Y0.6Gd0.4Ba2-xNbxCu3O7-δ VE Y0.6Gd0.

4Ba2Cu3-xNbxO7-δ SÜPERİLETKENLERİNİN YAPISAL VE SÜPERİLETKENLİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ Mücahit YILMAZ DOKTORA TEZİ FİZİK ANABİLİM DALI Konya, 2008

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Y0.6Gd0.4Ba2-xNbxCu3O7-δ VE Y0.6Gd0.4Ba2Cu3-xNbxO7-δ SÜPERİLETKENLERİNİN YAPISAL VE SÜPERİLETKENLİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

Mücahit YILMAZ

DOKTORA TEZİ FİZİK ANABİLİM DALI

DANIŞMAN Prof. Dr. Oğuz DOĞAN

Konya, 2008

ÖZET Doktora Tezi Y0.6Gd0.4Ba2-xNbxCu3O7-δ VE Y0.6Gd0.4Ba2Cu3-xNbxO7-δ SÜPERİLETKENLERİNİN YAPISAL VE SÜPERİLETKENLİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ Mücahit YILMAZ Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik Anabilim Dalı Danışman: Prof. Dr. Oğuz DOĞAN 2008, 200 Sayfa Jüri; Prof. Dr. Oğuz DOĞAN Prof. Ülfet ATAV Doç. Dr. Ayhan ÖZMEN Doç. Dr. Haluk ŞAFAK Doç. Dr. Mevlüt DOĞAN Bu tezde; Ba ve Cu bölgelerine Nb katkılamasının, Y0.6Gd0.4Ba2Cu3O7-δ süperiletken malzemesinin yapısal ve süperiletkenlik özellikleri üzerine etkisi araştırılmıştır. Polikristal YBa2Cu3O7-δ oksit süperiletken malzemesi katıhal tepkime yöntemiyle hazırlanmıştır. İlk olarak, Y bölgesine Gd katkılanarak Y0.6Gd0.4Ba2Cu3O7-δ bileşiği elde edilmiştir. Daha sonra, Ba ve Cu bölgelerine Nb katkılaması (x = 0.025, 0.075, 0.125, 0.175 ve 0.225) yapılarak Y0.6Gd0.4Ba2-xNbxCu3O7-δ (Ba-Nb Serisi) ve Y0.6Gd0.4Ba2Cu3-xNbxO7-δ (Cu-Nb Serisi) olmak üzere iki seri malzeme hazırlanmıştır. Elde edilen malzemelerin, XRD analizleri, polarize optik mikroskop fotoğrafları, SEM görüntüleri, EDS spektrumları, R-T, I-V ve yoğunluk ölçümleriyle karakterizasyonu yapılmıştır. SEM mikrofotoğraflarına ve polarize optik mikroskop fotoğraflarına bakılarak taneciklerin şekilleri, yönelimleri, büyüklükleri ve tanecikler arası boşluklar incelenmiştir. Kristal fazları, safsızlıkları ve örgü sabitleri XRD analizlerinden bulunmuştur. Son olarak, süperiletkenlik özellikleri (kritik sıcaklık Tc ve kritik akım yoğunluğu Jc) R-T ve I-V ölçümleri yapılarak incelenmiştir. Ayrıca bulk halindeki malzemelerin yoğunlukları, yoğunluk ölçüm sistemi ile ölçülmüştür. Bu ölçümlerin ışığında, hazırlama koşullarının ve katkı oranlarının süperiletkenlikte oldukça önemli olduğu sonucuna ulaşılmıştır. YBCO seramiğinde, Y yerine kısmi Gd

iii

katkılaması, malzemenin yapısal özelliklerini (tanecik büyüklükleri, tanecikler arası boşluklar ve örgü parametresi) iyileştirmiş, süperiletlenlik özelliklerinde önemli bir değişmeye sebep olmamıştır. Ba ve Cu bölgelerine Nb katkısının ise YBCO ve Y0.6Gd0.4Ba2Cu3O7-δ bileşiklerinde, genel olarak yapısal ve süperiletkenlik özelliklerinde olumsuz etkiler yaptığı tespit edilmiştir. Ancak, x = 0.025, 0.075 katkı oranlarında süperiletkenlik özelliklerinin iyileştiği belirlenmiştir. Anahtar Kelimeler: YBa2Cu3O7-δ seramik süperiletkenlerde Gd ve Nb katkılaması, YBCO(123) üzerine katkılama etkileri.

iv

ABSTRACT PhD Thesis INVESTIGATION OF STRUCTURAL AND SUPERCONDUCTING PROPERTIES OF THE Y0.6Gd0.4Ba2-xNbxCu3O7-δ AND Y0.6Gd0.4Ba2Cu3-xNbxO7-δ SUPERCONDUCTORS Mücahit YILMAZ Selcuk University Graduate School of Natural and Applied Science Department of Physics Supervisor: Prof. Dr. Oğuz DOĞAN 2008, 200 Pages Jury; Prof. Dr. Oğuz DOĞAN Prof. Ülfet ATAV Assoc. Prof. Dr. Ayhan ÖZMEN Assoc. Prof. Dr. Haluk ŞAFAK Assoc. Prof. Dr. Mevlüt DOĞAN In this thesis, the effects of the Nb doping on Ba and Cu sites about structural and superconducting properties in Y0.6Gd0.4Ba2Cu3O7-δ compound has been invstigated. Polycrystal YBa2Cu3O7 oxide superconductor samples have been prepared by solid state reaction method. Firstly, Y0.6Gd0.4Ba2Cu3O7-δ sample has been synthesized by partial substitutions of Gd instead of Y sites. Then, Y0.6Gd0.4Ba2-xNbxCu3O7-δ (Ba-Nb series) and Y0.6Gd0.4Ba2Cu3-xNbxO7-δ (Cu-Nb series) have been prepared using partial substitution of Nb instead of Ba and Cu sites (x = 0.025, 0.075, 0.125, 0.175 and 0.225). All the samples have been characterized by XRD analysis, polorized optical microscopy photographs, SEM microphotographs, EDS spectrums, R-T, I-V and density measurements. From SEM microphotographs and polarized optical photographs, shapes, orientations and sizes of superconducting grains and spaces between the grains of samples have been observed. Crystal phases, impurities, also lattice parameters could be obtained from XRD analysis. Finally, superconducting properties (critical temperature Tc and critical current density Jc) have been determined from R-T and I-V measurements. In addition, density of bulk samples has been measured using density kit. In the light of these measurements, we have concluded that the preparation conditions and the doping ratios were quite important on superconductivity. Partial substitution of

v

Gd instead of Y sites in YBCO ceramic affected positively the structural properties of samples (sizes of grains, spaces between grains and lattice parameters). The substitution did not cause any important changes on the superconducting properties of compound. The partial substitutions of Nb instead of Ba and Cu sites in YBCO and Y0.6Gd0.4Ba2Cu3O7-δ compounds resulted in a negative effect. However, It was observed that the compounds showed better superconducting properties when the substitution amount, x = 0.025 and x = 0.075. Keywords: Doping of Gd and Nb on YBa2Cu3O7-δ ceramic superconductors, effect of doping on YBCO (123).

vi

ÖNSÖZ Bu çalışma Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fizik Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Oğuz DOĞAN yönetiminde hazırlanarak, Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsüne Doktora Tezi olarak sunulmuştur. Doktora tezimi yöneten ve çalışmalarımın her safhasında yakın ilgi ve yardımlarını gördüğüm ve bana her konuda destek olan değerli hocam Prof. Dr. Oğuz DOĞAN’a en derin saygı ve şükranlarımı sunarım. Tez süresince çalışmalarımı izleyen Tez İzleme Komitesi üyeleri Doç.Dr. Mevlüt DOĞAN ve Doç. Dr. Ayhan ÖZMEN hocalarıma teşekkür ederim. Ölçümlerim esnasında bana yardımcı olan Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nden Prof. Dr. İbrahim BELENLİ, Doç. Dr. Cabir TERZİOĞLU, Mehmet ERTUĞRUL, Arş. Gör. Erdal SÖNMEZ ve Doç. Dr. Ahmet VARİLCİ ve Arş. Gör. Musatafa AKDOĞAN’a, Atatürk Üniversitesi’nden Prof. Dr. Arş. Gör. Serdar AYDIN’a, Karadeniz Teknik Üniversitesi Fizik Bölümü öğretim elemanlarına ve çalışmalarım sırasında yardımlarını esirgemeyen, Arş. Gör. Zafer MUTLU, yüksek lisans öğrencileri Yaşar Gül GÜCÜMAN ve Ismahan DÜZ’e ve Fizik Eğitimi Anabilim Dalı öğretim üyelerine teşekkür ederim. Varlıklarını ve desteklerini her daim yanımda hissettiğim sevgili eşim Seval YILMAZ ve kızım Begüm YILMAZ’a, hayatımın her aşamasında yanımda olan anneme, babama ve kardeşlerime teşekkür ederim. Bu tez, Selçuk Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinatörlüğünün 0710103 numaralı projesi ile desteklenmiştir. Desteklerinden dolayı BAP Koordinatörlüğüne de teşekkürlerimi sunarım.

vii

Tip-II süperiletkenler 1. Eşuyum uzunluğu (Coherence Length) 1. Nüfuz derinliği (Penetration Depth) viii .3.3.3. Magnetik akı kuantumlanması 1.2.1.1.3.3. Meissner – Ochsenfeld etkisi 1.3.1.2. Orta durum 1.2.3. GİRİŞ Süperiletkenliğin Keşfi ve Tarihsel Gelişimi Temel Deneysel Gerçekler iii v vii viii xii xviii xx 1 1 4 4 5 5 9 10 13 17 19 21 1.1.2.2. 1.3.2.İÇİNDEKİLER ÖZET ABSTRACT ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER ŞEKİLLER DİZİNİ ÇİZELGELER DİZİNİ KISALTMALAR VE SEMBOLLER DİZİNİ 1. Tip-I süperiletkenler 1.3.3. Josephson etkisi 1.2. 1. Süperiletkenlerin Magnetik Özellikleri 1.

5. Holler ve elektronlar 2.7.1. İtriyum’un nadir toprak elementleri (Lantanit) ile katkılanması 2.5.2.2. 2.4. Oksit süperiletkenlerde süperiletkenlik mekanizması 1.5.1.6.7.2. Oksijen boşlukları 1. Yüksek sıcaklık süperiletkenlerinin yapısal özellikleri 1.5.1. Süperiletkenin serbest enerjisi 1.6.1.3.1.3.1.1. İtriyum’un diğer üç değerlikliler ile katkılanması 2.4.1. İtriyum’un diğer iki değerlikliler ile katkılanması 2.3.1. İtriyum’un Kalsiyum (Ca) ile katkılanması 2. Bardeen-Cooper-Schrieffer (BCS) Teorisi 1.4.4. Süperiletkenlerin Termodinamik Özellikleri 1. Yüksek Sıcaklık Süperiletkenleri 1. İletkenlik tabakası olarak CuO2 düzlemleri 1.6.5.7.7.1. Değerlik elektronları ve yük dengesi 1.3. İtriyum’un diğer atomlar ile katkılanması 22 24 24 26 29 35 35 38 38 40 41 43 48 53 54 54 55 57 59 60 61 61 64 64 65 65 66 ix .4. Yapısal kusurlar 1.2.1. KAYNAK ARAŞTIRMASI İtriyum (Y) Bölgesinde Yapılan Katkılama ve Yerdeğiştirme Çalışmaları 2.1.1. Ginzburg-Landau Teorisi 1.1. Süperiletkenin ısı sığası (Cs) 1.6.6. Entropi (S) 1.2. Kimyasal Yerdeğiştirme ve Katkılama Etkileri 1.2.3.7. Süperiletkenlik Teorileri 1.7. İtriyum’un tek değerlikliler ile katkılanması 2. YBa2Cu3O7-δ (YBCO)’nun yapısı ve genel özellikleri 1.1. Yüzey süperiletkenliği ve üçüncü kritik alan 1.3.1.4. London Teorisi 1.

5.1. Baryumun Kalsiyum (Ca) ile yerdeğiştirmesi 2.2. Toz malzemeler için sitokiyometrik oranların hesaplanması 3.2. Baryumun tek değerliliklerle katkılanması 2. Dört nokta yöntemi (FPP) ile elektriksel direnç ölçümü a) b) c) 3.4.3.1. Baryum (Ba) Bölgesinde Yapılan Katkılama ve Yerdeğiştirme Çalışmaları 66 66 68 68 69 69 69 70 71 74 76 76 77 80 81 82 83 84 85 86 87 88 88 2.2. Malzemelere kontak yapılması 3.4.1.2. Kalsinasyon işlemi 3.1.2.1.4.3. Bakır (Cu) Bölgesinde Yapılan Katkılama ve Yerdeğiştirme Çalışmaları 2. YBCO’ya Yapılan Diğer Katkılama ve Yerdeğiştirme Çalışmaları YBCO (123) Bileşiğine Yapılan Gd ve Nb Katkılama Yerdeğiştirme Çalışmaları 3. Baryum’un Lantanyum (La) ile yerdeğiştirmesi ve katkılanması 2.1. Sn ve Pb Katkılanması 2. Dikdörtgen malzemelerde FPP Dairesel malzemelerde FPP İnce malzemelerde FPP Malzemelerin Analizi 3.1.2. Bakırın ikinci ve üçüncü satır geçiş metalleri ile Li.1.5.3.2. 3. Optik fotoğraf çekimi x .2. 2.3. Bakırın ilk satır geçiş metalleri ile katkılanması 2.2. Baryumun diğer iki değerliliklilerle katkılanması 2.1.5. Kalsine edilmiş malzemelerin tablet haline getirilmesi 3.2. Baryumun Stronsiyum (Sr) ile kısmen veya tamamen yerdeğiştirmesi 67 3. Mg. Sinterleme işlemi 3.2.1.3.1.2.5. MATERYAL VE METOT Malzemelerin Hazırlanması 2.1.

Elektriksel özdirenç ölçümleri 3.3. 4.5.1. Kritik akım yoğunluğu ölçümleri 3.2. 4. 4. 4.4.5.2. DENEYSEL BULGULAR Giriş Optik Fotoğraf Analizleri SEM ve EDS Analizleri XRD Analizleri R-T Analizleri I-V Analizleri Yoğunluk Analizleri SONUÇ ve TARTIŞMA KAYNAKLAR 89 90 91 92 95 97 97 98 105 122 132 141 149 151 159 xi .6. 4.2. Yoğunluk tayini 3.2. X-ışını kırınımı (XRD) ölçümleri 3.4.3. 4. Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM) görüntüleri ve Enerji Dağılım Spektrometresi (EDS) ölçümleri 4.2.2. 4.3. 6.2.7.6. 5.

16 Süperiletken olmayan bir metal için özdirenç (ρ) ile sıcaklık (T)’nin değişimi………………………………………………………………. Tip-I ve tip-II süperiletkenlerin dış magnetik alan içindeki mıknatıslanma eğrileri………………………………………………… Bir süperiletkenin magnetizasyon eğrisi ve H dış magnetik alana karşı birim hacimdeki magnetik moment M………………………………… Bir dış magnetik alan içine yerleştirilmiş süperiletken için Jyüzey yüzey akımı…………………………………………………………. Magnetik alan ve akım yoğunluğunun derinlikle değişimi…………… Sonlu bir süperiletkende..18 xii .8 Şekil 1...6 Şekil 1.9 Şekil 1..13 Şekil 1. 1 2 6 7 8 8 10 11 12 14 15 16 18 19 21 22 30 31 Şekil 1. Cooper çiftinin şematik gösterimi……………………………………. Sıcaklığın kritik alan Hc’ye bağımlılığı……………………………….11 Şekil 1.……….7 Şekil 1. İdeal bir iletkenin magnetik durumu…………………………………..15 Şekil 1.3 Şekil 1. İki elektronun bir fonon takas etmesi yoluyla etkileşimi…………….4 Şekil 1..5 Şekil 1.. Süperiletkenler T < Tc durumunda dış magnetik alanı dışlarlar………. Onnes’ın Hg örneği ile yapmış olduğu deneye ilişkin grafik ... süperiletken durumdaki bir çekirdeğin dalga fonksiyonu ve yarı boş bir süperiletken için bir çekirdeğin dalga fonksiyonu…………………………………………………………….2 Şekil 1... Bir solenoidin homojen magnetik alanındaki süperiletken küre……… Dik bir alan içinde ince süperiletken bir plakanın orta durumu………...…….12 Şekil 1...10 Şekil 1. Bir küre içinde süperiletken ve normal bölgeler……………….1 Şekil 1. Bir tip-II süperiletkenin karışık durumu……………………………….ŞEKİLLER DİZİNİ Şekil 1.17 Şekil 1. Tip-II süperiletkenlerin magnetizasyon eğrileri………………………..14 Şekil 1. Meissner etkisi ile havada asılı kalan daimi bir mıknatıs…………….

3 Şekil 3. Bakır oksit süperiletkenler için genel elektronik faz diyagramı………..25 İki elektron arasındaki örgü bozulmasından doğan çekici etkileşmenin şematik gösterimi……………………………………………………… Süperiletken bir durumda EF Fermi enerjisi çevresinde tek elektronlar için durumların yoğunluğu ve enerji aralığı……………………….29 Şekil 1..22 Şekil 1. Normal ve süperiletken hal ısı sığası………………………………….N 11/R kül fırını ve kontrol paneli……………….4 xiii .. YBa2Cu3O7 bileşiğine ait düzlemler……………………………………………………………… YBCO’nun 900 oC’deki üçgensel faz diyagramı…………………….. Normal metal ve süperiletkenin serbest enerjisinin magnetik alanla değişimi……………………………………………………………….30 Şekil 3.28 50 53 56 80 81 81 82 Şekil 1.Şekil 1.. Ba-Nb ve Cu-Nb serisi malzemelerin sinterleme işlemindeki için sıcaklık-zaman grafiği………………………………………………… 32 33 34 36 37 40 45 4 46 48 Şekil 1.. bakır oksit süperiletkenlerdeki elektronik tabakaların şematik gösterimi…………………………………………..2 Şekil 3.1 Şekil 3. Crystal Lab marka pres ve 13 mm çaplı KBr die seti………………….23 Şekil 1.24 Şekil 1. Cu2+ için d elektron konfigürasyonu.20 Şekil 1. Yük transfer modeli………. bakır tabanlı süperiletkenlerde elektron etkileşiminden dolayı dx2 – y2 bandının ayrılması………………………………………………………………. bakır oksit süperiletkenlerde enerji durumlarının şematik gösterimi. Ba-Nb ve Cu-Nb serisi örneklerin kalsinasyon işlemindeki için sıcaklık-zaman grafiği………………………………………………… NABERTHERM ..19 Şekil 1.27 Şekil 1. birim hücrede CuO zinciri ve CuO2 düzleminin yapısı.26 Şekil 1.…………………………………………... Köşelerindeki oksijeni paylaşan CuO4 karelerinden meydana gelen CuO2 düzlemleri. YBa2Cu3O7’nin birim hücresi ve atomların dağılımı..21 Şekil 1. Bakır oksit süperiletkenlerde bulunan Cu-O koordinasyon çok yüzlüsü. BCS teorisi tarafından verilen enerji aralığının sıcaklığa bağımlılığı… Süperiletkende dış magnetik alana zıt yönlü bir magnetizasyon oluşur.

. CTI-Cyrogenics Cyrodyne Refrigerator System……………………… Kritik akım yoğunluğu (Jc) ölçüm düzeneği………………………….5 Şekil 4. w kalınlıklı ince tabakaya FPP nin yerleştirilmesi…………………….9 Şekil 3.8 Şekil 4.Şekil 3... Dairesel malzeme üzerine FPP nin yerleştirilmesi……………………. Dikdörtgen malzeme üzerine FPP nin yerleştirilmesi………………… FPP yönteminde dikdörtgen malzeme için görüntü sistemleri……….3 Şekil 4. Ba-Nb-3’ün polarize optik mikroskobu ile çekilmiş fotoğrafı……….13 Şekil 3..7 Şekil 3.2 Şekil 4. Ba-Nb-1’in polarize optik mikroskobu ile çekilmiş fotoğrafı………… Ba-Nb-2’nin polarize optik mikroskobu ile çekilmiş fotoğrafı………..11 Şekil 3.. Gd-YBCO’nun polarize optik mikroskobu ile çekilmiş fotoğrafı……. Olympus GX41 marka optik mikroskop ve Moticam 3000 dijital görüntüleme aygıtı……………………………………………………...14 Şekil 3.8 Şekil 3. Cu-Nb-3’ün polarize optik mikroskobu ile çekilmiş fotoğrafı……….15 Şekil 4.5 Şekil 3.6 Şekil 3.7 Şekil 4. 83 84 85 86 87 88 89 91 92 94 96 99 99 100 100 101 101 102 102 103 103 xiv .4 Şekil 4.9 Şekil 4. Rigaku Multiflex marka X-ışını difraktometresi……………………… JEOL marka ve JSM-6390LV modelli taramalı elektron mikroskobu ve EDS aparatı………………………………………………………… Saf YBCO’nun polarize optik mikroskobu ile çekilmiş fotoğrafı……..10 CARBOLITE marka 201 modeli ve Eurotherm marka ve 2132 modelli kontrol paneli………………………………………………….1 Şekil 4. Kontak almada kullanılan Ultrasonik Lehim Makinesi………………. Ba-Nb-4’ün polarize optik mikroskobu ile çekilmiş fotoğrafı……….10 Şekil 3.12 Şekil 3. Ba-Nb-5’in polarize optik mikroskobu ile çekilmiş fotoğrafı………… Cu-Nb-1’in polarize optik mikroskobu ile çekilmiş fotoğrafı………… Cu-Nb-2’nin polarize optik mikroskobu ile çekilmiş fotoğrafı……….6 Şekil 4.

14 Şekil 4. Gd-YBCO’ya ait SEM görüntüsü……………………………………..19 Şekil 4.. Saf YBCO’ya ait EDS spektrumu…………………………………….27 Şekil 4.. Ba-Nb-3’e ait SEM görüntüsü………………………………………… Ba-Nb-3’e ait EDS spektrumu………………………………………… Ba-Nb-4’e ait SEM görüntüsü………………………………………… Ba-Nb-4’e ait EDS spektrumu………………………………………… Ba-Nb-5’e ait SEM görüntüsü………………………………………… Ba-Nb-5’e ait EDS spektrumu………………………………………… Cu-Nb-1’e ait SEM görüntüsü………………………………………… Cu-Nb-1’e ait EDS spektrumu………………………………………. Cu-Nb-2’ye ait EDS spektrumu……………………………………….20 Şekil 4... Gd-YBCO’ya ait EDS spektrumu……………………………………..11 Şekil 4.31 Şekil 4.29 Şekil 4..15 Şekil 4.22 Şekil 4.26 Şekil 4. Cu-Nb-5’in polarize optik mikroskobu ile çekilmiş fotoğrafı………… Saf YBCO’ya ait SEM görüntüsü…………………………………….12 Şekil 4....17 Şekil 4.Şekil 4. Cu-Nb-3’e ait SEM görüntüsü………………………………………… Cu-Nb-3’e ait EDS spektrumu……………………………………….30 Şekil 4. Cu-Nb-2’ye ait SEM görüntüsü……………………………………….16 Şekil 4..25 Şekil 4..24 Şekil 4.32 Cu-Nb-4’ün polarize optik mikroskobu ile çekilmiş fotoğrafı………. Ba-Nb-1’e ait SEM görüntüsü………………………………………… Ba-Nb-1’e ait EDS spektrumu………………………………………… Ba-Nb-2’ye ait SEM görüntüsü……………………………………….28 Şekil 4. Ba-Nb-2’ye ait EDS spektrumu……………………………………….21 Şekil 4. 104 104 110 110 111 111 112 112 113 113 114 114 115 115 116 116 117 117 118 118 119 119 xv .13 Şekil 4.23 Şekil 4.18 Şekil 4.

33 Şekil 4.. Cu-Nb serisi için a.Şekil 4.47 Şekil 4. c örgü parametrelerinin ve hacimlerinin Nb katkı miktarları (x)’e göre değişimleri……………………………….. Ba-Nb serisine ait X-ışınları kırınım desenlerinin üç boyutlu gösterimi………………………………………………………………. Cu-Nb serisine ait X-ışını kırınım desenlerinin iki boyutlu gösterimi..34 Şekil 4. c örgü parametrelerinin ve hacimlerinin Nb katkı miktarları (x)’e göre değişimleri……………………………….44 Şekil 4.42 Şekil 4.. Ba-Nb serisine ait X-ışını kırınım desenlerinin iki boyutlu gösterimi.38 Şekil 4.37 Şekil 4.43 Şekil 4... Gd-YBCO ve Ba-Nb serisi malzemelerinde 70-130 K arasında özdirencin (ρ) sıcaklıkla (T) değişimi…………………………………. Cu-Nb serisine ait X-ışınları kırınım desenlerinin üç boyutlu gösterimi………………………………………………………………. Saf YBCO’ya ait X-ışını kırınım deseni……………………………… Gd-YBCO malzemesine ait X-ışını kırınım deseni…………………… Saf YBCO ve Gd-YBCO malzemelerine ait X-ışınları kırınım desenleri………………………………………………………………...35 Şekil 4.48 Şekil 4.36 Şekil 4. Saf YBCO ve Gd-YBCO malzemelerinde 85-95 K arasında özdirencin (ρ) sıcaklıkla (T) değişimi…………………………………. 120 120 121 121 123 124 125 127 128 129 130 131 132 135 135 136 136 137 xvi .46 Şekil 4.49 Şekil 4. b.50 Cu-Nb-4’e ait SEM görüntüsü………………………………………… Cu-Nb-4’e ait EDS spektrumu………………………………………..39 Şekil 4.40 Şekil 4..41 Şekil 4. Ba-Nb serisi için a.. Cu-Nb-5’e ait SEM görüntüsü………………………………………… Cu-Nb-5’e ait EDS spektrumu……………………………………….45 Şekil 4. Saf YBCO ve Gd-YBCO malzemelerinde 70-130 K arasında özdirencin (ρ) sıcaklıkla (T) değişimi…………………………………. Ba-Nb serisi malzemelerinde 85-95 K arasında özdirencin (ρ) sıcaklıkla (T) değişimi………………………………………………… Gd-YBCO ve Cu-Nb serisi malzemelerinde 70-130 K arasında özdirencin (ρ) sıcaklıkla (T) değişimi………………………………….. b..

59 Şekil 4.56 Şekil 4.58 Şekil 4. Ba-Nb serisi için dρ(T)/dT grafiği……………………………………. Gd-YBCO malzemesinin I-V grafiği ve kritik akım yoğunluğu değeri.………. Cu-Nb serisi için dρ(T)/dT grafiği…………………………….53 Şekil 4.55 Şekil 4.54 Şekil 4.51 Şekil 4.60 Şekil 4.61 Şekil 4.66 Şekil 4. Ba-Nb ve Cu-Nb serisine ait malzemelerin yoğunluklarının (d).……….64 Şekil 4.65 Şekil 4.57 Şekil 4. Nb katkı miktarına (x) bağlı değişimleri…………………………………..52 Şekil 4.62 Şekil 4. Ba-Nb serisine ait Tc değerleri ile Cu-Nb serisine ait Tc değerlerinin Nb katkı miktarı (x) ile değişimi……………………………………… Saf YBCO malzemesinin I-V grafiği ve kritik akım yoğunluğu değeri.Şekil 4. Ba-Nb-1 malzemesinin I-V grafiği ve kritik akım yoğunluğu değeri… Ba-Nb-2 malzemesinin I-V grafiği ve kritik akım yoğunluğu değeri… Ba-Nb-3 malzemesinin I-V grafiği ve kritik akım yoğunluğu değeri… Ba-Nb-4 malzemesinin I-V grafiği ve kritik akım yoğunluğu değeri… Ba-Nb-5 malzemesinin I-V grafiği ve kritik akım yoğunluğu değeri… Cu-Nb-1 malzemesinin I-V grafiği ve kritik akım yoğunluğu değeri… Cu-Nb-2 malzemesinin I-V grafiği ve kritik akım yoğunluğu değeri… Cu-Nb-3 malzemesinin I-V grafiği ve kritik akım yoğunluğu değeri… Cu-Nb-4 malzemesinin I-V grafiği ve kritik akım yoğunluğu değeri… Cu-Nb-5 malzemesinin I-V grafiği ve kritik akım yoğunluğu değeri… Ba-Nb ve Cu-Nb serisine ait malzemelerin kritik akım yoğunluğu değerlerinin (Jc) Nb katkı miktarına (x) bağlı değişimleri……………. 137 138 139 140 141 143 143 144 144 145 145 146 146 147 147 148 148 149 150 xvii ..63 Şekil 4.67 Şekil 4.68 Şekil 4.69 Ba-Nb serisi malzemelerinde 85-95 K arasında özdirencin (ρ) sıcaklıkla (T) değişimi………………………………………………… Saf YBCO ve Gd-YBCO için dρ(T)/dT grafiği……………….

.2 Tablo 4. Ba-Nb serisi için bileşenlerin miktarları……………………………. Gd-YBCO’ya ait EDS analizi sonuçları…………………………….4 Tablo 1.7 Tablo 4.. Cu-Nb-2’ye ait EDS analizi sonuçları……………………………….2 Tablo 3. Ba-Nb-3’e ait EDS analizi sonuçları………………………………… Ba-Nb-4’e ait EDS analizi sonuçları………………………………… Ba-Nb-5’e ait EDS analizi sonuçları………………………………… Cu-Nb-1’e ait EDS analizi sonuçları……………………………….6Gd0. Ba-Nb-1’e ait EDS analizi sonuçları………………………………… Ba-Nb-2’ye ait EDS analizi sonuçları……………………………….………………… Çeşitli geometriler için n demagnetizasyon faktörü………………… Yüksek sıcaklık süperiletkenleri ve kritik sıcaklıkları………………. Saf YBCO’ya ait EDS analizi sonuçları…………………………….. Cu-Nb serisi için bileşenlerin miktarları……………………………. 3 15 41 51 52 76 78 79 79 79 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 xviii . YBa2Cu3O7-δ’nin bazı parametreleri………………………………… YBCO elementleri ve katkı atomlarının genel özellikleri…………… Başlangıç komposizyonu için kullanılan oksit bileşiklerin özellikleri…………………………………………………………….8 Tablo 4..9 Tablo 4.1 Tablo 1.1 Tablo 4.5 Tablo 4.6 Tablo 4..ÇİZELGELER DİZİNİ Tablo 1.4 Tablo 4...5 Tablo 3. bileşiği için YBa2Cu3O7-δ bileşiği ve Y0.5 Tablo 4.10 Süperiletkenlik tarihindeki önemli gelişmeler…….3 Tablo 1.4Ba2Cu3O7-δ bileşenlerin miktarları……………………………………………….2 Tablo 1.3 Tablo 3. Farklı YBCO fazlarının kritik sıcaklık değerleri…………………….3 Tablo 4.4 Tablo 3.. Cu-Nb-3’e ait EDS analizi sonuçları……………………………….1 Tablo 3...

Saf YBCO.. c örgü parametreleri ve birim hücre hacimleri…....14 Cu-Nb-4’e ait EDS analizi sonuçları……………………………….Tablo 4. Cu-Nb-5’e ait EDS analizi sonuçları………………………………. Gd-YBCO.12 Tablo 4. Gd-YBCO. Saf YBCO. b.. Ba-Nb serisi ve Cu-Nb serisi malzemelerin yoğunlukları (d)……………………………………………………… 120 121 131 150 xix .13 Tablo 4. Ba-Nb serisi ve Cu-Nb serisine ait malzemelerin a.11 Tablo 4.

Tip süperiletkenlerde alt kritik magnetik alan : II. l HTS I Ic J xx . b*. k. c a*.BAZI KISALTMALAR VE SEMBOLLER a.0) GL H Hc Hc1 Hc2 Hc3 h. c* : Örgü parametreleri : Ters örgü vektörleri : Angstrom (10-10 m) : Alternatif akım : Manyetik alan : Bardeen-Cooper-Schrifier : Isı sığası : Yoğunluk : Durumların yoğunluğu : Doğru akım : Enerji : Elektrik alan : Fermi Enerjisi : Four Point Probe (Dört nokta yöntemi) : Ters örgü vektörü : Gibbs serbest enerjisi : Ginzburg-Landau : Dış magnetik alan : I. b. Tip süperiletkenlerde üst kritik magnetik alan : Üçüncü kritik magnetik alan : Miller indisleri : Yüksek sıcaklık süperiletkenleri : Akım şiddeti : Kritik akım şiddeti : Akım yoğunluğu A° AC B BCS Cs d D(E) DC E r E EF FPP r G hkl gs(T. Tip süperiletkenlerde kritik magnetik alan : II.

b. γ δ Δ φ Φ0 κ λ μ μ0 Ω ρ xxi .Jc K L : Kritik akım yoğunluğu : Kelvin : İndüktans : Boltzman sabiti : Magnetizasyon : Demagnetizasyon faktörü : Momentum : Fonon momentumu : Direnç : Akım kaynağı ile tabaka arası mesafe : Nadir toprak elementleri (Lantanit) : Entropi : Scaning Electron Microscobe (Taramalı Elektron Mikroskobu) : Sıcaklık : Kritik Sıcaklık : Katkı miktarı : X-Ray Diffraction (X-Işınları Kırınımı) : İnce malzemelerde tabaka kalınlığı : Nabla operatörü : a. β. c kristal eksenleri arasındaki açılar : Oksijen eksikliği : Enerji aralığı : Potansiyel : Akı kuantumu : Ginzburg-Landau Parametresi : Nüfuz derinliği : Mikro (10-6) : Boş uzayın magnetik geçirgenlik katsayısı : Ohm (Direnç birimi) : Özdirenç kB M n p qp R r RE S SEM T Tc x XRD w r ∇ α.

ρs ζ χ ω ψ : Tabaka özdirenci : Eşuyum uzunluğu : Magnetik alınganlık : Açısal frekans : Düzen parametresi xxii .

1 Süperiletkenliğin Keşfi ve Tarihsel Gelişimi Düşük sıcaklık fiziğinin tarihi.1 1. 1908 yılında Hollandalı fizikçi Heike Kamerling Onnes’in kaynama sıcaklığı 4. Bu durum süperiletkenlik olarak adlandırılmıştır.2).1 Süperiletken olmayan bir metal için özdirenç (ρ) ile sıcaklık (T)’nin Değişimi.8 o C) olan helyumu sıvılaştırması ile başlamıştır.2 K (-268. Süperiletkenlik olgusu. . Aynı deney Cıva (Hg) örneği ile gerçekleştirildiğinde oldukça farklı bir sonuç elde edilmiştir. GİRİŞ 1. İlk olarak 1 K sıcaklığa kadar inilerek Platin’in (Pt) özdirenci ölçülmüştür ve özdirenci ile sıcaklık arasında şekil 1.2 K sıcaklıkta direncinin keskin bir şekilde sıfır değerine düştüğü gözlemlenmiştir (Şekil 1. Şekil 1. Yaklaşık 4. Heike Kamerling Onnes tarafından 1911 yılında metallerin çok düşük sıcaklıklarda elektriksel özellikleri araştırılırken keşfedilmiştir.1’deki gibi bir değişim tespit edilmiştir.

Malzemenin fiziksel görüntüsünün değişmemesine rağmen. Bu faz değişiminin gerçekleştiği sıcaklığa kritik sıcaklık denir ve Tc ile gösterilir. Soğutulma . normal metal durumundan süperiletken duruma geçişi. Genel olarak.2 Onnes’ın Hg örneği ile yapmış olduğu deneye ilişkin grafik (Ginzburg ve Andryushin 2004). bir faz değişimini gösterir. Her sıcaklık bir denge enerjisine sahiptir. Bu terim maddenin dengede olduğunu vurgular. Günümüzde duyarlılığı artırılmış modern araçlar ile saf bir malzeme için ΔT sıcaklık aralığının 10-3 K mertebesinde olduğu (Turton 2000) ve bir süperiletkenin özdirencinin sıfır kabul edilebilecek kadar küçük olan 10-24 Ωcm mertebesinde olduğu tespit edilmiştir (Müller ve Ustinov 1997). Bir metalin Tc’nin üzerindeki sıcaklık değerlerinde normal.2 Şekil 1. ne de normal durumdan süperiletken duruma geçiş esnasındaki ΔT sıcaklık aralığını ölçebilmiştir. Bu sıfır özdirenç veya sonsuz iletkenlik süperiletkenlik olarak bilinir. Tc’nin altındaki sıcaklık değerlerinde süperiletken durumları faz olarak bilinir. süperiletken durumda ne malzemenin özdirencini. bazı metallerin ve alaşımların en ilginç özelliklerinden biri elektriksel özdirençlerinin belirli bir sıcaklık değerinin altında tamamen kaybolmasıdır. Onnes.

Meissner ve R. Ochsenfeld tarafından süperiletken durum için mükemmel diyamagnetizmanın bulunması Süperiletkenliği açıklamaya çalışan ilk teori. R. Josephson tarafından. London Teorisi Süperiletkenliği kuantum teorisi ile açıklamaya çalışan Ginzburg-Landau Teorisi (Tinkham 1996) 17.3 sırasında. G.1 K kritik sıcaklığa sahip A15 süperiletkeni V3Si’nin keşfi J.2 K rekor kritik sıcaklığın elde edilmesi J. 2001) φ 0 = h / (2 e ) birimlerde kuantumlanmış akının . N. Bardeen. Cooper Çiftleri’nin ince yalıtkan bir oksit tabakasından tünellemesinin teorik olarak öngürülmesi Püskürtme (Sputtering) ile elde edilen Nb3Ge filmlerinde 23. Bu sıçrama faz geçişi olarak isimlendirilmektedir. Schrieffer tarafından ortaya atılan.1 Süperiletkenlik tarihindeki önemli gelişmeler (Wesche 1998). Süperiletkenlik alanında süperiletkenliğin keşfinden günümüze kadar olan önemli gelişmeler Tablo 1. deneysel olarak doğrulanması 1962 1974 1986 1987 1993 2001 B. süperiletkenliği açıklayan en kapsamlı teori “BCS Teorisi” Cooper Çiftleri’nin varlığına işaret eden. Tablo 1.1’de verilmiştir. Kammerlingh Onnes tarafından süperiletkenliğin keşfedilmesi W. A. D.2 K sıcaklığın altında Cıva (Hg) örneğinde H. Akimitsu ve arkadaşları tarafından kritik sıcaklığı sıcaklığı 40 K olan ve oksit bir bileşik olmayan Magnezyum Diboride (MgB2) keşfedildi (Akimitsu ve ark. L. 1908 1911 1933 1935 1950 1953 1957 1961 Helyum’un (He) sıvılaştırılması 4. sadece Tc değerinde denge enerjileri aynı olan farklı iki durum söz konusudur ve birinden diğerine bir sıçrama olmaktadır. Cooper ve J. Müller tarafından La-Ba-Cu-O sisteminde 30 K sıcaklıkta süperiletkenliğin keşfedilmesi 92 K’de süperiletken özellik gösteren YBa2Cu3O7-δ’nın keşfi 135 K kritik sıcaklığa sahip HgBa2Ca2Cu3O8+δ süperiletkeninin keşfi J. Bednorz ve K.

T > Tc durumunda süperiletken halka içindeki magnetik akının sabit kalabilmesi için T < Tc durumunda Faraday’ın İndüksiyon Kanunu’na göre bir akım indüklenir. Halka içindeki magnetik akının alabileceği değerler hakkında bazı deneyler çok önemli bir fiziksel durumu ortaya koymuştur.4 Ancak son zamanlarda yapılan çalışmalar daha önce süperiletken olmadığına inanılan pek çok elementin de süperiletkenlik özelliği gösterdiğini.1 Magnetik akı kuantumlanması Elektrik akımı. L/R (L: halkanın indüktansı. bir süperiletken halkada sonsuz sayılabilecek kadar uzun bir süre daimi kalabilir. Bu daimi akım. R: halkanın direnci) boyutunda zaman boyunca azalmasını gerekli kılar.2 Temel Deneysel Gerçekler 1.2. İçi boş süperiletken silindirin içinden geçen magnetik akı SI birim sisteminde φ0 = 2.07. Süperiletken bir halka T > Tc durumunda bir dış magnetik alanda iken T < Tc durumuna getirilir ve dış magnetik alan kaldırılırsa. . Ancak süperiletkenin direnci sıfır olduğu için akı sonsuz bir zamanda kaybolur. 1. süperiletkenlik akımı veya süperakım olarak adlandırılır. Bunun anlamı. süperiletken halka içindeki akının. magnetik akının süperiletken halkanın daimi akımı taşıdığı sürece sabit olarak kalacağıdır.10 −7 Tm 2 (Weber ) ’nin katları olan değerler alabilmektedir. süperiletken olanların ise yüksek basınç altında kritik sıcaklık değerlerinde artışların meydana geldiğini göstermiştir (Buzea ve Robbie 2005). Daha sonraları bu durum magnetik akı kuantumlanması olarak isimlendirilmiştir ve temel bir sabit olan φ 0 = h / (2 e ) (SI) ile ifade edilmiştir. Süperiletken halkanın sonlu bir direncinin olması.

Bir başka deyişle birinci süperiletken zayıf bağ yoluyla ikinci süperiletken içine girmiştir. Dolayısı ile her iki taraftaki süperiletkenlik elektronları aynı dalga fonksiyonu ile tanımlanır. ideal iletkenin yüzeyinde bir akım indükler.2. gerilimin DC bileşenine ilave olarak açısal frekansı ω olan bir AC bileşeni de görülür.1) dir. DC Josephson etkisi ve AC Josephson etkisi olmak üzere iki tip Josephson Etkisi vardır. Süperiletkenlik elektronlarının davranışı zayıf bağ boyunca. bir tünel eklemi veya bir ince filmin kesiti gibi iki süperiletken arasında zayıf bir bağlantının olduğu küçük bir yüzeyin olmasıdır. Zayıf bağ süperiletken olmayan kısımdır. zayıf bağdan bir dirençle karşılaşmaksızın geçer. Zayıf bağ.5 1. 1. Zayıf süperiletkenlik. Yani. Daha sonra dış magnetik alan uygulanırsa. iki süperiletkeni tek bir kuantum sistemi içinde birleştirmektedir. iki süperiletkenin zayıf bir bağ ile birleşmesini ifade etmektedir. Bu deneysel sonuç Josephson Radyasyonu olarak isimlendirilir.2. AC Josephson etkisinde. Bu yüzden malzemenin içindeki toplam magnetik alan sıfırdır. Bu durum Şekil 1. .3 Meissner – Ochsenfeld etkisi İdeal iletkenliği bozmayacak kadar zayıf bir dış magnetik alanda ideal iletkenin davranışı iki şekilde incelenir: İlk olarak ideal iletken kritik sıcaklığın altına kadar dış magnetik alanın olmadığı bir ortamda soğutulur. ideal iletkene nüfuz eden alan.3(a)’da gösterilmiştir. DC Josephson etkisinde yeterince küçük bir akım. Zayıf bağ boyunca eklemin bir ucundan diğer ucuna sonlu bir voltaj değerine kadar DC akımı artırılırsa. Lenz Kanunu’na göre uygulanan magnetik alanın tersi yönünde bir magnetik alan oluşturacak şekilde.2 Josephson etkisi Süperiletkenliğin kuantum doğasını açıklayan bir diğer olay zayıf süperiletkenlik veya Josephson Etkisi olarak isimlendirilen olaydır. hω = 2eV (1.

