T.C.

MARMARA ÜN VERS TES SOSYAL B L MLER ENST TÜSÜ ŞLETME ANAB L M DALI ÜRET M YÖNET M VE PAZARLAMA B L M DALI

AMBALAJA YÖNEL K TÜKET C TUTUMLARI VE B R UYGULAMA
Yüksek Lisans Tezi

M. EK M ŞEN

stanbul, 2007

T.C. MARMARA ÜN VERS TES SOSYAL B L MLER ENST TÜSÜ ŞLETME ANAB L M DALI ÜRET M YÖNET M VE PAZARLAMA B L M DALI

AMBALAJA YÖNEL K TÜKET C TUTUMLARI VE B R UYGULAMA
Yüksek Lisans Tezi

M. EK M ŞEN Danışman: DOÇ.DR. MEHMET TIĞLI

stanbul, 2007

Ambalajlama. ürüne değer katan bir faktör olarak ön plâna çıkmaktadır. Mehmet Tığlı : Yüksek Lisans – Aralık 2007 : Ambalaj. Tüketici Davranışları. Tutumlar. Çalışmada ambalaj ve tüketici davranışı kavramlarına ve bu kavramların birbirleriyle ilişkisine yer verildikten sonra. Bu çalışmanın temelini. tüketici davranışlarını etkileyen faktörlerden biri olup. bu faktörlerin psikolojik boyutunu oluşturan önemli unsurlar arasındadır. self-servis sistemi ile süpermarket ve hipermarketlerin de gelişimine paralel olarak artmıştır. ambalaja yönelik tüketici tutumları oluşturmaktadır. Bütünleşik pazarlama iletişiminin önemli bir unsuru olarak ambalaj. iii . Tutumlar ÖZET AMBALAJA YÖNEL K TÜKET C TUTUMLARI VE B R UYGULAMA Ambalajlamanın günümüzdeki önemi.GENEL B LG LER sim ve Soyadı Anabilim Dalı Programı Tez Danışmanı Tez Türü ve Tarihi Anahtar Kelimeler : Mustafa Ekim Şen : şletme : Üretim Yönetimi ve Pazarlama : Doç. Dr. bir uygulama ile tüketicilerin ambalaja yönelik tutumları ölçülmeye çalışılmıştır.

Attitudes. package. Packaging. Attitudes ABSTRACT CONSUMER ATTITUDES RELATED TO THE PACKAGES AND A PRACTICE Importance of packaging has more importance nowadays. consumer behaviour and relationship of both these concepts has been examined in detail and then consumers’ behaviours related to the packages has been researched with a practice. consumer attitudes that are related to packages. It has been a big factor to add value to products as an important part of IMC (Integrated Marketing Communication). paralel to selfservice systems in supermarkets and hypermarkets. iv . Consumer Behaviours. Mehmet Tığlı : Master – December 2007 : Package. Dr.GENERAL KNOWLEDGE Name and Surname Field Programme Supervisor Degree Awarded and Date Keywords : Mustafa Ekim Şen : Business Administration : Production Management and Marketing : Doç. In the research. which is a factor to influence consumer behaviours. Basic of this research is. is also an important part of phycological dimensions of these factors.

Ahmet Başcı ve Ferahnur Özgören’e en içten dileklerimle teşekkür ederim.ÖNSÖZ Bu tez çalışmasının her aşamasında beni yönlendiren değerli hocam Doç. Gör. çalışmanın uygulama kısmını oluşturan anket ve istatistiksel analiz aşamalarındaki katkılarından dolayı Arş. Mehmet Tığlı’ya. stanbul. Dr. 2007 M. Ayrıca yine tezin her aşamasındaki desteği ve gösterdiği sabır için aileme teşekkür ederim. Ekim ŞEN v .

.............2..50 1..................................4.. Ambalaj – Çevre lişkisi............................44 1................27 1....................2.......1.........1................................5.....2.................. Ambalajın Görsel Unsurları ....................2............................. viii ŞEK L L STES ...................5 1...................1..................1.....24 1.....................1....34 1.......................................... Ambalaja lişkin Genel Kavramlar........... Ambalajlama – Tüketici Korunması lişkileri ......................................8 1.................................................1............2 1......4.......................................3.......................... Ambalajlama Araştırması.2.......................... Ambalajlama Stratejileri ......4......................... Fotoğraf ve llüstrasyon.............29 1...........3....2..................................33 1..................2................................4........1. Ambalaj – Kimlik lişkileri .........1.............................................2 1........................................5 1................4...................................1...... Ambalaj Tasarımı..2.....3..... Boyut.............................................1.....................................2..................................2...................................................................3...62 1..........4..25 1.......10 1.3.....................................4...........6 1......30 1.. Ambalajlama Karar Süreci .................................... Bilgi Verme Fonksiyonu ....................... Renk............................................................12 1............ Kullanılan Malzeme .1...........3.. Tutundurma Fonksiyonu..4...................................1...........1...1.....................................3............3..........64 2...... Ambalajın Bütünleşik Pazarlama letişimindeki Yeri .........2..................................2...........3. Tipografi ....... Ambalaj Formu ...........3...............1................................... TÜKET C DAVRANIŞLARI...... AMBALAJ KAVRAMI...........................................................56 1........ Ambalajın Özellikleri................. Ambalaj Yapısı .........1.. Ambalajı Oluşturan Estetik Öğeler.....................2.....4.3....................................................................1.................................................4.....2.........................1.....2..... Ambalajlama Kararında Etkili Faktörler....... Ambalajın Önemi..............7..2 1.....................................58 1............ Miktar Fonksiyonu ............................ Marka smi ve Logo ................1.....4............1.................................1................................................9 1............58 1...43 1..........2.............7 1................................. Fiyat Ayarlama Fonksiyonu.......69 vi .......................... Tüketici ve Tüketici Davranışı Kavramları........2 1................ Koruma Fonksiyonu ...........................................................................1 1...................4..........................2.2....68 2...........................1................. Ambalaj – Bütünleşik Pazarlama letişimi lişkisi ..........................2......11 1..................................1.....1............3..4..........................................................................68 2...........................53 1..1............1.......................1............................. Kullanım Kolaylığı Fonksiyonu.....................4 1..... TABLO L STES ............Ç NDEK LER Sayfa No.................4....................................................................................................x G R Ş..................... Tüketicinin Satın Alma Karar Süreci......5................11 1....9 1........31 1........47 1........................................ Bütünleşik Pazarlama letişimi Kavramı................1.................. Depolama ve Taşıma Fonksiyonu.............1......................................................................... Ambalajın Fonksiyonları......2..................... Ambalajın Tanımı ..............................................................1...6................2...............4..........5...............................

.........2..3............................................2........................................ UYGULAMA...86 2.77 2...........................1..........................87 2.............................144 SONUÇ ..................................92 2....... Algılama ..........2...............................4....110 3.....100 3....................91 2....... Veri Toplama Yöntemi..........1.2...........3...............6........ Faktör Analizi ................... Tutumların Ölçülmesi......................97 3............................................101 3..3....... Pavlovian Model .5..........................5............................4......92 2.... Tutumun Bileşenleri ..97 3................2............ Katılımcıların Anket Sorularına lişkin Frekans ve Yüzde Dağılımları ........... Tüketici Davranışlarını Etkileyen Psikolojik Faktörler .2.......4...149 KAYNAKÇA ...97 3...................................... Anakütle ve Örnekleme Yönteminin Seçimi..................3.88 2.................1.........1..............4.....3......................3.....................2..................................4...............130 3........ Güvenilirlik Analizi ............... Tutumun Fonksiyonları.....2............. T Testi .........74 2....................2.........................74 2.........117 3...............3..2...........4................................................... Tüketici Davranışlarını Etkileyen Sosyal ve Kültürel Faktörler ...................................2.........1..............3...103 3........... Marshall’ın Ekonomik Modeli.........................78 2..................................................... Veblen’in Toplumsal Modeli.................3...............3..........3...................... Katılımcıların Sosyo-Demografik Özellikleri .......3......7..........................................1.......... Araştırmanın Amacı ve Kapsamı ........................157 vii ...2....... Açıklayıcı (Geleneksel) Modeller...... Araştırmanın Bulguları ..........2......3.............. Verilerin Analizi .....................................3............................... Tüketici Davranışlarını Etkileyen Kişisel Faktörler ...3.............................86 2............1.......... Tanımlayıcı (Modern) Modeller ...................2.................1.........2...................120 3........................................2.....89 2............... Tutumların Özellikleri ...... Tanımlayıcı statistikler..........3....... Tüketici Davranış Modelleri ...1.............4.....................................................................79 2...........................................................................................................................................................3...............75 2.....................4.............. Araştırmanın Sonucu .................88 2..76 2...2....................................81 2.........1.........4.. Öğrenme ................97 3.....4.....1..............4........................3...............3............4....................................... Engel – Kollat – Blackwell Modeli..............................................4... Araştırma Yöntemi ............4.....................102 3.......................................................3........ Ambalaj – Tüketici Davranışı lişkileri ......................................1..................... Tüketici Davranışlarını Etkileyen Faktörler......................... Varyans Analizi (ANOVA) ......................... Güdüleme ve htiyaçlar ..........................................81 2......................... Tüketici lgilenimi ve Etkili Faktörler ..........3..3.................3........................ Howard – Sheth Modeli..............................................2.........................................................................................1...............2............................................................................. Freudian Model .......3.....................3............................................3........1.75 2........................................................................2...........148 EKLER .3.101 3....................78 2...............3.....3.................2......................... Tutumlar ..........................2..............................83 2.3...............................97 3..4........................4......80 2........................................93 3.............................. Doğal Olayları nceleyen Model.....................................2.....72 2........98 3.......................4...........................................3..2.......... Araştırmanın Kısıtları .

.....108 Tablo 8 : Aşağıda Verilen Ambalaj Unsur ve Fonksiyonlarını Önem Derecesine Göre 1: En Önemsiz 10: En Önemli Şeklinde Derecelendiriniz………...116 Tablo 14 : Ambalajın Görsel Yönü Faktörüne Ait Soruların Ortalamaları……...........118 Tablo 18 : KMO and Bartlett's Test……………………………………………….103 Tablo 5 : Ambalajına özellikle dikkat ettiğiniz ürün grubu hangisidir?.……………………………111 Tablo 10 : Ambalaj Rengine Yönelik Alışkanlığınızı......…. Aşağıdaki Her Bir fadeye Katılma Derecenize Göre Belirtiniz….103 Tablo 4 : Alışverişlerinizi genellikle nereden yaparsınız?.. Aşağıdaki Her Bir fadeye Katılma Derecenize Göre Belirtiniz……………………….………………………........................117 Tablo 16 : Ambalajın Çevre Yönü Faktörüne Ait Soruların Ortalamaları……...…......…....113 Tablo 12 : Genel Olarak Ambalaja Yönelik Alışkanlığınızı.....110 Tablo 9 : Aşağıdaki Ambalaja Yönelik fadelerin Her Birinin Size Önem Derecesini lgili Bölümde şaretleyiniz……......119 viii .....TABLO L STES Sayfa No.....116 Tablo 15 : Ambalajın Kolaylık Yönü Faktörüne Ait Soruların Ortalamaları……...117 Tablo 17 : Güvenilirlik Analizi…………………………………………………..……………......112 Tablo 11 : Ambalaj Şekline ve Boyutuna Yönelik Alışkanlığınızı. Verilen Renklerden Hangisi ile Bağdaştırıyorsanız şaretleyiniz….......................…105 Tablo 7 : Lütfen Aşağıda Yer Alan Ürünlerin Ambalajlarını...118 Tablo 19 : Faktör Analizi Sonucu…………………………………………………..…......... Aşağıdaki Her Bir fadeye Katılma Derecenize Göre Belirtiniz…………………………………….....114 Tablo 13 : Ambalajın Bilgilendirme ve Koruma Yönü Faktörüne Ait Soruların Ortalamaları……………………………………………………………...102 Tablo 3 : Alışverişlerinizi ne sıklıkla yapıyorsunuz?...104 Tablo 6 : Lütfen Aşağıda Yer Alan Ürünlerin Ambalajlarını...... Tablo 1 : Güvenilirlik Analizi………………………………………………………101 Tablo 2 : Anket Katılımcılarının Profili…………………………………………….. Verilen Ambalaj Malzemelerinden Hangisi ile Bağdaştırıyorsanız şaretleyiniz…………..........

.126 Tablo 25 : Cinsiyete Göre Araştırmaya Katılan Tüketicilerin Ambalaja Yönelik Alışkanlıklarına lişkin T-testi Tablosu……………………………..140 Tablo 35 : Gelire Göre Araştırmaya Katılan Tüketicilerin Ambalaja Yönelik Alışkanlıklarına lişkin ANOVA Tablosu………………………………....………….137 Tablo 32 : Yaşa Göre Araştırmaya Katılan Tüketicilerin Ambalaj Şekline ve Boyutuna Yönelik Alışkanlıklarına lişkin ANOVA Tablosu………….....….121 Tablo 22 : Cinsiyete Göre Araştırmaya Katılan Tüketicilerin Ambalaja Yönelik fadelerin Önem Derecelerine lişkin T-testi Tablosu…………………....135 Tablo 30 : Yaşa Göre Araştırmaya Katılan Tüketicilerin Ambalaj Rengine Yönelik Alışkanlıklarına lişkin ANOVA Tablosu………..138 Tablo 33 : Gelire Göre Araştırmaya Katılan Tüketicilerin Ambalaj Şekline ve Boyutuna Yönelik Alışkanlıklarına lişkin ANOVA Tablosu…………...…120 Tablo 21 : Cinsiyete Göre Araştırmaya Katılan Tüketicilerin Ambalaj Unsur ve Fonksiyonlarına Yönelik fadelere lişkin T-testi Tablosu……………..……..125 Tablo 24 : Cinsiyete Göre Araştırmaya Katılan Tüketicilerin Ambalaj Şekline ve Boyutuna Yönelik Alışkanlıklarına lişkin T-testi Tablosu…………...….………133 Tablo 29 : Gelire Göre Araştırmaya Katılan Tüketicilerin Ambalaja Yönelik fadelerin Önem Derecelerine lişkin ANOVA Tablosu………………..….……127 Tablo 26 : Yaşa Göre Araştırmaya Katılan Tüketicilerin Ambalaj Unsur ve Fonksiyonlarına Yönelik fadelere lişkin ANOVA Tablosu………….142 ix ......…….139 Tablo 34 : Yaşa Göre Araştırmaya Katılan Tüketicilerin Ambalaja Yönelik Alışkanlıklarına lişkin ANOVA Tablosu………………………….....Tablo 20 : Toplam Açıklanan Varyans………………………………………….122 Tablo 23 : Cinsiyete Göre Araştırmaya Katılan Tüketicilerin Ambalaj Rengine Yönelik Alışkanlıklarına lişkin T-testi Tablosu……………………….136 Tablo 31 : Gelire Göre Araştırmaya Katılan Tüketicilerin Ambalaj Rengine Yönelik Alışkanlıklarına lişkin ANOVA Tablosu……...131 Tablo 27 : Gelire Göre Araştırmaya Katılan Tüketicilerin Ambalaj Unsur ve Fonksiyonlarına Yönelik fadelere lişkin ANOVA Tablosu………….132 Tablo 28 : Yaşa Göre Araştırmaya Katılan Tüketicilerin Ambalaja Yönelik fadelerin Önem Derecelerine lişkin ANOVA Tablosu……….

.21 Şekil 9 : Parlak Gümüş Fon Üzerine Değişik Renk Etiketlerle John’s Coffee Ambalajları…………………………………………………. Ürün Gruplarını Ayırmada Renklerden Yararlanmaktadır…….13 Şekil 3 : Marka Konumlandırmada Renk Kullanımına ki Örnek: Lipton ve Milka……………………………………………………………..…41 Şekil 17 : Ürün ve Ürün Ambalajındaki Esinlenmelere Örnekler…………………….7 Şekil 2 : Nestle.. Değişik Renkleriyle Jacobs Ambalajları……………………..21 Şekil 8 : Temel Renk Yeşil Olmakla Birlikte..40 Şekil 15 : Nikkei Design Tarafından Tasarlanan Muz Suyu Ambalaj Denemesi….ŞEK L L STES Sayfa No.27 Şekil 11 : Karton Tüp Tasarımıyla Pringles Ambalajı………………………………..….…40 Şekil 16 : London International Awards 2005 Birincisi U’luvka Vodka Ambalajı....14 Şekil 4 : Farklılaşmada Renkten Yararlanan ki Rakip Firma: Coca Cola ve Pepsi…………………………………………………………. Değişik Özellikteki Ürünler çin.42 x .. Şekil 1 : Think Marketing Yılın Lansmanı Ödüllü Milupa Akıllı Kutu Ambalajı…………………………………………………………………….20 Şekil 6 : Beyazı Fon Olarak Kullanan Starbucks..28 Şekil 12 : 1879’daki lk Ambalajı ile Ivory Sabunları ve 19. Kahve Ambalajlarındaki Kullanımına Örnekler……………………………………………………………………. Ambalajlarında Mavi Rengi Tercih Eden Bir Kahve Üreticisi…………………………………………………………... yy’dan Günümüze Varlığını Devam Ettiren Heinz Çorba Ambalajı……………………………35 Şekil 13 : Özgün Tadını Özgün Şişe Tasarımıyla Birleştiren Sheridan’s ve 2001 World Star Ödüllü Ambalajıyla Oruçoğlu Ayçiçek Yağı…………. Yılbaşı çin Kırmızıyı Seçmektedir…………………………………………………………………20 Şekil 7 : Maxwell House.39 Şekil 14 : Ürüne Kattığı Kulanım Kolaylığı ile Tears Naturale Free Ambalajı……….14 Şekil 5 : Kahverengi ve Tonlarının..22 Şekil 10 : Piramit Şeklindeki Özgün Ambalaj Formuyla Toblerone Çikolataları…….

..………………………………………………….....…60 Şekil 22 : Marka Değeri Modeli….53 Şekil 20 : Geri Kazanılabilir Ambalaj (Resy) ve Çevko Vakfı Üyelik Sembolleri….48 Şekil 19 : Yeşil Nokta (Der Grüne Punkt) ve Çevko Yeşil Nokta Sembolleri…….…70 Şekil 24 : Tutum Bileşenleri ve Tutum Geliştirme Süreci……....……………………..Şekil 18 : Çoklu Ambalajlama Uygulamalarına Örnekler………………………..…..90 xi .….53 Şekil 21 : Bütünleşik Pazarlama letişimi Süreci Modeli…………………………...66 Şekil 23 : Uyarıcı – Tepki Modeli………………………………………………….

Son bölümde ise ambalaja yönelik tüketici tutumlarını ölçmeyi amaçlayan bir uygulamaya yer verilmiştir. Bu bölümün sonunda. Bu önemin artmasında. . Tüketici tutumlarının ne yönde olduğunun ve şiddetinin bilinmesi. Ambalaja yönelik tutumların bilinmesi de. ambalaja yönelik tüketici tutumları oluşturmaktadır. bu tutumlara yönelik hareket edebilme ya da tutumları değiştirebilme açısından hayati öneme sahip bilgiyi oluşturmaktadır. ambalaj ile tüketici davranışları arasındaki ilişki açıklanmaya çalışılmıştır. Çalışmanın birinci bölümünde ambalaj konusu ayrıntılı olarak ele alınarak. satın alma davranışlarını etkileyen temel bileşenler olmakla birlikte. bu faktörlerin psikolojik boyutunu oluşturan en önemli unsurlardandır.GRŞ Bütünleşik pazarlama iletişiminin önemli bir unsuru olarak ambalajlamanın. marka ve işletme imajına katkılarının yanı sıra günümüzde self-servis sistemi ve süpermarket ile hipermarketlerin gelişimine de paralel olarak önemi giderek artmıştır. bu davranışların oluşmasında başka faktörlerin de etkisi bulunmaktadır. konuya ilişkin kavramlar ve ambalajlamanın bütünleşik pazarlama iletişimi ile ilişkisi açıklanmaya çalışılmıştır. ürün geliştirme ve yenileme aşamalarındaki olumlu etkileri. ambalajlama stratejilerinin geliştirilmesinde aynı derecede öneme sahiptir. Tüketici tutumlarının çeşitli bileşen ve fonksiyonları olmakla birlikte. modeller ve davranışın ortaya çıkmasında etkili olan faktörlerle birlikte incelenmiştir. ilk bölümle bağlantı kurularak. Tüketici istek ve ihtiyaçları. ambalajın sadece ürünü saran madde olmaktan çıkıp. Tutumlar. bu çalışmanın temelini. kinci bölüm tüketici davranışlarına ayrılmış ve tüketici davranışları. ürünün kendi reklâmını yapmasını sağlayan ve ürüne değer katan bir faktör olarak ortaya çıkmasının da etkisi bulunmaktadır.

1. insan sağlığına ve doğaya zararlı olmayan maddelerden üretilen. içeriğini ve çevresini koruyan. ambalajlama endüstri ve teknolojisindeki gelişmeler (Tetra-Pak. Ambalajın Tanımı Ambalaj. içerdiği ürünle ilgili bilgiler taşıyan optimal maliyetli sargılar veya kaplardır (Turan. 1999.b. ağırlık.1. Günümüzde ambalaj bir iletişim aracı olarak ürünün önemli bir boyutunu oluşturmaktadır (Odabaşı ve Oyman. s. s. boyut. 2002. s.10). tüketim ya da kullanım şekli. ürünü bir arada tutan. s. 1999. sarılması.2. kalite açısından standart olan üründür (Balcıoğlu. kullanılmasını kolaylaştıran.1.419) ambalajlamayı. alüminyum kutular v. s. bir ürünün üretim alanından tüketiciye ulaşıncaya kadar geçtiği dağıtım zincirindeki olası hasarlardan koruyan. konularda bilinçlendiği ve ürünü en iyi şekilde koruyan.372). Bir başka tanıma göre. “Bir ürünün konacağı kap veya kutuyu tasarımlaştırma faaliyetleri” şeklinde tanımlamıştır. (2000. 1994. ürünün. AMBALAJ KAVRAMI 1. tüketicinin başka ürünlerle karşılaştırma olanağı bulduğu. modern pazarlama anlayışının. Ambalajın Önemi Süpermarketlerin ve diğer self-servis mağazaların gelişmesi ve sayıca artması ambalaja geleneksel görevinden çok daha fazla. üzerindeki üretim tarihi. Kotler. üretimin çeşitlenmesi ve ekonomik kalkınma gibi faktörlerden kaynaklanmıştır (Tek. çalışan kadınların sayısında ve tüketici gelir ve refahında artışlar.b. son kullanma tarihi. Ambalajlı ürün. taşınma ve depolanmasını. ileride kısmen veya tamamen atılabilecek veya geri dönüşlü bir malzemeyle kaplanması. self-servis yönteminin ve süpermarketlerin gelişimi.1.243).).371). zararlı ya da yan etkileri v. satışını. Ambalaja lişkin Genel Kavramlar 1. 1997. 2 . pazarlama görevini yüklemiştir. s. alıcılar pazarının. Ambalajlamanın bir pazarlama aracı olarak önem kazanması. 1.5).1. örtülmesi ya da birleştirilmesidir (Tek.

11). kendilerini rakiplerden ayıran en iyi yöntemlerden biri olduğuna inanmaktadır (McMath ve Forbes. Öyle ki. herhangi bir makinenin konulduğu mukavva veya tahta kasa ya da margarin kalıbının sarıldığı kâğıt.93). Perakendeciler pek çok durumda birinci sınıf ambalajlar yaratmışlar ve market markaları. az önceki örneğin karşıtı olan stratejileri de doğurmuştur. az yer kaplayan yassı ambalajlarda ve de monte edilmemiş halde sunulmaktadır. Özellikle kozmetik sektöründe görülen bu durum sonucunda üreticiler. Öte yandan. ambalajı ek bir maliyet olarak görmenin tersine. bazı mallar için ambalaj. perakendecilerin. üretiminden son kullanıcı tarafından tüketimine kadarki aşamalarda korunması. ambalajı. hepsi de ambalajın farklı türleridir. 2005. Ikea’nın bu stratejisi. kap (yani ambalaj) olmaksızın püskürtme işlemini yapmak olanaksızdır (Gülbay. Bakkal dükkânındaki karton kutular. s. üründen çok içerisinde ürünün sunulacağı ambalaja ağırlık vermektedirler. ürünün teşhir. Bu teknikle mobilyalar tüketiciye. Ambalaj tekniklerindeki gelişme ve ambalaja katılan estetik öğeler. büyük markaların ambalajlarının ucuz taklitlerini kullanmaktan vazgeçmeleridir. Ikea’nın ortaya çıkardığı ve gelişiminde en büyük paya sahip olan yassı ambalajlama tekniği bunun en önemli örneklerindendir. s. depolama ve taşıma maliyetlerini minimize eden vazgeçilmez bir unsur olarak ortaya çıkarmıştır. Çekici ambalaj. Maliyetlerin azalması sonucu ürün fiyatı düşük tutulmuş ve 3 . basınçlı kaplarda satılan deodorant ve böcek ilacı gibi mallarda. 2006. ulusal olarak reklâmı yapılan ürünlerin ciddi rakipleri haline gelmiştir. Ambalaj çok farklı görünümlerde ortaya çıkabilmektedir.Malın. Ambalaj tekniklerindeki gelişmeler. tüketicinin fazladan para ödemeyi kabul edebileceği ikinci bir ürün haline getirmiştir. Özel markalı (private-label) ürünlerin 1990’larda iyi iş yapabilmelerinin bir nedeni. tüketimi kolaylaştırması ve ürünün satış yerinde kendi reklâmını yapmasını sağlaması ve satışı arttırması açısından da önemlidir. taşınması ve depolanması ile önemini açığa çıkaran ambalaj. bütünün ayrılmaz bir parçası olmuştur. en sıkıcı ürünü bile özel bir ürüne dönüştürebilmektedir. Marketler şimdi özel markaların.

kapatma. Çevre koruma son yıllarda tüketiciler için önemli olmaya başlamıştır ve birçok ambalaj ya yeniden kullanılabilir ya da doğal olarak yok olan biçimde yapılmaktadır. • Yükleme. istifleme. Ambalajın Özellikleri Ambalajlama kararlarının içinde tampon direnç uygulamaları (şişelerin market raflarında açılmasını önleyen kapak etrafındaki şeffaf bantlar gibi) ve müşteri kullanım dostu uygulamaları da (bira ambalajının. gerek biçimi gerekse üzerindeki yazıları ile uzaktan fark edilebilir özellikte olmalıdır. s. Müşterinin benimsemesi çok önemli olduğundan. tüketici zihnindeki Ikea’ya yönelik konumlandırmada büyük rol oynamıştır. Ambalajın bir diğer özelliği de duygulara hitap ediciliğidir. Bundan hareketle pahalı. 2001. Ambalajın genel özelliklerini. modern. Ambalaj. • çerisindeki ürünü koruma ve saklama. 1. açma ve tekrar kapatma kolaylığı. ucuz. klasik. ambalaj hijyenik olmalı ve müşteriye kolaylık sağlamalıdır. Bu özellik. s.3. şişelerden açma halkalı teneke kutulara geçişi gibi) yer almaktadır. “Ben de varım” türündeki ambalajlama. ngiltere’de 1994 yılında çıkan Ticari şaretler Yasasında korunan biçimde ambalaj tasarımı geliştirmeye yönelik artan bir trend söz konusudur.yüksek satış rakamlarına ulaşılmıştır. boşaltma. • Üretim kalitesi. • Malzeme ekonomisi (optimum maliyet). • Uygun işaretleme (bilgi verme). Uyguladığı ambalajlama teknikleri.1.146).7). ambalajların da tıpkı insanlar gibi karakterlere sahip olmalarından kaynaklanmaktadır. 4 . • Albeni (dikkat çekici olma. yaşlılara yönelik ambalajlardan söz edilebilir (Şerifsoy. doldurma. 1987. gençlere yönelik. satın alma arzusu uyandırma). özellikle süpermarket markalı popüler ürünlerde son yıllarda yaygın hale gelmiştir (Blythe.

modern ambalajlar başka birçok işlevi de görür (Ambalaj Bülteni.1.1. Ambalajın Fonksiyonları Ambalaj. içindeki mal hakkında tüketiciye bilgi verebilmeli. kimyasal ve mikrobiyolojik etkilerden korumaya yöneliktir. s. ürünün kimyasına zarar vermeyecek ve herhangi bir etkide bulunmayacak özellikte olmalıdır. nem.57). Ambalajların temel işlevi. ambalaj içindeki ürünü ve de ambalajla temasta bulunan kişileri korumayı kapsamaktadır. • Hedef pazarın. • Standart olma (aynı paketler arasında standardizasyon) şeklinde sıralayabiliriz (Balcıoğlu. müşterinin istek ve ihtiyaçlarına uygunluk. 1. Ambalaj. malın nasıl kullanılacağını. s.• Çevre koruma ve geri dönüşüm. 2000. Ürünlerin üreticiden tüketiciye verimli ve güvenli biçimde aktarılması ve enerjiden. 1. ışık. Koruma fonksiyonu. Bu faktörlere ilaveten çarpma. nasıl korunacağını belirtmelidir. Bu özellik. daha çok gıda maddeleri ve tıbbi ilaçların 5 . Bununla beraber. dağıtım zinciri içinde üreticiden depocuya.4. ambalaj muhafaza etmeye elverişli olmalı ve kolay açılabilmelidir (Mucuk. • Grafik tasarım/yaratıcılık (rakip ürünlerden ayırt edici olma).153).4.8). miktarını. direkt temas gibi faktörlere ve de koku ve tat geçirgenliğine karşı ürünü korumalıdır. ürünü raf ömrü süresince fiziksel. 2004. kırılma. mikroorganizmalar. Ayrıca. ısı. Koruma Fonksiyonu Bu fonksiyon ambalajın kendisini. 1994. zamandan işgücünden tasarruf sağlanması için ambalaj şarttır. zedelenme ve ıslanma gibi fiziksel tehlikelere karşı ürünü muhafaza edebilecek şekilde tasarlanmış olmalıdır. s. • Ülke şartlarına uygunluk. Ambalaj. perakendeciye ve tüketiciye geçen malları saklamaktır.1.

bu alan içerisinde rahatça yer değiştirilebilmesi. belirli bir miktardaki ürünü içerecek şekilde tasarlanmalı. Tüm bunlar beraberinde zaman. Depolama fonksiyonunu başarılı bir şekilde yerine getiren ambalaja sahip ürünlerin nakliyesi de yine aynı oranda kolay ve düşük maliyetli olacaktır. ona göre de ambalajı yapılmalıdır. s. Taşıma fonksiyonu. yüksek ısı karşısında koku açığa çıkarmakta ve ürünü etkilemektedir (Gümüş.1. Cam.ambalajlanmasında ön plana çıkmaktadır.4. dökülme vb. Kâğıt ve karton ambalajlarda renk ve yapıştırma maddeleri koku yapabilmektedir. Bu noktada en uygun materyal olarak cam ortaya çıkmaktadır. ürün gruplarının birbirinden ayırt edilebilmesi ve de ambalajın. akma. saydamlığı sayesinde de ürünün reklâmını yapmaktadır. Naylon ve plastik ambalajlar.) en aza indirgenmesi şeklinde ortaya çıkmaktadır. kolay yer değiştirilebilir. Ürünün bu ambalaj malzemesinin kokusunu taşıyıp taşımayacağı araştırılmalı. özellikle bira. Bu sayede mevcut alanın optimal kullanımı sağlanabilmektedir. üst üste istiflenebilir ve de gerektiğinde kolayca ayırt edilebilir nitelikte olmalıdır. maliyet ve de işgücü tasarrufu getirecektir. Aynı şey naylon ve plastik ambalajlarda da söz konusu olmaktadır. Ürünlerin bir arada tutularak belirli bir alanda istiflenmesi. 1997. Depolama ve Taşıma Fonksiyonu Ambalaj. Teneke. ürünlerin bir arada.70). ürünün tat ve kokusuna etkide bulunmadığı gibi. sayıca büyük adetler şeklinde taşınması ve taşıma sırasında oluşabilecek firelerin (kırılma.2. Tenekenin kullanımının sağlıklı olabilmesi. yüksek ısı altında beyaz tenekenin laklanması ile gerçekleşebilmektedir. Ambalaj malzemesinin de bir kokusu vardır. 1. 6 . Ancak camın kırılabilirliğinin ön plana çıktığı durumlarda aynı özelliği taşıyabilecek diğer materyallere yönelme olacaktır. ürünü depo koşullarına karşı koruması gibi unsurlar ürünlerin kolay ve düşük maliyetle depolanabilmesi açısından önemlidir. gazlı içecekler ve de meyve suları gibi sıvı gıda maddeleri ve konserve ürünlerinin ambalajlanmasında cama alternatif bir materyaldir.

kutu kenarındaki sıyırma aparatı (doğru miktarda mama kullanımını sağlamaya yönelik) gibi pratik çözümler sayesinde tek elle kullanımı mümkün kılmaktadır. Şekil 1: 2007 Think Marketing Yılın Lansmanı Ödüllü Milupa Akıllı Kutu Ambalajı 7 . sadece ambalajında ve kullanımında değişikliğe gidilerek yeniden tasarlanan ve de “Akıllı Kutu” adını alan Milupa Aptamil’in ambalajları. yaptığı lansman ile sektör içinde ses getirerek pazar payını arttıran markalara verilmektedir.4. kapak içine yerleştirilen ölçeklik. Haricen bir araç kullanılmasına gerek bırakmayan ve “çevir-aç” şeklinde tasarlanan bira şişeleri. Kullanım Kolaylığı Fonksiyonu Ambalajın depolama ve taşıma sırasında sağladığı kolaylıkların yanı sıra ürünün tüketimi esnasında da sağlaması beklenen kolaylıklarla ilgilidir. Yine aynı kullanım kolaylığını sağlaması bakımından. aç-kapa kapak sistemi (ürün tazeliğini uzun süre korumaya yönelik). Milupa’ya bu ödülü getiren yeni ambalajı. makasla kesilip tekrar kullanımına kadar kapatılması sorun olan meyve suyu ambalajları için tasarlanan ve kutunun üzerinden açılıp tekrardan kapatılabilen yapıdaki karton ambalajlar bu fonksiyonun önemini vurgulamaktadır. Bu ödül.1. Bebek sahibi ailelerin hayatını kolaylaştıracağı söylenerek lanse edilen ve ürünün özünü değiştirmeden. “Yılın Lansmanı” olarak “2007 Think Marketing” ödülünü almıştır.1. deterjan kutularının içerisinden çıkan ölçekli kaplar da örnek verilebilir.3.

4. Örneğin. 1999. ürünlerin raf ömrü uzatılır (Et-deniz ürünleri. yoğurt gibi kısa sürede tüketilmesi gereken ürünlerin ambalajlarında belirli bir büyüklüğün ötesine geçilememektedir.70). ambalaj masrafları ile ambalajı yapılan ürünün özellikleri arasındaki ilişki olmalıdır (Gümüş.1. Bu konuda ölçü. Şirink/strofor kutularla sevkedilen alüminyum folyo kaplardaki sıcak yemekler 2-3 saat sıcak saklanmaktadır (Tek.373-374). s. s. Deterjan gibi belirli bir son kullanım tarihi olmayan ürünlerde veya un. 1997. Ambalaj büyüklüğü sadece ürünün son kullanım tarihi ile değil. Pınar Et. 8 . şeker gibi uzun ömürlü gıda ürünlerinde büyük ambalajlama yapılabilirken. • Rijid Filmli Ambalajlar: Koruyucu gaz eklenerek. Çoğu gıda maddesinin lezzet ve görünümlerini korumaktadır. • Skin Tipi Ambalajlama: Derin olmayan paketlerde. 1–100 kg’lık paketler gibi farklı ambalaj malzemeleri büyük ve küçük ambalaj konusunda farklılıklar göstermektedir.Thermo-forming makinelerde sadece kullanım kolaylığı değil.ambalajlardır. her durumda tercih sebebi olmaları sonucunu doğurmamaktadır. Miktar Fonksiyonu Ambalajın büyüklüğü ile ilgili sorundur. koruyucu gaz verilerek ambalaj içinde serbest kalır (Maret. azalacaktır. ünite başına yapılan giderler artacak. • Blister Tipi Ambalaj: Genelde gıda dışı ürünler içindir (Steril tıbbi malzemeler vb. Ambalaj büyük ise.4.).).). süt. ambalaj küçükse. hamur ürünleri vb. hazır yemek ve gıdalarda kullanılan C-PET ambalaj ve PP. EgeTürk Sucukları vb. tüm ambalaj fonksiyonlarını ilgilendiren ambalaj uygulamaları şöyledir: • Fleksible Filmler ile Yapılan Vakumlama: Ya ürünün şeklini alır ya da ürün. hedef kitlenin gelir düzeyi. 1. Büyük ambalajların maliyetleri düşürüyor olması. satın alma ve tüketim alışkanlıkları ile de doğrudan ilgilidir.

un veya tuzla karıştırılmaması için ayrıntılı etiket koymak zorunludur. Buna karşılık. üretici işletme ile ilgili bilgilere kadar çok fazla unsur yer almaktadır (Taşyuran. ürünleri tanımada.47).34).1. kendi reklâmını kendisi yapmaktadır. Bu enformasyon olmaksızın tüketici. birim fiyatı artırılarak • Ambalaj büyütülüp. onların miktarları. s.11).4.6. Bilgi Verme Fonksiyonu Ambalajın üzerinde yer alması zorunlu olan bilgiler ile ambalaja işletme kararıyla eklenen bilgiler sayesinde tüketici bilgilendirilmektedir.5. birim fiyatı artırılarak • Ambalaj küçültülüp. Örneğin büyük. birim fiyatı azaltılarak • Ambalaj büyütülüp. miktarına. 1. Ambalaj. ambalaj aracılığıyla şu biçimlerde ayarlanabilir: • Ambalajı değiştirmeksizin içi azaltılarak • Ambalaj büyütülüp. bilgi verme fonksiyonunun en iyi şekilde yerine getirilmesine yardım edebilmektedir (Gümüş.4. içeriği ve gıda ürünlerinde beslenme değerleri. 1997. kesilmiş parçalar halinde kavanozun içinde yer alan şeftali ile çilek kompostosu veya marmelâdı. raf ömrü. Fiyat Ayarlama Fonksiyonu Fiyat.1. 1998. ürün içeriğinin ne olduğunu. kullanma ve saklama koşullarına. 2002. Bizzat mamulün kendisi de ambalajın bilgi verme fonksiyonuna yardım edebilir. Bu bilgilendirme kapsamında ürün içeriğinden. pudra şekerinin cam kavanoza konması halinde.1. miktarı ve fiyatı düşürülerek 9 . içindeki miktarı azaltılarak • Ambalaj. s. s. en iyi hazırlanış şekli ve de nasıl servis yapılacakları gibi bilgilerde yardımcı olur. rafta ne kadar süre beklediğini ya bir satış elemanına sormak durumunda kalacak ya da ürünleri bilgisizce satın alacaktır (Turan. Burada kâğıttan ambalaj.

yapılacak indirimlere kılıf bulmak amacıyla. Tutundurma Fonksiyonu “Tüketicilerin ürünümüze pazardaki benzer ürünler içinde ne gözle bakmasını istiyoruz” sorusunun cevabı arandığında. etiket. (b) Anî fiyat düşmelerine karşı bayilerin zarar görmemesi için. sadece ambalajı ve/veya markayı değiştirebilmektedirler (Tek.• Ürünün miktar ve kalitesini değiştirmeden sadece ambalajının değiştirilmesi.7. üreticinin tüketiciye ulaştırmak istediği mesajı ve imajı taşımalıdır. prospektüs vb. kendisine sunulan malı satın almaya ikna etmelidir (Gülbay. s. reklâm.4. 10 . satışlarda durgunluk çıktığı takdirde. Ambalaj. diğer üretici ve distribütörlerden gelecek tepkileri hafifletmek üzere. Son maddede belirtilen ve sadece ambalajın değiştirilmesine dayanan yöntem iki amaçla yapılır: (a) Ambalaj eskimesi. ambalajın ürün tutundurmadaki fonksiyonu açığa çıkmaktadır. 1999.16). Yayla. değiştirmektir.375).1. 1. tüm ürün çeşitleri için benzer tasarım ve renklerde ambalajlar kullanmaktadır (Tek. 1999. s. Tutundurma fonksiyonu. Bazı firmalar ambalajın sinerjistik tutundurma etkisinden yararlanmak için aile ambalajı (family packaging) denilen. Aymar vb. bilgi verme.374). Bunlardan birincisi şöyle açıklanabilir: Zamanla ambalajlar da adeta yüz eskitirler. Çaresi. eski sadık müşterilerin nostaljik duygularına dikkat edilmelidir. sektörlerde ise rekabet yoğunluğu olduğu için daha sık ambalaj değiştirilmektedir. geçici bir süre için ve belli bir kota ölçüsünde bile olsa. Yapılan ambalaj tasarımı. Deterjan vb. ürün farklılaştırması. s.). markalardan gelen rekabetin de etkisiyle 30 yıllık ambalajını değiştirmiştir. uçakların metal yorgunluğu gibi ambalaj yorgunluğu olur. Ancak bu yapılırken. sunuş ile özdeştir. bu bağlamda ambalaj değiştirme en çok başvurulan tutundurma şeklidir. kincisi de. son ilân edilen liste fiyatından stok yapmış olan bayilerin ellerindeki eski yüksek fiyatlı malların satışının zarar görmemesi. Aslında kullanım kolaylığı ve koruma fonksiyonları da reklâm görevi görmektedir. satış geliştirme. üreticiler. 1985 yılında Sana kahvaltılık margarini. ürünün tekrar satın alınması için özendirmeyi içermektedir (Örneğin. Ambalaj. 2005. müşteriyi.

Bir ürünün çekirdek kısmı. grafik stili ve formları görür ve tepki verir. Başarılı bir ambalaj. fiziksel ve desteklenmiş (dağıtım. Tüketici ambalajın şeklini.) olmak üzere üç boyutundan söz edilebilmektedir. Elden ve Çelebi. ambalajı güçlü bir satış silahı haline dönüştürmek ve rekabette bir avantaj sağlamaktır. 11 . s. Ambalajının fiziksel ve görsel yapısı ile üzerindeki bilgiler sayesinde 2-3 saniye içinde incelenmeye değer bulunması. şte bu yüzden ambalaj konusunda yatırımlar her yıl artmaya devam etmekte ve ambalaj plânlaması şirketler nezrinde her gün daha büyük önem kazanmaktadır (Meyers ve Lubnier.21). problem çözücü kısmıdır. Bu nedenle tüketici. Rafları gezen. ambalajın görsel unsurlarının sorumluluğundadır. nasıl bir kimlik taşıyarak ve de hangi etkiyi yaratacak stratejiyle tüketici karşısına çıkacağı konusu. s. Ambalajın Görsel Unsurları Üretilip. o ürünün tüketicilere sunduğu temel faydayı içerir. satış sonrası hizmetler. Pazarlamacı için kilidi açacak anahtar. Görünen kısmın en önemli elemanı.36). bilinç düzeyi sadece ürünü tanır. 2004.33-34). ürünün çekirdek boyutunu tam ve doğru yansıtacak şekilde düzenlenmelidir. 3-10 saniye içinde satın alınma kararının verilmesiyle bir ürün. Ambalaj tüketiciye “Bu. 2004. Sonra da içgüdüsel olarak bir imaj hayal eder. s. Bir ürünün. Ürünün alınma nedenini içeren. Ürünün çekirdek boyutundan sonra daha somut olan fiziksel kısmı gelir. diğer elemanları kapsar özellikte olduğu için ambalajdır. 1999. tüketicinin hem bilinç hem de bilinçaltı düzeylerinde algılanır olmalıdır. senin almak istediğin ürün” demelidir. raflarda satışa sunulacak olan ürünlerin. Diğer bir ifadeyle ambalaj “beni al” diyebilmelidir (Kocabaş. alışveriş yapan tüketicilerin tüm ürünleri tek tek incelemeye vakti yoktur.1. rafta bulunan diğer benzer ürünlerden farkını ve başarısını ortaya koyar (Akgün. çekirdek.2. Ürün ambalajının ve dolayısıyla görünen kısmının öne çıktığı bu boyut. markayı.2. Ambalajı Oluşturan Estetik Öğeler 1.1. Bilinçaltı düzeyi ambalaj tarafından motive edilirken. kelimeleri. genellikle tipik bir davranış sergiler. kredi vb. renkleri.

Fonksiyonlarını başarıyla yerine getiren bir ambalajın sahip olması gereken bir diğer özellik, başarılı bir tasarımdır. Ambalaj, tasarımının başarısı ve özgünlüğü oranında rekabet avantajı getirecektir. Ambalaj tasarımının temelini oluşturan görsel unsurları aşağıdaki gibi sıralayabiliriz: • Renk • Ambalaj Yapısı • Tipografi • Marka smi ve Logo • Fotoğraf ve llüstrasyon 1.2.1.1. Renk Renklerin psikolojik etkileri, insanın zihinsel aktivitelerini, fiziksel

performansını, psiko-sosyal durumunu etkilemektedir. Psikolojik etkilerine göre renkler sıcak ve soğuk olarak sınıflandırılır. Sıcak renkler, dalga boyu yüksek olan sarı, kırmızı ve turuncudan oluşur. Bunlar izleyeni uyarır ve neşelendirir. Fiziksel gücü, enerjiyi, dinamizmi arttırır, metabolizmayı hızlandırır; fazlası ise heyecan, yorgunluk, şiddet, saldırganlık ve konsantrasyon güçlüğü yaratabilir. Bunun yanı sıra dalga boyu daha düşük olan soğuk renkler ise mavi, mor ve yeşildir. Bu renkler yatıştırıcı ve dinlendiricidir; güven, huzur, üretkenlik, sorumluluk, düzen, ferahlık, barış ve özgürlük gibi duyguları çağrıştırır (Sağocak, 2005, s.78–79). Rengin sıcaklık, soğukluk, mutluluk, temizlik gibi duyguları çağrıştıran, dikkati çeken, ilgiyi arttıran psikolojik etkisi, bilinçli bir kullanım ile satışta önemli bir etken olabilmektedir. Psikologlar, rengin insan duygularına biçimden daha yakın olduğunu söylemektedirler. Sıradan bir insanı, belli bir süre renkler ve biçimlerle iletişime sokarak yaptıkları testlerde, belleklerde biçimlerden çok renklerin kaldığını saptamışlardır. Bir ambalajda tanımlanan ilk sıfat, renktir (Özkaraman, 1999, s.83).

12

Rengin, pazarlama iletişimi aracı olarak ambalajda kullanımına baktığımızda, özellikle, ürünün cinsinin ve ait olduğu grubun belirlenmesinde kullanıldığını görmekteyiz. Temizlik ürünlerinde genellikle, temizlik ve hijyeni çağrıştırmasından dolayı, mavi, yeşil ve beyaz tonları kullanılmaktadır. Çikolata, reçel, jöle gibi ürünlerde ise ağırlıklı renk, ürüne enerjik bir kimlik veren kırmızıdır. Renk, ürün cinsini tanımladığı gibi, aynı markanın değişik içerikli veya hedef kitlesi farklı ürünlerini birbirinden ayırmada da kullanılmaktadır. Örneğin, Nestle sütlü çikolatalarında kırmızıyı kullanırken, daha yoğun kakao içeren “bitter” ürünlerinde siyah, çocukları hedef alan “Nesquik” ürünlerinde sarı, “Crunch” için ise mavi rengini kullanmaktadır. Aynı şekilde Sana markası klasik margarininde sarıyı kullanırken, “Sana Zeytinyağlı” ürününde yeşil, “Sana Hamurişi” ürününde altın rengini kullanmaktadır.

Şekil 2: Nestle, Ürün Gruplarını Ayırmada Renklerden Yararlanmaktadır.

şletmeler, ürünlerini farklı kılma ya da marka konumlandırma gibi amaçlarla da renkten yararlanmaktadır. Lipton’un sarı rengi seçmesi buna örnek gösterilebilir. Milka’nın ise benzer ürünlerden tamamen farklı bir renk olan “lila”yı kullanması marka konumlandırmada renkten faydalanılmasına en iyi örnektir. Milka’nın resmi internet sitesinde belirtildiğine göre, Türkiye dâhil satıldığı tüm ülkelerde, çikolatalı ürünler kategorisinde lila renginin kullanım hakkı sadece Milka’ya ait ve lila rengi, Avrupa’da

13

marka olarak tescil ettirilmiş tek renk. Farklılaşma adına bir diğer renk kullanımı da, benzer ürünleri üreten iki markanın birbirlerinden net bir şekilde farklılaşmak için zıt renkleri seçmesidir. Buna göre, Coca Cola kırmızı, Pepsi ise mavi rengini kullanmaktadır.

Şekil 3: Marka Konumlandırmada Renk Kullanımına ki Örnek: Lipton ve Milka

Şekil 4: Farklılaşmada Renkten Yararlanan ki Rakip Firma: Coca Cola ve Pepsi

Renklerin kişiler üzerinde yarattığı çağrışımlar ve pazarlama iletişimi faaliyetlerine yönelik yansımaları, genel geçer saptamalar olmamakla birlikte, şu şekilde özetlenebilir (Mehmeti, 2003, s.123–130):

14

saf ve masum imajı yaratmasının yanı sıra. 15 . yönlendirici bir renktir. tıbbi ürünler ve dondurulmuş gıda ürünlerinin ambalajlarında diğer renklerle uyumlu olarak kullanılmaktadır. uzun süre seyredildiğinde gerginlik yaratabilmektedir. siyah üzerinde. ve güvenilir bir marka imajı yaratmada uygun bir renktir. parlak olduğunda neşeli. özellikle dürtüye yönelik satın alımlara uygun düşmektedir. şiddeti ve yaşamsal rengi anımsatır. En çok ilgiyi çeken. uyarıcı ve dirilik kazandırıcı. Dindarlığı temsil eden kahverengi. aktif olarak algılanabilmektedir. ayırt edilebilme özelliğini taşır.• Beyaz: Doğruluğu. Kırmızı. • Kahverengi: Hüzünlü ve düşüncelere sürükleyicidir. Pazarlama iletişimindeki yerine baktığımızda. Ateş ve kanı simgeleyen kırmızının ambalajda kullanılması. kahve ve kakao içerikli gıda ambalajlarında da kullanılmaktadır. Pazarlama iletişiminde. kış ve dinginlik hissi gibi çağrışımlarından dolayı. iyilik dolu gelişmeleri ve lekesiz bir geçmişi simgelemektedir. saflık. çgüdüsel üstün gelme duygusuna sahiptir. Tepkisel. hastane. Uyarıcı niteliği nedeniyle. Açıklığı ve aydınlığı simgelemesi nedeniyle. en olumlu izlenimi yaratan renktir. • Kırmızı: Sıcak bir renktir. hijyen. titreşimi en yüksek renk olan kırmızı. Güvenlik kurallarını. kırmızıyla birlikte genellikle kahve paketlerinde kullanılmaktadır. şiddet ve ateşi temsil etmektedir. ürüne enerjik bir kimlik vermektedir. Renk kombinasyonları çerçevesinde. mutlu. tahrik edici ve uyarıcı özelliği nedeniyle erotizm ile bağdaştırılmakta ve pazarlama iletişimi faaliyetlerinde yoğun olarak kullanılmaktadır. Beyaz. Parlaklığı ve spektral enerji yoğunluğuyla kırmızı. temizlik ürünleri. şeffaflığı temsil eden beyaz. toplumsal düzene ve aileye duyulan ihtiyacı vurgulamaktadır. olduklarından daha büyük ve daha yakın görünmektedirler. Temiz bir başlangıcı. Bu renkteki nesneler. Fark edilebilme. yansıtıcı ve soylu bir renktir. Ürün içeriğini belirtmesi yönüyle. temizlik. ciddi. yanındaki ve etrafındaki renklerin etkisini ve parlaklığını azaltmakta ve onlarla birlikte güçlenmektedir. Bu nedenle kırmızı. ayakları yere basan.

Reçel. Pazarlama iletişimindeki kullanımına bakıldığında. dondurma türü gıdalar. onur ve zenginliği çağrıştırmaktadır. arkadaşlık ve saygıyı temsil etmekte. Mavi. jöle kutulanmış meyve gibi ürünlerin. tatlı ve enerjik bir imaj yaratma amacıyla. ngiltere’de asaleti. Gelenek ve kalıcı değerleri yansıtan mavi. sütlü çikolata ambalajlarının favori rengidir. Bu kapsamda. ürün kalitesini ve sofistikelik 16 . Lacivert ise. adaletin ve gerçeğin rengi olmasının yanı sıra soğuk. temizlik hissi vermesi. Çekici ve duyarlı bir renk olması nedeniyle. sofistike bir zevke hitap etmektedir.Kırmızı bu özelliği nedeniyle. Amerika’da muhafazakârlığı temsil eden mavi. ütopik bir dünya arayışıyla ilişkilendirilmektedir. Ancak hareketleri yavaşlatan. deniz ve gökyüzü ile özdeşleştirilmekte. Doğru düşünme. mavinin konsantrasyon gerektiren ortamlarda kullanılması. denizi simgelemesi ve en soğuk renk olması gibi özelliklerinden dolayı deterjan. elektrik mavisi. • Mor: Dramatik ve incelikli niteliğe sahip olan mor. karardıkça sonsuzluk hissi uyandırmaktadır. hassasiyet. gençliği ve dinamizmi yansıtan kırmızıyı pazarlama iletişimi faaliyetlerinde yoğun olarak kullanmasının da payı olduğu söylenebilir. geçmişi koruma eğiliminde olması. iştah açıcı etkisi olması. soyluluğu ve itibarı çağrıştırmaktadır. kişilerin dikkatlerini toplamalarını ve zihinlerini dış etkenlerden uzaklaştırmalarını sağlamaktadır. mistik bir karakteristiğe sahip olan mor. • Mavi: Birleştirici ve uyumlu bir renk olan mavi. Büyülü ve çekici bir karaktere sahip olan mor. kişiyi pasifize eden bir etkisi de vardır. Yaşam biçimleri yüzünden toplumdan dışlanan ve horlanan insanların da rengi olmuştur. olumlu karar verme ve yaratıcılığın gelişmesi gibi özellikler maviye atfedilmektedir. ancak huzur verici bir renktir. saygınlık. güç ve çarpıcılığın göstergesi olarak kabul edilmektedir. deniz ürünleri. her şeyin olağanüstü güzel olduğu. Coca Cola’nın başarısında. zarafet. su ve diğer içeceklerin ambalajlarında sıklıkla kullanılmaktadır. Açık mavi. ambalajlarında canlı kırmızı kullanılmaktadır. Sakinleştirici özelliği nedeniyle. güç ve enerji veren bir renk olan. koyu mavi. durgunluk ve depresyon çağrıştırmaktadır.

düzeyini vurgulayan bir niteliğe sahiptir. Kırmızının eklenmesiyle sarı. samimi ve neşeli duygulanım oluşturmaktadır. Yumuşaklık ve yakınlık hissi vermektedir. Sarı. kontrast etkisi yaratabilen. güneş ışığı. kıskançlık. temel renk olan sarı. Romantik ve sevgi dolu bir marka imajıyla bütünleştirilerek. Leylak renginin. ambalajlardaki tercih edilirliğini arttırmaktadır (Milka örneğinde olduğu gibi). kolay tanınma ve onaylanma niteliklerine sahip. temel duyguları tatmin eden. Ancak deterjan ambalajlarında. önsezi. güneş ve zenginlik simgesidir. • Pembe: Kız bebeklerin rengi olan pembe. Diğer renklerle kullanıldığında şok. inançsızlık ve hainlik çağrıştırmaktadır. turuncu ve kırmızı kadar olmasa da göze çarpıcı özelliktedir. kız çocuklara ve genç kızlara yönelik ürünlerde kullanılabilmektedir. Bolluk. yumuşak tonlar ve pastel gölgeler aracılığıyla özen ve yumuşaklık hissi yaratması. Unutulan çocukluk yıllarını akla getiren. Canlılığının yetersiz oluşu nedeniyle kadınsallık ve sevgi imajıyla bütünleştirilmektedir. şekerleme türü yiyecekler ya da kozmetik ürünler için de sıklıkla kullanılmaktadır. parlak olması nedeniyle sınırları genişleterek. sonsuza dek yaşamla özdeşleştirilmiştir. anne sevgisi gibi bir sevgiyi iletme amaçlı olarak kullanılabilmektedir. aydınlığın simgesi olarak kabul edilmiş ve bu anlamıyla bilgiyi temsil etmiştir. Pembe. rüya ve fantezi dünyası ile ilişkilendirilen leylak rengi ise. 17 . hırs. Soluk sarı. Açık sarı. yaşayan ürün imajı verir. hoş bir görünüm elde etmekte. kutsallık. Bakteri öldürücülük hissi yaratması nedeniyle mor ve tonları. Tatlı ve romantik bir yumuşaklığı vardır. kısmen duygusallık taşıması nedeniyle. objeye daha geniş izlenimi vermektedir. deterjan ambalajlarında da sıklıkla kullanılmaktadır. şarap renginin kullanılması. ilkel toplumlarda. şekerleme ve gülleri çağrıştırmaktadır. inanç ve iyilik. keyif veren. koyu sarı ise ihanet. Karanlığın içinden çıkan ışık anlamında. Ayrıca belli ürünlerin bebeklere yönelik olduğunu vurgulamada da kullanılmaktadır. olası bir lekeyi çağrıştırabilmesi nedeniyle sakıncalıdır. • Sarı: En parlak. zekâ.

dikkat çekiciliklerinin yanı sıra iştah açıcı özelliğe de sahiptirler. dinamizmi ve uyarımı simgelemektedir. Pazarlama iletişiminde ise doymuşluğun ve parlaklığın en üst noktasını yansıtması sebebiyle siyah. modern ve çekici bir etki oluşturulmak istendiğinde turuncu kullanımı uygun olacaktır. ağır ve kalın görünmektedir. Duyguları bastırıcı. parlak. Sarısiyah ise zehir çağrışımı yapması nedeniyle. • Turuncu: Dışa dönük. bisküvi paketlerinde en çok kullanılan renklerdir. hapsedici bir etkisi bulunmakta olup. Portakal rengi. Mavi-siyah kaosun rengi olarak kabul görmektedir. Umutsuzluk ve ölüm sembolü olarak koyu ve yoğun bir izlenime sahiptir. yiyecek ambalajlarında kullanılmaya kırmızıdan daha uygundur. Belirleyici özelliği nedeniyle siyah. taze ve sulu bir izlenim oluşturması nedeniyle. ayrıcalıklı ve pahalı bir imaj yaratması nedeniyle. gıdaların donmuş hallerinden çok. sıcak ve göz alıcı bir renk olan turuncu. Dondurulmuş gıdalar piyasaya ilk çıktıklarında ambalajlarında yeşil ve mavi tonları tercih edilirken. Pişmiş ekmek ve fırın gibi çağrışımlar oluşturması nedeniyle sarı ve turuncu. karamsarlık ve kötülük çağrıştırmaktadır. asıl görünümleriyle ilgilendikleri sonucu çıkarılabilir. tüketicilerin.Maddenin en yüksek değerini ifade eden altın arısı ise. Renk kombinasyonlarında ise olduğundan büyük. daha sonra turuncu kullanılmış ve satışları yükselmiştir. önündeki ve yanındaki rengin özelliklerinin tüm açıklığıyla görülmesini sağlamaktadır. ambalajlarda seçkin bir izlenim oluşturmaktadır. Turuncu ve kırmızı gibi sıcak ve parlak renkler. Özellikle yeni. Buradan. 18 . • Siyah: En olumsuz izlenime sahip renk olan siyah. Ürüne evrensel ve erkeksi bir kişilik vermektedir. gıda ambalajlarında genellikle kullanılmamaktadır. Cömertliği ve duyuların akımını ifade etmesinin yanı sıra enerji ve konukseverlik gibi çağrışımlara sahiptir. bu nedenle çevreye ve topluma kapalıdır. ürünün kalitesini vurgulama amacıyla kullanılmaktadır.

çevre hareketinin yükselen ivmesiyle bağlantılı olarak artmaktadır. birbirinden farklı renkler karşımıza çıkabilmektedir. Genel olarak kahverengi bir fon üzerinde düşünülen kahve ambalajlarında. Ayrıca sağlıklı yaşamı ifade etmesi sebebiyle. ağırlıklı olarak yeşili kullanmakla birlikte. yeşile kuvvet ve güneşsi bir karakter kazandırmaktadır. Maxwell House. Çevre dostu bir imaj oluşturmak isteyen ürünlerin ambalajlarında yeşil kullanılmaktadır. Sarının eklenmesi. genellemeye uyan örnekler bulunmakla birlikte. belirli ürünlerin ambalajları için daha uygun olması. market raflarında veya üreticisine ait mağazalarda karşılaştığımız bir ürün olan kahve için tasarlanan ambalajlarda. gençlik ve umudun yanı sıra kıskançlığı ve geçiciliği de simgeleyebilmektedir. bu renklerin dışına çıkılamayacağı ya da çıkıldığında başarısız olunacağı anlamına da gelmemektedir. Belirli renklerin. o da ürün türlerini ayırmada kırmızı ve mavi tonlarına yönelebilmektedir. manevi yaşamı simgelemektedir. yaşamı ve yeniden doğuşu simgelemektedir. Nescafe. doğa. canlı ve doğal bir etki oluşturmaları nedeniyle tercih edilmektedir. genel olarak beyaz fon üzerine yeşil rengini kullanmakta. Starbucks. düşük kalorili diyet ürünlerin ve diyabetik ürünlerin ambalajlarında da yeşil kullanılmaktadır. Jacobs. kahverengi fonu kullanıp. en dinlendirici renk olarak nitelenebilmektedir. Günümüzde Türkiye’de de tüketimi artan. yeşilin pazarlama iletişiminde kullanımı. doğurganlık ve huzur gibi çağrışımları sebebiyle. John’s Coffee ise fon olarak çok açık ve de parlak gümüş grisi rengini kullanıp. Benzer ürün grubu ambalajlarında. Değişik kültürler tarafından önem atfedilen yeşil.• Yeşil: Statik ve umut dolu bir renk olan yeşil. 19 . Maviye yakın yeşil ise. çoğunlukla mavi renginden vazgeçmemektedir. Umut. ölümü. Kutulanmış ve dondurulmuş sebze ambalajlarında yeşil ve sarı renkler. ancak yılbaşı dönemlerinde tüm ürünlerini kırmızı ağırlıklı ambalajlarla sunmaktadır. değişik renkler de karşımıza çıkmaktadır. bu renk çeşitliliği açıkça gözlemlenebilmektedir. ciddi ve kaygılı anlatımlara uygun olmasıyla birlikte. ürün türlerine göre değişik renkte etiketlerle ambalajlarını tasarlamaktadır. ürün özelliklerine göre diğer renklerin ağırlıklarını değiştirmektedir. Eşitlik ve uyumu temsil eden yeşil.

Yılbaşı çin Kırmızıyı Seçmektedir. 20 .Şekil 5: Kahverengi ve Tonlarının. Kahve Ambalajlarındaki Kullanımına Örnekler Şekil 6: Beyazı Fon Olarak Kullanan Starbucks.

Şekil 7: Maxwell House. Ambalajlarında Mavi Rengi Tercih Eden Bir Kahve Üreticisi. 21 . Değişik Renkleriyle Jacobs Ambalajları. Şekil 8: Temel Renk Yeşil Olmakla Birlikte. Değişik Özellikteki Ürünler çin.

zarafet. ürün çeşitlerini ve tatlarını ayırmayı sağlar. s. • Renk. ürünleri. 22 . • Parlak renkler hafiflik.35): • Renk. 2004.Şekil 9: Parlak Gümüş Fon Üzerine Değişik Renk Etiketlerle John’s Coffee Ambalajları Ambalajların üzerinde kullanılan renklerin tüketici üzerindeki etkilerini ve tüketiciye verilmek istenen mesajları genel hatlarıyla ele alacak olursak (Meyers ve Lubnier. ambalajın içindeki ürünün rengini belirlemeye yarar. • Renk. bir markayı tanımlayabilir. • Renk. hareketlilik veya sıcaklık gibi bir ruh hali yaratmayı sağlar. kutlama. daha koyu yoğun renkler daha ciddi bir hava yaratır. eğlence. rahatlık ve mutluluk duygusu verirken.

Brezilya’da mor. yerinde kullanmak. Ancak bunu uygularken hangi renklerin hangi ülkelerde ne gibi anlamlara geldiğini de bilmek gerekir. Renkler birey tarafından algılanırken. toplumsal alışkanlıklar ve içinde bulunulan ortam ve kültür de etkili olmaktadır. Japonya’da iyi bir ileri teknoloji ürünü rengi olabilirken. Meksika’da sarıdır. Mor. Siyah. • Ambalajlarda pastel renkler. yaldız ve siyah. • Fotoğraf makinesi ve kamera gibi elektronik ürünlerde siyah veya gri renk “ileri teknoloji” anlamını yansıtır. koruma amaçlı değil de görsel amaçlı kullanıldığında yüksek kalite ve pahalılık imajı sağlar (Özellikle kozmetik. Yeşil. Avrupa’da kırmızı renk ile tanınan kafeinsiz kahve. Amerika’da ucuz olarak algılanır. Amerika’da turuncu ve diğer ülkelerde yeşil ile tanınır. Çin’de beyazın hakim 23 .• Birkaç yıl öncesine kadar yiyecek kategorisinde asla kullanılmayan yeşil renk. Amerikalılar yeşil elektronik eşya almaktan çekinirler. tuzsuz veya düşük kalorili ürünlerde kullanılırlar. gurme yiyecekler ve şekerli-çikolatalı ürünlerde kullanılarak tat. lezzet ve iştah açıcılık verilir. ürünün satışında büyük avantaj sağlar. Örneğin. hafif. • laç ambalajlarında beyaz zemin. genellikle sabah yenen tahıl gevrekleri kutularında kullanılır. Asya kültürlerinde pahalı olarak algılanırken. • Metal folyo. Asya ülkelerinde bu renk beyaz. Tazelik ve sağlık konularında yeşil Amerika’nın favori rengi iken. • Parlak canlı renkler. • Koyu ve yoğun renkler. yoğun yeşil ormanlı ülkelerde hastalıkla özdeşleştirilir. Bazı ürünler belirli renklerle tanınırlar ve bu rengi bilmek. moda ve zarafeti yansıtır. tüm dünya için “yas rengi” değildir. çünkü sabah günün aydınlık bir bölümüdür. • Beyaz veya açık renkler diyet. bugün her markanın “sağlıklı ürünler” türü ürünlerinde kullanılmaktadır. reçeteli ürünlerin etkinliğini belli eder. gurme yemek ve lüks ürünlerde).

22). hatta tüketiciye pratik çözümler sunmaya kadar bir dizi fayda sayılabilir (Meyers ve Lubnier. 1.47–48). Ambalaj Yapısı Ambalaj yapısı. s. s.1. Depolamada ürünün korunmasından saklamaya ve taşımaya. • Boyut 24 . iletilmek istenen mesaja uygun mu? • Renk.57): • Renk. s. hata olacaktır. 2005. doğum yapmak üzere olan veya yeni doğum yapmış bir anneye satmaya kalkışmak. Ambalaj için uygun olan materyalin seçilmesi ve bu materyalin. 2004. tüketiciye ve üreticiye bir dizi fonksiyonel yarar sağlamaktadır. ürünün cazibesini yeterince sunuyor mu? • Renk. rakiplerin renklerine göre etkili bir zıtlık oluşturuyor mu? • Globalleşme sürecinde farklı pazarlarda farklı kültürlerin renklere yaklaşımları bilinmelidir. 2002. Çünkü Çin’de beyaz.2. Ambalajda kullanılacak rengin seçiminde dikkat edilmesi gereken diğer hususlar ise şunlardır (Taşyuran. • Ambalaj Formu (Şekil). ne şekilde ve ebatlarda tasarlanacağının belirlenmesinden sonra ortaya çıkacak olan bu unsur üç alt başlıkta incelenebilir: • Kullanılan Malzeme (Materyal Seçimi).2. • Modaya bağlı renk seçiminden kaçınılmalıdır. matem rengidir (Gülbay. mağaza içi teşhirden ev içi kullanıma. ürün özellikleri.olduğu veya tamamen beyaz bir ambalaja sahip bir ürünü. hedef kitlenin beklentileri ve işletmeye maliyeti gibi kriterler göz önünde bulundurularak. işletme felsefesine uygun mu? • Renk.

Ambalaj malzemesi seçiminde sorulması gereken bazı soruları şöyle sıralayabiliriz (www.ambalajrehberi. bakteriler.1.2. 2007): • Ambalajlanacak malzemenin fiziksel formu ne. lezzet ve aromasının.1. konunun iktisadi ve teknik kısımlarını oluşturmaktadır. fiziksel şeklinin zarar görmesini engelliyor mu? • Kimyasal reaksiyonlara karşı koruma yapıyor mu? • Malzeme.2. renginin.com. Bu konu. durumda tehlikeye maruz kalıyor mu? • Ambalaj malzemesindeki açma-kapama noktaları. paket malzemesi kadar koruma sağlıyor mu? • Ambalaj açıldıktan sonra kullanılmayan malzeme için tekrar kapanması gerekiyor mu? • Ürün ve ambalaj malzemesi kimyasal olarak birbirine reaksiyon gösteriyor mu? • Ambalaj ürünün kokusunun. ambalaj yapısını oluşturan malzemenin seçiminde dikkat edilmesi gereken birincil noktadır. ışık. yapısal güç itibariyle. Kullanılan Malzeme Ambalajın “koruma” fonksiyonunu yerine getirebilmesi için.1. aşınma. ambalajlama maliyetini optimize etmesi. Bunu.tr. ihtiyaç duyulan kullanım için uygun mu? 25 . nasıl bir koruma gerekiyor? • Nem durumu veya ihtiyacı nasıl? • Hangi dönemde. küf. kemirgenler vb. sıcaklık. geri dönüşümünün mümkün olması gibi hususlar izlemektedir. ne kadar nem gerekiyor? • malat veya raf ömrü. Malzeme seçiminde aranan bu özellikler. doğru malzeme kullanılarak üretilmiş olması gerekmektedir.

dayanıksızlık. Davranışsal açıdan ele alınırsa. Metal yapımı ambalaj. Kadife ve kürk gibi yumuşak materyaller kadınsılığı çağrıştırmak için kullanılır (Kocabaş. Elden ve Çelebi. Oysa plastik. gaz veya hava geçirmez şekilde kapatılmış bir paketleme gerekiyorsa ambalajın yapısı böyle bir ekipman için en uygunu mudur? • Gerektiğinde ambalaj içindeki madde sterilize edilebilir mi? Pazarlama iletişimi açısından bakıldığında da. çevre dostu olma ya da olmama gibi farklı çağrışımlara neden olabilmektedir. prestij. Ürün için istenen çağrışımın yakalanabilmesi için. hafiflik ve temizlik duyguları yaratır. güçlülük.• Ambalaj malzemesi. metal ya da bunların bileşiminden oluşması. dayanıklılık ve soğukluk hissi uyandırır. ilk aşamada yapılması gereken iş. üretilebilirlik açısından üretim ve grafik tasarım işlemlerine kolaylık sağlıyor mu? • Müşterilerin bildiği şekil. ambalajı oluşturan materyaller genellikle bilinçaltında tüketicinin duygularını etkiler. zarafet.39). ürün için tasarlanan ambalajın doğru malzemeden üretilmesi. üzerinde hassasiyetle durulması gereken bir konudur. ucuzluk. Ambalajın karton. kullanışlılık. uygun mu? Yoksa satmak için uğraştırır mı? • Yüksek hızlarda makineli üretimden geçer mi? • Taşıyıcılarda ya da herhangi bir yerde aşırı sıcak veya soğuk hava şartlarına dayanıklı mı? • Perakende veya satış mağazalarında depolama şartlarına dayanıklılık gösterir mi? • Eğer vakum. pahalılık. 26 . plastik. 1999. cam. tüketicide kalite. s. yenilik. güven. doğru malzemenin seçimidir. yapı ve dokuda bir malzeme mi.

tüketicinin ilgisini çekebilmesi için biçiminin farklı ve özgün olmasına da dikkat edilmelidir.halklailiskiler.com. lezzetli 27 . ngiltere’de yapılan bir araştırma. Ürün.1. 1908`de çikolata malzemesine bal ve badem ilave edilip. yeni ambalaj anlayışını radikal bir biçimde temsil etmektedir. tüketicilerin %94’ünün Toblerone’u sadece şekliyle tanıyabildiğini göstermiştir (www.tr.2.1. s. Ambalaj Formu Ambalaj. Verebelyi (2000). şekli sıradışı bir forma sokulmuş ve buna özel bir ambalaj tasarlanmıştır. şekerleme ustası Jean Tobler’in oğlu Theodor Tobler ve Emil Baumann’dır. alüminyum torbalarda ambalajlanmakta ve sunulmaktadır. uzun tarihi boyunca çok az değişmiştir. dikkatle tasarlanmalıdır. hem de nakliyesi ve satışa sunulacağı noktada en az yer kaybına neden olacak şekilde. Piramit şeklindeki sarı ambalajlı sveç çikolatası Toblerone’un fikir babaları. Bugün dünya çapında şöhrete sahip olan Toblerone`un tüketicinin hafızasında etkili olan ambalajı. hem tüketicide yarattığı görsel etki.2.2. Cipsler. bu yolla dikkati çekecek ve akılda kalacaktır (Özkaraman. 1999. 2006).81). mühürlü. Böylece Pringles markası için karton tüp biçimi üretildiğinde Pringles. Büyük mağaza ya da süpermarketlerin raflarında birçok rakip ürünle çevresi sarılmış ambalajın. Şekil 10: Piramit Şeklindeki Özgün Ambalaj Formuyla Toblerone Çikolataları Başarılı ambalaj formunun markaya sağladığı kazanımlara bir başka örnek de Pringles ambalajıdır.

Ambalaj formunun aşağıdaki özellikleri. formun algılanma şeklini etkilemektedir (Gülbay. Şekil 11: Karton Tüp Tasarımıyla Pringles Ambalajı Farklı şekiller farklı insanlar üzerinde farklı algılamalara yol açmaktadır. s. bu özellik kullanılarak.35): • Köşeli Olma ya da Olmama • Simetri • Oran • Büyüklük 28 . ürünün şeklini tüpte muhafaza etmenin. 2005. Müşteriler.ürünleri depolamanın ve korumanın uygun ve elverişli yolu olarak yenilikçi tasarımı kabul edip etmedikleri konusunda müşterileri açıklama yapmaya çağıran tartışmayı yayınlamıştır. farklılaşmanın güçlü varlığıyla marka imajı sağlamaktadır ve rafta duran Pringles’ı seçilir kılmaktadır (Fill. 2005. tüketiciler üzerinde istenilen etkiyi yaratması sağlanabilir. s.805). Gerçekten Pringles tüpü. kabul edilmiş ürün ambalajından (ve markadan) daha beklenir bir şey olduğunu belirtmiştir. Birçok ürün ambalajının.

83). onun satışa sunulduğu mekânda en iyi görülebileceği boyutu da doğru saptamalıdır. 10 kilogramlık kapasitelerdeki deterjan ambalajları veya 2. köşeli ve dikdörtgen şekiller görme alnını genişletip. keskinliği ve hareketi simgelerken.1. Fiziksel bir nesneden kaynaklanan psikolojik uyarıların boyutlarında oluşabilecek belli belirsiz değişkenlikler. Tüketiciden gelen talepler. düzen oluştururken. Ambalajın dış yüzlerinin etkin bir biçimde kullanılabilmesi. baskın bir estetik yaratarak belli bir görüntüyü daha fazla yakalama olanağı yaratır.3. erkek parfümleri genellikle köşeli ve düz hatlara sahiptir. Simetri. doğru tasarım tüketiciye kendini gösterecektir (Özkaraman. Oran ve simetri. belli bir uzaklıkta bulunan nesnenin beli belirsiz değişiyor olması gibi algılanacaktır. varsayılan boyutu sabit kalmak koşuluyla. Ancak görsel imajdaki monotonluğu ortadan kaldırmada bir miktar asimetri gerekir.2. bayan parfüm şişeleri çoğunlukla yuvarlak ve kavisli bir yapıdayken. Oran. Köşeli. yumuşaklığı ve süreğenliği simgelemektedir. Yalnız yaşayan bireyler ise daha 29 . 2002.5 litrelik cola vb içecek ambalajları buna örnek gösterilebilir. 1999. tüketim miktarının fazla olması ve daha ekonomik olması sebebiyle büyük boyutlardaki ambalajlara yönelebilmektedir. asimetri tam tersine düzensizliği doğurur. dinamizm ve erkeksiliği çağrıştırırken. satışta bir avantajdır. tüketim miktarı ve iktisadi düşüncenin etkisine göre değişmektedir. yumuşaklık ve dişiliği çağrıştırmaktadır. okunabilir boyutlarda ambalajın üzerinde yer alabilmesi için alana gereksinim vardır. yuvarlaklık ise ahenk. Benzer bir ayrım da düz ve kavisli yapılar arasında söz konusu olmaktadır. s. ambalaj boyutunu belirlemede önemli rol oynamaktadır.2. nazik ve zayıf olarak algılanmaktadır (Taşyuran.54). kısa veya ince olan şekiller. Uzun. Kalabalık aileler. Düz şekiller çoğunlukla erkeksiliği. Nitelikli bir grafik tasarımın ve bilgilerin görülebilir. yuvarlak şekillerde genellikle iç içedir. 1. Doğru boyutlarda. Örneğin. kavisli şekiller ise dişiliği. s.Köşeli yapılar çelişki. Boyut Tasarımcı ambalajı tasarlarken. güçlü ve etkili olarak algılanırken. kısa şekiller ise daha yumuşak ve iddiasız görünebilir. ambalaj formunu algılamamızı sağlayan bir diğer unsurdur. Uzun veya geniş olan büyük şekiller. Tüketicilerin talep ettikleri ambalaj boyutları.

salt kişisel zevkler veya estetik vb.60). Tipografi. Büyük harfler otorite ve saldırganlığı yansıtırken. Ancak farklı yazı stilleri kullanılırken. 2002. Örneğin. Lacivert üzerine beyaz ile ya da beyaz üzerine lacivert puntolarla yazılı Nivea ürünlerini diğer ürünlerden ayırt etmemek mümkün değildir. Ambalaj tipografisi bir ürünü rakipleri arasında ayırmaya yardım eder. anlamları olan kelime ve harfleri doğrudan bir temsil niteliği kazandırdığı için ambalajın çok önemli bir unsurudur (Gülbay. Büyük ve küçük harflerin kullanımı da farklı izlenimler yaratabilir. Basit harflerden firma logolarına. Ambalaj üzerinde yer alan metinlerin kritik bir önemi 30 .küçük ambalajlardaki ürünleri tercih edebilmektedir. yazının anlaşılır olması ve markayı tanınmayacak şekle sokmamasına özen gösterilmelidir (Taşyuran. 1 veya 2. Tipografi yardımıyla ürünün avantajları daha iyi aktarılabilir. 1. temsili sembollere.5 litrelik pet şişeler yerine tek kullanımlık teneke kutulardaki içecekler tercih sebebi olabilmektedir. s. s. ürün konusunda bilgi verdiği gibi. firma adının kısaltmalarına. Ürünü hızlı bir bakışla diğerlerinden ayırt edebilmek çok önemlidir.1. küçük harfler ise cesaret ve alçak gönüllülüğü ifade edebilmektedir. Tipografi Görsel unsurlardan renk ve şekilde olduğu gibi yazı karakterleri de istenilen mesajı vermede önemli bir araçtır. Yazı karakterlerinin algılama ve hatırlamada etkileri çok fazla olup.53).2. Bu nedenle ambalaj tipografisinin hem özgün hem de farklı olması gerekmektedir. soyut sembollere ya da sembol imza birleşimlerine kadar birçok şey ambalaj üzerinde kullanılabilir. Yerleşmiş marka kimliği ürün konusunda tüketiciye diğer kardeş ürünleri hatırlatır. 2005. Bunların yanı sıra kişiler. estetik bir haz da yaratabilir. stilize harflere. Çizgisiz yuvarlak ve geniş harfler ise dostça hatta insanı kucaklarmış gibi duygular uyandırabilmektedir. duygularla farklı ambalaj boyutlarına yönelebilmektedir. Yazı karakteri. Altta veya üstte ince çizgiler bulunan uzun ve dar harfler zarif görünmektedir.3. Yazı karakterlerine belli algıların yaratılması amacıyla şekil verilebilir. özellikle farklı yazı stillerinin bir arada kullanılması bunu sağlayabilmektedir.

ile veren bir niteliği olması gerekir (Bayazıt).1.2. Bir ürünü pazara sürerken alınacak en kritik pazarlama kararlarının başında. Marka ismi ile grafik. 1999. Elden ve Çelebi. harf ve resimsel öğeler kullanılarak sembolleştirilmesidir. belki de ambalajda bulunan en önemli unsurdur. ağırlık vb. Logo yaratmak için belli başlı bazı kurallar şu şekilde sıralanabilir: • Sade. Metinlerin kısa.com. kolay anlaşılır. s. Ana mesajlar tüketiciye net ve etkili bir şekilde aktarılmalıdır: Ambalajın içinde ne tür bir ürün var? Özellikleri neler? Tüketici ürünü istemek için ambalajdan neler öğrenmeli? Eğer ambalaj dikkat çekmez ve metinler mesajı veremezse tüketici. ürüne isim verme gelmektedir. nce harfler ise yumuşaklık. tırnaksız tipografi ürün performansının gücünü aktarır. marka imajının konumunu belirler ve iletişimi gerçekleştirir. duyarlılık. Marka smi ve Logo Marka ismi. 2002.ambalajrehberi. kısaca başarısını belirleyecek derecede önemlidir. gizlilik ve zarafeti iletir (www. kimi zaman şirketlerin bir adım önüne bile geçmekte ve şirketi sürükleyen bir marka haline gelmektedir (Kocabaş. mümkün olduğunca az sayıda renkten oluşmalıdır. 1.tr. basit. statü gibi duyguları yaratır (Odabaşı ve Oyman. Her çeşit baskı ve kesim tekniği ile sorunsuz 31 . Logo yaratmak için kullanılan fontlar yeni tasarlandığı gibi mevcut fontlarda olabilmektedir. Ürüne verilecek isim. bir ürünün.246). 2007). Grafik tasarımcının sözcükleri biçimlendirme yöntemi tüketiciye ürün hakkında çok şey iletebilir. Tırnaklı karakterler yüksek kaliteyi anlatır. Ambalaj birkaç saniye içinde içindekilerin bilgisini tanıtmak zorundadır. yi bir marka ismi. Ürünü belirler ve diğer ürünlerden farklılığını belirtir. s. kadınsı değerler. hatırlanması kolay. Koyu. Çünkü verilen isim. ürünün önünden geçip gidecek ve rakip ambalaja uzanacaktır.38). güven. onun pazarda tutulması ve böylece markalaşmasını. önemli konuları açıklayan ve ürünün içeriğini boyut. Amblemden farklı olarak ayırt edici özellikler yanında firmanın ismini de yansıtır. firmanın ya da hizmetin isminin. hız.4. Logo.vardır.

lgili kuruluşun ya da ürünün özelliklerini yansıtmalıdır. 32 . Ayrıca kurumun kendisini nasıl tanımladığı ve kurumu yansıtan kavramların neler olduğunu bilmek logonun tasarım aşamasında önemli unsurlardır.kullanılabilir olmalı. Marka adının özel bir tipografi ile yazılmasına dayandırılabilir ya da kurumsal baş harflerin özel bir bileşiminden yola çıkılabilir. erkeksi değerleri veya etkinliği iletmeye yarar. Ambalajın üzerinde kullanılan marka ismi. müşteri sadakati yaratmaktan ve ürün bilgisi vermekten sorumludur. • Farklı bir ülkeye ait ürün ya da firma için logo tasarlanacağı zaman o ülkenin renklere yüklediği anlamlar ve kültürleri hakkında bilgi sahibi olunmalıdır. aşinalık duygusu yaratır. Logo aynı zamanda ürüne gönderme yapan bir şekilden oluşabilir ya da marka çağrışımı yapmak için soyut bir biçimde tasarlanabilir. hatırlatmaktan. Ürünün şimdi ve gelecekte sağlıklı olması için marka isminin biçimlenmesi çok temel ve önemlidir. Eğri ve çizgisel bir logo ise zarafet. çok büyük ölçülerde dağınık görünmemelidir. Başka firma ya da ürünlere ait logolar ile karışıklığa sebep vermemeli. Özgün bir stilde yaratılmış her marka kimliği imza olmaktadır. • Logo sadeliğinin yanısıra gerek rengi gerek şekli itibariyle farklı koşullarda görüldüğü zaman bile akılda kalıcı olmalıdır. • Logo tasarımcıyı değil ürün ya da firmayı yansıtmalıdır. IBM logosunun tasarımcısı Paul Rand’e göre logoyu üreten tasarımcıdır ancak oluşturan firmanın kendisidir. • Özgün olmalıdır. Her türlü ölçüde ve yüzeyde okunabilir olmalıdır. Özellikle bir simge kullanılacağı zaman simgenin taşıyacağı anlam bakımından bu bilgi çok önemlidir (Bek. Koyu bir renk logo. gücü. 2005). Tüketiciler arasında tanınır ve de dostluk. çok küçük ölçülerde ayrıntılar kaybolmamalı. Seçilen ya da tasarlanan font şirketin içeriğine uygun olmalıdır. markayı tanımlamaktan. hatta çağrıştırmamalıdır. Özgün olarak biçimlendirilmiş marka kimliği olan logo pek çok şekle girebilir.

tr.hafiflik. 33 . bir hız etkisi için ‘koşucu’ ya da rahatlama için ‘güneşin doğuşu’ resimlerini kullanmak). kullanımını tarif eder.com. 1. şarkıcı vb. Ayrıca günümüzde markalar. Fotoğraf ve llüstrasyon Ambalaj üzerinde fotoğraf ve illüstrasyon kullanılması ürünü tanıtıp. kadınsı ve moda çağrışımları yapar.ambalajrehberi.36-37): • Ürün farklılıklarını belirtmek veya son kullanım önerileri yapmak. organizasyon ile ürün arasında tüketici zihninde bir bağ kurulmasını sağlamaya çalışmaktadırlar. 2007). • Ambalajın içinde ürünün son kullanımını göstermek (undan yapılan güzel bir kek veya pasta. eğlence ve hareket imajı verir (www. inşa edilecek bir oyuncağın son halini veya ambalajdaki ürün yerleştirildikten ya da takıldıktan sonra bir odanın hali). 2004. spor. Bir diğer kullanım şekli ise reklâmlarında oynayan futbolcu. marka imajını güçlendirme çabaları olarak karşımıza çıkmaktadır. Üçgen veya el yazısı stili bir logo ise rahatlık. ünlü yüzlere ait fotoğrafları ambalaj üzerinde kullanarak. Bu iki uygulama özellikle cola ve bira gibi ürün ambalajlarında dönem dönem kullanılmaktadır. s. arzu uyandırır veya tüketicide ürüne karşı bir duygusal tepki yaratır. modüler bir ürünün kuruluşunu aşama aşama göstermek.1. Ambalaj üzerindeki fotoğraf ve resimler şu işlevler için güçlü tasarım elemanlarıdır (Meyers ve Lubnier. güzel çiçekler ekleyerek duygusal bir etki yaratmak).5. bir yapıştırma malzemesinin kullanımını veya bir yemek hazırlanmasını tarif etmek.2. • Duygusal bir imaj vermek (Ambalaj içindeki ürünle ilgili olmasa bile örneğin. • Ürün kullanımlarını işlevlerini göstermek. • Duygusal bir çekim sağlamak (hediye olacak bir ürüne örneğin. sponsoru oldukları büyük organizasyonları ürün ambalajları üzerine yerleştirdikleri illüstrasyonlarla tüketiciye hatırlatarak.

s.2. 5000’lerde Mısır’da ahşap kutular. Yazı ve illüstrasyonun uyumu. s. ürünün niteliğini anlatmak için şarttır. • nsanlığın lk Yıllarında: Hayvan derileri.89). 18. 2006.Ö. örülmüş sepetler.yy’a kadar savaşlar ve orduların uzak yerlerde beslenmesi. ambalaj tasarımının günümüze kadar olan gelişimine. 3-10 saniye içerisinde satın alınan bir ürünün ambalajı çok iyi demektir.37). birbirlerini tamamlayıcısıdırlar (Alpay. şema vb.68–69). Dolayısıyla. reklâm ve tanıtım olanakları olmayan markaların rekabet anlamında zayıf oldukları düşünülürse. fiziksel yapısı ile iyi bir ambalaj şu mesajları verebilmelidir: Bu ürün çok lezzetli. Fiziksel görünüşünden dolayı tüketiciler tarafından rahat algılanma. satışta devamlılık işlevlerini yerine getirir (Akgün. devamında alışkanlıkları teşvik etme. boynuzlar. cam kaplar. 2–3 saniye içerisinde özellikleri ve türü bakımından fark edilip. Ambalaj Tasarımı Reklâmı ya da tanıtımı yapılmadığı halde tüketici tarafından rahatlıkla algılanabilen. 2000’lerde Çin’de kâğıt ve selüloz lifler ambalaj olarak kullanılmıştır. tulumlar daha sonraları amforalar. seramik kaplar. s. Bu üç fonksiyon ayrılmaz birer parçadır. geniş yapraklar. illüstrasyon. Sadece yazı ile yapılan ambalaj çok yetersiz kalmaktadır. 1. sağladığı katma değeri ve kimliğini destekleyip arttırırken ürünün farklılıklarını da ortaya koyar. niteliğini anlatmak ve taşınabilirliği sağlamak amacıyla tasarlanır. tercihlerde öncelikli olması. servetin taşınması gibi sebeplerle sandıklar ve çeşitli 34 . M. diğer bir deyişle ambalaj tasarımı tarihçesine göz atacak olursak (Bayazıt. içinde şu maddeleri barındırıyor vb. bambular.Ambalaj. ürünün kalitesini. Fenikelilerin şişirme camları.Ö. fıçılar kullanılmış daha sonra seri üretim seramikler. içindeki ürünü korumak. yi bir ambalaj. Tasarımın önemini vurgulamak ve varlığını her dönemde devam ettirdiğinin bir kanıtı olarak. Reyonlarda satışa sunulan benzer ürünlerin arasından fark edilmesi. Yazı. rafta duran görsel kimliklerine daha fazla özen göstermeleri gerekmektedir. M. sağlıklı olarak korunuyor. 1997. güvenilir ve özenli bir firma tarafından üretiliyor.2. fotoğraf. 2004.

yy ambalaj marka logoları da yenilenmiş. Daha iyi ambalaj teknikleriyle birlikte 19. birliklere ürünleri paketli olarak dağıtmak kolay olduğu için. Heinz çorba konserve kutuları. yy’dan günümüze kadar gelen nadir ürünlerdendir. yy zevkini yansıtmaktadır. 19. bakkal dükkânları. Ambalaj üzerinde resim kullanmak ve ince bir zevki ve de modernliği temsil etmek üzere ArtNouveau kullanılması. Sanayi Devriminden sonra ambalajlama hızla artmıştır. daha fazla satabilmek için ambalajlı ürünlere yönelmişti. geleneksel ticaretten firmaların tavsiyesiyle. Dünya Savaşı. Procter & Gamble tarafından Ivory markasıyla üretilen (1879) sabunların Art-Nouveau stilin süslemelerine sahip ambalajı. Art-Nouveau 1915’e kadar popülerliğini korumuş. yy: Dönemin sonlarına doğru. • 1910–19: I. • 19. 1940’da yeniden tasarlanıncaya kadar değişmeden kalmıştır. tipografisi kahve ve 35 . ambalajlı ürünlerin gelişmesine neden olmuştur. bu dönemin tasarım yaklaşımı olmuştur.malzemeler kullanılmıştır. yy’dan Günümüze Varlığını Devam Ettiren Heinz Çorba Ambalajı • 1900–09: Bu dönemde birçok ambalaj tasarımı yeni markalar ve tuvalet malzemeleri hariç hâlâ 19. Şekil 12: 1879’daki lk Ambalajı ile Ivory Sabunları ve 19.

etiketlerin küçülmesine. diyet ürünler yeme alışkanlıklarını ve yaşam stilini değiştirmiş. rasyonel grafikler kullanılmıştır. içecekler mantar kapaklı cam şişeler yerine. bisküviler. boş zamanın artmasıyla paketlenmiş küçük yiyecekler. gelişen ambalajlama teknolojisiyle taşıması kolay ve ucuz Tetra 36 . adi kartonların kullanılmasına ve faydacı ambalaj tasarımlarına ve de bazı ürünlerin saydam selofanla satılmasına neden olmuştur. alınan yiyeceklerin ambalajları da küçülmüş. AEG’nin üç harflik Peter Behrens tasarımı hâlâ kullanılmaktadır. sade yeni stiller. Ağır cam kapların yerini alacak alüminyum ve plastik hâlâ pahalıdır ve selofan sağlıklı ambalajdır. çikolatalar artmış ve farklı türde ambalajlar ortaya çıkmıştır. fastfood. Dünya Savaşı toplumları etkilemiş. tasarımcılar satın alma mesajını vermeye çalışmışlardır. plastik ve alüminyum tazeliği koruyacak şekilde kapatılabilmiş. • 1940–49: II.çikolata ambalajlarında devam etmiştir. komik karakterler. ambalaj gerçek pazarlama aracı olmuş. basit. Seramik ve cam kavanozların yerini ince metal kutular almış. • 1960–69: Buzdolabı. “alüminyum folyo” ve “selofan”ın bulunması ABD ve ngiltere’de kapalı ambalajlarda devrim yaratmıştır. • 1920–29: I. derin dondurucu. Selofan. kendi kendisini satacak ürün ambalajları tasarlanmış. • 1970–79: Çok çeşitli stil bir arada görülmüş. bir anda gözü çeken. atılan kutulara konmuştur. • 1950–59: Süpermarketlerin bakkal dükkânlarının yerini almasıyla. gerçek fotoğraflar. • 1930–39: Daha cesaretli. Dünya Savaşı sonrası evlerde hizmetçi ve birey sayısının azalmasıyla. Sade görünüşlü Art-Deco ve içindeki ürünü belirten ambalajlar yapılmaya başlamıştır. parlak ve enerjik tasarımlar kullanılmıştır. süpermarket ürünleri. ülkelerde baskı olanakları kısıtlılığı ve ekonomik sorunlar.

ambalajın görsel yolla satış görüşmesini gerçekleştirmesinden kaynaklanmaktadır. 2002. Bir üründe emek verilerek yapılmış grafik çalışma. sonsuz sayıda ürün alternatifi.zevkleri değişmiştir. ürün hakkında bir imaj yaratması. hatta ürünle ilgili illüstrasyon çalışmaları yok olup. ürünü saklanmasına elverişli olmalıdır (Taşyuran. Ambalaj tasarımının önemli olmasının nedeni. ambalajın ürünü koruması ve tüketici açısından kulanı kolaylığı sağlaması gerekmektedir. kalıplama teknolojileri gelişmiş ve çok değişik biçimler elde edilmeye başlamıştır. ticarette sıkça değişen günün şartlarına ve zamana uygun olarak sadeleşmiş. Çevre ve çevrebilim konularının baskılarıyla imalatçılar. şişirme. ürünün nasıl kullanılacağını göstermesi ürünün fiyatını belirtmesi gerekir. s. • 1980–89: Ambalajın tüketiciye mesaj verecek marka kavramının bir parçası olduğu bilinci yerleşmiş.Pak şişe farklı bir yaklaşım getirmiş. • 1990–99: Uluslararası tüketim artmış. insanın görsel zevkini okşayıcı yanını ortaya çıkarmayı. katlama. Tasarım sırasında öncelikle. daha büyük ürünler piyasaya çıkmıştır. ürünün yararlarının anlatılması. tüketicilerin -turizm etkisiyle. 1997. geçmişe özlem ve ürünlerin sürekliliği ve bütünlüğü kalitenin devamlılığını göstermiştir. yerini firmanın ön plâna çıktığı marka ambalajlarına bırakmıştır (Alpay. Tarihsel gelişimi içerisinde ambalaj. Ambalaj tasarımı aracı kurumlar için sergilenmeye uygun. kesme. Ambalajlar gençliği hedeflemeye başlamış.61). geri dönüşümlü ve doğaya saygılı ambalajlar üretmek zorunda kalmışlardır. tasarımcıların dikkat çekici imgeler ve reklâm hileleri kullanmaları sonucunu doğurmuş. Sanat yapmak. daima göz önünde olan malın. Özellikle bir seferde tüketilmeyen ürünlerde. Tüketiciler açısından ise ambalajda dikkat çekici özelliğin bulunması. dayanıklı ve kolayca yerleştirilebilme özelliklerine sahip olmalıdır. ticari kaygılar bu olguyu daha kısa yoldan çözme durumuna getirmiştir.VII). alınacak malın tüketimini üst sınırlara taşımayı amaçlamaktadır. s. 37 . ambalajın ilkesine uygun olmasına rağmen.

28): • Marka kimliği • Ürün adı • Ürün tanımı • Tat veya çeşit özelliği • Fayda cümlesi • Satış metni • Promosyon mesajı • Kullanma tarifleri • Başka ürün veya çeşitlere atıf • Gıda ürünlerinde beslenme değerleri • laç veya kimyasal ürünlerde uyarılar • Ebat ve içerik Grafik tasarımın da üzerinde yer aldığı üç boyutlu tasarımın özgün olarak tasarlanması. görselliğinin yanı sıra fonksiyonelliği ile de özgün olan ambalajları ile başarıyı yakalayan markalar bulunmaktadır. Grafik tasarımı ürünün kimliğinin ve özelliklerinin ifade edilmesinde çok sayıda imkân sunar. Şişesi. beraberinde marka bilinirliği. tüketiciye iletilen şu mesajları içerir (Meyers ve Lubnier. 2/3’ü kahve likörü ve rlanda viskisi. diğer ürünlerden ayırt edilecek kadar özgün olmayı başarabilmektedir. 2004.Ambalaj tasarımının iki temel bileşeni bulunmaktadır: Ambalajın şekli ya da üç boyutlu tasarımı ve üzerindeki grafik tasarım. s. Standartlaşmış bir örnek olan Coca Cola şişe tasarımının dışında. s. Grafik tasarım. 1/3’ü 38 . Hatta bazı başarılı tasarımlar. üzerlerinde grafik tasarım olmadan dahi tüketici tarafından tanınıp. 2006. başarı ve rakiplerden farklılaşmayı getirecektir.40). Bu ikisi elbette birbirini tamamlayıcı ve birbiriyle ilgili süreçlerdir (Saraç.

ambalaj tasarımı ile diğer benzer içerikli ürünlerden ayrılmaktadır. bir şişeciğin birden fazla kullanımına olanak sağlamakta ve böylece ürün. 39 . Genel olarak küçük plastik şişeler şeklinde ve bir damlalıkla birlikte tasarlanan ambalajlarda satılan göz damlaları. birbirini tamamlayan iki tattan oluşan ürününü özgün şişe tasarımıyla sunmaktadır. Tears Naturale Free ürününde ise. açıldıktan 1–2 hafta sonra tüketilmeleri gereken ürünlerdir. Şekil 13: Özgün Tadını Özgün Şişe Tasarımıyla Birleştiren Sheridan’s ve 2001 World Star Ödüllü Ambalajıyla Oruçoğlu Ayçiçek Yağı Alcon firması tarafından üretilen Tears Naturale Free göz damlası ürünü. Dünya Ambalaj Örgütü (WPO) tarafından verilen 2001 World Star ödülünü kazanmıştır.ise vanilya kreması karışımlı likör olmak üzere iki kısımdan oluşan Sheridan’s. bir paket içerisine yerleştirilmiş 32 adet şişecik kullanılmış. rakiplerine kıyasla daha uzun olan kullanım süresi ile avantaj sağlamaktadır. Şişeciklerin açılıp kapanma özelliğinin de bulunması. çeriğindeki “omega 3 yağ asiti”nin kalp krizi riskini azaltması sebebiyle kalp şeklinde tasarlanan Oruçoğlu Ayçiçek Yağı ambalajı.

Şekil 14: Ürüne Kattığı Kulanım Kolaylığı ile Tears Naturale Free Ambalajı Japon Nikkei Design firması tarafından tasarlanan ve tipografi. muzu çağrıştıran tasarımıyla içeriğini tüketiciye başarıyla anlatan muz suyu ambalajı. Şekil 15: Nikkei Design Tarafından Tasarlanan Muz Suyu Ambalaj Denemesi 40 . Tetra Pak taşıyıcı ambalajlar için başarılı bir denemedir. illüstrasyon vb. unsurlara gerek kalmaksızın.

bisküvi vb. Örneğin. esinlenmelere devam etmektedirler. hem ürettikleri ürünlerde hem de bu ürünlerin ambalaj tasarımlarında taklitçiliğe varan bir “esinlenme”nin içinde oldukları görülmektedir. Şekil 16: London International Awards 2005 Birincisi U’luvka Vodka Ambalajı Türkiye’de gıda sektöründe çikolata. sonrasında kendi içlerinde bu benzerliklere. Aloof Design tarafından tasarlanan Polonyalı votka markası U’luvka Vodka’nın şişe tasarımı. şekerleme. Yabancı markaların ürettikleri gıda ürünlerini ve bu ürünlerin ambalajlarının benzerlerini üreten firmalar. gofret. üreticilerinin birçoğu. Avrupa’da “Yes” ismiyle piyasaya sürülen bir mini 41 .Yine özgün ambalaj formuyla başarılı bir örnek olarak. uluslararası reklâmcılık çevrelerinin saygın yarışması London International Awards tarafından 2005 yılında içecek/alkollü içki ambalajı dalında birincilik kazanmıştır.

onu koruyan. ambalaj renginden logosundaki beyaz fona kadar bu ürüne benzetildiği görülebilmektedir. kullanımını. 2004. isminde “Prens” geçen bir ürüne karşılık rakip firmanın benzeri bir ürünü “Prenses” ismiyle raflara çıkarttığını görebilmekteyiz. Türkiye’de aynı form ve ambalaj tasarımıyla “Peki” ismiyle üretilirken. Parfümlerin lüks tüketim ürünleri olması. Bu durumun etik olup olmadığı ayrı bir tartışma konusu olmakla birlikte.38). Şekil 17: Ürün ve Ürün Ambalajındaki Esinlenmelere Örnekler Ambalaj. “Twix” marka karamelli çikolatanın logosuna baktığımızda. Tüketicinin beğenisini kazanabilme ve de üreticilerin bir bölümünün başka sektörlerden gelen başarılı markalar olması ve imajlarına uygun kalitede tasarım sunma mecburiyetleri sonucu. Bounty-Coco Star. Milka-Alpella arasındaki benzerlikler de aynı şekilde karşımıza çıkmaktadır. ambalajın tasarım ve üretim maliyetleri ürün maliyetini katlayabilmektedir. cazip kılan. 42 . ürünü saran. Ancak bazı durumlarda ambalajın. firmaların ürün pazarlama konusundaki tercih ettikleri stratejiler bu yönde olabilmektedir (Akgün. taşınmasını ve teşhirini kolaylaştıran bir unsurdur.pasta. s. Bu ürünlerde. Bu durum özellikle kozmetik sektöründe. tüketici için prestij göstergesi olması ve çok sayıda üreticinin bulunması gibi sebepler tüketicileri oldukça seçici hale getirmektedir. parfüm sektöründe ambalaj tasarımı birincil derecede önemli olmaktadır. ürünün kendisinden bile önemli olduğu ve ön plâna çıktığı görülmektedir. parfüm şişelerinde karşımıza çıkmaktadır. Türkiye’deki muadili “Albeni” çikolatasının. Mars-Metro.

ambalajlamada dürüstlük (standardizasyon vb. Ambalaj tasarımından sonra. Ambalajlama kararları bir direktör veya komite tarafından alınır. s. maliyet artışları. dayanıklılık. Ürün niteliği. s. rakiplerden ayırmaktır (Siegel. Ambalaj ile ilgili alınacak kararlar iki ana konu üzerinde odaklaşmaktadır (Odabaşı ve Oyman. 43 . üretim ve siparişe geçilmeden. işletmeye uygun bir ambalaj kavramı oluşturulması. kıt kaynakların israfı ve çevre kirliliği gibi konular dikkate alınmalıdır (Tek.3. rafta. depolamada ve kullanım anında korumak. ikinci karar ambalaj tasarımının belirlenmesiyle ilgilidir.1. ambalajdan yerine getirmesi beklenenler. Ayrıca ambalajlamayla ilgili olarak. • Ürünü. bunları destekleyen mesajları içeren ambalaj tasarımını gerçekleştirmesi gereklidir. aracı (satıcı) tutumları ve tüketici tutumları testleri yapılır. hareket halinde. ambalajlı bir ürünün içine konan broşürler.228).249–250): • Kuruluşun Hedef Kitlesinin Analizi: Hedef Kitle denilince ilk akla gelen son tüketiciler olmasına karşın. renkler. ambalaj tasarımı ve ürün ismi arasında uyum sağlanabilmelidir. Diğer pazarlama iletişimlerinde ürünün görülme şansı çok sınırlı olmasına karşın. • Ambalajın Vereceği Mesajın Belirlenmesi: Ürünün konumlandırılmasına ve imajına uygun. Yeni ürünle ilgili ilk karar. • Tasarımı ve grafiği üzerinden ürünü görsel olarak sunmak. Bu kararlar 4P ile eşgüdümlendirilmelidir. ambalaj bir üstünlüğe sahip en etkin pazarlama iletişim unsurudur. 2002. talimatlar.). Ambalajlama Karar Süreci Ambalaj kararları şekiller. • Ürünü kapsamak. etiketler. grafikler ve nakliye kartonları hakkındadır.376). s. Ambalajlama kararı verilirken. 1996. perakendecileri de hedef kitle içerisinde düşünmek ve onların ihtiyaçlarını da tatmin etmek gerekmektedir. • Ürünü. 1999. görünebilirlik.

kimyasal maddeler ve gıda maddelerinin sahip olduğu özellikler neticesinde farklı şekillerde ambalajlanmaları gerekir. s. pazara sunulacak bir malın dağıtım kanallarındaki hareketinden satış noktalarında teşhir edilmesine ve tüketiciler tarafından nasıl saklanıp tüketildiğine kadar geçen aşamaların göz önünde tutulması gerekmektedir ( slamoğlu. ürünün sahip olduğu özelliklere göre ambalajlama yapılmalıdır. Ambalaj üzerindeki değişik kodlamalarla da bu sağlanmalıdır. Öte yandan. 1. • Dayanıklılık. mala ilişkin ambalaj kararları verilirken. • Raf ömrü. • Oksidasyon ve korozyon gibi kimyasal reaksiyonlara tepki. pazarda tutunmuş olan bir malın taklit edilme ve süpermarketlerde çalınma olasılıklarına karşı da malı korumak gerekir. işletmenin pazarlama stratejilerinin en önemli destekçisi olabilir. malın değerini sürdürmesini sağlayan nesnedir. saklanmasını ve kullanılmasını kolaylaştırmalıdır. Dolayısıyla. 2006. Örneğin. Dikkatli ve detaylı düşünülmüş bir ambalajlama plânı. Bu nedenle. Ambalaj tüketiciye güven verecek bir biçimde malı dış etkilere karşı koruyan. Ambalajlama Kararında Etkili Faktörler 4P ile doğrudan etkileşimi nedeniyle. En uygun ambalaja karar verirken dikkat edilmesi gereken.306).3.78): • Kırılabilirlik. pazarlama açısından ambalajın önemi büyüktür.Ürün ambalajlanırken. büyük maliyetlerle gerçekleştirilen 44 . • Sıcaklık değişimlerinden etkilenme oranı. 2004. çecek maddeleri. • Parasal değer. • Neme karşı hassasiyet. ambalajın bu özelliği dikkate alınmalıdır. Ambalaj malın depolanmasını. • Yüzeysel aşınmalara dayanma gücü. s.1. ürüne ait özellikler şunlardır (Ar.

36). tasarruf sağlayıcı özelliğinin bulunup bulunmaması işletme için önemli noktalardır (Erkınay. • Ambalaj tüketicinin kullanımına uygun boyutta olmalı. 45 .175). Kullanışlılık. Ambalajlama maliyetlerinin önemli boyutlara ulaşması.25). bulunduğu mahallerden uygun şekilde dağıtılabilmeli ve stoklanabilmelidir. Altunışık ve Özdemir. Ekonomik açıdan işletme. s. ek yatırım gerektirip gerektirmediği. s. ambalaj atıklarının çevre kirliliğini artırması ve de ambalajların büyüklük. kolay açılmalı ve gerekiyorsa güvenilir şekilde tekrar kapatılabilmelidir. şu özelliklere sahip olmasına bağlıdır (Ambalaj Sanayicileri Derneği Bülteni. tüketici ve tüketim koşullarına göre gerekli özel unsurları da içermelidir. Burada. 1996. ürünün fiziksel özellikleri (boyut. Ambalajın üretim hattı hızına ve çalışma şekline ne derece uyumlu olduğu.38). s.bir reklâm kampanyasının verimliliğine katkıda bulunabilmektedir (Erkınay. • Kullanım bakımından ambalaj. biçim. s. Ambalajın kullanışlı olması. ambalajda kullanacağı malzeme. 2002. yönleriyle tüketiciyi aldatıcı unsur olarak kullanılabilmesi gibi hususlar. 2001. işgücü. stoklama ve ekipman ihtiyacını göz önünde bulundurmalıdır.) ve dayanıklılığı kastedilmektedir (Ertekin. çabuk ve güvenle kapatılabilmelidir. yoğunluk. s. ambalajlanacak ürünün nitelikleri gözden geçirilmelidir. ambalajlama kararında öncelikle göz önünde bulundurulması gereken bir kriterdir. pazarlama yönetiminin ambalajlama kararlarında dikkate alması gereken diğer önemli konular olarak karşımıza çıkmaktadır (Torlak. Ambalajlama yöntemi seçilmeden önce. etiket bilgileri vb. 1999. etkin ve doğru bir ambalajlama yapabilmek için. ağırlık. • Ambalajlanan ürün. 1996. uçucu-yanıcı olma vb.9): • Ambalaj işlem sırasında kolayca doldurulabilmeli.

aktarmaların sayısı. Örneğin. rutubetli iklime sahip olan bir bölgeye gönderilecek ambalajdan farklı olacaktır. standardizasyon ileriki aşamalarda düşünülmelidir (www. Uzun ve kötü yollarda taşınacak ambalaj daha dayanıklı olmalıdır. Farklı ülkelerdeki ithalatçıların nakliye ambalajı talebi farklı olmakta. aşağıda sıralanan birbirini tamamlayıcı üç ambalaj şeklinde ortaya çıkmaktadır (Karafakıoğlu. ambalajlama kararlarını etkileyen diğer faktörleri oluşturmaktadır. standardize edilmiş ürün ambalajları tercih etmektedir. Dolayısıyla deniz. karayollarının bozuk olduğu ülkelerde yapılacak satışlarda normal ambalajlardan farklı olarak daha dayanıklı ve pahalı ambalaj malzemeleri kullanılması gerekecektir (Erkınay.39). thalatçılar daha ziyade taşınması pratik. dört tane 5 litrelik su şişesini bir arada tutan plastik ambalaj ya da on iki tane cips paketini içeren karton kutu gibi. 2005. Rakip ürünlerin ambalajları da ürünün ambalaj seçimini etkileyen unsurlar arasında yer almaktadır. Ambalaj türlerindeki ayrım.126): • Birincil Ambalaj: Ürünü hemen saran ve onu koruyan ambalajdır. s. yükleme ve boşaltmalarda kullanılan araçların ve personelin niteliği gibi konular. tüketiciler ise tüketici ambalajının seçimini belirleyen farklı satın alma alışkanlıkları göstermektedir. demiryolu ve havayolu nakliye araçlarının yetersiz ve niteliksiz. taşıma sırasında seçilen ülke veya bölgedeki iklim koşulları. diş macunu tüpü örnek verilebilir. 1996.org. • Yükleme Ambalajı: Ürünleri depolamak ve taşımakta kullanılan ambalajlardır. Kolonya şişesi.tr). taşıma süresi. Kuru iklim özelliklerine sahip bir bölgeye gönderilecek ambalaj. 46 . s. Ancak farklılaştırılmış bir ürün ambalajı genelde o ürünün pazarlama stratejisinin bir parçası olup. Diş macunun kutusu örnek verilebilir. bira şişesi.Ürünün ihraç edildiği pazar. Burada kastedilen ambalaj.igeme. genellikle “yükleme ambalajı” olmaktadır. kullanılacak ambalajın seçiminde belirleyici rol oynayacak bir başka faktördür. Nakliye koşulları. • kincil Ambalaj: Ürünü ve birincil ambalajı koruyan ve ürün kullanılmaya başlandığında genellikle çöpe atılan ambalajdır.

Ambalajlama Stratejileri Üretici firmalar için ambalaj stratejisi. Bu değişiklikler genellikle “evrimsel” nitelikte. Genellikle tüketicinin fark bile edemeyebildiği. Bunun nedeni.1. 2004. rakiplerle kıyaslandığında nasıldır? • Ambalajı yapı ve tasarım açısından öne çıkaran unsurlar nelerdir? • Tüketici için ambalaj ne kadar önemli? • Tüketici. Çoğu ambalaj. Ambalajlama stratejisinde firma. metin içinde veya verilen bilgilerde yapılan değişiklikler şeklinde ortaya çıkmaktadır (Meyers ve Lubnier.80–81): • Firmanın sahip olduğu markanın ambalajının. ambalaj tasarımının amaçlarını ortaya koymaktır ve de bu amaca ve tüketicinin yaklaşımlarına yönelik şu analizler yapılmalıdır (Ar. ele geçirdiği fırsatlar ve kendisini bekleyen tehditlerin neler olabileceğini sorgulayarak rekabet stratejisini ortaya koymalıdır. satın alma eylemini plânlı mı gerçekleştiriyor? • Tüketici. tutundurma faaliyetleri içerisinde önemli rol oynamaktadır. s.3. 2004. Burada amaç. Bu nedenle pazarlama stratejilerinde değişiklik kaçınılmaz olmaktadır ve de bu stratejik değişiklikler ambalaj değişikliklerine de yansımaktadır.2. ambalajın dizayn ve renk konumuna ne kadar önem veriyor? Pazardaki hızlı ve dinamik değişimler. Giderek daha fazla ürün. firmanın rakiplerine oranla güçlü ve zayıf tarafları nelerdir? • Ambalaj maliyeti. s. işletmelerin karşısına cevap verilmesi gereken rekabet şartlarını getirmektedir.56–57). 47 . tüketicinin ürünle ilgili bilmesi gerekenleri ambalaj üzerinden öğrenmesi ve ambalajı sayesinde ürünü diğerlerinden ayırabiliyor olmasıdır. tüketicinin beğendiği algılama ve tanınma özelliklerini değiştirmeden yapılan uygulamalar olmakta ve marka cazibesini güçlendirmeyi amaçlamaktadır. güncel bir görünüm yakalamak için sürekli belli belirsiz değişikliklere uğramaktadır. ambalajının rakiplerine oranla üstün ve zayıf tarafları. raflarda biraz daha pazar payı ve tüketicinin dikkatini çekebilmek için savaş vermektedir.

s. çoklu ambalajlama eğilimi vardır.Ürün ambalajlanması yönetilirken. havlular ve diğer sayısız ürünlerin. birden çok benzer ürünle birlikte ambalajlandığı görülmektedir. Şekil 18: Çoklu Ambalajlama Uygulamalarına Örnekler 48 . • Çoklu Ambalajlama: Uzun yıllardır. bilgisayar donanımları. piyasada tutunmuş mallarla ilişkili olan tanınmışlık ve imaj. 1997. yoğunlaştırılmış çorba ürünlerinin hepsinde aynı ambalajlamayı kullanır. Ürün hattına yeni ürünler eklendiğinde. golf topları. Campbell Çorba. benzer kalite ve kullanım alanına sahip ürünler olduğu zaman bir anlamı olmaktadır. motor yağı. yenilerine de eklenmektedir. şekerlemeler. birden çok benzer ürünle birlikte yerleştirme şeklinde. Walker ve Stanton. bira. Aile ambalajlamasının. birbirini takip eden stratejik kararlar uygulanmalıdır (Etzel. bir taşıma kabındaki ürünü. Kurutulmuş çorbalar. Örneğin. aileye benzeyeni geliştirip geliştirmeyeceğine karar vermelidir. Aile ambalajlaması (family packaging) ya tüm ürünler için yüksek derecede benzeyen ambalajları ya da açık olarak fark edilir özellikli ambalajları kullanır.255–256): • Ürün Hattını Ambalajlama: şletme benzer ürünleri ambalajladığında.

mevcut ambalajdaki zayıflıkları düzeltmeye ihtiyaç duyar. • Pazar payında düşüş yaşanması • Market markalarından çok benzer rakipler çıkması. Coca Cola’nın 500 ml’lik ambalajına karşılık 600 ml’lik ambalajda ürününü sunması ve “Daha Fazlasını gösterilebilir (Tığlı. şletmelerin tutundurma amaçları arasında. pazar paylarını artırmak yerine mevcut durumlarını korumak şeklinde bir strateji izleyebilirler. işletmeler aynı ambalaj tasarımıyla yaklaşık 10 sene kalmaktadır. s. Pepsi’nin bir dönem. • Kategorideki rakip faaliyetler. 2004. steyin” sloganını kullanması 49 .12). Mevcut bir ürünün ambalajını değiştirme nedenleri arasında en çok karşılaşılanlar şu şekilde sıralanabilir (Meyers ve Lubnier. Bunun ambalaj stratejisine yansımasına örnek olarak. • Marka veya kurumsal stratejide değişim. tespit ettiğinde. • Fiyatlarda değişiklik. s. Günümüzde rekabetçi sebepler nedeniyle. rakiplerin tanıtım programlarının etkilerini dengelemek ya da azaltmak da yer almaktadır. • Ürün için yeni kullanım alanları. • Ürün çeşitlerine yeni eklemeler. ambalajlama stratejileri ve taktikleri geri kalan pazarlama karmasıyla beraber yıllık olarak gözden geçirilmektedir. Problem yakalanmadıkça.57): • Üründe geliştirme veya iyileştirme. şişe malzemelerinin piyasaya verilmesi. Rekabetçi tanıtım uygulamaları özellikle çok sık tüketilen tüketim ürünlerinde görülmektedir. şletmeler kimi zaman. 2004. • Yeni ambalaj veya kutu.• Ambalajı Değiştirme: şletme.

bu durum ise ambalajlama hattının hızlı olmasını gerektirmektedir. ambalaj tasarımının.s. yi plânlanmış bir ambalaj geri dönüşümü programında aşağıdaki ilkelerin benimsenmesi gerekmektedir (Uydacı. diğer taraftan bu malzemelerin atıkları.Aile yapısının küçülmesi. 50 . atık oranı düşük olan teknolojiler seçilmelidir. s. bu malzemelerin yeniden kullanımını veya geri dönüşümünü kolaylaştıracak biçimde olup olmadığı. 2004. • Geri dönüşüm ile çevre kirlenmesi azaltılmalıdır.4). önemli bir çevre kirlenmesi kaynağıdır.3. Ambalajın kısmen veya tamamen atılabilecek veya geri dönüşümlü bir malzemeden oluşması gerekmektedir. (Varinli. 1. zaman kaybının minimize edilmesi amacıyla yüksek performansta girdi seçimi gerekli olmaktadır (Bayraktar. Ancak ambalajın geri dönerek yeniden dolum ve hammadde olarak yeniden kullanım özelliği vardır. geri dönüşüm süreci için zorluk yaratıp yaratmadığı. s.124–125): • Ambalajın hammaddesi üretimi ve şekil verilmesi işlemlerinde.42). birim ambalaj küçük miktarlarda ürün içermekte. • Yeniden kullanım yoluyla kaynak tüketimi azaltılmalı ve enerji tasarrufu sağlanmalıdır. Ambalajlama hattının hızlı çalışması. Burada kullanılan sistem ve yöntemlere “ambalajın geri dönüşümü” denilmektedir. dikkat edilmesi gereken konuları oluşturmaktadır.3. Ambalaj bir yandan refah düzeyi ve gelişmenin göstergesi sayılırken. 2006. büyük marketlerin sayısının artması gibi nedenlerle. Ambalajlamada kullanılan malzemelerin kıt veya azalmakta olan bir kaynaktan mı elde edildiği. ambalaj malzemesinin üretiminde enerji kullanımının ne düzeyde olduğu. Dünyada her alanda görülen sanayi gelişmesine paralel olarak ambalaj maddelerinin üretimi ve tüketimi de artmaktadır. 2002. hattın hızına uygun maddelerin kullanımını zorunlu hale getirmekte ve hat atıklarının azaltılması. ambalajlamada kullanılan malzemelerin herhangi bir bileşiminin. Ambalaj – Çevre lişkisi Çevre dostu bir ambalajlama yönteminin tasarımı ve seçiminde bazı konular gözden geçirilmelidir.

bu konuda hassasiyet gösteren tüketicileri hedef pazar konumuna getirmesi açısından da önemlidir. kullanım). diğer ambalajlara göre kullanım kolaylığı. Ambalajın koruyuculuk. direktifin 9. taşıma. 2004.38). işletmelerin önem vermesi gereken bir konudur. Avrupa Birliği pazarında bütün ambalajların. temel gereksinimlerin ve ağır metallerle ilgili sınırlamaların sağlanmasıyla ilgilidir. s. çeşitli örgütler (özellikle Greenpeace’in etkisi) ve sivil toplum kuruluşlarının da etkisiyle. tutundurma (reklâm. biyolojik ortamda yok olan bir madde olarak. motivasyon. geri dönüşüm özelliği ve çevre dostu olarak da dikkat çekmektedir (Uzman. üye ülkelerin ambalaj ile ilgili ulusal yasalarını harmonize etmek ve böylece bir yandan ambalajlı malların serbest dolaşımını engellemeyecek hale getirmek. Avrupa Birliği’nde ambalajlar ve ambalaj atıkları 94/62 EC numaralı 20 Aralık 1994’te kabul edilen direktifle düzenlenmektedir (Packaging and Packaging Waste Directive). Sadece üretimin yapıldığı yerdeki atık kontrolü ve arıtma sistemleri gibi uygulamalar değil. 51 .60). çevreye duyarlı işletmelerin ürünlerini özellikle tercih etmektedirler. Karton ambalaj. maddesi uyarınca. pazarlama yöneticileri tarafından fark edilerek uluslararası pazarlama faaliyetlerinde de önemi artmıştır. Karton ambalaj günümüzde hem geri dönüşümlü. s. ticari ve evsel gereksinimler için tasarlanmış tüm ambalajları kapsamasıdır (Erberk. Çevreye sağlayacağı yararların yanı sıra. Önemli olan bir husus. direktifin pek çok Avrupa Birliği pazarına giren tüm ambalajları içerecek şekilde. özendirme) ve fiyat ayarlama fonksiyonları ile bir ürünün pazarlama ve satış çalışmalarındaki etkisi. çevreye duyarlı ve de geri dönüşümlü ambalajlar da bu tercihte etkin rol oynamaktadır. Direktifin baskın amacı. kolaylık (depolama. Günümüzde tüketiciler. 2002. hem de büyük bir rekabetin yürütüldüğü pazarda çok hayati işlevler üstlenen bir pazarlama aracı olarak önem kazanmaktadır. geri dönüşümlü ambalaj kullanımı. Bu direktif. diğer yandan da ambalaj atıklarının çevreye olumsuz etkisini azaltmaktır. endüstriyel. Ayrıca çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından oluşturulan yasal düzenleme ve uygulamalar da işletmeleri bu konuda hassas davranmaya zorlamaktadır. ekonomik oluşu gibi avantajlarının yanı sıra.Özellikle birinci maddede belirtilen ambalajlama sırasındaki “atık oranının düşük olması” hususu. sadece gıda ve benzeri ambalajları değil.

1994.38). Bu analizin başlıca amacı.cevko. Çevko işbirliğiyle yerine getirdiğini gösteren bir işarettir. ambalajlama konusunda bu analizlere özellikle dikkat etmesi gerekmektedir. Yeşil Nokta uygulamasında stropor kullanımdan kaçınılması ve bunun yerine karton kullanılması. bir ürünün ya da sürecin. kullanılan hammaddeler ve üretilen atıklar bakımından çevreye etkisini azaltmak için nerelerde iyileştirme yapılabileceğini belirlemektir (Ambalaj Bülteni. kullanılan oluklu mukavvalar ve kutu ambalajlarında “Resy Damgası” zorunluluğu getirilmiştir. Gerçekleştirilen “Yeşil Nokta” uygulamaları. tüm plastiklerin işaretlenmesi ve zehirli baskı mürekkepleri ve ağır metal bileşiklerinin kesinlikle kullanılmaması gerekmemektedir (Varinli.tr). Bu tür ambalajlarda “Grüner Punkt” (Yeşil Nokta) damgası olması gerekmektedir. Uluslararası pazarlara açılan işletmelerin.379). s. s. Ayrıca.Bilim adamlarının verdiği isimle “Çevresel Yaşam Döngüsü Analizi”. Yeşil nokta uygulaması ile ambalaj atıklarının çevreyi kirletmesinin önlenmesi amaçlanmıştır. s. Çevko Yeşil Nokta amblemi. üreticinin. 52 . 2004. s. çevreye zararlı olmayan ambalaj maddeleri. Avrupa Birliği ve birçok ülkedeki bu uygulama yüzünden “Yeşil Nokta”sız birçok ürün ek vergilere maruz kalmakta veya sınırlar içerisine sokulmaktadır. Aynı zorunluluğun 1. Bu yüzden.org. Geri kazanılabilir ambalaj sembolü (Resy) ise geri kazanılabilir ambalajlı ürünlerin üzerinde kullanılmaktadır (www. 1999. Bu uygulamaya göre.60–61). Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği uyarınca. bir ürünün yaşamının her aşamasında ne kadar enerji ve hammadde kullandığını ve ne kadar atığın ortaya çıktığını belirlemenin yoludur.85). 2006. geri kazanım sorumluluğunu. bileşik ambalajlarda malzemelerin problemsiz şekilde ayrılmasının sağlanması. ambalaj malzemelerinin çevreyi kirletmeyen. yani geri dönüşümlü maddelerin ambalaj yapımında kullanılması bir zorunluluk haline gelmiştir (Cengiz.1993’ten itibaren tüm tüketici ambalajları için de geçerli olması kararlaştırılmıştır. ambalaj maddelerinin değiştirilmesi sonucunu doğurmuştur.1. 1 Nisan 1992’den itibaren Almanya’ya yapılacak tüm ihracatlar için. Bunlar ambalajın doğada kalıcı hiçbir madde içermediğini ve geri dönüşümünün mümkün olduğunu ifade eden sembollerdir (Tek. doğaya zarar vermeyecek ve kullanım sonrası yeniden değerlendirilebilir özellikte maddeleri içerir olması gerekmektedir.

Dolayısıyla klâsik iktisatçılar.3. Ambalajın büyütülerek içindeki ürünün azaltılması.4. tüketiciyi aldatıcı unsur olarak kullanıldığı örnekler de karşımıza çıkmaktadır. alıcı ve satıcıların rasyonel hareket ettiği varsayılan serbest rekabet piyasası üzerine kurulmuştur. koruyuculuk. Klâsik model. s. Ambalajlama – Tüketici Korunması lişkileri Klâsik iktisatçılar. Tüketicinin 53 . ambalajın büyütülerek fiyatının arttırılması ya da ambalajın büyütülüp içindeki ürünün azaltılması gibi ambalaja yönelik fiyat ayarlama uygulamaları. mal ve hizmetlerin özelliklerini tanıyan ve ihtiyacına göre bunları seçmesini bilen kişi olarak tanımlanmaktadır. Ancak durum bu şekilde değildir.13). tüketicinin aynı ürüne ya da içi azaltılmış daha büyük ambalajlı ürüne daha fazla para ödemesi gibi sonuçlar doğurabilmektedir. 1981. Ürünün tüketiciye ulaşmasında vazgeçilmez bir unsur olan ambalajın. Bu durumda hangi mal ve hizmetlerin üretileceğini de tüketici talebinin belirleyeceği sonucu çıkmaktadır. Böylece tüketici. tüketiciyi rasyonel hareket eden bir varlık olarak düşünmüşlerdir. tüketiciye kullanım kolaylığı sağlama gibi fonksiyonlarının yanı sıra. korunmaya muhtaç bir kişi olarak düşünmüyorlardı (Aydın. tüketiciyi.Şekil 19: Yeşil Nokta (Der Grüne Punkt) ve Çevko Yeşil Nokta Sembolleri Şekil 20: Geri Kazanılabilir Ambalaj (Resy) ve Çevko Vakfı Üyelik Sembolleri 1.

Bazı ambalajların büyüklük. rakiplerin mallarını kötülemesi. malın yapısına ilişkin yanıltıcı bilgilendirme vb. Mal ve marka isminin taklidi. yanıltıcı garantiler. Bazı ambalajlar. sonunda fiyat artırımı yoluyla çoğunlukla tüketicilere yansıyan bir maliyet olmaktadır (Akkan. anlaşılır terimlerle yapılmalıdır (Bekmezci. Bu.fiyat indirimine gidildiğini zannederek içi azaltılmış ürünü satın alması da yine aynı sebeplere dayanmaktadır. malın garanti niteliği. ambalajda aldatma söz konusudur. dürüst olmayan davranışlardır (Uzuntaş. ambalaj üzerindeki ürüne ait yanlış bilgiler şeklinde oluşmakta ve tüketiciyi yanıltmaktadır. Öte yandan böyle bir gereklilik olmadan piyasaya sunulan bazı gıda ambalajlarının da lüks sayılabilecek bir fiyatla satıldığı görülebilmektedir. güvendiği bir markaya ait olduğunu sanarak aldığı ürünün kalitesiz çıkması sonucu zarara uğrayabilmektedir. ürün fiyatları gereksiz yere arttırılmamalı. Ambalajın standartlaştırılması. etiket bilgileri vb. alüminyum ve öbür kıt kaynaklar savurganlığa kullanılmamalıdır. içindeki ürünün miktar ve bileşiminin belirlenmesi. Bazı gıdalarda tüketicinin ödediği fiyat içinde ambalajın payı %50’yi bulmaktadır. kısmi olarak satıcı üzerinde kalabilmektedir. yönleriyle tüketiciyi aldatıcı unsur olarak kullanılabilmesi gibi hususlar. ambalajın üreticiye olan maliyeti olmasına rağmen. s. 76–77). Mal ve marka isminin taklidi sonucu tüketici. ürünü satın almaya yöneltecek biçimde bilgi verir ve o malın katkısı. 2000. s. ürünün birim fiyatı ve tazelik ile kullanma sürelerinin etikete yazılması gerekmektedir. Etiketleme açıkça. Bu davranışlar. 2003. Bu durumda aracıların kâr marjı azalabilmekte ve buna karşın üretici maliyeti artış göstermektedir. tüketicilere daha fazla bilgi vermek maksadıyla.98). Tüketicinin korunması gerekliliğinin olduğu bir başka durum da ambalajların tüketiciye olan maliyetleri sırasında ortaya çıkmaktadır. çeşitli nedenlerden dolayı lüks sayılabilecek tiplerde üretilmektedir. 54 . yanıltıcı fiyatlandırma. Ambalajlamada aşırılığa gidilerek. Ayrıca ambalajların taşıma maliyeti. pazarlama yönetiminin kararlarında dikkate alması gereken önemli konulardır. Herhangi bir ambalaj tüketiciye. kâğıt. beklenen değerden daha düşük olarak gerçekleşirse.85). 1988.

55 . haber üzerine Milupa ürünlerini kullanan tüketiciler şirketi telefonla arayarak. spanya ve Portekiz'deki sütlerin önlem olarak piyasadan toplatılmasına karar vermişti. talya'da yapılan analizler sonucu ambalajda bulunan bu maddenin sağlık için bir tehlike teşkil etmediğini vurgulamıştı. Avrupa`da süt ve portakal suyu kutusu üretiminde. geri çekme kararının Türkiye için geçerli olmadığını. sağlıklı bir şekilde tüketiciye ulaştırabilmektir. bu sütlerin eczanelerde satıldığını ve spanya'da üretildiğini belirterek. buralarda da önlem olarak sütlerin piyasadan toplatılmasına karar verildiğini belirtmişti. Türkiye’de tamamen farklı bir ambalaj baskı tekniğinin kullanıldığını açıklamıştı. bu maddenin kullanılıp kullanılmadığı konusunda bilgi istedikleri belirtilmişti. bir ambalajın tüketicilere yönelik ön önemli sorumluluğu. Nestle sözcüsü. Fransa. Bunun üzerine şirket. Nestle’nin bebek sütlerinde saptanan mürekkep bileşenlerinin insan sağlığı için tehdit oluşturmadığını belirtmişti. Ambalajın üzerine yazı yazmakta kullanılan mürekkepte bulunan ITX maddesinin. ITX . bebekler için ürettiği sütlerin ambalajlarındaki ITX adlı bir maddenin sağlık açısından tehlikeli olması nedeniyle 30 milyon litre ürününe talya'da el konulmasıyla başlamıştı. Yaşanan bu olay.Yanıltıcı uygulamalardan kaçınmanın yanı sıra. ambalajın tüketici sağlığı üzerine etkilerini bir kez daha ön plâna çıkarmıştır. Nestle Türkiye. şirketin kendi isteği üzerine piyasadan toplatıldığını. diğer üç ülkenin ise daha küçük bir pazarı teşkil ettiğini. Öte yandan Avrupa Birliği Gıda Güvenliği Kurumu da. Türkiye'de satılan Milupa ürünlerinin ambalaj maddelerinde söz konusu tehlikeli maddenin kullanılmadığını açıklamıştı. yapılan testlerde. Daha sonra da bu sütlerin sveç şirketi Tetra Pak tarafından paketlendiği ortaya çıkmıştı. talya. içerisindeki ürünü bozulmadan. ITX maddesinin bebekler için üretilen sütlere sızdığı belirlenmişti. söz konusu kutuların üzerindeki yazılarda kullanılan kimyasal bir madde olup. Nestle marka bebek sütünün piyasadan toplatılmasına neden olan ''ITX'' maddesinin tespit edildiği bildirilmişti. kimyasını değiştirmeden. Tüm bu gelişmelerden sonra Tetra Pak. artık tartışma yaratan “isopropylthioxanthone” (ITX) maddesini kullanmayacağını açıklamıştı. Sonraki günlerde Milupa marka bebek sütünde yapılan analizlerde. talya'da 2 milyon şişe sütün. 2005 yılında gerçekleşen bir örnek olay. Nestle'nin. Ulusal gazetelerde söz konusu iddiaya geniş yer ayrılmış. Milupa’nın üreticisi Numil. yağlı maddelerle tepkimeye girerek ambalaj içine geçebileceğini ifade eden sözcü.

Bununla birlikte. mamulün başarı olasılığını arttırır. Ambalajın yapısı ile ilgili bir araştırmadır. ürünün raf ömrünü uzatan ve bozulmayı önleyen ambalajlama teknolojisinin ve malzemelerinin. Ayrıca. teknik araştırma ve tüketici değerlemesi olarak ikiye ayrılır (Tokol. Ambalajlama Araştırması Ambalajlama araştırması.Ambalajlamada tüketicinin korunması konusu. • Tüketici Değerlemesi: Pazarlama bölümünü ilgilendirir. Ambalajlama araştırması. marka imajının zedelenmesi olarak üreticiye geri dönecektir. 1. Örneğin. sağlık ve güvenlik konularıdır. BIC tarafından üretilen ve çok sayıda satılan bütan çakmakların üzerinde. Konuyu dikkate almadan yapılan ambalajlama. basınç ve gaz geçirme gibi testler yapılmaktadır.5. şletmeler. düşme. 1996. Bugün ngiliz ve Avrupalı tüketicilerin çoğu. işletmelerin güvenilir ürünler üreteceklerine ve fiyatlara bakmadan ambalajlarının güvenilir olacağına inanmaktadır. mevcut bir mamulün veya pazara yeni çıkan bir mamulün ambalajına karşı. bu düşünceye çeşitli şekillerde yanıt vermektedirler. ambalaj üzerinde. Ambalajlama araştırması hiçbir zaman mamulün başarısını garanti etmez. s. ev temizleyicileri ve ecza ürünlerindeki çocuk kullanımını engelleyen kapaklar yaygınlaşmıştır. tüketicinin göstereceği tepkinin araştırılmasıdır. hatta bu kişilerin 56 .335). günümüzde özellikle büyük üreticiler tarafından özen gösterilmeye çalışılan bir konu olmuştur. Burada çarpma. Görüşmecilerin iyi eğitilmiş olmaları.3. kaza yangınını ve suiistimali engellemek için. marka imajının sağlamlaşmasında önemli rol oynayacaktır. çocuk kullanımını engelleyen güvenlik mandalı bulunmaktadır. 2000. s. Ambalaj malzemelerindeki diğer bir eğilim. tüketicinin zarar görmesi durumunda. markanın tanınması ve psikolojik etkilerin değerlemesidir. az gelişmiş ülkelerin uygulamalarındaki gelişimi devam etmektedir (Berkowitz ve diğerleri. Şimdi de. Burada amaç. cevaplayıcılara soruları hep aynı biçimde sormaları gerekmektedir.116–117): • Teknik Araştırma: Üretim bölümünü ilgilendirir. tüketicinin korunması adına yapılacak küçük çaplı uygulamalar bile. renk ve biçim algılaması. Ancak iyi bir ambalaj.

Tüketicilerin herhangi bir mamulü satın almalarının altında yatan güdülerin ortaya çıkarılması amacını güder. Kazanan tasarım. sulu ve dolgun bira olarak tanımlamalar yapılmıştır. Görüntü araştırması. “Bu rengi nasıl buluyorsunuz?” veya “Hangi tasarımı tercih edersiniz?” türü sorular yöneltilmemelidir. Ancak tüketicilerden asla yeni ambalaj tasarımını mevcut eski ambalajla kıyaslamaları istenmemelidir. örnek hacmi büyük tutulmalıdır.145–146). ambalajın estetik yönünün araştırılmasıdır ve çeşitli mekanik yöntemler (Tachistoscope. ambalaj tasarımlarını araştırırken üç ayrı tasarımda bira kutusu üretmiş ve içlerine kendi ürünü doldurmuştur. Ayrıca tüketicilerden. ambalaj grafiğinin bira içenlerin ürün hakkındaki görüşlerini etkilediğini göstermiştir. uzaklık ölçeği ve hareketli göz kameraları) kullanılır. hafif. verilen cevaplar ambalajın istenen ürün özelliklerini aktarmakta veya istenen stratejisini desteklemekte yeterli olup olmadığını belirtsin. gerçek satın alma niyetini ortaya çıkarmaya yaramaz ve ambalaj üzerindeki marka ve ürün mesajlarının hedefe uygun olup olmadığını ölçemezler. New England bölgesinde yerel bir bira markası. ambalaj tasarımlarını doğrudan değerlendirmesi istenmemelidir. Bu tür sorular. sonuçta üretilmiş ve araştırma sırasında elde edilen bulgulara dayanarak başarıyla pazarlanmıştır (Meyers ve Lubnier. Deneklerden biraları denemeleri ve görüşlerini bildirmeleri istenmiştir. Üç kutunun içindeki biranın tamamen aynı olmasına rağmen. ki tür araştırma kullanılır: Görüntü araştırması ve duygusal tepki araştırması. Bunun için klinik psikoloji ve psikiyatriden uyarlanan yöntemler (ölçekleme ve projeksiyon ile kişisel ve grup derinlemesine görüşme yöntemleri) kullanılır. Görüntü ile ilgili ölçmelerde örnek hacminin büyük tutulmasına gerekmeyebilir. 57 . Duygusal tepki araştırması ise daha zor bir uygulamadır. s. Ürüne odaklanmanın etkinliği şu örnekle daha iyi açıklanabilir. Duygusal tepkinin değerlemesinde kişisel farklılıkların çok fazla olması nedeniyle. Bir ürün için yenilenen ambalaj araştırılırken. biralar için ayrı ayrı. 2004. Ancak bu da doğal olarak araştırma bütçesi ile sınırlıdır. Sorular her zaman ürüne yönelik olarak ifade edilmelidir ki. 150–200 kişilik bir örnek hacmi yeterli sayılabilir. Bu sonuç. eski ambalajlar da araştırmaya dâhil edilmelidir. çünkü bu şart hiçbir gerçek alışveriş ortamında gerçekleşmeyecek bir durumdur.psikolog olmalarında fayda bulunmaktadır.

Bütünleşik pazarlama iletişimi. genel hedeflerini ve 58 . tersi yönde ise değiştirmeyi ya da amaçlanan yeni bir tutum ve davranışı oluşturmayı hedeflemektedir. hizmet ya da kurum hakkında bilgilendirmeyi.1. işletmeyle ilgili alınan bütün kararların iletişim boyutu düşünülerek oluşturulmasını gerekli kılmaktadır. s. onların tutum ve davranışlarını istenen yönde ise güçlendirmeyi. onlarla kârlı ilişkiler kurma ve beslemeye yönelik bir çapraz işlevli süreçtir (Erdem. Ambalaj – Bütünleşik Pazarlama letişimi lişkisi 1. örgüte genel bir perspektifle yaklaşması. Amerikan Reklâm Ajansları Derneğinin tanımına göre. Elden ve Çelebi.4.1. gerekli olmakla birlikte yeterli değildir. Tüketicilerin satın alma kararlarını etkileyecek yapıda mesajlar üretme. Çünkü pazarlama iletişimi hedef tüketicileri ürün. Bütünleşik pazarlama iletişiminin bir yaklaşım olarak hem uygulayıcılar. yani genel reklâmcılığın. Pazarlama iletişimi ise. bilgi. örgütün geleceğiyle ilgili vizyonu. Bu açıdan yaklaşıldığında pazarlama iletişiminde bilgi verme yoluyla iletişim. doğrudan satışın. marka değerini oluşturan müşteri ilişkilerini yönetme sürecidir. ikna edici bir iletişim süreci olarak da değerlendirmek gerekir (Kocabaş. verilere dayanan.15–16). 2006. s. amaçlı bir diyaloğu teşvik ederek. tutarlılık ve azami iletişim etkisi sağlamak amacıyla birleştiren kapsamlı ve ayrıntılı bir plânın sağlayacağı yararları kabul eden bir pazarlama iletişimi plânlama yaklaşımıdır. müşteriler ve diğer taraflara gönderilen tüm mesajları stratejik olarak denetim altında tutma veya etkileme ve onlarla. çeşitli iletişim dallarının. neler sağlayabileceğini anlatmasını sağlayacak iletişim çabalarının tümüdür. Kısaca IMC (Integrated Marketing Communication) olarak adlandırılan bütünleşik pazarlama iletişimi.18–19). duygu ya da düşüncelerin en az iki kişi arasında paylaşımı eylemi olduğu kadar. ürün ve hizmetleriyle ilişkide bulunduğu ve bulunacağı tüm kesimlere neler vaat ettiğini. hem de akademik çevrelerde bu denli benimsenmesi. kısaca. kişi ya da grupların tutum ve davranışlarını da etkileyen bir süreçtir.4. Bu nedenle pazarlama iletişimini. Bütünleşik Pazarlama letişimi Kavramı En genel tanımıyla iletişim. bir kuruluşun varoluşuyla. satış tutundurma ve halka ilişkilerin stratejik rollerini değerlendiren ve bu dalları açıklık. Bütünleşik pazarlama iletişimi ise. 1999.

• şletme verimliliği.36). 2006. tüketici mesaj bombardımanı altında kalacak. 59 . Bu durum. Bu yaklaşım.140). Bütünleşik pazarlama iletişiminin yararlarına göz atacak olursak (Erdem. stratejik olarak tek elden plânlanması ve uygulanması temeline oturmaktadır. • Yüksek kalite. s. Bütünleşik pazarlama iletişimi yaklaşımı. s. örgütsel yapı içinde alınan bütün bu kararların. 2006. • Maliyet kazançları. • Pazarlamada daha büyük doğruluk. örgütün ortak hedef ve amaçlarını gerçekleştirmek üzere.20): • Yaratıcı bütünleşme. 2005. fakat temel mesajı algılayamayacaktır. örgüt içindeki bütün faaliyetlerin ve kararların müşteri ve hedef kitleleri ilgilendiren iletişim boyutları olduğu gerçeğine dayanmaktadır. • Medyanın daha iyi kullanımı. istikrarlı hizmet. bütünleşik pazarlama iletişiminin amacının gerçekleşmemesini ifade etmektedir (Demirel. • Tarafsız pazarlama faaliyetleri. letişim elemanlarının hepsinden farklı mesajlar aktarıldığında. daha önce geliştirilen pazarlama yaklaşımlarında olmayan ve örgüt tarafından bilinçli ya da bilinçsiz üretilen bütün mesajların kontrolünü ve ölçümlenmesini olanaklı kılmaktadır (Bozkurt. • Tutarlı mesajlar. • Daha büyük ajans şeffaflığı (Alt birimlerin denetlenebilirliğini ifade etmektedir). Pazarlama karması unsurları ve tutundurma karması elemanlarının birlikte hareket etme gerekliliği bulunmaktadır. s.amaçlarını tanımlaması.

25. Stratejik düşünce. 60 . aynı zamanda ticari iletilerin düzensiz biçimde ortaya çıkmasını engellemektedir. bütünleşik pazarlama iletişimi.18–19). sinerji (uyum) sözcüğünde gizli olup. yaratıcı taktikler ve yönetim tekniklerinin bir arada yürütüldüğü bütünleşik pazarlama iletişiminin mantığı. 2006. letilerin çok daha etkin olmasına katkıda bulunan bütünleşik pazarlama iletişimi. s. tüketici bağlılığı yaratılması. Tüketici ve işletme arasında iki yönlü iletişime tanımakta ve bu iki yönlü iletişim süreci. Tüketici Odaklı Bütünleşik Pazarlama letişimi. s. güven duyulması adına ürün ve hizmet hakkında bilgi içeren tüm kaynakların birlikte yönetilmesi olarak anılabilir. uzun soluklu tüketici ve marka ilişkilerinin kurulmasına katkıda bulunmaktadır (Peltekoğlu.Şekil 21: Bütünleşik Pazarlama letişimi Süreci Modeli Kaynak: Ayhan Erdem. 2001.

• Bölümleme. Halkla ilişkiler.24). uçuştan beş hafta önce şirketin başkanı Herb Kelleher ve Vali Maryland birlikte Southwest’in Baltimore’a girişini anons etmiş ve onu. servisler başlamadan. • Veri tabanı geliştirme. Southwest’in sık uçuş programına katılmaları halinde özel bir promosyon uygulanacağı. Çalışanlar tarafından Baltimore caddelerinde. Bunlar (Erdem. • Marka ağları. Eylül 1993 yılında Baltimore’un dışına uçuşlar başlatıldığında. • letişim stratejilerinin belirlenmesi. televizyon reklâmı ve basılı reklâm yapılmıştır. havayollarına 90 bin yolcunun yer ayırtmasına yol açmıştır (Kocabaş. s. Daha sonra Cleveland’a 49 dolarlık uçuş ücretini başlatmak için. Ayrıca. Baltimore’da devamlı yolculuk eden kısa mesafe yolcularına. 61 . • Pazarlama karması. s.63). Elden ve Çelebi. satış tutundurma ve reklâm şeklindeki bu bütünlük. • Pazarlama iletişimi taktikleridir. 1999. düşük uçuş ücretlerinden ve sürekli servislerinden habersiz olan doğu sahili yolcularını haberdar etmek için. Şekil 21’deki gibi işleyen bütünleşik pazarlama iletişimi sekiz aşamadan oluşmaktadır. Southwest Havayolları’nın yaptığı bir çalışma örnek gösterilebilir. • Etkileşim noktaları.Süreci. Bütünleşik pazarlama iletişiminin uygulamadaki önemine yönelik olarak. Cleveland Hayvanat bahçesi’ne 49 ilkokul öğrencisi ücretsiz olarak götürülmüştür. fıstık ve bildiriler dağıtılmış. 2006. doğrudan postalama. doğrudan posta yoluyla iletilmiştir. Southwest Havayolları’nın varlığından. Baltimore halkını yüksek uçuş ücretlerinden kurtaracak bir “can simidi” olarak lanse etmişlerdir. uçuş ücretinin “fıstık fiyatına” olduğu vurgulanarak. • Pazarlama amaçları.

pek çok satış görevini yerine getirmelidir (dikkati çekmeli. diğer pazarlama programlarının girdisini oluşturmaktadır. ürünün rakip ürünlerden farklı olması ve aynı zamanda markaya ait bir ürün olduğunun vurgulanması. tutundurma ve dağıtım kararlarını şekillendirmesi nedenine dayanmaktadır. Ürünün yenilenmiş olduğunun vurgulanması ve tüketicilerin buna inandırılmasının yolu.1. kolaylık ve de promosyonel değer yaratmaktadır. Ambalajlama. Ambalajlamanın gittikçe artan bir şekilde. Her mamulün. Mamulün stratejik bir karar değişkeni olarak önemi. güçlü bir pazarlama aracı olarak.4.418): • Self-Servis: Sayıları gittikçe artan ürünler. her dakikada 300 ürünün önünden geçmektedir. Ambalajın Bütünleşik Pazarlama letişimindeki Yeri Pazarlama programlarının hazırlanmasına mamul plânlaması ile başlanır. mamul plânlama ve geliştirme programının çıktısı olan mamul. kârlılığını yitiren bir mamulde ya değişiklik yapacak ya da onun yerine bütünüyle farklı bir mamul koyma yoluna gidecektir (Şerifsoy. Diğer bir deyişle. Bir işletmenin ekonomik ve sosyal olarak varoluş sebebi. diğer bütünleşik pazarlama iletişimi elemanlarıyla birlikte. fiyat. hayat seyri olarak nitelendirilen bir gelişim süreci vardır. işletmenin tüm pazarlama faaliyetlerinin esasını oluşturması.1–2). Her iki stratejide de ambalaja büyük görev yüklenecektir. 1987. ambalaj üzerindeki gerekli düzenlemelerin yapılmasından geçmektedir.2. Ambalaj. Bunu da ürettiği mamullerle gerçekleştirebilmektedir. tüketici istek ve ihtiyaçlarını tatmin etmesidir. self-servis esasına göre satılmaktadır. etkili bir ambalajlama bir “beş saniyelik reklâm” gibi işlevini yürütmektedir. Yeni bir ürün ortaya konulması gerektiğinde. tipik bir tüketici. 2000. bir dürtünün etkisi altında yapıldığı düşünülürse. s. büyüyerek gelişirler ve zamanla önemlerini yitirirler. ürünün özelliklerini anlatmalı. s. yine ambalajla ortaya çıkarılabilecek uygulamalardır. şletme. Bütün satın almaların %53’ünün anî bir hissin. yani markanın diğer ürünleriyle benzer görsel nitelikler taşıması. Vasat bir süpermarkette. tüketici güvenini yaratmalı ve topyekun iyi bir izlenim bırakmalıdır). 62 . bir pazarlama aracı olarak kullanılmasında çeşitli faktörlerin etkileri olmaktadır (Kotler.

tüketicilerin rahatlık.• Tüketici Refah Seviyesi: Tüketicinin refah seviyesinin artışı. aşinası olduğu kırmızı ve beyaz teneke kabı senede 76 kez görmekte ve böylece 26 milyon dolar değerinde bir reklâm yaratmaktadır. Dior’un. daha iyi yapılmış ambalajlara sahip ürünlerin biraz daha yüksek olan fiyatlarını ödemeye istekli olmaları anlamına gelmektedir. tüketicilere büyük yararlar ve üreticilere de büyük kârlar sağlamaktadır. Campbell çorba üreticisinin tahminine göre. raflardaki ambalaj ile marka ilişkisini ve işletme ilişkisini kurabilmektedir. 1998. • Yenilik Fırsatı: Yenilikçi ambalaj. doğrudan aldıkları ambalajlı gıdalara ek olarak et. güvenilirlik ve prestij için. en ucuz ve rasyonel şartlar altında satışı mümkün kılmaktadır. vasat bir tüketici (alışveriş yapan kişi).35). Bütünleşik pazarlama iletişiminde ambalaj.67). önceleri daha çok reklâm aracılığıyla yerine getirilmeye çalışılırken. Bu görev. görünüş. Ambalajlı gıda olmadan self-servis sistemini ve self-servis sistemi olmadan da süpermarketçiliği düşünmek mümkün değildir. Reklâm. Sayıları her gün artan self-servis mağazaları ile süpermarketler. Süpermarketler. ambalaj. yaş meyve ve sebze gibi maddeleri de bizzat kendileri 63 . makyaj kutularını daha "feminen" hale getirip. bir mamule talebi yönlendirecek seri ve kütle üretimi gerçekleştirmeye yardım ederken. s. s. bir işletmenin veya markanın görüldüğü anda tanınmasında katkısı vardır.2002. Pompalı mekanizmaya sahip sıvı sabunların. • Şirket ve Marka majı: Ambalajların. üzerine kadınları çekecek taşlar eklemesi ve açılma sırasında tırnağı kırmayacak bir kapak tasarlaması soncu büyük bir satış başarısı kazanması gibi örnekler ambalajlamada yenilikçiliğin önemini vurgulamaktadır. Tüketici. pazarın belli bir bölümüne sahip olması. ayrı bir ek fonksiyonla. sözsüz iletişim sağlayan bir araçtır. ambalajlama ve ambalajlama tekniğindeki gelişmeler olmaksızın düşünülememektedir (Gümüş. Günümüzde gıda perakendeciliği self-servis yönünde ilerleme göstermektedir. günümüzde bu görevi ambalaj üstlenmeye başlamıştır (Taşyuran.

s.8–9). halen bazı işletmeler tarafından profesyonellere bırakılmış bir uygulama olamamaktadır. reklâmla ve diğer unsurlarla ahenkli bir tarzda birleştirilmelidir (Kotler. kurum içi ya da kurum dışında duruşunu ve davranışlarını temsil etme biçimlerinin tümü olup. 2006. Birçok üretici tarafından çoğu zaman en son adım olarak düşünülen ambalaj tasarımı. Ambalaj – Kimlik lişkileri şletmenin imajına.merkezi tesislerinde ambalajlamakta ve müşteriye satış anında mal hazırlama yöntemini ortadan kaldırmış bulunmaktadırlar (Aydın. şekil. logo). ilgili bazı kavramları kısaca tanımlayacak olursak. her ne kadar günümüzde önemi gittikçe artan bir kavram olarak karşımıza çıksa da.4. Yeterli araştırma yapılmadan. Bütünleşik pazarlama iletişiminin önemli bir unsuru olan ambalajlama. renk. bir kimlik kazandırılmadan yapılan ambalajlama uygulamaları. s. birbirini takip eden kararlar verilmektedir. 64 . Ambalajlamaya giren çeşitli unsurlar. marka kimliği başta olmak üzere. ambalajın bazı kimlik kavramlarıyla ilişkilerine değinmeden önce. 1. kurumsal kimliğin simgeleri olarak kullanılmaktadır. Birinci karar. tüketiciyle arasındaki tek iletişim aracının ambalaj olduğunu düşünürsek. malzeme. Ambalaj üzerindeki renk ya da kullanılan logo. paketleme kavramının belirlenmesine ilişkindir ve paketin esas ürün için nasıl olması veya ne yapması gerektiğini izah etmeyi amaçlar. Bu aşamada ambalaj üretimine yönelik teknik problemler çözümlenirken. • Kurumsal Kimlik: Bir kurumun. genellikle ambalaj üretiminin yapılacağı matbaaların veya tesislerin grafik tasarım departmanlarında geçiştirilmektedir. ürünler ve ürün ambalajları da bu kimliği taşıyan unsurlardandır.419).71). Daha sonra ek unsurlar için de karar verilmesi gerekir (boyutlar. potansiyelinin altında pazarlama başarıları getirmektedir. yazı karakteri. marka kimliği ve ürün algısı gibi konular arka plânda kalmaktadır.3. fiyatla. 1981. 2000. Yeni bir ürün için etkili bir ambalaj geliştirilmesinde. s. bu konuda alınacak olan kişisel kararların ne kadar riskli olduğunu anlayabiliriz (Ergüven. marka konumlandırmasına yönelik katkılarıyla bağlantılı olan. Özellikle reklâmı yapılmayan bir ürünün.

fiyatlama ve ambalaj tasarımı gibi unsurlar çeşitli marka değer göstergelerini oluşturmaktadır. • Marka Kimliği: Markaya ait tüm yönleri kuşatan. • Marka Değeri: Ürün. pazar payı ve fiyat esnekliği. şekil) olarak tanımlanabilir. marka bağımlılığı. yaptığı iş (uzmanlık alanı). 2004.135).42).turkticaret. işletmenin.net). s. sürekli kısıntılara tabi olmuş ve pazarlamacılar mevcut bir ana marka değerine dayanarak ambalaj geliştirmenin daha etkin. sayı.• Marka: Benzer mal ya da hizmetleri. bu kimliğin yansıtmak istediği noktaları doğru iletebilmek zorundadırlar. ürün kalitesi. liderlik. 2003. Tasarım öncüsü Waltor Landor’un “Ürünler fabrikalarda üretilir. Marka kimliklerinin seçimi. tüketiciye sunduğu fayda ve işletmenin kişiliği bileşenlerinden oluşmaktadır. markaya yönelik iletişimdeki tutarlılık. Ambalaj. Ürünün kimliği ile bütünleşmek. içinde taşıdıkları ürünle etkileşim içindedirler. raflardaki yeni ürün sayısını son hızla arttırırken. markaya ilişkin parçalardan çok bütünü önemseyen bir kavram olup. fiyat ve ambalajın dağıtımla birlikte ölçülmüş olan marka imajı ve bunlara eklenen değerlerden oluşur. daha sonraki yıllarda gelen ekonomik yavaşlama bu eğilimi tersine çevirmiştir. ürünün kimlik tasarımına etki etmez. fakat markalar zihinlerde yaratılır” sözleri dikkate alındığında. s. ancak onun kimliğini yansıttığı için ürünün kimliğinden etkilenmektedir (Mehmeti. 65 . rakiplerin mal ya da hizmetlerinden farklı kılabilmek için kullanılan ayırt edici işaret (sözcük. Marka farkındalığı. dağıtım. Gelişen pazarlama faaliyetleri akılda kalıcı marka kimliği ihtiyacını arttırmaktadır. Yeni ürünleri lanse etmek veya mevcut ürünlerin tekrar lansmanı için gereken reklâm ve tutundurma bütçeleri. 1980’lerdeki ekonomik büyüme. Ürünün şekli veya ambalajı ile bunların birlikte sunuluşları marka olarak değerlendirilmektedir (www. Ürünün piyasadaki başarısı. harf. Ambalajlar. marka değerini etkileyebilmektedir. daha az riskli ve maliyetli olduğunu keşfetmişlerdir (Meyers ve Lubnier. ambalajının başarısı ile doğru orantılı olmaktadır. tüketici ürünlerinde ve ambalajlarında marka kimliklerinin uygulanması gerçekten önem kazanmaktadır.

ürün politikalarını. ürünün tüketicinin belleğinde yer etmesi açısından. Üretici kimliği ve marka ile oluşturulmuş imaj. 66 . Lubnier. ürünün mesajını hedef tüketiciye ulaştırır. birçok reklâm yönteminden daha etkilidir. üretildikleri kurumun kimliğini ve ürünün marka özelliklerini taşımaktadır. çok önemli bir rol üstlenmektedir. bu marka altında tasarlanmaktadır. Çokuluslu işletmelerde ambalaj tasarımına. Firmalar yapılarını. kimliklerini ürünlerinde ortaya koyarlar. üreticinin kimliğini belirten bilginin ve ürün markasının yer alması. Meyers ve Murray J. Ürün ambalajları. 2004. Marka ve ürün birleşerek. Başarılı Ambalaj Başarılı Pazarlama. sonuçtaki başarısını etkileyen önemli unsurlardan biridir. Marka. s. yeni bir ürünün tasarımının.Şekil 22: Marka Değeri Modeli Kaynak: Herbert M. Ambalaj tasarımında. kolaylıkla görülebilecek bir noktada. Ürünün kimliği.43.

kullanılan renklerle veya ambalaj malzemesinin cinsiyle de sağlamak mümkündür (Özkaraman. yaşama yönelik bir davranış biçimi görmelidir (Mehmeti. 2004. 2003. 1999.). Bunu. s. ana marka ürünlerine duyulan güven hayati önem taşımaktadır (Meyers ve Lubnier. kurum ya da marka kimliğinin bir parçası olarak bakılmaktadır. tüketicilere ayrıca güven duygusu da vermektedir. s. s. pazarlamacılar da marka kimliklerini korumanın önemini kavramışlardır.42). 67 . Mevcut bir marka altında yeni bir alt marka veya ürün çeşidi plânlanırken.80).134). ambalaj içindeki ürünün niteliği hakkında da bilgi aktarabilir (ürünün sıcaklığı. Ürün dağıtımında ambalaj tasarımı giderek daha fazla sorumluluk alırken. bir kimlik. bir ambalaja baktığında. Tüketici.tıpkı reklâm çalışmalarında olduğu gibi iletişim stratejilerinin. istikrar ve itimadın yanı sıra. Ambalaja kazandırılan kimliğin mutlaka herhangi bir temaya yönlendirilmesi gerekmemektedir. Marka kimliği sadece ambalaj üzerinde görünen bir eleman değildir. onun tutarlı olarak kullanılması tanınma. yumuşaklığı vb. Kimlik.

1. ekonomik. mal ve hizmetlerin satın alınıp kullanılmasına tüketim.5). ç değişkenler ise. ancak her tüketici müşteri değildir.44). istek ve ihtiyaçları için pazarlama bileşenlerini satın alan ya da satın alma kapasitesinde olan kişidir. Tüketici ve Tüketici Davranışı Kavramları Tüketici. O halde. Müşteri ise. tüketiciler. Bu değişkenleri ve kendi aralarındaki ilişkilerini bilmek. mal ve hizmetleri tamamen kişisel veya ailesel gereksinimleri için kullanan ya da tüketen kişiler olarak. insanların satın alma davranışlarını etkileyen pek çok değişik sebebin olduğu ortadır. s. Dış değişkenler arasında bireyin ekonomik. tüketicilerin hissedilen bir ihtiyaçtan dolayı hareket etmeleridir. bu işlemleri gerçekleştirenlere de tüketici denilmektedir (Erdem. kullanması ve kullandıktan sonra elden çıkarması ile ilgili süreçleri ve bu süreçleri etkileyen faktörleri inceleyen bilimsel bir çalışma alanı olarak tanımlanabilir.2. s. bir işletmeden sürekli hizmet alan ya da sürekli aynı markayı satın alan tüketicidir. Tüketici davranışı sadece satın alma esnasında olanları değil. kişisel arzu. Mal ve hizmetlerin pazarlanmasının sadece bir ekonomi faaliyeti olmadığı. başkaları adına satın alma işini yapan kişi ya da kurumdur ( slamoğlu. eğitim durumu ve gelir düzeyi sayılabilir. sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını gidermek için mal ve hizmet satın alan kişiler olarak tanımlanabilir. nihai rolü oynamaktadır 68 . 2003. fikirleri veya deneyimleri seçmesi. Daha geniş bir değerlendirme açısından tüketiciler. tüketicinin istek ve ihtiyaçlarını belirleyip. satın alması. Bir başka benzer kavram olan alıcı ise.21). 2006. s. Tüketici davranışı. mal ve hizmetleri elde etme ve kullanmaları ile ilgili oluşumlara yer açan süreçler de tüketici davranışları olarak tanımlanabilmektedir. tüketici davranışı. Tüketici tanımlamalarında ortak nokta. mal veya hizmetleri. Dolayısıyla her müşteri tüketicidir. iç ve dış değişkenlerin bir fonksiyonudur. Buradan hareketle. (Nuhoğlu. TÜKET C DAVRANIŞLARI 2. bireylerin veya grupların. fizyolojik ve psikolojik değişkenler olup. satın alma aşamasından önceki ve sonraki durumları. tüketicinin nasıl davranacağı konusunda fikir yürütme olanağı vermektedir. Bu sebeple. s. 2006.69). 2007. bu aşamalarla ilgili deneyimleri ve çeşitli etmenleri de incelemektedir (Koç. sosyal ve coğrafi çevresi ile mesleği.

Tüketici açısından beklenen durumla. Karar verme sürecindeki tüketici. ne zaman. Problemin farkına varan tüketici. problem çözücü insan olarak ele alındığında.1. 2. pazarlama literatüründe çeşitli modeller aracılığıyla açıklanmaya çalışılmıştır. onların nasıl karar verdiklerinin. s.30): • Tüketici davranışı güdülenmiş bir davranıştır. satış personeli. • Tüketici davranışı karmaşıktır ve zamanlama açısından farklılıklar gösterir.Tüketici davranışlarının incelenmesinde ele alınması gereken bazı özellikler vardır ve bunlar yedi grupta toplanabilir (Odabaşı ve Barış. Bu modele göre tüketiciler karar verirken iki tür uyarıcının etkisi altında kalmaktadırlar. problemi tanımlama ve bilgi arayışından sonra seçenekleri değerlendirecektir. Tüketicinin neyi. nasıl satın aldığını veya neden satın almadığını öğrenebilmek için. neden. • Tüketici davranışı dinamik bir süreçtir. tüketicinin satın almaya karar verdiği mal ya da hizmete göre farklılık göstermektedir. bir problem var demektir. Tüketici karar verme süreci.104). 2005. • Tüketici davranışı çevre faktörlerinden etkilenir. Tüketicinin Satın Alma Karar Süreci Tüketici. reklâmlar. Bu uyarıcılardan “pazarlama uyarıcıları” olarak adlandırılanlar işletmenin müşterisine sunduğu 69 . Tüketiciler son olarak. • Tüketici davranışı farklı rollerle ilgilenir. • Tüketici davranışı çeşitli faaliyetlerden oluşur. Bunlardan biri de “uyarıcı – tepki modeli”dir. s. belirledikleri seçenekleri karşılaştırarak bir karara varmaktadırlar (Bozkurt. gerçek durum arasında bir farklılık hissedildiğinde. karar vermesi. • Tüketici davranışı farklı kişiler için. 2003. ürün ambalajları gibi kaynaklar). gazeteler. kararları üzerinde hangi faktörlerin etkili olduğunun bilinmesi gerekmektedir. farklılıklar gösterebilir. belli bir süreç içinde gerçekleşmektedir. Tüketicilerin nasıl karar verdikleri.1. problemin çözümü için bilgi arayışına girmektedir (arkadaşları.

işletmenin kontrolü dışındaki. psikolojik faktörlerin etkisi altında değerlendirecektir (Karafakıoğlu. Uyarıcı – tepki modeline göre (Şekil 23) uyarıcılar. Başka bir deyişle. Şekil 23: Uyarıcı – Tepki Modeli Kaynak: Mehmet Karafakıoğlu. 2005.hizmetlerin çeşitliliği. kontrol edilebilir pazarlama değişkenleridir. demografik ve teknolojik yapı gibi faktörlerdir. Pazarlama lkeleri. s. Bugünün pazar ekonomisinde. 2005. “Çevresel uyarıcılar” ise. kişisel. sosyal.102): • Ne satın alacak? • Ne kadar satın alacak? • Nereden satın alacak? • Ne zaman satın alacak? • Nasıl satın alacak? 70 . önerdiği fiyat. kültürel. s.89. gelir. tüketici tarafından onun davranışsal özelliklerine göre değerlendirilecek ve modelin son bölümünde yer alan çıktılara ulaşılacaktır. kararın verildiği an müşterinin içinde yaşadığı çevreye ilişkin. 2005. müşteri kendisine sunulan mal veya hizmeti “kara kutu” içinde yer alan. 89–90). tüketicilerin beş çeşit karar verme durumunda olduğu söylenebilir (Bozkurt. vade vb. ancak talebi nitelik ve nicelik açısından etkileyen örf ve âdetler.

marka ve satın alma noktalarını değiştirebilmektedirler. broşürler. Dış uyaranlar. s. Bu durumların tersi olduğunda da tüketici. ürün. hedef pazardaki tüketicilerin satın alma kararlarını nasıl verdiklerini.127). acele karar verme baskısının olmaması gibi durumlar neden olabilmektedir. Bu aşamayı da etkileyen çeşitli faktörler ortaya çıkabilmektedir. Tüketicinin satın alma karar süreci. 2007. satış danışmanları/temsilcileri. zihinsel ve dış uyaranlar yardımıyla ihtiyacını fark etmektedir. monotonluk. arkadaşları. raporlar. • Bilgi Toplama: Bu aşamada birey. Tüketiciler 71 . değişim riskinin az olması. başvurabilmektedir.Pazarlama yöneticisi. yeni ürünler/markalar yerine. Tüketicilerin farklı ürün kategorilerinde birden fazla üründen/markadan oluşan satın alma repertuarları olabilmektedir. Özellikle mal ve hizmetleri rakiplerinkilere göre daha yüksek bir pazar pozisyonunda konumlandırmak için. 244–248): • htiyacın Farkedilmesi: Tüketici. bireyin ailesi veya arkadaşlarından gelebileceği gibi bir ürün ile ilgili pazarlama uyaranları olarak da ortaya çıkabilir. şu safhalardan oluşmaktadır (Koç. markalar arasındaki tercihlerini hangi ölçütlere göre yaptıklarını bilmek gerekmektedir ( slamoğlu. fizyolojik. Bu değişikliğe tüketicinin moralinin iyi olması. • Alternatiflerin Değerlendirilmesi: Bir önceki aşamada toplanan bilgiler ışığında alternatifler değerlendirilir. daha önceden satın alıp memnun kaldığı ürün/markaya yönelebilmektedir. ürün ambalajları vb. temelde iki sorunla karşı karşıyadır: Pazardaki fırsatları teşhis etmek ve de mevcut mal ve hizmetleri rakiplere göre daha yüksek bir pazar pozisyonunda konumlandırmak. 2006. ihtiyacını ne tür bir ürünle karşılayacağına dair karar verebilmek için bilgi toplar. Birey bilgi toplamada içsel kaynaklar denilen ve bireyin geçmiş deneyim ve öğrenmeleri ile ilgili bilgilere başvurabileceği gibi. dışsal kaynaklar denilen ve bireyin ailesi. hiç bir sebep olmamasına rağmen (ürünü daha önce deneyip memnun kalmış olsalar bile). Tüketiciler bazen.

bir satın alma durumuna veya bütünleşik pazarlama iletişimi mesajına yönelik olabilmektedir. s. tüketicinin dikkat ettiği unsurlar olmaktadır. bir markaya. Az ilgilenilen ürünler. düşük ilgi düzeyinde bulunduğunda ise. • Satın Alma Kararı ve Uygulanması: Tüketici kendisi için en uygun olan satış noktasına giderek mal ya da hizmeti satın alır.143). markalar hakkında aktif bilgi arayışına girmez ve çevreden gelen bilgileri pasif bir şekilde algılar. satın alma ve de kullanım sonrası 72 . ürünün eksikleri. konular. tüketici için bir öğrenmedir. ekonomik ve finansal risk fazla olmamaktadır. markaların değerlendirilmesi ve satın alma kararının değerlendirilmesi şeklinde gelişmektedir. 2007. Bu son aşamada. Tüketici. pasif öğrenme ile markalar hakkında inançlar oluşturulması. Çok ilgi duyulan satın almalar. • Satın Alma Sonrası Değerlendirme: Her satın alma süreci. Tüketicilerin ilgilenimi bir ürün kategorisine. psikolojik. Tüketici lgilenimi ve Etkili Faktörler lgilenim. daha sonra yapacağı satın almalar için yeni bir şeyler öğrenmiş veya daha önceki öğrendiklerini güçlendirmiş olur. Tüketici. Çok ilgili bir tüketici. tüketici için çok önemli olup. satın alma kararının verilmesi. bu markaları satın alırken çaba ve zaman harcamaya çok heveslidir. az ve çok ilgi olmak üzere iki kategoride ele alınmaktadır. nesneleri veya ürünleri algılarken onlara ne derecede önem atfettiğimizin ve onları kendimizle ne kadar alâkalı bulduğumuzun göstergesidir. markalar arasındaki farklarla yakından ilgilenir. Bu tip satın almalarda algılanan sosyal. hizmet ve markalarına olan ilgilenim derecesini arttırmaya ve bu ilgilenimin satış ile sonuçlandırılmasına çalışmaktadırlar (Koç. olayları. tüketici için fazla önem taşımazlar. kullanılmış ürünü elden çıkarma vb.alternatifleri telafi/tazmin değerlendirirken. kendi mal. Bu tip satın almalarda izlenen süreç. Az ilgili tüketicinin zihinsel süreci. ürünün verdiği tatmin. tüketicinin kimliği ve imajı ile bağlantılıdır ve tüketici açısından risk içerirler.2. 2. aktif öğrenme ile markalar hakkında inançlar oluşturulması. lgilenim düzeyi.1. Pazarlamacılar. edici ve kendilerine yardımcı edici olması için telafi/tazmin olmayan kurallar oluşturmaktadırlar.

o ürüne karşı ilgilenim miktarı artmaktadır. Bir ürünün hedonik faydası arttıkça. Fakat risk denilince akla sadece parasal risk gelmemelidir. Ayrıca. ne türlü ihtiyaçları tatmin ettiği ile tüketicinin ihtiyaçları. Hedef kitlenin ihtiyaçlarının. marka imajı. bir ürünün tüketici açısından ifade ettiği risk derecesi arttıkça. Böyle bir durumda tüketicinin satın aldığı bilgisayar ya da takım elbise. haz duydukları ürünler konusunda daha fazla ilgilenim sergilemektedirler. değerlerinin ve benlik anlayışlarının öğrenilerek.değerlendirme yapılması/yapılmaması şeklindedir (Bozkurt. • Ürün ile lgili Faktörler: Genel olarak. tuza ihtiyacı olan bir ev hanımının bu ihtiyaca yönelik yapacağı satın alma davranışı örnek gösterilebilir. bir ürün kategorisindeki alternatifler arttıkça. Ürünle ilgili bir diğer faktör de hedonik faydadır.148–150): • Kişisel Faktörler: Ürünün imajı. ürün ile ilgili faktörler ve durumsal faktörler olmak üzere üç ana grupta incelenebilir (Koç. Temel olarak ilgilenimi etkileyen faktörler. bunların pazarlama bileşenlerinde (marka adı. Seçeneklerin pek fazla olmadığı durumlarda. Daha fazla çeşit. kendi imajı ve değerleri arasındaki bağlılık ve uyum derecesi bireyin ilgilenim derecesini belirlemektedir. bir annenin. Çok ilgi duyulan satın alma davranışına. ilgilenimi de artmaktadır. pazarlama mesajları gibi) belirgin bir şekilde ortaya konulması gerekmektedir. az ilgili tüketici davranışı için ise. Bazı durumlarda diğer risk türleri. ambalaj.103). tüketiciler boş yere bilgi toplamaya ve analiz etmeye çalışmazlar. kişisel faktörler. evine aldığı mobilyadan daha fazla ilgilenime yol açabilmektedir. bir ürünün tüketimi ne kadar göz önünde yapılıyorsa (sosyal ve psikolojik risk nedeniyle) ilgilenimi de o kadar fazla olmaktadır. kişisel benlik anlayışı. Tüketiciler. 2005. daha etkili olabilmektedir. s. daha fazla risk anlamına da gelmektedir. Son olarak. 73 . örneğin sosyal veya psikolojik riskler. bebeği için hazır mama satın alması durumu. ilgilenim de buna paralel olarak artmaktadır. 2007. s. daha fazla sosyal veya psikolojik risk taşıdığı için.

Açıklayıcı (Geleneksel) Modeller Tüketici davranışlarının nedenlerini güdüler aracılığıyla açıklamaya çalışan modellerdir.1. erken rezervasyonlara avantajlar sunarak. ilgilenim açısından oldukça önemlidir. 74 . ilgilenimi arttıran diğer durumsal faktörler olarak karşımıza çıkmaktadır.2. • Sosyal psikolojiye ağırlık veren Veblen Modeli.2. ancak bu tercihin neden yapıldığını göstermezler. Örneğin. geleneksel yaklaşım olan ve tüketici davranışlarını güdülere dayanarak açıklayan “açıklayıcı” modellerdir. ötekilere neden tercih edildiğini açıklamaya çalışırlar. yüksek fırsat maliyetinin olması. Satın alma kararının geriye dönüşünün mümkün olmaması. Ürünün satın alınması ve/veya tüketimi başkaları ile birlikte yapılıyorsa. Diğer grup ise. 2.• Durumsal Faktörler: Satın almanın gerçekleştiği durum ve ortam.132): • ktisadi güdülere ağırlık veren Marshall’ın Ekonomik Modeli. davranışların nasıl oluştuğuyla ilgilenen “tanımlayıcı” ya da “modern” olarak adlandırılan modellerden oluşmaktadır. sosyal baskı da ilgilenimi arttırabilmektedir. 2006. ilgilenim düzeyi daha fazla olabilmektedir. Satın alma kararının verilme zamanı yaklaştıkça da yoğunlaşmanın ve ilgilenimin artacağı gözlemlenmektedir. • Psikolojik faktörlere ağırlık veren Freudian Model. • Öğrenme teorisine dayanan Pavlovian Model. Bu nedenle de ilgili bilim dallarındaki araştırmacıların adlarıyla anılmaktadırlar ( slamoğlu. Bir malın ya da markanın. Bunlardan birincisi. Ancak. tatil pazarlamacıları. Ayrıca. Tüketici Davranış Modelleri Tüketici davranışlarının sınıflandırılmasında iki değişik yaklaşım bulunmaktadır. önceki aylardakine oranla daha fazladır. bu ilgilenim yoğunluğunu önceki aylara da çekebilmektedirler. 2. bir ailenin yaklaşan yaz tatiline yönelik ilgilenimi. s. Eklektik bir anlayışla geliştirilmişlerdir.

2.1. Marshall. Buna göre. ama bunun da bir sınırı olacağından.2.2. insan dünyaya kendi başına tatmin edemeyeceği duygularla yüklü olarak gelir ve büyüdükçe.132–133). Bu yaklaşım. et satın alacaktır. tüketicinin satın alma faaliyetinde her zaman bir ölçme ve hesaplama vardır. Marshall’ın Ekonomik Modeli Klasik iktisatçılara göre insan. tüketicinin ete yöneleceğini. klasiklerin bu yaklaşımına “marjinal fayda” boyutunu eklemiştir. marjinal faydayı inkâr etmemekle birlikte. Ona göre. Marjinal fayda yaklaşımına alternatif olarak 1930’larda Allen ve Hicks tarafından ortaya atılan “mikro ekonomik yaklaşım” ise. 75 . bu yüzden de daha pahalı olmasına rağmen. insanın ruhunda ve ruhunun derinliklerinde barınan duygulara her zaman karşı çıkamadığını savunmuştur. Bu varsayıma göre. etin fiyatının 10 YTL. s. Tüketici bütçesini harcarken. tüketicinin 1 kg balıktan elde ettiği fayda ½ kg etten elde ettiği faydadan fazla olsa bile.1. Modeli. Marshall. tüketicinin bu defa etten bıkarak tekrar balığa döneceğini ileri sürmüştür. Freudian Model Freud. ekonomik ve rasyonel davranan bir varlıktır ve tüketici davranışlarını belirleyen. s. 2006. 1 kg balıktan elde ettiği fayda ½ kg etten elde ettiği faydadan fazla ise. bir tüketici et ya da balık almaya karar verecektir. ruhu karmaşık bir hal alır. bir örnekle açıklayacak olursak. Marshall. bunun sonsuza kadar böyle sürmeyeceğini. Eğer tüketicinin 1 kg balıktan elde ettiği fayda ½ kg etten elde ettiği faydaya denk ise. zamanla tüketicinin balıktan bıkacağını ve durumun tersine döneceğini. Eğer tüketicinin. 1 kg.10). tüketici balık satın alacak.2. 2003. farksızlık eğrileri aracılığı ile tüketicinin nasıl dengeye gelebileceğini göstermektedir. tersi durumda ise. balığın fiyatının ise 5 YTL olduğunu varsayalım. kendine en yüksek tatmini sağlayacak tarzda hareket eder. 1 kg. eş fayda eğrileri ile gösterilmektedir ( slamoğlu. bu yaklaşıma marjinal faydayı ilave etmiştir. Böylece insanda ilkel benlik. faydanın birimlerle ölçülmesine karşı çıkmaktadır ve bu nedenle fayda. Bugün ise ”modern fayda” kuramı olarak bilinen şeklini almıştır ( slamoğlu. 2. satın alma kararları rasyonel (ussal) ve ekonomik hesaplara dayanır.1. tüketici iki mal arasında kayıtsız kalacaktır. benlik ve üst benlik olmak üzere üç değişik benlik oluşur. insanın bu özelliğidir.

lkel benlik, çocukluk döneminden beri tatmin edilmemiş duyguların ve en doğal güdülerin barınağıdır. Kişi, değişik nedenlerden ötürü tatmin edemediği duyguları, bilinçsiz bir biçimde bu ilkel benlikte saklar. Ancak bu duyguları her zaman kontrol edemez. Bu duygular zaman aman değişik biçimlerde ortaya çıkar. Örneğin, dil sürçmelerinde, rüyalarda, kurulan arkadaşlıklarda, resim ya da fotoğrafları yorumlamada bu duygular açığa çıkmaktadır ( slamoğlu, 2003, s.12). Üst benlik ahlâki değerler taşır ve insanın, çevresinden öğrendikleriyle oluşur ve de insan, davranışlarını bu ölçülere göre belirler. lkel benlik, kişiye ne yapmak istediğini; üst benlik, ne yapması gerektiğini gösterirken; benlik de her ikisi arasında denge kurmaktadır ( slamoğlu, 2006, s.134). Bir tüketici, çevresindeki diğer insanları etkilemek amacıyla; kadife kutuda, altın kaplamalı gövdesi olan ve de oldukça pahalı bir dolmakalem satın aldığında bu, ilkel benliğinin etkisidir. Ancak kendisine, neden böyle bir satın alma eyleminde bulunduğu sorulduğunda, bu dolmakalemin çok iyi yazdığını ve mürekkebi dağıtmadan kullandığı için uzun vadede ekonomik bir kalem olduğunu söyleyebilir. Kişinin bu gerekçesi, üst benliğinin baskısı sonucu oluşmaktadır. 2.2.1.3. Pavlovian Model Pavlov’un “şartlı refleks” kuramı üzerine geliştirilmiştir. Pavlov, deneye aldığı köpeklere belirli aralıklarla zil sesi ile birlikte et vermiş ve bunu bir süre tekrarlamıştır. Bu süre sonunda, zil sesini duyurup, et vermemiş, ancak köpekler yine de salya akıtmışlardır. Bunun sebebi, köpeklerin zil sesinin ardından et verileceğini öğrenmiş olmalarıdır. Pavlov, deneyim ikinci kısmında, fırtınalı bir havada köpekleri nehre atmış, köpekler uzun bir mücadeleden sonra nehirden dışarı çıkabilmişlerdir. Pavlov, bir süre sonra tekrar zil sesini duyurmuş, ancak köpekler bu defa salya akıtmamışlardır. Bu da daha güçlü bir uyarıcı sonucu, önceki öğrenmenin unutulduğunu göstermektedir. Yıllardır geliştirilen bu model, dört temel kavrama dayanmaktadır: stek, uyarıcı, tepki ve pekişme ( slamoğlu, 2003, s.13).

76

Pazarlamacılar, bu modele dayanarak tüketicilere belirli markaları tekrara dayanan bir yöntemle öğretmeye çalışmakta ve tüketicileri alışkanlık halinde karar vermeye yöneltmektedirler. Tüketici, deterjanı “fark edilen temizlik” olarak algılamış ve bunu da X markasının sağladığını öğrenmiş ise, mağazada bu marka aklına gelecek ve o markayı satın alacaktır. Bu model, pazara yeni giren ya da en yakın rakiplerini aşmak isteyen işletmelere de yol göstermektedir. Bu işletmeler, pazara kendilerinden önce giren ya da rakip konumundaki markaların öğrenilmişliğini aşabilen, çok daha güçlü uyarıcılar kullanarak kendi markalarını öğretmeye yönelmektedirler. Bir zamanlar Luna margarininin, rakiplerini hedef alan “Yoksa siz hâlâ annenizin margarinini mi kullanıyorsunuz” sloganını kullanması örnek gösterilebilir. Öğrenmenin nasıl sağlandığı ve sonra da nasıl yok olduğunu göstermesi açısından, 1978 yılında Bacım marka krem deterjan için izlenen strateji örnek verilebilir. Ürün müdürü, o güne kadar alışılagelmiş bir yöntem olan, krem deterjan kâselerinin bazılarının içine çay kaşığı koyarak satışı arttırma stratejisini geçersiz kılan bir yöntem ortaya atmıştı. Bu yeni yöntemde, bazı kâseler yerine kâselerin tümüne basit, ucuz ama kullanışlı hediyeler konmuş; bu uygulama, satışları önemli ölçüde arttırmıştı. Bir süre sonra kâselere konulan hediyelerden vazgeçilmiş, ancak satışlarda uzun bir süre önemli bir düşüş yaşanmamıştı ( slamoğlu, 2006, s.136). 2.2.1.4. Veblen’in Toplumsal Modeli Veblen, insanı, içinde yaşadığı grup ve kültürlerin standart ve normlarına uyarak hareket eden bir varlık olarak nitelemektedir. Ona göre, insan ihtiyaç ve istekleri, büyük ölçüde bu grup ve kültür tarafından belirlenmektedir. Veblen bu yargıya, aristokratların satın almalarını inceleyerek varmış ve aristokratların büyük ölçüde, gösteriş için satın alma yaptıkları sonucuna varmıştır. Bu düşünceye göre, tüketici, ait olduğu grupta önder olmak, ünlenmek ya da kendi grubunu aşarak, referans aldığı grubun değerlerine, standartlarına ulaşmak için satın almada bulunmaktadır ( slamoğlu, 2003, s.14). Bu görüşü test etmeye yönelik çalışmalar; insanın tutum ve davranışlarının, içinde yaşadığı toplumun kültür ve alt kültürleri tarafından etkilendiğini göstermiştir. Kültürlü olduğunu göstermek amacıyla, pahalı ciltli kitapları büfesinin en göze çarpan

77

köşesine yerleştiren insanların davranışları, be etkilenmelerin sonucunda oluşmaktadır. Ayrıca bireyin, üyesi olmadığı halde üyesi olmak istediği veya kendisini üyesiymiş gibi hissettiği gruplara referans grupları denilmekte ve bu gruplar kişinin satın alma davranışını etkileyebilmektedir ( slamoğlu, 2006, s.137). 2.2.2. Tanımlayıcı (Modern) Modeller Geleneksel davranış modellerinin, tüketici davranışlarını tam olarak

açıklayamamaları ve davranışların nasıl oluştuğunu gösterememeleri, yeni arayışlara neden olmuştur. Tanımlayıcı modeller, tüketicilerin satın alma kararını nasıl verdikleri ve bu kararların hangi faktörlerden nasıl ve ne yönde etkilendikleri sorusuna cevap vermektedirler. Bu modellerin ortak özellikleri, tüketici satın alma davranışlarını bir sorun çözme süreci olarak ele almaları ve tüketiciyi bir sorun çözücü olarak görmeleridir. Bu modellerin işleyişindeki ortak nokta; tüketicinin, karar verme sürecinde, hem kendisini kuşatan çevre değişkenlerinden hem de kendi kişisel özelliklerinden etkilenmesidir ( slamoğlu, 2006, s.137). 2.2.2.1. Engel – Kollat – Blackwell Modeli Kurucularının adları ile anılan ve tüketicinin karar sürecini; problemin ortaya çıkışı, problemi tanımlama, araştırma, alternatifleri geliştirme, seçme ve sonuçları değerlendirme aşamalarında ele alan bir modeldir. Tüketici, bu aşamalardan geçerek karar verirken, dış ve iç uyarıcılar bu aşamaların her birini farklı biçimde etkilemektedir. Pazarlamacı, bu aşamaların her birini ve bu aşamaları etkileyen faktörleri ne kadar iyi bilirse, pazarlama bileşenlerini o derece iyi geliştirip, yönlendirebilecektir. Örneğin, bir ailede televizyon ihtiyacının kim tarafından ortaya atıldığı, bunun ailede kim kimler tarafından tarafından yapıldığı, desteklendiği; alternatiflerin fiyat, biçim, marka araştırmalarının kimler tarafından

değerlendirildiği bilinirse, mal ve markaya yönelik mesajlar ona uygun verilebilecektir. Bu modelin işleyişinde tüketici; kitleden, pazardan ya da işletmelerden gelen bilgileri dikkat, algılama ve kabul yolu ile elde etmektedir ( slamoğlu, 2006, s.141–142). Bu modelde tüketici davranışı bir karar işlemi olarak ele alınmakta ve tüketici bir sorun çözücü olarak kabul edilmektedir. Model dört aşamadan oluşmaktadır:

78

Tüketici. Sınırlı sorun çözme davranışı ise. yoğun sorun çözme davranışında bulunmaktadır. tüketicinin satın alma ihtiyacı acil olmadığı gibi. Bir önceki örnekteki tüketicinin.15–16). tüketicinin. 2006.2. tüketicinin satın almak istediği mal hakkında az bilgiye ihtiyaç duyduğu satın alma durumunu ifade etmektedir. Marka bağlılığı yaratılması açısından. bilgi işleme. tüketiciyi yoğun sorun çözme davranışından sınırlı sorun çözme ya da 79 .82). Yeni. satın alma yapan tüketicinin ya hiç bilgiye ihtiyaç duymadığı ya da çok az bilgiye ihtiyaç duyduğu ve ihtiyacını kısa sürede karşılama arzusunda olduğu durumu ifade etmektedir ( slamoğlu. 2003. bu davranışı sırasında az miktarda bilgiye ihtiyaç duyacaktır. s. risk nedeniyle. kahve satın almaya gitmeden önce. Otomatik satın alma davranışı. pazarlamacı. alışkın olduğu markaya yönelecek ve satın alma davranışını gerçekleştirecektir. merkezi kontrol birimi (dolaylı ve dolaysız girdi geçişi) ve çıktı (karar işlemi). kafeinin zararları hakkında bir yazı okuduğunu ve kafein oranı düşük bir kahve satın almaya karar verdiğini varsayarsak. geçmiş bilgi ve deneyimlerin de etkisine ilaveten tüketici kişiliğinin de etkisiyle değerlendirilmekte ve ortaya bir tutum çıkmaktadır (Taşyuran.144). bir maldaki yoğun sorun çözme davranışını sınırlı sorun çözme davranışına dönüştürebilmektedir. çevresel etmenler). bir psikolojik komuta merkezinden süzülmekte ve yeni bilgiler. 2. Howard – Sheth Modeli Tüketicinin otomatik. Aynı zamanda tüketici.2.2. zamanla. sınırlı sorun çözme ve sınırsız sorun çözme satın alma davranışlarından birini sergilediğini öne sürmektedir. alternatif yeni markalar hakkında da bilgi edinmektedir ( slamoğlu. bilgiye ihtiyaç duymadan. Sınırsız sorun çözmede ise. s. s. Tüketici. bilgiye duyulan ihtiyaç son derece yüksektir. eskiden satın aldığı markayı satın alırken. riski yüksek ve pahalı mallarda tüketici. 2002.Girdiler (fiziksel ve sosyal öğeler. market raflarında alışkın olduğu markanın kafein oranı düşük ürününe veya aynı özellikte başka bir markanın ürününe yönelmesi durumu örnek verilebilir. Düzenli olarak kahve içen bir tüketicinin. Bilgiler. Bu tüketici. marketten yapacağı kahve satın alımında sergileyeceği davranış örnek verilebilir.

• Satın almada duyulan güven. tüketicinin satın aldığı bir mal ya da markayı. otomobil satın almak isteyen bir tüketici. Howard – Sheth modeline göre. Böyle bir analiz. Satın alma davranışında fiyat. otomobilini yenilemek isteyen tüketici-eğer önceki otomobilinden memnun kalmış iseönceki satın almasındaki kadar bilgiye ihtiyaç duymayacaktır. Örneğin. tüketicilerin bilgi gereksinimlerini hesaba katmalı ve bütünleşik pazarlama iletişimi elemanlarını modelin işleyişine uygun olarak düzenlemeye çalışmalıdırlar. değişik tüketici gruplarını temsil edebilen örnekler üzerinden elde edilen bilgilere dayandırılmalıdır. Böyle bir model geliştirmek isteyen araştırmacı. renk. s.3. bir tüketicinin.otomatik satın alma davranışına yöneltmeye çalışmalıdır ( slamoğlu. 2.144): • Marka özelliklerine aşinalık ve bağlılık.16). • Markaya yönelik tutum. düşme eğilimi gösterecektir. bu mevcut müşterilerin olası yeni arayışlarına cevap verebilecek düzeyde bilgi ve kapasiteye sahip olunmalıdır. Aynı tüketicinin ileriki benzer satın almalarında ihtiyaç duyacağı bilgi düzeyi. ürün kalitesinden taviz verilmeden ve tatminlerinin devamı sağlanarak elde tutulmalı. bir markayı satın alıp almaması şu dört faktöre bağlıdır ( slamoğlu. 2006. biçim araştırmasını kimlerin yaptığı. Doğal Olayları nceleyen Model Satın alma sürecini. s. tüketicinin uygulamasına göre ele alıp incelemeyi öngören bir modeldir. alternatif 80 . 2003. araştırmacıya görünen şekli ile değil. • Bireysel eğilim. işlev.2.2. Otomobili satın aldıktan ve belirli bir süre kullandıktan sonra. Mevcut müşteriler. Bu modeli dikkate alan pazarlama yöneticileri. olaylar zincirini dikkatli bir şekilde analiz etmelidir. alacağı otomobil için yoğun bilgi arayışı içine girecektir. başlangıçtan itibaren nasıl satın aldığını tüketiciye sorarak safha safha öğrenip.

kendine has psikolojik niteliklerdir (kendine güven. ürünlerinin son kullanıcısı olan tüketicilerden elde edilen bilgilerin değerlendirilmesiyle yapılan tahminlerdir (Ülgen ve Mirze. Tüketici değerlemeleri ise.değerlendirmede. 2004.3. Tüketici Davranışlarını Etkileyen Kişisel Faktörler Kişilik. ürün. Bu konuda somut ve çok güvenilir sonuçlar elde edilememesine rağmen.71–72). 2006. belirli bir biçimde davranmaya iten. konularda. 2006. topluma uyum sağlama gibi). tüketicinin kişiliğine. pazarlama bileşenlerinin ve sosyo-kültürel faktörlerin yanı sıra güdüleyici faktörlerin de etkisi bulunmaktadır. Tüketici Davranışlarını Etkileyen Faktörler Tüketici davranışları bir karar sonucunda ortaya çıkmaktadır ve bu kararda. işletmenin. kurumsal imaj vb. Bir mal ya da hizmetin satın alınması için. 2.3. Burada karşımıza müşteri ve tüketici değerlemeleri çıkmaktadır.1.146). hizmet ve marka tercihi üzerinde önemli etkisi bulunmaktadır. başarı isteği. s. ürünlerdeki teknik gelişimler ve bölgesel faktörlerin tahminiyle ilgili olarak. tüketici satın alma kararının oluşması ve eylem olarak açığa vurulmasına kadar geçen işlemler ve süreçlerdeki tüketici davranışları konusunda önemli mesafeler alınmış bulunmaktadır (Erdem. Müşteri değerlemeleri. işletmenin müşterilerinden elde ettiği bilgilerin ışığında yapılan tahminlerdir. insanı zaman içinde hayli sabit.110). Kişiliğin mal. kararda kimlerin etkili olduğu öğrenilmelidir ( slamoğlu. Tüketici satın alma davranışlarını etkileyen faktörler üç ana başlık altında toplanabilir: • Kişisel Faktörler • Sosyal ve Kültürel Faktörler • Psikolojik Faktörler 2. s. liderlik. 81 . sektörel faaliyetler (rekabet ile ilgili konular). s.

zekâsı. 2006. kendilerine uygun kişilik tanımı geliştirir ve bu tanıma uygun biçimde davranmaya çalışırlar. benlik arayışları ve kişiliklerine göre yaşam biçimlerini belirlemektedirler. Yaşam biçimi. Tüketicilerin vakitlerini ve paralarını nasıl harcadıkları. Tüketiciler. Çünkü değişik yaş grupları. hedef kitlenin yaşam biçimi ve toplumsal rolleri hakkında ipuçları veren bir diğer faktördür.95). Gelir ve eğitim düzeyi aynı. Yaşam biçimleri üzerinde kentleşmenin önemli etkisi vardır. gerek reklâm ve halkla ilişkiler stratejisinin belirlenmesinde gerekse reklâm ve halkla ilişkiler mesajlarının oluşturulmasında son derece önemlidir.84). yaşam biçimleri. kişinin uğraşları. s. Coğrafi bölgelere göre de farklılaşan yaşam biçimleri. birbirinden etkilenerek. içinde yaşadığı toplumsal özellikler ve üstlendiği görev sonucu ortaya çıkan rolü gibi etkenlerin tümü. nsanlar genelde. yetenekleri. sportif. kişiliği oluşturur. yenilikleri daha yakından takip ederken. değişik ihtiyaçlara ve değişik zevklere 82 .kimliğine uyması gerekmektedir. Kişiliğin oluşmasında birçok etken bulunmaktadır. enerjisi. belli alışkanlıklar. Bir diğer faktör olarak yaş.204). kendisini yaşlı. s. 2007. s. 2005. dışa dönük gören ve çevresi tarafından da bu şekilde tanımlandığını düşünen bir kişi. bu bölgelere özgü farklı gereksinimlerin oluşumuna neden olmaktadır (Karafakıoğlu. yaşam biçimlerinin farklı olması nedeniyle. farklı istek ve ihtiyaçlara sahip olabilmektedir. yi bir mesleğe sahip olan kişilerin.95). Meslek. daha kaliteli ve yüksek fiyatlı ürünlerin alıcısı olabilecekleri varsayılmaktadır. 2005. Kişinin satın aldığı mal ve hizmetler ile yaşam biçimi arasında önemli bir ilişki bulunmaktadır. tüketici davranışlarını açıklamaya yarayan bulguları elde etmek mümkün olmaktadır (Demirel. onların yaşam biçimlerinin temelini oluşturmaktadır (Koç. farklılaşan istek ve ihtiyaçlar doğrultusunda da belli mal ve hizmetlere yönelime sebep olabilmektedir (Erdem. düşüncelerinde yansımasını bulur ve onun kişiliğinin bir parçası olur.28). ahlâkı. aynı sosyal sınıfa üye iki kişi. Ortaya çıkan bütünün incelenmesi gerekmekte ve bu şekilde. ilgi alanları. 2006. toplum dışı kalmış olarak tanımlayan bir kişi ise tamamen farklı bir şekilde davranabilmektedir (Karafakıoğlu. modayı. s. çökmüş. Meslek. Kişiyi diğer insanlardan ayıran fiziksel görünümü. gelir seviyesi doğrultusunda alımlar üzerinde etkili olabileceği gibi. Kendisini genç. s.

penaltı noktası olan 25x25x8 cm ebatlarındaki çim ise açık arttırma ile eBay’de 4000 euroya satılmış ve ayrıca çimlerin Berlin Olimpiyat Stadı’ndan olduğuna dair birer de sertifika düzenlenmiştir.2. 2. BJK Store. kurum ve kuruluşlar vb. kendi isimlerini taşıyan mağazalarda satışa sunulmakta ve tüketiciler tarafından yoğun ilgi görmektedir. yakın çevre (aile. meslektaşlar. satın alma kararını kimin etkilediği de önemlidir. kişi ve ailelerin satın alma kararlarını verirken.22). gruplar veya örgütlerdir (Karafakıoğlu. değer yargılarını ve davranışlarını doğrudan veya dolaylı olarak etkileyen referans grupları. referans gruplarının “yakın çevre” denilen alt bölümünde yer almaktadır. arkadaşlar. 2005. fikirlerini. çeşitli faktörlere bağlı olarak değişmektedir. 750 gram ağırlığındaki ve 14x8x5 cm ebatlarındaki çimler 75 eurodan.22). nasıl değiştiğinin bilinmesi yararlı olacaktır (Gülbay. sporcular. Yine futbolun tüketime etkisine örnek olarak. Pazarlama karmasının oluşturulması açısından gerçek satın almayı kimin yaptığıyla birlikte. Ailede kadının ve çocukların rollerinin ne olduğu. Yaş. Dünya Kupası final maçının oynandığı Berlin Olimpiyat Stadı’nın çimlerinin internet üzerinden açık arttırmayla satılması verilebilir.83). s. Ailenin tüketici satın alma davranışı üzerindeki etkisi. satın 83 . 2006. ailenin satın alma kararına katılımının. kendilerine güven duydukları. Referans gruplarının işleyişine bir örnek olarak. aktörler vb. 18. Tüketici davranışlarını etkileyen sosyal bir faktör olarak aile.) oluşmaktadır (Gülbay. s. 2005. onların fikirlerinden yararlanmaya çalışırlar. bireyin ne satın alacağını ve kullanacağını açıkça etkileyen bir unsurdur. aileler. Kişinin tutumlarını. Tüketici Davranışlarını Etkileyen Sosyal ve Kültürel Faktörler Tüketiciler. yanlış bir karar vermemek için çoğu zaman çevrelerindeki kişilere danışır.100).) ile kişinin üyesi olmadığı gruplar ve doğrudan ilişkisinin olmadığı kişilerden (şarkıcılar. 2005. bağlılık duyulan grupların tüketime etkilerini keşfeden spor kulüplerinin. Referans grupları. taraftar kitlesine hitaben ürünler tasarlayıp pazara sunması gösterilebilir.3. s. Fenerium ya da Galatasaray Store isimleriyle markalaşmış ürünler. s. Değişen yaş ile bireylerin satın alma kararları da değişebilmektedir (Erdem. Putnam ve Davidson’un 1987 yılındaki araştırması. 2006 yılında Alman Quelle firması tarafından. örnek aldıkları kişiler.sahip olmaktadır. komşular.

alınan ürüne göre değiştiğini göstermektedir. Türkiye’den Çin’e yatırım yapan ilk şirket ve bir çiklet üreticisi olan Baycan örneği verilebilir. Özcan. Örneğin. giysiler ve takılar gibi somut öğeler bulunmaktayken. Kişiler gruplarda. gıda. maddi ve manevi kültür öğeleri olmak üzere iki grup öğeden oluşmaktadır. Her pozisyonla ilgili olarak da kişinin bir rolü. Çin’e yapılan yatırım için şunları söylemiştir: “Çin’de çiklet üretimi olmadığını gördük. zaman içinde çevreye ilişkin temel değerleri alırlar ve bunları benimserler. s. eşyalar. gelenekler. Hindistan pazarı için ebatları çok küçük ve ince buzdolapları üretmesidir. “Bir toplumda. manevi kültür öğeleri de dil.145–146). normlar. anne-baba gibi roller. Bu da onların istekleri. s. kişinin davranışlarını etkilediği gibi satın alma davranışlarını da etkilemektedir (Mucuk. Pazarı alıştırdıktan sonra 30–40 milyon dolarlık kapasiteye çıkacağız. Çin halkında gereksiz tüketim alışkanlığı yok.98). işveren. 2003.” (Karalar. yaşadıkları çevreden. örgütlerde ve kurumlarda bir pozisyona. tatil. inançlar. Aile ve özellikle çocuklar. s. öğrenci. televizyon.224). s. giyim ve bebek bakım ürünleri gibi konularda kadınlar. Hindistan’da yiyecek saklama ve korunmasında daha çok baharatlama yönteminin kullanılıyor 84 . tutum ve davranışları üzerinde etkili olmaktadır (Karafakıoğlu. Tasarrufa alışmışlar. 2001. teknoloji. Maddi kültür öğeleri içerisinde evler. mutfak eşyası. Kültürün tüketim alışkanlıkları üzerine etkisine. Geçtiğimiz yılın sonunda yatırıma başladık. Kültürün tüketici davranışları üzerindeki etkisine bir başka örnek de beyaz eşya üreticisi Whirlpool şirketinin. o pozisyon gereği çevrenin ve kişinin yapılacağı beklentisi içinde olduğu eylemler veya faaliyetler dizisi bulunmaktadır. s. düşünce biçimler gibi soyut kavramlardan oluşmaktadır (Koç 2007. binalar. 2005.72). din. ürünlerde aile ortak karar alırken. otomobil. mobilya vb. spor malzemeleri ve teknik donanım gibi konularda da erkekler satın alma kararına egemen olmaktadır (Koç 2007.210). Arkadaş. Başlangıçta 10–15 milyon dolarlık bir kapasitemiz olacak. bir grup insan tarafından oluşturulan ve kuşaktan kuşağa aktarılan yaşam biçimi” şeklinde tanımlayabileceğimiz kültür. Kültür ve ona bağlı olarak alt kültür de tüketici davranışlarını etkileyen faktörler olarak karşımıza çıkmaktadır. bir statüye sahiplerdir. O dönemde şirketin yönetim kurulu başkanı olan A. Buzdolaplarının küçük olmasının nedeni. her türlü araç ve gereçler.

gelişmiş ülkelerde temel bir ihtiyaçtır (Koç 2007. dinlediği müzik gibi davranışlarına etki etmektedir (Karafakıoğlu.76): • Sosyal sınıf. benzer değerleri ve davranışları paylaşmaktadır. Kişinin bir sosyal sınıfın üyesi olması.75). etnik köken. • Statü veya sembolik yönleri olmayan büyük harcamalarda (büyük ev aletleri gibi) gelir. benzer özellikleri dolayısıyla toplumun diğer fertlerinden.) ait olduğu kültürden farklı davranışlara ve dolayısıyla da satın alma davranışlarına etki edebilmektedir. s. Bazı marketlerin giriş kapısının hemen dışında önceden temizlenmiş ve stantlara muntazam yerleştirilmiş. stanbul’da ilçeler arasındaki alt kültür 85 . Soysal sınıflar.olmasıdır. 2006. alkollü içecek vb. Örneğin.98). s. Alt kültür. marketlerin birbirinden farklı oldukları göze çarpmaktadır.208).) daha iyi bir tahmin aracıdır. s. Tüketici davranışını tahmin etmede sosyal sınıfın gelir miktarı karşısındaki göreceli değerine bakacak olursak (Erdem. bulunulan coğrafi konum. bir ana kültür içinde kendi değer yargıları. ürün ve marka çeşitliliği. farklılıklarından kaynaklanmaktadır. bulundurulan ürün ve markaların farklı olması. daha iyi bir tahmin aracıdır. Alt kültür. üyelerinden ayrılan insan topluluklarıdır. okuduğu gazete. stanbul’un çeşitli ilçelerindeki marketlere göz attığımızda. 2005. gelenek ve davranışlarını sergileyen gruplardan oluşmaktadır (Erdem. çeşitli özellikleri ile (gelir düzeyine bağlı sosyal sınıf. bir başka ilçedeki benzer ya da aynı marketin şubesinde ise aynı sebze ve meyveler alelade yığılmış şekilde satışa sunulabilmektedir. Tüketici davranışlarını etkileyen kültürel faktörlerden biri de sosyal sınıftır. promosyonlu ürün sayısı ve hatta çalışan personelin tüketiciye yönelik davranışları gibi farklılıklar. dini inançlar vb. yaşam şekli. izlediği televizyon kanalı. sembolik yönleri olan fakat fiyatı düşük veya orta olan alımlarda (kozmetik. Yine aynı şekilde mağaza aydınlatması ve havalandırması. hatta çoğunlukla jelâtinlenerek ambalajlanmış sebze ve meyve reyonları tüketicileri karşılarken. Sosyal sınıf. Pazarlama yönetimi açısından diğer bir önemli kavram da alt kültürdür. s. 2006. onun giyimi. Ayrıca pek çok Hintli için buzdolabı bir prestij ürünü iken.

lüks mallar vb. s. tanınma ihtiyaçları (lüks tüketim. ihtiyaçların temeline fizyolojik ihtiyaçları (açlık. oluşturduğu ihtiyaçlar hiyerarşisinde. Ancak psikolojik faktörler tek başına satın alma davranışını etkilemede yetersiz kalabilmekte. sevgisizlik gibi psikolojik ihityacın hissedilmediği an ve durumdur. 2.) oturtmuştur. 2. Dolayısıyla bir mal ya da hizmetin satılabilmesi. ev. Nedeni ne olursa olsun. 86 . Güdü. Budak ve Budak. Güdüleme ve htiyaçlar Güdüleme kavramının temelini “güdü” oluşturmaktadır. can sıkıntısı. güdüleri. hiçbir susuzluk veya açlık gibi fizyolojik. Birey. Güdülerin temelinde ihtiyaçlar bulunmaktadır.) alımlarında hem sosyal sınıf hem de gelir verileri birlikte. 1999.3. Bunu güvenlik ihtiyacı (barınma.• Pahalı.90). sembolik ürünlerin (otomobil. kişiyi harekete geçirecek bir neden olmamaktadır (Koç 2007. yalnızlık. cinsellik vb. 2005. sevme vb. sosyal ve de kültürel faktörlerin bir bütün olarak satın alma davranışında etkili olduğu görülmektedir. htiyaçlar. bireyi harekette bulunmaya ya da bir hareket yolunu diğerine tercih etmeye itecek şekilde etkileyen sürücü kuvvet ve öğelerdir. tüketicinin gereksinimleri. s.3. korunma vb.3. istekleri.). Güdüleme ise. saygınlık. bir veya birden çok insanı. algılaması.132). s.1. belirli bir yöne (amaca) doğru devamlı şekilde harekete geçirmek için yapılan çabaların toplamıdır (Akat. hiçbir ihtiyaç hissetmediği anlarda “hemostatik denge”dedir. kulüp veya dernek üyelikleri gibi) ve son olarak da kişinin kendini gerçekleştirme ihtiyacı izlemektedir. Hemostatik dengenin olduğu durumlarda.). onun için bir gereksinimin varolması veya uyarılması gerekmektedir (Karafakıoğlu. Hemostatik denge. sosyal ihtiyaçlar (sevilme. psikolojik faktörlerle birlikte kişisel.3.204–205). daha iyi bir tahmin aracı olmaktadır. hiç kimse ihtiyaç duymadığı bir mal ya da hizmeti talep etmez. herhangi bir anda hissedilen bir fizyolojik veya psikolojik eksiklik veya mahrumiyet hissinden kaynaklanmaktadır. Tüketici Davranışlarını Etkileyen Psikolojik Faktörler Tüketicini davranışını belirleyen kişilik içi değişkenler şeklinde tanımlanabilecek olan psikolojik faktörler. Maslow. tutumu ve öğrenme sürecidir.

bu davranışının temelindeki sebepler. 2006. düşünce ve imgelerin oluşmasına neden olacak. bütünleşik pazarlama 87 . kişinin tecrübe yoluyla davranışlarında ortaya çıkan değişmedir.3. s. Pazarlamacılar.94).2.3. tekrarlar ve yaşantılar sonucu meydana gelen bir değişikliktir. marka bağlılığı azalacaktır (Karafakıoğlu. Kullanıp memnun kaldıkça yeniden satın alma eğilimi güçlenecektir. daha fazla satış yapabilmek veya ilave başka ürünlerin satışını sağlayabilmek için pazarlama bileşenleri stratejilerini oluştururken. insan mesajın tüketici tarafından öğrenilmesi oluşan gerekmektedir. doyuma ulaştığı zaman onu yeniden satın alır. 2005. davranışların anlaşılması mümkün olmamaktadır. diğer tüketicilerle aynı satın alma davranışını göstermesine rağmen.Davranışların arkasındaki sebepler anlaşılmadan. • Öğrenme sonucu oluşan değişikliğin. tüketiciyi harekete geçiren güdüler farklı olabilir. öğrenme. Tersine olumsuz deneyimler de olumsuz tutum. Pazarlama ve tüketici davranışı açısından öğrenme. Öğrenme Öğrenme. Tüketici karar alma sürecinde.132). Bir tüketicinin. Öğrenmenin tanımında üç önemli öğe bulunmaktadır (Erdem. s. bir şeyin öğrenilmesi.88): • Öğrenme. 2. mal veya hizmet için giderek güçlenen olumlu bir tutum oluşacak ve markaya bağlılık artacaktır. o insanın davranışlarının değişmesinin de gerektiğini ifade etmektedir. insanları herhangi bir ürün satın alırken harekete geçiren güdüleri göz önünde bulundurmalıdırlar (Koç 2007. Diğer bir deyişle. tüketicinin dikkati çekilerek pazarlama mesajlarını algılamasından Öğrenme. tüketicilerin ihtiyaçlarını ve onları harekete geçiren güdüleri anlamak gerekmektedir. s. davranışta oluşan bir değişkenliktir. uzun süre devam etmelidir. Yani. • Öğrenme. mümkün olduğunca sürdürülmesi gerekmektedir. Bir ml ya da hizmeti satın alan kişi. Böylece tüketicide. Tüketici davranışlarını anlayabilmek için. bilgilerin zihne kaydedilmesi ile kalmayıp. davranışlarında deneyim sonucunda değişiklikleri ifade eder. pazarladıkları mal ve hizmetleri gelecekte de pazarlamayı sürdürebilmek. sonra.

tatması ya da hissetmesi gerekmektedir.147–148): • Reklâmın algılanması.3.4.91).iletişimi aracılığıyla hedef kitlenin öğrendikleri sonucunda davranışlarını değiştirmesi anlamına gelmektedir (Koç 2007. aynı zamanda psikolojik bir olaydır. Algılama Algılama. fikir hakkındaki olumlu veya olumsuz değerlendirmeler ve bu değerlendirmelere göre belirli bir şekilde davranma eğilimidir. bir nesne. 2003. s. Tutumlar Tutum. duyu organları ile onu görmesi. • Malın üretildiği ülkeye yönelik algılar. s. s. • Ürün imajı. Kişinin bir nesneyi. Pazarlama açısından tutum. s. duyması. bir konu. kendileri için anlamlı bir düny yaratacak şekilde yorumlamalarıdır (Karafakıoğlu.3.3. Algılama hiçbir zaman fotoğraf makinesi ile fotoğraf çekmeye benzemez. 2003. 2. Kişisel ve çevresel etmenlerin etkisinde oluşan algılama. Sosyal psikoloji açısından tutum ise. birçok bakımdan tüketici davranışını etkilemektedir. kişilerin çevreden gelen uyarıcıları. duygusal. koklaması. sadece fizyolojik bir olay değil. 2005. • Kurum imajıdır.92). Algılama. tüketici dünyasının güdüsel. 88 . nsan gördüğü ya da duyduğu her şeyi algılamaz.158). bir kişi veya kişiler. bir fikri ya da olayı algılayabilmesi için.102). bir malı ya da markayı değerlendiren bireyin. o markaya karşı takındığı olumlu ya da olumsuz eğilimini ifade etmektedir. Bunlar arasında özellikle beş konu. bunu farklı biçimde algılayıp yorumlayabilir ( slamoğlu.3. 2. • Fiyata yönelik algılar. s. Algı daima bireyin özelliklerinden bir şeyleri kapsar. Aynı şeyi duyan ya da gören iki kişi. bütünleşik pazarlama iletişimi açısından önemlidir (Odabaşı ve Barış.3. geçmişteki deneyimlerden ve içinde bulunulan çevreden öğrenilirler (Koç 2007. Tutumlar.

3. 89 . gülümseyen bir bebek resminin yerleştirilmesi ve de “bebeğinizin o sağlığını koruyun” yönelik benzeri olumlu bir tutum sloganla. 2. Bilişsel bileşen. tatmin) ve olumsuz bir his ve duygu (pişmanlık. gözlemlenebilen ve incelenebilen davranışları ortaya çıkartan eğilimlerdir. Türkiye’de de siyasi reklâm ve sloganlara bakıldığında. bir toz deterjan ambalajı üzerinde.1. neşe. Bazı araştırmacılar tutumları. pembe tonlarının kullanılması. Tutumun bileşenleri şu şekilde sırlanmaktadır: • Duygusal Bileşen: çinde tarafsız bir bilgiden ziyade olumlu (mutluluk. tutumu oluşturan bileşenleri incelemeyi zorunlu kılmaktadır.4. s. s. duygusal olduğu görülmektedir (Koç 2007.108). Örneğin. annelerin deterjana geliştirmelerini sağlayabilmektedir. bebek kıyafetlerinin yıkanmasında güvenle kullanılabileceğinin vurgulanması. tüketici tutumları değiştirilebilmektedir. 2003. s. Böylece. Duygusal bileşenlere hitap edilerek. korku vb. Ancak bilgiler ne kadar gerçeğe dayanırsa.158–159). inanç ve değer ilişkileri olarak açıklamaya çalışmışlar. • Bilişsel Bileşen: Tüketicinin bir tutum nesnesi ile ilgili olarak inançları ile ilgilidir (Erdem. can sıkıntısı. Tutumun Bileşenleri Tutumlar gözlemlenememelerine karşın. tutumun üç bileşeni ortaya çıkmaktadır. mesajların çoğunlukla bilişsel değil.) barındırır.98). o kadar kalıcı olmaktadır. Tüketici davranışları ile ilgili araştırmalarda bilişsel ağırlıklı pazarlama mesajlarına nazaran duygusal ağırlıklı pazarlama mesajlarının. ihtiyaç farkındalıkları az olan tüketiciler (kendi ihtiyaçlarını çok iyi tanımayanlar) üzerinde daha çok etkili olduğu görülmüştür. takdir. s. Bu eğilimlerin incelenmesi ise. 2006.algısal ve kavramsal görüş açısından örgütlendirilmesidir ( slamoğlu.3. ancak böyle bir yaklaşımın tutum kavramını tam olarak açıklamada yetersiz kaldığı ileri sürülmekte ve bu nedenle üç bileşenli tutum açıklaması daha yaygın olarak kabul görmektedir (Odabaşı ve Barış. kızgınlık. 2003. tutuma konu olan nesne hakkında kişinin tüm inançlarını kapsar ve gerçek olmaları gerekmez.164–165).

Bu bileşenin devreye girdiği ve tutumu etkileyerek. Tüketicinin ürün. s. tutum da değişecektir. cam şişenin tüketici tarafından tercih edilmesi tutumun bilişsel olmasının sonucudur. 90 . plastik olanın ise doğaya zarar verdiğine inanılması sebebiyle (plastik şişe.161. tüketiciyi satın alma eylemine yönelttiği duruma örnek olarak. 2003. marka özellikleri ve mağazanın sunduğu hizmetler hakkındaki inançları ve bilgileri. ürünler ve marka özellikleri konusundaki inançları değiştirebilirlerse. • Davranışsal Bileşen: Bir nesneye ya da olaya karşı cevap verme ya da tepki gösterme eğilimini ifade etmektedir. Tüketici Davranışları. bilişsel bileşeni oluşturmaktadır. 2003. s. 2003. cam olanın yeniden kullanıma elverişli olması. kahve ambalajlarının içine yerleştirilen hediye bardak kampanyaları gösterilebilir. Şekil 24: Tutum Bileşenleri ve Tutum Geliştirme Süreci Kaynak: Yavuz Odabaşı ve Gülfidan Barış.110).Bilgilerin değişmesi durumunda. Örneğin. geri dönüşümlü malzemeden üretilmiş olsa bile).159). Eğer pazarlamacılar. s. Pek çok satın alma ya da almama kararı. davranışsal bileşenin tutuma. tüketicinin değerlendirme ve satın alma davranışını da değiştirebilirler (Odabaşı ve Barış. plastik ve cam şişede satılan iki farklı markaya ait sütlerden. onun da eyleme yansıması ile oluşmaktadır ( slamoğlu.

3. Kendi benliğini. Fakat bu kavram. s. Burada tüketici karmaşık bir durumla karşılaştığında ya da yeni bir ürün ortaya çıktığında.168). Fonksiyonlar birbirinden ayrı. 2003. tüketiciye yarar sağlayıp sağlamaması ve bunun sonucunda tüketicinin. kimliğini ortaya koyarak.2. 2003.166–167). s. Birtakım tutumlar. Tutumun Fonksiyonları Tutumların kişinin amaçlarına ya da ihtiyaçlarına erişmesine yardımcı olmak için oluştuğu. s. hizmet ya da markaya olumlu veya olumuz tutum sergilemesi ile ilgilidir. tüketicinin edindiği bilgilere bağlı olarak tutum oluşmaktadır (Odabaşı ve Barış. • Değer fade Etme Fonksiyonu: Tüketiciler. insanlarda bulunabilen öğrenme aşkı ya da öğrenme açlığı ile ilgili değildir (Koç 2007. ürünün sadece objektif.161). birbirini destekler biçimde etkisini göstermektedir (Odabaşı ve Barış. s. oluşturduğu tutumlarla korumaya çalışan tüketici. s.167). insanların bu ihtiyaçlarını gidermelerine yardımcı olmaktadır. Tutumun birbirini destekleyen dört fonksiyonu bulunmaktadır: • Fayda Fonksiyonu: Mal ya da hizmetin veya markanın.4.3. • Bilgi Fonksiyonu: nsanların değişen dünyaya ayak uydurabilmeleri ve değişiklikleri anlayabilmeleri için bilişsel bir yapıya ihtiyaçları vardır. Bilgi fonksiyonu. rasyonel niteliklerine göre değil. bir fonksiyonu olduğu söylenebilir. buna uyum sağlayan ürünleri satın almaya eğilimlidir (Odabaşı ve Barış. 91 . o mal. 2003. onların benlik ve kişiliklerini korumalarına yardımcı olabilmektedir. insanın kendisini etkileyen olay ve nesneleri anlamasıyla ilgili olup. Tüketiciler belirli mal ya da hizmetleri satın alarak.160). nesne.2. kopuk olarak değil. • Ego Savunma Fonksiyonu: Tüketicilerin belirli kişi. insanların içinde yaşadıkları dünyayı anlamaya çalışmaları anlamına gelmektedir. duydukları psikolojik eksikliklerini gidermek veya daha iyi hissetmek isteyebilmektedirler (Koç 2007. Bir tutum birden fazla fonksiyonu aynı zamanda yerine getirebilmektedir. olay ve olgulara karşı pozitif veya negatif tutumlara sahip olmaları. aynı zamanda ürünün kendisi için taşıdığı anlama göre tutum geliştirirler.

92 .2. başka bir tutumla ilişkili olabilir. • Tutumlar öğrenilerek oluşur.3. katılıyorum. tutumun bileşenlerinin toplam gücü olarak düşünülebilir. s. elemanlarının karmaşıklığına bağlı olarak. s. Tutumların Ölçülmesi Tutumların tam olarak ölçülememesine (kesin.3. ne katılıyorum ne katılmıyorum.167). Bu güç. • Bir bireyin tek bir tutumu değil. bir ürün ya da fikir olabilir. 2. Tutumların Özellikleri Tutumlar.4. • Tutumlar. karmaşık olabilirler.4. yaygın olarak kullanılmaktadır (Koç 2007. Her tutumun bir gücü vardır. s. Bu ölçek. pazarlama faaliyetlerinde tutumların tespit edilmesi ve de işletme lehine bu tutumların değiştirilmesi isteği ve gerekliliği sonucunda birtakım tekniklerle (ölçekler) tutumlar ölçülmektedir: • Likert Skalaları: Tüketicilerin tutumlarını düzenli ve anlamlı bir şekilde ifade edebilmelerine olanak sağlamaları ve pazarlama araştırmaları yapanlar için uygulamalarının kolay olmaları sebebiyle.114): • Her tutumun bir objesi vardır. • Tutumlar değişebilir. kesinlikle katılmıyorum” olmak üzere bir dizi yanıttan oluşur (Gegez.3. 2003.4. Ölçek.159). • Bir tutumla başka tutumlar arasında tutarlılık olabilir.3. 2005.3. Obje. bir tutumlar bütünü vardır. değiştirilebilir. sağlıklı sonuçlar veremeyebilir) rağmen. katılmıyorum. cevaplayıcıların belirli ifadelere ne ölçüde katılmadıklarını göstermektedir. “kesinlikle katılıyorum. hem bütünlükleri içerisinde hem de elemanları bakımından bazı özelliklere sahiptir ( slamoğlu. • Bir tutum.

Ambalaj – Tüketici Davranışı lişkileri Bir müşteri. aynı türden malların şu veya bu nedenle diğerlerinden farklı olduklarına inanmalarından kaynaklanmaktadır. beşli ya da yedili (1’den 7’ye) bir ölçek üzerinde uç noktalarda birbirinin zıddı sıfatların yerleştirilmiş olduğu ve pazarlama araştırmalarında (örneğin. mal farklılaştırılması yatmaktadır. s.4. marka veya mağazalara ilişkin imaj ve profil. bir ürün hakkındaki bilgisini. o ürünü algılama şekli ile elde eder. Ambalajlama benzer malları farklılaştırmada en etkin yöntem olmaktadır (Özden. uçlara doğru gidildikçe.25–26). Eğer bir otomobil markası ile ilgili tutumların ölçülmesi isteniyorsa. bu otomobile karşı tüketicilerin sahip oldukları olumlu ve olumsuz tutumların hem genel olarak farklılıklar gösterebileceği hem de tüketicilerin. Ancak tercihlerin yönlendirilmesindeki etkisi göz ardı edilememektedir. tuz gibi mallar bu özelliktedir. Sözgelimi tüketicilerin rakip malları tercih etme eğilimleri. s.• Semantik Farklılıklar Ölçeği: Boyutsal ayırma olarak da adlandırılan bu ölçek. yaklaşılan taraftaki sıfata cevaplayıcının katılma derecesinin arttığı varsayılmaktadır (Gegez. marka kişiliği çalışmalarında) oldukça sık kullanılmaktadır. otomobile dair ilgili çeşitli spesifik konular ile ilgili farklı yargılara sahip olabilecekleri unutulmamalıdır. 1987. markaları ne olursa olsun birbirlerinin aynısıdır. müşterinin kendi çevresindeki ürün ve hizmetleri nasıl algıladığı ile belirlenmektedir (Mozota. Bazı mallar. Ölçek yedili ya da beşli olduğundan. tutumlar ile yakından ilgilidir. Bu farklılık ya gerçekten vardır ya da yalnızca tüketicinin düşüncesinde yer almaktadır. Aralarındaki fark.168). tüketiciler arasında farklılıklar gösterebilmektedir (Koç 2007. 2006. • Tutumlarda Beklenti-Değer Modeli: Tüketicilerin sahip olduğu inançlar. s. özellikleri gereği.159). servis ağının genişliği. yakıt tüketimi vb. Tüketici tercihlerinin yönlendirilmesinin temelinde. rakip ürün. ambalajlarından kaynaklanmaktadır. Otomobilin dayanıklılığı. spesifik konular hakkındaki yargılar. Şeker.124). bir müşteri davranışı. ortada kalan dördüncü ya da üçüncü seçenekler nötr olma durumunu temsil ederken. s. 93 . 2005. 2. Dolayısıyla.

özelliklerini güvence altına alır (Özkaraman. renk. beklentilerini. yeniye erişmek ise. kullanım kolaylığı olan temizlik malzemelerine (ölçek kabı olan deterjanlar gibi) ihtiyaç duymaya başlamışlardır. Pratikteki uzun tecrübe sonuçlarına göre. Grafik uygulamalar. sağladığı faydalı bilgileri tüketicinin dikkatini çekerek. Bir yandan da ambalajın üzerindeki renk dağılımı tüketicinin zevkine ve mamulün bünyesine uygun olmalıdır. üreticinin satış yolu ve metoduna önem vermesi gerekmektedir (Çakıcı.Ambalaj. rahata erişmek gibi) ile bu ihtiyaçları tatmin edecek pazarlama elemanları (ambalaj.25). 1987. hazır gıdalara (dondurulmuş gıdalar. 94 . rahata erişmek ise. ürünün hijyenikliğini. ürün stratejilerini ve dolayısıyla ambalajı da etkilemektedir (Ertem. kolayca ve rahatça ele alınabilir ve taşınabilir olabilsin. ambalaj ile tüketici arasında ilişki kurulmasında anahtar rol üstlenir. üreticinin fiyat politikasına. pişmiş veya pişirilmeye hazır gıdalar vb. tüketici ihtiyaçlarını tayin eden faktörler (iyiye. Ürüne ait pek çok şeyi ifade eder. ürünün satılmasına katkı sağlamaktadır (Göktepe). Ambalajın yüzeyinde uygulanan. inançlarını. 20–22). form. kısıtlı vakitlerinin optimum kullanımı için. Bu ihtiyacın karşılanabilmesi de etkin bir ambalajlama ile gerçekleşmektedir. font. tazeliğini vb. Ambalaj o şekilde yapılmalıdır ki. nsan davranışının bir parçası olarak ambalaj. bireylerin davranışlarını. güzele. s. tüketiciyle ilişkiye giren ilk unsurdur. 1999. 1999. letişim aracı olarak ambalaj. konserve gıdalar. yüzey tasarımı gibi görsel elemanlar ürünün ne olduğunu. ailede çalışan kadınların sayısı giderek artmaktadır. Dünya kentli nüfusun artması ile değişen ve gelişen ekonomik yapı sonucu. nsanlar. reklâm. üreticinin ambalaja. kalitesini. Tüketiciye güven vermek zorundadır. Değişen bu sosyal ve ekonomik yapı. Fiyat ve satış yolları) arasındaki ilişkiler şu şekilde bulunmuştur: Eğer tüketicinin arzusu iyiye erişmek ise.). kimliklerini birbirlerine aktarmakla işaret ve mesaj olarak kullanılır. Ambalajın kullanıcı ile olan ilişkisinin analiz edilmesi uygun ve kaliteli tasarımın gerçekleşmesini sağlar. doku. fevkalâdeye erişmek ise. üreticinin reklâma. Özellikle gelişmiş ülkelerde bu oran %50’nin üzerinde olmaktadır. iletişim ve anlayış açısından önemli bir araçtır. tarihi koruma fonksiyonu yanında. Günümüzde psikologlar ambalajı bireylerin iç dünyalarını ve isteklerini anlamada iletişim aracı olarak kullanır. s.137).

• Büyüyen şehirleşme trendi. Tüketicilerin bu aşamaya gelmelerinde etkili olan faktörler şunlar olmaktadır (Taşyuran. Ambalajın gelişiminden önceki dönemlerde.16). s. gösterişli sürümü fazla olan ambalajların ortaya çıkması.Tüketicilerin satın alma davranışlarındaki değişmeler. • Fonksiyonellik. s. üretici firmanın beklediği ilgiyi görememektedir. • Gelişen iletişim teknolojilerinin etkisi. • Bilgi vericilik. • Tüketici beklentilerinin değişime uğraması. Artık ambalajdaki değişiklikler. varolan ambalajlar da kalitesiz olması sebebiyle tüketiciler sadece ürünün kalitesine bakmaktaydılar. 1989.92): • Artış gösteren yaşam standardı. tüketicinin istekleri ve zevkleri doğrultusunda gerçekleştirilmektedir. temel fonksiyonlarını yeterince yerine getiremeyen.44–45): • Görünebilirlik. benzer ürünlerden farklılaşamamış. • Kadın nüfusun iş hayatındaki katılım payının artması. • Ambalaj malzemesi olarak. 95 . 1996. yi bir ambalaja ilişkin temel ilkeleri sıralarsak (Erkınay. • Tüketim alışkanlıklarının değişmesi. Tasarımı iyi olmayan. çevreye duyarlı olmayan ambalajlar. özellikle küçük birimler halindeki ambalajlamaların önemini arttırmıştır. 2002. • Duygulara hitap edicilik. s. hipermarket ve büyük alışveriş merkezlerindeki artış. tüketiciler tarafından. • Süpermarket. Ancak günümüzde durum tersine işlemektedir (Koşal. tüketiciye yeterince bilgi sunamayan. mallar açıkta satılıp.

maliyetleri arttığında. ambalajı değiştirmeden incelterek 80 gram olarak satmak. tüketiciyi yanılttığı için ahlâki sayılmayabilir. hiçbir zaman aldatıldığının farkına varmaz. satın alma yanılgısına düşer. kinci durumda ise tüketici. satın aldığı malı üreten firmanın dürüstlüğüne güvenerek almıştır. tüketici için genellikle iki şekilde ortaya çıkmaktadır.94). Birincisi yasal bir suçtur. üreticiyi etik olmayan bir davranış sergilemekle suçlamak da doğru olmayacaktır (Karafakıoğlu. Çünkü tüketici aynı malı tekrar satın almaya devam edecektir (Koşal. ambalaj değişikliği ürüne ek bir değer katmıyorsa. işletmelerin bazı uygulamaları sonucu. Örneğin. Bu aldatma şekli çoğu zaman yasal. ne denli ahlâki olduğu tartışılabilir. Bu durum. ancak etik olmayan uygulamalar şeklinde oluşmaktadır. Zira gramajı azaltılmış çikolatayı satın alan tüketiciler. tüketicinin algılamasına bağlıdır. Ancak tüketim sırasında aldatıldığının farkına varır ve beklediğini bulamadığı için o malı bir daha satın almaz. ilkine göre çok daha ciddidir. s. ambalajın aldatıcı/yanıltıcı yönü ortaya çıkabilmektedir. bunu bilmelerine karşın yakınmıyor ve aynı tatmini sağlıyorlarsa. yanılmışlardır. Yaygın bir kanıya göre birçok firma eksik malzeme kullanmakta ve/veya miktarı yüksek göstermek amacı ile aldatıcı ambalajlama yapmaktadır. 1989. onu hala 100 gram olarak algılıyorlarsa. 2005. yasalarda engelleyici bir madde olmasa da. lk durumda tüketici. sadece ona yeni süsü vermek amacıyla yapılmışsa bu tür davranışın. Ayrıca. 100 gramlık çikolatayı. Ancak bu.275). Ambalajda aldatma olayı. üzerinde 80 gram olduğu yazsa bile. dolaylı bir fiyat indirimi olarak kabul edilebilir.Ambalajın gelişmesi ile birlikte tüketicilere sağladığı yararların yanı sıra. Ancak ikincisi yasal olarak bir suç oluşturmasa bile. Ancak müşteriler. s. 96 .

ambalaja ilişkin fonksiyonların.1. elde edilen bulguların. 3. araştırmacıyı kolayda örneklemeye sevketmektedir (Gegez. özelliklerin ve tasarım farklılıklarının tüketicilerin satın alma kararlarını nasıl etkilediği ölçülmek istenmektedir.3. Anakütlenin tamamına ulaşmanın mümkün olmaması nedeniyle. tüketicilerin demografik özelliklerine (yaş. 2005.1. Araştırmanın Amacı ve Kapsamı Araştırmada. cinsiyet.3. özellikle zaman ve bütçe darlığı. Ayrıca.194). s. özellik ve tasarımlarına yönelik tüketici alışkanlıkları araştırılırken. Araştırmanın Kısıtları Araştırmada. örneğe seçilecek bireylerden sadece ulaşılabilir olanların örnek kapsamına dâhil edilmesini içermekte. Anketin sadece internet erişimi olan tüketiciler tarafından doldurulması. araştırmanın zaman kısıdını oluşturmaktadır. UYGULAMA 3. araştırmanın en önemli kısıdını oluşturmaktadır. ankete cevap veren herkesin örneğe dâhil edilmesidir. gelir düzeyi) bağlı olarak değişiklik gösterip göstermediği de tespit edilmeye çalışılmaktadır. Ambalajların fonksiyon. internet üzerinden ankete ulaşabilen tüketiciler seçilmiştir. Oldukça yaygın olarak kullanılan bu teknikte esas. tüketicilerin. tüketicilerin belirli ürün gruplarına ilişkin ambalaj rengi ve kullanılan ambalaj malzemesi tercihleri de saptanmaya çalışılmaktadır. Kolayda örnekleme. Anakütle ve Örnekleme Yönteminin Seçimi Araştırmada anakütle olarak. Araştırmanın amacıyla paralel olarak.3. satın alma davranışını gerçekleştiren tüketiciler seçilmiştir. satın aldıkları ürünlerin ambalajlarına ilişkin tutumlarının tespit edilmesi amaçlanmaktadır. nternet ortamında 97 . tesadüfî olmayan örnekleme yöntemlerinden kolayda örnekleme yöntemi seçilmiştir. Araştırma Yöntemi 3.2. 3. internet sitesinde yer almasını takip eden 15 gün sonunda verilerin çekilmiş olması. Bu yolla.

