Y0.6Gd0.4Ba2-xNbxCu3O7-δ VE Y0.6Gd0.

4Ba2Cu3-xNbxO7-δ SÜPERİLETKENLERİNİN YAPISAL VE SÜPERİLETKENLİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ Mücahit YILMAZ DOKTORA TEZİ FİZİK ANABİLİM DALI Konya, 2008

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Y0.6Gd0.4Ba2-xNbxCu3O7-δ VE Y0.6Gd0.4Ba2Cu3-xNbxO7-δ SÜPERİLETKENLERİNİN YAPISAL VE SÜPERİLETKENLİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

Mücahit YILMAZ

DOKTORA TEZİ FİZİK ANABİLİM DALI

DANIŞMAN Prof. Dr. Oğuz DOĞAN

Konya, 2008

ÖZET Doktora Tezi Y0.6Gd0.4Ba2-xNbxCu3O7-δ VE Y0.6Gd0.4Ba2Cu3-xNbxO7-δ SÜPERİLETKENLERİNİN YAPISAL VE SÜPERİLETKENLİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ Mücahit YILMAZ Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik Anabilim Dalı Danışman: Prof. Dr. Oğuz DOĞAN 2008, 200 Sayfa Jüri; Prof. Dr. Oğuz DOĞAN Prof. Ülfet ATAV Doç. Dr. Ayhan ÖZMEN Doç. Dr. Haluk ŞAFAK Doç. Dr. Mevlüt DOĞAN Bu tezde; Ba ve Cu bölgelerine Nb katkılamasının, Y0.6Gd0.4Ba2Cu3O7-δ süperiletken malzemesinin yapısal ve süperiletkenlik özellikleri üzerine etkisi araştırılmıştır. Polikristal YBa2Cu3O7-δ oksit süperiletken malzemesi katıhal tepkime yöntemiyle hazırlanmıştır. İlk olarak, Y bölgesine Gd katkılanarak Y0.6Gd0.4Ba2Cu3O7-δ bileşiği elde edilmiştir. Daha sonra, Ba ve Cu bölgelerine Nb katkılaması (x = 0.025, 0.075, 0.125, 0.175 ve 0.225) yapılarak Y0.6Gd0.4Ba2-xNbxCu3O7-δ (Ba-Nb Serisi) ve Y0.6Gd0.4Ba2Cu3-xNbxO7-δ (Cu-Nb Serisi) olmak üzere iki seri malzeme hazırlanmıştır. Elde edilen malzemelerin, XRD analizleri, polarize optik mikroskop fotoğrafları, SEM görüntüleri, EDS spektrumları, R-T, I-V ve yoğunluk ölçümleriyle karakterizasyonu yapılmıştır. SEM mikrofotoğraflarına ve polarize optik mikroskop fotoğraflarına bakılarak taneciklerin şekilleri, yönelimleri, büyüklükleri ve tanecikler arası boşluklar incelenmiştir. Kristal fazları, safsızlıkları ve örgü sabitleri XRD analizlerinden bulunmuştur. Son olarak, süperiletkenlik özellikleri (kritik sıcaklık Tc ve kritik akım yoğunluğu Jc) R-T ve I-V ölçümleri yapılarak incelenmiştir. Ayrıca bulk halindeki malzemelerin yoğunlukları, yoğunluk ölçüm sistemi ile ölçülmüştür. Bu ölçümlerin ışığında, hazırlama koşullarının ve katkı oranlarının süperiletkenlikte oldukça önemli olduğu sonucuna ulaşılmıştır. YBCO seramiğinde, Y yerine kısmi Gd

iii

katkılaması, malzemenin yapısal özelliklerini (tanecik büyüklükleri, tanecikler arası boşluklar ve örgü parametresi) iyileştirmiş, süperiletlenlik özelliklerinde önemli bir değişmeye sebep olmamıştır. Ba ve Cu bölgelerine Nb katkısının ise YBCO ve Y0.6Gd0.4Ba2Cu3O7-δ bileşiklerinde, genel olarak yapısal ve süperiletkenlik özelliklerinde olumsuz etkiler yaptığı tespit edilmiştir. Ancak, x = 0.025, 0.075 katkı oranlarında süperiletkenlik özelliklerinin iyileştiği belirlenmiştir. Anahtar Kelimeler: YBa2Cu3O7-δ seramik süperiletkenlerde Gd ve Nb katkılaması, YBCO(123) üzerine katkılama etkileri.

iv

ABSTRACT PhD Thesis INVESTIGATION OF STRUCTURAL AND SUPERCONDUCTING PROPERTIES OF THE Y0.6Gd0.4Ba2-xNbxCu3O7-δ AND Y0.6Gd0.4Ba2Cu3-xNbxO7-δ SUPERCONDUCTORS Mücahit YILMAZ Selcuk University Graduate School of Natural and Applied Science Department of Physics Supervisor: Prof. Dr. Oğuz DOĞAN 2008, 200 Pages Jury; Prof. Dr. Oğuz DOĞAN Prof. Ülfet ATAV Assoc. Prof. Dr. Ayhan ÖZMEN Assoc. Prof. Dr. Haluk ŞAFAK Assoc. Prof. Dr. Mevlüt DOĞAN In this thesis, the effects of the Nb doping on Ba and Cu sites about structural and superconducting properties in Y0.6Gd0.4Ba2Cu3O7-δ compound has been invstigated. Polycrystal YBa2Cu3O7 oxide superconductor samples have been prepared by solid state reaction method. Firstly, Y0.6Gd0.4Ba2Cu3O7-δ sample has been synthesized by partial substitutions of Gd instead of Y sites. Then, Y0.6Gd0.4Ba2-xNbxCu3O7-δ (Ba-Nb series) and Y0.6Gd0.4Ba2Cu3-xNbxO7-δ (Cu-Nb series) have been prepared using partial substitution of Nb instead of Ba and Cu sites (x = 0.025, 0.075, 0.125, 0.175 and 0.225). All the samples have been characterized by XRD analysis, polorized optical microscopy photographs, SEM microphotographs, EDS spectrums, R-T, I-V and density measurements. From SEM microphotographs and polarized optical photographs, shapes, orientations and sizes of superconducting grains and spaces between the grains of samples have been observed. Crystal phases, impurities, also lattice parameters could be obtained from XRD analysis. Finally, superconducting properties (critical temperature Tc and critical current density Jc) have been determined from R-T and I-V measurements. In addition, density of bulk samples has been measured using density kit. In the light of these measurements, we have concluded that the preparation conditions and the doping ratios were quite important on superconductivity. Partial substitution of

v

Gd instead of Y sites in YBCO ceramic affected positively the structural properties of samples (sizes of grains, spaces between grains and lattice parameters). The substitution did not cause any important changes on the superconducting properties of compound. The partial substitutions of Nb instead of Ba and Cu sites in YBCO and Y0.6Gd0.4Ba2Cu3O7-δ compounds resulted in a negative effect. However, It was observed that the compounds showed better superconducting properties when the substitution amount, x = 0.025 and x = 0.075. Keywords: Doping of Gd and Nb on YBa2Cu3O7-δ ceramic superconductors, effect of doping on YBCO (123).

vi

ÖNSÖZ Bu çalışma Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fizik Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Oğuz DOĞAN yönetiminde hazırlanarak, Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsüne Doktora Tezi olarak sunulmuştur. Doktora tezimi yöneten ve çalışmalarımın her safhasında yakın ilgi ve yardımlarını gördüğüm ve bana her konuda destek olan değerli hocam Prof. Dr. Oğuz DOĞAN’a en derin saygı ve şükranlarımı sunarım. Tez süresince çalışmalarımı izleyen Tez İzleme Komitesi üyeleri Doç.Dr. Mevlüt DOĞAN ve Doç. Dr. Ayhan ÖZMEN hocalarıma teşekkür ederim. Ölçümlerim esnasında bana yardımcı olan Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nden Prof. Dr. İbrahim BELENLİ, Doç. Dr. Cabir TERZİOĞLU, Mehmet ERTUĞRUL, Arş. Gör. Erdal SÖNMEZ ve Doç. Dr. Ahmet VARİLCİ ve Arş. Gör. Musatafa AKDOĞAN’a, Atatürk Üniversitesi’nden Prof. Dr. Arş. Gör. Serdar AYDIN’a, Karadeniz Teknik Üniversitesi Fizik Bölümü öğretim elemanlarına ve çalışmalarım sırasında yardımlarını esirgemeyen, Arş. Gör. Zafer MUTLU, yüksek lisans öğrencileri Yaşar Gül GÜCÜMAN ve Ismahan DÜZ’e ve Fizik Eğitimi Anabilim Dalı öğretim üyelerine teşekkür ederim. Varlıklarını ve desteklerini her daim yanımda hissettiğim sevgili eşim Seval YILMAZ ve kızım Begüm YILMAZ’a, hayatımın her aşamasında yanımda olan anneme, babama ve kardeşlerime teşekkür ederim. Bu tez, Selçuk Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinatörlüğünün 0710103 numaralı projesi ile desteklenmiştir. Desteklerinden dolayı BAP Koordinatörlüğüne de teşekkürlerimi sunarım.

vii

3.İÇİNDEKİLER ÖZET ABSTRACT ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER ŞEKİLLER DİZİNİ ÇİZELGELER DİZİNİ KISALTMALAR VE SEMBOLLER DİZİNİ 1.1. 1.2.3.2.3. Meissner – Ochsenfeld etkisi 1.3.1. Orta durum 1. Süperiletkenlerin Magnetik Özellikleri 1. Magnetik akı kuantumlanması 1. Tip-II süperiletkenler 1.3.2. GİRİŞ Süperiletkenliğin Keşfi ve Tarihsel Gelişimi Temel Deneysel Gerçekler iii v vii viii xii xviii xx 1 1 4 4 5 5 9 10 13 17 19 21 1.2.1. Nüfuz derinliği (Penetration Depth) viii . Eşuyum uzunluğu (Coherence Length) 1.2.3. 1.3. Josephson etkisi 1.1.3.2.3. Tip-I süperiletkenler 1.3.2.

1.3.5. İtriyum’un Kalsiyum (Ca) ile katkılanması 2.1. İletkenlik tabakası olarak CuO2 düzlemleri 1.7. 2. Entropi (S) 1.6.5.6. Yüksek Sıcaklık Süperiletkenleri 1.2.2. Süperiletkenin ısı sığası (Cs) 1. Ginzburg-Landau Teorisi 1.6.2.3.4.1. YBa2Cu3O7-δ (YBCO)’nun yapısı ve genel özellikleri 1. Oksit süperiletkenlerde süperiletkenlik mekanizması 1.1. Bardeen-Cooper-Schrieffer (BCS) Teorisi 1.3.1.1.5. Süperiletkenin serbest enerjisi 1.1. Yüksek sıcaklık süperiletkenlerinin yapısal özellikleri 1. Süperiletkenlik Teorileri 1.7.1. İtriyum’un tek değerlikliler ile katkılanması 2.1.2.7.4.1. Yapısal kusurlar 1. Süperiletkenlerin Termodinamik Özellikleri 1.1.6. Değerlik elektronları ve yük dengesi 1. Oksijen boşlukları 1.2.4. İtriyum’un diğer atomlar ile katkılanması 22 24 24 26 29 35 35 38 38 40 41 43 48 53 54 54 55 57 59 60 61 61 64 64 65 65 66 ix .1.7.1. Kimyasal Yerdeğiştirme ve Katkılama Etkileri 1.1. İtriyum’un diğer üç değerlikliler ile katkılanması 2.3.1.7. İtriyum’un nadir toprak elementleri (Lantanit) ile katkılanması 2.1.3.4. London Teorisi 1.7.2.4.6.4.3.5. Holler ve elektronlar 2.5. Yüzey süperiletkenliği ve üçüncü kritik alan 1. İtriyum’un diğer iki değerlikliler ile katkılanması 2. KAYNAK ARAŞTIRMASI İtriyum (Y) Bölgesinde Yapılan Katkılama ve Yerdeğiştirme Çalışmaları 2.

5. 3.2. Bakırın ikinci ve üçüncü satır geçiş metalleri ile Li. Dikdörtgen malzemelerde FPP Dairesel malzemelerde FPP İnce malzemelerde FPP Malzemelerin Analizi 3. Sn ve Pb Katkılanması 2.2.2.1.1.3.2.2.5. Sinterleme işlemi 3. Bakırın ilk satır geçiş metalleri ile katkılanması 2.4.1.1.2.4. YBCO’ya Yapılan Diğer Katkılama ve Yerdeğiştirme Çalışmaları YBCO (123) Bileşiğine Yapılan Gd ve Nb Katkılama Yerdeğiştirme Çalışmaları 3. Kalsinasyon işlemi 3.3.1.5.1.1. Baryumun Stronsiyum (Sr) ile kısmen veya tamamen yerdeğiştirmesi 67 3.2.1.2.2. Kalsine edilmiş malzemelerin tablet haline getirilmesi 3.4.2. Baryumun Kalsiyum (Ca) ile yerdeğiştirmesi 2. Baryumun tek değerliliklerle katkılanması 2.3. Malzemelere kontak yapılması 3.3. MATERYAL VE METOT Malzemelerin Hazırlanması 2.1. Baryum’un Lantanyum (La) ile yerdeğiştirmesi ve katkılanması 2.2. Mg. Baryumun diğer iki değerliliklilerle katkılanması 2. Baryum (Ba) Bölgesinde Yapılan Katkılama ve Yerdeğiştirme Çalışmaları 66 66 68 68 69 69 69 70 71 74 76 76 77 80 81 82 83 84 85 86 87 88 88 2. Dört nokta yöntemi (FPP) ile elektriksel direnç ölçümü a) b) c) 3. 2. Optik fotoğraf çekimi x .1.1.2.1. Bakır (Cu) Bölgesinde Yapılan Katkılama ve Yerdeğiştirme Çalışmaları 2.3. Toz malzemeler için sitokiyometrik oranların hesaplanması 3.5.

Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM) görüntüleri ve Enerji Dağılım Spektrometresi (EDS) ölçümleri 4.1.2. X-ışını kırınımı (XRD) ölçümleri 3.7.2.5. 4.2.2.4.5. 6. Kritik akım yoğunluğu ölçümleri 3.3.6. 4. 4. Elektriksel özdirenç ölçümleri 3. 4. DENEYSEL BULGULAR Giriş Optik Fotoğraf Analizleri SEM ve EDS Analizleri XRD Analizleri R-T Analizleri I-V Analizleri Yoğunluk Analizleri SONUÇ ve TARTIŞMA KAYNAKLAR 89 90 91 92 95 97 97 98 105 122 132 141 149 151 159 xi . Yoğunluk tayini 3.2.2.4. 4.2. 4.3. 5.6.3. 4.

2 Şekil 1. Bir tip-II süperiletkenin karışık durumu……………………………….. süperiletken durumdaki bir çekirdeğin dalga fonksiyonu ve yarı boş bir süperiletken için bir çekirdeğin dalga fonksiyonu…………………………………………………………….6 Şekil 1.18 xii . Magnetik alan ve akım yoğunluğunun derinlikle değişimi…………… Sonlu bir süperiletkende...14 Şekil 1..11 Şekil 1.3 Şekil 1. Cooper çiftinin şematik gösterimi…………………………………….. Tip-I ve tip-II süperiletkenlerin dış magnetik alan içindeki mıknatıslanma eğrileri………………………………………………… Bir süperiletkenin magnetizasyon eğrisi ve H dış magnetik alana karşı birim hacimdeki magnetik moment M………………………………… Bir dış magnetik alan içine yerleştirilmiş süperiletken için Jyüzey yüzey akımı………………………………………………………….9 Şekil 1.4 Şekil 1.. Sıcaklığın kritik alan Hc’ye bağımlılığı………………………………. Onnes’ın Hg örneği ile yapmış olduğu deneye ilişkin grafik .8 Şekil 1.7 Şekil 1..ŞEKİLLER DİZİNİ Şekil 1.……... İki elektronun bir fonon takas etmesi yoluyla etkileşimi…………….12 Şekil 1.15 Şekil 1. Bir solenoidin homojen magnetik alanındaki süperiletken küre……… Dik bir alan içinde ince süperiletken bir plakanın orta durumu………. Tip-II süperiletkenlerin magnetizasyon eğrileri………………………. 1 2 6 7 8 8 10 11 12 14 15 16 18 19 21 22 30 31 Şekil 1..1 Şekil 1. Meissner etkisi ile havada asılı kalan daimi bir mıknatıs……………. Süperiletkenler T < Tc durumunda dış magnetik alanı dışlarlar………...……….... Bir küre içinde süperiletken ve normal bölgeler……………….5 Şekil 1..16 Süperiletken olmayan bir metal için özdirenç (ρ) ile sıcaklık (T)’nin değişimi……………………………………………………………….10 Şekil 1. İdeal bir iletkenin magnetik durumu………………………………….17 Şekil 1.13 Şekil 1.

. bakır oksit süperiletkenlerdeki elektronik tabakaların şematik gösterimi………………………………………….29 Şekil 1.Şekil 1.1 Şekil 3. Normal ve süperiletken hal ısı sığası………………………………….27 Şekil 1. Ba-Nb ve Cu-Nb serisi örneklerin kalsinasyon işlemindeki için sıcaklık-zaman grafiği………………………………………………… NABERTHERM . YBa2Cu3O7’nin birim hücresi ve atomların dağılımı. Crystal Lab marka pres ve 13 mm çaplı KBr die seti…………………. Köşelerindeki oksijeni paylaşan CuO4 karelerinden meydana gelen CuO2 düzlemleri...19 Şekil 1.20 Şekil 1. Bakır oksit süperiletkenler için genel elektronik faz diyagramı………..4 xiii .. YBa2Cu3O7 bileşiğine ait düzlemler……………………………………………………………… YBCO’nun 900 oC’deki üçgensel faz diyagramı…………………….N 11/R kül fırını ve kontrol paneli………………. Normal metal ve süperiletkenin serbest enerjisinin magnetik alanla değişimi………………………………………………………………...26 Şekil 1..21 Şekil 1. Cu2+ için d elektron konfigürasyonu.22 Şekil 1. Yük transfer modeli………. BCS teorisi tarafından verilen enerji aralığının sıcaklığa bağımlılığı… Süperiletkende dış magnetik alana zıt yönlü bir magnetizasyon oluşur. Ba-Nb ve Cu-Nb serisi malzemelerin sinterleme işlemindeki için sıcaklık-zaman grafiği………………………………………………… 32 33 34 36 37 40 45 4 46 48 Şekil 1... bakır oksit süperiletkenlerde enerji durumlarının şematik gösterimi.30 Şekil 3..…………………………………………. birim hücrede CuO zinciri ve CuO2 düzleminin yapısı.3 Şekil 3. Bakır oksit süperiletkenlerde bulunan Cu-O koordinasyon çok yüzlüsü.2 Şekil 3.23 Şekil 1. bakır tabanlı süperiletkenlerde elektron etkileşiminden dolayı dx2 – y2 bandının ayrılması……………………………………………………………….24 Şekil 1.28 50 53 56 80 81 81 82 Şekil 1.25 İki elektron arasındaki örgü bozulmasından doğan çekici etkileşmenin şematik gösterimi……………………………………………………… Süperiletken bir durumda EF Fermi enerjisi çevresinde tek elektronlar için durumların yoğunluğu ve enerji aralığı……………………….

CTI-Cyrogenics Cyrodyne Refrigerator System……………………… Kritik akım yoğunluğu (Jc) ölçüm düzeneği…………………………..4 Şekil 4.14 Şekil 3.13 Şekil 3. 83 84 85 86 87 88 89 91 92 94 96 99 99 100 100 101 101 102 102 103 103 xiv .5 Şekil 4... Ba-Nb-4’ün polarize optik mikroskobu ile çekilmiş fotoğrafı……….8 Şekil 3... Olympus GX41 marka optik mikroskop ve Moticam 3000 dijital görüntüleme aygıtı…………………………………………………….5 Şekil 3. Rigaku Multiflex marka X-ışını difraktometresi……………………… JEOL marka ve JSM-6390LV modelli taramalı elektron mikroskobu ve EDS aparatı………………………………………………………… Saf YBCO’nun polarize optik mikroskobu ile çekilmiş fotoğrafı……. Gd-YBCO’nun polarize optik mikroskobu ile çekilmiş fotoğrafı…….10 Şekil 3.7 Şekil 3..10 CARBOLITE marka 201 modeli ve Eurotherm marka ve 2132 modelli kontrol paneli………………………………………………….Şekil 3. Ba-Nb-1’in polarize optik mikroskobu ile çekilmiş fotoğrafı………… Ba-Nb-2’nin polarize optik mikroskobu ile çekilmiş fotoğrafı………. Cu-Nb-3’ün polarize optik mikroskobu ile çekilmiş fotoğrafı……….9 Şekil 3.9 Şekil 4.8 Şekil 4.6 Şekil 3.3 Şekil 4. Kontak almada kullanılan Ultrasonik Lehim Makinesi……………….6 Şekil 4.2 Şekil 4. Dikdörtgen malzeme üzerine FPP nin yerleştirilmesi………………… FPP yönteminde dikdörtgen malzeme için görüntü sistemleri……….15 Şekil 4..7 Şekil 4. Dairesel malzeme üzerine FPP nin yerleştirilmesi…………………….1 Şekil 4.11 Şekil 3. Ba-Nb-5’in polarize optik mikroskobu ile çekilmiş fotoğrafı………… Cu-Nb-1’in polarize optik mikroskobu ile çekilmiş fotoğrafı………… Cu-Nb-2’nin polarize optik mikroskobu ile çekilmiş fotoğrafı……….12 Şekil 3... w kalınlıklı ince tabakaya FPP nin yerleştirilmesi……………………. Ba-Nb-3’ün polarize optik mikroskobu ile çekilmiş fotoğrafı……….

20 Şekil 4.13 Şekil 4. 104 104 110 110 111 111 112 112 113 113 114 114 115 115 116 116 117 117 118 118 119 119 xv ..25 Şekil 4..21 Şekil 4.17 Şekil 4.22 Şekil 4.18 Şekil 4. Ba-Nb-2’ye ait EDS spektrumu……………………………………….15 Şekil 4. Ba-Nb-3’e ait SEM görüntüsü………………………………………… Ba-Nb-3’e ait EDS spektrumu………………………………………… Ba-Nb-4’e ait SEM görüntüsü………………………………………… Ba-Nb-4’e ait EDS spektrumu………………………………………… Ba-Nb-5’e ait SEM görüntüsü………………………………………… Ba-Nb-5’e ait EDS spektrumu………………………………………… Cu-Nb-1’e ait SEM görüntüsü………………………………………… Cu-Nb-1’e ait EDS spektrumu……………………………………….30 Şekil 4. Gd-YBCO’ya ait SEM görüntüsü……………………………………... Cu-Nb-2’ye ait EDS spektrumu………………………………………...32 Cu-Nb-4’ün polarize optik mikroskobu ile çekilmiş fotoğrafı……….. Ba-Nb-1’e ait SEM görüntüsü………………………………………… Ba-Nb-1’e ait EDS spektrumu………………………………………… Ba-Nb-2’ye ait SEM görüntüsü……………………………………….19 Şekil 4.12 Şekil 4.29 Şekil 4. Cu-Nb-2’ye ait SEM görüntüsü………………………………………...11 Şekil 4.16 Şekil 4.23 Şekil 4.Şekil 4.31 Şekil 4.26 Şekil 4.24 Şekil 4. Gd-YBCO’ya ait EDS spektrumu…………………………………….. Cu-Nb-3’e ait SEM görüntüsü………………………………………… Cu-Nb-3’e ait EDS spektrumu……………………………………….. Cu-Nb-5’in polarize optik mikroskobu ile çekilmiş fotoğrafı………… Saf YBCO’ya ait SEM görüntüsü……………………………………..14 Şekil 4. Saf YBCO’ya ait EDS spektrumu…………………………………….27 Şekil 4.28 Şekil 4.

33 Şekil 4..40 Şekil 4. Ba-Nb serisi malzemelerinde 85-95 K arasında özdirencin (ρ) sıcaklıkla (T) değişimi………………………………………………… Gd-YBCO ve Cu-Nb serisi malzemelerinde 70-130 K arasında özdirencin (ρ) sıcaklıkla (T) değişimi…………………………………. Gd-YBCO ve Ba-Nb serisi malzemelerinde 70-130 K arasında özdirencin (ρ) sıcaklıkla (T) değişimi………………………………….42 Şekil 4. Saf YBCO ve Gd-YBCO malzemelerinde 70-130 K arasında özdirencin (ρ) sıcaklıkla (T) değişimi………………………………….36 Şekil 4.. 120 120 121 121 123 124 125 127 128 129 130 131 132 135 135 136 136 137 xvi . Ba-Nb serisi için a.. c örgü parametrelerinin ve hacimlerinin Nb katkı miktarları (x)’e göre değişimleri………………………………. b. Ba-Nb serisine ait X-ışını kırınım desenlerinin iki boyutlu gösterimi..47 Şekil 4. Cu-Nb serisine ait X-ışınları kırınım desenlerinin üç boyutlu gösterimi……………………………………………………………….50 Cu-Nb-4’e ait SEM görüntüsü………………………………………… Cu-Nb-4’e ait EDS spektrumu………………………………………. c örgü parametrelerinin ve hacimlerinin Nb katkı miktarları (x)’e göre değişimleri………………………………. Cu-Nb serisine ait X-ışını kırınım desenlerinin iki boyutlu gösterimi.44 Şekil 4. Saf YBCO ve Gd-YBCO malzemelerinde 85-95 K arasında özdirencin (ρ) sıcaklıkla (T) değişimi………………………………….43 Şekil 4. b.46 Şekil 4. Cu-Nb-5’e ait SEM görüntüsü………………………………………… Cu-Nb-5’e ait EDS spektrumu………………………………………. Ba-Nb serisine ait X-ışınları kırınım desenlerinin üç boyutlu gösterimi……………………………………………………………….35 Şekil 4..39 Şekil 4. Cu-Nb serisi için a..41 Şekil 4. Saf YBCO’ya ait X-ışını kırınım deseni……………………………… Gd-YBCO malzemesine ait X-ışını kırınım deseni…………………… Saf YBCO ve Gd-YBCO malzemelerine ait X-ışınları kırınım desenleri……………………………………………………………….38 Şekil 4...Şekil 4.34 Şekil 4.49 Şekil 4.48 Şekil 4....45 Şekil 4..37 Şekil 4..

……….64 Şekil 4. Ba-Nb serisine ait Tc değerleri ile Cu-Nb serisine ait Tc değerlerinin Nb katkı miktarı (x) ile değişimi……………………………………… Saf YBCO malzemesinin I-V grafiği ve kritik akım yoğunluğu değeri. 137 138 139 140 141 143 143 144 144 145 145 146 146 147 147 148 148 149 150 xvii . Ba-Nb ve Cu-Nb serisine ait malzemelerin yoğunluklarının (d).63 Şekil 4.61 Şekil 4.53 Şekil 4.62 Şekil 4. Ba-Nb-1 malzemesinin I-V grafiği ve kritik akım yoğunluğu değeri… Ba-Nb-2 malzemesinin I-V grafiği ve kritik akım yoğunluğu değeri… Ba-Nb-3 malzemesinin I-V grafiği ve kritik akım yoğunluğu değeri… Ba-Nb-4 malzemesinin I-V grafiği ve kritik akım yoğunluğu değeri… Ba-Nb-5 malzemesinin I-V grafiği ve kritik akım yoğunluğu değeri… Cu-Nb-1 malzemesinin I-V grafiği ve kritik akım yoğunluğu değeri… Cu-Nb-2 malzemesinin I-V grafiği ve kritik akım yoğunluğu değeri… Cu-Nb-3 malzemesinin I-V grafiği ve kritik akım yoğunluğu değeri… Cu-Nb-4 malzemesinin I-V grafiği ve kritik akım yoğunluğu değeri… Cu-Nb-5 malzemesinin I-V grafiği ve kritik akım yoğunluğu değeri… Ba-Nb ve Cu-Nb serisine ait malzemelerin kritik akım yoğunluğu değerlerinin (Jc) Nb katkı miktarına (x) bağlı değişimleri…………….56 Şekil 4.51 Şekil 4. Cu-Nb serisi için dρ(T)/dT grafiği…………………………….52 Şekil 4.66 Şekil 4.55 Şekil 4.57 Şekil 4. Gd-YBCO malzemesinin I-V grafiği ve kritik akım yoğunluğu değeri..65 Şekil 4.67 Şekil 4.54 Şekil 4. Nb katkı miktarına (x) bağlı değişimleri………………………………….68 Şekil 4.Şekil 4.60 Şekil 4..………. Ba-Nb serisi için dρ(T)/dT grafiği…………………………………….58 Şekil 4.69 Ba-Nb serisi malzemelerinde 85-95 K arasında özdirencin (ρ) sıcaklıkla (T) değişimi………………………………………………… Saf YBCO ve Gd-YBCO için dρ(T)/dT grafiği……………….59 Şekil 4.

2 Tablo 1.4 Tablo 3.1 Tablo 1. Ba-Nb-3’e ait EDS analizi sonuçları………………………………… Ba-Nb-4’e ait EDS analizi sonuçları………………………………… Ba-Nb-5’e ait EDS analizi sonuçları………………………………… Cu-Nb-1’e ait EDS analizi sonuçları……………………………….. Saf YBCO’ya ait EDS analizi sonuçları…………………………….9 Tablo 4.8 Tablo 4.ÇİZELGELER DİZİNİ Tablo 1...5 Tablo 4. Ba-Nb-1’e ait EDS analizi sonuçları………………………………… Ba-Nb-2’ye ait EDS analizi sonuçları……………………………….4 Tablo 4..1 Tablo 3. bileşiği için YBa2Cu3O7-δ bileşiği ve Y0..2 Tablo 3. Cu-Nb serisi için bileşenlerin miktarları…………………………….5 Tablo 3. Ba-Nb serisi için bileşenlerin miktarları……………………………..6Gd0.3 Tablo 4... 3 15 41 51 52 76 78 79 79 79 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 xviii . Cu-Nb-2’ye ait EDS analizi sonuçları……………………………….10 Süperiletkenlik tarihindeki önemli gelişmeler…….4 Tablo 1.3 Tablo 1. Farklı YBCO fazlarının kritik sıcaklık değerleri……………………. YBa2Cu3O7-δ’nin bazı parametreleri………………………………… YBCO elementleri ve katkı atomlarının genel özellikleri…………… Başlangıç komposizyonu için kullanılan oksit bileşiklerin özellikleri…………………………………………………………….………………… Çeşitli geometriler için n demagnetizasyon faktörü………………… Yüksek sıcaklık süperiletkenleri ve kritik sıcaklıkları……………….4Ba2Cu3O7-δ bileşenlerin miktarları……………………………………………….1 Tablo 4.2 Tablo 4.5 Tablo 4... Cu-Nb-3’e ait EDS analizi sonuçları……………………………….7 Tablo 4.6 Tablo 4.3 Tablo 3. Gd-YBCO’ya ait EDS analizi sonuçları…………………………….

Saf YBCO. Gd-YBCO. b.. Saf YBCO. Gd-YBCO.14 Cu-Nb-4’e ait EDS analizi sonuçları………………………………..Tablo 4. Ba-Nb serisi ve Cu-Nb serisi malzemelerin yoğunlukları (d)……………………………………………………… 120 121 131 150 xix . Ba-Nb serisi ve Cu-Nb serisine ait malzemelerin a. c örgü parametreleri ve birim hücre hacimleri…. Cu-Nb-5’e ait EDS analizi sonuçları……………………………….13 Tablo 4....11 Tablo 4.12 Tablo 4.

c* : Örgü parametreleri : Ters örgü vektörleri : Angstrom (10-10 m) : Alternatif akım : Manyetik alan : Bardeen-Cooper-Schrifier : Isı sığası : Yoğunluk : Durumların yoğunluğu : Doğru akım : Enerji : Elektrik alan : Fermi Enerjisi : Four Point Probe (Dört nokta yöntemi) : Ters örgü vektörü : Gibbs serbest enerjisi : Ginzburg-Landau : Dış magnetik alan : I. l HTS I Ic J xx . Tip süperiletkenlerde üst kritik magnetik alan : Üçüncü kritik magnetik alan : Miller indisleri : Yüksek sıcaklık süperiletkenleri : Akım şiddeti : Kritik akım şiddeti : Akım yoğunluğu A° AC B BCS Cs d D(E) DC E r E EF FPP r G hkl gs(T. Tip süperiletkenlerde kritik magnetik alan : II.BAZI KISALTMALAR VE SEMBOLLER a. b*. b.0) GL H Hc Hc1 Hc2 Hc3 h. Tip süperiletkenlerde alt kritik magnetik alan : II. k. c a*.

b. γ δ Δ φ Φ0 κ λ μ μ0 Ω ρ xxi . β. c kristal eksenleri arasındaki açılar : Oksijen eksikliği : Enerji aralığı : Potansiyel : Akı kuantumu : Ginzburg-Landau Parametresi : Nüfuz derinliği : Mikro (10-6) : Boş uzayın magnetik geçirgenlik katsayısı : Ohm (Direnç birimi) : Özdirenç kB M n p qp R r RE S SEM T Tc x XRD w r ∇ α.Jc K L : Kritik akım yoğunluğu : Kelvin : İndüktans : Boltzman sabiti : Magnetizasyon : Demagnetizasyon faktörü : Momentum : Fonon momentumu : Direnç : Akım kaynağı ile tabaka arası mesafe : Nadir toprak elementleri (Lantanit) : Entropi : Scaning Electron Microscobe (Taramalı Elektron Mikroskobu) : Sıcaklık : Kritik Sıcaklık : Katkı miktarı : X-Ray Diffraction (X-Işınları Kırınımı) : İnce malzemelerde tabaka kalınlığı : Nabla operatörü : a.

ρs ζ χ ω ψ : Tabaka özdirenci : Eşuyum uzunluğu : Magnetik alınganlık : Açısal frekans : Düzen parametresi xxii .

Heike Kamerling Onnes tarafından 1911 yılında metallerin çok düşük sıcaklıklarda elektriksel özellikleri araştırılırken keşfedilmiştir.1 1.1 Süperiletken olmayan bir metal için özdirenç (ρ) ile sıcaklık (T)’nin Değişimi.8 o C) olan helyumu sıvılaştırması ile başlamıştır. Süperiletkenlik olgusu.1 Süperiletkenliğin Keşfi ve Tarihsel Gelişimi Düşük sıcaklık fiziğinin tarihi. Şekil 1. 1908 yılında Hollandalı fizikçi Heike Kamerling Onnes’in kaynama sıcaklığı 4. Bu durum süperiletkenlik olarak adlandırılmıştır.2).1’deki gibi bir değişim tespit edilmiştir.2 K sıcaklıkta direncinin keskin bir şekilde sıfır değerine düştüğü gözlemlenmiştir (Şekil 1. Yaklaşık 4. Aynı deney Cıva (Hg) örneği ile gerçekleştirildiğinde oldukça farklı bir sonuç elde edilmiştir.2 K (-268. . GİRİŞ 1. İlk olarak 1 K sıcaklığa kadar inilerek Platin’in (Pt) özdirenci ölçülmüştür ve özdirenci ile sıcaklık arasında şekil 1.

Soğutulma . Tc’nin altındaki sıcaklık değerlerinde süperiletken durumları faz olarak bilinir.2 Şekil 1. Her sıcaklık bir denge enerjisine sahiptir. bazı metallerin ve alaşımların en ilginç özelliklerinden biri elektriksel özdirençlerinin belirli bir sıcaklık değerinin altında tamamen kaybolmasıdır. Onnes. Günümüzde duyarlılığı artırılmış modern araçlar ile saf bir malzeme için ΔT sıcaklık aralığının 10-3 K mertebesinde olduğu (Turton 2000) ve bir süperiletkenin özdirencinin sıfır kabul edilebilecek kadar küçük olan 10-24 Ωcm mertebesinde olduğu tespit edilmiştir (Müller ve Ustinov 1997). bir faz değişimini gösterir. normal metal durumundan süperiletken duruma geçişi. Bir metalin Tc’nin üzerindeki sıcaklık değerlerinde normal. ne de normal durumdan süperiletken duruma geçiş esnasındaki ΔT sıcaklık aralığını ölçebilmiştir. Genel olarak. Bu sıfır özdirenç veya sonsuz iletkenlik süperiletkenlik olarak bilinir. Bu faz değişiminin gerçekleştiği sıcaklığa kritik sıcaklık denir ve Tc ile gösterilir.2 Onnes’ın Hg örneği ile yapmış olduğu deneye ilişkin grafik (Ginzburg ve Andryushin 2004). süperiletken durumda ne malzemenin özdirencini. Bu terim maddenin dengede olduğunu vurgular. Malzemenin fiziksel görüntüsünün değişmemesine rağmen.

N. Bednorz ve K. Meissner ve R.3 sırasında. 2001) φ 0 = h / (2 e ) birimlerde kuantumlanmış akının . R.2 K rekor kritik sıcaklığın elde edilmesi J. Bu sıçrama faz geçişi olarak isimlendirilmektedir. Josephson tarafından.1 K kritik sıcaklığa sahip A15 süperiletkeni V3Si’nin keşfi J. Schrieffer tarafından ortaya atılan. L. Akimitsu ve arkadaşları tarafından kritik sıcaklığı sıcaklığı 40 K olan ve oksit bir bileşik olmayan Magnezyum Diboride (MgB2) keşfedildi (Akimitsu ve ark. Cooper ve J. Kammerlingh Onnes tarafından süperiletkenliğin keşfedilmesi W. D.1 Süperiletkenlik tarihindeki önemli gelişmeler (Wesche 1998). Müller tarafından La-Ba-Cu-O sisteminde 30 K sıcaklıkta süperiletkenliğin keşfedilmesi 92 K’de süperiletken özellik gösteren YBa2Cu3O7-δ’nın keşfi 135 K kritik sıcaklığa sahip HgBa2Ca2Cu3O8+δ süperiletkeninin keşfi J. 1908 1911 1933 1935 1950 1953 1957 1961 Helyum’un (He) sıvılaştırılması 4. Bardeen.1’de verilmiştir. Süperiletkenlik alanında süperiletkenliğin keşfinden günümüze kadar olan önemli gelişmeler Tablo 1. süperiletkenliği açıklayan en kapsamlı teori “BCS Teorisi” Cooper Çiftleri’nin varlığına işaret eden. Tablo 1. G. sadece Tc değerinde denge enerjileri aynı olan farklı iki durum söz konusudur ve birinden diğerine bir sıçrama olmaktadır. Cooper Çiftleri’nin ince yalıtkan bir oksit tabakasından tünellemesinin teorik olarak öngürülmesi Püskürtme (Sputtering) ile elde edilen Nb3Ge filmlerinde 23. deneysel olarak doğrulanması 1962 1974 1986 1987 1993 2001 B.2 K sıcaklığın altında Cıva (Hg) örneğinde H. A. London Teorisi Süperiletkenliği kuantum teorisi ile açıklamaya çalışan Ginzburg-Landau Teorisi (Tinkham 1996) 17. Ochsenfeld tarafından süperiletken durum için mükemmel diyamagnetizmanın bulunması Süperiletkenliği açıklamaya çalışan ilk teori.

10 −7 Tm 2 (Weber ) ’nin katları olan değerler alabilmektedir. süperiletken olanların ise yüksek basınç altında kritik sıcaklık değerlerinde artışların meydana geldiğini göstermiştir (Buzea ve Robbie 2005). bir süperiletken halkada sonsuz sayılabilecek kadar uzun bir süre daimi kalabilir. süperiletken halka içindeki akının.07. L/R (L: halkanın indüktansı. süperiletkenlik akımı veya süperakım olarak adlandırılır. . Süperiletken halkanın sonlu bir direncinin olması.2. Süperiletken bir halka T > Tc durumunda bir dış magnetik alanda iken T < Tc durumuna getirilir ve dış magnetik alan kaldırılırsa. Ancak süperiletkenin direnci sıfır olduğu için akı sonsuz bir zamanda kaybolur. Bunun anlamı.4 Ancak son zamanlarda yapılan çalışmalar daha önce süperiletken olmadığına inanılan pek çok elementin de süperiletkenlik özelliği gösterdiğini.1 Magnetik akı kuantumlanması Elektrik akımı. İçi boş süperiletken silindirin içinden geçen magnetik akı SI birim sisteminde φ0 = 2. Daha sonraları bu durum magnetik akı kuantumlanması olarak isimlendirilmiştir ve temel bir sabit olan φ 0 = h / (2 e ) (SI) ile ifade edilmiştir. Bu daimi akım. Halka içindeki magnetik akının alabileceği değerler hakkında bazı deneyler çok önemli bir fiziksel durumu ortaya koymuştur. T > Tc durumunda süperiletken halka içindeki magnetik akının sabit kalabilmesi için T < Tc durumunda Faraday’ın İndüksiyon Kanunu’na göre bir akım indüklenir. 1. R: halkanın direnci) boyutunda zaman boyunca azalmasını gerekli kılar.2 Temel Deneysel Gerçekler 1. magnetik akının süperiletken halkanın daimi akımı taşıdığı sürece sabit olarak kalacağıdır.

AC Josephson etkisinde. Bu durum Şekil 1.2. Bu yüzden malzemenin içindeki toplam magnetik alan sıfırdır. DC Josephson etkisi ve AC Josephson etkisi olmak üzere iki tip Josephson Etkisi vardır. Süperiletkenlik elektronlarının davranışı zayıf bağ boyunca.3 Meissner – Ochsenfeld etkisi İdeal iletkenliği bozmayacak kadar zayıf bir dış magnetik alanda ideal iletkenin davranışı iki şekilde incelenir: İlk olarak ideal iletken kritik sıcaklığın altına kadar dış magnetik alanın olmadığı bir ortamda soğutulur. . DC Josephson etkisinde yeterince küçük bir akım.3(a)’da gösterilmiştir. iki süperiletkeni tek bir kuantum sistemi içinde birleştirmektedir. Bir başka deyişle birinci süperiletken zayıf bağ yoluyla ikinci süperiletken içine girmiştir. Dolayısı ile her iki taraftaki süperiletkenlik elektronları aynı dalga fonksiyonu ile tanımlanır. Lenz Kanunu’na göre uygulanan magnetik alanın tersi yönünde bir magnetik alan oluşturacak şekilde. iki süperiletkenin zayıf bir bağ ile birleşmesini ifade etmektedir.1) dir. gerilimin DC bileşenine ilave olarak açısal frekansı ω olan bir AC bileşeni de görülür.5 1. zayıf bağdan bir dirençle karşılaşmaksızın geçer. Zayıf bağ. Zayıf süperiletkenlik. Bu deneysel sonuç Josephson Radyasyonu olarak isimlendirilir.2.2 Josephson etkisi Süperiletkenliğin kuantum doğasını açıklayan bir diğer olay zayıf süperiletkenlik veya Josephson Etkisi olarak isimlendirilen olaydır. bir tünel eklemi veya bir ince filmin kesiti gibi iki süperiletken arasında zayıf bir bağlantının olduğu küçük bir yüzeyin olmasıdır. 1. Zayıf bağ süperiletken olmayan kısımdır. Zayıf bağ boyunca eklemin bir ucundan diğer ucuna sonlu bir voltaj değerine kadar DC akımı artırılırsa. Yani. ideal iletkene nüfuz eden alan. ideal iletkenin yüzeyinde bir akım indükler. hω = 2eV (1. Daha sonra dış magnetik alan uygulanırsa.