6 Eğer dış magnetik alan T > Tc durumunda malzemeye uygulanır ve daha sonra T < Tc durumuna getirilirse. Şekil 1. Süperiletken malzeme bir dış magnetik alan içinde iken T < Tc durumuna getirildiğinde veya T < Tc durumunda bir dış magnetik alana maruz bırakıldığında .3. T > Tc durumunda malzemenin özdirenci sonlu bir değerdedir.3(b)’de gösterilmiştir. Ochsenfeld süperiletken malzemenin içinde daima r B = 0 olduğunu ve bunun süperiletkenlik sıcaklığına soğutulma ile dış magnetik alan uygulama işlemlerinden bağımsız olduğunu gösterdiler. ideal iletken için elektrodinamik öngörüler tamamen farklı bir sonuç ortaya koyar. Bu durum Şekil 1. İdeal bir iletkenin magnetik durumu (a) Dış magnetik alan T < Tc iken uygulanmakta (b) Dış magnetik alan T > Tc iken uygulanmakta ve T < Tc durumuna getirilmektedir. Bu akıl yürütmeler ile ρ = 0 ile karakterize edilen malzemenin bir süperiletken değil ideal bir iletken olduğu söylenebilir. Malzeme Tc sıcaklık değerinin altına kadar soğutulursa magnetik alan malzemenin içinde kalır. Meissner ve R. Bu yüzden magnetik alan malzemenin içine nüfuz eder. Bu Meissner Etkisi olarak bilinmektedir. 1933 yılında W.

Bu durum.2) r r r r ( M : Magnetizasyon. Meissner etkisinin gözlemlendiği bir deney Şekil 1. Sıcaklık Tc değerine ulaştığı zaman r M χ (T ) = r = −1 (1. malzeme mıknatıslanır ve Tc değerinin r üstünde B = 0 ’dır.5’te gösterilmektedir. süperiletken materyalin T < Tc durumunda r r mükemmel bir diamagnetik davranış gösterdiğini ifade eder ( M ile H zıt yönlü). B : Magnetik indüksiyon ve H : Dış magnetik alan) Eğer H dış ( ) magnetik alanı küçük bir değere sahip ise.3) H r olarak tanımlanan Magnetik Alınganlık değerini elde edebilmek için B .4). Magnetizasyon ile ilgili denklemler göz önüne alınırsa. malzemenin iç kısımlarından dışarıya atılır. .4 Süperiletkenler T < Tc durumunda dış magnetik alanı dışlarlar.7 malzeme içindeki magnetik alan daima sıfır olmaktadır (Şekil 1. r r r B = μ0 H + M (1. Şekil 1.

5 Meissner etkisi ile havada asılı kalan daimi bir mıknatıs.6 Sıcaklığın.8 Şekil 1. ⎡ ⎛T H c (T ) = H c 0 ⎢1 − ⎜ ⎜ ⎢ ⎝ Tc ⎣ ⎞ ⎟ ⎟ ⎠ 2 ⎤ ⎥ ⎥ ⎦ (1. . kritik alanın asimptotik değeridir.6’da gösterilmiştir. kritik alan Hc’ye bağımlılığı. Bu alana kritik magnetik alan denir ve bu alan değerinin üzerindeki alanlarda süperiletkenlik kaybolur.4) denklemiyle ifade edilir. Burada T → 0 K ’e giderken Hc0. Sıcaklığın bir fonksiyonu olarak kritik alan. T < Tc durumunda herhangi bir sıcaklık değerinde Hc(T) ile gösterilen belirli bir minimum magnetik alan vardır. Magnetik alanın sıcaklığa bağlılığı Şekil 1. Şekil 1.

malzemede girdap durumu (vortex) oluşur ve Hc2’ye kadar süperiletkenlik özellikleri devam eder. bazı yüzey etkileri hariç her bakımdan normal bir iletkendir. süperiletken alaşımlar ve kimyasal bileşikler ise tip-II süperiletkenler grubuna girerler. Meissner-Ochsenfeld Etkisi sadece tip-I süperiletkenlerde Hc2’den yukarıda malzeme. gözlenmektedir. Şekil 1. 1. İki grup arasındaki temel farklılık. Şekil 1. Bu tür davranışı gösteren süperiletkenlere tip-I süperiletkenler denir. süperiletkenlik duruma geçişin bir faz geçişi olduğunu da göstermektedir. Şekil 1. Aynı zamanda bu.7’de bir dış magnetik alanda tip-I ve tip-II süperiletkenlerinin davranışı gösterilmektedir. Hc kritik alandan büyük değerlerde malzeme normal bir iletken ve mıknatıslanma ölçülemeyecek kadar küçüktür. Hc1 ile Hc2 arasındaki bölgede.9 r Eğer B = 0 olması malzemeye uygulanan işlemlerden bağımsız ise sıfır indüksiyon H < Hc’de süperiletkenlik durumun içsel bir davranışıdır. bir dış magnetik alana karşı davranışlarından kaynaklanmaktadır.3 Süperiletkenlerin Magnetik Özellikleri Magnetik özelliklerine göre süperiletkenler Tip-I süperiletkenler ve Tip-II süperiletkenler olmak üzere ikiye ayrılırlar. Hc kritik alanından daha aşağıdaki bir Hc1 kritik alanından itibaren magnetik akı malzeme içine nüfuz etmeye başlar. . Niobium. Meissner Etkisinin tam oluştuğu (ideal diamagnet) bir süperiletkende mıknatıslanmanın uygulanan magnetik alanla değişimini göstermektedir.7(b)’de tip-II grubuna dahil olan bir süperiletkendeki mıknatıslanma eğrisi verilmiştir. Belirli bir Hc için mıknatıslanma eğrisi altında kalan alan tip-I ve tip-II süperiletkenler için aynı olur. Tip-II süperiletkenler grubu Yüksek Sıcaklık Süperiletkenler olarak isimlendirilir ve kısaca HTS olarak ifade edilir.7(a). Tip-I süperiletkenler Niobium haricindeki bütün süperiletken elementleri içerir.

1 Tip-I süperiletkenler r Uzun ve silindir şeklindeki malzeme boylamasına bir H dış magnetik alanı içine r konulursa ve H artırılırsa. r r r B = H + μ0 M (1.3. r r Magnetizasyon eğrisi − μ 0 M (SI) ile H arasındaki grafik Şekil 1.7 Tip-I ve tip-II süperiletkenlerin dış magnetik alan içindeki mıknatıslanma eğrileri (Kittel 1996). B = B(H ) magnetizasyon eğrisi şekil r r 1.10 Şekil 1. H magnetik alanı Hc kritik değere ulaştığı zaman süperiletkenlik yok olur ve r magnetik alan süperiletken malzeme içine girer. malzemenin içinde indüksiyon değişimi gözlenmez r r ( B = 0 ). 1.5) r ilişkisi vardır ( M : Magnetizasyon = Birim hacimdeki magnetik moment). .8 (a)’da verilmiştir. Magnetik indüksiyon B ve magnetik alan H arasında.8 (b)’de verilmiştir.

rr ∇B = 0 (1. Maxwell denklemlerinden r r r ∂E ∇ x B = μ 0 J + μ 0ε 0 (SI) (1. Yani.8 (a) Bir süperiletkenin magnetizasyon eğrisi (b) H dış magnetik alana r karşı birim hacimdeki magnetik moment M . yüzeye çok yakın yerlerde elektrik r akımı taşır. Süperiletken yüzeyin belli bir noktasındaki alan H ise. b) Bir dış magnetik alandaki süperiletken. ρ= 0 ve r B=0 denklemlerine uyan tip-I süperiletkenlerin magnetik davranışlarından şu özellikler çıkarılabilir: a) Bir süperiletkenin dışındaki magnetik alan çizgileri daima süperiletkenin yüzeyine teğettir.6) r Yüzeye normal olan B ’nin bileşkesi yüzeyin her iki yanında da eşit değerde olmalıdır. süperiletkenin iç kısmında birim yüzeydeki akımın sıfır r olmasını ( J = 0 ) ve sadece yüzey akımının var olmasını mümkün kılar. Magnetik alan çizgilerinin elektrodinamiğinden hareketle r B ’nin çizgileri sürekli ve kapalıdır.7) ∂t r ve B = 0 şartı. Bu .11 r Şekil 1.

12 durumu açıklamak için Şekil 1. r r 1-2-3-4-1 hattı boyunca B’nin dolanımı ( ∫ Bdl ). r Şekil 1. Süperiletkenin iç kısmında r B = 0 olduğu için 3-4 bölgesinin katkısı da sıfırdır. Burada l12. r r r Bdl = Hl12 (1.9’da gösterilen 1-2-3-4-1 akış hattı göz önüne alınırsa. Sonuç olarak.9) ∫ dir.9) ve J yüzey . sayfa düzleminden içeriye doğru akan (Şekil 1. 2-3 ve 4-1 bölgelerinin katkısı sıfırdır.10) dir (I: 1-2-3-4-1 hattı tarafından sınırlandırılmış yüzey içinden geçen toplam r akım).8) dir. yüzeye paralel 1-2 arası kısımda r r r Bdl = Hl12 ∫ 2 1 (1.9 Bir dış magnetik alan içine yerleştirilmiş süperiletken için J yüzey yüzey akımı. Bu sonuç. 1 ve 2 noktaları arasında kalan bölgenin uzunluğudur. Öte yandan Maxwell denklemlerinden r r r ∂E ∫ Bdl = μ 0 I +μ 0ε 0 ∂t (1.

iç kısımdaki r toplam alanın sıfır olmasını sağlar ( B = 0 ). süperiletkenin yüzeyinde bir yüzey akımının olmasını gerekli kılar. küre veya diğer şekillerdeki süperiletkenler içinde durum aynıdır. Süperiletkenin yüzeyinde magnetik alan ve yüzey akımı arasındaki ilişki r r 1 ˆ J yüzey = [n x H μ0 ] (1. süperiletken içinde kendi magnetik alanını oluşturmasını gerekli kılar ki bu imkânsızdır (Müller ve Ustinov 1997). süperiletkenin iç kısmında dış magnetik alan doğrultusunda ama zıt yönde ve eşit büyüklükte bir magnetik alan yaratmak için gerekli olan değeri alır. c) Bir süperiletkene ait yüzey akımı.13 lineer yoğunluğu r r Hl12 = μ 0 J yüzey l12 olarak tanımlanan. Bu. Yüzey akımı dış magnetik alan kaldırıldıktan sonra kalması. 1. Diğer bir ifadeyle yüzey akımı.10) magnetik alan çizgileri daima süperiletkenin yüzeyine teğet olduğu için magnetik alan çizgileri kürenin ekvatorunda yüksek bir yoğunluğa sahiptir.2 Orta durum Uzun ve silindir şeklindeki tip-1 süperiletken malzeme magnetik alana maruz bırakıldığı zaman magnetik alan süperiletken yüzeyine paralel olur ve süperiletkenlik.11) ˆ şeklinde ifade edilebilir ( n : yüzeyin normali boyunca olan birim vektör). Bundan dolayı kürenin ekvatorunda magnetik alanın lokal bir artışı . Eğer aynı malzeme magnetik alana çapraz bir şekilde yerleştirilirse süperiletkenliği yok etmek çok zor olur. magnetik alan kritik Hc değerine ulaştığı zaman yok olur. r r Böylece J yüzey y yüzey akımı bir süperiletkenin yüzeyinde H magnetik alanı tarafından tamamen tanımlanır. Örnek olarak küre şeklindeki bir süperiletkenin bir dış magnetik alandaki davranışını düşünecek olursak (Şekil 1. sadece süperiletken bir dış magnetik alana konulduğu zaman var olabilir. Aynı şekilde elipsoit.3.

2. ekvatordaki magnetik alandan daha düşüktür. Süperiletken cismin orta duruma geçmeden önceki durumu göz önüne alındığında. r Ekvatoral kritik alan. küre içinde süperiletken bölge ile normal bölgenin birbirini izleyerek bir arada bulunması şekliyle çözüme kavuşturulur ki bu durum. Hc değerine ulaştığında dış magnetik alan ( H ). Bu bağımlılık aşağıdaki denklem ile verilir.12) .10 Bir solenoidin homojen magnetik alanındaki süperiletken küre. 1Solenoidin sarımı. Öte yandan süperiletken kürenin ekvatorunda magnetik alan değeri kritik alan (Hc) değerine ulaşmış olduğu için tüm kürenin süperiletken olması da mümkün değildir. H ile r r orantılıdır.14 söz konusudur. bir taraftan H m > H ’dır ve diğer taraftan H m . orta durum olarak isimlendirilir. H m ile H arasındaki orantı katsayısı tam olarak cismin şekline bağlıdır. Küreden uzaklaştıkça düzenli dış r magnetik alan H . r r H Hm = 1− n (1. Şekil 1. r yüzeyindeki maksimum alan (ekvator bölgesinde) H m ve cisimden uzaklaşıldığı zaman r r r r r dış magnetik alan H ise. Bu çelişki. Hc’nin altında olduğu için tüm küre normal duruma geri dönmez. Aynı zamanda alan kutuplarda sıfırdır.Süperiletken küre.

magnetik alan çizgileri diskin dışından gitmek zorundadır ve yoğunlukları diskin hemen kenarlarında fazladır. Diskin çapı mesafesinde alan çizgilerinin yoğunluğu en büyüktür. Dik bir magnetik alan içinde ince bir disk düşünülürse. Orta durum içindeki ince bir tabaka Şekil 1.11’de gösterilmiştir. Şekil 1. Örnek Geometrisi Alana paralel silindir Alana çapraz silindir Küre Alana dik ince plaka n 0 1/2 1/3 1 r Dik bir magnetik alan içindeki ince bir tabaka. Sonsuz çapa sahip bir disk için orta duruma geçiş r sonsuz küçük bir H alanı içinde olur. .15 Çeşitli geometriler için n değerleri Tablo 1. sonsuz küçük bir H magnetik alandan başlayarak orta durum özelliği gösterir.11 Dik bir alan içinde ince süperiletken bir plakanın orta durumu.2 Çeşitli geometriler için n demagnetizasyon faktörü. ds: süperiletken bölgenin genişliği dn: normal bölgenin genişliği. Tablo 1.2’de verilmiştir.

Burada iki tip akım ile karşılaşılır. Birincisi malzemenin yüzeyinde dolanan ve Meissner Etkisine neden olan Eddy Akımı’dır. Magnetik alana dik bir kesit içinde orta durumun dağılımı çok düzensiz olabilir. Bir devrede süperiletken malzemenin içinden geçen akım olarak ifade edilebilir (Ginzburg ve Andryushin 2004). Bir dış magnetik akının olmadığı durumda bir süperiletken tarafından iletilen akım kendi magnetik alanını yaratır ve bu magnetik alan süperiletkenlerde süperiletkenliği yok edici etkileri gösterir. A/m2) olarak bilinir ve bir süperiletkenin birim kesitinden geçen akım olarak tanımlanır. İkincisi iletim akımıdır ve dış magnetik alandan bağımsızdır.11). Şekil 1. . Taralı bölgeler süperiletkendir. Bu duruma ilişkin bir örnek Şekil 1. Süperiletkenliğin oluşumuna engel teşkil eden bir diğer parametre de kritik akımdır. Malzemenin boyutlarına bağlı olan kritik akım değeri kritik akım yoğunluğu (Jc.12 Bir küre içinde süperiletken ve normal bölgeler.12’de gösterilmektedir.16 Orta durumda termodinamik denge için şartlar düşünülecek olursa. Dolayısıyla taşınan akımın da bir kritik değeri olmalıdır. Bu yüzden Hc alanını aynı tutmak için bu bölgeler boyutlarını belirli bir dn boyutunda düzenlerler (Şekil 1. Bu akım bir dış magnetik alan varsa oluşur ve dış magnetik alanı malzemenin içine sokmaz. Normal bölgelerdeki alan daima Hc kritik alanına eşittir.

r H < Hc1 olduğu sürece örneğin iç kısmındaki ortalama alan B = 0 ’dır.17 1. Tip-II süperiletkenler için normal ve süperiletken bölgeler arasında yer alan ara yüzeyin enerjisi sıfırdan küçüktür. bu malzemelerin teorisini ve magnetik özelliklerini Ginzburg-Landau Teorisi’ni esas alarak açıklamaya çalışmıştır. . Belli bir alan değerinde (H = Hc2). Ancak r Hc1 < H < Hc2 durumunda durmadan artan bir B alanı süperiletkene nüfuz eder.3. Bu durum. Bu alan r daima dış magnetik alan H ’ın değerinin altındadır ve malzemenin süperiletkenliğini r yok etmez. malzemenin iç kısmındaki B ortalama r alanı H dış magnetik alan değerine eşit hale gelir ve süperiletkenlik kaybolur (Müller ve Ustinov 1997). bu tip malzemeler için enerjik olarak uygun olan belli şartlar altında. Abrikosov. Tip-II süperiletkenler Tip-II süperiletken terimi ilk kez 1957 yılında Abrikosov tarafından kullanılmıştır. Tip-II süperiletkenlerin girdap durumunu teorik olarak öngörmüştür. süperiletkenin bir dış magnetik alana maruz kalması durumunda birbirini izleyen normal ve süperiletken bölgeler içinde alt bölümlere ayrıldığına işaret eder.3. Uzun silindir şeklindeki tip-II süperiletkenin bir dış magnetik alana paralel yerleştirilmesi sonucu ortaya çıkan magnetizasyon eğirisi Şekil 1.13’te gösterilmiştir.

dış magnetik alan ile eş zamanlı oluşturulan magnetik alan yönünde ve normal çekirdeğe paraleldir. . nüfuz derinliği ~λ yarıçaplı olan bir alan içinde dolaşır. (a) Dış magnetik alan indüksiyonu (b) Dış r M birim hacimdeki Hc1 değerinin üzerinde tip-II süperiletkenler Meissner-Ochsenfeld etkisi göstermezler. girdaplar kendilerini birbirlerinden ~λ mesafede olacak şekilde düzgün üçgensel bir yapı formunda düzenlerler (Şekil 1. sıfırdır (Süperiletkenlik elektronlarının etkin dalga fonksiyonu ψ ile gösterilir ve düzen parametresi olarak isimlendirilir). Her girdap bir magnetik akı kuantumu taşır.14).13 Tip-II süperiletkenlerin magnetizasyon eğrileri. Silindirin yarıçapı. eşuyum uzunluğu (coherence length) (ξ) mertebesindedir.18 Şekil. Girdapların bir süperiletkenin iç kısmına doğru girmesi termodinamiksel olarak H > Hc1’de mümkün olur.1. Magnetik alan bu malzemelerin içine çok özel bir yoldan (Kuantize olmuş girdaplardan) nüfuz eder. Girdap akımı. Her girdap. Normal çekirdek çevresinde dolanan süperakımların yönü. Silindirin içinde düzen parametresi ψ. Çünkü tip-II süperiletkenler için λ >> ξ (Müller ve Ustinov 1997). ekseni dış magnetik alana paralel olan uzun ince bir silindire benzeyen normal bir çekirdeğe (kor) sahiptir. Süperiletkenin iç kısmında. r r H ’ın bir fonksiyonu olarak B magnetik r magnetik alan H ’ın bir fonksiyonu olarak magnetik moment.

Tip-II süperiletkenlerde karışık durumun varlığı deneylerle doğrulanmıştır.14 Bir tip-II süperiletkenin karışık durumu. Çünkü malzemenin iç kısmına magnetik alanın kısmen nüfuzu olarak karakterize edilir.3. Tip-II süperiletkenlerin girdap durumu. Girdap korları (renkli daireler) süperiletken değildir. 1. Süperiletken girdaplar düzgün üçgensel bir örgü şeklindedir. Bunun anlamı girdapların normal korları bir diğeri ile temas eder ve düzen parametresi ψ. Sonuçta H = Hc2 olduğu zaman girdap örgüsü çok yoğun olur ve komşu girdaplar arasındaki mesafe ξ’nın boyutunda olur. Eşuyum uzunluğu (Coherence Length) Bir süperiletkenin temiz ve düz yüzeyi ince bir film olarak normal bir metal ile kaplanırsa. süperiletkenin bütün hacminde sıfırın üzerinde olur. İlk olarak Hc1’de düzenlenirken girdap örgüsü çok yüksek alanlara direnir. Yüzeydeki .19 Şekil 1. süperiletkenin yüzeyi yakınlarındaki elektron yoğunluğu azalır. örgü periyodu durmadan azalır ve girdapların yoğunluğu artar. eşuyum uzunluğu ve nüfuz derinliği parametreleri ile açıklanır.1.3. Süperiletkenin bu durumu karışık durum olarak ifade edilir. Diğer bir deyişle bir ikinci derece faz geçişi meydana gelir. Dış magnetik alan artarsa. Orta durum Hc1’den Hc2’ye kadar olan kısımda gözlemlenir.

gerçek kabul edilebilir.15) elde edilir.13) aşağıdaki şekilde basitleştirilerek bir boyutta yazılabilir.14) Yüzeyde.16) Denklem 1. süperiletkenin içinde. Birinci Ginzburg-Landau denklemi CGS birim sisteminde yazılacak olursa. Düzen parametresini uyum içinde tutan karakteristik bir uzunluk vardır. Bu durumda denklem 1. düzen parametresi ψ’nin oluşması esnasında değişikliğe yol açan karakteristik bir parametre olan ξ. eşuyum uzunluğu olarak isimlendirilir (Müller ve Ustinov 1997). ⎛ 2π ξ ⎜ i∇ + ⎜ Φ0 ⎝ 2 2 ⎞ ⎟ ψ −ψ + ψ ψ ⎟ ⎠ 2 =0 (1. d 2ψ −ψ + ψ 3 = 0 2 dx ξ2 (1. x ekseni süperiletkenin yüzeyine dik alınırsa (yüzeyde x = 0) ψ.14’te yerine yazılırsa ve sadece ε(x)’de bulunan lineer terimler tutulursa d 2ε ( x) − 2ε ( x) = 0 dx 2 ξ2 (1. ψ’nin büyüklüğünün 1’den çok farklı olmadığı çok ince normal bir tabaka olduğu kabul edilirse.16’da. derin kısımlardaki denge değerinden biraz farklı olacaktır. sadece x ekseni boyunca değişecektir (ψ = ψ(x)).13) Burada Ψ. ψ = 1 – ε(x).15’in çözümü ε = ε ( 0) e − olur.20 düzen parametresi ψ. x → ∞ giderken düzen parametresi ψ → 1 ’e gider ve ε (∞) = 0 olur. . 2x / ξ (1. Çünkü sadece süperiletken ile ilişkilendirildi. ε(x) << 1 Bu değerleri denklem 1. Bundan dolayı birinci GL denklemi (Denklem 1.

Bu akım yüzey tabakasına çok yakın akar. Yüzeyden itibaren derinlik arttıkça .2. Derinlikle ilişki genellikle λL ile gösterilir ve London Nüfuz Derinliği olarak isimlendirilir.15 Magnetik alan ve akım yoğunluğunun derinlikle değişimi. Burada akım yoğunluğu yüzey sınırından süperiletkenin içine kadar olan mesafeye bağlıdır. Şekil 1.3.3. Bu iki nicelik (akım yoğunluğu ve magnetik alan) derinlikle kademeli olarak azalır. Nüfuz derinliği (Penetration Depth) Bir kıyı boyunca süperiletkenlik akımı magnetik alanı perdeler ve malzemeden içeri girmesine izin vermez. Eğer tabakanın kalınlığı azaltılırsa akım yoğunluğu artar ve sonuçta malzeme bozulur.15 dış magnetik alan şiddetinin davranışını göstermektedir. Şekil 1. Fakat perdeleme akımı belli bir kalınlığa dağılırsa magnetik alan aynı mesafedeki süperiletkenin içine nüfuz eder ve kademeli olarak azalır. Şekil 1.15’te magnetik alan (sağ tarafta yer alan oklar) ile süperiletken (sol tarafta yer alan yeşil bölge) arasındaki sınırda içi noktalı daireler sayfa düzleminden yukarıya doğru akmakta olan yüzey akımını göstermektedir.21 1.

Çekirdeğin boyutu ~ξ’dır. Hc2’nin hemen altına düştüğü anda süperiletken özellik gösteren çekirdekler süperiletken cismin bütün hacminde görülür ve sıkı paketli girdap örgüsü şekillenir. Malzeme. H . Kırmızıçizgi süperiletkenin yüzey sınırından süperiletkenin iç kısımlarına ilerledikçe akım yoğunluğunun mesafe ile bağımlılığını göstermektedir (Ginzburg ve Andryushin 2004).22 alan üstel olarak azalmaktadır. (b) Yarı boş bir süperiletken için bir çekirdeğin dalga fonksiyonu.3. 1. Yüzey süperiletkenliği ve üçüncü kritik alan r Bir H dış magnetik alanın H > Hc2’den itibaren azalmaya başladığı esnada bu alan r içinde bulunan bir tip-II süperiletken düşünülecek olursa.16 (a) Sonlu bir süperiletkende. . süperiletken durumdaki bir çekirdeğin dalga fonksiyonu.4. küçüktür (ψ << 1). normal (H > Hc2) durumundan karışık duruma (H ≤ Hc2) geçerken olduğu gibi ikinci derece bir faz geçişi meydana gelir. Şekil 1. Bu alanda düzen parametresi ψ. Alan şiddetinin 1/e’sine düştüğü mesafe nüfuz derinliği olarak tanımlanır.

23

Süperiletkenliğin çekirdeği, iki komşu girdabın normal çekirdekleri arasındaki bölgedir. Bu bölgenin kalınlığı 2ξ(T) mertebesindedir. Çünkü eğer girdap örgüsünün sıkı paketli olduğu ve normal çekirdeğin yarıçapının ξ olduğu kabul edilirse, çekirdek merkezleri arasındaki mesafe 2ξ olur. Girdap merkezlerini birleştiren hat boyunca olan koordinatta düzen parametresine bağımlılık Şekil 1.16 (a)’da tasvir edilmiştir. Bu kesitteki çekirdeğin kubbe biçiminde bir eğrisi vardır. Bu, Hc2 kritik sıcaklığında bulk (hacim) tip-II süperiletkende süperiletkenliğin nasıl göründüğünü ifade eder. r z-eksenine paralel bir H dış magnetik alanda yarı-sonsuz bir süperiletkenlik uzayında boş kısım (x > 0) işgal edilmiş olsun. Süperiletkenin yüzeyi x = 0 düzlemi ile çakıştığı için yüzeyde şekillenmiş bir süperiletkenlik çekirdeğinin ξ(T) etkin genişliğine sahip olması beklenilir. Çünkü yüzeyde, dψ/dx = 0’dır. Böyle bir yüzey çekirdeği Şekil 1.16 (b)’de gösterilmektedir. Ayrıca, böyle bir çekirdeğin oluşumu için gerekli kritik alanın, bulk süperiletkenliğinin çekirdeklerinin oluşumu için gerekli olan kritik alandan daha büyük olması beklenilir. Yüzey süperiletkenliği düşünüldüğünde en anlamlı referans bir ince filmin kritik alanı ifadesidir.
H c|| = 2 6 Hc

λ
d

(1.17)

Denklem 1.17’de d, ince filmin kalınlığı; λ, nüfuz derinliği; Hc kritik alan ve H c|| ince filmin kritik alanını ifade etmektedir. Film kalınlığının azalması kritik alanın yükselmesine neden olmaktadır. Bu yüzden yüzey süperiletkenliğinin çekirdeklerini oluşturacak kritik alan, bulk süperiletkenlerin kritik alanının yaklaşık iki katı olmalıdır. Bu yeni kritik alan üçüncü bir kritik alan olarak tanımlanır ve Hc3 ile gösterilir. Hesaplamalar; Hc3 = 1.69Hc2 olduğunu göstermiştir. Bu sonuçtan hareketle, dış magnetik alan azalır ve değeri Hc3’e ulaşırsa ince bir süperiletken tabaka süperiletkenin yüzeyinde görülür. Bu tabakanın kalınlığı, ξ(T)

24

mertebesindedir. Bulk süperiletken normal olarak kalır ve magnetik alan dış magnetik alana eşittir. Yüzeydeki süperiletkenlik tabakasında magnetik alan, paralel magnetik alandaki ince bir filmde olduğu gibi biraz zayıflamıştır. İnce film ile bu benzerlik, süperiletkenlik tabakasının iç ve dış kısmı boyunca zıt yönlerde dolanan perdeleme akımlarının varlığını işaret eder (Müller ve Ustinov 1997).

1.4

Süperiletkenlik Teorileri

1.4.1 London Teorisi

1935 yılında Fritz ve Heinz London, Meissner etkisini açıklayabilmek için iki-sıvı modeli olarak isimlendirilen bir model kullanarak bilinen elektrodinamik denklemlerde değişiklik yapmışlardır. Bir materyal içindeki toplam elektron yoğunluğu n, bunun ns ile ifade edilen bir kısmının anormal davranışlarda bulunduğu kabul edilmiş ve bu elektronlara süperiletkenlik elektronları denilmiştir. Bu elektronlar safsızlıklardan ve fononlardan saçılmadıkları için dirence katkısı olmamaktadır ve bir elektrik alan tarafından serbestçe hızlandırılabilmektedir. Hızları Vs ile gösterilirse hareket

denklemleri aşağıdaki şekilde yazılabilir.
m r ∂Vs = eE ∂t

(1.18)

Süperiletkenlik akım yoğunluğu r J = n s eVs şeklinde tanımlanırsa; r v v ∂Vs ∂J ∂J n s e 2 E = ns e ⇒ = ∂t ∂t ∂t m olur.

(1.19)

(1.20)

r r r ∂H ∇ x E = −μ 0 ∂t

(1.21)

25

r Maxwell Denkleminde (Denklem 1.21) B magnetik indüksiyonu, yerel r r r mikroskobik alan H ile yer değiştirmiştir ( B , mikroskobik μ 0 H ’ın ortalamasıdır). r r m ∂J (1.22) E= n s e 2 ∂t r r r ⎛ m ∂J ⎞ ∂H ⎟ ∇ x⎜ (1.23) ⎜ n e 2 ∂t ⎟ + μ 0 ∂t = 0 ⎠ ⎝ s
ns e 2 ile çarparsak; Eşitlikte her iki tarafı m r r r ⎛ ∂J ⎞ μ 0 n s e 2 ∂H ∇ x⎜ ⎟ + =0 ⎜ ∂t ⎟ ∂t m ⎝ ⎠
∂ ⎛ r r μ0 n se2 r ⎞ ⎜ ∇x J + H⎟ = 0 ⎟ ∂t ⎜ m ⎠ ⎝

(1.24)

(1.25)

r ∂H olur. F. ve H. London, Ohm Kanununu ve sonsuz iletkenlik ile denklem 1.25’in =0 ∂t ile sonuçlanacağını bildirdiler. Deneysel kanıtların aksine sonsuz iletkenlik ancak magnetik alan değişmediğinde olmaktaydı. Bu yüzden denklem 1.25’in integralini alarak aşağıdaki özel çözümü elde ettiler.
r r μ n e2 r ∇ x J + 0 s H = sabit m

(1.26)

Bu London Denklemi bir süperiletkenin elektrodinamiğini tanımlamaktadır. Meissner etkisini açıklamak için Maxwell Denkleminden yararlanılmıştır. Nüfuz r derinliği λL olarak tanımlandığında süperakım yoğunluğu J s ve vektör potansiyeli A arasındaki ilişki r r r J =∇xH Eşitliğin her iki tarafının rotasyoneli alınırsa; r s r r r ∇ x J =∇ x∇ x H
r r r μ 0 ns e 2 r ∇ x∇ x H + H =0 m

(1.27)

(1.28) (1.29)

26

Bu denklem süperiletkenin iç kısmında yerel alanı hesaplamayı mümkün kılmaktadır ve London Denkleminin bir başka ifade şeklidir. Meissner etkisini açıklayabilmek için aşağıdaki basit örnek kullanılmıştır. Bir boyutlu problem için denklem 1.29 yazılırsa;

d 2H H = 2 dx 2 λ

(1.30) (1.31)

λ2 =

m μ 0 ns e 2

x > 0 bölgesinde sonsuz ve tekdüze bir süperiletken düşünülürse ve yüzeye paralel
bir H magnetik alan uygulanırsa süperiletkenin iç kısmındaki alan bu denklemden çözülür. r r ⎛ −λx ⎞ ⎜ ⎟ B = He ⎝ ⎠ (1.32)

Süperiletkenin iç kısmında alan ortadan kaybolur. λL London nüfuz derinliği, süperiletken içine nüfuz eden magnetik alanın bir ölçüsüdür. Bulk materyalin içinde sıfır alan oluşabilmesi için yüzeye çok yakın bir tabakada süperiletkenlik akımının akması gerekir ve süperiletkenin içinde uygulanacak magnetik alanı yok edecek büyüklükte ters yönde bir alan yaratması gerekir. Böylece denklem 1.29 ile Meissner etkisi tanımlanmış olur (Soltan 2005).

1.4.2 Ginzburg-Landau Teorisi

London Teorisi kuantum etkisini dikkate almamıştır. Süperiletkenliği kuantum teorisi ile açıklamaya çalışan ilk teori Ginzburg-Landau (GL) teorisidir London teorisi süperiletkenlik elektronları ns’in değişen durumlarına uygulanamamaktadır. Uygulanan alan veya akım ile ns arasında bir ilişki yoktur. Bu yüzden ns’i dış parametrelerle ilişkilendirecek daha genel bir ifade gerekmektedir. Bu, bir düzen parametresiyle ilişkiyi ortaya koyan, ikinci derece faz geçişinin genel (Landau) teorisini kullanan GL Teorisi yaklaşımıdır.

c) Süperiletkenlik durumunda ψ ≠ 0 ve normal durumda ψ = 0 ’dır.34’te.27 Ginzburg-Landau Serbest Enerjisi Bu tanım. serbest enerjide α ve β olarak belirtilen iki parametre kullanılmıştır. h. Ayrıca Ginzburg ve Landau. bilindik ikinci derece faz geçişinde London’un düşüncesinin ifade şeklidir.35) Burada s ve n. sezgisel olarak bir süperiletkende. (1. Bu fonksiyon kompleks sayılar içermektedir ve. Eğer düzen parametresi uzayda değişmiyorsa minimize edilerek London denklemlerine ve London serbest enerjisine dönüşebilir.34’teki dördüncü terim. faz ϕ (r ) . Eğer magnetik alan yoksa ve düzen parametresi faza sahip değilse bilinen Landau Denklemi elde edilir. sırasıyla süperiletkenlik ve normal durumları göstermektedir. süperiletkenlik elektronları yoğunluğu ns ile süperiletkenlik elektronu olmayan elektronların yoğunluğunun n-ns olması fikrine dayanmaktadır. T )d 3 r V (1. Denklem 1. Ginzburg ve Landau süperiletkenlik elektronlarını tanımlamak için bir çeşit dalga fonksiyonu kullanmışlardır.34) Fs (T ) = ∫ Fs (r . Bu yüzden GL serbest enerjisi. Fs (r . uzayda enerjinin ψ’nin değişimiyle . Planck sabiti ve V ise malzemenin hacmidir.33) a) Bir r noktasındaki ns süperiletkenlik elektronları sayısı ψ *ψ şeklinde ifade edilmektedir. Tc değerinin altında materyalin bir ucundan diğerine doğru akan süperakımla ilişkilidir. T ) + α ψ (r ) 2 β 2 ψ (r ) + 4 r 1 − ih∇ − 2eA ψ 2m ( ) 2 + μ0 H 2 2 (1. Denklem 1. Helmholtz fonksiyonunun aşağıdaki şeklini kullanmışlardır. Bu eşitlik düzen parametresi olarak isimlendirilmiştir. ψ (r ) = ψ (r ) e iϕ (r ) şeklinde verilir. b) Kuantum mekaniğindeki gibi. T ) = Fn (r .

c. İlki düzen parametresi ψ(r)’yi verir. bir r noktasında vektör potansiyelini ve H da aynı noktadaki r r r mikroskobik alanı gösterir. ise süperiletken materyal tip-II süperiletkenler grubundadır. • κ< • κ> 1 2 1 2 ise süperiletken materyal tip-I süperiletkenler grubundadır. Elektro-magnetizmadan bilindiği üzere μ 0 H = ∇ x A ’dır.38) Bu iki denklem birleşiktir ve bu yüzden aynı anda çözümlenmelidir. İki defa minimize işleminden sonra elde edilen denklemler GL denklemleri olarak isimlendirilir. Landau teorisinde α = α (T − Tc ) β ise T’den bağımsız pozitif bir sabittir.36) r Düzen parametresi ψ(r) ve vektör potansiyeli A(r ) ’nin tanımlanması için r Helmholtz serbest enerjisi ψ(r) ve A ile ilgili olarak minimize edilir. sadece GL denkleminde görülen bir parametredir. Ginzburg-Landau Denklemleri (1. malzemenin enerji yoğunluğunun toplam hacim üzerinden integralidir. Helmholtz enerjisi. İki farklı durumu ayırt eden κ değeridir. Ginzburg-Landau Parametresi: Karakteristik uzunluklar λ ve ξ’nin oranları sıcaklıktan bağımsız olan GL parametresi olarak isimlendirilir ve κ ile gösterilir. . κ= λ ξ κ.37) [( ) ] (1. İkincisi süperiletken içinde akan süperakımı tanımlamayı mümkün kılar. Eğer doğru bir kuantum mekaniksel dalga fonksiyonu r r tanımlanırsa. r2 v 1 ih∇ − 2eA ψ = 0 2m r r r r r e J = ∇ x H = ψ ih∇ − 2eA ψ + c. A(r ) .28 ilişkilendirilmiş halidir. m 2 αψ + β ψ + ( ) (1.

Bu etki izotop etkisi olarak bilinir. Tinkham 1996. Soltan 2005. Poole. Turton 2000. Bilgeç 2004.3 Bardeen-Cooper-Schrieffer (BCS) Teorisi 1957’de Bardeen. Prochnow 1989. Cooper ve Schrieffer süperiletkenliğin pek çok özelliğini nicel olarak açıklayabilen ve en geniş ölçüde kabul gören mikroskobik bir teori öngördüler. Waldram 1996. Kritik sıcaklıkta ortaya çıkan ikinci mertebe faz geçişini 2. BCS teorisinden önce 1950 yılında. Fossheim ve Sudbo 2004. . Wesche 1998). kurşun ve civa süperiletkenlerinin farklı izotopları çalışıldığında. kritik sıcaklığın ortalama atomik kütle ile değiştiği gözlendi (Bilgeç 2004. bağlı durumdaki elektronların zayıf bir çekicilikle bağlanabileceği fikrine dayanmaktadır (Popić 1998. 2000). 1. Teori.4. Meissner etkisini ( B = 0 ) r 4. Popić 1998. Fonon sadece çok kısa bir süre var olmaktadır ve yalnızca fononu soğurmaya hazır ikinci bir elektronun varlığı ile yayılabilir. Kritik sıcaklığın izotop kütlesine bağlılığını. Bardeen teorik olarak elektronların fonon aracılığı ile etkileşebileceğini bulmuşlardır. 1⎞ ⎛ Tc ∝ M −α ⎜ ∝~ ⎟ 2⎠ ⎝ Bardeen. Poole 2000. Müller ve Ustinov 1997. Elektron fonon etkileşimi şematik olarak Şekil 1. Sınırsız iletkenlik etkilerini ( E = 0 ) 5. Birbirinden bağımsız olarak H. baz alarak bir teori geliştirmişlerdir (Bilgeç 2004). Cooper ve Scrieffer. Fröhlich ve J. T = 0 K civarında e (−T0 / T ) olarak değişen ve enerji aralığının bir kanıtı olan elektronik spesifik ısıyı r 3. Bu işlemde iki elektron bir fononu takas etmektedirler. Tinkham 1996). Bu etkileşim şu şekilde açıklanabilir.17’de gösterilmektedir. Bu etki Tc ile fonon frekansı arasındaki ilişkiyi gösterme açısından oldukça önemlidir. Bu teori BCS teorisi olarak isimlendirilmiştir (Ashcroft ve Mermin 1976.29 1.

p 2 iki elektronun sanal fononu takas etmeden önceki r ve takas ettikten sonraki momentumlarını göstermektedir.39) (1.18’da gösterilmektedir. Bu zıt spin ve momentuma sahip elektron çiftine Cooper Çifti denir.30 Şekil 1. . Bu çekici etkileşmeden dolayı. Bu elektron çifti şematik olarak Şekil 1. fononun momentumunu göstermektedir. Bununla birlikte fononun var olduğu çok kısa süre içinde sistemin enerjisi ilk durumdan farklı olabilir. Ayrıca enerji de korunur.17’de p1 . Bu zaman ve enerji arasındaki belirsizlik prensibinin ( ΔEΔt ≥ h ) bir sonucudur.17 İki elektronun bir fonon takas etmesi yoluyla etkileşimi r r' r r Şekil 1. Kısa etkileşim süreleri büyük enerji belirsizlikleri ile bağlıdır. Momentumun korunumundan. p 2 ve p1' . elektronlar zıt momentumlara ve spinlere sahiptir.41) dir. q p . İlk elektron tarafından üretilen pozitif yüklerin konsantrasyonu ikinci elektronun potansiyel enerjisinin azalmasına yol açar.40) (1. Eğer ilk ve orta durumlar arasındaki enerji farklılığı hν p ’den daha küçük ise elektron-fonon etkileşmesi çekicidir. Planck sabiti ve νp fonon frekansıdır. r r r r' p1 + p 2 = p1' + p 2 denklemi yazılabilir. Bu diğer elektron tarafından örgünün polarizasyonu olarak algılanabilir. Burada r r p1 = p1' + q p r' r r p2 = p2 + q p (1. Burada h .

o civardan geçen başka bir elektron (Cooper çiftinin ikinci elektronu) bozulmaya uğramış pozitif yüklü bölgeye doğru çekilir. Burada net etki.19’da elektronun pozitif örgü iyonları arasındaki hareketinden bir an gösterilmektedir. Burada kristal örgü. Elektronların benzer yüke sahip olmalarından dolayı birbirlerini itmeleri gerektiğinden bu anlayış ilk bakışta ters gelebilir. Şekil 1. Bu. iki elektron arasında net bir çekici etkileşme elde edilmesine neden olabilmektedir. iki elektron arasındaki çekici bir elektron-örgü-elektron etkileşmesidir. Ancak bir örgü noktası civarından geçen elektronun anlık olarak neden olduğu örgü bozuklukları. Eğer iki elektronu birlikte tutabilmek için gereken enerji onları ayırmaya çalışan örgünün termal titreşiminden daha fazla ise çifti meydana getiren elektronlar bağlı kalacaktır (Okumuş 2004). Bu da o bölgedeki pozitif yük yoğunluğunun az miktarda artması sonucunu doğurur. Çekici etkileşme oluştuğunda iki elektron Fermi yüzeyi yakınından Fermi yüzeyinin hemen üst kısmına saçılırlar. o civardaki iyonların elektrona doğru hareketine neden olur. Pozitif iyon denge konumuna dönme şansını elde etmeden. Bu.31 Şekil 1. enerji olarak iki elektronun bir çift formunda olmasını gerekli kılar. Daha genel olarak Cooper çiftlerini oluşturan neden. çekici kuvvetin oluşması için aracı görevini yapmaktadır (Doğan 2000). pozitif iyon aracılığı ile iki elektron arasında çekici bir kuvvetin ortaya çıkmasıdır. .18 Cooper çiftinin şematik gösterimi (Okumuş 2004).

bozulmasından doğan çekici Elektron-fonon etkileşimi 1 µm üzerindeki mesafenin üzerinde etkindir. Bu kritik akım yoğunluğunun varlığına karşılık gelir. Okumuş 2004). tek elektronlar için durumların yoğunluğunda birkaç meV’lik bir enerji boşluğuna neden olur. İşgal edilen bir durumun olasılığı aynı kuantum durumuna yerleşen parçacıkların sayısıyla artar. Bu yüzden. Bu bir Cooper çiftinin uzaysal genişlemesi ξCo olarak düşünülebilir. Cooper çiftinde r r p1 = − p 2 r r s1 = s 2 Bir süperiletkende akımın akmadığı durumda bir Cooper çifti sisteminin momentumu ve spini sıfırdır. Elektrik alandan ileri gelen enerji Cooper çiftinin bağlanma enerjisini aşar aşmaz direnç oluşur.20 süperiletken durumda Fermi enerjisi yakınlarında tek elektronlar için durumların yoğunluğunu göstermektedir.32 Şekil 1. Şekil 1. Tipik olarak ξCo3 hacminde 107 Cooper çifti bulunur. Çünkü spini sıfır olduğu için hem Pauli Dışarlama İlkesi’ne uymaz hemde Cooper çifti bir bozon olarak ifade edilir (Wesche 1998.19 İki elektron arasındaki örgü etkileşmenin şematik gösterimi. Bundan dolayı enerji durumlarının işgali Bose-Einstein Dağılımı ile tanımlanır. Bu davranış Pauli Dışarlama İlkesi’ne zıt bir davranış gibi düşünülebilir. sadece Cooper çiftini bozan saçılma süreçleri bir momentum değişimiyle sonuçlanır. Çünkü uygulanan bir elektrik alanda aynı momentuma sahip bütün Cooper çiftleri aynı kuantum durumunu işgal ederler. Elektron-fonon etkileşimi. Enerji aralığı . Cooper çifti yeni bir parçacık gibi düşünülmelidir.

Fermi enerjisinde görülen aralık ve çiftler yalnızca aralığın üstüne elektronların yükselmesi sonucu kırılır. Bu nedenle bir Cooper çiftini bozacak enerji 2Δ kadardır. BCS teorisi enerji aralığı için aşağıdaki basit ifadeyi öngörür. bir süperiletkende tek elektron için Fermi enerjisi dolaylarında durumların yoğunluğunu D s ( E − E F ) = Dn (E F ) E − EF (E − E F )2 − Δ2 (1.42) şeklinde ifade eder. Bundan dolayı verilen enerji 2Δ’dan daha büyük olduğu zaman Cooper çifti iki tek elektrona ayrılır ve bu da direnci doğurur (Okumuş 2004). enerji aralığının yarısıdır.52k B Tc .33 içinde normal durumda. Normal durumda durumların yoğunluğunun değişimi Dn (E ) . BCS. Burada E − E F ≥ Δ ve Δ.20 Süperiletken bir durumda EF Fermi enerjisi çevresinde tek elektronlar için durumların yoğunluğu ve enerji aralığı (Wesche 1998). Çekici potansiyel düzeninde çiftlenmiş elektronlar Fermi enerjisinin Δ kadar altında ve çiftlenmemiş elektronlar Δ kadar üstünde yer alır. 2Δ(0) = 3. ihmal edilebilir. enerji durumlarının varlığı kıyılara kaymıştır. Şekil 1. Çünkü EF >> 2Δ. Bu yüzden durumların yoğunluğu enerji aralığının kıyılarında güçlü bir şekilde artmıştır.

6Tc’nin altındaki sıcaklıklarda enerji aralığının genişliği sıcaklığa çok zayıf bir şekilde bağlıdır. Şekil 1. Ancak altın ve platin kadar iyi bir iletken olmayan kurşun gibi malzemeler süperiletken olabilmektedir.2k B Tc (1 − T / Tc ) 1/ 2 (1. 0. Altın ve platin gibi iyi iletkenlerde elektron-fonon etkileşimi zayıftır ve elektron-elektron etkileşimi çekici değildir. BCS teorisi tarafından verilen enerji aralığının sıcaklığa bağımlılığını göstermektedir.21 BCS teorisi tarafından verilen enerji aralığının sıcaklığa bağımlılığı. Çünkü elektron-fonon-elektron etkileşimi güçlüdür ve Cooper çiftlerinin oluşması mümkün olmaktadır. Bu teori neden en iyi iletkenlerin süperiletken olamadığı sorusunu açıklar. Kritik sıcaklığın yakınında enerji aralığının yarı değeri yaklaşık olarak Δ(T ) = 3. Bundan dolayı elektronlar Cooper çiftleri olarak düzenlenmezler ve bunun sonucu olarak süperiletkenlik oluşmaz.34 Şekil 1. BCS teorisi düşük sıcaklık süperiletkenlerini s-dalga süperiletkenlik durumu.21. yüksek sıcaklık süperiletkenlerini d-dalga süperiletkenlik durumu olarak ifade eder .43) denklemi ile ifade edilir (Wesche 1998).

5. termodinamik yasaları aynı zamanda normal hal. Bu durumda değişken olarak magnetik alan şiddeti ve sıcaklık kullanılır (Bilgeç 2004).4’te tanımlanmıştır. magnetik alanın varlığında normal hal-süperiletken hal geçişinin tersinir bir işlem olduğunu gösterir. yani normal hale geri döner.5. Meissner etkisi. Magnetik alan ile sıcaklık arasındaki ilişki denklem 1. yüksek sıcaklık süperiletkenlerinin tüm özelliklerini tanımlamada yetersiz kalmasına rağmen pek çok özelliği başarılı bir şekilde açıklamıştır. Bu durumda Q ısısı alındığında madde süperiletken hale geçiyorsa aynı ısı verildiğinde de madde başlangıçtaki özelliklerine. başlangıç noktası alınır. Süperiletkenin serbest enerjisi Süperiletken halin daima daha düşük enerjili olması ve geçiş sıcaklığında normal hal ve süperiletken hal enerjilerinin eşitliği nedeniyle serbest enerji. . 1. Bu nedenle.35 (Okumuş 2004). Teori.süperiletken hal faz geçişine de uygulanır. 1. süperiletken faza geçiş süresince sıcaklık azalırken keskin bir geçiş sergiler. Süperiletkenlerin Termodinamik Özellikleri Bir metalin ısısal özellikleri de elektromagnetik özellikleri gibi.1.

44) Süperiletkene uygulanan magnetik alan. H ) = g s (T . Normal haldeki malzeme için dış magnetik alan ihmal edilebilir bir magnetizasyon oluşturur.44’ten. maddenin magnetik alana göre negatif r r yönlü bir magnetizasyon üretir.22 Süperiletkende dış magnetik alana zıt yönlü bir magnetizasyon oluşur. Bir dH magnetik alan değişimiyle.46) g s (T . dış magnetik alan süperiletken üzerinde bir iş yapar ve bu iş serbest enerjisi olarak depolanır. materyal içinde M magnetizasyonu oluşturur. ekseni boyunca yönelmiş bir dış magnetik alan H. H ) = g s (T .45) (1. süperiletkenlik hal ve normal halinin birim hacim başına Gibbs Serbest Enerjisi gs(T.0) olduğu kabul edilir.36 Şekil 1. serbest enerjinin bir artış gösterdiği görülebilir. Yani M = − H olur ve denklem 1. normal hal serbest enerjisi sabit kalır. H ) = − μ 0 ∫ MdH 0 (1.0) ve gn(T. R yarıçaplı silindirik bir süperiletken için. H r r Δg (T .0) + μ 0 H2 2 . T sıcaklığında ve dış magnetik alanın olmaması durumunda. g s (T . Bundan dolayı.0 ) + μ 0 ∫ M dH H 0 (1. Süperiletken fazdaki bir silindir için ise.

H c2 g n (T . normal halininkinden fazla olacaktır. H2 2 Şekil 1.0)]⎬ ⎭ ⎩ μ0 gösterimidir (Bilgeç 2004).23 Normal metal ve süperiletkenin serbest enerjisinin magnetik alanla değişimi. μ 0 kadar artar.37 Böylece bir süperiletkene bir magnetik alan uygulandığında.47) olmalıdır. kritik akım yoğunluğu cinsinden verilen kritik alanın farklı . Bu ifade.0) − g s (T .0) − g s (T . ⎫ ⎧2 H c (T ) = ⎨ [g n (T . serbest enerjiler cinsinden. süperiletken halin serbest enerjisi. süperiletkenliği bozan kritik (1. Yani. 1/ 2 (1.48) ile verilir. Bu sonuçlardan. Bu durumda da metal artık süperiletken olarak kalamaz ve normal hale döner. serbest enerjisi.23’ten de görüldüğü gibi alan şiddeti yeterince artırılırsa.0 ) < μ 0 2 magnetik alan şiddeti belirlenir ve. Şekil 1.

normal hal entropisinden daha küçük yani.50) Denklem 1. yeterince güçlü bir magnetik alan uygulandığında oluşur.49) kullanılarak. Bundan dolayı denklem 1. F. • T = Tc’de Ss = Sn olduğuna göre. . kritik sıcaklıktaki faz geçişi için bir ısıdan (ΔQ = TΔS) söz edilmez ve bundan ötürü bu geçiş. entropiyi.49’da S. Çünkü bilindiği gibi Ss < Sn’dir ve böyle bir geçiş ancak ısı absorbsiyonu ile olabilir.50’de eşitliğinin sağ tarafı daima pozitif olmalıdır. Süperiletkenin ısı sığası (Cs) Sıfır magnetik alandaki faz geçişi sırasında aşağıda açıklanan iki sıra dışı davranış gözlenir.50’den bazı önemli fiziksel sonuçlar çıkarılabilir. Denklem 1. süperiletken halin entropisi. sıcaklık ile ters orantılı olduğu için dHc/dT daima negatiftir.38 1. • T < Tc’de süperiletken fazdan normal faza geçiş.2. serbest enerji yoğunluğunu ve R. cisim tarafından başka cisimler üzerine yapılan işi temsil etmektedir. ikinci mertebe faz geçişidir. iki faz arasındaki entropi farkı. süperiletken faz normal fazdan daha düzenlidir.5. kritik magnetik alan cinsinden belirlenir. S n − S s = −μ 0 H c dH c dT (1. Böylece T < Tc’de magnetik alandan dolayı ortaya çıkan faz geçişleri birinci mertebe faz geçişleridir (Bilgeç 2004). Bunlar. 1. Entropi (S) Birim hacim başına entropi ⎛ ∂F ⎞ S = −⎜ ⎟ ⎝ ∂T ⎠ R (1. O halde.5. r • H .3.

taban halinden ayıran bir Δ(Τ) enerjisinin süperiletken elektron düzeyleri arasında var olabileceğini ifade eder. ⎛ ∂S ⎞ C = T⎜ ⎟ ⎝ ∂T ⎠ ve denklem 1. Kritik sıcaklıkta T = Tc ve Hc = 0 olduğuna göre. T < Tc’de. Cs lineer olmayan(exponansiyel).39 • • Tc’de. sıcaklığın bir fonksiyonu olarak spesifik ısıda süreksiz bir sıçramanın varlığını gösterir. bazı aydınlatıcı eşitliklere ulaşabiliriz.53) bulunur. Yapılan deneylerde de bu enerji aralığı onaylanmıştır. ⎛ ∂H c ⎞ C s − C n = μ 0T ⎜ ⎟ ⎝ ∂T ⎠ Tc 2 (1.51) (1. süperiletken hal elektronik spesifik ısısında bir sıçrama gözlenir. Cs(Tc)≅3Cn(Tc) olacak şekilde. Bu formül Rutgers Formülü olarak bilinir ve T = Tc’de.50’deki eşitliği kullanılarak iki faz arasındaki ısı sığası farkı. Bu durumda süperiletken haldeki elektronik ısı sığası -1/T ile orantılı bir argüman ile exponansiyel bir bağımlılığa sahiptir C s ∝ e [Δ (T ) / k BT ] . ⎡⎛ ∂H c ⎞ 2 ∂2Hc ⎤ C s − C n = μ 0T ⎢⎜ ⎟ + Hc ⎥ ∂T 2 ⎥ ⎢⎝ ∂T ⎠ ⎣ ⎦ olur. . hızlı bir düşüş gösterir ve termodinamiğin üçüncü yasası gereğince de T = 0’da sıfır olur.52) (1. Entropiye bağlı olarak spesifik ısıyı ele alırsak. En düşük uyarılmış hali. Burada Δ(Τ) enerji aralığıdır.

Bednorz ve Müller’in La2-xBaxCuO yüksek sıcaklık oksit süperiletkenini keşfinden sonra bir takım oksit aileleri sentezlenmiştir. Fosseim ve Sudbo 2004. La-Ba-Cu-O bileşiği. IBM Araştırma Laboratuvarındaki araştırmacılardan Alex Müller ve Georg Bednorz. yüksek sıcaklık süperiletkenlik (HTS) dönemini başlattı. Böylece ilk kez. Wesche 1998.24 Normal ve süperiletken hal ısı sığası. Bir grup araştırmacı. Cava 2000). 1.40 Şekil 1. Bu oksit bileşikler ve kritik sıcaklıkları Tablo 1. süperiletkenlik dünyasında bir dönüm noktası olmuştur. Müller ve Bednorz geliştirdiği yapıdaki Lantanyum yerine İtriyum katarak 93 K’lik kritik sıcaklığa ulaşmayı başardılar (Sheahen 1994. o zamana kadar bilinen en yüksek sıcaklık olan 30 K’de kırılgan bir süperiletken seramik oluşturdular.3’te gösterilmiştir.6 Yüksek Sıcaklık Süperiletkenleri 1986 yılı. bir malzemede (YBa2Cu3O7) oldukça yaygın bir soğutucu olan sıvı azottan (77 K) daha yüksek sıcaklıklarda süperiletkenlik elde edildi ve helyumla çalışan soğutucular yerine daha ucuz olan azotla çalışan soğutucuları kullanarak süperiletkenliği çalışmak mümkün hale geldi. Vanderah 1992. Müller ve Bednorz’un sentezlediği. .

oksijen düzleminde ölçülmektedir ve c .40 30 . tetragonal yapıya sahip (a = b ≠ c) tek tabakalı perovskitlerdir.1 Yüksek sıcaklık süperiletkenlerinin yapısal özellikleri Yeni yüksek Tc’li malzemelerinin birçoğu bakır oksit bileşikleridir. KNiF4 yapısı olarak bilinen ikinci sınıf ise. İlk sınıf BaPb1-xBixO3 kübik perovskitlerdir (a = b = c). Şu ana kadar ayrıntılı olarak incelenen değişik süperiletken bileşikler. düşük basınçta 133. O zamandan beri daha yüksek bir geçiş sıcaklığına ulaşılamadı ama Tc = 127 K ile Ba2Ca3-yCu3+yOx.6.85Sr0.3 Yüksek sıcaklık süperiletkenleri ve kritik sıcaklıkları (Dzhafarov 1996). Bu malzeme ilk yüksek Tc’li malzemelerden birisi olup. Buna bir örnek Tc’si yaklaşık olarak 38 K olan La1.33 bileşiği (seramiği) kullanılarak elde edildi.5 K ve 30 GPa basınç altında 164 K’dir. 1993 yılından sonra en yüksek kritik sıcaklık 1995 yılında.40 94 80 90 – 92 12 90 110 Bileşik Tl2Ba2CuO6 Tl2Ba2CaCuO6 Tl2Ba2Ca2Cu3O10 HgBa2CuOy HgBa2CaCu2Oy HgBa2Ca2Cu3Oy HgBa2Ca3Cu4Oy HgBa2Ca4Cu5Oy Kritik Sıcaklık (K) 90 110 125 94 127 134 126 112 1993 yılına kadar yüksek sıcaklık süperiletkenlerinde ulaşılan rekor kritik sıcaklık HgBa2Ca2Cu3O8+x için. Bileşik La2-xSrxCuO4 La2-xBaxCuO4 YBa2Cu3O7 YBa2Cu4O8 Y2Ba4Cu7O15 Bi2Sr2CuO6 Bi2Sr2CaCu2O8 Bi2Sr2Ca2Cu3O10 Kritik Sıcaklık (K) 30 .89 K Tc’li CaCuO2 gibi yeni yüksek sıcaklık süperiletken bileşikler elde edilmeye devam etmektedir.2Ba2Ca2-Cu3O8.41 Tablo 1. 1.15CuO4’tür. 40 K ile MgB2 ve alan indüklemeli Tc = 117 K’lik C60 . 138 K ile (normal basınçta) Hg0.8Tl0. Burada a ile b örgü sabitleri. perovskit olarak adlandırılan kristal yapı cinsinden sınıflandırılabilirler. geçiş sıcaklığı 10 K’dir.

Bu malzemelerin kristal yapıları. [Bi-Sr-Ca-Cu-O] ve [Tl-Ba-Ca-Cu-O] oksit süperiletken sistemleri pratik uygulamalar için oldukça çekicidir. Bu Hg bileşikleri yüksek kritik sıcaklığa sahiptir. bazen 1-2-3 malzemeleri olarak adlandırılmaktadırlar (Bilgeç 2004). Tc. YBa2Cu3O7-δ (YBCO) bileşiği ilk sentezlenen ve halen en yaygın olarak incelenen malzemelerden biridir. Daima güçlü bir anizotropiye yani süperiletkenlik özelliklerinde yön duyarlılığına sahiptirler. Üçüncü sınıf ise ortorombik yapıya sahip (a ≠ b ≠ c). Şu ana kadar. Bi-Sr-Ca-CuO ve Tl-Ba-Ca-CuO ailelerinin genel formülü Bi2Sr2Can-1CunOy ve Tl2Ba2Can-1CunOy’dir.42 de bu düzleme diktir. HgBa2Can-1Cu2Oy ailesinin yapısı. CuO2 tabakasının (n sayısının) artması ile artar ve n > 3 için azalır. CuO2 düzlemine dik doğrultuda yaklaşık 3 A o . 134 K. La-Ba-Cu-O. 126 K ve 112 K kritik sıcaklıklar kaydedilmiştir (Dzhafarov 1996). Üç temel tabakalanmış fazı vardır. Bu bileşikler ortorombik yapıya sahip olup Cu-O zincirleri içermezler. bu düzlem boyunca 10 A o olarak değişime sahiptirler. CuO2 düzlemli ve eksik-oksijene sahip perovskit yapılar olarak tanımlanabilir. n = 1. Yani. YBa2Cu3O7 gibi (Tc≈ 92 K) çok tabakalı perovskitlerdir. Yüksek sıcaklık süperiletkenlerin 1021/cc’lik taşıyıcı yoğunluğu.2 ve 3 değerleri alabilmekte ve birim hücredeki CuO2 düzlemlerinin değerini göstermektedir. Buradan maksimum süperakımlar bakır-oksijen düzlemlerinde yüksek. Bu sınıftaki bileşik metallerin bağıl oranlarından dolayı. Burada n = 1.4 ve 5 bileşikleri için sırasıyla 94 K. n adet CuO2 ve (n-1) adet Ca tabakasının BaO/HgO/BaO kaya tuzu arasında sandviçlenmesi ile inşa edilir. Tl-Ba-Ca-Cu-O ve Hg-Ba-Ca-Cu-O olmak üzere beş temel yüksek sıcaklık oksit süperiletekenleri keşfedilmiş ve çalışılmıştır. elementel düşük sıcaklık süperiletkenlerinkinin yaklaşık iki katı kadardır. İtriyum atomlarının bir düzlemi ile . Etkin süperakımlar. Eşuyum uzunluğu ise düşük sıcaklık süperiletkenlerine göre daha küçüktür ve düzlem doğrultusuna göre farklılık gösterir.2. Her bir YBCO birim hücresi. Josephson çiftlenimi ile birbirlerine bağlanmış CuO2 düzlemleri boyunca akar.3. [Y-Ba-Cu-O]. bu düzlemlere dik doğrultuda ise çok düşük olduğu sonucuna varabiliriz. Çünkü sıvı azot sıcaklığında süperiletken olabilmektedirler (Murakami 1992). 127 K. Bi-Sr-Ca-Cu-O. Y-Ba-Cu-O.

Her geçiş-metali atomik orbitalleri üst üste biner ve etkileşir bunun sonucunda elektronlar tarafından kısmen doldurulması mümkün olan enerji durumlarının izinli olduğu bant şekillenir. Bununla birlikte bakır oksitlerde. İletken oksitlerde bu nadir bir durumdur. 1.6. olası iki simetriye (tetragonal ya da ortorombik) sahiptir. Bu yüzden oksijen bakır kadar iletkenlikte önemli bir yere sahiptir.2 Oksit süperiletkenlerde süperiletkenlik mekanizması Diğer oksitlerden farklı olarak bakır oksit süperiletkenlerde kimyasal. İkinci ve en ilginç etken. Oksijenlerin enerji durumları çok küçük bir rol oynar ya da önemsizdir. dört tane oksijen atomu bir düzlemde komşu olacak şekilde ve bir oksijen (piramit) veya iki oksijen (sekizyüzlü) atomu oluşan . Geçmişte çalışılmış olan iletken oksitlerin büyük çoğunluğu.43 ayrılmış ve iki BaO tabakası arasında kalmış iki CuO2 düzlemi içerir. Bu tip iletken oksitlere örnek olarak V6O13 gösterilebilir. Bakır tabanlı süperiletkenlerde şekillenen Cu-O koordinasyon çok yüzlüsünde (polyhedra) (sekizyüzlü. d orbitalinde mümkün enerji durumlarının on tanesinden dokuzu doludur. yapısal ve elektronik hatta elektriksel iletkenlikleri bakımından bir takım farklılıklar vardır. süperiletken bileşikler için temel oluşturan Cu2+ iyonlarının elektronik konfigürasyonlarından elde edilir. Cu2+ için elektronik konfigürasyon 3d9’dur. piramitler ve kareler) bu enerji seviyeleri dejenere değildir. Cu-O koordinasyon çok yüzlüsünün şekilleri. geçiş metallerindeki d orbitallerinin etkileşiminden şekillenen enerji bantlarındaki elektronların hareketini temel alır. oksijen orbitalleri ve metal orbitalleri arasında enerjideki farklılık çok küçüktür ve en yüksek işgal edilmiş elektronik durumlar dolaylarında büyük bir rol oynayan oksijen orbitalleri elektronik enerji bantlarına sebep olur. Oksijen atomları arasında yönelen t2g orbitalleri çok düşük enerjidedirler ve bundan dolayı elektronlar tarafından (altı elektron) tamamen doldurulmuş durumdadırlar. Cu-O tabakalarındaki oksijen dağılımına ve miktarına bağlı olacak şekilde. elektronegatifliğin aynı tip bir yansıması farklı olarak oksitlerin çoğunda yasak bant aralığına sebep olur.

Orbitallerin enerjileri.25 (c)’de gösterilen durum ile sonuçlanır. O 2p durumlarının ve Cu 3d durumlarının benzer enerjisi Şekil 1. bu orbitaller ayrı enerji durumlarıdır ama atomların birbirine yakın olduğu katılarda orbitaller etkileşir ve keskin atomik enerji durumları enerji bantları halini alır.44 düzlemin tepesinde olacak şekildedir. Bu tip bir resim. Bu en yüksek işgal edilmiş oksijen durumları ile ikiye ayrılmış Cu dx2 – y2 . Bu. Yalıtılmış atomlarda. katıda. Sonuçta ikinci elektron için enerji durumları ilk elektron için olandan daha yüksektir ve ikisi arasında izinli olmayan enerji değerlerinin olduğu bir boşluk vardır. Etkileşim söz konusudur. zaten orada bulunmakta olan elektronun itmesiyle orbital önemli miktarda ekstra enerji alır. Bu umulmadık etkileşim yüksek sıcaklık süperiletkenliğinin mekanizmasının anlaşılmasının nedenlerinden biri olmuştur. Cu dx2 – y2’nin elektronlarla yarı doldurulması bandı türetir ve oksijenin bandı türeten yüksek enerjili kısmı hemen hemen bakırdaki en yüksek işgal edilmiş durumun enerjisi ile aynıdır. Örneğin. süperiletkenlik yapısal tiplerinde Cu2+ oksitlerin metalik iletken olmasını gerektiğini öngörmektedir (Elektronlarla kısmen doldurulmuş bantlar tarafından mümkün enerji durumları yaklaşmaktadır). Çünkü oksijen orbitallerinden tepki daha küçüktür. spinler arası klasik olmayan (kuantum mekaniksel) etkileşimleri hesaba dâhil eder. Bu sonuç. Tam olarak bakır tabanlı süperiletkenler için olan yarı dolu bantlardaki elektronlar arası etkileşimler en büyük değerindedir. Erken fark edilen bu durum teorik fizikçiler için büyük fırsatlar sunmuştur. iletken oksitlerdekinden daha karmaşıktır.25 (b)) bir tane çiftlenmemiş elektronu olan dokuz-elektron konfigürasyonudur. Bu düşük spin değeri. dx2 – y2 orbitaline ikinci bir elektron ilavesinde. Tek çiftlenmemiş elektron 1/2 spine sahiptir. Katıların elektronik özellikleri için standart durum elektronların birbirleri ile etkileşmediğini yalnızca atomik örgüye esas teşkil ettiğini kabul eder. Bakır oksitlerde durum bu değildir. z bileşenleriyle daha düşük olur. Hâlbuki onlar elektriksel yalıtkanlardır. büyük spinler arası etkileşimler (Fe3O4 için 5/2 spin) daha geleneksel fizik tarafından tanımlanabilir. Bu durum ferritlerde (iki değerlikli ve üç değerlikli katyonlar ihtiva eden seramik oksitler) spinlerin oldukça bilinen durumundan farklıdır. düzlem oksijen atomlarına doğru gösterilen dx2 – y2 orbitalinde (Şekil 1.

(b) Cu2+ için d elektron konfigürasyonu.45 bandının boş bölümü arasındaki yasak bant aralığı yalıtkan davranışa neden olan şeydir (Şekil 1.25 (a) Bakır oksit süperiletkenlerde bulunan Cu-O koordinasyon çok yüzlüsü. (c) Bakır oksit süperiletkenlerde enerji durumlarının şematik gösterimi. Şekil 1. .25 (d)) (Cava 2000). (d) Bakır tabanlı süperiletkenlerde elektron etkileşiminden dolayı dx2 – y2 bandının ayrılması.

Şekil 1. Bu durum günümüzde de çözüme ulaşmamıştır. (b) Bakır oksit süperiletkenlerdeki elektronik tabakaların şematik gösterimi. bakır tabanlı süperiletkenlerdeki bakır-oksijen örgüsünün özel geometrisidir. 180o (ya da 180o) Cu-O-Cu bağları ve baştanbaşa CuO2 stokiyometrisi ile sonuçlanır.26 (b)).46 Elektronlar ilave edildiğinde ya da Şekil 1. CuO4 karesinde dört oksijenin her biri bir başka bakır ile paylaşılır.25 (a)) temel karesi olan ve dama tahtası benzeri (Şekil 1.25 (d)’de gösterilen ayrılmış elektronik temel durumda tam olarak olan şey.26’da gösterilmiştir. Bu tabakalar CuO2 düzlemlerinde mümkün elektronik durumlardaki elektronların sayısını kontrol etmeye ve üçüncü boyutta CuO2 düzlemlerini yalıtmaya ya da elektronik olarak bağlamaya yarar. Bakır tabanlı süperiletkenlerin yapısına genel bir bakış Şekil 1. Bu. Bu CuO2 tabakaları arasında diğer tabakalar vardır. Bakır tabanlı süperiletken ailesi içinde süperiletkenlik geçiş sıcaklığını tanımlamada anahtar bu yük depo tabakalarıdır. birbirleriyle köşeleri paylaşan CuOx koordinasyon çok yüzlüsünün (Şekil 1. . Yapının kalbini oluşturan.26 (a)) dokudan meydana gelen sonsuz CuO2 düzlemleridir.26 (a) Köşelerindeki oksijeni paylaşan CuO4 karelerinden meydana gelen CuO2 düzlemleri. Bu tabakalar yük depo tabakaları olarak bilinir (Şekil 1.

Bu üç duruma ait örnekler sırasıyla söyle verilebilir.27’de gösterilmiştir (Cava 2000). ya oksijen ilavesiyle ya bir atomun daha düşük veya daha yüksek valansa sahip bir başka atomla kısmi yer değiştirmesiyle ya da bileşiklerdeki atomların valanslarından dolayı doğal olarak meydana gelmesiyle yük depo tabakalarının manipülasyonu sağlar. Örneğin bileşikler Cu2+’dan farklı bakır valansları yapmak için (tipik olarak daha yüksek) katkılanırlar. Cu’nun nolmalde oksidasyonu Cu2. Pek çok deneye dayanarak hazırlanan geniş kapsamlı elektronik faz diyagramı elektron konsantrasyonunun bir fonksiyonu olarak şekil 1. Yarıiletken dilde. Antiferromagnetik düzenlenme bakır spinlerinin çok güçlü şekilde çiftlenmesine işaret eder. Bu.2 elektron katkılaması aşımında (Cu’nun normalde indirgemesi Cu1.2+’dır) olur. . bakır başına bir elektrondan değiştirildiğinde süperiletkenliğe neden olunur. La2-xSrxCuO4 katı çözeltisinde La için Sr’un kısmi yerdeğiştirmesi ve Tl2Ba2CaCu3O8 stokiyometrik bileşiğinde bakır valanslarının doğal olarak meydana gelmesi süperiletkenliğin sebepleridir. süperiletken değildir.47 Bakır oksit süperiletken ailesi materyallerinde CuO2 düzlemlerindeki 1/2 spinli iyonlar (her bakırda dx2 – y2 orbitalinde çiftlenmemiş bir elektron) yüksek sıcaklıkta antiferromagnetik olarak düzenlenir ve daha önce tanımlandığı gibi materyal bir yalıtkandır. bileşik ailesi. Yüksek katkılama konsantrasyonlarında materyal normal metalik iletken olur. CuO2 düzleminde hesaba katılan bir elektron. YBCO-123 bileşiğinde YBa2Cu3O6’dan YBa2Cu3O7’ye kadar oksijenin araya ilave edilmesi.8+’dır) ya da elektron eksikliği durumunda (Hol katkılaması. Bu bakır başına 0. ya elektronlarla ya da hollerle katkılanır ve antiferromagnetik düzenleme süperiletkenliği değiştirir.

Kristal örgü a = 0. oksijen atomlarından birini kaybederek benzer bir yapıda (tetragonal yapıda) fakat çok farklı karakterde olan YBa2Cu3O6 yarıiletkenine dönüşür (Bilgeç 2004). Yine oksijen . Oksijen miktarı arttıkça kritik sıcaklık değeri yükselmekte.3 YBa2Cu3O7-δ (YBCO)’nun yapısı ve genel özellikleri Y-Ba-Cu-O sisteminin kristal yapısı. Y-Ba-Cu-O sisteminde bütün yapılarda iki adet CuO2 düzlemleri mevcut olup. Bu sistem ısıl işlem ortamında bulunan gazların cinsine ve oksijen basıncına bağlı olarak 600 oC’den 750 oC’ye kadar ortorombik-tetragonal faz geçişi gösterir. birim hücre hacmi küçülmekte.27 Bakır oksit süperiletkenler için genel elektronik faz diyagramı. Bununla birlikte bu malzeme oksijensiz ortamda ısıl işleme maruz kalırsa. ortorombiklik artmaktadır. YBa2Cu3O7 yapısında bir. Bakır ve Oksijenin CuO zincirini ve CuO2 düzlemlerini içerir. 1.6.48 Şekil 1. YBa2Cu4O8 yapısında iki ve Y2Ba4Cu7O15 yapısında da c ekseni boyunca ardışık olarak bir ve iki adet CuO zincirleri bulunur (Dzhafarov 1996 ve Çelik 2006). YBCO sisteminde normal ve süperiletken durumlar oksijen konsantrasyonu ve ortorombik fazdaki oksijen düzenlenmesine çok bağlıdır.168 nm örgü parametrelerine sahip ve Pmmm/4 kristal simetrili ortorombik yapıdadır.389 ve c = 1.382. b = 0.

Diğer bileşenler CuO2 düzlemlerinde yük yoğunluğunu düzenleyen yük deposu olarak davranırken taşıyıcılar yalnızca bu düzlemler boyunca hareket ederler. Düşük oksijen konsantrasyonu için (δ ≤ 1). her birim hücre Şekil 1. azalmakta. süperiletiminde baskın rol oynayan CuO2 düzlemlerinin oluşturduğu tabakalanmış yapısı vardır.28’de gösterilmektedir.28’da görüldüğü gibi iki adet BaO tabakasıyla araya alınmış ve Y atomuyla ayrılmış iki adet CuO2 düzlem içerir (Çelik 2006). Yine de.49 miktarının artışıyla birim hücre parametrelerinden a. oksijen atomları bu tabakalardaki Cu atomlarının b eksen yönünde aralarına düzenli bir şekilde yerleşerek ortorombik yapıyı oluştururlar ve CuO zinciri olarak isimlendirilirler (Çelik 2006). Bu durumda tetragonal yapı oluşumuna öncülük eder. artmakta ve belli bir değerden sonra azalmakta. azalmaktadır (Çelik 2006). Bileşik iki mümkün yapıda bulunabilir. YBa2Cu3O7 yüksek sıcaklık süperiletkeninin kristal yapısı ve düzlemleri Şekil 1. Bu yapılar tetragonal (a = b ≠ c) ve ortorombik (a ≠ b ≠ c)’dir. δ’nın değeri sıfıra yakınsa. c. b. Tüm yüksek sıcaklık süperiletkenlerinin. YBCO’nun özel durumunda. . birim hücredeki alt ve üst CuO düzlemlerindeki Cu atomlar arasına oksijen atomları rastgele dağılırlar. Bu yapıların oluşumu hücre kenarlarındaki son Cu-O tabakalarındaki oksijen dağılımı miktarına bağlıdır.

(b) birim hücrede CuO zinciri ve CuO2 düzleminin yapısı. (Kare piramitlerin tabanları CuO2 düzlemlerini. (c) YBa2Cu3O7 bileşiğine ait düzlemler.50 Şekil 1. birim hücrenin köşelerinde sırasıyla Cu-O-Cu şeklindeki dizilim CuO zincirini göstermektedir.) YBCO örnekleri elde etme işlemlerinin çoğu oksijence fakir bir ortamda yapılır ve bu yapı tetragonaldir.28 (a) YBa2Cu3O7’nin birim hücresi ve atomların dağılımı. . Bu durumda. ortorombik süperiletken fazı elde etmek için örneklere oksijen verilmelidir. Optimum oksijen içeriğine sahip materyali elde etmek için örneğin ölçütlerine bağlı süre boyunca yaklaşık 400 oC – 550 oC sıcaklıkta oksijen akışında ısıtılması gerekir (Çelik 2006).

magnetik alan süperakımlarla çevrelenmiş.75 ~ 60 YBa2Cu3O6. girdap denilen akı tüpleri içine hapsedilmiştir (Bilgeç 2004). Yani bu yapıda da magnetik alanın dışlanması için bir enerji kullanımının gerekliliği yerine. YBCO. diğer seramik süperiletkenlerle kıyaslandığında sayısız avantajlara sahiptir. Bu nedenle YBCO daha az anizotropiktir.4 Farklı YBCO fazlarının kritik sıcaklık değerleri (Bilgeç 2004). . tanecik sınırlarının zayıf bağlantılar gibi davranabilmeleri için boyutlarının yeterli büyüklükte olması gerekir. • Toksik elementler ya da kararsız bileşikler içermez. Buda yüksek Tc seramik bulk süperiletkenlerde akım yoğunluğunun nispeten daha küçük olmasının açıklaması kabul edilir (Bilgeç 2004). YBCO örneklerinin nemli havadan ve sudan korunması son derece önemlidir. Bunun nedeni suyun YBCO ile reaksiyona girerek Y2BaCuO5 süperiletken olmayan faza dönüşmesidir (Çelik 2006). YBCO’da II. Diğer yüksek Tc süperiletkenleri gibi.tip süperiletken sınıfına girer. • HTS malzemelere oranla daha düşük anizotropiye sahiptirler. Çünkü YBCO yük depo eden tabakalara sahip olmayıp her tabakası metalik olan bir yapıya sahiptir.51 Tablo 1. Normal bölge ile YBCO arasındaki ara yüzey enerjisi negatiftir ve bundan dolayı eşuyum uzunluğu (ξ) girginlik derecesinden (λ) daha küçüktür. Buna göre. • 77 K’den büyük kritik sıcaklığa sahip bilinen kararlı dört elementli tek bileşiktir.5 ~ 25 YBa2Cu3O6 Yarıiletken Diğer taraftan. • Tek-fazlı YBCO hazırlamak nispeten daha kolaydır. Bileşik Tc (K) YBa2Cu3O7 ~ 95 YBa2Cu3O6.

5’te YBa2Cu3O7-δ’nin ab-düzlemi yönünde ve c-ekseni yönünde sıfır mutlak sıcaklıkta süperiletkenlik ana parametreleri. Tablo 1.7 500 – 800 1–3 3.5 – 4. Yani oldukça yüksek oksijen basıncına ya da normal basınçta hava ortamındaki ek alkali metal bileşiklerine ihtiyaç vardır.107 – 25. λ nüfuz derinliği.3 – 0.5 YBa2Cu3O7-δ’nin bazı parametreleri. Hc kritik magnetik alan.3 100 – 140 8 8 c-ekseni 0.52 • Daha güçlü magnetik alanlarda daha yüksek akım yoğunlukları taşıyabilirler. Hc1 ve Hc2 alt ve üst kritik magnetik alan değerleri (Poole 2000) verilmiştir.10 – 12.10 5. YBa2Cu4O8 yapısında olmak üzere sabit oksijen miktarı içerir (Bilgeç 2004). Jc kritik akım yoğunluğu. . YBCO 77 K’de 10000 A/mm2’den daha yüksek değerde akım yoğunluğuna sahiptir. Y-124. ξ eşuyum uzunluğu. Bu iki faz normal koşullarda oluşturulamazlar. Parametreler ξ(0) (nm) λ(0) (nm) Hc(0) (104 Oe) Jc(0) (A/cm2) Hc1(0) (Oe) Hc2(0) (104 Oe) ab-düzlemi 1.107 20 – 230 80 – 90 230 – 624 70 – 122 Ayrıca bu sistemin geçiş sıcaklığı 80K olan YBCO-124 ve 50 K olan YBCO-247 fazları da vardır. Tablo 1.

1. Fermi seviyesindeki bulunan elektronik durumların yoğunluğuna güçlü bir şekilde bağlıdır. Bu durum süperiletkenliği ifade eder. Her bağlayıcı çizgi bu sıcaklıkta dengede olan iki (veya daha fazla) fazı bağlar (Sheahen 1994). Saçılmamanın anlamı elektronlar dirençsiz olarak yayılacaklardır. Bu parametre süperiletkenin başka atomlar tarafından katkılanmasından güçlü bir şekilde . örgü noktalarından saçılmaya uğramayacak ve kırılmayacaktır.29 YBCO’nun 900 oC’deki üçgensel faz diyagramı. Kritik sıcaklık Tc.7 Kimyasal Yerdeğiştirme ve Katkılama Etkileri Her süperiletkenin karakteristik anahtarı Fermi seviyesindeki enerji aralığı değeridir. elektronların Cooper çiftleri. Yani.53 Şekil 1.

Enerji uzayında bir Fermi yüzeyi de söz konusudur. Benzer gelişmeleri yüksek sıcaklık süperiletkenlerinde de sağlayabilmek için pek çok araştırma yapılmıştır.54 etkilenir. kristal eksen yönlerinin değişmesini ve benzerlerini içeren pek çok farklı kusur tipi vardır. kristal yapı içinde belirli yerlerdeki oksijendeki düzensizliklerin özel bir önemi vardır. Bu iki düzlem İtriyum gibi tek bir atom tarafından ayrılır. Sonuç olarak yüksek sıcaklık süperiletkenlerinde her özel kimyasal yerdeğiştirne önemli deneyim ve tahmin gücü gerektirir (Sheahen 1994).1. Katkılanma ile ortaya çıkan ekstra elektronlar (ya da hol olarak isimlendirilen elektron eksiklikleri) süperiletkenlik mekanizmasına katılırlar. boşlukları ve çatlakları. CuO2 düzlemleri bozulurlarsa . normal örgü uzunluklarının değişmesini. Bu yüksek sıcaklık süperiletkenlerinde bulunan anizotropi ile basit bir küresel bir şekilden karmaşık bir şekle dönüşür.1 Yapısal kusurlar Her kristalde. Yerdeğiştirme ya kimyasal dengede ya da kinetiğin dar bir yolu ile yapılabilmektedir. İdeal olarak bu tabakalardaki Oksijen atomları bozulmadan kalan en iyi atomlardır. Süperiletkenlerin mekanik. Bu tabakalar iletkenlik tabakası olarak ifade edilir. Çünkü Fermi seviyesinde elektronik özellikleri değiştirmek oldukça zordur.1 İletkenlik tabakası olarak CuO2 düzlemleri Yüksek sıcaklık süperiletkenlerinde süperakım iki CuO2 düzlemi tarafından sandviçlenmiş bir şekil içinde akar. Katkılamalar uzun yıllar yarıiletkenlere uygulanmış ve pek çok özelliği geliştirilmiştir. 1.7. Ayrıca Fermi seviyesi tek başına değildir. magnetik veya akım taşıma özelliklerini artırmak için yerdeğiştirme etkileri çok miktarda çalışılmış ancak çok bileşenli fazların karmaşıklığı bazı teşebbüs edilmiş bileşikleri hiç oluşmadan engellemiştir. 1. Yüksek sıcaklık süperiletkenlerinde.7.

Bütün yüksek sıcaklık süperiletkenlerinde süperiletkenlik. Benzer Oksijen eksiklikleri La. Bu bir bileşen olarak Oksijeni ortadan kaldırır ve bütün faz diyagramlarında bir boyutta azalır. Bu. Civa tabanlı bileşikler göstermiştir ki mükemmel düzgün CuO2 düzlemleri en yüksek Tc değerlerini üretir. En ilginç özelliklerden bazıları bu bileşiklerin standart olmayan oksijen içerikleri tarafından tanımlanır. YBa2Cu3O7-δ bileşiğinde δ alt indisi bütün bir kristal örgüye uyan 7 rakamındaki Oksijen eksikliğini sembolize eder. CuO2 düzleminin her iki yanında bulunan komşu Y ve Ba atomlarının farklı Coulomb çekiminden kaynaklanmaktadır.29’da YBCO için gösterilen üçgensel faz diyagramında köşelerde CuO.55 süperiletkenlik ortadan kalkar. Böylece kristalde yük dengesi boşluklar tarafından etkilenmiş olur. Normalde bir Oksijen atomu bir başka atomdan iki elektron alır. Bunun anlamı birim hücre içindeki herhangi bir yerdeki farklılık materyalin elektronik durumunda değişmelere neden olur. Yüksek sıcaklık süperiletkeninde bir kusurun ya da bir atomla yerdeğiştirmenin temel işlevi CuO2 düzlemlerine elektron sağlayan kaynakları değiştirmektir. Örnek olarak Şekil 1. Bütün yüksek sıcaklık süperiletkenlerinde CuO2 düzlemleri birim hücrenin boyutunu belirler. Yüksek sıcaklık süperiletkenleri için Oksijen elektronik rolü sıcaklığa güçlü bir şekilde bağlıdır. 1. tabaka yapısındaki ince ayrıntılara bağlıdır yani örgü kusurları tarafından ya da katkılama atomları tarafından oluşturulan bozulmalara bağlıdır (Sheahen 1994). Öte yandan birim hücrenin geri kalan kısmı yük deposu olarak iş görür.7.2 Oksijen boşlukları Bütün yüksek sıcaklık süperiletkenleri için faz diyagramları metal bileşenlerin oksitlerini temel alır. .1. Eğer yoksa ikiden fazla elektron kristalde serbestçe bir başka yere gider. Ancak gerçekte Oksijen daima görünür kalır ve ortadan kalkacağına güvence verilemez. BaO ve Y2O3 vardır. Bi ve Tl tabanlı süperiletkenlerde de gözlenmiştir. YBCO’da CuO2 düzlemleri düz bir geometriden buruşuk bir düzleme bozulmuştur.

N0’a e −1 / N 0V şeklinde bağlıdır. Fermi seviyesinde durumların yoğunluğu (N0) süperiletkenin anahtar parametresidir. Bu durum Şekil 1. Bu modeldeki anahtar nicelik CuO2 düzlemlerindeki Bakır atomlarının oksidasyon durumudur. CuO2 tabakaları kimyasal olarak bütün olarak kalır. Cooper çiftlenme potansiyelidir. Tc değerinde büyük değişmelere neden olan N0’daki küçük değişmelere Oksijen boşlukları neden olur. uzun zaman Niyobyum ve alaşımlarının Tc değerlerini açıklamak için kullanılmıştır.0 değerinden her sapma yük transferinin oluştuğuna işaret eder. Bakır atomu etrafındaki bağ uzunluklarının ölçümü ile bir valans bağ toplamı hesaplanabilir ve bu da oksidasyon durumunu verir. Bu onların formülünü CuO1-δ yapar. Buradaki V. 2.30’da gösterilmiştir. Birim hücrede hafif geometrik bozulmalardan dolayı Bakır-Oksijen bağları bu düzlemlerde az bir miktar uzar.56 Oksijen boşluklarını yapan ilk etken kristal örgü içindeki mümkün serbest taşıyıcıların sayısının değişmesidir. Bu değişim Fermi seviyesini az bir miktar değiştirir. Bu olgu.30 Yük transfer modeli. Şekil 1. Değişen δ Oksijen boşluklarının sayısı gibi bu toplam ve süperiletkenlik geçiş sıcaklığı Tc’nin ikisi de aynı örnekte değişir. YBCO’da Oksijen eksiklikleri özellikle CuO zincirlerinde görülür. Geçiş sıcaklığı Tc. Oksijen boşluklarının rolünü. normalde CuO2 düzlemlerindeki elektronların birim hücrede bir başka yere transfer edilmesi olarak ifade edilen yük transfer modeli ile izah edilir. .

Oksijen boşlukları. Bednorz ve Müller La2CuO4’ün özelliklerinin nasıl değişeceğini gözlemek için Baryumla katkıladılar. La2CuO4 bileşiği normalde yalıtkandır ancak ekstra Oksijenin yapıya zorla sokulması sonucu La2CuO4+δ bileşiği süperiletken olur. 1. yük taşıyıcılarının kullanılabilirliğine etkisi açısından yerdeğiştiren metal atomlarına eşittir. Yatay eksen YBa2Cu3O6+x bileşiğindeki x’i ifade etmektedir. Yalıtkanlarda Fermi seviyesi bantlar arasındadır. üstteki grafik YBCO’da Tc ile Oksijen içeriğini göstermektedir. x = 1-δ ve δ Oksijen boşluklarının sayısıdır. Doldurulmuş durumların seviyeleri düşüp. . Oksijen boşluklarının az miktarı taşıyıcı konsantrasyonunda küçük değişmeler yapmanın bir yoludur. Oksijen atomlarının fazlalığı bir katkılayıcı gibi davranır. Çünkü yük depo tabakalarına da bir etkisi vardır (Sheahen 1994). Bir yalıtkana elektron ekleyip. bant içerisindeki bazı bölgeleri boş bırakarak yeni elektronlara serbest hareket edebilecekleri bölgeler açarak bileşiği metal yapar.57 Şekil 1. Alttaki grafik CuO2 tabakasındaki Bakır atomu etrafındaki valans bağ toplamını göstermektedir. Sr ile La kısmen yerdeğiştirildiğinde La(2-y)Sr(y)CuO4 içindeki elektron sayısı düşer.30’da. Yani başka bir deyişle Fermi seviyesi uygun durumlar bandının içine düşmelidir. çıkararak dolu durumların sayısı bir üst banda yada bir alt banda eşitlenerek metal elde edilebilir. örgü içinde serbest hareket edebilecek elektronları olması gerekir ve bu da sadece katının enerji bantlarından birinde doldurulmamış bölgeler varsa mümkündür. Bu da katkılamayla gerçekleştirilebilir. Benzer davranış iletkenlik tabakasında Bakır atomlarının oksidasyon durumuyla orantılı Tc’yi doğrulamaktadır.7. Ba ve Sr ise (+2) değerlik elektronuna sahiptir. Sonuç şaşırtıcıydı La (+3) değerliklidir. Yapı ile boşlukların pozisyonu arasındaki ilişkinin düzenlenmesin olası rolü daha az açıktır.2 Değerlik elektronları ve yük dengesi Bir materyale metal diyebilmemiz için. Çünkü elektronların yerleşebileceği yerlerin sayısı artmıştır ve bu miktarlar kristalde hol taşıyıcılarını meydana getirir.

Baryum ile (BaCuO3 için) yerdeğiştirdiği zaman elektronların sayısında artış meydana getirir. Bu. TBCCO’da ve BSCCO’da Kurşun’un Talyum ve Bizmut ile kısmen yerdeğiştirilmesi yapıyı değiştirmez ama elektronik karakterlerinin ve faz diyagramlarının değişmesine neden olur (Sheahen 1994).58 (+3) değerlikli İtriyum. La ve Y gibi elementlerinin f kabuğunda farklı sayıda elektronlar bulunmasına rağmen hepsinin aynı geçiş durumuna sahip olması bu görüşü destekleyen bir durumdur. Bununla birlikte İtriyum’un (+3) değerliği ile Oksijenin (-2) değerliği arasındaki uyumsuzluk bir İtriyum oksit düzleminin formasyonunun Baryum oksit düzlemi ile yerdeğiştirmesini imkânsız kılar. Yerdeğiştirme yapıldığında Tc’de önemli bir değişiklik olmaz. Bütün nadir toprak elementleri (Lantanidler) ve Y. Oksijen boşlukları bunu O7-δ şeklinde düzeltirler ve daha çok boşluk taşıyıcı yaratırlar. Oksijen atomlarının sayısı 9’dan 7’ye düşer. Katkılamanın miktarından kaynaklanan elektronik özelliklerdeki değişiklikler materyalin mekanik özelliklerini değiştirmez. Buradan Yüksek sıcaklık süperiletkenleri için önemli bir çıkarım yapılabilir. YBCO bileşiği elektronik olarak yeterli serbest taşıyıcıya sahip bir metal olmasına rağmen hala kırılgan bir seramiktir. Birim hücre başına iki electronu azalan BaCuO3. Bu yüzden hangi nadir toprak elementinin seçildiğinin pek önemi yoktur. YBa2Cu3O7 haline gelir ve yalıtkan olur. Yüksek sıcaklık süperiletkenlerde büyük atomların f kabuğundaki elektronlarının rolü ihmal edilecek kadar azdır. YBCO’da elektron yoğunluğunda aynı miktarda bozunmaya sebep olurlar. Bu durumda Y atomunun sadece ayırıcı olarak görev yaptığı ve CuO2 düzlemlerinin İtriyum’un etkilerine bakmaksızın iletimi yaptığı görüşü güçlenir. . İtriyum yerine başka bir toprak elementi kullanarak gösterilebilir. Burada RE (Rare Earth) nadir toprak elementlerini temsil eder. 77 K’nın üzerindeki ilk seramik süperiletken YBCO idi fakat bu sınıfın bileşikleri (RE)Ba2Cu3O7-δ şeklide gösterilirler.

85Sr0. Bu n-tipi yüksek sıcaklık süperiletkenleri çok ilgi çekmedi çünkü Tc’leri çok yüksek değildi ve bu yüzden öncelikleri yoktu. SmCuO4 de LaCuO4 gibi antiferromagnetiktir. La1.59 1. Zorlu bir başlangıcın ardından daha egzotik teorilerden daha iyi örnekler ve veriler elde edildi. İlk yüksek sıcaklık süperiletkenleri boşluk taşıyıcılarıydı fakat 1989’da perovskit süperiletkenlerde elektronlar olduğu rapor edilmiştir.7. Aynı sonuç süperiletkenler içinde geçerlidir. n-tipi süperiletkenlerin çoğu Ce elementi içerir ve yapısal olarak diğer 2-1-4 bileşiklerine benzerler.3 Holler ve elektronlar Şu ana kadar süperakımın elektronlar ya da boşluklar tarafından taşındığına ilişkin net bir bilgi yok idi ancak bu çok önemli değildi. Hala çok fazla teorik soru cevap bekliyor ve çok aykırı fikirler baş başa yarışıyorlar. Nd2CuO4 ise yalıtkandır. LaCuO4 bileşiği yalıtkandır fakat La. Benzer şekilde Nd2-xCexCuO4 akımı elektronların taşıdığı bir süperiletkendir. n-tipi seramik oksitlerin magnetizma ve süperiletkenlik arasındaki ilişkinin açıklanmasında işe yarar ipuçları üretmesidir (Sheahen 1994). Yüksek sıcaklık süperiletkenleri hakkındaki bilgiler ve süperiletkenlik hakkında teorik açıklamalar yetersizdir. LaSrCuO’da örgü içindeki düşük değerlik atomları yüksek değerlik atomlarıyla yerdeğiştirir.15CuO4’ün eşdeğeridir. Teorinin hem n-tipi hem de p-tipi süperiletkenliği açıklamak zorunda olması çalışmaları zorlaştırıyor.15CuO4.85Ce0. Yarıiletkenlerle yapılan deneylerden katkıya ait eksik elektronun dalga fonksiyonu ile ekstra elektronun dalga fonksiyonunun eşdeğer olduğu biliniyordu. . Belki de en önemlisi. Bu yüklerin CuO2 düzlemlerinden arkalarında boşluklar bırakarak terk etmelerine sebep olur ve bu boşluklar süperakımı taşır. Örnek olarak Sm1. Sr ile yerdeğiştirdiğinde La2-xSrxCuO4 bileşiği (Tc = 38K) süperiletken olur. Diğer taraftan bu n-tipi süperiletkenler seramik süperiletkenlerin nasıl davrandıkları hakkındaki teorik soruları cevaplamakta önemli bir yere sahiptirler.

hem anyonik hem de katyonik katkılamalara karşı uyumlu bir malzeme olduğu yapılan çeşitli incelemeler sonucunda ispatlamıştır (Bilgeç 2004). İkincisi ise malzemenin yoğunluk.2. YBCO’ya yapılan katkılama çalışmalarının temelde iki sebebi vardır. kullanılan elementlerin kararlı olması. Bu çalışmadan çıkarılan sonuç. malzemenin süperiletkenlik özelliklerini (Kritik Sıcaklık Tc.60 2. . Fakat süperiletkenlik özellikleri ile yapılan değişiklikler arasındaki ilişkinin anlaşılmasındaki zorluk hala devam etmektedir (Sheahen 1994). Bunlardan ilki. YBCO-123 bileşiğinin. Kritik Akım Yoğunluğu Jc vb. Yapıya tamamen farklı bir atomun yerleşmesi elektronlar arasındaki etkileşmeleri değişikliğe zorlayabilir. CuO2 düzlemleri arasındaki aralayıcının detaylarının öneminin olmaması ve yüksek sıcaklık süperiletkenlerinde f-kabuğu elektronlarının rollerinin göz ardı edilmesi gerektiğidir. kolay bir şekilde bulk olarak sentezlenebilmesi gibi nedenlerden dolayı katkılama çalışmalarında en çok tercih edilen bileşik haline gelmiştir (Skakle 1998). KAYNAK ARAŞTIRMASI İtriyum tabanlı (YBCO) süperiletkeni diğer Talyum tabanlı (TBCCO).) değiştirmek ve böylece olası süperiletkenlik mekanizması ile ilgili daha fazla bilgi edinmek. YBCO-123 serisinde en uygun yer değiştirme İtriyum (Y) ile herhangi bir nadir toprak elementi (Lantanit) arasında olur ve çok küçük bir farklılık gözlenir. Bizmut tabanlı (BSCCO) ve Civa tabanlı (HBCCO) süperiletkenlerle kıyaslandığında daha küçük Tc değerine sahiptir ancak yapısında toksin elementler barındırmaması. Kritik Alan Hc1. YBCO-123 bileşiğine yapılan katkılamalar ve yerdeğiştirmeler temelde dört başlık altında incelenebilir. tanecik yapısı ve kırılganlık gibi fiziksel özelliklerini geliştirebilmektir. 1987 yılında yapılan ilk deneylerde Praseodim (Pr) katkısının etkileri araştırılmış ve bakır-oksitlerde şaşırtıcı bir şekilde antiferromanyetizma ile süperiletkenliğin bir arada bulunduğu tespit edilmiştir.

1987). Pr ve Tb . oksijen boşluğunun dağılımından dolayı Ce4+’nın Y yerine giremediği tespit edilmiştir (Liang ve ark. RE iyon yarıçapı küçüldükçe daha düşük değerlerde gözlenmiştir (Tamegai ve ark. 1987). 90 K üzerinde süperiletken özellik gösteren kare-düzlem bileşik sistemi REBa2Cu3O6+x (RE = Y. oksitlerin süperiletkenliğinde çok önemli bir yeri olduğu ifade edilmiştir (Hor ve ark.61 1. … ve Lu) bileşiklerininde katkılamalarda La. Sm. Yang ve ark. Eu. Dy. 2. Er ve Lu) üzerinde yapılan çalışmada her biri dört ya da altı oksijen atomu ile çevrelenmiş tek kare düzlem Cu atomlarının. Ho. REBa2Cu3O7-x (RE = Nd.1 İtriyum (Y) Bölgesinde Yapılan Katkılama ve Yerdeğiştirme Çalışmaları 2. Nd. Ho. Oksijen (O) bölgesinde yapılan katkılamalar ve yerdeğiştirmeler (Skakle 1998). 1987). Baryum (Ba) bölgesinde yapılan katkılamalar ve yerdeğiştirmeler 3. Bakır (Cu) bölgesinde yapılan katkılamalar ve yerdeğiştirmeler 4. Curie-Weiss ilişkisi tarafından tanımlanmıştır.1 İtriyum’un nadir toprak elementleri (Lantanit) ile katkılanması (YBa2)Cu3O9-δ prototipi ile (REBa2)Cu3O9-δ (RE: nadir toprak elementleri) malzemelerin perovskit yapıya sahip oldukları. Ayrıca YBCO-123 bileşiğine iki ve daha fazla katkılama yerdeğiştirme çalışmaları da mevcuttur. 1987). Yb) bileşiklerinin çoğunda magnetik alınganlık. İtriyum (Y) bölgesinde yapılan katkılamalar ve yerdeğiştirmeler 2. Gd. Ayrıca süperiletkenlik geçiş sıcaklığı. RE iyonlarının yarıçapı arttıkça örgü parametrelerinin de büyüdüğü. Ba2YCu3O7-y’de Ba yerine La3+ girerken. Lantanit iyonları R3+ iyonları için beklenilen magnetik momentleri göstermiş ve momentlerinin genellikle antiferromagnetik olarak etkileştiği bulunmuştur (aXiao ve ark. Gd. 1987. Sm. Süperiletken REBa2Cu3O6+y (RE = Nd. Er. Sm. buna bağlı olarak ortorombik bozulmanın daha küçük hale geldiği tespit edilmiştir. Eu.1. Tm. La.

0 ≤ x ≤ 0. 1988).2 K’e kadar süperiletken özellik göstermemesine rağmen yapısı. belirgin şekilde saf YBCO-123’ten daha büyüktür ve x = 0. Nd. Yb) bileşiklerinde Lantanit serisinin atom numarası arttıkça geçiş sıcaklığı da artmaya eğilimlidir.05’de maksimum Jc değeri gözlenmiş ve Pr katkılamasının 70 K’de manyetik alan altında çivileme kuvvetini geliştirmesi. Süperiletkenliğin baskılanmasını açıklamak için magnetik çift kırılması ve yük taşıyıcılarının lokalizasyonu mekanizmaları kullanılmaktadır. Sm. Ancak özdirenç. 1990). Dy. 1987). Tb ve Lu ile 1/3 oranında yer değiştirebildiği saptanmıştır (Karen ve ark. (Y1-x-yPrx-Cay)Ba2Cu3O7-δ malzemelerinde x = 0. Eu. Gd. 1998). REBa2Cu3Ox (x = 6 ve 7) bileşiklerinde Cu2O düzlemindeki mesafeler RE serisinin atom numarası büyüdükçe artarken CuO zincirlerindeki mesafeler değişmemektedir. belli bir kalınlığın altında ortorombik yapıdan tetragonal yapıya geçiş bölgesi ve kritik sıcaklık azalmaktadır (Salluzzo ve ark. . Nd katkılı YBa2Cu3O7-δ filmlerde.08 değerinde en düşük değeri vermiştir (Kasper ve ark. Cu2O düzlemlerinin büzülme açısı yaklaşık 167.3o kritik değerini aştığı zaman süperiletkenlik kaybolmaktadır (Guillaume ve ark. Tm. Gd kullanılan bileşikte alınganlık ölçümleri muhtemelen dipol-dipol etkileşmesinden kaynaklanan antiferromagnetik düzenlemenin olduğunu göstermiştir (Tarascon ve ark. 2001). Ho.74) bileşiği 4. Er. 2002). x = 0. Tek faz düzeninde sentezlenen YbBa2-xSrxCu3O7 ve LuBa2-xSrxCu3O7 (0. SmBa2Cu3O7-x (x = 0. La. Ortorombik–tetragonal faz geçişinin REBa2Cu3O7-δ (RE = Y. Y Bölgesine Tb katkılaması ile elde edilen Y1-xTbxBa2Cu3O7-δ bileşiklerinde süperiletkenlik geçiş sıcaklığı x’e bağlı değildir. tetragonal YBCO’ya çok benzemektedir (Sato ve ark. Pr iyonlarının manyetik alan altında akı çivileme merkezi gibi davranmasını ve Ca katkılamasının CuO2 düzlemlerinde hollerin hareketini sağladığını göstermektedir (Harada ve Yoshida 2003). Bu eğilim en yakın komşu oksijen atomları arasındaki boşluk ile kuvvetli bir ilişki içindedir (Nakabayashi ve ark 1988). YBa2Cu3O9-δ bileşiğinde. Y1-xPrxBa2Cu3Ox ve buna benzer süperiletkenler için bu iki mekanizma yetersiz kalmıştır.62 haricindeki tüm lantanit serisi 87 ile 95 K arasında Tc değeri göstermiştir.1 değerinde yüksek geçiş sıcaklığı gözlenmiştir (Badri ve Varadaraju 1992). Y1-xPrxBa2Cu3Ox’te bu baskılanma Pr-O rezonansını temel alan yeni bir mekanizma ile açıklanmaya çalışılmıştır (Voloshin ve ark. 1994).5) bileşiklerinde. Y’un Sm-Gd ve Dy-Yb serileri ile tamamen.

EPR (Electron Paramagnetic Resonance) ölçümleri Yb3+ katkılı Y0. 2006). (Yb1-xREx)Ba2Cu3Oy ((Yb.5 K.63 (Nd. SrTiO3 substrat üzerine TFA-MOD metoduyla büyütülen Y1-xSmxBa2Cu3Oy ve YSmxBa2Cu3Oy filmleri Y1-xSmxBa2Cu3Oy için (x = 0. a/b-mikroçatlaklar. Sm. Tc = 91. Y(1-x)CexBa2Cu3O7 malzemelerinde diamagnet yanıtların x = 0. Sm için x = 0. Gd) hazırlanmıştır (Shi ve ark. a/b-makroçatlaklar ve c-makroçatlaklar (Diko 2004). Gd için x = 0.99Yb0. 77 K’de Ic’nin 90 – 130 Amper arasında değiştiği tespit edilmiştir (Lee ve ark 2004).05) ve YSmxBa2Cu3Oy için (x = 0.0156 değerinde bir pike .3 K’de 14 T manyetik alanını üzerinde yüksek tersinmezlik alanları gösterdiği tespit edilmiştir (Awaji ve ark. Tc = 88. Jc . 2004). Sentezlenen tek faz (Yb. Sm ve Gd) süperiletken malzemelerinde kritik sıcaklıklardaki değişim gözlenmiştir. 2005). Eriyik tek kristal Re-Ba-Cu-O örneklerinin hazırlanması sırasında 123 fazı ile 211 fazının farklı termal genleşme katsayısına sahip olması ve 123 fazında örgü parametrelerinin oksijen stokiyometrisine bağlı olmasından dolayı üç farklı çatlak tipi oluşmuştur.RE)2BaCuOy ve BaCuO2 safsızlık fazlarında azalmalar meydana gelmiştir.RE)123 malzemeler içinde en yüksek Tc’ler: Pr için x = 0.Gd)Ba2Cu3Ox (NEG123) bulk malzemelerin 77. 7 m uzunluğunda 9 mm genişliğinde Ni şerit üzerine kaplanan 2 µm kalınlığında Sm1Ba2Cu3O7 (SBCO) filmde.2. Pr.01Ba2Cu3Ox (6 ≤ x ≤ 7) farklı oksijen içeren bileşiklerde Raman işleminin spinörgü relaksasyonunun neden olduğu EPR çizgi genişliği ile sıcaklık arasında güçlü bir bağımlılık gözlenmiştir (Gafurov 2005).3) malzemelerinde yüksek magnetik alanlarda Jc değeri katkılanmamış örneklere oranla artmaktadır (Kitoh ve ark. Eu.RE)123 örneklerinin (Yb.RE)123. RE = La.1. Sm) filmlerinde. 2005).3. (Nd1-xCax)Ba2Cu3Oy ve Nd(Ba2-xCax)Cu3Oy örneklerinde artan Ca konsantrasyonu ile Tc değerinin ve birim hücrenin ortorombikliğinin azalmaktadır (Chin ve ark. Yönelimi kontrol ederek büyük tek kristalli tanecikler oluşturmak için ilk kez kullanılan Generic Seed Crystal yöntemiyle RE-Ba-Cu-O (RE = Nd.Eu.1-0. Tüm (Yb.B karakteristiklerinden yüksek magnetik alan altında RE konsantrasyonunun akı çivilemesinde rol oynadığı tespit edilmiştir (Kaneko ve ark. x = 0. SrTiO3 tek kristali üzerine büyütülen Y1-xRExBa2Cu3O7-y (RE= Gd.5 K.25 ve Tc = 92 K olduğu tespit edilmiştir (Yokoyama ve Kita 2004). 2005).

2 İtriyum’un diğer üç değerlikliler ile katkılanması Y1-xScxBa2Cu3Oδ bileşiklerinde Tc değerleri x’den bağımsızdır (Mori 1989. 2007).1.2Ba2Cu3O7-δ ince filmlerinde düşük sıcaklıklarda yüksek kritik akım yoğunluğuna sahip iken en yüksek Jc değeri fazla katkılanmış Y0.2Ba2Cu3O7-δ örneğinde gözlenmiştir (Semwal ve ark. 0.3 İtriyum’un Kalsiyum (Ca) ile katkılanması Y(III) yerlerine Ca(II) katkılı Y-Ba-Cu-O’de Ca konsantrasyonunun artması Tc ve J’yi. (100) SrTiO3 substrat üzerine PLD ile hazırlanan Y1-xCaxCu3O7-δ (x = 0. 0. 2. Y1-xBxBa2Cu3Oy (YBBaCuO) (x = 0.85) için Tc 90.1) ince filmde Ca’un Y ile kısmi yer değiştirmesi sonucu Tc değerinin artan Ca konsantrasyonu ile azaldığı.8Ca0. 2006).33. Y0. 2004). Sol-gel ve PLD (Pulsed Laser Deposition) ile üretilen YBa2Cu3O7-δ ve Y0.05.2)Ba2Cu3O7-δ/YBa2Cu3O7-δ çift tabakalı malzemelerde Ca katkısı elektriksel geçiş özelliklerini ve a-ekseninde yönlenmiş YBCO filmin Jc değerini artırmaktadır (Delamare ve ark.1.b düzleminde Ce iyonları arasındaki en olası mesafe olduğu tespit edilmiştir (Petrov ve ark.8Ca0. 2004). azaltmaktadır (Bandyopadhyay (YCaBCO) ve ark. 1988). 2002). 1987).7Ca0.8Ca0. 2.64 sahip olduğu ve bunun a .50) malzemelerinde x = 0. Aşırı katkılama sınırına yaklaştıkça Tc değeri azalmaktadır (Ben Azzouz ve ark.4 K olarak tespit edilmiştir (Franck ve ark. Y1-xAlxBa2Cu3Oδ (0 < x 0. ve c-ekseninde a-ekseninde yönlenmiş yönlenmiş Y0. 0. film 1997).3Ba2Cu3O7-δ yüzey tabakalarında Ca katkısının .33 oranları arasında ortorombik yapının x = 0. 0.2Ba2Cu3O7-δ ince (Y0. manyetik alan altında Jc değerlerinin katkısız YBCO ile yaklaşık aynı değerlere sahip olduğu tespit edilmiştir (Augieri ve ark.5 değerine gittiktçe tetragona yapıya geçiş yaptığı gözlenmiştir.00.0 ile x = 0.07. 0.8Ca0. Zuo ve ark.

Rb. Bu iyonun Y ile yerdeğiştirmesi mantıklı olabilir ama K.51 A° .5) bileşiklerininde 92 K’de geçiş sıcaklığı tespit edilmiştir (Andreas ve Kingon 1991). 2. Rb. Y1-xNaxCu3Oδ’nin katı çözeltilerinde (Dalichaouch ve ark. 1. Ba) bileşiklerinde Tc’nin iyonik çap ile orantılıdır.65 YBCO’nun mikrodalga özelliklerini anlamlı bir şekilde değiştirmediği tespit edilmiştir (Seron ve ark 2004). 1990). 1992). Ca için Tc = 87. Na’nın iyonik yarıçapı 1. Y1-xAxBa2Cu3Oδ (A = K.5. Cs) bileşiklerinde x’in 0. 1988.2) örneklerinde Ca konsantrasyonunun artmasıyla Tc’nin azaldığı ancak Ca katkılı örneklerde O katkılanmasıyla Tc’nin arttığı ortalama tanecik boyutunun katkılamayla azaldığı tespit edilmiştir (Mohan ve ark. Sr. 1989. Benzer sonuçlar Y1−xCdxBa2Cu3O7−δ (Cd katkılı) ve Y1−xCdxBa2−xLaxCu3O7−δ (Cd-La katkılı) örneklerde de gözlenmiştir (Gunasekaran ve Steger 1996). Ba için Tc = 95 K. Sr için Tc = 91. 0.1.60 A° ve Cs 1.16 A° ’dur. 0.15’e kadar safsızlık içeren faza rastlanılmamış ve birim hücre boyutlarının sabit kaldığı . 2.5 İtriyum’un tek değerlikliler ile katkılanması İtriyum’un tek değerliklilerle az sayıda çalışma mevcuttur. Y0. Y0. Bu iyonların Y ile yerdeğiştirmesi pek olası değildir.7 K ve Mg için Tc = 84 K geçiş sıcaklığı tespit edilmiştir (Tatsumi ve ark. Y1-xCaxBa2Cu3Oy (x = 0.4 İtriyum’un diğer iki değerlikliler ile katkılanması RE1−xCdxBa2Cu3O7−δ bileşiğinde x’in artışıyla safsızlık fazlarında da artış meydana gelmektedir (Chen ve ark.595Cu2. 0.1.3 K.405Oy bileşiğinde maksimum alan tuzaklama tespit edilmiştir (Szalay ve ark 2005).76 A° iyonik yarıçaplara sahiptir. Ca.9M0.1.1Ba2Cu3Oδ (M = Mg.05Ba1.1. Fartash ve Oesterreicher 1988) safsızlık fazlarının bulunduğu tespit edilmiştir (aGreaves ve Slater 1989). 2007). Y1-xCdxBa2Cu3Oδ (x = 0. Chen ve ark.95Ca0. 0. 1.

Tokiwa ve ark.66 gözlenmiştir.08) bileşiklerinde YTa1. 1989. Liang ve ark. 1988.1. La için üst limitin x = 0. 1987).36 olduğu ve bu değerden sonra Y2Cu2O5’in çökelmesi sonucu La’nın Y bölgesiyle yerdeğiştirmeye başladığı tespit edilmiştir (Cava ve ark. La içeriği. 2.23 (Liang ve ark. Ga ve Fe’nin x = 0.35) Y2Cu2O5 fazı gözlenmiştir.6 İtriyum’un diğer atomlar ile katkılanması Y’nin Bi ile kısmen yerdeğiştirmesi ile Tc’de küçük değişimlerin meydana gelmektedir ve örgü parametreleri büyük oranda değiştirmektedir (Varadaraju ve ark. aKaren ve ark.05Ba2Cu3Oδ bileşiğinde tespit edilmiştir (Koblischka-Veneva ve Koblischka 2003).7Oy bileşeninin akı çivileme merkezi olarak davranabileceği ve geçiş sıcaklığını değiştirmediği gözlenmiştir (Bortolozo ve ark. 1988). 1991). 95. Ca ve Th’un ikili katkılaması sonucu oluşan Y1-2xCaxThxBa2Cu3Oδ bileşiğinde Tc’nin küçük değerler tespit edilmiştir (Andersson ve Rapp 1989. Y1-xTaxBa2Cu3O7-y (0 ≤ x ≤ 0. 2. 1988) a ve b . En yüksek Tc. 1987).5 K ileY0. 2004). 1988) arasında (x > 0. 1987. Andersson ve ark.2’den büyük değerleri Tc’yi azaltmaktadır (Jung ve ark. De Groot ve ark 1988. Mazumder ve ark. birim hücrenin küçülmesine (Liang ve ark. 1988.2 Baryum (Ba) Bölgesinde Yapılan Katkılama ve Yerdeğiştirme Çalışmaları 2.1 Baryum’un Lantanyum (La) ile yerdeğiştirmesi ve katkılanması Y(Ba1-xLax)Cu3Oδ bileşiğindeki La çözünürlüğü 0. 1989).5Cu0.5 (Chandrachood ve ark.6Ba3. Th ve Zr katkılamaları başarısızlıkla sonuçlanmıştır (Neumeier 1992).95Cs0. Tl katkılaması Tc’yi anlamlı bir şekilde değiştirmemektedir (aSaito ve ark. 1989) ile 0.2.

Liang ve ark. 1991. Normal YBCO yapısı. Xiong ve ark. Huang ve ark. 1991.89 A° . 1992. 1988. Rajarajan ve ark. Manako ve ark. 1991. Mazumder ve ark. 1988. 1992). 1994. Liang ve ark. Rajarajan ve ark. 1987. 1992. Harlow ve ark. Yapılan çalışmalarda Tc’lerin oldukça düşük olduğu bir kısmında süperiletkenlik gözlenmediği tespit edilmiştir (Babu ve Greaves 1993. Liang ve ark. Ca’un 1.67 eksenlerinde farklı değişimlere. 2. Karen ve ark. 1989. Rykov ver ark. 1992. 1988) ve kritik sıcaklığı azaltmaktadır (Chandrachood ve ark. 1988). 1988. Ehmann ve ark. . Sr’a ilave olarak katkılanan maddelere bağlı olarak ya ortorombik (Pmmm) ya da tetragonal (P4/mmm) yapı tespit edilmiştir. Rajarajan ve ark.2 Baryumun Stronsiyum (Sr) ile kısmen veya tamamen yerdeğiştirmesi IIA grubu elementlerinden Mg’un 0.42 A° iyonik yarıçapları vardır. 1991. IIA grubu elementleri içinde yerdeğiştirme ve katkılama çalışmalarında en yaygın olarak Sr ve Ca kullanılmıştır. 1993. 1996. Ortorombik yapıdaki CuO4 kare birimleri GaO4 ile yerdeğiştirir ve 1212 süperyapısı meydana gelir (Huang ve ark. 1989). Tokiwa ve ark.25’te ortorombik-tetragonal faz geçişi olmaktadır(Liang ve ark. Wuu ve ark. Cava ve ark.25 A° ve Sr’un 1. Den ve Kobayashi 1992. Cava ve ark. Slater ve ark. Huang ve ark. (Babu ve Greaves 1993. Harlow ve ark.2. Slater ve ark. x = 0. Manthiram ve ark. 1988. 1987. 1988. 1993). 1988.1 < x < 0. aKaren ve ark. Yitai ve ark. 1987. Tomoichi ve ark. 1992). 1994) 1212 yapısıdır. Sr’un tamamen yerdeğiştirmesinde 3 faklı yapı gözlenmiştir. Zhang ve ark. 1988. 1994. 1988). 1989. Beales ve ark. 1988. 1994. La içeriğinin artışı oksijen içeriğini artırmakta (Buckley ve ark. 1988. Diğer bir yapı ise 1212 süperyapısıdır. Ortorombik yapı bozulurken(Liang ve ark. Tokiwa ve ark. c ekseninde ise büyük bir azalmaya sebep olmaktadır (Buckley ve ark. 1988.05’te küçük bir maksimumda ve 0. Bu yapıda tetragonal P4/mmm yapısındaki CuO4 zinciri MO6 sekizyüzlüsü ile yerdeğiştirir ve 1212 yapısı meydana gelir (Beales ve ark. 1992). 1996. Liang ve ark.

Eu için Tc baskılanmıştır (Badri ve Varadaraju 1992. Rozell ve ark. Veal ve ark. x > 0. 1993.) 2. 1987. x ile azalmış. 1998). Cd yapıya . Veal ve ark. 1988. birim hücresinin çok küçük olduğu tespit edilmiştir (Matsumoto ve ark.Yb. Ca içeriğinin artışı kritik sıcaklığı azaltırken süperiletken ve süperiletken olmayan fazlar gözlenmiştir (Zhang ve ark. Lu) için araştırılmış ve Yb için katı çözelti eilde edilebilirken Lu için gözlenmemiştir. Gunasekaran ve ark. 1988). Cd. Ihara ve ark.68 Y(Ba1-xSrx)2Cu3Oδ bileşiğinde maksimum x değeri 0. Liang ve ark. δ = 7. Currie ve Forest 1988.32 değerlerinde Mg.8 olarak verilmiş (Golben ve Vlasse 1992) sinterleme sıcaklığının Sr içeriği ile arttığı gözlenmiştir (Parent ve Moreau 1991). Ono ve ark. Dy. 1988). 1988. Sr içeriğinin artışıyla izotropik olarak azalır. Baldha ve ark.2. 1987. 1987. 1996. Taguchi 1988. YBa2Cu3Oy yapısına Ca. 1991. Birim hücre parametreleri. SOED (Solid Oxide Electrochemical Doping) metoduyla katkılanmış ve Ba2+ iyonlarının elektriksel kuvvet altında Ca2+ iyonları ile yerdeğiştirdiği. Wada ve ark. 1993. yüksek akım yoğunluğunda tanecik kıyıları kadar tanecik içine de katkılandığı. 1989.0 için Sr içeriği ile ortorombiklik kısmen muhafaza edilmektedir (Fjellvåg ve ark. x’in artışıyla azalmaktadır (x = 0. Birim hücre parametreleri. 1987). Hg) bileşiğinde katkılama kritik sıcaklığı azaltır.4 Baryumun diğer iki değerliliklilerle katkılanması Y(Ba1-xMx)2Cu3Oδ (M = Mg. Zhao ve ark. Liang ve ark. Tc. 1988. 1987. Cu yerlerine yerleşir (Komatsu ve ark. 1989. Ganguli ve Subramanian 1991. 1989).3 Baryumun Kalsiyum (Ca) ile yerdeğiştirmesi Y(Ba1-xCax)2Cu3Oδ bileşiğinde.5 için 80 K) (Babu ve ark. 2. Golben ve Vlasse 1992. Gd. R(Ba1-xSrx)2Cu3Oδ (R=Nd. Sung ve ark. Tc. Ca2+’nın düşük akım yoğunluğunda çoğunlukla tanecik kıyıları boyunca. Parent ve Moreau 1991. bKaren ve ark. Zhao ve ark. Sm.2. Eu. 1988.

Rajarajan ve ark. Ni. Iguchi ve ark. Rh. 1988. Nb. 2003).1Cu3O7-δ bileşiğinde Na atomlarının akı çivileme merkezlerini geliştirmede negatif etkisinin olduğu bulunmuştur (Leng ve ark. 1988). Cr. Li ve Na katkılı örneklerde safsızlıklar gözlenmiş ve Tc yaklaşık 79 K civarında bulunmuştur (Ausloos ve ark. Fe. Diğer bütün katkılamalarda Tc’nin azaldığı tespit edilmiştir. Felner ve ark. V. 2.5 Baryumun tek değerliliklerle katkılanması Y(Ba1-xAx)2Cu3Oδ (A = Li. Fe. Ti.9Na0.3 Bakır (Cu) Bölgesinde Yapılan Katkılama ve Yerdeğiştirme Çalışmaları YBCO’ya yapılan geçiş metalleri katkılamalarının nedeni genellikle fiziksel özelliklerini değiştirmektir. 1987. ve Re) yapıya giremediği için süperiletkenliği değiştirmemiştir. Co. Mn. YBa1. ve Ru katkıları Cu ile yer değiştirmekle birlikte Tc’yi azaltmıştır. 1988.2. YBCO’ya yapılan çok sayıda geçiş metali katkılamaları (Zr. Co.06 için Sc ve V ile x = 0. Hg’nın çok küçük oranlardaki katkılamalarında Tc 90 K’nin üzerinde kalmasına rağmen kısa sürede yapıdan uçarak uzaklaşmaktadır (Pandey ve ark. 1988. Gupta ve Braun 1988). 2. Tatsumi ve ark. Co. 1988.1 için Mn yerdeğiştirmeleri Tc de önemli bir değişikliğe neden olmamıştır. Gupta ve Braun 1988. 1994). Cs) katkısında en çok tercih edilen element K olmuştur (Ausloos ve ark. V. Pt. Al) bileşiklerinde x = 0. Rb. K. Ta.3. Ni. aSaito ve ark. Ancak Cu bölgesine yapılan katkılamalar süperiletkenliğe zarar vermektedir. Ti. Na. ve Ni katkılamalarında Tc için oldukça düşük değerler elde edilmiştir (Dou ve . Özellikle Fe.69 girememektedir (Andreas ve Kingon 1991. Pd. 2.1 Bakırın ilk satır geçiş metalleri ile katkılanması YBa2(Cu1-xMx)3O7-δ (M = Sc. Ga. 1996). Zn.

Strobel ve ark. YBa2Cu3-xScxO6+δ (x = 0-1. Tarascon ve ark. Xiao ve ark. (aCieplak ve ark.02 değerinde yerdeğişterebildiği. oda sıcaklığı özdirencinin azaldığı. aManeo ve ark. Mo’nin ise Tc’yi 50 K civarına düşürdüğü tespit edilmiştir (Remschnig ve ark. 1987).5 K civarında arttığı. Streitz ve ark. 2. Takabatake ve Ishikawa 1988). 1988. Strobel ve ark. 1988. 1992. 2002). Cd ve Hg’nin x < 0. bManeo ve ark. Tholence 1987. Pd’nin küçük miktarlarında 92 K. 1988) ve Si2’nin yapıya giremediği. Tholence 1987. 1993. paramanyetizmanın Tc değerinin altında diamagnetik-süperiletken fazı ile baskılandığını. 1990. 1988. büyük değerlerinde 45 K kritik sıcaklık gözlenmiştir (Nishi ve ark. 1991. Kewi ve ark.70 ark. Lin ve ark. Tc değerinin altına inildikçe paramagnetik merkezin yer değiştirdiğini ortaya koymuştur (Baňacký ve ark. 1987) 0-3.2 Bakırın ikinci ve üçüncü satır geçiş metalleri ile Li. Oksijenden yoksun hazırlanan YBa2Cu3O6+y (y =0. Li ve Mg konsantrasyonları arttıkça Tc’nin azaldığı gözlemlenmiştir (Andresen 1991. magnetik alan tuzaklaması. alınganlığının ve üst kritik magnetik alanının değişmediği tespit edilmiştir (aCieplak ve ark.73% oranında Fe katkısının Tc’yi düşürdüğü. 1988). Sn ve Pb katkılanması Au katkılamalarında x’in düşük değerlerinde Tc’nin 1. Mg. Welp ve ark. Nb (bGreaves ve Slater 1989. 1988). 1988. 1988. 1987. kaldırma (levitation) kuvveti özelliklerinin x = 0. katkılı malzemelerin magnetizasyonunun sinterleme sıcaklığına oldukça bağlı olduğu tespit edilmiştir (Yao ve ark.6) bileşiğinde Tc. 2001). 1988.00253 arasındaki değerlerde iyileştiği gözlenmiştir (Zhou ve ark. 1987. 2000). 1987). TakayamaMuromachi ve ark. Subba Rao ve ark. Ag ve Pt katkılamaları Tc’de önemli bir değişikliğe yol açmaz iken Ag katkılaması Tc’yi çok az artırmaktadır(Tholence 1987). bCieplak ve ark. 1990.1) bileşiğinin EPR (Electron Paramagnetic Resonance) sonuçları. Ta. 63 K iken . Yan ve ark.3.00125 ile x = 0. Büyük tanecikli eriyik YBa2(Cu1-xZnx)3O7-δ bileşiğinde kritik akım yoğunluğu. bSaito ve ark. 1990. 1990. bXiao ve ark.

1 örneklerinde 63. eriyik YBCO üzerine konularak ön sinterleme sonucu nüfuzu araştırılmıştır. Kalay katkılanmış YBa2Cu3O7−y bileşiğinde Mossbauer spektrumu kalay’ın Cu(1) pozisyonlarına gittiğini göstermiştir.4. YBCO’ya Yapılan Diğer Katkılama ve Yerdeğiştirme Çalışmaları YBa2Cu3Oy (YBCO) süperiletkenine NaNO3 ilavesinde Tc hemen hemen değişmeden kaldığı halde NaNO3 ilavesinin artışı. Gözenekli ve tanecik . Jc’yi azaltmak için Tc’den daha düşük değerlerde optimal Jc değerini kullanarak uygun katkılama seviyesi tespit edilmiştir. 2000).6 durumunda Tc 89 K’e yükselmiş ve Brom’un süperiletkenliği onardığı doğrulanmıştır (Dieng ve ark. Sıcak noktalarda düşük termal iletkenlik ile birlikte yüksek miktarda enerji toplamak materyalin bozulmasıyla sonuçlanır.65Cu NQR (Nuclear Quadrupole Resonance) tekniği ile incelenmiş ve Ni katkılamanın. x = 0. Jc yi azaltmak sıcak noktalarda enerji tutulumunu azaltmanın bir yoludur. Tc’de küçük bir azalma meydana gelmesine rağmen en iyi süperiletkenlik özellikleri 0. YBa2Cu3O7-δ bileşiğine Pr katkısı. 2. Ferroelektrik düzenlenme Cu-O zincirlerinde meydana gelmektedir. 2002). birim hücrenin örgü sabitlerini azaltmaktadır. NaCl ilavesinde ise Tc azalırken.25% aralıklarla faklı SnO2.5% CeO2 ve 0. Tek etki alanlı eriyik YBCO seramiklerinde akımı sınırlandırıcı hatalarda elementler anahtar olarak görev yapar. İyi düzenlenmiş Cu-O zincirlerine kalay katkılama ferroelektrik geçiş sıcaklığını modifiye etmektedir (Zheng ve Zhang 2002). Tc’yi azaltırken Jc’yi artırmaktadır (Harada ve Yoshida 2002). Sıcaklığa bağlı dielektrik sabitinde ve iç sürtünmede 200 K civarında ferroelektrik ve yapısal anormallikler gözlenmiştir. 2002). 2000). birim hücrenin örgü sabitleri hafifçe artmaktadır (Wu ve ark 2000). Jc değeri 77 K’de 1 T magnetik alanda 90 kA/cm2 değerine ulaşmıştır (Leblond-Harnois ve ark. Saf YBCO ve YBa2-xLaxCu3-xNixO7-δ.71 Br/Cu=1/30 ve y = 0.25% SnO2 katkılı örnekte ön sinterleme olmaksızın elde edilmiştir. örneği zayıf bir şekilde etkilediği ve Ni’in tercihli olarak düzlemlerde yer değiştirdiği soncuna varılmıştır (Lee ve ark. Ağırlıkça 0. Bu da süperiletken hacminin 100%’nde geçişi mümkün kılmıştır (Mendoza ve ark.

2003). YBa2Cu3O6+δ’ya ince film üzerine Ni veya Fe ferromagnetik filmler RF Magnetron Sputtering tekniği ile depozito edilmişir. 2004). Beklenmedik şekilde katkılamanın artmasıyla Tc pikinin ortaya çıkması. elektriksel iletkenlikte ve .72 kıyılarında süperiletken özellik göstermeyen bir yapıya sahip olan bulk YBCO’ya AgS katkılanmasıyla Ag’nn CuO zincirlerindeki yerlerle yer değiştirdiği ancak S’nin bütün mümkün yerlere girebildiği ve 10%’luk katkılama ile kritik sıcaklığın 92 K olduğu tespit edilmiştir (Tyagi ve ark. Uranyum katkılı Y-Ba-Cu-O sistemi Y2BaCuO5 fazı ve U parçacıkları içeren YBa2Cu3O7 içermektedir. Ca’un tanecik sınırlarına difüzyonu süperiletkenlik özelliklerini değiştirmemiş ancak tanecik kıyıları boyunca Jc artmıştır (Berenov ve ark. 1999). nötral oksijenin bulunması süperiletken olmayan tabakanın kalınlığınının azalmasını ve bazı büyük açılı tanecik kıyılarında geçiş özelliklerinin artabileceğini öngörmektedir (Boyko ve ark. aşırı katkılanmış yüksek sıcaklık süperiletkenlerinde geçiş özelliklerinde yeni bir sistemi işaret etmektedir (Castro ve Deutscher 2003). 2002). 2003). 197m Hg ve 199m Hg radyoaktif izotopları YBCO ince filme Hg radyoaktif izotopunun 653 K üstündeki katkılandığında Hg’nın örgü içinde hiçbir atomun bulunmadığı eşsiz bir yere yerleştiği tespit edilmiştir (Amaral ve ark. YBa2Cu3O7-δ çok kristalinde tanecik sınırlarına tercihli olarak Fe ve Ca katkılanmış. 150 nm kalınlığındaki YBCO ince filme oda sıcaklığında Ge katkılanmış. 197m sıcaklıklarda difüzyona uğradığı (bAraújo ve ark. Ge’un 60 nm’ye kadar girdiği. Ni/YBCO ve Fe/YBCO örneklerinde ferromagnetik filmin kalınlığının artışıyla Tc ve Ic’nin azaldığı tespit edilmiştir (Ebara ve ark 2005). Değişik miktarlarda oksijen içeriğine sahip Ca katkılanmış YBCO filmlerde (RH) Hall sabitinin ve özdirencin sıcaklığa bağlılığının araştırıldığı çalışmada. YBa2Cu3O7−δ (YBCO)’da nokta kusurları ve yükler içeren büyük açılı tanecik kıyılarının geçiş özelliklerinin bilgisayar simülasyonu ile incelenmesi. Ca jelleri yüksek yoğunlukta YBCO tabletlere ve PLD ile hazırlanmış ince filmlere uygulanmış. Ca katkılanmış malzemelerde Jc değeri artarken Fe katkılanmış malzemelerde Jc değerinin azaldığı bulunmuştur (Cheng ve ark. Manyetik alan altında ise paramagnetik özellikler sergilemektedir (Hari Babu ve ark. RH ile T arasında katkılama ile azalan Tc pikinin en uygun katkılamada görünmediği tespit edilmiştir. 1997). 1999) ve örgü içinde yüksek simetriye sahip bir yeri işgal ettiği bulunmuştur (aAraújo ve ark. 1998).

8 oranında nano boyutlu Al2O3 parçacıkları YBCO’ya ilave edilmiş ve Rietveld Refinement Tekniği ile XRD ve EDX analizleri sonunda ortorombikliğin azaldığı. Ga. Y-123 yapısında tanecik sınırlarına yerleştiği ve Jc . Co katkılamasının çöküntü meydana getirdiği gözlenmiştir. katkılama konsantrasyonu ile baskılanmıştır. 2005). Jc = 4. 2005). Co ve Ga’un CuO zinciri boyunca Cu(1) yerlerini işgal ettiği tespit edilmiştir. Ağırlıkça % 0. Birisi yüksek hol katkılama seviyesi tarafından karakterize edilen ve süperiletken olmayan aralıklar içeren kısmı diğeri ise süperiletkenliği tutan kısmıdır. YBCO-123’ün fotoelektron spektrumu iki bileşen içermektedir. Sırasıyla Zn. M (M = Co. Ni. kaldırma kuvveti ve Jc çivilemeden dolayı bu durum en çok Zn’de gözlenmiştir (Zhou ve ark. 2006). tanecikler arası bölgenin büyümesine. 2006). PLD ile hazırlanmış YBCO filme BaZrO3 katkısı. MgO ve Ag/MgO zemin üerinde elektron beam evoporation tekniği ile üretilmiş YBa2Cu3O7-x ince filmlerde. 30%’u Y2BaCuO5 içeren eriyik YBa2Cu3O7-δ’ye ağırlıkça 0. Zn ve Ni. Jc değerinin anlamlı bir şekilde arttığı tespit edilmiştir (Mellekh ve ark. Zn.5% B2O3 ilave edilmesi. Tc değeri katkısız YBCO ile karşılaştırıldığında 1 K azalmış. Katıhal difüzyon tekniği ile katkılanan Ag atomlarının. kristal yapının değişmediği tespit edilmiştir (Avcı ve ark. Y-Ba-Cu-O tek tanecik bulk süperiletkenlerinde nano boyutlu az bir miktar ZrO2 ilavesiyle c ekseninde Y2BaCuO5 (Y211) parçacıklarının sıralandığı gözlenmiştir. Ga) katkılı YBCO’da Tc. Jc değeri homojen olmayan örneğin mikroyapısından dolayı pozisyona bağlı olarak değişmiştir (Iida ve ark. 2005). Alan tuzaklaması. düzgün kısmın sonunda Jc’nun oranı güçlü bir şekilde azalmıştır ((Traito ve ark. c örgü parametresinde 0.H özelliklerin manidar bir şekilde değiştirdiği tespit edilmiştir (Zhao ve ark. Jc’nun düşük alanlarda gözlenen düzgün kısmı uzamış. Ni. kritik akım yoğunluğunun magnetik alanla ilişkisini gösteren grafikte. 2006).1%’lik bir artışın Tc = 92 K. CuO2 düzlemlerinde Cu(2) yerleriyle yer değiştirdiği. 2005). Al2O3 parçacıklarının Cu(1) yerlerine ve Y yerlerine girebildiği. tanecikler arasında iletken hatların zayıflamasına ve Tc ve Jc değerlerinde azalmaya neden olmuştur (Topal ve Özkan 2005).73 magnetizasyonda kayıplar olduğu. Tc’nin 85 K olduğu ve Al2O3 konsantrasyonunun artmasıyla keskin bir şekilde düştüğü. Bunlar ARPES spektra ile araştırılmış ve .2 105 A/cm2 (77 K’de) değerlere ve oda sıcaklığındaki özdirenç değerinin 2-3 kat azalmaya neden olduğu tespit edilmiştir (Görür ve ark.

Jc değerinin manyetik alanla arttığı tespit edilmiştir. Gd1-xYxBa2Cu3O7-y ince filminde x arttıkça magnetik alan altında Jc değerinin arttığı (Wang ve ark. YBCO-123’e Gd difüzyonu tanecikler arası çiftlenmenin karakteristik gerilimi Jc ve Tc değerlerini artırmaktadır. 2007). 2002). Y1-xGd xBa2Cu3O7 çok kristalinde yapının ortorombik olduğu ve Gd içeriğinin artışıyla örgü parametrelerinde büyümenin olduğu tespit edilmiştir (El Ali ve ark. Y yerlerine Gd’nin yerdeğiştirmesi. YBCO örneğinde böyle bir pik bulunmamıştır.6Ba2Cu3Oy malzemelerinin manyetizasyon eğrileri farklı sıcaklıklarda SQID ile ölçülmüştür.6 haricinde x’in artışıyla bileşiklerin normal durum özdirençlerinde de artışlar gözlenmiştir (Hong ve ark.4Gd0. Toz eritme yöntemiyle hazırlanan YBa2Cu3Oy ve Y0.4 değerinde RE123 karışımının homojen ve en yüksek Jc ve Tc değerlerine sahip olduğu belirtilmiştir (Yulei ve ark. alan-gerilim çivileye ve manyetik çivilemeye neden olmaktadır bu da Jc ve akı çivilemesindeki artışı açıklayabilmektedir (Feng ve ark. 1998). Hazırlanılan (Y1-xGdx)BCO bileşiğinde x = 0. YBa2Cu3O7-x çok kristalinde Gd difüzyonu kritik sıcaklığı 88 K’den 91 . Y2BaCuO5 parçacıklarının boyutlarının azalmasına. 2.74 YBCO-123’ün düşük enerjili elektron yapısının genellikle LDA hesaplamalarıyla ve süperiletken olmayan karakterinin güçlü katkılamalarla meydana gelebileceği sonucuna varılmıştır (Zabolotnyy ve ark. YBCO süperiletkeninden sonra sentezlenen GdBCO süperiletkeni YBCO’dan daha iyi oksijen tutma özelliğne sahiptir ancak oksijen eksikliğinde çok çabuk süperiletkenlik özelliklerini kaybetmektedir (Taka ve ark. Bu etkinin Jc ve akı çivilemesini artırdığı. YBCO (123) Bileşiğine Yapılan Gd ve Nb Katkılama Yerdeğiştirme Çalışmaları Y1-xGd xBa2Cu3O7-δ yapısında x = 0. Gd ilave edilmiş örneklerde H ⊥ c konfigürasyonunda 70 K altında fishtail etkisi gözlenmiştir. 1995) Y1-xGd xBa2Cu3O7-δ çok kristalinde Gd içeriğinin artışıla Jc değerlerinde azalma tespit edilmiştir (Theuss ve Kronmüller 1995). 2004).5. 2002). 1989).

tanecikler arası bağlanmanın karakteristik bir dayanım kuvveti olduğu şeklinde yorumlanmıştır (Öztürk ve ark. Seztezlenen YBa2Cu3-xNbxO7 malzemesinde x = 0. 1997.75 K’e ve Jc akım yoğunluğu 55 A/cm2’den 122 A/cm2’ye artırmıştır. 2007). 1999). Grekhov ve ark. 1995).025 ve x = 0.21 değerinde süperiletkenyalıtkan geçişi olduğu ve YBCO’ya Nb ilavesiyle süperiletkenlik taneciklerinin dayanımının azaldığı ifade edilmiştir (Grekhov ve ark. YbaCuNbO yapısının ortorombik olduğu ve YBCO filmleri büyütmek için uygun olduğu tespit edilmiştir (Grekhov ve ark. Laser Ablation Tekniği ile SrTiO3 üzerine büyütülen YBa2Cu3-xNbxOy ince filminde x = 0. . Gd difüzyonu ile elde edilen bu gelişme. 1994).05 değerleri için süperiletken özelliklerin geliştiği ve en yüksek Jc değerlerinin gözlendiği tespit edilmiştir (Srinivas ve ark.

00000 253.00 137.00000 212.20 -102.00 90.00000 198.10000 180.74000 364. Tablo 3.00 120.00000 0.82170 15.25000 357.74100 60.00000 1.00 90.90 -78.20000 p63/mmc 194 hcp 363.00 181.60000 135.00000 -2.00000 6.21013 35.60000 90.70000 215.74000 573.00 90.1’de gösterilen elementlerin özelliklerden faydalanılarak Gd ve Nb elementlerinin katkılanmasına karar verilmiştir. Tablo 3.26000 90.06000 90.04000 90.00000 1.00 46.00000 1.22000 p63/mmc 194 hcp 364.90 -- Ba 56 137.50 -- O 8 15. MATERYAL VE METOT 3.30000 342.90 -- Örgü Parametreleri Valans Kabuk Orbital Çapı .90585 355.44000 C12/m1 12 monoklinik 540.00000 48.1 YBCO elementleri ve katkı atomlarının genel özellikleri (WEB) Y Atom Numarası Atom Ağırlığı [g/mol] Bağ Uzunluğu (Atom-Atom) [pm] Atomik Çap (Deneysel) [pm] Atomik Çap (Hesaplanan) [pm] Magnetik Moment [µN] Elektriksel Özdirenç [10-8 Ωm] Elektronegatiflik [Pauiling] Uzay Grubu Yapı a [pm] b [pm] c [pm] α [o] β [o] γ [o] s [pm] p [pm] d [pm] f [pm] 39 88.00000 145.49000 90. YBa2Cu3O7-δ süperiletkenine ikili katkılama planlanmıştır.30 44.00 235.49000 361.60000 363.04000 330.10 --- Gd 64 157.40 ---- Cu 29 65.00 132.90638 285.32700 434.54600 255.00 90.80000 90.10 -93.04000 330.00 120.00 189.00000 3.80000 502.07465 1.23801 56.90000 508.00 90.30000 180.10 29. Katkılaması yapılacak atomların tespitinde.49000 361.80000 502.00 201.90000 Fm/3m 225 ccp 361.00 90.00000 -0.40 -32.24077 -3.60000 Im/3m 229 bcc 330.00000 233.1 Malzemelerin Hazırlanması Çalışmada.60000 578.70 Nb 41 92.76 3.99940 120.00000 1.00 90.80000 145.89000 Im/3m 229 bcc 502.70000 1.00 90.53 90.00000 -0.43540 130.

Bunun için aşağıdaki malzemelerin hazırlanması kararlaştırılmıştır. 2002).1.4Ba2-xNbxCu3O7-δ (x = 0. Ayrıca atomik çapı ise Ba ve Cu atomlarının atomik çapları arasında yer almaktadır. CuO. Y0. 0. 3.225) (Ba-Nb Serisi).075. YBCO yapısının daha baskın olması ve daha fazla oksijen tutabilmesi için mol olarak 60% Y ve 40% Gd oranları belirlenmiştir.77 GdBa2Cu3O7-δ bileşiğinde oksijen konsantrasyonu YBCO bileşiğine göre daha fazladır. örgü parametreleri ve bağ uzunlukları açısından Cu atomuna daha yakındır.075. 0. Bu yüzden Nb atomlarının kakısı için Ba ve Cu bölgeleri seçilmiştir. Nb atomları uzay gurubu açısından Ba atomları ile aynı uzay grubuna sahip iken. elektronegatifliği. • • • • Katkılananacak olan malzemelere referans teşkil etmesi amacı ile saf YBa2Cu3O7-δ malzemesi (Saf YBCO).1 mg hassasiyete sahip dijital terazi ile tartılmıştır.175.1 Toz malzemeler için sitokiyometrik oranların hesaplanması Y2O3. Bu yüzden Gd katkısının Y ile birlikte kullanılmasına karar verilmiştir.4Ba2Cu3-xNbxO7-δ (x = 0.5 + 2CO 2 2 standart YBCO denklemi temel alınarak aşağıdaki formüller yardımıyla her x katkısı için katıhal tepkime yöntemi kullanılarak başlangıç karışımları hazırlanmıştır. Fakat Gd tabanlı bileşik oksijen eksikliğinde çok çabuk süperiletken özelliklerini yitirmektedir (Taka ve ark. 0. 0.6Gd0. Nb katkılaması (Ba-Nb Serisi) için . Katkılama oranları.025. Kimyasal tozlar. 1 (Y2 O 3 ) + 2(BaCO 3 ) + 3(CuO ) → YBa 2 Cu 3 O 6. 0.6Gd0. Katkılanacak olan malzemelere referans teşkil etmesi amacı ile Y0. Gd-YBCO.4Ba2Cu3O7-δ (Gd-YBCO).125.125.225) (Cu-Nb Serisi). 0.6Gd0. Y0.025. Nb tozları sitokiyometrik oranlarda 0. BaCO3.175. 0. Gd2O3. 0.

000 99.800 Kimyasal reaksiyonlarda her iki seri katkılama için x katkı miktarı 0. 0.2 Başlangıç komposizyonu için kullanılan oksit bileşiklerin özellikleri. Nb Katkılaması (Cu-Nb Serisi) için 3 (Y2 O 3 ) + 2 (Gd 2 O 3 ) + 2(BaCO 3 ) + (3 − x )CuO + xNb → 10 10 Y0.990 99.125.6 Gd 0.000 99.9064 Saflık Derecesi (%) 99.5 + 2CO 2 Gd-YBCO. .3-5’de verilmiştir.3359 79.2 de verilmiştir.4982 92. 0.78 3 (Y2 O 3 ) + 2 (Gd 2 O 3 ) + (2 − x )(BaCO 3 ) + xNb + 3CuO → 10 10 Y0.6 Gd 0.4Ba2Cu3O7-δ bileşiklerinin sitokiyometrik oranlarına göre hesaplanmış miktarları.225 olarak seçilmiştir.995 99.8099 197. Başlangıç komposizyonu elde etmek için kullanılan oksit bileşiklerin ve elementlerin molekül ve atom ağırlıkları ile saflık dereceleri Tablo 3.025. Tablo 3. 0. Bileşik/Element Adı İtriyum Oksit Baryum Karbonat Bakır (II) Oksit Gadolinyum Oksit Niyobyum Kimyasal Formülü Y2O3 BaCO3 CuO Gd2O3 Nb Molekül/Atom Ağırlığı (g/mol) 225.5 + 2CO 2 denklemleri kullanılmıştır.5454 362.6Gd0.175.075. 0. Her x katkılı malzemenin sitokiyometrik oranlarına göre hesaplanmış miktarları ve referans teşkil edecek olan YBa2Cu3O7-δ ile Y0. Tablo 3.4 Ba 2 Cu 3− x Nb x O 6.4 Ba 2− x Nb x Cu 3 O 6.

79

Tablo 3.3

YBa2Cu3O7-δ bileşiği ve Y0.6Gd0.4Ba2Cu3O7-δ bileşenlerin miktarları.
Formül YBa2Cu3O7-δ Y0.6Gd0.4Ba2Cu3O7-δ Y2O3 (g) 1.5000 0.6001 Gd2O3 (g) --0.6422 BaCO3 (g) 5.2434 3.4958

bileşiği için

Malzeme İsmi Saf YBCO Gd-YBCO

CuO (g) 3.1735 2.1350

Tablo 3.4 Ba-Nb serisi için bileşenlerin miktarları.
Malzeme İsmi Ba-Nb-1 Ba-Nb-2 Ba-Nb-3 Ba-Nb-4 Ba-Nb-5 Katkı Oranı (x) 0.025 0.075 0.125 0.175 0.225 Y2O3 (g) 0.6001 0.6001 0.6001 0.6001 0.6001 Gd2O3 (g) 0.6422 0.6422 0.6422 0.6422 0.6422 BaCO3 (g) 3.4868 3.3986 3.3103 3.2220 3.1337 CuO (g) 2.1350 2.1350 2.1350 2.1350 2.1350 Nb (g) 0.0207 0.0619 0.1031 0.1443 0.1856

Formül Y0.6Gd0.4Ba1.975Nb0.025Cu3O7-δ Y0.6Gd0.4Ba1.925Nb0.075Cu3O7-δ Y0.6Gd0.4Ba1.875Nb0.125Cu3O7-δ Y0.6Gd0.4Ba1.825Nb0.175Cu3O7-δ Y0.6Gd0.4Ba1.775Nb0.225Cu3O7-δ

Tablo 3.5 Cu-Nb serisi için bileşenlerin miktarları.
Malzeme İsmi Cu-Nb-1 Cu-Nb-2 Cu-Nb-3 Cu-Nb-4 Cu-Nb-5 Katkı Oranı (x) 0.025 0.075 0.125 0.175 0.225 Y2O3 (g) 0.6001 0.6001 0.6001 0.6001 0.6001 Gd2O3 (g) 0.6422 0.6422 0.6422 0.6422 0.6422 BaCO3 (g) 3.5310 3.5310 3.5310 3.5310 3.5310 CuO (g) 2.1172 2.0816 2.0460 2.0105 1.9749 Nb (g) 0.0207 0.0619 0.1031 0.1443 0.1856

Formül Y0.6Gd0.4Ba1.975Nb0.025Cu3O7-δ Y0.6Gd0.4Ba1.925Nb0.075Cu3O7-δ Y0.6Gd0.4Ba1.875Nb0.125Cu3O7-δ Y0.6Gd0.4Ba1.825Nb0.175Cu3O7-δ Y0.6Gd0.4Ba1.775Nb0.225Cu3O7-δ

Ba-Nb serisindeki tüm katkılar için Tablo 3.4’ten, Cu-Nb serisindeki tüm katkılar için Tablo 3.5’den yararlanılarak belirtilen miktarlardaki malzemeler 0.1 mg duyarlılığa sahip hassas terazi yardımıyla tartıldı. Her serideki tüm katkılar için ayrı ayrı karıştırılan tozlar, homojen bir karışım elde etmek için bir öğütücüde 6 saat ve agad havanda bir gün boyunca elde karıştırılmıştır. Daha sonra gri bir renk aldığı gözlenen toz karışımlar alümina (Al2O3) potalara konularak kalsinasyon işlemine hazır hale getirilmiştir.

80

3.1.2 Kalsinasyon işlemi

Toz haldeki karışımlar, kalibre edilmiş NABERTHERM marka ve N 11/R modelli kül fırınına yerleştirilmiştir. Fırın, oda sıcaklığından itibaren 925 oC’ye 3.75 oC/dakika hızla (4 saat) ısıtılmıştır. Toz karışımlar, bu sıcaklıkta 48 saat süreyle bekletilmiştir. Daha sonra oda sıcaklığına kadar 1.25 oC/dakika hızla (12 saat) soğutulmuştur. Kalsinasyon işlemine ilişkin şematik diyagram Şekil 3.1’de gösterilmektedir. Kalsinasyon işleminin gerçekleştirildiği kül fırını Şekil 3.2’de gösterilmektedir. Oda sıcaklığına kadar soğutulup fırından çıkarılan karışımların siyah renkli olduğu ve külçeleştiği gözlenmiştir. Fırından çıkartılan karışımlar, agat havanda iyice ezilerek, iki saat süreyle öğütülmüştür. Aynı şartlar altında ikinci kez kalsine edilen karışımlar, fırından çıkartıldıktan sonra iki saat süreyle tekrar öğütülmüştür.

Şekil 3.1

Ba-Nb ve Cu-Nb serisi örneklerin kalsinasyon işlemindeki için sıcaklık-zaman grafiği.

81

Şekil 3.2 NABERTHERM - N 11/R kül fırını ve kontrol paneli. 3.1.3 Kalsine edilmiş malzemelerin tablet haline getirilmesi

En son kalsinasyon işleminin ardından öğütülen toz karışımlar yaklaşık 1 gramlık miktarlarda, 13 mm çapa sahip tablet kalıbında (die set) 1000 psi (68.948 bar = 6.8948 MPa) basınç altında 5 dakika preslenerek silindirik tabletler (pellet) haline getirilmiştir. Tablet yapımı esnasında kullanılan pres ve die-set Şekil 3.3’te gösterilmektedir.

Şekil 3.3 Crystal Lab marka pres ve 13 mm çaplı KBr die seti.

82

3.1.4 Sinterleme işlemi

Sinterleme işlemi için malzemeler, önceden kalibre edilmiş CARBOLITE marka 201 modelli ve Eurotherm marka ve 2132 modelli kontrol paneline sahip tüp fırınını içine alümüna kayıkçık kullanılarak içinde yerleştirilmiş ve 10 oC/dakika ile 925 oC’ye ısıtılmıştır. Bu sıcaklıkta 1440 dakika bekletilmiş, 1440 dakikalık sürenin bitimine 30 dakika kaldığı esnada oksijen (O2) verilmeye başlanmıştır. 1440 dakikanın bitiminden sonra sıcaklık 4 oC/dakika ile 550 oC’ye düşürülmüştür. Bu sıcaklıkta 720 dakika beklemiş ve 300 dakikada oda sıcaklığına düşürülmüştür. Sinterleme işlemine ilişkin şematik diyagram Şekil 3.4’te gösterilmektedir. Sinterleme işleminin gerçekleştirildiği tüp fırını ve kontrol paneli Şekil 3.5’te gösterilmektedir.

Şekil 3.4

Ba-Nb ve Cu-Nb serisi malzemelerin sinterleme işlemindeki için sıcaklık-zaman grafiği.

6 da gösterilen ultrasonik lehim makinesi ile İndiyum (In) kullanılarak lehimlenmiştir.83 Şekil 3.3 mm kalınlığında bir kıl testere ile dikkatli bir şekilde kesilerek diktörtgenler prizması haline getirilmiştir. . 3. Ultrasonik lehim.1. In’un malzemenin içine nüfuz etmesini sağladığı gibi kontak dirençlerinin oldukça düşük olmasını ve ölçümlerin daha hassas olmasını da sağlamıştır.5 CARBOLITE marka 201 modeli ve Eurotherm marka ve 2132 modelli kontrol paneli. Şekil 3. Malzeme üzerine alınan dört kontak ile standart dört nokta yöntemi (Four Point Probe) kullanılarak elektriksel direnç ve kritik akım yoğunluğu tayini yapılmıştır.5 Malzemelere kontak yapılması Sinterlenen malzemeler tüp fırınından çıkarıldıktan sonra 0. Dikdörtgenler prizması şeklindeki malzemelere gümüş tel.

I akım. bir doğrultu için incelenmiştir.1 Dört nokta yöntemi (FPP) ile elektriksel direnç ölçümü Özdirenç ölçümleri için kullanılan yaygın ve kullanışlı bir teknik standart dört nokta yöntemidir. ρs tabaka özdirenci ve r akım kaynağının tabakaya olan uzaklığıdır.1) Burada φ potansiyel. 3.6 Kontak almada kullanılan Ultrasonik Lehim Makinesi.2) .5. Bir dipol (+ kaynak ve – kaynak) için potansiyel ise aşagıdaki gibi olur: ϕ − ϕ0 = Iρ x r1 ln r2 2π (3. Valdes (1954) tarafından ρ özdirenç. Bir akım kaynağı sonsuz genişlikteki bir tabaka için potansiyelde uzaklığa bağlı bir değişim verir: Iρ s ln r 2π ϕ − ϕ0 = (3. Sonlu malzemeler için olan ilşkiyi ise Smith (1958) yayınlamıştır. voltaj ve akımın okunan değerleri arasındaki fonksiyonel ilişki.1. farklı geometriler için verilmiştir.84 Şekil 3. Uhlir (1955) daha farklı geometriler için fonksiyonel ilişkileri genişletmiştir. Bütün bu çalışmalar üç boyutlu sonsuz yapılarda.

7‘de görüldüğü gibi simetrik yerleştirilir.3) Buradan tabaka özdirenci: ρs = V π V = 4.7).5324 I ln 2 I (3. İki merkez nokta. Ollendorf (1932) bir çizgi boyunca eşit aralıklarla yerleştirilen sonsuz sayıdaki akım kaynağı için potansiyel dağılımını aşağıdaki gibi ifade etmiştir. 1 ve 2. Iρ x π π ln 2 sin 2 x + sin 2 y 2π d d ϕ − ϕ0 = − (3.4) olarak bulunur. dipollerin sonsuz bir yerleşiminde olduğu (Şekil 3. Bütün dipoller 1 ve 2 noktaları arasındaki voltaja katkı yapar. sonsuz genişlikte bir tabaka için potansiyel farklıdır: Δϕ = V = Iρ s π ln 2 (3. arasındaki voltajı elde etmek için. a) Dikdörtgen malzemelerde FPP FPP ölçümlerinde dikdörtgen malzemenin boyutları a ve d olarak alınır (Şekil 3. Problar Şekil 3.8) kabul edilir.7 Dikdörtgen malzeme üzerine FPP nin yerleştirilmesi . Buradan hareketle.5) Şekil 3.85 Bu durumda tabaka üzerindeki FPP’un iki dış noktası dipol gibi görünür.

86 Şekil 3. dairenin üzerindeki bir dipolden yansıma ile elde edilir. Bu görüntü.6) Her bir kaynak çizgisi V voltaja aşağıdaki miktar katkı yapar: Δϕ = − Iρ x ⎛ e x ( yn + s ) / d − e − x ( yn + s ) / d ln⎜ 2π ⎜ e xyn / d − e − xyn / d ⎝ (3.8 FPP yönteminde dikdörtgen malzeme için görüntü sistemleri.7) b) Dairesel malzemelerde FPP Bu durumda sınır şartlarını yerine getirmek için bir görüntü gereklidir. Kaynakların bütün çizgilerinde. 1 ve 2 noktalarının x koordinatları sıfır olacak şekilde koordinat sistemi seçilir. Malzemede FPP ile ölçülen voltaj aşağıdaki şekilde verilir: . Bundan dolayı ifadeler basitleşir: Iρ x ln e xy / d − e − xy / d 2π ϕ − ϕ0 = − ( ) ⎞ ⎟ ⎟ ⎠ (3.

Film sonsuz dilim gibi düşünülebilir ve uygun tabaka direnci elde edilir. özdirenç aşagıdaki gibi yazılabilir: ρ = ρsw = π ⎛ w⎞ V w F⎜ ⎟ I ln 2 ⎝ s ⎠ (3. Sonsuz genişlikli bir tabaka da FPP için aşağıdaki ilişkiler mevcuttur: ρs = V ln 2 I (3.8) Şekil 3.9). voltaj yüzeye dik uygulanır (Şekil 3.9 Dairesel malzeme üzerine FPP nin yerleştirilmesi. c) İnce malzemelerde FPP Bir filmde sonlu kalınlık w olmak üzere. dairenin çapıdır (Şekil 3.9) Sonsuz genişlikteki filmin kalınlığı w olmak üzere. Buradan malzeme özdirenci ρ = ρ s w olarak bulunur. (3.10) .10).87 ⎡ ⎛ ⎛ d ⎞2 ⎞⎤ ⎜ ⎜ ⎟ + 3 ⎟⎥ ⎢ Iρ ⎜ s ⎟⎥ 1 V = s ⎢ln 2 + ln⎜ ⎝ ⎠ 2 ⎟⎥ = Iρ s ⎛ d ⎞ π ⎢ ⎜ ⎛ d ⎞ − 3 ⎟⎥ c⎜ ⎟ ⎢ ⎜⎜ s ⎟ ⎟ ⎝s⎠ ⎢ ⎥ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎦ ⎣ Burada d.

⎝s⎠ Buradan bir film için özdirenç: ρ = ρsw = ⎜ ⎟ wCI olarak bulunur (Demirci 2005).10 w kalınlıklı ince tabakaya FPP nin yerleştirilmesi ⎛ w⎞ Bir sonlu malzeme için F ⎜ ⎟ birinci mertebe düzeltmesi gibi kullanılabilir. düzeltme faktörüdür. ⎝s⎠ Şekil 3.2 Malzemelerin Analizi 3. ⎛V ⎞ ⎝I⎠ (3. Olympus GX41 marka optik mikroskop ve .11) 3.88 ⎛ w⎞ F ⎜ ⎟ .2.1 Optik fotoğraf çekimi Malzemelerdeki kristallenmeyi ve tanecik büyüklüklerini gözlemlemek amacı ile her bir malzemenin optik fotoğrafları.

Diethylphthalae sıvısının yoğunluğu 15 oC’de 1.122 g/cm3’tür. Yoğunluk ölçümü için malzemelerin havadaki kütlesi (Mm) ve sıvı içindeki kütlesi (Ms) ölçüldü ve denklem 3.11).2.89 Moticam 3000 dijital görüntüleme aygıtı altında 500 kez büyültülerek çekilmiştir (Şekil 3. Cihaz diethylphthalae sıvısına kısmen batırılmış askı ile dijital mikrobalansa bağlı bir sistemden ibarettir. . Şekil 3. 3.2 Yoğunluk tayini Sinterlenen malzemelerin yoğunluk ölçümleri Archimedes Yoğunluk Ölçme Sistemi (Densitometre) ile yapılmıştır.12 kullanılarak yoğunluk değerleri hesaplanmıştır.11 Olympus GX41 marka optik mikroskop ve Moticam 3000 dijital görüntüleme aygıtı.

Süperiletkenin kritik sıcaklığı hakkında bilgi edinmenin bir yolu da elektriksel özdirenç ölçümleridir.3 Elektriksel özdirenç ölçümleri Süperiletken malzemelerin karakteristik özelliklerinden en önemlisi kritik geçiş sıcaklığıdır (Tc).12) ile 70-130 K sıcaklık aralığında yapılmıştır.12) (dm: malzemenin yoğunluğu. ds. Multimetreden okunan gerilim değeri. Üretilen malzemelerin elektriksel özdirençleri için ölçümler şekil 3.02 K’dir. Bu yolla malzemenin süperiletken olup olmadığı.90 dm = ds Mm Mm − Ms (3.2. malzemede oluşan gerilim iç uçlar vasıtası ile hassas bir multimetrede okunmuştur. gerekli hesaplamaların ardından malzeme direnci ile sıcaklık değeri bir veri dosyasına kaydedilmiştir. Kriyostat sistemi 10-6 Torr basınca düşürüldükten sonra bir güç kaynağından gelen ± 5 mA’lik akım. Ölçüm yapılan sistemde sıcaklık hassasiyeti ±0.13) bağıntısı kullanılarak özdirenç değerlerine dönüştürülmüştür. . malzemeye dış uçlardan verilerek. sıvının yoğunluğu) 3. kritik geçiş sıcaklığı. Ölçülen direnç değerleri. kritik geçişin başladığı Tconset ve kritik geçişin bittiği Tcoffset sıcaklık değerleri belirlenebilmektedir. ρ=R s l (3. ampermetrenin verdiği akım değeri ve kriyostatın sıcaklık değeri bir bilgisayar programı yardımıyla bilgisayara aktarılmış.7’de gösterilen dikdörtgen malzemeler için standart dört nokta yöntemi kullanılarak CTI-Cyrogenics Cyrodyne Refrigerator System (Şekil 3. Ortamın sıcaklığı numunenin yerleştirildiği tutucuda (holder) bulunan iki adet bakır-konstantan termoçiftler (thermocouple) yardımıyla kontrol edilmiş ve bu termoçiftlerin ölçtüğü sıcaklık bir sıcaklık kontrol ünitesinde okunduktan sonra bilgisayara aktarılmıştır. Malzeme yüzeyine ultrasonik lehim ile gümüş tellerle 4 adet kontak yapılmıştır.

91 Şekil 3. süperiletkenliğin teorisi ve pratik uygulamaları için oldukça önemlidir. Kritik akım yoğunluğu ölçümleri sıvı azot sıcaklığında (77 K) stantard DC dört nokta yöntemi kullanılarak Şekil 3. Bu gerilime karşılık gelen akım kritik akım olarak (Ic) olarak bilinmektedir.12 CTI-Cyrogenics Cyrodyne Refrigerator System.13’te gösterilen düzenekte ölçülmüştür.2.4 Kritik akım yoğunluğu ölçümleri Süperiletkenlerin mikroyapısına önemli ölçüde bağlı olan kritik akım yoğunluğu (Jc). . Güç kaynağından gelen akım ile bu akımın malzeme üzerinde oluşturduğu gerilim bir bilgisayar programı yardımıyla veri dosyasına kaydedilmiştir. 3. Akım malzemeyi süperiletken halden normal hale dönüştürünceye kadar artırıldığında iç uçlar arasında bir gerilim gözlenecektir. Kritik akım yoğunluğu hesaplarında bir kriter belirlenmiş ve bu kritere göre hesaplama hesaplama yapılmıştır. Malzeme sıvı azot sıcaklığında süperiletken durumda iken akım süperiletkenliği bozacak kadar büyük değerlere sahip değil ise iç uçlar arasındaki gerilim 10-6 – 10-7 V civarında olacaktır.

esas uzaydan ters uzaya gidildiğinde . Ölçümler esnasında difraktometredeki bakır hedefe 36 kV’luk gerilim ve 26 mA’lik akım uygulanarak elde edilen Cu-Kα ışınları gönderilmiştir.5 X-ışını kırınımı (XRD) ölçümleri X-ışınları kırınım desenlerinden yararlanarak bir malzemenin kristal yapısı hakkında bilgi edinilebilir ve örgü parametreleri tayin edilebilir.13 Kritik akım yoğunluğu (Jc) ölçüm düzeneği. k.2.14) ölçümüştür. düzlemler arası mesafeyi.92 J c ( kriter ) = V (μV ) l (cm ) (3. 3. b. c örgü parametrelerini ve G . h.14) (l: FPP’da gerilim ölçen uçlar arasındaki mesafe) Şekil 3. l örgü r düzlemlerini ve a. Elde edilen kırınım deseninde d.02o örnekleme aralığı kullanılmıştır. 10o ≤ 2θ ≤ 60o aralığı için 5o/dakika tarama hızı ve 0. Üretilen malzemelerin X-ışını kırınım desenleri Rigaku Multiflex difraktometresinde (Şekil 3.

c şu şekilde bulunur.23) ( ) (3. b*. ters örgü vektörleri a*. ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 2π d hkl = r Ghkl (dhkl : esas örgüdeki (hkl) düzlemleri arası uzaklıktır) r Ghkl = ha * + kb * + lc * r r 2πh 2πh b × c * ˆ ha = = bc sin α i Vi Vi r r 2πk (c × a ) 2πk * kb = = ca sin β ˆ j Vi Vi r r 2πl a × b 2πl ˆ lc * = = ab sin γ k Vi Vi (3.19) (3.20) ( ) (3. r r r r b ×c b ×c * a = 2π = 2π r r r (3.93 örgü noktalarına tekabül eden vektörü göstermek üzere.25) r Ghkl = ise (G ) r hkl 2 ( ) r Ghkl 2 4π 2 2 2 2 2 = 2 h b c sin α + k 2c 2 a 2 sin 2 β + l 2 a 2b 2 sin 2 γ Vi [ ] (3.ck = abc sin γ ] (3. esas örgünün (hkl) düzlemlerine diktir.24) (3. c* ise r r r a .15) Vi a b ×c r r r r (c × a ) = 2π (cr× a ) * b = 2π (3.18) (3.26) .16) r r Vi a b ×c r r r r a ×b a×b * c = 2π = 2π r r r (3.17) Vi a b ×c r Ghkl ters örgü vektörü. b .22) r 2π Ghkl = [hbc sin α iˆ + kca sin β ˆ + lab sin γ kˆ j Vi ve r rr ˆ ˆ Vi = a × b c = ab sin γ k .21) ( ) (3.

(3.94 r Ghkl = (G ) r hkl 2 = 2π Vi h 2b 2c 2 sin 2 α + k 2c 2 a 2 sin 2 β + l 2 a 2b 2 sin 2 γ (3. β = 90o.14 Rigaku Multiflex marka X-ışını difraktometresi. b.31’i esas alan bir bilgisayar programı ile yapılmıştır. Şekil 3. .31) a. γ = 90o ise denklem 3.30) 2π d hkl = r = Ghkl 1 h2 a2 ⎛ sin 2 α ⎞ k 2 ⎜ ⎟ ⎜ sin 2 γ ⎟ + b 2 ⎠ ⎝ ⎛ sin 2 β ⎜ ⎜ sin 2 γ ⎝ ⎞ l2 ⎟+ 2 ⎟ c ⎠ Eğer yapıda α = 90o.29) (3.27) r h 2 b 2 c 2 sin 2 α k 2 c 2 a 2 sin 2 β l 2 a 2 b 2 sin 2 γ Ghkl = 2π + + a 2 b 2 c 2 sin 2 γ a 2 b 2 c 2 sin 2 γ a 2 b 2 c 2 sin 2 γ r h 2 ⎛ sin 2 α ⎞ k 2 ⎜ ⎟+ Ghkl = 2π a 2 ⎜ sin 2 γ ⎟ b 2 ⎝ ⎠ ⎛ sin 2 β ⎞ l 2 ⎜ ⎜ sin 2 γ ⎟ + c 2 ⎟ ⎝ ⎠ (3. c ve V (Hacim) hesaplamaları en küçük kareler yöntemiyle denklem 3.28) (3.30 h2 k 2 l 2 1 = + + d 2 a2 b2 c2 şeklini alır.

. Hazırlanan malzemelerin tanecik büyüklükleri. Ölçüm süresi 30 saniye ve sayım hızı 1300 sayım/dakika olarak belirlenmiştir.15) elektron mikroskobunda 20 kV potansiyel altında 3500 kere büyültme ile elde edilmiştir.95 3. atomların K ve L X-ışınlarından oluşmaktadır. SEM görüntüleri alınan bölgeler için yapılan EDS analizi ile elementlerin malzeme içindeki ağırlıkça yüzde oranları tayin edilmiştir.2. Modern sistemlerde bu algılayıcılardan gelen sinyaller dijital sinyallere çevrilip bilgisayar monitörüne verilmektedir.6 Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM) görüntüleri ve Enerji Dağılım Spektrometresi (EDS) ölçümleri Taramalı Elektron Mikroskobunda (SEM) görüntü. yüksek voltaj ile hızlandırılmış elektronların malzeme üzerine odaklanması. bu elektron demetinin malzeme yüzeyinde taratılması sırasında elektron ve malzeme atomları arasında oluşan çeşitli girişimler sonucunda meydana gelen etkilerin uygun algılayıclarda toplanması ve sinyal güçlendiricilerinden geçirildikten sonra bir katot ışınları tüpünün ekranına aktarılmasıyla elde edilir. Görüntüler. tanecik yönelimleri. JEOL marka ve JSM-6390LV modelli (Şekil 3. kristallenme gibi nitel bilgileri için herbir malzemenin taramalı elektron mikroskobu yardımıyla görüntüleri elde edilmiştir. EDS spektrumunda görülen pikler.

15 JEOL marka ve JSM-6390LV modelli taramalı elektron mikroskobu ve EDS aparatı. .96 Şekil 3.

225 katkı miktarları için malzemeler katıhal reaksiyon yöntemi ile hazırlanmıştır. 0. 0.4Ba2-xNbxCu3O7-δ) ve Cu-Nb serisi (Y0.97 4. tanecikler arası boşluklar.6Gd0. DENEYSEL BULGULAR 4.125. elektriksel ve süperiletkenlik özellikleri üzerine etkisi araştırılmıştır.025. 0. SEM görüntülerinden elde edilen sonuçlar ile XRD (X-Ray Diffraction) sonuçları karşılaştırılmıştır. Tc’deki değişiklikler SEM ve XRD verileri ile karşılaştırılmıştır. SEM görüntülerinin alındığı kısmi bölgeye ait. uygulanan ısıl işlemin tanecikler üzerine etkisi.4Ba2Cu3O7-δ (GdYBCO) bileşikleri ile Ba-Nb serisi (Y0. malzemelerin içerdiği fazlar. Yapılan katkılamaların Tc üzeinde meydana getirdiği değişiklikler araştırılmıştır. taneciklerin yönelimleri. Yapılan katkılamanın YBCO süperiletkenlerinin yapısal. malzemelerin yoğunlukları üzerine etkisi araştırmak için yoğunluk .4Ba2Cu3-xNbxO7-δ) olmak üzere x = 0. tanecikler arası mesafeler ve boşluklar. Kritik akım yoğunluğu (Jc) ile katkı miktarı (x) arasındaki ilişki incelenmiştir. Taneciklerin büyüklükleri. Malzemelerin elektriksel özellikleri için R-T ölçümleri yapılarak kritik sıcaklık (Tc) değerleri tespit edilmiştir. Gd ve Nb miktarlarının kantitatif analizleri EDS (Energy Dispersive Spectrometry) spektrumlarının analizleri ile yapılmıştır. örgü parametreleri ve taneciklerin yönelimleri incelenmiştir.6Gd0.1 Giriş Başlangıç kompozisyonu YBa2Cu3O7-δ (saf YBCO) ve Y0.175. Daha sonra. Hazırlanan malzemelerin yapısal. fiziksel. X-ışını polikristal difraktometresi ile elde edilen kırınım desenlerinden. 0. fiziksel. Hazırlanan malzemelerin yapı içindeki taneciklerinin büyüklükleri. elektriksel ve süperiletkenlik özellikleri incelenmiştir. Katkılamanın. polarize optik mikroskop ile elde edilen görüntüleri yardımıyla incelenmiştir. Cu. O.6Gd0. Ba. Taramalı Elektron Mikroskobundan (SEM) alınan görüntülerin analizleri ile incelenmiştir. hazırlanan malzemelerdeki Y. kriter olarak alınmıştır.075. Jc değerlerinin hesabında 2μV/cm. malzemelerin her birinin 77 K değerinde I-V ölçümleri yapılarak kritik akım yoğunluğu (Jc) değerleri hesaplanmıştır.

Cu-Nb-2. Gd-YBCO’ya ait mikrografda taneciklerin diğer malzemelere göre büyük olduğu görülmektedir. 4. Ba-Nb-2. Ayrıca hiçbir örnekte tercih edilebilir bir yönde büyüme olmamıştır. Bu durumun genel olarak tüm malzemelere uygulanan sinterleme işlemi için seçilen sıcaklığın Gd-YBCO kristallerinin büyümesine katkıda bulunmasından kaynaklandığı düşünülmektedir.98 ölçümleri yapılmıştır. Ba-Nb-5 (Ba-Nb serisi) ve Cu-Nb-1. Ba-Nb-4. Polarize optik mikroskop ile çekilen fotoğrafların incelenmesinden süperiletken kristallerin tanecik boyutlarının ve taneciklerin yönelimlerinin farklı olduğu açıkça görülmektedir. . Mikrograflardaki siyah bölgeler boşlukları temsil etmektedir.2 Optik Fotoğraf Analizleri Polarize ışık demeti altında sırasıyla saf YBCO. Aynı serilere ait fotoğraflardan Nb miktarının (x) artmasıyla birlikte tanecik boyutlarında küçülmenin meydana geldiği görülmektedir. Boşluk miktarının azalması kütlesel yoğunluğun artmasına neden olmaktadır. Ba-Nb-3. CuNb-3. Elde edilen sonuçlar literatürdeki diğer çalışmaların sonuçları ile karşılaştırılmıştır. kristallerin farklı büyüme yönlerine sahip olduklarını göstermektedir.1-12’de verilmiştir. Gd-YBCO. Ba-Nb-5 ve Cu-Nb-5 malzemelerinde belirgin şekilde gözlenen kristalimsi yapıların Nb miktarına bağlı olarak ortaya çıktığı dolayısı ile Nb içerdiği düşünülmektedir. Ayrıca boşluk miktarının azalması sonucunda süperiletken özelliklerin iyileşitiği bilinmektedir. Malzemelerin yoğunlukları (d) ile katkı miktarı (x) arasındaki ilişki incelenmiştir. Süperiletken yapıya ait taneciklerin renkleri farklı tonlarda görülmektedir. Optik fotoğraflarda flu olarak gözlenen bölgeler odaklanan kısmın altında veya üstünde kalan bölgelerdir. Polarize ışık demeti altında çekilen mikrograflarda Ba-Nb serisi ve Cu-Nb serisinde Nb konsantrasyonunun artmasıyla daha da belirgin hale gelen kümelenmiş parlak renkli kristalimsi yapılar görülmektedir. Cu-Nb-4 ve Cu-Nb-5 (Cu-Nb serisi) malzemelerine ait çekilen fotoğraflar Şekil4. Ba-Nb-1. Optik görüntüler 500 kez büyütme ile elde edilmişlerdir. Bu.

1 Saf YBCO’nun polarize optik mikroskobu ile çekilmiş fotoğrafı. . Şekil 4.99 Şekil 4.2 Gd-YBCO’nun polarize optik mikroskobu ile çekilmiş fotoğrafı.

Şekil 4.3 Ba-Nb-1’in polarize optik mikroskobu ile çekilmiş fotoğrafı.100 Şekil 4.4 Ba-Nb-2’in polarize optik mikroskobu ile çekilmiş fotoğrafı. .

6 Ba-Nb-4’ün polarize optik mikroskobu ile çekilmiş fotoğrafı.5 Ba-Nb-3’ün polarize optik mikroskobu ile çekilmiş fotoğrafı.101 Şekil 4. Şekil 4. .

102 Şekil 4. Şekil 4.8 Cu-Nb-1’in polarize optik mikroskobu ile çekilmiş fotoğrafı.7 Ba-Nb-5’in polarize optik mikroskobu ile çekilmiş fotoğrafı. .

9 Cu-Nb-2’in polarize optik mikroskobu ile çekilmiş fotoğrafı. .10 Cu-Nb-3’ün polarize optik mikroskobu ile çekilmiş fotoğrafı. Şekil 4.103 Şekil 4.

11 Cu-Nb-4’ün polarize optik mikroskobu ile çekilmiş fotoğrafı.104 Şekil 4. .12 Cu-Nb-5’in polarize optik mikroskobu ile çekilmiş fotoğrafı. Şekil 4.

atomların K ve L X-ışınlarından oluşmaktadır.105 4. Gerçek tanecik büyüklükleri XRD analizlerinden elde edilebilir. uygulanan ısıl işlemlerin tanecikte meydana getirdiği değişiklikler incelenmiştir. Bu lekelerin YBCO’nun eriyik faza olan eğiliminden kaynaklandığı düşünülmektedir.3 SEM ve EDS Analizleri Bazı kristal yapılar içinde değişik nedenlerle yönelimi çevresinden farklı bölgeler vardır ki bu bölgeler. tanecik (grain) olarak tanımlanmaktadır. Şekil 4. tanecik büyüklüklerini nitel olarak ifade etmek daha doğru olur. Ancak SEM fotoğraflarından elde edilen görüntülerde. Bu oranlar malzemenin genelini kapsamayıp sadece görüntülenen bölgeyi içermektedir. taneciklerdeki yönelmeler keyfidir. tanecikler arası boşluklar. ön kısımdaki tanecikler ise daha büyük görüneceği için. SEM görüntüleri alınan bölgeler için yapılan EDS analizi ile elementlerin malzeme içindeki ağırlıkça yüzde oranları tayin edilmiştir. tanecik yönelimleri. Tanecikler oluşumları esnasında çevrelerindeki atomik yerleşime uyum sağlayabilmek için kendi atomik düzenimlerini de kısmen değiştirirler.13’te görülen saf YBCO’ya ait SEM fotoğrafında tanecikler üzerinde koyu renkli lekeler görülmektedir. Bu durumda kısmen farklı yönelimli aynı cins iki kristalin ara yüzeyinde tam uyumun sağlandığı ve sağlanamadığı noktaların oluşturduğu desen Moiré deseni olarak tanımlanmaktadır. Şekil 4. Dolayısı ile EDS analizlerinden elde edilen sonuçlar başlangıç karışım oranları ile karşılaştırılamamıştır. Tanecikler büyük. tanecikler arası mesafeler küçük. SEM görüntülerine bakıldığında tanecikler ve tanecikler arası boşluklar açıkça görülmektedir. Bu çok küçük tanecikli yapılar SEM mikrofotoğrafları ile açık bir şekilde gözlenebilmektedir. tanecik sınırları. EDS spektrumunda görülen pikler. SEM ile elde edilen fotoğraflardan tanecik büyüklükleri. arka kısımdaki tanecikler daha küçük.14’de saf YBCO’ya ait EDS spektrumu ve . şiddet ile atom miktarı arasında lineer bir ilişki vardır. Yüksek şiddette pik veren atomların malzeme içerisindeki ağırlıkça yüzde miktarları da fazla olacaktır. Malzemelerin görüntüleri 3500 kez büyütme sonucu elde edilmiştir. Enerjiye karşın şiddet ölçeğinde. Ba bölgesine ve Cu bölgesine Nb katkılamasının yapıda meydana getirdiği değişiklikleri analiz etmede SEM görüntülerinden faydalanılmıştır.

Cu. Ba.075 oranındaki katkılama. Tanecik yönelimleri hakkında daha net bilgi X-ışınları .15’te taneciklerin oldukça büyük ve birbirlerine daha iyi temas halinde. Cu ve O dışında başka bir elemente ait pik görülmemiştir. malzeme içerisindeki atomların ağırlıkça yüzdeleri verilmiştir. Gd. Nb konsantrasyonuna bağlı olarak ortaya çıkan küçük parçacıkların tanecikler üzerinde konumlandığı görülmektedir.17’de Ba bölgesine yapılan x = 0.125 oranındaki katkılama. yapıda Y. tanecikler arası mesafeler küçük. EDS spektrumunda. EDS spektrumunda.19’da Ba bölgesine yapılan x = 0. Ba-Nb-1 malzmesine ait tanecikleri büyütmüş.025 oranındaki katkılama. Ba. taneciklerdeki yönemeler keyfidir. yapıda Y. Şekil 4. Şekil 4.3’te ise EDS spektrumunun analizi sonucu tespit edilen. Şekil 4. Nb konsantrasyonuna bağlı olarak ortaya çıkan küçük parçacıkların tanecikler üzerinde konumlandığı ve sayılarının arttığı görülmektedir. EDS spektrumunda.21’de Ba bölgesine yapılan x = 0. O ve Nb dışında başka bir elemente ait pik görülmemiştir. malzeme içerisindeki atomların ağırlıkça yüzdeleri verilmiştir. Tanecik yönelimleri keyfi ancak saf YBCO ve Gd-YBCO’ya göre daha düzenlidir. malzeme içerisindeki atomların ağırlıkça yüzdeleri verilmiştir.4’te ise EDS spektrumunun analizi sonucu tespit edilen. Tanecik yönelimleri. tanecikler arasındaki boşlukları azaltmıştır.2’de ise EDS spektrumunun analizi sonucu tespit edilen.106 Tablo 4. EDS spektrumunda. Şekil 4. Şekil 4. Ba.1’de ise EDS spektrumunun analizi sonucu tespit edilen. Cu. Gd. Ba. görüntüsü alınan bölgeyi kaplayan küçük parçacıklardan dolayı tam olarak ifade edilememiştir.18’de Ba-Nb-1’e ait EDS spektrumu ve Tablo 4. Gd. Şekil 4. yapıda Y. Cu ve O dışında başka bir elemente ait pik görülmemiştir. Tanecik yönelimleri keyfidir. Şekil 4.16’de GdYBCO’ya ait EDS spektrumu ve Tablo 4. Şekil 4. tanecikler arasındaki boşlukları artırmıştır.15’te Gd-YBCO malzemesinden çekilen SEM fotoğrafı görülmektedir. yapıda Y.20’de Ba-Nb-2’e ait EDS spektrumu ve Tablo 4. Ba-Nb-2 malzemesine ait tanecikleri küçültmüş. O ve Nb dışında başka bir elemente ait pik görülmemiştir. Ba-Nb-3 malzemesine ait tanecikleri küçültmemiş ve tanecikler arasındaki boşlukları azaltmıştır. malzeme içerisindeki atomların ağırlıkça yüzdeleri verilmiştir.

Şekil 4. Şekil 4. Nb konsantrasyonuna bağlı olarak ortaya çıkan küçük parçacıkların tanecikler üzerini kapladığı ve özellikle tanecikler arasındaki boşlukları doldurduğu görülmektedir. O ve Nb dışında başka bir elemente ait pik görülmemiştir. Ba-Nb-4 malzemesine ait tanecikleri manidar oranda küçültmemiş ve tanecikler arasındaki boşlukları biraz artırmıştır.107 kırınım desenlerinde gözlenen şiddetin büyük veya küçük oluşu ile söylenebilir. Cu. Cu-Nb-1 malzemesine ait tanecikleri manidar şekilde büyütmüş ve tanecikler arasındaki boşlukları azaltmıştır. görüntüsü alınan bölgeyi kaplayan küçük parçacıklardan dolayı tam olarak ifade edilememiştir. Nb konsantrasyonuna bağlı olarak ortaya çıkan küçük parçacıkların tanecikler üzerinde konumlandığı ve sayılarının daha da artarak kümeleşmiş yapılar şeklinde tanecikler arasındaki boşluklara yerleşmeye başladığı görülmektedir. malzeme içerisindeki atomların ağırlıkça yüzdeleri verilmiştir. yapıda Y. Gd. Tanecik yönelimleri. Gd. O ve Nb dışında başka bir elemente ait pik görülmemiştir.25’te Ba bölgesine yapılan x = 0. Tanecik yönelimi keyfidir. Tanecik yönelimleri keyfidir.23’te Ba bölgesine yapılan x = 0.28’de Cu-Nb-1’e ait EDS .7’de ise EDS spektrumunun analizi sonucu tespit edilen. Nb konsantrasyonuna bağlı olarak ortaya çıkan küçük parçacıkların tanecikler üzerinde konumlandığı ve sayılarının daha da artarak kümeleşmiş yapılar şeklinde bulunmaya başladığı görülmektedir. Şekil 4. yapıda Y.025 oranındaki katkılma. Şekil 4. EDS spektrumunda. malzeme içerisindeki atomların ağırlıkça yüzdeleri verilmiştir. Ba. EDS spektrumunda. yapıda Y. Tanecik yönelimleri hakkında daha net bilgi X-ışınları kırınım desenlerinde gözlenen şiddetin büyük veya küçük oluşu ile söylenebilir. Cu. Ba-Nb-5 malzemesine ait taneciklerini küçültmüş ve tanecikler arasındaki boşlukları artırmıştır.22’de Ba-Nb-3’e ait EDS spektrumu ve Tablo 4. EDS spektrumunda.27’de Cu bölgesine yapılan x = 0.26’de Ba-Nb-5’e ait EDS spektrumu ve Tablo 4. Şekil 4. Ba.225 oranındaki katkılama.5’te ise EDS spektrumunun analizi sonucu tespit edilen. malzeme içerisindeki atomların ağırlıkça yüzdeleri verilmiştir. O ve Nb dışında başka bir elemente ait pik görülmemiştir. Şekil 4.175 oranındaki katkılama. Cu.24’de Ba-Nb-4’e ait EDS spektrumu ve Tablo 4. Gd. Şekil 4. Ba.6’da ise EDS spektrumunun analizi sonucu tespit edilen.

Tanecik yönelimleri keyfi olsa da düzenli sayılabilecek bir yapı mevcuttur.32’de Cu-Nb-3’e ait EDS spektrumu ve Tablo 4. Ba. malzeme içerisindeki atomların ağırlıkça yüzdeleri verilmiştir. Cu. Gd. EDS spektrumunda. EDS spektrumunda. Cu. Şekil 4. malzeme içerisindeki atomların ağırlıkça yüzdeleri verilmiştir. Ba. malzeme içerisindeki atomların ağırlıkça yüzdeleri verilmiştir.30’da Cu-Nb-2’ye ait EDS spektrumu ve Tablo 4. Cu. Şekil 4.34’de Cu-Nb-4’e ait EDS spektrumu ve Tablo 4. malzeme içerisindeki atomların ağırlıkça yüzdeleri verilmiştir.108 spektrumu ve Tablo 4.175 oranındaki katkılama. O ve Nb dışında başka bir elemente ait pik görülmemiştir. Ba. yapıda Y. EDS spektrumunda. Ba.29’da Cu bölgesine yapılan x = 0. Cu-Nb-4 malzemesine ait tanecikleri bir miktar küçültmüş buna bağlı olarak tanecikler arasındaki boşlukları azalmıştır.9’da ise EDS spektrumunun analizi sonucu tespit edilen. O ve Nb dışında başka bir elemente ait pik görülmemiştir. Gd. Şekil 4.11’de ise EDS spektrumunun analizi sonucu tespit edilen. Nb konsantrasyonuna bağlı olarak ortaya çıkan küçük parçacıkların tanecikler üzerinde ve tanecik sınırlarında konumlandığı görülmektedir.125 oranındaki katkılama. yapıda Y. O ve Nb dışında başka bir elemente ait pik görülmemiştir. Cu-Nb-3 malzemesine ait tanecikleri manidar oranda küçültmemiş ancak tanecikler arasındaki boşlukları artırmıştır. Tanecik yönelimleri keyfi olsa da düzenli sayılabilecek bir yapı mevcuttur. Nb konsantrasyonuna bağlı olarak ortaya çıkan küçük parçacıkların tanecikler üzerinde konumlandığı görülmektedir. Şekil 4.33’te Cu bölgesine yapılan x = 0. Gd. Şekil 4. Cu.31’de Cu bölgesine yapılan x = 0. O ve Nb dışında başka bir elemente ait pik görülmemiştir.8’de ise EDS spektrumunun analizi sonucu tespit edilen. Şekil 4. Cu-Nb-2 malzemesine ait tanecikleri manidar bir şekilde büyütmemiş ancak tanecikler arasındaki boşlukları azaltmıştır. yapıda Y. Tanecik yönelimleri keyfidir. Gd. Nb konsantrasyonuna bağlı olarak ortaya çıkan .10’da ise EDS spektrumunun analizi sonucu tespit edilen. yapıda Y. Nb konsantrasyonuna bağlı olarak ortaya çıkan küçük parçacıkların sayılarının artarak tanecikler üzerinde ve tanecik sınırlarında konumlandığı görülmektedir.075 oranındaki katkılma. EDS spektrumunda.

Ba. .225 oranındaki katkılama.35’te Cu bölgesine yapılan x = 0. Cu-Nb-5 malzemesine ait tanecikleri manidar şekilde küçültmemiş ancak tanecikler arasında derin boşluklar meydana getirmiştir. O ve Nb dışında başka bir elemente ait pik görülmemiştir.12’de ise EDS spektrumunun analizi sonucu tespit edilen. Şekil 4. Gd.36’de Cu-Nb-5’e ait EDS spektrumu ve Tablo 4.109 küçük parçacıkların sayılarının daha da artarak tanecikler üzerinde ve tanecik sınırlarında kümelenerek konumlandığı görülmektedir. EDS spektrumunda. Şekil 4. malzeme içerisindeki atomların ağırlıkça yüzdeleri verilmiştir. yapıda Y. Tanecik yönelimleri keyfidir. Nb konsantrasyonuna bağlı olarak ortaya çıkan küçük parçacıkların sayılarının daha da artarak tanecikleri kapladığı ve tanecikler arasındaki boşluklarda kümelenerek konumlandığı görülmektedir. Cu.

13 Saf YBCO’ya ait SEM görüntüsü.000 18. Element Y Ba Cu O Toplam 12.986 19.050 49.000 Ağırlık (%) .110 Şekil 4.1 Saf YBCO’ya ait EDS analizi sonuçları. Tablo 4. Şekil 4.14 Saf YBCO’ya ait EDS spektrumu.964 100.

771 45.15 Gd-YBCO’ya ait SEM görüntüsü.888 9.16 Gd-YBCO’ya ait EDS spektrumu.2 Gd-YBCO’ya ait EDS analizi sonuçları.972 19.000 . Tablo 4.111 Şekil 4. Şekil 4. Element Y Ba Cu O Gd Toplam Ağırlık (%) 8.668 100.701 15.

886 18.854 9.3 Ba-Nb-1’e ait EDS analizi sonuçları. Element Y Ba Cu O Gd Nb Toplam Ağırlık (%) 8.182 46.112 Şekil 4.373 16.18 Ba-Nb-1’e ait EDS spektrumu.000 .17 Ba-Nb-1’e ait SEM görüntüsü. Tablo 4.463 0.242 100. Şekil 4.

4 Ba-Nb-2’ye ait EDS analizi sonuçları.564 100.271 0.000 .20 Ba-Nb-2’ye ait EDS spektrumu. Şekil 4.819 10.987 18.033 15. Element Y Ba Cu O Gd Nb Toplam Ağırlık (%) 8.19 Ba-Nb-2’ye ait SEM görüntüsü.326 46.113 Şekil 4. Tablo 4.

170 100.093 8.373 46.707 1. Tablo 4. Element Y Ba Cu O Gd Nb Toplam Ağırlık (%) 7.5 Ba-Nb-3’e ait EDS analizi sonuçları.22 Ba-Nb-3’e ait EDS spektrumu.114 Şekil 4.314 18.21 Ba-Nb-3’e ait SEM görüntüsü.000 . Şekil 4.343 18.

000 .24 Ba-Nb-4’ye ait EDS spektrumu.23 Ba-Nb-4’e ait SEM görüntüsü.793 16. Şekil 4.237 100.115 Şekil 4. Element Y Ba Cu O Gd Nb Toplam Ağırlık (%) 7.715 4.6 Ba-Nb-4’e ait EDS analizi sonuçları. Tablo 4.490 16.901 8.864 45.

116 Şekil 4.952 11. Şekil 4.26 Ba-Nb-5’e ait EDS spektrumu.668 7.593 48.138 100.635 14. Tablo 4.014 7.000 .7 Ba-Nb-5’e ait EDS analizi sonuçları.25 Ba-Nb-5’e ait SEM görüntüsü. Element Y Ba Cu O Gd Nb Toplam Ağırlık (%) 10.

880 15.812 6.28 Cu-Nb-1’e ait EDS spektrumu.8 Cu-Nb-1’e ait EDS analizi sonuçları. Tablo 4. Şekil 4.672 48.895 0.000 .202 100.27 Cu-Nb-1’e ait SEM görüntüsü. Element Y Ba Cu O Gd Nb Toplam Ağırlık (%) 7.117 Şekil 4.539 20.

938 100. Şekil 4. Element Y Ba Cu O Gd Nb Toplam Ağırlık (%) 8.887 16.9 Cu-Nb-2’ye ait EDS analizi sonuçları.000 . Tablo 4.118 Şekil 4.30 Cu-Nb-2’ye ait EDS spektrumu.397 47.352 0.115 9.311 17.29 Cu-Nb-2’ye ait SEM görüntüsü.

673 9.31 Cu-Nb-3’e ait SEM görüntüsü. Tablo 4.683 15.573 16.10 Cu-Nb-3’e ait EDS analizi sonuçları.977 100. Şekil 4.32 Cu-Nb-3’e ait EDS spektrumu.813 2. Element Y Ba Cu O Gd Nb Toplam Ağırlık (%) 8.000 .119 Şekil 4.282 46.

345 16.000 . Element Y Ba Cu O Gd Nb Toplam Ağırlık (%) 9.560 4. Şekil 4.815 9.33 Cu-Nb-4’e ait SEM görüntüsü.945 13.089 46.34 Cu-Nb-4’e ait EDS spektrumu.11 Cu-Nb-4’e ait EDS analizi sonuçları.246 100.120 Şekil 4. Tablo 4.

12 Cu-Nb-5’e ait EDS analizi sonuçları.35 Cu-Nb-5’e ait SEM görüntüsü.121 Şekil 4.36 Cu-Nb-5’e ait EDS spektrumu.266 8.000 .884 46.259 7. Element Y Ba Cu O Gd Nb Toplam Ağırlık (%) 9.592 100.502 10. Şekil 4.497 17. Tablo 4.

Hesaplanan değerlerin literatürde verilen değerlere yakın oldukları gözlenmiştir. c ve V) hesaplanmıştır. Bu piklerin YBCO süperiletkeninden ileri geldiği ve süperiletkenin ortorombik yapısına uygun olduğu görülmüştür. b. Her iki bileşiğin spektrumlarında 123 yapısına ait olan (002).4 XRD Analizleri Katıhal tepkime yöntemiyle hazırlanan malzemelerin polikristal difraktometresinde elde edilen x-ışını kırınım desenleri.40-41’de. Cu-Nb serisi için Şekil 4.44’te. Elde edilen kırınım desenlerinden ilgili düzlemlerin (hkl) Miller indisleri belirlenmiştir.39’de karşılaştırılmıştır. (003). (115). Hesaplamada en küçük kareler metodu kullanılarak geliştirilen bilgisayar programından yararlanılmıştır. Hesaplanan a. (007). Saf YBCO bileşiği ile Gd-YBCO bileşiğine ait spektrumlar Şekil 4.45’te verilmiştir. (113). (116) ve (213) pikleri görülmüştür.37-43’de gösterilmiştir. (102). (103). (020). c ve V (hacim) değerlerinin katkı miktarına göre değişimi Ba-Nb serisi için Şekil 4. Saf YBCO bileşiğine ait spektrumun literatürde verilen (Doğan 2000) spektrum ile birebir örtüştüğü aynı gözlenmiştir. Gd katkısı.1o sola kaymasına ve pik şiddetlerinde değişiklikler meydana gelmesine neden olmuştur. (006). Şekil 4. b. (012). . b. 211 yarıiletken yapısına ait yalnızca 30. Cu-Nb serisine ait spektrumlar Şekil 4. (013). Ayrıca hesaplanan a.42-43’te verilmiştir.13’te verilmiştir. İndisler ve düzlemler arası mesafe kullanılarak örgü parametreleri ve birim hücre hacmi (a. 10o ≤ 2θ ≤ 60o aralığı için Şekil 4.52o’de (211) piki her iki malzemede de düşük şiddette görülmüştür.38’de gösterilmiştir. (200).37-39’da Gd-YBCO malzemesine ait kırınım desenindeki piklerin (düzlemler) saf YBCO’nun kırınım deseninde gözüken pikler ile (düzlemler) olduğu görülmektedir.122 4. İndislenmiş piklerin bulunduğu spektrumlar saf YBCO için Şekil 4. (005). Ba-Nb serisine ait spektrumlar Şekil 4. (100).37 ve Gd-YBCO için Şekil 4. Gd-YBCO malzemesine ait kırınım desenindeki piklerin 0. c ve V değerleri Tablo 4.

b = 3.123 Şekil 4.82979 A° . c = 11.89105 A° . .37 Saf YBCO’ya ait X-ışını kırınım deseni.69979 A° ve hacim değeri V = 174. X-ışını kırınım desenlerindeki indisler ve düzlemler arası mesafe kullanılarak saf YBCO örneğinin örgü parametleri a = 3.349 A° 3 olarak hesaplanmıştır.

b = 3. c = 11.433 A° 3 olarak hesaplanmıştır.71360 A° ve hacim değeri V = 175.124 Şekil 4.89523 A° .84493 A° . . X-ışını kırınım desenlerindeki indisler ve düzlemler arası mesafe kullanılarak saf Gd-YBCO örneğinin örgü parametleri a = 3.38 Gd-YBCO malzemesine ait X-ışını kırınım deseni.

Saf YBCO pikleri ile Gd-YBCO piklerinin yaklaşık aynı açı değerlerinde (Gd pikleri 0.39’da görüldüğü gibi Gd-YBCO malzemesinde (002) ve (005) piklerinin şiddetleri azalmakta. 123 yapısına ait piklerin görünmesi ve yabancı fazlara ait piklerin görünmemesi. Diğer piklerin değişmediği görülmektedir. Ayrıca saf YBCO’da çok daha net bir şekilde görülen 211 yarıiletken yapısına ait 30.125 Şekil 4. yapıda bir deformasyon oluşturmadığı sonucunu ortaya koymaktadır. aynı pikleri vermesi ve pik .1o solda) olması. (003) ve (113) piklerinin şiddetleri artmaktadır. Şekil 4. Gd’nin Y ile tam olarak yer değiştirdiği.39 Saf YBCO ve Gd-YBCO malzemelerine ait X-ışınları kırınım desenleri.52o’de (211) pikinin şiddetinin Gd-YBCO’da azaldığı görülmektedir.

bu piklerin Nb atomundan kaynaklandığı düşünülmektedir. Cu-Nb-3 ve Cu-Nb-4’ün şiddetlerinin düşük oluşu diğer malzemelere oranla daha düzensiz bir yönelime sahip olduğunu göstermektedir. . Ba-Nb-2 ve Ba-Nb-4’te gözlenen piklerin yaklaşık aynı şiddet değerine sahip olması.40’da. Bu iki malzemenin SEM ve XRD sonuçlarındaki benzerlikler hesaplanan kritik sıcaklık (Tc) ve kritik akım yoğunluğu (Jc) değerlerinde de gözükmektedir. Gd-YBCO ve Cu-Nb-5’te gözlenen piklerin yaklaşık aynı şiddet değerine sahip olması bu yapılarıın yönelimlerinin birbirine benzer olduğu sonucunu ortaya koymaktadır. Cu-Nb-2. bu malzemelerin yönelimlerinin birbirine benzer olduğu sonucunu ortaya koymaktadır. Gd katkısısının malzemenin a ve c örgü parametrelerini artırıcı yönde olduğu görülmektedir. Nb konsantrasyonunun artışı ile artmaktadır. Ba-Nb-5’e ait kırınım deseninde ise pik şiddetlerinin düşük oluşu diğer malzemelere oranla daha kötü bir yönelime sahip olduğunu göstermektedir. Gd-YBCO. Bu piklerin şiddeti.126 genişliklerinin birbirine çok yakın olması. Ba-Nb-1. Bu piklerin Nb katkısından kaynaklandığı düşünülmektedir. Cu-Nb-1. Şekil 4. sentezlenen saf YBCO ve Gd-YBCO malzemelerinin tanecik boyutlarının birbirine yakın olduğu sonucunu da göstermektedir. Ba-Nb-3’e ait kırınım deseninde pik şiddetlerinin yüksek oluşu taneciklerdeki yönelmenin diğer malzemelerdekine oranla daya iyi olduğunu. Ayrıca. kırmızı ve mavi oklar ile gösterilen pikler görülmektedir. saf YBCO ve Gd-YBCO’ya ait kırınım desenlerinde görülmeyen ve malzemedeki Nb konsantrasyonunun artışı ile şiddeti artan.42’de görülen ve Nb katkısından kaynaklandığı düşünülen pikler Şekil 4.30’da da görülmektedir. Şekil 4. Kırmızı ve mavi oklar ile gösterilen piklerin Gd-YBCO’ya ait kırınım deseninde görülmemesi ve Ba-Nb ve Cu-Nb serilerine ait kırınım desenlerinin her ikisinde de Nb konsantrasyonunun artmasıyla pik şiddetinin de yükselmesi.

127 Şekil 4.40 Ba-Nb serisine ait X-ışını kırınım desenlerinin iki boyutlu gösterimi. .

.128 Şekil 4.41 Ba-Nb serisine ait X-ışınları kırınım desenlerinin üç boyutlu gösterimi.

129 Şekil 4. .42 Cu-Nb serisine ait X-ışını kırınım desenlerinin iki boyutlu gösterimi.

Ba-Nb serisine ait malzemelerin c örgü parametresinde büyüme. Genel olarak Gd-YBCO malzemesinin c örgü parametresi ile kıyaslandığında.130 Şekil 4. Hesaplanan örgü parametreleri ve hacimlerin Nb katkı miktarı (x) ile değişimi Şekil 4.44 ve 4.45’te verilmiştir. Cu-Nb serisine ait malzemelerin c örgü parametresinde küçülme meydana getirmiştir. örgü parametreleri Nb katkı miktarı (x) ile düzenli bir şekilde değişmemektedir.44 ve Şekil 4. .45’te görüldüğü gibi. Nb katkısının malzemelerin örgü parametrelerinde kısmi değişikliklikler ortaya çıkardığı söylenebilir. Bununla birlikte hacim değerlerinde (x) katkı miktarına bağlı bir değişim bulunmamaktadır. Ancak Şekil 4.13’te verilmiştir. Nb katkısı.43 Cu-Nb serisine ait X-ışınları kırınım desenlerinin üç boyutlu gösterimi. En küçük kareler yöntemiyle her bir malzeme için hesaplanan örgü parametreleri Tablo 4.

c örgü parametreleri ve birim hücre hacimleri.84729 3.836 174.89425 3.89811 3.89105 3.84197 3.82860 3.682 174.70602 11.88863 c ( A° ) 11.70924 11.713 176.131 Tablo 4.89336 3.69805 V ( A° 3) 174.506 Şekil 4.82979 3.88927 3. .727 175.89810 3.83454 3. c örgü parametrelerinin ve hacimlerinin Nb katkı miktarları (x)’e göre değişimleri.158 174.72561 11.89523 3.82938 3. b.89258 3.13 Saf YBCO.69257 11.89174 3.079 174.83619 b ( A° ) 3. Gd-YBCO.88783 3.84343 3.349 175.90125 3.84493 3.83511 3.433 175. Malzeme Saf YBCO Gd-YBCO Ba-Nb-1 Ba-Nb-2 Ba-Nb-3 Ba-Nb-4 Ba-Nb-5 Cu-Nb-1 Cu-Nb-2 Cu-Nb-3 Cu-Nb-4 Cu-Nb-5 a ( A° ) 3.019 174.44 Ba-Nb serisi için a.70604 11.71487 11.72614 11. Ba-Nb serisi ve Cu-Nb serisine ait malzemelerin a.68659 11.608 175.160 174.83507 3.71360 11.73663 11.69979 11.83949 3. b.

. kritik geçiş sıcaklığı. Elektriksel özdirencin sıcaklıkla değişim grafikleri Şekil 4.45 Cu-Nb serisi için a. Dirençteki değişim sıcaklığın fonksiyonu olarak kaydedilmiş ve direnç değerleri denklem 4. b.1 kullanılarak özdirenç (ρ) değerlerine dönüştürülmüştür. kritik geçişin başladığı ( Tcon ) ve kritik geçişin bittiği ( Tcoff ) sıcaklıklar belirlenebilir.46-51’de gösterilmiştir. Bu yolla malzemenin süperiletken olup olmadığı. standart dört nokta yöntemi kullanılarak. Üretilen malzemelerin elektriksel özdirençleri. c örgü parametrelerinin ve hacimlerinin Nb katkı miktarları (x)’e göre değişimleri. 70-130 K sıcaklık aralığında ve 10-6 Torr vakum altında ölçülmüştür.5 R-T Analizleri Süperiletken malzemelerin karakteristik özelliklerinden en önemlisi kritik sıcaklıktır.132 Şekil 4. Süperiletkenin kritik sıcaklığı hakkında bilgi edinmenin bir yolu da elektriksel özdirenç ölçümleridir. 4.

Saf YBCO ile Gd-YBCO’nun sıcaklık karşısındaki davranışlarını karşılaştırmak amacıyla çizilen grafik Şekil 4. Ba-Nb-3. s. Direnç değerinin 1 mΩ’u gösterdiği değer kritik sıcaklık (Offset) olarak alınmıştır.118 K ve 89. Şekil 4. Gd. hem normal durum özdirencini düşürmüş hem de kritik sıcaklık değerini artırmıştır. Ba-Nb-1’e ait özdirenç. 89.49’a göre. Ba-Nb-1 malzemesine ait Tc değeri hem saf YBCO hem de Gd-YBCO malzemesinin Tc değerinden yüksektir.49’de verilmiştir. Ba-Nb.384 K ve Gd-YBCO’nun Tc değeri 91. Ba-Nb-5 ve Ba-Nb-4 şeklinde olmuştur. iç kontaklar arası mesafedir. Bu değerler.421 K olarak ölçülmüştür. Ancak. Gd-YBCO ile Ba-Nb Serisine ait malzemelerin sıcaklık karşısındaki davranışları Şekil 4.025 mollük Nb katkısı. Grafikte gözlenen pik sayısı normal durumdan süperiletken duruma geçiş esnasında faz sayısını göstermektedir.48’de oda sıcaklığında (süperiletken olmadığı durum) malzemelerin özdirenç değerleri küçükten büyüğe doğru sırasıyla Ba-Nb-1.47’te Gd-YBCO malzemesinin oda sıcaklığındaki özdirencinin saf YBCO’nun özdirencinden daha küçük olduğu görülmektedir. x = 0. Ba-Nb-2. Ba-Nb-2. 91.672 K olarak ölçülmüştür.4 ve Ba-Nb-5 için Tc değerleri sırasıyla 92. Gd-YBCO ve saf YBCO’nun oda sıcaklığı özdirencinden daha düşüktür. saf YBCO malzemesine ait 92.46. Ba-Nb-1. dış kontaklar aracılığı ile malzemeye uygulanan akım.193 K.672 K olan Tc değerlerine oldukça yakın değerlerdir.384 K ve Gd-YBCO malzemesine ait 91. Saf YBCO’nun Tc değeri 92.48 ve Ba-Nb serisinin kritik sıcaklık (Tc) değerlerini gösteren grafik Şekil 4. Nb katkı miktarı (x)’nın artışıyla birlikte genel olarak Tc değerlerinde de bir azalma meydana gelmektedir.659 K. I. numunenin kesit alanı ve l. Faz geçişi esnasında birden fazla faz geçişinin olup olmadığının araştırılması amacıyla grafikte gözlenen eğrinin türevi alınarak sıcaklığa karşı grafikleri çizilmiştir. Şekil 4. Ba-Nb-3. Genel olarak Nb katkı miktarı (x)’nın artışıyla beraber özdirenç değerinde de bir artış olduğu görülmektedir. Şekil 4. .47’de verilmiştir.YBCO.785 K.133 ρ= V s I l (4. iç kontaklar arasındaki gerilim.1) Burada V. Tc değerlerini karşılaştırmak amacıyla çizilen grafik 4. 91. Bu işlemler esnasında bir dış magnetik alan uygulanmamıştır.

91. Şekil 4.681 K. Cu bölgesine yapılan 0.51’de verilmiştir. Cu-Nb-4 ve Cu-Nb-5 için Tc değerleri sırasıyla 87. Şekil 4. 92.654 K. Bu değerlerden Cu-Nb-2.075 mollük Nb katkısı kritik sıcaklık değerini saf YBCO ve Gd-YBCO’nun kritik sıcaklık değerlerinin üstüne çıkarmış böylece süperiletkenliği olumlu yönde geliştirmiştir. Genel olarak Nb katkı miktarı (x)’ın artışıyla beraber özdirenç değerinde de bir artış meydana geldiği gözlemlenmiştir. Cu-Nb-3. Cu-Nb-3. Cu-Nb-4 ve Cu-Nb-5 şeklinde olmuştur. Cu-Nb-1.125 ve 0. Cu-Nb-1 ve Cu-Nb-5 malzemelerine ait Tc değerleri saf YBCO.134 Gd-YBCO ile Cu-Nb Serisine ait malzemelerin sıcaklık karşısındaki davranışları Şekil 4. 91. Cu-Nb-3 ve Cu-Nb-4 malzemelerine ait kritik sıcaklık değeri (Tc).51’de Cu-Nb-1.175 mollük Nb katkısı Tc değerini Gd-YBCO malzemesinin Tc değerinin üzerine çıkarmıştır. Gd-YBCO ve diğer malzemelerin Tc değerlerinden düşük çıkmıştır.YBCO.818 K ve 88. Cu bölgesine yapılan 0. Cu-Nb-2.50’de oda sıcaklığında malzemelerin özdirenç değerleri küçükten büyüğe doğru sırasıyla Gd.672 K değerlerine oldukça yakın değerlerdir.384 K ve Gd-YBCO’nun Tc değeri 91.50 ve Cu-Nb serisinin kritik sıcaklık (Tc) değerlerini gösteren grafik Şekil 4.967 K. saf YBCO’nun Tc değeri 92.782 K olarak ölçülmüştür. Cu-Nb-2. . Nb katkı miktarının (x) artışyla birlikte genel olarak Tc değerlerinde de bir azalma meydana gelmektedir.

.135 Şekil 4.47 Saf YBCO ve Gd-YBCO malzemelerinde 85-95 K arasında özdirencin (ρ) sıcaklıkla (T) değişimi.46 Saf YBCO ve Gd-YBCO malzemelerinde 70-130 K arasında özdirencin (ρ) sıcaklıkla (T) değişimi. Şekil 4.

48 Gd-YBCO ve Ba-Nb serisi malzemelerinde 70-130 K arasında özdirencin (ρ) sıcaklıkla (T) değişimi.49 Ba-Nb serisi malzemelerinde 85-95 K arasında özdirencin (ρ) sıcaklıkla (T) değişimi.136 Şekil 4. Şekil 4. .

.137 Şekil 4. Şekil 4.51 Ba-Nb serisi malzemelerinde 85-95 K arasında özdirencin (ρ) sıcaklıkla (T) değişimi.50 Gd-YBCO ve Cu-Nb serisi malzemelerinde 70-130 K arasında özdirencin (ρ) sıcaklıkla (T) değişimi.