8–22 Kasım 2007 tarihleri arasında yayınlanmış ve süre sonunda katılımcıların doldurduğu 242 adet kullanılabilir anket formu elde edilmiştir.marmara. bu yüzden veri toplama ve kodlama işleminin aynı anda ve hızla yapılması sayılabilir (Gegez. Veri Toplama Yöntemi Araştırmada veri toplama yöntemi olarak. 2007.72). 98 . Marmara Üniversitesi Anket Sistemi aracılığıyla sağlanmış ve anket linki (http://anket. 3. s. 2005. bilgisayar destekli bir anket yöntemi olan internet üzerinden anket yöntemi kullanılmıştır. Marmara Üniversitesi resmi internet sitesinde yer alan. Ankete erişim. internete bağlanabildiği her an ankete cevap verme kolaylığı sağlaması. konuyla ilgili tüketicilerin de ankete katılımı amaçlanmıştır.gerçekleştirilen ve giderek yaygınlaşan anketlerde de bu yöntem kullanılmaktadır (Altunışık ve diğerleri. s.tr/v2/survey. s. • Zaman sınırlamasının olmaması (katılımcı için). nesnelliğin artması. Anket. sonradan veri girişi sırasında doğabilecek hatalı veri girişi riskini de ortadan kaldırmaktadır.2. • E-posta sahibi olanların günde en az bir kere postalarını kontrol etmesi sebebiyle anketi gözden kaçırmasının imkânsızlığı.edu.72): • Cevaplayıcıya. 2007. verilerin doğrudan doğruya bilgisayara girilmesi nedeniyle sonradan veri girişine ihtiyaç duyulmaması.3. • Sanal ortamın getirdiği rahatlıkla.132).php?sid=141) e-posta yoluyla çok sayıda kişiye ulaştırılmıştır. Yöntemin en önemli avantajlarının başında. Verilerin doğrudan doğruya girilmesi. Ayrıca pazarlama ile ilgili çeşitli mail gruplarına da (Yahoo Groups içerisinde yer alanlar) bu link ulaştırılarak. Anketin internet üzerinden yayınlanmasının sağladığı kolaylıklar şu şekilde sıralanabilmektedir (Altunışık ve diğerleri.

Ayrıca. istenildiğinde anketi cevaplayacak ve sonuçları görecek kişiler özel olarak belirlenebilmekte veya anketi cevaplamak herkese açık olabilmekte.tr): • nternet bağlantısı olan her yerden erişilebilmekte ve yönetilebilmektedir. kullanılan anket sisteminin özelliklerine göz atacak olursak (www. • Gelişmiş erişim izinleri sayesinde.marmara. her anket için sınırsız sayıda soru ve sınırsız sayıda cevap tipi oluşturulabilmektedir. • Anket sonuçları. • Anketi cevaplayacak kişilerin aynı anketi kaç defa cevaplayabileceği ayarlanabilmektedir (Örneğin.edu. Ankette çoktan seçmeli ve eşleştirme soruları ile likert ölçeği ve aralıklı ölçeğin kullanıldığı sorular yer almaktadır. kullanıcı adı şifreli ya da otomatik davet e-postası göndermek gibi bir kaç farklı yolla sınırlanabilmektedir. her 7 günde 1 defa. alışveriş yaptıkları yer ve ambalajına dikkat ettikleri ürünleri belirlemeye yönelik üç adet çoktan seçmeli sorudan oluşmaktadır. • stenilen sorular cevaplanması zorunlu olarak işaretlenebilmekte. böylece anketi cevaplayan kişinin o soruyu boş bırakması engellenebilmektedir. bilgisayara kaydedilebilmektedir. 99 . Birinci bölüm tüketicilerin alışveriş sıklığı. sadece 1 defa vb. internet tarayıcısından renkli ölçü çizgileriyle yüzdelik dilimler halinde veya sorular ve cevapları şeklinde görüntülenebilmekte ya da CSV (nümerik veya yazı) formatında. anketi cevaplayacak kişiler IP tabanlı. gibi). daha sonra Excel gibi ofis programları ve istatistiksel analiz paket programları (SPSS gibi) ile işleme sokmak için. • Sınırsız sayıda anket. Düzenlenen anket formu 13 sorudan oluşmaktadır.

Daha sonra soruların frekans ve yüzde dağılımları elde edilmiştir.397). Ayrıca soruların demografik özelliklere göre dağılımının tespiti için Varyans Analizi (ANOVA) ve T Testi uygulanmıştır.3. soruları gelişigüzel cevaplamadıklarını gösterir (Gegez. 2005. tüm değişkenler arasındaki karşılıklı ilişkilerle ilgilenen birçok değişkenli istatistiksel analiz türüdür (Kurtuluş. Dördüncü bölümde yer alan dört soruda. söz konusu ölçekte yer alan tesadüfî hatalarla ilgilidir. o kişi için ifadelerin önem derecesi ve kişinin ifadelere katılım derecesi ölçülmeye çalışılmıştır. Güvenilirlik deyimi. Faktör analizi.Belirlenmiş ambalaj unsur ve fonksiyonlarının önem derecesine göre sıralanmasının istendiği ikinci bölümde. Son bölümde ise katılımcının yaş. tesadüfî hatalardır (Altunışık ve diğerleri. katılımcıya ambalaja ilişkin çeşitli ifadeler sunularak. Yani bir ölçümün güvenilir olması. toplanan verilerin ne ölçüde tesadüfî hatadan (veya örnekleme hatasından) arındığını belirtir (Kurtuluş. s. 3. 100 . 2006. cevaplayıcıların tutarlı cevaplar verdiklerini. Verilerin Analizi nternet üzerinden anket yoluyla elde edilen verilerin istatistiksel analizleri. Likert ölçekli soruların analizi için faktör analizi uygulanmıştır. s. s. aralıklı ölçeğin kullanıldığı bir soru yer almaktadır. Ölçeğin istikrarını bozan şey. SPSS X for Windows paket programı aracılığıyla gerçekleştirilmiştir. 2007. s. belirtilen ürünlerin ambalajlarını önce verilen renklerle. Anketin üçüncü bölümü.303). Bir ölçeğin güvenilirliği. daha sonra da verilen ambalaj malzemeleri ile eşleştirmelerinin istendiği iki sorudan oluşmaktadır.163).3. Araştırmada kullanılan ölçeklerin güvenilirliği Croncbach’s Alpha (Alfa Katsayısı) kullanılarak test edilmiştir. Ölçeğin yapısında yer alan sistematik hata. katılımcıların.114). güvenilirlik üzerinde etkili olmayacaktır. 2006. cinsiyet ve aylık kişisel gelirini öğrenmeye yönelik üç adet soru yer almaktadır.

5’e kadar makul kabul edilebileceği de bazı araştırmacılarca öngörülmektedir (Altunışık ve diğerleri.4.4.800 Soru Sayısı 114 Tablo 1’de. araştırmanın yüksek güvenilirliğe sahip olduğu söylenebilir. Araştırmanın Bulguları 3. Tablo 1 Güvenilirlik Analizi Cronbach's Alpha Katsayısı 0.3. Bu analizde alfa değeri 0 ile 1 arası değerler almakta ve kabul edilebilir bir değerin en az 0. Ancak. 114 değişkenin güvenilirlik analizi sonucu yer almaktadır.800 olarak tespit edildiği bu analiz sonucunda. araştırmada yer alan ve demografik değişkenler dışında kalan. 2007. Güvenilirlik Analizi Güvenilirlik analizi.7 olması arzu edilmektedir.1. s.116). inceleme türü çalışmalarda bu değerin 0. Croncbach’s Alpha (Alfa Katsayısı) kullanılarak yapılmıştır. 101 . Alfa değerinin 0.

9 100. 102 . %38’inin ise 1000 YTL ve altında gelire sahip olduğu görülmektedir.4.3 3.9’unu erkekler oluşturmaktadır. katılımcıların %40.3 34.2. Araştırmaya katılan tüketicilerin %54.0 0.5’inin 1001–2000 YTL. Katılımcıların Sosyo-Demografik Özellikleri Tablo 2 Anket Katılımcılarının Profili Gruplar Cinsiyet Kadın Erkek Toplam 18 ve altı 19–25 26–30 31–35 36–40 41–45 46–50 51–55 56 ve üzeri Toplam 1000 YTL ve altı 1001–2000 YTL 2001–3000 YTL 3001–4000 YTL 4001–5000 YTL 5001YTL ve üzeri Toplam Frekans 131 111 242 1 100 83 21 15 11 5 4 2 242 92 98 29 8 8 7 242 Yüzde % 54.6’sı 19–30 yaş aralığındadır.0 Yaş Gelir Araştırmaya katılan tüketicilerin cinsiyet.9 100. Araştırmaya katılan tüketicilerin % 75.0 3.5 12.1’ini kadınlar.8 100.3.1 45.4 41.2 4. yaş ve gelir düzeylerine ilişkin frekans ve yüzde dağılımları Tablo 2’de yer almaktadır.5 2. %45.7 0.3 8.1 1.3 2.0 38.0 40. Aylık kişisel gelirlerine bakıldığında.7 6.

Katılımcıların Anket Sorularına Dağılımları lişkin Frekans ve Yüzde Tablo 3 Alışverişlerinizi ne sıklıkla yapıyorsunuz? Alışveriş Sıklığı Haftada 1 den fazla Haftada 1 kez 2 haftada 1 kez Ayda 1 kez Daha uzun zaman aralıklarıyla Toplam Frekans 116 80 29 14 3 242 Yüzde % 47.2 100.4.0 Alışveriş sıklıklarının yer aldığı Tablo 3’e bakıldığında. 103 .5 16.5’i ise hipermarketlerden alışveriş yapmaktadır.2 100.4 78. Alışveriş zaman aralıkları arttıkça. bu oranın küçüldüğü görülmektedir. %78. Bunu.1 12.5 1.5’lik bir oranla büyük ölçüde market ve süpermarketlerden alışveriş yapıldığı görülmektedir.0 Tablo 4’te yer alan ve araştırmaya katılan tüketicilerin genellikle nereden alışveriş yaptıklarını tespit etmeye yönelik olan sorunun frekans ve yüzde dağılımlarına bakıldığında.1’lik oranla haftada bir kez alışveriş yapanlar izlemektedir.3.1 0. araştırmaya katılan tüketicilerin %47.9 33.0 5.2 1.9’unun haftada birden fazla kez alışveriş yaptığı görülmektedir.3.8 1. Tablo 4 Alışverişlerinizi genellikle nereden yaparsınız? Alışveriş Yerleri Bakkal Şarküteri Market/Süpermarket Hipermarket Halk pazarı Diğer Toplam Frekans 5 1 190 40 3 3 242 Yüzde % 2. Araştırmaya katılan tüketicilerin %16. %33.

1 100.8 0.8 0.1 0. katılımcıların ambalajına özellikle dikkat ettikleri ürün gruplarının başında % 87.0 Tablo 5’te görüldüğü gibi.1 4.8 4.2’lik bir oranla gıda ürünleri gelmektedir.2 2.Tablo 5 Ambalajına özellikle dikkat ettiğiniz ürün grubu hangisidir? Ürün Grupları Gıda Ürünleri Giyim Aksesuar Ev Eşyası Temizlik Ürünleri Kozmetik çecek (Alkollü ve Alkolsüz) Toplam Frekans 211 5 2 2 2 10 10 242 Yüzde % 87. 104 .

8 46 19.0 242 100.0 242 100.1 5 2.1 187 77.5 41 16.4 7.7 26.4 1 0.2 1.7 73 30.0 9 3.7 26 10.1 42.0 212 87.2 10 4.0 11 4.4 42 17.9 - 17 7 14 5.4 1 0.4 2 10 9 0.6 121 50.7 4 1.4 1 0.4 22 9.0 242 100.4 108 44.4 7 2.6 4 1.0 25 10.1 5 2.8 5.1 102 42.7 35 14.1 46 19.8 30 12.1 17 7.4 2 0.4 24 9.0 2 0.8 73 30.4 3 1 1.6 4 1.1 1 0.3 20 8.4 2 14 58 0.4 1 0.0 242 100.8 0.2 1.2 134 55.0 34 14.9 2 0.1 63 26.2 1 0.0 242 100.0 242 100.3 2 0.4 15 6.7 3 1.0 242 100.2 30 12.4 2.3 2 0.4 Kahverengi Şeffaf (Renksiz) Turuncu Süt Ayran Çikolata Hazır Kahve Sıvı Yağ Çay Toz Deterjan Domates Salçası Bira Ton Balığı Meyve Suyu Gazlı çecek Soda (Maden Suyu) Cips Diyet Bisküvi Bisküvi Yoğurt Kolonya Çiklet Frekans Yüzde (%) Frekans Yüzde (%) Frekans Yüzde (%) Frekans Yüzde (%) Frekans Yüzde (%) Frekans Yüzde (%) Frekans Yüzde (%) Frekans Yüzde (%) Frekans Yüzde (%) Frekans Yüzde (%) Frekans Yüzde (%) Frekans Yüzde (%) Frekans Yüzde (%) Frekans Yüzde (%) Frekans Yüzde (%) Frekans Yüzde (%) Frekans Yüzde (%) Frekans Yüzde (%) Frekans Yüzde (%) 1 0.4 2 0.9 3 1.4 8 3.4 2 0.4 1 0.8 1 0.3 4 1.Tablo 6 Lütfen Aşağıda Yer Alan Ürünlerin Ambalajlarını.0 242 100.8 3 1.5 56 23.3 17 7.0 105 Toplam Kırmızı Beyaz Siyah Mavi Yeşil Mor Sarı .0 242 100.9 3 1.0 242 100.0 1 0.6 3 3 189 1.6 1 0.9 39 16.4 1 0.2 24 9.1 3. Verilen Renklerden Hangisi ile Bağdaştırıyorsanız şaretleyiniz Eksik Cevaplayıcı 1 0.4 - 1 0.4 1 0.4 1 0.5 5 2.8 4.4 12 5.5 11 4.1 115 47.8 1 0.4 1 0.1 0.9 7 2.1 5 1 12 2.4 1 0.4 87 36.4 4 64 1.0 2 0.9 2 0.7 12.4 1 0.0 242 100.8 6 2.2 78.8 1 0.2 4 1.7 106 43.4 5.4 2 0.8 16 6.4 0.8 1 14 0.4 2 0.2 0.1 4 1.4 2 0.8 75 31.6 93 38.0 29 12.4 204 84 198 81.4 2 0.0 242 100.8 82 33.3 2.8 1 0.0 242 100.1 16 6.4 3 1.5 242 100.9 1 0.8 8 3.3 5 2.0 122 50.8 13 5.8 1 0.8 6.4 1 3.0 14 5.8 3 2 2 1.1 5 2.5 29 12.8 3 4 30 1.0 242 100.7 2 0.4 51 21.6 2 0.0 14 15 1 5.0 242 100.8 12 5.9 45 18.7 4 1.8 44 18.2 9 3.8 4 1.4 13 7 5.7 18 7.0 242 100.2 0.7 26 10.4 1 0.0 7 2.7 4 76 2 1.4 145 59.0 1 0.2 13 5.2 2 0.7 15 6.0 242 100.7 31.8 168 69.2 24 9.7 14 5.0 13 5.2 0.9 37 15.4 8 5 103 3.8 1 0.8 24.4 1 0.4 5.0 12 5 19 0.7 5 2.0 242 100.8 35 14.8 2 0.4 74 30.

mavi de %30.6 oranında kahverengi. 106 .2 oranında kırmızı renkle bağdaştırılmaktadır. • Çikolata ambalajları %42. • Hazır kahve ambalajları %78. %23. %87 oranında bağdaştırılmaktadır.Tablo 6’da belirli ürünlerin ambalajları ile eşleştirilen renklerin frekans ve yüzde dağılımları görülmektedir. • Toz deterjan ambalajı ile en çok bağdaştırılan renk %44.1’lik bir oran ile kahverengi ile bağdaştırılmaktadır. • Ayran ambalajı. • Domates salçası ambalajı ile kırmızı renk. %84’lük bir oranla beyaz ilk sırayı almaktadır. Onları %19’luk bir oranla kırmızı renk izlemektedir.6’lık bir oranla beyaz iken. %30.6 ile sarı renklerinin birbirine yakın oranlarda olduğu görülmektedir.2’lik bir oranla en çok bağdaştırılan ikinci renk olmaktadır.4 oranında da kahverengi olarak eşleştirme yapılmıştır. Bunları %12. • Bira ambalajlarında en çok bağdaştırılan renk %36 oranında sarı iken. Buna göre: • Süt ambalajı ile bağdaştırılan renklere bakıldığında.4 oranında sarı.9 oranında mavi renk ile bağdaştırılmaktadır. • Araştırmaya katılan tüketiciler sıvı yağ ambalajlarını %69. %26.1 oranında ise şeffaf (renksiz) olarak düşünmektedirler. • Çay ambalajıyla bağdaştırılan renklere bakıldığında %31 ile siyah. • Ton balığı ambalajı %59.8’lik bir oranla en çok beyaz renk ile bağdaştırılmıştır.4’erlik eşit oranlarla mavi ve şeffaf (renksiz) izlemektedir. %30. %81.

4 turuncu.4’lük bir oranla sarı renk ile bağdaştırılırken. • Diyet bisküvi ambalajları %38. %16. Bunlar: %50. %26 oranında da beyaz renk ile bağdaştırılmaktadır. en çok bağdaştırılan ikinci renk olmaktadır. • Cips ambalajları %55. 107 .7 oranında yeşil renk ile bağdaştırılmaktadır. %19’luk oranı ile mavi.7 yeşil olarak gerçekleşmektedir.9 oranında kırmızı ve %10. bunu %21. • Yoğurt ambalajı ile en çok bağdaştırılan renk %77.5 kırmızı ve %10. %16.1 ile sarı. • Gazlı içecek ambalajları %50 oranında şeffaf (renksiz) olarak bağdaştırılırken.9 oranında mavi. %42.1 oranında da sarı renk ile bağdaştırılmaktadır.8 oranında yeşil olmaktadır. • Çiklet ambalajı %33.1 ile şeffaf (renksiz) ve %15. %14.3 oranında da kırmızı renkleri izlemektedir.3 ile beyaz olmaktadır. • Soda (maden suyu) ambalajları ağırlıklı olarak iki renk ile bağdaştırılmaktadır. %18.5 oranında şeffaf (renksiz).• Meyve suyu ambalajlarındaki renk dağılımları ise.6 şeffaf (renksiz). • Kolonya ambalajı %47.2 sarı.4 oranında şeffaf (renksiz) ve %43. %18. • Bisküvi ambalajı %24 oranında kahverengi ile bağdaştırılırken.4 oranında yeşil renk ile bağdaştırılmaktadır. %31.

7 2 0.0 242 100.4 1 0.9 1 0.0 242 100.4 2 0.0 242 100.8 1 0.9 136 56.8 242 100.4 27 11.6 34 14.4 3 1.4 183 75.2 11 4.5 17 7.2 68 28.1 2 0.4 11 4.8 1 0.0 13 5.2 145 59.4 1 0.8 2 0.4 3 1.6 2 0.0 108 Toplam Karton Teneke Naylon Plastik Kâğıt Cam PET .3 36 14.2 1 0.4 6 2.0 242 100.8 26 10.9 58 24.8 2 0.8 16 6.0 242 100.6 2 0.5 2 0.8 4 1.4 15 6.4 1 0.3 1 0.7 5 2.4 64 26.4 11 4.4 2 0.8 44 18.1 1 0.8 9 3.2 59 24.3 117 48.9 2 0.5 81 33.9 36 14.9 48 19.9 2 0.6 7 2.2 131 54.0 14 5.5 19 7.8 3 1.5 2 0.4 2 0.8 43 17.8 2 0.1 4 1.5 10 4.3 - 137 56.0 7 2.8 1 0.7 8 3.4 5 2.9 1 0.8 232 95.4 118 48.0 242 100.6 43 17.4 52 21.0 242 100.6 68 28.8 26 10.0 242 100.4 91 37.8 33 13.2 75 31.2 53 21.3 8 3.8 4 1.6 29 12.4 1 0.8 142 58.8 15 6.3 93 38.7 1 0.4 1 0.8 140 57.5 4 1.4 2 0.7 5 2.0 178 73.6 65 26.0 2 0.9 19 7.0 242 100.9 1 0.2 175 72.8 5 2.0 242 100.8 2 0.7 3 1.1 11 4.8 73 30.1 16 6.5 1 0.4 2 0.0 242 100.8 1 0.8 50 20.9 221 91.4 2 0.6 4 1.1 7 2.5 1 0.0 242 100.0 242 100.7 1 0.4 Süt Ayran Çikolata Hazır Kahve Sıvı Yağ Çay Toz Deterjan Domates Salçası Bira Ton Balığı Meyve Suyu Gazlı çecek Soda (Maden Suyu) Cips Diyet Bisküvi Bisküvi Yoğurt Kolonya Çiklet Frekans Yüzde (%) Frekans Yüzde (%) Frekans Yüzde (%) Frekans Yüzde (%) Frekans Yüzde (%) Frekans Yüzde (%) Frekans Yüzde (%) Frekans Yüzde (%) Frekans Yüzde (%) Frekans Yüzde (%) Frekans Yüzde (%) Frekans Yüzde (%) Frekans Yüzde (%) Frekans Yüzde (%) Frekans Yüzde (%) Frekans Yüzde (%) Frekans Yüzde (%) Frekans Yüzde (%) Frekans Yüzde (%) 86 35.2 120 49.7 30 12.0 242 100.1 14 5.6 8 3.7 16 6.0 242 100.6 195 80.7 110 45.0 242 100.0 242 100.4 2 0.9 107 44.2 62 25.6 1 0.1 57 23.0 242 100. Verilen Ambalaj Malzemelerinden Hangisi ile Bağdaştırıyorsanız şaretleyiniz Eksik Cevaplayıcı 1 0.Tablo 7 Lütfen Aşağıda Yer Alan Ürünlerin Ambalajlarını.

%56.3’lük oranıyla teneke olduğu görülmektedir. %35.5 oranında naylon ile bağdaştırılmaktadır. %21. • Hazır kahve ambalajı %30. • Ton balığı ambalajıyla en çok bağdaştırılan ambalaj malzemesinin.2 oranında plastik.2 oranında cam. • Ayran ambalajı %44.9 oranında kağıt ve %21.9 oranında cam ve %20. %26.Tablo 7’de belirli ürünlerin ambalajları ile eşleştirilen ambalaj malzemelerinin frekans ve yüzde dağılımları görülmektedir. • Toz deterjan ambalajıyla bağdaştırılan ambalaj malzemelerinde naylon.7 oranında da PET ile bağdaştırılmıştır.3’lük oranıyla ilk sırada yer almaktadır. sıvı yağ ambalajları için büyük oranda plastik malzemeyle eşleştirme yapıldığı söylenebilir.6’lık bir oranla karton ilk sırayı alırken.5’lik oranı ile cam ikinci sıradadır. 109 . Ayrıca teneke ambalaj malzemesindeki oranın yüksekliğinin. • Bira ambalajları %80.6 oranında cam ile bağdaştırılmaktadır. • Sıvı yağ ambalajı %31 oranında teneke. • Çay ambalajları %58.5 oranında da cam ile bağdaştırılmaktadır. %91.6 oranında kâğıt ile bağdaştırılmaktadır. PET ambalaj malzemesinin de plastik malzemelerin grubunda olduğunu düşünürsek. • Çikolata ambalajı %75. %33.7 oranında kâğıt ambalaj malzemesiyle eşleştirilmiştir. %48. Buna göre: • Süt ambalajı ile bağdaştırılan malzemelere bakıldığında. sıvı yağ satın alımlarında tüketicilerin yüksek litrelerdeki ambalajları tercih etmesinden kaynaklanabileceği tahmin edilmektedir. • Domates salçası ambalajı %59.9 oranında teneke ile bağdaştırılmaktadır. %24 oranında plastik.

• Meyve suyu ambalajıyla en çok bağdaştırılan ambalaj malzemesi %45,5 ile karton olurken; %38,4’lük oranıyla cam ikinci sırada yer almaktadır. • Gazlı içecek ambalajlarında cam %48,8 ile en çok bağdaştırılan ambalaj malzemesi olurken; %28,1’lik oranıyla PET ikinci sırada yer almaktadır. • Soda (maden suyu) ambalajıyla, katılımcıların %95,9’u cam ambalaj malzemesini bağdaştırmaktadır. • Cips ambalajları %57,9 oranında naylon ile bağdaştırılmaktadır. • Diyet bisküvi ambalajları %56,2 oranında naylon ile bağdaştırılmaktadır. • Bisküvi ambalajları %54,1 oranında naylon ile bağdaştırılmaktadır. • Yoğurt ambalajları %73,6 oranında plastik ile bağdaştırılmaktadır. • Kolonya ambalajlarında en çok bağdaştırılan ambalaj malzemesi, %72,3’lük oranıyla cam olmaktadır. • Çiklet ambalajları %49,6 oranında kâğıt ile bağdaştırılırken; %25,6’lık

oranıyla naylon ikinci sırada yer almaktadır. 3.4.4. Tanımlayıcı statistikler
Tablo 8 Lütfen Aşağıda Verilen Ambalaj Unsur ve Fonksiyonlarını Önem Derecesine Göre 1: En Önemsiz 10: En Önemli Şeklinde Derecelendiriniz Tanımlayıcı statistikler Ürünü muhafaza etmesi Dayanıklılık Bilgi Verme Kullanım kolaylığı sağlaması Malzeme türü ve kalitesi Taşıma kolaylığı sağlaması Ebat Tasarım Şekil Renk Ortalama 9,32 8,79 8,49 8,42 8,38 7,94 7,02 6,78 6,06 5,06 Standart Sapma 1,595 1,781 1,996 1,916 1,879 2,236 2,508 2,402 2,455 2,693

110

Tablo 8’de katılımcıların ambalajın unsur ve fonksiyonlarına verdiği önem derecelerinin (1 ile 10 arasında) ortalama ve standart sapma değerleri yer almaktadır. Buna göre “ambalajın ürünü muhafaza etmesi” en önemli fonksiyon olarak ortaya çıkmaktadır. Dayanıklılık, bilgi verme, kullanım kolaylığı sağlaması, malzeme türü ve kalitesi ile taşıma kolaylığı sağlaması da ambalajın önemli olarak nitelenen diğer fonksiyon ve unsurları olup; renk, en az önemli unsur olmaktadır.
Tablo 9 Aşağıdaki Ambalaja Yönelik fadelerin Her Birinin Size Önem Derecesini lgili Bölümde şaretleyiniz Tanımlayıcı statistikler Üretim ve son kullanım tarihi bilgilerinin kolay görülebilir konumlandırılması Ambalajın, sağlığa zararlı maddelerden üretilmemiş olması Ambalajın dışarıya sızdırma yapmaması Üzerinde kullanım bilgilerinin olması Ambalaj üzerindeki yazıların okunabilir olması Rutubete dayanıklı malzemeden üretilmiş olması Ambalaj üzerinde, üretici firmaya ait bilgilerin yer alması Geri dönüşümlü malzemeden üretilmiş olması Kolay açılabilir olması Kolay taşınabilir olması Fazla yer kaplamaması Ambalajın, ürün bittikten sonra da başka amaçlar için kullanılabilmesi Ambalajın tasarımı Ambalaj tasarımının özgün olması Ambalajın ilgi çekici olması Ürünün market rafındaki duruşu Ambalajın rengi Ortalama 4,73 4,73 4,70 4,48 4,41 4,33 4,20 4,16 4,14 4,08 3,97 3,54 3,43 3,35 3,28 3,24 3,16 Standart Sapma 0,624 0,652 0,653 0,713 0,732 0,884 0,856 0,916 0,749 0,782 0,853 1,078 0,920 1,031 0,985 1,047 0,957

Tablo 9’da ambalaja ilişkin ifadelerin önem derecesini (1: Hiç Önemli Değil; 2: Önemli Değil; 3: Ne Önemli Ne Önemsiz; 4: Önemli; 5: Çok Önemli) ölçmeye yönelik sorunun ortalama ve standart sapma değerleri yer almaktadır. Araştırmaya katılan tüketiciler tarafından ambalaj üzerinde üretim ve son kullanım tarihi bilgilerinin kolay görülebilir konumlandırılması ve ambalajın sağlığa zararlı maddelerden üretilmemiş olması “çok önemli” olarak nitelendirilmiştir. Ambalajın dışarıya sızdırma yapmaması da yine “çok önemli” olarak nitelenen bir başka ifade olmaktadır. Tüketicilerin “önemli” olarak nitelendirdiği diğer ifadeler ise sırasıyla; üzerinde kullanım bilgilerinin olması, yazıların okunabilir olması, rutubete dayanıklı

111

malzemeden üretilmiş olması, üretici firmaya ait bilgilerin yer alması, geri dönüşümlü malzemeden üretilmiş olması, kolay açılabilir olması, kolay taşınabilir olması, fazla yer kaplamaması ve ürün bittikten sonra başka amaçlar için de kullanılabilmesidir.
Tablo 10 Ambalaj Rengine Yönelik Alışkanlığınızı, Aşağıdaki Her Bir fadeye Katılma Derecenize Göre Belirtiniz Tanımlayıcı statistikler Ambalaj rengi, markayı ayırt etmemi sağlar Ambalajın rengi, ürünü satın almamda etkilidir Benzer ve de aynı fiyatlı ürünlerde, ambalaj rengi güzel olanı tercih ederim Tanımadığım bir markanın ürünlerini, ambalaj rengi güzelse satın alırım Güvendiğim bir markaya ait ürünü, ambalaj rengini beğenmediğim için satın almayabilirim Ambalaj rengi güzel olan bir ürün, aynı zamanda kalitelidir Ambalaj rengi güzel olduğu için, bir ürüne fazladan para ödeyebilirim Ortalama 3,63 3,08 3,03 2,34 2,14 2,13 1,99 Standart Sapma 1,103 1,042 1,240 1,037 1,109 1,052 1,039

Tablo 10’da, araştırmaya katılan tüketicilerin ambalaj rengine ilişkin alışkanlıklarını, verilen ifadelere katılma derecelerine göre (1: Kesinlikle Katılmıyorum; 2: Katılmıyorum; 3: Ne Katılıyorum Ne Katılmıyorum; 4: Katılıyorum; 5: Kesinlikle Katılıyorum) ölçmeye yönelik sorunun ortalama ve standart sapma değerleri yer almaktadır. Katılımcılar “Ambalaj rengi, markayı ayırt etmemi sağlar” ifadesine katılmaktadır. Ambalaj renginin o ürünü satın almalarında etkili olduğu ve de benzer ve aynı fiyatlı ürünlerde ambalajı güzel olanı tercih etmeleri konusunda tüketiciler kararsız kalmaktadırlar. Tüketiciler tanımadıkları markaların ürünlerini, ambalaj rengi güzel olduğu için satın almayı; güvendikleri bir markanın ürününü, ambalaj rengini beğenmedikleri için satın almamayı; ambalaj rengi güzel olan bir ürünün aynı zamanda kaliteli olduğunu ve ambalaj rengi güzel olduğu için bir ürüne fazladan para ödemeyi kabul etmemektedirler.

112

981 1. ambalaj şekli güzelse satın alırım Ambalaj şekli güzel olan bir ürün.045 1. 5: Kesinlikle Katılıyorum) ölçmeye yönelik sorunun ortalama ve standart sapma değerleri yer almaktadır. ürünü satın almamda etkilidir Güvendiğim bir markaya ait ürünü. ambalaj şeklini beğenmediğim için satın almayabilirim Tanımadığım bir markanın ürünlerini.66 3. ambalaj formunun kolay taşımaya ve elde kolay tutmaya elverişli olması ve de ambalaj şeklinin markayı ayırt etmelerini sağladığı şeklindeki ifadelere katılmaktadır.36 2.091 1.123 Tablo 11’de. kolay taşımaya elverişli olmalıdır Ambalajın formu. verilen ifadelere katılma derecelerine göre (1: Kesinlikle Katılmıyorum. markayı ayırt etmemi sağlar Benzer ve de aynı fiyatlı ürünlerde.24 Standart Sapma 0. güvendikleri bir markaya ait ürünü ambalaj şeklini beğenmedikleri için satın almama. Benzer ve de aynı fiyatlı ürünlerde ambalaj şekli güzel olanı tercih etmeleri ve ambalaj şeklinin ürünü satın almalarında etkili olduğu konusunda kararsız olan tüketiciler.786 0. bir ürüne fazladan para ödeyebilirim Ortalama 4. tanımadıkları bir markanın ürünlerini ambalaj şekli güzelse satın alma. elde kolay tutmaya elverişli olmalıdır Ambalaj şekli. Tüketiciler küçük bir ürün için büyük bir ambalaj kullanılmaması.07 4.20 4.00 3.970 0.39 2.723 0.30 2.013 1. aynı zamanda kalitelidir Ambalaj şekli güzel olduğu için.166 1. 4: Katılıyorum. Aşağıdaki Her Bir fadeye Katılma Derecenize Göre Belirtiniz Tanımlayıcı statistikler Küçük bir ürün için büyük bir ambalaj kullanılmamalıdır Ambalajın formu.17 2. 2: Katılmıyorum. 3: Ne Katılıyorum Ne Katılmıyorum. araştırmaya katılan tüketicilerin ambalaj şekline ve boyutuna ilişkin alışkanlıklarını.Tablo 11 Ambalaj Şekline ve Boyutuna Yönelik Alışkanlığınızı.081 1. ambalaj şekli güzel olanı tercih ederim Ambalajın şekli. ambalaj şekli güzel olan bir ürünün aynı zamanda kaliteli olduğu ve ambalaj şekli güzel olduğu için bir ürüne fazladan para ödeme şeklindeki ifadelere katılmamaktadırlar. 113 .25 3.

09 3. sade olmalıdır Ambalajın tasarımı ürünü satın almamda etkilidir Benzer ve de aynı fiyatlı ürünlerde.787 0. ürün de kalitelidir Tanımadığım bir markanın ürünlerini.72 4. aynı zamanda kalitelidir Ambalajı güzel olduğu için.89 3.704 0.66 3.861 0.14 4.50 4.84 Standart Sapma 0.983 0.31 3.73 3.57 3.987 0.945 0.15 4.949 1. Ambalajın.24 3.709 0. markaya olan güvenimi arttırır Ambalajda kullanılan malzeme kalitesine dikkat ederim Ambalaj.23 1.086 1.32 2.749 0.937 0.984 1.110 1. açıldıktan sonra tekrar kapatılabilir özellikte olmalıdır Ambalajın geri dönüşümlü olması gereklidir Küçük bir ürün için büyük bir ambalaj kullanılmamalıdır Ambalajın kolay açılabilir olması gerekir Ambalaj.901 1.002 0.877 0.954 0. ilgi çekici olmalıdır Ürün ambalajları zaman zaman yenilenmelidir.113 0. markayı ayırt etmemi sağlar Güvendiğim bir markaya ait ürünleri. oturmuş bir marka imajı verir. bir ürüne fazladan para ödeyebilirim Şöhretli insanların fotoğraflarına ambalaj üzerinde yer verilmelidir.636 0.43 3.067 1.50 3. Ambalaj.748 0.80 3.46 4.090 0.22 2.67 2.24 4.40 2.84 3. ambalajı güzel olanı tercih ederim Ambalajı kaliteli ise.53 4.957 114 .19 4.129 1. ambalajı nasıl olursa olsun satın alırım Ambalaj tasarımı orijinal olmalıdır Aynı ambalajın uzun süre kullanılması.Tablo 12 Genel Olarak Ambalaja Yönelik Alışkanlığınızı.984 0.822 0. Aşağıdaki Her Bir fadeye Katılma Derecenize Göre Belirtiniz Tanımlayıcı statistikler Ambalaj üzerinde üretim ve son kullanma tarihi bilgileri yer almalıdır Ambalaj dayanıklı olmalıdır Ambalaj üzerinde ürüne ait tüm bilgiler yer almalıdır Ambalajın ürünü koruması. en önemli unsurdur Ambalaj üzerinde yer alan etiket bilgilerini okurum Ambalaj.665 0.55 3. ürünün fiyatını doğrudan etkiler Ambalaj. Ortalama 4.42 4. elde kolay tutulabilir olmalıdır Ambalaj. kolay taşınabilir olmalıdır yi bir ambalaj. ambalajı güzelse satın alırım Ambalajı güzel olan bir ürün. dokunulduğunda iyi bir his vermesi gerekir Ambalaj.799 0.25 4.55 3.863 0.

verilen ifadelere katılma derecelerine göre (1: Kesinlikle Katılmıyorum. Ayrıca tüketiciler. ambalaj tasarımının orijinal olması gerektiği. daha önceki bir soruda da kontrol amaçlı olarak bulunan ve “çok önemli” olarak nitelendirdikleri bir ifade olan. ambalajın açılıp kapatılabilir nitelikte olması gerektiği. iyi bir ambalajın markaya olan güveni arttırdığı. 3: Ne Katılıyorum Ne Katılmıyorum. elde kolay tutulabilir ve taşınabilir olması. araştırmaya katılan tüketicilerin genel olarak ambalaja ilişkin alışkanlıklarını. Araştırmaya katılan tüketicilerin “katılıyorum” şeklinde değerlendirdikleri ifadeler ise sırasıyla. ambalajın markayı ayırt etmelerini sağladığı. Ambalajın dokunulduğunda iyi bir his vermesi. geri dönüşümlü olması. küçük bir ürün için büyük bir ambalaj kullanılmaması. benzer ve aynı fiyatlı ürünlerde ambalajı güzel olanın tercih edilmesi ve ambalajı kaliteli ise ürünün de kaliteli olduğu yönündeki ifadelere karşı tüketiciler kararsız kalmışlardır. ambalajın ürünün fiyatını doğrudan etkilediği. tasarımının ürün satın alımında etkili olduğu. 5: Kesinlikle Katılıyorum) ölçmeye yönelik sorunun ortalama ve standart sapma değerleri yer almaktadır. ambalajı güzel olan bir ürünün aynı zamanda kaliteli olduğu. ambalaj üzerinde üretim ve son kullanım tarihi bilgilerinin yer almasına “kesinlikle katılıyorum” demişlerdir. etiket bilgilerini okudukları. 2: Katılmıyorum. Ambalajın dayanıklı olması ve üzerinde ürüne ait tüm bilgilerin yer almasını da tüketiciler yine “kesinlikle katılıyorum” şeklinde değerlendirmişlerdir. tanımadıkları bir markanın ürünlerini ambalajı güzelse satın alacakları. ambalajı güzel olduğu için bir ürüne fazladan para ödeyebilecekleri ve şöhretli insanların fotoğraflarına ambalaj üzerinde yer verilmesi gerektiği yönündeki ifadelere katılmamaktadırlar.Tablo 12’de. ambalajda kullanılan malzeme kalitesine dikkat ettikleri. kolay açılabilir olması. güvendikleri bir markaya ait ürünleri ambalajı nasıl olursa olsun satın aldıkları. sade olması. ambalajın ürünü korumasının en önemli unsur olduğu. 4: Katılıyorum. 115 . Araştırmaya katılan tüketiciler. ambalajın ilgi çekici olması gerektiği ve ürün ambalajlarının zaman zaman yenilenmesi gerektiği şeklindeki ifadelerdir. aynı ambalajın uzun süre kullanılmasının oturmuş bir marka imajı verdiği.

33 4. ambalajın bilgilendirme ve koruma yönüne ilişkin ifadeler. Tablo 13’te yer alan ortalama değerlerine baktığımızda. Tablo 14 Ambalajın Görsel Yönü Faktörüne Ait Soruların Ortalamaları Faktör smi Ambalajın Görsel Yönü Ambalajın Görsel Yönü Ambalajın Görsel Yönü Ambalajın Görsel Yönü Ambalajın Görsel Yönü Ortalama 3.20 Yapılan faktör analizi sonucunda ortaya çıkan faktör gruplarının ortalama dağılımları Tablo 13. Tablo 14.Tablo 13 Ambalajın Bilgilendirme ve Koruma Yönü Faktörüne Ait Soruların Ortalamaları Faktör smi Ambalajın Bilgilendirme ve Koruma Yönü Ambalajın Bilgilendirme ve Koruma Yönü Ambalajın Bilgilendirme ve Koruma Yönü Ambalajın Bilgilendirme ve Koruma Yönü Ambalajın Bilgilendirme ve Koruma Yönü Ambalajın Bilgilendirme ve Koruma Yönü Ambalajın Bilgilendirme ve Koruma Yönü Ortalama Üretim ve son kullanım tarihi bilgilerinin kolay görülebilir konumlandırılması Ambalajın. 116 .73 4.48 4.41 4.35 3. araştırmaya katılan tüketiciler tarafından “çok önemli” ve “önemli” olarak değerlendirilmektedir.70 4.16 Ambalajın tasarımı Ambalaj tasarımının özgün olması Ambalajın ilgi çekici olması Ürünün market rafındaki duruşu Ambalajın rengi Tablo 14’te yer alan ortalama değerlerine baktığımızda. ambalajın görsel yönüne ilişkin ifadeler. üretici firmaya ait bilgilerin yer alması 4. sağlığa zararlı maddelerden üretilmemiş olması Ambalajın dışarıya sızdırma yapmaması Üzerinde kullanım bilgilerinin olması Ambalaj üzerindeki yazıların okunabilir olması Rutubete dayanıklı malzemeden üretilmiş olması Ambalaj üzerinde.24 3. araştırmaya katılan tüketiciler tarafından “ne önemli ne önemsiz” olarak değerlendirilmektedir.43 3. Tablo 15 ve Tablo 16’da yer almaktadır.73 4.28 3.

14 4. araştırmaya katılan tüketiciler tarafından “önemli” olarak değerlendirilmektedir. s. evrende bulunan değişkenler arasında ilişkinin olmadığı hipotezinin test edilmesidir (Altunışık ve diğerleri. ambalajın çevre yönüne ilişkin ifadeler. 2007.54 Geri dönüşümlü malzemeden üretilmiş olması Ambalajın.226).16 3. KMO ise faktör analizinin uygunluğunu test etmek için uygulanmaktadır. ürün bittikten sonra da başka amaçlar için kullanılabilmesi Tablo 16’da yer alan ortalama değerlerine baktığımızda.08 3.5 – 1.5’in altındaki değerler faktör analizinin söz konusu veri seti için uygun olmadığının göstergesidir. Faktör Analizi Anket verilerinin faktör analizine uygunluğunu test etmek için KMO (KaiserMeyer-Olkin) ve Bartlett Testi uygulanmıştır. 0.0 arası değerler kabul edilebilir olarak değerlendirilirken. s. araştırmaya katılan tüketiciler tarafından “önemli” olarak değerlendirilmektedir.7’dir (Altunışık ve diğerleri. 117 . genel olarak araştırmacılarca tatminkâr olarak düşünülen KMO değeri 0.225).5. Bartlett küresellik testi.97 Kolay açılabilir olması Kolay taşınabilir olması Fazla yer kaplamaması Tablo 15’te yer alan ortalama değerlerine baktığımızda.4. Ancak. KMO değeri olarak 0. 2007. 3.Tablo 15 Ambalajın Kolaylık Yönü Faktörüne Ait Soruların Ortalamaları Faktör smi Ambalajın Kolaylık Yönü Ambalajın Kolaylık Yönü Ambalajın Kolaylık Yönü Ortalama 4. Tablo 16 Ambalajın Çevre Yönü Faktörüne Ait Soruların Ortalamaları Faktör smi Ambalajın Çevre Yönü Ambalajın Çevre Yönü Ortalama 4. ambalajın kolaylık yönüne ilişkin ifadeler.

118 .000 Tablo 18’de yer alan analiz sonuçlarına baktığımızda KMO değerinin 0. 2005. değişken ve faktör arasındaki benzerlik derecesini gösterir. Kısaca.30’dan büyük faktör yüklerinin minimal düzeyi karşıladığı söylenebilir.000 çıkmış ve bu sonuç da değişkenler arasında güçlü bir ilişkinin varlığını göstermektedir. değişkenin faktörü temsil etme derecesini gösterir. orijinal değişkenle faktör arasındaki korelâsyonun göstergesidir.289).40’tan büyük yükler daha önemli ve ±0. Tablo 18 KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Approx. Barlett testi sonucunda önem derecesi 0. ±0. 0.823’lük alfa değeri ile araştırmanın yüksek güvenilirliğe sahip olduğu söylenebilir.858 1771. ±0.842 136 0. verinin faktör analizine uygun olduğunu göstermektedir. Faktör yükleri her bir değişken ile faktörün korelâsyonunu. Buna göre 0.50 veya üzeri yükler.Tablo 17 Güvenilirlik Analizi Cronbach's Alpha Katsayısı 0.858 olduğu görülmektedir ve bu sonuç. Bartlett's Test of ChiSphericity Square df Sig. gerçekten önemli kabul edilir (Gegez. s.823 Soru Sayısı 17 Tablo 17’de faktör analizi sonucunda anlamlı bulunan 17 değişkene uygulanan güvenilirlik analizi sonucu yer almaktadır. Faktör yüklerinin büyüklüğü.

815 Yapılan faktör analizi sonucunda sadece bir tek soru grubundan anlamlı sonuç elde edilmiştir.750 0.698 0.686 0. ürün bittikten sonra da başka amaçlar için kullanılabilmesi 0.778 0. Bu soruya ilişkin faktör analizi Tablo 19’da yer almaktadır.826 0.814 0.653 0.691 0.641 Faktör Yükleri 2 3 4 0. 119 .593 0. sağlığa zararlı maddelerden üretilmemiş olması Ambalajın dışarıya sızdırma yapmaması Üzerinde kullanım bilgilerinin olması Ambalaj üzerindeki yazıların okunabilir olması Rutubete dayanıklı malzemeden üretilmiş olması Ambalaj üzerinde.723 0.657 0.785 0.691 0. üretici firmaya ait bilgilerin yer alması Ambalajın tasarımı Ambalaj tasarımının özgün olması Ambalajın ilgi çekici olması Ürünün market rafındaki duruşu Ambalajın rengi Kolay açılabilir olması Kolay taşınabilir olması Fazla yer kaplamaması Geri dönüşümlü malzemeden üretilmiş olması Ambalajın.Tablo 19 Faktör Analizi Sonucu Faktör simleri Ambalajın Bilgilendirme ve Koruma Yönü Ambalajın Bilgilendirme ve Koruma Yönü Ambalajın Bilgilendirme ve Koruma Yönü Ambalajın Bilgilendirme ve Koruma Yönü Ambalajın Bilgilendirme ve Koruma Yönü Ambalajın Bilgilendirme ve Koruma Yönü Ambalajın Bilgilendirme ve Koruma Yönü Ambalajın Estetik Yönü Ambalajın Estetik Yönü Ambalajın Estetik Yönü Ambalajın Estetik Yönü Ambalajın Estetik Yönü Ambalajın Kolaylık Yönü Ambalajın Kolaylık Yönü Ambalajın Kolaylık Yönü Ambalajın Çevre Yönü Ambalajın Çevre Yönü Rotated Componenet Matrix (a) 1 Üretim ve son kullanım tarihi bilgilerinin kolay görülebilir konumlandırılması Ambalajın.825 0.820 0.

758’ini açıklamaktadır. s. Yapılan analiz sonucunda özdeğeri 1’in üzerinde olan dört faktör belirlenmiştir. toplam varyansın %6.361 31. 3. toplam varyansın %31.533’ünü açıklamaktadır. T Testi T testi iki örnek ortalaması arasındaki farklılığın istetistiksel önemini test etmektedir. 120 . diğer faktörlerin toplamına yakın bir ağırlığa sahiptir.049 50. Bu dört faktör. kinci faktör ise ambalajın estetik yönü olup. 2005. toplam varyansın%6.286).237’sini açıklamaktadır (Tablo 20). toplam varyansın %64. Bu durum. Dördüncü faktör ise ambalajın çevre yönü olup. Ambalajın kolaylık yönü olan üçüncü faktör.237 Extraction Method: Principal Component Analysis. araştırma hipotezi (alternatif hipotez) ise grup ortalamaları arasında fark olduğunu ifade etmektedir (Gegez. toplam varyansın %19. Birinci faktör. Birinci faktör.Tablo 20 Toplam Açıklanan Varyans Initial Eigenvalues Component Toplam Varyans % Kümülâtif % 1 5. 2007. ambalajın bilgilendirme ve koruma yönü olup. gruplar arasında farklılık olmadığını ifade derken.896 57.4. ambalajın bilgilendirme ve koruma yönünü dikkate aldıklarını göstermektedir.533 2 3. ncelenen bir değişken açısından bağımsız iki grup arasında anlamlı fark olup olmadığı. T testinde sıfır hipotezi.896’sını açıklamaktadır.583 3 1.172-173). öncelikle. bağımsız iki grup arasındaki farkların testi (independet samples t-test) ile incelenmektedir (Altunışık ve diğerleri.533 31.238 19.049’unu açıklamaktadır. araştırmaya katılan tüketicilerin.758 64.479 4 1.172 6. s.6.149 6.

Tablo 21 Cinsiyete Göre Araştırmaya Katılan Tüketicilerin Ambalaj Unsur ve Fonksiyonlarına Yönelik fadelere lişkin T-testi Tablosu Sig. Varyansların Eşit Olması Durumu Varyansların Farklı Olması Durumu Varyansların Eşit Olması Durumu Varyansların Farklı Olması Durumu Varyansların Eşit Olması Durumu Varyansların Farklı Olması Durumu Varyansların Eşit Olması Durumu Varyansların Farklı Olması Durumu Varyansların Eşit Olması Durumu Varyansların Farklı Olması Durumu Varyansların Eşit Olması Durumu Varyansların Farklı Olması Durumu Varyansların Eşit Olması Durumu Varyansların Farklı Olması Durumu Varyansların Eşit Olması Durumu Varyansların Farklı Olması Durumu Varyansların Eşit Olması Durumu Varyansların Farklı Olması Durumu Varyansların Eşit Olması Durumu Varyansların Farklı Olması Durumu 0,066 sd 240 208,737 0,795 239 233,787 0,765 239 233,195 0,424 240 227,161 0,684 239 231,804 0,658 240 231,489 0,060 240 218,000 0,140 239 223,191 0,093 240 225,186 0,048 239 206,410 Sig. (2-tailed) Anl. 0,202 9,44 0,211 0,294 5,23 0,294 0,209 6,25 0,209 0,331 8,49 0,334 0,750 6,74 0,750 0,488 8,86 0,489 0,041 8,65 0,044 0,202 8,11 0,206 0,264 7,19 0,268 0,020 8,77 0,023 8,17 6,83 7,74 8,14 8,70 6,84 8,25 5,85 4,86 9,18 Ortalama Kadın Erkek

Ürünü Muhafaza Etmesi

Renk

Şekil

Malzeme Türü ve Kalitesi

Tasarım

Dayanıklılık

Kullanım Kolaylığı Sağlaması

Taşıma Kolaylığı Sağlaması

Ebat

Bilgi Verme

121

H0 : Cinsiyete göre, tüketicilerin ambalaj unsur ve fonksiyonlarına yönelik ifadelere ilişkin verdikleri cevaplar arasında fark yoktur. H1 : Cinsiyete göre, tüketicilerin ambalaj unsur ve fonksiyonlarına yönelik ifadelere ilişkin verdikleri cevaplar arasında fark vardır. Tablo 21’de yer alan T testi sonuçlarına göre; ambalajın kullanım kolaylığı sağlama ve bilgi verme fonksiyonlarına ilişkin verilen cevapların, anlamlılık seviyesi olan Significance (2-tailed) değerlerine bakıldığında %5 anlamlılık düzeyi için 0,05’ten küçük olduğu, dolayısıyla kadın ve erkek tüketiciler arasında fark olduğu görülmektedir. Buna göre, ambalajın kullanım kolaylığı sağlaması ve bilgi vermesi gibi fonksiyonların kadın tüketiciler için erkek tüketicilere kıyasla daha önemli olduğu ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla sıfır hipotezi (H0) reddedilmiştir.
Tablo 22 Cinsiyete Göre Araştırmaya Katılan Tüketicilerin Ambalaja Yönelik fadelerin Önem Derecelerine lişkin T-testi Tablosu Sig. Varyansların Eşit Olması Durumu Varyansların Farklı Olması Durumu Varyansların Eşit Olması Durumu Varyansların Farklı Olması Durumu Varyansların Eşit Olması Durumu Varyansların Farklı Olması Durumu Varyansların Eşit Olması Durumu Varyansların Farklı Olması Durumu Varyansların Eşit Olması Durumu Varyansların Farklı Olması Durumu Varyansların Eşit Olması Durumu Varyansların Farklı Olması Durumu 0,042 sd 240 229,865 0,546 240 216,394 0,009 239 204,797 0,925 240 220,768 0,130 239 222,546 0,942 239 229,358 Sig. (2-tailed) Anl. 0,001 4,29 0,001 0,142 4,24 0,148 0,004 4,12 0,005 0,036 4,18 0,038 0,038 4,57 0,040 0,394 4,38 0,395 4,28 4,38 3,96 3,80 4,06 3,96 Ortalama Kadın Erkek

Kolay açılabilir olması

Geri dönüşümlü malzemeden üretilmiş olması

Fazla yer kaplamaması

Kolay taşınabilir olması

Üzerinde kullanım bilgilerinin olması

Rutubete dayanıklı malzemeden üretilmiş olması

122

Sig. Varyansların Eşit Olması Durumu Varyansların Farklı Olması Durumu Varyansların Eşit Olması Durumu Ambalajın rengi Varyansların Farklı Olması Durumu Varyansların Eşit Ambalajın ilgi çekici olması Olması Durumu Varyansların Farklı Olması Durumu Varyansların Eşit Olması Durumu Ürünün market rafındaki duruşu Varyansların Farklı Olması Durumu Varyansların Eşit Ambalajın dışarıya sızdırma Olması Durumu yapmaması Varyansların Farklı Olması Durumu Varyansların Eşit Üretim ve son kullanım tarihi Olması Durumu bilgilerinin kolay görülebilir konumlandırılması Varyansların Farklı Olması Durumu Varyansların Eşit Ambalajın, sağlığa zararlı Olması Durumu maddelerden üretilmemiş olması Varyansların Farklı Olması Durumu Varyansların Eşit Ambalajın, ürün bittikten sonra da Olması Durumu başka amaçlar için kullanılabilmesi Varyansların Farklı Olması Durumu Varyansların Eşit Ambalaj üzerinde, üretici firmaya ait Olması Durumu bilgilerin yer alması Varyansların Farklı Olması Durumu Varyansların Eşit Ambalaj üzerindeki yazıların Olması Durumu okunabilir olması Varyansların Farklı Olması Durumu Varyansların Eşit Ambalaj tasarımının özgün olması Olması Durumu Varyansların Farklı Olması Durumu Ambalajın tasarımı 0,996

sd 239 233,553

Sig. (2-tailed) Anl. 0,732

Ortalama Kadın 3,45 Erkek 3,41

0,732 0,018 3,29 3,00 0,019 0,762 3,30 3,26 0,762 0,181 3,33 3,14 0,182 0,032 4,78 4,60 0,035 0,022 4,82 4,63 0,024 0,057 4,80 4,64 0,061 0,621 3,57 3,50 0,624 0,484 4,23 4,15 0,488 0,155 4,48 4,34 0,157 0,442 3,40 3,30 0,446

0,988

239 219,662

0,939

239 232,923

0,914

238 230,684

0,001

239 211,882

0,000

239 216,164

0,004

239 214,108

0,296

238 223,273

0,900

239 223,083

0,693

239 227,335

0,147

239 221,235

123

üzerinde kullanım bilgilerinin olması. anlamlılık seviyesi olan Significance (2-tailed) değerlerine bakıldığında %5 anlamlılık düzeyi için 0. kadın tüketiciler için erkek tüketicilere kıyasla daha önemli olduğu ortaya çıkmaktadır. tüketicilerin ambalaja yönelik ifadelerin önem dereceleri arasında fark yoktur. renk. Dolayısıyla sıfır hipotezi (H0) reddedilmiştir. dolayısıyla kadın ve erkek tüketiciler arasında fark olduğu görülmektedir. rengi. kolay taşınabilir olması. ambalajın kolay açılabilir olması. fazla yer kaplamaması. tüketicilerin ambalaja yönelik ifadelerin önem dereceleri arasında fark vardır. Tablo 22’de yer alan T testi sonuçlarına göre. üzerinde kullanım bilgilerinin olması.05’ten küçük olduğu. Buna göre. H1 : Cinsiyete göre. dışarıya sızdırma yapmaması ve üretim ile son kullanım tarihi bilgilerinin kolay görülebilir konumlandırılmasına ilişkin verilen cevapların. kolay açılabilir olma. dışarıya sızdırma yapmama ve üretim ile son kullanım tarihi bilgilerinin kolay görülebilir konumlandırılması gibi ambalaj özelliklerinin. fazla yer kaplamama.H0 : Cinsiyete göre. kolay taşınabilir olma. 124 .

783 0.462 2.Tablo 23 Cinsiyete Göre Araştırmaya Katılan Tüketicilerin Ambalaj Rengine Yönelik Alışkanlıklarına lişkin T-testi Tablosu Sig.461 2. ambalaj rengini beğenmediğim için satın Varyansların Farklı almayabilirim Olması Durumu Ambalajın rengi.832 3.61 1.306 2. ürünü satın almamda etkilidir 0.11 3.739 0. 0.896 0.06 Ortalama Kadın Erkek Tablo 23’te yer alan T testi sonuçlarındaki Significance (2-tailed) değerlerine bakıldığında. ambalaj rengi Olması Durumu güzelse satın alırım Varyansların Farklı Olması Durumu Benzer ve de aynı fiyatlı Varyansların Eşit ürünlerde.20 3.532 0.772 0. (2-tailed) Anl.689 239 235.41 3.734 0.119 0.05’ten küçük değer bulunmadığı.411 0.833 0.65 0.09 0.28 0. Varyansların Eşit Olması Durumu Varyansların Farklı Olması Durumu Tanımadığım bir markanın Varyansların Eşit ürünlerini. 125 .836 0.04 2.04 0. aynı zamanda kalitelidir Varyansların Farklı Olması Durumu Ambalaj rengi güzel olduğu Varyansların Eşit için. ambalaj rengi Olması Durumu güzel olanı tercih ederim Varyansların Farklı Olması Durumu Varyansların Eşit Ambalaj rengi güzel olan bir Olması Durumu ürün. bir ürüne fazladan para Olması Durumu ödeyebilirim Varyansların Farklı Olması Durumu Varyansların Eşit Ambalaj rengi.838 240 231.02 0.397 239 231.93 2. %5 anlamlılık düzeyi için 0. markayı ayırt Olması Durumu etmemi sağlar Varyansların Farklı Olması Durumu Güvendiğim bir markaya ait Varyansların Eşit Olması Durumu ürünü.773 3.15 0.935 0.935 3.411 2.500 239 230.09 0.737 2.307 0.965 Sig.164 sd 240 226.694 239 233.836 239 224. dolayısıyla ambalaj rengine yönelik alışkanlıklarda cinsiyete göre bir fark bulunmadığı görülmektedir.

193 0.884 238 234.705 0.060 0. kolay taşımaya Olması Durumu elverişli olmalıdır Varyansların Farklı Olması Durumu Ambalajın şekli.21 3.20 3.012 238 235.664 0. Varyansların Eşit Olması Durumu Varyansların Farklı Olması Durumu Varyansların Eşit Küçük bir ürün için büyük bir Olması Durumu ambalaj kullanılmamalıdır Varyansların Farklı Olması Durumu Güvendiğim bir markaya ait ürünü. 0. bir Olması Durumu ürüne fazladan para ödeyebilirim Varyansların Farklı Olması Durumu Varyansların Eşit Ambalaj şekli güzel olan bir ürün.67 0.598 0.085 0.29 0. (2-tailed) Anl.21 0.662 0.616 2.27 0.65 2.32 0.615 0.795 0. ambalaj şekli güzelse Varyansların Farklı satın alırım Olması Durumu Varyansların Eşit Ambalajın formu. Varyansların Eşit ambalaj şeklini beğenmediğim için Olması Durumu satın almayabilirim Varyansların Farklı Olması Durumu Varyansların Eşit Ambalajın formu.596 Sig.050 4.783 238 234. Olması Durumu aynı zamanda kalitelidir Varyansların Farklı Olması Durumu Varyansların Eşit Ambalaj şekli.066 0.Tablo 24 Cinsiyete Göre Araştırmaya Katılan Tüketicilerin Ambalaj Şekline ve Boyutuna Yönelik Alışkanlıklarına lişkin T-testi Tablosu Sig.307 0.085 3.27 0.039 4.89 2. markayı ayırt etmemi Olması Durumu sağlar Varyansların Farklı Olması Durumu Varyansların Eşit Tanımadığım bir markanın Olması Durumu ürünlerini.05 Ortalama Kadın Erkek 126 .662 2.34 0.53 4.142 238 223.531 238 230.743 238 225.745 0.885 0.38 3.199 0.33 2.052 0.036 238 218.222 238 224.91 2.003 3. elde kolay Olması Durumu tutmaya elverişli olmalıdır Varyansların Farklı Olması Durumu Benzer ve de aynı fiyatlı ürünlerde.063 2.888 3.09 0.201 0.003 4.868 238 226.07 3.27 0.040 0.864 sd 238 229.784 2.784 0.27 0. ürünü satın almamda etkilidir 0.599 3. Varyansların Eşit ambalaj şekli güzel olanı tercih Olması Durumu ederim Varyansların Farklı Olması Durumu Varyansların Eşit Ambalaj şekli güzel olduğu için.

097 0. Tablo 25 Cinsiyete Göre Araştırmaya Katılan Tüketicilerin Ambalaja Yönelik Alışkanlıklarına lişkin T-testi Tablosu Sig. tüketicilerin ambalaj şekline ve boyutuna yönelik alışkanlıkları arasında fark vardır. H1 : Cinsiyete göre.81 0.39 0.304 sd 238 223. Tablo 24’te yer alan T testi sonuçlarına göre.87 0. (2-tailed) Anl.172 3.764 0.757 0.22 3.179 238 208.012 0. Dolayısıyla sıfır hipotezi (H0) reddedilmiştir. anlamlılık seviyesi olan Significance (2-tailed) değerlerine bakıldığında %5 anlamlılık düzeyi için 0.001 4. Varyansların Eşit Ambalajda kullanılan malzeme Olması Durumu kalitesine dikkat ederim Varyansların Farklı Olması Durumu Varyansların Eşit Ambalajın tasarımı ürünü satın Olması Durumu almamda etkilidir Varyansların Farklı Olması Durumu Varyansların Eşit Ambalaj üzerinde ürüne ait tüm Olması Durumu bilgiler yer almalıdır Varyansların Farklı Olması Durumu Varyansların Eşit Küçük bir ürün için büyük bir Olması Durumu ambalaj kullanılmamalıdır Varyansların Farklı Olması Durumu Güvendiğim bir markaya ait Varyansların Eşit ürünleri.96 4. dolayısıyla kadın ve erkek tüketiciler arasında fark olduğu görülmektedir. ambalaj formunun elde kolay tutmaya ve de kolay taşımaya elverişli olması gibi özelliklerin kadın tüketiciler için erkek tüketicilere kıyasla daha önemli olduğu ortaya çıkmaktadır. Buna göre.614 3.848 Sig.177 3.37 3.H0 : Cinsiyete göre.26 0.05’ten küçük olduğu.617 0.007 238 193.735 238 232.001 0. ambalaj formunun elde kolay tutmaya elverişli olması ve ambalaj formunun kolay taşımaya elverişli olması gibi ifadelerin. 0.64 3.934 0.004 0. ambalajı nasıl olursa olsun Olması Durumu satın alırım Varyansların Farklı Olması Durumu 0. tüketicilerin ambalaj şekline ve boyutuna yönelik alışkanlıkları arasında fark yoktur.757 3.60 0.023 237 217.81 Ortalama Kadın Erkek 127 .010 4.

sade olmalıdır 0.204 Ambalaj.695 238 231.324 0.846 Ortalama Kadın 2. (2-tailed) Anl.32 2.36 3.34 0.49 0.39 2.446 Benzer ve de aynı fiyatlı ürünlerde.316 2.38 4. 0.079 0. bir ürüne fazladan para ödeyebilirim 0.272 Ambalaj üzerinde yer alan etiket bilgilerini okurum 0.015 0.744 Ambalaj.279 0.164 2.39 Erkek 2.00 0.928 Ambalaj.59 0.49 4.067 238 196.037 4.887 238 233.24 0. açıldıktan sonra tekrar kapatılabilir özellikte olmalıdır 0.55 4.598 238 208.012 0.272 Ambalaj dayanıklı olmalıdır 0.815 0.590 238 231. ambalajı güzelse satın alırım Ambalajın ürünü koruması. ambalajı güzel olanı tercih ederim 0.310 3.584 Ambalajı güzel olan bir ürün.041 0.12 0.33 4.342 Ambalaj tasarımı orjinal olmalıdır 0.313 0.Sig.317 0.634 238 201.793 238 224.20 0.42 0. Tanımadığım bir markanın ürünlerini.240 sd 236 223.14 0.71 3.246 Ambalajı güzel olduğu için.278 3. en önemli unsurdur Varyansların Eşit Olması Durumu Varyansların Farklı Olması Durumu Varyansların Eşit Olması Durumu Varyansların Farklı Olması Durumu Varyansların Eşit Olması Durumu Varyansların Farklı Olması Durumu Varyansların Eşit Olması Durumu Varyansların Farklı Olması Durumu Varyansların Eşit Olması Durumu Varyansların Farklı Olması Durumu Varyansların Eşit Olması Durumu Varyansların Farklı Olması Durumu Varyansların Eşit Olması Durumu Varyansların Farklı Olması Durumu Varyansların Eşit Olması Durumu Varyansların Farklı Olması Durumu Varyansların Eşit Olması Durumu Varyansların Farklı Olması Durumu Varyansların Eşit Olması Durumu Varyansların Farklı Olması Durumu Varyansların Eşit Olması Durumu Varyansların Farklı Olması Durumu Varyansların Eşit Olması Durumu Varyansların Farklı Olması Durumu 0.34 0.548 Sig.721 238 225.24 0. aynı zamanda kalitelidir 0.771 238 220.57 4. elde kolay tutulabilir olmalıdır 0.312 4.076 4.26 4.013 4.109 4.815 3.847 0.167 0.11 0.208 Ambalajın geri dönüşümlü olması gereklidir 0.396 238 226.112 0.23 3.012 237 199.805 128 .010 4.

605 Ambalaj.084 Ortalama Kadın 3.112 Aynı ambalajın uzun süre kullanılması.62 3.91 0. ürün de kalitelidir 0.004 0.000 4.271 238 192.567 129 .196 238 225.003 4.35 0. ilgi çekici olmalıdır 0.216 3.81 4.031 237 220.342 sd 238 232.084 0.075 0.60 0.010 0.49 3.403 237 202.992 Sig.289 Ambalajı kaliteli ise.271 Ambalaj.889 1.483 238 230.647 237 226.920 3.73 3. dokunulduğunda iyi bir his vermesi gerekir 0. markaya olan güvenimi arttırır Varyansların Eşit Olması Durumu Varyansların Farklı Olması Durumu Varyansların Eşit Olması Durumu Varyansların Farklı Olması Durumu Varyansların Eşit Olması Durumu Varyansların Farklı Olması Durumu Varyansların Eşit Olması Durumu Varyansların Farklı Olması Durumu Varyansların Eşit Olması Durumu Varyansların Farklı Olması Durumu Varyansların Eşit Olması Durumu Varyansların Farklı Olması Durumu Varyansların Eşit Olması Durumu Varyansların Farklı Olması Durumu Varyansların Eşit Olması Durumu Varyansların Farklı Olması Durumu Varyansların Eşit Olması Durumu Varyansların Farklı Olması Durumu Varyansların Eşit Olması Durumu Varyansların Farklı Olması Durumu Varyansların Eşit Olması Durumu Varyansların Farklı Olması Durumu Varyansların Eşit Olması Durumu Varyansların Farklı Olması Durumu 0.95 3.49 0.379 238 236.63 0.598 Ambalaj.014 0.001 0.064 Ambalajın kolay açılabilir olması gerekir 0.002 3. 0.111 Şöhretli insanların fotograflarına ambalaj üzerinde yer verilmelidir.315 3.78 2. 0.315 0.888 0. markayı ayırt etmemi sağlar Ambalaj üzerinde üretim ve son kullanma tarihi bilgileri yer almalıdır 0.034 239 213.98 Erkek 3.25 3. (2-tailed) Anl.282 3.Sig.47 0.692 Ambalajın.389 237 229. 0.009 3.29 4.010 4.00 0.095 Ürün ambalajları zaman zaman yenilenmelidir.64 3. ürünün fiyatını doğrudan etkiler 0. 0.51 0.920 0.54 0.729 238 233.77 0.83 1.075 2.591 0.36 0.000 238 162.217 0. oturmuş bir marka imajı verir.50 3. yi bir ambalaj. kolay taşınabilir olmalıdır 0.461 Ambalaj.85 0.002 0.

7. ANOVA’da karşılaştırma yapılacak grup sayısının ikiden fazla olmasıdır (Gegez. ambalaj markayı ayırt etmemi sağlar. kadın tüketicilerin katılma derecelerinin erkek tüketicilere kıyasla daha fazla olduğu ortaya çıkmaktadır. Tablo 25’te yer alan T testi sonuçlarında. en önemli unsurdur. karşılaştırma yapılan gruplar (3 veya daha fazla sayıda olabilir) arasında herhangi bir farkın olup olmadığını göstermekle beraber. ambalaj elde kolay tutulabilir olmalıdır. H1 : Cinsiyete göre. ambalaj üzerinde ürüne ait tüm bilgiler yer almalıdır. ambalajın kolay açılabilir olması gerekir. ambalajın ürünü koruması. Dolayısıyla sıfır hipotezi (H0) reddedilmiştir. s. ambalaj üzerinde üretim ve son kullanma bilgileri yer almalıdır gibi ambalaja yönelik alışkanlıklarla ilgili ifadelerin anlamlılık seviyesi olan Significance (2-tailed) değerlerine bakıldığında. dolayısıyla kadın ve erkek tüketiciler arasında fark olduğu görülmektedir. %5 anlamlılık düzeyi için 0. s. ambalaj kolay taşınabilir olmalıdır. bu farklılığa sebep olan grubun hangi grup veya gruplardan kaynaklandığı konusunda herhangi bir bilgi vermemektedir (Altunışık ve diğerleri. ANOVA testi sonuçları. ambalaj açıldıktan sonra tekrar kapatılabilir özellikte olmalıdır.183). 2005. küçük bir ürün için büyük bir ambalaj kullanılmamalıdır.287). Ambalaja yönelik alışkanlıklarla ilgili bu ifadelere. 3. ambalaj ürünün fiyatını doğrudan etkiler.05’ten küçük olduğu. sadece. Varyans Analizi (ANOVA) kiden fazla grup arasında farklılık araştırılmak istendiğinde one-way ANOVA kullanılması gerekmektedir. 2007. T testi ile ANOVA arasındaki tek fark.4. tüketicilerin ambalaja yönelik alışkanlıkları arasında fark vardır.H0 : Cinsiyete göre. 130 . tüketicilerin ambalaja yönelik alışkanlıkları arasında fark yoktur.

921 0.976 1740.744 612.426 0.860 108.595 13. ambalaj unsur ve fonksiyonlarına yönelik ifadelerde tüketiciler arasında yaşa göre bir farklılık bulunmamaktadır.181 2.264 0.116 604.730 4.911 0.391 Anl.511 7.707 1.839 942.091 1631. 8 233 241 8 232 240 8 232 240 8 233 241 8 232 240 8 233 241 8 233 241 8 232 240 8 233 241 8 232 240 MS 1.814 1189.062 F 0.713 0.851 13.050 Dayanıklılık Kullanım kolaylığı sağlaması Taşıma kolaylığı sağlaması 0.538 11.681 824.Tablo 26 Yaşa Göre Araştırmaya Katılan Tüketicilerin Ambalaj Unsur ve Fonksiyonlarına Yönelik fadelere lişkin ANOVA Tablosu Ürünü muhafaza etmesi Gruplar arası Gruplar içi Toplam Gruplar arası Gruplar içi Toplam Gruplar arası Gruplar içi Toplam Gruplar arası Gruplar içi Toplam Gruplar arası Gruplar içi Toplam Gruplar arası Gruplar içi Toplam Gruplar arası Gruplar içi Toplam Gruplar arası Gruplar içi Toplam Gruplar arası Gruplar içi Toplam Gruplar arası Gruplar içi Toplam SS 8.058 5.071 764.313 1296.058 Şekil 1.530 0.276 1.253 1200.066 26. 0.148 Malzeme türü ve kalitesi 0.132 863. %5 anlamlılık düzeyinde 0.975 0.014 2.905 Bilgi verme Tablo 26’da yer alan ANOVA tablosunda.241 sd. 131 .065 0.388 0.686 6.352 5.642 3.126 6.715 884.181 741.482 Tasarım 1.467 1384.925 Renk 1.508 0.344 851.680 0.034 9.066 53.362 1515.921 3.602 1446.066 72.335 3.025 88.402 956.490 1462.464 1373.05’ten küçük değer bulunmadığından.943 0.588 2.780 23.898 3.252 21.039 5.977 Ebat 1.847 10.

137 0.990 F 0. 132 .720 7. %5 anlamlılık düzeyinde 0.860 18.102 4.885 867.847 34.959 6.879 1384.635 Dayanıklılık 0.573 3.521 3.148 2.770 Şekil 0.188 1433.980 5.241 sd.Tablo 27 Gelire Göre Araştırmaya Katılan Tüketicilerin Ambalaj Unsur ve Fonksiyonlarına Yönelik fadelere lişkin ANOVA Tablosu Ürünü muhafaza etmesi Gruplar arası Gruplar içi Toplam Gruplar arası Gruplar içi Toplam Gruplar arası Gruplar içi Toplam Gruplar arası Gruplar içi Toplam Gruplar arası Gruplar içi Toplam Gruplar arası Gruplar içi Toplam Gruplar arası Gruplar içi Toplam Gruplar arası Gruplar içi Toplam Gruplar arası Gruplar içi Toplam Gruplar arası Gruplar içi Toplam SS 5.470 Taşıma kolaylığı sağlaması 1.685 0.023 831.465 1740.678 6.816 Renk 0.474 1200.780 14.464 Bilgi verme Tablo 27’de yer alan ANOVA tablosunda.927 0.399 0.325 2.475 Kullanım kolaylığı sağlaması 0.227 Ebat 1.851 18.593 1165.791 6.025 19.956 1481.808 2.466 749.919 4.901 1364.754 956.279 3.005 3.395 0.918 0.066 12.508 0.697 3.879 1446.740 607.893 3. ambalaj unsur ve fonksiyonlarına yönelik ifadelerde tüketiciler arasında gelire göre bir farklılık bulunmamaktadır.486 937.962 884.911 0.177 3.438 6.446 Anl.05’ten küçük değer bulunmadığından.377 3.082 0.066 20. 5 236 241 5 235 240 5 235 240 5 236 241 5 235 240 5 236 241 5 236 241 5 235 240 5 236 241 5 235 240 MS 1.002 851.252 16.066 33. 0.120 612.341 Tasarım 0.786 764.371 0.849 Malzeme türü ve kalitesi 1.895 1515.602 1721.

705 1.482 0.506 20.254 0.568 128.008 21.501 0.444 12.350 0.492 0.834 3.212 Ambalajın dışarıya sızdırma yapmaması Üretim ve son kullanım tarihi bilgilerinin kolay görülebilir konumlandırılması Ambalajın.952 1.399 1. ürün bittikten sonra da başka amaçlar için kullanılabilmesi Ambalaj üzerinde.191 190.376 0.986 0.258 1.685 Anl. 0.458 0.083 0.567 1.274 0. üretici firmaya ait bilgilerin yer alması Ambalaj üzerindeki yazıların okunabilir olması 0.979 11.430 0.938 124.594 93.741 0.399 0.388 0.797 99.591 1.021 sd.925 3.386 0.652 0.151 220.486 0.166 7.073 Ambalajın rengi 1.928 210.435 0.663 8.116 135.474 277.490 3.010 Ambalaj tasarımının özgün olması 133 .823 1.616 0.010 F 0.623 147.693 102.945 202.797 3.Tablo 28 Yaşa Göre Araştırmaya Katılan Tüketicilerin Ambalaja Yönelik fadelerin Önem Derecelerine lişkin ANOVA Tablosu Kolay açılabilir olması Geri dönüşümlü malzemeden üretilmiş olması Fazla yer kaplamaması Gruplar arası Gruplar içi Toplam Gruplar arası Gruplar içi Toplam Gruplar arası Gruplar içi Toplam Gruplar arası Gruplar içi Toplam Gruplar arası Gruplar içi Toplam Gruplar arası Gruplar içi Toplam Gruplar arası Gruplar içi Toplam Gruplar arası Gruplar içi Toplam Gruplar arası Gruplar içi Toplam Gruplar arası Gruplar içi Toplam Gruplar arası Gruplar içi Toplam Gruplar arası Gruplar içi Toplam Gruplar arası Gruplar içi Toplam Gruplar arası Gruplar içi Toplam Gruplar arası Gruplar içi Toplam Gruplar arası Gruplar içi Toplam Gruplar arası Gruplar içi Toplam SS 3.269 1.614 Üzerinde kullanım bilgilerinin olması Rutubete dayanıklı malzemeden üretilmiş olması Ambalajın tasarımı 1.155 1.589 0.469 3.484 0.556 187.801 234.258 101.554 0.003 Ürünün market rafındaki duruşu 1.039 116.219 255.944 166.223 11.788 0.035 190.600 1.033 3.814 0.140 0.150 261.755 0.188 274.508 0.857 208.819 0.366 0.314 174.983 2.719 0.842 202.828 0.335 0.111 Ambalajın ilgi çekici olması 3.885 232.015 0.127 122. 8 233 241 8 233 241 8 232 240 8 233 241 8 232 240 8 232 240 8 232 240 8 232 240 8 232 240 8 231 239 8 232 240 8 232 240 8 232 240 8 231 239 8 232 240 8 232 240 8 232 240 MS 0.504 0.082 0.479 1.508 6.897 2.097 0.424 0.888 179.875 89. sağlığa zararlı maddelerden üretilmemiş olması Ambalajın.738 0.576 0.786 Kolay taşınabilir olması 0.118 0.482 171.890 175.774 1.537 2.503 2.885 143.107 132.188 1.909 1.917 0.708 0.813 11.833 250.667 98.

tüketicilerin ambalaja yönelik ifadelerin önem dereceleri arasında fark yoktur. Tablo 28’de yer alan ANOVA tablosunda. ambalajın ilgi çekici olması ve ambalaj tasarımının özgün olması ifadelerine ait anlamlılık değerlerinin. dolayısıyla yaşa göre tüketiciler arasında farklılık olduğu görülmektedir. Dolayısıyla sıfır hipotezi (H0) reddedilmiştir.H0 : Yaşa göre. %5 anlamlılık düzeyinde 0. H1 : Yaşa göre.05’ten küçük olduğu. tüketicilerin ambalaja yönelik ifadelerin önem dereceleri arasında fark vardır. 134 .

488 Geri dönüşümlü malzemeden üretilmiş olması 1.463 124.444 3.812 Üzerinde kullanım bilgilerinin olması Rutubete dayanıklı malzemeden üretilmiş olması Ambalajın tasarımı 0.283 0.357 0.137 1.384 0.033 1.942 3.790 0.738 0.490 175.774 0.619 0.175 1.447 0.661 187.416 173.844 0.344 171. üretici firmaya ait bilgilerin yer alması Ambalaj üzerindeki yazıların okunabilir olması 0.524 88.562 1.291 0.528 1.501 0.730 0.506 9.469 2.691 0.150 0.396 146.918 0.983 1.303 0.514 221.008 196.893 0.551 242.021 sd.833 101. ürün bittikten sonra da başka amaçlar için kullanılabilmesi Ambalaj üzerinde.676 0.642 2.Tablo 29 Gelire Göre Araştırmaya Katılan Tüketicilerin Ambalaja Yönelik fadelerin Önem Derecelerine lişkin ANOVA Tablosu Kolay açılabilir olması Gruplar arası Gruplar içi Toplam Gruplar arası Gruplar içi Toplam Gruplar arası Gruplar içi Toplam Gruplar arası Gruplar içi Toplam Gruplar arası Gruplar içi Toplam Gruplar arası Gruplar içi Toplam Gruplar arası Gruplar içi Toplam Gruplar arası Gruplar içi Toplam Gruplar arası Gruplar içi Toplam Gruplar arası Gruplar içi Toplam Gruplar arası Gruplar içi Toplam Gruplar arası Gruplar içi Toplam Gruplar arası Gruplar içi Toplam Gruplar arası Gruplar içi Toplam Gruplar arası Gruplar içi Toplam Gruplar arası Gruplar içi Toplam Gruplar arası Gruplar içi Toplam SS 2.025 202.810 245.716 0.945 93.752 121.112 147.880 0.391 0.704 0.831 0.099 Ambalaj tasarımının özgün olması 135 .414 122.418 0.092 99.782 1.398 202.621 Ambalajın ilgi çekici olması 2.504 132.812 0. 0.035 Ürünün market rafındaki duruşu 3.922 2.425 1.043 F 0.719 135. sağlığa zararlı maddelerden üretilmemiş olması Ambalajın.962 1.663 4.582 199.490 4.315 1.979 3.813 19.003 Ambalajın dışarıya sızdırma yapmaması Üretim ve son kullanım tarihi bilgilerinin kolay görülebilir konumlandırılması Ambalajın.834 4.451 0.039 0.036 0.760 220.211 255.552 0.223 6.985 0.428 1.752 277.202 0.517 0.797 1.445 0.910 1.520 Ambalajın rengi 0.432 261.043 128.783 185.860 Kolay taşınabilir olması 0.166 1.008 11.381 174.291 0.650 0.190 0.036 102.378 0.208 Fazla yer kaplamaması 0.453 101.279 0.925 8.869 0. 5 236 241 5 236 241 5 235 240 5 236 241 5 235 240 5 235 240 5 235 240 5 235 240 5 235 240 5 234 239 5 235 240 5 235 240 5 235 240 5 234 239 5 235 240 5 235 240 5 235 240 MS 0.891 Anl.149 0.911 268.299 232.249 216.451 0.849 0.508 .905 0.430 0.

Tablo 30 Yaşa Göre Araştırmaya Katılan Tüketicilerin Ambalaj Rengine Yönelik Alışkanlıklarına lişkin ANOVA Tablosu Ambalajın rengi. ürünün market rafındaki duruşu ve üretim ile son kullanım tarihi bilgilerinin kolay görülebilir konumlandırılması ifadelerine ait anlamlılık değerlerinin.734 1.318 1. dolayısıyla gelire göre tüketiciler arasında farklılık olduğu görülmektedir. 8 233 241 8 232 240 8 233 241 8 232 240 8 232 240 8 232 240 8 232 240 MS 2.237 0. ambalaj rengi güzel olanı tercih ederim Ambalaj rengi güzel olan bir ürün.867 9.026 2.928 370. aynı zamanda kalitelidir Ambalaj rengi güzel olduğu için.615 1.100 37.482 0.917 0.576 0.797 258.090 2.001 1.349 0.734 1.869 332.995 291.169 261.339 239.007 1.131 1.313 0. %5 anlamlılık düzeyinde 0. Tablo 29’da yer alan ANOVA tablosunda. bir ürüne fazladan para ödeyebilirim Ambalaj rengi.133 3.H0 : Gelire göre.158 295.720 Anl.792 1. ambalaj rengini beğenmediğim için satın almayabilirim Gruplar arası Gruplar içi Toplam Gruplar arası Gruplar içi Toplam Gruplar arası Gruplar içi Toplam Gruplar arası Gruplar içi Toplam Gruplar arası Gruplar içi Toplam Gruplar arası Gruplar içi Toplam Gruplar arası Gruplar içi Toplam SS 22.036 2.924 252.508 13. Dolayısıyla sıfır hipotezi (H0) reddedilmiştir.872 269.233 F 2.548 240.503 136 . 0.055 4.429 1.164 2. ambalaj rengi güzelse satın alırım Benzer ve de aynı fiyatlı ürünlerde.05’ten küçük olduğu. tüketicilerin ambalaja yönelik ifadelerin önem dereceleri arasında fark yoktur.046 286. ürünü satın almamda etkilidir Tanımadığım bir markanın ürünlerini.663 1. markayı ayırt etmemi sağlar Güvendiğim bir markaya ait ürünü.164 1.026 1.415 258.751 18.827 265. ambalajın ilgi çekici olması. tüketicilerin ambalaja yönelik ifadelerin önem dereceleri arasında fark vardır.303 244.203 sd. H1 : Gelire göre.019 0.963 21.798 12.

798 6.05’ten küçük değer bulunmadığından. markayı ayırt etmemi sağlar Güvendiğim bir markaya ait ürünü.226 265.05’ten küçük olduğu.215 0. H1 : Yaşa göre.203 sd.785 1. dolayısıyla yaşa göre tüketiciler arasında farklılık olduğu görülmektedir.555 1.472 0.635 1.414 1.183 0.331 261. bir ürüne fazladan para ödeyebilirim Ambalaj rengi. ürünü satın almamda etkilidir Tanımadığım bir markanın ürünlerini.772 1. ambalaj rengi güzelse satın alırım Benzer ve de aynı fiyatlı ürünlerde.103 1.269 295.303 0.963 7. ambalaj rengine yönelik alışkanlıklarda.556 256.183 0.H0 : Yaşa göre.305 1.177 253. ambalaj rengini beğenmediğim için satın almayabilirim Gruplar arası Gruplar içi Toplam Gruplar arası Gruplar içi Toplam Gruplar arası Gruplar içi Toplam Gruplar arası Gruplar içi Toplam Gruplar arası Gruplar içi Toplam Gruplar arası Gruplar içi Toplam Gruplar arası Gruplar içi Toplam SS 8.244 F 1.543 258. 0.505 0. tüketiciler arasında gelire göre bir farklılık bulunmamaktadır.007 0.471 1.921 0.511 291. benzer ve de aynı fiyatlı ürünlerde ambalaj rengi güzel olanın tercih edilmesi ve ambalaj renginin markayı ayırt etmeyi sağlaması ifadelerine ait anlamlılık değerlerinin.311 1. ambalaj renginin ürünü satın almada etkili olması.318 1. %5 anlamlılık düzeyinde 0.357 284. 5 236 241 5 235 240 5 236 241 5 235 240 5 235 240 5 235 240 5 235 240 MS 1.525 259.524 Anl. aynı zamanda kalitelidir Ambalaj rengi güzel olduğu için.797 Tablo 31’de yer alan ANOVA tablosunda.073 0. tüketicilerin ambalaj rengine yönelik alışkanlıkları arasında fark yoktur.086 1.092 0.871 370.079 1.431 253.531 258.508 1.211 0. %5 anlamlılık düzeyinde 0.100 3. tüketicilerin ambalaj rengine yönelik alışkanlıkları arasında fark vardır.867 2.285 0. Tablo 31 Gelire Göre Araştırmaya Katılan Tüketicilerin Ambalaj Rengine Yönelik Alışkanlıklarına lişkin ANOVA Tablosu Ambalajın rengi.751 5. Dolayısıyla sıfır hipotezi (H0) reddedilmiştir.587 1.935 292.927 366. Tablo 30’da yer alan ANOVA tablosunda. 137 . ambalaj rengi güzel olanı tercih ederim Ambalaj rengi güzel olan bir ürün.

290 253. bir ürüne fazladan para ödeyebilirim Ambalaj şekli güzel olan bir ürün.387 1. elde kolay tutmaya elverişli olmalıdır Benzer ve de aynı fiyatlı ürünlerde.715 0.893 261.982 1. dolayısıyla yaşa göre tüketiciler arasında farklılık olduğu görülmektedir.Tablo 32 Yaşa Göre Araştırmaya Katılan Tüketicilerin Ambalaj Şekline ve Boyutuna Yönelik Alışkanlıklarına lişkin ANOVA Tablosu Ambalajın şekli.189 0.210 0. Dolayısıyla sıfır hipotezi (H0) reddedilmiştir.996 17.183 1.659 0.633 F 2.604 226.829 0.000 8.462 13.533 2. H1 : Yaşa göre. tüketicilerin ambalaj şekline ve boyutuna yönelik alışkanlıkları arasında fark vardır.996 13.939 1.635 1. ürünü satın almamda etkilidir Küçük bir ürün için büyük bir ambalaj kullanılmamalıdır Güvendiğim bir markaya ait ürünü.553 307.578 0.971 0.098 1.867 0. kolay taşımaya elverişli olmalıdır Gruplar arası Gruplar içi Toplam Gruplar arası Gruplar içi Toplam Gruplar arası Gruplar içi Toplam Gruplar arası Gruplar içi Toplam Gruplar arası Gruplar içi Toplam Gruplar arası Gruplar içi Toplam Gruplar arası Gruplar içi Toplam Gruplar arası Gruplar içi Toplam Gruplar arası Gruplar içi Toplam Gruplar arası Gruplar içi Toplam SS 18.737 0.910 1. 0.675 301.911 1.260 229.018 1.112 0.400 5.05’ten küçük olduğu.681 146. ambalaj şekli güzelse satın alırım Ambalajın formu. markayı ayırt etmemi sağlar Tanımadığım bir markanın ürünlerini. %5 anlamlılık düzeyinde 0.099 0.115 147.369 Anl.723 224.333 8.417 0.778 123.973 224.003 0. ambalaj şekli güzel olanı tercih ederim Ambalaj şekli güzel olduğu için. tüketicilerin ambalaj şekline ve boyutuna yönelik alışkanlıkları arasında fark yoktur.796 sd.222 0.983 7.649 0.419 0.107 279.152 0.183 1.154 271.174 0.197 0.447 325.194 1.267 1.545 1.326 0.400 0.332 0. aynı zamanda kalitelidir Ambalaj şekli.644 1. ambalaj şeklini beğenmediğim için satın almayabilirim Ambalajın formu. 138 .953 H0 : Yaşa göre.331 1.787 292.076 266.246 284.218 124. 8 231 239 8 231 239 8 231 239 8 231 239 8 231 239 8 231 239 8 231 239 8 231 239 8 231 239 8 231 239 MS 2.068 0.023 216. Tablo 32’de yer alan ANOVA tablosunda. “ambalajın şekli ürünü satın almamda etkilidir” ifadesine ait anlamlılık değerinin.729 245.

148 1. ürünü satın almamda etkilidir Küçük bir ürün için büyük bir ambalaj kullanılmamalıdır Güvendiğim bir markaya ait ürünü.996 8. kolay taşımaya elverişli olmalıdır Gruplar arası Gruplar içi Toplam Gruplar arası Gruplar içi Toplam Gruplar arası Gruplar içi Toplam Gruplar arası Gruplar içi Toplam Gruplar arası Gruplar içi Toplam Gruplar arası Gruplar içi Toplam Gruplar arası Gruplar içi Toplam Gruplar arası Gruplar içi Toplam Gruplar arası Gruplar içi Toplam Gruplar arası Gruplar içi Toplam SS 2.354 0.089 224.873 123.696 1.553 Anl.508 1.137 279.400 6.003 271.559 0.731 Tablo 33’te yer alan ANOVA tablosunda.183 1. %5 anlamlılık düzeyinde 0.180 279.985 0.744 146.760 325.278 0.379 1. bir ürüne fazladan para ödeyebilirim Ambalaj şekli güzel olan bir ürün.159 0.381 0.601 1. ambalaj şekli güzelse satın alırım Ambalajın formu.036 1. elde kolay tutmaya elverişli olmalıdır Benzer ve de aynı fiyatlı ürünlerde.214 0.252 1.478 292.712 0.996 2. tüketiciler arasında gelire göre bir farklılık bulunmamaktadır.573 1.193 1.Tablo 33 Gelire Göre Araştırmaya Katılan Tüketicilerin Ambalaj Şekline ve Boyutuna Yönelik Alışkanlıklarına lişkin ANOVA Tablosu Ambalajın şekli.122 124.325 0.448 1. markayı ayırt etmemi sağlar Tanımadığım bir markanın ürünlerini.349 0.133 0.983 .624 F 0.615 0.914 229.281 1.05’ten küçük değer bulunmadığından.796 sd.052 147.183 1.232 0.985 301. ambalaj şeklini beğenmediğim için satın almayabilirim Ambalajın formu. 139 .113 0.262 0.898 1.469 245. ambalaj şekli güzel olanı tercih ederim Ambalaj şekli güzel olduğu için.069 223.957 0.263 284.269 0.736 1.861 0. ambalaj şekline ve boyutuna yönelik alışkanlıklarda. 5 234 239 5 234 239 5 234 239 5 234 239 5 234 239 5 234 239 5 234 239 5 234 239 5 234 239 5 234 239 MS 0. aynı zamanda kalitelidir Ambalaj şekli.243 0.740 260.333 5.240 322. 0.462 5.027 1.864 242.375 0.936 1.000 8.526 0.443 261.907 219.181 0.

615 0.451 F 0.912 165.011 0.979 1.840 0.244 220. 8 231 239 8 231 239 8 231 239 8 231 239 8 230 238 8 229 237 8 230 238 8 231 239 8 231 239 8 231 239 8 231 239 8 231 239 8 231 239 8 231 239 8 231 239 8 231 239 MS 0.551 0.983 18.680 280.983 12.511 1.463 1.850 12.348 0.397 0.280 105.123 0.919 140 .631 193.221 1.489 0.642 0.572 147.681 172.378 152.921 0.296 11.544 1.451 0.272 177.786 1.280 0.Tablo 34 Yaşa Göre Araştırmaya Katılan Tüketicilerin Ambalaja Yönelik Alışkanlıklarına lişkin ANOVA Tablosu Ambalajda kullanılan malzeme kalitesine dikkat ederim Ambalajın tasarımı ürünü satın almamda etkilidir Ambalaj üzerinde ürüne ait tüm bilgiler yer almalıdır Küçük bir ürün için büyük bir ambalaj kullanılmamalıdır Güvendiğim bir markaya ait ürünleri.121 1.182 0. ambalajı güzelse satın alırım Ambalajın ürünü koruması.609 0.053 0.889 1.474 Ambalaj tasarımı orijinal olmalıdır Ambalajı güzel olduğu için.496 4.381 1.862 10.081 0.653 304.717 140. en önemli unsurdur Benzer ve de aynı fiyatlı ürünlerde.352 181.183 13.795 0.084 148.265 0.667 225.453 104.956 1.265 1.983 15. aynı zamanda kalitelidir Ambalaj.708 0.996 10.170 295.213 1.160 279.118 269.940 231.952 0.225 1.209 1.609 2.039 1. 0.195 238.710 0.355 281.402 0.608 Ambalaj dayanıklı olmalıdır 0. ambalajı güzel olanı tercih ederim Ambalajın geri dönüşümlü olması gereklidir Gruplar arası Gruplar içi Toplam Gruplar arası Gruplar içi Toplam Gruplar arası Gruplar içi Toplam Gruplar arası Gruplar içi Toplam Gruplar arası Gruplar içi Toplam Gruplar arası Gruplar içi Toplam Gruplar arası Gruplar içi Toplam Gruplar arası Gruplar içi Toplam Gruplar arası Gruplar içi Toplam Gruplar arası Gruplar içi Toplam Gruplar arası Gruplar içi Toplam Gruplar arası Gruplar içi Toplam Gruplar arası Gruplar içi Toplam Gruplar arası Gruplar içi Toplam Gruplar arası Gruplar içi Toplam Gruplar arası Gruplar içi Toplam SS 4.076 0.250 0.786 212.940 294.733 5.374 0. bir ürüne fazladan para ödeyebilirim Ambalajı güzel olan bir ürün.175 0.794 Anl.616 0.813 161.675 0.062 183.511 0.746 1.611 2.964 0.010 1.183 5.710 0.676 231.775 2.682 155.921 179. açıldıktan sonra tekrar kapatılabilir özellikte olmalıdır Ambalaj.544 0.302 177.277 6.339 0.231 0.263 2.052 1.463 1. elde kolay tutulabilir olmalıdır 1.089 1. sade olmalıdır Ambalaj.845 118.960 1.733 sd.715 0. ambalajı nasıl olursa olsun satın alırım Tanımadığım bir markanın ürünlerini.150 119.080 288.745 0.289 16.

319 1.508 218.924 0. H1 : Yaşa göre.810 209.560 0. Şöhretli insanların fotoğraflarına ambalaj üzerinde yer verilmelidir.196 0.727 266.907 0. dokunulduğunda iyi bir his vermesi gerekir Ambalajın kolay açılabilir olması gerekir Ambalaj.734 133.000 1.644 0.455 0. markaya olan güvenimi arttırır Ambalajı kaliteli ise.547 209. 0.928 133.848 2.641 185.Ambalaj üzerinde yer alan etiket bilgilerini okurum yi bir ambalaj.898 0.257 0.379 0.450 0.013 0.403 3.076 0.380 0. Aynı ambalajın uzun süre kullanılması.983 6. ilgi çekici olmalıdır Ürün ambalajları zaman zaman yenilenmelidir.553 282.694 214.400 10.366 4.496 2. tüketicilerin ambalaja yönelik alışkanlıkları arasında fark vardır.963 4.312 0.697 0.302 0.416 207.427 1.097 0.796 4.923 0. ürünün fiyatını doğrudan etkiler Ambalaj. markayı ayırt etmemi sağlar Ambalaj üzerinde üretim ve son kullanma tarihi bilgileri yer almalıdır Ambalaj.511 0.567 213.272 7. ürün de kalitelidir Ambalajın. ambalajın sade.567 0.591 1.930 118.887 17.336 0.833 0.890 0. Tablo 34’te yer alan ANOVA tablosundaki ambalaj tasarımının ürün satın alımında etkili olması. dokunulduğunda iyi bir his veren yapıda ve ilgi 141 .567 285.360 3. kolay taşınabilir olmalıdır Ambalaj.264 0.018 1.903 0.571 0. 8 231 239 8 231 239 8 230 238 8 231 239 8 230 238 8 231 239 8 231 239 8 230 238 8 231 239 8 231 239 8 230 238 8 231 239 8 232 240 MS 0.538 128.663 2. oturmuş bir marka imajı verir.229 230.749 5.964 0.218 F 1.566 113.113 221.636 231. Gruplar arası Gruplar içi Toplam Gruplar arası Gruplar içi Toplam Gruplar arası Gruplar içi Toplam Gruplar arası Gruplar içi Toplam Gruplar arası Gruplar içi Toplam Gruplar arası Gruplar içi Toplam Gruplar arası Gruplar içi Toplam Gruplar arası Gruplar içi Toplam Gruplar arası Gruplar içi Toplam Gruplar arası Gruplar içi Toplam Gruplar arası Gruplar içi Toplam Gruplar arası Gruplar içi Toplam Gruplar arası Gruplar içi Toplam SS 4.977 H0 : Yaşa göre.160 270.486 217.951 0.976 0.571 0.759 213.157 2.120 sd.262 0.493 0. tüketicilerin ambalaja yönelik alışkanlıkları arasında fark yoktur.542 93.694 0.238 0.296 2.155 213.804 1.157 Anl.443 0.498 1.733 27.191 96.923 0.056 131.297 0.326 0.666 207.

sade olmalıdır Ambalaj.256 1. ambalajı güzelse satın alırım Ambalajın ürünü koruması.659 F 1.296 4.508 0.949 0.733 .617 172.980 0.562 0.496 sd.424 118.384 0.785 225.183 7.243 0.700 Anl.862 0.278 231.277 .983 1.490 177.533 183.983 4. en önemli unsurdur Benzer ve de aynı fiyatlı ürünlerde.986 293.05’ten küçük olduğu.286 2.135 0. 5 234 239 5 234 239 5 234 239 5 234 239 5 233 238 5 232 237 5 233 238 5 234 239 5 234 239 5 234 239 5 234 239 5 234 239 5 234 239 5 234 239 MS 1.983 4.181 1.737 1.699 146.996 5.099 0.989 304.222 0.759 0.200 0.923 0.201 0.862 .130 0. Dolayısıyla sıfır hipotezi (H0) reddedilmiştir. Tablo 35 Gelire Göre Araştırmaya Katılan Tüketicilerin Ambalaja Yönelik Alışkanlıklarına lişkin ANOVA Tablosu Ambalajda kullanılan malzeme kalitesine dikkat ederim Ambalajın tasarımı ürünü satın almamda etkilidir Ambalaj üzerinde ürüne ait tüm bilgiler yer almalıdır Küçük bir ürün için büyük bir ambalaj kullanılmamalıdır Güvendiğim bir markaya ait ürünleri.128 238.183 6.370 279.273 0.379 0.241 193. 0.743 189.184 227.566 177.872 294.903 1.837 0.907 278. bir ürüne fazladan para ödeyebilirim Ambalajı güzel olan bir ürün.285 0.157 0.809 0.953 1.572 119.352 0.850 8.399 231.759 0.çekici olması ifadelerine ait anlamlılık değerlerinin.424 285.222 0. %5 anlamlılık düzeyinde 0.309 1.985 Ambalaj tasarımı orijinal olmalıdır Ambalajı güzel olduğu için.629 1.347 0.443 0. dolayısıyla yaşa göre tüketiciler arasında farklılık olduğu görülmektedir.289 6.685 1.173 0.056 142 .397 1. açıldıktan sonra tekrar kapatılabilir özellikte olmalıdır 1.290 0.493 177.059 0.996 0.450 177.729 1. ambalajı nasıl olursa olsun satın alırım Tanımadığım bir markanın ürünlerini.349 1.744 297.189 0.963 1.507 1.971 0. aynı zamanda kalitelidir Ambalaj.280 161.734 232.590 147.864 295.151 0.140 0.233 1.323 0.316 0. ambalajı güzel olanı tercih ederim Ambalajın geri dönüşümlü olması gereklidir Gruplar arası Gruplar içi Toplam Gruplar arası Gruplar içi Toplam Gruplar arası Gruplar içi Toplam Gruplar arası Gruplar içi Toplam Gruplar arası Gruplar içi Toplam Gruplar arası Gruplar içi Toplam Gruplar arası Gruplar içi Toplam Gruplar arası Gruplar içi Toplam Gruplar arası Gruplar içi Toplam Gruplar arası Gruplar içi Toplam Gruplar arası Gruplar içi Toplam Gruplar arası Gruplar içi Toplam Gruplar arası Gruplar içi Toplam Gruplar arası Gruplar içi Toplam SS 6.252 0.463 1.215 154.

621 0.593 96. tüketiciler arasında gelire göre bir farklılık bulunmamaktadır.643 1.912 0. 143 .350 218.796 .560 0.908 0.185 105.439 0. kolay taşınabilir olmalıdır Ambalaj.717 281.983 2.976 1.141 96.920 0.706 0.698 209.110 0.733 4.411 0.628 215.829 132.886 0.450 0.404 285.962 3.598 208.Ambalaj.887 1. markaya olan güvenimi arttırır Ambalajı kaliteli ise.673 270.429 227. 0.871 0.922 0.253 0. Şöhretli insanların fotoğraflarına ambalaj üzerinde yer verilmelidir.584 229.360 .063 0.353 0.943 0.667 152.980 0.743 1. 5 234 239 5 234 239 5 234 239 5 234 239 5 233 238 5 234 239 5 233 238 5 234 239 5 234 239 5 233 238 5 234 239 5 234 239 5 233 238 5 234 239 5 235 240 MS 0. markayı ayırt etmemi sağlar Ambalaj üzerinde üretim ve son kullanma tarihi bilgileri yer almalıdır Ambalaj.320 231.443 133.733 1.500 1.648 0.955 133.323 0.059 118.463 .919 1. Aynı ambalajın uzun süre kullanılması.568 0.212 230.287 0. dokunulduğunda iyi bir his vermesi gerekir Ambalajın kolay açılabilir olması gerekir Ambalaj.880 0.802 213.720 1.028 132.684 Tablo 35’te yer alan ANOVA tablosunda.574 0.206 0.05’ten küçük değer bulunmadığından.942 0.548 105.899 0.149 0.668 217.159 0.264 203.400 4.477 1.317 0. ürün de kalitelidir Ambalajın.917 0.289 0.672 214.874 0.892 0.400 0.296 1. Gruplar arası Gruplar içi Toplam Gruplar arası Gruplar içi Toplam Gruplar arası Gruplar içi Toplam Gruplar arası Gruplar içi Toplam Gruplar arası Gruplar içi Toplam Gruplar arası Gruplar içi Toplam Gruplar arası Gruplar içi Toplam Gruplar arası Gruplar içi Toplam Gruplar arası Gruplar içi Toplam Gruplar arası Gruplar içi Toplam Gruplar arası Gruplar içi Toplam Gruplar arası Gruplar içi Toplam Gruplar arası Gruplar içi Toplam Gruplar arası Gruplar içi Toplam Gruplar arası Gruplar içi Toplam SS .165 0.244 0.688 211.538 0.362 0.568 0. ilgi çekici olmalıdır Ürün ambalajları zaman zaman yenilenmelidir.731 0.120 sd.313 213. elde kolay tutulabilir olmalıdır Ambalaj dayanıklı olmalıdır Ambalaj üzerinde yer alan etiket bilgilerini okurum yi bir ambalaj.496 6.908 0.166 0.326 0.796 151.211 0.246 Anl.031 0.214 267. ambalaja yönelik alışkanlıklarda.272 1.662 3. oturmuş bir marka imajı verir.592 0.197 F 0.436 117.119 0.292 0.749 5. %5 anlamlılık düzeyinde 0.327 0. ürünün fiyatını doğrudan etkiler Ambalaj.

ürünün görünmesini istemektedir. bira ambalajındaki tercih nedeninde. siyahın çay ve turuncunun da meyve suyu ambalajlarında en çok bağdaştırılan renkler olması için de yapılabilir. tüketicilerin ürün rengi ile ambalaj rengi arasında benzerlik kurmak istemesinden de kaynaklanıyor olabilir. çikolata. yoğurt ve toz deterjan gibi ürünlerin ambalajlarında ağırlıklı olarak beyazın belirtildiği görülmüştür. üretici markalı ürünlerde de ambalaj aracılığıyla ürünü raflarda. Araştırmanın Sonucu Araştırmaya katılan tüketicilerin genel profiline bakıldığında %54. beyazın saflık ve temizlik gibi çağrışımlar yapıyor olmasının yanı sıra. bira ambalajlarıyla da en çok bağdaştırılan ikinci renk olmuştur. bu potansiyelden faydalanılabileceği söylenebilir. bu alışverişlerini yine büyük oranda market ve süpermarketlerden gerçekleştirmektedir. Çoğunlukla haftada birden fazla sıklıkla alışveriş yapan tüketiciler. Aynı yorum.5’lik bir oranla 1001–2000 YTL aralığında olup. ürünü güneşten koruma amaçlı olarak üretilen koyu renk cam şişelerin yarattığı klasik görünümün etkisi olduğu söylenebilir. Bu durum. kırmızının domates salçası. soda ambalajlarında 144 . Tüketicilerin büyük çoğunluğu (%75. %40. ürün içeriğini yansıtmasının etkileri olmakla birlikte. ayran. hazır kahve. yine renksizlik (şeffaf) olmaktadır. süt. bira ve cips ambalajlarında. sarının sıvı yağ. Tüketicilerin ambalajına özellikle dikkat ettiği ürün grubunu %87. Gazlı içecek. Diyet bisküvi ambalajlarıyla en çok bağdaştırılan renk olan yeşilin. soda. %45. diğer ürünlerden farklılaştırarak. bisküvi gibi ürün ambalajlarıyla en çok bağdaştırılan renk olurken.1’ini kadınların. sıvı yağ ve meyve suyu ambalajlarında da en çok bağdaştırılan ikinci renk.3.6’sı) 19–30 yaş aralığındadır. Bu durumda. Tüketiciler bu ürünlerin ambalajlarında.5.2 oranında gıda ürünleri oluşturmaktadır. Aylık kişisel gelir dağılımında büyük pay. market markalı ürünlerin ambalajlarında iyileştirmeye gidilerek. kolonya gibi ürün ambalajlarında tüketicilerin tercihi büyük oranda şeffaf olurken. Kahverengi. bunu %38’lik oranıyla 1000 YTL ve altındaki gelir grubu oluşturmaktadır.9’unu erkeklerin oluşturduğu görülmektedir. Tüketicilerin ambalajlarla bağdaştırdıkları renklere bakıldığında. Sayılan ürün ambalajlarında.

doğallığı çağrıştıran psikolojik etkisi olduğu söylenebilir. plastik ve onun bir türevi olan PET ambalaj malzemelerinin oranları birleştirildiğinde. hazır kahve. cips. Toz deterjan. soda ve kolonya ambalajlarında da en çok tercih edilen ambalaj malzemesidir. Plastik ayrıca. denizi çağrıştıran etkisinin. Önem derecelendirmesinde bu iki ifadeyi. ambalajın koruma fonksiyonu kapsamında yer almaktadır. Sıvı yağ ambalajlarında en çok bağdaştırılan malzeme teneke olmasına rağmen. çiklet ambalajlarında ise en soğuk renk olmasından kaynaklanan ferahlatıcı his vermesinin etkili olduğu söylenebilir. hazır kahve ambalajlarında da en çok eşleştirilen ikinci ambalaj malzemesi olmuştur. tasarım. tüketicilerin bu ürünü yüksek litrelerde satın almalarının etkisinin olduğu düşünülmektedir. “bilgi verme” ve “kullanım kolaylığı sağlama” gibi fonksiyonlar izlemektedir.da en çok bağdaştırılan ikinci renk olmasının ortak sebebinin. En önemli dört ifade. Renklerde olduğu gibi. Tenekenin ton balığı ve domates salçası ambalajlarında en çok eşleştirilen malzeme olmasında. çiklet ambalajlarıyla en çok eşleştirilen kâğıt. ayran ve yoğurt ambalajlarında da en çok tercih edilen malzeme olmaktadır. görsel öğeler ile farklılaştırılmasının. gazlı içecek. bira. Süt ve meyve suyu ambalajlarında en çok tercih edilen ikinci malzeme olan cam. bu ürünlerin konserve olarak satın alınmasının etkisinden bahsedilebilir. ambalajın fonksiyonlarından oluşurken. bağdaştırılan ambalaj malzemelerinde de ürünlere göre farklılıklar gözlemlenmiştir. Tenekenin sıvı yağ ambalajlarında en çok bağdaştırılan malzeme olmasının ise. Tüketiciler. diyet bisküvi ve bisküvi ambalajları ise en çok naylon malzeme ile eşleştirilmiştir. Mavinin en çok bağdaştırılan renk olduğu ton balığı ambalajlarında. Bu fonksiyonlarını yerine getirmeyen bir ambalajın. Çikolata. Ambalaj unsur ve fonksiyonlarının önem sıralamasında “ürünü muhafaza etme” en önemli fonksiyon olurken. çay. tüketiciler üzerinde olumsuz etki yaratacağı ve marka imajını sarsacağı düşünülmektedir. 145 . öncelikle zorunlu fonksiyonlarını yerine getirmesini beklemektedir. Bu iki ifade. bir ambalajdan. “dayanıklılık” da ikinci sırada karşımıza çıkmaktadır. Tüketiciler süt ve meyve suyu ambalajları için kartonu tercih etmektedir. plastik malzeme ilk sıraya oturmaktadır. şekil ve renk son üç sırayı oluşturmaktadır.

ambalajın kullanım kolaylığı ve fonksiyonelliğine ilişkin olarak kolay açılabilir. Tüketiciler ayrıca. tüketicilerin o ürünü tercih etmeleri için yeterli bir sebep olmamaktadır. tasarımı önemsiz de bulmamaktadır. ambalajın markayı ayırt etmeyi sağladığı. Konumlandırmada ambalaj renginden yararlanan markaların başarılarını da düşünürsek. tanımadıkları bir markanın ürünlerini sırf ambalajı güzel olduğu için satın almayı kabul etmemektedir. üzerinde en çok durulan konunun üretim ve son kullanım tarihi bilgilerinin bulunması ve bunun iyi konumlandırılmasıyla ilgili olduğu görülmüştür. ambalajı güzel olduğu için bir ürüne fazladan para ödemeyi. özgün ambalaj rengi ile tüketici zihninde oluşturulacak renk-marka ilişkisinin önemi açığa çıkmaktadır. Ambalaj rengi ve diğer tasarım özelliklerini ne önemli ne de önemsiz olarak niteleyen tüketiciler. tüketiciler. Genel olarak bakıldığında önem ve katılma derecesinin yüksek olduğu ifadeler. rengin ürün satın almada etkili olması ve de benzer ve aynı fiyatlı ürünlerde ambalaj rengi güzel olanı tercih etme konusunda kararsız kalmaktadır. bir ambalajdan öncelikle ürünü korumasını ve de ürün hakkında bilgi vermesini istemekte ve bunu seçmiş oldukları ürünlerin ambalajlarından beklemektedirler. Sonuç olarak tüketiciler. Tasarımın.Ambalaja yönelik ifadelerde tüketicilerin önem ve katılma derecelerine bakıldığında. asıl fonksiyonlarını yerine getiren bir ambalaj üzerinde başarıyla uygulanmasının. Ambalajın geri dönüşümlü malzemeden üretilmesi. tüketicilerin önem verdiği bir diğer konu olmaktadır. Tüketicilerin ambalaj rengine ilişkin tutumlarına baktığımızda. ambalaj renginin markayı ayırt etmede işe yaradığı ortaya çıkmaktadır. Ambalaj tasarımının önemi konusunda kararsız kalan tüketiciler. ambalajının iyi ya da ilgi çekici olması. ambalajı güzel olan bir ürünün aynı zamanda kaliteli olacağını. Önceki sonuçlarda ortaya çıkan ambalaja 146 . ambalajın “koruma” ve “bilgi verme” fonksiyonlarına yönelik ifadelerdir. Tüketiciler için diğer önemli hususlar ise. güvendikleri markaya ait ürünlerde ambalajın önemli olmadığı yönündeki ifadelere de katılmaktadırlar. iyi bir ambalajın markaya olan güvenlerini arttırdığı. taşınabilir. tüketiciyi ürüne çekebileceği sonucuna varılabilir. Rengin ayırt edici özelliğini kabul etmelerine rağmen. elde kolay tutulabilir ve fazla yer kaplamayan yapıda olması ile küçük ürünler için büyük ambalajlar kullanılmaması. ürün bittikten sonra ambalajın başka amaçlar için kullanılabilmesi gibi konulardır. Diğer bir deyişle. ambalajda kullanılan malzeme konusuna dikkat ettikleri.

ambalaj formunun kolay taşımaya ve elde kolay tutmaya elverişli olmasını istemektedirler. bilgi verme ve kolaylık sağlama yönünde olan rasyonel bir tüketici kitlesinin varlığından söz edilebilir. ambalajın görsel yönünü ise “ne önemli ne önemsiz” bulmaktadır. Ambalaja yönelik ifadeleri dört grupta topladığımızda. Ambalajın kolaylık yönü ve çevre yönüne ilişkin ifadeleri de “önemli” olarak niteleyen tüketiciler. Ambalaj şekli ve boyutuna yönelik diğer tutumlar ise renge yönelik tutumlarla aynı sonuçları vermektedir. ambalaj rengi için de geçerli olmaktadır. çoğunluğunu gençlerin oluşturduğu. ürün ambalajlarından beklentileri tasarım ve biçimden çok ürüne yönelik koruma. Bunlar. tüketicilerin tanımadıkları bir markayı ambalaj rengi güzel olduğu için tercih etmeyi. küçük bir ürün için büyük bir ambalaj istememekte. 147 . tüketicilerin ambalajın bilgilendirme ve koruma yönüne ilişkin ifadeleri “çok önemli” ve “önemli” şeklinde değerlendirdikleri görülmüştür.ilişkin bazı durumlar. Birbirini destekler nitelikteki tüm bu sonuçlara bakıldığında. güvendikleri markayı ambalaj rengini beğenmedikleri için satın almamayı. gelir düzeyi çok yüksek olmayan ve bunun da muhtemel etkisiyle. Tüketicilerin ambalaj şekline ve boyutuna yönelik tutumları önceki sonuçlarla benzerlik göstermekte ve tüketiciler. ambalaj rengi güzel olan bir ürünün aynı zamanda kaliteli olacağını ve ambalaj rengi güzel olan bir ürüne fazladan para ödemeyi reddetmeleri gibi durumlardır.

Tüketiciler. Tüketicilerin beklentilerini karşılayacak nitelikte üretilen bir ambalaj. Zira tüketicilerin ambalaj tasarımına karşı nötr sayılabilecek düşüncelerinin yanında. Tüm bu gelişmelerin yanı sıra ambalaj. Tüketicilerin ambalaj tasarımına bakışı ise. 148 . ürüne kullanım ve taşıma kolaylığı sağlayan. başarılı ambalajlama stratejileri ile tutumların değiştirilmesi de mümkün olabilecektir. ürünün kullanımı ile üretici firma hakkında ve de aynı zamanda ürüne ait üretim ve son kullanım bilgileri konusunda anlaşılır bilgiler sunan bir unsur olarak algılanmaktadır. tasarımı ile de benzerlerinden farklılaşabildiği ölçüde başarıyı yakalayacaktır. Artık tüketiciler geri dönüşümü olan malzemelerden üretilmiş ambalajlara sahip ürünlere yönelmektedir. maliyeti tüketiciye fazla yansıtılmadığı sürece tüketici tutumları dikkate alınarak tasarlanabilir. hem işletme ve marka açısından hem de tüketici açısından kabul edilen bir başarı olacaktır.gittikçe artan çevre koruma bilinci. Ayrıca önemi -Greenpeace gibi çevreci örgütlerin de etkisiyle. kendilerine ek bir maliyet getirdiği anda olumsuz yönde olabilmektedir. işletme ve marka imajı sağlama ve marka konumlandırma gibi stratejik görevlerini de sürdürmektedir. Başarıyı sağlamak için tüketici tutumlarına uygun stratejiler geliştirilebileceği gibi.SONUÇ Tüketici açısından ambalaj. Küçük bir ürün için büyük bir ambalajı gereksiz bulmaları. özellikle şekil. boyut ve renk konularında belirli tutumları bulunmaktadır. bütünleşik pazarlama iletişiminin bir unsuru olarak. Bu başarı. tüketicilerin satın alma davranışlarını da etkilemiştir. ürünü koruyan. Burada bahsedilen maliyet göreceli bir büyüklüğe sahiptir ve hedef kitlenin gelir düzeyine göre değişiklik gösterebilecektir. aldatıcı ya da yanıltıcı uygulama sayılabilecek bazı ambalajlama stratejilerinin de farkındadır. rekabet avantajı sağlama. ambalajın güzel olmasının ürün kalitesini garanti etmediğini düşünmeleri bu farkındalığı vurgulamaktadır. Bahsedilen kriterleri dikkate alarak üretilen nitelikli bir ambalaj.

EKLER 149 .

Üretim Yönetimi ve Pazarlama Bilim Dalı Öğrencisi 1. Alışverişlerinizi ne sıklıkla yapıyorsunuz? ( ( ( ( ( ) Haftada 1 den fazla ) Haftada 1 kez ) 2 haftada 1 kez ) Ayda 1 kez ) Daha uzun zaman aralıklarıyla 2. Marmara Üniversitesinde Doç.EK 1 Anket Formu Değerli Katılımcı. Alışverişlerinizi genellikle nereden yaparsınız? ( ( ( ( ( ( ) Bakkal ) Şarküteri ) Market/Süpermarket ) Hipermarket ) Halk pazarı ) Diğer 3. Dr. Anket verileri sadece bilimsel amaçlı araştırma için kullanılacak ve gizli tutulacaktır. Mehmet Tığlı tarafından yönetilen bir yüksek lisans tez çalışmasına veri sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. Bu anket formu. Ambalajına özellikle dikkat ettiğiniz ürün grubu hangisidir? ( ( ( ( ( ( ( ( ) Gıda Ürünleri ) Giyim ) Aksesuar ) Ev Eşyası ) Temizlik Ürünleri ) Kozmetik ) çecek (Alkollü ve Alkolsüz) ) Diğer 150 . Katılımınız için teşekkür ederim. M. Ekim Şen Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü şletme Anabilim Dalı .

4. Kahverengi. Mavi. Renkler: Sarı. Lütfen aşağıda verilen ambalaj unsur ve fonksiyonlarını önem derecesine göre 1 en önemsiz 10 en önemli şeklinde derecelendiriniz. Turuncu. …………… …………… …………… …………… …………… ……………. Siyah. Şeffaf Süt Ayran Çikolata Hazır Kahve Sıvı Yağ Çay Toz Deterjan Domates Salçası Bira Ton Balığı Meyve Suyu Gazlı çecek Soda (Maden Suyu) Cips Diyet Bisküvi Bisküvi Yoğurt Kolonya Çiklet …………… …………… …………… …………… …………… …………… ……………. Lütfen aşağıda yer alan ürünlerin ambalajlarını. …………… …………… …………… …………… …………… …………… 151 . verilen renklerden hangisiyle bağdaştırıyorsanız karşısına yerleştiriniz. ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ) Ürünü muhafaza etmesi ) Renk ) Şekil ) Malzeme türü ve kalitesi ) Tasarım ) Dayanıklılık ) Kullanım kolaylığı sağlaması ) Taşıma kolaylığı sağlaması ) Ebat ) Bilgi verme 5. Mor. Beyaz. Yeşil. Kırmızı.

Kâğıt. PET Süt Ayran Çikolata Hazır Kahve Sıvı Yağ Çay Toz Deterjan Domates Salçası Bira Ton Balığı Meyve Suyu Gazlı çecek Soda (Maden Suyu) Cips Diyet Bisküvi Bisküvi Yoğurt Kolonya Çiklet …………… …………… …………… …………… …………… …………… ……………. Naylon. Karton. verilen ambalaj malzemelerinden hangisiyle bağdaştırıyorsanız karşısına yerleştiriniz. Lütfen aşağıda yer alan ürünlerin ambalajlarını. Ambalaj Malzemeleri: Cam. …………… …………… …………… …………… …………… …………… 152 . …………… …………… …………… …………… …………… …………….6. Teneke. Plastik.

7. sağlığa zararlı maddelerden üretilmemiş olması Ambalajın. Önemli Değil Ne Önemli Ne Önemsiz Kolay açılabilir olması Geri dönüşümlü malzemeden üretilmiş olması Fazla yer kaplamaması Kolay taşınabilir olması Üzerinde kullanım bilgilerinin olması Rutubete dayanıklı malzemeden üretilmiş olması Ambalajın tasarımı Ambalajın rengi Ambalajın ilgi çekici olması Ürünün market rafındaki duruşu Ambalajın dışarıya sızdırma yapmaması Üretim ve son kullanım tarihi bilgilerinin kolay görülebilir konumlandırılması Amblajın. Aşağıdaki ambalaja yönelik ifadelerin her birinin size önem derecesini ilgili bölümde işaretleyiniz. ürün bittikten sonra da başka amaçlar için kullanılabilmesi Ambalaj üzerinde. üretici firmaya ait bilgilerin yer alması Ambalaj üzerindeki yazıların okunabilir olması Ambalaj tasarımının özgün olması 153 Hiç Önemli Değil Çok Önemli Önemli .

kolay taşımaya elverişli olmalıdır 154 Katılıyorum Katılıyorum . ambalaj şeklini beğenmediğim için satın almayabilirim Ambalajın formu. markayı ayırt etmemi sağlar Güvendiğim bir markaya ait ürünü. aşağıdaki her bir ifadeye katılma derecenize göre belirtiniz. aşağıdaki her bir ifadeye katılma derecenize göre belirtiniz. ambalaj rengi güzelse satın alırım Benzer ve de aynı fiyatlı ürünlerde. aynı zamanda kalitelidir Ambalaj rengi güzel olduğu için. bir ürüne fazladan para ödeyebilirim Ambalaj rengi. Ambalaj rengine yönelik alışkanlığınızı. ambalaj şekli güzel olanı tercih ederim Ambalaj şekli güzel olduğu için. Ne Katılıyorum Ne Katılmıyorum Katılmıyorum Kesinlikle Katılmıyorum Kesinlikle Katılıyorum Ambalajın rengi.8. elde kolay tutmaya elverişli olmalıdır Benzer ve de aynı fiyatlı ürünlerde. ürünü satın almamda etkilidir Küçük bir ürün için büyük bir ambalaj kullanılmamalıdır Güvendiğim bir markaya ait ürünü. markayı ayırt etmemi sağlar Tanımadığım bir markanın ürünlerini. Ambalaj şekline ve boyutuna yönelik alışkanlığınızı. ambalaj şekli güzelse satın alırım Ambalajın formu. ambalaj rengi güzel olanı tercih ederim Ambalaj rengi güzel olan bir ürün. Ne Katılıyorum Ne Katılmıyorum Katılmıyorum Kesinlikle Katılmıyorum Kesinlikle Katılıyorum Ambalajın şekli. bir ürüne fazladan para ödeyebilirim Ambalaj şekli güzel olan bir ürün. ambalaj rengini beğenmediğim için satın almayabilirim 9. aynı zamanda kalitelidir Ambalaj şekli. ürünü satın almamda etkilidir Tanımadığım bir markanın ürünlerini.

ilgi çekici olmalıdır Ürün ambalajları zaman zaman yenilenmelidir Şöhretli insanların fotoğraflarına ambalaj üzerinde yer verilmelidir Aynı ambalajın uzun süre kullanılması. ambalajı nasıl olursa olsun satın alırım Tanımadığım bir markanın ürünlerini. markaya olan güvenimi arttırır Ambalajı kaliteli ise. açıldıktan sonra tekrar kapatılabilir özellikte olmalıdır Ambalaj. ürün de kalitelidir Ambalajın. Ne Katılıyorum Ne Katılmıyorum Katılmıyorum Ambalajda kullanılan malzeme kalitesine dikkat ederim Ambalajın tasarımı ürünü satın almamda etkilidir Ambalaj üzerinde ürüne ait tüm bilgiler yer almalıdır Küçük bir ürün için büyük bir ambalaj kullanılmamalıdır Güvendiğim bir markaya ait ürünleri.10. aşağıdaki her bir ifadeye katılma derecenize göre belirtiniz. Genel olarak ambalaja yönelik alışkanlığınızı. sade olmalıdır Ambalaj. ambalajı güzelse satın alırım Ambalajın ürünü koruması. bir ürüne fazladan para ödeyebilirim Ambalajı güzel olan bir ürün. aynı zamanda kalitelidir Ambalaj. ürünün fiyatını doğrudan etkiler Ambalaj. markayı ayırt etmemi sağlar Ambalaj üzerinde üretim ve son kullanma tarihi bilgileri yer almalıdır Ambalaj. ambalajı güzel olanı tercih ederim Ambalajın geri dönüşümlü olması gereklidir Ambalaj tasarımı orijinal olmalıdır Ambalajı güzel olduğu için. en önemli unsurdur Benzer ve de aynı fiyatlı ürünlerde. dokunulduğunda iyi bir his vermesi gerekir Ambalajın kolay açılabilir olması gerekir Ambalaj. oturmuş bir marka imajı verir 155 Kesinlikle Katılmıyorum Kesinlikle Katılıyorum Katılıyorum . kolay taşınabilir olmalıdır Ambalaj. elde kolay tutulabilir olmalıdır Ambalaj dayanıklı olmalıdır Ambalaj üzerinde yer alan etiket bilgilerini okurum yi bir ambalaj.

Cinsiyetiniz? ( ) Kadın ( ) Erkek 13. Doç. Aylık kişisel geliriniz? ( ( ( ( ( ( ) 1000 YTL ve altı ) 1001-2000 YTL ) 2001-3000 YTL ) 3001-4000 YTL ) 4001-5000 ) 5001 YTL ve üzeri Değerli vaktinizi ayırarak anketimize katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Dr. Yaşınız? ( ( ( ( ( ( ( ( ( ) 18 ve altı ) 19-25 ) 26-30 ) 31-35 ) 36-40 ) 41-45 ) 46-50 ) 51-55 ) 56 ve üzeri 12.11. Mehmet TIĞLI Mustafa Ekim ŞEN 156 .

Kocabaş. R. A. A. J. Pazarlama lkeleri. . England: Pearson Education Limited. (1981). (2005). Etzel. M. 6. Ar. Aydın. Walker ve W. (1999). zmir: Fakülteler Kitabevi Barış Yayınları. Altunışık. Budak ve G. letişim Odaklı Pazarlama. M. 11. Odabaşı (çev. slamoğlu. . (2001). 1. 1. A. stanbul: Literatür Yayınları. şletmelerde Ambalaj Sorunları Ve Ambalajlama Alanındaki Gelişmeler. Berkowitz. Gegez. Sakarya: Sakarya Yayıncılık. Karalar. Ankara: Mediacat Yayınları. (2006). slamoğlu. H. (2004). Coşkun. Tüketici Odaklı Bütünleşik Pazarlama letişimi. Çakıcı. Marketing. Yıldırım. 1. Marketing. USA: McGraw-Hill. Rudelius. Ankara: Detay Yayınları. Budak. Pazarlama Yönetimi. şletme Yönetimi. Ambalaj Ve Gıda. (1987). B. 4. 157 . J. (2003). Bozkurt. Marka Ve Marka Stratejileri. stanbul: Beta Yayınları. M. stanbul: Bilim Teknik Yayınevi. (2005). Elden ve S. 3. Hartley ve W. stanbul: Mediacat Yayınları. Ankara: Gıda Teknolojisi Derneği. (2006). L. C. R. A. 5.Ü. E. Marketing Communications. Erdem. F.). W. 3. Eskişehir. (2003). Ankara: A. (1999). (2005). N.KAYNAKÇA Kitaplar Akat. (1997). USA: Irwin McGraw Hill. 2. şletme Politikası. stanbul: Beta Yayınları. R. Pazarlama lkeleri. 2. 1. A. S. stanbul: Beta Yayınları. M. (2005). 1. A. H. Stanton. Fill. Bayraktaroğlu ve E. Ankara: Nobel Yayınları. (2007). A. Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri. S. Pazarlama Araştırmaları. Tüketici Davranışları. Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları. E. (2000). J. 1. Blythe. J. Kerin. Y. . Karafakıoğlu. Çelebi. Marketing PR. G. R. 1. 1.

Y. R. Uydacı. S. 8. stanbul: Beta Yayınları. K. Kurtuluş. Odabaşı. M. 2. P. 1. E. F. stanbul: Rota Yayınları (orijinal baskı tarihi 1998) Mozota. Ülgen. L. Ö.). şletmelerde Stratejik Yönetim. Tekinay (çev. . Ne Düşünüyorlardı. A. 12. Halkla lişkiler Nedir. 2. Oyman. D. McMath. Pazarlama lkeleri. Özdemir. (2000). Başarılı Ambalaj Başarılı Pazarlama. stanbul: Beta Yayınları.). Siegel. (2002). (2002). Bursa: Uludağ Üniversitesi Yayınları. Bir Aktör Olarak Markalar Ürün Yerleştirme. B. Pazarlama Araştırması. 1. Üsdiken (çev. 1. Ankara: Detay Yayınları. stanbul: Türkmen Kitabevi. stanbul: Mediacat Yayınları (orijinal baskı tarihi 2003) Mucuk. B. Pazarlamada Yeni Yaklaşımlar. 1. . stanbul: Beta Yayınları. stanbul: Değişim Yayınları. M. (2004). Barış. Tasarım Yönetimi. stanbul: Literatür Yayınları. 13. B. Tokol. Ve Murray J. Kaçamak (çev. ve G. Peltekoğlu. stanbul: Literatür Yayınları. F. (1999). H. (2006). N. Z.). Pazarlama Araştırmaları. Tüketici Davranışı. Pazarlama lkeleri. Ankara: Seçkin Yayınları. Pazarlama lkeleri. (2003). stanbul: Mediacat Yayınları. (1996). stanbul: Türkmen Kitabevi. C. M. K. Meyers. (2000). ve T. 8. Tığlı. (2004). Altunışık ve Ş. Mucuk. Muallimoğlu (çev. ve M. T. Marketing Foundations And Applications. H. (2006). N. Yeşil Pazarlama. Forbes. Varinli. (2001). 1. (1996). B. (2004). 1. Kotler. (2002). Tek. Capital Kitapları. Torlak. 2. Modern Pazarlama. Odabaşı. (2001). USA: Irwin Mirror Press. Pazarlama Yönetimi. 158 . (2006). (2006). stanbul: Mediacat Yayınları.Koç. R. (2007). Ö. M. ve S. Pazarlama letişimi Yönetimi. Y. .). stanbul: Türkmen Kitabevi. Tüketici Davranışı Ve Pazarlama Stratejileri Global Ve Yerel Yaklaşım. 8. stanbul: Türkmen Kitabevi. Mirze.

3. Zeytinyağı Ambalajlarında Özgün Tasarımın Önemi.9. Pak/Plast & Teknik. (1998). Gümüş. Pazarlamada Ambalajın Yeri Ve Önemi. 159 . . (2006). . 32-43. Ambalaj Tasarımının Özet Geçmişi. 3.14. Gümüş. (1997). Ambalaj Hakkında Ne Biliyorsunuz. Ambalaj Bülteni. Bayazıt.10. [Electronic Version] Aralık 2001: 9-13 (15 Şubat 2007). Ergüven. Private Label Türkiye.Süreli Yayınlar Ambalaj Bülteni. 68–69. 2. (2001). M. Ambalaj Sanayicileri Derneği Bülteni. 69-72. Ambalaj Bülteni. 70–71. Türkiye’de Ambalaj Endüstrisi ve Türk Tasarım Kimliği. 36-41. 3. (2006). (2006). Flekso Baskıda Kullanılan Plastik Esaslı Substratlar Taşıyıcı Malzemeler. A. [Electronic Version] Haziran-Temmuz-Ağustos 2004: 56-63 (15 Şubat 2007). 3. Saraç. (2004). Pak/Plast & Teknik. N. hracatta Ambalajlamanın Önemi Ve Barkodlama Sistemi.

Ürün Kimliğine Ve Ambalaj Tasarımına Yansıması. Bolu: Abant zzet Baysal Üniversitesi SBE. Balcıoğlu. stanbul: stanbul Teknik Üniversitesi SBE. (2005).Yayınlanmamış Tezler Akkan. stanbul: Marmara Üniversitesi SBE. H. Endüstri Ürünleri Tasarımı Açısından Ambalajın ncelenmesi Ve Ambalaj Tasarım Yöntemi çin Bir Model Önerisi. stanbul: stanbul Üniversitesi SBE. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Modern Pazarlamada Ambalajın Yeri Ve Önemi. Ambalaj Seçimine Etki Eden Faktörler Ve Dondurulmuş Gıda Sektöründe Bir Uygulama. (1999). stanbul: Marmara Üniversitesi GSE. T. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. E. Tüketici Davranışları Açısından Satış Promosyonlarının Tüketicilerin Marka Tercihleri Üzerindeki Etkileri Ve Kozmetik Sektöründe Bir Uygulama. stanbul: Marmara Üniversitesi SBE. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Alpay. D. stanbul: Marmara Üniversitesi SBE. Uluslararası Pazarlara Yönelik Yeni Mamul Geliştirme Ve Türkiye’deki Uygulama. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. M. M. Gıda Ürünlerinde Ambalajın Tüketici Algılaması Üzerindeki Etkisi. (1988). (1994). Ambalajda Tüketici Davranışlarını Etkileyen Estetik Öğelerin ncelenmesi. Koşal. M. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Kurum Kültürünün Kurum Kimliğine. (1997). zmir: Dokuz Eylül Üniversitesi SBE. Gülbay. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. (2006). Demirel. U. Ertem. B. Bekmezci. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ertekin. Erkınay. Ambalajlı Ürünlerde maj Yaratılması Ve pana Örneği. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. (2003). 160 . stanbul: Marmara Üniversitesi GSE. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Projesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. B. Ambalaj Üzerinde Yazı ve llüstrasyon Olgusunun rdelenmesi. Marka Ambalaj Ve Etiketin Tüketici Satın Alma Davranışına Etkisi Ve Çamaşır Deterjan Sektöründe Bir Uygulama. stanbul: stanbul Üniversitesi SBE. (1994). Mehmeti. A. Cengiz. (1989). S. Kocaeli: Kocaeli Üniversitesi SBE. (1996). (2003). stanbul: stanbul Üniversitesi SBE. M. Ambalajlama Ve Türkiye’de Gıda Maddeleri Dışsatımında Ambalajlamanın Rolü. (1999). N. Yayınlanmamış Sanatta Yeterlik Tezi. Ü.

Rengin Tüketici Satınalma Kararlarına Etkisi Ve Ambalaj Renkleri Üzerine Bir Uygulama. zmir: Ege Üniversitesi SBE. Ürün Ambalajının Kalite majı Yaratma Etkisi Üzerine Bir Pilot Araştırma. N. (1999). stanbul: stanbul Üniversitesi . A. (1987). 161 . stanbul: Marmara Üniversitesi SBE. Satış Artırıcı Bir Pazarlama Aracı Ambalajlama. M. Modern Pazarlamada Ambalajın Yeri Ve Önemi Giz Bisküvileri Gıda Sanayi Ve Ticaret AŞ Örneği Ve Bir Anket Uygulaması. stanbul: Mimar Sinan Üniversitesi FBE. Taşyuran.Nuhoğlu. S. R. Pazarlama letişimi Aracı Olarak Ambalajın Tüketicinin Satın Alma Sürecine Etkisi. A. N.F. stanbul: Marmara Üniversitesi SBE. (2000). Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. (1997). Şerifsoy. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. stanbul: stanbul Üniversitesi SBE. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Uluslararası Pazarlara Giriş Stratejileri Ve Karton Ambalaj Üreticileri Sektöründe nceleme. Turan. stanbul: Marmara Üniversitesi SBE. ISO 9002 Kalite Güvencesi Sisteminin Ambalaj Sektöründe Tesisi Ve Uygulaması. P. . Özden. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. (2006). Trabzon: Karadeniz Teknik Üniversitesi SBE. Uzuntaş. Yayınlanmamış Doktora Tezi. H. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. H. Ürün Kimliğinin Belirleyiciliğinde Ambalaj Ve Kimlik lişkilerinin Temel lkeleri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. L. (1987). Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. (2002). Uzman. Özkaraman. (2002). A.

) https://www.com/index.marmara.tr/Enstituler/FenBilimleri/Dergi/pdf/164Mehtap. http://www. Ambalajını Söyle Sana Kim Olduğunu Söyleyeyim. http://www.) http://www. yi Şeyler Küçük Ambalajlarla Gelir. Bütün Ürünlerin Mutlaka Bir Ambalaja Gereksinimi Vardır.tr/download/ambalaj. Göktepe. http://www. (2005). N. Trakya Üniversitesi. (t. M. Bal Ve Bademle Gelen Markalaşma Başarısı.net/marka/nedir. Ambalajların Üzerindeki şaretler.photoline.cevko. Y. Macline.pdf (15 Şubat 2007).trakya.y. (2005).asp?id=1494 (26 Mayıs 2007).tr/News. Paketleme Ve Etiketleme.y.kirbas. Anket Sisteminin Özellikleri.tr/tur/sss/Bolum_XIII.pdf (25 Nisan 2007).turkticaret.org. Ergonomik Tasarımda Renk. Bayazıt.edu.com/node/313 (17 Haziran 2007).) 162 . Sağocak. (t.com/node/281 (20 Haziran 2007).) http://igeme.halklailiskiler. (2007).ambalajrehberi.tr/tIsaretler. E. Marka Nedir. (t. Ürünün Raftaki Kimliği Ambalaj Tasarımı.com.tr/detay. Bek.php (20 Haziran 2007).org.y.pdf (19 Nisan 2007). http://www. D.php?id=95 (19 Şubat 2007).com. Logotype ve Amblem Evrensel Anlatımın En Kısa Yolu.edu.y.nternet Akgün. 31: 36-44.) http://anket. Çevko Çevre Koruma Ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfı. (t.aspx (20 Haziran 2007). C. (2006). http://www.aspx?newsid=1810 (5 Eylül 2007).ambalajtasarimi.y.tr/anket/?sayfa=ozellik (21 Kasım 2007). (t.com. http://www. (2004).ambalajtasarimi. FBE. http://www.

(2004). Kâğıda Dayalı Ambalaj Malzemeleri Sektör Araştırması.Diğer Bayraktar. F. 163 . Ambalaj Sektörü Ve Ambalaj Malzemeleri. Erberk. stanbul. (2004). Ambalaj Sanayicileri Derneği Genel Sekreterinin Konuşması. Ankara: Türkiye Kalkınma Bankası A. 37–41. Araştırma Müdürlüğü. D. Avrupa Birliği’ne Giriş Sürecinde Ambalaj Sektörü Semineri.Ş.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful