P. 1
Kuran Incil Ve Tevrat

Kuran Incil Ve Tevrat

|Views: 297|Likes:
Yayınlayan: eyaysi

More info:

Published by: eyaysi on Nov 21, 2011
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/28/2014

pdf

text

original

Kuran İncil ve Tevrat’ın Sümer’deki Kökeni Mazzez İlmiye ÇIĞ

SÜMER DİNÎ DÎNLERİN KARŞILAŞTIRILMASI BAŞ ÖRTME TEK DiL VE BABİL KULESİ YARATILIŞ ADEM'İN CENNETTEN KOVULMASI TUFAN EYÜP PEYGAMBER HiKAYESi EK: SÜMER EFSANELERİ YAZILI TABLETLERDEN ÖRNEKLER

j3 15 29 34
35 49 56

41

69

ÖNSÖZ Batı dünyasında, Sümer kültüründen Tevrat'a geçen konular üzerinde bazı çalışmalar yapıldı. Fakat bunlar hakkında Türkçe bir yayın yoktu. Diğer taraftan bu konulardan Kuran’da var mıdır, varsa ne şekilde bulunuyordur, şimdiye kadar araştırılmamıştı. Bu nedenle, Sümer inanış ve efsanelerinden tektanrılı dinlere gelen etkileri ve Tevrat ve Kur'an'da bulunan konulan birlikte araştırmaya karar verdim. Kur'an'da bulunan ilgili ayetleri, Diyanet İşleri Başkanlığı, Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı, (Ankara, 1991) ile İstanbul Yüksek islam Enstitüsü Müdürü Dr. Ali Özek başkanlığında 5 kişi tarafından hazırlanıp, 1987 tarihinde Medine'de basılmış Kur'an-ı Kerim ve Açıklamalı Meal'i karşılaştırmak suretiyle aldım. Kur'an'da:, Tevrat'ta olan konuların hemen hepsinden söz edilmişse de daha kısa, yüzeysel ve bir konu çeşitli surelere dağılmış. Gelecekte yeni bulunacak metinlerle bunlara daha ilaveler yapılabilecektir. Çünkü Sümer din veya edebiyatına ait henüz bilinmeyen ve kırıklıkları dolayısıyla tam çözülemeyen metinler de olduğu gibi, hâlâ toprak altında da pek çok tableün bulunduğu kuşkusuzdur. Bununla birlikte eldeki malzeme bile Sümer kültürünün daha sonraki dinler üzerine olan etkisini okuyuculara göstermeye yeterlidir, kanısındayım. Bize, İstanbul Arkeoloji Müzelerinde bulunan ve kendi topraklarımızdan yığınlarla çıkmakta olan çiviyazılı belgeler üzerinde araştırma yapmayı, birçok geleneğimizin, İnançlarımızın, bilgilerimizin kaynağını arayıp bulma olanağını sağlayan Ulu Atamızı burada şükranla anmayı bir borç biliyorum. Ruhu kıvansın. Muazzez İlmiye Çığ GİRÎŞ Bize çiviyazılı bilimlerin alanım açan Ulu Atamız, bu yazıyı kullanmış olan milletlerin, özellikle dilleri dilimize benzeyen Sumerlilerin Türklerle dil ve kültür bakımından olan ilişkilerinin araştırılmasını istiyordu. O, Sumerlilere ait bilginin henüz çocukluk çağında olduğu günlerde, dillerinin Türkçe'ye benzediğine ve Asya topraklarından gelmiş olacaklarına inanmıştı.1 Bugün ise bu varsayım gittikçe kesinleşmeye başlamıştır.2 Bizde şimdiye kadar Sümer dili ile Türk dilinin karşılaştırılması üzerinde iki araştırma yapılmıştır.3 Türk mitolojisinde Sümer mitolojisinden izlere ait tarafımdan yapılan bir çalışma, 1993 yılında toplanan "Türk Kültürü Kongresi"ne sunuldu, henüz yayımlanmadı.

Bilindiği gibi yüzyıllar boyunca Batı kültürünün temeli, Yunanlılara, dini de Tevrat'a dayandırılıyordu. Fakat Sumerlilerin kültürü ortaya çıkmaya başlayınca, Batı dünyasının gelişmesindeki ana kaynağın onlarda olduğu anlaşıldı. Sumerlilerin gerek kendi çağlarındaki, gerek daha sonra var olan kültürlere yaptıkları etkileri iki kaynaktan izleyebiliyoruz: 1. Arkeolojik buluntular. 2. Yazılı belgeler. 1 Muazzez Çığ, "Atatürk and the Begininng of Cuneiform Studies in Turkey", JCS 40/2 s.213, 214, (Ataturk ve Türkiye'de Çiviyazıları Biliminin Başlaması), Erdem, c.6, sayı 16, s.286, 287.) 2 Samuel Noah Kramer, Sumerians, Their Histoty, Culture and Character, Chicago, 1965, s.306. Diane Wolkstein ve Samuel Noah Kramer, Inanna queen ofHeaven and Eartlı, Her Stories and Hymns from Sümer, Philadelpnia, 1983, s.115. Cyrus Gordon, The Gömmen Background of Greek and Hebrew Civilizalion, New York, 1965, s.48. 3 Mebnıre Tosun, Sümer Dili ile Türk Dili Arasında Karşılaştırma, Atatürk Konferansları IV, Ankara, 1973, s.147,168. Osman Nedim Tuna, Sümer Dili ile Türk Dillerinin Tarihi ilgisi ve Türk Dilinin Yası Meselesi, Ankara, 1989. Bu etkiler; mimaride, sanatta, teknikte, sosyopolitik kurumlarda, bilimde, edebiyatta ve dinlerde görülmektedir. Kazılarda çıkarılan tapınakların, sarayların, hatta özel evlerin yapı tekniği ve stili, daha sonraki milletlerin mimarisini şu veya bu şekilde etkilemiştir. Bundan en az 5 bin yıl önce Sumerlilerin uyguladıkları kemer, kubbe sistemi, sütunlar, yuvarlak pencereler, mozaikler, duvar süsleri, kabartmalar, sunaklar, nişler Ortadoğu'da olduğu gibi, Yunan, Roma yoluyla Batı mimarisine girmiştir. Silindir mühürlerinde görülen, tapınakların duvarlarını süsleyen iki tarafında hayvan figürlü hayat ağacı, birbirleriyle kavga eden mitolojik hayvanlar, arslan başlı kartal, uzun boyunları birbirine geçmiş hayvan figürleri; İspanya, Fransa, İsviçre ve Orta Almanya'daki ortaçağ kiliselerinde çeşitli süslemeler halinde görülmektedir.4 Yapılarda kullanılan tuğla, kerpiç, evlere kadar künklerle getirilen su yollan, tuvalet, lağım teşkilatı Sumerlilerde başlamıştır. Sümer'in Özellikle Lagaş Kralı Gudea zamanına kadar ulaşan plastik sanatını, ünlü heykeltraş Henry Moor (Henry Moor on Sculpture, Edithed by Philip James, Londoıı, 1968, s.!65-167)'da dünyanın büyük plastik sanatları olarak tanımlanan erken-Yunan, Etrüsk, eski Meksika, Mısır'ın 4.-12. sülalen zamanı, Roma, Gotik sanatı ile aynı düzeyde tutmakta ve onlardaki canlılık, İfade tarzı ile sanat Özelliklerini uzun uzun açıklamaktadır. Kanallar açarak bataklıkların kurutulması, tanının sulanması, ulaşımın sağlanması, sulann Önüne set konarak bir tür baraj uygulaması,5 yolcuların her türlü rahatı bulacağı han veya motellerin yapılması, yine Sumerlilerde başlamıştır. Bugün uygarlığımızın temeli olan tekerlek, bundan en az 5 bin yıl önceye ait Ur kral mezarlannda gömülmüş arabalarda ve birçok kabartmada görülmektedir. Bu mezarlarda bulunan altın, gümüş, fildişi eserlerin türü ve işçiliği zamanımıza kadar ulaşmıştır. Sularda taşımacılık yapılan tekneler ve yelkenliler yine onlann buluşudur. Sumerliîerin uygarlığa en önemli katkıları, dillerine göre bir yazı icat etmeleri ve okullar açarak onu istedikleri her konuyu yazacak şekilde geliştirmeleridir. Başlangıçta yazı, resim şeklinde taşlar üzerine yazılmış. 4 Haıtmut Schmökcl, Das Land Sümer, Süıttgart, 1962, s.169. 5 Samuel Noah Kramer, Tarih Sümer'de Başlar (History Begins at Sümer ), çcv. Muazzez ilmiye Çığ, Ankara, 1990. s. 148. 6 Aynı yerde, s.225. 10 Daha sonraları Dicle ve Fırat nehirlerinin oluşturduğu bol kil yazı malzemesi olarak kullanılmış. Yumuşak kil Üzerine yazılmaya başlanan ya1 zı, yavaş yavaş şekil değiştirerek İşaretleri oluşturan çizgiler çivi şekline dönüşmüş (bu yüzden bugün "çiviyazısı" deniyor), kelimeler de kısmen hece olmuş, böylece hem kendileri istediklerim yazabilmişler, hem de Ortadoğu milletleri olan Babilliler, Asurlular, Huniler, Hititler ve Urartuların da kendi dillerini yazmalarım sağlamışlardır. Ugaritler ve Persler de bu yazıdan harf yazısı yaparak yararlanmışlardır. Sümer yazısı Mısır yazısının icat edilmesine de Önderlik etmiştir,

Ankara. Aydın Sayılı. yasal sayılması için yazılı bir antlaşma ile kanıtlanın alıydı. tartışmalar. Astronomi ve Tıp. yeni Sümer devrini başlatan üçüncü Ur sülalesinin kurucusu Urnammu tarafından kaleme aldrnlmıştır. askerleri. Bu yüzyılın özellikle ikinci yansından sonra. Mıarhlanla ve Mezopotamyalılarda Matematik. Dr. Kramer. 8 Sümer'de Astronomi. siyasal meclisleri. Onlar gökyüzünü incelemişler. yazılı kanunlardır. Sümer kanunlarının daha sonra yazılanlara önderlik ve kaynaklık ettiği anlaşılıyor. dinsel törenlerde Tanrıları.N. İkinci politik miras. Bu yüzden her yıl ayların başlangıcı 10 gün önceye geldiğinden ay zamanlan hep değişmektedir. sanatçı ve tüccarları. gerek Anadolu'da on binlerce çiviyazıb. Şimdiye kadar bulunan ilk Su-merce yazılı kanan kitabı. 12 SUMER DÎNİ . Muazzez ilmiye Çığ. s. ikizler gibi verdikleri adlar Sumerceden çevrili olarak sürmektedir. Tanrıların Öykülerine ait efsaneler. Hastaları iyi etmek için yalnız ilaca değil sihire de başvurmuşlardır. Matematik ve Tıp hakkında daha geniş bilgi için: Ord. Taşınmaz mallar ilk olarak bir kadastro yoluyla Sümer'de güvenceye alınmıştır. şehri koruyan Tanrısı. 1990.8 Sümer yazılı belgelerinin en Önemlileri edebi olanlardır. geçirilen felaketleri anlatan ağıtlar.7 Bunlardan başka Sumerlilerin bilimde attıkları temeller de küçümsenecek gibi değildir. miras bölüştürme gibi her türlü hukuksal işlerin birer yazılı antlaşma ile yapılması ilk Sumerlilerde başlamıştır. Ankara 1991. Yunanlı Fisagor'a (Pisagor) mal edilen Fisagor teoremi de tablet üzerinde çizilmiş olarak bulunmaktadır. atasözleri ve deyimler. çeşitli ilaç reçeteleri yazmışlardır. Su-merlilerin hayal güçlerini. Araplarda aya göre yapılmış takvim devam etmekte. yazılar okunmuş. dakika. (Tarih Sümer'de Başlar). rüşveti önlemek. terazi. tapınakları. Alım satım. Türk Tarih Kongresi. kira. Dünyadaki bütün olayların gökyüzünde yazılı olduğuna inanan Sumerliler. S. Sumerlilerin en önemli iki politik mirasından biri olan ve İÖ 3000 yıllarında kurduklan şehir beylikleri. onu incelerken astronomi ve astrolojinin temelini kurmuşlardır.481-497. Kraıner. 9 Kazılardan çıkartılan Sümer edebiyatına ait tabletlerin hemen hemen üçte biri istanbul Arkeoloji müzelerinin zengin Çiviyazılı Belgeler Arşivİ'nde bulunmaktadır. Hindistan'dan Akdeniz'e kadar olan alandaki ve ortaçağ Avrupa'sındakİ şehir krallıklarının öncüleri olmuştur. saygınları. X.N. daire ölçümünde kullanılmaktadır. dinsel inanışlarını yansıtır. Bunlar hakkında bilgi İçin. zorbalığı. şehir surları ve onlann kapıları ile birbirine benzemektedir. onlara yarayacak ilaçları gözlemişler. çiftçi. kadın ve erkeğin eşit işe eşit ücret almasını sağlamak amacıyla ilk reform yapan yine Sumerliler olmuştur. Onlara akrep. kahramanlarının serüvenlerini dile getiren destanlar.Geçen yüzyıldan beri yapılan kazılarla gerek Mezopotamya'da. rahipleri. Hatice Kızılyay ve Muazzez Çığ tarafından yayımlanan bu tabletlerle. çeviren Muazzez İlmiye Çığ. diller çözülmüş ve tamamıyla unutulmuş en az üç bin yıllık Ortadoğu milletlerinin tarihi meydana çıkmış ve çıkmaktadır. kırtasiyeciliği. okullarla ilgili hikâyelerden oluşmaktadır. hafta içinde bir günü dinlenmeye ayırmışlardır. Hastalıkları. bu çağda bile aynı amaçla kullanılıyor. Matematikte onlu ve altılı sistemi kullanmışlardır. kralları öven ilahiler. Prof. Vergi dengesizliğini. Bugün onlu sistem dışında altılı sistem de saat. hayyan masalları. Cebirin kökeni de Sumerlilere dayanmaktadır. Sümer edebiyatı hakkında daha geniş bilgi için: S. Sümer dininden tektanrılı dinlere gelen etkileri ve din kitaplarına giren konulan açığa çıkarmaya çalışacağız. boğa. tablet bulunmuş. alıcı ve satıcıları. History Üegins ar Sümer. Onlar.317-322. çeşitli problemlerin çözümü yer almaktadır. Bunlar. mabetleri. borçlanma. Ayın hareketine göre seneyi otuzar günlük 12 aya bölmüşler. fstanbul Arkeoloji Müzeleri Çiviyazılı Belgeler Arşivinin Sümer Edebiyatına Katkıları.9 işte bu belgelerin ışığında. Burçları Sumerliler saptamış. Ankara 1930. sosyal düzenlerini. Sihir. özgür ve kölelerden oluşan şehirlileri. yeryüzünde onu temsil eden kralı. Aylan haftalara bölerek. Sümer edebiyatına ait yeni konular ortaya çıkmış ve birçok konu da tamamlanabilmiştir. s. Bu şehirler. 11 artan 10 günleri toplayarak üç yılda bir seneyi 13 ay yapmışlar. dünya ve evrene bakışlarını. Güneş sistemine göre de her yıl 7 Aynı yerde. Tıbbın başlangıcı da Sümerlilerde. Okullarda matematik öğreniminde çarpım tabloları. Evlenme boşanmalar da.

Sabunu da Sumerliler yapmış ilk kez. Onun gücü. ilahiler bestelemiş. . onun ağzından söyleyen de kadın oluyor. Temizlik Sumerlilerde çok önemli idi. Hava. Venüs yıldızını simgeleyen Tanrıça înanna. Tanrılan insan şeklinde algılamalan. Tanrılar insan görünümünde. İlginç olanı peygamberlik olayı. kavga eder. insanlara yardım eder. Tanrılan şehirlerin dışında evren ve doğa Tanrısı olarak geliştirmeleri ve onlan uyumlu bir sistem içine almalan. Their History. 1965. 14 bağlanıyor. Konuşan Tanrıça ise.Sümer dini çoktanrılı bir dindi. Sumerlilerin ne kadar çok Tanrı yarattığını göstermektedir. insanlara ne istediklerini bildirmez. insanlar gibi. yavaş yavaş tektanrıya dönüşerek. Bunlara aynı zamanda diğer şehirlerde de tapılırdı. Örneğin. hatta yaralanabil irlerdi. fakat hoşl gitmeyecek bir işi yapan insanları cezalandırırlar. Chicago. Su Tanrıları yaratıcı. törenler. onlar. şeytanlar. Kramer. dua edenlerin. her şeyi görür. Tanrılara ait listelerde 1500 kadar Tanrı adı bulunması. hastalanır. neyi anlattığı. cinler olarak varlıklarını korumaktadır. kızar.kirliyi beğenmek onların kaderi oldu. Tanrının yapılacak bir işi uygun görüp görmediğini anlamak isteyen. görünüşleri değişti" denmektedir. onların da çocukları ve eşlerinden oluşan aileleri bulunuyordu. kendilerinden istenileni sorarak öğrenebilir.10 Sümer'de Tanrılar istediklerini yapar. dualar ve tütsü Tanrıyı memnun etmek. Tanrı yargılaması. kurban edilen hayvanlann karaciğerlerindeki 10 Bu konuda daha geniş bilgi için. rahipler ona göre onları yorumlar. B. Landsberger. dua eder ve uykuya yatar. Her şehrin bir koruyucu Tanrısı vardı. c. Yer. insanlara ne istediklerini bildirmez. şehrinin iyi veya fena olduğuna göre değişirdi. Dr. fakat insanüstü güçleri olan ölümsüz varlıklardı. büyüt ve küçüklere saygı göstermek. O göre Tanrı ile iletişime giren insanlar çeşitli şekilde trans halin riyorlar. Hıristiyan ve Müslüman dinleriyle Sümer dinî arasındak tak noktalar şunlardır: Tanrının yaratıcı ve yok edici gücü. Prof. kıskanır. temizlik. iyi ahlaklı. hissedilen her nesnenin bir Tanrısı vardı. bu hususta yazılmış kataloglarda bulunur. Leo Oppenheim. insanların yaşamına da girerler. mabede gideı1. 137) 13 işaretlere göre anlaşılır.11 Yeni yapılan binalar. Bunlar ya Tanrılardan üçüncü şahıs olarak buyruğunu alır veya birinci şahıs olarak kendisini. İlahiler. Bu. bu Tanrılar dünyası üzerine pek çok efsane geliştirmişler. Dünyada. Buna karşılık ı dinlerde Tanrı bazı kimselere ne İstediğini bildirir. konuşan Tanrı ile bir yapar. evrenin yönetimini aralarında bölüşmüşlerdi. Ancak İnsanlar onlara. kurban tirenlerin vücutça temiz olmaları gerekti. evrende. sosyal adalet. içine girmeden önce dinse temizlikten geçirilirdi. üzülür. Fakat bu arada diğer Tanrılar da tamamıyla yok olmayarak bu dinlerde melekler. Tanrılar da insanlar gibi sever. Tanrı korkusu. Ayrıca rüya ile de Tanrı istediğini bildirir.3. Gördüğü rüyanın olumlu veya olumsuz olduğunu da ancak rahip yorumlar. O Tanrı. şiirler yazmış. Bu işaretlerin ne olduğu. doğada görülen. dürüst ve haktanır olmak. adaleti korur. s. DÎNLERİN KARŞILAŞTIRILMASI Yahudi. kurban keser. Çiviyazılı metinlere göre bu düşünce Asur v> listin'de politik ve ekonomik krizlerle başlamış. Gök. Sumerliler. Asur'da Tanrıda insan (peygamber) yoluyla alınan haberler tabletlere yazılmış. Yahudili Asurlulara geçmiş. törenler düzenlemiş ve bütün bunları yazıya geçirerek zamanımıza kadar ulaşmasını sağlamışlardır. Cultıır and Churacter. Bilgelik ve Su Tanrısı Enki. Onların kurdukları çoktanrılı din. Tanrı bildirilerini alan kimselere Farsçada "peygam Arapçada "resul" denir. atasözlerine bile. Özellikle Aşk Tanrıçası îştar'dan haber getirenler. The Sıtmerians. Sumerlilerin önemli ruhsal başarışarı olarak kabul edilmektedir. Tapmağa gidenlerin. Tanrılar yalnız evrende değil. âşıklann ve savaşçılann koruyucusudur. "Yıkanmamış yemek yeme!" olarak girmiş. (A. Bu kimseler aslında aşağı tabaka sayılıyor ve büyücü 11 S.. Chigago. Sümer Tanrıları. Bu aileler kral gibi bir Baştana altında toplanmışlardı.N. yorulmak bilmeden gezen Güneş Tanrısı Utu. Düşmanların yıktıkları seri için onların yazdıkları ağıtta: "Artık karabaşlı (Sumerliler) halk tören için yıkanamıyor. Ancient Me-sopotomio. bugünkü dinlerin temelini oluşturmuştur. kurbanlar. Sumerlilerin Kültür Sahasındaki Başarılan (Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi dergisi. şehrinin iyi yaşam sürmesinden sorumlu idi. ciğer falı bakanların piridir. İnsanlar da ona hareket ederler. Bu şehir Tanrıları. insanlann ve sihirbazların koruyucusudur. diğerleri yönetici ve koruyucu Tamdandı. Temizlik. kötülük yapar.

ayet 16: "Rezillik azabını onlara dünyada tattırmak için üzerlerine dondurucu rüzgâr gönderdik. kendi ülkesi bile olsa yakıp yıktırır." 17 Fussilet Suresi. Yâsîn Suresi. Aynı düşünceyi Kur'an'da da buluyoruz. da aynı ifadeyi buluyoruz. savaşta koruyacak zırhlar yarattı. Ad milleti. $. ayet 26: "Ey Ademoğulîan! Size çirkin yerlerinizi örtecek giysi. kâfirlere önce mehil verdim. Akad krallarının yaptıklarına kızarak gözlerini dağlara çeviriyor ve oradan barbar ve vahşi Gutileri çekirge sürüleri gibi getirterek Agade'yi ve hemen hemen bütün Sümer'i kırıp geçirtiyor. Semûd ile Ress'lileri ve bunların arasında birçok milleti de yerle bir ettik. ayet 82: "Onun işi. Böyle bir bildiriyi Asur Kralı Sanharip'in katlinden sonra (10 681) taht kavgaları arasında. Sümer Tanrılarının babası Tanrı Enlil. Bobylonien undAssyrien I. ibrahim milleti.281. s.1964.54. dağlarda sizin için barınaklar yarattı ve sizi sıcaktan koruyacak elbiseler. Tanrılar meclisinde Ur Şehrinin yıkılmasına karar vermiştir." Sümer'de Tanrı kızmaya görsün. şehirleri ve bütün kültür varlıklarını meydana getirmiş ve insanlara vermiştir. Onu altın bir çivi ile güğe bağladım. Birçok sure içindeki ayetlerde Allah'ın çeşitli milletleri nasıl yok ettiği yazılıyor." Bu üç ayette Allah hem birinci şahıs olarak konuşuyor. Sümer'de Tanrı Enlil. Kaynaklara Göre Güneydoğu Anadolu'da Proto Türk izleri. binmekte oldukları ve ileride binecekleri şeyleri onlar için biz yarattık. Attığın zaman sen atmadın. Heidelberg. ayet 81: "Allah yarattıklarından sizin için gölgeler yaptı.12 SumerUlere göre Tanrılar.) 16 Sümer'de de Tanrılar "ol" der ve her şey oluverir. Aynı deyimi Kur'an'da da buluyoruz: Enfâl Suresi. seçtiği komşu milletleri İsrail'in üzerine saldırttığı bildirilmektedir. Elmasların ışığı ile Asur Kralı Asarhadon'u ışıklandırdım. ayet 42: "Gemilerin benzerlerinden. ayet 17: "Savaşta siz onları öldürmediniz. Allah öldürdü. ayet 13: . Gelen ordular Tanrının dünyadaki araçlarıdır. Aşk Tanrıçası Igtar." Nahl Suresi. (S." Yâsîn Suresi. A'râf Suresi.N. 1980. Allah bazen üçüncü şahıs olur. ayet 13: "işte sizi. ayet 38: "Ad. hem de ondan üçüncü şahıs olarak söz ediliyor. Semûd. onlardan önce Nuh milleti.) Muhammed Suresi. Ey Asarhadon! Asur Kralı! Asur'da.221.) Kur’an’da. Kramer. Aynı olayı Kur'an'du da görüyoruz. Şehrin Tanrısı buna ne kadar üzülse elinden bir şey gelmez. Tekva (İman) elbisesi daha hayırlıdır. bir şeyi yaratmak istediği vakit 'ol' demektir. ayet 44: "Ey Muhammedi Seni yalancı sayıyorlarsa bil ki. onun yerine geçen Asarhadon (10 680669) alıyor. Ad ve Semûd'un başına gelen kasırgaya benzer bir kasırga ile uyardım. sonsuz yıllara kadar benim Kralım Asarhadon'u kutsayacağım." Fussilet Suresi. bazen doğrudan konuşur. Ankara. sonra onları yakalayıverdim. beni tanımamak nasılmış görsünler!" Furkan Suresi. s. Bunlardan bazıları: Hâcc Suresi. o şey hemen olur. s. süslenecek elbise indirdik." (Meissner. sonsuz yıllara kadar tahtını göğün altında kurdum. ayet 38: "Ad ve Semûd milletlerini de yok ettik. 1925. Musa da yalanlamıştı.) Tevrat'la da birçok kez Yahve'nin (Yehova) insanlara kızarak onlara yok edici felaketler verdiği." 12 Asur'da Tanrı bildirileri genellikle saraya bağlı olanlara geliyor. Uzun zamanlara." Ankebût Suresi. Her üç dinde de Tanrıların var edici güçleri yanında yok edici güçleri de var. Lut milleti ve Medyen halkı da peygamberlerini yalancı saymış. Ninİve'de Kalah ve Ar-bela'da uzun zamanlara. Ama ben." (Ad milleti hakkında bkz. Sadi Bayram. bir kadın peygamber yoluyla ona söyle sesleniyor: "Ben Arbela tştar'ıyım.66. Allah attı. The Sumerians.

13 Camilerin ve minarelerin üstündeki yanm ay. ayet 27: "Ant olsun biz çevrenizdeki memleketleri de yok ettik. Ayın ilk göründüğü gün. 18) şeklinde bulunmaktadır." Sümer kanunu. (Samuel Noah Kramer. hatta bazı yiyecekler yenilmezdi. ayet 15. tabletin kırıklığı yüzünden tam değil (Sümer. Kur'an'âa "Allah'ın mescitleri" (Tevbe Suresi. Sümer'de hukuksal bir belgenin onaylandığını göstermek için tablete elbise kenarıyla basılmasını yansıtmaktadır. Ne yazık ki. İlginç olanı İslam'da hukukun. Islamiyette de oruç ve bayramlar Ayın görünüşüne göre düzenlenmiştir. Bakara Suresi. New York. Bu yüzden tam karşılaştırma yapılamıyor. komşunun karışma ve malına göz dikmeyeceksin gibi kurallar Sümer kanununda da aynı. öyle yapmaya kalkarsa cezalandırılır. Sümer kanunlarının yazılı olduğu tabletler çok kınklı. oğlu îsmaİl ile çöle götürülüp atılıyor kocası tarafından. Max I. baba Öldüğünde o payını aynca alır ve baba malının diğer kısmım kardeşleriyle eşit bölüşecektir. Cradle of Civilization. Yine kötülük ederlerse biz de orayı yerle bir ederiz. Babil hukuksal geleneklerinden çıkan sözler. Tanrılann yeryüzündeki vekili sayılıyordu.160. 14 Sümer dininde Ay kültünün önemli bir yeri vardır. 'ben yeryüzünde bir halife yaratacağım' dedi. Bu inanç hıristiyanlıkta papaya. 16: "Bir ülkeyi yok etmek istediğimizde. 'biz hamdinle sana teşbih eder ve seni takdis edip dururken. Madde 165: Eğer bir adam büyük oğluna tarla. Bu. Sümer Ay Tanrısının sembolüdür. Babİl Kralı Hammurabi'nin yaptiğı kanuna temel olmuş. Woolley. Buna açık bir ömek olarak. Kur'an'du çeşitli sureler içinde. kan dökecek insanı mı halife kılıyorsun' dediler. hanımına karşı büyüklük taslayamaz. Çocuklar isterse babanın sağlığında bu payı alabilirler."Biz halkı seni yurdundan çıkaran nice şehirleri yok ettik. 15 günlük olduğu ve görünmediği günlerde törenler yapılır.14 13 Sümer'deki "Tanrı evi" deyimi. Onlar da. Dua. Sinagoglar Hıristiyanlıkta kiliselere. s. çocuk doğurup kendisini üstün görmeye başlayınca. yalan tanıklık etmeyeceksin. çalmayacaksın. Hammurabi'nin (10 1750) Güneş Tanrısından kanunu alışı. o beldenin şımarmış olanlarına önce emrimizi ulaştırırız. New York.) Musa'nın kanununda bulunan anaya babaya saygı. 8-21. Ortodoks Yahudi'deki boşanma terimi Sumerce bir kelime. ayet 30: "Rabbin meleklere. Sümer'de mabet veya saray anlamına gelen "e.gal" kelimesi Tevrat'ta "hegal" olmııgtur. zina yapmayacaksın. Müslümanlıkta camilere dönüştü. 102.15 15 C. bahçe ve ev hediye eder. göze göz. Daha sonra bu Tanrı evleri sinagoglara. Müslümanlıkta halifeye geçerek sürmüştür. ancak Arapların Irak topraklarım ele geçirdikten sonra kurallaş-masıdır. The Sumerians. New York. Cariye." Isrâ Suresi. Kurban için Tanrı evi yerine. ondan Musa'nın ve Yahudi kanunu. dinsel toplantı için sinagoglar yaptılar. 1965. Sabit. camilere dönüştü. dişe diş yok cezalarda. Fakat onlara bir yardım eden çıkmadı. Sümer. 1967. Tevrat Tekvin bap 21. Bunun için "Tanrı evi" adı altında görkemli tapmaklar. ona bir belge yazarsa. yanlarında Tanrılarla insanları yaklaştırdığı düşünülen basamaklı kuleler yapılmıştı." Ahkaf Suresi. Buna karşın daha sonra Samiler tarafından yapılan kanunlann. s. Buralarda Tanrı'ya kurban yapmak yerine dua etmeyi koydular. "Babif toprağında Yahudiler iki yeni düşünce geliştirdiler. Sümer kanununa göre kısır bir kadının kocasına verdiği cariyesi çocuk doğurunca. Tevrat ve Kur'an'da yazıldığına göre İbrahim Peygamber'in kısır olan kansı Sara. s. bunlar o zamandan beri insanlığın malı oldu. Musa'nın Tanrıdan kanunu alışına örnek olmuştur. Sümer kanunlarına dayandığı kuşku götürmez. Yalnız Sümer Kanunu daha İnsancıl.65'te. Cod and History. Dimont. Fakat Hammurabi kanununda bunun tümünü buluyoruz. ibrani kanunu Talmud'da bulunuyor. kiliselere. Jews. Sumerce yazılmış Üpitîştar kanununda bu madde. . madde 2)." Sümer'de kralların nasıl sarayları varsa Tanrılann da öyle evleri olmalıydı. Sinagogda Tevrat okunurken dinleyenler şallarının saçakları ile onu izlerler. Asur Kanunları. 1962. Tekvin bap 25: 32-34'te Yakup büyük kardeşi Esav'a isteği üzerine payını veriyor. Hammurabi 146. belki de toprak altından daha çıkarılamayanlar da var. cariyesi Hacer'i çocuk yapmak üzere kocasına veriyor. 19 Tevrat'a göre büyük erkek çocuğa mirastan özel bir pay verilir. kimseyi öldürmeyeceksin. 18 Sümer kralları. ayet 17. Aynı kural Sümer'de de var. ondan da İslam kanunu etkilenmiştir. bu insanlar arasında Tanrı'ya adanan bir sembol haline geldi" şeklinde yazılmaktadır. yeryüzünde fesat çıkaracak.69. İbrahim Peygamber'in kansı ile cariyesi arasındaki olayı gösterebiliriz.L. s.

Kur'an'ûa. o adam öldürülecek. Sümer. s. s. Bunlar: Nisa Suresi." Nur Suresi. Diğerinde dul olarak evlenen bir kadın.160. zina eden kadın da zina eden veya putperest olan erkekle evlenebilir. The Sumerians." Eğer adam. Fakat değişik bir nedenden ÎÖ 2200'lerde Lagaş Kralı Urukagina tarafından yapılmış sosyal reform metninde." Sümer'de bekâret konusu Önemli görünüyor. Çünkü Allah tövbeleri çok kabul eden ve çok esirgeyendir. yahut Allah onlara bir yol açıncaya kadar evinizde tutun. kral da yaşatacak. Tanrı Enlil. 1975.90. Dr. Supplementary Texts and pictures Re-lating to old Testament. Sümer. baba onu zorla erkeğe karı olarak verecekler. Asur Kanunları. 1969. Ankara. Bir kız evlendiğinde bakir olmadığı kanıtlanırsa taşla öldürülüyor (Tesniye 22:13-21). kötüleri cezalandırır. 22:28. Buna karşın. oldukça eski bir tarihte Stern mecmuasında. anlamsız bırakıldı. 29) şöyle: "Eğer bir adam kız olan nişanlanmamış bir genç kadınla yatarsa ve onları bulurlarsa. $. Eğer kadının kocası yaşatırsa. Princton. Kur'an'da. Tevrat'ta olmasına karşın (Tesniye 13-23). Tanrıların başı olduğu halde. istanbul 1963.89. ayet 2: "Zina eden kadın ve erkekten her birine yüz sopa vurun. Zina cezası ile ilgili dört ayet bulunuyor.16 Daha sonra yazılan kanunlarda bu taşlanma konusu bulunmuyor. Kur'an'da bu konu yok. Sümer'de sosyal adaleti koruyan Tanrıça. bu fena hareketleri yazılı taşlarla taşlanacakları bildirilmektedir. madde 5-7. Eğer bir adamın kansı bir başka bir erkekle yatarken yakalanırsa onları bağlayıp suya atacaklar. Babil. 198: "129. Kramer. Eğer şahitlik ederlerse. Bu efsaneye ait bazı satırlar şöyle: Nippur'ım güzel km Tanrıça Ninlil annesinin önerisi üzeıine kendisini Tanrı Enlii'e göstermek üzere suya giriyor. Kadriye Yavaç.18 âdetin sürdüğünü.19 . (Hayrullah Örs. İslamiyetten önce bazı Arap kabileleri anaerkil olup kadınlar birkaç koca alabiliyorlarmış. Sümer kanunlarının yazılı olduğu tabletler kırık ve okunamayan yerleri çok. kadın özgür. İçinizden zina yapan her iki tarafa ceza verin! Eğer tövbe edip uslanırsa artık onlara ceza verip eziyet etmekten vazgeçin. geçmiş zamanlarda olduğu gibi iki koca almaya kalkan kadınlar ve hırsızların. kırıklıkları dolayısıyla ılsa gerek." (The Ancient Near East. s. Müminlerden bir grup da onlara şahit olsun!" Nur Suresi. yeni araştırmada. bekâret konusu ele alınmamış. nişanlı bir kızla şehirde yatarsa her ikisi de taşlanarak Öldürülüyor. böyle bir ceza yok. bir kölenin zorla bikrini bozan 5 şekel (tahminen 40 gram) gümüş vermek zorunda. o kadınları ölüm alıp götürünceye kadar. ayet 15-16: "Kadınlarınızdan zina yapanlara karşı içinizden dört şahit getirin. Doç. Buna karşın Hammurabi kanununda bulunuyor. 16 S. Şaban ayının on beşinde Berat Kandili olarak girmiştir.) Tecavüz.N. adam genç kadının babasına 50 şekel (şekel Su-merlîlerden Akadcaya geçen bir ağırlık ölçüsü birimi) gümüş verecek ve kadın onun karısı olacak. Sümer efsanesine bile konu olmuş. Sümer'de tecavüz de fena sayılmış.40. Pritchard. 21 Aynı olay Tevrat'ta (Tesniye. ayet 3: "Zina eden erkek ancak zina eden veya putperest olan kadınla.322. "Hür bir adamın kızı yolda tecavüze uğrarsa. Mebnıre Tosun. Bu inanış İslam'a. 161. s.17 Tevratfta kural daha katı. kocasından boşandığında kız olarak evlenen kadının alacağı tazminatın yarısını alabiliyor. Hazreti Muhamtned. Eğer bir adam başka bir adamın babasının evinde oturan karısını zor kullanıp koynunda yatırırken yakalanırsa. kız onlara 'tecavüze uğradım' derse.) Islamİyetten sonra da bazı kabileler arasında anaerkil 20 Sümer kanunlarında zina ile ilgili maddeler. evlenmeden Önce karısını aldatarak zorla tecavüz ettiği için Tanrılar meclisince yeraltı dünyasına sürülmüş. yok.Araplarda zina yapan kadınların taşlanması. Arabistan kabileleri arasında yaptığı araştırma hakkındaki yazısında okumuştum. "130. anne. Prof. Editted by James B. Dr. senede bir kere insanları iyi veya fena hareketlerinden dolayı yargılar. bir Alman kadın yazarın. Babil ve Asur Kanunları ve Ammi Saduqa Fermanı. anne. Sumerce metinde taşlanma olarak çevrilen kelime tablette pek belirli olmadığından. Okunabilen iki madde bunu kanıtlıyor: Bunlardan birinde." Taşlanma cezası Sumerlilerin eski çağlarında varmış. babası onun sokakta olduğunu bilmemi şlerse.

(Tarih Sümer'de Bağlar. Öksüzlerin annesidir O. Fakirlere haktanır olan. Geçerli olan gelenekleri aşan. rahipleri. Tevrat'la bu. Ninlil de arkasından gider. ikinci adımda iyi sözüne. insanın insana yaptığı zulmü bilen. îsrailoğullannı üstün bir kavim yapmıştı. Ölenlerin rkasından çok fazla ağlayıp sızlanmak onları sıkıyor. Buradan bazı özel durumlarda gölgeler yeryüzüne çıkabiliyor. Sosyal adaletin Tanrıçası Nanşe'nin nasıl bir Tanrıça olduğunu ve insanlarda beğenmediği hareketler nelerdir. 1966. Fena yerlere beğenerek bakan. Nİnlil Nunbirdu kanalının kenarında yürüdü. aşağıdaki dizeler anlatıyor Öksüzleri bilen. niteliklerine göre diğer adlaÎ n da vardı. Samuel Noah Kramer. Kur'an'dz Allah. s. ayet 16. İslam dininde Allah'a verilen 99 ad. dönüşü olmayan bir yeraltı I dünyasına gidiyorlar. Şeol.) 19 Tarih Sümer'de Bağlar." Bunun üzerine Enlil. Yunan'da Hades. Kur'an Câsiye Suresi. s. Babilliler bu adlardan 50"sini yeni yarattıkları Taun Marduk'a vererek tek Tanrı düşüncesine doğru bir adım atmışlardı. Bey kıza "gel yatalım" dedi. 22 Sümer Tanrılarının esas adlarının başka. kız istemedi.70-72. Incil'fo cehennem. İslamiyette de ölüler yapılan dualar. Tevrat Tesniye 14:6. anlaşmaları bozan. Birçok olaydan sonra ancak yeryüzüne çıkarlar. kurbanlar bu inanışın bir devamı.)20 'ur'oM'da Sırat Köprüsü yok. üçüncüde iyi . Güçsüzlere barınak bulan kraliçedir o. aynı geleneğin bir devamı gibi görünüyor. defol şehirden. dulları bilen. Gılgamış'ın çağrısı üzerine arkadaşı Enki-lu'nun gölgesi çıkarak iki arkadaş konuşuyorlar. Dudaklarım çok küçük öpmeyi bilemez. Yahudilere. Babil tutsaklığından sonra Perslerin etkisiyle. ilk adımda cennetin iyi düşüncesine. Sığınanlara kucak açan. Kendine ait olmayanı yiyip de "yedim" demeyen içip de "içtim" demeyen İnsanlar fena kimseler Tanrıça Nanşc İçin. ölenlerin gölgeleriyle oldukça hareketli bir yer.36l. 1961. Mythotogies of Aneleni Worltfda. Kızla teknede gezerken ona tecavüz eder. Tanrılar tararından seçilmiş üstün bir halk )lduğunu yazmışlar. oranın Tanrıları. (America. Sumerlilere göre ölüler. Büyük ağırlık ölçüsü yerine küçüğünü koyan." Böylece Enlil yeraltı dünyasına gönderilir.358-360) bulunuyor. ölülerin tekrar dirileceği. Bizde de "çok ağlanıp ölünün ruhunu rahatsız etmeyin" sözü vardır. Fakat yeraltı dünyası. ölünün ruhu üç gün durduktan sonra korkunç Sinvat KÖprüsü'nden (Sırat olmuş) geçiyor. Bu olaya kızan Tanrılar meclisi Enlil'i yakalayarak şöyle derler: "Enlil ahlaksızın biri.87-89. ayet 27: Zerdüşt dinindeki cennet cehennem hakkındaki geniş bilgi. Sümer'de yeraltındaki ölülerin ruhları için yiyecek ve kurbanlar sunulîsa. Büyük dağ baba Enlil gördü onu. Yahve. Buraya göre. onlar yeryüzüne çıkarak insanlara rahatsızlık veriyorlar. islam'da ahret olarak devam etmektedir. Tevrat Samuel I:28'de Saul'un isteği üzerine Samuel'in gölgesi yeraltından çıkıyor. "kur" adlı karanlık. İstanbul. Tevrat'ta. Uzun ölçü yerine kısasını kullanan. Sumerlilere göre burada tekdirilme yok. cehennem ve Sırat Köprüsü »irmiştir. O arada Ay Tanrısına gebe kalır. "Benim dölyolum çok ufak birleşmeyi bilemez. Zerdüşt dilinden. Bakara Suresi. vezirine bîr lekne getirtir. s. s. Sumerliler. Adam dünyada iyi işler yapmışsa güzel bir kız onu karşılıyor. (Hayrullah Örs. kendilerinin. Musa ve Yahudilik. Beğenmedikleri: Kanunsuz yolda gezen. Nanşe dullan koruyan.Saf suda kız yıkandı. cennet.

Bu kurbanlar sakalsız ve hastalıksız olmalı ve kurban sahibi vücutça temizlenmeliydi. İslamlıkta da kurbanlar aynı koşullarda kesiliyor. onlardan bir istekte bulunmak. 7. gerisi dağıtılır. kitaplar okuyarak çeşitli eğlencelerle geçirirler ve en ufak bir işe el sürmezler. Yahudiler bu günün anlamını değiştirerek onu neşeli bir hale koymuşlardır. Mezopotamya'dan gelen İbrahim Peygamber bu ilkel âdeti kaldırtmış.) göre Tanrı 6 günde dünyayı yaratıp yedinci gün dinlenmiş. İslamiyete bu gün Cuma'ya dönüştürülerek daha hafifletilmiş kuralla alınmıştır. 7 ışık.28. s. On emirde "Sabbat'ı düşün." Bürûc Suresi. Mezopotamya'da yeniyıl bayramlarında söylenen şarkılara benzemektedir. yani cumartesi). Kurbanın sağ kalçası ve iç organları Tanrıya takdim edilir. Sauel II 21: 6-9.) Nemi Suresi.225. 1991. Satürn kötü güçlerin temsilcisi idi. Alları onları arkasından kuşatmıştı. dünyadaki bütün olayların ve Tanrıların isteklerinin gökte yıldızlarla yazılı olduğuna inanırlardı. Sümer'den kaynaklanan bir inanç! Sumerlilerde 7 sayısı çok önemlidir. Kral ve Kraliçeler askerleri ve etrafmdakilerle birlikte gömülürdü. Aynı deyim hem Tevrat. hem Kur'atı'da var. Musa ve Yahudilik.) Araplarda da bunun olduğunu. Cinlerin yok edilmesi duaları da Babil kökenlidir. içinde kurşun kaynayan bir kazana atılıyor. ayet 17. 7 ağaç. Turan Dursun.) îbranilerde ölü veya dirileri kıvandırmak veya şahısların sağlığını korumak için Tanrı ile bir tür anlaşma olarak insan kurbanı yapılmış. Kur'an'da aynı inanış "Levh-i Mahfuz" olarak sürüyor. Yalnız hocanın kesmesi zorunlu değil. İstanbul. Buna mukabil İsrail'de. Yahudilere ve Kur'an'% (dipnot 28'e bkz. cesedi bırakmayan ruhu. 1966. Ölümsüzlük içkisi veriliyor ve Ölümsüz oluyorlar. Fakat metinlerde her türlü kurban yazılmasına karşı insan kurbanı yok. Hepsi. Bilakis inkarcılar bir başka çeşit yalanlamanın içine düştüler. gününde (Şapatu) bir kutlama yaparlardı. Onu fena bir kadın alır. 28. İslam'a göre cennetin 7 kapısı vardır. tarlanıza nasıl dilerseniz öyle varın" yazılı (Bakara Suresi. fena olaylardan geçerek fena cinlerle karşılaşır.olaylarına. Kurbanlar.142. ayet 223). 7 kapı gibi. Kurbanın sağ kalçası ile iç organları Tanrı yerine kurban sahibine bırakılır. 1966. hastalıklardan kurtulmak için veya yaptıkları adaklara karşılık kurban kestirirlerdi. Üç gün sonra hepsi oradan çıkarılıyor. Bu günün cumartesi olması da Babillilerden geçmiş. 7 gün geçmek. hatta Muhammed'in büyükbabasının "eğer on oğlum olursa birini Tanrı'ya (veya Tanrılara) kurban edeceğim" dediğini bir kitapta okumuştum. Kur'an'ûa "kadınlarınız sizin için bir tarladır. 7 dağ aşmak. Onlar cumartesi gününü Tanrı'ya dua ederek. (Tevrat. Din Bu 3. Eğer insan iyi değilse. Sümer yeraltı dünyasının da 7 kapısı bulunuyor.) Bu tefsirlerde. onu kutsal gün olarak gör!" deniyor. (Bkz. fena düşünce. okul tabletlerine göre 6 gün çalışma. . gerisi etrafta olanlara dağıtılırdı. 18: "Orduların haberi geldi mi sana? Onlar Firavun ve Semûd orduları idi (nasıl helak oldular?). (Saturday. Babilliler her ayın 7. Bunu müfes-sirler çeşitli şekilde tefsir etmişler. bir kadınla nasıl cinsel ilişkiye girileceği müstehcen bir şekilde açıklanmaktadır. Sumerliler Tanrılarım sevindirmek. The Commen Background of Greek and Hebrevv Civilization. Sumerlilerde. Aynı şekilde Tevrat ve Kur'an'da da 7 sayısı bolca bulunmaktadır. (Dipnot 23'e bakınız. apaçık bir kitapta da (Levh-i Mahfuz) bulunmasın. Onların bu törenlerde söyledikleri şarkılar. dördüncüde parlak sonsuz bir ışığa girer. fena söz. 23 Sumerliler kadınları bir tarlaya benzetmişler. Sümer'de Erhanedan devrinde Ur Kral mezarlarına göre. rahipler tarafından Özel dualarla kesilirdi. Yunan'da insan kurbanı yapılmış. gün dinlenme var. İstanbul. ayet 75: "Gökte ve yerde göze görünmeyen hiçbir şey yoktur ki. Satürn gezegeninden gelen bir gün adı. New York. iyi olanlara bu ılık süt gibi geliyor. Hakikatte onların yalanladıkları Levh-i Mahfuz'da bulunan şerefli Bu ayete göre Kur'an bile gökte yazılı bulunuyor. Bu Yahudilere Sabbat olarak geçmiş. (Cyrus Gordon. bir cin Sırat KÖprüsü'nden geçirir. Yahudi dinsel törenleri Babil'den alınmıştır. Diğer bir anlatıya göre de ölüler canlanıp ruhtarıyla birleşiyorlar. Sumerliler. s. Bu üzgünlüğü ve nefis terbiyesini ifade eden ve Satürn gezegenine adanmış bir gündü. Hayrullah Örs. 6 gün çalışıp yedinci günü Tanrıya adanmış bir dinlenme günü oluyor. s.

İbrahim'in Allahı. Bugün Sumerlilerden geldiğini kanıtladığımız Tevraftaki birçok konunun. Indİana. Bunun görevi. Bu da Sumerlilerin şahsi Tanrısının bîr yansıması.l II. Baştanrılardan. ise Lokman tarafından adt verilmeyen oğluna öğüt veriliyor. Sizin demetiniz onun etrafını kuşatıp benim demetime eğildiler" deyince. ayet 17. bir insana ancak vahiy yoluyla.bir elçi gönderip dilediğini ona bildirir.33-35. Sayfa 111'de Tevrat'ta bulunan Atasözleri kitabının Kral Süleyman'ın olamayacağı. TVvraî'daki ilahiler. Burada. Bu rüyalardan bazılarının etkisi Tevrat ve tfur'on'da görülmektedir. Ünlü Yahudi filozofu Spinoza'ya (16. Tevrat ve İncil'i kısım kısım eleştiren 13 konferansı kapsıyor. "'»vraftaki ilk beş kitap Musa tarafından yazılmış olamaz. babaların Allahı aramızda hükmetsin!)" deniyor. Yusufun ikinci rüyasında güneş. Furkan Suresi. ay ve 11 yıldızın kendisine eğildiklerini söylemesi üzerine. Tufanın olacağını. Tanrıların isteğini öğreniyorlar. ayet 51) Allah. ayet 59. Nuh'un karşılığı olan Ziusud-ra'ya duvar arkasından söylemiş). 18). bir rüya veya görünen Tanrı ile bir anlaşma yapılarak belirlenirdi. israilliler tarafından yazılmış olamayacağının ve bunların başka bir dille yazılmış metinlerden alındığının öne sürülmesi çok ilginç ve ileri görüşlülük. onun üzerinde bir koruyucusu ve denetleyicisi bulunmasın" denmektedir ki.r's Text-Book. (Jerrold S. kardeşleri "bu bizim üzerimize kral mı olacak?" dediler. Cooper.de. Süleyman'ın adının ona eklendiğini yazıyor R. Bu. İbrahim ile. s. Tanrı ile şahıslar (peygamberler dışında Musa'nın kardeşi. Yusuf "rüyamda tarlanın ortasında demetler bağlıyorduk. "İbrahim'in. Secde Suresi. kardeşleri onu öldürmeye karar veriyorlar. çünkü o zaman henüz papirüs kullanılmıyor. (Hûd Suresi. Londra. Bu kitap. İslam inanışına göre de Allah yedi kat göğün üzerinde Arş'ta oturuyor. perde arkasından veya. ayet 7. ait olduğu kimse için sağlıklı ve uzun ömür 24 25 dilemek ve onun isteklerini Tanrılar meclisine iletmek. s.9. Sümer Tanrılarının gökte toplandıktan dükü adında bir yerleri var. Tevrat'ta. yaşamı boyunca bilgisinin arttığını söylüyor. Boston. Sümer'de Tanrı sadece bir kez duvar arkasından konuşuyor (Bilgelik Tanrısı Enki. ancak taçlar üzerine yazılıyordu" deniyor. Kur'an'âb (Kaf Suresi. Bİblical and Related Studies. 560 yıl yaşamış ve bir adı da Sumer-ce Ziusudra gibi ölümsüz anlamına gelen Lubad imiş. Kral "benîm yerime kral olacak" korkusuyla Sargon'u öldürmek İstiyor. Sümer'de rüyalar Tanrı bildirisi olarak yorumlanıyor. bu da Sumerlilerdeki bireylerin özel Tanrılarını yansıtıyor. Presented to Sa-muel Iwry. March-April. Sargon and Jo-seph.)22 Aynı şekilde Sümer Kralı Urzababa'mn yanında çalışan Sargon. gördüğü rüyayı Krala söyleyince. Benim demetim kalktı dikildi. Çünkü 26 usudra'ya babası Şuruppak tarafından. Nahor'un Allahı. Tanrılar insanlara yapacakları işleri rüyalarda bildiriyor. bazıları onun peygamber olduğunu. yüzyıl) göre. Lokman'ın kimliği hakkında çok çalışılmış. kendine Allah yapacağına dair bir ahit yapıyor. hele Sümer'den kimsenin haberi olmadığı bir zamanda yazılmış. The Inquire. Bunlardan en ilginci Yakub'un oğlu Yusufun rüyasıdır. bunların Yahudilerden başka bir kavme ait deyimler koleksiyonu olduğu. 1846. Bunlardan başka fal ve kehanet yoluyla insanlar. onu da sünnet yapılmak suretiyle pekiştiriyor. Aramco. Kur'anda.) . Being Subxtonc. 1974. O.e ofTtûrteen Leclures on the Bibel. onu tanıyacağına.Sümer yazarlarına ve ilahiyatçılanna göre her insanın ve ailenin bir şahsi Tanrısı veya Tanrısal baba yerine geçen iyi bir meleği vardı.2). Tevrat'ta Süleyman'a babası Davud tarafından söyleniyor. Aesop of the Arabe. Daha çiviyazılan yeni çözülmeye başladığı ve tabletlerden. "Hiç kimse yoktur ki. Dremam Come True. Bizans'ta Planudes olarak ortaya çıkıyor. Aramı edebiyatında Ahiqar. kölesi İbrahim'in karısı gibi) karşılıklı konuşuyorlar veya insan şekline girmiş melekler Tanrı'dan haber getiriyor veya Tanrı istediğini rüyada bildiriyor. bir fal. Yahudİler'in Babil dönüşünden en az yüz yıl sonra bunlar yazılmış olmalıymış. bazıları da çok dindar olduğundan Tanrı tarafından uzun ömür verildiğini.) Kur'an'a göre (Şûra Suresi. Tevrat'ta (Tekvin 31:53). s. atasözleri ve deyimlerin Sumerlilerden kaynaklandığı anlaşılmaktadır. Bunların hepsi Sümer'deki Ziusudra'ya dayanmaktadır (Paul Lun. Cooper. ayet 4.21 Sümer atasözleri Tufan kahramanı Zi21 Robert Cooper. (Tekvin 97:7.

erkekten kaçma şeklinde geçmiş. İlginç olanı Tevrat'ın son yazıldığı zamana kadar Yahudiler arasında Tanrı namına fuhuş yapan kadın ve erkekler varmış. 1966. Fakat kızlar.241. Bu yapıların görkemliliği övülüyor. islam'a örtünme. Sümer Tanrı evleri hangi Tanrı için yapılmış ise o Tanrının ve ailesinin heykelleri içine konurdu. kütüphanesinin en değerli eserlerinden biri olduğu halde bana hediye eden Sayın dostum. Dr. birincisi yok. An Autobiography. Babil. 22 Kıtr'an'du Yusufun ikinci rüyası yazılı. şahsi Tanrısı Ningişzida ufukta güneş gibi doğuyor. Halbuki bu kral. Geleneğe göre gelinini ikinci oğluna veriyor. Törenlerde Meryem'in heykelinin taşınması. Buna göre. s. Stuttgart. Kadriye Yalçav.) Böylece meşru seks apan evli ve dul kadınlan da mabet fahişeleri düzeyinde saymışlardır. madde 40. "Sen de Ademoğlu. 28 BAŞ ÖRTME Sümer tapınaklarında rahibeler genel kadın görevi yapıyorlardı. Hıristiyanlıkta rahibeler aynı şekilde başlarını örtüyorlar. Hayrullah Örs. (Bu kitabı. dindar Yahudi kadınları evlenince saçlarını traş ettirip bir peruk veya başörtüsü ile başlarını Örtmüşler. çünkü bunların ikisi de Allah'ın Rabbe mekruhtur" şeklinde yazılıyor. Hıristiyanlıkta devam etmektedir. in Ihe World of Sümer. bunlar hakkında yazılan ilahilerde belirtilmiş.Tanrısı Nindub da üzerinde yapılacak mabedin planı bulunan mavi tastan bir tableti gösteriyor. Yeruşalim'i çiz!" deniyor. Yahuda'nm oğlu Ölüyor. ayet 4. Kadın gebe kalıyor. Jersay Üniver-sitesi'nden Prof. Yüzüne peçe takıp kendisini fahişe gibi yaparak kaynatası ile yatıyor. 23 Lagaş Kralı Gudea (10 2250) Eninııu mabedinin yapılmasıyla ilgili 1400 satırı kapsayan iki silindir kitabe yazdmmış. Kulturgeschichte deş Altenorient.23 Tevrat'ta da aynı yol izleniyor. bunlar kırmızı elbise giyerlerdi. çocuğun kaynatasından olduğunu kanıtlıyor. Mimarlık. (Prof. 138. Kadınlar! Fuhşun Ücretini herhangi bir adak için Allah'ın Rabbin mabedine getirmeyeceksin. adanma hikâyesi anlatılıyor. O da ölünce adam üçüncü oğluna almıyor gelinini. Sümer. yaptığı bir kanunun kırkıncı maddesi ile evli ve dul ıdınlan da başlanm Örtmeye mecbur etmiştir. (Yusuf Suresi. 29 Kur'an'da örtünmeyle İlgili Ayetler . Buna kızan gelin dulluk elbisesini çıkarıyor.)2S Bunun Araplarda da olduğunu duydum. Bu. s. kendine bir tuğla al ve onu önüne koy ve üzerine bir şehir çiz. 1975. bap 25'in ilk satırlarında. kuşağını ve değneğini istiyor. Hıristiyanlıkta olduğu gibi Sümer'de de günah çıkaran rahipler vardı. Kiliselerdeki İsa ve Meryem'in heykel ve resimleri bu âdetin bir uzantısı. Kramer. Sümer törenlerinde Tanrı heykellerinin gezdirilmesini yansıtıyor. 24Hartmut Schmökel. Yahudi fahişeleri yüzlerine peçe koyuyorlarmış. bunları Yahuda Kralı Hİzkia toplayıp yazdumış" denmektedir. tÖ 1500 yıllarında bir Asur Kralı. 1986. Bundan sonra yapı malzemesi ve sanatkarlar toplanıyor. yayım olmadığı halde nasıl bilmişler bunların Süleyman'a ait olduğunu. s. Karşılığında kadın adamın mührünü. Sumerlilerde rahibeler tapmaklara Tanrının gelini olarak çeyızleriyle girerlerdi.252. Sümer geleneğinin bir devamıdır. Musa ve Yahudilik. Ankara. Rüyada. (Tevrat. s. Buna karşın erkeksiz bir yerde Kur'an okunurken veya dua ederken kadınların başını örtmesi.) Aynca bkz. Mebrure 'osun-Doç.Sümer mabet ve saraylarının yapılışında izlenen yol. diyor yazar. S. 1961. Detroit. s. Yapıya başlamadan ve bittikten sonra "Süleyman'ın Meselleri" bölümünde. Bunda: Gudea mabedi yapmadan Önce bir rüya görüyor. Bu kadar aradan sonra.N. Bunlar Tanrı namına seks yaptıklarından kutsal sayılmış ve diğer kadınlardan ayrılmaları için başlan örttürülmüştür. Yazı ve okulların koruyucusu Tanrıça Nidaba elinde gökte yazılanları kapsayan bir tablet tutuyor (Levh-İ Mahfuz). bunlarla. cariyeler ve ıkak fahişelerinin örtünmesi yasak. Bu da genellikle rüyada bildiriliyor.24 Daha sonraları. Martin Abend'a burada teşekkür etmeyi bir borç biliyorum. Asur Kanunları ve Atnmi-duqa Fermanı. Bu gelenek Yahudilere geçmiş. Yapıya başlamak İçin önce Tanrının Önermesi gerek. 25 Tekvin 38: 5-26'da bulunan hikâye bunu açıklıyor.225.) Tevrat He-zekiel 4:l-2'de mabet planına paralel. Süleyman'dan 250 yıl sonra yaşamış. Bazı ilahilerde yapıyı yaptıran Tanrı tarafından kutsanmak suretiyle ödüllendiriliyor. Tevrat Tesniye 23: 18'de "İsrailoğullanndan ve kızlarından kendilerini fuhşa vakfetmiş kimseler olmayacaktır.) 27 temizlik törenleri yapılıyor. ama yazılı bir kanıt bulamadım. Tekvin 38:15. örtünürlerse ceza var. (The Sumericıns. İstanbul. "Bunlar Süleyman'ın meselleridir.37.

ona Meryem adını verdim. 107. Mezopotmaya'da eski çağlardan başlayarak Yeni Babil devrine kadar adak olarak veya kıtlıktan korumak üzere çocuklar mabede verilirdi. Rabbim onu kız doğurdum. 1964. kadının vücudu. Bu ve Kur'an'daki bir ayet. Kur'an'da. Çünkü kendisinde doğmuş olan Ruhulkudüstendir ve bir oğul doğacaktır. kimi de takılan ziynettir. Nur Suresi. Rabbi onu hüsnükabul gösterdi ve güzel bir bitki gibi yetiştirdi. s. örtünenlerin de cennete gideceği yazılmıyor. Kovulmuş şeytana karşı onu ve soyunu sana ısmarlıyorum' dedi. Meryem hikâyesinde bu geleneğin sürdüğü anlaşılıyor. yahut henüz kadınların gizli kadınlık hususiyetlerinin farkında olmayan çocuklardan başkasına ziynetlerini göstermesinler. babaları. Chicago. fakat israf etmeyin. (L. bap I. Yiyin için. ayet 35-37: "îmran'ın karısı şöyle demişti 'Rabbim karnımdakini azatlı bir kul olarak sana adadım. ne de çalışabilecekler. dış elbiselerini çıkarmalarında kendilerine bir vebal yoktur. Hatta îslamiyetten sonra da cariyeler. ayet 31: "Mümin kadınlara söyle: Gözlerini korusunlar. Ancient Mesopotamia. kocalarının babalan. başlarını örtmeyen kadınlann cehennemde saçlanndan asılacaklan şeklinde bîr ayet olmadığı gibi. erkeklerden kadına ihtiyacı kalmamış hizmetçiler. O da 'Allah tarafından' derdi. Gizlemekte oldukları ziynetleri anlaşılsın diye ayaklarım yere vurmasınlar. Görünen kısımları müstesna olmak üzere ziynetlerini teşhir etmesinler. İsa büyürken Tanrının oğlu olduğu kendisine aşılanmış bulunduğundan "ben Tanrının oğluyum" diyerek ortaya çıkması geç de. kız kardeşlerinin oğullan. Kazara böyle doğan çocuklar öldürülürdü. mabede her gelişinde orada bir rızk bulur 'bu sana nereden geliyor?' derdi. Kimi kadının vücudu. (Tevrat ve /ncıV'de de mabetlerin bulunduğu yazılı. evlenseler bile çocukları olmamalı idi. erkek kardeşleri. mabede adanmış ve orada yetişmiş bir kızdı. Âli îmrân Suresi." Bu ayetten anlaşıldığına göre o zaman mabetler vardı. Çünkü kavmini günahlarından kurtaracak olan odur. Onun adını Isa koyacaksın. Sümerler bir ölümlüden Tamının çocuğunu istemiyorlardı. Herhangi bir şekilde. Kocaları." Bu ayetteki "ziynetler" nedir? Bu. namus ve iffetlerini esirgesinler. Başörtülerini yakalannın üstüne örtsünler. İsa'nın neden Tanrının oğlu olarak kabul edildiğine bir açıklık getiriyor. İslamiyetten evvel Arap kadınları yanbellerine kadar çıplak gezerlermiş. Zekeriya'yı (teyzesinin kocasını) Rabbi onun bakımı ile görevlendirdi. 18-25: Anası Meryem Yusufa nişanlı olduğu halde buluşmalarından önce Ruhulkudüsten gebe olduğu anlaşıldı." Burada ziynetin. Nişanlısı Yusuf salih bir adam olup onu âleme rüsvay etmek istemeyerek gizlice boşamak niyetindeydi. Tanrının çocuğu diye öldürülmesinden korktuğu İçİtı olmalı. olsa ölümüne neden olmuş olmalı.) Meryem. Ey Ademoğulları! Her mescide gidişinizde ziynetli elbiseler giyinin. Bizde kadınlar yaşlanınca daha çok kapanıyorlar. erkek kardeşlerinin oğulları. Fakat bunları düşünürken Rabbin meleği ona rüyada görünüp "sen Davut oğlu Yusuf. Adağımı kabul buyur. kendi oğullan. Tekva (iman) elbisesi ise daha hayırlıdır. Oppenheim. ayet 60: "Bir nikâh ümidi beslemeyen. ayet 26-27: "Ey Ademoğullan! Size çirkin yerlerinizi Örtecek giysi. çeşitli şekilde yorumlanmış. 30 Ahzâb Suresi. kendi kadınları ellerinin altında bulunan. kızlarına ve müminlerin kadınlarına (bir ihtiyaç için dışan çıktıklarında) örtülerini üzerlerine almalarını söyle. Çünkü bu kadınlar Allah'ın karısı olduğundan. demiş. ayet 59: "Ey Peygamber! Harumlanna. "Yusuf 31 doğurması." Bu ayete göre kadınlar örtününce ne okullara gidebilecek.26 Onu gidip ücra bir yerde 26 incil Manaya. süslenecek elbise İndirdik. doğan çocuklar da Tanrı'nın çocuğu sayılıyordu." Nur Suresi. Yine de iffetli olmaları kendileri için daha hayırlıdır. Bazı Sümer rahibelerinin. Onlann tanınmaması ve inciltilmemesi için en elverişli olan budur. köleler giyinmezlermiş çalıştıkları için.O. göğüsleri olduğu daha belirgin. Zekeriya onun yanma. bazı kitaplara göre de nişanlısı Yusuf tan hamile kalmıştı. çocuktan kesilmiş kadınlann ziynetlerini göstermeksizin.A'râf Suresi.) Kur'an'da İsa ile ügili bir ayet: . bazı hocaların uydurduğu gibi. Meryem'i kendine kan olarak almaktan korkma.

Cooper 1846 yılında yazdığı ve daha önce sözü geçen kitabının 148. bu. Bundan dolayı onun adına Babil dendi. ayet 110: "Allah o zaman şöyle diyecek: 'Ey Meryem oğlu İsa! Sana ve annene (verdiğim) nimeti hatırla! Hani seni mukaddes ruh ile destekuykusuııdan uyandı. bunlara benzer olaylar Kızılderililerde de bulunuyor. hepsinin tek dili var. Onlar bir kavm. (Kolombien Land der Leğenden adlı bir broşürden. c. Hani îsrailoğullannı (seni öldürmekten) önlemiştim. Özellikle geçen yüzyıl.Mâide Suresi. Halbuki İsa yaşadığı sürede ne bir şey yazmış. 1989. Aynı konu Tevrat'ta (Tekvin 11:1-9) şöyle: "Ve bütün dünyanın sözü bir. Ölüleri benim iznimle (hayata) çıkarıyordun. bir ormanda otururken bir bulut arasından sızan güneş ısınlarından gebe kalıyor. Türk Mitolojisi. The Boy wlıo went in Search his Futher. "bugün birinin gelip böyle bir olayı mahkeme önünde söylemesi herkesi güldürür. alacayı iyileşüriyordun. (Ögel. onlan iyice pişirelim. Sen beşikte iken de yetişkin çağında da insanlarla konuşuyordun.) İlginç olanı. harç yerine ziftleri vardı. güneşin oğlu oluyor.I49. Kuzey Amerika'da yaşayan Hopi yerlileri arasındaki bir öyküde. Buna Tevrat'ın rastlayamadım. Ankara. Bu konu hakkında. (Corning to Light. 1994. Bilgelik Tanrısı Enkİ. Tanrının kendisi veya elçisİymiş. Contemporary Translations of the Native Literatures of North America. ayet 30'a göre. Rab onlan oradan dağıttı ve şehri bina etmeyi bıraktılar. Si-yamlılara göre evreni koruyacak Tanrının annesi bakireymiş. s. Tevrat ve incili öğretmiştim.) Kitan efsanesinde kadının karnına bir ıgık düşüyor. Hintlilerde bakire Rohini bir Tanrı oğlu doğuruyor. demişlerdi. S.85. İsa'nın çarmıha gerilmedİğini." . s. The lnquirer's Text-Book.) 32 lemistim. Bu ışıkla birlikte Tanrı tarafından bir de çocuk gönderiliyor. Birbirlerine 'gelin kerpiç yapalım. gerilenin Judas olduğunu. Cooper. Yeryüzünde dağılmayalım diye kendimize bir şehir.) Kolombiya Kızılderililerinde de bir kabile reisinin son derece güze! kızı. Hıristiyan öğretmen Bassilides de çarmıha gerilenin Simon of Sirene olduğunu. Onların taş yerine kerpiçleri. İsa'nın yazılan mucizelerini de asla kabul etmiyorlar. Eğer doğan bir mevki sahibi olursa iyi. incil çok sonra çeşitli kimseler tarafından yazılmış. Gelin inelim birbirlerinin dilini anlamasınlar diye onların dilini karıştıralım. (Robert Cooper. Benim iznimle çamurdan kuş şeklinde bir şey yapıyordun da ona üflüyordun ve benim iznimle kuş oluyordu. Bir Moğol efsanesinde bir kadın dolu tanesini yutarak gebe kalmış. sayfasında.663. İsa'ya incili öğretmiş. Kur'un'ın Tevbe Suresi. orada oturdular. (R. Böyle türeyen nesiller kutsal sayılmış veya nesilleri kutsal yapmak İçin böyle hikâyeler uydurulmuş. İlginç olanı. Yahudiler Üzeyİr İsimli birine de "Allah'ın oğlu" diyorlarmış. yalnız hayal edildiğini söylüyor.131. olmazsa da Allah onu istemedi deniyor" diye yazmış. İncil. hikmeti. (Bahaattin Ögel. savaşı çıkararak bu güzel çağa son veriyor ve Çeşitli diller koyarak insanların birbiriyle anlaşmalarını önlüyor. s. Edited and with an Introduction by Brian Swann.'" Bu ayete göre Allah. Ve Ademoğullannın yapmakta olduğu şehri ve kuleyi görmek için Rab indi. Bakireliğin söz konusu olduğu çağ ve toplumlarda rahipler böyle bir şeyi yakıştırıyorlar. O zaman Sümer metinlerinden ve kültüründen haberi yoktu ki. Being Substance of Thirteen Lec-tures on the Bibel. Ayrıca Apostol Barnabas. Rabbin meleğinin kendisine buyurduğunu yaptı. Birçok Çinli kralın anneleri. güneşin oğlu olarak Zak Kızılderiliierinin atası oluyor.) Moğol Buyan Han'ın kızı Alankovva kapıdan giren ay ışığından gebe kaldığını söylüyor. Hepsi de Hava Tanrısı Enlil'e tek dilde dua ediyorlarmış.. Kendilerine apaçık deliller getirdiğinde bu bir sihirden başka bir şey değildir. R.) 33 TEK DiL VE BABÎL KULESİ Gelelim Sümer efsanelerinden bu dinlere geçen konulara: Çok eski günlerde gerek Sümer ülkesi. Mosheim da İsa'nın aslında bulunmadığını. Enlil'in üstünlüğünü kıskanarak insanlar arasında bozuşmayı. hiçbir erkekle beraber olmayan bir kız sabaha kargı odasına giren güneş ışınlarından gebe kalıyor. /«ri/'lerin yazılma tarihleri ve yazanlar hakkında çeşitli varsayımlar ortaya atılmış. s. New York. dili birdi. Uygur efsanesinde gökten düşen bir ışıkla bir kayın ağacı gebe kalıp beş çocuk doğurmuş. Ve bir oğlan doğuruyor. Doğan çocuk. Meryem'den önce de Tanrı'dan gebe kalma hikâyeleri var.558. Yine benim iznimle anadan doğma körü. gökten ışık gelerek gebe kalmışlar. Kaynaklan ve Açıklatnalan ile Destanlar. başı göklere erişecek bir kule yapalım' dediler.l. Şarktan göçtükleri zaman Sinear diyarında bir ova buldular. Bu çocuk. Sözde ışık girerken sembolik bir hayvan şekli almış. Karısını alıp doğuruncaya kadar onu bilmedi ve adım Isa koydu. 150 ve Meydan Larousse. ne de yazdırtmış. Çin'de Tanrı Foe'nin annesi güneş ışığından gebe kalınıp. Sana kitabı. gerek komşuları bolluk ve huzur içinde yaşıyorlarmış.

Kol ve bacakları meydana getir. Onun üzerine Tanrıların görüntüsünü koy30 Dipsiz suyun çamurunu karıştır. özellikle dişi Tanrılar çoğalmaya başlayınca işlerinin çokluğundan. Altta olan suyu üstte olan sudan ayırdı ve Allah kubbeye 'gök' ve alttaki kuru toprağa 'yer1 dedi. 28 Kur'an 'da yaratılış ile ilgili diğer ayetler: 35 ve bütün Tanrıları var eden Deniz Tanrıçası Nammu'ya bir çare bulması için yalvarıyorlar." Sâffât Suresi. ayet 30: "Gökler ve yer yapışık iken onları ayırdığımızı. onu ikiye ayırıyor. Allah bunun üzerine 2 gün içinde 7 gök yarattı ve her göğün içini kendisine bildirdi. bütün canlıları sudan meydana getirdiğimizi bilmezler mi?" Burada Sümer ve Tevrat hikâyesi birbirine çok yakın. insanların korumasızlığmı. yiyeceklerini hazırlamanın zorluğundan yakınıyorlar 27 Tarih Sümer'de Başlar. sizin Rabbiniz gökleri ve yeri 6 günde yaratan. ayet 4: (iki ayet de aynı) "Gökleri ve yeri ve İkisinin arasmdakileri 6 günde yaratan. The Sumerians. Ey annem! Yeni doğanın kaderini söyle! İşte o bir insan!" Tevbe Suresi.293. gök ve yerin başlangıçta bitişik olması. ayet 7: "O. Das ultorientalisclıe Menschenbild und die Sumerischen undAkkadischen Schöpfungsmytfıen. ayet 59." (Burada hem Allah. Fakat ana fikir. yer olan altı da Yer Tanrıçası ile Hava Tanrısının oluyor. Kramer. 151. Mezopotamya'nın ziguratlan olduğuna kuşku yok. . arşı su üzerinde iken gökleri ve yeri 6 günde yaratandır. Oğlu Hava Tanrısı Enlil.) 29 S. ayet 9. Kur'an'dm çok yüzeysel. 11-12: "Ey Muhammed! Size yeri iki günde yaratanı mı İnkâr ediyorsunuz ve ona eşkoşuyorsunuz? "Sonra duman halinde bulunan göğe yöneldi ve ona ve yeryüzüne isteyerek veya istemeyerek buyruğuma gelin' dedi. yoksa bizim yarattığımız gökleri yaratmak mı? Aslında biz kendilerini özlü çamurdan yaratmışızdır. O da Bilgelik Tanrısına bilgeliğini ve marifetini göstermesini söylüyor. İbraniler onları yıkılmış halde gördüler. sonra da işleri idare ederek arşa yerleştirendir." Furkan Suresi. ikisi de 'isteyerek geldik1 dediler. hem üçüncü şahıs konuşuyor. s. Üstü gök oluyor.150.64-69. sularla donatıyor. s.) 34 YARATILIŞ Sümer efsanesine göre evrende ilk olarak Tanrıça Nammu adında büyük uçsuz bucaksız bir su vardı. Bu yıkılmış ve harap olmuş kule katıntılarının. bunların sudan çıkması aynı." Hûd Suresi. Bilgelik Tanrısı yumuşak kilden şekiller yapıyor ve Tanrıçaya sesleniyor:29 "Ey annem! Adını vereceğin yaratık oldu. s. ayet 3: "Şüphesiz ki. Gök Tanrısı onu alıyor. Giovanni Pettinato. "Suların yüzü üzerinde Allahm ruhu hareket ediyordu.27 Tevrat Tekvin l :2-9. (Sutnerions. Tanrıça o sudan büyük bir dağ çı-kanyor. 1971.N. ağaçlar. Bilgelik Tanrısı ile Hava Tanrısı yeri bitkiler. Allah 'suların ortasında kubbe olsun. sulan ayırsın' dedi ve Allah kubbeyi yaptı.N. Secde Suresi. sonra arşa yerleşen Rahmandır. bitkiler ve hayvanlarla donatımı geliyor. Hayvanlar yaratılıyor ve hepsini idare edecek Tanrılar meydana getiriliyor." Bundan sonra yerin.28 İnsanın Yaratılışı Sümer'de: Tanrılar. Yakın göğü ışıklarla donattık ve bozulmaktan koruduk." Fussilet Suresi. Enbiyâ Suresi. Kramer. ayet 11: "Ey Muhammedi Allaha eşkoşanlara sor! Kendilerini yaratmak mı daha zordur. Heidelberg. güce karşı duyulan isteğin insanlara verdiği üzüntüleri sembolize ettiğini söylüyor S.Buradaki Babil kulesinin.

Hartmut Schmökel. s. yerde yaşayan bütün hayvanlar yaratılıyor." Kur'an Mâide Suresi. gökkubbesinde güneş. sulan ayıran bir kubbe yapıyor ve bu kubbeye.1 Ve Allah insanı kendi suretinde yarattı ve onları erkek ve dişi olarak yarattı. gün bitiyor. yer diyor. Roger Amaldez [Hazreii Mulıammed. Stuttgart.s. Tanrılar insanı kendi görünüşleriyle yaratmışlardı.) Allah daha sonra Adem'i topraktan. sürüngenler. Yedinci gün Tanrı dinleniyor. burada yağmur henüz yağmadığı için. Tevrat Tekvin 2-7: "Rab Allah yerin toprağından adamı yaptı ve onun yüzüne hayat nefesini üfledi ve adam yaşayan can oldu. "Rabbin meleklere demişti ki. yıldızlan. onun sözünü dinlememiş ve bir dişi cin olmuş. Turan Tursun. suda yaşayan hayvanlarla kuşlar yaratılıyor. 'Ben muhakkak çamurdan bîr insan yaratacağım. dişi olarak yaratıyor. ayet 64: "Yahudiler 'Allah'ın eli sıkıdır' dediler.l41. Sümer'de. beni ateşten. Bu da Muhammed'İn Allah'ı insan şeklînde algıladığını göstermektedir. ona. birbirinden ayrı iki yaratılış efsanesini özetleyecek olursak (Tekvin. 1962. İstanbul 1982. bitkileri hayvanları yarattıktan sonra Allah dedi: 'Suretimizde benzeyişimize göre insan yapalım! O yeryüzünde her şeye hâkim olsun." Bu konu ile ilgili yorumlar hakkında daha geniş bilgi için. Bunun benzerini yapmak hiç kimseye uygun değildir" demiş. gece ve gündüzü meydana getiriyor. Yakaladığı bir erkeği bırakmazmış. Görüldüğü gibi Tevrat'ta insan altıncı günde erkek ve dişi olarak yaratıldığı halde. yaratma değişik olarak anlatılıyor. ay ve yıldızlan yapıyor. Allah. nasıl dilerse sarf eder. yoksa yücelerden mi oldun?' dedi. Tevrat'ta. kâfirlerden oldu." Tekvin bap 9:6 "Çünkü Allah kendi suretinde Adanı'ı yaptı. Sulan bir yere toplayarak onlara deniz diyor. Dediklerinden ötürü elleri bağlansın.) Beşinci gün. 1948. Bir hadiste Muhammed "Yüce Tanrı yarattıklarını yaratma İşini bitirince sırt üstü uzandı. Doğum Tanrıçası ve Bilgelik Tanrısı olmak üzere 4 Tanrı birlikte bulunuyorlar. İnsanı kendi görünüşünde ve erkek. bitkiler çıkartıyor. ayet 115: "Doğu da batı da Allah'ındır. gece ve gündüz güneş ve aysız meydana gelmiş. Ve onlara. göğü. Böylece. Burhanettin Sem. 5. Dördüncü gün. "Çoğalın!" diyor. bir kır otu ve fidanı yoktu. Fuat Sezgin. Yukarıda. Kaynak Yayınlan. tekrar erkek çamurdan. istanbul 1991. Bap 2:4'ten itibaren.209. çev. her türlü bitki ve insan çift olarak yaratıldığı halde. tslanbul. deniyor. Tabu Can Çekişiyor. Bunun yazıldığı yerler için. ayet 71: . şeriatçılar.30 Buradan anlaşılacağı üzere. 'Ey İblis! iki elimle yarattığıma secde etmekten seni men eden nedir? Böbürlendin mi. 6. Onlara göre. Yerden ağaçlar. karısını da kaburgasından yaratıyor. (Halbuki birinci günde gök ve yer yaratılmış. Allah'ı göklerde tahtında oturmuş. Altıncı gün sığırlar. Muhammed Ul-Behiy. Din Bu 2. Talmud'a göre bu ilk Adem'le birlikte yaratılan kadının adı Lilith'dir. eli. bkz. Yalnız iblis secde etmedi. Hatta bazı bilim adamlan onun vücudunu evvela ellen kemikten oluşan bir varlık olarak bile düşünmüşler. (Bkz. Das Land Sümer. Bap 1:31): Yaratılış altı günde oluyor. hatta ikinci günde bitkiler ve ağaçlar bile çıkmıştı. Dr. Gök diyor. Özellikle ayın yedinci günü erkekler için büyük tehlike imiş. zira o büyüklük tasladı. suların altından toprağı çıkanyor. o manevi bir güçtür. Üçüncü gün. erkeklere sataşmaya başlamış. onu İse çamurdan yarattın' dedi. altıncı günde yaratma bitiyor. s. Birinci günde Tanrı gökleri ve yeri yaratıyor. bkz. Aynı deyimi Tevrarta buluyoruz." Tevrat'la. ayağı olan bir insan gibi tasavvur ediyorlar. Tercüme. Bu Li-lith Sümer Aşk Tanrıçası tnanna'nın ağacına yuva yapıp onu kestirmeyen bir cinin adı.I63]'e göre. (Hadis ve Sözleri).26-29. Yerden bir . Tanrı. Bu kadın kendini Adem'le eşit görüp. Nereye dönerseniz Allah'ın yüzü oradadır. gözü. kulağı. 'Ben ondan hayırlıyım. Yaratılan bütün hayvanlara egemen olması için Tanrı. kadın onun kaburgasından yaratılıyor. O sırada bir ayağını öbür ayağının üzerine koymuştu. Lanet olsun! Hayır! Onun iki eli de açıktır. onları erkek ve dişi olarak yarattı." S3d Suresi." Ali Jmrân Suresi. İblis." 36 Bu iş esnasında bütün Tanrıların annesi. Yer Tanrıçası. ikinci gün. İslam Düşüncesinin ilahi Tarafı. Bu da onların Tanrıları insan gibi düşündüklerine bir kanıt oluyor. Akılcılar ise Allah'ı böyle düşünmek puta benzetmek olur diyor. insanın yaratılışı iki türlü anlatılmış: Tekvin bap l: 26: "Allah yeri. Onu tamamlayıp içine ruhumdan üfürdiiğiim zaman derhal ona secdeye kapanın!' Melekler loptan secde ettiler. 37 Böylece yaratılmanın son günü. Tekvin bap 1:27 "Ve Allah insanı kendi suretinde yarattı.

onu yapıp ruhumdan üflediğimde ona secdeye kapanın' demişti. ikincisi Sumerlilere dayanıyor. balçıktan. Bunlara göre tektanrıh dinlerin yaratılış başlangıcı olarak verdikleri tarihler. ayet 7: "O ki. Kur'an'da. topraktan yarattık. Fakat Sümer'de insanın yaratılma nedeni ve nasıl yaratıldığı ayrıntılı olarak anlatılmış. Tevrat'a göre yaratılış 6 bin yıl Önce olmuş. BabiIIiler daha sonra yaşamış olmalarına rağmen. Çinliler 49 bin yıl önce diyorlannış. Fakat islam inanışına göre 5 bin yıl önceymİş." Rahman Suresi. îbüs'in dışında bütün melekler hemen secde ettiler. 38 Kur'on'öa insanın yaratılışı çeşitli surelerde değişik tarzda geçiyor: Mü'minûn Suresi. biz insanı (pişmiş) kuru bir çamurdan. Ve Adam. Bu ağaçlar meyvelenince Bilgelik Tanrısı Enki her birinden tadıyor. onların yaratılış efsanesinden iz olmaması. Tanrı. ayet 26: "Ant olsun ki. Cooper kitabının 209. parlak Tanrıların yaşadığı bir ülke var. Bundan sonra. işlenebilen kara. Tanrının 8 bitkiye karşı hasta olan 8 organı için birer Tanrı yaratıyor. ayet 14: "Allah insanı pişmiş çamura benzeyen balçıktan yarattı. temiz. ancak barbarların yaşadığı çağa ait olmalı. işlenebilen kara topraktan yarattığın insana secde edemem' dedi. ayet 12: "insanı süzme çamurdan yarattık. doğuda Aden'de bir bahçe yapıyor. Bunlara İnananlar. ayet 5: "Ey insanlar! Şunu bilin ki. kadının erkeğin kaburgasından yaratılmış olduğunu kabul etmek. Allah neden doğrusunu yazdırtmadı acaba? 40 ADEM'İN CENNETTEN KOVULMASI Sümer'de. Bu gösteriyor ki. Buna karşılık Sümer Kral listesine göre 241 200 yıl öncesine gidiyor. Hıristiyanlık da bu tarihi kabul etmiş. İlginç olanı. yaşayan can oluyor. ne tarihsel kaynaklara. 'Ben. 'Ey iblis! Seni secde edenlerle beraber olmakta alıkoyan nedir?' dedi. Bu cennet bahçesinde Yer Tanrıçası 8 bitki yetiştiriyor." Hicr Suresi. işlenebilen kara topraktan bir insan yaratacağım. ilginç . ne de bilimsel kanıtlara uyuyor. Tanrıça. tarlaları ve çayırlan İle Tanrıların bahçesi haline geliyor. doğrusu hesap gününe kadar lanet sanadır' dedi. bu yok. yarattığı her şeyi güzel yapmış ve ilk başta insanı çamurdan yaratmıştır." Görüldüğü gibi her üç dinde de insan çamurdan yaratılmış. sonra hilkati belirsiz bir lokma et parçasından yarattık.buğu yükseliyor ve Tanrı yerin toprağından Adam'ı yapıp hayat nefesini üflüyor.* * R. Böylece Dilmun meyve bahçeleri." Secde Suresi. Diğer Tanrılar büyük güçlüklerle Yer Tanrıçasını bularak Bilgelik Tanrısını iyi etmesi için yalvarıyorlar. kaburgasından kadını yaratıyor. Heredot İse 17 bin yıl Önce diyor. Allah onu topraktan yarattı. ayet 19: "Allah'ın nezdinde İsa'nın durumu Adem'in durumu gibidir. insanı balçıktan." Bu ayetin diğer bir çevirisi de: "Ant olsun ki. Buna Yer Tanrıçası çok kızıyor." Hacc Suresi. ayet 2: "Çünkü bizi çamurdan yaratan. Mısırlılara göre 13 bin yıl önce. Hastalık ve ölüm bilinmeyen yaşam Ülkesi. Bugün 4 milyon yıl önceye ait insan fosilleri bulundu." Ayet 33: '"Balçıktan. Tanrıyı ölümle lanetleyerek ortadan yok oluyor. insanlar Adem ile Havva'dan üremiş olsalar bu kadar farklı ırklar nasıl meydana gelir?" 150 yıl önce yazılmış bunlar. Su Tanrısı. saf. Allah. Fakat orada su yok." En'âm Suresi. sayfasında şunları yazmış: "tik insanın çamurdan meydana geldiğini ve hayat nefesi verilerek canlandığını düşünmek." Ayet 34: '"Öyle ise defol oradan sen artık kovulmuş birisin. Ölüm zamanını takdir eden ancak odur. Güneş Tanrısı söyleneni yapıyor. biz sizi topraktan. bu hikâye iki ayrı kaynaktan alınmış. Adam'ı oraya koyuyor ve o yalnız kalmasın diye. şekillenmiş cıvık bir balçıktan yarattık." Âli tmrân Suresi. Bilgelik Tanrısı çok ağır hastalanıyor. Dilmun adında." Ayet 27-28: "Rabbin meleklere. sonra pıhtılaşmış kandan. Güneş Tanrısına yerden su çıkararak orasını tatlı su ile doldurmasını söylüyor." 39 Ayet 30-31: "Bunun üzerine. ayın küflü peynirden yapıldığı din kitaplarında yazılsa ona da inanırlar. nutfeden.

Fakat Adam yalnız idi. iyilik ve kötülüğü bilme ağacını yerden bitirdi ve bahçeyi sulamak için Aden'den bir ırmak çıktı ve oradan bölünerek dört kol oldu. siz yeryüzünde bir müddet için yerleşip geçineceksiniz.İ. yoksa zalimlerden olursunuz. melek olmanız veya burada temelli kalmanızı önlemek içindir. karısının adının Havva olduğu ve Habil. 'Birbirinize düşman olarak inin. görünüşü güzel ve yenilmesi iyi olan her ağacı ve bahçenin ortasına da hayat ağacını. Father "Adam". orada olanlardan istediğiniz yerden bol bol yiyin. yersen ölürsün1 dedi. Ancak dördüncü babın başında.olan. Eğer ikinci anlamıyla tercüme edersek Tanrıçanın adı "hayatın hanımı" olur. "kaburganın hanımı anlamına gelen Ninti'dir. daha doğrusu "kırmızı toprak". eşini de onun kaburgasından yaratıyor. AfoBeiheft 19. onun kaburga kemiklerinden birini aldı. 'ben sizi o ağaçtan men etmemiş miydim? Şeytanın size apaçık bir düşman olduğunu söylememiş miydim?' diye seslendi. İbranicede Adam veya Ha-Adam. anlamı insan.123-127. Kadını ağrılı çok çocuk yapması ve Adem'i de toprakla uğraşması İle cezalandırarak onları Aden bahçesinden kovuyor. bu konu çok yüzeysel ve çeşitli surelerde parça parça anlatılıyor." A'râf Suresi.31 Bu hikâye Tevrat'ta da var: (Tekvin 2:5-23. s. on-lan bulundukları yerden çıkarttı. Cennnet yapraklarından onları örtmeye koyuldular. Ağaçtan meyve tattıklarında kendilerinin ayıp yerlerini gördüler. Görüldüğü gibi Tevrat'ta (bap 1:27) yaratılışın altıncı ve son gününde Allah insanı erkek ve dişi yaratmış olduğu halde. Adem (burada Adam yerine Adem deniyor)32 ve karısına giymeleri için kaftan yapıyor. ayet 19-26: '"Ey Adem! Sen ve eşin cennette kalın ve istediğiniz yerden yiyin. Onu iyi eden Tanrıçanın adı. Böylece onların yanılmaların sağladı. Her ikisi. bunam'ja denilecek. yoksa zalimlerden olursunuz' dedik. yalnız şu ağaca yaklaşmayın. Diakonoff.' Doğrusu ben size öğüt verenlerdenim1 diye ikisine yemin etti. Amoritcedc Adanıu. ayet 31: "Allah Adem'e her şeyin ismini öğretti. Sure sırası ile: Bakara Suresi. Kain'i doğurduğu yazılı. Allah yılanı lanetliyor. 'bahçenin her ağacından ye." Bundan sonra yılanın kadını kandırarak yasak meyveyi yedirdiği ve bahçede olan Allah ile konuşmaları geliyor.Ç." Tâhâ Suresi. Hasta olan organlardan biri kaburga.) "Ve henüz yerde bir kır fidanı yoktu ve bir kır otu henüz bitmemişti. Ve Rab Allah şarka doğru Aden'de bir bahçe dikti ve Adam'ı oraya 31 Tarih Sümer'de Başlar. onları yerine getirdi.) Ve Rab Allah baksın ve onu korusun diye Adam'ı oraya koydu ve Rab Allah Adam'a. Rab-bi de bunun üzerine tövbesini kabul etti. yalnız şu ağaca yaklaşmayın. Şeytan orada ikisini de ayarttı. ayet 115-122: . yeryüzünde bir müddet için yerleşip geçineceksiniz' dedik. ayet 35-37: '"Ey Adem! Eşin ve sen cennette kal. Rab Adam'a derin bir uyku verdi. 42 Bakara Suresi. Adam'ı tekrar yerin toprağından. yaratılan Taunlardan beşi Tanrıça (bu doktorlukta ilk uzmanlaşmayı da göstermesi bakımından önemli).' Şeytan ayıp yerlerini kendilerine göstermek için onlara fısıldadı: "Rabbinizin sizi bu ağaçtan men etmesi. çünkü Rab Allah yerin üzerine yağmur yağdırmamıştı ve toprağı işlemek için adamı yoktu ve yerden buğu yükseldi ve bütün toprağı suladı. ti kaburgadır. Allah. Ve Rab Allah yerin toprağından Adamı yapü ve onun burnuna hayat nefesini üfledi ve adam yaşayan can oldu. ayet 32: '"Ey Adem! Eşyanın isimlerini meleklere anlat' dedi." Bakara Suresi. Daha geniş bilgi için I. orada ölürsünüz. fakat iyilik.M. Buna göre bap 2: 4-23'te anlatılanlar. Onlara 'birbirinize düşman olarak inin. Rabbi onlara. orada dirilirsiniz' dedi. Adem Rabbinden emirler aldı. Ve Rab Adam'ı yalnız bırakmamak için bütün hayvanları topraktan yaptı ve onlara ad koymak için Adam'ı getirdi. kötülük bilme ağacından yemeyeceksin.!6vd. 41 koydu ve Rab Allah. Kur'an'da. 77'nin bir anlamı da hayat'lır. Buraya kadar nedense karısının adı verilmemiş. (Bunlardan ikisi Dicle ve Fırat-M.s." 32 Adem. ondan bir kadın yaptı ve onu adama getirdi ve adam dedi: Şimdi bu benim kemiklerimden kemik ve etimden ettir. Bu kelimede Nin hanım. Sümer hikâyesinden alınmadır. bizi bağışlamaz ve bize merhamet etmezsen biz kaybedenlerden oluruz' dediler. 'Rabbimiz kendimize yazık ettik. orada yaşar.

ikiyüzlü olan veziri İsimut veriyor. dikilmiş ağaçlar." Muhammed Suresi. Cennet yapraklarıyla örtünmeye koyuldular."Ant olsun ki. yılan ile anlaşıp Adem ile Havva'yı. ayet 15: "Müttektlere vaat olunan cennetin durumu şöyledir: İçinde bozulmayan sudan ırmaklar. Adem 80 yıl şekilsiz toprak olarak. lanetlenme. Bunun üzerine ikisi de o ağacın meyvesinden yedi. Şüphesiz O'nun va'di yerini bulacaktır. onu azimli bulmadık. Meryem Suresi. Azrail." Ayet 50: "Bu cennetlerde akan 2 kaynak vardır. Sümer'de de. Adem yaptığına pişman olarak yalvarıyor. . Cebrail vasıtasıyla affedilip Mekke'de Arafat'a gönderiliyor. Kur'an'da cennet bahçelerine ait değişik surelerde çeşitli ayetler var. bu efsane ile Kur'an arasında oldukça büyük farklılık var. Bunlardan da öte. Burada cennette bulunan elma ağacı. bahçeden su çıkarılması." Ayet 62: "Bu iki cennetten başka iki cennet daha vardır. Rablerinden biı. ayıp yerleri görünüverdi. Sümer'de kaburgayı iyi etmek için Tanrıça yaratılıyor. İkisinde de bir Tanrı bahçesi. ayet 49. Bu emri yalnız şeytan dinlemedi." Bunda Havva'nın nasıl yaratıldığı bildirilmemiş. Bu yüzden cennetten kovuldu. yani çok merhametli Allah'ın kullarına gıyaben vaat ettiği Adn cennetlerine girecekler. Ama şeytan ona vesvese verip: 'Ey Adem! Sana sonsuzluk ağacını ve sana çökmesi olmayan bir saltanatı göstereyim mi7 dedi. Adem'e Mekke'yi yapması emrediliyor. özellikle Aşk Tanrıçası ile İlgili bir ağaçtır. ö sizin günahlarınızı bağışlar. Adem'in Allah tarafından affedilmesini Cebrail sağlıyor. İsrafıl adh meleklerine 7 kat yerden 7 avuç toprak getirmelerini emretti. 4 Önemli Tanrı." Ayet 48: "Bu iki cennet türlü ağaçlarla doludur. Rabbi yine de onu seçip doğru yolu gösterdi. ayetinde belirtilmiş. Meleklere 'Adem'e secde edin' demiştik. Görüldüğü gibi. Ana Tanrıça. Bilgelik Tanrısını iyi ediyor. Cennetteki iyiyi kötüden ayırmaya ölçü olan elma ağacından y2mesi Adem'e yasak edilmişti. îşte en büyük kurtuluş budur. insanın yaratılmasında Allah'a 4 melek yardımcı oluyor. Hikâye Tevrat'a geçerken kadın kaburgadan yaratılmış ve adı Sümer'deki ikinci anlamı olan Hayatın Hammı'mn (yaşatan hanım) îbraıice karşılığı Havva olmuştur. onu yumuşattı. Allah bu toprak Üzerine günlerce yağmur yağdırdı. bu efsanede ikisi birden yapıyor. fakat unuttu. Sümer'de Tanrıların yalvarması ile. adı Kaburganın Hanımı. Fakat yeryuvarlağı bu toprağı vermeye razı olmadı. orda ne susarsın ne de güneşin sıcağında kalırsın' dedik." 43 Görüldüğü gibi bu hikâye. 50: "Doğrusu Allah'a karşı gelmekten sakınanlara güzel bir gelecek vardır. Bilgelik Tanrısı Enki'ye. Sümer ve Tevrat'ta birbirine oldukça paralel. Cebrail de Hac merasimini öğretiyor ve böylece insan nesli türüyor. Şekil ve renk kazandıktan sonra meleklere. ayet 12: "İşte o takdirde.bağışlama vardır. Cebrail.33 Yasak ağacın "sonsuzluk ağacı" olduğu yalnız Tâhâ Suresi'nin 20. melekler yoğurdu. senin eşinin düşmanıdır. Sümer efsanelerinde çok geçen. 'Ey Adem! Doğru bu. Doğrusu cennette ne acıkırsın. sizi zemininden ırmaklar akan cennetlere Adn (Aden) cennetlerindekİ güzel meskenlere koyar. sakın cennetten çıkarmasın. Adem Rabbine başkaldırdı. Cennetten yılan değil şeytan çıkartıyor ve ne Havva'nın adı. Kapıları yalnız kendilerine açılmış Adn cennetleri vardır. Kur'an'Aı şeytan. 120 yıl da ruhsuz bekledi. Cennetten kovulmasına kızan şeytan. tadı değişemeyen sütten ırmaklar. yasak meyve yedirterek cennetten kovduruyor. Orada meyvelerin her çeşidi onlarındır. 62: "Tövbe eden. "Allah. Orada Havva ile buluşuyor. iman eden ve iyi davranışta bulunanlar hiçbir haksızlığa uğratılmak-sızın cennete. Adem'in yaratılması ve cennetten kovulması daha değişik (Meydan Larousse. yoksa bedbaht olursun. o çekinmişti. Bu işi Tevrat'ta yılan." Saff Suresi. Adem'e secde etmesi emredildi. 33 Kur'an. ayet 49: "Rabbine karşı durmaktan korkan kimseye-2 cennet vardır." S5d Suresi. Kamer Suresi. biz daha önce Adem'e ahd vermiştik. Bu ağaç. İkisinde de fışkıran 2 su vardır. Ve Allah şekillendirdi." 44 îslam mitolojisinde. içenlere kuvvet veren şaraptan ırmaklar ve süzme baldan ırmaklar vardır. Mikail. yasak meyvenin yenmesi. İblisten başka hepsi secde etmiş. ne de çıplak kalırsın. İlginç olan. Burada. Adem). Kur'an'da bir defa bunun sonsuzluk ağacı olduğu yazılmış. Sümer'de yasak meyveyi. ne de kaburgadan yaratıldığı yazılı. Azrail toprağı zorla aldı. ayet 61." Cennetteki bu dört ırmak Tevrat cennetindeki 4 ırmak olmalı.

Tanrının ülkede tek bir şahsa kızıp (Mısır'da Firavun) bütün insanlara felaketler vermesi ve bunlardan birisinin de suların kana döndürülmesidir. Ve Kain çok öfkelendi. diğer Tanrılardan haber getiriyor. kışın getirdiklerini daha üstün buluyor." • Tevrat ve Kur'an 'da Havva'nın biri kız biri oğlan doğan ikiz çocuklarından söz yok. kardeşinin cesedini nasıl gömeceğini ona göstermek için yeri eşeleyen bir karga gösterdi: 'Yazık bana! Şu karga gibi olup da kardeşimin cesedini gömmekten aciz mi oldum' dedi ve ettiğine yananlardan oldu. kemale eriştiricilik nitelikleri de (Meydan Larousse. sen hem benim günahımı. "Ant olsun ki. Sabahleyin nehrin kenarına çıkan Firavun'a git. Sumerliler. kuş ve balık.' 'Ben istiyorum ki. Diğer bir hikâye de şöyle: Emeş yaz. Bu yüzden de kaybedenlerden oldu. çekirgeyi. insanlara. Değneğini ırmaktaki sulara vurdu. sana inanmayacağız' dediler. Bu tartışma tarzı ortaçağın sonlarına doğru Avrupa halkı arasında yapılan tartışmaların ilk örnekleri sayılıyor. Bütün sular kana döndü. îslam efsanesinde Havva'nın nasıl yaratıldığı belirtilmemiş. Fakat Kain 45 Çiftçi oldu. Mısırlılar İçecek su bulamadılar. Adem'in iki oğlunun haberini gerçek oku: Hani bir kurban takdim etmişlerdi de.' Ve Kain kardeşi Kabil'e söyledi ve vaki oldu ki. Öyle ki. güveyi. Mâide Suresi. ve 133. Çoban Tanrısı Dumuzi'nin ürünlerini beğenerek onunla evlenir. Habil koyun çobanı oldu. Her biri Inanna'ya kendi ürününü Över ve sonuçta Tanrıça. Yaz da ağaçlar. . Tekvin." Bu olayda müşterek nokta." Bu olay A'râf Suresi'nin 132. çeşitli hayvanları. Adem ve Havva'nın çocukları Habil ve Kain hikâyesi: Tevrat. yavrularını. Enten kış. ben sana öldürmek için el uzatacak değilim: Ben âlemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım. Bu kavgayı gören Tanrı. halk kandan başka içecek bulamıyor. Habil de sürüsünün ilk doğanlarından ve yağlarından getirdi. gümüş ve bakır. yağ ve süt getiriyor.34 Suların Kana Çevrilmesi Konusu Tevrat. Kain'e dedi: 'Niçin öfkelendin ve suratını astın? Eğer iyi davranırsan o yükseltilmeyecek mî? Ve iyi davranmazsan günah kapıda pusuya yatmıştır. birisinden kabul edilmiş. ona 'çölde bana ibadet etmeleri için kavmimi salıver.' Musa Rabbin dediğini yaptı. Cebrail) Bilgelik Tanrısına uymaktadır. ayet 27-31: "Onlara. Çıkış bap 7:14-25: "Rab Musa'ya dedi: 'Firavunun yüreği inatçıdır. bap 4: l: "Ve Adem karısı Havva'yı bildi ve gebe kalıp Kain'i doğurdu ve yine kardeşi Habil'i doğurdu. Ve Kain günler geçtikten sonra. Bunlar efsanelerde olmalı. sığır ve tahıl. bit46 kiler ve değerli taşlan getiriyor. 'Ant olsun seni öldüreceğim' dedi. Aşk Tanrıçası İnanna'ya âşık olurîar. kurbağalan ve kanı birbirinden ayrı mucizeler olarak onlara musallat ettik. diye îbranüerin Allahı beni sana gönderdi. hem de kendi günahını yüklenip ateşe atılacaklardan olasın: Zalimlerin cezası budur' dedi. Ve Rab. Nihayet nefsi. sen öldürmek için bana elini uzatsan. Islamda aynı işi Cebrail yapıyor. fakat sen ona üstün ol. Yaz da bunu kabul ederek kışa boyun eğiyor. Her ikisi kendi getirdiklerinin daha değerli olduğunu söyleyerek tartışıyorlar. kazma ve saban gibi varlıkları» her biri kendi özelliklerini ortaya koyarak tanıştırmışlardır. kardeşini öldürmeye itti de onu öldürdü. toprağın semeresinden Rabbe takdime getirdi. Havva'nın İkiz çocukları belki söylence olarak bunlardan çıkarılmıştır.Sümer'de Bilgelik Tanrısı Enki." Bu konu Kur'an'da yine çok kısa ve bu adlar da yok. ayetlerinde şöyle geçmektedir: '"Bizi sinirlemek için ne mucize gösterirsen göster. kırda oldukları zaman Kain kardeşi Kabil'e karşı kalktı ve onu öldürdü. onu. ağaç ve kamış. diğerinden kabul edilmemişti. fakat Kain'e ve onun takdimesine bakmadı. Enkimdu bu seçimi dostça kabul ederek onlarla arkadaş olur. Bunun üzerine su baskınını. ben elimdeki değnekle ırmaktaki sulara vuracağım ve kana dönecekler. Cebrail'in kudret sahibi olması. kavmi salıvermek istemiyor. Diğeri de 'ancak sakınanlardan kabul eder' dedi. Sümer'de bu hikâye iki ayrı şekilde görülüyor: Birisinde Çoban Tanrısı Dumuzi ile Çiftçi Tanrısı Enkîmdu. Ve onun isteği sensin. kış. Ve Rab Kabil'e ve onun takdimesine baktı. Derken Allah. yine de büyüklük taslayıp suçlu bir millet oldular. Hava Tanrısı Enlil'e.

Kutsal fahişe (înanna) yorgunluk içinde (bahçeye) yaklaştı. Altlarında çeşitli ağaçların odunları yanan ocaklara 7 kazan konarak kurban ederi pişiriliyor. fakat o da geri geliyor. günah yapanı. içinde geçen adlar başka bir dile aitti. kırların evcil ve yaban hayvanlarını dolduruyor. Bilgelik Tanrısı (Enkİ). Derin uykuya daldı. Tecavüz ettim ona. Bilgelik Tanrısı ona karşı çıkarak. akrabalarım. güneş doğdu. bir 34 S. Fakat geçen yüzyıl içinde Ninive'de yapılan kazılarda çıkan Asur Kralı Asurbanipal'ın kütüphanesi içindeki bir tablette aynı hikâye okununca (1872) büyük bir şaşkınlık yaşanmış ve bu inanç kökünden sarsılmıştı. çok güneşli olduğu için bahçesinde bir şey yetiştireme-yen bir bahçıvanın. Yer Tanrıları da yerden fışkırtıyor sulan. kırmızı ve su katılmamış şaraplar nehir suyu gibi bol olarak içiliyor. Tufan öyle azgınlaşıyor ki. Onların tatlı kokusunu duyan Tanrılar üşüşüyorlar. beyaz. Sonra kadın nasıl bir felaket yaptı! înanna utancından ne yaptı! Ülkede bütün kuyuları kan ile doldurdu. înanna korku ile etrafına bakındı.21&. Buna kızan Tanrıça. bu insanları bir Tufan ile yok etmeye karar veriyorlar. Buna göre kısaca: İnsanlar öyle çoğalmıştı ki. Utnapiştim dağın tepesine kurbanlarla içkiler sunuyor. O konacak yer bulamadığı için geri dönüyor.Sümer efsanesinden geçen bir konu da. birine kızan Tamının. Utnapiştim geminin İçine ailesini. Bunun üzerine dört büyük Tanrı. yalnız.) 48 TUFAN Çok eski çağlarda. ilk kutsal kitap Tevrat'ta yazılı olduğu biliniyordu. geniş yapraklı ağaçlar dikerek bahçeyi yararlı hale getirmesini anlatan şiirin bir bölümünde yazılı: "Bir gün kraliçem. Bu konu. göğü dolaştıktan. Bu arada altın da almayı unutmuyor. adeta yılbaşı törenlerine benzer şenliklerle işler yapılıyor. yeri dolaştıktan sonra. bütün ülkeye çeşitli felaketler vermesi. Kadın korku ile etrafına bakındı. Gemi yapıldığı müddetçe çeşitli hayvanlar kesiliyor. Sümer'de Aşk Tanrıçası înanna. kurallara karşı geleni cezalandır ama bu kadar ağır ve ölümcül olma diye onu yatıştırıyor. kim bunları kurtardı diye. Son olarak uçurduğu kuzgun 49 geri dönmeyince dışan çıkıyorlar. kandan başka bir şey dolduramadılar. s. Hakikaten daha sonra . insanları yok etmek amacı ile Tanrı tarafından büyük bir tufan yapıldığı hikâyesinin. Böylece Utnapiştim ve kansı ölümsüz bir yaşam ile nehrin ağzındaki Tanrılar bahçesine yerleştiriliyorlar. Geminin tarifini veriyor. Su dolduran köleler (kadın). yarattıkları insanların ortadan kaldırılmasına çok üzülüyor ve Şuruppak şehrinde yaşayan Utnapiştim'in evinin duvarından seslenerek. tufandan kurtulup Tanrılar tarafından ölümsüzlük verilen Utnapiştim tarafından anlatılmıştı. tnanna göğü dolaştıktan. o dili konuşan Su-merliler tarafından yaratılmış olmalıydı. öptüm onu. The Sumerians. Onu bahçemin köşesinde gördüm. Tarih Sümer'de Başlar. onu yaptıran Tanrılar bile korkuyor. bkz.N. s. 47 bahçenin kenarında uyuyakalıyor. Bunu gören bahçenin sahibi gidip Tanrıçaya tecavüz ediyor. 7 gün bekledikten sonra Utnapiştim bir güvercin salıyor dışarı. Ölümsüzlüğü arayan Gılgamış'a. Tufanı yaptıran Tanrı Enlil gelip gemiyi ve insanları görünce çok kızıyor. Halbuki. ülkeye çeşitli felaketler veriyor. Bahçemin köşesine döndüm. Şafak attı. Daha sonra bir kırlangıç gönderiyor." (Bu metnin tümü için. Buna göre bu hikâye. Bu kıyamet 6 gün 6 gece sürdükten sonra yedinci gün gemi Ni-sir Dağına oturuyor. Tanrıların bir tufan yapmaya karar verdiklerini. Tanrılar onların gürültü ve şamatasından uyuyamaz olmuşlar. Odun taşıyan köleler kandan başka bir şey içemediler. yeri dolaştıktan sonra.35 Bu hikâye Sami bir dil olan Akadca ile yazılmıştı. Sular yalnız gökten boşanmakla kalmıyor. sanatçıları. Kraıner. Adam söylendiği şekilde gemiyi 7 günde tamamlıyor. Geminin kapısı kapanır kapanmaz şiddetli bir fırtına ile birlikte yağmur boşanıyor. 219. Gılgamış Destanı'nın son kısmım oluşturan bu hikâye.59-62. bir gemi yapmasını söylüyor.

N. 7 gece sürdüğü. Kramer.Phi-ladelphia Üniversitesi Müzesi'nde bulunan yansı kınk bir tablet bunu kanıtladı. koruyan. nümün bitkisini doğurdu.'" Bundan sonra tabletin kırık kısmı geliyor. Tanrı An ve Enlil önüne attı kendini. "yağmuru yapılmış duvarların üzerine boşaltacağım" dedikten sonra. 'Duvardan bir söz söyleyeceğim. bittiğinde Ziusudra'nm Tanrılara kurbanlar yaptığı yazılı. yer doğurdu.K. 1972."31 36 Tarih Sümer'de Başlar. Ne yazık ki. Nümün bitkisinin meydana gelişi hakkındaki şiirden: Rüzgâr yağmur getirdikten sonra. s. 7 gün. 35 N. Ülkenin yıkılması tamamlandıktan sonra. Dilmun ülkesine yerleştirdiler. Bütün yapılmış duvarlar yıkıldıktan sonra. Kudurmuş fırtına yağmur getirdikten sonra. Ziusudra isimli birine bir Tanrı tarafından durum bir duvar arkasından bildiriliyor. 108-113. Lagaş şehrinin başlangıcından Guda'nın zamanına kadar (îö 2150) olan olayları kapsayan yarıtarihsel bir belgedeki Tufan ile ilgili bölüm: Tufan her şeyi silip süpürdükten sonra. s. metnin en az yarısı yoktu. The Epic of Gilgemesh. kral. Fakat bulunan kısımlar konu hakkında oldukça aydınlatıcıdır. Karabaştı Sümer halkı kendisini yeniden kalkındırdıktan sonra. Fırtına "yağmuru getireceğim" dedikten sonra. Kramer'e göre. in ihe World of Sümer. Bu iki belge. an Autobiography. ot bittikten sonra. Bu satırlar şöyle: "Alçakgönüllü. s. Metnin yine okunan kısmında Tufan'ın bütün şiddetiyle memleketi kapladığı. Sanders. Penguen Books. Bitkilerin adını. S. gök emir verdi. İnsanlığın tohumu korunduktan sonra.99. Ele geçen böyle iki metinden Tufan İle ilgili satırlar: 1. ona. 1986. Fakat henüz gökten krallık inmemişti. Detroit. Bunda da Tanrılar insanlara kızarak bir Tufan yapmaya karar veriyorlar. Gök emir verdi. insanlığın tohumu yok olacak. 2. Tufan "her şeyi silip süpüreceğim" dedikten sonra. 128-132. güney . Sümer şair ve ozanlarının Tufanın getirdiği felaket ve etkilerini bildiklerini gösteriyor. insanlığın tohumunu. Ziusudra'yı güneşin doğduğu yere. İnsanlık sonuna kadar dayandıktan sonra. ensi-Iik kurulduktan sonra. An ve Enlil'in emirleriyle Krallık hükümdarlık son bulacaktır. ikinci bir adama karşı çıktıktan sonra. Tahıl yetiştikten. Burada geminin nasıl yapılacağı bildirilmiş olmalı. O. Onu sevdiler. Tanrılar meclisinin sözü karardır. Smner şairleri Tıtfan'ı yalnız hikâye olarak anlatmakla kalmamışlar. An ve Enlil insanı adıyla çağırdıktan sonra. sözümü tut! Kulak ver söyleyeceklerime! Bizden bir Tufan kült merkezlerini kaplayacak. nümün bitkisini doğurdu. saygılı olan Her gün tanrısal görevlerine dikkat eden Ziusudra'ya Tanrı Enki. Yer doğurdu. Revised Ediîion Incorporating New Material. bir tanrı gibi yaşam verdiler. aynca onun yaptığı felaketi başka konulara ait kompozisyonlarda da sözgelişi anlatmışlardır. Bu tablette Tufan Hikâyesi Sumerce ve şiir tarzında yazılıydı. Bir adam. 50 "Sonunda: Ziusudra.

Üçüncü defa gönderdiği güvercin dönmeyince karaya çıkıyorlar. Nuh ile konuşarak bir daha yeryüzünde Tufan yapmayacağına ahdediyor. Gemi 7. Bak. Nuh'un. Tevrat'ta Allanın kendisi. 6 gece. ve 8. Yeryüzünde her şey yok oluyor. 11 bin yıl Önce buzullar eriyince denizler birdenbire yükselmiş ve sular. Allahı tanıyan. Ankebût Suresi'ndeki çeşitli ayetlerin çoğu. Rab. Babil'de Tufan'ı başlatan Tanrı Enlil kurtarıldıkları için çok kızıyor. Boğazın tabanından 85 metre derinlikteyim ş 51 Aynı olayın Tevrat'taki anlatılışı: Tevrat'ta (Tekvin bap 6-9) bu konu çok uzun. ayet 59: "Ant olsun ki. Kur'an'da bu olay çok yüzeysel yazılmış. Ayrılan noktalar: Babil efsanesinde Tanrılar insanların çoğalması dolayısıyla gürültülerinin artarak Tanrıları rahatsız ettikleri İçin Tufan yapmaya karar veriyorlar. Sümer ve Tevrat'ta insanların fena olması ve Marmara'nın suyu Karadeniz'e akmıyormuş. yüzyıllarda önemli ve yazıya geçmemiş su baskınları olmuş. Kurbanlar kesiyor Nuh. Ayetlerimizi yalanlayanları da suda boğduk. bir güvercin uçuruyor. Tevrat'ta 40 gün. Kurtulan canlılardan ve Nuh'un oğullarından yeni insanlar türüyor. Doğrusu ben üzerinize gelecek azaptan korkuyorum. canlıların içine alınması.Mezopotamya'da zaman zaman büyük su baskınları olmuş. Dedi ki. uyarılanların sonu nasıl oldu. yay da bulutta görünecektir. ayet 36-44: "Nuh'a vahyolundu ki. Bu yüzyıl İçinde 1925. "Tufan" kelimesi yalnız bir kere geçiyor. fakat Bilgelik Tanrısı onu yatıştırıyor ve kurtulana ölümsüz bir yaşam verilerek Tanrıların bahçesine gönderiliyor. Buzullar erimeden önce Karadeniz. ona insanları yok etmek İçin bir Tufan yapacağını. 11. geminin yapılması. Sonra suların tamamıyla çekilip çekilmediğini anlamak için önce bir kuzgun salıyor dışarı. 'Ey kavmim Allah'a kulluk edin. Biz hem onu. Nuh söyleneni yerine getiriyor. Tekvin bap 9:12: "Ve Allah dedi: Benimle sizin ve ebedi devirlerce sizinle beraber olan her canlı mahlukun arasında yapmakta olduğum ahdin alameti şudur: Yayımı buluta koydum ve benimle yerin arasında bir ahit alameti olacaktır. Tanrıların insanlara kızması ve Tufan'a karar vermesi. 7. artık kavminden iman etmiş olanlardan başkası asla inanmayacak. Tufan'a karar veren. Bundan kurtulanlar veya bu felaketi görenler Mezopotamya'ya göç ediyor. onunla birlikte giden biri. Nuh Tufanı Karadeniz'de olmuştu. Boğaz'dan büyük şelaleler halinde denize boşalmış. gemiden çıkmaları için de aylarca bekliyorlar. 1930. gemi yapılması önerisi. sizin ondan başka tanrınız yoktur. yaptığına pişman olan. hem de gemide onunla beraber bulunanları kurtardık ve onları halifeler kıldık. Tevrat'ta." Nuh 950 yıl yaşadıktan sonra ölüyor. Öyle ise onların işlemekte oldukları günahlardan üzülme. Jeologlara göre. Nuh. Yerin üzerine bulut getirdiğim zaman. Görüldüğü gibi bu üç hikâye temelde birbirinin aynıdır. O geri gelince bekliyor. 52 yüzünden. ayda ve ayın 17. Nuh'u elçi olarak kavmine gönderdik. Aynı konuyu birkaç yıl önce istanbul Üniversitesî'nde konferans olarak dinlemiştim. 10. Yazı icat edildikten sonra da ağızdan ağıza ulaşan bu olay yazıya geçiriliyor diye varsayıyor jeologlar. Nuh'u kurtaran. Rab hoş kokular duyunca artık tekrar Tufan yapmamaya karar veriyor. Tufan Sümer'de 7 gün. Tufan'ın oluşumu hakkında yeni bir varsayım Cumhuriyet Bilim ve Teknik dergisinde yayımlandı. Sular ancak 150 günde azabyor. ve 12. Tufan ile ilgili surelerde ayetler sırasıyla şöyle: A'râf Suresi.1" Vunus Suresi. 7. 1954 yıilannda büyük felaketlere neden olmuş su baskını. yüzyıllarda Abbasiler zamanında. gemidekilerin kurtulması. Bizim gözlerimiz önünde bildirdiğimiz gibi gemiyi . gün bitiyor. Bu bolalma İle deniz kıyısında olan yerler su altında kalıyor. kurbanlar.. kavmi ile olan İnanç problemleri ile ilgili. Tekrar 40 gün bekliyor Nuh. Babil'de 6 gün. Tufan başlıyor ve 40 gün sürüyor. Nuh'u uzun ömürle ödüllendiren hep tek Tanrı." Hûd Suresi. Onda insanlar fena ve bozulmuş olduklarından Rab onları yok etmeye karar veriyor. gününde Ararat dağına oturuyor. bunların kokusuna Tanrı veya Tanrıların gelişi. Tufan'ın olması. Sümer ve Babil metninde bu karan gizlice bildiren Bilgelik Tanrısı. kendisine bir gemi yapmasını söylüyor ve geminin nasıl yapılacağını. İçine neler alacağını bildiriyor. ayet 73: "Yine de onu yalanladılar.

Nuh. Bunlardan birini Allah almış ve yok etmiş. ne kurtaran bulunur ne de kendileri kurtulabilirdi." Görüldüğü gibi bu hikâyeden. The Sumerians. geminin bir dağa yanaşması.L. olayın bir kimseye bildirilmesi. gökten ve yerden suların taşması. 7 sure içinde. 20 kadar ayette değişik şekillerde söz edilmiş1. ayet 26-29: "Nuh. uzun ömür. Sen yanındakilerle o gemiye yerleştiğinde 'bizi zalimler topluluğundan kurtaran Allah'a hamt olsun' de ve de ki. Oğlu da boğulanlara karıştı. din kitaplarına girmiş.37 37 Sumerlilerin yazdığı kral listesine göre (bkz. Woolley. s. Kramer. Geminin nasıl yapılacağı. diğer kısmı istanbul Arkeoloji Müzelerinde bulundu. C. 15: "Ant olsun ki.yap ve zulmedenler hakkında bana söyleme. Fakat parçaların birçok yeri kınk veya bozuk olduğundan metnin tümü tam olarak elde edilemedi.328). Su çekilip azaldı. onun yüzüp gitmesi de. geri kalanları suda boğduk. 'gemiye binin. Geride Sümer'deki gibi 8 ad kalıyor. bizim emrimiz gelip sular kaynayınca her cinsten birer çifti. Nuh'un neden 950 yıl yaşadığı bildirilmemiş. sen konukl atanların en hayırlısısın!"' Şuarâ Suresi. o 950 yıl onların arasında kaldı. Bu metnin yazıldığı tabletin bir kısmı Philadelphia Ünİversitesi'nde. Cooper s. 'Beni bereketli bir yere indir. Nuh gemiden uzakta bulunan oğluna 'yavrucuğum bizimle beraber bin. suyu yut. 'Rabbim! Kulum beni yalanladı. ey gök sen de suyu tut!' denildi. Dedi ki. Bunlarda yalnız bir kez "Tufan" kelimesi geçiyor. Tufan'ın ne kadar sürdüğü. bu yüzden bunların Tanrı bildirisi değil uydurma olduğunu yazıyor. Aralarına dalga girdi. soylarını dolu bir gemiye taşımamız ve kendileri için bunun gibi daha nice binerleri yaratmış olmamızdır. 'bugün Allahtan başka koruyucu yoktur' dedi.N. 'Eğer bizimle alay ediyorsanız. aileni ve iman edenleri gemiye yükle. Bunlar ayrı ayn okunup birleştirilince 135 satıra ulaşan şiir tarzında yazılmış bir hikâye ortaya çıktı. 55 EYÜP PEYGAMBER HiKAYESi Dilimizden pek eksilmeyen.213'te. Tevrat'ta da (Tekvin 5) Adem'den başlayarak Nuh'a kadar 365-930 yıl arasında yaşayan 9 sansın adı var. ayet 117-120: "Nuh." Ankebût Suresi. içlerinden daha önce kendisi aleyhinde hüküm verilmiş olanlar hakkında bana hiç yalvarma. biz Nuh'u kendi kavmine gönderdik de. S. gemi Cudi'ye oturdu. çünkü onlar mutlaka boğulacaktır. . bir kısım insanların kurtulması. "Eyüp Peygam-ber'in sabn" hikâyesinin de. Nuh dedi ki. 'Haksızlık yapan millet Allah'ın rahmetinden uzak olsun' denildi. Sumerlilerden gelen izlerdir. Nuh gemiyi yaparken kavminden ileri gelenler her uğradıkça onunla alay ediyorlardı. Zira onlar kesinlikle boğulacaklardır." 54 Zâriyât Suresi. Tufan'dan önce binlerce yıl yaşayan 8 kral saltanat sürmüş.' Nihayet emrimiz gelip sular kaynayınca Nuh'a dedik: 'Her cinsten birer çifti ve aleyhinde hüküm verilmiş olanlar dışında.' Gemi dağlar gibi dalgalar arasında olanlarla birlikte yüzüp gidiyordu. aynca gemide bir pencere olduğunu ve onun da kapalı bulunması ile bu kadar canlının havasız yaşayamayacağını. Buna karşılık Tamının insanlara kızması. 'Ey yer. Oğlu 'beni sudan koruyacak bir dağa sığınacağım' dedi. iş bitti." Yâsîn Suresi. Tevrat'taki ölçülere göre yapılan Nuh'un gemisinin o kadar yolcuyu. peygamber olarak da belirtilmiyor. gemiden nasıl çıktıkları. Di-lesek onları da suda boğardık. beni ve beraberimdeki inananları kurtar!' dedi. ancak bu yüzyılın ikinci yarısından sonra anlaşılabilmiştir. siz nasıl alay ettiyseniz biz de sizinle alay edeceğiz. Bunun üzerine ona şöyle vahyettik: 'Gözcülüğümüz altında ve bildirdiğimiz şekilde gemiyi yap. The Sumerians. hayvanı ve onlara aylarca yetecek yiyecek ve içeceği taşımasına imkân olmadığını. ayet 41-43: "Onlara bir delil de. Artık benimle onların arasında sen hükmünü ver. Bunun üzerine biz onu ve beraberindekileri yüklü geminin içinde kurtardık." Mü'minûn Suresi. kâfirlerle beraber olma' diye seslendi. ayet 14. Tevrat'ta bunlara kral denmiyor. 'Rabbim beni yalancı çıkarmalarına karşı bana yardım et!' dedi. gemi.' Pek az kimse onunla birlikte 53 iman etmişti. Sonunda onlar zulümlerini sürdürürken Tufan kendilerini y akalayı verdi. iyi bilin ki. R. ayet 46: "Bunlardan önce de Nuh kavmini helak etmiştik. durması da Allahın izniyledir. Çünkü onlar da yoldan çıkmış bir kavimdiler. Ama biz Nuh'u ve gemide olanları kurtardık ve bunu âlemlere ibret kıldık. Sumerlerden kaynaklandığı.

Ondan sonra adı verilmeyen bir adama. Şiir. Hilenin adamı bana tuzak kurdu. düşmanca baktı. Yoldaşım doğru bir söz söyleyemedi bana. şimdi bana kimse değer vermiyor. Tanrım Önünde durmak istiyorum. insanın felaketlere uğradığı zaman.) "Ben anlayışlı insandım. Gözyaşları. ağlayıp sızlamalarla kalbini yumuşatmasını öğüt vererek başlıyor. yüceltmesini. 57 Söylediği doğru sözü Tanrısı kabul etti. ağıt ve sıkıntı sardı beni.Hikâyenin ana fikri. Bundan sonra Eyüb başına gelen felaketleri. Cesur.96-98. dünyaya gelmemesi gerektiğini. 56 Bana durmadan yeni üzüntüler verdin. Ona müşfik bir melek verdi. Arkadaşları ise Tanrının haksız iş yapmayacağını. Kanatlarını geren hastalık cinlerini uzaklaştırdı. çalıyor yaşam soluğumu. Arkadaşlarının da kendi üzüntülerine katılmasını istiyor. en eski zamandan beri yoktu. Eyüb sesini çıkarmıyor. Tanrısının onu affettiğini bildiren bir kısımla son buluyor. Allah'ın bunu haksız olarak kendisine verdiğini şiir halinde anlatıyor. Tanrım gün ışıdı. Fena hastalıklar yakıyor bedenimi. Eyüb de "Allah'ın iyiliğini nasıl kabul ediyorsak. Tanrısına affetmesi için yalvanyor. Eyüb. ona yalvarıp yakararak kalbini yumuşatıp. birçok bilge dolu sözle süslenmiş 1040 satın kapsayan bir şiir halinde anlatılmıştır. Eyüb'ün vücudunu tabanından tepesine kadar çıbanlarla dolduruyor. Günahsız bir genç. Eve girdim ruh ağır. senin önünde beni utandırdı. Tanrısı fenalıklardan elini çekti. akraba ve arkadaşları tarafından yapılan fena davranışlar anlatılıyor. Bundan sonra başına gelen bu hallerin kendi günahtan yüzünden olabileceğini söyleyerek. kendisinin bunu hak ettiğini söyleyerek Allah'ı savunuyorlar." Tevrat'ta bu hikâye. Sümer şiirinden bazı bölümler: (Tarih Sümer'de Başlar. Bu şiir. Bana saygı duymayan. beni korumayacaksın? Ne kadar zaman beni rehbersiz bırakacaksın? Bir doğru söz söylüyor akıllı bilginler. şeytana. onu yücelterek. neden bilgisizler arasında sayıldım? Her yerde yiyecek var. Adamın üzüntüleri sevince döndü. Tanrım. bu felaketlerden kurtulabileceğidir. Gözyaşlarımdan başka bir seçeneğim yokmuş gibi üzüntü kapladı beni. beni var eden babam. Herkese paylar verilirken benim payım üzüntü oldu. Adam başına gelen felaketlerden söz ediyor. şimdi benim aşım açlık. Tanrısı yanına koruyucu bir cin koydu. Tanrılar meclisine bu duaları götürerek iyi sonuç alıyor. Ve sen Tanrım ona engel olmadın! Ben bilgin.'" Bundan sonra mutlu sonuç şöyle: "insanın Tanrısı onun acı gözyaşlanna ve ağlamalanna kulak verdi. Genç adamın yalvarış ve yakarışları tanrısının kalbini yumuşattı. ona iş yapmaya zorlandım. İniltili sözlerimi söylemek istiyorum. Şeytan. "eğer onu fena duruma düşürürsen bak sana nasıl lanet edecektir" diyor. Eyüb'ün iyi bir kul olduğunu söylüyor. bunu yapan Tanrıya lanetler saçacağı yerde. Düşmanı olmadığım çobanım bana fenalık aradı. Doğru sözüm yalana döndü. Acılarımı bildirmek istiyorum. evvela insanın Tanrısını övmesini. insanın kendi Tanrısıdır. sokağa çıktını kalp sıkıntılı. Şeytan da. neden genç cahiller içine sokuldum? Ben anlayışlı. Karısı ona "bunu veren Allah'a lanet et!" diyor. Sümer'de yalvan-lan Tanrı. Kötü kader eline aldı beni. Arkadaşım dürüst sözümü yalanladı.) Hikâyenin başında Rab. Bundan sonra Allah ile Eyüb karşılıklı . dürüst çobanım bana kızdı. yüzünü kaldır. benim günüm karanlık. (Tevrat. kötülüğü de öyle üstlenmeliyiz" karşılığını veriyor. Adamın dua dolu tövbeli sözünü. s. Hilenin adamı beni güney rüzgârı gibi sardı. 'Asla günahsız bir çocuk annesinden doğamaz. O. Ne zamana kadar beni İhmal edecek.

"Kutsal hayalet tarafından yazılmış" diyenler de varmış. Sevdiklerim de yüz çevirdiler. Eyüb Allah'a söylüyor: "Sen her şeyi yaparsın! Anlamadığım şeyleri söyledim. bu hikâyenin Yahudi kompozisyonu olamayacağı yazılı. bir vadi gibi. Böylece Eyüb arkadaşlarının yanında saygınlığını kazanıyor. 58 Bap 7:3: "Miras olarak bana sefalet aylan verildi." 38 Robert Cooper. günlerim karardı." Bap 30:1: "Yaşça benden küçük olanlar üzerime gülmekte!" Bap 34:5: "Hakkım varken yalancı sayılmaktayım. Fesadımı gidermezsin?" Bap 10:2: "Allah! diyeyim. Sonunda Eyüp söylediklerine pişman olup tövbe ediyor. Akıp giden vadilerin yatağı. daha büyük mutluluğa erişiyor. Bu muhakkak ki. Ruhum kırıldı. Benden üstün olanı bilmediğim." Daha önce de belirtildiği gibi Eyüb'ün tövbesi Tanrı tarafından kabul edilerek. şaşılacak şeyleri Niyaz ederim. ." Bap 30:26: "Ben ışık beklerken karanlık geldi. 'it stand alonc İn İtS glory' (o.HO'da. Her ikisi de kendi yaptıktan iyi işleri sayıp döküyor.tartışıyorlar. aynı eser." 59 Bap 19:14: "Akrabalarım gelmez oldu." Bap 19:19: "Hep sırdaşlarım benden ikrah ediyorlar. Yakın dostlarım da beni unuttu. Birçok Yahudi bilginleri bu kanıda. "Bu Tevralta bulunan kitaplardan hiçbiriyle ilgili değil. Bundan ötürü kendimi hor görmekteyim. Sümer şiirine paralel olan bazı satırlar: Bap 63:15-16: "Kardeşlerim hainlik ettiler. başka bir dilden Yahudiceye çevrilmiştir. kendi ihtişamı içinde başlı başına duruyor). ve beni sözle ezeceksin?" Bap 19:13: "Kardeşlerimi benden uzaklaştırdı. dinle de ben söyleyeyim! Sana sorayım da bana anlat! Senin için kulaktan işitmiştim. ve tanıdıklarım bana bütün bütün yabancı oldular.38 Tevrat'taki şiirden. beni mahkûm etme! Niçin benimle çekişiyorsun bana bildir!" Bap 13:1: "Bana günahımı ve suçumu bildir. Niçin yüzünü göstermiyorsun?" Bap 13:23: "Fesatlanm ve suçlarım ne kadar? Bana günahımı ve suçumu bildir!" Bap 16:6: "Ağlamaktan yüzüm kızardı. Şimdi ise seni gözlerim gördü. Canımın acılığı ile şekva edeyim. Pay olarak da meşakkat geceleri. Allah da onun tövbesini kabul ederek sağlığına kavuşturuyor ve mal mülkünü de iki kat yapıyor. Dâhice yazılmış bir kompozisyon ve onda anlatılan drama Yahudilere ait olamaz" deniyor." Bap 19:2: "Ne zamana kadar canımı üzecek." Bap 7:11: "Ruhumun sıkıntısı ile söyleyeyim." Bap 34:6: "Hakkım varken yalancı sayılmaktayım." Bap 42: Şiirin sonu." Bap 7:11: "Niçin günahımı bağışlamaz. ve tozda külde tövbe etmekteyim. s.

Ötekinde bu belirtilmemiş. israil'i sevilen olarak yorumlamışlardı. Sumerlilerin yeniyıl bayramlarında. Sümer şiiri daha yalın. daima Allah'a yönelirdi. ibrahim'den başlayarak bütün peygamberler arasında Eyüb'e de vahi edildiği yazılı. Sümer şiirinden en az bin yıl daha geç yazılmış. yeminini bozma! Gerçekten biz Eyüb'ü sabırlı bulmuştuk. Nisa Suresi. ayrıca bunlarla birlikte bir mislini daha verdik. Açık saçık şiirlerden oluşan bu bölüm Tevrat'ta niçin bulunuyordu? Görünüşe göre onlar ne dinle.için bir hatıra olmak üzere onun duasını kabul ettik. ayet 41-44: "Kulunuz Eyüb'ü de an! O Rabbine nida etmiş ve 'doğrusu şeytan bana bir yorgunluk ve azap verdi' diye seslenmişti. Yalnız Sümer inancına göre. îbraniler ise Yahveyi seven. yerlerde sürünerek yas tuttuklannı görüyor ve hiçbirini göndermeye kıyamıyor. ülkelerinde bolluk ve bereketin olması idi. ne de tarihle ilgiliydi. hem ailesini hem de onlarla beraber bir mislini bağışladık. Fakat kocasının bulunduğu şehre gelip. Bu şiirlerde bir seven bir de sevilen vardı. sen merhametlilerin en merhametlisisin!' diye niyaz etmişti. büyük bir kızgınlıkla "alın bunu" diyerek cinlere veriyor. Tanrıya yakarış. 62 Böylece Dumuzi kış aylarında yarım yıl yeraltında kaldıktan sonra bahar zamanı dışarı çıkıp tekrar karısı ile birleşiyorlar. Eyüb Allah'ı görüyor. kiliseyi sevilen. Sümer ve Tevrat metinleri. Bu hikâyeyi kısaca özetleyelim: Aşk Tanrıçası İnanna İle Dumuzi birçok zorluktan sonra evleniyorlar. İsa'yı seven. sabır. Eline bir sap al da onunla vur. Kurala göre. Her ikisinde de bu felaketlerin kendi günahları yüzünden ceza olarak verildiği söyleniyor. Bunun için onlar. . "Süleyman'ın Şarkılar Şarkısı" 61 bölümü. Bu inanca uyarak Sümer şair ve ozanları onlarla ilgili uzun bir efsane yaratmışlar ve bunu yazıya geçirerek zamanımıza kadar ulaştırmışlardır. konu olarak aynı Tev-raf'taki. O ne iyi bir kuldu. onu. £«r'art'a(gelince. yine Sümer metinlerinin çözülmesi ile açıklanabildi. diğer kaynaklarla paralel. tarafımızdan bir rahmet ve kulluk edenler .252-260. Bunun üzerine biz. ayet 83-94: "Eyüb'e gelince: O Rabbine 'başıma bu dert geldi. sazlar eşliğinde söylenen şarkılar ve ilahiler olduğu anlaşıldı. yüzyılda ise bunların İsrail düğünlerinde yapılan tören ile ilgili olduğu söylenmiş. bu da çok yüzeysel. onlar için tarımla ilgili konulann en önemlisi.39 Sümer ekonomisi tarıma dayalı olduğundan. ödüllendirilme. Daha derin ve kapsamlı. Dumuzi'in kız kardeşi Rüya Tanrıçası Geştinannan'ın. Kendisinden dert ve sıkıntı olarak ne varsa giderdik ve ona aile efradını. 'Ayağını yere vur! İşte yıkanacak. Tanrıça her gittiği yerde Tanrı ve Tanrıçaların. 39 Tarih Sümer'de Başlar. "Süleyman'ın Şarkılar Şarkısı"ndaki şiirlere benzer şiirler bulundu. Enbiyâ Suresi." Sâd Suresi. sonradan Tanrı yapılmış nasılsa) evlendirirlerse. duanın kabul edilmesi. Bunu. bütün konularda olduğu gibi. Aşk Tanrıçaları înanna ile Çoban Tanrısı Dumuzi'yi (bu başlangıçta bir kral idi. kendi yerine birini göndermek üzere. O da Tevrat'ta bulunan. içilecek soğuk su!' Bizden bir rahmet ve olgun akıl sahipleri için de bir ibret olmak üzere ona. Daha sonra yaptığına pişman olan. Tanrıça olmasına rağmen. kendisinin yokluğundan çuvallar giyerek. anlaşılamayan bir hayli satır var. Bu evlilikten sonra Tanrıça yeraltı dünyasına gidiyor. zaten her çocuk günahı ile doğuyor.60 Görüldüğü gibi. Tanrılar meclisinde kabul ediliyor. ayet 163 ve En'âm Suresi. fakat kocasının cezasız kalmasını da istemeyen Tanrıçanın yardımıyla. s. Yapılan incelemelerde bunların. Tevrat araştırıcılarını yüzlerce yıldan beri meşgul eden ve nedenini bulamadıkları bir konu da. kardeşi yerine yarım yıl yeraltında kalması. 19. kilise papazları. ancak dört sure içinde birkaç ayette bulunuyor. onların verimlilik gücünü ve ölümsüzlüklerini paylaşacaklarına ve bu yolla ülkelerinde bolluk ve bereketi sağlayacaklarına İnanmışlardı." Konu çok kısa yazılmış olmasına rağmen şeytanın azap vermesi. ayet 84'te. Bu yüzyılın ilk yarısından sonra. Tevrat'ta. yeraltı yaratıkları ile dışarı çıkıyor. şiirsel bir dil ve bilgi dolu sözlerle donatılmış. özellikle istanbul Arkeoloji Müzeleri arşivindeki Sümer edebi metinleri okunup çözülünce. Fakat Sümer metninde birçok yerin kınk olmasından okunamayan. Bilgelik Tanrısı Enkî'nin yardımı ile Tanrıça. yeryüzüne bırakılmıyor. Fakat orası "gidip de dönülmeyen ülke". karısının yokluğuna aldırmayarak keyfle tahtında oturduğunu görünce.

kız kardeşim. Gerdanının tek zinciri ile gönlümü kaptın. hayvanlar çoğalıyor. Senin neşen hoştur. şiirlerin ona ait olarak gösterilmesi ile kanıtlanabilir. înanna'ya "kız kardeşim" der. 1969. Seni sevmekte onların hakkı var. bap 1:2-4: "Beni kendi ağzının öpüşleriyle Öpsün: Çünkü okşamaların şaraptan daha iyidir. Sümer'in Aşk Tanrıçası înanna gibi ve onun kültünün kaldırılması çabalan ile ilgili görünüyor. Kral Süleyman'ı taç ile görün. Bap 2:10-12: "Sevgilim cevap verdi ve bana dedi: Sevgilim. Arslan! Seni okşayayım!" 40 Samuel Noah Kraıner. Senin okşamalarını şaraptan ziyade anarız. Tevrat'a göre Süleyman'ın her dinden 700 karısı varmış ve onların dinlerini de Süleyman sürdürürmüş. Tevrat. onun düğünü gününde ve yüreğinin sevinci gününde.) Bap 3:11: "Ey Sion kızları! Çıkın. Myth. Hezekiel bap 14'te anlatılan fahişe. Beni kendine çek. İşte bu törenlerde okunmak üzere kralın ve rahibenin veya Tanrının ve Tanrıçanın ağzından birbirlerine karşılıklı söylemeleri için aşk dolu. Sümer ve Tevrat şiirlerinden bazı bölümleri karşılaştıralım: İstanbul Arkeoloji Müzesi arşivinde bulunan ve bir rahibe tarafından Kral Şusİn'e söylenmek üzere yazılmış bir şiirden bölümler: "Güvey kalbimin sevgilisi. Anası onun başına giydirmişti. Senin güzelliğinle neşelenelim. ortalık uyanıyor. Arsîan! Senin tarafından yatak odasına götürüleyim. karşında titreyerek durayım! Güvey! Senin tarafından yatak odasına götürüleyim! Beni büyüledin. Itınn güzel kokusu da her çeşit baharattan! Ey yavuklum! Bal damlatır dudakların. hatta daha geç zamari-lara kadar sürdüğü anlaşılıyor. Bu törenlerin Süleyman zamanında büyük bir ihtişamla devam ettiği. bugün "Kutsal Evlenme Törenleri" olarak nitelendirilmiştir. Senin neşen hoştur. Artık yeni bir yıl başlamıştır. karşında titreyerek durayım.40 Bu bereket kültünün İsa'nın zamanına kadar. ağaçlar yeşilleniyor." Bu satırlar. Bap 6:10: . sevgi dolu. and Kitual in Ancient Sümer. kış geçti: 64 Yağmurlar geçip gitti. Kokuca ıtırın ne güzel. bal tatlısı! Beni büyüledin. kız kardeşim. Indiana. 22:l-14'le anlatılan "gök krallığının düğünü" Sümer'in "Kutsal evlenme törenini" yansıtıyor gibi. Malta İndli. Güvey seni okşayayım! Yatak odasında bal dolu. Sümer bereket kültünü oluşturan bu törenler." (Sümer'de Tanrı Dumuzi. The Sacred Marriage Riîe. açık saçık şiirler yazılmış ve bunlar bestelenerek şarkı haline getirilmiştir. Bunun için'büyük törenler yapılıyor. kutsal evlenme törenlerinin Kral Süleyman zamanında devam ettiğini kanıtlıyor. kalk da gel. biz senin ardınca koşarız. Terennüm vakti geldi. Bundan ötürü seni kızlar seviyor. güzelim. yavuklum! Şaraptan ne kadar hoştur okşamaların." Bu satırlar da kutsal evlenme töreninin baharda yapıldığını anlatmaktadır. Aspects ofFaith. Okşamaların ne güzel. 63 Tevrat: Neşideler Neşidesi." Bap 4:9-11: "Kaptın gönlümü. işte. Senin adın kabından dökülen ıtır gibidir. Kral beni iç odalarına götürdü Seninle biz ferahlanıp seviniriz. Çünkü. bu şiirler bırakılmış olmalı.Bu birleşmeyi zamanın kralı ile bir başrahibe evlenerek kutluyorlar. O taç ki. İşte bu yüzden Tevrat'tan birçok dinle ilgili olmayan konu çıkarıldığı halde. bal tatlısı! Arslan! Kalbimin sevgilisi. yavuklum! Gözlerinin bir bakışı ile. Yerde çiçekler görünüyor.

Güneş gibi temiz. Handmaid ör Feminist. hatta mezarlıklarda (Tah-takuşlar köyünde) kutlanan Hıdırellez şenlikleri bu kutsal evlenme törenlerinin bir devamı gibi görünüyor. eziyet edilerek yeraltına götürülüşü. Çünkü aşk hastasıyım ben. Ay gibi güzel. göğün hâkimesi. Journal of Turkish Studies. Bap 2: 5-6: "Kuru üzümle bana kuvvet verin. fa65 kirlerin. Massachusetts. birkaç Sümer şiirinde bile paralellikler bulunuyor. Bunun için niyet yapanlar sabaha kadar bu olayı beklerlermiş (Yaşar Kemal'in Ağn Dağı Efsanesi'nâen). Sol elin başımı okşadı. Ağzını ağzıma dayadın.) İsa'nın durumu da Dumuzi'ye benziyor. Akadlarda İştar. Günay Kut'a candan teşekkürlerimi sunarım. Richard N. s. s. İnanna'ya ait nitelikler yakıştırılıyor. hatta dinlerinin temelini oluşturmuştur." Sumercede buna paralel olan satırlar: "Sevgilim. Dudaklarımı başına bastırdın. Türk Bilgisi Araştırmaları." Görüldüğü gibi. 66 Öyle ise bu kültür onlara nasıl ulaşmıştı? Bu ulaşmanın çeşitli yollarla olduğu bugün kanıtlanabiliyor. Dr. The Time.. oralardan ticaret amacı ile gelen İnsanlar Sümer kültürü İle bir bağlantı kurmuşlardı. Aralık 1991. Sümer devletinin. Sarniler Mezopotamya'dan Ortadoğu'ya kadar yayılmaya başlamış ve Akad dili de konuşulan dil haline gelmişti. O da İnanna gibi. Meluhha) kadar genişlemişti. güneyde Mısır ve Habeşistan'a (Ma-gan. Bazı çevrelerde Tanrıça seviyesine getirildiğinden. . Ayrıca bu günlerin gecesinde yapılan bir niyetin olacağı. kalbimin adamı. bu etki. Dumuzi'nİn serüvenini andınyor. batıda Akdeniz'e (Ebla. elma İle beni canlandırın. oğlundan daha çok ona tapıldığından. Safevilerde Ali'nin dünyaya yeniden geleceği inancı da Dumuzi efsanesinden kaynaklanıyor demektir. Hızır ile İlyas Pey-gamber'in bir araya gelmesi nedeniyle yapılıyor. Bu kadın kim?" Bu satırlar da Tanrıça Inanna'mn niteliklerine uymaktadır. Ostlİng. savaşanların.) Bütün bunlardan anlaşılacağına göre Sumerlilerin kurdukları din ve yarattıkları zengin edebiyat Ortadoğu milletlerine büyük etki yapmış. Sağı da beni kucaklasın. Romalılarda Venüs adı altında saygı görmüş ve varlığını sürdürmüştür. ezilenlerin koruyucusu sayılıyor. 10 2400 yıllarında İsrailliler gibi Sami bir ırktan olan Sargon adında biri Sümer'i ele geçirerek bir Akad Krallığı kurmuştu. Dumuzi. Bkz. Yalnız. Bu ayın 17'sinde İsrail kadınlarının oruç tutarak mabet kapısına gidip ağlamaları. Onun ve ondan sonra gelen sülalesi zamanında. kuzeyde Orta Asya'nın batısına (Aratta. iki yıldızın birleştiğinin görülmesine bağhyrruş. Sancak açmış ordu gibi korkunç. Musevilerde de Tanımuz şeklinde. Sümer Aşk Tanrıçası İnanna. 1985. Bugün de İsa'nın annesi Meryem'e. bir Çağatay şairi tarafından Hİcrİ 950'de mesnevi şeklinde yeniden kaleme alınmış olan Bediülcemal ve Seyfelmuluk hikâyesinde bulunmuştur. sosyal adaletin savunucusu. takvimimizde Temmuz adı olarak sürüyor. Bu kutsal evlenme törenlerinin izleri. Çünkü genlik. Kuşkusuz bunlar gibi pek çok şiir vardı Sümer'de. isa'ya yapılanlar ve her yıl yeryüzüne çıktığı düşüncesi. Dumuzi'nİn yeraltına götürülüşü dramını canlandırıyor. Yunanlılarda Afrodit. üzüntü çeken ailelerin yardım için ona dua ettiklerinden söz ediliyor. tekrar yeryüzüne çıkışı. Sumerlilerden İsraillilere doğrudan doğruya olmamıştır. Fakat bunların büyük kısmı hâlâ toprak altında olmalı. (The Search ofMaıy.52-56."Bakışı seher gibi. Martu) hatta Kıbrıs'a. Hurrum). Sol eli başımın altında olsun. sınırları doğuda Hindistan'a (Dilmun?). güçlü olduğu çağlarda. annelerin. Ülkemizde mayıs ayı başında bahçelerde. (Bu çok değerli makalenin fotokopisini bana veren yazarın kardeşi Sayın Prof. İsrail'de Astarta. Belki bazı müzeler ve koleksiyonlarda da henüz okunmayanlar vardır. Seyfelmuluk ve Bediülcemal Hikâyesinde Eski Yaktn Doğu Kültüründen Kalma Unsurlar Hakkında. Çünkü İsrail'in tarih sahnesinde görülmeye başlamasından en az bin yıl önce Sumerliler varlıklarını yitirmişti. Dumuzi'nİn dövülerek. Oralara giden asker ve tüccarlar.277-300. Sağ elini vulvama koydun. Gönül Tekin.

dinsel törenler korunmuş. kütüphanelere gönderildi. en azından yazarların bu dili Öğrenme zorunluluğu ortaya çıktı. kardeşi oğlu Lut'u kurtarmak için çeşitli krallarla savaştı rmış. efsaneleri ve edebi yapıtları Babil okullarında öğretilmeye devam edildi. Babil devleti kurulduktan sonra. Thİrteen Lectures on Bibel. Mezopotamya'da Kaldealı 67 Ur'dan Harran'a göçmüş. özellikle Musa tarafından yazıldığına inanılan ilk beş kitabın Musa tarafından yazılmadığını. Yahudilerin. 1962. Jews. Fakat Sumerlilerin eğitim tarzı.69-72. Di-mont. bu Tanrılara ait mabetler. Görüldüğü gibi. Tevrat'a göre. Babil Krallığı adı altında bütün Sümer ülkesine egemen oldular. God and History. dilleri ve yazısı yoluyla o ülkelere yayıldı. Hıristiyan ve Müslümanların atası olarak kabul edilen İbrahim Peygamber ve ailesi. din kitaplarına Sumerlilerden geldiğini açıklamaya çalıştığımız konular hakkındaki bilgilerimizi. okullarda her iki dilde eğitim yapıldı. eskiçağdaki Yunanca gibi dinsel bir dil olarak hemen hemen İsa'nın doğumuna kadar sürdü. Bu yüzden Sümer okulları ve programlan oralarda uygulandı. Evinde bulunan 308 uşak ve askerini. bu bilginlere Babil kütüphanelerini inceleme olanağı verdi. Buralarda. Sumerce. 12.) bu tür topluluklar. bunların hepsi çözülemeyen bir sır olarak kalacaktı. O da oldukça kısa bir şiire sonra parçalandı.Bir müddet sonra Sumerliler yeniden canlanarak bir Sümer devleti kurdular. bkz. yüzyılda yaşayan Yahudi filozofu Spinoza. ortaçağdaki Latince. EK: SÜMER EFSANELER! YAZILI TABLETLERDEN ÖRNEKLER 41 Tevrat. Ülkede gittikçe çoğalan Samiler Sumerce'yi Öğrenmek. (Yahudilere Babil tutsaklığının yaptığı etkiler hakkında daha geniş bilgi İçin. adlarını değiştirerek kendilerine Tanrı yapmışlar. Yine Sami bir halk olan Amoritler. askeri olduğu kadar tüccar da oluyorlar ve bulundukları ülkenin sınırlarını koruyor!armış. s J 07). Cyrus Gordon'a göre (The Common Background of Greek and Hebrew Civilizalions. diğer şehirlerdeki eğitim kurumlarına. İÖ 1500 yıllarında Akadca ve çîviyazısı Ortadoğu'da uluslararası bir dil ve yazı haline geldi ve o ülkelerde. Sumerlilerin yarattıkları dinsel ve edebi yapıtları birçok kopya halinde yazılarak. Ne w York.) Bu çalışmamızla. s. s. 68 . Sumerliler de Akadca'yı öğrenmek zorunda kaldıklarından. ancak Babil tutsaklığından sonra yazılmış olduğunu söylemişlerdir (Robert Cooper. Onlar bozulan veya eriyen bir nesne üzerine yazmış olsalardı. Babilliler Sümer Tanrılarım. Sumerce halk dili olmaktan çıktı. dinleri. İbrahim'in dövüşçü. Bu geçiş devrinde Sümer okulları ve akademilerinde Sümer dili ve yazısı en yüksek düzeye çıkarıldı. Onun askerleri ve parasal gücü ile kendi şahsi Tanrısını onlara Tamı olarak kabul ettirmiş ve bu arada Mezopotamya'dan getirdiklerini halka aşılamıştı. dualar Sumerce okunmuştur. G Tekvin bap 14'te. yüzyılda yaşayan Yahudi otoritesi Eben Ezra ve 16. tüccar prens olduğu yazılıyor. Sümer dini ve edebiyatı İsraillilere çeşitli çağlar ve yollardan ulaşmıştır. Tevrat'ın. ilahiler. yine onların icat ettiği yazıya ve yazı malzemesi olarak kullandıkları kile borçluyuz.41 En son olarak Babil Kralı Nabukadnezzar'm (604-562) Filistin'i ele geçirip bütün Yahudi bilginlerini BabiVe sürgün götürmesi.26. oradan da bir tüccar kolonisi olarak Filistin'e girmişti. Max I. Böylece Babillilerin Sumerlilerden aldıkları kültür.

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->