52 Saf YBCO ve Gd-YBCO için dρ(T)/dT grafiği. Cu-nb-2. Cu-Nb-2 ve Cu-Nb-4 malzemelerinde biri negatif yönde diğeri pozitif yönde iki adet pik gözlenmiştir. Şekil 4.138 Saf YBCO. . Ba-Nb serisi ve Cu-Nb serisine ait malzemelerin normal durumdan süperiletken duruma geçişte faz geçişini gözlemlemek amacıyla çizilen grafikler sırasıyla Şekil 4. saf YBCO tek faz geçişi gösterirken Gd-YBCO malzemesinde tek faz geçişi yanında çok zayıf bir faz geçişi eğilimi de görülmektedir.54’te Cu-Nb-1. Pozitif piklerden birisi diğerine göre küçük bir şiddete sahiptir.52-54’te verilmiştir. Gd-YBCO. Cu-Nb-3 ve Cu-Nb-4 malzemelerinde gözlenen negatife piklerin Nb’dan kaynaklandığı düşünülmektedir. diğer ikisi pozitif yönde olmak üzere toplam üç pik gözlenmiştir. Şekil 4. Cu-Nb-3 malzemesinde birisi negatif. Şekil 4.53’te Ba-Nb-1.52’de görüldüğü gibi. Şekil 4. Cu-Nb-1. Saf YBCO’da ve Gd-YBCO’da negatif yönde görülmeyen bu pikin Nb’dan kaynaklandığı düşünülmüştür. Ba-Nb-2 ve Ba-Nb-3 malzemelerinde baskın olan pikin yanında negatif yönde bir pik daha gözlenmiştir.

53 Ba-Nb serisi için dρ(T)/dT grafiği. .139 Şekil 4.

54 Cu-Nb serisi için dρ(T)/dT grafiği. .55’te verilmiştir. Nb katkı miktarı (x) arttıkça malzemelerin Tc değerlerinde azalma gözlenmektedir ancak bu azalmanın orantılı bir azalma değildir. Ölçülen Tc değerlerinin Nb katkı miktarı (x) ile değişimini gösteren grafik Şekil 4.140 Şekil 4.

süperiletkenliğin teorisi ve pratik uygulamaları için oldukça önemlidir. Bu çalışmada kritik akım yoğunluğu ölçümleri. kritik akım (Ic) olarak adlandırılır. Saf YBCO. süperiletkenliği bozacak kadar büyük değerlere sahip değil ise.141 Şekil 4.56-67’de verilmiştir. iç uçlar arasında bir gerilim gözlenecektir. malzemeyi süperiletken halden normal hale dönüştürünceye kadar artırılırsa. iç uçlar arasındaki gerilim sıfır olacaktır. Gd-YBCO. sıvı azot sıcaklığında dört nokta yöntemi kullanılarak ölçülmüştür. Sıvı azot sıcaklığında süperiletken haldeki bir malzemeden geçirilecek akım.6 I-V Analizleri Süperiletkenlerin mikroyapısına önemli ölçüde bağlı olan kritik akım yoğunluğu (Jc).55 Ba-Nb serisine ait Tc değerleri ile Cu-Nb serisine ait Tc değerlerinin Nb katkı miktarı (x) ile değişimi. (77 K) standart DC . 4. Genel olarak hem Ba-Nb serisinde hem de Cu-Nb serisinde Nb katkı miktar (x) arttıkça Jc değeri azalmıştır. Bu ölçümlere ilişkin grafikler şekil 4. Akım. Bu gerilime karşılık gelen akım. Ba-Nb Serisi ve Cu-Nb Serisi için 77 K’de I-V karakteristikleri için Jc kriteri 2 μV/cm alınarak ölçülmüştür.

9137 A/cm2) malzemelerinin Jc değerlerinden daha büyük yapmıştır.9142 A/cm2) ve Gd-YBCO (85.68’de Ba-Nb ve Cu-Nb serilerindeki malzemelerin Nb katkı miktarı (x) ile Jc değerlerindeki değişimler gösterilmiştir. saf YBCO (89.8510 A/cm2).768’de Cu-Nb serisine ait malzemelerin Jc değerlerinin Ba-Nb serisine ait malzemelerin Jc değerlerinden daha büyük olduğu gözlenmiştir.025 mollük Nb katkısı. Şekil 4.142 Şekil 4. Özellikle Cu bölgesine yapılan 0. . Cu-Nb-1 malzemesinin Jc değerini (93.

Şekil 4.143 Şekil 4. .57 Gd-YBCO malzemesinin I-V grafiği ve kritik akım yoğunluğu değeri.56 Saf YBCO malzemesinin I-V grafiği ve kritik akım yoğunluğu değeri.

58 Ba-Nb-1 malzemesinin I-V grafiği ve kritik akım yoğunluğu değeri. Şekil 4.59 Ba-Nb-2 malzemesinin I-V grafiği ve kritik akım yoğunluğu değeri.144 Şekil 4. .

61 Ba-Nb-4 malzemesinin I-V grafiği ve kritik akım yoğunluğu değeri.60 Ba-Nb-3 malzemesinin I-V grafiği ve kritik akım yoğunluğu değeri.145 Şekil 4. . Şekil 4.

62 Ba-Nb-5 malzemesinin I-V grafiği ve kritik akım yoğunluğu değeri.146 Şekil 4. Şekil 4.63 Cu-Nb-1 malzemesinin I-V grafiği ve kritik akım yoğunluğu değeri. .

65 Cu-Nb-3 malzemesinin I-V grafiği ve kritik akım yoğunluğu değeri. .64 Cu-Nb-2 malzemesinin I-V grafiği ve kritik akım yoğunluğu değeri.147 Şekil 4. Şekil 4.

66 Cu-Nb-4 malzemesinin I-V grafiği ve kritik akım yoğunluğu değeri.148 Şekil 4. . Şekil 4.67 Cu-Nb-5 malzemesinin I-V grafiği ve kritik akım yoğunluğu değeri.

Aynı durum Cu-Nb serisi için degözlenmiştir. 4. Genel olarak Nb katkı miktarı (x) arttıkça malzemelerin yoğunluklarında da bir artış olduğu görülmektedir. saf YBCO ve Gd-YBCO’nun yoğunluklarından fazladır. Her iki seride üretilen malzemelerin yoğunlukları.14’te verilmiştir.149 Şekil 4.68 Ba-Nb ve Cu-Nb serisine ait malzemelerin kritik akım yoğunluğu değerlerinin (Jc) Nb katkı miktarına (x) bağlı değişimleri.69’da verilmiştir. Herbir serideki malzemelerin tespit edilen yoğunlukları ile Nb katkı miktarı (x) arasındaki ilişki Şekil 4. . Cu bölgesine yapılan Nb katkısının Ba bölgesine yapılan Nb katkısına göre malzemelerin yoğunluklarını daha fazla artırdığı görülmektedir.7 Yoğunluk Analizleri Sentezlenen bütün malzemelerin yoğunlukları Tablo 4.

Nb katkı miktarına (x) bağlı değişimleri. .3488 4. Malzeme Saf YBCO Gd-YBCO Ba-Nb-1 Ba-Nb-2 Ba-Nb-3 Ba-Nb-4 Ba-Nb-5 Cu-Nb-1 Cu-Nb-2 Cu-Nb-3 Cu-Nb-4 Cu-Nb-5 d (g/cm3) 4.4992 4.6454 4.6460 4.4874 4.69 Ba-Nb ve Cu-Nb serisine ait malzemelerin yoğunluklarının (d).6209 4.14 Saf YBCO.6983 4.7817 4.7999 Şekil 4.6502 4. Ba-Nb serisi ve Cu-Nb serisi malzemelerin yoğunlukları (d).7012 4.5620 4.150 Tablo 4. Gd-YBCO.

2004. Atomik çapı ise Ba ve Cu . Ancak oksijen eksikliğinde çok çabuk süperiletkenlik özelliklerini kaybetmektedir (Taka ve ark. Shi ve ark. SONUÇ ve TARTIŞMA Katkılama yerdeğiştirme çalışmalarında en çok kullanılan süperiletkenlerden biri olan YBCO süperiletken malzemesine iki farklı katkılama aynı anda yapılmıştır. Awaji ve ark. Ba atomu ile aynı uzay gurubuna sahiptir. 1987. Nadir Toprak Elementlerinden olan Gd için en uygun yerdeğiştirmenin Y bölgesi için olacağı (Tamegai ve ark.6Gd0. YBCO fazının Gd-YBCO fazından daha baskın olması için 0. Nakabayashi ve ark 1988. YBCO’dan daha iyi oksijen tutma özelliğine sahiptir. Nb atomu. Bilgeç 2004.151 5. Bunlardan ilkinde Y bölgesine Gd atomu ve Ba bölgesine Nb atomu katkılanmıştır.6 mol Y ve 0. Bu şekilde iki farklı süperiletken yapı meydana getirilmeye çalışılmıştır. 1987. örgü parametreleri ve bağ uzunlukları Cu atomuna daha yakındır. Ba ve Cu bölgelerine yapılacak Nb katkısınının YBCO’nun yapısında oksijen kaybına yol açmasını ve bundan dolayı süperiletkenlik özelliklerini kötüleştirmesini ortadan kaldırmak amacıyla. YBCO’dan daha iyi oksijen tutma kapasitesine sahip olan ve oksijen eksikliğinde GdBCO’dan daha yavaş süperiletkenlik özelliklerini yitiren bir malzeme sentezlenmesi amaçlanmıştır. YBCO süperiletkeninden sonra sentezlenen Gd tabanlı GdBCO süperiletkeni. 1994. Bu amaçla Y bölgesine Gd kısmi yerdeğiştirme yapılmıştır. Yokoyama ve Kita 2004. Böylece daha baskın bir YBCO yapısına ve daha iyi oksijen tutma yeteneğine sahip yeni bir malzeme (Y0. Karen ve ark. 2005. Yang ve ark. Tarascon ve ark. Hor ve ark. aXiao ve ark. YBCO süperiletkeninin süperiletkenlik özellikleri oksijen konsantrasyonuna şiddetli bir şekilde bağlıdır (Sheahen 1994.4BCO) sentezlenmiştir. 2005) bulunmuştur. Diko 2004. İkincisinde ise Y bölgesine Gd atomu ve Cu bölgesine Nb atomu katkılanmıştır. 2002). 1987.4 mol Gd oranları seçilmiştir. Kaneko ve ark. Elektronegatifliği. Bu malzemede Ba ve Cu bölgelerine Nb katkılamasının elektriksel yapısal ve süperiletkenlik özellikleri üzerine etkileri incelenmiştir. Guillaume ve ark. Cava 2000. Çelik 2006). 1990. Carillo ve ark. 1987. 1987. 2002.

Bu durum.1) daha büyük olduğu.225) daha da belirginleşerek küçük taneciklerden oluşan homojen sayılabilecek bir yapı ortaya çıkmıştır. tercih edilebilir bir yönelime sahip olmadığı görülmektedir. 0.225) ve Cu-Nb serisi (Y0.225)’dir.4Ba2Cu3-xNbxO7-δ x = 0.152 atomunun arasında yer almaktadır (Tablo 3. .175.025. Taneciklerin parlaklıklarının farklı olmasından dolayı tanecik yönelimlerinin keyfi olduğu.6Gd0. 0. Ba-Nb-2 (x = 0. Bu seriler. Ba-Nb-4 malzemesinde (x = 0. 0. Ba-Nb serisinde de Saf YBCO ve Gd-YBCO malzemelerinde olduğu gibi tercih edilebilir bir yönelimin olmadığı gözlenmiştir.6Gd0. 0.4Ba2Cu3O7-δ) bileşikleri de sentezlenmiştir.6Gd0. Saf YBCO ve Gd-YBCO’da görülmeyen bu yapıların Nb içerdiği düşünülmektedir.125.075. Ba-Nb serisine ait optik görüntülerde.4Ba2-xNbxCu3O7-δ x = 0. 0. Ba-Nb-1 malzemesinde (Şekil 4.025. tanecikler arası boşlukların daha az olduğu göze çarpmaktadır. seçilen sinterleme sıcaklığının Gd-YBCO’da taneciklerin büyümesi için uygun bir sıcaklık değeri olduğunu göstermektedir.075) malzemesinde (Şekil 4. 0.075. Üretilen bu iki seri malzemeye referans teşkil etmesi amacıyla saf YBCO (YBa2Cu3O7-δ) ve Gd-YBCO (Y0. Gd-YBCO malzemesinde (Şekil 4. Ba-Nb serisi (Y0. Daha sonra Ba-Nb serisi bileşiklerine ve Cu-Nb serisi bileşiklerine ilişkin deneysel veriler Gd-YBCO bileşiği ile karşılaştırılmıştır.175. 0.4) parlak kristalimsi ve iğnemsi yapılar görülmektedir. 0. Bu yapılar Nb miktarının (x) artışıyla (Şekil 4.2) tanecik boyutlarının saf YBCO’dan (Şekil 4. Bu sebepten dolayı Nb atomunun hangi bölgeye daha iyi uyum sağladığını araştırmak amacıyla Ba ve Cu bölgelerine ayrı ayrı katkılaması yapılarak iki seri malzeme üretilmiştir.175) tanecik büyüklüklerinde belirgin bir azalma sözkonusudur.125. İlk olarak saf YBCO ile Gd-YBCO’nun deneysel verileri karşılaştırılmıştır. Bu azalma Ba-Nb-5 malzemesinde (x = 0. Son olarak elde edilen sonuçlar literatürdeki diğer sonuçlarla karşılaştırılmıştır. Polarize ışık demeti altında görüntülenen optik fotoğraf incelemelerinde.1).5-7) daha da belirgin hale gelmektedir.1) tanecik büyüklükleri ve dağılımı hemen hemen homojen iken diğer Ba-Nb serisi malzemelerinde tanecik büyüklükleri ve dağılımları heterojendir. Ancak saf YBCO’da tanecik büyüklüklerinin dağılımının Gd-YBCO’dan daha homojen olduğu gözlenmiştir.

Cu-Nb-1 malzemesinde (x = 0. Tanecik yönelimleri tercih edilebilir bir yönde olmasa da Saf YBCO’daki kadar düzensiz değildir. Gd-YBCO’ya ait SEM görüntüsü Gd-YBCO’nun saf YBCO’dan daha büyük ve daha düzenli taneciklere sahip olduğunu. tanecik sınırları. Bu durum.025) tanecik büyüklükleri serideki diğer malzemelerin tanecik büyüklüklüklerinden daha büyüktür. malzemelerin tanecik büyüklükleri. Saf YBCO’ya ait SEM görüntüsünden (Şekil 4. Bu azalma malzemelerin süperiletkenlik özelliklerini kısmen olumsuz yönde etkilemiştir. seçilen ısıl işlemin Gd-YBCO için oldukça uygun olduğunu göstermektedir.153 Cu-Nb serisinde de Ba-Nb serisinde olduğu gibi parlak kristalimsi ve iğnemsi yapılar gözlenmiştir. Tc ve Jc sonuçları da bu durumu desteklemektedir. EDS analizi Y ile Gd’nin hemen hemen aynı miktarlarda olduğunu göstermektedir. Nb atomlarının büyük katkı (x) değerlerinde yapı içerisine tamamen giremediklerini göstermektedir. Bu sonuçlar. Bu yapıların katkı miktarı (x)’in artışıyla daha da belirgin hale gelmiş olması Nb içeren yapılar olduğunu göstermektedir. tanecikler arasındaki boşlukların daha az olduğunu göstermektedir. Üretilen malzemelerin SEM ve EDS analizlerlerinden.13) tanecik büyüklükleri iri. Cu-Nb-2 ve Cu-Nb-5’te tanecik büyüklükleri heterojen bir görüntü sergilemekte iken serideki diğer malzemelerde tanecik büyüklükleri daha homojen bir görünüm sergilemektedir. sentezlenen malzemenin süperiletkenlik özelliklerinin iyi olduğunu ortaya koymaktadır. Taneciklerin büyüklüğü ve düzeni. tanecikler arası boşluklar. SEM. taneciklerin birbirleri ile temasının iyi ve tanecikler arası boşlukların küçük olduğu gözlenmiştir. Bu sonuçlar YBCO’ya Gd katkılamasının uygun ve katkılama sürecinin başarılı olduğunu göstermektedir. Ancak bazı tanecikler üzerinde gözlenen koyu lekelerin uygulanan ısıl işlemin malzemeyi eriyik faz eğilimine yönlendirdiğinden kaynaklandığı düşünülmektedir. . XRD. Tüm serilerde Nb miktarının artışıyla tanecik büyüklüğünde bir azalma görülmektedir. tanecik yönelimleri. uygulanan ısıl işlemlerin tanecikte meydana getirdiği değişiklikler hakkında ayrıntılı bilgiler elde edilmiştir. EDS sonuçları ve XRD spekterumları bu durumu doğrulamaktadır. Saf YBCO’ya ait SEM görüntüsü taneciklerin yöneliminin keyfi olduğunu daha net şekilde göstermiştir.

(006). küçük tanecikli yapıların tanecikler arası boşluğu doldurduğu ve tanecik yüzeyini tamamen kapladığı görülmektedir.89105 A° ve c = 11. bulk YBCO için üst sınır kabul edilen sinterleme . b = 3. Bu durum optik görüntülerle de desteklenmektedir.69979 A° olarak bulunmuştur. 211 yarı-iletken yapısına ait yalnızca 30. (012).88560 A° ve c = 11. yüzeyde ve tanecik sınırlarında küçük yapılar halinde toplandığını göstermektedir.19) tanecik boyutlarında küçülme ve tanecikler arası boşluklarda artma görülmektedir. Saf YBCO ve Gd-YBCO’ya ait X-ışını kırınım desenlerinde 123 yapısına ait olan (002). Bu durum Nb katkı miktarı (x)’nın artmasıyla yapı içerisine tamamen giremediğini. (102). (003). Gd-YBCO ve serideki diğer malzemelerden daha iyi olduğunu göstermektedir. (007).52o’de (211) piki görülmüştür. Pik şiddetlerinde ve örgü parametrelerinde ortaya çıkan bu durumun. Ba-Nb-2 malzemesinde (Şekil 4. (116) ve (213) pikleri görülmüştür. Çünkü. b = 3. Ba-Nb-4 ve Ba-Nb-5 malzemelerinde tanecikler arası boşlukların küçük yapılar tarafından tamemen doldurulduğu ve taneciklerin yüzeylerinin tamamen kaplandığı görülmektedir. (100). Cu-Nb serisine ait malzemelerde x katkı miktarına göre tanecik büyüklüklerinin önemli miktarda değişmediği.68040 A° (JCPDS 83-1433) değerlerden 0.1o sola kaymış ve şiddetlerinde değişiklikler meydana gelmiştir. (115). YBCO’nun bulk-eriyik faz sınırında olmasından kaynaklandığı düşünülmektedir. tanecikler arası boşlukların küçük olduğunu ve tanecik yönelimlerinin saf YBCO. (200).154 Ba-Nb-1 malzemesine ait SEM görüntüsü taneciklerin büyük. (013). (005). Görüntülenen bölgelerden alınan EDS analizlerinde Nb miktarının düzgün oranlarda artmadığı görülmektedir.81850 A° .82979 A° . (020). Bu değerler literatürde verilen a = 3. Özellikle açık renkli küçük yapıların tanecikler arası boşluklara öbeklendiği görülmektedir. Gd-YBCO malzemesi de saf YBCO ile aynı düzlemlerden yansıma vermiştir. Ancak pikler Gd yerdeğiştirmesi ile 0. Saf YBCO için hesaplanan örgü parametreleri a = 3. Ba-Nb-3 malzemesinde tanecik boyutlarında artış. malzemelerin ısıl işlemleri için seçilen 925 oC sıcaklığı.01 A° kadar büyüktür. (103). tanecikler arası boşluklarda azalmalar vardır. Tanecik yönelimleri keyfi olduğu tanecikler üzerinde açık renkli küçük yapıların olduğu tespit edilmiştir. tanecikler arası boşlukların arttığı. (113).

Tc değeri oksijen eksikliğine çok duyarlıdır.100 katkı miktarı ve bu değerden daha büyük değerlerde YBa2Cu3O6 safsızlık fazının XRD’de . Nb’nin yapıda hangi bölgeyi işgal ettiğini tespit etmek için yapı arıtımı (structure refinement) yapmak gereklidir. Hesaplanan örgü parametrelerinin literatürde bulunan değerlere çok yakındır. Cu-Nb serisine ait olan X-ışını kırınım desenlerinde (Şekil 4. Ancak a ve b parametresinde önemli bir değişme olmaz iken.8885 A° . Ba-Nb serisinde yapı içerisine kısmen girdiği söylenebilir. 2002).6804 A° ’dur (El Ali ve ark. Literatürde GdBa2Cu3O7-δ için verilen örgü parametreleri a = 3.71360 A° olarak bulunmuştur.40).687 A° ve a = 3. c = 11. Oksijen eksikliği de yapının örgü parametrelerini artırmaktadır (Taka ve ark. b = 3. c örgü parametresinde büyüme gözlenmiştir.8397 A° . Gd-YBCO. Bu büyümenin nedeni olarak Y yerlerine kismi yerdeğiştirmeler için tercih edilen sıcaklık değerinin çoğunluka 935 oC’den büyük sıcaklıklar (Tarascon ve ark. 2002) seçilmiş olması düşünülmektedir.8243 A° .84493 A° . Nb’un hem Ba bölgesine katkılama hem de Cu bölgesine katkılama çalışmalarında medana gelen bu piklerin aynı açı değerlerinde ortaya çıkması Nb’un yapıya girdiği bölgenin Ba ve Cu’da bağımsız olduğunu göstermektedir. Nishida ve ark. Ba-Nb bölgesinde Nb katkısından kaynaklanan pikler Cu-Nb serisindeki malzemelerin kırınım desenlerinde de ortaya çıkmıştır. Bu piklerin Nb konsantrasyonu ile şiddetinin artması. 2002.40’da Gd-YBCO’da görülmeyen ilk kez Ba-Nb-1’de görülmeye başlayan ve şiddeti Nb konsantrasyonu ile artan kırmızı ve mavi oklarla gösterilen pikler görülmektedir.8987 A° ve c = 11.Gd)BCO bileşiklerinde c ekseninin artması Tc değerini baskılar. b = 3. c = 11. (Y.42) pik şiddetlerinden Gd-YBCO ile Cu-Nb-5’in yönelimlerinin daha iyi olduğu görülmektedir.8185 A° . Gd-YBCO için hesaplanan örgü parametreleri a = 3.25 için literatürde verilen örgü parametreleri sırayla a = 3. Ba-Nb serisine ait olan X-ışını kırınım desenlerinde (Şekil 4. Nb katkısından ileri geldiğini göstermektedir. b = 3. 2002). 1987. Yine Şekil 4. Y0.8856 A° . YBCO ince filmde Cu bölgesine Nb katkılamasında x = 0.703 A° ’dur (Tarascon ve ark. b = 3. Ba-Nb-2. Dolayısı ile Nb.75Gd0.5Ba2Cu3O7-δ ve Y0. Ba-Nb-4’te piklerin şiddetlerinin aynı mertebede olması tanecik yönelimlerindeki benzerliği göstermektedir. Ba-Nb-1.155 sıcaklığı (925 oC) ile (Murakami 1992) aynıdır.5Gd0.89523 A° ve c = 11. 1987). Taka ve ark.

Ba-Nb serisi için ölçülen Tc değerleri (Şekil 4. Bu değerler. Bu da Nb’un kısmen yapıya girdiğini doğrulamaktadır.13) düzgün bir değişim gözlenmemekle birlikte. Guillaume ve ark. 1987.681 K.51) sırayla Cu-Nb-1 için 87.1. Y0. Ba-Nb-4 için 89. Ba-Nb-2 için 91. Hor ve ark.29) görüldüğü üzere taneciklerin büyük ve tanecikler arasındaki boşlukların az olmasından kaynaklanmaktadır. Ba bölgesine yerleşmesi durumunda azalması beklenir.967 K. 1989. Nb’un Cu bölgelerine yerleşmesi durumunda örgü parametrelerinin artması.421 K’dir. 1987. literatürde YBCO için verilen 91-94 K (Tarascon ve ark.6Gd0.818 K ve Cu-Nb-5 için 88. Miraghaei ve ark. Cu-Nb-2 için 92. Nb atomunun atomik çapı Ba ve Cu atomunun atomic çapları arasında bir değerdedir Tablo 3.8 K’dir (Feng ve ark. Gd-YBCO’nun örgü parametrelerine göre Ba-Nb ve Cu-Nb serilerinin örgü parametrelerinde (Tablo 4. Ba-Nb serisi ve Cu-Nb serisinde Nb’un artışıyla gözlenen piklerden farklı açı değerlerindedir. Yang ve ark.672 K olarak ölçülmüştür.4 için literatürde ölçülen Tc değeri 92. Bu durum Tc değerinde anlamlı bir değişikliğe yol açmamıştır. Ancak XRD sonuçları Nb’un yapı içerisindeki yerinin sabit olduğunu göstermektedir. 1987.785 K. Saf YBCO ve Gd-YBCO’nun Tcoffset değerleri sırasıyla 92. Yang ve ark.654 K. Ba-Nb-1 ve Cu-Nb-2’deki Tc değerinin Saf YBCO ve Gd-YBCO değerlerinden yüksek olması SEM fotoğrafında (Şekil 4.118 K ve Ba-Nb-5 için 89. Ancak Nb’un örgü içinde işgal ettiği yer doğrulanamamıştır (Srinivas ve ark. 1995).193 K.156 görüldüğü belirtilmiştir. 1998). Bazı malzemelerin düşük Tc değerlerinde . Cu-Nb-4 için 91. 1987. 1987. genel olarak Nb konsantrasyonunun artışıyla bir azalma görülmektedir. 1994) değerlerine yakın değerlerdir.49) sırayla Ba-Nb-1 için 92.659 K. Guillaume ve ark. Cu-Nb-3 için 91. Bu değerler daha önce Ba bölgesine Nb katkılama çalışmaları mevcut olmadığından literatürle karşılaştırılamamıştır. 1987.782 K’dir. Hong ve ark. Küçük dalgalanmalar olmakla birlikte genel olarak Nb konsantrasyonunun artışıyla Tc’de bir azalma meydana gelmektedir. Ancak bulunan pikler. Bu durumun Gd’un oksijen tutma yeteneğinden kaynaklandığı düşünülmektedir. 1994) ve GdBCO için ~92 K (Tarascon ve ark. Cu-Nb serisi için ölçülen Tc değerleri (Şekil 4. Hor ve ark.384 K ve için 91. Ba-Nb-3 için 91. (2008) yaptıkları bir çalışmada toz haldeki Nb’a ait XRD piklerini tespit etmistir.

2266 A/cm2 olarak hesaplanmıştır.7880 A/cm2 ve Cu-Nb-5 için 19. 2002. gevşek yapıda farkedilebilir bir yoğunluk farkı meydana getirebilir.9137 A/cm2’dir.8510 A/cm2. Cu-Nb serisine ait malzemelerin Jc değerleri sırasıyla Cu-Nb-1 için 93. Ba-Nb-4 için 23.6774 A/cm2 ve Ba-Nb-5 için 12.6431 A/cm2. Sentezlenen malzemelerin yoğunlukları Nb konsantrasyonu ile düzgün bir artış veya azalış göstermemektetir. 1994).3298 A/cm2. sıkı paketlenmiş bir tablet yerine gevşek dokuya sahip bir tablet olmasına neden olabilir. Cu-Nb-4 için 77. Bu durum Nb’un yapıdaki taneciklerin arası boşlukları doldurarak oksijen tutma yeteneğini etkilediğini göstermektedir (Srinivas ve ark. Nb katkılı YBCO süperiletkenlerinde süperiletkenliğin baskılanmasını geciktirmektedir. Toz malzemelerin preslenmesi esnasında uygulanan basıç değerinin küçük oluşu. Saf YBCO’ya ait Jc değerinin büyük olması sinterleme sıcaklığının eriyik faz sınırında olmasından kaynaklanmaktadır. Ba-Nb serisine ait malzemelerin Jc değerleri sırasıyla Ba-Nb-1 için 34. 1995. I-V değerlerinden hesaplanan Jc değerleri Saf YBCO için 89. Genel olarak akım yoğunluğu artan x miktarı ile azalmaktadır. SEM görüntüleri ve EDS sonuçları bu durumu desteklemektedir.9136 A/cm2 olarak ölçülmüştür.0481 A/cm2. 1994. Srinivas ve ark.3696 A/cm2. 1995). Ba bölgesine Nb katkısı yapının oksijen tutma kapasitesini artırarak Tc değerinin düşmesini engellemesine rağmen tanecik boyutlarında küçülme meydana getirerek Jc değerlerinin azalmasına neden olmaktadır. Grekhov ve ark.157 yüksek akım yoğunluğuna sahip olmaları. Cu-Nb-2 için 67. Ba-Nb ve Cu-Nb serisinde Nb konsantrasyonun artışıyla birlikte Jc değerlerinde azalmalar meydana gelir iken Tc değerlerinde küçük azalmalar meydana gelmektedir.2407 A/cm2. Ba-Nb serisi ve Cu-Nb serisi . Gd-YBCO için 85. Eriyik yapıdaki YBCO’nun Jc değeri bulk YBCO’nun Jc değerinden daha büyüktür (Murakami 1992). süperiletkenlerin tanecikli yapısıyla açıklanmaktadır (Taka ve ark. Ba-Nb-2 dışındaki malzemelerde Nb konsantrasyonu arttıkça Jc değerlerinde bir azalma söz konusudur. Ba-Nb-2 için 39.225 değerine kadar çıkılmış ancak Tc’de ciddi bir düşme gözlenmezken kritik akım yoğunluğu (Jc) değerlerinde ise bir düşme gözlenmiştir. Basınç değerindeki küçük sapmalar. Çalışmada katkı miktarı x = 0. Gd.9142 A/cm2. Grekhow ve ark. Cu-Nb-3 için 89. Ba-Nb-3 için 30.

4Ba2-xNbxCu3O7-δ ve Y0. araştırmanın bundan sonraki ilgili çalışmalara ışık tutacağını düşünüyoruz.4Ba2Cu3-xNbxO7-δ bileşiklerinde.075 katkı miktarlarında elektriksel özellikler üzerine olumlu etkiler yaptığı gözlenmiştir. araştırmanın kapsamına dâhil edilmesi gereken. katkılamalarının malzemenin elektriksel. Bu açıdan. fakat malzeme ve veri çokluğu. magnetik özelliklerinin ve yapı arıtımı (structure refinement) gibi yapısal özelliklerin araştırılması ileriki zamanlar için planlanmaktadır. Ayrıca. . Sonuç olarak. bununla birlikte Ba bölgesine x = 0. Ba ve Cu bölgelerine Nb katkısının ise olumsuz sayılabilecek etkiler yaptığı. genel olarak Cu-Nb serisinin Ba-Nb serisinden daha yoğun olduğunu söylemek mümkündür. YBCO süperiletkenlerinde Y bölgesine Gd katkılanarak elde edilen Y0.4BCO bileşiğine Nb katkılanarak elde edilen Y0.6Gd0.6Gd0. Gd katkısının YBCO’nun yapısal özelliklerinde olumlu etkiler yaptığı. zaman kısıtlaması ve ölçüm cihazlarının durumu gibi sebeplerden dolayı araştırma kapsamına alınmayan. Literatürde Ba bölgesine Nb katkılamasına ait hiç bir veriye rastlanamayışı ve yeni malzemelerin sentezlenmesi ile elde edilen bileşikler için yeni veriler elde edilmiş olması araştırmayı alanında önemli kılmaktadır. elektriksel ve süperiletlenlik özellikleri üzerinde önemli bir değişmeye sebep olmadığı.158 karşılaştırıldığında. yapısal ve süperiletkenlik özellikleri üzerine etkisinin araştırıldığı bu çalışmada.025 ve Cu bölgesine x = 0.6Gd0.

“Substitution for copper in YBa2Cu3O9-δ by 3d and pre-transiton metals”. Chem. B. da Silva. T.. A. b ... A. T. 807-812. “Stability studies of Hg implanted YBa2Cu3O6+x”. 2001.. S..20”. “Cadmium substitution in yttrium barium copper oxide (YBa2Cu3O7-δ) and bismuth strontium calcium copper oxide (Bi2Sr2CaCu2O8+δ). Fjellvag. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research B 147. A.. Journal of Magnetism and Magnetic Materials 177 181. V.. J. A. Melo. “Stability and diffusion of Hg implanted YBa2Cu3O6+x”. Nygren. G... The Isolde Collaboration. Correia. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research B 148. Mendes J. KAYNAKLAR AKIMITSU. J. J. F.. V. M. Weiss. Marques. The Isolde Collaboration. Alves.. 1989. Weiss. J. Soares. P. E. Galindo.. M. Correia. Alves.. Alves. Marques. 3(3) pp 428 – 431.. Kingon. Pages 725-726. A. V. “Microscopic studies of radioactive Hg implanted in YBa2Cu306+x superconducting thin films”. A. F.. Ö. J. Karen.. Kjekshus. G. J. vop Papen.... F. J.. Yuji. M. Galindo. Soares. thermal and electrical studies of the Y1−2xCaxThxBa2Cu3O7−δ system with 0 ≤ x ≤ 0. Mater. F. A.. Marques. E.. J. J.. E. G. “Structural. da Silva... Pages 65-68. Murakana. J. 1999. U. A. 511 512. ANDERSSON. Nakagawa. Soares.. Sousa.. T.. M. C. Issue 1. J. Langouche. G. J. G. Correia. Vantomme A. 63 – 64. N... Wahl. M. S. ANDERSSON. ANDRESEN.... J. 1991.. Part 1. 698-708. Amaral. I. 1991. G. T.. H. Senateur.. J. The Isolde Collaboration. J. da Silva. Z. P. Wahl.. Baptista. 244-248. Lourenqo.. F. H. Z.. P.. 1999. C. J.. Vantomme A. P. a ARAÚJO. 1991.. Acta Chemica Scandinavica 45. M.. Nagamatsu. U. Nature 410. Rapp. A. 1998... M.. ANDREAS. M.. Hegedüs. “Upper critical magnetic field of Y1−2xCaxThxBa2Cu3O7-δ”.. Amaral. vop Papen. AMARAL. V. Sousa. J. Physica C: Superconductivity Volumes 162-164. J. Physica C: Superconductivity Volume 160.. J. Lourenço. S. P.. Melo. A.. Lourenço. A.... C. ARAÚJO. V.. P. S. Ö... Arafijo. “Superconductivity at 39 K in Magnesium Diboride”. A.... B. B.. G. J. A.159 6.. Langouche.. Sousa. 1989. G. A. P. M. Moreira. C. Senateur. Rapp..

R. 1989. U. Pandya.. Celentano. 18. V. Eu. Physics Letters A. Valko. 1943-1946. Sci. pp. Gambardella. H. T. Thomson Learning Inc. Noto. A. BANĂCKY. Chakraborty. Pages 472-480. W. Ghosh. “Structural Disorder in YSr2Cu2CoO7 and Substituted Variants”. “Electron paramagnetic resonance of high-Tc superconducting composites YBa2Cu3xScxO6±δ”.. AUGIERI. BALDHA.... U. T... P. Buchta. 237-243. 226. G.. Res. K.. P.. 17. R. LoRusso.. P. M. Barat. K.. H.. Gd)Ba2Cu3Ox bulk”. P.2O7”. Physica C 401.. P. 591-602.. B. Na. Sen. Rulmont. Supercond. F. J. A. Chem. “Effect of Ca doping in YBCO superconducting thin films”. “High magnetic field transport properties of (Nd. V. 2005. N. Vol. 1997. Tepe. N. Ch.. G.. Muralidhar.160 ASHCROFT. Oktem. A. G. Mermin.. No. P. B. Rufoloni.. College Edition. Phys. Joshi.. F.. 1988... V.. I.. D. Mat. R. “Effects of alkali cation (Li. BABU.. S.5)”. Turan. Technol. Pages 839-841. “Structure and superconductivity studies on LnBa2-xSrxCu3O7 (Ln = Yb and Lu. S.. Mancini. “A study of superconducting (Yl-xCax)Ba2Cu3Oy”.. Pages 539-545. Ciontea. J. D. M. S6–S9. W. Tarte... Issues 1-2.. A. Caccavale. 2001. Journal of Solid State Chemistry Volume 103... Petrisor. Watanabe. 2004. N. R. . Pelikán. “Solid State Physics”. A. Sci. Technol. BANDYOPADHYAY. Cs) substitution on the magnetoelectrical properties of Y1Ba2Cu3O7−y granular superconductors”.. P. Bull. BABU. K. 477–481. Supercond. “Superconductivity in the system YBa2−xCaxCu3O7−δ”. Basu. Kilgour. Issue 6. superconductivity and cation substitutions in YSr2Cu2.. Hanic. N. 320–324. D. 1992..... “Developing a trilayer processing technique for superconducting YBa2Cu3O7−δ thin films by using Ge ion implantation”.. Galluzzi. AVCI. 0. Serincan.. G. M. 1993. Cigaň A. AWAJI. Physica C: Superconductivity Volume 207. P. Jotania. Bhattacharyay. Isono. 27. USA. pp.. Slater. U. Abukay. Kulkarni.. Issue 10. H... Solid State Communications Volume 68. A. G. Laurent. N. 105. Greaves C. “Critical hole density for superconductivity in Srcontaining phases related to YBa2Cu3O7 structure.. N. B. S.. M. K.. BADRI. AUSLOOS. H. 1993.8Cr0. L.. K. A.. Greaves C... J.0 ≤ x ≤ 0. T. and Varadaraju. Rajasekar. 2004.. Pages 44-50.. Murakami... P.. N. M. Solid State Communications Volume 71.. Issue 2. Mukherjee. 1976. Vanderschueren.. N. S. Koshizuka.

. G. D. Williams G. R1-R8. M.. J . A. M. M. R. J.. K. P. P. Staines. Presland. CARRILLO. BERENOV. “New cuprates with the “1212” structure (M'. M. S. 339–340.. L. BUZEA. Technol. Supercond. H. Kezerashvili. 1993. Hall. Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi. “Growth and microstructure of MTG REBa2Cu3O7/RE’BaCuO5 with heavy rare earth elements”. “Ca. X. “Structure.5Cd0. W. Hall.. W. Y2Ba4Cu7O15−ξ and YBa2Cu4O8”.. E.. “Sb2O3 katkılı YBCO süperiletken seramiklerin karakterizasyonu”.. Johnson.... G. M. N. 1119–1122. Cu”. İzmir. microstructure and transport properties of Bdoped YBCO system”. D. X. Foltyn. Zammattio. 5 47-49. J. G. D. Sci. A. M.. G. T.. Physica C: Superconductivity Volume 207. “Superconductivity at 92 K in the (Pb.. R.. H. 212502. BEALES.and La-substitution in YBa2Cu3O7−ξ. M. A.. Physical Review B 69. Ya. M. D. “Ca doping of YBCO grain boundaries”. Bowden.. Welp. “Influence of the Ta doping on the peritectic transformation of YBaCuO superconductor”. Chen. BEN AZZOUZ. Pooke..... Jacobson D. Levine.. 2006. U. Dineen. Rodríguez Jr. dos Santos. Neves.. C. Annabi.. “Assembling the puzzle of superconducting elements: a review”. T. Physica C 372–376. Technol. Crabtree. P. A.. Parberry. CASTRO. Ben Salem.. M. Flower. Obradors. 18... 1991. Puig. B. E.. 2005. M.. M. Qi. Palau.7Ca0. Machado. BUCKLEY. “Transport measurements in overdoped YBCO thin films”. S.. L... G. Physica C: Superconductivity Volume 174.161 BEALES.. V.. Freeman..5)Sr2(Y0.. Physica C 442.... Veal.M)Sr2(Y. S. Deutscher.. J. M.. R... 2004. Farvacque.. S. A. Harrison. S.. C. 1992. A. M. Harrison. “Transport properties of large-angle grain boundaries containing point defects in YBa2Cu3O7−δ”. MacPhail. F. Ferreira. Sci. C.. Physica C 372–376. Claus. C... 2004. M. Pages 1-8. C. R. H. Issues 1-2. R. Zouaoui.S.. 2003. G. 1059–1062. M.Ca)Cu2O7 where M' = Ce. Cd)-1212 phase (Pb0. Supercond. Pages 383-393. K. Zheng. 2002.3)Cu2O7-δ”. ve Robbie. M.. 876–878. Zn. V. Van Tendeloo. L. BORTOLOZO. Physica C 408–410. Bi and M = Cd. Physica C 388–389. Dineen. Tallon. A.. 13–19. 2004. BİLGEÇ. A. H.. Issues 4-6.. L.. B. P. 2002. T. Mani. MacManus-Driscoll. BOYKO... Meylan.. W. R. . R. J.

1990.. Phys.. R. C... Yb) systems”. Z. Stalick. M. Zhu. M. Supercond. 5-28. C.... C. 2000. J. F. I. Solid State Communications Volume 66.. A. B 37. D. “Superconductivity in the RE1−xCdxCu3O7−δ (RE = Y. L. “Chemical preferential doping in grain boundaries of melt textured YBa2Cu3Oy superconductors”. Bakhshai.. 934. W. CAVA. CHEN. Dy. Stalick. A. Yao. Fleming. superconductivity. F. J.. Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik Anabilim Dalı. C. T. Phys. M. Kao. D. Ramirez. CHIN. G.. J. 1988.. Issue 11.. Appl. Chen.. Chen. M... J. p.. Rev. b CURRIE. Ceram.. M.. J. J.. Nd.. Solid State Communications Volume 68. S. W. CIEPLAK. Lett. B.. 1990. B. X. B.. Issue 7.. a CIEPLAK. Artymowicz. R. “The effect of Ca doping on the superconductivity of NdBa2Cu3Oy oxides”.. L.. “Superconducting and normal state properties of the Y1-xCdxBa2Cu3O7-δ system”. W. E. R. ÇELİK. M. “Unexpected effects of gold on the structure. Wang.. D. 83[1]. Issue 3-4. Trabzon. R.. . P. 6200 – 6208. J. 2006. . Pages 715-718. B 42. Pages 1005-1009. I. K.-C. Physica C: Superconductivity Volumes 162-164. CHANDRACHOOD. Mulla. C. Batlogg. 143–147. G. Rhyne. Chang. C. H.. Part 1... Materials Chemistry and Physics 89.. C. CHEN. A. J. Technol. A. Pages 87-88. Sci. Sinha. 2003. Ho. H. Chien. Volume 165. Zhao. 130–136. 1990. 16. Soc. “Ba2-xLaxYCu3O7±δ perovskite compounds: Crystal chemistry”. A. Z. Rhyne. Gd. 1988.162 CAVA. 5912 – 5915. A.. 1988.. “Incorporation of gold into YBa2Cu3O7: Structure and Tc enhancement”. J. Zahurak.. Physica C. Xiao. H. M.. R. Rev. J. S. Ş. Rietman. Chang T.. K. Sunshine. Chien. van Dover. Y. and normal state of YBa2Cu3O7”. B. Forrest. Phys. Y. “(Y1-xYbx/2Gdx/2)Ba2Cu3O7-δ ve (Yb1-xGdx)Ba2Cu3O7-δ süperiletkenlerinin yapısal ve fiziksel özelliklerinin incelenmesi”. “Crystal structure and high-Tc superconductivity in the system GdBa2−xSrxCu3O7−δ”. T. Sm. “Studies on superconductivity in Y1LaxBa2−xCu3O7 compositions”. J. Doktora Tezi. 1989. C. S. Bryden. “Oxide superconductors”.. 287-292. Xiao.. CHENG.. 2005. Am. 57. C.

Sol. T.. 2000. Seaman. “Influence of (Y0. Pages 483-485. S. and Bi2Sr2CaCu2O8+z”. DE GROOT. Co.. “Observation of changes in the atomic and electronic structure of single-crystal YBa2Cu3O6.. D. P.. F. Pedarnig. Issue 5. W. J. Pages 1001-1006. Na)”. DZHAFAROV. Guo.. 2002. Mo.. Stat. J. T. GIXD ve XRR karakterizasyon teknikleri ile araştırılması” Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi. B. A. Y. Wu. L. Tyson. Bäuerle. M.2)Ba2Cu3O7-δ top layer on the transport properties of a-axis oriented YBa2Cu3O7-δ thin films”. DIKO. Torikachvili. Physica C: Superconductivity Volume 190. 2005. Ti. Kim. C.-Y... B. Yang. 17. “Preparation and properties of YSr2Cu3−xMxOy (M = Li. R45–R58. (a) 158. 1996.. Lanchester. 335. Physica C 372–376. M.. Ga. Liu.. DELAMARE. P.. Fe.. Sorrell. D. DOU. “Cracking in melt-grown RE–Ba–Cu–O single-grain bulk superconductors”. A. P. Weller. 2004. C... A.. C. V. Issues 1-2.. 1988. Maple.. Pages 160-162. Kobayashi. Y.8Ca0. Cr... 638–641. C. C. Konya. Rainford. R. Pages 141-152. P. L. 1988.. Ge. Early. Phys. “Effect of chemical substitution on superconductivity in YBa2Cu3O7−z. W and Re)”. Dogan. Bi2Sr2YCu2O8+z. Grasmeder. Technol. Zhou H. S.. 66.. Ignatov. DEN. Physica C: Superconductivity Volume 152... J. Doktora Tezi. Croft. Supercond. C.163 DALICHAOUCH. 2002. D. . Woicik. E. G. Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik Eğitimi Anabilim Dalı. DOĞAN.. Schöppl. M-P. “Superconducting and normal state properties of Y1−xMxBa2Cu3O7−δ (M = Pr. “Observation of spin glass behaviour in Y(Ba1−xLax)2Cu3O7+y”. “Tanecikli magnetik CoCu ince filmlerinde yüzey pürüzlerinin tabaka kalınlığı ve magnetik direnç ile ilişkisinin FPP. A. Sci. R. Lee. X. M.. T.. C. T.. D. H.. O..6 accompanying bromination” Physical Review B. Zhao. 1992. K. Rapson... Erzurum.. Issues 1-2. 014508. Y. DIENG.. Issue 9. J. A. M. M. N. Grow. J. Solid State Communications Volume 65. DEMİRCİ. K. 1991. T. Yu.... W. “Diffusion in high temperature superconductors”. K. B. Al. “Gümüş difüzyonunun YBa2Cu3O7 süperiletkeninin yapısal ve süperiletkenlik özellikleri üzerine etkisi ve süperiletkenlik durumuna göre X-ışını üretim tesir kesitinin ve flüoresans veriminin değişimi”. M. Physica C: Superconductivity Volume 196.

M. “Superconductivity in the system (AlxY1-x)Ba2Cu3O6. S. FARTASH A. GAFUROV. M.7”.. A. Khasawnieha. FRANCK J. Salem.. N.. 1987.. Tholence. H.. “Manipulation of Ba---O layers inducing orthorhombic . 2004. Pages 869-877. Barbara. P. M. 320–323. G. K.... Sulpice... L. Zhou. V. Materials Research Bulletin Volume 26. Huebener R. Part 2. Sudbo.... 2308 – 2310. “Superconductivity Physics and Applications”. B. M. Kemmler-Sack. . GANGULI. Physica B 321. Izotov. Lehavi.. Physica C 297. 2005.. Wischert. “New family of superconducting copper oxides Bi cuprates of type 1212”. Subramanian. Lösch. 1989. Wen. Monceau. R. Aminov. A. Physica C: Superconductivity Volumes 162-164. J. A. Azezb. 352–355. 2005. EL ALİ. A. K. V. Kurkin. 18. magnetic properties and critical current density of Gd-added PMP YBCO”.. A.. P. Hidaka. A... 1992.. 1434–1438. 1991. 1998.. S. S. Ziqd. Kh. Shobakia. L. “Superconducting characterization of nonsuperconductors/high-Tc cuprate superconductors”. Issue 1. P. FJELLVǺG. I.01Ba2Cu3Ox (6 ≤ x ≤ 7) compounds: evidence for an anomaly near the superconducting transition”.. Pages 39-41. Kishida. Chichester. L.. A.. Solid State Communications Volume 66. EHMANN. N. Koshizuk. Y. Supercond. C.. “Fishtail effect. Pages 898-899. Nissel T. Part 1. Issues 1-2.5+δ”.. Y.. Kjekshus. Phys. -K. A. A. H. Physica C: Superconductivity Volume 198. Karen. B 36. K. Hasan (Qaseer). Al-Omaric. “Superconducting properties in relation to chemical pressure in YBa2Cu3O9-δ”. 1988.. Sci.. 75–84. Vallier. Mohamed. Y. A. 1988. Albissb. Kowitt....tetragonal phase transition in YBa2−xSrxCu3O6.99Yb0. Ben-dor. Andresen. Issue 9.. K. Physica C 426–431. P. A.. Oesterreicher. John Wiley & Sons LTD... FOSSHEIM. F. Technol.. I. J. Rev. England. K.164 EBARA. FELNER. Kh. J. M. F. K. Wolfus. Zoller.. FENG.. The Atrium. B. J.... A... Schlichenmaier. “Superconductivity in Y1−yNayBa2Cu3Ox”. “Temperature dependence of the EPR linewidth of Yb3+ ions in Y0. “The effect of substituting potassium for barium on the superconductivity of RBa2Cu3O7 (R = Y and Eu)”.. Pages 49-50.. 2002. L.. A. I. J. W. Y. Physica C: Superconductivity Volumes 153-155. Southern Gate. M. Pages 1-6... Jung... A.. Nowik I. “The paramagnetic contribution in the magnetization behavior of Y1-xGdxBa2Cu3O7”. P.

1996. Sci. Pages 251-257. Mesot. Issue 2. Issues 1-2. M. . x = 6 and 7) compounds”. 2005.. Baydakova. GREKHOV... Borevich.. “A new buffer layer for high-quality HTSC ultrathin film fabrication” Physica C 276. Volumes 235240. Lyublinsky. I. 1996. Ltd. 2004.. Titkov.165 GINZBURG. V. 1994.. A. 5-8. Steger. Liniichuk. “Study of bulk and single crystal YBa2-xSrxCu3O7-δ superconducting materials”. 39-46. a GREAVES.. Physica C: Superconductivity Volume 270. Davydov. R. Baydakova.L. Slater. I.. Trounov.. P. Superconductor . Delimova. 2. I.9O8 (M = Nb.0 ≤ x ≤ 1. 1999.. 35–42. Physica C: Superconductivity Volume 161.. Matter 6. P. O.: Condens.9Cu2. L. A. T..1M0. R. Varilci. Veselovsky.. L... Liniichuk. 1989. B. I. M. J. GREAVES.. Supercond. GUNASEKARAN. W. C. “The effect of Ag diffusion on properties of YBa2Cu3O7-x thin films produced by electron beam deposition techniques”. B. 231-235. V. “The structural effects of Na and Ca substitutions on the Y site in YBa2Cu3O7-x”. “Growth mode study of ultrathin HTSC YBCO films on YBaCuNbO buffer” Physica C 324. GOLBEN. Roessli. P. Materials Letters. A.. “Nb and Ta substitutions in YBa2Cu3O7−x and related phases: Structural characterisation of La1. Delimova. 1997. P. Ta)”. R. A. Staub. V. P.. J. Altunbaş.. GÖRÜR. Pages 25-34. Küçükömeroğlu. 1992.. Henggeler. Liniychuk. Technol... World Scientific Publishing Co. I... oxygen stoichiometry and superconducting properties of GdBa2−xSrxCu3O7−δ (0. M. “On the effect of Cd doping and Cd-La codoping in YBa2Cu3O7 – δ”. L. Slater. R.insulator transition in YBa2Cu3−xNbxO7 material” Physica C: Superconductivity. C. C. “Crystal structure.. Allenspach. M. Part 2. A. A.. I. 7963-7976. Singapore. Sci. b GREKHOV.6)”. Delimova. GUNASEKARAN. O... M. A. Pages 245-251.. ve Andryushin.. M. Dunaevsky.. 1994. Fischer. Pte. U. Terzioğlu. Vlasse. Lyublinsky. L. Pages 1295-1296.....A. V.... 18-24.. Steger P.... Technol. Semchinova. Hellebrand. Lyublinsky. 1989. Volume 28. Supercond. J..1Ba1. E. L. “Superconductivity”... Issues 4-6. “A systematic low-temperature neutron diffraction study of the RBa2Cu3Ox (R = Yttrium and Rare Earths.. GUILLAUME. V. Phys. Furrer A. 5. I. Physica C 418. GREKHOV.. Sakharov.

Phys. 1989. K.. D. R.. Physica C: Superconductivity Volume 257. 2003. H. 1891-1894.. .. Tarrant... “Structural phase transformation in the superconducting YLaxBa2−xCu3O7 compounds”. “Effect of atomic substitution in high-temperature superconductors: YBa2-xMxCu3O7−δ (M = Na. 18. Lett. 22. Y. Y. 1992. La. Y. HONG... Nd. Forster.. pp. Part 2. 52..223.. HARI BABU. Pages 196-206. HARADA.. 1988. No.. Bechtold. P. 110–115. Hosaka S. Braun. N. T. Tokura. Physica C 388–389. 58. F. 2 . Part 2. H. H. C. Chu. Meng. Wang. 1996. K. W. F. A.. Issues 1-2. Kambara. G. “Hall effect measurement of Y1-xGdxBa2Cu3O7-δ superconductors”. HUANG... L. L. “Neutron powder diffraction study of the crystal structure of YSr2CoCu2O7 and Y1−xCaxSr2CoCu2O7”. T. Peck. Pages 892-893. Physica C: Superconductivity Volume 193. J.and Ca-doping on the flux pinning and superconducting properties in YBa2Cu3O7-δ. M. 729– 730. Nazzal.. H. J. Sm. 1988. Yoshida. J... A.. Cardwell. The Journal of the Korean Physical Society. D.. Physica C 392– 396. HARADA.. Physical Review Letters. H. Suryanarayanan. S.. Physica C: Superconductivity Volumes 153-155. Issues 1-2. R. 1988.166 GUPTA A. 48–54. 1901. Eu. A. Shi. Kwei.. Er.. Physica C 383. T. Pages 125-136. Vol. Gao... M. B. Q.. K. “The chemical composition of uranium-containing phase particles in U-doped Y–Ba–Cu–O melt processed superconductor”. HOR. Yoshida.. Santoro.. J... Torrance. I. HARLOW. Gd.. J. Q. Z. Sugishita. Karimi R.. I. Cava. Y. Yanagisawa M. K) and the system Bi-Ca-Sr-Cu-O” Physica C: Superconductivity Volumes 153-155. Krajewski. 1987.. Kim. J. “Effect of doping of cadmium oxide to Y-Ba-Cu oxide”. HUANG. IGUCHI. and Lu”. Huang. R. 2002. “Superconductivity above 90 K in the square-planar compound system ABa2Cu3O6+x with A = Y. Ho.. A.. R. A. “The effects of Pr-doping on the critical current density in YBa2Cu3O7-δ”. H. Appl. Ho. 2003. C. L.. Schneider.. K. R. Pages 904-905. W and Re) from single-crystal X-ray and powder-neutron diffraction substituent site preference and oxygen defect structure”. “The effect of Pr.. “Structure of YSr2Cu3−xMxO7+δ (M = Mo. Subramanian. J. W.

Aoki. G.. M. L. 26. KAREN. 1991. J. Physica C: Superconductivity Volume 194.. R. 1988.. “The effect of nano-size ZrO2 powder addition on the microstructure and superconducting properties of single-domain Y–Ba–Cu–O bulk superconductors”. pp.. P. Kjekshus. Mohamed.. “Neutron powder diffraction study of Cu-site preference of Li dopants in YBa2(Cu1−xLix)3O6+δ”. T.. Rev.... Physica C 426–431. Andresen. Kjekshus. 2005. 1991. No. Y. Solid State Communications. Martinson.. 1988. M. A. KASPER. A.. Schweitzer. 1992. Fjellvåg.. -K.. A. A.. Y. N... 44.. B 37. N. Shi. 1990. No.... K. Teranishi.. Y-H. Matsubara. Tokumoto. Ga. H.. H. Vol. M. IIDA. J. J.. “Chemical pressure and other effects of strontium substitution in YBa2Cu3O9−δ. Journal of Solid State Chemistry Volume 93. H.. J. H. Murata. L1413-L1415.. Reddy. O. K. H.Yoshinaka... J. KANEKO. Kjekshus.7515. Baenziger. P. “Fabrication of Y1-xRExBa2Cu3O7-y film by advanced TFA-MOD process”. Jo.. Ott. P. A. “Effect of substitution of Bi. Kjekshus. Technol. Supercond. H... Acta Chemica Scandinavica. S. 1987. Miner.. “Superconductivity in Y(Ba1−yLay)2Cu3O9−δ”. H. 1992. Journal of Solid State Chemistry Volume 97. Pages 257-273. T. Pages 57-67. P.5+δ”. Goto.. P. a KAREN.. Bratsberg. A. A.. A. Issue 1. b KAREN.... Savage. N.. H. 68. A... A. E. Vol.. KEWI. E. 9941001. Fuji.. Franck. M. Nakaoka. G. Pages 163-172. Fjellvåg. Sugise. Yajima. and Fe on the structure and superconducting transition of Y1Ba2Cu3O6. . Peterson. 57-60. “Superconductivity in Yttrium-Terbium-Barium-Copper Oxide”. Matsuda. W.. Phys. pp. Fjellvåg. Sci. T. Y. H.. Andresen. 2005. Babu. K. W. “Lanthanide substitution in YBa2Cu3O9-δ”. E. Issue 1. A. KAREN. K.. R. Kimura.. J. Journal of Solid State Chemistry Volume 92. 7510 .. Terada. JUNG. 18 249–254. Issue 2. S..F. J. Hirabayashi.. “Lanthanum substitution for barium in YBa2Cu3O9−δ”. Braaten.167 IHARA. D. 1. Cardwell. Jpn. F.. Issues 3-4. Appl. Pages 307-320. Phys. Izumi. “Possibility of Superconductivity at 65°C in Sr-Ba-Y-Cu-O System”.. Fjellvåg. R. W. Shiohara. 949–953. C. A...

LIANG. Lim. H.1Cu3O7-δ”.. Wang. M.. X. W. Physica C 386.. J.9Na0... Suzuki. Phys. Nakamura. P.. Sung. Pages 596-600. Takagi. . LIANG. M. LEE.P. Nakaoka. Chung.. 2006.. M. L. Itoh.. T. Desgardin. “Fabrication of Y1-xRExBa2Cu3Oy films on single crystalline substrates and IBAD buffered metallic tapes by advanced TFA-MOD process”. LIANG.. Part 1.. D. KITTEL C.. 17. KOMATSU. Chang.. A. Sci. Kim. Phys.. “Study of tin + cerium doping in YBCO bulk top seeded pellets”.. 64. Yajima. 1987... M.. J. 7th Edition. L2063-L2066. Aoki. T. 2000.. Qiu. “Microstructural studies of K2CO3 and Rb2CO3 doped YBCO HTSC”.168 KITOH. S. pp. S.. J. Youm. M. Tanaka... Nakamura. K. Z. LEBLOND-HARNOIS C.. LEE. “The effect of La substitution on the superconductivity of Ba2YCu3Oy”. No. R. Appl.. 580–584. 2000. Physica C 340.. J. KOBLISCHKA-VENEVA. Teranishi. “Fabrication of Sm1Ba2Cu3O7 coated conductors using the co-evaporation method”... R. Vol. Liu. Meguro. 10–13. Appl.. 27. H. LENG. K.. Izumi. H. A. “Flux pinning energy of YBa1. 2004. 1988. G. Shiohara. J. “Effect of Mg Addition on Superconducting Properties of Ba-Y-Cu-O Ceramics Prepared by the Melt Quenching Method”. T.26. Yamada. T... Y. Y. L. Physica C: Superconductivity Volumes 392-396. H.. “Structural and microstructural characterization of a high-Tc superconducting YbaSr2Cu3O7-δ”. K. Fuji.7. Y. Supercond. Sato. L1150-L1152. Luo.. C. B. L.... Y... “63. 185–190.65Cu nuclear quadrupole resonance study of Ni-doped YBa2Cu3O7”. 1988. 299-307. J. Physica C: Superconductivity Volume 157. Jpn.. K. Japanese Journal of Applied Physics. Physica C 329.. Matsuda. 1996. R. T.. 445–448. C. “The effect of substitution of La for Ba and Ce for Y on the Tc of superconducting Ba2YCu3O7”. M. Wu. Koblischka. Technol. 2003. Pages 83-88. Chen. Halperin. Monot-Laffez. Yamashita. Issue 1.. “Introduction to Solid State Physics”. 558– 562. Park.. O. Y. H.. 1989.. T. 2003. Y. R.. R. I. pp. Poeppelmeier. H.. Matusita K.. Inaguma. Physica C... 3593. USA. compound. Aoki R. Y.

.20”... X. 554–560. Solid State Ionics 107.. Garg. Journal of Materials Processing Technology 203. Physica B+C..5Si13. H.. Physica C: Superconductivity Volume 156. “Growth and characterization of YBa2(Cu1-xAx)3O7-δ (A = Mg.. T. Aoki.. T. Pages 357-359. M. Aoki. Shimakawa. Ogata. S. A.. Volume 148. “Superconductivity in modified systems based on YBa2Cu3O7−δ”. Zn. 41–45. S. S. Ben Azzouz. Solid State Communications Volume 76. “Substitution for copper in a high-Tc superconductor YBa2Cu3O7–δ”.. Pages 315-318. Sequeira.169 LIN. MIRAGHAEI.. Puig. F.. Phys. Minami. H.. Yamamoto.. K.. Bahrami.. J.. Kubo. 2002.. Nature 328. Y. T.. Nishimura. 3734 – 3737... X. Hoshino. 2008. Ben Salem. C. Vijayaraghavan. Y. H. 1987.. Zouaoui. Nojima. Granados. C: Solid State Phys. Satoh. K. A. J.. Issue 2. “Structural and superconducting properties of YBa2(Cu1−xAgx)3O7 with x ≤ 0. R. MANAKO. 1988. 2006. T-M. MELLEKH. Physica C 372–376... A. Annabi. E. December. H. Fujita T. a MANEO. “Evidence for peroxide formation in superconducting YBa2-xLaxCu3O7±δ”. “Calcium doping into YBa Cu O ceramics by the SOED method”. Y. T. Issues 1-3. 1988... Fujita. K. 318–323. Kamada.. Rev. MAZUMDER. Igarashi. Nishimori.. A.5Nb3 nanocrystalline powders”.. R. J. T. 1998. Tang. L. MATSUMOTO. M... A.. “Nano-Al2O3 particle addition effects on YBa2Cu3Oy superconducting properties”... Y. T. Y. 1988. Rajarajan. Issue 11. A. “Study of structural and electrical properties of YBa2-xLaxCu3O7+δ”. M..... MANEO. B 37. Madaah-Hosseini... F. Phys. Chen. .. Teva. Tomita.. S. X. MENDOZA... A. 21 5967-5976. 1987. Solid State Communications 140. Kato. X. Rajagopal. 1622–1625. T.. Awaji. J. Chen. 1990. Gupta. K.. Ni) bars as switching elements for fault current limiters”. B. Kyogoku... P. M. M. 512 – 514. Y. Y. Obradors.. “Characterization of mechanically alloyed Fe100−xSix and Fe83... Goodenough. Venkatramani. Y. J. R. P. Abachi. “Nonsuperconducting TlBa2YCu2O7 with a new crystal structure resembling superconducting YBa2Cu3O7”. b MANTHIRAM. Pages 1285-1290.

.. 26. R. K. K. Yanmaz. A.. Solid State Communications 141. B. 1988. Nozaki. J.. NISHIDA.. 1997. Y. Vol. K.. Japanese Journal of Applied Physics. T. S. Sharma.. 5. 1987. 61. Y. Pages 55-57. Reddy. Tokunaga. “Pd addition in high Tc Y---Ba---Cu---O oxide”. A. Y. 2004. K.. A. G. R. Tanaka. A. Y. 2007. ONO.. S. S. 605–609. J. Gaur. NEUMEIER. pp. Sarkar. Issue 1. N. Rajput. M. Vol. 1992. C. Jpn. T. SpringerVerlag Berlin Heidelberg. Shelke. Y.1. “Effects of substitution by Sc on superconductivity and chemical structures in Y–Ba–Cu–O systems”. 2007. Tabuchi. Phys... 46–52. . Ochi. Phys. V.. S. Ş. H. Bhattacharya. “Superconductivity in Ba(1-x)2Sr2xYCu3O7-y”. MÜLLER.. “Preparation conditions and characterization on YBCO based superconductors”. NAKABAYASHI. Physica C 378–381. Manako.. 28. “Processing of bulk YBCO”. E. MORI... “Magnetic properties of Y-substituted YxGd1-xBa2Cu3O7-δ”. “90 K phase formation in Y---Ba---Cu---O system in ambient air through mercury substitution”..... Appl. Dokuz Eylül Üniversitesi Graduate School of Natural and Applied Sciences. N. Utsumi. NISHI. “The orthorhombic-tetragonal phase transformation and Oxygen deficiency in LnBa2Cu3O7-δ”. MURAKAMI. L1687-L1689. M. J.. 2002. pp. Issues 3-4.27.. Singh. 1852. 1996. R... 1989. No. Lett. Calcium and oxygen doping in YBa2Cu3Oy”. Kubo. OKUMUŞ. P. 1987. “The effect of Gd diffusiondoped on structural and superconducting properties of YBa2Cu3O7−x superconductors”. . A..... L64-L66. 1992. Dixit... Kaur. “Superconducting transition temperature enhancement in YBa2Cu3O7 by chemical substitution and the implications there of for the upper critical magnetic field”. ÖZTÜRK. Sci.. J. Appl. 349–353. Singh. S. Physica C: Superconductivity Volume 256. Gupta.V.. Physics Letters A Volume 126.i Ishizawa. K. 980-983. N.. S..170 MOHAN. Vol. Supercond. ve Ustinov. S. K. Teshima. U.. Taka. İzmir.. Technol. “The Physics of Superconductors”. Appl.. PANDEY. J. Vol. R. Moriya. Pages 335-339. Phys.. Çevik. 185-203. Jpn. Journal of Alloys and Compounds 433. Çelik.

POOLE. 1988... P. USA. PETROV. R. Pillmayr. “A powder X-ray diffraction and electrical study of Dy(Ba2−xSrx)Cu3O7−δ superconducting cuprates”... R.. Pages 295-306. Academic Press. Physica C. Pages 906-907. Multani... Palkar.. D. Gokhfeld. Journal of Solid State Chemistry Volume 109.. P. M.. 2007. Rogl.171 PARENT. Center of the Physics of Materials. J. M. CA.. Department of Physics. Caignaert V. Part 2. 1989. Vijayaraghavan. 1987.. Hattori A. Noji. K. Gupta. Physica C: Superconductivity Volume 204. RAJARAJAN... J. M.. Jr.. Canada..85Sr0.... Physica C: Superconductivity Volumes 153-155. K. McGill University Yüksek Lisans Tezi. Gd.. A. “Quadrupole Interactions and Vibrational Anisotropy of Tetrahedral Fe(III) in the "123" Derivative LnSr2Cu2Ga1-xFexO7 (Ln = Y. Ayyub. Part 2. Glorioso. Journal of Materials Science Volume 26. San Diego. Pages 336-338. G. P. K. “Heat conduction in YBa2Cu3O7-δ: effect of anisotropy and magnetic field”. K.. D. Eibler. Y(Ba1−xKx)2Cu3O7−y and YBa2(Cu1−xMgx)3O7−y”.. 1993. Vlasse. G. 1st Edition. a SAITO. REMSCHNIG. Pages 384-388. ROZELL..15CuO4”. Y. Higuchi. Issues 3-4. Québec. A.. Dubrovskiy. Moreau. TAB BOOKS Inc. L. “Effect of Cu substitution by Zn Cd and Hg upon superconductivity in YBa2Cu3O7 and La1. . A. M. K. Cunningham. J. I. Physica B+C Volume 148. Yu. Balaev. 1994. “High-Tc superconductivity in the RBa2−xSrxCu3O7 system for R ≡ Y. A. Sm and Nd”. Issues 1-3. Shaykhutdinov. Oikawa. USA. Kirchmayr. Bauer. P. Endo.... A... R. POPIĆ.. Furuse. Golben. H. Ho)”. V. 5873-5876. “Superconductivity Experimenting in a New Technology”. 1192–1193. Issue 2. Number 21.. Guptasarma. C. C. E. 1991. 460–462.. Montréal.. “Handbook of Superconductivity”. Book.. B. Pages 894-895.. Raveau B.. A.. T. Hilscher. T. “High-Tc superconducting properties in (Y1−xTlx)Ba2Cu3O7−y. “Non-isovalent substitution of Ba2+ in superconducting YBa2Cu3O7-y” Physica C: Superconductivity Volumes 153155. Jr. 2000. C. A.. N. Fujimoto.. W. P. S. RYKOV.. 1998. S. 1988. N. PROCHNOW.. “Enhancement of pinning in Cerium doped Y(1−x)CexBa2Cu3O7 HTSC”. C.. L.

. P. “Crystal Chemical substitutions and doping YBa2Cu3Ox and related superconductors”. A. 1-6. Mannhart. 66.. Goh. Ausanio. “Se and Te substitutions in YSr2Cu3O7-y and [Y/Ce]2Sr2Cu3O9-y”. Sci. S. Fakultät Mathematik und Physik der Universität Stuttgart Doktora Tezi. 2005. C.. H. 1998. G. SERON.. Technol.Hirst. Phys. Greaves. N. . P. A. 18. Stuttgart. M.. T. 184518.. 2001. S. Humphreys. “Interaction of superconductivity and ferromagnetism in YBCO/LCMO heterostructures”. Noji....Co)-O System”. Pages 109-112. Material Science and Engineering. Issues 1-2. Naqib. SALLUZZO.. Max-Planck-Institut Für Festkörperforschung. A. Higuchi... L13–L16.... R. Strickland. S422–S426. M. S... 341-343. E. pp. SOLTAN. Oikawa. D. 2002. Appl. U. Y. K. G. Kurmaev. Cardwell.172 b SAITO. S... “Tetragonal SmBa2Cu3O7-x [x = 0.. Sci. J. Supercond. 2004.. Scotti di Uccio. D’Agostino. R. P. A-G... J. SATO. T.. M. Fujimoto. SHI.. G. C. M. Neumann... SKAKLE. Physica C: Superconductivity Volume 231. Hari Babu. A. C57.. Nakamura. Endo.. N. Kino. M.. “Doping dependence of the critical current and irreversibility field in Y1−xCaxBa2Cu3O7−δ”. D. G. Hein. A.. “Development of a generic seed crystal for the fabrication of large grain (RE)–Ba–Cu–O bulk superconductors”. Shibata. A. S. Shiohara. M. Bubendorfer. Y. E. “Introduction to High Temperature Superconductivity”. 2005. Hammerl.. Williams. “Effect of Ca doping on the nonlinear microwave properties of YBCO thin films”.. Oates. Technol. “Composition Dependence of Superconductivity in Y-Ba-(Ag.74 (4)]”. 2004.. Z. E. Vol. D. 1994. M... S506–S510. Uhlenbrock. Anderson. Y.. 26. St. Acta Crystallographica Section C. SEMWAL. Furuse. Supercond.. “Effect of strain on the structure and critical temperature in superconducting Nd-doped YBa2Cu3O7-δ”. A. Hattori. T.. J. J. C. 17. Krauns. Jpn.. M. K. New York. Sci. R23. A. 1987. Physical Review B. Slaski.. Plenum Press. SLATER. Y. Aruta. SHEAHEN. Technol. 1-40.. N. V. 17. 1994. K. L832-L833. Supercond.. C...

Bakhshai. S. Liu. G. L2087L2090. pp.. 52... M.. J. P. “Search for superconductivity in mixed niobium oxides”. Purandare. T. SUNG. J. Tholence J. 1995. K. A. Phys.. G. R.. L. E. SUBBARAO. Z. S. Vajda.. Paulsen. 1988.. “Superconductivity of YBa2Cu3-xMxOy (M = Co. Kato. H. U... Y. Nishida. TAKA. 1987.. Chen. Journal of the European Ceramic Society 25. Volume 2 p 762-769.173 SRINIVAS. F. Enisz.. S. . C. Appl. 927. 1988. 1988. Pinto... Part 2. TAKAYAMA-MUROMACHI.. Page 501. C. Physica C: Superconductivity Volumes 153155.. “Superconductivity of Y1Ba2−xSrxCu3Oy system”. S.. Ni. C. Kung. M. L.. M. Lett. J. “Superconducting properties of substituted YBa2Cu(1−x)3M3xO7−δ”.. Chen. “Effect of Lattice Distortions on 90-K Class Superconductors: Y1-xEuxBa2Cu3O7-δ. Bertalan.. Zn)”... Pages 413-416. J. P. L. 344–348. Kósa. Appl. Appl. Bhatnagar. K. H. Pages 866-867. Proceedings of the 4th International Conference and Exhibition: World Congress on Superconductivity. 2931–2934. Phys. I. Yb1-xSmxBa2Cu3O7-δ and Eu(Ba1-xSrx)2Cu3O7-δ”. STROBEL. “Effects of Y substitution and oxygen deficiency on the superconducting transitions in YxGd1-xBa2Cu3O7-δ” Physica C 378–381. V. Issue 4. Varadaraju. S. Issue 7. Natarajan. Dsousa. J. 2002. Chien. A. A. Solid State Communications.. J.. Apte. Ishikawa. “Effect of nonmagnetic impurities of Al. C. Jpn.. G. C.. P. 1988. Pages 585-589. Jpn. L1058-L1060.. T. “YBCO bulks for preparation of permanent magnets”. Physica C: Superconductivity Volumes 153-155. R. Cieplak. STREITZ. R. H. Part 1... M. pp.. SZALAY. Xiao.. 2005. 27.. Liang. I.. P. 1988.. A. Fe. Teshima. Solid State Communications Volume 65. A. TAKABATAKE. Y. C. 1988... “Superconducting Au-YBa2Cu3O7 composites”. Pai... TAGUCHI. Uchida. S... V. 26.Volume 66. Wu P. Phys. “A study of the superconducting properties of YBa2Cu(3-x)Nb(x)O(y) thin films” Johnson Space Center. Gavrin. Mo and Zn on the superconductivity of Ba2YCu3O7”. M.

H. Sunshine. Yuasa. 1996. TARASCON. T. “Effects of Substitution by Group Ia and IIIa Elements on Superconducting Properties of YBa2Cu3Oy”. TARASCON. Y.26. Greene. T. Muto. I. B 37. A. Nakatsu O. 226-234. 1994.. J.174 TAMEGAI. M. Y. W. Phys. Kikuchi. “Effects of B2O3 addition on the properties of meltprocessed YBa2Cu3O7-δ”.. 1987. Özkan. 3186. 1991. 2nd Edition.. A. TINKHAM. 33.. “Crystal structure and superconductivity controlled by cation substitution and oxygen annealing in Y1-xCaxBa2Cu3Oy and YBa2-xLaxCu3Oy”. Y. W. TOMOICHI. Appl. K. pp. United States of America.... Phys. 1987. Barboux. Sr. No. pp. Sci. “Introduction to Superconductivity”. Y. Inc. Hull. Physica C: Superconductivity.. L1304-L1306. H.. Vol.. T. Watanabe. Jpn. 27. Pages 353-356. H. THEUSS.. T.. F.. 1987..8. Kronmüller. J. L. J.. Fujiwara. P. “Introduction of pinning centers into Tl-(1223) phase of Tl–Sr–Ca–Cu–O systems”. G. Eibschutz M. Iye. Misawa. R. J.. McKinnon. Greene. 1995. Vogel. Vol.. Jpn. Supercond. TOPAL... Appl.. Suzuki.. Oguro. THOLENCE. U.. 1988. Fujiwara.. Appl. Kobayashi. G. A. 31 (1992) L392-L395. TATSUMI. 18. 1988.. Kajitani. L1009-L1012. “Magnetic properties of Y1−xGdxBa2Cu3O7−δ polycrystals”.. Vol. Vol. “Oxygen and Rare-Earth doping of the 90-K superconducting perovskite YBa2Cu3O7-x”. pp.... 2005.. M. Technol. Physica B+C Volume 148. K. M. M.. McGraw-Hill.. Y. Rev. L219-L222. hull. Sasaki. H. Issues 1-2. H.. Phys. T... L. 1. M.. A. Ba)”. TOKIWA. Soeta. Appl.. Pages 155-163. Aihara. Jpn. K. Inoue. No.. N.. . “Superconductivity of La2CuO4 and YBa2Cu3O7”. “Structures and upper critical fields of high Tc superconductors (RE)Ba2Cu3Ox”. Kimura. Japanese Journal of Applied Physics. J. W.. 59.. S. Y. N. Volume 242. F. 7458 – 7469. Physical Review B. “Electrical and magnetic properties of the high-Tc superconductors (Y1-xMx)Ba2Cu3Oy and Y(Ba1-xMx)2Cu3Oy (M=Mg. Lett. Shin-Pei. Miceli. Kebukawa.. R.. Issues 1-3.. 36. 82–86.Doi. “Structural and physical properties of the metal (M) substituted YBa2Cu3-xMxO7-y perovskite”. Syono. Ca.. Phys. J. Phys. P... L. 1992. K. T. E. TATSUMI. M.

P. IOP Publishing Ltd. M... Supercond. K. R. Phys. Y. J.. Yu.. J. WEB: http://www. T.. “Structure and superconducting properties of Y1−xPrxBa2Cu3Ox”.. WADA.. K. A. Paranthaman. Sampath Kumar.. VANDERAH.. S. TURTON. Appl.. L. 1995. 88-97. Characterization and Theory”. TYAGI.. Materials Science and Engineering B45. U. R. P. K. J. S. Issues 1-2.. Yin. 26.. T. Issues 1-3.. WALDRAM... Technol. 1997. Umezawa. H. 1987. V.. New York.. W. Laiho. P. F.. D. Pages 55-58.. R. T. Chemistry. Sowers.. B. H.. T. VEAL. 51. 2006... Subba Rao. 279. Sharma. 1998. S. Adachi. Peurla.. Chen. Mitchell. G. Huhtinen. P. Inaba. 224522. S. Zhao. X. 11.. Gusev. Li. “Chemistry of Superconductor Materials: Preparation. W. Dong.. A. N. Li. Paulikas. Noyes Publications. Mikheenko. J. Tyagi. Kwok. R. Tse. Physica B+C Volume 148. B. N. C. Safonchik... M. “The Physics of Solids”.webelements. “Critical current density and flux pinning in Gd1−xYxBa2Cu3O7−y epitaxial thin films”. A. Y. “Superconductivity of Metals and Cuprates”. Z. Stepanov.. Lett. VOLOSHIN. 1992. A. A. W. Pages 417-418. J.. 1146–1152. Sci. 2000. “Effect of chemical substitution on the high-Tc behavior of YBa2Cu3O7”. W. A. Raju. L. Downey .. H. M.. Wu. Nowicki ... X... Vol. Mihara T. C.... “Magnetic field dependence of the critical current and the flux pinning mechanism in YBa2Cu3O6+x films doped with BaZrO3” Physical Review B 73.. A. J. 1996.175 TRAITO. 1987. UK. “Superconductivity in YBa2−xSrxCu3O7-δ”. V. Jorgensen. Jpn.. “About the substitutions for CuO in YBCO high temperature superconductor”.. R. V. WANG. A.. W.com . Physica C: Superconductivity. S... Ron. Srinivasan. H. 1987. VARADARAJU.. Phys. G. United States. “Substitution Effect of Sr for Ba of High-Tc Superconducting YBa2Cu3O7-y Ceramics”. Natarajan. Paturi. R. C. L706-L708. Volume 250. Crabtree. Appl. P. P.. W. Published in the United States by Oxford University Press Inc.

W.. B 38.. C. 1987.. Chien.8Mo0. Wu. No.. Zhou. Solid State Communications. J. XIONG. Chu. Neumeier. No. M.. Downey. H. 12369 – 12372. Y. Appl. G. Lee. H. G. Bakhshai.. Ho. Pages 70-74. P. Z. Wang. C. H. U. 821. Massachusetts USA.. 1988. S. Gavrin. “High-pressure study on Mo-stabilized Sr-based 123 compounds YSr2Cu2. M. YAO. 2000. “Magnetic characteristic of superconducting RBa2Cu3O6+y (R = Nd.. Dalichaouch. Solid State Communications. Y.. A. J. Rhodes. B. Streitz.. Torikachvili. WUU... K. S. B.. L. G. YAN. “High-Temperature Superconductors: Materials. G. Dy. F.. Yang. Ferreira. Physica C 339. Y. “High temperature superconductivity in Rare-Earth (R)-Barium Copper Oxides (RBa2)Cu3O9-δ”.. Fleshler. 99-105. Q. 1988. Claus. 515-519. Maple. 6. B 47. M. F. F.. M. “Effect of gold impurities on the superconducting fluctuations and the upper critical field of YBa2Cu3O7-δ single crystals”. 1992.. Eu.. 8782 – 8784. Kluwer Academic Publishers. Y. Oka.S. Sun. W. J. Physica C 339. R. . W. “The superconducting properties and crystal structure of YSr2(Cu0. L.. A. K.. Phys. Chang. Gd.. Chien. 63.. X. K.. T. A. W. Properties and Applications”.9Ti0. H. Cieplak. Rev. Chen. H.. Physica C: Superconductivity Volume 198. H. 2000. XIAO. W.. Streitz. 63. Kwok. G.. M. F. Er.. B 35. Chu. Müller-Vogt. Pages 37-42.. J. Crabtree. Liu... pp.. J. T...3Oy”. Cheng. Wang. N. H. “Dopant effects on the superconductivity of YBa2Cu3O7 ceramics”. Vol.. A. L. WU. X. K. WESCHE. S. Erb. “Electrical transport and superconductivity in a Au-YBa2Cu3O7 percolation system”. W. Izumi. Shiohara. 9. Liu. “Structure and superconductivity in YBa2Cu3Oy with additives of NaNO3 and NaCl”. Streitz.. A. Gavrin. Yb)”. 1994. C... C. a XIAO. “Effect of transition-metal elements on the superconductivity of Y-Ba-Cu-O”. Tm.. Q. 1987... H. K.. 817-820. 1987. Gallagher. Issues 1-2.. 1998.. J.7Mo0.. D. Chien C...176 WELP. Sheen. Phys. P. YANG... Rev.. H. Nie. S.. 776 – 779.. Rev. Gavrin. Phys. J. F. Issues 12.. Vol.. Hor. J. 63. “Crystal growth and superconductivity of Fe-doped YBCO-single crystals”. W. W.. Z. 1993. S. S. A. Du. C.. T.2Oy and TbSr2Cu2. Matsuishi. H. Physica C: Superconductivity Volume 226.. S. Sm. Y. Jiang S. Feng. W..1)3O7+δ”.. 129-136.. b XIAO. J.. Phys. M. Rainer. pp. L.

. Kordyuk.. Issues 1-2. 2002. Physica C.. K. Sci. 2004. Zn or Ga) large grains”. YOKOYAMA. 1989. Physica C: Superconductivity Volume 202.. F. Pages 75-79. B. Zhao. J. H.. Keimer. R. B. Sci.” Anomalous surface overdoping as a clue to the puzzling electronic structure of YBCO-123”. Salama. Zhao.. Sun..... A. H. Tang. S. Guien. Inosov.6 P. Y..... A. Minghui. Sm. Supercond. Q. 2007.. Sci. Pr. 1993. Salama.Ca)Cu2Oz”. Zhang. D.22 No. ZABOLOTNYY. Gd) Elements on formation of (Yb. ZHANG. Peidong. “The effect of tin substitution on ferroelectric ordering of Cu–O chains in YBCO oxides”. “Effect of RE (RE = La. M. H. L. A.. K. Solid State Communications Volume 72. G. D. Yuheng. H.. Ni.. Z. 2004. Zhang. S. ZHAO. “The synthesis and superconductivity of a new type of Bi-1212 phase (Bi. T. Hinkov. Dabrowski. W. Y. Zhang. S556– S561. X. Y.. H. “Effects of ionic doping on superconducting properties of Melt Textured YBa2(Cu1−xMx)3O7−δ (M = Co. Vol. Dravid. T. Z. Scruggs. Supercond. J.RE)Ba2Cu3Oy”... Liu. “Doping effect of Sr or Ca on single phased YBa2Cu3O7−y”.Cd)Sr2(Y.. Physica C: Superconductivity Volume 152. 18. Koitzsch. R. Fink. X.. “Local structure of Y1−xCaxSr2Cu2GaO7 superconductors”. Rukang. Supercond.. Chen Z. “Fabrication and properties of (Y.177 YITAI. S.. Pages 51-60. 592–596. Hongtao.. R. 888–889. Technol. Y. ZHOU. J. C.. Cheng. V. V. ZHAO.. Zhang.. R. DeLoach. P. S. Kita. Zhang. Technol.. ZHENG. X. Poeppelmeier. R. S. Wang. Nanlin. Marks L. 2002. C.... Zuyao. Sci. K. Supercond. A... Pages 513-517. S34–S37. P. Geck.. Q. B. B.... I. 1992.. X. . Borisenko. K. Ling. 722–726. 460–462. Knupfer. J. D. Y.... “Roles of silver doping on joins and grain boundaries of melt-textured YBCO superconductor”. Büchner... Issue 1. Issue 5.867870. V. 1398–1403. J. Y. 2005. Physica C: Superconductivity Volume 209. Z.. R.... 15. Physica C 412–414. “Oxygen content is not the predominant factor for high Tc superconductivity in Y---Ba---Cu---O system”. Q. S. Groenke. 1988. Pages 516-518. D. 19.Gd)BCO superconductors” Journal of Rare Earths. ZHANG.... Zhang. Lo.. Technol.. Follath. Technol. “Enhancement in transport properties of seeded melt-textured YBCO by Cu-site doping”. ZHOU.. V. B. 15. Y. J. Y. T. Issue 4. W. Kaibin.. YULEI. 2006.

A. D. A. F... Epstein. . J.. 239-243. R. Chakraborty. Gaines.178 ZUO. B. Chen. “Anomalous magnetic properties of Y1-xScxBa2Cu3O7-δ”. R. Solid State Communications 68... 1988.. Patton. X. J.