1933 yılında W. Şekil 1.3(b)’de gösterilmiştir.6 Eğer dış magnetik alan T > Tc durumunda malzemeye uygulanır ve daha sonra T < Tc durumuna getirilirse. Ochsenfeld süperiletken malzemenin içinde daima r B = 0 olduğunu ve bunun süperiletkenlik sıcaklığına soğutulma ile dış magnetik alan uygulama işlemlerinden bağımsız olduğunu gösterdiler. Meissner ve R. Malzeme Tc sıcaklık değerinin altına kadar soğutulursa magnetik alan malzemenin içinde kalır. İdeal bir iletkenin magnetik durumu (a) Dış magnetik alan T < Tc iken uygulanmakta (b) Dış magnetik alan T > Tc iken uygulanmakta ve T < Tc durumuna getirilmektedir. T > Tc durumunda malzemenin özdirenci sonlu bir değerdedir. Süperiletken malzeme bir dış magnetik alan içinde iken T < Tc durumuna getirildiğinde veya T < Tc durumunda bir dış magnetik alana maruz bırakıldığında . ideal iletken için elektrodinamik öngörüler tamamen farklı bir sonuç ortaya koyar.3. Bu yüzden magnetik alan malzemenin içine nüfuz eder. Bu durum Şekil 1. Bu akıl yürütmeler ile ρ = 0 ile karakterize edilen malzemenin bir süperiletken değil ideal bir iletken olduğu söylenebilir. Bu Meissner Etkisi olarak bilinmektedir.

malzeme mıknatıslanır ve Tc değerinin r üstünde B = 0 ’dır. Magnetizasyon ile ilgili denklemler göz önüne alınırsa. malzemenin iç kısımlarından dışarıya atılır. süperiletken materyalin T < Tc durumunda r r mükemmel bir diamagnetik davranış gösterdiğini ifade eder ( M ile H zıt yönlü).5’te gösterilmektedir.3) H r olarak tanımlanan Magnetik Alınganlık değerini elde edebilmek için B . Meissner etkisinin gözlemlendiği bir deney Şekil 1. Şekil 1.4 Süperiletkenler T < Tc durumunda dış magnetik alanı dışlarlar. .2) r r r r ( M : Magnetizasyon. r r r B = μ0 H + M (1. B : Magnetik indüksiyon ve H : Dış magnetik alan) Eğer H dış ( ) magnetik alanı küçük bir değere sahip ise. Sıcaklık Tc değerine ulaştığı zaman r M χ (T ) = r = −1 (1.7 malzeme içindeki magnetik alan daima sıfır olmaktadır (Şekil 1. Bu durum.4).

kritik alan Hc’ye bağımlılığı. T < Tc durumunda herhangi bir sıcaklık değerinde Hc(T) ile gösterilen belirli bir minimum magnetik alan vardır. Magnetik alanın sıcaklığa bağlılığı Şekil 1. .8 Şekil 1.5 Meissner etkisi ile havada asılı kalan daimi bir mıknatıs. kritik alanın asimptotik değeridir.6’da gösterilmiştir. ⎡ ⎛T H c (T ) = H c 0 ⎢1 − ⎜ ⎜ ⎢ ⎝ Tc ⎣ ⎞ ⎟ ⎟ ⎠ 2 ⎤ ⎥ ⎥ ⎦ (1. Bu alana kritik magnetik alan denir ve bu alan değerinin üzerindeki alanlarda süperiletkenlik kaybolur.4) denklemiyle ifade edilir.6 Sıcaklığın. Sıcaklığın bir fonksiyonu olarak kritik alan. Burada T → 0 K ’e giderken Hc0. Şekil 1.

Tip-II süperiletkenler grubu Yüksek Sıcaklık Süperiletkenler olarak isimlendirilir ve kısaca HTS olarak ifade edilir. Aynı zamanda bu. Hc kritik alandan büyük değerlerde malzeme normal bir iletken ve mıknatıslanma ölçülemeyecek kadar küçüktür. süperiletkenlik duruma geçişin bir faz geçişi olduğunu da göstermektedir.7’de bir dış magnetik alanda tip-I ve tip-II süperiletkenlerinin davranışı gösterilmektedir. Belirli bir Hc için mıknatıslanma eğrisi altında kalan alan tip-I ve tip-II süperiletkenler için aynı olur. Hc1 ile Hc2 arasındaki bölgede. malzemede girdap durumu (vortex) oluşur ve Hc2’ye kadar süperiletkenlik özellikleri devam eder. Şekil 1. 1. Şekil 1. Şekil 1.7(b)’de tip-II grubuna dahil olan bir süperiletkendeki mıknatıslanma eğrisi verilmiştir. Tip-I süperiletkenler Niobium haricindeki bütün süperiletken elementleri içerir. süperiletken alaşımlar ve kimyasal bileşikler ise tip-II süperiletkenler grubuna girerler. Niobium. bazı yüzey etkileri hariç her bakımdan normal bir iletkendir. Hc kritik alanından daha aşağıdaki bir Hc1 kritik alanından itibaren magnetik akı malzeme içine nüfuz etmeye başlar. bir dış magnetik alana karşı davranışlarından kaynaklanmaktadır. .7(a). gözlenmektedir. Bu tür davranışı gösteren süperiletkenlere tip-I süperiletkenler denir. İki grup arasındaki temel farklılık.9 r Eğer B = 0 olması malzemeye uygulanan işlemlerden bağımsız ise sıfır indüksiyon H < Hc’de süperiletkenlik durumun içsel bir davranışıdır.3 Süperiletkenlerin Magnetik Özellikleri Magnetik özelliklerine göre süperiletkenler Tip-I süperiletkenler ve Tip-II süperiletkenler olmak üzere ikiye ayrılırlar. Meissner Etkisinin tam oluştuğu (ideal diamagnet) bir süperiletkende mıknatıslanmanın uygulanan magnetik alanla değişimini göstermektedir. Meissner-Ochsenfeld Etkisi sadece tip-I süperiletkenlerde Hc2’den yukarıda malzeme.

r r Magnetizasyon eğrisi − μ 0 M (SI) ile H arasındaki grafik Şekil 1. H magnetik alanı Hc kritik değere ulaştığı zaman süperiletkenlik yok olur ve r magnetik alan süperiletken malzeme içine girer.1 Tip-I süperiletkenler r Uzun ve silindir şeklindeki malzeme boylamasına bir H dış magnetik alanı içine r konulursa ve H artırılırsa.5) r ilişkisi vardır ( M : Magnetizasyon = Birim hacimdeki magnetik moment). 1.3. . B = B(H ) magnetizasyon eğrisi şekil r r 1.8 (b)’de verilmiştir. r r r B = H + μ0 M (1. malzemenin içinde indüksiyon değişimi gözlenmez r r ( B = 0 ). Magnetik indüksiyon B ve magnetik alan H arasında.10 Şekil 1.8 (a)’da verilmiştir.7 Tip-I ve tip-II süperiletkenlerin dış magnetik alan içindeki mıknatıslanma eğrileri (Kittel 1996).

Bu .7) ∂t r ve B = 0 şartı. Yani.6) r Yüzeye normal olan B ’nin bileşkesi yüzeyin her iki yanında da eşit değerde olmalıdır. b) Bir dış magnetik alandaki süperiletken. rr ∇B = 0 (1. yüzeye çok yakın yerlerde elektrik r akımı taşır. Magnetik alan çizgilerinin elektrodinamiğinden hareketle r B ’nin çizgileri sürekli ve kapalıdır. Süperiletken yüzeyin belli bir noktasındaki alan H ise.11 r Şekil 1. süperiletkenin iç kısmında birim yüzeydeki akımın sıfır r olmasını ( J = 0 ) ve sadece yüzey akımının var olmasını mümkün kılar. Maxwell denklemlerinden r r r ∂E ∇ x B = μ 0 J + μ 0ε 0 (SI) (1. ρ= 0 ve r B=0 denklemlerine uyan tip-I süperiletkenlerin magnetik davranışlarından şu özellikler çıkarılabilir: a) Bir süperiletkenin dışındaki magnetik alan çizgileri daima süperiletkenin yüzeyine teğettir.8 (a) Bir süperiletkenin magnetizasyon eğrisi (b) H dış magnetik alana r karşı birim hacimdeki magnetik moment M .

12 durumu açıklamak için Şekil 1.9) ∫ dir. yüzeye paralel 1-2 arası kısımda r r r Bdl = Hl12 ∫ 2 1 (1.10) dir (I: 1-2-3-4-1 hattı tarafından sınırlandırılmış yüzey içinden geçen toplam r akım). r Şekil 1.9) ve J yüzey .8) dir. Süperiletkenin iç kısmında r B = 0 olduğu için 3-4 bölgesinin katkısı da sıfırdır. Öte yandan Maxwell denklemlerinden r r r ∂E ∫ Bdl = μ 0 I +μ 0ε 0 ∂t (1.9’da gösterilen 1-2-3-4-1 akış hattı göz önüne alınırsa. r r 1-2-3-4-1 hattı boyunca B’nin dolanımı ( ∫ Bdl ). r r r Bdl = Hl12 (1. 2-3 ve 4-1 bölgelerinin katkısı sıfırdır. Sonuç olarak.9 Bir dış magnetik alan içine yerleştirilmiş süperiletken için J yüzey yüzey akımı. 1 ve 2 noktaları arasında kalan bölgenin uzunluğudur. sayfa düzleminden içeriye doğru akan (Şekil 1. Burada l12. Bu sonuç.

sadece süperiletken bir dış magnetik alana konulduğu zaman var olabilir. Eğer aynı malzeme magnetik alana çapraz bir şekilde yerleştirilirse süperiletkenliği yok etmek çok zor olur. iç kısımdaki r toplam alanın sıfır olmasını sağlar ( B = 0 ). Örnek olarak küre şeklindeki bir süperiletkenin bir dış magnetik alandaki davranışını düşünecek olursak (Şekil 1. r r Böylece J yüzey y yüzey akımı bir süperiletkenin yüzeyinde H magnetik alanı tarafından tamamen tanımlanır. süperiletkenin yüzeyinde bir yüzey akımının olmasını gerekli kılar. Bu.10) magnetik alan çizgileri daima süperiletkenin yüzeyine teğet olduğu için magnetik alan çizgileri kürenin ekvatorunda yüksek bir yoğunluğa sahiptir.11) ˆ şeklinde ifade edilebilir ( n : yüzeyin normali boyunca olan birim vektör).3. Süperiletkenin yüzeyinde magnetik alan ve yüzey akımı arasındaki ilişki r r 1 ˆ J yüzey = [n x H μ0 ] (1.2 Orta durum Uzun ve silindir şeklindeki tip-1 süperiletken malzeme magnetik alana maruz bırakıldığı zaman magnetik alan süperiletken yüzeyine paralel olur ve süperiletkenlik. Aynı şekilde elipsoit. küre veya diğer şekillerdeki süperiletkenler içinde durum aynıdır. c) Bir süperiletkene ait yüzey akımı. süperiletkenin iç kısmında dış magnetik alan doğrultusunda ama zıt yönde ve eşit büyüklükte bir magnetik alan yaratmak için gerekli olan değeri alır. süperiletken içinde kendi magnetik alanını oluşturmasını gerekli kılar ki bu imkânsızdır (Müller ve Ustinov 1997). Diğer bir ifadeyle yüzey akımı. magnetik alan kritik Hc değerine ulaştığı zaman yok olur.13 lineer yoğunluğu r r Hl12 = μ 0 J yüzey l12 olarak tanımlanan. Bundan dolayı kürenin ekvatorunda magnetik alanın lokal bir artışı . Yüzey akımı dış magnetik alan kaldırıldıktan sonra kalması. 1.

Öte yandan süperiletken kürenin ekvatorunda magnetik alan değeri kritik alan (Hc) değerine ulaşmış olduğu için tüm kürenin süperiletken olması da mümkün değildir. 2. Hc’nin altında olduğu için tüm küre normal duruma geri dönmez. küre içinde süperiletken bölge ile normal bölgenin birbirini izleyerek bir arada bulunması şekliyle çözüme kavuşturulur ki bu durum. H m ile H arasındaki orantı katsayısı tam olarak cismin şekline bağlıdır. r yüzeyindeki maksimum alan (ekvator bölgesinde) H m ve cisimden uzaklaşıldığı zaman r r r r r dış magnetik alan H ise. bir taraftan H m > H ’dır ve diğer taraftan H m . Bu çelişki. r r H Hm = 1− n (1.14 söz konusudur.10 Bir solenoidin homojen magnetik alanındaki süperiletken küre. orta durum olarak isimlendirilir. Süperiletken cismin orta duruma geçmeden önceki durumu göz önüne alındığında. H ile r r orantılıdır. Küreden uzaklaştıkça düzenli dış r magnetik alan H . r Ekvatoral kritik alan.Süperiletken küre. Bu bağımlılık aşağıdaki denklem ile verilir. ekvatordaki magnetik alandan daha düşüktür. Şekil 1.12) . Aynı zamanda alan kutuplarda sıfırdır. Hc değerine ulaştığında dış magnetik alan ( H ). 1Solenoidin sarımı.

Örnek Geometrisi Alana paralel silindir Alana çapraz silindir Küre Alana dik ince plaka n 0 1/2 1/3 1 r Dik bir magnetik alan içindeki ince bir tabaka. sonsuz küçük bir H magnetik alandan başlayarak orta durum özelliği gösterir. Dik bir magnetik alan içinde ince bir disk düşünülürse.2’de verilmiştir. Şekil 1.2 Çeşitli geometriler için n demagnetizasyon faktörü.15 Çeşitli geometriler için n değerleri Tablo 1. Orta durum içindeki ince bir tabaka Şekil 1.11’de gösterilmiştir. Tablo 1.11 Dik bir alan içinde ince süperiletken bir plakanın orta durumu. magnetik alan çizgileri diskin dışından gitmek zorundadır ve yoğunlukları diskin hemen kenarlarında fazladır. . Diskin çapı mesafesinde alan çizgilerinin yoğunluğu en büyüktür. Sonsuz çapa sahip bir disk için orta duruma geçiş r sonsuz küçük bir H alanı içinde olur. ds: süperiletken bölgenin genişliği dn: normal bölgenin genişliği.

Bu yüzden Hc alanını aynı tutmak için bu bölgeler boyutlarını belirli bir dn boyutunda düzenlerler (Şekil 1. Normal bölgelerdeki alan daima Hc kritik alanına eşittir. Burada iki tip akım ile karşılaşılır. Dolayısıyla taşınan akımın da bir kritik değeri olmalıdır. . A/m2) olarak bilinir ve bir süperiletkenin birim kesitinden geçen akım olarak tanımlanır. Bu duruma ilişkin bir örnek Şekil 1. Süperiletkenliğin oluşumuna engel teşkil eden bir diğer parametre de kritik akımdır.16 Orta durumda termodinamik denge için şartlar düşünülecek olursa. Taralı bölgeler süperiletkendir. Bu akım bir dış magnetik alan varsa oluşur ve dış magnetik alanı malzemenin içine sokmaz. Malzemenin boyutlarına bağlı olan kritik akım değeri kritik akım yoğunluğu (Jc.11).12’de gösterilmektedir.12 Bir küre içinde süperiletken ve normal bölgeler. Bir dış magnetik akının olmadığı durumda bir süperiletken tarafından iletilen akım kendi magnetik alanını yaratır ve bu magnetik alan süperiletkenlerde süperiletkenliği yok edici etkileri gösterir. Bir devrede süperiletken malzemenin içinden geçen akım olarak ifade edilebilir (Ginzburg ve Andryushin 2004). İkincisi iletim akımıdır ve dış magnetik alandan bağımsızdır. Birincisi malzemenin yüzeyinde dolanan ve Meissner Etkisine neden olan Eddy Akımı’dır. Şekil 1. Magnetik alana dik bir kesit içinde orta durumun dağılımı çok düzensiz olabilir.

Bu alan r daima dış magnetik alan H ’ın değerinin altındadır ve malzemenin süperiletkenliğini r yok etmez. Bu durum. Belli bir alan değerinde (H = Hc2).13’te gösterilmiştir.17 1. . Abrikosov.3. Ancak r Hc1 < H < Hc2 durumunda durmadan artan bir B alanı süperiletkene nüfuz eder. malzemenin iç kısmındaki B ortalama r alanı H dış magnetik alan değerine eşit hale gelir ve süperiletkenlik kaybolur (Müller ve Ustinov 1997). bu tip malzemeler için enerjik olarak uygun olan belli şartlar altında. r H < Hc1 olduğu sürece örneğin iç kısmındaki ortalama alan B = 0 ’dır. bu malzemelerin teorisini ve magnetik özelliklerini Ginzburg-Landau Teorisi’ni esas alarak açıklamaya çalışmıştır. Tip-II süperiletkenlerin girdap durumunu teorik olarak öngörmüştür. Tip-II süperiletkenler Tip-II süperiletken terimi ilk kez 1957 yılında Abrikosov tarafından kullanılmıştır. Tip-II süperiletkenler için normal ve süperiletken bölgeler arasında yer alan ara yüzeyin enerjisi sıfırdan küçüktür. Uzun silindir şeklindeki tip-II süperiletkenin bir dış magnetik alana paralel yerleştirilmesi sonucu ortaya çıkan magnetizasyon eğirisi Şekil 1. süperiletkenin bir dış magnetik alana maruz kalması durumunda birbirini izleyen normal ve süperiletken bölgeler içinde alt bölümlere ayrıldığına işaret eder.3.

Silindirin içinde düzen parametresi ψ. Süperiletkenin iç kısmında. Her girdap bir magnetik akı kuantumu taşır. Magnetik alan bu malzemelerin içine çok özel bir yoldan (Kuantize olmuş girdaplardan) nüfuz eder.1. Normal çekirdek çevresinde dolanan süperakımların yönü.13 Tip-II süperiletkenlerin magnetizasyon eğrileri. sıfırdır (Süperiletkenlik elektronlarının etkin dalga fonksiyonu ψ ile gösterilir ve düzen parametresi olarak isimlendirilir). Çünkü tip-II süperiletkenler için λ >> ξ (Müller ve Ustinov 1997). Silindirin yarıçapı. dış magnetik alan ile eş zamanlı oluşturulan magnetik alan yönünde ve normal çekirdeğe paraleldir. ekseni dış magnetik alana paralel olan uzun ince bir silindire benzeyen normal bir çekirdeğe (kor) sahiptir. . Her girdap. nüfuz derinliği ~λ yarıçaplı olan bir alan içinde dolaşır. eşuyum uzunluğu (coherence length) (ξ) mertebesindedir. Girdapların bir süperiletkenin iç kısmına doğru girmesi termodinamiksel olarak H > Hc1’de mümkün olur. (a) Dış magnetik alan indüksiyonu (b) Dış r M birim hacimdeki Hc1 değerinin üzerinde tip-II süperiletkenler Meissner-Ochsenfeld etkisi göstermezler. Girdap akımı.14). girdaplar kendilerini birbirlerinden ~λ mesafede olacak şekilde düzgün üçgensel bir yapı formunda düzenlerler (Şekil 1.18 Şekil. r r H ’ın bir fonksiyonu olarak B magnetik r magnetik alan H ’ın bir fonksiyonu olarak magnetik moment.

Yüzeydeki . Süperiletkenin bu durumu karışık durum olarak ifade edilir. Sonuçta H = Hc2 olduğu zaman girdap örgüsü çok yoğun olur ve komşu girdaplar arasındaki mesafe ξ’nın boyutunda olur. 1. Tip-II süperiletkenlerin girdap durumu.1. Girdap korları (renkli daireler) süperiletken değildir.19 Şekil 1. İlk olarak Hc1’de düzenlenirken girdap örgüsü çok yüksek alanlara direnir. Eşuyum uzunluğu (Coherence Length) Bir süperiletkenin temiz ve düz yüzeyi ince bir film olarak normal bir metal ile kaplanırsa. Diğer bir deyişle bir ikinci derece faz geçişi meydana gelir. Tip-II süperiletkenlerde karışık durumun varlığı deneylerle doğrulanmıştır. eşuyum uzunluğu ve nüfuz derinliği parametreleri ile açıklanır. Orta durum Hc1’den Hc2’ye kadar olan kısımda gözlemlenir. süperiletkenin yüzeyi yakınlarındaki elektron yoğunluğu azalır. örgü periyodu durmadan azalır ve girdapların yoğunluğu artar. süperiletkenin bütün hacminde sıfırın üzerinde olur. Çünkü malzemenin iç kısmına magnetik alanın kısmen nüfuzu olarak karakterize edilir.3.3.14 Bir tip-II süperiletkenin karışık durumu. Süperiletken girdaplar düzgün üçgensel bir örgü şeklindedir. Bunun anlamı girdapların normal korları bir diğeri ile temas eder ve düzen parametresi ψ. Dış magnetik alan artarsa.

x ekseni süperiletkenin yüzeyine dik alınırsa (yüzeyde x = 0) ψ.13) aşağıdaki şekilde basitleştirilerek bir boyutta yazılabilir.20 düzen parametresi ψ. ψ = 1 – ε(x). ⎛ 2π ξ ⎜ i∇ + ⎜ Φ0 ⎝ 2 2 ⎞ ⎟ ψ −ψ + ψ ψ ⎟ ⎠ 2 =0 (1.16’da. . düzen parametresi ψ’nin oluşması esnasında değişikliğe yol açan karakteristik bir parametre olan ξ.14’te yerine yazılırsa ve sadece ε(x)’de bulunan lineer terimler tutulursa d 2ε ( x) − 2ε ( x) = 0 dx 2 ξ2 (1. d 2ψ −ψ + ψ 3 = 0 2 dx ξ2 (1. Bundan dolayı birinci GL denklemi (Denklem 1.16) Denklem 1. x → ∞ giderken düzen parametresi ψ → 1 ’e gider ve ε (∞) = 0 olur. derin kısımlardaki denge değerinden biraz farklı olacaktır. Çünkü sadece süperiletken ile ilişkilendirildi. 2x / ξ (1.15’in çözümü ε = ε ( 0) e − olur. sadece x ekseni boyunca değişecektir (ψ = ψ(x)).13) Burada Ψ. Birinci Ginzburg-Landau denklemi CGS birim sisteminde yazılacak olursa. ε(x) << 1 Bu değerleri denklem 1.14) Yüzeyde. eşuyum uzunluğu olarak isimlendirilir (Müller ve Ustinov 1997). gerçek kabul edilebilir.15) elde edilir. süperiletkenin içinde. Bu durumda denklem 1. ψ’nin büyüklüğünün 1’den çok farklı olmadığı çok ince normal bir tabaka olduğu kabul edilirse. Düzen parametresini uyum içinde tutan karakteristik bir uzunluk vardır.

21 1. Burada akım yoğunluğu yüzey sınırından süperiletkenin içine kadar olan mesafeye bağlıdır.15’te magnetik alan (sağ tarafta yer alan oklar) ile süperiletken (sol tarafta yer alan yeşil bölge) arasındaki sınırda içi noktalı daireler sayfa düzleminden yukarıya doğru akmakta olan yüzey akımını göstermektedir.3. Şekil 1. Bu akım yüzey tabakasına çok yakın akar.15 Magnetik alan ve akım yoğunluğunun derinlikle değişimi. Bu iki nicelik (akım yoğunluğu ve magnetik alan) derinlikle kademeli olarak azalır. Eğer tabakanın kalınlığı azaltılırsa akım yoğunluğu artar ve sonuçta malzeme bozulur. Şekil 1. Derinlikle ilişki genellikle λL ile gösterilir ve London Nüfuz Derinliği olarak isimlendirilir. Yüzeyden itibaren derinlik arttıkça .15 dış magnetik alan şiddetinin davranışını göstermektedir. Şekil 1. Nüfuz derinliği (Penetration Depth) Bir kıyı boyunca süperiletkenlik akımı magnetik alanı perdeler ve malzemeden içeri girmesine izin vermez. Fakat perdeleme akımı belli bir kalınlığa dağılırsa magnetik alan aynı mesafedeki süperiletkenin içine nüfuz eder ve kademeli olarak azalır.2.3.

22 alan üstel olarak azalmaktadır. Çekirdeğin boyutu ~ξ’dır. küçüktür (ψ << 1).4. Kırmızıçizgi süperiletkenin yüzey sınırından süperiletkenin iç kısımlarına ilerledikçe akım yoğunluğunun mesafe ile bağımlılığını göstermektedir (Ginzburg ve Andryushin 2004). Yüzey süperiletkenliği ve üçüncü kritik alan r Bir H dış magnetik alanın H > Hc2’den itibaren azalmaya başladığı esnada bu alan r içinde bulunan bir tip-II süperiletken düşünülecek olursa. . Bu alanda düzen parametresi ψ.3. H . normal (H > Hc2) durumundan karışık duruma (H ≤ Hc2) geçerken olduğu gibi ikinci derece bir faz geçişi meydana gelir. Şekil 1. süperiletken durumdaki bir çekirdeğin dalga fonksiyonu. 1. Malzeme.16 (a) Sonlu bir süperiletkende. Alan şiddetinin 1/e’sine düştüğü mesafe nüfuz derinliği olarak tanımlanır. (b) Yarı boş bir süperiletken için bir çekirdeğin dalga fonksiyonu. Hc2’nin hemen altına düştüğü anda süperiletken özellik gösteren çekirdekler süperiletken cismin bütün hacminde görülür ve sıkı paketli girdap örgüsü şekillenir.

23

Süperiletkenliğin çekirdeği, iki komşu girdabın normal çekirdekleri arasındaki bölgedir. Bu bölgenin kalınlığı 2ξ(T) mertebesindedir. Çünkü eğer girdap örgüsünün sıkı paketli olduğu ve normal çekirdeğin yarıçapının ξ olduğu kabul edilirse, çekirdek merkezleri arasındaki mesafe 2ξ olur. Girdap merkezlerini birleştiren hat boyunca olan koordinatta düzen parametresine bağımlılık Şekil 1.16 (a)’da tasvir edilmiştir. Bu kesitteki çekirdeğin kubbe biçiminde bir eğrisi vardır. Bu, Hc2 kritik sıcaklığında bulk (hacim) tip-II süperiletkende süperiletkenliğin nasıl göründüğünü ifade eder. r z-eksenine paralel bir H dış magnetik alanda yarı-sonsuz bir süperiletkenlik uzayında boş kısım (x > 0) işgal edilmiş olsun. Süperiletkenin yüzeyi x = 0 düzlemi ile çakıştığı için yüzeyde şekillenmiş bir süperiletkenlik çekirdeğinin ξ(T) etkin genişliğine sahip olması beklenilir. Çünkü yüzeyde, dψ/dx = 0’dır. Böyle bir yüzey çekirdeği Şekil 1.16 (b)’de gösterilmektedir. Ayrıca, böyle bir çekirdeğin oluşumu için gerekli kritik alanın, bulk süperiletkenliğinin çekirdeklerinin oluşumu için gerekli olan kritik alandan daha büyük olması beklenilir. Yüzey süperiletkenliği düşünüldüğünde en anlamlı referans bir ince filmin kritik alanı ifadesidir.
H c|| = 2 6 Hc

λ
d

(1.17)

Denklem 1.17’de d, ince filmin kalınlığı; λ, nüfuz derinliği; Hc kritik alan ve H c|| ince filmin kritik alanını ifade etmektedir. Film kalınlığının azalması kritik alanın yükselmesine neden olmaktadır. Bu yüzden yüzey süperiletkenliğinin çekirdeklerini oluşturacak kritik alan, bulk süperiletkenlerin kritik alanının yaklaşık iki katı olmalıdır. Bu yeni kritik alan üçüncü bir kritik alan olarak tanımlanır ve Hc3 ile gösterilir. Hesaplamalar; Hc3 = 1.69Hc2 olduğunu göstermiştir. Bu sonuçtan hareketle, dış magnetik alan azalır ve değeri Hc3’e ulaşırsa ince bir süperiletken tabaka süperiletkenin yüzeyinde görülür. Bu tabakanın kalınlığı, ξ(T)

24

mertebesindedir. Bulk süperiletken normal olarak kalır ve magnetik alan dış magnetik alana eşittir. Yüzeydeki süperiletkenlik tabakasında magnetik alan, paralel magnetik alandaki ince bir filmde olduğu gibi biraz zayıflamıştır. İnce film ile bu benzerlik, süperiletkenlik tabakasının iç ve dış kısmı boyunca zıt yönlerde dolanan perdeleme akımlarının varlığını işaret eder (Müller ve Ustinov 1997).

1.4

Süperiletkenlik Teorileri

1.4.1 London Teorisi

1935 yılında Fritz ve Heinz London, Meissner etkisini açıklayabilmek için iki-sıvı modeli olarak isimlendirilen bir model kullanarak bilinen elektrodinamik denklemlerde değişiklik yapmışlardır. Bir materyal içindeki toplam elektron yoğunluğu n, bunun ns ile ifade edilen bir kısmının anormal davranışlarda bulunduğu kabul edilmiş ve bu elektronlara süperiletkenlik elektronları denilmiştir. Bu elektronlar safsızlıklardan ve fononlardan saçılmadıkları için dirence katkısı olmamaktadır ve bir elektrik alan tarafından serbestçe hızlandırılabilmektedir. Hızları Vs ile gösterilirse hareket

denklemleri aşağıdaki şekilde yazılabilir.
m r ∂Vs = eE ∂t

(1.18)

Süperiletkenlik akım yoğunluğu r J = n s eVs şeklinde tanımlanırsa; r v v ∂Vs ∂J ∂J n s e 2 E = ns e ⇒ = ∂t ∂t ∂t m olur.

(1.19)

(1.20)

r r r ∂H ∇ x E = −μ 0 ∂t

(1.21)

25

r Maxwell Denkleminde (Denklem 1.21) B magnetik indüksiyonu, yerel r r r mikroskobik alan H ile yer değiştirmiştir ( B , mikroskobik μ 0 H ’ın ortalamasıdır). r r m ∂J (1.22) E= n s e 2 ∂t r r r ⎛ m ∂J ⎞ ∂H ⎟ ∇ x⎜ (1.23) ⎜ n e 2 ∂t ⎟ + μ 0 ∂t = 0 ⎠ ⎝ s
ns e 2 ile çarparsak; Eşitlikte her iki tarafı m r r r ⎛ ∂J ⎞ μ 0 n s e 2 ∂H ∇ x⎜ ⎟ + =0 ⎜ ∂t ⎟ ∂t m ⎝ ⎠
∂ ⎛ r r μ0 n se2 r ⎞ ⎜ ∇x J + H⎟ = 0 ⎟ ∂t ⎜ m ⎠ ⎝

(1.24)

(1.25)

r ∂H olur. F. ve H. London, Ohm Kanununu ve sonsuz iletkenlik ile denklem 1.25’in =0 ∂t ile sonuçlanacağını bildirdiler. Deneysel kanıtların aksine sonsuz iletkenlik ancak magnetik alan değişmediğinde olmaktaydı. Bu yüzden denklem 1.25’in integralini alarak aşağıdaki özel çözümü elde ettiler.
r r μ n e2 r ∇ x J + 0 s H = sabit m

(1.26)

Bu London Denklemi bir süperiletkenin elektrodinamiğini tanımlamaktadır. Meissner etkisini açıklamak için Maxwell Denkleminden yararlanılmıştır. Nüfuz r derinliği λL olarak tanımlandığında süperakım yoğunluğu J s ve vektör potansiyeli A arasındaki ilişki r r r J =∇xH Eşitliğin her iki tarafının rotasyoneli alınırsa; r s r r r ∇ x J =∇ x∇ x H
r r r μ 0 ns e 2 r ∇ x∇ x H + H =0 m

(1.27)

(1.28) (1.29)

26

Bu denklem süperiletkenin iç kısmında yerel alanı hesaplamayı mümkün kılmaktadır ve London Denkleminin bir başka ifade şeklidir. Meissner etkisini açıklayabilmek için aşağıdaki basit örnek kullanılmıştır. Bir boyutlu problem için denklem 1.29 yazılırsa;

d 2H H = 2 dx 2 λ

(1.30) (1.31)

λ2 =

m μ 0 ns e 2

x > 0 bölgesinde sonsuz ve tekdüze bir süperiletken düşünülürse ve yüzeye paralel
bir H magnetik alan uygulanırsa süperiletkenin iç kısmındaki alan bu denklemden çözülür. r r ⎛ −λx ⎞ ⎜ ⎟ B = He ⎝ ⎠ (1.32)

Süperiletkenin iç kısmında alan ortadan kaybolur. λL London nüfuz derinliği, süperiletken içine nüfuz eden magnetik alanın bir ölçüsüdür. Bulk materyalin içinde sıfır alan oluşabilmesi için yüzeye çok yakın bir tabakada süperiletkenlik akımının akması gerekir ve süperiletkenin içinde uygulanacak magnetik alanı yok edecek büyüklükte ters yönde bir alan yaratması gerekir. Böylece denklem 1.29 ile Meissner etkisi tanımlanmış olur (Soltan 2005).

1.4.2 Ginzburg-Landau Teorisi

London Teorisi kuantum etkisini dikkate almamıştır. Süperiletkenliği kuantum teorisi ile açıklamaya çalışan ilk teori Ginzburg-Landau (GL) teorisidir London teorisi süperiletkenlik elektronları ns’in değişen durumlarına uygulanamamaktadır. Uygulanan alan veya akım ile ns arasında bir ilişki yoktur. Bu yüzden ns’i dış parametrelerle ilişkilendirecek daha genel bir ifade gerekmektedir. Bu, bir düzen parametresiyle ilişkiyi ortaya koyan, ikinci derece faz geçişinin genel (Landau) teorisini kullanan GL Teorisi yaklaşımıdır.

Bu eşitlik düzen parametresi olarak isimlendirilmiştir. faz ϕ (r ) .34’te. Helmholtz fonksiyonunun aşağıdaki şeklini kullanmışlardır. Ginzburg ve Landau süperiletkenlik elektronlarını tanımlamak için bir çeşit dalga fonksiyonu kullanmışlardır. T ) + α ψ (r ) 2 β 2 ψ (r ) + 4 r 1 − ih∇ − 2eA ψ 2m ( ) 2 + μ0 H 2 2 (1. süperiletkenlik elektronları yoğunluğu ns ile süperiletkenlik elektronu olmayan elektronların yoğunluğunun n-ns olması fikrine dayanmaktadır. h.34’teki dördüncü terim. serbest enerjide α ve β olarak belirtilen iki parametre kullanılmıştır. Tc değerinin altında materyalin bir ucundan diğerine doğru akan süperakımla ilişkilidir. Ayrıca Ginzburg ve Landau. Eğer düzen parametresi uzayda değişmiyorsa minimize edilerek London denklemlerine ve London serbest enerjisine dönüşebilir. b) Kuantum mekaniğindeki gibi. sırasıyla süperiletkenlik ve normal durumları göstermektedir. Fs (r . T ) = Fn (r . Denklem 1. ψ (r ) = ψ (r ) e iϕ (r ) şeklinde verilir.34) Fs (T ) = ∫ Fs (r . sezgisel olarak bir süperiletkende.35) Burada s ve n. (1.27 Ginzburg-Landau Serbest Enerjisi Bu tanım. bilindik ikinci derece faz geçişinde London’un düşüncesinin ifade şeklidir. Bu fonksiyon kompleks sayılar içermektedir ve. Eğer magnetik alan yoksa ve düzen parametresi faza sahip değilse bilinen Landau Denklemi elde edilir.33) a) Bir r noktasındaki ns süperiletkenlik elektronları sayısı ψ *ψ şeklinde ifade edilmektedir. c) Süperiletkenlik durumunda ψ ≠ 0 ve normal durumda ψ = 0 ’dır. uzayda enerjinin ψ’nin değişimiyle . Bu yüzden GL serbest enerjisi. T )d 3 r V (1. Planck sabiti ve V ise malzemenin hacmidir. Denklem 1.

Elektro-magnetizmadan bilindiği üzere μ 0 H = ∇ x A ’dır. Ginzburg-Landau Denklemleri (1. İki defa minimize işleminden sonra elde edilen denklemler GL denklemleri olarak isimlendirilir. Ginzburg-Landau Parametresi: Karakteristik uzunluklar λ ve ξ’nin oranları sıcaklıktan bağımsız olan GL parametresi olarak isimlendirilir ve κ ile gösterilir. İkincisi süperiletken içinde akan süperakımı tanımlamayı mümkün kılar.c.37) [( ) ] (1. A(r ) . Helmholtz enerjisi. κ= λ ξ κ. Landau teorisinde α = α (T − Tc ) β ise T’den bağımsız pozitif bir sabittir. Eğer doğru bir kuantum mekaniksel dalga fonksiyonu r r tanımlanırsa. İki farklı durumu ayırt eden κ değeridir. m 2 αψ + β ψ + ( ) (1.28 ilişkilendirilmiş halidir.38) Bu iki denklem birleşiktir ve bu yüzden aynı anda çözümlenmelidir. İlki düzen parametresi ψ(r)’yi verir.36) r Düzen parametresi ψ(r) ve vektör potansiyeli A(r ) ’nin tanımlanması için r Helmholtz serbest enerjisi ψ(r) ve A ile ilgili olarak minimize edilir. sadece GL denkleminde görülen bir parametredir. malzemenin enerji yoğunluğunun toplam hacim üzerinden integralidir. ise süperiletken materyal tip-II süperiletkenler grubundadır. . bir r noktasında vektör potansiyelini ve H da aynı noktadaki r r r mikroskobik alanı gösterir. r2 v 1 ih∇ − 2eA ψ = 0 2m r r r r r e J = ∇ x H = ψ ih∇ − 2eA ψ + c. • κ< • κ> 1 2 1 2 ise süperiletken materyal tip-I süperiletkenler grubundadır.

Bu işlemde iki elektron bir fononu takas etmektedirler. Tinkham 1996). Bu teori BCS teorisi olarak isimlendirilmiştir (Ashcroft ve Mermin 1976. Fröhlich ve J. Birbirinden bağımsız olarak H. T = 0 K civarında e (−T0 / T ) olarak değişen ve enerji aralığının bir kanıtı olan elektronik spesifik ısıyı r 3. Cooper ve Schrieffer süperiletkenliğin pek çok özelliğini nicel olarak açıklayabilen ve en geniş ölçüde kabul gören mikroskobik bir teori öngördüler. Prochnow 1989. Poole 2000.17’de gösterilmektedir. Wesche 1998). Bilgeç 2004.3 Bardeen-Cooper-Schrieffer (BCS) Teorisi 1957’de Bardeen. Poole. 1. Fossheim ve Sudbo 2004. Sınırsız iletkenlik etkilerini ( E = 0 ) 5. Kritik sıcaklığın izotop kütlesine bağlılığını. Teori. Tinkham 1996. kritik sıcaklığın ortalama atomik kütle ile değiştiği gözlendi (Bilgeç 2004. Cooper ve Scrieffer. bağlı durumdaki elektronların zayıf bir çekicilikle bağlanabileceği fikrine dayanmaktadır (Popić 1998. Elektron fonon etkileşimi şematik olarak Şekil 1. Turton 2000. Popić 1998. Soltan 2005. kurşun ve civa süperiletkenlerinin farklı izotopları çalışıldığında. Müller ve Ustinov 1997. Bu etki izotop etkisi olarak bilinir. Bardeen teorik olarak elektronların fonon aracılığı ile etkileşebileceğini bulmuşlardır. Bu etkileşim şu şekilde açıklanabilir. 1⎞ ⎛ Tc ∝ M −α ⎜ ∝~ ⎟ 2⎠ ⎝ Bardeen. Fonon sadece çok kısa bir süre var olmaktadır ve yalnızca fononu soğurmaya hazır ikinci bir elektronun varlığı ile yayılabilir. 2000).29 1. baz alarak bir teori geliştirmişlerdir (Bilgeç 2004). . Bu etki Tc ile fonon frekansı arasındaki ilişkiyi gösterme açısından oldukça önemlidir. BCS teorisinden önce 1950 yılında. Kritik sıcaklıkta ortaya çıkan ikinci mertebe faz geçişini 2.4. Waldram 1996. Meissner etkisini ( B = 0 ) r 4.

Bu çekici etkileşmeden dolayı. Bu zaman ve enerji arasındaki belirsizlik prensibinin ( ΔEΔt ≥ h ) bir sonucudur.30 Şekil 1.17 İki elektronun bir fonon takas etmesi yoluyla etkileşimi r r' r r Şekil 1. fononun momentumunu göstermektedir. Kısa etkileşim süreleri büyük enerji belirsizlikleri ile bağlıdır. r r r r' p1 + p 2 = p1' + p 2 denklemi yazılabilir. Burada h . p 2 ve p1' .39) (1. elektronlar zıt momentumlara ve spinlere sahiptir. İlk elektron tarafından üretilen pozitif yüklerin konsantrasyonu ikinci elektronun potansiyel enerjisinin azalmasına yol açar.41) dir.17’de p1 . Ayrıca enerji de korunur. . Bununla birlikte fononun var olduğu çok kısa süre içinde sistemin enerjisi ilk durumdan farklı olabilir. q p . Momentumun korunumundan.18’da gösterilmektedir. Burada r r p1 = p1' + q p r' r r p2 = p2 + q p (1. Bu elektron çifti şematik olarak Şekil 1. Bu zıt spin ve momentuma sahip elektron çiftine Cooper Çifti denir. Bu diğer elektron tarafından örgünün polarizasyonu olarak algılanabilir. Planck sabiti ve νp fonon frekansıdır.40) (1. p 2 iki elektronun sanal fononu takas etmeden önceki r ve takas ettikten sonraki momentumlarını göstermektedir. Eğer ilk ve orta durumlar arasındaki enerji farklılığı hν p ’den daha küçük ise elektron-fonon etkileşmesi çekicidir.

Ancak bir örgü noktası civarından geçen elektronun anlık olarak neden olduğu örgü bozuklukları. pozitif iyon aracılığı ile iki elektron arasında çekici bir kuvvetin ortaya çıkmasıdır. enerji olarak iki elektronun bir çift formunda olmasını gerekli kılar. Bu. Pozitif iyon denge konumuna dönme şansını elde etmeden. Bu. Çekici etkileşme oluştuğunda iki elektron Fermi yüzeyi yakınından Fermi yüzeyinin hemen üst kısmına saçılırlar. Burada kristal örgü. Elektronların benzer yüke sahip olmalarından dolayı birbirlerini itmeleri gerektiğinden bu anlayış ilk bakışta ters gelebilir.18 Cooper çiftinin şematik gösterimi (Okumuş 2004). Şekil 1. . Eğer iki elektronu birlikte tutabilmek için gereken enerji onları ayırmaya çalışan örgünün termal titreşiminden daha fazla ise çifti meydana getiren elektronlar bağlı kalacaktır (Okumuş 2004). Bu da o bölgedeki pozitif yük yoğunluğunun az miktarda artması sonucunu doğurur. iki elektron arasındaki çekici bir elektron-örgü-elektron etkileşmesidir. Daha genel olarak Cooper çiftlerini oluşturan neden.19’da elektronun pozitif örgü iyonları arasındaki hareketinden bir an gösterilmektedir. çekici kuvvetin oluşması için aracı görevini yapmaktadır (Doğan 2000). o civardaki iyonların elektrona doğru hareketine neden olur. o civardan geçen başka bir elektron (Cooper çiftinin ikinci elektronu) bozulmaya uğramış pozitif yüklü bölgeye doğru çekilir. iki elektron arasında net bir çekici etkileşme elde edilmesine neden olabilmektedir. Burada net etki.31 Şekil 1.

20 süperiletken durumda Fermi enerjisi yakınlarında tek elektronlar için durumların yoğunluğunu göstermektedir. Enerji aralığı . Okumuş 2004). Bu bir Cooper çiftinin uzaysal genişlemesi ξCo olarak düşünülebilir.32 Şekil 1. Bu davranış Pauli Dışarlama İlkesi’ne zıt bir davranış gibi düşünülebilir. Tipik olarak ξCo3 hacminde 107 Cooper çifti bulunur. Bu kritik akım yoğunluğunun varlığına karşılık gelir. Cooper çifti yeni bir parçacık gibi düşünülmelidir. Elektron-fonon etkileşimi. Çünkü uygulanan bir elektrik alanda aynı momentuma sahip bütün Cooper çiftleri aynı kuantum durumunu işgal ederler. Bu yüzden. sadece Cooper çiftini bozan saçılma süreçleri bir momentum değişimiyle sonuçlanır. İşgal edilen bir durumun olasılığı aynı kuantum durumuna yerleşen parçacıkların sayısıyla artar. bozulmasından doğan çekici Elektron-fonon etkileşimi 1 µm üzerindeki mesafenin üzerinde etkindir. Çünkü spini sıfır olduğu için hem Pauli Dışarlama İlkesi’ne uymaz hemde Cooper çifti bir bozon olarak ifade edilir (Wesche 1998. Cooper çiftinde r r p1 = − p 2 r r s1 = s 2 Bir süperiletkende akımın akmadığı durumda bir Cooper çifti sisteminin momentumu ve spini sıfırdır. Elektrik alandan ileri gelen enerji Cooper çiftinin bağlanma enerjisini aşar aşmaz direnç oluşur. Şekil 1. tek elektronlar için durumların yoğunluğunda birkaç meV’lik bir enerji boşluğuna neden olur. Bundan dolayı enerji durumlarının işgali Bose-Einstein Dağılımı ile tanımlanır.19 İki elektron arasındaki örgü etkileşmenin şematik gösterimi.

Burada E − E F ≥ Δ ve Δ. Bu nedenle bir Cooper çiftini bozacak enerji 2Δ kadardır. Şekil 1. bir süperiletkende tek elektron için Fermi enerjisi dolaylarında durumların yoğunluğunu D s ( E − E F ) = Dn (E F ) E − EF (E − E F )2 − Δ2 (1. Fermi enerjisinde görülen aralık ve çiftler yalnızca aralığın üstüne elektronların yükselmesi sonucu kırılır. Çünkü EF >> 2Δ. Çekici potansiyel düzeninde çiftlenmiş elektronlar Fermi enerjisinin Δ kadar altında ve çiftlenmemiş elektronlar Δ kadar üstünde yer alır. enerji durumlarının varlığı kıyılara kaymıştır.42) şeklinde ifade eder.52k B Tc . ihmal edilebilir. enerji aralığının yarısıdır. Bu yüzden durumların yoğunluğu enerji aralığının kıyılarında güçlü bir şekilde artmıştır. BCS.33 içinde normal durumda. Normal durumda durumların yoğunluğunun değişimi Dn (E ) .20 Süperiletken bir durumda EF Fermi enerjisi çevresinde tek elektronlar için durumların yoğunluğu ve enerji aralığı (Wesche 1998). Bundan dolayı verilen enerji 2Δ’dan daha büyük olduğu zaman Cooper çifti iki tek elektrona ayrılır ve bu da direnci doğurur (Okumuş 2004). 2Δ(0) = 3. BCS teorisi enerji aralığı için aşağıdaki basit ifadeyi öngörür.

34 Şekil 1. Kritik sıcaklığın yakınında enerji aralığının yarı değeri yaklaşık olarak Δ(T ) = 3. Bundan dolayı elektronlar Cooper çiftleri olarak düzenlenmezler ve bunun sonucu olarak süperiletkenlik oluşmaz. Çünkü elektron-fonon-elektron etkileşimi güçlüdür ve Cooper çiftlerinin oluşması mümkün olmaktadır.21 BCS teorisi tarafından verilen enerji aralığının sıcaklığa bağımlılığı. yüksek sıcaklık süperiletkenlerini d-dalga süperiletkenlik durumu olarak ifade eder .2k B Tc (1 − T / Tc ) 1/ 2 (1. Ancak altın ve platin kadar iyi bir iletken olmayan kurşun gibi malzemeler süperiletken olabilmektedir. BCS teorisi düşük sıcaklık süperiletkenlerini s-dalga süperiletkenlik durumu.43) denklemi ile ifade edilir (Wesche 1998). Altın ve platin gibi iyi iletkenlerde elektron-fonon etkileşimi zayıftır ve elektron-elektron etkileşimi çekici değildir. BCS teorisi tarafından verilen enerji aralığının sıcaklığa bağımlılığını göstermektedir.21. Şekil 1. Bu teori neden en iyi iletkenlerin süperiletken olamadığı sorusunu açıklar. 0.6Tc’nin altındaki sıcaklıklarda enerji aralığının genişliği sıcaklığa çok zayıf bir şekilde bağlıdır.

4’te tanımlanmıştır. Meissner etkisi.5. Magnetik alan ile sıcaklık arasındaki ilişki denklem 1. Süperiletkenin serbest enerjisi Süperiletken halin daima daha düşük enerjili olması ve geçiş sıcaklığında normal hal ve süperiletken hal enerjilerinin eşitliği nedeniyle serbest enerji. başlangıç noktası alınır. magnetik alanın varlığında normal hal-süperiletken hal geçişinin tersinir bir işlem olduğunu gösterir. 1.35 (Okumuş 2004). Bu durumda Q ısısı alındığında madde süperiletken hale geçiyorsa aynı ısı verildiğinde de madde başlangıçtaki özelliklerine. Bu durumda değişken olarak magnetik alan şiddeti ve sıcaklık kullanılır (Bilgeç 2004). Teori. Süperiletkenlerin Termodinamik Özellikleri Bir metalin ısısal özellikleri de elektromagnetik özellikleri gibi. süperiletken faza geçiş süresince sıcaklık azalırken keskin bir geçiş sergiler.5. yüksek sıcaklık süperiletkenlerinin tüm özelliklerini tanımlamada yetersiz kalmasına rağmen pek çok özelliği başarılı bir şekilde açıklamıştır. 1.süperiletken hal faz geçişine de uygulanır. yani normal hale geri döner. .1. termodinamik yasaları aynı zamanda normal hal. Bu nedenle.

R yarıçaplı silindirik bir süperiletken için. H ) = g s (T . maddenin magnetik alana göre negatif r r yönlü bir magnetizasyon üretir.45) (1. ekseni boyunca yönelmiş bir dış magnetik alan H. süperiletkenlik hal ve normal halinin birim hacim başına Gibbs Serbest Enerjisi gs(T. dış magnetik alan süperiletken üzerinde bir iş yapar ve bu iş serbest enerjisi olarak depolanır. materyal içinde M magnetizasyonu oluşturur. Süperiletken fazdaki bir silindir için ise.0) olduğu kabul edilir.0) ve gn(T.22 Süperiletkende dış magnetik alana zıt yönlü bir magnetizasyon oluşur.0) + μ 0 H2 2 .36 Şekil 1. Bir dH magnetik alan değişimiyle. H ) = − μ 0 ∫ MdH 0 (1. normal hal serbest enerjisi sabit kalır. H ) = g s (T . H r r Δg (T .46) g s (T . Normal haldeki malzeme için dış magnetik alan ihmal edilebilir bir magnetizasyon oluşturur.44’ten. T sıcaklığında ve dış magnetik alanın olmaması durumunda. g s (T .44) Süperiletkene uygulanan magnetik alan. serbest enerjinin bir artış gösterdiği görülebilir.0 ) + μ 0 ∫ M dH H 0 (1. Bundan dolayı. Yani M = − H olur ve denklem 1.

Bu durumda da metal artık süperiletken olarak kalamaz ve normal hale döner. Yani.47) olmalıdır.0)]⎬ ⎭ ⎩ μ0 gösterimidir (Bilgeç 2004).0) − g s (T . H c2 g n (T .23’ten de görüldüğü gibi alan şiddeti yeterince artırılırsa. normal halininkinden fazla olacaktır. kritik akım yoğunluğu cinsinden verilen kritik alanın farklı . 1/ 2 (1. serbest enerjiler cinsinden. μ 0 kadar artar. süperiletkenliği bozan kritik (1. serbest enerjisi. H2 2 Şekil 1. süperiletken halin serbest enerjisi. Bu sonuçlardan.23 Normal metal ve süperiletkenin serbest enerjisinin magnetik alanla değişimi. Bu ifade. Şekil 1.0) − g s (T .48) ile verilir.0 ) < μ 0 2 magnetik alan şiddeti belirlenir ve.37 Böylece bir süperiletkene bir magnetik alan uygulandığında. ⎫ ⎧2 H c (T ) = ⎨ [g n (T .

• T = Tc’de Ss = Sn olduğuna göre. Bunlar.50’den bazı önemli fiziksel sonuçlar çıkarılabilir. kritik sıcaklıktaki faz geçişi için bir ısıdan (ΔQ = TΔS) söz edilmez ve bundan ötürü bu geçiş. Entropi (S) Birim hacim başına entropi ⎛ ∂F ⎞ S = −⎜ ⎟ ⎝ ∂T ⎠ R (1. serbest enerji yoğunluğunu ve R. cisim tarafından başka cisimler üzerine yapılan işi temsil etmektedir. sıcaklık ile ters orantılı olduğu için dHc/dT daima negatiftir.50) Denklem 1.49) kullanılarak. Böylece T < Tc’de magnetik alandan dolayı ortaya çıkan faz geçişleri birinci mertebe faz geçişleridir (Bilgeç 2004).2. F. Denklem 1. normal hal entropisinden daha küçük yani. ikinci mertebe faz geçişidir. süperiletken faz normal fazdan daha düzenlidir. . Çünkü bilindiği gibi Ss < Sn’dir ve böyle bir geçiş ancak ısı absorbsiyonu ile olabilir. r • H .49’da S. O halde. yeterince güçlü bir magnetik alan uygulandığında oluşur. 1. Bundan dolayı denklem 1. iki faz arasındaki entropi farkı.38 1.50’de eşitliğinin sağ tarafı daima pozitif olmalıdır. S n − S s = −μ 0 H c dH c dT (1. kritik magnetik alan cinsinden belirlenir.3. süperiletken halin entropisi. Süperiletkenin ısı sığası (Cs) Sıfır magnetik alandaki faz geçişi sırasında aşağıda açıklanan iki sıra dışı davranış gözlenir.5. • T < Tc’de süperiletken fazdan normal faza geçiş. entropiyi.5.

⎡⎛ ∂H c ⎞ 2 ∂2Hc ⎤ C s − C n = μ 0T ⎢⎜ ⎟ + Hc ⎥ ∂T 2 ⎥ ⎢⎝ ∂T ⎠ ⎣ ⎦ olur. T < Tc’de. Yapılan deneylerde de bu enerji aralığı onaylanmıştır. Cs lineer olmayan(exponansiyel).53) bulunur.52) (1. sıcaklığın bir fonksiyonu olarak spesifik ısıda süreksiz bir sıçramanın varlığını gösterir. . Entropiye bağlı olarak spesifik ısıyı ele alırsak. En düşük uyarılmış hali. ⎛ ∂S ⎞ C = T⎜ ⎟ ⎝ ∂T ⎠ ve denklem 1.51) (1. taban halinden ayıran bir Δ(Τ) enerjisinin süperiletken elektron düzeyleri arasında var olabileceğini ifade eder. Cs(Tc)≅3Cn(Tc) olacak şekilde. bazı aydınlatıcı eşitliklere ulaşabiliriz. Bu durumda süperiletken haldeki elektronik ısı sığası -1/T ile orantılı bir argüman ile exponansiyel bir bağımlılığa sahiptir C s ∝ e [Δ (T ) / k BT ] . Bu formül Rutgers Formülü olarak bilinir ve T = Tc’de. hızlı bir düşüş gösterir ve termodinamiğin üçüncü yasası gereğince de T = 0’da sıfır olur. Kritik sıcaklıkta T = Tc ve Hc = 0 olduğuna göre.50’deki eşitliği kullanılarak iki faz arasındaki ısı sığası farkı.39 • • Tc’de. süperiletken hal elektronik spesifik ısısında bir sıçrama gözlenir. ⎛ ∂H c ⎞ C s − C n = μ 0T ⎜ ⎟ ⎝ ∂T ⎠ Tc 2 (1. Burada Δ(Τ) enerji aralığıdır.

Wesche 1998. Fosseim ve Sudbo 2004. Cava 2000). Böylece ilk kez. Bednorz ve Müller’in La2-xBaxCuO yüksek sıcaklık oksit süperiletkenini keşfinden sonra bir takım oksit aileleri sentezlenmiştir. Vanderah 1992. Müller ve Bednorz’un sentezlediği. bir malzemede (YBa2Cu3O7) oldukça yaygın bir soğutucu olan sıvı azottan (77 K) daha yüksek sıcaklıklarda süperiletkenlik elde edildi ve helyumla çalışan soğutucular yerine daha ucuz olan azotla çalışan soğutucuları kullanarak süperiletkenliği çalışmak mümkün hale geldi. 1. Bu oksit bileşikler ve kritik sıcaklıkları Tablo 1. Bir grup araştırmacı. süperiletkenlik dünyasında bir dönüm noktası olmuştur.3’te gösterilmiştir. . Müller ve Bednorz geliştirdiği yapıdaki Lantanyum yerine İtriyum katarak 93 K’lik kritik sıcaklığa ulaşmayı başardılar (Sheahen 1994. yüksek sıcaklık süperiletkenlik (HTS) dönemini başlattı.40 Şekil 1. La-Ba-Cu-O bileşiği.24 Normal ve süperiletken hal ısı sığası.6 Yüksek Sıcaklık Süperiletkenleri 1986 yılı. IBM Araştırma Laboratuvarındaki araştırmacılardan Alex Müller ve Georg Bednorz. o zamana kadar bilinen en yüksek sıcaklık olan 30 K’de kırılgan bir süperiletken seramik oluşturdular.

15CuO4’tür. Bu malzeme ilk yüksek Tc’li malzemelerden birisi olup. Buna bir örnek Tc’si yaklaşık olarak 38 K olan La1. KNiF4 yapısı olarak bilinen ikinci sınıf ise. düşük basınçta 133. 138 K ile (normal basınçta) Hg0.40 30 . Bileşik La2-xSrxCuO4 La2-xBaxCuO4 YBa2Cu3O7 YBa2Cu4O8 Y2Ba4Cu7O15 Bi2Sr2CuO6 Bi2Sr2CaCu2O8 Bi2Sr2Ca2Cu3O10 Kritik Sıcaklık (K) 30 .3 Yüksek sıcaklık süperiletkenleri ve kritik sıcaklıkları (Dzhafarov 1996).2Ba2Ca2-Cu3O8.89 K Tc’li CaCuO2 gibi yeni yüksek sıcaklık süperiletken bileşikler elde edilmeye devam etmektedir.8Tl0.33 bileşiği (seramiği) kullanılarak elde edildi. oksijen düzleminde ölçülmektedir ve c .40 94 80 90 – 92 12 90 110 Bileşik Tl2Ba2CuO6 Tl2Ba2CaCuO6 Tl2Ba2Ca2Cu3O10 HgBa2CuOy HgBa2CaCu2Oy HgBa2Ca2Cu3Oy HgBa2Ca3Cu4Oy HgBa2Ca4Cu5Oy Kritik Sıcaklık (K) 90 110 125 94 127 134 126 112 1993 yılına kadar yüksek sıcaklık süperiletkenlerinde ulaşılan rekor kritik sıcaklık HgBa2Ca2Cu3O8+x için.5 K ve 30 GPa basınç altında 164 K’dir. tetragonal yapıya sahip (a = b ≠ c) tek tabakalı perovskitlerdir.1 Yüksek sıcaklık süperiletkenlerinin yapısal özellikleri Yeni yüksek Tc’li malzemelerinin birçoğu bakır oksit bileşikleridir. 40 K ile MgB2 ve alan indüklemeli Tc = 117 K’lik C60 . 1993 yılından sonra en yüksek kritik sıcaklık 1995 yılında.41 Tablo 1. Şu ana kadar ayrıntılı olarak incelenen değişik süperiletken bileşikler. 1. Burada a ile b örgü sabitleri. perovskit olarak adlandırılan kristal yapı cinsinden sınıflandırılabilirler. İlk sınıf BaPb1-xBixO3 kübik perovskitlerdir (a = b = c).6. O zamandan beri daha yüksek bir geçiş sıcaklığına ulaşılamadı ama Tc = 127 K ile Ba2Ca3-yCu3+yOx. geçiş sıcaklığı 10 K’dir.85Sr0.

Yani.42 de bu düzleme diktir. Tc. Üçüncü sınıf ise ortorombik yapıya sahip (a ≠ b ≠ c). n adet CuO2 ve (n-1) adet Ca tabakasının BaO/HgO/BaO kaya tuzu arasında sandviçlenmesi ile inşa edilir. Bu malzemelerin kristal yapıları. bu düzlem boyunca 10 A o olarak değişime sahiptirler.3. bazen 1-2-3 malzemeleri olarak adlandırılmaktadırlar (Bilgeç 2004). Eşuyum uzunluğu ise düşük sıcaklık süperiletkenlerine göre daha küçüktür ve düzlem doğrultusuna göre farklılık gösterir. CuO2 tabakasının (n sayısının) artması ile artar ve n > 3 için azalır. Bi-Sr-Ca-CuO ve Tl-Ba-Ca-CuO ailelerinin genel formülü Bi2Sr2Can-1CunOy ve Tl2Ba2Can-1CunOy’dir. Buradan maksimum süperakımlar bakır-oksijen düzlemlerinde yüksek. Yüksek sıcaklık süperiletkenlerin 1021/cc’lik taşıyıcı yoğunluğu.2. La-Ba-Cu-O.4 ve 5 bileşikleri için sırasıyla 94 K. elementel düşük sıcaklık süperiletkenlerinkinin yaklaşık iki katı kadardır. Y-Ba-Cu-O. Daima güçlü bir anizotropiye yani süperiletkenlik özelliklerinde yön duyarlılığına sahiptirler. n = 1. HgBa2Can-1Cu2Oy ailesinin yapısı. Bu sınıftaki bileşik metallerin bağıl oranlarından dolayı. Tl-Ba-Ca-Cu-O ve Hg-Ba-Ca-Cu-O olmak üzere beş temel yüksek sıcaklık oksit süperiletekenleri keşfedilmiş ve çalışılmıştır. İtriyum atomlarının bir düzlemi ile . 134 K. [Bi-Sr-Ca-Cu-O] ve [Tl-Ba-Ca-Cu-O] oksit süperiletken sistemleri pratik uygulamalar için oldukça çekicidir. Çünkü sıvı azot sıcaklığında süperiletken olabilmektedirler (Murakami 1992). Her bir YBCO birim hücresi. Etkin süperakımlar. YBa2Cu3O7 gibi (Tc≈ 92 K) çok tabakalı perovskitlerdir. Bi-Sr-Ca-Cu-O. bu düzlemlere dik doğrultuda ise çok düşük olduğu sonucuna varabiliriz. CuO2 düzlemli ve eksik-oksijene sahip perovskit yapılar olarak tanımlanabilir. 126 K ve 112 K kritik sıcaklıklar kaydedilmiştir (Dzhafarov 1996).2 ve 3 değerleri alabilmekte ve birim hücredeki CuO2 düzlemlerinin değerini göstermektedir. Bu Hg bileşikleri yüksek kritik sıcaklığa sahiptir. Bu bileşikler ortorombik yapıya sahip olup Cu-O zincirleri içermezler. Josephson çiftlenimi ile birbirlerine bağlanmış CuO2 düzlemleri boyunca akar. Şu ana kadar. CuO2 düzlemine dik doğrultuda yaklaşık 3 A o . YBa2Cu3O7-δ (YBCO) bileşiği ilk sentezlenen ve halen en yaygın olarak incelenen malzemelerden biridir. Üç temel tabakalanmış fazı vardır. [Y-Ba-Cu-O]. Burada n = 1. 127 K.

Cu2+ için elektronik konfigürasyon 3d9’dur. Her geçiş-metali atomik orbitalleri üst üste biner ve etkileşir bunun sonucunda elektronlar tarafından kısmen doldurulması mümkün olan enerji durumlarının izinli olduğu bant şekillenir.2 Oksit süperiletkenlerde süperiletkenlik mekanizması Diğer oksitlerden farklı olarak bakır oksit süperiletkenlerde kimyasal. İletken oksitlerde bu nadir bir durumdur. d orbitalinde mümkün enerji durumlarının on tanesinden dokuzu doludur. dört tane oksijen atomu bir düzlemde komşu olacak şekilde ve bir oksijen (piramit) veya iki oksijen (sekizyüzlü) atomu oluşan .43 ayrılmış ve iki BaO tabakası arasında kalmış iki CuO2 düzlemi içerir. Geçmişte çalışılmış olan iletken oksitlerin büyük çoğunluğu. Bakır tabanlı süperiletkenlerde şekillenen Cu-O koordinasyon çok yüzlüsünde (polyhedra) (sekizyüzlü. Bu tip iletken oksitlere örnek olarak V6O13 gösterilebilir. oksijen orbitalleri ve metal orbitalleri arasında enerjideki farklılık çok küçüktür ve en yüksek işgal edilmiş elektronik durumlar dolaylarında büyük bir rol oynayan oksijen orbitalleri elektronik enerji bantlarına sebep olur. Cu-O tabakalarındaki oksijen dağılımına ve miktarına bağlı olacak şekilde. Cu-O koordinasyon çok yüzlüsünün şekilleri. elektronegatifliğin aynı tip bir yansıması farklı olarak oksitlerin çoğunda yasak bant aralığına sebep olur. Bununla birlikte bakır oksitlerde. 1. piramitler ve kareler) bu enerji seviyeleri dejenere değildir. Oksijen atomları arasında yönelen t2g orbitalleri çok düşük enerjidedirler ve bundan dolayı elektronlar tarafından (altı elektron) tamamen doldurulmuş durumdadırlar. yapısal ve elektronik hatta elektriksel iletkenlikleri bakımından bir takım farklılıklar vardır. süperiletken bileşikler için temel oluşturan Cu2+ iyonlarının elektronik konfigürasyonlarından elde edilir. Bu yüzden oksijen bakır kadar iletkenlikte önemli bir yere sahiptir.6. geçiş metallerindeki d orbitallerinin etkileşiminden şekillenen enerji bantlarındaki elektronların hareketini temel alır. Oksijenlerin enerji durumları çok küçük bir rol oynar ya da önemsizdir. olası iki simetriye (tetragonal ya da ortorombik) sahiptir. İkinci ve en ilginç etken.

Orbitallerin enerjileri. Sonuçta ikinci elektron için enerji durumları ilk elektron için olandan daha yüksektir ve ikisi arasında izinli olmayan enerji değerlerinin olduğu bir boşluk vardır. Erken fark edilen bu durum teorik fizikçiler için büyük fırsatlar sunmuştur. O 2p durumlarının ve Cu 3d durumlarının benzer enerjisi Şekil 1. Bu durum ferritlerde (iki değerlikli ve üç değerlikli katyonlar ihtiva eden seramik oksitler) spinlerin oldukça bilinen durumundan farklıdır. Yalıtılmış atomlarda.44 düzlemin tepesinde olacak şekildedir. zaten orada bulunmakta olan elektronun itmesiyle orbital önemli miktarda ekstra enerji alır. iletken oksitlerdekinden daha karmaşıktır. düzlem oksijen atomlarına doğru gösterilen dx2 – y2 orbitalinde (Şekil 1. dx2 – y2 orbitaline ikinci bir elektron ilavesinde. Bakır oksitlerde durum bu değildir. Etkileşim söz konusudur. katıda. bu orbitaller ayrı enerji durumlarıdır ama atomların birbirine yakın olduğu katılarda orbitaller etkileşir ve keskin atomik enerji durumları enerji bantları halini alır.25 (c)’de gösterilen durum ile sonuçlanır. z bileşenleriyle daha düşük olur. Bu. Tek çiftlenmemiş elektron 1/2 spine sahiptir. Cu dx2 – y2’nin elektronlarla yarı doldurulması bandı türetir ve oksijenin bandı türeten yüksek enerjili kısmı hemen hemen bakırdaki en yüksek işgal edilmiş durumun enerjisi ile aynıdır. büyük spinler arası etkileşimler (Fe3O4 için 5/2 spin) daha geleneksel fizik tarafından tanımlanabilir. süperiletkenlik yapısal tiplerinde Cu2+ oksitlerin metalik iletken olmasını gerektiğini öngörmektedir (Elektronlarla kısmen doldurulmuş bantlar tarafından mümkün enerji durumları yaklaşmaktadır). Bu tip bir resim. Örneğin.25 (b)) bir tane çiftlenmemiş elektronu olan dokuz-elektron konfigürasyonudur. spinler arası klasik olmayan (kuantum mekaniksel) etkileşimleri hesaba dâhil eder. Çünkü oksijen orbitallerinden tepki daha küçüktür. Tam olarak bakır tabanlı süperiletkenler için olan yarı dolu bantlardaki elektronlar arası etkileşimler en büyük değerindedir. Bu en yüksek işgal edilmiş oksijen durumları ile ikiye ayrılmış Cu dx2 – y2 . Katıların elektronik özellikleri için standart durum elektronların birbirleri ile etkileşmediğini yalnızca atomik örgüye esas teşkil ettiğini kabul eder. Hâlbuki onlar elektriksel yalıtkanlardır. Bu umulmadık etkileşim yüksek sıcaklık süperiletkenliğinin mekanizmasının anlaşılmasının nedenlerinden biri olmuştur. Bu düşük spin değeri. Bu sonuç.

25 (a) Bakır oksit süperiletkenlerde bulunan Cu-O koordinasyon çok yüzlüsü.25 (d)) (Cava 2000). (c) Bakır oksit süperiletkenlerde enerji durumlarının şematik gösterimi. Şekil 1. (d) Bakır tabanlı süperiletkenlerde elektron etkileşiminden dolayı dx2 – y2 bandının ayrılması. .45 bandının boş bölümü arasındaki yasak bant aralığı yalıtkan davranışa neden olan şeydir (Şekil 1. (b) Cu2+ için d elektron konfigürasyonu.

25 (a)) temel karesi olan ve dama tahtası benzeri (Şekil 1. (b) Bakır oksit süperiletkenlerdeki elektronik tabakaların şematik gösterimi. . birbirleriyle köşeleri paylaşan CuOx koordinasyon çok yüzlüsünün (Şekil 1.26 (a)) dokudan meydana gelen sonsuz CuO2 düzlemleridir. Bu tabakalar CuO2 düzlemlerinde mümkün elektronik durumlardaki elektronların sayısını kontrol etmeye ve üçüncü boyutta CuO2 düzlemlerini yalıtmaya ya da elektronik olarak bağlamaya yarar.26’da gösterilmiştir. 180o (ya da 180o) Cu-O-Cu bağları ve baştanbaşa CuO2 stokiyometrisi ile sonuçlanır. Bakır tabanlı süperiletkenlerin yapısına genel bir bakış Şekil 1.26 (a) Köşelerindeki oksijeni paylaşan CuO4 karelerinden meydana gelen CuO2 düzlemleri. Bu durum günümüzde de çözüme ulaşmamıştır. Yapının kalbini oluşturan. bakır tabanlı süperiletkenlerdeki bakır-oksijen örgüsünün özel geometrisidir. Şekil 1. Bakır tabanlı süperiletken ailesi içinde süperiletkenlik geçiş sıcaklığını tanımlamada anahtar bu yük depo tabakalarıdır. Bu tabakalar yük depo tabakaları olarak bilinir (Şekil 1. CuO4 karesinde dört oksijenin her biri bir başka bakır ile paylaşılır. Bu.46 Elektronlar ilave edildiğinde ya da Şekil 1. Bu CuO2 tabakaları arasında diğer tabakalar vardır.26 (b)).25 (d)’de gösterilen ayrılmış elektronik temel durumda tam olarak olan şey.

Bu üç duruma ait örnekler sırasıyla söyle verilebilir. bileşik ailesi. süperiletken değildir. Antiferromagnetik düzenlenme bakır spinlerinin çok güçlü şekilde çiftlenmesine işaret eder.2 elektron katkılaması aşımında (Cu’nun normalde indirgemesi Cu1. Yüksek katkılama konsantrasyonlarında materyal normal metalik iletken olur. bakır başına bir elektrondan değiştirildiğinde süperiletkenliğe neden olunur. Yarıiletken dilde. Bu. Pek çok deneye dayanarak hazırlanan geniş kapsamlı elektronik faz diyagramı elektron konsantrasyonunun bir fonksiyonu olarak şekil 1. CuO2 düzleminde hesaba katılan bir elektron. Örneğin bileşikler Cu2+’dan farklı bakır valansları yapmak için (tipik olarak daha yüksek) katkılanırlar. La2-xSrxCuO4 katı çözeltisinde La için Sr’un kısmi yerdeğiştirmesi ve Tl2Ba2CaCu3O8 stokiyometrik bileşiğinde bakır valanslarının doğal olarak meydana gelmesi süperiletkenliğin sebepleridir. Bu bakır başına 0.2+’dır) olur.47 Bakır oksit süperiletken ailesi materyallerinde CuO2 düzlemlerindeki 1/2 spinli iyonlar (her bakırda dx2 – y2 orbitalinde çiftlenmemiş bir elektron) yüksek sıcaklıkta antiferromagnetik olarak düzenlenir ve daha önce tanımlandığı gibi materyal bir yalıtkandır. ya oksijen ilavesiyle ya bir atomun daha düşük veya daha yüksek valansa sahip bir başka atomla kısmi yer değiştirmesiyle ya da bileşiklerdeki atomların valanslarından dolayı doğal olarak meydana gelmesiyle yük depo tabakalarının manipülasyonu sağlar. Cu’nun nolmalde oksidasyonu Cu2.27’de gösterilmiştir (Cava 2000). . ya elektronlarla ya da hollerle katkılanır ve antiferromagnetik düzenleme süperiletkenliği değiştirir.8+’dır) ya da elektron eksikliği durumunda (Hol katkılaması. YBCO-123 bileşiğinde YBa2Cu3O6’dan YBa2Cu3O7’ye kadar oksijenin araya ilave edilmesi.

Y-Ba-Cu-O sisteminde bütün yapılarda iki adet CuO2 düzlemleri mevcut olup. birim hücre hacmi küçülmekte. b = 0. Kristal örgü a = 0.27 Bakır oksit süperiletkenler için genel elektronik faz diyagramı.6. Bu sistem ısıl işlem ortamında bulunan gazların cinsine ve oksijen basıncına bağlı olarak 600 oC’den 750 oC’ye kadar ortorombik-tetragonal faz geçişi gösterir. Oksijen miktarı arttıkça kritik sıcaklık değeri yükselmekte. Yine oksijen .3 YBa2Cu3O7-δ (YBCO)’nun yapısı ve genel özellikleri Y-Ba-Cu-O sisteminin kristal yapısı. YBCO sisteminde normal ve süperiletken durumlar oksijen konsantrasyonu ve ortorombik fazdaki oksijen düzenlenmesine çok bağlıdır. YBa2Cu3O7 yapısında bir. ortorombiklik artmaktadır.389 ve c = 1. oksijen atomlarından birini kaybederek benzer bir yapıda (tetragonal yapıda) fakat çok farklı karakterde olan YBa2Cu3O6 yarıiletkenine dönüşür (Bilgeç 2004).382.168 nm örgü parametrelerine sahip ve Pmmm/4 kristal simetrili ortorombik yapıdadır. Bakır ve Oksijenin CuO zincirini ve CuO2 düzlemlerini içerir.48 Şekil 1. Bununla birlikte bu malzeme oksijensiz ortamda ısıl işleme maruz kalırsa. YBa2Cu4O8 yapısında iki ve Y2Ba4Cu7O15 yapısında da c ekseni boyunca ardışık olarak bir ve iki adet CuO zincirleri bulunur (Dzhafarov 1996 ve Çelik 2006). 1.

Bu yapıların oluşumu hücre kenarlarındaki son Cu-O tabakalarındaki oksijen dağılımı miktarına bağlıdır. Yine de. azalmakta. δ’nın değeri sıfıra yakınsa. artmakta ve belli bir değerden sonra azalmakta.28’da görüldüğü gibi iki adet BaO tabakasıyla araya alınmış ve Y atomuyla ayrılmış iki adet CuO2 düzlem içerir (Çelik 2006).49 miktarının artışıyla birim hücre parametrelerinden a. Bu yapılar tetragonal (a = b ≠ c) ve ortorombik (a ≠ b ≠ c)’dir. oksijen atomları bu tabakalardaki Cu atomlarının b eksen yönünde aralarına düzenli bir şekilde yerleşerek ortorombik yapıyı oluştururlar ve CuO zinciri olarak isimlendirilirler (Çelik 2006). Bileşik iki mümkün yapıda bulunabilir. süperiletiminde baskın rol oynayan CuO2 düzlemlerinin oluşturduğu tabakalanmış yapısı vardır. Düşük oksijen konsantrasyonu için (δ ≤ 1). YBa2Cu3O7 yüksek sıcaklık süperiletkeninin kristal yapısı ve düzlemleri Şekil 1. YBCO’nun özel durumunda. Bu durumda tetragonal yapı oluşumuna öncülük eder. Diğer bileşenler CuO2 düzlemlerinde yük yoğunluğunu düzenleyen yük deposu olarak davranırken taşıyıcılar yalnızca bu düzlemler boyunca hareket ederler. her birim hücre Şekil 1. c. azalmaktadır (Çelik 2006).28’de gösterilmektedir. . b. birim hücredeki alt ve üst CuO düzlemlerindeki Cu atomlar arasına oksijen atomları rastgele dağılırlar. Tüm yüksek sıcaklık süperiletkenlerinin.

(Kare piramitlerin tabanları CuO2 düzlemlerini.28 (a) YBa2Cu3O7’nin birim hücresi ve atomların dağılımı. . ortorombik süperiletken fazı elde etmek için örneklere oksijen verilmelidir. Optimum oksijen içeriğine sahip materyali elde etmek için örneğin ölçütlerine bağlı süre boyunca yaklaşık 400 oC – 550 oC sıcaklıkta oksijen akışında ısıtılması gerekir (Çelik 2006). birim hücrenin köşelerinde sırasıyla Cu-O-Cu şeklindeki dizilim CuO zincirini göstermektedir. (b) birim hücrede CuO zinciri ve CuO2 düzleminin yapısı. (c) YBa2Cu3O7 bileşiğine ait düzlemler.50 Şekil 1.) YBCO örnekleri elde etme işlemlerinin çoğu oksijence fakir bir ortamda yapılır ve bu yapı tetragonaldir. Bu durumda.

4 Farklı YBCO fazlarının kritik sıcaklık değerleri (Bilgeç 2004). Buna göre. . • 77 K’den büyük kritik sıcaklığa sahip bilinen kararlı dört elementli tek bileşiktir. tanecik sınırlarının zayıf bağlantılar gibi davranabilmeleri için boyutlarının yeterli büyüklükte olması gerekir. Diğer yüksek Tc süperiletkenleri gibi. Yani bu yapıda da magnetik alanın dışlanması için bir enerji kullanımının gerekliliği yerine. • HTS malzemelere oranla daha düşük anizotropiye sahiptirler. Normal bölge ile YBCO arasındaki ara yüzey enerjisi negatiftir ve bundan dolayı eşuyum uzunluğu (ξ) girginlik derecesinden (λ) daha küçüktür. girdap denilen akı tüpleri içine hapsedilmiştir (Bilgeç 2004). YBCO’da II. Bileşik Tc (K) YBa2Cu3O7 ~ 95 YBa2Cu3O6.tip süperiletken sınıfına girer. Bu nedenle YBCO daha az anizotropiktir.51 Tablo 1. YBCO. Buda yüksek Tc seramik bulk süperiletkenlerde akım yoğunluğunun nispeten daha küçük olmasının açıklaması kabul edilir (Bilgeç 2004). • Toksik elementler ya da kararsız bileşikler içermez. magnetik alan süperakımlarla çevrelenmiş.75 ~ 60 YBa2Cu3O6. diğer seramik süperiletkenlerle kıyaslandığında sayısız avantajlara sahiptir.5 ~ 25 YBa2Cu3O6 Yarıiletken Diğer taraftan. YBCO örneklerinin nemli havadan ve sudan korunması son derece önemlidir. • Tek-fazlı YBCO hazırlamak nispeten daha kolaydır. Çünkü YBCO yük depo eden tabakalara sahip olmayıp her tabakası metalik olan bir yapıya sahiptir. Bunun nedeni suyun YBCO ile reaksiyona girerek Y2BaCuO5 süperiletken olmayan faza dönüşmesidir (Çelik 2006).

10 – 12.3 – 0.3 100 – 140 8 8 c-ekseni 0.5’te YBa2Cu3O7-δ’nin ab-düzlemi yönünde ve c-ekseni yönünde sıfır mutlak sıcaklıkta süperiletkenlik ana parametreleri. . Parametreler ξ(0) (nm) λ(0) (nm) Hc(0) (104 Oe) Jc(0) (A/cm2) Hc1(0) (Oe) Hc2(0) (104 Oe) ab-düzlemi 1.7 500 – 800 1–3 3. Yani oldukça yüksek oksijen basıncına ya da normal basınçta hava ortamındaki ek alkali metal bileşiklerine ihtiyaç vardır.107 20 – 230 80 – 90 230 – 624 70 – 122 Ayrıca bu sistemin geçiş sıcaklığı 80K olan YBCO-124 ve 50 K olan YBCO-247 fazları da vardır. Y-124. Jc kritik akım yoğunluğu. λ nüfuz derinliği.5 YBa2Cu3O7-δ’nin bazı parametreleri. Tablo 1. Hc1 ve Hc2 alt ve üst kritik magnetik alan değerleri (Poole 2000) verilmiştir. ξ eşuyum uzunluğu. YBCO 77 K’de 10000 A/mm2’den daha yüksek değerde akım yoğunluğuna sahiptir. YBa2Cu4O8 yapısında olmak üzere sabit oksijen miktarı içerir (Bilgeç 2004).10 5. Bu iki faz normal koşullarda oluşturulamazlar.5 – 4. Tablo 1. Hc kritik magnetik alan.107 – 25.52 • Daha güçlü magnetik alanlarda daha yüksek akım yoğunlukları taşıyabilirler.

örgü noktalarından saçılmaya uğramayacak ve kırılmayacaktır. elektronların Cooper çiftleri.53 Şekil 1. Saçılmamanın anlamı elektronlar dirençsiz olarak yayılacaklardır. Bu durum süperiletkenliği ifade eder. 1. Yani.7 Kimyasal Yerdeğiştirme ve Katkılama Etkileri Her süperiletkenin karakteristik anahtarı Fermi seviyesindeki enerji aralığı değeridir. Fermi seviyesindeki bulunan elektronik durumların yoğunluğuna güçlü bir şekilde bağlıdır. Bu parametre süperiletkenin başka atomlar tarafından katkılanmasından güçlü bir şekilde .29 YBCO’nun 900 oC’deki üçgensel faz diyagramı. Kritik sıcaklık Tc. Her bağlayıcı çizgi bu sıcaklıkta dengede olan iki (veya daha fazla) fazı bağlar (Sheahen 1994).

1 Yapısal kusurlar Her kristalde. 1. CuO2 düzlemleri bozulurlarsa . Bu yüksek sıcaklık süperiletkenlerinde bulunan anizotropi ile basit bir küresel bir şekilden karmaşık bir şekle dönüşür. Enerji uzayında bir Fermi yüzeyi de söz konusudur. Benzer gelişmeleri yüksek sıcaklık süperiletkenlerinde de sağlayabilmek için pek çok araştırma yapılmıştır. Yüksek sıcaklık süperiletkenlerinde. Katkılanma ile ortaya çıkan ekstra elektronlar (ya da hol olarak isimlendirilen elektron eksiklikleri) süperiletkenlik mekanizmasına katılırlar. Bu tabakalar iletkenlik tabakası olarak ifade edilir. kristal eksen yönlerinin değişmesini ve benzerlerini içeren pek çok farklı kusur tipi vardır.7.1 İletkenlik tabakası olarak CuO2 düzlemleri Yüksek sıcaklık süperiletkenlerinde süperakım iki CuO2 düzlemi tarafından sandviçlenmiş bir şekil içinde akar. boşlukları ve çatlakları. Sonuç olarak yüksek sıcaklık süperiletkenlerinde her özel kimyasal yerdeğiştirne önemli deneyim ve tahmin gücü gerektirir (Sheahen 1994). magnetik veya akım taşıma özelliklerini artırmak için yerdeğiştirme etkileri çok miktarda çalışılmış ancak çok bileşenli fazların karmaşıklığı bazı teşebbüs edilmiş bileşikleri hiç oluşmadan engellemiştir. kristal yapı içinde belirli yerlerdeki oksijendeki düzensizliklerin özel bir önemi vardır. İdeal olarak bu tabakalardaki Oksijen atomları bozulmadan kalan en iyi atomlardır. Yerdeğiştirme ya kimyasal dengede ya da kinetiğin dar bir yolu ile yapılabilmektedir.7.54 etkilenir. Ayrıca Fermi seviyesi tek başına değildir. normal örgü uzunluklarının değişmesini. 1. Katkılamalar uzun yıllar yarıiletkenlere uygulanmış ve pek çok özelliği geliştirilmiştir. Çünkü Fermi seviyesinde elektronik özellikleri değiştirmek oldukça zordur. Süperiletkenlerin mekanik. Bu iki düzlem İtriyum gibi tek bir atom tarafından ayrılır.1.

Benzer Oksijen eksiklikleri La. Civa tabanlı bileşikler göstermiştir ki mükemmel düzgün CuO2 düzlemleri en yüksek Tc değerlerini üretir.7. Eğer yoksa ikiden fazla elektron kristalde serbestçe bir başka yere gider. tabaka yapısındaki ince ayrıntılara bağlıdır yani örgü kusurları tarafından ya da katkılama atomları tarafından oluşturulan bozulmalara bağlıdır (Sheahen 1994). Bütün yüksek sıcaklık süperiletkenlerinde CuO2 düzlemleri birim hücrenin boyutunu belirler. Bu bir bileşen olarak Oksijeni ortadan kaldırır ve bütün faz diyagramlarında bir boyutta azalır.1. YBCO’da CuO2 düzlemleri düz bir geometriden buruşuk bir düzleme bozulmuştur. Bunun anlamı birim hücre içindeki herhangi bir yerdeki farklılık materyalin elektronik durumunda değişmelere neden olur.2 Oksijen boşlukları Bütün yüksek sıcaklık süperiletkenleri için faz diyagramları metal bileşenlerin oksitlerini temel alır. Yüksek sıcaklık süperiletkeninde bir kusurun ya da bir atomla yerdeğiştirmenin temel işlevi CuO2 düzlemlerine elektron sağlayan kaynakları değiştirmektir. Yüksek sıcaklık süperiletkenleri için Oksijen elektronik rolü sıcaklığa güçlü bir şekilde bağlıdır. En ilginç özelliklerden bazıları bu bileşiklerin standart olmayan oksijen içerikleri tarafından tanımlanır. Örnek olarak Şekil 1. Ancak gerçekte Oksijen daima görünür kalır ve ortadan kalkacağına güvence verilemez. Böylece kristalde yük dengesi boşluklar tarafından etkilenmiş olur. Bütün yüksek sıcaklık süperiletkenlerinde süperiletkenlik. 1. Bi ve Tl tabanlı süperiletkenlerde de gözlenmiştir. . Öte yandan birim hücrenin geri kalan kısmı yük deposu olarak iş görür. CuO2 düzleminin her iki yanında bulunan komşu Y ve Ba atomlarının farklı Coulomb çekiminden kaynaklanmaktadır. Bu.55 süperiletkenlik ortadan kalkar. Normalde bir Oksijen atomu bir başka atomdan iki elektron alır. YBa2Cu3O7-δ bileşiğinde δ alt indisi bütün bir kristal örgüye uyan 7 rakamındaki Oksijen eksikliğini sembolize eder.29’da YBCO için gösterilen üçgensel faz diyagramında köşelerde CuO. BaO ve Y2O3 vardır.

Geçiş sıcaklığı Tc. N0’a e −1 / N 0V şeklinde bağlıdır. 2. Birim hücrede hafif geometrik bozulmalardan dolayı Bakır-Oksijen bağları bu düzlemlerde az bir miktar uzar. Şekil 1. CuO2 tabakaları kimyasal olarak bütün olarak kalır. Cooper çiftlenme potansiyelidir. normalde CuO2 düzlemlerindeki elektronların birim hücrede bir başka yere transfer edilmesi olarak ifade edilen yük transfer modeli ile izah edilir. Bu onların formülünü CuO1-δ yapar.0 değerinden her sapma yük transferinin oluştuğuna işaret eder. Bu modeldeki anahtar nicelik CuO2 düzlemlerindeki Bakır atomlarının oksidasyon durumudur. Bakır atomu etrafındaki bağ uzunluklarının ölçümü ile bir valans bağ toplamı hesaplanabilir ve bu da oksidasyon durumunu verir. Tc değerinde büyük değişmelere neden olan N0’daki küçük değişmelere Oksijen boşlukları neden olur. YBCO’da Oksijen eksiklikleri özellikle CuO zincirlerinde görülür. Bu durum Şekil 1. Oksijen boşluklarının rolünü. uzun zaman Niyobyum ve alaşımlarının Tc değerlerini açıklamak için kullanılmıştır.30 Yük transfer modeli. Bu olgu.30’da gösterilmiştir. Fermi seviyesinde durumların yoğunluğu (N0) süperiletkenin anahtar parametresidir. Değişen δ Oksijen boşluklarının sayısı gibi bu toplam ve süperiletkenlik geçiş sıcaklığı Tc’nin ikisi de aynı örnekte değişir. . Buradaki V. Bu değişim Fermi seviyesini az bir miktar değiştirir.56 Oksijen boşluklarını yapan ilk etken kristal örgü içindeki mümkün serbest taşıyıcıların sayısının değişmesidir.

Oksijen atomlarının fazlalığı bir katkılayıcı gibi davranır. örgü içinde serbest hareket edebilecek elektronları olması gerekir ve bu da sadece katının enerji bantlarından birinde doldurulmamış bölgeler varsa mümkündür. Bu da katkılamayla gerçekleştirilebilir. x = 1-δ ve δ Oksijen boşluklarının sayısıdır. çıkararak dolu durumların sayısı bir üst banda yada bir alt banda eşitlenerek metal elde edilebilir. Bir yalıtkana elektron ekleyip.30’da. Çünkü elektronların yerleşebileceği yerlerin sayısı artmıştır ve bu miktarlar kristalde hol taşıyıcılarını meydana getirir. bant içerisindeki bazı bölgeleri boş bırakarak yeni elektronlara serbest hareket edebilecekleri bölgeler açarak bileşiği metal yapar. Alttaki grafik CuO2 tabakasındaki Bakır atomu etrafındaki valans bağ toplamını göstermektedir. Bednorz ve Müller La2CuO4’ün özelliklerinin nasıl değişeceğini gözlemek için Baryumla katkıladılar. Yani başka bir deyişle Fermi seviyesi uygun durumlar bandının içine düşmelidir.7.2 Değerlik elektronları ve yük dengesi Bir materyale metal diyebilmemiz için. Yalıtkanlarda Fermi seviyesi bantlar arasındadır. 1. Doldurulmuş durumların seviyeleri düşüp. Yatay eksen YBa2Cu3O6+x bileşiğindeki x’i ifade etmektedir. yük taşıyıcılarının kullanılabilirliğine etkisi açısından yerdeğiştiren metal atomlarına eşittir. . Oksijen boşlukları.57 Şekil 1. Yapı ile boşlukların pozisyonu arasındaki ilişkinin düzenlenmesin olası rolü daha az açıktır. Çünkü yük depo tabakalarına da bir etkisi vardır (Sheahen 1994). Benzer davranış iletkenlik tabakasında Bakır atomlarının oksidasyon durumuyla orantılı Tc’yi doğrulamaktadır. Sr ile La kısmen yerdeğiştirildiğinde La(2-y)Sr(y)CuO4 içindeki elektron sayısı düşer. Ba ve Sr ise (+2) değerlik elektronuna sahiptir. La2CuO4 bileşiği normalde yalıtkandır ancak ekstra Oksijenin yapıya zorla sokulması sonucu La2CuO4+δ bileşiği süperiletken olur. Sonuç şaşırtıcıydı La (+3) değerliklidir. üstteki grafik YBCO’da Tc ile Oksijen içeriğini göstermektedir. Oksijen boşluklarının az miktarı taşıyıcı konsantrasyonunda küçük değişmeler yapmanın bir yoludur.

Katkılamanın miktarından kaynaklanan elektronik özelliklerdeki değişiklikler materyalin mekanik özelliklerini değiştirmez. Birim hücre başına iki electronu azalan BaCuO3. Oksijen boşlukları bunu O7-δ şeklinde düzeltirler ve daha çok boşluk taşıyıcı yaratırlar. YBCO bileşiği elektronik olarak yeterli serbest taşıyıcıya sahip bir metal olmasına rağmen hala kırılgan bir seramiktir. Bütün nadir toprak elementleri (Lantanidler) ve Y. 77 K’nın üzerindeki ilk seramik süperiletken YBCO idi fakat bu sınıfın bileşikleri (RE)Ba2Cu3O7-δ şeklide gösterilirler. Bununla birlikte İtriyum’un (+3) değerliği ile Oksijenin (-2) değerliği arasındaki uyumsuzluk bir İtriyum oksit düzleminin formasyonunun Baryum oksit düzlemi ile yerdeğiştirmesini imkânsız kılar. Yüksek sıcaklık süperiletkenlerde büyük atomların f kabuğundaki elektronlarının rolü ihmal edilecek kadar azdır. Buradan Yüksek sıcaklık süperiletkenleri için önemli bir çıkarım yapılabilir. . Bu durumda Y atomunun sadece ayırıcı olarak görev yaptığı ve CuO2 düzlemlerinin İtriyum’un etkilerine bakmaksızın iletimi yaptığı görüşü güçlenir. Oksijen atomlarının sayısı 9’dan 7’ye düşer. Yerdeğiştirme yapıldığında Tc’de önemli bir değişiklik olmaz. YBa2Cu3O7 haline gelir ve yalıtkan olur. İtriyum yerine başka bir toprak elementi kullanarak gösterilebilir. Bu yüzden hangi nadir toprak elementinin seçildiğinin pek önemi yoktur. La ve Y gibi elementlerinin f kabuğunda farklı sayıda elektronlar bulunmasına rağmen hepsinin aynı geçiş durumuna sahip olması bu görüşü destekleyen bir durumdur. TBCCO’da ve BSCCO’da Kurşun’un Talyum ve Bizmut ile kısmen yerdeğiştirilmesi yapıyı değiştirmez ama elektronik karakterlerinin ve faz diyagramlarının değişmesine neden olur (Sheahen 1994). Burada RE (Rare Earth) nadir toprak elementlerini temsil eder.58 (+3) değerlikli İtriyum. YBCO’da elektron yoğunluğunda aynı miktarda bozunmaya sebep olurlar. Bu. Baryum ile (BaCuO3 için) yerdeğiştirdiği zaman elektronların sayısında artış meydana getirir.

59 1. Belki de en önemlisi. Teorinin hem n-tipi hem de p-tipi süperiletkenliği açıklamak zorunda olması çalışmaları zorlaştırıyor. Sr ile yerdeğiştirdiğinde La2-xSrxCuO4 bileşiği (Tc = 38K) süperiletken olur. La1. Benzer şekilde Nd2-xCexCuO4 akımı elektronların taşıdığı bir süperiletkendir.85Sr0. Hala çok fazla teorik soru cevap bekliyor ve çok aykırı fikirler baş başa yarışıyorlar.15CuO4.3 Holler ve elektronlar Şu ana kadar süperakımın elektronlar ya da boşluklar tarafından taşındığına ilişkin net bir bilgi yok idi ancak bu çok önemli değildi. Bu yüklerin CuO2 düzlemlerinden arkalarında boşluklar bırakarak terk etmelerine sebep olur ve bu boşluklar süperakımı taşır. Bu n-tipi yüksek sıcaklık süperiletkenleri çok ilgi çekmedi çünkü Tc’leri çok yüksek değildi ve bu yüzden öncelikleri yoktu.15CuO4’ün eşdeğeridir.85Ce0. Zorlu bir başlangıcın ardından daha egzotik teorilerden daha iyi örnekler ve veriler elde edildi. n-tipi seramik oksitlerin magnetizma ve süperiletkenlik arasındaki ilişkinin açıklanmasında işe yarar ipuçları üretmesidir (Sheahen 1994). Yüksek sıcaklık süperiletkenleri hakkındaki bilgiler ve süperiletkenlik hakkında teorik açıklamalar yetersizdir. SmCuO4 de LaCuO4 gibi antiferromagnetiktir. Yarıiletkenlerle yapılan deneylerden katkıya ait eksik elektronun dalga fonksiyonu ile ekstra elektronun dalga fonksiyonunun eşdeğer olduğu biliniyordu. LaSrCuO’da örgü içindeki düşük değerlik atomları yüksek değerlik atomlarıyla yerdeğiştirir. . Aynı sonuç süperiletkenler içinde geçerlidir. İlk yüksek sıcaklık süperiletkenleri boşluk taşıyıcılarıydı fakat 1989’da perovskit süperiletkenlerde elektronlar olduğu rapor edilmiştir. Nd2CuO4 ise yalıtkandır.7. Örnek olarak Sm1. Diğer taraftan bu n-tipi süperiletkenler seramik süperiletkenlerin nasıl davrandıkları hakkındaki teorik soruları cevaplamakta önemli bir yere sahiptirler. n-tipi süperiletkenlerin çoğu Ce elementi içerir ve yapısal olarak diğer 2-1-4 bileşiklerine benzerler. LaCuO4 bileşiği yalıtkandır fakat La.

60 2. CuO2 düzlemleri arasındaki aralayıcının detaylarının öneminin olmaması ve yüksek sıcaklık süperiletkenlerinde f-kabuğu elektronlarının rollerinin göz ardı edilmesi gerektiğidir. YBCO-123 serisinde en uygun yer değiştirme İtriyum (Y) ile herhangi bir nadir toprak elementi (Lantanit) arasında olur ve çok küçük bir farklılık gözlenir. Bunlardan ilki.) değiştirmek ve böylece olası süperiletkenlik mekanizması ile ilgili daha fazla bilgi edinmek. kullanılan elementlerin kararlı olması. Kritik Akım Yoğunluğu Jc vb. Bu çalışmadan çıkarılan sonuç. YBCO-123 bileşiğinin. Kritik Alan Hc1. kolay bir şekilde bulk olarak sentezlenebilmesi gibi nedenlerden dolayı katkılama çalışmalarında en çok tercih edilen bileşik haline gelmiştir (Skakle 1998). Yapıya tamamen farklı bir atomun yerleşmesi elektronlar arasındaki etkileşmeleri değişikliğe zorlayabilir. YBCO-123 bileşiğine yapılan katkılamalar ve yerdeğiştirmeler temelde dört başlık altında incelenebilir. Bizmut tabanlı (BSCCO) ve Civa tabanlı (HBCCO) süperiletkenlerle kıyaslandığında daha küçük Tc değerine sahiptir ancak yapısında toksin elementler barındırmaması.2. hem anyonik hem de katyonik katkılamalara karşı uyumlu bir malzeme olduğu yapılan çeşitli incelemeler sonucunda ispatlamıştır (Bilgeç 2004). İkincisi ise malzemenin yoğunluk. . YBCO’ya yapılan katkılama çalışmalarının temelde iki sebebi vardır. KAYNAK ARAŞTIRMASI İtriyum tabanlı (YBCO) süperiletkeni diğer Talyum tabanlı (TBCCO). malzemenin süperiletkenlik özelliklerini (Kritik Sıcaklık Tc. tanecik yapısı ve kırılganlık gibi fiziksel özelliklerini geliştirebilmektir. Fakat süperiletkenlik özellikleri ile yapılan değişiklikler arasındaki ilişkinin anlaşılmasındaki zorluk hala devam etmektedir (Sheahen 1994). 1987 yılında yapılan ilk deneylerde Praseodim (Pr) katkısının etkileri araştırılmış ve bakır-oksitlerde şaşırtıcı bir şekilde antiferromanyetizma ile süperiletkenliğin bir arada bulunduğu tespit edilmiştir.

Gd. Pr ve Tb . Eu. Bakır (Cu) bölgesinde yapılan katkılamalar ve yerdeğiştirmeler 4. Curie-Weiss ilişkisi tarafından tanımlanmıştır. Yang ve ark. 1987). REBa2Cu3O7-x (RE = Nd. Eu.1 İtriyum’un nadir toprak elementleri (Lantanit) ile katkılanması (YBa2)Cu3O9-δ prototipi ile (REBa2)Cu3O9-δ (RE: nadir toprak elementleri) malzemelerin perovskit yapıya sahip oldukları. Gd. buna bağlı olarak ortorombik bozulmanın daha küçük hale geldiği tespit edilmiştir. Sm. 1987. 1987). oksijen boşluğunun dağılımından dolayı Ce4+’nın Y yerine giremediği tespit edilmiştir (Liang ve ark. Oksijen (O) bölgesinde yapılan katkılamalar ve yerdeğiştirmeler (Skakle 1998). Ho. Er ve Lu) üzerinde yapılan çalışmada her biri dört ya da altı oksijen atomu ile çevrelenmiş tek kare düzlem Cu atomlarının. Lantanit iyonları R3+ iyonları için beklenilen magnetik momentleri göstermiş ve momentlerinin genellikle antiferromagnetik olarak etkileştiği bulunmuştur (aXiao ve ark. RE iyon yarıçapı küçüldükçe daha düşük değerlerde gözlenmiştir (Tamegai ve ark. 90 K üzerinde süperiletken özellik gösteren kare-düzlem bileşik sistemi REBa2Cu3O6+x (RE = Y. 1987). La. Sm. Tm. Baryum (Ba) bölgesinde yapılan katkılamalar ve yerdeğiştirmeler 3. Sm. İtriyum (Y) bölgesinde yapılan katkılamalar ve yerdeğiştirmeler 2. Ayrıca süperiletkenlik geçiş sıcaklığı. Süperiletken REBa2Cu3O6+y (RE = Nd. Er. Ayrıca YBCO-123 bileşiğine iki ve daha fazla katkılama yerdeğiştirme çalışmaları da mevcuttur. 2.1. oksitlerin süperiletkenliğinde çok önemli bir yeri olduğu ifade edilmiştir (Hor ve ark. 1987). Dy. Nd. … ve Lu) bileşiklerininde katkılamalarda La. Yb) bileşiklerinin çoğunda magnetik alınganlık.61 1.1 İtriyum (Y) Bölgesinde Yapılan Katkılama ve Yerdeğiştirme Çalışmaları 2. RE iyonlarının yarıçapı arttıkça örgü parametrelerinin de büyüdüğü. Ba2YCu3O7-y’de Ba yerine La3+ girerken. Ho.

Ortorombik–tetragonal faz geçişinin REBa2Cu3O7-δ (RE = Y. 1998). . Tm. 1990). 1987). Nd. Bu eğilim en yakın komşu oksijen atomları arasındaki boşluk ile kuvvetli bir ilişki içindedir (Nakabayashi ve ark 1988).08 değerinde en düşük değeri vermiştir (Kasper ve ark. Y1-xPrxBa2Cu3Ox ve buna benzer süperiletkenler için bu iki mekanizma yetersiz kalmıştır. YBa2Cu3O9-δ bileşiğinde.05’de maksimum Jc değeri gözlenmiş ve Pr katkılamasının 70 K’de manyetik alan altında çivileme kuvvetini geliştirmesi. Er. Gd kullanılan bileşikte alınganlık ölçümleri muhtemelen dipol-dipol etkileşmesinden kaynaklanan antiferromagnetik düzenlemenin olduğunu göstermiştir (Tarascon ve ark. Yb) bileşiklerinde Lantanit serisinin atom numarası arttıkça geçiş sıcaklığı da artmaya eğilimlidir. Pr iyonlarının manyetik alan altında akı çivileme merkezi gibi davranmasını ve Ca katkılamasının CuO2 düzlemlerinde hollerin hareketini sağladığını göstermektedir (Harada ve Yoshida 2003). (Y1-x-yPrx-Cay)Ba2Cu3O7-δ malzemelerinde x = 0. Sm. Y1-xPrxBa2Cu3Ox’te bu baskılanma Pr-O rezonansını temel alan yeni bir mekanizma ile açıklanmaya çalışılmıştır (Voloshin ve ark.5) bileşiklerinde. Cu2O düzlemlerinin büzülme açısı yaklaşık 167.0 ≤ x ≤ 0. Süperiletkenliğin baskılanmasını açıklamak için magnetik çift kırılması ve yük taşıyıcılarının lokalizasyonu mekanizmaları kullanılmaktadır. 1994).2 K’e kadar süperiletken özellik göstermemesine rağmen yapısı.74) bileşiği 4. REBa2Cu3Ox (x = 6 ve 7) bileşiklerinde Cu2O düzlemindeki mesafeler RE serisinin atom numarası büyüdükçe artarken CuO zincirlerindeki mesafeler değişmemektedir. Gd. belirgin şekilde saf YBCO-123’ten daha büyüktür ve x = 0. Dy. Ho. Tb ve Lu ile 1/3 oranında yer değiştirebildiği saptanmıştır (Karen ve ark.3o kritik değerini aştığı zaman süperiletkenlik kaybolmaktadır (Guillaume ve ark. 2001). 2002). x = 0. Tek faz düzeninde sentezlenen YbBa2-xSrxCu3O7 ve LuBa2-xSrxCu3O7 (0.1 değerinde yüksek geçiş sıcaklığı gözlenmiştir (Badri ve Varadaraju 1992). Nd katkılı YBa2Cu3O7-δ filmlerde. SmBa2Cu3O7-x (x = 0. La. Eu. tetragonal YBCO’ya çok benzemektedir (Sato ve ark.62 haricindeki tüm lantanit serisi 87 ile 95 K arasında Tc değeri göstermiştir. Ancak özdirenç. belli bir kalınlığın altında ortorombik yapıdan tetragonal yapıya geçiş bölgesi ve kritik sıcaklık azalmaktadır (Salluzzo ve ark. 1988). Y’un Sm-Gd ve Dy-Yb serileri ile tamamen. Y Bölgesine Tb katkılaması ile elde edilen Y1-xTbxBa2Cu3O7-δ bileşiklerinde süperiletkenlik geçiş sıcaklığı x’e bağlı değildir.

x = 0. Yönelimi kontrol ederek büyük tek kristalli tanecikler oluşturmak için ilk kez kullanılan Generic Seed Crystal yöntemiyle RE-Ba-Cu-O (RE = Nd. 2005). 2006). Sm ve Gd) süperiletken malzemelerinde kritik sıcaklıklardaki değişim gözlenmiştir.99Yb0. Sm. Pr.RE)123 malzemeler içinde en yüksek Tc’ler: Pr için x = 0.0156 değerinde bir pike .RE)123.3) malzemelerinde yüksek magnetik alanlarda Jc değeri katkılanmamış örneklere oranla artmaktadır (Kitoh ve ark. Gd) hazırlanmıştır (Shi ve ark.Gd)Ba2Cu3Ox (NEG123) bulk malzemelerin 77.63 (Nd. Eu.5 K. 2005).05) ve YSmxBa2Cu3Oy için (x = 0.1.Eu.25 ve Tc = 92 K olduğu tespit edilmiştir (Yokoyama ve Kita 2004). Sm için x = 0. 77 K’de Ic’nin 90 – 130 Amper arasında değiştiği tespit edilmiştir (Lee ve ark 2004). Gd için x = 0.5 K. EPR (Electron Paramagnetic Resonance) ölçümleri Yb3+ katkılı Y0.B karakteristiklerinden yüksek magnetik alan altında RE konsantrasyonunun akı çivilemesinde rol oynadığı tespit edilmiştir (Kaneko ve ark. a/b-mikroçatlaklar. Tc = 88. SrTiO3 tek kristali üzerine büyütülen Y1-xRExBa2Cu3O7-y (RE= Gd.01Ba2Cu3Ox (6 ≤ x ≤ 7) farklı oksijen içeren bileşiklerde Raman işleminin spinörgü relaksasyonunun neden olduğu EPR çizgi genişliği ile sıcaklık arasında güçlü bir bağımlılık gözlenmiştir (Gafurov 2005).2. RE = La. Tc = 91. 7 m uzunluğunda 9 mm genişliğinde Ni şerit üzerine kaplanan 2 µm kalınlığında Sm1Ba2Cu3O7 (SBCO) filmde. Sm) filmlerinde. Sentezlenen tek faz (Yb.RE)2BaCuOy ve BaCuO2 safsızlık fazlarında azalmalar meydana gelmiştir. Y(1-x)CexBa2Cu3O7 malzemelerinde diamagnet yanıtların x = 0.1-0. Jc . 2005). (Yb1-xREx)Ba2Cu3Oy ((Yb. a/b-makroçatlaklar ve c-makroçatlaklar (Diko 2004). SrTiO3 substrat üzerine TFA-MOD metoduyla büyütülen Y1-xSmxBa2Cu3Oy ve YSmxBa2Cu3Oy filmleri Y1-xSmxBa2Cu3Oy için (x = 0.3.3 K’de 14 T manyetik alanını üzerinde yüksek tersinmezlik alanları gösterdiği tespit edilmiştir (Awaji ve ark. Tüm (Yb. (Nd1-xCax)Ba2Cu3Oy ve Nd(Ba2-xCax)Cu3Oy örneklerinde artan Ca konsantrasyonu ile Tc değerinin ve birim hücrenin ortorombikliğinin azalmaktadır (Chin ve ark.RE)123 örneklerinin (Yb. 2004). Eriyik tek kristal Re-Ba-Cu-O örneklerinin hazırlanması sırasında 123 fazı ile 211 fazının farklı termal genleşme katsayısına sahip olması ve 123 fazında örgü parametrelerinin oksijen stokiyometrisine bağlı olmasından dolayı üç farklı çatlak tipi oluşmuştur.

4 K olarak tespit edilmiştir (Franck ve ark.3 İtriyum’un Kalsiyum (Ca) ile katkılanması Y(III) yerlerine Ca(II) katkılı Y-Ba-Cu-O’de Ca konsantrasyonunun artması Tc ve J’yi.2Ba2Cu3O7-δ örneğinde gözlenmiştir (Semwal ve ark. 0.1. manyetik alan altında Jc değerlerinin katkısız YBCO ile yaklaşık aynı değerlere sahip olduğu tespit edilmiştir (Augieri ve ark.1. 0.2Ba2Cu3O7-δ ince filmlerinde düşük sıcaklıklarda yüksek kritik akım yoğunluğuna sahip iken en yüksek Jc değeri fazla katkılanmış Y0.33.64 sahip olduğu ve bunun a .85) için Tc 90. 2.50) malzemelerinde x = 0.8Ca0. 2006). 2002). ve c-ekseninde a-ekseninde yönlenmiş yönlenmiş Y0. Y0. 1987).1) ince filmde Ca’un Y ile kısmi yer değiştirmesi sonucu Tc değerinin artan Ca konsantrasyonu ile azaldığı. Y1-xAlxBa2Cu3Oδ (0 < x 0.8Ca0.5 değerine gittiktçe tetragona yapıya geçiş yaptığı gözlenmiştir.7Ca0. 2007).8Ca0. 2004). Zuo ve ark. 0.0 ile x = 0. (100) SrTiO3 substrat üzerine PLD ile hazırlanan Y1-xCaxCu3O7-δ (x = 0. Sol-gel ve PLD (Pulsed Laser Deposition) ile üretilen YBa2Cu3O7-δ ve Y0. 2004).2Ba2Cu3O7-δ ince (Y0.2 İtriyum’un diğer üç değerlikliler ile katkılanması Y1-xScxBa2Cu3Oδ bileşiklerinde Tc değerleri x’den bağımsızdır (Mori 1989.00.2)Ba2Cu3O7-δ/YBa2Cu3O7-δ çift tabakalı malzemelerde Ca katkısı elektriksel geçiş özelliklerini ve a-ekseninde yönlenmiş YBCO filmin Jc değerini artırmaktadır (Delamare ve ark.b düzleminde Ce iyonları arasındaki en olası mesafe olduğu tespit edilmiştir (Petrov ve ark. film 1997).07. Y1-xBxBa2Cu3Oy (YBBaCuO) (x = 0. 1988).05. 2.8Ca0.3Ba2Cu3O7-δ yüzey tabakalarında Ca katkısının .33 oranları arasında ortorombik yapının x = 0. azaltmaktadır (Bandyopadhyay (YCaBCO) ve ark. Aşırı katkılama sınırına yaklaştıkça Tc değeri azalmaktadır (Ben Azzouz ve ark. 0. 0.

405Oy bileşiğinde maksimum alan tuzaklama tespit edilmiştir (Szalay ve ark 2005).51 A° . Fartash ve Oesterreicher 1988) safsızlık fazlarının bulunduğu tespit edilmiştir (aGreaves ve Slater 1989).1. 2. Rb. Bu iyonun Y ile yerdeğiştirmesi mantıklı olabilir ama K. Ca. 1992).1Ba2Cu3Oδ (M = Mg. Y1-xCaxBa2Cu3Oy (x = 0.4 İtriyum’un diğer iki değerlikliler ile katkılanması RE1−xCdxBa2Cu3O7−δ bileşiğinde x’in artışıyla safsızlık fazlarında da artış meydana gelmektedir (Chen ve ark.3 K. Cs) bileşiklerinde x’in 0.2) örneklerinde Ca konsantrasyonunun artmasıyla Tc’nin azaldığı ancak Ca katkılı örneklerde O katkılanmasıyla Tc’nin arttığı ortalama tanecik boyutunun katkılamayla azaldığı tespit edilmiştir (Mohan ve ark.595Cu2.05Ba1.65 YBCO’nun mikrodalga özelliklerini anlamlı bir şekilde değiştirmediği tespit edilmiştir (Seron ve ark 2004). 1990). Y1-xAxBa2Cu3Oδ (A = K. 2007). 1988.9M0. Sr.1.1. Chen ve ark. Ca için Tc = 87.5 İtriyum’un tek değerlikliler ile katkılanması İtriyum’un tek değerliklilerle az sayıda çalışma mevcuttur.60 A° ve Cs 1.5) bileşiklerininde 92 K’de geçiş sıcaklığı tespit edilmiştir (Andreas ve Kingon 1991). Rb. Y1-xCdxBa2Cu3Oδ (x = 0. Ba için Tc = 95 K. Bu iyonların Y ile yerdeğiştirmesi pek olası değildir. Y0. 0. Benzer sonuçlar Y1−xCdxBa2Cu3O7−δ (Cd katkılı) ve Y1−xCdxBa2−xLaxCu3O7−δ (Cd-La katkılı) örneklerde de gözlenmiştir (Gunasekaran ve Steger 1996).76 A° iyonik yarıçaplara sahiptir.95Ca0. 0. Na’nın iyonik yarıçapı 1. Y0.7 K ve Mg için Tc = 84 K geçiş sıcaklığı tespit edilmiştir (Tatsumi ve ark. Y1-xNaxCu3Oδ’nin katı çözeltilerinde (Dalichaouch ve ark. Sr için Tc = 91. 1. 0.1. 1. 0. 1989.16 A° ’dur.15’e kadar safsızlık içeren faza rastlanılmamış ve birim hücre boyutlarının sabit kaldığı . Ba) bileşiklerinde Tc’nin iyonik çap ile orantılıdır. 2.5.

1988) arasında (x > 0. Tl katkılaması Tc’yi anlamlı bir şekilde değiştirmemektedir (aSaito ve ark. 1988.23 (Liang ve ark. Liang ve ark.95Cs0. 1987). birim hücrenin küçülmesine (Liang ve ark. 2.66 gözlenmiştir. 1988.2 Baryum (Ba) Bölgesinde Yapılan Katkılama ve Yerdeğiştirme Çalışmaları 2.08) bileşiklerinde YTa1. Ca ve Th’un ikili katkılaması sonucu oluşan Y1-2xCaxThxBa2Cu3Oδ bileşiğinde Tc’nin küçük değerler tespit edilmiştir (Andersson ve Rapp 1989.5 K ileY0. 1991). En yüksek Tc. 1989).6Ba3. Mazumder ve ark. Tokiwa ve ark. 1989) ile 0.1. La içeriği. Andersson ve ark.6 İtriyum’un diğer atomlar ile katkılanması Y’nin Bi ile kısmen yerdeğiştirmesi ile Tc’de küçük değişimlerin meydana gelmektedir ve örgü parametreleri büyük oranda değiştirmektedir (Varadaraju ve ark.5 (Chandrachood ve ark. 1988).05Ba2Cu3Oδ bileşiğinde tespit edilmiştir (Koblischka-Veneva ve Koblischka 2003). 1987).7Oy bileşeninin akı çivileme merkezi olarak davranabileceği ve geçiş sıcaklığını değiştirmediği gözlenmiştir (Bortolozo ve ark.2’den büyük değerleri Tc’yi azaltmaktadır (Jung ve ark. Th ve Zr katkılamaları başarısızlıkla sonuçlanmıştır (Neumeier 1992).35) Y2Cu2O5 fazı gözlenmiştir. Ga ve Fe’nin x = 0. Y1-xTaxBa2Cu3O7-y (0 ≤ x ≤ 0. 2004). La için üst limitin x = 0. 2. 95.2. 1989.1 Baryum’un Lantanyum (La) ile yerdeğiştirmesi ve katkılanması Y(Ba1-xLax)Cu3Oδ bileşiğindeki La çözünürlüğü 0. 1988) a ve b . 1987.36 olduğu ve bu değerden sonra Y2Cu2O5’in çökelmesi sonucu La’nın Y bölgesiyle yerdeğiştirmeye başladığı tespit edilmiştir (Cava ve ark.5Cu0. De Groot ve ark 1988. aKaren ve ark.

1988. Yitai ve ark. 1988) ve kritik sıcaklığı azaltmaktadır (Chandrachood ve ark. 1987. Sr’un tamamen yerdeğiştirmesinde 3 faklı yapı gözlenmiştir. 1992). Harlow ve ark.05’te küçük bir maksimumda ve 0. 1988). Manthiram ve ark. Cava ve ark. 1994. 1993). 1994) 1212 yapısıdır. 1988. 2.25 A° ve Sr’un 1. 1988.42 A° iyonik yarıçapları vardır. 1988. 1993. Liang ve ark.1 < x < 0. Ortorombik yapıdaki CuO4 kare birimleri GaO4 ile yerdeğiştirir ve 1212 süperyapısı meydana gelir (Huang ve ark. 1988). Rajarajan ve ark. x = 0. La içeriğinin artışı oksijen içeriğini artırmakta (Buckley ve ark.67 eksenlerinde farklı değişimlere. Liang ve ark. Bu yapıda tetragonal P4/mmm yapısındaki CuO4 zinciri MO6 sekizyüzlüsü ile yerdeğiştirir ve 1212 yapısı meydana gelir (Beales ve ark. 1989. 1992.89 A° . 1992. Ehmann ve ark. Sr’a ilave olarak katkılanan maddelere bağlı olarak ya ortorombik (Pmmm) ya da tetragonal (P4/mmm) yapı tespit edilmiştir. Tomoichi ve ark.25’te ortorombik-tetragonal faz geçişi olmaktadır(Liang ve ark. 1988. Rajarajan ve ark. Huang ve ark. 1991. Huang ve ark. Beales ve ark. Yapılan çalışmalarda Tc’lerin oldukça düşük olduğu bir kısmında süperiletkenlik gözlenmediği tespit edilmiştir (Babu ve Greaves 1993. Ca’un 1. IIA grubu elementleri içinde yerdeğiştirme ve katkılama çalışmalarında en yaygın olarak Sr ve Ca kullanılmıştır. Diğer bir yapı ise 1212 süperyapısıdır. 1992. Liang ve ark. Rajarajan ve ark. 1989). Slater ve ark. . Rykov ver ark. Xiong ve ark. Slater ve ark. 1988. 1987. 1988. Zhang ve ark. (Babu ve Greaves 1993. 1996. 1994. 1991. Den ve Kobayashi 1992. Harlow ve ark. 1987.2 Baryumun Stronsiyum (Sr) ile kısmen veya tamamen yerdeğiştirmesi IIA grubu elementlerinden Mg’un 0. 1989. 1994. 1996. Cava ve ark. 1992). Liang ve ark. Manako ve ark. Normal YBCO yapısı. Tokiwa ve ark. 1991. Tokiwa ve ark. c ekseninde ise büyük bir azalmaya sebep olmaktadır (Buckley ve ark. Mazumder ve ark. 1992). aKaren ve ark. 1988. Karen ve ark. Ortorombik yapı bozulurken(Liang ve ark. 1988.2. 1988. 1991. Wuu ve ark.

32 değerlerinde Mg. x > 0. Birim hücre parametreleri. Birim hücre parametreleri. Hg) bileşiğinde katkılama kritik sıcaklığı azaltır. Parent ve Moreau 1991. Eu. 1988. 1988. birim hücresinin çok küçük olduğu tespit edilmiştir (Matsumoto ve ark. x’in artışıyla azalmaktadır (x = 0. 1993. 1989.8 olarak verilmiş (Golben ve Vlasse 1992) sinterleme sıcaklığının Sr içeriği ile arttığı gözlenmiştir (Parent ve Moreau 1991). 2. 1989). δ = 7. Liang ve ark. Ca içeriğinin artışı kritik sıcaklığı azaltırken süperiletken ve süperiletken olmayan fazlar gözlenmiştir (Zhang ve ark. SOED (Solid Oxide Electrochemical Doping) metoduyla katkılanmış ve Ba2+ iyonlarının elektriksel kuvvet altında Ca2+ iyonları ile yerdeğiştirdiği. Veal ve ark. Baldha ve ark.3 Baryumun Kalsiyum (Ca) ile yerdeğiştirmesi Y(Ba1-xCax)2Cu3Oδ bileşiğinde. Cu yerlerine yerleşir (Komatsu ve ark. Cd. 1991. Sr içeriğinin artışıyla izotropik olarak azalır. 1987. Ganguli ve Subramanian 1991. Tc. 1987). bKaren ve ark. Liang ve ark.2. 1993. 1988. Rozell ve ark. Dy. 1988).5 için 80 K) (Babu ve ark. x ile azalmış.2. Sm. yüksek akım yoğunluğunda tanecik kıyıları kadar tanecik içine de katkılandığı. YBa2Cu3Oy yapısına Ca. Taguchi 1988. Ca2+’nın düşük akım yoğunluğunda çoğunlukla tanecik kıyıları boyunca. 1987. Sung ve ark. Zhao ve ark. 1987. Tc. 1988). 1989. Cd yapıya . 1988. Golben ve Vlasse 1992. Gunasekaran ve ark.0 için Sr içeriği ile ortorombiklik kısmen muhafaza edilmektedir (Fjellvåg ve ark. Ihara ve ark.4 Baryumun diğer iki değerliliklilerle katkılanması Y(Ba1-xMx)2Cu3Oδ (M = Mg.) 2. Ono ve ark. Currie ve Forest 1988. Gd. Veal ve ark. Wada ve ark. 1987. 1996. R(Ba1-xSrx)2Cu3Oδ (R=Nd. Lu) için araştırılmış ve Yb için katı çözelti eilde edilebilirken Lu için gözlenmemiştir.68 Y(Ba1-xSrx)2Cu3Oδ bileşiğinde maksimum x değeri 0. 1998). Zhao ve ark. Eu için Tc baskılanmıştır (Badri ve Varadaraju 1992.Yb.

Diğer bütün katkılamalarda Tc’nin azaldığı tespit edilmiştir. Fe.9Na0. Pt. YBa1. Ancak Cu bölgesine yapılan katkılamalar süperiletkenliğe zarar vermektedir. Hg’nın çok küçük oranlardaki katkılamalarında Tc 90 K’nin üzerinde kalmasına rağmen kısa sürede yapıdan uçarak uzaklaşmaktadır (Pandey ve ark.06 için Sc ve V ile x = 0. 2003). 2. ve Re) yapıya giremediği için süperiletkenliği değiştirmemiştir. ve Ni katkılamalarında Tc için oldukça düşük değerler elde edilmiştir (Dou ve . Pd. 1988. 1988.3. ve Ru katkıları Cu ile yer değiştirmekle birlikte Tc’yi azaltmıştır.1Cu3O7-δ bileşiğinde Na atomlarının akı çivileme merkezlerini geliştirmede negatif etkisinin olduğu bulunmuştur (Leng ve ark. Rh. K. Fe. Co. Cs) katkısında en çok tercih edilen element K olmuştur (Ausloos ve ark. V. 1987. Cr. Iguchi ve ark. YBCO’ya yapılan çok sayıda geçiş metali katkılamaları (Zr. aSaito ve ark. Zn. Rajarajan ve ark. Co. 2. Özellikle Fe. Gupta ve Braun 1988). Rb. Ta. Tatsumi ve ark. Co. Ti. Ga. Felner ve ark. V. Ni. Li ve Na katkılı örneklerde safsızlıklar gözlenmiş ve Tc yaklaşık 79 K civarında bulunmuştur (Ausloos ve ark. Nb. 1988). Gupta ve Braun 1988. 1988.5 Baryumun tek değerliliklerle katkılanması Y(Ba1-xAx)2Cu3Oδ (A = Li. Ti.69 girememektedir (Andreas ve Kingon 1991. 1988. 2. 1994). Mn.1 için Mn yerdeğiştirmeleri Tc de önemli bir değişikliğe neden olmamıştır. Al) bileşiklerinde x = 0. 1996). Ni.1 Bakırın ilk satır geçiş metalleri ile katkılanması YBa2(Cu1-xMx)3O7-δ (M = Sc.2.3 Bakır (Cu) Bölgesinde Yapılan Katkılama ve Yerdeğiştirme Çalışmaları YBCO’ya yapılan geçiş metalleri katkılamalarının nedeni genellikle fiziksel özelliklerini değiştirmektir. Na.

alınganlığının ve üst kritik magnetik alanının değişmediği tespit edilmiştir (aCieplak ve ark.00125 ile x = 0. 1993. Mo’nin ise Tc’yi 50 K civarına düşürdüğü tespit edilmiştir (Remschnig ve ark. 1988) ve Si2’nin yapıya giremediği. büyük değerlerinde 45 K kritik sıcaklık gözlenmiştir (Nishi ve ark. paramanyetizmanın Tc değerinin altında diamagnetik-süperiletken fazı ile baskılandığını. 1990. Welp ve ark. Strobel ve ark. 1987. 2002). 2000). Nb (bGreaves ve Slater 1989. bXiao ve ark. 1987) 0-3. Strobel ve ark. aManeo ve ark. Ag ve Pt katkılamaları Tc’de önemli bir değişikliğe yol açmaz iken Ag katkılaması Tc’yi çok az artırmaktadır(Tholence 1987).70 ark. Tarascon ve ark. Pd’nin küçük miktarlarında 92 K. Büyük tanecikli eriyik YBa2(Cu1-xZnx)3O7-δ bileşiğinde kritik akım yoğunluğu.2 Bakırın ikinci ve üçüncü satır geçiş metalleri ile Li. Tholence 1987. Tc değerinin altına inildikçe paramagnetik merkezin yer değiştirdiğini ortaya koymuştur (Baňacký ve ark. Ta. 1987). 1990. bCieplak ve ark. bManeo ve ark. oda sıcaklığı özdirencinin azaldığı.00253 arasındaki değerlerde iyileştiği gözlenmiştir (Zhou ve ark.1) bileşiğinin EPR (Electron Paramagnetic Resonance) sonuçları. 1991. Mg. bSaito ve ark. 1990. Sn ve Pb katkılanması Au katkılamalarında x’in düşük değerlerinde Tc’nin 1. Lin ve ark. 1987). TakayamaMuromachi ve ark.6) bileşiğinde Tc. Subba Rao ve ark. 1988. Yan ve ark. 2. 2001). Cd ve Hg’nin x < 0. 1988). 1992. 1988. kaldırma (levitation) kuvveti özelliklerinin x = 0. 1988. Streitz ve ark. katkılı malzemelerin magnetizasyonunun sinterleme sıcaklığına oldukça bağlı olduğu tespit edilmiştir (Yao ve ark. 1988. Takabatake ve Ishikawa 1988). Kewi ve ark. Xiao ve ark. Tholence 1987. 1988). (aCieplak ve ark. magnetik alan tuzaklaması.5 K civarında arttığı. Oksijenden yoksun hazırlanan YBa2Cu3O6+y (y =0.73% oranında Fe katkısının Tc’yi düşürdüğü. 1987. 1988.02 değerinde yerdeğişterebildiği. 1988. 1990. Li ve Mg konsantrasyonları arttıkça Tc’nin azaldığı gözlemlenmiştir (Andresen 1991. 63 K iken . YBa2Cu3-xScxO6+δ (x = 0-1.3.

2000). Sıcaklığa bağlı dielektrik sabitinde ve iç sürtünmede 200 K civarında ferroelektrik ve yapısal anormallikler gözlenmiştir. Tc’yi azaltırken Jc’yi artırmaktadır (Harada ve Yoshida 2002).1 örneklerinde 63. birim hücrenin örgü sabitleri hafifçe artmaktadır (Wu ve ark 2000). Kalay katkılanmış YBa2Cu3O7−y bileşiğinde Mossbauer spektrumu kalay’ın Cu(1) pozisyonlarına gittiğini göstermiştir. NaCl ilavesinde ise Tc azalırken. Ağırlıkça 0. x = 0. Saf YBCO ve YBa2-xLaxCu3-xNixO7-δ.5% CeO2 ve 0.25% aralıklarla faklı SnO2. Jc değeri 77 K’de 1 T magnetik alanda 90 kA/cm2 değerine ulaşmıştır (Leblond-Harnois ve ark.4. örneği zayıf bir şekilde etkilediği ve Ni’in tercihli olarak düzlemlerde yer değiştirdiği soncuna varılmıştır (Lee ve ark. 2000). YBCO’ya Yapılan Diğer Katkılama ve Yerdeğiştirme Çalışmaları YBa2Cu3Oy (YBCO) süperiletkenine NaNO3 ilavesinde Tc hemen hemen değişmeden kaldığı halde NaNO3 ilavesinin artışı. Bu da süperiletken hacminin 100%’nde geçişi mümkün kılmıştır (Mendoza ve ark.71 Br/Cu=1/30 ve y = 0.25% SnO2 katkılı örnekte ön sinterleme olmaksızın elde edilmiştir. Tc’de küçük bir azalma meydana gelmesine rağmen en iyi süperiletkenlik özellikleri 0. 2. Ferroelektrik düzenlenme Cu-O zincirlerinde meydana gelmektedir.65Cu NQR (Nuclear Quadrupole Resonance) tekniği ile incelenmiş ve Ni katkılamanın. Jc yi azaltmak sıcak noktalarda enerji tutulumunu azaltmanın bir yoludur. İyi düzenlenmiş Cu-O zincirlerine kalay katkılama ferroelektrik geçiş sıcaklığını modifiye etmektedir (Zheng ve Zhang 2002). eriyik YBCO üzerine konularak ön sinterleme sonucu nüfuzu araştırılmıştır. Gözenekli ve tanecik . 2002).6 durumunda Tc 89 K’e yükselmiş ve Brom’un süperiletkenliği onardığı doğrulanmıştır (Dieng ve ark. birim hücrenin örgü sabitlerini azaltmaktadır. 2002). Tek etki alanlı eriyik YBCO seramiklerinde akımı sınırlandırıcı hatalarda elementler anahtar olarak görev yapar. Sıcak noktalarda düşük termal iletkenlik ile birlikte yüksek miktarda enerji toplamak materyalin bozulmasıyla sonuçlanır. YBa2Cu3O7-δ bileşiğine Pr katkısı. Jc’yi azaltmak için Tc’den daha düşük değerlerde optimal Jc değerini kullanarak uygun katkılama seviyesi tespit edilmiştir.

1999) ve örgü içinde yüksek simetriye sahip bir yeri işgal ettiği bulunmuştur (aAraújo ve ark. aşırı katkılanmış yüksek sıcaklık süperiletkenlerinde geçiş özelliklerinde yeni bir sistemi işaret etmektedir (Castro ve Deutscher 2003). 2004). YBa2Cu3O7−δ (YBCO)’da nokta kusurları ve yükler içeren büyük açılı tanecik kıyılarının geçiş özelliklerinin bilgisayar simülasyonu ile incelenmesi. Ni/YBCO ve Fe/YBCO örneklerinde ferromagnetik filmin kalınlığının artışıyla Tc ve Ic’nin azaldığı tespit edilmiştir (Ebara ve ark 2005). 2002). Manyetik alan altında ise paramagnetik özellikler sergilemektedir (Hari Babu ve ark. Ca’un tanecik sınırlarına difüzyonu süperiletkenlik özelliklerini değiştirmemiş ancak tanecik kıyıları boyunca Jc artmıştır (Berenov ve ark. 1998). 2003). Ge’un 60 nm’ye kadar girdiği. 150 nm kalınlığındaki YBCO ince filme oda sıcaklığında Ge katkılanmış. Ca jelleri yüksek yoğunlukta YBCO tabletlere ve PLD ile hazırlanmış ince filmlere uygulanmış. Uranyum katkılı Y-Ba-Cu-O sistemi Y2BaCuO5 fazı ve U parçacıkları içeren YBa2Cu3O7 içermektedir. nötral oksijenin bulunması süperiletken olmayan tabakanın kalınlığınının azalmasını ve bazı büyük açılı tanecik kıyılarında geçiş özelliklerinin artabileceğini öngörmektedir (Boyko ve ark. YBa2Cu3O6+δ’ya ince film üzerine Ni veya Fe ferromagnetik filmler RF Magnetron Sputtering tekniği ile depozito edilmişir. elektriksel iletkenlikte ve . Beklenmedik şekilde katkılamanın artmasıyla Tc pikinin ortaya çıkması.72 kıyılarında süperiletken özellik göstermeyen bir yapıya sahip olan bulk YBCO’ya AgS katkılanmasıyla Ag’nn CuO zincirlerindeki yerlerle yer değiştirdiği ancak S’nin bütün mümkün yerlere girebildiği ve 10%’luk katkılama ile kritik sıcaklığın 92 K olduğu tespit edilmiştir (Tyagi ve ark. Ca katkılanmış malzemelerde Jc değeri artarken Fe katkılanmış malzemelerde Jc değerinin azaldığı bulunmuştur (Cheng ve ark. YBa2Cu3O7-δ çok kristalinde tanecik sınırlarına tercihli olarak Fe ve Ca katkılanmış. 197m sıcaklıklarda difüzyona uğradığı (bAraújo ve ark. 1997). 197m Hg ve 199m Hg radyoaktif izotopları YBCO ince filme Hg radyoaktif izotopunun 653 K üstündeki katkılandığında Hg’nın örgü içinde hiçbir atomun bulunmadığı eşsiz bir yere yerleştiği tespit edilmiştir (Amaral ve ark. Değişik miktarlarda oksijen içeriğine sahip Ca katkılanmış YBCO filmlerde (RH) Hall sabitinin ve özdirencin sıcaklığa bağlılığının araştırıldığı çalışmada. RH ile T arasında katkılama ile azalan Tc pikinin en uygun katkılamada görünmediği tespit edilmiştir. 1999). 2003).

Y-Ba-Cu-O tek tanecik bulk süperiletkenlerinde nano boyutlu az bir miktar ZrO2 ilavesiyle c ekseninde Y2BaCuO5 (Y211) parçacıklarının sıralandığı gözlenmiştir.H özelliklerin manidar bir şekilde değiştirdiği tespit edilmiştir (Zhao ve ark. CuO2 düzlemlerinde Cu(2) yerleriyle yer değiştirdiği. Katıhal difüzyon tekniği ile katkılanan Ag atomlarının. Jc değeri homojen olmayan örneğin mikroyapısından dolayı pozisyona bağlı olarak değişmiştir (Iida ve ark. Ga. 2006). kristal yapının değişmediği tespit edilmiştir (Avcı ve ark. 2006).1%’lik bir artışın Tc = 92 K. M (M = Co. Tc’nin 85 K olduğu ve Al2O3 konsantrasyonunun artmasıyla keskin bir şekilde düştüğü. Zn. Bunlar ARPES spektra ile araştırılmış ve . c örgü parametresinde 0. PLD ile hazırlanmış YBCO filme BaZrO3 katkısı. Jc’nun düşük alanlarda gözlenen düzgün kısmı uzamış. Tc değeri katkısız YBCO ile karşılaştırıldığında 1 K azalmış. katkılama konsantrasyonu ile baskılanmıştır. tanecikler arasında iletken hatların zayıflamasına ve Tc ve Jc değerlerinde azalmaya neden olmuştur (Topal ve Özkan 2005). kritik akım yoğunluğunun magnetik alanla ilişkisini gösteren grafikte. Ni. Ni. düzgün kısmın sonunda Jc’nun oranı güçlü bir şekilde azalmıştır ((Traito ve ark. 2005). 2005). Jc değerinin anlamlı bir şekilde arttığı tespit edilmiştir (Mellekh ve ark. YBCO-123’ün fotoelektron spektrumu iki bileşen içermektedir. Ga) katkılı YBCO’da Tc. 30%’u Y2BaCuO5 içeren eriyik YBa2Cu3O7-δ’ye ağırlıkça 0. kaldırma kuvveti ve Jc çivilemeden dolayı bu durum en çok Zn’de gözlenmiştir (Zhou ve ark.8 oranında nano boyutlu Al2O3 parçacıkları YBCO’ya ilave edilmiş ve Rietveld Refinement Tekniği ile XRD ve EDX analizleri sonunda ortorombikliğin azaldığı.73 magnetizasyonda kayıplar olduğu. Y-123 yapısında tanecik sınırlarına yerleştiği ve Jc . Jc = 4. Alan tuzaklaması. Birisi yüksek hol katkılama seviyesi tarafından karakterize edilen ve süperiletken olmayan aralıklar içeren kısmı diğeri ise süperiletkenliği tutan kısmıdır. Sırasıyla Zn. Al2O3 parçacıklarının Cu(1) yerlerine ve Y yerlerine girebildiği. 2005).2 105 A/cm2 (77 K’de) değerlere ve oda sıcaklığındaki özdirenç değerinin 2-3 kat azalmaya neden olduğu tespit edilmiştir (Görür ve ark. 2005). tanecikler arası bölgenin büyümesine. Zn ve Ni. Ağırlıkça % 0. Co katkılamasının çöküntü meydana getirdiği gözlenmiştir. Co ve Ga’un CuO zinciri boyunca Cu(1) yerlerini işgal ettiği tespit edilmiştir. MgO ve Ag/MgO zemin üerinde elektron beam evoporation tekniği ile üretilmiş YBa2Cu3O7-x ince filmlerde.5% B2O3 ilave edilmesi. 2006).

2002). YBa2Cu3O7-x çok kristalinde Gd difüzyonu kritik sıcaklığı 88 K’den 91 .4Gd0.5. YBCO örneğinde böyle bir pik bulunmamıştır. Y yerlerine Gd’nin yerdeğiştirmesi.4 değerinde RE123 karışımının homojen ve en yüksek Jc ve Tc değerlerine sahip olduğu belirtilmiştir (Yulei ve ark. 2004). 1998). YBCO süperiletkeninden sonra sentezlenen GdBCO süperiletkeni YBCO’dan daha iyi oksijen tutma özelliğne sahiptir ancak oksijen eksikliğinde çok çabuk süperiletkenlik özelliklerini kaybetmektedir (Taka ve ark. 2007). Gd1-xYxBa2Cu3O7-y ince filminde x arttıkça magnetik alan altında Jc değerinin arttığı (Wang ve ark. Jc değerinin manyetik alanla arttığı tespit edilmiştir. 1995) Y1-xGd xBa2Cu3O7-δ çok kristalinde Gd içeriğinin artışıla Jc değerlerinde azalma tespit edilmiştir (Theuss ve Kronmüller 1995). Y1-xGd xBa2Cu3O7 çok kristalinde yapının ortorombik olduğu ve Gd içeriğinin artışıyla örgü parametrelerinde büyümenin olduğu tespit edilmiştir (El Ali ve ark.74 YBCO-123’ün düşük enerjili elektron yapısının genellikle LDA hesaplamalarıyla ve süperiletken olmayan karakterinin güçlü katkılamalarla meydana gelebileceği sonucuna varılmıştır (Zabolotnyy ve ark. Toz eritme yöntemiyle hazırlanan YBa2Cu3Oy ve Y0. 2002). YBCO (123) Bileşiğine Yapılan Gd ve Nb Katkılama Yerdeğiştirme Çalışmaları Y1-xGd xBa2Cu3O7-δ yapısında x = 0.6 haricinde x’in artışıyla bileşiklerin normal durum özdirençlerinde de artışlar gözlenmiştir (Hong ve ark. 2. Bu etkinin Jc ve akı çivilemesini artırdığı. Gd ilave edilmiş örneklerde H ⊥ c konfigürasyonunda 70 K altında fishtail etkisi gözlenmiştir.6Ba2Cu3Oy malzemelerinin manyetizasyon eğrileri farklı sıcaklıklarda SQID ile ölçülmüştür. alan-gerilim çivileye ve manyetik çivilemeye neden olmaktadır bu da Jc ve akı çivilemesindeki artışı açıklayabilmektedir (Feng ve ark. 1989). Hazırlanılan (Y1-xGdx)BCO bileşiğinde x = 0. YBCO-123’e Gd difüzyonu tanecikler arası çiftlenmenin karakteristik gerilimi Jc ve Tc değerlerini artırmaktadır. Y2BaCuO5 parçacıklarının boyutlarının azalmasına.

75 K’e ve Jc akım yoğunluğu 55 A/cm2’den 122 A/cm2’ye artırmıştır.025 ve x = 0. 2007). YbaCuNbO yapısının ortorombik olduğu ve YBCO filmleri büyütmek için uygun olduğu tespit edilmiştir (Grekhov ve ark. 1995). Laser Ablation Tekniği ile SrTiO3 üzerine büyütülen YBa2Cu3-xNbxOy ince filminde x = 0. 1994). .21 değerinde süperiletkenyalıtkan geçişi olduğu ve YBCO’ya Nb ilavesiyle süperiletkenlik taneciklerinin dayanımının azaldığı ifade edilmiştir (Grekhov ve ark. 1997. tanecikler arası bağlanmanın karakteristik bir dayanım kuvveti olduğu şeklinde yorumlanmıştır (Öztürk ve ark. Seztezlenen YBa2Cu3-xNbxO7 malzemesinde x = 0. Grekhov ve ark. Gd difüzyonu ile elde edilen bu gelişme.05 değerleri için süperiletken özelliklerin geliştiği ve en yüksek Jc değerlerinin gözlendiği tespit edilmiştir (Srinivas ve ark. 1999).

00 201.00000 1.60000 Im/3m 229 bcc 330.54600 255.70 Nb 41 92.20 -102.50 -- O 8 15.00000 3.74000 364.04000 330.53 90.00 90.1 YBCO elementleri ve katkı atomlarının genel özellikleri (WEB) Y Atom Numarası Atom Ağırlığı [g/mol] Bağ Uzunluğu (Atom-Atom) [pm] Atomik Çap (Deneysel) [pm] Atomik Çap (Hesaplanan) [pm] Magnetik Moment [µN] Elektriksel Özdirenç [10-8 Ωm] Elektronegatiflik [Pauiling] Uzay Grubu Yapı a [pm] b [pm] c [pm] α [o] β [o] γ [o] s [pm] p [pm] d [pm] f [pm] 39 88. Katkılaması yapılacak atomların tespitinde.82170 15.00000 1.49000 361.60000 578.70000 1.00000 253.00000 233.00 90.00 235.80000 502.00 132.00 137.07465 1.99940 120.89000 Im/3m 229 bcc 502.00 189.80000 90.00000 -2.00000 -0.00 181.00000 1.90000 Fm/3m 225 ccp 361.24077 -3.00000 48.1’de gösterilen elementlerin özelliklerden faydalanılarak Gd ve Nb elementlerinin katkılanmasına karar verilmiştir.80000 145.30000 180.60000 90.00 90.00 90.06000 90.49000 361.74100 60.10 29.70000 215.60000 135.00 90.1 Malzemelerin Hazırlanması Çalışmada.90585 355.00 120.90 -- Ba 56 137.90000 508.60000 363.04000 90.90 -78.00000 212.43540 130.10000 180.22000 p63/mmc 194 hcp 364.30 44.00 90.00000 198.00000 1.23801 56.49000 90.00 90.00 120. YBa2Cu3O7-δ süperiletkenine ikili katkılama planlanmıştır.40 -32. MATERYAL VE METOT 3.10 -93.21013 35.00000 145.00000 0.10 --- Gd 64 157.32700 434.76 3.80000 502.26000 90.44000 C12/m1 12 monoklinik 540.00 46.90 -- Örgü Parametreleri Valans Kabuk Orbital Çapı .25000 357.90638 285.20000 p63/mmc 194 hcp 363.74000 573.40 ---- Cu 29 65.00000 -0.30000 342.04000 330.00 90. Tablo 3.00000 6. Tablo 3.

Kimyasal tozlar. 0. 1 (Y2 O 3 ) + 2(BaCO 3 ) + 3(CuO ) → YBa 2 Cu 3 O 6. 0.025. 0.225) (Cu-Nb Serisi).125.075.075.4Ba2Cu3-xNbxO7-δ (x = 0. 0.175. Y0. Fakat Gd tabanlı bileşik oksijen eksikliğinde çok çabuk süperiletken özelliklerini yitirmektedir (Taka ve ark.5 + 2CO 2 2 standart YBCO denklemi temel alınarak aşağıdaki formüller yardımıyla her x katkısı için katıhal tepkime yöntemi kullanılarak başlangıç karışımları hazırlanmıştır.6Gd0.225) (Ba-Nb Serisi).1.175. Bunun için aşağıdaki malzemelerin hazırlanması kararlaştırılmıştır. CuO.4Ba2-xNbxCu3O7-δ (x = 0. örgü parametreleri ve bağ uzunlukları açısından Cu atomuna daha yakındır.125. Nb tozları sitokiyometrik oranlarda 0. Nb katkılaması (Ba-Nb Serisi) için . Ayrıca atomik çapı ise Ba ve Cu atomlarının atomik çapları arasında yer almaktadır. 2002).1 mg hassasiyete sahip dijital terazi ile tartılmıştır.025. Nb atomları uzay gurubu açısından Ba atomları ile aynı uzay grubuna sahip iken. elektronegatifliği. Katkılama oranları. • • • • Katkılananacak olan malzemelere referans teşkil etmesi amacı ile saf YBa2Cu3O7-δ malzemesi (Saf YBCO). 0.77 GdBa2Cu3O7-δ bileşiğinde oksijen konsantrasyonu YBCO bileşiğine göre daha fazladır.6Gd0. Y0. Bu yüzden Gd katkısının Y ile birlikte kullanılmasına karar verilmiştir.1 Toz malzemeler için sitokiyometrik oranların hesaplanması Y2O3. BaCO3. 0. Gd-YBCO. 0. 0. Bu yüzden Nb atomlarının kakısı için Ba ve Cu bölgeleri seçilmiştir.4Ba2Cu3O7-δ (Gd-YBCO). YBCO yapısının daha baskın olması ve daha fazla oksijen tutabilmesi için mol olarak 60% Y ve 40% Gd oranları belirlenmiştir. Katkılanacak olan malzemelere referans teşkil etmesi amacı ile Y0.6Gd0. Gd2O3. 3.

990 99.6 Gd 0.800 Kimyasal reaksiyonlarda her iki seri katkılama için x katkı miktarı 0.2 de verilmiştir. Nb Katkılaması (Cu-Nb Serisi) için 3 (Y2 O 3 ) + 2 (Gd 2 O 3 ) + 2(BaCO 3 ) + (3 − x )CuO + xNb → 10 10 Y0.78 3 (Y2 O 3 ) + 2 (Gd 2 O 3 ) + (2 − x )(BaCO 3 ) + xNb + 3CuO → 10 10 Y0.000 99.4 Ba 2 Cu 3− x Nb x O 6. Tablo 3.125.225 olarak seçilmiştir.9064 Saflık Derecesi (%) 99.075.3-5’de verilmiştir.000 99. .5454 362. Tablo 3.6 Gd 0.4982 92.4Ba2Cu3O7-δ bileşiklerinin sitokiyometrik oranlarına göre hesaplanmış miktarları. Her x katkılı malzemenin sitokiyometrik oranlarına göre hesaplanmış miktarları ve referans teşkil edecek olan YBa2Cu3O7-δ ile Y0.175.5 + 2CO 2 Gd-YBCO.3359 79.2 Başlangıç komposizyonu için kullanılan oksit bileşiklerin özellikleri.5 + 2CO 2 denklemleri kullanılmıştır. 0. Bileşik/Element Adı İtriyum Oksit Baryum Karbonat Bakır (II) Oksit Gadolinyum Oksit Niyobyum Kimyasal Formülü Y2O3 BaCO3 CuO Gd2O3 Nb Molekül/Atom Ağırlığı (g/mol) 225.6Gd0.4 Ba 2− x Nb x Cu 3 O 6. 0.995 99. Başlangıç komposizyonu elde etmek için kullanılan oksit bileşiklerin ve elementlerin molekül ve atom ağırlıkları ile saflık dereceleri Tablo 3. 0. 0.025.8099 197.

79

Tablo 3.3

YBa2Cu3O7-δ bileşiği ve Y0.6Gd0.4Ba2Cu3O7-δ bileşenlerin miktarları.
Formül YBa2Cu3O7-δ Y0.6Gd0.4Ba2Cu3O7-δ Y2O3 (g) 1.5000 0.6001 Gd2O3 (g) --0.6422 BaCO3 (g) 5.2434 3.4958

bileşiği için

Malzeme İsmi Saf YBCO Gd-YBCO

CuO (g) 3.1735 2.1350

Tablo 3.4 Ba-Nb serisi için bileşenlerin miktarları.
Malzeme İsmi Ba-Nb-1 Ba-Nb-2 Ba-Nb-3 Ba-Nb-4 Ba-Nb-5 Katkı Oranı (x) 0.025 0.075 0.125 0.175 0.225 Y2O3 (g) 0.6001 0.6001 0.6001 0.6001 0.6001 Gd2O3 (g) 0.6422 0.6422 0.6422 0.6422 0.6422 BaCO3 (g) 3.4868 3.3986 3.3103 3.2220 3.1337 CuO (g) 2.1350 2.1350 2.1350 2.1350 2.1350 Nb (g) 0.0207 0.0619 0.1031 0.1443 0.1856

Formül Y0.6Gd0.4Ba1.975Nb0.025Cu3O7-δ Y0.6Gd0.4Ba1.925Nb0.075Cu3O7-δ Y0.6Gd0.4Ba1.875Nb0.125Cu3O7-δ Y0.6Gd0.4Ba1.825Nb0.175Cu3O7-δ Y0.6Gd0.4Ba1.775Nb0.225Cu3O7-δ

Tablo 3.5 Cu-Nb serisi için bileşenlerin miktarları.
Malzeme İsmi Cu-Nb-1 Cu-Nb-2 Cu-Nb-3 Cu-Nb-4 Cu-Nb-5 Katkı Oranı (x) 0.025 0.075 0.125 0.175 0.225 Y2O3 (g) 0.6001 0.6001 0.6001 0.6001 0.6001 Gd2O3 (g) 0.6422 0.6422 0.6422 0.6422 0.6422 BaCO3 (g) 3.5310 3.5310 3.5310 3.5310 3.5310 CuO (g) 2.1172 2.0816 2.0460 2.0105 1.9749 Nb (g) 0.0207 0.0619 0.1031 0.1443 0.1856

Formül Y0.6Gd0.4Ba1.975Nb0.025Cu3O7-δ Y0.6Gd0.4Ba1.925Nb0.075Cu3O7-δ Y0.6Gd0.4Ba1.875Nb0.125Cu3O7-δ Y0.6Gd0.4Ba1.825Nb0.175Cu3O7-δ Y0.6Gd0.4Ba1.775Nb0.225Cu3O7-δ

Ba-Nb serisindeki tüm katkılar için Tablo 3.4’ten, Cu-Nb serisindeki tüm katkılar için Tablo 3.5’den yararlanılarak belirtilen miktarlardaki malzemeler 0.1 mg duyarlılığa sahip hassas terazi yardımıyla tartıldı. Her serideki tüm katkılar için ayrı ayrı karıştırılan tozlar, homojen bir karışım elde etmek için bir öğütücüde 6 saat ve agad havanda bir gün boyunca elde karıştırılmıştır. Daha sonra gri bir renk aldığı gözlenen toz karışımlar alümina (Al2O3) potalara konularak kalsinasyon işlemine hazır hale getirilmiştir.

80

3.1.2 Kalsinasyon işlemi

Toz haldeki karışımlar, kalibre edilmiş NABERTHERM marka ve N 11/R modelli kül fırınına yerleştirilmiştir. Fırın, oda sıcaklığından itibaren 925 oC’ye 3.75 oC/dakika hızla (4 saat) ısıtılmıştır. Toz karışımlar, bu sıcaklıkta 48 saat süreyle bekletilmiştir. Daha sonra oda sıcaklığına kadar 1.25 oC/dakika hızla (12 saat) soğutulmuştur. Kalsinasyon işlemine ilişkin şematik diyagram Şekil 3.1’de gösterilmektedir. Kalsinasyon işleminin gerçekleştirildiği kül fırını Şekil 3.2’de gösterilmektedir. Oda sıcaklığına kadar soğutulup fırından çıkarılan karışımların siyah renkli olduğu ve külçeleştiği gözlenmiştir. Fırından çıkartılan karışımlar, agat havanda iyice ezilerek, iki saat süreyle öğütülmüştür. Aynı şartlar altında ikinci kez kalsine edilen karışımlar, fırından çıkartıldıktan sonra iki saat süreyle tekrar öğütülmüştür.

Şekil 3.1

Ba-Nb ve Cu-Nb serisi örneklerin kalsinasyon işlemindeki için sıcaklık-zaman grafiği.

81

Şekil 3.2 NABERTHERM - N 11/R kül fırını ve kontrol paneli. 3.1.3 Kalsine edilmiş malzemelerin tablet haline getirilmesi

En son kalsinasyon işleminin ardından öğütülen toz karışımlar yaklaşık 1 gramlık miktarlarda, 13 mm çapa sahip tablet kalıbında (die set) 1000 psi (68.948 bar = 6.8948 MPa) basınç altında 5 dakika preslenerek silindirik tabletler (pellet) haline getirilmiştir. Tablet yapımı esnasında kullanılan pres ve die-set Şekil 3.3’te gösterilmektedir.

Şekil 3.3 Crystal Lab marka pres ve 13 mm çaplı KBr die seti.

82

3.1.4 Sinterleme işlemi

Sinterleme işlemi için malzemeler, önceden kalibre edilmiş CARBOLITE marka 201 modelli ve Eurotherm marka ve 2132 modelli kontrol paneline sahip tüp fırınını içine alümüna kayıkçık kullanılarak içinde yerleştirilmiş ve 10 oC/dakika ile 925 oC’ye ısıtılmıştır. Bu sıcaklıkta 1440 dakika bekletilmiş, 1440 dakikalık sürenin bitimine 30 dakika kaldığı esnada oksijen (O2) verilmeye başlanmıştır. 1440 dakikanın bitiminden sonra sıcaklık 4 oC/dakika ile 550 oC’ye düşürülmüştür. Bu sıcaklıkta 720 dakika beklemiş ve 300 dakikada oda sıcaklığına düşürülmüştür. Sinterleme işlemine ilişkin şematik diyagram Şekil 3.4’te gösterilmektedir. Sinterleme işleminin gerçekleştirildiği tüp fırını ve kontrol paneli Şekil 3.5’te gösterilmektedir.

Şekil 3.4

Ba-Nb ve Cu-Nb serisi malzemelerin sinterleme işlemindeki için sıcaklık-zaman grafiği.

1. 3. Malzeme üzerine alınan dört kontak ile standart dört nokta yöntemi (Four Point Probe) kullanılarak elektriksel direnç ve kritik akım yoğunluğu tayini yapılmıştır.5 CARBOLITE marka 201 modeli ve Eurotherm marka ve 2132 modelli kontrol paneli. Dikdörtgenler prizması şeklindeki malzemelere gümüş tel.6 da gösterilen ultrasonik lehim makinesi ile İndiyum (In) kullanılarak lehimlenmiştir.3 mm kalınlığında bir kıl testere ile dikkatli bir şekilde kesilerek diktörtgenler prizması haline getirilmiştir. .83 Şekil 3. Ultrasonik lehim. Şekil 3.5 Malzemelere kontak yapılması Sinterlenen malzemeler tüp fırınından çıkarıldıktan sonra 0. In’un malzemenin içine nüfuz etmesini sağladığı gibi kontak dirençlerinin oldukça düşük olmasını ve ölçümlerin daha hassas olmasını da sağlamıştır.

6 Kontak almada kullanılan Ultrasonik Lehim Makinesi.5. I akım. Bir akım kaynağı sonsuz genişlikteki bir tabaka için potansiyelde uzaklığa bağlı bir değişim verir: Iρ s ln r 2π ϕ − ϕ0 = (3. ρs tabaka özdirenci ve r akım kaynağının tabakaya olan uzaklığıdır.1. voltaj ve akımın okunan değerleri arasındaki fonksiyonel ilişki. 3. Valdes (1954) tarafından ρ özdirenç. Sonlu malzemeler için olan ilşkiyi ise Smith (1958) yayınlamıştır.2) .84 Şekil 3.1 Dört nokta yöntemi (FPP) ile elektriksel direnç ölçümü Özdirenç ölçümleri için kullanılan yaygın ve kullanışlı bir teknik standart dört nokta yöntemidir. farklı geometriler için verilmiştir. Bütün bu çalışmalar üç boyutlu sonsuz yapılarda. Uhlir (1955) daha farklı geometriler için fonksiyonel ilişkileri genişletmiştir. bir doğrultu için incelenmiştir.1) Burada φ potansiyel. Bir dipol (+ kaynak ve – kaynak) için potansiyel ise aşagıdaki gibi olur: ϕ − ϕ0 = Iρ x r1 ln r2 2π (3.

5) Şekil 3. dipollerin sonsuz bir yerleşiminde olduğu (Şekil 3.7 Dikdörtgen malzeme üzerine FPP nin yerleştirilmesi . Ollendorf (1932) bir çizgi boyunca eşit aralıklarla yerleştirilen sonsuz sayıdaki akım kaynağı için potansiyel dağılımını aşağıdaki gibi ifade etmiştir.5324 I ln 2 I (3. 1 ve 2.4) olarak bulunur. Bütün dipoller 1 ve 2 noktaları arasındaki voltaja katkı yapar. arasındaki voltajı elde etmek için. sonsuz genişlikte bir tabaka için potansiyel farklıdır: Δϕ = V = Iρ s π ln 2 (3. İki merkez nokta. Buradan hareketle.3) Buradan tabaka özdirenci: ρs = V π V = 4. Problar Şekil 3.7‘de görüldüğü gibi simetrik yerleştirilir.8) kabul edilir. a) Dikdörtgen malzemelerde FPP FPP ölçümlerinde dikdörtgen malzemenin boyutları a ve d olarak alınır (Şekil 3.85 Bu durumda tabaka üzerindeki FPP’un iki dış noktası dipol gibi görünür. Iρ x π π ln 2 sin 2 x + sin 2 y 2π d d ϕ − ϕ0 = − (3.7).

dairenin üzerindeki bir dipolden yansıma ile elde edilir.8 FPP yönteminde dikdörtgen malzeme için görüntü sistemleri. Malzemede FPP ile ölçülen voltaj aşağıdaki şekilde verilir: .86 Şekil 3. Bu görüntü. Kaynakların bütün çizgilerinde. 1 ve 2 noktalarının x koordinatları sıfır olacak şekilde koordinat sistemi seçilir. Bundan dolayı ifadeler basitleşir: Iρ x ln e xy / d − e − xy / d 2π ϕ − ϕ0 = − ( ) ⎞ ⎟ ⎟ ⎠ (3.7) b) Dairesel malzemelerde FPP Bu durumda sınır şartlarını yerine getirmek için bir görüntü gereklidir.6) Her bir kaynak çizgisi V voltaja aşağıdaki miktar katkı yapar: Δϕ = − Iρ x ⎛ e x ( yn + s ) / d − e − x ( yn + s ) / d ln⎜ 2π ⎜ e xyn / d − e − xyn / d ⎝ (3.

özdirenç aşagıdaki gibi yazılabilir: ρ = ρsw = π ⎛ w⎞ V w F⎜ ⎟ I ln 2 ⎝ s ⎠ (3.9 Dairesel malzeme üzerine FPP nin yerleştirilmesi.9).10). voltaj yüzeye dik uygulanır (Şekil 3.10) .9) Sonsuz genişlikteki filmin kalınlığı w olmak üzere.8) Şekil 3. c) İnce malzemelerde FPP Bir filmde sonlu kalınlık w olmak üzere. Buradan malzeme özdirenci ρ = ρ s w olarak bulunur.87 ⎡ ⎛ ⎛ d ⎞2 ⎞⎤ ⎜ ⎜ ⎟ + 3 ⎟⎥ ⎢ Iρ ⎜ s ⎟⎥ 1 V = s ⎢ln 2 + ln⎜ ⎝ ⎠ 2 ⎟⎥ = Iρ s ⎛ d ⎞ π ⎢ ⎜ ⎛ d ⎞ − 3 ⎟⎥ c⎜ ⎟ ⎢ ⎜⎜ s ⎟ ⎟ ⎝s⎠ ⎢ ⎥ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎦ ⎣ Burada d. Sonsuz genişlikli bir tabaka da FPP için aşağıdaki ilişkiler mevcuttur: ρs = V ln 2 I (3. (3. dairenin çapıdır (Şekil 3. Film sonsuz dilim gibi düşünülebilir ve uygun tabaka direnci elde edilir.

düzeltme faktörüdür.2.11) 3. ⎝s⎠ Buradan bir film için özdirenç: ρ = ρsw = ⎜ ⎟ wCI olarak bulunur (Demirci 2005). ⎝s⎠ Şekil 3.1 Optik fotoğraf çekimi Malzemelerdeki kristallenmeyi ve tanecik büyüklüklerini gözlemlemek amacı ile her bir malzemenin optik fotoğrafları.88 ⎛ w⎞ F ⎜ ⎟ .2 Malzemelerin Analizi 3. Olympus GX41 marka optik mikroskop ve .10 w kalınlıklı ince tabakaya FPP nin yerleştirilmesi ⎛ w⎞ Bir sonlu malzeme için F ⎜ ⎟ birinci mertebe düzeltmesi gibi kullanılabilir. ⎛V ⎞ ⎝I⎠ (3.

Cihaz diethylphthalae sıvısına kısmen batırılmış askı ile dijital mikrobalansa bağlı bir sistemden ibarettir.11). 3.12 kullanılarak yoğunluk değerleri hesaplanmıştır.2 Yoğunluk tayini Sinterlenen malzemelerin yoğunluk ölçümleri Archimedes Yoğunluk Ölçme Sistemi (Densitometre) ile yapılmıştır.11 Olympus GX41 marka optik mikroskop ve Moticam 3000 dijital görüntüleme aygıtı.89 Moticam 3000 dijital görüntüleme aygıtı altında 500 kez büyültülerek çekilmiştir (Şekil 3.2. Şekil 3. Diethylphthalae sıvısının yoğunluğu 15 oC’de 1.122 g/cm3’tür. . Yoğunluk ölçümü için malzemelerin havadaki kütlesi (Mm) ve sıvı içindeki kütlesi (Ms) ölçüldü ve denklem 3.

ρ=R s l (3. Ölçülen direnç değerleri. kritik geçiş sıcaklığı. sıvının yoğunluğu) 3.12) (dm: malzemenin yoğunluğu. ds.12) ile 70-130 K sıcaklık aralığında yapılmıştır. . Kriyostat sistemi 10-6 Torr basınca düşürüldükten sonra bir güç kaynağından gelen ± 5 mA’lik akım. Malzeme yüzeyine ultrasonik lehim ile gümüş tellerle 4 adet kontak yapılmıştır. Üretilen malzemelerin elektriksel özdirençleri için ölçümler şekil 3. Ortamın sıcaklığı numunenin yerleştirildiği tutucuda (holder) bulunan iki adet bakır-konstantan termoçiftler (thermocouple) yardımıyla kontrol edilmiş ve bu termoçiftlerin ölçtüğü sıcaklık bir sıcaklık kontrol ünitesinde okunduktan sonra bilgisayara aktarılmıştır. malzemeye dış uçlardan verilerek.02 K’dir. ampermetrenin verdiği akım değeri ve kriyostatın sıcaklık değeri bir bilgisayar programı yardımıyla bilgisayara aktarılmış. Süperiletkenin kritik sıcaklığı hakkında bilgi edinmenin bir yolu da elektriksel özdirenç ölçümleridir. malzemede oluşan gerilim iç uçlar vasıtası ile hassas bir multimetrede okunmuştur. Multimetreden okunan gerilim değeri. Ölçüm yapılan sistemde sıcaklık hassasiyeti ±0. gerekli hesaplamaların ardından malzeme direnci ile sıcaklık değeri bir veri dosyasına kaydedilmiştir.90 dm = ds Mm Mm − Ms (3. Bu yolla malzemenin süperiletken olup olmadığı.7’de gösterilen dikdörtgen malzemeler için standart dört nokta yöntemi kullanılarak CTI-Cyrogenics Cyrodyne Refrigerator System (Şekil 3. kritik geçişin başladığı Tconset ve kritik geçişin bittiği Tcoffset sıcaklık değerleri belirlenebilmektedir.13) bağıntısı kullanılarak özdirenç değerlerine dönüştürülmüştür.2.3 Elektriksel özdirenç ölçümleri Süperiletken malzemelerin karakteristik özelliklerinden en önemlisi kritik geçiş sıcaklığıdır (Tc).

Kritik akım yoğunluğu ölçümleri sıvı azot sıcaklığında (77 K) stantard DC dört nokta yöntemi kullanılarak Şekil 3. 3. Malzeme sıvı azot sıcaklığında süperiletken durumda iken akım süperiletkenliği bozacak kadar büyük değerlere sahip değil ise iç uçlar arasındaki gerilim 10-6 – 10-7 V civarında olacaktır. Bu gerilime karşılık gelen akım kritik akım olarak (Ic) olarak bilinmektedir. . Kritik akım yoğunluğu hesaplarında bir kriter belirlenmiş ve bu kritere göre hesaplama hesaplama yapılmıştır.13’te gösterilen düzenekte ölçülmüştür. Güç kaynağından gelen akım ile bu akımın malzeme üzerinde oluşturduğu gerilim bir bilgisayar programı yardımıyla veri dosyasına kaydedilmiştir.2.4 Kritik akım yoğunluğu ölçümleri Süperiletkenlerin mikroyapısına önemli ölçüde bağlı olan kritik akım yoğunluğu (Jc). süperiletkenliğin teorisi ve pratik uygulamaları için oldukça önemlidir. Akım malzemeyi süperiletken halden normal hale dönüştürünceye kadar artırıldığında iç uçlar arasında bir gerilim gözlenecektir.91 Şekil 3.12 CTI-Cyrogenics Cyrodyne Refrigerator System.

5 X-ışını kırınımı (XRD) ölçümleri X-ışınları kırınım desenlerinden yararlanarak bir malzemenin kristal yapısı hakkında bilgi edinilebilir ve örgü parametreleri tayin edilebilir.14) (l: FPP’da gerilim ölçen uçlar arasındaki mesafe) Şekil 3. Ölçümler esnasında difraktometredeki bakır hedefe 36 kV’luk gerilim ve 26 mA’lik akım uygulanarak elde edilen Cu-Kα ışınları gönderilmiştir. k. Üretilen malzemelerin X-ışını kırınım desenleri Rigaku Multiflex difraktometresinde (Şekil 3.2. 10o ≤ 2θ ≤ 60o aralığı için 5o/dakika tarama hızı ve 0. esas uzaydan ters uzaya gidildiğinde . düzlemler arası mesafeyi. c örgü parametrelerini ve G .02o örnekleme aralığı kullanılmıştır.13 Kritik akım yoğunluğu (Jc) ölçüm düzeneği. h. b. Elde edilen kırınım deseninde d.92 J c ( kriter ) = V (μV ) l (cm ) (3.14) ölçümüştür. l örgü r düzlemlerini ve a. 3.

r r r r b ×c b ×c * a = 2π = 2π r r r (3. ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 2π d hkl = r Ghkl (dhkl : esas örgüdeki (hkl) düzlemleri arası uzaklıktır) r Ghkl = ha * + kb * + lc * r r 2πh 2πh b × c * ˆ ha = = bc sin α i Vi Vi r r 2πk (c × a ) 2πk * kb = = ca sin β ˆ j Vi Vi r r 2πl a × b 2πl ˆ lc * = = ab sin γ k Vi Vi (3.24) (3.93 örgü noktalarına tekabül eden vektörü göstermek üzere.17) Vi a b ×c r Ghkl ters örgü vektörü.22) r 2π Ghkl = [hbc sin α iˆ + kca sin β ˆ + lab sin γ kˆ j Vi ve r rr ˆ ˆ Vi = a × b c = ab sin γ k .15) Vi a b ×c r r r r (c × a ) = 2π (cr× a ) * b = 2π (3.16) r r Vi a b ×c r r r r a ×b a×b * c = 2π = 2π r r r (3.21) ( ) (3. b . b*.20) ( ) (3.25) r Ghkl = ise (G ) r hkl 2 ( ) r Ghkl 2 4π 2 2 2 2 2 = 2 h b c sin α + k 2c 2 a 2 sin 2 β + l 2 a 2b 2 sin 2 γ Vi [ ] (3.18) (3. c şu şekilde bulunur. c* ise r r r a .19) (3.23) ( ) (3. esas örgünün (hkl) düzlemlerine diktir. ters örgü vektörleri a*.ck = abc sin γ ] (3.26) .

β = 90o.14 Rigaku Multiflex marka X-ışını difraktometresi. c ve V (Hacim) hesaplamaları en küçük kareler yöntemiyle denklem 3.30) 2π d hkl = r = Ghkl 1 h2 a2 ⎛ sin 2 α ⎞ k 2 ⎜ ⎟ ⎜ sin 2 γ ⎟ + b 2 ⎠ ⎝ ⎛ sin 2 β ⎜ ⎜ sin 2 γ ⎝ ⎞ l2 ⎟+ 2 ⎟ c ⎠ Eğer yapıda α = 90o.94 r Ghkl = (G ) r hkl 2 = 2π Vi h 2b 2c 2 sin 2 α + k 2c 2 a 2 sin 2 β + l 2 a 2b 2 sin 2 γ (3. . Şekil 3.31) a.30 h2 k 2 l 2 1 = + + d 2 a2 b2 c2 şeklini alır. (3. b.28) (3.29) (3. γ = 90o ise denklem 3.31’i esas alan bir bilgisayar programı ile yapılmıştır.27) r h 2 b 2 c 2 sin 2 α k 2 c 2 a 2 sin 2 β l 2 a 2 b 2 sin 2 γ Ghkl = 2π + + a 2 b 2 c 2 sin 2 γ a 2 b 2 c 2 sin 2 γ a 2 b 2 c 2 sin 2 γ r h 2 ⎛ sin 2 α ⎞ k 2 ⎜ ⎟+ Ghkl = 2π a 2 ⎜ sin 2 γ ⎟ b 2 ⎝ ⎠ ⎛ sin 2 β ⎞ l 2 ⎜ ⎜ sin 2 γ ⎟ + c 2 ⎟ ⎝ ⎠ (3.

Hazırlanan malzemelerin tanecik büyüklükleri. kristallenme gibi nitel bilgileri için herbir malzemenin taramalı elektron mikroskobu yardımıyla görüntüleri elde edilmiştir. Görüntüler. bu elektron demetinin malzeme yüzeyinde taratılması sırasında elektron ve malzeme atomları arasında oluşan çeşitli girişimler sonucunda meydana gelen etkilerin uygun algılayıclarda toplanması ve sinyal güçlendiricilerinden geçirildikten sonra bir katot ışınları tüpünün ekranına aktarılmasıyla elde edilir. EDS spektrumunda görülen pikler. Modern sistemlerde bu algılayıcılardan gelen sinyaller dijital sinyallere çevrilip bilgisayar monitörüne verilmektedir.6 Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM) görüntüleri ve Enerji Dağılım Spektrometresi (EDS) ölçümleri Taramalı Elektron Mikroskobunda (SEM) görüntü.2.15) elektron mikroskobunda 20 kV potansiyel altında 3500 kere büyültme ile elde edilmiştir. atomların K ve L X-ışınlarından oluşmaktadır. tanecik yönelimleri. yüksek voltaj ile hızlandırılmış elektronların malzeme üzerine odaklanması.95 3. JEOL marka ve JSM-6390LV modelli (Şekil 3. Ölçüm süresi 30 saniye ve sayım hızı 1300 sayım/dakika olarak belirlenmiştir. SEM görüntüleri alınan bölgeler için yapılan EDS analizi ile elementlerin malzeme içindeki ağırlıkça yüzde oranları tayin edilmiştir. .

.15 JEOL marka ve JSM-6390LV modelli taramalı elektron mikroskobu ve EDS aparatı.96 Şekil 3.

Kritik akım yoğunluğu (Jc) ile katkı miktarı (x) arasındaki ilişki incelenmiştir. 0. uygulanan ısıl işlemin tanecikler üzerine etkisi. Ba.075. fiziksel. 0. malzemelerin yoğunlukları üzerine etkisi araştırmak için yoğunluk .175. 0. Hazırlanan malzemelerin yapısal.4Ba2Cu3O7-δ (GdYBCO) bileşikleri ile Ba-Nb serisi (Y0. malzemelerin içerdiği fazlar. Malzemelerin elektriksel özellikleri için R-T ölçümleri yapılarak kritik sıcaklık (Tc) değerleri tespit edilmiştir. SEM görüntülerinden elde edilen sonuçlar ile XRD (X-Ray Diffraction) sonuçları karşılaştırılmıştır.4Ba2Cu3-xNbxO7-δ) olmak üzere x = 0.225 katkı miktarları için malzemeler katıhal reaksiyon yöntemi ile hazırlanmıştır.1 Giriş Başlangıç kompozisyonu YBa2Cu3O7-δ (saf YBCO) ve Y0. Hazırlanan malzemelerin yapı içindeki taneciklerinin büyüklükleri. tanecikler arası mesafeler ve boşluklar. Yapılan katkılamanın YBCO süperiletkenlerinin yapısal. Yapılan katkılamaların Tc üzeinde meydana getirdiği değişiklikler araştırılmıştır.97 4. Jc değerlerinin hesabında 2μV/cm. malzemelerin her birinin 77 K değerinde I-V ölçümleri yapılarak kritik akım yoğunluğu (Jc) değerleri hesaplanmıştır. polarize optik mikroskop ile elde edilen görüntüleri yardımıyla incelenmiştir. Taramalı Elektron Mikroskobundan (SEM) alınan görüntülerin analizleri ile incelenmiştir.6Gd0. elektriksel ve süperiletkenlik özellikleri incelenmiştir. Taneciklerin büyüklükleri.025.125. fiziksel. 0. Katkılamanın. SEM görüntülerinin alındığı kısmi bölgeye ait. tanecikler arası boşluklar. örgü parametreleri ve taneciklerin yönelimleri incelenmiştir. Gd ve Nb miktarlarının kantitatif analizleri EDS (Energy Dispersive Spectrometry) spektrumlarının analizleri ile yapılmıştır. DENEYSEL BULGULAR 4. elektriksel ve süperiletkenlik özellikleri üzerine etkisi araştırılmıştır. O. Cu.6Gd0. taneciklerin yönelimleri. kriter olarak alınmıştır. Tc’deki değişiklikler SEM ve XRD verileri ile karşılaştırılmıştır. X-ışını polikristal difraktometresi ile elde edilen kırınım desenlerinden. hazırlanan malzemelerdeki Y.6Gd0. Daha sonra.4Ba2-xNbxCu3O7-δ) ve Cu-Nb serisi (Y0.

Mikrograflardaki siyah bölgeler boşlukları temsil etmektedir. . Elde edilen sonuçlar literatürdeki diğer çalışmaların sonuçları ile karşılaştırılmıştır. Bu. Süperiletken yapıya ait taneciklerin renkleri farklı tonlarda görülmektedir. Bu durumun genel olarak tüm malzemelere uygulanan sinterleme işlemi için seçilen sıcaklığın Gd-YBCO kristallerinin büyümesine katkıda bulunmasından kaynaklandığı düşünülmektedir. Cu-Nb-2. Ayrıca boşluk miktarının azalması sonucunda süperiletken özelliklerin iyileşitiği bilinmektedir.1-12’de verilmiştir. Polarize optik mikroskop ile çekilen fotoğrafların incelenmesinden süperiletken kristallerin tanecik boyutlarının ve taneciklerin yönelimlerinin farklı olduğu açıkça görülmektedir.98 ölçümleri yapılmıştır. Ba-Nb-1. 4. Gd-YBCO. Boşluk miktarının azalması kütlesel yoğunluğun artmasına neden olmaktadır. Ayrıca hiçbir örnekte tercih edilebilir bir yönde büyüme olmamıştır. Optik görüntüler 500 kez büyütme ile elde edilmişlerdir. Gd-YBCO’ya ait mikrografda taneciklerin diğer malzemelere göre büyük olduğu görülmektedir. Ba-Nb-4. CuNb-3.2 Optik Fotoğraf Analizleri Polarize ışık demeti altında sırasıyla saf YBCO. Aynı serilere ait fotoğraflardan Nb miktarının (x) artmasıyla birlikte tanecik boyutlarında küçülmenin meydana geldiği görülmektedir. Cu-Nb-4 ve Cu-Nb-5 (Cu-Nb serisi) malzemelerine ait çekilen fotoğraflar Şekil4. Ba-Nb-5 (Ba-Nb serisi) ve Cu-Nb-1. Malzemelerin yoğunlukları (d) ile katkı miktarı (x) arasındaki ilişki incelenmiştir. Ba-Nb-2. Ba-Nb-5 ve Cu-Nb-5 malzemelerinde belirgin şekilde gözlenen kristalimsi yapıların Nb miktarına bağlı olarak ortaya çıktığı dolayısı ile Nb içerdiği düşünülmektedir. Optik fotoğraflarda flu olarak gözlenen bölgeler odaklanan kısmın altında veya üstünde kalan bölgelerdir. Polarize ışık demeti altında çekilen mikrograflarda Ba-Nb serisi ve Cu-Nb serisinde Nb konsantrasyonunun artmasıyla daha da belirgin hale gelen kümelenmiş parlak renkli kristalimsi yapılar görülmektedir. kristallerin farklı büyüme yönlerine sahip olduklarını göstermektedir. Ba-Nb-3.

1 Saf YBCO’nun polarize optik mikroskobu ile çekilmiş fotoğrafı. Şekil 4. .99 Şekil 4.2 Gd-YBCO’nun polarize optik mikroskobu ile çekilmiş fotoğrafı.

4 Ba-Nb-2’in polarize optik mikroskobu ile çekilmiş fotoğrafı. .100 Şekil 4. Şekil 4.3 Ba-Nb-1’in polarize optik mikroskobu ile çekilmiş fotoğrafı.

.5 Ba-Nb-3’ün polarize optik mikroskobu ile çekilmiş fotoğrafı.6 Ba-Nb-4’ün polarize optik mikroskobu ile çekilmiş fotoğrafı. Şekil 4.101 Şekil 4.

.8 Cu-Nb-1’in polarize optik mikroskobu ile çekilmiş fotoğrafı.102 Şekil 4.7 Ba-Nb-5’in polarize optik mikroskobu ile çekilmiş fotoğrafı. Şekil 4.

9 Cu-Nb-2’in polarize optik mikroskobu ile çekilmiş fotoğrafı. Şekil 4.10 Cu-Nb-3’ün polarize optik mikroskobu ile çekilmiş fotoğrafı. .103 Şekil 4.

12 Cu-Nb-5’in polarize optik mikroskobu ile çekilmiş fotoğrafı.104 Şekil 4. . Şekil 4.11 Cu-Nb-4’ün polarize optik mikroskobu ile çekilmiş fotoğrafı.

tanecikler arası mesafeler küçük. taneciklerdeki yönelmeler keyfidir. Şekil 4. atomların K ve L X-ışınlarından oluşmaktadır. tanecik yönelimleri. Bu durumda kısmen farklı yönelimli aynı cins iki kristalin ara yüzeyinde tam uyumun sağlandığı ve sağlanamadığı noktaların oluşturduğu desen Moiré deseni olarak tanımlanmaktadır. Gerçek tanecik büyüklükleri XRD analizlerinden elde edilebilir. SEM görüntülerine bakıldığında tanecikler ve tanecikler arası boşluklar açıkça görülmektedir. tanecik büyüklüklerini nitel olarak ifade etmek daha doğru olur. tanecik sınırları. Dolayısı ile EDS analizlerinden elde edilen sonuçlar başlangıç karışım oranları ile karşılaştırılamamıştır. Bu oranlar malzemenin genelini kapsamayıp sadece görüntülenen bölgeyi içermektedir. Enerjiye karşın şiddet ölçeğinde. Malzemelerin görüntüleri 3500 kez büyütme sonucu elde edilmiştir. Bu lekelerin YBCO’nun eriyik faza olan eğiliminden kaynaklandığı düşünülmektedir. şiddet ile atom miktarı arasında lineer bir ilişki vardır. Ancak SEM fotoğraflarından elde edilen görüntülerde.105 4. Yüksek şiddette pik veren atomların malzeme içerisindeki ağırlıkça yüzde miktarları da fazla olacaktır.3 SEM ve EDS Analizleri Bazı kristal yapılar içinde değişik nedenlerle yönelimi çevresinden farklı bölgeler vardır ki bu bölgeler. ön kısımdaki tanecikler ise daha büyük görüneceği için. tanecikler arası boşluklar. Tanecikler oluşumları esnasında çevrelerindeki atomik yerleşime uyum sağlayabilmek için kendi atomik düzenimlerini de kısmen değiştirirler. arka kısımdaki tanecikler daha küçük. uygulanan ısıl işlemlerin tanecikte meydana getirdiği değişiklikler incelenmiştir. SEM görüntüleri alınan bölgeler için yapılan EDS analizi ile elementlerin malzeme içindeki ağırlıkça yüzde oranları tayin edilmiştir. tanecik (grain) olarak tanımlanmaktadır. Ba bölgesine ve Cu bölgesine Nb katkılamasının yapıda meydana getirdiği değişiklikleri analiz etmede SEM görüntülerinden faydalanılmıştır.13’te görülen saf YBCO’ya ait SEM fotoğrafında tanecikler üzerinde koyu renkli lekeler görülmektedir. Tanecikler büyük. Bu çok küçük tanecikli yapılar SEM mikrofotoğrafları ile açık bir şekilde gözlenebilmektedir. Şekil 4. EDS spektrumunda görülen pikler.14’de saf YBCO’ya ait EDS spektrumu ve . SEM ile elde edilen fotoğraflardan tanecik büyüklükleri.

19’da Ba bölgesine yapılan x = 0.025 oranındaki katkılama.16’de GdYBCO’ya ait EDS spektrumu ve Tablo 4. Ba-Nb-3 malzemesine ait tanecikleri küçültmemiş ve tanecikler arasındaki boşlukları azaltmıştır. malzeme içerisindeki atomların ağırlıkça yüzdeleri verilmiştir. malzeme içerisindeki atomların ağırlıkça yüzdeleri verilmiştir. Şekil 4. Şekil 4.15’te taneciklerin oldukça büyük ve birbirlerine daha iyi temas halinde.17’de Ba bölgesine yapılan x = 0. O ve Nb dışında başka bir elemente ait pik görülmemiştir. yapıda Y. malzeme içerisindeki atomların ağırlıkça yüzdeleri verilmiştir. Ba.075 oranındaki katkılama. Tanecik yönelimleri keyfi ancak saf YBCO ve Gd-YBCO’ya göre daha düzenlidir. EDS spektrumunda. EDS spektrumunda. Nb konsantrasyonuna bağlı olarak ortaya çıkan küçük parçacıkların tanecikler üzerinde konumlandığı görülmektedir. Şekil 4. Tanecik yönelimleri.125 oranındaki katkılama. Ba-Nb-1 malzmesine ait tanecikleri büyütmüş. Şekil 4. tanecikler arasındaki boşlukları artırmıştır. Tanecik yönelimleri hakkında daha net bilgi X-ışınları . EDS spektrumunda.18’de Ba-Nb-1’e ait EDS spektrumu ve Tablo 4.4’te ise EDS spektrumunun analizi sonucu tespit edilen. Ba. tanecikler arasındaki boşlukları azaltmıştır. O ve Nb dışında başka bir elemente ait pik görülmemiştir. Cu. Ba-Nb-2 malzemesine ait tanecikleri küçültmüş.2’de ise EDS spektrumunun analizi sonucu tespit edilen.15’te Gd-YBCO malzemesinden çekilen SEM fotoğrafı görülmektedir. Cu ve O dışında başka bir elemente ait pik görülmemiştir.106 Tablo 4. Şekil 4. Şekil 4. Şekil 4. yapıda Y. yapıda Y. Nb konsantrasyonuna bağlı olarak ortaya çıkan küçük parçacıkların tanecikler üzerinde konumlandığı ve sayılarının arttığı görülmektedir. malzeme içerisindeki atomların ağırlıkça yüzdeleri verilmiştir. Tanecik yönelimleri keyfidir. yapıda Y. EDS spektrumunda.21’de Ba bölgesine yapılan x = 0. Şekil 4. görüntüsü alınan bölgeyi kaplayan küçük parçacıklardan dolayı tam olarak ifade edilememiştir. taneciklerdeki yönemeler keyfidir. Cu.1’de ise EDS spektrumunun analizi sonucu tespit edilen. Gd. Cu ve O dışında başka bir elemente ait pik görülmemiştir. Ba. tanecikler arası mesafeler küçük. Gd.20’de Ba-Nb-2’e ait EDS spektrumu ve Tablo 4. Ba.3’te ise EDS spektrumunun analizi sonucu tespit edilen. Gd.

EDS spektrumunda. Cu. Gd. Şekil 4. malzeme içerisindeki atomların ağırlıkça yüzdeleri verilmiştir.25’te Ba bölgesine yapılan x = 0. malzeme içerisindeki atomların ağırlıkça yüzdeleri verilmiştir. Ba. Cu-Nb-1 malzemesine ait tanecikleri manidar şekilde büyütmüş ve tanecikler arasındaki boşlukları azaltmıştır. görüntüsü alınan bölgeyi kaplayan küçük parçacıklardan dolayı tam olarak ifade edilememiştir. yapıda Y. O ve Nb dışında başka bir elemente ait pik görülmemiştir. Ba-Nb-4 malzemesine ait tanecikleri manidar oranda küçültmemiş ve tanecikler arasındaki boşlukları biraz artırmıştır. Tanecik yönelimleri hakkında daha net bilgi X-ışınları kırınım desenlerinde gözlenen şiddetin büyük veya küçük oluşu ile söylenebilir. Tanecik yönelimleri. Tanecik yönelimi keyfidir.24’de Ba-Nb-4’e ait EDS spektrumu ve Tablo 4. Şekil 4.225 oranındaki katkılama.28’de Cu-Nb-1’e ait EDS .23’te Ba bölgesine yapılan x = 0. Şekil 4.22’de Ba-Nb-3’e ait EDS spektrumu ve Tablo 4. Nb konsantrasyonuna bağlı olarak ortaya çıkan küçük parçacıkların tanecikler üzerini kapladığı ve özellikle tanecikler arasındaki boşlukları doldurduğu görülmektedir. Ba. Şekil 4. Nb konsantrasyonuna bağlı olarak ortaya çıkan küçük parçacıkların tanecikler üzerinde konumlandığı ve sayılarının daha da artarak kümeleşmiş yapılar şeklinde bulunmaya başladığı görülmektedir. Ba. O ve Nb dışında başka bir elemente ait pik görülmemiştir. Tanecik yönelimleri keyfidir. Ba-Nb-5 malzemesine ait taneciklerini küçültmüş ve tanecikler arasındaki boşlukları artırmıştır. malzeme içerisindeki atomların ağırlıkça yüzdeleri verilmiştir.27’de Cu bölgesine yapılan x = 0.025 oranındaki katkılma. Şekil 4. Cu. yapıda Y.5’te ise EDS spektrumunun analizi sonucu tespit edilen. Nb konsantrasyonuna bağlı olarak ortaya çıkan küçük parçacıkların tanecikler üzerinde konumlandığı ve sayılarının daha da artarak kümeleşmiş yapılar şeklinde tanecikler arasındaki boşluklara yerleşmeye başladığı görülmektedir.107 kırınım desenlerinde gözlenen şiddetin büyük veya küçük oluşu ile söylenebilir. Gd. yapıda Y. O ve Nb dışında başka bir elemente ait pik görülmemiştir. Şekil 4. EDS spektrumunda. Cu.26’de Ba-Nb-5’e ait EDS spektrumu ve Tablo 4. EDS spektrumunda.7’de ise EDS spektrumunun analizi sonucu tespit edilen.6’da ise EDS spektrumunun analizi sonucu tespit edilen. Gd. Şekil 4.175 oranındaki katkılama.

yapıda Y. O ve Nb dışında başka bir elemente ait pik görülmemiştir. Tanecik yönelimleri keyfidir. Ba.11’de ise EDS spektrumunun analizi sonucu tespit edilen. yapıda Y. EDS spektrumunda.9’da ise EDS spektrumunun analizi sonucu tespit edilen.34’de Cu-Nb-4’e ait EDS spektrumu ve Tablo 4. yapıda Y. O ve Nb dışında başka bir elemente ait pik görülmemiştir. malzeme içerisindeki atomların ağırlıkça yüzdeleri verilmiştir. Şekil 4. Ba. malzeme içerisindeki atomların ağırlıkça yüzdeleri verilmiştir. Cu. Şekil 4. Şekil 4.175 oranındaki katkılama. Cu-Nb-3 malzemesine ait tanecikleri manidar oranda küçültmemiş ancak tanecikler arasındaki boşlukları artırmıştır. Cu. Cu-Nb-4 malzemesine ait tanecikleri bir miktar küçültmüş buna bağlı olarak tanecikler arasındaki boşlukları azalmıştır. EDS spektrumunda. EDS spektrumunda. Tanecik yönelimleri keyfi olsa da düzenli sayılabilecek bir yapı mevcuttur.8’de ise EDS spektrumunun analizi sonucu tespit edilen. Gd. Nb konsantrasyonuna bağlı olarak ortaya çıkan küçük parçacıkların sayılarının artarak tanecikler üzerinde ve tanecik sınırlarında konumlandığı görülmektedir.31’de Cu bölgesine yapılan x = 0. Şekil 4. EDS spektrumunda. Nb konsantrasyonuna bağlı olarak ortaya çıkan küçük parçacıkların tanecikler üzerinde ve tanecik sınırlarında konumlandığı görülmektedir. Gd. Cu. Şekil 4. Ba. Cu-Nb-2 malzemesine ait tanecikleri manidar bir şekilde büyütmemiş ancak tanecikler arasındaki boşlukları azaltmıştır.125 oranındaki katkılama. Şekil 4.32’de Cu-Nb-3’e ait EDS spektrumu ve Tablo 4. malzeme içerisindeki atomların ağırlıkça yüzdeleri verilmiştir.10’da ise EDS spektrumunun analizi sonucu tespit edilen. malzeme içerisindeki atomların ağırlıkça yüzdeleri verilmiştir. O ve Nb dışında başka bir elemente ait pik görülmemiştir. Gd. O ve Nb dışında başka bir elemente ait pik görülmemiştir. Nb konsantrasyonuna bağlı olarak ortaya çıkan küçük parçacıkların tanecikler üzerinde konumlandığı görülmektedir. Ba.29’da Cu bölgesine yapılan x = 0. Gd. Nb konsantrasyonuna bağlı olarak ortaya çıkan .108 spektrumu ve Tablo 4. Cu. yapıda Y.33’te Cu bölgesine yapılan x = 0.30’da Cu-Nb-2’ye ait EDS spektrumu ve Tablo 4.075 oranındaki katkılma. Tanecik yönelimleri keyfi olsa da düzenli sayılabilecek bir yapı mevcuttur.

Ba. Tanecik yönelimleri keyfidir. Cu. Nb konsantrasyonuna bağlı olarak ortaya çıkan küçük parçacıkların sayılarının daha da artarak tanecikleri kapladığı ve tanecikler arasındaki boşluklarda kümelenerek konumlandığı görülmektedir.109 küçük parçacıkların sayılarının daha da artarak tanecikler üzerinde ve tanecik sınırlarında kümelenerek konumlandığı görülmektedir.35’te Cu bölgesine yapılan x = 0. Şekil 4. malzeme içerisindeki atomların ağırlıkça yüzdeleri verilmiştir.12’de ise EDS spektrumunun analizi sonucu tespit edilen. Gd. Cu-Nb-5 malzemesine ait tanecikleri manidar şekilde küçültmemiş ancak tanecikler arasında derin boşluklar meydana getirmiştir. O ve Nb dışında başka bir elemente ait pik görülmemiştir.36’de Cu-Nb-5’e ait EDS spektrumu ve Tablo 4. . Şekil 4.225 oranındaki katkılama. EDS spektrumunda. yapıda Y.

14 Saf YBCO’ya ait EDS spektrumu.13 Saf YBCO’ya ait SEM görüntüsü. Şekil 4.964 100.110 Şekil 4.986 19. Tablo 4.000 Ağırlık (%) .000 18.1 Saf YBCO’ya ait EDS analizi sonuçları. Element Y Ba Cu O Toplam 12.050 49.

2 Gd-YBCO’ya ait EDS analizi sonuçları.16 Gd-YBCO’ya ait EDS spektrumu.888 9. Element Y Ba Cu O Gd Toplam Ağırlık (%) 8.668 100. Tablo 4.701 15.771 45.111 Şekil 4.15 Gd-YBCO’ya ait SEM görüntüsü.972 19.000 . Şekil 4.

112 Şekil 4.373 16.000 .886 18.242 100.463 0. Element Y Ba Cu O Gd Nb Toplam Ağırlık (%) 8. Tablo 4.17 Ba-Nb-1’e ait SEM görüntüsü.3 Ba-Nb-1’e ait EDS analizi sonuçları.18 Ba-Nb-1’e ait EDS spektrumu.854 9.182 46. Şekil 4.

Element Y Ba Cu O Gd Nb Toplam Ağırlık (%) 8.20 Ba-Nb-2’ye ait EDS spektrumu. Şekil 4.326 46.564 100.19 Ba-Nb-2’ye ait SEM görüntüsü. Tablo 4.033 15.987 18.000 .4 Ba-Nb-2’ye ait EDS analizi sonuçları.271 0.113 Şekil 4.819 10.

Element Y Ba Cu O Gd Nb Toplam Ağırlık (%) 7.114 Şekil 4. Şekil 4.343 18.707 1.373 46. Tablo 4.5 Ba-Nb-3’e ait EDS analizi sonuçları.314 18.22 Ba-Nb-3’e ait EDS spektrumu.000 .170 100.093 8.21 Ba-Nb-3’e ait SEM görüntüsü.

Tablo 4.237 100.864 45.901 8.490 16.115 Şekil 4.000 . Şekil 4.6 Ba-Nb-4’e ait EDS analizi sonuçları.793 16. Element Y Ba Cu O Gd Nb Toplam Ağırlık (%) 7.24 Ba-Nb-4’ye ait EDS spektrumu.23 Ba-Nb-4’e ait SEM görüntüsü.715 4.

7 Ba-Nb-5’e ait EDS analizi sonuçları.668 7. Element Y Ba Cu O Gd Nb Toplam Ağırlık (%) 10.138 100.635 14.116 Şekil 4.000 .014 7. Tablo 4.952 11. Şekil 4.25 Ba-Nb-5’e ait SEM görüntüsü.593 48.26 Ba-Nb-5’e ait EDS spektrumu.

Şekil 4.880 15.539 20.202 100.000 . Tablo 4.895 0.8 Cu-Nb-1’e ait EDS analizi sonuçları.27 Cu-Nb-1’e ait SEM görüntüsü.812 6. Element Y Ba Cu O Gd Nb Toplam Ağırlık (%) 7.117 Şekil 4.672 48.28 Cu-Nb-1’e ait EDS spektrumu.

30 Cu-Nb-2’ye ait EDS spektrumu. Şekil 4.115 9.397 47. Element Y Ba Cu O Gd Nb Toplam Ağırlık (%) 8.29 Cu-Nb-2’ye ait SEM görüntüsü. Tablo 4.9 Cu-Nb-2’ye ait EDS analizi sonuçları.000 .311 17.938 100.887 16.118 Şekil 4.352 0.

573 16.31 Cu-Nb-3’e ait SEM görüntüsü.977 100.813 2.683 15.10 Cu-Nb-3’e ait EDS analizi sonuçları.000 . Tablo 4. Element Y Ba Cu O Gd Nb Toplam Ağırlık (%) 8.282 46. Şekil 4.119 Şekil 4.673 9.32 Cu-Nb-3’e ait EDS spektrumu.

Element Y Ba Cu O Gd Nb Toplam Ağırlık (%) 9.560 4.345 16.11 Cu-Nb-4’e ait EDS analizi sonuçları.000 .246 100. Tablo 4.34 Cu-Nb-4’e ait EDS spektrumu.945 13.815 9.120 Şekil 4. Şekil 4.089 46.33 Cu-Nb-4’e ait SEM görüntüsü.

259 7.592 100.35 Cu-Nb-5’e ait SEM görüntüsü. Tablo 4.36 Cu-Nb-5’e ait EDS spektrumu. Şekil 4. Element Y Ba Cu O Gd Nb Toplam Ağırlık (%) 9.266 8.121 Şekil 4.497 17.000 .502 10.884 46.12 Cu-Nb-5’e ait EDS analizi sonuçları.

Cu-Nb serisi için Şekil 4.37-43’de gösterilmiştir. b. (003). b. (007). 10o ≤ 2θ ≤ 60o aralığı için Şekil 4. Gd-YBCO malzemesine ait kırınım desenindeki piklerin 0. Hesaplamada en küçük kareler metodu kullanılarak geliştirilen bilgisayar programından yararlanılmıştır. Saf YBCO bileşiğine ait spektrumun literatürde verilen (Doğan 2000) spektrum ile birebir örtüştüğü aynı gözlenmiştir. (013).13’te verilmiştir. (116) ve (213) pikleri görülmüştür. (020).37-39’da Gd-YBCO malzemesine ait kırınım desenindeki piklerin (düzlemler) saf YBCO’nun kırınım deseninde gözüken pikler ile (düzlemler) olduğu görülmektedir. (102). c ve V) hesaplanmıştır. Cu-Nb serisine ait spektrumlar Şekil 4. 211 yarıiletken yapısına ait yalnızca 30. (006). Gd katkısı. Elde edilen kırınım desenlerinden ilgili düzlemlerin (hkl) Miller indisleri belirlenmiştir. (012). (113).39’de karşılaştırılmıştır. İndisler ve düzlemler arası mesafe kullanılarak örgü parametreleri ve birim hücre hacmi (a.45’te verilmiştir. c ve V (hacim) değerlerinin katkı miktarına göre değişimi Ba-Nb serisi için Şekil 4. Saf YBCO bileşiği ile Gd-YBCO bileşiğine ait spektrumlar Şekil 4. Hesaplanan değerlerin literatürde verilen değerlere yakın oldukları gözlenmiştir. (103).44’te. . (200).38’de gösterilmiştir. Hesaplanan a.52o’de (211) piki her iki malzemede de düşük şiddette görülmüştür. Ayrıca hesaplanan a.1o sola kaymasına ve pik şiddetlerinde değişiklikler meydana gelmesine neden olmuştur.37 ve Gd-YBCO için Şekil 4. (005).40-41’de. Her iki bileşiğin spektrumlarında 123 yapısına ait olan (002). Ba-Nb serisine ait spektrumlar Şekil 4. Şekil 4.4 XRD Analizleri Katıhal tepkime yöntemiyle hazırlanan malzemelerin polikristal difraktometresinde elde edilen x-ışını kırınım desenleri. İndislenmiş piklerin bulunduğu spektrumlar saf YBCO için Şekil 4. c ve V değerleri Tablo 4. (100). (115).122 4.42-43’te verilmiştir. b. Bu piklerin YBCO süperiletkeninden ileri geldiği ve süperiletkenin ortorombik yapısına uygun olduğu görülmüştür.

X-ışını kırınım desenlerindeki indisler ve düzlemler arası mesafe kullanılarak saf YBCO örneğinin örgü parametleri a = 3. b = 3.37 Saf YBCO’ya ait X-ışını kırınım deseni.89105 A° .349 A° 3 olarak hesaplanmıştır. c = 11. .82979 A° .69979 A° ve hacim değeri V = 174.123 Şekil 4.

84493 A° . . c = 11.71360 A° ve hacim değeri V = 175.89523 A° .124 Şekil 4.433 A° 3 olarak hesaplanmıştır.38 Gd-YBCO malzemesine ait X-ışını kırınım deseni. b = 3. X-ışını kırınım desenlerindeki indisler ve düzlemler arası mesafe kullanılarak saf Gd-YBCO örneğinin örgü parametleri a = 3.

123 yapısına ait piklerin görünmesi ve yabancı fazlara ait piklerin görünmemesi. Ayrıca saf YBCO’da çok daha net bir şekilde görülen 211 yarıiletken yapısına ait 30.1o solda) olması. Gd’nin Y ile tam olarak yer değiştirdiği.52o’de (211) pikinin şiddetinin Gd-YBCO’da azaldığı görülmektedir. Diğer piklerin değişmediği görülmektedir. Saf YBCO pikleri ile Gd-YBCO piklerinin yaklaşık aynı açı değerlerinde (Gd pikleri 0. (003) ve (113) piklerinin şiddetleri artmaktadır.39 Saf YBCO ve Gd-YBCO malzemelerine ait X-ışınları kırınım desenleri. aynı pikleri vermesi ve pik .39’da görüldüğü gibi Gd-YBCO malzemesinde (002) ve (005) piklerinin şiddetleri azalmakta.125 Şekil 4. yapıda bir deformasyon oluşturmadığı sonucunu ortaya koymaktadır. Şekil 4.

Cu-Nb-3 ve Cu-Nb-4’ün şiddetlerinin düşük oluşu diğer malzemelere oranla daha düzensiz bir yönelime sahip olduğunu göstermektedir.30’da da görülmektedir. . sentezlenen saf YBCO ve Gd-YBCO malzemelerinin tanecik boyutlarının birbirine yakın olduğu sonucunu da göstermektedir. Bu piklerin şiddeti. Ayrıca. Şekil 4. saf YBCO ve Gd-YBCO’ya ait kırınım desenlerinde görülmeyen ve malzemedeki Nb konsantrasyonunun artışı ile şiddeti artan. Gd katkısısının malzemenin a ve c örgü parametrelerini artırıcı yönde olduğu görülmektedir. bu malzemelerin yönelimlerinin birbirine benzer olduğu sonucunu ortaya koymaktadır. Şekil 4.42’de görülen ve Nb katkısından kaynaklandığı düşünülen pikler Şekil 4. Cu-Nb-1.40’da. Ba-Nb-5’e ait kırınım deseninde ise pik şiddetlerinin düşük oluşu diğer malzemelere oranla daha kötü bir yönelime sahip olduğunu göstermektedir. Cu-Nb-2. bu piklerin Nb atomundan kaynaklandığı düşünülmektedir. Bu piklerin Nb katkısından kaynaklandığı düşünülmektedir. kırmızı ve mavi oklar ile gösterilen pikler görülmektedir. Ba-Nb-1.126 genişliklerinin birbirine çok yakın olması. Bu iki malzemenin SEM ve XRD sonuçlarındaki benzerlikler hesaplanan kritik sıcaklık (Tc) ve kritik akım yoğunluğu (Jc) değerlerinde de gözükmektedir. Ba-Nb-2 ve Ba-Nb-4’te gözlenen piklerin yaklaşık aynı şiddet değerine sahip olması. Gd-YBCO ve Cu-Nb-5’te gözlenen piklerin yaklaşık aynı şiddet değerine sahip olması bu yapılarıın yönelimlerinin birbirine benzer olduğu sonucunu ortaya koymaktadır. Gd-YBCO. Nb konsantrasyonunun artışı ile artmaktadır. Kırmızı ve mavi oklar ile gösterilen piklerin Gd-YBCO’ya ait kırınım deseninde görülmemesi ve Ba-Nb ve Cu-Nb serilerine ait kırınım desenlerinin her ikisinde de Nb konsantrasyonunun artmasıyla pik şiddetinin de yükselmesi. Ba-Nb-3’e ait kırınım deseninde pik şiddetlerinin yüksek oluşu taneciklerdeki yönelmenin diğer malzemelerdekine oranla daya iyi olduğunu.

.127 Şekil 4.40 Ba-Nb serisine ait X-ışını kırınım desenlerinin iki boyutlu gösterimi.

128 Şekil 4.41 Ba-Nb serisine ait X-ışınları kırınım desenlerinin üç boyutlu gösterimi. .

129 Şekil 4. .42 Cu-Nb serisine ait X-ışını kırınım desenlerinin iki boyutlu gösterimi.

45’te verilmiştir.44 ve 4.44 ve Şekil 4. Cu-Nb serisine ait malzemelerin c örgü parametresinde küçülme meydana getirmiştir. Ba-Nb serisine ait malzemelerin c örgü parametresinde büyüme. Nb katkısı.13’te verilmiştir.130 Şekil 4. örgü parametreleri Nb katkı miktarı (x) ile düzenli bir şekilde değişmemektedir. . En küçük kareler yöntemiyle her bir malzeme için hesaplanan örgü parametreleri Tablo 4. Bununla birlikte hacim değerlerinde (x) katkı miktarına bağlı bir değişim bulunmamaktadır. Hesaplanan örgü parametreleri ve hacimlerin Nb katkı miktarı (x) ile değişimi Şekil 4.45’te görüldüğü gibi. Nb katkısının malzemelerin örgü parametrelerinde kısmi değişikliklikler ortaya çıkardığı söylenebilir. Ancak Şekil 4.43 Cu-Nb serisine ait X-ışınları kırınım desenlerinin üç boyutlu gösterimi. Genel olarak Gd-YBCO malzemesinin c örgü parametresi ile kıyaslandığında.

83507 3.89174 3.019 174.83619 b ( A° ) 3.89523 3.88863 c ( A° ) 11.158 174. c örgü parametreleri ve birim hücre hacimleri.82860 3.73663 11.71487 11.349 175.836 174.89425 3.69979 11. . Malzeme Saf YBCO Gd-YBCO Ba-Nb-1 Ba-Nb-2 Ba-Nb-3 Ba-Nb-4 Ba-Nb-5 Cu-Nb-1 Cu-Nb-2 Cu-Nb-3 Cu-Nb-4 Cu-Nb-5 a ( A° ) 3.82979 3.84343 3.90125 3.89105 3.433 175.89810 3. b.83454 3. c örgü parametrelerinin ve hacimlerinin Nb katkı miktarları (x)’e göre değişimleri.71360 11.88783 3.68659 11.69257 11.13 Saf YBCO.84493 3.83949 3.72561 11.88927 3. Ba-Nb serisi ve Cu-Nb serisine ait malzemelerin a.079 174.69805 V ( A° 3) 174.72614 11.84197 3.82938 3.89336 3.727 175.89258 3.506 Şekil 4.70924 11. Gd-YBCO.70604 11.89811 3.70602 11.83511 3. b.713 176.131 Tablo 4.44 Ba-Nb serisi için a.682 174.160 174.608 175.84729 3.

4.45 Cu-Nb serisi için a. Üretilen malzemelerin elektriksel özdirençleri. Elektriksel özdirencin sıcaklıkla değişim grafikleri Şekil 4. kritik geçişin başladığı ( Tcon ) ve kritik geçişin bittiği ( Tcoff ) sıcaklıklar belirlenebilir. kritik geçiş sıcaklığı.5 R-T Analizleri Süperiletken malzemelerin karakteristik özelliklerinden en önemlisi kritik sıcaklıktır. Dirençteki değişim sıcaklığın fonksiyonu olarak kaydedilmiş ve direnç değerleri denklem 4. c örgü parametrelerinin ve hacimlerinin Nb katkı miktarları (x)’e göre değişimleri. b. Süperiletkenin kritik sıcaklığı hakkında bilgi edinmenin bir yolu da elektriksel özdirenç ölçümleridir. .1 kullanılarak özdirenç (ρ) değerlerine dönüştürülmüştür.132 Şekil 4. 70-130 K sıcaklık aralığında ve 10-6 Torr vakum altında ölçülmüştür. Bu yolla malzemenin süperiletken olup olmadığı. standart dört nokta yöntemi kullanılarak.46-51’de gösterilmiştir.

672 K olarak ölçülmüştür.659 K. Ba-Nb-1 malzemesine ait Tc değeri hem saf YBCO hem de Gd-YBCO malzemesinin Tc değerinden yüksektir.47’de verilmiştir.46. Gd-YBCO ve saf YBCO’nun oda sıcaklığı özdirencinden daha düşüktür.49’de verilmiştir. Ba-Nb-5 ve Ba-Nb-4 şeklinde olmuştur. Ancak. Ba-Nb-2.421 K olarak ölçülmüştür.47’te Gd-YBCO malzemesinin oda sıcaklığındaki özdirencinin saf YBCO’nun özdirencinden daha küçük olduğu görülmektedir. Nb katkı miktarı (x)’nın artışıyla birlikte genel olarak Tc değerlerinde de bir azalma meydana gelmektedir. Gd. Ba-Nb-1. Genel olarak Nb katkı miktarı (x)’nın artışıyla beraber özdirenç değerinde de bir artış olduğu görülmektedir. . Ba-Nb. Saf YBCO’nun Tc değeri 92. x = 0.133 ρ= V s I l (4.YBCO.48 ve Ba-Nb serisinin kritik sıcaklık (Tc) değerlerini gösteren grafik Şekil 4. Gd-YBCO ile Ba-Nb Serisine ait malzemelerin sıcaklık karşısındaki davranışları Şekil 4. Bu işlemler esnasında bir dış magnetik alan uygulanmamıştır.118 K ve 89. Ba-Nb-3.49’a göre. Bu değerler.384 K ve Gd-YBCO’nun Tc değeri 91. Direnç değerinin 1 mΩ’u gösterdiği değer kritik sıcaklık (Offset) olarak alınmıştır. saf YBCO malzemesine ait 92. Saf YBCO ile Gd-YBCO’nun sıcaklık karşısındaki davranışlarını karşılaştırmak amacıyla çizilen grafik Şekil 4. Grafikte gözlenen pik sayısı normal durumdan süperiletken duruma geçiş esnasında faz sayısını göstermektedir. 91. numunenin kesit alanı ve l. dış kontaklar aracılığı ile malzemeye uygulanan akım.025 mollük Nb katkısı.672 K olan Tc değerlerine oldukça yakın değerlerdir. 91.1) Burada V. s. Şekil 4. Ba-Nb-2. hem normal durum özdirencini düşürmüş hem de kritik sıcaklık değerini artırmıştır.48’de oda sıcaklığında (süperiletken olmadığı durum) malzemelerin özdirenç değerleri küçükten büyüğe doğru sırasıyla Ba-Nb-1. iç kontaklar arası mesafedir. Tc değerlerini karşılaştırmak amacıyla çizilen grafik 4.4 ve Ba-Nb-5 için Tc değerleri sırasıyla 92. Ba-Nb-3. Ba-Nb-1’e ait özdirenç. I. Faz geçişi esnasında birden fazla faz geçişinin olup olmadığının araştırılması amacıyla grafikte gözlenen eğrinin türevi alınarak sıcaklığa karşı grafikleri çizilmiştir. 89. iç kontaklar arasındaki gerilim.785 K.384 K ve Gd-YBCO malzemesine ait 91. Şekil 4. Şekil 4.193 K.

92.125 ve 0. 91. Şekil 4. Nb katkı miktarının (x) artışyla birlikte genel olarak Tc değerlerinde de bir azalma meydana gelmektedir.50 ve Cu-Nb serisinin kritik sıcaklık (Tc) değerlerini gösteren grafik Şekil 4. Şekil 4.075 mollük Nb katkısı kritik sıcaklık değerini saf YBCO ve Gd-YBCO’nun kritik sıcaklık değerlerinin üstüne çıkarmış böylece süperiletkenliği olumlu yönde geliştirmiştir.967 K. Cu-Nb-2.51’de verilmiştir.YBCO.175 mollük Nb katkısı Tc değerini Gd-YBCO malzemesinin Tc değerinin üzerine çıkarmıştır. Cu bölgesine yapılan 0. Cu-Nb-3. Cu-Nb-2. Cu bölgesine yapılan 0.51’de Cu-Nb-1. . Bu değerlerden Cu-Nb-2. Cu-Nb-4 ve Cu-Nb-5 şeklinde olmuştur. Cu-Nb-1 ve Cu-Nb-5 malzemelerine ait Tc değerleri saf YBCO. 91.672 K değerlerine oldukça yakın değerlerdir. Genel olarak Nb katkı miktarı (x)’ın artışıyla beraber özdirenç değerinde de bir artış meydana geldiği gözlemlenmiştir. Cu-Nb-3 ve Cu-Nb-4 malzemelerine ait kritik sıcaklık değeri (Tc).50’de oda sıcaklığında malzemelerin özdirenç değerleri küçükten büyüğe doğru sırasıyla Gd.818 K ve 88. Cu-Nb-4 ve Cu-Nb-5 için Tc değerleri sırasıyla 87. Cu-Nb-3.782 K olarak ölçülmüştür.681 K.654 K.134 Gd-YBCO ile Cu-Nb Serisine ait malzemelerin sıcaklık karşısındaki davranışları Şekil 4.384 K ve Gd-YBCO’nun Tc değeri 91. Gd-YBCO ve diğer malzemelerin Tc değerlerinden düşük çıkmıştır. Cu-Nb-1. saf YBCO’nun Tc değeri 92.

46 Saf YBCO ve Gd-YBCO malzemelerinde 70-130 K arasında özdirencin (ρ) sıcaklıkla (T) değişimi. Şekil 4.47 Saf YBCO ve Gd-YBCO malzemelerinde 85-95 K arasında özdirencin (ρ) sıcaklıkla (T) değişimi.135 Şekil 4. .

136 Şekil 4. .49 Ba-Nb serisi malzemelerinde 85-95 K arasında özdirencin (ρ) sıcaklıkla (T) değişimi. Şekil 4.48 Gd-YBCO ve Ba-Nb serisi malzemelerinde 70-130 K arasında özdirencin (ρ) sıcaklıkla (T) değişimi.

Şekil 4.137 Şekil 4. .51 Ba-Nb serisi malzemelerinde 85-95 K arasında özdirencin (ρ) sıcaklıkla (T) değişimi.50 Gd-YBCO ve Cu-Nb serisi malzemelerinde 70-130 K arasında özdirencin (ρ) sıcaklıkla (T) değişimi.

52-54’te verilmiştir.52 Saf YBCO ve Gd-YBCO için dρ(T)/dT grafiği. Cu-Nb-2 ve Cu-Nb-4 malzemelerinde biri negatif yönde diğeri pozitif yönde iki adet pik gözlenmiştir. Şekil 4. Cu-nb-2.138 Saf YBCO. Ba-Nb-2 ve Ba-Nb-3 malzemelerinde baskın olan pikin yanında negatif yönde bir pik daha gözlenmiştir. Ba-Nb serisi ve Cu-Nb serisine ait malzemelerin normal durumdan süperiletken duruma geçişte faz geçişini gözlemlemek amacıyla çizilen grafikler sırasıyla Şekil 4. Saf YBCO’da ve Gd-YBCO’da negatif yönde görülmeyen bu pikin Nb’dan kaynaklandığı düşünülmüştür. . Şekil 4.53’te Ba-Nb-1. Şekil 4. Cu-Nb-3 ve Cu-Nb-4 malzemelerinde gözlenen negatife piklerin Nb’dan kaynaklandığı düşünülmektedir. saf YBCO tek faz geçişi gösterirken Gd-YBCO malzemesinde tek faz geçişi yanında çok zayıf bir faz geçişi eğilimi de görülmektedir.52’de görüldüğü gibi. Şekil 4. Pozitif piklerden birisi diğerine göre küçük bir şiddete sahiptir. diğer ikisi pozitif yönde olmak üzere toplam üç pik gözlenmiştir.54’te Cu-Nb-1. Cu-Nb-1. Cu-Nb-3 malzemesinde birisi negatif. Gd-YBCO.

53 Ba-Nb serisi için dρ(T)/dT grafiği. .139 Şekil 4.

.54 Cu-Nb serisi için dρ(T)/dT grafiği.140 Şekil 4.55’te verilmiştir. Ölçülen Tc değerlerinin Nb katkı miktarı (x) ile değişimini gösteren grafik Şekil 4. Nb katkı miktarı (x) arttıkça malzemelerin Tc değerlerinde azalma gözlenmektedir ancak bu azalmanın orantılı bir azalma değildir.

Akım. Bu ölçümlere ilişkin grafikler şekil 4. Genel olarak hem Ba-Nb serisinde hem de Cu-Nb serisinde Nb katkı miktar (x) arttıkça Jc değeri azalmıştır. Saf YBCO. (77 K) standart DC . malzemeyi süperiletken halden normal hale dönüştürünceye kadar artırılırsa. kritik akım (Ic) olarak adlandırılır. 4. Bu çalışmada kritik akım yoğunluğu ölçümleri.56-67’de verilmiştir.6 I-V Analizleri Süperiletkenlerin mikroyapısına önemli ölçüde bağlı olan kritik akım yoğunluğu (Jc).55 Ba-Nb serisine ait Tc değerleri ile Cu-Nb serisine ait Tc değerlerinin Nb katkı miktarı (x) ile değişimi. iç uçlar arasındaki gerilim sıfır olacaktır. Ba-Nb Serisi ve Cu-Nb Serisi için 77 K’de I-V karakteristikleri için Jc kriteri 2 μV/cm alınarak ölçülmüştür. Bu gerilime karşılık gelen akım.141 Şekil 4. iç uçlar arasında bir gerilim gözlenecektir. Gd-YBCO. Sıvı azot sıcaklığında süperiletken haldeki bir malzemeden geçirilecek akım. sıvı azot sıcaklığında dört nokta yöntemi kullanılarak ölçülmüştür. süperiletkenliğin teorisi ve pratik uygulamaları için oldukça önemlidir. süperiletkenliği bozacak kadar büyük değerlere sahip değil ise.

. saf YBCO (89.9137 A/cm2) malzemelerinin Jc değerlerinden daha büyük yapmıştır. Cu-Nb-1 malzemesinin Jc değerini (93.142 Şekil 4.8510 A/cm2).9142 A/cm2) ve Gd-YBCO (85.025 mollük Nb katkısı.768’de Cu-Nb serisine ait malzemelerin Jc değerlerinin Ba-Nb serisine ait malzemelerin Jc değerlerinden daha büyük olduğu gözlenmiştir.68’de Ba-Nb ve Cu-Nb serilerindeki malzemelerin Nb katkı miktarı (x) ile Jc değerlerindeki değişimler gösterilmiştir. Özellikle Cu bölgesine yapılan 0. Şekil 4.

. Şekil 4.143 Şekil 4.57 Gd-YBCO malzemesinin I-V grafiği ve kritik akım yoğunluğu değeri.56 Saf YBCO malzemesinin I-V grafiği ve kritik akım yoğunluğu değeri.

Şekil 4. .58 Ba-Nb-1 malzemesinin I-V grafiği ve kritik akım yoğunluğu değeri.144 Şekil 4.59 Ba-Nb-2 malzemesinin I-V grafiği ve kritik akım yoğunluğu değeri.

60 Ba-Nb-3 malzemesinin I-V grafiği ve kritik akım yoğunluğu değeri. . Şekil 4.61 Ba-Nb-4 malzemesinin I-V grafiği ve kritik akım yoğunluğu değeri.145 Şekil 4.

63 Cu-Nb-1 malzemesinin I-V grafiği ve kritik akım yoğunluğu değeri. Şekil 4. .146 Şekil 4.62 Ba-Nb-5 malzemesinin I-V grafiği ve kritik akım yoğunluğu değeri.

65 Cu-Nb-3 malzemesinin I-V grafiği ve kritik akım yoğunluğu değeri. .64 Cu-Nb-2 malzemesinin I-V grafiği ve kritik akım yoğunluğu değeri.147 Şekil 4. Şekil 4.

Şekil 4.66 Cu-Nb-4 malzemesinin I-V grafiği ve kritik akım yoğunluğu değeri.148 Şekil 4.67 Cu-Nb-5 malzemesinin I-V grafiği ve kritik akım yoğunluğu değeri. .

149 Şekil 4. .7 Yoğunluk Analizleri Sentezlenen bütün malzemelerin yoğunlukları Tablo 4. Genel olarak Nb katkı miktarı (x) arttıkça malzemelerin yoğunluklarında da bir artış olduğu görülmektedir.69’da verilmiştir. Cu bölgesine yapılan Nb katkısının Ba bölgesine yapılan Nb katkısına göre malzemelerin yoğunluklarını daha fazla artırdığı görülmektedir. 4. Aynı durum Cu-Nb serisi için degözlenmiştir.68 Ba-Nb ve Cu-Nb serisine ait malzemelerin kritik akım yoğunluğu değerlerinin (Jc) Nb katkı miktarına (x) bağlı değişimleri.14’te verilmiştir. saf YBCO ve Gd-YBCO’nun yoğunluklarından fazladır. Her iki seride üretilen malzemelerin yoğunlukları. Herbir serideki malzemelerin tespit edilen yoğunlukları ile Nb katkı miktarı (x) arasındaki ilişki Şekil 4.

150 Tablo 4.14 Saf YBCO.5620 4. Nb katkı miktarına (x) bağlı değişimleri.4992 4.7012 4.6460 4.6983 4.6454 4. Gd-YBCO. . Ba-Nb serisi ve Cu-Nb serisi malzemelerin yoğunlukları (d). Malzeme Saf YBCO Gd-YBCO Ba-Nb-1 Ba-Nb-2 Ba-Nb-3 Ba-Nb-4 Ba-Nb-5 Cu-Nb-1 Cu-Nb-2 Cu-Nb-3 Cu-Nb-4 Cu-Nb-5 d (g/cm3) 4.6209 4.7817 4.7999 Şekil 4.4874 4.6502 4.3488 4.69 Ba-Nb ve Cu-Nb serisine ait malzemelerin yoğunluklarının (d).

2002. Bu şekilde iki farklı süperiletken yapı meydana getirilmeye çalışılmıştır. İkincisinde ise Y bölgesine Gd atomu ve Cu bölgesine Nb atomu katkılanmıştır. 2005) bulunmuştur. SONUÇ ve TARTIŞMA Katkılama yerdeğiştirme çalışmalarında en çok kullanılan süperiletkenlerden biri olan YBCO süperiletken malzemesine iki farklı katkılama aynı anda yapılmıştır. Shi ve ark. Hor ve ark.6Gd0. Yokoyama ve Kita 2004. Guillaume ve ark. 1987.6 mol Y ve 0. Bilgeç 2004. YBCO fazının Gd-YBCO fazından daha baskın olması için 0. Elektronegatifliği. YBCO süperiletkeninden sonra sentezlenen Gd tabanlı GdBCO süperiletkeni. 1987. Nadir Toprak Elementlerinden olan Gd için en uygun yerdeğiştirmenin Y bölgesi için olacağı (Tamegai ve ark. Nb atomu. Kaneko ve ark. YBCO süperiletkeninin süperiletkenlik özellikleri oksijen konsantrasyonuna şiddetli bir şekilde bağlıdır (Sheahen 1994. 1987. Ba ve Cu bölgelerine yapılacak Nb katkısınının YBCO’nun yapısında oksijen kaybına yol açmasını ve bundan dolayı süperiletkenlik özelliklerini kötüleştirmesini ortadan kaldırmak amacıyla. Tarascon ve ark. Ancak oksijen eksikliğinde çok çabuk süperiletkenlik özelliklerini kaybetmektedir (Taka ve ark. 2002). Böylece daha baskın bir YBCO yapısına ve daha iyi oksijen tutma yeteneğine sahip yeni bir malzeme (Y0. 2004. 1987. Awaji ve ark. Bu malzemede Ba ve Cu bölgelerine Nb katkılamasının elektriksel yapısal ve süperiletkenlik özellikleri üzerine etkileri incelenmiştir. YBCO’dan daha iyi oksijen tutma kapasitesine sahip olan ve oksijen eksikliğinde GdBCO’dan daha yavaş süperiletkenlik özelliklerini yitiren bir malzeme sentezlenmesi amaçlanmıştır. Çelik 2006). Yang ve ark. 1994. Diko 2004. Atomik çapı ise Ba ve Cu . 1987. Carillo ve ark. Ba atomu ile aynı uzay gurubuna sahiptir. örgü parametreleri ve bağ uzunlukları Cu atomuna daha yakındır. Karen ve ark. Bunlardan ilkinde Y bölgesine Gd atomu ve Ba bölgesine Nb atomu katkılanmıştır.151 5. Nakabayashi ve ark 1988. Bu amaçla Y bölgesine Gd kısmi yerdeğiştirme yapılmıştır.4 mol Gd oranları seçilmiştir.4BCO) sentezlenmiştir. aXiao ve ark. Cava 2000. 1990. YBCO’dan daha iyi oksijen tutma özelliğine sahiptir. 2005.

seçilen sinterleme sıcaklığının Gd-YBCO’da taneciklerin büyümesi için uygun bir sıcaklık değeri olduğunu göstermektedir.2) tanecik boyutlarının saf YBCO’dan (Şekil 4. İlk olarak saf YBCO ile Gd-YBCO’nun deneysel verileri karşılaştırılmıştır. Ba-Nb serisine ait optik görüntülerde.125. Gd-YBCO malzemesinde (Şekil 4. Ancak saf YBCO’da tanecik büyüklüklerinin dağılımının Gd-YBCO’dan daha homojen olduğu gözlenmiştir.225) daha da belirginleşerek küçük taneciklerden oluşan homojen sayılabilecek bir yapı ortaya çıkmıştır. Üretilen bu iki seri malzemeye referans teşkil etmesi amacıyla saf YBCO (YBa2Cu3O7-δ) ve Gd-YBCO (Y0. Bu azalma Ba-Nb-5 malzemesinde (x = 0. 0. Saf YBCO ve Gd-YBCO’da görülmeyen bu yapıların Nb içerdiği düşünülmektedir.1). 0. Bu seriler.175.5-7) daha da belirgin hale gelmektedir. 0.225)’dir. Ba-Nb-2 (x = 0. Son olarak elde edilen sonuçlar literatürdeki diğer sonuçlarla karşılaştırılmıştır. Bu yapılar Nb miktarının (x) artışıyla (Şekil 4. 0. Ba-Nb-1 malzemesinde (Şekil 4.4Ba2Cu3O7-δ) bileşikleri de sentezlenmiştir.025.1) daha büyük olduğu.6Gd0. Ba-Nb serisinde de Saf YBCO ve Gd-YBCO malzemelerinde olduğu gibi tercih edilebilir bir yönelimin olmadığı gözlenmiştir.025. Ba-Nb serisi (Y0.225) ve Cu-Nb serisi (Y0.075. Polarize ışık demeti altında görüntülenen optik fotoğraf incelemelerinde. . tanecikler arası boşlukların daha az olduğu göze çarpmaktadır.4Ba2Cu3-xNbxO7-δ x = 0. Daha sonra Ba-Nb serisi bileşiklerine ve Cu-Nb serisi bileşiklerine ilişkin deneysel veriler Gd-YBCO bileşiği ile karşılaştırılmıştır. 0.4Ba2-xNbxCu3O7-δ x = 0.1) tanecik büyüklükleri ve dağılımı hemen hemen homojen iken diğer Ba-Nb serisi malzemelerinde tanecik büyüklükleri ve dağılımları heterojendir.4) parlak kristalimsi ve iğnemsi yapılar görülmektedir. 0.175.152 atomunun arasında yer almaktadır (Tablo 3.075. 0.175) tanecik büyüklüklerinde belirgin bir azalma sözkonusudur.125. Bu durum. Bu sebepten dolayı Nb atomunun hangi bölgeye daha iyi uyum sağladığını araştırmak amacıyla Ba ve Cu bölgelerine ayrı ayrı katkılaması yapılarak iki seri malzeme üretilmiştir.075) malzemesinde (Şekil 4. 0. Taneciklerin parlaklıklarının farklı olmasından dolayı tanecik yönelimlerinin keyfi olduğu. tercih edilebilir bir yönelime sahip olmadığı görülmektedir.6Gd0.6Gd0. Ba-Nb-4 malzemesinde (x = 0.

Saf YBCO’ya ait SEM görüntüsü taneciklerin yöneliminin keyfi olduğunu daha net şekilde göstermiştir. Bu durum. Tüm serilerde Nb miktarının artışıyla tanecik büyüklüğünde bir azalma görülmektedir. malzemelerin tanecik büyüklükleri. Cu-Nb-1 malzemesinde (x = 0. tanecikler arasındaki boşlukların daha az olduğunu göstermektedir. Gd-YBCO’ya ait SEM görüntüsü Gd-YBCO’nun saf YBCO’dan daha büyük ve daha düzenli taneciklere sahip olduğunu. seçilen ısıl işlemin Gd-YBCO için oldukça uygun olduğunu göstermektedir. taneciklerin birbirleri ile temasının iyi ve tanecikler arası boşlukların küçük olduğu gözlenmiştir. Taneciklerin büyüklüğü ve düzeni.153 Cu-Nb serisinde de Ba-Nb serisinde olduğu gibi parlak kristalimsi ve iğnemsi yapılar gözlenmiştir. Bu azalma malzemelerin süperiletkenlik özelliklerini kısmen olumsuz yönde etkilemiştir. . Saf YBCO’ya ait SEM görüntüsünden (Şekil 4. Ancak bazı tanecikler üzerinde gözlenen koyu lekelerin uygulanan ısıl işlemin malzemeyi eriyik faz eğilimine yönlendirdiğinden kaynaklandığı düşünülmektedir. tanecik yönelimleri. uygulanan ısıl işlemlerin tanecikte meydana getirdiği değişiklikler hakkında ayrıntılı bilgiler elde edilmiştir. Bu sonuçlar. tanecik sınırları. Tc ve Jc sonuçları da bu durumu desteklemektedir. EDS sonuçları ve XRD spekterumları bu durumu doğrulamaktadır. EDS analizi Y ile Gd’nin hemen hemen aynı miktarlarda olduğunu göstermektedir. Cu-Nb-2 ve Cu-Nb-5’te tanecik büyüklükleri heterojen bir görüntü sergilemekte iken serideki diğer malzemelerde tanecik büyüklükleri daha homojen bir görünüm sergilemektedir. Nb atomlarının büyük katkı (x) değerlerinde yapı içerisine tamamen giremediklerini göstermektedir. SEM. XRD. Bu sonuçlar YBCO’ya Gd katkılamasının uygun ve katkılama sürecinin başarılı olduğunu göstermektedir. Bu yapıların katkı miktarı (x)’in artışıyla daha da belirgin hale gelmiş olması Nb içeren yapılar olduğunu göstermektedir. sentezlenen malzemenin süperiletkenlik özelliklerinin iyi olduğunu ortaya koymaktadır. tanecikler arası boşluklar.025) tanecik büyüklükleri serideki diğer malzemelerin tanecik büyüklüklüklerinden daha büyüktür. Üretilen malzemelerin SEM ve EDS analizlerlerinden.13) tanecik büyüklükleri iri. Tanecik yönelimleri tercih edilebilir bir yönde olmasa da Saf YBCO’daki kadar düzensiz değildir.

Ba-Nb-4 ve Ba-Nb-5 malzemelerinde tanecikler arası boşlukların küçük yapılar tarafından tamemen doldurulduğu ve taneciklerin yüzeylerinin tamamen kaplandığı görülmektedir. b = 3.88560 A° ve c = 11. (007). Cu-Nb serisine ait malzemelerde x katkı miktarına göre tanecik büyüklüklerinin önemli miktarda değişmediği. 211 yarı-iletken yapısına ait yalnızca 30. Ba-Nb-3 malzemesinde tanecik boyutlarında artış. (102).68040 A° (JCPDS 83-1433) değerlerden 0. (100). tanecikler arası boşluklarda azalmalar vardır. (103). (012).52o’de (211) piki görülmüştür. (003). tanecikler arası boşlukların küçük olduğunu ve tanecik yönelimlerinin saf YBCO.89105 A° ve c = 11. Özellikle açık renkli küçük yapıların tanecikler arası boşluklara öbeklendiği görülmektedir. (200). (115). Pik şiddetlerinde ve örgü parametrelerinde ortaya çıkan bu durumun. YBCO’nun bulk-eriyik faz sınırında olmasından kaynaklandığı düşünülmektedir. bulk YBCO için üst sınır kabul edilen sinterleme . Bu değerler literatürde verilen a = 3. Ancak pikler Gd yerdeğiştirmesi ile 0. (113). (006). yüzeyde ve tanecik sınırlarında küçük yapılar halinde toplandığını göstermektedir. Bu durum Nb katkı miktarı (x)’nın artmasıyla yapı içerisine tamamen giremediğini. küçük tanecikli yapıların tanecikler arası boşluğu doldurduğu ve tanecik yüzeyini tamamen kapladığı görülmektedir. (020).01 A° kadar büyüktür. Saf YBCO ve Gd-YBCO’ya ait X-ışını kırınım desenlerinde 123 yapısına ait olan (002).154 Ba-Nb-1 malzemesine ait SEM görüntüsü taneciklerin büyük.1o sola kaymış ve şiddetlerinde değişiklikler meydana gelmiştir.69979 A° olarak bulunmuştur. Bu durum optik görüntülerle de desteklenmektedir.81850 A° . Tanecik yönelimleri keyfi olduğu tanecikler üzerinde açık renkli küçük yapıların olduğu tespit edilmiştir. (005).82979 A° . Gd-YBCO ve serideki diğer malzemelerden daha iyi olduğunu göstermektedir. Saf YBCO için hesaplanan örgü parametreleri a = 3. b = 3.19) tanecik boyutlarında küçülme ve tanecikler arası boşluklarda artma görülmektedir. Ba-Nb-2 malzemesinde (Şekil 4. malzemelerin ısıl işlemleri için seçilen 925 oC sıcaklığı. Çünkü. (013). tanecikler arası boşlukların arttığı. (116) ve (213) pikleri görülmüştür. Gd-YBCO malzemesi de saf YBCO ile aynı düzlemlerden yansıma vermiştir. Görüntülenen bölgelerden alınan EDS analizlerinde Nb miktarının düzgün oranlarda artmadığı görülmektedir.

Literatürde GdBa2Cu3O7-δ için verilen örgü parametreleri a = 3.687 A° ve a = 3. 2002. Cu-Nb serisine ait olan X-ışını kırınım desenlerinde (Şekil 4.703 A° ’dur (Tarascon ve ark. 2002). b = 3. Ba-Nb bölgesinde Nb katkısından kaynaklanan pikler Cu-Nb serisindeki malzemelerin kırınım desenlerinde de ortaya çıkmıştır. Bu büyümenin nedeni olarak Y yerlerine kismi yerdeğiştirmeler için tercih edilen sıcaklık değerinin çoğunluka 935 oC’den büyük sıcaklıklar (Tarascon ve ark. Nb’nin yapıda hangi bölgeyi işgal ettiğini tespit etmek için yapı arıtımı (structure refinement) yapmak gereklidir. Ba-Nb-1.25 için literatürde verilen örgü parametreleri sırayla a = 3.8987 A° ve c = 11. Ancak a ve b parametresinde önemli bir değişme olmaz iken. c örgü parametresinde büyüme gözlenmiştir.8397 A° . c = 11. Yine Şekil 4.89523 A° ve c = 11.42) pik şiddetlerinden Gd-YBCO ile Cu-Nb-5’in yönelimlerinin daha iyi olduğu görülmektedir. 2002). c = 11.100 katkı miktarı ve bu değerden daha büyük değerlerde YBa2Cu3O6 safsızlık fazının XRD’de .8885 A° . Y0. 2002) seçilmiş olması düşünülmektedir.8856 A° .40).5Gd0.6804 A° ’dur (El Ali ve ark. Ba-Nb-2. Ba-Nb serisinde yapı içerisine kısmen girdiği söylenebilir. Bu piklerin Nb konsantrasyonu ile şiddetinin artması.75Gd0. Taka ve ark. Ba-Nb serisine ait olan X-ışını kırınım desenlerinde (Şekil 4. Tc değeri oksijen eksikliğine çok duyarlıdır. Nb katkısından ileri geldiğini göstermektedir.71360 A° olarak bulunmuştur. b = 3. Gd-YBCO.40’da Gd-YBCO’da görülmeyen ilk kez Ba-Nb-1’de görülmeye başlayan ve şiddeti Nb konsantrasyonu ile artan kırmızı ve mavi oklarla gösterilen pikler görülmektedir.Gd)BCO bileşiklerinde c ekseninin artması Tc değerini baskılar. b = 3. b = 3. Nishida ve ark.8185 A° . (Y. 1987.5Ba2Cu3O7-δ ve Y0. Gd-YBCO için hesaplanan örgü parametreleri a = 3. Oksijen eksikliği de yapının örgü parametrelerini artırmaktadır (Taka ve ark. Ba-Nb-4’te piklerin şiddetlerinin aynı mertebede olması tanecik yönelimlerindeki benzerliği göstermektedir.155 sıcaklığı (925 oC) ile (Murakami 1992) aynıdır.84493 A° . Nb’un hem Ba bölgesine katkılama hem de Cu bölgesine katkılama çalışmalarında medana gelen bu piklerin aynı açı değerlerinde ortaya çıkması Nb’un yapıya girdiği bölgenin Ba ve Cu’da bağımsız olduğunu göstermektedir.8243 A° . Hesaplanan örgü parametrelerinin literatürde bulunan değerlere çok yakındır. 1987). YBCO ince filmde Cu bölgesine Nb katkılamasında x = 0. Dolayısı ile Nb.

Ba-Nb-2 için 91.681 K. Ba-Nb serisi ve Cu-Nb serisinde Nb’un artışıyla gözlenen piklerden farklı açı değerlerindedir.654 K. Nb atomunun atomik çapı Ba ve Cu atomunun atomic çapları arasında bir değerdedir Tablo 3. 1987.51) sırayla Cu-Nb-1 için 87.13) düzgün bir değişim gözlenmemekle birlikte.672 K olarak ölçülmüştür. (2008) yaptıkları bir çalışmada toz haldeki Nb’a ait XRD piklerini tespit etmistir. Ancak Nb’un örgü içinde işgal ettiği yer doğrulanamamıştır (Srinivas ve ark. literatürde YBCO için verilen 91-94 K (Tarascon ve ark. Bu durum Tc değerinde anlamlı bir değişikliğe yol açmamıştır.785 K. genel olarak Nb konsantrasyonunun artışıyla bir azalma görülmektedir. 1998).421 K’dir. Yang ve ark. Cu-Nb serisi için ölçülen Tc değerleri (Şekil 4. 1994) değerlerine yakın değerlerdir. Küçük dalgalanmalar olmakla birlikte genel olarak Nb konsantrasyonunun artışıyla Tc’de bir azalma meydana gelmektedir. Bu da Nb’un kısmen yapıya girdiğini doğrulamaktadır.6Gd0. Miraghaei ve ark. Ancak bulunan pikler. Ba-Nb-1 ve Cu-Nb-2’deki Tc değerinin Saf YBCO ve Gd-YBCO değerlerinden yüksek olması SEM fotoğrafında (Şekil 4.782 K’dir.29) görüldüğü üzere taneciklerin büyük ve tanecikler arasındaki boşlukların az olmasından kaynaklanmaktadır.156 görüldüğü belirtilmiştir. Bu değerler daha önce Ba bölgesine Nb katkılama çalışmaları mevcut olmadığından literatürle karşılaştırılamamıştır. Bu durumun Gd’un oksijen tutma yeteneğinden kaynaklandığı düşünülmektedir. Ancak XRD sonuçları Nb’un yapı içerisindeki yerinin sabit olduğunu göstermektedir. Cu-Nb-3 için 91. Ba-Nb-4 için 89. 1987. Ba-Nb-3 için 91.967 K. 1987. 1995). 1987. 1989. Saf YBCO ve Gd-YBCO’nun Tcoffset değerleri sırasıyla 92. Hor ve ark. Guillaume ve ark. Nb’un Cu bölgelerine yerleşmesi durumunda örgü parametrelerinin artması. 1987. Cu-Nb-4 için 91.659 K.818 K ve Cu-Nb-5 için 88. Yang ve ark. Ba bölgesine yerleşmesi durumunda azalması beklenir. Ba-Nb serisi için ölçülen Tc değerleri (Şekil 4. Hor ve ark. 1994) ve GdBCO için ~92 K (Tarascon ve ark.1. Y0. Guillaume ve ark. 1987.8 K’dir (Feng ve ark.118 K ve Ba-Nb-5 için 89.193 K. Cu-Nb-2 için 92.384 K ve için 91. Bazı malzemelerin düşük Tc değerlerinde .49) sırayla Ba-Nb-1 için 92.4 için literatürde ölçülen Tc değeri 92. Bu değerler. Hong ve ark. Gd-YBCO’nun örgü parametrelerine göre Ba-Nb ve Cu-Nb serilerinin örgü parametrelerinde (Tablo 4.

225 değerine kadar çıkılmış ancak Tc’de ciddi bir düşme gözlenmezken kritik akım yoğunluğu (Jc) değerlerinde ise bir düşme gözlenmiştir. 1995. Ba-Nb-4 için 23.7880 A/cm2 ve Cu-Nb-5 için 19. 2002. Gd. Saf YBCO’ya ait Jc değerinin büyük olması sinterleme sıcaklığının eriyik faz sınırında olmasından kaynaklanmaktadır. sıkı paketlenmiş bir tablet yerine gevşek dokuya sahip bir tablet olmasına neden olabilir. Gd-YBCO için 85.9137 A/cm2’dir. Ba-Nb-3 için 30. 1994.3298 A/cm2.9142 A/cm2. Genel olarak akım yoğunluğu artan x miktarı ile azalmaktadır.0481 A/cm2. Cu-Nb serisine ait malzemelerin Jc değerleri sırasıyla Cu-Nb-1 için 93. Ba-Nb-2 dışındaki malzemelerde Nb konsantrasyonu arttıkça Jc değerlerinde bir azalma söz konusudur. Cu-Nb-2 için 67. Ba-Nb serisi ve Cu-Nb serisi . Sentezlenen malzemelerin yoğunlukları Nb konsantrasyonu ile düzgün bir artış veya azalış göstermemektetir. Bu durum Nb’un yapıdaki taneciklerin arası boşlukları doldurarak oksijen tutma yeteneğini etkilediğini göstermektedir (Srinivas ve ark.2407 A/cm2. Cu-Nb-3 için 89. Cu-Nb-4 için 77. Srinivas ve ark. Ba-Nb-2 için 39. gevşek yapıda farkedilebilir bir yoğunluk farkı meydana getirebilir. Ba bölgesine Nb katkısı yapının oksijen tutma kapasitesini artırarak Tc değerinin düşmesini engellemesine rağmen tanecik boyutlarında küçülme meydana getirerek Jc değerlerinin azalmasına neden olmaktadır. Grekhov ve ark.8510 A/cm2. Nb katkılı YBCO süperiletkenlerinde süperiletkenliğin baskılanmasını geciktirmektedir.3696 A/cm2. Grekhow ve ark. I-V değerlerinden hesaplanan Jc değerleri Saf YBCO için 89.9136 A/cm2 olarak ölçülmüştür. Toz malzemelerin preslenmesi esnasında uygulanan basıç değerinin küçük oluşu. Çalışmada katkı miktarı x = 0. Ba-Nb serisine ait malzemelerin Jc değerleri sırasıyla Ba-Nb-1 için 34. Basınç değerindeki küçük sapmalar. Ba-Nb ve Cu-Nb serisinde Nb konsantrasyonun artışıyla birlikte Jc değerlerinde azalmalar meydana gelir iken Tc değerlerinde küçük azalmalar meydana gelmektedir. Eriyik yapıdaki YBCO’nun Jc değeri bulk YBCO’nun Jc değerinden daha büyüktür (Murakami 1992). 1995). SEM görüntüleri ve EDS sonuçları bu durumu desteklemektedir. süperiletkenlerin tanecikli yapısıyla açıklanmaktadır (Taka ve ark.6431 A/cm2.2266 A/cm2 olarak hesaplanmıştır. 1994).157 yüksek akım yoğunluğuna sahip olmaları.6774 A/cm2 ve Ba-Nb-5 için 12.

Bu açıdan.4BCO bileşiğine Nb katkılanarak elde edilen Y0.4Ba2Cu3-xNbxO7-δ bileşiklerinde. bununla birlikte Ba bölgesine x = 0. yapısal ve süperiletkenlik özellikleri üzerine etkisinin araştırıldığı bu çalışmada.025 ve Cu bölgesine x = 0. .075 katkı miktarlarında elektriksel özellikler üzerine olumlu etkiler yaptığı gözlenmiştir. Literatürde Ba bölgesine Nb katkılamasına ait hiç bir veriye rastlanamayışı ve yeni malzemelerin sentezlenmesi ile elde edilen bileşikler için yeni veriler elde edilmiş olması araştırmayı alanında önemli kılmaktadır. magnetik özelliklerinin ve yapı arıtımı (structure refinement) gibi yapısal özelliklerin araştırılması ileriki zamanlar için planlanmaktadır. Ba ve Cu bölgelerine Nb katkısının ise olumsuz sayılabilecek etkiler yaptığı. katkılamalarının malzemenin elektriksel. araştırmanın kapsamına dâhil edilmesi gereken. Gd katkısının YBCO’nun yapısal özelliklerinde olumlu etkiler yaptığı.158 karşılaştırıldığında. elektriksel ve süperiletlenlik özellikleri üzerinde önemli bir değişmeye sebep olmadığı. Sonuç olarak.4Ba2-xNbxCu3O7-δ ve Y0. Ayrıca. zaman kısıtlaması ve ölçüm cihazlarının durumu gibi sebeplerden dolayı araştırma kapsamına alınmayan. genel olarak Cu-Nb serisinin Ba-Nb serisinden daha yoğun olduğunu söylemek mümkündür.6Gd0.6Gd0. fakat malzeme ve veri çokluğu. YBCO süperiletkenlerinde Y bölgesine Gd katkılanarak elde edilen Y0.6Gd0. araştırmanın bundan sonraki ilgili çalışmalara ışık tutacağını düşünüyoruz.

Karen. P. Murakana... Marques. Moreira.. C. G. Kjekshus. J.. M. A. 1999. Vantomme A.... 244-248. 1989. A. J. J. Ö.... M. A.. J. T. J. “Upper critical magnetic field of Y1−2xCaxThxBa2Cu3O7-δ”.. Vantomme A. G. Pages 65-68. 1991. Sousa. Ö. M. Correia. 807-812.. P. J. E. The Isolde Collaboration. V. Nygren. M.. F. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research B 148. Galindo. V. “Microscopic studies of radioactive Hg implanted in YBa2Cu306+x superconducting thin films”.. E. V. Correia.. “Stability studies of Hg implanted YBa2Cu3O6+x”.. Weiss. U. 3(3) pp 428 – 431..... C. G. J. 1999... A.. A. A.. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research B 147. A. F. Amaral....159 6. 698-708. Baptista.. Marques... J... Galindo. Langouche. Lourenqo. Melo. Z.. Rapp. 1989. 511 512. E. S. B. Weiss. F.. P. A. Alves. ANDRESEN. B.. N... Soares. Nature 410. F.... A.. KAYNAKLAR AKIMITSU. A. P. Chem. Physica C: Superconductivity Volumes 162-164. J.. vop Papen. Wahl. “Cadmium substitution in yttrium barium copper oxide (YBa2Cu3O7-δ) and bismuth strontium calcium copper oxide (Bi2Sr2CaCu2O8+δ). Mendes J. Nakagawa... “Substitution for copper in YBa2Cu3O9-δ by 3d and pre-transiton metals”. Kingon. P.. J.. 1998. J. T. ANDERSSON.. G.. V. Alves.. I. V. J. ANDREAS. Physica C: Superconductivity Volume 160. Z. C. S. P. Rapp. Yuji. J. M. da Silva. Soares. J. G. Acta Chemica Scandinavica 45. S. Sousa. 2001.. da Silva. “Structural. Langouche. A. 1991. A. M. b . Wahl. ANDERSSON. The Isolde Collaboration. C. J. Part 1. U. Lourenço. Lourenço. Correia. Melo. A. “Superconductivity at 39 K in Magnesium Diboride”. Nagamatsu. Pages 725-726... AMARAL.. P. B. G. G.. The Isolde Collaboration. J. Soares. H. 1991. Marques. Amaral.. Issue 1.. Hegedüs. J. T.. Senateur. S. Alves. F... J. G. Senateur. “Stability and diffusion of Hg implanted YBa2Cu3O6+x”. da Silva. M. Fjellvag. T. ARAÚJO. M. J. Sousa.. a ARAÚJO.. thermal and electrical studies of the Y1−2xCaxThxBa2Cu3O7−δ system with 0 ≤ x ≤ 0. M. A. J. Arafijo. vop Papen. H. 63 – 64...20”. Journal of Magnetism and Magnetic Materials 177 181. Mater.

No. Joshi. P. Galluzzi. D. “High magnetic field transport properties of (Nd. N. Gambardella. Mancini. Murakami. Vol. H.. Cs) substitution on the magnetoelectrical properties of Y1Ba2Cu3O7−y granular superconductors”. A.. 1988. Celentano. G. “Solid State Physics”. Journal of Solid State Chemistry Volume 103. BALDHA... Tarte. Mermin. S6–S9. Rulmont. P... Ch. Issues 1-2. Pages 44-50. D. M. K. B.8Cr0. Laurent. Barat. Muralidhar... Bull.. 1976. pp. Noto.. Vanderschueren.. Isono. Bhattacharyay. G. . Na. Basu. Tepe. K. K.. 1943-1946.. 0. Abukay.. Jotania. 1993. Caccavale.. N. BADRI. Sci. Gd)Ba2Cu3Ox bulk”. A. Kulkarni. S. Pages 472-480... Serincan. Physica C: Superconductivity Volume 207. Greaves C... T. H. R. Phys... Res. Issue 10. Buchta. Sci. 320–324. 2004.. P. “Electron paramagnetic resonance of high-Tc superconducting composites YBa2Cu3xScxO6±δ”. U.. T.. “Critical hole density for superconductivity in Srcontaining phases related to YBa2Cu3O7 structure. V. Sen. Solid State Communications Volume 68.. Mukherjee. BANĂCKY. B.. R. Pages 539-545. B. M. I.. G. Ghosh. N. AVCI.. A.160 ASHCROFT.. F. P. J.. V. “Effect of Ca doping in YBCO superconducting thin films”.... Petrisor.. Slater. superconductivity and cation substitutions in YSr2Cu2. Issue 6. “Developing a trilayer processing technique for superconducting YBa2Cu3O7−δ thin films by using Ge ion implantation”. M. J.. Turan.. A. Oktem. College Edition. and Varadaraju. 477–481. Technol. “Superconductivity in the system YBa2−xCaxCu3O7−δ”. Solid State Communications Volume 71.. V. S. L. U. A. 1997. AUSLOOS. 2004. Supercond. R. Rajasekar. Technol. Supercond. 1993.. 237-243.. M. Chakraborty. Greaves C. USA. Physics Letters A. K. BABU. T. “Structure and superconductivity studies on LnBa2-xSrxCu3O7 (Ln = Yb and Lu. BABU.. N. 2001. S. “Structural Disorder in YSr2Cu2CoO7 and Substituted Variants”. pp..0 ≤ x ≤ 0.. J. 105. P... LoRusso. 1989.. Hanic. Cigaň A. W. 2005. Valko.. Mat. Koshizuka. P.. P. A.. Rufoloni. N. M. U.5)”. 17. Pages 839-841. H. G. D. 226. P. 18. Physica C 401. N. Pelikán. AWAJI. 591-602. BANDYOPADHYAY. P.. Issue 2.. Ciontea. Kilgour.. R. 27. H. Watanabe.. G. Thomson Learning Inc.. W... Chem. N. “Effects of alkali cation (Li. “A study of superconducting (Yl-xCax)Ba2Cu3Oy”. F.. K. S. N. 1992... Eu.. Pandya.2O7”. AUGIERI. A.

. CASTRO. R.. P. 2004. M. Technol. C.. D. “Transport properties of large-angle grain boundaries containing point defects in YBa2Cu3O7−δ”. G.. Harrison. Qi. S. BUZEA. A. “New cuprates with the “1212” structure (M'. G. A. Technol..... Pooke. C. A... BEALES. M. 1992. S.. Annabi. 2006.. X. T.. Neves. Kezerashvili.3)Cu2O7-δ”. M. C.. 2004. Issues 4-6... BORTOLOZO. 2005. Meylan. Dineen.. R. J. Bowden. E.. D. M. Physical Review B 69. “Ca doping of YBCO grain boundaries”. L. F. Ferreira. Williams G. 2002. J. Freeman. G. Pages 1-8. R. Tallon. M.. Physica C 442. A. BERENOV.161 BEALES. Physica C 372–376. Pages 383-393.. Physica C 388–389. . J. J . Cu”. Issues 1-2. M... Crabtree.. “Sb2O3 katkılı YBCO süperiletken seramiklerin karakterizasyonu”. MacManus-Driscoll. M. Hall. Zheng. Palau. Zammattio. D.... Harrison... Bi and M = Cd. R1-R8.5Cd0. D.. Machado.7Ca0. 18.. Sci. C. Levine. Deutscher. 1119–1122. M.. M. Puig. 13–19. M. J. Dineen. W. M. dos Santos. 2002. İzmir. Mani. 2003. H. Hall. microstructure and transport properties of Bdoped YBCO system”. BİLGEÇ. S. M.. A. 876–878. P.. Obradors. K. T.. Staines. R. Rodríguez Jr. 1991. ve Robbie. Physica C 372–376. Y2Ba4Cu7O15−ξ and YBa2Cu4O8”. Foltyn.. B. Flower. Zouaoui. Physica C: Superconductivity Volume 174. CARRILLO.. Ya. V. Farvacque. 1059–1062. BUCKLEY. N. A... Welp..M)Sr2(Y.Ca)Cu2O7 where M' = Ce. Sci. “Structure. Jacobson D. G. G.. Physica C 408–410. M. 5 47-49. “Transport measurements in overdoped YBCO thin films”. R.S. 2004. 212502. G. W. Presland. Johnson. L.. H. R. Supercond. MacPhail. P. R.. M..... Ben Salem. “Growth and microstructure of MTG REBa2Cu3O7/RE’BaCuO5 with heavy rare earth elements”.. K. L... BOYKO. 1993. H. 339–340.... B. E. H.5)Sr2(Y0. Claus.and La-substitution in YBa2Cu3O7−ξ.. Zn. Physica C: Superconductivity Volume 207. Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi. L.. BEN AZZOUZ. Veal. C. “Ca. Parberry. “Influence of the Ta doping on the peritectic transformation of YBaCuO superconductor”. M. X. V.. Supercond.. U. Van Tendeloo. A. M. Cd)-1212 phase (Pb0. A. P. “Assembling the puzzle of superconducting elements: a review”. Chen. W. S. T.. S.. “Superconductivity at 92 K in the (Pb.

D. Chen. J. Zhao.. 1990. CHEN. D. Rhyne. Zahurak. H. “Crystal structure and high-Tc superconductivity in the system GdBa2−xSrxCu3O7−δ”.. 2003. ÇELİK. Sci. Appl. Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik Anabilim Dalı. p. “Superconducting and normal state properties of the Y1-xCdxBa2Cu3O7-δ system”. F. 143–147. 2005. H. M. a CIEPLAK. Bryden. C..-C. Soc. R. Ramirez. W. CHANDRACHOOD... Gd. C. Xiao... Y. J. C. Chien. S.. B. B 37. Chen. B 42. Xiao. J. Phys. 5-28. Ho. C. Pages 1005-1009. M. Chang.. Z. Part 1. “Studies on superconductivity in Y1LaxBa2−xCu3O7 compositions”. Rhyne. M. Stalick. Chang T. L.. Solid State Communications Volume 66. H. 1988. M. E. 287-292. 57.. S. Chien.. X. Pages 715-718. 2006. “Oxide superconductors”.. Forrest. 934. Physica C. and normal state of YBa2Cu3O7”. Yb) systems”.. R. M. 1990.. S. van Dover. 16. I. “Incorporation of gold into YBa2Cu3O7: Structure and Tc enhancement”. Kao. M. Technol. J. b CURRIE. C.. Issue 7. F. K. J. 6200 – 6208. W. Fleming. 1989. J. CHEN. Yao. C. 83[1]. 1988. Issue 3-4. Doktora Tezi. R.. A. Phys. 130–136. Dy. “The effect of Ca doping on the superconductivity of NdBa2Cu3Oy oxides”. K. D. Y. Mulla. “Chemical preferential doping in grain boundaries of melt textured YBa2Cu3Oy superconductors”. I.162 CAVA. Supercond. J. “(Y1-xYbx/2Gdx/2)Ba2Cu3O7-δ ve (Yb1-xGdx)Ba2Cu3O7-δ süperiletkenlerinin yapısal ve fiziksel özelliklerinin incelenmesi”. superconductivity. Issue 11. “Superconductivity in the RE1−xCdxCu3O7−δ (RE = Y.. G. Sunshine... Ş. R.. B.. CAVA. T. Rev. 2000. 1988. Trabzon. Stalick... Solid State Communications Volume 68. Sm. Bakhshai. Materials Chemistry and Physics 89. C.. T. Zhu.. Volume 165. G.. “Unexpected effects of gold on the structure. J.. CIEPLAK. Wang.. A. L. A. B. J.. Lett. Rev. 1990. B. Batlogg. Phys. 5912 – 5915. C. “Ba2-xLaxYCu3O7±δ perovskite compounds: Crystal chemistry”. M. Pages 87-88... P. J. C. R. A. A. . A.. . W... Nd.. Physica C: Superconductivity Volumes 162-164.. Z. Ceram... Rietman. Sinha. J. Artymowicz.. Am. CHIN. CHENG.

T.. T.2)Ba2Cu3O7-δ top layer on the transport properties of a-axis oriented YBa2Cu3O7-δ thin films”. Bi2Sr2YCu2O8+z.. L. “Observation of changes in the atomic and electronic structure of single-crystal YBa2Cu3O6. Pages 160-162. J.. F.. K. B. Yang. M. “Effect of chemical substitution on superconductivity in YBa2Cu3O7−z. “Preparation and properties of YSr2Cu3−xMxOy (M = Li. C. “Superconducting and normal state properties of Y1−xMxBa2Cu3O7−δ (M = Pr. “Gümüş difüzyonunun YBa2Cu3O7 süperiletkeninin yapısal ve süperiletkenlik özellikleri üzerine etkisi ve süperiletkenlik durumuna göre X-ışını üretim tesir kesitinin ve flüoresans veriminin değişimi”. C. 1988..163 DALICHAOUCH.. T. Tyson. T... 17. and Bi2Sr2CaCu2O8+z”.. Physica C 372–376.. Erzurum.. Physica C: Superconductivity Volume 190. E. DOĞAN. C... N. Grasmeder. Physica C: Superconductivity Volume 152. Stat. W and Re)”. T.. V. L. C. Y. A. M. B. W. C. DIENG.. C. Zhou H. Seaman. O. “Diffusion in high temperature superconductors”. P. J. Schöppl. DELAMARE. J. H...... DE GROOT. Weller. Sorrell.. A. Issue 5. Ti. Liu. (a) 158. C. 638–641. Sci. DEMİRCİ. Dogan. Ga. Maple. D.. Zhao. S. G. 1992. Torikachvili. DZHAFAROV. Kim. 1991. Grow.6 accompanying bromination” Physical Review B. D.. A.. Bäuerle.. Pages 483-485.. Physica C: Superconductivity Volume 196. DOU. Issues 1-2. K. Fe. Pedarnig. Konya.. Pages 141-152. Issues 1-2. Issue 9. 66. 2002. P. Rapson. Y. “Observation of spin glass behaviour in Y(Ba1−xLax)2Cu3O7+y”. Solid State Communications Volume 65. “Tanecikli magnetik CoCu ince filmlerinde yüzey pürüzlerinin tabaka kalınlığı ve magnetik direnç ile ilişkisinin FPP.. D. Supercond. R. Phys. A. Lanchester.. Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik Eğitimi Anabilim Dalı. Pages 1001-1006.. Wu. M. Na)”. Co. M. J. GIXD ve XRR karakterizasyon teknikleri ile araştırılması” Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi. . 1996. P. D. 2005. Cr. M-P.. Mo. R45–R58.. DIKO. W. Lee. X. “Cracking in melt-grown RE–Ba–Cu–O single-grain bulk superconductors”.. 014508. Guo. P. Technol. K. Rainford. Sol. 335.. DEN. 2002. A.8Ca0. J. Ge. Yu. R. Croft. “Influence of (Y0. Y. Ignatov. M.-Y... 1988.. M. Doktora Tezi. S. 2004.. Al. Woicik. Kobayashi. B. 2000. Early.

. A. J. 352–355.. “Superconductivity in Y1−yNayBa2Cu3Ox”....164 EBARA.... “Fishtail effect. John Wiley & Sons LTD. Issue 9. Physica C: Superconductivity Volumes 153-155. Nowik I. Azezb. 2002.. Issues 1-2. W. Pages 39-41.. Lösch. Shobakia. Issue 1. Lehavi. A. Salem.. Schlichenmaier. M. 1991. “Superconducting characterization of nonsuperconductors/high-Tc cuprate superconductors”. Monceau. Technol.. M. FRANCK J. V... J. S. FJELLVǺG. K. 18. A. V. EHMANN. K..99Yb0. Kurkin. Wolfus.... M.. Zoller. Pages 49-50. B.. FELNER. N. -K. A. A. “Superconductivity in the system (AlxY1-x)Ba2Cu3O6.. “New family of superconducting copper oxides Bi cuprates of type 1212”. Physica C: Superconductivity Volumes 162-164. 2004. GAFUROV. “Manipulation of Ba---O layers inducing orthorhombic . A. Hasan (Qaseer). FENG. R. Pages 898-899. Y. EL ALİ. A. FARTASH A. J. Y.. M. . 75–84.. A. 1988. M. Nissel T.. 2005. H. A. 1998.. Mohamed. A. Andresen. magnetic properties and critical current density of Gd-added PMP YBCO”. FOSSHEIM. Hidaka.tetragonal phase transition in YBa2−xSrxCu3O6. F. Jung. Wischert. S. Y. Physica C 426–431.01Ba2Cu3Ox (6 ≤ x ≤ 7) compounds: evidence for an anomaly near the superconducting transition”. 1434–1438. Pages 1-6. K. Karen.. A.7”.. Kishida. L.... G. Solid State Communications Volume 66.. “The effect of substituting potassium for barium on the superconductivity of RBa2Cu3O7 (R = Y and Eu)”.. C. 1987... Pages 869-877. Ben-dor. Al-Omaric. Ziqd. K. Izotov.. I. 1989. J. Zhou. Southern Gate.. Tholence. J. M. Albissb. A. Kh... Part 1. N. Kowitt. “Superconducting properties in relation to chemical pressure in YBa2Cu3O9-δ”. Physica B 321. 2308 – 2310. Vallier. L. Physica C: Superconductivity Volume 198. 2005... Sudbo. Oesterreicher. Koshizuk. P.. Chichester. 320–323. “Temperature dependence of the EPR linewidth of Yb3+ ions in Y0. F. Y. P. P. The Atrium. K. H.. “Superconductivity Physics and Applications”. L. Kjekshus. L. K. S. Sci... Supercond. Part 2.. Kemmler-Sack. 1992. Kh. Khasawnieha. A. “The paramagnetic contribution in the magnetization behavior of Y1-xGdxBa2Cu3O7”. B 36. Huebener R. Materials Research Bulletin Volume 26. Rev... P.. Barbara.. Wen. A. Subramanian.5+δ”. England. B. 1988. I. Phys. P.. GANGULI.. Aminov.. I. Sulpice. Physica C 297.

Altunbaş. 5-8.. O. E. R. Steger P.. I. O. 1997. “Crystal structure. R. Supercond. Physica C: Superconductivity Volume 161.. x = 6 and 7) compounds”. Physica C: Superconductivity Volume 270. A.. A. M. Volume 28... Trounov. Materials Letters.9O8 (M = Nb. Baydakova.. Technol. “Nb and Ta substitutions in YBa2Cu3O7−x and related phases: Structural characterisation of La1. Lyublinsky. Slater. Veselovsky... Pages 245-251. Liniichuk. GÖRÜR. A. U. J. Staub. Pages 251-257. I. b GREKHOV..: Condens.. “On the effect of Cd doping and Cd-La codoping in YBa2Cu3O7 – δ”.. Mesot. Sci... L. Semchinova... A. 18-24.. M.1M0. Vlasse.. L. “A systematic low-temperature neutron diffraction study of the RBa2Cu3Ox (R = Yttrium and Rare Earths... 7963-7976.. 2004. Ta)”.L. Issue 2. C. P.165 GINZBURG. C. Fischer. 2005. World Scientific Publishing Co. 5. Pte. Technol. I. 35–42. Terzioğlu. “Growth mode study of ultrathin HTSC YBCO films on YBaCuNbO buffer” Physica C 324. ve Andryushin. 1996. V.. 1989. Küçükömeroğlu. Borevich. P... 231-235.. Dunaevsky. Phys. M. V. Sakharov.. Lyublinsky.. Steger. “Study of bulk and single crystal YBa2-xSrxCu3O7-δ superconducting materials”. R. a GREAVES. GOLBEN. GREKHOV.9Cu2. “Superconductivity”.. Baydakova.. P. Furrer A.. 1994.. GREAVES.. T. Titkov. M. I. GREKHOV. R. 1989. “The effect of Ag diffusion on properties of YBa2Cu3O7-x thin films produced by electron beam deposition techniques”. A.. Delimova. Henggeler. W. P. Pages 25-34. Delimova. Part 2. Roessli.. B.6)”. 1996. Supercond. V. 1999. I. A. Superconductor . M. L. Ltd... 1994. I. Physica C 418.. 2... Singapore. J. GUNASEKARAN.. 39-46. Pages 1295-1296.1Ba1.. Davydov. M. A. GUNASEKARAN. GUILLAUME.. Issues 1-2. “The structural effects of Na and Ca substitutions on the Y site in YBa2Cu3O7-x”. “A new buffer layer for high-quality HTSC ultrathin film fabrication” Physica C 276. Slater. Allenspach. Matter 6.0 ≤ x ≤ 1.. 1992. Hellebrand. V. V. C.insulator transition in YBa2Cu3−xNbxO7 material” Physica C: Superconductivity. Delimova. . Liniichuk. I. L.. Varilci. Volumes 235240. Lyublinsky. Sci. L. oxygen stoichiometry and superconducting properties of GdBa2−xSrxCu3O7−δ (0. Liniychuk. Issues 4-6. J. B.A.. P...

Y. Nd. Cardwell. 1989. Forster. Bechtold. W and Re) from single-crystal X-ray and powder-neutron diffraction substituent site preference and oxygen defect structure”. Cava. Issues 1-2. Kwei. Q.. Y. Kim. HOR. Torrance. S. Issues 1-2. A. Vol. L... “Structure of YSr2Cu3−xMxO7+δ (M = Mo. T. “Superconductivity above 90 K in the square-planar compound system ABa2Cu3O6+x with A = Y.. HUANG. J. Yanagisawa M. Yoshida. A... “Effect of doping of cadmium oxide to Y-Ba-Cu oxide”. K) and the system Bi-Ca-Sr-Cu-O” Physica C: Superconductivity Volumes 153-155. 1992. Physica C 392– 396. Sm. “The effects of Pr-doping on the critical current density in YBa2Cu3O7-δ”... Er.. HARADA. . Physica C: Superconductivity Volume 193.. I.. Braun. G. J. R. Appl. H. A. L. Subramanian... Wang. 1988. J. HUANG. 22. Pages 892-893. R. Ho. Phys. Pages 125-136.. Physica C: Superconductivity Volumes 153-155. R. “Structural phase transformation in the superconducting YLaxBa2−xCu3O7 compounds”. T. H. J. 1988.. Physica C: Superconductivity Volume 257.166 GUPTA A. Pages 904-905.. Ho... “Effect of atomic substitution in high-temperature superconductors: YBa2-xMxCu3O7−δ (M = Na. Schneider...and Ca-doping on the flux pinning and superconducting properties in YBa2Cu3O7-δ. Peck. 2002. 1987. pp. 18. Z.. HARLOW. Physical Review Letters.. Suryanarayanan. Shi. IGUCHI. W.. Eu. Nazzal. 1996. 58.. Karimi R. Meng. C. M.. Krajewski. A. Santoro. Lett. D. Gd. A. C. K.. 1901. D. 48–54. H. 2 . W.. T. Tokura. K. Hosaka S.. and Lu”. F... Physica C 383. La. Q.. HARI BABU. I. Y. R. H.. Huang. P. “Hall effect measurement of Y1-xGdxBa2Cu3O7-δ superconductors”.. 1891-1894.. “The effect of Pr.. Pages 196-206. Chu. Tarrant. 52. 1988. J. No. H. N. 2003.. The Journal of the Korean Physical Society.. Gao. Part 2. Y.. L. K. 2003. J. 110–115. M. B. Physica C 388–389. Part 2. H. J. “The chemical composition of uranium-containing phase particles in U-doped Y–Ba–Cu–O melt processed superconductor”. 729– 730.. Sugishita. Yoshida. Kambara. “Neutron powder diffraction study of the crystal structure of YSr2CoCu2O7 and Y1−xCaxSr2CoCu2O7”.223. R. HARADA. K. F.. HONG.

Jo.. No. H....7515. H. B 37. 1992.5+δ”. “Lanthanum substitution for barium in YBa2Cu3O9−δ”. J. Journal of Solid State Chemistry Volume 92. KEWI. A. KASPER.. Supercond. Issues 3-4. pp. R. Andresen. K. Pages 163-172.. Y. W... Solid State Communications. Physica C: Superconductivity Volume 194. K. T. Shiohara... Y-H. 7510 . 18 249–254. “Superconductivity in Y(Ba1−yLay)2Cu3O9−δ”. Bratsberg.Yoshinaka. “Fabrication of Y1-xRExBa2Cu3O7-y film by advanced TFA-MOD process”. “Superconductivity in Yttrium-Terbium-Barium-Copper Oxide”. C.. T.. Sci. N. Mohamed. Shi.. A.. Physica C 426–431. b KAREN. IIDA. 44. 1990. KAREN.. A. A. P... 1988... H. W. “Neutron powder diffraction study of Cu-site preference of Li dopants in YBa2(Cu1−xLix)3O6+δ”. Murata.. J. Kjekshus. Acta Chemica Scandinavica. Tokumoto. Babu. H. K. Yajima.F.. A. P. “Effect of substitution of Bi. Issue 2.. H. Andresen. Braaten. KANEKO. P. Hirabayashi. Teranishi. K. Kimura. “Lanthanide substitution in YBa2Cu3O9-δ”. Pages 57-67. Kjekshus. J. Phys. A. Kjekshus. Sugise. A. J. “The effect of nano-size ZrO2 powder addition on the microstructure and superconducting properties of single-domain Y–Ba–Cu–O bulk superconductors”.. 2005. and Fe on the structure and superconducting transition of Y1Ba2Cu3O6. J. G. N.. 949–953. Goto. Fjellvåg. E. Martinson. “Chemical pressure and other effects of strontium substitution in YBa2Cu3O9−δ. Ga. Baenziger.. E. A.. Franck.. Vol. a KAREN... Pages 257-273. A... Reddy. N. Issue 1. Nakaoka. 1.167 IHARA. Vol. 1988. H.. Aoki.. KAREN. Matsuda. Cardwell.. H. H. 2005. Y. Ott.. Fjellvåg. Izumi. P.. T. 1992.. 1991. M. D... .. A. 68.. L.. A. Journal of Solid State Chemistry Volume 97. pp. Phys. -K. Appl. Terada. M. A. Jpn. M. No. S. Fuji. Fjellvåg.. Issue 1. Schweitzer. F. O. R. J. 1987.. 26. P.. W... H. Savage. 57-60. Rev.. Matsubara. Technol. Journal of Solid State Chemistry Volume 93. E. Peterson. J. L1413-L1415. Y.. JUNG. 1991... Fjellvåg... Kjekshus. 9941001. Pages 307-320. G. Miner. M. “Possibility of Superconductivity at 65°C in Sr-Ba-Y-Cu-O System”. S. R.

S... Takagi.9Na0. H. “Fabrication of Sm1Ba2Cu3O7 coated conductors using the co-evaporation method”. L.. Nakamura.. Park.168 KITOH... KITTEL C.1Cu3O7-δ”..65Cu nuclear quadrupole resonance study of Ni-doped YBa2Cu3O7”. Poeppelmeier. Technol. C. S. “Introduction to Solid State Physics”. Izumi. 7th Edition. O.. 27.. Koblischka. Suzuki. Phys. Meguro. Liu... “The effect of La substitution on the superconductivity of Ba2YCu3Oy”.. Sci.. KOMATSU. R. LIANG. Chang.. “Fabrication of Y1-xRExBa2Cu3Oy films on single crystalline substrates and IBAD buffered metallic tapes by advanced TFA-MOD process”. J. Aoki R. A... Japanese Journal of Applied Physics. Chung. H. Shiohara.. R. M. LIANG.. K.P. LEE. Halperin.. Supercond. Qiu. H. Sung.26. 1988. Wang. LEE. G.. Z. “Study of tin + cerium doping in YBCO bulk top seeded pellets”. Y. T. “Effect of Mg Addition on Superconducting Properties of Ba-Y-Cu-O Ceramics Prepared by the Melt Quenching Method”. T. I.. L. 185–190. KOBLISCHKA-VENEVA. Jpn. Chen.. USA.... Y.. T. T. 2006. Phys.. Appl. Tanaka. Yamashita. Kim. T. 2003.. M.. J. R.7... 1989. 2000. K. Y. 1987. X. “The effect of substitution of La for Ba and Ce for Y on the Tc of superconducting Ba2YCu3O7”. 2000. “Flux pinning energy of YBa1. Pages 83-88. “Structural and microstructural characterization of a high-Tc superconducting YbaSr2Cu3O7-δ”.. L2063-L2066. Matusita K. J. Physica C: Superconductivity Volumes 392-396. pp.. Sato. Y... M. Nakamura. 17... “Microstructural studies of K2CO3 and Rb2CO3 doped YBCO HTSC”. R. T.. Y. Part 1. Fuji. Youm.. J. M.. Monot-Laffez. J. Inaguma. ... Appl. Luo. J. B. Wu. Y.. Physica C: Superconductivity Volume 157. 64. Yamada. 10–13. K. K. No. “63. Vol. 558– 562. compound. H. 3593. H. 1988. Yajima.. Issue 1. Physica C.. pp. 2004. L. 580–584.. Y. Itoh. R. M. Matsuda. Physica C 329. Lim. 2003. 1996. Desgardin... C. 299-307.. Physica C 340.. L1150-L1152. P. LEBLOND-HARNOIS C. Teranishi. A. LENG. W. Nakaoka. H. Aoki. Physica C 386. M. 445–448. D. Pages 596-600. LIANG.

21 5967-5976.. Vijayaraghavan. Bahrami. A. Aoki. Igarashi. . M. Ogata. “Calcium doping into YBa Cu O ceramics by the SOED method”.. “Evidence for peroxide formation in superconducting YBa2-xLaxCu3O7±δ”. Rev. Pages 357-359. MAZUMDER. S.. “Study of structural and electrical properties of YBa2-xLaxCu3O7+δ”.. K.... 2008. Granados.. Minami. P. M. Satoh. M. Y. MIRAGHAEI.. A. Solid State Ionics 107. L.. Goodenough. 1622–1625. Rajagopal. R. Physica C: Superconductivity Volume 156. A. Kyogoku..20”. B.. Solid State Communications Volume 76.... H. A.. Sequeira. 1987.. M.5Si13.5Nb3 nanocrystalline powders”. Y. 318–323. Obradors.. Tomita.... T. Journal of Materials Processing Technology 203. Pages 1285-1290. Fujita T. J. E. H... Zn. Nature 328.. H. Phys. MANAKO.. F. 1988. Chen. A. MANEO.. “Growth and characterization of YBa2(Cu1-xAx)3O7-δ (A = Mg. Hoshino. Physica C 372–376. Chen. X. Awaji. X... 3734 – 3737. R. Aoki. T-M. MATSUMOTO. H.. X. Abachi. A. Ben Azzouz. 1988. 554–560. P. Phys. “Nano-Al2O3 particle addition effects on YBa2Cu3Oy superconducting properties”. X. Yamamoto. 1988. 512 – 514. Nojima. T. Nishimura... Shimakawa. Y. T. “Superconductivity in modified systems based on YBa2Cu3O7−δ”. T. Y. Y. J.. Annabi. a MANEO. Puig. Garg.. MELLEKH. Y.. Issues 1-3. Issue 11.. K. C. Kamada. b MANTHIRAM. Ni) bars as switching elements for fault current limiters”. 2006. Y. Rajarajan. Ben Salem. Volume 148.. Physica B+C. MENDOZA. 1990.. K. Kubo. Gupta. J. K. Venkatramani.. Teva. Issue 2.. “Substitution for copper in a high-Tc superconductor YBa2Cu3O7–δ”. “Nonsuperconducting TlBa2YCu2O7 with a new crystal structure resembling superconducting YBa2Cu3O7”. Madaah-Hosseini. T. J. F.. J. M. A. “Characterization of mechanically alloyed Fe100−xSix and Fe83. T. S.. Zouaoui. S. B 37. Fujita. 1998. 41–45. Tang.. T.. December... “Structural and superconducting properties of YBa2(Cu1−xAgx)3O7 with x ≤ 0.. Y. 1987. S. Pages 315-318. Solid State Communications 140. C: Solid State Phys.. Nishimori.... Kato.. R.169 LIN. 2002..

Teshima.V.170 MOHAN. Solid State Communications 141. Lett. Phys. S... NAKABAYASHI. Physics Letters A Volume 126. “Processing of bulk YBCO”... Y. 2007. M. 2004. Vol. Dixit.. Reddy. pp. 1996. Utsumi. T. ve Ustinov.. S. L1687-L1689. “Magnetic properties of Y-substituted YxGd1-xBa2Cu3O7-δ”. Çevik. R. R. Y. Gupta. “90 K phase formation in Y---Ba---Cu---O system in ambient air through mercury substitution”. A.. A.. 980-983. Physica C: Superconductivity Volume 256. Ochi. B. Appl. Gaur.. Shelke. “The orthorhombic-tetragonal phase transformation and Oxygen deficiency in LnBa2Cu3O7-δ”. Vol. Phys. “Effects of substitution by Sc on superconductivity and chemical structures in Y–Ba–Cu–O systems”.. NISHI. Ş.. Vol.. J. Tokunaga. Singh. 349–353. 1987... S... E. K. U. Physica C 378–381. Supercond. S. Tabuchi. N. K. 61.. pp. Technol.. R. 46–52. A. Journal of Alloys and Compounds 433.i Ishizawa. K. Moriya. MÜLLER. Appl. T. C. Çelik. Pages 335-339. A.. V. Y. İzmir.. ONO. N. 1852. Jpn. J. Issues 3-4. MURAKAMI. 1992. Appl. 5. S.. 1988. J. 185-203. S. G. 1997. Japanese Journal of Applied Physics.27.. Y. . “Pd addition in high Tc Y---Ba---Cu---O oxide”. P.. NEUMEIER. MORI.. Kaur. Rajput.. Kubo. Taka. “Superconducting transition temperature enhancement in YBa2Cu3O7 by chemical substitution and the implications there of for the upper critical magnetic field”. 2002. . PANDEY. R. Yanmaz. Phys. Tanaka. 1992. Sci. Calcium and oxygen doping in YBa2Cu3Oy”. Nozaki. Sharma. 1989. 28. N.1. OKUMUŞ.. 2007. Pages 55-57... SpringerVerlag Berlin Heidelberg. Issue 1. H. ÖZTÜRK. K. NISHIDA.. Sarkar. A.. K. Vol.. No. “The Physics of Superconductors”. 26. “Superconductivity in Ba(1-x)2Sr2xYCu3O7-y”... Dokuz Eylül Üniversitesi Graduate School of Natural and Applied Sciences. 1987.. “The effect of Gd diffusiondoped on structural and superconducting properties of YBa2Cu3O7−x superconductors”. J. Manako. S.. 605–609. Singh.. Bhattacharya. J. “Preparation conditions and characterization on YBCO based superconductors”... M. Y. L64-L66. K. Jpn.

A. Bauer. 1989. T. “A powder X-ray diffraction and electrical study of Dy(Ba2−xSrx)Cu3O7−δ superconducting cuprates”.. Montréal. 1991. Raveau B... 1998.. Y(Ba1−xKx)2Cu3O7−y and YBa2(Cu1−xMgx)3O7−y”. P.. L. Pages 384-388.. Issues 1-3. Hilscher. Ayyub. P. Moreau. “Superconductivity Experimenting in a New Technology”. USA.15CuO4”. E. I. Journal of Materials Science Volume 26. D. Shaykhutdinov.. Furuse. USA.. W. S. Academic Press.. Part 2. Physica B+C Volume 148. Physica C.. PETROV.. Caignaert V. Vlasse. “Quadrupole Interactions and Vibrational Anisotropy of Tetrahedral Fe(III) in the "123" Derivative LnSr2Cu2Ga1-xFexO7 (Ln = Y. A. S. Book. “High-Tc superconductivity in the RBa2−xSrxCu3O7 system for R ≡ Y. 1192–1193. 1987. K. C. Multani. Rogl.. Glorioso.. Issue 2.. POOLE... 1st Edition. Oikawa. POPIĆ. Y.... D. Physica C: Superconductivity Volume 204. Sm and Nd”. Center of the Physics of Materials.. “High-Tc superconducting properties in (Y1−xTlx)Ba2Cu3O7−y. K. M. Canada. R. Issues 3-4. Higuchi. “Handbook of Superconductivity”. Balaev. 5873-5876. J. G.. R. T.. Québec. ROZELL.. N. Yu. Number 21. Gd. C. B. 1988. C.. A. 2007.. Pages 906-907. Ho)”.. Kirchmayr. “Heat conduction in YBa2Cu3O7-δ: effect of anisotropy and magnetic field”. P. Noji. Cunningham.. Pages 336-338. “Effect of Cu substitution by Zn Cd and Hg upon superconductivity in YBa2Cu3O7 and La1... J. Hattori A. 2000. Golben. K. 1994. M.. A. J. 460–462. RAJARAJAN. Pages 295-306. Gupta. Pages 894-895.. R. TAB BOOKS Inc. . Gokhfeld. H. Jr. G. “Non-isovalent substitution of Ba2+ in superconducting YBa2Cu3O7-y” Physica C: Superconductivity Volumes 153155. Department of Physics. L..85Sr0.. CA. M. C.. Jr. McGill University Yüksek Lisans Tezi. REMSCHNIG. M. A. Endo.. Pillmayr. Journal of Solid State Chemistry Volume 109... PROCHNOW. K. a SAITO. Eibler. P. K. Physica C: Superconductivity Volumes 153-155. A.171 PARENT. Fujimoto.. Guptasarma. 1993. 1988.. V. “Enhancement of pinning in Cerium doped Y(1−x)CexBa2Cu3O7 HTSC”.. P. A.. Part 2. N... San Diego. RYKOV. Vijayaraghavan. Dubrovskiy. Palkar.

Furuse. H. St. M. Max-Planck-Institut Für Festkörperforschung.. 17. Y. T. Appl. P. Sci. A. C. Hari Babu. K. “Effect of strain on the structure and critical temperature in superconducting Nd-doped YBa2Cu3O7-δ”. Supercond. Shibata. SALLUZZO. S422–S426. “Development of a generic seed crystal for the fabrication of large grain (RE)–Ba–Cu–O bulk superconductors”. Stuttgart. D. Fakultät Mathematik und Physik der Universität Stuttgart Doktora Tezi..Hirst. Oates.. 2005. M.. “Interaction of superconductivity and ferromagnetism in YBCO/LCMO heterostructures”. Greaves.. Y.. V. Technol. “Composition Dependence of Superconductivity in Y-Ba-(Ag. SATO. Williams. “Crystal Chemical substitutions and doping YBa2Cu3Ox and related superconductors”. Goh. M. Phys. Anderson. 2005. Jpn. 1998. L832-L833... G. J. K. A.. G. SEMWAL.. S... “Doping dependence of the critical current and irreversibility field in Y1−xCaxBa2Cu3O7−δ”. Humphreys. Z. Pages 109-112.. Shiohara. 2004.172 b SAITO. SOLTAN. T. Cardwell. pp. Y. R. . Endo.. 1994. 1-40. SKAKLE... Scotti di Uccio. C. T. Hammerl. Neumann. S506–S510. Physical Review B. P.... Slaski. Technol. A. A. D.. Hattori. M. S. K. Higuchi. Issues 1-2.. G.. Acta Crystallographica Section C. 1-6.. U. 2002. Kurmaev. Aruta. 18. Y. P.. 1987.... Strickland.. 2001. Hein... A. Oikawa. 26.Co)-O System”. C.. D’Agostino. 66. A-G. A. Uhlenbrock. J. Fujimoto.. M. Sci. Ausanio. N. 1994.. Bubendorfer. N. S.. Vol. Sci. S. N.. Material Science and Engineering. M. J. “Se and Te substitutions in YSr2Cu3O7-y and [Y/Ce]2Sr2Cu3O9-y”.. New York. Naqib. A. Plenum Press. Krauns.. 341-343.. C. SLATER. G.. Technol. “Effect of Ca doping on the nonlinear microwave properties of YBCO thin films”. Supercond. Kino. Supercond. Nakamura. SHEAHEN. E.. L13–L16. Mannhart. Physica C: Superconductivity Volume 231. R. “Tetragonal SmBa2Cu3O7-x [x = 0. SHI. “Introduction to High Temperature Superconductivity”.. D. M. E.74 (4)]”. E.. Noji. S. J. 2004. 17. SERON.. R23. M. A.. C57.. 184518.

2931–2934. Xiao.. Gavrin. K. Chen. Pages 866-867. “Superconductivity of Y1Ba2−xSrxCu3Oy system”. L2087L2090.. H.. G.Volume 66. P.. M. 52.. S. Liang. S.. Kung. Phys. 1988. STROBEL. J. C. T. 927. J. Jpn.. Kósa. L. C. J. P. 2005. A. Ni. R. G.. Purandare. Yb1-xSmxBa2Cu3O7-δ and Eu(Ba1-xSrx)2Cu3O7-δ”. Teshima. 1988. “Effect of Lattice Distortions on 90-K Class Superconductors: Y1-xEuxBa2Cu3O7-δ. Physica C: Superconductivity Volumes 153155. Appl.. K. J. V. Volume 2 p 762-769.. 1988. Paulsen.. M. L. Physica C: Superconductivity Volumes 153-155. Uchida. pp. U. Appl. Bertalan. 26.. A.. “Superconducting Au-YBa2Cu3O7 composites”.. TAKABATAKE. Proceedings of the 4th International Conference and Exhibition: World Congress on Superconductivity.. “Superconducting properties of substituted YBa2Cu(1−x)3M3xO7−δ”. TAGUCHI. R. Part 2.. L. Part 1. Dsousa. J. M.. 1995. “Effect of nonmagnetic impurities of Al. .173 SRINIVAS. 1987. STREITZ. Chen.. “Superconductivity of YBa2Cu3-xMxOy (M = Co. P. Kato. G. Pinto. Y... Varadaraju. Jpn.. A. “Search for superconductivity in mixed niobium oxides”. SUNG. Tholence J. Wu P. A.. S. Page 501. TAKA.. Pages 585-589. Appl. M. TAKAYAMA-MUROMACHI. C. “YBCO bulks for preparation of permanent magnets”. “A study of the superconducting properties of YBa2Cu(3-x)Nb(x)O(y) thin films” Johnson Space Center. Vajda. 27. Enisz. 1988. E. Phys.. Z.. Pai.... Ishikawa. Nishida.... S.. Journal of the European Ceramic Society 25.. T.. A. V.. C. H. Y. Cieplak.. Solid State Communications Volume 65. Bhatnagar. R. SUBBARAO. Apte. Lett. Issue 4. Pages 413-416. S.. Chien. Phys. P. H.. Solid State Communications. Issue 7. L1058-L1060. C. 1988. I. C. I. Mo and Zn on the superconductivity of Ba2YCu3O7”. “Effects of Y substitution and oxygen deficiency on the superconducting transitions in YxGd1-xBa2Cu3O7-δ” Physica C 378–381. 2002. SZALAY. Zn)”. 344–348. Liu. M. Fe.. F. Natarajan. Bakhshai. S. J. pp. 1988..

pp.. Inoue. M. Greene.. Rev. W.. “Introduction to Superconductivity”. A. Y. 59. Watanabe. S.. TARASCON. 18.. U. TINKHAM... Phys. Y. hull. 31 (1992) L392-L395. “Effects of Substitution by Group Ia and IIIa Elements on Superconducting Properties of YBa2Cu3Oy”. K. TOPAL. “Structural and physical properties of the metal (M) substituted YBa2Cu3-xMxO7-y perovskite”. H. TATSUMI. 1988. T. R. 36.. Iye. Miceli. Sci. Phys. Kobayashi. Kajitani. “Introduction of pinning centers into Tl-(1223) phase of Tl–Sr–Ca–Cu–O systems”. L219-L222.. T.. G. J. Fujiwara. TATSUMI.. 1987.8.. A. Greene. Sunshine. F.. Kronmüller. Y.. 1996. M. Eibschutz M. J. TARASCON. M. W. Physica C: Superconductivity. Physica B+C Volume 148. Aihara. 1991. T.. Kebukawa. 33. Phys. Lett. 2nd Edition. 1995. “Effects of B2O3 addition on the properties of meltprocessed YBa2Cu3O7-δ”. Supercond.. McGraw-Hill. Jpn. L1009-L1012.. Appl. Ba)”. J. A. G.. J. L. T.174 TAMEGAI. R. 1992. L. Inc. Syono. 1994. K. 1. “Electrical and magnetic properties of the high-Tc superconductors (Y1-xMx)Ba2Cu3Oy and Y(Ba1-xMx)2Cu3Oy (M=Mg. F. 226-234. Shin-Pei. H. United States of America.. E.. Volume 242..... Phys. Vol. L1304-L1306. Oguro. K. “Structures and upper critical fields of high Tc superconductors (RE)Ba2Cu3Ox”. Vol. THEUSS. J. TOKIWA... Kimura. N. I. Pages 353-356.Doi. Nakatsu O.26. B 37.. Soeta. M. P. Fujiwara. A. Yuasa.. Technol. Pages 155-163. Appl. . M. Appl. W. 7458 – 7469. T. H. J.. Vol. Appl. Y. Özkan.. Ca. TOMOICHI.... Suzuki. Vogel. Kikuchi. P. Sasaki. H. H. Phys. 27. Jpn.. Hull.. Muto. “Superconductivity of La2CuO4 and YBa2Cu3O7”. Jpn.. 3186... L. “Magnetic properties of Y1−xGdxBa2Cu3O7−δ polycrystals”. No.. Y. Barboux.. N.. 1987. “Crystal structure and superconductivity controlled by cation substitution and oxygen annealing in Y1-xCaxBa2Cu3Oy and YBa2-xLaxCu3Oy”. K. Japanese Journal of Applied Physics. THOLENCE. 82–86. 1987. 2005. T.. Issues 1-3. pp. Vol. M. Misawa. McKinnon.. Y. 1988... Issues 1-2. No. “Oxygen and Rare-Earth doping of the 90-K superconducting perovskite YBa2Cu3O7-x”.. Sr. pp. Physical Review B.

.webelements. Yu. W. “Critical current density and flux pinning in Gd1−xYxBa2Cu3O7−y epitaxial thin films”.. “Effect of chemical substitution on the high-Tc behavior of YBa2Cu3O7”. 88-97. Pages 55-58. Tyagi. J.. 26. C. P.. R. D. S. B.. Natarajan. 1997. “About the substitutions for CuO in YBCO high temperature superconductor”. “Magnetic field dependence of the critical current and the flux pinning mechanism in YBa2Cu3O6+x films doped with BaZrO3” Physical Review B 73. S. 1987. TYAGI.. H. Mihara T. A. Mikheenko. G. 224522. VOLOSHIN. P. T. “Chemistry of Superconductor Materials: Preparation. H. A. Technol. B.. A. W.. Jpn. W. K. N. X... United States. Characterization and Theory”. Tse.175 TRAITO. R. Sharma.. Phys. 1987. Physica C: Superconductivity. A... Phys. Published in the United States by Oxford University Press Inc... Noyes Publications.. R. New York. Raju. Paranthaman. W. Crabtree.. K. R. Nowicki .. 1998. R.. 51. Peurla. A. “Substitution Effect of Sr for Ba of High-Tc Superconducting YBa2Cu3O7-y Ceramics”.. Stepanov. Adachi.. J. Sci.. R. Jorgensen. WALDRAM. Paturi. Y. Dong. Sowers.... M. WANG. J. Volume 250. Y. U. A. Li. S.... Appl. Supercond. Laiho. H. A. Pages 417-418. Vol... “Superconductivity in YBa2−xSrxCu3O7-δ”. A. V. J. “The Physics of Solids”. 1996. WEB: http://www. 1987. Ron. UK. VANDERAH.. F. Safonchik. Mitchell. L. W. WADA. T.. V. Issues 1-2. TURTON. P.. 1146–1152. T. J. Kwok.... Sampath Kumar.. P. 2000. Chen. 11. 279. C. J.. Materials Science and Engineering B45. VARADARAJU. Downey . P. Yin.. L706-L708. Issues 1-3. “Structure and superconducting properties of Y1−xPrxBa2Cu3Ox”. K. IOP Publishing Ltd. 1992. Subba Rao. Appl. C. Gusev. VEAL. Paulikas. Chemistry. G. S. Z. Inaba. M. Srinivasan. Huhtinen. Umezawa. 2006. S.. V. Wu. T.. M. W. L. N. 1995.. X. Physica B+C Volume 148....com .. Li. “Superconductivity of Metals and Cuprates”. P. Lett... Zhao. H.

. Dalichaouch. 63.. H. H.176 WELP. Gd. L. K. K. 1987. R. Bakhshai. B 47. Streitz. YAO. Streitz. Tm. Physica C 339. W. J. W. Phys. G. b XIAO. 1994. B 38. 817-820. U. C. Ferreira.. 129-136. 63. P.. H.. Chu. Jiang S. J. “Magnetic characteristic of superconducting RBa2Cu3O6+y (R = Nd. “Effect of gold impurities on the superconducting fluctuations and the upper critical field of YBa2Cu3O7-δ single crystals”. K.. 1987. Phys. WESCHE. Physica C 339. S. No.. YAN. “Effect of transition-metal elements on the superconductivity of Y-Ba-Cu-O”.... 2000.. “Structure and superconductivity in YBa2Cu3Oy with additives of NaNO3 and NaCl”. 8782 – 8784. Erb. Cieplak. X.. H. Feng.. F. Chu. Kluwer Academic Publishers. Nie. W. M.. Crabtree. “High-pressure study on Mo-stabilized Sr-based 123 compounds YSr2Cu2. Chien. Torikachvili. Izumi. 12369 – 12372..... “High-Temperature Superconductors: Materials. M. 99-105. Liu. WUU. 1988. Massachusetts USA. “Dopant effects on the superconductivity of YBa2Cu3O7 ceramics”. Solid State Communications. Q... Wang. Y.3Oy”. S.. Issues 12. W. J.. Y. L. Q. M.. Cheng. J. Chang. pp. G.. Properties and Applications”. Kwok. Hor. C. Rev.8Mo0. 1992.. Neumeier. W... Oka. 9. F. WU. W. No. S.. M. H. Wang. B.1)3O7+δ”. Gavrin. H.. Yang.. Gavrin. “Electrical transport and superconductivity in a Au-YBa2Cu3O7 percolation system”. Appl. Ho. Chien C. Issues 1-2.. a XIAO. 6. “Crystal growth and superconductivity of Fe-doped YBCO-single crystals”. H. Physica C: Superconductivity Volume 198. Solid State Communications. H.. 776 – 779. Shiohara. C. B 35... L. Chen.. J. A. J. Du. Gavrin. C. X. F. XIONG. Sun. Fleshler.. Liu. Pages 70-74. XIAO. M. L..S.. “High temperature superconductivity in Rare-Earth (R)-Barium Copper Oxides (RBa2)Cu3O9-δ”. S. F. Vol.7Mo0. G. M. Z. J. Y.. Zhou. S. Streitz. F.. Y.. 515-519. 1987. Rainer. J. Downey. Wu. Vol. Claus. T. Matsuishi. H. Rev.. W.. B. K. Rev. Maple. T. H. Eu... A. Y. A. W.. Er. N.. 821. J. Phys.. Müller-Vogt. 1993. S. pp. 1998... Phys..2Oy and TbSr2Cu2.. Pages 37-42.. S. Yb)”.9Ti0.. A. Sm. Sheen. 2000. Gallagher. . A. Physica C: Superconductivity Volume 226. Dy. A. G. Rhodes. Chien. G. D. “The superconducting properties and crystal structure of YSr2(Cu0... K. P. W. T. Lee.. 63. Z.. C. YANG.. 1988..

S. Follath. Y. Technol. Keimer. Hinkov. Zhang. ZHOU.177 YITAI. Issue 4.. K. Y.. Groenke. S556– S561.... 460–462. Sci. S. S34–S37. X.. S. I... ZHAO. X. T... P. 2004.. S. Pages 516-518. “Enhancement in transport properties of seeded melt-textured YBCO by Cu-site doping”... 2005. X. Chen Z. B.. “Local structure of Y1−xCaxSr2Cu2GaO7 superconductors”. M.. Q. ZHOU. Minghui. Physica C: Superconductivity Volume 209. Y.. ZHANG. Physica C.Ca)Cu2Oz”.RE)Ba2Cu3Oy”. Technol. Büchner.. H. A. R. Issue 5. J. 592–596. F. Salama.. “The synthesis and superconductivity of a new type of Bi-1212 phase (Bi. S. “Doping effect of Sr or Ca on single phased YBa2Cu3O7−y”. ZABOLOTNYY.. Solid State Communications Volume 72. Inosov. Issues 1-2. R. R. B. Poeppelmeier.. Zn or Ga) large grains”. Zhang. V. YOKOYAMA. 15. Supercond.867870. Nanlin... D.. J. Kaibin. Physica C: Superconductivity Volume 152. 888–889. “The effect of tin substitution on ferroelectric ordering of Cu–O chains in YBCO oxides”. Liu.. R. Zhao. Supercond.. Ling. Sci. S. V. Kita. Guien. Zhao. K. YULEI. Zhang. P.22 No. “Effects of ionic doping on superconducting properties of Melt Textured YBa2(Cu1−xMx)3O7−δ (M = Co.... C. D.Cd)Sr2(Y. A. Kordyuk.. H. J. Dravid. Fink.. “Fabrication and properties of (Y. R. . Y. Supercond. Zuyao. Zhang. Y. Y. Yuheng. Sci. 2006. 2002. Zhang. DeLoach. Tang. Supercond. 2004. H.Gd)BCO superconductors” Journal of Rare Earths.” Anomalous surface overdoping as a clue to the puzzling electronic structure of YBCO-123”. Lo. Pr. H. Zhang. “Oxygen content is not the predominant factor for high Tc superconductivity in Y---Ba---Cu---O system”. Pages 75-79. T... A. W.. Technol. B.. Knupfer. Vol. 2007.... 1993.. 1398–1403. Issue 1. Pages 513-517. B.. Q.. Koitzsch.. Q. “Effect of RE (RE = La. 19.. ZHANG. C. 1988. Gd) Elements on formation of (Yb. Cheng. Borisenko... W. Sm. 18. K. Sun. 1992. A. R.. Rukang.. ZHENG. T. ZHAO. Scruggs. H. Z. Geck. “Roles of silver doping on joins and grain boundaries of melt-textured YBCO superconductor”. Pages 51-60.. D. V.. J. L. Dabrowski.. V. D. 722–726. Ni. Technol.. X. Hongtao.. Physica C: Superconductivity Volume 202. 15. Y. K.. Z. J. 1989. Sci. G. Y. Marks L. Physica C 412–414... 2002. Salama. B. Peidong. Z. Wang... J.6 P.

178 ZUO. .. Gaines.. 239-243. J. Patton. Solid State Communications 68.. X.. Epstein. A. J. R. Chen. F. 1988. B. R. Chakraborty. A. “Anomalous magnetic properties of Y1-xScxBa2Cu3O7-δ”.. D..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful