servise kombinizin modelini söyleyin ve kullanýðýnýz kombinin devir daim pompasýnýn kademe rý olup olmadýðýný sorun .

devir daim pompasýnýn gücü az geldiði için yada düþük kademeye a runu neden olur. böle bi ayar varsa kombinizin devir daim motorunun hýzý artýrýlarak sorun düzeltilir .bu ayarýn amacý petek sayýsý az olduðu zaman elektrik tasarrufu saðlamaktýr. peteklerin altýnda hava olmaz hava yukarý çýkar hava alma vanasýný açtýðýnýnýzda su geliyor r ayrýca hava olsa idi diðer petekleri kýsýnca altý soðuk olan petek normal çalýþmazdý... kombiden peteklere giden borularýn 3/4 kullanýlmamasý 1/2 kullanýlmasý ve 1/2 lik tek hatt a 4 petek baðlayýncada bu sorun yaþanýr. cevabýn bende... yazýmý dikkatlice oku... Öncelikle ayný dertten müzdarip olmuþ bulunmaktayým... yaklaþýk 6 ay böle kombi yaktýk..Ancak ýsýnamadýk... dahasý doðalgz faturasý elimize patladý...:smiles22:

neyse çözüm þu: problem kombinin çýkýþ tesisatýnda..... kombinin petek devir daim pompasý boru çýkýþlarý ters baðlanmýþtýr... Zaten topu topu 4 tane borudan oluþuyor kombiden(resimde verdim 1-2-3-4)... Ýþte o borularýn 1 ve 4'ün çýkýþlarýnýn yerlerinin çaprazlanmasý gerek... Þu an kombiniz tersten çevrim yapmaya çalýþýyor...Bir yandan sýcak su veriyor...Diðer yanda su tersten tepkime yapýyor... verdiðim resimlere bir göz at... yapamazsan bana ulaþ...ben sana yardýmcý olacaðým... sen baþkasýnýn dediine kulak asma: yok petek bozuk, yok yetmemezlik var... bende ayný dertten müzdarip idim... Çözüm resimlerde... [img=http://img213.imageshack.us/img213/6728/d287lgaz1qj4.th.jpg] (http://img213 .imageshack.us/my.php?image=d287lgaz1qj4.jpg) [img=http://img59.imageshack.us/img59/6863/d287lgaz2fa8.th.jpg] (http://img59.im ageshack.us/my.php?image=d287lgaz2fa8.jpg)

Eðer 60 - 70 cm civarýysa gerek yok çapraz baðlantýya.Bahsettiðiniz sorun genelde 1mt üzeri teklerde oluyor. Sisteminizin dönüþ hattýnda týkanýklýk olabilir. Bütün odalarýnýzýn üst ta analarýný kapatýn.Sadece ýsýnmayan odanýn vanasý açýk kalsýn.Cihazýnýzýn kalorifer devresin peteðinizde bir týkanýklýk veya hava varsa cihaz otomatik üzerinden atacaktýr.Daha sonra t krardan kapalý peteklerimizi açalým.

* Isýnmayan odanýn peteðini açtýðýnýzda yine alt taraflarda ýsýnma olmuyor ve kombi üzerind anda yükseliyorsa,tesisatýnýz týkanýk demektir. Filtreniz týkanmýþ olabilir,temizlenmesi ge .Son olarak filtre temizliðindede kurtulmuyorsa,sisteminizde týkanýklýk var tesisatçý çaðýr ekiyor....

1.pompa kademesi düþük olabilir (genelde 3 kademeli oluyor seninki belkide 1. kademede çalýþýyor ve tesisata yaterli gelmiyor olabilir) 2.reglaj ayarý yapýlmamýþ olabilir (kombiye yakýn peteklerin vanalarýnýn kýsýlýp uzak olanl 3.tesisat basýncý 1,5 bardan az olabilir 2 ye kadar su basýp tekrar dene bu esnada da kombi çalýþýrken her peteðin ayrý ayrý havasýný al.