P. 1
süper iletkenler

süper iletkenler

|Views: 666|Likes:
Yayınlayan: EntrSaN

More info:

Published by: EntrSaN on Nov 12, 2011
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/14/2015

pdf

text

original

Y0.6Gd0.4Ba2-xNbxCu3O7-δ VE Y0.6Gd0.

4Ba2Cu3-xNbxO7-δ SÜPERİLETKENLERİNİN YAPISAL VE SÜPERİLETKENLİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ Mücahit YILMAZ DOKTORA TEZİ FİZİK ANABİLİM DALI Konya, 2008

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Y0.6Gd0.4Ba2-xNbxCu3O7-δ VE Y0.6Gd0.4Ba2Cu3-xNbxO7-δ SÜPERİLETKENLERİNİN YAPISAL VE SÜPERİLETKENLİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

Mücahit YILMAZ

DOKTORA TEZİ FİZİK ANABİLİM DALI

DANIŞMAN Prof. Dr. Oğuz DOĞAN

Konya, 2008

ÖZET Doktora Tezi Y0.6Gd0.4Ba2-xNbxCu3O7-δ VE Y0.6Gd0.4Ba2Cu3-xNbxO7-δ SÜPERİLETKENLERİNİN YAPISAL VE SÜPERİLETKENLİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ Mücahit YILMAZ Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik Anabilim Dalı Danışman: Prof. Dr. Oğuz DOĞAN 2008, 200 Sayfa Jüri; Prof. Dr. Oğuz DOĞAN Prof. Ülfet ATAV Doç. Dr. Ayhan ÖZMEN Doç. Dr. Haluk ŞAFAK Doç. Dr. Mevlüt DOĞAN Bu tezde; Ba ve Cu bölgelerine Nb katkılamasının, Y0.6Gd0.4Ba2Cu3O7-δ süperiletken malzemesinin yapısal ve süperiletkenlik özellikleri üzerine etkisi araştırılmıştır. Polikristal YBa2Cu3O7-δ oksit süperiletken malzemesi katıhal tepkime yöntemiyle hazırlanmıştır. İlk olarak, Y bölgesine Gd katkılanarak Y0.6Gd0.4Ba2Cu3O7-δ bileşiği elde edilmiştir. Daha sonra, Ba ve Cu bölgelerine Nb katkılaması (x = 0.025, 0.075, 0.125, 0.175 ve 0.225) yapılarak Y0.6Gd0.4Ba2-xNbxCu3O7-δ (Ba-Nb Serisi) ve Y0.6Gd0.4Ba2Cu3-xNbxO7-δ (Cu-Nb Serisi) olmak üzere iki seri malzeme hazırlanmıştır. Elde edilen malzemelerin, XRD analizleri, polarize optik mikroskop fotoğrafları, SEM görüntüleri, EDS spektrumları, R-T, I-V ve yoğunluk ölçümleriyle karakterizasyonu yapılmıştır. SEM mikrofotoğraflarına ve polarize optik mikroskop fotoğraflarına bakılarak taneciklerin şekilleri, yönelimleri, büyüklükleri ve tanecikler arası boşluklar incelenmiştir. Kristal fazları, safsızlıkları ve örgü sabitleri XRD analizlerinden bulunmuştur. Son olarak, süperiletkenlik özellikleri (kritik sıcaklık Tc ve kritik akım yoğunluğu Jc) R-T ve I-V ölçümleri yapılarak incelenmiştir. Ayrıca bulk halindeki malzemelerin yoğunlukları, yoğunluk ölçüm sistemi ile ölçülmüştür. Bu ölçümlerin ışığında, hazırlama koşullarının ve katkı oranlarının süperiletkenlikte oldukça önemli olduğu sonucuna ulaşılmıştır. YBCO seramiğinde, Y yerine kısmi Gd

iii

katkılaması, malzemenin yapısal özelliklerini (tanecik büyüklükleri, tanecikler arası boşluklar ve örgü parametresi) iyileştirmiş, süperiletlenlik özelliklerinde önemli bir değişmeye sebep olmamıştır. Ba ve Cu bölgelerine Nb katkısının ise YBCO ve Y0.6Gd0.4Ba2Cu3O7-δ bileşiklerinde, genel olarak yapısal ve süperiletkenlik özelliklerinde olumsuz etkiler yaptığı tespit edilmiştir. Ancak, x = 0.025, 0.075 katkı oranlarında süperiletkenlik özelliklerinin iyileştiği belirlenmiştir. Anahtar Kelimeler: YBa2Cu3O7-δ seramik süperiletkenlerde Gd ve Nb katkılaması, YBCO(123) üzerine katkılama etkileri.

iv

ABSTRACT PhD Thesis INVESTIGATION OF STRUCTURAL AND SUPERCONDUCTING PROPERTIES OF THE Y0.6Gd0.4Ba2-xNbxCu3O7-δ AND Y0.6Gd0.4Ba2Cu3-xNbxO7-δ SUPERCONDUCTORS Mücahit YILMAZ Selcuk University Graduate School of Natural and Applied Science Department of Physics Supervisor: Prof. Dr. Oğuz DOĞAN 2008, 200 Pages Jury; Prof. Dr. Oğuz DOĞAN Prof. Ülfet ATAV Assoc. Prof. Dr. Ayhan ÖZMEN Assoc. Prof. Dr. Haluk ŞAFAK Assoc. Prof. Dr. Mevlüt DOĞAN In this thesis, the effects of the Nb doping on Ba and Cu sites about structural and superconducting properties in Y0.6Gd0.4Ba2Cu3O7-δ compound has been invstigated. Polycrystal YBa2Cu3O7 oxide superconductor samples have been prepared by solid state reaction method. Firstly, Y0.6Gd0.4Ba2Cu3O7-δ sample has been synthesized by partial substitutions of Gd instead of Y sites. Then, Y0.6Gd0.4Ba2-xNbxCu3O7-δ (Ba-Nb series) and Y0.6Gd0.4Ba2Cu3-xNbxO7-δ (Cu-Nb series) have been prepared using partial substitution of Nb instead of Ba and Cu sites (x = 0.025, 0.075, 0.125, 0.175 and 0.225). All the samples have been characterized by XRD analysis, polorized optical microscopy photographs, SEM microphotographs, EDS spectrums, R-T, I-V and density measurements. From SEM microphotographs and polarized optical photographs, shapes, orientations and sizes of superconducting grains and spaces between the grains of samples have been observed. Crystal phases, impurities, also lattice parameters could be obtained from XRD analysis. Finally, superconducting properties (critical temperature Tc and critical current density Jc) have been determined from R-T and I-V measurements. In addition, density of bulk samples has been measured using density kit. In the light of these measurements, we have concluded that the preparation conditions and the doping ratios were quite important on superconductivity. Partial substitution of

v

Gd instead of Y sites in YBCO ceramic affected positively the structural properties of samples (sizes of grains, spaces between grains and lattice parameters). The substitution did not cause any important changes on the superconducting properties of compound. The partial substitutions of Nb instead of Ba and Cu sites in YBCO and Y0.6Gd0.4Ba2Cu3O7-δ compounds resulted in a negative effect. However, It was observed that the compounds showed better superconducting properties when the substitution amount, x = 0.025 and x = 0.075. Keywords: Doping of Gd and Nb on YBa2Cu3O7-δ ceramic superconductors, effect of doping on YBCO (123).

vi

ÖNSÖZ Bu çalışma Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fizik Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Oğuz DOĞAN yönetiminde hazırlanarak, Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsüne Doktora Tezi olarak sunulmuştur. Doktora tezimi yöneten ve çalışmalarımın her safhasında yakın ilgi ve yardımlarını gördüğüm ve bana her konuda destek olan değerli hocam Prof. Dr. Oğuz DOĞAN’a en derin saygı ve şükranlarımı sunarım. Tez süresince çalışmalarımı izleyen Tez İzleme Komitesi üyeleri Doç.Dr. Mevlüt DOĞAN ve Doç. Dr. Ayhan ÖZMEN hocalarıma teşekkür ederim. Ölçümlerim esnasında bana yardımcı olan Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nden Prof. Dr. İbrahim BELENLİ, Doç. Dr. Cabir TERZİOĞLU, Mehmet ERTUĞRUL, Arş. Gör. Erdal SÖNMEZ ve Doç. Dr. Ahmet VARİLCİ ve Arş. Gör. Musatafa AKDOĞAN’a, Atatürk Üniversitesi’nden Prof. Dr. Arş. Gör. Serdar AYDIN’a, Karadeniz Teknik Üniversitesi Fizik Bölümü öğretim elemanlarına ve çalışmalarım sırasında yardımlarını esirgemeyen, Arş. Gör. Zafer MUTLU, yüksek lisans öğrencileri Yaşar Gül GÜCÜMAN ve Ismahan DÜZ’e ve Fizik Eğitimi Anabilim Dalı öğretim üyelerine teşekkür ederim. Varlıklarını ve desteklerini her daim yanımda hissettiğim sevgili eşim Seval YILMAZ ve kızım Begüm YILMAZ’a, hayatımın her aşamasında yanımda olan anneme, babama ve kardeşlerime teşekkür ederim. Bu tez, Selçuk Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinatörlüğünün 0710103 numaralı projesi ile desteklenmiştir. Desteklerinden dolayı BAP Koordinatörlüğüne de teşekkürlerimi sunarım.

vii

3. Süperiletkenlerin Magnetik Özellikleri 1.İÇİNDEKİLER ÖZET ABSTRACT ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER ŞEKİLLER DİZİNİ ÇİZELGELER DİZİNİ KISALTMALAR VE SEMBOLLER DİZİNİ 1.3.1.1.2.3. Tip-I süperiletkenler 1. 1.2.2. Eşuyum uzunluğu (Coherence Length) 1.1.2.3. GİRİŞ Süperiletkenliğin Keşfi ve Tarihsel Gelişimi Temel Deneysel Gerçekler iii v vii viii xii xviii xx 1 1 4 4 5 5 9 10 13 17 19 21 1. Magnetik akı kuantumlanması 1. Meissner – Ochsenfeld etkisi 1.2. Nüfuz derinliği (Penetration Depth) viii . Tip-II süperiletkenler 1. 1.3.2.3. Orta durum 1.2. Josephson etkisi 1.3.3.3.1.3.

1.1.5.1. 2.5. İtriyum’un Kalsiyum (Ca) ile katkılanması 2.3. Yüzey süperiletkenliği ve üçüncü kritik alan 1. İletkenlik tabakası olarak CuO2 düzlemleri 1.1. İtriyum’un nadir toprak elementleri (Lantanit) ile katkılanması 2. İtriyum’un diğer üç değerlikliler ile katkılanması 2.6.5. KAYNAK ARAŞTIRMASI İtriyum (Y) Bölgesinde Yapılan Katkılama ve Yerdeğiştirme Çalışmaları 2.1.1. YBa2Cu3O7-δ (YBCO)’nun yapısı ve genel özellikleri 1.1. Yapısal kusurlar 1.6.4.3. Oksit süperiletkenlerde süperiletkenlik mekanizması 1.7.4. Kimyasal Yerdeğiştirme ve Katkılama Etkileri 1.1.2. Süperiletkenlik Teorileri 1.7.1.1.4. Yüksek Sıcaklık Süperiletkenleri 1. Bardeen-Cooper-Schrieffer (BCS) Teorisi 1. Değerlik elektronları ve yük dengesi 1.1.3. London Teorisi 1.5.2. Holler ve elektronlar 2.6.1.4. Entropi (S) 1.5. Ginzburg-Landau Teorisi 1.2. İtriyum’un tek değerlikliler ile katkılanması 2. Yüksek sıcaklık süperiletkenlerinin yapısal özellikleri 1.4.3. İtriyum’un diğer atomlar ile katkılanması 22 24 24 26 29 35 35 38 38 40 41 43 48 53 54 54 55 57 59 60 61 61 64 64 65 65 66 ix .7. Süperiletkenin serbest enerjisi 1.2.2.6.7. Oksijen boşlukları 1.1.1.1.7.3. İtriyum’un diğer iki değerlikliler ile katkılanması 2.6.3. Süperiletkenin ısı sığası (Cs) 1.2. Süperiletkenlerin Termodinamik Özellikleri 1.7.1.4.

Sinterleme işlemi 3. YBCO’ya Yapılan Diğer Katkılama ve Yerdeğiştirme Çalışmaları YBCO (123) Bileşiğine Yapılan Gd ve Nb Katkılama Yerdeğiştirme Çalışmaları 3.2. Kalsinasyon işlemi 3. 3.2.2.5. Baryum (Ba) Bölgesinde Yapılan Katkılama ve Yerdeğiştirme Çalışmaları 66 66 68 68 69 69 69 70 71 74 76 76 77 80 81 82 83 84 85 86 87 88 88 2. Bakır (Cu) Bölgesinde Yapılan Katkılama ve Yerdeğiştirme Çalışmaları 2.1.2.5. Baryumun diğer iki değerliliklilerle katkılanması 2.3.1.1. Dört nokta yöntemi (FPP) ile elektriksel direnç ölçümü a) b) c) 3.4.1.1.1.2. Bakırın ikinci ve üçüncü satır geçiş metalleri ile Li.3. Baryumun Kalsiyum (Ca) ile yerdeğiştirmesi 2.1.2.5.4.1.3. Toz malzemeler için sitokiyometrik oranların hesaplanması 3.4. Malzemelere kontak yapılması 3.2. MATERYAL VE METOT Malzemelerin Hazırlanması 2.2.1.3. Bakırın ilk satır geçiş metalleri ile katkılanması 2.2. 2.2.1. Baryumun Stronsiyum (Sr) ile kısmen veya tamamen yerdeğiştirmesi 67 3.3. Baryumun tek değerliliklerle katkılanması 2.2.1.2. Sn ve Pb Katkılanması 2. Optik fotoğraf çekimi x . Baryum’un Lantanyum (La) ile yerdeğiştirmesi ve katkılanması 2. Mg. Dikdörtgen malzemelerde FPP Dairesel malzemelerde FPP İnce malzemelerde FPP Malzemelerin Analizi 3.1.5. Kalsine edilmiş malzemelerin tablet haline getirilmesi 3.

6.5.6.2.2.3. 4. X-ışını kırınımı (XRD) ölçümleri 3.2.4. Kritik akım yoğunluğu ölçümleri 3. 4. Yoğunluk tayini 3. 5.2.4.2.2.7. Elektriksel özdirenç ölçümleri 3. 4. 4. DENEYSEL BULGULAR Giriş Optik Fotoğraf Analizleri SEM ve EDS Analizleri XRD Analizleri R-T Analizleri I-V Analizleri Yoğunluk Analizleri SONUÇ ve TARTIŞMA KAYNAKLAR 89 90 91 92 95 97 97 98 105 122 132 141 149 151 159 xi .3. 4.6. Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM) görüntüleri ve Enerji Dağılım Spektrometresi (EDS) ölçümleri 4. 4.1.3. 4.5.2.

14 Şekil 1..17 Şekil 1. Bir küre içinde süperiletken ve normal bölgeler……………….12 Şekil 1.10 Şekil 1.3 Şekil 1. Bir solenoidin homojen magnetik alanındaki süperiletken küre……… Dik bir alan içinde ince süperiletken bir plakanın orta durumu……….4 Şekil 1.. Cooper çiftinin şematik gösterimi……………………………………. Sıcaklığın kritik alan Hc’ye bağımlılığı……………………………….. Magnetik alan ve akım yoğunluğunun derinlikle değişimi…………… Sonlu bir süperiletkende. Süperiletkenler T < Tc durumunda dış magnetik alanı dışlarlar……….15 Şekil 1...18 xii . İdeal bir iletkenin magnetik durumu………………………………….13 Şekil 1... Onnes’ın Hg örneği ile yapmış olduğu deneye ilişkin grafik .11 Şekil 1..9 Şekil 1. Bir tip-II süperiletkenin karışık durumu……………………………….7 Şekil 1.1 Şekil 1..8 Şekil 1.2 Şekil 1....……….ŞEKİLLER DİZİNİ Şekil 1... Tip-II süperiletkenlerin magnetizasyon eğrileri……………………….16 Süperiletken olmayan bir metal için özdirenç (ρ) ile sıcaklık (T)’nin değişimi………………………………………………………………..5 Şekil 1.. Meissner etkisi ile havada asılı kalan daimi bir mıknatıs……………. İki elektronun bir fonon takas etmesi yoluyla etkileşimi……………. 1 2 6 7 8 8 10 11 12 14 15 16 18 19 21 22 30 31 Şekil 1.…….6 Şekil 1. Tip-I ve tip-II süperiletkenlerin dış magnetik alan içindeki mıknatıslanma eğrileri………………………………………………… Bir süperiletkenin magnetizasyon eğrisi ve H dış magnetik alana karşı birim hacimdeki magnetik moment M………………………………… Bir dış magnetik alan içine yerleştirilmiş süperiletken için Jyüzey yüzey akımı…………………………………………………………. süperiletken durumdaki bir çekirdeğin dalga fonksiyonu ve yarı boş bir süperiletken için bir çekirdeğin dalga fonksiyonu…………………………………………………………….

N 11/R kül fırını ve kontrol paneli……………….Şekil 1.30 Şekil 3.2 Şekil 3.1 Şekil 3.29 Şekil 1.. Bakır oksit süperiletkenler için genel elektronik faz diyagramı………. BCS teorisi tarafından verilen enerji aralığının sıcaklığa bağımlılığı… Süperiletkende dış magnetik alana zıt yönlü bir magnetizasyon oluşur. Köşelerindeki oksijeni paylaşan CuO4 karelerinden meydana gelen CuO2 düzlemleri.22 Şekil 1. bakır oksit süperiletkenlerdeki elektronik tabakaların şematik gösterimi…………………………………………. Ba-Nb ve Cu-Nb serisi örneklerin kalsinasyon işlemindeki için sıcaklık-zaman grafiği………………………………………………… NABERTHERM . Crystal Lab marka pres ve 13 mm çaplı KBr die seti………………….27 Şekil 1.. bakır tabanlı süperiletkenlerde elektron etkileşiminden dolayı dx2 – y2 bandının ayrılması………………………………………………………………. YBa2Cu3O7 bileşiğine ait düzlemler……………………………………………………………… YBCO’nun 900 oC’deki üçgensel faz diyagramı……………………..3 Şekil 3. bakır oksit süperiletkenlerde enerji durumlarının şematik gösterimi.... YBa2Cu3O7’nin birim hücresi ve atomların dağılımı..28 50 53 56 80 81 81 82 Şekil 1.26 Şekil 1. Yük transfer modeli……….20 Şekil 1. birim hücrede CuO zinciri ve CuO2 düzleminin yapısı.23 Şekil 1. Bakır oksit süperiletkenlerde bulunan Cu-O koordinasyon çok yüzlüsü.19 Şekil 1. Normal metal ve süperiletkenin serbest enerjisinin magnetik alanla değişimi……………………………………………………………….. Normal ve süperiletken hal ısı sığası………………………………….4 xiii .…………………………………………. Ba-Nb ve Cu-Nb serisi malzemelerin sinterleme işlemindeki için sıcaklık-zaman grafiği………………………………………………… 32 33 34 36 37 40 45 4 46 48 Şekil 1. Cu2+ için d elektron konfigürasyonu..24 Şekil 1.21 Şekil 1..25 İki elektron arasındaki örgü bozulmasından doğan çekici etkileşmenin şematik gösterimi……………………………………………………… Süperiletken bir durumda EF Fermi enerjisi çevresinde tek elektronlar için durumların yoğunluğu ve enerji aralığı………………………..

83 84 85 86 87 88 89 91 92 94 96 99 99 100 100 101 101 102 102 103 103 xiv .3 Şekil 4. Ba-Nb-1’in polarize optik mikroskobu ile çekilmiş fotoğrafı………… Ba-Nb-2’nin polarize optik mikroskobu ile çekilmiş fotoğrafı……….14 Şekil 3..4 Şekil 4.6 Şekil 3.5 Şekil 4.15 Şekil 4. Dairesel malzeme üzerine FPP nin yerleştirilmesi…………………….13 Şekil 3..8 Şekil 3.10 CARBOLITE marka 201 modeli ve Eurotherm marka ve 2132 modelli kontrol paneli…………………………………………………. Dikdörtgen malzeme üzerine FPP nin yerleştirilmesi………………… FPP yönteminde dikdörtgen malzeme için görüntü sistemleri………..7 Şekil 4.. Rigaku Multiflex marka X-ışını difraktometresi……………………… JEOL marka ve JSM-6390LV modelli taramalı elektron mikroskobu ve EDS aparatı………………………………………………………… Saf YBCO’nun polarize optik mikroskobu ile çekilmiş fotoğrafı……. Ba-Nb-5’in polarize optik mikroskobu ile çekilmiş fotoğrafı………… Cu-Nb-1’in polarize optik mikroskobu ile çekilmiş fotoğrafı………… Cu-Nb-2’nin polarize optik mikroskobu ile çekilmiş fotoğrafı………. w kalınlıklı ince tabakaya FPP nin yerleştirilmesi…………………….11 Şekil 3.. Ba-Nb-3’ün polarize optik mikroskobu ile çekilmiş fotoğrafı………..Şekil 3..8 Şekil 4.5 Şekil 3. Gd-YBCO’nun polarize optik mikroskobu ile çekilmiş fotoğrafı…….2 Şekil 4. CTI-Cyrogenics Cyrodyne Refrigerator System……………………… Kritik akım yoğunluğu (Jc) ölçüm düzeneği………………………….9 Şekil 4.12 Şekil 3. Ba-Nb-4’ün polarize optik mikroskobu ile çekilmiş fotoğrafı……….9 Şekil 3.10 Şekil 3.7 Şekil 3.6 Şekil 4.1 Şekil 4. Cu-Nb-3’ün polarize optik mikroskobu ile çekilmiş fotoğrafı………. Kontak almada kullanılan Ultrasonik Lehim Makinesi………………... Olympus GX41 marka optik mikroskop ve Moticam 3000 dijital görüntüleme aygıtı…………………………………………………….

.31 Şekil 4. 104 104 110 110 111 111 112 112 113 113 114 114 115 115 116 116 117 117 118 118 119 119 xv . Saf YBCO’ya ait EDS spektrumu……………………………………..17 Şekil 4. Cu-Nb-5’in polarize optik mikroskobu ile çekilmiş fotoğrafı………… Saf YBCO’ya ait SEM görüntüsü…………………………………….12 Şekil 4. Cu-Nb-3’e ait SEM görüntüsü………………………………………… Cu-Nb-3’e ait EDS spektrumu………………………………………. Ba-Nb-3’e ait SEM görüntüsü………………………………………… Ba-Nb-3’e ait EDS spektrumu………………………………………… Ba-Nb-4’e ait SEM görüntüsü………………………………………… Ba-Nb-4’e ait EDS spektrumu………………………………………… Ba-Nb-5’e ait SEM görüntüsü………………………………………… Ba-Nb-5’e ait EDS spektrumu………………………………………… Cu-Nb-1’e ait SEM görüntüsü………………………………………… Cu-Nb-1’e ait EDS spektrumu………………………………………..15 Şekil 4.23 Şekil 4..11 Şekil 4.. Cu-Nb-2’ye ait EDS spektrumu………………………………………. Ba-Nb-1’e ait SEM görüntüsü………………………………………… Ba-Nb-1’e ait EDS spektrumu………………………………………… Ba-Nb-2’ye ait SEM görüntüsü……………………………………….24 Şekil 4.26 Şekil 4.20 Şekil 4.. Ba-Nb-2’ye ait EDS spektrumu……………………………………….27 Şekil 4.13 Şekil 4.Şekil 4.. Cu-Nb-2’ye ait SEM görüntüsü………………………………………. Gd-YBCO’ya ait SEM görüntüsü……………………………………..21 Şekil 4.28 Şekil 4.14 Şekil 4..29 Şekil 4..16 Şekil 4...19 Şekil 4.30 Şekil 4.22 Şekil 4.32 Cu-Nb-4’ün polarize optik mikroskobu ile çekilmiş fotoğrafı……….25 Şekil 4.18 Şekil 4. Gd-YBCO’ya ait EDS spektrumu…………………………………….

Cu-Nb serisi için a. Ba-Nb serisi için a. Cu-Nb-5’e ait SEM görüntüsü………………………………………… Cu-Nb-5’e ait EDS spektrumu………………………………………... c örgü parametrelerinin ve hacimlerinin Nb katkı miktarları (x)’e göre değişimleri……………………………….. Saf YBCO’ya ait X-ışını kırınım deseni……………………………… Gd-YBCO malzemesine ait X-ışını kırınım deseni…………………… Saf YBCO ve Gd-YBCO malzemelerine ait X-ışınları kırınım desenleri……………………………………………………………….49 Şekil 4.33 Şekil 4.. 120 120 121 121 123 124 125 127 128 129 130 131 132 135 135 136 136 137 xvi .36 Şekil 4.42 Şekil 4. c örgü parametrelerinin ve hacimlerinin Nb katkı miktarları (x)’e göre değişimleri……………………………….34 Şekil 4. Ba-Nb serisine ait X-ışınları kırınım desenlerinin üç boyutlu gösterimi……………………………………………………………….43 Şekil 4. Gd-YBCO ve Ba-Nb serisi malzemelerinde 70-130 K arasında özdirencin (ρ) sıcaklıkla (T) değişimi………………………………….46 Şekil 4. Cu-Nb serisine ait X-ışınları kırınım desenlerinin üç boyutlu gösterimi……………………………………………………………….41 Şekil 4.45 Şekil 4..47 Şekil 4.44 Şekil 4.48 Şekil 4. b.40 Şekil 4...35 Şekil 4.37 Şekil 4.50 Cu-Nb-4’e ait SEM görüntüsü………………………………………… Cu-Nb-4’e ait EDS spektrumu……………………………………….... b..38 Şekil 4. Saf YBCO ve Gd-YBCO malzemelerinde 85-95 K arasında özdirencin (ρ) sıcaklıkla (T) değişimi…………………………………. Cu-Nb serisine ait X-ışını kırınım desenlerinin iki boyutlu gösterimi.Şekil 4... Saf YBCO ve Gd-YBCO malzemelerinde 70-130 K arasında özdirencin (ρ) sıcaklıkla (T) değişimi…………………………………. Ba-Nb serisi malzemelerinde 85-95 K arasında özdirencin (ρ) sıcaklıkla (T) değişimi………………………………………………… Gd-YBCO ve Cu-Nb serisi malzemelerinde 70-130 K arasında özdirencin (ρ) sıcaklıkla (T) değişimi………………………………….39 Şekil 4. Ba-Nb serisine ait X-ışını kırınım desenlerinin iki boyutlu gösterimi.

58 Şekil 4.……….………. Ba-Nb-1 malzemesinin I-V grafiği ve kritik akım yoğunluğu değeri… Ba-Nb-2 malzemesinin I-V grafiği ve kritik akım yoğunluğu değeri… Ba-Nb-3 malzemesinin I-V grafiği ve kritik akım yoğunluğu değeri… Ba-Nb-4 malzemesinin I-V grafiği ve kritik akım yoğunluğu değeri… Ba-Nb-5 malzemesinin I-V grafiği ve kritik akım yoğunluğu değeri… Cu-Nb-1 malzemesinin I-V grafiği ve kritik akım yoğunluğu değeri… Cu-Nb-2 malzemesinin I-V grafiği ve kritik akım yoğunluğu değeri… Cu-Nb-3 malzemesinin I-V grafiği ve kritik akım yoğunluğu değeri… Cu-Nb-4 malzemesinin I-V grafiği ve kritik akım yoğunluğu değeri… Cu-Nb-5 malzemesinin I-V grafiği ve kritik akım yoğunluğu değeri… Ba-Nb ve Cu-Nb serisine ait malzemelerin kritik akım yoğunluğu değerlerinin (Jc) Nb katkı miktarına (x) bağlı değişimleri…………….51 Şekil 4.53 Şekil 4. Ba-Nb ve Cu-Nb serisine ait malzemelerin yoğunluklarının (d).65 Şekil 4.66 Şekil 4.69 Ba-Nb serisi malzemelerinde 85-95 K arasında özdirencin (ρ) sıcaklıkla (T) değişimi………………………………………………… Saf YBCO ve Gd-YBCO için dρ(T)/dT grafiği……………….62 Şekil 4. Cu-Nb serisi için dρ(T)/dT grafiği…………………………….63 Şekil 4.52 Şekil 4. 137 138 139 140 141 143 143 144 144 145 145 146 146 147 147 148 148 149 150 xvii .55 Şekil 4.61 Şekil 4. Ba-Nb serisi için dρ(T)/dT grafiği……………………………………..57 Şekil 4.59 Şekil 4.64 Şekil 4.56 Şekil 4. Gd-YBCO malzemesinin I-V grafiği ve kritik akım yoğunluğu değeri..60 Şekil 4. Nb katkı miktarına (x) bağlı değişimleri………………………………….54 Şekil 4.Şekil 4.67 Şekil 4.68 Şekil 4. Ba-Nb serisine ait Tc değerleri ile Cu-Nb serisine ait Tc değerlerinin Nb katkı miktarı (x) ile değişimi……………………………………… Saf YBCO malzemesinin I-V grafiği ve kritik akım yoğunluğu değeri.

4 Tablo 1.9 Tablo 4.10 Süperiletkenlik tarihindeki önemli gelişmeler……...3 Tablo 4.. Cu-Nb serisi için bileşenlerin miktarları…………………………….6 Tablo 4.. Gd-YBCO’ya ait EDS analizi sonuçları……………………………..8 Tablo 4.3 Tablo 3.4Ba2Cu3O7-δ bileşenlerin miktarları……………………………………………….1 Tablo 4.4 Tablo 4. Saf YBCO’ya ait EDS analizi sonuçları…………………………….1 Tablo 3.5 Tablo 4. bileşiği için YBa2Cu3O7-δ bileşiği ve Y0.2 Tablo 3. YBa2Cu3O7-δ’nin bazı parametreleri………………………………… YBCO elementleri ve katkı atomlarının genel özellikleri…………… Başlangıç komposizyonu için kullanılan oksit bileşiklerin özellikleri……………………………………………………………. 3 15 41 51 52 76 78 79 79 79 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 xviii .3 Tablo 1. Cu-Nb-3’e ait EDS analizi sonuçları……………………………….. Farklı YBCO fazlarının kritik sıcaklık değerleri…………………….ÇİZELGELER DİZİNİ Tablo 1.4 Tablo 3.2 Tablo 1.2 Tablo 4.6Gd0. Cu-Nb-2’ye ait EDS analizi sonuçları……………………………….1 Tablo 1.5 Tablo 4...5 Tablo 3. Ba-Nb-3’e ait EDS analizi sonuçları………………………………… Ba-Nb-4’e ait EDS analizi sonuçları………………………………… Ba-Nb-5’e ait EDS analizi sonuçları………………………………… Cu-Nb-1’e ait EDS analizi sonuçları………………………………. Ba-Nb-1’e ait EDS analizi sonuçları………………………………… Ba-Nb-2’ye ait EDS analizi sonuçları………………………………..………………… Çeşitli geometriler için n demagnetizasyon faktörü………………… Yüksek sıcaklık süperiletkenleri ve kritik sıcaklıkları………………..7 Tablo 4. Ba-Nb serisi için bileşenlerin miktarları…………………………….

14 Cu-Nb-4’e ait EDS analizi sonuçları………………………………. Saf YBCO... Cu-Nb-5’e ait EDS analizi sonuçları………………………………. Gd-YBCO. Gd-YBCO.13 Tablo 4.11 Tablo 4..12 Tablo 4. Ba-Nb serisi ve Cu-Nb serisine ait malzemelerin a.Tablo 4. b.. Saf YBCO.. Ba-Nb serisi ve Cu-Nb serisi malzemelerin yoğunlukları (d)……………………………………………………… 120 121 131 150 xix . c örgü parametreleri ve birim hücre hacimleri….

BAZI KISALTMALAR VE SEMBOLLER a. b*. b.0) GL H Hc Hc1 Hc2 Hc3 h. Tip süperiletkenlerde kritik magnetik alan : II. l HTS I Ic J xx . k. c a*. Tip süperiletkenlerde üst kritik magnetik alan : Üçüncü kritik magnetik alan : Miller indisleri : Yüksek sıcaklık süperiletkenleri : Akım şiddeti : Kritik akım şiddeti : Akım yoğunluğu A° AC B BCS Cs d D(E) DC E r E EF FPP r G hkl gs(T. Tip süperiletkenlerde alt kritik magnetik alan : II. c* : Örgü parametreleri : Ters örgü vektörleri : Angstrom (10-10 m) : Alternatif akım : Manyetik alan : Bardeen-Cooper-Schrifier : Isı sığası : Yoğunluk : Durumların yoğunluğu : Doğru akım : Enerji : Elektrik alan : Fermi Enerjisi : Four Point Probe (Dört nokta yöntemi) : Ters örgü vektörü : Gibbs serbest enerjisi : Ginzburg-Landau : Dış magnetik alan : I.

c kristal eksenleri arasındaki açılar : Oksijen eksikliği : Enerji aralığı : Potansiyel : Akı kuantumu : Ginzburg-Landau Parametresi : Nüfuz derinliği : Mikro (10-6) : Boş uzayın magnetik geçirgenlik katsayısı : Ohm (Direnç birimi) : Özdirenç kB M n p qp R r RE S SEM T Tc x XRD w r ∇ α. β. γ δ Δ φ Φ0 κ λ μ μ0 Ω ρ xxi .Jc K L : Kritik akım yoğunluğu : Kelvin : İndüktans : Boltzman sabiti : Magnetizasyon : Demagnetizasyon faktörü : Momentum : Fonon momentumu : Direnç : Akım kaynağı ile tabaka arası mesafe : Nadir toprak elementleri (Lantanit) : Entropi : Scaning Electron Microscobe (Taramalı Elektron Mikroskobu) : Sıcaklık : Kritik Sıcaklık : Katkı miktarı : X-Ray Diffraction (X-Işınları Kırınımı) : İnce malzemelerde tabaka kalınlığı : Nabla operatörü : a. b.

ρs ζ χ ω ψ : Tabaka özdirenci : Eşuyum uzunluğu : Magnetik alınganlık : Açısal frekans : Düzen parametresi xxii .

Heike Kamerling Onnes tarafından 1911 yılında metallerin çok düşük sıcaklıklarda elektriksel özellikleri araştırılırken keşfedilmiştir.8 o C) olan helyumu sıvılaştırması ile başlamıştır. Yaklaşık 4.2 K (-268. Şekil 1.1 1. 1908 yılında Hollandalı fizikçi Heike Kamerling Onnes’in kaynama sıcaklığı 4. İlk olarak 1 K sıcaklığa kadar inilerek Platin’in (Pt) özdirenci ölçülmüştür ve özdirenci ile sıcaklık arasında şekil 1. Bu durum süperiletkenlik olarak adlandırılmıştır. GİRİŞ 1.1 Süperiletken olmayan bir metal için özdirenç (ρ) ile sıcaklık (T)’nin Değişimi.1’deki gibi bir değişim tespit edilmiştir.2). .2 K sıcaklıkta direncinin keskin bir şekilde sıfır değerine düştüğü gözlemlenmiştir (Şekil 1.1 Süperiletkenliğin Keşfi ve Tarihsel Gelişimi Düşük sıcaklık fiziğinin tarihi. Süperiletkenlik olgusu. Aynı deney Cıva (Hg) örneği ile gerçekleştirildiğinde oldukça farklı bir sonuç elde edilmiştir.

Genel olarak.2 Şekil 1. bir faz değişimini gösterir. Bu terim maddenin dengede olduğunu vurgular. Soğutulma . ne de normal durumdan süperiletken duruma geçiş esnasındaki ΔT sıcaklık aralığını ölçebilmiştir. Onnes. Bu sıfır özdirenç veya sonsuz iletkenlik süperiletkenlik olarak bilinir. Tc’nin altındaki sıcaklık değerlerinde süperiletken durumları faz olarak bilinir. bazı metallerin ve alaşımların en ilginç özelliklerinden biri elektriksel özdirençlerinin belirli bir sıcaklık değerinin altında tamamen kaybolmasıdır. Bu faz değişiminin gerçekleştiği sıcaklığa kritik sıcaklık denir ve Tc ile gösterilir. Bir metalin Tc’nin üzerindeki sıcaklık değerlerinde normal. Günümüzde duyarlılığı artırılmış modern araçlar ile saf bir malzeme için ΔT sıcaklık aralığının 10-3 K mertebesinde olduğu (Turton 2000) ve bir süperiletkenin özdirencinin sıfır kabul edilebilecek kadar küçük olan 10-24 Ωcm mertebesinde olduğu tespit edilmiştir (Müller ve Ustinov 1997).2 Onnes’ın Hg örneği ile yapmış olduğu deneye ilişkin grafik (Ginzburg ve Andryushin 2004). Her sıcaklık bir denge enerjisine sahiptir. Malzemenin fiziksel görüntüsünün değişmemesine rağmen. normal metal durumundan süperiletken duruma geçişi. süperiletken durumda ne malzemenin özdirencini.

süperiletkenliği açıklayan en kapsamlı teori “BCS Teorisi” Cooper Çiftleri’nin varlığına işaret eden. Bardeen. deneysel olarak doğrulanması 1962 1974 1986 1987 1993 2001 B. A. N.2 K rekor kritik sıcaklığın elde edilmesi J. R. Ochsenfeld tarafından süperiletken durum için mükemmel diyamagnetizmanın bulunması Süperiletkenliği açıklamaya çalışan ilk teori.1’de verilmiştir. Josephson tarafından. Schrieffer tarafından ortaya atılan. sadece Tc değerinde denge enerjileri aynı olan farklı iki durum söz konusudur ve birinden diğerine bir sıçrama olmaktadır.3 sırasında. L. Bednorz ve K. Süperiletkenlik alanında süperiletkenliğin keşfinden günümüze kadar olan önemli gelişmeler Tablo 1. Kammerlingh Onnes tarafından süperiletkenliğin keşfedilmesi W.1 Süperiletkenlik tarihindeki önemli gelişmeler (Wesche 1998). Müller tarafından La-Ba-Cu-O sisteminde 30 K sıcaklıkta süperiletkenliğin keşfedilmesi 92 K’de süperiletken özellik gösteren YBa2Cu3O7-δ’nın keşfi 135 K kritik sıcaklığa sahip HgBa2Ca2Cu3O8+δ süperiletkeninin keşfi J. Tablo 1. Meissner ve R. G. Akimitsu ve arkadaşları tarafından kritik sıcaklığı sıcaklığı 40 K olan ve oksit bir bileşik olmayan Magnezyum Diboride (MgB2) keşfedildi (Akimitsu ve ark. Cooper ve J. Cooper Çiftleri’nin ince yalıtkan bir oksit tabakasından tünellemesinin teorik olarak öngürülmesi Püskürtme (Sputtering) ile elde edilen Nb3Ge filmlerinde 23.2 K sıcaklığın altında Cıva (Hg) örneğinde H. London Teorisi Süperiletkenliği kuantum teorisi ile açıklamaya çalışan Ginzburg-Landau Teorisi (Tinkham 1996) 17. 2001) φ 0 = h / (2 e ) birimlerde kuantumlanmış akının . D.1 K kritik sıcaklığa sahip A15 süperiletkeni V3Si’nin keşfi J. 1908 1911 1933 1935 1950 1953 1957 1961 Helyum’un (He) sıvılaştırılması 4. Bu sıçrama faz geçişi olarak isimlendirilmektedir.

Daha sonraları bu durum magnetik akı kuantumlanması olarak isimlendirilmiştir ve temel bir sabit olan φ 0 = h / (2 e ) (SI) ile ifade edilmiştir. magnetik akının süperiletken halkanın daimi akımı taşıdığı sürece sabit olarak kalacağıdır. T > Tc durumunda süperiletken halka içindeki magnetik akının sabit kalabilmesi için T < Tc durumunda Faraday’ın İndüksiyon Kanunu’na göre bir akım indüklenir.10 −7 Tm 2 (Weber ) ’nin katları olan değerler alabilmektedir. . Süperiletken bir halka T > Tc durumunda bir dış magnetik alanda iken T < Tc durumuna getirilir ve dış magnetik alan kaldırılırsa. bir süperiletken halkada sonsuz sayılabilecek kadar uzun bir süre daimi kalabilir.2.2 Temel Deneysel Gerçekler 1. süperiletken olanların ise yüksek basınç altında kritik sıcaklık değerlerinde artışların meydana geldiğini göstermiştir (Buzea ve Robbie 2005).1 Magnetik akı kuantumlanması Elektrik akımı. Halka içindeki magnetik akının alabileceği değerler hakkında bazı deneyler çok önemli bir fiziksel durumu ortaya koymuştur. süperiletken halka içindeki akının. Süperiletken halkanın sonlu bir direncinin olması. İçi boş süperiletken silindirin içinden geçen magnetik akı SI birim sisteminde φ0 = 2.07. süperiletkenlik akımı veya süperakım olarak adlandırılır. 1. R: halkanın direnci) boyutunda zaman boyunca azalmasını gerekli kılar. Bunun anlamı. Ancak süperiletkenin direnci sıfır olduğu için akı sonsuz bir zamanda kaybolur.4 Ancak son zamanlarda yapılan çalışmalar daha önce süperiletken olmadığına inanılan pek çok elementin de süperiletkenlik özelliği gösterdiğini. Bu daimi akım. L/R (L: halkanın indüktansı.

Bu durum Şekil 1. bir tünel eklemi veya bir ince filmin kesiti gibi iki süperiletken arasında zayıf bir bağlantının olduğu küçük bir yüzeyin olmasıdır.2. ideal iletkene nüfuz eden alan. zayıf bağdan bir dirençle karşılaşmaksızın geçer. AC Josephson etkisinde. Zayıf bağ süperiletken olmayan kısımdır. ideal iletkenin yüzeyinde bir akım indükler. Zayıf bağ boyunca eklemin bir ucundan diğer ucuna sonlu bir voltaj değerine kadar DC akımı artırılırsa. Lenz Kanunu’na göre uygulanan magnetik alanın tersi yönünde bir magnetik alan oluşturacak şekilde. 1.2. Zayıf bağ. Zayıf süperiletkenlik. DC Josephson etkisi ve AC Josephson etkisi olmak üzere iki tip Josephson Etkisi vardır. iki süperiletkeni tek bir kuantum sistemi içinde birleştirmektedir. hω = 2eV (1. Dolayısı ile her iki taraftaki süperiletkenlik elektronları aynı dalga fonksiyonu ile tanımlanır. iki süperiletkenin zayıf bir bağ ile birleşmesini ifade etmektedir. Yani.3 Meissner – Ochsenfeld etkisi İdeal iletkenliği bozmayacak kadar zayıf bir dış magnetik alanda ideal iletkenin davranışı iki şekilde incelenir: İlk olarak ideal iletken kritik sıcaklığın altına kadar dış magnetik alanın olmadığı bir ortamda soğutulur. . Bir başka deyişle birinci süperiletken zayıf bağ yoluyla ikinci süperiletken içine girmiştir. Süperiletkenlik elektronlarının davranışı zayıf bağ boyunca.1) dir. Daha sonra dış magnetik alan uygulanırsa. Bu deneysel sonuç Josephson Radyasyonu olarak isimlendirilir.5 1. DC Josephson etkisinde yeterince küçük bir akım.2 Josephson etkisi Süperiletkenliğin kuantum doğasını açıklayan bir diğer olay zayıf süperiletkenlik veya Josephson Etkisi olarak isimlendirilen olaydır. gerilimin DC bileşenine ilave olarak açısal frekansı ω olan bir AC bileşeni de görülür.3(a)’da gösterilmiştir. Bu yüzden malzemenin içindeki toplam magnetik alan sıfırdır.

6 Eğer dış magnetik alan T > Tc durumunda malzemeye uygulanır ve daha sonra T < Tc durumuna getirilirse. Bu Meissner Etkisi olarak bilinmektedir. 1933 yılında W. Bu yüzden magnetik alan malzemenin içine nüfuz eder. Meissner ve R. T > Tc durumunda malzemenin özdirenci sonlu bir değerdedir. Bu durum Şekil 1. Şekil 1. Süperiletken malzeme bir dış magnetik alan içinde iken T < Tc durumuna getirildiğinde veya T < Tc durumunda bir dış magnetik alana maruz bırakıldığında . Ochsenfeld süperiletken malzemenin içinde daima r B = 0 olduğunu ve bunun süperiletkenlik sıcaklığına soğutulma ile dış magnetik alan uygulama işlemlerinden bağımsız olduğunu gösterdiler.3. Bu akıl yürütmeler ile ρ = 0 ile karakterize edilen malzemenin bir süperiletken değil ideal bir iletken olduğu söylenebilir. ideal iletken için elektrodinamik öngörüler tamamen farklı bir sonuç ortaya koyar.3(b)’de gösterilmiştir. Malzeme Tc sıcaklık değerinin altına kadar soğutulursa magnetik alan malzemenin içinde kalır. İdeal bir iletkenin magnetik durumu (a) Dış magnetik alan T < Tc iken uygulanmakta (b) Dış magnetik alan T > Tc iken uygulanmakta ve T < Tc durumuna getirilmektedir.

7 malzeme içindeki magnetik alan daima sıfır olmaktadır (Şekil 1. malzemenin iç kısımlarından dışarıya atılır.4 Süperiletkenler T < Tc durumunda dış magnetik alanı dışlarlar.2) r r r r ( M : Magnetizasyon. B : Magnetik indüksiyon ve H : Dış magnetik alan) Eğer H dış ( ) magnetik alanı küçük bir değere sahip ise. Şekil 1. Bu durum.3) H r olarak tanımlanan Magnetik Alınganlık değerini elde edebilmek için B .5’te gösterilmektedir. Meissner etkisinin gözlemlendiği bir deney Şekil 1. . Magnetizasyon ile ilgili denklemler göz önüne alınırsa. Sıcaklık Tc değerine ulaştığı zaman r M χ (T ) = r = −1 (1.4). malzeme mıknatıslanır ve Tc değerinin r üstünde B = 0 ’dır. süperiletken materyalin T < Tc durumunda r r mükemmel bir diamagnetik davranış gösterdiğini ifade eder ( M ile H zıt yönlü). r r r B = μ0 H + M (1.

6 Sıcaklığın. T < Tc durumunda herhangi bir sıcaklık değerinde Hc(T) ile gösterilen belirli bir minimum magnetik alan vardır. Bu alana kritik magnetik alan denir ve bu alan değerinin üzerindeki alanlarda süperiletkenlik kaybolur.8 Şekil 1. Magnetik alanın sıcaklığa bağlılığı Şekil 1.6’da gösterilmiştir. ⎡ ⎛T H c (T ) = H c 0 ⎢1 − ⎜ ⎜ ⎢ ⎝ Tc ⎣ ⎞ ⎟ ⎟ ⎠ 2 ⎤ ⎥ ⎥ ⎦ (1. .5 Meissner etkisi ile havada asılı kalan daimi bir mıknatıs.4) denklemiyle ifade edilir. Burada T → 0 K ’e giderken Hc0. kritik alan Hc’ye bağımlılığı. kritik alanın asimptotik değeridir. Şekil 1. Sıcaklığın bir fonksiyonu olarak kritik alan.

bazı yüzey etkileri hariç her bakımdan normal bir iletkendir.7’de bir dış magnetik alanda tip-I ve tip-II süperiletkenlerinin davranışı gösterilmektedir. Bu tür davranışı gösteren süperiletkenlere tip-I süperiletkenler denir. Meissner-Ochsenfeld Etkisi sadece tip-I süperiletkenlerde Hc2’den yukarıda malzeme. gözlenmektedir. bir dış magnetik alana karşı davranışlarından kaynaklanmaktadır. Hc kritik alandan büyük değerlerde malzeme normal bir iletken ve mıknatıslanma ölçülemeyecek kadar küçüktür. 1.7(a). malzemede girdap durumu (vortex) oluşur ve Hc2’ye kadar süperiletkenlik özellikleri devam eder. süperiletken alaşımlar ve kimyasal bileşikler ise tip-II süperiletkenler grubuna girerler.3 Süperiletkenlerin Magnetik Özellikleri Magnetik özelliklerine göre süperiletkenler Tip-I süperiletkenler ve Tip-II süperiletkenler olmak üzere ikiye ayrılırlar. Tip-I süperiletkenler Niobium haricindeki bütün süperiletken elementleri içerir. .7(b)’de tip-II grubuna dahil olan bir süperiletkendeki mıknatıslanma eğrisi verilmiştir. İki grup arasındaki temel farklılık. süperiletkenlik duruma geçişin bir faz geçişi olduğunu da göstermektedir. Şekil 1. Hc kritik alanından daha aşağıdaki bir Hc1 kritik alanından itibaren magnetik akı malzeme içine nüfuz etmeye başlar.9 r Eğer B = 0 olması malzemeye uygulanan işlemlerden bağımsız ise sıfır indüksiyon H < Hc’de süperiletkenlik durumun içsel bir davranışıdır. Hc1 ile Hc2 arasındaki bölgede. Niobium. Meissner Etkisinin tam oluştuğu (ideal diamagnet) bir süperiletkende mıknatıslanmanın uygulanan magnetik alanla değişimini göstermektedir. Tip-II süperiletkenler grubu Yüksek Sıcaklık Süperiletkenler olarak isimlendirilir ve kısaca HTS olarak ifade edilir. Belirli bir Hc için mıknatıslanma eğrisi altında kalan alan tip-I ve tip-II süperiletkenler için aynı olur. Şekil 1. Aynı zamanda bu. Şekil 1.

5) r ilişkisi vardır ( M : Magnetizasyon = Birim hacimdeki magnetik moment).8 (a)’da verilmiştir.8 (b)’de verilmiştir. malzemenin içinde indüksiyon değişimi gözlenmez r r ( B = 0 ).3.7 Tip-I ve tip-II süperiletkenlerin dış magnetik alan içindeki mıknatıslanma eğrileri (Kittel 1996). 1. Magnetik indüksiyon B ve magnetik alan H arasında.1 Tip-I süperiletkenler r Uzun ve silindir şeklindeki malzeme boylamasına bir H dış magnetik alanı içine r konulursa ve H artırılırsa. H magnetik alanı Hc kritik değere ulaştığı zaman süperiletkenlik yok olur ve r magnetik alan süperiletken malzeme içine girer. . B = B(H ) magnetizasyon eğrisi şekil r r 1.10 Şekil 1. r r r B = H + μ0 M (1. r r Magnetizasyon eğrisi − μ 0 M (SI) ile H arasındaki grafik Şekil 1.

Yani. Magnetik alan çizgilerinin elektrodinamiğinden hareketle r B ’nin çizgileri sürekli ve kapalıdır. ρ= 0 ve r B=0 denklemlerine uyan tip-I süperiletkenlerin magnetik davranışlarından şu özellikler çıkarılabilir: a) Bir süperiletkenin dışındaki magnetik alan çizgileri daima süperiletkenin yüzeyine teğettir.6) r Yüzeye normal olan B ’nin bileşkesi yüzeyin her iki yanında da eşit değerde olmalıdır.11 r Şekil 1. Maxwell denklemlerinden r r r ∂E ∇ x B = μ 0 J + μ 0ε 0 (SI) (1. rr ∇B = 0 (1. yüzeye çok yakın yerlerde elektrik r akımı taşır.8 (a) Bir süperiletkenin magnetizasyon eğrisi (b) H dış magnetik alana r karşı birim hacimdeki magnetik moment M . süperiletkenin iç kısmında birim yüzeydeki akımın sıfır r olmasını ( J = 0 ) ve sadece yüzey akımının var olmasını mümkün kılar. b) Bir dış magnetik alandaki süperiletken.7) ∂t r ve B = 0 şartı. Bu . Süperiletken yüzeyin belli bir noktasındaki alan H ise.

9) ve J yüzey . Bu sonuç. r Şekil 1.9 Bir dış magnetik alan içine yerleştirilmiş süperiletken için J yüzey yüzey akımı. sayfa düzleminden içeriye doğru akan (Şekil 1.12 durumu açıklamak için Şekil 1.9) ∫ dir. r r 1-2-3-4-1 hattı boyunca B’nin dolanımı ( ∫ Bdl ). yüzeye paralel 1-2 arası kısımda r r r Bdl = Hl12 ∫ 2 1 (1. Süperiletkenin iç kısmında r B = 0 olduğu için 3-4 bölgesinin katkısı da sıfırdır. Öte yandan Maxwell denklemlerinden r r r ∂E ∫ Bdl = μ 0 I +μ 0ε 0 ∂t (1.10) dir (I: 1-2-3-4-1 hattı tarafından sınırlandırılmış yüzey içinden geçen toplam r akım). Sonuç olarak. 1 ve 2 noktaları arasında kalan bölgenin uzunluğudur.9’da gösterilen 1-2-3-4-1 akış hattı göz önüne alınırsa. 2-3 ve 4-1 bölgelerinin katkısı sıfırdır.8) dir. r r r Bdl = Hl12 (1. Burada l12.

Aynı şekilde elipsoit.10) magnetik alan çizgileri daima süperiletkenin yüzeyine teğet olduğu için magnetik alan çizgileri kürenin ekvatorunda yüksek bir yoğunluğa sahiptir.3. Eğer aynı malzeme magnetik alana çapraz bir şekilde yerleştirilirse süperiletkenliği yok etmek çok zor olur. 1.2 Orta durum Uzun ve silindir şeklindeki tip-1 süperiletken malzeme magnetik alana maruz bırakıldığı zaman magnetik alan süperiletken yüzeyine paralel olur ve süperiletkenlik. Süperiletkenin yüzeyinde magnetik alan ve yüzey akımı arasındaki ilişki r r 1 ˆ J yüzey = [n x H μ0 ] (1. Diğer bir ifadeyle yüzey akımı. magnetik alan kritik Hc değerine ulaştığı zaman yok olur. süperiletken içinde kendi magnetik alanını oluşturmasını gerekli kılar ki bu imkânsızdır (Müller ve Ustinov 1997). Yüzey akımı dış magnetik alan kaldırıldıktan sonra kalması. Bundan dolayı kürenin ekvatorunda magnetik alanın lokal bir artışı . iç kısımdaki r toplam alanın sıfır olmasını sağlar ( B = 0 ).11) ˆ şeklinde ifade edilebilir ( n : yüzeyin normali boyunca olan birim vektör). süperiletkenin yüzeyinde bir yüzey akımının olmasını gerekli kılar. Bu. sadece süperiletken bir dış magnetik alana konulduğu zaman var olabilir. küre veya diğer şekillerdeki süperiletkenler içinde durum aynıdır.13 lineer yoğunluğu r r Hl12 = μ 0 J yüzey l12 olarak tanımlanan. r r Böylece J yüzey y yüzey akımı bir süperiletkenin yüzeyinde H magnetik alanı tarafından tamamen tanımlanır. c) Bir süperiletkene ait yüzey akımı. Örnek olarak küre şeklindeki bir süperiletkenin bir dış magnetik alandaki davranışını düşünecek olursak (Şekil 1. süperiletkenin iç kısmında dış magnetik alan doğrultusunda ama zıt yönde ve eşit büyüklükte bir magnetik alan yaratmak için gerekli olan değeri alır.

H ile r r orantılıdır.Süperiletken küre. Bu çelişki. Öte yandan süperiletken kürenin ekvatorunda magnetik alan değeri kritik alan (Hc) değerine ulaşmış olduğu için tüm kürenin süperiletken olması da mümkün değildir. Hc değerine ulaştığında dış magnetik alan ( H ). 1Solenoidin sarımı. bir taraftan H m > H ’dır ve diğer taraftan H m . küre içinde süperiletken bölge ile normal bölgenin birbirini izleyerek bir arada bulunması şekliyle çözüme kavuşturulur ki bu durum. Küreden uzaklaştıkça düzenli dış r magnetik alan H . Hc’nin altında olduğu için tüm küre normal duruma geri dönmez. r Ekvatoral kritik alan. r r H Hm = 1− n (1. Aynı zamanda alan kutuplarda sıfırdır. r yüzeyindeki maksimum alan (ekvator bölgesinde) H m ve cisimden uzaklaşıldığı zaman r r r r r dış magnetik alan H ise. orta durum olarak isimlendirilir. H m ile H arasındaki orantı katsayısı tam olarak cismin şekline bağlıdır. Bu bağımlılık aşağıdaki denklem ile verilir.14 söz konusudur. Süperiletken cismin orta duruma geçmeden önceki durumu göz önüne alındığında. Şekil 1.10 Bir solenoidin homojen magnetik alanındaki süperiletken küre. 2.12) . ekvatordaki magnetik alandan daha düşüktür.

11 Dik bir alan içinde ince süperiletken bir plakanın orta durumu. Diskin çapı mesafesinde alan çizgilerinin yoğunluğu en büyüktür. Sonsuz çapa sahip bir disk için orta duruma geçiş r sonsuz küçük bir H alanı içinde olur. sonsuz küçük bir H magnetik alandan başlayarak orta durum özelliği gösterir. Tablo 1. Örnek Geometrisi Alana paralel silindir Alana çapraz silindir Küre Alana dik ince plaka n 0 1/2 1/3 1 r Dik bir magnetik alan içindeki ince bir tabaka. magnetik alan çizgileri diskin dışından gitmek zorundadır ve yoğunlukları diskin hemen kenarlarında fazladır. ds: süperiletken bölgenin genişliği dn: normal bölgenin genişliği. Şekil 1. Orta durum içindeki ince bir tabaka Şekil 1.15 Çeşitli geometriler için n değerleri Tablo 1.11’de gösterilmiştir.2 Çeşitli geometriler için n demagnetizasyon faktörü. .2’de verilmiştir. Dik bir magnetik alan içinde ince bir disk düşünülürse.

Bir dış magnetik akının olmadığı durumda bir süperiletken tarafından iletilen akım kendi magnetik alanını yaratır ve bu magnetik alan süperiletkenlerde süperiletkenliği yok edici etkileri gösterir. Bir devrede süperiletken malzemenin içinden geçen akım olarak ifade edilebilir (Ginzburg ve Andryushin 2004). Normal bölgelerdeki alan daima Hc kritik alanına eşittir. Bu akım bir dış magnetik alan varsa oluşur ve dış magnetik alanı malzemenin içine sokmaz. Şekil 1. Bu yüzden Hc alanını aynı tutmak için bu bölgeler boyutlarını belirli bir dn boyutunda düzenlerler (Şekil 1.11). Birincisi malzemenin yüzeyinde dolanan ve Meissner Etkisine neden olan Eddy Akımı’dır. A/m2) olarak bilinir ve bir süperiletkenin birim kesitinden geçen akım olarak tanımlanır. Malzemenin boyutlarına bağlı olan kritik akım değeri kritik akım yoğunluğu (Jc. Dolayısıyla taşınan akımın da bir kritik değeri olmalıdır. Magnetik alana dik bir kesit içinde orta durumun dağılımı çok düzensiz olabilir.12 Bir küre içinde süperiletken ve normal bölgeler. Süperiletkenliğin oluşumuna engel teşkil eden bir diğer parametre de kritik akımdır. Taralı bölgeler süperiletkendir.12’de gösterilmektedir. İkincisi iletim akımıdır ve dış magnetik alandan bağımsızdır. Burada iki tip akım ile karşılaşılır.16 Orta durumda termodinamik denge için şartlar düşünülecek olursa. . Bu duruma ilişkin bir örnek Şekil 1.

Bu alan r daima dış magnetik alan H ’ın değerinin altındadır ve malzemenin süperiletkenliğini r yok etmez.13’te gösterilmiştir.17 1.3.3. malzemenin iç kısmındaki B ortalama r alanı H dış magnetik alan değerine eşit hale gelir ve süperiletkenlik kaybolur (Müller ve Ustinov 1997). Belli bir alan değerinde (H = Hc2). Tip-II süperiletkenler Tip-II süperiletken terimi ilk kez 1957 yılında Abrikosov tarafından kullanılmıştır. Uzun silindir şeklindeki tip-II süperiletkenin bir dış magnetik alana paralel yerleştirilmesi sonucu ortaya çıkan magnetizasyon eğirisi Şekil 1. bu malzemelerin teorisini ve magnetik özelliklerini Ginzburg-Landau Teorisi’ni esas alarak açıklamaya çalışmıştır. süperiletkenin bir dış magnetik alana maruz kalması durumunda birbirini izleyen normal ve süperiletken bölgeler içinde alt bölümlere ayrıldığına işaret eder. Bu durum. r H < Hc1 olduğu sürece örneğin iç kısmındaki ortalama alan B = 0 ’dır. Tip-II süperiletkenlerin girdap durumunu teorik olarak öngörmüştür. Tip-II süperiletkenler için normal ve süperiletken bölgeler arasında yer alan ara yüzeyin enerjisi sıfırdan küçüktür. . Abrikosov. Ancak r Hc1 < H < Hc2 durumunda durmadan artan bir B alanı süperiletkene nüfuz eder. bu tip malzemeler için enerjik olarak uygun olan belli şartlar altında.

eşuyum uzunluğu (coherence length) (ξ) mertebesindedir.1. Silindirin içinde düzen parametresi ψ. Silindirin yarıçapı. Süperiletkenin iç kısmında.13 Tip-II süperiletkenlerin magnetizasyon eğrileri. (a) Dış magnetik alan indüksiyonu (b) Dış r M birim hacimdeki Hc1 değerinin üzerinde tip-II süperiletkenler Meissner-Ochsenfeld etkisi göstermezler. girdaplar kendilerini birbirlerinden ~λ mesafede olacak şekilde düzgün üçgensel bir yapı formunda düzenlerler (Şekil 1. r r H ’ın bir fonksiyonu olarak B magnetik r magnetik alan H ’ın bir fonksiyonu olarak magnetik moment. ekseni dış magnetik alana paralel olan uzun ince bir silindire benzeyen normal bir çekirdeğe (kor) sahiptir. nüfuz derinliği ~λ yarıçaplı olan bir alan içinde dolaşır. Girdap akımı. .18 Şekil. dış magnetik alan ile eş zamanlı oluşturulan magnetik alan yönünde ve normal çekirdeğe paraleldir. Normal çekirdek çevresinde dolanan süperakımların yönü. Girdapların bir süperiletkenin iç kısmına doğru girmesi termodinamiksel olarak H > Hc1’de mümkün olur. Her girdap. sıfırdır (Süperiletkenlik elektronlarının etkin dalga fonksiyonu ψ ile gösterilir ve düzen parametresi olarak isimlendirilir). Çünkü tip-II süperiletkenler için λ >> ξ (Müller ve Ustinov 1997). Magnetik alan bu malzemelerin içine çok özel bir yoldan (Kuantize olmuş girdaplardan) nüfuz eder.14). Her girdap bir magnetik akı kuantumu taşır.

Dış magnetik alan artarsa.1. Çünkü malzemenin iç kısmına magnetik alanın kısmen nüfuzu olarak karakterize edilir.3. Sonuçta H = Hc2 olduğu zaman girdap örgüsü çok yoğun olur ve komşu girdaplar arasındaki mesafe ξ’nın boyutunda olur. 1. Orta durum Hc1’den Hc2’ye kadar olan kısımda gözlemlenir. İlk olarak Hc1’de düzenlenirken girdap örgüsü çok yüksek alanlara direnir. Tip-II süperiletkenlerde karışık durumun varlığı deneylerle doğrulanmıştır. Diğer bir deyişle bir ikinci derece faz geçişi meydana gelir. eşuyum uzunluğu ve nüfuz derinliği parametreleri ile açıklanır. örgü periyodu durmadan azalır ve girdapların yoğunluğu artar. Bunun anlamı girdapların normal korları bir diğeri ile temas eder ve düzen parametresi ψ. Süperiletken girdaplar düzgün üçgensel bir örgü şeklindedir.19 Şekil 1. Yüzeydeki . Eşuyum uzunluğu (Coherence Length) Bir süperiletkenin temiz ve düz yüzeyi ince bir film olarak normal bir metal ile kaplanırsa. süperiletkenin yüzeyi yakınlarındaki elektron yoğunluğu azalır. Girdap korları (renkli daireler) süperiletken değildir. Tip-II süperiletkenlerin girdap durumu.14 Bir tip-II süperiletkenin karışık durumu. Süperiletkenin bu durumu karışık durum olarak ifade edilir. süperiletkenin bütün hacminde sıfırın üzerinde olur.3.

eşuyum uzunluğu olarak isimlendirilir (Müller ve Ustinov 1997). sadece x ekseni boyunca değişecektir (ψ = ψ(x)). d 2ψ −ψ + ψ 3 = 0 2 dx ξ2 (1. Bu durumda denklem 1. düzen parametresi ψ’nin oluşması esnasında değişikliğe yol açan karakteristik bir parametre olan ξ. x ekseni süperiletkenin yüzeyine dik alınırsa (yüzeyde x = 0) ψ. Çünkü sadece süperiletken ile ilişkilendirildi.16’da. 2x / ξ (1. . derin kısımlardaki denge değerinden biraz farklı olacaktır. Bundan dolayı birinci GL denklemi (Denklem 1. gerçek kabul edilebilir.15) elde edilir. ψ = 1 – ε(x).14’te yerine yazılırsa ve sadece ε(x)’de bulunan lineer terimler tutulursa d 2ε ( x) − 2ε ( x) = 0 dx 2 ξ2 (1.16) Denklem 1.15’in çözümü ε = ε ( 0) e − olur. Birinci Ginzburg-Landau denklemi CGS birim sisteminde yazılacak olursa. ⎛ 2π ξ ⎜ i∇ + ⎜ Φ0 ⎝ 2 2 ⎞ ⎟ ψ −ψ + ψ ψ ⎟ ⎠ 2 =0 (1.20 düzen parametresi ψ.14) Yüzeyde. Düzen parametresini uyum içinde tutan karakteristik bir uzunluk vardır. ψ’nin büyüklüğünün 1’den çok farklı olmadığı çok ince normal bir tabaka olduğu kabul edilirse.13) Burada Ψ. ε(x) << 1 Bu değerleri denklem 1. x → ∞ giderken düzen parametresi ψ → 1 ’e gider ve ε (∞) = 0 olur.13) aşağıdaki şekilde basitleştirilerek bir boyutta yazılabilir. süperiletkenin içinde.

15’te magnetik alan (sağ tarafta yer alan oklar) ile süperiletken (sol tarafta yer alan yeşil bölge) arasındaki sınırda içi noktalı daireler sayfa düzleminden yukarıya doğru akmakta olan yüzey akımını göstermektedir.15 Magnetik alan ve akım yoğunluğunun derinlikle değişimi. Yüzeyden itibaren derinlik arttıkça . Bu iki nicelik (akım yoğunluğu ve magnetik alan) derinlikle kademeli olarak azalır. Şekil 1.15 dış magnetik alan şiddetinin davranışını göstermektedir. Burada akım yoğunluğu yüzey sınırından süperiletkenin içine kadar olan mesafeye bağlıdır.21 1.2. Derinlikle ilişki genellikle λL ile gösterilir ve London Nüfuz Derinliği olarak isimlendirilir. Şekil 1. Eğer tabakanın kalınlığı azaltılırsa akım yoğunluğu artar ve sonuçta malzeme bozulur.3. Nüfuz derinliği (Penetration Depth) Bir kıyı boyunca süperiletkenlik akımı magnetik alanı perdeler ve malzemeden içeri girmesine izin vermez. Fakat perdeleme akımı belli bir kalınlığa dağılırsa magnetik alan aynı mesafedeki süperiletkenin içine nüfuz eder ve kademeli olarak azalır. Şekil 1. Bu akım yüzey tabakasına çok yakın akar.3.

Alan şiddetinin 1/e’sine düştüğü mesafe nüfuz derinliği olarak tanımlanır. süperiletken durumdaki bir çekirdeğin dalga fonksiyonu. Şekil 1. . Hc2’nin hemen altına düştüğü anda süperiletken özellik gösteren çekirdekler süperiletken cismin bütün hacminde görülür ve sıkı paketli girdap örgüsü şekillenir.16 (a) Sonlu bir süperiletkende. normal (H > Hc2) durumundan karışık duruma (H ≤ Hc2) geçerken olduğu gibi ikinci derece bir faz geçişi meydana gelir. Yüzey süperiletkenliği ve üçüncü kritik alan r Bir H dış magnetik alanın H > Hc2’den itibaren azalmaya başladığı esnada bu alan r içinde bulunan bir tip-II süperiletken düşünülecek olursa. küçüktür (ψ << 1).4. Kırmızıçizgi süperiletkenin yüzey sınırından süperiletkenin iç kısımlarına ilerledikçe akım yoğunluğunun mesafe ile bağımlılığını göstermektedir (Ginzburg ve Andryushin 2004). Malzeme. H . Bu alanda düzen parametresi ψ. Çekirdeğin boyutu ~ξ’dır. (b) Yarı boş bir süperiletken için bir çekirdeğin dalga fonksiyonu. 1.3.22 alan üstel olarak azalmaktadır.

23

Süperiletkenliğin çekirdeği, iki komşu girdabın normal çekirdekleri arasındaki bölgedir. Bu bölgenin kalınlığı 2ξ(T) mertebesindedir. Çünkü eğer girdap örgüsünün sıkı paketli olduğu ve normal çekirdeğin yarıçapının ξ olduğu kabul edilirse, çekirdek merkezleri arasındaki mesafe 2ξ olur. Girdap merkezlerini birleştiren hat boyunca olan koordinatta düzen parametresine bağımlılık Şekil 1.16 (a)’da tasvir edilmiştir. Bu kesitteki çekirdeğin kubbe biçiminde bir eğrisi vardır. Bu, Hc2 kritik sıcaklığında bulk (hacim) tip-II süperiletkende süperiletkenliğin nasıl göründüğünü ifade eder. r z-eksenine paralel bir H dış magnetik alanda yarı-sonsuz bir süperiletkenlik uzayında boş kısım (x > 0) işgal edilmiş olsun. Süperiletkenin yüzeyi x = 0 düzlemi ile çakıştığı için yüzeyde şekillenmiş bir süperiletkenlik çekirdeğinin ξ(T) etkin genişliğine sahip olması beklenilir. Çünkü yüzeyde, dψ/dx = 0’dır. Böyle bir yüzey çekirdeği Şekil 1.16 (b)’de gösterilmektedir. Ayrıca, böyle bir çekirdeğin oluşumu için gerekli kritik alanın, bulk süperiletkenliğinin çekirdeklerinin oluşumu için gerekli olan kritik alandan daha büyük olması beklenilir. Yüzey süperiletkenliği düşünüldüğünde en anlamlı referans bir ince filmin kritik alanı ifadesidir.
H c|| = 2 6 Hc

λ
d

(1.17)

Denklem 1.17’de d, ince filmin kalınlığı; λ, nüfuz derinliği; Hc kritik alan ve H c|| ince filmin kritik alanını ifade etmektedir. Film kalınlığının azalması kritik alanın yükselmesine neden olmaktadır. Bu yüzden yüzey süperiletkenliğinin çekirdeklerini oluşturacak kritik alan, bulk süperiletkenlerin kritik alanının yaklaşık iki katı olmalıdır. Bu yeni kritik alan üçüncü bir kritik alan olarak tanımlanır ve Hc3 ile gösterilir. Hesaplamalar; Hc3 = 1.69Hc2 olduğunu göstermiştir. Bu sonuçtan hareketle, dış magnetik alan azalır ve değeri Hc3’e ulaşırsa ince bir süperiletken tabaka süperiletkenin yüzeyinde görülür. Bu tabakanın kalınlığı, ξ(T)

24

mertebesindedir. Bulk süperiletken normal olarak kalır ve magnetik alan dış magnetik alana eşittir. Yüzeydeki süperiletkenlik tabakasında magnetik alan, paralel magnetik alandaki ince bir filmde olduğu gibi biraz zayıflamıştır. İnce film ile bu benzerlik, süperiletkenlik tabakasının iç ve dış kısmı boyunca zıt yönlerde dolanan perdeleme akımlarının varlığını işaret eder (Müller ve Ustinov 1997).

1.4

Süperiletkenlik Teorileri

1.4.1 London Teorisi

1935 yılında Fritz ve Heinz London, Meissner etkisini açıklayabilmek için iki-sıvı modeli olarak isimlendirilen bir model kullanarak bilinen elektrodinamik denklemlerde değişiklik yapmışlardır. Bir materyal içindeki toplam elektron yoğunluğu n, bunun ns ile ifade edilen bir kısmının anormal davranışlarda bulunduğu kabul edilmiş ve bu elektronlara süperiletkenlik elektronları denilmiştir. Bu elektronlar safsızlıklardan ve fononlardan saçılmadıkları için dirence katkısı olmamaktadır ve bir elektrik alan tarafından serbestçe hızlandırılabilmektedir. Hızları Vs ile gösterilirse hareket

denklemleri aşağıdaki şekilde yazılabilir.
m r ∂Vs = eE ∂t

(1.18)

Süperiletkenlik akım yoğunluğu r J = n s eVs şeklinde tanımlanırsa; r v v ∂Vs ∂J ∂J n s e 2 E = ns e ⇒ = ∂t ∂t ∂t m olur.

(1.19)

(1.20)

r r r ∂H ∇ x E = −μ 0 ∂t

(1.21)

25

r Maxwell Denkleminde (Denklem 1.21) B magnetik indüksiyonu, yerel r r r mikroskobik alan H ile yer değiştirmiştir ( B , mikroskobik μ 0 H ’ın ortalamasıdır). r r m ∂J (1.22) E= n s e 2 ∂t r r r ⎛ m ∂J ⎞ ∂H ⎟ ∇ x⎜ (1.23) ⎜ n e 2 ∂t ⎟ + μ 0 ∂t = 0 ⎠ ⎝ s
ns e 2 ile çarparsak; Eşitlikte her iki tarafı m r r r ⎛ ∂J ⎞ μ 0 n s e 2 ∂H ∇ x⎜ ⎟ + =0 ⎜ ∂t ⎟ ∂t m ⎝ ⎠
∂ ⎛ r r μ0 n se2 r ⎞ ⎜ ∇x J + H⎟ = 0 ⎟ ∂t ⎜ m ⎠ ⎝

(1.24)

(1.25)

r ∂H olur. F. ve H. London, Ohm Kanununu ve sonsuz iletkenlik ile denklem 1.25’in =0 ∂t ile sonuçlanacağını bildirdiler. Deneysel kanıtların aksine sonsuz iletkenlik ancak magnetik alan değişmediğinde olmaktaydı. Bu yüzden denklem 1.25’in integralini alarak aşağıdaki özel çözümü elde ettiler.
r r μ n e2 r ∇ x J + 0 s H = sabit m

(1.26)

Bu London Denklemi bir süperiletkenin elektrodinamiğini tanımlamaktadır. Meissner etkisini açıklamak için Maxwell Denkleminden yararlanılmıştır. Nüfuz r derinliği λL olarak tanımlandığında süperakım yoğunluğu J s ve vektör potansiyeli A arasındaki ilişki r r r J =∇xH Eşitliğin her iki tarafının rotasyoneli alınırsa; r s r r r ∇ x J =∇ x∇ x H
r r r μ 0 ns e 2 r ∇ x∇ x H + H =0 m

(1.27)

(1.28) (1.29)

26

Bu denklem süperiletkenin iç kısmında yerel alanı hesaplamayı mümkün kılmaktadır ve London Denkleminin bir başka ifade şeklidir. Meissner etkisini açıklayabilmek için aşağıdaki basit örnek kullanılmıştır. Bir boyutlu problem için denklem 1.29 yazılırsa;

d 2H H = 2 dx 2 λ

(1.30) (1.31)

λ2 =

m μ 0 ns e 2

x > 0 bölgesinde sonsuz ve tekdüze bir süperiletken düşünülürse ve yüzeye paralel
bir H magnetik alan uygulanırsa süperiletkenin iç kısmındaki alan bu denklemden çözülür. r r ⎛ −λx ⎞ ⎜ ⎟ B = He ⎝ ⎠ (1.32)

Süperiletkenin iç kısmında alan ortadan kaybolur. λL London nüfuz derinliği, süperiletken içine nüfuz eden magnetik alanın bir ölçüsüdür. Bulk materyalin içinde sıfır alan oluşabilmesi için yüzeye çok yakın bir tabakada süperiletkenlik akımının akması gerekir ve süperiletkenin içinde uygulanacak magnetik alanı yok edecek büyüklükte ters yönde bir alan yaratması gerekir. Böylece denklem 1.29 ile Meissner etkisi tanımlanmış olur (Soltan 2005).

1.4.2 Ginzburg-Landau Teorisi

London Teorisi kuantum etkisini dikkate almamıştır. Süperiletkenliği kuantum teorisi ile açıklamaya çalışan ilk teori Ginzburg-Landau (GL) teorisidir London teorisi süperiletkenlik elektronları ns’in değişen durumlarına uygulanamamaktadır. Uygulanan alan veya akım ile ns arasında bir ilişki yoktur. Bu yüzden ns’i dış parametrelerle ilişkilendirecek daha genel bir ifade gerekmektedir. Bu, bir düzen parametresiyle ilişkiyi ortaya koyan, ikinci derece faz geçişinin genel (Landau) teorisini kullanan GL Teorisi yaklaşımıdır.

sırasıyla süperiletkenlik ve normal durumları göstermektedir. Bu fonksiyon kompleks sayılar içermektedir ve. T ) + α ψ (r ) 2 β 2 ψ (r ) + 4 r 1 − ih∇ − 2eA ψ 2m ( ) 2 + μ0 H 2 2 (1. bilindik ikinci derece faz geçişinde London’un düşüncesinin ifade şeklidir.33) a) Bir r noktasındaki ns süperiletkenlik elektronları sayısı ψ *ψ şeklinde ifade edilmektedir. c) Süperiletkenlik durumunda ψ ≠ 0 ve normal durumda ψ = 0 ’dır. b) Kuantum mekaniğindeki gibi. T )d 3 r V (1. Eğer magnetik alan yoksa ve düzen parametresi faza sahip değilse bilinen Landau Denklemi elde edilir. Tc değerinin altında materyalin bir ucundan diğerine doğru akan süperakımla ilişkilidir. uzayda enerjinin ψ’nin değişimiyle .34) Fs (T ) = ∫ Fs (r .34’teki dördüncü terim.27 Ginzburg-Landau Serbest Enerjisi Bu tanım. h. Planck sabiti ve V ise malzemenin hacmidir. Fs (r . Helmholtz fonksiyonunun aşağıdaki şeklini kullanmışlardır. sezgisel olarak bir süperiletkende. ψ (r ) = ψ (r ) e iϕ (r ) şeklinde verilir. T ) = Fn (r .34’te. Bu yüzden GL serbest enerjisi. faz ϕ (r ) . Denklem 1. Ayrıca Ginzburg ve Landau. (1.35) Burada s ve n. serbest enerjide α ve β olarak belirtilen iki parametre kullanılmıştır. süperiletkenlik elektronları yoğunluğu ns ile süperiletkenlik elektronu olmayan elektronların yoğunluğunun n-ns olması fikrine dayanmaktadır. Denklem 1. Ginzburg ve Landau süperiletkenlik elektronlarını tanımlamak için bir çeşit dalga fonksiyonu kullanmışlardır. Bu eşitlik düzen parametresi olarak isimlendirilmiştir. Eğer düzen parametresi uzayda değişmiyorsa minimize edilerek London denklemlerine ve London serbest enerjisine dönüşebilir.

Eğer doğru bir kuantum mekaniksel dalga fonksiyonu r r tanımlanırsa. malzemenin enerji yoğunluğunun toplam hacim üzerinden integralidir. • κ< • κ> 1 2 1 2 ise süperiletken materyal tip-I süperiletkenler grubundadır. Elektro-magnetizmadan bilindiği üzere μ 0 H = ∇ x A ’dır. İki defa minimize işleminden sonra elde edilen denklemler GL denklemleri olarak isimlendirilir. A(r ) . . m 2 αψ + β ψ + ( ) (1. bir r noktasında vektör potansiyelini ve H da aynı noktadaki r r r mikroskobik alanı gösterir.36) r Düzen parametresi ψ(r) ve vektör potansiyeli A(r ) ’nin tanımlanması için r Helmholtz serbest enerjisi ψ(r) ve A ile ilgili olarak minimize edilir. sadece GL denkleminde görülen bir parametredir. İkincisi süperiletken içinde akan süperakımı tanımlamayı mümkün kılar. Landau teorisinde α = α (T − Tc ) β ise T’den bağımsız pozitif bir sabittir. Ginzburg-Landau Parametresi: Karakteristik uzunluklar λ ve ξ’nin oranları sıcaklıktan bağımsız olan GL parametresi olarak isimlendirilir ve κ ile gösterilir. Helmholtz enerjisi. ise süperiletken materyal tip-II süperiletkenler grubundadır. κ= λ ξ κ. Ginzburg-Landau Denklemleri (1.c.38) Bu iki denklem birleşiktir ve bu yüzden aynı anda çözümlenmelidir. İlki düzen parametresi ψ(r)’yi verir. İki farklı durumu ayırt eden κ değeridir.37) [( ) ] (1. r2 v 1 ih∇ − 2eA ψ = 0 2m r r r r r e J = ∇ x H = ψ ih∇ − 2eA ψ + c.28 ilişkilendirilmiş halidir.

Cooper ve Schrieffer süperiletkenliğin pek çok özelliğini nicel olarak açıklayabilen ve en geniş ölçüde kabul gören mikroskobik bir teori öngördüler. bağlı durumdaki elektronların zayıf bir çekicilikle bağlanabileceği fikrine dayanmaktadır (Popić 1998. Bu etkileşim şu şekilde açıklanabilir. Kritik sıcaklıkta ortaya çıkan ikinci mertebe faz geçişini 2. Birbirinden bağımsız olarak H.29 1. Bu teori BCS teorisi olarak isimlendirilmiştir (Ashcroft ve Mermin 1976. Turton 2000. 2000). Elektron fonon etkileşimi şematik olarak Şekil 1. . Wesche 1998). Müller ve Ustinov 1997. Soltan 2005.4. Poole. Teori.3 Bardeen-Cooper-Schrieffer (BCS) Teorisi 1957’de Bardeen. Poole 2000. Sınırsız iletkenlik etkilerini ( E = 0 ) 5. baz alarak bir teori geliştirmişlerdir (Bilgeç 2004). Bu etki Tc ile fonon frekansı arasındaki ilişkiyi gösterme açısından oldukça önemlidir. Kritik sıcaklığın izotop kütlesine bağlılığını. Meissner etkisini ( B = 0 ) r 4. Bu işlemde iki elektron bir fononu takas etmektedirler. Fossheim ve Sudbo 2004. 1. Prochnow 1989. Bilgeç 2004. Bardeen teorik olarak elektronların fonon aracılığı ile etkileşebileceğini bulmuşlardır.17’de gösterilmektedir. kritik sıcaklığın ortalama atomik kütle ile değiştiği gözlendi (Bilgeç 2004. BCS teorisinden önce 1950 yılında. Fröhlich ve J. kurşun ve civa süperiletkenlerinin farklı izotopları çalışıldığında. Bu etki izotop etkisi olarak bilinir. Fonon sadece çok kısa bir süre var olmaktadır ve yalnızca fononu soğurmaya hazır ikinci bir elektronun varlığı ile yayılabilir. 1⎞ ⎛ Tc ∝ M −α ⎜ ∝~ ⎟ 2⎠ ⎝ Bardeen. Tinkham 1996. Cooper ve Scrieffer. Waldram 1996. T = 0 K civarında e (−T0 / T ) olarak değişen ve enerji aralığının bir kanıtı olan elektronik spesifik ısıyı r 3. Tinkham 1996). Popić 1998.

Bununla birlikte fononun var olduğu çok kısa süre içinde sistemin enerjisi ilk durumdan farklı olabilir. Burada r r p1 = p1' + q p r' r r p2 = p2 + q p (1.39) (1. p 2 iki elektronun sanal fononu takas etmeden önceki r ve takas ettikten sonraki momentumlarını göstermektedir. Bu elektron çifti şematik olarak Şekil 1. q p . Bu diğer elektron tarafından örgünün polarizasyonu olarak algılanabilir. Bu çekici etkileşmeden dolayı. İlk elektron tarafından üretilen pozitif yüklerin konsantrasyonu ikinci elektronun potansiyel enerjisinin azalmasına yol açar. Bu zaman ve enerji arasındaki belirsizlik prensibinin ( ΔEΔt ≥ h ) bir sonucudur. p 2 ve p1' .30 Şekil 1.40) (1. Burada h . Planck sabiti ve νp fonon frekansıdır. fononun momentumunu göstermektedir. r r r r' p1 + p 2 = p1' + p 2 denklemi yazılabilir. Momentumun korunumundan. Eğer ilk ve orta durumlar arasındaki enerji farklılığı hν p ’den daha küçük ise elektron-fonon etkileşmesi çekicidir. Ayrıca enerji de korunur.18’da gösterilmektedir. Bu zıt spin ve momentuma sahip elektron çiftine Cooper Çifti denir.17 İki elektronun bir fonon takas etmesi yoluyla etkileşimi r r' r r Şekil 1.17’de p1 .41) dir. . Kısa etkileşim süreleri büyük enerji belirsizlikleri ile bağlıdır. elektronlar zıt momentumlara ve spinlere sahiptir.

iki elektron arasında net bir çekici etkileşme elde edilmesine neden olabilmektedir. çekici kuvvetin oluşması için aracı görevini yapmaktadır (Doğan 2000). Bu. Ancak bir örgü noktası civarından geçen elektronun anlık olarak neden olduğu örgü bozuklukları. Bu da o bölgedeki pozitif yük yoğunluğunun az miktarda artması sonucunu doğurur. Elektronların benzer yüke sahip olmalarından dolayı birbirlerini itmeleri gerektiğinden bu anlayış ilk bakışta ters gelebilir. o civardan geçen başka bir elektron (Cooper çiftinin ikinci elektronu) bozulmaya uğramış pozitif yüklü bölgeye doğru çekilir.31 Şekil 1. Burada net etki. Eğer iki elektronu birlikte tutabilmek için gereken enerji onları ayırmaya çalışan örgünün termal titreşiminden daha fazla ise çifti meydana getiren elektronlar bağlı kalacaktır (Okumuş 2004).18 Cooper çiftinin şematik gösterimi (Okumuş 2004). Burada kristal örgü. Pozitif iyon denge konumuna dönme şansını elde etmeden. iki elektron arasındaki çekici bir elektron-örgü-elektron etkileşmesidir. Daha genel olarak Cooper çiftlerini oluşturan neden. pozitif iyon aracılığı ile iki elektron arasında çekici bir kuvvetin ortaya çıkmasıdır. . enerji olarak iki elektronun bir çift formunda olmasını gerekli kılar. Şekil 1. Çekici etkileşme oluştuğunda iki elektron Fermi yüzeyi yakınından Fermi yüzeyinin hemen üst kısmına saçılırlar. o civardaki iyonların elektrona doğru hareketine neden olur.19’da elektronun pozitif örgü iyonları arasındaki hareketinden bir an gösterilmektedir. Bu.

Cooper çiftinde r r p1 = − p 2 r r s1 = s 2 Bir süperiletkende akımın akmadığı durumda bir Cooper çifti sisteminin momentumu ve spini sıfırdır. Elektron-fonon etkileşimi. tek elektronlar için durumların yoğunluğunda birkaç meV’lik bir enerji boşluğuna neden olur. Cooper çifti yeni bir parçacık gibi düşünülmelidir.19 İki elektron arasındaki örgü etkileşmenin şematik gösterimi.20 süperiletken durumda Fermi enerjisi yakınlarında tek elektronlar için durumların yoğunluğunu göstermektedir. Tipik olarak ξCo3 hacminde 107 Cooper çifti bulunur. bozulmasından doğan çekici Elektron-fonon etkileşimi 1 µm üzerindeki mesafenin üzerinde etkindir.32 Şekil 1. Enerji aralığı . Çünkü uygulanan bir elektrik alanda aynı momentuma sahip bütün Cooper çiftleri aynı kuantum durumunu işgal ederler. Çünkü spini sıfır olduğu için hem Pauli Dışarlama İlkesi’ne uymaz hemde Cooper çifti bir bozon olarak ifade edilir (Wesche 1998. Bu davranış Pauli Dışarlama İlkesi’ne zıt bir davranış gibi düşünülebilir. Okumuş 2004). Şekil 1. Bundan dolayı enerji durumlarının işgali Bose-Einstein Dağılımı ile tanımlanır. Bu yüzden. Bu kritik akım yoğunluğunun varlığına karşılık gelir. İşgal edilen bir durumun olasılığı aynı kuantum durumuna yerleşen parçacıkların sayısıyla artar. Elektrik alandan ileri gelen enerji Cooper çiftinin bağlanma enerjisini aşar aşmaz direnç oluşur. Bu bir Cooper çiftinin uzaysal genişlemesi ξCo olarak düşünülebilir. sadece Cooper çiftini bozan saçılma süreçleri bir momentum değişimiyle sonuçlanır.

Fermi enerjisinde görülen aralık ve çiftler yalnızca aralığın üstüne elektronların yükselmesi sonucu kırılır. Bu nedenle bir Cooper çiftini bozacak enerji 2Δ kadardır. Burada E − E F ≥ Δ ve Δ.52k B Tc . enerji aralığının yarısıdır. Şekil 1. Bu yüzden durumların yoğunluğu enerji aralığının kıyılarında güçlü bir şekilde artmıştır. Normal durumda durumların yoğunluğunun değişimi Dn (E ) . BCS teorisi enerji aralığı için aşağıdaki basit ifadeyi öngörür.20 Süperiletken bir durumda EF Fermi enerjisi çevresinde tek elektronlar için durumların yoğunluğu ve enerji aralığı (Wesche 1998). ihmal edilebilir. enerji durumlarının varlığı kıyılara kaymıştır. Çünkü EF >> 2Δ. Bundan dolayı verilen enerji 2Δ’dan daha büyük olduğu zaman Cooper çifti iki tek elektrona ayrılır ve bu da direnci doğurur (Okumuş 2004). BCS.42) şeklinde ifade eder. Çekici potansiyel düzeninde çiftlenmiş elektronlar Fermi enerjisinin Δ kadar altında ve çiftlenmemiş elektronlar Δ kadar üstünde yer alır. bir süperiletkende tek elektron için Fermi enerjisi dolaylarında durumların yoğunluğunu D s ( E − E F ) = Dn (E F ) E − EF (E − E F )2 − Δ2 (1. 2Δ(0) = 3.33 içinde normal durumda.

Kritik sıcaklığın yakınında enerji aralığının yarı değeri yaklaşık olarak Δ(T ) = 3.21 BCS teorisi tarafından verilen enerji aralığının sıcaklığa bağımlılığı.34 Şekil 1.2k B Tc (1 − T / Tc ) 1/ 2 (1. Şekil 1. 0.21. Ancak altın ve platin kadar iyi bir iletken olmayan kurşun gibi malzemeler süperiletken olabilmektedir. yüksek sıcaklık süperiletkenlerini d-dalga süperiletkenlik durumu olarak ifade eder . Bu teori neden en iyi iletkenlerin süperiletken olamadığı sorusunu açıklar. BCS teorisi tarafından verilen enerji aralığının sıcaklığa bağımlılığını göstermektedir.6Tc’nin altındaki sıcaklıklarda enerji aralığının genişliği sıcaklığa çok zayıf bir şekilde bağlıdır. Çünkü elektron-fonon-elektron etkileşimi güçlüdür ve Cooper çiftlerinin oluşması mümkün olmaktadır.43) denklemi ile ifade edilir (Wesche 1998). Altın ve platin gibi iyi iletkenlerde elektron-fonon etkileşimi zayıftır ve elektron-elektron etkileşimi çekici değildir. Bundan dolayı elektronlar Cooper çiftleri olarak düzenlenmezler ve bunun sonucu olarak süperiletkenlik oluşmaz. BCS teorisi düşük sıcaklık süperiletkenlerini s-dalga süperiletkenlik durumu.

35 (Okumuş 2004). Bu durumda Q ısısı alındığında madde süperiletken hale geçiyorsa aynı ısı verildiğinde de madde başlangıçtaki özelliklerine. . termodinamik yasaları aynı zamanda normal hal.5. yüksek sıcaklık süperiletkenlerinin tüm özelliklerini tanımlamada yetersiz kalmasına rağmen pek çok özelliği başarılı bir şekilde açıklamıştır.süperiletken hal faz geçişine de uygulanır. Süperiletkenlerin Termodinamik Özellikleri Bir metalin ısısal özellikleri de elektromagnetik özellikleri gibi. magnetik alanın varlığında normal hal-süperiletken hal geçişinin tersinir bir işlem olduğunu gösterir. Magnetik alan ile sıcaklık arasındaki ilişki denklem 1. Süperiletkenin serbest enerjisi Süperiletken halin daima daha düşük enerjili olması ve geçiş sıcaklığında normal hal ve süperiletken hal enerjilerinin eşitliği nedeniyle serbest enerji. süperiletken faza geçiş süresince sıcaklık azalırken keskin bir geçiş sergiler. Bu durumda değişken olarak magnetik alan şiddeti ve sıcaklık kullanılır (Bilgeç 2004). 1. Bu nedenle.1. Teori.4’te tanımlanmıştır. yani normal hale geri döner.5. Meissner etkisi. başlangıç noktası alınır. 1.

44) Süperiletkene uygulanan magnetik alan.46) g s (T . g s (T . R yarıçaplı silindirik bir süperiletken için.44’ten.22 Süperiletkende dış magnetik alana zıt yönlü bir magnetizasyon oluşur. süperiletkenlik hal ve normal halinin birim hacim başına Gibbs Serbest Enerjisi gs(T.0) + μ 0 H2 2 . H ) = − μ 0 ∫ MdH 0 (1.36 Şekil 1. H r r Δg (T .0 ) + μ 0 ∫ M dH H 0 (1.45) (1.0) olduğu kabul edilir. normal hal serbest enerjisi sabit kalır. T sıcaklığında ve dış magnetik alanın olmaması durumunda. Bundan dolayı. Süperiletken fazdaki bir silindir için ise. H ) = g s (T . Yani M = − H olur ve denklem 1. maddenin magnetik alana göre negatif r r yönlü bir magnetizasyon üretir. ekseni boyunca yönelmiş bir dış magnetik alan H. Bir dH magnetik alan değişimiyle. Normal haldeki malzeme için dış magnetik alan ihmal edilebilir bir magnetizasyon oluşturur. dış magnetik alan süperiletken üzerinde bir iş yapar ve bu iş serbest enerjisi olarak depolanır. serbest enerjinin bir artış gösterdiği görülebilir.0) ve gn(T. H ) = g s (T . materyal içinde M magnetizasyonu oluşturur.

23’ten de görüldüğü gibi alan şiddeti yeterince artırılırsa.0) − g s (T . kritik akım yoğunluğu cinsinden verilen kritik alanın farklı . Bu durumda da metal artık süperiletken olarak kalamaz ve normal hale döner. ⎫ ⎧2 H c (T ) = ⎨ [g n (T .47) olmalıdır.0) − g s (T .0 ) < μ 0 2 magnetik alan şiddeti belirlenir ve. Bu ifade. normal halininkinden fazla olacaktır. Şekil 1.23 Normal metal ve süperiletkenin serbest enerjisinin magnetik alanla değişimi. Yani. serbest enerjisi. 1/ 2 (1. serbest enerjiler cinsinden. Bu sonuçlardan. H2 2 Şekil 1. H c2 g n (T .37 Böylece bir süperiletkene bir magnetik alan uygulandığında.0)]⎬ ⎭ ⎩ μ0 gösterimidir (Bilgeç 2004).48) ile verilir. μ 0 kadar artar. süperiletkenliği bozan kritik (1. süperiletken halin serbest enerjisi.

Denklem 1. Çünkü bilindiği gibi Ss < Sn’dir ve böyle bir geçiş ancak ısı absorbsiyonu ile olabilir. süperiletken faz normal fazdan daha düzenlidir. . kritik sıcaklıktaki faz geçişi için bir ısıdan (ΔQ = TΔS) söz edilmez ve bundan ötürü bu geçiş. yeterince güçlü bir magnetik alan uygulandığında oluşur. iki faz arasındaki entropi farkı.49’da S. • T < Tc’de süperiletken fazdan normal faza geçiş. Böylece T < Tc’de magnetik alandan dolayı ortaya çıkan faz geçişleri birinci mertebe faz geçişleridir (Bilgeç 2004). entropiyi.50) Denklem 1.3. • T = Tc’de Ss = Sn olduğuna göre. 1.5.2.49) kullanılarak. sıcaklık ile ters orantılı olduğu için dHc/dT daima negatiftir.38 1. ikinci mertebe faz geçişidir. Bunlar.50’den bazı önemli fiziksel sonuçlar çıkarılabilir. F. O halde. Bundan dolayı denklem 1. S n − S s = −μ 0 H c dH c dT (1. kritik magnetik alan cinsinden belirlenir. normal hal entropisinden daha küçük yani. r • H . Entropi (S) Birim hacim başına entropi ⎛ ∂F ⎞ S = −⎜ ⎟ ⎝ ∂T ⎠ R (1.5. serbest enerji yoğunluğunu ve R. Süperiletkenin ısı sığası (Cs) Sıfır magnetik alandaki faz geçişi sırasında aşağıda açıklanan iki sıra dışı davranış gözlenir. süperiletken halin entropisi. cisim tarafından başka cisimler üzerine yapılan işi temsil etmektedir.50’de eşitliğinin sağ tarafı daima pozitif olmalıdır.

50’deki eşitliği kullanılarak iki faz arasındaki ısı sığası farkı. sıcaklığın bir fonksiyonu olarak spesifik ısıda süreksiz bir sıçramanın varlığını gösterir. Bu formül Rutgers Formülü olarak bilinir ve T = Tc’de. T < Tc’de. . Yapılan deneylerde de bu enerji aralığı onaylanmıştır.39 • • Tc’de. bazı aydınlatıcı eşitliklere ulaşabiliriz. ⎛ ∂S ⎞ C = T⎜ ⎟ ⎝ ∂T ⎠ ve denklem 1. Cs(Tc)≅3Cn(Tc) olacak şekilde. Entropiye bağlı olarak spesifik ısıyı ele alırsak.53) bulunur. Burada Δ(Τ) enerji aralığıdır. taban halinden ayıran bir Δ(Τ) enerjisinin süperiletken elektron düzeyleri arasında var olabileceğini ifade eder.52) (1.51) (1. Bu durumda süperiletken haldeki elektronik ısı sığası -1/T ile orantılı bir argüman ile exponansiyel bir bağımlılığa sahiptir C s ∝ e [Δ (T ) / k BT ] . süperiletken hal elektronik spesifik ısısında bir sıçrama gözlenir. En düşük uyarılmış hali. hızlı bir düşüş gösterir ve termodinamiğin üçüncü yasası gereğince de T = 0’da sıfır olur. ⎛ ∂H c ⎞ C s − C n = μ 0T ⎜ ⎟ ⎝ ∂T ⎠ Tc 2 (1. ⎡⎛ ∂H c ⎞ 2 ∂2Hc ⎤ C s − C n = μ 0T ⎢⎜ ⎟ + Hc ⎥ ∂T 2 ⎥ ⎢⎝ ∂T ⎠ ⎣ ⎦ olur. Cs lineer olmayan(exponansiyel). Kritik sıcaklıkta T = Tc ve Hc = 0 olduğuna göre.

o zamana kadar bilinen en yüksek sıcaklık olan 30 K’de kırılgan bir süperiletken seramik oluşturdular. Müller ve Bednorz geliştirdiği yapıdaki Lantanyum yerine İtriyum katarak 93 K’lik kritik sıcaklığa ulaşmayı başardılar (Sheahen 1994. Müller ve Bednorz’un sentezlediği. yüksek sıcaklık süperiletkenlik (HTS) dönemini başlattı.6 Yüksek Sıcaklık Süperiletkenleri 1986 yılı. . Bu oksit bileşikler ve kritik sıcaklıkları Tablo 1. Bir grup araştırmacı. 1. Fosseim ve Sudbo 2004. Böylece ilk kez. süperiletkenlik dünyasında bir dönüm noktası olmuştur. Bednorz ve Müller’in La2-xBaxCuO yüksek sıcaklık oksit süperiletkenini keşfinden sonra bir takım oksit aileleri sentezlenmiştir. Wesche 1998.3’te gösterilmiştir. Vanderah 1992. bir malzemede (YBa2Cu3O7) oldukça yaygın bir soğutucu olan sıvı azottan (77 K) daha yüksek sıcaklıklarda süperiletkenlik elde edildi ve helyumla çalışan soğutucular yerine daha ucuz olan azotla çalışan soğutucuları kullanarak süperiletkenliği çalışmak mümkün hale geldi. Cava 2000).40 Şekil 1. IBM Araştırma Laboratuvarındaki araştırmacılardan Alex Müller ve Georg Bednorz. La-Ba-Cu-O bileşiği.24 Normal ve süperiletken hal ısı sığası.

5 K ve 30 GPa basınç altında 164 K’dir.33 bileşiği (seramiği) kullanılarak elde edildi. düşük basınçta 133.8Tl0.89 K Tc’li CaCuO2 gibi yeni yüksek sıcaklık süperiletken bileşikler elde edilmeye devam etmektedir. 40 K ile MgB2 ve alan indüklemeli Tc = 117 K’lik C60 . oksijen düzleminde ölçülmektedir ve c . geçiş sıcaklığı 10 K’dir.6. KNiF4 yapısı olarak bilinen ikinci sınıf ise. perovskit olarak adlandırılan kristal yapı cinsinden sınıflandırılabilirler. 1. 138 K ile (normal basınçta) Hg0. Şu ana kadar ayrıntılı olarak incelenen değişik süperiletken bileşikler.40 94 80 90 – 92 12 90 110 Bileşik Tl2Ba2CuO6 Tl2Ba2CaCuO6 Tl2Ba2Ca2Cu3O10 HgBa2CuOy HgBa2CaCu2Oy HgBa2Ca2Cu3Oy HgBa2Ca3Cu4Oy HgBa2Ca4Cu5Oy Kritik Sıcaklık (K) 90 110 125 94 127 134 126 112 1993 yılına kadar yüksek sıcaklık süperiletkenlerinde ulaşılan rekor kritik sıcaklık HgBa2Ca2Cu3O8+x için. Bu malzeme ilk yüksek Tc’li malzemelerden birisi olup. 1993 yılından sonra en yüksek kritik sıcaklık 1995 yılında. Bileşik La2-xSrxCuO4 La2-xBaxCuO4 YBa2Cu3O7 YBa2Cu4O8 Y2Ba4Cu7O15 Bi2Sr2CuO6 Bi2Sr2CaCu2O8 Bi2Sr2Ca2Cu3O10 Kritik Sıcaklık (K) 30 . O zamandan beri daha yüksek bir geçiş sıcaklığına ulaşılamadı ama Tc = 127 K ile Ba2Ca3-yCu3+yOx. Buna bir örnek Tc’si yaklaşık olarak 38 K olan La1.85Sr0.40 30 . tetragonal yapıya sahip (a = b ≠ c) tek tabakalı perovskitlerdir.1 Yüksek sıcaklık süperiletkenlerinin yapısal özellikleri Yeni yüksek Tc’li malzemelerinin birçoğu bakır oksit bileşikleridir.41 Tablo 1.3 Yüksek sıcaklık süperiletkenleri ve kritik sıcaklıkları (Dzhafarov 1996). İlk sınıf BaPb1-xBixO3 kübik perovskitlerdir (a = b = c).2Ba2Ca2-Cu3O8. Burada a ile b örgü sabitleri.15CuO4’tür.

2. bu düzlemlere dik doğrultuda ise çok düşük olduğu sonucuna varabiliriz. Daima güçlü bir anizotropiye yani süperiletkenlik özelliklerinde yön duyarlılığına sahiptirler. CuO2 düzlemli ve eksik-oksijene sahip perovskit yapılar olarak tanımlanabilir. 126 K ve 112 K kritik sıcaklıklar kaydedilmiştir (Dzhafarov 1996).2 ve 3 değerleri alabilmekte ve birim hücredeki CuO2 düzlemlerinin değerini göstermektedir. Üçüncü sınıf ise ortorombik yapıya sahip (a ≠ b ≠ c). İtriyum atomlarının bir düzlemi ile . Bu sınıftaki bileşik metallerin bağıl oranlarından dolayı. Bi-Sr-Ca-CuO ve Tl-Ba-Ca-CuO ailelerinin genel formülü Bi2Sr2Can-1CunOy ve Tl2Ba2Can-1CunOy’dir. Yüksek sıcaklık süperiletkenlerin 1021/cc’lik taşıyıcı yoğunluğu. Buradan maksimum süperakımlar bakır-oksijen düzlemlerinde yüksek. bu düzlem boyunca 10 A o olarak değişime sahiptirler. HgBa2Can-1Cu2Oy ailesinin yapısı. Tl-Ba-Ca-Cu-O ve Hg-Ba-Ca-Cu-O olmak üzere beş temel yüksek sıcaklık oksit süperiletekenleri keşfedilmiş ve çalışılmıştır. CuO2 düzlemine dik doğrultuda yaklaşık 3 A o . YBa2Cu3O7-δ (YBCO) bileşiği ilk sentezlenen ve halen en yaygın olarak incelenen malzemelerden biridir. Bu Hg bileşikleri yüksek kritik sıcaklığa sahiptir.4 ve 5 bileşikleri için sırasıyla 94 K. Çünkü sıvı azot sıcaklığında süperiletken olabilmektedirler (Murakami 1992). elementel düşük sıcaklık süperiletkenlerinkinin yaklaşık iki katı kadardır. [Y-Ba-Cu-O]. Josephson çiftlenimi ile birbirlerine bağlanmış CuO2 düzlemleri boyunca akar. n adet CuO2 ve (n-1) adet Ca tabakasının BaO/HgO/BaO kaya tuzu arasında sandviçlenmesi ile inşa edilir. Y-Ba-Cu-O. Eşuyum uzunluğu ise düşük sıcaklık süperiletkenlerine göre daha küçüktür ve düzlem doğrultusuna göre farklılık gösterir. [Bi-Sr-Ca-Cu-O] ve [Tl-Ba-Ca-Cu-O] oksit süperiletken sistemleri pratik uygulamalar için oldukça çekicidir. La-Ba-Cu-O. Bi-Sr-Ca-Cu-O. Yani. bazen 1-2-3 malzemeleri olarak adlandırılmaktadırlar (Bilgeç 2004). Bu bileşikler ortorombik yapıya sahip olup Cu-O zincirleri içermezler. n = 1. Etkin süperakımlar. Üç temel tabakalanmış fazı vardır. CuO2 tabakasının (n sayısının) artması ile artar ve n > 3 için azalır.42 de bu düzleme diktir. 127 K. Her bir YBCO birim hücresi. Şu ana kadar.3. YBa2Cu3O7 gibi (Tc≈ 92 K) çok tabakalı perovskitlerdir. Tc. 134 K. Burada n = 1. Bu malzemelerin kristal yapıları.

43 ayrılmış ve iki BaO tabakası arasında kalmış iki CuO2 düzlemi içerir. Cu-O tabakalarındaki oksijen dağılımına ve miktarına bağlı olacak şekilde. elektronegatifliğin aynı tip bir yansıması farklı olarak oksitlerin çoğunda yasak bant aralığına sebep olur.2 Oksit süperiletkenlerde süperiletkenlik mekanizması Diğer oksitlerden farklı olarak bakır oksit süperiletkenlerde kimyasal.6. Geçmişte çalışılmış olan iletken oksitlerin büyük çoğunluğu. Her geçiş-metali atomik orbitalleri üst üste biner ve etkileşir bunun sonucunda elektronlar tarafından kısmen doldurulması mümkün olan enerji durumlarının izinli olduğu bant şekillenir. Bu yüzden oksijen bakır kadar iletkenlikte önemli bir yere sahiptir. olası iki simetriye (tetragonal ya da ortorombik) sahiptir. İletken oksitlerde bu nadir bir durumdur. yapısal ve elektronik hatta elektriksel iletkenlikleri bakımından bir takım farklılıklar vardır. süperiletken bileşikler için temel oluşturan Cu2+ iyonlarının elektronik konfigürasyonlarından elde edilir. Cu2+ için elektronik konfigürasyon 3d9’dur. piramitler ve kareler) bu enerji seviyeleri dejenere değildir. Bununla birlikte bakır oksitlerde. Cu-O koordinasyon çok yüzlüsünün şekilleri. 1. Bakır tabanlı süperiletkenlerde şekillenen Cu-O koordinasyon çok yüzlüsünde (polyhedra) (sekizyüzlü. Bu tip iletken oksitlere örnek olarak V6O13 gösterilebilir. İkinci ve en ilginç etken. Oksijenlerin enerji durumları çok küçük bir rol oynar ya da önemsizdir. oksijen orbitalleri ve metal orbitalleri arasında enerjideki farklılık çok küçüktür ve en yüksek işgal edilmiş elektronik durumlar dolaylarında büyük bir rol oynayan oksijen orbitalleri elektronik enerji bantlarına sebep olur. d orbitalinde mümkün enerji durumlarının on tanesinden dokuzu doludur. dört tane oksijen atomu bir düzlemde komşu olacak şekilde ve bir oksijen (piramit) veya iki oksijen (sekizyüzlü) atomu oluşan . geçiş metallerindeki d orbitallerinin etkileşiminden şekillenen enerji bantlarındaki elektronların hareketini temel alır. Oksijen atomları arasında yönelen t2g orbitalleri çok düşük enerjidedirler ve bundan dolayı elektronlar tarafından (altı elektron) tamamen doldurulmuş durumdadırlar.

Yalıtılmış atomlarda. Katıların elektronik özellikleri için standart durum elektronların birbirleri ile etkileşmediğini yalnızca atomik örgüye esas teşkil ettiğini kabul eder.44 düzlemin tepesinde olacak şekildedir. spinler arası klasik olmayan (kuantum mekaniksel) etkileşimleri hesaba dâhil eder. dx2 – y2 orbitaline ikinci bir elektron ilavesinde. zaten orada bulunmakta olan elektronun itmesiyle orbital önemli miktarda ekstra enerji alır.25 (b)) bir tane çiftlenmemiş elektronu olan dokuz-elektron konfigürasyonudur. Etkileşim söz konusudur. süperiletkenlik yapısal tiplerinde Cu2+ oksitlerin metalik iletken olmasını gerektiğini öngörmektedir (Elektronlarla kısmen doldurulmuş bantlar tarafından mümkün enerji durumları yaklaşmaktadır). O 2p durumlarının ve Cu 3d durumlarının benzer enerjisi Şekil 1. Tek çiftlenmemiş elektron 1/2 spine sahiptir. Örneğin. Bu en yüksek işgal edilmiş oksijen durumları ile ikiye ayrılmış Cu dx2 – y2 . Bu durum ferritlerde (iki değerlikli ve üç değerlikli katyonlar ihtiva eden seramik oksitler) spinlerin oldukça bilinen durumundan farklıdır. Hâlbuki onlar elektriksel yalıtkanlardır. bu orbitaller ayrı enerji durumlarıdır ama atomların birbirine yakın olduğu katılarda orbitaller etkileşir ve keskin atomik enerji durumları enerji bantları halini alır. z bileşenleriyle daha düşük olur. Çünkü oksijen orbitallerinden tepki daha küçüktür. Bu tip bir resim. Cu dx2 – y2’nin elektronlarla yarı doldurulması bandı türetir ve oksijenin bandı türeten yüksek enerjili kısmı hemen hemen bakırdaki en yüksek işgal edilmiş durumun enerjisi ile aynıdır. Orbitallerin enerjileri. Sonuçta ikinci elektron için enerji durumları ilk elektron için olandan daha yüksektir ve ikisi arasında izinli olmayan enerji değerlerinin olduğu bir boşluk vardır. Erken fark edilen bu durum teorik fizikçiler için büyük fırsatlar sunmuştur. katıda. Bu sonuç.25 (c)’de gösterilen durum ile sonuçlanır. Bakır oksitlerde durum bu değildir. iletken oksitlerdekinden daha karmaşıktır. Bu düşük spin değeri. Bu umulmadık etkileşim yüksek sıcaklık süperiletkenliğinin mekanizmasının anlaşılmasının nedenlerinden biri olmuştur. büyük spinler arası etkileşimler (Fe3O4 için 5/2 spin) daha geleneksel fizik tarafından tanımlanabilir. Tam olarak bakır tabanlı süperiletkenler için olan yarı dolu bantlardaki elektronlar arası etkileşimler en büyük değerindedir. düzlem oksijen atomlarına doğru gösterilen dx2 – y2 orbitalinde (Şekil 1. Bu.

(c) Bakır oksit süperiletkenlerde enerji durumlarının şematik gösterimi.45 bandının boş bölümü arasındaki yasak bant aralığı yalıtkan davranışa neden olan şeydir (Şekil 1. (b) Cu2+ için d elektron konfigürasyonu.25 (d)) (Cava 2000). Şekil 1.25 (a) Bakır oksit süperiletkenlerde bulunan Cu-O koordinasyon çok yüzlüsü. (d) Bakır tabanlı süperiletkenlerde elektron etkileşiminden dolayı dx2 – y2 bandının ayrılması. .

Bakır tabanlı süperiletken ailesi içinde süperiletkenlik geçiş sıcaklığını tanımlamada anahtar bu yük depo tabakalarıdır.26 (b)). bakır tabanlı süperiletkenlerdeki bakır-oksijen örgüsünün özel geometrisidir.26 (a)) dokudan meydana gelen sonsuz CuO2 düzlemleridir. Bakır tabanlı süperiletkenlerin yapısına genel bir bakış Şekil 1. birbirleriyle köşeleri paylaşan CuOx koordinasyon çok yüzlüsünün (Şekil 1. . Bu.26 (a) Köşelerindeki oksijeni paylaşan CuO4 karelerinden meydana gelen CuO2 düzlemleri. Bu durum günümüzde de çözüme ulaşmamıştır. (b) Bakır oksit süperiletkenlerdeki elektronik tabakaların şematik gösterimi. Bu tabakalar yük depo tabakaları olarak bilinir (Şekil 1. Bu CuO2 tabakaları arasında diğer tabakalar vardır.25 (d)’de gösterilen ayrılmış elektronik temel durumda tam olarak olan şey. CuO4 karesinde dört oksijenin her biri bir başka bakır ile paylaşılır.26’da gösterilmiştir. Bu tabakalar CuO2 düzlemlerinde mümkün elektronik durumlardaki elektronların sayısını kontrol etmeye ve üçüncü boyutta CuO2 düzlemlerini yalıtmaya ya da elektronik olarak bağlamaya yarar.25 (a)) temel karesi olan ve dama tahtası benzeri (Şekil 1. 180o (ya da 180o) Cu-O-Cu bağları ve baştanbaşa CuO2 stokiyometrisi ile sonuçlanır.46 Elektronlar ilave edildiğinde ya da Şekil 1. Şekil 1. Yapının kalbini oluşturan.

8+’dır) ya da elektron eksikliği durumunda (Hol katkılaması. Cu’nun nolmalde oksidasyonu Cu2. Bu bakır başına 0.47 Bakır oksit süperiletken ailesi materyallerinde CuO2 düzlemlerindeki 1/2 spinli iyonlar (her bakırda dx2 – y2 orbitalinde çiftlenmemiş bir elektron) yüksek sıcaklıkta antiferromagnetik olarak düzenlenir ve daha önce tanımlandığı gibi materyal bir yalıtkandır. Örneğin bileşikler Cu2+’dan farklı bakır valansları yapmak için (tipik olarak daha yüksek) katkılanırlar. Yüksek katkılama konsantrasyonlarında materyal normal metalik iletken olur. Antiferromagnetik düzenlenme bakır spinlerinin çok güçlü şekilde çiftlenmesine işaret eder. süperiletken değildir.27’de gösterilmiştir (Cava 2000). YBCO-123 bileşiğinde YBa2Cu3O6’dan YBa2Cu3O7’ye kadar oksijenin araya ilave edilmesi. Bu üç duruma ait örnekler sırasıyla söyle verilebilir.2 elektron katkılaması aşımında (Cu’nun normalde indirgemesi Cu1. Bu. La2-xSrxCuO4 katı çözeltisinde La için Sr’un kısmi yerdeğiştirmesi ve Tl2Ba2CaCu3O8 stokiyometrik bileşiğinde bakır valanslarının doğal olarak meydana gelmesi süperiletkenliğin sebepleridir. CuO2 düzleminde hesaba katılan bir elektron. . ya oksijen ilavesiyle ya bir atomun daha düşük veya daha yüksek valansa sahip bir başka atomla kısmi yer değiştirmesiyle ya da bileşiklerdeki atomların valanslarından dolayı doğal olarak meydana gelmesiyle yük depo tabakalarının manipülasyonu sağlar. Pek çok deneye dayanarak hazırlanan geniş kapsamlı elektronik faz diyagramı elektron konsantrasyonunun bir fonksiyonu olarak şekil 1. ya elektronlarla ya da hollerle katkılanır ve antiferromagnetik düzenleme süperiletkenliği değiştirir.2+’dır) olur. bakır başına bir elektrondan değiştirildiğinde süperiletkenliğe neden olunur. bileşik ailesi. Yarıiletken dilde.

1. birim hücre hacmi küçülmekte.6.382.389 ve c = 1. Oksijen miktarı arttıkça kritik sıcaklık değeri yükselmekte. YBCO sisteminde normal ve süperiletken durumlar oksijen konsantrasyonu ve ortorombik fazdaki oksijen düzenlenmesine çok bağlıdır. oksijen atomlarından birini kaybederek benzer bir yapıda (tetragonal yapıda) fakat çok farklı karakterde olan YBa2Cu3O6 yarıiletkenine dönüşür (Bilgeç 2004). Y-Ba-Cu-O sisteminde bütün yapılarda iki adet CuO2 düzlemleri mevcut olup. Bu sistem ısıl işlem ortamında bulunan gazların cinsine ve oksijen basıncına bağlı olarak 600 oC’den 750 oC’ye kadar ortorombik-tetragonal faz geçişi gösterir. Kristal örgü a = 0. ortorombiklik artmaktadır.27 Bakır oksit süperiletkenler için genel elektronik faz diyagramı. Bununla birlikte bu malzeme oksijensiz ortamda ısıl işleme maruz kalırsa. Bakır ve Oksijenin CuO zincirini ve CuO2 düzlemlerini içerir. Yine oksijen .3 YBa2Cu3O7-δ (YBCO)’nun yapısı ve genel özellikleri Y-Ba-Cu-O sisteminin kristal yapısı. YBa2Cu4O8 yapısında iki ve Y2Ba4Cu7O15 yapısında da c ekseni boyunca ardışık olarak bir ve iki adet CuO zincirleri bulunur (Dzhafarov 1996 ve Çelik 2006).48 Şekil 1. b = 0.168 nm örgü parametrelerine sahip ve Pmmm/4 kristal simetrili ortorombik yapıdadır. YBa2Cu3O7 yapısında bir.

Bu yapıların oluşumu hücre kenarlarındaki son Cu-O tabakalarındaki oksijen dağılımı miktarına bağlıdır. artmakta ve belli bir değerden sonra azalmakta. azalmaktadır (Çelik 2006). her birim hücre Şekil 1. süperiletiminde baskın rol oynayan CuO2 düzlemlerinin oluşturduğu tabakalanmış yapısı vardır.28’da görüldüğü gibi iki adet BaO tabakasıyla araya alınmış ve Y atomuyla ayrılmış iki adet CuO2 düzlem içerir (Çelik 2006).28’de gösterilmektedir. Diğer bileşenler CuO2 düzlemlerinde yük yoğunluğunu düzenleyen yük deposu olarak davranırken taşıyıcılar yalnızca bu düzlemler boyunca hareket ederler. Bu yapılar tetragonal (a = b ≠ c) ve ortorombik (a ≠ b ≠ c)’dir. azalmakta. δ’nın değeri sıfıra yakınsa. Bu durumda tetragonal yapı oluşumuna öncülük eder. YBa2Cu3O7 yüksek sıcaklık süperiletkeninin kristal yapısı ve düzlemleri Şekil 1. oksijen atomları bu tabakalardaki Cu atomlarının b eksen yönünde aralarına düzenli bir şekilde yerleşerek ortorombik yapıyı oluştururlar ve CuO zinciri olarak isimlendirilirler (Çelik 2006). . Tüm yüksek sıcaklık süperiletkenlerinin. YBCO’nun özel durumunda. b. birim hücredeki alt ve üst CuO düzlemlerindeki Cu atomlar arasına oksijen atomları rastgele dağılırlar. Bileşik iki mümkün yapıda bulunabilir. Düşük oksijen konsantrasyonu için (δ ≤ 1). Yine de. c.49 miktarının artışıyla birim hücre parametrelerinden a.

Bu durumda. . birim hücrenin köşelerinde sırasıyla Cu-O-Cu şeklindeki dizilim CuO zincirini göstermektedir.) YBCO örnekleri elde etme işlemlerinin çoğu oksijence fakir bir ortamda yapılır ve bu yapı tetragonaldir. (c) YBa2Cu3O7 bileşiğine ait düzlemler. Optimum oksijen içeriğine sahip materyali elde etmek için örneğin ölçütlerine bağlı süre boyunca yaklaşık 400 oC – 550 oC sıcaklıkta oksijen akışında ısıtılması gerekir (Çelik 2006). (b) birim hücrede CuO zinciri ve CuO2 düzleminin yapısı. ortorombik süperiletken fazı elde etmek için örneklere oksijen verilmelidir. (Kare piramitlerin tabanları CuO2 düzlemlerini.50 Şekil 1.28 (a) YBa2Cu3O7’nin birim hücresi ve atomların dağılımı.

YBCO. magnetik alan süperakımlarla çevrelenmiş. • Tek-fazlı YBCO hazırlamak nispeten daha kolaydır. Bileşik Tc (K) YBa2Cu3O7 ~ 95 YBa2Cu3O6.51 Tablo 1. YBCO örneklerinin nemli havadan ve sudan korunması son derece önemlidir. Bunun nedeni suyun YBCO ile reaksiyona girerek Y2BaCuO5 süperiletken olmayan faza dönüşmesidir (Çelik 2006). tanecik sınırlarının zayıf bağlantılar gibi davranabilmeleri için boyutlarının yeterli büyüklükte olması gerekir. Normal bölge ile YBCO arasındaki ara yüzey enerjisi negatiftir ve bundan dolayı eşuyum uzunluğu (ξ) girginlik derecesinden (λ) daha küçüktür.tip süperiletken sınıfına girer. diğer seramik süperiletkenlerle kıyaslandığında sayısız avantajlara sahiptir. . • HTS malzemelere oranla daha düşük anizotropiye sahiptirler. Buna göre. • Toksik elementler ya da kararsız bileşikler içermez.75 ~ 60 YBa2Cu3O6. • 77 K’den büyük kritik sıcaklığa sahip bilinen kararlı dört elementli tek bileşiktir.5 ~ 25 YBa2Cu3O6 Yarıiletken Diğer taraftan. Buda yüksek Tc seramik bulk süperiletkenlerde akım yoğunluğunun nispeten daha küçük olmasının açıklaması kabul edilir (Bilgeç 2004). girdap denilen akı tüpleri içine hapsedilmiştir (Bilgeç 2004).4 Farklı YBCO fazlarının kritik sıcaklık değerleri (Bilgeç 2004). Diğer yüksek Tc süperiletkenleri gibi. Yani bu yapıda da magnetik alanın dışlanması için bir enerji kullanımının gerekliliği yerine. YBCO’da II. Bu nedenle YBCO daha az anizotropiktir. Çünkü YBCO yük depo eden tabakalara sahip olmayıp her tabakası metalik olan bir yapıya sahiptir.

107 – 25. λ nüfuz derinliği. Bu iki faz normal koşullarda oluşturulamazlar. Parametreler ξ(0) (nm) λ(0) (nm) Hc(0) (104 Oe) Jc(0) (A/cm2) Hc1(0) (Oe) Hc2(0) (104 Oe) ab-düzlemi 1.52 • Daha güçlü magnetik alanlarda daha yüksek akım yoğunlukları taşıyabilirler. YBCO 77 K’de 10000 A/mm2’den daha yüksek değerde akım yoğunluğuna sahiptir.107 20 – 230 80 – 90 230 – 624 70 – 122 Ayrıca bu sistemin geçiş sıcaklığı 80K olan YBCO-124 ve 50 K olan YBCO-247 fazları da vardır.10 – 12. Jc kritik akım yoğunluğu. . ξ eşuyum uzunluğu. Tablo 1.5 – 4.10 5. Y-124. YBa2Cu4O8 yapısında olmak üzere sabit oksijen miktarı içerir (Bilgeç 2004).3 100 – 140 8 8 c-ekseni 0.3 – 0.7 500 – 800 1–3 3.5 YBa2Cu3O7-δ’nin bazı parametreleri. Yani oldukça yüksek oksijen basıncına ya da normal basınçta hava ortamındaki ek alkali metal bileşiklerine ihtiyaç vardır. Hc1 ve Hc2 alt ve üst kritik magnetik alan değerleri (Poole 2000) verilmiştir. Hc kritik magnetik alan. Tablo 1.5’te YBa2Cu3O7-δ’nin ab-düzlemi yönünde ve c-ekseni yönünde sıfır mutlak sıcaklıkta süperiletkenlik ana parametreleri.

Saçılmamanın anlamı elektronlar dirençsiz olarak yayılacaklardır. Her bağlayıcı çizgi bu sıcaklıkta dengede olan iki (veya daha fazla) fazı bağlar (Sheahen 1994). elektronların Cooper çiftleri. Kritik sıcaklık Tc.53 Şekil 1. Fermi seviyesindeki bulunan elektronik durumların yoğunluğuna güçlü bir şekilde bağlıdır. Yani.7 Kimyasal Yerdeğiştirme ve Katkılama Etkileri Her süperiletkenin karakteristik anahtarı Fermi seviyesindeki enerji aralığı değeridir. Bu parametre süperiletkenin başka atomlar tarafından katkılanmasından güçlü bir şekilde . Bu durum süperiletkenliği ifade eder.29 YBCO’nun 900 oC’deki üçgensel faz diyagramı. örgü noktalarından saçılmaya uğramayacak ve kırılmayacaktır. 1.

54 etkilenir. Çünkü Fermi seviyesinde elektronik özellikleri değiştirmek oldukça zordur. Bu tabakalar iletkenlik tabakası olarak ifade edilir. Katkılanma ile ortaya çıkan ekstra elektronlar (ya da hol olarak isimlendirilen elektron eksiklikleri) süperiletkenlik mekanizmasına katılırlar.1. normal örgü uzunluklarının değişmesini.7.1 Yapısal kusurlar Her kristalde. Bu yüksek sıcaklık süperiletkenlerinde bulunan anizotropi ile basit bir küresel bir şekilden karmaşık bir şekle dönüşür. Sonuç olarak yüksek sıcaklık süperiletkenlerinde her özel kimyasal yerdeğiştirne önemli deneyim ve tahmin gücü gerektirir (Sheahen 1994). Ayrıca Fermi seviyesi tek başına değildir. kristal eksen yönlerinin değişmesini ve benzerlerini içeren pek çok farklı kusur tipi vardır. CuO2 düzlemleri bozulurlarsa . Katkılamalar uzun yıllar yarıiletkenlere uygulanmış ve pek çok özelliği geliştirilmiştir. 1. 1. Süperiletkenlerin mekanik. Benzer gelişmeleri yüksek sıcaklık süperiletkenlerinde de sağlayabilmek için pek çok araştırma yapılmıştır.7. Bu iki düzlem İtriyum gibi tek bir atom tarafından ayrılır. Enerji uzayında bir Fermi yüzeyi de söz konusudur.1 İletkenlik tabakası olarak CuO2 düzlemleri Yüksek sıcaklık süperiletkenlerinde süperakım iki CuO2 düzlemi tarafından sandviçlenmiş bir şekil içinde akar. Yüksek sıcaklık süperiletkenlerinde. Yerdeğiştirme ya kimyasal dengede ya da kinetiğin dar bir yolu ile yapılabilmektedir. magnetik veya akım taşıma özelliklerini artırmak için yerdeğiştirme etkileri çok miktarda çalışılmış ancak çok bileşenli fazların karmaşıklığı bazı teşebbüs edilmiş bileşikleri hiç oluşmadan engellemiştir. boşlukları ve çatlakları. kristal yapı içinde belirli yerlerdeki oksijendeki düzensizliklerin özel bir önemi vardır. İdeal olarak bu tabakalardaki Oksijen atomları bozulmadan kalan en iyi atomlardır.

BaO ve Y2O3 vardır. Eğer yoksa ikiden fazla elektron kristalde serbestçe bir başka yere gider.7.29’da YBCO için gösterilen üçgensel faz diyagramında köşelerde CuO. Bütün yüksek sıcaklık süperiletkenlerinde süperiletkenlik. Bu bir bileşen olarak Oksijeni ortadan kaldırır ve bütün faz diyagramlarında bir boyutta azalır. Normalde bir Oksijen atomu bir başka atomdan iki elektron alır. Örnek olarak Şekil 1. Yüksek sıcaklık süperiletkeninde bir kusurun ya da bir atomla yerdeğiştirmenin temel işlevi CuO2 düzlemlerine elektron sağlayan kaynakları değiştirmektir.1. CuO2 düzleminin her iki yanında bulunan komşu Y ve Ba atomlarının farklı Coulomb çekiminden kaynaklanmaktadır.2 Oksijen boşlukları Bütün yüksek sıcaklık süperiletkenleri için faz diyagramları metal bileşenlerin oksitlerini temel alır. Ancak gerçekte Oksijen daima görünür kalır ve ortadan kalkacağına güvence verilemez. . YBa2Cu3O7-δ bileşiğinde δ alt indisi bütün bir kristal örgüye uyan 7 rakamındaki Oksijen eksikliğini sembolize eder. Bunun anlamı birim hücre içindeki herhangi bir yerdeki farklılık materyalin elektronik durumunda değişmelere neden olur. YBCO’da CuO2 düzlemleri düz bir geometriden buruşuk bir düzleme bozulmuştur. 1. Civa tabanlı bileşikler göstermiştir ki mükemmel düzgün CuO2 düzlemleri en yüksek Tc değerlerini üretir. Yüksek sıcaklık süperiletkenleri için Oksijen elektronik rolü sıcaklığa güçlü bir şekilde bağlıdır. Bütün yüksek sıcaklık süperiletkenlerinde CuO2 düzlemleri birim hücrenin boyutunu belirler. Böylece kristalde yük dengesi boşluklar tarafından etkilenmiş olur. Öte yandan birim hücrenin geri kalan kısmı yük deposu olarak iş görür.55 süperiletkenlik ortadan kalkar. Benzer Oksijen eksiklikleri La. tabaka yapısındaki ince ayrıntılara bağlıdır yani örgü kusurları tarafından ya da katkılama atomları tarafından oluşturulan bozulmalara bağlıdır (Sheahen 1994). Bu. Bi ve Tl tabanlı süperiletkenlerde de gözlenmiştir. En ilginç özelliklerden bazıları bu bileşiklerin standart olmayan oksijen içerikleri tarafından tanımlanır.

Bu onların formülünü CuO1-δ yapar.56 Oksijen boşluklarını yapan ilk etken kristal örgü içindeki mümkün serbest taşıyıcıların sayısının değişmesidir.0 değerinden her sapma yük transferinin oluştuğuna işaret eder. Şekil 1. Bakır atomu etrafındaki bağ uzunluklarının ölçümü ile bir valans bağ toplamı hesaplanabilir ve bu da oksidasyon durumunu verir.30’da gösterilmiştir. Buradaki V. YBCO’da Oksijen eksiklikleri özellikle CuO zincirlerinde görülür. . Bu durum Şekil 1. 2. Cooper çiftlenme potansiyelidir. Bu modeldeki anahtar nicelik CuO2 düzlemlerindeki Bakır atomlarının oksidasyon durumudur. Bu olgu. Değişen δ Oksijen boşluklarının sayısı gibi bu toplam ve süperiletkenlik geçiş sıcaklığı Tc’nin ikisi de aynı örnekte değişir. uzun zaman Niyobyum ve alaşımlarının Tc değerlerini açıklamak için kullanılmıştır. Oksijen boşluklarının rolünü. Geçiş sıcaklığı Tc. Birim hücrede hafif geometrik bozulmalardan dolayı Bakır-Oksijen bağları bu düzlemlerde az bir miktar uzar. Bu değişim Fermi seviyesini az bir miktar değiştirir. normalde CuO2 düzlemlerindeki elektronların birim hücrede bir başka yere transfer edilmesi olarak ifade edilen yük transfer modeli ile izah edilir. Fermi seviyesinde durumların yoğunluğu (N0) süperiletkenin anahtar parametresidir. N0’a e −1 / N 0V şeklinde bağlıdır.30 Yük transfer modeli. Tc değerinde büyük değişmelere neden olan N0’daki küçük değişmelere Oksijen boşlukları neden olur. CuO2 tabakaları kimyasal olarak bütün olarak kalır.

x = 1-δ ve δ Oksijen boşluklarının sayısıdır. örgü içinde serbest hareket edebilecek elektronları olması gerekir ve bu da sadece katının enerji bantlarından birinde doldurulmamış bölgeler varsa mümkündür.30’da. Çünkü yük depo tabakalarına da bir etkisi vardır (Sheahen 1994). Yapı ile boşlukların pozisyonu arasındaki ilişkinin düzenlenmesin olası rolü daha az açıktır. Alttaki grafik CuO2 tabakasındaki Bakır atomu etrafındaki valans bağ toplamını göstermektedir. 1. Bir yalıtkana elektron ekleyip. üstteki grafik YBCO’da Tc ile Oksijen içeriğini göstermektedir. çıkararak dolu durumların sayısı bir üst banda yada bir alt banda eşitlenerek metal elde edilebilir. Bu da katkılamayla gerçekleştirilebilir. La2CuO4 bileşiği normalde yalıtkandır ancak ekstra Oksijenin yapıya zorla sokulması sonucu La2CuO4+δ bileşiği süperiletken olur.57 Şekil 1. Oksijen boşlukları. Yani başka bir deyişle Fermi seviyesi uygun durumlar bandının içine düşmelidir. Yalıtkanlarda Fermi seviyesi bantlar arasındadır. Oksijen atomlarının fazlalığı bir katkılayıcı gibi davranır. Ba ve Sr ise (+2) değerlik elektronuna sahiptir. .7. yük taşıyıcılarının kullanılabilirliğine etkisi açısından yerdeğiştiren metal atomlarına eşittir. Çünkü elektronların yerleşebileceği yerlerin sayısı artmıştır ve bu miktarlar kristalde hol taşıyıcılarını meydana getirir. Sonuç şaşırtıcıydı La (+3) değerliklidir.2 Değerlik elektronları ve yük dengesi Bir materyale metal diyebilmemiz için. Benzer davranış iletkenlik tabakasında Bakır atomlarının oksidasyon durumuyla orantılı Tc’yi doğrulamaktadır. Yatay eksen YBa2Cu3O6+x bileşiğindeki x’i ifade etmektedir. Bednorz ve Müller La2CuO4’ün özelliklerinin nasıl değişeceğini gözlemek için Baryumla katkıladılar. Sr ile La kısmen yerdeğiştirildiğinde La(2-y)Sr(y)CuO4 içindeki elektron sayısı düşer. Oksijen boşluklarının az miktarı taşıyıcı konsantrasyonunda küçük değişmeler yapmanın bir yoludur. bant içerisindeki bazı bölgeleri boş bırakarak yeni elektronlara serbest hareket edebilecekleri bölgeler açarak bileşiği metal yapar. Doldurulmuş durumların seviyeleri düşüp.

Yerdeğiştirme yapıldığında Tc’de önemli bir değişiklik olmaz. YBa2Cu3O7 haline gelir ve yalıtkan olur. YBCO’da elektron yoğunluğunda aynı miktarda bozunmaya sebep olurlar. Bu durumda Y atomunun sadece ayırıcı olarak görev yaptığı ve CuO2 düzlemlerinin İtriyum’un etkilerine bakmaksızın iletimi yaptığı görüşü güçlenir. YBCO bileşiği elektronik olarak yeterli serbest taşıyıcıya sahip bir metal olmasına rağmen hala kırılgan bir seramiktir. Katkılamanın miktarından kaynaklanan elektronik özelliklerdeki değişiklikler materyalin mekanik özelliklerini değiştirmez. TBCCO’da ve BSCCO’da Kurşun’un Talyum ve Bizmut ile kısmen yerdeğiştirilmesi yapıyı değiştirmez ama elektronik karakterlerinin ve faz diyagramlarının değişmesine neden olur (Sheahen 1994). Bununla birlikte İtriyum’un (+3) değerliği ile Oksijenin (-2) değerliği arasındaki uyumsuzluk bir İtriyum oksit düzleminin formasyonunun Baryum oksit düzlemi ile yerdeğiştirmesini imkânsız kılar. Bu yüzden hangi nadir toprak elementinin seçildiğinin pek önemi yoktur. . Burada RE (Rare Earth) nadir toprak elementlerini temsil eder. Birim hücre başına iki electronu azalan BaCuO3. Bu. Yüksek sıcaklık süperiletkenlerde büyük atomların f kabuğundaki elektronlarının rolü ihmal edilecek kadar azdır. Baryum ile (BaCuO3 için) yerdeğiştirdiği zaman elektronların sayısında artış meydana getirir.58 (+3) değerlikli İtriyum. Oksijen atomlarının sayısı 9’dan 7’ye düşer. Oksijen boşlukları bunu O7-δ şeklinde düzeltirler ve daha çok boşluk taşıyıcı yaratırlar. 77 K’nın üzerindeki ilk seramik süperiletken YBCO idi fakat bu sınıfın bileşikleri (RE)Ba2Cu3O7-δ şeklide gösterilirler. Bütün nadir toprak elementleri (Lantanidler) ve Y. İtriyum yerine başka bir toprak elementi kullanarak gösterilebilir. Buradan Yüksek sıcaklık süperiletkenleri için önemli bir çıkarım yapılabilir. La ve Y gibi elementlerinin f kabuğunda farklı sayıda elektronlar bulunmasına rağmen hepsinin aynı geçiş durumuna sahip olması bu görüşü destekleyen bir durumdur.

Bu yüklerin CuO2 düzlemlerinden arkalarında boşluklar bırakarak terk etmelerine sebep olur ve bu boşluklar süperakımı taşır.85Sr0. Diğer taraftan bu n-tipi süperiletkenler seramik süperiletkenlerin nasıl davrandıkları hakkındaki teorik soruları cevaplamakta önemli bir yere sahiptirler. LaCuO4 bileşiği yalıtkandır fakat La.7. Zorlu bir başlangıcın ardından daha egzotik teorilerden daha iyi örnekler ve veriler elde edildi. Bu n-tipi yüksek sıcaklık süperiletkenleri çok ilgi çekmedi çünkü Tc’leri çok yüksek değildi ve bu yüzden öncelikleri yoktu. La1. Teorinin hem n-tipi hem de p-tipi süperiletkenliği açıklamak zorunda olması çalışmaları zorlaştırıyor. Belki de en önemlisi.15CuO4’ün eşdeğeridir. Nd2CuO4 ise yalıtkandır.85Ce0. İlk yüksek sıcaklık süperiletkenleri boşluk taşıyıcılarıydı fakat 1989’da perovskit süperiletkenlerde elektronlar olduğu rapor edilmiştir. Yüksek sıcaklık süperiletkenleri hakkındaki bilgiler ve süperiletkenlik hakkında teorik açıklamalar yetersizdir. n-tipi süperiletkenlerin çoğu Ce elementi içerir ve yapısal olarak diğer 2-1-4 bileşiklerine benzerler. Benzer şekilde Nd2-xCexCuO4 akımı elektronların taşıdığı bir süperiletkendir. Aynı sonuç süperiletkenler içinde geçerlidir.59 1.15CuO4. n-tipi seramik oksitlerin magnetizma ve süperiletkenlik arasındaki ilişkinin açıklanmasında işe yarar ipuçları üretmesidir (Sheahen 1994). SmCuO4 de LaCuO4 gibi antiferromagnetiktir. LaSrCuO’da örgü içindeki düşük değerlik atomları yüksek değerlik atomlarıyla yerdeğiştirir. Sr ile yerdeğiştirdiğinde La2-xSrxCuO4 bileşiği (Tc = 38K) süperiletken olur. Hala çok fazla teorik soru cevap bekliyor ve çok aykırı fikirler baş başa yarışıyorlar. Yarıiletkenlerle yapılan deneylerden katkıya ait eksik elektronun dalga fonksiyonu ile ekstra elektronun dalga fonksiyonunun eşdeğer olduğu biliniyordu. Örnek olarak Sm1. .3 Holler ve elektronlar Şu ana kadar süperakımın elektronlar ya da boşluklar tarafından taşındığına ilişkin net bir bilgi yok idi ancak bu çok önemli değildi.

kolay bir şekilde bulk olarak sentezlenebilmesi gibi nedenlerden dolayı katkılama çalışmalarında en çok tercih edilen bileşik haline gelmiştir (Skakle 1998). Bizmut tabanlı (BSCCO) ve Civa tabanlı (HBCCO) süperiletkenlerle kıyaslandığında daha küçük Tc değerine sahiptir ancak yapısında toksin elementler barındırmaması. YBCO-123 bileşiğinin. kullanılan elementlerin kararlı olması. Fakat süperiletkenlik özellikleri ile yapılan değişiklikler arasındaki ilişkinin anlaşılmasındaki zorluk hala devam etmektedir (Sheahen 1994). malzemenin süperiletkenlik özelliklerini (Kritik Sıcaklık Tc. Bu çalışmadan çıkarılan sonuç. Kritik Alan Hc1. KAYNAK ARAŞTIRMASI İtriyum tabanlı (YBCO) süperiletkeni diğer Talyum tabanlı (TBCCO). tanecik yapısı ve kırılganlık gibi fiziksel özelliklerini geliştirebilmektir. İkincisi ise malzemenin yoğunluk. Yapıya tamamen farklı bir atomun yerleşmesi elektronlar arasındaki etkileşmeleri değişikliğe zorlayabilir.) değiştirmek ve böylece olası süperiletkenlik mekanizması ile ilgili daha fazla bilgi edinmek. .60 2.2. hem anyonik hem de katyonik katkılamalara karşı uyumlu bir malzeme olduğu yapılan çeşitli incelemeler sonucunda ispatlamıştır (Bilgeç 2004). Bunlardan ilki. 1987 yılında yapılan ilk deneylerde Praseodim (Pr) katkısının etkileri araştırılmış ve bakır-oksitlerde şaşırtıcı bir şekilde antiferromanyetizma ile süperiletkenliğin bir arada bulunduğu tespit edilmiştir. YBCO-123 bileşiğine yapılan katkılamalar ve yerdeğiştirmeler temelde dört başlık altında incelenebilir. YBCO’ya yapılan katkılama çalışmalarının temelde iki sebebi vardır. Kritik Akım Yoğunluğu Jc vb. YBCO-123 serisinde en uygun yer değiştirme İtriyum (Y) ile herhangi bir nadir toprak elementi (Lantanit) arasında olur ve çok küçük bir farklılık gözlenir. CuO2 düzlemleri arasındaki aralayıcının detaylarının öneminin olmaması ve yüksek sıcaklık süperiletkenlerinde f-kabuğu elektronlarının rollerinin göz ardı edilmesi gerektiğidir.

1. 1987). Gd. 1987. 1987). buna bağlı olarak ortorombik bozulmanın daha küçük hale geldiği tespit edilmiştir. Ho. İtriyum (Y) bölgesinde yapılan katkılamalar ve yerdeğiştirmeler 2. Tm. Ho.1 İtriyum (Y) Bölgesinde Yapılan Katkılama ve Yerdeğiştirme Çalışmaları 2. Lantanit iyonları R3+ iyonları için beklenilen magnetik momentleri göstermiş ve momentlerinin genellikle antiferromagnetik olarak etkileştiği bulunmuştur (aXiao ve ark. Er. Baryum (Ba) bölgesinde yapılan katkılamalar ve yerdeğiştirmeler 3. Dy. Er ve Lu) üzerinde yapılan çalışmada her biri dört ya da altı oksijen atomu ile çevrelenmiş tek kare düzlem Cu atomlarının. 2. Yang ve ark. … ve Lu) bileşiklerininde katkılamalarda La. REBa2Cu3O7-x (RE = Nd. Bakır (Cu) bölgesinde yapılan katkılamalar ve yerdeğiştirmeler 4. Gd. Sm. Süperiletken REBa2Cu3O6+y (RE = Nd. RE iyon yarıçapı küçüldükçe daha düşük değerlerde gözlenmiştir (Tamegai ve ark.1 İtriyum’un nadir toprak elementleri (Lantanit) ile katkılanması (YBa2)Cu3O9-δ prototipi ile (REBa2)Cu3O9-δ (RE: nadir toprak elementleri) malzemelerin perovskit yapıya sahip oldukları. RE iyonlarının yarıçapı arttıkça örgü parametrelerinin de büyüdüğü. Ayrıca YBCO-123 bileşiğine iki ve daha fazla katkılama yerdeğiştirme çalışmaları da mevcuttur. Eu. Curie-Weiss ilişkisi tarafından tanımlanmıştır. 90 K üzerinde süperiletken özellik gösteren kare-düzlem bileşik sistemi REBa2Cu3O6+x (RE = Y.61 1. Yb) bileşiklerinin çoğunda magnetik alınganlık. oksitlerin süperiletkenliğinde çok önemli bir yeri olduğu ifade edilmiştir (Hor ve ark. La. Eu. Ba2YCu3O7-y’de Ba yerine La3+ girerken. Sm. Sm. Oksijen (O) bölgesinde yapılan katkılamalar ve yerdeğiştirmeler (Skakle 1998). Ayrıca süperiletkenlik geçiş sıcaklığı. oksijen boşluğunun dağılımından dolayı Ce4+’nın Y yerine giremediği tespit edilmiştir (Liang ve ark. Nd. 1987). 1987). Pr ve Tb .

REBa2Cu3Ox (x = 6 ve 7) bileşiklerinde Cu2O düzlemindeki mesafeler RE serisinin atom numarası büyüdükçe artarken CuO zincirlerindeki mesafeler değişmemektedir. Bu eğilim en yakın komşu oksijen atomları arasındaki boşluk ile kuvvetli bir ilişki içindedir (Nakabayashi ve ark 1988). Nd. Tb ve Lu ile 1/3 oranında yer değiştirebildiği saptanmıştır (Karen ve ark. Dy. Ortorombik–tetragonal faz geçişinin REBa2Cu3O7-δ (RE = Y. Tm.62 haricindeki tüm lantanit serisi 87 ile 95 K arasında Tc değeri göstermiştir. SmBa2Cu3O7-x (x = 0.5) bileşiklerinde. Yb) bileşiklerinde Lantanit serisinin atom numarası arttıkça geçiş sıcaklığı da artmaya eğilimlidir. Y Bölgesine Tb katkılaması ile elde edilen Y1-xTbxBa2Cu3O7-δ bileşiklerinde süperiletkenlik geçiş sıcaklığı x’e bağlı değildir. . Y1-xPrxBa2Cu3Ox’te bu baskılanma Pr-O rezonansını temel alan yeni bir mekanizma ile açıklanmaya çalışılmıştır (Voloshin ve ark. 1988). tetragonal YBCO’ya çok benzemektedir (Sato ve ark. 2002). Eu.0 ≤ x ≤ 0. Er. belli bir kalınlığın altında ortorombik yapıdan tetragonal yapıya geçiş bölgesi ve kritik sıcaklık azalmaktadır (Salluzzo ve ark. (Y1-x-yPrx-Cay)Ba2Cu3O7-δ malzemelerinde x = 0. Nd katkılı YBa2Cu3O7-δ filmlerde.05’de maksimum Jc değeri gözlenmiş ve Pr katkılamasının 70 K’de manyetik alan altında çivileme kuvvetini geliştirmesi. Sm. belirgin şekilde saf YBCO-123’ten daha büyüktür ve x = 0. Ho. 1990). 1998).74) bileşiği 4. Y’un Sm-Gd ve Dy-Yb serileri ile tamamen.3o kritik değerini aştığı zaman süperiletkenlik kaybolmaktadır (Guillaume ve ark. Ancak özdirenç. Pr iyonlarının manyetik alan altında akı çivileme merkezi gibi davranmasını ve Ca katkılamasının CuO2 düzlemlerinde hollerin hareketini sağladığını göstermektedir (Harada ve Yoshida 2003).08 değerinde en düşük değeri vermiştir (Kasper ve ark. Tek faz düzeninde sentezlenen YbBa2-xSrxCu3O7 ve LuBa2-xSrxCu3O7 (0. 2001).2 K’e kadar süperiletken özellik göstermemesine rağmen yapısı. x = 0.1 değerinde yüksek geçiş sıcaklığı gözlenmiştir (Badri ve Varadaraju 1992). La. YBa2Cu3O9-δ bileşiğinde. 1987). Gd kullanılan bileşikte alınganlık ölçümleri muhtemelen dipol-dipol etkileşmesinden kaynaklanan antiferromagnetik düzenlemenin olduğunu göstermiştir (Tarascon ve ark. Gd. 1994). Y1-xPrxBa2Cu3Ox ve buna benzer süperiletkenler için bu iki mekanizma yetersiz kalmıştır. Cu2O düzlemlerinin büzülme açısı yaklaşık 167. Süperiletkenliğin baskılanmasını açıklamak için magnetik çift kırılması ve yük taşıyıcılarının lokalizasyonu mekanizmaları kullanılmaktadır.

7 m uzunluğunda 9 mm genişliğinde Ni şerit üzerine kaplanan 2 µm kalınlığında Sm1Ba2Cu3O7 (SBCO) filmde. Sm ve Gd) süperiletken malzemelerinde kritik sıcaklıklardaki değişim gözlenmiştir. SrTiO3 tek kristali üzerine büyütülen Y1-xRExBa2Cu3O7-y (RE= Gd.5 K.0156 değerinde bir pike . 2005). x = 0. 77 K’de Ic’nin 90 – 130 Amper arasında değiştiği tespit edilmiştir (Lee ve ark 2004). (Yb1-xREx)Ba2Cu3Oy ((Yb.63 (Nd. Tc = 88.2. 2005). Yönelimi kontrol ederek büyük tek kristalli tanecikler oluşturmak için ilk kez kullanılan Generic Seed Crystal yöntemiyle RE-Ba-Cu-O (RE = Nd.RE)123 malzemeler içinde en yüksek Tc’ler: Pr için x = 0. Sentezlenen tek faz (Yb. EPR (Electron Paramagnetic Resonance) ölçümleri Yb3+ katkılı Y0. Eriyik tek kristal Re-Ba-Cu-O örneklerinin hazırlanması sırasında 123 fazı ile 211 fazının farklı termal genleşme katsayısına sahip olması ve 123 fazında örgü parametrelerinin oksijen stokiyometrisine bağlı olmasından dolayı üç farklı çatlak tipi oluşmuştur.05) ve YSmxBa2Cu3Oy için (x = 0. RE = La. Sm. 2005).3 K’de 14 T manyetik alanını üzerinde yüksek tersinmezlik alanları gösterdiği tespit edilmiştir (Awaji ve ark. (Nd1-xCax)Ba2Cu3Oy ve Nd(Ba2-xCax)Cu3Oy örneklerinde artan Ca konsantrasyonu ile Tc değerinin ve birim hücrenin ortorombikliğinin azalmaktadır (Chin ve ark. Gd) hazırlanmıştır (Shi ve ark.RE)123 örneklerinin (Yb. Jc .1.B karakteristiklerinden yüksek magnetik alan altında RE konsantrasyonunun akı çivilemesinde rol oynadığı tespit edilmiştir (Kaneko ve ark. Sm) filmlerinde. Y(1-x)CexBa2Cu3O7 malzemelerinde diamagnet yanıtların x = 0.3. Sm için x = 0. a/b-mikroçatlaklar. Tüm (Yb. 2004). Pr.3) malzemelerinde yüksek magnetik alanlarda Jc değeri katkılanmamış örneklere oranla artmaktadır (Kitoh ve ark. a/b-makroçatlaklar ve c-makroçatlaklar (Diko 2004).Gd)Ba2Cu3Ox (NEG123) bulk malzemelerin 77.RE)123.99Yb0.Eu.01Ba2Cu3Ox (6 ≤ x ≤ 7) farklı oksijen içeren bileşiklerde Raman işleminin spinörgü relaksasyonunun neden olduğu EPR çizgi genişliği ile sıcaklık arasında güçlü bir bağımlılık gözlenmiştir (Gafurov 2005). Eu. SrTiO3 substrat üzerine TFA-MOD metoduyla büyütülen Y1-xSmxBa2Cu3Oy ve YSmxBa2Cu3Oy filmleri Y1-xSmxBa2Cu3Oy için (x = 0. 2006). Gd için x = 0.RE)2BaCuOy ve BaCuO2 safsızlık fazlarında azalmalar meydana gelmiştir. Tc = 91.5 K.25 ve Tc = 92 K olduğu tespit edilmiştir (Yokoyama ve Kita 2004).1-0.

b düzleminde Ce iyonları arasındaki en olası mesafe olduğu tespit edilmiştir (Petrov ve ark. Y0. 2.64 sahip olduğu ve bunun a . 2004).8Ca0.8Ca0. manyetik alan altında Jc değerlerinin katkısız YBCO ile yaklaşık aynı değerlere sahip olduğu tespit edilmiştir (Augieri ve ark.05. 2004). 0. 2007). Aşırı katkılama sınırına yaklaştıkça Tc değeri azalmaktadır (Ben Azzouz ve ark. 0. film 1997).8Ca0. 0.3 İtriyum’un Kalsiyum (Ca) ile katkılanması Y(III) yerlerine Ca(II) katkılı Y-Ba-Cu-O’de Ca konsantrasyonunun artması Tc ve J’yi. ve c-ekseninde a-ekseninde yönlenmiş yönlenmiş Y0. 0.33 oranları arasında ortorombik yapının x = 0. azaltmaktadır (Bandyopadhyay (YCaBCO) ve ark.7Ca0.1.00.1.0 ile x = 0. Y1-xAlxBa2Cu3Oδ (0 < x 0.3Ba2Cu3O7-δ yüzey tabakalarında Ca katkısının .33. 2002). (100) SrTiO3 substrat üzerine PLD ile hazırlanan Y1-xCaxCu3O7-δ (x = 0.2Ba2Cu3O7-δ örneğinde gözlenmiştir (Semwal ve ark.85) için Tc 90. 0. 2.5 değerine gittiktçe tetragona yapıya geçiş yaptığı gözlenmiştir.2Ba2Cu3O7-δ ince (Y0. Sol-gel ve PLD (Pulsed Laser Deposition) ile üretilen YBa2Cu3O7-δ ve Y0. Y1-xBxBa2Cu3Oy (YBBaCuO) (x = 0.07.2)Ba2Cu3O7-δ/YBa2Cu3O7-δ çift tabakalı malzemelerde Ca katkısı elektriksel geçiş özelliklerini ve a-ekseninde yönlenmiş YBCO filmin Jc değerini artırmaktadır (Delamare ve ark. 1988).8Ca0.4 K olarak tespit edilmiştir (Franck ve ark. 1987). 2006).2 İtriyum’un diğer üç değerlikliler ile katkılanması Y1-xScxBa2Cu3Oδ bileşiklerinde Tc değerleri x’den bağımsızdır (Mori 1989.1) ince filmde Ca’un Y ile kısmi yer değiştirmesi sonucu Tc değerinin artan Ca konsantrasyonu ile azaldığı.50) malzemelerinde x = 0.2Ba2Cu3O7-δ ince filmlerinde düşük sıcaklıklarda yüksek kritik akım yoğunluğuna sahip iken en yüksek Jc değeri fazla katkılanmış Y0. Zuo ve ark.

Y1-xAxBa2Cu3Oδ (A = K. Bu iyonun Y ile yerdeğiştirmesi mantıklı olabilir ama K. Bu iyonların Y ile yerdeğiştirmesi pek olası değildir.4 İtriyum’un diğer iki değerlikliler ile katkılanması RE1−xCdxBa2Cu3O7−δ bileşiğinde x’in artışıyla safsızlık fazlarında da artış meydana gelmektedir (Chen ve ark. 1990). Y1-xNaxCu3Oδ’nin katı çözeltilerinde (Dalichaouch ve ark.5. 0. Y1-xCdxBa2Cu3Oδ (x = 0. Ca için Tc = 87. Ba için Tc = 95 K. 1989.3 K. Y0. 1.15’e kadar safsızlık içeren faza rastlanılmamış ve birim hücre boyutlarının sabit kaldığı .595Cu2. 0.1Ba2Cu3Oδ (M = Mg. 0. Chen ve ark. 1988.76 A° iyonik yarıçaplara sahiptir. Fartash ve Oesterreicher 1988) safsızlık fazlarının bulunduğu tespit edilmiştir (aGreaves ve Slater 1989).60 A° ve Cs 1.95Ca0. 2007). Sr.9M0.405Oy bileşiğinde maksimum alan tuzaklama tespit edilmiştir (Szalay ve ark 2005).7 K ve Mg için Tc = 84 K geçiş sıcaklığı tespit edilmiştir (Tatsumi ve ark. 1992). Rb. 0. Rb.1.1. Ba) bileşiklerinde Tc’nin iyonik çap ile orantılıdır. Na’nın iyonik yarıçapı 1. Sr için Tc = 91. Cs) bileşiklerinde x’in 0. Y1-xCaxBa2Cu3Oy (x = 0.2) örneklerinde Ca konsantrasyonunun artmasıyla Tc’nin azaldığı ancak Ca katkılı örneklerde O katkılanmasıyla Tc’nin arttığı ortalama tanecik boyutunun katkılamayla azaldığı tespit edilmiştir (Mohan ve ark. 2.5) bileşiklerininde 92 K’de geçiş sıcaklığı tespit edilmiştir (Andreas ve Kingon 1991).1.51 A° . 2. Ca.05Ba1.1. Y0.16 A° ’dur. Benzer sonuçlar Y1−xCdxBa2Cu3O7−δ (Cd katkılı) ve Y1−xCdxBa2−xLaxCu3O7−δ (Cd-La katkılı) örneklerde de gözlenmiştir (Gunasekaran ve Steger 1996). 1.5 İtriyum’un tek değerlikliler ile katkılanması İtriyum’un tek değerliklilerle az sayıda çalışma mevcuttur.65 YBCO’nun mikrodalga özelliklerini anlamlı bir şekilde değiştirmediği tespit edilmiştir (Seron ve ark 2004).

95. Mazumder ve ark.5 (Chandrachood ve ark.2’den büyük değerleri Tc’yi azaltmaktadır (Jung ve ark. 1988).6Ba3.08) bileşiklerinde YTa1.7Oy bileşeninin akı çivileme merkezi olarak davranabileceği ve geçiş sıcaklığını değiştirmediği gözlenmiştir (Bortolozo ve ark.2 Baryum (Ba) Bölgesinde Yapılan Katkılama ve Yerdeğiştirme Çalışmaları 2. 1987). La içeriği. En yüksek Tc.1. Andersson ve ark.23 (Liang ve ark.35) Y2Cu2O5 fazı gözlenmiştir.36 olduğu ve bu değerden sonra Y2Cu2O5’in çökelmesi sonucu La’nın Y bölgesiyle yerdeğiştirmeye başladığı tespit edilmiştir (Cava ve ark.66 gözlenmiştir.05Ba2Cu3Oδ bileşiğinde tespit edilmiştir (Koblischka-Veneva ve Koblischka 2003).95Cs0. Tl katkılaması Tc’yi anlamlı bir şekilde değiştirmemektedir (aSaito ve ark. De Groot ve ark 1988. Liang ve ark. 1987).5 K ileY0. aKaren ve ark. 1989. 1988. 1988) arasında (x > 0. 1988. 1988) a ve b .5Cu0. 2. Th ve Zr katkılamaları başarısızlıkla sonuçlanmıştır (Neumeier 1992). Y1-xTaxBa2Cu3O7-y (0 ≤ x ≤ 0. 2004).2. La için üst limitin x = 0.1 Baryum’un Lantanyum (La) ile yerdeğiştirmesi ve katkılanması Y(Ba1-xLax)Cu3Oδ bileşiğindeki La çözünürlüğü 0. 1989) ile 0. 2. 1989). Ga ve Fe’nin x = 0. Tokiwa ve ark. 1991). 1987.6 İtriyum’un diğer atomlar ile katkılanması Y’nin Bi ile kısmen yerdeğiştirmesi ile Tc’de küçük değişimlerin meydana gelmektedir ve örgü parametreleri büyük oranda değiştirmektedir (Varadaraju ve ark. Ca ve Th’un ikili katkılaması sonucu oluşan Y1-2xCaxThxBa2Cu3Oδ bileşiğinde Tc’nin küçük değerler tespit edilmiştir (Andersson ve Rapp 1989. birim hücrenin küçülmesine (Liang ve ark.

(Babu ve Greaves 1993. 1989. 1988. Rykov ver ark. Rajarajan ve ark. Den ve Kobayashi 1992. Xiong ve ark. Manthiram ve ark. 1993). Normal YBCO yapısı. Yapılan çalışmalarda Tc’lerin oldukça düşük olduğu bir kısmında süperiletkenlik gözlenmediği tespit edilmiştir (Babu ve Greaves 1993. 1988). 1992). Ehmann ve ark. 1987. La içeriğinin artışı oksijen içeriğini artırmakta (Buckley ve ark.89 A° . 1992. Harlow ve ark. Liang ve ark. Rajarajan ve ark. Tokiwa ve ark. 1996. 1993.2 Baryumun Stronsiyum (Sr) ile kısmen veya tamamen yerdeğiştirmesi IIA grubu elementlerinden Mg’un 0. Liang ve ark. Beales ve ark. 1988. Tokiwa ve ark. 1987. 1988. Harlow ve ark. 1994. 1989. 1992. IIA grubu elementleri içinde yerdeğiştirme ve katkılama çalışmalarında en yaygın olarak Sr ve Ca kullanılmıştır. Ca’un 1.25’te ortorombik-tetragonal faz geçişi olmaktadır(Liang ve ark. 1991. 1992). Ortorombik yapıdaki CuO4 kare birimleri GaO4 ile yerdeğiştirir ve 1212 süperyapısı meydana gelir (Huang ve ark. 1988. 1989). 1994. 1991. Liang ve ark. Diğer bir yapı ise 1212 süperyapısıdır. Huang ve ark. Manako ve ark. Slater ve ark. Rajarajan ve ark. 1988. 1991. Ortorombik yapı bozulurken(Liang ve ark. Liang ve ark. Mazumder ve ark. Bu yapıda tetragonal P4/mmm yapısındaki CuO4 zinciri MO6 sekizyüzlüsü ile yerdeğiştirir ve 1212 yapısı meydana gelir (Beales ve ark. 1996. 1988) ve kritik sıcaklığı azaltmaktadır (Chandrachood ve ark. Karen ve ark. c ekseninde ise büyük bir azalmaya sebep olmaktadır (Buckley ve ark. 1991.67 eksenlerinde farklı değişimlere.2. 1988). 1988. 1988. 1987. Slater ve ark. 1988. Sr’un tamamen yerdeğiştirmesinde 3 faklı yapı gözlenmiştir. 2. 1994) 1212 yapısıdır. Wuu ve ark. . Zhang ve ark. Yitai ve ark.1 < x < 0. 1988. Sr’a ilave olarak katkılanan maddelere bağlı olarak ya ortorombik (Pmmm) ya da tetragonal (P4/mmm) yapı tespit edilmiştir. 1994. aKaren ve ark. 1992).05’te küçük bir maksimumda ve 0. Cava ve ark.25 A° ve Sr’un 1. x = 0. 1988.42 A° iyonik yarıçapları vardır. Huang ve ark. Cava ve ark. Tomoichi ve ark. 1992.

Wada ve ark. bKaren ve ark. 1988. Sm.3 Baryumun Kalsiyum (Ca) ile yerdeğiştirmesi Y(Ba1-xCax)2Cu3Oδ bileşiğinde. Dy. 1987. SOED (Solid Oxide Electrochemical Doping) metoduyla katkılanmış ve Ba2+ iyonlarının elektriksel kuvvet altında Ca2+ iyonları ile yerdeğiştirdiği. 1993.68 Y(Ba1-xSrx)2Cu3Oδ bileşiğinde maksimum x değeri 0. Birim hücre parametreleri. 1993. 1989. Veal ve ark. YBa2Cu3Oy yapısına Ca. Taguchi 1988. Cu yerlerine yerleşir (Komatsu ve ark. 1991. Lu) için araştırılmış ve Yb için katı çözelti eilde edilebilirken Lu için gözlenmemiştir. Golben ve Vlasse 1992.5 için 80 K) (Babu ve ark.Yb. Zhao ve ark. 1988). R(Ba1-xSrx)2Cu3Oδ (R=Nd. Parent ve Moreau 1991. Tc. x > 0. Zhao ve ark. 1988. Gd.2. Rozell ve ark.) 2. 1987. Ono ve ark. Sr içeriğinin artışıyla izotropik olarak azalır. x’in artışıyla azalmaktadır (x = 0. yüksek akım yoğunluğunda tanecik kıyıları kadar tanecik içine de katkılandığı. δ = 7. 1988. Ganguli ve Subramanian 1991. Gunasekaran ve ark. Currie ve Forest 1988. 1987. 2. Sung ve ark. Ca2+’nın düşük akım yoğunluğunda çoğunlukla tanecik kıyıları boyunca. Baldha ve ark.4 Baryumun diğer iki değerliliklilerle katkılanması Y(Ba1-xMx)2Cu3Oδ (M = Mg. Eu için Tc baskılanmıştır (Badri ve Varadaraju 1992. birim hücresinin çok küçük olduğu tespit edilmiştir (Matsumoto ve ark.0 için Sr içeriği ile ortorombiklik kısmen muhafaza edilmektedir (Fjellvåg ve ark. Cd yapıya . x ile azalmış. 1987). 1988). Tc. 1989). Cd. 1989. Birim hücre parametreleri. 1988. 1996. 1987.32 değerlerinde Mg.8 olarak verilmiş (Golben ve Vlasse 1992) sinterleme sıcaklığının Sr içeriği ile arttığı gözlenmiştir (Parent ve Moreau 1991). 1998). Veal ve ark. Eu. Ihara ve ark. Liang ve ark. Liang ve ark. Ca içeriğinin artışı kritik sıcaklığı azaltırken süperiletken ve süperiletken olmayan fazlar gözlenmiştir (Zhang ve ark.2. Hg) bileşiğinde katkılama kritik sıcaklığı azaltır.

Al) bileşiklerinde x = 0. ve Ni katkılamalarında Tc için oldukça düşük değerler elde edilmiştir (Dou ve . Cr. Ta. K. Nb. Pt. 1988.9Na0.5 Baryumun tek değerliliklerle katkılanması Y(Ba1-xAx)2Cu3Oδ (A = Li. Rh. Na. Rajarajan ve ark. Co. Ni.1Cu3O7-δ bileşiğinde Na atomlarının akı çivileme merkezlerini geliştirmede negatif etkisinin olduğu bulunmuştur (Leng ve ark. Mn. YBCO’ya yapılan çok sayıda geçiş metali katkılamaları (Zr. 2. V. 1988. 2. Li ve Na katkılı örneklerde safsızlıklar gözlenmiş ve Tc yaklaşık 79 K civarında bulunmuştur (Ausloos ve ark. Özellikle Fe. Ga. Gupta ve Braun 1988. Co. 1988.3 Bakır (Cu) Bölgesinde Yapılan Katkılama ve Yerdeğiştirme Çalışmaları YBCO’ya yapılan geçiş metalleri katkılamalarının nedeni genellikle fiziksel özelliklerini değiştirmektir.1 için Mn yerdeğiştirmeleri Tc de önemli bir değişikliğe neden olmamıştır. Fe.1 Bakırın ilk satır geçiş metalleri ile katkılanması YBa2(Cu1-xMx)3O7-δ (M = Sc. Ni. V. 1987. aSaito ve ark. 1988. 1994). Co. Cs) katkısında en çok tercih edilen element K olmuştur (Ausloos ve ark. Ti. Tatsumi ve ark. Ti. Rb. Gupta ve Braun 1988). Pd. YBa1. ve Re) yapıya giremediği için süperiletkenliği değiştirmemiştir. 1988). 2003). Diğer bütün katkılamalarda Tc’nin azaldığı tespit edilmiştir. Hg’nın çok küçük oranlardaki katkılamalarında Tc 90 K’nin üzerinde kalmasına rağmen kısa sürede yapıdan uçarak uzaklaşmaktadır (Pandey ve ark.06 için Sc ve V ile x = 0. 2.69 girememektedir (Andreas ve Kingon 1991. ve Ru katkıları Cu ile yer değiştirmekle birlikte Tc’yi azaltmıştır. 1996). Ancak Cu bölgesine yapılan katkılamalar süperiletkenliğe zarar vermektedir. Fe.2. Felner ve ark. Iguchi ve ark.3. Zn.

Strobel ve ark. 2002). Nb (bGreaves ve Slater 1989. 1988. Strobel ve ark. aManeo ve ark. Streitz ve ark. 1990. 1987. bSaito ve ark. paramanyetizmanın Tc değerinin altında diamagnetik-süperiletken fazı ile baskılandığını. 1993. 1988. 1988). Tarascon ve ark. 63 K iken . Tholence 1987. 1988).2 Bakırın ikinci ve üçüncü satır geçiş metalleri ile Li. 1987). katkılı malzemelerin magnetizasyonunun sinterleme sıcaklığına oldukça bağlı olduğu tespit edilmiştir (Yao ve ark. 1988. YBa2Cu3-xScxO6+δ (x = 0-1. 2000). bCieplak ve ark. Sn ve Pb katkılanması Au katkılamalarında x’in düşük değerlerinde Tc’nin 1. bManeo ve ark. 1988) ve Si2’nin yapıya giremediği. Tholence 1987. büyük değerlerinde 45 K kritik sıcaklık gözlenmiştir (Nishi ve ark.00125 ile x = 0. 1988.3. 1987) 0-3. 1991. Lin ve ark. Takabatake ve Ishikawa 1988). 1988. TakayamaMuromachi ve ark. 1990.73% oranında Fe katkısının Tc’yi düşürdüğü. Ta. Cd ve Hg’nin x < 0. Büyük tanecikli eriyik YBa2(Cu1-xZnx)3O7-δ bileşiğinde kritik akım yoğunluğu.70 ark. alınganlığının ve üst kritik magnetik alanının değişmediği tespit edilmiştir (aCieplak ve ark. Subba Rao ve ark. 1990.1) bileşiğinin EPR (Electron Paramagnetic Resonance) sonuçları. Pd’nin küçük miktarlarında 92 K. Li ve Mg konsantrasyonları arttıkça Tc’nin azaldığı gözlemlenmiştir (Andresen 1991.5 K civarında arttığı. 1988. 1990. 1987.02 değerinde yerdeğişterebildiği. Mo’nin ise Tc’yi 50 K civarına düşürdüğü tespit edilmiştir (Remschnig ve ark. Ag ve Pt katkılamaları Tc’de önemli bir değişikliğe yol açmaz iken Ag katkılaması Tc’yi çok az artırmaktadır(Tholence 1987). Oksijenden yoksun hazırlanan YBa2Cu3O6+y (y =0. magnetik alan tuzaklaması. 1987). bXiao ve ark. kaldırma (levitation) kuvveti özelliklerinin x = 0. 1992. Welp ve ark. Mg.00253 arasındaki değerlerde iyileştiği gözlenmiştir (Zhou ve ark. 2. Kewi ve ark. Xiao ve ark. 2001). Yan ve ark. (aCieplak ve ark. oda sıcaklığı özdirencinin azaldığı.6) bileşiğinde Tc. Tc değerinin altına inildikçe paramagnetik merkezin yer değiştirdiğini ortaya koymuştur (Baňacký ve ark.

6 durumunda Tc 89 K’e yükselmiş ve Brom’un süperiletkenliği onardığı doğrulanmıştır (Dieng ve ark. Tc’de küçük bir azalma meydana gelmesine rağmen en iyi süperiletkenlik özellikleri 0. x = 0.71 Br/Cu=1/30 ve y = 0. Jc değeri 77 K’de 1 T magnetik alanda 90 kA/cm2 değerine ulaşmıştır (Leblond-Harnois ve ark. 2002). Ferroelektrik düzenlenme Cu-O zincirlerinde meydana gelmektedir. YBCO’ya Yapılan Diğer Katkılama ve Yerdeğiştirme Çalışmaları YBa2Cu3Oy (YBCO) süperiletkenine NaNO3 ilavesinde Tc hemen hemen değişmeden kaldığı halde NaNO3 ilavesinin artışı.1 örneklerinde 63. YBa2Cu3O7-δ bileşiğine Pr katkısı.4. Sıcaklığa bağlı dielektrik sabitinde ve iç sürtünmede 200 K civarında ferroelektrik ve yapısal anormallikler gözlenmiştir. NaCl ilavesinde ise Tc azalırken. 2000). birim hücrenin örgü sabitlerini azaltmaktadır. Jc’yi azaltmak için Tc’den daha düşük değerlerde optimal Jc değerini kullanarak uygun katkılama seviyesi tespit edilmiştir. örneği zayıf bir şekilde etkilediği ve Ni’in tercihli olarak düzlemlerde yer değiştirdiği soncuna varılmıştır (Lee ve ark. birim hücrenin örgü sabitleri hafifçe artmaktadır (Wu ve ark 2000).5% CeO2 ve 0.25% SnO2 katkılı örnekte ön sinterleme olmaksızın elde edilmiştir. 2. Tc’yi azaltırken Jc’yi artırmaktadır (Harada ve Yoshida 2002). 2002). Ağırlıkça 0. Saf YBCO ve YBa2-xLaxCu3-xNixO7-δ. Gözenekli ve tanecik . Kalay katkılanmış YBa2Cu3O7−y bileşiğinde Mossbauer spektrumu kalay’ın Cu(1) pozisyonlarına gittiğini göstermiştir. eriyik YBCO üzerine konularak ön sinterleme sonucu nüfuzu araştırılmıştır. Tek etki alanlı eriyik YBCO seramiklerinde akımı sınırlandırıcı hatalarda elementler anahtar olarak görev yapar. Bu da süperiletken hacminin 100%’nde geçişi mümkün kılmıştır (Mendoza ve ark.65Cu NQR (Nuclear Quadrupole Resonance) tekniği ile incelenmiş ve Ni katkılamanın. İyi düzenlenmiş Cu-O zincirlerine kalay katkılama ferroelektrik geçiş sıcaklığını modifiye etmektedir (Zheng ve Zhang 2002). 2000). Jc yi azaltmak sıcak noktalarda enerji tutulumunu azaltmanın bir yoludur.25% aralıklarla faklı SnO2. Sıcak noktalarda düşük termal iletkenlik ile birlikte yüksek miktarda enerji toplamak materyalin bozulmasıyla sonuçlanır.

197m sıcaklıklarda difüzyona uğradığı (bAraújo ve ark. RH ile T arasında katkılama ile azalan Tc pikinin en uygun katkılamada görünmediği tespit edilmiştir. Ca katkılanmış malzemelerde Jc değeri artarken Fe katkılanmış malzemelerde Jc değerinin azaldığı bulunmuştur (Cheng ve ark. 2002). YBa2Cu3O7−δ (YBCO)’da nokta kusurları ve yükler içeren büyük açılı tanecik kıyılarının geçiş özelliklerinin bilgisayar simülasyonu ile incelenmesi.72 kıyılarında süperiletken özellik göstermeyen bir yapıya sahip olan bulk YBCO’ya AgS katkılanmasıyla Ag’nn CuO zincirlerindeki yerlerle yer değiştirdiği ancak S’nin bütün mümkün yerlere girebildiği ve 10%’luk katkılama ile kritik sıcaklığın 92 K olduğu tespit edilmiştir (Tyagi ve ark. 150 nm kalınlığındaki YBCO ince filme oda sıcaklığında Ge katkılanmış. aşırı katkılanmış yüksek sıcaklık süperiletkenlerinde geçiş özelliklerinde yeni bir sistemi işaret etmektedir (Castro ve Deutscher 2003). elektriksel iletkenlikte ve . Ge’un 60 nm’ye kadar girdiği. Uranyum katkılı Y-Ba-Cu-O sistemi Y2BaCuO5 fazı ve U parçacıkları içeren YBa2Cu3O7 içermektedir. 1999) ve örgü içinde yüksek simetriye sahip bir yeri işgal ettiği bulunmuştur (aAraújo ve ark. Ca’un tanecik sınırlarına difüzyonu süperiletkenlik özelliklerini değiştirmemiş ancak tanecik kıyıları boyunca Jc artmıştır (Berenov ve ark. Manyetik alan altında ise paramagnetik özellikler sergilemektedir (Hari Babu ve ark. Değişik miktarlarda oksijen içeriğine sahip Ca katkılanmış YBCO filmlerde (RH) Hall sabitinin ve özdirencin sıcaklığa bağlılığının araştırıldığı çalışmada. Beklenmedik şekilde katkılamanın artmasıyla Tc pikinin ortaya çıkması. nötral oksijenin bulunması süperiletken olmayan tabakanın kalınlığınının azalmasını ve bazı büyük açılı tanecik kıyılarında geçiş özelliklerinin artabileceğini öngörmektedir (Boyko ve ark. 1997). 2003). 2004). Ni/YBCO ve Fe/YBCO örneklerinde ferromagnetik filmin kalınlığının artışıyla Tc ve Ic’nin azaldığı tespit edilmiştir (Ebara ve ark 2005). Ca jelleri yüksek yoğunlukta YBCO tabletlere ve PLD ile hazırlanmış ince filmlere uygulanmış. 1999). YBa2Cu3O7-δ çok kristalinde tanecik sınırlarına tercihli olarak Fe ve Ca katkılanmış. 197m Hg ve 199m Hg radyoaktif izotopları YBCO ince filme Hg radyoaktif izotopunun 653 K üstündeki katkılandığında Hg’nın örgü içinde hiçbir atomun bulunmadığı eşsiz bir yere yerleştiği tespit edilmiştir (Amaral ve ark. YBa2Cu3O6+δ’ya ince film üzerine Ni veya Fe ferromagnetik filmler RF Magnetron Sputtering tekniği ile depozito edilmişir. 2003). 1998).

2005). Zn. düzgün kısmın sonunda Jc’nun oranı güçlü bir şekilde azalmıştır ((Traito ve ark. 2006).1%’lik bir artışın Tc = 92 K. tanecikler arası bölgenin büyümesine. Ga. Tc’nin 85 K olduğu ve Al2O3 konsantrasyonunun artmasıyla keskin bir şekilde düştüğü. Bunlar ARPES spektra ile araştırılmış ve . Jc değerinin anlamlı bir şekilde arttığı tespit edilmiştir (Mellekh ve ark. Sırasıyla Zn. 2005).5% B2O3 ilave edilmesi. tanecikler arasında iletken hatların zayıflamasına ve Tc ve Jc değerlerinde azalmaya neden olmuştur (Topal ve Özkan 2005). katkılama konsantrasyonu ile baskılanmıştır.73 magnetizasyonda kayıplar olduğu. PLD ile hazırlanmış YBCO filme BaZrO3 katkısı. CuO2 düzlemlerinde Cu(2) yerleriyle yer değiştirdiği. 30%’u Y2BaCuO5 içeren eriyik YBa2Cu3O7-δ’ye ağırlıkça 0. Alan tuzaklaması. Ağırlıkça % 0. 2006). Y-123 yapısında tanecik sınırlarına yerleştiği ve Jc . Y-Ba-Cu-O tek tanecik bulk süperiletkenlerinde nano boyutlu az bir miktar ZrO2 ilavesiyle c ekseninde Y2BaCuO5 (Y211) parçacıklarının sıralandığı gözlenmiştir. YBCO-123’ün fotoelektron spektrumu iki bileşen içermektedir. Tc değeri katkısız YBCO ile karşılaştırıldığında 1 K azalmış.H özelliklerin manidar bir şekilde değiştirdiği tespit edilmiştir (Zhao ve ark. Co katkılamasının çöküntü meydana getirdiği gözlenmiştir. kristal yapının değişmediği tespit edilmiştir (Avcı ve ark. Al2O3 parçacıklarının Cu(1) yerlerine ve Y yerlerine girebildiği. Jc = 4. Jc değeri homojen olmayan örneğin mikroyapısından dolayı pozisyona bağlı olarak değişmiştir (Iida ve ark. M (M = Co. kritik akım yoğunluğunun magnetik alanla ilişkisini gösteren grafikte.2 105 A/cm2 (77 K’de) değerlere ve oda sıcaklığındaki özdirenç değerinin 2-3 kat azalmaya neden olduğu tespit edilmiştir (Görür ve ark. 2006). Ni. Birisi yüksek hol katkılama seviyesi tarafından karakterize edilen ve süperiletken olmayan aralıklar içeren kısmı diğeri ise süperiletkenliği tutan kısmıdır. Jc’nun düşük alanlarda gözlenen düzgün kısmı uzamış. Co ve Ga’un CuO zinciri boyunca Cu(1) yerlerini işgal ettiği tespit edilmiştir. kaldırma kuvveti ve Jc çivilemeden dolayı bu durum en çok Zn’de gözlenmiştir (Zhou ve ark. Zn ve Ni. MgO ve Ag/MgO zemin üerinde elektron beam evoporation tekniği ile üretilmiş YBa2Cu3O7-x ince filmlerde. 2005). Ga) katkılı YBCO’da Tc. c örgü parametresinde 0. Katıhal difüzyon tekniği ile katkılanan Ag atomlarının. Ni.8 oranında nano boyutlu Al2O3 parçacıkları YBCO’ya ilave edilmiş ve Rietveld Refinement Tekniği ile XRD ve EDX analizleri sonunda ortorombikliğin azaldığı. 2005).

74 YBCO-123’ün düşük enerjili elektron yapısının genellikle LDA hesaplamalarıyla ve süperiletken olmayan karakterinin güçlü katkılamalarla meydana gelebileceği sonucuna varılmıştır (Zabolotnyy ve ark. YBa2Cu3O7-x çok kristalinde Gd difüzyonu kritik sıcaklığı 88 K’den 91 . 2002). 1998). Y1-xGd xBa2Cu3O7 çok kristalinde yapının ortorombik olduğu ve Gd içeriğinin artışıyla örgü parametrelerinde büyümenin olduğu tespit edilmiştir (El Ali ve ark. Gd1-xYxBa2Cu3O7-y ince filminde x arttıkça magnetik alan altında Jc değerinin arttığı (Wang ve ark. 2002).6 haricinde x’in artışıyla bileşiklerin normal durum özdirençlerinde de artışlar gözlenmiştir (Hong ve ark. YBCO-123’e Gd difüzyonu tanecikler arası çiftlenmenin karakteristik gerilimi Jc ve Tc değerlerini artırmaktadır. 1989). 1995) Y1-xGd xBa2Cu3O7-δ çok kristalinde Gd içeriğinin artışıla Jc değerlerinde azalma tespit edilmiştir (Theuss ve Kronmüller 1995). Jc değerinin manyetik alanla arttığı tespit edilmiştir. Gd ilave edilmiş örneklerde H ⊥ c konfigürasyonunda 70 K altında fishtail etkisi gözlenmiştir. 2007). alan-gerilim çivileye ve manyetik çivilemeye neden olmaktadır bu da Jc ve akı çivilemesindeki artışı açıklayabilmektedir (Feng ve ark. YBCO örneğinde böyle bir pik bulunmamıştır.6Ba2Cu3Oy malzemelerinin manyetizasyon eğrileri farklı sıcaklıklarda SQID ile ölçülmüştür. Y yerlerine Gd’nin yerdeğiştirmesi. Bu etkinin Jc ve akı çivilemesini artırdığı.4 değerinde RE123 karışımının homojen ve en yüksek Jc ve Tc değerlerine sahip olduğu belirtilmiştir (Yulei ve ark. YBCO süperiletkeninden sonra sentezlenen GdBCO süperiletkeni YBCO’dan daha iyi oksijen tutma özelliğne sahiptir ancak oksijen eksikliğinde çok çabuk süperiletkenlik özelliklerini kaybetmektedir (Taka ve ark. 2004). Y2BaCuO5 parçacıklarının boyutlarının azalmasına. Hazırlanılan (Y1-xGdx)BCO bileşiğinde x = 0. Toz eritme yöntemiyle hazırlanan YBa2Cu3Oy ve Y0.4Gd0.5. 2. YBCO (123) Bileşiğine Yapılan Gd ve Nb Katkılama Yerdeğiştirme Çalışmaları Y1-xGd xBa2Cu3O7-δ yapısında x = 0.

21 değerinde süperiletkenyalıtkan geçişi olduğu ve YBCO’ya Nb ilavesiyle süperiletkenlik taneciklerinin dayanımının azaldığı ifade edilmiştir (Grekhov ve ark.75 K’e ve Jc akım yoğunluğu 55 A/cm2’den 122 A/cm2’ye artırmıştır.05 değerleri için süperiletken özelliklerin geliştiği ve en yüksek Jc değerlerinin gözlendiği tespit edilmiştir (Srinivas ve ark. Grekhov ve ark. Gd difüzyonu ile elde edilen bu gelişme. 1994). 1999). 1995). YbaCuNbO yapısının ortorombik olduğu ve YBCO filmleri büyütmek için uygun olduğu tespit edilmiştir (Grekhov ve ark.025 ve x = 0. Laser Ablation Tekniği ile SrTiO3 üzerine büyütülen YBa2Cu3-xNbxOy ince filminde x = 0. 1997. 2007). tanecikler arası bağlanmanın karakteristik bir dayanım kuvveti olduğu şeklinde yorumlanmıştır (Öztürk ve ark. . Seztezlenen YBa2Cu3-xNbxO7 malzemesinde x = 0.

60000 135. Tablo 3.00 90.30000 342.04000 330.80000 502.24077 -3.99940 120. Tablo 3.00000 -0.70000 215.00 120.00000 6.00000 -0.10 --- Gd 64 157.90 -- Örgü Parametreleri Valans Kabuk Orbital Çapı .49000 361.49000 361.82170 15.74000 573.1 Malzemelerin Hazırlanması Çalışmada.26000 90.10 -93.22000 p63/mmc 194 hcp 364.53 90.1 YBCO elementleri ve katkı atomlarının genel özellikleri (WEB) Y Atom Numarası Atom Ağırlığı [g/mol] Bağ Uzunluğu (Atom-Atom) [pm] Atomik Çap (Deneysel) [pm] Atomik Çap (Hesaplanan) [pm] Magnetik Moment [µN] Elektriksel Özdirenç [10-8 Ωm] Elektronegatiflik [Pauiling] Uzay Grubu Yapı a [pm] b [pm] c [pm] α [o] β [o] γ [o] s [pm] p [pm] d [pm] f [pm] 39 88.04000 90.07465 1.90000 Fm/3m 225 ccp 361.20 -102.00 137.00 235.90638 285.43540 130.00000 212.00 90.20000 p63/mmc 194 hcp 363.40 ---- Cu 29 65.50 -- O 8 15.00000 1.60000 578.44000 C12/m1 12 monoklinik 540.90 -- Ba 56 137.70 Nb 41 92.32700 434.00000 1.60000 363.00 90.60000 90.54600 255.00 201.00 90.00 132.00 120.10000 180.00000 233.00000 198.00 90.74000 364.00 90.10 29.23801 56.00000 48.00000 3.74100 60.30 44.00000 0.89000 Im/3m 229 bcc 502.80000 145.06000 90.00000 -2. Katkılaması yapılacak atomların tespitinde.00 189.90585 355.90000 508.76 3.00 90.49000 90.00000 253.00000 1.00000 1.80000 90.60000 Im/3m 229 bcc 330.04000 330.1’de gösterilen elementlerin özelliklerden faydalanılarak Gd ve Nb elementlerinin katkılanmasına karar verilmiştir.00 46. MATERYAL VE METOT 3.00 90. YBa2Cu3O7-δ süperiletkenine ikili katkılama planlanmıştır.80000 502.21013 35.90 -78.00000 145.70000 1.40 -32.00 181.30000 180.25000 357.

Katkılanacak olan malzemelere referans teşkil etmesi amacı ile Y0. 0. 0.77 GdBa2Cu3O7-δ bileşiğinde oksijen konsantrasyonu YBCO bileşiğine göre daha fazladır. 3. • • • • Katkılananacak olan malzemelere referans teşkil etmesi amacı ile saf YBa2Cu3O7-δ malzemesi (Saf YBCO).6Gd0.1 Toz malzemeler için sitokiyometrik oranların hesaplanması Y2O3. 0.4Ba2Cu3-xNbxO7-δ (x = 0. 0. Nb tozları sitokiyometrik oranlarda 0. Ayrıca atomik çapı ise Ba ve Cu atomlarının atomik çapları arasında yer almaktadır. elektronegatifliği. 0. Nb atomları uzay gurubu açısından Ba atomları ile aynı uzay grubuna sahip iken.4Ba2Cu3O7-δ (Gd-YBCO). Gd-YBCO. Katkılama oranları. Fakat Gd tabanlı bileşik oksijen eksikliğinde çok çabuk süperiletken özelliklerini yitirmektedir (Taka ve ark. 0. Bu yüzden Gd katkısının Y ile birlikte kullanılmasına karar verilmiştir.075.125.6Gd0. 1 (Y2 O 3 ) + 2(BaCO 3 ) + 3(CuO ) → YBa 2 Cu 3 O 6. Bunun için aşağıdaki malzemelerin hazırlanması kararlaştırılmıştır. Nb katkılaması (Ba-Nb Serisi) için .5 + 2CO 2 2 standart YBCO denklemi temel alınarak aşağıdaki formüller yardımıyla her x katkısı için katıhal tepkime yöntemi kullanılarak başlangıç karışımları hazırlanmıştır.175. BaCO3. 2002).225) (Cu-Nb Serisi). örgü parametreleri ve bağ uzunlukları açısından Cu atomuna daha yakındır.125. 0.025.1 mg hassasiyete sahip dijital terazi ile tartılmıştır.225) (Ba-Nb Serisi). 0.075. Kimyasal tozlar.1.6Gd0. Gd2O3. Y0. CuO. YBCO yapısının daha baskın olması ve daha fazla oksijen tutabilmesi için mol olarak 60% Y ve 40% Gd oranları belirlenmiştir.4Ba2-xNbxCu3O7-δ (x = 0.025. Y0.175. Bu yüzden Nb atomlarının kakısı için Ba ve Cu bölgeleri seçilmiştir.

4 Ba 2− x Nb x Cu 3 O 6.075.800 Kimyasal reaksiyonlarda her iki seri katkılama için x katkı miktarı 0.025.225 olarak seçilmiştir.9064 Saflık Derecesi (%) 99.5 + 2CO 2 Gd-YBCO.000 99. Tablo 3.6 Gd 0.000 99.5454 362.4982 92. Başlangıç komposizyonu elde etmek için kullanılan oksit bileşiklerin ve elementlerin molekül ve atom ağırlıkları ile saflık dereceleri Tablo 3. 0.2 Başlangıç komposizyonu için kullanılan oksit bileşiklerin özellikleri.175.4 Ba 2 Cu 3− x Nb x O 6.5 + 2CO 2 denklemleri kullanılmıştır. 0. Tablo 3.995 99. 0.4Ba2Cu3O7-δ bileşiklerinin sitokiyometrik oranlarına göre hesaplanmış miktarları.78 3 (Y2 O 3 ) + 2 (Gd 2 O 3 ) + (2 − x )(BaCO 3 ) + xNb + 3CuO → 10 10 Y0.125. Her x katkılı malzemenin sitokiyometrik oranlarına göre hesaplanmış miktarları ve referans teşkil edecek olan YBa2Cu3O7-δ ile Y0. Nb Katkılaması (Cu-Nb Serisi) için 3 (Y2 O 3 ) + 2 (Gd 2 O 3 ) + 2(BaCO 3 ) + (3 − x )CuO + xNb → 10 10 Y0.6 Gd 0.2 de verilmiştir. Bileşik/Element Adı İtriyum Oksit Baryum Karbonat Bakır (II) Oksit Gadolinyum Oksit Niyobyum Kimyasal Formülü Y2O3 BaCO3 CuO Gd2O3 Nb Molekül/Atom Ağırlığı (g/mol) 225. 0.3-5’de verilmiştir.3359 79.8099 197.6Gd0. .990 99.

79

Tablo 3.3

YBa2Cu3O7-δ bileşiği ve Y0.6Gd0.4Ba2Cu3O7-δ bileşenlerin miktarları.
Formül YBa2Cu3O7-δ Y0.6Gd0.4Ba2Cu3O7-δ Y2O3 (g) 1.5000 0.6001 Gd2O3 (g) --0.6422 BaCO3 (g) 5.2434 3.4958

bileşiği için

Malzeme İsmi Saf YBCO Gd-YBCO

CuO (g) 3.1735 2.1350

Tablo 3.4 Ba-Nb serisi için bileşenlerin miktarları.
Malzeme İsmi Ba-Nb-1 Ba-Nb-2 Ba-Nb-3 Ba-Nb-4 Ba-Nb-5 Katkı Oranı (x) 0.025 0.075 0.125 0.175 0.225 Y2O3 (g) 0.6001 0.6001 0.6001 0.6001 0.6001 Gd2O3 (g) 0.6422 0.6422 0.6422 0.6422 0.6422 BaCO3 (g) 3.4868 3.3986 3.3103 3.2220 3.1337 CuO (g) 2.1350 2.1350 2.1350 2.1350 2.1350 Nb (g) 0.0207 0.0619 0.1031 0.1443 0.1856

Formül Y0.6Gd0.4Ba1.975Nb0.025Cu3O7-δ Y0.6Gd0.4Ba1.925Nb0.075Cu3O7-δ Y0.6Gd0.4Ba1.875Nb0.125Cu3O7-δ Y0.6Gd0.4Ba1.825Nb0.175Cu3O7-δ Y0.6Gd0.4Ba1.775Nb0.225Cu3O7-δ

Tablo 3.5 Cu-Nb serisi için bileşenlerin miktarları.
Malzeme İsmi Cu-Nb-1 Cu-Nb-2 Cu-Nb-3 Cu-Nb-4 Cu-Nb-5 Katkı Oranı (x) 0.025 0.075 0.125 0.175 0.225 Y2O3 (g) 0.6001 0.6001 0.6001 0.6001 0.6001 Gd2O3 (g) 0.6422 0.6422 0.6422 0.6422 0.6422 BaCO3 (g) 3.5310 3.5310 3.5310 3.5310 3.5310 CuO (g) 2.1172 2.0816 2.0460 2.0105 1.9749 Nb (g) 0.0207 0.0619 0.1031 0.1443 0.1856

Formül Y0.6Gd0.4Ba1.975Nb0.025Cu3O7-δ Y0.6Gd0.4Ba1.925Nb0.075Cu3O7-δ Y0.6Gd0.4Ba1.875Nb0.125Cu3O7-δ Y0.6Gd0.4Ba1.825Nb0.175Cu3O7-δ Y0.6Gd0.4Ba1.775Nb0.225Cu3O7-δ

Ba-Nb serisindeki tüm katkılar için Tablo 3.4’ten, Cu-Nb serisindeki tüm katkılar için Tablo 3.5’den yararlanılarak belirtilen miktarlardaki malzemeler 0.1 mg duyarlılığa sahip hassas terazi yardımıyla tartıldı. Her serideki tüm katkılar için ayrı ayrı karıştırılan tozlar, homojen bir karışım elde etmek için bir öğütücüde 6 saat ve agad havanda bir gün boyunca elde karıştırılmıştır. Daha sonra gri bir renk aldığı gözlenen toz karışımlar alümina (Al2O3) potalara konularak kalsinasyon işlemine hazır hale getirilmiştir.

80

3.1.2 Kalsinasyon işlemi

Toz haldeki karışımlar, kalibre edilmiş NABERTHERM marka ve N 11/R modelli kül fırınına yerleştirilmiştir. Fırın, oda sıcaklığından itibaren 925 oC’ye 3.75 oC/dakika hızla (4 saat) ısıtılmıştır. Toz karışımlar, bu sıcaklıkta 48 saat süreyle bekletilmiştir. Daha sonra oda sıcaklığına kadar 1.25 oC/dakika hızla (12 saat) soğutulmuştur. Kalsinasyon işlemine ilişkin şematik diyagram Şekil 3.1’de gösterilmektedir. Kalsinasyon işleminin gerçekleştirildiği kül fırını Şekil 3.2’de gösterilmektedir. Oda sıcaklığına kadar soğutulup fırından çıkarılan karışımların siyah renkli olduğu ve külçeleştiği gözlenmiştir. Fırından çıkartılan karışımlar, agat havanda iyice ezilerek, iki saat süreyle öğütülmüştür. Aynı şartlar altında ikinci kez kalsine edilen karışımlar, fırından çıkartıldıktan sonra iki saat süreyle tekrar öğütülmüştür.

Şekil 3.1

Ba-Nb ve Cu-Nb serisi örneklerin kalsinasyon işlemindeki için sıcaklık-zaman grafiği.

81

Şekil 3.2 NABERTHERM - N 11/R kül fırını ve kontrol paneli. 3.1.3 Kalsine edilmiş malzemelerin tablet haline getirilmesi

En son kalsinasyon işleminin ardından öğütülen toz karışımlar yaklaşık 1 gramlık miktarlarda, 13 mm çapa sahip tablet kalıbında (die set) 1000 psi (68.948 bar = 6.8948 MPa) basınç altında 5 dakika preslenerek silindirik tabletler (pellet) haline getirilmiştir. Tablet yapımı esnasında kullanılan pres ve die-set Şekil 3.3’te gösterilmektedir.

Şekil 3.3 Crystal Lab marka pres ve 13 mm çaplı KBr die seti.

82

3.1.4 Sinterleme işlemi

Sinterleme işlemi için malzemeler, önceden kalibre edilmiş CARBOLITE marka 201 modelli ve Eurotherm marka ve 2132 modelli kontrol paneline sahip tüp fırınını içine alümüna kayıkçık kullanılarak içinde yerleştirilmiş ve 10 oC/dakika ile 925 oC’ye ısıtılmıştır. Bu sıcaklıkta 1440 dakika bekletilmiş, 1440 dakikalık sürenin bitimine 30 dakika kaldığı esnada oksijen (O2) verilmeye başlanmıştır. 1440 dakikanın bitiminden sonra sıcaklık 4 oC/dakika ile 550 oC’ye düşürülmüştür. Bu sıcaklıkta 720 dakika beklemiş ve 300 dakikada oda sıcaklığına düşürülmüştür. Sinterleme işlemine ilişkin şematik diyagram Şekil 3.4’te gösterilmektedir. Sinterleme işleminin gerçekleştirildiği tüp fırını ve kontrol paneli Şekil 3.5’te gösterilmektedir.

Şekil 3.4

Ba-Nb ve Cu-Nb serisi malzemelerin sinterleme işlemindeki için sıcaklık-zaman grafiği.

3 mm kalınlığında bir kıl testere ile dikkatli bir şekilde kesilerek diktörtgenler prizması haline getirilmiştir. Malzeme üzerine alınan dört kontak ile standart dört nokta yöntemi (Four Point Probe) kullanılarak elektriksel direnç ve kritik akım yoğunluğu tayini yapılmıştır. 3. Ultrasonik lehim.83 Şekil 3. Şekil 3.5 Malzemelere kontak yapılması Sinterlenen malzemeler tüp fırınından çıkarıldıktan sonra 0. In’un malzemenin içine nüfuz etmesini sağladığı gibi kontak dirençlerinin oldukça düşük olmasını ve ölçümlerin daha hassas olmasını da sağlamıştır.1. .6 da gösterilen ultrasonik lehim makinesi ile İndiyum (In) kullanılarak lehimlenmiştir. Dikdörtgenler prizması şeklindeki malzemelere gümüş tel.5 CARBOLITE marka 201 modeli ve Eurotherm marka ve 2132 modelli kontrol paneli.

Bir dipol (+ kaynak ve – kaynak) için potansiyel ise aşagıdaki gibi olur: ϕ − ϕ0 = Iρ x r1 ln r2 2π (3. farklı geometriler için verilmiştir.6 Kontak almada kullanılan Ultrasonik Lehim Makinesi.1 Dört nokta yöntemi (FPP) ile elektriksel direnç ölçümü Özdirenç ölçümleri için kullanılan yaygın ve kullanışlı bir teknik standart dört nokta yöntemidir. Uhlir (1955) daha farklı geometriler için fonksiyonel ilişkileri genişletmiştir.1. 3. voltaj ve akımın okunan değerleri arasındaki fonksiyonel ilişki. ρs tabaka özdirenci ve r akım kaynağının tabakaya olan uzaklığıdır.5.2) . I akım. Sonlu malzemeler için olan ilşkiyi ise Smith (1958) yayınlamıştır.84 Şekil 3. Valdes (1954) tarafından ρ özdirenç. bir doğrultu için incelenmiştir. Bir akım kaynağı sonsuz genişlikteki bir tabaka için potansiyelde uzaklığa bağlı bir değişim verir: Iρ s ln r 2π ϕ − ϕ0 = (3. Bütün bu çalışmalar üç boyutlu sonsuz yapılarda.1) Burada φ potansiyel.

8) kabul edilir.3) Buradan tabaka özdirenci: ρs = V π V = 4. Ollendorf (1932) bir çizgi boyunca eşit aralıklarla yerleştirilen sonsuz sayıdaki akım kaynağı için potansiyel dağılımını aşağıdaki gibi ifade etmiştir. arasındaki voltajı elde etmek için.7‘de görüldüğü gibi simetrik yerleştirilir. a) Dikdörtgen malzemelerde FPP FPP ölçümlerinde dikdörtgen malzemenin boyutları a ve d olarak alınır (Şekil 3. 1 ve 2.7 Dikdörtgen malzeme üzerine FPP nin yerleştirilmesi . İki merkez nokta. Iρ x π π ln 2 sin 2 x + sin 2 y 2π d d ϕ − ϕ0 = − (3.5) Şekil 3.85 Bu durumda tabaka üzerindeki FPP’un iki dış noktası dipol gibi görünür. sonsuz genişlikte bir tabaka için potansiyel farklıdır: Δϕ = V = Iρ s π ln 2 (3.5324 I ln 2 I (3. Buradan hareketle. dipollerin sonsuz bir yerleşiminde olduğu (Şekil 3. Problar Şekil 3.7).4) olarak bulunur. Bütün dipoller 1 ve 2 noktaları arasındaki voltaja katkı yapar.

Bundan dolayı ifadeler basitleşir: Iρ x ln e xy / d − e − xy / d 2π ϕ − ϕ0 = − ( ) ⎞ ⎟ ⎟ ⎠ (3.6) Her bir kaynak çizgisi V voltaja aşağıdaki miktar katkı yapar: Δϕ = − Iρ x ⎛ e x ( yn + s ) / d − e − x ( yn + s ) / d ln⎜ 2π ⎜ e xyn / d − e − xyn / d ⎝ (3. Kaynakların bütün çizgilerinde. 1 ve 2 noktalarının x koordinatları sıfır olacak şekilde koordinat sistemi seçilir. Bu görüntü.8 FPP yönteminde dikdörtgen malzeme için görüntü sistemleri. Malzemede FPP ile ölçülen voltaj aşağıdaki şekilde verilir: .86 Şekil 3.7) b) Dairesel malzemelerde FPP Bu durumda sınır şartlarını yerine getirmek için bir görüntü gereklidir. dairenin üzerindeki bir dipolden yansıma ile elde edilir.

voltaj yüzeye dik uygulanır (Şekil 3.10).9). Buradan malzeme özdirenci ρ = ρ s w olarak bulunur. Sonsuz genişlikli bir tabaka da FPP için aşağıdaki ilişkiler mevcuttur: ρs = V ln 2 I (3. özdirenç aşagıdaki gibi yazılabilir: ρ = ρsw = π ⎛ w⎞ V w F⎜ ⎟ I ln 2 ⎝ s ⎠ (3.10) .9 Dairesel malzeme üzerine FPP nin yerleştirilmesi. Film sonsuz dilim gibi düşünülebilir ve uygun tabaka direnci elde edilir. c) İnce malzemelerde FPP Bir filmde sonlu kalınlık w olmak üzere. dairenin çapıdır (Şekil 3. (3.87 ⎡ ⎛ ⎛ d ⎞2 ⎞⎤ ⎜ ⎜ ⎟ + 3 ⎟⎥ ⎢ Iρ ⎜ s ⎟⎥ 1 V = s ⎢ln 2 + ln⎜ ⎝ ⎠ 2 ⎟⎥ = Iρ s ⎛ d ⎞ π ⎢ ⎜ ⎛ d ⎞ − 3 ⎟⎥ c⎜ ⎟ ⎢ ⎜⎜ s ⎟ ⎟ ⎝s⎠ ⎢ ⎥ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎦ ⎣ Burada d.9) Sonsuz genişlikteki filmin kalınlığı w olmak üzere.8) Şekil 3.

2 Malzemelerin Analizi 3.88 ⎛ w⎞ F ⎜ ⎟ . ⎝s⎠ Şekil 3. Olympus GX41 marka optik mikroskop ve .10 w kalınlıklı ince tabakaya FPP nin yerleştirilmesi ⎛ w⎞ Bir sonlu malzeme için F ⎜ ⎟ birinci mertebe düzeltmesi gibi kullanılabilir. ⎛V ⎞ ⎝I⎠ (3. düzeltme faktörüdür.2.11) 3. ⎝s⎠ Buradan bir film için özdirenç: ρ = ρsw = ⎜ ⎟ wCI olarak bulunur (Demirci 2005).1 Optik fotoğraf çekimi Malzemelerdeki kristallenmeyi ve tanecik büyüklüklerini gözlemlemek amacı ile her bir malzemenin optik fotoğrafları.

Yoğunluk ölçümü için malzemelerin havadaki kütlesi (Mm) ve sıvı içindeki kütlesi (Ms) ölçüldü ve denklem 3. .12 kullanılarak yoğunluk değerleri hesaplanmıştır. Diethylphthalae sıvısının yoğunluğu 15 oC’de 1. Cihaz diethylphthalae sıvısına kısmen batırılmış askı ile dijital mikrobalansa bağlı bir sistemden ibarettir.89 Moticam 3000 dijital görüntüleme aygıtı altında 500 kez büyültülerek çekilmiştir (Şekil 3.2.2 Yoğunluk tayini Sinterlenen malzemelerin yoğunluk ölçümleri Archimedes Yoğunluk Ölçme Sistemi (Densitometre) ile yapılmıştır. 3.11).11 Olympus GX41 marka optik mikroskop ve Moticam 3000 dijital görüntüleme aygıtı.122 g/cm3’tür. Şekil 3.

ds. ampermetrenin verdiği akım değeri ve kriyostatın sıcaklık değeri bir bilgisayar programı yardımıyla bilgisayara aktarılmış. gerekli hesaplamaların ardından malzeme direnci ile sıcaklık değeri bir veri dosyasına kaydedilmiştir. ρ=R s l (3. sıvının yoğunluğu) 3. Ortamın sıcaklığı numunenin yerleştirildiği tutucuda (holder) bulunan iki adet bakır-konstantan termoçiftler (thermocouple) yardımıyla kontrol edilmiş ve bu termoçiftlerin ölçtüğü sıcaklık bir sıcaklık kontrol ünitesinde okunduktan sonra bilgisayara aktarılmıştır.90 dm = ds Mm Mm − Ms (3. malzemede oluşan gerilim iç uçlar vasıtası ile hassas bir multimetrede okunmuştur. . Ölçüm yapılan sistemde sıcaklık hassasiyeti ±0. Malzeme yüzeyine ultrasonik lehim ile gümüş tellerle 4 adet kontak yapılmıştır.3 Elektriksel özdirenç ölçümleri Süperiletken malzemelerin karakteristik özelliklerinden en önemlisi kritik geçiş sıcaklığıdır (Tc). Multimetreden okunan gerilim değeri. Üretilen malzemelerin elektriksel özdirençleri için ölçümler şekil 3.7’de gösterilen dikdörtgen malzemeler için standart dört nokta yöntemi kullanılarak CTI-Cyrogenics Cyrodyne Refrigerator System (Şekil 3.02 K’dir. Süperiletkenin kritik sıcaklığı hakkında bilgi edinmenin bir yolu da elektriksel özdirenç ölçümleridir. kritik geçiş sıcaklığı. Ölçülen direnç değerleri. malzemeye dış uçlardan verilerek.12) (dm: malzemenin yoğunluğu. kritik geçişin başladığı Tconset ve kritik geçişin bittiği Tcoffset sıcaklık değerleri belirlenebilmektedir. Bu yolla malzemenin süperiletken olup olmadığı.2.12) ile 70-130 K sıcaklık aralığında yapılmıştır.13) bağıntısı kullanılarak özdirenç değerlerine dönüştürülmüştür. Kriyostat sistemi 10-6 Torr basınca düşürüldükten sonra bir güç kaynağından gelen ± 5 mA’lik akım.

Kritik akım yoğunluğu hesaplarında bir kriter belirlenmiş ve bu kritere göre hesaplama hesaplama yapılmıştır. Güç kaynağından gelen akım ile bu akımın malzeme üzerinde oluşturduğu gerilim bir bilgisayar programı yardımıyla veri dosyasına kaydedilmiştir.4 Kritik akım yoğunluğu ölçümleri Süperiletkenlerin mikroyapısına önemli ölçüde bağlı olan kritik akım yoğunluğu (Jc).91 Şekil 3.2. . 3. Malzeme sıvı azot sıcaklığında süperiletken durumda iken akım süperiletkenliği bozacak kadar büyük değerlere sahip değil ise iç uçlar arasındaki gerilim 10-6 – 10-7 V civarında olacaktır. Bu gerilime karşılık gelen akım kritik akım olarak (Ic) olarak bilinmektedir.12 CTI-Cyrogenics Cyrodyne Refrigerator System.13’te gösterilen düzenekte ölçülmüştür. Kritik akım yoğunluğu ölçümleri sıvı azot sıcaklığında (77 K) stantard DC dört nokta yöntemi kullanılarak Şekil 3. Akım malzemeyi süperiletken halden normal hale dönüştürünceye kadar artırıldığında iç uçlar arasında bir gerilim gözlenecektir. süperiletkenliğin teorisi ve pratik uygulamaları için oldukça önemlidir.

c örgü parametrelerini ve G . l örgü r düzlemlerini ve a. h. düzlemler arası mesafeyi.92 J c ( kriter ) = V (μV ) l (cm ) (3. 10o ≤ 2θ ≤ 60o aralığı için 5o/dakika tarama hızı ve 0. esas uzaydan ters uzaya gidildiğinde .2.5 X-ışını kırınımı (XRD) ölçümleri X-ışınları kırınım desenlerinden yararlanarak bir malzemenin kristal yapısı hakkında bilgi edinilebilir ve örgü parametreleri tayin edilebilir. 3.02o örnekleme aralığı kullanılmıştır. Üretilen malzemelerin X-ışını kırınım desenleri Rigaku Multiflex difraktometresinde (Şekil 3. Ölçümler esnasında difraktometredeki bakır hedefe 36 kV’luk gerilim ve 26 mA’lik akım uygulanarak elde edilen Cu-Kα ışınları gönderilmiştir. Elde edilen kırınım deseninde d. k.14) ölçümüştür. b.13 Kritik akım yoğunluğu (Jc) ölçüm düzeneği.14) (l: FPP’da gerilim ölçen uçlar arasındaki mesafe) Şekil 3.

26) . ters örgü vektörleri a*.23) ( ) (3.18) (3.22) r 2π Ghkl = [hbc sin α iˆ + kca sin β ˆ + lab sin γ kˆ j Vi ve r rr ˆ ˆ Vi = a × b c = ab sin γ k . r r r r b ×c b ×c * a = 2π = 2π r r r (3.16) r r Vi a b ×c r r r r a ×b a×b * c = 2π = 2π r r r (3.25) r Ghkl = ise (G ) r hkl 2 ( ) r Ghkl 2 4π 2 2 2 2 2 = 2 h b c sin α + k 2c 2 a 2 sin 2 β + l 2 a 2b 2 sin 2 γ Vi [ ] (3.19) (3.93 örgü noktalarına tekabül eden vektörü göstermek üzere.17) Vi a b ×c r Ghkl ters örgü vektörü. c şu şekilde bulunur. ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 2π d hkl = r Ghkl (dhkl : esas örgüdeki (hkl) düzlemleri arası uzaklıktır) r Ghkl = ha * + kb * + lc * r r 2πh 2πh b × c * ˆ ha = = bc sin α i Vi Vi r r 2πk (c × a ) 2πk * kb = = ca sin β ˆ j Vi Vi r r 2πl a × b 2πl ˆ lc * = = ab sin γ k Vi Vi (3. b*.ck = abc sin γ ] (3.21) ( ) (3.15) Vi a b ×c r r r r (c × a ) = 2π (cr× a ) * b = 2π (3.24) (3. esas örgünün (hkl) düzlemlerine diktir. b .20) ( ) (3. c* ise r r r a .

b.14 Rigaku Multiflex marka X-ışını difraktometresi.29) (3.30) 2π d hkl = r = Ghkl 1 h2 a2 ⎛ sin 2 α ⎞ k 2 ⎜ ⎟ ⎜ sin 2 γ ⎟ + b 2 ⎠ ⎝ ⎛ sin 2 β ⎜ ⎜ sin 2 γ ⎝ ⎞ l2 ⎟+ 2 ⎟ c ⎠ Eğer yapıda α = 90o. c ve V (Hacim) hesaplamaları en küçük kareler yöntemiyle denklem 3.27) r h 2 b 2 c 2 sin 2 α k 2 c 2 a 2 sin 2 β l 2 a 2 b 2 sin 2 γ Ghkl = 2π + + a 2 b 2 c 2 sin 2 γ a 2 b 2 c 2 sin 2 γ a 2 b 2 c 2 sin 2 γ r h 2 ⎛ sin 2 α ⎞ k 2 ⎜ ⎟+ Ghkl = 2π a 2 ⎜ sin 2 γ ⎟ b 2 ⎝ ⎠ ⎛ sin 2 β ⎞ l 2 ⎜ ⎜ sin 2 γ ⎟ + c 2 ⎟ ⎝ ⎠ (3.30 h2 k 2 l 2 1 = + + d 2 a2 b2 c2 şeklini alır. (3.31) a. β = 90o. Şekil 3.28) (3. γ = 90o ise denklem 3.31’i esas alan bir bilgisayar programı ile yapılmıştır. .94 r Ghkl = (G ) r hkl 2 = 2π Vi h 2b 2c 2 sin 2 α + k 2c 2 a 2 sin 2 β + l 2 a 2b 2 sin 2 γ (3.

. EDS spektrumunda görülen pikler. yüksek voltaj ile hızlandırılmış elektronların malzeme üzerine odaklanması. bu elektron demetinin malzeme yüzeyinde taratılması sırasında elektron ve malzeme atomları arasında oluşan çeşitli girişimler sonucunda meydana gelen etkilerin uygun algılayıclarda toplanması ve sinyal güçlendiricilerinden geçirildikten sonra bir katot ışınları tüpünün ekranına aktarılmasıyla elde edilir. JEOL marka ve JSM-6390LV modelli (Şekil 3.6 Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM) görüntüleri ve Enerji Dağılım Spektrometresi (EDS) ölçümleri Taramalı Elektron Mikroskobunda (SEM) görüntü. tanecik yönelimleri. Modern sistemlerde bu algılayıcılardan gelen sinyaller dijital sinyallere çevrilip bilgisayar monitörüne verilmektedir.95 3. SEM görüntüleri alınan bölgeler için yapılan EDS analizi ile elementlerin malzeme içindeki ağırlıkça yüzde oranları tayin edilmiştir. kristallenme gibi nitel bilgileri için herbir malzemenin taramalı elektron mikroskobu yardımıyla görüntüleri elde edilmiştir.15) elektron mikroskobunda 20 kV potansiyel altında 3500 kere büyültme ile elde edilmiştir.2. atomların K ve L X-ışınlarından oluşmaktadır. Görüntüler. Hazırlanan malzemelerin tanecik büyüklükleri. Ölçüm süresi 30 saniye ve sayım hızı 1300 sayım/dakika olarak belirlenmiştir.

15 JEOL marka ve JSM-6390LV modelli taramalı elektron mikroskobu ve EDS aparatı.96 Şekil 3. .

kriter olarak alınmıştır. tanecikler arası mesafeler ve boşluklar.6Gd0. Tc’deki değişiklikler SEM ve XRD verileri ile karşılaştırılmıştır. malzemelerin içerdiği fazlar. Hazırlanan malzemelerin yapısal. 0. SEM görüntülerinden elde edilen sonuçlar ile XRD (X-Ray Diffraction) sonuçları karşılaştırılmıştır. SEM görüntülerinin alındığı kısmi bölgeye ait.175.025. X-ışını polikristal difraktometresi ile elde edilen kırınım desenlerinden. Kritik akım yoğunluğu (Jc) ile katkı miktarı (x) arasındaki ilişki incelenmiştir. malzemelerin her birinin 77 K değerinde I-V ölçümleri yapılarak kritik akım yoğunluğu (Jc) değerleri hesaplanmıştır. Taneciklerin büyüklükleri.225 katkı miktarları için malzemeler katıhal reaksiyon yöntemi ile hazırlanmıştır. malzemelerin yoğunlukları üzerine etkisi araştırmak için yoğunluk . fiziksel.1 Giriş Başlangıç kompozisyonu YBa2Cu3O7-δ (saf YBCO) ve Y0. Yapılan katkılamanın YBCO süperiletkenlerinin yapısal.6Gd0.4Ba2Cu3O7-δ (GdYBCO) bileşikleri ile Ba-Nb serisi (Y0. örgü parametreleri ve taneciklerin yönelimleri incelenmiştir. Taramalı Elektron Mikroskobundan (SEM) alınan görüntülerin analizleri ile incelenmiştir. DENEYSEL BULGULAR 4.4Ba2-xNbxCu3O7-δ) ve Cu-Nb serisi (Y0. polarize optik mikroskop ile elde edilen görüntüleri yardımıyla incelenmiştir. Yapılan katkılamaların Tc üzeinde meydana getirdiği değişiklikler araştırılmıştır. O. Ba. Cu. hazırlanan malzemelerdeki Y.6Gd0. uygulanan ısıl işlemin tanecikler üzerine etkisi. 0. Katkılamanın. Hazırlanan malzemelerin yapı içindeki taneciklerinin büyüklükleri. fiziksel. Malzemelerin elektriksel özellikleri için R-T ölçümleri yapılarak kritik sıcaklık (Tc) değerleri tespit edilmiştir. Gd ve Nb miktarlarının kantitatif analizleri EDS (Energy Dispersive Spectrometry) spektrumlarının analizleri ile yapılmıştır. Daha sonra. tanecikler arası boşluklar.125. elektriksel ve süperiletkenlik özellikleri üzerine etkisi araştırılmıştır. elektriksel ve süperiletkenlik özellikleri incelenmiştir. 0.075. 0. Jc değerlerinin hesabında 2μV/cm. taneciklerin yönelimleri.97 4.4Ba2Cu3-xNbxO7-δ) olmak üzere x = 0.

Ayrıca boşluk miktarının azalması sonucunda süperiletken özelliklerin iyileşitiği bilinmektedir. kristallerin farklı büyüme yönlerine sahip olduklarını göstermektedir. Ba-Nb-4. Cu-Nb-2.1-12’de verilmiştir. Ba-Nb-5 (Ba-Nb serisi) ve Cu-Nb-1. Gd-YBCO. Süperiletken yapıya ait taneciklerin renkleri farklı tonlarda görülmektedir. Aynı serilere ait fotoğraflardan Nb miktarının (x) artmasıyla birlikte tanecik boyutlarında küçülmenin meydana geldiği görülmektedir. Cu-Nb-4 ve Cu-Nb-5 (Cu-Nb serisi) malzemelerine ait çekilen fotoğraflar Şekil4. Boşluk miktarının azalması kütlesel yoğunluğun artmasına neden olmaktadır. Bu. 4. Bu durumun genel olarak tüm malzemelere uygulanan sinterleme işlemi için seçilen sıcaklığın Gd-YBCO kristallerinin büyümesine katkıda bulunmasından kaynaklandığı düşünülmektedir. Ba-Nb-2. Ayrıca hiçbir örnekte tercih edilebilir bir yönde büyüme olmamıştır. .2 Optik Fotoğraf Analizleri Polarize ışık demeti altında sırasıyla saf YBCO.98 ölçümleri yapılmıştır. CuNb-3. Optik fotoğraflarda flu olarak gözlenen bölgeler odaklanan kısmın altında veya üstünde kalan bölgelerdir. Ba-Nb-3. Elde edilen sonuçlar literatürdeki diğer çalışmaların sonuçları ile karşılaştırılmıştır. Polarize optik mikroskop ile çekilen fotoğrafların incelenmesinden süperiletken kristallerin tanecik boyutlarının ve taneciklerin yönelimlerinin farklı olduğu açıkça görülmektedir. Mikrograflardaki siyah bölgeler boşlukları temsil etmektedir. Malzemelerin yoğunlukları (d) ile katkı miktarı (x) arasındaki ilişki incelenmiştir. Polarize ışık demeti altında çekilen mikrograflarda Ba-Nb serisi ve Cu-Nb serisinde Nb konsantrasyonunun artmasıyla daha da belirgin hale gelen kümelenmiş parlak renkli kristalimsi yapılar görülmektedir. Gd-YBCO’ya ait mikrografda taneciklerin diğer malzemelere göre büyük olduğu görülmektedir. Ba-Nb-5 ve Cu-Nb-5 malzemelerinde belirgin şekilde gözlenen kristalimsi yapıların Nb miktarına bağlı olarak ortaya çıktığı dolayısı ile Nb içerdiği düşünülmektedir. Optik görüntüler 500 kez büyütme ile elde edilmişlerdir. Ba-Nb-1.

Şekil 4.1 Saf YBCO’nun polarize optik mikroskobu ile çekilmiş fotoğrafı.2 Gd-YBCO’nun polarize optik mikroskobu ile çekilmiş fotoğrafı.99 Şekil 4. .

. Şekil 4.3 Ba-Nb-1’in polarize optik mikroskobu ile çekilmiş fotoğrafı.100 Şekil 4.4 Ba-Nb-2’in polarize optik mikroskobu ile çekilmiş fotoğrafı.

6 Ba-Nb-4’ün polarize optik mikroskobu ile çekilmiş fotoğrafı. Şekil 4.5 Ba-Nb-3’ün polarize optik mikroskobu ile çekilmiş fotoğrafı. .101 Şekil 4.

7 Ba-Nb-5’in polarize optik mikroskobu ile çekilmiş fotoğrafı.102 Şekil 4.8 Cu-Nb-1’in polarize optik mikroskobu ile çekilmiş fotoğrafı. Şekil 4. .

Şekil 4. .10 Cu-Nb-3’ün polarize optik mikroskobu ile çekilmiş fotoğrafı.103 Şekil 4.9 Cu-Nb-2’in polarize optik mikroskobu ile çekilmiş fotoğrafı.

12 Cu-Nb-5’in polarize optik mikroskobu ile çekilmiş fotoğrafı.104 Şekil 4. Şekil 4. .11 Cu-Nb-4’ün polarize optik mikroskobu ile çekilmiş fotoğrafı.

Ba bölgesine ve Cu bölgesine Nb katkılamasının yapıda meydana getirdiği değişiklikleri analiz etmede SEM görüntülerinden faydalanılmıştır. Bu lekelerin YBCO’nun eriyik faza olan eğiliminden kaynaklandığı düşünülmektedir. Şekil 4.13’te görülen saf YBCO’ya ait SEM fotoğrafında tanecikler üzerinde koyu renkli lekeler görülmektedir. Bu çok küçük tanecikli yapılar SEM mikrofotoğrafları ile açık bir şekilde gözlenebilmektedir. tanecikler arası mesafeler küçük. atomların K ve L X-ışınlarından oluşmaktadır. arka kısımdaki tanecikler daha küçük. şiddet ile atom miktarı arasında lineer bir ilişki vardır. Enerjiye karşın şiddet ölçeğinde. tanecik sınırları.105 4. Şekil 4. tanecik (grain) olarak tanımlanmaktadır. Yüksek şiddette pik veren atomların malzeme içerisindeki ağırlıkça yüzde miktarları da fazla olacaktır. EDS spektrumunda görülen pikler. Gerçek tanecik büyüklükleri XRD analizlerinden elde edilebilir. Malzemelerin görüntüleri 3500 kez büyütme sonucu elde edilmiştir. SEM görüntülerine bakıldığında tanecikler ve tanecikler arası boşluklar açıkça görülmektedir. tanecik yönelimleri. Tanecikler oluşumları esnasında çevrelerindeki atomik yerleşime uyum sağlayabilmek için kendi atomik düzenimlerini de kısmen değiştirirler. SEM görüntüleri alınan bölgeler için yapılan EDS analizi ile elementlerin malzeme içindeki ağırlıkça yüzde oranları tayin edilmiştir. Ancak SEM fotoğraflarından elde edilen görüntülerde. ön kısımdaki tanecikler ise daha büyük görüneceği için. Tanecikler büyük. Bu durumda kısmen farklı yönelimli aynı cins iki kristalin ara yüzeyinde tam uyumun sağlandığı ve sağlanamadığı noktaların oluşturduğu desen Moiré deseni olarak tanımlanmaktadır. Bu oranlar malzemenin genelini kapsamayıp sadece görüntülenen bölgeyi içermektedir.14’de saf YBCO’ya ait EDS spektrumu ve . uygulanan ısıl işlemlerin tanecikte meydana getirdiği değişiklikler incelenmiştir.3 SEM ve EDS Analizleri Bazı kristal yapılar içinde değişik nedenlerle yönelimi çevresinden farklı bölgeler vardır ki bu bölgeler. Dolayısı ile EDS analizlerinden elde edilen sonuçlar başlangıç karışım oranları ile karşılaştırılamamıştır. SEM ile elde edilen fotoğraflardan tanecik büyüklükleri. tanecikler arası boşluklar. tanecik büyüklüklerini nitel olarak ifade etmek daha doğru olur. taneciklerdeki yönelmeler keyfidir.

Cu. malzeme içerisindeki atomların ağırlıkça yüzdeleri verilmiştir. O ve Nb dışında başka bir elemente ait pik görülmemiştir. Nb konsantrasyonuna bağlı olarak ortaya çıkan küçük parçacıkların tanecikler üzerinde konumlandığı görülmektedir. Cu ve O dışında başka bir elemente ait pik görülmemiştir.3’te ise EDS spektrumunun analizi sonucu tespit edilen. tanecikler arası mesafeler küçük.21’de Ba bölgesine yapılan x = 0. yapıda Y.025 oranındaki katkılama. yapıda Y. yapıda Y. Ba-Nb-2 malzemesine ait tanecikleri küçültmüş. malzeme içerisindeki atomların ağırlıkça yüzdeleri verilmiştir. Ba-Nb-3 malzemesine ait tanecikleri küçültmemiş ve tanecikler arasındaki boşlukları azaltmıştır. tanecikler arasındaki boşlukları artırmıştır.1’de ise EDS spektrumunun analizi sonucu tespit edilen.19’da Ba bölgesine yapılan x = 0. malzeme içerisindeki atomların ağırlıkça yüzdeleri verilmiştir. yapıda Y. O ve Nb dışında başka bir elemente ait pik görülmemiştir. malzeme içerisindeki atomların ağırlıkça yüzdeleri verilmiştir. taneciklerdeki yönemeler keyfidir. Tanecik yönelimleri hakkında daha net bilgi X-ışınları . Nb konsantrasyonuna bağlı olarak ortaya çıkan küçük parçacıkların tanecikler üzerinde konumlandığı ve sayılarının arttığı görülmektedir. Tanecik yönelimleri.18’de Ba-Nb-1’e ait EDS spektrumu ve Tablo 4. Şekil 4.16’de GdYBCO’ya ait EDS spektrumu ve Tablo 4. EDS spektrumunda. Şekil 4.15’te taneciklerin oldukça büyük ve birbirlerine daha iyi temas halinde. Şekil 4. Cu. tanecikler arasındaki boşlukları azaltmıştır.20’de Ba-Nb-2’e ait EDS spektrumu ve Tablo 4.15’te Gd-YBCO malzemesinden çekilen SEM fotoğrafı görülmektedir. Şekil 4. görüntüsü alınan bölgeyi kaplayan küçük parçacıklardan dolayı tam olarak ifade edilememiştir. Gd. Ba. Şekil 4. Gd.106 Tablo 4. EDS spektrumunda. Şekil 4. Gd. Ba.075 oranındaki katkılama. Ba. EDS spektrumunda.2’de ise EDS spektrumunun analizi sonucu tespit edilen. Ba. Tanecik yönelimleri keyfidir.125 oranındaki katkılama.4’te ise EDS spektrumunun analizi sonucu tespit edilen. Ba-Nb-1 malzmesine ait tanecikleri büyütmüş. Cu ve O dışında başka bir elemente ait pik görülmemiştir.17’de Ba bölgesine yapılan x = 0. Tanecik yönelimleri keyfi ancak saf YBCO ve Gd-YBCO’ya göre daha düzenlidir. Şekil 4. Şekil 4. EDS spektrumunda.

O ve Nb dışında başka bir elemente ait pik görülmemiştir. yapıda Y.28’de Cu-Nb-1’e ait EDS . Şekil 4. Ba. Gd.175 oranındaki katkılama.25’te Ba bölgesine yapılan x = 0. Şekil 4.7’de ise EDS spektrumunun analizi sonucu tespit edilen.107 kırınım desenlerinde gözlenen şiddetin büyük veya küçük oluşu ile söylenebilir. Gd. Cu-Nb-1 malzemesine ait tanecikleri manidar şekilde büyütmüş ve tanecikler arasındaki boşlukları azaltmıştır. malzeme içerisindeki atomların ağırlıkça yüzdeleri verilmiştir. Cu.5’te ise EDS spektrumunun analizi sonucu tespit edilen. Ba. yapıda Y.22’de Ba-Nb-3’e ait EDS spektrumu ve Tablo 4. Şekil 4.6’da ise EDS spektrumunun analizi sonucu tespit edilen. O ve Nb dışında başka bir elemente ait pik görülmemiştir. Şekil 4. Nb konsantrasyonuna bağlı olarak ortaya çıkan küçük parçacıkların tanecikler üzerinde konumlandığı ve sayılarının daha da artarak kümeleşmiş yapılar şeklinde bulunmaya başladığı görülmektedir.025 oranındaki katkılma. Tanecik yönelimleri hakkında daha net bilgi X-ışınları kırınım desenlerinde gözlenen şiddetin büyük veya küçük oluşu ile söylenebilir. Cu. malzeme içerisindeki atomların ağırlıkça yüzdeleri verilmiştir.26’de Ba-Nb-5’e ait EDS spektrumu ve Tablo 4. yapıda Y. Ba. Şekil 4. O ve Nb dışında başka bir elemente ait pik görülmemiştir. Ba-Nb-4 malzemesine ait tanecikleri manidar oranda küçültmemiş ve tanecikler arasındaki boşlukları biraz artırmıştır. Şekil 4. EDS spektrumunda. EDS spektrumunda. Nb konsantrasyonuna bağlı olarak ortaya çıkan küçük parçacıkların tanecikler üzerini kapladığı ve özellikle tanecikler arasındaki boşlukları doldurduğu görülmektedir. Tanecik yönelimleri keyfidir.225 oranındaki katkılama. Cu.24’de Ba-Nb-4’e ait EDS spektrumu ve Tablo 4. EDS spektrumunda. malzeme içerisindeki atomların ağırlıkça yüzdeleri verilmiştir. Gd. Tanecik yönelimleri.23’te Ba bölgesine yapılan x = 0. Ba-Nb-5 malzemesine ait taneciklerini küçültmüş ve tanecikler arasındaki boşlukları artırmıştır. Şekil 4. görüntüsü alınan bölgeyi kaplayan küçük parçacıklardan dolayı tam olarak ifade edilememiştir.27’de Cu bölgesine yapılan x = 0. Tanecik yönelimi keyfidir. Nb konsantrasyonuna bağlı olarak ortaya çıkan küçük parçacıkların tanecikler üzerinde konumlandığı ve sayılarının daha da artarak kümeleşmiş yapılar şeklinde tanecikler arasındaki boşluklara yerleşmeye başladığı görülmektedir.

Şekil 4. malzeme içerisindeki atomların ağırlıkça yüzdeleri verilmiştir.125 oranındaki katkılama. yapıda Y. yapıda Y. Şekil 4. Gd.31’de Cu bölgesine yapılan x = 0. O ve Nb dışında başka bir elemente ait pik görülmemiştir. Şekil 4. yapıda Y. O ve Nb dışında başka bir elemente ait pik görülmemiştir. Gd.10’da ise EDS spektrumunun analizi sonucu tespit edilen. Tanecik yönelimleri keyfi olsa da düzenli sayılabilecek bir yapı mevcuttur. yapıda Y. Tanecik yönelimleri keyfidir. EDS spektrumunda. Cu. Cu-Nb-4 malzemesine ait tanecikleri bir miktar küçültmüş buna bağlı olarak tanecikler arasındaki boşlukları azalmıştır.108 spektrumu ve Tablo 4. Şekil 4. EDS spektrumunda. Cu.8’de ise EDS spektrumunun analizi sonucu tespit edilen.32’de Cu-Nb-3’e ait EDS spektrumu ve Tablo 4. EDS spektrumunda. Şekil 4. O ve Nb dışında başka bir elemente ait pik görülmemiştir. Nb konsantrasyonuna bağlı olarak ortaya çıkan . Şekil 4. Nb konsantrasyonuna bağlı olarak ortaya çıkan küçük parçacıkların sayılarının artarak tanecikler üzerinde ve tanecik sınırlarında konumlandığı görülmektedir. Cu. Gd.29’da Cu bölgesine yapılan x = 0. Cu-Nb-3 malzemesine ait tanecikleri manidar oranda küçültmemiş ancak tanecikler arasındaki boşlukları artırmıştır. Ba. Cu. Nb konsantrasyonuna bağlı olarak ortaya çıkan küçük parçacıkların tanecikler üzerinde konumlandığı görülmektedir. malzeme içerisindeki atomların ağırlıkça yüzdeleri verilmiştir. Gd.33’te Cu bölgesine yapılan x = 0. malzeme içerisindeki atomların ağırlıkça yüzdeleri verilmiştir. Cu-Nb-2 malzemesine ait tanecikleri manidar bir şekilde büyütmemiş ancak tanecikler arasındaki boşlukları azaltmıştır.075 oranındaki katkılma.175 oranındaki katkılama. Tanecik yönelimleri keyfi olsa da düzenli sayılabilecek bir yapı mevcuttur.9’da ise EDS spektrumunun analizi sonucu tespit edilen.34’de Cu-Nb-4’e ait EDS spektrumu ve Tablo 4. malzeme içerisindeki atomların ağırlıkça yüzdeleri verilmiştir. Ba. Ba. Nb konsantrasyonuna bağlı olarak ortaya çıkan küçük parçacıkların tanecikler üzerinde ve tanecik sınırlarında konumlandığı görülmektedir.11’de ise EDS spektrumunun analizi sonucu tespit edilen. O ve Nb dışında başka bir elemente ait pik görülmemiştir. Ba. EDS spektrumunda.30’da Cu-Nb-2’ye ait EDS spektrumu ve Tablo 4.

EDS spektrumunda.109 küçük parçacıkların sayılarının daha da artarak tanecikler üzerinde ve tanecik sınırlarında kümelenerek konumlandığı görülmektedir. malzeme içerisindeki atomların ağırlıkça yüzdeleri verilmiştir. Cu-Nb-5 malzemesine ait tanecikleri manidar şekilde küçültmemiş ancak tanecikler arasında derin boşluklar meydana getirmiştir. Tanecik yönelimleri keyfidir.36’de Cu-Nb-5’e ait EDS spektrumu ve Tablo 4.225 oranındaki katkılama. Nb konsantrasyonuna bağlı olarak ortaya çıkan küçük parçacıkların sayılarının daha da artarak tanecikleri kapladığı ve tanecikler arasındaki boşluklarda kümelenerek konumlandığı görülmektedir. .12’de ise EDS spektrumunun analizi sonucu tespit edilen. Şekil 4. yapıda Y. O ve Nb dışında başka bir elemente ait pik görülmemiştir. Şekil 4. Cu.35’te Cu bölgesine yapılan x = 0. Ba. Gd.

Tablo 4.986 19.13 Saf YBCO’ya ait SEM görüntüsü.110 Şekil 4.000 18.1 Saf YBCO’ya ait EDS analizi sonuçları. Şekil 4.000 Ağırlık (%) .14 Saf YBCO’ya ait EDS spektrumu. Element Y Ba Cu O Toplam 12.964 100.050 49.

2 Gd-YBCO’ya ait EDS analizi sonuçları.701 15. Şekil 4.16 Gd-YBCO’ya ait EDS spektrumu.000 .771 45.972 19. Tablo 4.888 9. Element Y Ba Cu O Gd Toplam Ağırlık (%) 8.111 Şekil 4.668 100.15 Gd-YBCO’ya ait SEM görüntüsü.

17 Ba-Nb-1’e ait SEM görüntüsü.18 Ba-Nb-1’e ait EDS spektrumu.3 Ba-Nb-1’e ait EDS analizi sonuçları.182 46. Element Y Ba Cu O Gd Nb Toplam Ağırlık (%) 8.242 100.000 .886 18.373 16. Tablo 4. Şekil 4.112 Şekil 4.854 9.463 0.

Şekil 4.4 Ba-Nb-2’ye ait EDS analizi sonuçları.987 18. Tablo 4.20 Ba-Nb-2’ye ait EDS spektrumu.326 46.033 15.271 0. Element Y Ba Cu O Gd Nb Toplam Ağırlık (%) 8.19 Ba-Nb-2’ye ait SEM görüntüsü.564 100.113 Şekil 4.000 .819 10.

Tablo 4.114 Şekil 4.707 1.373 46.093 8.343 18. Element Y Ba Cu O Gd Nb Toplam Ağırlık (%) 7.21 Ba-Nb-3’e ait SEM görüntüsü.000 .5 Ba-Nb-3’e ait EDS analizi sonuçları.314 18.170 100.22 Ba-Nb-3’e ait EDS spektrumu. Şekil 4.

115 Şekil 4.490 16.793 16.237 100. Şekil 4.000 .901 8.23 Ba-Nb-4’e ait SEM görüntüsü.24 Ba-Nb-4’ye ait EDS spektrumu.864 45.6 Ba-Nb-4’e ait EDS analizi sonuçları.715 4. Element Y Ba Cu O Gd Nb Toplam Ağırlık (%) 7. Tablo 4.

7 Ba-Nb-5’e ait EDS analizi sonuçları. Tablo 4. Şekil 4.668 7.000 .952 11.26 Ba-Nb-5’e ait EDS spektrumu.25 Ba-Nb-5’e ait SEM görüntüsü.138 100.116 Şekil 4.014 7.635 14.593 48. Element Y Ba Cu O Gd Nb Toplam Ağırlık (%) 10.

812 6.202 100.8 Cu-Nb-1’e ait EDS analizi sonuçları.000 . Şekil 4.880 15.28 Cu-Nb-1’e ait EDS spektrumu.895 0.27 Cu-Nb-1’e ait SEM görüntüsü. Element Y Ba Cu O Gd Nb Toplam Ağırlık (%) 7.117 Şekil 4.672 48.539 20. Tablo 4.

Şekil 4. Element Y Ba Cu O Gd Nb Toplam Ağırlık (%) 8.000 .9 Cu-Nb-2’ye ait EDS analizi sonuçları. Tablo 4.938 100.311 17.30 Cu-Nb-2’ye ait EDS spektrumu.397 47.118 Şekil 4.115 9.887 16.352 0.29 Cu-Nb-2’ye ait SEM görüntüsü.

282 46. Tablo 4.683 15.573 16.119 Şekil 4.977 100.000 . Şekil 4.673 9.10 Cu-Nb-3’e ait EDS analizi sonuçları.31 Cu-Nb-3’e ait SEM görüntüsü.813 2.32 Cu-Nb-3’e ait EDS spektrumu. Element Y Ba Cu O Gd Nb Toplam Ağırlık (%) 8.

246 100.815 9.345 16.34 Cu-Nb-4’e ait EDS spektrumu.945 13. Element Y Ba Cu O Gd Nb Toplam Ağırlık (%) 9.000 .120 Şekil 4.33 Cu-Nb-4’e ait SEM görüntüsü. Şekil 4.089 46. Tablo 4.560 4.11 Cu-Nb-4’e ait EDS analizi sonuçları.

Element Y Ba Cu O Gd Nb Toplam Ağırlık (%) 9.502 10.35 Cu-Nb-5’e ait SEM görüntüsü.592 100.000 .12 Cu-Nb-5’e ait EDS analizi sonuçları.259 7.497 17.266 8.121 Şekil 4. Şekil 4.36 Cu-Nb-5’e ait EDS spektrumu.884 46. Tablo 4.

c ve V (hacim) değerlerinin katkı miktarına göre değişimi Ba-Nb serisi için Şekil 4. Saf YBCO bileşiği ile Gd-YBCO bileşiğine ait spektrumlar Şekil 4. (115).37-43’de gösterilmiştir.44’te. (020). Hesaplanan a.37-39’da Gd-YBCO malzemesine ait kırınım desenindeki piklerin (düzlemler) saf YBCO’nun kırınım deseninde gözüken pikler ile (düzlemler) olduğu görülmektedir. Saf YBCO bileşiğine ait spektrumun literatürde verilen (Doğan 2000) spektrum ile birebir örtüştüğü aynı gözlenmiştir. (005). c ve V) hesaplanmıştır. Hesaplanan değerlerin literatürde verilen değerlere yakın oldukları gözlenmiştir.39’de karşılaştırılmıştır.52o’de (211) piki her iki malzemede de düşük şiddette görülmüştür. Ayrıca hesaplanan a.13’te verilmiştir.40-41’de. (113). (013).37 ve Gd-YBCO için Şekil 4. Cu-Nb serisi için Şekil 4. b. (006).122 4. b. c ve V değerleri Tablo 4. İndisler ve düzlemler arası mesafe kullanılarak örgü parametreleri ve birim hücre hacmi (a. Her iki bileşiğin spektrumlarında 123 yapısına ait olan (002). . (100). (012). b. Elde edilen kırınım desenlerinden ilgili düzlemlerin (hkl) Miller indisleri belirlenmiştir.4 XRD Analizleri Katıhal tepkime yöntemiyle hazırlanan malzemelerin polikristal difraktometresinde elde edilen x-ışını kırınım desenleri. 10o ≤ 2θ ≤ 60o aralığı için Şekil 4.38’de gösterilmiştir.45’te verilmiştir. 211 yarıiletken yapısına ait yalnızca 30. Cu-Nb serisine ait spektrumlar Şekil 4. (103). İndislenmiş piklerin bulunduğu spektrumlar saf YBCO için Şekil 4. Hesaplamada en küçük kareler metodu kullanılarak geliştirilen bilgisayar programından yararlanılmıştır. Bu piklerin YBCO süperiletkeninden ileri geldiği ve süperiletkenin ortorombik yapısına uygun olduğu görülmüştür.42-43’te verilmiştir. (007). Gd katkısı. Ba-Nb serisine ait spektrumlar Şekil 4. (003). Şekil 4. (200). (116) ve (213) pikleri görülmüştür. (102).1o sola kaymasına ve pik şiddetlerinde değişiklikler meydana gelmesine neden olmuştur. Gd-YBCO malzemesine ait kırınım desenindeki piklerin 0.

69979 A° ve hacim değeri V = 174.37 Saf YBCO’ya ait X-ışını kırınım deseni. X-ışını kırınım desenlerindeki indisler ve düzlemler arası mesafe kullanılarak saf YBCO örneğinin örgü parametleri a = 3.123 Şekil 4. .82979 A° .349 A° 3 olarak hesaplanmıştır.89105 A° . c = 11. b = 3.

89523 A° .433 A° 3 olarak hesaplanmıştır. X-ışını kırınım desenlerindeki indisler ve düzlemler arası mesafe kullanılarak saf Gd-YBCO örneğinin örgü parametleri a = 3. . c = 11.71360 A° ve hacim değeri V = 175. b = 3.38 Gd-YBCO malzemesine ait X-ışını kırınım deseni.124 Şekil 4.84493 A° .

1o solda) olması. Şekil 4. Gd’nin Y ile tam olarak yer değiştirdiği. yapıda bir deformasyon oluşturmadığı sonucunu ortaya koymaktadır.52o’de (211) pikinin şiddetinin Gd-YBCO’da azaldığı görülmektedir. (003) ve (113) piklerinin şiddetleri artmaktadır. Saf YBCO pikleri ile Gd-YBCO piklerinin yaklaşık aynı açı değerlerinde (Gd pikleri 0.125 Şekil 4.39’da görüldüğü gibi Gd-YBCO malzemesinde (002) ve (005) piklerinin şiddetleri azalmakta. 123 yapısına ait piklerin görünmesi ve yabancı fazlara ait piklerin görünmemesi. Diğer piklerin değişmediği görülmektedir. aynı pikleri vermesi ve pik .39 Saf YBCO ve Gd-YBCO malzemelerine ait X-ışınları kırınım desenleri. Ayrıca saf YBCO’da çok daha net bir şekilde görülen 211 yarıiletken yapısına ait 30.

Bu iki malzemenin SEM ve XRD sonuçlarındaki benzerlikler hesaplanan kritik sıcaklık (Tc) ve kritik akım yoğunluğu (Jc) değerlerinde de gözükmektedir. kırmızı ve mavi oklar ile gösterilen pikler görülmektedir. bu malzemelerin yönelimlerinin birbirine benzer olduğu sonucunu ortaya koymaktadır. Ba-Nb-2 ve Ba-Nb-4’te gözlenen piklerin yaklaşık aynı şiddet değerine sahip olması. Nb konsantrasyonunun artışı ile artmaktadır. Şekil 4. Ba-Nb-3’e ait kırınım deseninde pik şiddetlerinin yüksek oluşu taneciklerdeki yönelmenin diğer malzemelerdekine oranla daya iyi olduğunu. Gd-YBCO ve Cu-Nb-5’te gözlenen piklerin yaklaşık aynı şiddet değerine sahip olması bu yapılarıın yönelimlerinin birbirine benzer olduğu sonucunu ortaya koymaktadır. Bu piklerin Nb katkısından kaynaklandığı düşünülmektedir. Ayrıca.126 genişliklerinin birbirine çok yakın olması. Gd katkısısının malzemenin a ve c örgü parametrelerini artırıcı yönde olduğu görülmektedir. Ba-Nb-1.42’de görülen ve Nb katkısından kaynaklandığı düşünülen pikler Şekil 4. Gd-YBCO. Bu piklerin şiddeti.40’da. .30’da da görülmektedir. Şekil 4. sentezlenen saf YBCO ve Gd-YBCO malzemelerinin tanecik boyutlarının birbirine yakın olduğu sonucunu da göstermektedir. Cu-Nb-1. Cu-Nb-2. Cu-Nb-3 ve Cu-Nb-4’ün şiddetlerinin düşük oluşu diğer malzemelere oranla daha düzensiz bir yönelime sahip olduğunu göstermektedir. saf YBCO ve Gd-YBCO’ya ait kırınım desenlerinde görülmeyen ve malzemedeki Nb konsantrasyonunun artışı ile şiddeti artan. Kırmızı ve mavi oklar ile gösterilen piklerin Gd-YBCO’ya ait kırınım deseninde görülmemesi ve Ba-Nb ve Cu-Nb serilerine ait kırınım desenlerinin her ikisinde de Nb konsantrasyonunun artmasıyla pik şiddetinin de yükselmesi. bu piklerin Nb atomundan kaynaklandığı düşünülmektedir. Ba-Nb-5’e ait kırınım deseninde ise pik şiddetlerinin düşük oluşu diğer malzemelere oranla daha kötü bir yönelime sahip olduğunu göstermektedir.

40 Ba-Nb serisine ait X-ışını kırınım desenlerinin iki boyutlu gösterimi. .127 Şekil 4.

128 Şekil 4. .41 Ba-Nb serisine ait X-ışınları kırınım desenlerinin üç boyutlu gösterimi.

.42 Cu-Nb serisine ait X-ışını kırınım desenlerinin iki boyutlu gösterimi.129 Şekil 4.

Cu-Nb serisine ait malzemelerin c örgü parametresinde küçülme meydana getirmiştir.130 Şekil 4. Genel olarak Gd-YBCO malzemesinin c örgü parametresi ile kıyaslandığında. Nb katkısı. Hesaplanan örgü parametreleri ve hacimlerin Nb katkı miktarı (x) ile değişimi Şekil 4.43 Cu-Nb serisine ait X-ışınları kırınım desenlerinin üç boyutlu gösterimi. .44 ve Şekil 4. Ba-Nb serisine ait malzemelerin c örgü parametresinde büyüme. örgü parametreleri Nb katkı miktarı (x) ile düzenli bir şekilde değişmemektedir. En küçük kareler yöntemiyle her bir malzeme için hesaplanan örgü parametreleri Tablo 4.45’te verilmiştir.13’te verilmiştir. Nb katkısının malzemelerin örgü parametrelerinde kısmi değişikliklikler ortaya çıkardığı söylenebilir. Ancak Şekil 4. Bununla birlikte hacim değerlerinde (x) katkı miktarına bağlı bir değişim bulunmamaktadır.44 ve 4.45’te görüldüğü gibi.

70924 11. b.88927 3.83511 3.88863 c ( A° ) 11.89336 3.70602 11. . Gd-YBCO.84729 3.69257 11.88783 3.349 175.608 175.84197 3.89811 3.89810 3.68659 11.44 Ba-Nb serisi için a.72614 11.72561 11.84343 3.836 174.89425 3.84493 3.90125 3. b.079 174.89105 3.019 174.89258 3.506 Şekil 4.73663 11.71360 11.71487 11. c örgü parametrelerinin ve hacimlerinin Nb katkı miktarları (x)’e göre değişimleri.69979 11. Malzeme Saf YBCO Gd-YBCO Ba-Nb-1 Ba-Nb-2 Ba-Nb-3 Ba-Nb-4 Ba-Nb-5 Cu-Nb-1 Cu-Nb-2 Cu-Nb-3 Cu-Nb-4 Cu-Nb-5 a ( A° ) 3.160 174. c örgü parametreleri ve birim hücre hacimleri.83507 3.727 175.682 174.433 175.131 Tablo 4.82979 3.83454 3.89174 3.83949 3.70604 11. Ba-Nb serisi ve Cu-Nb serisine ait malzemelerin a.83619 b ( A° ) 3.69805 V ( A° 3) 174.89523 3.82938 3.82860 3.13 Saf YBCO.713 176.158 174.

4. standart dört nokta yöntemi kullanılarak.45 Cu-Nb serisi için a. Elektriksel özdirencin sıcaklıkla değişim grafikleri Şekil 4.46-51’de gösterilmiştir. Üretilen malzemelerin elektriksel özdirençleri. c örgü parametrelerinin ve hacimlerinin Nb katkı miktarları (x)’e göre değişimleri. Süperiletkenin kritik sıcaklığı hakkında bilgi edinmenin bir yolu da elektriksel özdirenç ölçümleridir. Dirençteki değişim sıcaklığın fonksiyonu olarak kaydedilmiş ve direnç değerleri denklem 4. kritik geçişin başladığı ( Tcon ) ve kritik geçişin bittiği ( Tcoff ) sıcaklıklar belirlenebilir.5 R-T Analizleri Süperiletken malzemelerin karakteristik özelliklerinden en önemlisi kritik sıcaklıktır. 70-130 K sıcaklık aralığında ve 10-6 Torr vakum altında ölçülmüştür. . Bu yolla malzemenin süperiletken olup olmadığı. kritik geçiş sıcaklığı.132 Şekil 4.1 kullanılarak özdirenç (ρ) değerlerine dönüştürülmüştür. b.

Bu değerler.659 K. Gd. Saf YBCO ile Gd-YBCO’nun sıcaklık karşısındaki davranışlarını karşılaştırmak amacıyla çizilen grafik Şekil 4.384 K ve Gd-YBCO malzemesine ait 91. Faz geçişi esnasında birden fazla faz geçişinin olup olmadığının araştırılması amacıyla grafikte gözlenen eğrinin türevi alınarak sıcaklığa karşı grafikleri çizilmiştir.672 K olan Tc değerlerine oldukça yakın değerlerdir. Tc değerlerini karşılaştırmak amacıyla çizilen grafik 4.384 K ve Gd-YBCO’nun Tc değeri 91. Şekil 4.118 K ve 89. x = 0. 91. saf YBCO malzemesine ait 92. Ba-Nb-1 malzemesine ait Tc değeri hem saf YBCO hem de Gd-YBCO malzemesinin Tc değerinden yüksektir.48 ve Ba-Nb serisinin kritik sıcaklık (Tc) değerlerini gösteren grafik Şekil 4.46. Genel olarak Nb katkı miktarı (x)’nın artışıyla beraber özdirenç değerinde de bir artış olduğu görülmektedir. Grafikte gözlenen pik sayısı normal durumdan süperiletken duruma geçiş esnasında faz sayısını göstermektedir.025 mollük Nb katkısı.48’de oda sıcaklığında (süperiletken olmadığı durum) malzemelerin özdirenç değerleri küçükten büyüğe doğru sırasıyla Ba-Nb-1.49’de verilmiştir. dış kontaklar aracılığı ile malzemeye uygulanan akım.785 K. Gd-YBCO ile Ba-Nb Serisine ait malzemelerin sıcaklık karşısındaki davranışları Şekil 4. hem normal durum özdirencini düşürmüş hem de kritik sıcaklık değerini artırmıştır. s.49’a göre. Ba-Nb-3. Ba-Nb-1’e ait özdirenç.4 ve Ba-Nb-5 için Tc değerleri sırasıyla 92.YBCO. Gd-YBCO ve saf YBCO’nun oda sıcaklığı özdirencinden daha düşüktür. iç kontaklar arası mesafedir. Şekil 4. Ba-Nb-5 ve Ba-Nb-4 şeklinde olmuştur. 89. Ba-Nb-3. numunenin kesit alanı ve l.1) Burada V. Ancak. Bu işlemler esnasında bir dış magnetik alan uygulanmamıştır. . Şekil 4. Saf YBCO’nun Tc değeri 92.47’te Gd-YBCO malzemesinin oda sıcaklığındaki özdirencinin saf YBCO’nun özdirencinden daha küçük olduğu görülmektedir. I.421 K olarak ölçülmüştür. Ba-Nb-2.47’de verilmiştir. Ba-Nb-1. 91. iç kontaklar arasındaki gerilim.672 K olarak ölçülmüştür. Nb katkı miktarı (x)’nın artışıyla birlikte genel olarak Tc değerlerinde de bir azalma meydana gelmektedir.193 K. Direnç değerinin 1 mΩ’u gösterdiği değer kritik sıcaklık (Offset) olarak alınmıştır.133 ρ= V s I l (4. Ba-Nb. Ba-Nb-2.

384 K ve Gd-YBCO’nun Tc değeri 91.818 K ve 88. Cu-Nb-3. Gd-YBCO ve diğer malzemelerin Tc değerlerinden düşük çıkmıştır.50 ve Cu-Nb serisinin kritik sıcaklık (Tc) değerlerini gösteren grafik Şekil 4. Cu-Nb-4 ve Cu-Nb-5 için Tc değerleri sırasıyla 87.125 ve 0.075 mollük Nb katkısı kritik sıcaklık değerini saf YBCO ve Gd-YBCO’nun kritik sıcaklık değerlerinin üstüne çıkarmış böylece süperiletkenliği olumlu yönde geliştirmiştir. Cu-Nb-4 ve Cu-Nb-5 şeklinde olmuştur. Şekil 4. Nb katkı miktarının (x) artışyla birlikte genel olarak Tc değerlerinde de bir azalma meydana gelmektedir. Cu-Nb-2.175 mollük Nb katkısı Tc değerini Gd-YBCO malzemesinin Tc değerinin üzerine çıkarmıştır.50’de oda sıcaklığında malzemelerin özdirenç değerleri küçükten büyüğe doğru sırasıyla Gd.51’de verilmiştir. 92.51’de Cu-Nb-1. Cu-Nb-3. Cu bölgesine yapılan 0. . Genel olarak Nb katkı miktarı (x)’ın artışıyla beraber özdirenç değerinde de bir artış meydana geldiği gözlemlenmiştir.681 K. Cu-Nb-1 ve Cu-Nb-5 malzemelerine ait Tc değerleri saf YBCO. Cu-Nb-3 ve Cu-Nb-4 malzemelerine ait kritik sıcaklık değeri (Tc). Cu bölgesine yapılan 0.782 K olarak ölçülmüştür. 91. Cu-Nb-2. 91. Bu değerlerden Cu-Nb-2.654 K. saf YBCO’nun Tc değeri 92.134 Gd-YBCO ile Cu-Nb Serisine ait malzemelerin sıcaklık karşısındaki davranışları Şekil 4. Cu-Nb-1.672 K değerlerine oldukça yakın değerlerdir.YBCO.967 K. Şekil 4.

.47 Saf YBCO ve Gd-YBCO malzemelerinde 85-95 K arasında özdirencin (ρ) sıcaklıkla (T) değişimi.46 Saf YBCO ve Gd-YBCO malzemelerinde 70-130 K arasında özdirencin (ρ) sıcaklıkla (T) değişimi. Şekil 4.135 Şekil 4.

Şekil 4.136 Şekil 4. .48 Gd-YBCO ve Ba-Nb serisi malzemelerinde 70-130 K arasında özdirencin (ρ) sıcaklıkla (T) değişimi.49 Ba-Nb serisi malzemelerinde 85-95 K arasında özdirencin (ρ) sıcaklıkla (T) değişimi.

137 Şekil 4. .50 Gd-YBCO ve Cu-Nb serisi malzemelerinde 70-130 K arasında özdirencin (ρ) sıcaklıkla (T) değişimi.51 Ba-Nb serisi malzemelerinde 85-95 K arasında özdirencin (ρ) sıcaklıkla (T) değişimi. Şekil 4.

52 Saf YBCO ve Gd-YBCO için dρ(T)/dT grafiği. Şekil 4. Şekil 4. Ba-Nb serisi ve Cu-Nb serisine ait malzemelerin normal durumdan süperiletken duruma geçişte faz geçişini gözlemlemek amacıyla çizilen grafikler sırasıyla Şekil 4. Cu-Nb-2 ve Cu-Nb-4 malzemelerinde biri negatif yönde diğeri pozitif yönde iki adet pik gözlenmiştir.52’de görüldüğü gibi.52-54’te verilmiştir. saf YBCO tek faz geçişi gösterirken Gd-YBCO malzemesinde tek faz geçişi yanında çok zayıf bir faz geçişi eğilimi de görülmektedir. Cu-nb-2. Pozitif piklerden birisi diğerine göre küçük bir şiddete sahiptir.53’te Ba-Nb-1. Cu-Nb-3 ve Cu-Nb-4 malzemelerinde gözlenen negatife piklerin Nb’dan kaynaklandığı düşünülmektedir. Şekil 4.54’te Cu-Nb-1. Ba-Nb-2 ve Ba-Nb-3 malzemelerinde baskın olan pikin yanında negatif yönde bir pik daha gözlenmiştir. Cu-Nb-3 malzemesinde birisi negatif. Saf YBCO’da ve Gd-YBCO’da negatif yönde görülmeyen bu pikin Nb’dan kaynaklandığı düşünülmüştür. Gd-YBCO.138 Saf YBCO. . diğer ikisi pozitif yönde olmak üzere toplam üç pik gözlenmiştir. Şekil 4. Cu-Nb-1.

.139 Şekil 4.53 Ba-Nb serisi için dρ(T)/dT grafiği.

55’te verilmiştir. Nb katkı miktarı (x) arttıkça malzemelerin Tc değerlerinde azalma gözlenmektedir ancak bu azalmanın orantılı bir azalma değildir. Ölçülen Tc değerlerinin Nb katkı miktarı (x) ile değişimini gösteren grafik Şekil 4. .54 Cu-Nb serisi için dρ(T)/dT grafiği.140 Şekil 4.

süperiletkenliğin teorisi ve pratik uygulamaları için oldukça önemlidir.55 Ba-Nb serisine ait Tc değerleri ile Cu-Nb serisine ait Tc değerlerinin Nb katkı miktarı (x) ile değişimi. Saf YBCO. kritik akım (Ic) olarak adlandırılır. sıvı azot sıcaklığında dört nokta yöntemi kullanılarak ölçülmüştür. iç uçlar arasındaki gerilim sıfır olacaktır. Akım. Bu gerilime karşılık gelen akım. Bu çalışmada kritik akım yoğunluğu ölçümleri. malzemeyi süperiletken halden normal hale dönüştürünceye kadar artırılırsa. 4. Ba-Nb Serisi ve Cu-Nb Serisi için 77 K’de I-V karakteristikleri için Jc kriteri 2 μV/cm alınarak ölçülmüştür. (77 K) standart DC . Bu ölçümlere ilişkin grafikler şekil 4.56-67’de verilmiştir. Sıvı azot sıcaklığında süperiletken haldeki bir malzemeden geçirilecek akım.141 Şekil 4. Genel olarak hem Ba-Nb serisinde hem de Cu-Nb serisinde Nb katkı miktar (x) arttıkça Jc değeri azalmıştır.6 I-V Analizleri Süperiletkenlerin mikroyapısına önemli ölçüde bağlı olan kritik akım yoğunluğu (Jc). Gd-YBCO. iç uçlar arasında bir gerilim gözlenecektir. süperiletkenliği bozacak kadar büyük değerlere sahip değil ise.

68’de Ba-Nb ve Cu-Nb serilerindeki malzemelerin Nb katkı miktarı (x) ile Jc değerlerindeki değişimler gösterilmiştir.8510 A/cm2).9137 A/cm2) malzemelerinin Jc değerlerinden daha büyük yapmıştır.768’de Cu-Nb serisine ait malzemelerin Jc değerlerinin Ba-Nb serisine ait malzemelerin Jc değerlerinden daha büyük olduğu gözlenmiştir.9142 A/cm2) ve Gd-YBCO (85. Özellikle Cu bölgesine yapılan 0. saf YBCO (89.142 Şekil 4.025 mollük Nb katkısı. Şekil 4. Cu-Nb-1 malzemesinin Jc değerini (93. .

.56 Saf YBCO malzemesinin I-V grafiği ve kritik akım yoğunluğu değeri.143 Şekil 4.57 Gd-YBCO malzemesinin I-V grafiği ve kritik akım yoğunluğu değeri. Şekil 4.

144 Şekil 4.58 Ba-Nb-1 malzemesinin I-V grafiği ve kritik akım yoğunluğu değeri. Şekil 4. .59 Ba-Nb-2 malzemesinin I-V grafiği ve kritik akım yoğunluğu değeri.

61 Ba-Nb-4 malzemesinin I-V grafiği ve kritik akım yoğunluğu değeri.60 Ba-Nb-3 malzemesinin I-V grafiği ve kritik akım yoğunluğu değeri.145 Şekil 4. Şekil 4. .

62 Ba-Nb-5 malzemesinin I-V grafiği ve kritik akım yoğunluğu değeri.146 Şekil 4.63 Cu-Nb-1 malzemesinin I-V grafiği ve kritik akım yoğunluğu değeri. Şekil 4. .

147 Şekil 4. .65 Cu-Nb-3 malzemesinin I-V grafiği ve kritik akım yoğunluğu değeri. Şekil 4.64 Cu-Nb-2 malzemesinin I-V grafiği ve kritik akım yoğunluğu değeri.

Şekil 4.67 Cu-Nb-5 malzemesinin I-V grafiği ve kritik akım yoğunluğu değeri.66 Cu-Nb-4 malzemesinin I-V grafiği ve kritik akım yoğunluğu değeri. .148 Şekil 4.

68 Ba-Nb ve Cu-Nb serisine ait malzemelerin kritik akım yoğunluğu değerlerinin (Jc) Nb katkı miktarına (x) bağlı değişimleri.69’da verilmiştir. 4. Herbir serideki malzemelerin tespit edilen yoğunlukları ile Nb katkı miktarı (x) arasındaki ilişki Şekil 4. Her iki seride üretilen malzemelerin yoğunlukları.7 Yoğunluk Analizleri Sentezlenen bütün malzemelerin yoğunlukları Tablo 4. saf YBCO ve Gd-YBCO’nun yoğunluklarından fazladır. Aynı durum Cu-Nb serisi için degözlenmiştir.149 Şekil 4. Cu bölgesine yapılan Nb katkısının Ba bölgesine yapılan Nb katkısına göre malzemelerin yoğunluklarını daha fazla artırdığı görülmektedir. .14’te verilmiştir. Genel olarak Nb katkı miktarı (x) arttıkça malzemelerin yoğunluklarında da bir artış olduğu görülmektedir.

Nb katkı miktarına (x) bağlı değişimleri.6460 4.6209 4. . Malzeme Saf YBCO Gd-YBCO Ba-Nb-1 Ba-Nb-2 Ba-Nb-3 Ba-Nb-4 Ba-Nb-5 Cu-Nb-1 Cu-Nb-2 Cu-Nb-3 Cu-Nb-4 Cu-Nb-5 d (g/cm3) 4.6983 4.5620 4.69 Ba-Nb ve Cu-Nb serisine ait malzemelerin yoğunluklarının (d). Ba-Nb serisi ve Cu-Nb serisi malzemelerin yoğunlukları (d).4992 4.6454 4.7012 4.6502 4.150 Tablo 4. Gd-YBCO.7999 Şekil 4.14 Saf YBCO.7817 4.4874 4.3488 4.

Bu malzemede Ba ve Cu bölgelerine Nb katkılamasının elektriksel yapısal ve süperiletkenlik özellikleri üzerine etkileri incelenmiştir. 2004. Hor ve ark. SONUÇ ve TARTIŞMA Katkılama yerdeğiştirme çalışmalarında en çok kullanılan süperiletkenlerden biri olan YBCO süperiletken malzemesine iki farklı katkılama aynı anda yapılmıştır. YBCO’dan daha iyi oksijen tutma özelliğine sahiptir. Yokoyama ve Kita 2004. 1987. Karen ve ark. 1994. 2002. Çelik 2006). 2005) bulunmuştur. Atomik çapı ise Ba ve Cu . Yang ve ark. YBCO’dan daha iyi oksijen tutma kapasitesine sahip olan ve oksijen eksikliğinde GdBCO’dan daha yavaş süperiletkenlik özelliklerini yitiren bir malzeme sentezlenmesi amaçlanmıştır. örgü parametreleri ve bağ uzunlukları Cu atomuna daha yakındır. Ancak oksijen eksikliğinde çok çabuk süperiletkenlik özelliklerini kaybetmektedir (Taka ve ark. YBCO süperiletkeninin süperiletkenlik özellikleri oksijen konsantrasyonuna şiddetli bir şekilde bağlıdır (Sheahen 1994. Elektronegatifliği. Guillaume ve ark. 2005. Ba ve Cu bölgelerine yapılacak Nb katkısınının YBCO’nun yapısında oksijen kaybına yol açmasını ve bundan dolayı süperiletkenlik özelliklerini kötüleştirmesini ortadan kaldırmak amacıyla. Nadir Toprak Elementlerinden olan Gd için en uygun yerdeğiştirmenin Y bölgesi için olacağı (Tamegai ve ark.6Gd0. 1987. 1987. aXiao ve ark. Bu amaçla Y bölgesine Gd kısmi yerdeğiştirme yapılmıştır. YBCO süperiletkeninden sonra sentezlenen Gd tabanlı GdBCO süperiletkeni. Bunlardan ilkinde Y bölgesine Gd atomu ve Ba bölgesine Nb atomu katkılanmıştır. 1987. Tarascon ve ark. Nakabayashi ve ark 1988. Bu şekilde iki farklı süperiletken yapı meydana getirilmeye çalışılmıştır. Diko 2004. Cava 2000. Carillo ve ark. Kaneko ve ark. YBCO fazının Gd-YBCO fazından daha baskın olması için 0. Ba atomu ile aynı uzay gurubuna sahiptir.4BCO) sentezlenmiştir. Bilgeç 2004.151 5. Böylece daha baskın bir YBCO yapısına ve daha iyi oksijen tutma yeteneğine sahip yeni bir malzeme (Y0. 1990. 2002). 1987. İkincisinde ise Y bölgesine Gd atomu ve Cu bölgesine Nb atomu katkılanmıştır.6 mol Y ve 0. Awaji ve ark.4 mol Gd oranları seçilmiştir. Shi ve ark. Nb atomu.

tanecikler arası boşlukların daha az olduğu göze çarpmaktadır.225) ve Cu-Nb serisi (Y0. Ba-Nb-1 malzemesinde (Şekil 4. Ba-Nb-2 (x = 0.5-7) daha da belirgin hale gelmektedir. seçilen sinterleme sıcaklığının Gd-YBCO’da taneciklerin büyümesi için uygun bir sıcaklık değeri olduğunu göstermektedir. 0.075.6Gd0. Bu seriler. Ba-Nb serisinde de Saf YBCO ve Gd-YBCO malzemelerinde olduğu gibi tercih edilebilir bir yönelimin olmadığı gözlenmiştir. Bu durum. Taneciklerin parlaklıklarının farklı olmasından dolayı tanecik yönelimlerinin keyfi olduğu.4Ba2-xNbxCu3O7-δ x = 0.225) daha da belirginleşerek küçük taneciklerden oluşan homojen sayılabilecek bir yapı ortaya çıkmıştır.075.175. Bu azalma Ba-Nb-5 malzemesinde (x = 0. Polarize ışık demeti altında görüntülenen optik fotoğraf incelemelerinde. Ba-Nb serisi (Y0. 0.1) daha büyük olduğu. Ba-Nb serisine ait optik görüntülerde.4) parlak kristalimsi ve iğnemsi yapılar görülmektedir. .2) tanecik boyutlarının saf YBCO’dan (Şekil 4.1) tanecik büyüklükleri ve dağılımı hemen hemen homojen iken diğer Ba-Nb serisi malzemelerinde tanecik büyüklükleri ve dağılımları heterojendir. Ba-Nb-4 malzemesinde (x = 0.1). 0.6Gd0.6Gd0.175.4Ba2Cu3-xNbxO7-δ x = 0.025.025. İlk olarak saf YBCO ile Gd-YBCO’nun deneysel verileri karşılaştırılmıştır.4Ba2Cu3O7-δ) bileşikleri de sentezlenmiştir. Son olarak elde edilen sonuçlar literatürdeki diğer sonuçlarla karşılaştırılmıştır.225)’dir. 0. 0.175) tanecik büyüklüklerinde belirgin bir azalma sözkonusudur.152 atomunun arasında yer almaktadır (Tablo 3. Bu sebepten dolayı Nb atomunun hangi bölgeye daha iyi uyum sağladığını araştırmak amacıyla Ba ve Cu bölgelerine ayrı ayrı katkılaması yapılarak iki seri malzeme üretilmiştir. Daha sonra Ba-Nb serisi bileşiklerine ve Cu-Nb serisi bileşiklerine ilişkin deneysel veriler Gd-YBCO bileşiği ile karşılaştırılmıştır. Ancak saf YBCO’da tanecik büyüklüklerinin dağılımının Gd-YBCO’dan daha homojen olduğu gözlenmiştir.125.125. 0. 0. tercih edilebilir bir yönelime sahip olmadığı görülmektedir. Üretilen bu iki seri malzemeye referans teşkil etmesi amacıyla saf YBCO (YBa2Cu3O7-δ) ve Gd-YBCO (Y0. Saf YBCO ve Gd-YBCO’da görülmeyen bu yapıların Nb içerdiği düşünülmektedir. Bu yapılar Nb miktarının (x) artışıyla (Şekil 4.075) malzemesinde (Şekil 4. Gd-YBCO malzemesinde (Şekil 4. 0.

taneciklerin birbirleri ile temasının iyi ve tanecikler arası boşlukların küçük olduğu gözlenmiştir. Tanecik yönelimleri tercih edilebilir bir yönde olmasa da Saf YBCO’daki kadar düzensiz değildir. Saf YBCO’ya ait SEM görüntüsü taneciklerin yöneliminin keyfi olduğunu daha net şekilde göstermiştir. Gd-YBCO’ya ait SEM görüntüsü Gd-YBCO’nun saf YBCO’dan daha büyük ve daha düzenli taneciklere sahip olduğunu. EDS sonuçları ve XRD spekterumları bu durumu doğrulamaktadır. Cu-Nb-2 ve Cu-Nb-5’te tanecik büyüklükleri heterojen bir görüntü sergilemekte iken serideki diğer malzemelerde tanecik büyüklükleri daha homojen bir görünüm sergilemektedir. Ancak bazı tanecikler üzerinde gözlenen koyu lekelerin uygulanan ısıl işlemin malzemeyi eriyik faz eğilimine yönlendirdiğinden kaynaklandığı düşünülmektedir. . Bu sonuçlar. seçilen ısıl işlemin Gd-YBCO için oldukça uygun olduğunu göstermektedir. Nb atomlarının büyük katkı (x) değerlerinde yapı içerisine tamamen giremediklerini göstermektedir. Üretilen malzemelerin SEM ve EDS analizlerlerinden. tanecik sınırları.153 Cu-Nb serisinde de Ba-Nb serisinde olduğu gibi parlak kristalimsi ve iğnemsi yapılar gözlenmiştir. EDS analizi Y ile Gd’nin hemen hemen aynı miktarlarda olduğunu göstermektedir. tanecikler arası boşluklar.13) tanecik büyüklükleri iri. Cu-Nb-1 malzemesinde (x = 0. Bu yapıların katkı miktarı (x)’in artışıyla daha da belirgin hale gelmiş olması Nb içeren yapılar olduğunu göstermektedir. Saf YBCO’ya ait SEM görüntüsünden (Şekil 4. sentezlenen malzemenin süperiletkenlik özelliklerinin iyi olduğunu ortaya koymaktadır. Bu azalma malzemelerin süperiletkenlik özelliklerini kısmen olumsuz yönde etkilemiştir. SEM. tanecik yönelimleri. XRD. Tüm serilerde Nb miktarının artışıyla tanecik büyüklüğünde bir azalma görülmektedir. uygulanan ısıl işlemlerin tanecikte meydana getirdiği değişiklikler hakkında ayrıntılı bilgiler elde edilmiştir. Tc ve Jc sonuçları da bu durumu desteklemektedir.025) tanecik büyüklükleri serideki diğer malzemelerin tanecik büyüklüklüklerinden daha büyüktür. Bu durum. Bu sonuçlar YBCO’ya Gd katkılamasının uygun ve katkılama sürecinin başarılı olduğunu göstermektedir. tanecikler arasındaki boşlukların daha az olduğunu göstermektedir. malzemelerin tanecik büyüklükleri. Taneciklerin büyüklüğü ve düzeni.

(100).19) tanecik boyutlarında küçülme ve tanecikler arası boşluklarda artma görülmektedir. Cu-Nb serisine ait malzemelerde x katkı miktarına göre tanecik büyüklüklerinin önemli miktarda değişmediği. (020).01 A° kadar büyüktür. tanecikler arası boşlukların küçük olduğunu ve tanecik yönelimlerinin saf YBCO. Bu değerler literatürde verilen a = 3. Ancak pikler Gd yerdeğiştirmesi ile 0. tanecikler arası boşlukların arttığı. tanecikler arası boşluklarda azalmalar vardır. Gd-YBCO ve serideki diğer malzemelerden daha iyi olduğunu göstermektedir. b = 3.68040 A° (JCPDS 83-1433) değerlerden 0. Bu durum Nb katkı miktarı (x)’nın artmasıyla yapı içerisine tamamen giremediğini. (005). Çünkü. Pik şiddetlerinde ve örgü parametrelerinde ortaya çıkan bu durumun. Ba-Nb-2 malzemesinde (Şekil 4. (102). (113).154 Ba-Nb-1 malzemesine ait SEM görüntüsü taneciklerin büyük. (012). 211 yarı-iletken yapısına ait yalnızca 30. Özellikle açık renkli küçük yapıların tanecikler arası boşluklara öbeklendiği görülmektedir. (115). Bu durum optik görüntülerle de desteklenmektedir.52o’de (211) piki görülmüştür. Ba-Nb-4 ve Ba-Nb-5 malzemelerinde tanecikler arası boşlukların küçük yapılar tarafından tamemen doldurulduğu ve taneciklerin yüzeylerinin tamamen kaplandığı görülmektedir.69979 A° olarak bulunmuştur. Gd-YBCO malzemesi de saf YBCO ile aynı düzlemlerden yansıma vermiştir.1o sola kaymış ve şiddetlerinde değişiklikler meydana gelmiştir. Tanecik yönelimleri keyfi olduğu tanecikler üzerinde açık renkli küçük yapıların olduğu tespit edilmiştir. (013).89105 A° ve c = 11. Ba-Nb-3 malzemesinde tanecik boyutlarında artış. (200). yüzeyde ve tanecik sınırlarında küçük yapılar halinde toplandığını göstermektedir. (007). YBCO’nun bulk-eriyik faz sınırında olmasından kaynaklandığı düşünülmektedir. b = 3. (103).82979 A° .81850 A° . (116) ve (213) pikleri görülmüştür. Saf YBCO için hesaplanan örgü parametreleri a = 3. Görüntülenen bölgelerden alınan EDS analizlerinde Nb miktarının düzgün oranlarda artmadığı görülmektedir.88560 A° ve c = 11. (006). bulk YBCO için üst sınır kabul edilen sinterleme . malzemelerin ısıl işlemleri için seçilen 925 oC sıcaklığı. (003). küçük tanecikli yapıların tanecikler arası boşluğu doldurduğu ve tanecik yüzeyini tamamen kapladığı görülmektedir. Saf YBCO ve Gd-YBCO’ya ait X-ışını kırınım desenlerinde 123 yapısına ait olan (002).

Ba-Nb-1.84493 A° .Gd)BCO bileşiklerinde c ekseninin artması Tc değerini baskılar. Ba-Nb-4’te piklerin şiddetlerinin aynı mertebede olması tanecik yönelimlerindeki benzerliği göstermektedir. 2002) seçilmiş olması düşünülmektedir.8185 A° . 2002. b = 3. Dolayısı ile Nb.40). Bu büyümenin nedeni olarak Y yerlerine kismi yerdeğiştirmeler için tercih edilen sıcaklık değerinin çoğunluka 935 oC’den büyük sıcaklıklar (Tarascon ve ark. 1987.5Ba2Cu3O7-δ ve Y0. (Y. Yine Şekil 4. Nb’un hem Ba bölgesine katkılama hem de Cu bölgesine katkılama çalışmalarında medana gelen bu piklerin aynı açı değerlerinde ortaya çıkması Nb’un yapıya girdiği bölgenin Ba ve Cu’da bağımsız olduğunu göstermektedir. c örgü parametresinde büyüme gözlenmiştir. Taka ve ark.89523 A° ve c = 11.8856 A° . Ba-Nb serisinde yapı içerisine kısmen girdiği söylenebilir. Ba-Nb bölgesinde Nb katkısından kaynaklanan pikler Cu-Nb serisindeki malzemelerin kırınım desenlerinde de ortaya çıkmıştır. Nb’nin yapıda hangi bölgeyi işgal ettiğini tespit etmek için yapı arıtımı (structure refinement) yapmak gereklidir.42) pik şiddetlerinden Gd-YBCO ile Cu-Nb-5’in yönelimlerinin daha iyi olduğu görülmektedir. Ba-Nb-2. c = 11. Nishida ve ark. Literatürde GdBa2Cu3O7-δ için verilen örgü parametreleri a = 3. Ancak a ve b parametresinde önemli bir değişme olmaz iken. b = 3. Oksijen eksikliği de yapının örgü parametrelerini artırmaktadır (Taka ve ark.25 için literatürde verilen örgü parametreleri sırayla a = 3.75Gd0.100 katkı miktarı ve bu değerden daha büyük değerlerde YBa2Cu3O6 safsızlık fazının XRD’de . 2002). c = 11.703 A° ’dur (Tarascon ve ark.8987 A° ve c = 11.687 A° ve a = 3.155 sıcaklığı (925 oC) ile (Murakami 1992) aynıdır.71360 A° olarak bulunmuştur.40’da Gd-YBCO’da görülmeyen ilk kez Ba-Nb-1’de görülmeye başlayan ve şiddeti Nb konsantrasyonu ile artan kırmızı ve mavi oklarla gösterilen pikler görülmektedir. Y0.8243 A° .6804 A° ’dur (El Ali ve ark. Bu piklerin Nb konsantrasyonu ile şiddetinin artması.5Gd0. Cu-Nb serisine ait olan X-ışını kırınım desenlerinde (Şekil 4. Hesaplanan örgü parametrelerinin literatürde bulunan değerlere çok yakındır. b = 3.8397 A° . 1987). YBCO ince filmde Cu bölgesine Nb katkılamasında x = 0.8885 A° . Tc değeri oksijen eksikliğine çok duyarlıdır. 2002). Ba-Nb serisine ait olan X-ışını kırınım desenlerinde (Şekil 4. Nb katkısından ileri geldiğini göstermektedir. b = 3. Gd-YBCO. Gd-YBCO için hesaplanan örgü parametreleri a = 3.

Ba-Nb-2 için 91. 1994) ve GdBCO için ~92 K (Tarascon ve ark. Hor ve ark.654 K. Hong ve ark. Guillaume ve ark. Miraghaei ve ark.6Gd0. Yang ve ark.1.681 K. 1987. 1994) değerlerine yakın değerlerdir.672 K olarak ölçülmüştür.4 için literatürde ölçülen Tc değeri 92.818 K ve Cu-Nb-5 için 88. Y0. Bu değerler. Ba-Nb-3 için 91. Nb’un Cu bölgelerine yerleşmesi durumunda örgü parametrelerinin artması. Nb atomunun atomik çapı Ba ve Cu atomunun atomic çapları arasında bir değerdedir Tablo 3. Ba-Nb-1 ve Cu-Nb-2’deki Tc değerinin Saf YBCO ve Gd-YBCO değerlerinden yüksek olması SEM fotoğrafında (Şekil 4.156 görüldüğü belirtilmiştir. 1987. genel olarak Nb konsantrasyonunun artışıyla bir azalma görülmektedir. Cu-Nb serisi için ölçülen Tc değerleri (Şekil 4. Bu durum Tc değerinde anlamlı bir değişikliğe yol açmamıştır. Hor ve ark. Bu durumun Gd’un oksijen tutma yeteneğinden kaynaklandığı düşünülmektedir.967 K.193 K.13) düzgün bir değişim gözlenmemekle birlikte. Cu-Nb-4 için 91. literatürde YBCO için verilen 91-94 K (Tarascon ve ark. Ancak XRD sonuçları Nb’un yapı içerisindeki yerinin sabit olduğunu göstermektedir. Cu-Nb-3 için 91.49) sırayla Ba-Nb-1 için 92.785 K.118 K ve Ba-Nb-5 için 89. Gd-YBCO’nun örgü parametrelerine göre Ba-Nb ve Cu-Nb serilerinin örgü parametrelerinde (Tablo 4.384 K ve için 91. Bu değerler daha önce Ba bölgesine Nb katkılama çalışmaları mevcut olmadığından literatürle karşılaştırılamamıştır.29) görüldüğü üzere taneciklerin büyük ve tanecikler arasındaki boşlukların az olmasından kaynaklanmaktadır. Cu-Nb-2 için 92. Ancak bulunan pikler. Guillaume ve ark.8 K’dir (Feng ve ark. Bazı malzemelerin düşük Tc değerlerinde . 1987. 1987. Küçük dalgalanmalar olmakla birlikte genel olarak Nb konsantrasyonunun artışıyla Tc’de bir azalma meydana gelmektedir.782 K’dir. Yang ve ark. Ba bölgesine yerleşmesi durumunda azalması beklenir. 1987. Ancak Nb’un örgü içinde işgal ettiği yer doğrulanamamıştır (Srinivas ve ark.421 K’dir. Ba-Nb serisi ve Cu-Nb serisinde Nb’un artışıyla gözlenen piklerden farklı açı değerlerindedir. 1995). Bu da Nb’un kısmen yapıya girdiğini doğrulamaktadır.51) sırayla Cu-Nb-1 için 87.659 K. (2008) yaptıkları bir çalışmada toz haldeki Nb’a ait XRD piklerini tespit etmistir. Ba-Nb-4 için 89. 1987. 1998). Ba-Nb serisi için ölçülen Tc değerleri (Şekil 4. 1989. Saf YBCO ve Gd-YBCO’nun Tcoffset değerleri sırasıyla 92.

sıkı paketlenmiş bir tablet yerine gevşek dokuya sahip bir tablet olmasına neden olabilir. 1995. Ba bölgesine Nb katkısı yapının oksijen tutma kapasitesini artırarak Tc değerinin düşmesini engellemesine rağmen tanecik boyutlarında küçülme meydana getirerek Jc değerlerinin azalmasına neden olmaktadır. 1994.0481 A/cm2.2266 A/cm2 olarak hesaplanmıştır.9136 A/cm2 olarak ölçülmüştür. Grekhov ve ark. Sentezlenen malzemelerin yoğunlukları Nb konsantrasyonu ile düzgün bir artış veya azalış göstermemektetir. Ba-Nb serisi ve Cu-Nb serisi . Basınç değerindeki küçük sapmalar.3298 A/cm2. 1994).225 değerine kadar çıkılmış ancak Tc’de ciddi bir düşme gözlenmezken kritik akım yoğunluğu (Jc) değerlerinde ise bir düşme gözlenmiştir.7880 A/cm2 ve Cu-Nb-5 için 19. Bu durum Nb’un yapıdaki taneciklerin arası boşlukları doldurarak oksijen tutma yeteneğini etkilediğini göstermektedir (Srinivas ve ark. Saf YBCO’ya ait Jc değerinin büyük olması sinterleme sıcaklığının eriyik faz sınırında olmasından kaynaklanmaktadır.8510 A/cm2. Srinivas ve ark.6774 A/cm2 ve Ba-Nb-5 için 12. Gd. Ba-Nb ve Cu-Nb serisinde Nb konsantrasyonun artışıyla birlikte Jc değerlerinde azalmalar meydana gelir iken Tc değerlerinde küçük azalmalar meydana gelmektedir.2407 A/cm2. Çalışmada katkı miktarı x = 0. Cu-Nb-3 için 89. I-V değerlerinden hesaplanan Jc değerleri Saf YBCO için 89. Ba-Nb-4 için 23.9137 A/cm2’dir. 2002. süperiletkenlerin tanecikli yapısıyla açıklanmaktadır (Taka ve ark. 1995). SEM görüntüleri ve EDS sonuçları bu durumu desteklemektedir. gevşek yapıda farkedilebilir bir yoğunluk farkı meydana getirebilir. Ba-Nb-2 dışındaki malzemelerde Nb konsantrasyonu arttıkça Jc değerlerinde bir azalma söz konusudur. Grekhow ve ark. Ba-Nb-3 için 30. Cu-Nb-4 için 77.157 yüksek akım yoğunluğuna sahip olmaları.9142 A/cm2. Cu-Nb-2 için 67.6431 A/cm2. Gd-YBCO için 85. Genel olarak akım yoğunluğu artan x miktarı ile azalmaktadır. Toz malzemelerin preslenmesi esnasında uygulanan basıç değerinin küçük oluşu. Ba-Nb serisine ait malzemelerin Jc değerleri sırasıyla Ba-Nb-1 için 34. Eriyik yapıdaki YBCO’nun Jc değeri bulk YBCO’nun Jc değerinden daha büyüktür (Murakami 1992). Nb katkılı YBCO süperiletkenlerinde süperiletkenliğin baskılanmasını geciktirmektedir.3696 A/cm2. Ba-Nb-2 için 39. Cu-Nb serisine ait malzemelerin Jc değerleri sırasıyla Cu-Nb-1 için 93.

bununla birlikte Ba bölgesine x = 0. genel olarak Cu-Nb serisinin Ba-Nb serisinden daha yoğun olduğunu söylemek mümkündür. araştırmanın bundan sonraki ilgili çalışmalara ışık tutacağını düşünüyoruz.075 katkı miktarlarında elektriksel özellikler üzerine olumlu etkiler yaptığı gözlenmiştir. . Gd katkısının YBCO’nun yapısal özelliklerinde olumlu etkiler yaptığı.4Ba2-xNbxCu3O7-δ ve Y0. Ba ve Cu bölgelerine Nb katkısının ise olumsuz sayılabilecek etkiler yaptığı.6Gd0. katkılamalarının malzemenin elektriksel. araştırmanın kapsamına dâhil edilmesi gereken. yapısal ve süperiletkenlik özellikleri üzerine etkisinin araştırıldığı bu çalışmada. fakat malzeme ve veri çokluğu.6Gd0. zaman kısıtlaması ve ölçüm cihazlarının durumu gibi sebeplerden dolayı araştırma kapsamına alınmayan.4Ba2Cu3-xNbxO7-δ bileşiklerinde.158 karşılaştırıldığında. Sonuç olarak. YBCO süperiletkenlerinde Y bölgesine Gd katkılanarak elde edilen Y0.6Gd0.025 ve Cu bölgesine x = 0. Literatürde Ba bölgesine Nb katkılamasına ait hiç bir veriye rastlanamayışı ve yeni malzemelerin sentezlenmesi ile elde edilen bileşikler için yeni veriler elde edilmiş olması araştırmayı alanında önemli kılmaktadır. Ayrıca.4BCO bileşiğine Nb katkılanarak elde edilen Y0. elektriksel ve süperiletlenlik özellikleri üzerinde önemli bir değişmeye sebep olmadığı. magnetik özelliklerinin ve yapı arıtımı (structure refinement) gibi yapısal özelliklerin araştırılması ileriki zamanlar için planlanmaktadır. Bu açıdan.

Mendes J. 63 – 64. “Structural. M. “Stability and diffusion of Hg implanted YBa2Cu3O6+x”. S. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research B 148. A. V. Pages 725-726.. V. J. B. J. A. V. Weiss. Soares. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research B 147. F. Lourenqo. “Superconductivity at 39 K in Magnesium Diboride”. U. P... G.. M. F. The Isolde Collaboration. Rapp. Lourenço.... G. A. A. 1991. 807-812. Journal of Magnetism and Magnetic Materials 177 181. ANDRESEN. Marques. 3(3) pp 428 – 431.20”.. Mater. J. J. M. KAYNAKLAR AKIMITSU. 698-708. ANDERSSON. “Cadmium substitution in yttrium barium copper oxide (YBa2Cu3O7-δ) and bismuth strontium calcium copper oxide (Bi2Sr2CaCu2O8+δ). Langouche. Vantomme A. a ARAÚJO. G.. Alves.. J..... The Isolde Collaboration.. Kingon. Galindo. Pages 65-68.. vop Papen.. V. Wahl. J. thermal and electrical studies of the Y1−2xCaxThxBa2Cu3O7−δ system with 0 ≤ x ≤ 0. M. E. 1991. Correia. Correia. T. G. J. Correia... The Isolde Collaboration. Z.. S.. C. Karen. G. 1989. G. A.. J.. Weiss. M. A. F. A. Kjekshus. A. J. J. Yuji. A. Issue 1... b . Part 1.. Amaral. 511 512. da Silva.. B.. H. M... 1999. Murakana. T. Vantomme A. I... P. Senateur. Sousa. Melo. C. C. P. Marques.. Galindo. N. C. S.159 6. Soares... 1999. J.. A... M. Fjellvag. F. “Upper critical magnetic field of Y1−2xCaxThxBa2Cu3O7-δ”. P. Hegedüs... 1989. “Microscopic studies of radioactive Hg implanted in YBa2Cu306+x superconducting thin films”. E. Nygren. Marques. A. Ö. T. P. P.. Wahl.. 2001. J. Nature 410.. T. “Stability studies of Hg implanted YBa2Cu3O6+x”.. Amaral. Nakagawa. 1991. ANDERSSON... J.. Acta Chemica Scandinavica 45. H. Rapp. Ö. A. F.. P. AMARAL. Z. Moreira. ANDREAS. Physica C: Superconductivity Volume 160.. G. Sousa.. A. 1998. V. J... Nagamatsu. Senateur.. Alves. vop Papen. G.. Soares.. J. A.. Chem..... da Silva. ARAÚJO. J... Melo. Langouche.. J. E. S. J. Sousa. Baptista. M. da Silva. “Substitution for copper in YBa2Cu3O9-δ by 3d and pre-transiton metals”. Physica C: Superconductivity Volumes 162-164. 244-248. J. U.. J. M. Lourenço. B. Alves. Arafijo.

Bull. Rufoloni.. Mukherjee. Abukay. 2005. “Effect of Ca doping in YBCO superconducting thin films”.. Technol. N. Solid State Communications Volume 68. M.. H. V.. Celentano. Na... AUSLOOS. S.2O7”. 2004. W. Pages 839-841. and Varadaraju. G. P. J.. P. Pages 539-545.. No. “Developing a trilayer processing technique for superconducting YBa2Cu3O7−δ thin films by using Ge ion implantation”. superconductivity and cation substitutions in YSr2Cu2. W.. G. F. Vol. “Structural Disorder in YSr2Cu2CoO7 and Substituted Variants”. Pages 472-480. 1943-1946. 1988. G.. S. Issue 10. Physica C 401. ... Greaves C.. Ciontea. Ch.. 17. G. A. Mancini. H.. P. Muralidhar.. Serincan. BABU. Noto. N.5)”. Ghosh. 1993. “Critical hole density for superconductivity in Srcontaining phases related to YBa2Cu3O7 structure. Bhattacharyay. AUGIERI. G. 1993. 1989. Issues 1-2. “High magnetic field transport properties of (Nd... D. Hanic. 0. P.8Cr0. “Effects of alkali cation (Li. pp. A. I. Kilgour. Solid State Communications Volume 71... H. Barat. M... H. N.... V... J.. N. J. Laurent. Galluzzi. Cigaň A. S. “Electron paramagnetic resonance of high-Tc superconducting composites YBa2Cu3xScxO6±δ”. Sci. Mermin. Isono. R. Tarte. D. U. Issue 6. Oktem.. 1976. Kulkarni. Pelikán. R. K. 18. Murakami. Pages 44-50.. A. USA..0 ≤ x ≤ 0. 591-602. Physica C: Superconductivity Volume 207. Rulmont. Pandya. M. 237-243. V. Chem. Physics Letters A. BADRI. Res. 1992. A. P. BANDYOPADHYAY. M.. Buchta. 477–481. 2001.. “Superconductivity in the system YBa2−xCaxCu3O7−δ”... M.. 105. “A study of superconducting (Yl-xCax)Ba2Cu3Oy”... B.. K. Watanabe. BALDHA. Valko. Issue 2. Chakraborty. T. T. Supercond.. BANĂCKY. N. Eu. BABU. Jotania. Cs) substitution on the magnetoelectrical properties of Y1Ba2Cu3O7−y granular superconductors”. Gambardella.. “Structure and superconductivity studies on LnBa2-xSrxCu3O7 (Ln = Yb and Lu. R. 2004. K.160 ASHCROFT. College Edition... L.. K. AWAJI.. Vanderschueren.. S6–S9. N.. S.. K. Technol. Slater. 226.. D.. Caccavale. AVCI. B. Sci. Gd)Ba2Cu3Ox bulk”. 320–324. U. F. Greaves C.. Koshizuka. P. Basu. Phys.. Sen. Turan. A. Mat. N.. P. A. Joshi. Tepe. T. U. pp. B. Petrisor. LoRusso.... 27. 1997. P.. A. Journal of Solid State Chemistry Volume 103. R. N. Rajasekar. Supercond.. “Solid State Physics”. Thomson Learning Inc. P..

M)Sr2(Y. G.. BUZEA. J. E. Farvacque.. Presland. 876–878. CASTRO. H. “Influence of the Ta doping on the peritectic transformation of YBaCuO superconductor”. D. R. 1991. M. “Assembling the puzzle of superconducting elements: a review”.S. İzmir. Physica C 408–410. C. Hall. Kezerashvili.. A. H.. H. G. 18. J. P. Sci. Johnson. Foltyn. Deutscher.. “Transport properties of large-angle grain boundaries containing point defects in YBa2Cu3O7−δ”. M. Flower.... M. S. Harrison. BEN AZZOUZ. Issues 4-6. L. U. Technol. D.... dos Santos. Cd)-1212 phase (Pb0.. Hall. G. M... Zammattio. A. “Superconductivity at 92 K in the (Pb. S. Physica C 388–389... “Ca. E. “Transport measurements in overdoped YBCO thin films”. N. M.. 339–340. 2005. Chen.. R. Palau. R.. Qi.. Zheng. Dineen. Technol. M. F. Rodríguez Jr.. BUCKLEY. Veal. Welp. Physica C 372–376. Tallon. 212502. L. Y2Ba4Cu7O15−ξ and YBa2Cu4O8”. microstructure and transport properties of Bdoped YBCO system”. A.. 2004. R.. Supercond. Bi and M = Cd. 2004. BERENOV.. V. J. Pages 1-8. Annabi.. B.. 2002.. Mani.5Cd0. M. M. P. 1992. Meylan. Zn.. MacManus-Driscoll. M. Ferreira. C... Physica C: Superconductivity Volume 207.. P.. Physica C 442. Physica C 372–376.. R. T. T. B. “Growth and microstructure of MTG REBa2Cu3O7/RE’BaCuO5 with heavy rare earth elements”. C. ve Robbie. X. P. Bowden. W. .. J ..161 BEALES. S. D. 1059–1062. M. “Structure. Parberry. R.. 1993.. “Ca doping of YBCO grain boundaries”. A. A. G.3)Cu2O7-δ”.. R.. M. M. X. Machado.. D.. T. 2004.and La-substitution in YBa2Cu3O7−ξ. Cu”. G.. M. Van Tendeloo..7Ca0. Obradors. Sci. C.. R1-R8.. BOYKO. 13–19. 1119–1122.. G. Puig. M..5)Sr2(Y0. W. Williams G. Freeman. A. 2006. 5 47-49. A. J.. Issues 1-2. CARRILLO. Neves. M. S... Levine.. Harrison... Staines.. H. A. L. Zouaoui. Claus. BEALES. S. Ya. Physica C: Superconductivity Volume 174. Ben Salem.Ca)Cu2O7 where M' = Ce. C. Pooke. W. BİLGEÇ.. M. Supercond. Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi. K. “Sb2O3 katkılı YBCO süperiletken seramiklerin karakterizasyonu”. MacPhail. “New cuprates with the “1212” structure (M'. Dineen.. Physical Review B 69. 2003. L.. 2002. Jacobson D. K. Pages 383-393. V. Crabtree.. BORTOLOZO.

“Oxide superconductors”... “Crystal structure and high-Tc superconductivity in the system GdBa2−xSrxCu3O7−δ”. 2000. 1990. C.. R. W. W. 2003. Rhyne. Y. J. T. B 37. E. C. Phys. Solid State Communications Volume 68. Solid State Communications Volume 66. C. Issue 7. M... Physica C: Superconductivity Volumes 162-164. A. H. Yb) systems”. Sci. CHANDRACHOOD.. R. 287-292.. C. Phys. “The effect of Ca doping on the superconductivity of NdBa2Cu3Oy oxides”. B.. “Unexpected effects of gold on the structure.. B. F. Pages 1005-1009. H.. J. Chang. R.. Am... M. G. Ş. Issue 11. A. “(Y1-xYbx/2Gdx/2)Ba2Cu3O7-δ ve (Yb1-xGdx)Ba2Cu3O7-δ süperiletkenlerinin yapısal ve fiziksel özelliklerinin incelenmesi”. Materials Chemistry and Physics 89... J. Mulla. Y. Pages 715-718. 16. Stalick. Kao. T. Technol. L.. Rhyne. Ho.. Appl.. p. a CIEPLAK. I.... Xiao. Bakhshai. Rietman.. 1988. 57. Forrest. 2006. J. Wang. 1988. 6200 – 6208. J.. D. G. J. D. CHEN. J. Z. C. Pages 87-88. B 42. C. superconductivity.-C. ÇELİK. Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik Anabilim Dalı.. 1990. Zahurak. A.. Stalick. “Superconducting and normal state properties of the Y1-xCdxBa2Cu3O7-δ system”. 130–136. CHEN. J. A. CIEPLAK..... Volume 165. Batlogg. K.. Physica C. M. Zhu. 143–147. I.. Fleming. M.. 5-28. CHIN. Z. Chen. b CURRIE. R. . B. M. B. S. H.. Zhao. J. Chien. L. Dy. Chien. Bryden. “Incorporation of gold into YBa2Cu3O7: Structure and Tc enhancement”. Xiao. M. 1988. Issue 3-4. Part 1. W. Yao. P. Ceram. 5912 – 5915. 1989. Artymowicz. D. J. C. K. CAVA. Sunshine. Gd.. C.. Phys. 2005. Ramirez. “Ba2-xLaxYCu3O7±δ perovskite compounds: Crystal chemistry”. and normal state of YBa2Cu3O7”. S. 934. J. R. . C. A. CHENG. Sm.162 CAVA. “Superconductivity in the RE1−xCdxCu3O7−δ (RE = Y. M.. 83[1]. Supercond. Rev. van Dover. X. Chang T. A. “Chemical preferential doping in grain boundaries of melt textured YBa2Cu3Oy superconductors”. S.. Soc.. “Studies on superconductivity in Y1LaxBa2−xCu3O7 compositions”. Chen. Sinha. Trabzon. 1990. Lett. Rev.. Doktora Tezi.. F. Nd.

M. “Diffusion in high temperature superconductors”. Technol. DIENG.. Schöppl.8Ca0. F. A.. Lanchester. T. A... (a) 158. 66. Solid State Communications Volume 65. Ti. “Observation of changes in the atomic and electronic structure of single-crystal YBa2Cu3O6. GIXD ve XRR karakterizasyon teknikleri ile araştırılması” Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi. D. C.. G. Liu. “Observation of spin glass behaviour in Y(Ba1−xLax)2Cu3O7+y”. L.... Physica C: Superconductivity Volume 152. Supercond. 2002. Issue 9. 014508. C. T. B. Y. C. C. X. Maple. Konya. Weller... T. K. Guo. Kobayashi.. Seaman. Pages 483-485.. W.... Yang. Early. Pages 160-162.163 DALICHAOUCH. Stat. R.. Co. . R45–R58. 2000.. Woicik.. Yu. DELAMARE. Ga. O. DEN. C. P. Ignatov. “Cracking in melt-grown RE–Ba–Cu–O single-grain bulk superconductors”. Wu.. Zhou H.. Erzurum. H. “Superconducting and normal state properties of Y1−xMxBa2Cu3O7−δ (M = Pr.. M. Physica C 372–376.. P. P. Y.. and Bi2Sr2CaCu2O8+z”. B.. N. M. Sorrell. Mo. Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik Eğitimi Anabilim Dalı. “Tanecikli magnetik CoCu ince filmlerinde yüzey pürüzlerinin tabaka kalınlığı ve magnetik direnç ile ilişkisinin FPP... M. M. K. Kim.. P. 1988. Na)”. Al. Zhao. J. Issues 1-2. Cr. 1996.. Pedarnig.. Issue 5. Rapson. C. J. Doktora Tezi.. M-P. 1992. Dogan. J.. Croft. DE GROOT. S. D. S. Ge. D. T. A. Bi2Sr2YCu2O8+z.. Grow. M.-Y. K. Rainford. Grasmeder. Pages 141-152. V.2)Ba2Cu3O7-δ top layer on the transport properties of a-axis oriented YBa2Cu3O7-δ thin films”. DIKO. “Preparation and properties of YSr2Cu3−xMxOy (M = Li. A. W.. Torikachvili. L. Physica C: Superconductivity Volume 190.. D. J. 335. E. Lee. “Influence of (Y0. R. 1991.6 accompanying bromination” Physical Review B. 2005. DOĞAN. Bäuerle. Pages 1001-1006. Issues 1-2. Fe.. 638–641. DZHAFAROV. “Effect of chemical substitution on superconductivity in YBa2Cu3O7−z.. 2004. 17. Phys. Y. 2002.. Physica C: Superconductivity Volume 196. Tyson.. Sci. B. W and Re)”. T. J. DEMİRCİ. A. DOU. Sol. C. 1988. “Gümüş difüzyonunun YBa2Cu3O7 süperiletkeninin yapısal ve süperiletkenlik özellikleri üzerine etkisi ve süperiletkenlik durumuna göre X-ışını üretim tesir kesitinin ve flüoresans veriminin değişimi”.

FELNER. A. “Superconductivity in Y1−yNayBa2Cu3Ox”.. Physica C: Superconductivity Volume 198.. Sci.. Pages 869-877. 2005. P. Rev. Shobakia. 1998. N. F. FARTASH A. F. 1989. Barbara. A. S. Pages 39-41.. S.. Huebener R. 18. Jung... Hasan (Qaseer). V.. A.. J. M.... Al-Omaric. 1987. 1992. B 36. EL ALİ. Azezb. Supercond. GANGULI. Kurkin. A. Physica C: Superconductivity Volumes 162-164. H. Ziqd. Y.. Southern Gate. Kjekshus. A. England. A. Wischert. Y.. Sudbo. Wolfus. J.. H.. A. R. “Manipulation of Ba---O layers inducing orthorhombic . I. Physica C 426–431.. B. Materials Research Bulletin Volume 26. W. 75–84. I. Issue 9. N. Pages 1-6. EHMANN. Khasawnieha. Subramanian.tetragonal phase transition in YBa2−xSrxCu3O6. Sulpice. A. Technol. K. M.. Issues 1-2. 1988. Issue 1.. M.. Kemmler-Sack. “Temperature dependence of the EPR linewidth of Yb3+ ions in Y0. magnetic properties and critical current density of Gd-added PMP YBCO”. Vallier.. John Wiley & Sons LTD. B. Physica B 321. FRANCK J. Nowik I. Y. P. Oesterreicher. “Superconductivity Physics and Applications”. I. K. P.. “New family of superconducting copper oxides Bi cuprates of type 1212”. “Superconducting characterization of nonsuperconductors/high-Tc cuprate superconductors”. Kishida.. Mohamed. Albissb. Part 1. Kowitt. J. Salem. K.. Pages 898-899. A.. P. V. -K..... 352–355. L.. Tholence. . K.. Karen. Chichester. “Fishtail effect.01Ba2Cu3Ox (6 ≤ x ≤ 7) compounds: evidence for an anomaly near the superconducting transition”. Izotov. C. L.. Koshizuk.. 320–323... M.. 1434–1438. A. K. Aminov.. 1988. Zoller. Pages 49-50.164 EBARA. A. Solid State Communications Volume 66.. K. Physica C: Superconductivity Volumes 153-155. J. “The paramagnetic contribution in the magnetization behavior of Y1-xGdxBa2Cu3O7”.. Ben-dor.. Nissel T. 2005. L. 2002. J. The Atrium.. GAFUROV. A. Lösch. A.. M. Wen. Physica C 297.. Zhou. A. FJELLVǺG. Hidaka..99Yb0.5+δ”. Schlichenmaier. Part 2.... Y. Kh.. M. “The effect of substituting potassium for barium on the superconductivity of RBa2Cu3O7 (R = Y and Eu)”. 2308 – 2310... P. Phys. L. G. “Superconductivity in the system (AlxY1-x)Ba2Cu3O6. FENG. S.. Kh. “Superconducting properties in relation to chemical pressure in YBa2Cu3O9-δ”. FOSSHEIM. 2004. Lehavi. Monceau.7”. 1991. Andresen..

.. Allenspach. 1992. Hellebrand. Sakharov.. V. B. U. x = 6 and 7) compounds”. L. C. 1994. A. I.. Volume 28. GREKHOV. “Nb and Ta substitutions in YBa2Cu3O7−x and related phases: Structural characterisation of La1.: Condens. GUNASEKARAN. oxygen stoichiometry and superconducting properties of GdBa2−xSrxCu3O7−δ (0. “Superconductivity”. Supercond. L.. GOLBEN.165 GINZBURG. Semchinova. P. L. Liniichuk... Altunbaş. A. GUNASEKARAN. Trounov. W. P. Matter 6. Vlasse. Technol. 1996.insulator transition in YBa2Cu3−xNbxO7 material” Physica C: Superconductivity. C.. P. Issues 1-2.. 1999. Steger. Slater. L.. B. Phys. Superconductor . World Scientific Publishing Co..9O8 (M = Nb. 1997.9Cu2.. GREKHOV. GREAVES. E. 2004. J. Steger P. Borevich. GÖRÜR. A. 18-24.. Küçükömeroğlu. “Crystal structure... 5.... Singapore. Volumes 235240... I. 35–42.. “The structural effects of Na and Ca substitutions on the Y site in YBa2Cu3O7-x”. V. 1989. Furrer A. 2. Ta)”. GUILLAUME. Lyublinsky. Sci. M. Liniichuk... Dunaevsky.1Ba1. Technol. 5-8.. V. I. Roessli. Ltd.A. Part 2. “On the effect of Cd doping and Cd-La codoping in YBa2Cu3O7 – δ”. Baydakova.. Veselovsky. “Study of bulk and single crystal YBa2-xSrxCu3O7-δ superconducting materials”. “A systematic low-temperature neutron diffraction study of the RBa2Cu3Ox (R = Yttrium and Rare Earths.. a GREAVES.. 39-46. Titkov. “Growth mode study of ultrathin HTSC YBCO films on YBaCuNbO buffer” Physica C 324. L. Delimova. Varilci. Slater. Fischer.. 1996. . 7963-7976. 1989. P. A. Lyublinsky.. Pte.. Sci. O. V. I. P. Terzioğlu. I. Henggeler. Baydakova. I. Issue 2. V. Mesot. ve Andryushin. 231-235... “The effect of Ag diffusion on properties of YBa2Cu3O7-x thin films produced by electron beam deposition techniques”... T. Issues 4-6.L. A. Staub. Physica C 418. 2005. R. Delimova. Liniychuk... M. Pages 251-257. Physica C: Superconductivity Volume 161.. Pages 1295-1296. Pages 245-251. M. M. Davydov. O.. b GREKHOV.. M.. M. 1994. Supercond. Lyublinsky. R.0 ≤ x ≤ 1.. Delimova. J. C. A. I... Materials Letters. R. J....6)”.. “A new buffer layer for high-quality HTSC ultrathin film fabrication” Physica C 276. Pages 25-34. A. R.1M0. Physica C: Superconductivity Volume 270.

T. K. 1891-1894. D. T. “Effect of atomic substitution in high-temperature superconductors: YBa2-xMxCu3O7−δ (M = Na. W.166 GUPTA A.. R. 729– 730. A. J. Santoro.. Gao. Er. Pages 125-136. H. HARLOW.. Tarrant. Yoshida. J. Peck. H. Kwei. “Neutron powder diffraction study of the crystal structure of YSr2CoCu2O7 and Y1−xCaxSr2CoCu2O7”... IGUCHI. I. HUANG.. “The chemical composition of uranium-containing phase particles in U-doped Y–Ba–Cu–O melt processed superconductor”. Y. Pages 892-893. F.. Ho. Karimi R.. Sm.. Issues 1-2... Pages 904-905. Tokura. G. M.. 18.. Part 2.and Ca-doping on the flux pinning and superconducting properties in YBa2Cu3O7-δ. R. J. Physica C 388–389. Physica C 392– 396.. “Structure of YSr2Cu3−xMxO7+δ (M = Mo. Yanagisawa M. Issues 1-2.. W. 1988.. HARI BABU.. T. L. Forster.. Cava. Chu. C. Q. Physica C: Superconductivity Volume 257. HARADA. pp. Part 2. Huang. Suryanarayanan. Y. 2 . No. 110–115. “Superconductivity above 90 K in the square-planar compound system ABa2Cu3O6+x with A = Y. 1992. A. P.. J. A. Bechtold. 2002. Kambara. Ho. R. “Hall effect measurement of Y1-xGdxBa2Cu3O7-δ superconductors”. 1988. J. 2003.. 22. A. Lett.. Physica C: Superconductivity Volumes 153-155. Nazzal. D. Phys.. R. I. Y. A. “Structural phase transformation in the superconducting YLaxBa2−xCu3O7 compounds”. 1989. 58. Braun. Q. R. H. HARADA. Schneider. and Lu”. La..223. B.. L. “The effect of Pr. Cardwell. 1987. Physical Review Letters. HONG. 1901.. H. Shi. Torrance. K. Physica C: Superconductivity Volume 193. J. Z. K. H.. J.. Sugishita. “Effect of doping of cadmium oxide to Y-Ba-Cu oxide”. Kim. Nd. N... Vol. K) and the system Bi-Ca-Sr-Cu-O” Physica C: Superconductivity Volumes 153-155. 1988. C.. 48–54... L. Gd. F.. H... Hosaka S. Pages 196-206. Subramanian. Physica C 383. . K. HUANG. 1996... Wang. The Journal of the Korean Physical Society. Eu. M. Y. 52.. HOR. Appl. 2003. “The effects of Pr-doping on the critical current density in YBa2Cu3O7-δ”. Yoshida.. Meng. Krajewski.. W and Re) from single-crystal X-ray and powder-neutron diffraction substituent site preference and oxygen defect structure”. S.

. Fjellvåg.. Issue 1. W. “Lanthanum substitution for barium in YBa2Cu3O9−δ”. No. a KAREN. Supercond.. H. Matsuda. Y-H. Rev.. H.. 2005. Jo. Baenziger. “Superconductivity in Y(Ba1−yLay)2Cu3O9−δ”. Peterson.. “The effect of nano-size ZrO2 powder addition on the microstructure and superconducting properties of single-domain Y–Ba–Cu–O bulk superconductors”.F.. No.. Phys. H. T. K. “Neutron powder diffraction study of Cu-site preference of Li dopants in YBa2(Cu1−xLix)3O6+δ”. IIDA. Andresen. 68. 26.... Cardwell. A. Jpn. P. N. T. Yajima. KAREN.7515. Fjellvåg. Acta Chemica Scandinavica. Sci. R. . 57-60. Issue 2. 1990.. Miner. 1988. Hirabayashi. L1413-L1415. “Fabrication of Y1-xRExBa2Cu3O7-y film by advanced TFA-MOD process”. Aoki. pp... A. Vol. E. Shi. 44.. Reddy... A. “Effect of substitution of Bi. Journal of Solid State Chemistry Volume 97. Pages 257-273. F. Martinson. A. Braaten. Murata.. Izumi.167 IHARA. Shiohara. Fuji. K.... Physica C: Superconductivity Volume 194. Ga. Y. “Superconductivity in Yttrium-Terbium-Barium-Copper Oxide”. A. 9941001. Kjekshus. KAREN. Issues 3-4.. J. W. Nakaoka. Sugise...Yoshinaka. Issue 1. Babu.. Pages 307-320. 1992. S. Bratsberg.. W. Y. Schweitzer. KANEKO.. pp. P. Terada. Vol. M. J. Journal of Solid State Chemistry Volume 93. O.. Teranishi. A. JUNG. J. A.. P. 1988. K. M. S. A.. Phys. Matsubara.. Technol. L.. Physica C 426–431. Goto. J. H.. D. Tokumoto.. A. Mohamed. E.. 949–953. Kimura. C. M. G. Pages 57-67... A.. “Possibility of Superconductivity at 65°C in Sr-Ba-Y-Cu-O System”. Fjellvåg. T. Appl. and Fe on the structure and superconducting transition of Y1Ba2Cu3O6. “Chemical pressure and other effects of strontium substitution in YBa2Cu3O9−δ. N. P. E.. 1987. H. Andresen. 1991. 1992.. A.. Savage. 1.. M.. J.. Franck. R. H. Y. G.5+δ”.. “Lanthanide substitution in YBa2Cu3O9-δ”.. J. R. 18 249–254. H.. KEWI. KASPER. A. Kjekshus. B 37. Fjellvåg. Solid State Communications. -K. N. Journal of Solid State Chemistry Volume 92. Pages 163-172. J.. 7510 .. P. Kjekshus. H.. 2005... K. 1991. Kjekshus. H. Ott. b KAREN..

Phys. “Effect of Mg Addition on Superconducting Properties of Ba-Y-Cu-O Ceramics Prepared by the Melt Quenching Method”.. P. B. 3593. J.. Luo. 185–190. M. Kim. 2000.. L2063-L2066. Inaguma. J. G. 1989. Physica C: Superconductivity Volume 157. 558– 562. Matsuda. Liu. 1996. “Fabrication of Y1-xRExBa2Cu3Oy films on single crystalline substrates and IBAD buffered metallic tapes by advanced TFA-MOD process”. J.. H.. Shiohara. Tanaka.. T.168 KITOH. pp. K. Aoki R.. Chang. Appl. Koblischka. T. O. 64. Appl..... KOMATSU. compound.. LIANG. T. R. Nakamura. H. H. R. A..7. Physica C: Superconductivity Volumes 392-396.. “Fabrication of Sm1Ba2Cu3O7 coated conductors using the co-evaporation method”. Aoki. H. USA. 1988. Y.. LEE. Monot-Laffez.. Physica C 329. LEE.. K.65Cu nuclear quadrupole resonance study of Ni-doped YBa2Cu3O7”. LENG. 1988.... Suzuki. 2003. Sato. L.. L. 27. Y. M. Japanese Journal of Applied Physics.. Chung.. H.9Na0.. J.. Chen. “The effect of substitution of La for Ba and Ce for Y on the Tc of superconducting Ba2YCu3O7”. Physica C 340. Matusita K.. Wu. 2006. I. “Microstructural studies of K2CO3 and Rb2CO3 doped YBCO HTSC”. R. LEBLOND-HARNOIS C... “Flux pinning energy of YBa1. C. Desgardin... “Study of tin + cerium doping in YBCO bulk top seeded pellets”. 299-307. Lim. No. 7th Edition. Sung. 1987. Nakaoka. R. L.. Youm. LIANG.1Cu3O7-δ”. Izumi. “The effect of La substitution on the superconductivity of Ba2YCu3Oy”.... Y.. M. 580–584. M. A. “Introduction to Solid State Physics”.. Teranishi. H.... LIANG. Takagi. S. Wang. Y. Z. Issue 1. Part 1. Poeppelmeier. Halperin.. Pages 83-88. Meguro. 2003. Park. Pages 596-600. Yajima. R. 17. 2004... T.. 10–13. J... K. S. Qiu. Yamada. pp. Fuji. Y.. Yamashita. M.. Phys. Y. KOBLISCHKA-VENEVA. Vol.P. T. .. K. T. M. Nakamura. 445–448. Y. Technol. KITTEL C. D.. Physica C. Itoh. W. Supercond. “Structural and microstructural characterization of a high-Tc superconducting YbaSr2Cu3O7-δ”. J. Jpn. C. “63. Physica C 386. Sci.26. X. 2000. L1150-L1152..

. Garg. Y.. Kyogoku. A. Y. Shimakawa. S. Physica C 372–376. “Evidence for peroxide formation in superconducting YBa2-xLaxCu3O7±δ”. 318–323. “Structural and superconducting properties of YBa2(Cu1−xAgx)3O7 with x ≤ 0. S. Chen.. Volume 148.. T. MENDOZA.. J.. P. R.. Madaah-Hosseini. MATSUMOTO. M. Kubo.. Solid State Ionics 107. Ben Salem.5Si13. Y.. Nishimori. Chen. Y. Kato.5Nb3 nanocrystalline powders”. K.. Nojima. “Study of structural and electrical properties of YBa2-xLaxCu3O7+δ”.. Minami. Issue 11. MANEO. A. S. Satoh. M. Hoshino. 2006. Aoki. Ni) bars as switching elements for fault current limiters”.. Zn.. E. Solid State Communications 140.20”.. Rajarajan.... 2002. Nishimura. Phys. X. 1988. “Calcium doping into YBa Cu O ceramics by the SOED method”. X... A. Puig. P. A. H. A. R. F. Journal of Materials Processing Technology 203. J. Ogata. Y. Yamamoto... 512 – 514.. Tang. Rajagopal. Y. 41–45.. M. Aoki. “Nonsuperconducting TlBa2YCu2O7 with a new crystal structure resembling superconducting YBa2Cu3O7”. 1990. Physica B+C. MIRAGHAEI. b MANTHIRAM. Fujita.. Vijayaraghavan.. X. C. 1987. L. K. Bahrami. T-M. 554–560..... B 37. T. Sequeira. 1988. Issue 2... Granados... “Characterization of mechanically alloyed Fe100−xSix and Fe83. Rev. Abachi. December. MAZUMDER.169 LIN. F.. “Nano-Al2O3 particle addition effects on YBa2Cu3Oy superconducting properties”.. Y.. Kamada.. X. Nature 328. A. S. B. “Growth and characterization of YBa2(Cu1-xAx)3O7-δ (A = Mg. Pages 315-318.. M. T. J. Obradors. Y. “Superconductivity in modified systems based on YBa2Cu3O7−δ”. 1998.. J. R. T. K. Pages 1285-1290. K. H... Tomita. Fujita T.. 1987. H. Teva.. Awaji. Ben Azzouz. Goodenough. “Substitution for copper in a high-Tc superconductor YBa2Cu3O7–δ”. Issues 1-3. Annabi.... Gupta. H. 3734 – 3737. C: Solid State Phys. . MELLEKH.. 1622–1625. MANAKO. J. Venkatramani. M. Zouaoui. a MANEO. 21 5967-5976. Pages 357-359. 1988. T... T. Physica C: Superconductivity Volume 156. T... Solid State Communications Volume 76. A.. 2008. Phys. Igarashi.

.. A. 2007. Phys. Issues 3-4. Shelke. 1852.. 185-203. M. M. 1988. U.. Rajput. K.1.. “The effect of Gd diffusiondoped on structural and superconducting properties of YBa2Cu3O7−x superconductors”. 46–52. Japanese Journal of Applied Physics. 28.. 1992. K. “Magnetic properties of Y-substituted YxGd1-xBa2Cu3O7-δ”. N. Physica C: Superconductivity Volume 256. S. PANDEY. K. S.. “Superconducting transition temperature enhancement in YBa2Cu3O7 by chemical substitution and the implications there of for the upper critical magnetic field”. V. 605–609.i Ishizawa. NISHIDA. Gaur. B. “Superconductivity in Ba(1-x)2Sr2xYCu3O7-y”. S. “90 K phase formation in Y---Ba---Cu---O system in ambient air through mercury substitution”. Dixit.. “Processing of bulk YBCO”.. Singh... A... NAKABAYASHI.. “The Physics of Superconductors”. S. J.. Y. 1987. No.. Phys.. ve Ustinov. Çelik. S. “Pd addition in high Tc Y---Ba---Cu---O oxide”. 980-983. Sharma. 1996. Bhattacharya. “Preparation conditions and characterization on YBCO based superconductors”. K. T. Y.. K. Gupta.. Y.. 2007. A.. S.. N. 1992. Lett. L1687-L1689. Ş. P. Yanmaz. Ochi. Jpn. Singh. Technol. İzmir. ONO. pp. 61.. 2002. Vol.. Physica C 378–381. C. Y. Issue 1. Taka. Vol.. J. L64-L66. R. A.. S. Pages 55-57. MORI. A. Teshima. Physics Letters A Volume 126. Utsumi. R. SpringerVerlag Berlin Heidelberg. K. Appl. Kaur. . NISHI. “The orthorhombic-tetragonal phase transformation and Oxygen deficiency in LnBa2Cu3O7-δ”. MURAKAMI. OKUMUŞ.V. T. J. N. Tabuchi.27..170 MOHAN. Kubo. J. Appl. Reddy. Nozaki.. Pages 335-339. G. Jpn. Tanaka. Supercond. 1997. 2004. . MÜLLER. 1987. 349–353. “Effects of substitution by Sc on superconductivity and chemical structures in Y–Ba–Cu–O systems”. Manako. Moriya.. NEUMEIER. Journal of Alloys and Compounds 433. Vol.. R. Sarkar. Calcium and oxygen doping in YBa2Cu3Oy”. Tokunaga. ÖZTÜRK. Sci. E. Dokuz Eylül Üniversitesi Graduate School of Natural and Applied Sciences.. Çevik.. 5. Appl. Solid State Communications 141. J. 1989.. 26.. Y. Phys.. R.. H. pp.. Vol..

460–462.. L.. P. McGill University Yüksek Lisans Tezi. Journal of Materials Science Volume 26. Center of the Physics of Materials. L.. Physica C: Superconductivity Volumes 153-155. T. Y.. Raveau B.. Shaykhutdinov... Gokhfeld... “Superconductivity Experimenting in a New Technology”.. M. Vijayaraghavan. RAJARAJAN. ROZELL.. Oikawa. R. V. “Handbook of Superconductivity”. Physica C. Issues 1-3. T. Y(Ba1−xKx)2Cu3O7−y and YBa2(Cu1−xMgx)3O7−y”. D. K. M. “High-Tc superconductivity in the RBa2−xSrxCu3O7 system for R ≡ Y.. Pages 894-895.. Pillmayr. G. A. A. San Diego. 2007. Eibler. a SAITO. “Quadrupole Interactions and Vibrational Anisotropy of Tetrahedral Fe(III) in the "123" Derivative LnSr2Cu2Ga1-xFexO7 (Ln = Y... Ho)”. A. D. 5873-5876. Guptasarma. Pages 906-907.. A. Fujimoto.. M. Hilscher. Montréal. A. REMSCHNIG.. K. Vlasse. C. K. Multani.. 1991.. Glorioso. 1987. H. Pages 295-306. K. B. “Non-isovalent substitution of Ba2+ in superconducting YBa2Cu3O7-y” Physica C: Superconductivity Volumes 153155. “Effect of Cu substitution by Zn Cd and Hg upon superconductivity in YBa2Cu3O7 and La1. 1988. P. 1192–1193. C.. Noji. E.85Sr0.. USA. Number 21. Physica B+C Volume 148. Physica C: Superconductivity Volume 204. Kirchmayr. CA. Ayyub. “High-Tc superconducting properties in (Y1−xTlx)Ba2Cu3O7−y. Caignaert V. Higuchi.. Cunningham. 1989. K. Furuse. A. Québec. . Endo. Hattori A. W. POOLE. Palkar... Jr. Canada.. Pages 384-388. 1993. R..15CuO4”.. Issue 2. Book.. Academic Press.. “Heat conduction in YBa2Cu3O7-δ: effect of anisotropy and magnetic field”.. J. USA. Gupta. Pages 336-338. “Enhancement of pinning in Cerium doped Y(1−x)CexBa2Cu3O7 HTSC”. P. TAB BOOKS Inc.171 PARENT. N. Journal of Solid State Chemistry Volume 109.. S. Rogl. Yu. Bauer. Issues 3-4. P. I. “A powder X-ray diffraction and electrical study of Dy(Ba2−xSrx)Cu3O7−δ superconducting cuprates”. P. Part 2. J... Sm and Nd”.. N. C.. M.. C. Golben. Department of Physics.. A. 1988.. Dubrovskiy. 1998.. S. Part 2. G. RYKOV. POPIĆ. Balaev. 1994. Gd. 1st Edition.. J. 2000. PROCHNOW. Jr... R. Moreau. PETROV.

T. G. P. C. Kurmaev. A. Shiohara. Acta Crystallographica Section C. G. Strickland.. A.. T.. New York. Phys. K. 1987. M. “Tetragonal SmBa2Cu3O7-x [x = 0.. G.. 17. S. Max-Planck-Institut Für Festkörperforschung. 184518. SLATER.. C. R.. Technol. Issues 1-2. Furuse... C57.Hirst. Anderson... M. Bubendorfer. T. E. 17. . Aruta. C. S506–S510.. 2004.. E. Noji. “Introduction to High Temperature Superconductivity”. pp.. SERON. 66. J. Sci. “Se and Te substitutions in YSr2Cu3O7-y and [Y/Ce]2Sr2Cu3O9-y”.. “Development of a generic seed crystal for the fabrication of large grain (RE)–Ba–Cu–O bulk superconductors”. D. D. Y.. Mannhart.... S.... 1994. S. H. Oikawa.. Neumann. Scotti di Uccio. Physica C: Superconductivity Volume 231. SKAKLE. Vol. A. R23. Goh. St.. S422–S426. D’Agostino. P. Endo. Shibata. Hattori. Hammerl. 18... Oates. E. M. “Composition Dependence of Superconductivity in Y-Ba-(Ag... 1-40. P. 2002. Nakamura... C. “Crystal Chemical substitutions and doping YBa2Cu3Ox and related superconductors”. Hari Babu. A.. Sci. 2005. 26. Supercond. Z. Appl. Pages 109-112. M. Slaski. SHI... R. Hein. S. D. K. Krauns. Stuttgart. 2004.Co)-O System”. Material Science and Engineering. G. N. Jpn. “Effect of Ca doping on the nonlinear microwave properties of YBCO thin films”.74 (4)]”... Uhlenbrock. A-G. J. SHEAHEN. U. Y. SALLUZZO. J. V. N. Technol. A. Greaves. A... Fakultät Mathematik und Physik der Universität Stuttgart Doktora Tezi.. Cardwell. N. M. M. L13–L16. K. Supercond. Higuchi. “Interaction of superconductivity and ferromagnetism in YBCO/LCMO heterostructures”. Ausanio. 1-6. “Effect of strain on the structure and critical temperature in superconducting Nd-doped YBa2Cu3O7-δ”. M. SEMWAL. Humphreys. Physical Review B. Plenum Press. SOLTAN. Technol. 341-343. J. S. Supercond.. Y. Kino... M. A. 2001. 2005. Williams. 1994. Fujimoto.. A.172 b SAITO. Naqib. 1998. “Doping dependence of the critical current and irreversibility field in Y1−xCaxBa2Cu3O7−δ”. Sci... SATO.. L832-L833. Y.

A. I. L. pp. 1987.. Chen. 26. Pages 413-416. Phys. Wu P. Kung. Ishikawa.. 1995. Dsousa. H.. S. SUNG. 1988.. “Effect of Lattice Distortions on 90-K Class Superconductors: Y1-xEuxBa2Cu3O7-δ.. 1988. C... “A study of the superconducting properties of YBa2Cu(3-x)Nb(x)O(y) thin films” Johnson Space Center. Physica C: Superconductivity Volumes 153-155. A. Phys.. S. Enisz. A. C. V. Teshima. Bhatnagar.. TAKAYAMA-MUROMACHI. TAKA.. J.. 2931–2934. “Effect of nonmagnetic impurities of Al. C. P.. P. Jpn. Appl. “Superconductivity of Y1Ba2−xSrxCu3Oy system”. Y. 1988. S. Uchida.. Ni.. L1058-L1060..... Lett.. M. Chien. Fe. Vajda. T. J.. Pages 585-589. STROBEL. V. 344–348. TAKABATAKE. F. Y. S. P. G. R.. Zn)”. 1988. Paulsen. “Superconductivity of YBa2Cu3-xMxOy (M = Co. Part 2. Chen. Physica C: Superconductivity Volumes 153155. Pages 866-867. C. U. Jpn. M. Nishida. H. R. Purandare. Liu. Xiao... I. J. M... 1988. L. A. “YBCO bulks for preparation of permanent magnets”.. Part 1.. Phys. Tholence J. Volume 2 p 762-769.. Z. Cieplak. H. . Solid State Communications Volume 65. Issue 7. A. Proceedings of the 4th International Conference and Exhibition: World Congress on Superconductivity. L. M. Pinto. TAGUCHI. E. pp. STREITZ... Bakhshai. C. Pai. K.. C. Appl. 2002. K. Yb1-xSmxBa2Cu3O7-δ and Eu(Ba1-xSrx)2Cu3O7-δ”.. 2005. Bertalan. Page 501... 27.. G.. 927. 52. P.. Kato..173 SRINIVAS. Gavrin. R. Issue 4. Journal of the European Ceramic Society 25. S. Natarajan.. J. L2087L2090. J. Liang. J. T. “Superconducting properties of substituted YBa2Cu(1−x)3M3xO7−δ”.. “Effects of Y substitution and oxygen deficiency on the superconducting transitions in YxGd1-xBa2Cu3O7-δ” Physica C 378–381. Kósa. “Search for superconductivity in mixed niobium oxides”. Solid State Communications. SZALAY. Appl. Apte. S. M. Varadaraju. G. “Superconducting Au-YBa2Cu3O7 composites”. 1988. Mo and Zn on the superconductivity of Ba2YCu3O7”.Volume 66. SUBBARAO.

P. L. J.8.. “Electrical and magnetic properties of the high-Tc superconductors (Y1-xMx)Ba2Cu3Oy and Y(Ba1-xMx)2Cu3Oy (M=Mg. T.. 7458 – 7469. McGraw-Hill. Miceli. H.. U. T. Physical Review B. 2nd Edition. Appl. TOMOICHI. A.. Kronmüller. K. J. 1995. Syono. Rev. Technol. “Superconductivity of La2CuO4 and YBa2Cu3O7”. Fujiwara. “Structural and physical properties of the metal (M) substituted YBa2Cu3-xMxO7-y perovskite”.. TOKIWA.. . “Structures and upper critical fields of high Tc superconductors (RE)Ba2Cu3Ox”. “Introduction to Superconductivity”. Kobayashi. H. F.. TATSUMI. S. Phys.. Y. R. L219-L222. 59... “Magnetic properties of Y1−xGdxBa2Cu3O7−δ polycrystals”. Sci. United States of America. 18. pp. Jpn. Nakatsu O. R. W.... Greene. TATSUMI. 1988.. T. Vol. M.. J. J. Phys. Appl.. Iye. G. N.174 TAMEGAI.. 1987. 36. Sr.. Volume 242. Aihara. THEUSS. 1996. TARASCON. TARASCON. Vol. Hull. A. No. Vogel. K. Issues 1-2. Greene.. T. “Effects of B2O3 addition on the properties of meltprocessed YBa2Cu3O7-δ”.. F. Ba)”.. Vol.. 1. 1987. B 37. “Introduction of pinning centers into Tl-(1223) phase of Tl–Sr–Ca–Cu–O systems”. 1987.. T. L. Misawa. Phys. T. M. H. Lett. Physica B+C Volume 148. 1991. Sunshine. 33. M.. J. K. L1304-L1306. 1988. pp. “Crystal structure and superconductivity controlled by cation substitution and oxygen annealing in Y1-xCaxBa2Cu3Oy and YBa2-xLaxCu3Oy”. Vol. G. Watanabe. K.. Suzuki.. Inc. Y. A. Pages 155-163. Phys. H... M. Soeta. “Oxygen and Rare-Earth doping of the 90-K superconducting perovskite YBa2Cu3O7-x”. 2005. Eibschutz M.Doi. Özkan. TOPAL.. hull. Appl.. “Effects of Substitution by Group Ia and IIIa Elements on Superconducting Properties of YBa2Cu3Oy”.. P.26... Jpn. Yuasa. Muto. Y. Y. M. Shin-Pei. W... 1994.. Fujiwara. L1009-L1012. J. A. Kikuchi. THOLENCE.. pp. Kebukawa.. Pages 353-356. Barboux.. 3186. Issues 1-3. Phys. E. No. Jpn. Y.. Ca.. L. Physica C: Superconductivity. TINKHAM. McKinnon.. Oguro. 226-234. H. Supercond. Appl. Y. 82–86.. Kimura. 27. M.. N. 1992.. Inoue. Japanese Journal of Applied Physics.. Sasaki. Kajitani. I. W. 31 (1992) L392-L395.

J. T... 279. Physica C: Superconductivity. J. 26.. S. R. Volume 250. New York. Z.. “Magnetic field dependence of the critical current and the flux pinning mechanism in YBa2Cu3O6+x films doped with BaZrO3” Physical Review B 73. Mikheenko. 88-97... K. Sowers... C.. A. “Substitution Effect of Sr for Ba of High-Tc Superconducting YBa2Cu3O7-y Ceramics”.... A. UK. VARADARAJU.. 1996. Nowicki . 11. V. M. W. A. Appl. F. T.. United States. S. Wu. B. P. Sampath Kumar. Paulikas. 2000. Huhtinen. Sharma. Natarajan. 1987. 2006. Crabtree. Adachi.. WANG. A. Kwok. “Superconductivity of Metals and Cuprates”. P. J. X. IOP Publishing Ltd.. H. W. K. Yu. Jpn.webelements. Gusev. R. S. M. WALDRAM. 1995. Tyagi. Mitchell. “Chemistry of Superconductor Materials: Preparation. S. Pages 55-58. Peurla... B. Chemistry. Paturi. W. Supercond. P. R.. A. Y. Srinivasan. 1992. H... V.com . N. Y.. Pages 417-418. VOLOSHIN. L706-L708. 1987. 224522..175 TRAITO. WADA. N. P. 1997... Downey . Characterization and Theory”. Safonchik... “Effect of chemical substitution on the high-Tc behavior of YBa2Cu3O7”. 1998. Vol.. Technol. Sci.. Published in the United States by Oxford University Press Inc. Laiho. U. K. Raju. Materials Science and Engineering B45.. TURTON. A... H.. J.. Li.. “The Physics of Solids”. M. V. A.. P. Li. A. Appl.. Subba Rao. Zhao. S. G. Phys. TYAGI. P. W. “Structure and superconducting properties of Y1−xPrxBa2Cu3Ox”.. VANDERAH. “Superconductivity in YBa2−xSrxCu3O7-δ”. L. Issues 1-2. L. Tse... Issues 1-3. Dong.. 1146–1152. Phys. Umezawa. T. Paranthaman. R. D. J. W. Mihara T. Chen... Ron. Physica B+C Volume 148. R. 51.. Stepanov. “About the substitutions for CuO in YBCO high temperature superconductor”. W. G. R. Lett... WEB: http://www. Inaba. Noyes Publications. VEAL. Jorgensen. Yin. C. X. “Critical current density and flux pinning in Gd1−xYxBa2Cu3O7−y epitaxial thin films”. C. T. 1987.. H.. J.

. G. “High-pressure study on Mo-stabilized Sr-based 123 compounds YSr2Cu2.. Gavrin.1)3O7+δ”.. B 35. Phys. Erb. H. G. N. Eu. Chu. H. Dalichaouch. “Dopant effects on the superconductivity of YBa2Cu3O7 ceramics”. Streitz. Hor.3Oy”. Chien. M. Phys.. Jiang S.. W. XIAO. S. W.. Y.. K. Kluwer Academic Publishers. Oka. Vol. H. W. S. Kwok. Lee. “High-Temperature Superconductors: Materials. J.. J. Cheng. C. Chien C. Solid State Communications..2Oy and TbSr2Cu2. Appl.. Pages 37-42. S. W. C. A.. J.. Physica C 339. F. Yang. Izumi. Chu. S. a XIAO. Rainer. YAN. Phys. 1998. Wang. T.. pp. Properties and Applications”. 776 – 779. 8782 – 8784. Rhodes. Chien. Liu. “Structure and superconductivity in YBa2Cu3Oy with additives of NaNO3 and NaCl”. 129-136. Z. J. 1987. “Crystal growth and superconductivity of Fe-doped YBCO-single crystals”. 1988. Rev. Physica C: Superconductivity Volume 226. “The superconducting properties and crystal structure of YSr2(Cu0.. Wu. F. XIONG. Solid State Communications... . 2000. C. Cieplak.S. “High temperature superconductivity in Rare-Earth (R)-Barium Copper Oxides (RBa2)Cu3O9-δ”.. Issues 12. WESCHE. Physica C 339. Bakhshai... 63. K. 1988. 1994. A. B. Chen. pp.. Nie. 9. No. H. X. C... J.. Matsuishi.. H. W... C. 63.. K.. D.. Rev. L. Pages 70-74. Gd. L. Zhou.. L. 817-820.. Massachusetts USA. W.. Z. Müller-Vogt.8Mo0. Neumeier. 99-105. S. M. Liu.7Mo0.. G.. WU. 6. A. Sheen. Rev. P. H. M... B. “Effect of gold impurities on the superconducting fluctuations and the upper critical field of YBa2Cu3O7-δ single crystals”. Maple. J. Physica C: Superconductivity Volume 198. 1992. B 47. Wang.. J. WUU. Er.. 1993. Vol. W.. Phys. S. Chang. U. Sm. Claus.. X. “Magnetic characteristic of superconducting RBa2Cu3O6+y (R = Nd.. Crabtree. 1987. K. 63.. Streitz. Downey. 12369 – 12372... B 38. Ferreira.9Ti0.. H.. 2000.. J. Streitz. L. YANG.. Gavrin. Tm.. YAO. Issues 1-2.. R... Q.. Ho. Gallagher. H. Dy.. F. Feng.. G. Y. Torikachvili. T. b XIAO. Shiohara. T. Q. Y. F. Fleshler. H. “Electrical transport and superconductivity in a Au-YBa2Cu3O7 percolation system”. H. Sun. P. A. M.176 WELP. A. S. 515-519. F. 1987.. W. K. No.. Y. M.. J. Y. Gavrin. M. W. Yb)”. G.. Du. 821. A.. “Effect of transition-metal elements on the superconductivity of Y-Ba-Cu-O”.

. L. Z.... Lo. Wang. W.. 2007. C. S556– S561. Kordyuk. R. Physica C: Superconductivity Volume 202. J. Guien. Issue 5. “Local structure of Y1−xCaxSr2Cu2GaO7 superconductors”.. Knupfer.. H... Scruggs. Zhang. B. Technol. Zhang.. Q. W. R. J. K. Sm. Ni.” Anomalous surface overdoping as a clue to the puzzling electronic structure of YBCO-123”. ZHENG... Z. 2004.. Pages 516-518. Borisenko. 2004. .. Salama. Inosov. T. 15. R. 19. Geck.. A. ZABOLOTNYY.. P. Sci.. Nanlin.Cd)Sr2(Y. 722–726... Salama. Liu. Ling. Zhang.. Büchner. R. X. Issue 1. Hinkov. YULEI. Groenke. ZHOU. Physica C 412–414.. Follath. Y. B. ZHAO.Ca)Cu2Oz”. Physica C: Superconductivity Volume 152. F. Sun. Supercond. Pages 51-60. Kita. C. 1988.. 2002. Sci. Supercond. 2002. Chen Z. P. X. S.22 No. A. Pages 513-517. Zn or Ga) large grains”. DeLoach. 1993.Gd)BCO superconductors” Journal of Rare Earths. V. ZHAO. Yuheng. R.. Sci. Zhao... Gd) Elements on formation of (Yb. 15. I. Q. Physica C: Superconductivity Volume 209.. Y. Tang. T... Zuyao. K. Zhang. Y. Zhang... “Oxygen content is not the predominant factor for high Tc superconductivity in Y---Ba---Cu---O system”. Marks L. ZHANG. Hongtao. Y... R. D. V. “Fabrication and properties of (Y. ZHOU. J. Poeppelmeier. Vol.177 YITAI..6 P. S34–S37. 1989. 1992. Issue 4.. B. 2005. 1398–1403. D.. Technol.. Zhao. G.. Minghui.. Kaibin. Z. X.. Fink. M. J. Y. H.. “The synthesis and superconductivity of a new type of Bi-1212 phase (Bi. V. A. Sci. S.RE)Ba2Cu3Oy”. S. B.. Physica C. D. Y.. 888–889. J. S. Zhang. K... Technol. 18. H. Keimer. Y. Y. Pages 75-79. Cheng. “Effects of ionic doping on superconducting properties of Melt Textured YBa2(Cu1−xMx)3O7−δ (M = Co. Technol. 592–596. Peidong. H. “The effect of tin substitution on ferroelectric ordering of Cu–O chains in YBCO oxides”. Issues 1-2.. 460–462.867870. S.. J. Koitzsch. “Roles of silver doping on joins and grain boundaries of melt-textured YBCO superconductor”.. X. S. Q.. Supercond. H... “Effect of RE (RE = La. Dravid. A. D. Supercond. 2006. B. K. Rukang. ZHANG. Solid State Communications Volume 72. V.. “Doping effect of Sr or Ca on single phased YBa2Cu3O7−y”... Dabrowski. T... Pr.. “Enhancement in transport properties of seeded melt-textured YBCO by Cu-site doping”. YOKOYAMA.

F. D. Solid State Communications 68. . 1988. Patton. Chakraborty. B. R. J... 239-243. Epstein... Chen.. X.178 ZUO. A. Gaines. J.. “Anomalous magnetic properties of Y1-xScxBa2Cu3O7-δ”. R. A.

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->