P. 1
11. SINIF KİMYA 1. DÖNEM 1. YAZILI (2. KLASİK DÖKÜMAN)

11. SINIF KİMYA 1. DÖNEM 1. YAZILI (2. KLASİK DÖKÜMAN)

|Views: 3,031|Likes:
Yayınlayan: Kimya Bilimi

Sınav, 1. ünitedendir. Öğretmen arkadaşlar sınavı aynen veya sınav sorularında istedikleri değişikliği yaptıktan sonra kullanabilirler.

Sınav, 1. ünitedendir. Öğretmen arkadaşlar sınavı aynen veya sınav sorularında istedikleri değişikliği yaptıktan sonra kullanabilirler.

More info:

Published by: Kimya Bilimi on Nov 14, 2011
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/10/2015

pdf

text

original

Adı, soyadı

:
Sınıfı, numarası:
…………………………….. EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ORTAÖĞRETİM 11. SINIF KİMYA DERSİ 1. DÖNEM
1. YAZILI SINAVI
Sınav yeri ve tarihi: ……………………….., ……………………..
Sınav saati ve süresi: ……………………, 40 dakika
Puan dağılımı: H! "i! #$!%&%& '%a&( #$!% )*!i&d +!i,-i./i!.
0a.a!(,a!…
A.a1(daki '!$",-,!i 23*)&)* 4565785 '%a&9.
1. Sabit basınçlı bir sisteme 300 J’lü i! ya"ılıren sistem # J’lü ısı aybediyor$ Sistemin iç
ener%i deği!imini hesa"layını&$

8. Standart !artlarda ' mol hidro%enin sabit ha(imli a"alı bir silindirde yanması sonu(u su
buharı olu!uren )*0 J+mol’lü ısı açığa çımatadır$ ,ç ener%i deği!imini hesa"layını&$
:. 3 -ram . elementi /) ile yanın(a '00 J ısı açığa çııyor$ 0una -1re a!ağıdai reasiyon
denleminin ental"i deği!imi 23456 aç J+moldür7 2.:')6
.8/) 9 ./)
4. 4:4 8'+)/;/ 9 4:/:4
<uarıda verilen te"imenin ental"i deği!iminin 23456 aç J+mol olduğunu a!ağıda verilen
bağ ener%ilerini ullanara bulunu& 24:4 bağının ener%isi *3= J+mol, 4:/ bağının ener%isi
*=* J+mol, /;/ bağının ener%isi ise *#> J+mol6$

5. 4) 8.l) 9 )4.l 345;:'>= J+mol
<uarıda verilen bil-ileri ullanara 4.l bile!iğinin standart olu!ma ental"isini bulunu&$

1
A.a1(daki $,a;,a! i2i& &/!$'i d1i.i-i&i& #(<(!da& ");)k -) ;$k#a k)2)k -) $,d%1%&% ",i!/i&i*
486874 '%a&9.
=. ?eerin suda ç1&ünmesi
>. @etil alolün donması
A.a1(daki #$!%,a!( ?+a',a;(&(* 48610780 '%a&9
@. Aermodinamiğin açın(ı yasası, ener%inin orunumunu ifade eder7
A. BSaf maddelerin usursu& ristalinin 0 B’de entro"isi 0’dır$C !elinde ifade edilen yasa
termodinamiğin açın(a yasasıdır7
10. @inimum ener%i y1nü, ısının olduğu y1n müdür yosa ısının olmadığı y1n müdür7
11. Dntro"inin büyüdüğü olaylar istemli midir yosa istemsi& midir7
18. 3E5F0 ise te"ime istemsi& bir te"ime midir yosa istemli bir te"ime midir7
1:. 345F0 ise te"ime istemsi& bir te"ime midir yosa istemli bir te"ime midir7
14. 3S5to"lamF0 ise te"ime istemsi& bir te"ime midir yosa istemli bir te"ime midir7
15. Sı(alı farının olmadığı deği!imlere verilen 1&el ad nedir7
1=. 3E den-ede artı mıdır, esi midir yosa sıfır mıdır7
1>. Ba"alı sistem ve açı sistemden ba!a üçün(ü bir sistem vardır$ 0u sistemin adı nedir7
A.a1(daki <$!-),,!i ;a*(&(* 4:6=71@ '%a&9.
1@. ,ç ener%i deği!imi, i! ve ısı ili!isi formülünü ya&ını&$
1A. 0ile!ilerin standart olu!ma ental"ilerinden yararlanara bir te"imenin standart ental"i
deği!iminin 23456 bulunmasına ait formülü ya&ını&$
80. 0ir te"imenin standart entro"i deği!imi 2CSD#i#/-9, bile!ilerin standart entro"ilerinden
yararlanara nasıl bulunur7 Gormülünü ya&ını&$
81. Sabit basınç ve sı(alıta 3Sortam neye e!ittir7 Gormülünü ya&ını&$
88. 3S5to"lam neye e!ittir7 Gormülünü ya&ını&$
8:. 3E5, 345sistem,A ve 3S5sistem arasındai ili!iyi -1steren formülünü ya&ını&$
S/a&da!/ .a!/,a!da &!Ei /)!,!i d1i.i-i &a#(, F3#/!i,i!G 416:7: '%a&9.
84. Standart !artlarda Eibbs serbest ener%isi deği!imi nasıl -1sterilir7 Sim-esini ya&ını&$
85. Standart !artlarda ental"i deği!imi nasıl -1sterilir7 Sim-esini ya&ını&$
8=. Standart !artlarda entro"i deği!imi nasıl -1sterilir7 Sim-esini ya&ını&$
2
İ. + (#( i, i,Fi,i a.a1(daki #$!%,a!( ?+a',a;(&(* 486A71@ '%a&9.
8>. ,! sıfırdan büyüse mi yosa üçüse mi sisteme i! ya"ılmı!tır7
8@. ,! sıfırdan büyüse mi yosa üçüse mi sistem i! ya"mı!tır7
8A. Eenle!in(e i! esi midir yosa artı mıdır7
:0. Eenle!in(e ısı esi midir yosa artı mıdır7
:1. Sistem ısı a&andığında olay endotermi midir yosa e&otermi midir7
:8. Dndotermi deği!imlerde ısı sıfırdan büyü müdür yosa üçü müdür7
::. Sıı!tırın(a ısının i!areti ne-atif midir "o&itif midir7
:4. Sistemin ısı a&anması endotermi midir yosa e&otermi midir7
:5. Sıı!tırmada mı yosa -enle!mede mi sisteme i! ya"ılmı!tır7
A.a1(da #i-F#i +!i,& &!Ei /)!,!i&i& ad(&( + %,%#,a!a!a#( "i!i- #i#/-i&d 4SI9 "i!i-,!i&i ;a*(&(*
41618718 '%a&9.
:=. 4
:>. S
:@. H veya D
:A. I

40. J veya K
41. E

3
HEVAI ANAHTARI
Adı, soyadı:
Sınıfı, numarası:
…………………………….. EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ORTAÖĞRETİM 11. SINIF KİMYA DERSİ 1. DÖNEM
1. YAZILI SINAVI
Sınav yeri ve tarihi: ……………………….., ……………………..
Sınav saati ve süresi: ……………………, 40 dakika
Puan dağılımı: H! "i! #$!%&%& '%a&( #$!% )*!i&d +!i,-i./i!.
0a.a!(,a!…
A.a1(daki '!$",-,!i 23*)&)* 4565785 '%a&9.
1. Sabit basınçlı bir sisteme 300 J’lü i! ya"ılıren sistem # J’lü ısı aybediyor$ Sistemin iç
ener%i deği!imini hesa"layını&$
Si#/- i. ;a'(,d(1(&da& d$,a;( J 7 K:00 L $,%!.
Si#/- (#( ka;"//i1i&d& d$,a;( M 7 NA L $,%!.
CE 7 M K J
CE 7 NA L K 4K:00 L9
CE 7 K8A1 L 45 '%a&9
İşlem hatasından 1 puan kesilecektir$
8. Standart !artlarda ' mol hidro%enin sabit ha(imli a"alı bir silindirde yanması sonu(u su
buharı olu!uren )*0 J’lü ısı açığa çımatadır$ ,ç ener%i deği!imini hesa"layını&$
Sa"i/ Oa?i-,i ka'a,( "i! #i,i&di!d (#( a2(1a 2(k/(1(&a F3! M i.a!/i 4N9 $,%!.
M 7 N840 kL
Ka'a,( "i! #i,i&di! d&i,di1i&d Oa?i- #a"i/ $,d%1%&da& i. ;a'(,-a-(./(!.
J 7 0 $,%!.
CE 7 M K J <$!-),)&d i. ;!i& 0 ;a*(,(!#a CE 7 N840 kL $,%! 45 '%a&9.
İşlem hatasından 1 puan kesilecektir$
:. 3 -ram . elementi /) ile yanın(a '00 J ısı açığa çııyor$ 0una -1re a!ağıdai reasiyon
denleminin ental"i deği!imi 23456 aç J+moldür7 2.:')6
.8/) 9 ./)
18 F 41 -$,9 H, 400 kL (#( a2(1a 2(ka!(!. 41 '%a&9
CHD 7 N 400 kLP-$, 7 N 400 000 LP-$, 44 '%a&9
İşlem hatasından 1 puan kesilecektir$
4. 4:4 8'+)/;/ 9 4:/:4
<uarıda verilen te"imenin ental"i deği!iminin 23456 aç J+mol olduğunu a!ağıda verilen
bağ ener%ilerini ullanara bulunu& 24:4 bağının ener%isi *3= J+mol, 4:/ bağının ener%isi
*=* J+mol, /;/ bağının ener%isi ise *#> J+mol6$
CHD7 Q&H Fi!&,!i& "a1 &!Ei#i N Q&H )!)&,!i& "a1 &!Ei#i 41 '%a&9
CHD7 4:=K1P844A@9N844=49
CHD7 4:=K84ANA8@
CHD7N84: kLP-$, 44 '%a&9
İşlem hatasından 1 puan kesilecektir$
5. 4) 8.l) 9 )4.l 345;:'>= J+mol
<uarıda verilen bil-ileri ullanara 4.l bile!iğinin standart olu!ma ental"isini bulunu&$
CHD$,%.-a &/a,'i#i 4HH,9 7NA: kLP-$,
İşlem hatasından 1 puan kesilecektir$
4
A.a1(daki $,a;,a! i2i& &/!$'i d1i.i-i&i& #(<(!da& ");)k -) ;$k#a k)2)k -) $,d%1%&% ",i!/i&i*
486874 '%a&9.
=. ?eerin suda ç1&ünmesi
E&/!$'i d1i.i-i #(<(!da& ");)k
>. @etil alolün donması
E&/!$'i d1i.i-i #(<(!da& k)2)k
A.a1(daki #$!%,a!( ?+a',a;(&(* 48610780 '%a&9
@. Aermodinamiğin açın(ı yasası, ener%inin orunumunu ifade eder7
I. ;a#a#( &!Ei&i& k$!%&%-%&% i<ad d!.
A. BSaf maddelerin usursu& ristalinin 0 B’de entro"isi 0’dır$C !elinde ifade edilen yasa
termodinamiğin açın(a yasasıdır7
III. ;a#a#(d(!.
10. @inimum ener%i y1nü, ısının olduğu y1n müdür yosa ısının olmadığı y1n müdür7
I#(&(& $,d%1% ;3&d)!.
11. Dntro"inin büyüdüğü olaylar istemli midir yosa istemsi& midir7
İ#/-,idi!.
18. 3E5F0 ise te"ime istemsi& bir te"ime midir yosa istemli bir te"ime midir7
İ#/-#i* "i! /'ki-di!.
1:. 345F0 ise te"ime istemsi& bir te"ime midir yosa istemli bir te"ime midir7
İ#/-#i* "i! /'ki-di!.
14. 3S5to"lamF0 ise te"ime istemsi& bir te"ime midir yosa istemli bir te"ime midir7
İ#/-,i "i! /'ki-di!.
15. Sı(alı farının olmadığı deği!imlere verilen 1&el ad nedir7
İ*$/!-a, d1i.i-
1=. 3E den-ede artı mıdır, esi midir yosa sıfır mıdır7
S(<(!d(!.
1>. Ba"alı sistem ve açı sistemden ba!a üçün(ü bir sistem vardır$ 0u sistemin adı nedir7
İ*$, #i#/-
A.a1(daki <$!-),,!i ;a*(&(* 4:6=71@ '%a&9.

1@. ,ç ener%i deği!imi, i! ve ısı ili!isi formülünü ya&ını&$
CE 7 M K J
1A. 0ile!ilerin standart olu!ma ental"ilerinden yararlanara bir te"imenin standart ental"i
deği!iminin 23456 bulunmasına ait formülü ya&ını&$
CHD 7 Q&HD #/a&da!/ $,%.-a &/a,'i#i 4)!)&,!9 R Q&HD #/a&da!/ $,%.-a &/a,'i#i 4Fi!&,!9
80. 0ir te"imenin standart entro"i deği!imi 2CSD#i#/-9, bile!ilerin standart entro"ilerinden
yararlanara nasıl bulunur7 Gormülünü ya&ını&$
CSD#i#/- 7 Q&SD)!)&,! R Q&SDFi!&,!
81. Sabit basınç ve sı(alıta 3Sortam neye e!ittir7 Gormülünü ya&ını&$
CS$!/a-7N CHPT
88. 3S5to"lam neye e!ittir7 Gormülünü ya&ını&$
CSD/$',a- 7 CSD#i#/- K CSD$!/a-
8:. 3E5, 345sistem,A ve 3S5sistem arasındai ili!iyi -1steren formülünü ya&ını&$
CSD 7 CHD#i#/- N TCSD#i#/-
S/a&da!/ .a!/,a!da &!Ei /)!,!i d1i.i-i &a#(, F3#/!i,i!G 416:7: '%a&9.
84. Standart !artlarda Eibbs serbest ener%isi deği!imi nasıl -1sterilir7 Sim-esini ya&ını&$
CSD
85. Standart !artlarda ental"i deği!imi nasıl -1sterilir7 Sim-esini ya&ını&$
CHD
8=. Standart !artlarda entro"i deği!imi nasıl -1sterilir7 Sim-esini ya&ını&$
CSD
5
İ. + (#( i, i,Fi,i a.a1(daki #$!%,a!( ?+a',a;(&(* 486A71@ '%a&9.
8>. ,! sıfırdan büyüse mi yosa üçüse mi sisteme i! ya"ılmı!tır7
JT0 i# #i#/- i. ;a'(,-(./(!.
8@. ,! sıfırdan büyüse mi yosa üçüse mi sistem i! ya"mı!tır7
JU0 i# #i#/- i. ;a'-(./(!.
8A. Eenle!in(e i! esi midir yosa artı mıdır7
S&,.i&? i. k#idi!.
:0. Eenle!in(e ısı esi midir yosa artı mıdır7
S&,.i&? (#( a!/(d(!.
:1. Sistem ısı a&andığında olay endotermi midir yosa e&otermi midir7
E&d$/!-ik/i!.
:8. Dndotermi deği!imlerde ısı sıfırdan büyü müdür yosa üçü müdür7
0);)k/)!.
::. Sıı!tırın(a ısının i!areti ne-atif midir "o&itif midir7
NFa/i</i!.
:4. Sistemin ısı a&anması endotermi midir yosa e&otermi midir7
E&d$/!-ik/i!.
:5. Sıı!tırmada mı yosa -enle!mede mi sisteme i! ya"ılmı!tır7
S(k(./(!-ada #i#/- i. ;a'(,-(./(!.
A.a1(da #i-F#i +!i,& &!Ei /)!,!i&i& ad(&( + %,%#,a!a!a#( "i!i- #i#/-i&d 4SI9 "i!i-,!i&i ;a*(&(*
41618718 '%a&9.
:=. 4
E&/a,'i, kLP-$,
:>. S
E&/!$'i, kLPK -$,
:@. H veya D
İ2 &!Ei, kL
:A. I
İ., kL
40. J veya K
I#(, kL
41. E
Si""# #!"#/ &!Ei#i 4Si""# &!Ei#i +;a #!"#/ &!Ei9, kLP-$,


6

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->