P. 1
9-SINIF-KMYA-DERS-ORETM-PROGRAMI

9-SINIF-KMYA-DERS-ORETM-PROGRAMI

|Views: 827|Likes:
Yayınlayan: Ceren Güzel

More info:

Published by: Ceren Güzel on Nov 18, 2011
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/18/2011

pdf

text

original

T.C.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı

ORTAÖĞRETİM 9. SINIF KİMYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

ANKARA 2007

ORTAÖĞRETİM 9. SINIF KİMYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA GÖREV ALANLAR

KOMİSYON ÜYELERİ Prof. Dr. Hamza YILMAZ Prof. Dr. İzzet TOR Prof. Dr. Bahri ÜLKÜSEVEN Dr. Merih CERİTOĞLU Zerrin GÖRGÜN Orhan ERCAN

Program Geliştirme Uzmanı Ölçme Değerlendirme Uzmanı

: Hayriye ARGUN : Seher ULUTAŞ

2

İçindekiler
A. PROGRAMIN TEMELLERİ………………………………...…………………….4 1. AMAÇLAR ……………………………………………………………………...5 1.1 Türk Millî Eğitiminin Amaçları………...……………………………….5 1.2 Kimya Dersinin Genel Amaçları………..……………….........................5 2. KİMYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINA GİRİŞ....……………….………6 2.1 Ülkemizde Kimya Programlarının Tarihçesi…......…….……………….6 2.2 Denenmiş Programlar Üzerine Bir Değerlendirme...……...……............7 2.3 Kimya Dersi Öğretim Programının Gerekçeleri…...……………............8 3. KİMYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ VİZYONU……………....……9 4. KİMYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ TEMEL YAPISI……......…10 4.1. Programın Tasnif Anlayışı…………………………...………................10 4.2. Programın Organizasyonu………………...…………………….……...10 4.3. Program Uygulayıcılarına Önemli Notlar……...………………...……11 5. PROGRAMIN ÖNGÖRDÜĞÜ EĞİTİM/ÖĞRETİM KAZANIMLARI…...12 5.1.Bilimsel Süreç Becerileri (BSB)…………...……………....………….….12 5.2.Kimya-Teknoloji-Toplum-Çevre Kazanımları (KTTÇ)......………..….13 5.3.İletişim, Tutum ve Değer Kazanımları (İTD)……………………...…...13 6. PROGRAMIN ÖLÇME ve DEĞERLENDİRMEYE BAKIŞI…....…………14 7. SEÇİLMİŞ KAYNAKLAR.……………..………………...……….…………. 18 B. ÜNİTELER………………………………….…………………………………….…19 ZAMAN ANALİZİ ………………………………………………………..….….…20 KİTAP FORMA SAYILARI ………..……………………………………………..20 1. ÜNİTE: KİMYANIN GELİŞİMİ ………………......………21 2. ÜNİTE: BİLEŞİKLER ………………………………...….. 28 3. ÜNİTE: KİMYASAL DEĞİŞİMLER …………………..…40 4. ÜNİTE: KARIŞIMLAR ………………………………….…46 5. ÜNİTE: HAYATIMIZDA KİMYA ……………………..…52

3

KİMYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI
Ortaöğretim 9. Sınıf

A. PROGRAMIN TEMELLERİ

4

1. AMAÇLAR 1.1. TÜRK MİLLÎ EĞİTİMİNİN AMAÇLARI 1739 Sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’na göre Türk Millî Eğitiminin Genel Amaçları: Madde 2. Türk Millî Eğitiminin genel amacı, Türk milletinin bütün fertlerini; 1. Atatürk inkılâp ve ilkelerine ve Anayasada ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı; Türk milletinin millî, ahlâkî, insanî, manevî ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan; insan haklarına ve Anayasanın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik; laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış hâline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmek; 2. Beden, zihin, ahlâk, ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere, hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı, kişilik ve teşebbüse değer veren, topluma karşı sorumluluk duyan; yapıcı, yaratıcı ve verimli kişiler olarak yetiştirmek; 3. İlgi, istidat ve kabiliyetlerini geliştirerek, gerekli bilgi, beceri, davranışlar ve birlikte iş görme alışkanlığı kazandırmak suretiyle hayata hazırlamak ve onların, kendilerini mutlu kılacak ve toplumun mutluluğuna katkıda bulunacak bir meslek sahibi olmalarını sağlamak; Böylece, bir yandan Türk vatandaşlarının ve Türk toplumunun refah ve mutluluğunu artırmak; öte yandan millî birlik ve bütünlük içinde iktisadî, sosyal ve kültürel kalkınmayı desteklemek ve hızlandırmak ve nihayet Türk milletini çağdaş uygarlığın yapıcı, yaratıcı, seçkin bir ortağı yapmaktır. 1.2. KİMYA DERSİNİN GENEL AMAÇLARI Bu öğretim programı, ortaöğretim sürecinde Türk vatandaşlarında, 1. Madde ve maddeler arası etkileşimler ile ilgili temel kavramlar hakkında bilgi ve kavrayış edinmek, bu kavramların tarihsel gelişimi, bireysel, sosyal, ekonomik ve teknolojik dünyaya etkileri ve çevre ile ilişkileri ekseninde bir bilinç geliştirmeyi; 2. Belli bir konuya özgü veri ve bilgilerden kavram ve modellere ulaşma yetisi; bu kavram ve modellerin açıklanmasında kimya terimlerini kullanma becerisi; gözlem, deney, veri toplama gibi basit becerilerden problem çözmeye geçiş mahareti ve üst düzey iletişim ilişkilerine uyum sağlamayı; 3. Maddeyi ve maddeler arası ilişkileri inceleme-kavrama arzusu, kendine, çevresine, topluma ve başkalarının görüşlerine saygı itiyadı, kimyanın çeşitli alanlarında farklı görüşleri eleştirel bir gözle karşılaştırma alışkanlığı kazandırmayı; amaçlar. 5

devlet öncülüğü ile yazılan ders kitapları tarafından kısmen de olsa kapatıldığı düşünülebilir. 1971’de. 1938’de yürürlüğe giren lise kimya programlarında da. fakat içerik bakımından ona göre biraz daha sadeleştirilmiş bir müfredat yürürlüğe konmuştur(7). kimya ve fizik programlarında köklü bir değişikliğe gidilerek. Lise 1. ilk ciddi adımlar 1930’larda atılmıştır. kimya. Ortaöğretim derslerinin eğitim/öğretim programları için de. sınıflar için yeni öğretim programları hazırlanıp yürürlüğe girmiştir. ikinci dünya savaşının sona ermiş olması yanında. diğer içerik girdilerinde de azaltmaya gidilmiştir. Bunda. Modern fen bilgisi üzerine tek yıllık bir kimya dersi olarak düşünülen modern kimya programı da (1973) aynı eğitim öğretim yaklaşımı ile hazırlanmıştır(6). belli alanlarda derinleşme ve öğrencilerin kendi gözlem ve deneylerine dayalı çıkarımlarla öğrenmesi temeline dayandırılmıştır(5).2.9). 1971’de benimsenen ‘sınırlı sayıda konu üzerinde derinleşme’ ve ‘öğrencilerin kendi gözlem ve deneyimlerine dayalı çıkarımlarla öğrenmesi’ yaklaşımı kısmen terk edilmiş. kimyasal savaşta kullanılan maddelerin tanıtımı ve bunlardan korunma yolları ayrıntılı ele alınmıştır(2). Bu programlar. kimya ve fizik derslerinin geleneksel zengin konu içeriğinden farklı şekilde. lise 1. kimyasal savaş maddeleri ile ilgili bölüm programdan çıkarılmış. 1985’te modern fen bilgisi uygulamalarından vazgeçilmiş. Bu eksiklerin. Kimya 3. KİMYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINA GİRİŞ 2. Bu dersin içeriği. Bu dönem programlarının. içeriklerde yer alan odak konuların işlenişi hakkında ipuçlarının bulunmaması ve bir zaman analizinin yer almamasıdır. Okumayazma ve aritmetiksel dört işlem alanında eğitim öğretim süreçlerinin ve cumhuriyet döneminin ilk çeyrek yüzyılı içinde ilköğretimin başarıyla organize edildiği. Örneğin. önemli ölçüde içerik daraltmasına gidildiği görülmektedir(3). sınıflar için. Ülkemizde Kimya Programlarının Tarihçesi Cumhuriyet dönemi Türkiye’sinin başlıca başarılarından biri. 2 ve 3. temel eğitimi yaygınlaştırmak ve ülkemiz insanının okur-yazarlık oranını yükseltmek olmuştur. 1930’da yürürlüğe giren ortaokul 2. kimya ve fizik dersleri yerine. zamanımıza göre çok daha içerikli ve ağır bir bilgi/beceri bütününün ön görüldüğü anlaşılmaktadır(1). İleri Kimya 1 ve İleri Kimya 2 6 .1. modern fen bilgisi dersi konmuştur. bir yandan da zamanın şartları öyle gerektirdiği için. Her iki programda da. sınıfta. 1956’da yürürlüğe giren lise kimya programlarında. sınıf kimya programlarında yer verilen konu başlıklarına bakıldığında. bir yandan o zamanların kimyası kuş bakışı taranmakta. lise 1. yine bu dönemde ‘kredili sistem’ uygulaması başlatılarak Kimya 1. Kimya 2. 1948 ilköğretim programının genel vizyo nunun da bir etkisinin olduğu düşünülebilir. genel kabul gören bir gerçektir. 1956 programına benzeyen. fizik ve biyoloji konularını birleştiren Fen Bilimleri 1 ve Fen Bilimleri 2 dersleri 1991’de ve 1993’de yeniden ihdas edilmiş(8. zamanımızdaki karşılıklarına göre daha ‘dolu’ ve ‘ağır’ bir görüntü vermesi dikkat çekicidir. 1960’da gözden geçirilen kimya programı da 1956 metni ile hemen hemen aynıdır(4). ve 3. bugünkü programcılık anlayışı ile bakıldığında eksik olan.

savaştan sonraki 1956 programında bu konu terk edilmiştir. 2. işleniş derinliği. 1992’de programları hazırlanan seçmeli kimya 1. 7 . Ülkemizde. çıkarımı özetleyen öz bilgi ile birleştirilemediği için. bu anlayış 1990’ların başında tamamen ters dönerek yeniden 1970’lerin yaklaşımı denenmiş. kendi deneyimlerinden doğru çıkarımlara varabileceği imasını da taşıdığı için. Programın kalitesinden ziyade. buradan hareketle yeni fen programları geliştirme ve deneme süreci başlamış. 1990’lardaki kısa ömürlü ardışık denemelerden sonra 1996’da. Ders geçme ve kredi sistemi 1996’da iptal edilerek yeniden sınıf geçme sistemine dönülmüş.2. fen alanı için zorunlu dersler hâline gelmiştir(11). deneyim. deneyimle öğrenme sürecinden geçen bir birey. 1938 lise kimya programı. Liselerin 2005 yılında 4 yıla çıkarılması sonucu. sınıf içi etkinlikler. bizzat yaparak ve yaşayarak öğrenme.’de. bir yandan. Kabul etmek gerekir ki. sözü geçen 3 dersin müfredatı dörde bölünmüş ve böylece 3 yılın konuları 4 yıla dağıtılmıştır. “Ne olacak şimdi?” türünden soruların hem öğrenciler. ilke olarak itiraz edilmesi zor bir slogan olmakla beraber. 2007 yılına kadar yürürlükte olan programlar geçerlik kazanmıştır. hem de veliler tarafından yaygın sorulduğu bir dönem yaşandı. 1971’deki eğitim öğretime bakış açısı hâkim görünmektedir. zamanın şartlarından ve gelişmiş ülkelerdeki program hareketlerinden yer yer etkilendiği anlaşılmaktadır. zamanlama ve ölçme değerlendirme gibi önemli program girdileri. Şunu da belirtmek gerekir ki. program geliştirme çalışmalarında. bir vakit kaybına dönüşebilir. Çoğu zaman. zamana ve tahmin edilebilir yakın geleceğe çözüm olabilir yeni bir anlayış oluşturmak yerine. birçok deneyimden sonuca giden yollar dolaylı olabilir ve bu dolayımlar öğretmence iyi vurgulanamazsa. Başka bir deyişle. zaman içinde bu yaklaşım taraftar kaybetmiş gibi görünmektedir. bu programlara göre yazılan ilk kitaplara bırakılmıştır. ülke gençlerinin fen alanında geri kaldığı endişesi uç vermiş. bir yandan da herkesin bilim insanı olması gerektiği anlayışı öncelik almış olacaktır. konu başlıklarını zikretmekle yetinmiş. tepkisel bir geri dönüş yoluna gidilmiş. Örneğin. programa uyumlu insan kaynaklarının yetersizliğine bağlamak gereken bu endişeler. ABD. bu eğilimler zamanla ülkemize de yansımış. kimya 2 ve kimya 3 dersleri. Bireyin bizzat ‘dokunmasının’ ve ‘yaşamasının’ öğrenme sürecine yapacağı olumlu katkı inkâr edilemez. 1950’lerin sonunda zamanın süper gücü SSCB ilk uzay aracı Soyuz 1’i yörüngeye yerleştirince. herkesin kendi gözlem ve deneyimleri ile öğrenmesi ilkesi genelleştirildiğinde. iyi yönlendirilmezse. 1980’lerin başındaki kimya ve fizik programlarının yenilenmesi sürecini başlatmıştır. Ancak. sivil nüfusu. Ne yazık ki. 1970’lerde yaşanan program tecrübesi bir bakıma yukarıdaki açıdan değerlendirilebilir. bu deneyimden bir çıkarıma gidemeyebilir veya yanlış çıkarımlar yapabilir. Laboratuvar ortamında gerçekleştirilen öğrenme aktiviteleri. yaklaşan İkinci Dünya Savaşına hazırlama gayretlerini yansıtır biçimde kimyasal savaşı önemli bir içerik olarak benimsemişken. Denenmiş Programlar Üzerine Bir Değerlendirme Genelde fen kolu derslerinin ve bu arada kimya programlarının. her bireyin. “Lise Kimya Öğretim Programı” veya benzer adlar altında bugüne kadar geliştirilip yürürlüğe konmuş belgelerin hepsi. herkesin doğru çıkarımlar yapabileceği varsayılmış. “Eski sistem daha iyi idi!” fikriyle. 1971 modern fen bilgisi programının tetikleyicisi de bu gelişme olmuştur. Bu programlarda.seçmeli dersleri için ayrı ayrı programlar yürürlüğe konmuştur(10). yer yer. Doğrudan keşif.

öğrencilerin %70’ini aşkın bölümünün bu sınıfta son defa formal kimya eğitimi alacağı hesaba katılarak. gündelik hayatta kullanıma sunduğu nanoteknoloji ve mikro elektronik ürünlerinin. 2007 Ortaöğretim 9. bir öğretim programında aranan temel unsurlarla donatılmış bir kimya programına ihtiyaç vardır. • MEB . içerik seçimi ve işleniş derinliği bakımından. aynı programa göre yazılacak başka kitapların eksiklerini ve fazlalarını belirlemede ölçüt olarak kullanılmıştır. 1938 programında. İlginçtir ki. Sonuç olarak. kimya programında yer almalıdır. Özetlemek gerekirse. programdaki konu başlıkları. ancak bu kitabın yazılmasından sonra anlam kazanmıştır. Bu program da. lise öğretiminin 4 yıla çıkarıldığı bu dönemde kimya dersine ayrılan süre (2+2+3+3= 10 saat). • Gelişen teknolojinin. 1938’den beri hemen hemen aynı kalmıştır. içerik işleniş derinliği belirli. Kimya Dersi Öğretim Programının Gerekçeleri Lise kimya dersi öğretim programlarının geliştirilme gerekçeleri aşağıda özetlenmiştir: • Millî Eğitim Temel Kanunu ikinci maddesinde ifadesini bulan genel amaçlarla ilintili beceri. 2. ölçme değerlendirme bakımından da ipuçları içeren bir kimya öğretim programı hâlen mevcut değildir ve acil bir ihtiyaçtır. lise programlarının fen derslerine tahsis ettiği saatleri düzenleyen “tevzi” listelerine değinmek için yeterli yer yoktur. konu başlıkları ile ilgili işleniş derinliklerini belirlemek için parantez içi kısa ifadelere yer verilmişken(2). gerçek durumlarla ilintilendirilerek işlenmelidir. • 2004 yılında yürürlüğe giren ilköğretim “fen ve teknoloji” ve “matematik” programları.Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Daire Başkanlığı (EARGED) tarafından 1998 ve 2001 yıllarında kimya öğretmenleri arasında yapılmış Kimya Dersi Programı İhtiyaç Analizi(12) ve Fen Liseleri Kimya Dersi İhtiyaç Belirleme Analizi(13) raporlarında belirtilen program islâh talepleri de bu programla karşılanmaktadır. “öğrenme”de zihinsel süreçlere dikkat çekip nasıl öğrendiğimiz konusuna yoğunlaşan teori ve yaklaşımların kimya programlarına da olabildiğince yansıtılması gerekmektedir. 2007’de yürürlükte olan kimya programlarında bu gereğin bir karşılığı yoktur. Sınıf Kimya Dersi Öğretim Programı. zaman dağılım planlaması yapılmış. Lise öğretim süresinin uzamasından hareketle kimya dersi program içeriğinin genişlemesini umanlar için bu husus önemlidir. kimyayı ilgilendiren yönleri ile programda yer alması gereği doğmuştur. Bu kitaplar. anılan ihtiyacı karşılamak için bir teşebbüs gibi algılanmalıdır. • Lise öğretimi 4 yıla çıkarılmış olup lise birinci sınıf. zaman sınırlamasının etkilerini taşımaktadır. ‘kendi içinde bir bütün’ olma niteliği taşımakla beraber.3. 3 yıllık lise eğitiminde ayrılan süre [2+3+(3+2)=10 saat] kadardır. Muhtemelen bu sınırlama her ders için geçerlidir. 8 . Bu paragraflarda. bütün öğrencilerin ortak bir müfredatla karşılaştığı son yıldır. • Son yarım asırda.programın yürürlüğe girişini izleyen dönemde MEB adına bir kimya kitabı hazırlanmış. Başka bir deyişle. kimyanın gündelik hayata yansıyan kavramları ve ürünleri. maharet. kimya dersi açısından önemli. 1956 ve daha sonraki programlarda bu kısa açıklamalar bile terk edilmiştir. yeni bir bilgi ve beceri alt yapısı oluşturmaktadır. Bu sınıfta son defa formal kimya eğitimi alacak öğrenciler için “Öğrendiğim kimya ne işe yarar?” sorusunun cevabı. değer ve tutumları açıkça ifade edilmiş. Kısaca özetlemek gerekirse. Bu süre. Kimya dersi programının bu alt yapıya uyarlanması gerekmektedir.

kimya kavram ve ilkelerine ağırlık vermek. gözlem ve deneylere dayanarak evren ve hayat hakkında doğruya en yakın açıklamaları yapan. bireysel ve toplumsal sorumluluklarının bilincinde. 2005 yılında yürürlüğe giren lise “matematik” programı ve 2007 yılında geliştirilmesi çalışmaları başlatılan “fizik” ve “biyoloji” programları ile kimya programı arasında bir ahenk kurulması ihtiyacı vardır. kavram ve ilkeleri öncelemek. sınıf kimya dersi. fizik. bilimi. bilim-teknoloji-çevre ilişkileri. düşünme aracı ve dil olarak da matematiği kullandığını kabul eder. bir yandan da bilimin yöntemini sezerek kavrayıp kullanması ve yine bu süreç içinde. Bilim ve onun bir bileşeni olan kimya. Bu hedefi gerçekleştirmek için aşağıdaki hususlar yol gösterici olarak düşünülebilir: • Bu program. bunu yaparken de daha ileri kimya için temelleri bu aşamada atmak önemlidir. astronomi ve jeoloji ile. bilimin tabiatı. biyoloji. toplumun yararına sunulmuş ürünlerin kimyasal yapı-işlev bağlantısı. Türk insanını en çok ilgilendiren ürün. 3. Ortaöğretim 9. • • 9 . bilim insanlarına yakışır değerlendirme itiyadı. tutum ve değerleri edinmesi beklenir. durağan değil dinamik bir yol ve anlayış olarak görür. gözlem ve deneyler geliştikçe de yaptığı açıklamaları değiştirebilen. kendi hayatını etkileyen kimyasal kavram ve ilkelerin farkında bireyler yetiştirmeyi hedeflemiştir. programın ana girdileri olacaktır. madde-enerji ilişkileri. çok özel yetenekli insanlara vergi olmayıp ilgilenen herkesin derinleşebileceği ve katkıda bulunabileceği. Maddenin yapısı. bir yandan hayatın değişik alanlarına dağılacak bireyler için ortak ve en genel -en gerekli. deneyim ve uygulamalarla. bir yandan bilgi ve beceriler edinen öğrencilerin. yararlı ve zevkli bir uğraş alanıdır. Ortaöğretim kimya programı. teknolojiye dönüşmüş kimyanın çevreye ve hayatımıza getirdiği olumlu/olumsuz etkiler ve bu bağlamlar ekseninde bilimsel düşünme yönteminin niteliği ve üstünlükleri ile bireysel ve toplumsal olumlu tutum ve değerler. maddeler arası etkileşimler. “fen bilimleri” bütününü oluşturduğunu. KİMYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ VİZYONU Ortaöğretim kimya programı. Kimya konuları işlenirken. zaman içinde gelişen ve oluşan kavrayışlardır.Ayrıca. kimyanın. bir yandan da daha sonraki eğitim öğretim sürecinde kimya ile yakından ilgili mesleklere yönelecek bireylerin öğrenme süreçlerine yeterli katkı yapmak durumundadır. yetişen nesillerin bütün bireylerine hitap ettiğinden. Türk Millî Eğitiminin ana amaçları çerçevesinde. Bilimsel yöntem. Dolayısıyla konular seçilirken.

kimya dersi içeriğini belirleyen. 18. kazanımın açık ve anlaşılır düzeyde işlenmesi için gerekli ise. sunma ve irdeleme yetilerini ifade eden önermelerdir. işlenen odak konu ekseninde. 2004-2005 yıllarında yenilenen ilköğretim programlarının kullandığı tasnif benimsenmiş ve eğitim-öğretim çıktıları genel olarak. Kazanım içeriğinin çok farklı derinliklerde düşünülebileceği hallerde. Özellikle ülke çapında yapılan seçme sınavlarının. kimya programında da benimsenen “yapılandırmacı (inşacı. Programın Tasnif Anlayışı Bu programda.4. kimya biliminin kavram. Bu iki yaklaşımın benzer ve farklı yönleri çeşitli kaynaklarda bulunabilir(14. ana yol göstericiler gibi düşünülmelidir. constructivist)” öğrenme yaklaşımı ile “davranışçı” yaklaşımın aynı konuya farklı vurgular koymasından kaynaklanmaktadır. Başka bir deyişle. kimya içerik kazanımlarının her biri. ortak bir cümle giriş ibaresi ile bütün bir önermeye dönüşmektedir. genel olarak. Programın Organizasyonu Ortaöğretim kimya programında kimya eğitiminden umulan çıktılar dört ana grupta mütalâa edilmiştir: • Kimya İçerik Kazanımları. kavrama. hayatın da 10 . bu esneklik. belli konularda aşırı zaman kaybı ve ayrıntıdan kaçınılmalıdır. içerik kazanımlarıyla bilimsel süreç becerileri arasında tekil ilişkiler kurmak veya aramak gereksizdir. ölçme. oluşturmacı. Kazanım metninde adı geçmeyen bir kavram. Davranışçı öğrenme yaklaşımı temel alınarak hazırlanan eski programlardaki “hedef” önermelerinin. 15. Ancak. ders işleme senaryolarında ve kitaplarda. 16. 4. bilimsel süreç becerilerine az veya çok katkıda bulunur. Bu tereddüt. Kazanımlar genelde gruplar hâlinde verilmiş olup her kazanım grubu. Bu kazanımlar. içerik kazanımları temelinde hazırlanacağı varsayılmıştır. kazanım gruplarının cümle giriş ibareleri. KİMYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ TEMEL YAPISI 4. kimyanın hayata. bilgiyi uygulama. farklı öğretmen veya kitap yazarı tarafından ortaya konulacak işleniş tarz ve derinliğinin. kimya eğitiminin bütünü içinde gelişecek kazanımlar olup sınıf içi her bir etkinlikle bunlar arasında bire bir ilişki mümkün değildir. gözlemleme. kimya eğitiminin farklı yönlerinin birleşerek ortaya çıkaracağı varsayılan. herkesin kendi açısından önemli gördüğü konuları kimya öğretiminin merkezine koyması anlamına gelecek tarzda algılanmamalı. analiz ve sentez düzeyinde kazanımlardır. Ancak. bilgi.2. o kavram veya bilgi de kazanımın bir parçası olarak düşünülebilir. o konudan ve doğrudan edinilmesi beklenen. Aynı kazanım için. “kazanım” şeklinde ifade edilmiştir. kazanımlardan bazılarının. ilke. • Bilimsel Süreç Becerileri (BSB). yazılı ve sözlü sınavlarla ölçülebilir kazanımlardır. o kazanımla ilgili açıklama ve sınırlamalar da kazanımlar çizelgesinde yer almaktadır. yorumlama. Kimya içerik kazanımları. tek tek örnekler üzerinden öğrencilerin. 19 ). Sonuç olarak. örneğin tutumlar ve değerler ile ilgili eğitim çıktılarının birer ‘davranış’ olarak nitelendirilmesi tartışmaya açık bir konudur. içerik kazanımları temelinde düzenlenmiş sınavlar için bir sorun olmayacağı düşünülmüştür. kestirme (sınırlı veriye ve/veya işleme dayalı tahmin). betim ve problem çözme örgüsü içinde.1. 17. yine eski programlardaki “davranış” önermelerinin de kazanımlar ile karşılandığı söylenebilir. Bu kazanımlar. kendi zihinsel ve psikomotor koordinasyonlarıyla oluşturmaları beklenen düşünme. • Kimya-Teknoloji-Toplum-Çevre İlişkisi Kazanımları (KTTÇ).

3. bu kazanımları da getireceği düşünülmelidir. ülke çapında değerlendirme sınavları yapılabileceği düşünülünce değiştirilmemelidir. “Bir veri çizelgesinden nasıl bilgi çıkarımı yapılır?”. kimyasal faaliyetler sonucu çevrede ortaya çıkan etkiler. • İletişim. ünite bir bütün olarak düşünülmeli. bir bakıma programın özü sayılabilir kazanımlardır. 2. çoğu zaman dolaylı. bu kazanım türleri. Kimya içerik kazanımları. sınıf içi etkinlikler ve eğitim araç-gereçleri için belirleyici olan. kimya içerik kazanımları yanında ikincil çıktılar gibi düşünülmemelidir. Ancak bu sıra ve üniteyle ilgili konu başlıkları ile sınıf içi etkinlikler. “Deney sonuçları nasıl yorumlanır?”. Ünitelerde kazanımların işleniş sırası belirlenirken. 2. odak konular işlenirken özel olarak vurgulanmayıp genel kimya kültürü ile ortaya çıkması öngörülen kazanımlardır. Aynı ünite içinde yeniden kazanım organizasyonu yapılması hâlinde. Tutum ve Değer Becerileri (İTD). tolerans. fakat öğrencinin edineceği genel kimya kültürünün. özgüven. bütün alanlardaki eğitim gayretlerinin ortak ürünleri olması beklenen. aile/millet/vatan sevgisi gibi sosyal tutum ve değerlerle kendini ifade. Ortaöğretim 9. KTTÇ ve İTD kazanımları. tek başına kimya eğitimi ile ilgili olmayıp. sözle veya vurgu ile tek hamlede edinilebilir eğitim çıktıları olmayıp içerik kazanımlarının bütünü ile oluşan kimya kültürü temelinde –diğer derslerin içerik kazanımlarıyla da birleşerek. söz gelişi. Dolayısıyla. konu başlıkları önerilmiş. kitap metinlerinde ve sınıf ortamında ders işlenirken. nitelikleri gereği.3. her kazanımın içerik belirleyiciliğini netleştiren “Konunun İşleniş Derinliği/Etkinlik Örnekleri” ve “Açıklamalar” sütunlarıyla eğitim öğretime nelerin dâhil edileceği ve nelerin dışarıda tutulacağı belirtilmiştir. kazanımların üniteler arasında yer değiştirmesinden kaçınılmalıdır. 5 ünite hâlinde organize edilmiştir: 1. gerçekte içerik kazanımlarından daha karmaşık. Bu kazanımların her biri için. Ünite Ünite Ünite Ünite Ünite : Kimyanın Gelişimi : Bileşikler : Kimyasal Değişimler : Karışımlar : Hayatımızda Kimya Bu ünitelerden her biri için. işlenen konular içinde belli bir yer bulunamayabilir. bu etkilerin yine kimya kullanılarak azaltımı. hiyerarşik açıdan onlara göre daha yüksek ve onlardan daha önemli kazanımlardır. Programda öngörülen ünite adları.kimyaya etkisi. birlikte yaşama iradesi.edinilecek becerilerdir. Bu kazanımlar. Ancak. işleniş derinliği ve açıklamalar sütununda verilen sınırlama ve uyarılar bağlayıcı olup ünite işleniş sırası da. hem eğitim öğretim kolaylığı hem de kimyanın sistematik akışı gözetilmeye çalışılmıştır. “Kimya İçerik Kazanımları” yanında. 4. “Kimyanın çevreye olumsuz 11 . saygı. kimya içerik kazanımları. gündelik hayata girmiş kimyasalların kullanım ve işlev bilinci gibi hususlara ilişkin. sadece bir öneri olup takdir hakkı kitap yazarına ve dersi işleyen öğretmene aittir. Program Uygulayıcılarına Önemli Notlar 1. içerik kazanımları. düşünce ve hislerini paylaşma arzusu gibi iletişime gönüllülük anlamı taşıyan olumlu eğilimlerdir. Sınıf Kimya Programında. metinler. 4. BSB. 5.

6. hayat deneyimleri ve insan ilişkileriyle ömür boyu gelişecek kalitelerdir. Kimyada kullanılan kodlama sistemini tanır. PROGRAMIN ÖNGÖRDÜĞÜ EĞİTİM/ÖĞRETİM KAZANIMLARI 5. açıklanmalıdır.1.etkileri nelerdir?”. Bilimsel Süreç Becerileri (BSB) 1. hem de bu süreçte. hatta ortaöğretimin bütünü. ilişki ve ilkelerin. hazır deney verilerini yorumlayarak genellemelere ulaşır. Teori ve modelleri. çizelge ve grafikleri yorumlar. 2. 4. Kitaplarda ve sınıf içi ders işleme süreçlerinde. alet ve cihazları tanır. daha sonraki öğrenim. Bilimsel bilgiler arasında nitel ve nicel ayırımı yapar ve ikisi arasındaki farkın önemini kavrar. BSB. ders kitabı metninde ve ders işleniş sürecinde yeterli kavram. içerik kazanımı olarak verilen her önerme. sınıf içi ders işleme sürecinden sonra öğrencinin bu beceriyi edinmiş olacağını kasteder. deney. bu zihin alt yapısı üzerine inşa edilmesi sağlanmalıdır. Deney yapabilme becerisi kazanır. Gözlem ve deneyin evreni doğru yorumlamadaki önemini kavrar. Gözlem ve deneyde kullanılan araç-gereç. 12 . 5. 10. söz konusu ünite işlendikten sonra öğrencilerin edinmiş olması beklenen kazanımlar olup söz gelişi. Ölçülebilir büyüklükleri uygun birimlerle ifade eder. Gözlem. KTTÇ ve İTD kazanımı olarak verilen arzulanır insan tipi niteliklerinin tamamlanmasını sağlamaz. “Ailemizi/milletimizi/vatanımızı nasıl severiz?” gibi konular üzerinde yazılı veya sözlü vurguların bu kazanımlara hissedilir bir katkı yapacağı düşünülmemelidir. 9. öğrencilerin konuyla ilgili zihin alt yapılarına göre konuya başlama düzeyi belirlenip yeni kavram. deney ve araştırma ile ulaştığı sonuçları matematiksel ve sözel olarak ifade eder. Bu sebeple. Deney sonuçlarını çizelge ve grafikle ifade eder. Böyle kazanım gruplarının çoğu zaman ortak bir başlık altında işlenmesi beklenir. görsel öge veya etkinlikle birden çok kazanımın gerçekleşmesi doğaldır. bu sistemi ve kimyasal terimleri iletişimde kullanır. Doğa olaylarını yorumlarken kimya temelinde neden-sonuç ilişkisi kurar. Başka bir deyişle. 11. görsel öge veya bir güncel olay/durum hatırlatması ile hem bir motivasyon ve ilgi odaklama yoluna gidilmeli. 5. 7. ortaöğretim kimya eğitimi. önce bu kazanım grubuyla ilgili öğrenci ön bilgilerinin yoklanması için. ilke ve gerekiyorsa gündelik hayatla ilişkilendirme içerecek şekilde irdelenmeli. 8. “Uygarlığın gelişmesi kimyanın gelişmesini nasıl etkiler?”. araç-gereç. İçerik önermelerinin aynı giriş ibaresiyle başlayan gruplarının topluca işlenmesi ve gereken yerlerde aynı gözlem. KTTÇ ve İTD kazanımları da dolaylı yoldan gerçekleşmiş olacaktır. “Öğrenci bir molekülün polar olup olmadığını kestirir” önermesi. Gerçekte. 4. 3. BSB. Deneysel çalışma sırasında güvenlik kurallarına uyar. Bu kazanımlarla öngörülen nitelikler. 3. kimya içerik kazanımları gerçekleşmişse. fiziksel olayları betimlemede ve tahmin etmede kullanır. İçerik kazanımı olarak verilen önermeler.

4. bilimin öncelik aldığı durumları. 6. Öğrenmek için ödül beklemez. İşbirliği yaparak çalışmaya gönüllüdür. sosyal. 13 . 7. Bilim ve teknolojideki gelişmelerin insanlar ve doğa üzerine olumsuz etkilerine örnekler verir. 6. Tutum ve Değer Kazanımları (İTD) 1. Kimyadaki gelişmelerin ekonomik. Sükûnetle dinler. 2. Kimya-Teknoloji-Toplum-Çevre Kazanımları (KTTÇ) 1. Kimya dersinde öğrendiklerini günlük yaşamında karşılaştığı sorunları çözmede kullanır. genel kabul görür temellere dayanarak talep ve iddia öne sürer.5. kendini ifade eder. 3. 5. Kimyanın sosyal ve ekonomik alanlara uygulanabilirliğini irdeler. Bilime ve onun bir parçası olan kimyaya ilgi duyar. 4. Kimya ile ilgili problemlerin çözümünde ve fiziksel olayları açıklamada öğrendiklerini kullanır. 5. Dünyayı yorumlamada bilimsel yaklaşımın ve sorgulayıcı düşünmenin önemini kavrar. Evreni ve hayatı anlamada bilimin yol göstericiliğini özümser. Çevre sorunlarına karşı duyarlıdır. 10. İletişim. Bilim ve teknoloji üzerine çalışma yapmanın önemini sorgular. politik ve moral değerlere etkisini yorumlar. öğrenmenin kendisini bir ödül sayar ve ömür boyu öğrenmeye isteklidir. Toplumsal yaşamında kimyanın uygulamalarını fark eder. 3. Kimyanın sosyal. demokrasinin öncelik aldığı durumlardan ayırt eder. 5.2.3. 9. 2. 7. Bilimsel gelişmelerin toplumsal ve sosyal maliyetini irdeler. 8. ekonomik ve teknolojik etkilerinin farkına varır. Bilmediği maddelerle iştigal ederken dikkatlidir.

Öğrencinin performansı değerlendirilirken her bir ölçüt için ayrı bir puan 14 . çalışmanın. Öğretmenler. kısa cevaplı. eleştirme. bir deney yapma. Öğrencilerin performansını ölçmek için performans görevleri. broşür vb hazırlatılabilir. olabildiğince. ürün ya da etkinliklerin değerlendirilmesi süreci olarak ifade edilebilir. yaptıkları deneyleri. öğrenme-öğretme sürecinde öğrencilerin başarılarını saptamak. Performans değerlendirme süreci. Öğrencilerin yaptığı görevin. poster. değerlendirme süreci de amaçlar çerçevesinde devam etmelidir. eşleştirmeli vb soruları içeren testler yanında performans değerlendirme amaçlı gözlem-takip formu. günlük hayatta karşılaşılan problemleri çözme. örneğin. Yapılacak olan değerlendirme çalışmaları dersin amaçları ve kazanımlarına uygun olarak.6. öğretmenin öğrencilerden beklentileri somut ve anlaşılır hâle gelir. bazıları sözlü sunumda. Kimya dersinde yapılacak değerlendirmede. Dereceli puanlama anahtarları ile. tablo. PROGRAMIN ÖLÇME ve DEĞERLENDİRMEYE BAKIŞI Ölçme ve değerlendirme. öğrencilerin öğrenme süreçlerini izlemeyi ve bu süreçte kazandıkları bilgi ve becerileri değerlendirerek gerektiğinde kullanılan öğrenme etkinliklerini değiştirmeyi öngörür. görüşme. çoktan seçmeli. bilgi toplama. bir gazeteye kimyanın günlük hayatımızdaki yerini örneklerle açıklayan bir makale yazma. araştırma yapma. projeler verilebilir. Yani eğitim öğretim süreci yürürken. Böylece öğrenciler. öğretim etkinlikleri ile eş zamanlı yürütülmelidir. bir yöredeki kimyasal kirlenmeye dikkati çekecek bir broşür hazırlama. Bu araçların yanında performans değerlendirme temelli araç ve yöntemler de kullanılır Performans değerlendirme. Öğrencilerin akademik bilgiyi gerçek-yaşam problemlerine uyarlama yetisi. eğitim öğretim sürecinde edindiği bilgi ve becerileriyle uygun çözüm yolları üretebilme. Bireysel farklılıklarına göre bazı öğrenciler tartışmada. yani kimya kazanımlarını gerçek yaşama aktarabilme yetileri yoklanır. öğrencilerin bilgi ve becerilerini ortaya koyarak oluşturdukları çalışma. verdikleri kararları. Bu tür becerilerin yalnızca geleneksel ölçme araç ve yöntemleriyle değerlendirilmesi zordur. Öğretmenler performans değerlendirmede oluşturacakları durumlar/verecekleri görevler ile öğrencilerin yaptıkları analizleri. ölçme/değerlendirme çalışmalarıyla. performans görevi gibi araçları da kullanırlar. eksikliklerini belirlemek. bir tip grafiği başka bir tipe dönüştürme vb düşünülebilir. grafik ve diyagram hazırlama ve yorumlama. problem çözmelerini. bunu problem çözerken bizzat gösterebilmesi performans değerlendirmesi anlayışının özüdür. öğrencinin süreç içerisindeki gelişimine ilişkin geri bildirim sağlamak amacıyla yapılır. yorumlama. ya da etkinliğin çeşitli aşamalarını ve/veya niteliklerini ve her bir aşamanın/niteliğin puan değerini belirten listeler dereceli puanlama anahtarlarıdır. Bu görevlerin değerlendirilmesi için öğretmenler değerlendirme ölçütlerini önceden hazırlar ve öğrencilere görev verirken bu ölçütleri de onlarla paylaşırlar. Bu derste yapılacak ölçme ve değerlendirme etkinlikleriyle öğrencilerin üst düzey becerileri de (okuduğunu anlama. beceri ve tutumlarıyla ilgili değerlendirme yaparken geleneksel ölçme değerlendirme yöntemleri. sorgulama yapma. proje. öğrencinin bilgiyi bizzat yapılandırmasını sağlamak bakımından bir fırsattır. poster. kendini ve arkadaşlarını değerlendirme gibi) değerlendirilmeye çalışılır. Performans görevi olarak. Bu program. gözlem yapma. arkadaşları ile iş birliği içindeki çalışmalarını. öğrencilerin başarısını değerlendirmede farklı araç ve yöntemlerin birlikte kullanılması önemlidir. doğru-yanlış tipi. gözlemlerden sonuca ulaşma. sözel sunumlarını ve bir ürünü oluşturmalarını doğrudan gözlemleyebilir ve onlara not verebilirler. Bu nedenle. analiz etme ve bir sonuca ulaşma. kendilerinden beklenenin ne olduğunu bilirler ve kabul edilebilir bir performans görevinin hangi ölçütleri karşılaması gerektiğini anlarlar. bazıları da yazarak kendilerini daha iyi ifade ederler. öğrencilerin günlük hayatta karşılaştığı sorunlara. kimya dersinde öğrencilerin bilgi. öğrendikleri ile günlük yaşam arasında ilişki kurma. uzun cevaplı.

Gerekli durumlarda arkadaşlarıyla işbirliği yaptı. 3. Konuya ilişkin kaynak kullandı. 1. Kaynaklardaki bilgileri doğru şekilde kullandı. Plan oluşturma ve uygulama Araştırma Süreci 2. Yapmış olduğu yorumları ve çıkarımları uygun kaynaklardaki kanıtlarla destekledi. olgu ve prensipleri doğru ve yerinde kullandı. Farklı kaynaklardan elde edilmiş bilgileri organize etme gayreti hiç olmadı. olgu ve prensipleri doğru şekilde kullandı. Tamamen kitaptan aldıklarını aktardı. Farklı kaynaklardan edinilen bilgileri organize etme problemi yaşadı.…………… 1. arkadaşlarından ve etrafındaki diğer kişilerden yardım istedi. Arkadaşlarıyla pek fazla işbirliği yapmadı. 2 Ölçütler 1 Araştırma süreci öncesinde bir plan yapmadı. Öğretmen isterse. Araştırma raporunu tam zamanında teslim etti. Yapmış olduğu plana tam anlamıyla uydu. sayısını artırabilir ya da azaltabilir. Bilgileri oldukça iyi sıraladı. 21.takdir edilir ve buna göre toplam puan elde edilir. Ölçme ve değerlendirmede geleneksel ve yeni yaklaşımların bu programla da ilişkilendirilen özellikleri çeşitli kaynaklarda bulunabilir(20. olgu ve prensipleri kullanırken bazı hatalar yaptı. DERECELİ PUANLAMA ANAHTARI 4 Araştırma öncesinde araştırma sürecini etkili şekilde planladı ve planını öğretmeniyle paylaştı. Dil ve yazım kurallarını doğru ve tam olarak kullandı. 2. İşbirliği yapma 4. Konuya ilişkin kavram. çalışmanın amacına göre değiştirebilir. Konuya ilişkin kavram. Konuya ilişkin kavram. Kaynaklardan edindiği bilgileri hiçbir yorum katmadan olduğu gibi aktardı. Konuya ilişkin yeterli sayıda kaynak kullandı. Kavrama Araştırma sürecinde ihtiyaç duydukça öğretmeninden. 4. Ciddi ve çok sayıda dil ve yazım kuralı hatası yaptı. Araştırma raporunu makul zamanda teslim etti. ancak plana tam anlamıyla uymadı. Konuya ilişkin kavram. 23). Yorumlarının bazılarını uygun kanıtlarla destekledi. Dil ve yazım kurallarını kullanırken bazı ciddi hatalar yaptı. Ancak. arkadaşlarıyla işbirliğinde bulunmadı. Kaynaklardaki bilgileri aktarırken bazı hatalar yaptı. Gerekli olduğunda arkadaşlarıyla işbirliği yaptı. Konuya kendi yorumlarını da kattı. bu dereceli puanlama anahtarındaki ölçütleri. Araştırma raporunu çok geç teslim etti. Bazı yerlerde kendi yorumlarını kattı. Arkadaşlarını kendi araştırmaları konusunda teşvik etti. Dil ve yazım kurallarını kullanırken az sayıda önemsiz hata yaptı. Yapmış olduğu plana çoğunlukla uydu. Konuyla ilgili olarak yeteri kadar kaynak kullanmadı. Konuya ilişkin çok fazla ve çeşitli kaynaklar kullandı. Kullandığı kaynaklar konuyla doğrudan ilişkiliydi. Araştırma sürecinde ihtiyaç duydukça öğretmeninden yardım istedi. Kullandığı kaynaklar ders kitabı ile sınırlıydı. ………… 15 Puan Performans Düzeyleri 3 . raporda daha çok kaynaktaki bilgilere bağlı kaldı. Araştırma sürecinde sadece bir iki kez öğretmeninden yardım istedi. ancak kaynaklardan bir kısmı konuyla tam anlamıyla ilişkili değildi. puan sütununa yazılır. Kaynak kullanma Araştırma öncesinde araştırma sürecine ilişkin plan yaptı. Topladığı kaynakları verimli kullanarak edindiği bilgileri organize etti. Araştırma sürecinde hiç kimseden yardım istemedi ve kimi zaman gerekmesine rağmen. Kaynakların çoğunluğu konuyla ilişkiliydi. Araştırma sürecine ilişkin planlama yaptı. Aşağıda kimya dersinde yaptırılabilecek bir araştırma veya çalışma için kullanılabilecek bir dereceli puanlama anahtarı örneği verilmiştir. o açıklamaya ilişkin rakam. Dil kullanımı Kaynaklardaki bilgileri doğru bir şekilde sundu. Araştırma raporunu teslim tarihinden epey sonra teslim etti. bu ölçütlere ilişkin açıklamalardan hangisinin öğrencinin performansını tam olarak yansıttığı düşünülüyorsa. Kanıt kullanma Araştırma Raporu 3. Aşağıdaki dereceli puanlama anahtarı örneği öğrencinin bir konuda araştırma yaparken göstermiş olduğu performansa ilişkin gözlemlerin kaydedilmesi için hazırlanmıştır. Mevcut ölçütleri okuduktan sonra. olgu ve prensipleri kullanırken ciddi hatalar yaptı. 22.

… … … Düşünceler Hayır Örnek düşünceler: • Öğrencinin deneydeki dikkati ve kavrayışı çok iyiydi. öğrencinin bir görev veya proje esnasında sırasıyla yapması gereken iş ve işlem basamakları listelenmiş olup her iş veya işlem için var veya yok. Örneğin. Öğretmenlerin geleneksel değerlendirme araçları (çoktan seçmeli. 16 . eşleştirme. Öğretmenlerin. 3. Bu formların aynı şekilde kullanılması zorunlu değildir. dersin işleniş yöntemi. kısa yanıtlı sorular vb) ile performansa dayalı değerlendirme araçlarını birlikte ve dengeli kullanması öğrenci kazanımlarının daha etkili değerlendirilmesini sağlayacaktır. Seçtiği malzemelerin ve çalıştığı mekânın temizliğini kontrol etti. 2. deney yapma gibi bir dizi hareketi gerektiren davranışlar. Kontrol listelerinde. sınıf mevcudu. daha geçerli ve güvenilir değerlendirme yapmalarına katkı sağlayacaktır: 1. Deney sonunda çalıştığı mekânı temiz bıraktı. KONTROL LİSTESİ Gözlenen Davranışlar Evet Deneyle ilgili bilgi alt yapısı yeterlidir. Deney için uygun düzeneği kurdu. Ölçme ve değerlendirme araçları ve değerlendirme ölçütlerinin programın temel amaçlarına hizmet eder nitelikte olmalarına ve programda kazandırılması hedeflenen becerileri kapsamasına dikkat edilmelidir. ölçme ve değerlendirme yaparken aşağıdaki noktalara dikkat etmeleri. Deney sonuçlarını usulüne uygun kaydetti ve yorumladı. Seçilen ölçme ve değerlendirme yöntem ve teknikleri ders programında hedeflenen kazanımlara uygun olmalıdır. evet veya hayır anlamına gelen bir işaret veya ifade ile o işlem basamağının gerçekleşip gerçekleşmediği not edilir. faktörler göz önünde bulundurularak yeniden yapılandırılabilir.Öğrencilerin performanslarını değerlendirirken kontrol listeleri de kullanılabilir. Formlar ve formlarda yer alan ölçütler. süre vb. Öğretim programında sunulan ölçme ve değerlendirme araçlarına ilişkin formlar örnek olarak sunulmuştur. Çalışırken kendisinin ve arkadaşlarının güvenliğine dikkat etti. çevre ve sınıf imkânları. doğru/ yanlış. kontrol listesinde açıkça belirtilip sıralanabilir. Puanlama ise kümülatif yapılır. • Öğrencinin bu etkinliği tekrarlaması gerekiyor. Deney için uygun malzemeleri seçti. • Öğrencinin bilgi alt yapısı yetersiz olduğu için deneyi bilinçsizce yaptı.

her grup üyesinin görev takibi de gruba ait bir iştir. Öğrencilerin performansına ilişkin değerlendirme sonuçları mümkün olduğunca kısa sürede öğrencilere bildirilmelidir. yorumlamaları. 7. görev ve proje sunum aşamalarında her öğrenci kendi hazırladığı bölümden sorumludur ve her öğrencinin performansı ayrı değerlendirilir. transfer etmeleri. gruptaki öğrenci sayısı kadar alt bölüme ayrılarak her öğrenciye bir alt görev yüklenir. değerlendirme yapmaları. derecelendirme ölçeği vb) biri ile değerlendirilmesi ve puanlanması gerekmektedir. daha önceden hazırlanmış ölçütlerden oluşan değerlendirme araçlarından (dereceli puanlama anahtarı. Verilen yıllık ödevler veya performans görevlerinde öğrencilerin bir kaynaktan bilgileri aynen aktarmaları yerine. tablo veya grafiğe dönüştürmeleri vb sağlanmalıdır. Performansa dayalı değerlendirme yapmak için verilen performans görevlerinde öğrencilerin performansının. elde ettikleri bilgileri. analiz etmeleri. grup iş bölümünü kendisi yapar. 6. bir grubun tüm üyeleri aynı puanı alır.4. Öğrencilerin öğrenmelerine destek sağlamak ve performanslarını değerlendirmek için yapılacak grup çalışmalarında iki yol izlenebilir. 5. Sınıfta yapılan her türlü etkinliğin değerlendirilerek bir puanlama yapılması zorunlu değildir. Başka bir deyişle. İkinci tip grup çalışmalarında ise her öğrenciye eşit puan takdir edilir. verilen görev veya proje. çıkarımda bulunmaları. 17 . İkincisinde ise söz konusu görev veya proje grubun tamamına verilir. Birincisinde. Birinci tip grup çalışmaları değerlendirilirken.

Baskı. D.Ortaöğretim Kurumları Sınıf Geçme Yönetmeliğini Uygulayan Ortaöğretim Kurumlarının 9. 1999. 14. Brooks. MEB-EARGED. Popham. 1998. Tebliğler Dergisi. Maarif Basımevi Ankara. 1938. Airasian. Inc. 18 . and Gale. Ankara. Kubiszyn.. E. 18. N. Tebliğler Dergisi. 1973. Educational Psychology – A Cognitive View. 2002. Cognitive Domain. B. TC Kültür Bakanlığı. Bloom. Needham: Allyn & Bacon. New York. 2003. J. John Wiley & Sons. J. 1991. Cambridge.. Devlet Matbaası İstanbul. New York: McGraw Hill. 1960 Ortaöğretim İkinci Devre 1. in “Construnctivism and Education”. G. 15. 12. Devlet Basımevi İstanbul. W. Novak. 23-29.P. 1995. by Larochelle. Seçmeli Kimya 1.10. Ankara. J. TC Maarif Vekâleti. Kimya) Taslak Programı. 1992. Tebliğler Dergisi.. 9. 1998. sınıflarına ait haftalık Ders Dağıtım Çizelgeleri. Second Edition. TC Maarif Vekâleti. 3. Lise Kimya Programları. 1956. & Hanesian. Ankara. Lise Müfredat Programı (1956). Von Glasersfeld. Saydam Matbaacılık. D. Lise Müfredat Programı(1960). M. Tebliğler Dergisi. MEB. Ankara. F. Tebliğler Dergisi. & Brooks. 19. Ankara. G. 1978. Rinehart and Winston. 20. 17. & Garrison.. Tebliğler Dergisi. L. 11. 5. Turgut. Kimya Dersi Programı İhtiyaç Analiz Raporu. Fen Bilimleri 2 Programı. Ankara. 13. “Why Constructivism Must Be Radical”. USA. H. New York. USA. W.. New York. P. (2. Modern Educational Measurement. M. P. & Bednarz. Ausebel. Fen Liseleri Kimya Dersi İhtiyaç Belirleme Analizi. New Jersey. S. T. Baskı).. 4. 2. 1930. “Constructivism in Education”. Fen Bilimleri 1 Programı. J.” David McKay Inc. Lise Programı (1938). Educational testing and measurement: Classroom application and practice. 5. Öğrenme-Öğretme Süreci: Yeni Teori Ve Yaklaşımlar.. 2. Ankara.. “Taxonomy of Educational Objectives: The Classification of Educational Goals: Handbook I. 1993. MEB-EARGED. Ahmet Saban. 3 Programları. Nobel Yayınları. “In Search of Understanding: The Case for Constructivist Classrooms” Association for Supervision and Curriculum Devepment.SEÇİLMİŞ KAYNAKLAR Orta Mektep Müfredatı (1930). J. Cambridge University Press. 1956. . Borich. Ankara. 10. 1985. J. 1996. Sınıf Fen Bilgisi (Fizik. Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Metotları. Maarif Basımevi Ankara. 1971. 21. 16. 1987 23.. NY: Holt. 8. Lawrence Erlbaum. Tebliğler Dergisi. 6. Modern Kimya Programı Amaçları ve Açıklamalar. TC Maarif Vekâleti. UK. Steffe. 7. Ankara. (Editör). 2001. Ankara.. 22. Ankara. 2000. 1.11 ve 12. Classroom Assessment. 1994.

KİMYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI Ortaöğretim 9. sınıf B. ÜNİTELER 19 .

1 22.2 16. Sınıf kimya ders kitabının hacmi. Öğretmen kaynak/kılavuz kitabı için herhangi bir hacim sınırlaması yoktur.7 22. SINIF ÜNİTELERİ VE ÖNERİLEN SÜRELER ÜNİTE ÜNİTE İSMİ NUMARASI 1 KİMYANIN GELİŞİMİ 2 3 4 5 BİLEŞİKLER KİMYASAL DEĞİŞİMLER KARIŞIMLAR HAYATIMIZDA KİMYA Toplam KAZANIM SÜRE/DERS YÜZDE ORAN (zaman bakımından) SAYISI SAATİ* 18 28 12 10 22 90 8 16 12 16 20 72 11. bu oranlar esas alınarak bulunan sayfa sayılarında.ZAMAN ANALİZİ ORTAÖĞRETİM KİMYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI 9. gerekli görüldüğü hâllerde ±%10 artırma/eksiltme yapılabilir. A4 boyutlu kâğıda.8 100 * Üniteler için verilen ders saatleri öğretmen tarafından şartlara göre ±%10 oranında değiştirilerek uygulanabilir.2 27. zaman tahsis çizelgesinde belirlenmiş yüzde zaman oranlarına uygun olmalıdır. KİTAP FORMA SAYILARI • • Ortaöğretim 9. 16-20 forma olarak öngörülmüştür. Ancak. Her üniteye tahsis edilecek sayfa sayısı. • 20 .

Kimyanın bilim olma sürecinin tarihi olarak nitelendirilebilecek bu ünitede. özellikle kimyanın neden bilim sayıldığı ve simyanın neden bilim sayılmadığı. Ünitede Önerilen Konu Başlıkları KİMYANIN GELİŞİMİ 1. Kimyanın Temel Kanunları 3. buradan hareketle bilimsel yöntem basamaklarını kavramaları irdelenecektir. özellikle. kimya biliminin öğrencilerce benimsenmesini sağlayacak içerikte bir sunum yapılması faydalı olacaktır. kimyanın bilim olma süreci ve geçmiş zaman ile günümüzdeki madde fikrini karşılaştırmaları. öğrencilerin ilköğretimde öğrendikleri bilgilere ilave olarak. Lise kimya dersine giriş olan bu ünitede. Ünitenin Kavram Listesi • • • • • • • • • • • • • • • • • Simya Element Kimyasal Element Atom Katlı Oranlar Kanunu Sabit Oranlar Kanunu Kütlenin Korunumu Kanunu Dalton Atom Teorisi Birleşen Hacim Oranları Avogadro Hipotezi Kimyasal Bağ Oktet Dublet İyonlar Arası Bağ Moleküller Arası Bağ Elektriksel Çekme. ilköğretim Fen ve Teknoloji dersinde maddelerin atomlardan oluştuğunu.Kimya Dersi 9. farklı tür atom içeren saf maddelerin ise “bileşik” olarak adlandırıldığını. Simyadan Kimyaya 2. ayrıca iyonik ve kovalent bağ kavramlarını öğrendiler.İtme Bilimsel Yöntem : KİMYANIN GELİŞİMİ : 8 Saat 21 .Sınıf Öğretim Programı 1. Ünite Önerilen Süre A. Kimyasal Bağ Kavramının Gelişimi C. B. aynı tür atom içeren saf maddelerin “element” olarak. Ünitenin Amacı Öğrenciler.

(1. Element kavramını atomlardaki proton sayısı temelinde açıklar. insanların geçmişte. kıbrıs taşı (FeSO4).yemek tuzu. kuru incir.Sınıf Öğretim Programı Ç. “Kimyanın Temel Kanunları” konusuna geçilir. Modern element kavramının nasıl ortaya çıktığı sorgulanarak buradan. kil.3. şap. yün. [!] 1.1. Eski çağ insanlarının.4. sınama yanılma yoluyla incelenmesi anlamına gelen simyanın doğuşu. ÜNİTE: KİMYANIN GELİŞİMİ ÜNİTE KAZANIMLAR KONUNUN İŞLENİŞ DERİNLİĞİ/ ETKİNLİK ÖRNEKLERİ “.6 “Atomun Yapısı” konusu Fen ve Teknoloji 7 ve 8. . her maddenin diğer maddelerle etkileşimini ayrı ayrı ele almak yerine.3 Simyacılar döneminden beri bilinen. 1. bir kaçının elde ediliş ve kullanılış hikâyesi ile birlikte verilir. Simyadan kimya bilimine aktarılan bulguların önemini örneklerle açıklar.3) Maddeyi incelerken.1 Türk ve İslam bilginlerinin pratik buluşlara katkısı bir okuma parçası ile verilir. [!] 1.6) : Diğer Derslerle İlişkilendirme AÇIKLAMALAR 1. Bu iki yöntemden hangisinin simya. Kıbrıs taşı gibi (FeSO4) gibi kristal yapılı kimyasalların bitkisel boya banyolarına eklenince ipliğin aldığı renge etkisi gösterildikten sonra. ipek. kil. maddenin.1. 1.5 Aristo’nun “toprak. altın. (1.4. -tanınmış simyacıların başlıca çalışmaları. şap. doğal boya.Kimya Dersi 9.1. hangisinin kimya olduğu kısaca tartışılıp vurgulanır. simyacılardan miras kalmış deneyim ve bilgilerin bize yararları” sırası ile akan. kükürt. -bazı bitkisel ürünlerin ilaç olarak yararlarının fark edilmesi.Barınma. [!] 1.6. bu nedenle sistematik bilgi birikimi sağlayamadığı vurgulanır. 1. cıva vb maddeler.1. Yemek tuzu. [!] 1. 1. sınıflarda işlenmiştir. maddenin yapısı ile özellikleri arasında ilişki kurup bu ilişkiler çerçevesinde araştırma yapmanın yararları tartışılır. açık havada bir kavanoza konmuş kükürt tozu yakılarak çıkan gazların kuru kayısı. element kavramına getirdiği yeni yorum işlenir.4. Ünite Kazanımları ve Etkinlikler 1. kuru üzüm gibi ürünler üzerinde ağartma etkisi veya şap. kap-kacak ve süslenme malzemesi olarak maddenin yararlarının keşfedilişi. kireç. kükürt. sodyum hidroksit gibi elementlerine zor ayrışan bileşiklerin uzun süre ‘element’ sayılmasının nedeni tartışılır. sülfürik asit. Elementi “kendinden daha basit maddelere dönüşmeme” temelinde tanımlamanın sakıncalarına örnekler verir.2. [!] 1.2 Simyanın teorik temelleri olmayan. bazı maddelerin bu tür yararlarını tesadüfen keşfettikleri vurgulanır. bakır gibi doğada hazır bulunan kimyasalların deneyimle keşfedildiği belirtilir. Simyanın uğraş alanını geçmiş zaman insanının hayali ile ilişkilendirir. İnsanların maddeye bakışının tarihsel gelişimi ile ilgili olarak öğrenciler. görsel ögelerle desteklenmiş bir metin incelenir. Kireç.5. su. Ayrıca. deneme-yanılmaya dayalı çalışmaları içerdiği. atom çekirdeğindeki proton sayısı temelinde element kavramı işlenir. : Sınıf-Okul İçi Etkinlik : Okul Dışı Etkinlik : Ders İçi İlişkilendirme : Ölçme ve Değerlendirme ???: Kavram Yanılgısı [!]: Uyarı : Sınırlamalar 22 . bütünü ile düşünceye dayalı olup hiçbir denel gerçeklik temeline oturmayan madde algısı hatırlatılır. 1. 1.3) Antik dönemde ve Rönesans döneminde benimsenen “element” tanımları karşılaştırılıp yetersizlikleri irdelenir. hava. Antik dönem “element” kavramı ile erken dönem “kimyasal element” kavramını karşılaştırır. Kıbrıs taşı gibi bazı doğal maddelerin çok özel yararlarının keşfedilişi.1. Düşünce ile deneyi birleştiren ve deneyi önceleyen Rönesans dönemi bilim insanlarının. bununla birlikte. ölümsüzlük veya sonsuz zenginlik sağlayan madde arama hayali ve buradan.5-1. ateş” dörtlüsünden oluşan. KİMYANIN GELİŞİMİ 1. sınama-yanılma yoluyla yararını keşfettiği maddelere örnekler verir. simyanın yöntemlerinin bugün neden terk edildiği. tuz ruhu.1. (1.

(2. Birleşen hacim oranları ile ilgili hazır denel bulguları kullanarak bazı elementlerin moleküllerden oluştuğu çıkarımını yapar.ilk hipotezlerin ve onları sınayan denel sonuçların irdelenmesi.1. Kimyasal olaylarda.6. Proust.) [!] 2.4 Sabit oranlar ve katlı oranlar [!] kanunları. Dalton’un ve Avogadro’nun çalışmaları yer alabilir.5 Dalton teorisi ile açıklanabilen ve açıklanamayan gaz tepkimesi hacim oranları örnekleri işlenir. Dalton. Avogadro gibi bilim insanlarının çalışmalarının.6) Moleküllerin varlığından kimyasal bağ kavramına geçilip buradan. atomların birbirine nasıl bağlandığı konusu ile ilgili yorumların tarihsel gelişimine geçilir.8) Fe + S → FeS tepkimesi ile ilgili ölçülmüş kütlelerin hazır çizelgesi incelenirken. Ancak bu anlatımda. KİMYANIN GELİŞİMİ 2. (2. 2. bilimsel yöntem için esas olduğu çıkarımını yapar.1-2.7. 2.7 Elementlerin de moleküllerden oluşabileceği gerçeği. Gaz haldeki elementlerin birleşen hacim oranlarını açıklamada Dalton Atom Teorisinin yetersiz kalışına örnekler verir. [!] Kimya tarih şeridinde. her seferinde sabit çıkan element kütleleri oranının neden sabit olduğu sorgulanır. Fe + S → FeS tepkimesi üzerinden.3) Katlı Oranlar Kanununun.1. Sabit Oranlar Kanunu ile Dalton Atom Teorisi arasında ilişki kurar. örnek olarak.2. (2. örnekleri ile vurgulanır.Kimya Dersi 9. 2. (2. 2. ÜNİTE: KİMYANIN GELİŞİMİ ÜNİTE 2.3.5.7 kazanımları tarihsel süreç içinde incelenirken 2. kendi atom teorisinden çıkarak bu kanunu tahmin ettiği vurgulanmalıdır. : Sınıf-Okul İçi Etkinlik : Okul Dışı Etkinlik : Ders İçi İlişkilendirme : Diğer Derslerle İlişkilendirme : Ölçme ve Değerlendirme ???: Kavram Yanılgısı [!]: Uyarı 23 .7 Lavoisier. 2. Kütlenin Korunumu Kanununu açıklar. 2.4.7. basit denel bulgulardan atomun varlığı gerçeğine ulaşma anlamında verilecektir.8 kazanımı da dolaylı yoldan verilmiş olacaktır.(2.8.8) Gaz elementlerin birleşen hacimleri ile ilgili gerçek deneylere ilişkin hacim ölçüm çizelgelerinin Dalton Atom Teorisi ile kimi hâllerde açıklanamayacağı örneklerle tartışılır. (2. antik çağda bazı kimyasal maddelerin yararlarının keşfi. (Her iki kanunla ilgili sayısal hesaplamalar bu ünitenin konusu olmadığı gibi. demir oksitleri gibi gerçek örnekler üzerinde katlı oranlar kanunun geçerliliği gösterilir.5. tepkimeye girenlerin ve ürünlerin kütlelerini 8-10 deney için özetleyen hazır bir çizelge incelenerek. KONUNUN İŞLENİŞ DERİNLİĞİ/ ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR [!] 2. KAZANIMLAR Kimya biliminin gelişimi ile ilgili olarak öğrenciler. 2. simyacıların ‘altın suyu’ ve ‘sonsuz hayat suyu’ arayışları. .8). görsel ögelerle bezenmiş bir “kimya tarih şeridi” üzerinde özetlenir. [!] 2. 2.Sınıf Öğretim Programı 1. 2. (2.4. Kimyanın bilim olma sürecinin deneysel ölçümlerin yorumu ile başladığını fark eder. 2. mangan oksitleri. [!] 2. [!] 2. atomların mol kütleleri fikri kullanılmadan. 2.8) Bu verilerin. Dalton Atom Teorisinden yola çıkarak Katlı Oranlar Kuralının nasıl tahmin edildiğini açıklar. 2.deneyleri açıklamakta yetersiz kalan hipotezlerin yeni hipotezlerle açıklanmaya çalışılması. kütlenin korunumu ve sabit oranlar kanunları işlenir. .1. . burada. 2.1-2. önemle vurgulanması gereken hususlardır. gerçekte denel verilerden çıkılarak ifade edilmediği.2. birden çok atomdan oluşan moleküllerin varlığını kabul ederek açıklanabileceğini fark eden Avogadro’nun çalışmaları verilir. Deneysel verilerin yorumlanması ve bunlardan yeni hipotezlerin oluşturulmasının.2. tek başına bir anlam da ifade etmez. kütlenin korunumu kanununu simgeleyen terazi.2. Dalton’un. Avogadro Hipotezinin kimyasal bağın anlaşılmasındaki önemini fark eder. (2. Scheele.6 Moleküllerin varlığını kanıtlamak için Avogadro’nun hipotezi ve bu hipotezin deneysel olarak kanıtlanması örneklerle verilir.8). aksine.hipotez-denel veri ilişkisi. kimya bilimine temel teşkil eden bölümleri işlenir.3. Çünkü Dalton’un Atom Teorisinin temeli bu sorgulamadır. : Sınırlamalar Örneğin. Bütün bu gelişmeler.4) Dalton Atom Teorisinin doğru açıklayabildiği.8 2.

3. tarihsel gelişim başlığı altında. [!] 3. -elektron alışverişi ile bağ arasındaki ilişkinin elektriksel çekim temelinde açıklanması” konularını içeren. iyonlar ve moleküller arası bağların varlığını ve sağlamlığını örneklerle açıklar.1.4 Bağların hepsi temelde elektriksel etkileşimlerden kaynaklanmakla beraber. KAZANIMLAR Kimyasal bağ kavramının tarihsel gelişimi ile ilgili olarak öğrenciler. Kimyasal bağları elektriksel çekme-itme kuvvetleriyle ilişkilendirir. moleküller arası bağlar sınıflandırılmayacaktır.3 Katman-elektron dizilimleri üzerinden açıklama yapılacaktır. 3. Fen ve Teknoloji 7 ve 8.4 Kimyasal bağ kavramının tarihsel gelişimi. ÜNİTE: KİMYANIN GELİŞİMİ ÜNİTE 3. -atomlarda ‘çengel ve yuva’ benzeri ayrıntıların varlığını düşünen eski bağ açıklamalarının atom yapısı hakkında bilinenlerle uyuşmazlığı.2. iyonik bağ şeklinde tanımlamak bu düzey için uygundur.1-3. görsel ögelerle desteklenmiş bir metin incelenir. KONU İŞLENİŞ DERİNLİĞİ/ ETKİNLİK ÖRNEKLERİ “Birden çok atomun birbirine tutunmasını açıklamak üzere. ünitede işlenecektir.(3. Asal gaz elektron düzeni ile atomların bağ yapma yatkınlıkları arasında ilişki kurar. 3. iyonik bağlar verilip diğer bağlar. 3. : Sınıf-Okul İçi Etkinlik : Okul Dışı Etkinlik : Ders İçi İlişkilendirme : Diğer Derslerle İlişkilendirme : Ölçme ve Değerlendirme ???: Kavram Yanılgısı [!]: Uyarı : Sınırlamalar 24 .2 Moleküllerin birbirini nasıl çektiği konusu 2. -bağ yapma yatkınlığı yüksek olan elementlerin ve asal gazların elektron düzenleri arasındaki farkın bağ oluşumunu açıklamada kullanılışı. 3.Kimya Dersi 9. iyonik bağların anlaşılmasına kadar açıklanacaktır. Atomların ve moleküllerin birbirine bağlanma olgusunun Dalton atom teorisi ile neden açıklanamayacağını irdeler.4. CaO gibi bileşikler üzerinde iyonlar ve iyonik bağ örneklendirilir. Maddenin farklı hâllerinde atomlar..3.3 Atomlar ve iyonlar arası bağların sağlam.Sınıf Öğretim Programı 1.1-3.4) NaCl. ilk yaklaşımlardan başlanarak. -katılarda.4 İyonlar arasındaki elektriksel etkileşimleri. sınıf kapsamında iyonik bağ kavramının temelleri de atılmıştır. moleküller arası bağların daha zayıf olduğu fikri işlenecek.4) AÇIKLAMALAR KİMYANIN GELİŞİMİ 3. ilgili başlıklar altında incelenmek üzere ertelenecektir. 3.(3. sıvılarda ve gazlarda moleküller/ atomlar arasında bağ olup olmadığı ve varsa bu bağların hangi fiziksel halde daha sağlam olması gerektiği konusunda bir irdeleme. 3. 3.

1. Geçmiş zaman insanının simya ile ilgili çalışmaları olmasaydı kimya bugün bu aşamaya gelebilir miydi? Örneklerle açıklayınız. Kimya bir bilim olduğu hâlde.1-2. 25 .6. 2. 2. simyanın bilim sayılmamasının nedenlerini irdeleyiniz.Kimya Dersi 9.1-1.Sınıf Öğretim Programı D.8 Aşağıdaki soruları tartışınız. Önerilen Öğretim ve Değerlendirme Örnekleri Örnek Değerlendirme : 1 İlgili Olduğu Kazanımlar : 1.

Doğru ise D’deki ifadeye. çıkışa ulaşılır. Örneğin: A’ daki ifadenin Doğru /Yanlış olduğu belirtilir. yanlış ise C’deki ifadeye ulaşılır. yanlış ise E’deki ifadeye ulaşılır. yanlış ise 2. Doğru ise 1. 26 .çıkışa.Kimya Dersi 9. Doğru ise B’deki ifadeye. B’deki ifadenin Doğru /Yanlış olduğu belirtilir. D’deki ifadenin Doğru /Yanlış olduğu belirtilir.Sınıf Öğretim Programı Örnek Değerlendirme :2 İlgili Olduğu Kazanımlar : Tüm kazanımlar Aşağıda birbiri ile bağlantılı Doğru / Yanlış tipinde ifadeler içeren tanılayıcı dallanmış ağaç tekniğinde bir soru verilmiştir A’daki ifadeden başlayarak her “Doğru” ya da “Yanlış” cevabınıza göre çıkışlardan sadece birisini işaretleyiniz.

D’deki ifadeye (Y) diyerek. A’daki ifadeye (D) diyerek. doğru yanıt vermiş ve B’deki ifadeye ulaşmıştır.Sınıf Öğretim Programı DEĞERLENDİRME: • Öğrenci 1. C’deki. 27 . • Öğrenci 6.Kimya Dersi 9. Bu durumda öğrencinin 3 doğru yanıtı vardır ve 3 puan almıştır. ifadeye (D) diyerek yanlış yanıt vermiştir. A’daki ifadeye (Y) diyerek. yanlış yanıt vermiştir. C’deki ifadeye (D) diyerek. doğru yanıt vermiş ve F’deki ifadeye ulaşmıştır. doğru yanıt vermiş ve D’deki. yanlış yanıt vermiştir ve C’deki ifadeye ulaşmıştır. • Öğrenci 7. çıkışa ulaştı ise. 7. doğru yanıt vermiş ve B’deki ifadeye ulaşmıştır. yanlış yanıt vermiş ve C’deki ifadeye ulaşmıştır. • Öğrenci 3. D’deki ifadeye (D) diyerek doğru yanıt vermiştir. çıkışa ulaştı ise. Bu durumda öğrencinin doğru yanıtı yoktur ve 0 puan almıştır. B’deki ifadeye (D) diyerek doğru yanıt vermiş ve D’deki ifadeye ulaşmıştır. • Öğrenci 2. B’deki ifadeye (D) diyerek. 4 veya 5. Bu durumda öğrencinin 1 doğru yanıtı vardır ve 1 puan almıştır. A’daki ifadeye (D) diyerek. F’deki ifadeye (Y) diyerek. yanlış yanıt vermiştir. ifadeye (Y) diyerek yanlış yanıt vermiş ve G’deki ifadeye ulaşmıştır. çıkışa ulaştı ise. ifadeye ulaşmıştır. çıkışa ulaştı ise. çıkışlara ulaşmışsa her basamaktaki doğru veya yanlış yargıları değerlendirilerek yukarıdaki örneklere göre puan hesaplanır. A’daki ifadeye (Y) diyerek. Bu durumda öğrencinin 2 doğru yanıtı vardır ve 2 puan almıştır.

iyon yükü ve yükseltgenme basamağı arasındaki fark vurgulanarak iyonik bileşiklerin ve kovalent bileşiklerin oluşumu ekseninde bu bileşiklerin Lewis formüllerinin yazımı ve polarlık üzerinde durulacak. değerlik elektronu/elektronları. katmanlardaki elektron dizilimi. iyonik bağ ve kovalent bağ kavramlarını da bilmektedirler. Kovalent Bileşikler C. iyonik bileşiklerin neden hep katı. İçerik bakımından kimyanın temel bileşenlerinden birisi olan bu ünite. Ayrıca polarlığın çözünmedeki rolü ekseninde bağın ve molekülün polarlığı irdelenecektir. Ünitenin Kavram Listesi • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • İyon İyon Yükü Yükseltgenme Basamağı Lewis Formülü Örgü Yapısı Molekül İyonik Bağ Kovalent Bağ Metalik Özellik Ametalik Özellik Nötrallik İkili Bağ Üçlü Bağ Hidrokarbon Polarlık Organik Bileşikler Anorganik Bileşikler Hidrofil Hidrofob Değerlik Elektronu : BİLEŞİKLER : 16 Saat 28 . Ayrıca öğrenciler. Bileşikler Nasıl Oluşur? 2. katyon. B.Sınıf Öğretim Programı 2. Ünitede Önerilen Konu Başlıkları BİLEŞİKLER 1. elektron dizilimleri. esasında tüm ünitelere temel oluşturması bağlamında düşünülerek düzenlenmiştir. dublet.Kimya Dersi 9. kovalent bileşiklerin neden bağımsız birimlerden oluştuğunu. oktet. İyonik Bileşikler 3. kavramlarını kullanarak açıklamalarını sağlamaktır. yükseltgenme basamağı. sınıftan itibaren elementlerden bileşik oluştuğu fikrine sahiptir. öğrencilerin. anyon. Ünite Önerilen Süre A. Ünitenin Amacı Öğrenciler. iyon yükü. Bu ünitede özellikle. ayrıca basit organik bileşiklerle organik kimyaya giriş yapılacaktır. ilköğretim 6. Bu ünitenin amacı.

1. Elementlerin iyon yükü ve yükseltgenme basamağı bu örnekler üzerinde karşılaştırılır. İyon yükü ve yükseltgenme basamağı arasındaki farkı açıklar. Yükseltgenme basamaklarının sabit veya değişken oluşu ile elektron dizilimi arasında ilişki kurar. [!] 1. eş numaralı alt katmanlardaki elektron sayıları toplanacaktır.1. su ortamında da serbest kalırlar (çözünürler). : Sınıf-Okul İçi Etkinlik : Okul Dışı Etkinlik : Ders İçi İlişkilendirme : Diğer Derslerle İlişkilendirme : Ölçme ve Değerlendirme ???: Kavram Yanılgısı [!]: Uyarı 29 . Bu iyonlar. ve X: Cl. 2. Elektron alma/ verme eğilimi ile metallik/ ametallik özelliklerini ilişkilendirir.5) BİLEŞİKLER 1. Sn(II)/ Sn(IV) .2) Her ana gruptan birer element seçilerek katman-elektron dizilimleri verilir.4) Seçilen uygun bileşik örnekleri üzerinde.4. atomun bu özelliği ile elementin grup numarası ilişkilendirilir.5 Fe(II) / Fe (III) . diğer elementlerin yükseltgenme basamakları bulunur.2 Grupların genel adları ve ana gruplardaki elementlerin değerlikleri işlenir.Sınıf Öğretim Programı Ç.1. 11. Yükseltgenme basamağı ve iyon yükü ile nötral atomların son katmanındaki elektron sayıları ve elektron dizilimi ilişkilendirilir. 1. Na+.3. elektron alış-verişinin net ve tam olduğu varsayılan NaCl gibi bileşiklerde. Hg(I)/Hg(II). asal gaz elektron dizilimi üzerinden irdeler. elementlerin elektron alma-verme-ortaklaşma eğilimlerini. p.3. aldığı/ verdiği elektron sayısının dördü aşmadığı vurgulanır. Fe2O3. Ca2+. SO3. istisnaları olan bir genelleme olduğu açıklanacaktır. metallik/ ametallik özellikleri irdelenir. Katman elektron dizilimini içeren periyodik tablodan yararlanılarak asal gazların ve diğer bazı elementlerin elektron dizilimleri karşılaştırılır. Cu(I)/ Cu(II) . Ünite Kazanımları ve Etkinlikler 2. iyon yükü ve yükseltgenme basamağı ile ilgili olarak öğrenciler.3 İyon yükü. I olmak üzere X(I)/X(III)/X(V)/X(VII) sistemleri kullanılarak elementlerin oktet kuralına uyan/uymayan farklı değerlikleri olabileceği. 1.3-1. İncelenen her elementin oktete ulaşmak için alması/ vermesi gereken elektron sayıları irdelenir. s. 8. (1.2. d. Mn(II) /Mn(IV) / Mn(VII) . CrO3. Buna karşılık. ‘iyon yükü’ yerine “yükseltgenme basamağı” kavramı daha uygun olur. Na+. Değerlik katmanındaki elektron sayısı bulunarak. : Sınırlamalar 1. Bu karşılaştırma üzerinden gidilerek elementlerin elektron alma-verme-ortaklaşma eğilimleri.1. metaller için.1. MoO3. Elementlerin grup numaraları ile son katmandaki elektron sayıları ve bir bileşikteki yükseltgenme basamakları arasında ilişki kurar. ÜNİTE: BİLEŞİKLER ÜNİTE KAZANIMLAR KONU İŞLENİŞ DERİNLİĞİ/ ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR [!]1. N(I-V). Al3+. Mg2+. N2O5 gibi moleküllerde.gibi gerçek iyonlar için uygun düşen terimdir. Elektron dizilimi. H+. çeşitli örnekler üzerinde. O2− iyonlarının yüklerinden yararlanılarak. Elementlerin genel olarak.1 Elektron dizilimleri.4-1. Br. 2 gibi katmanlardaki toplam elektron sayıları temelinde verilecek.(1. S ve N atomlarını. Mn2O7 gibi yüksek yükseltgenme basamaklarının söz konusu olduğu bileşiklerde de.(1. oktetin kimyasal bağ için gerek şart olmadığı.5. [!] 1. 1. f alt katmanları kullanılmayacaktır. iyon yükleri ve yükseltgenme basamakları ayrı ayrı gösterilir. F−. sırası ile 6 ve 5 elektron kaybetmiş ‘iyonlar’ saymak doğru değildir ve bu atomlar için “yükseltgenme basamağı” terimi uygundur. Cl. Bu bağlamda. Periyodik cetvelde verilen elektron dizilimlerini kullanarak. Pb(II)/ Pb(IV) . Elektron dizilimlerini alt katmanlar temelinde gösteren periyodik cetveller kullanılırken. [!] 1. Zn2+. K+.Kimya Dersi 9.

(2. : F BİLEŞİKLER [!] 2. [!] 2. kullanılan noktaların da değerlik elektronlarını gösterdiği sonucuna varılır. elektron alan atomun/ atomların “anyon” olduğu sonucuna ulaşılır. KBr.3. CO32−. İyonlardan bileşiklerin oluşumu ile ilgili olarak öğrenciler.4) : Sınıf-Okul İçi Etkinlik : Okul Dışı Etkinlik : Ders İçi İlişkilendirme : Diğer Derslerle İlişkilendirme : Ölçme ve Değerlendirme ???: Kavram Yanılgısı [!]: Uyarı : Sınırlamalar 30 . Örnek: Fe2O3 demir (III) oksit Mn2O7 mangan (VII) oksit Cr2(SO4)3 krom (III) sülfat CrO3 krom (VI) oksit Cr2O3 krom (III) oksit NH4+ katyonu tanıtılır. Lewis sembolündeki harf(ler)in. LiF vb iki atomlu iyonik bileşikler için Lewis formülü yazımı çalışmaları yapılır.3 NaF gibi basit bileşiklerde.Kimya Dersi 9. sadece element sembolü ve yük olarak (Na+ gibi).(2. Bazı iyonik bileşiklerin Lewis formüllerinin yazılı olduğu kartlar incelenerek iyonik bileşikteki elektron veren atomun/ atomların “katyon”. PO43−. NaCl. 2. gerektiğinde. Çeşitli elementlerin Lewis simgeleri incelenerek. SO42−. anyonlarınki ise dış katman elektronları ve yükü ile birlikte verilecektir.. geçiş metallerinin ve ametallerin farklı pozitif değerliklere sahip olabileceği çıkarımı yapılır. (2. ClO2− .5. Bazı iyonik bileşiklerde atom gruplarının anyon ve/veya katyon olabileceğini fark eder. Geçiş elementlerinin ve ametallerin farklı pozitif yüklere sahip olabileceğini fark eder. CH3COO− .4. katyonların Lewis simgeleri. ClO−. ÜNİTE: BİLEŞİKLER ÜNİTE KAZANIMLAR KONU İŞLENİŞ DERİNLİĞİ/ ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR 2.. çekirdeği ve iç katman elektronlarının tamamını.. ClO4− anyonları ve NH4+ katyonu örnek verilir. NO3−. 2. Yaygın çok atomlu anyonlar ve [!] 2.2) Elementlerin grup numaraları ile son yörüngelerindeki elektron sayıları ilişkilendirilir.4 Çok atomlu iyonlara OH−. bu elektronların atom grubunun tamamına aitmiş gibi düşünülebileceği sonucu çıkarılır.3). Farklı elementlerin nötral atomlarının ve iyonlarının Lewis simgeleri genel kimyasal simgeleri ile karşılaştırılır. Ana grup elementlerinin katyon ve anyonlarının muhtemel yüklerini belirtir. Nötrallik ilkesinden yararlanarak iyonik bileşiklerin adları ile formülleri arasında eşleme yapar. PO43− gibi anyonların fazladan elektronlarının hangi atom tarafından alındığı sorgulaması yapılarak.5 İyonik bileşikler. : . Örnek: . Bu tartışma ile. Elementlerin katman elektron dizilimleri kullanılarak.2. katyonun yükseltgenme basamağı temelinde adlandırılacaktır. SO42−.2.Sınıf Öğretim Programı 2. Bu iyonlarda her atomun yükseltgenme basamağını bulma alıştırmaları yapılır. çok atomlu iyonların Lewis yapılarına girilmeyecektir. Sonuç olarak. Elementlerin sahip olabileceği yükler irdelenir. Bu konu işlenirken. ClO3−. Basit iyonik bileşikleri değerlik elektronları ile simgelendirerek gösterir. 2. ana grup elementlerinin elektron dizilimleri asal gaz elektron dizilimleri ile karşılaştırılır. Lewis simgelerinin neyi temsil ettiği tartışılır. 2.1. 2.1.

“Bu modellerde yer alan bileşikler hangi fiziksel halde olabilir?” soruları ile yönlendirilmiş bir tartışma açılır. çeşitli tuzların çözünme denklemleri ile birlikte açıklanır. nitrat ve sülfat tuzlarının suda iyonlaşmalarına ilişkin çözünme olgusu. NaCl ve CsCl örnekleri açıklama için kullanılacaktır.(aq) : Sınıf-Okul İçi Etkinlik : Okul Dışı Etkinlik : Ders İçi İlişkilendirme : Diğer Derslerle İlişkilendirme : Ölçme ve Değerlendirme ???: Kavram Yanılgısı [!]: Uyarı : Sınırlamalar 31 . 3.4) [!] 3. fiziksel hallerin ve çözeltideki iyonların gösterimleri ile birlikte verilecektir. İyonik bileşiklerin örgü yapısı ile ilgili olarak öğrenciler. Her bileşik için iyonların dizilişi ayırt edilir.1-3.3. Örnek: NaCl (k) + H2O (s) → Na+ (aq) + Cl. örgü yapısı ile ilişkilendirir. “Verilen bileşikler moleküler yapıda mıdır?”. 3. İyonik yapılı bileşiklerin çeşitli tiplerde ve düzenli örgüler oluşturduğunu modeller üzerinde gösterir. İyonik bileşiklerin suda çözünmelerini örneklerle açıklar. Modeller karşılaştırılır. İyonik bileşiklerin formüllerine karşılık gelen moleküllerinin olmadığı ve hep katı halde bulundukları sonucuna varılır.Kimya Dersi 9. 3. (3.1.1. 3.4.4. [!] 3.2. İyonik bileşiklerin neden hep katı olduğunu açıklar. Basit halojenür.3.3. BİLEŞİKLER NaCl ve CsCl bileşikleri için oluşturulmuş 3 boyutlu modeller üzerinde bileşiklerin örgü yapısı incelenir. ÜNİTE: BİLEŞİKLER ÜNİTE KAZANIMLAR KONU İŞLENİŞ DERİNLİĞİ/ ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR 3. İyonik bileşiklerin suda neden kolay çözündükleri. İyonik bileşiklerin moleküllerinin olmayışını.Sınıf Öğretim Programı 2.

HCl. örgü yapılar oluşturan. 4.4. iyonik bileşiklerle sınırlı kalacak ve orada işlenecektir.1. HF. 4. Daha sonra. Kovalent bileşiklerin çoğunun neden bağımsız birimlerden (molekül) oluştuğunu açıklar. 4. [!] 4. Bileşiklerin Lewis formülleri yazılır. 4. I2 ile HCl. değerleri yüksek SiO2. molekül sayılamayacak örnekler olarak açıklanır. 4.4 Moleküller “nokta/elektron” ve “çizgi/elektron çifti” seçenekleri ile ayrı ayrı gösterilecektir. N2. ikili ve üçlü bağların da bulunabileceği sonucuna ulaşılır (4. CO2 vb bileşiklerin Lewis formülleri üzerinde. O=C=O.2.6. Basit kovalent bileşiklerin formülleri ve adları arasında eşleştirme yapar. N2O5 (diazot pentoksit) gibi adların mantığı işlenir. O=C=O.6). çubuk-küre modelleri de tanıtılır. SO3 (kükürt trioksit). İki atom arasındaki kovalent bağı ortaklaşılmış elektron çiftleri temelinde gösterir. Kırmızı fosfor.3. Buradan. I2 ile HCl.3. F2 ) için bağlanmanın nasıl gerçekleştiği üzerinde bir tartışma açılır. H2O bileşiklerinin değerlik elektronları ile nasıl gösterilebileceği tartışmaya açılır. grafit gibi kovalent element yapıları da. Kovalent bileşiklerin genelde ametallerden oluştuğunu fark eder. IF3 vb bileşiklerde anyon adına eklenen son ek verilir. Su. Moleküllerin bağ yapısını değerlik elektronları ile simgelendirerek gösterir (Lewis formülleri).Sınıf Öğretim Programı 2. 4. eten ve etin gibi basit moleküllere ait Lewis gösterimlerinin yer aldığı modeller incelenerek kovalent bileşiklerde tekli bağlar yanında. + F F F–F Periyodik cetvelde hangi elementlerin kovalent bağ oluşturabileceği tartışmaya açılır. B2O3 gibi bileşiklerin varlığı bir okuma parçasında verilir.2) Bazı kovalent bağlı bileşiklerde formül yazma ve adlandırma çalışmaları yapılır. amonyak. H2O. C≡O.4 O=O. O2. Bazı kovalent bileşiklerin ikili ve üçlü bağ içerdiğini hazır örnekleri inceleyerek fark eder 4. 4.6 Karbon dioksit. Kovalent bileşiklerin genelde ametallerden oluştuğu vurgulanır. Cl2. AÇIKLAMALAR [!] 4.4). Pozitif atomun yükseltgenme basamağı temelinde adlandırma. SO2 (kükürt dioksit). ve kn. O=O.. O2. 4. her kovalent bileşiğin bağımsız moleküllerden oluştuğu sonucuna varılır.3. 4. ÜNİTE: BİLEŞİKLER ÜNİTE KAZANIMLAR KONU İŞLENİŞ DERİNLİĞİ/ ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Aynı element atomlarından oluşmuş kovalent yapı örnekleri ( H2. Bağların çizgilerle gösterimi için.(4. (4.5 Latince sayı adları kullanılarak türetilen. C≡O. iki atom arasında kovalent bağın elektron ortaklaşması ile oluştuğu sonucuna ulaşılır (4. Kovalent bileşiklerin oluşumu ile ilgili olarak öğrenciler. eten ve etin gibi basit molekül örnekleri Lewis gösterimleri ile açıklanacaktır. atomların katman elektron modeller ile oluşturulmuş çeşitli molekül gösterimleri incelenerek. 4. N2. elmas. I2. su gibi bağımsız moleküllerden oluşmuş düşük erime ve kaynama noktalı kovalent bileşikler yanında.5. Cl2. 4.3 O2.1. Cl2. : Sınırlamalar BİLEŞİKLER . N≡N. 4. monoklinik kükürt. : Sınıf-Okul İçi Etkinlik : Okul Dışı Etkinlik : Ders İçi İlişkilendirme : Diğer Derslerle İlişkilendirme : Ölçme ve Değerlendirme ???: Kavram Yanılgısı [!]: Uyarı 32 . H2O molekülleri Lewis nokta yapıları ile gösterilir.Kimya Dersi 9. en.1). metan gibi sistematiğe uygun olmayan geleneksel adlar vurgulanır. molekülerdeki her bir atomun başka kovalent bağ oluşturup oluşturmayacağı irdelenir. N≡N.

ametaller bileşik oluştururken bağ elektronlarına sahip çıkma eğilimleri sırasına dizilir (5.1) N2. Moleküllerin polarlığı ile moleküller arası etkileşimi ilişkilendirir.1. C. C. bu kavramın tanımına girilmeyecek. moleküller arası etkileşimlerin irdelenmesinden sonra her molekülün kendi türünden moleküllerle etkileşimi. CO2.3.Sınıf Öğretim Programı 2. I.(5. bu ikili etkileşimlerle karşılaştırılır. S. 5. S. Br. Katman elektron dizilimini içeren periyodik tablodan yararlanılarak F. H2O. apolar çözücülerin de apolar kovalent maddeleri kolay çözeceği genellemesi yapılır.Kimya Dersi 9. 5. ametallerin bağ elektronlarına sahip çıkma eğilimlerinden bağın polarlığı. Bu karşılaştırmada son yörüngedeki elektronların çekirdeğe uzaklıkları ve sayıları esas alınarak. H2O-I2. buna bağlı olarak moleküllerin pozitif ve negatif uçları da dikkate alınarak moleküllerin polarlığı ile yapıları ilişkilendirilir (5. ancak enerji bilançosu üzerinden çözünürlük irdelemesine girilmez. CS2-I2 molekül çiftlerinde. CH4 gibi üç boyutlu moleküllere girilmeyecektir. N. 5. 5.1 Elektronegatiflik sırası veriliyor olmakla beraber. ÜNİTE: BİLEŞİKLER ÜNİTE KAZANIMLAR KONU İŞLENİŞ DERİNLİĞİ/ ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR 5. H2O-HCl.açısal moleküller düzeyinde ilişkilendirilecek. bağ elektronlarına sahip çıkma eğilimleri sırasına dizer.4 Polar çözücülerin iyonik ve polar maddeleri. 5. [!] 5. F. BİLEŞİKLER Kovalent bağlarda polarlık ile ilgili olarak öğrenciler. [!] 5. Cl. [!] 5.4) : Sınıf-Okul İçi Etkinlik : Okul Dışı Etkinlik : Ders İçi İlişkilendirme : Diğer Derslerle İlişkilendirme : Ölçme ve Değerlendirme ???: Kavram Yanılgısı [!]: Uyarı : Sınırlamalar 33 . O. Cl. polar maddelerin erime ve kaynama noktaları karşılaştırılarak genel anlamda uçuculuk ile polarlık arasında ilişki kurulur.3 Bağın polarlığı ile molekülün polarlığı. 5. O. N. Bu karşılaştırma sonunda. Basit molekülleri polarlık bakımından irdeler. 5. Başlıca ametalleri. CS2 molekülleri için hazırlanmış olan çizgisel ve düzlem açısal yapılarının açıkça görüldüğü kartlar incelenerek yapılar karşılaştırılır. I.3). H2O. HCl.4.2.2. bu elementlerin de sadece bağ elektron çiftlerine sahip çıkma eğilimi sırası verilecektir. Buradan polarlık özellikleri ile maddelerin sıvılardaki çözünürlükleri arasında ilişki kurulur. O=C=O gibi çizgisel ve düzlem. İki atomlu basit moleküllerde pozitif ve negatif uçları tahmin eder.4 Bir okuma parçasında. Br. H dışındaki elementler ele alınmayacak. N2. H elementlerinin elektron dizilimleri karşılaştırılır.4 Maddelerin karışabilirlikleri (çözünürlük) açıklanırken moleküller arası bağların kırıldığı ve yeni bağların oluştuğu konusu verilir.

Organik bileşikler ile ilgili olarak öğrenciler.CH2-OH CH3-CH2.3 Hidrofil ve hidrofob grupların niteliği ve bir okuma parçasında açıklanır.CH2. yağ asitleri. C2H5OH.2) Örnekler hidrofil ve hidrofob tanımları polarlık-apolarlık temelinde açıklanır. [!] 6. eten.1.CH2-SO3H CH3-CH2.CH2. -NH2.CH2-COOH CH3COOH. tanıdığı organik bileşikleri kolay çözündüğü çözücülerle eşleştirerek açıklar. (6.Kimya Dersi 9. Basit hidrokarbonların ve yaygın organik bileşiklerin açık formüllerini yazar ve adlandırır. -COOH. : Sınıf-Okul İçi Etkinlik : Okul Dışı Etkinlik : Ders İçi İlişkilendirme : Diğer Derslerle İlişkilendirme : Ölçme ve Değerlendirme ???: Kavram Yanılgısı [!]: Uyarı : Sınırlamalar 34 . ÜNİTE: BİLEŞİKLER ÜNİTE KAZANIMLAR KONU İŞLENİŞ DERİNLİĞİ/ ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Etanol (etil alkol. sistematik adlandırmaya girilmeyecektir. glukoz.3 Hidrofil ve hidrofob kavramlarının tanımları yapılarak. (6. hidrofil gruplara -OH.2 C1-6 n-alkan ve sikloalkanlar. 6. -COOH. etin. CH3NH2 bileşikleri örnek alınarak polarlık temelinde. kalsiyum oksit. (6. CS2. “Benzer benzeri çözer” genellemesi. etanoik asit örnek verilecektir.4. eten. glikoz. CO2 ve karbonatların bu tanım dışında kaldığı belirtilir.4) AÇIKLAMALAR 6. Organik ve anorganik bileşikleri formüllerinden ayırt eder. -SO3H içeren C1−6 n-alkanları ile örneklenebilir. früktoz. proteinler ve nişasta gibi önemli doğal bileşikler ile ilgili okuma parçası/parçaları verilir. metanol.2 “Organik” tanımının tarihçesi ve/veya amino asit. Organik maddelerin. etandiol. glisin.4 Benzer benzeri çözer genellemesine örnekler verilecektir. -NH2. [!] 6. sakkaroz. Organik moleküllerin hidrofil ve hidrofob bölümlerini gösterir.CH2. etanol.CH2. etin. organometalik bileşiklerin ve komplekslerin organik mi anorganik mi sayılması gerektiği tartışmasına girilmez. 6. amino asitler (genel formül ve en basit örnekler) ve etanoik asitin formülleri adları ile eşlendirilir. alanin gibi yaygın adları ile tanıtılacak.1) C1. H2O. etanoik asit (asetik asit. metan. yağlar.CH2. hekzan. ispirto). propantriol. 6.6 n-alkan ve sikloalkanlar. sirke asidi) gibi organik ve sodyum klorür.(6.CH2. basit şekerler.3. özellikleri deterjan türü bileşiklerin yer aldığı [!] 6. benzen ile yaygın organik moleküllerden metanol.CH2. 6.2 Amino asitler.. 6. -SO3H örnek verilir. BİLEŞİKLER [!] 6.2. Hidrofil ve hidrofob gruplar -OH.CH2. propantriol. karbon temelli maddeler olduğu sonuçta vurgulanır. Polarlığın çözünmedeki rolünü. benzen bileşikleri arasındaki etkileşim ise apolarlıkları ile ilişkilendirilerek açıklama yapılır. etandiol. 6.Sınıf Öğretim Programı 2. fruktoz.1 Organik asit tuzlarının. sülfürik asit gibi anorganik bileşikler ayrı gruplar halinde yazılarak her grubun kendi içindeki ortak yönleri ile ilgili bir tartışma açılır. 6. benzen ile amino asitler. etanol.3) CH3-CH2.CH2.1-6.

Sınıf Öğretim Programı D.Elektron Dizilimi Grup Numarası İyon Yükü Metal Ametal Asal Gaz He Na O Mg Ne F Ca 35 . ametal. 1. Önerilen Öğretim ve Değerlendirme Örnekleri Örnek Değerlendirme :1 İlgili Olduğu Kazanımlar : 1. Element Katman. asal gaz olup olmadıklarına karar veriniz. 1. 1.1.Kimya Dersi 9.3.4 Aşağıdaki tabloda verilen her atom için katman.elektron dizilimini yaparak grup numarasını ve iyon yükünü belirleyip.2. metal.

Bileşik Belirtilen Element P Yükseltgenme Basamağı Katman-Elektron Dizilimi Belirtilen Elementin Farklı Bileşiği Na3PO4 HNO3 N CrO3 Cr Mn2O7 Mn FeCl3 Fe SO3 S 36 . Belirtilen elementin farklı yükseltgenme basamağında olduğu bir bileşiğini ilgili sütuna yazınız. Belirtilen element için katman.elektron dizilimini yapınız.5 Aşağıdaki tabloyu verilen açıklamalar doğrultusunda doldurunuz. 2. Belirtilen element için yükseltgenme basamağını yazınız.Kimya Dersi 9. 1.4. 3.Sınıf Öğretim Programı Örnek Değerlendirme :2 İlgili Olduğu Kazanımlar : 1. 1.

1. tabloda verilen yere yazınız. 2. 4.Kimya Dersi 9. O2 ve Cl2 moleküllerinin oluşumu görülmektedir. Bağların nasıl oluştuğunu tabloda ayrılan yerde açıklayınız. Oluşan bağların türünü.Sınıf Öğretim Programı Örnek Değerlendirme :3 İlgili Olduğu Kazanımlar : 2. Bu diyagramları inceleyerek.1 Aşağıdaki verilen diyagramlarda MgCl2.3. Formül Bağın Türü Bağın Oluşumu MgCl2 Cl2 O2 37 .

4 Aşağıda verilen moleküller ve bileşikler için Lewis formüllerini yazınız. 4.Kimya Dersi 9.1. (Elementlerin ait oldukları grup numaralarını periyodik sistemden bulunuz.3.) H2 → NH3 → CO2 → SO2 → CaO → AlCl3 → 38 .Sınıf Öğretim Programı Örnek Değerlendirme İlgili Olduğu Kazanımlar :4 : 4. 4.

CH. 6.2.1.Kimya Dersi 9.Sınıf Öğretim Programı Örnek Değerlendirme İlgili Olduğu Kazanımlar :5 : 6. 6. Bileşik Adı Propan Bileşik Formülü Hidrofil Uç Hidrofob Uç CH3-OH Etanoik Asit CH2-CH2 OH OH Benzen ⏐ ⏐ CH2.CH2 OH OH OH ⏐ ⏐ ⏐ 39 .3 Aşağıdaki tabloda boş olan yerleri istenenleri yazarak doldurunuz.

Sınıf Öğretim Programı 3. Ünitenin Amacı Öğrenciler. Ünite Önerilen Süre : KİMYASAL DEĞİŞİMLER : 12 saat A. Reaksiyon Nedir? 2. B. ayrıca kimyasal tepkimeleri formüllerle ve sayma yöntemi ile denkleştirmeyi öğrendiler. maddenin kimyasal özelliklerini kimyasal değişimlerle ilişkilendirmeleri. Polimerleşme ve Hidroliz C.Kimya Dersi 9. kimyasal tepkimelerde ısı alış-verişini öğrenmeleri. Ünitede Önerilen Konu Başlıkları KİMYASAL DEĞİŞİMLER 1. Bu ünitede öğrencilerin. ilköğretim Fen ve Teknoloji dersinde kimyasal değişim kavramını ve basit tepkimeleri. Reaksiyon tipleri 3. Ünitenin Kavram Listesi • • • • • • • • • • • • • • • • • • Kimyasal Tepkime Kimyasal Özellik Kimyasal Değişme Yanıcılık Asitlik Bazlık Asallık Çözünme Çökelme Nötralleşme Redoks İndirgen Yükseltgen Polimerleşme Monomer Dimer Polimer Hidroliz 40 . kimyasal tepkime türlerini örnekleri ile birlikte incelemeleri amaçlanmaktadır.

Ünite Kazanımları ve Etkinlikler 3. kolay ölçülebilir büyüklükler ile ifade edildiği hatırlatılır. O2 + 2H2 ⎯→ 2H2O çok hızlı yavaş 3O2 + 4Fe ⎯→ 2Fe2O3 tepkime yok O2 + Au ⎯→ ??? Azotun normal sıcaklıkta oksijen ile tepkime vermemesi.2) Yanma tepkimelerinin esası verilir. 1. ancak. tepkimeye girdiği maddeye göre değişmektedir.3. Isı ve elektrik enerjisi değişimlerinin eşlik ettiği tepkimeler yazılırken enerji miktarı verilmeyecek. asıl olanın. gerekli önlemler alınarak algılanabilir ve ölçülebilir olduğu. kimyasal tepkimeleri atomların diziliş şekillerinin değişmesine dayanarak açıklaması ile elektron alış-verişine dayanan modern kimyasal tepkime açıklamaları karşılaştırılır. kimyasal değişimenerji değişimi ilişkisi irdelenir. asallık gibi kimyasal özelliklere temel olan örnek tepkimelerin denklemlerini yazar. sınıf programlarında işlenmiştir.1) Fiziksel özelliklerin. doğal gazdaki metanın yanmasına ilişkin tepkime denkleştirilir. Bir maddenin kimyasal özellikleri.2 Burada verilmek istenen. : Sınırlamalar : Ölçme ve Değerlendirme ???: Kavram Yanılgısı [!]: Uyarı 41 . ÜNİTE: KİMYASAL DEĞİŞİMLER ÜNİTE KAZANIMLAR KONU İŞLENİŞ DERİNLİĞİ/ ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Dalton teorisinin. kimyasal özelliklerin ölçülebilmesi ve yorumlanabilmesi için bir kimyasal değişmenin gerekliliğidir. maddenin kimyasal özelliği” ifadesinin tek başına çok da anlamlı olmadığı. Kimyasal tepkimelerin betimlenmesi ile ilgili olarak öğrenciler. Kimyasal değişmelere enerji değişmelerinin de eşlik ettiğini örneklerle gösterir. Yangın söndürmede kullanılan karbon dioksidin ve altının alevden etkilenmemesi birer asallık örneği olarak kullanılır. asallık ve diğer kimyasal özelliklerin şartlara bağlı olarak değişmesine (asallık ve reaktifliğin göreceli olmasına) bir örnektir. elektrik enerjisi elde etmede kullanılabilen redoks tepkimeleri ve elektrik enerjisi ile gerçekleştirilen suyun elektrolizi gibi tepkime örnekleri kullanılarak. “Bir 1.3) Her kimyasal değişmede mutlaka bir enerji alış-verişi olduğu düşüncesini vermek esastır. (1. Atomların diziliş ve düzen değişikliklerinin modern açıklamalar için de geçerli olduğu. 1. kütle ve hacim ölçülerek nasıl bulunduğu tartışılır. Örneğin yoğunluğun. Yaygın asitlerin yaygın bazlarla nötralleşme tepkimeleri denkleştirilir.2. 1. asitlik-bazlık.4. bu özelliklerin ortaya çıkması için örneğin.Kimya Dersi 9. [!] 1. ancak bu düzen değişikliklerinde elektronun ve daha genel olarak elektriksel etkileşimlerin kullanıldığı vurgulanır. Kimyasal özelliklerin kimyasal değişmeler ile ortaya çıktığını fark eder. Kimyasal özelliklerin de. Yanıcılık. Isı ve ışık enerjisi veren yanma tepkimeleri. o maddenin hangi koşullarda ve ne ile etkileştiği hususu olacağı. aşağıdakine benzer bir örnekle açıklanır. (1. Uygun olan basit tepkimelerle sınıf ortamında da deney yapılabilir. (1. ısı (Q) ve “elektrik enerjisi” terimlerini ilgili yerlere yazmakla yetinilecektir.Sınıf Öğretim Programı Ç. maddenin bir kimyasal tepkimeye katılması gerektiği gerçeğini ortaya çıkaracak öğretmen tarafından yönlendirilen bir irdeleme yapılır.4. Fiziksel özelliklerin beş duyu organı ile algılanabildikleri için kavranmalarındaki kolaylık vurgulanır. tepkimeye girme yatkınlığı gibi özelliklerin sayısal büyüklük olarak ifade edilebilmesi. 1. örneğin tepkimeye girme yeteneği. Fen ve Teknoloji dersi 6-8.1. Kimyasal tepkimelerde maddelerin kimlik özelliklerinin değiştiğini Dalton atom teorisi ile ilişkilendirerek açıklar. Dalton atom teorisinin kimyasal tepkimelerin ve buna bağlı olarak kimlik değişmelerinin açıklanmasında doğru bir yaklaşım getirdiği fakat yetersiz olduğu belirtilir. fakat yüksek sıcaklıkta oksijene karşı reaktif olması. KİMYASAL DEĞİŞMELER 1. (1. Bu bakımdan bir madde için kimyasal özelliklerden bahsedilirken mutlaka tepkimeye girdiği madde belirtilmelidir. atomların birbirine bağlanması ve/veya bu bağların kopması temelinde açıklaması. ısı enerjisi gerektiren azot oksitleri oluşumu.1 Kimyasal değişimlerin.4) : Sınıf-Okul İçi Etkinlik : Okul Dışı Etkinlik : Ders İçi İlişkilendirme : Diğer Derslerle İlişkilendirme AÇIKLAMALAR 1.

redoks tepkimeleri.Sınıf Öğretim Programı 3. Nötralleşme tepkimelerinin genel özelliğini açıklar. [!] 2.1-2. (2. 2.5 Yakıt pillerinde ve akümülatördeki redoks olayları çalışma ilkeleri ile birlikte bir okuma parçası halinde sunulur. I2. öğrencinin tanıdığı kimyasal maddeler seçilerek örneklenir. Cl2. çözeltilerin. 2. Elektron alış-verişi ile yürüyen değişmelerde indirgeni ve yükseltgeni belirler. (2. KMnO4 ile H2O2 (asidik ortam) arasındaki tepkime bir redoks örneği olarak öğrenciler tarafından incelenir. Yaygın yükseltgen ve indirgen maddelere.5 Karmaşık olmayan redoks tepkimeleri örnek seçilip.4) İyon değişimi için çökme ve nötralizasyon tepkimeleri. 2.1-2. indirgen ve yükseltgen belirlenir. öğrencilerin bizzat yapacakları deneylerle gözlemlenir. ÜNİTE: KİMYASAL DEĞİŞİMLER ÜNİTE KAZANIMLAR KONU İŞLENİŞ DERİNLİĞİ/ ETKİNLİK ÖRNEKLERİ KİMYASAL DEĞİŞMELER 2. 2. Asit-baz tepkimelerine örnek olarak. HNO3. [!] 2. [!] 2. Çökelme tepkimelerine örnek olarak ise. SO2. amonyum dikromatın ısıtma sonucu kuru kuruya bozunması.4. CO [ 2.1.3. NaHSO3. O3. kurşun nitrat ile potasyum iyodür arasındaki tepkime.1-2. Gerçek örneklerle ve kullanım alanları ile ilişkilendirilen anlatımlar tepkime denklemleri yazılarak yapılır. S. 2. metil kırmızısı indikatörü yanında HCl ve NaOH çözeltileri arasındaki nötralleşme olayı incelenir. : Sınıf-Okul İçi Etkinlik : Okul Dışı Etkinlik : Ders İçi İlişkilendirme : Diğer Derslerle İlişkilendirme : Ölçme ve Değerlendirme ???: Kavram Yanılgısı [!]: Uyarı : Sınırlamalar 42 . Basit çözünme-çökelme tepkimelerinin denklemlerini yazar. elektron alış-verişi ile yürüyen olaylar için. HClO. KClO3. Basit pil tepkimeleri esas alınır. deney gereçlerinin ve masa üstü hazırlığın önceden yapılmış olması gerekir. KMnO4. KNO3. maddelerin fiziksel halleri belirtilerek yazılır ve bu tepkimeler için günlük hayatta karşılaşılan değişimler örnek seçilir.5) AÇIKLAMALAR [!] 2. 2. Ortamın asitliği veya bazlığı pH kâğıdı ile kontrol edilir. Çözünme-çökelme ile nötralleşme tepkimelerinin ortak özelliğini belirtir. Öğrencilere “tepkime” kavramı hakkında bir sezgi vermek için.3 Kuvvetli asit ve bazların nötralleşme tepkimeleri örnek olarak verilir. öğrencilerin bizzat yapacakları deneylerle işlenebilmesi için.1-2.5 Yükseltgenler: O2.Kimya Dersi 9.5 Bu konunun sınıf ortamında. C.2 Çözünme-çökelme ve nötralleşme tepkimeleri. kullanım alanları ile birlikte örnekler verir. H2O2. sınıf ortamında gösteri deneyi olarak yapılır. indirgenme ve yükseltgenme olaylarının eş zamanlı olduğu vurgulanır.5 Redoks denklemleri denkleştirilmiş halde verilecek ancak bu aşamada denkleştirme konusuna girilmeyecektir. [!] 2. Farklı kimyasal tepkime tipleri ile ilgili olarak öğrenciler. İndirgenler: H2.5.2.

…. trimer. Farklı polimerleşme tepkimelerine örnekler verir. polietilen teraftalat (PET). . ??? 3. tetramer.3 Hidroliz tepkimelerine örnek olarak etil asetatın ve poliamidin hidrolizi verilebilir.3) : Sınıf-Okul İçi Etkinlik : Okul Dışı Etkinlik : Ders İçi İlişkilendirme : Diğer Derslerle İlişkilendirme : Ölçme ve Değerlendirme ???: Kavram Yanılgısı [!]: Uyarı : Sınırlamalar 43 . doğal ve sentetik kauçuk gibi polimerlerin oluşumu ve önemini açıklayan bir okuma parçası verilir. Bazı büyük moleküllerin su molekülü katılması ile parçalanmasına örnekler verir..1. KİMYASAL DEĞİŞİMLER 3.…. Ayrıntılı mekanizma gösterilmez. Verilen basit polimerleşme tepkimelerinde monomer.Kimya Dersi 9.1.3. 3.Sınıf Öğretim Programı 3. [!] 3.1. Bu bağlamda “plastik” teriminin anlamı irdelenir. 3. Polimerleşme ve hidrolizin canlı sistemlerde ve endüstrideki örnekleri.1-3. polivinil klorür (PVC).2 Teflon. “plastik” ve “naylon” kavramları yer yer eş anlamlı gibi kullanılmaktadır. canlılık ve pratik hayat bakımından önemi de vurgulanarak tartışılır. polimer terimlerinin anlamları irdelenir. 3.1. Polimerleşme ve hidroliz ile ilgili olarak öğrenciler.3. (3. kondenzasyon polimeri tipi protein veya poliamid oluşumu da örnek olarak verilir. polimer türlerini gösterir.3. Küçük yapı ünitelerinin bir biri ardına tekrarlanarak büyük moleküller vermesi (polimerleşme) ve büyük moleküllerin su molekülü etkisi ile bölünmesi (hidroliz). [!] 3.2. Tepkime yürüyüş basamakları gösterilerek bu basamaklarda dimer. ÜNİTE: KİMYASAL DEĞİŞİMLER ÜNİTE KAZANIMLAR ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR [!] 3. 3. Polietilen (PE) oluşum tepkimesi yanında. Günlük dilden kaynaklanan bir alışkanlıkla. Naylon plastik türlerinden sadece biridir. dimer. farklı tepkime tipleri olarak tanıtılır.

TEPKİMELER 1) CH4(g) + 2O2(g) CO2 (g) + 2H2O (g) BaSO4(k) + TÜRLERİ A) Çökme B) Nötürleşme 2) Ba2+(aq) + 2Cl-(aq) + Ca2+(aq) + SO42-(aq) Ca2+(aq) + 2Cl-(aq) 3) N2 (g)+ 3H2 (g) 4) HCl + NaOH 2NH3 (g) H2O+ NaCl C) Polimerleşme D)Yükseltgenme. 2.2.3.Sınıf Öğretim Programı D. 2. Önerilen Öğretim ve Değerlendirme Örnekleri Örnek Değerlendirme :1 İlgili Olduğu Kazanımlar : 1.3.2 Aşağıda verilen tepkimeleri türleri ile eşleştiriniz. 2.1. Birden fazla tepkime türü ile eşleşen tepkimeleri belirleyiniz.Kimya Dersi 9. 2.İndirgenme Ag+(aq) + NO3-(aq)+ K+(aq) + E) Yanma 5) AgCl(k) + K+(aq) + NO3-(aq) Cl-(aq) → 6) F) Çözünme 44 .4. 3.

4 Aşağıda verilen çeşitli yükseltgenme ve indirgenme tepkimelerinde “indirgen” ve “yükseltgen” maddeleri belirleyerek ilgili sütuna yazınız.Kimya Dersi 9.Sınıf Öğretim Programı Örnek Değerlendirme :2 İlgili Olduğu Kazanımlar : 2. TEPKİMELER 2H2 + O2 2Na + Cl2 2H2O 2NaCl İNDİRGEN YÜKSELTGEN 2KMnO4 + 5SO2 +2H2O 2Mn SO4 + K2SO4 +2H2SO4 I2+5HClO+ H2O 2HIO3 +5 HCl 4Fe + 3O2 Fe2O3+3CO 2Fe2O3 2Fe + 3CO2 Zn+ CuSO4 ZnSO4+ Cu 45 .

karışımları ayırma yöntemleri. B. destilasyon üzerinde durulacaktır. ayıklama. ilköğretim Fen ve Teknoloji derslerinde karışımları ve basit ayırma yöntemlerini öğrendiler. homojen karışım. Ünite Önerilen Süre A. özütleme. Karışımların Sınıflandırılması 2. Ünitenin Amacı Öğrenciler. çözünürlük kavramları hatırlatılarak sıcaklığın ve basıncın çözünürlüğe etkisi örneklerle açıklanıp. yüzde çözünürlük kavramı verilerek çözünürlüğün maddenin kimlik özelliği olduğu vurgulanacaktır. diyaliz. çözelti. Bu ünitede. süzme. Karışımların Ayrılması C. çöktürme. çözücü. Ünitede Önerilen Konu Başlıkları KARIŞIMLAR 1. heterojen karışım.Sınıf Öğretim Programı 4. yüzdürme. Ünitenin Kavram Listesi • • • • • • • • • • • • • • • Homojen Karışımlar Heterojen Karışımlar Çözücü Çözelti Çözünürlük Çözünürlüğe Etki eden Faktörler Çöktürme Aktarma ( Dekantasyon ) Yüzdürme ( Flotasyon ) Destilasyon Buharlaştırma Kristallendirme Diyaliz Özütleme Petrol Rafinasyonu : KARIŞIMLAR : 16 Saat 46 . eleme. Ayrıca. dekantasyon.Kimya Dersi 9.

sirke.sıvı. kaynama noktası değişimi için glikol-su karışımı ile deney yapılır (1.Sınıf Öğretim Programı Ç.4 Farklı maddelerin çözünürlükleri karşılaştırılırken. çözelti. sıvı. [!] 1. [!] 1. pirinç gibi yaygın örnekler ve bileşimleri tablo halinde verilir.4. duman. duman.Kimya Dersi 9. Çözücü. Karışımlar ile ilgili olarak öğrenciler.2) Katı maddelerin çözünürlüğünün sıcaklıkla değiştiği.(1.(1. 1.5. [!] 1. Yoğunluk değişimi için tuzlu su. Heterojen ve homojen karışımları ayırt eder. (1. 1. 1. : Sınıf-Okul İçi Etkinlik : Okul Dışı Etkinlik : Ders İçi İlişkilendirme : Diğer Derslerle İlişkilendirme AÇIKLAMALAR [!] 1. gaz.5 Su-etil alkol.katı. aynı sıcaklıktaki çözünürlük değerleri karşılaştırılır. su-asetik asit karışımlarının değişen yüzdelerindeki yoğunluk değerlerini veren bir tablo açıklama için kullanılabilir. ilaçlar vb.1. tunç.gaz. 1. şekerli su. K2SO4 gibi tuzlar kullanılarak deneyle gösterilir Katıların çözünürlüğünün sıcaklıkla artışı grafiklerle ifade edilir. hava. 1.gaz gibi çeşitli karışım örnekleri seçilebilir. NaHCO3. Katıların sudaki çözünürlüğüne sıcaklığın.3 “Vurgun” kazaları ile ilgili bir okuma parçası verilir. Örneğin tuzun ve şekerin çözünürlüğü kavramını vermek için. “100 g suda çözünen madde kütlesi” şeklinde tanımlanacaktır.3. 1. şekerli su gibi karışımlarda çözücü. çözünürlük kavramlarını ilişkilendirerek açıklar. tuzlu su. Farklı maddelerin çözünürlüklerini karşılaştırarak çözünürlüğün maddenin kimlik özelliklerinden olduğunu fark eder.1) NaCl sulu çözeltisi. katı-sıvı.1 Katı. alkol-su uygun alaşımlar.2 Çözünürlük. ÜNİTE: KARIŞIMLAR ÜNİTE KAZANIMLAR KONU İŞLENİŞ DERİNLİĞİ/ ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Homojen karışımlar için. Karışımların bileşimleri değiştikçe bazı fiziksel özelliklerinin değiştiğini deneyerek fark eder.2. [!] 1. Yoğunluğun ve kaynama noktasının madde derişimi ile nasıl değiştiğini gösteren deneyler yapılır.5). gazların çözünürlüğüne de sıcaklığın ve basıncın etkisi ile ilgili tablo ve grafikler incelenir. süt ve benzeri gıdalar. sis.2 Çözelti tanımına uyan kolonya. heterojen karışımlar için. boya gibi yapı malzemeleri. çözünen ve çözelti kavramları maddelerle eşleştirilir.3) Çeşitli maddelerin suda çözünürlüklerinin yer aldığı bir tablo kullanılarak kimlik farkı vurgulanır. KARIŞIMLAR : Ölçme ve Değerlendirme ???: Kavram Yanılgısı [!]: Uyarı : Sınırlamalar 47 . tuzun şekerin suda sonsuza kadar çözünemeyeceği deneysel olarak gösterilip doygun çözelti kavramının öğrencilerce sezilmesi sağlanır. Doygun çözeltideki tuz/şeker oranı % cinsinden ifade edilir. Ünite Kazanımları ve Etkinlikler 4.4). vb. karışımların niteliği tartışılır. kireç sütü. sıvı. [!] 1. Çıplak gözle karışımların gerçek niteliğinin anlaşılamayabileceği belirtilir. köpük. (1. Sıcaklığın ve basıncın çözünürlüğe etkisini örneklerle açıklar. Örnekler: sis.

1-2. (2.4. Tanecik boyutu farkından yararlanılarak geliştirilen ayırma yöntemlerini açıklar.1 Ayıklama. alkol-su. gazyağı vb eldesi bir okuma parçası olarak verilebilir. için uygun ayrıma yöntemleri tartışılır ve basit deneyler yapılır. KARIŞIMLAR Deniz suyundan yemek tuzunun elde ediliş süreci üzerinden. damıtma ürününün yoğunluğu.3) Glikol-su karışımı. 2. Maddelerin birbirinden ayrılmasında yoğunluk farkından yararlanan yöntemleri keşfeder. 2. basit damıtma sisteminde damıtılır.2) AÇIKLAMALAR 2.Sınıf Öğretim Programı 4. aktarma (dekantasyon). kum-stirofor köpük parçaları. [!] 2. vb. (2. eleme. 2.Kimya Dersi 9. destilasyon ile katı-sıvı ayırımında kullanılan buharlaştırmanın farkı vurgulanır. yüzdürme (flotasyon) işlemleri endüstrideki uygulamaları ile tartışılır. Kaynama noktası farkından yararlanarak karışımların ayrılmasına örnekler verir.2. (2.. farklı tuzların suda çözünürlük farklarından yararlanarak ayırma işleminin ilkesi irdelenir. süzme ve diyaliz işlemlerine gerçek uygulamalardan örnekler verilir ve bu uygulamaların nasıl yapıldığı irdelenir.4. [!] 2.5. eleme. [!] 2. tuz-iyot. Destilasyon ve buharlaştırma yöntemleri.3.3. CaCl2NaCl. 2. damıtılan karışımın yoğunluğu ile karşılaştırılır.1) Çöktürme. 2. Verilen karışımlar için uygun ayırma yöntemleri önerir. Petrol rafinasyonu ile benzin. (2. (2. 2.4) Kum-tuz.5) : Diğer Derslerle İlişkilendirme : Sınıf-Okul İçi Etkinlik : Okul Dışı Etkinlik : Ders İçi İlişkilendirme : Ölçme ve Değerlendirme ???: Kavram Yanılgısı [!]: Uyarı : Sınırlamalar 48 . Çözünürlük farklarının maddeleri ayırmada kullanılabildiğini fark eder. süzme ve diyaliz örnekler ile açıklanacaktır.5 Ayırma yöntemleri uygulama alanları ile ilişkilendirilerek işlenecektir. Karışımların ayrılması ile ilgili olarak öğrenciler. uygulama alanları ile ilişkilendirilerek işlenir.1. 2.3 Kristallendirmenin yanı sıra katı-sıvı ve sıvı-sıvı özütlemesi açıklanacaktır. ÜNİTE: KARIŞIMLAR ÜNİTE KAZANIMLAR KONU İŞLENİŞ DERİNLİĞİ/ ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Ayıklama.

4 Aşağıda verilen ayırma yöntemleri uygulanırken maddelerin hangi özelliklerinin farklı olması gerekir? Eşleştiriniz.Kimya Dersi 9. YÖNTEMLER ÖZELLİKLER Aktarma (Dekantasyon) Destilasyon Kaynama noktası Özütleme Yüzdürme (Flotasyon) Buharlaştırma Yoğunluk Kristallendirme Diyaliz Çözünürlük Petrol Rafinasyonu Tanecik boyutu 49 . Önerilen Öğretim ve Değerlendirme Örnekleri :1 Örnek Değerlendirme İlgili Olduğu Kazanımlar : 2.1-2.Sınıf Öğretim Programı D.

Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) B) C) D) E) 20 oC’ da KBr’ın çözünürlüğü KNO3’ın çözünürlüğünden azdır. Çözünürlük (g/ 100 g su) Sıcaklık (oC) 1. 0 oC’ da NaClO3’ın çözünürlüğü diğer maddelerden azdır. 0 oC’ da 30 g KBr çözmek için en az kaç gram su gerekir? A) 60 B) 75 C) 100 D) 50 E) 120 50 .Sınıf Öğretim Programı Örnek Değerlendirme :2 İlgili Olduğu Kazanım : 1. 60 oC’ de NaCl çözünmez. 40 oC’ da hangi maddenin çözünürlüğü en fazladır? A) KBr ve NaCl B) KNO3 C) NaCl D) NaClO3 E) KBr 3.Kimya Dersi 9. Sıcaklık artışı KNO3’ın sudaki çözünürlüğünün azalmasına neden olur. 2. 0 oC’ da 200 g suda en çok kaç gram NaClO3 çözünür? A) 60 B) 80 C) 160 D) 140 E) 120 4.3 Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları grafiği kullanarak yanıtlayınız. NaCl’ ün çözünürlüğü sıcaklık artışı ile çok az artar.

3. 4. Kaynadıktan sonra suyun tadının değişmesi. 1.5 Aşağıda verilen olayların nedenlerini açıklayınız.Kimya Dersi 9. Solunum güçlüğü çeken hastalara oksijen maskesi takılması. Gazoz.Sınıf Öğretim Programı Örnek Değerlendirme :3 İlgili Olduğu Kazanımlar : 1. 51 . soda gibi içeceklerin kapağı açıldığında sıvıdan gaz çıkması. 2. Kışın otomobillerin soğutma sıvılarına antifriz konulması. 3.1.

Yaygın Malzemeler 3. Fen ve Teknoloji derslerinden ve ayrıca gündelik yaşamından bazı kimyasal maddeleri bilmektedir. Bununla birlikte fotosentez ve solunum gibi biyolojik sistemlerdeki kimyasal değişimler üzerinde de durulacaktır. Çevre Kimyası 52 . B. Biyolojik Sistemlerde Kimya 4. kimyanın yaşamımızın vazgeçilmez bir parçası olduğu fikri üzerinde durulacaktır. Ünitenin Amacı Öğrenciler. Ünitede Önerilen Konu Başlıkları HAYATIMIZDA KİMYA 1.Sınıf Öğretim Programı 5. çimento gibi kullanımı yaygın malzemelerdeki kimyasal maddeler tanıtılacaktır. kimyasal maddelerin bazı zararlarının olabileceği fikri işlenerek. Temizlik Maddeleri 2. sabun gibi temizlik maddelerindeki ve kireç. çamaşır sodası. Bu ünitede özellikle. Bu bağlamda.Kimya Dersi 9. Ayrıca. endüstri. enerji. çevre ilişkileri etrafında bir irdeleme yapılacaktır. Ünite Önerilen Süre : HAYATIMIZDA KİMYA : 20 saat A.

Sınıf Öğretim Programı C.Kimya Dersi 9. Ünitenin Kavram Listesi • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Aktif Molekül Sabun Deterjan Alaşım Harç Sıva Beton Kil Seramik Porselen Boya Kırılmaz Lamine Cam Isıya Dayanıklı Cam Mercek Camı Prizma Camı Kristal Cam Protein Nişasta Karbonhidrat Sindirim Solunum Fotosentez Ekolojik Denge Biyolojik Sistemlerde Kimya 53 .

[!] 1.3 Piyasadaki sabun ve deterjan tipi çeşitli ürünlerin yapılarına katılan aktif madde harici katkı maddeleri ile ilgili bir araştırma konusu verilir. 1. Misel. Bazların. Her iki molekülde bir polar uç ve uzun bir apolar zincir bulunduğu vurgulanır (1. Temizlik maddelerinin kimyası ile ilgili olarak öğrenciler. 1. [!] 1. 1.2 Sabun ve deterjan aktif maddesinin işlevi açıklanırken görsel ögelerdeki moleküller çizgi-zincirlerle gösterilebilir. çamaşır suyunun renk ağartma özelliğinin açıklanması için bir tartışma açılır. Na2CO3 ile H2O arasındaki.4). Yağın polarlığı ile oluşan sabun molekülünün polarlığı ve her iki maddenin su ile karışabilirliği tartışmaya açılır.5. Sabun ve deterjan aktif moleküllerinin.3) Bazların yağlara etkisini göstermek için. 1. 1. AÇIKLAMALAR HAYATIMIZDA KİMYA : Sınıf-Okul İçi Etkinlik : Okul Dışı Etkinlik : Ders İçi İlişkilendirme : Diğer Derslerle İlişkilendirme : Ölçme ve Değerlendirme ???: Kavram Yanılgısı [!]: Uyarı : Sınırlamalar 54 . görsel ögeler de kullanılarak irdelenir.(1. Sabun ve deterjan aktif maddesi moleküllerinin kirin suya karışmasına nasıl yardımcı olduğu.1.1. bu maddelerin su ile neden karışmadıkları. Ünite Kazanımları ve Etkinlikler 5.Kimya Dersi 9. yağları suda çözünebilir maddelere dönüştürdükleri vurgulanır. Na2CO3 +H2O → NaOH + NaHCO3 tepkimesi verildikten sonra.2. “Kir” oluşturan maddelerin su ile neden karışmadığını açıklar.4 Bulaşık makinelerinde ve lavabo açıcılarda kullanılan temizlik maddelerinin yapısı ve işlevleri ile ilgili bir okuma parçası verilir.Sınıf Öğretim Programı Ç.(1. bitkisel yağ ve NaOH ile sabun hazırlama deneyi yapılabilir.4.1). yüzey gerilimi. yağların bazik ortamda hidrolizi ile çözünür hale gelmesi bir denklemle açıklanır. hangi türden maddelerle kolay karışabilecekleri tartışmaya açılır. ÜNİTE: HAYATIMIZDA KİMYA ÜNİTE KAZANIMLAR KONU İŞLENİŞ DERİNLİĞİ/ ETKİNLİK ÖRNEKLERİ C12−18 arasındaki herhangi bir sabunun açık formülü ile deterjan aktif maddesi olan dodesilbenzen sülfonatın açık formülü karşılaştırılır. (1.2. kirin suya karışmasını nasıl sağladığını açıklar.1. Çamaşır suyunun ağartıcı özelliğini yapısı ile ilişkilendirir. Çamaşır suyundaki NaClO bileşiğinin su ortamındaki yükseltgen özelliği vurgulandıktan sonra. Farklı temizlik maddelerinin yapısal özellikleri arasındaki benzerlikleri fark eder. 1. 1.. Kirlerin genelde yağ ve benzeri apolar organik maddeler içerdiği bilgisi verildikten sonra. Çamaşır sodasının kir çıkarma özelliğini açıklar.5) [!] 1. ara yüzey gibi kavramlar üzerinden açıklama yapılmayacaktır.3.

bina iç ve dış yüzeylerinin kaplanmasında kullanılan yağlı boyalar ve su bazlı plastik boyalar ile sınırlı tutulacaktır. bağlayıcı madde ve renklendiricinin işlevleri tartışılır. sönmüş kireç ile kumun tepkimesi üzerinden harcın sertleşmesi açıklanır.7. Harcın yapısını ve sertleşme sürecini açıklar. HAYATIMIZDA KİMYA : Sınıf-Okul İçi Etkinlik : Okul Dışı Etkinlik : Ders İçi İlişkilendirme : Diğer Derslerle İlişkilendirme : Ölçme ve Değerlendirme ???: Kavram Yanılgısı [!]: Uyarı : Sınırlamalar 55 .1. (2.6) Bilezik. Seramik ve porselenin yüzey özellikleri ile kullanım alanları arasında ilişki kurma amacıyla bir tartışma yapılır. 2. [!] 2.2.4 Isıya dayanıklı camlar. [!] 2. Yaygın kullanılan alaşımların bileşimleri ile kullanım alanlarını ilişkilendirir.Sınıf Öğretim Programı 5. 2.Kimya Dersi 9. kırılmaz lamine camlar.1−2. Başlıca yapı malzemelerinin kimyası ile ilgili olarak öğrenciler.5 Seramik. Farklı metalleri birbirine karıştırarak alaşım oluşturmanın neden gerekli olduğu tartışılır. 2. Alaşımların çeşitli metallerin homojen karışımları olduğunu fark eder. Sönmemiş ve sönmüş kirecin elde ediliş sürecini betimler. porselen ve çini gibi malzemelerin tarihçesi.1-2.2 Harç. bu maddelerden camın oluşumuna ilişkin yüksek sıcaklık tepkimesinin denklemi verilir. 2.4. prizma camları ve kristal camların bileşim ve işlevleri ile ilgili bir okuma parçası verilir. Pencere camının ham maddeleri tanıtılır. camın özgün özelliği ile kullanım alanı arasında ilişki kurulur.3) Camın renk. (2.1. [!] 2. Her iki metalin istenir özelliklerini bir arada taşıyan alaşımların belirgin özelliklerini ve kullanım alanlarını özetleyen bir çizelge üzerinde özellikler ile kullanım alanları ilişkilendirilir. (2. sıva ve beton kavramları verilir. örtücü ve renklendirici olarak kullanılan yaygın maddeler bir çizelge halinde verilir. [!] 2. Boyaların bileşenlerini ve kullanım alanlarını örneklerle açıklar.6. 2. üretimi ve kullanımı ile ilgili bir okuma parçası verilir.7.6 “Boya” kavramı.4) Kilden seramik üretim süreci kısaca açıklandıktan sonra yüzeyin “sır” ile kaplanması ve porselen kavramı verilir. 2. ÜNİTE: HAYATIMIZDA KİMYA ÜNİTE KAZANIMLAR KONU İŞLENİŞ DERİNLİĞİ/ ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Kireç taşının termal bozunma ile kirece dönüşümü ve kirecin su ile tepkimesi denklemleri ile verilir. 2. (2.5 Seramik ve porselen yüzeylerinin su çekicilik. 2. Yağlı boya ve su bazlı boya terimlerinin anlamı üzerinde tartışma açılır. 2. 2. 2. Pencere camının nasıl üretildiğini açıklar. metal para gibi bazı alaşımlar büyüteç altında incelenerek yapılarındaki farklı metallerin ayırt edilemediği gerçeğinin sezilmesi sağlanır. bağlayıcı. ışığı kırma ve sertlik özelliklerinin çeşitli maddelerin az miktarda katılması ile değiştirilebileceği vurgulandıktan sonra özel camlara özgünlük kazandıran katkıları özetleyen bir tablo verilir. mercek camları. (2.5.3. (2. Bu tabloda.8) AÇIKLAMALAR 2.8. Çözücü. Farklı cam türlerinin özgün özelliklerini kullanım alanları ile ilişkilendirir. sertlik ve parlaklık özellikleri ile kullanım alanları arasında ilişki kurulur.8 Bu konunun temel amacı yaygın kullanılan bazı malzemelerin yapılarının açıklanmasında ve/veya elde edilişlerindeki kimya biliminin katkısını anlatmak ve tanıtmaktır. Porselen ve seramik arasındaki farkların kullanım alanlarını nasıl belirlediğini açıklar.2).5) Boyalardaki üç temel bileşen olan çözücü. 2.

Ayrıca CO2 protolizi. Ayrıca. 3.2 Nişasta. Klorofil. 3. mide asidi ile protein hidrolizi. [!] 3. burada bir hatırlatma yapmak yeterlidir.4.3. sınıf programında verilmiş olup. ÜNİTE: HAYATIMIZDA KİMYA ÜNİTE KAZANIMLAR KONU İŞLENİŞ DERİNLİĞİ/ ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR 3. Bitkilerdeki fotosentez ve tüm canlılardaki solunum olaylarının ekolojik denge için önemini fark eder. -C2H5 gibi değişik olabileceği.4 Bu bölümün temel amacı. tükürükte nişasta hidrolizi. (C6H10O5)n ve [-(CO)-CH(R)NH-]n şeklinde kapalı. yapay ekosistemlerde O2/CO2 dengesi örneği olan “Eden Projesi” hakkında bir araştırma ödevi verilebilir. yağ ve proteinlerin hidrolizi işlenirken polimerik yapılar.4 Atmosferdeki O2/CO2 dengesi bitki ve diğer canlıların O2/CO2 emisyonları karşılaştırılarak açıklanır. dolayısıyla aynı proteinde birden çok tip amino asit bulunduğu belirtilir.2) Fotosentez ile ilgili denklem. Biyolojik sistemlerdeki kimyasal olaylar ile ilgili olarak öğrenciler. safra salgısındaki bazların etkisi ile yağların hidrolizi denklemleriyle verilir. amino asitlerin ve basit şekerlerin yapıları ise açık verilecektir. (3. Biyolojik sistemlerde solunumun temel tepkimelerini gösterir. 3.3 Basit amino asitler örnek alınıp protein inşası açıklanarak polimerleşme tepkimeleri ile ilişkilendirilecektir.1. Besinler parçalanıp suda çözünebilir küçük moleküllere dönüştükçe kana karışma özelliklerinin arttığı vurgulanır.2. Protein. hemoglobin gibi karmaşık yapıların açık formülleri kullanılmayacaktır.1 Fotosentez ve solunumda O2 oluşması ve taşınması ile ilgili tepkimeler verilip. akciğerlerde CO2 boşaltımı açıklanacaktır.Sınıf Öğretim Programı 5. ekolojik açıdan bu dengenin önemini vurgulayan okuma parçası verilir. ilköğretim fen ve teknoloji dersi 8. canlı organizmalardaki biyokimyasal süreçleri kimyasal tepkime tipleri ile ilişkilendirerek tanıtmaktır. Nişasta hidrolizini hızlandıran enzimin adı. : Sınırlamalar : Sınıf-Okul İçi Etkinlik : Okul Dışı Etkinlik : Ders İçi İlişkilendirme : Diğer Derslerle İlişkilendirme : Ölçme ve Değerlendirme ???: Kavram Yanılgısı [!]: Uyarı 56 .1−3. [!] 3. 3. [!] 3. Amino asitlerden protein oluşumunu bildiği tepkime türleri ile ilişkilendirir. HAYATIMIZDA KİMYA 3. bu tepkimelerin türleri belirtilecektir. Nişastanın asidik ortamda hidrolizi ile ilgili tüp deneyi yapılır. nişasta ve diğer karbonhidratların hidrolizi ile sindirim olayı arasında ilişki kurar. Proteinlerde R ile gösterilen grubun -CH3. [!] 3. Midenin asidik olması ile nişasta hidrolizi ilişkilendirilir.Kimya Dersi 9.

sodyum sülfür) — Toprakta Kirlilik (plastikler. sera gazları. Zararlı kimyasal maddeleri. rüzgâr enerjisi.1. 4. [!] 4. 4. gübreler. H2SO4. : Sınıf-Okul İçi Etkinlik : Okul Dışı Etkinlik : Ders İçi İlişkilendirme : Diğer Derslerle İlişkilendirme : Ölçme ve Değerlendirme ???: Kavram Yanılgısı [!]: Uyarı 57 .1) Kimyasal maddeler. ağır metal tuzları. plastikler. atmosfer bileşimini etkileyici. 4. her yararlı maddenin geri kazanma veya uygun giderim işlemleri uygulanmayınca çevresel bir kirletici ve hatta felaket kaynağı olabileceği genellemesine gidilir. : Sınırlamalar 4. bu maddelerin kullanıldıkları ortamlarda çok uzun süre kalıcı oldukları vurgusu ile muhtemel zararları işlenir. 4.Kimya Dersi 9. Çevre-endüstri-enerji ilişkilerini irdeler. Çevreye zararlı maddeleri kalıcılık yönünden irdeler. vb.5 Çevre dostu alternatif enerjiler (nükleer enerji.Sınıf Öğretim Programı 5. verdikleri zarar açısından.3). zehirli gazlar. gel-git enerjisi) konulu bir okuma parçası verilir. atmosferin ısı dengesini bozucu. ağır hidrokarbonlar) şeklinde bir sınıflandırma yapılacaktır. sülfürik asit. Sınıflandırmada kimyasal maddenin zararlı etkisi belirtilecektir. bu atıkların zararsız hale getirilme yöntemleri ve nükleer santrallerin deprem tehlikesi olmayan yörelere kurulması gereği işlenir.2. 4. sodyum sülfür. 4.1 Sanayi devrimi ile başlayan kimyasal madde üretimi ve tüketimi dikkate alınarak bu maddelerin çevresel etkileri üzerinde durulacaktır. güneş enerjisi.4. nükleer atıkların ortaya çıkardığı tehlike. HCl.4 DDT benzeri kimyasal maddeler. (4. suları kirletici ve verimli arazileri işgal edici şeklinde sınıflandırılır.3. deterjanlar. 4. ozon tüketen gazlar) — Sularda Kirlilik (Deterjanlar. jeotermal enerji. 4. boyalar. ağır metal katyonları. [!] 4.3. kirlettikleri ortam ve verdikleri zarar bakımından sınıflandırır. kimyasalların kullanım alanlarındaki işlevleri vurgulanır. (4. klor ve florlu polimerlerin kalıcılıkları ve buna bağlı olarak ekolojik dengeye olumsuz etkileri açıklanır. NaOH. sera gazları. zehirli veya tahriş edici. HAYATIMIZDA KİMYA Kimyasal maddelerin çevresel etki değerlendirmesi ile ilgili olarak öğrenciler. Na2CO3. Bu okuma parçasında. tarım ilaçları. ağır metaller.5. Çeşitli kimyasal maddelerin fayda ve zararlarını karşılaştırır. sodyum kromat. ve Gübreler. ÜNİTE: HAYATIMIZDA KİMYA ÜNİTE KAZANIMLAR KONU İŞLENİŞ DERİNLİĞİ/ ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR 4. sodyum hidroksit. gübreler. deterjanlar.5 Çevre-endüstri-enerji ilişkileri irdelenirken endüstrileşmenin ve enerji kaynaklarının kullanımının sosyal ve politik maliyeti (toplumsal etkileri de göz önüne alınarak) hesaba katılır.2. [!] 4. Zararlı maddeleri çevreye yayan kaynaklara örnekler verir.3 Atmosferi Kirleticiler (Tozlar. kloroflorokarbonlar.

Bu projede. • Ayrıca projenizde çevrenizdeki insanların bu kimyasal maddenin ekolojik dengeye olumsuz etkilerine dikkatlerini çekecek bir slogan ya da poster hazırlayınız. Çeşitli kimyasal maddelerin fayda ve zararlarını karşılaştırır. • Bu kimyasal maddelerin üretimini dikkate alarak endüstrileşmenin ve enerji kaynaklarının kullanımının sosyal ve politik maliyetini araştırarak çalışmanızda yer vermelisiniz.2.4. 58 . vb) seçerek bu maddelerin ekolojik dengeye olumsuz etkilerinin araştırılmasını içeren bir proje hazırlamanız beklenmektedir. Çevreye zararlı maddeleri kalıcılık yönünden irdeler. 4.1. kirlettikleri ortam ve verdikleri zarar bakımından sınıflandırır.3. plastikler.’lık sürede sunulacak şekilde sunum olarak hazırlayınız. • Sunumun görselliğini resimlerle. 4.dk. Aşağıdaki dereceli puanlama anahtarı ödevinizin hangi ölçütlere göre değerlendirileceği konusunda sizlere bilgi vermek için hazırlanmıştır. Zararlı maddeleri çevreye yayan kaynaklara örnekler verir.Sınıf Öğretim Programı D.Kimya Dersi 9. Önerilen Öğretim ve Değerlendirme Örnekleri PROJE Sınıf Ünite Adı Kazanımlar 9 Hayatımızda Kimya 4. • Araştırma için dergiler. internet. 4. • Belirlediğiniz kimyasal maddelerin ekolojik dengeye olumsuz etkilerinin nedenlerini. çevrenizde karşılaşabileceğiniz kimyasal maddelerden herhangi birini/ bir grubunu (deterjanlar. 4. yakın çevrenizdeki kişi ve kuruluşlardan yararlanabilirsiniz. kütüphaneler. Bu puanlama anahtarı öğretmeniniz tarafından doldurulacağından üzerinde herhangi bir işaretleme yapmamanız gereklidir. tarihine kadar bitirmelisiniz. Çevre-endüstri-enerji ilişkilerini irdeler. • Projenizin sonunda hazırladığınız raporu ……. grafikler vb. • Bu kimyasal maddelerin ekolojik dengeye olumsuz etkilerinin en aza indirgenmesi ile ilgili ülkemizde yapılan çalışmaları. • Araştırma için bir plan oluşturunuz. Sizden. 2 ay Dereceli puanlama anahtarı Süre Puanlama Yöntemi Projeyi Hazırlama Süreci Sevgili öğrenciler. Zararlı kimyasal maddeleri. • Araştırmanıza konu olan kimyasal maddelerin çevreye verdiği olumsuz etkilerini en aza indirgemek için neler yapılabileceğini. çalışmalarla artırabilirisiniz..5. • Araştırmanızı en geç ……. • Sizin bu maddelerin çevreye olumsuz etkilerini en aza indirecek önerileriniz neler olurdu bir sayfayı geçmeyecek şekilde tartışınız.

en düşük puan ise 21’dir. 59 .Sınıf Öğretim Programı PROJE VE SUNU DEĞERLENDİRME DERECELEME ÖLÇEĞİ 4 3 2 1 BECERİLER (Çok iyi) (İyi) I. Öğrencinin aldığı puanlar 100 üzerinden değerlendirilir.Kimya Dersi 9.PROJE HAZIRLAMA SÜRECİ (Orta) (Zayıf) Projenin amacını belirleme Projeye uygun çalışma planı yapma İhtiyaçları belirleme Farklı kaynaklardan bilgi toplama Projeyi plana göre gerçekleştirme Proje çalışmasının istekli olarak gerçekleştirilmesi II.PROJENİN İÇERİĞİ Türkçe’yi doğru ve düzgün yazma Bilgilerin doğruluğu Toplanan bilgilerin analiz edilmesi Elde edilen bilgilerden çıkarımda bulunma Toplanan bilgileri düzenleme Kritik düşünme becerisini gösterme Yaratıcılık yeteneğini kullanma III.SUNU YAPMA Türkçeyi doğru ve düzgün konuşma Sorulara cevap verebilme Konuyu dinleyicilerin ilgisini çekecek şekilde sunma Sunuyu hedefe yönelik materyallerle destekleme Sunuda akıcı bir dil ve beden dili kullanma Verilen sürede sunuyu yapma Sunum sırasında özgüvene sahip olma Severek sunu yapma Genel Toplam Bu ölçekten alınabilecek en yüksek puan 84.

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->