P. 1
Ambalaja Yonelik Tuketici Tutumlari Consumer Attitudes Related to the Packages and a Practice

Ambalaja Yonelik Tuketici Tutumlari Consumer Attitudes Related to the Packages and a Practice

|Views: 2,673|Likes:
Yayınlayan: Pınar Ersü

More info:

Published by: Pınar Ersü on Nov 15, 2011
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/06/2013

pdf

text

original

Sections

 • G R Ş
 • 1. AMBALAJ KAVRAMI
 • 1.1. Ambalaja lişkin Genel Kavramlar
 • 1.1.1. Ambalajın Tanımı
 • 1.1.2. Ambalajın Önemi
 • 1.1.3. Ambalajın Özellikleri
 • 1.1.4. Ambalajın Fonksiyonları
 • 1.1.4.1. Koruma Fonksiyonu
 • 1.1.4.2. Depolama ve Taşıma Fonksiyonu
 • 1.1.4.3. Kullanım Kolaylığı Fonksiyonu
 • 1.1.4.4. Miktar Fonksiyonu
 • 1.1.4.5. Bilgi Verme Fonksiyonu
 • 1.1.4.6. Fiyat Ayarlama Fonksiyonu
 • 1.1.4.7. Tutundurma Fonksiyonu
 • 1.2. Ambalajı Oluşturan Estetik Öğeler
 • 1.2.1. Ambalajın Görsel Unsurları
 • 1.2.1.1. Renk
 • 1.2.1.2. Ambalaj Yapısı
 • 1.2.1.2.1. Kullanılan Malzeme
 • 1.2.1.2.2. Ambalaj Formu
 • Şekil 10: Piramit Şeklindeki Özgün Ambalaj Formuyla Toblerone Çikolataları
 • Şekil 11: Karton Tüp Tasarımıyla Pringles Ambalajı
 • 1.2.1.2.3. Boyut
 • 1.2.1.3. Tipografi
 • 1.2.1.4. Marka smi ve Logo
 • 1.2.1.5. Fotoğraf ve llüstrasyon
 • 1.2.2. Ambalaj Tasarımı
 • Şekil 14: Ürüne Kattığı Kulanım Kolaylığı ile Tears Naturale Free Ambalajı
 • Şekil 16: London International Awards 2005 Birincisi U’luvka Vodka Ambalajı
 • 1.3. Ambalajlama Karar Süreci
 • 1.3.1. Ambalajlama Kararında Etkili Faktörler
 • 1.3.2. Ambalajlama Stratejileri
 • 1.3.3. Ambalaj – Çevre lişkisi
 • Şekil 19: Yeşil Nokta (Der Grüne Punkt) ve Çevko Yeşil Nokta Sembolleri
 • Şekil 20: Geri Kazanılabilir Ambalaj (Resy) ve Çevko Vakfı Üyelik Sembolleri
 • 1.3.4. Ambalajlama – Tüketici Korunması lişkileri
 • 1.3.5. Ambalajlama Araştırması
 • 1.4. Ambalaj – Bütünleşik Pazarlama letişimi lişkisi
 • 1.4.1. Bütünleşik Pazarlama letişimi Kavramı
 • Şekil 21: Bütünleşik Pazarlama letişimi Süreci Modeli
 • 1.4.2. Ambalajın Bütünleşik Pazarlama letişimindeki Yeri
 • 1.4.3. Ambalaj – Kimlik lişkileri
 • 2. TÜKET C DAVRANIŞLARI
 • 2.1. Tüketici ve Tüketici Davranışı Kavramları
 • 2.1.1. Tüketicinin Satın Alma Karar Süreci
 • 2.1.2. Tüketici lgilenimi ve Etkili Faktörler
 • 2.2. Tüketici Davranış Modelleri
 • 2.2.1. Açıklayıcı (Geleneksel) Modeller
 • 2.2.1.1. Marshall’ın Ekonomik Modeli
 • 2.2.1.2. Freudian Model
 • 2.2.1.3. Pavlovian Model
 • 2.2.1.4. Veblen’in Toplumsal Modeli
 • 2.2.2. Tanımlayıcı (Modern) Modeller
 • 2.2.2.1. Engel – Kollat – Blackwell Modeli
 • 2.2.2.2. Howard – Sheth Modeli
 • 2.2.2.3. Doğal Olayları nceleyen Model
 • 2.3. Tüketici Davranışlarını Etkileyen Faktörler
 • 2.3.1. Tüketici Davranışlarını Etkileyen Kişisel Faktörler
 • 2.3.2. Tüketici Davranışlarını Etkileyen Sosyal ve Kültürel Faktörler
 • 2.3.3. Tüketici Davranışlarını Etkileyen Psikolojik Faktörler
 • 2.3.3.1. Güdüleme ve htiyaçlar
 • 2.3.3.2. Öğrenme
 • 2.3.3.3. Algılama
 • 2.3.3.4. Tutumlar
 • 2.3.3.4.1. Tutumun Bileşenleri
 • Şekil 24: Tutum Bileşenleri ve Tutum Geliştirme Süreci
 • 2.3.3.4.2. Tutumun Fonksiyonları
 • 2.3.3.4.3. Tutumların Özellikleri
 • 2.3.3.4.4. Tutumların Ölçülmesi
 • 2.4. Ambalaj – Tüketici Davranışı lişkileri
 • 3. UYGULAMA
 • 3.1. Araştırmanın Amacı ve Kapsamı
 • 3.2. Araştırmanın Kısıtları
 • 3.3. Araştırma Yöntemi
 • 3.3.1. Anakütle ve Örnekleme Yönteminin Seçimi
 • 3.3.2. Veri Toplama Yöntemi
 • 3.3.3. Verilerin Analizi
 • 3.4. Araştırmanın Bulguları
 • 3.4.1. Güvenilirlik Analizi
 • 3.4.2. Katılımcıların Sosyo-Demografik Özellikleri
 • Tablo 2 Anket Katılımcılarının Profili
 • 3.4.3. Katılımcıların Anket Sorularına lişkin Frekans ve Yüzde
 • Tablo 3 Alışverişlerinizi ne sıklıkla yapıyorsunuz?
 • Tablo 4 Alışverişlerinizi genellikle nereden yaparsınız?
 • Tablo 5 Ambalajına özellikle dikkat ettiğiniz ürün grubu hangisidir?
 • 3.4.4. Tanımlayıcı statistikler
 • Tablo 14 Ambalajın Görsel Yönü Faktörüne Ait Soruların Ortalamaları
 • Tablo 15 Ambalajın Kolaylık Yönü Faktörüne Ait Soruların Ortalamaları
 • Tablo 16 Ambalajın Çevre Yönü Faktörüne Ait Soruların Ortalamaları
 • 3.4.5. Faktör Analizi
 • Tablo 17 Güvenilirlik Analizi
 • Tablo 18 KMO and Bartlett's Test
 • Tablo 19 Faktör Analizi Sonucu
 • Tablo 20 Toplam Açıklanan Varyans
 • 3.4.6. T Testi
 • 3.4.7. Varyans Analizi (ANOVA)
 • 3.5. Araştırmanın Sonucu
 • SONUÇ
 • EKLER
 • KAYNAKÇA

T.C.

MARMARA ÜN VERS TES SOSYAL B L MLER ENST TÜSÜ ŞLETME ANAB L M DALI ÜRET M YÖNET M VE PAZARLAMA B L M DALI

AMBALAJA YÖNEL K TÜKET C TUTUMLARI VE B R UYGULAMA
Yüksek Lisans Tezi

M. EK M ŞEN

stanbul, 2007

T.C. MARMARA ÜN VERS TES SOSYAL B L MLER ENST TÜSÜ ŞLETME ANAB L M DALI ÜRET M YÖNET M VE PAZARLAMA B L M DALI

AMBALAJA YÖNEL K TÜKET C TUTUMLARI VE B R UYGULAMA
Yüksek Lisans Tezi

M. EK M ŞEN Danışman: DOÇ.DR. MEHMET TIĞLI

stanbul, 2007

Bütünleşik pazarlama iletişiminin önemli bir unsuru olarak ambalaj. ambalaja yönelik tüketici tutumları oluşturmaktadır. ürüne değer katan bir faktör olarak ön plâna çıkmaktadır. Tutumlar. bir uygulama ile tüketicilerin ambalaja yönelik tutumları ölçülmeye çalışılmıştır. Tüketici Davranışları. tüketici davranışlarını etkileyen faktörlerden biri olup. bu faktörlerin psikolojik boyutunu oluşturan önemli unsurlar arasındadır. self-servis sistemi ile süpermarket ve hipermarketlerin de gelişimine paralel olarak artmıştır. Dr. Bu çalışmanın temelini.GENEL B LG LER sim ve Soyadı Anabilim Dalı Programı Tez Danışmanı Tez Türü ve Tarihi Anahtar Kelimeler : Mustafa Ekim Şen : şletme : Üretim Yönetimi ve Pazarlama : Doç. iii . Çalışmada ambalaj ve tüketici davranışı kavramlarına ve bu kavramların birbirleriyle ilişkisine yer verildikten sonra. Mehmet Tığlı : Yüksek Lisans – Aralık 2007 : Ambalaj. Ambalajlama. Tutumlar ÖZET AMBALAJA YÖNEL K TÜKET C TUTUMLARI VE B R UYGULAMA Ambalajlamanın günümüzdeki önemi.

Mehmet Tığlı : Master – December 2007 : Package. Basic of this research is. consumer behaviour and relationship of both these concepts has been examined in detail and then consumers’ behaviours related to the packages has been researched with a practice. Consumer Behaviours. Packaging. Dr. Attitudes ABSTRACT CONSUMER ATTITUDES RELATED TO THE PACKAGES AND A PRACTICE Importance of packaging has more importance nowadays. paralel to selfservice systems in supermarkets and hypermarkets. consumer attitudes that are related to packages. In the research. iv . It has been a big factor to add value to products as an important part of IMC (Integrated Marketing Communication). is also an important part of phycological dimensions of these factors. package.GENERAL KNOWLEDGE Name and Surname Field Programme Supervisor Degree Awarded and Date Keywords : Mustafa Ekim Şen : Business Administration : Production Management and Marketing : Doç. which is a factor to influence consumer behaviours. Attitudes.

2007 M. Ahmet Başcı ve Ferahnur Özgören’e en içten dileklerimle teşekkür ederim.ÖNSÖZ Bu tez çalışmasının her aşamasında beni yönlendiren değerli hocam Doç. Ekim ŞEN v . stanbul. çalışmanın uygulama kısmını oluşturan anket ve istatistiksel analiz aşamalarındaki katkılarından dolayı Arş. Ayrıca yine tezin her aşamasındaki desteği ve gösterdiği sabır için aileme teşekkür ederim. Gör. Mehmet Tığlı’ya. Dr.

...............................4....... Ambalajı Oluşturan Estetik Öğeler....................................................25 1......................................................1 1...1.............................................4.................................... Ambalajlama Araştırması............1............................4.................................5.........1..........................47 1..............................4..................1...................44 1.......1...................33 1........................................................ Ambalajın Tanımı ...........2..68 2.............................1................ Ambalajın Fonksiyonları.............................. Marka smi ve Logo ......................30 1....1.....................50 1........1..........1. Depolama ve Taşıma Fonksiyonu.........9 1.......................4....................................4..............................................1...6 1............7...................................12 1..............5 1..................................... Tipografi ...........................................2...........24 1......................... Ambalaj Formu .......1..............4.4...... Ambalajın Önemi....... Ambalaj – Çevre lişkisi...................................2...........................................1..............6..3............................ Ambalajın Görsel Unsurları ..........1.1..3.1...................................4..... Kullanılan Malzeme ........................................8 1............2.......... Fiyat Ayarlama Fonksiyonu........................................... Ambalaj – Bütünleşik Pazarlama letişimi lişkisi ...................................2....................................7 1...... AMBALAJ KAVRAMI...11 1...............................................4.............68 2............ Bütünleşik Pazarlama letişimi Kavramı.............64 2.....4 1........................................................ Ambalajlama Kararında Etkili Faktörler......................2..9 1.............43 1... Miktar Fonksiyonu ................................. Ambalaja lişkin Genel Kavramlar.................2 1..27 1......1...........2............3...................69 vi ............2 1.................................... Ambalaj – Kimlik lişkileri ......................3....... Fotoğraf ve llüstrasyon..........................4........Ç NDEK LER Sayfa No........... Tüketicinin Satın Alma Karar Süreci.......................................... TABLO L STES .. Ambalajlama Karar Süreci ..................3..2..........2.........2................. Ambalajlama – Tüketici Korunması lişkileri ......x G R Ş.............1...............2........2...........2........3.......... Ambalajlama Stratejileri .1......................1........................2 1.........10 1........53 1................. Ambalajın Bütünleşik Pazarlama letişimindeki Yeri ......................................1.........2................................4.....2..................................3.......... Ambalajın Özellikleri.........................................................................1............................ viii ŞEK L L STES ...... Kullanım Kolaylığı Fonksiyonu............................................. Ambalaj Yapısı ...........................................................................2..........5....... Boyut.1.............58 1..........................34 1.....................56 1..........3............4..................1.............1.1........................................5....... Tutundurma Fonksiyonu............................................................2....... Tüketici ve Tüketici Davranışı Kavramları......31 1....... Ambalaj Tasarımı...............29 1.............................2............1...........................................................................................11 1........2............4......................3.3........62 1.................58 1............................2................... Bilgi Verme Fonksiyonu ....... TÜKET C DAVRANIŞLARI.........4...........3.............................................................................................................1........1..............2 1......................1...............................5 1.....................1..2....3....... Renk.. Koruma Fonksiyonu ..........

................................ Pavlovian Model ... Tüketici Davranışlarını Etkileyen Kişisel Faktörler .......................4................ Tutumun Fonksiyonları....................3..........2....................3............110 3..4... Güvenilirlik Analizi ................76 2.................... Veri Toplama Yöntemi..........1......2......2...........................2.................................. Faktör Analizi ...........130 3............................................................................4...................... Tüketici Davranışlarını Etkileyen Psikolojik Faktörler ... Tutumlar ... Güdüleme ve htiyaçlar ......3..................................75 2.......83 2............................................................ Tutumların Ölçülmesi...........2...1.....3.....1..........................................2.....3.........1....................................... Howard – Sheth Modeli............ Anakütle ve Örnekleme Yönteminin Seçimi.....2..............2............... Öğrenme ........1..............3....................93 3..75 2............................................. Marshall’ın Ekonomik Modeli..............2.4........................2........................................................3.................................. Araştırmanın Bulguları ..................101 3........3........................................................4...........3.........................................1...................................................................................................91 2.....1.............. UYGULAMA..............................92 2.......................2........................................ Katılımcıların Sosyo-Demografik Özellikleri .......................................................3..............2.............117 3.............. Tüketici Davranışlarını Etkileyen Sosyal ve Kültürel Faktörler ........78 2..................102 3............1..............1....2................97 3..... Freudian Model ....................4........................... Doğal Olayları nceleyen Model....................4.149 KAYNAKÇA ......................77 2..3.................................. Algılama ...98 3.................. Tanımlayıcı (Modern) Modeller .............3.............3................3..............................3.........97 3........4.....81 2.................3............92 2......... Tüketici Davranış Modelleri ....5.........103 3...4.........................................................72 2.89 2....................................4.......... T Testi ...................81 2...............................................88 2....................... Tüketici lgilenimi ve Etkili Faktörler .........2............3..................144 SONUÇ .............148 EKLER ........ Tutumların Özellikleri ........................3.......................................2.4.............................1.............. Araştırmanın Amacı ve Kapsamı ........................4.........120 3..........3.4.............74 2....................7.................2........2......................3...........3............................86 2....3.....4..................3......... Tutumun Bileşenleri ....................................3.....6.......................................................... Katılımcıların Anket Sorularına lişkin Frekans ve Yüzde Dağılımları .......157 vii ......1..................97 3....................4.................... Verilerin Analizi ..........2..4.........2.......... Ambalaj – Tüketici Davranışı lişkileri ..........................2.........................2.............3....................................................2...1............. Araştırmanın Kısıtları . Varyans Analizi (ANOVA) ............... Tanımlayıcı statistikler.....................97 3...74 2...................................................................101 3......79 2...................................... Açıklayıcı (Geleneksel) Modeller..................................3................3.78 2...............86 2...........................................100 3...80 2...................................................97 3.........3....................3.....2...... Araştırmanın Sonucu ........4............................. Tüketici Davranışlarını Etkileyen Faktörler.......2....................1................5........................88 2................3.............................................................1....... Araştırma Yöntemi ...... Engel – Kollat – Blackwell Modeli........................3...................................... Veblen’in Toplumsal Modeli...........................87 2............

116 Tablo 15 : Ambalajın Kolaylık Yönü Faktörüne Ait Soruların Ortalamaları……..119 viii ...114 Tablo 13 : Ambalajın Bilgilendirme ve Koruma Yönü Faktörüne Ait Soruların Ortalamaları……………………………………………………………. Aşağıdaki Her Bir fadeye Katılma Derecenize Göre Belirtiniz……………………………………....117 Tablo 16 : Ambalajın Çevre Yönü Faktörüne Ait Soruların Ortalamaları…….....117 Tablo 17 : Güvenilirlik Analizi………………………………………………….118 Tablo 19 : Faktör Analizi Sonucu…………………………………………………...........….……………........….103 Tablo 4 : Alışverişlerinizi genellikle nereden yaparsınız?............102 Tablo 3 : Alışverişlerinizi ne sıklıkla yapıyorsunuz?........104 Tablo 6 : Lütfen Aşağıda Yer Alan Ürünlerin Ambalajlarını..…...TABLO L STES Sayfa No....110 Tablo 9 : Aşağıdaki Ambalaja Yönelik fadelerin Her Birinin Size Önem Derecesini lgili Bölümde şaretleyiniz……..................…........113 Tablo 12 : Genel Olarak Ambalaja Yönelik Alışkanlığınızı... Verilen Renklerden Hangisi ile Bağdaştırıyorsanız şaretleyiniz…......……………………………111 Tablo 10 : Ambalaj Rengine Yönelik Alışkanlığınızı..103 Tablo 5 : Ambalajına özellikle dikkat ettiğiniz ürün grubu hangisidir?...112 Tablo 11 : Ambalaj Şekline ve Boyutuna Yönelik Alışkanlığınızı.... Verilen Ambalaj Malzemelerinden Hangisi ile Bağdaştırıyorsanız şaretleyiniz…………...................118 Tablo 18 : KMO and Bartlett's Test………………………………………………............ Aşağıdaki Her Bir fadeye Katılma Derecenize Göre Belirtiniz…..……………………….......…105 Tablo 7 : Lütfen Aşağıda Yer Alan Ürünlerin Ambalajlarını...116 Tablo 14 : Ambalajın Görsel Yönü Faktörüne Ait Soruların Ortalamaları……. Tablo 1 : Güvenilirlik Analizi………………………………………………………101 Tablo 2 : Anket Katılımcılarının Profili……………………………………………........108 Tablo 8 : Aşağıda Verilen Ambalaj Unsur ve Fonksiyonlarını Önem Derecesine Göre 1: En Önemsiz 10: En Önemli Şeklinde Derecelendiriniz………. Aşağıdaki Her Bir fadeye Katılma Derecenize Göre Belirtiniz……………………….....

….132 Tablo 28 : Yaşa Göre Araştırmaya Katılan Tüketicilerin Ambalaja Yönelik fadelerin Önem Derecelerine lişkin ANOVA Tablosu………....126 Tablo 25 : Cinsiyete Göre Araştırmaya Katılan Tüketicilerin Ambalaja Yönelik Alışkanlıklarına lişkin T-testi Tablosu…………………………….….135 Tablo 30 : Yaşa Göre Araştırmaya Katılan Tüketicilerin Ambalaj Rengine Yönelik Alışkanlıklarına lişkin ANOVA Tablosu……….136 Tablo 31 : Gelire Göre Araştırmaya Katılan Tüketicilerin Ambalaj Rengine Yönelik Alışkanlıklarına lişkin ANOVA Tablosu……...125 Tablo 24 : Cinsiyete Göre Araştırmaya Katılan Tüketicilerin Ambalaj Şekline ve Boyutuna Yönelik Alışkanlıklarına lişkin T-testi Tablosu…………....….....……127 Tablo 26 : Yaşa Göre Araştırmaya Katılan Tüketicilerin Ambalaj Unsur ve Fonksiyonlarına Yönelik fadelere lişkin ANOVA Tablosu…………..140 Tablo 35 : Gelire Göre Araştırmaya Katılan Tüketicilerin Ambalaja Yönelik Alışkanlıklarına lişkin ANOVA Tablosu………………………………...138 Tablo 33 : Gelire Göre Araştırmaya Katılan Tüketicilerin Ambalaj Şekline ve Boyutuna Yönelik Alışkanlıklarına lişkin ANOVA Tablosu…………..……..137 Tablo 32 : Yaşa Göre Araştırmaya Katılan Tüketicilerin Ambalaj Şekline ve Boyutuna Yönelik Alışkanlıklarına lişkin ANOVA Tablosu………….…….139 Tablo 34 : Yaşa Göre Araştırmaya Katılan Tüketicilerin Ambalaja Yönelik Alışkanlıklarına lişkin ANOVA Tablosu………………………….Tablo 20 : Toplam Açıklanan Varyans…………………………………………......122 Tablo 23 : Cinsiyete Göre Araştırmaya Katılan Tüketicilerin Ambalaj Rengine Yönelik Alışkanlıklarına lişkin T-testi Tablosu………………………..………….…120 Tablo 21 : Cinsiyete Göre Araştırmaya Katılan Tüketicilerin Ambalaj Unsur ve Fonksiyonlarına Yönelik fadelere lişkin T-testi Tablosu…………….131 Tablo 27 : Gelire Göre Araştırmaya Katılan Tüketicilerin Ambalaj Unsur ve Fonksiyonlarına Yönelik fadelere lişkin ANOVA Tablosu………….121 Tablo 22 : Cinsiyete Göre Araştırmaya Katılan Tüketicilerin Ambalaja Yönelik fadelerin Önem Derecelerine lişkin T-testi Tablosu………………….………133 Tablo 29 : Gelire Göre Araştırmaya Katılan Tüketicilerin Ambalaja Yönelik fadelerin Önem Derecelerine lişkin ANOVA Tablosu……………….......142 ix ...

Kahve Ambalajlarındaki Kullanımına Örnekler…………………………………………………………………….…40 Şekil 16 : London International Awards 2005 Birincisi U’luvka Vodka Ambalajı..21 Şekil 9 : Parlak Gümüş Fon Üzerine Değişik Renk Etiketlerle John’s Coffee Ambalajları…………………………………………………...42 x .. yy’dan Günümüze Varlığını Devam Ettiren Heinz Çorba Ambalajı……………………………35 Şekil 13 : Özgün Tadını Özgün Şişe Tasarımıyla Birleştiren Sheridan’s ve 2001 World Star Ödüllü Ambalajıyla Oruçoğlu Ayçiçek Yağı………….ŞEK L L STES Sayfa No..22 Şekil 10 : Piramit Şeklindeki Özgün Ambalaj Formuyla Toblerone Çikolataları…….. Ürün Gruplarını Ayırmada Renklerden Yararlanmaktadır……. Değişik Renkleriyle Jacobs Ambalajları……………………..14 Şekil 5 : Kahverengi ve Tonlarının.20 Şekil 6 : Beyazı Fon Olarak Kullanan Starbucks.39 Şekil 14 : Ürüne Kattığı Kulanım Kolaylığı ile Tears Naturale Free Ambalajı……….28 Şekil 12 : 1879’daki lk Ambalajı ile Ivory Sabunları ve 19.….27 Şekil 11 : Karton Tüp Tasarımıyla Pringles Ambalajı………………………………...14 Şekil 4 : Farklılaşmada Renkten Yararlanan ki Rakip Firma: Coca Cola ve Pepsi………………………………………………………….7 Şekil 2 : Nestle...13 Şekil 3 : Marka Konumlandırmada Renk Kullanımına ki Örnek: Lipton ve Milka……………………………………………………………. Şekil 1 : Think Marketing Yılın Lansmanı Ödüllü Milupa Akıllı Kutu Ambalajı…………………………………………………………………….40 Şekil 15 : Nikkei Design Tarafından Tasarlanan Muz Suyu Ambalaj Denemesi….. Yılbaşı çin Kırmızıyı Seçmektedir…………………………………………………………………20 Şekil 7 : Maxwell House.. Değişik Özellikteki Ürünler çin.…41 Şekil 17 : Ürün ve Ürün Ambalajındaki Esinlenmelere Örnekler……………………. Ambalajlarında Mavi Rengi Tercih Eden Bir Kahve Üreticisi…………………………………………………………..21 Şekil 8 : Temel Renk Yeşil Olmakla Birlikte.

..…60 Şekil 22 : Marka Değeri Modeli….48 Şekil 19 : Yeşil Nokta (Der Grüne Punkt) ve Çevko Yeşil Nokta Sembolleri…….....…………………….….53 Şekil 21 : Bütünleşik Pazarlama letişimi Süreci Modeli…………………………..53 Şekil 20 : Geri Kazanılabilir Ambalaj (Resy) ve Çevko Vakfı Üyelik Sembolleri…...….…70 Şekil 24 : Tutum Bileşenleri ve Tutum Geliştirme Süreci……...Şekil 18 : Çoklu Ambalajlama Uygulamalarına Örnekler………………………..90 xi ..………………………………………………….66 Şekil 23 : Uyarıcı – Tepki Modeli…………………………………………………..

ürün geliştirme ve yenileme aşamalarındaki olumlu etkileri. Çalışmanın birinci bölümünde ambalaj konusu ayrıntılı olarak ele alınarak. ambalaja yönelik tüketici tutumları oluşturmaktadır. konuya ilişkin kavramlar ve ambalajlamanın bütünleşik pazarlama iletişimi ile ilişkisi açıklanmaya çalışılmıştır.GRŞ Bütünleşik pazarlama iletişiminin önemli bir unsuru olarak ambalajlamanın. kinci bölüm tüketici davranışlarına ayrılmış ve tüketici davranışları. satın alma davranışlarını etkileyen temel bileşenler olmakla birlikte. modeller ve davranışın ortaya çıkmasında etkili olan faktörlerle birlikte incelenmiştir. ambalajlama stratejilerinin geliştirilmesinde aynı derecede öneme sahiptir. bu tutumlara yönelik hareket edebilme ya da tutumları değiştirebilme açısından hayati öneme sahip bilgiyi oluşturmaktadır. Tüketici istek ve ihtiyaçları. ambalaj ile tüketici davranışları arasındaki ilişki açıklanmaya çalışılmıştır. ambalajın sadece ürünü saran madde olmaktan çıkıp. bu faktörlerin psikolojik boyutunu oluşturan en önemli unsurlardandır. . bu davranışların oluşmasında başka faktörlerin de etkisi bulunmaktadır. bu çalışmanın temelini. Ambalaja yönelik tutumların bilinmesi de. Son bölümde ise ambalaja yönelik tüketici tutumlarını ölçmeyi amaçlayan bir uygulamaya yer verilmiştir. Bu önemin artmasında. Tüketici tutumlarının çeşitli bileşen ve fonksiyonları olmakla birlikte. marka ve işletme imajına katkılarının yanı sıra günümüzde self-servis sistemi ve süpermarket ile hipermarketlerin gelişimine de paralel olarak önemi giderek artmıştır. ilk bölümle bağlantı kurularak. ürünün kendi reklâmını yapmasını sağlayan ve ürüne değer katan bir faktör olarak ortaya çıkmasının da etkisi bulunmaktadır. Tüketici tutumlarının ne yönde olduğunun ve şiddetinin bilinmesi. Tutumlar. Bu bölümün sonunda.

insan sağlığına ve doğaya zararlı olmayan maddelerden üretilen.372). 1999. sarılması. üretimin çeşitlenmesi ve ekonomik kalkınma gibi faktörlerden kaynaklanmıştır (Tek. Ambalajlı ürün. Günümüzde ambalaj bir iletişim aracı olarak ürünün önemli bir boyutunu oluşturmaktadır (Odabaşı ve Oyman. Ambalaja lişkin Genel Kavramlar 1.2.419) ambalajlamayı. 1994. 1997. AMBALAJ KAVRAMI 1.243). bir ürünün üretim alanından tüketiciye ulaşıncaya kadar geçtiği dağıtım zincirindeki olası hasarlardan koruyan. s. tüketicinin başka ürünlerle karşılaştırma olanağı bulduğu. s. ağırlık. Kotler. alıcılar pazarının. çalışan kadınların sayısında ve tüketici gelir ve refahında artışlar. ambalajlama endüstri ve teknolojisindeki gelişmeler (Tetra-Pak. Ambalajlamanın bir pazarlama aracı olarak önem kazanması. satışını.b. taşınma ve depolanmasını. ürünü bir arada tutan. içeriğini ve çevresini koruyan. 2002. self-servis yönteminin ve süpermarketlerin gelişimi. ürünün.10). 1999.1. alüminyum kutular v.). s. s. zararlı ya da yan etkileri v. Ambalajın Tanımı Ambalaj. üzerindeki üretim tarihi. Ambalajın Önemi Süpermarketlerin ve diğer self-servis mağazaların gelişmesi ve sayıca artması ambalaja geleneksel görevinden çok daha fazla. Bir başka tanıma göre. modern pazarlama anlayışının.5). konularda bilinçlendiği ve ürünü en iyi şekilde koruyan.1.1. boyut. son kullanma tarihi. s. “Bir ürünün konacağı kap veya kutuyu tasarımlaştırma faaliyetleri” şeklinde tanımlamıştır. 1. (2000. ileride kısmen veya tamamen atılabilecek veya geri dönüşlü bir malzemeyle kaplanması. s.1. kullanılmasını kolaylaştıran. 2 . içerdiği ürünle ilgili bilgiler taşıyan optimal maliyetli sargılar veya kaplardır (Turan.b. pazarlama görevini yüklemiştir.1. kalite açısından standart olan üründür (Balcıoğlu. tüketim ya da kullanım şekli.371). örtülmesi ya da birleştirilmesidir (Tek.

üretiminden son kullanıcı tarafından tüketimine kadarki aşamalarda korunması. Ambalaj tekniklerindeki gelişme ve ambalaja katılan estetik öğeler. ürünün teşhir. Öyle ki. Ikea’nın ortaya çıkardığı ve gelişiminde en büyük paya sahip olan yassı ambalajlama tekniği bunun en önemli örneklerindendir. perakendecilerin. Ambalaj tekniklerindeki gelişmeler. az yer kaplayan yassı ambalajlarda ve de monte edilmemiş halde sunulmaktadır. ambalajı ek bir maliyet olarak görmenin tersine. 2006. büyük markaların ambalajlarının ucuz taklitlerini kullanmaktan vazgeçmeleridir. kendilerini rakiplerden ayıran en iyi yöntemlerden biri olduğuna inanmaktadır (McMath ve Forbes. Bakkal dükkânındaki karton kutular. üründen çok içerisinde ürünün sunulacağı ambalaja ağırlık vermektedirler. ulusal olarak reklâmı yapılan ürünlerin ciddi rakipleri haline gelmiştir. tüketimi kolaylaştırması ve ürünün satış yerinde kendi reklâmını yapmasını sağlaması ve satışı arttırması açısından da önemlidir. Ambalaj çok farklı görünümlerde ortaya çıkabilmektedir.11). az önceki örneğin karşıtı olan stratejileri de doğurmuştur. Maliyetlerin azalması sonucu ürün fiyatı düşük tutulmuş ve 3 .Malın. Marketler şimdi özel markaların. en sıkıcı ürünü bile özel bir ürüne dönüştürebilmektedir. Perakendeciler pek çok durumda birinci sınıf ambalajlar yaratmışlar ve market markaları. s. bazı mallar için ambalaj. Çekici ambalaj. ambalajı. 2005. kap (yani ambalaj) olmaksızın püskürtme işlemini yapmak olanaksızdır (Gülbay. basınçlı kaplarda satılan deodorant ve böcek ilacı gibi mallarda. tüketicinin fazladan para ödemeyi kabul edebileceği ikinci bir ürün haline getirmiştir. s. Özel markalı (private-label) ürünlerin 1990’larda iyi iş yapabilmelerinin bir nedeni. bütünün ayrılmaz bir parçası olmuştur. depolama ve taşıma maliyetlerini minimize eden vazgeçilmez bir unsur olarak ortaya çıkarmıştır. Bu teknikle mobilyalar tüketiciye. herhangi bir makinenin konulduğu mukavva veya tahta kasa ya da margarin kalıbının sarıldığı kâğıt. taşınması ve depolanması ile önemini açığa çıkaran ambalaj. Özellikle kozmetik sektöründe görülen bu durum sonucunda üreticiler. hepsi de ambalajın farklı türleridir.93). Öte yandan. Ikea’nın bu stratejisi.

• çerisindeki ürünü koruma ve saklama. • Üretim kalitesi. klasik. şişelerden açma halkalı teneke kutulara geçişi gibi) yer almaktadır. gerek biçimi gerekse üzerindeki yazıları ile uzaktan fark edilebilir özellikte olmalıdır. 4 . ambalajların da tıpkı insanlar gibi karakterlere sahip olmalarından kaynaklanmaktadır. 1. ucuz. • Malzeme ekonomisi (optimum maliyet). • Yükleme. 1987. satın alma arzusu uyandırma). Müşterinin benimsemesi çok önemli olduğundan. Bundan hareketle pahalı. Ambalajın Özellikleri Ambalajlama kararlarının içinde tampon direnç uygulamaları (şişelerin market raflarında açılmasını önleyen kapak etrafındaki şeffaf bantlar gibi) ve müşteri kullanım dostu uygulamaları da (bira ambalajının.3. ngiltere’de 1994 yılında çıkan Ticari şaretler Yasasında korunan biçimde ambalaj tasarımı geliştirmeye yönelik artan bir trend söz konusudur. kapatma. boşaltma. Ambalajın bir diğer özelliği de duygulara hitap ediciliğidir. ambalaj hijyenik olmalı ve müşteriye kolaylık sağlamalıdır. • Uygun işaretleme (bilgi verme). Uyguladığı ambalajlama teknikleri. tüketici zihnindeki Ikea’ya yönelik konumlandırmada büyük rol oynamıştır. Bu özellik.146). 2001.7). Çevre koruma son yıllarda tüketiciler için önemli olmaya başlamıştır ve birçok ambalaj ya yeniden kullanılabilir ya da doğal olarak yok olan biçimde yapılmaktadır.1. • Albeni (dikkat çekici olma. modern. yaşlılara yönelik ambalajlardan söz edilebilir (Şerifsoy. doldurma. s. “Ben de varım” türündeki ambalajlama. istifleme.yüksek satış rakamlarına ulaşılmıştır. s. açma ve tekrar kapatma kolaylığı. gençlere yönelik. Ambalajın genel özelliklerini. özellikle süpermarket markalı popüler ürünlerde son yıllarda yaygın hale gelmiştir (Blythe. Ambalaj.

ambalaj muhafaza etmeye elverişli olmalı ve kolay açılabilmelidir (Mucuk. 1994. müşterinin istek ve ihtiyaçlarına uygunluk. kimyasal ve mikrobiyolojik etkilerden korumaya yöneliktir. nem. direkt temas gibi faktörlere ve de koku ve tat geçirgenliğine karşı ürünü korumalıdır. Ürünlerin üreticiden tüketiciye verimli ve güvenli biçimde aktarılması ve enerjiden. • Standart olma (aynı paketler arasında standardizasyon) şeklinde sıralayabiliriz (Balcıoğlu. ürünün kimyasına zarar vermeyecek ve herhangi bir etkide bulunmayacak özellikte olmalıdır. Bu özellik. Ambalaj. Ayrıca. 1. Bununla beraber. nasıl korunacağını belirtmelidir.8). ısı. 2000. ambalaj içindeki ürünü ve de ambalajla temasta bulunan kişileri korumayı kapsamaktadır.4. Ambalaj. s. 2004.153). içindeki mal hakkında tüketiciye bilgi verebilmeli. mikroorganizmalar. miktarını.57). Koruma fonksiyonu. • Hedef pazarın. malın nasıl kullanılacağını. modern ambalajlar başka birçok işlevi de görür (Ambalaj Bülteni.1. • Ülke şartlarına uygunluk. Ambalajın Fonksiyonları Ambalaj.1.• Çevre koruma ve geri dönüşüm. kırılma. Bu faktörlere ilaveten çarpma. zedelenme ve ıslanma gibi fiziksel tehlikelere karşı ürünü muhafaza edebilecek şekilde tasarlanmış olmalıdır.1. dağıtım zinciri içinde üreticiden depocuya. s. ışık. daha çok gıda maddeleri ve tıbbi ilaçların 5 . • Grafik tasarım/yaratıcılık (rakip ürünlerden ayırt edici olma). zamandan işgücünden tasarruf sağlanması için ambalaj şarttır. s.4. perakendeciye ve tüketiciye geçen malları saklamaktır. Ambalajların temel işlevi. Koruma Fonksiyonu Bu fonksiyon ambalajın kendisini. 1. ürünü raf ömrü süresince fiziksel.

1997. Kâğıt ve karton ambalajlarda renk ve yapıştırma maddeleri koku yapabilmektedir. belirli bir miktardaki ürünü içerecek şekilde tasarlanmalı. Depolama ve Taşıma Fonksiyonu Ambalaj. yüksek ısı altında beyaz tenekenin laklanması ile gerçekleşebilmektedir. 1. saydamlığı sayesinde de ürünün reklâmını yapmaktadır. Ürünün bu ambalaj malzemesinin kokusunu taşıyıp taşımayacağı araştırılmalı. Depolama fonksiyonunu başarılı bir şekilde yerine getiren ambalaja sahip ürünlerin nakliyesi de yine aynı oranda kolay ve düşük maliyetli olacaktır.4. kolay yer değiştirilebilir. Ancak camın kırılabilirliğinin ön plana çıktığı durumlarda aynı özelliği taşıyabilecek diğer materyallere yönelme olacaktır. özellikle bira. Cam.70). üst üste istiflenebilir ve de gerektiğinde kolayca ayırt edilebilir nitelikte olmalıdır. Tüm bunlar beraberinde zaman. Ürünlerin bir arada tutularak belirli bir alanda istiflenmesi. bu alan içerisinde rahatça yer değiştirilebilmesi. maliyet ve de işgücü tasarrufu getirecektir. ürün gruplarının birbirinden ayırt edilebilmesi ve de ambalajın.2. dökülme vb. Bu noktada en uygun materyal olarak cam ortaya çıkmaktadır. akma. Ambalaj malzemesinin de bir kokusu vardır. ürünü depo koşullarına karşı koruması gibi unsurlar ürünlerin kolay ve düşük maliyetle depolanabilmesi açısından önemlidir.1. ürünün tat ve kokusuna etkide bulunmadığı gibi. s. 6 . Bu sayede mevcut alanın optimal kullanımı sağlanabilmektedir.) en aza indirgenmesi şeklinde ortaya çıkmaktadır.ambalajlanmasında ön plana çıkmaktadır. sayıca büyük adetler şeklinde taşınması ve taşıma sırasında oluşabilecek firelerin (kırılma. Naylon ve plastik ambalajlar. ürünlerin bir arada. Taşıma fonksiyonu. Teneke. gazlı içecekler ve de meyve suları gibi sıvı gıda maddeleri ve konserve ürünlerinin ambalajlanmasında cama alternatif bir materyaldir. ona göre de ambalajı yapılmalıdır. yüksek ısı karşısında koku açığa çıkarmakta ve ürünü etkilemektedir (Gümüş. Tenekenin kullanımının sağlıklı olabilmesi. Aynı şey naylon ve plastik ambalajlarda da söz konusu olmaktadır.

3. Kullanım Kolaylığı Fonksiyonu Ambalajın depolama ve taşıma sırasında sağladığı kolaylıkların yanı sıra ürünün tüketimi esnasında da sağlaması beklenen kolaylıklarla ilgilidir. aç-kapa kapak sistemi (ürün tazeliğini uzun süre korumaya yönelik). yaptığı lansman ile sektör içinde ses getirerek pazar payını arttıran markalara verilmektedir. “Yılın Lansmanı” olarak “2007 Think Marketing” ödülünü almıştır. makasla kesilip tekrar kullanımına kadar kapatılması sorun olan meyve suyu ambalajları için tasarlanan ve kutunun üzerinden açılıp tekrardan kapatılabilen yapıdaki karton ambalajlar bu fonksiyonun önemini vurgulamaktadır.1. Haricen bir araç kullanılmasına gerek bırakmayan ve “çevir-aç” şeklinde tasarlanan bira şişeleri. sadece ambalajında ve kullanımında değişikliğe gidilerek yeniden tasarlanan ve de “Akıllı Kutu” adını alan Milupa Aptamil’in ambalajları. Bebek sahibi ailelerin hayatını kolaylaştıracağı söylenerek lanse edilen ve ürünün özünü değiştirmeden. kapak içine yerleştirilen ölçeklik. Bu ödül. Yine aynı kullanım kolaylığını sağlaması bakımından. Milupa’ya bu ödülü getiren yeni ambalajı.1.4. kutu kenarındaki sıyırma aparatı (doğru miktarda mama kullanımını sağlamaya yönelik) gibi pratik çözümler sayesinde tek elle kullanımı mümkün kılmaktadır. Şekil 1: 2007 Think Marketing Yılın Lansmanı Ödüllü Milupa Akıllı Kutu Ambalajı 7 . deterjan kutularının içerisinden çıkan ölçekli kaplar da örnek verilebilir.

• Skin Tipi Ambalajlama: Derin olmayan paketlerde. s. ürünlerin raf ömrü uzatılır (Et-deniz ürünleri. Pınar Et.). Çoğu gıda maddesinin lezzet ve görünümlerini korumaktadır. ambalaj masrafları ile ambalajı yapılan ürünün özellikleri arasındaki ilişki olmalıdır (Gümüş. • Blister Tipi Ambalaj: Genelde gıda dışı ürünler içindir (Steril tıbbi malzemeler vb. 1–100 kg’lık paketler gibi farklı ambalaj malzemeleri büyük ve küçük ambalaj konusunda farklılıklar göstermektedir.1. Örneğin. Büyük ambalajların maliyetleri düşürüyor olması. 1999.Thermo-forming makinelerde sadece kullanım kolaylığı değil. tüm ambalaj fonksiyonlarını ilgilendiren ambalaj uygulamaları şöyledir: • Fleksible Filmler ile Yapılan Vakumlama: Ya ürünün şeklini alır ya da ürün. • Rijid Filmli Ambalajlar: Koruyucu gaz eklenerek. hazır yemek ve gıdalarda kullanılan C-PET ambalaj ve PP. hamur ürünleri vb. Miktar Fonksiyonu Ambalajın büyüklüğü ile ilgili sorundur. azalacaktır.4. Deterjan gibi belirli bir son kullanım tarihi olmayan ürünlerde veya un. 1. yoğurt gibi kısa sürede tüketilmesi gereken ürünlerin ambalajlarında belirli bir büyüklüğün ötesine geçilememektedir. Ambalaj büyüklüğü sadece ürünün son kullanım tarihi ile değil.4.). Bu konuda ölçü. hedef kitlenin gelir düzeyi.). ambalaj küçükse. Şirink/strofor kutularla sevkedilen alüminyum folyo kaplardaki sıcak yemekler 2-3 saat sıcak saklanmaktadır (Tek. 8 . EgeTürk Sucukları vb.70). ünite başına yapılan giderler artacak. koruyucu gaz verilerek ambalaj içinde serbest kalır (Maret. 1997. süt. satın alma ve tüketim alışkanlıkları ile de doğrudan ilgilidir. her durumda tercih sebebi olmaları sonucunu doğurmamaktadır.ambalajlardır. Ambalaj büyük ise.373-374). s. şeker gibi uzun ömürlü gıda ürünlerinde büyük ambalajlama yapılabilirken.

Buna karşılık. birim fiyatı artırılarak • Ambalaj küçültülüp. s. içeriği ve gıda ürünlerinde beslenme değerleri. ambalaj aracılığıyla şu biçimlerde ayarlanabilir: • Ambalajı değiştirmeksizin içi azaltılarak • Ambalaj büyütülüp. birim fiyatı artırılarak • Ambalaj büyütülüp. Örneğin büyük.47). onların miktarları. raf ömrü.1. birim fiyatı azaltılarak • Ambalaj büyütülüp.1. Bilgi Verme Fonksiyonu Ambalajın üzerinde yer alması zorunlu olan bilgiler ile ambalaja işletme kararıyla eklenen bilgiler sayesinde tüketici bilgilendirilmektedir. 1998. s. Fiyat Ayarlama Fonksiyonu Fiyat. miktarına. bilgi verme fonksiyonunun en iyi şekilde yerine getirilmesine yardım edebilmektedir (Gümüş. ürün içeriğinin ne olduğunu.4. Bu bilgilendirme kapsamında ürün içeriğinden. s. Burada kâğıttan ambalaj. Bu enformasyon olmaksızın tüketici. 2002. Bizzat mamulün kendisi de ambalajın bilgi verme fonksiyonuna yardım edebilir. rafta ne kadar süre beklediğini ya bir satış elemanına sormak durumunda kalacak ya da ürünleri bilgisizce satın alacaktır (Turan. içindeki miktarı azaltılarak • Ambalaj.1.6. un veya tuzla karıştırılmaması için ayrıntılı etiket koymak zorunludur. miktarı ve fiyatı düşürülerek 9 .34). üretici işletme ile ilgili bilgilere kadar çok fazla unsur yer almaktadır (Taşyuran.5. 1997.4.11). 1. Ambalaj. kesilmiş parçalar halinde kavanozun içinde yer alan şeftali ile çilek kompostosu veya marmelâdı. kendi reklâmını kendisi yapmaktadır. kullanma ve saklama koşullarına. en iyi hazırlanış şekli ve de nasıl servis yapılacakları gibi bilgilerde yardımcı olur. ürünleri tanımada. pudra şekerinin cam kavanoza konması halinde.

375). satış geliştirme. eski sadık müşterilerin nostaljik duygularına dikkat edilmelidir. bu bağlamda ambalaj değiştirme en çok başvurulan tutundurma şeklidir.374). 1985 yılında Sana kahvaltılık margarini. Ambalaj. Aymar vb. Çaresi. 2005. üreticiler. Tutundurma Fonksiyonu “Tüketicilerin ürünümüze pazardaki benzer ürünler içinde ne gözle bakmasını istiyoruz” sorusunun cevabı arandığında. Bazı firmalar ambalajın sinerjistik tutundurma etkisinden yararlanmak için aile ambalajı (family packaging) denilen. üreticinin tüketiciye ulaştırmak istediği mesajı ve imajı taşımalıdır.7. 10 . ambalajın ürün tutundurmadaki fonksiyonu açığa çıkmaktadır. değiştirmektir.). prospektüs vb. s. diğer üretici ve distribütörlerden gelecek tepkileri hafifletmek üzere. reklâm. Deterjan vb. tüm ürün çeşitleri için benzer tasarım ve renklerde ambalajlar kullanmaktadır (Tek. kendisine sunulan malı satın almaya ikna etmelidir (Gülbay. müşteriyi. s. kincisi de. uçakların metal yorgunluğu gibi ambalaj yorgunluğu olur.1. Tutundurma fonksiyonu. 1999. ürün farklılaştırması. son ilân edilen liste fiyatından stok yapmış olan bayilerin ellerindeki eski yüksek fiyatlı malların satışının zarar görmemesi. Aslında kullanım kolaylığı ve koruma fonksiyonları da reklâm görevi görmektedir. (b) Anî fiyat düşmelerine karşı bayilerin zarar görmemesi için. Yayla.• Ürünün miktar ve kalitesini değiştirmeden sadece ambalajının değiştirilmesi. ürünün tekrar satın alınması için özendirmeyi içermektedir (Örneğin. yapılacak indirimlere kılıf bulmak amacıyla.16). etiket. sadece ambalajı ve/veya markayı değiştirebilmektedirler (Tek. Ancak bu yapılırken. geçici bir süre için ve belli bir kota ölçüsünde bile olsa. Yapılan ambalaj tasarımı. 1999. sektörlerde ise rekabet yoğunluğu olduğu için daha sık ambalaj değiştirilmektedir. sunuş ile özdeştir.4. Bunlardan birincisi şöyle açıklanabilir: Zamanla ambalajlar da adeta yüz eskitirler. markalardan gelen rekabetin de etkisiyle 30 yıllık ambalajını değiştirmiştir. Ambalaj. Son maddede belirtilen ve sadece ambalajın değiştirilmesine dayanan yöntem iki amaçla yapılır: (a) Ambalaj eskimesi. 1. satışlarda durgunluk çıktığı takdirde. s. bilgi verme.

Ambalaj tüketiciye “Bu. o ürünün tüketicilere sunduğu temel faydayı içerir. Ambalajın Görsel Unsurları Üretilip. Elden ve Çelebi. tüketicinin hem bilinç hem de bilinçaltı düzeylerinde algılanır olmalıdır. kelimeleri. Rafları gezen. Tüketici ambalajın şeklini. satış sonrası hizmetler. Sonra da içgüdüsel olarak bir imaj hayal eder. s. alışveriş yapan tüketicilerin tüm ürünleri tek tek incelemeye vakti yoktur.33-34). Diğer bir ifadeyle ambalaj “beni al” diyebilmelidir (Kocabaş. Başarılı bir ambalaj. nasıl bir kimlik taşıyarak ve de hangi etkiyi yaratacak stratejiyle tüketici karşısına çıkacağı konusu. ürünün çekirdek boyutunu tam ve doğru yansıtacak şekilde düzenlenmelidir.2. 2004. fiziksel ve desteklenmiş (dağıtım. rafta bulunan diğer benzer ürünlerden farkını ve başarısını ortaya koyar (Akgün.) olmak üzere üç boyutundan söz edilebilmektedir. s. Bir ürünün çekirdek kısmı. ambalajı güçlü bir satış silahı haline dönüştürmek ve rekabette bir avantaj sağlamaktır. 2004.2. renkleri. Ürün ambalajının ve dolayısıyla görünen kısmının öne çıktığı bu boyut. Ürünün alınma nedenini içeren.36). bilinç düzeyi sadece ürünü tanır. Ürünün çekirdek boyutundan sonra daha somut olan fiziksel kısmı gelir. şte bu yüzden ambalaj konusunda yatırımlar her yıl artmaya devam etmekte ve ambalaj plânlaması şirketler nezrinde her gün daha büyük önem kazanmaktadır (Meyers ve Lubnier. diğer elemanları kapsar özellikte olduğu için ambalajdır. Pazarlamacı için kilidi açacak anahtar. 3-10 saniye içinde satın alınma kararının verilmesiyle bir ürün. grafik stili ve formları görür ve tepki verir.1. genellikle tipik bir davranış sergiler. Görünen kısmın en önemli elemanı. ambalajın görsel unsurlarının sorumluluğundadır. kredi vb. 1999. 11 . Ambalajı Oluşturan Estetik Öğeler 1. senin almak istediğin ürün” demelidir. s. raflarda satışa sunulacak olan ürünlerin. Bilinçaltı düzeyi ambalaj tarafından motive edilirken. Bu nedenle tüketici. Ambalajının fiziksel ve görsel yapısı ile üzerindeki bilgiler sayesinde 2-3 saniye içinde incelenmeye değer bulunması. markayı.1. Bir ürünün. problem çözücü kısmıdır.21). çekirdek.

Fonksiyonlarını başarıyla yerine getiren bir ambalajın sahip olması gereken bir diğer özellik, başarılı bir tasarımdır. Ambalaj, tasarımının başarısı ve özgünlüğü oranında rekabet avantajı getirecektir. Ambalaj tasarımının temelini oluşturan görsel unsurları aşağıdaki gibi sıralayabiliriz: • Renk • Ambalaj Yapısı • Tipografi • Marka smi ve Logo • Fotoğraf ve llüstrasyon 1.2.1.1. Renk Renklerin psikolojik etkileri, insanın zihinsel aktivitelerini, fiziksel

performansını, psiko-sosyal durumunu etkilemektedir. Psikolojik etkilerine göre renkler sıcak ve soğuk olarak sınıflandırılır. Sıcak renkler, dalga boyu yüksek olan sarı, kırmızı ve turuncudan oluşur. Bunlar izleyeni uyarır ve neşelendirir. Fiziksel gücü, enerjiyi, dinamizmi arttırır, metabolizmayı hızlandırır; fazlası ise heyecan, yorgunluk, şiddet, saldırganlık ve konsantrasyon güçlüğü yaratabilir. Bunun yanı sıra dalga boyu daha düşük olan soğuk renkler ise mavi, mor ve yeşildir. Bu renkler yatıştırıcı ve dinlendiricidir; güven, huzur, üretkenlik, sorumluluk, düzen, ferahlık, barış ve özgürlük gibi duyguları çağrıştırır (Sağocak, 2005, s.78–79). Rengin sıcaklık, soğukluk, mutluluk, temizlik gibi duyguları çağrıştıran, dikkati çeken, ilgiyi arttıran psikolojik etkisi, bilinçli bir kullanım ile satışta önemli bir etken olabilmektedir. Psikologlar, rengin insan duygularına biçimden daha yakın olduğunu söylemektedirler. Sıradan bir insanı, belli bir süre renkler ve biçimlerle iletişime sokarak yaptıkları testlerde, belleklerde biçimlerden çok renklerin kaldığını saptamışlardır. Bir ambalajda tanımlanan ilk sıfat, renktir (Özkaraman, 1999, s.83).

12

Rengin, pazarlama iletişimi aracı olarak ambalajda kullanımına baktığımızda, özellikle, ürünün cinsinin ve ait olduğu grubun belirlenmesinde kullanıldığını görmekteyiz. Temizlik ürünlerinde genellikle, temizlik ve hijyeni çağrıştırmasından dolayı, mavi, yeşil ve beyaz tonları kullanılmaktadır. Çikolata, reçel, jöle gibi ürünlerde ise ağırlıklı renk, ürüne enerjik bir kimlik veren kırmızıdır. Renk, ürün cinsini tanımladığı gibi, aynı markanın değişik içerikli veya hedef kitlesi farklı ürünlerini birbirinden ayırmada da kullanılmaktadır. Örneğin, Nestle sütlü çikolatalarında kırmızıyı kullanırken, daha yoğun kakao içeren “bitter” ürünlerinde siyah, çocukları hedef alan “Nesquik” ürünlerinde sarı, “Crunch” için ise mavi rengini kullanmaktadır. Aynı şekilde Sana markası klasik margarininde sarıyı kullanırken, “Sana Zeytinyağlı” ürününde yeşil, “Sana Hamurişi” ürününde altın rengini kullanmaktadır.

Şekil 2: Nestle, Ürün Gruplarını Ayırmada Renklerden Yararlanmaktadır.

şletmeler, ürünlerini farklı kılma ya da marka konumlandırma gibi amaçlarla da renkten yararlanmaktadır. Lipton’un sarı rengi seçmesi buna örnek gösterilebilir. Milka’nın ise benzer ürünlerden tamamen farklı bir renk olan “lila”yı kullanması marka konumlandırmada renkten faydalanılmasına en iyi örnektir. Milka’nın resmi internet sitesinde belirtildiğine göre, Türkiye dâhil satıldığı tüm ülkelerde, çikolatalı ürünler kategorisinde lila renginin kullanım hakkı sadece Milka’ya ait ve lila rengi, Avrupa’da

13

marka olarak tescil ettirilmiş tek renk. Farklılaşma adına bir diğer renk kullanımı da, benzer ürünleri üreten iki markanın birbirlerinden net bir şekilde farklılaşmak için zıt renkleri seçmesidir. Buna göre, Coca Cola kırmızı, Pepsi ise mavi rengini kullanmaktadır.

Şekil 3: Marka Konumlandırmada Renk Kullanımına ki Örnek: Lipton ve Milka

Şekil 4: Farklılaşmada Renkten Yararlanan ki Rakip Firma: Coca Cola ve Pepsi

Renklerin kişiler üzerinde yarattığı çağrışımlar ve pazarlama iletişimi faaliyetlerine yönelik yansımaları, genel geçer saptamalar olmamakla birlikte, şu şekilde özetlenebilir (Mehmeti, 2003, s.123–130):

14

en olumlu izlenimi yaratan renktir. Kırmızı. özellikle dürtüye yönelik satın alımlara uygun düşmektedir. tıbbi ürünler ve dondurulmuş gıda ürünlerinin ambalajlarında diğer renklerle uyumlu olarak kullanılmaktadır. ayakları yere basan. yanındaki ve etrafındaki renklerin etkisini ve parlaklığını azaltmakta ve onlarla birlikte güçlenmektedir. titreşimi en yüksek renk olan kırmızı. yansıtıcı ve soylu bir renktir. ayırt edilebilme özelliğini taşır. • Kırmızı: Sıcak bir renktir. uyarıcı ve dirilik kazandırıcı. Beyaz. En çok ilgiyi çeken. Parlaklığı ve spektral enerji yoğunluğuyla kırmızı. Tepkisel. ciddi.• Beyaz: Doğruluğu. temizlik ürünleri. kırmızıyla birlikte genellikle kahve paketlerinde kullanılmaktadır. şeffaflığı temsil eden beyaz. temizlik. ürüne enerjik bir kimlik vermektedir. saflık. Fark edilebilme. olduklarından daha büyük ve daha yakın görünmektedirler. kahve ve kakao içerikli gıda ambalajlarında da kullanılmaktadır. Renk kombinasyonları çerçevesinde. Uyarıcı niteliği nedeniyle. Dindarlığı temsil eden kahverengi. Pazarlama iletişiminde. 15 . Açıklığı ve aydınlığı simgelemesi nedeniyle. Pazarlama iletişimindeki yerine baktığımızda. Ateş ve kanı simgeleyen kırmızının ambalajda kullanılması. uzun süre seyredildiğinde gerginlik yaratabilmektedir. Güvenlik kurallarını. • Kahverengi: Hüzünlü ve düşüncelere sürükleyicidir. şiddet ve ateşi temsil etmektedir. parlak olduğunda neşeli. Bu renkteki nesneler. aktif olarak algılanabilmektedir. hastane. tahrik edici ve uyarıcı özelliği nedeniyle erotizm ile bağdaştırılmakta ve pazarlama iletişimi faaliyetlerinde yoğun olarak kullanılmaktadır. siyah üzerinde. toplumsal düzene ve aileye duyulan ihtiyacı vurgulamaktadır. çgüdüsel üstün gelme duygusuna sahiptir. iyilik dolu gelişmeleri ve lekesiz bir geçmişi simgelemektedir. yönlendirici bir renktir. mutlu. saf ve masum imajı yaratmasının yanı sıra. Ürün içeriğini belirtmesi yönüyle. şiddeti ve yaşamsal rengi anımsatır. hijyen. Temiz bir başlangıcı. Bu nedenle kırmızı. kış ve dinginlik hissi gibi çağrışımlarından dolayı. ve güvenilir bir marka imajı yaratmada uygun bir renktir.

onur ve zenginliği çağrıştırmaktadır. su ve diğer içeceklerin ambalajlarında sıklıkla kullanılmaktadır. kişiyi pasifize eden bir etkisi de vardır. iştah açıcı etkisi olması. ütopik bir dünya arayışıyla ilişkilendirilmektedir. deniz ve gökyüzü ile özdeşleştirilmekte. elektrik mavisi. hassasiyet. arkadaşlık ve saygıyı temsil etmekte. güç ve çarpıcılığın göstergesi olarak kabul edilmektedir. Açık mavi. gençliği ve dinamizmi yansıtan kırmızıyı pazarlama iletişimi faaliyetlerinde yoğun olarak kullanmasının da payı olduğu söylenebilir.Kırmızı bu özelliği nedeniyle. Reçel. güç ve enerji veren bir renk olan. temizlik hissi vermesi. Coca Cola’nın başarısında. Büyülü ve çekici bir karaktere sahip olan mor. ancak huzur verici bir renktir. her şeyin olağanüstü güzel olduğu. jöle kutulanmış meyve gibi ürünlerin. kişilerin dikkatlerini toplamalarını ve zihinlerini dış etkenlerden uzaklaştırmalarını sağlamaktadır. Amerika’da muhafazakârlığı temsil eden mavi. deniz ürünleri. Ancak hareketleri yavaşlatan. Lacivert ise. saygınlık. Mavi. durgunluk ve depresyon çağrıştırmaktadır. denizi simgelemesi ve en soğuk renk olması gibi özelliklerinden dolayı deterjan. Sakinleştirici özelliği nedeniyle. tatlı ve enerjik bir imaj yaratma amacıyla. Bu kapsamda. Pazarlama iletişimindeki kullanımına bakıldığında. sofistike bir zevke hitap etmektedir. Yaşam biçimleri yüzünden toplumdan dışlanan ve horlanan insanların da rengi olmuştur. karardıkça sonsuzluk hissi uyandırmaktadır. Gelenek ve kalıcı değerleri yansıtan mavi. olumlu karar verme ve yaratıcılığın gelişmesi gibi özellikler maviye atfedilmektedir. sütlü çikolata ambalajlarının favori rengidir. mavinin konsantrasyon gerektiren ortamlarda kullanılması. soyluluğu ve itibarı çağrıştırmaktadır. koyu mavi. • Mor: Dramatik ve incelikli niteliğe sahip olan mor. adaletin ve gerçeğin rengi olmasının yanı sıra soğuk. Doğru düşünme. ambalajlarında canlı kırmızı kullanılmaktadır. geçmişi koruma eğiliminde olması. ürün kalitesini ve sofistikelik 16 . Çekici ve duyarlı bir renk olması nedeniyle. mistik bir karakteristiğe sahip olan mor. ngiltere’de asaleti. dondurma türü gıdalar. zarafet. • Mavi: Birleştirici ve uyumlu bir renk olan mavi.

anne sevgisi gibi bir sevgiyi iletme amaçlı olarak kullanılabilmektedir. Soluk sarı. güneş ve zenginlik simgesidir. Yumuşaklık ve yakınlık hissi vermektedir. Tatlı ve romantik bir yumuşaklığı vardır. inançsızlık ve hainlik çağrıştırmaktadır. olası bir lekeyi çağrıştırabilmesi nedeniyle sakıncalıdır. deterjan ambalajlarında da sıklıkla kullanılmaktadır. 17 . sonsuza dek yaşamla özdeşleştirilmiştir. aydınlığın simgesi olarak kabul edilmiş ve bu anlamıyla bilgiyi temsil etmiştir. Diğer renklerle kullanıldığında şok. kolay tanınma ve onaylanma niteliklerine sahip. inanç ve iyilik. zekâ. Canlılığının yetersiz oluşu nedeniyle kadınsallık ve sevgi imajıyla bütünleştirilmektedir. • Pembe: Kız bebeklerin rengi olan pembe.düzeyini vurgulayan bir niteliğe sahiptir. Leylak renginin. kontrast etkisi yaratabilen. Kırmızının eklenmesiyle sarı. Karanlığın içinden çıkan ışık anlamında. Bolluk. kıskançlık. ilkel toplumlarda. turuncu ve kırmızı kadar olmasa da göze çarpıcı özelliktedir. şekerleme ve gülleri çağrıştırmaktadır. koyu sarı ise ihanet. Bakteri öldürücülük hissi yaratması nedeniyle mor ve tonları. şekerleme türü yiyecekler ya da kozmetik ürünler için de sıklıkla kullanılmaktadır. güneş ışığı. şarap renginin kullanılması. Ayrıca belli ürünlerin bebeklere yönelik olduğunu vurgulamada da kullanılmaktadır. kız çocuklara ve genç kızlara yönelik ürünlerde kullanılabilmektedir. yumuşak tonlar ve pastel gölgeler aracılığıyla özen ve yumuşaklık hissi yaratması. temel duyguları tatmin eden. • Sarı: En parlak. hırs. kısmen duygusallık taşıması nedeniyle. rüya ve fantezi dünyası ile ilişkilendirilen leylak rengi ise. ambalajlardaki tercih edilirliğini arttırmaktadır (Milka örneğinde olduğu gibi). Sarı. önsezi. hoş bir görünüm elde etmekte. yaşayan ürün imajı verir. kutsallık. Açık sarı. samimi ve neşeli duygulanım oluşturmaktadır. Pembe. Ancak deterjan ambalajlarında. Romantik ve sevgi dolu bir marka imajıyla bütünleştirilerek. parlak olması nedeniyle sınırları genişleterek. objeye daha geniş izlenimi vermektedir. temel renk olan sarı. Unutulan çocukluk yıllarını akla getiren. keyif veren.

Belirleyici özelliği nedeniyle siyah. Özellikle yeni. bu nedenle çevreye ve topluma kapalıdır. Ürüne evrensel ve erkeksi bir kişilik vermektedir. Pazarlama iletişiminde ise doymuşluğun ve parlaklığın en üst noktasını yansıtması sebebiyle siyah. hapsedici bir etkisi bulunmakta olup. ayrıcalıklı ve pahalı bir imaj yaratması nedeniyle. Umutsuzluk ve ölüm sembolü olarak koyu ve yoğun bir izlenime sahiptir. dikkat çekiciliklerinin yanı sıra iştah açıcı özelliğe de sahiptirler. ambalajlarda seçkin bir izlenim oluşturmaktadır. tüketicilerin.Maddenin en yüksek değerini ifade eden altın arısı ise. Duyguları bastırıcı. önündeki ve yanındaki rengin özelliklerinin tüm açıklığıyla görülmesini sağlamaktadır. dinamizmi ve uyarımı simgelemektedir. taze ve sulu bir izlenim oluşturması nedeniyle. bisküvi paketlerinde en çok kullanılan renklerdir. gıdaların donmuş hallerinden çok. modern ve çekici bir etki oluşturulmak istendiğinde turuncu kullanımı uygun olacaktır. daha sonra turuncu kullanılmış ve satışları yükselmiştir. gıda ambalajlarında genellikle kullanılmamaktadır. yiyecek ambalajlarında kullanılmaya kırmızıdan daha uygundur. • Siyah: En olumsuz izlenime sahip renk olan siyah. karamsarlık ve kötülük çağrıştırmaktadır. parlak. Pişmiş ekmek ve fırın gibi çağrışımlar oluşturması nedeniyle sarı ve turuncu. Cömertliği ve duyuların akımını ifade etmesinin yanı sıra enerji ve konukseverlik gibi çağrışımlara sahiptir. ürünün kalitesini vurgulama amacıyla kullanılmaktadır. Mavi-siyah kaosun rengi olarak kabul görmektedir. Portakal rengi. Renk kombinasyonlarında ise olduğundan büyük. Buradan. sıcak ve göz alıcı bir renk olan turuncu. • Turuncu: Dışa dönük. 18 . Sarısiyah ise zehir çağrışımı yapması nedeniyle. Dondurulmuş gıdalar piyasaya ilk çıktıklarında ambalajlarında yeşil ve mavi tonları tercih edilirken. asıl görünümleriyle ilgilendikleri sonucu çıkarılabilir. Turuncu ve kırmızı gibi sıcak ve parlak renkler. ağır ve kalın görünmektedir.

düşük kalorili diyet ürünlerin ve diyabetik ürünlerin ambalajlarında da yeşil kullanılmaktadır. John’s Coffee ise fon olarak çok açık ve de parlak gümüş grisi rengini kullanıp. ürün özelliklerine göre diğer renklerin ağırlıklarını değiştirmektedir. Maviye yakın yeşil ise. Ayrıca sağlıklı yaşamı ifade etmesi sebebiyle. Genel olarak kahverengi bir fon üzerinde düşünülen kahve ambalajlarında. ciddi ve kaygılı anlatımlara uygun olmasıyla birlikte. genel olarak beyaz fon üzerine yeşil rengini kullanmakta. Umut.• Yeşil: Statik ve umut dolu bir renk olan yeşil. Benzer ürün grubu ambalajlarında. en dinlendirici renk olarak nitelenebilmektedir. belirli ürünlerin ambalajları için daha uygun olması. ancak yılbaşı dönemlerinde tüm ürünlerini kırmızı ağırlıklı ambalajlarla sunmaktadır. değişik renkler de karşımıza çıkmaktadır. Nescafe. çoğunlukla mavi renginden vazgeçmemektedir. Jacobs. o da ürün türlerini ayırmada kırmızı ve mavi tonlarına yönelebilmektedir. Maxwell House. doğa. Belirli renklerin. Değişik kültürler tarafından önem atfedilen yeşil. Eşitlik ve uyumu temsil eden yeşil. bu renk çeşitliliği açıkça gözlemlenebilmektedir. 19 . ağırlıklı olarak yeşili kullanmakla birlikte. birbirinden farklı renkler karşımıza çıkabilmektedir. yaşamı ve yeniden doğuşu simgelemektedir. genellemeye uyan örnekler bulunmakla birlikte. canlı ve doğal bir etki oluşturmaları nedeniyle tercih edilmektedir. market raflarında veya üreticisine ait mağazalarda karşılaştığımız bir ürün olan kahve için tasarlanan ambalajlarda. Starbucks. kahverengi fonu kullanıp. ölümü. Çevre dostu bir imaj oluşturmak isteyen ürünlerin ambalajlarında yeşil kullanılmaktadır. Sarının eklenmesi. bu renklerin dışına çıkılamayacağı ya da çıkıldığında başarısız olunacağı anlamına da gelmemektedir. Günümüzde Türkiye’de de tüketimi artan. yeşilin pazarlama iletişiminde kullanımı. çevre hareketinin yükselen ivmesiyle bağlantılı olarak artmaktadır. doğurganlık ve huzur gibi çağrışımları sebebiyle. gençlik ve umudun yanı sıra kıskançlığı ve geçiciliği de simgeleyebilmektedir. Kutulanmış ve dondurulmuş sebze ambalajlarında yeşil ve sarı renkler. ürün türlerine göre değişik renkte etiketlerle ambalajlarını tasarlamaktadır. yeşile kuvvet ve güneşsi bir karakter kazandırmaktadır. manevi yaşamı simgelemektedir.

Yılbaşı çin Kırmızıyı Seçmektedir. 20 .Şekil 5: Kahverengi ve Tonlarının. Kahve Ambalajlarındaki Kullanımına Örnekler Şekil 6: Beyazı Fon Olarak Kullanan Starbucks.

Ambalajlarında Mavi Rengi Tercih Eden Bir Kahve Üreticisi.Şekil 7: Maxwell House. 21 . Şekil 8: Temel Renk Yeşil Olmakla Birlikte. Değişik Özellikteki Ürünler çin. Değişik Renkleriyle Jacobs Ambalajları.

2004. s. eğlence. 22 . hareketlilik veya sıcaklık gibi bir ruh hali yaratmayı sağlar. ürün çeşitlerini ve tatlarını ayırmayı sağlar. daha koyu yoğun renkler daha ciddi bir hava yaratır. • Renk. kutlama. • Parlak renkler hafiflik. zarafet. • Renk. ürünleri. • Renk.35): • Renk.Şekil 9: Parlak Gümüş Fon Üzerine Değişik Renk Etiketlerle John’s Coffee Ambalajları Ambalajların üzerinde kullanılan renklerin tüketici üzerindeki etkilerini ve tüketiciye verilmek istenen mesajları genel hatlarıyla ele alacak olursak (Meyers ve Lubnier. rahatlık ve mutluluk duygusu verirken. ambalajın içindeki ürünün rengini belirlemeye yarar. bir markayı tanımlayabilir.

Siyah. Yeşil. Amerikalılar yeşil elektronik eşya almaktan çekinirler. toplumsal alışkanlıklar ve içinde bulunulan ortam ve kültür de etkili olmaktadır.• Birkaç yıl öncesine kadar yiyecek kategorisinde asla kullanılmayan yeşil renk. • Metal folyo. ürünün satışında büyük avantaj sağlar. Mor. genellikle sabah yenen tahıl gevrekleri kutularında kullanılır. Örneğin. • Parlak canlı renkler. Renkler birey tarafından algılanırken. çünkü sabah günün aydınlık bir bölümüdür. Asya ülkelerinde bu renk beyaz. Japonya’da iyi bir ileri teknoloji ürünü rengi olabilirken. Avrupa’da kırmızı renk ile tanınan kafeinsiz kahve. koruma amaçlı değil de görsel amaçlı kullanıldığında yüksek kalite ve pahalılık imajı sağlar (Özellikle kozmetik. • Ambalajlarda pastel renkler. Asya kültürlerinde pahalı olarak algılanırken. gurme yiyecekler ve şekerli-çikolatalı ürünlerde kullanılarak tat. yaldız ve siyah. Meksika’da sarıdır. • Koyu ve yoğun renkler. hafif. Amerika’da turuncu ve diğer ülkelerde yeşil ile tanınır. yoğun yeşil ormanlı ülkelerde hastalıkla özdeşleştirilir. bugün her markanın “sağlıklı ürünler” türü ürünlerinde kullanılmaktadır. yerinde kullanmak. gurme yemek ve lüks ürünlerde). • Fotoğraf makinesi ve kamera gibi elektronik ürünlerde siyah veya gri renk “ileri teknoloji” anlamını yansıtır. Brezilya’da mor. tuzsuz veya düşük kalorili ürünlerde kullanılırlar. lezzet ve iştah açıcılık verilir. Ancak bunu uygularken hangi renklerin hangi ülkelerde ne gibi anlamlara geldiğini de bilmek gerekir. Bazı ürünler belirli renklerle tanınırlar ve bu rengi bilmek. tüm dünya için “yas rengi” değildir. Amerika’da ucuz olarak algılanır. • Beyaz veya açık renkler diyet. Çin’de beyazın hakim 23 . • laç ambalajlarında beyaz zemin. reçeteli ürünlerin etkinliğini belli eder. moda ve zarafeti yansıtır. Tazelik ve sağlık konularında yeşil Amerika’nın favori rengi iken.

ürünün cazibesini yeterince sunuyor mu? • Renk. s. s. • Modaya bağlı renk seçiminden kaçınılmalıdır. rakiplerin renklerine göre etkili bir zıtlık oluşturuyor mu? • Globalleşme sürecinde farklı pazarlarda farklı kültürlerin renklere yaklaşımları bilinmelidir. • Boyut 24 . tüketiciye ve üreticiye bir dizi fonksiyonel yarar sağlamaktadır. Ambalajda kullanılacak rengin seçiminde dikkat edilmesi gereken diğer hususlar ise şunlardır (Taşyuran. 2005.2.olduğu veya tamamen beyaz bir ambalaja sahip bir ürünü. • Ambalaj Formu (Şekil). hata olacaktır.57): • Renk.1. işletme felsefesine uygun mu? • Renk. mağaza içi teşhirden ev içi kullanıma. 2002.2. Çünkü Çin’de beyaz. hedef kitlenin beklentileri ve işletmeye maliyeti gibi kriterler göz önünde bulundurularak. ne şekilde ve ebatlarda tasarlanacağının belirlenmesinden sonra ortaya çıkacak olan bu unsur üç alt başlıkta incelenebilir: • Kullanılan Malzeme (Materyal Seçimi). Depolamada ürünün korunmasından saklamaya ve taşımaya. Ambalaj Yapısı Ambalaj yapısı. s. Ambalaj için uygun olan materyalin seçilmesi ve bu materyalin. 1. matem rengidir (Gülbay. hatta tüketiciye pratik çözümler sunmaya kadar bir dizi fayda sayılabilir (Meyers ve Lubnier.47–48). doğum yapmak üzere olan veya yeni doğum yapmış bir anneye satmaya kalkışmak. 2004. iletilmek istenen mesaja uygun mu? • Renk.22). ürün özellikleri.

ambalaj yapısını oluşturan malzemenin seçiminde dikkat edilmesi gereken birincil noktadır. yapısal güç itibariyle.2. küf.1. doğru malzeme kullanılarak üretilmiş olması gerekmektedir. durumda tehlikeye maruz kalıyor mu? • Ambalaj malzemesindeki açma-kapama noktaları. fiziksel şeklinin zarar görmesini engelliyor mu? • Kimyasal reaksiyonlara karşı koruma yapıyor mu? • Malzeme. 2007): • Ambalajlanacak malzemenin fiziksel formu ne. Ambalaj malzemesi seçiminde sorulması gereken bazı soruları şöyle sıralayabiliriz (www. nasıl bir koruma gerekiyor? • Nem durumu veya ihtiyacı nasıl? • Hangi dönemde. renginin. sıcaklık. kemirgenler vb. ambalajlama maliyetini optimize etmesi. bakteriler. Malzeme seçiminde aranan bu özellikler. Kullanılan Malzeme Ambalajın “koruma” fonksiyonunu yerine getirebilmesi için.ambalajrehberi. Bu konu. ihtiyaç duyulan kullanım için uygun mu? 25 . konunun iktisadi ve teknik kısımlarını oluşturmaktadır. aşınma.1.2. Bunu. ne kadar nem gerekiyor? • malat veya raf ömrü. lezzet ve aromasının. geri dönüşümünün mümkün olması gibi hususlar izlemektedir.1. paket malzemesi kadar koruma sağlıyor mu? • Ambalaj açıldıktan sonra kullanılmayan malzeme için tekrar kapanması gerekiyor mu? • Ürün ve ambalaj malzemesi kimyasal olarak birbirine reaksiyon gösteriyor mu? • Ambalaj ürünün kokusunun.com.tr. ışık.

güven. Metal yapımı ambalaj.39). tüketicide kalite. zarafet. Ürün için istenen çağrışımın yakalanabilmesi için. pahalılık. plastik. 1999. 26 . çevre dostu olma ya da olmama gibi farklı çağrışımlara neden olabilmektedir. Ambalajın karton. üzerinde hassasiyetle durulması gereken bir konudur. Davranışsal açıdan ele alınırsa. üretilebilirlik açısından üretim ve grafik tasarım işlemlerine kolaylık sağlıyor mu? • Müşterilerin bildiği şekil. yenilik. Oysa plastik. Kadife ve kürk gibi yumuşak materyaller kadınsılığı çağrıştırmak için kullanılır (Kocabaş. s. cam. uygun mu? Yoksa satmak için uğraştırır mı? • Yüksek hızlarda makineli üretimden geçer mi? • Taşıyıcılarda ya da herhangi bir yerde aşırı sıcak veya soğuk hava şartlarına dayanıklı mı? • Perakende veya satış mağazalarında depolama şartlarına dayanıklılık gösterir mi? • Eğer vakum. Elden ve Çelebi. doğru malzemenin seçimidir. yapı ve dokuda bir malzeme mi. hafiflik ve temizlik duyguları yaratır. dayanıklılık ve soğukluk hissi uyandırır.• Ambalaj malzemesi. güçlülük. ambalajı oluşturan materyaller genellikle bilinçaltında tüketicinin duygularını etkiler. ilk aşamada yapılması gereken iş. ucuzluk. dayanıksızlık. metal ya da bunların bileşiminden oluşması. kullanışlılık. gaz veya hava geçirmez şekilde kapatılmış bir paketleme gerekiyorsa ambalajın yapısı böyle bir ekipman için en uygunu mudur? • Gerektiğinde ambalaj içindeki madde sterilize edilebilir mi? Pazarlama iletişimi açısından bakıldığında da. ürün için tasarlanan ambalajın doğru malzemeden üretilmesi. prestij.

tüketicinin ilgisini çekebilmesi için biçiminin farklı ve özgün olmasına da dikkat edilmelidir. Bugün dünya çapında şöhrete sahip olan Toblerone`un tüketicinin hafızasında etkili olan ambalajı.1. Büyük mağaza ya da süpermarketlerin raflarında birçok rakip ürünle çevresi sarılmış ambalajın.2.halklailiskiler.1. Böylece Pringles markası için karton tüp biçimi üretildiğinde Pringles. s. yeni ambalaj anlayışını radikal bir biçimde temsil etmektedir.tr. lezzetli 27 . Ambalaj Formu Ambalaj. Şekil 10: Piramit Şeklindeki Özgün Ambalaj Formuyla Toblerone Çikolataları Başarılı ambalaj formunun markaya sağladığı kazanımlara bir başka örnek de Pringles ambalajıdır. ngiltere’de yapılan bir araştırma.com. Ürün. hem de nakliyesi ve satışa sunulacağı noktada en az yer kaybına neden olacak şekilde. Cipsler. şekerleme ustası Jean Tobler’in oğlu Theodor Tobler ve Emil Baumann’dır. bu yolla dikkati çekecek ve akılda kalacaktır (Özkaraman. dikkatle tasarlanmalıdır. 2006). mühürlü. tüketicilerin %94’ünün Toblerone’u sadece şekliyle tanıyabildiğini göstermiştir (www. Piramit şeklindeki sarı ambalajlı sveç çikolatası Toblerone’un fikir babaları. uzun tarihi boyunca çok az değişmiştir. Verebelyi (2000). 1908`de çikolata malzemesine bal ve badem ilave edilip.2. hem tüketicide yarattığı görsel etki.2. alüminyum torbalarda ambalajlanmakta ve sunulmaktadır. şekli sıradışı bir forma sokulmuş ve buna özel bir ambalaj tasarlanmıştır.81). 1999.

Gerçekten Pringles tüpü. s. s.ürünleri depolamanın ve korumanın uygun ve elverişli yolu olarak yenilikçi tasarımı kabul edip etmedikleri konusunda müşterileri açıklama yapmaya çağıran tartışmayı yayınlamıştır. 2005. Müşteriler. ürünün şeklini tüpte muhafaza etmenin. Ambalaj formunun aşağıdaki özellikleri. kabul edilmiş ürün ambalajından (ve markadan) daha beklenir bir şey olduğunu belirtmiştir. Birçok ürün ambalajının. bu özellik kullanılarak. tüketiciler üzerinde istenilen etkiyi yaratması sağlanabilir. farklılaşmanın güçlü varlığıyla marka imajı sağlamaktadır ve rafta duran Pringles’ı seçilir kılmaktadır (Fill. Şekil 11: Karton Tüp Tasarımıyla Pringles Ambalajı Farklı şekiller farklı insanlar üzerinde farklı algılamalara yol açmaktadır.805). formun algılanma şeklini etkilemektedir (Gülbay. 2005.35): • Köşeli Olma ya da Olmama • Simetri • Oran • Büyüklük 28 .

Tüketiciden gelen talepler. kavisli şekiller ise dişiliği. varsayılan boyutu sabit kalmak koşuluyla. Ambalajın dış yüzlerinin etkin bir biçimde kullanılabilmesi. okunabilir boyutlarda ambalajın üzerinde yer alabilmesi için alana gereksinim vardır. güçlü ve etkili olarak algılanırken. ambalaj formunu algılamamızı sağlayan bir diğer unsurdur. Simetri.5 litrelik cola vb içecek ambalajları buna örnek gösterilebilir. dinamizm ve erkeksiliği çağrıştırırken.1. 1999.3. yumuşaklık ve dişiliği çağrıştırmaktadır. Fiziksel bir nesneden kaynaklanan psikolojik uyarıların boyutlarında oluşabilecek belli belirsiz değişkenlikler. Tüketicilerin talep ettikleri ambalaj boyutları. köşeli ve dikdörtgen şekiller görme alnını genişletip. doğru tasarım tüketiciye kendini gösterecektir (Özkaraman. Boyut Tasarımcı ambalajı tasarlarken. onun satışa sunulduğu mekânda en iyi görülebileceği boyutu da doğru saptamalıdır. nazik ve zayıf olarak algılanmaktadır (Taşyuran. Nitelikli bir grafik tasarımın ve bilgilerin görülebilir. bayan parfüm şişeleri çoğunlukla yuvarlak ve kavisli bir yapıdayken. yumuşaklığı ve süreğenliği simgelemektedir. 1. s. Benzer bir ayrım da düz ve kavisli yapılar arasında söz konusu olmaktadır. yuvarlak şekillerde genellikle iç içedir. Uzun.54). asimetri tam tersine düzensizliği doğurur.Köşeli yapılar çelişki. Doğru boyutlarda. Oran.2.83). Kalabalık aileler. kısa veya ince olan şekiller. erkek parfümleri genellikle köşeli ve düz hatlara sahiptir. belli bir uzaklıkta bulunan nesnenin beli belirsiz değişiyor olması gibi algılanacaktır. s.2. Yalnız yaşayan bireyler ise daha 29 . yuvarlaklık ise ahenk. Köşeli. satışta bir avantajdır. 2002. baskın bir estetik yaratarak belli bir görüntüyü daha fazla yakalama olanağı yaratır. keskinliği ve hareketi simgelerken. tüketim miktarının fazla olması ve daha ekonomik olması sebebiyle büyük boyutlardaki ambalajlara yönelebilmektedir. Oran ve simetri. tüketim miktarı ve iktisadi düşüncenin etkisine göre değişmektedir. düzen oluştururken. Düz şekiller çoğunlukla erkeksiliği. Ancak görsel imajdaki monotonluğu ortadan kaldırmada bir miktar asimetri gerekir. 10 kilogramlık kapasitelerdeki deterjan ambalajları veya 2. ambalaj boyutunu belirlemede önemli rol oynamaktadır. Uzun veya geniş olan büyük şekiller. Örneğin. kısa şekiller ise daha yumuşak ve iddiasız görünebilir.

Örneğin. 1. Tipografi Görsel unsurlardan renk ve şekilde olduğu gibi yazı karakterleri de istenilen mesajı vermede önemli bir araçtır. Çizgisiz yuvarlak ve geniş harfler ise dostça hatta insanı kucaklarmış gibi duygular uyandırabilmektedir. Yazı karakteri.5 litrelik pet şişeler yerine tek kullanımlık teneke kutulardaki içecekler tercih sebebi olabilmektedir. Lacivert üzerine beyaz ile ya da beyaz üzerine lacivert puntolarla yazılı Nivea ürünlerini diğer ürünlerden ayırt etmemek mümkün değildir. Yazı karakterlerine belli algıların yaratılması amacıyla şekil verilebilir. ürün konusunda bilgi verdiği gibi. stilize harflere. Ürünü hızlı bir bakışla diğerlerinden ayırt edebilmek çok önemlidir. Bu nedenle ambalaj tipografisinin hem özgün hem de farklı olması gerekmektedir. Altta veya üstte ince çizgiler bulunan uzun ve dar harfler zarif görünmektedir. duygularla farklı ambalaj boyutlarına yönelebilmektedir. soyut sembollere ya da sembol imza birleşimlerine kadar birçok şey ambalaj üzerinde kullanılabilir. Büyük ve küçük harflerin kullanımı da farklı izlenimler yaratabilir. temsili sembollere. s. anlamları olan kelime ve harfleri doğrudan bir temsil niteliği kazandırdığı için ambalajın çok önemli bir unsurudur (Gülbay. Yerleşmiş marka kimliği ürün konusunda tüketiciye diğer kardeş ürünleri hatırlatır. 2005. Basit harflerden firma logolarına. estetik bir haz da yaratabilir. firma adının kısaltmalarına. Ambalaj tipografisi bir ürünü rakipleri arasında ayırmaya yardım eder.1. salt kişisel zevkler veya estetik vb.2. 2002. yazının anlaşılır olması ve markayı tanınmayacak şekle sokmamasına özen gösterilmelidir (Taşyuran. Yazı karakterlerinin algılama ve hatırlamada etkileri çok fazla olup. Ancak farklı yazı stilleri kullanılırken. özellikle farklı yazı stillerinin bir arada kullanılması bunu sağlayabilmektedir.60). Büyük harfler otorite ve saldırganlığı yansıtırken.53). Ambalaj üzerinde yer alan metinlerin kritik bir önemi 30 .3. Bunların yanı sıra kişiler. küçük harfler ise cesaret ve alçak gönüllülüğü ifade edebilmektedir. 1 veya 2. s. Tipografi. Tipografi yardımıyla ürünün avantajları daha iyi aktarılabilir.küçük ambalajlardaki ürünleri tercih edebilmektedir.

marka imajının konumunu belirler ve iletişimi gerçekleştirir. mümkün olduğunca az sayıda renkten oluşmalıdır. Çünkü verilen isim.38). kimi zaman şirketlerin bir adım önüne bile geçmekte ve şirketi sürükleyen bir marka haline gelmektedir (Kocabaş. hız. Ürüne verilecek isim. statü gibi duyguları yaratır (Odabaşı ve Oyman. hatırlanması kolay. Logo. belki de ambalajda bulunan en önemli unsurdur. kadınsı değerler. Marka smi ve Logo Marka ismi.246). onun pazarda tutulması ve böylece markalaşmasını. 2002. Her çeşit baskı ve kesim tekniği ile sorunsuz 31 . ürüne isim verme gelmektedir. duyarlılık.com. 2007). s. firmanın ya da hizmetin isminin. tırnaksız tipografi ürün performansının gücünü aktarır. kısaca başarısını belirleyecek derecede önemlidir. ürünün önünden geçip gidecek ve rakip ambalaja uzanacaktır. Logo yaratmak için belli başlı bazı kurallar şu şekilde sıralanabilir: • Sade.tr.1. Ambalaj birkaç saniye içinde içindekilerin bilgisini tanıtmak zorundadır. kolay anlaşılır. 1999. Koyu.vardır. harf ve resimsel öğeler kullanılarak sembolleştirilmesidir. güven. basit. Elden ve Çelebi. bir ürünün. s. ağırlık vb. Grafik tasarımcının sözcükleri biçimlendirme yöntemi tüketiciye ürün hakkında çok şey iletebilir.ambalajrehberi. Metinlerin kısa.4. 1. ile veren bir niteliği olması gerekir (Bayazıt).2. Logo yaratmak için kullanılan fontlar yeni tasarlandığı gibi mevcut fontlarda olabilmektedir. Ana mesajlar tüketiciye net ve etkili bir şekilde aktarılmalıdır: Ambalajın içinde ne tür bir ürün var? Özellikleri neler? Tüketici ürünü istemek için ambalajdan neler öğrenmeli? Eğer ambalaj dikkat çekmez ve metinler mesajı veremezse tüketici. Tırnaklı karakterler yüksek kaliteyi anlatır. gizlilik ve zarafeti iletir (www. yi bir marka ismi. Bir ürünü pazara sürerken alınacak en kritik pazarlama kararlarının başında. önemli konuları açıklayan ve ürünün içeriğini boyut. Marka ismi ile grafik. Ürünü belirler ve diğer ürünlerden farklılığını belirtir. Amblemden farklı olarak ayırt edici özellikler yanında firmanın ismini de yansıtır. nce harfler ise yumuşaklık.

hatta çağrıştırmamalıdır. çok büyük ölçülerde dağınık görünmemelidir. Ayrıca kurumun kendisini nasıl tanımladığı ve kurumu yansıtan kavramların neler olduğunu bilmek logonun tasarım aşamasında önemli unsurlardır. erkeksi değerleri veya etkinliği iletmeye yarar. Her türlü ölçüde ve yüzeyde okunabilir olmalıdır. Özgün bir stilde yaratılmış her marka kimliği imza olmaktadır. çok küçük ölçülerde ayrıntılar kaybolmamalı. 32 . Koyu bir renk logo. Tüketiciler arasında tanınır ve de dostluk. Ürünün şimdi ve gelecekte sağlıklı olması için marka isminin biçimlenmesi çok temel ve önemlidir. markayı tanımlamaktan. müşteri sadakati yaratmaktan ve ürün bilgisi vermekten sorumludur. • Özgün olmalıdır. Özellikle bir simge kullanılacağı zaman simgenin taşıyacağı anlam bakımından bu bilgi çok önemlidir (Bek. gücü. Logo aynı zamanda ürüne gönderme yapan bir şekilden oluşabilir ya da marka çağrışımı yapmak için soyut bir biçimde tasarlanabilir. aşinalık duygusu yaratır. lgili kuruluşun ya da ürünün özelliklerini yansıtmalıdır. • Logo tasarımcıyı değil ürün ya da firmayı yansıtmalıdır. Başka firma ya da ürünlere ait logolar ile karışıklığa sebep vermemeli. Seçilen ya da tasarlanan font şirketin içeriğine uygun olmalıdır. Eğri ve çizgisel bir logo ise zarafet. Ambalajın üzerinde kullanılan marka ismi. IBM logosunun tasarımcısı Paul Rand’e göre logoyu üreten tasarımcıdır ancak oluşturan firmanın kendisidir. Özgün olarak biçimlendirilmiş marka kimliği olan logo pek çok şekle girebilir. 2005).kullanılabilir olmalı. Marka adının özel bir tipografi ile yazılmasına dayandırılabilir ya da kurumsal baş harflerin özel bir bileşiminden yola çıkılabilir. • Logo sadeliğinin yanısıra gerek rengi gerek şekli itibariyle farklı koşullarda görüldüğü zaman bile akılda kalıcı olmalıdır. • Farklı bir ülkeye ait ürün ya da firma için logo tasarlanacağı zaman o ülkenin renklere yüklediği anlamlar ve kültürleri hakkında bilgi sahibi olunmalıdır. hatırlatmaktan.

2007). 1. kadınsı ve moda çağrışımları yapar. 33 .ambalajrehberi. modüler bir ürünün kuruluşunu aşama aşama göstermek. Bir diğer kullanım şekli ise reklâmlarında oynayan futbolcu.36-37): • Ürün farklılıklarını belirtmek veya son kullanım önerileri yapmak. bir yapıştırma malzemesinin kullanımını veya bir yemek hazırlanmasını tarif etmek. güzel çiçekler ekleyerek duygusal bir etki yaratmak). inşa edilecek bir oyuncağın son halini veya ambalajdaki ürün yerleştirildikten ya da takıldıktan sonra bir odanın hali). • Duygusal bir imaj vermek (Ambalaj içindeki ürünle ilgili olmasa bile örneğin. organizasyon ile ürün arasında tüketici zihninde bir bağ kurulmasını sağlamaya çalışmaktadırlar.hafiflik. • Duygusal bir çekim sağlamak (hediye olacak bir ürüne örneğin. s. arzu uyandırır veya tüketicide ürüne karşı bir duygusal tepki yaratır. Bu iki uygulama özellikle cola ve bira gibi ürün ambalajlarında dönem dönem kullanılmaktadır. marka imajını güçlendirme çabaları olarak karşımıza çıkmaktadır. sponsoru oldukları büyük organizasyonları ürün ambalajları üzerine yerleştirdikleri illüstrasyonlarla tüketiciye hatırlatarak. spor.5. bir hız etkisi için ‘koşucu’ ya da rahatlama için ‘güneşin doğuşu’ resimlerini kullanmak). • Ambalajın içinde ürünün son kullanımını göstermek (undan yapılan güzel bir kek veya pasta. şarkıcı vb. Fotoğraf ve llüstrasyon Ambalaj üzerinde fotoğraf ve illüstrasyon kullanılması ürünü tanıtıp.tr.1. Ambalaj üzerindeki fotoğraf ve resimler şu işlevler için güçlü tasarım elemanlarıdır (Meyers ve Lubnier. eğlence ve hareket imajı verir (www. • Ürün kullanımlarını işlevlerini göstermek. 2004.com. Ayrıca günümüzde markalar.2. ünlü yüzlere ait fotoğrafları ambalaj üzerinde kullanarak. Üçgen veya el yazısı stili bir logo ise rahatlık. kullanımını tarif eder.

tercihlerde öncelikli olması. satışta devamlılık işlevlerini yerine getirir (Akgün.Ö. 2–3 saniye içerisinde özellikleri ve türü bakımından fark edilip. geniş yapraklar. Sadece yazı ile yapılan ambalaj çok yetersiz kalmaktadır. tulumlar daha sonraları amforalar.68–69).Ö. servetin taşınması gibi sebeplerle sandıklar ve çeşitli 34 . ürünün kalitesini. s. Fiziksel görünüşünden dolayı tüketiciler tarafından rahat algılanma. reklâm ve tanıtım olanakları olmayan markaların rekabet anlamında zayıf oldukları düşünülürse. illüstrasyon. sağladığı katma değeri ve kimliğini destekleyip arttırırken ürünün farklılıklarını da ortaya koyar. şema vb.89). 5000’lerde Mısır’da ahşap kutular. fıçılar kullanılmış daha sonra seri üretim seramikler. M. s. ürünün niteliğini anlatmak için şarttır.2.2.Ambalaj. diğer bir deyişle ambalaj tasarımı tarihçesine göz atacak olursak (Bayazıt. Yazı. Reyonlarda satışa sunulan benzer ürünlerin arasından fark edilmesi. fiziksel yapısı ile iyi bir ambalaj şu mesajları verebilmelidir: Bu ürün çok lezzetli. Tasarımın önemini vurgulamak ve varlığını her dönemde devam ettirdiğinin bir kanıtı olarak. s. rafta duran görsel kimliklerine daha fazla özen göstermeleri gerekmektedir. 2006. devamında alışkanlıkları teşvik etme. 1. fotoğraf. bambular. seramik kaplar. boynuzlar. 18.37). Bu üç fonksiyon ayrılmaz birer parçadır. yi bir ambalaj. Ambalaj Tasarımı Reklâmı ya da tanıtımı yapılmadığı halde tüketici tarafından rahatlıkla algılanabilen. cam kaplar. 3-10 saniye içerisinde satın alınan bir ürünün ambalajı çok iyi demektir. Yazı ve illüstrasyonun uyumu. 2004. ambalaj tasarımının günümüze kadar olan gelişimine. sağlıklı olarak korunuyor. • nsanlığın lk Yıllarında: Hayvan derileri. birbirlerini tamamlayıcısıdırlar (Alpay. Fenikelilerin şişirme camları. güvenilir ve özenli bir firma tarafından üretiliyor. içinde şu maddeleri barındırıyor vb.yy’a kadar savaşlar ve orduların uzak yerlerde beslenmesi. 2000’lerde Çin’de kâğıt ve selüloz lifler ambalaj olarak kullanılmıştır. Dolayısıyla. içindeki ürünü korumak. M. niteliğini anlatmak ve taşınabilirliği sağlamak amacıyla tasarlanır. örülmüş sepetler. 1997.

yy’dan günümüze kadar gelen nadir ürünlerdendir. ambalajlı ürünlerin gelişmesine neden olmuştur. Şekil 12: 1879’daki lk Ambalajı ile Ivory Sabunları ve 19. daha fazla satabilmek için ambalajlı ürünlere yönelmişti. 1940’da yeniden tasarlanıncaya kadar değişmeden kalmıştır. yy’dan Günümüze Varlığını Devam Ettiren Heinz Çorba Ambalajı • 1900–09: Bu dönemde birçok ambalaj tasarımı yeni markalar ve tuvalet malzemeleri hariç hâlâ 19. Procter & Gamble tarafından Ivory markasıyla üretilen (1879) sabunların Art-Nouveau stilin süslemelerine sahip ambalajı. bakkal dükkânları. Art-Nouveau 1915’e kadar popülerliğini korumuş. yy ambalaj marka logoları da yenilenmiş. Ambalaj üzerinde resim kullanmak ve ince bir zevki ve de modernliği temsil etmek üzere ArtNouveau kullanılması. Heinz çorba konserve kutuları. Daha iyi ambalaj teknikleriyle birlikte 19. bu dönemin tasarım yaklaşımı olmuştur. Sanayi Devriminden sonra ambalajlama hızla artmıştır. 19. yy: Dönemin sonlarına doğru. tipografisi kahve ve 35 . birliklere ürünleri paketli olarak dağıtmak kolay olduğu için. • 19.malzemeler kullanılmıştır. Dünya Savaşı. • 1910–19: I. yy zevkini yansıtmaktadır. geleneksel ticaretten firmaların tavsiyesiyle.

derin dondurucu. alınan yiyeceklerin ambalajları da küçülmüş. Dünya Savaşı toplumları etkilemiş. Selofan. içecekler mantar kapaklı cam şişeler yerine. Sade görünüşlü Art-Deco ve içindeki ürünü belirten ambalajlar yapılmaya başlamıştır. • 1970–79: Çok çeşitli stil bir arada görülmüş. kendi kendisini satacak ürün ambalajları tasarlanmış. ülkelerde baskı olanakları kısıtlılığı ve ekonomik sorunlar. • 1950–59: Süpermarketlerin bakkal dükkânlarının yerini almasıyla. sade yeni stiller. Dünya Savaşı sonrası evlerde hizmetçi ve birey sayısının azalmasıyla. boş zamanın artmasıyla paketlenmiş küçük yiyecekler. parlak ve enerjik tasarımlar kullanılmıştır. süpermarket ürünleri. komik karakterler. fastfood. Seramik ve cam kavanozların yerini ince metal kutular almış. etiketlerin küçülmesine. • 1960–69: Buzdolabı. “alüminyum folyo” ve “selofan”ın bulunması ABD ve ngiltere’de kapalı ambalajlarda devrim yaratmıştır. basit. plastik ve alüminyum tazeliği koruyacak şekilde kapatılabilmiş. gerçek fotoğraflar. adi kartonların kullanılmasına ve faydacı ambalaj tasarımlarına ve de bazı ürünlerin saydam selofanla satılmasına neden olmuştur. ambalaj gerçek pazarlama aracı olmuş. rasyonel grafikler kullanılmıştır. çikolatalar artmış ve farklı türde ambalajlar ortaya çıkmıştır. tasarımcılar satın alma mesajını vermeye çalışmışlardır. diyet ürünler yeme alışkanlıklarını ve yaşam stilini değiştirmiş. • 1940–49: II. gelişen ambalajlama teknolojisiyle taşıması kolay ve ucuz Tetra 36 . • 1930–39: Daha cesaretli. • 1920–29: I. bisküviler.çikolata ambalajlarında devam etmiştir. atılan kutulara konmuştur. AEG’nin üç harflik Peter Behrens tasarımı hâlâ kullanılmaktadır. Ağır cam kapların yerini alacak alüminyum ve plastik hâlâ pahalıdır ve selofan sağlıklı ambalajdır. bir anda gözü çeken.

ambalajın ilkesine uygun olmasına rağmen. • 1980–89: Ambalajın tüketiciye mesaj verecek marka kavramının bir parçası olduğu bilinci yerleşmiş. katlama. ürünün nasıl kullanılacağını göstermesi ürünün fiyatını belirtmesi gerekir. ticarette sıkça değişen günün şartlarına ve zamana uygun olarak sadeleşmiş. Sanat yapmak.Pak şişe farklı bir yaklaşım getirmiş. Tüketiciler açısından ise ambalajda dikkat çekici özelliğin bulunması. alınacak malın tüketimini üst sınırlara taşımayı amaçlamaktadır. hatta ürünle ilgili illüstrasyon çalışmaları yok olup. tüketicilerin -turizm etkisiyle. s. dayanıklı ve kolayca yerleştirilebilme özelliklerine sahip olmalıdır. geri dönüşümlü ve doğaya saygılı ambalajlar üretmek zorunda kalmışlardır. ambalajın görsel yolla satış görüşmesini gerçekleştirmesinden kaynaklanmaktadır. yerini firmanın ön plâna çıktığı marka ambalajlarına bırakmıştır (Alpay.VII). Tarihsel gelişimi içerisinde ambalaj. Tasarım sırasında öncelikle. şişirme. Ambalaj tasarımının önemli olmasının nedeni. Ambalaj tasarımı aracı kurumlar için sergilenmeye uygun. Bir üründe emek verilerek yapılmış grafik çalışma. Çevre ve çevrebilim konularının baskılarıyla imalatçılar. sonsuz sayıda ürün alternatifi. ürünü saklanmasına elverişli olmalıdır (Taşyuran. ürün hakkında bir imaj yaratması.61). Özellikle bir seferde tüketilmeyen ürünlerde. daima göz önünde olan malın. ambalajın ürünü koruması ve tüketici açısından kulanı kolaylığı sağlaması gerekmektedir. • 1990–99: Uluslararası tüketim artmış. geçmişe özlem ve ürünlerin sürekliliği ve bütünlüğü kalitenin devamlılığını göstermiştir. kesme. s. tasarımcıların dikkat çekici imgeler ve reklâm hileleri kullanmaları sonucunu doğurmuş. ticari kaygılar bu olguyu daha kısa yoldan çözme durumuna getirmiştir. 37 . kalıplama teknolojileri gelişmiş ve çok değişik biçimler elde edilmeye başlamıştır. ürünün yararlarının anlatılması. daha büyük ürünler piyasaya çıkmıştır. insanın görsel zevkini okşayıcı yanını ortaya çıkarmayı.zevkleri değişmiştir. 1997. Ambalajlar gençliği hedeflemeye başlamış. 2002.

40). Bu ikisi elbette birbirini tamamlayıcı ve birbiriyle ilgili süreçlerdir (Saraç. üzerlerinde grafik tasarım olmadan dahi tüketici tarafından tanınıp. görselliğinin yanı sıra fonksiyonelliği ile de özgün olan ambalajları ile başarıyı yakalayan markalar bulunmaktadır.28): • Marka kimliği • Ürün adı • Ürün tanımı • Tat veya çeşit özelliği • Fayda cümlesi • Satış metni • Promosyon mesajı • Kullanma tarifleri • Başka ürün veya çeşitlere atıf • Gıda ürünlerinde beslenme değerleri • laç veya kimyasal ürünlerde uyarılar • Ebat ve içerik Grafik tasarımın da üzerinde yer aldığı üç boyutlu tasarımın özgün olarak tasarlanması. Grafik tasarımı ürünün kimliğinin ve özelliklerinin ifade edilmesinde çok sayıda imkân sunar. Standartlaşmış bir örnek olan Coca Cola şişe tasarımının dışında. 2004. Hatta bazı başarılı tasarımlar. diğer ürünlerden ayırt edilecek kadar özgün olmayı başarabilmektedir. s. beraberinde marka bilinirliği.Ambalaj tasarımının iki temel bileşeni bulunmaktadır: Ambalajın şekli ya da üç boyutlu tasarımı ve üzerindeki grafik tasarım. 2/3’ü kahve likörü ve rlanda viskisi. tüketiciye iletilen şu mesajları içerir (Meyers ve Lubnier. 1/3’ü 38 . s. Şişesi. 2006. Grafik tasarım. başarı ve rakiplerden farklılaşmayı getirecektir.

açıldıktan 1–2 hafta sonra tüketilmeleri gereken ürünlerdir. rakiplerine kıyasla daha uzun olan kullanım süresi ile avantaj sağlamaktadır. Genel olarak küçük plastik şişeler şeklinde ve bir damlalıkla birlikte tasarlanan ambalajlarda satılan göz damlaları. birbirini tamamlayan iki tattan oluşan ürününü özgün şişe tasarımıyla sunmaktadır. ambalaj tasarımı ile diğer benzer içerikli ürünlerden ayrılmaktadır. Şişeciklerin açılıp kapanma özelliğinin de bulunması. bir paket içerisine yerleştirilmiş 32 adet şişecik kullanılmış. çeriğindeki “omega 3 yağ asiti”nin kalp krizi riskini azaltması sebebiyle kalp şeklinde tasarlanan Oruçoğlu Ayçiçek Yağı ambalajı. 39 . Tears Naturale Free ürününde ise. bir şişeciğin birden fazla kullanımına olanak sağlamakta ve böylece ürün.ise vanilya kreması karışımlı likör olmak üzere iki kısımdan oluşan Sheridan’s. Şekil 13: Özgün Tadını Özgün Şişe Tasarımıyla Birleştiren Sheridan’s ve 2001 World Star Ödüllü Ambalajıyla Oruçoğlu Ayçiçek Yağı Alcon firması tarafından üretilen Tears Naturale Free göz damlası ürünü. Dünya Ambalaj Örgütü (WPO) tarafından verilen 2001 World Star ödülünü kazanmıştır.

muzu çağrıştıran tasarımıyla içeriğini tüketiciye başarıyla anlatan muz suyu ambalajı. Şekil 15: Nikkei Design Tarafından Tasarlanan Muz Suyu Ambalaj Denemesi 40 . Tetra Pak taşıyıcı ambalajlar için başarılı bir denemedir. illüstrasyon vb. unsurlara gerek kalmaksızın.Şekil 14: Ürüne Kattığı Kulanım Kolaylığı ile Tears Naturale Free Ambalajı Japon Nikkei Design firması tarafından tasarlanan ve tipografi.

gofret. Örneğin. Yabancı markaların ürettikleri gıda ürünlerini ve bu ürünlerin ambalajlarının benzerlerini üreten firmalar. Şekil 16: London International Awards 2005 Birincisi U’luvka Vodka Ambalajı Türkiye’de gıda sektöründe çikolata. hem ürettikleri ürünlerde hem de bu ürünlerin ambalaj tasarımlarında taklitçiliğe varan bir “esinlenme”nin içinde oldukları görülmektedir. üreticilerinin birçoğu. şekerleme.Yine özgün ambalaj formuyla başarılı bir örnek olarak. Aloof Design tarafından tasarlanan Polonyalı votka markası U’luvka Vodka’nın şişe tasarımı. sonrasında kendi içlerinde bu benzerliklere. Avrupa’da “Yes” ismiyle piyasaya sürülen bir mini 41 . esinlenmelere devam etmektedirler. uluslararası reklâmcılık çevrelerinin saygın yarışması London International Awards tarafından 2005 yılında içecek/alkollü içki ambalajı dalında birincilik kazanmıştır. bisküvi vb.

Türkiye’deki muadili “Albeni” çikolatasının. Parfümlerin lüks tüketim ürünleri olması. ambalajın tasarım ve üretim maliyetleri ürün maliyetini katlayabilmektedir. Mars-Metro. Şekil 17: Ürün ve Ürün Ambalajındaki Esinlenmelere Örnekler Ambalaj. Tüketicinin beğenisini kazanabilme ve de üreticilerin bir bölümünün başka sektörlerden gelen başarılı markalar olması ve imajlarına uygun kalitede tasarım sunma mecburiyetleri sonucu. isminde “Prens” geçen bir ürüne karşılık rakip firmanın benzeri bir ürünü “Prenses” ismiyle raflara çıkarttığını görebilmekteyiz. parfüm sektöründe ambalaj tasarımı birincil derecede önemli olmaktadır. ambalaj renginden logosundaki beyaz fona kadar bu ürüne benzetildiği görülebilmektedir. Türkiye’de aynı form ve ambalaj tasarımıyla “Peki” ismiyle üretilirken. Bu durum özellikle kozmetik sektöründe. s.38). onu koruyan. firmaların ürün pazarlama konusundaki tercih ettikleri stratejiler bu yönde olabilmektedir (Akgün. taşınmasını ve teşhirini kolaylaştıran bir unsurdur. Bu durumun etik olup olmadığı ayrı bir tartışma konusu olmakla birlikte. Bounty-Coco Star. 2004. tüketici için prestij göstergesi olması ve çok sayıda üreticinin bulunması gibi sebepler tüketicileri oldukça seçici hale getirmektedir. Milka-Alpella arasındaki benzerlikler de aynı şekilde karşımıza çıkmaktadır. kullanımını. Ancak bazı durumlarda ambalajın. Bu ürünlerde. parfüm şişelerinde karşımıza çıkmaktadır. ürünü saran.pasta. ürünün kendisinden bile önemli olduğu ve ön plâna çıktığı görülmektedir. cazip kılan. “Twix” marka karamelli çikolatanın logosuna baktığımızda. 42 .

ikinci karar ambalaj tasarımının belirlenmesiyle ilgilidir. s. ambalajlamada dürüstlük (standardizasyon vb. maliyet artışları. 1999. etiketler. grafikler ve nakliye kartonları hakkındadır. • Ürünü. üretim ve siparişe geçilmeden.1. • Tasarımı ve grafiği üzerinden ürünü görsel olarak sunmak. renkler. işletmeye uygun bir ambalaj kavramı oluşturulması.228). ambalaj bir üstünlüğe sahip en etkin pazarlama iletişim unsurudur. 43 . s. talimatlar. dayanıklılık. kıt kaynakların israfı ve çevre kirliliği gibi konular dikkate alınmalıdır (Tek. görünebilirlik.249–250): • Kuruluşun Hedef Kitlesinin Analizi: Hedef Kitle denilince ilk akla gelen son tüketiciler olmasına karşın. rafta. Ambalajlama Karar Süreci Ambalaj kararları şekiller. 2002. s. aracı (satıcı) tutumları ve tüketici tutumları testleri yapılır. bunları destekleyen mesajları içeren ambalaj tasarımını gerçekleştirmesi gereklidir. Ayrıca ambalajlamayla ilgili olarak. 1996. hareket halinde. ambalajlı bir ürünün içine konan broşürler. Ürün niteliği. perakendecileri de hedef kitle içerisinde düşünmek ve onların ihtiyaçlarını da tatmin etmek gerekmektedir. Ambalaj tasarımından sonra. ambalaj tasarımı ve ürün ismi arasında uyum sağlanabilmelidir. Yeni ürünle ilgili ilk karar. Ambalaj ile ilgili alınacak kararlar iki ana konu üzerinde odaklaşmaktadır (Odabaşı ve Oyman. Bu kararlar 4P ile eşgüdümlendirilmelidir. ambalajdan yerine getirmesi beklenenler. depolamada ve kullanım anında korumak. rakiplerden ayırmaktır (Siegel. Diğer pazarlama iletişimlerinde ürünün görülme şansı çok sınırlı olmasına karşın.3.376). Ambalajlama kararı verilirken. • Ambalajın Vereceği Mesajın Belirlenmesi: Ürünün konumlandırılmasına ve imajına uygun. • Ürünü kapsamak. Ambalajlama kararları bir direktör veya komite tarafından alınır. • Ürünü.).

işletmenin pazarlama stratejilerinin en önemli destekçisi olabilir. 1.1. ürünün sahip olduğu özelliklere göre ambalajlama yapılmalıdır. Dolayısıyla. • Neme karşı hassasiyet. saklanmasını ve kullanılmasını kolaylaştırmalıdır. Örneğin. • Dayanıklılık. malın değerini sürdürmesini sağlayan nesnedir. s. Bu nedenle.3. En uygun ambalaja karar verirken dikkat edilmesi gereken. • Raf ömrü. pazarda tutunmuş olan bir malın taklit edilme ve süpermarketlerde çalınma olasılıklarına karşı da malı korumak gerekir. Dikkatli ve detaylı düşünülmüş bir ambalajlama plânı. mala ilişkin ambalaj kararları verilirken. 2006. kimyasal maddeler ve gıda maddelerinin sahip olduğu özellikler neticesinde farklı şekillerde ambalajlanmaları gerekir. s. • Oksidasyon ve korozyon gibi kimyasal reaksiyonlara tepki. büyük maliyetlerle gerçekleştirilen 44 . Ambalajlama Kararında Etkili Faktörler 4P ile doğrudan etkileşimi nedeniyle. Öte yandan. 2004. ürüne ait özellikler şunlardır (Ar. Ambalaj malın depolanmasını. • Parasal değer. pazarlama açısından ambalajın önemi büyüktür. çecek maddeleri. • Yüzeysel aşınmalara dayanma gücü. Ambalaj üzerindeki değişik kodlamalarla da bu sağlanmalıdır.Ürün ambalajlanırken. ambalajın bu özelliği dikkate alınmalıdır. pazara sunulacak bir malın dağıtım kanallarındaki hareketinden satış noktalarında teşhir edilmesine ve tüketiciler tarafından nasıl saklanıp tüketildiğine kadar geçen aşamaların göz önünde tutulması gerekmektedir ( slamoğlu.78): • Kırılabilirlik. • Sıcaklık değişimlerinden etkilenme oranı. Ambalaj tüketiciye güven verecek bir biçimde malı dış etkilere karşı koruyan.306).

pazarlama yönetiminin ambalajlama kararlarında dikkate alması gereken diğer önemli konular olarak karşımıza çıkmaktadır (Torlak. • Kullanım bakımından ambalaj. ambalaj atıklarının çevre kirliliğini artırması ve de ambalajların büyüklük. şu özelliklere sahip olmasına bağlıdır (Ambalaj Sanayicileri Derneği Bülteni. • Ambalaj tüketicinin kullanımına uygun boyutta olmalı. ambalajlama kararında öncelikle göz önünde bulundurulması gereken bir kriterdir. ambalajda kullanacağı malzeme. biçim. kolay açılmalı ve gerekiyorsa güvenilir şekilde tekrar kapatılabilmelidir. etkin ve doğru bir ambalajlama yapabilmek için.9): • Ambalaj işlem sırasında kolayca doldurulabilmeli. Ekonomik açıdan işletme. Ambalajlama maliyetlerinin önemli boyutlara ulaşması. işgücü. ambalajlanacak ürünün nitelikleri gözden geçirilmelidir. yoğunluk. çabuk ve güvenle kapatılabilmelidir. 45 . s. 2002. ürünün fiziksel özellikleri (boyut. Ambalajın kullanışlı olması. uçucu-yanıcı olma vb. etiket bilgileri vb. 1996. s. ağırlık.) ve dayanıklılığı kastedilmektedir (Ertekin. stoklama ve ekipman ihtiyacını göz önünde bulundurmalıdır. • Ambalajlanan ürün.38). s. 2001. Ambalajın üretim hattı hızına ve çalışma şekline ne derece uyumlu olduğu. Altunışık ve Özdemir.36). s. yönleriyle tüketiciyi aldatıcı unsur olarak kullanılabilmesi gibi hususlar. tüketici ve tüketim koşullarına göre gerekli özel unsurları da içermelidir. Ambalajlama yöntemi seçilmeden önce. bulunduğu mahallerden uygun şekilde dağıtılabilmeli ve stoklanabilmelidir.175). Kullanışlılık. ek yatırım gerektirip gerektirmediği. 1999. s.bir reklâm kampanyasının verimliliğine katkıda bulunabilmektedir (Erkınay. tasarruf sağlayıcı özelliğinin bulunup bulunmaması işletme için önemli noktalardır (Erkınay. Burada. 1996.25).

karayollarının bozuk olduğu ülkelerde yapılacak satışlarda normal ambalajlardan farklı olarak daha dayanıklı ve pahalı ambalaj malzemeleri kullanılması gerekecektir (Erkınay. Ambalaj türlerindeki ayrım. Farklı ülkelerdeki ithalatçıların nakliye ambalajı talebi farklı olmakta. Kuru iklim özelliklerine sahip bir bölgeye gönderilecek ambalaj. dört tane 5 litrelik su şişesini bir arada tutan plastik ambalaj ya da on iki tane cips paketini içeren karton kutu gibi. • Yükleme Ambalajı: Ürünleri depolamak ve taşımakta kullanılan ambalajlardır. Kolonya şişesi.igeme. kullanılacak ambalajın seçiminde belirleyici rol oynayacak bir başka faktördür. Nakliye koşulları. aktarmaların sayısı. Ancak farklılaştırılmış bir ürün ambalajı genelde o ürünün pazarlama stratejisinin bir parçası olup. diş macunu tüpü örnek verilebilir. 1996. standardize edilmiş ürün ambalajları tercih etmektedir.Ürünün ihraç edildiği pazar.126): • Birincil Ambalaj: Ürünü hemen saran ve onu koruyan ambalajdır. taşıma sırasında seçilen ülke veya bölgedeki iklim koşulları. genellikle “yükleme ambalajı” olmaktadır. s. yükleme ve boşaltmalarda kullanılan araçların ve personelin niteliği gibi konular. Dolayısıyla deniz. demiryolu ve havayolu nakliye araçlarının yetersiz ve niteliksiz. rutubetli iklime sahip olan bir bölgeye gönderilecek ambalajdan farklı olacaktır. bira şişesi. 46 . s. standardizasyon ileriki aşamalarda düşünülmelidir (www. thalatçılar daha ziyade taşınması pratik. Rakip ürünlerin ambalajları da ürünün ambalaj seçimini etkileyen unsurlar arasında yer almaktadır.tr). 2005.org. Uzun ve kötü yollarda taşınacak ambalaj daha dayanıklı olmalıdır. ambalajlama kararlarını etkileyen diğer faktörleri oluşturmaktadır. tüketiciler ise tüketici ambalajının seçimini belirleyen farklı satın alma alışkanlıkları göstermektedir. Burada kastedilen ambalaj. Diş macunun kutusu örnek verilebilir.39). aşağıda sıralanan birbirini tamamlayıcı üç ambalaj şeklinde ortaya çıkmaktadır (Karafakıoğlu. • kincil Ambalaj: Ürünü ve birincil ambalajı koruyan ve ürün kullanılmaya başlandığında genellikle çöpe atılan ambalajdır. Örneğin. taşıma süresi.

raflarda biraz daha pazar payı ve tüketicinin dikkatini çekebilmek için savaş vermektedir. s. Ambalajlama stratejisinde firma. satın alma eylemini plânlı mı gerçekleştiriyor? • Tüketici. ambalajın dizayn ve renk konumuna ne kadar önem veriyor? Pazardaki hızlı ve dinamik değişimler. tutundurma faaliyetleri içerisinde önemli rol oynamaktadır. tüketicinin beğendiği algılama ve tanınma özelliklerini değiştirmeden yapılan uygulamalar olmakta ve marka cazibesini güçlendirmeyi amaçlamaktadır. ele geçirdiği fırsatlar ve kendisini bekleyen tehditlerin neler olabileceğini sorgulayarak rekabet stratejisini ortaya koymalıdır.56–57). Ambalajlama Stratejileri Üretici firmalar için ambalaj stratejisi.80–81): • Firmanın sahip olduğu markanın ambalajının. s. rakiplerle kıyaslandığında nasıldır? • Ambalajı yapı ve tasarım açısından öne çıkaran unsurlar nelerdir? • Tüketici için ambalaj ne kadar önemli? • Tüketici. firmanın rakiplerine oranla güçlü ve zayıf tarafları nelerdir? • Ambalaj maliyeti. ambalajının rakiplerine oranla üstün ve zayıf tarafları. Çoğu ambalaj. 2004. Bunun nedeni. Giderek daha fazla ürün. Bu nedenle pazarlama stratejilerinde değişiklik kaçınılmaz olmaktadır ve de bu stratejik değişiklikler ambalaj değişikliklerine de yansımaktadır. tüketicinin ürünle ilgili bilmesi gerekenleri ambalaj üzerinden öğrenmesi ve ambalajı sayesinde ürünü diğerlerinden ayırabiliyor olmasıdır.2. 47 . ambalaj tasarımının amaçlarını ortaya koymaktır ve de bu amaca ve tüketicinin yaklaşımlarına yönelik şu analizler yapılmalıdır (Ar. metin içinde veya verilen bilgilerde yapılan değişiklikler şeklinde ortaya çıkmaktadır (Meyers ve Lubnier. işletmelerin karşısına cevap verilmesi gereken rekabet şartlarını getirmektedir. güncel bir görünüm yakalamak için sürekli belli belirsiz değişikliklere uğramaktadır.3.1. Burada amaç. Bu değişiklikler genellikle “evrimsel” nitelikte. 2004. Genellikle tüketicinin fark bile edemeyebildiği.

Ürün ambalajlanması yönetilirken. yenilerine de eklenmektedir. yoğunlaştırılmış çorba ürünlerinin hepsinde aynı ambalajlamayı kullanır. Ürün hattına yeni ürünler eklendiğinde. Örneğin. Aile ambalajlaması (family packaging) ya tüm ürünler için yüksek derecede benzeyen ambalajları ya da açık olarak fark edilir özellikli ambalajları kullanır. birden çok benzer ürünle birlikte ambalajlandığı görülmektedir. Aile ambalajlamasının. s. aileye benzeyeni geliştirip geliştirmeyeceğine karar vermelidir. birbirini takip eden stratejik kararlar uygulanmalıdır (Etzel. motor yağı. 1997.255–256): • Ürün Hattını Ambalajlama: şletme benzer ürünleri ambalajladığında. piyasada tutunmuş mallarla ilişkili olan tanınmışlık ve imaj. Şekil 18: Çoklu Ambalajlama Uygulamalarına Örnekler 48 . şekerlemeler. bira. birden çok benzer ürünle birlikte yerleştirme şeklinde. çoklu ambalajlama eğilimi vardır. Campbell Çorba. • Çoklu Ambalajlama: Uzun yıllardır. Kurutulmuş çorbalar. Walker ve Stanton. bilgisayar donanımları. golf topları. benzer kalite ve kullanım alanına sahip ürünler olduğu zaman bir anlamı olmaktadır. havlular ve diğer sayısız ürünlerin. bir taşıma kabındaki ürünü.

s. işletmeler aynı ambalaj tasarımıyla yaklaşık 10 sene kalmaktadır.12). 2004. şletmeler kimi zaman. steyin” sloganını kullanması 49 . Bunun ambalaj stratejisine yansımasına örnek olarak. 2004. • Pazar payında düşüş yaşanması • Market markalarından çok benzer rakipler çıkması. • Yeni ambalaj veya kutu. şletmelerin tutundurma amaçları arasında. • Marka veya kurumsal stratejide değişim. pazar paylarını artırmak yerine mevcut durumlarını korumak şeklinde bir strateji izleyebilirler. mevcut ambalajdaki zayıflıkları düzeltmeye ihtiyaç duyar. • Fiyatlarda değişiklik. • Ürün için yeni kullanım alanları.• Ambalajı Değiştirme: şletme. tespit ettiğinde. Coca Cola’nın 500 ml’lik ambalajına karşılık 600 ml’lik ambalajda ürününü sunması ve “Daha Fazlasını gösterilebilir (Tığlı. Günümüzde rekabetçi sebepler nedeniyle. s. Mevcut bir ürünün ambalajını değiştirme nedenleri arasında en çok karşılaşılanlar şu şekilde sıralanabilir (Meyers ve Lubnier. ambalajlama stratejileri ve taktikleri geri kalan pazarlama karmasıyla beraber yıllık olarak gözden geçirilmektedir. Rekabetçi tanıtım uygulamaları özellikle çok sık tüketilen tüketim ürünlerinde görülmektedir. rakiplerin tanıtım programlarının etkilerini dengelemek ya da azaltmak da yer almaktadır. Pepsi’nin bir dönem.57): • Üründe geliştirme veya iyileştirme. şişe malzemelerinin piyasaya verilmesi. • Kategorideki rakip faaliyetler. • Ürün çeşitlerine yeni eklemeler. Problem yakalanmadıkça.

Ambalaj – Çevre lişkisi Çevre dostu bir ambalajlama yönteminin tasarımı ve seçiminde bazı konular gözden geçirilmelidir. • Geri dönüşüm ile çevre kirlenmesi azaltılmalıdır. birim ambalaj küçük miktarlarda ürün içermekte. s. bu malzemelerin yeniden kullanımını veya geri dönüşümünü kolaylaştıracak biçimde olup olmadığı.Aile yapısının küçülmesi. zaman kaybının minimize edilmesi amacıyla yüksek performansta girdi seçimi gerekli olmaktadır (Bayraktar. Dünyada her alanda görülen sanayi gelişmesine paralel olarak ambalaj maddelerinin üretimi ve tüketimi de artmaktadır. Ambalajlamada kullanılan malzemelerin kıt veya azalmakta olan bir kaynaktan mı elde edildiği. Ambalajlama hattının hızlı çalışması. 50 . s. hattın hızına uygun maddelerin kullanımını zorunlu hale getirmekte ve hat atıklarının azaltılması. 2006.42). 2004. bu durum ise ambalajlama hattının hızlı olmasını gerektirmektedir. geri dönüşüm süreci için zorluk yaratıp yaratmadığı. büyük marketlerin sayısının artması gibi nedenlerle. Burada kullanılan sistem ve yöntemlere “ambalajın geri dönüşümü” denilmektedir. Ambalajın kısmen veya tamamen atılabilecek veya geri dönüşümlü bir malzemeden oluşması gerekmektedir.124–125): • Ambalajın hammaddesi üretimi ve şekil verilmesi işlemlerinde.4).s. Ancak ambalajın geri dönerek yeniden dolum ve hammadde olarak yeniden kullanım özelliği vardır. önemli bir çevre kirlenmesi kaynağıdır. ambalaj malzemesinin üretiminde enerji kullanımının ne düzeyde olduğu. 1. dikkat edilmesi gereken konuları oluşturmaktadır.3. Ambalaj bir yandan refah düzeyi ve gelişmenin göstergesi sayılırken. diğer taraftan bu malzemelerin atıkları. • Yeniden kullanım yoluyla kaynak tüketimi azaltılmalı ve enerji tasarrufu sağlanmalıdır. 2002.3. ambalaj tasarımının. atık oranı düşük olan teknolojiler seçilmelidir. ambalajlamada kullanılan malzemelerin herhangi bir bileşiminin. yi plânlanmış bir ambalaj geri dönüşümü programında aşağıdaki ilkelerin benimsenmesi gerekmektedir (Uydacı. (Varinli.

pazarlama yöneticileri tarafından fark edilerek uluslararası pazarlama faaliyetlerinde de önemi artmıştır. çevreye duyarlı işletmelerin ürünlerini özellikle tercih etmektedirler. endüstriyel. ekonomik oluşu gibi avantajlarının yanı sıra. Sadece üretimin yapıldığı yerdeki atık kontrolü ve arıtma sistemleri gibi uygulamalar değil. Ambalajın koruyuculuk. direktifin 9. Günümüzde tüketiciler. Karton ambalaj. s. s. Önemli olan bir husus. Avrupa Birliği pazarında bütün ambalajların. Çevreye sağlayacağı yararların yanı sıra. geri dönüşümlü ambalaj kullanımı. hem de büyük bir rekabetin yürütüldüğü pazarda çok hayati işlevler üstlenen bir pazarlama aracı olarak önem kazanmaktadır. diğer ambalajlara göre kullanım kolaylığı. 2004. 2002. kolaylık (depolama. üye ülkelerin ambalaj ile ilgili ulusal yasalarını harmonize etmek ve böylece bir yandan ambalajlı malların serbest dolaşımını engellemeyecek hale getirmek. Bu direktif. biyolojik ortamda yok olan bir madde olarak. geri dönüşüm özelliği ve çevre dostu olarak da dikkat çekmektedir (Uzman. sadece gıda ve benzeri ambalajları değil. maddesi uyarınca. çevreye duyarlı ve de geri dönüşümlü ambalajlar da bu tercihte etkin rol oynamaktadır. Avrupa Birliği’nde ambalajlar ve ambalaj atıkları 94/62 EC numaralı 20 Aralık 1994’te kabul edilen direktifle düzenlenmektedir (Packaging and Packaging Waste Directive). ticari ve evsel gereksinimler için tasarlanmış tüm ambalajları kapsamasıdır (Erberk. temel gereksinimlerin ve ağır metallerle ilgili sınırlamaların sağlanmasıyla ilgilidir. taşıma. Direktifin baskın amacı.Özellikle birinci maddede belirtilen ambalajlama sırasındaki “atık oranının düşük olması” hususu. özendirme) ve fiyat ayarlama fonksiyonları ile bir ürünün pazarlama ve satış çalışmalarındaki etkisi. diğer yandan da ambalaj atıklarının çevreye olumsuz etkisini azaltmaktır. kullanım). direktifin pek çok Avrupa Birliği pazarına giren tüm ambalajları içerecek şekilde. tutundurma (reklâm. çeşitli örgütler (özellikle Greenpeace’in etkisi) ve sivil toplum kuruluşlarının da etkisiyle.38). 51 . işletmelerin önem vermesi gereken bir konudur. Ayrıca çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından oluşturulan yasal düzenleme ve uygulamalar da işletmeleri bu konuda hassas davranmaya zorlamaktadır. Karton ambalaj günümüzde hem geri dönüşümlü. bu konuda hassasiyet gösteren tüketicileri hedef pazar konumuna getirmesi açısından da önemlidir.60). motivasyon.

1 Nisan 1992’den itibaren Almanya’ya yapılacak tüm ihracatlar için. üreticinin. 1999. Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği uyarınca. Aynı zorunluluğun 1. Bu tür ambalajlarda “Grüner Punkt” (Yeşil Nokta) damgası olması gerekmektedir. 1994. ambalaj malzemelerinin çevreyi kirletmeyen. çevreye zararlı olmayan ambalaj maddeleri. Bu uygulamaya göre.379). 2004.1993’ten itibaren tüm tüketici ambalajları için de geçerli olması kararlaştırılmıştır. doğaya zarar vermeyecek ve kullanım sonrası yeniden değerlendirilebilir özellikte maddeleri içerir olması gerekmektedir.Bilim adamlarının verdiği isimle “Çevresel Yaşam Döngüsü Analizi”. geri kazanım sorumluluğunu. Yeşil nokta uygulaması ile ambalaj atıklarının çevreyi kirletmesinin önlenmesi amaçlanmıştır.85). ambalajlama konusunda bu analizlere özellikle dikkat etmesi gerekmektedir. bir ürünün yaşamının her aşamasında ne kadar enerji ve hammadde kullandığını ve ne kadar atığın ortaya çıktığını belirlemenin yoludur. Yeşil Nokta uygulamasında stropor kullanımdan kaçınılması ve bunun yerine karton kullanılması. s. 52 . Gerçekleştirilen “Yeşil Nokta” uygulamaları. Bu yüzden. 2006.38). Bunlar ambalajın doğada kalıcı hiçbir madde içermediğini ve geri dönüşümünün mümkün olduğunu ifade eden sembollerdir (Tek. Çevko işbirliğiyle yerine getirdiğini gösteren bir işarettir. tüm plastiklerin işaretlenmesi ve zehirli baskı mürekkepleri ve ağır metal bileşiklerinin kesinlikle kullanılmaması gerekmemektedir (Varinli. Geri kazanılabilir ambalaj sembolü (Resy) ise geri kazanılabilir ambalajlı ürünlerin üzerinde kullanılmaktadır (www. Çevko Yeşil Nokta amblemi.org. s. yani geri dönüşümlü maddelerin ambalaj yapımında kullanılması bir zorunluluk haline gelmiştir (Cengiz. kullanılan oluklu mukavvalar ve kutu ambalajlarında “Resy Damgası” zorunluluğu getirilmiştir.tr). Bu analizin başlıca amacı. ambalaj maddelerinin değiştirilmesi sonucunu doğurmuştur. Uluslararası pazarlara açılan işletmelerin. s. kullanılan hammaddeler ve üretilen atıklar bakımından çevreye etkisini azaltmak için nerelerde iyileştirme yapılabileceğini belirlemektir (Ambalaj Bülteni.60–61).1. Avrupa Birliği ve birçok ülkedeki bu uygulama yüzünden “Yeşil Nokta”sız birçok ürün ek vergilere maruz kalmakta veya sınırlar içerisine sokulmaktadır. bir ürünün ya da sürecin. s. bileşik ambalajlarda malzemelerin problemsiz şekilde ayrılmasının sağlanması. Ayrıca.cevko.

13). Ambalajın büyütülerek içindeki ürünün azaltılması. Ancak durum bu şekilde değildir. ambalajın büyütülerek fiyatının arttırılması ya da ambalajın büyütülüp içindeki ürünün azaltılması gibi ambalaja yönelik fiyat ayarlama uygulamaları. tüketiciyi. tüketiciyi rasyonel hareket eden bir varlık olarak düşünmüşlerdir.Şekil 19: Yeşil Nokta (Der Grüne Punkt) ve Çevko Yeşil Nokta Sembolleri Şekil 20: Geri Kazanılabilir Ambalaj (Resy) ve Çevko Vakfı Üyelik Sembolleri 1.4. tüketiciyi aldatıcı unsur olarak kullanıldığı örnekler de karşımıza çıkmaktadır. mal ve hizmetlerin özelliklerini tanıyan ve ihtiyacına göre bunları seçmesini bilen kişi olarak tanımlanmaktadır. koruyuculuk. Bu durumda hangi mal ve hizmetlerin üretileceğini de tüketici talebinin belirleyeceği sonucu çıkmaktadır. alıcı ve satıcıların rasyonel hareket ettiği varsayılan serbest rekabet piyasası üzerine kurulmuştur. Dolayısıyla klâsik iktisatçılar. korunmaya muhtaç bir kişi olarak düşünmüyorlardı (Aydın. Ambalajlama – Tüketici Korunması lişkileri Klâsik iktisatçılar. Böylece tüketici. Klâsik model. s.3. tüketiciye kullanım kolaylığı sağlama gibi fonksiyonlarının yanı sıra. Tüketicinin 53 . 1981. Ürünün tüketiciye ulaşmasında vazgeçilmez bir unsur olan ambalajın. tüketicinin aynı ürüne ya da içi azaltılmış daha büyük ambalajlı ürüne daha fazla para ödemesi gibi sonuçlar doğurabilmektedir.

beklenen değerden daha düşük olarak gerçekleşirse. Ambalajlamada aşırılığa gidilerek. dürüst olmayan davranışlardır (Uzuntaş. alüminyum ve öbür kıt kaynaklar savurganlığa kullanılmamalıdır. Tüketicinin korunması gerekliliğinin olduğu bir başka durum da ambalajların tüketiciye olan maliyetleri sırasında ortaya çıkmaktadır. ambalajın üreticiye olan maliyeti olmasına rağmen.85). 76–77). Bazı gıdalarda tüketicinin ödediği fiyat içinde ambalajın payı %50’yi bulmaktadır. yanıltıcı garantiler. kısmi olarak satıcı üzerinde kalabilmektedir. ambalajda aldatma söz konusudur. s. anlaşılır terimlerle yapılmalıdır (Bekmezci. pazarlama yönetiminin kararlarında dikkate alması gereken önemli konulardır. sonunda fiyat artırımı yoluyla çoğunlukla tüketicilere yansıyan bir maliyet olmaktadır (Akkan. Bazı ambalajların büyüklük. Herhangi bir ambalaj tüketiciye. 54 . Mal ve marka isminin taklidi sonucu tüketici. yönleriyle tüketiciyi aldatıcı unsur olarak kullanılabilmesi gibi hususlar. rakiplerin mallarını kötülemesi. 2000. güvendiği bir markaya ait olduğunu sanarak aldığı ürünün kalitesiz çıkması sonucu zarara uğrayabilmektedir. 2003. ürün fiyatları gereksiz yere arttırılmamalı. Ayrıca ambalajların taşıma maliyeti. ambalaj üzerindeki ürüne ait yanlış bilgiler şeklinde oluşmakta ve tüketiciyi yanıltmaktadır. kâğıt. Mal ve marka isminin taklidi. tüketicilere daha fazla bilgi vermek maksadıyla. Bu. Bazı ambalajlar. malın yapısına ilişkin yanıltıcı bilgilendirme vb. içindeki ürünün miktar ve bileşiminin belirlenmesi. Bu davranışlar.98). 1988. Öte yandan böyle bir gereklilik olmadan piyasaya sunulan bazı gıda ambalajlarının da lüks sayılabilecek bir fiyatla satıldığı görülebilmektedir. s. Bu durumda aracıların kâr marjı azalabilmekte ve buna karşın üretici maliyeti artış göstermektedir. Ambalajın standartlaştırılması. yanıltıcı fiyatlandırma. malın garanti niteliği. etiket bilgileri vb. çeşitli nedenlerden dolayı lüks sayılabilecek tiplerde üretilmektedir. ürünün birim fiyatı ve tazelik ile kullanma sürelerinin etikete yazılması gerekmektedir. Etiketleme açıkça.fiyat indirimine gidildiğini zannederek içi azaltılmış ürünü satın alması da yine aynı sebeplere dayanmaktadır. ürünü satın almaya yöneltecek biçimde bilgi verir ve o malın katkısı.

haber üzerine Milupa ürünlerini kullanan tüketiciler şirketi telefonla arayarak. şirketin kendi isteği üzerine piyasadan toplatıldığını. buralarda da önlem olarak sütlerin piyasadan toplatılmasına karar verildiğini belirtmişti. Milupa’nın üreticisi Numil. yağlı maddelerle tepkimeye girerek ambalaj içine geçebileceğini ifade eden sözcü. geri çekme kararının Türkiye için geçerli olmadığını. Ulusal gazetelerde söz konusu iddiaya geniş yer ayrılmış. Nestle’nin bebek sütlerinde saptanan mürekkep bileşenlerinin insan sağlığı için tehdit oluşturmadığını belirtmişti. talya'da yapılan analizler sonucu ambalajda bulunan bu maddenin sağlık için bir tehlike teşkil etmediğini vurgulamıştı. ITX . Bunun üzerine şirket. talya. spanya ve Portekiz'deki sütlerin önlem olarak piyasadan toplatılmasına karar vermişti. bir ambalajın tüketicilere yönelik ön önemli sorumluluğu. talya'da 2 milyon şişe sütün. bu maddenin kullanılıp kullanılmadığı konusunda bilgi istedikleri belirtilmişti. ITX maddesinin bebekler için üretilen sütlere sızdığı belirlenmişti. Yaşanan bu olay. Tüm bu gelişmelerden sonra Tetra Pak. Türkiye'de satılan Milupa ürünlerinin ambalaj maddelerinde söz konusu tehlikeli maddenin kullanılmadığını açıklamıştı. 2005 yılında gerçekleşen bir örnek olay. Avrupa`da süt ve portakal suyu kutusu üretiminde. Ambalajın üzerine yazı yazmakta kullanılan mürekkepte bulunan ITX maddesinin. söz konusu kutuların üzerindeki yazılarda kullanılan kimyasal bir madde olup. Nestle'nin. Fransa. Öte yandan Avrupa Birliği Gıda Güvenliği Kurumu da. kimyasını değiştirmeden. Sonraki günlerde Milupa marka bebek sütünde yapılan analizlerde. artık tartışma yaratan “isopropylthioxanthone” (ITX) maddesini kullanmayacağını açıklamıştı. Daha sonra da bu sütlerin sveç şirketi Tetra Pak tarafından paketlendiği ortaya çıkmıştı. diğer üç ülkenin ise daha küçük bir pazarı teşkil ettiğini. yapılan testlerde. sağlıklı bir şekilde tüketiciye ulaştırabilmektir. bebekler için ürettiği sütlerin ambalajlarındaki ITX adlı bir maddenin sağlık açısından tehlikeli olması nedeniyle 30 milyon litre ürününe talya'da el konulmasıyla başlamıştı. Nestle sözcüsü.Yanıltıcı uygulamalardan kaçınmanın yanı sıra. içerisindeki ürünü bozulmadan. 55 . bu sütlerin eczanelerde satıldığını ve spanya'da üretildiğini belirterek. Nestle Türkiye. ambalajın tüketici sağlığı üzerine etkilerini bir kez daha ön plâna çıkarmıştır. Nestle marka bebek sütünün piyasadan toplatılmasına neden olan ''ITX'' maddesinin tespit edildiği bildirilmişti. Türkiye’de tamamen farklı bir ambalaj baskı tekniğinin kullanıldığını açıklamıştı.

BIC tarafından üretilen ve çok sayıda satılan bütan çakmakların üzerinde. mamulün başarı olasılığını arttırır. tüketicinin göstereceği tepkinin araştırılmasıdır. tüketicinin korunması adına yapılacak küçük çaplı uygulamalar bile. az gelişmiş ülkelerin uygulamalarındaki gelişimi devam etmektedir (Berkowitz ve diğerleri. 2000. Ambalajlama araştırması. marka imajının sağlamlaşmasında önemli rol oynayacaktır. tüketicinin zarar görmesi durumunda. s. hatta bu kişilerin 56 . Konuyu dikkate almadan yapılan ambalajlama. Bugün ngiliz ve Avrupalı tüketicilerin çoğu. teknik araştırma ve tüketici değerlemesi olarak ikiye ayrılır (Tokol. s. Ancak iyi bir ambalaj. günümüzde özellikle büyük üreticiler tarafından özen gösterilmeye çalışılan bir konu olmuştur. sağlık ve güvenlik konularıdır. marka imajının zedelenmesi olarak üreticiye geri dönecektir. düşme. kaza yangınını ve suiistimali engellemek için. Ambalaj malzemelerindeki diğer bir eğilim. işletmelerin güvenilir ürünler üreteceklerine ve fiyatlara bakmadan ambalajlarının güvenilir olacağına inanmaktadır. çocuk kullanımını engelleyen güvenlik mandalı bulunmaktadır. bu düşünceye çeşitli şekillerde yanıt vermektedirler. şletmeler. cevaplayıcılara soruları hep aynı biçimde sormaları gerekmektedir. ev temizleyicileri ve ecza ürünlerindeki çocuk kullanımını engelleyen kapaklar yaygınlaşmıştır. Ambalajlama araştırması hiçbir zaman mamulün başarısını garanti etmez. ürünün raf ömrünü uzatan ve bozulmayı önleyen ambalajlama teknolojisinin ve malzemelerinin.3.116–117): • Teknik Araştırma: Üretim bölümünü ilgilendirir. Burada amaç. 1996. markanın tanınması ve psikolojik etkilerin değerlemesidir.Ambalajlamada tüketicinin korunması konusu.335). Burada çarpma. renk ve biçim algılaması. Ambalajın yapısı ile ilgili bir araştırmadır. Ayrıca. • Tüketici Değerlemesi: Pazarlama bölümünü ilgilendirir. Görüşmecilerin iyi eğitilmiş olmaları. mevcut bir mamulün veya pazara yeni çıkan bir mamulün ambalajına karşı. basınç ve gaz geçirme gibi testler yapılmaktadır. Ambalajlama Araştırması Ambalajlama araştırması. ambalaj üzerinde. Şimdi de. 1.5. Bununla birlikte. Örneğin.

Bu sonuç. ambalaj grafiğinin bira içenlerin ürün hakkındaki görüşlerini etkilediğini göstermiştir. 57 . ambalajın estetik yönünün araştırılmasıdır ve çeşitli mekanik yöntemler (Tachistoscope. Üç kutunun içindeki biranın tamamen aynı olmasına rağmen. hafif. sonuçta üretilmiş ve araştırma sırasında elde edilen bulgulara dayanarak başarıyla pazarlanmıştır (Meyers ve Lubnier. gerçek satın alma niyetini ortaya çıkarmaya yaramaz ve ambalaj üzerindeki marka ve ürün mesajlarının hedefe uygun olup olmadığını ölçemezler.145–146). Deneklerden biraları denemeleri ve görüşlerini bildirmeleri istenmiştir.psikolog olmalarında fayda bulunmaktadır. ambalaj tasarımlarını araştırırken üç ayrı tasarımda bira kutusu üretmiş ve içlerine kendi ürünü doldurmuştur. “Bu rengi nasıl buluyorsunuz?” veya “Hangi tasarımı tercih edersiniz?” türü sorular yöneltilmemelidir. Ancak tüketicilerden asla yeni ambalaj tasarımını mevcut eski ambalajla kıyaslamaları istenmemelidir. ambalaj tasarımlarını doğrudan değerlendirmesi istenmemelidir. biralar için ayrı ayrı. verilen cevaplar ambalajın istenen ürün özelliklerini aktarmakta veya istenen stratejisini desteklemekte yeterli olup olmadığını belirtsin. Bunun için klinik psikoloji ve psikiyatriden uyarlanan yöntemler (ölçekleme ve projeksiyon ile kişisel ve grup derinlemesine görüşme yöntemleri) kullanılır. sulu ve dolgun bira olarak tanımlamalar yapılmıştır. Ayrıca tüketicilerden. eski ambalajlar da araştırmaya dâhil edilmelidir. Ürüne odaklanmanın etkinliği şu örnekle daha iyi açıklanabilir. örnek hacmi büyük tutulmalıdır. uzaklık ölçeği ve hareketli göz kameraları) kullanılır. Ancak bu da doğal olarak araştırma bütçesi ile sınırlıdır. Tüketicilerin herhangi bir mamulü satın almalarının altında yatan güdülerin ortaya çıkarılması amacını güder. Sorular her zaman ürüne yönelik olarak ifade edilmelidir ki. Duygusal tepkinin değerlemesinde kişisel farklılıkların çok fazla olması nedeniyle. Görüntü ile ilgili ölçmelerde örnek hacminin büyük tutulmasına gerekmeyebilir. ki tür araştırma kullanılır: Görüntü araştırması ve duygusal tepki araştırması. Kazanan tasarım. 150–200 kişilik bir örnek hacmi yeterli sayılabilir. Duygusal tepki araştırması ise daha zor bir uygulamadır. New England bölgesinde yerel bir bira markası. s. Görüntü araştırması. Bu tür sorular. Bir ürün için yenilenen ambalaj araştırılırken. 2004. çünkü bu şart hiçbir gerçek alışveriş ortamında gerçekleşmeyecek bir durumdur.

4. verilere dayanan. Kısaca IMC (Integrated Marketing Communication) olarak adlandırılan bütünleşik pazarlama iletişimi. marka değerini oluşturan müşteri ilişkilerini yönetme sürecidir. gerekli olmakla birlikte yeterli değildir. onların tutum ve davranışlarını istenen yönde ise güçlendirmeyi. örgütün geleceğiyle ilgili vizyonu. Bütünleşik pazarlama iletişimi.18–19).1. satış tutundurma ve halka ilişkilerin stratejik rollerini değerlendiren ve bu dalları açıklık. müşteriler ve diğer taraflara gönderilen tüm mesajları stratejik olarak denetim altında tutma veya etkileme ve onlarla. Ambalaj – Bütünleşik Pazarlama letişimi lişkisi 1. yani genel reklâmcılığın.4. kısaca. ürün ve hizmetleriyle ilişkide bulunduğu ve bulunacağı tüm kesimlere neler vaat ettiğini. tersi yönde ise değiştirmeyi ya da amaçlanan yeni bir tutum ve davranışı oluşturmayı hedeflemektedir. bir kuruluşun varoluşuyla. duygu ya da düşüncelerin en az iki kişi arasında paylaşımı eylemi olduğu kadar. örgüte genel bir perspektifle yaklaşması. amaçlı bir diyaloğu teşvik ederek. Bu açıdan yaklaşıldığında pazarlama iletişiminde bilgi verme yoluyla iletişim.15–16). çeşitli iletişim dallarının. doğrudan satışın. hem de akademik çevrelerde bu denli benimsenmesi. ikna edici bir iletişim süreci olarak da değerlendirmek gerekir (Kocabaş. tutarlılık ve azami iletişim etkisi sağlamak amacıyla birleştiren kapsamlı ve ayrıntılı bir plânın sağlayacağı yararları kabul eden bir pazarlama iletişimi plânlama yaklaşımıdır. 2006. Bütünleşik pazarlama iletişiminin bir yaklaşım olarak hem uygulayıcılar. 1999. Elden ve Çelebi. hizmet ya da kurum hakkında bilgilendirmeyi. kişi ya da grupların tutum ve davranışlarını da etkileyen bir süreçtir. Bütünleşik Pazarlama letişimi Kavramı En genel tanımıyla iletişim. s. Amerikan Reklâm Ajansları Derneğinin tanımına göre.1. s. Tüketicilerin satın alma kararlarını etkileyecek yapıda mesajlar üretme. Bu nedenle pazarlama iletişimini. genel hedeflerini ve 58 . Pazarlama iletişimi ise. işletmeyle ilgili alınan bütün kararların iletişim boyutu düşünülerek oluşturulmasını gerekli kılmaktadır. neler sağlayabileceğini anlatmasını sağlayacak iletişim çabalarının tümüdür. Bütünleşik pazarlama iletişimi ise. onlarla kârlı ilişkiler kurma ve beslemeye yönelik bir çapraz işlevli süreçtir (Erdem. Çünkü pazarlama iletişimi hedef tüketicileri ürün. bilgi.

Bu durum.20): • Yaratıcı bütünleşme. • Pazarlamada daha büyük doğruluk. örgütsel yapı içinde alınan bütün bu kararların. tüketici mesaj bombardımanı altında kalacak. s. • Daha büyük ajans şeffaflığı (Alt birimlerin denetlenebilirliğini ifade etmektedir). letişim elemanlarının hepsinden farklı mesajlar aktarıldığında. • şletme verimliliği. Bu yaklaşım. Bütünleşik pazarlama iletişiminin yararlarına göz atacak olursak (Erdem. örgüt içindeki bütün faaliyetlerin ve kararların müşteri ve hedef kitleleri ilgilendiren iletişim boyutları olduğu gerçeğine dayanmaktadır. 59 . 2006. Pazarlama karması unsurları ve tutundurma karması elemanlarının birlikte hareket etme gerekliliği bulunmaktadır.140). stratejik olarak tek elden plânlanması ve uygulanması temeline oturmaktadır. s. daha önce geliştirilen pazarlama yaklaşımlarında olmayan ve örgüt tarafından bilinçli ya da bilinçsiz üretilen bütün mesajların kontrolünü ve ölçümlenmesini olanaklı kılmaktadır (Bozkurt.36). 2005. • Yüksek kalite. örgütün ortak hedef ve amaçlarını gerçekleştirmek üzere. • Medyanın daha iyi kullanımı. Bütünleşik pazarlama iletişimi yaklaşımı. 2006. bütünleşik pazarlama iletişiminin amacının gerçekleşmemesini ifade etmektedir (Demirel. • Tutarlı mesajlar. • Maliyet kazançları. • Tarafsız pazarlama faaliyetleri. istikrarlı hizmet.amaçlarını tanımlaması. fakat temel mesajı algılayamayacaktır. s.

güven duyulması adına ürün ve hizmet hakkında bilgi içeren tüm kaynakların birlikte yönetilmesi olarak anılabilir. uzun soluklu tüketici ve marka ilişkilerinin kurulmasına katkıda bulunmaktadır (Peltekoğlu. 2006.25. Stratejik düşünce. Tüketici ve işletme arasında iki yönlü iletişime tanımakta ve bu iki yönlü iletişim süreci. 60 .Şekil 21: Bütünleşik Pazarlama letişimi Süreci Modeli Kaynak: Ayhan Erdem. bütünleşik pazarlama iletişimi. letilerin çok daha etkin olmasına katkıda bulunan bütünleşik pazarlama iletişimi. yaratıcı taktikler ve yönetim tekniklerinin bir arada yürütüldüğü bütünleşik pazarlama iletişiminin mantığı. sinerji (uyum) sözcüğünde gizli olup. s.18–19). 2001. aynı zamanda ticari iletilerin düzensiz biçimde ortaya çıkmasını engellemektedir. tüketici bağlılığı yaratılması. Tüketici Odaklı Bütünleşik Pazarlama letişimi. s.

Eylül 1993 yılında Baltimore’un dışına uçuşlar başlatıldığında. Elden ve Çelebi. düşük uçuş ücretlerinden ve sürekli servislerinden habersiz olan doğu sahili yolcularını haberdar etmek için. Bütünleşik pazarlama iletişiminin uygulamadaki önemine yönelik olarak. doğrudan posta yoluyla iletilmiştir. Southwest Havayolları’nın yaptığı bir çalışma örnek gösterilebilir. • letişim stratejilerinin belirlenmesi.63). Cleveland Hayvanat bahçesi’ne 49 ilkokul öğrencisi ücretsiz olarak götürülmüştür. 1999. uçuştan beş hafta önce şirketin başkanı Herb Kelleher ve Vali Maryland birlikte Southwest’in Baltimore’a girişini anons etmiş ve onu. Southwest Havayolları’nın varlığından.24). Şekil 21’deki gibi işleyen bütünleşik pazarlama iletişimi sekiz aşamadan oluşmaktadır. Baltimore halkını yüksek uçuş ücretlerinden kurtaracak bir “can simidi” olarak lanse etmişlerdir. havayollarına 90 bin yolcunun yer ayırtmasına yol açmıştır (Kocabaş. fıstık ve bildiriler dağıtılmış. • Bölümleme. Halkla ilişkiler. Baltimore’da devamlı yolculuk eden kısa mesafe yolcularına. • Pazarlama karması. televizyon reklâmı ve basılı reklâm yapılmıştır. doğrudan postalama. satış tutundurma ve reklâm şeklindeki bu bütünlük. • Pazarlama iletişimi taktikleridir. 2006. Daha sonra Cleveland’a 49 dolarlık uçuş ücretini başlatmak için. s. s.Süreci. 61 . Southwest’in sık uçuş programına katılmaları halinde özel bir promosyon uygulanacağı. • Pazarlama amaçları. Çalışanlar tarafından Baltimore caddelerinde. Bunlar (Erdem. • Marka ağları. uçuş ücretinin “fıstık fiyatına” olduğu vurgulanarak. • Veri tabanı geliştirme. • Etkileşim noktaları. servisler başlamadan. Ayrıca.

yani markanın diğer ürünleriyle benzer görsel nitelikler taşıması. fiyat. Ambalajın Bütünleşik Pazarlama letişimindeki Yeri Pazarlama programlarının hazırlanmasına mamul plânlaması ile başlanır. Her iki stratejide de ambalaja büyük görev yüklenecektir. 62 . s. büyüyerek gelişirler ve zamanla önemlerini yitirirler. tipik bir tüketici. Ambalajlama. 2000. self-servis esasına göre satılmaktadır. Diğer bir deyişle. pek çok satış görevini yerine getirmelidir (dikkati çekmeli. etkili bir ambalajlama bir “beş saniyelik reklâm” gibi işlevini yürütmektedir. işletmenin tüm pazarlama faaliyetlerinin esasını oluşturması.1.1–2). güçlü bir pazarlama aracı olarak. tüketici güvenini yaratmalı ve topyekun iyi bir izlenim bırakmalıdır). Bütün satın almaların %53’ünün anî bir hissin. ürünün rakip ürünlerden farklı olması ve aynı zamanda markaya ait bir ürün olduğunun vurgulanması. ürünün özelliklerini anlatmalı. kolaylık ve de promosyonel değer yaratmaktadır. 1987. bir pazarlama aracı olarak kullanılmasında çeşitli faktörlerin etkileri olmaktadır (Kotler.2. Yeni bir ürün ortaya konulması gerektiğinde. bir dürtünün etkisi altında yapıldığı düşünülürse. tutundurma ve dağıtım kararlarını şekillendirmesi nedenine dayanmaktadır.418): • Self-Servis: Sayıları gittikçe artan ürünler. Bir işletmenin ekonomik ve sosyal olarak varoluş sebebi. diğer pazarlama programlarının girdisini oluşturmaktadır. her dakikada 300 ürünün önünden geçmektedir. şletme. Mamulün stratejik bir karar değişkeni olarak önemi. Vasat bir süpermarkette. hayat seyri olarak nitelendirilen bir gelişim süreci vardır. s. Ambalaj. Ürünün yenilenmiş olduğunun vurgulanması ve tüketicilerin buna inandırılmasının yolu. tüketici istek ve ihtiyaçlarını tatmin etmesidir. ambalaj üzerindeki gerekli düzenlemelerin yapılmasından geçmektedir. diğer bütünleşik pazarlama iletişimi elemanlarıyla birlikte. Ambalajlamanın gittikçe artan bir şekilde. Her mamulün. yine ambalajla ortaya çıkarılabilecek uygulamalardır. Bunu da ürettiği mamullerle gerçekleştirebilmektedir. mamul plânlama ve geliştirme programının çıktısı olan mamul. kârlılığını yitiren bir mamulde ya değişiklik yapacak ya da onun yerine bütünüyle farklı bir mamul koyma yoluna gidecektir (Şerifsoy.4.

önceleri daha çok reklâm aracılığıyla yerine getirilmeye çalışılırken. en ucuz ve rasyonel şartlar altında satışı mümkün kılmaktadır. makyaj kutularını daha "feminen" hale getirip. tüketicilerin rahatlık. günümüzde bu görevi ambalaj üstlenmeye başlamıştır (Taşyuran. Tüketici. Ambalajlı gıda olmadan self-servis sistemini ve self-servis sistemi olmadan da süpermarketçiliği düşünmek mümkün değildir. vasat bir tüketici (alışveriş yapan kişi). doğrudan aldıkları ambalajlı gıdalara ek olarak et. Campbell çorba üreticisinin tahminine göre.2002. yaş meyve ve sebze gibi maddeleri de bizzat kendileri 63 . bir mamule talebi yönlendirecek seri ve kütle üretimi gerçekleştirmeye yardım ederken. güvenilirlik ve prestij için. Sayıları her gün artan self-servis mağazaları ile süpermarketler. Pompalı mekanizmaya sahip sıvı sabunların. • Yenilik Fırsatı: Yenilikçi ambalaj. ayrı bir ek fonksiyonla. daha iyi yapılmış ambalajlara sahip ürünlerin biraz daha yüksek olan fiyatlarını ödemeye istekli olmaları anlamına gelmektedir. görünüş. pazarın belli bir bölümüne sahip olması. bir işletmenin veya markanın görüldüğü anda tanınmasında katkısı vardır.67). s. Reklâm. Bu görev. tüketicilere büyük yararlar ve üreticilere de büyük kârlar sağlamaktadır. Bütünleşik pazarlama iletişiminde ambalaj. Süpermarketler. 1998. Günümüzde gıda perakendeciliği self-servis yönünde ilerleme göstermektedir. raflardaki ambalaj ile marka ilişkisini ve işletme ilişkisini kurabilmektedir. sözsüz iletişim sağlayan bir araçtır.35). s.• Tüketici Refah Seviyesi: Tüketicinin refah seviyesinin artışı. ambalaj. ambalajlama ve ambalajlama tekniğindeki gelişmeler olmaksızın düşünülememektedir (Gümüş. Dior’un. • Şirket ve Marka majı: Ambalajların. üzerine kadınları çekecek taşlar eklemesi ve açılma sırasında tırnağı kırmayacak bir kapak tasarlaması soncu büyük bir satış başarısı kazanması gibi örnekler ambalajlamada yenilikçiliğin önemini vurgulamaktadır. aşinası olduğu kırmızı ve beyaz teneke kabı senede 76 kez görmekte ve böylece 26 milyon dolar değerinde bir reklâm yaratmaktadır.

şekil. marka konumlandırmasına yönelik katkılarıyla bağlantılı olan. renk. 1. s.71). Özellikle reklâmı yapılmayan bir ürünün. Birçok üretici tarafından çoğu zaman en son adım olarak düşünülen ambalaj tasarımı. reklâmla ve diğer unsurlarla ahenkli bir tarzda birleştirilmelidir (Kotler. s. birbirini takip eden kararlar verilmektedir. Ambalaj üzerindeki renk ya da kullanılan logo. potansiyelinin altında pazarlama başarıları getirmektedir. tüketiciyle arasındaki tek iletişim aracının ambalaj olduğunu düşünürsek. bu konuda alınacak olan kişisel kararların ne kadar riskli olduğunu anlayabiliriz (Ergüven. • Kurumsal Kimlik: Bir kurumun. malzeme. Yeterli araştırma yapılmadan. Birinci karar. 1981. bir kimlik kazandırılmadan yapılan ambalajlama uygulamaları. halen bazı işletmeler tarafından profesyonellere bırakılmış bir uygulama olamamaktadır. fiyatla. marka kimliği başta olmak üzere.3. 2006. 64 . Yeni bir ürün için etkili bir ambalaj geliştirilmesinde. kurum içi ya da kurum dışında duruşunu ve davranışlarını temsil etme biçimlerinin tümü olup. Bu aşamada ambalaj üretimine yönelik teknik problemler çözümlenirken.merkezi tesislerinde ambalajlamakta ve müşteriye satış anında mal hazırlama yöntemini ortadan kaldırmış bulunmaktadırlar (Aydın.4. her ne kadar günümüzde önemi gittikçe artan bir kavram olarak karşımıza çıksa da. paketleme kavramının belirlenmesine ilişkindir ve paketin esas ürün için nasıl olması veya ne yapması gerektiğini izah etmeyi amaçlar. s. Ambalajlamaya giren çeşitli unsurlar.419). genellikle ambalaj üretiminin yapılacağı matbaaların veya tesislerin grafik tasarım departmanlarında geçiştirilmektedir. ambalajın bazı kimlik kavramlarıyla ilişkilerine değinmeden önce. ilgili bazı kavramları kısaca tanımlayacak olursak. yazı karakteri. Daha sonra ek unsurlar için de karar verilmesi gerekir (boyutlar. ürünler ve ürün ambalajları da bu kimliği taşıyan unsurlardandır. Bütünleşik pazarlama iletişiminin önemli bir unsuru olan ambalajlama. logo).8–9). 2000. Ambalaj – Kimlik lişkileri şletmenin imajına. marka kimliği ve ürün algısı gibi konular arka plânda kalmaktadır. kurumsal kimliğin simgeleri olarak kullanılmaktadır.

pazar payı ve fiyat esnekliği. Gelişen pazarlama faaliyetleri akılda kalıcı marka kimliği ihtiyacını arttırmaktadır. ürünün kimlik tasarımına etki etmez. tüketici ürünlerinde ve ambalajlarında marka kimliklerinin uygulanması gerçekten önem kazanmaktadır. fiyatlama ve ambalaj tasarımı gibi unsurlar çeşitli marka değer göstergelerini oluşturmaktadır. daha sonraki yıllarda gelen ekonomik yavaşlama bu eğilimi tersine çevirmiştir. Yeni ürünleri lanse etmek veya mevcut ürünlerin tekrar lansmanı için gereken reklâm ve tutundurma bütçeleri. marka bağımlılığı. sayı. yaptığı iş (uzmanlık alanı). harf.net). dağıtım. • Marka Değeri: Ürün.• Marka: Benzer mal ya da hizmetleri. Ambalaj. 1980’lerdeki ekonomik büyüme. markaya ilişkin parçalardan çok bütünü önemseyen bir kavram olup. Ürünün şekli veya ambalajı ile bunların birlikte sunuluşları marka olarak değerlendirilmektedir (www. s. marka değerini etkileyebilmektedir. Marka farkındalığı. fakat markalar zihinlerde yaratılır” sözleri dikkate alındığında. liderlik. daha az riskli ve maliyetli olduğunu keşfetmişlerdir (Meyers ve Lubnier. Marka kimliklerinin seçimi. Ambalajlar. işletmenin. • Marka Kimliği: Markaya ait tüm yönleri kuşatan.42). raflardaki yeni ürün sayısını son hızla arttırırken. 65 . bu kimliğin yansıtmak istediği noktaları doğru iletebilmek zorundadırlar. Ürünün piyasadaki başarısı. ancak onun kimliğini yansıttığı için ürünün kimliğinden etkilenmektedir (Mehmeti. markaya yönelik iletişimdeki tutarlılık. ürün kalitesi. 2003. 2004. rakiplerin mal ya da hizmetlerinden farklı kılabilmek için kullanılan ayırt edici işaret (sözcük. içinde taşıdıkları ürünle etkileşim içindedirler. Tasarım öncüsü Waltor Landor’un “Ürünler fabrikalarda üretilir. ambalajının başarısı ile doğru orantılı olmaktadır. fiyat ve ambalajın dağıtımla birlikte ölçülmüş olan marka imajı ve bunlara eklenen değerlerden oluşur. Ürünün kimliği ile bütünleşmek.turkticaret. sürekli kısıntılara tabi olmuş ve pazarlamacılar mevcut bir ana marka değerine dayanarak ambalaj geliştirmenin daha etkin. s.135). tüketiciye sunduğu fayda ve işletmenin kişiliği bileşenlerinden oluşmaktadır. şekil) olarak tanımlanabilir.

kolaylıkla görülebilecek bir noktada. s. Üretici kimliği ve marka ile oluşturulmuş imaj. Lubnier. ürünün tüketicinin belleğinde yer etmesi açısından. kimliklerini ürünlerinde ortaya koyarlar. Meyers ve Murray J. sonuçtaki başarısını etkileyen önemli unsurlardan biridir. birçok reklâm yönteminden daha etkilidir. ürün politikalarını.43. Marka. Marka ve ürün birleşerek. üreticinin kimliğini belirten bilginin ve ürün markasının yer alması. 66 . Ürün ambalajları. Ambalaj tasarımında. 2004. Ürünün kimliği. üretildikleri kurumun kimliğini ve ürünün marka özelliklerini taşımaktadır. yeni bir ürünün tasarımının. ürünün mesajını hedef tüketiciye ulaştırır. Firmalar yapılarını. Başarılı Ambalaj Başarılı Pazarlama. bu marka altında tasarlanmaktadır.Şekil 22: Marka Değeri Modeli Kaynak: Herbert M. Çokuluslu işletmelerde ambalaj tasarımına. çok önemli bir rol üstlenmektedir.

2003. yumuşaklığı vb. s. kullanılan renklerle veya ambalaj malzemesinin cinsiyle de sağlamak mümkündür (Özkaraman. ana marka ürünlerine duyulan güven hayati önem taşımaktadır (Meyers ve Lubnier. Marka kimliği sadece ambalaj üzerinde görünen bir eleman değildir. 67 . 2004.42). tüketicilere ayrıca güven duygusu da vermektedir. Ambalaja kazandırılan kimliğin mutlaka herhangi bir temaya yönlendirilmesi gerekmemektedir. Mevcut bir marka altında yeni bir alt marka veya ürün çeşidi plânlanırken. Bunu. Ürün dağıtımında ambalaj tasarımı giderek daha fazla sorumluluk alırken. bir kimlik. 1999. s. onun tutarlı olarak kullanılması tanınma. ambalaj içindeki ürünün niteliği hakkında da bilgi aktarabilir (ürünün sıcaklığı. istikrar ve itimadın yanı sıra.134).tıpkı reklâm çalışmalarında olduğu gibi iletişim stratejilerinin. Tüketici. pazarlamacılar da marka kimliklerini korumanın önemini kavramışlardır.80). kurum ya da marka kimliğinin bir parçası olarak bakılmaktadır. yaşama yönelik bir davranış biçimi görmelidir (Mehmeti.). bir ambalaja baktığında. Kimlik. s.

sosyal ve coğrafi çevresi ile mesleği. ç değişkenler ise. eğitim durumu ve gelir düzeyi sayılabilir. s. Tüketici davranışı.44). ancak her tüketici müşteri değildir.21). bir işletmeden sürekli hizmet alan ya da sürekli aynı markayı satın alan tüketicidir. Müşteri ise. TÜKET C DAVRANIŞLARI 2. Buradan hareketle. Tüketici tanımlamalarında ortak nokta. bu işlemleri gerçekleştirenlere de tüketici denilmektedir (Erdem. Daha geniş bir değerlendirme açısından tüketiciler. Dış değişkenler arasında bireyin ekonomik. 2007. nihai rolü oynamaktadır 68 . Bu sebeple. O halde. s. sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını gidermek için mal ve hizmet satın alan kişiler olarak tanımlanabilir. Bu değişkenleri ve kendi aralarındaki ilişkilerini bilmek. başkaları adına satın alma işini yapan kişi ya da kurumdur ( slamoğlu.2. s. Mal ve hizmetlerin pazarlanmasının sadece bir ekonomi faaliyeti olmadığı. Bir başka benzer kavram olan alıcı ise. insanların satın alma davranışlarını etkileyen pek çok değişik sebebin olduğu ortadır. bireylerin veya grupların. kişisel arzu. mal ve hizmetlerin satın alınıp kullanılmasına tüketim.69). 2006. tüketicinin istek ve ihtiyaçlarını belirleyip. 2003. fikirleri veya deneyimleri seçmesi. tüketici davranışı. tüketicilerin hissedilen bir ihtiyaçtan dolayı hareket etmeleridir. iç ve dış değişkenlerin bir fonksiyonudur. tüketiciler.1. mal veya hizmetleri. mal ve hizmetleri elde etme ve kullanmaları ile ilgili oluşumlara yer açan süreçler de tüketici davranışları olarak tanımlanabilmektedir. istek ve ihtiyaçları için pazarlama bileşenlerini satın alan ya da satın alma kapasitesinde olan kişidir. satın alması. bu aşamalarla ilgili deneyimleri ve çeşitli etmenleri de incelemektedir (Koç. (Nuhoğlu. ekonomik. kullanması ve kullandıktan sonra elden çıkarması ile ilgili süreçleri ve bu süreçleri etkileyen faktörleri inceleyen bilimsel bir çalışma alanı olarak tanımlanabilir. Tüketici ve Tüketici Davranışı Kavramları Tüketici. s. Tüketici davranışı sadece satın alma esnasında olanları değil. 2006. mal ve hizmetleri tamamen kişisel veya ailesel gereksinimleri için kullanan ya da tüketen kişiler olarak. tüketicinin nasıl davranacağı konusunda fikir yürütme olanağı vermektedir. fizyolojik ve psikolojik değişkenler olup.5). Dolayısıyla her müşteri tüketicidir. satın alma aşamasından önceki ve sonraki durumları.

Tüketicinin Satın Alma Karar Süreci Tüketici. • Tüketici davranışı dinamik bir süreçtir. Tüketicilerin nasıl karar verdikleri. belli bir süreç içinde gerçekleşmektedir. Tüketici açısından beklenen durumla. Tüketici karar verme süreci. satış personeli.1. • Tüketici davranışı farklı rollerle ilgilenir. belirledikleri seçenekleri karşılaştırarak bir karara varmaktadırlar (Bozkurt. Problemin farkına varan tüketici. s. • Tüketici davranışı karmaşıktır ve zamanlama açısından farklılıklar gösterir. • Tüketici davranışı farklı kişiler için. Bunlardan biri de “uyarıcı – tepki modeli”dir. gazeteler. Tüketiciler son olarak. karar vermesi.Tüketici davranışlarının incelenmesinde ele alınması gereken bazı özellikler vardır ve bunlar yedi grupta toplanabilir (Odabaşı ve Barış.30): • Tüketici davranışı güdülenmiş bir davranıştır. ne zaman. onların nasıl karar verdiklerinin. Bu uyarıcılardan “pazarlama uyarıcıları” olarak adlandırılanlar işletmenin müşterisine sunduğu 69 . nasıl satın aldığını veya neden satın almadığını öğrenebilmek için. gerçek durum arasında bir farklılık hissedildiğinde. • Tüketici davranışı çevre faktörlerinden etkilenir. problem çözücü insan olarak ele alındığında. • Tüketici davranışı çeşitli faaliyetlerden oluşur. neden. reklâmlar. 2003. problemin çözümü için bilgi arayışına girmektedir (arkadaşları. problemi tanımlama ve bilgi arayışından sonra seçenekleri değerlendirecektir. ürün ambalajları gibi kaynaklar). farklılıklar gösterebilir. pazarlama literatüründe çeşitli modeller aracılığıyla açıklanmaya çalışılmıştır. s. tüketicinin satın almaya karar verdiği mal ya da hizmete göre farklılık göstermektedir. Karar verme sürecindeki tüketici. Tüketicinin neyi. Bu modele göre tüketiciler karar verirken iki tür uyarıcının etkisi altında kalmaktadırlar.104). 2005. bir problem var demektir. 2.1. kararları üzerinde hangi faktörlerin etkili olduğunun bilinmesi gerekmektedir.

89–90). Başka bir deyişle. kültürel. işletmenin kontrolü dışındaki. sosyal. demografik ve teknolojik yapı gibi faktörlerdir. kişisel. kontrol edilebilir pazarlama değişkenleridir. s. tüketici tarafından onun davranışsal özelliklerine göre değerlendirilecek ve modelin son bölümünde yer alan çıktılara ulaşılacaktır. 2005. tüketicilerin beş çeşit karar verme durumunda olduğu söylenebilir (Bozkurt. “Çevresel uyarıcılar” ise.89. gelir. Uyarıcı – tepki modeline göre (Şekil 23) uyarıcılar. vade vb. s. Şekil 23: Uyarıcı – Tepki Modeli Kaynak: Mehmet Karafakıoğlu.hizmetlerin çeşitliliği.102): • Ne satın alacak? • Ne kadar satın alacak? • Nereden satın alacak? • Ne zaman satın alacak? • Nasıl satın alacak? 70 . müşteri kendisine sunulan mal veya hizmeti “kara kutu” içinde yer alan. Pazarlama lkeleri. kararın verildiği an müşterinin içinde yaşadığı çevreye ilişkin. psikolojik faktörlerin etkisi altında değerlendirecektir (Karafakıoğlu. 2005. 2005. Bugünün pazar ekonomisinde. ancak talebi nitelik ve nicelik açısından etkileyen örf ve âdetler. önerdiği fiyat.

ihtiyacını ne tür bir ürünle karşılayacağına dair karar verebilmek için bilgi toplar. broşürler. 2007. monotonluk. arkadaşları. dışsal kaynaklar denilen ve bireyin ailesi. ürün. bireyin ailesi veya arkadaşlarından gelebileceği gibi bir ürün ile ilgili pazarlama uyaranları olarak da ortaya çıkabilir. acele karar verme baskısının olmaması gibi durumlar neden olabilmektedir.127). Tüketicinin satın alma karar süreci. • Bilgi Toplama: Bu aşamada birey. markalar arasındaki tercihlerini hangi ölçütlere göre yaptıklarını bilmek gerekmektedir ( slamoğlu. Tüketicilerin farklı ürün kategorilerinde birden fazla üründen/markadan oluşan satın alma repertuarları olabilmektedir. başvurabilmektedir. Bu durumların tersi olduğunda da tüketici. hedef pazardaki tüketicilerin satın alma kararlarını nasıl verdiklerini. daha önceden satın alıp memnun kaldığı ürün/markaya yönelebilmektedir. Bu aşamayı da etkileyen çeşitli faktörler ortaya çıkabilmektedir. Birey bilgi toplamada içsel kaynaklar denilen ve bireyin geçmiş deneyim ve öğrenmeleri ile ilgili bilgilere başvurabileceği gibi. • Alternatiflerin Değerlendirilmesi: Bir önceki aşamada toplanan bilgiler ışığında alternatifler değerlendirilir. satış danışmanları/temsilcileri. 244–248): • htiyacın Farkedilmesi: Tüketici. ürün ambalajları vb. Tüketiciler 71 . hiç bir sebep olmamasına rağmen (ürünü daha önce deneyip memnun kalmış olsalar bile). Özellikle mal ve hizmetleri rakiplerinkilere göre daha yüksek bir pazar pozisyonunda konumlandırmak için. temelde iki sorunla karşı karşıyadır: Pazardaki fırsatları teşhis etmek ve de mevcut mal ve hizmetleri rakiplere göre daha yüksek bir pazar pozisyonunda konumlandırmak. Dış uyaranlar. şu safhalardan oluşmaktadır (Koç. Tüketiciler bazen. Bu değişikliğe tüketicinin moralinin iyi olması. s. fizyolojik. zihinsel ve dış uyaranlar yardımıyla ihtiyacını fark etmektedir. 2006. marka ve satın alma noktalarını değiştirebilmektedirler. raporlar. değişim riskinin az olması.Pazarlama yöneticisi. yeni ürünler/markalar yerine.

Tüketici lgilenimi ve Etkili Faktörler lgilenim. ürünün eksikleri. Tüketici. tüketici için çok önemli olup. Az ilgilenilen ürünler. bir satın alma durumuna veya bütünleşik pazarlama iletişimi mesajına yönelik olabilmektedir. markalar arasındaki farklarla yakından ilgilenir. ürünün verdiği tatmin. Çok ilgi duyulan satın almalar. satın alma kararının verilmesi. Tüketici. bir markaya. ekonomik ve finansal risk fazla olmamaktadır.143).1. tüketicinin kimliği ve imajı ile bağlantılıdır ve tüketici açısından risk içerirler. Bu son aşamada. lgilenim düzeyi.alternatifleri telafi/tazmin değerlendirirken. Bu tip satın almalarda izlenen süreç. kendi mal. Az ilgili tüketicinin zihinsel süreci. Çok ilgili bir tüketici. Bu tip satın almalarda algılanan sosyal. Pazarlamacılar. 2. Tüketicilerin ilgilenimi bir ürün kategorisine. düşük ilgi düzeyinde bulunduğunda ise. az ve çok ilgi olmak üzere iki kategoride ele alınmaktadır. pasif öğrenme ile markalar hakkında inançlar oluşturulması. • Satın Alma Sonrası Değerlendirme: Her satın alma süreci. s. hizmet ve markalarına olan ilgilenim derecesini arttırmaya ve bu ilgilenimin satış ile sonuçlandırılmasına çalışmaktadırlar (Koç. 2007. nesneleri veya ürünleri algılarken onlara ne derecede önem atfettiğimizin ve onları kendimizle ne kadar alâkalı bulduğumuzun göstergesidir. tüketicinin dikkat ettiği unsurlar olmaktadır. psikolojik. bu markaları satın alırken çaba ve zaman harcamaya çok heveslidir.2. satın alma ve de kullanım sonrası 72 . daha sonra yapacağı satın almalar için yeni bir şeyler öğrenmiş veya daha önceki öğrendiklerini güçlendirmiş olur. markaların değerlendirilmesi ve satın alma kararının değerlendirilmesi şeklinde gelişmektedir. konular. markalar hakkında aktif bilgi arayışına girmez ve çevreden gelen bilgileri pasif bir şekilde algılar. aktif öğrenme ile markalar hakkında inançlar oluşturulması. • Satın Alma Kararı ve Uygulanması: Tüketici kendisi için en uygun olan satış noktasına giderek mal ya da hizmeti satın alır. olayları. kullanılmış ürünü elden çıkarma vb. edici ve kendilerine yardımcı edici olması için telafi/tazmin olmayan kurallar oluşturmaktadırlar. tüketici için fazla önem taşımazlar. tüketici için bir öğrenmedir.

Bazı durumlarda diğer risk türleri. marka imajı. bebeği için hazır mama satın alması durumu. bir ürün kategorisindeki alternatifler arttıkça. haz duydukları ürünler konusunda daha fazla ilgilenim sergilemektedirler. ambalaj. daha fazla risk anlamına da gelmektedir. bunların pazarlama bileşenlerinde (marka adı. daha fazla sosyal veya psikolojik risk taşıdığı için. bir annenin. • Ürün ile lgili Faktörler: Genel olarak. ne türlü ihtiyaçları tatmin ettiği ile tüketicinin ihtiyaçları. s. örneğin sosyal veya psikolojik riskler. değerlerinin ve benlik anlayışlarının öğrenilerek. Fakat risk denilince akla sadece parasal risk gelmemelidir. kendi imajı ve değerleri arasındaki bağlılık ve uyum derecesi bireyin ilgilenim derecesini belirlemektedir. o ürüne karşı ilgilenim miktarı artmaktadır.103). tüketiciler boş yere bilgi toplamaya ve analiz etmeye çalışmazlar. bir ürünün tüketici açısından ifade ettiği risk derecesi arttıkça. Son olarak. 73 . Temel olarak ilgilenimi etkileyen faktörler. Seçeneklerin pek fazla olmadığı durumlarda. Daha fazla çeşit. 2007. Böyle bir durumda tüketicinin satın aldığı bilgisayar ya da takım elbise. Çok ilgi duyulan satın alma davranışına. ilgilenim de buna paralel olarak artmaktadır.148–150): • Kişisel Faktörler: Ürünün imajı. daha etkili olabilmektedir. az ilgili tüketici davranışı için ise. kişisel benlik anlayışı. Bir ürünün hedonik faydası arttıkça. kişisel faktörler. Tüketiciler. tuza ihtiyacı olan bir ev hanımının bu ihtiyaca yönelik yapacağı satın alma davranışı örnek gösterilebilir. Ürünle ilgili bir diğer faktör de hedonik faydadır. s. 2005. Ayrıca. bir ürünün tüketimi ne kadar göz önünde yapılıyorsa (sosyal ve psikolojik risk nedeniyle) ilgilenimi de o kadar fazla olmaktadır. evine aldığı mobilyadan daha fazla ilgilenime yol açabilmektedir. pazarlama mesajları gibi) belirgin bir şekilde ortaya konulması gerekmektedir. Hedef kitlenin ihtiyaçlarının. ilgilenimi de artmaktadır. ürün ile ilgili faktörler ve durumsal faktörler olmak üzere üç ana grupta incelenebilir (Koç.değerlendirme yapılması/yapılmaması şeklindedir (Bozkurt.

2. • Sosyal psikolojiye ağırlık veren Veblen Modeli. Bir malın ya da markanın.• Durumsal Faktörler: Satın almanın gerçekleştiği durum ve ortam. Eklektik bir anlayışla geliştirilmişlerdir. Örneğin. bir ailenin yaklaşan yaz tatiline yönelik ilgilenimi. geleneksel yaklaşım olan ve tüketici davranışlarını güdülere dayanarak açıklayan “açıklayıcı” modellerdir.1. bu ilgilenim yoğunluğunu önceki aylara da çekebilmektedirler. Diğer grup ise. tatil pazarlamacıları. erken rezervasyonlara avantajlar sunarak. Ürünün satın alınması ve/veya tüketimi başkaları ile birlikte yapılıyorsa. ilgilenimi arttıran diğer durumsal faktörler olarak karşımıza çıkmaktadır. 2. ötekilere neden tercih edildiğini açıklamaya çalışırlar. Satın alma kararının verilme zamanı yaklaştıkça da yoğunlaşmanın ve ilgilenimin artacağı gözlemlenmektedir. Ayrıca. ilgilenim düzeyi daha fazla olabilmektedir. ancak bu tercihin neden yapıldığını göstermezler. önceki aylardakine oranla daha fazladır. yüksek fırsat maliyetinin olması. Ancak. Bu nedenle de ilgili bilim dallarındaki araştırmacıların adlarıyla anılmaktadırlar ( slamoğlu. 2006.132): • ktisadi güdülere ağırlık veren Marshall’ın Ekonomik Modeli. s. • Öğrenme teorisine dayanan Pavlovian Model.2. davranışların nasıl oluştuğuyla ilgilenen “tanımlayıcı” ya da “modern” olarak adlandırılan modellerden oluşmaktadır. Açıklayıcı (Geleneksel) Modeller Tüketici davranışlarının nedenlerini güdüler aracılığıyla açıklamaya çalışan modellerdir. Bunlardan birincisi. ilgilenim açısından oldukça önemlidir. Satın alma kararının geriye dönüşünün mümkün olmaması. Tüketici Davranış Modelleri Tüketici davranışlarının sınıflandırılmasında iki değişik yaklaşım bulunmaktadır. • Psikolojik faktörlere ağırlık veren Freudian Model. sosyal baskı da ilgilenimi arttırabilmektedir. 2. 74 .

2. bu yaklaşıma marjinal faydayı ilave etmiştir. Eğer tüketicinin. 1 kg balıktan elde ettiği fayda ½ kg etten elde ettiği faydadan fazla ise. ama bunun da bir sınırı olacağından. eş fayda eğrileri ile gösterilmektedir ( slamoğlu. tersi durumda ise. Marshall’ın Ekonomik Modeli Klasik iktisatçılara göre insan.2. satın alma kararları rasyonel (ussal) ve ekonomik hesaplara dayanır.2. insan dünyaya kendi başına tatmin edemeyeceği duygularla yüklü olarak gelir ve büyüdükçe. ekonomik ve rasyonel davranan bir varlıktır ve tüketici davranışlarını belirleyen. 1 kg.2. tüketicinin satın alma faaliyetinde her zaman bir ölçme ve hesaplama vardır.132–133). 2006. 75 . insanın bu özelliğidir. Buna göre. tüketici iki mal arasında kayıtsız kalacaktır. Modeli. Bugün ise ”modern fayda” kuramı olarak bilinen şeklini almıştır ( slamoğlu. Marjinal fayda yaklaşımına alternatif olarak 1930’larda Allen ve Hicks tarafından ortaya atılan “mikro ekonomik yaklaşım” ise.1. 1 kg. s. tüketicinin bu defa etten bıkarak tekrar balığa döneceğini ileri sürmüştür. Böylece insanda ilkel benlik. insanın ruhunda ve ruhunun derinliklerinde barınan duygulara her zaman karşı çıkamadığını savunmuştur.10). Marshall. farksızlık eğrileri aracılığı ile tüketicinin nasıl dengeye gelebileceğini göstermektedir.2. kendine en yüksek tatmini sağlayacak tarzda hareket eder. Tüketici bütçesini harcarken.1. s. etin fiyatının 10 YTL. Marshall. bir örnekle açıklayacak olursak. Eğer tüketicinin 1 kg balıktan elde ettiği fayda ½ kg etten elde ettiği faydaya denk ise. et satın alacaktır. benlik ve üst benlik olmak üzere üç değişik benlik oluşur. 2003. bu yüzden de daha pahalı olmasına rağmen. ruhu karmaşık bir hal alır. Freudian Model Freud. tüketicinin 1 kg balıktan elde ettiği fayda ½ kg etten elde ettiği faydadan fazla olsa bile. zamanla tüketicinin balıktan bıkacağını ve durumun tersine döneceğini. faydanın birimlerle ölçülmesine karşı çıkmaktadır ve bu nedenle fayda. Marshall. balığın fiyatının ise 5 YTL olduğunu varsayalım. bunun sonsuza kadar böyle sürmeyeceğini.1. tüketici balık satın alacak. Ona göre. Bu yaklaşım. marjinal faydayı inkâr etmemekle birlikte. tüketicinin ete yöneleceğini. Bu varsayıma göre. klasiklerin bu yaklaşımına “marjinal fayda” boyutunu eklemiştir. bir tüketici et ya da balık almaya karar verecektir.

lkel benlik, çocukluk döneminden beri tatmin edilmemiş duyguların ve en doğal güdülerin barınağıdır. Kişi, değişik nedenlerden ötürü tatmin edemediği duyguları, bilinçsiz bir biçimde bu ilkel benlikte saklar. Ancak bu duyguları her zaman kontrol edemez. Bu duygular zaman aman değişik biçimlerde ortaya çıkar. Örneğin, dil sürçmelerinde, rüyalarda, kurulan arkadaşlıklarda, resim ya da fotoğrafları yorumlamada bu duygular açığa çıkmaktadır ( slamoğlu, 2003, s.12). Üst benlik ahlâki değerler taşır ve insanın, çevresinden öğrendikleriyle oluşur ve de insan, davranışlarını bu ölçülere göre belirler. lkel benlik, kişiye ne yapmak istediğini; üst benlik, ne yapması gerektiğini gösterirken; benlik de her ikisi arasında denge kurmaktadır ( slamoğlu, 2006, s.134). Bir tüketici, çevresindeki diğer insanları etkilemek amacıyla; kadife kutuda, altın kaplamalı gövdesi olan ve de oldukça pahalı bir dolmakalem satın aldığında bu, ilkel benliğinin etkisidir. Ancak kendisine, neden böyle bir satın alma eyleminde bulunduğu sorulduğunda, bu dolmakalemin çok iyi yazdığını ve mürekkebi dağıtmadan kullandığı için uzun vadede ekonomik bir kalem olduğunu söyleyebilir. Kişinin bu gerekçesi, üst benliğinin baskısı sonucu oluşmaktadır. 2.2.1.3. Pavlovian Model Pavlov’un “şartlı refleks” kuramı üzerine geliştirilmiştir. Pavlov, deneye aldığı köpeklere belirli aralıklarla zil sesi ile birlikte et vermiş ve bunu bir süre tekrarlamıştır. Bu süre sonunda, zil sesini duyurup, et vermemiş, ancak köpekler yine de salya akıtmışlardır. Bunun sebebi, köpeklerin zil sesinin ardından et verileceğini öğrenmiş olmalarıdır. Pavlov, deneyim ikinci kısmında, fırtınalı bir havada köpekleri nehre atmış, köpekler uzun bir mücadeleden sonra nehirden dışarı çıkabilmişlerdir. Pavlov, bir süre sonra tekrar zil sesini duyurmuş, ancak köpekler bu defa salya akıtmamışlardır. Bu da daha güçlü bir uyarıcı sonucu, önceki öğrenmenin unutulduğunu göstermektedir. Yıllardır geliştirilen bu model, dört temel kavrama dayanmaktadır: stek, uyarıcı, tepki ve pekişme ( slamoğlu, 2003, s.13).

76

Pazarlamacılar, bu modele dayanarak tüketicilere belirli markaları tekrara dayanan bir yöntemle öğretmeye çalışmakta ve tüketicileri alışkanlık halinde karar vermeye yöneltmektedirler. Tüketici, deterjanı “fark edilen temizlik” olarak algılamış ve bunu da X markasının sağladığını öğrenmiş ise, mağazada bu marka aklına gelecek ve o markayı satın alacaktır. Bu model, pazara yeni giren ya da en yakın rakiplerini aşmak isteyen işletmelere de yol göstermektedir. Bu işletmeler, pazara kendilerinden önce giren ya da rakip konumundaki markaların öğrenilmişliğini aşabilen, çok daha güçlü uyarıcılar kullanarak kendi markalarını öğretmeye yönelmektedirler. Bir zamanlar Luna margarininin, rakiplerini hedef alan “Yoksa siz hâlâ annenizin margarinini mi kullanıyorsunuz” sloganını kullanması örnek gösterilebilir. Öğrenmenin nasıl sağlandığı ve sonra da nasıl yok olduğunu göstermesi açısından, 1978 yılında Bacım marka krem deterjan için izlenen strateji örnek verilebilir. Ürün müdürü, o güne kadar alışılagelmiş bir yöntem olan, krem deterjan kâselerinin bazılarının içine çay kaşığı koyarak satışı arttırma stratejisini geçersiz kılan bir yöntem ortaya atmıştı. Bu yeni yöntemde, bazı kâseler yerine kâselerin tümüne basit, ucuz ama kullanışlı hediyeler konmuş; bu uygulama, satışları önemli ölçüde arttırmıştı. Bir süre sonra kâselere konulan hediyelerden vazgeçilmiş, ancak satışlarda uzun bir süre önemli bir düşüş yaşanmamıştı ( slamoğlu, 2006, s.136). 2.2.1.4. Veblen’in Toplumsal Modeli Veblen, insanı, içinde yaşadığı grup ve kültürlerin standart ve normlarına uyarak hareket eden bir varlık olarak nitelemektedir. Ona göre, insan ihtiyaç ve istekleri, büyük ölçüde bu grup ve kültür tarafından belirlenmektedir. Veblen bu yargıya, aristokratların satın almalarını inceleyerek varmış ve aristokratların büyük ölçüde, gösteriş için satın alma yaptıkları sonucuna varmıştır. Bu düşünceye göre, tüketici, ait olduğu grupta önder olmak, ünlenmek ya da kendi grubunu aşarak, referans aldığı grubun değerlerine, standartlarına ulaşmak için satın almada bulunmaktadır ( slamoğlu, 2003, s.14). Bu görüşü test etmeye yönelik çalışmalar; insanın tutum ve davranışlarının, içinde yaşadığı toplumun kültür ve alt kültürleri tarafından etkilendiğini göstermiştir. Kültürlü olduğunu göstermek amacıyla, pahalı ciltli kitapları büfesinin en göze çarpan

77

köşesine yerleştiren insanların davranışları, be etkilenmelerin sonucunda oluşmaktadır. Ayrıca bireyin, üyesi olmadığı halde üyesi olmak istediği veya kendisini üyesiymiş gibi hissettiği gruplara referans grupları denilmekte ve bu gruplar kişinin satın alma davranışını etkileyebilmektedir ( slamoğlu, 2006, s.137). 2.2.2. Tanımlayıcı (Modern) Modeller Geleneksel davranış modellerinin, tüketici davranışlarını tam olarak

açıklayamamaları ve davranışların nasıl oluştuğunu gösterememeleri, yeni arayışlara neden olmuştur. Tanımlayıcı modeller, tüketicilerin satın alma kararını nasıl verdikleri ve bu kararların hangi faktörlerden nasıl ve ne yönde etkilendikleri sorusuna cevap vermektedirler. Bu modellerin ortak özellikleri, tüketici satın alma davranışlarını bir sorun çözme süreci olarak ele almaları ve tüketiciyi bir sorun çözücü olarak görmeleridir. Bu modellerin işleyişindeki ortak nokta; tüketicinin, karar verme sürecinde, hem kendisini kuşatan çevre değişkenlerinden hem de kendi kişisel özelliklerinden etkilenmesidir ( slamoğlu, 2006, s.137). 2.2.2.1. Engel – Kollat – Blackwell Modeli Kurucularının adları ile anılan ve tüketicinin karar sürecini; problemin ortaya çıkışı, problemi tanımlama, araştırma, alternatifleri geliştirme, seçme ve sonuçları değerlendirme aşamalarında ele alan bir modeldir. Tüketici, bu aşamalardan geçerek karar verirken, dış ve iç uyarıcılar bu aşamaların her birini farklı biçimde etkilemektedir. Pazarlamacı, bu aşamaların her birini ve bu aşamaları etkileyen faktörleri ne kadar iyi bilirse, pazarlama bileşenlerini o derece iyi geliştirip, yönlendirebilecektir. Örneğin, bir ailede televizyon ihtiyacının kim tarafından ortaya atıldığı, bunun ailede kim kimler tarafından tarafından yapıldığı, desteklendiği; alternatiflerin fiyat, biçim, marka araştırmalarının kimler tarafından

değerlendirildiği bilinirse, mal ve markaya yönelik mesajlar ona uygun verilebilecektir. Bu modelin işleyişinde tüketici; kitleden, pazardan ya da işletmelerden gelen bilgileri dikkat, algılama ve kabul yolu ile elde etmektedir ( slamoğlu, 2006, s.141–142). Bu modelde tüketici davranışı bir karar işlemi olarak ele alınmakta ve tüketici bir sorun çözücü olarak kabul edilmektedir. Model dört aşamadan oluşmaktadır:

78

risk nedeniyle. pazarlamacı. kahve satın almaya gitmeden önce. satın alma yapan tüketicinin ya hiç bilgiye ihtiyaç duymadığı ya da çok az bilgiye ihtiyaç duyduğu ve ihtiyacını kısa sürede karşılama arzusunda olduğu durumu ifade etmektedir ( slamoğlu. çevresel etmenler). kafeinin zararları hakkında bir yazı okuduğunu ve kafein oranı düşük bir kahve satın almaya karar verdiğini varsayarsak. bilgiye ihtiyaç duymadan. zamanla. tüketicinin satın almak istediği mal hakkında az bilgiye ihtiyaç duyduğu satın alma durumunu ifade etmektedir. Bu tüketici.144). Bilgiler. bir maldaki yoğun sorun çözme davranışını sınırlı sorun çözme davranışına dönüştürebilmektedir. Bir önceki örnekteki tüketicinin. 2002. bir psikolojik komuta merkezinden süzülmekte ve yeni bilgiler. alternatif yeni markalar hakkında da bilgi edinmektedir ( slamoğlu. market raflarında alışkın olduğu markanın kafein oranı düşük ürününe veya aynı özellikte başka bir markanın ürününe yönelmesi durumu örnek verilebilir. s. Tüketici. s.82). tüketicinin. bilgi işleme.2. merkezi kontrol birimi (dolaylı ve dolaysız girdi geçişi) ve çıktı (karar işlemi). bu davranışı sırasında az miktarda bilgiye ihtiyaç duyacaktır. eskiden satın aldığı markayı satın alırken. alışkın olduğu markaya yönelecek ve satın alma davranışını gerçekleştirecektir. Sınırsız sorun çözmede ise.2.Girdiler (fiziksel ve sosyal öğeler. tüketiciyi yoğun sorun çözme davranışından sınırlı sorun çözme ya da 79 . 2006. 2003. marketten yapacağı kahve satın alımında sergileyeceği davranış örnek verilebilir. Marka bağlılığı yaratılması açısından. Düzenli olarak kahve içen bir tüketicinin. s.2. bilgiye duyulan ihtiyaç son derece yüksektir. sınırlı sorun çözme ve sınırsız sorun çözme satın alma davranışlarından birini sergilediğini öne sürmektedir. yoğun sorun çözme davranışında bulunmaktadır. riski yüksek ve pahalı mallarda tüketici. geçmiş bilgi ve deneyimlerin de etkisine ilaveten tüketici kişiliğinin de etkisiyle değerlendirilmekte ve ortaya bir tutum çıkmaktadır (Taşyuran.15–16). Yeni. Aynı zamanda tüketici. Otomatik satın alma davranışı. tüketicinin satın alma ihtiyacı acil olmadığı gibi. Tüketici. Sınırlı sorun çözme davranışı ise. 2. Howard – Sheth Modeli Tüketicinin otomatik.

otomatik satın alma davranışına yöneltmeye çalışmalıdır ( slamoğlu. Satın alma davranışında fiyat. araştırmacıya görünen şekli ile değil. Örneğin. değişik tüketici gruplarını temsil edebilen örnekler üzerinden elde edilen bilgilere dayandırılmalıdır. renk. otomobil satın almak isteyen bir tüketici. işlev. • Markaya yönelik tutum.2. bir tüketicinin. biçim araştırmasını kimlerin yaptığı.144): • Marka özelliklerine aşinalık ve bağlılık. olaylar zincirini dikkatli bir şekilde analiz etmelidir.2. başlangıçtan itibaren nasıl satın aldığını tüketiciye sorarak safha safha öğrenip. Böyle bir analiz. 2006. s. Böyle bir model geliştirmek isteyen araştırmacı. • Bireysel eğilim. Mevcut müşteriler. Doğal Olayları nceleyen Model Satın alma sürecini. 2003. Howard – Sheth modeline göre. bir markayı satın alıp almaması şu dört faktöre bağlıdır ( slamoğlu. bu mevcut müşterilerin olası yeni arayışlarına cevap verebilecek düzeyde bilgi ve kapasiteye sahip olunmalıdır.3. alternatif 80 . ürün kalitesinden taviz verilmeden ve tatminlerinin devamı sağlanarak elde tutulmalı. tüketicinin uygulamasına göre ele alıp incelemeyi öngören bir modeldir. otomobilini yenilemek isteyen tüketici-eğer önceki otomobilinden memnun kalmış iseönceki satın almasındaki kadar bilgiye ihtiyaç duymayacaktır. s. alacağı otomobil için yoğun bilgi arayışı içine girecektir. • Satın almada duyulan güven. Aynı tüketicinin ileriki benzer satın almalarında ihtiyaç duyacağı bilgi düzeyi. tüketicilerin bilgi gereksinimlerini hesaba katmalı ve bütünleşik pazarlama iletişimi elemanlarını modelin işleyişine uygun olarak düzenlemeye çalışmalıdırlar. Otomobili satın aldıktan ve belirli bir süre kullandıktan sonra. düşme eğilimi gösterecektir. 2.16). tüketicinin satın aldığı bir mal ya da markayı. Bu modeli dikkate alan pazarlama yöneticileri.

değerlendirmede. başarı isteği. 2006. kurumsal imaj vb. ürünlerdeki teknik gelişimler ve bölgesel faktörlerin tahminiyle ilgili olarak.3. insanı zaman içinde hayli sabit. kararda kimlerin etkili olduğu öğrenilmelidir ( slamoğlu.110). Tüketici Davranışlarını Etkileyen Kişisel Faktörler Kişilik. s. Bu konuda somut ve çok güvenilir sonuçlar elde edilememesine rağmen. işletmenin müşterilerinden elde ettiği bilgilerin ışığında yapılan tahminlerdir. 81 . sektörel faaliyetler (rekabet ile ilgili konular). Tüketici satın alma davranışlarını etkileyen faktörler üç ana başlık altında toplanabilir: • Kişisel Faktörler • Sosyal ve Kültürel Faktörler • Psikolojik Faktörler 2. s. Müşteri değerlemeleri. işletmenin. Burada karşımıza müşteri ve tüketici değerlemeleri çıkmaktadır.3. topluma uyum sağlama gibi). 2006. liderlik. 2004.1. belirli bir biçimde davranmaya iten. Kişiliğin mal. pazarlama bileşenlerinin ve sosyo-kültürel faktörlerin yanı sıra güdüleyici faktörlerin de etkisi bulunmaktadır. Tüketici Davranışlarını Etkileyen Faktörler Tüketici davranışları bir karar sonucunda ortaya çıkmaktadır ve bu kararda. hizmet ve marka tercihi üzerinde önemli etkisi bulunmaktadır. tüketici satın alma kararının oluşması ve eylem olarak açığa vurulmasına kadar geçen işlemler ve süreçlerdeki tüketici davranışları konusunda önemli mesafeler alınmış bulunmaktadır (Erdem.71–72). 2. Bir mal ya da hizmetin satın alınması için.146). konularda. ürünlerinin son kullanıcısı olan tüketicilerden elde edilen bilgilerin değerlendirilmesiyle yapılan tahminlerdir (Ülgen ve Mirze. ürün. s. kendine has psikolojik niteliklerdir (kendine güven. tüketicinin kişiliğine. Tüketici değerlemeleri ise.

kişiliği oluşturur. Gelir ve eğitim düzeyi aynı. enerjisi. Meslek. Yaşam biçimleri üzerinde kentleşmenin önemli etkisi vardır. sportif.kimliğine uyması gerekmektedir. birbirinden etkilenerek. kendisini yaşlı. 2007. 2006. Tüketiciler. Meslek. yi bir mesleğe sahip olan kişilerin. Tüketicilerin vakitlerini ve paralarını nasıl harcadıkları.28). s. düşüncelerinde yansımasını bulur ve onun kişiliğinin bir parçası olur. 2005. kendilerine uygun kişilik tanımı geliştirir ve bu tanıma uygun biçimde davranmaya çalışırlar. s. benlik arayışları ve kişiliklerine göre yaşam biçimlerini belirlemektedirler.84). Kişinin satın aldığı mal ve hizmetler ile yaşam biçimi arasında önemli bir ilişki bulunmaktadır. Kendisini genç.95). zekâsı. farklılaşan istek ve ihtiyaçlar doğrultusunda da belli mal ve hizmetlere yönelime sebep olabilmektedir (Erdem. ahlâkı. Çünkü değişik yaş grupları. farklı istek ve ihtiyaçlara sahip olabilmektedir. modayı. ilgi alanları. değişik ihtiyaçlara ve değişik zevklere 82 . bu bölgelere özgü farklı gereksinimlerin oluşumuna neden olmaktadır (Karafakıoğlu. 2006.95). daha kaliteli ve yüksek fiyatlı ürünlerin alıcısı olabilecekleri varsayılmaktadır.204). Kişiyi diğer insanlardan ayıran fiziksel görünümü. çökmüş. tüketici davranışlarını açıklamaya yarayan bulguları elde etmek mümkün olmaktadır (Demirel. belli alışkanlıklar. dışa dönük gören ve çevresi tarafından da bu şekilde tanımlandığını düşünen bir kişi. onların yaşam biçimlerinin temelini oluşturmaktadır (Koç. gelir seviyesi doğrultusunda alımlar üzerinde etkili olabileceği gibi. Kişiliğin oluşmasında birçok etken bulunmaktadır. s. yaşam biçimleri. s. yenilikleri daha yakından takip ederken. nsanlar genelde. Yaşam biçimi. Coğrafi bölgelere göre de farklılaşan yaşam biçimleri. 2005. aynı sosyal sınıfa üye iki kişi. Bir diğer faktör olarak yaş. içinde yaşadığı toplumsal özellikler ve üstlendiği görev sonucu ortaya çıkan rolü gibi etkenlerin tümü. yetenekleri. yaşam biçimlerinin farklı olması nedeniyle. hedef kitlenin yaşam biçimi ve toplumsal rolleri hakkında ipuçları veren bir diğer faktördür. s. Ortaya çıkan bütünün incelenmesi gerekmekte ve bu şekilde. gerek reklâm ve halkla ilişkiler stratejisinin belirlenmesinde gerekse reklâm ve halkla ilişkiler mesajlarının oluşturulmasında son derece önemlidir. toplum dışı kalmış olarak tanımlayan bir kişi ise tamamen farklı bir şekilde davranabilmektedir (Karafakıoğlu. kişinin uğraşları.

s. ailenin satın alma kararına katılımının. 2006 yılında Alman Quelle firması tarafından. yakın çevre (aile. Referans gruplarının işleyişine bir örnek olarak.100).22). 750 gram ağırlığındaki ve 14x8x5 cm ebatlarındaki çimler 75 eurodan. gruplar veya örgütlerdir (Karafakıoğlu. s. örnek aldıkları kişiler. 2005. Değişen yaş ile bireylerin satın alma kararları da değişebilmektedir (Erdem. satın 83 . referans gruplarının “yakın çevre” denilen alt bölümünde yer almaktadır. Dünya Kupası final maçının oynandığı Berlin Olimpiyat Stadı’nın çimlerinin internet üzerinden açık arttırmayla satılması verilebilir.3. kurum ve kuruluşlar vb. s. çeşitli faktörlere bağlı olarak değişmektedir. Yaş. kendilerine güven duydukları. nasıl değiştiğinin bilinmesi yararlı olacaktır (Gülbay. 2005. kendi isimlerini taşıyan mağazalarda satışa sunulmakta ve tüketiciler tarafından yoğun ilgi görmektedir.83). Fenerium ya da Galatasaray Store isimleriyle markalaşmış ürünler. yanlış bir karar vermemek için çoğu zaman çevrelerindeki kişilere danışır. Ailede kadının ve çocukların rollerinin ne olduğu. bireyin ne satın alacağını ve kullanacağını açıkça etkileyen bir unsurdur. Putnam ve Davidson’un 1987 yılındaki araştırması. onların fikirlerinden yararlanmaya çalışırlar. 18. s. Tüketici Davranışlarını Etkileyen Sosyal ve Kültürel Faktörler Tüketiciler. meslektaşlar. Kişinin tutumlarını. değer yargılarını ve davranışlarını doğrudan veya dolaylı olarak etkileyen referans grupları.2. aktörler vb. 2. Ailenin tüketici satın alma davranışı üzerindeki etkisi. kişi ve ailelerin satın alma kararlarını verirken. satın alma kararını kimin etkilediği de önemlidir. 2006. fikirlerini. komşular. BJK Store.22).) oluşmaktadır (Gülbay. 2005. arkadaşlar. Referans grupları.) ile kişinin üyesi olmadığı gruplar ve doğrudan ilişkisinin olmadığı kişilerden (şarkıcılar. Tüketici davranışlarını etkileyen sosyal bir faktör olarak aile. sporcular. Yine futbolun tüketime etkisine örnek olarak. aileler. taraftar kitlesine hitaben ürünler tasarlayıp pazara sunması gösterilebilir. Pazarlama karmasının oluşturulması açısından gerçek satın almayı kimin yaptığıyla birlikte. bağlılık duyulan grupların tüketime etkilerini keşfeden spor kulüplerinin. penaltı noktası olan 25x25x8 cm ebatlarındaki çim ise açık arttırma ile eBay’de 4000 euroya satılmış ve ayrıca çimlerin Berlin Olimpiyat Stadı’ndan olduğuna dair birer de sertifika düzenlenmiştir.sahip olmaktadır.

mutfak eşyası. Aile ve özellikle çocuklar. Bu da onların istekleri. Kültür ve ona bağlı olarak alt kültür de tüketici davranışlarını etkileyen faktörler olarak karşımıza çıkmaktadır. Buzdolaplarının küçük olmasının nedeni. anne-baba gibi roller. yaşadıkları çevreden. tutum ve davranışları üzerinde etkili olmaktadır (Karafakıoğlu.145–146).72). zaman içinde çevreye ilişkin temel değerleri alırlar ve bunları benimserler. düşünce biçimler gibi soyut kavramlardan oluşmaktadır (Koç 2007. 2001. maddi ve manevi kültür öğeleri olmak üzere iki grup öğeden oluşmaktadır. tatil. Kültürün tüketim alışkanlıkları üzerine etkisine. Çin halkında gereksiz tüketim alışkanlığı yok. Geçtiğimiz yılın sonunda yatırıma başladık. Kişiler gruplarda. Örneğin. bir statüye sahiplerdir. televizyon. her türlü araç ve gereçler. s. O dönemde şirketin yönetim kurulu başkanı olan A. işveren.224). gelenekler. Türkiye’den Çin’e yatırım yapan ilk şirket ve bir çiklet üreticisi olan Baycan örneği verilebilir. Özcan. mobilya vb. Pazarı alıştırdıktan sonra 30–40 milyon dolarlık kapasiteye çıkacağız.” (Karalar. ürünlerde aile ortak karar alırken. kişinin davranışlarını etkilediği gibi satın alma davranışlarını da etkilemektedir (Mucuk. Tasarrufa alışmışlar. Kültürün tüketici davranışları üzerindeki etkisine bir başka örnek de beyaz eşya üreticisi Whirlpool şirketinin. Her pozisyonla ilgili olarak da kişinin bir rolü. 2003. teknoloji. normlar. manevi kültür öğeleri de dil.210). spor malzemeleri ve teknik donanım gibi konularda da erkekler satın alma kararına egemen olmaktadır (Koç 2007. o pozisyon gereği çevrenin ve kişinin yapılacağı beklentisi içinde olduğu eylemler veya faaliyetler dizisi bulunmaktadır. gıda. Hindistan’da yiyecek saklama ve korunmasında daha çok baharatlama yönteminin kullanılıyor 84 . Başlangıçta 10–15 milyon dolarlık bir kapasitemiz olacak. giyim ve bebek bakım ürünleri gibi konularda kadınlar. s. öğrenci. binalar. din. Maddi kültür öğeleri içerisinde evler. eşyalar. Çin’e yapılan yatırım için şunları söylemiştir: “Çin’de çiklet üretimi olmadığını gördük. s. Arkadaş. bir grup insan tarafından oluşturulan ve kuşaktan kuşağa aktarılan yaşam biçimi” şeklinde tanımlayabileceğimiz kültür. s. 2005. s. örgütlerde ve kurumlarda bir pozisyona. giysiler ve takılar gibi somut öğeler bulunmaktayken. “Bir toplumda.alınan ürüne göre değiştiğini göstermektedir. Hindistan pazarı için ebatları çok küçük ve ince buzdolapları üretmesidir. inançlar.98). otomobil.

dini inançlar vb. stanbul’un çeşitli ilçelerindeki marketlere göz attığımızda.) daha iyi bir tahmin aracıdır. Kişinin bir sosyal sınıfın üyesi olması. Alt kültür. Tüketici davranışlarını etkileyen kültürel faktörlerden biri de sosyal sınıftır. promosyonlu ürün sayısı ve hatta çalışan personelin tüketiciye yönelik davranışları gibi farklılıklar. etnik köken. yaşam şekli. farklılıklarından kaynaklanmaktadır. ürün ve marka çeşitliliği. Alt kültür. hatta çoğunlukla jelâtinlenerek ambalajlanmış sebze ve meyve reyonları tüketicileri karşılarken. sembolik yönleri olan fakat fiyatı düşük veya orta olan alımlarda (kozmetik. üyelerinden ayrılan insan topluluklarıdır. 2006. onun giyimi. gelişmiş ülkelerde temel bir ihtiyaçtır (Koç 2007. s. 2006. izlediği televizyon kanalı. okuduğu gazete. marketlerin birbirinden farklı oldukları göze çarpmaktadır.olmasıdır.) ait olduğu kültürden farklı davranışlara ve dolayısıyla da satın alma davranışlarına etki edebilmektedir. bulundurulan ürün ve markaların farklı olması. benzer özellikleri dolayısıyla toplumun diğer fertlerinden. Örneğin. bulunulan coğrafi konum. s. bir ana kültür içinde kendi değer yargıları. daha iyi bir tahmin aracıdır.208). • Statü veya sembolik yönleri olmayan büyük harcamalarda (büyük ev aletleri gibi) gelir. çeşitli özellikleri ile (gelir düzeyine bağlı sosyal sınıf. 2005. s. Tüketici davranışını tahmin etmede sosyal sınıfın gelir miktarı karşısındaki göreceli değerine bakacak olursak (Erdem. Soysal sınıflar. Yine aynı şekilde mağaza aydınlatması ve havalandırması.76): • Sosyal sınıf. bir başka ilçedeki benzer ya da aynı marketin şubesinde ise aynı sebze ve meyveler alelade yığılmış şekilde satışa sunulabilmektedir.98). Bazı marketlerin giriş kapısının hemen dışında önceden temizlenmiş ve stantlara muntazam yerleştirilmiş. benzer değerleri ve davranışları paylaşmaktadır. alkollü içecek vb. stanbul’da ilçeler arasındaki alt kültür 85 .75). s. Ayrıca pek çok Hintli için buzdolabı bir prestij ürünü iken. Sosyal sınıf. gelenek ve davranışlarını sergileyen gruplardan oluşmaktadır (Erdem. Pazarlama yönetimi açısından diğer bir önemli kavram da alt kültürdür. dinlediği müzik gibi davranışlarına etki etmektedir (Karafakıoğlu.

htiyaçlar.) alımlarında hem sosyal sınıf hem de gelir verileri birlikte.204–205). tutumu ve öğrenme sürecidir. Ancak psikolojik faktörler tek başına satın alma davranışını etkilemede yetersiz kalabilmekte. 86 . onun için bir gereksinimin varolması veya uyarılması gerekmektedir (Karafakıoğlu. Güdülerin temelinde ihtiyaçlar bulunmaktadır. hiçbir ihtiyaç hissetmediği anlarda “hemostatik denge”dedir.3. s. Tüketici Davranışlarını Etkileyen Psikolojik Faktörler Tüketicini davranışını belirleyen kişilik içi değişkenler şeklinde tanımlanabilecek olan psikolojik faktörler. cinsellik vb. herhangi bir anda hissedilen bir fizyolojik veya psikolojik eksiklik veya mahrumiyet hissinden kaynaklanmaktadır. bir veya birden çok insanı.).) oturtmuştur. Dolayısıyla bir mal ya da hizmetin satılabilmesi. oluşturduğu ihtiyaçlar hiyerarşisinde. Hemostatik dengenin olduğu durumlarda. Maslow. tüketicinin gereksinimleri. sosyal ihtiyaçlar (sevilme.• Pahalı. Budak ve Budak. 2. tanınma ihtiyaçları (lüks tüketim. ihtiyaçların temeline fizyolojik ihtiyaçları (açlık. korunma vb. lüks mallar vb. Bunu güvenlik ihtiyacı (barınma. Birey. psikolojik faktörlerle birlikte kişisel. belirli bir yöne (amaca) doğru devamlı şekilde harekete geçirmek için yapılan çabaların toplamıdır (Akat. can sıkıntısı. daha iyi bir tahmin aracı olmaktadır. kişiyi harekete geçirecek bir neden olmamaktadır (Koç 2007. bireyi harekette bulunmaya ya da bir hareket yolunu diğerine tercih etmeye itecek şekilde etkileyen sürücü kuvvet ve öğelerdir. s. güdüleri.132).90). hiç kimse ihtiyaç duymadığı bir mal ya da hizmeti talep etmez. Güdü. yalnızlık. 2005. hiçbir susuzluk veya açlık gibi fizyolojik. Nedeni ne olursa olsun. istekleri.3. 2. sosyal ve de kültürel faktörlerin bir bütün olarak satın alma davranışında etkili olduğu görülmektedir. saygınlık. Hemostatik denge. s. sembolik ürünlerin (otomobil. algılaması. kulüp veya dernek üyelikleri gibi) ve son olarak da kişinin kendini gerçekleştirme ihtiyacı izlemektedir. sevme vb. Güdüleme ise. sevgisizlik gibi psikolojik ihityacın hissedilmediği an ve durumdur. ev.1.3.3. Güdüleme ve htiyaçlar Güdüleme kavramının temelini “güdü” oluşturmaktadır.). 1999.

mal veya hizmet için giderek güçlenen olumlu bir tutum oluşacak ve markaya bağlılık artacaktır. davranışların anlaşılması mümkün olmamaktadır. insan mesajın tüketici tarafından öğrenilmesi oluşan gerekmektedir. daha fazla satış yapabilmek veya ilave başka ürünlerin satışını sağlayabilmek için pazarlama bileşenleri stratejilerini oluştururken. diğer tüketicilerle aynı satın alma davranışını göstermesine rağmen. o insanın davranışlarının değişmesinin de gerektiğini ifade etmektedir. bir şeyin öğrenilmesi. s. tüketicilerin ihtiyaçlarını ve onları harekete geçiren güdüleri anlamak gerekmektedir.88): • Öğrenme. bu davranışının temelindeki sebepler. • Öğrenme sonucu oluşan değişikliğin. uzun süre devam etmelidir. tüketiciyi harekete geçiren güdüler farklı olabilir. 2. marka bağlılığı azalacaktır (Karafakıoğlu.2. davranışta oluşan bir değişkenliktir.94). 2006. kişinin tecrübe yoluyla davranışlarında ortaya çıkan değişmedir. pazarladıkları mal ve hizmetleri gelecekte de pazarlamayı sürdürebilmek.Davranışların arkasındaki sebepler anlaşılmadan. davranışlarında deneyim sonucunda değişiklikleri ifade eder. Öğrenmenin tanımında üç önemli öğe bulunmaktadır (Erdem. Böylece tüketicide.132). tekrarlar ve yaşantılar sonucu meydana gelen bir değişikliktir. Tüketici karar alma sürecinde. öğrenme. tüketicinin dikkati çekilerek pazarlama mesajlarını algılamasından Öğrenme. doyuma ulaştığı zaman onu yeniden satın alır. Tüketici davranışlarını anlayabilmek için. • Öğrenme. Öğrenme Öğrenme. insanları herhangi bir ürün satın alırken harekete geçiren güdüleri göz önünde bulundurmalıdırlar (Koç 2007. Kullanıp memnun kaldıkça yeniden satın alma eğilimi güçlenecektir. düşünce ve imgelerin oluşmasına neden olacak. Diğer bir deyişle. bilgilerin zihne kaydedilmesi ile kalmayıp. 2005. Pazarlama ve tüketici davranışı açısından öğrenme. s. Pazarlamacılar. Bir tüketicinin.3. Bir ml ya da hizmeti satın alan kişi. s.3. bütünleşik pazarlama 87 . mümkün olduğunca sürdürülmesi gerekmektedir. sonra. Tersine olumsuz deneyimler de olumsuz tutum. Yani.

bir kişi veya kişiler. 2005. 2003. tüketici dünyasının güdüsel. bunu farklı biçimde algılayıp yorumlayabilir ( slamoğlu. 2003.158). s. tatması ya da hissetmesi gerekmektedir. Algılama Algılama. o markaya karşı takındığı olumlu ya da olumsuz eğilimini ifade etmektedir. s. Algılama. bir nesne. • Ürün imajı. aynı zamanda psikolojik bir olaydır. • Malın üretildiği ülkeye yönelik algılar. fikir hakkındaki olumlu veya olumsuz değerlendirmeler ve bu değerlendirmelere göre belirli bir şekilde davranma eğilimidir.102). 88 .3. bütünleşik pazarlama iletişimi açısından önemlidir (Odabaşı ve Barış. kendileri için anlamlı bir düny yaratacak şekilde yorumlamalarıdır (Karafakıoğlu. s.3.4. 2.3. Tutumlar. s.147–148): • Reklâmın algılanması. Pazarlama açısından tutum. Kişisel ve çevresel etmenlerin etkisinde oluşan algılama.iletişimi aracılığıyla hedef kitlenin öğrendikleri sonucunda davranışlarını değiştirmesi anlamına gelmektedir (Koç 2007. bir malı ya da markayı değerlendiren bireyin. bir fikri ya da olayı algılayabilmesi için. Tutumlar Tutum. 2. Algılama hiçbir zaman fotoğraf makinesi ile fotoğraf çekmeye benzemez. duyması.3. bir konu. s. Bunlar arasında özellikle beş konu. • Fiyata yönelik algılar. Kişinin bir nesneyi.92). duyu organları ile onu görmesi. duygusal.91). nsan gördüğü ya da duyduğu her şeyi algılamaz. Aynı şeyi duyan ya da gören iki kişi. koklaması. birçok bakımdan tüketici davranışını etkilemektedir. geçmişteki deneyimlerden ve içinde bulunulan çevreden öğrenilirler (Koç 2007. sadece fizyolojik bir olay değil. Sosyal psikoloji açısından tutum ise.3. kişilerin çevreden gelen uyarıcıları. • Kurum imajıdır. Algı daima bireyin özelliklerinden bir şeyleri kapsar.

Ancak bilgiler ne kadar gerçeğe dayanırsa. bebek kıyafetlerinin yıkanmasında güvenle kullanılabileceğinin vurgulanması. ihtiyaç farkındalıkları az olan tüketiciler (kendi ihtiyaçlarını çok iyi tanımayanlar) üzerinde daha çok etkili olduğu görülmüştür. 2003. duygusal olduğu görülmektedir (Koç 2007. tutumu oluşturan bileşenleri incelemeyi zorunlu kılmaktadır.1. Bazı araştırmacılar tutumları. Örneğin. mesajların çoğunlukla bilişsel değil.4. 2. neşe. s. Tutumun bileşenleri şu şekilde sırlanmaktadır: • Duygusal Bileşen: çinde tarafsız bir bilgiden ziyade olumlu (mutluluk. Böylece. s. tatmin) ve olumsuz bir his ve duygu (pişmanlık. tutuma konu olan nesne hakkında kişinin tüm inançlarını kapsar ve gerçek olmaları gerekmez. tüketici tutumları değiştirilebilmektedir. 89 . Tüketici davranışları ile ilgili araştırmalarda bilişsel ağırlıklı pazarlama mesajlarına nazaran duygusal ağırlıklı pazarlama mesajlarının. 2006. bir toz deterjan ambalajı üzerinde. inanç ve değer ilişkileri olarak açıklamaya çalışmışlar. Bilişsel bileşen. can sıkıntısı.108). gülümseyen bir bebek resminin yerleştirilmesi ve de “bebeğinizin o sağlığını koruyun” yönelik benzeri olumlu bir tutum sloganla. korku vb. pembe tonlarının kullanılması. 2003.) barındırır. s.158–159).98). Bu eğilimlerin incelenmesi ise. Türkiye’de de siyasi reklâm ve sloganlara bakıldığında. takdir. o kadar kalıcı olmaktadır.3. Duygusal bileşenlere hitap edilerek.3. tutumun üç bileşeni ortaya çıkmaktadır. kızgınlık. Tutumun Bileşenleri Tutumlar gözlemlenememelerine karşın. annelerin deterjana geliştirmelerini sağlayabilmektedir.algısal ve kavramsal görüş açısından örgütlendirilmesidir ( slamoğlu. s. • Bilişsel Bileşen: Tüketicinin bir tutum nesnesi ile ilgili olarak inançları ile ilgilidir (Erdem. gözlemlenebilen ve incelenebilen davranışları ortaya çıkartan eğilimlerdir. ancak böyle bir yaklaşımın tutum kavramını tam olarak açıklamada yetersiz kaldığı ileri sürülmekte ve bu nedenle üç bileşenli tutum açıklaması daha yaygın olarak kabul görmektedir (Odabaşı ve Barış.164–165).

plastik olanın ise doğaya zarar verdiğine inanılması sebebiyle (plastik şişe. marka özellikleri ve mağazanın sunduğu hizmetler hakkındaki inançları ve bilgileri. kahve ambalajlarının içine yerleştirilen hediye bardak kampanyaları gösterilebilir. Tüketicinin ürün. • Davranışsal Bileşen: Bir nesneye ya da olaya karşı cevap verme ya da tepki gösterme eğilimini ifade etmektedir.159).Bilgilerin değişmesi durumunda. 2003. bilişsel bileşeni oluşturmaktadır. s. Pek çok satın alma ya da almama kararı.110). 90 . 2003. s. Tüketici Davranışları. davranışsal bileşenin tutuma. cam olanın yeniden kullanıma elverişli olması. Şekil 24: Tutum Bileşenleri ve Tutum Geliştirme Süreci Kaynak: Yavuz Odabaşı ve Gülfidan Barış. Örneğin. plastik ve cam şişede satılan iki farklı markaya ait sütlerden. tutum da değişecektir. cam şişenin tüketici tarafından tercih edilmesi tutumun bilişsel olmasının sonucudur. ürünler ve marka özellikleri konusundaki inançları değiştirebilirlerse. 2003. tüketicinin değerlendirme ve satın alma davranışını da değiştirebilirler (Odabaşı ve Barış.161. geri dönüşümlü malzemeden üretilmiş olsa bile). Eğer pazarlamacılar. Bu bileşenin devreye girdiği ve tutumu etkileyerek. tüketiciyi satın alma eylemine yönelttiği duruma örnek olarak. s. onun da eyleme yansıması ile oluşmaktadır ( slamoğlu.

2.3. Kendi benliğini. 2003. insanların içinde yaşadıkları dünyayı anlamaya çalışmaları anlamına gelmektedir. tüketicinin edindiği bilgilere bağlı olarak tutum oluşmaktadır (Odabaşı ve Barış. onların benlik ve kişiliklerini korumalarına yardımcı olabilmektedir. s. • Bilgi Fonksiyonu: nsanların değişen dünyaya ayak uydurabilmeleri ve değişiklikleri anlayabilmeleri için bilişsel bir yapıya ihtiyaçları vardır.3. o mal. bir fonksiyonu olduğu söylenebilir. insanların bu ihtiyaçlarını gidermelerine yardımcı olmaktadır. olay ve olgulara karşı pozitif veya negatif tutumlara sahip olmaları. insanlarda bulunabilen öğrenme aşkı ya da öğrenme açlığı ile ilgili değildir (Koç 2007. kimliğini ortaya koyarak. 91 .2. s. • Değer fade Etme Fonksiyonu: Tüketiciler. Tutumun Fonksiyonları Tutumların kişinin amaçlarına ya da ihtiyaçlarına erişmesine yardımcı olmak için oluştuğu. nesne. Fakat bu kavram.166–167). Fonksiyonlar birbirinden ayrı. Bilgi fonksiyonu. rasyonel niteliklerine göre değil. oluşturduğu tutumlarla korumaya çalışan tüketici. insanın kendisini etkileyen olay ve nesneleri anlamasıyla ilgili olup. s. kopuk olarak değil. Birtakım tutumlar. hizmet ya da markaya olumlu veya olumuz tutum sergilemesi ile ilgilidir. s. buna uyum sağlayan ürünleri satın almaya eğilimlidir (Odabaşı ve Barış. duydukları psikolojik eksikliklerini gidermek veya daha iyi hissetmek isteyebilmektedirler (Koç 2007. • Ego Savunma Fonksiyonu: Tüketicilerin belirli kişi. tüketiciye yarar sağlayıp sağlamaması ve bunun sonucunda tüketicinin. Tüketiciler belirli mal ya da hizmetleri satın alarak. birbirini destekler biçimde etkisini göstermektedir (Odabaşı ve Barış. Burada tüketici karmaşık bir durumla karşılaştığında ya da yeni bir ürün ortaya çıktığında. s.4. Bir tutum birden fazla fonksiyonu aynı zamanda yerine getirebilmektedir.160). Tutumun birbirini destekleyen dört fonksiyonu bulunmaktadır: • Fayda Fonksiyonu: Mal ya da hizmetin veya markanın.167).161). aynı zamanda ürünün kendisi için taşıdığı anlama göre tutum geliştirirler.168). ürünün sadece objektif. 2003. 2003.

değiştirilebilir. s. Obje. Ölçek. 2003. • Tutumlar. katılıyorum. pazarlama faaliyetlerinde tutumların tespit edilmesi ve de işletme lehine bu tutumların değiştirilmesi isteği ve gerekliliği sonucunda birtakım tekniklerle (ölçekler) tutumlar ölçülmektedir: • Likert Skalaları: Tüketicilerin tutumlarını düzenli ve anlamlı bir şekilde ifade edebilmelerine olanak sağlamaları ve pazarlama araştırmaları yapanlar için uygulamalarının kolay olmaları sebebiyle. kesinlikle katılmıyorum” olmak üzere bir dizi yanıttan oluşur (Gegez.114): • Her tutumun bir objesi vardır. sağlıklı sonuçlar veremeyebilir) rağmen. 2005. s. “kesinlikle katılıyorum. Tutumların Özellikleri Tutumlar. yaygın olarak kullanılmaktadır (Koç 2007. • Bir tutum. s. tutumun bileşenlerinin toplam gücü olarak düşünülebilir. ne katılıyorum ne katılmıyorum. karmaşık olabilirler. Bu güç.4. hem bütünlükleri içerisinde hem de elemanları bakımından bazı özelliklere sahiptir ( slamoğlu. Tutumların Ölçülmesi Tutumların tam olarak ölçülememesine (kesin. Bu ölçek. başka bir tutumla ilişkili olabilir. 92 . elemanlarının karmaşıklığına bağlı olarak. katılmıyorum. 2. • Bir tutumla başka tutumlar arasında tutarlılık olabilir.2. • Bir bireyin tek bir tutumu değil.3.4. Her tutumun bir gücü vardır.4.167). bir tutumlar bütünü vardır.3.3.159).3. bir ürün ya da fikir olabilir. cevaplayıcıların belirli ifadelere ne ölçüde katılmadıklarını göstermektedir.3. • Tutumlar değişebilir. • Tutumlar öğrenilerek oluşur.

müşterinin kendi çevresindeki ürün ve hizmetleri nasıl algıladığı ile belirlenmektedir (Mozota. 93 . tutumlar ile yakından ilgilidir. s. servis ağının genişliği.25–26). tüketiciler arasında farklılıklar gösterebilmektedir (Koç 2007. Sözgelimi tüketicilerin rakip malları tercih etme eğilimleri. bu otomobile karşı tüketicilerin sahip oldukları olumlu ve olumsuz tutumların hem genel olarak farklılıklar gösterebileceği hem de tüketicilerin. özellikleri gereği.124). Bu farklılık ya gerçekten vardır ya da yalnızca tüketicinin düşüncesinde yer almaktadır. marka veya mağazalara ilişkin imaj ve profil. uçlara doğru gidildikçe. Eğer bir otomobil markası ile ilgili tutumların ölçülmesi isteniyorsa. marka kişiliği çalışmalarında) oldukça sık kullanılmaktadır. bir müşteri davranışı. tuz gibi mallar bu özelliktedir. mal farklılaştırılması yatmaktadır. aynı türden malların şu veya bu nedenle diğerlerinden farklı olduklarına inanmalarından kaynaklanmaktadır. o ürünü algılama şekli ile elde eder. Ambalajlama benzer malları farklılaştırmada en etkin yöntem olmaktadır (Özden. s.4. 2006. 2. s.• Semantik Farklılıklar Ölçeği: Boyutsal ayırma olarak da adlandırılan bu ölçek. Ölçek yedili ya da beşli olduğundan. yakıt tüketimi vb. ambalajlarından kaynaklanmaktadır. Ancak tercihlerin yönlendirilmesindeki etkisi göz ardı edilememektedir.168). Şeker. 2005. 1987. Tüketici tercihlerinin yönlendirilmesinin temelinde. otomobile dair ilgili çeşitli spesifik konular ile ilgili farklı yargılara sahip olabilecekleri unutulmamalıdır. s. bir ürün hakkındaki bilgisini. beşli ya da yedili (1’den 7’ye) bir ölçek üzerinde uç noktalarda birbirinin zıddı sıfatların yerleştirilmiş olduğu ve pazarlama araştırmalarında (örneğin. markaları ne olursa olsun birbirlerinin aynısıdır. Dolayısıyla. yaklaşılan taraftaki sıfata cevaplayıcının katılma derecesinin arttığı varsayılmaktadır (Gegez. rakip ürün. • Tutumlarda Beklenti-Değer Modeli: Tüketicilerin sahip olduğu inançlar. Otomobilin dayanıklılığı. spesifik konular hakkındaki yargılar. Bazı mallar.159). Aralarındaki fark. ortada kalan dördüncü ya da üçüncü seçenekler nötr olma durumunu temsil ederken. Ambalaj – Tüketici Davranışı lişkileri Bir müşteri.

Bir yandan da ambalajın üzerindeki renk dağılımı tüketicinin zevkine ve mamulün bünyesine uygun olmalıdır. beklentilerini. hazır gıdalara (dondurulmuş gıdalar. ürünün satılmasına katkı sağlamaktadır (Göktepe). Ambalajın yüzeyinde uygulanan. s. tarihi koruma fonksiyonu yanında. tüketici ihtiyaçlarını tayin eden faktörler (iyiye. Günümüzde psikologlar ambalajı bireylerin iç dünyalarını ve isteklerini anlamada iletişim aracı olarak kullanır.Ambalaj. konserve gıdalar. doku. 1987. güzele. üreticinin satış yolu ve metoduna önem vermesi gerekmektedir (Çakıcı. yüzey tasarımı gibi görsel elemanlar ürünün ne olduğunu. 1999. ürünün hijyenikliğini. fevkalâdeye erişmek ise. nsanlar. Dünya kentli nüfusun artması ile değişen ve gelişen ekonomik yapı sonucu.137). tazeliğini vb. kullanım kolaylığı olan temizlik malzemelerine (ölçek kabı olan deterjanlar gibi) ihtiyaç duymaya başlamışlardır. inançlarını. 94 . bireylerin davranışlarını. rahata erişmek ise. özelliklerini güvence altına alır (Özkaraman. letişim aracı olarak ambalaj. iletişim ve anlayış açısından önemli bir araçtır. s. üreticinin reklâma. Ambalajın kullanıcı ile olan ilişkisinin analiz edilmesi uygun ve kaliteli tasarımın gerçekleşmesini sağlar.). Grafik uygulamalar. Ambalaj o şekilde yapılmalıdır ki. nsan davranışının bir parçası olarak ambalaj. renk. reklâm. ürün stratejilerini ve dolayısıyla ambalajı da etkilemektedir (Ertem. 1999. ambalaj ile tüketici arasında ilişki kurulmasında anahtar rol üstlenir. Pratikteki uzun tecrübe sonuçlarına göre. Bu ihtiyacın karşılanabilmesi de etkin bir ambalajlama ile gerçekleşmektedir. ailede çalışan kadınların sayısı giderek artmaktadır. kısıtlı vakitlerinin optimum kullanımı için.25). Özellikle gelişmiş ülkelerde bu oran %50’nin üzerinde olmaktadır. kalitesini. tüketiciyle ilişkiye giren ilk unsurdur. rahata erişmek gibi) ile bu ihtiyaçları tatmin edecek pazarlama elemanları (ambalaj. sağladığı faydalı bilgileri tüketicinin dikkatini çekerek. pişmiş veya pişirilmeye hazır gıdalar vb. font. üreticinin fiyat politikasına. Tüketiciye güven vermek zorundadır. 20–22). yeniye erişmek ise. Ürüne ait pek çok şeyi ifade eder. Değişen bu sosyal ve ekonomik yapı. üreticinin ambalaja. form. Fiyat ve satış yolları) arasındaki ilişkiler şu şekilde bulunmuştur: Eğer tüketicinin arzusu iyiye erişmek ise. kolayca ve rahatça ele alınabilir ve taşınabilir olabilsin. kimliklerini birbirlerine aktarmakla işaret ve mesaj olarak kullanılır.

• Kadın nüfusun iş hayatındaki katılım payının artması. 95 . • Tüketim alışkanlıklarının değişmesi. varolan ambalajlar da kalitesiz olması sebebiyle tüketiciler sadece ürünün kalitesine bakmaktaydılar. s. mallar açıkta satılıp. • Fonksiyonellik. tüketiciler tarafından. 1989. Ancak günümüzde durum tersine işlemektedir (Koşal. • Tüketici beklentilerinin değişime uğraması. • Ambalaj malzemesi olarak. • Duygulara hitap edicilik. s. üretici firmanın beklediği ilgiyi görememektedir. Tasarımı iyi olmayan.16).Tüketicilerin satın alma davranışlarındaki değişmeler. s. yi bir ambalaja ilişkin temel ilkeleri sıralarsak (Erkınay. Tüketicilerin bu aşamaya gelmelerinde etkili olan faktörler şunlar olmaktadır (Taşyuran. • Büyüyen şehirleşme trendi. hipermarket ve büyük alışveriş merkezlerindeki artış. • Bilgi vericilik. Ambalajın gelişiminden önceki dönemlerde. tüketiciye yeterince bilgi sunamayan. • Gelişen iletişim teknolojilerinin etkisi.92): • Artış gösteren yaşam standardı. temel fonksiyonlarını yeterince yerine getiremeyen. gösterişli sürümü fazla olan ambalajların ortaya çıkması. benzer ürünlerden farklılaşamamış.44–45): • Görünebilirlik. 2002. özellikle küçük birimler halindeki ambalajlamaların önemini arttırmıştır. çevreye duyarlı olmayan ambalajlar. tüketicinin istekleri ve zevkleri doğrultusunda gerçekleştirilmektedir. Artık ambalajdaki değişiklikler. • Süpermarket. 1996.

kinci durumda ise tüketici. onu hala 100 gram olarak algılıyorlarsa.275).Ambalajın gelişmesi ile birlikte tüketicilere sağladığı yararların yanı sıra. 100 gramlık çikolatayı. Ancak ikincisi yasal olarak bir suç oluşturmasa bile. s. maliyetleri arttığında. Ayrıca. işletmelerin bazı uygulamaları sonucu. ambalajın aldatıcı/yanıltıcı yönü ortaya çıkabilmektedir. ne denli ahlâki olduğu tartışılabilir. lk durumda tüketici. üreticiyi etik olmayan bir davranış sergilemekle suçlamak da doğru olmayacaktır (Karafakıoğlu. üzerinde 80 gram olduğu yazsa bile. hiçbir zaman aldatıldığının farkına varmaz. ilkine göre çok daha ciddidir. bunu bilmelerine karşın yakınmıyor ve aynı tatmini sağlıyorlarsa. s. Ambalajda aldatma olayı. sadece ona yeni süsü vermek amacıyla yapılmışsa bu tür davranışın. Ancak bu. tüketiciyi yanılttığı için ahlâki sayılmayabilir. Çünkü tüketici aynı malı tekrar satın almaya devam edecektir (Koşal.94). Ancak müşteriler. Ancak tüketim sırasında aldatıldığının farkına varır ve beklediğini bulamadığı için o malı bir daha satın almaz. tüketicinin algılamasına bağlıdır. Bu durum. Bu aldatma şekli çoğu zaman yasal. dolaylı bir fiyat indirimi olarak kabul edilebilir. satın alma yanılgısına düşer. ancak etik olmayan uygulamalar şeklinde oluşmaktadır. 96 . yasalarda engelleyici bir madde olmasa da. satın aldığı malı üreten firmanın dürüstlüğüne güvenerek almıştır. ambalaj değişikliği ürüne ek bir değer katmıyorsa. Zira gramajı azaltılmış çikolatayı satın alan tüketiciler. Örneğin. ambalajı değiştirmeden incelterek 80 gram olarak satmak. 1989. 2005. Birincisi yasal bir suçtur. tüketici için genellikle iki şekilde ortaya çıkmaktadır. Yaygın bir kanıya göre birçok firma eksik malzeme kullanmakta ve/veya miktarı yüksek göstermek amacı ile aldatıcı ambalajlama yapmaktadır. yanılmışlardır.

3. özellik ve tasarımlarına yönelik tüketici alışkanlıkları araştırılırken. Bu yolla. internet sitesinde yer almasını takip eden 15 gün sonunda verilerin çekilmiş olması. araştırmacıyı kolayda örneklemeye sevketmektedir (Gegez. araştırmanın en önemli kısıdını oluşturmaktadır. elde edilen bulguların. özellikle zaman ve bütçe darlığı. Anketin sadece internet erişimi olan tüketiciler tarafından doldurulması. Araştırmanın amacıyla paralel olarak. UYGULAMA 3. ankete cevap veren herkesin örneğe dâhil edilmesidir. araştırmanın zaman kısıdını oluşturmaktadır. Ambalajların fonksiyon.1.3.2. özelliklerin ve tasarım farklılıklarının tüketicilerin satın alma kararlarını nasıl etkilediği ölçülmek istenmektedir.1. nternet ortamında 97 .3. s. tüketicilerin belirli ürün gruplarına ilişkin ambalaj rengi ve kullanılan ambalaj malzemesi tercihleri de saptanmaya çalışılmaktadır. internet üzerinden ankete ulaşabilen tüketiciler seçilmiştir. Kolayda örnekleme. Araştırmanın Amacı ve Kapsamı Araştırmada. cinsiyet. 2005. ambalaja ilişkin fonksiyonların. Araştırmanın Kısıtları Araştırmada. Araştırma Yöntemi 3. Ayrıca. tesadüfî olmayan örnekleme yöntemlerinden kolayda örnekleme yöntemi seçilmiştir. Anakütle ve Örnekleme Yönteminin Seçimi Araştırmada anakütle olarak. gelir düzeyi) bağlı olarak değişiklik gösterip göstermediği de tespit edilmeye çalışılmaktadır.194). 3. satın alma davranışını gerçekleştiren tüketiciler seçilmiştir. tüketicilerin demografik özelliklerine (yaş. Oldukça yaygın olarak kullanılan bu teknikte esas. örneğe seçilecek bireylerden sadece ulaşılabilir olanların örnek kapsamına dâhil edilmesini içermekte. Anakütlenin tamamına ulaşmanın mümkün olmaması nedeniyle. 3. satın aldıkları ürünlerin ambalajlarına ilişkin tutumlarının tespit edilmesi amaçlanmaktadır. tüketicilerin.

Anket.3. • Zaman sınırlamasının olmaması (katılımcı için). internete bağlanabildiği her an ankete cevap verme kolaylığı sağlaması. Verilerin doğrudan doğruya girilmesi. • Sanal ortamın getirdiği rahatlıkla. 2007. 2007. bilgisayar destekli bir anket yöntemi olan internet üzerinden anket yöntemi kullanılmıştır.132). bu yüzden veri toplama ve kodlama işleminin aynı anda ve hızla yapılması sayılabilir (Gegez. konuyla ilgili tüketicilerin de ankete katılımı amaçlanmıştır.tr/v2/survey. 2005. verilerin doğrudan doğruya bilgisayara girilmesi nedeniyle sonradan veri girişine ihtiyaç duyulmaması.php?sid=141) e-posta yoluyla çok sayıda kişiye ulaştırılmıştır. Marmara Üniversitesi Anket Sistemi aracılığıyla sağlanmış ve anket linki (http://anket. • E-posta sahibi olanların günde en az bir kere postalarını kontrol etmesi sebebiyle anketi gözden kaçırmasının imkânsızlığı. Ayrıca pazarlama ile ilgili çeşitli mail gruplarına da (Yahoo Groups içerisinde yer alanlar) bu link ulaştırılarak. 98 .72): • Cevaplayıcıya. Veri Toplama Yöntemi Araştırmada veri toplama yöntemi olarak. Marmara Üniversitesi resmi internet sitesinde yer alan. s. s. 8–22 Kasım 2007 tarihleri arasında yayınlanmış ve süre sonunda katılımcıların doldurduğu 242 adet kullanılabilir anket formu elde edilmiştir.2. Ankete erişim.72). 3.edu.marmara. Anketin internet üzerinden yayınlanmasının sağladığı kolaylıklar şu şekilde sıralanabilmektedir (Altunışık ve diğerleri. Yöntemin en önemli avantajlarının başında. s. nesnelliğin artması. sonradan veri girişi sırasında doğabilecek hatalı veri girişi riskini de ortadan kaldırmaktadır.gerçekleştirilen ve giderek yaygınlaşan anketlerde de bu yöntem kullanılmaktadır (Altunışık ve diğerleri.

gibi). • Sınırsız sayıda anket. Düzenlenen anket formu 13 sorudan oluşmaktadır. • Gelişmiş erişim izinleri sayesinde. daha sonra Excel gibi ofis programları ve istatistiksel analiz paket programları (SPSS gibi) ile işleme sokmak için. her anket için sınırsız sayıda soru ve sınırsız sayıda cevap tipi oluşturulabilmektedir.edu. • stenilen sorular cevaplanması zorunlu olarak işaretlenebilmekte. anketi cevaplayacak kişiler IP tabanlı.tr): • nternet bağlantısı olan her yerden erişilebilmekte ve yönetilebilmektedir. her 7 günde 1 defa. Birinci bölüm tüketicilerin alışveriş sıklığı. sadece 1 defa vb. 99 . • Anket sonuçları.marmara. Ankette çoktan seçmeli ve eşleştirme soruları ile likert ölçeği ve aralıklı ölçeğin kullanıldığı sorular yer almaktadır. bilgisayara kaydedilebilmektedir. istenildiğinde anketi cevaplayacak ve sonuçları görecek kişiler özel olarak belirlenebilmekte veya anketi cevaplamak herkese açık olabilmekte. • Anketi cevaplayacak kişilerin aynı anketi kaç defa cevaplayabileceği ayarlanabilmektedir (Örneğin. kullanıcı adı şifreli ya da otomatik davet e-postası göndermek gibi bir kaç farklı yolla sınırlanabilmektedir.Ayrıca. böylece anketi cevaplayan kişinin o soruyu boş bırakması engellenebilmektedir. internet tarayıcısından renkli ölçü çizgileriyle yüzdelik dilimler halinde veya sorular ve cevapları şeklinde görüntülenebilmekte ya da CSV (nümerik veya yazı) formatında. kullanılan anket sisteminin özelliklerine göz atacak olursak (www. alışveriş yaptıkları yer ve ambalajına dikkat ettikleri ürünleri belirlemeye yönelik üç adet çoktan seçmeli sorudan oluşmaktadır.

Yani bir ölçümün güvenilir olması. SPSS X for Windows paket programı aracılığıyla gerçekleştirilmiştir. söz konusu ölçekte yer alan tesadüfî hatalarla ilgilidir. 2007. cevaplayıcıların tutarlı cevaplar verdiklerini.303). Ayrıca soruların demografik özelliklere göre dağılımının tespiti için Varyans Analizi (ANOVA) ve T Testi uygulanmıştır. s. cinsiyet ve aylık kişisel gelirini öğrenmeye yönelik üç adet soru yer almaktadır. Araştırmada kullanılan ölçeklerin güvenilirliği Croncbach’s Alpha (Alfa Katsayısı) kullanılarak test edilmiştir. 2006. Bir ölçeğin güvenilirliği.3.163). 100 . 2005. tüm değişkenler arasındaki karşılıklı ilişkilerle ilgilenen birçok değişkenli istatistiksel analiz türüdür (Kurtuluş. s. s. Dördüncü bölümde yer alan dört soruda. Faktör analizi.397). aralıklı ölçeğin kullanıldığı bir soru yer almaktadır. 3. toplanan verilerin ne ölçüde tesadüfî hatadan (veya örnekleme hatasından) arındığını belirtir (Kurtuluş.Belirlenmiş ambalaj unsur ve fonksiyonlarının önem derecesine göre sıralanmasının istendiği ikinci bölümde. daha sonra da verilen ambalaj malzemeleri ile eşleştirmelerinin istendiği iki sorudan oluşmaktadır. Güvenilirlik deyimi. 2006. Verilerin Analizi nternet üzerinden anket yoluyla elde edilen verilerin istatistiksel analizleri. Ölçeğin yapısında yer alan sistematik hata. katılımcıların. Daha sonra soruların frekans ve yüzde dağılımları elde edilmiştir. Anketin üçüncü bölümü.114). soruları gelişigüzel cevaplamadıklarını gösterir (Gegez. o kişi için ifadelerin önem derecesi ve kişinin ifadelere katılım derecesi ölçülmeye çalışılmıştır. güvenilirlik üzerinde etkili olmayacaktır.3. belirtilen ürünlerin ambalajlarını önce verilen renklerle. tesadüfî hatalardır (Altunışık ve diğerleri. Son bölümde ise katılımcının yaş. s. katılımcıya ambalaja ilişkin çeşitli ifadeler sunularak. Ölçeğin istikrarını bozan şey. Likert ölçekli soruların analizi için faktör analizi uygulanmıştır.

Bu analizde alfa değeri 0 ile 1 arası değerler almakta ve kabul edilebilir bir değerin en az 0. 101 . Güvenilirlik Analizi Güvenilirlik analizi.116). Ancak.800 Soru Sayısı 114 Tablo 1’de.7 olması arzu edilmektedir. inceleme türü çalışmalarda bu değerin 0. s. Croncbach’s Alpha (Alfa Katsayısı) kullanılarak yapılmıştır. 114 değişkenin güvenilirlik analizi sonucu yer almaktadır. 2007. Tablo 1 Güvenilirlik Analizi Cronbach's Alpha Katsayısı 0. Alfa değerinin 0.5’e kadar makul kabul edilebileceği de bazı araştırmacılarca öngörülmektedir (Altunışık ve diğerleri.4.1.800 olarak tespit edildiği bu analiz sonucunda. araştırmada yer alan ve demografik değişkenler dışında kalan.4. araştırmanın yüksek güvenilirliğe sahip olduğu söylenebilir. Araştırmanın Bulguları 3.3.

0 0.3 2.2 4.7 6.5’inin 1001–2000 YTL. Aylık kişisel gelirlerine bakıldığında. katılımcıların %40.0 3.7 0.9 100.3 3.0 38.3 34.0 40.6’sı 19–30 yaş aralığındadır.1 45.1 1.3 8.1’ini kadınlar. Katılımcıların Sosyo-Demografik Özellikleri Tablo 2 Anket Katılımcılarının Profili Gruplar Cinsiyet Kadın Erkek Toplam 18 ve altı 19–25 26–30 31–35 36–40 41–45 46–50 51–55 56 ve üzeri Toplam 1000 YTL ve altı 1001–2000 YTL 2001–3000 YTL 3001–4000 YTL 4001–5000 YTL 5001YTL ve üzeri Toplam Frekans 131 111 242 1 100 83 21 15 11 5 4 2 242 92 98 29 8 8 7 242 Yüzde % 54.5 12. Araştırmaya katılan tüketicilerin % 75.2.4. %45.9’unu erkekler oluşturmaktadır.8 100.3. %38’inin ise 1000 YTL ve altında gelire sahip olduğu görülmektedir. yaş ve gelir düzeylerine ilişkin frekans ve yüzde dağılımları Tablo 2’de yer almaktadır. 102 .0 Yaş Gelir Araştırmaya katılan tüketicilerin cinsiyet.5 2.4 41. Araştırmaya katılan tüketicilerin %54.9 100.

9 33.0 Alışveriş sıklıklarının yer aldığı Tablo 3’e bakıldığında.5 16.2 1. Katılımcıların Anket Sorularına Dağılımları lişkin Frekans ve Yüzde Tablo 3 Alışverişlerinizi ne sıklıkla yapıyorsunuz? Alışveriş Sıklığı Haftada 1 den fazla Haftada 1 kez 2 haftada 1 kez Ayda 1 kez Daha uzun zaman aralıklarıyla Toplam Frekans 116 80 29 14 3 242 Yüzde % 47. Tablo 4 Alışverişlerinizi genellikle nereden yaparsınız? Alışveriş Yerleri Bakkal Şarküteri Market/Süpermarket Hipermarket Halk pazarı Diğer Toplam Frekans 5 1 190 40 3 3 242 Yüzde % 2. %78.5’i ise hipermarketlerden alışveriş yapmaktadır.5 1.0 Tablo 4’te yer alan ve araştırmaya katılan tüketicilerin genellikle nereden alışveriş yaptıklarını tespit etmeye yönelik olan sorunun frekans ve yüzde dağılımlarına bakıldığında.2 100.8 1. Alışveriş zaman aralıkları arttıkça.4.1 12.0 5.2 100. %33.1’lik oranla haftada bir kez alışveriş yapanlar izlemektedir.4 78. Bunu. araştırmaya katılan tüketicilerin %47. Araştırmaya katılan tüketicilerin %16.1 0.5’lik bir oranla büyük ölçüde market ve süpermarketlerden alışveriş yapıldığı görülmektedir. bu oranın küçüldüğü görülmektedir.3.9’unun haftada birden fazla kez alışveriş yaptığı görülmektedir.3. 103 .

1 0.8 4.0 Tablo 5’te görüldüğü gibi.1 4.1 100.8 0.2’lik bir oranla gıda ürünleri gelmektedir.8 0. 104 .2 2. katılımcıların ambalajına özellikle dikkat ettikleri ürün gruplarının başında % 87.Tablo 5 Ambalajına özellikle dikkat ettiğiniz ürün grubu hangisidir? Ürün Grupları Gıda Ürünleri Giyim Aksesuar Ev Eşyası Temizlik Ürünleri Kozmetik çecek (Alkollü ve Alkolsüz) Toplam Frekans 211 5 2 2 2 10 10 242 Yüzde % 87.

4 2 0.1 17 7.0 242 100.8 6 2.6 93 38.0 13 5.0 7 2.8 73 30.7 26.4 1 0.4 15 6.8 24.8 8 3.1 5 2.0 242 100.0 11 4.8 1 0.0 242 100.4 5.4 3 1 1.4 1 0.4 2 0.4 24 9.0 212 87.2 0.9 45 18.8 6.9 39 16.1 5 1 12 2.9 1 0.0 1 0.4 1 0.5 41 16.0 14 5.0 242 100.8 1 0.7 26 10.8 4.4 1 0.4 8 5 103 3.8 30 12.4 204 84 198 81.4 8 3.8 3 1.2 78.5 11 4.7 106 43.4 4 64 1.2 24 9.4 145 59.0 34 14.3 2.8 0.7 14 5.8 82 33.4 1 3.1 0.9 3 1.4 Kahverengi Şeffaf (Renksiz) Turuncu Süt Ayran Çikolata Hazır Kahve Sıvı Yağ Çay Toz Deterjan Domates Salçası Bira Ton Balığı Meyve Suyu Gazlı çecek Soda (Maden Suyu) Cips Diyet Bisküvi Bisküvi Yoğurt Kolonya Çiklet Frekans Yüzde (%) Frekans Yüzde (%) Frekans Yüzde (%) Frekans Yüzde (%) Frekans Yüzde (%) Frekans Yüzde (%) Frekans Yüzde (%) Frekans Yüzde (%) Frekans Yüzde (%) Frekans Yüzde (%) Frekans Yüzde (%) Frekans Yüzde (%) Frekans Yüzde (%) Frekans Yüzde (%) Frekans Yüzde (%) Frekans Yüzde (%) Frekans Yüzde (%) Frekans Yüzde (%) Frekans Yüzde (%) 1 0.3 17 7.2 0.0 242 100.4 3 1.2 1 0.7 26 10.7 5 2.4 1 0.5 5 2.4 1 0.0 29 12.6 4 1.4 1 0.1 46 19.3 2 0.0 242 100.4 12 5.4 2 0.1 5 2.4 13 7 5.4 7.0 242 100.8 168 69.2 1.6 3 3 189 1.4 1 0.3 2 0.4 2 0.4 74 30.8 46 19.3 4 1.2 1.0 2 0.4 - 1 0.7 35 14.1 5 2.2 13 5.7 4 1.9 2 0.8 13 5.4 87 36.8 12 5.8 35 14.4 1 0.2 9 3.9 7 2.0 242 100.7 73 30.1 63 26.4 0.2 134 55.2 30 12.0 242 100.7 4 1.8 16 6.0 242 100.0 2 0.4 5.8 44 18.7 2 0.0 14 15 1 5.8 1 0.4 22 9.0 242 100.8 75 31.8 1 14 0.9 3 1.8 1 0.0 242 100.6 1 0.8 3 4 30 1.8 1 0.5 242 100.Tablo 6 Lütfen Aşağıda Yer Alan Ürünlerin Ambalajlarını.8 5.1 42.4 1 0.0 12 5 19 0.0 25 10.6 4 1.3 20 8.0 105 Toplam Kırmızı Beyaz Siyah Mavi Yeşil Mor Sarı .2 10 4.0 242 100.4 108 44.2 0.9 37 15.4 1 0.4 1 0.5 56 23.4 7 2.0 242 100.4 2 14 58 0.0 9 3.0 242 100.1 3.2 4 1.1 1 0.7 15 6.1 115 47.7 4 76 2 1.1 102 42.1 4 1.7 3 1.0 242 100.7 12.0 242 100.3 5 2.8 3 2 2 1.2 24 9.0 1 0.4 2 0.4 1 0.1 187 77.8 4 1.4 42 17.4 2.2 2 0.8 1 0.5 29 12.1 16 6.0 242 100.6 2 0.4 2 10 9 0.9 2 0.4 51 21.4 2 0.0 122 50. Verilen Renklerden Hangisi ile Bağdaştırıyorsanız şaretleyiniz Eksik Cevaplayıcı 1 0.6 121 50.8 2 0.7 18 7.7 31.4 2 0.9 - 17 7 14 5.

mavi de %30.4’erlik eşit oranlarla mavi ve şeffaf (renksiz) izlemektedir.4 oranında sarı.6’lık bir oranla beyaz iken. Bunları %12. Buna göre: • Süt ambalajı ile bağdaştırılan renklere bakıldığında. • Domates salçası ambalajı ile kırmızı renk. %30.Tablo 6’da belirli ürünlerin ambalajları ile eşleştirilen renklerin frekans ve yüzde dağılımları görülmektedir.1 oranında ise şeffaf (renksiz) olarak düşünmektedirler.9 oranında mavi renk ile bağdaştırılmaktadır. %26. • Çikolata ambalajları %42. %30.4 oranında da kahverengi olarak eşleştirme yapılmıştır. • Toz deterjan ambalajı ile en çok bağdaştırılan renk %44. • Hazır kahve ambalajları %78. • Araştırmaya katılan tüketiciler sıvı yağ ambalajlarını %69.2 oranında kırmızı renkle bağdaştırılmaktadır. • Ayran ambalajı. Onları %19’luk bir oranla kırmızı renk izlemektedir. %81. • Ton balığı ambalajı %59. %84’lük bir oranla beyaz ilk sırayı almaktadır.8’lik bir oranla en çok beyaz renk ile bağdaştırılmıştır. %87 oranında bağdaştırılmaktadır.2’lik bir oranla en çok bağdaştırılan ikinci renk olmaktadır.6 ile sarı renklerinin birbirine yakın oranlarda olduğu görülmektedir. • Çay ambalajıyla bağdaştırılan renklere bakıldığında %31 ile siyah. • Bira ambalajlarında en çok bağdaştırılan renk %36 oranında sarı iken.6 oranında kahverengi. 106 .1’lik bir oran ile kahverengi ile bağdaştırılmaktadır. %23.

%31.9 oranında mavi.9 oranında kırmızı ve %10.3 ile beyaz olmaktadır.1 ile sarı.4 oranında şeffaf (renksiz) ve %43. %16. %42. %18. • Bisküvi ambalajı %24 oranında kahverengi ile bağdaştırılırken. 107 . %18.1 oranında da sarı renk ile bağdaştırılmaktadır. • Gazlı içecek ambalajları %50 oranında şeffaf (renksiz) olarak bağdaştırılırken.2 sarı. %14.5 oranında şeffaf (renksiz).3 oranında da kırmızı renkleri izlemektedir.4 turuncu. • Diyet bisküvi ambalajları %38. %26 oranında da beyaz renk ile bağdaştırılmaktadır.8 oranında yeşil olmaktadır. • Kolonya ambalajı %47.4 oranında yeşil renk ile bağdaştırılmaktadır. %19’luk oranı ile mavi.5 kırmızı ve %10. • Soda (maden suyu) ambalajları ağırlıklı olarak iki renk ile bağdaştırılmaktadır.• Meyve suyu ambalajlarındaki renk dağılımları ise. bunu %21.7 oranında yeşil renk ile bağdaştırılmaktadır.4’lük bir oranla sarı renk ile bağdaştırılırken. en çok bağdaştırılan ikinci renk olmaktadır. • Çiklet ambalajı %33. • Yoğurt ambalajı ile en çok bağdaştırılan renk %77.7 yeşil olarak gerçekleşmektedir.6 şeffaf (renksiz). %16.1 ile şeffaf (renksiz) ve %15. Bunlar: %50. • Cips ambalajları %55.

4 3 1.4 27 11.4 5 2.7 16 6.2 53 21.9 48 19.8 43 17.0 242 100.4 3 1.0 7 2.2 62 25.0 242 100.8 140 57.6 68 28.0 242 100.0 108 Toplam Karton Teneke Naylon Plastik Kâğıt Cam PET .7 2 0.3 93 38.4 2 0.8 2 0.9 107 44.1 11 4.1 4 1.4 2 0.1 2 0.1 14 5.7 5 2.8 26 10.6 195 80. Verilen Ambalaj Malzemelerinden Hangisi ile Bağdaştırıyorsanız şaretleyiniz Eksik Cevaplayıcı 1 0.Tablo 7 Lütfen Aşağıda Yer Alan Ürünlerin Ambalajlarını.8 26 10.9 1 0.0 242 100.5 19 7.5 1 0.3 36 14.7 5 2.7 3 1.4 11 4.8 3 1.8 1 0.0 242 100.1 57 23.9 1 0.7 8 3.8 16 6.3 1 0.8 2 0.8 2 0.4 183 75.8 2 0.0 242 100.5 81 33.8 242 100.8 1 0.3 8 3.4 1 0.0 242 100.8 5 2.0 14 5.4 Süt Ayran Çikolata Hazır Kahve Sıvı Yağ Çay Toz Deterjan Domates Salçası Bira Ton Balığı Meyve Suyu Gazlı çecek Soda (Maden Suyu) Cips Diyet Bisküvi Bisküvi Yoğurt Kolonya Çiklet Frekans Yüzde (%) Frekans Yüzde (%) Frekans Yüzde (%) Frekans Yüzde (%) Frekans Yüzde (%) Frekans Yüzde (%) Frekans Yüzde (%) Frekans Yüzde (%) Frekans Yüzde (%) Frekans Yüzde (%) Frekans Yüzde (%) Frekans Yüzde (%) Frekans Yüzde (%) Frekans Yüzde (%) Frekans Yüzde (%) Frekans Yüzde (%) Frekans Yüzde (%) Frekans Yüzde (%) Frekans Yüzde (%) 86 35.2 120 49.5 2 0.4 2 0.1 1 0.2 75 31.4 1 0.0 242 100.2 175 72.2 68 28.8 4 1.0 242 100.7 1 0.0 242 100.7 1 0.4 1 0.6 43 17.8 15 6.0 242 100.7 30 12.8 4 1.6 2 0.0 2 0.6 29 12.4 52 21.8 142 58.8 44 18.6 8 3.8 1 0.2 59 24.2 131 54.1 7 2.1 16 6.4 118 48.6 2 0.0 242 100.4 2 0.8 1 0.0 242 100.9 221 91.2 1 0.3 117 48.9 136 56.4 2 0.9 2 0.6 65 26.9 2 0.8 33 13.5 17 7.9 36 14.0 242 100.8 73 30.0 242 100.2 145 59.4 15 6.5 2 0.4 2 0.6 1 0.9 1 0.4 1 0.6 4 1.9 58 24.0 242 100.4 2 0.9 19 7.4 91 37.8 50 20.5 4 1.8 232 95.3 - 137 56.5 10 4.2 11 4.0 242 100.4 11 4.4 6 2.7 110 45.8 9 3.4 1 0.6 7 2.5 1 0.0 178 73.4 64 26.0 242 100.0 13 5.6 34 14.

5’lik oranı ile cam ikinci sıradadır. %35. PET ambalaj malzemesinin de plastik malzemelerin grubunda olduğunu düşünürsek. Ayrıca teneke ambalaj malzemesindeki oranın yüksekliğinin. • Domates salçası ambalajı %59.5 oranında naylon ile bağdaştırılmaktadır.9 oranında cam ve %20.2 oranında cam.3’lük oranıyla teneke olduğu görülmektedir. • Ayran ambalajı %44.9 oranında teneke ile bağdaştırılmaktadır.Tablo 7’de belirli ürünlerin ambalajları ile eşleştirilen ambalaj malzemelerinin frekans ve yüzde dağılımları görülmektedir. %33. • Toz deterjan ambalajıyla bağdaştırılan ambalaj malzemelerinde naylon. • Hazır kahve ambalajı %30. • Çikolata ambalajı %75. %21. • Çay ambalajları %58.7 oranında kâğıt ambalaj malzemesiyle eşleştirilmiştir. %26.6’lık bir oranla karton ilk sırayı alırken.7 oranında da PET ile bağdaştırılmıştır.2 oranında plastik.5 oranında da cam ile bağdaştırılmaktadır. %91. • Sıvı yağ ambalajı %31 oranında teneke. sıvı yağ ambalajları için büyük oranda plastik malzemeyle eşleştirme yapıldığı söylenebilir. %56. %48.9 oranında kağıt ve %21.6 oranında kâğıt ile bağdaştırılmaktadır. • Bira ambalajları %80. 109 .6 oranında cam ile bağdaştırılmaktadır. sıvı yağ satın alımlarında tüketicilerin yüksek litrelerdeki ambalajları tercih etmesinden kaynaklanabileceği tahmin edilmektedir. %24 oranında plastik.3’lük oranıyla ilk sırada yer almaktadır. Buna göre: • Süt ambalajı ile bağdaştırılan malzemelere bakıldığında. • Ton balığı ambalajıyla en çok bağdaştırılan ambalaj malzemesinin.

• Meyve suyu ambalajıyla en çok bağdaştırılan ambalaj malzemesi %45,5 ile karton olurken; %38,4’lük oranıyla cam ikinci sırada yer almaktadır. • Gazlı içecek ambalajlarında cam %48,8 ile en çok bağdaştırılan ambalaj malzemesi olurken; %28,1’lik oranıyla PET ikinci sırada yer almaktadır. • Soda (maden suyu) ambalajıyla, katılımcıların %95,9’u cam ambalaj malzemesini bağdaştırmaktadır. • Cips ambalajları %57,9 oranında naylon ile bağdaştırılmaktadır. • Diyet bisküvi ambalajları %56,2 oranında naylon ile bağdaştırılmaktadır. • Bisküvi ambalajları %54,1 oranında naylon ile bağdaştırılmaktadır. • Yoğurt ambalajları %73,6 oranında plastik ile bağdaştırılmaktadır. • Kolonya ambalajlarında en çok bağdaştırılan ambalaj malzemesi, %72,3’lük oranıyla cam olmaktadır. • Çiklet ambalajları %49,6 oranında kâğıt ile bağdaştırılırken; %25,6’lık

oranıyla naylon ikinci sırada yer almaktadır. 3.4.4. Tanımlayıcı statistikler
Tablo 8 Lütfen Aşağıda Verilen Ambalaj Unsur ve Fonksiyonlarını Önem Derecesine Göre 1: En Önemsiz 10: En Önemli Şeklinde Derecelendiriniz Tanımlayıcı statistikler Ürünü muhafaza etmesi Dayanıklılık Bilgi Verme Kullanım kolaylığı sağlaması Malzeme türü ve kalitesi Taşıma kolaylığı sağlaması Ebat Tasarım Şekil Renk Ortalama 9,32 8,79 8,49 8,42 8,38 7,94 7,02 6,78 6,06 5,06 Standart Sapma 1,595 1,781 1,996 1,916 1,879 2,236 2,508 2,402 2,455 2,693

110

Tablo 8’de katılımcıların ambalajın unsur ve fonksiyonlarına verdiği önem derecelerinin (1 ile 10 arasında) ortalama ve standart sapma değerleri yer almaktadır. Buna göre “ambalajın ürünü muhafaza etmesi” en önemli fonksiyon olarak ortaya çıkmaktadır. Dayanıklılık, bilgi verme, kullanım kolaylığı sağlaması, malzeme türü ve kalitesi ile taşıma kolaylığı sağlaması da ambalajın önemli olarak nitelenen diğer fonksiyon ve unsurları olup; renk, en az önemli unsur olmaktadır.
Tablo 9 Aşağıdaki Ambalaja Yönelik fadelerin Her Birinin Size Önem Derecesini lgili Bölümde şaretleyiniz Tanımlayıcı statistikler Üretim ve son kullanım tarihi bilgilerinin kolay görülebilir konumlandırılması Ambalajın, sağlığa zararlı maddelerden üretilmemiş olması Ambalajın dışarıya sızdırma yapmaması Üzerinde kullanım bilgilerinin olması Ambalaj üzerindeki yazıların okunabilir olması Rutubete dayanıklı malzemeden üretilmiş olması Ambalaj üzerinde, üretici firmaya ait bilgilerin yer alması Geri dönüşümlü malzemeden üretilmiş olması Kolay açılabilir olması Kolay taşınabilir olması Fazla yer kaplamaması Ambalajın, ürün bittikten sonra da başka amaçlar için kullanılabilmesi Ambalajın tasarımı Ambalaj tasarımının özgün olması Ambalajın ilgi çekici olması Ürünün market rafındaki duruşu Ambalajın rengi Ortalama 4,73 4,73 4,70 4,48 4,41 4,33 4,20 4,16 4,14 4,08 3,97 3,54 3,43 3,35 3,28 3,24 3,16 Standart Sapma 0,624 0,652 0,653 0,713 0,732 0,884 0,856 0,916 0,749 0,782 0,853 1,078 0,920 1,031 0,985 1,047 0,957

Tablo 9’da ambalaja ilişkin ifadelerin önem derecesini (1: Hiç Önemli Değil; 2: Önemli Değil; 3: Ne Önemli Ne Önemsiz; 4: Önemli; 5: Çok Önemli) ölçmeye yönelik sorunun ortalama ve standart sapma değerleri yer almaktadır. Araştırmaya katılan tüketiciler tarafından ambalaj üzerinde üretim ve son kullanım tarihi bilgilerinin kolay görülebilir konumlandırılması ve ambalajın sağlığa zararlı maddelerden üretilmemiş olması “çok önemli” olarak nitelendirilmiştir. Ambalajın dışarıya sızdırma yapmaması da yine “çok önemli” olarak nitelenen bir başka ifade olmaktadır. Tüketicilerin “önemli” olarak nitelendirdiği diğer ifadeler ise sırasıyla; üzerinde kullanım bilgilerinin olması, yazıların okunabilir olması, rutubete dayanıklı

111

malzemeden üretilmiş olması, üretici firmaya ait bilgilerin yer alması, geri dönüşümlü malzemeden üretilmiş olması, kolay açılabilir olması, kolay taşınabilir olması, fazla yer kaplamaması ve ürün bittikten sonra başka amaçlar için de kullanılabilmesidir.
Tablo 10 Ambalaj Rengine Yönelik Alışkanlığınızı, Aşağıdaki Her Bir fadeye Katılma Derecenize Göre Belirtiniz Tanımlayıcı statistikler Ambalaj rengi, markayı ayırt etmemi sağlar Ambalajın rengi, ürünü satın almamda etkilidir Benzer ve de aynı fiyatlı ürünlerde, ambalaj rengi güzel olanı tercih ederim Tanımadığım bir markanın ürünlerini, ambalaj rengi güzelse satın alırım Güvendiğim bir markaya ait ürünü, ambalaj rengini beğenmediğim için satın almayabilirim Ambalaj rengi güzel olan bir ürün, aynı zamanda kalitelidir Ambalaj rengi güzel olduğu için, bir ürüne fazladan para ödeyebilirim Ortalama 3,63 3,08 3,03 2,34 2,14 2,13 1,99 Standart Sapma 1,103 1,042 1,240 1,037 1,109 1,052 1,039

Tablo 10’da, araştırmaya katılan tüketicilerin ambalaj rengine ilişkin alışkanlıklarını, verilen ifadelere katılma derecelerine göre (1: Kesinlikle Katılmıyorum; 2: Katılmıyorum; 3: Ne Katılıyorum Ne Katılmıyorum; 4: Katılıyorum; 5: Kesinlikle Katılıyorum) ölçmeye yönelik sorunun ortalama ve standart sapma değerleri yer almaktadır. Katılımcılar “Ambalaj rengi, markayı ayırt etmemi sağlar” ifadesine katılmaktadır. Ambalaj renginin o ürünü satın almalarında etkili olduğu ve de benzer ve aynı fiyatlı ürünlerde ambalajı güzel olanı tercih etmeleri konusunda tüketiciler kararsız kalmaktadırlar. Tüketiciler tanımadıkları markaların ürünlerini, ambalaj rengi güzel olduğu için satın almayı; güvendikleri bir markanın ürününü, ambalaj rengini beğenmedikleri için satın almamayı; ambalaj rengi güzel olan bir ürünün aynı zamanda kaliteli olduğunu ve ambalaj rengi güzel olduğu için bir ürüne fazladan para ödemeyi kabul etmemektedirler.

112

36 2.786 0. 2: Katılmıyorum. ürünü satın almamda etkilidir Güvendiğim bir markaya ait ürünü.25 3. ambalaj formunun kolay taşımaya ve elde kolay tutmaya elverişli olması ve de ambalaj şeklinin markayı ayırt etmelerini sağladığı şeklindeki ifadelere katılmaktadır. ambalaj şekli güzel olan bir ürünün aynı zamanda kaliteli olduğu ve ambalaj şekli güzel olduğu için bir ürüne fazladan para ödeme şeklindeki ifadelere katılmamaktadırlar. 113 . verilen ifadelere katılma derecelerine göre (1: Kesinlikle Katılmıyorum. ambalaj şekli güzel olanı tercih ederim Ambalajın şekli. markayı ayırt etmemi sağlar Benzer ve de aynı fiyatlı ürünlerde.013 1. aynı zamanda kalitelidir Ambalaj şekli güzel olduğu için. ambalaj şekli güzelse satın alırım Ambalaj şekli güzel olan bir ürün.981 1.045 1. 3: Ne Katılıyorum Ne Katılmıyorum.66 3. Tüketiciler küçük bir ürün için büyük bir ambalaj kullanılmaması.24 Standart Sapma 0. güvendikleri bir markaya ait ürünü ambalaj şeklini beğenmedikleri için satın almama.07 4. tanımadıkları bir markanın ürünlerini ambalaj şekli güzelse satın alma.20 4. elde kolay tutmaya elverişli olmalıdır Ambalaj şekli.166 1. Aşağıdaki Her Bir fadeye Katılma Derecenize Göre Belirtiniz Tanımlayıcı statistikler Küçük bir ürün için büyük bir ambalaj kullanılmamalıdır Ambalajın formu.970 0. bir ürüne fazladan para ödeyebilirim Ortalama 4.723 0.Tablo 11 Ambalaj Şekline ve Boyutuna Yönelik Alışkanlığınızı. ambalaj şeklini beğenmediğim için satın almayabilirim Tanımadığım bir markanın ürünlerini.081 1.30 2. Benzer ve de aynı fiyatlı ürünlerde ambalaj şekli güzel olanı tercih etmeleri ve ambalaj şeklinin ürünü satın almalarında etkili olduğu konusunda kararsız olan tüketiciler. araştırmaya katılan tüketicilerin ambalaj şekline ve boyutuna ilişkin alışkanlıklarını.00 3. kolay taşımaya elverişli olmalıdır Ambalajın formu. 4: Katılıyorum.39 2.091 1. 5: Kesinlikle Katılıyorum) ölçmeye yönelik sorunun ortalama ve standart sapma değerleri yer almaktadır.17 2.123 Tablo 11’de.

40 2. markaya olan güvenimi arttırır Ambalajda kullanılan malzeme kalitesine dikkat ederim Ambalaj.863 0.50 3. en önemli unsurdur Ambalaj üzerinde yer alan etiket bilgilerini okurum Ambalaj.954 0.55 3. sade olmalıdır Ambalajın tasarımı ürünü satın almamda etkilidir Benzer ve de aynı fiyatlı ürünlerde.14 4.945 0. Ambalajın.090 0.23 1. ürünün fiyatını doğrudan etkiler Ambalaj.067 1.987 0.24 3.15 4. aynı zamanda kalitelidir Ambalajı güzel olduğu için.25 4.50 4.957 114 .901 1.09 3.89 3.32 2. Ortalama 4.67 2. bir ürüne fazladan para ödeyebilirim Şöhretli insanların fotoğraflarına ambalaj üzerinde yer verilmelidir.984 0.43 3. ilgi çekici olmalıdır Ürün ambalajları zaman zaman yenilenmelidir.55 3. ambalajı güzelse satın alırım Ambalajı güzel olan bir ürün.704 0. açıldıktan sonra tekrar kapatılabilir özellikte olmalıdır Ambalajın geri dönüşümlü olması gereklidir Küçük bir ürün için büyük bir ambalaj kullanılmamalıdır Ambalajın kolay açılabilir olması gerekir Ambalaj. ürün de kalitelidir Tanımadığım bir markanın ürünlerini. Aşağıdaki Her Bir fadeye Katılma Derecenize Göre Belirtiniz Tanımlayıcı statistikler Ambalaj üzerinde üretim ve son kullanma tarihi bilgileri yer almalıdır Ambalaj dayanıklı olmalıdır Ambalaj üzerinde ürüne ait tüm bilgiler yer almalıdır Ambalajın ürünü koruması.086 1.73 3. dokunulduğunda iyi bir his vermesi gerekir Ambalaj.66 3.80 3.84 Standart Sapma 0.748 0.110 1.129 1.113 0.22 2.57 3. oturmuş bir marka imajı verir.24 4.002 0.84 3.Tablo 12 Genel Olarak Ambalaja Yönelik Alışkanlığınızı. ambalajı nasıl olursa olsun satın alırım Ambalaj tasarımı orijinal olmalıdır Aynı ambalajın uzun süre kullanılması.72 4. elde kolay tutulabilir olmalıdır Ambalaj.636 0.787 0.949 1.799 0. kolay taşınabilir olmalıdır yi bir ambalaj.46 4.42 4.983 0.877 0.861 0. markayı ayırt etmemi sağlar Güvendiğim bir markaya ait ürünleri.53 4.665 0.31 3.984 1.749 0. ambalajı güzel olanı tercih ederim Ambalajı kaliteli ise.19 4.937 0.709 0. Ambalaj.822 0.

tasarımının ürün satın alımında etkili olduğu. elde kolay tutulabilir ve taşınabilir olması. küçük bir ürün için büyük bir ambalaj kullanılmaması. güvendikleri bir markaya ait ürünleri ambalajı nasıl olursa olsun satın aldıkları. ambalajın markayı ayırt etmelerini sağladığı. Ambalajın dayanıklı olması ve üzerinde ürüne ait tüm bilgilerin yer almasını da tüketiciler yine “kesinlikle katılıyorum” şeklinde değerlendirmişlerdir. sade olması. ambalajın ürünün fiyatını doğrudan etkilediği. Ambalajın dokunulduğunda iyi bir his vermesi. 3: Ne Katılıyorum Ne Katılmıyorum. daha önceki bir soruda da kontrol amaçlı olarak bulunan ve “çok önemli” olarak nitelendirdikleri bir ifade olan. tanımadıkları bir markanın ürünlerini ambalajı güzelse satın alacakları. ambalajın ürünü korumasının en önemli unsur olduğu. aynı ambalajın uzun süre kullanılmasının oturmuş bir marka imajı verdiği. 115 . Ayrıca tüketiciler. verilen ifadelere katılma derecelerine göre (1: Kesinlikle Katılmıyorum. araştırmaya katılan tüketicilerin genel olarak ambalaja ilişkin alışkanlıklarını. Araştırmaya katılan tüketiciler.Tablo 12’de. 5: Kesinlikle Katılıyorum) ölçmeye yönelik sorunun ortalama ve standart sapma değerleri yer almaktadır. ambalajda kullanılan malzeme kalitesine dikkat ettikleri. benzer ve aynı fiyatlı ürünlerde ambalajı güzel olanın tercih edilmesi ve ambalajı kaliteli ise ürünün de kaliteli olduğu yönündeki ifadelere karşı tüketiciler kararsız kalmışlardır. ambalajın açılıp kapatılabilir nitelikte olması gerektiği. ambalajı güzel olan bir ürünün aynı zamanda kaliteli olduğu. 4: Katılıyorum. ambalaj üzerinde üretim ve son kullanım tarihi bilgilerinin yer almasına “kesinlikle katılıyorum” demişlerdir. etiket bilgilerini okudukları. 2: Katılmıyorum. geri dönüşümlü olması. iyi bir ambalajın markaya olan güveni arttırdığı. Araştırmaya katılan tüketicilerin “katılıyorum” şeklinde değerlendirdikleri ifadeler ise sırasıyla. ambalaj tasarımının orijinal olması gerektiği. ambalajın ilgi çekici olması gerektiği ve ürün ambalajlarının zaman zaman yenilenmesi gerektiği şeklindeki ifadelerdir. kolay açılabilir olması. ambalajı güzel olduğu için bir ürüne fazladan para ödeyebilecekleri ve şöhretli insanların fotoğraflarına ambalaj üzerinde yer verilmesi gerektiği yönündeki ifadelere katılmamaktadırlar.

41 4.24 3.70 4.16 Ambalajın tasarımı Ambalaj tasarımının özgün olması Ambalajın ilgi çekici olması Ürünün market rafındaki duruşu Ambalajın rengi Tablo 14’te yer alan ortalama değerlerine baktığımızda. ambalajın bilgilendirme ve koruma yönüne ilişkin ifadeler. üretici firmaya ait bilgilerin yer alması 4.48 4.Tablo 13 Ambalajın Bilgilendirme ve Koruma Yönü Faktörüne Ait Soruların Ortalamaları Faktör smi Ambalajın Bilgilendirme ve Koruma Yönü Ambalajın Bilgilendirme ve Koruma Yönü Ambalajın Bilgilendirme ve Koruma Yönü Ambalajın Bilgilendirme ve Koruma Yönü Ambalajın Bilgilendirme ve Koruma Yönü Ambalajın Bilgilendirme ve Koruma Yönü Ambalajın Bilgilendirme ve Koruma Yönü Ortalama Üretim ve son kullanım tarihi bilgilerinin kolay görülebilir konumlandırılması Ambalajın. Tablo 14. araştırmaya katılan tüketiciler tarafından “ne önemli ne önemsiz” olarak değerlendirilmektedir.20 Yapılan faktör analizi sonucunda ortaya çıkan faktör gruplarının ortalama dağılımları Tablo 13.73 4.28 3.33 4. ambalajın görsel yönüne ilişkin ifadeler.43 3.73 4. araştırmaya katılan tüketiciler tarafından “çok önemli” ve “önemli” olarak değerlendirilmektedir.35 3. Tablo 13’te yer alan ortalama değerlerine baktığımızda. Tablo 14 Ambalajın Görsel Yönü Faktörüne Ait Soruların Ortalamaları Faktör smi Ambalajın Görsel Yönü Ambalajın Görsel Yönü Ambalajın Görsel Yönü Ambalajın Görsel Yönü Ambalajın Görsel Yönü Ortalama 3. sağlığa zararlı maddelerden üretilmemiş olması Ambalajın dışarıya sızdırma yapmaması Üzerinde kullanım bilgilerinin olması Ambalaj üzerindeki yazıların okunabilir olması Rutubete dayanıklı malzemeden üretilmiş olması Ambalaj üzerinde. 116 . Tablo 15 ve Tablo 16’da yer almaktadır.

225). araştırmaya katılan tüketiciler tarafından “önemli” olarak değerlendirilmektedir.54 Geri dönüşümlü malzemeden üretilmiş olması Ambalajın. 2007.97 Kolay açılabilir olması Kolay taşınabilir olması Fazla yer kaplamaması Tablo 15’te yer alan ortalama değerlerine baktığımızda.5 – 1. Faktör Analizi Anket verilerinin faktör analizine uygunluğunu test etmek için KMO (KaiserMeyer-Olkin) ve Bartlett Testi uygulanmıştır.14 4.5. Bartlett küresellik testi. 2007. KMO değeri olarak 0.0 arası değerler kabul edilebilir olarak değerlendirilirken. 3. genel olarak araştırmacılarca tatminkâr olarak düşünülen KMO değeri 0. araştırmaya katılan tüketiciler tarafından “önemli” olarak değerlendirilmektedir.226). KMO ise faktör analizinin uygunluğunu test etmek için uygulanmaktadır. 117 . ürün bittikten sonra da başka amaçlar için kullanılabilmesi Tablo 16’da yer alan ortalama değerlerine baktığımızda. evrende bulunan değişkenler arasında ilişkinin olmadığı hipotezinin test edilmesidir (Altunışık ve diğerleri.16 3. 0. ambalajın çevre yönüne ilişkin ifadeler. s.5’in altındaki değerler faktör analizinin söz konusu veri seti için uygun olmadığının göstergesidir. ambalajın kolaylık yönüne ilişkin ifadeler.4. s. Ancak.7’dir (Altunışık ve diğerleri. Tablo 16 Ambalajın Çevre Yönü Faktörüne Ait Soruların Ortalamaları Faktör smi Ambalajın Çevre Yönü Ambalajın Çevre Yönü Ortalama 4.Tablo 15 Ambalajın Kolaylık Yönü Faktörüne Ait Soruların Ortalamaları Faktör smi Ambalajın Kolaylık Yönü Ambalajın Kolaylık Yönü Ambalajın Kolaylık Yönü Ortalama 4.08 3.

50 veya üzeri yükler.823’lük alfa değeri ile araştırmanın yüksek güvenilirliğe sahip olduğu söylenebilir.Tablo 17 Güvenilirlik Analizi Cronbach's Alpha Katsayısı 0. Kısaca. s.000 Tablo 18’de yer alan analiz sonuçlarına baktığımızda KMO değerinin 0. 2005. Barlett testi sonucunda önem derecesi 0. 118 . verinin faktör analizine uygun olduğunu göstermektedir. ±0.858 olduğu görülmektedir ve bu sonuç. 0. Bartlett's Test of ChiSphericity Square df Sig.40’tan büyük yükler daha önemli ve ±0.289).842 136 0. Faktör yüklerinin büyüklüğü. değişken ve faktör arasındaki benzerlik derecesini gösterir. Tablo 18 KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Approx.823 Soru Sayısı 17 Tablo 17’de faktör analizi sonucunda anlamlı bulunan 17 değişkene uygulanan güvenilirlik analizi sonucu yer almaktadır. orijinal değişkenle faktör arasındaki korelâsyonun göstergesidir. Buna göre 0.000 çıkmış ve bu sonuç da değişkenler arasında güçlü bir ilişkinin varlığını göstermektedir. Faktör yükleri her bir değişken ile faktörün korelâsyonunu. değişkenin faktörü temsil etme derecesini gösterir. gerçekten önemli kabul edilir (Gegez.30’dan büyük faktör yüklerinin minimal düzeyi karşıladığı söylenebilir.858 1771. ±0.

686 0.825 0.814 0. ürün bittikten sonra da başka amaçlar için kullanılabilmesi 0.691 0.653 0.641 Faktör Yükleri 2 3 4 0.815 Yapılan faktör analizi sonucunda sadece bir tek soru grubundan anlamlı sonuç elde edilmiştir.723 0.Tablo 19 Faktör Analizi Sonucu Faktör simleri Ambalajın Bilgilendirme ve Koruma Yönü Ambalajın Bilgilendirme ve Koruma Yönü Ambalajın Bilgilendirme ve Koruma Yönü Ambalajın Bilgilendirme ve Koruma Yönü Ambalajın Bilgilendirme ve Koruma Yönü Ambalajın Bilgilendirme ve Koruma Yönü Ambalajın Bilgilendirme ve Koruma Yönü Ambalajın Estetik Yönü Ambalajın Estetik Yönü Ambalajın Estetik Yönü Ambalajın Estetik Yönü Ambalajın Estetik Yönü Ambalajın Kolaylık Yönü Ambalajın Kolaylık Yönü Ambalajın Kolaylık Yönü Ambalajın Çevre Yönü Ambalajın Çevre Yönü Rotated Componenet Matrix (a) 1 Üretim ve son kullanım tarihi bilgilerinin kolay görülebilir konumlandırılması Ambalajın.785 0.593 0. Bu soruya ilişkin faktör analizi Tablo 19’da yer almaktadır. üretici firmaya ait bilgilerin yer alması Ambalajın tasarımı Ambalaj tasarımının özgün olması Ambalajın ilgi çekici olması Ürünün market rafındaki duruşu Ambalajın rengi Kolay açılabilir olması Kolay taşınabilir olması Fazla yer kaplamaması Geri dönüşümlü malzemeden üretilmiş olması Ambalajın.750 0. 119 .698 0.778 0.826 0.820 0. sağlığa zararlı maddelerden üretilmemiş olması Ambalajın dışarıya sızdırma yapmaması Üzerinde kullanım bilgilerinin olması Ambalaj üzerindeki yazıların okunabilir olması Rutubete dayanıklı malzemeden üretilmiş olması Ambalaj üzerinde.657 0.691 0.

toplam varyansın %19. s. Dördüncü faktör ise ambalajın çevre yönü olup.758 64. ncelenen bir değişken açısından bağımsız iki grup arasında anlamlı fark olup olmadığı. 2005.6.Tablo 20 Toplam Açıklanan Varyans Initial Eigenvalues Component Toplam Varyans % Kümülâtif % 1 5. toplam varyansın%6. öncelikle. Birinci faktör. Bu durum.237 Extraction Method: Principal Component Analysis.533 2 3.361 31. araştırmaya katılan tüketicilerin.896’sını açıklamaktadır.238 19.049’unu açıklamaktadır. 120 . diğer faktörlerin toplamına yakın bir ağırlığa sahiptir. Birinci faktör. toplam varyansın %64. ambalajın bilgilendirme ve koruma yönünü dikkate aldıklarını göstermektedir.237’sini açıklamaktadır (Tablo 20).479 4 1.172 6. Ambalajın kolaylık yönü olan üçüncü faktör. bağımsız iki grup arasındaki farkların testi (independet samples t-test) ile incelenmektedir (Altunışık ve diğerleri.049 50.896 57. Yapılan analiz sonucunda özdeğeri 1’in üzerinde olan dört faktör belirlenmiştir. 3. gruplar arasında farklılık olmadığını ifade derken. 2007. T testinde sıfır hipotezi. T Testi T testi iki örnek ortalaması arasındaki farklılığın istetistiksel önemini test etmektedir.172-173). s. kinci faktör ise ambalajın estetik yönü olup.149 6.533 31. ambalajın bilgilendirme ve koruma yönü olup. araştırma hipotezi (alternatif hipotez) ise grup ortalamaları arasında fark olduğunu ifade etmektedir (Gegez.583 3 1.758’ini açıklamaktadır.286).4.533’ünü açıklamaktadır. toplam varyansın %6. Bu dört faktör. toplam varyansın %31.

Tablo 21 Cinsiyete Göre Araştırmaya Katılan Tüketicilerin Ambalaj Unsur ve Fonksiyonlarına Yönelik fadelere lişkin T-testi Tablosu Sig. Varyansların Eşit Olması Durumu Varyansların Farklı Olması Durumu Varyansların Eşit Olması Durumu Varyansların Farklı Olması Durumu Varyansların Eşit Olması Durumu Varyansların Farklı Olması Durumu Varyansların Eşit Olması Durumu Varyansların Farklı Olması Durumu Varyansların Eşit Olması Durumu Varyansların Farklı Olması Durumu Varyansların Eşit Olması Durumu Varyansların Farklı Olması Durumu Varyansların Eşit Olması Durumu Varyansların Farklı Olması Durumu Varyansların Eşit Olması Durumu Varyansların Farklı Olması Durumu Varyansların Eşit Olması Durumu Varyansların Farklı Olması Durumu Varyansların Eşit Olması Durumu Varyansların Farklı Olması Durumu 0,066 sd 240 208,737 0,795 239 233,787 0,765 239 233,195 0,424 240 227,161 0,684 239 231,804 0,658 240 231,489 0,060 240 218,000 0,140 239 223,191 0,093 240 225,186 0,048 239 206,410 Sig. (2-tailed) Anl. 0,202 9,44 0,211 0,294 5,23 0,294 0,209 6,25 0,209 0,331 8,49 0,334 0,750 6,74 0,750 0,488 8,86 0,489 0,041 8,65 0,044 0,202 8,11 0,206 0,264 7,19 0,268 0,020 8,77 0,023 8,17 6,83 7,74 8,14 8,70 6,84 8,25 5,85 4,86 9,18 Ortalama Kadın Erkek

Ürünü Muhafaza Etmesi

Renk

Şekil

Malzeme Türü ve Kalitesi

Tasarım

Dayanıklılık

Kullanım Kolaylığı Sağlaması

Taşıma Kolaylığı Sağlaması

Ebat

Bilgi Verme

121

H0 : Cinsiyete göre, tüketicilerin ambalaj unsur ve fonksiyonlarına yönelik ifadelere ilişkin verdikleri cevaplar arasında fark yoktur. H1 : Cinsiyete göre, tüketicilerin ambalaj unsur ve fonksiyonlarına yönelik ifadelere ilişkin verdikleri cevaplar arasında fark vardır. Tablo 21’de yer alan T testi sonuçlarına göre; ambalajın kullanım kolaylığı sağlama ve bilgi verme fonksiyonlarına ilişkin verilen cevapların, anlamlılık seviyesi olan Significance (2-tailed) değerlerine bakıldığında %5 anlamlılık düzeyi için 0,05’ten küçük olduğu, dolayısıyla kadın ve erkek tüketiciler arasında fark olduğu görülmektedir. Buna göre, ambalajın kullanım kolaylığı sağlaması ve bilgi vermesi gibi fonksiyonların kadın tüketiciler için erkek tüketicilere kıyasla daha önemli olduğu ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla sıfır hipotezi (H0) reddedilmiştir.
Tablo 22 Cinsiyete Göre Araştırmaya Katılan Tüketicilerin Ambalaja Yönelik fadelerin Önem Derecelerine lişkin T-testi Tablosu Sig. Varyansların Eşit Olması Durumu Varyansların Farklı Olması Durumu Varyansların Eşit Olması Durumu Varyansların Farklı Olması Durumu Varyansların Eşit Olması Durumu Varyansların Farklı Olması Durumu Varyansların Eşit Olması Durumu Varyansların Farklı Olması Durumu Varyansların Eşit Olması Durumu Varyansların Farklı Olması Durumu Varyansların Eşit Olması Durumu Varyansların Farklı Olması Durumu 0,042 sd 240 229,865 0,546 240 216,394 0,009 239 204,797 0,925 240 220,768 0,130 239 222,546 0,942 239 229,358 Sig. (2-tailed) Anl. 0,001 4,29 0,001 0,142 4,24 0,148 0,004 4,12 0,005 0,036 4,18 0,038 0,038 4,57 0,040 0,394 4,38 0,395 4,28 4,38 3,96 3,80 4,06 3,96 Ortalama Kadın Erkek

Kolay açılabilir olması

Geri dönüşümlü malzemeden üretilmiş olması

Fazla yer kaplamaması

Kolay taşınabilir olması

Üzerinde kullanım bilgilerinin olması

Rutubete dayanıklı malzemeden üretilmiş olması

122

Sig. Varyansların Eşit Olması Durumu Varyansların Farklı Olması Durumu Varyansların Eşit Olması Durumu Ambalajın rengi Varyansların Farklı Olması Durumu Varyansların Eşit Ambalajın ilgi çekici olması Olması Durumu Varyansların Farklı Olması Durumu Varyansların Eşit Olması Durumu Ürünün market rafındaki duruşu Varyansların Farklı Olması Durumu Varyansların Eşit Ambalajın dışarıya sızdırma Olması Durumu yapmaması Varyansların Farklı Olması Durumu Varyansların Eşit Üretim ve son kullanım tarihi Olması Durumu bilgilerinin kolay görülebilir konumlandırılması Varyansların Farklı Olması Durumu Varyansların Eşit Ambalajın, sağlığa zararlı Olması Durumu maddelerden üretilmemiş olması Varyansların Farklı Olması Durumu Varyansların Eşit Ambalajın, ürün bittikten sonra da Olması Durumu başka amaçlar için kullanılabilmesi Varyansların Farklı Olması Durumu Varyansların Eşit Ambalaj üzerinde, üretici firmaya ait Olması Durumu bilgilerin yer alması Varyansların Farklı Olması Durumu Varyansların Eşit Ambalaj üzerindeki yazıların Olması Durumu okunabilir olması Varyansların Farklı Olması Durumu Varyansların Eşit Ambalaj tasarımının özgün olması Olması Durumu Varyansların Farklı Olması Durumu Ambalajın tasarımı 0,996

sd 239 233,553

Sig. (2-tailed) Anl. 0,732

Ortalama Kadın 3,45 Erkek 3,41

0,732 0,018 3,29 3,00 0,019 0,762 3,30 3,26 0,762 0,181 3,33 3,14 0,182 0,032 4,78 4,60 0,035 0,022 4,82 4,63 0,024 0,057 4,80 4,64 0,061 0,621 3,57 3,50 0,624 0,484 4,23 4,15 0,488 0,155 4,48 4,34 0,157 0,442 3,40 3,30 0,446

0,988

239 219,662

0,939

239 232,923

0,914

238 230,684

0,001

239 211,882

0,000

239 216,164

0,004

239 214,108

0,296

238 223,273

0,900

239 223,083

0,693

239 227,335

0,147

239 221,235

123

tüketicilerin ambalaja yönelik ifadelerin önem dereceleri arasında fark yoktur. Buna göre. fazla yer kaplamaması. ambalajın kolay açılabilir olması. dışarıya sızdırma yapmama ve üretim ile son kullanım tarihi bilgilerinin kolay görülebilir konumlandırılması gibi ambalaj özelliklerinin. kolay açılabilir olma. Tablo 22’de yer alan T testi sonuçlarına göre.H0 : Cinsiyete göre. H1 : Cinsiyete göre. üzerinde kullanım bilgilerinin olması. rengi. tüketicilerin ambalaja yönelik ifadelerin önem dereceleri arasında fark vardır. anlamlılık seviyesi olan Significance (2-tailed) değerlerine bakıldığında %5 anlamlılık düzeyi için 0. dolayısıyla kadın ve erkek tüketiciler arasında fark olduğu görülmektedir. renk. kolay taşınabilir olması. dışarıya sızdırma yapmaması ve üretim ile son kullanım tarihi bilgilerinin kolay görülebilir konumlandırılmasına ilişkin verilen cevapların. Dolayısıyla sıfır hipotezi (H0) reddedilmiştir. kolay taşınabilir olma. fazla yer kaplamama.05’ten küçük olduğu. kadın tüketiciler için erkek tüketicilere kıyasla daha önemli olduğu ortaya çıkmaktadır. 124 . üzerinde kullanım bilgilerinin olması.

838 240 231. (2-tailed) Anl.783 0.164 sd 240 226. 125 .119 0.15 0.20 3.Tablo 23 Cinsiyete Göre Araştırmaya Katılan Tüketicilerin Ambalaj Rengine Yönelik Alışkanlıklarına lişkin T-testi Tablosu Sig.65 0.462 2.04 2.734 0.461 2.896 0.28 0.832 3.306 2. ambalaj rengini beğenmediğim için satın Varyansların Farklı almayabilirim Olması Durumu Ambalajın rengi.09 0.694 239 233.61 1.05’ten küçük değer bulunmadığı.689 239 235. 0.737 2.411 2.935 3.06 Ortalama Kadın Erkek Tablo 23’te yer alan T testi sonuçlarındaki Significance (2-tailed) değerlerine bakıldığında.93 2.833 0.397 239 231.02 0.935 0.532 0.965 Sig. ürünü satın almamda etkilidir 0. markayı ayırt Olması Durumu etmemi sağlar Varyansların Farklı Olması Durumu Güvendiğim bir markaya ait Varyansların Eşit Olması Durumu ürünü.772 0. Varyansların Eşit Olması Durumu Varyansların Farklı Olması Durumu Tanımadığım bir markanın Varyansların Eşit ürünlerini. %5 anlamlılık düzeyi için 0. ambalaj rengi Olması Durumu güzelse satın alırım Varyansların Farklı Olması Durumu Benzer ve de aynı fiyatlı Varyansların Eşit ürünlerde.307 0.836 0.836 239 224.500 239 230.773 3. bir ürüne fazladan para Olması Durumu ödeyebilirim Varyansların Farklı Olması Durumu Varyansların Eşit Ambalaj rengi. aynı zamanda kalitelidir Varyansların Farklı Olması Durumu Ambalaj rengi güzel olduğu Varyansların Eşit için. ambalaj rengi Olması Durumu güzel olanı tercih ederim Varyansların Farklı Olması Durumu Varyansların Eşit Ambalaj rengi güzel olan bir Olması Durumu ürün.739 0. dolayısıyla ambalaj rengine yönelik alışkanlıklarda cinsiyete göre bir fark bulunmadığı görülmektedir.09 0.41 3.04 0.411 0.11 3.

039 4.27 0.201 0. Varyansların Eşit ambalaj şeklini beğenmediğim için Olması Durumu satın almayabilirim Varyansların Farklı Olması Durumu Varyansların Eşit Ambalajın formu.040 0.085 0.05 Ortalama Kadın Erkek 126 .33 2.596 Sig.89 2.222 238 224.745 0. Varyansların Eşit Olması Durumu Varyansların Farklı Olması Durumu Varyansların Eşit Küçük bir ürün için büyük bir Olması Durumu ambalaj kullanılmamalıdır Varyansların Farklı Olması Durumu Güvendiğim bir markaya ait ürünü.063 2.91 2.884 238 234.060 0. (2-tailed) Anl.531 238 230.Tablo 24 Cinsiyete Göre Araştırmaya Katılan Tüketicilerin Ambalaj Şekline ve Boyutuna Yönelik Alışkanlıklarına lişkin T-testi Tablosu Sig.598 0.07 3.066 0.307 0.783 238 234.888 3. Olması Durumu aynı zamanda kalitelidir Varyansların Farklı Olması Durumu Varyansların Eşit Ambalaj şekli.599 3.193 0. ambalaj şekli güzelse Varyansların Farklı satın alırım Olması Durumu Varyansların Eşit Ambalajın formu.27 0.868 238 226. ürünü satın almamda etkilidir 0.199 0.29 0. bir Olması Durumu ürüne fazladan para ödeyebilirim Varyansların Farklı Olması Durumu Varyansların Eşit Ambalaj şekli güzel olan bir ürün.142 238 223.615 0.38 3.65 2.34 0.27 0.795 0.705 0.27 0.662 0.052 0. elde kolay Olması Durumu tutmaya elverişli olmalıdır Varyansların Farklı Olması Durumu Benzer ve de aynı fiyatlı ürünlerde.003 4.53 4.864 sd 238 229.885 0.662 2.21 0.036 238 218.32 0.050 4. 0. markayı ayırt etmemi Olması Durumu sağlar Varyansların Farklı Olması Durumu Varyansların Eşit Tanımadığım bir markanın Olması Durumu ürünlerini. Varyansların Eşit ambalaj şekli güzel olanı tercih Olması Durumu ederim Varyansların Farklı Olması Durumu Varyansların Eşit Ambalaj şekli güzel olduğu için.784 2.20 3.085 3.003 3.21 3.784 0.743 238 225.67 0.616 2.09 0.664 0.012 238 235. kolay taşımaya Olması Durumu elverişli olmalıdır Varyansların Farklı Olması Durumu Ambalajın şekli.

64 3.96 4.26 0.H0 : Cinsiyete göre.004 0. tüketicilerin ambalaj şekline ve boyutuna yönelik alışkanlıkları arasında fark vardır.22 3. Tablo 25 Cinsiyete Göre Araştırmaya Katılan Tüketicilerin Ambalaja Yönelik Alışkanlıklarına lişkin T-testi Tablosu Sig. Tablo 24’te yer alan T testi sonuçlarına göre. ambalaj formunun elde kolay tutmaya elverişli olması ve ambalaj formunun kolay taşımaya elverişli olması gibi ifadelerin. ambalaj formunun elde kolay tutmaya ve de kolay taşımaya elverişli olması gibi özelliklerin kadın tüketiciler için erkek tüketicilere kıyasla daha önemli olduğu ortaya çıkmaktadır.757 0.010 4. Dolayısıyla sıfır hipotezi (H0) reddedilmiştir.735 238 232.764 0.757 3.614 3.934 0. 0.60 0.097 0. anlamlılık seviyesi olan Significance (2-tailed) değerlerine bakıldığında %5 anlamlılık düzeyi için 0.39 0.05’ten küçük olduğu. H1 : Cinsiyete göre.179 238 208. ambalajı nasıl olursa olsun Olması Durumu satın alırım Varyansların Farklı Olması Durumu 0.001 4.37 3.177 3.304 sd 238 223.617 0. Buna göre.172 3.81 0. dolayısıyla kadın ve erkek tüketiciler arasında fark olduğu görülmektedir.81 Ortalama Kadın Erkek 127 .012 0.023 237 217. (2-tailed) Anl.001 0.87 0. tüketicilerin ambalaj şekline ve boyutuna yönelik alışkanlıkları arasında fark yoktur.007 238 193.848 Sig. Varyansların Eşit Ambalajda kullanılan malzeme Olması Durumu kalitesine dikkat ederim Varyansların Farklı Olması Durumu Varyansların Eşit Ambalajın tasarımı ürünü satın Olması Durumu almamda etkilidir Varyansların Farklı Olması Durumu Varyansların Eşit Ambalaj üzerinde ürüne ait tüm Olması Durumu bilgiler yer almalıdır Varyansların Farklı Olması Durumu Varyansların Eşit Küçük bir ürün için büyük bir Olması Durumu ambalaj kullanılmamalıdır Varyansların Farklı Olması Durumu Güvendiğim bir markaya ait Varyansların Eşit ürünleri.

57 4.272 Ambalaj dayanıklı olmalıdır 0.015 0.041 0. Tanımadığım bir markanın ürünlerini.240 sd 236 223.Sig.246 Ambalajı güzel olduğu için.278 3.010 4. sade olmalıdır 0.079 0.33 4.112 0.887 238 233.548 Sig.272 Ambalaj üzerinde yer alan etiket bilgilerini okurum 0.342 Ambalaj tasarımı orjinal olmalıdır 0.744 Ambalaj.55 4.805 128 .00 0.815 0.32 2. 0. aynı zamanda kalitelidir 0.204 Ambalaj.634 238 201.23 3.49 0.721 238 225.396 238 226.793 238 224.14 0.695 238 231.71 3.59 0. en önemli unsurdur Varyansların Eşit Olması Durumu Varyansların Farklı Olması Durumu Varyansların Eşit Olması Durumu Varyansların Farklı Olması Durumu Varyansların Eşit Olması Durumu Varyansların Farklı Olması Durumu Varyansların Eşit Olması Durumu Varyansların Farklı Olması Durumu Varyansların Eşit Olması Durumu Varyansların Farklı Olması Durumu Varyansların Eşit Olması Durumu Varyansların Farklı Olması Durumu Varyansların Eşit Olması Durumu Varyansların Farklı Olması Durumu Varyansların Eşit Olması Durumu Varyansların Farklı Olması Durumu Varyansların Eşit Olması Durumu Varyansların Farklı Olması Durumu Varyansların Eşit Olması Durumu Varyansların Farklı Olması Durumu Varyansların Eşit Olması Durumu Varyansların Farklı Olması Durumu Varyansların Eşit Olması Durumu Varyansların Farklı Olması Durumu 0.012 237 199. elde kolay tutulabilir olmalıdır 0.208 Ambalajın geri dönüşümlü olması gereklidir 0.39 2. ambalajı güzel olanı tercih ederim 0.167 0.324 0.037 4.928 Ambalaj.446 Benzer ve de aynı fiyatlı ürünlerde.012 0.771 238 220. ambalajı güzelse satın alırım Ambalajın ürünü koruması.12 0.164 2.067 238 196.39 Erkek 2.590 238 231.34 0.316 2.317 0.013 4.42 0.815 3.598 238 208.313 0.312 4.310 3.26 4.11 0.20 0.38 4.846 Ortalama Kadın 2.076 4.584 Ambalajı güzel olan bir ürün. (2-tailed) Anl.36 3.847 0. bir ürüne fazladan para ödeyebilirim 0.24 0. açıldıktan sonra tekrar kapatılabilir özellikte olmalıdır 0.24 0.34 0.279 0.109 4.49 4.

461 Ambalaj.000 238 162.81 4.51 0.47 0.49 3.729 238 233.403 237 202.315 0.64 3.62 3.992 Sig.034 239 213.36 0.217 0.379 238 236.29 4. ürün de kalitelidir 0.064 Ambalajın kolay açılabilir olması gerekir 0.591 0.010 4.78 2.389 237 229.77 0.25 3.342 sd 238 232. ilgi çekici olmalıdır 0.35 0. oturmuş bir marka imajı verir. kolay taşınabilir olmalıdır 0.73 3.216 3.49 0.85 0. ürünün fiyatını doğrudan etkiler 0.001 0.567 129 .010 0.63 0.83 1.605 Ambalaj.888 0. 0.271 238 192.112 Aynı ambalajın uzun süre kullanılması.031 237 220.075 0.598 Ambalaj.60 0.647 237 226.196 238 225.00 0.54 0. 0.98 Erkek 3. markayı ayırt etmemi sağlar Ambalaj üzerinde üretim ve son kullanma tarihi bilgileri yer almalıdır 0.282 3.095 Ürün ambalajları zaman zaman yenilenmelidir.91 0.111 Şöhretli insanların fotograflarına ambalaj üzerinde yer verilmelidir.003 4. 0. markaya olan güvenimi arttırır Varyansların Eşit Olması Durumu Varyansların Farklı Olması Durumu Varyansların Eşit Olması Durumu Varyansların Farklı Olması Durumu Varyansların Eşit Olması Durumu Varyansların Farklı Olması Durumu Varyansların Eşit Olması Durumu Varyansların Farklı Olması Durumu Varyansların Eşit Olması Durumu Varyansların Farklı Olması Durumu Varyansların Eşit Olması Durumu Varyansların Farklı Olması Durumu Varyansların Eşit Olması Durumu Varyansların Farklı Olması Durumu Varyansların Eşit Olması Durumu Varyansların Farklı Olması Durumu Varyansların Eşit Olması Durumu Varyansların Farklı Olması Durumu Varyansların Eşit Olması Durumu Varyansların Farklı Olması Durumu Varyansların Eşit Olması Durumu Varyansların Farklı Olması Durumu Varyansların Eşit Olması Durumu Varyansların Farklı Olması Durumu 0. yi bir ambalaj.002 0.004 0.084 Ortalama Kadın 3.009 3.Sig.271 Ambalaj.075 2.483 238 230.084 0.315 3. dokunulduğunda iyi bir his vermesi gerekir 0.000 4.920 3.289 Ambalajı kaliteli ise.889 1.920 0.692 Ambalajın.014 0.002 3.50 3. (2-tailed) Anl.95 3. 0.

ambalaj elde kolay tutulabilir olmalıdır. s.183). 2007. Varyans Analizi (ANOVA) kiden fazla grup arasında farklılık araştırılmak istendiğinde one-way ANOVA kullanılması gerekmektedir. sadece. 3.4. karşılaştırma yapılan gruplar (3 veya daha fazla sayıda olabilir) arasında herhangi bir farkın olup olmadığını göstermekle beraber. küçük bir ürün için büyük bir ambalaj kullanılmamalıdır. Dolayısıyla sıfır hipotezi (H0) reddedilmiştir. ambalaj üzerinde üretim ve son kullanma bilgileri yer almalıdır gibi ambalaja yönelik alışkanlıklarla ilgili ifadelerin anlamlılık seviyesi olan Significance (2-tailed) değerlerine bakıldığında.7. ANOVA testi sonuçları. Ambalaja yönelik alışkanlıklarla ilgili bu ifadelere. en önemli unsurdur. Tablo 25’te yer alan T testi sonuçlarında. ambalaj kolay taşınabilir olmalıdır. bu farklılığa sebep olan grubun hangi grup veya gruplardan kaynaklandığı konusunda herhangi bir bilgi vermemektedir (Altunışık ve diğerleri.287). tüketicilerin ambalaja yönelik alışkanlıkları arasında fark yoktur. ANOVA’da karşılaştırma yapılacak grup sayısının ikiden fazla olmasıdır (Gegez. 130 . %5 anlamlılık düzeyi için 0. T testi ile ANOVA arasındaki tek fark. ambalaj ürünün fiyatını doğrudan etkiler. ambalajın kolay açılabilir olması gerekir. 2005. ambalaj üzerinde ürüne ait tüm bilgiler yer almalıdır. tüketicilerin ambalaja yönelik alışkanlıkları arasında fark vardır.05’ten küçük olduğu. H1 : Cinsiyete göre. ambalaj açıldıktan sonra tekrar kapatılabilir özellikte olmalıdır.H0 : Cinsiyete göre. kadın tüketicilerin katılma derecelerinin erkek tüketicilere kıyasla daha fazla olduğu ortaya çıkmaktadır. ambalaj markayı ayırt etmemi sağlar. dolayısıyla kadın ve erkek tüketiciler arasında fark olduğu görülmektedir. s. ambalajın ürünü koruması.

602 1446.362 1515.921 0.388 0.467 1384.132 863. 0.851 13.025 88.050 Dayanıklılık Kullanım kolaylığı sağlaması Taşıma kolaylığı sağlaması 0.911 0.713 0.508 0.058 5.511 7.126 6.530 0.921 3.252 21.905 Bilgi verme Tablo 26’da yer alan ANOVA tablosunda.730 4.860 108.148 Malzeme türü ve kalitesi 0.814 1189.276 1.588 2.715 884.780 23.975 0.680 0.039 5.847 10.352 5.976 1740.925 Renk 1.595 13.181 2.066 26. %5 anlamlılık düzeyinde 0.065 0.034 9.482 Tasarım 1.707 1.058 Şekil 1.253 1200.335 3. 131 .264 0.344 851.091 1631.05’ten küçük değer bulunmadığından.898 3.116 604.490 1462.681 824.014 2.066 53.426 0.839 942.943 0.642 3. ambalaj unsur ve fonksiyonlarına yönelik ifadelerde tüketiciler arasında yaşa göre bir farklılık bulunmamaktadır.181 741.402 956.686 6.744 612.391 Anl.538 11.313 1296.977 Ebat 1.062 F 0.066 72.Tablo 26 Yaşa Göre Araştırmaya Katılan Tüketicilerin Ambalaj Unsur ve Fonksiyonlarına Yönelik fadelere lişkin ANOVA Tablosu Ürünü muhafaza etmesi Gruplar arası Gruplar içi Toplam Gruplar arası Gruplar içi Toplam Gruplar arası Gruplar içi Toplam Gruplar arası Gruplar içi Toplam Gruplar arası Gruplar içi Toplam Gruplar arası Gruplar içi Toplam Gruplar arası Gruplar içi Toplam Gruplar arası Gruplar içi Toplam Gruplar arası Gruplar içi Toplam Gruplar arası Gruplar içi Toplam SS 8.241 sd.464 1373. 8 233 241 8 232 240 8 232 240 8 233 241 8 232 240 8 233 241 8 233 241 8 232 240 8 233 241 8 232 240 MS 1.071 764.

325 2.Tablo 27 Gelire Göre Araştırmaya Katılan Tüketicilerin Ambalaj Unsur ve Fonksiyonlarına Yönelik fadelere lişkin ANOVA Tablosu Ürünü muhafaza etmesi Gruplar arası Gruplar içi Toplam Gruplar arası Gruplar içi Toplam Gruplar arası Gruplar içi Toplam Gruplar arası Gruplar içi Toplam Gruplar arası Gruplar içi Toplam Gruplar arası Gruplar içi Toplam Gruplar arası Gruplar içi Toplam Gruplar arası Gruplar içi Toplam Gruplar arası Gruplar içi Toplam Gruplar arası Gruplar içi Toplam SS 5.919 4.879 1384.399 0.102 4.241 sd.188 1433. 132 .911 0.990 F 0.470 Taşıma kolaylığı sağlaması 1.475 Kullanım kolaylığı sağlaması 0.066 33.341 Tasarım 0.227 Ebat 1.697 3.816 Renk 0.371 0.962 884.808 2. %5 anlamlılık düzeyinde 0.395 0.082 0.066 20.685 0.508 0. 0.005 3.446 Anl.791 6.895 1515.593 1165.885 867.847 34.573 3.486 937.678 6.279 3.901 1364.980 5.754 956.740 607.851 18.002 851.860 18.602 1721.959 6.770 Şekil 0.377 3.120 612.05’ten küçük değer bulunmadığından.137 0.465 1740. ambalaj unsur ve fonksiyonlarına yönelik ifadelerde tüketiciler arasında gelire göre bir farklılık bulunmamaktadır.893 3.879 1446.066 12.849 Malzeme türü ve kalitesi 1.521 3.927 0.464 Bilgi verme Tablo 27’de yer alan ANOVA tablosunda.177 3.438 6.474 1200.252 16.023 831.466 749.025 19.635 Dayanıklılık 0.780 14.918 0.148 2.956 1481.720 7. 5 236 241 5 235 240 5 235 240 5 236 241 5 235 240 5 236 241 5 236 241 5 235 240 5 236 241 5 235 240 MS 1.786 764.

897 2.150 261.Tablo 28 Yaşa Göre Araştırmaya Katılan Tüketicilerin Ambalaja Yönelik fadelerin Önem Derecelerine lişkin ANOVA Tablosu Kolay açılabilir olması Geri dönüşümlü malzemeden üretilmiş olması Fazla yer kaplamaması Gruplar arası Gruplar içi Toplam Gruplar arası Gruplar içi Toplam Gruplar arası Gruplar içi Toplam Gruplar arası Gruplar içi Toplam Gruplar arası Gruplar içi Toplam Gruplar arası Gruplar içi Toplam Gruplar arası Gruplar içi Toplam Gruplar arası Gruplar içi Toplam Gruplar arası Gruplar içi Toplam Gruplar arası Gruplar içi Toplam Gruplar arası Gruplar içi Toplam Gruplar arası Gruplar içi Toplam Gruplar arası Gruplar içi Toplam Gruplar arası Gruplar içi Toplam Gruplar arası Gruplar içi Toplam Gruplar arası Gruplar içi Toplam Gruplar arası Gruplar içi Toplam SS 3.774 1.537 2.010 Ambalaj tasarımının özgün olması 133 .828 0.492 0.938 124.719 0.003 Ürünün market rafındaki duruşu 1.797 99.097 0.983 2.576 0.155 1.366 0.890 175.693 102.033 3.083 0.501 0.073 Ambalajın rengi 1.118 0.663 8.444 12.786 Kolay taşınabilir olması 0.788 0.833 250.556 187.801 234.430 0.479 1.685 Anl.350 0.741 0.140 0.600 1.474 277.875 89.188 1.813 11.166 7.842 202.819 0.979 11.314 174.212 Ambalajın dışarıya sızdırma yapmaması Üretim ve son kullanım tarihi bilgilerinin kolay görülebilir konumlandırılması Ambalajın.594 93.623 147.888 179.568 128.986 0.269 1.652 0.399 0. ürün bittikten sonra da başka amaçlar için kullanılabilmesi Ambalaj üzerinde.944 166.008 21.708 0.797 3.107 132.616 0.127 122.424 0.823 1.909 1.482 0.435 0.399 1.486 0.484 0.614 Üzerinde kullanım bilgilerinin olması Rutubete dayanıklı malzemeden üretilmiş olması Ambalajın tasarımı 1.191 190.335 0.386 0.554 0.274 0.755 0.508 0.567 1.482 171.116 135.857 208.015 0.010 F 0.082 0.258 101.035 190.223 11.151 220.952 1.508 6.885 232.885 143.945 202.925 3.021 sd.258 1.506 20.111 Ambalajın ilgi çekici olması 3.039 116.219 255.376 0.490 3. 0.188 274. üretici firmaya ait bilgilerin yer alması Ambalaj üzerindeki yazıların okunabilir olması 0.738 0.814 0.834 3. sağlığa zararlı maddelerden üretilmemiş olması Ambalajın.388 0.917 0.589 0.591 1.504 0.469 3. 8 233 241 8 233 241 8 232 240 8 233 241 8 232 240 8 232 240 8 232 240 8 232 240 8 232 240 8 231 239 8 232 240 8 232 240 8 232 240 8 231 239 8 232 240 8 232 240 8 232 240 MS 0.928 210.705 1.254 0.458 0.503 2.667 98.

Tablo 28’de yer alan ANOVA tablosunda.H0 : Yaşa göre.05’ten küçük olduğu. ambalajın ilgi çekici olması ve ambalaj tasarımının özgün olması ifadelerine ait anlamlılık değerlerinin. %5 anlamlılık düzeyinde 0. tüketicilerin ambalaja yönelik ifadelerin önem dereceleri arasında fark yoktur. Dolayısıyla sıfır hipotezi (H0) reddedilmiştir. dolayısıyla yaşa göre tüketiciler arasında farklılık olduğu görülmektedir. 134 . tüketicilerin ambalaja yönelik ifadelerin önem dereceleri arasında fark vardır. H1 : Yaşa göre.

418 0.880 0.774 0.983 1.299 232.619 0.790 0.661 187.490 175.451 0.621 Ambalajın ilgi çekici olması 2.398 202.504 132.025 202.893 0.039 0.425 1.036 0.812 Üzerinde kullanım bilgilerinin olması Rutubete dayanıklı malzemeden üretilmiş olması Ambalajın tasarımı 0.962 1.223 6.283 0.381 174. sağlığa zararlı maddelerden üretilmemiş olması Ambalajın.562 1.514 221.501 0.905 0.344 171.396 146.021 sd.249 216.797 1.506 9.760 220.137 1.783 185.291 0.551 242.752 121.716 0.517 0. 5 236 241 5 236 241 5 235 240 5 236 241 5 235 240 5 235 240 5 235 240 5 235 240 5 235 240 5 234 239 5 235 240 5 235 240 5 235 240 5 234 239 5 235 240 5 235 240 5 235 240 MS 0.445 0.357 0.812 0.869 0.Tablo 29 Gelire Göre Araştırmaya Katılan Tüketicilerin Ambalaja Yönelik fadelerin Önem Derecelerine lişkin ANOVA Tablosu Kolay açılabilir olması Gruplar arası Gruplar içi Toplam Gruplar arası Gruplar içi Toplam Gruplar arası Gruplar içi Toplam Gruplar arası Gruplar içi Toplam Gruplar arası Gruplar içi Toplam Gruplar arası Gruplar içi Toplam Gruplar arası Gruplar içi Toplam Gruplar arası Gruplar içi Toplam Gruplar arası Gruplar içi Toplam Gruplar arası Gruplar içi Toplam Gruplar arası Gruplar içi Toplam Gruplar arası Gruplar içi Toplam Gruplar arası Gruplar içi Toplam Gruplar arası Gruplar içi Toplam Gruplar arası Gruplar içi Toplam Gruplar arası Gruplar içi Toplam Gruplar arası Gruplar içi Toplam SS 2.979 3.416 173.650 0.092 99.508 .303 0.036 102.834 4.844 0.043 F 0.008 196.150 0.453 101.524 88.444 3.918 0.384 0.582 199.738 0.211 255.490 4.782 1.166 1.730 0.719 135.291 0.942 3.752 277.911 268.414 122. ürün bittikten sonra da başka amaçlar için kullanılabilmesi Ambalaj üzerinde.520 Ambalajın rengi 0.469 2.849 0.860 Kolay taşınabilir olması 0.149 0.810 245.378 0.813 19.642 2.190 0.447 0.488 Geri dönüşümlü malzemeden üretilmiş olması 1.035 Ürünün market rafındaki duruşu 3.391 0.208 Fazla yer kaplamaması 0. üretici firmaya ait bilgilerin yer alması Ambalaj üzerindeki yazıların okunabilir olması 0.945 93.432 261.112 147.676 0.925 8.430 0.985 0.033 1.910 1.528 1.175 1. 0.691 0.043 128.008 11.315 1.099 Ambalaj tasarımının özgün olması 135 .704 0.833 101.451 0.831 0.922 2.279 0.463 124.428 1.891 Anl.003 Ambalajın dışarıya sızdırma yapmaması Üretim ve son kullanım tarihi bilgilerinin kolay görülebilir konumlandırılması Ambalajın.202 0.663 4.552 0.

bir ürüne fazladan para ödeyebilirim Ambalaj rengi. ambalaj rengini beğenmediğim için satın almayabilirim Gruplar arası Gruplar içi Toplam Gruplar arası Gruplar içi Toplam Gruplar arası Gruplar içi Toplam Gruplar arası Gruplar içi Toplam Gruplar arası Gruplar içi Toplam Gruplar arası Gruplar içi Toplam Gruplar arası Gruplar içi Toplam SS 22. markayı ayırt etmemi sağlar Güvendiğim bir markaya ait ürünü. ambalaj rengi güzelse satın alırım Benzer ve de aynı fiyatlı ürünlerde.090 2.734 1.615 1.339 239.233 F 2.720 Anl.867 9. ambalaj rengi güzel olanı tercih ederim Ambalaj rengi güzel olan bir ürün.963 21.827 265.482 0.349 0.734 1.869 332.007 1.548 240.036 2.503 136 . dolayısıyla gelire göre tüketiciler arasında farklılık olduğu görülmektedir.917 0. 0. tüketicilerin ambalaja yönelik ifadelerin önem dereceleri arasında fark vardır.133 3.131 1.164 1. Tablo 30 Yaşa Göre Araştırmaya Katılan Tüketicilerin Ambalaj Rengine Yönelik Alışkanlıklarına lişkin ANOVA Tablosu Ambalajın rengi. tüketicilerin ambalaja yönelik ifadelerin önem dereceleri arasında fark yoktur.313 0.576 0.026 1.019 0.05’ten küçük olduğu.303 244.237 0. aynı zamanda kalitelidir Ambalaj rengi güzel olduğu için.663 1. 8 233 241 8 232 240 8 233 241 8 232 240 8 232 240 8 232 240 8 232 240 MS 2.928 370.797 258.872 269.026 2. ambalajın ilgi çekici olması.995 291.415 258. Tablo 29’da yer alan ANOVA tablosunda. ürünü satın almamda etkilidir Tanımadığım bir markanın ürünlerini.798 12. %5 anlamlılık düzeyinde 0. Dolayısıyla sıfır hipotezi (H0) reddedilmiştir.508 13.100 37.924 252.751 18.318 1.203 sd.792 1.H0 : Gelire göre. ürünün market rafındaki duruşu ve üretim ile son kullanım tarihi bilgilerinin kolay görülebilir konumlandırılması ifadelerine ait anlamlılık değerlerinin.158 295.169 261. H1 : Gelire göre.046 286.001 1.164 2.055 4.429 1.

867 2.531 258.471 1.508 1.05’ten küçük değer bulunmadığından. Dolayısıyla sıfır hipotezi (H0) reddedilmiştir.785 1. 5 236 241 5 235 240 5 236 241 5 235 240 5 235 240 5 235 240 5 235 240 MS 1.797 Tablo 31’de yer alan ANOVA tablosunda.303 0.935 292. ürünü satın almamda etkilidir Tanımadığım bir markanın ürünlerini. ambalaj renginin ürünü satın almada etkili olması.357 284.525 259.311 1.226 265. markayı ayırt etmemi sağlar Güvendiğim bir markaya ait ürünü. Tablo 30’da yer alan ANOVA tablosunda.555 1. %5 anlamlılık düzeyinde 0. %5 anlamlılık düzeyinde 0.543 258.100 3.871 370.215 0.431 253. benzer ve de aynı fiyatlı ürünlerde ambalaj rengi güzel olanın tercih edilmesi ve ambalaj renginin markayı ayırt etmeyi sağlaması ifadelerine ait anlamlılık değerlerinin.587 1.318 1.921 0. tüketicilerin ambalaj rengine yönelik alışkanlıkları arasında fark yoktur. ambalaj rengi güzel olanı tercih ederim Ambalaj rengi güzel olan bir ürün. H1 : Yaşa göre.079 1. Tablo 31 Gelire Göre Araştırmaya Katılan Tüketicilerin Ambalaj Rengine Yönelik Alışkanlıklarına lişkin ANOVA Tablosu Ambalajın rengi.556 256.103 1.183 0.963 7.086 1.305 1. 137 .269 295. 0.414 1.798 6.331 261.007 0.524 Anl. ambalaj rengine yönelik alışkanlıklarda.285 0.772 1.05’ten küçük olduğu. aynı zamanda kalitelidir Ambalaj rengi güzel olduğu için.073 0. tüketicilerin ambalaj rengine yönelik alışkanlıkları arasında fark vardır. dolayısıyla yaşa göre tüketiciler arasında farklılık olduğu görülmektedir.211 0.511 291.751 5. bir ürüne fazladan para ödeyebilirim Ambalaj rengi.927 366.H0 : Yaşa göre.092 0.244 F 1.177 253.183 0.505 0. tüketiciler arasında gelire göre bir farklılık bulunmamaktadır.203 sd. ambalaj rengi güzelse satın alırım Benzer ve de aynı fiyatlı ürünlerde.635 1.472 0. ambalaj rengini beğenmediğim için satın almayabilirim Gruplar arası Gruplar içi Toplam Gruplar arası Gruplar içi Toplam Gruplar arası Gruplar içi Toplam Gruplar arası Gruplar içi Toplam Gruplar arası Gruplar içi Toplam Gruplar arası Gruplar içi Toplam Gruplar arası Gruplar içi Toplam SS 8.

bir ürüne fazladan para ödeyebilirim Ambalaj şekli güzel olan bir ürün.419 0. ambalaj şekli güzel olanı tercih ederim Ambalaj şekli güzel olduğu için.222 0.939 1.194 1.417 0.218 124.911 1.098 1.829 0.076 266.462 13.189 0.675 301.400 0. 138 .326 0.982 1. 0.183 1.796 sd. Tablo 32’de yer alan ANOVA tablosunda.05’ten küçük olduğu.910 1.290 253.183 1.659 0. elde kolay tutmaya elverişli olmalıdır Benzer ve de aynı fiyatlı ürünlerde.400 5.154 271.369 Anl.644 1. tüketicilerin ambalaj şekline ve boyutuna yönelik alışkanlıkları arasında fark vardır.003 0.387 1. ambalaj şekli güzelse satın alırım Ambalajın formu.331 1.973 224. Dolayısıyla sıfır hipotezi (H0) reddedilmiştir.112 0.737 0. ürünü satın almamda etkilidir Küçük bir ürün için büyük bir ambalaj kullanılmamalıdır Güvendiğim bir markaya ait ürünü.023 216.867 0.267 1. tüketicilerin ambalaj şekline ve boyutuna yönelik alışkanlıkları arasında fark yoktur.996 13.115 147.578 0.545 1.635 1.210 0.152 0. dolayısıyla yaşa göre tüketiciler arasında farklılık olduğu görülmektedir.983 7.996 17.000 8. markayı ayırt etmemi sağlar Tanımadığım bir markanın ürünlerini.447 325.197 0.068 0.953 H0 : Yaşa göre.787 292. “ambalajın şekli ürünü satın almamda etkilidir” ifadesine ait anlamlılık değerinin.649 0.729 245. 8 231 239 8 231 239 8 231 239 8 231 239 8 231 239 8 231 239 8 231 239 8 231 239 8 231 239 8 231 239 MS 2. H1 : Yaşa göre. ambalaj şeklini beğenmediğim için satın almayabilirim Ambalajın formu.778 123.018 1.107 279. %5 anlamlılık düzeyinde 0.681 146.174 0.715 0.723 224.099 0.971 0.893 261. kolay taşımaya elverişli olmalıdır Gruplar arası Gruplar içi Toplam Gruplar arası Gruplar içi Toplam Gruplar arası Gruplar içi Toplam Gruplar arası Gruplar içi Toplam Gruplar arası Gruplar içi Toplam Gruplar arası Gruplar içi Toplam Gruplar arası Gruplar içi Toplam Gruplar arası Gruplar içi Toplam Gruplar arası Gruplar içi Toplam Gruplar arası Gruplar içi Toplam SS 18.332 0. aynı zamanda kalitelidir Ambalaj şekli.Tablo 32 Yaşa Göre Araştırmaya Katılan Tüketicilerin Ambalaj Şekline ve Boyutuna Yönelik Alışkanlıklarına lişkin ANOVA Tablosu Ambalajın şekli.260 229.333 8.246 284.553 307.533 2.633 F 2.604 226.

%5 anlamlılık düzeyinde 0.996 2.983 .243 0. kolay taşımaya elverişli olmalıdır Gruplar arası Gruplar içi Toplam Gruplar arası Gruplar içi Toplam Gruplar arası Gruplar içi Toplam Gruplar arası Gruplar içi Toplam Gruplar arası Gruplar içi Toplam Gruplar arası Gruplar içi Toplam Gruplar arası Gruplar içi Toplam Gruplar arası Gruplar içi Toplam Gruplar arası Gruplar içi Toplam Gruplar arası Gruplar içi Toplam SS 2.122 124.864 242.333 5.159 0.696 1.375 0.183 1.400 6.462 5.269 0. ürünü satın almamda etkilidir Küçük bir ürün için büyük bir ambalaj kullanılmamalıdır Güvendiğim bir markaya ait ürünü.133 0.069 223.898 1.Tablo 33 Gelire Göre Araştırmaya Katılan Tüketicilerin Ambalaj Şekline ve Boyutuna Yönelik Alışkanlıklarına lişkin ANOVA Tablosu Ambalajın şekli.731 Tablo 33’te yer alan ANOVA tablosunda.469 245.240 322.181 0.861 0. 139 . ambalaj şekline ve boyutuna yönelik alışkanlıklarda.740 260. ambalaj şeklini beğenmediğim için satın almayabilirim Ambalajın formu.089 224.601 1.936 1.615 0. 5 234 239 5 234 239 5 234 239 5 234 239 5 234 239 5 234 239 5 234 239 5 234 239 5 234 239 5 234 239 MS 0.957 0. 0.448 1.379 1. markayı ayırt etmemi sağlar Tanımadığım bir markanın ürünlerini.137 279.214 0.281 1.180 279.262 0.036 1.05’ten küçük değer bulunmadığından.559 0. ambalaj şekli güzelse satın alırım Ambalajın formu.193 1.760 325.914 229. ambalaj şekli güzel olanı tercih ederim Ambalaj şekli güzel olduğu için.000 8.985 0.052 147.148 1.252 1.736 1.744 146. bir ürüne fazladan para ödeyebilirim Ambalaj şekli güzel olan bir ürün.278 0.478 292.325 0.985 301.027 1.526 0.183 1.712 0.443 261.003 271. aynı zamanda kalitelidir Ambalaj şekli.624 F 0.381 0.796 sd. tüketiciler arasında gelire göre bir farklılık bulunmamaktadır.553 Anl.508 1.354 0.113 0.907 219.873 123.232 0.263 284.996 8. elde kolay tutmaya elverişli olmalıdır Benzer ve de aynı fiyatlı ürünlerde.349 0.573 1.

921 0.717 140.609 2.921 179.352 181.209 1.039 1.183 5.170 295.339 0.463 1.011 0.265 0.681 172.378 152.551 0.121 1.123 0.402 0.733 sd.710 0.221 1.511 0.733 5.708 0. aynı zamanda kalitelidir Ambalaj.715 0. ambalajı güzelse satın alırım Ambalajın ürünü koruması.840 0.795 0.175 0.979 1.794 Anl.608 Ambalaj dayanıklı olmalıdır 0.667 225.225 1.010 1.983 18.118 269.084 148.302 177.680 280.675 0.850 12.912 165.463 1.280 0.250 0.089 1.653 304.745 0.786 212. 0.080 288.952 0.280 105.244 220.397 0.081 0.746 1.572 147.053 0.150 119.956 1.544 1. ambalajı güzel olanı tercih ederim Ambalajın geri dönüşümlü olması gereklidir Gruplar arası Gruplar içi Toplam Gruplar arası Gruplar içi Toplam Gruplar arası Gruplar içi Toplam Gruplar arası Gruplar içi Toplam Gruplar arası Gruplar içi Toplam Gruplar arası Gruplar içi Toplam Gruplar arası Gruplar içi Toplam Gruplar arası Gruplar içi Toplam Gruplar arası Gruplar içi Toplam Gruplar arası Gruplar içi Toplam Gruplar arası Gruplar içi Toplam Gruplar arası Gruplar içi Toplam Gruplar arası Gruplar içi Toplam Gruplar arası Gruplar içi Toplam Gruplar arası Gruplar içi Toplam Gruplar arası Gruplar içi Toplam SS 4.Tablo 34 Yaşa Göre Araştırmaya Katılan Tüketicilerin Ambalaja Yönelik Alışkanlıklarına lişkin ANOVA Tablosu Ambalajda kullanılan malzeme kalitesine dikkat ederim Ambalajın tasarımı ürünü satın almamda etkilidir Ambalaj üzerinde ürüne ait tüm bilgiler yer almalıdır Küçük bir ürün için büyük bir ambalaj kullanılmamalıdır Güvendiğim bir markaya ait ürünleri.682 155.182 0.355 281.231 0. en önemli unsurdur Benzer ve de aynı fiyatlı ürünlerde.453 104.609 0.940 231.052 1.511 1.544 0.615 0.272 177.062 183.348 0.940 294.474 Ambalaj tasarımı orijinal olmalıdır Ambalajı güzel olduğu için.160 279. elde kolay tutulabilir olmalıdır 1.631 193.889 1.381 1.076 0.983 12. sade olmalıdır Ambalaj.964 0.813 161.983 15.265 1.996 10.289 16.213 1.277 6.919 140 .296 11.374 0.676 231.183 13.616 0.611 2.195 238.845 118. bir ürüne fazladan para ödeyebilirim Ambalajı güzel olan bir ürün.960 1.263 2.862 10. ambalajı nasıl olursa olsun satın alırım Tanımadığım bir markanın ürünlerini.710 0.451 F 0.775 2.496 4.489 0.642 0. 8 231 239 8 231 239 8 231 239 8 231 239 8 230 238 8 229 237 8 230 238 8 231 239 8 231 239 8 231 239 8 231 239 8 231 239 8 231 239 8 231 239 8 231 239 8 231 239 MS 0. açıldıktan sonra tekrar kapatılabilir özellikte olmalıdır Ambalaj.451 0.786 1.

ürün de kalitelidir Ambalajın.963 4.157 Anl.591 1.508 218.312 0.120 sd.379 0.257 0.694 214.560 0. tüketicilerin ambalaja yönelik alışkanlıkları arasında fark yoktur. Aynı ambalajın uzun süre kullanılması.983 6.571 0.930 118.296 2.319 1.976 0.018 1.951 0. ambalajın sade.155 213.486 217.749 5.804 1. H1 : Yaşa göre.734 133.553 282.455 0.229 230. Tablo 34’te yer alan ANOVA tablosundaki ambalaj tasarımının ürün satın alımında etkili olması. 8 231 239 8 231 239 8 230 238 8 231 239 8 230 238 8 231 239 8 231 239 8 230 238 8 231 239 8 231 239 8 230 238 8 231 239 8 232 240 MS 0.542 93.297 0. markayı ayırt etmemi sağlar Ambalaj üzerinde üretim ve son kullanma tarihi bilgileri yer almalıdır Ambalaj.360 3.907 0. oturmuş bir marka imajı verir. ilgi çekici olmalıdır Ürün ambalajları zaman zaman yenilenmelidir.833 0.538 128.336 0. tüketicilerin ambalaja yönelik alışkanlıkları arasında fark vardır.924 0.264 0.443 0.903 0.547 209.887 17.403 3.923 0.663 2.636 231.567 285.810 209.567 213. ürünün fiyatını doğrudan etkiler Ambalaj.366 4.848 2. Gruplar arası Gruplar içi Toplam Gruplar arası Gruplar içi Toplam Gruplar arası Gruplar içi Toplam Gruplar arası Gruplar içi Toplam Gruplar arası Gruplar içi Toplam Gruplar arası Gruplar içi Toplam Gruplar arası Gruplar içi Toplam Gruplar arası Gruplar içi Toplam Gruplar arası Gruplar içi Toplam Gruplar arası Gruplar içi Toplam Gruplar arası Gruplar içi Toplam Gruplar arası Gruplar içi Toplam Gruplar arası Gruplar içi Toplam SS 4. Şöhretli insanların fotoğraflarına ambalaj üzerinde yer verilmelidir.759 213.641 185.238 0. dokunulduğunda iyi bir his veren yapıda ve ilgi 141 .890 0.666 207.000 1.450 0. 0.566 113. dokunulduğunda iyi bir his vermesi gerekir Ambalajın kolay açılabilir olması gerekir Ambalaj. markaya olan güvenimi arttırır Ambalajı kaliteli ise.427 1.160 270.511 0.326 0.157 2.218 F 1.733 27. kolay taşınabilir olmalıdır Ambalaj.196 0.113 221.302 0.400 10.977 H0 : Yaşa göre.272 7.727 266.928 133.964 0.496 2.191 96.097 0.Ambalaj üzerinde yer alan etiket bilgilerini okurum yi bir ambalaj.571 0.796 4.898 0.262 0.567 0.498 1.923 0.694 0.697 0.493 0.013 0.644 0.416 207.076 0.380 0.056 131.

130 0.759 0.983 4.699 146.996 5.566 177. aynı zamanda kalitelidir Ambalaj.923 0.201 0.729 1.349 1.384 0.128 238.352 0.850 8.496 sd.135 0.056 142 .059 0.980 0.323 0.397 1.280 161.562 0.379 0. Dolayısıyla sıfır hipotezi (H0) reddedilmiştir.099 0.256 1.233 1.296 4. ambalajı güzel olanı tercih ederim Ambalajın geri dönüşümlü olması gereklidir Gruplar arası Gruplar içi Toplam Gruplar arası Gruplar içi Toplam Gruplar arası Gruplar içi Toplam Gruplar arası Gruplar içi Toplam Gruplar arası Gruplar içi Toplam Gruplar arası Gruplar içi Toplam Gruplar arası Gruplar içi Toplam Gruplar arası Gruplar içi Toplam Gruplar arası Gruplar içi Toplam Gruplar arası Gruplar içi Toplam Gruplar arası Gruplar içi Toplam Gruplar arası Gruplar içi Toplam Gruplar arası Gruplar içi Toplam Gruplar arası Gruplar içi Toplam SS 6.785 225. 5 234 239 5 234 239 5 234 239 5 234 239 5 233 238 5 232 237 5 233 238 5 234 239 5 234 239 5 234 239 5 234 239 5 234 239 5 234 239 5 234 239 MS 1.590 147.963 1.çekici olması ifadelerine ait anlamlılık değerlerinin.286 2.685 1.985 Ambalaj tasarımı orijinal olmalıdır Ambalajı güzel olduğu için.862 0.508 0.424 118.989 304.493 177.837 0.277 .309 1.289 6.617 172. bir ürüne fazladan para ödeyebilirim Ambalajı güzel olan bir ürün.215 154.424 285.450 177. sade olmalıdır Ambalaj.157 0.273 0.986 293.953 1. en önemli unsurdur Benzer ve de aynı fiyatlı ürünlerde. %5 anlamlılık düzeyinde 0.222 0.290 0.903 1.243 0.443 0.809 0.140 0.872 294.285 0.996 0.490 177. 0. ambalajı güzelse satın alırım Ambalajın ürünü koruması.864 295.862 .05’ten küçük olduğu.759 0. açıldıktan sonra tekrar kapatılabilir özellikte olmalıdır 1.184 227.189 0.983 4. Tablo 35 Gelire Göre Araştırmaya Katılan Tüketicilerin Ambalaja Yönelik Alışkanlıklarına lişkin ANOVA Tablosu Ambalajda kullanılan malzeme kalitesine dikkat ederim Ambalajın tasarımı ürünü satın almamda etkilidir Ambalaj üzerinde ürüne ait tüm bilgiler yer almalıdır Küçük bir ürün için büyük bir ambalaj kullanılmamalıdır Güvendiğim bir markaya ait ürünleri. dolayısıyla yaşa göre tüketiciler arasında farklılık olduğu görülmektedir.241 193.572 119.507 1.949 0.744 297.151 0.399 231.463 1.278 231.734 232.370 279.183 7.700 Anl.907 278.737 1.971 0.743 189.183 6.629 1.173 0.533 183.659 F 1.316 0.733 .181 1.983 1.222 0.200 0. ambalajı nasıl olursa olsun satın alırım Tanımadığım bir markanın ürünlerini.347 0.252 0.

463 .350 218.908 0.244 0. elde kolay tutulabilir olmalıdır Ambalaj dayanıklı olmalıdır Ambalaj üzerinde yer alan etiket bilgilerini okurum yi bir ambalaj. Gruplar arası Gruplar içi Toplam Gruplar arası Gruplar içi Toplam Gruplar arası Gruplar içi Toplam Gruplar arası Gruplar içi Toplam Gruplar arası Gruplar içi Toplam Gruplar arası Gruplar içi Toplam Gruplar arası Gruplar içi Toplam Gruplar arası Gruplar içi Toplam Gruplar arası Gruplar içi Toplam Gruplar arası Gruplar içi Toplam Gruplar arası Gruplar içi Toplam Gruplar arası Gruplar içi Toplam Gruplar arası Gruplar içi Toplam Gruplar arası Gruplar içi Toplam Gruplar arası Gruplar içi Toplam SS .159 0. %5 anlamlılık düzeyinde 0. tüketiciler arasında gelire göre bir farklılık bulunmamaktadır.731 0.672 214.560 0.796 .717 281.684 Tablo 35’te yer alan ANOVA tablosunda.166 0.353 0.289 0.942 0.733 4.214 267.317 0.667 152.450 0. ürünün fiyatını doğrudan etkiler Ambalaj.908 0.296 1.264 203.313 213.733 1.943 0.031 0.886 0.749 5.400 0.120 sd.673 270.212 230.165 0.568 0.411 0.439 0.962 3.917 0.Ambalaj.662 3.246 Anl.292 0.593 96.912 0.919 1.796 151.568 0.743 1.802 213.648 0.880 0.320 231. markaya olan güvenimi arttırır Ambalajı kaliteli ise.149 0. ürün de kalitelidir Ambalajın.976 1.185 105.920 0. 0. Aynı ambalajın uzun süre kullanılması.110 0.063 0.548 105. kolay taşınabilir olmalıdır Ambalaj.538 0.362 0.574 0.253 0.628 215.887 1.668 217.443 133.327 0. Şöhretli insanların fotoğraflarına ambalaj üzerinde yer verilmelidir. 5 234 239 5 234 239 5 234 239 5 234 239 5 233 238 5 234 239 5 233 238 5 234 239 5 234 239 5 233 238 5 234 239 5 234 239 5 233 238 5 234 239 5 235 240 MS 0. markayı ayırt etmemi sağlar Ambalaj üzerinde üretim ve son kullanma tarihi bilgileri yer almalıdır Ambalaj. oturmuş bir marka imajı verir.720 1.323 0.688 211.829 132.429 227.698 209.197 F 0. ilgi çekici olmalıdır Ürün ambalajları zaman zaman yenilenmelidir.922 0.272 1.119 0.287 0.621 0.598 208.892 0.326 0.477 1.643 1.211 0.871 0.141 96.980 0.496 6. 143 .05’ten küçük değer bulunmadığından.983 2.592 0.360 .028 132.436 117.206 0.874 0.500 1.899 0.584 229. ambalaja yönelik alışkanlıklarda.955 133.059 118. dokunulduğunda iyi bir his vermesi gerekir Ambalajın kolay açılabilir olması gerekir Ambalaj.404 285.706 0.400 4.

siyahın çay ve turuncunun da meyve suyu ambalajlarında en çok bağdaştırılan renkler olması için de yapılabilir. bunu %38’lik oranıyla 1000 YTL ve altındaki gelir grubu oluşturmaktadır. Araştırmanın Sonucu Araştırmaya katılan tüketicilerin genel profiline bakıldığında %54. bira ambalajlarıyla da en çok bağdaştırılan ikinci renk olmuştur. ayran. market markalı ürünlerin ambalajlarında iyileştirmeye gidilerek. Kahverengi. kolonya gibi ürün ambalajlarında tüketicilerin tercihi büyük oranda şeffaf olurken. diğer ürünlerden farklılaştırarak. ürünün görünmesini istemektedir. bira ambalajındaki tercih nedeninde. Aynı yorum. ürün içeriğini yansıtmasının etkileri olmakla birlikte. Tüketicilerin ambalajına özellikle dikkat ettiği ürün grubunu %87. Tüketiciler bu ürünlerin ambalajlarında. bu potansiyelden faydalanılabileceği söylenebilir. beyazın saflık ve temizlik gibi çağrışımlar yapıyor olmasının yanı sıra.3. ürünü güneşten koruma amaçlı olarak üretilen koyu renk cam şişelerin yarattığı klasik görünümün etkisi olduğu söylenebilir.9’unu erkeklerin oluşturduğu görülmektedir.6’sı) 19–30 yaş aralığındadır. sıvı yağ ve meyve suyu ambalajlarında da en çok bağdaştırılan ikinci renk. çikolata. Bu durumda. sarının sıvı yağ. Sayılan ürün ambalajlarında. hazır kahve. soda.2 oranında gıda ürünleri oluşturmaktadır. %45. süt. Gazlı içecek. bira ve cips ambalajlarında. tüketicilerin ürün rengi ile ambalaj rengi arasında benzerlik kurmak istemesinden de kaynaklanıyor olabilir. bu alışverişlerini yine büyük oranda market ve süpermarketlerden gerçekleştirmektedir. yine renksizlik (şeffaf) olmaktadır. Bu durum. Aylık kişisel gelir dağılımında büyük pay. yoğurt ve toz deterjan gibi ürünlerin ambalajlarında ağırlıklı olarak beyazın belirtildiği görülmüştür. bisküvi gibi ürün ambalajlarıyla en çok bağdaştırılan renk olurken. soda ambalajlarında 144 . kırmızının domates salçası. Diyet bisküvi ambalajlarıyla en çok bağdaştırılan renk olan yeşilin.5’lik bir oranla 1001–2000 YTL aralığında olup. üretici markalı ürünlerde de ambalaj aracılığıyla ürünü raflarda. Tüketicilerin büyük çoğunluğu (%75.1’ini kadınların. Çoğunlukla haftada birden fazla sıklıkla alışveriş yapan tüketiciler. Tüketicilerin ambalajlarla bağdaştırdıkları renklere bakıldığında.5. %40.

Bu fonksiyonlarını yerine getirmeyen bir ambalajın. ayran ve yoğurt ambalajlarında da en çok tercih edilen malzeme olmaktadır. tüketicilerin bu ürünü yüksek litrelerde satın almalarının etkisinin olduğu düşünülmektedir. çiklet ambalajlarıyla en çok eşleştirilen kâğıt. bu ürünlerin konserve olarak satın alınmasının etkisinden bahsedilebilir. plastik ve onun bir türevi olan PET ambalaj malzemelerinin oranları birleştirildiğinde. Renklerde olduğu gibi. hazır kahve. Tüketiciler süt ve meyve suyu ambalajları için kartonu tercih etmektedir. Mavinin en çok bağdaştırılan renk olduğu ton balığı ambalajlarında. çiklet ambalajlarında ise en soğuk renk olmasından kaynaklanan ferahlatıcı his vermesinin etkili olduğu söylenebilir. Çikolata. Bu iki ifade. Sıvı yağ ambalajlarında en çok bağdaştırılan malzeme teneke olmasına rağmen. soda ve kolonya ambalajlarında da en çok tercih edilen ambalaj malzemesidir. tasarım. En önemli dört ifade. Toz deterjan. cips. Önem derecelendirmesinde bu iki ifadeyi. 145 . şekil ve renk son üç sırayı oluşturmaktadır. ambalajın fonksiyonlarından oluşurken. çay. bira. “dayanıklılık” da ikinci sırada karşımıza çıkmaktadır. Tenekenin ton balığı ve domates salçası ambalajlarında en çok eşleştirilen malzeme olmasında.da en çok bağdaştırılan ikinci renk olmasının ortak sebebinin. bağdaştırılan ambalaj malzemelerinde de ürünlere göre farklılıklar gözlemlenmiştir. gazlı içecek. Tüketiciler. doğallığı çağrıştıran psikolojik etkisi olduğu söylenebilir. diyet bisküvi ve bisküvi ambalajları ise en çok naylon malzeme ile eşleştirilmiştir. “bilgi verme” ve “kullanım kolaylığı sağlama” gibi fonksiyonlar izlemektedir. Plastik ayrıca. plastik malzeme ilk sıraya oturmaktadır. Tenekenin sıvı yağ ambalajlarında en çok bağdaştırılan malzeme olmasının ise. Süt ve meyve suyu ambalajlarında en çok tercih edilen ikinci malzeme olan cam. bir ambalajdan. denizi çağrıştıran etkisinin. görsel öğeler ile farklılaştırılmasının. hazır kahve ambalajlarında da en çok eşleştirilen ikinci ambalaj malzemesi olmuştur. ambalajın koruma fonksiyonu kapsamında yer almaktadır. tüketiciler üzerinde olumsuz etki yaratacağı ve marka imajını sarsacağı düşünülmektedir. Ambalaj unsur ve fonksiyonlarının önem sıralamasında “ürünü muhafaza etme” en önemli fonksiyon olurken. öncelikle zorunlu fonksiyonlarını yerine getirmesini beklemektedir.

iyi bir ambalajın markaya olan güvenlerini arttırdığı. asıl fonksiyonlarını yerine getiren bir ambalaj üzerinde başarıyla uygulanmasının. Ambalajın geri dönüşümlü malzemeden üretilmesi. Diğer bir deyişle. ambalaj renginin markayı ayırt etmede işe yaradığı ortaya çıkmaktadır. ambalajın kullanım kolaylığı ve fonksiyonelliğine ilişkin olarak kolay açılabilir. ambalajın markayı ayırt etmeyi sağladığı. tüketiciyi ürüne çekebileceği sonucuna varılabilir. Genel olarak bakıldığında önem ve katılma derecesinin yüksek olduğu ifadeler. Ambalaj rengi ve diğer tasarım özelliklerini ne önemli ne de önemsiz olarak niteleyen tüketiciler. ambalajı güzel olduğu için bir ürüne fazladan para ödemeyi. Sonuç olarak tüketiciler. ürün bittikten sonra ambalajın başka amaçlar için kullanılabilmesi gibi konulardır. Konumlandırmada ambalaj renginden yararlanan markaların başarılarını da düşünürsek. üzerinde en çok durulan konunun üretim ve son kullanım tarihi bilgilerinin bulunması ve bunun iyi konumlandırılmasıyla ilgili olduğu görülmüştür. rengin ürün satın almada etkili olması ve de benzer ve aynı fiyatlı ürünlerde ambalaj rengi güzel olanı tercih etme konusunda kararsız kalmaktadır. Rengin ayırt edici özelliğini kabul etmelerine rağmen. ambalajda kullanılan malzeme konusuna dikkat ettikleri. ambalajı güzel olan bir ürünün aynı zamanda kaliteli olacağını. tüketicilerin o ürünü tercih etmeleri için yeterli bir sebep olmamaktadır. tasarımı önemsiz de bulmamaktadır. Tüketicilerin ambalaj rengine ilişkin tutumlarına baktığımızda. Önceki sonuçlarda ortaya çıkan ambalaja 146 . tanımadıkları bir markanın ürünlerini sırf ambalajı güzel olduğu için satın almayı kabul etmemektedir. Tüketiciler ayrıca. tüketiciler. tüketicilerin önem verdiği bir diğer konu olmaktadır. Tasarımın. ambalajın “koruma” ve “bilgi verme” fonksiyonlarına yönelik ifadelerdir. bir ambalajdan öncelikle ürünü korumasını ve de ürün hakkında bilgi vermesini istemekte ve bunu seçmiş oldukları ürünlerin ambalajlarından beklemektedirler. özgün ambalaj rengi ile tüketici zihninde oluşturulacak renk-marka ilişkisinin önemi açığa çıkmaktadır. Tüketiciler için diğer önemli hususlar ise. taşınabilir. güvendikleri markaya ait ürünlerde ambalajın önemli olmadığı yönündeki ifadelere de katılmaktadırlar. ambalajının iyi ya da ilgi çekici olması.Ambalaja yönelik ifadelerde tüketicilerin önem ve katılma derecelerine bakıldığında. elde kolay tutulabilir ve fazla yer kaplamayan yapıda olması ile küçük ürünler için büyük ambalajlar kullanılmaması. Ambalaj tasarımının önemi konusunda kararsız kalan tüketiciler.

gelir düzeyi çok yüksek olmayan ve bunun da muhtemel etkisiyle. Ambalajın kolaylık yönü ve çevre yönüne ilişkin ifadeleri de “önemli” olarak niteleyen tüketiciler.ilişkin bazı durumlar. 147 . Bunlar. ambalajın görsel yönünü ise “ne önemli ne önemsiz” bulmaktadır. ambalaj formunun kolay taşımaya ve elde kolay tutmaya elverişli olmasını istemektedirler. tüketicilerin tanımadıkları bir markayı ambalaj rengi güzel olduğu için tercih etmeyi. ürün ambalajlarından beklentileri tasarım ve biçimden çok ürüne yönelik koruma. güvendikleri markayı ambalaj rengini beğenmedikleri için satın almamayı. Ambalaja yönelik ifadeleri dört grupta topladığımızda. çoğunluğunu gençlerin oluşturduğu. ambalaj rengi için de geçerli olmaktadır. küçük bir ürün için büyük bir ambalaj istememekte. Tüketicilerin ambalaj şekline ve boyutuna yönelik tutumları önceki sonuçlarla benzerlik göstermekte ve tüketiciler. tüketicilerin ambalajın bilgilendirme ve koruma yönüne ilişkin ifadeleri “çok önemli” ve “önemli” şeklinde değerlendirdikleri görülmüştür. ambalaj rengi güzel olan bir ürünün aynı zamanda kaliteli olacağını ve ambalaj rengi güzel olan bir ürüne fazladan para ödemeyi reddetmeleri gibi durumlardır. bilgi verme ve kolaylık sağlama yönünde olan rasyonel bir tüketici kitlesinin varlığından söz edilebilir. Ambalaj şekli ve boyutuna yönelik diğer tutumlar ise renge yönelik tutumlarla aynı sonuçları vermektedir. Birbirini destekler nitelikteki tüm bu sonuçlara bakıldığında.

Tüketicilerin ambalaj tasarımına bakışı ise. kendilerine ek bir maliyet getirdiği anda olumsuz yönde olabilmektedir. işletme ve marka imajı sağlama ve marka konumlandırma gibi stratejik görevlerini de sürdürmektedir. özellikle şekil. ürüne kullanım ve taşıma kolaylığı sağlayan. Küçük bir ürün için büyük bir ambalajı gereksiz bulmaları. ürünü koruyan. tasarımı ile de benzerlerinden farklılaşabildiği ölçüde başarıyı yakalayacaktır. Tüm bu gelişmelerin yanı sıra ambalaj. başarılı ambalajlama stratejileri ile tutumların değiştirilmesi de mümkün olabilecektir. boyut ve renk konularında belirli tutumları bulunmaktadır. 148 . Artık tüketiciler geri dönüşümü olan malzemelerden üretilmiş ambalajlara sahip ürünlere yönelmektedir. maliyeti tüketiciye fazla yansıtılmadığı sürece tüketici tutumları dikkate alınarak tasarlanabilir. ürünün kullanımı ile üretici firma hakkında ve de aynı zamanda ürüne ait üretim ve son kullanım bilgileri konusunda anlaşılır bilgiler sunan bir unsur olarak algılanmaktadır. tüketicilerin satın alma davranışlarını da etkilemiştir. bütünleşik pazarlama iletişiminin bir unsuru olarak. Bu başarı. Başarıyı sağlamak için tüketici tutumlarına uygun stratejiler geliştirilebileceği gibi. aldatıcı ya da yanıltıcı uygulama sayılabilecek bazı ambalajlama stratejilerinin de farkındadır. Tüketicilerin beklentilerini karşılayacak nitelikte üretilen bir ambalaj. hem işletme ve marka açısından hem de tüketici açısından kabul edilen bir başarı olacaktır. Tüketiciler.SONUÇ Tüketici açısından ambalaj. Zira tüketicilerin ambalaj tasarımına karşı nötr sayılabilecek düşüncelerinin yanında. Bahsedilen kriterleri dikkate alarak üretilen nitelikli bir ambalaj. Ayrıca önemi -Greenpeace gibi çevreci örgütlerin de etkisiyle. Burada bahsedilen maliyet göreceli bir büyüklüğe sahiptir ve hedef kitlenin gelir düzeyine göre değişiklik gösterebilecektir. rekabet avantajı sağlama.gittikçe artan çevre koruma bilinci. ambalajın güzel olmasının ürün kalitesini garanti etmediğini düşünmeleri bu farkındalığı vurgulamaktadır.

EKLER 149 .

Ekim Şen Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü şletme Anabilim Dalı . Mehmet Tığlı tarafından yönetilen bir yüksek lisans tez çalışmasına veri sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. Alışverişlerinizi ne sıklıkla yapıyorsunuz? ( ( ( ( ( ) Haftada 1 den fazla ) Haftada 1 kez ) 2 haftada 1 kez ) Ayda 1 kez ) Daha uzun zaman aralıklarıyla 2. Katılımınız için teşekkür ederim.Üretim Yönetimi ve Pazarlama Bilim Dalı Öğrencisi 1. Ambalajına özellikle dikkat ettiğiniz ürün grubu hangisidir? ( ( ( ( ( ( ( ( ) Gıda Ürünleri ) Giyim ) Aksesuar ) Ev Eşyası ) Temizlik Ürünleri ) Kozmetik ) çecek (Alkollü ve Alkolsüz) ) Diğer 150 . Anket verileri sadece bilimsel amaçlı araştırma için kullanılacak ve gizli tutulacaktır. M. Alışverişlerinizi genellikle nereden yaparsınız? ( ( ( ( ( ( ) Bakkal ) Şarküteri ) Market/Süpermarket ) Hipermarket ) Halk pazarı ) Diğer 3.EK 1 Anket Formu Değerli Katılımcı. Bu anket formu. Marmara Üniversitesinde Doç. Dr.

verilen renklerden hangisiyle bağdaştırıyorsanız karşısına yerleştiriniz. Şeffaf Süt Ayran Çikolata Hazır Kahve Sıvı Yağ Çay Toz Deterjan Domates Salçası Bira Ton Balığı Meyve Suyu Gazlı çecek Soda (Maden Suyu) Cips Diyet Bisküvi Bisküvi Yoğurt Kolonya Çiklet …………… …………… …………… …………… …………… …………… ……………. Siyah. Renkler: Sarı. ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ) Ürünü muhafaza etmesi ) Renk ) Şekil ) Malzeme türü ve kalitesi ) Tasarım ) Dayanıklılık ) Kullanım kolaylığı sağlaması ) Taşıma kolaylığı sağlaması ) Ebat ) Bilgi verme 5. Yeşil. Lütfen aşağıda verilen ambalaj unsur ve fonksiyonlarını önem derecesine göre 1 en önemsiz 10 en önemli şeklinde derecelendiriniz. Turuncu. Beyaz. Kahverengi. Kırmızı. Mavi. Mor.4. Lütfen aşağıda yer alan ürünlerin ambalajlarını. …………… …………… …………… …………… …………… …………… 151 . …………… …………… …………… …………… …………… …………….

6. …………… …………… …………… …………… …………… …………… 152 . verilen ambalaj malzemelerinden hangisiyle bağdaştırıyorsanız karşısına yerleştiriniz. Kâğıt. Teneke. …………… …………… …………… …………… …………… ……………. Karton. PET Süt Ayran Çikolata Hazır Kahve Sıvı Yağ Çay Toz Deterjan Domates Salçası Bira Ton Balığı Meyve Suyu Gazlı çecek Soda (Maden Suyu) Cips Diyet Bisküvi Bisküvi Yoğurt Kolonya Çiklet …………… …………… …………… …………… …………… …………… ……………. Plastik. Lütfen aşağıda yer alan ürünlerin ambalajlarını. Ambalaj Malzemeleri: Cam. Naylon.

ürün bittikten sonra da başka amaçlar için kullanılabilmesi Ambalaj üzerinde. üretici firmaya ait bilgilerin yer alması Ambalaj üzerindeki yazıların okunabilir olması Ambalaj tasarımının özgün olması 153 Hiç Önemli Değil Çok Önemli Önemli . Önemli Değil Ne Önemli Ne Önemsiz Kolay açılabilir olması Geri dönüşümlü malzemeden üretilmiş olması Fazla yer kaplamaması Kolay taşınabilir olması Üzerinde kullanım bilgilerinin olması Rutubete dayanıklı malzemeden üretilmiş olması Ambalajın tasarımı Ambalajın rengi Ambalajın ilgi çekici olması Ürünün market rafındaki duruşu Ambalajın dışarıya sızdırma yapmaması Üretim ve son kullanım tarihi bilgilerinin kolay görülebilir konumlandırılması Amblajın. sağlığa zararlı maddelerden üretilmemiş olması Ambalajın.7. Aşağıdaki ambalaja yönelik ifadelerin her birinin size önem derecesini ilgili bölümde işaretleyiniz.

ürünü satın almamda etkilidir Tanımadığım bir markanın ürünlerini. kolay taşımaya elverişli olmalıdır 154 Katılıyorum Katılıyorum . ambalaj şekli güzelse satın alırım Ambalajın formu. ürünü satın almamda etkilidir Küçük bir ürün için büyük bir ambalaj kullanılmamalıdır Güvendiğim bir markaya ait ürünü. aşağıdaki her bir ifadeye katılma derecenize göre belirtiniz. ambalaj şeklini beğenmediğim için satın almayabilirim Ambalajın formu. Ambalaj şekline ve boyutuna yönelik alışkanlığınızı. bir ürüne fazladan para ödeyebilirim Ambalaj şekli güzel olan bir ürün. ambalaj şekli güzel olanı tercih ederim Ambalaj şekli güzel olduğu için. elde kolay tutmaya elverişli olmalıdır Benzer ve de aynı fiyatlı ürünlerde. markayı ayırt etmemi sağlar Tanımadığım bir markanın ürünlerini.8. ambalaj rengi güzelse satın alırım Benzer ve de aynı fiyatlı ürünlerde. ambalaj rengini beğenmediğim için satın almayabilirim 9. markayı ayırt etmemi sağlar Güvendiğim bir markaya ait ürünü. Ne Katılıyorum Ne Katılmıyorum Katılmıyorum Kesinlikle Katılmıyorum Kesinlikle Katılıyorum Ambalajın rengi. aynı zamanda kalitelidir Ambalaj şekli. aynı zamanda kalitelidir Ambalaj rengi güzel olduğu için. Ambalaj rengine yönelik alışkanlığınızı. aşağıdaki her bir ifadeye katılma derecenize göre belirtiniz. Ne Katılıyorum Ne Katılmıyorum Katılmıyorum Kesinlikle Katılmıyorum Kesinlikle Katılıyorum Ambalajın şekli. ambalaj rengi güzel olanı tercih ederim Ambalaj rengi güzel olan bir ürün. bir ürüne fazladan para ödeyebilirim Ambalaj rengi.

açıldıktan sonra tekrar kapatılabilir özellikte olmalıdır Ambalaj.10. aynı zamanda kalitelidir Ambalaj. aşağıdaki her bir ifadeye katılma derecenize göre belirtiniz. markayı ayırt etmemi sağlar Ambalaj üzerinde üretim ve son kullanma tarihi bilgileri yer almalıdır Ambalaj. ambalajı güzelse satın alırım Ambalajın ürünü koruması. ambalajı nasıl olursa olsun satın alırım Tanımadığım bir markanın ürünlerini. bir ürüne fazladan para ödeyebilirim Ambalajı güzel olan bir ürün. Genel olarak ambalaja yönelik alışkanlığınızı. markaya olan güvenimi arttırır Ambalajı kaliteli ise. Ne Katılıyorum Ne Katılmıyorum Katılmıyorum Ambalajda kullanılan malzeme kalitesine dikkat ederim Ambalajın tasarımı ürünü satın almamda etkilidir Ambalaj üzerinde ürüne ait tüm bilgiler yer almalıdır Küçük bir ürün için büyük bir ambalaj kullanılmamalıdır Güvendiğim bir markaya ait ürünleri. ürünün fiyatını doğrudan etkiler Ambalaj. ambalajı güzel olanı tercih ederim Ambalajın geri dönüşümlü olması gereklidir Ambalaj tasarımı orijinal olmalıdır Ambalajı güzel olduğu için. oturmuş bir marka imajı verir 155 Kesinlikle Katılmıyorum Kesinlikle Katılıyorum Katılıyorum . elde kolay tutulabilir olmalıdır Ambalaj dayanıklı olmalıdır Ambalaj üzerinde yer alan etiket bilgilerini okurum yi bir ambalaj. ilgi çekici olmalıdır Ürün ambalajları zaman zaman yenilenmelidir Şöhretli insanların fotoğraflarına ambalaj üzerinde yer verilmelidir Aynı ambalajın uzun süre kullanılması. dokunulduğunda iyi bir his vermesi gerekir Ambalajın kolay açılabilir olması gerekir Ambalaj. en önemli unsurdur Benzer ve de aynı fiyatlı ürünlerde. sade olmalıdır Ambalaj. kolay taşınabilir olmalıdır Ambalaj. ürün de kalitelidir Ambalajın.

Yaşınız? ( ( ( ( ( ( ( ( ( ) 18 ve altı ) 19-25 ) 26-30 ) 31-35 ) 36-40 ) 41-45 ) 46-50 ) 51-55 ) 56 ve üzeri 12. Cinsiyetiniz? ( ) Kadın ( ) Erkek 13. Mehmet TIĞLI Mustafa Ekim ŞEN 156 . Doç. Dr.11. Aylık kişisel geliriniz? ( ( ( ( ( ( ) 1000 YTL ve altı ) 1001-2000 YTL ) 2001-3000 YTL ) 3001-4000 YTL ) 4001-5000 ) 5001 YTL ve üzeri Değerli vaktinizi ayırarak anketimize katıldığınız için çok teşekkür ederiz.

J. Fill. stanbul: Beta Yayınları. M. 4. Pazarlama lkeleri. stanbul: Literatür Yayınları. (1999). 1. Karalar. G. (2003). Marka Ve Marka Stratejileri. (1987). Marketing Communications. (1997). Eskişehir. 1. F. H. A. 2. (2005). 5. Marketing PR. Budak ve G. L. (2006). (2001). A. M. A. slamoğlu. 11. 3. Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri. . Hartley ve W. 1. Ankara: Detay Yayınları. şletme Yönetimi. 1. slamoğlu. S. şletme Politikası. Karafakıoğlu. Sakarya: Sakarya Yayıncılık. 3. stanbul: Beta Yayınları. R. USA: Irwin McGraw Hill. (2005). Ar. Altunışık. Pazarlama lkeleri. J.KAYNAKÇA Kitaplar Akat. N. Marketing.). 2. Erdem. Y. A. E. (1999). R. Çelebi. (2005). (2000). Kocabaş. J. Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları. 1. USA: McGraw-Hill. Pazarlama Yönetimi. Walker ve W. England: Pearson Education Limited. Odabaşı (çev. Bayraktaroğlu ve E. (2004). 157 . 1. Yıldırım. Aydın. Rudelius. (2007). stanbul: Mediacat Yayınları. zmir: Fakülteler Kitabevi Barış Yayınları. şletmelerde Ambalaj Sorunları Ve Ambalajlama Alanındaki Gelişmeler. stanbul: Bilim Teknik Yayınevi. . 6. Blythe. 1. S. W. M. (2003). Tüketici Odaklı Bütünleşik Pazarlama letişimi. Kerin. Ankara: Nobel Yayınları. R. B. Bozkurt. Ankara: A. Ankara: Mediacat Yayınları. Elden ve S. R. Gegez. stanbul: Beta Yayınları. (2006). A. Ambalaj Ve Gıda. H. (1981). Etzel. Berkowitz. Marketing. Coşkun.Ü. Tüketici Davranışları. . Pazarlama Araştırmaları. A. A. 1. J. Ankara: Gıda Teknolojisi Derneği. letişim Odaklı Pazarlama. E. Budak. (2005). M. Stanton. C. Çakıcı.

N. Pazarlama letişimi Yönetimi. Oyman. stanbul: Mediacat Yayınları (orijinal baskı tarihi 2003) Mucuk. C. 1. Mucuk. F. Ülgen. Y. Pazarlama lkeleri. Odabaşı. stanbul: Mediacat Yayınları. 8. N. (2001). . R. (1999). Ankara: Detay Yayınları. Özdemir. 1. . stanbul: Literatür Yayınları. Bir Aktör Olarak Markalar Ürün Yerleştirme. stanbul: Rota Yayınları (orijinal baskı tarihi 1998) Mozota. 1. Varinli. Siegel. M. M. ve T. Ö.). M. 2. Torlak. Uydacı. stanbul: Beta Yayınları. (2004). ve M. (1996). Halkla lişkiler Nedir. stanbul: Mediacat Yayınları. S. 2. B. stanbul: Değişim Yayınları. Pazarlama lkeleri. (2006). (2007). Kurtuluş. (2002). 1. stanbul: Beta Yayınları. H. Ne Düşünüyorlardı. Muallimoğlu (çev. R. Üsdiken (çev. Barış. Y. Tokol. F. L.). Peltekoğlu. Bursa: Uludağ Üniversitesi Yayınları. M. P. Başarılı Ambalaj Başarılı Pazarlama. (2006). Pazarlama lkeleri. USA: Irwin Mirror Press. Capital Kitapları. (2003). Tüketici Davranışı Ve Pazarlama Stratejileri Global Ve Yerel Yaklaşım. 1. (2006). stanbul: Beta Yayınları. Tekinay (çev. Yeşil Pazarlama. (2004). K. ve S. Ankara: Seçkin Yayınları. şletmelerde Stratejik Yönetim. 13. 2. stanbul: Türkmen Kitabevi. 8. Altunışık ve Ş. Tasarım Yönetimi. stanbul: Türkmen Kitabevi. (2000). 1. . Ö. Pazarlamada Yeni Yaklaşımlar.). stanbul: Literatür Yayınları. Forbes. Pazarlama Araştırmaları. 8. (2002). B. 12. stanbul: Türkmen Kitabevi. Marketing Foundations And Applications. Z. E. Ve Murray J. T.Koç. (2000). B. Kotler. Pazarlama Araştırması.). (2001). H. D. (2002). Modern Pazarlama. stanbul: Türkmen Kitabevi. Mirze. B. Kaçamak (çev. 158 . A. McMath. (2006). Pazarlama Yönetimi. Meyers. Odabaşı. ve G. Tığlı. Tek. K. (2004). Tüketici Davranışı. (1996).

159 . 3. Gümüş. Private Label Türkiye. (1997). Gümüş. (2001).Süreli Yayınlar Ambalaj Bülteni. Ambalaj Sanayicileri Derneği Bülteni.14. 36-41. M. A. (2006). 70–71. [Electronic Version] Haziran-Temmuz-Ağustos 2004: 56-63 (15 Şubat 2007). (2006). (1998). Ambalaj Bülteni. 68–69. (2004). Saraç. [Electronic Version] Aralık 2001: 9-13 (15 Şubat 2007). Ambalaj Bülteni. Zeytinyağı Ambalajlarında Özgün Tasarımın Önemi.10. . 2. . Ambalaj Hakkında Ne Biliyorsunuz. Bayazıt. 69-72. Flekso Baskıda Kullanılan Plastik Esaslı Substratlar Taşıyıcı Malzemeler. 3. (2006). Ambalaj Tasarımının Özet Geçmişi. 3. Pazarlamada Ambalajın Yeri Ve Önemi.9. Pak/Plast & Teknik. Türkiye’de Ambalaj Endüstrisi ve Türk Tasarım Kimliği. N. Pak/Plast & Teknik. hracatta Ambalajlamanın Önemi Ve Barkodlama Sistemi. 32-43. 3. Ergüven.

Marka Ambalaj Ve Etiketin Tüketici Satın Alma Davranışına Etkisi Ve Çamaşır Deterjan Sektöründe Bir Uygulama. M. Endüstri Ürünleri Tasarımı Açısından Ambalajın ncelenmesi Ve Ambalaj Tasarım Yöntemi çin Bir Model Önerisi. Ürün Kimliğine Ve Ambalaj Tasarımına Yansıması. Yayınlanmamış Sanatta Yeterlik Tezi. (2005). M. S. Bekmezci.Yayınlanmamış Tezler Akkan. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Projesi. B. A. N. (2006). (1994). (2003). B. Ambalajda Tüketici Davranışlarını Etkileyen Estetik Öğelerin ncelenmesi. stanbul: Marmara Üniversitesi SBE. (1996). Ambalajlama Ve Türkiye’de Gıda Maddeleri Dışsatımında Ambalajlamanın Rolü. (1994). Modern Pazarlamada Ambalajın Yeri Ve Önemi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. (1988). Mehmeti. stanbul: Marmara Üniversitesi GSE. stanbul: Marmara Üniversitesi SBE. U. Ambalaj Üzerinde Yazı ve llüstrasyon Olgusunun rdelenmesi. Uluslararası Pazarlara Yönelik Yeni Mamul Geliştirme Ve Türkiye’deki Uygulama. stanbul: stanbul Teknik Üniversitesi SBE. Ertem. (2003). Alpay. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. M. stanbul: Marmara Üniversitesi SBE. H. Erkınay. stanbul: stanbul Üniversitesi SBE. Kocaeli: Kocaeli Üniversitesi SBE. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Balcıoğlu. (1999). T. E. D. M. Ambalaj Seçimine Etki Eden Faktörler Ve Dondurulmuş Gıda Sektöründe Bir Uygulama. zmir: Dokuz Eylül Üniversitesi SBE. Tüketici Davranışları Açısından Satış Promosyonlarının Tüketicilerin Marka Tercihleri Üzerindeki Etkileri Ve Kozmetik Sektöründe Bir Uygulama. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. stanbul: stanbul Üniversitesi SBE. Cengiz. Demirel. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. 160 . Ü. Kurum Kültürünün Kurum Kimliğine. Ambalajlı Ürünlerde maj Yaratılması Ve pana Örneği. Koşal. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gülbay. stanbul: Marmara Üniversitesi GSE. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gıda Ürünlerinde Ambalajın Tüketici Algılaması Üzerindeki Etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Bolu: Abant zzet Baysal Üniversitesi SBE. (1999). (1989). stanbul: stanbul Üniversitesi SBE. Ertekin. (1997). Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.

Yayınlanmamış Doktora Tezi. Trabzon: Karadeniz Teknik Üniversitesi SBE. 161 . A. A.Nuhoğlu. Ürün Ambalajının Kalite majı Yaratma Etkisi Üzerine Bir Pilot Araştırma. . (2002). stanbul: stanbul Üniversitesi SBE. Pazarlama letişimi Aracı Olarak Ambalajın Tüketicinin Satın Alma Sürecine Etkisi. L. M. P. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ürün Kimliğinin Belirleyiciliğinde Ambalaj Ve Kimlik lişkilerinin Temel lkeleri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. R. (2006). (1987). H. Modern Pazarlamada Ambalajın Yeri Ve Önemi Giz Bisküvileri Gıda Sanayi Ve Ticaret AŞ Örneği Ve Bir Anket Uygulaması. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Taşyuran. N. Özden. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.F. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. stanbul: stanbul Üniversitesi . stanbul: Marmara Üniversitesi SBE. (2000). Rengin Tüketici Satınalma Kararlarına Etkisi Ve Ambalaj Renkleri Üzerine Bir Uygulama. ISO 9002 Kalite Güvencesi Sisteminin Ambalaj Sektöründe Tesisi Ve Uygulaması. Turan. stanbul: Mimar Sinan Üniversitesi FBE. (1987). (2002). Uluslararası Pazarlara Giriş Stratejileri Ve Karton Ambalaj Üreticileri Sektöründe nceleme. (1997). Özkaraman. N. stanbul: Marmara Üniversitesi SBE. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. stanbul: Marmara Üniversitesi SBE. Uzuntaş. Uzman. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Şerifsoy. zmir: Ege Üniversitesi SBE. H. Satış Artırıcı Bir Pazarlama Aracı Ambalajlama. A. S. (1999).

http://www.tr/anket/?sayfa=ozellik (21 Kasım 2007). Paketleme Ve Etiketleme.y. Logotype ve Amblem Evrensel Anlatımın En Kısa Yolu. http://www.ambalajtasarimi. Macline. (2006).php (20 Haziran 2007).php?id=95 (19 Şubat 2007). C. (2007).com. Bütün Ürünlerin Mutlaka Bir Ambalaja Gereksinimi Vardır.tr/Enstituler/FenBilimleri/Dergi/pdf/164Mehtap.turkticaret.com/index.) https://www. http://www. Y. (t. (t. (2004). Çevko Çevre Koruma Ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfı.y. Bek.photoline.y.edu.com/node/281 (20 Haziran 2007). Ergonomik Tasarımda Renk. http://www.com.ambalajrehberi.kirbas.aspx (20 Haziran 2007). Göktepe.y.pdf (19 Nisan 2007). D. M.pdf (25 Nisan 2007). Sağocak. Ürünün Raftaki Kimliği Ambalaj Tasarımı. (t.asp?id=1494 (26 Mayıs 2007).net/marka/nedir. 31: 36-44.ambalajtasarimi.) http://www.com/node/313 (17 Haziran 2007). N. Trakya Üniversitesi. Anket Sisteminin Özellikleri.org. E.marmara. (t.pdf (15 Şubat 2007).tr/tur/sss/Bolum_XIII.tr/detay. Bayazıt.nternet Akgün. (2005).tr/tIsaretler. http://www.edu. FBE.aspx?newsid=1810 (5 Eylül 2007). Ambalajların Üzerindeki şaretler.) http://anket.cevko.trakya. (t. Ambalajını Söyle Sana Kim Olduğunu Söyleyeyim. http://www. (2005). Marka Nedir.com.y.tr/News.org. http://www.halklailiskiler.tr/download/ambalaj. Bal Ve Bademle Gelen Markalaşma Başarısı. yi Şeyler Küçük Ambalajlarla Gelir.) 162 .) http://igeme.

163 .Diğer Bayraktar. stanbul. (2004). (2004). Ambalaj Sanayicileri Derneği Genel Sekreterinin Konuşması.Ş. Ambalaj Sektörü Ve Ambalaj Malzemeleri. D. Avrupa Birliği’ne Giriş Sürecinde Ambalaj Sektörü Semineri. Araştırma Müdürlüğü. F. Ankara: Türkiye Kalkınma Bankası A. Kâğıda Dayalı Ambalaj Malzemeleri Sektör Araştırması. Erberk. 37–41.

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->