T.C.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı

ORTAÖĞRETİM 9. SINIF KİMYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

ANKARA 2007

ORTAÖĞRETİM 9. SINIF KİMYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA GÖREV ALANLAR

KOMİSYON ÜYELERİ Prof. Dr. Hamza YILMAZ Prof. Dr. İzzet TOR Prof. Dr. Bahri ÜLKÜSEVEN Dr. Merih CERİTOĞLU Zerrin GÖRGÜN Orhan ERCAN

Program Geliştirme Uzmanı Ölçme Değerlendirme Uzmanı

: Hayriye ARGUN : Seher ULUTAŞ

2

İçindekiler
A. PROGRAMIN TEMELLERİ………………………………...…………………….4 1. AMAÇLAR ……………………………………………………………………...5 1.1 Türk Millî Eğitiminin Amaçları………...……………………………….5 1.2 Kimya Dersinin Genel Amaçları………..……………….........................5 2. KİMYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINA GİRİŞ....……………….………6 2.1 Ülkemizde Kimya Programlarının Tarihçesi…......…….……………….6 2.2 Denenmiş Programlar Üzerine Bir Değerlendirme...……...……............7 2.3 Kimya Dersi Öğretim Programının Gerekçeleri…...……………............8 3. KİMYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ VİZYONU……………....……9 4. KİMYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ TEMEL YAPISI……......…10 4.1. Programın Tasnif Anlayışı…………………………...………................10 4.2. Programın Organizasyonu………………...…………………….……...10 4.3. Program Uygulayıcılarına Önemli Notlar……...………………...……11 5. PROGRAMIN ÖNGÖRDÜĞÜ EĞİTİM/ÖĞRETİM KAZANIMLARI…...12 5.1.Bilimsel Süreç Becerileri (BSB)…………...……………....………….….12 5.2.Kimya-Teknoloji-Toplum-Çevre Kazanımları (KTTÇ)......………..….13 5.3.İletişim, Tutum ve Değer Kazanımları (İTD)……………………...…...13 6. PROGRAMIN ÖLÇME ve DEĞERLENDİRMEYE BAKIŞI…....…………14 7. SEÇİLMİŞ KAYNAKLAR.……………..………………...……….…………. 18 B. ÜNİTELER………………………………….…………………………………….…19 ZAMAN ANALİZİ ………………………………………………………..….….…20 KİTAP FORMA SAYILARI ………..……………………………………………..20 1. ÜNİTE: KİMYANIN GELİŞİMİ ………………......………21 2. ÜNİTE: BİLEŞİKLER ………………………………...….. 28 3. ÜNİTE: KİMYASAL DEĞİŞİMLER …………………..…40 4. ÜNİTE: KARIŞIMLAR ………………………………….…46 5. ÜNİTE: HAYATIMIZDA KİMYA ……………………..…52

3

KİMYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI
Ortaöğretim 9. Sınıf

A. PROGRAMIN TEMELLERİ

4

1. AMAÇLAR 1.1. TÜRK MİLLÎ EĞİTİMİNİN AMAÇLARI 1739 Sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’na göre Türk Millî Eğitiminin Genel Amaçları: Madde 2. Türk Millî Eğitiminin genel amacı, Türk milletinin bütün fertlerini; 1. Atatürk inkılâp ve ilkelerine ve Anayasada ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı; Türk milletinin millî, ahlâkî, insanî, manevî ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan; insan haklarına ve Anayasanın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik; laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış hâline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmek; 2. Beden, zihin, ahlâk, ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere, hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı, kişilik ve teşebbüse değer veren, topluma karşı sorumluluk duyan; yapıcı, yaratıcı ve verimli kişiler olarak yetiştirmek; 3. İlgi, istidat ve kabiliyetlerini geliştirerek, gerekli bilgi, beceri, davranışlar ve birlikte iş görme alışkanlığı kazandırmak suretiyle hayata hazırlamak ve onların, kendilerini mutlu kılacak ve toplumun mutluluğuna katkıda bulunacak bir meslek sahibi olmalarını sağlamak; Böylece, bir yandan Türk vatandaşlarının ve Türk toplumunun refah ve mutluluğunu artırmak; öte yandan millî birlik ve bütünlük içinde iktisadî, sosyal ve kültürel kalkınmayı desteklemek ve hızlandırmak ve nihayet Türk milletini çağdaş uygarlığın yapıcı, yaratıcı, seçkin bir ortağı yapmaktır. 1.2. KİMYA DERSİNİN GENEL AMAÇLARI Bu öğretim programı, ortaöğretim sürecinde Türk vatandaşlarında, 1. Madde ve maddeler arası etkileşimler ile ilgili temel kavramlar hakkında bilgi ve kavrayış edinmek, bu kavramların tarihsel gelişimi, bireysel, sosyal, ekonomik ve teknolojik dünyaya etkileri ve çevre ile ilişkileri ekseninde bir bilinç geliştirmeyi; 2. Belli bir konuya özgü veri ve bilgilerden kavram ve modellere ulaşma yetisi; bu kavram ve modellerin açıklanmasında kimya terimlerini kullanma becerisi; gözlem, deney, veri toplama gibi basit becerilerden problem çözmeye geçiş mahareti ve üst düzey iletişim ilişkilerine uyum sağlamayı; 3. Maddeyi ve maddeler arası ilişkileri inceleme-kavrama arzusu, kendine, çevresine, topluma ve başkalarının görüşlerine saygı itiyadı, kimyanın çeşitli alanlarında farklı görüşleri eleştirel bir gözle karşılaştırma alışkanlığı kazandırmayı; amaçlar. 5

1971’de. ilk ciddi adımlar 1930’larda atılmıştır. zamanımıza göre çok daha içerikli ve ağır bir bilgi/beceri bütününün ön görüldüğü anlaşılmaktadır(1). zamanımızdaki karşılıklarına göre daha ‘dolu’ ve ‘ağır’ bir görüntü vermesi dikkat çekicidir. 1956’da yürürlüğe giren lise kimya programlarında. Okumayazma ve aritmetiksel dört işlem alanında eğitim öğretim süreçlerinin ve cumhuriyet döneminin ilk çeyrek yüzyılı içinde ilköğretimin başarıyla organize edildiği. 1985’te modern fen bilgisi uygulamalarından vazgeçilmiş. Her iki programda da. kimyasal savaşta kullanılan maddelerin tanıtımı ve bunlardan korunma yolları ayrıntılı ele alınmıştır(2). 1948 ilköğretim programının genel vizyo nunun da bir etkisinin olduğu düşünülebilir. fizik ve biyoloji konularını birleştiren Fen Bilimleri 1 ve Fen Bilimleri 2 dersleri 1991’de ve 1993’de yeniden ihdas edilmiş(8. 1930’da yürürlüğe giren ortaokul 2. Ortaöğretim derslerinin eğitim/öğretim programları için de. modern fen bilgisi dersi konmuştur. devlet öncülüğü ile yazılan ders kitapları tarafından kısmen de olsa kapatıldığı düşünülebilir. Bu eksiklerin. önemli ölçüde içerik daraltmasına gidildiği görülmektedir(3).9). Modern fen bilgisi üzerine tek yıllık bir kimya dersi olarak düşünülen modern kimya programı da (1973) aynı eğitim öğretim yaklaşımı ile hazırlanmıştır(6). Örneğin. içeriklerde yer alan odak konuların işlenişi hakkında ipuçlarının bulunmaması ve bir zaman analizinin yer almamasıdır. sınıf kimya programlarında yer verilen konu başlıklarına bakıldığında. 1971’de benimsenen ‘sınırlı sayıda konu üzerinde derinleşme’ ve ‘öğrencilerin kendi gözlem ve deneyimlerine dayalı çıkarımlarla öğrenmesi’ yaklaşımı kısmen terk edilmiş. kimya ve fizik programlarında köklü bir değişikliğe gidilerek. kimya ve fizik derslerinin geleneksel zengin konu içeriğinden farklı şekilde. Bu programlar. diğer içerik girdilerinde de azaltmaya gidilmiştir. lise 1. 1960’da gözden geçirilen kimya programı da 1956 metni ile hemen hemen aynıdır(4). bugünkü programcılık anlayışı ile bakıldığında eksik olan. genel kabul gören bir gerçektir. Bu dönem programlarının. bir yandan o zamanların kimyası kuş bakışı taranmakta. KİMYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINA GİRİŞ 2. Bunda.1. 1956 programına benzeyen. ikinci dünya savaşının sona ermiş olması yanında. Lise 1. temel eğitimi yaygınlaştırmak ve ülkemiz insanının okur-yazarlık oranını yükseltmek olmuştur. Bu dersin içeriği. ve 3.2. 1938’de yürürlüğe giren lise kimya programlarında da. 2 ve 3. fakat içerik bakımından ona göre biraz daha sadeleştirilmiş bir müfredat yürürlüğe konmuştur(7). sınıflar için. İleri Kimya 1 ve İleri Kimya 2 6 . Kimya 2. sınıflar için yeni öğretim programları hazırlanıp yürürlüğe girmiştir. lise 1. yine bu dönemde ‘kredili sistem’ uygulaması başlatılarak Kimya 1. Ülkemizde Kimya Programlarının Tarihçesi Cumhuriyet dönemi Türkiye’sinin başlıca başarılarından biri. kimya ve fizik dersleri yerine. bir yandan da zamanın şartları öyle gerektirdiği için. Kimya 3. kimyasal savaş maddeleri ile ilgili bölüm programdan çıkarılmış. belli alanlarda derinleşme ve öğrencilerin kendi gözlem ve deneylerine dayalı çıkarımlarla öğrenmesi temeline dayandırılmıştır(5). kimya. sınıfta.

“Ne olacak şimdi?” türünden soruların hem öğrenciler. ülke gençlerinin fen alanında geri kaldığı endişesi uç vermiş. kendi deneyimlerinden doğru çıkarımlara varabileceği imasını da taşıdığı için. Doğrudan keşif. Programın kalitesinden ziyade. herkesin kendi gözlem ve deneyimleri ile öğrenmesi ilkesi genelleştirildiğinde. her bireyin. ABD. sivil nüfusu. 1971 modern fen bilgisi programının tetikleyicisi de bu gelişme olmuştur. programa uyumlu insan kaynaklarının yetersizliğine bağlamak gereken bu endişeler. Liselerin 2005 yılında 4 yıla çıkarılması sonucu. zaman içinde bu yaklaşım taraftar kaybetmiş gibi görünmektedir. Bireyin bizzat ‘dokunmasının’ ve ‘yaşamasının’ öğrenme sürecine yapacağı olumlu katkı inkâr edilemez. bir yandan da herkesin bilim insanı olması gerektiği anlayışı öncelik almış olacaktır. zamana ve tahmin edilebilir yakın geleceğe çözüm olabilir yeni bir anlayış oluşturmak yerine.2. bu eğilimler zamanla ülkemize de yansımış. 1950’lerin sonunda zamanın süper gücü SSCB ilk uzay aracı Soyuz 1’i yörüngeye yerleştirince.’de. Başka bir deyişle. fen alanı için zorunlu dersler hâline gelmiştir(11). Ders geçme ve kredi sistemi 1996’da iptal edilerek yeniden sınıf geçme sistemine dönülmüş. Bu programlarda. kimya 2 ve kimya 3 dersleri. savaştan sonraki 1956 programında bu konu terk edilmiştir. bu anlayış 1990’ların başında tamamen ters dönerek yeniden 1970’lerin yaklaşımı denenmiş. Denenmiş Programlar Üzerine Bir Değerlendirme Genelde fen kolu derslerinin ve bu arada kimya programlarının. bizzat yaparak ve yaşayarak öğrenme. yer yer. 7 . Ne yazık ki. çıkarımı özetleyen öz bilgi ile birleştirilemediği için. birçok deneyimden sonuca giden yollar dolaylı olabilir ve bu dolayımlar öğretmence iyi vurgulanamazsa. hem de veliler tarafından yaygın sorulduğu bir dönem yaşandı. yaklaşan İkinci Dünya Savaşına hazırlama gayretlerini yansıtır biçimde kimyasal savaşı önemli bir içerik olarak benimsemişken. Kabul etmek gerekir ki. bu deneyimden bir çıkarıma gidemeyebilir veya yanlış çıkarımlar yapabilir.seçmeli dersleri için ayrı ayrı programlar yürürlüğe konmuştur(10). 1938 lise kimya programı. herkesin doğru çıkarımlar yapabileceği varsayılmış. ilke olarak itiraz edilmesi zor bir slogan olmakla beraber. bu programlara göre yazılan ilk kitaplara bırakılmıştır. sınıf içi etkinlikler. 1971’deki eğitim öğretime bakış açısı hâkim görünmektedir. buradan hareketle yeni fen programları geliştirme ve deneme süreci başlamış. bir yandan. işleniş derinliği. bir vakit kaybına dönüşebilir. tepkisel bir geri dönüş yoluna gidilmiş. “Eski sistem daha iyi idi!” fikriyle. sözü geçen 3 dersin müfredatı dörde bölünmüş ve böylece 3 yılın konuları 4 yıla dağıtılmıştır. 1990’lardaki kısa ömürlü ardışık denemelerden sonra 1996’da. 1980’lerin başındaki kimya ve fizik programlarının yenilenmesi sürecini başlatmıştır. deneyim. 1970’lerde yaşanan program tecrübesi bir bakıma yukarıdaki açıdan değerlendirilebilir. Ülkemizde. Ancak. iyi yönlendirilmezse. Şunu da belirtmek gerekir ki. “Lise Kimya Öğretim Programı” veya benzer adlar altında bugüne kadar geliştirilip yürürlüğe konmuş belgelerin hepsi. Laboratuvar ortamında gerçekleştirilen öğrenme aktiviteleri. 1992’de programları hazırlanan seçmeli kimya 1. 2007 yılına kadar yürürlükte olan programlar geçerlik kazanmıştır. 2. zamanlama ve ölçme değerlendirme gibi önemli program girdileri. Örneğin. konu başlıklarını zikretmekle yetinmiş. deneyimle öğrenme sürecinden geçen bir birey. program geliştirme çalışmalarında. Çoğu zaman. zamanın şartlarından ve gelişmiş ülkelerdeki program hareketlerinden yer yer etkilendiği anlaşılmaktadır.

ölçme değerlendirme bakımından da ipuçları içeren bir kimya öğretim programı hâlen mevcut değildir ve acil bir ihtiyaçtır. Başka bir deyişle. 1956 ve daha sonraki programlarda bu kısa açıklamalar bile terk edilmiştir. Bu süre. Bu sınıfta son defa formal kimya eğitimi alacak öğrenciler için “Öğrendiğim kimya ne işe yarar?” sorusunun cevabı. ancak bu kitabın yazılmasından sonra anlam kazanmıştır. gündelik hayatta kullanıma sunduğu nanoteknoloji ve mikro elektronik ürünlerinin. Lise öğretim süresinin uzamasından hareketle kimya dersi program içeriğinin genişlemesini umanlar için bu husus önemlidir. anılan ihtiyacı karşılamak için bir teşebbüs gibi algılanmalıdır. Bu paragraflarda. konu başlıkları ile ilgili işleniş derinliklerini belirlemek için parantez içi kısa ifadelere yer verilmişken(2). kimyanın gündelik hayata yansıyan kavramları ve ürünleri. kimyayı ilgilendiren yönleri ile programda yer alması gereği doğmuştur.programın yürürlüğe girişini izleyen dönemde MEB adına bir kimya kitabı hazırlanmış. lise programlarının fen derslerine tahsis ettiği saatleri düzenleyen “tevzi” listelerine değinmek için yeterli yer yoktur. Sınıf Kimya Dersi Öğretim Programı. bütün öğrencilerin ortak bir müfredatla karşılaştığı son yıldır. İlginçtir ki. “öğrenme”de zihinsel süreçlere dikkat çekip nasıl öğrendiğimiz konusuna yoğunlaşan teori ve yaklaşımların kimya programlarına da olabildiğince yansıtılması gerekmektedir. • Son yarım asırda. 8 . zaman dağılım planlaması yapılmış. zaman sınırlamasının etkilerini taşımaktadır. 2007 Ortaöğretim 9. 1938’den beri hemen hemen aynı kalmıştır. Sonuç olarak. • MEB . • Lise öğretimi 4 yıla çıkarılmış olup lise birinci sınıf. 2007’de yürürlükte olan kimya programlarında bu gereğin bir karşılığı yoktur. maharet. kimya dersi açısından önemli. Kimya dersi programının bu alt yapıya uyarlanması gerekmektedir. aynı programa göre yazılacak başka kitapların eksiklerini ve fazlalarını belirlemede ölçüt olarak kullanılmıştır. bir öğretim programında aranan temel unsurlarla donatılmış bir kimya programına ihtiyaç vardır.Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Daire Başkanlığı (EARGED) tarafından 1998 ve 2001 yıllarında kimya öğretmenleri arasında yapılmış Kimya Dersi Programı İhtiyaç Analizi(12) ve Fen Liseleri Kimya Dersi İhtiyaç Belirleme Analizi(13) raporlarında belirtilen program islâh talepleri de bu programla karşılanmaktadır. 3 yıllık lise eğitiminde ayrılan süre [2+3+(3+2)=10 saat] kadardır. Muhtemelen bu sınırlama her ders için geçerlidir. Özetlemek gerekirse. • Gelişen teknolojinin. ‘kendi içinde bir bütün’ olma niteliği taşımakla beraber. gerçek durumlarla ilintilendirilerek işlenmelidir. lise öğretiminin 4 yıla çıkarıldığı bu dönemde kimya dersine ayrılan süre (2+2+3+3= 10 saat). programdaki konu başlıkları. • 2004 yılında yürürlüğe giren ilköğretim “fen ve teknoloji” ve “matematik” programları. içerik işleniş derinliği belirli. içerik seçimi ve işleniş derinliği bakımından. kimya programında yer almalıdır. 1938 programında. Bu kitaplar.3. Kimya Dersi Öğretim Programının Gerekçeleri Lise kimya dersi öğretim programlarının geliştirilme gerekçeleri aşağıda özetlenmiştir: • Millî Eğitim Temel Kanunu ikinci maddesinde ifadesini bulan genel amaçlarla ilintili beceri. öğrencilerin %70’ini aşkın bölümünün bu sınıfta son defa formal kimya eğitimi alacağı hesaba katılarak. Bu program da. değer ve tutumları açıkça ifade edilmiş. 2. yeni bir bilgi ve beceri alt yapısı oluşturmaktadır. Kısaca özetlemek gerekirse.

zaman içinde gelişen ve oluşan kavrayışlardır. tutum ve değerleri edinmesi beklenir. bilimi. bilim-teknoloji-çevre ilişkileri. bir yandan da bilimin yöntemini sezerek kavrayıp kullanması ve yine bu süreç içinde. gözlem ve deneylere dayanarak evren ve hayat hakkında doğruya en yakın açıklamaları yapan. Türk insanını en çok ilgilendiren ürün. “fen bilimleri” bütününü oluşturduğunu. Maddenin yapısı. Bilimsel yöntem. bir yandan da daha sonraki eğitim öğretim sürecinde kimya ile yakından ilgili mesleklere yönelecek bireylerin öğrenme süreçlerine yeterli katkı yapmak durumundadır. programın ana girdileri olacaktır. yetişen nesillerin bütün bireylerine hitap ettiğinden. KİMYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ VİZYONU Ortaöğretim kimya programı. teknolojiye dönüşmüş kimyanın çevreye ve hayatımıza getirdiği olumlu/olumsuz etkiler ve bu bağlamlar ekseninde bilimsel düşünme yönteminin niteliği ve üstünlükleri ile bireysel ve toplumsal olumlu tutum ve değerler. kavram ve ilkeleri öncelemek. fizik.kimya kavram ve ilkelerine ağırlık vermek. sınıf kimya dersi. bilimin tabiatı. bireysel ve toplumsal sorumluluklarının bilincinde. astronomi ve jeoloji ile. Ortaöğretim kimya programı. toplumun yararına sunulmuş ürünlerin kimyasal yapı-işlev bağlantısı. bir yandan hayatın değişik alanlarına dağılacak bireyler için ortak ve en genel -en gerekli. biyoloji. Kimya konuları işlenirken. kendi hayatını etkileyen kimyasal kavram ve ilkelerin farkında bireyler yetiştirmeyi hedeflemiştir. çok özel yetenekli insanlara vergi olmayıp ilgilenen herkesin derinleşebileceği ve katkıda bulunabileceği. düşünme aracı ve dil olarak da matematiği kullandığını kabul eder. kimyanın. Türk Millî Eğitiminin ana amaçları çerçevesinde. durağan değil dinamik bir yol ve anlayış olarak görür. Ortaöğretim 9. yararlı ve zevkli bir uğraş alanıdır. maddeler arası etkileşimler. 2005 yılında yürürlüğe giren lise “matematik” programı ve 2007 yılında geliştirilmesi çalışmaları başlatılan “fizik” ve “biyoloji” programları ile kimya programı arasında bir ahenk kurulması ihtiyacı vardır. bir yandan bilgi ve beceriler edinen öğrencilerin. gözlem ve deneyler geliştikçe de yaptığı açıklamaları değiştirebilen. madde-enerji ilişkileri. • • 9 . Bilim ve onun bir bileşeni olan kimya. 3. Bu hedefi gerçekleştirmek için aşağıdaki hususlar yol gösterici olarak düşünülebilir: • Bu program.Ayrıca. deneyim ve uygulamalarla. bilim insanlarına yakışır değerlendirme itiyadı. Dolayısıyla konular seçilirken. bunu yaparken de daha ileri kimya için temelleri bu aşamada atmak önemlidir.

Özellikle ülke çapında yapılan seçme sınavlarının. ilke. bilimsel süreç becerilerine az veya çok katkıda bulunur. hayatın da 10 . Sonuç olarak. KİMYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ TEMEL YAPISI 4. belli konularda aşırı zaman kaybı ve ayrıntıdan kaçınılmalıdır. yine eski programlardaki “davranış” önermelerinin de kazanımlar ile karşılandığı söylenebilir. kendi zihinsel ve psikomotor koordinasyonlarıyla oluşturmaları beklenen düşünme. 2004-2005 yıllarında yenilenen ilköğretim programlarının kullandığı tasnif benimsenmiş ve eğitim-öğretim çıktıları genel olarak. kimya biliminin kavram. Bu kazanımlar.2. sunma ve irdeleme yetilerini ifade eden önermelerdir. 18. ölçme. işlenen odak konu ekseninde. 19 ). yazılı ve sözlü sınavlarla ölçülebilir kazanımlardır. o konudan ve doğrudan edinilmesi beklenen. içerik kazanımları temelinde düzenlenmiş sınavlar için bir sorun olmayacağı düşünülmüştür. “kazanım” şeklinde ifade edilmiştir. kimya dersi içeriğini belirleyen. herkesin kendi açısından önemli gördüğü konuları kimya öğretiminin merkezine koyması anlamına gelecek tarzda algılanmamalı. bilgiyi uygulama. • Bilimsel Süreç Becerileri (BSB). 17. Bu tereddüt. kazanım gruplarının cümle giriş ibareleri. kimya programında da benimsenen “yapılandırmacı (inşacı. farklı öğretmen veya kitap yazarı tarafından ortaya konulacak işleniş tarz ve derinliğinin. Programın Tasnif Anlayışı Bu programda. ana yol göstericiler gibi düşünülmelidir. kimya içerik kazanımlarının her biri. oluşturmacı. kimyanın hayata. kazanımın açık ve anlaşılır düzeyde işlenmesi için gerekli ise. Bu kazanımlar. kimya eğitiminin farklı yönlerinin birleşerek ortaya çıkaracağı varsayılan. Aynı kazanım için. gözlemleme. genel olarak. örneğin tutumlar ve değerler ile ilgili eğitim çıktılarının birer ‘davranış’ olarak nitelendirilmesi tartışmaya açık bir konudur. kimya eğitiminin bütünü içinde gelişecek kazanımlar olup sınıf içi her bir etkinlikle bunlar arasında bire bir ilişki mümkün değildir. kazanımlardan bazılarının.4. içerik kazanımları temelinde hazırlanacağı varsayılmıştır. bu esneklik.1. ortak bir cümle giriş ibaresi ile bütün bir önermeye dönüşmektedir. Ancak. Davranışçı öğrenme yaklaşımı temel alınarak hazırlanan eski programlardaki “hedef” önermelerinin. o kavram veya bilgi de kazanımın bir parçası olarak düşünülebilir. 15. Kazanım içeriğinin çok farklı derinliklerde düşünülebileceği hallerde. o kazanımla ilgili açıklama ve sınırlamalar da kazanımlar çizelgesinde yer almaktadır. constructivist)” öğrenme yaklaşımı ile “davranışçı” yaklaşımın aynı konuya farklı vurgular koymasından kaynaklanmaktadır. 16. analiz ve sentez düzeyinde kazanımlardır. ders işleme senaryolarında ve kitaplarda. 4. bilgi. Başka bir deyişle. Bu iki yaklaşımın benzer ve farklı yönleri çeşitli kaynaklarda bulunabilir(14. kavrama. kestirme (sınırlı veriye ve/veya işleme dayalı tahmin). • Kimya-Teknoloji-Toplum-Çevre İlişkisi Kazanımları (KTTÇ). Kazanımlar genelde gruplar hâlinde verilmiş olup her kazanım grubu. içerik kazanımlarıyla bilimsel süreç becerileri arasında tekil ilişkiler kurmak veya aramak gereksizdir. betim ve problem çözme örgüsü içinde. Programın Organizasyonu Ortaöğretim kimya programında kimya eğitiminden umulan çıktılar dört ana grupta mütalâa edilmiştir: • Kimya İçerik Kazanımları. Kimya içerik kazanımları. yorumlama. Ancak. Kazanım metninde adı geçmeyen bir kavram. tek tek örnekler üzerinden öğrencilerin.

Program Uygulayıcılarına Önemli Notlar 1. fakat öğrencinin edineceği genel kimya kültürünün.3. içerik kazanımları. bir bakıma programın özü sayılabilir kazanımlardır. kazanımların üniteler arasında yer değiştirmesinden kaçınılmalıdır. gündelik hayata girmiş kimyasalların kullanım ve işlev bilinci gibi hususlara ilişkin. Bu kazanımlar. “Deney sonuçları nasıl yorumlanır?”. Ünitelerde kazanımların işleniş sırası belirlenirken. 2. nitelikleri gereği. çoğu zaman dolaylı. 5. Ortaöğretim 9. tek başına kimya eğitimi ile ilgili olmayıp. Kimya içerik kazanımları. Tutum ve Değer Becerileri (İTD). düşünce ve hislerini paylaşma arzusu gibi iletişime gönüllülük anlamı taşıyan olumlu eğilimlerdir. Dolayısıyla. işleniş derinliği ve açıklamalar sütununda verilen sınırlama ve uyarılar bağlayıcı olup ünite işleniş sırası da. bu etkilerin yine kimya kullanılarak azaltımı. Programda öngörülen ünite adları. bu kazanımları da getireceği düşünülmelidir. sınıf içi etkinlikler ve eğitim araç-gereçleri için belirleyici olan.kimyaya etkisi. • İletişim. kimyasal faaliyetler sonucu çevrede ortaya çıkan etkiler. BSB. KTTÇ ve İTD kazanımları. söz gelişi. 4. bu kazanım türleri. sözle veya vurgu ile tek hamlede edinilebilir eğitim çıktıları olmayıp içerik kazanımlarının bütünü ile oluşan kimya kültürü temelinde –diğer derslerin içerik kazanımlarıyla da birleşerek. kitap metinlerinde ve sınıf ortamında ders işlenirken. 4. her kazanımın içerik belirleyiciliğini netleştiren “Konunun İşleniş Derinliği/Etkinlik Örnekleri” ve “Açıklamalar” sütunlarıyla eğitim öğretime nelerin dâhil edileceği ve nelerin dışarıda tutulacağı belirtilmiştir. hem eğitim öğretim kolaylığı hem de kimyanın sistematik akışı gözetilmeye çalışılmıştır. Bu kazanımların her biri için. Aynı ünite içinde yeniden kazanım organizasyonu yapılması hâlinde. işlenen konular içinde belli bir yer bulunamayabilir. kimya içerik kazanımları yanında ikincil çıktılar gibi düşünülmemelidir. “Kimya İçerik Kazanımları” yanında. bütün alanlardaki eğitim gayretlerinin ortak ürünleri olması beklenen. gerçekte içerik kazanımlarından daha karmaşık. ünite bir bütün olarak düşünülmeli. kimya içerik kazanımları. “Bir veri çizelgesinden nasıl bilgi çıkarımı yapılır?”. Ancak. ülke çapında değerlendirme sınavları yapılabileceği düşünülünce değiştirilmemelidir. sadece bir öneri olup takdir hakkı kitap yazarına ve dersi işleyen öğretmene aittir. tolerans. metinler. özgüven. 3. Ünite Ünite Ünite Ünite Ünite : Kimyanın Gelişimi : Bileşikler : Kimyasal Değişimler : Karışımlar : Hayatımızda Kimya Bu ünitelerden her biri için. 5 ünite hâlinde organize edilmiştir: 1. konu başlıkları önerilmiş.edinilecek becerilerdir. Ancak bu sıra ve üniteyle ilgili konu başlıkları ile sınıf içi etkinlikler. “Kimyanın çevreye olumsuz 11 . saygı. aile/millet/vatan sevgisi gibi sosyal tutum ve değerlerle kendini ifade. hiyerarşik açıdan onlara göre daha yüksek ve onlardan daha önemli kazanımlardır. 2. odak konular işlenirken özel olarak vurgulanmayıp genel kimya kültürü ile ortaya çıkması öngörülen kazanımlardır. Sınıf Kimya Programında. birlikte yaşama iradesi.

araç-gereç. 11. Teori ve modelleri. bu sistemi ve kimyasal terimleri iletişimde kullanır. daha sonraki öğrenim. “Ailemizi/milletimizi/vatanımızı nasıl severiz?” gibi konular üzerinde yazılı veya sözlü vurguların bu kazanımlara hissedilir bir katkı yapacağı düşünülmemelidir. deney. alet ve cihazları tanır.1. Gözlem. önce bu kazanım grubuyla ilgili öğrenci ön bilgilerinin yoklanması için. BSB. çizelge ve grafikleri yorumlar. “Öğrenci bir molekülün polar olup olmadığını kestirir” önermesi. Deney sonuçlarını çizelge ve grafikle ifade eder. öğrencilerin konuyla ilgili zihin alt yapılarına göre konuya başlama düzeyi belirlenip yeni kavram. 9. Ölçülebilir büyüklükleri uygun birimlerle ifade eder. içerik kazanımı olarak verilen her önerme. ortaöğretim kimya eğitimi. ders kitabı metninde ve ders işleniş sürecinde yeterli kavram. 8. bu zihin alt yapısı üzerine inşa edilmesi sağlanmalıdır. Deneysel çalışma sırasında güvenlik kurallarına uyar. KTTÇ ve İTD kazanımları da dolaylı yoldan gerçekleşmiş olacaktır. kimya içerik kazanımları gerçekleşmişse. açıklanmalıdır. Kitaplarda ve sınıf içi ders işleme süreçlerinde. Başka bir deyişle. fiziksel olayları betimlemede ve tahmin etmede kullanır. KTTÇ ve İTD kazanımı olarak verilen arzulanır insan tipi niteliklerinin tamamlanmasını sağlamaz. deney ve araştırma ile ulaştığı sonuçları matematiksel ve sözel olarak ifade eder. 10. söz konusu ünite işlendikten sonra öğrencilerin edinmiş olması beklenen kazanımlar olup söz gelişi. 4. “Uygarlığın gelişmesi kimyanın gelişmesini nasıl etkiler?”. Bilimsel Süreç Becerileri (BSB) 1. görsel öge veya bir güncel olay/durum hatırlatması ile hem bir motivasyon ve ilgi odaklama yoluna gidilmeli.etkileri nelerdir?”. hatta ortaöğretimin bütünü. Bu kazanımlarla öngörülen nitelikler. 5. BSB. 3. Gerçekte. Kimyada kullanılan kodlama sistemini tanır. 7. Bilimsel bilgiler arasında nitel ve nicel ayırımı yapar ve ikisi arasındaki farkın önemini kavrar. Doğa olaylarını yorumlarken kimya temelinde neden-sonuç ilişkisi kurar. 6. 5. Gözlem ve deneyde kullanılan araç-gereç. ilke ve gerekiyorsa gündelik hayatla ilişkilendirme içerecek şekilde irdelenmeli. hayat deneyimleri ve insan ilişkileriyle ömür boyu gelişecek kalitelerdir. İçerik önermelerinin aynı giriş ibaresiyle başlayan gruplarının topluca işlenmesi ve gereken yerlerde aynı gözlem. hem de bu süreçte. 3. Gözlem ve deneyin evreni doğru yorumlamadaki önemini kavrar. ilişki ve ilkelerin. sınıf içi ders işleme sürecinden sonra öğrencinin bu beceriyi edinmiş olacağını kasteder. İçerik kazanımı olarak verilen önermeler. Bu sebeple. Deney yapabilme becerisi kazanır. hazır deney verilerini yorumlayarak genellemelere ulaşır. PROGRAMIN ÖNGÖRDÜĞÜ EĞİTİM/ÖĞRETİM KAZANIMLARI 5. 4. Böyle kazanım gruplarının çoğu zaman ortak bir başlık altında işlenmesi beklenir. 12 . görsel öge veya etkinlikle birden çok kazanımın gerçekleşmesi doğaldır. 2.

2. 5. kendini ifade eder. 4. 4. 6. İşbirliği yaparak çalışmaya gönüllüdür. Sükûnetle dinler. demokrasinin öncelik aldığı durumlardan ayırt eder. ekonomik ve teknolojik etkilerinin farkına varır. 2.5. genel kabul görür temellere dayanarak talep ve iddia öne sürer. Kimyanın sosyal ve ekonomik alanlara uygulanabilirliğini irdeler. Bilmediği maddelerle iştigal ederken dikkatlidir. Kimya dersinde öğrendiklerini günlük yaşamında karşılaştığı sorunları çözmede kullanır. 6. 3. 8. bilimin öncelik aldığı durumları. Kimya ile ilgili problemlerin çözümünde ve fiziksel olayları açıklamada öğrendiklerini kullanır. öğrenmenin kendisini bir ödül sayar ve ömür boyu öğrenmeye isteklidir. Dünyayı yorumlamada bilimsel yaklaşımın ve sorgulayıcı düşünmenin önemini kavrar. Evreni ve hayatı anlamada bilimin yol göstericiliğini özümser. Kimyanın sosyal. 7. 10. 7. Bilimsel gelişmelerin toplumsal ve sosyal maliyetini irdeler. Bilime ve onun bir parçası olan kimyaya ilgi duyar. Öğrenmek için ödül beklemez. sosyal. İletişim. Kimyadaki gelişmelerin ekonomik. 9. 13 . Tutum ve Değer Kazanımları (İTD) 1. Kimya-Teknoloji-Toplum-Çevre Kazanımları (KTTÇ) 1. Çevre sorunlarına karşı duyarlıdır. 2. 5. 5. politik ve moral değerlere etkisini yorumlar. Bilim ve teknoloji üzerine çalışma yapmanın önemini sorgular.3. Bilim ve teknolojideki gelişmelerin insanlar ve doğa üzerine olumsuz etkilerine örnekler verir. 3. Toplumsal yaşamında kimyanın uygulamalarını fark eder.

yani kimya kazanımlarını gerçek yaşama aktarabilme yetileri yoklanır. kendilerinden beklenenin ne olduğunu bilirler ve kabul edilebilir bir performans görevinin hangi ölçütleri karşılaması gerektiğini anlarlar. Bu tür becerilerin yalnızca geleneksel ölçme araç ve yöntemleriyle değerlendirilmesi zordur. doğru-yanlış tipi. eşleştirmeli vb soruları içeren testler yanında performans değerlendirme amaçlı gözlem-takip formu. görüşme. arkadaşları ile iş birliği içindeki çalışmalarını. bir yöredeki kimyasal kirlenmeye dikkati çekecek bir broşür hazırlama. Yapılacak olan değerlendirme çalışmaları dersin amaçları ve kazanımlarına uygun olarak. ya da etkinliğin çeşitli aşamalarını ve/veya niteliklerini ve her bir aşamanın/niteliğin puan değerini belirten listeler dereceli puanlama anahtarlarıdır. Öğretmenler. Öğretmenler performans değerlendirmede oluşturacakları durumlar/verecekleri görevler ile öğrencilerin yaptıkları analizleri. problem çözmelerini. değerlendirme süreci de amaçlar çerçevesinde devam etmelidir. Performans değerlendirme süreci. bazıları da yazarak kendilerini daha iyi ifade ederler. bir deney yapma. Bu araçların yanında performans değerlendirme temelli araç ve yöntemler de kullanılır Performans değerlendirme. öğrencilerin bilgi ve becerilerini ortaya koyarak oluşturdukları çalışma. grafik ve diyagram hazırlama ve yorumlama. Öğrencinin performansı değerlendirilirken her bir ölçüt için ayrı bir puan 14 . bir tip grafiği başka bir tipe dönüştürme vb düşünülebilir. Performans görevi olarak. bunu problem çözerken bizzat gösterebilmesi performans değerlendirmesi anlayışının özüdür. ürün ya da etkinliklerin değerlendirilmesi süreci olarak ifade edilebilir. poster. verdikleri kararları. performans görevi gibi araçları da kullanırlar. yaptıkları deneyleri. PROGRAMIN ÖLÇME ve DEĞERLENDİRMEYE BAKIŞI Ölçme ve değerlendirme. gözlemlerden sonuca ulaşma. Öğrencilerin yaptığı görevin. broşür vb hazırlatılabilir. beceri ve tutumlarıyla ilgili değerlendirme yaparken geleneksel ölçme değerlendirme yöntemleri. öğrendikleri ile günlük yaşam arasında ilişki kurma. kendini ve arkadaşlarını değerlendirme gibi) değerlendirilmeye çalışılır. kısa cevaplı. projeler verilebilir. araştırma yapma. yorumlama. gözlem yapma. öğretim etkinlikleri ile eş zamanlı yürütülmelidir. Böylece öğrenciler. bazıları sözlü sunumda. sorgulama yapma. çoktan seçmeli. Bireysel farklılıklarına göre bazı öğrenciler tartışmada. Dereceli puanlama anahtarları ile. Bu derste yapılacak ölçme ve değerlendirme etkinlikleriyle öğrencilerin üst düzey becerileri de (okuduğunu anlama. bir gazeteye kimyanın günlük hayatımızdaki yerini örneklerle açıklayan bir makale yazma. proje. çalışmanın. ölçme/değerlendirme çalışmalarıyla. poster. Bu nedenle. eleştirme. bilgi toplama. günlük hayatta karşılaşılan problemleri çözme. öğrencinin bilgiyi bizzat yapılandırmasını sağlamak bakımından bir fırsattır. öğretmenin öğrencilerden beklentileri somut ve anlaşılır hâle gelir. eğitim öğretim sürecinde edindiği bilgi ve becerileriyle uygun çözüm yolları üretebilme. sözel sunumlarını ve bir ürünü oluşturmalarını doğrudan gözlemleyebilir ve onlara not verebilirler.6. Öğrencilerin akademik bilgiyi gerçek-yaşam problemlerine uyarlama yetisi. Kimya dersinde yapılacak değerlendirmede. öğrencinin süreç içerisindeki gelişimine ilişkin geri bildirim sağlamak amacıyla yapılır. öğrencilerin başarısını değerlendirmede farklı araç ve yöntemlerin birlikte kullanılması önemlidir. uzun cevaplı. tablo. öğrencilerin öğrenme süreçlerini izlemeyi ve bu süreçte kazandıkları bilgi ve becerileri değerlendirerek gerektiğinde kullanılan öğrenme etkinliklerini değiştirmeyi öngörür. Bu görevlerin değerlendirilmesi için öğretmenler değerlendirme ölçütlerini önceden hazırlar ve öğrencilere görev verirken bu ölçütleri de onlarla paylaşırlar. örneğin. Bu program. eksikliklerini belirlemek. analiz etme ve bir sonuca ulaşma. Öğrencilerin performansını ölçmek için performans görevleri. öğrencilerin günlük hayatta karşılaştığı sorunlara. olabildiğince. Yani eğitim öğretim süreci yürürken. öğrenme-öğretme sürecinde öğrencilerin başarılarını saptamak. kimya dersinde öğrencilerin bilgi.

Farklı kaynaklardan elde edilmiş bilgileri organize etme gayreti hiç olmadı. Arkadaşlarıyla pek fazla işbirliği yapmadı. Araştırma raporunu teslim tarihinden epey sonra teslim etti. ………… 15 Puan Performans Düzeyleri 3 . olgu ve prensipleri doğru şekilde kullandı. Konuya ilişkin çok fazla ve çeşitli kaynaklar kullandı. olgu ve prensipleri doğru ve yerinde kullandı. Ancak. Yapmış olduğu yorumları ve çıkarımları uygun kaynaklardaki kanıtlarla destekledi. Araştırma sürecine ilişkin planlama yaptı. Kaynaklardaki bilgileri doğru şekilde kullandı. Ciddi ve çok sayıda dil ve yazım kuralı hatası yaptı. Dil ve yazım kurallarını kullanırken bazı ciddi hatalar yaptı. 1. Ölçme ve değerlendirmede geleneksel ve yeni yaklaşımların bu programla da ilişkilendirilen özellikleri çeşitli kaynaklarda bulunabilir(20. Konuya ilişkin kaynak kullandı. Yapmış olduğu plana çoğunlukla uydu. Konuya ilişkin kavram. 3. Kullandığı kaynaklar konuyla doğrudan ilişkiliydi. Kaynaklardaki bilgileri aktarırken bazı hatalar yaptı. arkadaşlarıyla işbirliğinde bulunmadı. Konuya ilişkin yeterli sayıda kaynak kullandı. Farklı kaynaklardan edinilen bilgileri organize etme problemi yaşadı. Araştırma raporunu makul zamanda teslim etti. çalışmanın amacına göre değiştirebilir. Araştırma sürecinde hiç kimseden yardım istemedi ve kimi zaman gerekmesine rağmen. Gerekli olduğunda arkadaşlarıyla işbirliği yaptı. Konuya ilişkin kavram. Kullandığı kaynaklar ders kitabı ile sınırlıydı.…………… 1. Kaynaklardan edindiği bilgileri hiçbir yorum katmadan olduğu gibi aktardı. bu ölçütlere ilişkin açıklamalardan hangisinin öğrencinin performansını tam olarak yansıttığı düşünülüyorsa. Dil ve yazım kurallarını doğru ve tam olarak kullandı. sayısını artırabilir ya da azaltabilir. Dil kullanımı Kaynaklardaki bilgileri doğru bir şekilde sundu. Araştırma sürecinde sadece bir iki kez öğretmeninden yardım istedi. Kaynakların çoğunluğu konuyla ilişkiliydi. bu dereceli puanlama anahtarındaki ölçütleri. Araştırma raporunu tam zamanında teslim etti. Öğretmen isterse. ancak kaynaklardan bir kısmı konuyla tam anlamıyla ilişkili değildi. olgu ve prensipleri kullanırken bazı hatalar yaptı. 2. Kaynak kullanma Araştırma öncesinde araştırma sürecine ilişkin plan yaptı. 22. Dil ve yazım kurallarını kullanırken az sayıda önemsiz hata yaptı. Yapmış olduğu plana tam anlamıyla uydu. Araştırma sürecinde ihtiyaç duydukça öğretmeninden yardım istedi. Bilgileri oldukça iyi sıraladı. puan sütununa yazılır. raporda daha çok kaynaktaki bilgilere bağlı kaldı. Tamamen kitaptan aldıklarını aktardı. Aşağıdaki dereceli puanlama anahtarı örneği öğrencinin bir konuda araştırma yaparken göstermiş olduğu performansa ilişkin gözlemlerin kaydedilmesi için hazırlanmıştır. Plan oluşturma ve uygulama Araştırma Süreci 2. Bazı yerlerde kendi yorumlarını kattı. Konuya kendi yorumlarını da kattı. 2 Ölçütler 1 Araştırma süreci öncesinde bir plan yapmadı. Kavrama Araştırma sürecinde ihtiyaç duydukça öğretmeninden. Konuya ilişkin kavram. DERECELİ PUANLAMA ANAHTARI 4 Araştırma öncesinde araştırma sürecini etkili şekilde planladı ve planını öğretmeniyle paylaştı. Yorumlarının bazılarını uygun kanıtlarla destekledi. o açıklamaya ilişkin rakam. Kanıt kullanma Araştırma Raporu 3. arkadaşlarından ve etrafındaki diğer kişilerden yardım istedi. İşbirliği yapma 4. Konuyla ilgili olarak yeteri kadar kaynak kullanmadı. Aşağıda kimya dersinde yaptırılabilecek bir araştırma veya çalışma için kullanılabilecek bir dereceli puanlama anahtarı örneği verilmiştir. 4. Gerekli durumlarda arkadaşlarıyla işbirliği yaptı. 21. Araştırma raporunu çok geç teslim etti. Mevcut ölçütleri okuduktan sonra. Arkadaşlarını kendi araştırmaları konusunda teşvik etti. ancak plana tam anlamıyla uymadı.takdir edilir ve buna göre toplam puan elde edilir. olgu ve prensipleri kullanırken ciddi hatalar yaptı. Konuya ilişkin kavram. 23). Topladığı kaynakları verimli kullanarak edindiği bilgileri organize etti.

ölçme ve değerlendirme yaparken aşağıdaki noktalara dikkat etmeleri. Ölçme ve değerlendirme araçları ve değerlendirme ölçütlerinin programın temel amaçlarına hizmet eder nitelikte olmalarına ve programda kazandırılması hedeflenen becerileri kapsamasına dikkat edilmelidir. Deney sonuçlarını usulüne uygun kaydetti ve yorumladı. eşleştirme. daha geçerli ve güvenilir değerlendirme yapmalarına katkı sağlayacaktır: 1. Puanlama ise kümülatif yapılır. öğrencinin bir görev veya proje esnasında sırasıyla yapması gereken iş ve işlem basamakları listelenmiş olup her iş veya işlem için var veya yok. evet veya hayır anlamına gelen bir işaret veya ifade ile o işlem basamağının gerçekleşip gerçekleşmediği not edilir. doğru/ yanlış. Seçilen ölçme ve değerlendirme yöntem ve teknikleri ders programında hedeflenen kazanımlara uygun olmalıdır. Çalışırken kendisinin ve arkadaşlarının güvenliğine dikkat etti. çevre ve sınıf imkânları. Seçtiği malzemelerin ve çalıştığı mekânın temizliğini kontrol etti. sınıf mevcudu. Örneğin. • Öğrencinin bu etkinliği tekrarlaması gerekiyor. kontrol listesinde açıkça belirtilip sıralanabilir. dersin işleniş yöntemi. Öğretmenlerin. deney yapma gibi bir dizi hareketi gerektiren davranışlar. faktörler göz önünde bulundurularak yeniden yapılandırılabilir. Kontrol listelerinde. Bu formların aynı şekilde kullanılması zorunlu değildir.Öğrencilerin performanslarını değerlendirirken kontrol listeleri de kullanılabilir. Deney için uygun düzeneği kurdu. Öğretmenlerin geleneksel değerlendirme araçları (çoktan seçmeli. Formlar ve formlarda yer alan ölçütler. 16 . süre vb. Öğretim programında sunulan ölçme ve değerlendirme araçlarına ilişkin formlar örnek olarak sunulmuştur. • Öğrencinin bilgi alt yapısı yetersiz olduğu için deneyi bilinçsizce yaptı. … … … Düşünceler Hayır Örnek düşünceler: • Öğrencinin deneydeki dikkati ve kavrayışı çok iyiydi. 3. Deney için uygun malzemeleri seçti. 2. kısa yanıtlı sorular vb) ile performansa dayalı değerlendirme araçlarını birlikte ve dengeli kullanması öğrenci kazanımlarının daha etkili değerlendirilmesini sağlayacaktır. Deney sonunda çalıştığı mekânı temiz bıraktı. KONTROL LİSTESİ Gözlenen Davranışlar Evet Deneyle ilgili bilgi alt yapısı yeterlidir.

6. Öğrencilerin öğrenmelerine destek sağlamak ve performanslarını değerlendirmek için yapılacak grup çalışmalarında iki yol izlenebilir. İkinci tip grup çalışmalarında ise her öğrenciye eşit puan takdir edilir. değerlendirme yapmaları. Sınıfta yapılan her türlü etkinliğin değerlendirilerek bir puanlama yapılması zorunlu değildir. Birincisinde. 17 . her grup üyesinin görev takibi de gruba ait bir iştir. Performansa dayalı değerlendirme yapmak için verilen performans görevlerinde öğrencilerin performansının. görev ve proje sunum aşamalarında her öğrenci kendi hazırladığı bölümden sorumludur ve her öğrencinin performansı ayrı değerlendirilir. İkincisinde ise söz konusu görev veya proje grubun tamamına verilir. daha önceden hazırlanmış ölçütlerden oluşan değerlendirme araçlarından (dereceli puanlama anahtarı. verilen görev veya proje. grup iş bölümünü kendisi yapar. gruptaki öğrenci sayısı kadar alt bölüme ayrılarak her öğrenciye bir alt görev yüklenir. 7. Birinci tip grup çalışmaları değerlendirilirken. çıkarımda bulunmaları. yorumlamaları. Öğrencilerin performansına ilişkin değerlendirme sonuçları mümkün olduğunca kısa sürede öğrencilere bildirilmelidir. Verilen yıllık ödevler veya performans görevlerinde öğrencilerin bir kaynaktan bilgileri aynen aktarmaları yerine.4. Başka bir deyişle. elde ettikleri bilgileri. transfer etmeleri. analiz etmeleri. derecelendirme ölçeği vb) biri ile değerlendirilmesi ve puanlanması gerekmektedir. tablo veya grafiğe dönüştürmeleri vb sağlanmalıdır. 5. bir grubun tüm üyeleri aynı puanı alır.

J. Tebliğler Dergisi. P. Classroom Assessment.” David McKay Inc. D. Baskı).P. Ankara. 1998. Modern Kimya Programı Amaçları ve Açıklamalar. Tebliğler Dergisi. 1973. 1938. E.. 1996.. J. 5. Novak. Devlet Basımevi İstanbul. 17. 23-29. P. Tebliğler Dergisi. & Garrison. TC Kültür Bakanlığı. Cognitive Domain. J.. W. 6. Öğrenme-Öğretme Süreci: Yeni Teori Ve Yaklaşımlar. New Jersey. 1971. 18 .. 1987 23. Lise Kimya Programları. 2001.. 12. Ankara. “In Search of Understanding: The Case for Constructivist Classrooms” Association for Supervision and Curriculum Devepment. 1930. G. J. (Editör). M. Tebliğler Dergisi. “Why Constructivism Must Be Radical”. Steffe. 19. Lise Müfredat Programı (1956). Lawrence Erlbaum. 2002. Kubiszyn. by Larochelle.Ortaöğretim Kurumları Sınıf Geçme Yönetmeliğini Uygulayan Ortaöğretim Kurumlarının 9. MEB-EARGED. Ankara. 13. 20. L. Ankara. Lise Programı (1938). 22. 2003. Ankara. 1956. TC Maarif Vekâleti. 1993. USA. Turgut. Ankara. Maarif Basımevi Ankara.SEÇİLMİŞ KAYNAKLAR Orta Mektep Müfredatı (1930). H. MEB. Needham: Allyn & Bacon. 9. Ahmet Saban. “Taxonomy of Educational Objectives: The Classification of Educational Goals: Handbook I. Maarif Basımevi Ankara. Tebliğler Dergisi. MEB-EARGED. 16. Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Metotları. 1992. USA. 3 Programları. Modern Educational Measurement.10. 1978. 18. 1. Ankara. TC Maarif Vekâleti. New York. 2. 1999. & Hanesian. Rinehart and Winston. Fen Bilimleri 1 Programı. 10. 11.11 ve 12. NY: Holt. 21. Nobel Yayınları. New York. Seçmeli Kimya 1. Cambridge. Ausebel. and Gale. Tebliğler Dergisi. Borich. UK. J. 7. Sınıf Fen Bilgisi (Fizik. W. 1994. “Constructivism in Education”. New York: McGraw Hill. New York. 1960 Ortaöğretim İkinci Devre 1... sınıflarına ait haftalık Ders Dağıtım Çizelgeleri. 1985. 1956. Tebliğler Dergisi. Ankara. T. Fen Bilimleri 2 Programı. Ankara. M. & Bednarz. 1991. F. Saydam Matbaacılık. 4. Fen Liseleri Kimya Dersi İhtiyaç Belirleme Analizi. Brooks. Ankara. 1998. J. Von Glasersfeld. Bloom. Popham. Airasian. Kimya) Taslak Programı. & Brooks. 3. John Wiley & Sons. . G. Lise Müfredat Programı(1960). Devlet Matbaası İstanbul. 2000... 15. Educational Psychology – A Cognitive View. Kimya Dersi Programı İhtiyaç Analiz Raporu. Ankara. D. 2. Baskı. N. 14. Educational testing and measurement: Classroom application and practice. Second Edition. TC Maarif Vekâleti. Inc. in “Construnctivism and Education”. S. (2.. 8. Cambridge University Press. 1995. 5. B.

ÜNİTELER 19 . sınıf B.KİMYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI Ortaöğretim 9.

A4 boyutlu kâğıda.8 100 * Üniteler için verilen ders saatleri öğretmen tarafından şartlara göre ±%10 oranında değiştirilerek uygulanabilir. KİTAP FORMA SAYILARI • • Ortaöğretim 9. bu oranlar esas alınarak bulunan sayfa sayılarında.7 22. Sınıf kimya ders kitabının hacmi.2 16.1 22. 16-20 forma olarak öngörülmüştür. • 20 . zaman tahsis çizelgesinde belirlenmiş yüzde zaman oranlarına uygun olmalıdır. gerekli görüldüğü hâllerde ±%10 artırma/eksiltme yapılabilir.ZAMAN ANALİZİ ORTAÖĞRETİM KİMYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI 9. Ancak. Öğretmen kaynak/kılavuz kitabı için herhangi bir hacim sınırlaması yoktur. SINIF ÜNİTELERİ VE ÖNERİLEN SÜRELER ÜNİTE ÜNİTE İSMİ NUMARASI 1 KİMYANIN GELİŞİMİ 2 3 4 5 BİLEŞİKLER KİMYASAL DEĞİŞİMLER KARIŞIMLAR HAYATIMIZDA KİMYA Toplam KAZANIM SÜRE/DERS YÜZDE ORAN (zaman bakımından) SAYISI SAATİ* 18 28 12 10 22 90 8 16 12 16 20 72 11.2 27. Her üniteye tahsis edilecek sayfa sayısı.

farklı tür atom içeren saf maddelerin ise “bileşik” olarak adlandırıldığını. Kimyanın Temel Kanunları 3. buradan hareketle bilimsel yöntem basamaklarını kavramaları irdelenecektir. öğrencilerin ilköğretimde öğrendikleri bilgilere ilave olarak. ayrıca iyonik ve kovalent bağ kavramlarını öğrendiler. Lise kimya dersine giriş olan bu ünitede. Kimyanın bilim olma sürecinin tarihi olarak nitelendirilebilecek bu ünitede.Sınıf Öğretim Programı 1.Kimya Dersi 9. ilköğretim Fen ve Teknoloji dersinde maddelerin atomlardan oluştuğunu. B. kimyanın bilim olma süreci ve geçmiş zaman ile günümüzdeki madde fikrini karşılaştırmaları. Ünite Önerilen Süre A.İtme Bilimsel Yöntem : KİMYANIN GELİŞİMİ : 8 Saat 21 . özellikle kimyanın neden bilim sayıldığı ve simyanın neden bilim sayılmadığı. kimya biliminin öğrencilerce benimsenmesini sağlayacak içerikte bir sunum yapılması faydalı olacaktır. özellikle. Ünitenin Kavram Listesi • • • • • • • • • • • • • • • • • Simya Element Kimyasal Element Atom Katlı Oranlar Kanunu Sabit Oranlar Kanunu Kütlenin Korunumu Kanunu Dalton Atom Teorisi Birleşen Hacim Oranları Avogadro Hipotezi Kimyasal Bağ Oktet Dublet İyonlar Arası Bağ Moleküller Arası Bağ Elektriksel Çekme. Kimyasal Bağ Kavramının Gelişimi C. Simyadan Kimyaya 2. Ünitede Önerilen Konu Başlıkları KİMYANIN GELİŞİMİ 1. Ünitenin Amacı Öğrenciler. aynı tür atom içeren saf maddelerin “element” olarak.

3) Maddeyi incelerken. simyanın yöntemlerinin bugün neden terk edildiği. kap-kacak ve süslenme malzemesi olarak maddenin yararlarının keşfedilişi.5-1. sınıflarda işlenmiştir. Ünite Kazanımları ve Etkinlikler 1. kireç. (1. kıbrıs taşı (FeSO4). . görsel ögelerle desteklenmiş bir metin incelenir.Barınma. insanların geçmişte. Elementi “kendinden daha basit maddelere dönüşmeme” temelinde tanımlamanın sakıncalarına örnekler verir. Yemek tuzu. cıva vb maddeler. Element kavramını atomlardaki proton sayısı temelinde açıklar. kil.1.6 “Atomun Yapısı” konusu Fen ve Teknoloji 7 ve 8. şap. hangisinin kimya olduğu kısaca tartışılıp vurgulanır. (1.Sınıf Öğretim Programı Ç. : Sınıf-Okul İçi Etkinlik : Okul Dışı Etkinlik : Ders İçi İlişkilendirme : Ölçme ve Değerlendirme ???: Kavram Yanılgısı [!]: Uyarı : Sınırlamalar 22 . Bu iki yöntemden hangisinin simya. Simyadan kimya bilimine aktarılan bulguların önemini örneklerle açıklar.4.1.1 Türk ve İslam bilginlerinin pratik buluşlara katkısı bir okuma parçası ile verilir.3 Simyacılar döneminden beri bilinen. sınama-yanılma yoluyla yararını keşfettiği maddelere örnekler verir. -tanınmış simyacıların başlıca çalışmaları. şap. [!] 1.5. bir kaçının elde ediliş ve kullanılış hikâyesi ile birlikte verilir.4. bununla birlikte. deneme-yanılmaya dayalı çalışmaları içerdiği. Kıbrıs taşı gibi (FeSO4) gibi kristal yapılı kimyasalların bitkisel boya banyolarına eklenince ipliğin aldığı renge etkisi gösterildikten sonra. bazı maddelerin bu tür yararlarını tesadüfen keşfettikleri vurgulanır. ipek. [!] 1. 1. -bazı bitkisel ürünlerin ilaç olarak yararlarının fark edilmesi. kil. her maddenin diğer maddelerle etkileşimini ayrı ayrı ele almak yerine. 1.4. “Kimyanın Temel Kanunları” konusuna geçilir.1. 1. altın. su. maddenin yapısı ile özellikleri arasında ilişki kurup bu ilişkiler çerçevesinde araştırma yapmanın yararları tartışılır. sınama yanılma yoluyla incelenmesi anlamına gelen simyanın doğuşu. kükürt. [!] 1. [!] 1. simyacılardan miras kalmış deneyim ve bilgilerin bize yararları” sırası ile akan. açık havada bir kavanoza konmuş kükürt tozu yakılarak çıkan gazların kuru kayısı. tuz ruhu.6) : Diğer Derslerle İlişkilendirme AÇIKLAMALAR 1. kuru incir. element kavramına getirdiği yeni yorum işlenir. Simyanın uğraş alanını geçmiş zaman insanının hayali ile ilişkilendirir.Kimya Dersi 9.3) Antik dönemde ve Rönesans döneminde benimsenen “element” tanımları karşılaştırılıp yetersizlikleri irdelenir. KİMYANIN GELİŞİMİ 1. kükürt. ölümsüzlük veya sonsuz zenginlik sağlayan madde arama hayali ve buradan. Kıbrıs taşı gibi bazı doğal maddelerin çok özel yararlarının keşfedilişi.1. sülfürik asit. [!] 1. Kireç. Antik dönem “element” kavramı ile erken dönem “kimyasal element” kavramını karşılaştırır. hava. ÜNİTE: KİMYANIN GELİŞİMİ ÜNİTE KAZANIMLAR KONUNUN İŞLENİŞ DERİNLİĞİ/ ETKİNLİK ÖRNEKLERİ “.5 Aristo’nun “toprak. yün. 1. doğal boya.2 Simyanın teorik temelleri olmayan.2. bütünü ile düşünceye dayalı olup hiçbir denel gerçeklik temeline oturmayan madde algısı hatırlatılır. sodyum hidroksit gibi elementlerine zor ayrışan bileşiklerin uzun süre ‘element’ sayılmasının nedeni tartışılır. Düşünce ile deneyi birleştiren ve deneyi önceleyen Rönesans dönemi bilim insanlarının. bu nedenle sistematik bilgi birikimi sağlayamadığı vurgulanır.(1. kuru üzüm gibi ürünler üzerinde ağartma etkisi veya şap. İnsanların maddeye bakışının tarihsel gelişimi ile ilgili olarak öğrenciler. maddenin. bakır gibi doğada hazır bulunan kimyasalların deneyimle keşfedildiği belirtilir. 1.6. 1. ateş” dörtlüsünden oluşan.1.3. Ayrıca.yemek tuzu. atom çekirdeğindeki proton sayısı temelinde element kavramı işlenir. Eski çağ insanlarının. Modern element kavramının nasıl ortaya çıktığı sorgulanarak buradan.1.

Sabit Oranlar Kanunu ile Dalton Atom Teorisi arasında ilişki kurar. 2.4) Dalton Atom Teorisinin doğru açıklayabildiği.Kimya Dersi 9.6. kütlenin korunumu kanununu simgeleyen terazi. 2.2. mangan oksitleri.8). kütlenin korunumu ve sabit oranlar kanunları işlenir. Dalton’un. KONUNUN İŞLENİŞ DERİNLİĞİ/ ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR [!] 2. (2.1. 2.1.1-2. 2.2. birden çok atomdan oluşan moleküllerin varlığını kabul ederek açıklanabileceğini fark eden Avogadro’nun çalışmaları verilir. Kütlenin Korunumu Kanununu açıklar. KAZANIMLAR Kimya biliminin gelişimi ile ilgili olarak öğrenciler.2. (Her iki kanunla ilgili sayısal hesaplamalar bu ünitenin konusu olmadığı gibi. Fe + S → FeS tepkimesi üzerinden. 2.7 Elementlerin de moleküllerden oluşabileceği gerçeği. Bütün bu gelişmeler. demir oksitleri gibi gerçek örnekler üzerinde katlı oranlar kanunun geçerliliği gösterilir.8) Fe + S → FeS tepkimesi ile ilgili ölçülmüş kütlelerin hazır çizelgesi incelenirken.8). Avogadro gibi bilim insanlarının çalışmalarının.5.2.6) Moleküllerin varlığından kimyasal bağ kavramına geçilip buradan.3.deneyleri açıklamakta yetersiz kalan hipotezlerin yeni hipotezlerle açıklanmaya çalışılması. 2. antik çağda bazı kimyasal maddelerin yararlarının keşfi.Sınıf Öğretim Programı 1.) [!] 2. Scheele. 2. atomların mol kütleleri fikri kullanılmadan. Deneysel verilerin yorumlanması ve bunlardan yeni hipotezlerin oluşturulmasının. Proust. Dalton.5 Dalton teorisi ile açıklanabilen ve açıklanamayan gaz tepkimesi hacim oranları örnekleri işlenir.8. tepkimeye girenlerin ve ürünlerin kütlelerini 8-10 deney için özetleyen hazır bir çizelge incelenerek. her seferinde sabit çıkan element kütleleri oranının neden sabit olduğu sorgulanır. ÜNİTE: KİMYANIN GELİŞİMİ ÜNİTE 2. basit denel bulgulardan atomun varlığı gerçeğine ulaşma anlamında verilecektir. örnekleri ile vurgulanır. 2. KİMYANIN GELİŞİMİ 2.3) Katlı Oranlar Kanununun. önemle vurgulanması gereken hususlardır. 2. bilimsel yöntem için esas olduğu çıkarımını yapar.1.1-2. (2. görsel ögelerle bezenmiş bir “kimya tarih şeridi” üzerinde özetlenir.7. Dalton’un ve Avogadro’nun çalışmaları yer alabilir. kendi atom teorisinden çıkarak bu kanunu tahmin ettiği vurgulanmalıdır. . 2.8) Gaz elementlerin birleşen hacimleri ile ilgili gerçek deneylere ilişkin hacim ölçüm çizelgelerinin Dalton Atom Teorisi ile kimi hâllerde açıklanamayacağı örneklerle tartışılır.8 kazanımı da dolaylı yoldan verilmiş olacaktır. aksine.ilk hipotezlerin ve onları sınayan denel sonuçların irdelenmesi. Avogadro Hipotezinin kimyasal bağın anlaşılmasındaki önemini fark eder. atomların birbirine nasıl bağlandığı konusu ile ilgili yorumların tarihsel gelişimine geçilir.(2. burada. 2.5. Ancak bu anlatımda.8) Bu verilerin. [!] 2.hipotez-denel veri ilişkisi.4.7. Dalton Atom Teorisinden yola çıkarak Katlı Oranlar Kuralının nasıl tahmin edildiğini açıklar. .4 Sabit oranlar ve katlı oranlar [!] kanunları. : Sınıf-Okul İçi Etkinlik : Okul Dışı Etkinlik : Ders İçi İlişkilendirme : Diğer Derslerle İlişkilendirme : Ölçme ve Değerlendirme ???: Kavram Yanılgısı [!]: Uyarı 23 . Çünkü Dalton’un Atom Teorisinin temeli bu sorgulamadır.8 2. . 2. simyacıların ‘altın suyu’ ve ‘sonsuz hayat suyu’ arayışları. örnek olarak. [!] Kimya tarih şeridinde. (2.7 Lavoisier. [!] 2. Gaz haldeki elementlerin birleşen hacim oranlarını açıklamada Dalton Atom Teorisinin yetersiz kalışına örnekler verir. Kimyanın bilim olma sürecinin deneysel ölçümlerin yorumu ile başladığını fark eder. gerçekte denel verilerden çıkılarak ifade edilmediği. [!] 2.3. (2. (2.7 kazanımları tarihsel süreç içinde incelenirken 2.6 Moleküllerin varlığını kanıtlamak için Avogadro’nun hipotezi ve bu hipotezin deneysel olarak kanıtlanması örneklerle verilir. : Sınırlamalar Örneğin. Kimyasal olaylarda. 2.4. tek başına bir anlam da ifade etmez. Birleşen hacim oranları ile ilgili hazır denel bulguları kullanarak bazı elementlerin moleküllerden oluştuğu çıkarımını yapar. (2. (2. kimya bilimine temel teşkil eden bölümleri işlenir.

2. sınıf kapsamında iyonik bağ kavramının temelleri de atılmıştır. 3.3. ilgili başlıklar altında incelenmek üzere ertelenecektir.4 İyonlar arasındaki elektriksel etkileşimleri.4. moleküller arası bağların daha zayıf olduğu fikri işlenecek.1-3. ÜNİTE: KİMYANIN GELİŞİMİ ÜNİTE 3.4) NaCl.3 Katman-elektron dizilimleri üzerinden açıklama yapılacaktır. ünitede işlenecektir. : Sınıf-Okul İçi Etkinlik : Okul Dışı Etkinlik : Ders İçi İlişkilendirme : Diğer Derslerle İlişkilendirme : Ölçme ve Değerlendirme ???: Kavram Yanılgısı [!]: Uyarı : Sınırlamalar 24 . [!] 3.(3. -katılarda. 3.4 Bağların hepsi temelde elektriksel etkileşimlerden kaynaklanmakla beraber. -elektron alışverişi ile bağ arasındaki ilişkinin elektriksel çekim temelinde açıklanması” konularını içeren. iyonik bağların anlaşılmasına kadar açıklanacaktır. 3. 3. iyonik bağ şeklinde tanımlamak bu düzey için uygundur.(3.4) AÇIKLAMALAR KİMYANIN GELİŞİMİ 3. sıvılarda ve gazlarda moleküller/ atomlar arasında bağ olup olmadığı ve varsa bu bağların hangi fiziksel halde daha sağlam olması gerektiği konusunda bir irdeleme. tarihsel gelişim başlığı altında. ilk yaklaşımlardan başlanarak.Kimya Dersi 9. 3.2 Moleküllerin birbirini nasıl çektiği konusu 2.4 Kimyasal bağ kavramının tarihsel gelişimi. 3. Kimyasal bağları elektriksel çekme-itme kuvvetleriyle ilişkilendirir. -bağ yapma yatkınlığı yüksek olan elementlerin ve asal gazların elektron düzenleri arasındaki farkın bağ oluşumunu açıklamada kullanılışı. görsel ögelerle desteklenmiş bir metin incelenir. Atomların ve moleküllerin birbirine bağlanma olgusunun Dalton atom teorisi ile neden açıklanamayacağını irdeler.3 Atomlar ve iyonlar arası bağların sağlam. iyonik bağlar verilip diğer bağlar.1-3. Maddenin farklı hâllerinde atomlar. moleküller arası bağlar sınıflandırılmayacaktır.. 3.Sınıf Öğretim Programı 1. Asal gaz elektron düzeni ile atomların bağ yapma yatkınlıkları arasında ilişki kurar. 3. KONU İŞLENİŞ DERİNLİĞİ/ ETKİNLİK ÖRNEKLERİ “Birden çok atomun birbirine tutunmasını açıklamak üzere. KAZANIMLAR Kimyasal bağ kavramının tarihsel gelişimi ile ilgili olarak öğrenciler. Fen ve Teknoloji 7 ve 8.1. CaO gibi bileşikler üzerinde iyonlar ve iyonik bağ örneklendirilir. iyonlar ve moleküller arası bağların varlığını ve sağlamlığını örneklerle açıklar. -atomlarda ‘çengel ve yuva’ benzeri ayrıntıların varlığını düşünen eski bağ açıklamalarının atom yapısı hakkında bilinenlerle uyuşmazlığı.

Geçmiş zaman insanının simya ile ilgili çalışmaları olmasaydı kimya bugün bu aşamaya gelebilir miydi? Örneklerle açıklayınız.8 Aşağıdaki soruları tartışınız. 25 .1-2. Önerilen Öğretim ve Değerlendirme Örnekleri Örnek Değerlendirme : 1 İlgili Olduğu Kazanımlar : 1. 2.6.Kimya Dersi 9. simyanın bilim sayılmamasının nedenlerini irdeleyiniz. 1.1-1. 2.Sınıf Öğretim Programı D. Kimya bir bilim olduğu hâlde.

çıkışa.Sınıf Öğretim Programı Örnek Değerlendirme :2 İlgili Olduğu Kazanımlar : Tüm kazanımlar Aşağıda birbiri ile bağlantılı Doğru / Yanlış tipinde ifadeler içeren tanılayıcı dallanmış ağaç tekniğinde bir soru verilmiştir A’daki ifadeden başlayarak her “Doğru” ya da “Yanlış” cevabınıza göre çıkışlardan sadece birisini işaretleyiniz. Doğru ise B’deki ifadeye. yanlış ise 2. yanlış ise E’deki ifadeye ulaşılır. D’deki ifadenin Doğru /Yanlış olduğu belirtilir. çıkışa ulaşılır.Kimya Dersi 9. Örneğin: A’ daki ifadenin Doğru /Yanlış olduğu belirtilir. B’deki ifadenin Doğru /Yanlış olduğu belirtilir. Doğru ise D’deki ifadeye. 26 . yanlış ise C’deki ifadeye ulaşılır. Doğru ise 1.

4 veya 5. Bu durumda öğrencinin 2 doğru yanıtı vardır ve 2 puan almıştır. yanlış yanıt vermiştir. • Öğrenci 3. A’daki ifadeye (D) diyerek. F’deki ifadeye (Y) diyerek. doğru yanıt vermiş ve D’deki. • Öğrenci 2. 27 . • Öğrenci 7. Bu durumda öğrencinin 3 doğru yanıtı vardır ve 3 puan almıştır. • Öğrenci 6. A’daki ifadeye (Y) diyerek. yanlış yanıt vermiştir ve C’deki ifadeye ulaşmıştır. yanlış yanıt vermiş ve C’deki ifadeye ulaşmıştır. çıkışa ulaştı ise.Kimya Dersi 9. doğru yanıt vermiş ve B’deki ifadeye ulaşmıştır. B’deki ifadeye (D) diyerek.Sınıf Öğretim Programı DEĞERLENDİRME: • Öğrenci 1. çıkışlara ulaşmışsa her basamaktaki doğru veya yanlış yargıları değerlendirilerek yukarıdaki örneklere göre puan hesaplanır. ifadeye (Y) diyerek yanlış yanıt vermiş ve G’deki ifadeye ulaşmıştır. çıkışa ulaştı ise. yanlış yanıt vermiştir. A’daki ifadeye (D) diyerek. B’deki ifadeye (D) diyerek doğru yanıt vermiş ve D’deki ifadeye ulaşmıştır. C’deki ifadeye (D) diyerek. ifadeye ulaşmıştır. Bu durumda öğrencinin doğru yanıtı yoktur ve 0 puan almıştır. Bu durumda öğrencinin 1 doğru yanıtı vardır ve 1 puan almıştır. C’deki. ifadeye (D) diyerek yanlış yanıt vermiştir. doğru yanıt vermiş ve F’deki ifadeye ulaşmıştır. 7. D’deki ifadeye (D) diyerek doğru yanıt vermiştir. doğru yanıt vermiş ve B’deki ifadeye ulaşmıştır. çıkışa ulaştı ise. çıkışa ulaştı ise. D’deki ifadeye (Y) diyerek. A’daki ifadeye (Y) diyerek.

Ünitenin Kavram Listesi • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • İyon İyon Yükü Yükseltgenme Basamağı Lewis Formülü Örgü Yapısı Molekül İyonik Bağ Kovalent Bağ Metalik Özellik Ametalik Özellik Nötrallik İkili Bağ Üçlü Bağ Hidrokarbon Polarlık Organik Bileşikler Anorganik Bileşikler Hidrofil Hidrofob Değerlik Elektronu : BİLEŞİKLER : 16 Saat 28 . Bu ünitenin amacı. iyonik bileşiklerin neden hep katı. Ünitenin Amacı Öğrenciler. ayrıca basit organik bileşiklerle organik kimyaya giriş yapılacaktır.Kimya Dersi 9. ilköğretim 6. Ayrıca öğrenciler.Sınıf Öğretim Programı 2. Ayrıca polarlığın çözünmedeki rolü ekseninde bağın ve molekülün polarlığı irdelenecektir. kavramlarını kullanarak açıklamalarını sağlamaktır. Bileşikler Nasıl Oluşur? 2. Kovalent Bileşikler C. Ünitede Önerilen Konu Başlıkları BİLEŞİKLER 1. iyonik bağ ve kovalent bağ kavramlarını da bilmektedirler. Bu ünitede özellikle. B. Ünite Önerilen Süre A. elektron dizilimleri. İyonik Bileşikler 3. katmanlardaki elektron dizilimi. yükseltgenme basamağı. değerlik elektronu/elektronları. anyon. sınıftan itibaren elementlerden bileşik oluştuğu fikrine sahiptir. iyon yükü ve yükseltgenme basamağı arasındaki fark vurgulanarak iyonik bileşiklerin ve kovalent bileşiklerin oluşumu ekseninde bu bileşiklerin Lewis formüllerinin yazımı ve polarlık üzerinde durulacak. esasında tüm ünitelere temel oluşturması bağlamında düşünülerek düzenlenmiştir. İçerik bakımından kimyanın temel bileşenlerinden birisi olan bu ünite. dublet. oktet. kovalent bileşiklerin neden bağımsız birimlerden oluştuğunu. katyon. öğrencilerin. iyon yükü.

Na+. (1. İyon yükü ve yükseltgenme basamağı arasındaki farkı açıklar. Değerlik katmanındaki elektron sayısı bulunarak. 1. diğer elementlerin yükseltgenme basamakları bulunur. çeşitli örnekler üzerinde.(1. Zn2+. ve X: Cl. Al3+. Elektron dizilimi. N(I-V).3. 8. O2− iyonlarının yüklerinden yararlanılarak.1. ‘iyon yükü’ yerine “yükseltgenme basamağı” kavramı daha uygun olur. Elektron alma/ verme eğilimi ile metallik/ ametallik özelliklerini ilişkilendirir. Katman elektron dizilimini içeren periyodik tablodan yararlanılarak asal gazların ve diğer bazı elementlerin elektron dizilimleri karşılaştırılır. elementlerin elektron alma-verme-ortaklaşma eğilimlerini. Elektron dizilimlerini alt katmanlar temelinde gösteren periyodik cetveller kullanılırken. f alt katmanları kullanılmayacaktır.3-1.3 İyon yükü. sırası ile 6 ve 5 elektron kaybetmiş ‘iyonlar’ saymak doğru değildir ve bu atomlar için “yükseltgenme basamağı” terimi uygundur.4.5 Fe(II) / Fe (III) .3. eş numaralı alt katmanlardaki elektron sayıları toplanacaktır.(1. ÜNİTE: BİLEŞİKLER ÜNİTE KAZANIMLAR KONU İŞLENİŞ DERİNLİĞİ/ ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR [!]1. 2. H+.4-1.2 Grupların genel adları ve ana gruplardaki elementlerin değerlikleri işlenir. su ortamında da serbest kalırlar (çözünürler).5.5) BİLEŞİKLER 1. Elementlerin grup numaraları ile son katmandaki elektron sayıları ve bir bileşikteki yükseltgenme basamakları arasında ilişki kurar. metaller için. istisnaları olan bir genelleme olduğu açıklanacaktır.Kimya Dersi 9. 11. I olmak üzere X(I)/X(III)/X(V)/X(VII) sistemleri kullanılarak elementlerin oktet kuralına uyan/uymayan farklı değerlikleri olabileceği. Periyodik cetvelde verilen elektron dizilimlerini kullanarak. elektron alış-verişinin net ve tam olduğu varsayılan NaCl gibi bileşiklerde. S ve N atomlarını. : Sınırlamalar 1. Cl. Fe2O3. Mn2O7 gibi yüksek yükseltgenme basamaklarının söz konusu olduğu bileşiklerde de. MoO3. CrO3. Hg(I)/Hg(II).gibi gerçek iyonlar için uygun düşen terimdir. d. [!] 1.4) Seçilen uygun bileşik örnekleri üzerinde. p. Bu bağlamda. Ca2+. F−. Bu karşılaştırma üzerinden gidilerek elementlerin elektron alma-verme-ortaklaşma eğilimleri. N2O5 gibi moleküllerde. iyon yükü ve yükseltgenme basamağı ile ilgili olarak öğrenciler. asal gaz elektron dizilimi üzerinden irdeler. Sn(II)/ Sn(IV) . aldığı/ verdiği elektron sayısının dördü aşmadığı vurgulanır. s. 1.1. Yükseltgenme basamaklarının sabit veya değişken oluşu ile elektron dizilimi arasında ilişki kurar. Br. iyon yükleri ve yükseltgenme basamakları ayrı ayrı gösterilir. [!] 1.2. : Sınıf-Okul İçi Etkinlik : Okul Dışı Etkinlik : Ders İçi İlişkilendirme : Diğer Derslerle İlişkilendirme : Ölçme ve Değerlendirme ???: Kavram Yanılgısı [!]: Uyarı 29 . Pb(II)/ Pb(IV) . K+. Cu(I)/ Cu(II) . Na+. SO3. 1.1. Mn(II) /Mn(IV) / Mn(VII) . atomun bu özelliği ile elementin grup numarası ilişkilendirilir. 2 gibi katmanlardaki toplam elektron sayıları temelinde verilecek. Mg2+. metallik/ ametallik özellikleri irdelenir. Bu iyonlar.2) Her ana gruptan birer element seçilerek katman-elektron dizilimleri verilir. İncelenen her elementin oktete ulaşmak için alması/ vermesi gereken elektron sayıları irdelenir.Sınıf Öğretim Programı Ç.1 Elektron dizilimleri. Buna karşılık. 1.1. Elementlerin genel olarak. [!] 1. Yükseltgenme basamağı ve iyon yükü ile nötral atomların son katmanındaki elektron sayıları ve elektron dizilimi ilişkilendirilir. oktetin kimyasal bağ için gerek şart olmadığı. Elementlerin iyon yükü ve yükseltgenme basamağı bu örnekler üzerinde karşılaştırılır. Ünite Kazanımları ve Etkinlikler 2.

3. Bazı iyonik bileşiklerin Lewis formüllerinin yazılı olduğu kartlar incelenerek iyonik bileşikteki elektron veren atomun/ atomların “katyon”. [!] 2.4 Çok atomlu iyonlara OH−. 2. Nötrallik ilkesinden yararlanarak iyonik bileşiklerin adları ile formülleri arasında eşleme yapar. PO43−. ClO4− anyonları ve NH4+ katyonu örnek verilir.. ana grup elementlerinin elektron dizilimleri asal gaz elektron dizilimleri ile karşılaştırılır. Elementlerin katman elektron dizilimleri kullanılarak. çok atomlu iyonların Lewis yapılarına girilmeyecektir. ClO3−. Geçiş elementlerinin ve ametallerin farklı pozitif yüklere sahip olabileceğini fark eder. NaCl.5 İyonik bileşikler. Elementlerin sahip olabileceği yükler irdelenir.. Lewis simgelerinin neyi temsil ettiği tartışılır. çekirdeği ve iç katman elektronlarının tamamını. Lewis sembolündeki harf(ler)in. 2. Yaygın çok atomlu anyonlar ve [!] 2.2. : .4. katyonun yükseltgenme basamağı temelinde adlandırılacaktır. sadece element sembolü ve yük olarak (Na+ gibi).3).5. bu elektronların atom grubunun tamamına aitmiş gibi düşünülebileceği sonucu çıkarılır. Basit iyonik bileşikleri değerlik elektronları ile simgelendirerek gösterir.. Örnek: . CH3COO− .Kimya Dersi 9. Bu iyonlarda her atomun yükseltgenme basamağını bulma alıştırmaları yapılır. Farklı elementlerin nötral atomlarının ve iyonlarının Lewis simgeleri genel kimyasal simgeleri ile karşılaştırılır. LiF vb iki atomlu iyonik bileşikler için Lewis formülü yazımı çalışmaları yapılır. SO42−. (2.2) Elementlerin grup numaraları ile son yörüngelerindeki elektron sayıları ilişkilendirilir. 2. CO32−. elektron alan atomun/ atomların “anyon” olduğu sonucuna ulaşılır. ClO2− . : F BİLEŞİKLER [!] 2. NO3−. geçiş metallerinin ve ametallerin farklı pozitif değerliklere sahip olabileceği çıkarımı yapılır.Sınıf Öğretim Programı 2. KBr. ÜNİTE: BİLEŞİKLER ÜNİTE KAZANIMLAR KONU İŞLENİŞ DERİNLİĞİ/ ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR 2. ClO−.2. 2. Bu konu işlenirken. anyonlarınki ise dış katman elektronları ve yükü ile birlikte verilecektir.1. katyonların Lewis simgeleri.3 NaF gibi basit bileşiklerde. SO42−. Sonuç olarak. Örnek: Fe2O3 demir (III) oksit Mn2O7 mangan (VII) oksit Cr2(SO4)3 krom (III) sülfat CrO3 krom (VI) oksit Cr2O3 krom (III) oksit NH4+ katyonu tanıtılır. Çeşitli elementlerin Lewis simgeleri incelenerek. Bu tartışma ile. kullanılan noktaların da değerlik elektronlarını gösterdiği sonucuna varılır.4) : Sınıf-Okul İçi Etkinlik : Okul Dışı Etkinlik : Ders İçi İlişkilendirme : Diğer Derslerle İlişkilendirme : Ölçme ve Değerlendirme ???: Kavram Yanılgısı [!]: Uyarı : Sınırlamalar 30 . PO43− gibi anyonların fazladan elektronlarının hangi atom tarafından alındığı sorgulaması yapılarak. 2. Bazı iyonik bileşiklerde atom gruplarının anyon ve/veya katyon olabileceğini fark eder. İyonlardan bileşiklerin oluşumu ile ilgili olarak öğrenciler.1.(2. Ana grup elementlerinin katyon ve anyonlarının muhtemel yüklerini belirtir. (2. gerektiğinde.

2. (3. İyonik bileşiklerin suda neden kolay çözündükleri. “Verilen bileşikler moleküler yapıda mıdır?”. ÜNİTE: BİLEŞİKLER ÜNİTE KAZANIMLAR KONU İŞLENİŞ DERİNLİĞİ/ ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR 3.Kimya Dersi 9. 3. Örnek: NaCl (k) + H2O (s) → Na+ (aq) + Cl. İyonik bileşiklerin örgü yapısı ile ilgili olarak öğrenciler.1. nitrat ve sülfat tuzlarının suda iyonlaşmalarına ilişkin çözünme olgusu.3. İyonik yapılı bileşiklerin çeşitli tiplerde ve düzenli örgüler oluşturduğunu modeller üzerinde gösterir. 3.3. [!] 3. örgü yapısı ile ilişkilendirir.1. çeşitli tuzların çözünme denklemleri ile birlikte açıklanır.(aq) : Sınıf-Okul İçi Etkinlik : Okul Dışı Etkinlik : Ders İçi İlişkilendirme : Diğer Derslerle İlişkilendirme : Ölçme ve Değerlendirme ???: Kavram Yanılgısı [!]: Uyarı : Sınırlamalar 31 . İyonik bileşiklerin neden hep katı olduğunu açıklar. İyonik bileşiklerin moleküllerinin olmayışını.4. Her bileşik için iyonların dizilişi ayırt edilir.1-3. NaCl ve CsCl örnekleri açıklama için kullanılacaktır. “Bu modellerde yer alan bileşikler hangi fiziksel halde olabilir?” soruları ile yönlendirilmiş bir tartışma açılır. İyonik bileşiklerin suda çözünmelerini örneklerle açıklar. 3. 3. İyonik bileşiklerin formüllerine karşılık gelen moleküllerinin olmadığı ve hep katı halde bulundukları sonucuna varılır. fiziksel hallerin ve çözeltideki iyonların gösterimleri ile birlikte verilecektir.3. Basit halojenür.4) [!] 3.4. BİLEŞİKLER NaCl ve CsCl bileşikleri için oluşturulmuş 3 boyutlu modeller üzerinde bileşiklerin örgü yapısı incelenir. Modeller karşılaştırılır.Sınıf Öğretim Programı 2.

3.4 Moleküller “nokta/elektron” ve “çizgi/elektron çifti” seçenekleri ile ayrı ayrı gösterilecektir. : Sınıf-Okul İçi Etkinlik : Okul Dışı Etkinlik : Ders İçi İlişkilendirme : Diğer Derslerle İlişkilendirme : Ölçme ve Değerlendirme ???: Kavram Yanılgısı [!]: Uyarı 32 . ÜNİTE: BİLEŞİKLER ÜNİTE KAZANIMLAR KONU İŞLENİŞ DERİNLİĞİ/ ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Aynı element atomlarından oluşmuş kovalent yapı örnekleri ( H2.4. Cl2. 4. : Sınırlamalar BİLEŞİKLER . I2. HCl.3. N≡N. Daha sonra. Kovalent bileşiklerin çoğunun neden bağımsız birimlerden (molekül) oluştuğunu açıklar. Cl2. İki atom arasındaki kovalent bağı ortaklaşılmış elektron çiftleri temelinde gösterir. O=C=O. I2 ile HCl. molekülerdeki her bir atomun başka kovalent bağ oluşturup oluşturmayacağı irdelenir. C≡O. Moleküllerin bağ yapısını değerlik elektronları ile simgelendirerek gösterir (Lewis formülleri). 4. H2O molekülleri Lewis nokta yapıları ile gösterilir. Kovalent bileşiklerin genelde ametallerden oluştuğunu fark eder. B2O3 gibi bileşiklerin varlığı bir okuma parçasında verilir. metan gibi sistematiğe uygun olmayan geleneksel adlar vurgulanır.6. molekül sayılamayacak örnekler olarak açıklanır. monoklinik kükürt. 4. Bazı kovalent bileşiklerin ikili ve üçlü bağ içerdiğini hazır örnekleri inceleyerek fark eder 4. 4. en. çubuk-küre modelleri de tanıtılır. + F F F–F Periyodik cetvelde hangi elementlerin kovalent bağ oluşturabileceği tartışmaya açılır.2. 4. Su.(4. O=C=O. Basit kovalent bileşiklerin formülleri ve adları arasında eşleştirme yapar. F2 ) için bağlanmanın nasıl gerçekleştiği üzerinde bir tartışma açılır. su gibi bağımsız moleküllerden oluşmuş düşük erime ve kaynama noktalı kovalent bileşikler yanında.6). [!] 4.4). eten ve etin gibi basit moleküllere ait Lewis gösterimlerinin yer aldığı modeller incelenerek kovalent bileşiklerde tekli bağlar yanında. O=O. iyonik bileşiklerle sınırlı kalacak ve orada işlenecektir. ve kn. Kırmızı fosfor. O2.4 O=O. 4. elmas. O2.3. AÇIKLAMALAR [!] 4. 4. C≡O.5. Kovalent bileşiklerin oluşumu ile ilgili olarak öğrenciler.1. Buradan.6 Karbon dioksit. her kovalent bileşiğin bağımsız moleküllerden oluştuğu sonucuna varılır. SO2 (kükürt dioksit). N2O5 (diazot pentoksit) gibi adların mantığı işlenir. N≡N. örgü yapılar oluşturan. değerleri yüksek SiO2.3 O2. Bağların çizgilerle gösterimi için. 4. 4.1). iki atom arasında kovalent bağın elektron ortaklaşması ile oluştuğu sonucuna ulaşılır (4.1.Sınıf Öğretim Programı 2. SO3 (kükürt trioksit). 4. N2. Cl2. I2 ile HCl. H2O bileşiklerinin değerlik elektronları ile nasıl gösterilebileceği tartışmaya açılır. CO2 vb bileşiklerin Lewis formülleri üzerinde. (4. IF3 vb bileşiklerde anyon adına eklenen son ek verilir. grafit gibi kovalent element yapıları da.. Kovalent bileşiklerin genelde ametallerden oluştuğu vurgulanır. atomların katman elektron modeller ile oluşturulmuş çeşitli molekül gösterimleri incelenerek.5 Latince sayı adları kullanılarak türetilen. Pozitif atomun yükseltgenme basamağı temelinde adlandırma. HF. N2. amonyak. H2O. Bileşiklerin Lewis formülleri yazılır.2) Bazı kovalent bağlı bileşiklerde formül yazma ve adlandırma çalışmaları yapılır. 4. ikili ve üçlü bağların da bulunabileceği sonucuna ulaşılır (4.Kimya Dersi 9. eten ve etin gibi basit molekül örnekleri Lewis gösterimleri ile açıklanacaktır. 4.

4 Bir okuma parçasında. 5. H2O-I2. H2O. C. [!] 5. 5. O=C=O gibi çizgisel ve düzlem.1) N2. O. N. S. Basit molekülleri polarlık bakımından irdeler.3.4 Maddelerin karışabilirlikleri (çözünürlük) açıklanırken moleküller arası bağların kırıldığı ve yeni bağların oluştuğu konusu verilir.3 Bağın polarlığı ile molekülün polarlığı. N. ametaller bileşik oluştururken bağ elektronlarına sahip çıkma eğilimleri sırasına dizilir (5.3).1. I. C. Moleküllerin polarlığı ile moleküller arası etkileşimi ilişkilendirir.2. CS2-I2 molekül çiftlerinde. bu kavramın tanımına girilmeyecek. [!] 5. Cl. ÜNİTE: BİLEŞİKLER ÜNİTE KAZANIMLAR KONU İŞLENİŞ DERİNLİĞİ/ ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR 5.4 Polar çözücülerin iyonik ve polar maddeleri. bu elementlerin de sadece bağ elektron çiftlerine sahip çıkma eğilimi sırası verilecektir. F. H2O. 5. Bu karşılaştırmada son yörüngedeki elektronların çekirdeğe uzaklıkları ve sayıları esas alınarak.4) : Sınıf-Okul İçi Etkinlik : Okul Dışı Etkinlik : Ders İçi İlişkilendirme : Diğer Derslerle İlişkilendirme : Ölçme ve Değerlendirme ???: Kavram Yanılgısı [!]: Uyarı : Sınırlamalar 33 . buna bağlı olarak moleküllerin pozitif ve negatif uçları da dikkate alınarak moleküllerin polarlığı ile yapıları ilişkilendirilir (5. CS2 molekülleri için hazırlanmış olan çizgisel ve düzlem açısal yapılarının açıkça görüldüğü kartlar incelenerek yapılar karşılaştırılır. moleküller arası etkileşimlerin irdelenmesinden sonra her molekülün kendi türünden moleküllerle etkileşimi. N2. bağ elektronlarına sahip çıkma eğilimleri sırasına dizer. 5. I. 5. ancak enerji bilançosu üzerinden çözünürlük irdelemesine girilmez. Br.Kimya Dersi 9. bu ikili etkileşimlerle karşılaştırılır. polar maddelerin erime ve kaynama noktaları karşılaştırılarak genel anlamda uçuculuk ile polarlık arasında ilişki kurulur. 5. HCl. İki atomlu basit moleküllerde pozitif ve negatif uçları tahmin eder. ametallerin bağ elektronlarına sahip çıkma eğilimlerinden bağın polarlığı. CO2. Br. H2O-HCl. Katman elektron dizilimini içeren periyodik tablodan yararlanılarak F. 5. CH4 gibi üç boyutlu moleküllere girilmeyecektir. BİLEŞİKLER Kovalent bağlarda polarlık ile ilgili olarak öğrenciler. Başlıca ametalleri. H elementlerinin elektron dizilimleri karşılaştırılır. O. [!] 5. Buradan polarlık özellikleri ile maddelerin sıvılardaki çözünürlükleri arasında ilişki kurulur. Cl. S. apolar çözücülerin de apolar kovalent maddeleri kolay çözeceği genellemesi yapılır.(5. Bu karşılaştırma sonunda.Sınıf Öğretim Programı 2.2.açısal moleküller düzeyinde ilişkilendirilecek.4. H dışındaki elementler ele alınmayacak.1 Elektronegatiflik sırası veriliyor olmakla beraber.

(6. -COOH. organometalik bileşiklerin ve komplekslerin organik mi anorganik mi sayılması gerektiği tartışmasına girilmez.1) C1.3. etanol. ÜNİTE: BİLEŞİKLER ÜNİTE KAZANIMLAR KONU İŞLENİŞ DERİNLİĞİ/ ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Etanol (etil alkol. glisin.6 n-alkan ve sikloalkanlar. kalsiyum oksit. [!] 6.CH2. etanoik asit örnek verilecektir. glikoz.3) CH3-CH2. -COOH. etin. früktoz.(6.. Organik moleküllerin hidrofil ve hidrofob bölümlerini gösterir.1 Organik asit tuzlarının.2) Örnekler hidrofil ve hidrofob tanımları polarlık-apolarlık temelinde açıklanır.3 Hidrofil ve hidrofob grupların niteliği ve bir okuma parçasında açıklanır.4) AÇIKLAMALAR 6. Basit hidrokarbonların ve yaygın organik bileşiklerin açık formüllerini yazar ve adlandırır. etanoik asit (asetik asit. basit şekerler.Sınıf Öğretim Programı 2.CH2. 6.1.1-6.4 Benzer benzeri çözer genellemesine örnekler verilecektir.2.2 C1-6 n-alkan ve sikloalkanlar. Organik ve anorganik bileşikleri formüllerinden ayırt eder.3 Hidrofil ve hidrofob kavramlarının tanımları yapılarak. benzen ile amino asitler. tanıdığı organik bileşikleri kolay çözündüğü çözücülerle eşleştirerek açıklar. propantriol. yağlar. Organik bileşikler ile ilgili olarak öğrenciler. -NH2.CH2. -NH2. etandiol. propantriol. 6.CH2. metan. [!] 6. özellikleri deterjan türü bileşiklerin yer aldığı [!] 6. Polarlığın çözünmedeki rolünü. yağ asitleri. (6. CH3NH2 bileşikleri örnek alınarak polarlık temelinde. (6. ispirto). alanin gibi yaygın adları ile tanıtılacak. fruktoz. benzen ile yaygın organik moleküllerden metanol. eten.CH2. amino asitler (genel formül ve en basit örnekler) ve etanoik asitin formülleri adları ile eşlendirilir. karbon temelli maddeler olduğu sonuçta vurgulanır. 6. metanol. sistematik adlandırmaya girilmeyecektir. Hidrofil ve hidrofob gruplar -OH.4. hidrofil gruplara -OH.CH2-COOH CH3COOH. 6. sakkaroz. benzen bileşikleri arasındaki etkileşim ise apolarlıkları ile ilişkilendirilerek açıklama yapılır.CH2-SO3H CH3-CH2. hekzan. glukoz. sülfürik asit gibi anorganik bileşikler ayrı gruplar halinde yazılarak her grubun kendi içindeki ortak yönleri ile ilgili bir tartışma açılır. “Benzer benzeri çözer” genellemesi. etandiol. BİLEŞİKLER [!] 6. CO2 ve karbonatların bu tanım dışında kaldığı belirtilir. sirke asidi) gibi organik ve sodyum klorür.2 Amino asitler.CH2.CH2. H2O. -SO3H içeren C1−6 n-alkanları ile örneklenebilir.2 “Organik” tanımının tarihçesi ve/veya amino asit. Organik maddelerin. etanol. C2H5OH. 6.CH2.Kimya Dersi 9.CH2. -SO3H örnek verilir. etin. proteinler ve nişasta gibi önemli doğal bileşikler ile ilgili okuma parçası/parçaları verilir. 6.CH2-OH CH3-CH2. CS2. : Sınıf-Okul İçi Etkinlik : Okul Dışı Etkinlik : Ders İçi İlişkilendirme : Diğer Derslerle İlişkilendirme : Ölçme ve Değerlendirme ???: Kavram Yanılgısı [!]: Uyarı : Sınırlamalar 34 . 6. eten.

1.4 Aşağıdaki tabloda verilen her atom için katman.Sınıf Öğretim Programı D.3. 1.2. 1. ametal. Önerilen Öğretim ve Değerlendirme Örnekleri Örnek Değerlendirme :1 İlgili Olduğu Kazanımlar : 1.Elektron Dizilimi Grup Numarası İyon Yükü Metal Ametal Asal Gaz He Na O Mg Ne F Ca 35 .elektron dizilimini yaparak grup numarasını ve iyon yükünü belirleyip. 1. asal gaz olup olmadıklarına karar veriniz. Element Katman. metal.Kimya Dersi 9.

5 Aşağıdaki tabloyu verilen açıklamalar doğrultusunda doldurunuz. 1. Belirtilen element için yükseltgenme basamağını yazınız. Belirtilen element için katman. Belirtilen elementin farklı yükseltgenme basamağında olduğu bir bileşiğini ilgili sütuna yazınız. 3.elektron dizilimini yapınız.4.Sınıf Öğretim Programı Örnek Değerlendirme :2 İlgili Olduğu Kazanımlar : 1. 2.Kimya Dersi 9. Bileşik Belirtilen Element P Yükseltgenme Basamağı Katman-Elektron Dizilimi Belirtilen Elementin Farklı Bileşiği Na3PO4 HNO3 N CrO3 Cr Mn2O7 Mn FeCl3 Fe SO3 S 36 . 1.

Bu diyagramları inceleyerek. Bağların nasıl oluştuğunu tabloda ayrılan yerde açıklayınız. 4. tabloda verilen yere yazınız. Oluşan bağların türünü.1 Aşağıdaki verilen diyagramlarda MgCl2.Kimya Dersi 9. 1.Sınıf Öğretim Programı Örnek Değerlendirme :3 İlgili Olduğu Kazanımlar : 2. O2 ve Cl2 moleküllerinin oluşumu görülmektedir.3. Formül Bağın Türü Bağın Oluşumu MgCl2 Cl2 O2 37 . 2.

Kimya Dersi 9. 4.4 Aşağıda verilen moleküller ve bileşikler için Lewis formüllerini yazınız. (Elementlerin ait oldukları grup numaralarını periyodik sistemden bulunuz. 4.1.) H2 → NH3 → CO2 → SO2 → CaO → AlCl3 → 38 .3.Sınıf Öğretim Programı Örnek Değerlendirme İlgili Olduğu Kazanımlar :4 : 4.

CH. 6.1.3 Aşağıdaki tabloda boş olan yerleri istenenleri yazarak doldurunuz.2. 6.Kimya Dersi 9. Bileşik Adı Propan Bileşik Formülü Hidrofil Uç Hidrofob Uç CH3-OH Etanoik Asit CH2-CH2 OH OH Benzen ⏐ ⏐ CH2.CH2 OH OH OH ⏐ ⏐ ⏐ 39 .Sınıf Öğretim Programı Örnek Değerlendirme İlgili Olduğu Kazanımlar :5 : 6.

Reaksiyon Nedir? 2.Sınıf Öğretim Programı 3. Ünitenin Amacı Öğrenciler. Ünitenin Kavram Listesi • • • • • • • • • • • • • • • • • • Kimyasal Tepkime Kimyasal Özellik Kimyasal Değişme Yanıcılık Asitlik Bazlık Asallık Çözünme Çökelme Nötralleşme Redoks İndirgen Yükseltgen Polimerleşme Monomer Dimer Polimer Hidroliz 40 . B. Reaksiyon tipleri 3. ilköğretim Fen ve Teknoloji dersinde kimyasal değişim kavramını ve basit tepkimeleri. Ünite Önerilen Süre : KİMYASAL DEĞİŞİMLER : 12 saat A. Ünitede Önerilen Konu Başlıkları KİMYASAL DEĞİŞİMLER 1.Kimya Dersi 9. maddenin kimyasal özelliklerini kimyasal değişimlerle ilişkilendirmeleri. kimyasal tepkime türlerini örnekleri ile birlikte incelemeleri amaçlanmaktadır. kimyasal tepkimelerde ısı alış-verişini öğrenmeleri. Bu ünitede öğrencilerin. Polimerleşme ve Hidroliz C. ayrıca kimyasal tepkimeleri formüllerle ve sayma yöntemi ile denkleştirmeyi öğrendiler.

kimyasal değişimenerji değişimi ilişkisi irdelenir. asitlik-bazlık. tepkimeye girdiği maddeye göre değişmektedir. Fiziksel özelliklerin beş duyu organı ile algılanabildikleri için kavranmalarındaki kolaylık vurgulanır. Kimyasal değişmelere enerji değişmelerinin de eşlik ettiğini örneklerle gösterir. Fen ve Teknoloji dersi 6-8. ısı enerjisi gerektiren azot oksitleri oluşumu. Uygun olan basit tepkimelerle sınıf ortamında da deney yapılabilir. o maddenin hangi koşullarda ve ne ile etkileştiği hususu olacağı. Isı ve elektrik enerjisi değişimlerinin eşlik ettiği tepkimeler yazılırken enerji miktarı verilmeyecek. elektrik enerjisi elde etmede kullanılabilen redoks tepkimeleri ve elektrik enerjisi ile gerçekleştirilen suyun elektrolizi gibi tepkime örnekleri kullanılarak.3) Her kimyasal değişmede mutlaka bir enerji alış-verişi olduğu düşüncesini vermek esastır. bu özelliklerin ortaya çıkması için örneğin.2) Yanma tepkimelerinin esası verilir. aşağıdakine benzer bir örnekle açıklanır. Bir maddenin kimyasal özellikleri. [!] 1. Dalton atom teorisinin kimyasal tepkimelerin ve buna bağlı olarak kimlik değişmelerinin açıklanmasında doğru bir yaklaşım getirdiği fakat yetersiz olduğu belirtilir. tepkimeye girme yatkınlığı gibi özelliklerin sayısal büyüklük olarak ifade edilebilmesi.1 Kimyasal değişimlerin. kimyasal tepkimeleri atomların diziliş şekillerinin değişmesine dayanarak açıklaması ile elektron alış-verişine dayanan modern kimyasal tepkime açıklamaları karşılaştırılır.2 Burada verilmek istenen. asıl olanın. ancak. Yanıcılık. (1.4. Bu bakımdan bir madde için kimyasal özelliklerden bahsedilirken mutlaka tepkimeye girdiği madde belirtilmelidir. kütle ve hacim ölçülerek nasıl bulunduğu tartışılır.2.Sınıf Öğretim Programı Ç. örneğin tepkimeye girme yeteneği. (1. kolay ölçülebilir büyüklükler ile ifade edildiği hatırlatılır. asallık gibi kimyasal özelliklere temel olan örnek tepkimelerin denklemlerini yazar. Ünite Kazanımları ve Etkinlikler 3. Kimyasal özelliklerin de.1. (1. 1. maddenin bir kimyasal tepkimeye katılması gerektiği gerçeğini ortaya çıkaracak öğretmen tarafından yönlendirilen bir irdeleme yapılır. asallık ve diğer kimyasal özelliklerin şartlara bağlı olarak değişmesine (asallık ve reaktifliğin göreceli olmasına) bir örnektir. 1. maddenin kimyasal özelliği” ifadesinin tek başına çok da anlamlı olmadığı. “Bir 1. O2 + 2H2 ⎯→ 2H2O çok hızlı yavaş 3O2 + 4Fe ⎯→ 2Fe2O3 tepkime yok O2 + Au ⎯→ ??? Azotun normal sıcaklıkta oksijen ile tepkime vermemesi. Kimyasal tepkimelerin betimlenmesi ile ilgili olarak öğrenciler. gerekli önlemler alınarak algılanabilir ve ölçülebilir olduğu. atomların birbirine bağlanması ve/veya bu bağların kopması temelinde açıklaması. Yangın söndürmede kullanılan karbon dioksidin ve altının alevden etkilenmemesi birer asallık örneği olarak kullanılır.4. ısı (Q) ve “elektrik enerjisi” terimlerini ilgili yerlere yazmakla yetinilecektir. Örneğin yoğunluğun. (1. fakat yüksek sıcaklıkta oksijene karşı reaktif olması. kimyasal özelliklerin ölçülebilmesi ve yorumlanabilmesi için bir kimyasal değişmenin gerekliliğidir. KİMYASAL DEĞİŞMELER 1. : Sınırlamalar : Ölçme ve Değerlendirme ???: Kavram Yanılgısı [!]: Uyarı 41 . 1. ancak bu düzen değişikliklerinde elektronun ve daha genel olarak elektriksel etkileşimlerin kullanıldığı vurgulanır.4) : Sınıf-Okul İçi Etkinlik : Okul Dışı Etkinlik : Ders İçi İlişkilendirme : Diğer Derslerle İlişkilendirme AÇIKLAMALAR 1. Isı ve ışık enerjisi veren yanma tepkimeleri. Kimyasal tepkimelerde maddelerin kimlik özelliklerinin değiştiğini Dalton atom teorisi ile ilişkilendirerek açıklar. 1. doğal gazdaki metanın yanmasına ilişkin tepkime denkleştirilir.1) Fiziksel özelliklerin.Kimya Dersi 9.3. Atomların diziliş ve düzen değişikliklerinin modern açıklamalar için de geçerli olduğu. Yaygın asitlerin yaygın bazlarla nötralleşme tepkimeleri denkleştirilir. Kimyasal özelliklerin kimyasal değişmeler ile ortaya çıktığını fark eder. ÜNİTE: KİMYASAL DEĞİŞİMLER ÜNİTE KAZANIMLAR KONU İŞLENİŞ DERİNLİĞİ/ ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Dalton teorisinin. sınıf programlarında işlenmiştir.

SO2. kullanım alanları ile birlikte örnekler verir. Çözünme-çökelme ile nötralleşme tepkimelerinin ortak özelliğini belirtir. Nötralleşme tepkimelerinin genel özelliğini açıklar.5 Yükseltgenler: O2.1-2. 2.5 Karmaşık olmayan redoks tepkimeleri örnek seçilip. sınıf ortamında gösteri deneyi olarak yapılır. 2.5 Bu konunun sınıf ortamında. (2.5. öğrencinin tanıdığı kimyasal maddeler seçilerek örneklenir. kurşun nitrat ile potasyum iyodür arasındaki tepkime. [!] 2. Basit çözünme-çökelme tepkimelerinin denklemlerini yazar.2 Çözünme-çökelme ve nötralleşme tepkimeleri.1-2.5 Yakıt pillerinde ve akümülatördeki redoks olayları çalışma ilkeleri ile birlikte bir okuma parçası halinde sunulur.1. Ortamın asitliği veya bazlığı pH kâğıdı ile kontrol edilir. CO [ 2. öğrencilerin bizzat yapacakları deneylerle işlenebilmesi için.4) İyon değişimi için çökme ve nötralizasyon tepkimeleri. İndirgenler: H2. : Sınıf-Okul İçi Etkinlik : Okul Dışı Etkinlik : Ders İçi İlişkilendirme : Diğer Derslerle İlişkilendirme : Ölçme ve Değerlendirme ???: Kavram Yanılgısı [!]: Uyarı : Sınırlamalar 42 . öğrencilerin bizzat yapacakları deneylerle gözlemlenir. Farklı kimyasal tepkime tipleri ile ilgili olarak öğrenciler.3. O3. I2. KMnO4. HNO3. KMnO4 ile H2O2 (asidik ortam) arasındaki tepkime bir redoks örneği olarak öğrenciler tarafından incelenir.1-2. maddelerin fiziksel halleri belirtilerek yazılır ve bu tepkimeler için günlük hayatta karşılaşılan değişimler örnek seçilir. deney gereçlerinin ve masa üstü hazırlığın önceden yapılmış olması gerekir. KNO3. amonyum dikromatın ısıtma sonucu kuru kuruya bozunması. KClO3.5 Redoks denklemleri denkleştirilmiş halde verilecek ancak bu aşamada denkleştirme konusuna girilmeyecektir. C. HClO. Basit pil tepkimeleri esas alınır.5) AÇIKLAMALAR [!] 2. Çökelme tepkimelerine örnek olarak ise. Elektron alış-verişi ile yürüyen değişmelerde indirgeni ve yükseltgeni belirler. S. (2.4. 2. Öğrencilere “tepkime” kavramı hakkında bir sezgi vermek için. [!] 2. Asit-baz tepkimelerine örnek olarak. Gerçek örneklerle ve kullanım alanları ile ilişkilendirilen anlatımlar tepkime denklemleri yazılarak yapılır. Cl2. metil kırmızısı indikatörü yanında HCl ve NaOH çözeltileri arasındaki nötralleşme olayı incelenir. 2. indirgen ve yükseltgen belirlenir. [!] 2. 2. Yaygın yükseltgen ve indirgen maddelere.2.1-2. ÜNİTE: KİMYASAL DEĞİŞİMLER ÜNİTE KAZANIMLAR KONU İŞLENİŞ DERİNLİĞİ/ ETKİNLİK ÖRNEKLERİ KİMYASAL DEĞİŞMELER 2. 2. H2O2.3 Kuvvetli asit ve bazların nötralleşme tepkimeleri örnek olarak verilir. redoks tepkimeleri.Kimya Dersi 9. NaHSO3. çözeltilerin. elektron alış-verişi ile yürüyen olaylar için. [!] 2.Sınıf Öğretim Programı 3. indirgenme ve yükseltgenme olaylarının eş zamanlı olduğu vurgulanır.

dimer. polietilen teraftalat (PET). 3. Küçük yapı ünitelerinin bir biri ardına tekrarlanarak büyük moleküller vermesi (polimerleşme) ve büyük moleküllerin su molekülü etkisi ile bölünmesi (hidroliz).3. Tepkime yürüyüş basamakları gösterilerek bu basamaklarda dimer. Polietilen (PE) oluşum tepkimesi yanında. Günlük dilden kaynaklanan bir alışkanlıkla. Naylon plastik türlerinden sadece biridir.Sınıf Öğretim Programı 3. [!] 3. polivinil klorür (PVC). 3.3.….1. canlılık ve pratik hayat bakımından önemi de vurgulanarak tartışılır.3. Bazı büyük moleküllerin su molekülü katılması ile parçalanmasına örnekler verir.2.3) : Sınıf-Okul İçi Etkinlik : Okul Dışı Etkinlik : Ders İçi İlişkilendirme : Diğer Derslerle İlişkilendirme : Ölçme ve Değerlendirme ???: Kavram Yanılgısı [!]: Uyarı : Sınırlamalar 43 . 3. ÜNİTE: KİMYASAL DEĞİŞİMLER ÜNİTE KAZANIMLAR ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR [!] 3. (3. trimer. .1. polimer terimlerinin anlamları irdelenir.1. Polimerleşme ve hidroliz ile ilgili olarak öğrenciler.Kimya Dersi 9. Verilen basit polimerleşme tepkimelerinde monomer. Bu bağlamda “plastik” teriminin anlamı irdelenir.. KİMYASAL DEĞİŞİMLER 3.1. doğal ve sentetik kauçuk gibi polimerlerin oluşumu ve önemini açıklayan bir okuma parçası verilir. “plastik” ve “naylon” kavramları yer yer eş anlamlı gibi kullanılmaktadır. Polimerleşme ve hidrolizin canlı sistemlerde ve endüstrideki örnekleri. Ayrıntılı mekanizma gösterilmez. ??? 3. farklı tepkime tipleri olarak tanıtılır. Farklı polimerleşme tepkimelerine örnekler verir. polimer türlerini gösterir. tetramer. [!] 3. …. 3. kondenzasyon polimeri tipi protein veya poliamid oluşumu da örnek olarak verilir.1-3.3 Hidroliz tepkimelerine örnek olarak etil asetatın ve poliamidin hidrolizi verilebilir.2 Teflon.

2. 2.Sınıf Öğretim Programı D.4. 2.1.3.3.Kimya Dersi 9.İndirgenme Ag+(aq) + NO3-(aq)+ K+(aq) + E) Yanma 5) AgCl(k) + K+(aq) + NO3-(aq) Cl-(aq) → 6) F) Çözünme 44 . 3. TEPKİMELER 1) CH4(g) + 2O2(g) CO2 (g) + 2H2O (g) BaSO4(k) + TÜRLERİ A) Çökme B) Nötürleşme 2) Ba2+(aq) + 2Cl-(aq) + Ca2+(aq) + SO42-(aq) Ca2+(aq) + 2Cl-(aq) 3) N2 (g)+ 3H2 (g) 4) HCl + NaOH 2NH3 (g) H2O+ NaCl C) Polimerleşme D)Yükseltgenme. Birden fazla tepkime türü ile eşleşen tepkimeleri belirleyiniz. 2. Önerilen Öğretim ve Değerlendirme Örnekleri Örnek Değerlendirme :1 İlgili Olduğu Kazanımlar : 1.2 Aşağıda verilen tepkimeleri türleri ile eşleştiriniz. 2.

Kimya Dersi 9.Sınıf Öğretim Programı Örnek Değerlendirme :2 İlgili Olduğu Kazanımlar : 2. TEPKİMELER 2H2 + O2 2Na + Cl2 2H2O 2NaCl İNDİRGEN YÜKSELTGEN 2KMnO4 + 5SO2 +2H2O 2Mn SO4 + K2SO4 +2H2SO4 I2+5HClO+ H2O 2HIO3 +5 HCl 4Fe + 3O2 Fe2O3+3CO 2Fe2O3 2Fe + 3CO2 Zn+ CuSO4 ZnSO4+ Cu 45 .4 Aşağıda verilen çeşitli yükseltgenme ve indirgenme tepkimelerinde “indirgen” ve “yükseltgen” maddeleri belirleyerek ilgili sütuna yazınız.

ilköğretim Fen ve Teknoloji derslerinde karışımları ve basit ayırma yöntemlerini öğrendiler. B. Ünite Önerilen Süre A. Bu ünitede. destilasyon üzerinde durulacaktır. eleme. yüzdürme. dekantasyon. yüzde çözünürlük kavramı verilerek çözünürlüğün maddenin kimlik özelliği olduğu vurgulanacaktır. homojen karışım. çözücü. Karışımların Sınıflandırılması 2. çözünürlük kavramları hatırlatılarak sıcaklığın ve basıncın çözünürlüğe etkisi örneklerle açıklanıp. diyaliz. ayıklama. Karışımların Ayrılması C. Ünitede Önerilen Konu Başlıkları KARIŞIMLAR 1. süzme. heterojen karışım. özütleme.Sınıf Öğretim Programı 4.Kimya Dersi 9. Ünitenin Amacı Öğrenciler. çöktürme. karışımları ayırma yöntemleri. çözelti. Ünitenin Kavram Listesi • • • • • • • • • • • • • • • Homojen Karışımlar Heterojen Karışımlar Çözücü Çözelti Çözünürlük Çözünürlüğe Etki eden Faktörler Çöktürme Aktarma ( Dekantasyon ) Yüzdürme ( Flotasyon ) Destilasyon Buharlaştırma Kristallendirme Diyaliz Özütleme Petrol Rafinasyonu : KARIŞIMLAR : 16 Saat 46 . Ayrıca.

[!] 1. Karışımların bileşimleri değiştikçe bazı fiziksel özelliklerinin değiştiğini deneyerek fark eder. [!] 1. Karışımlar ile ilgili olarak öğrenciler. katı-sıvı.gaz.1. gaz.Kimya Dersi 9. Katıların sudaki çözünürlüğüne sıcaklığın. Çıplak gözle karışımların gerçek niteliğinin anlaşılamayabileceği belirtilir. Doygun çözeltideki tuz/şeker oranı % cinsinden ifade edilir. hava.5). 1. Örnekler: sis.(1.(1.gaz gibi çeşitli karışım örnekleri seçilebilir.3 “Vurgun” kazaları ile ilgili bir okuma parçası verilir. gazların çözünürlüğüne de sıcaklığın ve basıncın etkisi ile ilgili tablo ve grafikler incelenir. tuzun şekerin suda sonsuza kadar çözünemeyeceği deneysel olarak gösterilip doygun çözelti kavramının öğrencilerce sezilmesi sağlanır. Farklı maddelerin çözünürlüklerini karşılaştırarak çözünürlüğün maddenin kimlik özelliklerinden olduğunu fark eder. ilaçlar vb. KARIŞIMLAR : Ölçme ve Değerlendirme ???: Kavram Yanılgısı [!]: Uyarı : Sınırlamalar 47 .1) NaCl sulu çözeltisi. karışımların niteliği tartışılır. 1. 1.5 Su-etil alkol. duman.1 Katı. köpük.2 Çözünürlük. şekerli su gibi karışımlarda çözücü.4 Farklı maddelerin çözünürlükleri karşılaştırılırken. kaynama noktası değişimi için glikol-su karışımı ile deney yapılır (1. (1.4. Sıcaklığın ve basıncın çözünürlüğe etkisini örneklerle açıklar. NaHCO3. sıvı. [!] 1.Sınıf Öğretim Programı Ç. duman. : Sınıf-Okul İçi Etkinlik : Okul Dışı Etkinlik : Ders İçi İlişkilendirme : Diğer Derslerle İlişkilendirme AÇIKLAMALAR [!] 1. [!] 1. alkol-su uygun alaşımlar. 1. Yoğunluk değişimi için tuzlu su. vb. çözelti. süt ve benzeri gıdalar. Yoğunluğun ve kaynama noktasının madde derişimi ile nasıl değiştiğini gösteren deneyler yapılır.5. su-asetik asit karışımlarının değişen yüzdelerindeki yoğunluk değerlerini veren bir tablo açıklama için kullanılabilir.katı. ÜNİTE: KARIŞIMLAR ÜNİTE KAZANIMLAR KONU İŞLENİŞ DERİNLİĞİ/ ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Homojen karışımlar için. Ünite Kazanımları ve Etkinlikler 4. Heterojen ve homojen karışımları ayırt eder.2 Çözelti tanımına uyan kolonya. sirke. 1.2) Katı maddelerin çözünürlüğünün sıcaklıkla değiştiği. şekerli su. boya gibi yapı malzemeleri. aynı sıcaklıktaki çözünürlük değerleri karşılaştırılır.sıvı. 1.3. kireç sütü. çözünen ve çözelti kavramları maddelerle eşleştirilir. pirinç gibi yaygın örnekler ve bileşimleri tablo halinde verilir. [!] 1. tuzlu su.2. sıvı. çözünürlük kavramlarını ilişkilendirerek açıklar.4). heterojen karışımlar için.3) Çeşitli maddelerin suda çözünürlüklerinin yer aldığı bir tablo kullanılarak kimlik farkı vurgulanır. Çözücü. Örneğin tuzun ve şekerin çözünürlüğü kavramını vermek için. tunç. K2SO4 gibi tuzlar kullanılarak deneyle gösterilir Katıların çözünürlüğünün sıcaklıkla artışı grafiklerle ifade edilir. (1. “100 g suda çözünen madde kütlesi” şeklinde tanımlanacaktır. sis.

. Maddelerin birbirinden ayrılmasında yoğunluk farkından yararlanan yöntemleri keşfeder.2) AÇIKLAMALAR 2. 2. KARIŞIMLAR Deniz suyundan yemek tuzunun elde ediliş süreci üzerinden. damıtma ürününün yoğunluğu.1) Çöktürme.2. tuz-iyot. (2. kum-stirofor köpük parçaları. vb. destilasyon ile katı-sıvı ayırımında kullanılan buharlaştırmanın farkı vurgulanır. 2. (2. yüzdürme (flotasyon) işlemleri endüstrideki uygulamaları ile tartışılır. Karışımların ayrılması ile ilgili olarak öğrenciler. Destilasyon ve buharlaştırma yöntemleri. (2.3. 2. 2. eleme. aktarma (dekantasyon). 2.4. Petrol rafinasyonu ile benzin. (2. basit damıtma sisteminde damıtılır. 2.4) Kum-tuz.5) : Diğer Derslerle İlişkilendirme : Sınıf-Okul İçi Etkinlik : Okul Dışı Etkinlik : Ders İçi İlişkilendirme : Ölçme ve Değerlendirme ???: Kavram Yanılgısı [!]: Uyarı : Sınırlamalar 48 . Kaynama noktası farkından yararlanarak karışımların ayrılmasına örnekler verir. Verilen karışımlar için uygun ayırma yöntemleri önerir. süzme ve diyaliz işlemlerine gerçek uygulamalardan örnekler verilir ve bu uygulamaların nasıl yapıldığı irdelenir. Çözünürlük farklarının maddeleri ayırmada kullanılabildiğini fark eder. CaCl2NaCl.5 Ayırma yöntemleri uygulama alanları ile ilişkilendirilerek işlenecektir. gazyağı vb eldesi bir okuma parçası olarak verilebilir.1 Ayıklama.4.3.Kimya Dersi 9. Tanecik boyutu farkından yararlanılarak geliştirilen ayırma yöntemlerini açıklar. alkol-su. uygulama alanları ile ilişkilendirilerek işlenir. farklı tuzların suda çözünürlük farklarından yararlanarak ayırma işleminin ilkesi irdelenir. [!] 2. [!] 2.3 Kristallendirmenin yanı sıra katı-sıvı ve sıvı-sıvı özütlemesi açıklanacaktır. (2.Sınıf Öğretim Programı 4. için uygun ayrıma yöntemleri tartışılır ve basit deneyler yapılır. [!] 2. süzme ve diyaliz örnekler ile açıklanacaktır. eleme. 2.5.1-2.1. ÜNİTE: KARIŞIMLAR ÜNİTE KAZANIMLAR KONU İŞLENİŞ DERİNLİĞİ/ ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Ayıklama.3) Glikol-su karışımı. damıtılan karışımın yoğunluğu ile karşılaştırılır.

1-2.Kimya Dersi 9.4 Aşağıda verilen ayırma yöntemleri uygulanırken maddelerin hangi özelliklerinin farklı olması gerekir? Eşleştiriniz. YÖNTEMLER ÖZELLİKLER Aktarma (Dekantasyon) Destilasyon Kaynama noktası Özütleme Yüzdürme (Flotasyon) Buharlaştırma Yoğunluk Kristallendirme Diyaliz Çözünürlük Petrol Rafinasyonu Tanecik boyutu 49 .Sınıf Öğretim Programı D. Önerilen Öğretim ve Değerlendirme Örnekleri :1 Örnek Değerlendirme İlgili Olduğu Kazanımlar : 2.

60 oC’ de NaCl çözünmez. NaCl’ ün çözünürlüğü sıcaklık artışı ile çok az artar. 0 oC’ da 200 g suda en çok kaç gram NaClO3 çözünür? A) 60 B) 80 C) 160 D) 140 E) 120 4.3 Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları grafiği kullanarak yanıtlayınız. 2. Sıcaklık artışı KNO3’ın sudaki çözünürlüğünün azalmasına neden olur. 0 oC’ da 30 g KBr çözmek için en az kaç gram su gerekir? A) 60 B) 75 C) 100 D) 50 E) 120 50 . Çözünürlük (g/ 100 g su) Sıcaklık (oC) 1. 0 oC’ da NaClO3’ın çözünürlüğü diğer maddelerden azdır.Kimya Dersi 9. 40 oC’ da hangi maddenin çözünürlüğü en fazladır? A) KBr ve NaCl B) KNO3 C) NaCl D) NaClO3 E) KBr 3.Sınıf Öğretim Programı Örnek Değerlendirme :2 İlgili Olduğu Kazanım : 1. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) B) C) D) E) 20 oC’ da KBr’ın çözünürlüğü KNO3’ın çözünürlüğünden azdır.

Kaynadıktan sonra suyun tadının değişmesi.3.Sınıf Öğretim Programı Örnek Değerlendirme :3 İlgili Olduğu Kazanımlar : 1. 51 . Gazoz. 4. 2. Solunum güçlüğü çeken hastalara oksijen maskesi takılması.1. soda gibi içeceklerin kapağı açıldığında sıvıdan gaz çıkması. 1. Kışın otomobillerin soğutma sıvılarına antifriz konulması.5 Aşağıda verilen olayların nedenlerini açıklayınız. 3.Kimya Dersi 9.

kimyasal maddelerin bazı zararlarının olabileceği fikri işlenerek. kimyanın yaşamımızın vazgeçilmez bir parçası olduğu fikri üzerinde durulacaktır. Bu bağlamda. Ayrıca. Bu ünitede özellikle. Temizlik Maddeleri 2.Kimya Dersi 9.Sınıf Öğretim Programı 5. Çevre Kimyası 52 . Biyolojik Sistemlerde Kimya 4. çimento gibi kullanımı yaygın malzemelerdeki kimyasal maddeler tanıtılacaktır. çevre ilişkileri etrafında bir irdeleme yapılacaktır. Fen ve Teknoloji derslerinden ve ayrıca gündelik yaşamından bazı kimyasal maddeleri bilmektedir. sabun gibi temizlik maddelerindeki ve kireç. endüstri. B. Ünite Önerilen Süre : HAYATIMIZDA KİMYA : 20 saat A. çamaşır sodası. Ünitenin Amacı Öğrenciler. Bununla birlikte fotosentez ve solunum gibi biyolojik sistemlerdeki kimyasal değişimler üzerinde de durulacaktır. Yaygın Malzemeler 3. enerji. Ünitede Önerilen Konu Başlıkları HAYATIMIZDA KİMYA 1.

Ünitenin Kavram Listesi • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Aktif Molekül Sabun Deterjan Alaşım Harç Sıva Beton Kil Seramik Porselen Boya Kırılmaz Lamine Cam Isıya Dayanıklı Cam Mercek Camı Prizma Camı Kristal Cam Protein Nişasta Karbonhidrat Sindirim Solunum Fotosentez Ekolojik Denge Biyolojik Sistemlerde Kimya 53 .Sınıf Öğretim Programı C.Kimya Dersi 9.

çamaşır suyunun renk ağartma özelliğinin açıklanması için bir tartışma açılır. ara yüzey gibi kavramlar üzerinden açıklama yapılmayacaktır. Çamaşır suyunun ağartıcı özelliğini yapısı ile ilişkilendirir. Yağın polarlığı ile oluşan sabun molekülünün polarlığı ve her iki maddenin su ile karışabilirliği tartışmaya açılır. (1. yağları suda çözünebilir maddelere dönüştürdükleri vurgulanır.. kirin suya karışmasını nasıl sağladığını açıklar. yüzey gerilimi. yağların bazik ortamda hidrolizi ile çözünür hale gelmesi bir denklemle açıklanır.5) [!] 1. AÇIKLAMALAR HAYATIMIZDA KİMYA : Sınıf-Okul İçi Etkinlik : Okul Dışı Etkinlik : Ders İçi İlişkilendirme : Diğer Derslerle İlişkilendirme : Ölçme ve Değerlendirme ???: Kavram Yanılgısı [!]: Uyarı : Sınırlamalar 54 .1). [!] 1. 1. ÜNİTE: HAYATIMIZDA KİMYA ÜNİTE KAZANIMLAR KONU İŞLENİŞ DERİNLİĞİ/ ETKİNLİK ÖRNEKLERİ C12−18 arasındaki herhangi bir sabunun açık formülü ile deterjan aktif maddesi olan dodesilbenzen sülfonatın açık formülü karşılaştırılır. Ünite Kazanımları ve Etkinlikler 5. Sabun ve deterjan aktif maddesi moleküllerinin kirin suya karışmasına nasıl yardımcı olduğu. Na2CO3 ile H2O arasındaki. bu maddelerin su ile neden karışmadıkları.2 Sabun ve deterjan aktif maddesinin işlevi açıklanırken görsel ögelerdeki moleküller çizgi-zincirlerle gösterilebilir.1. Her iki molekülde bir polar uç ve uzun bir apolar zincir bulunduğu vurgulanır (1. Na2CO3 +H2O → NaOH + NaHCO3 tepkimesi verildikten sonra. Çamaşır suyundaki NaClO bileşiğinin su ortamındaki yükseltgen özelliği vurgulandıktan sonra.Kimya Dersi 9. Bazların. Farklı temizlik maddelerinin yapısal özellikleri arasındaki benzerlikleri fark eder. Çamaşır sodasının kir çıkarma özelliğini açıklar.2.Sınıf Öğretim Programı Ç.5.(1.3) Bazların yağlara etkisini göstermek için. 1. Temizlik maddelerinin kimyası ile ilgili olarak öğrenciler.3. “Kir” oluşturan maddelerin su ile neden karışmadığını açıklar. 1. 1. Sabun ve deterjan aktif moleküllerinin. görsel ögeler de kullanılarak irdelenir.3 Piyasadaki sabun ve deterjan tipi çeşitli ürünlerin yapılarına katılan aktif madde harici katkı maddeleri ile ilgili bir araştırma konusu verilir. Kirlerin genelde yağ ve benzeri apolar organik maddeler içerdiği bilgisi verildikten sonra.4 Bulaşık makinelerinde ve lavabo açıcılarda kullanılan temizlik maddelerinin yapısı ve işlevleri ile ilgili bir okuma parçası verilir.2.1.4. 1. bitkisel yağ ve NaOH ile sabun hazırlama deneyi yapılabilir.4). Misel. 1. 1. [!] 1. hangi türden maddelerle kolay karışabilecekleri tartışmaya açılır.(1.1.

2. Pencere camının ham maddeleri tanıtılır. camın özgün özelliği ile kullanım alanı arasında ilişki kurulur. 2. Alaşımların çeşitli metallerin homojen karışımları olduğunu fark eder.5. HAYATIMIZDA KİMYA : Sınıf-Okul İçi Etkinlik : Okul Dışı Etkinlik : Ders İçi İlişkilendirme : Diğer Derslerle İlişkilendirme : Ölçme ve Değerlendirme ???: Kavram Yanılgısı [!]: Uyarı : Sınırlamalar 55 . 2.1. metal para gibi bazı alaşımlar büyüteç altında incelenerek yapılarındaki farklı metallerin ayırt edilemediği gerçeğinin sezilmesi sağlanır.8 Bu konunun temel amacı yaygın kullanılan bazı malzemelerin yapılarının açıklanmasında ve/veya elde edilişlerindeki kimya biliminin katkısını anlatmak ve tanıtmaktır. ÜNİTE: HAYATIMIZDA KİMYA ÜNİTE KAZANIMLAR KONU İŞLENİŞ DERİNLİĞİ/ ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Kireç taşının termal bozunma ile kirece dönüşümü ve kirecin su ile tepkimesi denklemleri ile verilir. Başlıca yapı malzemelerinin kimyası ile ilgili olarak öğrenciler. mercek camları. bu maddelerden camın oluşumuna ilişkin yüksek sıcaklık tepkimesinin denklemi verilir. Her iki metalin istenir özelliklerini bir arada taşıyan alaşımların belirgin özelliklerini ve kullanım alanlarını özetleyen bir çizelge üzerinde özellikler ile kullanım alanları ilişkilendirilir.4. 2. 2. Sönmemiş ve sönmüş kirecin elde ediliş sürecini betimler.6 “Boya” kavramı. Farklı cam türlerinin özgün özelliklerini kullanım alanları ile ilişkilendirir. [!] 2.Kimya Dersi 9.4) Kilden seramik üretim süreci kısaca açıklandıktan sonra yüzeyin “sır” ile kaplanması ve porselen kavramı verilir.Sınıf Öğretim Programı 5. 2. Boyaların bileşenlerini ve kullanım alanlarını örneklerle açıklar.7. üretimi ve kullanımı ile ilgili bir okuma parçası verilir. prizma camları ve kristal camların bileşim ve işlevleri ile ilgili bir okuma parçası verilir.3) Camın renk.2 Harç. [!] 2. Bu tabloda. [!] 2.8) AÇIKLAMALAR 2. bağlayıcı madde ve renklendiricinin işlevleri tartışılır.2. [!] 2. bina iç ve dış yüzeylerinin kaplanmasında kullanılan yağlı boyalar ve su bazlı plastik boyalar ile sınırlı tutulacaktır. 2. Yaygın kullanılan alaşımların bileşimleri ile kullanım alanlarını ilişkilendirir. sönmüş kireç ile kumun tepkimesi üzerinden harcın sertleşmesi açıklanır. 2.1−2. (2. sertlik ve parlaklık özellikleri ile kullanım alanları arasında ilişki kurulur.2). örtücü ve renklendirici olarak kullanılan yaygın maddeler bir çizelge halinde verilir. Yağlı boya ve su bazlı boya terimlerinin anlamı üzerinde tartışma açılır. Pencere camının nasıl üretildiğini açıklar. kırılmaz lamine camlar. ışığı kırma ve sertlik özelliklerinin çeşitli maddelerin az miktarda katılması ile değiştirilebileceği vurgulandıktan sonra özel camlara özgünlük kazandıran katkıları özetleyen bir tablo verilir. Harcın yapısını ve sertleşme sürecini açıklar. (2. Çözücü. (2.4 Isıya dayanıklı camlar.3. 2. (2. 2. Seramik ve porselenin yüzey özellikleri ile kullanım alanları arasında ilişki kurma amacıyla bir tartışma yapılır.5 Seramik. 2.7.6) Bilezik. (2. Farklı metalleri birbirine karıştırarak alaşım oluşturmanın neden gerekli olduğu tartışılır.1.8. 2. porselen ve çini gibi malzemelerin tarihçesi. Porselen ve seramik arasındaki farkların kullanım alanlarını nasıl belirlediğini açıklar.6. (2.5) Boyalardaki üç temel bileşen olan çözücü. bağlayıcı.1-2.5 Seramik ve porselen yüzeylerinin su çekicilik. sıva ve beton kavramları verilir.

4 Atmosferdeki O2/CO2 dengesi bitki ve diğer canlıların O2/CO2 emisyonları karşılaştırılarak açıklanır. : Sınırlamalar : Sınıf-Okul İçi Etkinlik : Okul Dışı Etkinlik : Ders İçi İlişkilendirme : Diğer Derslerle İlişkilendirme : Ölçme ve Değerlendirme ???: Kavram Yanılgısı [!]: Uyarı 56 .2 Nişasta. yapay ekosistemlerde O2/CO2 dengesi örneği olan “Eden Projesi” hakkında bir araştırma ödevi verilebilir. (3. safra salgısındaki bazların etkisi ile yağların hidrolizi denklemleriyle verilir. 3. ekolojik açıdan bu dengenin önemini vurgulayan okuma parçası verilir. ÜNİTE: HAYATIMIZDA KİMYA ÜNİTE KAZANIMLAR KONU İŞLENİŞ DERİNLİĞİ/ ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR 3. hemoglobin gibi karmaşık yapıların açık formülleri kullanılmayacaktır. 3. Proteinlerde R ile gösterilen grubun -CH3.3 Basit amino asitler örnek alınıp protein inşası açıklanarak polimerleşme tepkimeleri ile ilişkilendirilecektir. Biyolojik sistemlerde solunumun temel tepkimelerini gösterir. Protein.Sınıf Öğretim Programı 5. burada bir hatırlatma yapmak yeterlidir.4. 3. [!] 3. -C2H5 gibi değişik olabileceği. bu tepkimelerin türleri belirtilecektir.3. Bitkilerdeki fotosentez ve tüm canlılardaki solunum olaylarının ekolojik denge için önemini fark eder. Besinler parçalanıp suda çözünebilir küçük moleküllere dönüştükçe kana karışma özelliklerinin arttığı vurgulanır. mide asidi ile protein hidrolizi. nişasta ve diğer karbonhidratların hidrolizi ile sindirim olayı arasında ilişki kurar. Ayrıca.2) Fotosentez ile ilgili denklem. ilköğretim fen ve teknoloji dersi 8. Amino asitlerden protein oluşumunu bildiği tepkime türleri ile ilişkilendirir. Klorofil. yağ ve proteinlerin hidrolizi işlenirken polimerik yapılar. Ayrıca CO2 protolizi. 3. sınıf programında verilmiş olup.Kimya Dersi 9.2. Nişastanın asidik ortamda hidrolizi ile ilgili tüp deneyi yapılır. akciğerlerde CO2 boşaltımı açıklanacaktır. (C6H10O5)n ve [-(CO)-CH(R)NH-]n şeklinde kapalı. Nişasta hidrolizini hızlandıran enzimin adı.1 Fotosentez ve solunumda O2 oluşması ve taşınması ile ilgili tepkimeler verilip.1−3.4 Bu bölümün temel amacı. [!] 3. Midenin asidik olması ile nişasta hidrolizi ilişkilendirilir. Biyolojik sistemlerdeki kimyasal olaylar ile ilgili olarak öğrenciler. HAYATIMIZDA KİMYA 3. canlı organizmalardaki biyokimyasal süreçleri kimyasal tepkime tipleri ile ilişkilendirerek tanıtmaktır. [!] 3. amino asitlerin ve basit şekerlerin yapıları ise açık verilecektir. [!] 3. tükürükte nişasta hidrolizi. dolayısıyla aynı proteinde birden çok tip amino asit bulunduğu belirtilir.1.

[!] 4. Zararlı maddeleri çevreye yayan kaynaklara örnekler verir. sera gazları. suları kirletici ve verimli arazileri işgal edici şeklinde sınıflandırılır.Kimya Dersi 9. tarım ilaçları. Çevreye zararlı maddeleri kalıcılık yönünden irdeler. nükleer atıkların ortaya çıkardığı tehlike.2. Sınıflandırmada kimyasal maddenin zararlı etkisi belirtilecektir. sera gazları. ağır metaller. verdikleri zarar açısından.4 DDT benzeri kimyasal maddeler. sodyum sülfür) — Toprakta Kirlilik (plastikler.1 Sanayi devrimi ile başlayan kimyasal madde üretimi ve tüketimi dikkate alınarak bu maddelerin çevresel etkileri üzerinde durulacaktır. ozon tüketen gazlar) — Sularda Kirlilik (Deterjanlar.5 Çevre-endüstri-enerji ilişkileri irdelenirken endüstrileşmenin ve enerji kaynaklarının kullanımının sosyal ve politik maliyeti (toplumsal etkileri de göz önüne alınarak) hesaba katılır.5 Çevre dostu alternatif enerjiler (nükleer enerji. atmosfer bileşimini etkileyici. gübreler. 4. klor ve florlu polimerlerin kalıcılıkları ve buna bağlı olarak ekolojik dengeye olumsuz etkileri açıklanır. 4. sodyum hidroksit. 4. her yararlı maddenin geri kazanma veya uygun giderim işlemleri uygulanmayınca çevresel bir kirletici ve hatta felaket kaynağı olabileceği genellemesine gidilir. ÜNİTE: HAYATIMIZDA KİMYA ÜNİTE KAZANIMLAR KONU İŞLENİŞ DERİNLİĞİ/ ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR 4. HAYATIMIZDA KİMYA Kimyasal maddelerin çevresel etki değerlendirmesi ile ilgili olarak öğrenciler.3 Atmosferi Kirleticiler (Tozlar. : Sınırlamalar 4. gübreler. deterjanlar. sülfürik asit. 4. sodyum sülfür. 4. Na2CO3. zehirli gazlar. ve Gübreler. zehirli veya tahriş edici. : Sınıf-Okul İçi Etkinlik : Okul Dışı Etkinlik : Ders İçi İlişkilendirme : Diğer Derslerle İlişkilendirme : Ölçme ve Değerlendirme ???: Kavram Yanılgısı [!]: Uyarı 57 . Zararlı kimyasal maddeleri. ağır metal katyonları. (4. kloroflorokarbonlar. vb. güneş enerjisi. Bu okuma parçasında. H2SO4. rüzgâr enerjisi.Sınıf Öğretim Programı 5. Çeşitli kimyasal maddelerin fayda ve zararlarını karşılaştırır. HCl. 4.3.1. [!] 4.4. kimyasalların kullanım alanlarındaki işlevleri vurgulanır. ağır hidrokarbonlar) şeklinde bir sınıflandırma yapılacaktır. (4.2. bu atıkların zararsız hale getirilme yöntemleri ve nükleer santrallerin deprem tehlikesi olmayan yörelere kurulması gereği işlenir. plastikler. ağır metal tuzları. deterjanlar. kirlettikleri ortam ve verdikleri zarar bakımından sınıflandırır.3. jeotermal enerji.5. boyalar. bu maddelerin kullanıldıkları ortamlarda çok uzun süre kalıcı oldukları vurgusu ile muhtemel zararları işlenir. sodyum kromat. Çevre-endüstri-enerji ilişkilerini irdeler.1) Kimyasal maddeler. atmosferin ısı dengesini bozucu. NaOH. 4. 4.3). [!] 4. gel-git enerjisi) konulu bir okuma parçası verilir.

• Araştırmanızı en geç ……. • Araştırma için bir plan oluşturunuz. • Bu kimyasal maddelerin ekolojik dengeye olumsuz etkilerinin en aza indirgenmesi ile ilgili ülkemizde yapılan çalışmaları. çalışmalarla artırabilirisiniz. vb) seçerek bu maddelerin ekolojik dengeye olumsuz etkilerinin araştırılmasını içeren bir proje hazırlamanız beklenmektedir. Çevreye zararlı maddeleri kalıcılık yönünden irdeler. tarihine kadar bitirmelisiniz. kütüphaneler. 4. internet..Kimya Dersi 9. Zararlı kimyasal maddeleri. • Sunumun görselliğini resimlerle. 4. plastikler. • Araştırmanıza konu olan kimyasal maddelerin çevreye verdiği olumsuz etkilerini en aza indirgemek için neler yapılabileceğini. Çevre-endüstri-enerji ilişkilerini irdeler. kirlettikleri ortam ve verdikleri zarar bakımından sınıflandırır.2. • Bu kimyasal maddelerin üretimini dikkate alarak endüstrileşmenin ve enerji kaynaklarının kullanımının sosyal ve politik maliyetini araştırarak çalışmanızda yer vermelisiniz.’lık sürede sunulacak şekilde sunum olarak hazırlayınız. grafikler vb.5.dk. • Projenizin sonunda hazırladığınız raporu …….Sınıf Öğretim Programı D. • Ayrıca projenizde çevrenizdeki insanların bu kimyasal maddenin ekolojik dengeye olumsuz etkilerine dikkatlerini çekecek bir slogan ya da poster hazırlayınız. Bu projede. 4.4. Bu puanlama anahtarı öğretmeniniz tarafından doldurulacağından üzerinde herhangi bir işaretleme yapmamanız gereklidir. • Sizin bu maddelerin çevreye olumsuz etkilerini en aza indirecek önerileriniz neler olurdu bir sayfayı geçmeyecek şekilde tartışınız.3. • Araştırma için dergiler. çevrenizde karşılaşabileceğiniz kimyasal maddelerden herhangi birini/ bir grubunu (deterjanlar. Önerilen Öğretim ve Değerlendirme Örnekleri PROJE Sınıf Ünite Adı Kazanımlar 9 Hayatımızda Kimya 4. 4. Zararlı maddeleri çevreye yayan kaynaklara örnekler verir. 2 ay Dereceli puanlama anahtarı Süre Puanlama Yöntemi Projeyi Hazırlama Süreci Sevgili öğrenciler. Çeşitli kimyasal maddelerin fayda ve zararlarını karşılaştırır. Sizden. Aşağıdaki dereceli puanlama anahtarı ödevinizin hangi ölçütlere göre değerlendirileceği konusunda sizlere bilgi vermek için hazırlanmıştır. yakın çevrenizdeki kişi ve kuruluşlardan yararlanabilirsiniz. • Belirlediğiniz kimyasal maddelerin ekolojik dengeye olumsuz etkilerinin nedenlerini.1. 58 .

SUNU YAPMA Türkçeyi doğru ve düzgün konuşma Sorulara cevap verebilme Konuyu dinleyicilerin ilgisini çekecek şekilde sunma Sunuyu hedefe yönelik materyallerle destekleme Sunuda akıcı bir dil ve beden dili kullanma Verilen sürede sunuyu yapma Sunum sırasında özgüvene sahip olma Severek sunu yapma Genel Toplam Bu ölçekten alınabilecek en yüksek puan 84.PROJE HAZIRLAMA SÜRECİ (Orta) (Zayıf) Projenin amacını belirleme Projeye uygun çalışma planı yapma İhtiyaçları belirleme Farklı kaynaklardan bilgi toplama Projeyi plana göre gerçekleştirme Proje çalışmasının istekli olarak gerçekleştirilmesi II. 59 .Sınıf Öğretim Programı PROJE VE SUNU DEĞERLENDİRME DERECELEME ÖLÇEĞİ 4 3 2 1 BECERİLER (Çok iyi) (İyi) I. Öğrencinin aldığı puanlar 100 üzerinden değerlendirilir.PROJENİN İÇERİĞİ Türkçe’yi doğru ve düzgün yazma Bilgilerin doğruluğu Toplanan bilgilerin analiz edilmesi Elde edilen bilgilerden çıkarımda bulunma Toplanan bilgileri düzenleme Kritik düşünme becerisini gösterme Yaratıcılık yeteneğini kullanma III. en düşük puan ise 21’dir.Kimya Dersi 9.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful