P. 1
süper iletkenler

süper iletkenler

|Views: 615|Likes:
Yayınlayan: EntrSaN

More info:

Published by: EntrSaN on Nov 12, 2011
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/14/2015

pdf

text

original

Y0.6Gd0.4Ba2-xNbxCu3O7-δ VE Y0.6Gd0.

4Ba2Cu3-xNbxO7-δ SÜPERİLETKENLERİNİN YAPISAL VE SÜPERİLETKENLİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ Mücahit YILMAZ DOKTORA TEZİ FİZİK ANABİLİM DALI Konya, 2008

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Y0.6Gd0.4Ba2-xNbxCu3O7-δ VE Y0.6Gd0.4Ba2Cu3-xNbxO7-δ SÜPERİLETKENLERİNİN YAPISAL VE SÜPERİLETKENLİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

Mücahit YILMAZ

DOKTORA TEZİ FİZİK ANABİLİM DALI

DANIŞMAN Prof. Dr. Oğuz DOĞAN

Konya, 2008

ÖZET Doktora Tezi Y0.6Gd0.4Ba2-xNbxCu3O7-δ VE Y0.6Gd0.4Ba2Cu3-xNbxO7-δ SÜPERİLETKENLERİNİN YAPISAL VE SÜPERİLETKENLİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ Mücahit YILMAZ Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik Anabilim Dalı Danışman: Prof. Dr. Oğuz DOĞAN 2008, 200 Sayfa Jüri; Prof. Dr. Oğuz DOĞAN Prof. Ülfet ATAV Doç. Dr. Ayhan ÖZMEN Doç. Dr. Haluk ŞAFAK Doç. Dr. Mevlüt DOĞAN Bu tezde; Ba ve Cu bölgelerine Nb katkılamasının, Y0.6Gd0.4Ba2Cu3O7-δ süperiletken malzemesinin yapısal ve süperiletkenlik özellikleri üzerine etkisi araştırılmıştır. Polikristal YBa2Cu3O7-δ oksit süperiletken malzemesi katıhal tepkime yöntemiyle hazırlanmıştır. İlk olarak, Y bölgesine Gd katkılanarak Y0.6Gd0.4Ba2Cu3O7-δ bileşiği elde edilmiştir. Daha sonra, Ba ve Cu bölgelerine Nb katkılaması (x = 0.025, 0.075, 0.125, 0.175 ve 0.225) yapılarak Y0.6Gd0.4Ba2-xNbxCu3O7-δ (Ba-Nb Serisi) ve Y0.6Gd0.4Ba2Cu3-xNbxO7-δ (Cu-Nb Serisi) olmak üzere iki seri malzeme hazırlanmıştır. Elde edilen malzemelerin, XRD analizleri, polarize optik mikroskop fotoğrafları, SEM görüntüleri, EDS spektrumları, R-T, I-V ve yoğunluk ölçümleriyle karakterizasyonu yapılmıştır. SEM mikrofotoğraflarına ve polarize optik mikroskop fotoğraflarına bakılarak taneciklerin şekilleri, yönelimleri, büyüklükleri ve tanecikler arası boşluklar incelenmiştir. Kristal fazları, safsızlıkları ve örgü sabitleri XRD analizlerinden bulunmuştur. Son olarak, süperiletkenlik özellikleri (kritik sıcaklık Tc ve kritik akım yoğunluğu Jc) R-T ve I-V ölçümleri yapılarak incelenmiştir. Ayrıca bulk halindeki malzemelerin yoğunlukları, yoğunluk ölçüm sistemi ile ölçülmüştür. Bu ölçümlerin ışığında, hazırlama koşullarının ve katkı oranlarının süperiletkenlikte oldukça önemli olduğu sonucuna ulaşılmıştır. YBCO seramiğinde, Y yerine kısmi Gd

iii

katkılaması, malzemenin yapısal özelliklerini (tanecik büyüklükleri, tanecikler arası boşluklar ve örgü parametresi) iyileştirmiş, süperiletlenlik özelliklerinde önemli bir değişmeye sebep olmamıştır. Ba ve Cu bölgelerine Nb katkısının ise YBCO ve Y0.6Gd0.4Ba2Cu3O7-δ bileşiklerinde, genel olarak yapısal ve süperiletkenlik özelliklerinde olumsuz etkiler yaptığı tespit edilmiştir. Ancak, x = 0.025, 0.075 katkı oranlarında süperiletkenlik özelliklerinin iyileştiği belirlenmiştir. Anahtar Kelimeler: YBa2Cu3O7-δ seramik süperiletkenlerde Gd ve Nb katkılaması, YBCO(123) üzerine katkılama etkileri.

iv

ABSTRACT PhD Thesis INVESTIGATION OF STRUCTURAL AND SUPERCONDUCTING PROPERTIES OF THE Y0.6Gd0.4Ba2-xNbxCu3O7-δ AND Y0.6Gd0.4Ba2Cu3-xNbxO7-δ SUPERCONDUCTORS Mücahit YILMAZ Selcuk University Graduate School of Natural and Applied Science Department of Physics Supervisor: Prof. Dr. Oğuz DOĞAN 2008, 200 Pages Jury; Prof. Dr. Oğuz DOĞAN Prof. Ülfet ATAV Assoc. Prof. Dr. Ayhan ÖZMEN Assoc. Prof. Dr. Haluk ŞAFAK Assoc. Prof. Dr. Mevlüt DOĞAN In this thesis, the effects of the Nb doping on Ba and Cu sites about structural and superconducting properties in Y0.6Gd0.4Ba2Cu3O7-δ compound has been invstigated. Polycrystal YBa2Cu3O7 oxide superconductor samples have been prepared by solid state reaction method. Firstly, Y0.6Gd0.4Ba2Cu3O7-δ sample has been synthesized by partial substitutions of Gd instead of Y sites. Then, Y0.6Gd0.4Ba2-xNbxCu3O7-δ (Ba-Nb series) and Y0.6Gd0.4Ba2Cu3-xNbxO7-δ (Cu-Nb series) have been prepared using partial substitution of Nb instead of Ba and Cu sites (x = 0.025, 0.075, 0.125, 0.175 and 0.225). All the samples have been characterized by XRD analysis, polorized optical microscopy photographs, SEM microphotographs, EDS spectrums, R-T, I-V and density measurements. From SEM microphotographs and polarized optical photographs, shapes, orientations and sizes of superconducting grains and spaces between the grains of samples have been observed. Crystal phases, impurities, also lattice parameters could be obtained from XRD analysis. Finally, superconducting properties (critical temperature Tc and critical current density Jc) have been determined from R-T and I-V measurements. In addition, density of bulk samples has been measured using density kit. In the light of these measurements, we have concluded that the preparation conditions and the doping ratios were quite important on superconductivity. Partial substitution of

v

Gd instead of Y sites in YBCO ceramic affected positively the structural properties of samples (sizes of grains, spaces between grains and lattice parameters). The substitution did not cause any important changes on the superconducting properties of compound. The partial substitutions of Nb instead of Ba and Cu sites in YBCO and Y0.6Gd0.4Ba2Cu3O7-δ compounds resulted in a negative effect. However, It was observed that the compounds showed better superconducting properties when the substitution amount, x = 0.025 and x = 0.075. Keywords: Doping of Gd and Nb on YBa2Cu3O7-δ ceramic superconductors, effect of doping on YBCO (123).

vi

ÖNSÖZ Bu çalışma Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fizik Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Oğuz DOĞAN yönetiminde hazırlanarak, Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsüne Doktora Tezi olarak sunulmuştur. Doktora tezimi yöneten ve çalışmalarımın her safhasında yakın ilgi ve yardımlarını gördüğüm ve bana her konuda destek olan değerli hocam Prof. Dr. Oğuz DOĞAN’a en derin saygı ve şükranlarımı sunarım. Tez süresince çalışmalarımı izleyen Tez İzleme Komitesi üyeleri Doç.Dr. Mevlüt DOĞAN ve Doç. Dr. Ayhan ÖZMEN hocalarıma teşekkür ederim. Ölçümlerim esnasında bana yardımcı olan Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nden Prof. Dr. İbrahim BELENLİ, Doç. Dr. Cabir TERZİOĞLU, Mehmet ERTUĞRUL, Arş. Gör. Erdal SÖNMEZ ve Doç. Dr. Ahmet VARİLCİ ve Arş. Gör. Musatafa AKDOĞAN’a, Atatürk Üniversitesi’nden Prof. Dr. Arş. Gör. Serdar AYDIN’a, Karadeniz Teknik Üniversitesi Fizik Bölümü öğretim elemanlarına ve çalışmalarım sırasında yardımlarını esirgemeyen, Arş. Gör. Zafer MUTLU, yüksek lisans öğrencileri Yaşar Gül GÜCÜMAN ve Ismahan DÜZ’e ve Fizik Eğitimi Anabilim Dalı öğretim üyelerine teşekkür ederim. Varlıklarını ve desteklerini her daim yanımda hissettiğim sevgili eşim Seval YILMAZ ve kızım Begüm YILMAZ’a, hayatımın her aşamasında yanımda olan anneme, babama ve kardeşlerime teşekkür ederim. Bu tez, Selçuk Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinatörlüğünün 0710103 numaralı projesi ile desteklenmiştir. Desteklerinden dolayı BAP Koordinatörlüğüne de teşekkürlerimi sunarım.

vii

Süperiletkenlerin Magnetik Özellikleri 1.2.3. GİRİŞ Süperiletkenliğin Keşfi ve Tarihsel Gelişimi Temel Deneysel Gerçekler iii v vii viii xii xviii xx 1 1 4 4 5 5 9 10 13 17 19 21 1.3.3. 1. Tip-II süperiletkenler 1.3.2.2. Orta durum 1.İÇİNDEKİLER ÖZET ABSTRACT ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER ŞEKİLLER DİZİNİ ÇİZELGELER DİZİNİ KISALTMALAR VE SEMBOLLER DİZİNİ 1.3. Josephson etkisi 1.1. Nüfuz derinliği (Penetration Depth) viii . Tip-I süperiletkenler 1.3.2. Meissner – Ochsenfeld etkisi 1.3.2.1.1. Magnetik akı kuantumlanması 1.1.3.3. Eşuyum uzunluğu (Coherence Length) 1.3.2. 1.2.

Bardeen-Cooper-Schrieffer (BCS) Teorisi 1.3.1. 2. Süperiletkenlerin Termodinamik Özellikleri 1. İtriyum’un nadir toprak elementleri (Lantanit) ile katkılanması 2.6. Holler ve elektronlar 2.7.6.1.1.1. Süperiletkenin ısı sığası (Cs) 1.2. Oksit süperiletkenlerde süperiletkenlik mekanizması 1. İtriyum’un diğer üç değerlikliler ile katkılanması 2.2. Entropi (S) 1.7.3.3. Süperiletkenlik Teorileri 1.7.1. Yapısal kusurlar 1.1. KAYNAK ARAŞTIRMASI İtriyum (Y) Bölgesinde Yapılan Katkılama ve Yerdeğiştirme Çalışmaları 2. Yüksek sıcaklık süperiletkenlerinin yapısal özellikleri 1. YBa2Cu3O7-δ (YBCO)’nun yapısı ve genel özellikleri 1.3. Yüzey süperiletkenliği ve üçüncü kritik alan 1.4.4.3.4.7.2.7.4.2.5.5.1. İtriyum’un Kalsiyum (Ca) ile katkılanması 2. Süperiletkenin serbest enerjisi 1.5. İtriyum’un diğer atomlar ile katkılanması 22 24 24 26 29 35 35 38 38 40 41 43 48 53 54 54 55 57 59 60 61 61 64 64 65 65 66 ix . İtriyum’un tek değerlikliler ile katkılanması 2. Değerlik elektronları ve yük dengesi 1. İletkenlik tabakası olarak CuO2 düzlemleri 1. Oksijen boşlukları 1.1.1.1.6.6. Ginzburg-Landau Teorisi 1.3.2.7.1.1. London Teorisi 1.4.1.4.1.5.5. Yüksek Sıcaklık Süperiletkenleri 1.1. İtriyum’un diğer iki değerlikliler ile katkılanması 2. Kimyasal Yerdeğiştirme ve Katkılama Etkileri 1.2.1.6.

Dikdörtgen malzemelerde FPP Dairesel malzemelerde FPP İnce malzemelerde FPP Malzemelerin Analizi 3. Malzemelere kontak yapılması 3.2.1.1. Baryumun tek değerliliklerle katkılanması 2. Optik fotoğraf çekimi x . Baryum’un Lantanyum (La) ile yerdeğiştirmesi ve katkılanması 2. 2.2.2. Baryumun diğer iki değerliliklilerle katkılanması 2.2.2.2. Sn ve Pb Katkılanması 2.5.3. 3. Baryumun Kalsiyum (Ca) ile yerdeğiştirmesi 2.2.2. Kalsine edilmiş malzemelerin tablet haline getirilmesi 3.2.1. Sinterleme işlemi 3. Toz malzemeler için sitokiyometrik oranların hesaplanması 3. Baryum (Ba) Bölgesinde Yapılan Katkılama ve Yerdeğiştirme Çalışmaları 66 66 68 68 69 69 69 70 71 74 76 76 77 80 81 82 83 84 85 86 87 88 88 2.2.1.4.1. MATERYAL VE METOT Malzemelerin Hazırlanması 2. Bakırın ikinci ve üçüncü satır geçiş metalleri ile Li.5. Bakırın ilk satır geçiş metalleri ile katkılanması 2. Baryumun Stronsiyum (Sr) ile kısmen veya tamamen yerdeğiştirmesi 67 3.5.2. Bakır (Cu) Bölgesinde Yapılan Katkılama ve Yerdeğiştirme Çalışmaları 2.3.1.4. Mg.1.4.3.1. Dört nokta yöntemi (FPP) ile elektriksel direnç ölçümü a) b) c) 3.1. Kalsinasyon işlemi 3.1.1. YBCO’ya Yapılan Diğer Katkılama ve Yerdeğiştirme Çalışmaları YBCO (123) Bileşiğine Yapılan Gd ve Nb Katkılama Yerdeğiştirme Çalışmaları 3.5.1.3.3.2.

6.5.6.2.3.2. Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM) görüntüleri ve Enerji Dağılım Spektrometresi (EDS) ölçümleri 4. 4. 5. 4.3. X-ışını kırınımı (XRD) ölçümleri 3.2.2.1. 4.2. Kritik akım yoğunluğu ölçümleri 3.5. 4.7.3. DENEYSEL BULGULAR Giriş Optik Fotoğraf Analizleri SEM ve EDS Analizleri XRD Analizleri R-T Analizleri I-V Analizleri Yoğunluk Analizleri SONUÇ ve TARTIŞMA KAYNAKLAR 89 90 91 92 95 97 97 98 105 122 132 141 149 151 159 xi . 4.2.4.2. 4.4. Yoğunluk tayini 3. 4. 6. Elektriksel özdirenç ölçümleri 3.

İdeal bir iletkenin magnetik durumu…………………………………...18 xii .ŞEKİLLER DİZİNİ Şekil 1.14 Şekil 1.………..4 Şekil 1. Cooper çiftinin şematik gösterimi……………………………………... Magnetik alan ve akım yoğunluğunun derinlikle değişimi…………… Sonlu bir süperiletkende. Bir solenoidin homojen magnetik alanındaki süperiletken küre……… Dik bir alan içinde ince süperiletken bir plakanın orta durumu……….16 Süperiletken olmayan bir metal için özdirenç (ρ) ile sıcaklık (T)’nin değişimi………………………………………………………………...2 Şekil 1.15 Şekil 1... Tip-I ve tip-II süperiletkenlerin dış magnetik alan içindeki mıknatıslanma eğrileri………………………………………………… Bir süperiletkenin magnetizasyon eğrisi ve H dış magnetik alana karşı birim hacimdeki magnetik moment M………………………………… Bir dış magnetik alan içine yerleştirilmiş süperiletken için Jyüzey yüzey akımı…………………………………………………………. Meissner etkisi ile havada asılı kalan daimi bir mıknatıs……………..3 Şekil 1.5 Şekil 1.. Onnes’ın Hg örneği ile yapmış olduğu deneye ilişkin grafik .1 Şekil 1.. İki elektronun bir fonon takas etmesi yoluyla etkileşimi……………. süperiletken durumdaki bir çekirdeğin dalga fonksiyonu ve yarı boş bir süperiletken için bir çekirdeğin dalga fonksiyonu……………………………………………………………. Sıcaklığın kritik alan Hc’ye bağımlılığı……………………………….10 Şekil 1.8 Şekil 1. Tip-II süperiletkenlerin magnetizasyon eğrileri………………………... Bir tip-II süperiletkenin karışık durumu……………………………….11 Şekil 1.17 Şekil 1..12 Şekil 1.. 1 2 6 7 8 8 10 11 12 14 15 16 18 19 21 22 30 31 Şekil 1.7 Şekil 1.6 Şekil 1.……. Süperiletkenler T < Tc durumunda dış magnetik alanı dışlarlar………. Bir küre içinde süperiletken ve normal bölgeler……………….13 Şekil 1.9 Şekil 1.

..2 Şekil 3.23 Şekil 1. Bakır oksit süperiletkenler için genel elektronik faz diyagramı……….28 50 53 56 80 81 81 82 Şekil 1.27 Şekil 1. bakır tabanlı süperiletkenlerde elektron etkileşiminden dolayı dx2 – y2 bandının ayrılması………………………………………………………………. YBa2Cu3O7’nin birim hücresi ve atomların dağılımı.1 Şekil 3. BCS teorisi tarafından verilen enerji aralığının sıcaklığa bağımlılığı… Süperiletkende dış magnetik alana zıt yönlü bir magnetizasyon oluşur.. birim hücrede CuO zinciri ve CuO2 düzleminin yapısı.4 xiii .. bakır oksit süperiletkenlerde enerji durumlarının şematik gösterimi.22 Şekil 1.3 Şekil 3.26 Şekil 1... Crystal Lab marka pres ve 13 mm çaplı KBr die seti…………………. Ba-Nb ve Cu-Nb serisi örneklerin kalsinasyon işlemindeki için sıcaklık-zaman grafiği………………………………………………… NABERTHERM . bakır oksit süperiletkenlerdeki elektronik tabakaların şematik gösterimi………………………………………….20 Şekil 1.. Normal metal ve süperiletkenin serbest enerjisinin magnetik alanla değişimi………………………………………………………………..25 İki elektron arasındaki örgü bozulmasından doğan çekici etkileşmenin şematik gösterimi……………………………………………………… Süperiletken bir durumda EF Fermi enerjisi çevresinde tek elektronlar için durumların yoğunluğu ve enerji aralığı……………………….29 Şekil 1.19 Şekil 1. YBa2Cu3O7 bileşiğine ait düzlemler……………………………………………………………… YBCO’nun 900 oC’deki üçgensel faz diyagramı……………………. Normal ve süperiletken hal ısı sığası………………………………….30 Şekil 3. Ba-Nb ve Cu-Nb serisi malzemelerin sinterleme işlemindeki için sıcaklık-zaman grafiği………………………………………………… 32 33 34 36 37 40 45 4 46 48 Şekil 1. Yük transfer modeli………. Cu2+ için d elektron konfigürasyonu.Şekil 1..24 Şekil 1. Köşelerindeki oksijeni paylaşan CuO4 karelerinden meydana gelen CuO2 düzlemleri. Bakır oksit süperiletkenlerde bulunan Cu-O koordinasyon çok yüzlüsü..N 11/R kül fırını ve kontrol paneli……………….………………………………………….21 Şekil 1..

6 Şekil 4. Cu-Nb-3’ün polarize optik mikroskobu ile çekilmiş fotoğrafı……….2 Şekil 4.4 Şekil 4.1 Şekil 4. Dikdörtgen malzeme üzerine FPP nin yerleştirilmesi………………… FPP yönteminde dikdörtgen malzeme için görüntü sistemleri……….. Olympus GX41 marka optik mikroskop ve Moticam 3000 dijital görüntüleme aygıtı…………………………………………………….9 Şekil 4. Gd-YBCO’nun polarize optik mikroskobu ile çekilmiş fotoğrafı……..12 Şekil 3. Ba-Nb-1’in polarize optik mikroskobu ile çekilmiş fotoğrafı………… Ba-Nb-2’nin polarize optik mikroskobu ile çekilmiş fotoğrafı………. Dairesel malzeme üzerine FPP nin yerleştirilmesi……………………... 83 84 85 86 87 88 89 91 92 94 96 99 99 100 100 101 101 102 102 103 103 xiv .14 Şekil 3. Ba-Nb-3’ün polarize optik mikroskobu ile çekilmiş fotoğrafı……….9 Şekil 3. Rigaku Multiflex marka X-ışını difraktometresi……………………… JEOL marka ve JSM-6390LV modelli taramalı elektron mikroskobu ve EDS aparatı………………………………………………………… Saf YBCO’nun polarize optik mikroskobu ile çekilmiş fotoğrafı…….7 Şekil 4.. CTI-Cyrogenics Cyrodyne Refrigerator System……………………… Kritik akım yoğunluğu (Jc) ölçüm düzeneği…………………………..8 Şekil 3. Ba-Nb-5’in polarize optik mikroskobu ile çekilmiş fotoğrafı………… Cu-Nb-1’in polarize optik mikroskobu ile çekilmiş fotoğrafı………… Cu-Nb-2’nin polarize optik mikroskobu ile çekilmiş fotoğrafı………. w kalınlıklı ince tabakaya FPP nin yerleştirilmesi…………………….15 Şekil 4.6 Şekil 3.5 Şekil 3.8 Şekil 4.13 Şekil 3.10 CARBOLITE marka 201 modeli ve Eurotherm marka ve 2132 modelli kontrol paneli…………………………………………………. Kontak almada kullanılan Ultrasonik Lehim Makinesi………………...5 Şekil 4.7 Şekil 3.3 Şekil 4.Şekil 3. Ba-Nb-4’ün polarize optik mikroskobu ile çekilmiş fotoğrafı……….10 Şekil 3..11 Şekil 3.

16 Şekil 4. Cu-Nb-2’ye ait EDS spektrumu………………………………………. 104 104 110 110 111 111 112 112 113 113 114 114 115 115 116 116 117 117 118 118 119 119 xv .26 Şekil 4.21 Şekil 4.19 Şekil 4.22 Şekil 4.11 Şekil 4..15 Şekil 4.24 Şekil 4.25 Şekil 4..29 Şekil 4..12 Şekil 4. Gd-YBCO’ya ait EDS spektrumu…………………………………….Şekil 4. Cu-Nb-3’e ait SEM görüntüsü………………………………………… Cu-Nb-3’e ait EDS spektrumu……………………………………….13 Şekil 4.. Gd-YBCO’ya ait SEM görüntüsü……………………………………. Cu-Nb-2’ye ait SEM görüntüsü………………………………………. Ba-Nb-3’e ait SEM görüntüsü………………………………………… Ba-Nb-3’e ait EDS spektrumu………………………………………… Ba-Nb-4’e ait SEM görüntüsü………………………………………… Ba-Nb-4’e ait EDS spektrumu………………………………………… Ba-Nb-5’e ait SEM görüntüsü………………………………………… Ba-Nb-5’e ait EDS spektrumu………………………………………… Cu-Nb-1’e ait SEM görüntüsü………………………………………… Cu-Nb-1’e ait EDS spektrumu………………………………………. Cu-Nb-5’in polarize optik mikroskobu ile çekilmiş fotoğrafı………… Saf YBCO’ya ait SEM görüntüsü…………………………………….32 Cu-Nb-4’ün polarize optik mikroskobu ile çekilmiş fotoğrafı………....31 Şekil 4.30 Şekil 4..23 Şekil 4..18 Şekil 4. Saf YBCO’ya ait EDS spektrumu…………………………………….20 Şekil 4. Ba-Nb-2’ye ait EDS spektrumu………………………………………... Ba-Nb-1’e ait SEM görüntüsü………………………………………… Ba-Nb-1’e ait EDS spektrumu………………………………………… Ba-Nb-2’ye ait SEM görüntüsü……………………………………….17 Şekil 4.27 Şekil 4.28 Şekil 4..14 Şekil 4.

c örgü parametrelerinin ve hacimlerinin Nb katkı miktarları (x)’e göre değişimleri……………………………….46 Şekil 4.. Cu-Nb serisine ait X-ışını kırınım desenlerinin iki boyutlu gösterimi... b.37 Şekil 4. Ba-Nb serisine ait X-ışınları kırınım desenlerinin üç boyutlu gösterimi………………………………………………………………..33 Şekil 4. Ba-Nb serisine ait X-ışını kırınım desenlerinin iki boyutlu gösterimi..45 Şekil 4.44 Şekil 4.36 Şekil 4.49 Şekil 4. Cu-Nb serisine ait X-ışınları kırınım desenlerinin üç boyutlu gösterimi……………………………………………………………….48 Şekil 4. Cu-Nb-5’e ait SEM görüntüsü………………………………………… Cu-Nb-5’e ait EDS spektrumu……………………………………….40 Şekil 4.35 Şekil 4.41 Şekil 4.43 Şekil 4. Cu-Nb serisi için a... Saf YBCO ve Gd-YBCO malzemelerinde 70-130 K arasında özdirencin (ρ) sıcaklıkla (T) değişimi………………………………….39 Şekil 4.42 Şekil 4. b. Ba-Nb serisi için a. Saf YBCO’ya ait X-ışını kırınım deseni……………………………… Gd-YBCO malzemesine ait X-ışını kırınım deseni…………………… Saf YBCO ve Gd-YBCO malzemelerine ait X-ışınları kırınım desenleri……………………………………………………………….. c örgü parametrelerinin ve hacimlerinin Nb katkı miktarları (x)’e göre değişimleri………………………………. Gd-YBCO ve Ba-Nb serisi malzemelerinde 70-130 K arasında özdirencin (ρ) sıcaklıkla (T) değişimi…………………………………..47 Şekil 4. Saf YBCO ve Gd-YBCO malzemelerinde 85-95 K arasında özdirencin (ρ) sıcaklıkla (T) değişimi…………………………………..50 Cu-Nb-4’e ait SEM görüntüsü………………………………………… Cu-Nb-4’e ait EDS spektrumu……………………………………….34 Şekil 4.Şekil 4.. 120 120 121 121 123 124 125 127 128 129 130 131 132 135 135 136 136 137 xvi ... Ba-Nb serisi malzemelerinde 85-95 K arasında özdirencin (ρ) sıcaklıkla (T) değişimi………………………………………………… Gd-YBCO ve Cu-Nb serisi malzemelerinde 70-130 K arasında özdirencin (ρ) sıcaklıkla (T) değişimi………………………………….38 Şekil 4.

.61 Şekil 4.57 Şekil 4.65 Şekil 4.63 Şekil 4.60 Şekil 4.59 Şekil 4.Şekil 4. Nb katkı miktarına (x) bağlı değişimleri………………………………….64 Şekil 4.66 Şekil 4.58 Şekil 4.68 Şekil 4.……….67 Şekil 4.56 Şekil 4. Cu-Nb serisi için dρ(T)/dT grafiği…………………………….55 Şekil 4.………. Gd-YBCO malzemesinin I-V grafiği ve kritik akım yoğunluğu değeri..53 Şekil 4. Ba-Nb serisi için dρ(T)/dT grafiği…………………………………….69 Ba-Nb serisi malzemelerinde 85-95 K arasında özdirencin (ρ) sıcaklıkla (T) değişimi………………………………………………… Saf YBCO ve Gd-YBCO için dρ(T)/dT grafiği……………….52 Şekil 4.54 Şekil 4. 137 138 139 140 141 143 143 144 144 145 145 146 146 147 147 148 148 149 150 xvii . Ba-Nb ve Cu-Nb serisine ait malzemelerin yoğunluklarının (d). Ba-Nb serisine ait Tc değerleri ile Cu-Nb serisine ait Tc değerlerinin Nb katkı miktarı (x) ile değişimi……………………………………… Saf YBCO malzemesinin I-V grafiği ve kritik akım yoğunluğu değeri. Ba-Nb-1 malzemesinin I-V grafiği ve kritik akım yoğunluğu değeri… Ba-Nb-2 malzemesinin I-V grafiği ve kritik akım yoğunluğu değeri… Ba-Nb-3 malzemesinin I-V grafiği ve kritik akım yoğunluğu değeri… Ba-Nb-4 malzemesinin I-V grafiği ve kritik akım yoğunluğu değeri… Ba-Nb-5 malzemesinin I-V grafiği ve kritik akım yoğunluğu değeri… Cu-Nb-1 malzemesinin I-V grafiği ve kritik akım yoğunluğu değeri… Cu-Nb-2 malzemesinin I-V grafiği ve kritik akım yoğunluğu değeri… Cu-Nb-3 malzemesinin I-V grafiği ve kritik akım yoğunluğu değeri… Cu-Nb-4 malzemesinin I-V grafiği ve kritik akım yoğunluğu değeri… Cu-Nb-5 malzemesinin I-V grafiği ve kritik akım yoğunluğu değeri… Ba-Nb ve Cu-Nb serisine ait malzemelerin kritik akım yoğunluğu değerlerinin (Jc) Nb katkı miktarına (x) bağlı değişimleri…………….51 Şekil 4.62 Şekil 4.

3 Tablo 1. Gd-YBCO’ya ait EDS analizi sonuçları…………………………….4 Tablo 4. Saf YBCO’ya ait EDS analizi sonuçları…………………………….1 Tablo 1.………………… Çeşitli geometriler için n demagnetizasyon faktörü………………… Yüksek sıcaklık süperiletkenleri ve kritik sıcaklıkları……………….4Ba2Cu3O7-δ bileşenlerin miktarları……………………………………………….2 Tablo 3.1 Tablo 3.5 Tablo 4.... 3 15 41 51 52 76 78 79 79 79 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 xviii .5 Tablo 3..ÇİZELGELER DİZİNİ Tablo 1.2 Tablo 4.4 Tablo 1.. Cu-Nb-2’ye ait EDS analizi sonuçları……………………………….2 Tablo 1..1 Tablo 4. Ba-Nb-1’e ait EDS analizi sonuçları………………………………… Ba-Nb-2’ye ait EDS analizi sonuçları………………………………. Farklı YBCO fazlarının kritik sıcaklık değerleri…………………….3 Tablo 4..9 Tablo 4..6Gd0. Cu-Nb-3’e ait EDS analizi sonuçları……………………………….8 Tablo 4.7 Tablo 4. Cu-Nb serisi için bileşenlerin miktarları……………………………. Ba-Nb serisi için bileşenlerin miktarları……………………………..5 Tablo 4. bileşiği için YBa2Cu3O7-δ bileşiği ve Y0. Ba-Nb-3’e ait EDS analizi sonuçları………………………………… Ba-Nb-4’e ait EDS analizi sonuçları………………………………… Ba-Nb-5’e ait EDS analizi sonuçları………………………………… Cu-Nb-1’e ait EDS analizi sonuçları……………………………….6 Tablo 4.3 Tablo 3. YBa2Cu3O7-δ’nin bazı parametreleri………………………………… YBCO elementleri ve katkı atomlarının genel özellikleri…………… Başlangıç komposizyonu için kullanılan oksit bileşiklerin özellikleri……………………………………………………………..4 Tablo 3.10 Süperiletkenlik tarihindeki önemli gelişmeler…….

b. Ba-Nb serisi ve Cu-Nb serisi malzemelerin yoğunlukları (d)……………………………………………………… 120 121 131 150 xix ..11 Tablo 4..12 Tablo 4.13 Tablo 4. Gd-YBCO. Cu-Nb-5’e ait EDS analizi sonuçları……………………………….Tablo 4. Gd-YBCO. Saf YBCO. Ba-Nb serisi ve Cu-Nb serisine ait malzemelerin a..14 Cu-Nb-4’e ait EDS analizi sonuçları………………………………. Saf YBCO... c örgü parametreleri ve birim hücre hacimleri….

b*. c a*. Tip süperiletkenlerde üst kritik magnetik alan : Üçüncü kritik magnetik alan : Miller indisleri : Yüksek sıcaklık süperiletkenleri : Akım şiddeti : Kritik akım şiddeti : Akım yoğunluğu A° AC B BCS Cs d D(E) DC E r E EF FPP r G hkl gs(T. l HTS I Ic J xx . Tip süperiletkenlerde kritik magnetik alan : II. k.BAZI KISALTMALAR VE SEMBOLLER a.0) GL H Hc Hc1 Hc2 Hc3 h. Tip süperiletkenlerde alt kritik magnetik alan : II. b. c* : Örgü parametreleri : Ters örgü vektörleri : Angstrom (10-10 m) : Alternatif akım : Manyetik alan : Bardeen-Cooper-Schrifier : Isı sığası : Yoğunluk : Durumların yoğunluğu : Doğru akım : Enerji : Elektrik alan : Fermi Enerjisi : Four Point Probe (Dört nokta yöntemi) : Ters örgü vektörü : Gibbs serbest enerjisi : Ginzburg-Landau : Dış magnetik alan : I.

Jc K L : Kritik akım yoğunluğu : Kelvin : İndüktans : Boltzman sabiti : Magnetizasyon : Demagnetizasyon faktörü : Momentum : Fonon momentumu : Direnç : Akım kaynağı ile tabaka arası mesafe : Nadir toprak elementleri (Lantanit) : Entropi : Scaning Electron Microscobe (Taramalı Elektron Mikroskobu) : Sıcaklık : Kritik Sıcaklık : Katkı miktarı : X-Ray Diffraction (X-Işınları Kırınımı) : İnce malzemelerde tabaka kalınlığı : Nabla operatörü : a. γ δ Δ φ Φ0 κ λ μ μ0 Ω ρ xxi . c kristal eksenleri arasındaki açılar : Oksijen eksikliği : Enerji aralığı : Potansiyel : Akı kuantumu : Ginzburg-Landau Parametresi : Nüfuz derinliği : Mikro (10-6) : Boş uzayın magnetik geçirgenlik katsayısı : Ohm (Direnç birimi) : Özdirenç kB M n p qp R r RE S SEM T Tc x XRD w r ∇ α. b. β.

ρs ζ χ ω ψ : Tabaka özdirenci : Eşuyum uzunluğu : Magnetik alınganlık : Açısal frekans : Düzen parametresi xxii .

İlk olarak 1 K sıcaklığa kadar inilerek Platin’in (Pt) özdirenci ölçülmüştür ve özdirenci ile sıcaklık arasında şekil 1.1 1.2).8 o C) olan helyumu sıvılaştırması ile başlamıştır. Yaklaşık 4. Süperiletkenlik olgusu.1 Süperiletkenliğin Keşfi ve Tarihsel Gelişimi Düşük sıcaklık fiziğinin tarihi. 1908 yılında Hollandalı fizikçi Heike Kamerling Onnes’in kaynama sıcaklığı 4. Aynı deney Cıva (Hg) örneği ile gerçekleştirildiğinde oldukça farklı bir sonuç elde edilmiştir.1 Süperiletken olmayan bir metal için özdirenç (ρ) ile sıcaklık (T)’nin Değişimi.1’deki gibi bir değişim tespit edilmiştir. Şekil 1. Heike Kamerling Onnes tarafından 1911 yılında metallerin çok düşük sıcaklıklarda elektriksel özellikleri araştırılırken keşfedilmiştir. . GİRİŞ 1.2 K (-268. Bu durum süperiletkenlik olarak adlandırılmıştır.2 K sıcaklıkta direncinin keskin bir şekilde sıfır değerine düştüğü gözlemlenmiştir (Şekil 1.

Bu sıfır özdirenç veya sonsuz iletkenlik süperiletkenlik olarak bilinir. Genel olarak. ne de normal durumdan süperiletken duruma geçiş esnasındaki ΔT sıcaklık aralığını ölçebilmiştir. Tc’nin altındaki sıcaklık değerlerinde süperiletken durumları faz olarak bilinir. Günümüzde duyarlılığı artırılmış modern araçlar ile saf bir malzeme için ΔT sıcaklık aralığının 10-3 K mertebesinde olduğu (Turton 2000) ve bir süperiletkenin özdirencinin sıfır kabul edilebilecek kadar küçük olan 10-24 Ωcm mertebesinde olduğu tespit edilmiştir (Müller ve Ustinov 1997). Her sıcaklık bir denge enerjisine sahiptir.2 Şekil 1. normal metal durumundan süperiletken duruma geçişi. Malzemenin fiziksel görüntüsünün değişmemesine rağmen. bazı metallerin ve alaşımların en ilginç özelliklerinden biri elektriksel özdirençlerinin belirli bir sıcaklık değerinin altında tamamen kaybolmasıdır. Onnes. Soğutulma . bir faz değişimini gösterir. Bir metalin Tc’nin üzerindeki sıcaklık değerlerinde normal.2 Onnes’ın Hg örneği ile yapmış olduğu deneye ilişkin grafik (Ginzburg ve Andryushin 2004). Bu terim maddenin dengede olduğunu vurgular. süperiletken durumda ne malzemenin özdirencini. Bu faz değişiminin gerçekleştiği sıcaklığa kritik sıcaklık denir ve Tc ile gösterilir.

Bu sıçrama faz geçişi olarak isimlendirilmektedir.3 sırasında. Süperiletkenlik alanında süperiletkenliğin keşfinden günümüze kadar olan önemli gelişmeler Tablo 1. Cooper Çiftleri’nin ince yalıtkan bir oksit tabakasından tünellemesinin teorik olarak öngürülmesi Püskürtme (Sputtering) ile elde edilen Nb3Ge filmlerinde 23. Müller tarafından La-Ba-Cu-O sisteminde 30 K sıcaklıkta süperiletkenliğin keşfedilmesi 92 K’de süperiletken özellik gösteren YBa2Cu3O7-δ’nın keşfi 135 K kritik sıcaklığa sahip HgBa2Ca2Cu3O8+δ süperiletkeninin keşfi J. Cooper ve J.2 K sıcaklığın altında Cıva (Hg) örneğinde H. Schrieffer tarafından ortaya atılan. R. L. London Teorisi Süperiletkenliği kuantum teorisi ile açıklamaya çalışan Ginzburg-Landau Teorisi (Tinkham 1996) 17. deneysel olarak doğrulanması 1962 1974 1986 1987 1993 2001 B. sadece Tc değerinde denge enerjileri aynı olan farklı iki durum söz konusudur ve birinden diğerine bir sıçrama olmaktadır. Bednorz ve K.1’de verilmiştir. Akimitsu ve arkadaşları tarafından kritik sıcaklığı sıcaklığı 40 K olan ve oksit bir bileşik olmayan Magnezyum Diboride (MgB2) keşfedildi (Akimitsu ve ark. D. Bardeen. A.2 K rekor kritik sıcaklığın elde edilmesi J. 1908 1911 1933 1935 1950 1953 1957 1961 Helyum’un (He) sıvılaştırılması 4. Ochsenfeld tarafından süperiletken durum için mükemmel diyamagnetizmanın bulunması Süperiletkenliği açıklamaya çalışan ilk teori. Josephson tarafından. N. süperiletkenliği açıklayan en kapsamlı teori “BCS Teorisi” Cooper Çiftleri’nin varlığına işaret eden. Tablo 1. Kammerlingh Onnes tarafından süperiletkenliğin keşfedilmesi W. G.1 Süperiletkenlik tarihindeki önemli gelişmeler (Wesche 1998). Meissner ve R.1 K kritik sıcaklığa sahip A15 süperiletkeni V3Si’nin keşfi J. 2001) φ 0 = h / (2 e ) birimlerde kuantumlanmış akının .

Bunun anlamı. Halka içindeki magnetik akının alabileceği değerler hakkında bazı deneyler çok önemli bir fiziksel durumu ortaya koymuştur. Süperiletken bir halka T > Tc durumunda bir dış magnetik alanda iken T < Tc durumuna getirilir ve dış magnetik alan kaldırılırsa. magnetik akının süperiletken halkanın daimi akımı taşıdığı sürece sabit olarak kalacağıdır.10 −7 Tm 2 (Weber ) ’nin katları olan değerler alabilmektedir. İçi boş süperiletken silindirin içinden geçen magnetik akı SI birim sisteminde φ0 = 2. Ancak süperiletkenin direnci sıfır olduğu için akı sonsuz bir zamanda kaybolur. süperiletken halka içindeki akının. süperiletkenlik akımı veya süperakım olarak adlandırılır. süperiletken olanların ise yüksek basınç altında kritik sıcaklık değerlerinde artışların meydana geldiğini göstermiştir (Buzea ve Robbie 2005).2 Temel Deneysel Gerçekler 1. 1.07. . Süperiletken halkanın sonlu bir direncinin olması. R: halkanın direnci) boyutunda zaman boyunca azalmasını gerekli kılar.4 Ancak son zamanlarda yapılan çalışmalar daha önce süperiletken olmadığına inanılan pek çok elementin de süperiletkenlik özelliği gösterdiğini. L/R (L: halkanın indüktansı. Bu daimi akım. T > Tc durumunda süperiletken halka içindeki magnetik akının sabit kalabilmesi için T < Tc durumunda Faraday’ın İndüksiyon Kanunu’na göre bir akım indüklenir.2. Daha sonraları bu durum magnetik akı kuantumlanması olarak isimlendirilmiştir ve temel bir sabit olan φ 0 = h / (2 e ) (SI) ile ifade edilmiştir.1 Magnetik akı kuantumlanması Elektrik akımı. bir süperiletken halkada sonsuz sayılabilecek kadar uzun bir süre daimi kalabilir.

Yani. Zayıf bağ boyunca eklemin bir ucundan diğer ucuna sonlu bir voltaj değerine kadar DC akımı artırılırsa. bir tünel eklemi veya bir ince filmin kesiti gibi iki süperiletken arasında zayıf bir bağlantının olduğu küçük bir yüzeyin olmasıdır. ideal iletkene nüfuz eden alan.5 1. Bu durum Şekil 1.3(a)’da gösterilmiştir. DC Josephson etkisinde yeterince küçük bir akım. zayıf bağdan bir dirençle karşılaşmaksızın geçer. Lenz Kanunu’na göre uygulanan magnetik alanın tersi yönünde bir magnetik alan oluşturacak şekilde. DC Josephson etkisi ve AC Josephson etkisi olmak üzere iki tip Josephson Etkisi vardır. Zayıf süperiletkenlik. Bu yüzden malzemenin içindeki toplam magnetik alan sıfırdır. Dolayısı ile her iki taraftaki süperiletkenlik elektronları aynı dalga fonksiyonu ile tanımlanır. ideal iletkenin yüzeyinde bir akım indükler.2. Zayıf bağ süperiletken olmayan kısımdır. iki süperiletkeni tek bir kuantum sistemi içinde birleştirmektedir. gerilimin DC bileşenine ilave olarak açısal frekansı ω olan bir AC bileşeni de görülür. Süperiletkenlik elektronlarının davranışı zayıf bağ boyunca. Zayıf bağ.2 Josephson etkisi Süperiletkenliğin kuantum doğasını açıklayan bir diğer olay zayıf süperiletkenlik veya Josephson Etkisi olarak isimlendirilen olaydır. iki süperiletkenin zayıf bir bağ ile birleşmesini ifade etmektedir.2. hω = 2eV (1. 1. .3 Meissner – Ochsenfeld etkisi İdeal iletkenliği bozmayacak kadar zayıf bir dış magnetik alanda ideal iletkenin davranışı iki şekilde incelenir: İlk olarak ideal iletken kritik sıcaklığın altına kadar dış magnetik alanın olmadığı bir ortamda soğutulur. Bir başka deyişle birinci süperiletken zayıf bağ yoluyla ikinci süperiletken içine girmiştir. Bu deneysel sonuç Josephson Radyasyonu olarak isimlendirilir.1) dir. AC Josephson etkisinde. Daha sonra dış magnetik alan uygulanırsa.

Bu Meissner Etkisi olarak bilinmektedir. 1933 yılında W. Malzeme Tc sıcaklık değerinin altına kadar soğutulursa magnetik alan malzemenin içinde kalır. ideal iletken için elektrodinamik öngörüler tamamen farklı bir sonuç ortaya koyar. Ochsenfeld süperiletken malzemenin içinde daima r B = 0 olduğunu ve bunun süperiletkenlik sıcaklığına soğutulma ile dış magnetik alan uygulama işlemlerinden bağımsız olduğunu gösterdiler. T > Tc durumunda malzemenin özdirenci sonlu bir değerdedir. İdeal bir iletkenin magnetik durumu (a) Dış magnetik alan T < Tc iken uygulanmakta (b) Dış magnetik alan T > Tc iken uygulanmakta ve T < Tc durumuna getirilmektedir. Bu yüzden magnetik alan malzemenin içine nüfuz eder.3(b)’de gösterilmiştir. Şekil 1. Süperiletken malzeme bir dış magnetik alan içinde iken T < Tc durumuna getirildiğinde veya T < Tc durumunda bir dış magnetik alana maruz bırakıldığında . Bu akıl yürütmeler ile ρ = 0 ile karakterize edilen malzemenin bir süperiletken değil ideal bir iletken olduğu söylenebilir. Meissner ve R. Bu durum Şekil 1.3.6 Eğer dış magnetik alan T > Tc durumunda malzemeye uygulanır ve daha sonra T < Tc durumuna getirilirse.

Sıcaklık Tc değerine ulaştığı zaman r M χ (T ) = r = −1 (1. Magnetizasyon ile ilgili denklemler göz önüne alınırsa.2) r r r r ( M : Magnetizasyon. malzemenin iç kısımlarından dışarıya atılır.5’te gösterilmektedir. B : Magnetik indüksiyon ve H : Dış magnetik alan) Eğer H dış ( ) magnetik alanı küçük bir değere sahip ise. süperiletken materyalin T < Tc durumunda r r mükemmel bir diamagnetik davranış gösterdiğini ifade eder ( M ile H zıt yönlü). Bu durum.4).3) H r olarak tanımlanan Magnetik Alınganlık değerini elde edebilmek için B . malzeme mıknatıslanır ve Tc değerinin r üstünde B = 0 ’dır.4 Süperiletkenler T < Tc durumunda dış magnetik alanı dışlarlar.7 malzeme içindeki magnetik alan daima sıfır olmaktadır (Şekil 1. . Şekil 1. Meissner etkisinin gözlemlendiği bir deney Şekil 1. r r r B = μ0 H + M (1.

kritik alanın asimptotik değeridir.4) denklemiyle ifade edilir. .5 Meissner etkisi ile havada asılı kalan daimi bir mıknatıs.8 Şekil 1. kritik alan Hc’ye bağımlılığı. Şekil 1. Burada T → 0 K ’e giderken Hc0. Magnetik alanın sıcaklığa bağlılığı Şekil 1. Bu alana kritik magnetik alan denir ve bu alan değerinin üzerindeki alanlarda süperiletkenlik kaybolur. ⎡ ⎛T H c (T ) = H c 0 ⎢1 − ⎜ ⎜ ⎢ ⎝ Tc ⎣ ⎞ ⎟ ⎟ ⎠ 2 ⎤ ⎥ ⎥ ⎦ (1. Sıcaklığın bir fonksiyonu olarak kritik alan.6’da gösterilmiştir. T < Tc durumunda herhangi bir sıcaklık değerinde Hc(T) ile gösterilen belirli bir minimum magnetik alan vardır.6 Sıcaklığın.

1. Bu tür davranışı gösteren süperiletkenlere tip-I süperiletkenler denir. Şekil 1.7(a). Hc kritik alandan büyük değerlerde malzeme normal bir iletken ve mıknatıslanma ölçülemeyecek kadar küçüktür. bir dış magnetik alana karşı davranışlarından kaynaklanmaktadır.7’de bir dış magnetik alanda tip-I ve tip-II süperiletkenlerinin davranışı gösterilmektedir.7(b)’de tip-II grubuna dahil olan bir süperiletkendeki mıknatıslanma eğrisi verilmiştir. gözlenmektedir. Hc1 ile Hc2 arasındaki bölgede. süperiletken alaşımlar ve kimyasal bileşikler ise tip-II süperiletkenler grubuna girerler. Meissner Etkisinin tam oluştuğu (ideal diamagnet) bir süperiletkende mıknatıslanmanın uygulanan magnetik alanla değişimini göstermektedir. İki grup arasındaki temel farklılık. süperiletkenlik duruma geçişin bir faz geçişi olduğunu da göstermektedir. Aynı zamanda bu. Şekil 1. malzemede girdap durumu (vortex) oluşur ve Hc2’ye kadar süperiletkenlik özellikleri devam eder. Tip-II süperiletkenler grubu Yüksek Sıcaklık Süperiletkenler olarak isimlendirilir ve kısaca HTS olarak ifade edilir.9 r Eğer B = 0 olması malzemeye uygulanan işlemlerden bağımsız ise sıfır indüksiyon H < Hc’de süperiletkenlik durumun içsel bir davranışıdır. Belirli bir Hc için mıknatıslanma eğrisi altında kalan alan tip-I ve tip-II süperiletkenler için aynı olur. Meissner-Ochsenfeld Etkisi sadece tip-I süperiletkenlerde Hc2’den yukarıda malzeme. bazı yüzey etkileri hariç her bakımdan normal bir iletkendir. Şekil 1.3 Süperiletkenlerin Magnetik Özellikleri Magnetik özelliklerine göre süperiletkenler Tip-I süperiletkenler ve Tip-II süperiletkenler olmak üzere ikiye ayrılırlar. Hc kritik alanından daha aşağıdaki bir Hc1 kritik alanından itibaren magnetik akı malzeme içine nüfuz etmeye başlar. Niobium. . Tip-I süperiletkenler Niobium haricindeki bütün süperiletken elementleri içerir.

r r Magnetizasyon eğrisi − μ 0 M (SI) ile H arasındaki grafik Şekil 1.10 Şekil 1.3. 1. .5) r ilişkisi vardır ( M : Magnetizasyon = Birim hacimdeki magnetik moment). Magnetik indüksiyon B ve magnetik alan H arasında. H magnetik alanı Hc kritik değere ulaştığı zaman süperiletkenlik yok olur ve r magnetik alan süperiletken malzeme içine girer.7 Tip-I ve tip-II süperiletkenlerin dış magnetik alan içindeki mıknatıslanma eğrileri (Kittel 1996). B = B(H ) magnetizasyon eğrisi şekil r r 1. malzemenin içinde indüksiyon değişimi gözlenmez r r ( B = 0 ).8 (b)’de verilmiştir.1 Tip-I süperiletkenler r Uzun ve silindir şeklindeki malzeme boylamasına bir H dış magnetik alanı içine r konulursa ve H artırılırsa. r r r B = H + μ0 M (1.8 (a)’da verilmiştir.

yüzeye çok yakın yerlerde elektrik r akımı taşır. süperiletkenin iç kısmında birim yüzeydeki akımın sıfır r olmasını ( J = 0 ) ve sadece yüzey akımının var olmasını mümkün kılar. b) Bir dış magnetik alandaki süperiletken. ρ= 0 ve r B=0 denklemlerine uyan tip-I süperiletkenlerin magnetik davranışlarından şu özellikler çıkarılabilir: a) Bir süperiletkenin dışındaki magnetik alan çizgileri daima süperiletkenin yüzeyine teğettir.11 r Şekil 1. Süperiletken yüzeyin belli bir noktasındaki alan H ise. rr ∇B = 0 (1. Bu . Magnetik alan çizgilerinin elektrodinamiğinden hareketle r B ’nin çizgileri sürekli ve kapalıdır. Yani.6) r Yüzeye normal olan B ’nin bileşkesi yüzeyin her iki yanında da eşit değerde olmalıdır. Maxwell denklemlerinden r r r ∂E ∇ x B = μ 0 J + μ 0ε 0 (SI) (1.7) ∂t r ve B = 0 şartı.8 (a) Bir süperiletkenin magnetizasyon eğrisi (b) H dış magnetik alana r karşı birim hacimdeki magnetik moment M .

sayfa düzleminden içeriye doğru akan (Şekil 1. Öte yandan Maxwell denklemlerinden r r r ∂E ∫ Bdl = μ 0 I +μ 0ε 0 ∂t (1. Sonuç olarak. yüzeye paralel 1-2 arası kısımda r r r Bdl = Hl12 ∫ 2 1 (1. Burada l12. Süperiletkenin iç kısmında r B = 0 olduğu için 3-4 bölgesinin katkısı da sıfırdır.9’da gösterilen 1-2-3-4-1 akış hattı göz önüne alınırsa.9 Bir dış magnetik alan içine yerleştirilmiş süperiletken için J yüzey yüzey akımı. r r 1-2-3-4-1 hattı boyunca B’nin dolanımı ( ∫ Bdl ). r Şekil 1.9) ∫ dir. Bu sonuç.12 durumu açıklamak için Şekil 1.9) ve J yüzey . 2-3 ve 4-1 bölgelerinin katkısı sıfırdır.10) dir (I: 1-2-3-4-1 hattı tarafından sınırlandırılmış yüzey içinden geçen toplam r akım). 1 ve 2 noktaları arasında kalan bölgenin uzunluğudur.8) dir. r r r Bdl = Hl12 (1.

Örnek olarak küre şeklindeki bir süperiletkenin bir dış magnetik alandaki davranışını düşünecek olursak (Şekil 1.11) ˆ şeklinde ifade edilebilir ( n : yüzeyin normali boyunca olan birim vektör). Bu. Bundan dolayı kürenin ekvatorunda magnetik alanın lokal bir artışı . küre veya diğer şekillerdeki süperiletkenler içinde durum aynıdır.2 Orta durum Uzun ve silindir şeklindeki tip-1 süperiletken malzeme magnetik alana maruz bırakıldığı zaman magnetik alan süperiletken yüzeyine paralel olur ve süperiletkenlik. Eğer aynı malzeme magnetik alana çapraz bir şekilde yerleştirilirse süperiletkenliği yok etmek çok zor olur.3. c) Bir süperiletkene ait yüzey akımı. süperiletkenin iç kısmında dış magnetik alan doğrultusunda ama zıt yönde ve eşit büyüklükte bir magnetik alan yaratmak için gerekli olan değeri alır. r r Böylece J yüzey y yüzey akımı bir süperiletkenin yüzeyinde H magnetik alanı tarafından tamamen tanımlanır.10) magnetik alan çizgileri daima süperiletkenin yüzeyine teğet olduğu için magnetik alan çizgileri kürenin ekvatorunda yüksek bir yoğunluğa sahiptir. süperiletken içinde kendi magnetik alanını oluşturmasını gerekli kılar ki bu imkânsızdır (Müller ve Ustinov 1997). iç kısımdaki r toplam alanın sıfır olmasını sağlar ( B = 0 ). Süperiletkenin yüzeyinde magnetik alan ve yüzey akımı arasındaki ilişki r r 1 ˆ J yüzey = [n x H μ0 ] (1.13 lineer yoğunluğu r r Hl12 = μ 0 J yüzey l12 olarak tanımlanan. süperiletkenin yüzeyinde bir yüzey akımının olmasını gerekli kılar. 1. Diğer bir ifadeyle yüzey akımı. Aynı şekilde elipsoit. Yüzey akımı dış magnetik alan kaldırıldıktan sonra kalması. sadece süperiletken bir dış magnetik alana konulduğu zaman var olabilir. magnetik alan kritik Hc değerine ulaştığı zaman yok olur.

r r H Hm = 1− n (1.12) . Bu çelişki. ekvatordaki magnetik alandan daha düşüktür. Bu bağımlılık aşağıdaki denklem ile verilir. Süperiletken cismin orta duruma geçmeden önceki durumu göz önüne alındığında.14 söz konusudur. Aynı zamanda alan kutuplarda sıfırdır. Öte yandan süperiletken kürenin ekvatorunda magnetik alan değeri kritik alan (Hc) değerine ulaşmış olduğu için tüm kürenin süperiletken olması da mümkün değildir. r yüzeyindeki maksimum alan (ekvator bölgesinde) H m ve cisimden uzaklaşıldığı zaman r r r r r dış magnetik alan H ise. Şekil 1. 1Solenoidin sarımı. bir taraftan H m > H ’dır ve diğer taraftan H m .Süperiletken küre. 2. H m ile H arasındaki orantı katsayısı tam olarak cismin şekline bağlıdır. H ile r r orantılıdır. Hc değerine ulaştığında dış magnetik alan ( H ). orta durum olarak isimlendirilir. küre içinde süperiletken bölge ile normal bölgenin birbirini izleyerek bir arada bulunması şekliyle çözüme kavuşturulur ki bu durum. Hc’nin altında olduğu için tüm küre normal duruma geri dönmez. Küreden uzaklaştıkça düzenli dış r magnetik alan H . r Ekvatoral kritik alan.10 Bir solenoidin homojen magnetik alanındaki süperiletken küre.

magnetik alan çizgileri diskin dışından gitmek zorundadır ve yoğunlukları diskin hemen kenarlarında fazladır. Şekil 1. Sonsuz çapa sahip bir disk için orta duruma geçiş r sonsuz küçük bir H alanı içinde olur. ds: süperiletken bölgenin genişliği dn: normal bölgenin genişliği. sonsuz küçük bir H magnetik alandan başlayarak orta durum özelliği gösterir.2’de verilmiştir.15 Çeşitli geometriler için n değerleri Tablo 1. Orta durum içindeki ince bir tabaka Şekil 1. Diskin çapı mesafesinde alan çizgilerinin yoğunluğu en büyüktür.2 Çeşitli geometriler için n demagnetizasyon faktörü. .11’de gösterilmiştir.11 Dik bir alan içinde ince süperiletken bir plakanın orta durumu. Örnek Geometrisi Alana paralel silindir Alana çapraz silindir Küre Alana dik ince plaka n 0 1/2 1/3 1 r Dik bir magnetik alan içindeki ince bir tabaka. Tablo 1. Dik bir magnetik alan içinde ince bir disk düşünülürse.

Birincisi malzemenin yüzeyinde dolanan ve Meissner Etkisine neden olan Eddy Akımı’dır.12’de gösterilmektedir. Malzemenin boyutlarına bağlı olan kritik akım değeri kritik akım yoğunluğu (Jc. İkincisi iletim akımıdır ve dış magnetik alandan bağımsızdır. Bu duruma ilişkin bir örnek Şekil 1. Bu yüzden Hc alanını aynı tutmak için bu bölgeler boyutlarını belirli bir dn boyutunda düzenlerler (Şekil 1. Süperiletkenliğin oluşumuna engel teşkil eden bir diğer parametre de kritik akımdır. Taralı bölgeler süperiletkendir.11). Dolayısıyla taşınan akımın da bir kritik değeri olmalıdır. . Normal bölgelerdeki alan daima Hc kritik alanına eşittir. Şekil 1. Bu akım bir dış magnetik alan varsa oluşur ve dış magnetik alanı malzemenin içine sokmaz. Burada iki tip akım ile karşılaşılır. Bir devrede süperiletken malzemenin içinden geçen akım olarak ifade edilebilir (Ginzburg ve Andryushin 2004). Bir dış magnetik akının olmadığı durumda bir süperiletken tarafından iletilen akım kendi magnetik alanını yaratır ve bu magnetik alan süperiletkenlerde süperiletkenliği yok edici etkileri gösterir. Magnetik alana dik bir kesit içinde orta durumun dağılımı çok düzensiz olabilir.16 Orta durumda termodinamik denge için şartlar düşünülecek olursa.12 Bir küre içinde süperiletken ve normal bölgeler. A/m2) olarak bilinir ve bir süperiletkenin birim kesitinden geçen akım olarak tanımlanır.

3. bu malzemelerin teorisini ve magnetik özelliklerini Ginzburg-Landau Teorisi’ni esas alarak açıklamaya çalışmıştır. süperiletkenin bir dış magnetik alana maruz kalması durumunda birbirini izleyen normal ve süperiletken bölgeler içinde alt bölümlere ayrıldığına işaret eder. Uzun silindir şeklindeki tip-II süperiletkenin bir dış magnetik alana paralel yerleştirilmesi sonucu ortaya çıkan magnetizasyon eğirisi Şekil 1. r H < Hc1 olduğu sürece örneğin iç kısmındaki ortalama alan B = 0 ’dır. Bu alan r daima dış magnetik alan H ’ın değerinin altındadır ve malzemenin süperiletkenliğini r yok etmez.3. Abrikosov.17 1. Tip-II süperiletkenler için normal ve süperiletken bölgeler arasında yer alan ara yüzeyin enerjisi sıfırdan küçüktür.13’te gösterilmiştir. Tip-II süperiletkenler Tip-II süperiletken terimi ilk kez 1957 yılında Abrikosov tarafından kullanılmıştır. Tip-II süperiletkenlerin girdap durumunu teorik olarak öngörmüştür. bu tip malzemeler için enerjik olarak uygun olan belli şartlar altında. malzemenin iç kısmındaki B ortalama r alanı H dış magnetik alan değerine eşit hale gelir ve süperiletkenlik kaybolur (Müller ve Ustinov 1997). Ancak r Hc1 < H < Hc2 durumunda durmadan artan bir B alanı süperiletkene nüfuz eder. Belli bir alan değerinde (H = Hc2). Bu durum. .

Normal çekirdek çevresinde dolanan süperakımların yönü. . r r H ’ın bir fonksiyonu olarak B magnetik r magnetik alan H ’ın bir fonksiyonu olarak magnetik moment. girdaplar kendilerini birbirlerinden ~λ mesafede olacak şekilde düzgün üçgensel bir yapı formunda düzenlerler (Şekil 1. Her girdap bir magnetik akı kuantumu taşır. eşuyum uzunluğu (coherence length) (ξ) mertebesindedir.14). Silindirin yarıçapı. Silindirin içinde düzen parametresi ψ. nüfuz derinliği ~λ yarıçaplı olan bir alan içinde dolaşır. ekseni dış magnetik alana paralel olan uzun ince bir silindire benzeyen normal bir çekirdeğe (kor) sahiptir. Girdapların bir süperiletkenin iç kısmına doğru girmesi termodinamiksel olarak H > Hc1’de mümkün olur. (a) Dış magnetik alan indüksiyonu (b) Dış r M birim hacimdeki Hc1 değerinin üzerinde tip-II süperiletkenler Meissner-Ochsenfeld etkisi göstermezler.1. dış magnetik alan ile eş zamanlı oluşturulan magnetik alan yönünde ve normal çekirdeğe paraleldir. sıfırdır (Süperiletkenlik elektronlarının etkin dalga fonksiyonu ψ ile gösterilir ve düzen parametresi olarak isimlendirilir). Çünkü tip-II süperiletkenler için λ >> ξ (Müller ve Ustinov 1997).13 Tip-II süperiletkenlerin magnetizasyon eğrileri. Süperiletkenin iç kısmında. Her girdap.18 Şekil. Girdap akımı. Magnetik alan bu malzemelerin içine çok özel bir yoldan (Kuantize olmuş girdaplardan) nüfuz eder.

süperiletkenin bütün hacminde sıfırın üzerinde olur. süperiletkenin yüzeyi yakınlarındaki elektron yoğunluğu azalır. Tip-II süperiletkenlerin girdap durumu. 1. Sonuçta H = Hc2 olduğu zaman girdap örgüsü çok yoğun olur ve komşu girdaplar arasındaki mesafe ξ’nın boyutunda olur.3. Bunun anlamı girdapların normal korları bir diğeri ile temas eder ve düzen parametresi ψ.1.19 Şekil 1. Eşuyum uzunluğu (Coherence Length) Bir süperiletkenin temiz ve düz yüzeyi ince bir film olarak normal bir metal ile kaplanırsa. Süperiletkenin bu durumu karışık durum olarak ifade edilir. Diğer bir deyişle bir ikinci derece faz geçişi meydana gelir. Çünkü malzemenin iç kısmına magnetik alanın kısmen nüfuzu olarak karakterize edilir. İlk olarak Hc1’de düzenlenirken girdap örgüsü çok yüksek alanlara direnir. örgü periyodu durmadan azalır ve girdapların yoğunluğu artar. Dış magnetik alan artarsa. Yüzeydeki . Tip-II süperiletkenlerde karışık durumun varlığı deneylerle doğrulanmıştır.3. eşuyum uzunluğu ve nüfuz derinliği parametreleri ile açıklanır. Orta durum Hc1’den Hc2’ye kadar olan kısımda gözlemlenir. Girdap korları (renkli daireler) süperiletken değildir.14 Bir tip-II süperiletkenin karışık durumu. Süperiletken girdaplar düzgün üçgensel bir örgü şeklindedir.

. ψ = 1 – ε(x).16’da. Birinci Ginzburg-Landau denklemi CGS birim sisteminde yazılacak olursa. ⎛ 2π ξ ⎜ i∇ + ⎜ Φ0 ⎝ 2 2 ⎞ ⎟ ψ −ψ + ψ ψ ⎟ ⎠ 2 =0 (1.13) Burada Ψ.13) aşağıdaki şekilde basitleştirilerek bir boyutta yazılabilir. Çünkü sadece süperiletken ile ilişkilendirildi.14) Yüzeyde. Düzen parametresini uyum içinde tutan karakteristik bir uzunluk vardır.14’te yerine yazılırsa ve sadece ε(x)’de bulunan lineer terimler tutulursa d 2ε ( x) − 2ε ( x) = 0 dx 2 ξ2 (1. Bu durumda denklem 1.20 düzen parametresi ψ. x ekseni süperiletkenin yüzeyine dik alınırsa (yüzeyde x = 0) ψ. sadece x ekseni boyunca değişecektir (ψ = ψ(x)). süperiletkenin içinde. derin kısımlardaki denge değerinden biraz farklı olacaktır. eşuyum uzunluğu olarak isimlendirilir (Müller ve Ustinov 1997). ψ’nin büyüklüğünün 1’den çok farklı olmadığı çok ince normal bir tabaka olduğu kabul edilirse.15) elde edilir. ε(x) << 1 Bu değerleri denklem 1.16) Denklem 1.15’in çözümü ε = ε ( 0) e − olur. d 2ψ −ψ + ψ 3 = 0 2 dx ξ2 (1. 2x / ξ (1. gerçek kabul edilebilir. x → ∞ giderken düzen parametresi ψ → 1 ’e gider ve ε (∞) = 0 olur. Bundan dolayı birinci GL denklemi (Denklem 1. düzen parametresi ψ’nin oluşması esnasında değişikliğe yol açan karakteristik bir parametre olan ξ.

Şekil 1. Derinlikle ilişki genellikle λL ile gösterilir ve London Nüfuz Derinliği olarak isimlendirilir. Eğer tabakanın kalınlığı azaltılırsa akım yoğunluğu artar ve sonuçta malzeme bozulur. Nüfuz derinliği (Penetration Depth) Bir kıyı boyunca süperiletkenlik akımı magnetik alanı perdeler ve malzemeden içeri girmesine izin vermez. Bu akım yüzey tabakasına çok yakın akar. Burada akım yoğunluğu yüzey sınırından süperiletkenin içine kadar olan mesafeye bağlıdır. Yüzeyden itibaren derinlik arttıkça .21 1.15 dış magnetik alan şiddetinin davranışını göstermektedir.15’te magnetik alan (sağ tarafta yer alan oklar) ile süperiletken (sol tarafta yer alan yeşil bölge) arasındaki sınırda içi noktalı daireler sayfa düzleminden yukarıya doğru akmakta olan yüzey akımını göstermektedir.3. Şekil 1. Bu iki nicelik (akım yoğunluğu ve magnetik alan) derinlikle kademeli olarak azalır. Şekil 1.2.3.15 Magnetik alan ve akım yoğunluğunun derinlikle değişimi. Fakat perdeleme akımı belli bir kalınlığa dağılırsa magnetik alan aynı mesafedeki süperiletkenin içine nüfuz eder ve kademeli olarak azalır.

. Alan şiddetinin 1/e’sine düştüğü mesafe nüfuz derinliği olarak tanımlanır.4.3. Malzeme.22 alan üstel olarak azalmaktadır. Yüzey süperiletkenliği ve üçüncü kritik alan r Bir H dış magnetik alanın H > Hc2’den itibaren azalmaya başladığı esnada bu alan r içinde bulunan bir tip-II süperiletken düşünülecek olursa.16 (a) Sonlu bir süperiletkende. (b) Yarı boş bir süperiletken için bir çekirdeğin dalga fonksiyonu. Çekirdeğin boyutu ~ξ’dır. Hc2’nin hemen altına düştüğü anda süperiletken özellik gösteren çekirdekler süperiletken cismin bütün hacminde görülür ve sıkı paketli girdap örgüsü şekillenir. 1. H . normal (H > Hc2) durumundan karışık duruma (H ≤ Hc2) geçerken olduğu gibi ikinci derece bir faz geçişi meydana gelir. Kırmızıçizgi süperiletkenin yüzey sınırından süperiletkenin iç kısımlarına ilerledikçe akım yoğunluğunun mesafe ile bağımlılığını göstermektedir (Ginzburg ve Andryushin 2004). Bu alanda düzen parametresi ψ. Şekil 1. küçüktür (ψ << 1). süperiletken durumdaki bir çekirdeğin dalga fonksiyonu.

23

Süperiletkenliğin çekirdeği, iki komşu girdabın normal çekirdekleri arasındaki bölgedir. Bu bölgenin kalınlığı 2ξ(T) mertebesindedir. Çünkü eğer girdap örgüsünün sıkı paketli olduğu ve normal çekirdeğin yarıçapının ξ olduğu kabul edilirse, çekirdek merkezleri arasındaki mesafe 2ξ olur. Girdap merkezlerini birleştiren hat boyunca olan koordinatta düzen parametresine bağımlılık Şekil 1.16 (a)’da tasvir edilmiştir. Bu kesitteki çekirdeğin kubbe biçiminde bir eğrisi vardır. Bu, Hc2 kritik sıcaklığında bulk (hacim) tip-II süperiletkende süperiletkenliğin nasıl göründüğünü ifade eder. r z-eksenine paralel bir H dış magnetik alanda yarı-sonsuz bir süperiletkenlik uzayında boş kısım (x > 0) işgal edilmiş olsun. Süperiletkenin yüzeyi x = 0 düzlemi ile çakıştığı için yüzeyde şekillenmiş bir süperiletkenlik çekirdeğinin ξ(T) etkin genişliğine sahip olması beklenilir. Çünkü yüzeyde, dψ/dx = 0’dır. Böyle bir yüzey çekirdeği Şekil 1.16 (b)’de gösterilmektedir. Ayrıca, böyle bir çekirdeğin oluşumu için gerekli kritik alanın, bulk süperiletkenliğinin çekirdeklerinin oluşumu için gerekli olan kritik alandan daha büyük olması beklenilir. Yüzey süperiletkenliği düşünüldüğünde en anlamlı referans bir ince filmin kritik alanı ifadesidir.
H c|| = 2 6 Hc

λ
d

(1.17)

Denklem 1.17’de d, ince filmin kalınlığı; λ, nüfuz derinliği; Hc kritik alan ve H c|| ince filmin kritik alanını ifade etmektedir. Film kalınlığının azalması kritik alanın yükselmesine neden olmaktadır. Bu yüzden yüzey süperiletkenliğinin çekirdeklerini oluşturacak kritik alan, bulk süperiletkenlerin kritik alanının yaklaşık iki katı olmalıdır. Bu yeni kritik alan üçüncü bir kritik alan olarak tanımlanır ve Hc3 ile gösterilir. Hesaplamalar; Hc3 = 1.69Hc2 olduğunu göstermiştir. Bu sonuçtan hareketle, dış magnetik alan azalır ve değeri Hc3’e ulaşırsa ince bir süperiletken tabaka süperiletkenin yüzeyinde görülür. Bu tabakanın kalınlığı, ξ(T)

24

mertebesindedir. Bulk süperiletken normal olarak kalır ve magnetik alan dış magnetik alana eşittir. Yüzeydeki süperiletkenlik tabakasında magnetik alan, paralel magnetik alandaki ince bir filmde olduğu gibi biraz zayıflamıştır. İnce film ile bu benzerlik, süperiletkenlik tabakasının iç ve dış kısmı boyunca zıt yönlerde dolanan perdeleme akımlarının varlığını işaret eder (Müller ve Ustinov 1997).

1.4

Süperiletkenlik Teorileri

1.4.1 London Teorisi

1935 yılında Fritz ve Heinz London, Meissner etkisini açıklayabilmek için iki-sıvı modeli olarak isimlendirilen bir model kullanarak bilinen elektrodinamik denklemlerde değişiklik yapmışlardır. Bir materyal içindeki toplam elektron yoğunluğu n, bunun ns ile ifade edilen bir kısmının anormal davranışlarda bulunduğu kabul edilmiş ve bu elektronlara süperiletkenlik elektronları denilmiştir. Bu elektronlar safsızlıklardan ve fononlardan saçılmadıkları için dirence katkısı olmamaktadır ve bir elektrik alan tarafından serbestçe hızlandırılabilmektedir. Hızları Vs ile gösterilirse hareket

denklemleri aşağıdaki şekilde yazılabilir.
m r ∂Vs = eE ∂t

(1.18)

Süperiletkenlik akım yoğunluğu r J = n s eVs şeklinde tanımlanırsa; r v v ∂Vs ∂J ∂J n s e 2 E = ns e ⇒ = ∂t ∂t ∂t m olur.

(1.19)

(1.20)

r r r ∂H ∇ x E = −μ 0 ∂t

(1.21)

25

r Maxwell Denkleminde (Denklem 1.21) B magnetik indüksiyonu, yerel r r r mikroskobik alan H ile yer değiştirmiştir ( B , mikroskobik μ 0 H ’ın ortalamasıdır). r r m ∂J (1.22) E= n s e 2 ∂t r r r ⎛ m ∂J ⎞ ∂H ⎟ ∇ x⎜ (1.23) ⎜ n e 2 ∂t ⎟ + μ 0 ∂t = 0 ⎠ ⎝ s
ns e 2 ile çarparsak; Eşitlikte her iki tarafı m r r r ⎛ ∂J ⎞ μ 0 n s e 2 ∂H ∇ x⎜ ⎟ + =0 ⎜ ∂t ⎟ ∂t m ⎝ ⎠
∂ ⎛ r r μ0 n se2 r ⎞ ⎜ ∇x J + H⎟ = 0 ⎟ ∂t ⎜ m ⎠ ⎝

(1.24)

(1.25)

r ∂H olur. F. ve H. London, Ohm Kanununu ve sonsuz iletkenlik ile denklem 1.25’in =0 ∂t ile sonuçlanacağını bildirdiler. Deneysel kanıtların aksine sonsuz iletkenlik ancak magnetik alan değişmediğinde olmaktaydı. Bu yüzden denklem 1.25’in integralini alarak aşağıdaki özel çözümü elde ettiler.
r r μ n e2 r ∇ x J + 0 s H = sabit m

(1.26)

Bu London Denklemi bir süperiletkenin elektrodinamiğini tanımlamaktadır. Meissner etkisini açıklamak için Maxwell Denkleminden yararlanılmıştır. Nüfuz r derinliği λL olarak tanımlandığında süperakım yoğunluğu J s ve vektör potansiyeli A arasındaki ilişki r r r J =∇xH Eşitliğin her iki tarafının rotasyoneli alınırsa; r s r r r ∇ x J =∇ x∇ x H
r r r μ 0 ns e 2 r ∇ x∇ x H + H =0 m

(1.27)

(1.28) (1.29)

26

Bu denklem süperiletkenin iç kısmında yerel alanı hesaplamayı mümkün kılmaktadır ve London Denkleminin bir başka ifade şeklidir. Meissner etkisini açıklayabilmek için aşağıdaki basit örnek kullanılmıştır. Bir boyutlu problem için denklem 1.29 yazılırsa;

d 2H H = 2 dx 2 λ

(1.30) (1.31)

λ2 =

m μ 0 ns e 2

x > 0 bölgesinde sonsuz ve tekdüze bir süperiletken düşünülürse ve yüzeye paralel
bir H magnetik alan uygulanırsa süperiletkenin iç kısmındaki alan bu denklemden çözülür. r r ⎛ −λx ⎞ ⎜ ⎟ B = He ⎝ ⎠ (1.32)

Süperiletkenin iç kısmında alan ortadan kaybolur. λL London nüfuz derinliği, süperiletken içine nüfuz eden magnetik alanın bir ölçüsüdür. Bulk materyalin içinde sıfır alan oluşabilmesi için yüzeye çok yakın bir tabakada süperiletkenlik akımının akması gerekir ve süperiletkenin içinde uygulanacak magnetik alanı yok edecek büyüklükte ters yönde bir alan yaratması gerekir. Böylece denklem 1.29 ile Meissner etkisi tanımlanmış olur (Soltan 2005).

1.4.2 Ginzburg-Landau Teorisi

London Teorisi kuantum etkisini dikkate almamıştır. Süperiletkenliği kuantum teorisi ile açıklamaya çalışan ilk teori Ginzburg-Landau (GL) teorisidir London teorisi süperiletkenlik elektronları ns’in değişen durumlarına uygulanamamaktadır. Uygulanan alan veya akım ile ns arasında bir ilişki yoktur. Bu yüzden ns’i dış parametrelerle ilişkilendirecek daha genel bir ifade gerekmektedir. Bu, bir düzen parametresiyle ilişkiyi ortaya koyan, ikinci derece faz geçişinin genel (Landau) teorisini kullanan GL Teorisi yaklaşımıdır.

34’te. sırasıyla süperiletkenlik ve normal durumları göstermektedir. Eğer düzen parametresi uzayda değişmiyorsa minimize edilerek London denklemlerine ve London serbest enerjisine dönüşebilir.27 Ginzburg-Landau Serbest Enerjisi Bu tanım. h. Ginzburg ve Landau süperiletkenlik elektronlarını tanımlamak için bir çeşit dalga fonksiyonu kullanmışlardır. Ayrıca Ginzburg ve Landau. T )d 3 r V (1. sezgisel olarak bir süperiletkende. faz ϕ (r ) . Helmholtz fonksiyonunun aşağıdaki şeklini kullanmışlardır. uzayda enerjinin ψ’nin değişimiyle .35) Burada s ve n. ψ (r ) = ψ (r ) e iϕ (r ) şeklinde verilir. Denklem 1. Fs (r . bilindik ikinci derece faz geçişinde London’un düşüncesinin ifade şeklidir. Eğer magnetik alan yoksa ve düzen parametresi faza sahip değilse bilinen Landau Denklemi elde edilir. (1. süperiletkenlik elektronları yoğunluğu ns ile süperiletkenlik elektronu olmayan elektronların yoğunluğunun n-ns olması fikrine dayanmaktadır. T ) = Fn (r .33) a) Bir r noktasındaki ns süperiletkenlik elektronları sayısı ψ *ψ şeklinde ifade edilmektedir. T ) + α ψ (r ) 2 β 2 ψ (r ) + 4 r 1 − ih∇ − 2eA ψ 2m ( ) 2 + μ0 H 2 2 (1. Denklem 1.34) Fs (T ) = ∫ Fs (r . c) Süperiletkenlik durumunda ψ ≠ 0 ve normal durumda ψ = 0 ’dır. b) Kuantum mekaniğindeki gibi.34’teki dördüncü terim. Tc değerinin altında materyalin bir ucundan diğerine doğru akan süperakımla ilişkilidir. Bu eşitlik düzen parametresi olarak isimlendirilmiştir. Bu yüzden GL serbest enerjisi. serbest enerjide α ve β olarak belirtilen iki parametre kullanılmıştır. Bu fonksiyon kompleks sayılar içermektedir ve. Planck sabiti ve V ise malzemenin hacmidir.

İki farklı durumu ayırt eden κ değeridir.38) Bu iki denklem birleşiktir ve bu yüzden aynı anda çözümlenmelidir. A(r ) . Landau teorisinde α = α (T − Tc ) β ise T’den bağımsız pozitif bir sabittir. Elektro-magnetizmadan bilindiği üzere μ 0 H = ∇ x A ’dır.28 ilişkilendirilmiş halidir. malzemenin enerji yoğunluğunun toplam hacim üzerinden integralidir.c. Ginzburg-Landau Parametresi: Karakteristik uzunluklar λ ve ξ’nin oranları sıcaklıktan bağımsız olan GL parametresi olarak isimlendirilir ve κ ile gösterilir.37) [( ) ] (1.36) r Düzen parametresi ψ(r) ve vektör potansiyeli A(r ) ’nin tanımlanması için r Helmholtz serbest enerjisi ψ(r) ve A ile ilgili olarak minimize edilir. İkincisi süperiletken içinde akan süperakımı tanımlamayı mümkün kılar. ise süperiletken materyal tip-II süperiletkenler grubundadır. sadece GL denkleminde görülen bir parametredir. İlki düzen parametresi ψ(r)’yi verir. İki defa minimize işleminden sonra elde edilen denklemler GL denklemleri olarak isimlendirilir. m 2 αψ + β ψ + ( ) (1. . • κ< • κ> 1 2 1 2 ise süperiletken materyal tip-I süperiletkenler grubundadır. Helmholtz enerjisi. Eğer doğru bir kuantum mekaniksel dalga fonksiyonu r r tanımlanırsa. Ginzburg-Landau Denklemleri (1. κ= λ ξ κ. r2 v 1 ih∇ − 2eA ψ = 0 2m r r r r r e J = ∇ x H = ψ ih∇ − 2eA ψ + c. bir r noktasında vektör potansiyelini ve H da aynı noktadaki r r r mikroskobik alanı gösterir.

29 1. Bilgeç 2004. Bu etki Tc ile fonon frekansı arasındaki ilişkiyi gösterme açısından oldukça önemlidir. Cooper ve Scrieffer. Poole. Fröhlich ve J.4. 2000). Waldram 1996. Kritik sıcaklığın izotop kütlesine bağlılığını. Tinkham 1996). BCS teorisinden önce 1950 yılında. Kritik sıcaklıkta ortaya çıkan ikinci mertebe faz geçişini 2. Prochnow 1989. Wesche 1998). bağlı durumdaki elektronların zayıf bir çekicilikle bağlanabileceği fikrine dayanmaktadır (Popić 1998. Poole 2000. Popić 1998. Bu teori BCS teorisi olarak isimlendirilmiştir (Ashcroft ve Mermin 1976. Fossheim ve Sudbo 2004. Bardeen teorik olarak elektronların fonon aracılığı ile etkileşebileceğini bulmuşlardır. Bu işlemde iki elektron bir fononu takas etmektedirler. kritik sıcaklığın ortalama atomik kütle ile değiştiği gözlendi (Bilgeç 2004. Meissner etkisini ( B = 0 ) r 4. T = 0 K civarında e (−T0 / T ) olarak değişen ve enerji aralığının bir kanıtı olan elektronik spesifik ısıyı r 3. Teori. Bu etki izotop etkisi olarak bilinir.17’de gösterilmektedir. Birbirinden bağımsız olarak H. Müller ve Ustinov 1997. Elektron fonon etkileşimi şematik olarak Şekil 1. Fonon sadece çok kısa bir süre var olmaktadır ve yalnızca fononu soğurmaya hazır ikinci bir elektronun varlığı ile yayılabilir. Sınırsız iletkenlik etkilerini ( E = 0 ) 5. 1. kurşun ve civa süperiletkenlerinin farklı izotopları çalışıldığında.3 Bardeen-Cooper-Schrieffer (BCS) Teorisi 1957’de Bardeen. Bu etkileşim şu şekilde açıklanabilir. Turton 2000. Soltan 2005. 1⎞ ⎛ Tc ∝ M −α ⎜ ∝~ ⎟ 2⎠ ⎝ Bardeen. baz alarak bir teori geliştirmişlerdir (Bilgeç 2004). Cooper ve Schrieffer süperiletkenliğin pek çok özelliğini nicel olarak açıklayabilen ve en geniş ölçüde kabul gören mikroskobik bir teori öngördüler. Tinkham 1996. .

18’da gösterilmektedir. Momentumun korunumundan. q p . Burada r r p1 = p1' + q p r' r r p2 = p2 + q p (1.17’de p1 . r r r r' p1 + p 2 = p1' + p 2 denklemi yazılabilir. p 2 ve p1' . Burada h .41) dir. Kısa etkileşim süreleri büyük enerji belirsizlikleri ile bağlıdır. Ayrıca enerji de korunur. İlk elektron tarafından üretilen pozitif yüklerin konsantrasyonu ikinci elektronun potansiyel enerjisinin azalmasına yol açar. . Planck sabiti ve νp fonon frekansıdır.30 Şekil 1. elektronlar zıt momentumlara ve spinlere sahiptir. Bu zıt spin ve momentuma sahip elektron çiftine Cooper Çifti denir. Bununla birlikte fononun var olduğu çok kısa süre içinde sistemin enerjisi ilk durumdan farklı olabilir. Bu çekici etkileşmeden dolayı.39) (1.40) (1. p 2 iki elektronun sanal fononu takas etmeden önceki r ve takas ettikten sonraki momentumlarını göstermektedir. Bu zaman ve enerji arasındaki belirsizlik prensibinin ( ΔEΔt ≥ h ) bir sonucudur. fononun momentumunu göstermektedir.17 İki elektronun bir fonon takas etmesi yoluyla etkileşimi r r' r r Şekil 1. Bu elektron çifti şematik olarak Şekil 1. Eğer ilk ve orta durumlar arasındaki enerji farklılığı hν p ’den daha küçük ise elektron-fonon etkileşmesi çekicidir. Bu diğer elektron tarafından örgünün polarizasyonu olarak algılanabilir.

Daha genel olarak Cooper çiftlerini oluşturan neden. . Bu da o bölgedeki pozitif yük yoğunluğunun az miktarda artması sonucunu doğurur. Şekil 1. pozitif iyon aracılığı ile iki elektron arasında çekici bir kuvvetin ortaya çıkmasıdır. Bu. Bu.18 Cooper çiftinin şematik gösterimi (Okumuş 2004). Burada net etki.31 Şekil 1. Pozitif iyon denge konumuna dönme şansını elde etmeden. Eğer iki elektronu birlikte tutabilmek için gereken enerji onları ayırmaya çalışan örgünün termal titreşiminden daha fazla ise çifti meydana getiren elektronlar bağlı kalacaktır (Okumuş 2004).19’da elektronun pozitif örgü iyonları arasındaki hareketinden bir an gösterilmektedir. Elektronların benzer yüke sahip olmalarından dolayı birbirlerini itmeleri gerektiğinden bu anlayış ilk bakışta ters gelebilir. o civardaki iyonların elektrona doğru hareketine neden olur. Burada kristal örgü. enerji olarak iki elektronun bir çift formunda olmasını gerekli kılar. Ancak bir örgü noktası civarından geçen elektronun anlık olarak neden olduğu örgü bozuklukları. Çekici etkileşme oluştuğunda iki elektron Fermi yüzeyi yakınından Fermi yüzeyinin hemen üst kısmına saçılırlar. çekici kuvvetin oluşması için aracı görevini yapmaktadır (Doğan 2000). iki elektron arasındaki çekici bir elektron-örgü-elektron etkileşmesidir. iki elektron arasında net bir çekici etkileşme elde edilmesine neden olabilmektedir. o civardan geçen başka bir elektron (Cooper çiftinin ikinci elektronu) bozulmaya uğramış pozitif yüklü bölgeye doğru çekilir.

bozulmasından doğan çekici Elektron-fonon etkileşimi 1 µm üzerindeki mesafenin üzerinde etkindir. Bu bir Cooper çiftinin uzaysal genişlemesi ξCo olarak düşünülebilir.32 Şekil 1. Okumuş 2004). Elektrik alandan ileri gelen enerji Cooper çiftinin bağlanma enerjisini aşar aşmaz direnç oluşur. Bundan dolayı enerji durumlarının işgali Bose-Einstein Dağılımı ile tanımlanır.19 İki elektron arasındaki örgü etkileşmenin şematik gösterimi. Çünkü uygulanan bir elektrik alanda aynı momentuma sahip bütün Cooper çiftleri aynı kuantum durumunu işgal ederler. Elektron-fonon etkileşimi. Tipik olarak ξCo3 hacminde 107 Cooper çifti bulunur. Bu yüzden. sadece Cooper çiftini bozan saçılma süreçleri bir momentum değişimiyle sonuçlanır. İşgal edilen bir durumun olasılığı aynı kuantum durumuna yerleşen parçacıkların sayısıyla artar. Cooper çifti yeni bir parçacık gibi düşünülmelidir. Bu davranış Pauli Dışarlama İlkesi’ne zıt bir davranış gibi düşünülebilir. Şekil 1. Cooper çiftinde r r p1 = − p 2 r r s1 = s 2 Bir süperiletkende akımın akmadığı durumda bir Cooper çifti sisteminin momentumu ve spini sıfırdır. tek elektronlar için durumların yoğunluğunda birkaç meV’lik bir enerji boşluğuna neden olur.20 süperiletken durumda Fermi enerjisi yakınlarında tek elektronlar için durumların yoğunluğunu göstermektedir. Bu kritik akım yoğunluğunun varlığına karşılık gelir. Çünkü spini sıfır olduğu için hem Pauli Dışarlama İlkesi’ne uymaz hemde Cooper çifti bir bozon olarak ifade edilir (Wesche 1998. Enerji aralığı .

42) şeklinde ifade eder. Şekil 1. enerji durumlarının varlığı kıyılara kaymıştır.33 içinde normal durumda. BCS. 2Δ(0) = 3. Bu yüzden durumların yoğunluğu enerji aralığının kıyılarında güçlü bir şekilde artmıştır. Burada E − E F ≥ Δ ve Δ. Bundan dolayı verilen enerji 2Δ’dan daha büyük olduğu zaman Cooper çifti iki tek elektrona ayrılır ve bu da direnci doğurur (Okumuş 2004).20 Süperiletken bir durumda EF Fermi enerjisi çevresinde tek elektronlar için durumların yoğunluğu ve enerji aralığı (Wesche 1998). ihmal edilebilir. enerji aralığının yarısıdır. Çünkü EF >> 2Δ.52k B Tc . Çekici potansiyel düzeninde çiftlenmiş elektronlar Fermi enerjisinin Δ kadar altında ve çiftlenmemiş elektronlar Δ kadar üstünde yer alır. bir süperiletkende tek elektron için Fermi enerjisi dolaylarında durumların yoğunluğunu D s ( E − E F ) = Dn (E F ) E − EF (E − E F )2 − Δ2 (1. BCS teorisi enerji aralığı için aşağıdaki basit ifadeyi öngörür. Bu nedenle bir Cooper çiftini bozacak enerji 2Δ kadardır. Fermi enerjisinde görülen aralık ve çiftler yalnızca aralığın üstüne elektronların yükselmesi sonucu kırılır. Normal durumda durumların yoğunluğunun değişimi Dn (E ) .

Ancak altın ve platin kadar iyi bir iletken olmayan kurşun gibi malzemeler süperiletken olabilmektedir. BCS teorisi tarafından verilen enerji aralığının sıcaklığa bağımlılığını göstermektedir.43) denklemi ile ifade edilir (Wesche 1998).6Tc’nin altındaki sıcaklıklarda enerji aralığının genişliği sıcaklığa çok zayıf bir şekilde bağlıdır. 0. Çünkü elektron-fonon-elektron etkileşimi güçlüdür ve Cooper çiftlerinin oluşması mümkün olmaktadır. yüksek sıcaklık süperiletkenlerini d-dalga süperiletkenlik durumu olarak ifade eder . Kritik sıcaklığın yakınında enerji aralığının yarı değeri yaklaşık olarak Δ(T ) = 3. Altın ve platin gibi iyi iletkenlerde elektron-fonon etkileşimi zayıftır ve elektron-elektron etkileşimi çekici değildir. BCS teorisi düşük sıcaklık süperiletkenlerini s-dalga süperiletkenlik durumu.2k B Tc (1 − T / Tc ) 1/ 2 (1.21.21 BCS teorisi tarafından verilen enerji aralığının sıcaklığa bağımlılığı.34 Şekil 1. Şekil 1. Bundan dolayı elektronlar Cooper çiftleri olarak düzenlenmezler ve bunun sonucu olarak süperiletkenlik oluşmaz. Bu teori neden en iyi iletkenlerin süperiletken olamadığı sorusunu açıklar.

4’te tanımlanmıştır. Süperiletkenlerin Termodinamik Özellikleri Bir metalin ısısal özellikleri de elektromagnetik özellikleri gibi.5. Süperiletkenin serbest enerjisi Süperiletken halin daima daha düşük enerjili olması ve geçiş sıcaklığında normal hal ve süperiletken hal enerjilerinin eşitliği nedeniyle serbest enerji. termodinamik yasaları aynı zamanda normal hal. magnetik alanın varlığında normal hal-süperiletken hal geçişinin tersinir bir işlem olduğunu gösterir. . yani normal hale geri döner. Magnetik alan ile sıcaklık arasındaki ilişki denklem 1. 1. başlangıç noktası alınır. Bu durumda Q ısısı alındığında madde süperiletken hale geçiyorsa aynı ısı verildiğinde de madde başlangıçtaki özelliklerine. Teori. süperiletken faza geçiş süresince sıcaklık azalırken keskin bir geçiş sergiler.süperiletken hal faz geçişine de uygulanır. 1. Bu nedenle.5. yüksek sıcaklık süperiletkenlerinin tüm özelliklerini tanımlamada yetersiz kalmasına rağmen pek çok özelliği başarılı bir şekilde açıklamıştır.1.35 (Okumuş 2004). Bu durumda değişken olarak magnetik alan şiddeti ve sıcaklık kullanılır (Bilgeç 2004). Meissner etkisi.

H ) = g s (T .22 Süperiletkende dış magnetik alana zıt yönlü bir magnetizasyon oluşur. Bundan dolayı. normal hal serbest enerjisi sabit kalır.45) (1. serbest enerjinin bir artış gösterdiği görülebilir. Süperiletken fazdaki bir silindir için ise.44’ten.44) Süperiletkene uygulanan magnetik alan.0) ve gn(T.0 ) + μ 0 ∫ M dH H 0 (1. H ) = g s (T . süperiletkenlik hal ve normal halinin birim hacim başına Gibbs Serbest Enerjisi gs(T.46) g s (T . ekseni boyunca yönelmiş bir dış magnetik alan H. maddenin magnetik alana göre negatif r r yönlü bir magnetizasyon üretir.0) olduğu kabul edilir. Normal haldeki malzeme için dış magnetik alan ihmal edilebilir bir magnetizasyon oluşturur. H ) = − μ 0 ∫ MdH 0 (1. H r r Δg (T . g s (T . Bir dH magnetik alan değişimiyle.36 Şekil 1. R yarıçaplı silindirik bir süperiletken için.0) + μ 0 H2 2 . Yani M = − H olur ve denklem 1. materyal içinde M magnetizasyonu oluşturur. dış magnetik alan süperiletken üzerinde bir iş yapar ve bu iş serbest enerjisi olarak depolanır. T sıcaklığında ve dış magnetik alanın olmaması durumunda.

0)]⎬ ⎭ ⎩ μ0 gösterimidir (Bilgeç 2004).37 Böylece bir süperiletkene bir magnetik alan uygulandığında. süperiletkenliği bozan kritik (1.0) − g s (T .47) olmalıdır. süperiletken halin serbest enerjisi. μ 0 kadar artar.23 Normal metal ve süperiletkenin serbest enerjisinin magnetik alanla değişimi.48) ile verilir. Bu durumda da metal artık süperiletken olarak kalamaz ve normal hale döner. H2 2 Şekil 1. Bu sonuçlardan.23’ten de görüldüğü gibi alan şiddeti yeterince artırılırsa. 1/ 2 (1. normal halininkinden fazla olacaktır. H c2 g n (T .0) − g s (T . Bu ifade. Şekil 1. serbest enerjiler cinsinden. Yani. serbest enerjisi.0 ) < μ 0 2 magnetik alan şiddeti belirlenir ve. kritik akım yoğunluğu cinsinden verilen kritik alanın farklı . ⎫ ⎧2 H c (T ) = ⎨ [g n (T .

Böylece T < Tc’de magnetik alandan dolayı ortaya çıkan faz geçişleri birinci mertebe faz geçişleridir (Bilgeç 2004). • T < Tc’de süperiletken fazdan normal faza geçiş. kritik magnetik alan cinsinden belirlenir. Denklem 1. Bundan dolayı denklem 1.50’de eşitliğinin sağ tarafı daima pozitif olmalıdır. .38 1. 1. • T = Tc’de Ss = Sn olduğuna göre. cisim tarafından başka cisimler üzerine yapılan işi temsil etmektedir.5. S n − S s = −μ 0 H c dH c dT (1. Çünkü bilindiği gibi Ss < Sn’dir ve böyle bir geçiş ancak ısı absorbsiyonu ile olabilir. ikinci mertebe faz geçişidir. entropiyi.5.49) kullanılarak. serbest enerji yoğunluğunu ve R.49’da S. r • H . Bunlar. süperiletken faz normal fazdan daha düzenlidir.50’den bazı önemli fiziksel sonuçlar çıkarılabilir. kritik sıcaklıktaki faz geçişi için bir ısıdan (ΔQ = TΔS) söz edilmez ve bundan ötürü bu geçiş. Süperiletkenin ısı sığası (Cs) Sıfır magnetik alandaki faz geçişi sırasında aşağıda açıklanan iki sıra dışı davranış gözlenir. yeterince güçlü bir magnetik alan uygulandığında oluşur. normal hal entropisinden daha küçük yani. F.50) Denklem 1. Entropi (S) Birim hacim başına entropi ⎛ ∂F ⎞ S = −⎜ ⎟ ⎝ ∂T ⎠ R (1.2. O halde. iki faz arasındaki entropi farkı.3. süperiletken halin entropisi. sıcaklık ile ters orantılı olduğu için dHc/dT daima negatiftir.

Burada Δ(Τ) enerji aralığıdır. süperiletken hal elektronik spesifik ısısında bir sıçrama gözlenir.52) (1.50’deki eşitliği kullanılarak iki faz arasındaki ısı sığası farkı. Yapılan deneylerde de bu enerji aralığı onaylanmıştır. . bazı aydınlatıcı eşitliklere ulaşabiliriz. ⎡⎛ ∂H c ⎞ 2 ∂2Hc ⎤ C s − C n = μ 0T ⎢⎜ ⎟ + Hc ⎥ ∂T 2 ⎥ ⎢⎝ ∂T ⎠ ⎣ ⎦ olur. En düşük uyarılmış hali. T < Tc’de. Kritik sıcaklıkta T = Tc ve Hc = 0 olduğuna göre. ⎛ ∂H c ⎞ C s − C n = μ 0T ⎜ ⎟ ⎝ ∂T ⎠ Tc 2 (1. taban halinden ayıran bir Δ(Τ) enerjisinin süperiletken elektron düzeyleri arasında var olabileceğini ifade eder.51) (1. Cs(Tc)≅3Cn(Tc) olacak şekilde. Bu formül Rutgers Formülü olarak bilinir ve T = Tc’de.53) bulunur. Entropiye bağlı olarak spesifik ısıyı ele alırsak. Bu durumda süperiletken haldeki elektronik ısı sığası -1/T ile orantılı bir argüman ile exponansiyel bir bağımlılığa sahiptir C s ∝ e [Δ (T ) / k BT ] . ⎛ ∂S ⎞ C = T⎜ ⎟ ⎝ ∂T ⎠ ve denklem 1.39 • • Tc’de. sıcaklığın bir fonksiyonu olarak spesifik ısıda süreksiz bir sıçramanın varlığını gösterir. hızlı bir düşüş gösterir ve termodinamiğin üçüncü yasası gereğince de T = 0’da sıfır olur. Cs lineer olmayan(exponansiyel).

yüksek sıcaklık süperiletkenlik (HTS) dönemini başlattı. 1. Wesche 1998. Müller ve Bednorz geliştirdiği yapıdaki Lantanyum yerine İtriyum katarak 93 K’lik kritik sıcaklığa ulaşmayı başardılar (Sheahen 1994. bir malzemede (YBa2Cu3O7) oldukça yaygın bir soğutucu olan sıvı azottan (77 K) daha yüksek sıcaklıklarda süperiletkenlik elde edildi ve helyumla çalışan soğutucular yerine daha ucuz olan azotla çalışan soğutucuları kullanarak süperiletkenliği çalışmak mümkün hale geldi.24 Normal ve süperiletken hal ısı sığası. Böylece ilk kez. o zamana kadar bilinen en yüksek sıcaklık olan 30 K’de kırılgan bir süperiletken seramik oluşturdular. Bednorz ve Müller’in La2-xBaxCuO yüksek sıcaklık oksit süperiletkenini keşfinden sonra bir takım oksit aileleri sentezlenmiştir.3’te gösterilmiştir. Bir grup araştırmacı. IBM Araştırma Laboratuvarındaki araştırmacılardan Alex Müller ve Georg Bednorz. süperiletkenlik dünyasında bir dönüm noktası olmuştur. Fosseim ve Sudbo 2004.40 Şekil 1. Bu oksit bileşikler ve kritik sıcaklıkları Tablo 1. . Vanderah 1992.6 Yüksek Sıcaklık Süperiletkenleri 1986 yılı. La-Ba-Cu-O bileşiği. Cava 2000). Müller ve Bednorz’un sentezlediği.

5 K ve 30 GPa basınç altında 164 K’dir.40 30 .3 Yüksek sıcaklık süperiletkenleri ve kritik sıcaklıkları (Dzhafarov 1996).85Sr0.6. Burada a ile b örgü sabitleri. Bu malzeme ilk yüksek Tc’li malzemelerden birisi olup. 40 K ile MgB2 ve alan indüklemeli Tc = 117 K’lik C60 . KNiF4 yapısı olarak bilinen ikinci sınıf ise. oksijen düzleminde ölçülmektedir ve c .89 K Tc’li CaCuO2 gibi yeni yüksek sıcaklık süperiletken bileşikler elde edilmeye devam etmektedir. Bileşik La2-xSrxCuO4 La2-xBaxCuO4 YBa2Cu3O7 YBa2Cu4O8 Y2Ba4Cu7O15 Bi2Sr2CuO6 Bi2Sr2CaCu2O8 Bi2Sr2Ca2Cu3O10 Kritik Sıcaklık (K) 30 .1 Yüksek sıcaklık süperiletkenlerinin yapısal özellikleri Yeni yüksek Tc’li malzemelerinin birçoğu bakır oksit bileşikleridir.2Ba2Ca2-Cu3O8.8Tl0. geçiş sıcaklığı 10 K’dir. tetragonal yapıya sahip (a = b ≠ c) tek tabakalı perovskitlerdir. 1.41 Tablo 1. Şu ana kadar ayrıntılı olarak incelenen değişik süperiletken bileşikler. 1993 yılından sonra en yüksek kritik sıcaklık 1995 yılında. Buna bir örnek Tc’si yaklaşık olarak 38 K olan La1.15CuO4’tür. 138 K ile (normal basınçta) Hg0. İlk sınıf BaPb1-xBixO3 kübik perovskitlerdir (a = b = c).33 bileşiği (seramiği) kullanılarak elde edildi. perovskit olarak adlandırılan kristal yapı cinsinden sınıflandırılabilirler. O zamandan beri daha yüksek bir geçiş sıcaklığına ulaşılamadı ama Tc = 127 K ile Ba2Ca3-yCu3+yOx.40 94 80 90 – 92 12 90 110 Bileşik Tl2Ba2CuO6 Tl2Ba2CaCuO6 Tl2Ba2Ca2Cu3O10 HgBa2CuOy HgBa2CaCu2Oy HgBa2Ca2Cu3Oy HgBa2Ca3Cu4Oy HgBa2Ca4Cu5Oy Kritik Sıcaklık (K) 90 110 125 94 127 134 126 112 1993 yılına kadar yüksek sıcaklık süperiletkenlerinde ulaşılan rekor kritik sıcaklık HgBa2Ca2Cu3O8+x için. düşük basınçta 133.

[Y-Ba-Cu-O]. CuO2 düzlemine dik doğrultuda yaklaşık 3 A o . bu düzlemlere dik doğrultuda ise çok düşük olduğu sonucuna varabiliriz. Yüksek sıcaklık süperiletkenlerin 1021/cc’lik taşıyıcı yoğunluğu. Bu bileşikler ortorombik yapıya sahip olup Cu-O zincirleri içermezler. Her bir YBCO birim hücresi. HgBa2Can-1Cu2Oy ailesinin yapısı. Şu ana kadar. Bi-Sr-Ca-CuO ve Tl-Ba-Ca-CuO ailelerinin genel formülü Bi2Sr2Can-1CunOy ve Tl2Ba2Can-1CunOy’dir.2 ve 3 değerleri alabilmekte ve birim hücredeki CuO2 düzlemlerinin değerini göstermektedir. Üçüncü sınıf ise ortorombik yapıya sahip (a ≠ b ≠ c). Eşuyum uzunluğu ise düşük sıcaklık süperiletkenlerine göre daha küçüktür ve düzlem doğrultusuna göre farklılık gösterir.4 ve 5 bileşikleri için sırasıyla 94 K. bu düzlem boyunca 10 A o olarak değişime sahiptirler. elementel düşük sıcaklık süperiletkenlerinkinin yaklaşık iki katı kadardır. Bu malzemelerin kristal yapıları. n adet CuO2 ve (n-1) adet Ca tabakasının BaO/HgO/BaO kaya tuzu arasında sandviçlenmesi ile inşa edilir. Buradan maksimum süperakımlar bakır-oksijen düzlemlerinde yüksek. 134 K.2. Daima güçlü bir anizotropiye yani süperiletkenlik özelliklerinde yön duyarlılığına sahiptirler. Y-Ba-Cu-O. Tc. Burada n = 1. n = 1.3.42 de bu düzleme diktir. YBa2Cu3O7 gibi (Tc≈ 92 K) çok tabakalı perovskitlerdir. Bu Hg bileşikleri yüksek kritik sıcaklığa sahiptir. YBa2Cu3O7-δ (YBCO) bileşiği ilk sentezlenen ve halen en yaygın olarak incelenen malzemelerden biridir. [Bi-Sr-Ca-Cu-O] ve [Tl-Ba-Ca-Cu-O] oksit süperiletken sistemleri pratik uygulamalar için oldukça çekicidir. Tl-Ba-Ca-Cu-O ve Hg-Ba-Ca-Cu-O olmak üzere beş temel yüksek sıcaklık oksit süperiletekenleri keşfedilmiş ve çalışılmıştır. Yani. Etkin süperakımlar. CuO2 düzlemli ve eksik-oksijene sahip perovskit yapılar olarak tanımlanabilir. Çünkü sıvı azot sıcaklığında süperiletken olabilmektedirler (Murakami 1992). Josephson çiftlenimi ile birbirlerine bağlanmış CuO2 düzlemleri boyunca akar. İtriyum atomlarının bir düzlemi ile . 127 K. 126 K ve 112 K kritik sıcaklıklar kaydedilmiştir (Dzhafarov 1996). Üç temel tabakalanmış fazı vardır. bazen 1-2-3 malzemeleri olarak adlandırılmaktadırlar (Bilgeç 2004). CuO2 tabakasının (n sayısının) artması ile artar ve n > 3 için azalır. La-Ba-Cu-O. Bu sınıftaki bileşik metallerin bağıl oranlarından dolayı. Bi-Sr-Ca-Cu-O.

6. Her geçiş-metali atomik orbitalleri üst üste biner ve etkileşir bunun sonucunda elektronlar tarafından kısmen doldurulması mümkün olan enerji durumlarının izinli olduğu bant şekillenir.43 ayrılmış ve iki BaO tabakası arasında kalmış iki CuO2 düzlemi içerir. İletken oksitlerde bu nadir bir durumdur. piramitler ve kareler) bu enerji seviyeleri dejenere değildir.2 Oksit süperiletkenlerde süperiletkenlik mekanizması Diğer oksitlerden farklı olarak bakır oksit süperiletkenlerde kimyasal. Bu yüzden oksijen bakır kadar iletkenlikte önemli bir yere sahiptir. dört tane oksijen atomu bir düzlemde komşu olacak şekilde ve bir oksijen (piramit) veya iki oksijen (sekizyüzlü) atomu oluşan . Oksijen atomları arasında yönelen t2g orbitalleri çok düşük enerjidedirler ve bundan dolayı elektronlar tarafından (altı elektron) tamamen doldurulmuş durumdadırlar. olası iki simetriye (tetragonal ya da ortorombik) sahiptir. Cu-O tabakalarındaki oksijen dağılımına ve miktarına bağlı olacak şekilde. Bakır tabanlı süperiletkenlerde şekillenen Cu-O koordinasyon çok yüzlüsünde (polyhedra) (sekizyüzlü. Bununla birlikte bakır oksitlerde. süperiletken bileşikler için temel oluşturan Cu2+ iyonlarının elektronik konfigürasyonlarından elde edilir. yapısal ve elektronik hatta elektriksel iletkenlikleri bakımından bir takım farklılıklar vardır. d orbitalinde mümkün enerji durumlarının on tanesinden dokuzu doludur. Cu2+ için elektronik konfigürasyon 3d9’dur. Bu tip iletken oksitlere örnek olarak V6O13 gösterilebilir. geçiş metallerindeki d orbitallerinin etkileşiminden şekillenen enerji bantlarındaki elektronların hareketini temel alır. Geçmişte çalışılmış olan iletken oksitlerin büyük çoğunluğu. 1. elektronegatifliğin aynı tip bir yansıması farklı olarak oksitlerin çoğunda yasak bant aralığına sebep olur. Cu-O koordinasyon çok yüzlüsünün şekilleri. İkinci ve en ilginç etken. oksijen orbitalleri ve metal orbitalleri arasında enerjideki farklılık çok küçüktür ve en yüksek işgal edilmiş elektronik durumlar dolaylarında büyük bir rol oynayan oksijen orbitalleri elektronik enerji bantlarına sebep olur. Oksijenlerin enerji durumları çok küçük bir rol oynar ya da önemsizdir.

Hâlbuki onlar elektriksel yalıtkanlardır. Bakır oksitlerde durum bu değildir. büyük spinler arası etkileşimler (Fe3O4 için 5/2 spin) daha geleneksel fizik tarafından tanımlanabilir.25 (c)’de gösterilen durum ile sonuçlanır. Bu düşük spin değeri. dx2 – y2 orbitaline ikinci bir elektron ilavesinde. Bu umulmadık etkileşim yüksek sıcaklık süperiletkenliğinin mekanizmasının anlaşılmasının nedenlerinden biri olmuştur. O 2p durumlarının ve Cu 3d durumlarının benzer enerjisi Şekil 1. düzlem oksijen atomlarına doğru gösterilen dx2 – y2 orbitalinde (Şekil 1. Çünkü oksijen orbitallerinden tepki daha küçüktür. süperiletkenlik yapısal tiplerinde Cu2+ oksitlerin metalik iletken olmasını gerektiğini öngörmektedir (Elektronlarla kısmen doldurulmuş bantlar tarafından mümkün enerji durumları yaklaşmaktadır). Etkileşim söz konusudur. Bu en yüksek işgal edilmiş oksijen durumları ile ikiye ayrılmış Cu dx2 – y2 . Cu dx2 – y2’nin elektronlarla yarı doldurulması bandı türetir ve oksijenin bandı türeten yüksek enerjili kısmı hemen hemen bakırdaki en yüksek işgal edilmiş durumun enerjisi ile aynıdır. spinler arası klasik olmayan (kuantum mekaniksel) etkileşimleri hesaba dâhil eder. bu orbitaller ayrı enerji durumlarıdır ama atomların birbirine yakın olduğu katılarda orbitaller etkileşir ve keskin atomik enerji durumları enerji bantları halini alır. Katıların elektronik özellikleri için standart durum elektronların birbirleri ile etkileşmediğini yalnızca atomik örgüye esas teşkil ettiğini kabul eder. zaten orada bulunmakta olan elektronun itmesiyle orbital önemli miktarda ekstra enerji alır. Bu tip bir resim. Orbitallerin enerjileri. Erken fark edilen bu durum teorik fizikçiler için büyük fırsatlar sunmuştur. Bu sonuç.44 düzlemin tepesinde olacak şekildedir. Bu durum ferritlerde (iki değerlikli ve üç değerlikli katyonlar ihtiva eden seramik oksitler) spinlerin oldukça bilinen durumundan farklıdır. Tek çiftlenmemiş elektron 1/2 spine sahiptir. Örneğin. Sonuçta ikinci elektron için enerji durumları ilk elektron için olandan daha yüksektir ve ikisi arasında izinli olmayan enerji değerlerinin olduğu bir boşluk vardır.25 (b)) bir tane çiftlenmemiş elektronu olan dokuz-elektron konfigürasyonudur. Yalıtılmış atomlarda. iletken oksitlerdekinden daha karmaşıktır. Tam olarak bakır tabanlı süperiletkenler için olan yarı dolu bantlardaki elektronlar arası etkileşimler en büyük değerindedir. z bileşenleriyle daha düşük olur. katıda. Bu.

(c) Bakır oksit süperiletkenlerde enerji durumlarının şematik gösterimi. (b) Cu2+ için d elektron konfigürasyonu.45 bandının boş bölümü arasındaki yasak bant aralığı yalıtkan davranışa neden olan şeydir (Şekil 1.25 (d)) (Cava 2000). . (d) Bakır tabanlı süperiletkenlerde elektron etkileşiminden dolayı dx2 – y2 bandının ayrılması. Şekil 1.25 (a) Bakır oksit süperiletkenlerde bulunan Cu-O koordinasyon çok yüzlüsü.

CuO4 karesinde dört oksijenin her biri bir başka bakır ile paylaşılır. birbirleriyle köşeleri paylaşan CuOx koordinasyon çok yüzlüsünün (Şekil 1. (b) Bakır oksit süperiletkenlerdeki elektronik tabakaların şematik gösterimi.26 (a) Köşelerindeki oksijeni paylaşan CuO4 karelerinden meydana gelen CuO2 düzlemleri.46 Elektronlar ilave edildiğinde ya da Şekil 1.26 (a)) dokudan meydana gelen sonsuz CuO2 düzlemleridir.25 (a)) temel karesi olan ve dama tahtası benzeri (Şekil 1. .26 (b)). 180o (ya da 180o) Cu-O-Cu bağları ve baştanbaşa CuO2 stokiyometrisi ile sonuçlanır. bakır tabanlı süperiletkenlerdeki bakır-oksijen örgüsünün özel geometrisidir.26’da gösterilmiştir. Şekil 1. Bakır tabanlı süperiletken ailesi içinde süperiletkenlik geçiş sıcaklığını tanımlamada anahtar bu yük depo tabakalarıdır. Bu tabakalar yük depo tabakaları olarak bilinir (Şekil 1. Bu durum günümüzde de çözüme ulaşmamıştır. Bakır tabanlı süperiletkenlerin yapısına genel bir bakış Şekil 1. Bu. Bu tabakalar CuO2 düzlemlerinde mümkün elektronik durumlardaki elektronların sayısını kontrol etmeye ve üçüncü boyutta CuO2 düzlemlerini yalıtmaya ya da elektronik olarak bağlamaya yarar. Yapının kalbini oluşturan. Bu CuO2 tabakaları arasında diğer tabakalar vardır.25 (d)’de gösterilen ayrılmış elektronik temel durumda tam olarak olan şey.

Örneğin bileşikler Cu2+’dan farklı bakır valansları yapmak için (tipik olarak daha yüksek) katkılanırlar. Yarıiletken dilde.47 Bakır oksit süperiletken ailesi materyallerinde CuO2 düzlemlerindeki 1/2 spinli iyonlar (her bakırda dx2 – y2 orbitalinde çiftlenmemiş bir elektron) yüksek sıcaklıkta antiferromagnetik olarak düzenlenir ve daha önce tanımlandığı gibi materyal bir yalıtkandır. Antiferromagnetik düzenlenme bakır spinlerinin çok güçlü şekilde çiftlenmesine işaret eder. CuO2 düzleminde hesaba katılan bir elektron. Pek çok deneye dayanarak hazırlanan geniş kapsamlı elektronik faz diyagramı elektron konsantrasyonunun bir fonksiyonu olarak şekil 1. bileşik ailesi. Yüksek katkılama konsantrasyonlarında materyal normal metalik iletken olur.8+’dır) ya da elektron eksikliği durumunda (Hol katkılaması. Bu. ya elektronlarla ya da hollerle katkılanır ve antiferromagnetik düzenleme süperiletkenliği değiştirir. Bu üç duruma ait örnekler sırasıyla söyle verilebilir.2 elektron katkılaması aşımında (Cu’nun normalde indirgemesi Cu1. süperiletken değildir. Bu bakır başına 0.27’de gösterilmiştir (Cava 2000). bakır başına bir elektrondan değiştirildiğinde süperiletkenliğe neden olunur. La2-xSrxCuO4 katı çözeltisinde La için Sr’un kısmi yerdeğiştirmesi ve Tl2Ba2CaCu3O8 stokiyometrik bileşiğinde bakır valanslarının doğal olarak meydana gelmesi süperiletkenliğin sebepleridir.2+’dır) olur. . Cu’nun nolmalde oksidasyonu Cu2. ya oksijen ilavesiyle ya bir atomun daha düşük veya daha yüksek valansa sahip bir başka atomla kısmi yer değiştirmesiyle ya da bileşiklerdeki atomların valanslarından dolayı doğal olarak meydana gelmesiyle yük depo tabakalarının manipülasyonu sağlar. YBCO-123 bileşiğinde YBa2Cu3O6’dan YBa2Cu3O7’ye kadar oksijenin araya ilave edilmesi.

3 YBa2Cu3O7-δ (YBCO)’nun yapısı ve genel özellikleri Y-Ba-Cu-O sisteminin kristal yapısı. ortorombiklik artmaktadır. Oksijen miktarı arttıkça kritik sıcaklık değeri yükselmekte.48 Şekil 1. Bakır ve Oksijenin CuO zincirini ve CuO2 düzlemlerini içerir.6. Bununla birlikte bu malzeme oksijensiz ortamda ısıl işleme maruz kalırsa. Bu sistem ısıl işlem ortamında bulunan gazların cinsine ve oksijen basıncına bağlı olarak 600 oC’den 750 oC’ye kadar ortorombik-tetragonal faz geçişi gösterir. YBCO sisteminde normal ve süperiletken durumlar oksijen konsantrasyonu ve ortorombik fazdaki oksijen düzenlenmesine çok bağlıdır. 1.27 Bakır oksit süperiletkenler için genel elektronik faz diyagramı. Kristal örgü a = 0.382. YBa2Cu3O7 yapısında bir. birim hücre hacmi küçülmekte.168 nm örgü parametrelerine sahip ve Pmmm/4 kristal simetrili ortorombik yapıdadır. YBa2Cu4O8 yapısında iki ve Y2Ba4Cu7O15 yapısında da c ekseni boyunca ardışık olarak bir ve iki adet CuO zincirleri bulunur (Dzhafarov 1996 ve Çelik 2006). Y-Ba-Cu-O sisteminde bütün yapılarda iki adet CuO2 düzlemleri mevcut olup. oksijen atomlarından birini kaybederek benzer bir yapıda (tetragonal yapıda) fakat çok farklı karakterde olan YBa2Cu3O6 yarıiletkenine dönüşür (Bilgeç 2004).389 ve c = 1. b = 0. Yine oksijen .

Yine de. süperiletiminde baskın rol oynayan CuO2 düzlemlerinin oluşturduğu tabakalanmış yapısı vardır. Düşük oksijen konsantrasyonu için (δ ≤ 1). YBCO’nun özel durumunda. her birim hücre Şekil 1. Bu durumda tetragonal yapı oluşumuna öncülük eder. azalmakta.28’de gösterilmektedir. . δ’nın değeri sıfıra yakınsa. azalmaktadır (Çelik 2006).49 miktarının artışıyla birim hücre parametrelerinden a. c. YBa2Cu3O7 yüksek sıcaklık süperiletkeninin kristal yapısı ve düzlemleri Şekil 1.28’da görüldüğü gibi iki adet BaO tabakasıyla araya alınmış ve Y atomuyla ayrılmış iki adet CuO2 düzlem içerir (Çelik 2006). birim hücredeki alt ve üst CuO düzlemlerindeki Cu atomlar arasına oksijen atomları rastgele dağılırlar. Diğer bileşenler CuO2 düzlemlerinde yük yoğunluğunu düzenleyen yük deposu olarak davranırken taşıyıcılar yalnızca bu düzlemler boyunca hareket ederler. Bu yapıların oluşumu hücre kenarlarındaki son Cu-O tabakalarındaki oksijen dağılımı miktarına bağlıdır. Tüm yüksek sıcaklık süperiletkenlerinin. Bu yapılar tetragonal (a = b ≠ c) ve ortorombik (a ≠ b ≠ c)’dir. oksijen atomları bu tabakalardaki Cu atomlarının b eksen yönünde aralarına düzenli bir şekilde yerleşerek ortorombik yapıyı oluştururlar ve CuO zinciri olarak isimlendirilirler (Çelik 2006). b. artmakta ve belli bir değerden sonra azalmakta. Bileşik iki mümkün yapıda bulunabilir.

) YBCO örnekleri elde etme işlemlerinin çoğu oksijence fakir bir ortamda yapılır ve bu yapı tetragonaldir. Bu durumda. ortorombik süperiletken fazı elde etmek için örneklere oksijen verilmelidir. (Kare piramitlerin tabanları CuO2 düzlemlerini. . birim hücrenin köşelerinde sırasıyla Cu-O-Cu şeklindeki dizilim CuO zincirini göstermektedir. Optimum oksijen içeriğine sahip materyali elde etmek için örneğin ölçütlerine bağlı süre boyunca yaklaşık 400 oC – 550 oC sıcaklıkta oksijen akışında ısıtılması gerekir (Çelik 2006). (b) birim hücrede CuO zinciri ve CuO2 düzleminin yapısı. (c) YBa2Cu3O7 bileşiğine ait düzlemler.50 Şekil 1.28 (a) YBa2Cu3O7’nin birim hücresi ve atomların dağılımı.

4 Farklı YBCO fazlarının kritik sıcaklık değerleri (Bilgeç 2004). girdap denilen akı tüpleri içine hapsedilmiştir (Bilgeç 2004). Buda yüksek Tc seramik bulk süperiletkenlerde akım yoğunluğunun nispeten daha küçük olmasının açıklaması kabul edilir (Bilgeç 2004). . diğer seramik süperiletkenlerle kıyaslandığında sayısız avantajlara sahiptir. magnetik alan süperakımlarla çevrelenmiş. Normal bölge ile YBCO arasındaki ara yüzey enerjisi negatiftir ve bundan dolayı eşuyum uzunluğu (ξ) girginlik derecesinden (λ) daha küçüktür.tip süperiletken sınıfına girer. • Tek-fazlı YBCO hazırlamak nispeten daha kolaydır.51 Tablo 1. YBCO. • HTS malzemelere oranla daha düşük anizotropiye sahiptirler. YBCO örneklerinin nemli havadan ve sudan korunması son derece önemlidir. • Toksik elementler ya da kararsız bileşikler içermez. Çünkü YBCO yük depo eden tabakalara sahip olmayıp her tabakası metalik olan bir yapıya sahiptir.75 ~ 60 YBa2Cu3O6. Bileşik Tc (K) YBa2Cu3O7 ~ 95 YBa2Cu3O6. Bunun nedeni suyun YBCO ile reaksiyona girerek Y2BaCuO5 süperiletken olmayan faza dönüşmesidir (Çelik 2006). YBCO’da II.5 ~ 25 YBa2Cu3O6 Yarıiletken Diğer taraftan. Yani bu yapıda da magnetik alanın dışlanması için bir enerji kullanımının gerekliliği yerine. Bu nedenle YBCO daha az anizotropiktir. tanecik sınırlarının zayıf bağlantılar gibi davranabilmeleri için boyutlarının yeterli büyüklükte olması gerekir. Buna göre. • 77 K’den büyük kritik sıcaklığa sahip bilinen kararlı dört elementli tek bileşiktir. Diğer yüksek Tc süperiletkenleri gibi.

107 – 25. YBa2Cu4O8 yapısında olmak üzere sabit oksijen miktarı içerir (Bilgeç 2004). Parametreler ξ(0) (nm) λ(0) (nm) Hc(0) (104 Oe) Jc(0) (A/cm2) Hc1(0) (Oe) Hc2(0) (104 Oe) ab-düzlemi 1.10 – 12.5 YBa2Cu3O7-δ’nin bazı parametreleri.3 – 0. Yani oldukça yüksek oksijen basıncına ya da normal basınçta hava ortamındaki ek alkali metal bileşiklerine ihtiyaç vardır. Tablo 1.107 20 – 230 80 – 90 230 – 624 70 – 122 Ayrıca bu sistemin geçiş sıcaklığı 80K olan YBCO-124 ve 50 K olan YBCO-247 fazları da vardır.3 100 – 140 8 8 c-ekseni 0. λ nüfuz derinliği. Jc kritik akım yoğunluğu. Bu iki faz normal koşullarda oluşturulamazlar. Y-124. Hc1 ve Hc2 alt ve üst kritik magnetik alan değerleri (Poole 2000) verilmiştir.7 500 – 800 1–3 3.10 5.52 • Daha güçlü magnetik alanlarda daha yüksek akım yoğunlukları taşıyabilirler.5 – 4. Tablo 1. YBCO 77 K’de 10000 A/mm2’den daha yüksek değerde akım yoğunluğuna sahiptir. ξ eşuyum uzunluğu. .5’te YBa2Cu3O7-δ’nin ab-düzlemi yönünde ve c-ekseni yönünde sıfır mutlak sıcaklıkta süperiletkenlik ana parametreleri. Hc kritik magnetik alan.

53 Şekil 1. Her bağlayıcı çizgi bu sıcaklıkta dengede olan iki (veya daha fazla) fazı bağlar (Sheahen 1994). 1. Yani.7 Kimyasal Yerdeğiştirme ve Katkılama Etkileri Her süperiletkenin karakteristik anahtarı Fermi seviyesindeki enerji aralığı değeridir. Saçılmamanın anlamı elektronlar dirençsiz olarak yayılacaklardır.29 YBCO’nun 900 oC’deki üçgensel faz diyagramı. Bu durum süperiletkenliği ifade eder. elektronların Cooper çiftleri. örgü noktalarından saçılmaya uğramayacak ve kırılmayacaktır. Bu parametre süperiletkenin başka atomlar tarafından katkılanmasından güçlü bir şekilde . Kritik sıcaklık Tc. Fermi seviyesindeki bulunan elektronik durumların yoğunluğuna güçlü bir şekilde bağlıdır.

1 İletkenlik tabakası olarak CuO2 düzlemleri Yüksek sıcaklık süperiletkenlerinde süperakım iki CuO2 düzlemi tarafından sandviçlenmiş bir şekil içinde akar.1. Enerji uzayında bir Fermi yüzeyi de söz konusudur. Bu iki düzlem İtriyum gibi tek bir atom tarafından ayrılır.54 etkilenir. 1. CuO2 düzlemleri bozulurlarsa . Yerdeğiştirme ya kimyasal dengede ya da kinetiğin dar bir yolu ile yapılabilmektedir. Benzer gelişmeleri yüksek sıcaklık süperiletkenlerinde de sağlayabilmek için pek çok araştırma yapılmıştır. Ayrıca Fermi seviyesi tek başına değildir. Bu yüksek sıcaklık süperiletkenlerinde bulunan anizotropi ile basit bir küresel bir şekilden karmaşık bir şekle dönüşür. Süperiletkenlerin mekanik. Katkılamalar uzun yıllar yarıiletkenlere uygulanmış ve pek çok özelliği geliştirilmiştir. İdeal olarak bu tabakalardaki Oksijen atomları bozulmadan kalan en iyi atomlardır. Sonuç olarak yüksek sıcaklık süperiletkenlerinde her özel kimyasal yerdeğiştirne önemli deneyim ve tahmin gücü gerektirir (Sheahen 1994). Bu tabakalar iletkenlik tabakası olarak ifade edilir. normal örgü uzunluklarının değişmesini. kristal eksen yönlerinin değişmesini ve benzerlerini içeren pek çok farklı kusur tipi vardır. Yüksek sıcaklık süperiletkenlerinde. 1. Çünkü Fermi seviyesinde elektronik özellikleri değiştirmek oldukça zordur.7.7. Katkılanma ile ortaya çıkan ekstra elektronlar (ya da hol olarak isimlendirilen elektron eksiklikleri) süperiletkenlik mekanizmasına katılırlar. kristal yapı içinde belirli yerlerdeki oksijendeki düzensizliklerin özel bir önemi vardır. boşlukları ve çatlakları.1 Yapısal kusurlar Her kristalde. magnetik veya akım taşıma özelliklerini artırmak için yerdeğiştirme etkileri çok miktarda çalışılmış ancak çok bileşenli fazların karmaşıklığı bazı teşebbüs edilmiş bileşikleri hiç oluşmadan engellemiştir.

YBCO’da CuO2 düzlemleri düz bir geometriden buruşuk bir düzleme bozulmuştur. 1. .7. YBa2Cu3O7-δ bileşiğinde δ alt indisi bütün bir kristal örgüye uyan 7 rakamındaki Oksijen eksikliğini sembolize eder. Normalde bir Oksijen atomu bir başka atomdan iki elektron alır. Yüksek sıcaklık süperiletkenleri için Oksijen elektronik rolü sıcaklığa güçlü bir şekilde bağlıdır. tabaka yapısındaki ince ayrıntılara bağlıdır yani örgü kusurları tarafından ya da katkılama atomları tarafından oluşturulan bozulmalara bağlıdır (Sheahen 1994). Bu bir bileşen olarak Oksijeni ortadan kaldırır ve bütün faz diyagramlarında bir boyutta azalır. Bu. Bi ve Tl tabanlı süperiletkenlerde de gözlenmiştir. En ilginç özelliklerden bazıları bu bileşiklerin standart olmayan oksijen içerikleri tarafından tanımlanır. Öte yandan birim hücrenin geri kalan kısmı yük deposu olarak iş görür. Bunun anlamı birim hücre içindeki herhangi bir yerdeki farklılık materyalin elektronik durumunda değişmelere neden olur. Böylece kristalde yük dengesi boşluklar tarafından etkilenmiş olur.55 süperiletkenlik ortadan kalkar. Ancak gerçekte Oksijen daima görünür kalır ve ortadan kalkacağına güvence verilemez.1. Benzer Oksijen eksiklikleri La. Civa tabanlı bileşikler göstermiştir ki mükemmel düzgün CuO2 düzlemleri en yüksek Tc değerlerini üretir. Bütün yüksek sıcaklık süperiletkenlerinde süperiletkenlik. CuO2 düzleminin her iki yanında bulunan komşu Y ve Ba atomlarının farklı Coulomb çekiminden kaynaklanmaktadır. Örnek olarak Şekil 1. Bütün yüksek sıcaklık süperiletkenlerinde CuO2 düzlemleri birim hücrenin boyutunu belirler.29’da YBCO için gösterilen üçgensel faz diyagramında köşelerde CuO. Eğer yoksa ikiden fazla elektron kristalde serbestçe bir başka yere gider. BaO ve Y2O3 vardır. Yüksek sıcaklık süperiletkeninde bir kusurun ya da bir atomla yerdeğiştirmenin temel işlevi CuO2 düzlemlerine elektron sağlayan kaynakları değiştirmektir.2 Oksijen boşlukları Bütün yüksek sıcaklık süperiletkenleri için faz diyagramları metal bileşenlerin oksitlerini temel alır.

Değişen δ Oksijen boşluklarının sayısı gibi bu toplam ve süperiletkenlik geçiş sıcaklığı Tc’nin ikisi de aynı örnekte değişir.30 Yük transfer modeli. Fermi seviyesinde durumların yoğunluğu (N0) süperiletkenin anahtar parametresidir. Bu modeldeki anahtar nicelik CuO2 düzlemlerindeki Bakır atomlarının oksidasyon durumudur. YBCO’da Oksijen eksiklikleri özellikle CuO zincirlerinde görülür. Oksijen boşluklarının rolünü. . Geçiş sıcaklığı Tc. Bu onların formülünü CuO1-δ yapar. uzun zaman Niyobyum ve alaşımlarının Tc değerlerini açıklamak için kullanılmıştır.56 Oksijen boşluklarını yapan ilk etken kristal örgü içindeki mümkün serbest taşıyıcıların sayısının değişmesidir. Bu olgu. Bakır atomu etrafındaki bağ uzunluklarının ölçümü ile bir valans bağ toplamı hesaplanabilir ve bu da oksidasyon durumunu verir. 2. Tc değerinde büyük değişmelere neden olan N0’daki küçük değişmelere Oksijen boşlukları neden olur. CuO2 tabakaları kimyasal olarak bütün olarak kalır. Bu durum Şekil 1. Birim hücrede hafif geometrik bozulmalardan dolayı Bakır-Oksijen bağları bu düzlemlerde az bir miktar uzar. Cooper çiftlenme potansiyelidir. Şekil 1. Bu değişim Fermi seviyesini az bir miktar değiştirir. N0’a e −1 / N 0V şeklinde bağlıdır.0 değerinden her sapma yük transferinin oluştuğuna işaret eder. Buradaki V. normalde CuO2 düzlemlerindeki elektronların birim hücrede bir başka yere transfer edilmesi olarak ifade edilen yük transfer modeli ile izah edilir.30’da gösterilmiştir.

Yatay eksen YBa2Cu3O6+x bileşiğindeki x’i ifade etmektedir.57 Şekil 1.30’da. 1. Benzer davranış iletkenlik tabakasında Bakır atomlarının oksidasyon durumuyla orantılı Tc’yi doğrulamaktadır. bant içerisindeki bazı bölgeleri boş bırakarak yeni elektronlara serbest hareket edebilecekleri bölgeler açarak bileşiği metal yapar. üstteki grafik YBCO’da Tc ile Oksijen içeriğini göstermektedir. Oksijen boşluklarının az miktarı taşıyıcı konsantrasyonunda küçük değişmeler yapmanın bir yoludur. yük taşıyıcılarının kullanılabilirliğine etkisi açısından yerdeğiştiren metal atomlarına eşittir. Oksijen boşlukları. Yalıtkanlarda Fermi seviyesi bantlar arasındadır. Bir yalıtkana elektron ekleyip. . Sonuç şaşırtıcıydı La (+3) değerliklidir.7. örgü içinde serbest hareket edebilecek elektronları olması gerekir ve bu da sadece katının enerji bantlarından birinde doldurulmamış bölgeler varsa mümkündür. çıkararak dolu durumların sayısı bir üst banda yada bir alt banda eşitlenerek metal elde edilebilir. Sr ile La kısmen yerdeğiştirildiğinde La(2-y)Sr(y)CuO4 içindeki elektron sayısı düşer. Çünkü elektronların yerleşebileceği yerlerin sayısı artmıştır ve bu miktarlar kristalde hol taşıyıcılarını meydana getirir. Alttaki grafik CuO2 tabakasındaki Bakır atomu etrafındaki valans bağ toplamını göstermektedir. x = 1-δ ve δ Oksijen boşluklarının sayısıdır. Ba ve Sr ise (+2) değerlik elektronuna sahiptir. Çünkü yük depo tabakalarına da bir etkisi vardır (Sheahen 1994). Bednorz ve Müller La2CuO4’ün özelliklerinin nasıl değişeceğini gözlemek için Baryumla katkıladılar. Bu da katkılamayla gerçekleştirilebilir. La2CuO4 bileşiği normalde yalıtkandır ancak ekstra Oksijenin yapıya zorla sokulması sonucu La2CuO4+δ bileşiği süperiletken olur. Yapı ile boşlukların pozisyonu arasındaki ilişkinin düzenlenmesin olası rolü daha az açıktır. Oksijen atomlarının fazlalığı bir katkılayıcı gibi davranır. Yani başka bir deyişle Fermi seviyesi uygun durumlar bandının içine düşmelidir. Doldurulmuş durumların seviyeleri düşüp.2 Değerlik elektronları ve yük dengesi Bir materyale metal diyebilmemiz için.

Oksijen boşlukları bunu O7-δ şeklinde düzeltirler ve daha çok boşluk taşıyıcı yaratırlar. YBCO’da elektron yoğunluğunda aynı miktarda bozunmaya sebep olurlar. Katkılamanın miktarından kaynaklanan elektronik özelliklerdeki değişiklikler materyalin mekanik özelliklerini değiştirmez. La ve Y gibi elementlerinin f kabuğunda farklı sayıda elektronlar bulunmasına rağmen hepsinin aynı geçiş durumuna sahip olması bu görüşü destekleyen bir durumdur. Birim hücre başına iki electronu azalan BaCuO3.58 (+3) değerlikli İtriyum. Baryum ile (BaCuO3 için) yerdeğiştirdiği zaman elektronların sayısında artış meydana getirir. Bütün nadir toprak elementleri (Lantanidler) ve Y. . Buradan Yüksek sıcaklık süperiletkenleri için önemli bir çıkarım yapılabilir. YBa2Cu3O7 haline gelir ve yalıtkan olur. Burada RE (Rare Earth) nadir toprak elementlerini temsil eder. YBCO bileşiği elektronik olarak yeterli serbest taşıyıcıya sahip bir metal olmasına rağmen hala kırılgan bir seramiktir. Yüksek sıcaklık süperiletkenlerde büyük atomların f kabuğundaki elektronlarının rolü ihmal edilecek kadar azdır. Oksijen atomlarının sayısı 9’dan 7’ye düşer. Bu durumda Y atomunun sadece ayırıcı olarak görev yaptığı ve CuO2 düzlemlerinin İtriyum’un etkilerine bakmaksızın iletimi yaptığı görüşü güçlenir. TBCCO’da ve BSCCO’da Kurşun’un Talyum ve Bizmut ile kısmen yerdeğiştirilmesi yapıyı değiştirmez ama elektronik karakterlerinin ve faz diyagramlarının değişmesine neden olur (Sheahen 1994). Bununla birlikte İtriyum’un (+3) değerliği ile Oksijenin (-2) değerliği arasındaki uyumsuzluk bir İtriyum oksit düzleminin formasyonunun Baryum oksit düzlemi ile yerdeğiştirmesini imkânsız kılar. İtriyum yerine başka bir toprak elementi kullanarak gösterilebilir. Bu. 77 K’nın üzerindeki ilk seramik süperiletken YBCO idi fakat bu sınıfın bileşikleri (RE)Ba2Cu3O7-δ şeklide gösterilirler. Bu yüzden hangi nadir toprak elementinin seçildiğinin pek önemi yoktur. Yerdeğiştirme yapıldığında Tc’de önemli bir değişiklik olmaz.

Bu n-tipi yüksek sıcaklık süperiletkenleri çok ilgi çekmedi çünkü Tc’leri çok yüksek değildi ve bu yüzden öncelikleri yoktu. Örnek olarak Sm1. Bu yüklerin CuO2 düzlemlerinden arkalarında boşluklar bırakarak terk etmelerine sebep olur ve bu boşluklar süperakımı taşır. n-tipi seramik oksitlerin magnetizma ve süperiletkenlik arasındaki ilişkinin açıklanmasında işe yarar ipuçları üretmesidir (Sheahen 1994). Aynı sonuç süperiletkenler içinde geçerlidir.3 Holler ve elektronlar Şu ana kadar süperakımın elektronlar ya da boşluklar tarafından taşındığına ilişkin net bir bilgi yok idi ancak bu çok önemli değildi.15CuO4’ün eşdeğeridir.85Ce0. Belki de en önemlisi.85Sr0. SmCuO4 de LaCuO4 gibi antiferromagnetiktir. Yarıiletkenlerle yapılan deneylerden katkıya ait eksik elektronun dalga fonksiyonu ile ekstra elektronun dalga fonksiyonunun eşdeğer olduğu biliniyordu.7. Hala çok fazla teorik soru cevap bekliyor ve çok aykırı fikirler baş başa yarışıyorlar.59 1. LaCuO4 bileşiği yalıtkandır fakat La. Zorlu bir başlangıcın ardından daha egzotik teorilerden daha iyi örnekler ve veriler elde edildi. La1. Sr ile yerdeğiştirdiğinde La2-xSrxCuO4 bileşiği (Tc = 38K) süperiletken olur.15CuO4. Nd2CuO4 ise yalıtkandır. n-tipi süperiletkenlerin çoğu Ce elementi içerir ve yapısal olarak diğer 2-1-4 bileşiklerine benzerler. . Teorinin hem n-tipi hem de p-tipi süperiletkenliği açıklamak zorunda olması çalışmaları zorlaştırıyor. Yüksek sıcaklık süperiletkenleri hakkındaki bilgiler ve süperiletkenlik hakkında teorik açıklamalar yetersizdir. İlk yüksek sıcaklık süperiletkenleri boşluk taşıyıcılarıydı fakat 1989’da perovskit süperiletkenlerde elektronlar olduğu rapor edilmiştir. Diğer taraftan bu n-tipi süperiletkenler seramik süperiletkenlerin nasıl davrandıkları hakkındaki teorik soruları cevaplamakta önemli bir yere sahiptirler. Benzer şekilde Nd2-xCexCuO4 akımı elektronların taşıdığı bir süperiletkendir. LaSrCuO’da örgü içindeki düşük değerlik atomları yüksek değerlik atomlarıyla yerdeğiştirir.

1987 yılında yapılan ilk deneylerde Praseodim (Pr) katkısının etkileri araştırılmış ve bakır-oksitlerde şaşırtıcı bir şekilde antiferromanyetizma ile süperiletkenliğin bir arada bulunduğu tespit edilmiştir. Fakat süperiletkenlik özellikleri ile yapılan değişiklikler arasındaki ilişkinin anlaşılmasındaki zorluk hala devam etmektedir (Sheahen 1994).60 2. Yapıya tamamen farklı bir atomun yerleşmesi elektronlar arasındaki etkileşmeleri değişikliğe zorlayabilir. malzemenin süperiletkenlik özelliklerini (Kritik Sıcaklık Tc. Bunlardan ilki. İkincisi ise malzemenin yoğunluk. . hem anyonik hem de katyonik katkılamalara karşı uyumlu bir malzeme olduğu yapılan çeşitli incelemeler sonucunda ispatlamıştır (Bilgeç 2004). Bu çalışmadan çıkarılan sonuç.) değiştirmek ve böylece olası süperiletkenlik mekanizması ile ilgili daha fazla bilgi edinmek. YBCO-123 bileşiğinin. YBCO-123 bileşiğine yapılan katkılamalar ve yerdeğiştirmeler temelde dört başlık altında incelenebilir. tanecik yapısı ve kırılganlık gibi fiziksel özelliklerini geliştirebilmektir. CuO2 düzlemleri arasındaki aralayıcının detaylarının öneminin olmaması ve yüksek sıcaklık süperiletkenlerinde f-kabuğu elektronlarının rollerinin göz ardı edilmesi gerektiğidir. YBCO-123 serisinde en uygun yer değiştirme İtriyum (Y) ile herhangi bir nadir toprak elementi (Lantanit) arasında olur ve çok küçük bir farklılık gözlenir. KAYNAK ARAŞTIRMASI İtriyum tabanlı (YBCO) süperiletkeni diğer Talyum tabanlı (TBCCO). kolay bir şekilde bulk olarak sentezlenebilmesi gibi nedenlerden dolayı katkılama çalışmalarında en çok tercih edilen bileşik haline gelmiştir (Skakle 1998). YBCO’ya yapılan katkılama çalışmalarının temelde iki sebebi vardır. Kritik Alan Hc1.2. Bizmut tabanlı (BSCCO) ve Civa tabanlı (HBCCO) süperiletkenlerle kıyaslandığında daha küçük Tc değerine sahiptir ancak yapısında toksin elementler barındırmaması. kullanılan elementlerin kararlı olması. Kritik Akım Yoğunluğu Jc vb.

1987). 1987). Oksijen (O) bölgesinde yapılan katkılamalar ve yerdeğiştirmeler (Skakle 1998). Baryum (Ba) bölgesinde yapılan katkılamalar ve yerdeğiştirmeler 3. Er ve Lu) üzerinde yapılan çalışmada her biri dört ya da altı oksijen atomu ile çevrelenmiş tek kare düzlem Cu atomlarının. Süperiletken REBa2Cu3O6+y (RE = Nd.61 1. oksitlerin süperiletkenliğinde çok önemli bir yeri olduğu ifade edilmiştir (Hor ve ark. buna bağlı olarak ortorombik bozulmanın daha küçük hale geldiği tespit edilmiştir. Bakır (Cu) bölgesinde yapılan katkılamalar ve yerdeğiştirmeler 4. Ba2YCu3O7-y’de Ba yerine La3+ girerken. REBa2Cu3O7-x (RE = Nd. 1987). Er.1. Curie-Weiss ilişkisi tarafından tanımlanmıştır.1 İtriyum (Y) Bölgesinde Yapılan Katkılama ve Yerdeğiştirme Çalışmaları 2.1 İtriyum’un nadir toprak elementleri (Lantanit) ile katkılanması (YBa2)Cu3O9-δ prototipi ile (REBa2)Cu3O9-δ (RE: nadir toprak elementleri) malzemelerin perovskit yapıya sahip oldukları. Sm. Dy. Pr ve Tb . Ayrıca süperiletkenlik geçiş sıcaklığı. Sm. oksijen boşluğunun dağılımından dolayı Ce4+’nın Y yerine giremediği tespit edilmiştir (Liang ve ark. Nd. Ayrıca YBCO-123 bileşiğine iki ve daha fazla katkılama yerdeğiştirme çalışmaları da mevcuttur. 2. 1987). La. RE iyonlarının yarıçapı arttıkça örgü parametrelerinin de büyüdüğü. Ho. Eu. İtriyum (Y) bölgesinde yapılan katkılamalar ve yerdeğiştirmeler 2. Yb) bileşiklerinin çoğunda magnetik alınganlık. Tm. … ve Lu) bileşiklerininde katkılamalarda La. Eu. Sm. 1987. RE iyon yarıçapı küçüldükçe daha düşük değerlerde gözlenmiştir (Tamegai ve ark. Yang ve ark. 90 K üzerinde süperiletken özellik gösteren kare-düzlem bileşik sistemi REBa2Cu3O6+x (RE = Y. Gd. Ho. Gd. Lantanit iyonları R3+ iyonları için beklenilen magnetik momentleri göstermiş ve momentlerinin genellikle antiferromagnetik olarak etkileştiği bulunmuştur (aXiao ve ark.

Gd kullanılan bileşikte alınganlık ölçümleri muhtemelen dipol-dipol etkileşmesinden kaynaklanan antiferromagnetik düzenlemenin olduğunu göstermiştir (Tarascon ve ark. 2001). Tm. 1987). 1998). Er. Y Bölgesine Tb katkılaması ile elde edilen Y1-xTbxBa2Cu3O7-δ bileşiklerinde süperiletkenlik geçiş sıcaklığı x’e bağlı değildir.62 haricindeki tüm lantanit serisi 87 ile 95 K arasında Tc değeri göstermiştir. Gd. Pr iyonlarının manyetik alan altında akı çivileme merkezi gibi davranmasını ve Ca katkılamasının CuO2 düzlemlerinde hollerin hareketini sağladığını göstermektedir (Harada ve Yoshida 2003).5) bileşiklerinde. x = 0. Bu eğilim en yakın komşu oksijen atomları arasındaki boşluk ile kuvvetli bir ilişki içindedir (Nakabayashi ve ark 1988). REBa2Cu3Ox (x = 6 ve 7) bileşiklerinde Cu2O düzlemindeki mesafeler RE serisinin atom numarası büyüdükçe artarken CuO zincirlerindeki mesafeler değişmemektedir. Nd. Ancak özdirenç. 1990). (Y1-x-yPrx-Cay)Ba2Cu3O7-δ malzemelerinde x = 0. belli bir kalınlığın altında ortorombik yapıdan tetragonal yapıya geçiş bölgesi ve kritik sıcaklık azalmaktadır (Salluzzo ve ark. Tek faz düzeninde sentezlenen YbBa2-xSrxCu3O7 ve LuBa2-xSrxCu3O7 (0. . Ortorombik–tetragonal faz geçişinin REBa2Cu3O7-δ (RE = Y. tetragonal YBCO’ya çok benzemektedir (Sato ve ark. Tb ve Lu ile 1/3 oranında yer değiştirebildiği saptanmıştır (Karen ve ark.74) bileşiği 4. Nd katkılı YBa2Cu3O7-δ filmlerde. belirgin şekilde saf YBCO-123’ten daha büyüktür ve x = 0. Süperiletkenliğin baskılanmasını açıklamak için magnetik çift kırılması ve yük taşıyıcılarının lokalizasyonu mekanizmaları kullanılmaktadır. Dy. Y1-xPrxBa2Cu3Ox ve buna benzer süperiletkenler için bu iki mekanizma yetersiz kalmıştır. Yb) bileşiklerinde Lantanit serisinin atom numarası arttıkça geçiş sıcaklığı da artmaya eğilimlidir. 1988). 2002). Cu2O düzlemlerinin büzülme açısı yaklaşık 167.3o kritik değerini aştığı zaman süperiletkenlik kaybolmaktadır (Guillaume ve ark.0 ≤ x ≤ 0. Y’un Sm-Gd ve Dy-Yb serileri ile tamamen. SmBa2Cu3O7-x (x = 0. Ho.1 değerinde yüksek geçiş sıcaklığı gözlenmiştir (Badri ve Varadaraju 1992). La. Sm. 1994).05’de maksimum Jc değeri gözlenmiş ve Pr katkılamasının 70 K’de manyetik alan altında çivileme kuvvetini geliştirmesi.2 K’e kadar süperiletken özellik göstermemesine rağmen yapısı. YBa2Cu3O9-δ bileşiğinde.08 değerinde en düşük değeri vermiştir (Kasper ve ark. Y1-xPrxBa2Cu3Ox’te bu baskılanma Pr-O rezonansını temel alan yeni bir mekanizma ile açıklanmaya çalışılmıştır (Voloshin ve ark. Eu.

2. 77 K’de Ic’nin 90 – 130 Amper arasında değiştiği tespit edilmiştir (Lee ve ark 2004). Pr.B karakteristiklerinden yüksek magnetik alan altında RE konsantrasyonunun akı çivilemesinde rol oynadığı tespit edilmiştir (Kaneko ve ark. Eu. (Nd1-xCax)Ba2Cu3Oy ve Nd(Ba2-xCax)Cu3Oy örneklerinde artan Ca konsantrasyonu ile Tc değerinin ve birim hücrenin ortorombikliğinin azalmaktadır (Chin ve ark.RE)123 malzemeler içinde en yüksek Tc’ler: Pr için x = 0. Sm ve Gd) süperiletken malzemelerinde kritik sıcaklıklardaki değişim gözlenmiştir.1. EPR (Electron Paramagnetic Resonance) ölçümleri Yb3+ katkılı Y0.99Yb0. x = 0. Sm.3. Yönelimi kontrol ederek büyük tek kristalli tanecikler oluşturmak için ilk kez kullanılan Generic Seed Crystal yöntemiyle RE-Ba-Cu-O (RE = Nd.5 K.RE)2BaCuOy ve BaCuO2 safsızlık fazlarında azalmalar meydana gelmiştir. SrTiO3 substrat üzerine TFA-MOD metoduyla büyütülen Y1-xSmxBa2Cu3Oy ve YSmxBa2Cu3Oy filmleri Y1-xSmxBa2Cu3Oy için (x = 0. Sm için x = 0.3) malzemelerinde yüksek magnetik alanlarda Jc değeri katkılanmamış örneklere oranla artmaktadır (Kitoh ve ark.5 K. Eriyik tek kristal Re-Ba-Cu-O örneklerinin hazırlanması sırasında 123 fazı ile 211 fazının farklı termal genleşme katsayısına sahip olması ve 123 fazında örgü parametrelerinin oksijen stokiyometrisine bağlı olmasından dolayı üç farklı çatlak tipi oluşmuştur.3 K’de 14 T manyetik alanını üzerinde yüksek tersinmezlik alanları gösterdiği tespit edilmiştir (Awaji ve ark. RE = La.RE)123. Tc = 91. Sentezlenen tek faz (Yb. Y(1-x)CexBa2Cu3O7 malzemelerinde diamagnet yanıtların x = 0. a/b-mikroçatlaklar. 2004). Tüm (Yb.05) ve YSmxBa2Cu3Oy için (x = 0.Gd)Ba2Cu3Ox (NEG123) bulk malzemelerin 77.1-0.Eu. 2006).63 (Nd. SrTiO3 tek kristali üzerine büyütülen Y1-xRExBa2Cu3O7-y (RE= Gd.0156 değerinde bir pike . 2005). Sm) filmlerinde.01Ba2Cu3Ox (6 ≤ x ≤ 7) farklı oksijen içeren bileşiklerde Raman işleminin spinörgü relaksasyonunun neden olduğu EPR çizgi genişliği ile sıcaklık arasında güçlü bir bağımlılık gözlenmiştir (Gafurov 2005). 7 m uzunluğunda 9 mm genişliğinde Ni şerit üzerine kaplanan 2 µm kalınlığında Sm1Ba2Cu3O7 (SBCO) filmde. (Yb1-xREx)Ba2Cu3Oy ((Yb.RE)123 örneklerinin (Yb. Tc = 88. 2005). Gd) hazırlanmıştır (Shi ve ark. Jc . 2005).25 ve Tc = 92 K olduğu tespit edilmiştir (Yokoyama ve Kita 2004). Gd için x = 0. a/b-makroçatlaklar ve c-makroçatlaklar (Diko 2004).

b düzleminde Ce iyonları arasındaki en olası mesafe olduğu tespit edilmiştir (Petrov ve ark.3 İtriyum’un Kalsiyum (Ca) ile katkılanması Y(III) yerlerine Ca(II) katkılı Y-Ba-Cu-O’de Ca konsantrasyonunun artması Tc ve J’yi. film 1997).00. 2002). 0. 0. (100) SrTiO3 substrat üzerine PLD ile hazırlanan Y1-xCaxCu3O7-δ (x = 0.1) ince filmde Ca’un Y ile kısmi yer değiştirmesi sonucu Tc değerinin artan Ca konsantrasyonu ile azaldığı.33. 0. Y1-xBxBa2Cu3Oy (YBBaCuO) (x = 0. 2007).64 sahip olduğu ve bunun a . 2. 1988). 2004).85) için Tc 90. 0.07.4 K olarak tespit edilmiştir (Franck ve ark.2Ba2Cu3O7-δ ince filmlerinde düşük sıcaklıklarda yüksek kritik akım yoğunluğuna sahip iken en yüksek Jc değeri fazla katkılanmış Y0.8Ca0. Sol-gel ve PLD (Pulsed Laser Deposition) ile üretilen YBa2Cu3O7-δ ve Y0.1.50) malzemelerinde x = 0. 2. 2006).05.2)Ba2Cu3O7-δ/YBa2Cu3O7-δ çift tabakalı malzemelerde Ca katkısı elektriksel geçiş özelliklerini ve a-ekseninde yönlenmiş YBCO filmin Jc değerini artırmaktadır (Delamare ve ark. 2004). manyetik alan altında Jc değerlerinin katkısız YBCO ile yaklaşık aynı değerlere sahip olduğu tespit edilmiştir (Augieri ve ark. azaltmaktadır (Bandyopadhyay (YCaBCO) ve ark.7Ca0.2 İtriyum’un diğer üç değerlikliler ile katkılanması Y1-xScxBa2Cu3Oδ bileşiklerinde Tc değerleri x’den bağımsızdır (Mori 1989.5 değerine gittiktçe tetragona yapıya geçiş yaptığı gözlenmiştir. 0. Y1-xAlxBa2Cu3Oδ (0 < x 0.2Ba2Cu3O7-δ ince (Y0.2Ba2Cu3O7-δ örneğinde gözlenmiştir (Semwal ve ark. Zuo ve ark.33 oranları arasında ortorombik yapının x = 0. 1987).8Ca0.8Ca0. Y0.8Ca0.1.0 ile x = 0.3Ba2Cu3O7-δ yüzey tabakalarında Ca katkısının . ve c-ekseninde a-ekseninde yönlenmiş yönlenmiş Y0. Aşırı katkılama sınırına yaklaştıkça Tc değeri azalmaktadır (Ben Azzouz ve ark.

1988. Y0. 0.65 YBCO’nun mikrodalga özelliklerini anlamlı bir şekilde değiştirmediği tespit edilmiştir (Seron ve ark 2004).3 K. Bu iyonların Y ile yerdeğiştirmesi pek olası değildir.60 A° ve Cs 1. Ca. 2. Cs) bileşiklerinde x’in 0.405Oy bileşiğinde maksimum alan tuzaklama tespit edilmiştir (Szalay ve ark 2005).5.76 A° iyonik yarıçaplara sahiptir. Rb. 0. Y1-xCaxBa2Cu3Oy (x = 0. 1992).7 K ve Mg için Tc = 84 K geçiş sıcaklığı tespit edilmiştir (Tatsumi ve ark.1. Rb. 1. Sr için Tc = 91. 0.16 A° ’dur. 1990).15’e kadar safsızlık içeren faza rastlanılmamış ve birim hücre boyutlarının sabit kaldığı .1.05Ba1.5 İtriyum’un tek değerlikliler ile katkılanması İtriyum’un tek değerliklilerle az sayıda çalışma mevcuttur. Na’nın iyonik yarıçapı 1.1.2) örneklerinde Ca konsantrasyonunun artmasıyla Tc’nin azaldığı ancak Ca katkılı örneklerde O katkılanmasıyla Tc’nin arttığı ortalama tanecik boyutunun katkılamayla azaldığı tespit edilmiştir (Mohan ve ark.9M0.95Ca0. 0. Y1-xCdxBa2Cu3Oδ (x = 0. Y1-xAxBa2Cu3Oδ (A = K. Y0. Bu iyonun Y ile yerdeğiştirmesi mantıklı olabilir ama K.51 A° .5) bileşiklerininde 92 K’de geçiş sıcaklığı tespit edilmiştir (Andreas ve Kingon 1991). Y1-xNaxCu3Oδ’nin katı çözeltilerinde (Dalichaouch ve ark. 2007).4 İtriyum’un diğer iki değerlikliler ile katkılanması RE1−xCdxBa2Cu3O7−δ bileşiğinde x’in artışıyla safsızlık fazlarında da artış meydana gelmektedir (Chen ve ark.1Ba2Cu3Oδ (M = Mg. 1989. Chen ve ark. Fartash ve Oesterreicher 1988) safsızlık fazlarının bulunduğu tespit edilmiştir (aGreaves ve Slater 1989).595Cu2. Ba için Tc = 95 K. Ba) bileşiklerinde Tc’nin iyonik çap ile orantılıdır. Benzer sonuçlar Y1−xCdxBa2Cu3O7−δ (Cd katkılı) ve Y1−xCdxBa2−xLaxCu3O7−δ (Cd-La katkılı) örneklerde de gözlenmiştir (Gunasekaran ve Steger 1996). 2. 1. Sr.1. Ca için Tc = 87.

Tl katkılaması Tc’yi anlamlı bir şekilde değiştirmemektedir (aSaito ve ark. Ca ve Th’un ikili katkılaması sonucu oluşan Y1-2xCaxThxBa2Cu3Oδ bileşiğinde Tc’nin küçük değerler tespit edilmiştir (Andersson ve Rapp 1989. La için üst limitin x = 0. En yüksek Tc.5 K ileY0. 1988). La içeriği. aKaren ve ark.5 (Chandrachood ve ark.1 Baryum’un Lantanyum (La) ile yerdeğiştirmesi ve katkılanması Y(Ba1-xLax)Cu3Oδ bileşiğindeki La çözünürlüğü 0. 2. Th ve Zr katkılamaları başarısızlıkla sonuçlanmıştır (Neumeier 1992). 95.05Ba2Cu3Oδ bileşiğinde tespit edilmiştir (Koblischka-Veneva ve Koblischka 2003).08) bileşiklerinde YTa1.66 gözlenmiştir. De Groot ve ark 1988. Liang ve ark.2. 1988. 1989).6 İtriyum’un diğer atomlar ile katkılanması Y’nin Bi ile kısmen yerdeğiştirmesi ile Tc’de küçük değişimlerin meydana gelmektedir ve örgü parametreleri büyük oranda değiştirmektedir (Varadaraju ve ark.23 (Liang ve ark. 1988) arasında (x > 0.36 olduğu ve bu değerden sonra Y2Cu2O5’in çökelmesi sonucu La’nın Y bölgesiyle yerdeğiştirmeye başladığı tespit edilmiştir (Cava ve ark. 1988. 1987). 1989. 1987). 1988) a ve b .35) Y2Cu2O5 fazı gözlenmiştir.1. birim hücrenin küçülmesine (Liang ve ark. Andersson ve ark.2 Baryum (Ba) Bölgesinde Yapılan Katkılama ve Yerdeğiştirme Çalışmaları 2. Tokiwa ve ark. 2. Mazumder ve ark. 1989) ile 0.5Cu0.2’den büyük değerleri Tc’yi azaltmaktadır (Jung ve ark.95Cs0.6Ba3. 2004). Y1-xTaxBa2Cu3O7-y (0 ≤ x ≤ 0. 1987. Ga ve Fe’nin x = 0.7Oy bileşeninin akı çivileme merkezi olarak davranabileceği ve geçiş sıcaklığını değiştirmediği gözlenmiştir (Bortolozo ve ark. 1991).

1992).67 eksenlerinde farklı değişimlere. Ortorombik yapı bozulurken(Liang ve ark. Tomoichi ve ark. Beales ve ark. 1991. 1988. 1994. 1988. Slater ve ark.25 A° ve Sr’un 1. Ortorombik yapıdaki CuO4 kare birimleri GaO4 ile yerdeğiştirir ve 1212 süperyapısı meydana gelir (Huang ve ark. c ekseninde ise büyük bir azalmaya sebep olmaktadır (Buckley ve ark. 1988. 1988) ve kritik sıcaklığı azaltmaktadır (Chandrachood ve ark. 1988. 1991. Sr’a ilave olarak katkılanan maddelere bağlı olarak ya ortorombik (Pmmm) ya da tetragonal (P4/mmm) yapı tespit edilmiştir. Harlow ve ark. 1994. Liang ve ark. Rajarajan ve ark. Zhang ve ark. 2. 1992. 1987. 1991. La içeriğinin artışı oksijen içeriğini artırmakta (Buckley ve ark.2 Baryumun Stronsiyum (Sr) ile kısmen veya tamamen yerdeğiştirmesi IIA grubu elementlerinden Mg’un 0. Liang ve ark. (Babu ve Greaves 1993. 1987. Ehmann ve ark. Wuu ve ark. Tokiwa ve ark. IIA grubu elementleri içinde yerdeğiştirme ve katkılama çalışmalarında en yaygın olarak Sr ve Ca kullanılmıştır. 1996. . 1996. Tokiwa ve ark. Yitai ve ark. 1988). 1988. 1988. Normal YBCO yapısı. Xiong ve ark. Mazumder ve ark. Liang ve ark. 1988. Liang ve ark.89 A° .1 < x < 0. Manako ve ark. 1989. 1988). 1988. 1994) 1212 yapısıdır. x = 0. Den ve Kobayashi 1992. 1988. Diğer bir yapı ise 1212 süperyapısıdır. Huang ve ark. 1993).25’te ortorombik-tetragonal faz geçişi olmaktadır(Liang ve ark. 1988. Huang ve ark. Yapılan çalışmalarda Tc’lerin oldukça düşük olduğu bir kısmında süperiletkenlik gözlenmediği tespit edilmiştir (Babu ve Greaves 1993. 1989). Sr’un tamamen yerdeğiştirmesinde 3 faklı yapı gözlenmiştir. Rykov ver ark. Ca’un 1. 1992). 1992. 1987. 1991. Harlow ve ark. Manthiram ve ark. Karen ve ark. Cava ve ark.42 A° iyonik yarıçapları vardır. aKaren ve ark. Rajarajan ve ark. 1993.2. 1992. 1989. Slater ve ark.05’te küçük bir maksimumda ve 0. 1992). Rajarajan ve ark. Bu yapıda tetragonal P4/mmm yapısındaki CuO4 zinciri MO6 sekizyüzlüsü ile yerdeğiştirir ve 1212 yapısı meydana gelir (Beales ve ark. Cava ve ark. 1994.

Veal ve ark. δ = 7. SOED (Solid Oxide Electrochemical Doping) metoduyla katkılanmış ve Ba2+ iyonlarının elektriksel kuvvet altında Ca2+ iyonları ile yerdeğiştirdiği. 1988).8 olarak verilmiş (Golben ve Vlasse 1992) sinterleme sıcaklığının Sr içeriği ile arttığı gözlenmiştir (Parent ve Moreau 1991). Ca içeriğinin artışı kritik sıcaklığı azaltırken süperiletken ve süperiletken olmayan fazlar gözlenmiştir (Zhang ve ark. Birim hücre parametreleri. 1987.32 değerlerinde Mg.68 Y(Ba1-xSrx)2Cu3Oδ bileşiğinde maksimum x değeri 0. Zhao ve ark. Ca2+’nın düşük akım yoğunluğunda çoğunlukla tanecik kıyıları boyunca.2.2. 1987). birim hücresinin çok küçük olduğu tespit edilmiştir (Matsumoto ve ark. YBa2Cu3Oy yapısına Ca. Gunasekaran ve ark. Sr içeriğinin artışıyla izotropik olarak azalır. x > 0. Sm. Liang ve ark. x’in artışıyla azalmaktadır (x = 0. 1987. Baldha ve ark. Cd yapıya . yüksek akım yoğunluğunda tanecik kıyıları kadar tanecik içine de katkılandığı. bKaren ve ark. Liang ve ark. 1998). 1993. 1988.4 Baryumun diğer iki değerliliklilerle katkılanması Y(Ba1-xMx)2Cu3Oδ (M = Mg. 1988. Tc. Tc. 1996. Veal ve ark. Cu yerlerine yerleşir (Komatsu ve ark. Sung ve ark. Ihara ve ark. 1991. Birim hücre parametreleri. R(Ba1-xSrx)2Cu3Oδ (R=Nd. 1989. Eu.0 için Sr içeriği ile ortorombiklik kısmen muhafaza edilmektedir (Fjellvåg ve ark. Dy.5 için 80 K) (Babu ve ark. 1988). Currie ve Forest 1988. 1988. Eu için Tc baskılanmıştır (Badri ve Varadaraju 1992. Ganguli ve Subramanian 1991. 1987. Ono ve ark. 1989). Hg) bileşiğinde katkılama kritik sıcaklığı azaltır. 1987. 1989.) 2. Lu) için araştırılmış ve Yb için katı çözelti eilde edilebilirken Lu için gözlenmemiştir. Taguchi 1988. Gd. Zhao ve ark. Wada ve ark.3 Baryumun Kalsiyum (Ca) ile yerdeğiştirmesi Y(Ba1-xCax)2Cu3Oδ bileşiğinde. Parent ve Moreau 1991. Golben ve Vlasse 1992. 1993. 1988. x ile azalmış. Rozell ve ark.Yb. 2. Cd.

2. Hg’nın çok küçük oranlardaki katkılamalarında Tc 90 K’nin üzerinde kalmasına rağmen kısa sürede yapıdan uçarak uzaklaşmaktadır (Pandey ve ark. Zn. Ti. 1987. Cs) katkısında en çok tercih edilen element K olmuştur (Ausloos ve ark. 1988.1 Bakırın ilk satır geçiş metalleri ile katkılanması YBa2(Cu1-xMx)3O7-δ (M = Sc. 1994). Tatsumi ve ark. Co.1 için Mn yerdeğiştirmeleri Tc de önemli bir değişikliğe neden olmamıştır. 1988. Ni. Ti. 1988.3. Cr. Pt. Iguchi ve ark. 2003). Felner ve ark. Li ve Na katkılı örneklerde safsızlıklar gözlenmiş ve Tc yaklaşık 79 K civarında bulunmuştur (Ausloos ve ark.2. Pd. Gupta ve Braun 1988).5 Baryumun tek değerliliklerle katkılanması Y(Ba1-xAx)2Cu3Oδ (A = Li. Na.06 için Sc ve V ile x = 0. 1988. 2. Mn. YBa1. Gupta ve Braun 1988.69 girememektedir (Andreas ve Kingon 1991. Ni. V.3 Bakır (Cu) Bölgesinde Yapılan Katkılama ve Yerdeğiştirme Çalışmaları YBCO’ya yapılan geçiş metalleri katkılamalarının nedeni genellikle fiziksel özelliklerini değiştirmektir.9Na0. Rb.1Cu3O7-δ bileşiğinde Na atomlarının akı çivileme merkezlerini geliştirmede negatif etkisinin olduğu bulunmuştur (Leng ve ark. 1996). aSaito ve ark. Fe. Ancak Cu bölgesine yapılan katkılamalar süperiletkenliğe zarar vermektedir. Ga. Rh. YBCO’ya yapılan çok sayıda geçiş metali katkılamaları (Zr. ve Re) yapıya giremediği için süperiletkenliği değiştirmemiştir. ve Ni katkılamalarında Tc için oldukça düşük değerler elde edilmiştir (Dou ve . Özellikle Fe. Co. Co. Fe. Rajarajan ve ark. V. 1988). ve Ru katkıları Cu ile yer değiştirmekle birlikte Tc’yi azaltmıştır. 2. K. Ta. Nb. Diğer bütün katkılamalarda Tc’nin azaldığı tespit edilmiştir. Al) bileşiklerinde x = 0.

Mo’nin ise Tc’yi 50 K civarına düşürdüğü tespit edilmiştir (Remschnig ve ark. Mg. bXiao ve ark. 1990. Tholence 1987.3. 2002). 2. Strobel ve ark. Lin ve ark. 1992. 1988. 1987). Tholence 1987. Tarascon ve ark. Li ve Mg konsantrasyonları arttıkça Tc’nin azaldığı gözlemlenmiştir (Andresen 1991. 1988. 1988. Welp ve ark. oda sıcaklığı özdirencinin azaldığı. Oksijenden yoksun hazırlanan YBa2Cu3O6+y (y =0. 63 K iken . bCieplak ve ark. Büyük tanecikli eriyik YBa2(Cu1-xZnx)3O7-δ bileşiğinde kritik akım yoğunluğu.5 K civarında arttığı. 1988. TakayamaMuromachi ve ark. Takabatake ve Ishikawa 1988). 1988) ve Si2’nin yapıya giremediği. 1988). bManeo ve ark. Pd’nin küçük miktarlarında 92 K.02 değerinde yerdeğişterebildiği.6) bileşiğinde Tc. 1993.2 Bakırın ikinci ve üçüncü satır geçiş metalleri ile Li. 1987) 0-3. 1988. Ag ve Pt katkılamaları Tc’de önemli bir değişikliğe yol açmaz iken Ag katkılaması Tc’yi çok az artırmaktadır(Tholence 1987). katkılı malzemelerin magnetizasyonunun sinterleme sıcaklığına oldukça bağlı olduğu tespit edilmiştir (Yao ve ark. Streitz ve ark. 2000). Strobel ve ark. Ta. paramanyetizmanın Tc değerinin altında diamagnetik-süperiletken fazı ile baskılandığını.73% oranında Fe katkısının Tc’yi düşürdüğü. 1987. 1990. 1987).00125 ile x = 0.1) bileşiğinin EPR (Electron Paramagnetic Resonance) sonuçları. Yan ve ark. 1988. kaldırma (levitation) kuvveti özelliklerinin x = 0. 1991. 1988).70 ark. 2001). magnetik alan tuzaklaması. Tc değerinin altına inildikçe paramagnetik merkezin yer değiştirdiğini ortaya koymuştur (Baňacký ve ark. bSaito ve ark. Xiao ve ark. Subba Rao ve ark. YBa2Cu3-xScxO6+δ (x = 0-1. Kewi ve ark. 1987. alınganlığının ve üst kritik magnetik alanının değişmediği tespit edilmiştir (aCieplak ve ark. Nb (bGreaves ve Slater 1989. (aCieplak ve ark. 1990. büyük değerlerinde 45 K kritik sıcaklık gözlenmiştir (Nishi ve ark. aManeo ve ark. Cd ve Hg’nin x < 0.00253 arasındaki değerlerde iyileştiği gözlenmiştir (Zhou ve ark. Sn ve Pb katkılanması Au katkılamalarında x’in düşük değerlerinde Tc’nin 1. 1990.

6 durumunda Tc 89 K’e yükselmiş ve Brom’un süperiletkenliği onardığı doğrulanmıştır (Dieng ve ark. YBa2Cu3O7-δ bileşiğine Pr katkısı. Saf YBCO ve YBa2-xLaxCu3-xNixO7-δ. Jc yi azaltmak sıcak noktalarda enerji tutulumunu azaltmanın bir yoludur. Jc değeri 77 K’de 1 T magnetik alanda 90 kA/cm2 değerine ulaşmıştır (Leblond-Harnois ve ark. YBCO’ya Yapılan Diğer Katkılama ve Yerdeğiştirme Çalışmaları YBa2Cu3Oy (YBCO) süperiletkenine NaNO3 ilavesinde Tc hemen hemen değişmeden kaldığı halde NaNO3 ilavesinin artışı. Ağırlıkça 0. Gözenekli ve tanecik . Tc’yi azaltırken Jc’yi artırmaktadır (Harada ve Yoshida 2002). NaCl ilavesinde ise Tc azalırken. İyi düzenlenmiş Cu-O zincirlerine kalay katkılama ferroelektrik geçiş sıcaklığını modifiye etmektedir (Zheng ve Zhang 2002). örneği zayıf bir şekilde etkilediği ve Ni’in tercihli olarak düzlemlerde yer değiştirdiği soncuna varılmıştır (Lee ve ark. Tc’de küçük bir azalma meydana gelmesine rağmen en iyi süperiletkenlik özellikleri 0. 2000). eriyik YBCO üzerine konularak ön sinterleme sonucu nüfuzu araştırılmıştır. Ferroelektrik düzenlenme Cu-O zincirlerinde meydana gelmektedir.65Cu NQR (Nuclear Quadrupole Resonance) tekniği ile incelenmiş ve Ni katkılamanın. birim hücrenin örgü sabitlerini azaltmaktadır. 2002).5% CeO2 ve 0.4. Jc’yi azaltmak için Tc’den daha düşük değerlerde optimal Jc değerini kullanarak uygun katkılama seviyesi tespit edilmiştir. Tek etki alanlı eriyik YBCO seramiklerinde akımı sınırlandırıcı hatalarda elementler anahtar olarak görev yapar. 2. 2000).25% aralıklarla faklı SnO2. 2002). Kalay katkılanmış YBa2Cu3O7−y bileşiğinde Mossbauer spektrumu kalay’ın Cu(1) pozisyonlarına gittiğini göstermiştir. birim hücrenin örgü sabitleri hafifçe artmaktadır (Wu ve ark 2000).71 Br/Cu=1/30 ve y = 0.1 örneklerinde 63. Sıcak noktalarda düşük termal iletkenlik ile birlikte yüksek miktarda enerji toplamak materyalin bozulmasıyla sonuçlanır. Sıcaklığa bağlı dielektrik sabitinde ve iç sürtünmede 200 K civarında ferroelektrik ve yapısal anormallikler gözlenmiştir. x = 0. Bu da süperiletken hacminin 100%’nde geçişi mümkün kılmıştır (Mendoza ve ark.25% SnO2 katkılı örnekte ön sinterleme olmaksızın elde edilmiştir.

Ni/YBCO ve Fe/YBCO örneklerinde ferromagnetik filmin kalınlığının artışıyla Tc ve Ic’nin azaldığı tespit edilmiştir (Ebara ve ark 2005). Ge’un 60 nm’ye kadar girdiği. Ca katkılanmış malzemelerde Jc değeri artarken Fe katkılanmış malzemelerde Jc değerinin azaldığı bulunmuştur (Cheng ve ark. Değişik miktarlarda oksijen içeriğine sahip Ca katkılanmış YBCO filmlerde (RH) Hall sabitinin ve özdirencin sıcaklığa bağlılığının araştırıldığı çalışmada. nötral oksijenin bulunması süperiletken olmayan tabakanın kalınlığınının azalmasını ve bazı büyük açılı tanecik kıyılarında geçiş özelliklerinin artabileceğini öngörmektedir (Boyko ve ark. aşırı katkılanmış yüksek sıcaklık süperiletkenlerinde geçiş özelliklerinde yeni bir sistemi işaret etmektedir (Castro ve Deutscher 2003).72 kıyılarında süperiletken özellik göstermeyen bir yapıya sahip olan bulk YBCO’ya AgS katkılanmasıyla Ag’nn CuO zincirlerindeki yerlerle yer değiştirdiği ancak S’nin bütün mümkün yerlere girebildiği ve 10%’luk katkılama ile kritik sıcaklığın 92 K olduğu tespit edilmiştir (Tyagi ve ark. YBa2Cu3O6+δ’ya ince film üzerine Ni veya Fe ferromagnetik filmler RF Magnetron Sputtering tekniği ile depozito edilmişir. RH ile T arasında katkılama ile azalan Tc pikinin en uygun katkılamada görünmediği tespit edilmiştir. 197m sıcaklıklarda difüzyona uğradığı (bAraújo ve ark. 150 nm kalınlığındaki YBCO ince filme oda sıcaklığında Ge katkılanmış. 1998). YBa2Cu3O7−δ (YBCO)’da nokta kusurları ve yükler içeren büyük açılı tanecik kıyılarının geçiş özelliklerinin bilgisayar simülasyonu ile incelenmesi. Ca jelleri yüksek yoğunlukta YBCO tabletlere ve PLD ile hazırlanmış ince filmlere uygulanmış. 2003). 2004). 197m Hg ve 199m Hg radyoaktif izotopları YBCO ince filme Hg radyoaktif izotopunun 653 K üstündeki katkılandığında Hg’nın örgü içinde hiçbir atomun bulunmadığı eşsiz bir yere yerleştiği tespit edilmiştir (Amaral ve ark. 2003). Beklenmedik şekilde katkılamanın artmasıyla Tc pikinin ortaya çıkması. 2002). 1997). 1999) ve örgü içinde yüksek simetriye sahip bir yeri işgal ettiği bulunmuştur (aAraújo ve ark. 1999). Manyetik alan altında ise paramagnetik özellikler sergilemektedir (Hari Babu ve ark. Uranyum katkılı Y-Ba-Cu-O sistemi Y2BaCuO5 fazı ve U parçacıkları içeren YBa2Cu3O7 içermektedir. YBa2Cu3O7-δ çok kristalinde tanecik sınırlarına tercihli olarak Fe ve Ca katkılanmış. Ca’un tanecik sınırlarına difüzyonu süperiletkenlik özelliklerini değiştirmemiş ancak tanecik kıyıları boyunca Jc artmıştır (Berenov ve ark. elektriksel iletkenlikte ve .

1%’lik bir artışın Tc = 92 K. düzgün kısmın sonunda Jc’nun oranı güçlü bir şekilde azalmıştır ((Traito ve ark. Al2O3 parçacıklarının Cu(1) yerlerine ve Y yerlerine girebildiği. 2005). PLD ile hazırlanmış YBCO filme BaZrO3 katkısı. 2005). Jc = 4. 2006). Co katkılamasının çöküntü meydana getirdiği gözlenmiştir. Co ve Ga’un CuO zinciri boyunca Cu(1) yerlerini işgal ettiği tespit edilmiştir. tanecikler arasında iletken hatların zayıflamasına ve Tc ve Jc değerlerinde azalmaya neden olmuştur (Topal ve Özkan 2005). CuO2 düzlemlerinde Cu(2) yerleriyle yer değiştirdiği. 2006). Birisi yüksek hol katkılama seviyesi tarafından karakterize edilen ve süperiletken olmayan aralıklar içeren kısmı diğeri ise süperiletkenliği tutan kısmıdır. Katıhal difüzyon tekniği ile katkılanan Ag atomlarının. Jc değeri homojen olmayan örneğin mikroyapısından dolayı pozisyona bağlı olarak değişmiştir (Iida ve ark. Ni. Zn ve Ni. tanecikler arası bölgenin büyümesine. MgO ve Ag/MgO zemin üerinde elektron beam evoporation tekniği ile üretilmiş YBa2Cu3O7-x ince filmlerde. Y-123 yapısında tanecik sınırlarına yerleştiği ve Jc .73 magnetizasyonda kayıplar olduğu. 2006). M (M = Co. Ga.H özelliklerin manidar bir şekilde değiştirdiği tespit edilmiştir (Zhao ve ark.5% B2O3 ilave edilmesi.8 oranında nano boyutlu Al2O3 parçacıkları YBCO’ya ilave edilmiş ve Rietveld Refinement Tekniği ile XRD ve EDX analizleri sonunda ortorombikliğin azaldığı. c örgü parametresinde 0. YBCO-123’ün fotoelektron spektrumu iki bileşen içermektedir. katkılama konsantrasyonu ile baskılanmıştır. Alan tuzaklaması. Sırasıyla Zn.2 105 A/cm2 (77 K’de) değerlere ve oda sıcaklığındaki özdirenç değerinin 2-3 kat azalmaya neden olduğu tespit edilmiştir (Görür ve ark. Bunlar ARPES spektra ile araştırılmış ve . Y-Ba-Cu-O tek tanecik bulk süperiletkenlerinde nano boyutlu az bir miktar ZrO2 ilavesiyle c ekseninde Y2BaCuO5 (Y211) parçacıklarının sıralandığı gözlenmiştir. Ni. 2005). Tc’nin 85 K olduğu ve Al2O3 konsantrasyonunun artmasıyla keskin bir şekilde düştüğü. Ga) katkılı YBCO’da Tc. kaldırma kuvveti ve Jc çivilemeden dolayı bu durum en çok Zn’de gözlenmiştir (Zhou ve ark. Zn. Jc’nun düşük alanlarda gözlenen düzgün kısmı uzamış. kristal yapının değişmediği tespit edilmiştir (Avcı ve ark. Ağırlıkça % 0. 2005). 30%’u Y2BaCuO5 içeren eriyik YBa2Cu3O7-δ’ye ağırlıkça 0. Jc değerinin anlamlı bir şekilde arttığı tespit edilmiştir (Mellekh ve ark. Tc değeri katkısız YBCO ile karşılaştırıldığında 1 K azalmış. kritik akım yoğunluğunun magnetik alanla ilişkisini gösteren grafikte.

YBCO süperiletkeninden sonra sentezlenen GdBCO süperiletkeni YBCO’dan daha iyi oksijen tutma özelliğne sahiptir ancak oksijen eksikliğinde çok çabuk süperiletkenlik özelliklerini kaybetmektedir (Taka ve ark. Bu etkinin Jc ve akı çivilemesini artırdığı. Gd1-xYxBa2Cu3O7-y ince filminde x arttıkça magnetik alan altında Jc değerinin arttığı (Wang ve ark. YBCO-123’e Gd difüzyonu tanecikler arası çiftlenmenin karakteristik gerilimi Jc ve Tc değerlerini artırmaktadır. 1995) Y1-xGd xBa2Cu3O7-δ çok kristalinde Gd içeriğinin artışıla Jc değerlerinde azalma tespit edilmiştir (Theuss ve Kronmüller 1995).6 haricinde x’in artışıyla bileşiklerin normal durum özdirençlerinde de artışlar gözlenmiştir (Hong ve ark. 1989). YBCO (123) Bileşiğine Yapılan Gd ve Nb Katkılama Yerdeğiştirme Çalışmaları Y1-xGd xBa2Cu3O7-δ yapısında x = 0. 2007).5. alan-gerilim çivileye ve manyetik çivilemeye neden olmaktadır bu da Jc ve akı çivilemesindeki artışı açıklayabilmektedir (Feng ve ark. 2004). Jc değerinin manyetik alanla arttığı tespit edilmiştir.4 değerinde RE123 karışımının homojen ve en yüksek Jc ve Tc değerlerine sahip olduğu belirtilmiştir (Yulei ve ark. YBa2Cu3O7-x çok kristalinde Gd difüzyonu kritik sıcaklığı 88 K’den 91 . 2. 2002). Y yerlerine Gd’nin yerdeğiştirmesi. Toz eritme yöntemiyle hazırlanan YBa2Cu3Oy ve Y0. Y1-xGd xBa2Cu3O7 çok kristalinde yapının ortorombik olduğu ve Gd içeriğinin artışıyla örgü parametrelerinde büyümenin olduğu tespit edilmiştir (El Ali ve ark.6Ba2Cu3Oy malzemelerinin manyetizasyon eğrileri farklı sıcaklıklarda SQID ile ölçülmüştür. 1998). Y2BaCuO5 parçacıklarının boyutlarının azalmasına. Hazırlanılan (Y1-xGdx)BCO bileşiğinde x = 0.4Gd0. YBCO örneğinde böyle bir pik bulunmamıştır. Gd ilave edilmiş örneklerde H ⊥ c konfigürasyonunda 70 K altında fishtail etkisi gözlenmiştir.74 YBCO-123’ün düşük enerjili elektron yapısının genellikle LDA hesaplamalarıyla ve süperiletken olmayan karakterinin güçlü katkılamalarla meydana gelebileceği sonucuna varılmıştır (Zabolotnyy ve ark. 2002).

1994).21 değerinde süperiletkenyalıtkan geçişi olduğu ve YBCO’ya Nb ilavesiyle süperiletkenlik taneciklerinin dayanımının azaldığı ifade edilmiştir (Grekhov ve ark.75 K’e ve Jc akım yoğunluğu 55 A/cm2’den 122 A/cm2’ye artırmıştır. Laser Ablation Tekniği ile SrTiO3 üzerine büyütülen YBa2Cu3-xNbxOy ince filminde x = 0. 2007). tanecikler arası bağlanmanın karakteristik bir dayanım kuvveti olduğu şeklinde yorumlanmıştır (Öztürk ve ark. Seztezlenen YBa2Cu3-xNbxO7 malzemesinde x = 0. 1997. Gd difüzyonu ile elde edilen bu gelişme.025 ve x = 0. Grekhov ve ark.05 değerleri için süperiletken özelliklerin geliştiği ve en yüksek Jc değerlerinin gözlendiği tespit edilmiştir (Srinivas ve ark. 1995). . 1999). YbaCuNbO yapısının ortorombik olduğu ve YBCO filmleri büyütmek için uygun olduğu tespit edilmiştir (Grekhov ve ark.

70000 1.50 -- O 8 15.90638 285.30 44.00000 212.53 90.22000 p63/mmc 194 hcp 364.00000 -0.00000 -0.60000 Im/3m 229 bcc 330. Tablo 3.00 132.20 -102.00000 6.10 --- Gd 64 157.00 90.00 181.80000 502.70 Nb 41 92.23801 56.00000 3.00000 233.00000 -2.60000 363.30000 180. YBa2Cu3O7-δ süperiletkenine ikili katkılama planlanmıştır.74000 364.04000 330.10 29.54600 255.49000 361.04000 330.82170 15.10 -93.76 3.00 90.00000 1.00000 253.90000 508.00000 1.80000 145.90 -78.1 Malzemelerin Hazırlanması Çalışmada.89000 Im/3m 229 bcc 502.00000 145.40 -32.80000 90.00000 48.44000 C12/m1 12 monoklinik 540.60000 135.25000 357.70000 215.30000 342.00 90.00000 198.00 90.10000 180.80000 502.00 46.00 235.32700 434.00 90.00 90.00000 1.26000 90.04000 90.21013 35.07465 1.90000 Fm/3m 225 ccp 361.49000 90.40 ---- Cu 29 65.43540 130.00 120. Tablo 3.99940 120.00 189.00 90.90 -- Ba 56 137.90 -- Örgü Parametreleri Valans Kabuk Orbital Çapı .74000 573.00 137. Katkılaması yapılacak atomların tespitinde.00 120.00000 0. MATERYAL VE METOT 3.20000 p63/mmc 194 hcp 363.1’de gösterilen elementlerin özelliklerden faydalanılarak Gd ve Nb elementlerinin katkılanmasına karar verilmiştir.60000 90.90585 355.49000 361.60000 578.74100 60.06000 90.00 201.1 YBCO elementleri ve katkı atomlarının genel özellikleri (WEB) Y Atom Numarası Atom Ağırlığı [g/mol] Bağ Uzunluğu (Atom-Atom) [pm] Atomik Çap (Deneysel) [pm] Atomik Çap (Hesaplanan) [pm] Magnetik Moment [µN] Elektriksel Özdirenç [10-8 Ωm] Elektronegatiflik [Pauiling] Uzay Grubu Yapı a [pm] b [pm] c [pm] α [o] β [o] γ [o] s [pm] p [pm] d [pm] f [pm] 39 88.00 90.00000 1.24077 -3.

Y0.4Ba2-xNbxCu3O7-δ (x = 0. Nb atomları uzay gurubu açısından Ba atomları ile aynı uzay grubuna sahip iken. Nb tozları sitokiyometrik oranlarda 0. örgü parametreleri ve bağ uzunlukları açısından Cu atomuna daha yakındır. • • • • Katkılananacak olan malzemelere referans teşkil etmesi amacı ile saf YBa2Cu3O7-δ malzemesi (Saf YBCO).225) (Ba-Nb Serisi). Katkılanacak olan malzemelere referans teşkil etmesi amacı ile Y0. YBCO yapısının daha baskın olması ve daha fazla oksijen tutabilmesi için mol olarak 60% Y ve 40% Gd oranları belirlenmiştir. Kimyasal tozlar. 0. Bu yüzden Gd katkısının Y ile birlikte kullanılmasına karar verilmiştir. Ayrıca atomik çapı ise Ba ve Cu atomlarının atomik çapları arasında yer almaktadır.4Ba2Cu3O7-δ (Gd-YBCO).5 + 2CO 2 2 standart YBCO denklemi temel alınarak aşağıdaki formüller yardımıyla her x katkısı için katıhal tepkime yöntemi kullanılarak başlangıç karışımları hazırlanmıştır. 0.225) (Cu-Nb Serisi). 0. 1 (Y2 O 3 ) + 2(BaCO 3 ) + 3(CuO ) → YBa 2 Cu 3 O 6. 0. elektronegatifliği.1 mg hassasiyete sahip dijital terazi ile tartılmıştır. 0. Bunun için aşağıdaki malzemelerin hazırlanması kararlaştırılmıştır. BaCO3. CuO.075. 2002). 0. 0.1.6Gd0. Y0.77 GdBa2Cu3O7-δ bileşiğinde oksijen konsantrasyonu YBCO bileşiğine göre daha fazladır. Gd2O3. Katkılama oranları.025. Gd-YBCO. Fakat Gd tabanlı bileşik oksijen eksikliğinde çok çabuk süperiletken özelliklerini yitirmektedir (Taka ve ark.6Gd0.4Ba2Cu3-xNbxO7-δ (x = 0. Bu yüzden Nb atomlarının kakısı için Ba ve Cu bölgeleri seçilmiştir. Nb katkılaması (Ba-Nb Serisi) için .6Gd0.025.125.075.125.175.1 Toz malzemeler için sitokiyometrik oranların hesaplanması Y2O3. 0. 3.175.

995 99. 0.2 de verilmiştir.5 + 2CO 2 Gd-YBCO.225 olarak seçilmiştir.025.125.990 99.5454 362.000 99.800 Kimyasal reaksiyonlarda her iki seri katkılama için x katkı miktarı 0. Bileşik/Element Adı İtriyum Oksit Baryum Karbonat Bakır (II) Oksit Gadolinyum Oksit Niyobyum Kimyasal Formülü Y2O3 BaCO3 CuO Gd2O3 Nb Molekül/Atom Ağırlığı (g/mol) 225.6Gd0.6 Gd 0. 0.5 + 2CO 2 denklemleri kullanılmıştır. .3-5’de verilmiştir. Başlangıç komposizyonu elde etmek için kullanılan oksit bileşiklerin ve elementlerin molekül ve atom ağırlıkları ile saflık dereceleri Tablo 3.175. 0.000 99.4 Ba 2 Cu 3− x Nb x O 6. Her x katkılı malzemenin sitokiyometrik oranlarına göre hesaplanmış miktarları ve referans teşkil edecek olan YBa2Cu3O7-δ ile Y0.075.78 3 (Y2 O 3 ) + 2 (Gd 2 O 3 ) + (2 − x )(BaCO 3 ) + xNb + 3CuO → 10 10 Y0.2 Başlangıç komposizyonu için kullanılan oksit bileşiklerin özellikleri.9064 Saflık Derecesi (%) 99. 0.6 Gd 0. Nb Katkılaması (Cu-Nb Serisi) için 3 (Y2 O 3 ) + 2 (Gd 2 O 3 ) + 2(BaCO 3 ) + (3 − x )CuO + xNb → 10 10 Y0.4982 92.4 Ba 2− x Nb x Cu 3 O 6. Tablo 3.3359 79.8099 197. Tablo 3.4Ba2Cu3O7-δ bileşiklerinin sitokiyometrik oranlarına göre hesaplanmış miktarları.

79

Tablo 3.3

YBa2Cu3O7-δ bileşiği ve Y0.6Gd0.4Ba2Cu3O7-δ bileşenlerin miktarları.
Formül YBa2Cu3O7-δ Y0.6Gd0.4Ba2Cu3O7-δ Y2O3 (g) 1.5000 0.6001 Gd2O3 (g) --0.6422 BaCO3 (g) 5.2434 3.4958

bileşiği için

Malzeme İsmi Saf YBCO Gd-YBCO

CuO (g) 3.1735 2.1350

Tablo 3.4 Ba-Nb serisi için bileşenlerin miktarları.
Malzeme İsmi Ba-Nb-1 Ba-Nb-2 Ba-Nb-3 Ba-Nb-4 Ba-Nb-5 Katkı Oranı (x) 0.025 0.075 0.125 0.175 0.225 Y2O3 (g) 0.6001 0.6001 0.6001 0.6001 0.6001 Gd2O3 (g) 0.6422 0.6422 0.6422 0.6422 0.6422 BaCO3 (g) 3.4868 3.3986 3.3103 3.2220 3.1337 CuO (g) 2.1350 2.1350 2.1350 2.1350 2.1350 Nb (g) 0.0207 0.0619 0.1031 0.1443 0.1856

Formül Y0.6Gd0.4Ba1.975Nb0.025Cu3O7-δ Y0.6Gd0.4Ba1.925Nb0.075Cu3O7-δ Y0.6Gd0.4Ba1.875Nb0.125Cu3O7-δ Y0.6Gd0.4Ba1.825Nb0.175Cu3O7-δ Y0.6Gd0.4Ba1.775Nb0.225Cu3O7-δ

Tablo 3.5 Cu-Nb serisi için bileşenlerin miktarları.
Malzeme İsmi Cu-Nb-1 Cu-Nb-2 Cu-Nb-3 Cu-Nb-4 Cu-Nb-5 Katkı Oranı (x) 0.025 0.075 0.125 0.175 0.225 Y2O3 (g) 0.6001 0.6001 0.6001 0.6001 0.6001 Gd2O3 (g) 0.6422 0.6422 0.6422 0.6422 0.6422 BaCO3 (g) 3.5310 3.5310 3.5310 3.5310 3.5310 CuO (g) 2.1172 2.0816 2.0460 2.0105 1.9749 Nb (g) 0.0207 0.0619 0.1031 0.1443 0.1856

Formül Y0.6Gd0.4Ba1.975Nb0.025Cu3O7-δ Y0.6Gd0.4Ba1.925Nb0.075Cu3O7-δ Y0.6Gd0.4Ba1.875Nb0.125Cu3O7-δ Y0.6Gd0.4Ba1.825Nb0.175Cu3O7-δ Y0.6Gd0.4Ba1.775Nb0.225Cu3O7-δ

Ba-Nb serisindeki tüm katkılar için Tablo 3.4’ten, Cu-Nb serisindeki tüm katkılar için Tablo 3.5’den yararlanılarak belirtilen miktarlardaki malzemeler 0.1 mg duyarlılığa sahip hassas terazi yardımıyla tartıldı. Her serideki tüm katkılar için ayrı ayrı karıştırılan tozlar, homojen bir karışım elde etmek için bir öğütücüde 6 saat ve agad havanda bir gün boyunca elde karıştırılmıştır. Daha sonra gri bir renk aldığı gözlenen toz karışımlar alümina (Al2O3) potalara konularak kalsinasyon işlemine hazır hale getirilmiştir.

80

3.1.2 Kalsinasyon işlemi

Toz haldeki karışımlar, kalibre edilmiş NABERTHERM marka ve N 11/R modelli kül fırınına yerleştirilmiştir. Fırın, oda sıcaklığından itibaren 925 oC’ye 3.75 oC/dakika hızla (4 saat) ısıtılmıştır. Toz karışımlar, bu sıcaklıkta 48 saat süreyle bekletilmiştir. Daha sonra oda sıcaklığına kadar 1.25 oC/dakika hızla (12 saat) soğutulmuştur. Kalsinasyon işlemine ilişkin şematik diyagram Şekil 3.1’de gösterilmektedir. Kalsinasyon işleminin gerçekleştirildiği kül fırını Şekil 3.2’de gösterilmektedir. Oda sıcaklığına kadar soğutulup fırından çıkarılan karışımların siyah renkli olduğu ve külçeleştiği gözlenmiştir. Fırından çıkartılan karışımlar, agat havanda iyice ezilerek, iki saat süreyle öğütülmüştür. Aynı şartlar altında ikinci kez kalsine edilen karışımlar, fırından çıkartıldıktan sonra iki saat süreyle tekrar öğütülmüştür.

Şekil 3.1

Ba-Nb ve Cu-Nb serisi örneklerin kalsinasyon işlemindeki için sıcaklık-zaman grafiği.

81

Şekil 3.2 NABERTHERM - N 11/R kül fırını ve kontrol paneli. 3.1.3 Kalsine edilmiş malzemelerin tablet haline getirilmesi

En son kalsinasyon işleminin ardından öğütülen toz karışımlar yaklaşık 1 gramlık miktarlarda, 13 mm çapa sahip tablet kalıbında (die set) 1000 psi (68.948 bar = 6.8948 MPa) basınç altında 5 dakika preslenerek silindirik tabletler (pellet) haline getirilmiştir. Tablet yapımı esnasında kullanılan pres ve die-set Şekil 3.3’te gösterilmektedir.

Şekil 3.3 Crystal Lab marka pres ve 13 mm çaplı KBr die seti.

82

3.1.4 Sinterleme işlemi

Sinterleme işlemi için malzemeler, önceden kalibre edilmiş CARBOLITE marka 201 modelli ve Eurotherm marka ve 2132 modelli kontrol paneline sahip tüp fırınını içine alümüna kayıkçık kullanılarak içinde yerleştirilmiş ve 10 oC/dakika ile 925 oC’ye ısıtılmıştır. Bu sıcaklıkta 1440 dakika bekletilmiş, 1440 dakikalık sürenin bitimine 30 dakika kaldığı esnada oksijen (O2) verilmeye başlanmıştır. 1440 dakikanın bitiminden sonra sıcaklık 4 oC/dakika ile 550 oC’ye düşürülmüştür. Bu sıcaklıkta 720 dakika beklemiş ve 300 dakikada oda sıcaklığına düşürülmüştür. Sinterleme işlemine ilişkin şematik diyagram Şekil 3.4’te gösterilmektedir. Sinterleme işleminin gerçekleştirildiği tüp fırını ve kontrol paneli Şekil 3.5’te gösterilmektedir.

Şekil 3.4

Ba-Nb ve Cu-Nb serisi malzemelerin sinterleme işlemindeki için sıcaklık-zaman grafiği.

1. 3.5 CARBOLITE marka 201 modeli ve Eurotherm marka ve 2132 modelli kontrol paneli.5 Malzemelere kontak yapılması Sinterlenen malzemeler tüp fırınından çıkarıldıktan sonra 0. Dikdörtgenler prizması şeklindeki malzemelere gümüş tel. Şekil 3.3 mm kalınlığında bir kıl testere ile dikkatli bir şekilde kesilerek diktörtgenler prizması haline getirilmiştir. In’un malzemenin içine nüfuz etmesini sağladığı gibi kontak dirençlerinin oldukça düşük olmasını ve ölçümlerin daha hassas olmasını da sağlamıştır. Malzeme üzerine alınan dört kontak ile standart dört nokta yöntemi (Four Point Probe) kullanılarak elektriksel direnç ve kritik akım yoğunluğu tayini yapılmıştır. Ultrasonik lehim.83 Şekil 3. .6 da gösterilen ultrasonik lehim makinesi ile İndiyum (In) kullanılarak lehimlenmiştir.

1. Bütün bu çalışmalar üç boyutlu sonsuz yapılarda.2) . Bir dipol (+ kaynak ve – kaynak) için potansiyel ise aşagıdaki gibi olur: ϕ − ϕ0 = Iρ x r1 ln r2 2π (3. I akım. Bir akım kaynağı sonsuz genişlikteki bir tabaka için potansiyelde uzaklığa bağlı bir değişim verir: Iρ s ln r 2π ϕ − ϕ0 = (3. ρs tabaka özdirenci ve r akım kaynağının tabakaya olan uzaklığıdır. Valdes (1954) tarafından ρ özdirenç. Uhlir (1955) daha farklı geometriler için fonksiyonel ilişkileri genişletmiştir.1 Dört nokta yöntemi (FPP) ile elektriksel direnç ölçümü Özdirenç ölçümleri için kullanılan yaygın ve kullanışlı bir teknik standart dört nokta yöntemidir.5. Sonlu malzemeler için olan ilşkiyi ise Smith (1958) yayınlamıştır. farklı geometriler için verilmiştir. 3.84 Şekil 3. bir doğrultu için incelenmiştir.6 Kontak almada kullanılan Ultrasonik Lehim Makinesi.1) Burada φ potansiyel. voltaj ve akımın okunan değerleri arasındaki fonksiyonel ilişki.

7).3) Buradan tabaka özdirenci: ρs = V π V = 4.7 Dikdörtgen malzeme üzerine FPP nin yerleştirilmesi . a) Dikdörtgen malzemelerde FPP FPP ölçümlerinde dikdörtgen malzemenin boyutları a ve d olarak alınır (Şekil 3.4) olarak bulunur.8) kabul edilir.7‘de görüldüğü gibi simetrik yerleştirilir. Iρ x π π ln 2 sin 2 x + sin 2 y 2π d d ϕ − ϕ0 = − (3.5) Şekil 3. arasındaki voltajı elde etmek için. İki merkez nokta. dipollerin sonsuz bir yerleşiminde olduğu (Şekil 3. 1 ve 2. Problar Şekil 3. sonsuz genişlikte bir tabaka için potansiyel farklıdır: Δϕ = V = Iρ s π ln 2 (3.85 Bu durumda tabaka üzerindeki FPP’un iki dış noktası dipol gibi görünür. Ollendorf (1932) bir çizgi boyunca eşit aralıklarla yerleştirilen sonsuz sayıdaki akım kaynağı için potansiyel dağılımını aşağıdaki gibi ifade etmiştir.5324 I ln 2 I (3. Bütün dipoller 1 ve 2 noktaları arasındaki voltaja katkı yapar. Buradan hareketle.

6) Her bir kaynak çizgisi V voltaja aşağıdaki miktar katkı yapar: Δϕ = − Iρ x ⎛ e x ( yn + s ) / d − e − x ( yn + s ) / d ln⎜ 2π ⎜ e xyn / d − e − xyn / d ⎝ (3. dairenin üzerindeki bir dipolden yansıma ile elde edilir.86 Şekil 3. Malzemede FPP ile ölçülen voltaj aşağıdaki şekilde verilir: . Bundan dolayı ifadeler basitleşir: Iρ x ln e xy / d − e − xy / d 2π ϕ − ϕ0 = − ( ) ⎞ ⎟ ⎟ ⎠ (3. Bu görüntü. 1 ve 2 noktalarının x koordinatları sıfır olacak şekilde koordinat sistemi seçilir. Kaynakların bütün çizgilerinde.7) b) Dairesel malzemelerde FPP Bu durumda sınır şartlarını yerine getirmek için bir görüntü gereklidir.8 FPP yönteminde dikdörtgen malzeme için görüntü sistemleri.

87 ⎡ ⎛ ⎛ d ⎞2 ⎞⎤ ⎜ ⎜ ⎟ + 3 ⎟⎥ ⎢ Iρ ⎜ s ⎟⎥ 1 V = s ⎢ln 2 + ln⎜ ⎝ ⎠ 2 ⎟⎥ = Iρ s ⎛ d ⎞ π ⎢ ⎜ ⎛ d ⎞ − 3 ⎟⎥ c⎜ ⎟ ⎢ ⎜⎜ s ⎟ ⎟ ⎝s⎠ ⎢ ⎥ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎦ ⎣ Burada d.10). Film sonsuz dilim gibi düşünülebilir ve uygun tabaka direnci elde edilir.9). özdirenç aşagıdaki gibi yazılabilir: ρ = ρsw = π ⎛ w⎞ V w F⎜ ⎟ I ln 2 ⎝ s ⎠ (3. c) İnce malzemelerde FPP Bir filmde sonlu kalınlık w olmak üzere. dairenin çapıdır (Şekil 3.10) .8) Şekil 3.9 Dairesel malzeme üzerine FPP nin yerleştirilmesi. (3. Sonsuz genişlikli bir tabaka da FPP için aşağıdaki ilişkiler mevcuttur: ρs = V ln 2 I (3. voltaj yüzeye dik uygulanır (Şekil 3. Buradan malzeme özdirenci ρ = ρ s w olarak bulunur.9) Sonsuz genişlikteki filmin kalınlığı w olmak üzere.

Olympus GX41 marka optik mikroskop ve .88 ⎛ w⎞ F ⎜ ⎟ .1 Optik fotoğraf çekimi Malzemelerdeki kristallenmeyi ve tanecik büyüklüklerini gözlemlemek amacı ile her bir malzemenin optik fotoğrafları.10 w kalınlıklı ince tabakaya FPP nin yerleştirilmesi ⎛ w⎞ Bir sonlu malzeme için F ⎜ ⎟ birinci mertebe düzeltmesi gibi kullanılabilir. düzeltme faktörüdür. ⎝s⎠ Buradan bir film için özdirenç: ρ = ρsw = ⎜ ⎟ wCI olarak bulunur (Demirci 2005). ⎛V ⎞ ⎝I⎠ (3.11) 3.2. ⎝s⎠ Şekil 3.2 Malzemelerin Analizi 3.

11 Olympus GX41 marka optik mikroskop ve Moticam 3000 dijital görüntüleme aygıtı. Diethylphthalae sıvısının yoğunluğu 15 oC’de 1.89 Moticam 3000 dijital görüntüleme aygıtı altında 500 kez büyültülerek çekilmiştir (Şekil 3. Cihaz diethylphthalae sıvısına kısmen batırılmış askı ile dijital mikrobalansa bağlı bir sistemden ibarettir.12 kullanılarak yoğunluk değerleri hesaplanmıştır.122 g/cm3’tür.2 Yoğunluk tayini Sinterlenen malzemelerin yoğunluk ölçümleri Archimedes Yoğunluk Ölçme Sistemi (Densitometre) ile yapılmıştır. Şekil 3. Yoğunluk ölçümü için malzemelerin havadaki kütlesi (Mm) ve sıvı içindeki kütlesi (Ms) ölçüldü ve denklem 3.2. 3.11). .

Malzeme yüzeyine ultrasonik lehim ile gümüş tellerle 4 adet kontak yapılmıştır. Ölçülen direnç değerleri. malzemede oluşan gerilim iç uçlar vasıtası ile hassas bir multimetrede okunmuştur. ds. gerekli hesaplamaların ardından malzeme direnci ile sıcaklık değeri bir veri dosyasına kaydedilmiştir. sıvının yoğunluğu) 3. Multimetreden okunan gerilim değeri.12) (dm: malzemenin yoğunluğu. kritik geçiş sıcaklığı.7’de gösterilen dikdörtgen malzemeler için standart dört nokta yöntemi kullanılarak CTI-Cyrogenics Cyrodyne Refrigerator System (Şekil 3.12) ile 70-130 K sıcaklık aralığında yapılmıştır. Süperiletkenin kritik sıcaklığı hakkında bilgi edinmenin bir yolu da elektriksel özdirenç ölçümleridir. kritik geçişin başladığı Tconset ve kritik geçişin bittiği Tcoffset sıcaklık değerleri belirlenebilmektedir.02 K’dir. Ölçüm yapılan sistemde sıcaklık hassasiyeti ±0. ρ=R s l (3. malzemeye dış uçlardan verilerek.90 dm = ds Mm Mm − Ms (3. Üretilen malzemelerin elektriksel özdirençleri için ölçümler şekil 3.13) bağıntısı kullanılarak özdirenç değerlerine dönüştürülmüştür. Kriyostat sistemi 10-6 Torr basınca düşürüldükten sonra bir güç kaynağından gelen ± 5 mA’lik akım.2. Bu yolla malzemenin süperiletken olup olmadığı.3 Elektriksel özdirenç ölçümleri Süperiletken malzemelerin karakteristik özelliklerinden en önemlisi kritik geçiş sıcaklığıdır (Tc). Ortamın sıcaklığı numunenin yerleştirildiği tutucuda (holder) bulunan iki adet bakır-konstantan termoçiftler (thermocouple) yardımıyla kontrol edilmiş ve bu termoçiftlerin ölçtüğü sıcaklık bir sıcaklık kontrol ünitesinde okunduktan sonra bilgisayara aktarılmıştır. . ampermetrenin verdiği akım değeri ve kriyostatın sıcaklık değeri bir bilgisayar programı yardımıyla bilgisayara aktarılmış.

Kritik akım yoğunluğu ölçümleri sıvı azot sıcaklığında (77 K) stantard DC dört nokta yöntemi kullanılarak Şekil 3.13’te gösterilen düzenekte ölçülmüştür.12 CTI-Cyrogenics Cyrodyne Refrigerator System. Güç kaynağından gelen akım ile bu akımın malzeme üzerinde oluşturduğu gerilim bir bilgisayar programı yardımıyla veri dosyasına kaydedilmiştir.2. 3. Akım malzemeyi süperiletken halden normal hale dönüştürünceye kadar artırıldığında iç uçlar arasında bir gerilim gözlenecektir.91 Şekil 3. Malzeme sıvı azot sıcaklığında süperiletken durumda iken akım süperiletkenliği bozacak kadar büyük değerlere sahip değil ise iç uçlar arasındaki gerilim 10-6 – 10-7 V civarında olacaktır. süperiletkenliğin teorisi ve pratik uygulamaları için oldukça önemlidir.4 Kritik akım yoğunluğu ölçümleri Süperiletkenlerin mikroyapısına önemli ölçüde bağlı olan kritik akım yoğunluğu (Jc). . Bu gerilime karşılık gelen akım kritik akım olarak (Ic) olarak bilinmektedir. Kritik akım yoğunluğu hesaplarında bir kriter belirlenmiş ve bu kritere göre hesaplama hesaplama yapılmıştır.

10o ≤ 2θ ≤ 60o aralığı için 5o/dakika tarama hızı ve 0. Ölçümler esnasında difraktometredeki bakır hedefe 36 kV’luk gerilim ve 26 mA’lik akım uygulanarak elde edilen Cu-Kα ışınları gönderilmiştir. c örgü parametrelerini ve G . düzlemler arası mesafeyi. l örgü r düzlemlerini ve a. h.13 Kritik akım yoğunluğu (Jc) ölçüm düzeneği.5 X-ışını kırınımı (XRD) ölçümleri X-ışınları kırınım desenlerinden yararlanarak bir malzemenin kristal yapısı hakkında bilgi edinilebilir ve örgü parametreleri tayin edilebilir.02o örnekleme aralığı kullanılmıştır. esas uzaydan ters uzaya gidildiğinde .14) ölçümüştür. Elde edilen kırınım deseninde d.92 J c ( kriter ) = V (μV ) l (cm ) (3. k.14) (l: FPP’da gerilim ölçen uçlar arasındaki mesafe) Şekil 3.2. 3. Üretilen malzemelerin X-ışını kırınım desenleri Rigaku Multiflex difraktometresinde (Şekil 3. b.

16) r r Vi a b ×c r r r r a ×b a×b * c = 2π = 2π r r r (3. b .ck = abc sin γ ] (3.15) Vi a b ×c r r r r (c × a ) = 2π (cr× a ) * b = 2π (3.26) .23) ( ) (3.25) r Ghkl = ise (G ) r hkl 2 ( ) r Ghkl 2 4π 2 2 2 2 2 = 2 h b c sin α + k 2c 2 a 2 sin 2 β + l 2 a 2b 2 sin 2 γ Vi [ ] (3.93 örgü noktalarına tekabül eden vektörü göstermek üzere. ters örgü vektörleri a*. esas örgünün (hkl) düzlemlerine diktir. c şu şekilde bulunur. b*. c* ise r r r a .17) Vi a b ×c r Ghkl ters örgü vektörü. r r r r b ×c b ×c * a = 2π = 2π r r r (3.19) (3.21) ( ) (3.22) r 2π Ghkl = [hbc sin α iˆ + kca sin β ˆ + lab sin γ kˆ j Vi ve r rr ˆ ˆ Vi = a × b c = ab sin γ k .20) ( ) (3. ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 2π d hkl = r Ghkl (dhkl : esas örgüdeki (hkl) düzlemleri arası uzaklıktır) r Ghkl = ha * + kb * + lc * r r 2πh 2πh b × c * ˆ ha = = bc sin α i Vi Vi r r 2πk (c × a ) 2πk * kb = = ca sin β ˆ j Vi Vi r r 2πl a × b 2πl ˆ lc * = = ab sin γ k Vi Vi (3.18) (3.24) (3.

31’i esas alan bir bilgisayar programı ile yapılmıştır.94 r Ghkl = (G ) r hkl 2 = 2π Vi h 2b 2c 2 sin 2 α + k 2c 2 a 2 sin 2 β + l 2 a 2b 2 sin 2 γ (3.28) (3. .31) a.29) (3. b.14 Rigaku Multiflex marka X-ışını difraktometresi. β = 90o. γ = 90o ise denklem 3.27) r h 2 b 2 c 2 sin 2 α k 2 c 2 a 2 sin 2 β l 2 a 2 b 2 sin 2 γ Ghkl = 2π + + a 2 b 2 c 2 sin 2 γ a 2 b 2 c 2 sin 2 γ a 2 b 2 c 2 sin 2 γ r h 2 ⎛ sin 2 α ⎞ k 2 ⎜ ⎟+ Ghkl = 2π a 2 ⎜ sin 2 γ ⎟ b 2 ⎝ ⎠ ⎛ sin 2 β ⎞ l 2 ⎜ ⎜ sin 2 γ ⎟ + c 2 ⎟ ⎝ ⎠ (3. c ve V (Hacim) hesaplamaları en küçük kareler yöntemiyle denklem 3.30 h2 k 2 l 2 1 = + + d 2 a2 b2 c2 şeklini alır.30) 2π d hkl = r = Ghkl 1 h2 a2 ⎛ sin 2 α ⎞ k 2 ⎜ ⎟ ⎜ sin 2 γ ⎟ + b 2 ⎠ ⎝ ⎛ sin 2 β ⎜ ⎜ sin 2 γ ⎝ ⎞ l2 ⎟+ 2 ⎟ c ⎠ Eğer yapıda α = 90o. Şekil 3. (3.

yüksek voltaj ile hızlandırılmış elektronların malzeme üzerine odaklanması. EDS spektrumunda görülen pikler. kristallenme gibi nitel bilgileri için herbir malzemenin taramalı elektron mikroskobu yardımıyla görüntüleri elde edilmiştir. . atomların K ve L X-ışınlarından oluşmaktadır. Ölçüm süresi 30 saniye ve sayım hızı 1300 sayım/dakika olarak belirlenmiştir.15) elektron mikroskobunda 20 kV potansiyel altında 3500 kere büyültme ile elde edilmiştir. SEM görüntüleri alınan bölgeler için yapılan EDS analizi ile elementlerin malzeme içindeki ağırlıkça yüzde oranları tayin edilmiştir. bu elektron demetinin malzeme yüzeyinde taratılması sırasında elektron ve malzeme atomları arasında oluşan çeşitli girişimler sonucunda meydana gelen etkilerin uygun algılayıclarda toplanması ve sinyal güçlendiricilerinden geçirildikten sonra bir katot ışınları tüpünün ekranına aktarılmasıyla elde edilir. Hazırlanan malzemelerin tanecik büyüklükleri.95 3. JEOL marka ve JSM-6390LV modelli (Şekil 3.6 Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM) görüntüleri ve Enerji Dağılım Spektrometresi (EDS) ölçümleri Taramalı Elektron Mikroskobunda (SEM) görüntü. tanecik yönelimleri. Görüntüler.2. Modern sistemlerde bu algılayıcılardan gelen sinyaller dijital sinyallere çevrilip bilgisayar monitörüne verilmektedir.

15 JEOL marka ve JSM-6390LV modelli taramalı elektron mikroskobu ve EDS aparatı.96 Şekil 3. .

polarize optik mikroskop ile elde edilen görüntüleri yardımıyla incelenmiştir. hazırlanan malzemelerdeki Y.225 katkı miktarları için malzemeler katıhal reaksiyon yöntemi ile hazırlanmıştır. O. kriter olarak alınmıştır. Cu. tanecikler arası mesafeler ve boşluklar.4Ba2-xNbxCu3O7-δ) ve Cu-Nb serisi (Y0. fiziksel. malzemelerin içerdiği fazlar. malzemelerin her birinin 77 K değerinde I-V ölçümleri yapılarak kritik akım yoğunluğu (Jc) değerleri hesaplanmıştır. Taneciklerin büyüklükleri. Gd ve Nb miktarlarının kantitatif analizleri EDS (Energy Dispersive Spectrometry) spektrumlarının analizleri ile yapılmıştır.6Gd0.97 4.6Gd0. Kritik akım yoğunluğu (Jc) ile katkı miktarı (x) arasındaki ilişki incelenmiştir. Yapılan katkılamaların Tc üzeinde meydana getirdiği değişiklikler araştırılmıştır. SEM görüntülerinin alındığı kısmi bölgeye ait. malzemelerin yoğunlukları üzerine etkisi araştırmak için yoğunluk .125. tanecikler arası boşluklar. 0.4Ba2Cu3-xNbxO7-δ) olmak üzere x = 0. fiziksel. 0. Taramalı Elektron Mikroskobundan (SEM) alınan görüntülerin analizleri ile incelenmiştir. Daha sonra. Hazırlanan malzemelerin yapı içindeki taneciklerinin büyüklükleri. uygulanan ısıl işlemin tanecikler üzerine etkisi. X-ışını polikristal difraktometresi ile elde edilen kırınım desenlerinden.4Ba2Cu3O7-δ (GdYBCO) bileşikleri ile Ba-Nb serisi (Y0. örgü parametreleri ve taneciklerin yönelimleri incelenmiştir.075. Malzemelerin elektriksel özellikleri için R-T ölçümleri yapılarak kritik sıcaklık (Tc) değerleri tespit edilmiştir. elektriksel ve süperiletkenlik özellikleri incelenmiştir. DENEYSEL BULGULAR 4. Tc’deki değişiklikler SEM ve XRD verileri ile karşılaştırılmıştır. 0. SEM görüntülerinden elde edilen sonuçlar ile XRD (X-Ray Diffraction) sonuçları karşılaştırılmıştır.025.6Gd0.175. Yapılan katkılamanın YBCO süperiletkenlerinin yapısal. Ba. Hazırlanan malzemelerin yapısal. elektriksel ve süperiletkenlik özellikleri üzerine etkisi araştırılmıştır.1 Giriş Başlangıç kompozisyonu YBa2Cu3O7-δ (saf YBCO) ve Y0. 0. Jc değerlerinin hesabında 2μV/cm. taneciklerin yönelimleri. Katkılamanın.

CuNb-3. Süperiletken yapıya ait taneciklerin renkleri farklı tonlarda görülmektedir. Cu-Nb-4 ve Cu-Nb-5 (Cu-Nb serisi) malzemelerine ait çekilen fotoğraflar Şekil4. Mikrograflardaki siyah bölgeler boşlukları temsil etmektedir. Cu-Nb-2. 4. Ba-Nb-4. Aynı serilere ait fotoğraflardan Nb miktarının (x) artmasıyla birlikte tanecik boyutlarında küçülmenin meydana geldiği görülmektedir. Gd-YBCO.98 ölçümleri yapılmıştır. Optik fotoğraflarda flu olarak gözlenen bölgeler odaklanan kısmın altında veya üstünde kalan bölgelerdir. kristallerin farklı büyüme yönlerine sahip olduklarını göstermektedir. Ba-Nb-3. Ayrıca boşluk miktarının azalması sonucunda süperiletken özelliklerin iyileşitiği bilinmektedir. Malzemelerin yoğunlukları (d) ile katkı miktarı (x) arasındaki ilişki incelenmiştir. Boşluk miktarının azalması kütlesel yoğunluğun artmasına neden olmaktadır. Polarize optik mikroskop ile çekilen fotoğrafların incelenmesinden süperiletken kristallerin tanecik boyutlarının ve taneciklerin yönelimlerinin farklı olduğu açıkça görülmektedir. . Ba-Nb-5 ve Cu-Nb-5 malzemelerinde belirgin şekilde gözlenen kristalimsi yapıların Nb miktarına bağlı olarak ortaya çıktığı dolayısı ile Nb içerdiği düşünülmektedir. Polarize ışık demeti altında çekilen mikrograflarda Ba-Nb serisi ve Cu-Nb serisinde Nb konsantrasyonunun artmasıyla daha da belirgin hale gelen kümelenmiş parlak renkli kristalimsi yapılar görülmektedir. Ayrıca hiçbir örnekte tercih edilebilir bir yönde büyüme olmamıştır. Optik görüntüler 500 kez büyütme ile elde edilmişlerdir. Elde edilen sonuçlar literatürdeki diğer çalışmaların sonuçları ile karşılaştırılmıştır. Ba-Nb-2. Bu. Ba-Nb-5 (Ba-Nb serisi) ve Cu-Nb-1. Bu durumun genel olarak tüm malzemelere uygulanan sinterleme işlemi için seçilen sıcaklığın Gd-YBCO kristallerinin büyümesine katkıda bulunmasından kaynaklandığı düşünülmektedir. Gd-YBCO’ya ait mikrografda taneciklerin diğer malzemelere göre büyük olduğu görülmektedir. Ba-Nb-1.1-12’de verilmiştir.2 Optik Fotoğraf Analizleri Polarize ışık demeti altında sırasıyla saf YBCO.

1 Saf YBCO’nun polarize optik mikroskobu ile çekilmiş fotoğrafı. . Şekil 4.2 Gd-YBCO’nun polarize optik mikroskobu ile çekilmiş fotoğrafı.99 Şekil 4.

Şekil 4.100 Şekil 4.4 Ba-Nb-2’in polarize optik mikroskobu ile çekilmiş fotoğrafı.3 Ba-Nb-1’in polarize optik mikroskobu ile çekilmiş fotoğrafı. .

5 Ba-Nb-3’ün polarize optik mikroskobu ile çekilmiş fotoğrafı.101 Şekil 4. . Şekil 4.6 Ba-Nb-4’ün polarize optik mikroskobu ile çekilmiş fotoğrafı.

Şekil 4. .7 Ba-Nb-5’in polarize optik mikroskobu ile çekilmiş fotoğrafı.102 Şekil 4.8 Cu-Nb-1’in polarize optik mikroskobu ile çekilmiş fotoğrafı.

Şekil 4.9 Cu-Nb-2’in polarize optik mikroskobu ile çekilmiş fotoğrafı.10 Cu-Nb-3’ün polarize optik mikroskobu ile çekilmiş fotoğrafı.103 Şekil 4. .

Şekil 4. .104 Şekil 4.11 Cu-Nb-4’ün polarize optik mikroskobu ile çekilmiş fotoğrafı.12 Cu-Nb-5’in polarize optik mikroskobu ile çekilmiş fotoğrafı.

Bu durumda kısmen farklı yönelimli aynı cins iki kristalin ara yüzeyinde tam uyumun sağlandığı ve sağlanamadığı noktaların oluşturduğu desen Moiré deseni olarak tanımlanmaktadır. Tanecikler oluşumları esnasında çevrelerindeki atomik yerleşime uyum sağlayabilmek için kendi atomik düzenimlerini de kısmen değiştirirler. SEM ile elde edilen fotoğraflardan tanecik büyüklükleri. taneciklerdeki yönelmeler keyfidir. atomların K ve L X-ışınlarından oluşmaktadır. Enerjiye karşın şiddet ölçeğinde. Şekil 4. Malzemelerin görüntüleri 3500 kez büyütme sonucu elde edilmiştir. SEM görüntülerine bakıldığında tanecikler ve tanecikler arası boşluklar açıkça görülmektedir. tanecik sınırları.3 SEM ve EDS Analizleri Bazı kristal yapılar içinde değişik nedenlerle yönelimi çevresinden farklı bölgeler vardır ki bu bölgeler. EDS spektrumunda görülen pikler. uygulanan ısıl işlemlerin tanecikte meydana getirdiği değişiklikler incelenmiştir.105 4.13’te görülen saf YBCO’ya ait SEM fotoğrafında tanecikler üzerinde koyu renkli lekeler görülmektedir. tanecikler arası mesafeler küçük. SEM görüntüleri alınan bölgeler için yapılan EDS analizi ile elementlerin malzeme içindeki ağırlıkça yüzde oranları tayin edilmiştir. tanecik büyüklüklerini nitel olarak ifade etmek daha doğru olur. Gerçek tanecik büyüklükleri XRD analizlerinden elde edilebilir. tanecik yönelimleri. tanecikler arası boşluklar. Bu oranlar malzemenin genelini kapsamayıp sadece görüntülenen bölgeyi içermektedir. Tanecikler büyük.14’de saf YBCO’ya ait EDS spektrumu ve . Yüksek şiddette pik veren atomların malzeme içerisindeki ağırlıkça yüzde miktarları da fazla olacaktır. Ba bölgesine ve Cu bölgesine Nb katkılamasının yapıda meydana getirdiği değişiklikleri analiz etmede SEM görüntülerinden faydalanılmıştır. Şekil 4. ön kısımdaki tanecikler ise daha büyük görüneceği için. arka kısımdaki tanecikler daha küçük. Bu lekelerin YBCO’nun eriyik faza olan eğiliminden kaynaklandığı düşünülmektedir. tanecik (grain) olarak tanımlanmaktadır. şiddet ile atom miktarı arasında lineer bir ilişki vardır. Dolayısı ile EDS analizlerinden elde edilen sonuçlar başlangıç karışım oranları ile karşılaştırılamamıştır. Ancak SEM fotoğraflarından elde edilen görüntülerde. Bu çok küçük tanecikli yapılar SEM mikrofotoğrafları ile açık bir şekilde gözlenebilmektedir.

Şekil 4. Şekil 4. O ve Nb dışında başka bir elemente ait pik görülmemiştir.2’de ise EDS spektrumunun analizi sonucu tespit edilen. Gd. malzeme içerisindeki atomların ağırlıkça yüzdeleri verilmiştir.20’de Ba-Nb-2’e ait EDS spektrumu ve Tablo 4.125 oranındaki katkılama. Şekil 4. Tanecik yönelimleri keyfi ancak saf YBCO ve Gd-YBCO’ya göre daha düzenlidir. Cu ve O dışında başka bir elemente ait pik görülmemiştir.106 Tablo 4. Ba. tanecikler arası mesafeler küçük. Gd.18’de Ba-Nb-1’e ait EDS spektrumu ve Tablo 4. EDS spektrumunda. yapıda Y. görüntüsü alınan bölgeyi kaplayan küçük parçacıklardan dolayı tam olarak ifade edilememiştir. malzeme içerisindeki atomların ağırlıkça yüzdeleri verilmiştir. tanecikler arasındaki boşlukları azaltmıştır. Nb konsantrasyonuna bağlı olarak ortaya çıkan küçük parçacıkların tanecikler üzerinde konumlandığı ve sayılarının arttığı görülmektedir. Şekil 4.21’de Ba bölgesine yapılan x = 0. Şekil 4. EDS spektrumunda. yapıda Y.15’te Gd-YBCO malzemesinden çekilen SEM fotoğrafı görülmektedir. EDS spektrumunda.075 oranındaki katkılama. Ba-Nb-2 malzemesine ait tanecikleri küçültmüş. yapıda Y. Ba. Şekil 4. yapıda Y. Cu. Tanecik yönelimleri keyfidir. O ve Nb dışında başka bir elemente ait pik görülmemiştir. tanecikler arasındaki boşlukları artırmıştır. EDS spektrumunda. Ba-Nb-3 malzemesine ait tanecikleri küçültmemiş ve tanecikler arasındaki boşlukları azaltmıştır. Cu ve O dışında başka bir elemente ait pik görülmemiştir.3’te ise EDS spektrumunun analizi sonucu tespit edilen.17’de Ba bölgesine yapılan x = 0. malzeme içerisindeki atomların ağırlıkça yüzdeleri verilmiştir. Nb konsantrasyonuna bağlı olarak ortaya çıkan küçük parçacıkların tanecikler üzerinde konumlandığı görülmektedir.16’de GdYBCO’ya ait EDS spektrumu ve Tablo 4. malzeme içerisindeki atomların ağırlıkça yüzdeleri verilmiştir.1’de ise EDS spektrumunun analizi sonucu tespit edilen. Tanecik yönelimleri hakkında daha net bilgi X-ışınları . Şekil 4. Cu. Ba. Gd.19’da Ba bölgesine yapılan x = 0. Ba.4’te ise EDS spektrumunun analizi sonucu tespit edilen. Tanecik yönelimleri. Ba-Nb-1 malzmesine ait tanecikleri büyütmüş. taneciklerdeki yönemeler keyfidir. Şekil 4.025 oranındaki katkılama.15’te taneciklerin oldukça büyük ve birbirlerine daha iyi temas halinde.

yapıda Y. Tanecik yönelimleri hakkında daha net bilgi X-ışınları kırınım desenlerinde gözlenen şiddetin büyük veya küçük oluşu ile söylenebilir. O ve Nb dışında başka bir elemente ait pik görülmemiştir.175 oranındaki katkılama. görüntüsü alınan bölgeyi kaplayan küçük parçacıklardan dolayı tam olarak ifade edilememiştir. Tanecik yönelimleri. Cu. Tanecik yönelimi keyfidir. Ba-Nb-4 malzemesine ait tanecikleri manidar oranda küçültmemiş ve tanecikler arasındaki boşlukları biraz artırmıştır. Ba. Nb konsantrasyonuna bağlı olarak ortaya çıkan küçük parçacıkların tanecikler üzerini kapladığı ve özellikle tanecikler arasındaki boşlukları doldurduğu görülmektedir.5’te ise EDS spektrumunun analizi sonucu tespit edilen. EDS spektrumunda. O ve Nb dışında başka bir elemente ait pik görülmemiştir.025 oranındaki katkılma. malzeme içerisindeki atomların ağırlıkça yüzdeleri verilmiştir.28’de Cu-Nb-1’e ait EDS . Gd. Ba. Nb konsantrasyonuna bağlı olarak ortaya çıkan küçük parçacıkların tanecikler üzerinde konumlandığı ve sayılarının daha da artarak kümeleşmiş yapılar şeklinde bulunmaya başladığı görülmektedir. Nb konsantrasyonuna bağlı olarak ortaya çıkan küçük parçacıkların tanecikler üzerinde konumlandığı ve sayılarının daha da artarak kümeleşmiş yapılar şeklinde tanecikler arasındaki boşluklara yerleşmeye başladığı görülmektedir. Şekil 4.24’de Ba-Nb-4’e ait EDS spektrumu ve Tablo 4.25’te Ba bölgesine yapılan x = 0. yapıda Y. yapıda Y. Gd. O ve Nb dışında başka bir elemente ait pik görülmemiştir.26’de Ba-Nb-5’e ait EDS spektrumu ve Tablo 4. Şekil 4. Şekil 4. Ba-Nb-5 malzemesine ait taneciklerini küçültmüş ve tanecikler arasındaki boşlukları artırmıştır.27’de Cu bölgesine yapılan x = 0.225 oranındaki katkılama. Şekil 4. Ba. malzeme içerisindeki atomların ağırlıkça yüzdeleri verilmiştir.23’te Ba bölgesine yapılan x = 0. Şekil 4. Tanecik yönelimleri keyfidir. EDS spektrumunda. EDS spektrumunda. Gd. Şekil 4.6’da ise EDS spektrumunun analizi sonucu tespit edilen. malzeme içerisindeki atomların ağırlıkça yüzdeleri verilmiştir. Cu.107 kırınım desenlerinde gözlenen şiddetin büyük veya küçük oluşu ile söylenebilir.7’de ise EDS spektrumunun analizi sonucu tespit edilen.22’de Ba-Nb-3’e ait EDS spektrumu ve Tablo 4. Cu. Cu-Nb-1 malzemesine ait tanecikleri manidar şekilde büyütmüş ve tanecikler arasındaki boşlukları azaltmıştır. Şekil 4.

32’de Cu-Nb-3’e ait EDS spektrumu ve Tablo 4. Tanecik yönelimleri keyfidir. Nb konsantrasyonuna bağlı olarak ortaya çıkan küçük parçacıkların tanecikler üzerinde konumlandığı görülmektedir. Nb konsantrasyonuna bağlı olarak ortaya çıkan küçük parçacıkların tanecikler üzerinde ve tanecik sınırlarında konumlandığı görülmektedir.175 oranındaki katkılama. Şekil 4. Şekil 4. Cu. Cu. Ba. Şekil 4. malzeme içerisindeki atomların ağırlıkça yüzdeleri verilmiştir. malzeme içerisindeki atomların ağırlıkça yüzdeleri verilmiştir. O ve Nb dışında başka bir elemente ait pik görülmemiştir. EDS spektrumunda. EDS spektrumunda. Tanecik yönelimleri keyfi olsa da düzenli sayılabilecek bir yapı mevcuttur. Gd. O ve Nb dışında başka bir elemente ait pik görülmemiştir.33’te Cu bölgesine yapılan x = 0. yapıda Y. EDS spektrumunda.30’da Cu-Nb-2’ye ait EDS spektrumu ve Tablo 4. Cu-Nb-2 malzemesine ait tanecikleri manidar bir şekilde büyütmemiş ancak tanecikler arasındaki boşlukları azaltmıştır. O ve Nb dışında başka bir elemente ait pik görülmemiştir.11’de ise EDS spektrumunun analizi sonucu tespit edilen. Ba. yapıda Y.31’de Cu bölgesine yapılan x = 0. Gd. Ba. Tanecik yönelimleri keyfi olsa da düzenli sayılabilecek bir yapı mevcuttur.108 spektrumu ve Tablo 4. Şekil 4. Cu. Gd. yapıda Y. Şekil 4.075 oranındaki katkılma. Nb konsantrasyonuna bağlı olarak ortaya çıkan . EDS spektrumunda.10’da ise EDS spektrumunun analizi sonucu tespit edilen. yapıda Y. O ve Nb dışında başka bir elemente ait pik görülmemiştir. Gd. Nb konsantrasyonuna bağlı olarak ortaya çıkan küçük parçacıkların sayılarının artarak tanecikler üzerinde ve tanecik sınırlarında konumlandığı görülmektedir.125 oranındaki katkılama. Cu.29’da Cu bölgesine yapılan x = 0.9’da ise EDS spektrumunun analizi sonucu tespit edilen. Cu-Nb-4 malzemesine ait tanecikleri bir miktar küçültmüş buna bağlı olarak tanecikler arasındaki boşlukları azalmıştır. malzeme içerisindeki atomların ağırlıkça yüzdeleri verilmiştir. Ba. malzeme içerisindeki atomların ağırlıkça yüzdeleri verilmiştir.34’de Cu-Nb-4’e ait EDS spektrumu ve Tablo 4. Şekil 4.8’de ise EDS spektrumunun analizi sonucu tespit edilen. Cu-Nb-3 malzemesine ait tanecikleri manidar oranda küçültmemiş ancak tanecikler arasındaki boşlukları artırmıştır.

Şekil 4. Ba. malzeme içerisindeki atomların ağırlıkça yüzdeleri verilmiştir. .225 oranındaki katkılama.36’de Cu-Nb-5’e ait EDS spektrumu ve Tablo 4. EDS spektrumunda. Şekil 4. Nb konsantrasyonuna bağlı olarak ortaya çıkan küçük parçacıkların sayılarının daha da artarak tanecikleri kapladığı ve tanecikler arasındaki boşluklarda kümelenerek konumlandığı görülmektedir. yapıda Y. Cu. Gd.35’te Cu bölgesine yapılan x = 0.12’de ise EDS spektrumunun analizi sonucu tespit edilen. Tanecik yönelimleri keyfidir.109 küçük parçacıkların sayılarının daha da artarak tanecikler üzerinde ve tanecik sınırlarında kümelenerek konumlandığı görülmektedir. Cu-Nb-5 malzemesine ait tanecikleri manidar şekilde küçültmemiş ancak tanecikler arasında derin boşluklar meydana getirmiştir. O ve Nb dışında başka bir elemente ait pik görülmemiştir.

Şekil 4.000 18.13 Saf YBCO’ya ait SEM görüntüsü.110 Şekil 4.14 Saf YBCO’ya ait EDS spektrumu.000 Ağırlık (%) . Element Y Ba Cu O Toplam 12.986 19.964 100. Tablo 4.050 49.1 Saf YBCO’ya ait EDS analizi sonuçları.

16 Gd-YBCO’ya ait EDS spektrumu.972 19.2 Gd-YBCO’ya ait EDS analizi sonuçları.771 45.111 Şekil 4.701 15. Element Y Ba Cu O Gd Toplam Ağırlık (%) 8. Şekil 4.000 .15 Gd-YBCO’ya ait SEM görüntüsü.888 9. Tablo 4.668 100.

000 .17 Ba-Nb-1’e ait SEM görüntüsü. Element Y Ba Cu O Gd Nb Toplam Ağırlık (%) 8.242 100.886 18.854 9.3 Ba-Nb-1’e ait EDS analizi sonuçları. Tablo 4.182 46.463 0.18 Ba-Nb-1’e ait EDS spektrumu.112 Şekil 4. Şekil 4.373 16.

564 100.326 46. Element Y Ba Cu O Gd Nb Toplam Ağırlık (%) 8.4 Ba-Nb-2’ye ait EDS analizi sonuçları.271 0. Tablo 4. Şekil 4.113 Şekil 4.000 .987 18.20 Ba-Nb-2’ye ait EDS spektrumu.19 Ba-Nb-2’ye ait SEM görüntüsü.033 15.819 10.

Element Y Ba Cu O Gd Nb Toplam Ağırlık (%) 7.114 Şekil 4.5 Ba-Nb-3’e ait EDS analizi sonuçları. Tablo 4.373 46.093 8.314 18.343 18.22 Ba-Nb-3’e ait EDS spektrumu.21 Ba-Nb-3’e ait SEM görüntüsü.170 100. Şekil 4.707 1.000 .

490 16.793 16.864 45.715 4.000 .23 Ba-Nb-4’e ait SEM görüntüsü.24 Ba-Nb-4’ye ait EDS spektrumu. Tablo 4. Element Y Ba Cu O Gd Nb Toplam Ağırlık (%) 7.115 Şekil 4.237 100. Şekil 4.901 8.6 Ba-Nb-4’e ait EDS analizi sonuçları.

138 100.952 11.593 48.26 Ba-Nb-5’e ait EDS spektrumu. Element Y Ba Cu O Gd Nb Toplam Ağırlık (%) 10.7 Ba-Nb-5’e ait EDS analizi sonuçları.014 7.000 .25 Ba-Nb-5’e ait SEM görüntüsü.635 14.668 7. Tablo 4.116 Şekil 4. Şekil 4.

539 20.117 Şekil 4.27 Cu-Nb-1’e ait SEM görüntüsü.672 48.895 0.8 Cu-Nb-1’e ait EDS analizi sonuçları. Element Y Ba Cu O Gd Nb Toplam Ağırlık (%) 7. Şekil 4.812 6.000 .202 100. Tablo 4.28 Cu-Nb-1’e ait EDS spektrumu.880 15.

Element Y Ba Cu O Gd Nb Toplam Ağırlık (%) 8.311 17.30 Cu-Nb-2’ye ait EDS spektrumu.887 16.9 Cu-Nb-2’ye ait EDS analizi sonuçları.352 0.397 47.000 . Tablo 4. Şekil 4.938 100.29 Cu-Nb-2’ye ait SEM görüntüsü.115 9.118 Şekil 4.

32 Cu-Nb-3’e ait EDS spektrumu.31 Cu-Nb-3’e ait SEM görüntüsü.977 100.813 2. Şekil 4.683 15.10 Cu-Nb-3’e ait EDS analizi sonuçları.000 .673 9. Element Y Ba Cu O Gd Nb Toplam Ağırlık (%) 8.119 Şekil 4.282 46. Tablo 4.573 16.

11 Cu-Nb-4’e ait EDS analizi sonuçları.000 .560 4.34 Cu-Nb-4’e ait EDS spektrumu.120 Şekil 4.815 9.089 46. Tablo 4.945 13.345 16. Element Y Ba Cu O Gd Nb Toplam Ağırlık (%) 9.33 Cu-Nb-4’e ait SEM görüntüsü.246 100. Şekil 4.

502 10.12 Cu-Nb-5’e ait EDS analizi sonuçları.36 Cu-Nb-5’e ait EDS spektrumu. Tablo 4.884 46.121 Şekil 4. Şekil 4. Element Y Ba Cu O Gd Nb Toplam Ağırlık (%) 9.000 .497 17.259 7.592 100.35 Cu-Nb-5’e ait SEM görüntüsü.266 8.

Her iki bileşiğin spektrumlarında 123 yapısına ait olan (002). c ve V) hesaplanmıştır. Gd-YBCO malzemesine ait kırınım desenindeki piklerin 0.38’de gösterilmiştir.42-43’te verilmiştir.39’de karşılaştırılmıştır. (100). Hesaplanan değerlerin literatürde verilen değerlere yakın oldukları gözlenmiştir. Saf YBCO bileşiğine ait spektrumun literatürde verilen (Doğan 2000) spektrum ile birebir örtüştüğü aynı gözlenmiştir. (020). Saf YBCO bileşiği ile Gd-YBCO bileşiğine ait spektrumlar Şekil 4. Ayrıca hesaplanan a. Elde edilen kırınım desenlerinden ilgili düzlemlerin (hkl) Miller indisleri belirlenmiştir. (006). 10o ≤ 2θ ≤ 60o aralığı için Şekil 4. Hesaplamada en küçük kareler metodu kullanılarak geliştirilen bilgisayar programından yararlanılmıştır. Cu-Nb serisi için Şekil 4. (102). (013).37 ve Gd-YBCO için Şekil 4.52o’de (211) piki her iki malzemede de düşük şiddette görülmüştür. 211 yarıiletken yapısına ait yalnızca 30. Şekil 4.40-41’de. (007). c ve V değerleri Tablo 4. İndislenmiş piklerin bulunduğu spektrumlar saf YBCO için Şekil 4.45’te verilmiştir. (113).1o sola kaymasına ve pik şiddetlerinde değişiklikler meydana gelmesine neden olmuştur. (003).37-39’da Gd-YBCO malzemesine ait kırınım desenindeki piklerin (düzlemler) saf YBCO’nun kırınım deseninde gözüken pikler ile (düzlemler) olduğu görülmektedir.122 4. (005). İndisler ve düzlemler arası mesafe kullanılarak örgü parametreleri ve birim hücre hacmi (a. (200). (103).4 XRD Analizleri Katıhal tepkime yöntemiyle hazırlanan malzemelerin polikristal difraktometresinde elde edilen x-ışını kırınım desenleri. Cu-Nb serisine ait spektrumlar Şekil 4.44’te. (116) ve (213) pikleri görülmüştür. Gd katkısı. Ba-Nb serisine ait spektrumlar Şekil 4.37-43’de gösterilmiştir.13’te verilmiştir. b. . Bu piklerin YBCO süperiletkeninden ileri geldiği ve süperiletkenin ortorombik yapısına uygun olduğu görülmüştür. Hesaplanan a. b. (012). c ve V (hacim) değerlerinin katkı miktarına göre değişimi Ba-Nb serisi için Şekil 4. (115). b.

349 A° 3 olarak hesaplanmıştır.82979 A° .123 Şekil 4.37 Saf YBCO’ya ait X-ışını kırınım deseni.69979 A° ve hacim değeri V = 174. X-ışını kırınım desenlerindeki indisler ve düzlemler arası mesafe kullanılarak saf YBCO örneğinin örgü parametleri a = 3. .89105 A° . c = 11. b = 3.

71360 A° ve hacim değeri V = 175.433 A° 3 olarak hesaplanmıştır. c = 11. b = 3.124 Şekil 4.89523 A° .84493 A° .38 Gd-YBCO malzemesine ait X-ışını kırınım deseni. . X-ışını kırınım desenlerindeki indisler ve düzlemler arası mesafe kullanılarak saf Gd-YBCO örneğinin örgü parametleri a = 3.

1o solda) olması.125 Şekil 4. yapıda bir deformasyon oluşturmadığı sonucunu ortaya koymaktadır. Diğer piklerin değişmediği görülmektedir. Şekil 4.52o’de (211) pikinin şiddetinin Gd-YBCO’da azaldığı görülmektedir. Saf YBCO pikleri ile Gd-YBCO piklerinin yaklaşık aynı açı değerlerinde (Gd pikleri 0.39 Saf YBCO ve Gd-YBCO malzemelerine ait X-ışınları kırınım desenleri.39’da görüldüğü gibi Gd-YBCO malzemesinde (002) ve (005) piklerinin şiddetleri azalmakta. aynı pikleri vermesi ve pik . (003) ve (113) piklerinin şiddetleri artmaktadır. Ayrıca saf YBCO’da çok daha net bir şekilde görülen 211 yarıiletken yapısına ait 30. 123 yapısına ait piklerin görünmesi ve yabancı fazlara ait piklerin görünmemesi. Gd’nin Y ile tam olarak yer değiştirdiği.

Ayrıca. Bu piklerin Nb katkısından kaynaklandığı düşünülmektedir. Cu-Nb-2. Ba-Nb-1. Şekil 4. Cu-Nb-3 ve Cu-Nb-4’ün şiddetlerinin düşük oluşu diğer malzemelere oranla daha düzensiz bir yönelime sahip olduğunu göstermektedir. Ba-Nb-3’e ait kırınım deseninde pik şiddetlerinin yüksek oluşu taneciklerdeki yönelmenin diğer malzemelerdekine oranla daya iyi olduğunu.42’de görülen ve Nb katkısından kaynaklandığı düşünülen pikler Şekil 4.126 genişliklerinin birbirine çok yakın olması. Kırmızı ve mavi oklar ile gösterilen piklerin Gd-YBCO’ya ait kırınım deseninde görülmemesi ve Ba-Nb ve Cu-Nb serilerine ait kırınım desenlerinin her ikisinde de Nb konsantrasyonunun artmasıyla pik şiddetinin de yükselmesi. Bu iki malzemenin SEM ve XRD sonuçlarındaki benzerlikler hesaplanan kritik sıcaklık (Tc) ve kritik akım yoğunluğu (Jc) değerlerinde de gözükmektedir. saf YBCO ve Gd-YBCO’ya ait kırınım desenlerinde görülmeyen ve malzemedeki Nb konsantrasyonunun artışı ile şiddeti artan. Cu-Nb-1. sentezlenen saf YBCO ve Gd-YBCO malzemelerinin tanecik boyutlarının birbirine yakın olduğu sonucunu da göstermektedir. Bu piklerin şiddeti.40’da. Şekil 4. Ba-Nb-2 ve Ba-Nb-4’te gözlenen piklerin yaklaşık aynı şiddet değerine sahip olması.30’da da görülmektedir. Gd-YBCO ve Cu-Nb-5’te gözlenen piklerin yaklaşık aynı şiddet değerine sahip olması bu yapılarıın yönelimlerinin birbirine benzer olduğu sonucunu ortaya koymaktadır. Gd katkısısının malzemenin a ve c örgü parametrelerini artırıcı yönde olduğu görülmektedir. Nb konsantrasyonunun artışı ile artmaktadır. Gd-YBCO. Ba-Nb-5’e ait kırınım deseninde ise pik şiddetlerinin düşük oluşu diğer malzemelere oranla daha kötü bir yönelime sahip olduğunu göstermektedir. . bu piklerin Nb atomundan kaynaklandığı düşünülmektedir. bu malzemelerin yönelimlerinin birbirine benzer olduğu sonucunu ortaya koymaktadır. kırmızı ve mavi oklar ile gösterilen pikler görülmektedir.

.127 Şekil 4.40 Ba-Nb serisine ait X-ışını kırınım desenlerinin iki boyutlu gösterimi.

128 Şekil 4. .41 Ba-Nb serisine ait X-ışınları kırınım desenlerinin üç boyutlu gösterimi.

.42 Cu-Nb serisine ait X-ışını kırınım desenlerinin iki boyutlu gösterimi.129 Şekil 4.

130 Şekil 4. .43 Cu-Nb serisine ait X-ışınları kırınım desenlerinin üç boyutlu gösterimi. Hesaplanan örgü parametreleri ve hacimlerin Nb katkı miktarı (x) ile değişimi Şekil 4. Ba-Nb serisine ait malzemelerin c örgü parametresinde büyüme.13’te verilmiştir. Ancak Şekil 4. Nb katkısının malzemelerin örgü parametrelerinde kısmi değişikliklikler ortaya çıkardığı söylenebilir. Nb katkısı.45’te görüldüğü gibi. Genel olarak Gd-YBCO malzemesinin c örgü parametresi ile kıyaslandığında.44 ve Şekil 4. En küçük kareler yöntemiyle her bir malzeme için hesaplanan örgü parametreleri Tablo 4.44 ve 4.45’te verilmiştir. örgü parametreleri Nb katkı miktarı (x) ile düzenli bir şekilde değişmemektedir. Bununla birlikte hacim değerlerinde (x) katkı miktarına bağlı bir değişim bulunmamaktadır. Cu-Nb serisine ait malzemelerin c örgü parametresinde küçülme meydana getirmiştir.

019 174.69257 11.83507 3.69805 V ( A° 3) 174.84729 3.83619 b ( A° ) 3. Gd-YBCO.89336 3.83511 3.84343 3.83454 3.70604 11.70924 11.90125 3.89174 3.69979 11.13 Saf YBCO.82938 3.89258 3.73663 11.713 176.727 175.349 175.079 174.82979 3.68659 11.84197 3.44 Ba-Nb serisi için a.433 175.506 Şekil 4.71360 11.88927 3.160 174.83949 3. b.70602 11.89105 3.682 174. . c örgü parametrelerinin ve hacimlerinin Nb katkı miktarları (x)’e göre değişimleri.72561 11.89425 3.88863 c ( A° ) 11. c örgü parametreleri ve birim hücre hacimleri.158 174.82860 3.608 175.88783 3. b.131 Tablo 4.84493 3.89810 3.836 174.71487 11.72614 11.89811 3. Malzeme Saf YBCO Gd-YBCO Ba-Nb-1 Ba-Nb-2 Ba-Nb-3 Ba-Nb-4 Ba-Nb-5 Cu-Nb-1 Cu-Nb-2 Cu-Nb-3 Cu-Nb-4 Cu-Nb-5 a ( A° ) 3.89523 3. Ba-Nb serisi ve Cu-Nb serisine ait malzemelerin a.

Dirençteki değişim sıcaklığın fonksiyonu olarak kaydedilmiş ve direnç değerleri denklem 4.45 Cu-Nb serisi için a. Elektriksel özdirencin sıcaklıkla değişim grafikleri Şekil 4.1 kullanılarak özdirenç (ρ) değerlerine dönüştürülmüştür. c örgü parametrelerinin ve hacimlerinin Nb katkı miktarları (x)’e göre değişimleri.132 Şekil 4. Üretilen malzemelerin elektriksel özdirençleri. Süperiletkenin kritik sıcaklığı hakkında bilgi edinmenin bir yolu da elektriksel özdirenç ölçümleridir. 4. 70-130 K sıcaklık aralığında ve 10-6 Torr vakum altında ölçülmüştür. kritik geçişin başladığı ( Tcon ) ve kritik geçişin bittiği ( Tcoff ) sıcaklıklar belirlenebilir. Bu yolla malzemenin süperiletken olup olmadığı.5 R-T Analizleri Süperiletken malzemelerin karakteristik özelliklerinden en önemlisi kritik sıcaklıktır. b. kritik geçiş sıcaklığı.46-51’de gösterilmiştir. . standart dört nokta yöntemi kullanılarak.

659 K. saf YBCO malzemesine ait 92.49’a göre. Ba-Nb-3. hem normal durum özdirencini düşürmüş hem de kritik sıcaklık değerini artırmıştır. Bu işlemler esnasında bir dış magnetik alan uygulanmamıştır. Gd. iç kontaklar arasındaki gerilim. Genel olarak Nb katkı miktarı (x)’nın artışıyla beraber özdirenç değerinde de bir artış olduğu görülmektedir. Tc değerlerini karşılaştırmak amacıyla çizilen grafik 4. Ba-Nb-2.48’de oda sıcaklığında (süperiletken olmadığı durum) malzemelerin özdirenç değerleri küçükten büyüğe doğru sırasıyla Ba-Nb-1. . Şekil 4. Grafikte gözlenen pik sayısı normal durumdan süperiletken duruma geçiş esnasında faz sayısını göstermektedir.384 K ve Gd-YBCO’nun Tc değeri 91. x = 0. Bu değerler.1) Burada V.YBCO. Gd-YBCO ile Ba-Nb Serisine ait malzemelerin sıcaklık karşısındaki davranışları Şekil 4.384 K ve Gd-YBCO malzemesine ait 91. Nb katkı miktarı (x)’nın artışıyla birlikte genel olarak Tc değerlerinde de bir azalma meydana gelmektedir. 91.672 K olan Tc değerlerine oldukça yakın değerlerdir. Şekil 4. Faz geçişi esnasında birden fazla faz geçişinin olup olmadığının araştırılması amacıyla grafikte gözlenen eğrinin türevi alınarak sıcaklığa karşı grafikleri çizilmiştir.47’te Gd-YBCO malzemesinin oda sıcaklığındaki özdirencinin saf YBCO’nun özdirencinden daha küçük olduğu görülmektedir. Şekil 4.785 K. Saf YBCO’nun Tc değeri 92. s. Saf YBCO ile Gd-YBCO’nun sıcaklık karşısındaki davranışlarını karşılaştırmak amacıyla çizilen grafik Şekil 4. Ba-Nb-1. Gd-YBCO ve saf YBCO’nun oda sıcaklığı özdirencinden daha düşüktür. Ba-Nb. Ba-Nb-2. Direnç değerinin 1 mΩ’u gösterdiği değer kritik sıcaklık (Offset) olarak alınmıştır.48 ve Ba-Nb serisinin kritik sıcaklık (Tc) değerlerini gösteren grafik Şekil 4. 91. Ba-Nb-5 ve Ba-Nb-4 şeklinde olmuştur. Ba-Nb-3. I.47’de verilmiştir.118 K ve 89.672 K olarak ölçülmüştür.193 K. dış kontaklar aracılığı ile malzemeye uygulanan akım. Ancak. Ba-Nb-1 malzemesine ait Tc değeri hem saf YBCO hem de Gd-YBCO malzemesinin Tc değerinden yüksektir.025 mollük Nb katkısı.4 ve Ba-Nb-5 için Tc değerleri sırasıyla 92. 89.133 ρ= V s I l (4. Ba-Nb-1’e ait özdirenç.49’de verilmiştir. numunenin kesit alanı ve l.421 K olarak ölçülmüştür. iç kontaklar arası mesafedir.46.

681 K.075 mollük Nb katkısı kritik sıcaklık değerini saf YBCO ve Gd-YBCO’nun kritik sıcaklık değerlerinin üstüne çıkarmış böylece süperiletkenliği olumlu yönde geliştirmiştir. Cu bölgesine yapılan 0. Cu-Nb-1. . 91.782 K olarak ölçülmüştür.51’de Cu-Nb-1.125 ve 0. Cu-Nb-2. 91. Şekil 4. Cu-Nb-3.50 ve Cu-Nb serisinin kritik sıcaklık (Tc) değerlerini gösteren grafik Şekil 4. Cu-Nb-2. saf YBCO’nun Tc değeri 92. Cu-Nb-1 ve Cu-Nb-5 malzemelerine ait Tc değerleri saf YBCO. Gd-YBCO ve diğer malzemelerin Tc değerlerinden düşük çıkmıştır. Bu değerlerden Cu-Nb-2. Nb katkı miktarının (x) artışyla birlikte genel olarak Tc değerlerinde de bir azalma meydana gelmektedir.654 K. 92. Cu-Nb-3. Şekil 4.672 K değerlerine oldukça yakın değerlerdir.134 Gd-YBCO ile Cu-Nb Serisine ait malzemelerin sıcaklık karşısındaki davranışları Şekil 4.175 mollük Nb katkısı Tc değerini Gd-YBCO malzemesinin Tc değerinin üzerine çıkarmıştır.51’de verilmiştir. Cu-Nb-4 ve Cu-Nb-5 için Tc değerleri sırasıyla 87.384 K ve Gd-YBCO’nun Tc değeri 91. Cu-Nb-4 ve Cu-Nb-5 şeklinde olmuştur.50’de oda sıcaklığında malzemelerin özdirenç değerleri küçükten büyüğe doğru sırasıyla Gd. Genel olarak Nb katkı miktarı (x)’ın artışıyla beraber özdirenç değerinde de bir artış meydana geldiği gözlemlenmiştir. Cu-Nb-3 ve Cu-Nb-4 malzemelerine ait kritik sıcaklık değeri (Tc). Cu bölgesine yapılan 0.YBCO.967 K.818 K ve 88.

Şekil 4.47 Saf YBCO ve Gd-YBCO malzemelerinde 85-95 K arasında özdirencin (ρ) sıcaklıkla (T) değişimi.135 Şekil 4.46 Saf YBCO ve Gd-YBCO malzemelerinde 70-130 K arasında özdirencin (ρ) sıcaklıkla (T) değişimi. .

Şekil 4.49 Ba-Nb serisi malzemelerinde 85-95 K arasında özdirencin (ρ) sıcaklıkla (T) değişimi. .136 Şekil 4.48 Gd-YBCO ve Ba-Nb serisi malzemelerinde 70-130 K arasında özdirencin (ρ) sıcaklıkla (T) değişimi.

Şekil 4.50 Gd-YBCO ve Cu-Nb serisi malzemelerinde 70-130 K arasında özdirencin (ρ) sıcaklıkla (T) değişimi.51 Ba-Nb serisi malzemelerinde 85-95 K arasında özdirencin (ρ) sıcaklıkla (T) değişimi.137 Şekil 4. .

Ba-Nb serisi ve Cu-Nb serisine ait malzemelerin normal durumdan süperiletken duruma geçişte faz geçişini gözlemlemek amacıyla çizilen grafikler sırasıyla Şekil 4.52-54’te verilmiştir. saf YBCO tek faz geçişi gösterirken Gd-YBCO malzemesinde tek faz geçişi yanında çok zayıf bir faz geçişi eğilimi de görülmektedir. diğer ikisi pozitif yönde olmak üzere toplam üç pik gözlenmiştir. Şekil 4. Şekil 4. .52 Saf YBCO ve Gd-YBCO için dρ(T)/dT grafiği. Cu-Nb-1. Cu-Nb-3 malzemesinde birisi negatif.54’te Cu-Nb-1. Saf YBCO’da ve Gd-YBCO’da negatif yönde görülmeyen bu pikin Nb’dan kaynaklandığı düşünülmüştür. Şekil 4. Cu-nb-2.53’te Ba-Nb-1. Gd-YBCO.138 Saf YBCO. Cu-Nb-2 ve Cu-Nb-4 malzemelerinde biri negatif yönde diğeri pozitif yönde iki adet pik gözlenmiştir. Cu-Nb-3 ve Cu-Nb-4 malzemelerinde gözlenen negatife piklerin Nb’dan kaynaklandığı düşünülmektedir. Şekil 4.52’de görüldüğü gibi. Pozitif piklerden birisi diğerine göre küçük bir şiddete sahiptir. Ba-Nb-2 ve Ba-Nb-3 malzemelerinde baskın olan pikin yanında negatif yönde bir pik daha gözlenmiştir.

53 Ba-Nb serisi için dρ(T)/dT grafiği.139 Şekil 4. .

Ölçülen Tc değerlerinin Nb katkı miktarı (x) ile değişimini gösteren grafik Şekil 4.55’te verilmiştir. Nb katkı miktarı (x) arttıkça malzemelerin Tc değerlerinde azalma gözlenmektedir ancak bu azalmanın orantılı bir azalma değildir.140 Şekil 4.54 Cu-Nb serisi için dρ(T)/dT grafiği. .

141 Şekil 4. Ba-Nb Serisi ve Cu-Nb Serisi için 77 K’de I-V karakteristikleri için Jc kriteri 2 μV/cm alınarak ölçülmüştür. sıvı azot sıcaklığında dört nokta yöntemi kullanılarak ölçülmüştür. iç uçlar arasındaki gerilim sıfır olacaktır. Genel olarak hem Ba-Nb serisinde hem de Cu-Nb serisinde Nb katkı miktar (x) arttıkça Jc değeri azalmıştır.55 Ba-Nb serisine ait Tc değerleri ile Cu-Nb serisine ait Tc değerlerinin Nb katkı miktarı (x) ile değişimi. iç uçlar arasında bir gerilim gözlenecektir. Gd-YBCO. süperiletkenliği bozacak kadar büyük değerlere sahip değil ise. 4. Akım. (77 K) standart DC .56-67’de verilmiştir. Bu çalışmada kritik akım yoğunluğu ölçümleri. malzemeyi süperiletken halden normal hale dönüştürünceye kadar artırılırsa.6 I-V Analizleri Süperiletkenlerin mikroyapısına önemli ölçüde bağlı olan kritik akım yoğunluğu (Jc). süperiletkenliğin teorisi ve pratik uygulamaları için oldukça önemlidir. Saf YBCO. Sıvı azot sıcaklığında süperiletken haldeki bir malzemeden geçirilecek akım. Bu ölçümlere ilişkin grafikler şekil 4. Bu gerilime karşılık gelen akım. kritik akım (Ic) olarak adlandırılır.

Özellikle Cu bölgesine yapılan 0. Şekil 4.768’de Cu-Nb serisine ait malzemelerin Jc değerlerinin Ba-Nb serisine ait malzemelerin Jc değerlerinden daha büyük olduğu gözlenmiştir. Cu-Nb-1 malzemesinin Jc değerini (93.68’de Ba-Nb ve Cu-Nb serilerindeki malzemelerin Nb katkı miktarı (x) ile Jc değerlerindeki değişimler gösterilmiştir.9142 A/cm2) ve Gd-YBCO (85. saf YBCO (89.9137 A/cm2) malzemelerinin Jc değerlerinden daha büyük yapmıştır.142 Şekil 4.025 mollük Nb katkısı.8510 A/cm2). .

. Şekil 4.57 Gd-YBCO malzemesinin I-V grafiği ve kritik akım yoğunluğu değeri.143 Şekil 4.56 Saf YBCO malzemesinin I-V grafiği ve kritik akım yoğunluğu değeri.

59 Ba-Nb-2 malzemesinin I-V grafiği ve kritik akım yoğunluğu değeri. . Şekil 4.144 Şekil 4.58 Ba-Nb-1 malzemesinin I-V grafiği ve kritik akım yoğunluğu değeri.

60 Ba-Nb-3 malzemesinin I-V grafiği ve kritik akım yoğunluğu değeri. . Şekil 4.145 Şekil 4.61 Ba-Nb-4 malzemesinin I-V grafiği ve kritik akım yoğunluğu değeri.

.62 Ba-Nb-5 malzemesinin I-V grafiği ve kritik akım yoğunluğu değeri. Şekil 4.63 Cu-Nb-1 malzemesinin I-V grafiği ve kritik akım yoğunluğu değeri.146 Şekil 4.

65 Cu-Nb-3 malzemesinin I-V grafiği ve kritik akım yoğunluğu değeri.64 Cu-Nb-2 malzemesinin I-V grafiği ve kritik akım yoğunluğu değeri. Şekil 4.147 Şekil 4. .

. Şekil 4.66 Cu-Nb-4 malzemesinin I-V grafiği ve kritik akım yoğunluğu değeri.148 Şekil 4.67 Cu-Nb-5 malzemesinin I-V grafiği ve kritik akım yoğunluğu değeri.

.69’da verilmiştir. Her iki seride üretilen malzemelerin yoğunlukları.14’te verilmiştir. Herbir serideki malzemelerin tespit edilen yoğunlukları ile Nb katkı miktarı (x) arasındaki ilişki Şekil 4. Cu bölgesine yapılan Nb katkısının Ba bölgesine yapılan Nb katkısına göre malzemelerin yoğunluklarını daha fazla artırdığı görülmektedir. Genel olarak Nb katkı miktarı (x) arttıkça malzemelerin yoğunluklarında da bir artış olduğu görülmektedir. 4. saf YBCO ve Gd-YBCO’nun yoğunluklarından fazladır.68 Ba-Nb ve Cu-Nb serisine ait malzemelerin kritik akım yoğunluğu değerlerinin (Jc) Nb katkı miktarına (x) bağlı değişimleri. Aynı durum Cu-Nb serisi için degözlenmiştir.149 Şekil 4.7 Yoğunluk Analizleri Sentezlenen bütün malzemelerin yoğunlukları Tablo 4.

7999 Şekil 4. Malzeme Saf YBCO Gd-YBCO Ba-Nb-1 Ba-Nb-2 Ba-Nb-3 Ba-Nb-4 Ba-Nb-5 Cu-Nb-1 Cu-Nb-2 Cu-Nb-3 Cu-Nb-4 Cu-Nb-5 d (g/cm3) 4.7817 4.7012 4.150 Tablo 4.6460 4.4874 4. Nb katkı miktarına (x) bağlı değişimleri.6209 4.69 Ba-Nb ve Cu-Nb serisine ait malzemelerin yoğunluklarının (d).6983 4. . Ba-Nb serisi ve Cu-Nb serisi malzemelerin yoğunlukları (d).6454 4.6502 4. Gd-YBCO.5620 4.14 Saf YBCO.4992 4.3488 4.

Hor ve ark. 2005. Nakabayashi ve ark 1988. Bu şekilde iki farklı süperiletken yapı meydana getirilmeye çalışılmıştır. İkincisinde ise Y bölgesine Gd atomu ve Cu bölgesine Nb atomu katkılanmıştır. 1990. Cava 2000.6 mol Y ve 0. Carillo ve ark. örgü parametreleri ve bağ uzunlukları Cu atomuna daha yakındır. Çelik 2006). Nadir Toprak Elementlerinden olan Gd için en uygun yerdeğiştirmenin Y bölgesi için olacağı (Tamegai ve ark. Ancak oksijen eksikliğinde çok çabuk süperiletkenlik özelliklerini kaybetmektedir (Taka ve ark. Diko 2004. 1994. 2002).4 mol Gd oranları seçilmiştir. Ba atomu ile aynı uzay gurubuna sahiptir. 1987. YBCO süperiletkeninden sonra sentezlenen Gd tabanlı GdBCO süperiletkeni.4BCO) sentezlenmiştir. Guillaume ve ark. 1987.6Gd0. Tarascon ve ark. 2002. Yang ve ark. Böylece daha baskın bir YBCO yapısına ve daha iyi oksijen tutma yeteneğine sahip yeni bir malzeme (Y0. Kaneko ve ark. Shi ve ark. Bunlardan ilkinde Y bölgesine Gd atomu ve Ba bölgesine Nb atomu katkılanmıştır. Nb atomu. 1987. 1987. YBCO’dan daha iyi oksijen tutma özelliğine sahiptir. SONUÇ ve TARTIŞMA Katkılama yerdeğiştirme çalışmalarında en çok kullanılan süperiletkenlerden biri olan YBCO süperiletken malzemesine iki farklı katkılama aynı anda yapılmıştır. Awaji ve ark. Atomik çapı ise Ba ve Cu . YBCO fazının Gd-YBCO fazından daha baskın olması için 0. Karen ve ark. 2005) bulunmuştur. 1987. YBCO süperiletkeninin süperiletkenlik özellikleri oksijen konsantrasyonuna şiddetli bir şekilde bağlıdır (Sheahen 1994.151 5. Bu malzemede Ba ve Cu bölgelerine Nb katkılamasının elektriksel yapısal ve süperiletkenlik özellikleri üzerine etkileri incelenmiştir. Ba ve Cu bölgelerine yapılacak Nb katkısınının YBCO’nun yapısında oksijen kaybına yol açmasını ve bundan dolayı süperiletkenlik özelliklerini kötüleştirmesini ortadan kaldırmak amacıyla. Yokoyama ve Kita 2004. Bilgeç 2004. YBCO’dan daha iyi oksijen tutma kapasitesine sahip olan ve oksijen eksikliğinde GdBCO’dan daha yavaş süperiletkenlik özelliklerini yitiren bir malzeme sentezlenmesi amaçlanmıştır. aXiao ve ark. Bu amaçla Y bölgesine Gd kısmi yerdeğiştirme yapılmıştır. 2004. Elektronegatifliği.

4) parlak kristalimsi ve iğnemsi yapılar görülmektedir.6Gd0. . Ba-Nb-1 malzemesinde (Şekil 4.1) daha büyük olduğu.025.5-7) daha da belirgin hale gelmektedir. Bu seriler.152 atomunun arasında yer almaktadır (Tablo 3.075) malzemesinde (Şekil 4. 0.175. Ba-Nb serisine ait optik görüntülerde.125. tercih edilebilir bir yönelime sahip olmadığı görülmektedir. 0.6Gd0. Son olarak elde edilen sonuçlar literatürdeki diğer sonuçlarla karşılaştırılmıştır. Bu azalma Ba-Nb-5 malzemesinde (x = 0.4Ba2Cu3-xNbxO7-δ x = 0.4Ba2Cu3O7-δ) bileşikleri de sentezlenmiştir. Bu yapılar Nb miktarının (x) artışıyla (Şekil 4.075. Daha sonra Ba-Nb serisi bileşiklerine ve Cu-Nb serisi bileşiklerine ilişkin deneysel veriler Gd-YBCO bileşiği ile karşılaştırılmıştır. Bu durum. seçilen sinterleme sıcaklığının Gd-YBCO’da taneciklerin büyümesi için uygun bir sıcaklık değeri olduğunu göstermektedir.1) tanecik büyüklükleri ve dağılımı hemen hemen homojen iken diğer Ba-Nb serisi malzemelerinde tanecik büyüklükleri ve dağılımları heterojendir. 0.225)’dir.225) daha da belirginleşerek küçük taneciklerden oluşan homojen sayılabilecek bir yapı ortaya çıkmıştır. 0.1).4Ba2-xNbxCu3O7-δ x = 0.225) ve Cu-Nb serisi (Y0. Ba-Nb serisinde de Saf YBCO ve Gd-YBCO malzemelerinde olduğu gibi tercih edilebilir bir yönelimin olmadığı gözlenmiştir.2) tanecik boyutlarının saf YBCO’dan (Şekil 4.175) tanecik büyüklüklerinde belirgin bir azalma sözkonusudur. Ba-Nb serisi (Y0. 0. 0. 0. Ancak saf YBCO’da tanecik büyüklüklerinin dağılımının Gd-YBCO’dan daha homojen olduğu gözlenmiştir. Saf YBCO ve Gd-YBCO’da görülmeyen bu yapıların Nb içerdiği düşünülmektedir. Bu sebepten dolayı Nb atomunun hangi bölgeye daha iyi uyum sağladığını araştırmak amacıyla Ba ve Cu bölgelerine ayrı ayrı katkılaması yapılarak iki seri malzeme üretilmiştir. tanecikler arası boşlukların daha az olduğu göze çarpmaktadır.075.6Gd0.125. Üretilen bu iki seri malzemeye referans teşkil etmesi amacıyla saf YBCO (YBa2Cu3O7-δ) ve Gd-YBCO (Y0. İlk olarak saf YBCO ile Gd-YBCO’nun deneysel verileri karşılaştırılmıştır. 0. Taneciklerin parlaklıklarının farklı olmasından dolayı tanecik yönelimlerinin keyfi olduğu.025. Polarize ışık demeti altında görüntülenen optik fotoğraf incelemelerinde. Ba-Nb-4 malzemesinde (x = 0. Gd-YBCO malzemesinde (Şekil 4.175. Ba-Nb-2 (x = 0.

Bu sonuçlar YBCO’ya Gd katkılamasının uygun ve katkılama sürecinin başarılı olduğunu göstermektedir. tanecikler arasındaki boşlukların daha az olduğunu göstermektedir. Tüm serilerde Nb miktarının artışıyla tanecik büyüklüğünde bir azalma görülmektedir. Cu-Nb-2 ve Cu-Nb-5’te tanecik büyüklükleri heterojen bir görüntü sergilemekte iken serideki diğer malzemelerde tanecik büyüklükleri daha homojen bir görünüm sergilemektedir. tanecik sınırları. Saf YBCO’ya ait SEM görüntüsünden (Şekil 4. EDS analizi Y ile Gd’nin hemen hemen aynı miktarlarda olduğunu göstermektedir.025) tanecik büyüklükleri serideki diğer malzemelerin tanecik büyüklüklüklerinden daha büyüktür. . tanecik yönelimleri. Cu-Nb-1 malzemesinde (x = 0. SEM. Bu durum. Tanecik yönelimleri tercih edilebilir bir yönde olmasa da Saf YBCO’daki kadar düzensiz değildir.153 Cu-Nb serisinde de Ba-Nb serisinde olduğu gibi parlak kristalimsi ve iğnemsi yapılar gözlenmiştir. uygulanan ısıl işlemlerin tanecikte meydana getirdiği değişiklikler hakkında ayrıntılı bilgiler elde edilmiştir. Saf YBCO’ya ait SEM görüntüsü taneciklerin yöneliminin keyfi olduğunu daha net şekilde göstermiştir. Ancak bazı tanecikler üzerinde gözlenen koyu lekelerin uygulanan ısıl işlemin malzemeyi eriyik faz eğilimine yönlendirdiğinden kaynaklandığı düşünülmektedir. malzemelerin tanecik büyüklükleri.13) tanecik büyüklükleri iri. seçilen ısıl işlemin Gd-YBCO için oldukça uygun olduğunu göstermektedir. EDS sonuçları ve XRD spekterumları bu durumu doğrulamaktadır. Üretilen malzemelerin SEM ve EDS analizlerlerinden. Tc ve Jc sonuçları da bu durumu desteklemektedir. Bu sonuçlar. Bu yapıların katkı miktarı (x)’in artışıyla daha da belirgin hale gelmiş olması Nb içeren yapılar olduğunu göstermektedir. Gd-YBCO’ya ait SEM görüntüsü Gd-YBCO’nun saf YBCO’dan daha büyük ve daha düzenli taneciklere sahip olduğunu. sentezlenen malzemenin süperiletkenlik özelliklerinin iyi olduğunu ortaya koymaktadır. XRD. tanecikler arası boşluklar. taneciklerin birbirleri ile temasının iyi ve tanecikler arası boşlukların küçük olduğu gözlenmiştir. Bu azalma malzemelerin süperiletkenlik özelliklerini kısmen olumsuz yönde etkilemiştir. Taneciklerin büyüklüğü ve düzeni. Nb atomlarının büyük katkı (x) değerlerinde yapı içerisine tamamen giremediklerini göstermektedir.

Gd-YBCO ve serideki diğer malzemelerden daha iyi olduğunu göstermektedir. (102). (005). Gd-YBCO malzemesi de saf YBCO ile aynı düzlemlerden yansıma vermiştir.19) tanecik boyutlarında küçülme ve tanecikler arası boşluklarda artma görülmektedir. Bu durum optik görüntülerle de desteklenmektedir. Ancak pikler Gd yerdeğiştirmesi ile 0. (012). Saf YBCO için hesaplanan örgü parametreleri a = 3.01 A° kadar büyüktür. (013). Tanecik yönelimleri keyfi olduğu tanecikler üzerinde açık renkli küçük yapıların olduğu tespit edilmiştir. Saf YBCO ve Gd-YBCO’ya ait X-ışını kırınım desenlerinde 123 yapısına ait olan (002).1o sola kaymış ve şiddetlerinde değişiklikler meydana gelmiştir.69979 A° olarak bulunmuştur.52o’de (211) piki görülmüştür. malzemelerin ısıl işlemleri için seçilen 925 oC sıcaklığı. tanecikler arası boşlukların küçük olduğunu ve tanecik yönelimlerinin saf YBCO. Bu durum Nb katkı miktarı (x)’nın artmasıyla yapı içerisine tamamen giremediğini. bulk YBCO için üst sınır kabul edilen sinterleme . Cu-Nb serisine ait malzemelerde x katkı miktarına göre tanecik büyüklüklerinin önemli miktarda değişmediği. Pik şiddetlerinde ve örgü parametrelerinde ortaya çıkan bu durumun. tanecikler arası boşluklarda azalmalar vardır. (003).81850 A° . Ba-Nb-4 ve Ba-Nb-5 malzemelerinde tanecikler arası boşlukların küçük yapılar tarafından tamemen doldurulduğu ve taneciklerin yüzeylerinin tamamen kaplandığı görülmektedir. (200). (100). (020). Ba-Nb-2 malzemesinde (Şekil 4. (115). (007). b = 3. Çünkü. küçük tanecikli yapıların tanecikler arası boşluğu doldurduğu ve tanecik yüzeyini tamamen kapladığı görülmektedir. (116) ve (213) pikleri görülmüştür. (103). 211 yarı-iletken yapısına ait yalnızca 30. Görüntülenen bölgelerden alınan EDS analizlerinde Nb miktarının düzgün oranlarda artmadığı görülmektedir. yüzeyde ve tanecik sınırlarında küçük yapılar halinde toplandığını göstermektedir.88560 A° ve c = 11.154 Ba-Nb-1 malzemesine ait SEM görüntüsü taneciklerin büyük. Bu değerler literatürde verilen a = 3. (006).89105 A° ve c = 11. (113). b = 3. tanecikler arası boşlukların arttığı. Özellikle açık renkli küçük yapıların tanecikler arası boşluklara öbeklendiği görülmektedir.82979 A° . Ba-Nb-3 malzemesinde tanecik boyutlarında artış. YBCO’nun bulk-eriyik faz sınırında olmasından kaynaklandığı düşünülmektedir.68040 A° (JCPDS 83-1433) değerlerden 0.

Ba-Nb serisinde yapı içerisine kısmen girdiği söylenebilir.40’da Gd-YBCO’da görülmeyen ilk kez Ba-Nb-1’de görülmeye başlayan ve şiddeti Nb konsantrasyonu ile artan kırmızı ve mavi oklarla gösterilen pikler görülmektedir. 2002) seçilmiş olması düşünülmektedir.89523 A° ve c = 11. c = 11. b = 3. Nb’nin yapıda hangi bölgeyi işgal ettiğini tespit etmek için yapı arıtımı (structure refinement) yapmak gereklidir.40).8397 A° .75Gd0. Nb katkısından ileri geldiğini göstermektedir.8856 A° . Ba-Nb-4’te piklerin şiddetlerinin aynı mertebede olması tanecik yönelimlerindeki benzerliği göstermektedir.5Ba2Cu3O7-δ ve Y0. (Y.5Gd0. Cu-Nb serisine ait olan X-ışını kırınım desenlerinde (Şekil 4. 2002). Ancak a ve b parametresinde önemli bir değişme olmaz iken. Bu piklerin Nb konsantrasyonu ile şiddetinin artması. Ba-Nb-2. 2002.155 sıcaklığı (925 oC) ile (Murakami 1992) aynıdır.8185 A° .703 A° ’dur (Tarascon ve ark.687 A° ve a = 3. 1987. Nb’un hem Ba bölgesine katkılama hem de Cu bölgesine katkılama çalışmalarında medana gelen bu piklerin aynı açı değerlerinde ortaya çıkması Nb’un yapıya girdiği bölgenin Ba ve Cu’da bağımsız olduğunu göstermektedir.Gd)BCO bileşiklerinde c ekseninin artması Tc değerini baskılar. c = 11. b = 3. Yine Şekil 4. Taka ve ark. 2002).8243 A° .84493 A° .8987 A° ve c = 11. Ba-Nb serisine ait olan X-ışını kırınım desenlerinde (Şekil 4. YBCO ince filmde Cu bölgesine Nb katkılamasında x = 0.8885 A° . Oksijen eksikliği de yapının örgü parametrelerini artırmaktadır (Taka ve ark. Hesaplanan örgü parametrelerinin literatürde bulunan değerlere çok yakındır. Y0. Nishida ve ark. 1987). Gd-YBCO. Ba-Nb bölgesinde Nb katkısından kaynaklanan pikler Cu-Nb serisindeki malzemelerin kırınım desenlerinde de ortaya çıkmıştır. b = 3.25 için literatürde verilen örgü parametreleri sırayla a = 3. Tc değeri oksijen eksikliğine çok duyarlıdır.6804 A° ’dur (El Ali ve ark. c örgü parametresinde büyüme gözlenmiştir.71360 A° olarak bulunmuştur. Bu büyümenin nedeni olarak Y yerlerine kismi yerdeğiştirmeler için tercih edilen sıcaklık değerinin çoğunluka 935 oC’den büyük sıcaklıklar (Tarascon ve ark. Gd-YBCO için hesaplanan örgü parametreleri a = 3.100 katkı miktarı ve bu değerden daha büyük değerlerde YBa2Cu3O6 safsızlık fazının XRD’de . Literatürde GdBa2Cu3O7-δ için verilen örgü parametreleri a = 3. Dolayısı ile Nb. b = 3. Ba-Nb-1.42) pik şiddetlerinden Gd-YBCO ile Cu-Nb-5’in yönelimlerinin daha iyi olduğu görülmektedir.

Yang ve ark.681 K. 1987. Ba-Nb-3 için 91. 1987. Guillaume ve ark.13) düzgün bir değişim gözlenmemekle birlikte.782 K’dir. Hong ve ark. Bazı malzemelerin düşük Tc değerlerinde . Miraghaei ve ark. Bu da Nb’un kısmen yapıya girdiğini doğrulamaktadır. 1994) değerlerine yakın değerlerdir. Cu-Nb-2 için 92. Bu değerler. 1989. Hor ve ark.193 K. Bu durumun Gd’un oksijen tutma yeteneğinden kaynaklandığı düşünülmektedir. (2008) yaptıkları bir çalışmada toz haldeki Nb’a ait XRD piklerini tespit etmistir. Gd-YBCO’nun örgü parametrelerine göre Ba-Nb ve Cu-Nb serilerinin örgü parametrelerinde (Tablo 4.818 K ve Cu-Nb-5 için 88.49) sırayla Ba-Nb-1 için 92. Ba-Nb-2 için 91. Hor ve ark. Ancak Nb’un örgü içinde işgal ettiği yer doğrulanamamıştır (Srinivas ve ark.672 K olarak ölçülmüştür.384 K ve için 91. Saf YBCO ve Gd-YBCO’nun Tcoffset değerleri sırasıyla 92.8 K’dir (Feng ve ark. 1987. Y0. genel olarak Nb konsantrasyonunun artışıyla bir azalma görülmektedir. Nb’un Cu bölgelerine yerleşmesi durumunda örgü parametrelerinin artması.118 K ve Ba-Nb-5 için 89. 1987. Ancak bulunan pikler. Ancak XRD sonuçları Nb’un yapı içerisindeki yerinin sabit olduğunu göstermektedir.51) sırayla Cu-Nb-1 için 87. Bu durum Tc değerinde anlamlı bir değişikliğe yol açmamıştır. 1994) ve GdBCO için ~92 K (Tarascon ve ark. Cu-Nb-4 için 91. Ba-Nb serisi için ölçülen Tc değerleri (Şekil 4. 1987. Bu değerler daha önce Ba bölgesine Nb katkılama çalışmaları mevcut olmadığından literatürle karşılaştırılamamıştır. 1995). Ba bölgesine yerleşmesi durumunda azalması beklenir. 1998). 1987. Cu-Nb serisi için ölçülen Tc değerleri (Şekil 4. Nb atomunun atomik çapı Ba ve Cu atomunun atomic çapları arasında bir değerdedir Tablo 3. Guillaume ve ark.421 K’dir. Yang ve ark. Ba-Nb serisi ve Cu-Nb serisinde Nb’un artışıyla gözlenen piklerden farklı açı değerlerindedir.6Gd0. Ba-Nb-1 ve Cu-Nb-2’deki Tc değerinin Saf YBCO ve Gd-YBCO değerlerinden yüksek olması SEM fotoğrafında (Şekil 4.967 K. Ba-Nb-4 için 89.785 K.29) görüldüğü üzere taneciklerin büyük ve tanecikler arasındaki boşlukların az olmasından kaynaklanmaktadır. Cu-Nb-3 için 91.654 K.659 K. literatürde YBCO için verilen 91-94 K (Tarascon ve ark.1. Küçük dalgalanmalar olmakla birlikte genel olarak Nb konsantrasyonunun artışıyla Tc’de bir azalma meydana gelmektedir.156 görüldüğü belirtilmiştir.4 için literatürde ölçülen Tc değeri 92.

Ba-Nb serisine ait malzemelerin Jc değerleri sırasıyla Ba-Nb-1 için 34. I-V değerlerinden hesaplanan Jc değerleri Saf YBCO için 89. Basınç değerindeki küçük sapmalar. Bu durum Nb’un yapıdaki taneciklerin arası boşlukları doldurarak oksijen tutma yeteneğini etkilediğini göstermektedir (Srinivas ve ark. Saf YBCO’ya ait Jc değerinin büyük olması sinterleme sıcaklığının eriyik faz sınırında olmasından kaynaklanmaktadır.6431 A/cm2.2407 A/cm2. Eriyik yapıdaki YBCO’nun Jc değeri bulk YBCO’nun Jc değerinden daha büyüktür (Murakami 1992). Cu-Nb-3 için 89. 1995). Cu-Nb serisine ait malzemelerin Jc değerleri sırasıyla Cu-Nb-1 için 93.9136 A/cm2 olarak ölçülmüştür. sıkı paketlenmiş bir tablet yerine gevşek dokuya sahip bir tablet olmasına neden olabilir. Grekhow ve ark. Çalışmada katkı miktarı x = 0. Ba-Nb ve Cu-Nb serisinde Nb konsantrasyonun artışıyla birlikte Jc değerlerinde azalmalar meydana gelir iken Tc değerlerinde küçük azalmalar meydana gelmektedir. Ba bölgesine Nb katkısı yapının oksijen tutma kapasitesini artırarak Tc değerinin düşmesini engellemesine rağmen tanecik boyutlarında küçülme meydana getirerek Jc değerlerinin azalmasına neden olmaktadır. Grekhov ve ark.7880 A/cm2 ve Cu-Nb-5 için 19. Toz malzemelerin preslenmesi esnasında uygulanan basıç değerinin küçük oluşu.9137 A/cm2’dir. 1994. Ba-Nb serisi ve Cu-Nb serisi . 1994). Ba-Nb-2 için 39. Nb katkılı YBCO süperiletkenlerinde süperiletkenliğin baskılanmasını geciktirmektedir. SEM görüntüleri ve EDS sonuçları bu durumu desteklemektedir. Genel olarak akım yoğunluğu artan x miktarı ile azalmaktadır.3696 A/cm2.6774 A/cm2 ve Ba-Nb-5 için 12. Srinivas ve ark. 2002.2266 A/cm2 olarak hesaplanmıştır. Ba-Nb-4 için 23.8510 A/cm2. süperiletkenlerin tanecikli yapısıyla açıklanmaktadır (Taka ve ark. Gd. gevşek yapıda farkedilebilir bir yoğunluk farkı meydana getirebilir. Sentezlenen malzemelerin yoğunlukları Nb konsantrasyonu ile düzgün bir artış veya azalış göstermemektetir.3298 A/cm2. Cu-Nb-4 için 77.157 yüksek akım yoğunluğuna sahip olmaları.225 değerine kadar çıkılmış ancak Tc’de ciddi bir düşme gözlenmezken kritik akım yoğunluğu (Jc) değerlerinde ise bir düşme gözlenmiştir. Cu-Nb-2 için 67. 1995.0481 A/cm2. Ba-Nb-2 dışındaki malzemelerde Nb konsantrasyonu arttıkça Jc değerlerinde bir azalma söz konusudur.9142 A/cm2. Gd-YBCO için 85. Ba-Nb-3 için 30.

bununla birlikte Ba bölgesine x = 0.6Gd0. yapısal ve süperiletkenlik özellikleri üzerine etkisinin araştırıldığı bu çalışmada. araştırmanın bundan sonraki ilgili çalışmalara ışık tutacağını düşünüyoruz. katkılamalarının malzemenin elektriksel. genel olarak Cu-Nb serisinin Ba-Nb serisinden daha yoğun olduğunu söylemek mümkündür. Sonuç olarak. araştırmanın kapsamına dâhil edilmesi gereken.4Ba2-xNbxCu3O7-δ ve Y0.6Gd0.4BCO bileşiğine Nb katkılanarak elde edilen Y0.075 katkı miktarlarında elektriksel özellikler üzerine olumlu etkiler yaptığı gözlenmiştir.158 karşılaştırıldığında. Literatürde Ba bölgesine Nb katkılamasına ait hiç bir veriye rastlanamayışı ve yeni malzemelerin sentezlenmesi ile elde edilen bileşikler için yeni veriler elde edilmiş olması araştırmayı alanında önemli kılmaktadır. Ba ve Cu bölgelerine Nb katkısının ise olumsuz sayılabilecek etkiler yaptığı. Gd katkısının YBCO’nun yapısal özelliklerinde olumlu etkiler yaptığı. Ayrıca. fakat malzeme ve veri çokluğu.4Ba2Cu3-xNbxO7-δ bileşiklerinde. zaman kısıtlaması ve ölçüm cihazlarının durumu gibi sebeplerden dolayı araştırma kapsamına alınmayan. magnetik özelliklerinin ve yapı arıtımı (structure refinement) gibi yapısal özelliklerin araştırılması ileriki zamanlar için planlanmaktadır. elektriksel ve süperiletlenlik özellikleri üzerinde önemli bir değişmeye sebep olmadığı. .025 ve Cu bölgesine x = 0.6Gd0. YBCO süperiletkenlerinde Y bölgesine Gd katkılanarak elde edilen Y0. Bu açıdan.

Weiss. The Isolde Collaboration.. J. “Cadmium substitution in yttrium barium copper oxide (YBa2Cu3O7-δ) and bismuth strontium calcium copper oxide (Bi2Sr2CaCu2O8+δ). U. Baptista..... Melo. G. Galindo. J.. J. Lourenço.. J. H. J... ANDERSSON. A. Soares. S.. J. H.. Kjekshus. 244-248. da Silva. Chem. 698-708. Alves. S.. G. Journal of Magnetism and Magnetic Materials 177 181. A. 1991. 1999. J. thermal and electrical studies of the Y1−2xCaxThxBa2Cu3O7−δ system with 0 ≤ x ≤ 0. F. Physica C: Superconductivity Volumes 162-164.. E.... b . V. T.. F. Lourenço.... 3(3) pp 428 – 431. U. G.. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research B 147. C. “Upper critical magnetic field of Y1−2xCaxThxBa2Cu3O7-δ”.. M.. E. Correia. 1991. T.. Rapp. 63 – 64.. A. Correia. 1991.. B. Sousa. C. Mendes J. J. P.. E. G. P.. M. Karen. M. C. Kingon. AMARAL. Lourenqo. Langouche.. V. da Silva.. Melo. P. V.. Ö. G. “Stability and diffusion of Hg implanted YBa2Cu3O6+x”.... J. Issue 1. F. Galindo. ANDREAS. A. C. a ARAÚJO. J.. Sousa. Z. B.. ANDERSSON. F. Langouche.. Marques. Alves. Part 1. P.. T. A. Fjellvag... B. Mater. J... da Silva. J. A. M.. Correia. A. M. “Stability studies of Hg implanted YBa2Cu3O6+x”. Rapp. “Substitution for copper in YBa2Cu3O9-δ by 3d and pre-transiton metals”.. J. Soares. Moreira. P. J. Nagamatsu. 1989. Hegedüs. Physica C: Superconductivity Volume 160. Pages 725-726. The Isolde Collaboration. G. Murakana. F. I. G. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research B 148. “Microscopic studies of radioactive Hg implanted in YBa2Cu306+x superconducting thin films”. A. vop Papen.. Nygren. Nakagawa. Pages 65-68... N. V. A. Marques. Senateur. A.20”.. P.. M. J. A. ARAÚJO. Nature 410.. Vantomme A.. KAYNAKLAR AKIMITSU. J. 1989.. 1998. 807-812.. Wahl. V.. Z. G. Ö. A. J. Amaral. Soares... J. 1999. ANDRESEN. Marques. P. T. M.. Amaral. A. Vantomme A.. 511 512. A. “Structural. S... vop Papen. Senateur. The Isolde Collaboration.. Weiss.. Wahl. Yuji. J. Sousa. 2001.. Acta Chemica Scandinavica 45. M. Alves. M.. S. “Superconductivity at 39 K in Magnesium Diboride”. Arafijo. J.159 6.

.. Greaves C. D. M.. Na. Celentano. G. P. R.... Laurent.. Gambardella.. 1993.. I.. Pages 472-480. Tarte. 591-602. M. B. T. P. N. Hanic.2O7”. Mat. and Varadaraju. H.. Bhattacharyay.... M.. Res. USA. “Electron paramagnetic resonance of high-Tc superconducting composites YBa2Cu3xScxO6±δ”. Chem. “Effect of Ca doping in YBCO superconducting thin films”. BADRI. Pandya. Joshi. J. Noto.. pp. A. Murakami. 477–481.. P..8Cr0. 1988. Technol. S6–S9. AWAJI.. Watanabe. Jotania. Koshizuka. Caccavale. P. Eu. Vol. “Critical hole density for superconductivity in Srcontaining phases related to YBa2Cu3O7 structure. Cigaň A. L. B.. W... Ghosh. J... T. Mukherjee... BALDHA. N. Supercond. 1993. Journal of Solid State Chemistry Volume 103. 0. H. N. Issue 2... Supercond. S. U. BABU. 1997. 2004. H. P. Rufoloni. W. Phys.. Ch. K. Serincan.. U. M. V. 105.. “Solid State Physics”. . D.. 1992. U. “High magnetic field transport properties of (Nd. N.. 2004. Isono... A. Solid State Communications Volume 71.. Muralidhar.. AUSLOOS. Issues 1-2. F. Pages 44-50. Chakraborty. 1976. 27.... 237-243. Pages 839-841. BANDYOPADHYAY. Slater.0 ≤ x ≤ 0... Physica C: Superconductivity Volume 207. “Superconductivity in the system YBa2−xCaxCu3O7−δ”. N..160 ASHCROFT.. A. “Developing a trilayer processing technique for superconducting YBa2Cu3O7−δ thin films by using Ge ion implantation”. 1943-1946. Mermin. Greaves C. P.. “Structural Disorder in YSr2Cu2CoO7 and Substituted Variants”. B. G. N.. LoRusso. Rajasekar. Pelikán. A. N. AVCI. Bull. Abukay. Kulkarni. Thomson Learning Inc. S.. H. Petrisor. Technol. J. Barat. P. A. 18. 320–324. 1989. “Effects of alkali cation (Li. Mancini. S. 17. Physics Letters A... 2001. Solid State Communications Volume 68. A. College Edition.5)”. S. BANĂCKY. R. pp. Sci. A. Kilgour... M. P. “Structure and superconductivity studies on LnBa2-xSrxCu3O7 (Ln = Yb and Lu. G. K.. Buchta. 226. P. G. Ciontea. D. Gd)Ba2Cu3Ox bulk”. BABU.. G. “A study of superconducting (Yl-xCax)Ba2Cu3Oy”. Galluzzi. K. 2005. Pages 539-545. Cs) substitution on the magnetoelectrical properties of Y1Ba2Cu3O7−y granular superconductors”. V. K. V. Issue 6. K. Vanderschueren. Turan. T. R. AUGIERI. Basu. Tepe. No. F. Oktem.. R.. Rulmont. Valko. Physica C 401... superconductivity and cation substitutions in YSr2Cu2. N. Sci. Issue 10. Sen...

2002. 2005. “Ca doping of YBCO grain boundaries”. C. G. M. 1991.. A. 2006. Staines. Zouaoui. Parberry. “Assembling the puzzle of superconducting elements: a review”. Hall. H. “New cuprates with the “1212” structure (M'. M. . D. 1059–1062. Physical Review B 69. J. Flower.Ca)Cu2O7 where M' = Ce. J. Jacobson D. Technol... D... R. D. Bi and M = Cd. L. Harrison.3)Cu2O7-δ”. Zheng. ve Robbie. A... M.7Ca0. J. Zn. Physica C 372–376. M. K. Physica C 388–389. Johnson.. “Growth and microstructure of MTG REBa2Cu3O7/RE’BaCuO5 with heavy rare earth elements”. Sci.. F. S..and La-substitution in YBa2Cu3O7−ξ. S. 2004. CARRILLO. 2002.. Physica C 442..M)Sr2(Y. Tallon. Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi. L. M. J . Physica C 408–410. Dineen.. 13–19. Meylan. T. “Ca. Technol.. BERENOV. “Structure. W. Ben Salem. Pages 1-8.5Cd0. M.5)Sr2(Y0. M.. C. Ya.. BORTOLOZO. A. Palau. “Transport properties of large-angle grain boundaries containing point defects in YBa2Cu3O7−δ”. G. dos Santos. Bowden. T... P.. D. Neves.S. BEALES. M. A. 2003... 1119–1122. E. N. MacManus-Driscoll. Kezerashvili. C. X.. Van Tendeloo.... U. Sci. 2004. M. Foltyn. C. Hall. Physica C 372–376. Y2Ba4Cu7O15−ξ and YBa2Cu4O8”. Presland. 18.. Deutscher. M. Machado. H. H. “Superconductivity at 92 K in the (Pb. M. Supercond. 5 47-49.. V... Qi. Williams G.. Issues 1-2.. R.. A.. R.. Mani. BİLGEÇ. BOYKO. Levine. A. Claus... B. A. S. BEN AZZOUZ.. Farvacque. 339–340. R1-R8. L. 876–878. J. B. 212502. C. P.. G. Physica C: Superconductivity Volume 174. Issues 4-6. Physica C: Superconductivity Volume 207. S. Ferreira. Puig. G. L. Crabtree. Cu”. Freeman. BUZEA. M. K.. Pooke. “Influence of the Ta doping on the peritectic transformation of YBaCuO superconductor”. 1993... G... Obradors.161 BEALES. M. BUCKLEY. CASTRO. Harrison. Rodríguez Jr. M. İzmir.. Chen. Cd)-1212 phase (Pb0.. Veal.. Supercond. P. R. “Transport measurements in overdoped YBCO thin films”. “Sb2O3 katkılı YBCO süperiletken seramiklerin karakterizasyonu”. M. W.. P. W. 1992. Pages 383-393. X.. R.. MacPhail. E. M.. T.. 2004. Zammattio. A. R.. S. Welp. V... G. microstructure and transport properties of Bdoped YBCO system”.. H. R. Annabi... Dineen..

“Incorporation of gold into YBa2Cu3O7: Structure and Tc enhancement”. Rev. “Crystal structure and high-Tc superconductivity in the system GdBa2−xSrxCu3O7−δ”. Volume 165. Pages 87-88. 1990. CHEN. Stalick. Xiao. Rietman. T. Z.. C. C. Y.. D. CHANDRACHOOD. Appl. Sinha.. B.. Batlogg. Fleming. A.. Nd. T.. 1990. Zhu. Part 1.. 5-28. 130–136. M.. S.162 CAVA. J. Kao. C.. 1988. G. I. J. A. M. I. Solid State Communications Volume 68.. Lett. F. Doktora Tezi. J. C. S. ÇELİK. Ho. Issue 11. A. 57. Phys. 5912 – 5915. A.. Rhyne.. Chen. Zahurak. M. Gd.... p. Rev. C. Trabzon. Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik Anabilim Dalı. F. van Dover. J. CHENG. CHIN. B 37. C. W. C. “Chemical preferential doping in grain boundaries of melt textured YBa2Cu3Oy superconductors”.. B.. Stalick. H. and normal state of YBa2Cu3O7”. Am. J. “Studies on superconductivity in Y1LaxBa2−xCu3O7 compositions”. “Ba2-xLaxYCu3O7±δ perovskite compounds: Crystal chemistry”. Bakhshai. Ş. R. Ceram... Physica C. H. M. X. E. Sm. J. 1988. Phys.. Z. Pages 715-718. “Unexpected effects of gold on the structure. W. K. Mulla. Xiao.. Soc. 2003. Materials Chemistry and Physics 89.. Technol. 2006. 2005.. “The effect of Ca doping on the superconductivity of NdBa2Cu3Oy oxides”. Y. Chen. L. 1990. Wang. Dy. Sunshine. “Superconducting and normal state properties of the Y1-xCdxBa2Cu3O7-δ system”.. “Superconductivity in the RE1−xCdxCu3O7−δ (RE = Y. B. . Supercond. C. 934. Zhao... H. Pages 1005-1009. Rhyne... R. Issue 7. “(Y1-xYbx/2Gdx/2)Ba2Cu3O7-δ ve (Yb1-xGdx)Ba2Cu3O7-δ süperiletkenlerinin yapısal ve fiziksel özelliklerinin incelenmesi”. Bryden. 16.. J. Ramirez. Solid State Communications Volume 66. A.-C. 6200 – 6208. CAVA. M. Issue 3-4. CHEN. “Oxide superconductors”. Chang T. J. R.. Artymowicz. J. R. M. 83[1]. D. C. Chang. 1988.. M.. Forrest. Sci. Phys.. B 42. 143–147. a CIEPLAK. Yao. J. 287-292. 2000.. J... CIEPLAK. P. 1989.. b CURRIE. G. Chien. R. W. superconductivity. S... . B. Yb) systems”. D. L. K. Chien.. Physica C: Superconductivity Volumes 162-164. A.

2002.6 accompanying bromination” Physical Review B. Lee. Y. Grow. T. M. DEMİRCİ. C. J. C. 1988.. DOU.. Rainford. DEN.. 638–641. Ignatov. V. Yu.. C. Weller.. DELAMARE. Tyson. P. Ga. 66... F. 014508.. K. Konya.. T. X. B. “Effect of chemical substitution on superconductivity in YBa2Cu3O7−z.. R. Yang. “Cracking in melt-grown RE–Ba–Cu–O single-grain bulk superconductors”.. Fe. Issues 1-2. T. A.. Y.. 2005. Stat. Lanchester. J. Sol. “Diffusion in high temperature superconductors”. D. E. J.. Issue 5....2)Ba2Cu3O7-δ top layer on the transport properties of a-axis oriented YBa2Cu3O7-δ thin films”. “Influence of (Y0... Physica C: Superconductivity Volume 196.. Phys. G. Mo. 1991.. J. Issues 1-2. Y.-Y. Maple. C. 2000. R45–R58. T. Erzurum. 2002. Technol. Co. D. L. and Bi2Sr2CaCu2O8+z”. Bi2Sr2YCu2O8+z. DIKO. S. . P. “Observation of changes in the atomic and electronic structure of single-crystal YBa2Cu3O6. Zhou H. A. 1996. B. Croft. Dogan. Na)”.. R.. GIXD ve XRR karakterizasyon teknikleri ile araştırılması” Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi. Supercond.. Grasmeder. Rapson. M. Pages 1001-1006. Issue 9. “Observation of spin glass behaviour in Y(Ba1−xLax)2Cu3O7+y”. “Preparation and properties of YSr2Cu3−xMxOy (M = Li. Kim. “Gümüş difüzyonunun YBa2Cu3O7 süperiletkeninin yapısal ve süperiletkenlik özellikleri üzerine etkisi ve süperiletkenlik durumuna göre X-ışını üretim tesir kesitinin ve flüoresans veriminin değişimi”. 1988. A. M. Schöppl. J.. Physica C: Superconductivity Volume 152. DIENG. A. M. C. 17. Cr. Ti. K. Bäuerle. A. Pedarnig. W and Re)”.. Physica C 372–376.. Zhao.. Woicik. Wu. Pages 141-152. C. L. Physica C: Superconductivity Volume 190. T. P.. Early. DE GROOT.. K. Pages 483-485. DOĞAN. H. Seaman. Al. “Superconducting and normal state properties of Y1−xMxBa2Cu3O7−δ (M = Pr. N. Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik Eğitimi Anabilim Dalı. Torikachvili. Sci. P. Kobayashi. M... “Tanecikli magnetik CoCu ince filmlerinde yüzey pürüzlerinin tabaka kalınlığı ve magnetik direnç ile ilişkisinin FPP. D. 1992..163 DALICHAOUCH.. M-P.. DZHAFAROV. 335. Doktora Tezi. Sorrell. (a) 158. 2004. D. Solid State Communications Volume 65. Liu. B. W. M. Guo.8Ca0. O.. S.. Ge. Pages 160-162. C. W..

Y. Kishida.. Part 1..5+δ”.. A. Y. Ben-dor.. Aminov. Southern Gate.. “Superconductivity in Y1−yNayBa2Cu3Ox”. 2005. Mohamed. I.. Huebener R. “Superconductivity in the system (AlxY1-x)Ba2Cu3O6.... FRANCK J. Physica C: Superconductivity Volume 198. 1988. Sci. M. Wen. F. GANGULI... K. Tholence. P. J. Subramanian. W. Shobakia.7”. 1987. Materials Research Bulletin Volume 26.. Physica C 297. Part 2.. 2308 – 2310. A. M. “Superconducting characterization of nonsuperconductors/high-Tc cuprate superconductors”. M. L.. K. EHMANN. Issue 9. Pages 1-6. Barbara. Ziqd. S. Zoller. 352–355.. Schlichenmaier... Salem. 75–84. Izotov. K.. 1434–1438. I. Pages 898-899. Zhou. -K. P. S. Kjekshus. 1988.. Vallier. GAFUROV. England. Physica C 426–431. A. J. Albissb. 1992. Kh. Chichester. Koshizuk. M... A. FARTASH A.. “Fishtail effect. B... A. Technol. 18. Andresen. Y. Phys.. John Wiley & Sons LTD... 1991. P. Kowitt. FJELLVǺG. Issues 1-2. Physica B 321. L. Karen. “The effect of substituting potassium for barium on the superconductivity of RBa2Cu3O7 (R = Y and Eu)”. FENG. K. Hasan (Qaseer). . Rev. Sudbo.. B.. A.. “New family of superconducting copper oxides Bi cuprates of type 1212”. Issue 1. A.... Azezb. A.. Wischert. S. The Atrium. V. C.. 2004. “Manipulation of Ba---O layers inducing orthorhombic .. Solid State Communications Volume 66. N. EL ALİ. Oesterreicher. Pages 869-877. Jung. Al-Omaric...99Yb0. G. “Temperature dependence of the EPR linewidth of Yb3+ ions in Y0. “The paramagnetic contribution in the magnetization behavior of Y1-xGdxBa2Cu3O7”. P. A. Monceau. A. Wolfus..tetragonal phase transition in YBa2−xSrxCu3O6. 2005. Kh.. J. L.. Y. P. Hidaka. A. M. V. Supercond. Pages 39-41. 1989. I. “Superconductivity Physics and Applications”. Kurkin. magnetic properties and critical current density of Gd-added PMP YBCO”. 1998. 2002. Khasawnieha. Lehavi. A.. Kemmler-Sack.. J. Nissel T.01Ba2Cu3Ox (6 ≤ x ≤ 7) compounds: evidence for an anomaly near the superconducting transition”. Sulpice. Pages 49-50. Lösch.. H..... N. Physica C: Superconductivity Volumes 153-155. 320–323. Physica C: Superconductivity Volumes 162-164. M. Nowik I.. L. B 36.. K. F.. K. “Superconducting properties in relation to chemical pressure in YBa2Cu3O9-δ”. H. FELNER.164 EBARA. R. A. J.. FOSSHEIM. A.

“The structural effects of Na and Ca substitutions on the Y site in YBa2Cu3O7-x”. “The effect of Ag diffusion on properties of YBa2Cu3O7-x thin films produced by electron beam deposition techniques”. “Superconductivity”.. J. V. Lyublinsky. P.. Volumes 235240.. L. 1992. Steger. “Growth mode study of ultrathin HTSC YBCO films on YBaCuNbO buffer” Physica C 324. “A systematic low-temperature neutron diffraction study of the RBa2Cu3Ox (R = Yttrium and Rare Earths.. 1994... Titkov.. A. R. Pages 251-257.. A. GUILLAUME.0 ≤ x ≤ 1... I. Baydakova. U. Hellebrand. . I. Physica C 418.. Slater. E.. Sakharov. P.. Allenspach. A. “On the effect of Cd doping and Cd-La codoping in YBa2Cu3O7 – δ”. 7963-7976...: Condens. Lyublinsky. I. R. Issue 2. oxygen stoichiometry and superconducting properties of GdBa2−xSrxCu3O7−δ (0. I. Pages 245-251. R. a GREAVES. Materials Letters. 39-46. “A new buffer layer for high-quality HTSC ultrathin film fabrication” Physica C 276. GUNASEKARAN. 35–42. M. O. 5. Volume 28. Lyublinsky.. ve Andryushin.. 1996. 2004.. Ta)”. “Study of bulk and single crystal YBa2-xSrxCu3O7-δ superconducting materials”.. Steger P.... 1996. World Scientific Publishing Co. Phys.9O8 (M = Nb. Physica C: Superconductivity Volume 161. Delimova. 18-24... P. A. Pages 25-34.165 GINZBURG. Dunaevsky. Singapore...1M0. Vlasse. Veselovsky.. Trounov. 1994. Issues 4-6. Terzioğlu. M. Part 2. 1989. M. L. GÖRÜR. A. P.. GOLBEN. 5-8. I. Furrer A.... Ltd. Issues 1-2. M. I.A.insulator transition in YBa2Cu3−xNbxO7 material” Physica C: Superconductivity. V. Delimova. “Crystal structure. 1999. Mesot. V. b GREKHOV. C. Technol.. GREKHOV. O... J. Liniychuk.. Baydakova. Physica C: Superconductivity Volume 270. V. Supercond.. Slater. Technol. M... 1997. I. Altunbaş. W.. Roessli. Varilci. GREAVES. V. Pte. Superconductor . L. M. 1989. Liniichuk. Supercond. T.. C. Henggeler.. “Nb and Ta substitutions in YBa2Cu3O7−x and related phases: Structural characterisation of La1.1Ba1. Sci. C. B. Pages 1295-1296. 2005. GUNASEKARAN.9Cu2. Küçükömeroğlu.. x = 6 and 7) compounds”. Davydov. A.L.. Sci. 231-235. Fischer. B. L.. Staub. R. Delimova. Liniichuk. GREKHOV. Semchinova. J. L.6)”. P. A. Matter 6. Borevich.... 2.

. “The chemical composition of uranium-containing phase particles in U-doped Y–Ba–Cu–O melt processed superconductor”. Part 2. HOR... Physica C 388–389. Wang. HARI BABU. “Structure of YSr2Cu3−xMxO7+δ (M = Mo. S. P. No. L.. 52. Schneider. Braun.. “Effect of atomic substitution in high-temperature superconductors: YBa2-xMxCu3O7−δ (M = Na. W. Physica C 392– 396.. “The effect of Pr. H.. C. K. Y.and Ca-doping on the flux pinning and superconducting properties in YBa2Cu3O7-δ. L. Phys. Lett. A. 2003.. J.. Gao... R. Krajewski. 1891-1894.. D. Sm. pp. W. 2 . D.223.. 22... Bechtold. Er. K. 729– 730. HUANG. H. Cardwell. I. M.. K) and the system Bi-Ca-Sr-Cu-O” Physica C: Superconductivity Volumes 153-155. Kambara. Vol. . HUANG. Yoshida. Tarrant. T. G. Subramanian. I. Y. Pages 892-893. Yanagisawa M.. Physica C 383.. Issues 1-2.. Y. Tokura.. 1996.. HONG. Physica C: Superconductivity Volume 193. Y. 110–115... N. Q. La. A. HARADA.. Ho. H. “The effects of Pr-doping on the critical current density in YBa2Cu3O7-δ”. Hosaka S. The Journal of the Korean Physical Society. Torrance. R. F. Physica C: Superconductivity Volumes 153-155. “Structural phase transformation in the superconducting YLaxBa2−xCu3O7 compounds”.. Z. Ho. and Lu”. J. J.. Issues 1-2. 1989. “Hall effect measurement of Y1-xGdxBa2Cu3O7-δ superconductors”.. Karimi R. Meng. Physical Review Letters. Santoro.. Nd. F. J. “Neutron powder diffraction study of the crystal structure of YSr2CoCu2O7 and Y1−xCaxSr2CoCu2O7”. Kim. Kwei. 1988.166 GUPTA A. J. Nazzal. Suryanarayanan.. HARLOW. 1988. R. 2002. Part 2. 48–54. 1992. T. Pages 904-905. T.. M. Yoshida. A.. R. Gd. Chu. 58. H. “Effect of doping of cadmium oxide to Y-Ba-Cu oxide”.. Peck. K. 1987. J... B.. Q.. HARADA. 1988. 1901. IGUCHI. Physica C: Superconductivity Volume 257. J. A. Eu. H. Cava. “Superconductivity above 90 K in the square-planar compound system ABa2Cu3O6+x with A = Y... L. 18. Sugishita. Forster. Pages 196-206. R. Pages 125-136. A. Appl. Shi. C.. 2003. H.. K. W and Re) from single-crystal X-ray and powder-neutron diffraction substituent site preference and oxygen defect structure”. Huang.

Pages 307-320. pp. “Lanthanum substitution for barium in YBa2Cu3O9−δ”. Issue 1. Physica C: Superconductivity Volume 194. R.. Phys. and Fe on the structure and superconducting transition of Y1Ba2Cu3O6. Journal of Solid State Chemistry Volume 93. Y-H. W. KASPER. Andresen. N. Issue 2. Kimura. Sugise. Fjellvåg.. J. Issue 1... P. Journal of Solid State Chemistry Volume 97. P. Y.. Physica C 426–431. Bratsberg. M.Yoshinaka. K. W.. “Chemical pressure and other effects of strontium substitution in YBa2Cu3O9−δ. KEWI. A.. Peterson. “The effect of nano-size ZrO2 powder addition on the microstructure and superconducting properties of single-domain Y–Ba–Cu–O bulk superconductors”.. Kjekshus. