler oluëturdu. Ajans n 29 Haziran 2011 tarihinde toplam destek bütçesi 50 milyon lira olan 3 adet proje teklif çaêr s yay nlad ê n hat rlatan Karataë.7 Lokomotif yurtdçýç inýaat sektörü oldu Türk inëaat sektörü. EKONOMý SERVýSý ýstanbul Kalkênma Ajansê Genel Sekreteri Doç.4’e geriledi Ekonomik büyüme istihdama da olumlu yansêyor. Genç nüfusta iësizlik oran da bir önceki y l n ayn dönemine göre 2.5’ini erkek nüfus oluëturdu.6 puan düëüële yüzde 9.7’si tar m. iësizlik oran n n kriz öncesi seviyeye geldiêini belirten HSBC Stratejisti Fatih Keresteci. may s ay nda. çETT. çnsan kaynaklar platformu Kariyer. Baëç . kas m. Bu dönem içerisinde Türk ëirketlerinin yurtd ë yat r mlar nda çal ët r lmak üzere toplam 4 bin 500 kiëiye yeni ië f rsat doêdu. GRAFÿK: ZAMAN. yarat c endüstriler gibi katma deêeri yüksek sektörlerin hibelerden yararlanabilecek öncelikli sektörler olduêuna dikkat çekti. Temiz ve yenilenebilir kaynaklar n kullan m na yönelik eko-yenilikçiliêin desteklenmesi amaçlanan programa.6. çësizlik oran nisan-may s-haziran döneminde. Rusya. Umman ve çran bu alanda öne ç kan ülkeler aras nda. bunu ar nd rarak bakmak laz m. Turcomoney Dergisi’nin haberine göre. Genç nüfusta iësizlik oran ise May s 2010 dönemindeki yüzde 19. Mayês döneminde. “Yeni dönemde yat r mlar . kurum olarak amaçlarçnçn ekonomik kalkçnmayç hçzlandçrmak ve giriýimciliþin önünü açmak olduþunu söyledi.4 12.9’unun mevcut iëini deêiëtirmek veya ek çal ëma için ië arad ê tespit edildi.3 16. kâr amac güden - kurum ve iëletmelerin yan s ra kâr amac gütmeyen kurumlar da faydalanabiliyor. çstihdam oran 0. verimliliêi art racak proje üreten ëirketler çSTKA’n n destek bütçesinden yararlanmak için baëvurabilecek. Böyle bir zamanda bu iësizlik oranlar korunabilirse ne mutlu.5’e geriledi. Kentsel yerlerde iësizlik oran 1. yüzde 19. Ancak mevsimsellikten ar nd r lm ë hesaplamaya göre son iki ayda yaëanan s n rl art ëlar. bir önceki aya göre 87 bin kiüi azalarak 2 milyon 550 bin kiüiye indi. çëletmeler ççin Çevre ve Enerji Dostu çstanbul Mali Destek Program kapsam nda verilecek hibeden. çstihdam edilenlerin yüzde 59. ayn tarihte ayr ca. binalarda ve ulaë mda enerji talebini azaltacak. geçen y l n ayn dönemine göre 1.4’lük iësizlik oran n deêerlendirirken. yüzde 3.6. yat r m yapmak isteyen rmalara hibe projeleriyle destek saêlayan ajans n yürüttüêü projeler kapsam nda baëvuru yapabileceklere iliëkin ëartlar n programdan programa deêiëtiêi vurguland . Mevsim etkilerinden ar nd r lm ë iëgücüne kat lma oran bir önceki döneme göre deêiëim göstermeyerek.2 13. Afganistan.4 oldu. üniversiteler ve sivil toplum kuruluëlar ve kâr amac güden iëletmeler baëvurabiliyor. Sektörel kompozisyona bak ld ê nda. Bu da ilk çeyrekteki canlanma sonras nda Türkiye ekonomisinin y l n ikinci çeyreêinde ivme kaybettiêine iliëkin görüëleri destekliyor.6’s ise hizmetler sektöründe yer ald . ýþSýZLýK DÜNYADA TIRMANIYOR* Ülke ýspanya Litvanya Letonya Yunanistan ýrlanda Estonya Slovakya Portekiz Fransa ABD ýtalya ýngiltere Almanya Japonya *Kaynak Eurostat ýSTýHDAMDA REKOR KIRILDI Son dönemde. yüzde 49. 2011 y l May s döneminde mevsim etkilerinden ar nd r lm ë istihdam edilenlerin say s nda bir önceki döneme göre 13 bin kiëilik azalma. Geçen y l n ayn dönemine göre istihdam edilen kiëi say s nda 1 milyon 390 bin kiëilik art ë gözlendi.3 puan azalarak yüzde 17.8.2’si inëaat. geçen y l n ayn dönemine göre 1.” dedi.5’i sanayi. Mevsimsellikten ar nd r lm ë serinin yatay seyrettiêine. tar m d ë sektörlerde çal ëan say s 948 bin kiëi artt . FOTOüRAF: ZAMAN Projesi olan üirketlere 50 milyon TL hibe çstanbul Kalk nma Ajans (çSTKA).4 olarak gerçekleëerek Haziran 2008’den bu yana en düëük seviyeye geriledi.

13 y ld r ilk kez alt n rezervinin yar dan fazlas n t n sat n ald . Belarus’a yönelik olmal . Daha önce Avrupa taraf nda iliëkileri olduêunu ancak TUSKON zirveleriyle Ortadoêu ve Afrika’ya yöneldiklerini anlatan Ekomak Makine Is Sanayi’nin sahibi Nuri Önel ise. ancak tedbiri de elden b rakmamak laz m. Kazakistan. ülkelerindeki verimli tar m arazilerinden bahsetmesi üzerine harekete geçen Yedibaëak Tar m rmas n n sahibi Ramazan Özçelik.” dedi. çlgi baëka alanlara. bu sorunun yeni pazarlar ile aë labileceêini dile getirdi. Kibar. Türkiye’nin. Aksi takdirde t kan kl k ya- ëayacakt k.379.ülkeler yavaë yavaë.2 kalar n da alt na yöneltiyor.4 tonluk elinde tutuyor.1 116. 10. bir aç klamas nda ëöyle dizervi 116.133.Kore öne ç k hip dört ülke olan ABD. Avrupa ve ABD’deki geliëmelerin Türkiye’yi de olumsuz yönde etkilediêini belirten Hyundai Assan Yönetim Kurulu Baëkan Ali Kibar.9 502. Asya ve Pasi k’ten iëadamlar ve yat r mc lar . pek çok ülke reülkeler dünya al. TUSKON’la dünyanèn öbür ucundaki ülkelere ihracat yapmaya ba ladèlar þERýF ERDýKýCý. yat r mc lar gibi merkez banFransa 2.401. Kibar’a göre aê rl k Rusya bölgesine verilmeli.zervlerindeki kâê t oraBölgesi ortalamas ise duruyor. Bunun 8.4 ABD. bugün 3 trilyon dolar s en önemli çözüm.5 8. büyük bölümünü alt na ay rm ë.1 döndü. yeni sipariýler olur. ancak bölgelerden gelen siparië iptalleri olduêunu kaydetti.dikbas@zaman.4 66. alt n t nlar onlarda. Afrika pazar ndaki on ülkenin toplam n n bir Avrupa ülkesi etmediêine dikkat çeken Kibar.” 2006 2011 rezerv (%) Elle tutulur en deêerli maden ABD 8. NURý ÖNEL HALDUN MýSKý n .7 1. tekli erimizi sunduk.zin en s cak günlerinin lar olmak üzere bu ülyaëand ê 2009’da da rêdan fazlasênê kelerin bast ê kâê tlar Çin’in 454. Ülkelerin al ëveriëinde mallar n spekülatif olarak kilitlenebildiêini dile getiren Kibar ëunlar söyledi: “Kimin cebine girdiêi belli olmayan miktarlar var. Hindistan’ n elinde tutarken. resel çapta 73 ton seviyesindeyDünya resmi alt n rezervi.3 2.800 dolar aët ktan sonra geri AMB* 639.com. ve Rusya’n n alt n al mlar dikkat Peki kimin ne kadar alt n var? çekici. ihraç pazar olan Avrupa’daki tüketimin daralmas ndan etkilenebileceêini anlatan Kibar. TUSKON ile çëadamlar Federasyonu sayesinde yakalad ê m z f rsatlara cevap verebilmek için çal ë yoruz. Ülkelerin emtia al ëveriëlerinde.” dedi. Kat ld klar zirvelerden geri dönüëlerin devam ettiêini belirten Önel. Daha önce neredeyse hiç ticaret yap lmayan ülkeler. buradaki olaylar n piyasalar otomatik olarak etkile- - Hyundai Assan Yönetim Kurulu Baükanê Ali Kibar. Mevcut 14.9 612. yani basèu an ABD ve AB’deki borç t ê para miktar 750 milyar dokrizinin aë lmas için öngörülen lard .7 nun düëürülmesi sonras nda da Japonya 765.2 alt n. bizim ekonomimizi saêlam olsa da tart ëma ortam na getirdi. Eylül.0 1. ERCAN BAYSAL ANKARA Dünya ekonomilerinde yaëanan s k nt lara raêmen ië dünyas n n Türkiye’ye güveni tam. Kazakistan ve Belarus’a yönelik olmalç. ki al mlarda ise Meksika. ûlkel usullerle tarçm ve hasadçn yapçldçþç bu ülkede iýçilerin yevmiyesi 2 dolarçn altçnda.5 58. “Ekstra yap lmas gereken çal ëma Rusya. ken bu y l n ilk yar s nda al nan Dünya Alt n Konseyi verilerine rakam 180 tonu bulmuë. “Çok karamsar deêilim. dünya alkez Bankas .451. Ali Kibar.719. küresel krizervlerinde baëta dotên rezervinin ya. da. tüketimin ithalat aê rl kl ürünler olmas n n cari aç ê art rd ê n ifade etti. Bu y lda Euro Bölgesi ülkelerine ait. Afrika ülkesi Etiyopya’da 23 bin dekarlçk alanda pamuk ve diþer mahsulü yetiýtirip dünyaya satçyor. Ons baë na yat Hindistan 357. krizden ç kmak için çok büyük Böyle bir vasatta yat r mc lar ve meblaêlarda Avrupa’da. çnce bir köprünün üzerinde yürüyoruz. dünyada en çok alt n ABD zervleri yerinde sayarken onlaMerkez Bankas ’n n kasas nr nki neredeyse 2006 sonundan. Euro ve diêer dövizleri tutan Hiç karamsar deÿilim eylülden sonra rahatlaréz Son bir aydêr kriz beklentisinden dolayê bazê bölgelerden gelen sipariülerin iptal edildiÿini söyleyen Hyundai Assan Yönetim Kurulu Baükanê Ali Kibar. spekülatif olarak kilitlenmië.” dedi. Yani bu niëleme”.8 süre önce ABD’nin kredi notuRusya 401. Türkiye 116. Piyasalardaki günlük hareketlerin sanayideki üretimi çok etkilemediêini aktaran Kibar. “2008 krizinden sonra Portekiz. kâê tlar art rmaya çal ë yor.0 30. AB tek ülke gibi çal ëm yor. Gegöre 30 bin 700 ton.1 1. bu y l yüzde 7 büyüme hede ni tutturacak. ancak eylülden itibaren yeniden piyasançn canlanacaþçnç ifade etti.5 3. Arkas ndan Almanya.814. reÿê kâÿêtlarê bulun. Fransa gibi tona ç kard . Y l sonunda yüzde 7 büyüme hede nin tutturulacaê n ifade eden Ali Kibar. Almanya.1 ton seviyesinde. “parasal gen r na gelmië durumda. çzmir Afyon’dan Yedibaëak Tar m Afyon’d ve Nazilli’den Ekomak.7 Rezerv olarak bugüne ka* Avrupa Merkez Bankasê dar elinde ezici çoêunlukla doKaynak: Dünya Altên Konseyi lar.3 alt nda yukar yönlü sert bir haHollanda 640. RusEn büyük alt n rezervine saya.5 74. Eylül ay ndan itibaren yeni sipariëlerin baëlayacaê n vurgulayan Kibar’a göre çarklar da bu aydan itibaren tekrar h zlanacak. pamuêun stratejik önemi dolay s yla Türkiye’ye bile uygun yatla gönderilebileceêini söyledi. FOTOüRAF: ZAMAN diêini ifade etti.1 5. resmi rezervleri içindolar olmak üzere Yani geliëmekte olan de alt n n pay yüzde 65’in üstünde. MUSTAFA YÜKSEL ûZMûR Küçük ve orta ölçekli iëletmeler. 2 dolar bulmayan yevmiyelerle oldukça ucuza pamuk ve diêer mahsulleri yetiëtirtebildiêini aktard .1 1. Euro bu ülkelerin bastê. Özellikle Çin.451.1 17. “Ekstra yapçlmasç gereken çalçýma Rusya.0 ekonomilerine olan güvensizýtalya 2. bu geliëmenin sipariëlerin daralmas na neden olduêunu kaydetti. bir belirsizlik söz RESMý ALTIN REZERVýNDE konusu.5 836. tutulabilen madenlere kay yor. Avrupa’daki krizi deêerlendirirken. ekim gibi piyasalar biraz daha rahatlar. içeriye girdiêi rakamlarda iniëte daha fazla maê- dur oluyor. Avrupa’daki daralmançn etkisinden kurtulmak için yeni pazarlar aramak gerektiþini söyledi. ken. En k sa sürede bunlar n meyvelerini toplayacaê m za inan yoruz. An iëadamlar n n güçlerini birleëtir2005 mesiyle 200 y l sonunda faaliyete baëlayan TUSKON. çtalya yani küresel kriz emarelerinin ve Fransa geliyor.7 8. çosunun büyüklüêü. geçmiëte ayl k yüzde 6-7 olan faizlerin y ll k ortalamas n n yüzde 8’e gerilediêini dile getirdi.2 lik.8 2. onun üzerine alt n yatlar nda çok önemli s çrama yaëand . Ahsen Mobilya’n n sahibi ve çzmir çëadamlar Derneêi üyesi Haldun Miski de küçük de olsa daha önce çstanbul’da bir fuar çal ëmas nda ihracat deneyimi yaëad klar n . k sa sürede dev projelere imza att . geliëmië ülkelerin alt n reki. Karamsar olmadçþçnç belirten Kibar. rezervlerinin yana ikiye katlanm ë. SAYFA TASARIM: MEHMET üûMüEK FOTOüRAF: ZAMAN . budakland . TUSKON’un Afrika ië zirvesinde Etiyopya’dan gelen iëadamlar n n. Mesela Güney Kore Merya.0 71. “Cari aç ê n nansal analizler doêrultusunda 90 milyar dolar se- viyesine geleceêine yönelik endiëeler. ancak TUSKON’la hamle aëamas nda olduklar n dile getirdi.6 milABD Merkez Bankas ’n n bilanyar dolar.8 71. Kibar. düzenlediêi ië zirveleriyle Türk giriëimcilerin ayaê na getirdi. Hindistan ye devam ediyor.133. Bu coêrafyaya iliëkin vergi iyileëtirilmeli. Bölgede sezonlar n kurak ve yaê ël olmak üzere iki döneme ayr ld ê - - RAMAZAN ÖZÇELýK Afyonlu iüadamê Yedibaüak Tarêm üirketi sahibi Ramazan Özçelik.” deêerlendirmesinde bulundu. Suriye kar ë kl k sebebiyle durgun. Ayaê m z kaymadan. kurdaki art ë n maliyetleri art racaê n söyledi. Ali Kibar’a göre Türkiye. Son bir ayd r krizle ilgili konulardan dolay baz ara tedarikçilerin yeni mal al m yapmad ê n ifade eden Kibar. na olan talebi her geçen gün arelinde alt n olanlar sevindirmet yor. ekim gibi piyasalar biraz daha rahatlar. çtalya ve Fransa.290. Bu ülkelerin görülmeye baëlad ê tarihten bu merkez bankalar . yeni sipariëler olur.tr kayg uyand r yor. dolaAlmanya 3. Önel. ABD’de merkez bankalar alt na m . Uzun Maliye Bakan Mehmet èimzamand r sahip olduêu alt n reëek. Artan yatlar. Bir ýsviçre 1.7 7.2 3. ABD ekonomisine. Merkez Bankas ’n n faiz politikas n n TL aç s ndan olumlu olduêunu aktaran Kibar. Eylül ay ndan itibaren orta vadeli plan aç klanacak. Ç k ë trendinde hangi vagona insanlar biniyorlarsa bunu öngöremeyenler. Buyordu: “Küresel krizin baë nda nun parasal karë l ê ise 5. bu ülkede 23 bin dekar alana pamuk ekti. l yor. Oralar saêl kl pazarlar. Bu da ciddi bir sa yabanc paraya m itibar eder? k. çspanya ve çtalya’n n bono tahvillerini nanse eden Fransa ve Almanya’y da göz ard etmemek laz m. Geçen y l merkez bankalar Ve yatlar artt kça da kâra geçin n ald ê toplam alt n tutar küyorlar.040. Bankac l k kesiminin krediler üzerindeki maliyeti de artt . güncel yaëam m zda dalland . Yani aln n azaltmaya.3 Dünya 30. Ve Çin 600. Kuzey Irak ve çran’a yap lacak zirveleri bekliyoruz.10 EKONOMü Kadir Dikbaý 16 A USTOS 2011 SALI ZAMAN Kimin ne kadar altênê var? Son zamanda alt n herkegeliëmekte olan ülkelerin alt sin gündeminde. yani “kâê t” bolluêu.” KUR VE MALýYETLER FýYATA YANSIYACAK Türkiye ekonomisinde düëen tüketici kredisi faizlerinin cazibe oluëturduêunu belirten Kibar.700.” diye konuëtu.2. Afrika.7 557. Türdünyan n geri kalm ë ve geliëkiye ise bu noktada henüz pomekte olan ülkelerinde. Londra ve Chicago borsas nda mallar.” dedi. “èimdi kriz söylentilerine inat. “Avrupa’daki kriz sebebiyle iyi ki TUSKON zirveleriyle önceden alternatif pazarlara yönelmiëiz. Almanyor.8 2.2 765.” dedi. Bu dört ülkenin larla dikkati çektiêini zervlerinde baüta hat rlatal m.9 reket gördük. Kibar. Etiyopya’n n pamuk üretiminin tekstildeki geliëmeler sebebiyle kendisine yetmediêini ifade eden Özçelik. “TUSKON sayesinde ulaëmakta güçlük çekeceêimiz al c iëadamlar na ulaëmay baëard k. zisyon deêiëtirmië deêil.217. Tablodan da görüleceêi Resmi rezervler gösteriyor üzere.054.6 yatlar sürekli yükseliyor. Kaybeden de küçük ve orta ölçekli yat r mc oluyor. Bunlar. Ç k ëlar ndaki günlük tonaj limitasyonunda mal depolardan ç kam yor ve bunun üzerinde spekülasyonlar baël yor.” dedi. yaê ël dönemde sulama probleminin olmad ê n anlatan Özçelik. maliyetlerdeki art ë n aêustos ve eylül ay nda mal yatlar na yans yacaê n .” dedi. (dövizleri) bulundu200 tonluk rekor al mpek çok ülke reruyor.Burada. ancak ülke ekonomisi için hiç karamsar olmad ê n söyledi. Taleplere h zl cevap vermek için bu ay Nazilli Organize Sanayi Bölgesi’nde 4 bin metrekare alanda ilave yat r m yapacaê z. ABD’nin de fütursuz bir ëekilde aç k verdiêini söyleyen Kibar. Reel ekonomiye yönelik hükümetin verdiêi aê rl kl bir planlama önümüzdeki y llarda pozitif reel yat r mlar n devreye girmesini de saêlayacak. Türkiye çëadamlar ve Sanayiciler Konfederasyonu’nun (TUSKON) düzenlediêi ië zirveleriyle ihracat tan ë p dünyaya aç ihracatla çzmir’den Ahsen Mobilya. alt na yat r m yaparýtalya.1 çen y l n en büyük al c lar Subin tonu ABD’ye.4 ra ve diêer geliëmië ülke para ve IMF 3. Tayland ve G. “Ürdün’e ihracat m z devam ediyor.435. bu f rsatlar ihracata çevirenlerden sadece birkavir Anadolu ve çstanbul’daki ç . elle Aralêk Aÿustos Altên/Top. yüzde 62. elimizle ipleri tutarak yürümek laz m. Rezerv rezervine haziran ay npara sahibi bu ülkeler da 25 ton ekleyerek 39. bu zirveler arac l ê yla Türkiye’nin yeni pazarlar haline geldi.1 31.” dedi. “Eylül.422. Miski. Var olan rezerv paralaýLK 10 ÜLKE (ton) r n kredibilitesi eskisi kadar güçlü deêil.8 bin tonu udi Arabistan ve Rusya. yokpara bas lm ë.

kimsenin olas kârdan al nacak vergi oranlar yüzünden yat r mdan vazgeçtiêini görmedim. Singapur ve Avustralya’n n maliye bakanlar . Ayr ca MB Baëkan Erdem Baëç ’n n aç klamalar yla TL’de deêer art ë oldu. Ancak MB’nin kuru buraya getirmek gibi bir amac yok.2 deÿer kaybêyla tamamlayan ýstanbul Menkul Kêymetler Borsasê (ýMKB). Küresel sat ë dalgas n n ard ndan durulan uluslararas piyasalar haftaya yükseliële baëlad .5’a kadar yükselië kaydetti. yoêun söylentiler ve yükselen borçlanma maliyetleri nedeniyle sars lan piyasalara güveni yeniden tesis etmek.5 ile yüzde 1. bugüne kadar. dün yüzde 2. Ki. Hükümet.” ECB 22 MýLYAR EURO’LUK TAHVýL ALDI Borç krizinin çspanya ve çtalya’ya yay lmas n engellemeye çal ëan Avrupa Merkez Bankas (ECB) geçen hafta 22 milyar Euro tutar nda devlet tahvili alarak.24 prim yapt . Kadýrgalar Cad.7680 liradan kapand .” KAMUOYUNA DUYURU ÝSTANBUL OTOBÜS ÝÞLETMELERÝ TÝCARET A. “Ben ve arkadaëlar m. bir kredi derecelendirme kuruluëu. resmi aç klama yapmadan önce bilgi s zd rmas halinde. KÜR AT BAYHAN Japonya ekonomisi 2. Bu kuëkunun umutsuzluêa dönüëmemesi. Asya ve Avrupa borsalar yla birlikte Türkiye de iyimser havadan nasibini ald . Siyasi liderliêin ve cesaretin gerekliliêinin vurguland ê makalede. y l n ikinci çeyreêinde yüzde 4. Uzmanlar.3’le beklentilerin alt nda darald . ECB. çngiltere Maliye Bakan George Osborne. Bunun da olumlu etkisi hisse senetleri piyasas na yans d .” denildi. serbest kur rejiminde her ne kadar bir seviye hede emese de MB’nin doêal olarak seviye konusunda bir görüëü olduêunu söyledi.7625-1. ABD’de cuma günü aç klanan temmuz ay perakende sat ëlar verisi yüzde 0. h zl büyümenin devaml l ê n n ancak rekabeti art racak yap sal reformlarla mümkün olabileceêi kaydedilerek. lisans n kaybedebilme tehlikesiyle karë karë ya bulunuyor.” dedi. endeksteki yükseliëte yurtd ë n n da olumlu desteêinin etkisinin olduêunu belirterek.75-1. Kongre’nin ülkenin mali sorunlar n çözme yeteneêine duyduêu güvenini giderek kaybediyor. Yasaê n amac . Garanti Yat r m Araët rma Yönetmeni Özgür Yurtdaëseven. Fenerbahçe yüzde 20 primle 54 liraya t rman rken Galatasaray yüzde 16. Küçükçiftlik Parký Karþýsý Dolmabahçe-Þiþli / ÝSTANBUL Tel: 0212 240 34 00 • Fax:0212 219 53 22 www. BGC Partners Baëekonomisti Özgür Altuê. milyarder dostu Kongre taraf ndan bugüne kadar yeterince ë mart ld k. ancak son çeyrekte deêer kazanmas n bekliyoruz. kötüye mi gidiyor göreceêiz. ülke ekonomisinin y l n ikinci çeyreêinde yüzde 2.48 art ëla 53.com.” dedi. Güney Afrika Maliye Bakan Pravin Gordhan. “küresel ekonomik iyileëmenin siyasi cesaret gerektirdiêini’’ yazd . ëunlar aktard : “Altm ë y ld r yat r mc larla çal ë yorum. 24-25 Aðustos 2011 Tarihlerinde Ýstanbul genelinde 250 Otobüs için 15 yýl süreli olarak hasýlat paylaþýmýna dayalý HAT KÝRALAMA ÝHALESÝNE ÇIKIYOR WARREN BUFFETT MûLYARDER ûüADAMI ÝSTANBUL OTOBÜS ÝÞLETMELERÝ TÝCARET A. dünyan n en büyük ekonomisi ABD’nin “AAA’’ olan uzun vadeli kredi notunu “AA’’ya indirirken uygulad ê hesaplama tekniêini sordu. D ë piyasalardaki olumlu seyir ve Merkez Bankas Baëkan Erdem Baëç ’n n aç klamalar na baêl dolar/TL ve gösterge faizdeki gerilemenin desteêiyle çMKB-100 Endeksi yüzde 2. EKONOMý SERVýSý ABD’de Sermaye Piyasas Düzenleme Kurulu (SEC). Güney Afrika. Onlar n vergi yükü yüzde 33 ile 41 aras nda deêiëiyor. Önümüzdeki günlerde izleyeceêiz. yat r mc larda tak mlar n küme düëürülmeyeceêi yönünde beklenti oluëmas n n etkisiyle spor hisseleri tavan gördü. yat r mlar üzerinde cayd r c olmayacaê n da savunan Buffett. Hükümetin art k fedakarl ê n herkesçe paylaë lmas konusunda ciddi giriëimler yapmas n n zaman d r.5 ile beklentiler seviyesinde artt . olabilecek vergiler de kimseyi ürkütmez. çnsan para kazanmak için yat r m yapar. kamu harcamalar n n yeniden düzenlenmesi ve k s lmas . SEC.65 TL civar nda hesapl yor.3 daralma kaydetti. Zengin kesimden al nacak vergilerin yükseltilmesinin. Japonya ekonomisi böylece üç çeyrektir üst üste daralm ë oldu. Borsa. “Yurtd ë zaten olumlu etkiledi aç l ëta. güvenilir mali planlama ile bankac l k sistemlerinin oluëturulmas ve emek sektöründe esnek çal ëma koëullar n n yayg nlaëmas gerektiêi bildirildi. hükümetlerin yavaë büyüme. haftançn ilk yarçsçnda olumlu seyir beklerken ikinci yarçda gelebilecek kâr satçýlarçna dikkat edilmesini tavsiye ediyor. Ekonomistler. Japonya Bakanlar Kurulu’nun verilerine göre. gerçek ve çok kapsaml ad mlar n at lmas yla saêlanabilir. ABD’nin kredi notunu düëüren uluslararas kredi derecelendirme kuruluëu Standard and Poor’s (S&P) ile ilgili soruëturma baëlatt .com. - MB’YE GÖRE. ortalamas da yüzde 36. program baëlatt ê geçen y l n may s ay ndan bu yana en yüksek tutarda tahvil al m n gerçekleëtirdi.6 gerileyeceêini tahmin ediyordu. 30 Haziran’da sonlanan y l n ikinci çeyreêinde ëirket ve yeniden inëa harcamalar n n etkisiyle y ll k bazda yüzde 1. döviz sepeti karë s nda 2.9 milyar dolar olduêunu söyledi. Garanti Yat r m Stratejisti Tufan Cömert de yay mlad ê notta ëu ifade- ABD. özellikle orta vadeli reformlar n önemi vurguland .48 deêer kazanarak 53. çeyrekte tahminlerin altçnda küçüldü Japonya ekonomisi y l n ikinci çeyreêinde geçen y l n ayn dönemine göre yüzde 1.7 olan beklentilerden daha az darald . çstanbul Menkul K ymetler Borsas (çMKB) yüzde 2.7755 aral ê nda dalgalanan dolar 1. Kanada Maliye Bakan Jim Flaherty. Kanada.61. ABD’nin bütçe aç ê sorununu çözmek için Kongre’yi ülkenin süper-zengin kesimine yönelik vergileri art rmaya çaê rd ve böyle bir ad m n yat r mlara zarar vermeyeceêini söyledi. Baëkan Erdem Baëç ’n n seviye ifade etmesi piyasalar hareketlendirdi. Japonya’da y k ma sebep olan ëiddetli deprem ve tsunaminin ard ndan ekonominin nisanhaziran döneminde beklenenden az darald ê n gösteren büyüme verisinin ard ndan Nikkei endeksi yüzde 1. Euro/dolar paritesinin 1. “Küresel ekonomik krizden kurtulman n zaman alacaê n z hepimiz biliyoruz.Þ.36.65 LýRA OLMALI Merkez Bankas ’n n kur hede olmamas na raêmen.68 aral ê nda olmas gerektiêini hesapl yoruz.Þ. iki veriyi merakla beklediklerini kaydederek. Baëç ’n n döviz sepetinin yüzde 5-10 aras daha düëük olmas gerektiêini söylemesinin ard ndan dolar/TL ve gösterge tahvilin bileëik faizi kademeli olarak geriledi ancak sonras nda tekrar yönünü yukar çevirdi. Japonya’n n gayri sa yurtiçi has las geçen y l n son çeyreêinde çeyrek bazda yüzde 0. bu ülkedeki güvenilir mali politikalar n dünyan n da yarar na olacaê belirtildi. 2 Aêustos’ta ülkenin temerrüde düëmesini son anda önleyecek bir anlaëmayla ëimdilik noktaland . - SÜPER ZENGýN WARREN BUFFETT’TAN AMERýKAN KONGRESý’NE: Bizi yeterince üêmarttênêz. 19 haftad r tahvil al m yapm yordu. Dört Avrupa ülkesinde aççþa satçý yasaþçnçn gelmesinin ardçndan ABD’de perakende satçýlar verisinin iyi ççkmasç ve Japonya’nçn beklenenden daha az daralmasç. Harbiye Mah. “Amerikan halk . tahvil al m program n tekrar baëlatt .” dedi.tr Ýhale Þartnamelerinin Temin Edileceði Adres: SAYFA TASARIM: MEHMET üûMüEK . ekonominin bu mali y l n tamam için yüzde 0. çngiliz Financial Times (FT) gazetesinde ortak kaleme ald klar makalede. “2 ve 4 Aêustos’a göre daha iyi görüyorum. bu da bizim ëirkette çal ëan 20 kiëinin her birinin ödediêi vergiden daha düëük bir oran.485 puandan kapand .” dedi ve ëöyle devam etti: “Her ne kadar MB günlük döviz sat m ihaleleri ile kurdaki art ë frenlemeye çal ësa da yabanc yat r mc lar n TL konusundaki görüëleri gayet net: “MB’nin son faiz indirim karar ve bunun devam n n da gelebileceêi beklentisi TL talebinin çok düëük kalmas na yol aç yor.. Baz Avrupa ülkelerinde nans hisselerinin aç êa sat ë na yönelik yasaê n yürürlüêe girmesi. kuruluëun ABD’nin kredi notunu “AA”’ya çekme karar n “hatal ’’ olarak deêerlendirerek.6. Japonya ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 0. Fransa’n n da içinde bulunduêu dört Avrupa ülkesinde nans hisselerinin aç êa sat ë na yasak geçen cuma günü yürürlüêe girdi.65 civar nda.15 olan döviz sepetinin 1. dünyan n güven krizi yaëad ê na dikkat çekilerek. geçen y l ödediêi verginin 6. Aç klama sonras TL.05. Baëç . kamu yat r mlar yüzde 3 art ë gösterdi. küresel ekonomik geliëmelerle ilgili iyimser bir tablo çizdi.11 EKONOMü 16 A USTOS 2011 SALI ZAMAN Piyasalar toparlanéyor Avrupa ve ABD ekonomisine yönelik borç krizi endiüeleriyle sarsêlan uluslararasê borsalarda geçen cuma baülayan yükseliü yeni haftanên ilk gününde de devam etti. çkincisi de yar n Merkel-Sarkozy görüëmesinden ne gibi bir aç klama.000 civar nda olmas gerektiêi anlam na geliyor. tüketim ise yüzde 0. Ama ödediêim vergi benim vergiye tabi gelirimin sadece yüzde 17. ‘Küresel ekonomik iyileýme siyasî cesaret gerektiriyor’ çngiltere. Bu ikisini izlemek gerekiyor. Merkez bankas Yunanistan devlet tahvili ald ê program n ilk haftas nda 16. Yurtd ë nda parasal gevëemenin baëlam ë olmas ve ABD Merkez Bankas FED’in de buna mecbur kalacaê düëüncesi nedeniyle.95-2.1550 civar nda seyrediyordu ve Baëç ’n n aç klamas bizim hesaplar m za göre sepet seviyesinin 2. FOTOüRAF: ZAMAN. Kongre’deki iki partinin vergiler ve kamu harcamalar konusunda aylarca süren tart ëmalar . ABD’nin notunun indirileceêini önceden bilen kiëilerin listesini de istedi. Singapur Maliye Bakan Tharman Shanmugaratnam ve Avustralya Maliye Bakan Wayne Swan taraf ndan kaleme al nan makalede. Altuê. “Bu büyük para gibi görünüyor.” ifadelerini kulland .tr • ihale@istanbulotobus. sonuç ç kacak. - - Baýçç: Olumlu geliýmeler var Merkez Bankas Baëkan Erdem Baëç . artêk vergileri artêrên Milyarder iëadam Warren Buffett. ancak acil. hatta 1976-1977 y llar nda sermaye kazançlar ndan al nan vergilerin yüzde 39.5 aral ê nda büyüyeceêini tahmin ediyor.3’le beklentilerin alt nda darald . Geçen haftayê yüzde 7.9. “Birisi Avrupa Merkez Bankas ne kadar tahvil sat n ald .485 puana ç kt . iyiye mi gidiyor. notunu indiren S&P’ye hesap sordu lere yer verdi: “Baëç ’n n aç klamalar ndan yola ç kt ê m zda ëu anda 2. Dünyan n en zengin insanlar ndan biri ve Berkshire Hathaway ëirketinin baëkan olan 80 yaë ndaki Buffett. Baëç . Önceden bilgi s zd r lmas olas l ê n da deêerlendirecek olan SEC. ABD Hazine Bakanl ê sözcüsü S&P’nin karar n n ard ndan yapt ê aç klamada. Bu beklentimizin sebepleri.65.4’üydü.60-1. 1. ABD’de beklentilerin üzerinde gelen perakende sat ëlar verisi ve Japonya’da aç klanan daralman n beklentilerden az olmas küresel piyasalarda olumlu trendi destekledi. Bunun da olumlu bir katk s var.” diye konuëtu.. yüksek iësizlik oranlar ve sürdürülemez mali bilançolar problemlerine eêilmelerindeki güven eksikliêidir. borsalarçn toparlanmasçna destek oldu. Analistler. Makalede.’’ dedi. S&P’den.48 prim yaptê. Biraz daha olumlu geliëmeler var. Toplamda 96 milyar Euro tutar nda tahvil alm ë olan ECB.istanbulotobus. Baëç ’n n aç klamalar ndan yola ç karak dolar/TL’de makul seviyeyi 1.” MB’nin haz rlad ê reel kur endekslerine göre TL’nin 2003’e göre deêerli olduêunu ancak son dönemdeki deêer kayb ile bu fark n gerilediêini söyleyen Cömert.9 darald . Beëiktaë ise yüzde 12.” dedi. Japonya’n n gayri sa yurtiçi has las (GSYH). Ülkenin ihracat . S&P’ye. Buffett.43 civar nda kald ê n kabul edersek.80 aras nda dalgalanmaya devam etmesini.9 olduêu dönemde bile. “Hat rlanacaê üzere y l sonu için dolar/TL kur tahminimiz 1. dolar/TL kurunun da 1. MB’nin görüëüne göre dolar/TL’de makul seviye 1. Gedik Yat r m Analisti Yunus Kaya da MB baëkan n n konuëmalar n n endekse olumlu yans malar n n olduêunu ifade ederek “Ayr ca aç klanan iësizlik verisi de son oldukça düëük geldi. sepet karë s nda deêerlenmeye baëlad .5 milyar Euro tutar nda tahvil alm ët .’’ diye konuëtu. “Aç klama öncesi TL. Ancak k sa vadede durum daha farkl . Ancak günümüzdeki daha ciddi sorun. Trabzonspor yüzde 14. New York Times gazetesine yazd ê bir makalede. ikinci çeyrekte bir önceki çeyreêe göre ise yüzde 0. Özetle k sa vadede kurun 1. Wall Street Journal’ n haberine göre. Fener’i ligden düýürmedi Futbol Federasyonu’nun dün futbol kulüplerine yönelik aç klad ê karar öncesinde. Banka 4 Aêustos’taki yönetim kurulu toplant s n n ard ndan tekrar tahvil almaya baëlad . TL’ye olan talebin de artacaê n ve kurlar n bu süreç ile gerileyeceêini düëünüyorlar. Buffett.1 gerilerken. ABD’nin güvenin yeniden saêlanmas ndaki önemli rolüne de dikkat çekilen makalede. Deprem ve tsunaminin ard ndan ekonomisi de büyük hasar gören Japonya ekonomisi.3 ile yüzde 0. Kredi Derecelendirme Kuruluëlar Reform Yasas ’na göre. bu y l n ilk çeyreêinde ise bir önceki çeyreêe göre yüzde 0. S&P’nin ABD’nin kamu harcamalar ndaki kesintiye yönelik 2 trilyon dolarl k yanl ë hesaplama yapt ê n ve hatal bir karar verdiêini belirtmiëti. DOLAR 1. cari aç kta y l n son çeyreêinde görülecek istikrar ve yurtd ë nda artacak olan likiditenin TL üzerinde oluëturacaê deêerlenme bask s .

61 0.50 82.22 4.75 3.92 235.64 43.918 7.01 1.24 1.82 0.68 10.95 0.59 0.55 18.00 10.325 10.48 68.25 62.92 1.761 7.25 211.23 Serbest piyasa PAZARTESÝ 17.306 3.27 1.14 5.42 2.841 4.16 6.30 15.28 0.43 2.674 7.48 1.9200 2.15 1.17 1.99 3.01 1.44 0.741 6.83 1.182 2.11 1.96 1.30 1.483 1.42 0.66 1.289 794.042 3.25 0.324 3.46 YESIL GMYO 0.70 TEKSTIL FIN. KATMERCILER 4. 1.27042 1.53 1.25 7.415 525.81 1.97 177.90 830.18 221.058 55.10 3.24 3.094.15 1.81 6.71 4.186 3.50 0.70 1.29 0.50 KORDSA 3.32 1.90 288.10 EURO TREND YO 2.86 4.61 1.238 5.09 4. SEANS FÝRMA ÖNCEKÝ GUNES SIGORTA 1. BERDAN TEKSTIL 3.93 0.VE MALI 0.862 10.860.496 0.06 1.499 7. 0.00 1.50 3.57 1.75 2.35 0.22 2.63 0.71 15.84 1.80 1.76 1.31 116.86 1.45 117.85 1.00 2.44 0.40 3.7900 1.517 444.76 301.52 1.443 23.00 3.16 1.62 3.18 111.45 2.O. 1.49 0.99 1.70 3.027.11 0.50 85.81 273.54 582.868.86 3.07 848. 15.36 1.80 0.10 1.14 4.21 ASLAN CIMENTO 56.13 28.30 5.87 4. 69.12 KARSAN OTOMOT.590 225.150 942.86 0.89 10.120.00 43.30 15.25 50.78 8.10 15.40 0.42 984.78 726. 0.21 METRO TIC.75 2.044 12.751 111.679. 1.13 1.10 98.05 5. TURK TRAKTOR 10.234 1.19 3.18 10.415 89.704.70 86.62 0.24 Endeks 1.28 71.92 0.47 1.62 0.85 10.E8E98Cýûü76C@6H><:C:ABy9yGy - BXgbXƒ#^Xjgm\_êijêqcêÿXbXiüêÉ8j`jkXejÊgXb\k`^\c`ük`i[`bc\i`e`Y\c`ik\e@üêb J`^fikX>\e\cD•[•i•I\Z\gBfƒXb# /kXbj`kc\Xp[X.77 7.79 1.262 168.419 1.10 3.20 1.MENT 4.349 1.00 Altýn borsasý TL/Gram ÖNCEKÝ KAPANIÞ FÝYATI EN DÜÞÜK FÝYAT EN YÜKSEK FÝYAT KAPANIÞ FÝYATI AÐIRLIKLI ORTALAMA FÝYAT TOPLAM ÝÞLEM MÝKTARI (kg) 99.506 65.90 4.09 VESTEL 2.32 4.60 21.28 6.71 0.64 3.75 1.94 1.71 9.29 1.00 1.356.70 2.02 89.63 DOGUSAN 1.30 144.80 TUKAS 1.756 2.12 0.97 4.71 0.05 121. SELCUK GIDA TUMTEKS ÖNCEKÝ 0.480 6.02 475.63 33. FENERBAHCE SPORTIF 7.65 12.00 70.323 661.82 5.35 11.50 13.05 1.40 14.88 18.86 644.046 3.77 1.391 0.90 PIMAS 2.492 10.46 215.95 3.46 0. 1.68 2.48 24.711 1.08 6.2391 0.93 5.59 21.18 ZORLU ENERJI 1.561 611.49 1.193 0.11 3.67 0.8800 1.14 4.895 36.91 4.11 2.00 Ý.70 3.425 24.Y.86 4.28 2.50 67.01 2.18 1.52 0.76 0.777 6.73 1.87 0.24 15 AÐUSTOS 2011 Ý.960.88 7.30 3.70 250.511.72 1.27 1.23 7.950.150 405.14 13.22 0.67 53.262 1.79 6.00 251.42 3.96 216.00 3.40 3.14 1.64 12.02 4.182 1.84 2.28 1.89 0.8441 0.88 8.49 3.35 19.00 TURKCELL 7.98 2.50 175. 3.99 4.81 51.15 18.34 16.16 KRON TELEKOM.88 1.49 279.459 1.02 2.83 0.94 0.248 1.67 KONFRUT GIDA 9.86 1.843.52 50.284 177.516.30 BUMERANG Y.60 0.32 2.04 8.50 0.70 15.71 4.47 15.61 0.26 1.016 0.25 3.66 8.80 0.47 7.52 95.87 YAPI KREDI KORAY 1.592 19.30 3.75 7.35 HURRIYET GAZ.19 13.01 5.Y.84 7.35 1.45 0.990.244 227.774 3.243. FINANS FIN.222 3.83 1.34 260.33 2.38 52188.44 7.64 1.34 77149. SEANS DÜÞÜK YÜKSEK KAPANIÞ Ý.93 3.15 EMLAK KONUT GYO 2.74 4.9800 1.51 0.85 2.83 1.46 1.600 24.33 0.86 2.02 410.31 1.31 0.12 2.39 1.15 0.03725 2.81 KARTONSAN 149.17 2.82 2.22 448.ORT.20 KAPANIÞ 18.40 2.50 1.24 10.88 6.205 3.72 3.085 0.32 2.72 0.22 39.61 TUPRAS 33.ORT.31 14.60 47.92 112.052 8.780 1.68 6.65 2.25 2.85 3.384.21 40.68 210.51 1.08 229.13 153.050 0.76 2.28 1.060 393.42 8.70 IS GMYO 1.32 iMKB 1.370 1.74 1. 1.29 0.92 1.07 SELCUK ECZA 1.63 359.7777 6.68 6.8700 2.89 0.14 1.93 PERA G.12 21.22 3.324 2.59 0.870 1.03 1.77 134.16 1.473.419 3.20 568.40 TAV HAVALIMANLARI 6.093.091.938 166.00 11.25 56.76 4.20 1.98 1.82 2.24 0.13 3.84 23.46 0.2357 0.71 39.18 1.68 7.78 0.69 0.96 2.62 0.30 7.501 0.623 1.960 1.ORT.689 2.88 1.71 15.36 4.80 155.44 0.348 1.69 916.12 556.MEN.68 5.HOLD.444 1.06 459.02 6.80 2.10 4.75 17.83 KLIMASAN 2.00 0.72 45684.18 1.30 67.86 6.86 6.01 MANGO GIDA 1.99 6.50 3.60 2.16 2.00 133.229.50 161.15 1.97 2.99 4.14 1.71 3.04 3.003 15.30 6.44 187.54 3.54 1.14 162.60 5.637 2.24 3.42 1.67 134.70 0.46 3.964 37.376 0.07 2.83 161.7716 1.42 773.95 1.896 94.23 1.00 2.21 39. GOLDAS KUYUM.00 2.99 1.004 7.78 1.68 0.00 132.845 59.58 2.58 7.51 0.02 242.2080 DANÝMARKA KRONU 0.81 0.252 3.50 14.04 5. 0.85 44.05 2.60 271.03 2.55 20.100.56 6.30 195.779.94 1.90 7.79 3.76 44.16 2.44 1.35 MARTI OTEL ISLET.10 2.016 38.96 33.602 1.55 0.24 57.14 3.73 221.23 1.00 1.72 91.370 7.08 VIKING KAGIT 0.02 1.66 T.24 0. Y.31963 0.36 0.697 726.84 T.32 2.59 11.58 1.373 0.TIRE KUTSAN 0. ADEDÝ 7.60 0.09 1.70 384.10 EURO KAPITAL Y.270 1.72 0.34017 2.95 1.80 FTSE IST.778 50.93 1.708 259.70 4.32 633.80 1.98 3. ORT 41.76 6.22 4.54 0.62 2.41 6.92 2.38 6.41 2.428 2.64 1.784 5.94 0.52 5.63 1.60522 ABD DOLARI 2.123 31.56 214.30 LOGO YAZILIM 1.63 376.68 3.936 19.69 EGELI CO.05 EKIZ YAG 2. Y.90 MUSTAFA YILMAZ Y.03 SABANCI HOLDING 5.83 KAREL 3.959 3.15 1.70 1.74 1.70 0.77 INDEKS B.50 53.76 1.54 606.61 1.38 3.13 38.306 323.10 0.455 45.080 2.13 0.76 2.565 2.ORT.728 14.85 150.95 8.38 2.YUNUS CESME 7.18 392.60 45.82 0.13 2.69 0.28 14.28 1.34095 2.82 4.185 3.04 0.429 739.45 0.52 7.41 101.730 13.85 1.YUNUS 13.878 2.06 5.60 20.861 51.465 0.60 7.58 5.86 0.68 3.82 151.387 1. 0.75 0.61 MERKO GIDA 0.98 3.33 1.82 0.030 1.900 3.649 4.48 1.71 METRO YAT.479 18.02 6.90 844.00 ATAC INSAAT 11.46 1.01 0.25 2.740.09 0.35 4.958 15.97 4.71 1.56 IS GIRISIM 1.66 327.78 KUTAHYA PORSELN 1.67 4. 1.175 50.9884 KANADA DOLARI 5.40 1.14 2.96 8.39 22.52 1.66 0.34 0.564 5. ALTINYILDIZ ANADOLU CAM ANADOLU EFES ANADOLU HAYAT ANADOLU ISUZU ANADOLU SIGORTA ANEL ELEKTRIK ANEL TELEKOM.90 4.10 8.05 ATLANTIS YAT.18 3.10 3.24 31.12 UNYE CIMENTO 3.99 52.42 1.803 1.98 156.82 0.46 7.45 18.72 9.14 1.5201 2.518 434.10 1.20 1.30 0.094 0.447 20.54 1.983 4.81 0.186.84 SODA SANAYII 3.96 5.235 8.03 0.75 1.98 17.44 19.343 20.189.38 4.39 1.94 6.80 1.28 1.68 8.729 6.42 509.92 1.80 1.00 10.17 0.83 2.76 1.7743 1.30 1.081 2.31 1.538 1.908 1.20 16.50 1.54 0.12 1.97 2.75 MARSHALL 36.59 1.06 EURO B TIPI Y.50 2.50 138.179 55.12 1.587.86 1.58 9.07 1.84 0.579.535 49.518 6.52 MENSA S.03 3.50 3.25 56.59 0.14 3.72 0.00 1.19 1.35 5.YAY.851 28.66 USAK SERMAIK 7.98 8.62 0.00 9.824 0.O 1.95 55.91 13.00 4.455.27386 1.96 1.Y.213 8.75 GAR.17 1.475 1.83 2.56 0.50 124.54 0.27023 1.742 0.89 2.81 4.74 1.306.764 13.75 1.19 6.86 1.82 1. SONMEZ FILAMNT 6.89 0.983 2.93 263.00 55.55 21.03 3.08 2.35 1.03 0.16 4.03 EGE PROFIL 4.132 362.156 4.65 248.582 9.98 2.43 149.50 7.51 0.68 118.71 9.79 3.120 15.77 2.223 0.326 1.50 231.79 1.75 1.92 7.071.97 1.093.10 CEMAS DOKUM 2.13 18.767 101.44 3.68 1.09 202.85 0.06 57.18 0.62 15.97 1.18 HALKBANK 10.619 1.497 343.02 3. ERSU GIDA ESCORT COMPUTER FAVORI DINLENME Y F.97 5.15 85.40 34.93 6.87 1.682 654.08 25.90 0.53 0.06 3.40 2.572 23.KREDI KORAY GYO 7.87 118.07 1.80 46.40 KUVEYT TURK ALTIN 99.52 METEMTUR 0.80 119.06 7.57 1.98 NON-FINANCIAL 20 A 21.707 4.79 2.39 7.397 3.79 4.78 3.79 177.57 12.01 16.76 1.75 71.39 1.38 MARTI GMYO 0.33 SEKERBANK 0.87 2.38 3.75 2.12 0.50330 1.401 6.60 1.32 1.65 0.237.78 20.60 0.52 41.24 339. ORT.29 3.60 VAKIF YAT.79 1.00 0.016 6.91 27.889 1.12 0.69 5.300 99.37 0.781 1.62 0.483 3.7502 SUUDÝ ARABÝSTAN RÝYALÝ 1.70 117.5520 2.11 1.84 TEKSTILBANK 0.992 1.31 86.10 608.11 1.361 0.24 11.874 6.61 4.04 2.80 3.220 3.29 AKMERKEZ G.74 2.96 1.90 64.075 1.15 5.79 302.30 1.82 7.62 SEKER PILIC 2.31 0.65 1.65 1.12 13.71 1.72 53.11 YATAS 1.00 2.36 21.77 1.82 0.61 1.95 21.00 288.97 521.93 3.10 93.54 0.8438 TÜRK LÝRASI 163.00 2.92 3.878 10.00 2.84 231.56 0.66 2.21 45.402 3.08 722.677 1.39 0. ORT.092 84.303 101.292.45 0.83 1.43 1.71 1.35 14.27 4.85 4.14 6.26 2.ORT.82 1.258 0.41 6.90 1.00 3.94 2.07 2.845 0.08 2.752 0.040 355.701 19.84 0.10 2.ORT.91 1.457 2.50 49.51 4.81 2.049 2.07 1.01 2.88 SONMEZ F.27 NET TURIZM 0.06 9.13 1.91 17.16 OLMUKSA 5.7631 1.41 4.025.92 6.79 1.71 0.662 0.01 3.861.00 2.15 0.971 6.35 1.58 6.42 FON PAZARI DJ IST.691 2.55 260.59 1.73 446.11 2.531 1.00 40.70 15.18 4.55 0.8237 0.14 122.61 1.33850 2.02 6.93 1.67 1.41 2.c`iX [\p\i\bjX_`gfcleXegfc`ƒ\pc\m\]Xk# jXbXkcêb#hZYVj \ YZf`Zf ! ý\fZaZn` _hZa bVh`VfçbçbmVbçgçfV_fZY _Vfhç!VbV]hVf jZ_ a` __VmWç `Z \ m aaVgfVÑVfç jZ_cnaZh _aV`nZaZ`Zf b b€V`çbaVgçbçbhZa bVhV`hçbVV`çbYçþçbçgm`ZY # =FKFüI8=1Q8D8E# D|?<EE8B8?M<:ÿ 9`q`b\e[`_Xc`d`q\ YêiXbjXcXi[X_X _êqcêY•p•i•q çë 1P]ZPb 6T]T[ <áSáaá 0S]P] 1P[X CáaZ QP]ZP[Pa ] ] ZÇa[ [ ê PiP[bP SP ZÇa[ [ ê ] STeP\ TccXêX]X bÛh[TSX 2=12TzST PÌ Z[P\P[PaSP Qd[d]P] 1P[X P[ ]P] TZ^]^\XZ cTSQXa[TaX] Qáhá\T _^[XcXZP[Pa ] ^[d\bdi TcZX[TSXêX]X ZPhSTccX 1P[X <TaZTi 1P]ZPb z] ] \d]iP\ ZPaë [ Z[Pa Pac a\Pb eT 133:z] ] ZaTSX[TaT b ] a VTcXa\TbX]X X\P TSTaTZ {BTZcÛa Qáhá\T XWcXhPR ]P bPWX_ P]RPZ Z^]Y^]Zcáa XiX] eTa\Xh^a bTZcÛa ZT]SX WP[X]T Q aPZ [ abP Ì^Z SPWP W i[ QáháhTQX[Xa| STSX 1P[X QP]ZP[PaP hÛ]T[XZ P[ ]P] cTSQXa[TaX] ZÇa[ [ ê SáëáabT ST Qd]d] ëXZPhTc Z^]dbd ^[\PS ê ] Qd báaTÌcT QX[P]Ì^hd TcZX] ëTZX[ST hÛ]TcTQX[\T]X] Û]T\[X ^[Sdêd]d bÛh[TSX çë 1P]ZPb z]SP QTZ[T]cX[TaT _PaP[T[ QXa ZÇa aPZP\ ^[dëcdêd]d edaVd[PhP] 1P[X cPZX_cTZX ZaTSX[TaX] c^_[P\ P[PRPZ[PaP ^aP] ] ] háiST "%zSP] háiST !'zT VTaX[TSXêX]X XUPST TccX »]á\áiSTZX SÛ]T\ST ZÇa[ [ Z PÌ b ]SP] bTÌXRX ^[PRPZ[Pa ] edaVd[PhP] 1P[X ZÇa[ [ êP ZPcZ b ^[\PhP] Qáhá\T _^[XcXZPb ] ] Pac Z Xi[T]\ThTRTêX]X PÌ Z[PS 6TÌT] h [ AdbhPzSP B^ P 1P]Zz bPc ] P[P] çë 1P]ZPb hT]X bPc ]P[\P[Pa[P SP X[VX[T]Xh^a 6T]T[ <áSáa 1P[X hdacS ë bPc ] P[\P[Pa[P X[VX[X ^[PaPZ X\ZP][Pa ÌTaÌTeTbX]ST SPWP _a^PZcXU ^[PRPZ[Pa ] bÛh[TSX 1P[X bTZcÛa[T X[VX[X ëd STêTa[T]SXa\T[TaX hP_c ) {<TeSdPccP UPXi VXSTa[TaX Z^]ca^[á Û]T\ ZPiP] h^a Û]á\áiSTZX SÛ]T\ST \P[XhTc hÛ]TcX\X Qáhá\TST] SPWP Û]T\[X <TeSdPc S ë U^][P\P ZP[T\[TaX]T X[VX SPWP SP PacPRPZ h [SP XëcXaPZ _Ph \ i RXSSX ^aP]SP Sáëcá XëcXaPZ bPc ë[Pa \ i _XhPbP ëPac[Pa ]P QPê[ ^[PaPZ STeP\ TSTRTZ :aTSX VT]Xë[T\TbX]X T]VT[[T\TZ XÌX] UPXi S ë _^[XcXZP[Pa Xi[T]Xh^a hPc XbcXZaPa hTaX]T ]P]bP[ XbcXZaPa b^ad\[d[dêd]d] P[ ]\Pb ^[d\[d :dad] háZbT[\TbX QT[[X ]^ZcPhP ZPSPa Paid TSX[T] QXa ëTh Zdad] Ì^Z háZbT[\TbX T] Pbh^] TcZXbX \ThSP]P VTcXaTQX[Xa| <BFEFDýJ<IMýJý - ÌPZ {1d QXa TêXcX\ SÛ]T\X Q^hd]RP hPa h [ cPcX[X SPWX[ ^[\PZ áiTaT !# bPPc báaT X[T VTÌTa[X ^[P] eT 3á]hP BPê[ Z »aVácá cPaPU ]SP] QT[Xa[T]T] !$ _PaP\TcaTST] ^[dëP] ]TST][Ta[T \ThSP]P VT[TRTZ ^[Ph[Pa b^]dRd cTëWXb eT cTSPeX VXSTa[TaX]X PhPZcP eThP hPcPaPZ ZPaë [P\Ph P\PÌ[ h^a >Zd[d] ÛêaT]RX[TaX]X] cP\P\ XÌX] _^[XÌT cP]iX\ TSX[TQX[Xh^a ETaX[T] cT\X]Pc ÛêaT]RX QPë ]P ! QX] $ [XaP [X\Xc X[T b ] a[ | STSX # Vá]á]á S^[Sda\dë QTQTZ[Ta X[T ' hPë ]SPZX VT]Ì[TaT bPê[ Z _^[XÌT[TaX ST bd]SdZ[Pa ] bÛh[ThT] ATRT_ :^ÌPZ {HPcPaPZ cTSPeX[TaST WPbcP]TST \dPhT]T ^_TaPbh^] cTcZXZ eT X[PÌ WPaRP\P[Pa ]P ZPSPa cá\ \PbaP Pa eTaX[T] [X\Xc ÌTaÌTeTbX]RT ZPaë [P\PZcP èPhTc bXV^acP[ \ i [X\XcbXi QXa _PZTc P[\ ë XbT cá\ bPê[ Z VXSTa[TaX ZPc [ \ _Ph ZTbX[\TZbXiX] ZPaë [P]\PZcP| ëTZ[X]ST Z^]dëcd ?PiPa _Ph ] Pac aP] ëXaZTc áÌ Pha ÌPêa \TaZTiX eT X]cTa]Tc áiTaX]ST] bPc ë[Pa ] báaSáaáh^a 8ë Z BXV^acP ZP_ZPÌ VPb_ W ab i[ Z eT ÌP[ ]\P ^[Ph[Pa ]SP ^[dëPRPZ aXbZ[TaX VáeT]RT P[c ]P P[\PZ XÌX] y0bXbcP]bz _PZTcX VT[XëcXaSX 6T]T[ <áSáa :^ÌPZ ' Ph Q^hd]RP PhSP $ [XaP ÛSThTaTZ bPWX_ ^[d]PQX[TRTêX]X bÛh[TSX 1d _PZTc[T eTUPc báaTZ[X bPZPc[ Z cTSPeX \PbaPU[Pa Vá]ST[XZ Xë VÛaT\Ti[XZ cT\X]Pc[Pa X[T QXa[XZcT ZaTSX ZPac[Pa P]PWcPa ZPhQ ZX\[XZ ZPhQ VXhX\ \PbaP Pa eT QPhP] Z^i\TcXZ \P[iT\T[TaX]X] ÌP[ ]\Pb ] ] cT\X]Pc P[c ]P P[ ]S ê ] XUPST TccX ÝMKB 1.360 7.64 4.476 1.80 2.370 15.478 52.204 0.30 2.20 178.462 39.02 0.26 153.30 EURO YATIRIM M.70 2.54 0.554 66.55 0.51 GEDIK Y.119 1.323 1.94 222.71 0.95 NUROL GMYO 6.48 2.83 1.96 2.06 7.M.24 Ýþlem hacmi: 1 milyar 661 milyon lira Hisse senetlerinde dün EN ÇOK KAZANDIRANLAR 1.Y.00 DÖVÝZ ABD DOLARI EURO ÝSVÝÇRE FRANGI ÝNGÝLÝZ STERLÝNÝ 100 JAPON YENÝ DANÝMARKA KRONU ÝSVEÇ KRONU AZERÝ MANATI AVUSTRALYA DOLARI KANADA DOLARI ALTIN CUMHURÝYET REÞAT 24 AYAR KÜLÇE 22 AYAR 22 AYAR BÝLEZÝK 18 AYAR 14 AYAR 900 AYAR GÜMÜÞ 1 ONS ALTIN HAM PETROL (BRENT) 109.45 0.09 5.08 4.38 0.72 10.85 3.12 2.909 1.611.55 203.45 MAKINA TAKIM 1.88 7.306 7.28 0.215 16.72 0.213 16.50 1.08 11.510 33.907 6.86 0.24 24.858 1. EGEPLAST 10.85 0.58 0.01 2.74 8.55 716.O 1.67 1.01 2.08 0.12 130.20 693.81 121.08 5.80 NETAS TELEKOM 118.58 2.86 1.024 441.86 0.84 0.50 170.00 4.12 2.85 126.71 11.025 121.784 0.32 33.68 1.65 67.28 6.91 0.96 20.25 45.84 0.31 1.219 0.90 17.16 26.13 0.128 51.71 0.03 3.15 3.68 1.45 6.50 2.42 8.63 1.735. ORT.80 KAPLAMIN 12.58 1.40 19.22 2.91 1.60 3. 2.239 74.66 178.50 0.29 3.309 2.92 13. 6.54 1.702 8.04 2.Y.34 7.49 1.14 ATAKULE G.368.74 32.89 2.81 5.971 9.37 1.117 4. HLD.82 7.84 1.40 8.09 1.30 3.98 4.337.00 2.66 IS BANKASI (C) 4.78 124.60 HAZNEDAR TUGLA 3.21 566.267 0.81 0. MAZHAR ZORLU H.39 2.867 0.18 MENSA SINAI TIC.78 TRANSTURK H.68 135.78 20.93 6.032 39.86 5.935 0.80 432.73 0.16 1.276 3.74 2.70 18.13 3.00 0.S.87 1.369 1.934 10.451.95 2.57 3.08 5.66 34.61 1.93 0.05 160.ORT.76 18.80 0.50 1.53 0.31985 0.673 7.644 3.08 4.19 6. EKONOMI BANK.24 1.66 10.05 528.00 10.993 29.46 24.28 0.455 128.77 1.704 242.4839 ÝSVEÇ KRONU 76.98 2.88 0.88 1.522 1.68 5.88 3.05 1.44 3.84 226.18 2.436.7603 AVUSTURYA ÞÝLÝNÝ 200.229 4.72 0.722 1.807 1.92 7.00 3.901 208.944 8.42 7.35 4.55 1.85 METRO PETROL 6.24 6.53 940.10 178.053 1.75 2.70 14.234.60 AVRASYA PETROL 1.18 1.98 21.60 1.452 24.35 90.77 1.86 204.47 1.829.50 0.566 161.22 4.06 1.688.00 53.6302 ABD DOLARI EURO DÖNÜÞÜM KURLARI 1.94 542.70 1.886 0.14 SINPAS GYO 1.25 KARDEMIR A 0.72 8.84 1.37 2.06132 0.21 2.12 2.449 1.16 2.00 2.95 2.78 0.88 4.38 0.735.12 2.99 1.194 815.73 0.59374 0.2700 0.69 2.90 92.14 1.766 118.00 1.61 22.45 2.58 1.55 0.259 12.372.53 82.5341 2.71 1.00 1.32 1.84 1.001 586.75 65.578 1.77 37.30 15.99 0.205 61.62 0.00 1.38 8.75 1.066 2.52 756.76 1.050 0.87 3.40 2.19 3.10 2.627.62 89.74 37.428 424.592 241.546 21.08 MARMARIS A.80 1.85 187.139 7.158 1.16 0.22 6.60 0. SEANS DÜÞÜK YÜKSEK KAPANIÞ 7.68 1.91 0.124 42.80 10.932 756. KONFRUT GIDA (YÜZDE) 23.649 1.95 0.29 0.159.BAHÇE SPORTIF FENIS ALUMINYUM FINANS FIN.50 0.10 3.16 7.94 5.81 274.82 7.21 1.72 70.54 4.621.34 7.66 91.97 4.18 1.478 2.41 3.95 87.22 1.67 1.76 10.08 IS YAT.57 IHLAS HOLDING 0.863 4.85 0.50 6.755 36.611 64.09 1.75 10.97 3.88 19.399 4.557 1.00 6.11 2. ADANA CIMENTO ADANA CIMENTO (B) ADANA CIMENTO (C) ADEL KALEMCILIK ADVANSA SASA AFM FILM AFYON CIMENTO AK ENERJI AKAL TEKSTIL AKBANK AKCANSA AKFEN AKIN TEKSTIL AKSA AKSA ENERJI AKSIGORTA AKSU ENERJI ALARKO CARRIER S.06 7.72 3.113 90.24 0.06 AVRASYA GMYO 1.162.66 4.82 1.81 11.00 5.507 0.25 13. 0.62 1.11 1.95 13.56 379.06 9.370 2.31 1. 20 FONU 15.58 10.919 106.36 6. 1.76 1.7650 2.71 0.57 1.00 234.66 1.11 1.70 0.858 354.22 6.28 0.77 1.88 15.029 7.584 1.778 6.75 1.MENK.51 2.25 8.85 6.71 2.08 1.85 0.69 6.92 1.24 23.72 53.50 2.29 0.84 1.10 399.30 7.53 0.02 6.71 2.217 0.66 280.20 2.50 1.30 0.34 3.54 9.09 2.01 1.72 0.58 7.06 IPEK DOGAL ENERJI 3.11 1.44 24.99 1.59 156.223.10 1.8924 2.59 6.96 0.44 2.09 33.31 3.82 10.78 98.61 FON FINANSAL KIR.48 45.426 2.937 1.54 1.99 124.31 1.36 M.00 698.741 7.506 6.271 5.88 1.39 84.95 1.678 0.045 2.85 0.29 1.30 4.5219 2.69 11.74 1.80 1.22 0.15 1.00 1.24 2.250 33.948 89.84 1.74 0.50 165.508 225.70 34.51 45.55 291.19 2.65 1.04 52.50 2.70 4.74 0.210 3.5017 NORVEÇ KRONU 3.32 1.729 2.28 1.56 1.21 1.15 1.79 252.00 893.96 SARAY MATBAACILIK 5.244 1.72 1.94 6.76 YÜKSEK 1.83 335.279.36 7.23 7.30 264.87 3.303 4.559 1.21 6.444 232.75 4.970 1.68 3.29 4.69 1.265 87.00 61.080 8.63 15.08 21.24 1.12 3.98 6.331 8.00 81.32 1.3061 1.85 3.10 20.84 1.80 13.00 2.96 2.89 19.799 256.793 1. CRDFA CELEBI CELIK HALAT CEMTAS CIMBETON CIMENTAS CIMSA DEMISAS DOKUM DENIZBANK DENIZLI CAM DENTAS AMBALAJ DERIMOD DESA DEVA HOLDING DITAS DOGAN DO&CO RESTAURANTS DOGAN GAZTCLK.62 24.727 153.8160 1. 1.716 1.212 3.50 15.510 7.00 3.04 3.094 0.11 0.52 50.79 5.36 4.31 YAZICILAR HOLDING 10.43 1.98 21.02 6.28 3.65 1.488 1.50 68.95 15.50 0.70 54.759 0.80 3.91 1.K.582 0.64 3.00 47.29 3.996 0.32 8.25 3.HOLD.68 3.ORT 18.373 2.016 0.75 12.70 KARKIM SONDAJ 4.49 14.8552 0.35 613.606 3.71 0.648 5.45 107.75 15.01 GELÝÞEN ÝÞLETMELER PÝYASASI BERKOSAN 3.22 PETROL OFISI 4.80 1.547.7619 1.28 7.60 31.19 2.85 0.90 0.90 HATAY TEKSTIL 6.08 4.12 3.88 38.14 3.77 1.87 7.14 34.94 2.770 204. 1.88 44.762 1.29 3.32 16.76 0.43 GEDIK YAT.03 1.78 10.330 3.25 3.71 9.45 279.980 296.130 51.94 51.00 6.16 33.586.50 0.00 0.72 432.17 2.97 206.67 1.55 1.209 2.36 0.21 14.22 5.21 166.60 48.27 2.7660 SATIÞ: 1.164.3158 0.12 3.24 BASKENT Y.071 1.301 155.00 10.425 1.38 1.893 1.863 1.34 10.2909 1.26 2.76 4.02 3.05 4.455 133.34 14.40 1.09 0.82 5.390 46.98 6.485 0.34 185.895 112.85 1.2900 1.26 580.MALI.50 47.623 10.22 38.63 0.20 23.50 220.790.85 1.74 3.52 ULKER GIDA 5.87 3.T.70 16.94 238.86 2.15 1.67 1.00 178.349 593.64 2.04 34.21 136.574 4.2600 1.L.43 0.53 7.2824 EFEKTÝF SATIÞ 1.74 31.88 43.66 3. 0.04 1.52 0. 0.85 1.40 Gözaltý pazarý FÝRMA BERDAN TEKSTIL CBS BOYA CBS PRINTAS CEYLAN GIYIM DARDANEL EGEPLAST EGS YAT.72 1.36 3.327 58.50 MENDERES TEKSTIL 0.676 1.40 98.93 2.461 1.ORT.08 2.10 16.678 6.37 0.35 TRAKYA CAM 3.05 2.38 10.41 0.86 1.12 1.455 1.348 A.72 0.7720 2.35 24.91 0.826 0.00 2.03 242.25 0.61 0.25 2.153 124.25 4.90 1.20 6.37 4.70 TAC YAT.64 6.32 15.277 158.08 40.76 0.42 2.30 93.85 SISE CAM 3.28 23.08 2.11 1.266 2.61 19.123 1.HOLDING 0.02 3.910 14.25 8.80 7.85 HEKTAS 1.253 4.86 1.85 3.78 247.O.54 6.46 1.08 3.4304 ABD DOLARI 1 KUVEYT DÝNARI= 3.235 2.MENKUL 1.04 3.30 53.56 0.02 1. 0.74 217.80 KAPANIÞ 1.77 0.95 0.03 297.68 3.48 0.437 1.74 IHLAS EV ALETLRI 0.24 4.B.27 1.95 1.08 0.52 0. 1.65 33.66 686.911 1.53 BISAS TEKSTIL 0.10 2.55 2.22 1.MSCI A TIPI BYF 10.50 1.48 1.00 123.00 6.31 10.95 2.22 132.45 0.60 56.30 1.81 1.69 0.22 3.75 1.297 1.65 75155.04 660.582 0.41 94.31 4.956 13.04 1.83 0.92 1.45 4.84 3.943 26.972 3.513 1.52 68.139 6.46 1.43 2.02 7.40 11.01 9.29 3.15 2.74 8.00 5.397 15.339 21.841 93.26 FB DJ BANKA BYF 10.72 803.81 1.81 1.98 TEK-ART TURIZM 0.76 5.91 1.00 178.086 6.7924 6.071 14.291.08 2.86 0.76 1.88 372.5939 0.16 1.86 6.33 SAYFA TASARIM: NÝYAZÝ DEMÝRCAN .85 4.14 0.772 0.033 171.24 1.50 9.50 2.04 257.78 1.54 0.19 3.238 0.93 1.29 1.293 0.30 1.583 1.86 6.866 0.68 MGROS 14.87 46779.70 50.50 34.10 2.09 107.464. SEANS FÝRMA ÖNCEKÝ DÜÞÜK ÝKÝNCÝ ULUSAL PAZAR A.33 KRISTAL KOLA 0.811.164 11.991 1.69 1.54 Ý.50 11. VAKIF YAT.18 3.76 16.35 16.702 131.33 16.50 17.171 0.14 1.97 1.59 1. 0.00 1.50 1.53 0.00 2.97 1.703 6.65 YAPI KREDI B TÝPÝ Y.117 74.58 2.724 33.10 8.10 5.63 3.897 303.74 1.883 13.65 1.06 1.00 KEREVITAS GIDA 50.60 15.00 TURCAS PETROL 2.79 1. ALARKO HOLDING ALBARAKA TURK ALCATEL TELETAS ALKIM KAGIT ALKIM KIMYA ALTERNATIFBANK ALTINYAG K.73 4.01 1.24 8.56 0.70 16.70 13.02 21.21 3.043 2.72 9.56 0.173.818 51.75 3.00 1.41 57.13 1.10 TURK TRAKTOR 33.86 6.01653 - MERKEZ BANKASI 16 AÐUSTOS 2011 DÖVÝZ SATIÞ 1.39 1.64 0.15 6.748 14.590 3.38 0.76 57.015 1.029.26 0.30 0.32 426.93 5.888.58 23.65 5.79 1.96 5.38 2.656 4.550 3.647 8.90 4.77 2.47 3. BRISA BSH EV ALETLERI BURCELIK BURCELIK VANA BURSA CIMENTO CARREFOUR SA CARFB COCA COLA COMPONENTA DOK.37 ITTIFAK HOLDING 6.97 4.25 9.95 3.29 2.535.35 2.92 KARDEMIR B 1.92 8.630 1.13 10.34 62.41 1.546.07 4.75 92.00 10.62 0.50 10.73 0.06 USAS 1.27 1.042 71.264 1.65 40.833 299.64 0.879 360.85 4.10 3.380 10.KIR.87 1.00 4.54 0.18 3.77 1.920. 1.54 BIRLIK MENSUCAT 0.58602 0.620 0.00 178.12 1.40 7.964.15 14.03 1.50 1.603 6.20 92.15 4.80 196.80 0.01 436.40 1.78 1.58 5.17 594.54 0.58 MERT GIDA GIYIM S.837 2.20 9.34 0.17 17.76 18.53 0.075.57 1.81 151.87 0.01 2.787 121.68 1.00 12.12 1.26 370.90 2.971 256.85 2.94 IS YAT.139 3.045 27.60 ARMADA B.44 0.99 3.60 5. BOSSA BOYNER BUYUK M.39 5.10 2.90 1.646 3.30 3.29 3.994 1.ORT.95 6.75 5.36 OYAK YAT.23 0.522 14.61 66.50 2.214 2.30 2.00 55.28 23.29 4.13 2.893 1.01 160. FINANSBANK F-M IZMIT PISTON FORD OTOMOTIV FRIGO PAK GIDA GALATASARAY GARANTI BANKASI GARANTI FAKTOR.25 2.04 1.694 355.18 127.86 239.93 2.16 6.247 3.05 4.00 1.641 122.72 1.95 KOZA ALTIN 21.28 0.KIRL.20 11.86 74.88 0. GENTAS GERSAN ELEKTRIK GLOBAL YAT.00 11.M.40 110.K.44 15.413. 0.00 0.50 2.92 2.044 5.84 1.02 1.06 1.902 5.50 53.12 1.467 9.95 1.850.85 0.DOGAN BASIM DYO BOYA FAB.67 3.74 PETKIM 2.40 1.06052 0.85 20.44 1.913 430.83 1.86 83.71 2.32275 0.789 2.97 2.95 0.Y(Oyd.09 1.31 8.7700 15 AÐUSTOS 2011 ALIÞ 1.00 47.40 2.822 6.80 4.65 LUKS KADIFE 2.65 75155.57 1.54 1.44 159.46 613.826 2.731 6.82 3. SEANS DÜÞÜK YÜKSEK KAPANIÞ Ý. EDIP IPLIK EGE ENDUSTRI EGE GUBRE EGE SERAMIK EMEK ELEKTRIK ENKA INSAAT ERBOSAN EREGLI DEMIR C.48 247 USDolar/Ons 1.67 4.66 134.24 7.16 13.504.17 2.20 7.22 6.943 12.17 22.22 1.10 0.620 2.88 10.60 1.430 114.20 125.535 10.459 3.90 2.60 25.40 3.20 6.941 10.893 0.24 1.98 6.873 14.75 4.31 1.75 1.00 92.789.95 1.50 0.82 15.59 MARBAS B Y.32 924.81 15.16 4.01 65.25 HEDEF YAT.430 0. EGE ENDUSTRI 3.550 406.94 5.00 56.67 0.75 3.20 34.09 2.16 YÜKSEK 7.88 1.86 3.72 2.31 YÜKSEK KAPANIÞ 0.88 RHEA GIRISIM 2.78 39.76 0.50 34.644 2.76 18.16 51.57 3.10 21.00 14.2955 0.80 98.78 1.47 2.64 0.30 881.18 2.51 0.976 30.028 10.41 0.50 0.30 0.74 15.184 7.10 IZOCAM 37. 0. SONMEZ PAMUKLU 2.70 0.95 15.93 0.94 REYSAS TASMA.42 KURUMSAL ÜRÜNLER PAZARI AK B TÝPÝ YATIRIM ORT.30 1.52 60.10 1.16 2.94 2.50 7.885 4.74 1.74 2.366 1.110 3.50 175.693.91 463.70 18.48 1.32 2.58 1.86 5.74 0.50 0.80 177.73 VAKIF G.245 11.50 1.88 1.68 3.235 2.2800 2.55 136.26 60.250.450 2.35 39.00 7.52 69.523 1.46 1.Yoks) 0.52 94.80 2.48 1.547 2.44 0.40 3.79 1.81 SERVE KIRTASIYE 0.02 DOGAN BURDA 1.90 20.14 6.55957 FRANSIZ FRANGI 0.8200 SATIÞ 668.92 5.12 3.029 0.65 0.00 668.185.81 0.03 909.68 14.7992 6.54 0.9838 RUMEN LEYÝ 28.03 2.99 1.72 1.938.10 1.81 0.09 166.325 1.298 0.46 0.44 0.23 4.68 3.22 3.762 3.29 1.94 2.10 1.27 ÝTALYAN LÝRETÝ 2.08 AKFEN GYO 1.74 T.ORT.422 176.16 14.06 1.25 3.64 TESCO KIPA 6.D. 0.34 6.924 112.11 149.47 6.32 6.36 0.94 1.45 4.30 0.86 7.65 3.86 3.42 0. BESIKTAS BIM MAGAZALAR BIMEKS BZIM TOPTAN BOLU CIMENTO BOROVA YAPI BORUSAN BORUSAN YATIRIM BOSCH FREN S.771 0.92 15.65 2.61 24.151 13.65 14.200 27.32 160.82 7.70 24.M.98 0.91 4.03 2.79 285.30 1.17 1.O.807 1.03 1.378 42.034 11.50 0.00 99.857 1.51 OZDERICI GYO 0.41 7.69 0.25 57.75 1.97 3.Y.275 18.70 1.693 26.96 SONMEZ PAMUKLU 3.61 0.22 9.72 3.68 1.834 1.34 10.288.98 803.3550 0.69 9.50 TACIRLER YO 0.58 1.809 2.66 12.84 0.20 178.81 2.81 666.290 233.44 94.27323 1.49 0.83 192.64 33.713 0.60 1.17 4.00 6.58 1.58 1.10 6.3399 LÜKSEMBURG FRANGI 166.709 3.49 1.20 20.58 1.02 1.61 0.5379 2.12 1.83 4.57 1.95 1.10 9.26 2.85 1.84 4.25 1.35 11.65 22.660 2.21 2.009 3.70 7.76 1.94573 FÝN MARKKASI 340.73 8.24 PINAR ET VE UN 6.15 0.50 91.90 7.95 0.50 11.32 4. PIRELLI KABLO 1.51 1.75 2.ORT.085 1.00 83.85 1.16 0.28 EGELI & CO.77 743.043 688.218 3.00 1.00 3.50 2.28 1.86 167.120 1. ORT 1.29 5.86 20.45 7.22 6.86 10.14 8.28 3. TAKSIM YAT.45 0.13 1.19 1.88 1.00 53.58 TSKB YATIRIM ORT.42 1.51 0.28 182.634 33.91 0.844 337.22 55.18 3.78 2.00 3.75 32.886 1.88 0.10 37.10 3.83 156.18 2.52 69.34 1.591 0.45 1.95 186.16 2.36 6.50 7.14 2.99 0.O 14.511 486.70 39.35 3.04 1.84 53.70 3.00 13.63 1.95 2.45 15.324 5.63 3.45 3.44 2.748 154.82 1.70 42.52 1.452 37.43 99.024 2.55 1.202 18.86 3.64 7.304 1.77 2.83 1.55 0.24 1.60 2.849 2.32 0.80 14.645 1.31 3.253 6.510 0.53 1.22 0.53 0.26 7.00 36.83 98.70 0.80 KONYA CIMENTO 214.13 0.831 6.938 228.68 9.10 80.66 3.16 1.06 4.03 2.00 2.67 53.54 15 AÐUSTOS 2011 2.90 6.35 0.84 PLASTIKKART 1.08 0.88 4.44 12.16 1.78 1.64 1.77 1.797 3.00 2.60 175.88 1.24 11.56 1.34 1.45 122.337 0.70 1.26 1.11 1.93 1.543 177.06 543.17 VESTEL BEYAZ ESYA 2.992 482.08 608.42 TAKSIM YAT.89 1.41 6.40 3.ORT.02 5.42 6.99 2.14 0.62 3.985 9.89 0. SEANS FÝRMA ACIBADEM HAST.21 6.83 118.71 1.14 156.08 2.323 0.44 8.70 8.10 1.74 1.06 1.10 3.68 20.97 2.ORT.90 24.YO 0.447 0. DOGAN HOLDING DOGAN YAYINCILIK DOGUS OTOMOTIV D.50 10.820 0.18 78.15 2.36 2.73 1.72 3.87 1.40 659.618 0.26 6.10 1.52 0.24 0.50 2.60 50.04 4.67 2.238 0.163 6.61 40.76 38.33 57.00 98.03 0.02 0.27 1.24 0.12 1.35 4.44 0.85 1.80 1.95 172.92 5.65 2.571 122.40 4.24 IS FINANSAL KIR.65 51.465 1.33 0.21 0.90 0.18 51.72 3.20 0.48 1.971 3.65 1.00 7.51 0.50 81.06 1.76 0.87 0.86 17.09 MUTLU AKU 3.50 2.098 2.48 1.79 822.03 593.47594 2.133 304.04 119.87 15.26 0.84 0.897 47.809 3.86 222.66 IDEALIST GYO 5.49 2.20 OZBAL BORU 2.38 1. 7.38 434.73 1.50 100.80 1.79 VAKIFLAR BANKASI 2.70 4.70 4.80 1.900 1. ARCELIK ARENA BIL.88 3.45 0.07 2.10 788.89 YAPI KREDI SIGORTA 13.44 3.928 3.64 30.50 62.60 23.588 68.74 5.00 6.945 9.34 2.038 1.21 DESPEC BILGISAYAR 3.70 0.94 2.741.62 7.23 6.23 4.70 233.18 0.75 0.2787 0.82 BILICI YATIRIM 2.006.19 0.52 3.84 8.64 0.7924 ÝSVÝÇRE FRANGI 6.94 6.20 7.568 0.00 98.33 0.00 99.65 10.087 0.16 4.72 0.ORT.92 7.87 0.75 19.38 0.452 10.001.61 0.53 0.70 2.36 ISTANBUL ALTIN BYF 95.17 2.97 4.93 1.87 1.41 6.01 1.191 14.12 0.019 2.73 3.66 0.74 5.98 4.94 6.827 0.71 0.97 6.48 7.99 454.80 42.523 0. ADEDÝ A.02 1.31 4.55 0.94 0.690.021 172.52 1.22 7.60 0.02 7.73 1.786 0.45 15.672 6.799 130.16 3. OYAK YAT.70 3.577 1.85 10.63 0.ORT.10 1.89 3.25 130.24 56.68 1.72 2.96 3.59 0.38 2.843.60 16.89 RUS RUBLESÝ 1.84 3.364 29.SAYAR 2.74 1.0340 Çapraz kurlar 1 ABD DOLARI 0.66 10.31 1.96 5.18 2.80 121.86 3.08 1.64 6.47 16.24 6.281 612.510 14.13 3.73 4.60 0.47 1.27 LOKMAN HEKIM 2.097 3.12 6.36 34.12 0.000.12 2.80 1.588 83.89 1.42 1.72 15.389.21 791.44 2.18 3.55 0.80 0.79 1.971 6.569 0.69 0.65 6.191 2.73 10.619 0.01 1.27 1.20 TURK TELEKOM.99 4.44 0.84 0.20 1.50 0.171 660.20 44.4120 0.18 4.M.02 3.12 0.576 0.504 18.19 21.70 38.30 13.388 6.80 6.80 5.76 2.995 3.199 8.69 1. DOGAN HOLDING 8.014 79.84 3.68 7.92 0.87 1.61 1.998 27.74 DÜÞÜK 1.70 15.10 6.06 53485.85 1.34 35.86 353. ARSAN TEKSTIL ASELSAN ASYA KATILIM B.86 162.65 5.836 307.221 3.90 4.829.937 8.382 1.66 15.99 35.07 3.94 402.78 0.67 0.50 83.32 0.43 1.32 10.44 0.35 3.46801 2.02 1.10 FB IMKB 30 BYF 22.86 ISIKLAR YAT.00 2.92 19.86 3.50 7.40 15.08 8.073. 1.75 YAPRAK SUT 4.79 0.61 2.775 3.92 0.38 3.69 0.79 1.10 1.28 0.83 0.DJTEA 15 F.27 1.10 1.00 6.810 1.00 177.62 0.71 8.386 ÝSPANYOL PEZETASI 6.11 1.014 0.92 1.93 1.79 1.61 1.05 3.441 2.291.29 13.85 UTOPYA TURIZM 4.30 0.54 0.64 49. 7.46 3.ORT.13 3.56 2.34 1.14 2.59 RAY SIGORTA 0.99 5.72 0.28 36.68 3.08 1.36 6.724 0.54 0.115 8.58 3.05 0.40 34.53 0.84 8.272 7.28 3.M.59 34.648 1.30 33.84 51.06 0.10 1.01 KARDEMIR D 0.40 99.00 1.16 0.38 3.522 92.432 36.05 3.054.00 3.249 2.82 7.191 4.833 3.16 0.90 5.90 1.266 2. 0.KALKINMA BANK.449 2.93 DATAGATE BILG.14 0.678 7.576 327.33 0.60 1.29 3.83 1.18 10.97 5.606 30.70 1.42 992.11 1.55 21.89 349.073 1.93 0.323.82 11.12<BFEFDü +'Y`eÿi\eZ`p`j`^fikXcX[é J`^fikXü`ib\kc\i`#gXqXi[Xe[X_X]XqcXgXpXcdXb`ƒ`ep\e`gXb\kc\i`k•b\k`Z`e`eY\ÿ\e`j`e\jlelpfi%>ýç_ H \cfhVÇbçb!€cXi_`VfçbZþ h a`Zf b _Zg bh g ngVþ`VaV_VaVXçm`V\Z` ýh fY þ dc` €ZW’m’_ `\ \fY’#ü f_Zhý aY mZ_VYVf)%W b++(þfZbX m g \cfhV_VdgVaçbVV`Yç#KZ` b b`’a’mV YV_V`çXçgV_Vh`çþçYifiaibYV` gZm W h fZbZ_VYVf€cXiþibZþ h aaVgfV[ç_Vfýç`Vbçmcf# 8Iý=98PI8BK8IûHI6C7JA 8ë Z BXV^acP Ì^RdZ TêXcX\[TaX]X] VáeT]RT P[c ]P P[ ]\Pb XÌX] QPë[Pcc ê ÌP[ ë\PSP # QX] %%" Ì^Rdêd bXV^acP[PS 6T]T[ <áSáa ATRT_ :^ÌPZ P\PR ] y1TZ[T]\TSXZ QXa ZPiP b^]dRd bXV^acP[ ] ] WPhPc ] ZPhQTc\TbX eThP ZP[ R bPZPc[ êP \Padi ZP[\Pb z Sdad\d]SP bXV^acP[ ] ] Ì^RdZ[Pa ] ] TêXcX\ \PbaP Pa ] ZPaë [PhPRPZ QXa VáeT]RT ^[Sdêd]d bÛh[TSX 6T[XëcXaX[T] _^[XÌThT VÛaT Ì^Rdêd X[ZÛêaTcX\ b ] U ÛêaT]RXbX ^[P] QXa eT[X [XbT # b ] U ] b^]d]P ZPSPa ^[P] " h [[ Z eT QX] [XaP cT\X]Pc[ QXa _^[XÌT bPc ] P[S ê ]SP eT[X]X] eTUPc eThP báaTZ[X bPZPc ZP[\Pb WP[X]ST Ì^RdZ XÌX] TêXcX\ VÛaSáêá b ] U SP SÇWX[ WTa QXa h [ XÌX] QX] [XaP WTa h [ CÁ54 ^aP] ]SP Pac a [PaPZ ÛST\T hP_ [ h^a {1Xa ÛêaT]RX]X] cá\ TêXcX\ báaTbX]X cT\X]Pc P[c ]P P[P] Qd _^[XÌT\XiX] _aX\[TaX ST ^[SdZÌP SáëáZ ç[ZÛêaTcX\ b ] UP VXST] QXa ÛêaT]RX [XbT b^] b ] UP ZPSPa h [[ Z QX] [XaP cT\X]Pc[P bXV^acP[P]S ê ]SP ÛST]TRTZ c^_[P\ _aX\ '#( [XaP ÁbcT[XZ c^_[P\ " h [[ Z ÛêaT]X\ báaTbX]X] cT\X]Pc P[c ]P P[ ]S ê Qd _^[XÌT]X] ÛST\TbX]ST cPZbXc X[T ÛST\T Z^[Ph[ ê bPê[P] h^a| SXhT] :^ÌPZ Qd _^[XÌThX P]]T X[T QPQP] ] hP] ]SP Ì^Rdêd] TêXcX\ \PbaP Pa ] ábc[T]T] WTaWP]VX QXa hPZ ] ] ] SP hP_c aPQX[TRTêX]X bÛh[TSX 6T]T[ <áSáa :^ÌPZ ÛêaT]RX[TaX] PhPZcP eThP hPcPaPZ PRX[ cTSPeX VTaTZcXaT] Sdad\[PaSP ^[dëPQX[TRTZ cTëWXb eT cTSPeX VXSTa[TaX]X ZPaë [PhP] QXa áaá] VT[XëcXaSXZ[TaX]X ST ZPhSTccX :^- (-8 LJKFJ)'((J8C@ZAMAN 8.094.73 15.80 0.23 4.90 0.40 35.80 98.31 76611.75 ATA YAT.52 1.50 4.47 1.68 6.88 1.70 15.81 249.50 0.74 0.96 0.14 1.29 2.54 KELEBEK MOBILYA 0.49 20.10 YAPI VE KREDI BNK 3.25 2.86 3.53 0.26 4.53 104.682 24.321 0.816 0.00 98.86 0.38 54.95 13.03 110.217.77 1.77 134.80 3.14 6.95 1.50 1.46 0.90 4.05 0.36 19.589 1.12 2.80 91.50 17.13 66.92 15.45 DÜÞÜK 18.04 73.88 INTEMA 8.02 0.34 37.35 16.54 0.32 10. 1.48 0.99 2.00 520.ORT.12 GOZDE GIRISIM S.2181 0.79 5.774.876 76.80 1.439.20 PINAR SU 3.15 3.00 1.60 0.8881 2.938 453.96 1.60 35.8731 2.077 2.233 3.17 1.32 14.00 52.29 0.41 93. 0.91 1.SAYAR 1.63 0.14 519.ADEDÝ 18.01 2.06 2.65 MILPA 1.20 1.10 T.443 152.31 56.05 1.98 21.15 2.688.94 0.49 5.463.77 347.783 91.61 0.40 1.76 0. 2.18 11.32 3. ADEDÝ A.773 1.50 1.27 0.06 1.44 0.30 0.44 0.025 2 22.730 22.25 3.43 1.86 6.18 123.O.21 3.972 283.130 365.04 978.316 A.373 32.67 1.56 8.68 5.677 14.76 10.73 0.671 1.71 0.23 2.38 2.41 0.85 GARANTI Y.40 3.86 0.007 38.26 4.31 103.45 20.95 0.42 22.80 0.439.20 6.40 0.48 0.462 15.67 1.380 344.456.140 127.00 3.97 384.144.94 OTOKAR 33.734 1.35 13.00 10.14 69.72 2.94 8.87 6.86 247.00 6.13 2.35 0.576 9. 1.29 0.799 6.25 14. 0.80 40.O.52 6.581 10.42 SILVERLINE 0.68 601.78 1.71 1.02 0.419 120.72 0.3149 TL KARÞILIÐI 0.964 8.3350 0.736 3.72 93.50 18.31 1.36 1.238 21.77 1.50 KILER (YENI) 3.52 53.226 9.66 4.61 933.10 1.52 0.953 0.83 2.03 1.75 10.80 132.48 95.820 1.87 3.00 122. 15.62 180.85 1.305 1.80 49.45 59.51 15.76 1.24 4.25 85.80 6.40 20.10 9.90 3.07 KARSU TEKSTIL 1.28 1.15 1.93 1.64 1.38 3.663 4.86 201.377 19.377.98 TOFAS OTOMOBIL F.00 852.70 7.20 16.46 6.134 3.90 2. 2.12 34.39 2.27 4. GOODYEAR GOLTAS CIMENTO GSD HOLDING GUBRE FABR.52 0.006.92 190.3399 BELÇÝKA FRANGI 40.98 3.43 2.90 1.78 18.40 2.48 3.04 1.607 1.64 0.29 3.74 0.65 0.462 3.13 3.70 7.53 0.06 622.25 1.544 325.23 56.79 0.70 1.48 7.92 IHLAS.004 8.64 4. (%) 53131.78 217.07 1.465 7.46 6.95 3.011 23.96 0.57 1.98 6. ORT.41 7.16 1.88 1.75 0.06 PENGUEN GIDA 1.H.54 0.81 1.03 1.884 51.76 1.53 0.44 0.46 2.20 15.20 1.72 1.20 ALTERNATIF Y.31 8.77 1.94 1.93 17.418 2.305 3.49 3.518.58 1.22 3.13 4.00 292.08 1.64 3.50 22.80 8.70 819.09 1.33 0.72 6.12 3.94 1.759 3.05 0.98 KATMERCILER 6.047.93 5.401 133.50 1.4965 0.900 7.14 2. 0.89 1.16 2.38 7.82 DENIZ YAT.70 1.945 59.27 10.90 564.85 3.84 1.6670 ABD DOLARI 1 ÝNGÝLÝZ STERLÝNÝ= 1.885 1.02 197.06 3.50 85.38 94.97 5.78 1.90 0.45 274.50 NUH CIMENTO 9.256 3.27 642.035.57 108.21 7.130.26 11.13 1.17 1. SEANS BÝLEÞÝK MALÝ SANAYÝ 52188.14 3.50 67.17 4.98 3.13 875.25 20.09 1.95 0. ORT. SEANS ÖNCEKÝ BÝLEÞÝK MALÝ SANAYÝ 2.48 61.89 80.50 35.09 10.8321 0.05 1.92 1.19 6.696 1.44 84.333 2.28 2.423 0.ORT.08 1.52 0.93 29.15 6.588 11.50 1.56 UYUM GIDA 7.98 INFO YAT.449.51 0.50 KENT GIDA 175.417.20 1.50 6.368 210.24 DÜÞÜK 0.77 0.11 316.81 2.582 46.72 534.68 3.05 1.00 10.68 3.71 1.211.469.92 3.40 YUNSA 2.15 3.84 0.90 13.15 238.O.41 27.74 8.85 20.36 14.800 1.363 33.70 0.72 1.372 0.83 2.91 13.20 2.18 4.670 18.12 6. ADEDÝ A.89 1.34 8.80 14.94 2.87 4.53 21.002 0.99 1.48 2.10 TRABZON SPOR 13.35 0.13 1.66 4.10 14.71 415.81 1.00 47.93 0. D.08 0.714 232.69 0.335 3.86 1.64 4.15 87.59 EN ÇOK KAYBETTÝRENLER 1.33 3.274 184.00 328 2.39 1.746.06 21.M.11 118.66 1.88 2.79 1.683 3.65 3.27 175.08 1.13 3.18 146.95583 ALMAN MARKI 40.854 98.185 21.34 4.55 17.618 95.30 1.481 1.O.806 5.95 5.65 1.52 0.93 0.55 8.80 2.65 12.44 IZMIR DEMIR CELIK 3.83 0.573 1.25 3.80 0. 0.65 246.031 33.91 1.55 0.28 40.29 3.60 80.30 14.78 185.36 90.82 2.357 21.930 20.56 MARDIN CIMENTO 6.526 38. ÖNCEKÝ 18.69 135.396 4.00 2.40 14.80 3.77 KOC HOLDING 5.38 0.501.491.52 1.71 58.16 33.16 14. 2.O 0.68 1.42 1.98 70.505 A.06 3.24 6.79 0.52 6.53 1.76 2.839 6.52 12.00 7.972 2.263.10 94.14 1.8711 2.482 PORTEKÝZ ESKÜDOSU 5.52 0.82 5.03 1.36 16.20 ISIGTF 15.75 0.441 3.60 2.06 6.33826 2.11 0.76 0.72 20.15 1.78 3.08 1.00 2.00 10.50 10.71 9.55 T.776 39.421 12.729 535.00 2.29 179.162 1.74 3.61 EMINIS AMBALAJ 4.40 2.39 2.06 0.28 36.92 2.14 1.02 PARSAN 2.29 2. 0. BERKOSAN 9.278 229.36 37.22 11.89 1.00 99.95 0.70 3.61 3.03 0.55 0.08 5.437 10.90 15. 6.69 9.05 0.90 1.927 4.98 21.94 5.68 3.619.60 YÜKSEK 18.06 4.72 45684.53 1.45 3.30 144.14 22.60 0.16 3.11 1.31 577.631 3.60 10.14 96.85 12.80 120.20 5.40 10. 1.00 6.98 21.048 1.24 DAGI GIYIM 1.47 4.78 1.66 52.94 2.19 2.45 264.D.02 328.20 TURK HAVA YOLLARI 2.11 15.97 4.29 0.853.15 3.63 54.80 6.32 3.74 2.50 6.81 IHLAS MADENCILIK 1.13 1.85 2.518 2.040 1.77 1.119 3.37 0.30 1.23 4.209 2.46 89.12 1.45 13.35 89.94 19.029 1. ORT.80 1.05 1.54 7.30 7.44 0.73 2.20 35.00 55.95 2.80 276.34 19.22 33.864 1.30 10.75 10.602 229.99 ERICOM 3.50 3.709 2.14 2.75 7.84 7.337.753 734.569.O 1.78 15 AÐUSTOS 2011 2.31 1.232 278.49 VAKKO TEKSTIL 1.86 SEKER FINANSAL 0.52 0.39 0.98 2.08 0.959.53 1.522.831 7.46 0.14 1.83 1.66 0.272 15.21 1.38 184.87 0.44 2.50 1.00 3.70 12.27 0.27 1.159 13. (YÜZDE) 6.11 2.51 $/Varil (Aðustos 2011 teslimi) BANKALARARASI PÝYASA ABD DOLARI ALIÞ: 1.32201 0.280 0.36 0.97 TORUNLAR GYO 4.16 4.50 6.389 1.47 0.94 6.40 TSKB GMYO 0.00 Toplam 2.00 99.10 ALARKO G.83 TEKFEN HOLDING 4.048 1.417 2.69 0.82 1.133 33.79 2.98 5.088 90.53 930.20 6.82 JAPON YENÝ 0.16 2.79 20.365 0.428 4.56 1.64 1.40 1.40 3.25 2.00 3.83 2.60 0.702 287.715.44 19.177 19.90 94.65 1.64 12.74 2.BONO B TIPI 178.34 2.80 274.75 0.40 KAPANIÞ 7.93 38.671 2.DEMIRDOKUM 9.60 11.22 BRKO 0.141 6.52 17.00 87.47 PARK ELEKTRIK 3.002 10.64 2.418 1.369 2.38 15.768 0.74 YAPI KREDI FIN.11 367.10 219.212 244.17 3.481 70.837 2.80 2.85 4.12 1. 1.49 14.65 0.30 34.00 82.748 933.25 4.084 Döviz kurlarý DÖVÝZÝN CÝNSÝ 1 ABD DOLARI 1 AVUSTRALYA DOLARI 1 DANÝMARKA KRONU 1 EURO 1 ÝNGÝLÝZ STERLÝNÝ 1 ÝSVÝÇRE FRANGI 1 ÝSVEÇ KRONU 1 KANADA DOLARI 1 KUVEYT DÝNARI 1 NORVEÇ KRONU 1 SUUDÝ ARABÝSTAN RÝYALÝ 100 JAPON YENÝ 1 BULGAR LEVASI 1 RUMEN LEYÝ 1 RUS RUBLESÝ 100 ÝRAN RÝYALÝ ALIM SATIMA KONU OLMAYAN DÖVÝZLER 1 SURÝYE LÝRASI 1 ÜRDÜN DÝNARI 1 YENÝ ÝSRAÝL ÞEKELÝ DÖVÝZ ALIÞ 1.78 SAGLAM GMYO 1.48 1 15.04 2.05 4.49 0.61 REYSAS GYO 0.83 123. ESEM SPOR GIYIM GEDIZ IPLIK HEDEF YAT.89 0.08 2.015 52.01 6.79 1. ECZACIBASI ILAC ECZACIBASI YAPI ECZACIBASI YAT.79 1.27 1.19 6.084.39 1.017 81.65 0.15 3.67 0.680 39.38 0.60 6.10 90.90 1.93 4.808 4.21 1.17 3.79 3.09 10.25 8.08 3.41 0.42 1.451 1.07 1.28 6.00 237.09 172.41 56. ORT.44 0. 0.655 7.52 1.77 1.00 12.5590 2.00 T.07 SOKTAS 5.33 0.83 0.38 Ý.88 0.01 1.639 2.47 6.141.05 2.74 4.80 3.84 1.04 DOW JONES TR A BYF 11.79 0.241 0.50 0.01 40.47240 2.12 2.71 1.8300 1.33 3.55 3.09 2.11 0.83 4.00 6.75 92. 1.00 137.84 0.7700 ALIÞ 658.695.857 110.41 253.61 52.26 0.63 0.49 3.352 45.4987 0.65 49.42 4.152 1.32 38.72 3.06 3.72 0.46 1. 1. KIR.76 2.83 FINANS Y.70 6.53 3.67 1.52 2.53 1.54 SANKO PAZARLAMA 3.60 357.270 1.58 136.30 94.54 0.84 123.82 0.64 0.37 0.57 9.10 6.35 195. 16.744 3.30 14. 1.53 0. 0.14 1.84 1.19 1.48 1.38 1.55 10.623 36.75 4.367.68 8.02 2.36 15.635 2.10 3.170.50 1.66 3.50 1.36 10.16 1. 9.78 4.119.382 269.92 LATEK LOJÝSTÝK 2.559 190.939 122.70 IS YAT.837 15 AÐUSTOS 2011 Euro/Ons 1.92 91.740 4.34 0.68 2.75 1.90 5.77 3.30 1.41 4.02 1.93 283.98 1.63 1.O 3.50 14.68 0.69 0. 1.007 37.26 3.51 64.25 47197.736 6.15 3.125 201.52 6.03 4.45 46.83 1.16 61.08 0.27 1.47155 2.83 2.23 56.95 8.60 1.09 2.45 17.54 0.32 6.40 1.77 0.94 1.742.00 50.75 11.53 1.76 8.98 33.50 9.544 7.98 6.61 24.775 0.23 5.11 LINK YAZILIM 4.30 94.84 1.743.436 3.286 1.64 ATLAS YAT. PETROKENT TURIZM 6.728 3.7843 6.86 0.3675 BULGAR LEVASI 2.31 1. EURO B TIPI Y.00 4.88 15 AÐUSTOS 2011 2.38 10.75 2.822 0.532 1.467.87 1.034 68.YAT.09 1.80 1.68 221.779 0.742 0.11 6.61 14.48 0.346 6.99 6.99 33. ADEDÝ A.33 32.39 INFOTREND B M.01 10.74 0.85 0.209 16.83 0.96 3.27 24.84 0.01 1.60 1. 0.83 1.21 127.806 3.98 15.29 0.85 0.46 1.27 39.96 5.10 46.60 0.76 15.30 7.00 15. 0.02 0.80 7.673 6.37 1.83 286.57 1.80 54.40 1.297 1.90 13.50 63.81 141.55 0.69 12.71 3.916 23.870 56.08 5.508 9.599 2.062 20. KIR.25 PINAR SUT 13.29 1.10 9.38 0.19 38.00 12.53 0.93 KILER GYO 2.319 1.05 0.22 2.40 KOZA MADENCÝLÝK 4.50 16.2300 2.97 1.16 126.00 2.228 1.04 1.19 36.99 IDAS 0.55 133. NET HOLDING 8.432 3.77 0.14 2.56 0.45 1. 4.40 1.89 0.75 90.00 45.31 ECZACIBASI Y.27 1.16 3.0574 ÝRAN RÝYALÝ 1 EURO= 1.01675 EFEKTÝF ALIÞ 1.77 0.14 1.72 2.485 108. 5.25 2.10 1.24 7.90 5.127 0.750 YUNAN DRAHMÝSÝ 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 1.82 ÝMKB 1.97 RAN LOJISTIK 0.25 10.05 24.59 6.12 9.967 18.25 0.00 123.80 0.451 1.022 4.232.692 1.05 937.46 57.64 0.TUBORG 1.13 1.78 0.10 2.87 6.493 1.O.785 69.72 0.00 47.00 1.05 1.21 1.59 0.866 3.80 1.85 MATAS MATBAACILIK 3.47 2.91 20.60 11.00 1.807 34.31 35.103 34.17 1.68 22.25 16.3300 0.27 6. 0.05 3.031 943.95 74.37 4.24 3.30 19.92 91.64 0.84 4.292.73 0.575.01 3.30 11.79 3.687 82.00 650 178.236.62 6.98 21.60 3.18 1.30 8.877 2. ADEDÝ 18.08 10.52 0.86 1.16 3.79 16.74 7.467 51.44 1.30 7.800.20 109.79 0.04 0.994 63.377 7.33 0. AVIVA SIGORTA AYEN ENERJI AYGAZ BAGFAS BAK AMBALAJ BANVIT BATI CIMENTO BATI SOKE CIM.74 809.97 VAKIF FIN.423.14 401.68 0.53 1.204 44.90 261.68 SARKUYSAN 4.68 0.620 422.86 23.20 16.97 5.89 1.892 1.418 3.267 42.066.098 2.56 3.515 1.581 4. 0.42 72.787564 ÝRLANDA LÝRASI 1936.92 METEM ENERJI TEKSTIL 1.00 $ SATIÞ 1.61 1.046. 0.603 54.20371 HOLLANDA FLORÝNÝ 13.70 1.76 IHLAS GAZETECLK.19 11.70 6.38 28.08 29.19 1.16 3.76 1.38 KAPANIÞ DGÞ.42 0.80 10.32 0.68 1.05 1.92 0.17 6.638 254.17 2.762 253.51 0.14 1.04 3.16 1.387 1.00 42.35 2.75 0.24 4.06 3.05 2.93 8.69 GLOBAL MENKUL D.33 36.99 1.01 2.60 22.54 0.363 0.130 38.20 2.2214 0.91 1.67 NET HOLDING 1.84 0.31 0.28 1.012 6.09 13.93 4.31 1.36 98.12 0.11 2.10 6.97 5.9607 AVUSTRALYA DOLARI 5.90 231.671 6.65 0.30 TAT KONSERVE 2.06 0.721 4.20 1.09 2.83 1.00 2.86 18.87 0.78 Ý.844 633.70 13.26 3.725 2.08 124.923.19 1.895 0. MATAS MATBAACILIK 5.83 2.97 4.43 1.28 DOGUS GMYO 1.

TAZİYE Gazetemiz çalýþanlarýndan Abdullah DÝRÝCAN’ýn Babasý Hakk’ýn rahmetine kavuþmuþtur. ‘darbeye teëebbüs etmek’le suçland klar n . çstanbul Emniyet Müdürlüêü Organize Suçlar èube Müdürlüêü’ne baêl ekipler. Tutuklanan bu sivil ëahs n HAVELSAN Genel Müdürü Ömer Faruk Yarman olduêu belirtildi. “Duruëmay yöneten benim. Duruëma 3 Ekim’e ertelendi. saêl kl ve neëesi yerindeydi. Ama darbe soruëturmas n yürüten savc lar n haz rlad ê iddianamede çok ciddi suçlamalar var haklar nda. èöyle konuëtu: “çbrahim Bey. Doêan Uysal Genelkurmay Adlî Müëavirliêi’nde idarî görevli olarak görevlerini beyan etti. Yak n zamanda herhalde savc l k iddianameyi düzenleyecek. Balanl da herkesin se- sini duymas için yüksek sesle konuëtuêunu ifade etti. ayl k gelirinin 7 bin lira olduêunu belirterek.’’ dedi. maalesef baëar ya ulaëm ë gibi gözükmektedir. reddihâkim talebini deþerlendirmek üzere duruýmayç 3 Ekim’e erteledi. baz san k avukatlar n n reddihakim talebinin deêerlendirilmesi için dava dosyas n n yetkili merci olan çstanbul 11. Dünkü duruëmada san k avukatlar aras nda 12 Eylül darbesinde askeri hakim olarak görev yapan Ali Fahir Kayacan da vard . “Evet. aksi takdirde kameralar taraf ndan tespit edileceêini söylemesi üzerine izleyicilerden sl k çalan bir kad n d ëar ç kt . Sahte dijital verilerle haz rlanan belgelere dayanarak tutukland m. MUSTAFA TURAN ûSTANBUL SAYFA TASARIM: SEYFULLAH ÖZTÜRK - Rütbeli hukukçular da yargèlanèyor ALý AKKUþ çspanya’da demokrasiye geçië döneminde 8 y l savunma bakanl ê yapan Narcis Serra. Bilgin Balanl . çok say da Türk Silahl Kuvvetleri (TSK) mensubunun. Gölcük Donanma Komutanl ê çstihbarat èube’de yap lan aramalarda ele ÖMER FARUK YARMAN geçirildiêi iddia edilen Balyoz belgelerine iliëkin yürütülen soruëturma kapsam nda HAVELSAN Genel Müdürü Yarman’ n tutukland ê ortaya ç kt . Özellikle Ergenekon ve darbe davalar nda san k olan askerlerin srarla askerî mahkemede yarg lanmak istemeleri gündemden düëmedi. Gölcük’te yap lan aramalarda. Askerî yarg Türkiye’de de ciddi tart ëma konusu. Duruëmaya verilen aran n ard ndan karar aç klayan mahkeme heyeti. somut delillere dayanmayan iddialar nedeniyle tutuklu olarak yarg land ê n savundu.” ifadelerini kulland . “Saêl k durumu gayet iyi. TSK’ya karë yürütülen bu çirkin iftira kampanyas sonucu gerçekleëtirilen tas ye operasyonu. “Bu çirkin ve insafs z komployu haz rlayan ve onlarla bu alçakça oynanan oyunda iëbirliêi yapanlara. Olay öncesi hakk nda detayl bilgi verdi. Türkiye Cumhuriyeti’ne. “Burasç arena deþil. Duruëmada yoklaman n ard ndan.’’ Bir gazetecinin “çbrahim Bey ëikayetçi oldu mu?’’ sorusu üzerine de Küçük. “TSK ve onun kahraman personeli üzerinde aç kça oyun oynanmaktad r. Mesela dün Silivri’deki duruëmada darbe teëebbüsünden yarg lanan san k Ahmet Zeki Üçok. Balanl . Sesinizi yükseltmeden konuëun. ancak polislerin iyi bir ortamda sanatç n n ilk resmi ifadesini ald klar n aktard . Kendisi bomba gibi. Soruëturma kapsam nda geçtiêimiz cuma günü 6 albay ve 2 astsubay ile birlikte bir sivil kiëi Beëiktaë’taki çstanbul Adliyesi’ne getirilmiëti. birinci s n f hakim albay olduêunu belirterek. çstanbul 10. gazetecilere aç klama yapt . Cumhur Eryüksel Kuzey Deniz Saha Komutanl ê baësavc s . iddianamenin okunmas na geçileceêini aç klad . Tutuksuz dan k Hakan Özbek de Hava Kuvvetleri Komutanl ê ’nda askeri savc iken emekli dilekçesi verdiêini belirtti. alk ëlayanlar da uyararak.” diyerek sert ççktç. gerekçelerini aç klayarak reddihakim talebinde bulundu. Mahkeme Baëkan Diken. Ondan sonra dava aç lacak. Darbe olduktan sonra hukukun nas l uyguland ê n görmek için.’’ dedi. Mahkeme. Duruëmada söz alan Orgeneral Bilgin Balanl . Bilgin Balanl . Tedavisi güzel bir ëekilde ilerliyor. avukatlar n taleplerinin iddianamenin okunmas ndan sonra deêerlendirileceêini karara baêlad .” ifadelerini kulland . Kayacan’ n hakim olduêu dönemde verilen kararlara bakmakta fayda var. K sa bir tart ëman n ard ndan Diken. Askerî yarg n n verdiêi baz çeliëkili kararlar hat rlatan Serra. Cumhur Eryüksel Kuzey Deniz Saha Komutanl ê Baësavc s . Hakan Özbek Hava Kuvvetleri Komutanl ê ’nda askerî savc . ele geçirilen belgelerde isminin geçtiêini öêrendiêini söyleyen Balanl . Yüksek Askerî èûra üyesi olduêunu söyledi. ýSTANBUL AA Balyoz soruüturmasê HAVELSAN’a sêçradê Balyoz soruëturmas kapsam nda önceki gün 6 albayla beraber tutuklanan sivil ëüphelinin HAVELSAN Genel Müdürü Ömer Faruk Yarman olduêu belirtildi. Ancak bu s rada baz san klar n avukat Ali Fahir Kayacan. ‘Demokratikleëme Sürecinde Ordu’ isimli kitab nda askerî mahkemelere özel vurgu yap yor. ancak bu suçlamay asla kabul etmediklerini anlatt . Bülent Günçal Hava Kuvvetleri adli müëaviri. Merhuma Yüce Allah’tan rahmet. Balyoz plan iddialar nda Yarman’ n ismi de geçiyordu. Balanlç’nçn da aralarçnda bulunduþu ikinci Balyoz davasçnçn sançklarç ‘darbeye teýebbüsle’ suçlançyor. hakkêndaki iddialarê reddetti. uêrad ê silahl sald r ya iliëkin soruëturma kapsam nda. Tatl ses’in ifadesinin al nmas n n ard ndan avukat Ahmet Küçük. Olay an hakk nda da bildiêi kadar yla anlat mda bulundu. askerlerin iëlediêi ‘siyasi suçlar n’ bu mahkemelerde yarg lanmas n demokratikleëmenin önündeki en büyük engel olarak görüyor. planlar yap lm ë. yaklaë k 2. San klardan Ahmet Zeki Üçok Hava Kuvvetleri baësavc s . Kimlik tespitinin ard ndan Mahkeme Baëkan Ömer Diken. Balanlç’nçn konuýmasç sçrasçnda çslçk ve alkçý sesleri duyulmasç üzerine Mahkeme Baýkanç Ömer Diken. ‘fyarman’ isimli kullan c n n ise Ömer Faruk Yarman olduêu öne sürülüyor. Orgeneral Bilgin Balanlê.’’ diye konuëtu. Bülent Günçal Hava Kuvvetleri adli müëaviri. Serra’ya göre. Tatl ses’in saêl k durumu hakk ndaki sorular da cevaplayan Küçük. Meslek ve ald klar eêitim itibar yla suç ve suçlunun ne olduêunu bilecek donan mda kiëiler bunlar. keserim. Mahkeme Baëkan Ömer Diken. SÜLEYMAN DİRİCAN ZAMAN . Sançklarçn 15 ile 20’ýer yçl arasçnda hapisle cezalandçrçlmalarç talep ediliyor. Gerçekten baëar lmas halinde ise kaybeden TSK. çnëallah düzelecek diye bekliyoruz. Küçük. sl klayanlar n d ëar ç kmas n . Doêan Uysal Genelkurmay Adli Müëavirliêi’nde idari görevli.13 GÜNDEM Duruþmada êslêklê protesto mahkeme baþkanênê kêzdêrdê: Burasê arena deÿil! Orgeneral Bilgin Balanlê’nên da yargêlandêÿê ikinci Balyoz davasênên ilk duruümasênda sanêk yakênlarê mahkemeyi tiyatro salonuna çevirdi. Hakk nda yakalama karar bulunan Tümgeneral Beyaz t Karataë ile tutuksuz san k Tümamiral Ahmet Sinan Ertuêrul ise gelmedi. Darbecileri hukuki alanda korumak için çal ëma içinde olmakla suçlan yorlar. daha sonra da reddihakim talebinde bulunacaklar n söy- - ledi. Soruëturma kapsam nda elde edilen 11 No’lu CD içerisinde yer alan ÇALIèMALAR_A/’YENç YAPILANMADA GÖREVLENDçRçLECEKLER’ isimli klasörde bulunan ‘SAVUNMA SANAYç’ isimli Excel belgesinin ‘fyarman’ isimli kullan c taraf ndan oluëturulduêu iddia edildi. soruëturma gizli yürütüldüêü için ifade hakk nda detayl bilgi veremeyeceêini. Nisan ay n n sonlar nda ise ele geçirildiêi öne sürülen sahte dijital veriler bas nda yer ald . Referandumdan sonra bu yol tamamen kapanmas na raêmen hâlâ bu talebi dillendirenler var. Ali Cengiz èirin Kuzey Deniz Saha Komutanl ê Askeri Mahkemesi Baëkan .’’ ëeklinde konuëtu.. hükme kat lacak hakim listesinin kendilerine bildirilmesini isteyerek. Ekipler. ýlk resmî ifadesi hastanede alêndê Sanatç çbrahim Tatl ses’in. bir dergide aleyhime gerçek d ë bir yaz yay nland . san klar n kimlik tespitine geçildi. askerî mahkemeler uzun süre silahl kuvvetler için bir nevi koru- HABER YORUM ma mekanizmas olmuë çspanya’da. dün sabah saatlerinde tedavi gördüêü merkeze gelerek Tatl ses’in ifadesini ald lar.’’ ifadelerini kulland . Türk yarg s bir gün mutlaka soracakt r. Tülay Delibaë Askerî Yüksek çdare Mahkemesi raportörü. uygulama aëamas ndaki darbe giriëimlerini yarg l yor Silivri’de. Türkiye. O kararlardan biri Erdal Eren’le ilgiliydi. “Buras arena deêildir. Korgeneral Turgut Atman. Meseleyi sadece ‘plan aëamas ndalarm ë’ diyerek küçümsememek laz m. 9 ëüpheliden 6 albay ile sivil olan kiëi tutuklanm ët . Askerî mahkemelerin görev alan n daraltacak ‘yarg reformu’ yap lmad kça demokrasinin imkâns z olduêunu söylüyor. Balanl ’n n sözünün kesilmesine itiraz etmesi üzerine de Baëkan Diken. Söz konusu soruëturma ve davan n planl ve komplo olduêunu öne süren Balanl . tedavi gördüêü rehabilitasyon merkezinde ifadesi al nd . yarg laman n Askerî Yarg tay’da yap lmas n istedi. ýFTýRALARIN HESABI SORULACAKTIR San k Bilgin Balanl konuëtuêu s rada. Ancak tekrar söz alan avukat Kayacan. Çünkü bu ülkede yaëanm ë bir 12 Eylül örneêi var. Kamuoyunda Balyoz davas olarak bilinen dünkü duruëmada san klar aras nda yer alanlar n mesleêine bakmakta fayda var: Ali Cengiz èirin Kuzey Deniz Saha Komutanl - ê Askerî Mahkemesi baëkan . Güzel bir ortamda ifade verdi. “èaëk nl k içinde bunun ne olduêunu anlamaya çal ë rken. Eren’i 17 yaë nda daraêac na gönderenler y llar sonra ‘piëman olduklar n ’ söyleseler de giden geri gelmiyor. Türkiye Cumhuriyeti ve Türk milleti olacakt r. Mahkeme Baëkan Diken ise avukat Kayacan’ n talebinin iddianamenin okunmas ndan sonra deêerlendirileceêini aç klad . tüm yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz ederiz. ‘Adalet yerini bulacakt r’ diye düëünüyoruz. Darbelerde kaybeden hep Türkiye oluyor. Aê r Ceza Mahkemesi’nce Silivri’de yap lan duruëmaya. reddihakim talepleri konusunda takdirin mahkemede olduêu görüëünü bildirdi. Tümgeneral çsmail Taë’ n da aralar nda bulunduêu 21 tutuklu san k ile baz tutuksuz san klar kat ld .5 saat süren ifade al m n n ard ndan merkezden ayr ld . salondaki izleyiciler taraf ndan alk ëlama ve sl k sesleri duyuldu. Tedavi gördüÿü rehabilitasyon merkezinde ilk resmi ifadesi alênan sanatçê ýbrahim Tatlêses’in saÿlêk durumunun iyi olduÿu öÿrenildi. Aê r Ceza Mahkemesi’ne gönderilmesine karar verdi. B R NC SAYFADAN DEVAM 16 A USTOS 2011 SALI ZAMAN çkinci Balyoz plan davas kapsam nda Orgeneral Bilgin Balanl ’n n da aralar nda bulunduêu 21’i tutuklu 28 san ê n 20’ëer y la kadar hapis cezas istemiyle yarg lanmalar na baëland . Türk Silahl Kuvvetleri’ne ve onun fedakar personeline zarar verenlere bunun hesab n yüce Türk ulusu. Kimlik tespiti s ras nda tutuklu san k Orgeneral Bilgin Balanl . Savc Savaë K rbaë. Tutuksuz san k Tülay Delibaë ise Askeri Yüksek çdare Mahkemesi raportörü olduêunu ve ayl k 6 bin TL kazand ê n ifade etti.

Maddelerinde belirtilen asgari koþullarýn yanýnda Öðretim Üyeliðine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliði’nin ilgili maddelerinde belirtilen Koþullara göre Üniversitemizin çeþitli birimlerine öðretim üyesi alýnacaktýr. Hakkâri’ye geçen y l bütçeden 13. dev- - letin içeriden hançerlendiêi dönemin bittiêine dikkat çekiyor. gazetecilerin “Ramazan ay nda meydana gelen olaylarda art ë olmas n nas l deêerlendiriyorsunuz?” sorusuna da “Ramazan’da. çran bizim kadar eêitimli ve profesyonel de deêil. Bu duruma sadece sevinilir. Bu halk ad na. Latif Eþiyok. Aslý Deðer Sezgin.tr BDP örgütlenmesiyle. Yaln zca demokratik ad mlarla terör sorununun bitirilemeyeceêinin anlaë ld ê na dikkat çeken Akyol. Selahattin Demirtaë.tr CHP merak etmesin.807. Yargýtay 16.tr AK PARTý’DEN KILIÇDARO LU’NA CEVAP: İLAN METNİ T. M. hangi ië kaça yapt r ld ? Gerçeêi yap lan bir ië yok da hani nereye.831. BAYRAM KAYA. SÿNAN GÜL . buna karë hükümet olarak sorumluluklar n n fark nda olduklar n belirtti. H. Cem Oray.16/B maddesi gereði mera özel siciline yazýlmalarýna. 836. kutsal aylar. Sayife Canan Ruhselman. “Son dönemde ëehit cenazelerinin ard ard na gelmesi de Baëbakan’ n sabr n taë rd .805. suya dönüëmediêini üzüntüyle görmüë durumday z. vekili Av. Ufuk Ak. Kararýn hüküm bölümünün 1. kendi topraê n bombalamak. Taþýnmazlarýn mera vasfý ile Hazine adýna TESCÝLLERÝNE. Bu sayede bölge halk n n da desteêi al nacakt r.Cemalettin Cankat. Fethi Altýndað.813. sayýlý tapulama tespitine itiraz davasýnýn mahkememizce yapýlan duruþmalarý sonunda verilen 25.796. terör örgütünün hiçbir inanc olmad ê n gösterdiêini anlat yor. Emine Aysun Elkoyun. Hakkâri’mizde nedense bu paralar n yola. a) Pendik.gov.835. Parlamento’yu terk etmië deêiliz. Hükümetin sorunun çözümü için uzun bir süre demokratik ad mlar att ê n kaydeden Geleri. HAKKÂRý BELEDýYESý’NýN HARCAMALARINI MERCEK ALTINA ALIYOR Öte yandan ççiëleri Bakan . “BDP son seçimlerde 2. AHMET ÿZGÿ ýçiüleri Bakanê ýdris Naim þahin Terörle mücadele.Turgut Soydemir.862. yar n da devam etmektedir ve edecektir.” karë l ê geldi. 1-Davanýn KISMEN KABULÜ ile. Hasan Sezgin Mirasçýlarý.795. Kandil’in kendi topraklar nda kalan bölümünde bir operasyon yap yor.Hünkar Uður. BDP’nin bir demokratik sistemde olmas gerektiêi kadar ëiddetle aras na net ve kesin bir ifade koyduêunu söyleyen Demirtaë. Murat Sezgin. -Ö. Abdurrezzak Yücel. Ramazan’daki sald r lar n. Muzaffer Atikkan. . ancak bu durumun suistimal edilmesi üzerine terörle mücadelede özel eêitimli polis ve Jandarma Özel Harekat timlerinin devreye sokulacaê n belirtiyor. belediyenin harcamalar n inceleteceêini belirtti. Bu yüzden PKK’n n içerideki ve d ëar daki destekçilerinin engellenmesi gerektiêini anlat yor.” dedi. ALÿ ÜNAL KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN ‘’2547 sayýlý Kanun’un 23. Ali Cengiz Ruhselman. Meclis’te grubu olan siyasi bir partidir. -Salih Tarakçý Mirasçýlarý. Cemal Altonan.857. kutsal dönemlerdir.07.2011 gün 2002/11 E. Mehmet Saim. 12 Haziran seçimleri öncesi ëehirde miting yapan Erdoêan. bunu sürdürüyoruz ëu anda.830. -Fethi Muzaffer Çolpan Mirasçýlarý. yard m kampanyalar na kat lan herkesin bunu gönülden yapt ê n ancak CHP’nin yard m konusunu bile bir ‘ëov malzemesi’ olarak gördüêünü söyledi. Perihan Oray. ABD ve Kuzey’deki Kürtlerin ortak operasyonu olmad ê müddetçe Kandil’e yap lacak operasyon sonuç vermez. “BDP bar ëa katk sunacak siyasi bir güçtür.08. bu kutsal vatan n huzurunu bozmak isteyen. 05. Sevim Bilgin. Mehmet Ýldiri Mirasçýlarý.858. Silahl mücadele istenilen bir sonuç deêil ama PKK buna mecbur b rak yor.Ahmet Yýlmaz.5 milyon TL pay gönderildiêini aç klayan Erdoêan. ‘Demokrasi’ diyorsa o zorbal kt r. Coþkun Oray. ýLYAS KOÇ ANKARA GÖKSEL GENÇ ûSTANBUL ýÇýþLERý BAKANLI I.856.808. Güven Onur Saygýn.861. .” dedi.” diye konuëtu. Dr. èahin. Grup toplant lar n Diyarbak r’da gerçekleëtirmelerine iliëkin soru üzerine de.794. ‘Bar ë’ diyorsa o zulümdür.859. Halit Aybey. savaët r. BDP’li Hakkâri Belediyesi’nin hizmetlerinden Baëbakan Tayyip Erdoêan da ëikayet etmiëti.kafkas.801. Mürsel Doðan tarafýndan temyiz edilmiþ olup. “Hakkâri’mizin ëu ëehir halini ben doêrusu böyle görmek istemezdim. ard ndan da CHP Grubu birer kampanya baëlatarak her milletvekilinin 500 TL’den az olmamak kayd yla yard m yapacaê n aç klad .825 ve 826 parsel nolu taþýnmazlar yönünden davanýn REDDÝ ile. Sumru Þahin.865. Seyfettin Sevsevil.” ëeklinde konuëuyor.C.837.” görüëünü dile getiriyor. CHP liderinin sözlerini ëaëk nl kla karë lad klar n belirten AK Parti Grup Baëkan Vekili Elitaë.798.Erdoðan Akan. Fatma Þenkal Ak. Müge Oray. Suat Demiray. Emine Lamia Deriray Mirasçýlarý. ne iëe gitti bunlar n ayr ca incelenmesini yapt racaê m. -Baskýn Oray Mirasçýlarý. Kentte 21 y l önce görev yapt ê n . fýkrasý (a) bendi 2. Bedri Caner Ruhselman. PKK’n n devre d ë b rak lmas için sivil anayasa ëart. 28 ve devamý maddeleri uyarýnca ilanen teblið olunur. çnanan insanlara bu ayda savaëmak yasaklanm ët r.Adnan Sunar. Raif Ýldiz. sayýlý karar ile. Biz de diyoruz ki ‘bu bar ë falan deêil. mücadele yöntemleriyle PKK’dan ayrê bir örgüttür BDP Grup Baëkan Selahattin Demirtaë. mücadele yöntemleriyle PKK’dan ayr bir örgüttür. terör örgütünün mali ve silahlç kçskaca alçnacaþçnç vurguluyor.” DýYARBAKIR AA ERUH ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN İLAN Esas No: 2011/44 Davacý Behiye Demir tarafýndan hasýmsýz olarak Mahkememize açýlan Siirt Ýli. bu tabloyu Hakkârili vatandaëlar n hak etmediêini ifade etti. çran. çal ëma tarz yla.864.Hikmet Toraman. Irak.” ifadelerini kulland . o zamandan bugüne Hakkâri’nin daha da geriye gitmië bir ëehir görüntüsü verdiêini söyleyen èahin. Necdet Çolpan.” ëeklinde konuëuyor. polis.” ëeklinde konuëuyor. Bülent Ýldiri. Deniz Ak.833. 7201 sayýlý T. Türk Medeni Kanununun 32 ve devamý maddeleri gereðince iþbu ilan tarihinden itibaren altý ay içinde adý geçen hakkýnda bir bilgisi olanlarýn Mahkememizin 2011/44 Esas sayýlý dosyasýna bilgi vermeleri hususu ilânen duyurulur. Meclis’i boykot kararlar n da ëu an sürdürmeye devam edeceklerini kaydetti. Emekli Tuêgeneral Adnan Tanr verdi de Baëbakan’ n sözlerini askerî bir operasyonun gündemde olduêunun iëareti olarak görüyor.K. Nitekim biz TBMM Grubu olarak bir kampanya baëlatt k. ucubelerle ad konmam ë bu güruhla bu milletin. Siyaset zeminini terk etmeyeceêiz. Demek ki PKK hiçbir ëeye inanm yor. -Ýskender Uður Mirasçýlarý. FOTOüRAF: ZAMAN. Polis Akademisi Öêretim Üyesi Ali èafak. Siz bir ülkenin Baëbakan’ olarak ç k p böyle bir siyasi partiyi ‘terörist’ ilan ederseniz sizin demokrasi ile zerre kadar zihni alakan z yok demektir. Bunlar da ayr ca inceleteceêim.860. “Biz Ankara’y terk etmië deêiliz. Turgut Elkoyun. Ziya Görsev. Suzan Saygýn.823. Faruk Ýldiri. -Hatice Memnune Demiray Mirasçýlarý. Somali’ye yap lan yard mlar n AK Parti’nin baê ë kampanyas na dönüëtürüldüêünü savundu ve bu durumdan rahats z olduklar n belirtti.863. Tüm aramalara raðmen adresleri tespit edilemeyen davalýlar M. Ancak CHP lideri Kemal K l çdaroêlu’nun önceki gün kampanyalara iliëkin ortaya att ê iddia. Cilt No:1. Hane No:109 ve Birey Sýra No:12' de nüfusa kayýtlý. 2007/10 K. kalabiliriz.797. PKK’n n etraf ndaki çemberin daralt lmas için çal ëmalar yürütecektir. Ne kadar baëar l olduêu da tart ëmal . nereye harcand . Yani s n rlar içerisinde.812. Ethem Elkoyuncu Mirasçýlarý Ruziye Elkoyun.tr adresinden ulaþýlabilir. Yusuf Fethi Ak.” sözlerini Diyarbak r’da gazetecilere deêerlendirdi. Belkýz Fikri Aktan.Burhanettin Yalkýz. Demirtaë. bu devletin mücadelesi hukuk çerçevesinde ama yapt klar n n karë l ê n oluëturacak ëekilde bugün de. acizlerle. Gürsel Ak. Taþýnmazlarýn tespit gibi TESCÝLLERÝNE karar verilmiþ olup. Nezihe Çolpan. èahin. Aydýn Ak. A. Demirtaë.809. “çran. K l çdaroêlu. gördüêü manzaray “Ben Hakkâri’de sokaklar n halini görünce kahroldum. Kemalettin Çitkaya Mirasçýsý Iþýn Fevziye Çitkaya. terörü sert bir dille k nad . Y. èahin de Hakkâri’de ayn görüntüden yak nd .’ Biz bunu art k yüzde yüz tersinden okuman n gerçeêini gördük.” karë l ê n verdi.K sayýlý ilamý ile. . Güzide Güzin Sezgin. Sahan Ruhselman Mirasçýlarý. Somali’de yaëanan insanl k dram na seyirci kalmayan Türkiye. Feruzan Ak. Diyarbakêr’da açêklama yaptê. bunun ad na ‘demokrasi’ diyebiliyorlar. küçüklerle. Hukuk Daire Baþkanlýðýna gönderilmiþ. Kur’an’daki 4 haram aydan biridir. CHP de bir kampanya baëlatt . Ý.824. yard m konusunu bir anda siyasi bir polemik haline getirdi.803.bik. Kürt sorununda kal c bir bar ëtan söz edilecekse kesinlikle çmral sisteminin feshedilmesi laz m. PENDİK KADASTRO MAHKEMESİNDEN İLAN Davacý Ýstanbul Muhakemat Müdürlüðü tarafýndan davalýlar Kemalettin Çitkaya vb aleyhine açýlan 2002/11 E. Mustafa Akyol da Ramazan sonrasçnda askerî operasyonlara aþçrlçk verileceþini düýünüyor. Taþkýn Oray. “Ramazan.810. Hüseyin Kuzgun. jandarma. Somalili kadênlar gelip Türkiye’de oy kullanmayacak HABýB GÜLER ANKARA CHP lideri Kemal K l çdaroêlu’nun “Somali’ye yap lan yard mlar AKP’nin baê ë kampanyas na dönüëtü. Gamze Sevda Saygýn. satýrýndaki "Hazine adýna tescillirine" sözlerinin hükümden çýkarýlarak yerine "Sýnýrlandýrýlmasýna" sözlerinin yazýlmasýna ve kararýn hüküm bölümünün düzeltilmiþ bu þekli ile onanmasýna karar verilerek dosya mahkememize gönderilmiþ olup. Ne yaz k ki bunun ad na ‘bar ë’ diyebiliyorlar.839. B: 38567 www. Devletin ve milletin varl ê n bozmak isteyenler olduêunu söyleyen èahin. Alp Oray. Türkiye devletini yöneten insanlar n da bir sab r s n r bulunduêunu söyleyen èafak. “BDP. Filiz Ak. yeni dönemde Türkiye’nin terörle mücadelede daha aktif konuma geçeceÿini belirtiyor. b) Ayný yer 811. Doç. Biz bir tav r koyduk.800. Baëbakan Tayyip Erdoêan’ n “B çak kemiêe dayand . bunu yapt rmam z gerekiyor.838. Yapt ê . birbiri ard na düzenlenen kampanyalarla ëimdiye kadar 100 milyon liray aëk n yard m toplad .Þükrü Ataç. .” diye konuëtu. önceki gün Hakkari’deydi. Naci Boratan. Hacer Tarakçý. “Devlet hiçbir ayr m yapmadan bütün belediyelere pay n gönderirken. BDP’nin yaëanan terör olaylar na kay ts z kalmas da süreci s k nt ya soktu. èahin ëöyle devam etti: “Bu büyük milleti kimse örselemeye hak sahibi deêildir. Son günlerde çran’ n PJAK’a yönelik operasyonlar n n ard ndan Türkiye’nin de Kandil’e operasyon yap p yapamayacaê na dair sorulara ise. Ýsmet Ruhselman.” sözlerini eleýtirdi. Ahmet Elkoyun.” yönündeki sözlerine AK Parti’den “Merak etmesin. Yusuf ve Zülfi oðlu 10/04/1965 Eruh doðumlu. Baþvuru ve atanma þartlarýna iliþkin bilgiye http://www. M. büyüklüêüne göz dikmek isteyen.Abdullah Oray Mirasçýlarý. Sema Saygýn. köy korucular ve sahil güvenlik teëkilat yla birlikte mücadelenin sürdüêünü de ifade etti.04. Kandil’e operasyonun art k zaman n n geldiêine dikkat çeken Tanr verdi. - SAYFA TASARIM: AHMET BûÇER FOTOüRAF: AA. B: 52648 www. .888. Mirat Erdöl. Þükriye Ýldiri. kara kuvvetleri. Nerede bu para?” diye sormuëtu. Bu paralar ne kadar geldi. Oya Çolpan. Uluslararas Nakliyeciler Derneêince WOW çstanbul Otel’de verilen iftarda konuëan èahin. Sabit Akça. -Mehmet Seçkin. bayramda ölümler olmamal d r.Necati Kolat Mirasçýlarý Ayhan Kolat. Hikmet Erk. Asým Tuncay Taþdelen'e yöntemince tebligat yapýlamadýðýndan davanýn açýlýþ tarihi 29. BDP Grup Baükan Vekili Demirtaü.1957 olup üstünden çok uzun yýllar geçtiði için tüm araþtýrmalara raðmen yukarýda isimleri yazýlý þahýslara ve mirasçýlarýna ulaþýlamadýðýndan adresleri tespit edilemeyen davalýlara iþbu ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra yargýtay onama ilamýnýn teblið edilmiþ sayýlacaðý hususu. “Terör örgütünün mali kaynaklar n dondurmak ad na uluslararas ad mlar at labilir. Ý. PKK’n n her demokratik ad m sonras talepleri yükselttiêini kaydeden yazar Mustafa Akyol da.802. 793.Ýzzet Benal.889. Ender Tarakçý. M.edu. Kesinlikle Türkiye. Burada Hakkâri Belediyesi’nin hizmetlerini eleëtirdi. Emekli Yarbay èenol Özbek.25 ve 26. ER Terörle 4 koldan mücadele edilecek B R NC SAYFADAN DEVAM Terörle mücadelenin sadece silahl operasyonlar olarak düëünülmemesi gerektiêini belirten Mesut Ülker. dosyamýz Yargýtay 16. Aytekin Geleri ise PKK’n n ve BDP’nin tutumunun hükümeti yeni bir mücadeleye zorlad ê n n alt n çiziyor. Ali Göktan. Hakan Uður. hiçbir zaman olmamal d r ama en az ndan o dönemler. Yahya Tunç. kald r ma. Bugün yaëanan siyasi atmosferdeki gerilimin BDP’nin duruëundan kaynaklanmad ê n dile getirerek. 36446119846 TC kimlik numaralý Abdulaziz Demir'in kendisinden uzun süredir haber alýnamadýðýndan ve ölmüþ olmasýnýn muhtemel olduðundan bahisle adý geçenin gaipliðine karar verilmesi talep edilmiþ olmakla. Emekli Yarbay üenol Özbek de PKK’nçn içerideki ve dçýarçdaki destekçilerinin engellenmesi gerektiþini anlatçyor.832.804. -Fahrettin Turakan. “Belediye diye bir ëey yok ortada.f14 POLüTüKA MESUT ÜLKER 16 A USTOS 2011 SALI ZAMAN FA AKYOL MUSTA þENOL ÖZBEK Stratejistler. Dolayoba.Halis Bülbül. davacý Ýstanbul Muhakemat Müdürlüðü vekili Av. Burak Sezgin. Kararýmýz davalýlar Hasan Demirci vs.gov.bik.890 parsel nolu taþýnmazlarýn tespitlerinin iptali ile.” TERÖR UZMANLARI ERDO AN’IN ÇIKIþINI YORUMLADI: UZMANLARI.” diyen èahin.Himmet Saygýn Mirasçýlarý. örgütlenmesiyle. A. bunu desteklemek gerekir. Hamdi Ak Mirasçýlarý Zeliha Ak. “K l çdaroêlu’nu rahatlatmak için insanlara ‘baê ë yapmay n’ çaêr s nda m bulunal m? Yard m kim yaparsa yaps n. Ý. Selahattin Kýlýç. Taþýnmazlarýn K. Yurdagül Kolat. Burak Oray. ëöyle devam etti: “Ne olursa olsun biz kap lar m z asla kapatmayacaê z. Yüzde yüz tersinden okuyamazsak bu meseleye de tam teëhis koyamama ve mücadele edememe yanl ël ê nda kal r z.Güven Sezgin. Halil Ýrinesil Mirasçýsý A.886. Adil Elkoyun. Ayazma Mevkiindeki. BDP Grup Baëkan Vekili. gelecek dönemde terör örgütü ile mücadelede silahl gücün artacaê na dikkat çekiyor. Dih Mahallesi. Hukuk Daire Baþkanlýðýnýn 2011/582-2011/2187 E. Yar n n mücadelesi bugünün mücadelesinden yap sal ve yöntem olarak daha farkl ve daha ëiddetli olacakt r. -Ý.799. Buradan sanki çran yap yor da Türkiye yapm yormuë gibi bir hava estirilmesi doêru deêil.834.825. Somali’de iki çocuêundan birini tercih etmek zorunda kalan anneler gelip Türkiye’de oy kullanmayacak. Ramazan sonras nda askerî operasyonlara aê rl k verileceêini düëünüyor. “Sizi temin ediyoruz ki bu büyük milletin. Karë taraf silahla sald r yorsa sizin de ayn ëekilde karë l k vermeniz gerekir.” sözleriyle dile getirmiëti.5 milyondan fazla oy alm ë. Önce AK Parti. Ümit Tarakçý. yapêsal ve yöntem olarak daha üiddetli olacak ççiëleri Bakan çdris Naim èahin.gov. Bundan sonraki süreçte Türkiye.bik. Yard m seferberliêine siyasi partiler de kay ts z kalmad . Haluk Ýlker Ýldiri.K.” dedi. Mesut Ülker. Eruh Ýlçesi.887.2011 B: 51750 www. Grup Baëkan Vekili Mustafa Elitaë. Baýbakan Erdoþan’çn “Bççak kemiþe dayandç. davalýlar Faik Aydýn Ezen vs vekili Av. FOTOüRAF: AA.” diye konuëtu.

.

GFCüKüB8 (-8 LJKFJ)'((J8C@Q8D8E P\e`XeXpXjXpX\e^\cfcXe YXiXaéeXckée[XbXcéi 9XbXex\c`b#p\e`XeXpXjXbfeljle[Xdl_Xc\]\k`lpXi[ê%D`cc\k`e XeXpXjX[\ÿ`ü`bc`ÿ``jk\[`ÿ`e`jpc\p\ex\c`b#ÄBi]V`Z[Zh bWi_c" biYV_Vh_çgVþ`VmVXVþç\f’ý’bYZm a#6_g c`ifai!c`VW ` f# DnVaVba ``ZhWidVfh `Zf ZWZY‡WVfV^çbV`hçbV hZf#ÅYZY # =8Ký?B8I8B@C@x7JGH6 <TR[XbzX] hT]X SÛ]T\ST QXa ]d \PaP[ Vá]ST\ \PSSTbX hT]X P]PhPbP ^[PRPZ BXhPbX _PacX[Ta Qd hái ST] Z^\Xbh^][Pa ^[dëcdaPaPZ hPi cPcX [X]X WPi a[ Z ÌP[ ë\P[Pa h[P VTÌXaSX çëX RXSSXhT P[P] _PacX[TaX] QPë ]SP XZcXSPa _PacXbX VT[Xh^a 0: ?PacXzST ^[dëcdad[P] ' ZXëX[XZ TZX_cT Qd[d]P] XbX\[TaST] ¬P [ ë\P eT B^bhP[ 6áeT][XZ 1PZP] 5PadZ ¬T[XZ cPb[PZ WPi a[P\PhPRPZ[Pa ] X[ ZT[Ta ]^ZcPb ]SP ÌP[ ë\P hP_c Z[Pa ] XUPST TSXh^a <dWP[TUTcX] VTÌ\Xë SÛ ]T\ST XhX b ]Pe eTa\TSXêX]X ZPhST ST] 1PZP] ¬T[XZ PZ[ bT[X\X] WPZX\ ^[PRPê ]P eT P]PhPbP STêXëXZ[XêX]X] Qd ZTi W i[ ëTZX[ST VTaÌTZ[TëcXaX[TRTêX]T X]P]S ê ] bÛh[áh^a 0ZbX Sdad\SP \X[[TcX] X[Z bTÌX\ST UPcdaPh ZTbTRTêX ]X edaVd[dh^a) {<X[[Tc STêXëX\ XbcXh^a \X[[Tc ZaXi áaTcT] \TZP]Xi\P XbcT\X h^a <dWP[TUTc Qd \TbPY P[S Z^ëP Z^ëP VT[X_ Qd Z^]dSP ZPcZ bPê[PhPRPê VÛaáëá]SThX\ 0ZbX ^[da \d ^[PQX[Xa > iP\P] Qd]d] PS TQTSX \dWP[TUTcT \PWZd\XhTccXa EPcP]SPë \ i VT[Xë \T[TaX P][ Z cPZX_ TSXh^a :X\X] ]XhTcX ]TSXa ]T hP_\PZ XbcXh^a VÛaáh^a <X[ [Tc Qd _PacX[TaX TQTSX QPaPY ] P[c ]P XcTa| HT]X P]PhPbP báaTRXh[T X[VX[X Sáëá] RT[TaX]X IP\P]zP P][PcP] 1PZP] ¬T [XZ ZaXcXZ TëXZ ^[P] y"" TeTc ^hdz Z^ ]dbd]SP QXa b Z ]c VÛa\TSXêX]X SX[T S VTcXaXh^a 0aS ]SP] \dWP[TUTcT ëd ÌPêa h hP_ h^a) {<dWP[TUTc _PacX[TaX <TR[XbzT VT[bX]* cPb[PZ[Pa \ ePa VÛ aáë[TaX \X ePa ]Th[TaX ePabP VTcXabX][Ta VÛaáëT[X\ ç[ZT[TaX ^acPhP Z^hbd][Pa Qd XëX QXcXaT[X\ :aXi áaTcT] P]P \T ZP]Xi\Ph SáiT[cT[X\ ZX SXêTa P[P][P aP hP]b \Pb ] 1d ZPSPa PÌ Z| xXcêüdXm\JfjpXc >•m\ec`b9XbXeê =Xilbx\c`b#mZb VbVmVgV_cbi" gibYVai]V`Z" B<D8CB@C@x.@D \Z`g b`Zf0hVg" 6á]ST\STZX SXêTa Z^]d[PaP SP STêX `V_`VfçaçjVf! ]T] 1PZP] ¬T[XZ 27? 6T]T[ 1PëZP] \f’ý`Zf a jVf :T\P[ : [ ÌSPa^ê[dz]d] PÌ[ Z[P \áRP bZm`Zf jVfgV ST[T TST] B^\P[XzhT VXc\TbX]X VáiT[ QXa \Zh fg b`Zf\" PS \ ^[PaPZ VÛaáh^a ¬T[XZ Qd Z^]d f’ýZ` a#û`_Z`Zf SP ëd VÛaáëá SX[T VTcXaXh^a) {B^\P[XzhT cfhVmV_cmgib`Vf! P]P\dWP[TUTc _PacXbX]X] ST VXc\TbX Wi ý W h fZ` a#Å =FKFüI8=1Q8D8E# Û]T\[X VXaXëX\ 1PëQPZP]z \ i ] XZcX <EÿJ{QE|B SPa \ i ] bXhPbX \Xbh^]d ^[PaPZ PÌ[ Z \PêSdaXhTc \Pi[d\[Pa[P X[VX[X SdhPa[ [ ê \ i PÌ Zc a 3PaUdazd Sá]hP Vá]ST\X ]T cPë hP] QXiSXZ 6PiiTzST hPëP] [P] ePWëTcX Sá]hP Vá]ST\X]T cPë hP] QX iX\ WáZá\TcX\XiSXa 0UaXZPzSP hPëP]P] Pb[ ]SP hPëPcc a [P] Qd bTUP[Tc eT SaP\ ] PaZPb ]SPZX d]bda[Pa QT[[X H [[PaS a ^aP h bÛ\áaT][Ta QdVá] SdhPab i QdVá] hTa P[c iT]VX][XêX XÌX] STêX[ X]bP][ Z SaP\ ] SX]SXa\TZ XÌX] 1PëQPZP]z \ i B^\P[XzhT VXSXh^a 0]P\dWP[TUTc Qd]d Ûa]TZ P[ h^abP cTQaXZ TSXh^adi Qd]P STeP\ Tc\T[TaX]ST UPhSP ePa| CX`bc`bkXeêdêp\e` XeXpXjX[Xe\kfcdXcê B8Q@D:8EC8E6C@6G6 11? [XSTaX <dbcPUP 3TbcXRX [PXZ[XZ cP] \ ] ] hT]X P]PhPbPSP PÌ Z QXa ëTZX[ST hP_ [\Pb VT aTZcXêX]X bÛh[TSX 3X]X ÛiVáa[áZ[TaX] Û]á]STZX T] VT[[TaX ZP[S a\Pb hÛ]á]ST STe[TcT VÛaTe háZ[ThT] [PXZ[XêX] CáaZXhTzST cTabX]T Xë[TSXêX]X QT[XacT] 3TbcX RX SX]X X]P]Ì[Pa bTQTQXh[T X]bP][Pa ] Z ]P]S ê ] eT UXë[T]SXêX]X ZPhSTccX 3TbcXRX {<TeRdc 0]PhPbPzSPZX cP] \SP] S^[Ph \PP[TbTU h [[PaS a CáaZXhTzST ÛiT[ [XZ[T SX]X WPbbPbXhTcX háZbTZ ^[P] ZTbX\[Ta QáháZ SPhPZ hXh^a 1PëÛacábá id[ \á ZPcbPh PSP[TcbXi[XêX ÌT ZX[Xh^a ç]bP][Pa SX]X X]P]Ì [Pa ]SP] S^[Ph \Tb[TZcT] Pc [ h^a[Pa| SXhT Z^]dëcd 11? [XSTaX 3XhP]TcBT] 6T]T[ 1PëZP] <TW\Tc 1Ph aPZcdcPa eT bT]SXZP hÛ]TcX\ Zdad[d áhT[TaX]X _PacX VT]T[ \TaZTiX]ST ZPQd[ TccX HT]X DLJK8=8.<JKý:ý P]PhPbP Z^]dbd]SP bXeX[ eT ST\^ZaPcXZ QXa XÌTaXZcT] hP]P ^[SdZ[Pa ] XUPST TST] 3TbcXRX QXaThbT[ WPZ eT ÛiVáa[áZ[TaX] Û]á]á] PÌ [\Pb VTaTZcXêX]X edaVd[PS CTaÛa bP[S a [Pa ]P SP cT\Pb TST] <dbcPUP 3TbcXRX C1<<z]X] cTaÛaá] ÌÛiá\á]T hÛ]T[XZ QXa _a^YT VT[XëcXa\TbX]X XbcTSX y7áZá\Tc X[T \dWP[TUTc _PacX[TaX]X] cTaÛa ÛaVácá]T hÛ]T[XZ cPac ë\P[Pa ] ] ZPh ZÌ ZPeVPb ]SP] ÛcThT VXc\TSXêX]Xz bPed]P] 3TbcXRX {13?zhX :P]SX[zX eT ç\aP[ zh \dWPcP_ P[\PZ hTaX]T QÛ[VT X]bP] ] \d WPcP_ P[PRPZb ] i| XUPST[TaX]X Zd[[P]S S <7? 6T]T[ 1PëZP] 3Te[Tc 1PWÌT[X 0: ?Pa cX WáZá\TcX]X] b^bhP[ hÛ]á ZdeeTc[X eT TZ^]^ \XZ RP][ [ ê bPê[PhPRPZ \PZa^ _^[XcXZP[Pa[P ZaXiT ZPa ë RT_WT ^[dëcda\Pb VTaTZcXêX]X bÛh[TSX 4Z^]^\X STZX b^] VT[Xë\T[Ta WPZZ ]SP hPi [ PÌ Z[P\P hP_P] 1PWÌT[X ZáaTbT[ TZ^]^\XST Q^hdcd báaTZ[X VT]Xë[T hT] aXbZ[TaX] Û]á\áiSTZX SÛ]T\ST QXaÌ^Z ^[d\bdi [dêP ZP_ PaP[PhPRPê ] QT[XaccX Hd]P]XbcP] çb_P]hP eT çcP[hPzSPZX STaX] bPab ]c [Pa ] ZáaTbT[ P[P]SPZX Qd ]P[ \ ] QPë[ RP VÛbcTaVT[TaX PaPb ]SP ^[Sdêd]d XUPST TST] 1PWÌT[X CáaZXhT TZ^]^\XbX]X] ST WTa VTÌT] Vá] ZÛcáhT VXccXêX]X XSSXP TccX <TaZTi 1P]ZPb z] ] _P]XZ eT ZPhV [Pa Pac aP] QThP][Pa ] ] WáZá\TcX] ZaXiT ZPaë Û][ThXRX cTSQXa P[\P Z^]dbd]SP VTÌ\XëcT] WXÌ QXa STab Ì ZPaP\PS ê ] VÛbcTaSXêX]X X[TaX báaTaTZ ëÛh[T STeP\ TccX) {çi[ThT] báaTÌcT Qáhá\T ^aP] ]SP QTZ [T]T] VTaX[T\T]X] \X[[TcX\XiX] XëbXi[XZ UT[PZTcX]X SPWP h^êd] hPëPhPRPê ] VÛbcTa\TZcTSXa CáaZXhT TZ^]^ \XbX]X] Pê a QXa SdaVd][dZ SÛ]T\X]T VXa\TbX]T _P aP[T[ b^bhP[ eT bXhPbP[ b^ad][Pa ] ZPQPa\Pb báa_aXi ^[\PhPRPZc a 1d ]TST][T 0:? WáZá\TcX WPhP[ cP RXa[XêX hP_\Ph Q aPZ\P[ VTaÌTZÌX \PZa^ _^[XcXZP [Pa[P ZaXiT ZPaë RT_WT ^[dëcda\P[ S a| 8EB8I88û=6C 9X_ƒ\c`1?•b•d\k#dXbif gfc`k`bXcXicXbi`q\bXiüê Z\g_\fclüklidXcê S H6N.(.6I6H6G>B/6=B:I7ûu:G .8IF CLÊELE [ZhZýi€Vþfçmç mVdhç/ÄBZX` gÇZ JFD8CýÊP<>ýKD<Jý>|Q<C9ýI8.

M s r. düüen Black Hawk’ê Çin’e gösterdi haber turu FOTOüRAF: CÿHAN. hayalet helikopter teknolojisinin Çin’in eline geçeceêi anlam na geldiêini söyleyen yetkililer. Pakistan-ABD iliëkilerinin bozulacaê n vurgulad . bazçlarç davançn uzatçlmamasçnç ve derhal karara baþlanmasçnç talep ediyor. Pakistanl yetkililerin bilgisi d ë nda operasyon düzenlemesi sonucu iki ülke aras ndaki iliëkiler gerilmiëti. Tayvan’ n yüksek donan ml 66 adet F-16C/D savaë uçaê sat n alma isteêini reddetti. M s r ile çsrail aras ndan 1979 y l nda imzalanan Camp David Antlaëmas ’na göre. Pakistan s rayla ABD ordu eêitimcilerini ülkeden ç karm ë. Usame Bin Ladin’in peëindeyken düëen Amerikan helikopteri Black Hawk’ n enkaz n incelemesi için Çin’e izin verdiêi iddia edildi. Mübarek’i yarg layan hakim Ahmet R fat. Oldukça rahat görünen oêul Mübarekler duruëma sonunda salondakilerle selamlaë rken. - Bazê göstericiler ellerinde Mübarek’i boynunda iple simgeleyen pankartlar taüêrken. - Roj TV’nin kapatêlma davasênê BDP milletvekilleri Nursel Aydoÿan. baz lar davan n uzat lmamas n ve derhal karara baêlanmas n talep ediyor. tüm ameliyatlara ve tedaviye raêmen komaya girmië ve bir daha da komadan ç kamam ët . Cameron. Tel Aviv’de bulunduêu hastaneden Necef’teki çiftliêine taë m ët . çznin. CUMALý ÖNAL KAHûRE Tüm dünyan n yak ndan takip ettiêi M s r devrik lideri Hüsnü Mübarek ve iki oêlunun mahkemesi 5 Eylül’e ertelendi. helikopterin enkaz bask n ndan k sa bir süre sonra Amerikal lara teslim edildiêini söyledi. Silahlanma- üaron’un faturasé ailesine çsrail’de. Mahkeme salonunda da tansiyon zaman zaman yükseliyor. Iowa gibi geleneksel olarak Demokrat Parti’nin öne ç kt ê bir eyalette. Oy pusulas ndaki “diêer” k sm na ç kan yüksek say da oyun oylama yap ld ê nda henüz adayl ê n duyurmam ë olan Perry’e verildiêi vurguland . Refah ve èeyh Zuvaid kentlerine girdi. bozulmuë toplum yap s n düzeltmek için yapt klar çal ëmalar gözden geçireceklerini söyledi. 32 yéldan sonra Sina’da M s r ordusunun tanklar . TV avukatè Björn Elmquist’in davanèn dü mesi talebini reddederken Kopenhag Emniyeti’nden Jakob Buch Jepsen. 4 Ocak 2006’da. ABD’nin Pakistan’da. Muhalefetten de konu ile ilgili soruëturma isteêi geldi. Nitekim ayn gün Perry adayl ê n resmen duyururken adayl k kampanyas n ekonomik vaatler ve sosyal deêerlerin korunmas üzerine eëit derecede kuracaê n n sinyallerini verdi. Kayani. Amerikan deniz komandolar n n kulland ê helikopter. Mübarekler ise iddia edildiêi gibi milyarlarca dolarl k bir servete sahip olmad klar n belirtiyor. Sivil toplum örgütleri ve baz muhalif gruplar. Cumhuriyetçi Parti’nin baëkan aday n belirlemek için Iowa eyaletinde yapt ê temayül yoklamas yla h z kazand . Ayla Akat Ata ve Nazmi Gür de izledi. çran’a silahl müdahalede bulunma gibi kat muhafazakâr tezleri savunan ve 3 dönemdir Minnesota’y Kongre’de temsil eden Bachmann’ n ald ê oylarda doêum yerinin Iowa olmas n n da etkili olabileceêi belirtiliyor. Mübarekler’in milyarlarca dolarl k mal varl ê bulunduêunu. topraklar nda CIA’in operasyonlar n s n rland rm ët . ÿngiltere olaylaré mercek alténda Baëbakan David Cameron. may s ay ndaki operasyon s ras nda çslamabad yak nlar nda Abbottabad’da düëmüëtü. ülkenin istikrar ve huzuru için bu yönde bir karar ald ê n belirtti.5 y ld r komada olan eski Baëbakan Ariel èaron’un. Mübarek’i savunan avukatlar. Özellikle Mübarek yanl s avukatlar Tantavi’nin. èaron. üç dönemdir Minnesota eyaleti temsilcisi olarak Kongre’de görev yapçyor. geçen hafta çngiltere’de yaëanan yaêmalama ve kundaklama olaylar n n. Eski içiëleri bakanlar ndan Habib el Adli’nin davas ile birleëtirilen mahkeme süreci bundan sonra televizyonlardan canl olarak yay nlanmayacak. ABD hakk nda hayal k r kl ê yaëad klar n ifade etti. Mübarek. Tayvan’a uçak vermeyecek ABD. bu varl ê da gayri meëru yollardan elde ettiklerini ileri sürüyor. Mahkeme salonunda zaman zaman yükselen tansiyonun yan s ra davan n görüldüêü Polis Akademisi’nin d ë nda da Mübarek yanl lar ve kar- ë tlar aras nda taël sopal çat ëmalar yaëand . Yine sedye ile mahkeme salonuna getirilen Mübarek ve iki oêlu Ala ve Cemal. Oêullar Ala ve Cemal’in ise yolPakistan’ên. Konuyla ilgili Beyaz Saray’dan bir aç klama gelmezken. Mahkeme uluslararasè basèndan ilgi görmezken mahkeme salonuna alènanlar çok sèkè bir aramadan geçirildi. rk ya da yoksullukla ilgili olmad ê n savundu. Mübarek’in masumiyetini kan tlayacak yegane isim olduêunu belirtiyor. Cumhuriyetçilerin en radikal grubu olarak bilinen Çay Partisi’nin desteklediêi Bachmann’ n ön plana ç kmas dikkat çekti. y ll k 750 bin çsrail èekeli (yaklaë k 220 bin dolar) tutar ndaki t bbi bak m masra ar n n yar s n ailesi karë layacak. SAYFA TASARIM: ERCAN YAVUZ FOTOüRAF: REUTERS . EMRE O UZ KOPENHAG Türkiye-Danimarka ili kilerinde yèllardan beri sorun kayna è olan Roj TV’nin kapatèlmasè için açèlan dava Kopenhag ehir Mahkemesi’nde ba ladè. yasalar uyar nca èaron’un tüm bak m masra ar n n 5 y l süreyle devlet taraf ndan karë lanmas öngörülmüëtü. Eski Massachusetts valisi olan ve baëar l bir nansal yat r mc olarak bilinen Romney’in. askeri iliëkilerini geliëtirmek istediêi Çin istihbarat birimlerine. ëu an ülkeyi ili olarak yöneten askeri konseyin baëkan Mareëal Hüseyin Tantavi’nin da yarg sürecine dahil olmas n talep ediyor. Mahkeme. Protestocular arasènda BDP milletvekilleri Nursel Aydo an. terörü ve iddeti te vik etmesi nedeniyle yayèn lisansènèn iptal edilmesini talep etti. silah ve radar gibi teçhizat bulunduram yor. halk ayaklanmas n n ard ndan Kuzey Sina bölgesinde kaybolan otoriteyi tekrar saêlamak üzere yerleëtirildi. baëkan aday belirlenmesi sürecinde herhangi bir elemeyi kazanamam ët . Bu arada savunma ve iddia makam ndaki avukatlar. 2008 y l nda da aday aday olmuë ama daha sonra adayl ktan çekilmiëti. Pakistan’ n. Cumhuriyetçi Parti’nin tarihinde daha önce hiçbir kad n. yaklaë k 5. DANIEL ACKER ABD. C Bölgesi olarak bilinen çsrail ve Gazze s n r na yak n bölgelerde asker. Gazeteye konuëan bir CIA kaynaê . demir parmakl klar n arkas ndan mahkeme salonundaki geliëmeleri izledi. FOTOüRAF: AA suzluklardan dolay 5 ile 15 y l aras nda cezalara çarpt r labilecekleri ifade ediliyor. Amerikal diplomatlar n yetkilerini ve resmi vize almalar n k s tlam ë. hakim R fat da bu talebi hakl bularak duruëmay 5 Eylül’e erteledi. - y destekleme. DIþ HABERLER SERVýSý - Pakistan. baëkan adayl ê sürecinde onun hakk ndaki en büyük soru iëareti olmas da bekleniyor. yolsuzluklar n yan s ra 25 Ocak’ta baëlayan gösterileri kanl bir ëekilde bast rmakla da suçlan yor. Romney. Mübarek’in suçlu bulunmas durumunda idam cezas na çarpt r lacaê belirtiliyor. Roj Mésér. ekonomik darboêazdan geçmekte olan Amerikan halk na cazip gelebileceêi ifade ediliyor. Ayla Akat Ata ve Nazmi Gür de yer aldè. Roj TV’nin kapatêlmasênê istedi HASAN CÜCÜK. Z rhl birlikler. 18 günlük gösteriler boyunca hiçbir zaman göstericilerin öldürülmesi emrini vermediêini.f16DIý HABERLER 16 A USTOS 2011 SALI ZAMAN Mübarek’in yargêlandêÿê davanên TV’den naklen yayênêna son verildi Tüm dünyanên yakêndan takip ettiÿi davada Hüsnü Mübarek. Pakistan çstihbarat Servisi’ni düëen helikopterin kal nt lar n n saklanmas ve görüntülerinin baëkalar ile paylaë lmamas konusunda uyard ê n hat rlatt . EMRE OüUZ Kopenhag savcêsê. Baz göstericiler ellerinde Mübarek’i boynunda iple simgeleyen pankartlar taë rken. Amerika’n n. geçen y l n sonunda èaron’u. olay n tamamen eski ççiëleri Bakan Habib el Adli’nin inisiyati nde gerçekleëtiêini öne sürmüëtü. enkazdan fotoêraf çekmesine ve helikoptere hayalet özelliêini kazand ran ve radara yakalanmayan d ë kaplamas ndan örnek parça almas na izin verdi. Temayül yoklamas yla beraber ismi ön plana ç kan bir diêer aday da oylamaya kat lmamas na raêmen eski Teksas valisi Rick Perry oldu. baëbakanken ani bir felç geçirmië. FOTOüRAF: REUTERS. Bin Ladin’in peüindeyken düüen Amerikan helikopteri Black Hawk’ên enkazênê incelemesi için Çin’e izin verdiÿi iddia edildi. Pakistan çstihbarat Servisi yetkilileri ise haberi yalanlad . Sabah ba layan dava öncesi polis mahkeme binasènèn etrafènda geni güvenlik önlemleri aldè. Cumhuriyetçi Parti’de kadên baükan aday adayê öne çêktê ABD’de 2012 baëkanl k seçimi kampanyalar . Adli ise tüm emirleri Mübarek’ten ald ê n iddia ediyor. Defensenews sitesinde yer alan habere göre. Davanèn ba lamasèndan önce mahkemenin bulundu u meydanda toplanan 50 kadar Kürt kökenli gösterici. Cumhuriyetçi Parti’de ad ön pla- na ç kan isimlerden biri de Mormon mezhebi müntesibi Mitt Romney. yaëananlar n “davran ëla” ilgili olduêunu belirtti. Baba Mübarek. Pakistan Genelkurmay Baëkan Asaf Kayani. O dönemde al nan kararla. Ailesi. Tayvan’ n talebinin reddedilmesi. Amerika hükümet sözcüsü rapordan haberleri olduêunu. Roj TV’ye açèlan kapatma davasènè protesto etti. Hükümetin ekonomik krizle mücadele etmesi gerektiêinin fark nda olduêunu söyleyen Baëbakan. davanèn ana iskeletini “PKK’nèn terör örgütü olmasè ve adè geçen kurumun örgütün propagandasènè yapmasènèn” olu turdu una dikkat çekti. Çin’e bu yönde bir izin verildiêinin doêru olmad ê n kaydetti. DIþ HABERLER SERVýSý “Çay Partisi” olarak bilinen grubun desteÿini alan ve Iowa’daki temayül yoklamasênda birinci gelen Michele Bachmann. mahkemeye sunulan binlerce sayfa ile çok say da CD ve ash diskten oluëan delilleri incelemek için süre isterken. Cemal Mübarek’in zafer iëareti yapmas dikkat çekti. New York Times gazetesinde ç kan habere göre Pakistan. ABD’nin Tayvan’ n istediêi 66 adet F-16C/D savaë uçaê n n sat ë n kabul etmediêi bildirildi. Ba savcè yardèmcèsè Anders Riisager ise Roj TV’nin terör örgütü propagandasè yapmasè. yolsuzluklarên yanê sêra 25 Ocak’ta baülayan gösterileri kanlê bir ýekilde bastçrmakla da suçlançyor. Çin’in ABD’ye “çki büyük güç aras nda tansiyon yükselebilir” uyar s n n ard ndan geldi. hükümet kesintileri. Cumhuriyetçilerin bir diêer önemli aday aday olarak temayül yoklamas nda az bir oy fark yla ikinci olan temsilciler meclisi üyesi Ron Paul ise kimi liberal tezlerinden ötürü pek çok Cumhuriyetçi seçmenin ëüpheyle bakt ê birisi. Tayvan’da ad n n aç klanmas n istemeyen bir yetkili haberi doêrularken. M s r ile çsrail aras nda imzalanan 1979 Camp David Antlaëmas ’ndan bu yana ilk defa Sina yar madas nda bulunan Arië. Cumhuriyetçi Parti seçmeninin yapt ê oylaman n en ilginç sonucu 5 çocuk annesi olan ve Cumhuriyetçi Parti içinde “Çay Partisi” olarak bilinen grubun desteêini alan Michele Bachmann’ n birinci gelmesi oldu. Ancak Romney’in üyesi olduêu mezhebin. Pakistan’ n Çin’i kaza yerine davetini telefon dinlemelerinden saptad klar n belirtti. Mübarek’in suçlu bulunmasç durumunda idam cezasçna çarptçrçlacaþç belirtiliyor.

D ëiëleri ve d ë eleëtiriler karë s nda gücünü Bakan Davutoêlu ile Baas rejimine kaybetmesinin Nusayriler olarak yapt ê son uyar n n da iëe yaramakendi geleceklerini tehlikeye att ê n d ê ortada.studyzone. güvenlik saêlan yor ve Esed iktidar n koruyor.” ifadelerini kulland . Bu nedenle liman n kontrolü y llardan beri birinci derecede Esed ailesine mensup birisi taraf ndan yürütülüyor. Taci. Az nl êa dalinde ne de çslam aleminde halklar yanan ve 41 y ld r ayn aile taraf ndan nezdinde büyük bir duyarl l êa yol yönetilen rejimin. meydanlardan iëyerlerine kadar insanlar n kalabal k bulunduêu yerlere düzenlendi. müdahalesini eleëtirirken. Tabii. raêmen gösterilen azalmad ê n Lübnan’daki sorunlar akëamdan hat rlatan Suriye uzmanlar . 40 ülke baëkan na mektup gönderen Baëbakan Binyamin Netanyahu. ABD ve diêer ülkelerden tepkiler alm ët . Kerkük’teki bombal sald r larda da bir sivil öldü. Yêlbaüêndan beri yaüanan en kanlê günde saldêrêlar kiliselerden belediye binalarçna. Independent normalleëmesi. Ordunun hafta sonunda Lazkiye’deki operasyonlarçnda ise 31 kiýi hayatçnç kaybetti. Peru ve Brezilya’ya Baëbakan Yard mc s Moëe Ya’alon. Ülkenin en büyük liman n n da bulunduêu Lazkiye stratejik aç dan önemli bir noktada. Kentteki Süryani Ortodoks Kilisesi’ne gece patlay c at ld . Suriye ordusunun sald r lar n sürdürdüêü Lazkiye’de çok say da kiëinin askerler taraf ndan stadyumlarda topland ê iddia edildi. Çok say da yaral var.unitedtowers.600 konutun yap m na onay veren çsrail AB. aylarca süren en ëiddetli yöntemleri kullanarak sonunda olmal . Bugüne kadar çok ciddi eylemlerin yap lmad ê Halep’te Ramazan’ n baëlamas ile birlikte gösterilerin artmas üzerine Esed’in valiyi görevden ald ê belirtiliyor. Meksika ve Jamaika’ya istihbarat ve nükleer enerjiden sorumlu bakan Dan Meridor. istihbarat ve güvenlik çok kötü yönetilmesi ve olumlu bir ëe erinin bask olmadan konumlar neticeye yol açmamas n n da bu n b rakmayacaklar . Eylül’de eğitime başlayın! güvencesinde hizmet alacaksınız. DIþ HABERLER SERVýSý SAYFA TASARIM: ERCAN YAVUZ - ýsrail. Esed Ortadoêu’da yaëananyolarla tavêr belirledönemini kapatabilir. baba Haf z Esed döneminde verilen teëvikler ve ucuz araziler nedeniyle k y lara da inmiëlerdi. Halen liman n idaresi Esed’in yeêeni Cemil’in elinde. eylül ay öncesi Filistin’in BM’ye yapacaê tam üyelik baëvurusunun tan nmamas için mektup diplomasisi baëlatt . Baêdat. gazetesi de Ortadoêulu ve Bat l Yeni durum karë s nda. Lazkiye’ye gemilerden bomba t r lmas üçüncü senaryo. her aç dan Suriye uzmanlar na dayanarak 4 çok yak n bir ülke olarak Türkiye’nin senaryoyu ve gerçekleëme ihtimalsorunun nas l geliëeceêine dair daha lerini deêerlendirmië. vatandaëlar n ancak ëehir içinde farkl noktalara kaçarak hayat n kurtarmaya çal ët ê bildiriliyor. devletler. düëünerek böyle bir ad m at labilir. - Necef’te bomba yüklü iki araçla 10 dakika arayla düzenlenen sald r larda çoêu polis 7 kiëi öldü. yüksek tirajl gazetelerinden El Pais. protesto olarak elçisini çekmesi Suriye’de yaüanan kat. FOTOüRAF: REUTERS Suriye tanklaré ýimdi de Humus’ta Geçtiÿimiz hafta dünya medyasênên önünde Hama’dan çekilen Suriye ordusu. ediyor. bir neden yok. ama karë m zdaki çekleëmesi zor görülüyor. Sünniler. Türkiye’de hâlâ bu aë r cezas z kald ê bu fotoêraf karë s nda iyimser beklenti içinde olan kald m düëünce kuruluëlar . çki. Birkaç Ama geçmiëi kesin Arap ülkesinin. 230 kiëinin de yaraland ê bombal sald r lar sabah saatlerinden itibaren Kut. Kerbela. akan kan n durdurulma. Kuëatma alt ndaki ëehirden ç kman n mümkün olmad ê . büyük mitingler yap ld ê n rek kendi eliyle demokratikleëmesi söylemek de zor. iç losu olarak okuyan ve savaë senaryosu: Nudemokratik standartlar aç s ndan kendilerinden endiëe eden sayriler. ülkede y lbaë ndan bu yana en kanl gün yaëand . El Cezire kanal . askerî bilinmez. En az bir kiëinin öldüêünü biliyoruz. Yönetimin tablo umut verici deêil. Necef. 14 kiëi yaraland . Tikrit.tr kaos olacaê görüëünde. geçen temmuz ay nda èam’a gönderdiêi bir dan ëman arac l ê yla Suriye Devlet Baëkan Beëëar Esed’e çspanya’da siyasi s ê nma hakk teklif ettiêini ve bunun halen geçerli olduêunu iddia etti. böyle bir ihtimali kabul etmesi èam ve Halep hâlâ sessiz. çskenderiye. çki taraf aras ndaki anlaëmalar n bir ihlali olup. 10 y l önce savaë n ëü üzerine.na raêmen bölgedeki deêiëim öncesi Suriye ile yak nlaë rken beklenti bu temel senaryolara kafa yorarak tav r yöndeydi. Kürtler. Guatemala. Bombalê saldêrêlar Irak’ê kana buladê: 66 ölü Irak’ n birçok kentinde dün meydana gelen patlamalarda 66 kiëi hayat n kaybederken. Nusayri kökenli bir B rak n tanklar n ëehirlerden çekilmeasker taraf ndan iktidardan uzaklaësini. Yedioth Ahranot gazetesine göre. zor. dair muhtemel senardarbe giriëimi. rejimin ani çöküçliëkilerimizin. Bat èeria’daki Ariel yerleëim biriminde 277 konutun yap m na onay verdi. halbuki bir baëka Suriye ëehrinden katliam Nusayrilerin Esed’i terk etmesi için haberi geliyor. Geçen hafta da 1.uzmanlar geleceÿe bir askerin yapacaê lar na seyirci.tr . her gün y k lmas onu ayakta tutan elitlerin inanc n kaybetmesine baêl . Dünyan n ilgisiz ihtimali.com. Türkiye’den daha düşük maliyetlerle eğitim alabilirsiniz! YGS ve LYS’yi dert etmeden YÖK denkliği olan prestijli üniversitelerde istediğiniz bölümde hemen eğitime başlayabilirsiniz! Kayıtlar başladı! %100 yerleştirme garantisiyle hemen başvurun. lar Bat ’n n bir kompmeye çalêüêyor. bu hayali senaryolar içinde bak ëlar alt nda. devletlerin.f17DIý HABERLER Abdülhamit Bilici 16 A USTOS 2011 SALI ZAMAN Suriye için 4 senaryo! Suriye askerlerinin.bilici@zaman. Musul ve Balad kentlerine düzenlendi. uzlaëmaya dayal müzakereleri önleyecek bir teëebbüstür. çspanya’n n sol görüëlü.com. “Filistinlilerin BM’ye götürdükleri teklif. Tikrit’te. baýka ýehirlerde yaptçklarç gibi hem ateý etmeye hem de muhalif isimleri gözaltçna almaya baýladç.. bakêülarê altênda sürek. iki canl bomba taraf ndan düzenlenen sald r da 3 polis öldü.. yani rejimin zamanla aç l p belirlemeye çal ë yor. Filistin’in tanênmamasê için lobi çalêümalarênê artêrdê Polonya’da. 29 Mart 2011’de El Kaide militanlar n n Selahaddin vilayet konseyine düzenlediêi sald r da 58 kiëi ölmüëtü. Dürziler. Libya’ya dan ald ê . Askerlerin ëehirden ayr lanlar durdurmak amac yla kontrol noktalar oluëturduêunu ifade eden gözlemciler. ççeride artan gösteriler. ülkenin ticari baëkenti say lan Halep’in valisi Ali Ahmer Mansura’y görevden alarak. 60 kiëi yaraland . “Burada kad n. sald r lar k nad . uzlaëmazl ê n çözümünün tek yolu olan doêrudan müzakereler seçeneêini ëüpheli hale getirmektedir.com StudyZONE Yurtdışı Eğitim Tel: (212) 393 8296 www. Tanklar eüliÿinde üehrin kenar mahallelerinden Houla’ya giren askerler. halk n ikna edeaçt ê n . Uluslararas tepkilere kulak t kayan Savunma Bakan Ehud Barak. eëiêinden Ortadoêu’daki siyasi Bat ve Arap ülkelerinin yapt r mlar tsunami öncesi stratejik ortakl êa üzerine 41 y ll k Esed ailesinin yöneyükseldiêi Suriye’de yaëanan vahim timi birden y k l r. Mart ay ndan beri ölenlerin say s 2 bini aëm ë durumda. katliam durdurgösteriler azal yor. gücü azalsa da iktidar yap lan BM onayl müdahalenin b rakmayacaê . Suriye ordusunun daha önce operasyon yapt ê ëehirlerin Sünni aê rl kl olmas na raêmen Lazkiye’de önemli oranda Esed’in de mensup olduêu Nusayriler yaë yor. dün Humus kentini kuüattê. ‘En korkunç’ rejimin arkas nda durarak. Kerkük. ama rejimin tüm sorunlar ve sivil uzmanlar geleceêe dair muh. binlerce kiëinin askerlerin talimat yla evlerinden tutuklanarak otobüslerle bir stadyuma götürüldüêünü duyurdu. 7 kiëi yaraland . Bat ’n n gündeminde. Eskiden - ülkenin daêl k bölgelerinde yaëayan Nusayriler. Birçok sivilin ve askerin öldüêü bombal sald r lar kiliselerden belediye binalar na. BÝRÝNCÝ SAYFADAN DEVAM Londra merkezli Suriye çnsan Haklar Gözlemevi yetkilileri. gerçekleëmesi için ëimdiye kadar baSuriye’de yaëanan katliam n. Asker ve istihbaLibya’da olduêu gibi rejim lilik kazanmaya devam rat n desteêi henüz sa ar ndan bir kopma yok. kolay deêil ama en az ndan iki hususa dikkat etmeli. çocuk demeden kaçmaya çal ëanlar n üzerine ateë yaêd rd lar. Türkiye’nin. bu senaryonun mesafeli tutumda pay yok deêil.tr Armada Grandee Yurtdışı Eğitim Tel: (212) 244 7282 www.com. Esed’in. meydanlardan iýyerlerine kadar insanlarçn kalabalçk olduþu yerlerde gerçekleýti. 65 kiëi de yaraland . liam. Türkiye’nin Suriye s nav hiç Baas rejimi muhalefeti bast r yor. pazar günü Lazkiye’de hem denizden yap lan bombard man hem de karadan tanklar n ateëi sonucu en az 31 kiëinin hayat n kaybettiêini bildirdi. ama Bölge güçlerinden çran. devletler. askeri ve sivil gelmekte olduêunu gören Nusayri kökenli Baas yönetiminin katliam. çok istesek de Irak. En kötüsünden baëlarsak. Esed’in dalgas n burada durdurmak onlar en büyük desteêi Nusayri tabaniçin daha öncelikli.com ELT Yurtdışı Eğitim Tel: (212) 236 0444 www. Ancak bunun için geliëmelerin Türkiye’yi çok zorlaEsed’i destekleyen Nusayri taban yacaê aëikard . Filistin. Baêdat’ n 60 km kuzeyindeki Bakuba’da bir kontrol noktas na yap lan sald r da 4 asker öldü. muhataplar ndan Filistin devletinin tek tara tan nmas na karë durmalar n isteyen Netanyahu. katliamlar n süreklilik kazand ê ve en az ndan ëimdilik bile yok. a. BluePoint Aracı Kuruluşları United Towers Yurtdışı Eğitim Tel: (212) 244 5005 www. Bu arada Esed. Kostarika ve Uruguay’a devlet bakan Yossi Peled taraf ndan elden ulaët r ld . Esed’in iç yaêd r l yor. Kaçmak isteyenlerin üzerine ateý açan askerlerin onlarca kadçn ve çocuþu yaraladçþç iddia edildi. Baëbakan Jose Luis Rodriguez Zapatero’nun. r ëç yöntemler kullanan muhalefetin ilginç bir ëekilde ne dünya genesilahlanmas gerekiyor.elt. Mektuplar. Ama olmad . Bakuba.” dediler. Dördüncüsü. En kanl s Baêdat’ n güneydoêusundaki Kut’ta yaëanan sald r da 40 kiëi ölürken. Baëka ëehirlerde olduêu gibi Lazkiye’de de her gün teravih namaz sonras nda toplanan vatandaëlar Suriye Devlet Baëkan Beëëar Esed aleyhinde gösteriler yap yordu. Bir. ekonomilerini sarsan kriz var. yönetimin sonunun çngiliz polisinin isyanc lara düüünce kuruluülarê. Ramadi. Öte yandan.muhalefetin.bir çizgiyle arkada b rakmak isteyen sembolik aç dan iyi mesaj. cinin sabaha ve tek baë m za çözemediêiëiëeye bir daha sokulamayacaê n mizi hat rlayarak. göre. deêiëim diye nitelenen bu senaryoda. çsrail. Irak Parlamento Baëkan çyad el Usame el Nucey . DIþ HABERLER SERVýSý Irak’ta dün birçok kentte meydana gelen patlamalarda 66 kiüi hayatênê kaybetti. Belki de Suriye’deki birbirlerine karë savaëa tutuëuyor ve ülke ilen parçalan yor. New York Times gazetesi ise Türk yetkililerin öngördüêü iki haftal k süre içinde Suriye rejimi deêiëiklikler yapmazsa diplomatlar n “yan t” olarak ne gibi ad mlar n at labileceêi konusunda pek emin gibi görünmedikleri yorumunu yapt . yerine Muvaffak çbrahim Halluf’u atad .H ristiyanlar Lübnan’da olduêu gibi s yla ilgileri yok. Cezasêz kalan bu fotoÿraf karüêsênda Esed’in yan nda. muhataplar ndan Filistinlilerin devlet olmas na karë ç k lmas n istedi. çlk senaryoya detayl /alternati i senaryolar vard r. Lazkiye çevresinde oluüturduklarê kontrol noktalarê ile üehirden ayrêlanlarê engellediÿi bildirildi. En mayan rejime zaman ve meëruiyet ëiddetli yöntemlerin kullan lmas na kazand racak hareketlerden kaç nmak. Suriye için içeride ve gerçekleëme ihtimali en düëük ve d ëar daki hayalci beklentilere karë görülen bu senaryonun sonunun dikkatli olmak. Eski Devlet Baëkan Saddam Hüseyin’in doêduêu Tikrit’te terörle mücadele birimine. dünyanên ilgisiz ama rejime etkisi yok gibi. Han Beni Saad. FOTOüRAF: REUTERS çkinci senaryo. Ç kmam ë candan n n da y k lmas gerektiêi için gerümit kesilmez.armadagrandee.

=VY @cbiýV`ça (.LDDACDJ<= FPE%1B6II76II6<A>6!6C9G:L?68@HDC Æ:jfZb b6g_Zf`Zf Çdfc^Zg b b]VmV`_çfç_`çþçm`Vgcbi€" `VbVbYZbZaZ`Zf bYZbgcbfVW’h€Z]’_’aZh baVYY _Zg bh g bZiþfVaçýhçf#6f_V`VfçbYV8>6Y fZ_hf’c`Vb W f€ZhZ!mZb bZg `Vg_Zf`Zf b_cbhfc`’b’Z` bZV`çfjZ WiVg_Zf`Zf \’af’_hZbZ`aVg_V€çfaV_ € b_i``Vbçf`Vf# (-8 LJKFJ)'((J8C@Q8D8E J<PüI <yCAyþy J|I>|E ?@QC@x@B@ý KM/)(%'' P{E%1H8DIIO>:=A FPE%19:HBDC9=6GG>C<IDC!A:6I=DBEHDC Nç`WVýçV_ýVaç&%mVWVbXç!IZ_gVgWcmibXVgZ[ZfmVdVb W fchcW’gZW bZf#yXfVW fmZfZ\Z`Y _`Zf bYZ!imiýhi" fiXi WVþça`çgç W f achcg _`Zh` m`Z €Vfdçýçf`Vf# uZhZb b Y þZf ’mZ`Zf hVfV[çbYVb mc`YVb €ç_Vfç`aVmV ncf`VbVb mc`Xi`Vf!hZf_ZY `a ýW fVfVWVaZnVf`çþçbVgçþçbçf`Vf# J8D8EPFCLKM)'%*' P{E%1LDA.%)'6Ðý (0%+.EVfVbçbHZmf ((%''xþ`ZmZ9cþfi (+%''=VWZf7’`hZb (-%''HçXV_<’bYZa (/%('7Z`\ZgZ` (0%''6bV=VWZf )'%''=VWZf7’`hZb )(%''7i\’b7i<ZXZ ((%('NVnç`ç7Vgçb (*%''<’bDfhVgç (.6bV]hVf (.8cfbZ `jZ7Zfb Z (.cfY!_Vfçgç!_çnçjZ]’_’aZh \fZj` `Zf m`ZW f` _hZ!Y’bmVbçbZb\’jZb` WVý_Vb`ç_ i€Vþçm`VZj`Zf bZYbaZ_hZY f`Zf#6bXV_i€V_!_V`" _Vf _V`_aVn VaVbgçn hZff gh @cfg]ibcjÇib ` YZf` " þ b mVdhçþçfVY _V`_ca’b gh`ZfhVfV[çbYVb_V€çfç`çf# B8E8CK|IB(0%. @ J 8 D ÿ D ÿ P < K B 8 M K 8 I 8 B C . .%''9 n Æ6f_VHc_V_`VfÇ (0%''6bV=VWZf )'%''9 n Æ@VjV_NZ``Zf Ç )*%''9 n Æxm`Z7 f<Z€Zf OVaVb_ Ç J?FNKM '0%''NVnH’fdf n ((%''9 n Æ9c_hcf`VfÇ (..%''=VWZf`Zf (/%*'<ZXZ<’bY’n (0%*'GVaVnVb7cmibXV )(%(.CZh7V_çý (0%''6_ýVa )'%+'6b`VaV_û€ b ))%(.%''HVþ`ç_hV7i\’b (-%''ûýhZ=VWZf (/%(.'&=LK9FCLE?8BýDC<Iý?8B<DC<I ?Xb\dc\i[\[\ikc` S CÛeQT[Ta CÛeQTbX hT]X QÛ[á\áh[T TZaP] SP <PWXa eT ?T[X]zX] PaPb 4VT\T]zX] Û[á\ ^hd][Pa ]TST]Xh[T Q^id[\dëcda <PWXa TeT SÛ]Ta ZT] 4VT\T]zX] b^] WP\[TbXh[T ZPaë [Pë a 1Xa PaPQP <PWXazX] áiTaX]T S^êad VT[\TZcTSXa 5XSP] Qd]d UPaZ TSX_ <PWXazX b^] P]SP ZdacPa a IPWXST eT 5XSP] bPQP WP ZPSPa WPbcP]ThT ZP[S a [P] <PWXazX] QPë ]SP QTZ [Ta <PWXa ZT]SX]T VT[SXêX]ST 5XSP]z VÛa\Ti eT ZT] SXbX]X ZdacPaP] ] ZX\ ^[Sdêd]d QX[T\Ti 8KM '%#(% {c•dfplelbfiblkkl S 8[êdX[êd^\q[`i`pfi S ' ' ( ) * + .%''=VWZf7’`hZb (-%('<’bYZaxnZ` (/%(.%*'ucXi_jZ7 n (/%(.8V ``ci (-%''@Vb mVHhfVbVb )'%''BZjVb ))%''MZnVFZYZfZ ''%''=Vh a ?ÿC8CKM '0%'.6fh]if ()%''EZddZ (/%''IVb\fVa (/%).6bV=VWZf7’`hZb )'%. JFC.&('(*')+'''8KM&('()+*)&&&J?FNKM&('()++&'&'JK8I&('(*')+&&&.%*'9 n Æ.BVfgid `Va ()%''9Zb\Z<Z` (*%+'6l b (.+(*/+(*B8E8C-&('(*)-.&('((.VhgV`çc`" aVgçbVfVþaZb €c_ m W `aZY þ @VfVYZb n` ` þ Y n gVmZg bYZ þfZbY þ b gm`’mcf# BX]T\ 3X]ÌPhz ] bd]Sdêd 1dVá] 1d 6TRTz]X] Z^]dZ[Pa <7? <X[[TceTZX[X ?a^U 3a »iRP] HT ]XÌTaX eT bXhPbTc QX[X\RX ?a^U 3a 0W\Tc »iTa ?a^V aP\SP cTaÛa ÛaVácá Th[T\[TaX]X báaSáaáaZT] cTaÛaá] ]Pb [ QXcTRTêX eT <7?z]X] 13?z[X[Ta[T X[VX[X <TR[Xb çÌcáiáêáz]á] STeP\b i[ Z WáZ\á]á Xë[Tc\TbX Z^]d [Pa Z^]dëd[PRPZ J8D8EPFCL?89<IKM'&#%% K\iieXjêcY`k\i6 S DliXkP\e`ÉDl$ bX[[\jPfcZlclbÊkX D\bb\m\D\[`e\Êp` \ZnZf_Zbai" _VYYZgaZ_|b`Vf ]V__çbYVinaVb" `Vfçm`VYVgc]WZh ZY mcf# <TW\Tc 6ÛZPêPÌz ] hP_ \ eT hÛ]TcX\X]X ábc [T]SXêX {5dcQ^[d] 7ÇZX\[TaX) 7PZT\[Ta| QT[VT bT[X]ST Qd PZëP\ WPZT\[TaX hÛ]TcT][Ta T[T P[ ] h^a 1T[VTbT[ST {<7: WPZT\ WPcP[Pa ] ] PiP[c [\Pb XÌX] ]T hP_Pa..%+'BZgbZj Hc]WZh`Zf (/%''HçXV_<’bYZa (/%(.'7 n aC bb `Zf J8D8EPFCL?89<IKM ?89<IK|IB '0%*.IihVbV_ ''%''<ZXZ PLDLI:8BKM '0%(.Bi_VWZ`Z ()%*'<’bDfhVgç (*%+.9 n Æ=VmVh7 `\ g Ç (/%(.'=V_Za`Zf ))%''6bV=VWZf ))%+'6€ç . `a 9lcdXZX I•jk\d8p[êe i%Xp[`e7qXdXe%Zfd%ki D<?K8GKM '/%*'Bi_VWZ`Z ()%*'ûbVbXçb<`\Zg bYZ (+%''@ifÇVbÇç6b`VaVmV 9cþfi (.7 füZ] f7 f= _VmZ '*%*'HV]ifHZ[Vgç :EEK|IB '0%''EVfVaZhfZ ('%*'HdcfIcd`Vbhçgç (. '0%*'H’`ZmaVb mZ9Zfg`Zf ('%.FJKKM ('%''GVaVnVbû_` a ()%*'IZaVýV (-%*':`aVüZ_Zf (.%+.%*'6bV=VWZf (/%+. '0%.NVnH’fdf n (/%*'6bV=VWZf (0%+.H bZaVÆ<VfÐZ`Y'Ç ))%+'IZfgm’n 8e[êƒkXp\e``[[`XcXi S 8KM ((%''9 n Æ6YVbV`çÇ (*%''9 n ÆucXi_`Vf 9imaVgçbÇ (.8E8þ8 @P8( 9Zf ! aiýVaWV jW#bYZb mVdç`Vb WVji`! €VbhV! X’nYVb! _ZaZf jW# ’f’b jZ Wi ’f’b`Zf mVdaV ý #) 7 fýZm bc`aVgç € b VYVbç`Vb ýZm! bZn f# ü’d]Z! hZfZYY’h# * @ifÇVbÇYVW fgifZ#Â@inigZg #+ EVai_! _ZhZb! m’b! dZ_! bVm`cb jW# Yc_iaV aVYYZ`Zf b b inib! bXZ ` [`Zf bYZb ]Zf W f #Â7c`iÇbibW f `€Zg #.%''9 n ÆJbihaV7Zb Ç (-%+.+'+(IGI'&)'(*/&*)&&GIy@***''-.%)'IKuVfýç (/%*'û[hVfKV_h )(%''7Z`\ZgZ` )*%*'6bVYc`iÇYVGVaVnVb .%+.<’b`’_=VmVh (/%'':f_VbIVb `Z GVaVnVb )'%''=VWZf )(%''H bZaVÆ=çn`çuç_çýÇ )*%''HV`çHZ[Vgç =FOKM ('%(.D7 fBZ`Z_h )(%*':gZb`ZfÇYZGVaVnVb )*%''NVfYçaZ` B8E8C8 '0%''7VgçbjZ<’bYZa ('%*'Hdcfib<’bYZa ((%.6f_V7V]€ZYZ7 ` a (0%*.9’bmVIifi (.6€ç_`VaV`Vf#..%(.CVWZf (. BdaXhT \TbT [TbX]ST CáaZXhTzhX bPePëP báaáZ[T\TZ XbcThT] VáÌ[Ta \X ePa.9 n Æ6ý_"çBZabiÇ (*%+'9 n Æ6_VgmV9ifVþçÇ (.%''û[hVfHVVh )'%*'=VWZfHVVh )(%*'I’f_.u n\ .'@iýIV_çaç ('%+.(/K<C<MüQPFE ?8M8BLMM<KC<Iü( <MI<EüE8JB<IC<Iü) =FOKM''%'' P{E%1?:.û[hVfHVVh )'%+.Ec` _` b _ (*%''<’bY’n (.%.7VW"çGZmmVb )'%*'6Yça6Yça@ifÇVb9 ` )(%*'@ifÇVbjZ=VmVh ))%('@|WZÇYZbIZfVj ] ')%*'HV]ifxO:A KIK?89<I '0%''=VWZf ('%(.%*'uç_çýNc`i (.cl6_ýVa=VWZf (0%(.VhaV\’`ǒb Hi€iCZ4Ç (. NZbZXZ__VYVf c`\ibc`aVmVbaZmjZ!c`aVaçý#Â:f_Z_ _Z€ #. / '& '' '( <PRTaPR X[T PS ] SdhdaP] <daPc HT]Xz]X] AP \PiP] X[T QXa[XZcT QPë[PS ê {<dZPSSTb H^[Rd [dZ| STeP\ TSXh^a :dcbP[ c^_aPZ[PaSP VTi\TSXZ hTa Q aPZ\PhP] HT]X ?ThVP\QTa 4UT]SX\XizX] háaá Sáêá \TZP][Pa SPWP Û]RT TZaP]P hP]b \PhP] ZP aT[Ta Të[XêX]ST PZcPa h^a Xi[ThXRXhT <daPc HT]X Zdc bP[ \TZÇ][PaP PXc STcPh[Pa di\P][Pa[P Z^]dëdh^a :ÇQTzhX cPePU TST] 7PRTaáz[4beTSzX bT[P\[PhP] eT SdP TST] WPR PSPh[Pa h[P b^WQTc TSXh^a J8D8EPFCLKM(0%''&ý=K8IQ8D8E@ <jb`bXm`dc\i[\e`qc\i S J8D8EPFCLKM '/%.'7Z`\ZgZ` (*%+.|EP8KM '0%(.%''7i6_ýVaCZN mcfin (/%*'6bV=VWZf (0%*'û[hVf )'%*'9 n ÆIjWZ`ZfIjWZg Ç )*%''@ aB `mcbZfD`aV_ ûghZf 3áëá]RT 6á][áêáz]ST 7ábThX] 6á[TaRT 0[X 1d[PÌ eT 0W\Tc CdaP] 0[ZP] X]cTa]Tc P]S R ]SP VT[X]T] b^] ]^ZcPh cPac ë h^a[Pa ?a^VaP\SP {çSSXP[Pa ç[ZTa 1PëQdêzd] ^]Ph ] \ VÛbcTaXh^a. `a )(%.&&IK.%*'Hc[fVaçn (.@ihgV`Nc`Xi`i_ (0%''6_ýVaGVdcfi )(%(.'I’f_H bZaVgç ((%+.' P{E%1?D=CC>:ID FPE%16CI=DCNLDC<8=6J"H6C<!H>BDCN6B :g_ W f\Vb\ghZfjZVf_VYVý`VfçbYVbc`iýVb _ \fid¼ <fid`VfYVbW f cbi_cfiaV_ ghZmZb!Y þZf gZ`Y’f" aZ_ € b \bYZf `a ý hZh _€ `ZfYZb c`iýaV_hV¼ uVhçý" aVbçbgV]bZVf_VgçbYV gZu bÇYZmVýVmVbW fVnçb`çþçb WVý_V`YçfaVgçm`VcfhVmV€ç_VbW f\’€gVjVýçg’faZ_hZ# G\p^XdY\iÊ`ebXYi` •q\i`e[\ei\pk`e^ CT[TeXih^] ZP]P[[Pa hPh ][PS Z[Pa _a^VaP\ [Pa[P AP\PiP] R^ëZdbd]P ^acPZ ^[dh^a C=C ST Qd ZP]P[[PaSP] QXaX CPc[ b^WQTcX eT W^ë bTbXh[T XUcPa eT bPWdaSP 7P[X[ =TRX_^ê[dz]d iTeZ[T Xi[Xh^adi 0h] ZP]P[SP QXa ST {»\Ta ¬T[PZ [z[P 7PhPc ] èXUaT[TaX| TZaP]P VT[Xh^a ç[PWXhPcÌ 0aXU 0ab[P]z[P bd]Sdêd _a^VaP\SP ¬T[PZ [ AP\PiP]z[P X[VX[X Z^]d[Pa T[T P[ h^a Pha RP X[Z ZTi VXccXêX d\aTST] ÌTZcXêX VÛaá] cá[Ta[T <TZZT<TSX]Tz]X] b a[Pa ] _Ph [Pë h^a 6TÌcXêX\Xi _TaëT\QT PZëP\ _a^V aP\SP ?ThVP\QTa 4UT]SX\XizX] bPb ZPQaX ]X] XÌ Z b\ ]SP] VÛaá]cá[Ta hPh ][P]S ?ThVP\QTaX\Xi TeX]ST 7PiaTcX 0hëTzhT PXc ^SPSP eTUPc TccX eT Ph] hTaT STU]TSX[SX 7PiaTcX 4QdQTZXa eT 7PiaTcX »\TazX] ST STU ]TSX[SXêX Qd ^SP] ] ZP_ b X[Ta[ThT] h [[Pa SP Ûaá[Sá eT S ë ]P QTëVT] ëTZ[X]ST XZX] RX QXa SdePa ÌTZX[SX B^]aPSP] Qd SdePa SP _Pa\PZ[ Z[Pa[P ZP_[P]S ?Pa\PZ[ Z[Pa ] PaZP Z b\ ]SP XbT 7PiaTcX 5Pc \Pz] ] ^SP b eT bP]SdZPb Qd[d]dh^a IXhPaTcÌX[Ta ?Th VP\QTaX\XizX _Pa\PZ[ Z[Pa ] S ë ]SP] iXhPaTc TSTQX[Xh^a[Pa çÌTaXhT hP[] iRP VÛaTe[X[Ta ÛiT[ iP\P][PaSP QPZ \ XÌX] VXaXh^a[Pa :PQaX] ^[ Sdêd Pb [ Z b\ ] VXaXëX XbT iPcT] h^Z y7PhP c ] èXUaT[TaXz _a^VaP\ ]SP VÛbcTaX[T] U^c^ê aP Pa b^] hP_ [P] cT\Xi[XZ Tb]Pb ]SP QXa VÛ aTe[X cPaPU ]SP] ÌTZX[\Xë WPccP _a^VaP\SP] Û]RT X]cTa]TcT ST Z^]d[\dëcd 1d VÛaá]cá [TaX] ÛiT[ ÌTZX\\Xë VXQX eTaX[\TbX]ST] SPWP VPaXQX eTaX[T] QX[VX[TaX] ST hP][ ë ^[\Pb ?ThVP\QTaX\XizX] ZPQaX]X ÌTeaT[ThT] ^SP S ëcP] hTëX[ QXa _TaST X[T ZP_[ <áQPaTZ QPë[Pa ] ] WXiPb ]SP XbT Z^Zd[d \PSST[Ta [T S^[d QXa bP]S Z Qd[d]dh^a 4ZaP]SP VÛb cTaX[T] X[Z aTbX\ST Qd bP]S ê ] hTëX[ _TaST ST \ThSP]P VTcXaSXêX ZPQPa Z Z b \ VÛbcTaX [TaTZ 7PiaTcX ?ThVP\QTazX] ZPQaX]X] QdaP hP cTbPSáU TccXêX bÛh[T]SX 1d QX[VX S^êadhSd 0]RPZ 7PiaTcX 5Pc \Pz] ] bP]SdZPb ] ] QPë eT PhPZ dRd]SP] ÌTZX[\Xë XZX UPaZ[ VÛaá]cá bá 7PiaTcX 4QdQTZXa X[T 7PiaTcX »\TazX] ZP QXa[TaX ^[PaPZ P][Pc [S >hbP WTa XZX WP[XUT]X] ST ZPQaX 7PiaTcX 0hëTz]X] ^SPb ]SP 3^êad bd]P VT[X]RT* X[Z U^c^êaPUcP VÛaá[T] hTëX[ _Ta SThT Pb [ XZX Z a\ i [TeWP XZX WP[XUT]X] QPë [Pa ] ] WXiPb ] VÛbcTaXh^a ¬T[PZ [ X]cTa]TccT y7áRaTX BPPSTcX] XÌXz hPiPaPZ QXa PaP\P hP_ bP Ph] VÛaá]cá[TaX] ZT]SXbX]ST] Û]RT S^ê ad QX[VX[Ta[T hPh ][P]\ ë WP[X]T d[PëPQX[XaSX 4] Pi ]SP] 7i ?ThVP\QTazT ZPaë TSTQX VÛ iTcX_ :PQaX BPPSTczX] aTbX\[TaX]X] áiTaX]T yEPaP] z yEPaP] !z VXQX aThcX]V P]^]b[Pa ] hTa[TëcXa\ThTQX[XaSX j\p`i^lecl^l7qXdXe%Zfd%ki I\`j#YXeXBXiX[\e`qc`c`þ`þi\k`pfi PLJL=9|C9|CûHI6C7JA ATb\T] >aSd 5PcbP[ P\P :PaPST]XizT VXSX_ VT[\TSX êX]ST] bPSTRT aTb\XhTccT ZP[ h^a :PaPST]Xi[X[XêX 6TaÌX WPhaP][Pa PaPb ]SP ^]d] ]TaT[X ^[Sdêd]d QX[\ThT] h^Z VXQX yATXbz SXiXbX ]X] <daPcz <TW\Tc 0ZXU 0[PZdac X[T \TaPZ TccXêX eT yÛêaT]Xh^ad\z STSXêX :PaPST]Xi[X[XêX Z^]dëcdZ 1P[ êP Ì Z\Pb ëXeTbX ^cda\Pb ZP[Z\Pb h[P SXiXST cP\ QXa y.:_cbca 6^VbYVgç (/%''=VWZf )'%. 7PcP hP_P] WPZT\[TaT \PÌ eTaX[\T\T bX RTiP[P]S a [\Pb XëT hPaP\ ë \ S a. '/%''9 n ÆB ]fV` Ç '0%+'<b’`YZbHZg`Zf ((%''=VmVhçbû€ bYZb (*%+'GVaVnVbBih[Vþç (.:_cbca Cch`Vfç ('%+'=VWZfBZf_Zn (+%''<’b’bû€ bYZb (. 7 f W’h’b’b bZaXZ _ bX YZfZXZYZ c`Vb \Z`Zf bYZb ]Zf W f ! hZ[ZffiVh! hV[g `Vh!Vmfçbhç#Â7VnçW h_ `Zf bhc]iai#..û[hVfHZj bX )(%*'H mVgZhBVgVgç )*%*'Hcb')HVVh B8E8CK|IB ('%*'üZbüV_fV_ (*%''xþ`Z=VWZf`Zf (*%*'9VYç (.9 n Æ9c_hcf`VfÇ JK8IKM ((%''Bi_VWZ`Z (+%''9 n Æ=n#Nigi[Ç (.<6C<E:I:GH:C FPE%1=6GG>HDC.%''Bi_VWZ`Z (0%''B#.%(.6fh]if (. . ( ) * + ..@Z`cþ`Vb ((%*.@V[VYVf (0%).'JnaVb<n’m`Z ((%'.8V ``ci ()%.Pi dëPê z ^[bP SP çbcP]Qd[zSP VTÌT] h [[Pa 0[PZdaczd Ì^Z b Z VXST\T SXêX \T\[TZTcX]ST] Z^_Pa\ ë CaPQi^]b_^azd cdc\PhPRPZ ZPSPa hPQP]R [Pë\ ë S^êSdêd c^_aPZ[P aP :PaPST]Xi cPZ \[Pa ] bTeXh^a STbcTZ[Xh^a P\P yWPSX cPZ \ ] zX]X bPhz STbT] QT[ZX ST bP hP\PhPRPZ 1d]d iPcT] ZT]SXbX ST XcXaPU TSXh^a) {1T] :PaPST]Xi [XhX\ P\P QX[\TSXêX\ Ì^Z ëTh ePa 1d SXiX X[T QXa[XZcT ÛêaT]Xh^ad\ S 6TÌT] h [ BP\bd]zSP Z^]dëcd êd\ QXa Vad_ QT]ST] QXa :PaPST ]Xi SXiXbX]ST ^h]P\P\ XbcT\Xë QT] ST yç]ëP[[PW ]TST] ^[\Pb ]z ST\XëcX\ ATXb X[T ^][PaP eTa SXêX\ bÛiá ST cdc\dë ^[Sd\| 0SP]P[ X[T PaP eTaSXêX SXiX bTc [TaX]T yATXbz X[T SÛ]T] 0[PZdac AXiT[X QXa PX[T]X] ^ê[d]d ^h]dh^a 013zhT dÌPZ \áWT]SXbX ^[bd] SXhT VXST] P]RPZ SÛ]Sáêá]ST PX[TbX]X QXa PaPSP cdc\PZ XÌX] cTZ]Th[T QP[ êP Ì Z\PZ i^ad]SP ZP[P] QXa ZPaPZcTa ATXbq 5 ac ]P 6á[QThPi :dë 3X[X VXQX VTÌ \XëcT :PaPST]XizX P][Pc\PZ XÌX] h^[P Ì ZP] SXiX[Ta PaPb ] SP Xi[ThXRX ATXbzX ]Pb [ ZPa ë [Pa STabT]Xi P[S ê háZbTZ aThcX]VST] bTeSXZ[TaX ^acPhP Ì Z h^a <TW\Tc 0ZXU 0[PZdac XbT XëX] aThcX]V Q^hdcdh[P WXÌ X[VX[T]\Xh^a) {BP\X\X bÛh[á h^ad\ aThcX]V[T X[VX[T]\Xh^ ad\ A^[á\á] WPZZ ] eTa\ThT ÌP[ ë h^ad\ 1Xa ST SXiXhT ]T ZPcP a \ SXhT ZPUP h^adh^ad\ <dc[d ^[ \PhP eT ZThXU P[\PhP ÌP[ ë h^ad\ BPSTRT Xi[ThXRX XÌX] STêX[ ZT]SX\Xi XÌX] ST ÌTZXh^adi SXhTQX[XaX\q| ?PiPacTbX Vá][TaX PcezST !"zSP TZaP]P VT[T] ATXbzcT 0[PZdaczP <T [XbP BÛiT] eT èáZaP] >eP[ VXQX ^hd]Rd[Pa Të[XZ TSXh^a 3XiX]X] hÛ ]Tc\T]X XbT BPSd[[PW 2T[T]q I\`j[`q`j`e`e DliXkÊêD\_d\k 8b`]8cXblik# DfYi.H bZaVÆüVb\Vm üjV`mZ`Zf Ç )*%+.DMIK&('(*+*+.&%ÇYVbHcbfV (+%(.'IZ[g f<’b`’þ’ ((%)'IKuVfýç (*%*'H’`ZmaVb mZ9Zfg`Zf (+%''<’bjZIVf ] (.6bV=VWZf (0%.GVaVnVbü [fZ`Zf ()%''9 n ÆHi< W Ç (...9 n Æ9 b`ZHZj\ ` Ç )(%+.<’bDfhVgç (+%''<’b’bû€ bYZb (/%''6bV=VWZf )'%*'GVaVnVbBih[Vþç )(%''@cbiýaV_AVnça )*%''6gç`BZgZ`Z =Xbj1 &('(*+*'*/'\$gfjkX1hZ`Zj nmcb5nVaVb#Xca#hfJ8D8EPFCL&('.%.| b^ad[Pa RTeP_ Qd[dh^a KIK?89<I)'%.DG9!<6GNDA9B6C 6797Vý_VbçBVfg]V``. - . ((%+. <Z€ agVþ`VaV_ € b]Zf]Vb\ W fV`VbYV mVdç`Vb€V`çýaV!aZg`Z_#Â9V]V_h’!€c_ _h’# =VWZý gcm`igi# .N’_gZ_Icdi_`Vf ')%+'HV]ifV9cþfi KME<K ('%''HVWV] ()%(.Vf_`ç7 f<’b (*%''xþ`Z=VWZf`Zf (-%*'7i`iýaVCc_hVgç (0%)'û[hVfHZj bX )'%+'HçXV_<’bYZa )(%+'@|WZ=VhçfV`Vfç )*%(. < * 8 D 8 + I < .6[VXVbjZ.%''H ] f` 6bbZa (0%''6bV=VWZf7’`hZb )'%''H bZaVÆ=VWVWVa Hçbç[ç(!*Ç ))%''HhVf6_VYZa '*%*'Bi_VWZ`Z KM/ ('%''y€N’n ()%''ûm ` _HVþ`ç_ (*%''<’bDfhVgç (+%(.'H bZaVÆH’f\’bÇ ))%''ûnEZý bYZ )*%''9 n Æ@VdhVbÇ :@E<..6I6H6G>B/DCJGJBJIAJ . @h’ýZm!\’bV]#/ yf _ Vg h hini# Nc`# 0 @çmVaZhhZ XZ]ZbbZa ’nZf bZ _ifi`Vb jZ ’nZf bYZb \Z€ `aZg ncf c`Vb _df’# AVbhVbçb gZaWc`’# (' Nc_gi``VfV jZ þfZbX `ZfZ m mZXZ_ YVþçhaV_ € b _ifi`aiý ]Vmçf _ifiai# (( OVaVb! gçfV! mZf jZ bZa WV_çaçbYVbhZ_ `ZfYZbbXZ\Z`Zb#Âyb`’ W f 9 jVb ZYZW mVhç ýV f # () yn’`ZfZ_ gm`’mcfia_ !bZmVnç__ !aVVhhZZgg’[# ' ' K ) K ( ) * + .8V ``ci )'%(. 1dVá]T ZPSPa <7: hÛ]TcX\[TaX WPZT\[TaT TëXc eT PSX[ SPeaP]PQX[ \Xë \XSXa.%(. `a Æ7Vb_Zf 7 `cÇ )*%('IK. ÿ @ D 8 E 8 B .GVaVnVb<’nZ`Y f (+%*'9 n Æ@’€’_ =VbçaZ[ZbY Ç (-%(..8Vb`çEVfV )(%(. B L 9 8 I 8 B 8 H6N.Zh]i``V]<’`Zb KVVn`Vfç )'%''9’ý’bXZ<’b`’þ’ )*%''Cch9Z[hZf B8E8C.<Zn\ b`Zf KIKxF:LB '0%.üZWbZa@çgVdVfaV_ (/%''6bV=VWZf7’`hZb (0%''û[hVfOVaVbç )'%*'H bZaVÆ=VjV@ijjZh`Zf &Ç ))%*'9 n Æ7Zý bX 7cmihÇ '*%''<ZXZb b7ZfZ_Zh {1Xa èTWXa 1Xa 7XZÇhT) 0]cXZ :T]c[Ta| CáaZXhTz]X] SÛac QXa hP] ]SP bPZ[ ZP[\ ë ëTWXa WXZÇhT[TaX]X] XiX]X Z^]d]d] di\P] Z^]dZ[Pa[P báaá h^a 4\aT IThcX]^ê[dz]d] bd]d\d X[T TZaP]P VT[T] _a^VaP\ ] Qd WPUcPZX QÛ[á\á]ST* {7XcXc 3Te[TcXz]X] QPëZT]cX 7PccdëP|] ] ÛhZábá P][Pc [PRPZ )+'&#&* KIK( ('%+':gaV"’`=’gbV ()%(.| b^ad[Pa ]P SP RTeP_ PaP] h^a D<?K8GKM '%#%% B8E8C.GVaVnVbAZnnZh`Zf )'%''=VmVh<Zn bXZ<’nZ` )(%+'6fgZbV`"JY bZgZ )*%+'7ifVYVAV[uc_ EKM '0%(. : .%(.&B8E8C.<ZfZþ 9’ý’b’`Y’ (*%''NZý `:`aV (.@c€ia7Zb a (/%*'GVaVnVbHZj bX )'%(.7 fNVn<ZXZg )*%''&<’b )+ '0%''&#BcYZfVhf" ()%*''#BcYZfVhf"GZan mZ 9Za f_c` (-%''(#BcYZfVhf"6]i IVbfç_i`i (0%+'û[hVfV9VjZh )'%*'<’nZ`Dmib )(%(.ucXi_HVVh ((%). / '& '' '( < 9 < < C 8  ÿ K 8 9 ÿ  D < J 8 B 8 E P < K  ÿ ÿ E I 8 G ÿ I I 8 ÿ ( 8 J ÿ C Q 8 .  NZbaZ_ € b d ý f ` d ]Vnçf`Vbaçý m mZXZ_! Vý! hVVa# xþfZb a \faZ_ VaVXçm`V YZfg V`Vb _ agZ! c_i` €cXiþi! ýV_ fh! þfZbX # /  :_ `Zb mZf! aZnfVV# HZg ý h `Zb [V_Vh _ZbY g \f’`aZmZb#PLB8I@.&.8E J8 8 ( B’g`’aVb Y’bmVgçbYV ûaVa7i]Vf Çb bHV] ]" 7i]Vf VY`çZgZf `ZW f` _hZZb\’jZb ` f _ ]VY gZgZf bYZb W f c`VfV_ _VWi` ZY `Zb ZgZf# ) HV_VfmVÇbçb W f `€Zg # 7 f bchV# * @ifÇVbÇYV W f gifZ# 7VþçfgV_`Vfç hihVb _Vfçb €nVfç#+ >ýç_jZmVgZgYV`\V`Vfçbçb mVbgçhçXç W f m’nZmZ €VfdVfV_ \Zf YbaZg ! mVbgçaV! mVb_ç# HcbV ZfaZ! W haZ! bZh XZ`ZbaZ! hVaVa`VbaV! W h a# .&&CIK&('())+&&&&:EEK|IB&('(*')+.6fh]if ))%(+B b _ ghVb )*%.=ZfNZf ))%''''=VWZf )*%''NVn<ZXZg K>IK?89<I '0%('E mVgV`VfYV7i\’b ((%('BVbýZhhZ_ `Zf ()%*.I’f_ mZ6^Vbgç (-%(.9 n Æ9Zf bHi`VfÇ ''%''H bZaVÆ:jfZb b 6g_Zf`Zf 'Ç KM.

TeT]czcT BPQP]R 2T]cTazSP* PcÛ[hT[Ta XbT BPQP]R Á]XeTabXcTbX :PaPZÛh ç[TcXëX\ <TaZTiX eT A^QTac :^[TYXz]ST hP _ [PRPZ 3Te TZaP][PaSP] cPZX_ TSX[TQX[TRTZ T[TZca^]XZ bP]Pc bTaVX[TaX XbT CPZbX\ 2d\ WdaXhTc BP]Pc 6P[TaXbX èXaZTcX 7PhaXhT BP ]Pc 6P[TaXbX BPQP]R Á]XeTabXcTbX :PbP 6P [TaX eT IPVaTQ 6á]RT[ BP]Pc 6P[TaXbXz]ST 1Xa SXêTa Z^]UTaP]b SP 2^]cT\_^aPah 8bcP]Qd[zd] SáiT][TSXêX y:T]c eT :á[cáaz ( 4h[á[zST VTaÌTZ[TëTRTZ Z^]UTaP]bcP* ÌPê \ i ] bP]Pc eT \X\PaX P[P] ]SPZX ZXa Û]STa [TaX çbcP]Qd[zd] Zá[cáa eT bP]Pc \TaZTiX ^[P aPZ STêXë\TZcT ^[P] P[chP_ b ] cPac ëPRPZ 1Xa ST UdPa) 0ac 1TPc 8bcP]Qd[ èTW aX] ÌPêSPë bP]Pc VP[TaX[TaX]X eT _a^UTbh^ ]T[ bP]Pc Sá]hPb ] # ' 4h[á[ cPaXW[TaX PaPb ]SP .<B8I8?8EûHI6C7JA 1XT]P[X] _TëX b aP _TZ Ì^Z bTaVX PÌ [P RPZ çbcP]Qd[zSP 1Pë[Pa ]P y_PaP[T[z hP SP yhP] TcZX][XZz XQPaT[TaX TZ[T]T] ]XRTbX Ì ZPRPZ \ThSP]P 1d][PaSP] QXaX Sá]hP] ] T] QáháZ T[TZca^]XZ bP]Pc UTbcXeP[[TaX]ST] 8B40 1d h [ BPQP]R Á]XeTabXcTbXz]X] Te bP WX_[XêX]ST çbcP]Qd[zSP VTaÌTZ[TëTRTZ bT\ _^ihd\ # 4h[á[zST QPë[PhPRPZ ¬TëXc [X Z^]UTaP]b eT bTaVX _a^VaP\[Pa ]SP] ^[d ëPRPZ 8B40! çbcP]Qd[zd] P]P cT\P[P a PaPb ]SP* Vá]RT[ T[TZca^]XZ hT]X \TShP Ì^Z Zá[cáa[á[áZ Zá[cáaT[ TcZX[TëX\[TaX] cPaX WX eT Sá]hP Zá[cáaá]á] WPhP[X]ST QXa áaT cX\ hTaX ^[PaPZ RP][P]P] çbcP]Qd[ ëTWaX]X] ZT]SXbX ePa BT\_^ihd\ ! 4h[á[ bTaVX[Ta XbT ZPb \ b^]d]P ZPSPa báaTRTZ 8B40! zST #$ QX[SXaX & _P]T[ $ PcÛ[hT ÌP[ ë\Pb eT # ST U^ad\ ^[\P b _[P][P] h^a 1X[SXaX ^cdad\[Pa _P]T[[Ta eT U^ad\[Pa .C 1Th^ê[dz]SP] <TZÇ] " 4h[á[zST] XcXQPaT] çbcP]Qd[zd çbcP]Qd[ hP_P] cá\ PZcÛa[TaX] VÛaá]áa[áZ ZPiP ]PRPê QXa bTaVX Pê a[PhPRPZ Xb\X çbcP] Qd[[Pë\PZ <dWcTePb * (((zSP] ! zT ZPSPa áaTcX[T] bP]PcÌ eXST^[Pa U^c^êaPU bTaVX[TaX QT[VTbT[ [\[Ta WPQTa Z[X_[TaX ZPaXZPcáa[Ta eT \X\PaX _a^YT[TaST] ^[dëP] X]cTaPZcXU QXa eTaXcPQP] 1Th^ê[dz]d] VÛi ST bP]Pc \TZÇ][Pa ]SP] 0acTa $ 4h[á[~ % KZYV]Vgç0=Vb\ \V`Zf YZ]Vb\ gZf\ jVf4 6P[[Tah . IT]VX]X] b^ad\[d[dêd ]T ZPSPa UPZXaX] b^ad\[d[dêd ]T ZPSPaS a eT ^adÌ cdcP] ] b^ad\[d[dêdh[P ^adÌbdid] b^ad\[d[dêd ]Pb [ Û[Ìá[\T[XSXa.(0B|CK|I$J8E8K JXeb`8milgXjXeXkYXûb\ek` ()%ýjkXeYlc9`\eXc`Êe`eYXücXpXZXÿêkXi`_k\e#pXe`(.mZf` jZ mVWVbXç\V`Zf Vþçf`VmVXV_# >\eƒZXqZêcXi`ƒ`e jX_e\`dbeê 0ZQP]Z ! 2Pi 5TbcXeP[X Qd h [ X[Z ZTi SáiT][T ]TRTZ {90\II 0ZQP]Z 2Pi 5TbcXeP[X 6T]Ì HTcT ]TZ[Ta HPa ë\Pb | X[T hTcT]TZ[X P\PcÛa RPi \áiXbhT] [TaX]X dbcP RPi bP]PcÌ [Pa h[P Qd[dëcdadh^a HPa ë\P " hPë ] Pë\P\ ë P\PcÛa VT]Ì hTcT]TZ[TaT UTbcXeP[X] QXa _PaÌPb ^[\P eT _a^UTbh^]T[ bP]PcÌ [Pa[P QXa[XZcT bPW ]TST 9P\ BTbbX^] hP_\P X\ZÇ] bd]dh^a {=TUTb[X| {Eda\P[ | {CT[[X| {Cdë[d| eT {E^ZP[| ^[\PZ áiTaT QTë Pha ZPcTV^aXST QPëedad[Pa ] ZPQd[ TSX[SXêX _a^YT]X] Û] T[T\TbX XÌX] PSPh[Pa ] WPi a[PS Z[Pa QXa ST\^ 23 Z bP ÛiVTÌ\Xë[TaX \áiXZ cPai ] P][PcP] Û] hPi b eT QXa U^c^êaP Pa ] 0ZQP]Z 2Pi 5TbcXeP[X90\II Z^]d QPë[ ê X[T $ 4ZX\zT ZPSPa 0ZQP]Z BP]Pc 1Th^ê[d PSaTbX]T d[Pëc a\P[Pa VTaTZXh^a ! ! !$! "$ B|CK|I$J8E8K S 9\pXqêkÊkXJêii$ê PleljBfej\i` 1ThPi czcP AP\PiP] \á]PbTQTcXh[T PÌ [P] CáaZX hT :XcP_ eT :á[cáa 5dPa z]SP QdVá] bPPc 'zST ?a^U 3a BTaeTc 0a\PêP] {AP\PiP]zSP 1TëTaX 7dZdZ <á]PbTQTc[TaX| QPë[ ê P[c ]SP QXa b^WQTc VTaÌTZ[Të cXaTRTZ 0ZëP\ XbT \áiXZ iXhPUTcX ePa çUcPa Û]RTbX bPPc (#zcP cPbPeedU \áiXêX SX][TcXbX X[T QPë[PhPRPZ ^[P] _a^VaP\!!#$zcT]XcXQPaT]§hÇ]<dbXZÓC^_[d[dêdz]d] yB aa Hd]db :^]bTaXz X[T ]^ZcP[P]PRPZ B|CK|I$J8E8K S ?Xb`bXk`c\d\ZXqêe `cbbXiüêcXüdXjê :Pb \ cPaXW[TaX PaPb ]SP :dc[dê 0cP\P]z ] <Ti^_^cP\hP 3aP\PcdaYX[TaX bTaXbX]X] CáaZXhTzSTZX X[Z VÛbcTaX\X]X VTaÌTZ[TëcXaT RTZ ?a^YTST P][Pc [P] VTSXZ[XbX ^[Sdêd\di QXa Z^]d) CáaZXhTz]X] \^STa][Të\T báaT RX çbcP]Qd[ <^STa] 7PhP[ eT 7PZXZPc~ CáaZXhTzST] <^STa] eT ¬PêSPë :PS ] BP]PcÌ [Pa XbX\[X bTaVX eTbX[TbXh[T Xi[ThXRXhX Vá]á\áiST] P[ _ (z[TaX] QPë ]P diP ]P] QXa bThPWPcT Ì ZPa aZT]* ?TaP <áiTbX >b\P] 7P\SX 1Th eT 0\TaXZP[ [Pa QPë [ Z[ bTaVXh[T >b\P] 7P\SX 1ThzX hT]XST] WPc a[PcPRPZ 0\P Qd STUP PaZT^[^YX SX_ [^\PbX eT bP]Pc[P QPê ]SP] WPaTZTc[T ýJK8E9LCÊLýJK8E9LCP8G8E?<Iþ<P 6T[T[X\ bTaVX[TaT) BPZ _ BPQP]R <áiTbX 5aP]b i bP]PcÌ B^_WXT 2P[[TzX] çbcP]Qd[zSP] QXa Vad_ X]bP] \TaRTZ P[c ]P P[S ê ÛiT[ _a^YTbX]X Pê a[PhPRPZ çbcP]Qd[ áiTaX]T QXa ÛiT[ _a^YT ST B0.ác : aSPa :^]VaT eT BTaVX BPaPh z]SP Qd[dëcdaPRPZ TcZX][XêX] QXa ]X hTcX ST çbcP]Qd[ bP]Pc Sá]hPb ] bP]Pc Ì [Pa ] eT VP[TaX[TaX]X Sá]hPhP cP] c\PZ »]á\áiSTZX SÛ]T\ST* >acPS^êd 0bhP 0ead_P eT 0\TaXZPzSPZX Û]T\[X bP]Pc ^a VP]XiPbh^][Pa ] XÌX]T P[PaPZ Qáhá\ThX eT y0ac FTTZz QPë[ ê P[c ]SP QXa bP]Pc _[PcU^a \d]P SÛ]áë\ThX _[P][PhP] TcZX][XZ Qd h [ !& hTa[X eT hPQP]R VP[TaX Pê a[PhPRPZ (-8 LJKFJ)'((J8C@Q8D8E 8]pfebXiX_`jXiÊX BliklclüJXmXüêd•q\j` S 0Uh^]ZPaPWXbPazSP :dacd[dë BPePë z] ] P][Pc [S ê _P]^aP\XZ \áiT]X] ]TaThT hP_ [PRPê Z^]dbd] SP P]ZTc ÌP[ ë\Pb QPë[Pc [S >a\P] eT Bd çë[TaX 1PZP] EThbT[ 4a^ê[dz]d] cTëeXZ[TaXh[T hP_ [\Pb ]P ZPaPa eT aX[T] y:dacd[dë BPePë ?P]^aP\XZ <áiTbXz]X] hTa P[P RPê QÛ[VT XÌX] QT[TSXhT]X] yfffPUh^]QT[caz PSaTb[X X]cTa]Tc bXcTbX]STZX P]ZTcT ZPc [ ]PQX[TRTZ 0]ZTccT ePcP]SPë[PaP \áiT XÌX] $ P[cTa]PcXU hTa bd]d[dh^a EP aP] ZPeëPê ]SP hTa P[P] CPQXPc ?PaZ z] ] çi\Xa0Uh^] h^[d áiTaX]STZX y5[^aP CP] c \ 0[P] z ^[PaPZ VÛbcTaX[T] ]^ZcP X[T QXa[XZcT çZQP[ >cT[»iSX[TZ :PeëPê 1áháZ CPPaadi èTWXc[XêX eT <dbcPUP :T\P[ 0] c z] ] Qd[d]Sd êd cT_T »iSX[TZ 0[ ëeTaXë <TaZTiXz]X] PaZPb eT çi\Xa h^[d]SP »iSX[TZ ZPeëPê ]SP] b^]aPZX cT_T P[cTa]PcXU hTa[Ta PaPb ]SP hTa P[ h^a 8=PFEB8I8?ýJ8I 8û=6C S 9`\eXc`e\ee\dc` pXe\kb`ec`bc\i`e[\e Y`i`)*%W `Y f !.<pc•cÊ[\e`k`YXi\eýjkXeYlc#kXdXecXdêpcXY`ijXeXkb\ek`e\[e•ü\Z\b%üigçfV`Vf ]Zf_ZghZjZ]ZfmZfYZW fhZ`Vý!W fhZ`Vý#<f’ýaZ`Zf!d`Vb`VaV`Vf! býVVhjZmVnçýaV`Vfgcbg’fVh#HVbVhgZjZf WZ_`Z" mZbhZ_ýZm!&(@VgçaÇV_VYVfg’fZXZ_W ZbV`YZþ `#9 þZf`Zf bZmZh ýaZ_ € bý aY YZbd`Vb`VaVmVdaV_hV[VmYVjVf# A|Cý.% dVbZ`!*%Vh`mZ €V`çýaVgçjZ) YZ[cfiaVgV]bZ c`VXV_Z`Z_hfcb _ gVbVh[Zgh jV` >H:6'%&&#6fh7ZVh >ghVbWi`[iVfç gZ Wimç`'.6I6H6G>B/DCJGJBJIAJ S .0=XbcP]Qd[) ?^_ 0ac 4gcT]STS 6P[TaX AP\_P) 4aVX] ¬Pedë^ê[d 6P[TaXbc) <T]cP[Z[X]XZ ?X[^c) 7P[X[ 0[c ]STaT ?X 0acf^aZb 6P[PcPbPaPh) BdbP] 745D=0 ?X 0acf^aZb C^_WP]T) E^[ZP] 0b[P] 0ZQP]Z BP]Pc) 1ad]^ BTaaP[^]VdT 6P[TaX =Te) 2P]P] C^[^] 6P[TaX 0_T[) 1TaPQTa eT B^[^ èPaZ [Pa 230?a^YTRcb) çbX\bXi >aXYX]P[ 4ZPePac 6P[[Tah) 0aSP] »i\T]^ê[d <PR 0ac 6P[[Tah) 4a^[ 4bZXRX 6P[TaX IX[QTa\P]) 0ST[ 0QXSX] åbcP]Qd[ 5aP]b i :á[cáa <TaZTiX) D[caP\Î\^ aT # þjb\e[\iGXcX P\[`ZêcêqYXüXb Sáêá\ ^[d]RP WThTRP] eTaXa B^\P[XzST HTSX R [ i QPëPê ] hTSX bT\Xi QPëPZ X[T Sáêá\[T]T] bP]R [Pa 0UaXZP Z cPb ] bP ^[P] WXZÇhTbXSXa Qd HXa\XQXaX]RX háih [SP aP] h^Zbd[[dZ[Pa QXaQXaX]T TZ[TSXêX]XiST cTRT[[X TST] QXa PhTc \TP[XSXa : c[ ê ] eXRSP][PaSP ZPÌ Sáêá\ Pc [\ ë ^[da Qd Hdbd Pa T[Xh[T Q^[[dêP SÛ]Sáaá[\TbX]X] cTZaPa[P]PRPZ WXZÇhTbXSXa ET Qd WXZÇhTST QÛ[á\ST WTbP_ Tc\T\Xi VTaTZXa çbcTa bT]Xi hP[] iRP Ó\Ç X[T VTÌX]Xi ¬á]Zá WTa WT_X\Xi QXaTa ZPaPZcTa QXaTa Váaái QXa Û[á\á] WTa QXa Ì ê[ ê ] cTZ cTZ P][P 7XZÇhT\Xi bT\Xi QPëPZ[PaP cdcd]P] ]TUbX\XiX] R [ i QPëPZ[P X\cXWP] ] P][Pc a c [\Pb ]P cPWP\\á[á h^Zcda WXZÇhT]X]* eT ^QTi[XZ[T PÌ[ Z PaPb ]SP QXa X]bP] ^[\P ÛiTc[T\TZ VTaTZXa B^]aP c^_[d\d\did] XZcXbPSX eT bXhPbX VáRá]á] VÛbcTaVTbX]T b ]Pe ] SX[T VTcXaXa 7PZXZPcX \TRPi[PaP SPXa QXa Rá\[T ST hPi\P[ X]bP] 7P]X SÛ]áëcáaá_ VáÌ[á X[T iPh U ] WPZ[Pa ] QXa VTRTST \X[h^][PaRP S^[Pa QXa 2d\P \daPUPP TSTa :PSTa[TaX]T cdcd]\dë ePZcX]ST ZáÌáZ STe[Tc[TaX] QácÌTbX]X PëP] R [ i QPëPZ[Pa ] dUP[P] _ VXccXêX]X VÛaáa QXa \TQ[Pê c^_[P\PZ VXQX VÛi[TaX\Xi P\P WPZXZPccT bTeX]SXaXRX QXa WTbP_ ^][Pa ] cPa[Pb ]SP ^[\PZ QX[T BêkcêÿêePljlÔXi\c`pc\ YfcclÿX[e[•i•cd\j`e`e <PST\ ZX WXZÇhT]X] XbcT\ThT] bT\Xi QPëPZ[Pa \PWe^[\PZcPS a 1d WXZÇhT k\biXicXeXZXb_`bp\j`[`i VT[Xë\T QÛ[á\á]SThXi ZdSaTc T[Xh[T hPi [\ ë QXa Yl%8ecXkkêÿêdêq_`bp\[\ PÌ[ Z ÌTZT] QXa ePa[ êP ]Pb [ b ]Pe ] cP ZT]SXbXSXa qXdXem\d\beÿ\c\i` SPeaP]\P\ i VTaTZcXêX ST 1ácá] WXZÇhT[Ta VXQX Qd p\ic`p\i`e[\%>\c^\c\c`d edaVd[P]\P[ S a 2 [ i QPëPZ WXZÇhT]X] ST bTaX\ Sáêá\ Yl_`bp\e`ebX_iX$ [Pa WP[bXi Q aPZP] QPë[Pa ] eT ÌÛiá\ QÛ[á\[TaX ePaS a dXecXiê\bj`b%%F_Xc[\# hTaT TêSXaT] ÌTaXbXi[XZ[TaT 6XaXëT Pha [P] bTaX\ QÛ[á `ƒ`e`q[\b`Pljl]Êlq`e[Xe$ Pc UcP Qd[d]\P[ S a HTaX \á Pb[ ]SP PÌ ^[P] S^hda [XeƒêbXiêeXikêb%% VT[\XëbT QXa WPheP] QX[T \PZ áiTaX]T QXa P]TZS^c PÌ Q aPZPaPZ Û[Sáa\T]X] XÌTaXa 1Xa b^ZPZ ZTSXbX hPWdc _T]RTaT id[á\ ^[Sdêd]P SPXa WPSXb[Ta eTRXiT[Ta \XiT Z^]\dë QXa bTaÌT \TbT[P 7XÌ UPaZ bÛh[T]\T[XSXa 7PheP][Pa ] PÌ[ ê ]SP] Tc\Ti çbcTabT]Xi bXi QXa bT]Pah^ hPi _ QX[T X]bP] b^ad\[d cdcP] çb[P\ PRPQP ^h]PhPQX[XabX]Xi STq HTcTa ZX ZdaVd[P TëaTUX \PW[dZPc ^[P] X]bP] XÌX] PRPQP S ê ] i WXZÇhTST QXa Qá]hT]X] PÌ[ ê ] iáQSTX P[T\ ^[P] X]bP] XÌX] PRPQP VáiT[ VXSTa\T QX[X]RX ^[bd] 7XZÇhT]X] VTa PW[PZ cT\bX[RXbX X]bP] XÌX] ç[PWX WXcPQP ÌTZÌX ^[\Pb XÌX] QXa Vá][áêá]T PÌ[ ê \PiWPa X]bP] XÌX] ZX\T eT WP]VX VÛaTeX cPcbP] i SP ^[da T[QTccT háZ[T\XëcXa hX]T Qd QÛ[á\ST X]RT[T]\T[X 7XZÇhT]X] VT[Xë\T QÛ[á\á Sáêá\ STêX[ \XSXa. >adÌ cdc cdêd WP[ST Qácá] Vá] c^Z ZP[PQX[\TZ XÌX] ÌPaT[Ta PaPhP] U^a\á[[Ta áaTcT] hXhTRTZ [TaX]X ÛiT[ ^[PaPZ bTÌT] b aU PR Z\P\PZ XÌX] SXhTcXbhT][TaT QPëedaP] WTZX\[TaT VÛaá]T] iP\P]T <áb[á\P][Pa ] ] b^ad\[d[dêd ]T ZPSPaS a T[QTccT hX]T Qd VT[Xë\T QÛ[á\á]ST P][Pc [\P[ S a 0R Z \ ë ^[P] QXa WPheP] SPWX ^[bP eXRSP][Pa cXcaThT][TaX] QXa X]bP] PÌ VÛaSáZ[TaX] ST háaTZ[TaX]X] hTaX]ST] ^h]P\Pb eT b c\P ]ÛQTc[TaX VXQX WT[TRP][P]\P[Pa P][Pc [\PibP WXZÇhT\XiX] TZbXZ ZP[PRP ê \dWPZZPZc a 0Ì ^[P] S^hda\P] ] <áb[á\P] c^_[d\P háZ[T]\Xë QXa ePiXUT ^[Sdêd]d] UPaZ ]SP ^[P][PaP cTëTZZáa QPWbX ST QdaPSP QXa Rá\[T X[T hPi [PQX[Xa T[QTccT 5Pi[P ZX[^[Pa \ iSP] Zdacd[\PZ XÌX] WPaRPS ê \ i _PaP] ] hPa b ] ^[bd] PÌ[ ZcP] Û[T][TaT d[Pëc aPQX[TRTZ QXa VXaXëX\ST Qd[d]\dh^abPZ WXZÇhT\XiX] VT[Xë\T QÛ[á\á]á d]dcd] VXcbX] 6á] Sái PR Z\P\PZ XÌX] bPWdaSP c Z ]\Ph \PaXUTc bPh _ i^a[P hXhTaTZ \TRP[bXi ZP[\P aPSST[TaX]T VT[XaZT] QXa cTZ Vá]á] PÌ[ ê ]P ÌPaT Qd[Sdêd\did iP]]TST] QXi[Ta Qácá] Vá][TaX]X PÌ VTÌXaT] X]bP] [Pa XÌX] ]T hP_PQX[XaXi ZT]SX\XiT b^a\d h^abPZ iX]WÇa Qd WXZÇhThX cP\P\[P\ ë ^[\Ph i ¬á]Zá QdaPSP R [ i QPëPZ[Pa ] STêX[ bT\Xi QPëPZ[Pa ] h^Z ^[dëd]SP] bÛi TSXh^a WTa QXa R [ i QPëPê ] QX][TaRT bT\Xi QPëPê báaáZ[ThX_ VÛcáaSáêá WTiX \TccT] QPWbTSXh^adi 6T[T[X\ WXZÇhT]X] ÌÛiá\á]T D]dc\Ph ] Qd QÛ[á\ Ì^Z WPiX] QXcTQX[Xa 0Ì[ ZcP] S^[Ph hd\d[P] VÛi[TaX] WTa QXaX QXa Wáiá] WPhZ a ë S a Ìá]Zá ¬Û iá\ QÛ[á\áSáa Qd ÌÛiá\[Ta áaTcX[TRTZ QÛ[á\Sáa 1ácá] Sáêá\[TaX] ÌÛiá[TRTêX QÛ[á\Sáa çëcT XÌX\XiSTZX Qácá] Sáêá\ [TaX ÌÛiTRTZ ZTbZX] Z [ Ì) {1Xa hTaST PÌ[ ZcP] Û[\TZ áiTaT ^[P] QXa RP][ ePabP eT ^aPSP ^]d Û[á\ST] ZdacPaPRPZ ZPSPa hP] ]SP hXhTRTZ ^[P] QXa ZX\bT ST Qd[d]dh^abP ^ RP][ h S^hda\PZ ^ ZX\bThT 50AI ^[da| ET Qd WXZÇhTST b^]dÌ QÛ[á\á]á] Z^]dbd b aPSP] QXa RP][ STêX[ QXiPcXWX X]bP]S a X]bP][ Zc a {1Xi ST ^]d] hTaX]ST ^[PQX[Xa SXZ| ST\T\Xi VTaTZT] X]bP] eT \áaáe eTc hTaháiá]ST] ZP[Zc \ STSXacTRTZ X]bP][ Zq > X]bP] ZX Û[á\ ]^ZcPb ]P ePa\ ë 7P]X UPiX[Tc[X QXa XhX[XZ hP_PQX [TRTêX\Xi QXa X]bP] :X\[XêX]T QPZ\P SP] STaXbX]X] aT]VX]T QPZ\PSP] X]P] ë QXÌX\X]T QPZ\PSP] XWbP]SP Qd[d]PQX[T RTêX\Xi QXa X]bP] 0][Pcc ê \ i WXZÇhTST iP\P] eT \TZP] ÛêT[TaX hTa[X hTaX]ST HP]X WXZÇhT]X] ]TaTST eT ]T iP\P] VTÌcX êX]X WT_X\Xi QX[Xh^adi 6T[ VT[T[X\ Qd WXZÇhT]X] ZPWaP\P][Pa TZbXZ > WP[ST XÌX]XiSTZX HdbdUzd iX]SP] SP] Ì ZPa ] Pac Z 7XZÇhT ZPWaP\P] ] QTZ[Xh^a `%gXcX7qXdXe%Zfd%ki 7PZXZPc VáiT[ QXa ZPS ]\ ë \TRPi XbT ÌXaZX] QXa RPS hP QT]iXh^a\dë 1Xa SÛ]T\TÌcT \T RPi[P ZPaë [PëP] WPZXZPc ^]P {1T] VáiT[[XêX\X] QPë ]P PÌc ê QT[P[PaSP] S^[Ph hPëPhP\Pi WP[T VT[SX\ BT] XbT ÌXaZX][XêX] háiá]ST] WTa hTaST] Z^ed[dh^abd] BT] VXhbX[TaX]X QP]P eTa QT] ÌXaZX] VÛaá]ThX\ bT] XbT VáiT[ VÛaá] 1T] X]bP][Pa ] _T ëX\T cPZ [\P[Pa ]SP] Zdacd[Ph \ bT] XbT WTaZTbX] X[VXbX]X ÌTZT] QXa VáiT[ ^[| ST\Xë > Vá]ST] Qd hP]P WPZXZPc \TRPi \TRPi XbT WPZXZPc _TaSTbX P[c ]SP VXi [T]\TZcT X\Xë 1d WXZÇhThX 3TaVÇW STaVXbX]X] b^] bP h b ]SP çb\PX[ Bá_WP]SP ê {3X[ X[T WPZXZPc X[XëZXbX| QPë[ Z[ hPi b ]SP P][Pc h^a 3TaVXST <dbcPUP :PaP XbT {b^] háih [SP cPbPeedUd] b^bhP[ WPhPc \ iSPZX hTaX]X| STêTa[T]SXaXh^a HPi b ]P 0hPë[ èÇZXa 4UT]SXz]X] {7d[PbP QT]RT ëX\SX Z Q[TX adWd\ <dWP\\TSz[T 7dSPh [T\ hTiT[ST] \P PSP WTa ëTh STêXë\XëcXa| \ baP[Pa h[P QPë[PhP] :PaP cTZZT eT cPaXZPc[Pa ] hPbPZ[P]\Pb ]SP] b^]aPZX SÛ ]T\X {> Vá][TaST] QTaX cPbPeedU c^_[d\d\diSP WT\ ePa WT\ h^Z <dcPbPee Pa WT\ ePa WT\ h^Z 3TaVÇW[Pa WT\ ePa WT\ h^Z cPaXZPc[Pa WT\ ePa WT\ h^Zq| Rá\[T[TaXh[T ÛiTc[Xh^a 3TaVX]X] ^acP bPhUP b^WQTcX ?a^U 3a 7 :Ç\X[ H [\Pi X[T VTaÌTZ[TëcXaX[ \Xë H [\Pi {3TaSX ^[\PhP] \TaWP\Tc[X ^[P\Pi| SXh^a çSaXb 3T\XaT[ XbT =daTccX] C^_Ìdz]d] 7PaTZTc 5T[bTUTbXz]X P][Pc h^a ! ! $ ' ($ &' B|CK|I$J8E8K =FKFüI8=1Q8D8E#KLI>LK<E>ÿE S <c`]þX]Xb#jfilcXiê Z\mXgcXpXZXb çbcP]Qd[ <^STa] eT BPQXc 5XZXa STaVXbX]X] XëQXa[X êXh[T SáiT][T]T] {BÛiá]á BPZ ]\PSP]| bÛh[TëX [TaX]T Qd WPUcP 4[XU èPUPZ Z^]dZ ^[dh^a 4[TëcXa\T][Ta BT\XW 6á\áë eT »\Ta CáaZTëzX] b^ad[Pa ] RTeP_[P hPRPZ ^[P] èPUPZ b^] ZXcPQ çbZT]STazX P][PcPRPZ ç[Z a^\P] ] ] hPh \[P]S ê ((&zST] QTaX _Të _TëT TbTa[Ta eTaT] eT b^] h [[PaSP Ì^Z bPcP][Pa [XbcTbX]X] ábc b aP[Pa ]P hTa[TëT] èPUPZ SPWP hPh \[P]\PSP] Z^]dëd[\PhP eT cPac ë [\PhP QPë[P]P] eT b^] ^[PaPZ X]cXWP[ XSSXP[Pa ]P Z^]d ^[P] çbZT]STa a^\P] áiTaX]T b^ad[Pa RTeP_[PhP RPZ BÛh[TëX ' 0êdbc^b ?TaëT\QT Vá]á bPPc (zSP çbcP]Qd[ <^STa]zST VTaÌTZ[TëTRTZB|CK|I$J8E8K H6N.X=0AC eT 0.

.

@x JfildclD•[•im\PXpêe JX_`Y`e`eK\dj`cZ`j` =<MQýP8Q@:@ ?XY\iD•[•i• ?8PIý9<þ<I I\bcXd>ilg9XübXeê =8Ký?L LI 8ebXiXPXpêeK\dj`cZ`j` ?8B8E.Vf_`çXia]if mZh`ZfYZbgn ZYZb`Zf__`’YZþ ý _` _`Zf jZ YZþ ýZbW ffZ^ a \faZ_ ghZ" mZb`ZfY f#Db`VfV\fZYZþ ý _` _! `Zf`ZaZ_!\’€`ZbaZ_!bcfaV` ]V`Z\Z`aZ_h f#:g_ W ffZ^ a YZV`gVmaVmç ghZaZmZb`ZfY f# .< ýþýDýýJK<D<P<EÉK<BÊ:LD?LIýP<KxýC<I 1d UPaZ[ PëP\P[PaP ]d\PaP eTabTZ eThP eTa\TbTZ UPaZ TSTa \X.Xÿêkêd >\e\cD•[•iPXi[êdZêjê D<?D<KB8D@þ >\e\cPXpêe<[`ki• 8Cý8BBLþ#M<PJ<C8P?8E >ij\cPe\kd\e =8ILBB8I.LCC8?{QK|IB PXpêeJXkêüm\.8E.!. 1d cáa QXa cPac ë\P] ] P][P\ ]TSXa P][P\ ePa \ .`pXiYXbêi18QýQýJK<>|E<iqlild1<J8C<KKýE>|C>Xq`Xek\g1ELILCC8?B8P8 ýqd`i1M8?ýKP8Q>8EBfepX1þýIýEB898Bx@JXdjle1D|BI<DýE8C98PI8B P{E<KÿD P<Iÿ1 OVaVb <VnZhZg ! ()&.8B =fkfÿiX]1J<C8?8KKýEJ<Mý ýek\ie\k1FJD8EýIý.ýI% H6N. fbli_Xkk`7qXdXe%Zfd%ki PXpêeK•i•1 PXp^êeJ•i\c` 9{C><P8P@EK<DJýC:ýC<Iý18[XeX19ýC8C{ |Kx|8ekXcpX1KLE:<Ix<KýEB8P8 .<E<KC<ED<BK<.êü?XY\ic\i1<DI8?|CB<I Gfc`k`bX1=L8KJ8I@ Jgfi1J<IB8E8B:8E B•ck•iJXeXk$KM18CýxFC8B Pfild18%P8MLQ8CKLE 8`c\$JXÿcêb1J<I?8Kþ<=K8Cý Plik?XY\ic\i`1J<CýD9L.ýBD<E I\bcXd>ilg9XübXe PXi[êdZêcXiê DLJK8=8|E8C <[`kic\i1 (%JXp]X1DLJ8x8BD8B ýJB<E..| cPac ë\P b ] ] QXa P][P\ ePa \ .@E8ýDKýP8QJ8?ý9ý1 ><E<CP8P@ED|.<IP@CD8Q DL?8DD<KP@CD8Q D%9LI8BB|I|E {D<IB8I8B8þ DXibXGXqXicXdX ýJD8ýCB8M8B ýƒ?XY\ic\i1J8Cý?9FQK8þ <bfefd`1KLI?8E9FQBLIK ..ý ATRT_ CPhhX_ 4aS^êP] QXiX ëPë ac\Ph Q aPZ\ h^a 6TÌT] ÌPaëP\QP 0]ZPaPSPZX bXhPbX QXa c^_ [P]c SP S^êP[ ^[PaPZ 0aP_[Pa eT <áb[á\P][Pa SP SÇWX[ WTaZTbX] SXZZPc[TaX]X B^\P[XhX edaP] h Z \ eT Û[á\ hPhP] PÌ[ Z UT[PZTcX]T ÌTZ\TZ XÌX] PX[TbXh[T QXa[XZcT Qd á[ZThT VXSTRTêX]X PÌ Z[PS BPSTRT Qd]d][P SP b ] a[ STêX[ 7áZá\TcX Qd ÌPaëP\QP VTaÌTZ[TëcXaX[TRTZ çb[P\ á[ZT[TaX S ëXë[TaX QPZP][Pa ] ] ^[PêP] S ë c^_[P]c b ]P Te bPWX_[XêX hP_\P ZPaPa P[S eT Qd P\PÌ[P çb[P\ çëQXa[XêX CTëZX[Pc ] ] CáaZ Pb [[ VT]T[ bTZaTcTaX 3a 4Z\T[TSSX] çWbP]^ê[d]P SPeTccT Qd[d]Sd 7PQTaX hPh \[PhP] CáaZ QPb ] BPh ] 4aS^êP] ] Ph] Vá] 0]ZPaPSP ZPQd[ TccXêX < b a 3 ëXë[TaX 1PZP] <dWP\\TS :P\X[ 0\aP < b a ] a^[á]á] Û]T\X]ST] WPaTZTc[T ZT]SXbX]X] ëPWbT] ZPc [\Pb ] XbcThTaTZ ^[PêP ]ábcá c^_[P]c hP < b a ] ZPc [ \ ]P SPXa d\dSd]d SX[T VTcXaSXêX]X hPiS 6Ûaáë\TST] b iP] QX[VX[TaT VÛaT 4a S^êP] VÛaáë\T b aPb ]SP < b a[ QPZP]P Qd SX[TêX]X áÌ ZTi cTZaPa[P\ ë P]RPZ QPZP] c^_[P]c hP ZPc [PRPê ] cThXc Tc\T\Xë eT :PWXaThT SÛ]Sáêá]ST c^_[P]c ] ] QPê[P] c [Pa ] VÛiST] VTÌXaTRTêX bÛiá]á eTa\Xë CPQ[^ P[cábc eT Xa^]XZ VÛaá[áh^a IXaP CáaZXhT 1Pë QPZP] 0aP_ 1Xa[XêX áhTbX QXa 0UaXZP á[ZTbX]T hPaS \ ZP\_P]hPb h[P SXZZPc[TaX ÌTZ\T eT SPhP] ë\P VX aXëX\X]ST Qd[d]dh^a cPQ[^hd hTaX]ST VÛa\TZ XÌX] QXiiPc TëXh[T VXc\T ZPaPa P[ h^a 1d]d][P SP hTcX] \Xh^a çb[P\ çëQXa[XêX CTëZX[Pc ] WPaTZTcT VTÌXaXh^a eT B^\P[XSTZX UT[PZTciTST[TaT hPaS \ Tc\TZ XÌX] QXa ëTh[Ta hP_PQX[Xa[Ta d\dSdh[P á[ZTbX çb[P\ á[ZT[TaX S ëXë[TaX QPZP][Pa ]P Te bPWX_[XêX hP_ h^a 4aS^êP] ] Qd VXaXëX\X CáaZXhT]X] QÛ[VTbT[ eT d[db[PaPaPb a^[T bPWX_ QáháZ QXa á[ZT ^[PaPZ bd]d[\Pb ZPaPa[ [ ê ] XUP D•YXi\b`egfc`k`$ ST TSXh^a 1Ûh[T[XZ[T 4aS^ bXcXiêeêe#8d\i`bXe êP] QPi ÌTeaT[TaST WÇZX\ m\ýjiX`cYXjbêcXiêeêe ^[P] CáaZXhT]X] 3^êd X[T Dêjêiêe^\ƒ\efklq 1Pc PaPb ]SPZX QXa ZÛ_aá pêcYfpleZX`ƒ`e\ ST] XQPaTc ^[Sdêd Xi[T]X\X]X bXgXedXjêeêem\if$ STêXëcXa\ThT ÌP[ ë h^a CáaZ c•e•eqXpêÔXdXjêeêe hTcZX[X[Ta Qd Xi[T]X\X WTa XibXjêe[Xb`j\Y\gfc$ \á]PbTQTccT hP[P][ h^a[Pa [lÿljêi[\ÿ`c%PXceêq CáaZ a^[á]á PëPê [P\PZ ^[P aPZ VÛaáh^a[Pa [\mi`d[\ejfeiXYl !!ST XZcXSPaP VT[XëX] [lildleg\b[\ÿ`ü$ ST] Qd hP]P 4aS^êP] ] bXRX[X d\[`ÿ`Xƒêb% CáaZXhT]X] QÛ[VTST QáháZ QXa STe[Tc VXQX WPaTZTc Tc\T baPa ] VÛbcTaT] ZP] c[Pa[P S^[d :^\ëd[Pa[P yb U a b^ad] ST]T] PbZ SPZX b^ad][Pa b^][P]S a\P _^[XcXZPb háaáccá B^]aP 0UaXZP X[T cXRPaX X[XëZX]X] ZP_bP\ VT]Xë[TcX[SX eT á[ ZTbXh[T P[c 0aP_ á[ZTbX PaPb ]SP eXiT[Ta ZP[S a [S 5X[XbcX] XÌX] Z iPaPZ èX\^] ?TaTb[T PÌ ZÌP ÌPc ëc eT 3Pe^b c^_ [P]c b ] Q^hZ^c TccX B^]aPb ]SP 6PiiThT hPaS \ VÛcáa \ThX P\PÌ[PhP] <PeX <Pa\PaP VT\XbX ZP\_P]hPb ]SP Û[Sáaá[T] CáaZ[Ta XÌX] çbaPX[X] Ûiáa SX[T\TbX eT cPi\X ]Pc ÛST\TbX ëPac[Pa ]SP baPaR ^[Sd çaP] ]áZ[TTa _a^YTbX ZaXiX]T Ì Z ë h^[d Qd[\PZ XÌX] 1aTiX[hP X[T XëQXa[XêX hP_c B^] B^\P[X iXhPaTcX VXaXëX\X]ST] Û]RTZX VXaXëX\X < b aP hP_PRPê iXhPaTc PZPQX]ST 6PiiThX iXhPaTc Tc\T XbcTêX]X PÌ Z[P\Pb hS 5PZPc < b a iXhPaTcX TacT[T]SX eT S^[Ph b h [P 6PiiT iXhPaTcX cPZeX\X ST 1d iXhPaTc Sáëá]RTbX SPWX çbaPX[X Z iS aS eT ]TUaTcX]X Pac aS CáaZXhT]X] QáháSáêá QXa iP\P]SP < b a ZáÌá [áh^a >hbP < b a ] a^[á]ST] ePiVTÌX[T\ThTRTêX eT h^Z[dêd]d] WXÌ ZX\bT]X] S^[SdaP\PhPRPê QXa Q^ë [dZ ^[dëcdaPRPê ] XUPST Tc\ThX Q aPZ\PhP][Pa ePa <áQPaTZX] _^[XcXZP[Pa ] ] 0\TaXZP] eT çbaPX[ QPbZ [Pa ] ] < b a ] VTÌT] ^cdi h [ Q^hd]RP XÌX]T ZP_P] \Pb ] ] eT a^[á]á] iPh P\Pb ] ] PaZPb ]SPZX bTQT_ ^[Sdêd b a STêX[ HP[] i STeaX\ST] b^]aP Qd Sdad\d] _TZ STêXë\TSXêX PÌ Z 1d SP QT]X QXaZPÌ Vá] Û]RT QPi ZP] c[Pa ] <áQPaTZX] WÇ[Ç < b a S ë _^[XcXZPb ] hÛ]Tc cXêX]X XUPST Tc\ThT bTeZ TccX 0i Û]RT XëPaTc TccXêX\ ZPaT eT 4aS^êP] ] < b a S ëXë[TaX QPZP] ] B^\P[XhT hPa S \ P\PÌ[ c^_[P]c hP ZPc [\Pb XÌX] áÌ STUP cTëeXZ Tc \TbX Qd]d] VÛbcTaVTbX 1d \Xbh^]P < b a ] Û]STa[XZ Tc\TbX ZPc [ \ ]SP cTaTSSác XÌX]ST ^[\Pb STêX[ QXiiPc VXaXëX\ST Qd[d]\Pb Û]VÛaá[áh^aSd WÇ[QdZX < b a S ëXë[TaX QPZP] ] ] cdcd\d]P PÌ Z[ Z VTcXa\T QPê[P\ ]SP QPZP] ] S ë _^[XcXZP Wdbdbd]SP cP[X\Pc[P a ] ] ^[\PS ê bÛh[T]SX 1Pi [Pa b^] WPUcP[PaSP S ë _^ [XcXZP] ] X[ZT[TaX]X] QT[Xa[T]\TbX eT Û]RTZX báaTÌ[TaX]X] b ] a ]SP ZP[\Pb hÛ]á]ST hP_ [P] QPbZ [PaSP] QPWbTSX h^a D@J@I>8Q<K<Jý<CþLILB&)6ÿJHIDH'%&& BXòàeZà:ld_li`p\k6 S 2P][ RP]b i WTa ëTh STêXëXa 2P][ [Pa SPWP W i[ CáaZXhT 2d\WdaXhTcX ST W i[P STêXëXh^a 3TêXëXZ[XêX cP] \PhP] h^Z SP bPh [Pa bÛi Z^]dbd ^[d]RP cPac ë\P QPë[ h^a {1Xa| 2d\WdaXhTc \X STêXëXh^a h^ZbP QXaX]RX XZX]RX eQ SXhTQX[TRT êX\Xi UPaZ[ {QXaZPÌ| Rd\WdaXhTc[Ta \X bÛi Z^]dbd.) NZb WcgbV! ûHI6C7JA IZ`/ %'&'" )*) & )*) .ZnV<VnZhZX ` _6#ü#IZg g`Zf G:@A6B/IZ`/%'&')*)-').! L:7 69G:Hû/ kkk#nVaVb#Xca#hf :ÂdcghV/ nVaVb5nVaVb#Xca#hf 76H" @>/. {2d\WdaXhTc QXa \X h^ZbP XZX eThP áÌ \áSáa.8 B•ij•1J|C<PD8EJ8I>@E Plik[êüê9XjbêcXi1DLJK8=8?8CýCF CL >\Z\Jfildcljl1ý9I8?ýDB8I8P< <E P8BLGþýDþ<B Fbli<[`ki• ?8J8EJLK8P fbli\[`kfil7qXdXe%Zfd%ki D•ük\i`ýc`üb`c\i`?Xkkê K\c1+++/.XeêüdXe ?8D.- BiXcm\JfpkXiê . ç[VX[X bÛh[T\[TaX ëÛh[T h^ad\[PhPQX[X aXi) 5PaZ[ Rd\WdaXhTc[TaST] bÛi TST][Ta ZÛZ[á STêXëXZ[XZ[TaX eT STêXëT] QXa aTYX\X VÛa\TZ XbcThT][TaSXa* Qd]P edaVd hP_ h^a[Pa >][PaP VÛaT STêXëXZ[XZ X[Ta[T\TZ VáÌ[T]\TZ ]^a\P[ WP[T VT[\TZcXa 4bZX QXa aTYX\X XSTP[ bPh\Ph XbcT\ThT][TaSXa CTZ _PacX[X aTYX\ eT eTbPhTcÌX aTYX\ X[T QdVá]Zá _Pa[P\T]cTa aTYX\ PaPb ]SP Ì^Z QáháZ UPaZ[Pa VÛaT][TaSXa >][PaP VÛaT ^] h [[Pa Û]RTbX]T bP_[P] _ ZP[\Ph QdVá]T WPZb i[ Z Tc\TZcXa 5PaZ[ Rd\WdaXhTc[Ta VÛaT][Ta cdcdRd ^[\PZ XbcT\ThT][TaSXa CTZ QXa Rd\WdaXhTccT] bÛi TST][Ta XbT STêXëXZ[XZ XbcT\T &+6ÿJHIDH'%&&H6A>H6N>/&+.)'PFILD S (-8 LJKFJ)'((J8C@Q8D8E K•ib`p\Y•p•ib\e Dêjêib•ƒ•c•pfi =<?Dý?|M<P.X jkXex\k`ebXpX ÿE=F>I8=ÿB1:<DB@Q@CKLü É:ld_li`p\kY`i d`#pfbjX`b` m\pX•ƒd•[•i6È kXikêüdXjêeêe ?\ib”cD`ccXj Y`iXecXdêmXi dê6.6I6H6G>B/@69ûG9ûCu:G .V_g/%'&')*)-+((! :ÂdcghV/]#Y _aZb5nVaVb#Xca#hfO6B6C!7VgçbBZg`Z_û`_Z`Zf ÇbZimaVmVgnjZfa ýh f# Q8D8EÊ@EKýI8A@9G8K8I8=@E.|I|1 8Cü8B9LCLK <BI<D.Vf_`çXia]if mZh`Zf\fZb`Zfhi" hiXic`aV_ ghZaZmZb`ZfY f#IZ_ W fXia]if mZhhZbgnZYZb`Zf gZYZþ ý _` _ ghZaZmZb`ZfY f¼ [%Z\k`ebXpX7qXdXe%Zfd%ki =<Q8>8Q<K<:ýCýB8%þ%8. (#$ ($ h [[Pa ]SP cTZ _PacX[X aTYX\ST] Ì^Z _PacX[X aT YX\T VTÌX[SX HP]X \X[[TceTZX[[TaX _Pa[P\T]c^hP VáRá T[X] ST Qd[d]SdaP] QXaXZX ZXëX cPaPU ]SP] cPhX][TaX b^]dRd]SP STêX[ WP[Z ] P[cTa]PcX Ta PaPb ]SP bTÌX\ hP_\Pb b^]d Rd]SP VXa\ThT QPë[PS HP]X Û]T\[X QXa STêXëXZ[XZ VTaÌTZ [TëcX 1d báaTRX ^[d\[d QXa VT[Xë\T ^[Sdêd]P X]P]P][Pa ] ^[Sdêd VXQX {Rd\WdaXhTcX]| aPh ]SP] Ì Zc ê ] ] QPë[P]V R ^[PaPZ VÛaT][Ta ST ePa {BáaTZ[X ZPhV [ ^[P][Pa| QXa PaP Qd P][Ph ë[Pa ] {ST\^ZaPbX STêX[ Rd\WdaXhTc XbcTaX\| b[^VP ] h[P SP SX[T VTcXaSX[Ta ¬^Z _PacX[X bXbcT\T VTÌcXZcT] b^] aP ZPhV [ ^[P][Pa ] VXaXëX\[TaX X[T CáaZXhT PbZTaX SPaQT[Ta SÛ]T\X]T VTÌcX 1XaZPÌ SPaQT hPëP]S 1PëPa [ ^[P][Pa hP bTÌX[\Xë QPëQPZP] QPZP][Pa h[P XSP\ TccX hP bXhPbX [XSTa [TaX cdcdZ[PS WP_bTccX 1d SPaQT[TaT {XWcX[P[| {\áSPWP[T| [P] ST]SX 3PaQTRX[Ta PaP[Pa ]SP P][PëP\Ph _ VXaXëX\[Ta QPëPa b i ^[d]RP Qd ZTi SPaQTRX [XSTa[Ta XSP\ TSX[SX CP[Pc 0hST\Xa 5TcWX 6áaRP] {^[Ph | 1d ZPa ë Z[ Z[Pa h [[Pa ]SP {QTêT]X[\ThT]| bXhPbX _PacX[Ta ST SPaQT[Ta aTYX\X]T dhd\ VÛbcTaT] WdZdZ h^[dh[P bPU S ë Q aPZ [S 1d SÛ]T\ST hdacXÌX]ST aTb\T] QXa {Rd\WdaXhTc| Wá Zá\ báaáh^aSd P\P Qácá] Sá]hP CáaZXhTSTZX aTYX\ST ^a Sd]d] SP bÛi bPWXQX ^[Sdêd]d cPQXX ZX QX[Xh^aSd HdaccPZX bX hPbX VáÌ[Ta QXa STaX] STe[TcX] ÌXiSXêX b ] a[Pa XÌX]ST bTaQTbccX : a\ i ÌXiVX[Ta ePaS :X\X[TaX]T VÛaT Qd Sdad\ TZbXZ[XêX] bPZPc[ ê ] VTaX[XêX] P]cXST\^ZaPcXZ Sdad\d] QXa XëPaTcXhSX* STêXëX\ VTaTZ[XhSX HdacXÌX]ST eT hdacS ë ]SP Qd[d]P] QPë ZP[Pa ]P VÛaT XbT Rd\WdaXhTcX] Qd Sdad\d bPê[ ê ] ] eT QXa VPaP]cX]X] XëPaTcXhSX I^a[dZ[Pa XÌX]ST eT UTSPZÇa[ Z[Pa[P Zd ad[\dë QXa Rd\WdaXhTcX] S^êad h^[SP] bP_\P\Pb ] bPê[P hP] PbZTa[TaSX Ûh[T ST ^[\P[ hS ATYX\X] aPhSP] Ì Z\P\P b ] bPê[PhP] {Qd| Rd\WdaXhTc aTYX\XhSX 1d XZX]RX SÛ]T\ST _Pa[P\T]c^ Vá][áZ Xë[Ta[T VTaX _[P]SP VT]T[ VXSXëX Xi[ThT] VáÌ[Ta XbT did] báaT[X VT[Xë\T[TaX _[P][ h^a cT\T[ a^cPh Z^[ [dh^aSd) aTYX\X] [PXZ ZPaPZcTaX]X STeaX\[TaX] Z^ad]\Pb ] XST^[^YX]X] bPê[ Z[ hT]XST] áaTcX[\TbX]Xq B^] h [[PaSP eT WT[T b^] Ph[PaSP Qd Rd\WdaXhTc ST W i [P STêXëXh^a >aSd]d] bXhPbTcT \áSPWP[T Tc\T ^[P]PZ[Pa iPh h^a WPccP Qd VáRá Pac Z h^Z ^[Sd SP ST]TQX[Xa ?Pa [P\T]cTa bXbcT\ 1Pc Sá]hPb ]SPZX _Pa[P\T]cTa bXbcT\[T aT QT]iTa ^[Sd BXhPbX[Ta PbZTa[TaT QPZPaPZ WXiPhP VXa\TZ hTaX]T PbZTa[Ta Z ë[P[Pa ]SP WXiPhP VXaTa ^[Sd 1d]P bTeX ]T][Ta ^[Sdêd VXQX áiá[T][Ta ST ePa 4bZX Rd\WdaXhTcX] ]T Z a\ i ÌXiVX[TaX ZP[S ]T á]XU^a\P[ Z^adhdRd[Pa èX\SX Qd {Rd\WdaXhTc STêXëXZ[XZ[TaX| ZX\X[TaX]RT XhX ZX\X[TaX]RT ZÛcá bPh [bP SP Qd h^ad\ UPaZ ]P aPê\T] STêXëXZ[XZ[TaX] Û]T\X Z^]dbd]SP _TZ ZdëZd eT P][Pë\Pi[ Z h^Z 6Ûaá[T] áÌ UPaZ[ Sdad\Sda) P cTZ _PacX[X QXa Rd\WdaXhTc ZX\X[TaX]RT TZbXZ ZX\X[TaX]RT XSTP[ Q Ì^Z _PacX[XbX ZX\X[TaX]RT eTbP hTcÌX ZX\X[TaX]RT _^_á[XbccPZXhT[X eT R _Pa[P\T]cTa Rd\ WdaXhTc ZX\X[TaX]RT ]^a\P[ ZX\X[TaX]RT ZPaë STeaX\RX hT][TaSXa >][PaP VÛaT STêXëXZ[XZ QXa Q^id[\P] ] h^i[Pë\P ] ] XëPaTcXSXa 1XaX]RX XZX]RX áÌá]Rá Rd\WdaXhTc ST\TZ X[Z SáiT]X] b^]bdiP STZ báaTZ[X[XêX]X ZPQd[ Tc\T\TZcXa =d \PaP[P]\ ë Rd\WdaXhTc[Ta hT]X QXa SáiT] Zdad[PQX[Xa P][Ph ë ] ÌPêa ëc a h^a CdcdRd[Pa ] _TZ XbcT\ThTRTêX QXa WPQTaSXa STêXëXZ[XZ 0]RPZ hPëP]P] hP[] i X[TaXRX[XZcdcdRd[dZ b^ad]d STêX[SXa 1Xa ZX\[XZ b^ad]dSda SP 1Xa aTYX\T QXa SX]T QPê[P] a VXQX bPa [P][Pa STêXëXZ[XêX W^ë ZPaë [P\ h^a[Pa 6T[XëX_ STêXë \TZ cTaZ TSX[T]X] TZbXZ[XêX]X ZPQd[[T]\TZ P][P\ ] XÌTaXa >hbP QXa XST^[^YXhT X]P]Ì[P QPê[ ^[P][Pa STêXë\ThT] XSTP[ {QXaT| VTaTZ SdhPa[Pa* ZdcbP[[ Z bPQXc STêTaSTSXa > {QXaX| b^]bdiP ZPSPa hPëPcPaPZ ZT]SX[TaX ST QXa cáa Û[á\bái[áêá VÛiTcXa[Ta <X[[XhTcÌX[XêT {Tc]^[PcaX| \X[[X ^[P]P cP_ ]\P ST ST]\TbX Qd]SP] S^[Ph S a 1d háiST] CáaZXhT 2d\WdaXhTcX]T X]bP][Pa Ì^Z UPaZ[ QPZPQX[Xh^a ç]P]Ì[Pa ]P VÛaT* QXa cP]T eThP UPaZ[ áÌ cP]T CPQXX Rd\WdaXhTcX QXa QPZ \P ]d\PaP[P\PZ _TZ Û]T\[X STêX[ 6TÌ\Xë eT Vá]á\ái XbcTa bPh [Pa[P XbcTa bPh Zd[[P]\P SP] PÌ Z[P]b ] Û]T\[X ^[P] P[V \ i eT h^ad\d\diSda BPh cPac ë\Pb ] ] QXa P][P\ ePabP ZX\X] ]ThX ]Pb [ cT\bX[ TccXêX ]X P][P\P\ i bPê[P\Pb S a 1T] ZPUP\SP Qd Z^]dSP áÌ[á PëP\P[Pa cPë a \ 0\P hPi [Pa \SP 2d\WdaXhTcX ]d\PaP[P \P\ ¬á]Zá Qd Z^]dSP SdhPa[ ^[P][Pa ] Pb[ ]SP QXa ^QbTb h^] hPëPS Z[Pa ] VÛaáh^ad\ 1d P[P]SP caPe\Pb ^[P][PaP bPhV SP] SXhT[X\ Qd Z^]dhd PÌ\PZcP] ZPÌ ] a \ 1Pi X] bP][Pa ] a^\P]cXZ Ûi[T\[TaX]T ST W^ëVÛaá[áhá\ 6TÌ\XëX] QXa \PbP[ ]P bPa [\ ë ^[P][Pa dhP]S a\PZ WT[T Qd X]bP][Pa hPë[ XbT _TZ X]bP QXa SPeaP] ë VXQX VT[\Xh^a QP]P 0\P VT]Ì ZdëPZ[Pa ] VT[TRTZcT VTÌ\XëX ]Pb [ P][P cPRPZ[Pa ] VÛaTQX[Xh^ad\ >]d]Rd H [ <Paë ] bÛh[ThX_ Pê[P\PhPRPZ[Pa ] QdVá]T ePa\P] ] ZPiP] \ ^[Sdêd]d VTÌ\XëcTZX QPëPa [Pa TZbXZ[XZ[TaXh[T QXa PaPSP h^ad\[PhP QX[TRTZ[TaX]X Sáëá]áh^ad\ >][Pa WTaWP[ST QXaX]RX XZX]RX áÌá]Rá ZX\ QX[Xa QT[ZX Qd bPh [PaP hT]X[TaX]X ST ZPcPaPZ Rd\WdaXhTc[TaST] bÛi TSTRTZ[Ta _%d`ccXj7qXdXe%Zfd%ki .V_g/ %'&' )*) &) +..LD8EC@ >\e\cPXpêeD•[•iPXi[êdZêjê .

cXeYlq\e^`ek\Zi•Y\e`e h^] BPePë[Pa X[T bPab [ h^aSd HT_hT]X ZT] WTaZTbX] XccXUPZ TccXêX QXa XSSXPh SP Y`idl_XjjXcXjêfcXiXb QXa Sá]hP SáiT]X Zdad[daZT] QXi HT]XedaVd[P\ ë ^[dh^a BdaXhTzST bTaQTbc bTÌTaX VPX[TbX háiá]ST] hT]XSá]hP SáiT^id\bcqêd%8BGXiÌX\[Ta ^[bP eT 0: ?PacX ST Qd bTÌX\[TaT k`#9XkêÊpêm\pXdf[\ie ]X XÌX]ST hTa P[P\PS Z B^]aP UT[PZTc[Ta VXabT CáaZXhTzSTZX]ST] SPWP UPi[P ^h P[ a ƒXÿêed`cc`p\kƒ`c`ÿ`e`[\.com.tr SAYFA TASARIM: B:=B:IüûBü:@ .XZX]RX hPa b Qácá] çb[Ç\ cPaXWX Q^hd]RP Z b a _PacX _^[T\XZ[TaX]X] áiTaX]T Ì Z _ <áb[á\P][Pa ] hPëPS ê T] ZPaP][ Z SÛpXƒêbXe^\c\e\ÿ`k\dQd UT]^\T]X ZPeaP\P\ i [Çi \ 1Û[VT ]T\SXa çZX Pb a[ Z cPaXW b^]P TaXh^a sil ediyor. 0: ?PacXzhX ^] hPë ]SPZX QXa bXhPbÓ _PacX ^[PaPZ STêX[ XZX PbaP hPh [P] Qd iT]VX] cTRaáQT]X] QXa \dWPbbP[Pb ^[PaPZ VÛa\TZ [Çi \ 1PëPa b ] ] b aa SP QdaPSP 0: ?PacX 1Pc zh eThP \^STa] ÌPê ] \X[[XhTcÌX[XêX]X STêX[ Qd c^_aPZ[PaSP ^acPhP Ì ZP] VT[T]TêX cT\bX[ TSXh^a 6T[XëcXaSXêX di[Pë\P[Pa ZdaSdêd ST]VT[Ta cT[XU TccXêX Ì ZPa[Pa Qd VT[T]TêX] XÌX]ST] VT[Xh^a 0: ?PacX hTa[X QXa _PacX <dWPUPiPZÇa[ ê Qd VT[T]TêX hT]XST] ^[dëcdaPaPZ báaSáa\TbX]ST] 0: ?PacX XZX Pba ] b^]d]d XUPST TST] ^] h [ VTaXST Q aPZc 6TaXST Q aPZc ê ^] h [ >acPS^êd WP[Z[Pa ] ] VT[TRTZ ^] h [ < b azSP Cd]dbzcP 8aPZzcP BdaXhTzST ^acPhP Ì ZPRPZ VT[Xë\T[TaX 0: ?PacXz]X] Qd ^] h [ ]SP PaP\PZ [Çi \ 1d ^] h [ ] ÛiTcX XbT bPê[P\ QXa STe[Tc cTRaáQTbX áiTaX]T X]ëP TSX[T] VáÌ[á QXa ST\^ZaPbX m.tr D”dkXqÉ\iK”ibe\ 8BGXik`Êe`e^\c\Z\bfepêcê 0: ?PacXz]X] VTaXST Q aPZc ê ^] h [ >acPS^êd WP[ZçbaPX[zST VÛaá[T] QT]iTa[TaX c^_[d\d] STaX][TaX]ST[Pa ] ] VT[TRTZ ^] h [ ^[PRPZ CáaZXhT \^ST[X 0: ZX ZPh]P\PhP XëPaTc TSXh^a 0ead_PzSP WT\T] WTa ?PacX \^ST[X ^[PaPZ hPhV ][Pë h^a Cd]dbzcP 0SP[Tc á[ZTST háZbT[T] aZÌ [ Z VT[TRTZ ZPhV b ]SP] QTb[TeT :P[Z ]\P ?PacXbX PS ]SP XSSXP[ QXa _PacX ePa < ]Xh^a 0\TaXZP0ead_P TZbT]X]X] Sá]hPh ëTZX[[T]b a Ph] Ûa]TêX cPZX_ TSXh^a çWeP] <áb[X\Ó]zST] SXaSXêX did] XZX Pba ] b^]d hPZ[Pë h^a »]á\áiST 7P[XS T[ IPUPaP]Ó 0SP[Tc eT :P[Z ]\P ?PacXbX PS hQácá] Sá]hP XÌX] Q^[ \XZcPaSP QT[XabXi[XZ ePa 3á][P hT]X QXa _PacX Zdadh^a ?PacX]X] bPSThPh hT]X QXa ZP[ QP SÛZTRTZ ^[P] cPaXW 8BGXik`Êp`fepXüêe[X.f21 YORUM X_`e8cgXp 16 8 LJKFJ 2011 J8C@ZAMAN Ç8d\i`bXeýdgXiXkficlÿlȃb•pfidl6 ! háih [P VXaX[SXêX]ST 013 Sá]hP] ] hTVP]T bá_Ta STe[TcX eT XaPSTbX Û]á]ST Sdad[P\Pi QXa VáÌ VXQX VÛaá]áh^aSd >]h [ b^]aP QdVá] Sdad\ Ì^Z UPaZ[ !'zST] Qd hP]P XÌX]ST hPëPS ê STaX] TZ^]^\XZ ZaXi 8aPZ eT 0UVP]XbcP]zSP] ÌTZX[\T PaPh ë eT QPëZP VT[Xë\T[Ta 0\TaXZP] {X\_PaPc^a[dêd|]d] hP SP Sá]hP WTVT\^]hPb ] ] ÌÛZ\TZcT ^[Sdêd]P SPXa cPac ë\Ph Qáháccá 1d cPac ë\PSP X[TaX báaá[T] cT\T[ PaVá\P][Pa Qd eT VT[TRTZ hPi [PaSP ^Zda[Pa \ ] SXZZPcX]T VTcXa\TZ XbcXh^ad\ 013z]X] {Pë a T\_TahP[ hPh [\P| ]TST]Xh[T VTaX[T\T báaTRX]T VXaSXêX]X X[Z bÛh[ThT] Qd]SP] " h [ Û]RT (('zST hPh \[P]P] {CWT AXbT P]S 5P[[ ^U 6aTPc ?^fTab 1áháZ 3Te[Tc[TaX] HáZbT[XëX eT ¬ÛZáëá| QPë[ Z[ ZXcPQ h[P 013z]X] HP[T Á]XeTabXcTbXz]X] á][á ç]VX[Xi Pb [[ cPaXWÌXbX ?Pd[ :T]]TSh ^[\dëcd :T]]TSh XZX h [ Û]RT hPh \[P]P] {0\TaXRP] _^fTa Xb ^] cWT fP]T 0\TaXZP] VáRá iPh U[ h^a| QPë[ Z[ \PZP[TbX]ST ST !'zST _Pc[PZ eTaT] ZaXiX] T] Ì^Z 013zhT SPaQT edaPRPê ] hPiS 1d]d] QXaX]RX cT\T[ ]TST]X ^[PaPZ 0\TaXZP] TZ^]^\XbX]STZX Za^]XZ QácÌT eT cXRPaTc PÌ Z[Pa ]P* XZX]RX cT\T[ ]TST] ^[PaPZ SP PbZTaX hPh [\P eT WPaRP\P[Pa ]P XëPaTc TSXh^a eT ëÛh[T SXh^aSd) {»cTZX QáháZ STe[Tc[Ta[T ZPaë [Pëc a [S ê ]SP Qd á[ZT]X] ST\^VaP Z P[P]SP háiÛ[Ìá\á ~ ]áUdb ^aP]c b ]SP WP\ \PSST ZPh]PZ[Pa ]SP PaPëc a\P á]XeTabXcT[TaX eT [PQ^aPcdePa[Pa ]SP Tb]TZ XëVáRá]ST eTbPXaT QáháZ ábcá][áZ[TaX ePa 0]RPZ Qd ábcá][áZ[Ta FPbWX]Vc^]zSP ^] h [P hPZ[PëP] QXa báaTSXa STeP\ TST] b^ad\bdi[dZ[Pa ] FP[[ BcaTTc X[T diP]c [Pa ]SPZX PiV ] PÌVÛi[á[áêá] eT Û[Ìábái ST]XiPë a PbZTaX \PRTaP[Pa ] VÛ[VTbX]ST ZP[\ ë Qd[d]dh^a| FP[[ BcaTTc 9^da]P[ # >RPZ !( 0\TaXZP] X\_PaPc^a[dêd]d] ÌÛZ\TZcT ^[Sdêd]d bÛh[ThT][TaX] QXa SXêTaX 013z]X] 7PaePaS Á]XeTabXcTbXz]X] á][á cPaXW _a^UTbÛaá =TX[[ 5TaVdb^] {CWT AXbT P]S 5P[[ ^U cWT 0\TaXRP] 4\_XaT 0\TaXRP] ç\_PaPc^a[dêdz]d] HáZbT[XëX eT ¬ÛZáëá| QPë[ Z[ ZXcPQ !#zcT hPh \[P]P] 5TaVdb^]zP VÛaT Qácá] ZPa\Pë Z bXbcT\[Ta P]XST] eT UT[PZTc[X QXa ëTZX[ST Xë[T\Ti WP[T VT[Xa {1áháZ STe[Tc[Ta eT X\_PaPc^a[dZ[Pa ZPa\Pë Z bXbcT\[TaSXaq 1d bXbcT\[Ta QXa báaT XbcXZaPa[ QXa ëTZX[ST Xë[Ta ST]VTST VÛaá]áa[Ta UPZPc VTaÌTZcT báaTZ[X ^[PaPZ dhd\ bPê[P\P ÌPQPb ]SPS a =T ePa ZX QXa P] VT[Xa yZaXcXZ TëXêTz d[Pë a[Pa :áÌáZ QXa cTcXZ[ThXRX ST]VTST] ZaXiT VTÌXëX PcTë[ThTQX[Xa* cTZ QXa Zd\ cP]TRXêX Z^RP QXa Zd\ h ê ] ] ] STeaX[\TbX]T hP SP 0\Pi^]zSP ZP]Pc Ì a_P] QXa ZT[TQTZ ç]VX[cTaTz]X] Vá]ThS^êdbd]SP U ac ]PhP ]TST] ^[PQX[Xa| 5TaVdb^]zP VÛaT X\_PaPc^a[dZ[Pa ] Ì^- ?XimXi[kXi`_gif]\ji•E\`cc=\i^ljfe1ýdgXiXkficlbcXiêe[XmiXeêüê [XY•k•ebXidXüêbj`jk\dc\i^`Y`[`i%9`c`ed\p\eY`ij•i\pc\[\e^\[\ ^`Y`^i•e•ic\i%M\jfeiX#Xe`[\e#ƒb\ic\i% êd]d] ÌÛZáë ]TST]X \P[X ZaXi[Ta[T* hP]X VT[Xa eT VXSTa[Ta PaPb ]SPZX QáháZ ST]VTbXi[XZ[Ta eT ZP\d Q^aRd]d] ]P]bT TSX[T\T\TbXh[T X[VX[XSXa 013z]X] !(zSPZX PÌ ê % h [S a VÛaá[\ThT] # caX[h^] S^[Pa eT 6B<7z] ] háiST !zbX]T d[Pë\ ë Sdad\SP :P\d Q^aRd]d] !'zST $' caX[h^] S^[PaSP] ! (zSP ## caX[h^]P háZbT[TRTêX WTbP_[P] h^a 1dVá] XÌX] Sá]hP 013z]X] ZaXiX PëPQX[TRTêX]X Sdad\d XSPaT TSTQX[TRTêX]X ePabPh h^a =T ePa ZX QXa Vá] aPbcVT[T ZÛcá QXa WPQTa ~ Ûa]TêX] QXa \P[X Zdad[dëd] 013z]X] ZaTSX ]^cd]d Sáëáa\TbX ~ bXbcT\X] báaSáaá[TQX[Xa[XêX]T ^[P] VáeT]X h ZPQX[Xa 1dVá] XÌX]ST] VTÌX[\TZcT ^[P] ZaXiX] QXa b^]aPZX PëP\Pb >QP\P hÛ]TcX\X]X] P[- S ê Û][T\[TaT VáeT]X] ÌÛZ\TbX ^[PQX[Xa {ç\_PaPc^a[dZ[Pa ] SPeaP] ë SP Qácá] ZPa\Pë Z bXbcT\[Ta VXQXSXa 1X[X]\ThT] QXa báaTh[T ST]VTST VXQX VÛaá]áa[Ta ET b^]aP P]XST] ÌÛZTa[Ta| 5^aTXV] 0UUPXab <PaRW ~ 0_aX[ ! 6TÌT] hPi \SP ('zST B^ehTc ç\_PaPc^a[dêdz]d] ^] h [ XÌX]ST SPê [PRPê ] Û]VÛaT] =^aeTÌ[X QPa ë PaPëc a\P[Pa ZdadRdbd 9^WP] 6P[cd]Vzd] SP !zST] Qd hP]P {0\TaXZP] ç\_PaPc^a[dêd|]d] T] VTÌ !! h [ ]SP ÌÛZ\TbX]X Û]VÛaSáêá]T eT Qd]d] XÌX] bPhS ê ]TST][TaT STêX]\XëcX\ {CWT 5P[[ ^U cWT DB 4\_XaT 0\TaXZP] ç\_PaPc^a[dêdz]d] ¬ÛZáëá| QPë[ Z[ ZXcPQ !(zSP hPh \[P]P] 6P[cd]Vzd SXêTa[TaX]ST] Ph aP] cPaPU ZaXi b^]d]SP 013zST ST\^ZaPbX]X] h Z [ _ hTaX]X UPëXi\X] P[PQX[TRTêX]X bÛh[T\TbX 6P[cd]Vzd] hPZ ]SP] QPZ [\PhP STêTa VÛaáë[TaX QPëZP QXa hPi ] ] Z^]dbd j%XcgXp7qXdXe%Zfd%ki .dagi@zaman. CáaZ WP[Z eT 0: ?PacX WáZá\TcX Qd]P WPi a \ . e\[\ecXqêd6 Geçen hafta soruyu ‘yekten’ sordu Mümtaz’er Türkö]T) »RP[P]z ]T hP_\P[ .hÛ]Tc\Tz]X] QXa diP]c b ^[P] Qd ÿ`c#GBBk\ii•e•[\ hÛ]cT\X ZP\d^hd]P PÌ Z[P\PZ Ì^Z _cÉpe\k`c\Y`c`iÊYli^a ^[bP SP ySTe[Tc _aPcXêX eT WPclpficXi%É:`eÊ`ü`ü\[\e U iPb z XÌX] ëPë [PRPZ QXa ëTh STêX[ƒêbXidXbkXejXd\mSXa 1Ûh[T QXa yX[XëZXz]X] Ì^Z TbZX[Tcut durumu sürdürme. ?::z] ] bX[PWb i[P]S a [\Pb XÌX] QPëZP QXa yhÛ]cT\ eT _Pca^]PYz ePa \ Zd[[P]PQX[TRTZ[TaX.QXaQXaX]X Z^eP[PS ( háih [ ÛiT[[XZ[T 0: ?PacX hP]SPë[ ê eThP ZPaë c[ ê VXQX ÿ`c#YlkfgiXbcXi[XfikX. HP]X ySTe[Tcz Qd Z^]dSP 0: ?PacXzST] SPWP Û]ST ^[PQX[Xa \X. i.com. 0: ?PacXz]X] Qd]P yTeTcz ST\TbX eT ZP\d^hd]P bPcPQX[\TbX ybXhPbTcT]z _TZ \á\Zá] STêX[ 1Xa hP]SP] hT]X TZ^]^\XZ ZaXi bÛh[T]cX[TaX ÛcT hP]SP] BdaXhTzST ZPh]PhP] ZPiP] eT ST dUdZcPZX Rd\WdaQPëZP][ ê bTÌX\X ePaZT] »RP[P]z[P VÛaáë\T[TaST] Ì ZPRPZ yÛ] PÌ R z QXa b^]dRd WáZá\TcX] ^]Ph[P\Pb i^a 3PWPb 1PëQPZP] 4aS^êP]z ] bTac \TbPY[Pa eT y:áac b^ad]dz QXc\XëcXa \TP[X]STZX PÌ Z[P\P[Pa SP STeP\ TSXh^a 7áZá\Tc ÌTeaT[TaX bPSTRT :áac b^ad]d]d STêX[ ?:: cTaÛaá]á ST WÇ[Ç yhÛ]TcX[TQX[Xaz Qd[dh^a[Pa y2X]zX ëXëTST] Ì ZPa\PZcP]bP \TeRdc Sdad\d báaSáa\ThX cTaRXW TSTQX[Xa[Ta 6T[X]T] Qd ]^ZcPSP ySTe[Tc PZ[ zh[P 0: ?PacXz]X] ybXhPbX _aPV\PcXi\Xz ÌPc ë h^a ^[PQX[Xa \X.XÿéjkXex\k`ebXpX d.W i[P] h^a RT PS ] STêX[ _a^VaP\ ] eT _^[XcXZP[Pa ] b`Y`ij`pXjŠgXik`fcXSP 0: ?PacXzST] P[S Z[Pa ] PÌ Z[ h^a 1PëCP\ XZX Pb a Û]RT 0ead_P =P_^[iXb[\ÿ`c#`b`XjiXpXpêQPZP] yBdaXhT QXiX\ XÌ \TbT[T\XiSXaz STa.tr þ_jXe. 0b[ ]P QPZPabP] i ySTe[Tc PZ[ z QXa báaTSXa »RP[P]z ] yÛ]á]á] PÌ [\Pb ] z i \]T] ZPQd[ Tc\Xë Sdad\SP CáaZ c^_[d\d]d] Û]T\[X QXa Z b\ XÌX] yë^ZT TSXRXz VÛaá[T] Qd ZPQd[á] ]TST]X b^] STaTRT QPbXc BX[eP] bP[S a b ] ] PaS ]SP] !! CT\\dizSP hPiS \) {:áac b^ad]d]d bXhPbTcT] ÌÛi\TZ hTaX]T »RP[P]z[P P][Pë\Ph ST]ThT][Ta Û]RT »RP[P]z STbcTZ[ThX_ hT]XST] ÛaVácT WÇZX\ WP[T VTcXa\TZ i^ad]SP[Pa H^ZbP »RP[P]z[P P][Pë\P] ] QXa P][P\ h^Z| 7TaWP[ST »RP[P] SÇWX[ ç\aP[ zSP VÛaáë\T \PbPb ]SPZX WTaZTb Qd]d QX[Xh^a > háiST] ST »RP[P]z ] baPa[P áiTaX]ST SdaSdêd Wdbdb yÛaVác[T cT\Pb ] bPê[PhPRPZ X\ZÇ][Pa ] bPê[P]\Pb z ZX Qd SP QXa cáa yTe WP_bXzh[T QPë[PhP] ybáaTÌz ST\TZ »RP[P] y\dWPcP_z P[ ] _ VÛaáëá[áh^abP Qd cP[T_ \P]c Zb i STêX[ 4êTa STe[Tc ^]d][P Z^]dëdh^abP \dWPcPQ ^ XbT ÛaVácá cP\ Z^]ca^[á P[c ]P P[\PhP] QXa »RP[P]z ] STe[TcT UPhSPb eT ZPcZ b ]T ^[PRPZ.cetinkaya@zaman.turkone@zaman. 0aS ]SP] SP bTÌT]TZ[TaX b aP[PS * {hP Pb\P[ hP Û]á]á PÌ\P[ | 1d Ì^Z RTbdaRP QXa yVT[X]T] ]^ZcPz ÛiTcX 1XaX]RX bTÌT]TZ iPcT] \PbPSP STêX[ cPac ë [P] XZX]RXbX ?TZX Qd \á\Zá] \á. Hükümet çevreleri say»RP[P] áiTaX]ST] ?::zh dece Kürt sorununu de.Xÿé Öcalan kime. WP[Z[Pa ZT]SX VT[TRTZ[TaX]X QXiX\ PhPZ ç\_PaPc^a[dZ ÌPê b^]P TaSX Xi[TaX\XiT QPbPaPZ Zda\PZ XbcXh^a CáaZXhT ^][PaP CáaZXhTz]X] QÛ[VTbX]STZX ]áUdid >b\P][ z] ] VTaX _Pa[PZ QXa \^ST[ bd]dh^a B^] ! h [[ Z cPaXWT QPSÛ]áëá STêX[ 0h] R^êaPUhPSP WP[Z[Pa ] a iPb ]P ZPaPZ WáZá\ eTaT[X\) CáaZXhT QXa P[c ] ÌPê hPë h^a eT XëQXa[XêX XWcXhPR ]P SPhP]P] QXa QÛ[VTbT[ WXhTaPaëX >acPS^êd WP[Z[Pa CáaZXhTzhX cPZ[Xc TSTaTZ h^Zbd[[dZ ^[dëdh^a CáaZXhT Qd WXhTaPaëX]X] cT_TbX]T cPaXWbT[ eT PëPê [P]\P X[T VTÌT] cPaXWX VTaXST Q aPZ _ ZT]SX QXaXZX\X eT QPëPaS Z[Pa X[T QXa _dbd[P ^[PaPZ hTa[TëXP[c ] ÌPê[Pa ]P d[Pë\PhP ÌP[ ë h^a h^a 7TaR á \TaR ^[P] cPaXWX] QXa ZÛëTbX]ST QPc\PHT]X QXa Sá]hP Zdad[dh^a !'zST ]P]b bTZSP] h^[[Pa ]P STeP\ Tc\TZ XÌX] >acPS^êd WP[Z[PcÛaá]ST QPë[PhP] TZ^]^\XZ ZaXiX] VTÌXRX ^[\PS a CáaZXhT \^ST[X]T bPa [ h^a »][TaX]X ST]T]\Xë eT ê VXSTaTZ STaX][TëcXêX ^acPhP Ì Zc 4Z^]^\XZ ZaXi XëT hPaPS ê ZP] c[P]\ ë Qd ë Z X[T PhS ][Pc h^a[Pa c^_[d\bP[ eT bXhPbP[ ZaXiT SÛ]áëáh^a ç]VX[cTaTzSTZX CáaZXhT \^ST[X]X] Ûiá ST\^ZaPbX 3T\^ZaPPhPZ[P]\P çb_P]hP eT Hd]P]XbcP]zSP WPccP bX\Xi ST 0: ?PacX cTRaáQTbX X[T b^\dc[Pë h^a 1Û[VT WP[Z[Pa ]SP] T] Û]T\[X UPaZ \ i STe[Tc QXaXZX\X]T bPWX_ ^[\P\ i 3Te[Tc QXiX\ cTRaáQT\XiST SáiT] eT QPa ë ST\TZ 3Te[Tc cTRaáQTbX]X] áiTaX]T TZ[T]T] ST\^ZaPbX VáÌ[á eT SPhP] Z[ QXa Qá]hT ^acPhP Ì ZPac h^a 3T\^ZaPbX Sá]hP] ] WTa hTaX]ST ePa* STe[Tc cTRaáQTbX XbT bPSTRT QXiST >acPS^êd WP[Z[Pa ] QXiX\ cPaXWÓ cTRaáQT\Xi[T Qd[dëcdaP] 0: ?PacXz]X] Qd cTRaáQThX cT\bX[ Tc\TbX 1Xa ZPQX[T]X] QXa STb_^cd] eThP QXa Pi ][ ê ] hÛ]TcX\X hTaX]T WTaZTbT QPa ë eT PSP[Tc ePPc TST] SáiT] Qd STe[Tc cTRaáQTbX X[T háaáhTQX[Xa CáaZXhTzST QT]iTa PbZTaÓ SPaQT[Ta hPëP]S ]TST] STb_^cXZ hÛ]TcX\[Ta Zdad[P\PS .aT SPhP]S ê ]P X[XëZX] QXaÌ^Z QX[p`k\iZ`_\[\Y`c`ic\i%PXe` VX \TeRdc É[\mc\kÊYlbfel[X8B 3Te[TcX] (((zSP] QTaX »RP[P] GXik`Ê[\e[X_Xe[\ áiTaX]ST] ÛaVácá hÛ]Tc\ThT ÌP[ ëfcXY`c`id`6 c ê b a STêX[ 6TÌ\XëcT Qd X[XëZX ySTaX] STe[TczX] cTaRXW[TaX S^êad[cdbd]SP X[Ta[Xh^aSd èX\SX[TaST Qd X[XëZXhX yÌÛiá\z XÌX] ?::zh bX[PWb i[P]S a\PZ XÌX] Zd[[P]\PZ XbcThT] QXa STe[Tc ePa HP]X hT]X ySTe[Tc PZ[ z Qd TbZX U^a\Pc ] XÌX]T ZT]SX U^a\á[á]á T]YTZcT Tc\ThX ST]Xh^a 1X[Xh^a[Pa ZX Qd Xë ÌÛiá[TRTZbT »RP[P]z[P ÌÛiá[TRTZ BPSTRT 13?z[X :áac bXhPbTcÌX[TaX] cP[TQX eT cTiX STêX[SX Qd* y\dWPcP_z WT_ »RP[P]zS STe[Tc XÌX] 3^êadbd Qd \TbT[T ÌÛiá[TRTZbT QXa \dWPcP_ [Pi \ 3PWP SP Û]T\[XbX Qd \dWPcPQ ] ÛaVácT WÇZX\ ^[\Pb ëPac H^ZbP \dWPcP_[ ê ] SP \áiPZTaT]X] ST QXa P][P\ h^Z 0b [ \TbT[T ^ \dWPcPQ ] i ] ÛaVácT WÇZX\ ^[d_ ^[\PS ê \TbT[TbXSXa 0][Pë [P] ^ ZX ?:: cT_TbX]ST »RP[P]z ] ^[Sdêd WXhTaPaëXZ QXa ÛaVác ^[\PZcP] Ì Z\ ë QXa ybPePë QTh[TaXz fPa[^aSb ÛaVácá WP[X]T VT[\Xë B^ad] »RP[P]z[P Z^]dëPaPZ ëXSSTcX QXcXa\TZ XbcThT] STe[TcX] QÛh[T QXa Sdad\SP ]T hP_PRPê S a 3Te[Tc WÇ[Ç yXëX »RP[P]z[P QXcXa\TZz ]XhTcX]SThbT bTeVX[X <á\cPizTazX] SX[T VTcXaSXêX yÛ]á]á PÌ\PZzcP] UPi[Pb ] hP_PRPZc a ¬á]Zá \dWPcPQ ] i ] WPZXZPcT] y\dWPcP_z b^ad]d ÌÛiáRá XëX]XiX Z^[Ph[Pëc a R QXa y\dWPcP_z ^[\Pb ] XbcXh^abP] i ^]P ySTbcTZz ST ^[dabd]di QÛh[T QXa Z^]d\P d[Pë\Pb XÌX] 0ac Z \dWPcPQ ] i[P y_Pac]Taz ^[\dëbd]diSda 3Te[TcX] »RP[P]z[P X[XëZXbX]X] VT[SXêX ]^ZcP QdSda H [[PaRP yëThcP][Pëc a [P]z QXa PSP\P ëX\SX ÛaVácT VTaÌTZcT] WÇZX\ WP[T VT[\TbX ÛaVáccTZX \dWP[X TaX]X QTacPaPU Tc\TbX XÌX] STbcTZ eTa\TZ i^ad]SP ZP[P] QXa STe[TcT ]T STabX]Xi.com.

. " h [S a Qd bPePë WXÌ QXc\TbX] SXhT 4aVT]TZ^]zd] ^aSd]d] 7Ta^]z[Pa ] Sáëáa\TZ cT] SPWX ZPÌ ]\PS ê ] ]TST] baPa[P d]dccda\PhP ÌP[ ë h^a[Pa QXiT.L8. 1dVá] b^bhP[Xbc ZP[T\[TaX] ZT]SX QPi cdcPa b i cPe a[Pa ]P ZPaë hP_ [P] T[TëcXaX[TaX X[[T yZXëXbT[ Sáë\P][ ê ] ÛRá]á P[\Pz hP SP y\dWQXa[XZz eT yP[ ÌPZ[ Zz ^[PaPZ P[V [P\PhP QPë[P\P[Pa Ì^Z P\P Ì^Z áiáRá (z[PaSP] QTaX ÛiT[[XZ[T T[XcXbc Rd\WdaXhTcÌX ZPS ][Pa ] WXbcTaXbX]ST] PëX]P ^[Sdêd\di ^ \X[X cPaXbc SX[X Ì^êP[c h^a[Pa :P] PZPaZT] ëPWbX _^[T\XZ [TaT eThP XST^[^YXZ RT_WT[Të\T[TaT b ê ]\PZ ZP] SÛZT][TaX] SPWP ëXSSTc[X _[P][Pa ] dhVd[P\PhP Z^h\Pb ]P hPa h^a P]RPZ c%`g\bZ`7qXdXe%Zfd%ki H6N. =TST] ^][Pa ] PaZP Ì Zc ê QPi ëXSSTc Th[T\[TaX]X T[TëcXaT][Ta ZPaë b ]SP W i[P ]TUaTc bÛh[T\X]X QT]X\bXh^a[Pa.L8J@E@EM8BKýM<P8G@C@þþ<BCý ç\P\ 0ziP\ WPiaTc[TaX]T VÛaT ZdaPZ[ Z Z c[ Z iP\P] [Pa ]SP ]P\Pi Z [\PZ RPXi ^[\PZ[P QXa[XZcT bá]]Tc ^[P] SdP eT XbcXêUPa Tc\TZcXa 2T\PPc WP[X]ST ]P\Pi Z [\PZ bá]]Tc ^[\P\PZ[P QXa[XZcT X]bP][Pa ] cTZ QPë[Pa ]P ]P\Pi Z [\P[Pa RPXiSXa ç\P\ <dWP\\TS eT SXêTa \TiWT_ X\P\[Pa ]P VÛaT XbT bPSTRT SdP Tc\TZ bá]]Tc ^[Sdêd VXQX SdP X[T QXa[XZcT Rd\P ]P\Pi ]SP ^[Sdêd VXQX RTWaT] Z aPPc[T XZX aTZÇc ]P\Pi Z [\PZ SP bá]]TccXa 1d ëTZX[ST Z [ ]P] ]P\Pi ] _TëX]ST] QPhaP\ ]P\Pi[Pa ]SP ^[Sdêd VXQX WdcQT ^Zd]da WPcX_ \X]QTaT Ì Z\Pi* hTaST Sdada ^Z Z [ Ì eThP PbÇ VXQX QXa ëThT SPhP]PaPZ WdcQT XaPS TSTa T[<TebdPcáz[U ZWXhhTcáz[:deThcXhhT {XbcXbZP| \PS HPê\da SdPb ] ] T] UPiX[Tc[X ePZcX SdWP ePZcX]ST] iTeP[T ZPSPa ^[P] Z b \S a 3dWP ePZcX XbT Vá]TëX] S^ êd_ dUdZcP QXa eThP XZX \ iaPZ Q^hd háZbT[\TbX]ST] hP]X ZTaPWTc ePZcX Ì Zc ZcP] b^]aP Vá]á\ái XUPSTbXh[T #$ SPZXZP VTÌcXZcT] b^]aP QPë[Pa eT Vá]TëX] cP\ cT_ThT .L8J@ S 8ccX_êeiX_d\kbXgêcXiêeê jfeleXbX[XiXƒêg`jk`]X[\$ d`q\jle[lÿlYlblkclqX$ dXeY ` a bYZW n`Zf bYZ mVfYçaVai]hV€ bgVb`VfVaZf]VaZh" `Z!ýZ[_Vh`ZmbZ`aZa nZbVnçbYVb bgVb`çþçaçnçbjZaVn]Vfc`Yiþiain b aZh`Zf bW fý’_f’c`gV\ZfZ_h f#7i" \’b`ZfYZWVýhVHcaV` c`aV_’nZfZ### \TcX]T QXiT hPê\da eTa| ST\Xë 7i 0QQPb SP cTeQT XbcXêUPa TSTaTZ 0[[PWzP hPê\da hPêS a\Pb XÌX] SdP Tc \Xë eT b^]d]SP SP hPê\da hPê\ ëc a 1dWPaX XbcXbZP "* UPiPX[X PbWPQXz]]TQX çQ]X 0QQPbz ] aXePhTcXh[T) {?ThVP\QTa 4UT]SX\Xi bP[[P[[PWd P[ThWX eT bT[[T\ \ácTePi háiá hTaST Wdëd WdSd cPiPaad eT ]XhPi[P TbZX UPZPc cT\Xi T[QXbT[TaXh[T Ì Z \ ëc a| 4Qd 3PedS XbcXbZP 1d eT QT]iTaX WPSXb[TaST] WPaTZTc[T Ç[X\[TaX\Xi hPê \da SdPb ]P Ì Z\PSP] Û]RT QTST]T] ZP[QT] eT adWT] WPi a[P]\PZ VTaTZcXêX]T SXZZPc[TaX ÌTZ\Xë[TaSXa 1d]d] XÌX] XhXRT h ZP] [PaPZ cT\Xi[T]X[\TbX \XbePZ Zd[[P] [\Pb TbZX UPZPc cT\Xi T[QXbT[TaX] VXhX[\TbX Q^[RP cTeQT eT Xb cXêUPa TSX[\TbX ^adÌ cdcd[\Pb bPSPZP eTaX[\TbX QXaX]X] Zd[ WPZZ ePabP ^]d] XPST TSX[\TbX Q^hd] QáZá[TaTZ PRi UPZa iPPU eT hTc\Ti[XêX] WXbbTSX[TaTZ Wdëd eT cTePid XÌX]ST Z a[PaP Ì Z [\Pb eT hPê\da SdPb hP_ [PRPZ hTaT \á\Zá]bT háaáhTaTZ VXSX[\TbX \ábcTWP_c a CPWcPeX 7PëXhTcd \TaPZXz[UT[PW b"* ç\P\ =TeTeÓ <TR\d $%%* çQ]X :dSP\T <dê]X !!%% <TbRXSX 7PaP\ 1ThcX <PZSXb eT <TbRXSX =TQTeÓz]X] S ë ]SPZX hTa[TaST hPê\da SdPb XÌX] Z a [PaP Ì Z [PaPZ hP_ [\Pb SPWP UPiX[Tc[XSXa 6T]ÌhPë[ TaZTZZPS ] Ì^RdZ VXSTQX[TRTZ WTaZTbX] SdPhP ZPc [ \Pb WPccP \á\Zá]bT Z^hd][Pa ] Zdid[Pa h[P* X]TZ[T aX] QdiPê [Pa h[P QTaPQTa Ì ZPa [ _ SdP TSX[\TbX \ábcT WP_c a çQ]X 0QXSX] aTSSáz[\dWcPa &(! SXZX[\T iP\P] ]P ZPSPa STeP\ TSTa HPê\da SdPb XÌX] Vá]Të S^êPaZT] h^[P Ì Z [ a H^[ Q^hd 0[[PWzP Ì^ZÌP Xb cXêUPa TSX[Xa : a[PaP eThP QXa cT_ThT Ì Z [S ê ]SP QPhaP\ ]P\Pi ] ] Z [ ]S ê ePZXccT hPê\da SdPb hP_ [ a ç\P\ Z Q[ThT S^êad SÛ]TaTZ T[[TaX]X ZP[S aPQX[SXêX ZPSPa ZP[S aPaPZ SdPhP STeP\ TSTa) {7P\S Ç[T\[TaX] APQQzX]T PXccXa eT > APW\P]zS a APWX\zSXa ÇWXaTc Vá]á]á] bÇWXQXSXa 0[[PWzcP] QPëZP X[ÇW h^Zcda > SX[TSXêX]X hP_Pa 4h APQQzX\Xi BT] ZT] SXbX]ST] QPëZP X[PW ^[\PhP] 0[[PWzb ] BT] iT]VX]bX] QXi UPZXaXi ÁiTaX\XiT hPê\da X]SXa ç]SXaSXêX]X QXiT ZdeeTc eT VáÌ Z [ ET did] \áSSTc QXiT hTcTRTZ ZPSPa Z [ 0[[PWz \ QXiT Q^[[dZ VTcXaTRTZ UPhSP eTaTRTZ iPaPa eTa\ThTRTZ X[TaXST STêX[ PRX[ Q^[ Q^[ hPê\da eTa| 4Qd 3PedS XbcXbZP ! çQ]X <PRT XZP\T $# 4]Tb Q <P[XZ ?ThVP\QTa 4UT]SX\XizX] bP[[P[[PWd P[ThWX eT bT[[T\ hPê\da SdPb hP_PaZT] PedÌ XÌ[TaX]X hTaT S^êad ÌTeXaSXêX]X eT Z^[[Pa ] SP Z^[cdZ P[c[Pa VÛaá [TQX[TRTZ ëTZX[ST ZP[S aS ê ] ]PZ[Tc\TZcTSXa §[X\[TaX\Xi Z c[ Z ZdaPZ[ Z VXQX QT[P eT \dbXQTc[TaX] diPZ[Pëc a [\Pb XÌX] hP_ [P] SdP[PaSP T[[TaX] PedÌ XÌ[TaX]X] hTaT* Qd]d] S ë ]SPZX hP_ [P] SdP[PaSP XbT bT\PhP S^êad ÌTeaX[\T bX]X] bá]]Tc ^[Sdêd]d bÛh[T\Xë[TaSXa çQ]X 7PRTa 5TcWdz[1PaX !$ ' 1d XcXQPa[P hPê\da SdPb hP_ [ aZT] T[[Ta ZP[S a [PQX[SXêX ZPSPa WPePhP ZP[S a [ a eT T[[Ta PedÌ XÌ[TaX hTaT S^êad ^[PaPZ cTab ÌTeaX[Xa HPê\da SdPb hP_ [ aZT] PRi UPZa cTiT[[á[ Wdëd WdSd eT aXZZPcX ZP[QX RT[QTSTRTZ Qácá] PaVá\P][Pa ] Zd[[P] [\Pb SdP[PaP XRPQTc PÌ b ]SP] Ì^Z Û]T\[X VÛ aá[\áëcáa 1d]d] XÌX] SdP TSX[XaZT] Ì^RdZ[Pa ] P]]T[T aX]ST] diPZ[Pëc a [\Pb eT ^][Pa ] Pê[Ph _ X][T\T[TaX]X] ZP[_[TaX] aXZZPc eT Wdëdd]d Pac aPRPê eT Qd ëTZX[ST hP _ [P] SdP[Pa ] XRPQTcT ZPaX] ^[Sdêd U Z W ZXcP_[Pa \ iSP iXZaTSX[\TZcTSXa çQ]X 0QXSX] ATSSáz[\dWcPa &(! PFILD)) (-8 LJKFJ)'((J8C@Q8 8E D ÉLqleeXdclclÊ [`c`e_\[\Óe[\b`c\i 4aVT]TZ^] bP] Z[Pa ]SP] QXa QXa XUcXaP[Pa VT[Xa ZT] CáaZXhTzST T] STaX][TaT VÛ\á[\áë bdÌ XccXUPZ[Pa bd háiThX]T eda\PhP QPë[P\ ëZT] »iVáa[áZ[TaST] eT PSP[TccT] hP]X SPWP Ì^Z ST \^ZaPbXST] bÛi TSTRTZcXZ SPWP 1Pa ë _PiPa[ Z[Pa b^]dÌ eTa\ThT aP\PZ ZP[ \ ëc BX[PWb i[P]\P Vá]ST\SThSX 13?z[X eTZX[[Ta d\d[P] ] áiTaX]ST QXa ZPc [ \[P \TR[XbT VXa\ThT WPZ ZPiP]\ ëc 0ac Z (z[Pa ] RTQTaadc STe[TcX XZX PS \ X[TaX QXa PS \ VTaX ST ^[bP VTaX ÌTZX[ SXZÌT ^ SÛ]T\X] 9XcT\z[TaX UPX[X \TÌWd[Rá[TaX CT\XiÛiz[TaX hPaV [P]\PZcPhS C^_[d \TiPa[Pa PÌ [ h^a PX[T[Ta hPaV b i X]UPi[P ZPhQTccXZ[TaX hPZ ][Pa XÌX] WTbP_ b^a\PhP QPë[ h^aSd 3PaQT[TaT ^acP\ WPi a[P\PZ XÌX] ^acP\ ^[Vd][Pëc a\P ^_TaPbh^][Pa ^[Sdêd eT STe[TcX] STaX] ZPST\T[TaX]RT hÛ][T]SXaX[SXêX ^acPhP Ì ZP] <PaPë ¬^ad\ ZP][ <Ph b VPiTcTRX RX]PhTc[TaX UPX[X \TÌWd[[Ta VXQX ^[Ph[Pa ] X[Z ZTi \TR[XbcT PaPëc a [\Pb SPeP[Pa ] hT]XST] PÌ [\Pb Vá]ST\T VT[\XëcX ¬X[[X^ê[d 1Xc[Xb WPccP »iP[ VXQX ëá_WT[X Û[á\[TaX] PaZP _[P] ]P X[Z ZTi ë Z cdcd[\PhP QPë[P] h^aSd 1dVá]T STZ b^] T[[X h [ XÌX]ST WáZá\Tc STeXa\TZ XÌX] hP_ [P] T]caXZP[Pa ] ^aSdhP SáëT] _Ph SP b^aVd[P ]PQX[Xh^aSd ]XWPhTc Bdbda[dZ SÛ]T\X]STZX STaX] STe[Tc hP_ b SP W i[P ST[X]Xh^aSd ?TëX b aP èT\SX][X STWëTcX]X ST PaS ]P cPZPaPZ 3Pê[ RP eT 0Zcácá] bP[S a [Pa ] ] PaZP _[P] SP PÌ êP Ì Z h^a cá\ Qd][Pa[P QXa[XZcT :áac \TbT[TbX]ST 4aVT]TZ^] hP_ [P]\Pb ] ] ]TaT[TaST SdaSdêd]P SPXa ST[X[[Ta ^acPhP SÛZá[áh^aSd QXa QXa 0ac Z ëd P_PÌ Zc ) :áac \TbT[TbX]X] ÌÛiá\á XÌX] T] Û]RT :áac \TbT[TbX]X] ÌÛiá\á]á XbcT\ThT] eT \T\[TZTcX SPX\P ZP][ QXa Z eP\SP cdc\PZ XbcThT] Qd 4aVT]TZ^] ^SPZ[Pa ] ] eT diP]c [Pa ] ] PSP[TcT cTb[X\ TSX[\TbX VTaTZXh^aSd ¬á]Zá ^][Pa PZcXU ^[SdZ [Pa XÌX] ZP] SÛZá[áh^aSd eT QPa ë ] Û]á]T WT_ Ph] _ Wc [Pë\P\ ë T]VT[ Ì Z h^aSd 1d P\PÌ[P (" h [ ]SP á[ZThX WT_X\XiT WTa ZTbX\T SPa Tc\Xë[TaSX !& eT b^]aPb ]SP SP hP_\PhP ÌP[ ëc Z[Pa VXQX 1d]d Pac Z SPWP ZPÌ ZTaT ZP][P _a^eP TSTRTZcXZ.8@JI8I HPê\da SdPb ]P áÌ Vá] _TëX _TëX]T Ì Z _ SdP Tc\TZ \ábcTWP_ ^[\PZ[P QXa[XZcT hPê\da hPê\P\ ëbP SÛac \TiWTQT VÛaT baPa[P SdPhP STeP\ TSX[\T[XSXa IXaP ?Th VP\QTa 4UT]SX\Xi QXa WPSXbX ëTaX TaX]ST {0[[PW CTÇ[Ç baPa[ _TëX]X Q aPZ\PSP] WTa WÇ[áZÇaSP ZPaPa[ QXa ëTZX[ ST SdPhP STeP\ TST][TaX bTeTa| çQ]X 7PRTa CT[WXbdz[ WPQXa !($ Qdhda\dëcda =XcTZX\ :dazP] :TaÓ\zST Qd WdbdbcP ëÛh[T Qdhd ad[\dëcda) {1ÇaX ZT]SX[TaX]T QT[P eT \dbXQTc VT[SXêX eP ZXc hP[ePabPhS [Pa cÛeQT TcbThSX[Ta 5PZPc WThWÇc >][Pa ] ZP[_[TaX ZPbZPc ^[\dë ëThcP] SP hP_\PZcP ^[SdZ[Pa \ÇbXhTc eT Vá]PW[Pa ZT]SX[TaX]T báb[T\Xë RPiX_ VÛbcTa \XëcX| 4]P\ BdaTbX %#" HPê\da hPê ]RPhP ZPSPa SdPhP STeP\ TSX[\TbX VT aTZcXêX]T ?ThVP\QTa 4UT]SX\Xi bP[[P[[PWd P[ThWX eT bT[ [T\ {BXiST] QXaXbX) y3dP TccX\ ST SdP\P XRPQTc TSX[\T SXz SXhTaTZ SdP Tc\TST] Q Z _ cTaZ TSTaTZ PRT[T Tc\TSXêX \áSSTcÌT SdPb ]P XRPQTc TSX[Xa| WPSXbX ëTaX h[T ST XëPaTc Tc\TZcTSXa 1dWPaX SPPePc !!* <áb[X\ iXZXa ( 1daPSPZX cT\T[ X[[Tc hPê\daP ^[P] XWcXhPÌc a HPê\da hPê\PS ê \áSSTcÌT XWcXhPÌ STeP\ TSXh^a ST\TZcXa 1d XcXQPa[P SP SdPhP VÛ]á[ST] eT baPa[P STeP\ TSX[\T[XSXa " PXqêeêekXdd\ke`nnn%qXdXe%Zfd%kiÊ[\ P8 DLI.6I6H6G>B/@69ûG9ûCu:G S . 1d háiST] aTUT aP]Sd\SP TeTc ST\XëcXZ 1T[ZX :áac[TaX] ST \^ZaPcXZ WPZ[Pa ] SXaTZc ^[PaPZ VáeT]RT P[c ]P P[\ h^aSd Qd \PSST[Ta C\pcXþg\bû` 0\P :áac \TbT[TbX]X] ÌÛiá\á]á c ZPhP] T] 9`qc\iB•ikc\i`e VT[[TaX dbd[ dbd[ ^acPSP] 0'ÊcXiYfpleZX ZP[S a\Ph P\PÌ[ h^aSd lÿiX[êbcXiêqlcd• 4[QTccT WáZá\TcX] hP ^•e[\d\^\k`i`ib\e# _PQX[TRTêX P\P hP_\P p•qc\üd\#_X]êqXm\ S ê _TZ Ì^Z ëTh ePaS X[Xc\k`ƒ`ed•ZX[\c\ 7PQdazSP] b^]aPZX báaTRX \[\ib\e1GZýVY mZ XhX hÛ]TcT\TSXêX VXQX T] QPbXcX]ST] ZÛh PS[Pa ] gcbfVgçûgfV `Ç b SPWX XPST TSTRTZ QXa hVýZfcbic`VfV_! Pc [ \SP Qd[d]P\PS H `jVbgcbfVgç gZ ATUTaP]Sd\ báaT ûfVbÇçbhVýZfcbi RX]ST {:áac[Ta VÛi PaS c`VfV_Vbç`VbW f TSX[Xh^a QXi h^Zdi| f\’h’bmVmçb`VYçþç SXhT] b^bhP[Xbc[Ta ëX\SX "jZaZýfi`VýhçfYç" \TR[XbT VXa\ThT WPZ ZP þç"ý YYZhZm`Za iP]S 6T[ VÛa ZX 7PcX_ 3XR[TzhT HB: cPaPU ] d`Vb`VfçbV h fVn SP] hP_ [P] WPZb i[ ê ZhaZmZb_V`Za" Û]T báaTaTZ ^cdi h [S a `Zf`Z]Vb\ Y `YZ SÛZá[T] ZP] ] SdaSdad[ Vb`VýVXVþçn4 \Pb ÌPQP[Pa ] SP TacT[T SX[Ta <TR[Xb Q^ë ZP[S :áac \TbT[TbX]X] ÌÛiá\bái[áêá]ST 4aVT]T Z^] eT 1P[h^izd] a^[á]á ]TaTSThbT VÛi PaS TccX [Ta 6áa bTb[T bPWX_ Ì Z\PS [Pa Qd SPeP[PaP {1P a ë P]RPZ CáaZ b^bhP[Xbc[TaXh[T :áac WPaTZTcX]X] XccXUPZ VTcXaXa [XQTaP[[Ta[T eT \dWPUPiPZÇa[Pa[P Qd Xë ^[\Pi| SXhTaTZ XST^[^YXZ ZP\_[Pë\P] ] ^][P a ] ]TiSX]ST ZP] SÛZá[\TbX]ST] SPWP Û]T\[X ^[Sdêd]d SP VÛbcTaSX[Ta \PP[TbTU 0ac Z :áac \TbT[TbX ST]SXêX]ST ^][Pa ] aTUTaP] Sd\ Q^hZ^cd]d eThP \TR[XbcT hT\X] Tc\T\TbX]X STêX[ çaP] eT BdaXhTzhX Z^]dë\PhP QPë[PS ZP\d^hd =T hPi Z 0ac Z 3XhPaQPZ a RTiPTeX]STZX XëZT]RT[Ta ST] 9XcT\zX] QThPi AT]Pd[cz[Pa ] PbXc Zdhd[Pa ] ] STWëTcX]ST] QPWbTc\Xh^a ZX\bT 1d WPZ[ \PêSdaXhTc[TaX] bÛiRá[áêá]á b^] SÛ]T\STZX PSP\ ZPÌ aP][Pa \Ph ] cdiPê ZdaP][Pa did] ]P\[d[d[Pa[P RX]PhTc Xë[ThT][Ta RPSST ^acPb ]SP bXeX[ X]UPi[Pa ^aVP]XiT TST][Ta ÛêaT]RX hdaSd hPZP] [Pa hP_P\ h^a Pac Z CPë hP\ h^a[Pa BdaXhTzSTZX ZPc[XP\[PaP ZPaë Ì ZP] WáZá\TcX STe[TcX hT]XST] :P]SX[zT ZPaë bTac[Të\ThT hÛ]T[cX_ QPa ë VÛaáë\T[TaX]X b^]P TaSXaTaTZ QT]iTa QXa XÌ ZPa ë Z[ êP báaáZ[T]\T\XiX XbcThT] cá\ PZcÛa[Ta XëQPë ]SP 1XaZPÌ WPUcP Û]RTbX]T STZ »RP[P] X[T _PiPa[ Z hP_P] WáZá\TcX] QPëQPZP] Q ÌPê ] ZT\XêT SPhP]S ê ]SP] bÛi TSXh^a ^]d] hTaX]T 1Xi[Ta :áac[TaX] (z[Pa Q^hd]RP eT SPWP Û]RT eT Z b\T] QdVá] dêaPS Z[Pa id[\á Vá]ST\T VTcXaXa ZT] hái[Të\T WPU iP eT PSP[Tc XÌX] \áRPST[T TSTa ZT]) ATëPSXhT b^]aPb çbaPX[zX] cPëTa^]d ^[PaPZ BX[eP] b^]aPb XbT çaP]z ] cPëTa^]d ^[PaPZ P] [P] QXa ÛaVácá] hPh ][PS ê eT \Tëad[Pëc aS ê ëXSSTc Th[T\ _[P][Pa ]P XcXaPi Tc\ThT] ZP[T\[Ta[T WP]VX SX[ST P][PëPRPê i.I%<I>|Ex8G8EN:CûyBûI9:G<ûHû<:C:AN6N>CNxC:IB:Cû 1dVá][TaST QPëcP B^\P[X ^[\PZ áiTaT 4cXh^_hP eT :T]hP VXQX SXêTa 0UaXZP á[ZT[TaX]ST ST Z c[ Z eT PÌ[ Z ZaXiX hPëP] h^a 1daP[PaSP _TZ Ì^Z X]bP] PÌ[ ZcP] Û[áh^a :dazP] ?ThVP\QTa 4UT]SX\XizX] bá]]TcX eT bPWPQT]X] cPcQXZPc ]P VÛaT Û]RT[XZ[X ^[PaPZ hP_ [\Pb VTaTZT] cTeQT eT XbcXêUPa[P 0[[PWz ] aPW\Tc ZP_ b ]P hÛ]T[\TZcXa çëcT 0[[PWzP hP_ [\Pb VTaTZT] Qd cTeTR RáW ?ThVP\QTa 4UT]SX\XizX] cPcQXZPc h[P hPê\da SdPb eThP ]P\Pi h[P U^a\á[T TSX[\XëcXa 1Xi ST Z c[ Z eT Zd aPZ[ ê ] hPëP]S ê ^ á[ZT X]bP][Pa XÌX] hPê\da SdPb ]P Ì ZPQX[XaXi IXaP ?ThVP\QTa 4UT]SX\Xi {<áb[á\P]z ] <áb[á\P]zP ^]d] ^[\PS ê hTaST PaZPb ]SP] hP_c ê SdPhP XRPQTc TSX[Xa| Qdhda\PZcPS a <áb[X\ iXZXa '' 1d]d] hP] ]SP QXa \á\X] ^[PaPZ ^][PaP VáRá\ái hTccXêX ZPSPa STêXëXZ hPaS \ PaVá\P][Pa ] Zd[[P]PaPZ T[ diPc\P\ i SP Ì^Z Û]T\[XSXa HPê\dabdi[dZ Z c[ Z 0[[PWzP cTeQT eT XbcXêUPa[P cT eTRRáW TSTaTZ hP[ePa _ hPZPa\P iP\P] S a 1T[P eT \dbXQTc iP\P][Pa ]SPZX T] Û]T\[X \TbT[T X]bP][Pa ] hÛ]T[TRTêX ZP_ h Ì^Z XhX QT[Xa[T\TbXSXa 3TêXëXZ bTQT_ [TaT aXPhTc[T QXa[XZcT T] Û]T\[X \TbT[T <ábTQQXQdz[ TbQP_ ^[P] 0[[PWzP hÛ]T[\TZcXa CTeTRRáW TSX[TRTZ T] Û]T\[X ZP_ 0[[PWz ] aPW\Tc eT X]PhTc ZP_ b S a 1d WPZXZPcX 0[[PW CTÇ[Ç _ThVP\QTa[TaX]X] aTWQTa[XêX]ST X]bP][ êP ÛêaTc\TZcTSXa :dazP] :TaÓ\ cTeQT eT XbcXêUPa[P 0[[PWzP hP[ePa _ hPZPa\P] ] hPê\da hPêS a [\Pb ] ] T] Û]T\[X eTbX[TbX ^[Sdêd]d =dWzd] Pb SX[X]ST] ëd ëTZX[ST QX[SXa\TZcTSXa) {3TSX\ ZX ^][PaP) {APQQzX]XiT XbcXêUPa TSX]Xi IXaP ^ VP UdaSda| <Pê aTc SX[ThX] ZX áiTaX]XiT Q^[ Q^[ hPê\da X] SXabX] {BXiT \P[ eT Te[PS XWbP] Qdhdabd] bXiT QPWÌT[Ta a\PZ[Pa bd ZP]P[[Pa ]PbXQ TcbX]| =dW BdaTbX & ( 1PëZP QXa PhTccT 7dS Pbz ] SX[X]ST] ëÛh[T Qdhdad[\PZ cPS a) {4h WP[Z \ 7PhSX APQQzX]XiST] PU SX[ThX] b^]aP ^]P cÛeQT TSX] >z]P SÛ]á] ZX VÛZcT] bXiT Q^[ Q^[ hPê \da VÛ]STabX] VáRá]áiT VáÌ ZPcb ] ]z^[da hái ÌTeXaX_ bdÌ[d Sdad\P Sáë\ThX]| 7dS BdaTbX $! ?ThVP\QTa 4UT]SX\Xi ST Z c[ Z eT hPê\dabdi[dZ iP\P][Pa ]SP ]Pb [ WPaTZTc TSX[\TbX VTaTZcXêX]X á\\T cX]T QX[ X[ ÛêaTc\XëcXa <TbT[P QXa Vá] ?ThVP\QTa 4UT] SX\Xi \TbRXccT Rd\P WdcQTbX eTaXaZT] QXa ZXëX]X] ZP[Z _ ZdaPZ[ ZcP] WPheP][Pa ] cT[TU ^[\Pb ]SP] QPWbTSTaTZ SdP Tc\TbX]X XbcT\TbX áiTaX]T 0[[PW ATbd[á SdP SdP 2T]PQ 7PZZzP hP[ePa\ ë eT SPWP \X]QTaST] X]\TST] hPê\da hPê\PhP QPë[P\ ëc a 1dWPaX XbcXbZP %'* <áb [X\ bP[Pcáz[XbcXbZP '( HX]T ZdaPZ[ Z eT Z c[ ê ] ^[Sdêd QPëZP QXa iP\P] ?ThVP\QTa 4UT]SX\Xi PbWPQ h[P QXa[XZcT bPWaPhP Ì Z _ Z Q[ThT S^êad SÛ]á_ SdP Tc\Xë T[QXbTbX]X cTab ÌTeXa\Xë b^]aP SP XZX aTZÇc ]P\Pi Z [\ ëc a 1dWPaX XbcXbZP #* <áb[X\ bP[Pcáz[XbcXbZP ! ?ThVP\QTa 4UT]SX\XizX] aPW[TX cTSaXbX]ST hTcXëT] bPWPQTX ZXaP\ SP Z c[ Z eT hPê\dabdi[dZ iP\P][Pa ]SP cTeQT eT XbcXêUPa TSTaTZ hPê\da SdPb ]P Ì Z\ ë[PaS a 7i »\Ta Z c[ Z eT hPê\dabdi[dZ[P X]bP][Pa ] Qd]P[S ê QXa SÛ]T\ST ?ThVP\QTa 4UT]SX\XizX] P\RPb 7i 0QQPbz hP] ]P P[PaPZ ëTWaX] S ë ]P Ì Z\ ë {0[[PWz \ QXi WPhPc cP XZT] ATbà[áz]á] PiXi ePa[ ê ] ëTUPPcÌX hP_Pa BT]zST] hPê\da hPêS a\P] XbcTaSXZ BT] ST hPêS a aS ] 1dVá] BT]X] Wdidad]P 7PQXQX]X] P\RPb h[P VT[SXZ èd T[ Wáa 8=IüB8üxüEP8 DLI.

57 ýSTANBUL Dünya Ticaret Merkezi’ndeki Uluslararasê Gayrimenkul/ Turizm þirketine iyi derecede Arapça.31 MOBýLYACI usta ve kalfalar alênacaktêr. 0505.212.657 19 81 GÜVENLÿK ELEMANI ACELE Alo Güvenlik’ten SertiÓka ýstanbul Genelinde Güvenlikler alênacaktêr 0.657.40.216. yatlarda çalêüacak VASIFLI. 0.269 12 64.68. BEþýKTAþ.03 GRANýT Deposunda çalêüacak.65 MOBýLYACI usta ve kalfalar alênacaktêr.212.Baÿdat teknik üartnamelerine hakim kaliÓye elektrik ustalarê aranmaktadêr.com BENZýN istasyonumuza iületme müdürü. 0.14.19. ýmalatta Çalêüacak Dönerci Ustalarê 0.mady77@gmail.66 BAþAKþEHýR’DEKý anaokulumuza öÿretmen aranêyor.37.216.04.66. 0212.34.532 29 300.212.150541.44 ASKERLý ýNý yapmêü.720.721. Kontrol Elemanê aranêyor.270 10 43Faks: 0212. Beyoÿlu.14.611. yönetim tecrübesi olan.273 63 90 GIDA ürünleriyle ilgili.00 Fax: 0212.314.370 44 55 PENDýK’TE oturan 18.212.518.299 45 30 ANAOKULUMUZA tecrübeli öÿretmen ve aüçê alênacaktêr. Arnavutköy Servis+ SSK+ Dolgun ücret 0.74.212.15. vinç imalat montaj tecrübeliler.64.212.447 15 16 MÿMAR MÜHENDÿS üOFÖR ATIþALANI Civarênda Oturan Deneyimli þöför 0212. acele büyük ortak aranêyor 0.40 ÇýFTLý ýMýZE Bahçecilikte.82.212.63 0532. KURABýYE Çeüitleri. Gaziosmanpaüa ýlçelerinde ikamet eden.19.549.0212.212.216.53. bayan eleman alênacaktêr.611.tr 0216.Bayan.16.com ÇOCUK HASTA YAüLI BEYKOZ civarêndan eviülerine yardêmcê bayan (Yatêlêda olabilir)0.828. (Bayanlarên tesettürlü.319.831.58 ýNþAAT Firmamêza deneyimli mimar ve iü takip personeli alênacaktêr. Eyüp.07 BAY.tr YAPI Denetim þi rketimize ýnüaat Mühendisi.30. erkeklerin mütedeyyin olmalarê gerekmektedir. Meslek Lisesi mezunu CNC Operatörleri aranmaktadêr.798.91 ESENLERDEKý marketimize reyon elemanlarê 0212.L.73 KÜTAHYA’DAKý Hastanemize cildiye.786 01 81. 0212 470 51 51 OTO elektrik atölyesinde çalêümêü Pendik civarênda oturan elemanlar. Sênêf Öÿretmenleri ve Stajyer öÿrenciler.23. þekerpare ve KEMALPAþA Ürünlerinin satêüêna TÜCCAR Plasiyerler aranmaktadêr BAYýLýKLER verilecektir ERMA Unlu Mamülleri 0.bayan.869. ön muhasebe bilen B ay.420541. Alaemdaÿ 0. Baÿcêlar.671.830216.255.000212. 0212.533.S.03 ELEKTRÿK ELEKTRONÿK ELEKTRýKCý Usta ve Kalfa alênacaktêr. 0. Fêndêkzade 0532.492 07 16 aligurzoglu@nurplastik.315 80 50 ÖZEL Okulda çalêütêrêlmak üzere her branüta öÿretmenler ve Bilgi iülem personeli alênacaktêr.272.64.629 56 02 0535.tesviye elemanlarê alênacaktêr.Bayan Garsonlar Tuzla 0535. oÓs programlarênda deneyimli eleman aranêyor.216. felsefe öÿretmenleri 0216.485 99 18.544. ýngilizce. þirinevler 0. ikna kabiliyeti yüksek. 0. 0212.42.27 VANA Fabrikamêza sêcak Presciler. Sekreter.16. kazanç büyük.648. BÖLÜMLERýNDE çalêüacak personeller alênacaktêr MALTEPE: 0216.þ 0212. 0.747.63.95.212.25. (Ümraniye) 0216.365 07 18 E.tr ÖN muhasebe bilen. BAY elemanlar. ýkitelli civarê 0212.97.31 0216.216. okul öncesi öÿretmenleri. kalfa ve çêraklar alênacaktêr. 0532.543.326. tornacêlar alênacaktêr. Baÿcêlar. Adapazarê 0530. BAYAN ön muhasebe elemanê.54 TL ZAYý: 80 KR PUNTO ALT-ÜST ÇýZGý: 35.356 05 30 VýNÇ elektrik mekanik servis elemanlarê.47.312 12 65 ASGARý Ücret+ Servis+ Yemek+ Prim+ SSK ile vasêÔê.08 ÜMRANýYE’DEKý Anaokulumuza Tecrübeli Bayan Aüçê.682. Temizlik Görevlisi alênacaktêr.Gsm:0534 828 17 75 PATENTLý Bayrak Üretimi iü büyük. çocuk uzmanê(bayan) alênacaktêr.35 (109) PARTTýME. 0533.554.312.07.398.85.83.216. 444 28 54 TÜRK Telekom Bayii’ne Üsküdar çevresinden 1824 yaülarênda bilgisayar bilen bayan alênacaktêr.astas@astas.þ 0212.68 DUDULLU’DAKý Firmamêza Lise ve E.(Maÿaza kurulumunu Órmamêz yapmaktadêr. Dudullu 0216.291.216.39. 0.882.272.663.Güneüli 0532.544 10 10 ÇOK iyi ýngilizce bilen Muhasebe Bilgisi olan Yönetici Asistanê aranêyor. þirinevler Bakêrköy Bahçelievler Ataköy civarênda oturanlar tercihtir 0.212.682.com. Okset A.tr ACELE ehliyetli tabillot bölümüne bayan pazarlamacê 0.671. CV: yildizanaokulu2008@hotmail.617. sanat okulu mezunu torna.248.75 TURKUAZ REKLAM AJANS YýTýK HARRAN REKLAM ARA AJANS ARAL REKLAM ERDEM REKLAM GREN AJANS FOX MEDYA HARýKA REKLAM AKPINAR REKLAM LEVENT REKLAM VALS REKLAM BERK REKLAM ÇETAþ REKLAM ÖZKESKýN REKLAM 0212 631 69 69 0212 571 46 99 0212 632 01 70 0212 652 12 93 0212 511 57 50 0212 296 95 58 0212 557 74 65 0212 502 20 09 0212 883 26 16 0212 552 41 40 0212 283 61 00 0212 539 49 25 0212 288 99 90 0212 510 25 25 0212 227 79 79 SEKRETER SEKRETER TEKSTýL fabrikamêza diksiyonu düzgün bayan.532. 0216. Referans Verebilecek BAY Eleman Alênacaktêr.02.02.42 ÖN muhasebeye Eta bilen bayan. Zayêf Akêm ve Irak.com.698.11 EýÿTÿM ÖýRETÿM ANAOKULA Öÿretmeni aranmaktadêr TEL: 0535. 0.671 51 71 YAPI DENETýME DENETÇý alênacaktêr. Tel: 0216.57.01 EXCEL. marketçi.02. çay.907 52 24.212.03 SAýLIK ELEMANI ANKARADAKý Diyaliz merkezimize SertiÓkalêsertiÓkasêz hemüiriler alênacaktêr 0312.019.com þýRKETýMýZE çok iyi Logo muhasebe programê bilen bayan eleman aranêyor Ferhatpaüa Mah.626.52 GSM: 0532.78.212. 0. Yenibosna oturanlar. Sulu yemekten anlayan Yetiütirilmek Üzere Yöneticiler 0212 611 11 44 0530 205 95 66 cv@avisdanismanlik.680507.71. Bayan elemaa (ingilizce bilen tercihtir.95. 0212.317 55 02 E ýTýME öÿrenime açêk kiüiler 0.398.12.74 IþIKLI reklamcêya pleksici kaynakçê.212.549.mutfak.55 PAZARLAMA SATIü MATBAA ELEMANI MATBAAMIZA tecrübeli gestetner maüalê pompalê ustasê alênacaktêr.60.27 ÖN Muhasebe için.80 SEMA Kuyumculuk Ön muhasebe deneyimli 4 yêllêk üniversitelerden mezun bilgisayar bilen bay. aüçê yardêmcêsê ve ortacêlar alênacaktêr 0212 614 34 55 0507 261 07 55 LALELý’DEKý oÓsimizin yemek. ýkitelli 0212.300.net DERSHANEMýZE Matematik.07.26.461 73 93 FýRMAMIZA LýSE mezunu BAY depo elemanê.306.11 TEKNÿKER TEKNÿSYEN TECRÜBELý Tekniker Alênacaktêr.780216.30 EMLAK OÓsimize Prezantable.tr evde Bakêm hizmetleri Anadolu yakasê ve Avrupa yakasê birimlerine Pratisyen Hekimler ve Fizyoterapistler alênacaktêr. vasêÔê veya vasêfsêz elemanlar alênacaktêr Beylikdüzü 0.555.70 (5 Hat) TEZGAHTAR ELEMANI TOPTAN Gümüü kuyumcusuna Satêü Elemanê 25. ýkitelli.212.212.vasêfsêz bay elemanlar.269 12 64.847 49 69 e Biziml ak çalýþm niz? isi ister m ýnda daðýtým otosikletli Gazete ere m .652 30 87 NUR Yapê Avcêlar’daki iüyerimize ön muhasebe.542.990.638. yüksekokul mezunu.com KASýYER Alênacaktêr.B. Sultanbeyli 0.0216.09.Beylikdüzü) 0212.550 48 48 ACELE suntalam usta ve kalfalarê aranêyor. tel: 0212.50 ÖZLEM Otomotive bayan Aüçê Kartal 0.68. Bilgisayar.com.960.242 33 35 AKARYAKIT istasyonuna pompacê alênacaktêr.34.31 www.270 05 55 info@esnan. Güneüli 0533. 0533.31 MOBýLYACI usta ve kalfalar alênacaktêr.640.91 ksenkal@saglikas. 0212.LKS programê bilen deneyimli bayan eleman.990.66. (Ümraniye) 0216. ýkitelli 0212.940530.tr 0. Meslek Lisesi mezunu CNC Operatörleri aranmaktadêr. Web tasarêm kurslarê 0212.79.216.39. ýstoç satispazarlama@hotmail.321. Matematik.487. Tel: 0216. 0507.90 ALÜMÿNYUM DEMÿR PVC ALÜMýNYUM Giydirme Cephe Montaj Taüeronlarê aranmaktadêr. 0212. 0. Arnavutköy Servis+ SSK+ Dolgun ücret 0.Fultime Bay.25. bayan seritiÓkalê direksiyon usta öÿreticisi aranêyor. 0.20.0.459. o÷ce programlarênda tecrübeli.540 23 11 KUAFÖR ELEMANI BAKIRKÖY’DE erkek kuaförüne kalfa aranêyor.359. 0. 0.830216.Tepeören ATATÜRK Havalimanê Dondurma Satêü Elemanê aranêyor.67.erol@soylutakvim. 0.97. Logo-Go bilen.212.212.326.216.0. com.18 ACELE ULUSLARARASI gemilerde.23 mervekazanci_@hotmail.33. Geometri.93.79.com.tr KONYA’DAKý hastanemize kadên doÿum uzmanê(bayan).20.657.609. 0505.70 OKULUMUZDA çalêüacak hizmetli personel alênacaktêr.352.442.549.88.) MABSA Kristal Cam mozaik .42 SULTANGAZý’DE Kaplama imalatêmêza Gece Gündüz vardiyalê elemanlar. Telefon TraÓÿini ve OÓs Ortamênê Yönetebilecek Tesettürlü Bayan.80 TECRÜBELý Rot Ustasê aranmaktadêr.50.58 0531.80.216.com.603.92 ANAOKULUMUZA meslek Lisesi ve Önlisans bölümü öÿretmen ve Temizlikçi aranêyor Pendik 0. 0.güverte. BAY satêü elemanê alênacaktêr.270 10 43Faks: 0212.M.17 FýRMAMIZDA Altyapê iülerinde çalêümak üzere OG.325.com ESENLER Esnan Diü Merkezine Tecrübeli Diü Hekimi 0.338.47. LýSE Mezunu.16 TEL: 0554. 3DMax.375 17 16 Tuzla.466.674.00. 0212. kalfa ve çêraklar alênacaktêr.44.454 84 44 FAX: 0212 454 86 31 KELýME: 3. diksiyonu dü zgün.216. 0.com KAFETERYA ve çay bahçesi iületmiü. Autocad.375. askerliÿini yapmêü muhasebe elemanê 0216.420. Eyüp 0.290.543. Kêzarmêü Kadayêf.tr YAPI Denetim þi rketimize ýnüaat Mühendisi. 0533.216. FETMAR ýçerenköy’deki Marketimize . Tarabya.308 37 47 ÜMRANýYE’DEKý Anaokulumuza Üniversitelerin Okul Öncesi Öÿretmenliÿi Bölümünden Mezun Anaokulu Öÿretmeni.matafora.05. 0.216.798 25 35 ýHL mezunu kitap satêüêna bayan.549.533.584. Dudullu 0216.05.astas@astas.s.32.544. ücret dolgundur. hêzla iüe yönlendirmeli GraÓk. 0506. 0216.com MUHASEBE oÓsimize yetiütirilecek bay.540 23 11 ÇEüÿTLÿ ADA DENýZCýLýK ULUSLARARASI Gemilerde makine.92.467.03.27 MýMARLIK oÓsine Askerliÿini yapmêü tecrübeli Bay muhasebe elemanê cv: merdogluinsaat@hotmail.32 TÜRKÇE.50.212.270.471 33 33 ÜMRANýYE’DEKý Órmamêza bilgisayar.91. Kontrol Elemanê aranêyor.390.501.18 BÿLGÿSAYAR ELEMANI AB Standartlarênda ücretsiz. diksiyonu düzgün.216.L. En az 3 yêl deneyimli tecrübeli Müdür.74.216. 0212. hasanani@kginsaat. sertiÓkalê hemüireler.556 67 14 PAKPEN Bayisine Bilgisayar Kullanabilen Se kreter Alênacaktêr Yakacêk 0535.814. Zambak Kitapevi Sancaktepe 0216. 0212.264.com.bayan personeller GEMý cüzdanê çêkartêlêr www.09. com. pompacê alênacaktêr.216.00.732. Dinamik.vasêfsêz eleman aranêyor.961.68 MOBÿLYA ELEMANI MODÜLER suntalem ve koltuk fabrikasênda çalêüacak usta.696 09 39 ECZANEYE genç ahlaklê eleman Yenibosna 0. 0.00.527.305 94 58 info@biricikanaokulu.488.47.29 EV ýülerinde yardêmcê bayan Hadêmköy 0.398. 0216.36.070507.893.735.74.27 VASIFSIZ personeller için kendi BÜNYEMýZDE iü garantili gemi adamê KURS kayêtlarêmêz baülamêütêr ACELE ekgelir fêrsatê 0.02 DUDULLUDAKý oÓsimizde ingilizce ceviri yapabilen Bayan eleman 0216. Ataüehir 0.78.13 TEL: 0535. ýnternet bilen elemanlar alênacaktêr. psikolog alênacaktêr.53.375 56 16 ÖZLEM Otomotive Ticari Araç Mekanik Ustasê Kartal 0.532.37.04-05-06 FIRSAT! Çý Kadayêf.65. 0216.612.216.85 MOBÿLYA ELEMANI ACELE suntalam usta ve kalfalarê aranêyor.474.12.83. 0.00 Dýþ Hekimi. 0.279.501 37 00 BA CILAR’DAKý Dershanemize Matematik Öÿretmeni ve Eÿitim Danêümanê aranmaktadêr.tr MÿMAR MÜHENDÿS YAPI DENETýME DENETÇý alênacaktêr.216. 0. Sultanbeyli 0.212. bay ön muhasebe elemanê alênacaktêr.290. Hayvancêlêkta Tecrübeli Aile 0533. (ESENLER Otogar’dan Servis) 0.532. Sultanbeyli 0.37.290.295. temizlik iülerine bayan aranêyor.80.216. saha üeÓ.93.65 OTO ELEMANI MITSUBISHI yetkili servisine tecrübeli kaporta ve boya ustalarê aranêyor. ýKýTELLý O.53 0530.com. Fireciler. cv. 0.79 ENJEKSýYON ve hidrolik preslerde çalêüacak eleman.M.80.58.19 FýBEROPTýK Ve Lehimleme konusunda çalêüacak deneyimli Elektronikçiler 0212. Fatih.216.507.469. Bay. Okset A.383.212.44.07.09.212.216. hasanani@kginsaat.875 72 34 DEMýR doÿrama ustalarê aranêyor.216. 0. 0212. rehberlik.63 Baüvurular: (PazartesiCuma 09:00/ 18:00 arasê) BAþAKþEHýR’DEKý anaokulumuza öÿretmen ve hizmetli alênacaktêr.392.532.520 17 98 FABRýKAMIZA muhasebe logo ve tek düzen plana hakim 3 yêl deneyimli Bay eleman 0216.306.84 ORTAK ARAYANLAR BAþBAYýLýKLER VERýLECEKTýR TÜRKýYE genelinde çok az Órmanên üretim yapabildiÿi Kristal Cam Mozaik/Seramik Fabrikamêza Türkiye genelinde Baübayilikler verilecektir.532 29 31 ANAOKULUMUZA sevgi dolu öÿretmenler alênacaktêr. AG.SERý ýLAN DANIþMA HATTI TEL: 0212 454 82 17 .533. Ücret Dolgundur (Esenyurt.Bayan.532. Kitap evinde çalêüacak tesettürlü bayan.32.vasêfsêz bay.212.53 KOMÿ & GARSON RESTAURANTIMIZA BAY. pariltiyuva@gmail.14 KERVAN Et Bünyesine Muhasebe Elemanlarê ve Sekreter alênacaktêr 0. Tercihimizdir.’deki iüyerimize.95.96.436.216.39 ANAOKULUMUZA Bölüm mezunu kurum müdürü ve öÿretmenler alênacaktêr. 0.59. 0212.72 MUHASEBE AB Standartlarênda ücretsiz hêzla iüe yönlendirmeli muhasebe kurslarê 0212.488.47 FýRMAMIZA deneyimli tabela ustalarê Sultanbeyli 0555.25 TORNACILAR KAYNAKÇI ASKERLý ýNý yapmêü. Radyoloji Teknisyenleri. 0. þýþLý. Kaÿêthane.20. 0.44 KÜTAHYADAKý merkezimizde çalêütêrêlmak üzere radyolog aranmaktadêr.65 MODÜLER suntalem ve koltuk fabrikasênda çalêüacak usta.18.655.635 67 30 TECRÜBELý kamyon üoförü aranêyor.612.70 (5 Hat) ÇELýK konstrüksiyon.97.60 FýLO Kiralama Grup þubemize.08 ÜMRANýYE’DEKý Órmamêza bilgisayar programê eÿitimi verebilecek arkadaülar.019.0.50 BA CILAR’DAKý Rehabilitasyon merkezimize zihinsel engelliler öÿretmenleri.346. 0. çocuk uzmanlarê. 0507. oÓs ortamênda telefonla satêü/ pazarlama yapabilecek.40 TL KDV DAHýLDýR 16 AÿUSTOS 2011 SALI ZAMAN 23 ÇAMLICA REKLAM EYMEN AJANS SUADýYE REKLAM NART REKLAM NýSAN REKLAM ENGýN REKLAM ETÜPA REKLAM GÜNELý REKLAM þEF REKLAM VýTRýN AJANS 444 0 829 0216 379 07 08 0216 372 03 72 0216 335 86 16 0216 330 25 30 0216 349 86 84 0216 338 72 13 0216 411 10 10 0216 354 98 19 0262 642 81 81 SAYAÇ OKUMA ELEMANI SARIYER.212.91 HADIMKÖY Esenyurt civarênda oturan ýmalatta çalêüacak Bay elemanlar alênacaktêr.000.634.08 ANADOLU yakasênda oturan.474.com EVLERE EK ýü göndderilir 0530.) 0.02 KÜÇÜKÇEKMECE’DEKý rehabilitasyon merkezine Zihinsel engelliler öÿretmeni alênacaktêr.jetnetworking.771. en az lise mezunu.612.30 ÇENGELKÖY’DEKý Anaokulumuza. ýngilizce öÿretmenleri 0212.0.461.522 29 51 TEKNÿKER TEKNÿSYEN TECRÜBELý Tekniker Alênacaktêr.21 AVRUPA Yakasênda ve Trakya Bölgesinde Nalburiye Sektöründe deneyimli Pazarlamacêlar aranêyor.82 bayrampasaeksen@hotmail.58. referanslê bay.854 24 340549.671 67 17 ÖZLEM Otomotive Muhasebe Elemanê Kartal 0.50. biyoloji. CV: a.212.276.73 OFSET ve mücellitte çalêüacak 18-24 yaü arasê vasêÔê.65.237 45 53 BAYRAMPAþA’DAKý Dershanemize Türkçe ve Matematik Öÿretmenleri alênacaktêr.554. nuryapi@hotmail.20.30.58 ýNþAAT Firmamêza deneyimli mimar ve iü takip personeli alênacaktêr.573 94 12 MELTEPE Deneyimli Müüteri Temsilcisi Bayan.28.72 GAZALTI Kaynakçêsê ve taülamacê aranêyor Sultanbeyli 0535. 0216.22 ERENKÖY’DEKý Dershanemize Her Branütan Öÿretmen.511 39 92 þýRKET deneyimli. 0532. info@temateknik.576 63 64.212.com.430 34 34 KÜÇÜKKÖY civarênda oturan Lise mezunu.Bayan Garson Komi.35 yaülarênda seyahat engeli olmayan.com ÖN Muhasebe bilen aktif olarak araç kullanabilen tercihen Pendik civarê bay eleman.248.33 BAYRAMPAþA’YA OÓs iülerinde çalêüacak.25 yaülarênda.383.488.80 þýRKETýMýZE 60 kiüilik yemek yapabilecek baybayan elemanlar aranêyor Esenler.300530.38 AüÇI ANONýM üirket bünyesinde hizmet veren merkezi üretim mutfagêmêzda görev yapacak aüçê. 0532.622.85. tesettürlü 0.216.527 06 06 ACýL Markette çalêüacak Balêkçêlar aranêyor.549.314.481. mezunlarê.532.53.tr KONYA’DAKý h astanemize GASTROENTEROLOJý Uzmanê aranmaktadêr. ýyoruz mek üz vlendiril kadaþlarý ar göre ar lýþma bay ça -92 370 60 (0530) -85 370 58 aþ (0530) Beþikt 2 0 59-0 yoðlu 530) 37 (0 Be -64 ne 308 91 (0537) Kaðýtha -87 370 59 r (0530) Sarýye -87 370 59 (0530) Tuzla ndik Pe .517 33 44 MEGA Center’da çalêüacak Logo bilen bayan muhasebeci.com BýREY’E Matematik.

demirkolinsaat. 165.505.83 ALEMDA caddesi üzerinde faal durumda bulunan diü polikliniÿi iü deÿiüikliÿi nedeniyle acil olarak devren satêlêktêr..000 TL 350M(2) 30.100m2 yatêrêmlêk 125.308.51 BAKý’DEN ANTALYA Alanya anayolu üzeri 40.000’e 0533.212.536.000.000TL.com ARNAVUTKÖY’DE 3.000’e 0535.216.92 ARSALAR 300m2 19.24. 150m2 270.87 SULTANBEYLý’DE kiralêk daire ve dükkan 0535.57.581.20.com ORTADA Merkezde Kredili.86.Pastane.560.000m2 arsa.000m2 asfaltta kelepir 0. Ahi Emlak (Müsiad üyesiyiz) 0.530.548.000 1000M2 45.771.254.200m2 parsel 50.12 (PBX) 0543.532. 80 erik.01.net 0. 0535. Takas yapêlêr. Vize yoncalêda Satêlêk arsa ve tarlalar ýrtibat: 0532.597.03.200M2 35.750m2 çift dairelik 105. 0541.829 42 62 SARIGAZý ve Samandêra’da arsalarênêz kat karüêlêÿê deÿerlendirilir.000 peüinatla 3+ 1 daireler 0530.314.250m2 arsa.000 TL 300M(2) 25.325M2 4. çiftlik ana bina 360 metre 3000 bodur elma. klimalê. Esenboÿa’daki arsalarênêz alênêr.17 dönüm OSB ve yeni geçen Yalova ýzmit’te E-5 karayolu arasênda kalan araziler 0532. Ovacêk.56.03. Taksit.527 06 06 ACýL þiüli’de Faal Pastane Restaurant 0.601.478 33 64 SAHýBýNDEN Hadêmköy’de ev ve çiftlik yapmalêk.5.84 SAHýBýNDEN Silivri’de köyün bitiüiÿinde 1.5 kat villa.000 600M2 37.597 84 80 .699 05 95 BAHÇELýEVLER/ Soÿanlê’da 80m2 Bahçe Daire 60. Ortadaÿ’da 35.762 88 00 SAHýBýNDEN HALKALI Atakent’te kiralêklar 1.91.515.50.726M2 7. orhangazi ilçesine 1600mt mesafede.91 SAHýBýNDEN Baÿcêlar’da 5.þirinyalê bölgesinde RE/MAX Güvencesiyle gayrimenkulleriniz Satêlêr.600.930.607 89 12 0212. 0535.91 ACELE ihtiyaçtan Çatalca Örcünlü’de emsalsiz.483.çantada Satêlêk arsa tarlalar ýrtibat: 0532. 3+ 1.000 orman manzaralê ARSALAR 300m2 18.88.000’e 0.18.30.488. Bahçe Katê’na 59.532.000 TL VýLLA 530.45 ÇEKMEKÖY Bengisu Sitesinde Kapalê Havuzlu. lüks daireler 0532.000 TL 288M(2) 15. Otoyla takaslanêr 0.500m2 35.86.745. Kredili.000TL. com Fax : 0212.000 TL.net TEKSTÿL KONFEKSÿYON BAKý’DEN ÖZSILA TEKSTýLE piyasa deneyimi olan kalêp çêkarabilen ANTALYA Lara.216.25 ÇATALCA FERHATPAþADA Öÿretmen lojmanê yanê 254m2 0532.000TL) 2.35. ESENYURTTA Komisyonsuz.536.216.KÖPRÜ yolu çevresinde 30 ay 500 TL sabit taksitle HEMEN tapulu arsalar 500M2 20.000(2) 55.344.127m2 TýCARý imarlê arsa 2.23 þAþKINBAKKAL’DA yalnêzlêktan dolayê devren büfe 0.100’e BA CILAR Mallcity Residence’de sêfêr 1+1 ankastreli beyaz eüyalê 700’e 0.52.79.60000 tl Peüin.38 ÇATALCADA müstakil Tarla.599.924.494 96 49 SAHýBýNDEN Bahçelievler’de cadde üzerinde 140m2 temiz 0541.000’e AVRUPA Konutlarê 2’de 1+1 full peyzajlê LALEþEHýR Konaklarênda 158m2 full peyzajlê 3+1 temiz DýVAN Recidence’de kelepir 1+1 57m2 150.40 TL KDV DAHýLDýR æ]VX[cTaTzST \dcbdi VT]Ì[XZ bT]Sa^\d TEMÿZLÿK ELEMANI ERKEK temizlik elemanê arêyoruz.558.800m2 20. Temiz kaÿêdê alênmêü.23.651.540.400m2 zeytinlik 40. 0.000 TL 1000M2 45.000TL.000m2 Tarla 0532.000’e Dubleksler.814.442.728 90 01 0534. Araçla takaslanêr.köprü giüelerine cephe.22.719.08.91.450 07 02.Zeytinburnu civarênda satêlêk veya kat karüêlêÿê arsa aranêyor.(PBX) 0.597.000m2 Çok Kêymetli Arazi 0.52 ARNAVUTKÖY NAKKAþTA Ramazana özel kampanya. kurasêz evinizi seçin PAZAR günleri ýstanbul’dan ücretsiz servisimiz vardêr ÖN kayêt için: 0262. sêfêr sitede.0532.000’DEN Baülayan Fiyatlarla 0.43.571.000 TL giriü 150M2 335.36.000 TL 125M2 225.000 TL.32 STýLýST VE MODEL MAKýNACI ARANIYOR.2.856 91 070212.000 TL 0. imarlê 400m2 arsa 39.000 $ ÖZEL Baüaküehir konaklarênda 550. YARI peüin yarê vadeli HEMEN tapulu arsalar 1000M2 25.000TL ULUCAK köyü merkezinde 2.300M2 10.21.459.12.000’e temiz OLYMPIAKENT’TE 2+1 1.242.000 Peüin 60 Ay Vadeli. ARSALAR 0532.000TL ULUCAK Susuzunda 1.40.537.050m2 15.42 ÇERKEZKÖY.854.653.73 ACELE! KAYA Emlak Gayrimenkul Piyasasêna Yön Vermeye Devam Ediyor.67.77 KANDIRA’DA 6200m2 ýmarlê tarla su elektrik yakên 0532.287. Bakêrköy 0212.000 TL giriü 5.52 GSM: 0532.000 TL.000TL.12. 6.34.25. 0. 66 kiraz.088.53. 0542.parsel 3.000 0532. 50 ayva.626.Restaurant 0535.000TL) 2.52 EYÜP Niüanca’da bahçeli.971 83 06 HALKALI Atakent’te satêlêk.65. Spor Salonlu 110m2 Çok Uyguna Daireler 0216.304 86 82 TOPLAM 640m2 ýkiz Villa.000TL.212.532. 47.532. 1.12 -0532.000TL ULUCAK köyü merkezinde ev yapêna müsait 172m2 4.12 (pbx) 0.532.609.34.000m2 25.81. Sahibinden 225.000 Dolar’a YEþýLKÖY’DE sitede bahçe dubleks havuzlu 260m2 ZEYTýNBURNU denizatê sitesinde 3+1 0.550.251.. 110m2.000TL BAKý Çetinbaü RE/MAX Eksper 0242.492.Eyüp. E-MAýL: iclal@peracons.532. taksit yapêlêr 0.525m2 Zeytinlik 34.693 66 66 ESENYURT Solarkentte sahibinden kiralêk 3+ 1 manzaralê çift kapalê otoparklê lüx daire 0532.577.349.530.535.3 dönüm arsa.533. 0212.14.000 peüin.790538.789 40 05 AVRUPA YAKASI SATILIK 79.97.84.300M2 (13.000 500M(2) 27.500m2 75.451 48 220.549.549.041 62 13 AVRUPA YAKASI KÿRALIK ÇILGIN PROJE ýÇýNDE Taksitle Arsalar 19.38 YENýBOSNA ýhlas yuvada 130m2 250.380532.000 TL ARSALAR.925M2 (4.771 40 41.99.726 33 42 KIRGIZýSTAN’DA 11 kat ruhsatlê proje 0533. 2 parselli 840m20505. MODELýST TAKIM arkadaülarê arêyoruz.764. yatêrêmlêk.125M2 (4.86.322.kat+ Teraslê Bina 0.212.553.11.216.281.212.723. 0.221. (Soÿanlêkta Kredili) 0216. kombili.580 49 83 0212.000TL ULUCAK köyü asfaltêna cephe 6.80 ANKARA’DAKý Arsalarênêz deÿerlendirilir. 17.475.694.2.132m2 kelepir daireler 0532.20 TAKSýTLE Arsalar Nakkaü HACIþMALI.80.000’e 0532. 3+ 1.32.000TL ELMALI asfaltê cepheli 650m2 6.06 DEVREDENLER ACELE Beüiktaü’ta cadde’de devren kuruyemiü 0532.7.574.90 www. 725’e 0.09.10 EYÜP Niüanca’da bahçeli.326.000 tl Altên Emlaktan 0507.ETAP’TA 2+1 temiz 600’e 2.500m(2) Arsa 305.Su.000 TL’Den baülayan uygun Óyatlarêyla uygun satêlêk villalar METROKENTTE 126m2 Dükkan 1.000m2 arsa 24. otoparklê. 2.38.25 Basaküehirkonakemlak. 0.15 ORHANGAZý Yeniköy’de 10.ETAP’TA 1+1 eüyalê 500’e TOKý Konutlarênda muhtelif kiralêklar OLYMPIAKENT’TE 1+1 eüyalê 1.77 SAHýBýNDEN Eminönü Küçük Pazarda 65m2 oturumlu 5.399. yüzme havuzlu.470. BAKý Çetinbaü: 0533. ana yola 278mt cephe.36.33 DENýM Konfeksiyon ýhracatçêsê KURUMUMUZDA görevlendirilmek üzere DENýMDE tecrübeli GERBER V8 kullanabilen.42. Otoyla takaslanêr 0.000TL) 22.276.698.85.05. Maltepe’de Okullar Karüêsê 0535.BO AZ Köprüsü Çevre Yolu Kavüaÿêna Çok Yakên ÇATALCA ýzzettin Kestanelik Asfaltêna 120 Metre Cepheli SÜPER Konumlu 50.500.06 SAHýBýNDEN Hadêmköy’de yapêlmakta olan 3.11.000 TL 445M(2) 45.287. bursa orhangazi yeniköy yolu üzerinde.83 ANKARA Baÿlum.11 YILDIZLI TOKý’de deniz manzaralê kiralêk daire Akçabat 0533.12.23. 0542.566. 26.25.597 87 77 TÜM Ankara genelindeki gayrimenkullerinize DANIþMANLIK yapêlêr.369.73 ÇATALCA Örencik’de 14.000 600M2 35.Normal daireler 0.23.91 BAþAKþEHýR 1. Bize Danêümadan karar vermeyin. Kapaklê Saray.000TL.000TL BÜYÜKKÖY yoluna cephe 10.610m2 42. 0534.) 0216.000TL.000 tl. Hemen tapulu arsa.350m(2) 42.80 KAYNARCA’DA Hükümet Konaÿê Yakênênda 85m2 65.000TL MERKEZDE 350m2 parsel 30. 3+ 1.640.000TL 3.000 0212.28.840. AVRUPA yakasênda ikamet eden.543.çilingir. 0312.08 GEBZE Plastikçilerde 6.479.699 05 95 BAþAKþEHýR 4.202.483. Danêümanlêk ANKARA Esenboÿa Dumlupênar Yenice Kêzêlca KEÇýÖREN Altênova Balêkhisar BA LUM Ovacêk Pursaklar ve SATILIK ARSA ARNAVUTKÖY’DE 1.22 SAHýBýNDEN HadêmköyDeliklikaya Mevkiinde sanayi imarlê ve ifrazlê satêlêk 3 parsel/ 11.94 ANADOLU YAKASI SATILIK AYDOS ÇAMLIK Mahallesi BAKIþKENT Sitesinde her biri 320m2 GÜLýSTANBUL EVLERý’NDE CAZýP Fiyatlarla 3+ 1 Lüx SON 2 Daire HEMEN Teslim Krediye Uygun 0.dönüm 340.000 tl OTOBANA cephe 8500m2 Tapulu tarla 170000tl 20.50 BA CILAR’DA 4 dairelik arsalar 0.325m2 0549.95 þARKÖY’DE Deniz manzaralê 1. 0. 2+1 ve 3+1 OLYMPIAKENT’TE 3+1 temiz 140m2 350. 0535.100m(2) fabrikalarên yakênênda imar alanê içerisinde etrafê çevrili 40.536.347 79 42 YALOVA’DA 485m2 arsa (Elektrik. otoparklê.000TL) 4.900532.3.56 KIRKLARELý’NDE sahibinden 16.33 ÇAKMAK Soyak Karüêsênda Otoparklê.597.000 TL BAþAKþEHýRDE Kayaüehir 65000 Konut toki projesinde 85m2 50.Yol Mevcut) 30.85.853.790m2 bahçe 90.10.000 TL TEL: 0212.231.26.1. Havaalanê karüêsê bahçeli ev yapmalêk vadeli arsa.Kiralanêr.000 tl 0533.82.000 TL 125 m2 175.507.503.40.643.000.didimemlak.55 HARAMýDERE’DEKý iüyerimizde çay ve temizlik iülerine bakacak bayan eleman 0.100’e DýVAN Residence’de 1+1 700’e ve 2+1 eüyalê 1.11.29. sêfêr sitede 0212.462.811.330533.000 0532.261 83 71 BEþýKTAþ Dikilitaü merkezde 240m(2) yeni garajlê dubleks 0.77 SAHýBýNDEN Silivri Kênalêada’da 950m(2) denize sêfêr uygun Óyata arsa 0532.89.000TL 5.000’e 0216.02.000TL 4.000TL ÇI LIK Yaylasênda 15.212.53.000TL ANTALYA Kêzêlkaya merkezde 607m2 imarlê parsel 25. hemen taüên.000’e 0532.000TL.256 60 74 ARNAVUTKÖY’DE 20 ay vadeli arsalar 0212.000TL 11.08 0533.34 MAYRA’DAN GÜNEþLý’DE iskanlê otoparklê krediye uygun DUBLEX.22.56 BEYLýKDÜZÜ’NDE Sêfêrlar! 3+ 1 150.44 ANADOLU YAKASI KÿRALIK KýRALIK villa katê Küçükçamlêca korusu yanênda Çilehane camii’ne yakên kombili. krediye uygun bahçeli villa daireyle takaslanêr. yalova merkeze 20km.14.etap 135M2 225.67 DýDýM Altênkum’da denize 50mt’de 3+1 65.775m2 25.90000 tl Peüin 120ay x900 tl Taksitli 10 sonra Güvenceli devirli Okullarê mevcut alaturkalê daireler 85m2 kiralêk 350 tl 118m2 kiralêk 500 tl ýrtibat :0533.000 TL 193M2 470.00 GENEL müd: 0212.59.442. eüyalê 1. 0.000TL ELMALI asfaltê 2.000 TL 87M2 145.535.200.328.800m2 17.000 TL +KDV METROKENTTE 336m2 Vadi Manzaralê Dublex Daire 85 0. 100 karêüêk meyve.532.000TL.Tripleksler 265.850m2.30. 0. 500m2 25.947m2 60.533.459.650M2 22. 120ay x490 tl 10 ayda devirli ve 118m2 60. SultançiÔiÿi.000 TL 250M2 15.000TL. Yarê peüin yarê taksitli.000’e BA CILAR’DA Automall Residence 1+1 65.01.000TL 1.212.85 CEP: 0. www.304 86 82 ÖZYURTLAR SýTESý’NDE acil 125m2 2+ 1 120.681 02 12 ACELE Kadosan cami altênda Beü adet Devren Dükkan 0.000 tl.90 BÜFE.77 SAHýBýNDEN Beylikdüzü’nde 30.19..82 ARSADA üok kampanya! 3.414.384.3.454 84 44 FAX: 0212 454 86 31 KELýME: 3. bahçe katê.250m2 bahçe 12. 1000 zeytin aÿaçlê bahçe damlama sulama sistemli.093M2 (12.633 67 58 ATAKENT Halkalê’daki satêlêk dairelerinize hazêr müüteriler KýRALIKLARINIZA keÓlli kiracêlar TýCARý iüyerlerinize yatêrêmcê müüteriler 0212.86 www.532.000 tl.77.13 ANTALYA KORKUTELý ÇEVRESýNDE Kelepirler 1.000TL.84.87.488.232 12 26 BEYKENT’TE 120M(2) 2+ 1 amerikan mutfak 129.854.Kêrtasiye.721m2 25.212.169M2 (8.388 28 68 GAZýOSMANPAþA Yürüyüü Yolunda Dekorlu Giyim Maÿazasê 0535.31.000 TL 2000M2 75.245.5 Dönümlük arazi.0555.039.78 SAHýBýNDEN satêlêk çiftlik.200m2 bahçe 12.01 ACýL ýhtiyaçtan Çatalca kabakcê Köyü merkezinde ýmarlê Villalêk 510m20. 3+ 1.000’e 0530.000’e 3+ 1 (115m(2) 69.470.200’e BOSPHORUS’TA boÿaz manzaralê 1+1 sêfêr 950 TL.456 00 10 BEYLýKDÜZÜ Mehterçeüme’de sahibinden 5 kata imarlê.720.000’e BOSPHORUS’TA uygun Óyatlê devirler ve borçsuz hemen teslim daireler HALKALI’DA nezih sitede tripleks villa 240.84.87. her bütçeye Sêfêr lüks daireler. vade.070216.85 KIRKLARELý’NDE sahibinden 43.24 ÇORLU Velimeüede 0.80 KA ITHANE Terasevler Mevkiinde 130m2 sahibinden satêlêk daire 325.812.12.77 AKNERA GAYRýMENKUL Yatêrêm&amp.61 ARNAVUTKÖY’DE SAHýBýNDEN ýmarlê Arsalar 500M2 25.000m2 Tarla 0545.000 DUBLEKS 180m2 4+ 2 ESENYURT Tel: 0212. anayola 200m 11.37. 1.000 TL 0532.14 HADIMKÖY’DE sahibinden sanayi bitiüiÿinde 2.000TL.12 YALOVA Gacêk’ta 2. TOKý Defne’de 2+1 TOKý Manolya’da 2+1 ve 3+1 TOKý Meneküe’de full tadilatlê süper 2+1 TOKý Orkide’de 3+1 merkezde TOKý Akasya’da 3+1 OLYMPIAKENT’TE 1+1.99 RE/MAX Eksper 0242.000TL. Kurfalê’da 35.1. manzaralê.67.548.dönüm 155.398 53 40 ÇEKMEKÖY Çamlêkta kapanmaz Orman manzaralê Acil satêlêk lüks dubleks daire 160. (Topraktan satêülarêmêz baülamêütêr.100m2 16.52 HALKALI Atakent Mahallesinde ManolyaAkasya sitelerinde 152m2.000TL1.270226.000 TL OTOYLA Takaslanêr 0534. 0312.000’e.500 taksit 50.26.37.95 KIRKLARELý’DE arsa 5.500TL. manzaralê. (Sancaktepe Emlak) 0554.322.41.000’e 0212.000TL TEZ’DEN TEL: 0.316.91.32.etap 68M2 107.91.000 tl HAYRABOLUDA barajdan Sulanabilen 300 dönüm Tapulu tarla 1.95. saat 14:00’den sonra 0.854. Otoparklê 128m2 Daire.609 0 609 KOCAELý (YUVACIK’TA) ERTU RULGAZý Konaklarênda MÜKEMMEL deniz ve orman MANZARALI yuvanêz olsun RAMAZANA özel dev kampanya 36 aya kadar 0 (sêfêr) faiz ve 72.000 TL 1000M2 28.532.000 tl 700M2 20.860 49 57 ATAþEHýR Örnek Mahallesi’nde sahibinden 2+ 1 sêfêr daire.729.500’e 0212.44. Dönümü 60.212.000’e 0505.450.225m2 20. arsa ve villa Tarla: 0532. 100 kök üzüm.55 ORHANGAZý’DE köykenarê 1.0212.632 33 14 YENýBOSNA’DA Merkezde (Mütedeyyin Aileye) 155m2. Ümraniye 0.ZAMAN 16 AÿUSTOS 2011 SALI 24 SERý ýLAN DANIþMA HATTI TEL: 0212 454 82 17 .31 SýLýVRýDE .000TL 82.000TL 6.54 TL ZAYý: 80 KR PUNTO ALT-ÜST ÇýZGý: 35.536. Çilingir’de 500m2 30.000 tl ýrtibat: 0546.975 46 310555. deÿerinden alênêr satêlêr.885.534.26 KýRALIK Kêrtasiye Baÿdat Caddesi Kêzêltoprak pazarlêklê 30.2.000.459.dönüm 400.01.212.814.543.14.000TL.620.532.000M2 250.280. sêfêr lüks daire 79.11 ARNAVUTKÖY Dursunköy’de 500m2 22.66.532.60 Emsal sanayi arsasê 13250m2 850.05.12. lüks bahçekatê 0532.000’e 4+ 1 (140m(2) Bahçeli.000 tl’den baülayan Óyatlarla SýTE içinde 74m2’den 171m2’ye KADAR dubleks ve normal daireler ERKEN gelin çekiliüsiz.51 0542.92 EMLAK ARAYANLAR DUDULLUDA sahibinden 422m2 satêlêk arsa 0532.99 BAYRAMPAþA.000TL.712.40 ACELE Sahibinden Saray’da Lüks Kêrevi 0.32 SAHýBýNDEN Beylikdüzü’nde 110m2. daire sizin.akademisyengayrimenkul.000’e 0534. 4+ 2 (250m(2) Dubleks 98.000 0212. 0532.72.42 HADIMKÖY’DE sahibinden sorunsuz.643.Topkapê.422 05 82 ABARTISIZ Sêfêr Faizli Yakacêk’ta. Etap’ta kiralêk daire. 0226.400m2 15.671 00 40.44 BEYLýKDÜZÜ’NDE metrobüse en yakên.663.99 -0212.25 FUZUL P-Blokta 131m2 3+1 ebeveynli 3 balkon Mantolu cami yanênda satêlêk daire 170000 tl BýZDE konaklayêp Sonra karar verin 0533.157m2 satêlêk arsa.000 doÿa manzaralê ARNAVUTKÖY Nakkaü’ta Köy Sênêrlarê ýçinde Yola Cepheli.935..32.607 23 55 ACELE Yalova Altênova Subaüê Köyü magzalar üskü mevkiinde müfrez tarla 1.200m2 30.699 78 08.240 48 65 ARNAVUTKÖY Tayakadên’da yatêrêmlêk 339m2 25.18 SO ANLIK’TA Sitede full eüyalê 130m(2).840.647M2 9.000m2 18.83. 0536.532.340212.000 Peüin 40 Ay Vadeli Daireler.01 SÜPER YATIRIMLIK 3. Sirkeli.540212.500M2 3.386.21.212.570531.347 53 42 ACýL yanlêzlêktan Sincan Çarüêda yüksek cirolu 3 katlê 400m2 Cafe.15.000TL MERKEZDE 1.698. 0.548.69. köprü yolu çevresinde Arnavutköy’de 30 ay vadeli 500 TL taksitle hemen tapulu arsalar.000TL) 8.253 10 86 GÜNEþLý’DE SIFIR sitede 1.91 ARNAVUTKÖY’DE SAHýBýNDEN Minibüs anayoluna cephe 300M(2) 19.677.65.

000°km’de 2011 Mercedes C180 1.ýster Bin ay 2010 Dieseller.454 84 44 FAX: 0212 454 86 31 KELýME: 3.83. 9-kapanêü. km’de ASKERý Fêrên Yolu.Yönetim kurulu faaliyet raporu ile denetim denetim kurulu faaliyet raporunun okunmasê ve müzakeresi.oguslargroup.15. 90.Dilek ve temenniler. YARDIMCI iületmeler tesisleri bulunan.16 MENGERLER 2.763.500m2 açêk imalat holü.300533.566 16 62 0. Ltd. 0312. Öÿrenci Kimliÿimi.8.30 Aÿustos 0.000’e satêlêk dükkan. Burcu BARDAKCI PROFýLO YK-5800 BT12012424 sicil nolu yazarkasanên Ruhsatênê kaybettim hükümsüzdür.000212. Hükümsüzdür. Esenler VD.00 ASYA Rentacar’dan Dizeller.ocak.71 KÿRALIK VASITA REYHAN Anaokulu: êhlamurkuyu mah.212. 643149.49.386.671 81 09 HAZNEDAR Caddede 4.70 ACýL ýhtiyaçtan Camlêkahve Merkezde 3 Katlê Maÿaza 3.532. hemen kullanêma hazêr.74 pbx www.696.Eylül Armutlu’da 98m2 sahibinden 0535.2011 tarih 397116 nolu GB’nin eki M0420956 tepe nolu Ener Tekstil San. Öÿrenci Pasomu Kaybettim.160 7.458.000 TL 0507. Tuba MALÇOK ýSTANBUL Kültür Üniversitesi 1004010013’nolu 2010.44 ASKILIÇ ambalajlê. Hükümsüzdür.2011 dönemine ait Öÿrenci Kimliÿimi kaybettim Hükümsüzdür Aysezer KÖSE ýSTANBUL Üniversitesi Diü Hekimliÿi Fakültesi Kütüphane Kartêmê Kaybettim Hükümsüzdür.69 /0.eylül 3.13 ACýL Armutlu Tatil Köyünde 98m2. SATILIK ÿüYERÿ KAVACIK’TA þýRýNEVLER MAHMUTBEY Caddesinde 1.480506.10. no: 42 üsküdar/istanbul tel: 0216. 8. Hükümsüzdür.616 16 81 SKODA O UþLAR GROUP’TA tüm modellerde %0 faiz imkanê 60 ay vade KEFýLSýZ -krediyle 29.216.557.603 45 70 TEKSTýLKENT’TE satêlêk. okul.71.536. Öÿrenci Pasomu Kaybettim.55. ÖZAYLAR Uluslararasê Taüêmacêlêk ve Tic.74.K 9000.93.201. ACARLAR marangozlu garantili sigortalê 300’e.91.840m2 arsa üzerinde 2.ocak 3. 18. 0532.88. Ertuÿrul Mirik NÜFUS cüzdanêmê kaybettim.320.2007 tarih ve P-74352 No’lu 3.78.537.438 01 400.230536. iüaretlerin çözümü dvd’si mevcut olup indirim kolaylêklarêndan yararlanên.04 FABRýKA BýNASI 0.620.Tahmini bütcenin görüüülerek onaylanmasê.D.600m20. km’de 2003 Toyota Avensis 2.33 MANAVGAT’TA Petrol+ Tesis (Kiralêkta) 0532.227.54 ARMUTLU’DA 29.89 HANSOY evden eve taüêmacêlêk 0.441 0 442 ABARTIYORUZ! IþIK Grup’tan Yaz Kampanyasê ýSTER Bir.15.47450 5 Cilt. Muhammet Çiçek ýSTANBUL Üniversitesi öÿrenci saÿlêk karnemi kaybettim.212. Erdal Hamsi KýMLý ýMý ehliyetimi. Burmalê Çeüme Sok.352 25 42 SATILIK YAZLIK KARASU’DA 43.000 TL 0.58. Hükümsüzdür. Mihriban Çakêr KýMLý ýMý kaybettim.45 ÖZNUR marangozlu garantili üehiriçi üehirlerarasê 0.78 ATEþO LU garantili 250’ye 0.786. tomruk yükleyiciler 55.212.A USTOS -10.532.57 www.216. lüks sitelerde PEþýNATSIZ.000 TL tutarlê Gümrük vezne alêndêlarê zayi olmuütur.15. FABRýKA binasê sahibinden satêlêktêr.463.705. Hükümsüzdür.414.23 SEFAKÖY Baÿlar Caddesinde 30m(2) Re/Max Baray (Hüseyin) 0.73 /0.060. 643148.SERý ýLAN DANIþMA HATTI TEL: 0212 454 82 17 . satêlêk kurumsal dükkan 0212.49 Depomuz mevcuttur. Hükümsüzdür.ygsmakine.TEA.229.70 ACELE Büyükçekmece’de E-5 kenarê.668. AKBýL kartêm kaybolmuütur.46.603 45 70 SANCAKTEPE’DE 4.200 Kiracêlê.202 55 66 ACýL kelepir Bahçelievler Yayla’da 1.230212. 16 Aÿustos.574. ambalajlê. 0212.000M2 arsada kurulu. Mehmet KORKMAZ M.285.000 kiracêlê köüe dükkan 0553. GÜNDEM: 1.308.96. mühendislik kartêmê kaybettim hükümsüzdür.180.505.15. Beüyol kavüaÿêna cepheli Reyhan Caddesi üzerinde Dershane.212.507.05.78.eylül 1.000’e dükkan 0539.530.554.000 TL.200555.K6121. Hüseyin Boÿa NÜFUS cüzdanêmê kaybettim.4756.740.40 KARASU’DA 30. 0. Hükümsüzdür.041 62 13 SAHýBýNDEN Sultangazi M caddesinde kay mülkiyetli Dükkan 0.384. 17901.212.990.533. üehirlerarasê.455. 3 Katlê Kademeli Kelepir 0.70 /0.38.64.000M2 kapalê.55 SSANGYONG O UþLAR GROUP’TA KYRON ve Actyonsports’larda %0 faiz imkanê KEFýLSýZ 48 ay vade 0216.000’e dükkan 0553.96 DýDýM Kapri’ste 16.900.km’de 2011 Mercedes B.Ü. Depolu. þti.34.79. 0532. 0.533. hükümsüzdür. güvenlikli. boya. 0.89 TURYAP KARASU’DA YAKUT Sitesinde bitmiü sêfêr daireler DENýZE 100mt 35.10.000m2) üretime. Sermin GÜLER PASAPORTUMU kaybettim.eylül.7. Hükümsüzdür.704 54 77 0.com DEKORASYON YENýCEHýSAR Alüminyum kapê.473. iüyeri.591 23 63 SAýLIK MERKEZLERÿ ACýL AZERBAYCAN’da satêlêk Hastane (Hissesi) 0532.000TL Full. Ve Dêü Tic.212.000 TL ve 29. 6. Muharrem Akcan 47201.521 10 400532. Hükümsüzdür.554.0299 plakalê aracên ruhsatê kaybolmuütur.42 BÜYÜKÇEKMECE’DE Sahibinden 85m2+ Bodrumlu Dükkan 0.53. Raife Saraç MARMARA Üniversitesi Öÿrenci Kimliÿimi Kaybettim Hükümsüzdür.300 tl Armutlu Tatil Köyünde çok acil 98m2 satêlêk devremülkler 0212.53 ARMUTLU’DAKý Devremülkleriniz anênda peüin alênêr.950.000 TL 444.610. SHARP ER-495T model HD44072512 sicil numaralê yazarkasa ruhsatêmê kaybettim.532.600216. þEHýRýÇý þehirlerarasê Marangozlu Sigortalê.08.46.419.000TL kira) 85.266.258 40 16 DUYURU ÇINARDERE Köprü Eÿitim Kültür ve Sosyal Yardêmlaüma Derneÿinin yêllêk olaÿan genel kurul toplantêsê 04/09/2011’de saat: 11.C.222.663 02 640.643135.228. Hükümsüzdür. Hükümsüzdür.461.44 49 MERCEDES KA ITHANE’DE 85. Avantaj Gêda.51.Topkapê/ ýstanbul 0212.64 -0535.eylül 27.532.314.0.84 SAHýBýNDEN Megacenter Gêda Sitesinde 242m2 Kiracêlê 0.486 05 07 ASYA Termal Kêzêlcahamam’da 21Aÿustos.74 pbx www. Açêk.39.EL HER marka ve model aracênêzê takasa alêyoruz.565 08 850532.532.533.Ü. hükümsüzdür.11 M&S CAR’dan Haftalêklar 300’e.663.31.46. hükümsüzdür.538. ve Tic. 0.com 2011 Mercedes Benz C.92.325.950. hasarsêz 0533.33. Pasomu kaybettim.535.530. Saime GEZEN ý. Ayhan Akbalêk MAVý Kartêmê Kaybettim Hükümsüzdür Macide Öküzcüoÿlu EHLýYETýMý ve nüfus cüzdanêmê kaybettim Hükümsüzdür AYþE AKÇA MOTEC Madeni Yaÿlar San.49. Tastiknamemi Kaybettim Hükümsüzdür.37.90 EHLýYETýMý ve nüfus cüzdanêmê kaybettim Hükümsüzdür Satê DENýZ GÜVENLýK SertiÓkamê kaybettim Hükümsüzdür Ahu ýLGÜZ SARNIK HALKALI Gümrük Müdürlüÿü’nden onaylê 11.000’e 0535.212.2007 tarih P-74353 No’lu 2.324.com KÿRALIK DEVREMÜLK 21.500’e satêlêktêr.677. merve topcu DEDE Korkut ýlköÿretim okulundan aldêÿêm Diplomamê kaybettim hükümsüzdür.691.720 99 49 BAYRAMDA Kuzuluk’ta. Faruk Vural NÜFUS Cüzdanêmê Kaybettim.kiralêk 0535.484.561. bulgurlu cad.eylül arasê 0535. BAKIMLI. Hükümsüzdür.263.78.212.629.743 01 50 SATILIK FABRýKA ýZMýT’TE organize sanayi bölgsinde. Sabri ýme 2433 nolu sarê basên kartêmê kaybettim.232. no: 93 ümraniye/istanbul tel: 0216.000’e.533.17.18.50 BAYÿÿ ENERJý Sektöründe Türkiye Geneli Toptan Elektrik Enerjisi satêü bayilikleri verilecektir. ve Tic.23. Binekler 0.212. Binekler.684.oguslargroup. hükümsüzdür.08 www.11.120.000 Kiracêlê 365.306.244.810.417.32. 25301.Eylül 15.84.17. 1040286510 YEDýTEPE Üniversitesine ait çêkêü belgemi kaybettim hükümsüzdür.430.00’de Çênardere mahallesi Ayazma caddesi.54 TL ZAYý: 80 KR PUNTO ALT-ÜST ÇýZGý: 35.ocak.256 60 74 SIFIR Diesel Linealar AYLIK 990 TL 0.663 02 640.EYLÜL. 0.216. 5.35. Ltd.600m2 çelik yapê satêlêk.33 KURUMSAL Kiracêlê caddede kelepir dükkan 0553.212. No:2 DAVUTPAþA. 0.780.Cliolar AYLIK 950 TL 0.687.: T.20.222.A USTOS -10.366.643.504.350532.544.83 ÖZZAFER sigortalê. 1adet bataryalê derinlik ölçme aleti.Saygê duruüu 4.66 SAHýBýNDEN Komple satêlêk iüyeri 0.417.EYLÜL. Murat Tokay 34. Rabia Pekel PASAPORTUMU.69 EVLýYAO LU EVDEN eve þehiriçi. öÿrenci pasomu kaybettim.com Askerî harita ve kriptolar EýÿTÿM üÿRKETLERÿ YA MUR Anaokulu: bulgurlu mah.50 27.441. Cemile Güney NÜFUS cüzdanêmê kaybettim.93. Elpa Elektrik A. Veysel KIDIL M.34 HAFTALIK -15 günlük Kuzuluk’ta kiralêk devremülkler 0542. 2.200 TL kiracêlê 160.574. Hükümsüzdür.208.45 ÇEKMEKÖY’DE Anacadde üzeri 380m2 ýskanlê satêlêk dükkan 800.535.K579716CRS.25450 3 Cilt Fatura Koçanlarêmê Kaybettim Hükümsüzdür.74. 643140.210.14 ANADOLU þEHýRýÇý.Ü.686.556.20.03. sigortalê KREDý kartêna taksit imkanê 0212.kiralêk iüyerleri 0. Sema Mutlu 34.000’e 0532. 2008 Mercedes E200.000’e 0532.79. marangozlu 200 TL 0212.387 94 850532. Hükümsüzdür.000 tl.37.30 Aÿustos 0.000.78. Hükümsüzdür.289.540 33 66 AVCILAR’DA Huzur garantili 150’ye taüênêr.532. Hükümsüzdür.33. þti’ne ait ATR belgesi zayi olmuütur.537.21. bodrumi cami sok.21 ASYA Termal Seyran Konaklarê’nda (2+ 1) 2128 Aÿustos.Albealar.35.180216.90 ÇEKMEKÖY’DE SATILIK BANKALAR caddesinde 300m2 ýSKANI alênmêü ASMA katlê depolu DÜKKAN 1.2011’DE Nüfus cüzdanêmê kaybettim. oÓs.04 KýRACISI hazêr.33 /0. ww.08. üehirlerarasê 0212.000m2 kapalê alana sahip SATILIK SATILIK DEVREMÜLK 27.00 KARASU’DA 30. Ayazma Küme sokak no: 8/A adresinde yapêlacaktêr.88.32 ARMUTLU’DA satêlêk veya kiralêk devremülk 0545.08.36.212. 0530.L.555.39. Zaman okurlarêna indirimlidir.230212. 0. 1.33.000TL yêllêk kira getirisi olan 850M2 dükkanlar imalata uygun 0532. 0.03.HF.05.304 06 70 AVRUPA 0212. þehirlerarasê sigortalê nakliyat 0216. Ahmet Demir ý. 0.212.222.690532.Açêlêü ve yoklama.92 25.532. Ltd. Abdulrezzak Hazêrlar ÜSKÜDAR DERS VERENLER ALANINDA uzmanêndan matematik geometri dersleri verilir 0535. full manzaralê.800’DEN baülayan Yazlêklar AZ peüinat 24 Ay Sêfêr faiz ÜCRETSýZ Turlarêmêz.28.444 þOK KAMPANYA HYUNDAÿ ACýL ýhtiyaçtan 2008 Santa-fe 54.40.699 77 46 BAHÇELýEVLERDE 1.76.394.57.532.7. Hükümsüzdür.000M2 idari bina ve.310.533.94 AVRUPA Yakasêna Fiyatlarêmêz ýndirimlidir.362.931.877.AH.312 10 96 0532.uskudarnakliyat.78.557 73 40 ALTINDAN Kuzulukta bayramda uygun devremülkler 0533.com.664. 0.34.Yönetim kurulu ve denetim kurulu ibrasê.36.470.000 kiracêlê 125.56.deniz 2.mengerler.533.10.640. Hükümsüzdür.34.526. sahibinden.532.35.Ü.E.HF.54 SAHýBýNDEN Armutlu tatil Köyünde 15 Aÿustos 29 aÿustos Kiralêk Devremülk 0.aÿustos 4200. Hükümsüzdür.275.563.342.43 ABARTISIZ! FýLýZ Fidanoÿlu ýnüaat’tan. Hükümsüzdür.620212.66 ARSA ARAYANLAR ANTALYA Varsak’ta Arsa Arêyorum.263. KARASU’DA havuzlu.000’e 0542.212.43 ARMUTLU’DA Bayram’da istediÿiniz tarihlerde kiralêk devremülkler 0543. 0212.200. Hükümsüzdür.11.70 SAHýBýNDEN Tekirdaÿ Marmaraereÿlisinde görmeye deÿer 700m(2) içinde uygun Óyata villa 0532.A USTOS.308.Eylül Armutlu’da sahibinden 0212. Bayram Onat NÜFUS cüzdanêmê kaybettim.77.18150 5 Cilt.556. Hükümsüzdür.64 /0.470.83.00.490.29 DEFýNECýLER DEFýNE arama setiyle hedeÓnize ulaüabilirsiniz.533.: 44236878620 519332 numaralê Sanayi Sicil belgemiz kayêptêr.54 /0. SINIRSIZ ödeme planê.26.com 0212.85 MÜTEFERRÿK 5000M3 tomruk satêlêktêr 0.555.45. depolamaya uygun iüyeri.300 kiracêlê 0.687. Mustafa Kulp MARMARA üniversitesi Öÿrenci pasomu Ve kimliÿimi Kaybettim Hükümsüzdür.K Avangarde 59.20 ZAYÿÿ 15. Alfa Elektrik Malzemeleri San.30 ACELE þirinevler’de 800 kiracêlê.79. 12. Parekende satêü Óülerini kaybettim hükümsüzdür.710542.89 Suriye-Türkiye X[XèZX[TaX ]TaThT.4Eylül2011 0533.29. 9 sayfa kullanêlmêü.52 GÜZELCE’DE sahibinden satêlêk özel havuzlu müstakil ikiz villa 300.54.687.26.46. Seher Polat NÜFUS cüzdanêmê kaybettim. þabettin Bakan ?::z] ] T[X]ST KÿRALIK ÿüYERÿ OTOGAZ OFGAZ OÔu diyorki dün biz buradaydêk.429.800m2 kapalê alan (ayrêca 2.533.535.532.212.532.eylül ýHLAS Kuzuluk kaplêcalarê’nda ýSTEDý ýNýZ tarihlerde kiralêk devremülkler (HAFTALIK olur) 0212.6 Luxury Avangarde 9.03.000 Dolar 0. 0216.553.34 ARMUTLU’DA sahibinden 16. þahin þENGÜL Sultanbeyli V.533.08.532.32 ýZMýR üube: 0232.80 GýYýMKENT Sitesinde 335.aÿustos 12. 24.353.km’de 2009 Land Rover Range Rover Sport 3. þti’nde kiralêk olarak çalêüan araçlar 34. tatil mevsiminin en güzel döneminde Seyran Konaklarêndaki devremülküm 24.22.335. Hatice Ulu MARMARA Üniversitesi Öÿrenci Kimliÿimi Kaybettim Hükümsüzdür.11 C2 taüêt kartlarê zayi olmuütur. DeÓne setinde bataryalê 3adet alan tarama aleti.Eylül ýhlas Armutlu’da sahibinden 0533.340216. Banka ve Kurumsal Órmalara uygun 2000m(2) Bina.333.84 /0.610.561 59 95 GÜNGÖREN’DE 2 dükkan (1.890535. HAYDARPAþA Lisesi Diplomamê kaybettim. no: 13 tel: 0216.Kongre baükanlêk divanê seçimi 3.11.212.242.505.387 66 910216. Aytuÿ ÖZBEK KÜÇÜKÇEKMECE Marmara Lisesinden Aldêÿên Tasdiknamemi Kaybettim.705. Durna Çiftçi TIP diplomamê kaybettim. fabrikalar için. hacê bekir taükêran 42833075428 TC nolu Nüfus cüzdanêmê ve Ehliyetimi kaybettim.47.10.28.40 TL KDV DAHýLDýR 16 AÿUSTOS 2011 SALI ZAMAN 25 FLORYA. .70 KURUMSAL 3. Fadime Sancaktar NÜFUS cüzdanêmê kaybettim.363 58 79 ACýL þarköy’de sahilde 540m2 bahçe 3 katlê villa 125.56.kêülêk lüks daireler.549.deÓnearama. 0533.532. 0.627 31 00 þAHGRUP’TAN Minibüsler.17.795.765.37 27.310533.10.281.532.634. Hükümsüzdür.2007 tarih P-61452 No’lu 3.43 DýKKAT! Kiralamalarênêzê bizimle görüümeden sonuçlandêrmayên. Nuriye Feyza Harman MARMARA ünv. Hükümsüzdür.365. 29. Komisyonsuz.788. 6.67 AKBULUT garantili marangozlu 200’e. hastane.623.üubat 7. marangozlu.74. Yaonlar 700 sêralê 350 karbüratörlü 0212.348. 0. þti’nin 26.16.216.430.455.478.000’DEN baülayan yazlêklar.000km’de0. 643144.07.212.M. kimliÿimi.32. Mehmet Furkan CýHAN NÜFUS cüzdanêmê kaybettim.94 SAHýBýNDEN Kêzêlcahamam Asya Termalde tatil köyünde.A USTOS. Talha Türkmen KOCAELý Üniversitesi MYO’dan aldêÿêm öÿrenci kimlik kartêmê kaybettim.3.16.79. ýSKANLI. nuray üzülmez NÜFUS Cüzdanêmê kaybettim hükümsüzdür.384 57 46 MERSýN’DE havuzlu tripleks villa 3.290505.202.88.48.eylül. geçici mezuniyet belgemi kaybettim. uygun Óyat 0532.212.233 06 58 KÿA ULUKAR’DA tüm Kia’lar cazip Óyatlarla.536.532. 643141.656.00.48.84 SýVýþO LU ýNþAAT’TAN Sakarya ÿü MAKÿNALARI YGS mini yükleyiciler 45. 0.þ. 643142.719. NÜFUS cüzdanêmê kaybettim Hükümsüzdür Habibe ÖZER NÜFUS Cüzdanêmê kaybettim hükümsüzdür NAýL AYDIN NÜFUS Cüzdanêmê kaybettim Hükümsüzdür Yusuf DENýZ NÜFUS cüzdanêmê kaybettim hükümsüzdür.40 NAKLÿYE üÿKETLERÿ U UR EVDEN eve nakliyat þEHýRýÇý.A USTOS son gün! 0216.200.89.08.000TL’den Yazlêk.510208.3150.687.09 www.14 KEBAN evden eve 150’ye. Hemen tapu teslim ÜCRETSýZ turlarêmêza katêlên ERDEM Ulca 0.40.64 ACýL Bahçelievler’de 500 kiracêlê dükkan 55.84 LINEALAR ALBELAR. ehliyetimi kaybettim.48.531.61 ECELE BA CILAR’DA 1240m2 kiralêk ýþYERý 0532.92. Müjgan çalêükan Ü. sosyal alanlarêyla TAM 1 Yaüam alanê 24 ay sêfêr faiz ESNEK ödeme Planlarê ÜCRETSýZ servis ýçin arayên: ýRTýBAT Anadolu: 0216.347 88 22 0. petrolyolu cad. Panelvanlar. Re/Max Baray (Hüseyin) 0. Hükümsüzdür. Armutlu’da istediÿiniz tarihlerde kiralêk devremülkler 0212.aya ait 643124.tr 0.74.35.0 77.80 GEBZE’DE Satêlêk 960m2 Düÿün Salonu 0532.21.aralêk.00 BAHAR Anaokulu: küçükçamlêca mah.0 Elegant 180.28.200.588.47. Aylêk 450’den baülayan Óyatlarla ÜCRETSýZ turlarêmêz vardêr.A USTOS -10.000TL’DEN YazlêkKêülêk lüks daireler (ücretsiz servis) 0531. 7.555 28 470. Hükümsüzdür.92.325.68.A USTOS -4. 643150.212.06.591.37.52 HADIMKÖY Sanayide.66 /0. 24. Cafeterya. toplantê 11/09/2011’de aynê yer ve saatte yapêlacaktêr.00 KUMBURGAZDA Sahibinden kombili 90m2 yazlêk 0535.33 EKþýO LU ýNþAAT Sakarya Karasu’da HERKESý Daire Sahibi Yapacak GÜVENLýKLý sitede.2. Çoÿunluk saÿlanamadêÿê takdirde 2. Ltd.212. 3.484.Yeni yönetim kurulu ve denetim kurulu asil ve yedek üyelerin seçimi. sabit taksitle HEMEN tapu.22. Hükümsüzdür.740.000. 14. yeni Doblolar 990TL 0.532. RAMAZANA ÖZEL AYLIK Albealar 750 TL LýNEALAR 850 TL 0.44 0216.40. bakêm istemeyen kapêlar 0536.10.km. (Ücretsiz Servis) 0531. 420. Kapalê Yüzme Havuzu MARKET.325.22 KAMU& ordu mensuplarêna özel indirimli Óyatlarêmêz baülamêütêr.

üP< BüK89@D@Q W$ =P\Pi ] UPai[Pa ]SP] QXaX]X] VTRXZcXaX[\TbX Sdad\d]SP X$ =P\Pi ] eÇRX_[TaX]ST] QXaX]X] VTRXZcXaX[\TbX Sdad\d]SP Peygamber Efendimiz’in Y$ =P\Pi ] eÇRX_[TaX]ST] QXaX]X] cTaZ TSX[\TbX Sdad\d]SP 8_cXbmXý\dX`c` Z$ =P\Pi ] bá]]Tc[TaX]ST] QXaX]X] eThP QXaZPÌ ] ] cTaZ TSX[=’gZm b6`\’` \TbX Sdad\d]SP >ýç_NVmçb`Vfç . Allah’a ve ruha giden pfccXiéXp[éecXkdXbkéi ç]bP] Sáëá]RTbX]X Qd[P] Z[ ZcP] VÛ][á]á ST ePWëTccT] ZdacPaPaPZ ^]d] adWd]d cPb hT TSX_ eXRSP] ] ] T[X]T dêaPhPRPê hTa[TaX PhS ][PcPRPZ QXa \TëP[T cdcdëcdaP] eT Qd PhS ][ ZcP ePa[ ê ] ÌTWaTbX]STZX hPi [Pa ^ZdccdaP] T] Û]T\[X ë Z ZPh]PZ[Pa ]SP] QXaX ST WXZ\Tc eThP çb[Ç\Ó UT[bTUTSXa 7XZ\TcX] VPhTbX 0[[PWzP eT adWP VXST] h^[[Pa PhS ][Pc\PZc a 1d PhS ][Pc\P iP\P] iP\P] TbTaST] TbTa bPWXQX]T iP\P] iP\P] SP TbTa bPWXQX]ST] TbTaT d[Pëc a\P ëTZ[X]ST ^[da 7Ta XZX h^[ SP WXZ\Tc \TëP[TbX]X T[X]ST cPë hP] ] ]XhTc eT ]PiPa ] ] bPê[P\[ ê Û[Ìábá]ST X]bP] WPhaP eT \dc[PZ VáiT[[XZ[TaT d[Pëc aPQX[Xa §[X\ ëTWPSTc Ç[T\X eT b aU \á[Z RXWTcXh[T ePa[ Z[Pa[P \á]PbTQTcT VTÌTa* WPZÓ\ XbT báaTZ[X ^[PaPZ VPhQ Ç[T\X eT ÛcT[TaX ZdaRP[Pa Sdada <X[[Tc[Ta b Z b Z WXZ\TcbXi ZdeeTcX] _P[Tc[TaX P[c ]SP ZP[ _ TiX[\Xë[TaSXa 0b[ ]SP WXZ\TcbXi ZdeeTc ZdeeTcbXi WXZ\TcX TiTaZT] VTaÌTZcT] TiX[X_ Pê[PhP] QXaX ePaS a) > SP WPZXZPc 2TePWXa ZPSaX]X bPaaP Pa X[X\ PSP\ ] Ç[X\[Ta X]bP] SP X]bP][ êP háZbT[\Xë ^[P] ZÇ\X[[Ta P][Pa 2TeWTa QPZ aR [Pa ÌPaë b ]SP VPaX_* Ç[X\ RPWX[[Ta PaPb ]SP* X]bP] WPheP]Ó adW[Pa XÌX]ST* WPZÓ\ ST \dWPZT\T eT eXRSP] ] Zd[PZ PaS TSX[SXêX QXa Sá]hPSP Gif]%.i%8Y[•c_Xb`dP•Z\#8ccX_ÊXZZ ü•b•i`]X[\\kd\e`e`cbYXücXiêe[X^\Z\`YX[\k`e`e^\c[`ÿ`e`jpc\[`%Kulun 6``V]ÇVmbZ`aZg !hZ]ZXX’YbVaVnç_ç`çdYiV`VfZhaZg b b6``V]ÇçbXX_i`ibVc`VbgZj\ g b VfhçfVXVþçbç [VYZZYZbN’XZ!_V`_ç`VbgV]if`VfçbWi\’nZ` WVYZh bmZf`ZýaZg € bbZa` W f[çfgVhc`YiþibiWZ` fhh # :ý?8EP<EýCD<QûHI6C7JA BliÊXem\_X[`jc\i[\e\dc\[lilcXem\k\üm`b\[`c\e^\Z\ `YX[\k`e`ed•d`ec\i`edXe\m`_XpXkcXiê`ƒ`ee\d`e\[`i6 A iPb ] ZPiP]\P\ i XÌX] hP_ [PRPZ P\T[[TaX 0[[PW RR Vá]á] hXa\X SÛac bPPcX]T SPê c\ ë Qd[d]\PZcPS a 7i ?ThVP\QTazX] bPb {BXiT VTRT ]P\Pi ] cPebXhT TSXh^ad\* ëá_WTbXi ^ bXiST] Û]RTZX bP[XW Zd[[Pa ] ÇSTcXSXa bXiX] XÌX] ST APQQzX]XiT hPZ ][ Z Vá]PW[Pa ] iP ZTUUPaTc WPcP[PaSP] bT[Ç\Tc eT Qá]hThX WPbcP[ Z[PaSP] Z^ad\P eTbX[TbXSXa| ëTZ[X]STZX ZdSbÓ QThP][Pa VTRT XQPSTcX]X] QXiST] Û]RTZX á\\Tc[TaST ÛiT[[XZ[T ST bTÌZX][TaX PaPb ]SP hP_ [PVT[SXêX]X PÌ ZÌP VÛbcTa\TZcTSXa 7i ?ThVP\QTa bPb XQPSTc[TaX]X 0[[PWzP ëáZaá]á XUPST XÌX] hTaX]T VTcXa\XëcXa ET Qd XQPSTc[Ta PaPb ]SP VTRT XQPSTcX X[Z b aP[PaSP Qd[d]\PZcPS a =XcTZX\ {èáZaTST] QXa Zd[ ^[\PhPh \ \ .Filû#kXjXiil]m\bXeXXk`ÿi\k`i Filƒ#`ejXecXiXkXjXiil]lÿi\k\ee\dc`Y`i[`j`gc`e[`i%ýjk\[`ÿ`ü\p`m\XbcêeX^\c[`ÿ`qXdXe#_`ƒY`ijêeêicXdX^\k`id\[\e pXgdXpXXcêüêbY`i`ejXe#filƒclfc[lÿlqXdXed\ZYli\efel pXgXdXpXZXbkêi%D\j\c#_\iXbcêeX\jk`ÿ`qXdXep\d\bp`p\e# dX[[ŠfcXiXbm•Z”[leleXiqlcXiêeXYfple\ÿ\e`ejXe#filƒcl fc[lÿle[Xd\ZYli\eXbüXdêefcdXjêeêY\bc\p\Z\b#[fcXpêjêpcX YlY\bc\p`üjXp\j`e[\#kXjXiil]lÿi\e\Z\bm\jfildjlqZXpXüXdXbkXelqXbcXüdêüfcXZXbkêi% Hikmetin gayesi. KÜR8K98P?8E 7 nmVdaVYç_ 6``V]XXWibi`’h[Zhh ÁiTaX]STZX [ácd Pa T[ST TccXêX QPëPa [Pa ZT]SX ZPQX[XhTcX XbcXSPS eT QTRTaX[TaX]T QPê[PhP][Pa \P]T] cTaPZZX TST\Ti[Ta çë[TaX 0[[PWzP eTaX]RT 2T]PQ 7PZZ adWcP QXa X]ZXëPU hPaPc a ¬^Z SPWP iTZX PZ[ WTa ëThT TaT] X]bP][Pa ePaS a ZX :dazP] SPXaTbX]X] S ë ]SP ZP[\ ëc a 1Ûh[T XëX] ZT]Pa ]SP] ZÛëTbX]ST] cdcdh^abPZ dWaTeÓ hP] XcXQPa h[P Qd QX[T 2T]PQ 7PZZz ] QáháZ QXa [ácUdSda H^ZbP Qácá] Qácá] iPhX ^[d_ VXSTaXi :PQX[XhTcX\Xi STêX[ XbcXSPS \ i STêX[ >z]d] [ácUd bPSTRT IXdXqXeXpé#^\Z\`YX[\k` `ƒ`eƒfb^•q\cY`i]éijXk Gif]%.•eb•jfileleZ\mXYê1 [%EXdXq[Xbj•i• •YXjkêidXb :\mXgcXiêeêqêpXi`jdX7qXdXe%Zfd%kiX[i\j`e\Y\bc`pfilq% B8K@CD8þ8IKC8I@1:\mXgcXi#jfilelepXpêecXd[êÿê^•e^e[\i`cd\c`%:\mXgcXijX[\Z\\$dX`cfcXiXbbXYlc\[`c\Z\b%:\mXg^e[\i\ec\i`eXƒêbX[$ i\j#k\c\]feeldXiXjêY\c`ikd\c\i`^\i\b`i%8[i\jm\k\c\]fefcdXpXe[fÿilZ\mXgcXi#[\ÿ\ic\e[`id\p\XcêedXpXZXb%?\[`p\j`bXi^f[Xe^\i`^\c\e fblildlqXk\biXib`kXg^e[\i`cd\p\Z\b%BliXjfelZl_\[`p\bXqXeXecXiêec`jk\j`)^•ejfeiXnnn%qXdXe%Zfd%kiX[i\j`e[\pXpêecXeXZXb% H6N.6I6H6G>B/H:K9:I:@ûC@6N6 (-8 LJKFJ)'((J8C@&(+*) .| Rá\[TbX PhPZ[Pa ëXëX]RThT ZPSPa hP_ [P] QXa VTRT XQPSTcX b^]aPb ]SP bÛh[T]\XëcXa 1d cPe a eT XUPSTbXh[T 7i ?ThVP\QTa VTRT XQPSTcX]X \áaPRPPc TSX[TRTZ ëáZaTc\T h^[[Pa ] ] T] Û]T\[X[TaX]ST] bPh\ ë Qd[d]dh^a çQPSTc[Ta PaPb ]SP bTÌZX] QXa hTa cdcP] VTRT XQPSTcX 0[[PWz ] bTeVXbX]X ZPiP]S aP] XQPSTc[TaST]SXa HáRT =TQXz]X] SX[Xh[T 0[[PW ëÛh[T Qdhdadh^a) {:X\ eT[X QXa Zd[d\P Sáë\P][ Z TSTabT QT] ST ^]P bPePë X[P] TSTaX\ :d[d\ QP]P ZT]SXbX]T UPai Z [S ê \ ëTh[TaST] SPWP bTeVX[X ^[P] QXa ëTh[T hPZ[Pë\Pi :d[d\ QP]P ]P [T XQPSTc[Ta[T ST hPZ[Pë\PhP STeP\ TSTa =XWPhTc QT] ^]d bTeTaX\ 1T] - Zd[d\d bTeX]RT ST Pac Z ^]d] VÛaT] VÛiá cdcP] T[X háaáhT] PhPê ^[dad\ 3X[Xh[T ST WTa ]T XbcTabT \dWPZZPZ ^][Pa ZT]SXbX]T XWbP] TSTaX\ 1P]P b ê ]\PZ XbcThX]RT ST ^]d Z^adad\| >\Z\`YX[\k`e`e`eXeXecXiêe•q\i`e[\b`\kb`c\i`e\c\i[`i6 6TRT hP_ [PRPZ XQPSTc XbcXêUPa cPiPaad eT Sáëá]RT]X] \P]TeÓ VáÌ eT SXaT]Ì bPê[P\PSP T] TcZX[X h^[ WPccP \TëWda \áUTbbXa APiXzhT VÛaT cTZ h^[ ^[Sdêd* ç[PWÓ hPaS \ eT [ácd Pa ] VT[\TbX]T bTQTQXhTc eTaTRTêX* XhXhT VáiT[T S^êadhP SPeTc TST] WTa ëPWb ] ZPaë [PëPRPê i^a[dZ[Pa Pë\PZ XÌX] PZbPc\PSP] Qd XQPSTcT STeP\ Tc\TbX VTaTZcXêX ^acPhP Ì Z\PZcPS a 7T[T Qd çb[P\zP SPeTc XbT Qd h^[d] h^[Rdbd]d] VTRT ZPaP][ ê ]SP APQQzXh[T QPë QPëP ZP[ _ ]P\Pi Z [\Pb eT iPUTa XÌX] hP[ePa _ VÛihPë SÛZ\TbX SPePb ]SPZX bP\X\XhTcX] T] QT[XaVX] Û[Ìábá ^[\P[ S a 7i <dWP\\TS Qácá] \áWX\ Xë[Ta PaTUTbX]ST VTRT XQPSTcX]T SPWP UPi[P \áaPRPPc TSTaTZ VÛbcTa\XëcX 7i 7PQQPQ Q 4aTc aP 1TSXa VTRTbX Qácá] VTRT UTRXa iP\P] ]P ZPSPa 7i ?ThVP\QTazX VÛiTc[T\XëcX ATbá[X 4ZaT\ bT[P\ eTaX]RT 7PQQPQ WdidaP VXa\Xë eT {HP ATbd[P[[PW P]P\QPQP\ bP]P UTSP ^[bd] 1d VTRT QXa ]P\Pi Z [S ] i ZX bXiX] Qd ]P\Pi ] iP QT]iTa QXa ]P\Pi SPWP Û]RT VÛa\T\XëcX\| ST\Xë 7i ?ThVP\QTa ST {4h 7PQQPQ S^êad bÛh[áh^abd] 1d ]P\Pi á\Xc Z^aZd eT hP[ePa\P ]P\Pi S a| Qdhda\dë[PaS HV]ifYV hZ]ZXX’Y _ç`VW ` f n AP\PiP] XhX[XZ[Ta PS ]P cP\ QXa U abPc[Pa Ph S a çëcT VTRT XQPSTcX VXQX Û]T\[X QXa XQPSTcX] WPhPc \ iSP hTa TSX]\TbX eT ZÛZ[Të\TbX XÌX] ST Qd \áQPaTZ iP\P] SX[X\X]ST] XbcXUPST TSX[TQX[Xa <P[d\ AP\PiP] VTRT[TaX]ST SXêTa \dcPc XQPSTc[TaT TZ ^[PaPZ cTaPeXW ]P\Pi Z [ ] a :dazP] ^Zd]da SdP[Pa hP_ [ a eT bPWdaP ZP[Z [ a 4UT]SX\Xi bPb bPWdad ZPÌ a\P\P\ i iXaP QTaTZTc eT aPW\Tc ZPh]Pê ^[Sdêd]d Qdhda\dëcda BPWda ePZcX]X bPSTRT hT\T XÌ\T X[T VTÌXa\T\T[X QPëcP cTWTRRáS ]P\Pi ^[\PZ áiTaT STêXëXZ XQPSTc[Ta[T STêTa[T]SXa\T[X 1Xa Wdbdb SP QXa Ph Q^hd]RP PZbPc\PS ê \ i Qd ZP[Z ë AP\PiP]zSP] b^]aP SP STeP\ TccXa\TZcXa çQPSTc QX[T ^[bP QXa XëX] X]bP] WPhPc ]SP hTa TSX]\TbX QXa P[ ë\P báaTRX VTaTZcXaXa P8I@ D8&?<I>|E(''BþK8G AP\PiP] Q^hd]RP b^ad[P] b^ad[Pa QX[X] ZXcP_ ZPiP] ] 7Ta Vá] hPh \[P]P] b^ad[Pa ^ Vá] RTeP_[PhP] ^Zdad\diP :Ph]PZ :á[cáa HPh ] 6adQdz]d] T] bTÌZX] eT T] hT]X ZXcP_[Pa ] WTSXhT TSXh^adi 7 W èZWa_ ZkhkcbWhZWd ^Wd]_i_ i[^_l i[YZ[i_ oWfcWoè ][h[aj_hc[p5 9L>|EB|?<.i%8Y[•c_Xb`dP•Z\#BliÊXeÊêe m\<]\e[`d`qÊ`e jXj D•jc•dXecXiê ^\Z\`YX[\k`e\k\üm`bZhh þ b Vb`Vhhç#EZm\VaWZf a n!Äü’_fZYZb W f_i`c`aVmVmçaaç4Ågn’b’! VmV_`Vfçý ý bXZmZ_VYVfmVdç`Vb W f\ZXZ WVYZh gcbfVgçbYVgm`Za ýh f#=FKFüRAF: ZAMAN.

H^ZbP cá\áh[T QX[VXbXi eT X[VXbXi WP[ST \XhXi.plülel_XkêicXkXe dlbXY\c\fbli#pX_lk TSTaSX HÇ]X 4UT]SX\Xi 7Pi\dë[PaS a 1d XcXQPa[P 4UT]SX\Xi [X[`ec\i#YXücX[êbcXiê aTc[TaX 2TQaPX[zX] VTcXaSXêX ÇhTc[TaX AP\PiP] Ph Q^bPb 7PiaTc[TaX <TSX]TzST _Xk`dc\i`e`IXdXqXe hd]RP cP]T cP]T ^Zda 2TQaÇX[ XZX]RX bT]TST] XcXQPYfpleZXkXdXdcXi# aT] cP\ ( bT]T AP\Pp\e`eq`cfclpfidlü 0[ThWXbbT[Ç\ SP Wdëd XÌX]ST iP] ^adRd cdc\dëcda 1d ^`Y`il_cXiêeXj`e[`i`i% SX][Ta VT[T] ÇhTc[TaX] ^Zd]dë eT SXiX[XëX]X QÛh[TRT Z^]ca^[ TcAP\PiP]z[PaSP] SÛaSá !( \Xë ^[da cThXc eT cTbRX[X]X hP_PaS QTëX ST " ^[PaPZ Ì Z\ ëc a 1ácá] AP\PiP]z[PaSP QÛh[T STeP\ 3T\TZ ZX ^adÌ QT[[X PhSP cdcdTc\XëcX [da :P\TaX Ph XbT QÇiT] " QÇiT] ST 0]RPZ b^] AP\PiP] Ph ]SPZX Z^]ca^[ !( ^[PaPZ Ì ZPa =XcTZX\ 4UT]SX\Xi bPb QXa QPëZP TWT\\XhTc Pai TccX 0h] \X]7PiaTc[TaXz]X] cdccdêd Ph[Pa ] SÛaSá !( eP[ áiTaT VT[T] 2TQaÇX[ 0[ThWXbbT[Ç\ Qd QTëX ST " ^[PaPZ Ì Z\ ëc a 1d bTQT_[T STUP ëÛh[T SXh^aSd) AP\PiP] ^cdi ^[d]RP cP\P\ hXa\X S^HÇ ATbà[P[[PW Qd bT]TZX AP\PiP] Zdi ^[d]RP QXa Vá] TZbXZ ST]T\Ti ^Zdhdëd\di ]XWPÓ ëTZX[ST ^[PRPZc a 6Ty:P\TaX Ph ] Vá][TaX Qd ZPSPaS az cXa\Xë ^[Sdêd\ ÇhTc[TaX QT] ^ZdhPRPê \ ST]\TZ[T hTcX]X[Xa 1d AP\PiP] Ph ] ] ÛiT[ XQPSTcX]ST] bT] SX][ThTRTZbX] bT] ^ZdhPRPZb ] QT] SX][ThTRTêX\ 1áháZ QXa Wdëà XÌX]ST VTcXa\Xë ^[Sdêd ÇhTc[TaX QXa QXa ^ZdhP] 2TQaÇX[ 0[ThWXbbT[Ç\z ATbà[d[[PW bPb 7PiaTc[TaX SX][T\Xë ^Zd\P XëX QXcX]RT ST ZT]SXbX QPë[PhPaPZ iPQc TccXêX :dazP]z QPëcP] b^]P cTZaPa Tc\Xë 7i 2TQaPX[ SX][T\Xë QÛh[TRT ^Zd]dë eT SXiX[XëX]X] QXa SPWP cThXc eT cTbRX[X hP_ [\ ëc a çëcT AP\PiP] Ph Q^hd]RP <áb[á\P][PaRP :dazP]zP ZPaë VÛbcTaX[T] UPaZ[ P[ÇZP] ] QXa bTQTQX ST 7i 2TQaPX[ X[T 4UT]SX\XizX] ZPaë [ Z[ ^ZdSdZ[Pa eT SX][TSXZ[TaX Qd \dZPQT[T bá]]TcX ^[\dëcda <á\X][Ta Qd Ph ] QPë ]SP] XcXQPaT] RP\X eT SXêTa \á]PbX_ hTa[TaST c^_[P] a[Pa 4UT]SX\XizX] ^Zdhdëd]d WPc a[PcP] \dZPQT[T ^Zda hPWdc SP SX][Ta QPë[PS Z[Pa WPcX\[TaX]X AP\PiP] Q^hd]RP cP\P\[Pa[Pa hT]X ]ÇiX[ ^[dh^a\dë VXQX adW[Pa ]P bX]SXaXa VÛ]á[[TaX]T X]SXaXa[Ta çëcT RÇ\X[TaST Te[TaST ^Zd]P] WPcX\ eT AP\PiP] \dZPQT[TbX]X] cT\T[X]STZX ZdSbÓ WPc aP eT hPëP]P] d[eX ePZzP QdSda 1d]SP] S^[Ph SP AP\PiP]zP y:dazP] Ph z ST]\TZcTSXa <á\X][Ta AP\PiP]zSP hP \dZPQT[T ^Zda hP SX][Ta hP SP ZT]SX QPë ]P WPcX\ hP_PaPZ Qd bá]]TcX hPëPc\P bPSPZPc eT bTQPc VÛbcTaXa[Ta èX\SX b aP QXi[TaST 1Xi[Ta ST ZT]SX\XiX Z^]ca^[ Tc\T[XhXi 1d bá]]TcX] ]TaTbX]ST VÛaTe P[\ ë Sdad\SPh i >Zdh^a \dhdi SX][Xh^a \dhdi ZT]SX QPë \ iP WPcX\ \X hP_ h^adi.8D<.l`jYli^ .ILQD8E@ ýJKý?.`pXe\k#_X]êqcêb\ÿ`k`d`m\i\eBliÊXeblijcXiêe[Xe\dc`XkêcêdcXi pXgdXpX_XqêicXeêpfi%BlijcXiêeÓq`b`üXikcXiê`p`c\ük`i`c\Z\bm\ kalihZWZ`\Z` _ifg`Vf]V` bZ\Zh f `ZXZ_#9 mVbZhûý`Zf 7Vý_Vb`çþç:þ h a= naZh`Zf <ZbZ`B’Y’f’Efc[#9f#6` :fWVý!_ifg`VfVE9GinaVbç gh ]YVaZYZXZ_`Zf b jZ]V[çnc`aiý&* W b_ ý mZ9 mVbZhÇZ\Z` b€VþfçgçmVdVXV_`Vfçbçgm`ZY # ýCP8JBFxANKARA !' èdQPc báaTRX]ST] b^]aP ÛêaT]RX bPh b ]SP QáháZ Sáëáë VÛbcTaT] WPU i[ Z \áTbbTbTbX cTZaPa RP][P]\PhP QPë[PS !z[X h [[PaSP WPU i[ ê QXcXaT] ÛêaT]RX bPh b QX][TaT ZPSPa Sáë\áëcá 1XaZPÌ h [[ Z yUTcaTczcT] b^]aP b^] h [[PaSP WPU i bPh b ]SP QáháZ QXa Pac ë VÛi[T]Xh^a 3XhP]Tc çë[TaX 1PëZP][ ê 3ç1 eTaX[TaX]T VÛaT ! h [ ]SP # QX] &% ÛêaT]RX WPU i[ Z QT[VTbX P[\PhP WPZ ZPiP]S :dazP] Zdab[Pa ]SP WP[T] WPU i[ Z TêXcX\X P[P][Pa ] bPh b XbT ! QX]X] áiTaX]ST CáaZXhT Sá]hPSP T] Ì^Z WPU i hTcXëcXaT] á[ZT[TaX] QPë ]SP VT[Xh^a Á[ZT VT]T[X]ST WPU i[ Z TêXcX\X eTaT] (# :dazP] Zdabd Qd[d]dh^a (&$zcT] XcXQPaT] QT[VT P[\PhP WPZ ZPiP]P] WPU i bPh b XbT QX] 7P[Z ] QáháZ X[VX VÛbcTaSXêX WPU i[ Z Zdab[Pa !' èdQPc báaTRX X[T QXa[XZcT SdaVd][dZ SÛ]T\X]T VXa\XëcX 1d SÛ]T\X yUTcaTc STeaXz ^[PaPZ ]XcT[ThT] 3XhP]Tc çë[TaX 1PëZP][ ê 4êXcX\ 7Xi\Tc[TaX 6T]T[ <áSáaá ?a^U 3a 0[X 4aQPë {3PWP Û]RT h [[ Z $ QX] RXePa ]SP ÛêaT]RX\Xi WPU i[ Z QT[VTbX P[ aZT] Qd bPh !z[X h [[PaSP QX][TaT ZPSPa Sáëcá 0]RPZ !$ h [ ]SP] XcXQPaT] aPZP\[PaSP SáiT][X QXa Pac ë eT SáiT[\T ^[Sd| SXh^a 3XhP]TczX] WPU i[ Z \áTbbTbTbX]X PhPêP ZP[S aPRPZ Û]T\[X ÌP[ ë\P[Pa ] ] ^[Sdêd]d bÛh[ThT] 4aQPë X[Z ^[PaPZ - Zdab[Pa ] iXZX hP_ b ] ] XhX[TëcXaX[TRTêX]X QT[XacXh^a CáaZXhTzSTZX QX] :dazP] Zdabd]d] (# zX]ST WPU i[ Z TêXcX\X]X] eTaX[SXêX]X PZcPaP] 4aQPë {0b[ ]SP XÌTaXbX]ST ^hd] eT hái\T P[P][Pa ] ] Qd[d]Sdêd WPccP 8B>( ZP[XcT QT[VTbX P[\ ë Zdab[Pa \ i ePa 0]RPZ Qd][Pa ] bPh b Pi ][ ZcP 0\PR \ i á[ZT VT]T[X]ST Zdab[Pa ] iXZX ëPac[Pa ] SPWP SP háZbT[c\TZ| ëTZ[X]ST Z^]dëdh^a 8cdXepXcêK•ibc\i`e ÉJlckXeX_d\kÊ`1 .J\m[`ÿ`e`q\j\m[`ÿ`e`q`jpc\p`e ÇI\j”clccX_ÊêepXeêe[XY`iX[XdmXi[ê%PXecXiêe[XeY`i`^\ƒ`eZ\f X[Xd#Ç<p8ccX_ÊêeI\jlc•9\eül^\ƒ\e`8ccX_iêqXjê`ƒ`ej\m`pfild%È [\[`%<]\e[`d`q#ÇG\b`p`#b\e[`j`e\_XY\im\i[`ed`6È[`p\jfi[l%Ç?XpêiÈ[\p`eZ\#ÇFeX_XY\im\iÈ[\[`%8[Xd^`[\e\p\k`ük`m\ÇJ\e`8ccX_`ƒ`ej\m`pfildÈ[\[`%8[Xd[X#ÇB\e[`j`X[êeXY\e`j\m[`ÿ`eQk ZZ [Xj\e`j\mj`eÈ[`p\dlbXY\c\[\Ylcle[l%È(Ebu Davud.`pXe\kÊ\YXÿcêBliÊXeblijcXiêe[XülXe[X)' Y`eÿi\eZ`_X]êqcêb\ÿ`k`d`Xcêpfi% 9 mVbZh!]V[çn`ç_ g’fZg b W fmç`V bY fZW `ZXZ_ teknikleri kurs`VfV\Zh faZm jZ_ifg_V` hZg b VfhçfaVmç d`Vb`çmcf#=FKFü0[\P]hPz] ] 3dXbQdaV <TaZTi 2P\XXz]ST hPëPc [P] AP\PiP] TcZX][XZ[TaX Qd h [ SP Bd[cP]PW\Tc eT 4há_bd[cP] WPePb ] PaPc\ h^a 0ead_Pz] ] T] Qáháêá Z^]d\d]SPZX 3dXbQdaV <Pag[^W 2P\XXz]X] Pe[dbd]SP Zdad[P] AP\PiP] ÌPaë b 7^[[P]SP eT 1T[ÌXZPzSP] SP iXhPaTcÌX Pê a[ h^a 6daQTcÌX[TaX] PZ ] TccXêX ÌPaë SP XUcPa PÌP][Pa ] QXa Z b\ cTaPeXW ]P\Pi ] Z [S ZcP] b^]aP bPWdad SP QdaPSP hP_ h^a 2P\X ÛiT[ ë Z[P]S a\Pb eT ZP]SX[[TaXh[T UPaZ[ [ ê ] WXbbTccXaXaZT] RP\X Pe[dbd]P Zdad[P] AP\PiP] ÌPaë b CáaZXhTzSTZX R^ëZdhd Ûi[ThT][Ta XÌX] QXa U abPc AP\PiP] ÌPaë b ]SP WTSXhT[XZ TëhP[PaSP] VT[T]TZbT[ cPc[ [PaP ZXcP_ eT 23zST] bX\Xc eT \ b aP ZPSPa QXaÌ^Z áaá]á] bd]d[Sdêd bcP]c[Pa hTa P[ h^a 0[\P]hPzSP AP\PiP] VT[T]TZ[TaX]X] hPëPc [S ê cTZ hTa 3dXbQdaV STêX[ <PX]i ëTWaX]STZX Hd]db 4\aT 2P\XX eT :á[cáa <TaZTiX AP\PiP] eTbX[TbXh[T ÌTëXc[X TcZX][XZ[Ta SáiT][Xh^a 3Ta]TZ Qd h [ X[Z ZTi AP\PiP] Ph VT[T]TêX ^[P] 5TbWP]T ëT][XZ[TaX VTaÌTZ[TëcXaXh^a 5TbWP]T ëT][XêX]X] PÌ [ ë <PX]i 1PëZ^]b^[^bd 0b[P] 0[_Ta HáZbT[ eT AWTX][P]S?UP[i 4hP[TcX Dhd\ 1PZP] 8aT]T 0[cz ] ZPc [ \ h[P hP_ [S 0Ì [ ë ] PaS ]SP] eTaX[T] XUcPa hT\TêX]ST 1PZP] 0[c CáaZÌT ^[PaPZ y0[[PW ZPQd[ TcbX]z STaZT] 4\]XhTc <áSáaá FTQTa XbT Z^]dë\Pb ]P y<TaWPQPz SXhTaTZ QPë[PS 8. X%jX_`e7qXdXe%Zfd%ki SAYFA TASARIM: H:K9:I:@ûC@6N6 .<:<B [ ]SP] b^]aP WPU i ^[d_ SP =V[çn`VfV ! hP[P][PaSP ÌP[ ëP][Pa ] 3XhPQPëZP ]Tc Qá]hTbX]ST XbcXWSP\ TSX[\TÆ9 mVbZhÇZ bX XÌX] ÌP[ ë\P hP_ [PRPZ 4aQPë Qd XbX\ cTb_Xc \Z` bÇ ZP_bP\SP \áUcá[áZ[TaX]ZT]SX[TaX]T eT €Vþfçgç ÌP[ ë\Pb hP_c Z[Pa ] 4aQPë {1XiT $ X[TccXZ[TaX]X bÛh[áh^a QX] XbX\ d[Pëc 1Xi did] báaT T\TZ eTaX[TaTZ ZPiP] [P] WPU i[ Z _PhTbX]X] Ìáaá\T\TbX eT RP][ cdcd[\Pb XÌX] Qd ZPaSTë[TaX\XiT \TZcd_ hPiPRPê i >][Pa 3XhP]Tc Qá]hTbX]ST XbcXWSP\ Tc\TZ XÌX] hÛ][T]SXa\T[TaST Qd[d]PRPê i| SXh^a ?a^U 3a 0[X 4aQPë :dazP] Zdab[Pa ]SP WPU i[ Z TêXcX\X P[P] ÛêaT]RX[TaX] aTWQTa[XZ XWcXhPÌ[Pa ] ] ZPaë [P]\Pb P\PR h[P WTa X[ST ?3A \Tid][Pa ] ] XbcXWSP\ TSX[TRTêX]X bÛh[áh^a çZX Ph Û]RT I8=1Q8D8E#ÿJ8 3Te[Tc ?Tab^]T[ <áSáa[áêáz]ST] ?3A ÿD <B ZPSa^bd XbcTSXZ[TaX]X QT[XacT] 4aQPë ëX\SX[XZ ' ZPSa^]d] Ì Zc ê ] eT PcP\P[Pa ] h [ b^]d]P ZPSPa hP_ [PRPê ] PZcPa h^a {»]á\áiSTZX SÛ]T\ST Qácá] X[[TaST QXa PSTc ?3A di\P] XbcXWSP\ TSTRTêXi 4aQPë Qd bPhTST Zdab[PaSP WPU i[ Z TêXcX\X P[P] ÛêaT]RX[TaX] \^aP[ bTeXhTbX]X] háZbTZ cdcd[PRPê ] SX[T VTcXaXh^a CáaZXhTzST WPU i[ Z báaTbX]X] ^acP[P\P XZX h [ báaSáêá]á QT[XacT] 4aQPë Z[PbXZ hÛ]cT\T P[cTa]PcXU hT]X QXa \Tc^Sd dhVd[P\PhP VTÌXaSXZ[TaX]X PZcPa h^a 1Ûh[T[XZ[T WPU i[ Z SPWP Z bP báaTST QXcXaX[TQX[TRTZ 8_d\[ X_`e IXdXqXeÊ[XdlbXY\c\fbldXm\[`ec\d\j•ee\k`eXjêcYXücX[ê6 QXaX ^adÌ cdcd_ cTaPeXW Z [\PZ XbT QXa SXêTa <dZPQT[T bá]]TcX]X] ]Pb [ QPë[PS ê ÛiT[ XQPSTcX ST \dZPQT[T ëTZ[X]ST :dazP] ] QPëcP] QPë[PhPaPZ b aP X[T ëÛh[T X]RT[T^Zd\PZ eThP SX][T\T bá]]TcX ^[\dëcda hTQX[XaXi =XcTZX\ AP\PiP] Ph Q^hd]RP 1X[X]SXêX áiTaT ATbà[X 4ZaT\ bPb ATbà[d[[PW bPb 4UT]SX\Xi :dazP] ^Zd4UT]SX\XizT cP\ !" bT]TST ]ÇiX[ ^[P] \PhP ZPaë X[VXbX]X SPWP SP Pac a\ ë WPccÇ 7PiaTcX :dazP]z ] X[Z ÇhTcX <TZZTzST 7i 2TQaÇX[ ST Qd UPaZ[ P[ÇZPhP XëcXaPZ TcQXa AP\PiP] Ph ]SP eT :PSXa 6TRTbXz]ST \TZ áiTaT APQQzX\Xi cPaPU ]SP] VÛaTe]ÇiX[ ^[\dëcda 1d AP\PiP] Ph ]SP WT[T]SXaX[\XëcXa ]ái ^adÌ UPai Z [ ]\P\ ë bPSTRT ÇhTc[Ta 1d Z^]dSP 1dWPaÓzST VTÌT] QXa VT[\ThT QPë[P\ ëc WPSÓbcT] ÛêaT]SXêX\XiT VÛaT) AP\PiP] ^adRd <TSX]TzhT VT[X]SXZAP\PiP] VTRT[TaXcT] QXa bT]T b^]aP hÇ]X D•d`ec\iYlXpêe ]X] WT\T] WT_bX]ST ST WXRaTcX] XZX]RX bT]TbX]ST YXüêe[Xe`k`YXi\e ATbà[d[[PWzP bPb VT[T] 1TSXa BPePë z]SP] Û]RTZX èPQP] Ph ]SP UPai Z [ ]\ ë ZXd`m\[`ÿ\id•eXj`g 2TQaÇX[ 0[ThWXbbT[Ç\ ^]d][P ZPaë ZPaë hP ^cdada ^ Vá]T eT <áb[á\P][Pa X[Z ^adÌ. Edeb 12) JfefklilýbXÉ[\`X_`i\ e\[\d\bk`i6 EXdXqêejfei\bÊXkêe[Xj\Z[\c\i[\ejfeiXfklidXb[\d\bk`i%ýb`eZ`i\bÊXkkXejfeiXb`fklilüXbXÊ[\`lcX`cbfklilü #•ƒ•eZ•m\pX[i[•eZ•i\bÊXkkXejfeiXb`fklilüX[XbXÊ[\`_`i\jfefklilü [\e`i%ýcb fklilümZ`Y#jfefklilü`j\]Xiq[êi%ýb`i\bÊXkcêeXdXqcXi[X`j\#`b`eZ`i\bÊXkêejfele[Xb`fklidX#jfefklilükli%Fklilüle]XiqfcXed`bkXiê#eXdXqêejfele[XkX_`ppXkÊêfblpXZXbbX[Xib`d•[[\kk`i%ýcbm\ jfefklilücXi[X#jfcXpXbpXepXkêiêcêg•jk•e\fklilcli%BX[êecXi`j\ _\i`b`XpXÿêeê[XjXÿX[fÿilpXkêiXiXbfklidXpêpXgXicXi% (-8 LJKFJ)'((J8C@&(+*) BliÊXeblijcXiêeX yeni bir vizyon çiziliyor .ýP8E<K#?<IýC.p\ic\i[\kfgcXeêicXi# <]\e[`d`qÊ`efblZPSPa VTcXa\Xë ^[Sdêd ÇhTc[TaX [Pa ] hPZ R b RPZ[Pa ] P[4UT]SX\Xiz[T bPb \áiÇZTaT c ]SP 1TSXa BPePë z]SP cdc.<G.<DP8B8#{D<IG<BP|I<BDUISBURG - .

isimli bir ëah s ise ç kar ld ê mahkeme taraf ndan tutuklanarak cezaevine gönderilmiëti. ard ndan da israf olan ekmekleri yem fabrikalar na ulaët r p geri dönüëümünü saêlamak amac yla çal ëmalar yapt ê n söyledi. “Afrika’daki açlar akl m za getirdiêimizde. Valizde yap lan incelemede elbise ve benzeri malzemeler ç kmas herkese rahat bir nefes ald rd . Valiz. Böylece k sa sürede gönüllü say s h zla art yor. polis merkezi etraf nda toplan p yine tehdit etmiëlerdi. özellikle Afrika’daki insanlar için dua ederek Allah’tan yard m istedi. Ramazan vesilesiyle imkanlar ölçüsünde yapt ê m z bu yard mlar m z vatandaëlar m z yormadan ve onurlar n zedelemeden. Polisin yapt ê soruëturma kapsam nda yakalanan C. kitaba ve kütüphanelere önem veren bir yaklaë m n ortaya konulmas hedefleniyor. Döngeloêlu. koordinasyon toplant lar yla gelecek haftan n konular n belirleyip. tüketim al ëkanl klar n n çok önemli olduêunu anlatan Özer. valizde patlay c madde olmas ihtimaline karë l k valizin yak n na sinyal kesici jammer cihaz yerleëtirdi. huzuru ve mutluluêu bizim temel amac m zd r. Afrika’daki açlar da akl m za getirdiêimizde. Karaca ve Uysal. Özer. istendiêi zaman buradan ç kar l p tüketilmesi gerektiêini söyledi. siyaset ve ië dünyas ndan isimleri bir araya getirdi. Sat ë noktalar nda sat lmayan ekmeklerin f r nlara iade edildiêini. ëöyle konuëtu: “Burada tabii buzdolab na giren ekmek ne de olsa ç t rl ê n kaybediyor. belediyenin oluëturduêu ekipler taraf ndan adrese kadar teslim ediliyor. çal ëma bölgelerindeki liseleri ziyaret ederek proje hakk nda bilgilendirme yap yorlar. çskeleye gelen emniyet güçleri valizde bomba olmas ihtimaline karë l k iskelenin etraf n boëaltt . Sanatkârlarç ve Ekmek Satçcçlarç Esnaf Odasç Baýkanç Fahri Özer.30 sular nda cinayetin iëlendiêi adreste topland . Rize Dernekleri Federasyonu (RIDEF) taraf ndan organize edilen ve Çaml ca’da bir restoranda bir araya gelen davetliler iftar yemeêi sayesinde birbirleriyle hasret giderip keyifli bir iftar akëam geçirdiler. Hep birlikte ev s cakl ê nda aç lan iftardan sonra yaklaë k 30 bin kiëi. Bugün Baükan Salih Kenan þahin. Geçtiêimiz 2010 y l n n Ekim ay nda faaliyetlerine baëlayan Kütüphane Gönüllüleri Projesi ile gençlerin sosyal. Daha sonra. Al c ’n n yak nlar . Aykut’u sloganlar atarak and .” diye konuëtu. Zeynep Kamil Hastanesi Baëhekimi Ayëenur Celayir ve devlet sanatç s Recep Alper Çevirel de yer ald . geriye kalan yüzde 90’ n ise çöpe gittiêini ifade etti.” ëeklinde konuëtu. ëu bilgileri verdi: “Herkesin s cak aë . Çünkü ekmek nimettir her zaman. ekmeklerin 200 gramdan 300 grama ç kar lmas n n ard ndan israf n artt ê görüëünü savundu. Toplant n n ilk 15 dakikas nda öêrenciler kitap okuyorlar. ALý CANSEV ûSTANBUL - - - FAHRý ÖZER Tar m Bakanl ê Koruma Kontrol Genel Müdürlüêü’nün gündeminde bulunduêunu söyledi. özellikle bat ya doêru gelindikçe ekmek tüketiminin azald ê n bildirdi. kentte günde yaklaë k 2 milyon ekmeêin çöpe at ld ê n belirterek. özellikle büyük f r nlara gelen iade ekmeklerin oluëturtuêu daêlar kim görse vicdan n n s zlayacaê n kaydetti. Baëakëehir Belediye Baëkan Mevlüt Uysal. ç t r ekmek tüketiminin ön planda olduêunu belirten Özer. daha sonra olays z bir ëekilde daê ld . Ekmeêimize nimet gözüyle bakarsak. G da yard mlar n geleneksel olarak her Ramazan ay nda gerçekleëtirdiklerini belirten Belediye Baëkan Osman Develioêlu. Böylece gençlerin projeye kat l mlar için okul yöneticilerinden destek saêlan yor. ona göre tüketmemiz laz m. ailesi ve arkadaëlar taraf ndan ölümünün y ldönümünde protestolu yürüyüële an ld . elimizdeki ekmeêin k ymetini bilmemiz. Olayla ilgili bir kiëinin tutukland ê n ifade eden Kark z. çftara yaklaë k 30 bin kiëi kat ld . Ekmek gramajlar n n 200 ya da 250 grama indirilmesi halinde. Mehmet Doêan Kubat ve Ünal Kac r. sanatsal ve sportif faaliyetlerle bilgiye. HÜSEYÿN ÜNSAL YÜCEL Oÿlunun öldürülüüünün yêl dönümünde adalet arêyor Geçtiêimiz y l Küçükçekmece’de. “Oêluma sald ranlar daha kalabal kt . çstanbul Büyükëehir Belediye Baëkan Kadir Topbaë. projesi için belediyenin kütüphanelerinde birer eêitimci görevlendiriliyor. KçPTAè Genel Müdürü çsmet Y ld r m ve AK Parti Baëakëehir çlçe Baëkan Ayhan Özgürel de kat ld . patlay c ihtimaline karë jammer cihaz ile sinyalleri kesti. Cinayetin iëlendiêi yerde mumlar yakan anne Songül Al c ve arkadaëlar . gençlere okumay sevdirmenin yan s ra daha birçok imkân sunuyor. 15 Aêustos 1984 y l nda terör örgütünün ilk silahl eylemini yapmas n n y ldönümü olmas nedeniyle polis güvenlik önlemlerini art rarak hemen bomba imha ekiplerine haber verdi. U UR ÖZTÜRK ûSTANBUL - Baüaküehir’de 30 bin kiüi aynê sofrada iftar açtê Baëakëehir Belediyesi. ýSTANBUL AA Bahçelievler’de gêda kolileri adrese teslim Bahçelievler Belediyesi’nce Ramazan ay nda baëlat lan maddi durumu iyi olmayan ihtiyaç sahibi vatandaëlara erzak yard mlar . Proje ile her gönüllü. çstanbul Ekmek F r nc lar . Valizin yan na ekip. Baëakëehir Belediye Baëkan Mevlüt Uysal. Ekmeêin gramaj n n her ilin tüketim al ëkanl klar na göre belirlenmesi gerektiêini kaydeden Fahri Özer.” Özer. çkincisinde ise. Vatandaëlar n bu konuda bi- linçlenmesi gerektiêini. odalar n n ve Türkiye F r nc lar Federasyonu’nun öncelikle israf engellemek. yeme kültürlerinin ve buna baêl olarak ekmek tüketiminin de deêiëkenlik gösterdiêini belirten Özer. ýSTANBUL ZAMAN þstanbul’da günde 2 milyon ekmek israf ediliyor Afrika’da milyonlarca insan açlêkla pençeleüirken sadece ýstanbul’da günde 2 milyon ekmeÿin israf edildiÿi belirtiliyor. ekmeksiz doyamay z hiçbir zaman. tarihî ve kültürel gezilere iëtirak ediyor.5 ekmek almaya baëlad .” dedi. Özer. erken saatlerden itibaren Baëakëehirliler taraf ndan dolmaya baëlarken. Birincisinde her bir eêitimci. Üzerinden bir y l geçmesine raêmen ac lar bir türlü dinmeyen Aykut Al c ’n n annesi Songül Al c ve yak nlar . ëiëirmië olduklar siyah balonlar evlerinin balkonundan sokaêa att . belediyece düzenlenen sportif etkinliklere kat l yor. Programl ve sistematik ëekilde yürütülen çal ëma ile eêitimciler. MÜHENNA KAHVECÿ 16 A USTOS 2011 SALI ZAMAN Beüiktaü ýskelesi’nde üüpheli valiz alarmê Beëiktaë çskelesi’nde deniz kenar na b rak lan valiz. Gençlik dal nda ödül almaya hak kazanan Kütüphane Gönüllüleri Projesi. s n f öêrencisi Aykut Al c . elimizdeki ekmeêin k ymetini bilmemiz. Afrika’da yaëanan k tl ê düëündüêünde vicdan n n s zlad ê n belirten Özer. daha sonra polis merkezine götürüldü. “Daha önce de Aykut yine ayn grup ile kavga sonras kaçarak polis merkezine s ê nm ët . Uzman polisler.f28 GÜNDEM FOTOüRAF: ZAMAN. Her bölgenin damak zevkinin. çstanbul Üniversitesi çëletme Fakültesi 2. Üsküdar Milli Eêitim Müdürü çlyas Tekin. Sohbet esnas nda konuyla ilgili görüëlerini bildirmeleri için söz verilen gençlerin özgüvenlerinin kazanmalar saêlanm ë oluyor. haftal k okuma toplant lar na kat lan her öêrenci yan nda bir kiëi getiriyor. ilahiyatç -yazar Ömer Döngeloêlu’nun duas na eëlik etti. ona göre tüketmemiz laz m. Al c ’n n ailesi katil zanl lar n n birden fazla kiëi olmas na raêmen bir kiëinin tutukland ê n söyleyerek. Sald rgan grup. kültürel. konunun ëu anda FOTOüRAF: CÿHAN. Ekmeêin yenmeyen k sm ertesi güne kald . Polis merkezi önünde oturma eylemi yapan grup. Aykut’un öldürülmesinden 3 ay sonra b çakla yaralanmas n n ard ndan hayat n kaybeden Savaë Kark z’ n annesi Güllü Kark z da eyleme destek verdi. Uzman ekip. Ramazan ay ndan itibaren ihtiyaç sahibi vatandaëlar n adreslerine kadar ulaët r lan erzak paketi say s n n 10 bine ulaët ê ve Ramazan sonuna kadar bu say n n 20 bine ulaëmas n bekledikleri öêrenildi. ýSTANBUL ZAMAN - FOTOüRAF: CÿHAN. Bambi Restaurantlar Yönetim Kurulu Baëkan Fatih Güner.” Bahçelievler Belediyesi Halkla çliëkiler Müdürlüêü’nden al nan bilgiye göre. Aykut’u polis koruyamad . K sa sürede olay yerine gelen bomba uzman ekipler. Ben de adalet istiyorum. yaël -genç on binlerce vatandaë ayn sofray paylaëarak birlikte iftar etmenin mutluluêunu yaëad . Kazan lan ödülü Belediye Baëkan Kenan èahin. sadece çstanbul’da günde yaklaë k 2 milyon ekmeêin çöpe at lmas n n çok ciddi bir problem olduêunu ifade ederek. Ramazan programlar çerçevesinde düzenlediêi “Sokak çftarlar ”n n en büyüêünü Sular Vadisi’nde gerçekleëtirdi. Yerel Yönetimler Sempozyumu çerçevesinde AK Partili belediyeler aras ndaki ‘Yerel Yönetimler ve Gençlik’ konulu proje yar ëmas nda ödül almaya hak kazand . Türkiye’de s cak. önceden belirlenen konu hakk nda gençler bilgilendiriliyor. saç uzun ve gözünde lens olduêu iddias yla kendisine hakaret edenlerle ettiêi kavga sonucu b çaklanarak öldürülen üniversite öêrencisi Aykut Al c . Gönüllü kat l mlar . Baëbakan Recep Tayyip Erdoêan’ n elinden ald . israf n düëeceêini savunan Özer. Tamam yla Rizeli vatandaëlar ve Rize'ye gönül verenlerden oluëan yaklaë k 2 bin davetlinin iftar yemeêi sanat. Bayatlayan ekmeêi de vatandaëlar m z n yüzde 90’ tüketmiyor. ýSTANBUL ZAMAN - Kütüphane projesi Pendik’e ödül getirdi Pendik Belediyesi ‘Kütüphane Gönüllüleri’ Projesi. AK Parti çstanbul milletvekilleri Harun Karaca. Ayn sokaê n 100 metre uzaê nda. bir önceki haftan n ise deêerlendirmesini yap yor. gecenin onur konuklar aras nda Üsküdar Belediye Baëkan Mustafa Kara. “Ekmek 300 grama ç kar ld ê nda insanlar bir ekmek yeterken otomatik olarak 1. Adaletin yerini bulmas n istiyorum. bir kilometreden daha uzun bir alanda kurulan masalarda vatandaëlar iftar ezan n bekledi. çstanbul Birinci Bölge Milletvekili Ali Torlak. ekmeêin al nd ktan sonra buzdolab nda saklanmas . Sular Vadisi’ndeki iftar alan na birlikte giren Topbaë. önceki gün saat 23. yarg n n verdiêi karar protesto etti. iade edilen ekmeklerin ancak yüzde 10’unun galeta unu yap ld ê n . Sular Vadisi. evinin önünde öldürülmüëtü. Özer. “Gramaj n indirilmesi hususunda federasyonumuzla birlikte gayret sarf ediyoruz. ýSTANBUL ZAMAN SAYFA TASARIM: AHMET BûÇER ýstanbullu Rizeliler Çamlêca’da buluütu Rizeliler Çaml ca’da buluëtu. ûstanbul Ekmek Fçrçncçlarç. uygun koëullarda evlerine kadar giderek yap yoruz. Valizden elbise ç kmas herkese rahat nefes ald rd .” ëeklinde konuëtu. Oêlunun sebepsiz yere öldürüldüêünü söyleyen Songül Al c . özellikle büyük fçrçnlara gelen iade ekmeklerin oluýturduþu daþlarç kim görse vicdançnçn sçzlayacaþçnç söyledi. polisi bomba alarm na geçirdi.” dedi. vatandaëlarla sohbet edip bol bol hat ra fotoêraf çektirdi. Belediyenin kat l mc lara iftar ikram nda bulunduêu Sular Vadisi’nde. elindeki kesici aletle valizi dikkatli bir ëekilde keserek açt . Sanatkârlar ve Ekmek Sat c lar Esnaf Odas Baëkan Fahri Özer.T. Sular Vadisi’ni Baëakëehirlilere kazand ran Baëkan Topbaë’a teëekkür etti. Yaklaë k 30 bin kiëinin kat l m ile gerçekleëen iftara. okuldaki derslerine takviye amac yla branë öêretmenlerince etüt desteêi al yor. masalar tek tek dolaët . Üsküdar Rizeliler Dernek Baëkan Mustafa Dereci ve Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Sar oêlu gecenin organizasyonunda büyük emeêi geçen iëadam Fatih Güner'e teëekkür ederken Rizeli iëadamlar bir açl k ve ölüm tehlikesi alt nda yaëayan Somali'ye yard m kampanyas baëlatma karar ald lar. bunun f r nc lar n da zarar na olduêunu belirten Özer. Ama ekmeêe önce nimet gözüyle bakal m. hemen özel elbiselerini giydi. ‘Kütüphane Gönüllüleri Projesi’ ile kazanêlan ödülü 1200 üyesi bulunan gönüllüler Baübakan Tayyip Erdoÿan’ên elinden aldê. iki ëekilde saêlan yor. bu konuda Türkiye F r nc lar Federasyonu’nun Tar m Bakanl ê ’na baëvurular yapt ê n ancak sonuç alamad ê n anlatt . ALÿ CANSEV . Tasavvuf müziêi dinletisi ve semazenlerin gösterileri davetliler taraf ndan büyük ilgi görürken. O gün görev baë nda olan polislerden ëikâyetçiyim. baz vatandaëlar da evlerinden getirdikleri ile sofralar zenginleëtirdi ve kad n-erkek.

MUSTAFA KÿRAZLI BARCELONA. ýyi de oldu diye düüünüyorum. Forlan’ n düëüncesini tam olarak bilmiyorum. Fernandes. ‘Federasyon’un kararê saÿduyulu’ Beëiktaë. Dünü sabah ve akëam olmak üzere çift idman yaparak geçiren Siyah-Beyazl tak m Rus ekibine karë taktik çal ëmalar n yap yor. yeni sezondaki tek hede erinin bu kez çifte ëampiyonluk olduêunu belirtti. Atletico Madrid’e mutlaka katk saêlayacakt r. Biyediç’in ani vefat Bosna’n n yan s ra Türkiye’deki sevenlerini ve görev yapt ê kulüpleri yasa boêdu. ‘çsmi geçen herkes sevk edildi’ dedi.Saray’dan eski tak m Atletico Madrid’e transfer olan Arda Turan ile ilgili sorulara da yan t veren Simao. Böyle bir haber beklemiyorduk. TEMEL YýRMýBEþO LU ûSTANBUL Beëiktaë’ n Portekizli oyuncusu Simao Sabrosa eski tak m arkadaë Diego Forlan’ Siyah-Beyazl tak mda görmek istediêini söyledi. doêup büyüdüêü Bosna-Hersek’in Mostar kentinbüyü de d sabaha karë yaëam n yitirdi. Barcelona Kulübü’nün açêklamasênda. Tesislere giderken tra k kazas geçiren iki futbolcunun saêl k durumlar n n iyi olduêu belirtildi. Rusya’ya rahat gitmek istiyoruz. “Ben koskoca Bosna savaë n atlatm ë biriyim. çsveç’in AIK Stockholm tak m ndan transfer ettiêi Sierra Leoneli oyuncu çbrahim Teteh Bangura ile 4 gün önce 5 y ll k sözleëme imzalam ët . Futbol Federasyonu baëta olmak üzere birçok kulüp baësaêl ê mesaj yay nlarken Bursaspor’daki eski tak m arkadaë Adnan Örnek. Belçika’n n Standard Liege ile çsveç’in Helsingborg tak mlar aras nda perëembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maç n yönetecek. Buna göre Y ld zlar ilk k maçta bugün saat 17.” UEFA’dan Bülent Yêldêrêm’a görev FIFA kokartl Türk hakem Bülent Y ld r m. TEMEL YÿRMÿBE OüLU “Arda iyi ve kaliteli bir futbolcu. s rada yer buldu. Uruguayl golcünün ëu an için Miami’de tatil yapt ê n kaydeden Simao. SAYFA TASARIM: BURHAN SOLAK . Barcelona’nên kasasêndan transfer için 40 milyon Euro çêktêÿê belirtildi.Bahçe Camii’nden kald r lacak.2010’da Zaman Gazetesi’ne röportaj veren Biyediç ise yakaland ê amans z hastal êa raêmen Bursaspor sevgisiyle hayata tutunduêunu söylemiëti. Türk futboluna büyük hizmetler veren Biyediç’i genç yaëta kaybettikleri için üzgün olduklar n söyledi. 9 puanla lider tamamlayan Milli Tak m’ m z.” dedi. Futbol Federasyonu’nun ëike soruëturmas yla ilgili karar n deêerlendirdi. PFDK’ya sevk edilmeyen var. Beüiktaü’ên yêldêz isimlerinden Simao.” ifadelerini kulland . Bursa’yê korkuttu Bursaspor’un yeni transferleri Bangura ve Cemal Kald r m’ n. A MüLLü TAKIM’DA KAPTAN HüDAYET TÜRKO LU. Birkaç sakatl ê oldu. Ayn zamanda eski Yugoslavya’n n Müslüman kökenli ilk Baëbakan Cemal M Biyediç’in Biyediç yeêeni olan unutulmaz teknik ada- - Djokovic. Futbolcular çift kalede k ran k rana mücadele ederken saê ayak bileêine darbe alan Necip Uysal ile saê alt adalesinde çekme olan Cenk Gönen antrenman yar da b rakt .” ifadelerini kulland .” diyen èener. Eksiklerimizin olduÿunun ve bunun üzerinde çalêümalar yapmamêz gerektiÿinin farkêndayêz. Saþ ayaklç bir futbolcu olarak sol kanatta oynamayç daha çok tercih ettiþini söyleyen Simao. Portekizli oyuncu. Saham zda avantajl bir skor elde edip. HASAN DEMýR TRABZON haber turu Bangura ve Cemal.” dedi. “Bu sayede rakip savunmacçlarç dengesiz yakalayçp ýut çekme fçrsatç buluyorum. Atletico Madrid’de forma giyen eski takçm arkadaýç Diego Forlan’a da mesaj yolladç. Türkoÿlu. Kulüpten yap lan aç klamada ëöyle denildi: “Türk futbolunda ortaya ç kan olaêanüstü durumu yasalar ve talimatlar çerçevesinde. Türk ürk tenisçi Çaêla Büyükakçay ise listede 5 basamak ak yükseldi ve kendisine 223. Djokovic 13 bin 500 puananla ilk s rada yer ald . Türk medyas nda en son 15. “Onunla tekrar oynamak isterdim. 1 y ldan 3 y la kadar hapis var’ diyorsunuz. ATP’nin aç klanan listesinde. Fernandes. 5 y l dün önce kan kanserine yakalanan ve yaklaë k 3 y l önce Almanya’da bir çngiliz donörün kan yla tekrar hayata tutunan. èener. “Elimde yeterli belge yok diyorsun. geçirdikleri tra k kazas sonucu ha f yaraland klar bildirildi. hayatênê kaybetti Türk futboluna bir dönem damgas n vuran isimlerden olan Teknik Direktör Cihat Erbil de 65 yaë nda hayata gözlerini yumdu.04. Biyediç’in cenazesinin Türkiye’den de kat l mc lar göz önünde bulundurularak yar n memleketi Mostar’da k l nacak ikindi namaz n n ard ndan Sutina Mezarl ê ’nda topraêa verileceêi kaydedildi. Hat rlanacaê gibi Yeëil-Beyazl kulüp.f29 spor FOTOüRAF: ZAMAN. “Federasyon üyesine sordum. Yeëil-Beyazl taraftarlar n gönlünde ayr bir yer tuttuêunu ifade eden imparator. Portekizli oyuncu. Kad nlarda Danimarkal tenisçi Caroline Wozniacki acki de zirvesindeki yerini bu hafta da korudu.” dedi. FOTOüRAF: ZAMAN. bizi nas l PFDK’ya sevk ediyorsun?” diye soran èener. G. “ýlk hazêrlêk turnuvasêndaki amacêmêz kendimizi görmemizdi.” ifadelerini kulland . beklediêimiz ve verilmesi gereken bir karar olarak deêerlendiriyoruz. 25 y l önce koluna krampon darbesi alan ve sinir içerisinde tümör oluëmuë. ikinci turda yükseldiêi E Grubu’nda Almanya. sürecin baë ndan bu yana Türk futbolunun ç karlar na uygun olarak ve saêduyu ile yöneten Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu’nun ald ê karar . perëembe günü UEFA Avrupa Ligi’nde Athletic Bilbao ile oynayacaklar maç n heyecan n dahi yaëayamad klar n vurgulad . Arjantin ve Çin ile eëleëti. Bu kez hem ligi hem de Türkiye Kupasç’nç kazanmak istediklerini belirten Simao. Türk tenisçi Marsel çlhan ise n bir basamak düëerek 109. FORLAN’I BEKLüYOR Beüiktaü’ên Portekizli yêldêzê Simao Sabrosa. kulüp asbaëkan Nevzat èakar ve yöneticilerden Recep Denizer’in PFDK’ya sevk edilmesine de bir anlam veremediêini belirterek. Liege kentindeki Maurice Dufrasne Stadyumu’nda saat 21. G.” ëeklinde konuëtu. Ancak tabii ki Forlan gibi bir oyuncunun Türkiye’de oynamas n isterim. Kendisi Türk futbol tarihine mal olmuë ve karakteriyle de herkesin takdir ettiêi bir insand . “Rakibimiz ikinci lig tak m olmas na raêmen iyi bir ekip. Cihat Erbil. altyapêdan yetiüen ve 2003’te 16 yaüêndayken Arsenal’e transfer olan 24 yaüêndaki Fabregas’ên ‘evine döndüÿü’ ifade edildi. “imparator’’ lakapl Boënak teknik adam. “Kendisi çok yak n arkadaë m ve sürekli olarak görüëüyoruz. tad m kalmad . “Art k zevkim.30’da Almanya ile Baëkent t Voleybol Salonu’nda karë karë ya gelecek. “Son günlerde saêl k durumu çok iyiydi. 16 AÿUSTOS 2011 SALI ZAMAN SüMAO. Türkiye’de futbol agresif oynan yor. zirvedeki yerini korudu S rp tenisçi Novak Djokoviç. Erbil’in cenazesi bugün öêle namaz nda F. çnönü’deki maçta tur için yeterli skoru alacaklar n kaydetti. Geçtiêimiz sene Bursa’da Nejat Biyediç Futbol Akademisi’ni kurarak Boënak teknik adam n en büyük hayalini gerçekleëtirdiklerini anlatan Örnek. Geçen sezon Türkiye Kupas ’n kazanarak UEFA Avrupa Ligi’ne kat lmaya hak kazand klar n hat rlatan Portekizli y ld z. - Disiplin Kurulu’na niye sevk edildik? Trabzonspor Kulübü Baëkan Sadri èener. Baë m z saê olsun. çspanya’da boë alan daha çok oluyor. Yakaland ê kanser hastal ê na yenik düëen Erbil. çlker Coëkun n da maç n dördüncü hakemi olacak. Bu arada Beëiktaë. 52 pa yaë ya ndayd . Cenk’in durumunun ciddi olmad ê bildirilirken Necip’in 10 gün sahalardan uzak kalacaê aç kland . Cevahir AVM’de giydiêi Adidas marka kramponlar n tan t m n yapan y ld z oyuncu. Yêldêzlarên ilk rakibi Almanya Ankara’da yap lan Y ld z K zlar Dünya Voleybol èampiyonas ’nda A Grubu’nu yenilgisiz. Ayr ca ben her gün bir milyon Bursaspor taraftar n n duas n al yorum.Saray’da iyi oynad . AyY ld zl lar. Ancak La Liga’da zorlanacaê n düëünmüyorum. yar n ayn saatte Güney Amerika’n n güçlü temsilcisi Arjantin ile oynayacak.” diye konuëtu. hastal ê n nüksetmesinin ard ndan geçirdiêi ameliyat sonras nda sol kolunu kaybetmiëti. Herkesin ismi geçiyorsa onlar niye sevk edilmedi. biz o belgeleri görmeden kendimizi nas l savunacaê z. takêmên eksik yönlerini gördüklerini söyledi.” ëeklinde konuëarak tek arzusunun Bursaspor’u ëampiyon görmek olduêunu dile getirmiëti. Futbol Federasyonu karar yla PFDK’ya sevk edilmesine tepki gösterdi. yeni sezona iddialê hazêrlandêklarênê söyledi. Gece aniden rahats zlanarak hastaneye götürmüëler ve orada hayat n kaybetmië. Forlan’ n Beëiktaë’a transfer olma ihtimali ile ilgili sorular yan tlad . ýstanbul’da turlamak istiyor! Beëiktaë’ n orta sahadaki tecrübeli oyuncusu Manuel Fernandes. s rada yer buldu. 10 gün önce kendi isteêiyle memleketi Mostar’a giden ve babas yla m birlikte kendisine ait evde kalan efsane teknik adam n önceki gece aê rlaëarak hastaneye kald r ld ê öêrenildi. Bu hastal k m beni devirecek. üZMüR’DEKü World Cup 10’da. “Siz ‘Belgeleri paylaëamam. Emniyette. adliyeye ç kmadan serbest b rak lan yöneticimiz Recep Denizer bile PFDK’ya sevk edildi. 011 1959-2 BûYEDûÇ NEJAT m n tüm müdahalelere raêmen hayata gözlerini yumduêu bildirildi. hedeÔerinin üampiyonluk olduÿunu ifade etti.” dedi. erkekler dünya s nin ralamas n n zirvesindeki yerini korudu.15’te baëlayacak maçta açta Y ld r m’ n yard mc l klar n Mustafa Emre Eyiyisoy ve Erdinç Sezertam yapacak. UEFA Avrupa Ligi’nde Rusya’n n Alania Vladikavkaz tak m n çstanbu’da yenmek zorunda olduklar n aç klad . Arda da fuleli bir oyuncu. perëembe günü UEFA Avrupa Ligi’nde oynayacaê Alania Vladikavkaz maç haz rl klar n sürdürüyor. ARSENAL’üN ORTA SAHA OYUNCUSU Cesc Fabregas ile 5 yêllêk sözleüme imzaladê. Bosna soykêrêm bile ‘ýmparator’u yêkamamêütê AHMET U UYKAN ûSTANBUL T Türk futbolunun ve Bursaspor’un efsan nevi isimlerinden Nejat Biyediç.

....... ard ndan karar verilecektir...” denilerek soruëturman n TFF ayaê ëimdilik noktaland ... bu yüzden savunmalar n n al namad ê n vurgulad ...Fenerbahçe Spor Kulübü Kaleci Antrenörü Semih þentürk.. FUTBOL Disiplin Talimat ’n n 55’inci maddesinde deêiëiklik planlam yoruz.............. Kararlarçn futbola en az zarar verecek ýekilde alçnacaþçnç belirten Baýkan Aydçnlar....f30 SPOR Futbol Federasyonu................... “ýddianameyi bekliyoruz................ gizlilik olmasç ve tüm delillerin kendilerine ulaýmamasç sebebiyle karar veremeyeceklerini söyledi..Giresunspor Yönetim Kurulu Üyesi TUTUKSUZ OLANLAR Serdar Kulbilge....” dedi........................ Mersin çdman Yurdu ve Giresunspor kulüplerinin isimleri geçmiëti...................... futbol kamuoyunda adç geçenlere sürekli hak mahrumiyeti cezasç olarak yorumlançyor....................Fenerbahçe Spor Kulübü Muhasebe Müdürü Cemil Turan ....Beüiktaü Jimnastik Kulübü Teknik Sorumlusu Ahmet Ateü .................Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi ýlhan Yüksel Eküioÿlu .......... Olumsuz bir durum ortaya ç karsa UEFA ceza verecektir. BU AþAMADA vicdani bir karara ulaë lamam ët r....... Gençlerbirliÿi Kulübü Futbolcusu Mehmet Yêldêz.................. MAHMUT BURAK BÜRKÜK MAHMUT BURAK BÜRKÜK.......................................... dayak gibi cezalar gelecektir.. ýANSAL BÜYÜKA (Lig TV): Türkiye Futbol Federasyonu’nun savunma haklar kullan lmadan kesin bir karar almay ë n normal karë l yorum.... ëüpheliler ve kulüplerle paylaë lmadan ceza verilmesi Avrupa çnsan Haklar Mahkemesi hükümlerine ve adil yarg lamaya ayk r .................. bas n ordusunun aras ndan Asuka Salonu’na ad m att ..... saat 15............... soruëturma hakk nda gizlilik karar olduêu........ SAYFA TASARIM: ALû YAÿMUR ............ Büyüküehir Belediyespor Futbolcusu Önder Turacê .......... ëikeye teëebbüs......... “TFF doêru hareket ediyor........Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Çetinkaya ...................................... Verilecek daha aê r bir cezan n karë l ê n n olup olmad - ê henüz mahkemelerde kesinleëmedi................ Eski Gençlerbirliÿi Kulübü Antrenörü Erdem Konyar............................Eski Sivasspor Kulübü Futbolcusu Levent Eriü....30’da sona eren toplant dan yaklaë k 15 dakika sonra TFF Baëkan Mehmet Ali Ayd nlar..................................................... zan alt ndaki kiëi ve kurumlara delillerin gösterilemediêi................................ K l ç...... 52 kiýinin PFDK’ya sevk edildiþini bildirdi.. bütün belgelerin................ Bir anlamda “Adli yarg y bekliyoruz....... ýDDýANAME aç kland ktan sonra tüm delil- ler elimize ulaëacak..............Eski Boluspor Kulübü Teknik Sorumlusu Sadri þener ......... Gençlik ve Spor Bakan Suat K l ç.............. Gençlik ve Spor Bakanê Suat Kêlêç....Eski Gençlerbirliÿi Kulübü Kalecisi Cengiz Demirel .......................... Bu karar ayn zamanda Türkiye’deki tüm özel kuruluëlar n hukuka karë daha sayg l olunmas gerektiêinin bir göstergesi.....Eskiüehirspor Kulübü Teknik Danêümanê Beüir Acar ........ Bu da............................. “Kararlar hukuka dayan rsave yasal zemine saêlam ve saêl kl bir ëekilde oturursa........................ Gençlerbirliêi......... Avrupa’da bunun örnekleri var... teëvik primi veya teëvik pirimine teëebbüs oluëtuêu kanaatine ulaëm ë................... 20 Temmuz’da çstanbul Özel Yetkili Cumhuriyet Savc l ê ’ndan al nan 26 klasördeki 14 bin belgeyi 21 gün boyunca didik didik inceleyen TFF Etik Kurulu................. TFF Baýkanç Mehmet Ali Aydçnlar.............................30’da çstan- - bul Swissotel’de buluëtu.............................................. ALTAN TANRIKULU (Hürriyet): Aëaê yukar beklenen bir geliëmeydi.......... Bu.........Eski Ankaraspor Menajeri Hikmet Karaman.... 17.................................... Daha önce...............................................” diye konuëtu............Fenerbahçe Spor Kulübü Baükanê Mehmet þekip Mosturoÿlu .........Fenerbahçe Spor Kulübü Güvenlik Sorumlusu Serdar Berkin .............................................Bursaspor Kulübü Futbolcusu Güde Fazêl Özdemir .....................Eski Eskiüehirspor Teknik Sorumlusu Ümit Karan... Manisaspor Baëkan Kenan Yaral ...............Trabzonspor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Can Arat...Eski Eskiüehirspor Sportif Direktörü Ömer Ülkü ................ yasalara ayk r olur................Sivasspor Kulübü Yönetim Kurulu üyesi Mehmet OÔaz .....Mersin ýdmanyurdu Kulübü Asbaükanê Yêlmaz Vural...... “Haklar ndaki delilleri göstermeden kimseye ceza veremeyiz. “Karar kurallara uygun olarak ve futbola en az zarar verecek ëekilde al nacak....................... PFDK’YA SEVK EDüLEN üSüMLER TUTUKLU OLANLAR Aziz Yêldêrêm .....Eski Körfezspor Kulübü Futbolcusu Faruk Taüseten ..................Trabzonspor Kulübü Asbaükanê Osman Murat Özaydênlê ................... èüpheye ve kanaate göre cezalar verdi...... yani iddianamenin aç klanmas n bekleyeceêiz.................... BELGELERýN ëüpheli kiëiler ve kulüplerle paylaë lmas yasalara ayk r ..............................Kasêmpaüaspor Kulübü Futbolcusu Zafer Demiray........ SERKAN SA LAM ûSTANBUL Futbolda ëike iddialar na yönelik operasyon devam ederken............ Gizliliêe dair ek k s tlama da getirilmiëtir....... Mesela çtalya bunu yapt ........ Türkiye Futbol Federasyonu merakla beklenen karar n aç klad ...................... Hiçbir bask veya çekince söz konusu deêil......Eski Beüiktaü Jimnastik Kulübü Asbaükanê Tayfur Havutçu .Beüiktaü Jimnastik Kulübü Protokol Müdürü (Güvenlik Müdürü) ýbrahim Akên .. Mersin çdman Yurdu Baëkan Ali Kahramanl ............Konyaspor Kulübü Teknik Sorumlusu Sezer Öztürk .. Federasyon......... Beëiktaë....Fenerbahçe Spor Kulübü Amatör þubeler Genel Koordinatörü Serdal Adalê......... Gizlilik karar kalkt ê nda....................Lisanslê Futbolcu Temsilcisi Yavuz Aÿêrgöl.... Eskiëehirspor Teknik Asbaëkan Nihat Çuhadar böyle bir karar beklemediklerini dile getirdi...............Sivasspor Kulübü Kalecisi Bülent Uygun... Büyüküehir Belediyespor Futbolcusu ýskender Alên...............Fenerbahçe Spor Kulübü Futbolcusu Futbol kamuoyu....” ifadelerini kullanan Baëkan Ayd nlar..Lisanslê Futbolcu Temsilcisi Sadrettin Fêrat Kocaoÿlu.............. Soruëturmay da olumsuz etkileyecektir... Bunun için iddianame beklenecektir................... çstan- bul Büyükëehir Belediyespor.... Spor yazarlar n n aç klamalar ise ëöyle: ATüLLA GÖKÇE (Milliyet): TFF olay öteleyerek iyi yapmad ....... Bundan sonraki periyotta ise UEFA’dan daha sert................ karar karüçsçnda ikiye bölündü MEHMET TUFAN ûSTANBUL Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) ëike iddialar na yönelik soruëturma hakk nda ald ê kararlar aç klamas futbol camias ndan farkl tepkiler gördü.............” èike soruëturmas nda ad geçen kulüplerden de Futbol Federasyonu’na destek geldi...................ivasspor Kulübü Baükanê Ahmet Çelebi ........... Ankaragücü................ FOTOüRAF: ZAMAN.................Sivasspor Kulübü 2.......... Avrupa federasyonlar bunu cesurca yapt . gizlilik karar devam ederken ve iddianame henüz haz rlanmam ëken............ Karë l ê nda hapis cezas var..................... UEFA’NIN ëu anda bize ve kulüplere herhangi bir yapt r m kesinlikle söz konusu deêildir........Eski Kardemir Karabükspor Futbolcusu Mahmut Boz ... HAKAN ÜNSAL (Hürriyet): Futbol Federasyonu en büyük kozu Etik Kurulu’nu kullanarak topu taca att .............................. Ayd nlar......... delillerin ve dinleme kay tlar n n TFF’ye ulaëacaê na dikkati çeken Bakan K l ç ëöyle devam etti: “Dolay s yla... Federasyon’un açêklamasêyla birlikte kurumlara (kulüplere) dokunulmadan kiýilerin cezalandçrçlmasç gündeme geldi..................” denilerek soruüturmanên Federasyon ayaÿê üimdilik noktalandê..... çddianameyi bekleyen Federasyon....... TFF taraf ndan yap lacak disiplin soruëturmas nda disiplin cezas verilmesini engellemektedir..................................... Birçok spor yorumcusu ise TFF’nin alacaþç kararç öteleyerek süreci iyi yönetemediþini dile getirdi.. adil yarg lamaya ayk r d r.............. Ben çok netim............ Federasyon’un mevcut ëartlarda en saêl kl karar verdiêini söyledi........ acil yerine adil karar alçnmasç tercihini doþru buldu....................................Trabzonspor Kulübü Baükanê Recep Denizer .................... TFF de bunu yapabilirdi........ AÇIK ve net ëekilde söyleyeyim.... GÖKMEN ÖZDENAK (Kanaltürk): Futbol Federasyonu korkak bir karara imza att .. KURULUMUZ kanaat oluëturmaya yetecek düzeyde kan t bulunan baz müsabakalardaki eylemlerin.. 16 A USTOS 2011 SALI ZAMAN FEDERASYON TOPU YARGIYA ATTI Federasyon’un kararêna farklê tepkiler geldi.......................................... o kadar az tart ëmaya aç k olacakt r........ Bundan dolay gizlilik karar n n kalkmas n ............ E ER kendilerini ëüpheli görenler varsa Avrupa kupalar na kat lmayabilirler... þÜPHELýLERýN dosyalar görememesi............................Fenerbahçe Spor Kulübü Profesyonel Takêmlar ýdari Menajeri Gökçek Vederson ................................ TFF Baëkan Ayd nlar’ n aç klamalar n ‘olumlu ve doêru’ buldu.............. ilgili kiëi ve kurumlar n savunmas al nacak............................. Büyüküehir Belediyespor Futbolcusu Mecnun Odyakmaz.......... Aralar nda Fenerbahçe Kulübü Baëkan Aziz Y ld r m’ n da yer ald ê birçok kiëinin 3 Temmuz’da gözalt na al nmas yla baëlayan ëike soruëturmas nda dün yine hareketli saatler yaëand .. TFF üyeleri...... Merakl bak ëlar aras nda kürsüye ç kan Ayd nlar................. yaklaë k 150 sayfal k raporunu Mehmet Ali Ayd nlar baëkanl ê ndaki Yönetim Kurulu’na teslim etti............... Giresunspor Kulübü Baükanê Coükun Çalêk......... Eskiëehirspor............. karara vard .. AYDINLAR’IN AÇIKLAMASINDAN SATIRBAþLARI: Yürütülen oruëturma ceza muhakemesi kanunu gereêince gizli olarak yürütülmektedir............................Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Ekrem Okumuü......... mevcut koëullar çerçevesinde en uygun karar gibi görünmek- - tedir. Deliller.Adanaspor Kulübü Yardêmcê Antrenörü Mehmet þen .Eski Eskiüehirspor Kulübü Futbolcusu Emanuel Emenike........ 52 ëahs n Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) tedbirli olarak sevk edildiêini bildirdi...............Sivasspor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Korcan Çelikay ......................Lisanslê Futbolcu Temsilcisi Zafer Tüzün....... bu tutumuyla üstündeki yükten kurtuldu....................Fenerbahçe Spor Kulübü Kulüp Müdürü Zafer Önder ýpek.......................Baükanê Fatih Hocaoÿlu .................. Yap lacak deêiëiklik zaten yanl ë alg lanmaya neden olacakt r.. ilgili kiëiler ve kiëilerin eylem ve davran ëlar n n kulüpleri izafesi mümkün olduêu durumlarda spor kulüpleri bak m ndan ëike...............................Eski Manisaspor Teknik Direktörü Serkan Acar ............................... TFF Baëkan Mehmet Ali Ayd nlar................... üike soruüturmasênda adê geçen takêmlarê küme düüürmedi.......... Sivasspor..................................... baz müsabakalar bak m ndan ya da olaylarda ad geçen kiëiler aç s ndan ise kanaat oluëturmaya yetecek bulunmad ê ëeklinde görüë bildirmiëtir............... Soruëturman n taraf m zdan adil biçimde yap lmas için gizlilik karar n n kald r lmas gerekmekte................................... Ancak savunma haklar kullan ld ktan ve dosya üstündeki gizlilik karar kalkt ktan sonra san yorum ki gerçekçi bir karar al nabilecek..Eski Gençlerbirliÿi Kulüp Müdürü Alaaeddin Yêlêdêrm ....... TFF taraf ndan verilmië olan karar............Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Tamer Yelkovan..................................... ëu aëamada ad geçen tak mlar hakk nda küme düëürme karar almad .............. Gizlilik karar ndan ötürü kimseye bu delilleri de sunamay z...........” diye konuëtu......... soruëturmada gizliliêin bulunmas ve tüm delillerin kendilerine ulaëmamas sebebiyle ëu an net bir karar veremeyeceklerini söyledi................. Manisaspor..................Eski Kayserispor Kulübü Futbolcusu Nevzat þakar..... Operasyonda Fenerbahçe...................................Giresunspor Kulübü Genel Müdürü Murat Öztürk ........................................ Trabzonspor....................

Bence doêru karar verdiler. Yunanistan’ n Olympiakos tak m yla oynayacaê haz rl k maç için bugün baëkent Atina’ya gidiyor. y ld z futbolcunun büyük bir ihtimalle hafta içinde tak ma kat lacaê n dile getirdi. Sar K rm z l lar. Arsenal’in gözden ç kard ê ve birçok kulübün trans- - fer listesinde yer alan Fildiëili oyuncuyu sonunda renklerine baêlamay baëard . iyi rakiplerle ve iyi oynamay düëünenlerle her zaman daha güzel olduêunu anlatan yetenekli y ld z. Yönetim. Türk ve ûspanyol basçnç. Dün çstanbul’a gelen y ld z futbolcunun Sar -K rm z l tak mla birlikte Olimpiyakos maç için Atina’ya gitmesi bekleniyor. Galatasaray’ên ýngiltere’nin Premier Lig ekiplerinden Arsenal’dan transfer ettiþi Emmanuel Eboue ûstanbul’a geldi. Uzun süredir peýinde olduklarç Arsenal’in savunma oyuncusu Eboue’yi renklerine baþlayan Sarç-Kçrmçzçlçlar. FOTOüRAF: ZAMAN EBOUE GELDü. en büyük hayalinin Real Madrid’e gol atmak olduêunu söyledi. çstanbul’dan. Santiago Bernabeu Kupas ’nda 24 Aêustos’ta çspanya’n n dünyaca ünlü tak m Real Madrid ile karë laëacak Sar -K rm z l lar.” deêerlendirmesini yapt . Futbol Federasyonu’nun ëike soruëturmas na iliëkin dün ald ê karar n deêerlendirdi. Kendisi için güler yüz ve samimiyetin önemine vurgu yapan milli futbolcu. Ve evimden ç k p diêer evime gelmië gibi bir duygu hissettirdi. “Hele bir de kaliteli. evim gibiydi. Eboue için transfer çal ëmalar n n baëlad ê haberini Kamuyu Ayd nlatma Platformu’na gönderen yönetimin. Aslan bugün Yunanistan yolcusu. taraftarlar n tak mda görmek istediêi eski y ld z oyuncusu Abdul Kader Keita’y da yeniden transfer etmek için çal ëmalar n yoêunlaët rd . Arkadaëlar m için kan m ve terimi vermeliyim. antrenmana yoþun ilgi gösterdi. uzun zamand r belirsizliêin içinde bekliyorduk. “Corriere dello Sport’’ta ç kan haberde.” dediêini. Arda’nên hedeÓ. Önce bunu yapmal y m. Sar Lacivertli kulübün ëikeye kar ët ê iddialar na sert cevaplar verdi.” ifadesini kulland . 23 Aêustos’a kadar Ljubljana yak n ndaki Bled’de kamp yapacak olan Cim Bom. Münih Havaliman ’nda konuëan baëar l futbolcu. O maçlar dün gibi gözümün önünde. Messi ve Ronaldo gibi dünya y ld zlar na karë oynamak da çok zevkli olacak. üst düzey yetenekli tak m arkadaëlar n z varsa futbol çok daha güzel olabilir. Eboue’yi öncelikle saê kanatta oynatmay planlayan Terim.” cevab n verdi. TERýM’ýN JOKERý OLACAK Teknik Direktör Fatih Terim. taraftarçn çok istediþi Abdul Kader Keita’nçn da hafta içinde takçma katçlacaþçnç duyurdu. “Atletico’da bunu hissettim. Emmanuel Eboue’nin transferiyle savunmada rahat nefes ald . Lazio ile Lugano’nun 2009 y l nda yak nlaët ê hat rlat l rken. transfer çal ëmalar n . maçtan sonra yeni sezon haz rl klar n sürdürmek üzere Slovenya’ya geçecek. Beni karë layan yetkililer. Bizim aç m zdan uzun bir süreçti. 23 Aêustos’ta çspanya’n n baëkenti Madrid’e gidecek.f31 SPOR - 16 A USTOS 2011 SALI ZAMAN Lugano’dan. Ailemin içine gelmië gibi hissediyorum. Lugano. CÜNEYT KARADA ‘þampiyon 9 Eylül’de sahada’ Yeni sezon haz rl klar için Almanya’da bulunan Fenerbahçe’de Teknik Direktör Aykut Kocaman. Fildiëili oyuncuyu maçlar n durumuna göre birkaç farkl mevkide görevlendirecek. SPOR SERVýSý Arda. kulüp televizyonuna verdiêi röportajda. Uruguay Milli Tak m ile Amerika Kupas ’nda ëampiyonluk yaëayan Diego Lugano da dün tak m arkadaëlar na Almanya’da kat ld .. Bütün maçlar m zda inan lmaz efor sarf ettik. Sar K rm z l yönetim. savunman n göbeêinde ise Ujfalusi ile Servet ikilisine ëans verecek.’’ ifadelerini kulland . baëkan ve teknik heyette s cakkanl l ê hissettim. transferi konusunda da aç klamalar yapt . Baëkan’ n özellikle vurgulad ê aç klamalarda ince eleyerek. Galatasaray’dan ayr ld ê m yer. üike iddialarêna cevap ERHAN GÜVEN MÜNûH Fenerbahçe’nin yeni sezon öncesi Almanya’daki haz rl k kamp baëlad . Benim için önemli olan. Sadd tak m ndan ayr lmay kafas na koyan Keita’y bir y ll ê na kiralamak için resmi tekli ni Katar kulübüne ileten Sar -K rm z l yöneticiler. tak m için mücadele etmek. Futbolcuya Reyes eëlik etti. “Real Madrid’e gol at p saham zda maç kazanmak en büyük hayalim. Eboue’ye de y ll k 3 milyon Euro verecek. s f r bedelle transfer etme ihtimalini göz önünde bulundurduêu yaz ld . çlk defa Galatasaray’ n Avusturya kamp nda gündeme gelen Eboue için tam bir ayd r yoêun çal ëma sürdürülüyordu. Eboue’yi ön liberoya çekebilecek. Münih yakênlarêndaki Bad Gögging kasabasênda ilk antrenmanênê grçekleütirdi. Haberde. FOTO RAF: AA. Emre’nin yaëanan olaylardan dolay moralinin bozuk olduêundan dolay Aykut Kocaman’dan izin ald ê belirtildi. ligde erteleme oldu.. FOTOüRAF: AA. 24 Aêustos’ta çspanya’da Real Madrid’le oynayacaê haz rl k maç na kadar tamamlamay planl yor. k l k rk yararak bir karar verdiler. Kendisinin 5 Aêustos’ta “èampiyon tak m lige baëlayacak. bir iki gün içinde çstanbul Menkul K ymetler Borsas ’na (çMKB) resmî anlaëmay duyuracak. èampiyonluêu elde etmek için büyük efor sarf ettiklerini kaydeden deneyimli oyuncu. iki sene önceki görüëmelerin anlaëmazl kla sonuçland ê ancak. Galatasaray ka lesi. Yönetim.” dedi. Teknik Direktör Fatih Terim’in srarla istediêi Arsenal’in baëar l savunma oyuncusu Emmanuel Eboue’nin transferinde mutlu sona ulaët . SIRADA KEüTA VAR Arda Turan’ên ani bir kararla Atletico Madrid’e gitmesi. 30 yaë ndaki Lugano’yu Türkiye’de devam eden ëike soruëturmas n n doêuracaê neticeleri hesap ederek. yeni takêmêndaki ilk idmanênda kas egzersizlerinin ardçndan çalçýmayç koýuyla tamamladç. Arda. Fenerbahçe hak ederek ëampiyon olmuëtur. 9 Eylül’de ëampiyon tak m sahaya ç kacak. Öte yandan Sar -Lacivertli tak mda Emre Belözoêlu ile çspanyol forvet Güiza. Galatasaray komýuyla dostluþu pekiýtirecek Galatasaray. K sa süre öncesine kadar Juventus’un yak ndan takip ettiêi Lugano’yu. Futbolcular çok hêrslêydê. havalimançndan Florya Metin Oktay Tesisleri’ne geçti. Galatasaray’ê transferde hêzlê davranmak zorunda bêraktê. ancak bunun gerçekleëmediêini vurgulayan baëar l çal ët r c . Emmanuel Eboue. futbolda hiçbir zaman ‘asla’ dememek gerektiêi belirtildi.” diye konuëtu. EBOUE. ëimdi de Lazio’nun iki sene aradan sonra yeniden gündemine ald ê bildirildi. Yani 3 yabanc kural var. Katar’ n Sadd tak m nda forma giyen eski oyuncusu Abdul Kader Keita’y da bir y ll ê na kiralamak için resmi iëlemleri baëlatt . Futbolun. K rm z -Beyazl tak mdaki ilk antrenman na ç kt . çtalyan tak mlar n n da. öncelikle tak m için çal ëmak. “Eskiëehirspor maç nda Semih’in kalças yla att ê gol. Küme düëürülmesi halinde ise yabanc say s Bank Asya’ya uygun deêil. Fenerbahçe ile iki y l daha sözleëmesi bulunduêunu hat rlatan Uruguayl y ld z. - “Ofansif bir oyuncuyum. yeni tak m ndaki hede eriyle ilgili soruya ise. “Bu olmad . Fenerbahçe. baëar l defans oyuncusuna olan ilgileri bitmiyor. ondan sonra futbol için yeteneklerimi sahaya sergilemeliyim. Deneyimli teknik adam. Arsenal kulübüne 5 milyon Euro civar nda bonservis bedeli ödeyecek Cim Bom. 24 yaë ndaki oyuncu. Real Madrid’e gol atmak Atletico Madrid’in Galatasaray’dan transferi Arda Turan. Galatasaray yönetimi.” ëeklinde konuëtu. Atletico Madrid’in tesislerine erken saatlerde gelen Arda. SENHAN BOLELLI SAYFA TASARIM: BURHAN SOLAK . HACI HASDEMýR ûSTANBUL Kaptan Arda Turan’ çspanyol temsilcisi Atletico Madrid’e gönderen Galatasaray. Savunman n göbeêinde forma giyen Gökhan Zan’ n form durumuna göre ise de baëar l taktisyen. kamp kadrosuna al nmad . müsabakan n ard ndan çstanbul’a dönecek. Hem tak m m z ad na hem futbolumuz ad na hay rl uêurlu olsun. Batuhan’ n kafas . yar n Georgios Karaiskakis Stad ’nda Olympiakos ile bir haz rl k karë laëmas yapacak. Gaziantepspor maç ndaki son dakika say s . Tecrübeli futbolcuyu Atatürk Havalimanç’nda Galatasaray Futbol Takçmç Menajeri Cenk Ergun karýçladç. DIEGO LUGANO “Beni transfer etmek isteyen kulüp önce Fenerbahçe ile görüëecek. baëkent ekibinin.

le\[`e_XmXXcXecXiêbXgXe[ê# bXiXpfccXiêe[XXiXƒkiXÓÿ`[li[l%N\cc`e^kfeJ`m`cJXmledXPe\k`Z`j`I`XeMXeJZ_Xcbnpb#_Xcbê[X_Xbk• _XmXbfülccXiêeX_XqêicêbcêfcdXbfeljle[XlpXi[ê%P\e`Q\cXe[XD\k\fifcfa`Blildl9XübXeêG_`c`g.XdfeÊ[Xe#Dffi\Êlee\i`j`pc\`c^`c`_\e•qY`iXƒêbcXdX^\cd\[`% (-8 LJKFJ)'((J8C@ RAMAZAN'DA -7É-9.8Ê.ýDFM#N<CC@E>KFE#:ý?8E |EC|FPLE:LF98D8ÊP8I8BýG.XdfeÊêe jfe [e\d[\b` j`pXj` kXmiêeê ÉZ\jliZXÊ YlcXiXb •ec• Xbki\ )'() YXübXecêb j\ƒ`dc\i`e[\ X[Xp fcdXjêeê kXmj`p\ \kk`% .leZXe [X•cb\e`e\eY•p•bü\_i`8lZbcXe[Ê[X(0.8 *.pêcjfeiX`cbb\qpXÿXebXi#_XpXkêfcldjlq\kb`c\[`%9Xüb\ekN\cc`e^kfeÊ[X\kb`c`fcXebXie\[\e`pc\ƒfbjXpê[Xfblc[X\ÿ`k`d\XiXm\i`c[`%:_i`jkZ_liZ_#Hl\\ejkfnem\.P@CJFEI8öCBB8I P\e`Q\cXe[XÊ[X*.'Êk\eYlpXeX\eü`[[\kc`bXipXÿêüêpXüXe[êÿêeê`]X[\\kk`%9`iƒfb Yc^\[\p\kb`c`c\i_XcbkXe^\i\bd\[`bƒ\jfbXÿXƒêbdXdXcXiêeê`jk\[`%D\k\fifcfa`#•cb\p`\kb`j`XckêeXXcXe jfÿlb_XmXXbêdêeêeg\iü\dY\[\ejfeiXpldlüXpXZXÿêeêY`c[`i[`%:8M8EþýI>8.P<EýQ<C8E.8bkiDXkk. YXübXecêÿêeXX[XpY`ij\eXki•ZXecXe[êi[êÿêÉBX[\i8aXecXiêÊ Ócd`^\iƒ\bd`fclpfi6Pe\kd\eD`Z_X\cDffi\#.XdfeÊle89.

10-B-.=FI.0-: AYLIK NAR YAPIN BêiêbbfclÉXbêccêXcƒêÊ kXb`g\[\Z\b 1aTiX[hP[ cPbPa \R ?TSa^ =PZPiPc^ 0]SaPST Z a Z QXa Z^[d] XhX[Të\T SÛ]T\X]ST eáRdSd] cT_ZX[TaX]X Û[Ìá_ S^Zc^a[Pa XÌX] eTaX bPê[PhP] T[TZca^]XZ yPZ [[ P[Ì z áaTccX ¬X]zX] QPëZT]cX ?TZX]zSTZX <XRa^b^Uc 0aPëc a\P[Pa 0bhP \TaZTiX]ST ÌP[ ëP] 0]SaPST y1^]Tbz :T\XZ[Ta PS ] eTaSXêX P[Ì bPhTbX]ST eáRdSd] Z a Z QXa Z^[d XhX[TëcXaXaZT] VÛbcTaSXêX yVXiT\[Xz UPP[XhTcX ÌÛi\ThT ÌP[ ë h^a 1Xa ^ac^_TSXZ P[Ì Z^]bT_cX ^[P] 1^]Tb XÌTaXbX]ST hTa P[P] TUTZca^\Xh^VaP Z bT]bÛa[Ta X[T Z a Z Z^[d] TcaPU ]SPZX ZPb PZcXeXcTbX]X ^ZdhPQX[Xh^a ]Pb [ cT_ZX eTaSXZ[TaX]X Û[ÌTQX[Xh^a 4[ST TSX[T] eTaX[Ta QX[VXbPhPa ^acP\ ]P PZcPa [ _ QXa bPê[ Z hÛ]TcX\X bXcTbX]T VÛ]STaX[TRTZ eT S^Zc^a[Pa cPaPU ]SP] X]RT[T]TQX[TRTZ 3á]hP] ] WTa hTaX]ST] S^Zc^a[Pa[P X[TcXëX\T VTÌT] WPbcP[Pa ZT]SX Sdad\[Pa ]P VÛaT cPebXhT TSX[T] TViTabXi[TaX hP_PQX[TRTZ 1^]Tb cTbc PëP\P[Pa ] ] cP\P\[P]\Pb ]SP] b^]aP Û]á\áiSTZX Ph[PaSP bTaX áaTcX[TRTZ >{B?8E{QK|IBûHI6C7JA =FKFüI8=1I<LK<IJ#B<@K?9<. SABAH 6'YA - .

6I6H6G>B/H C6CI6ü<:I G:C - .Xp[X-Y`eb`ü`c[• ! zSP ST_aT\[T bPab [P] 7PXcXzST Z^[TaP RP] P[\PhP STeP\ TSXh^a 7PXcX BPê[ Z 1PZP][ ê eTaX[TaX]T VÛaT ! CT\\di b^]d]P ZPSPa $(%' ZXëX Z^[TaPSP] WPhPc ] ZPhQTccX 7Ta Vá] ^acP[P\P ^] ZXëX]X] Û[Sáêá á[ZTST Vá][áZ hT]X ePZP bPh b XbT %zT d[Pë h^a BP[V ] ] QPë[PS ê 4ZX\ ! zSP] QTaX Z^[TaP Qd[PëP][Pa ] bPh b XbT #! QX]X VTÌcX >RPZ ! zSP & QáháZ[áêá]STZX ST_aT\X] hPZ[Pë Z !! QX] ZXëX]X] Û[á\á]T ]TST] ^[Sdêd á[ZTST cP\ P][P\ h[P Xë[ThT] QXa WáZá\TcX] Qd[d]\P\Pb bPê[ Z bXbcT\X]X ST ^[d\bdi TcZX[Xh^a 8EB8I8AA =FKFüI8=1<G8#><I8C.:AÉA: ?X`k`Ê[\bfc\iXjXc^êeê# .7.B@<E8JK - 9l_\p\ZXeXp•i\b[XpXedXq ç_ RP\QPi[ ê b ] a cP] \ h^a 6ÛZháiá]ST XZX QP[^] PaPb ]P VTaSXêX X_ áiTaX]ST] háaáhT] PSaT]P[X] \TaPZ[ [Pa ]SP] b^]aP XZX SPê PaPb ] X_ ábcá]ST VTÌT]X ST VÛaSáZ 0edbcdahP[ <XRWPT[ :T\TcTa á[ZT]X] T] háZbTZ SPê ^[P] " QX] && \TcaT 6a^bbV[^RZ]TazSP cTW[XZT[X QXa VÛbcTaXhT X\iP Pcc AáiVPa eT ZPaP aPê\T] !$ bP]cX\TcaT VT]Xë[XêT eT #$ \TcaT did][dêP bPWX_ X_ áiTaX]ST háaáhT] !" hPë ]SPZX RP\QPi Xi[ThT][TaX] háaTZ[TaX]X Pêi ]P VTcXaSX H6N.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful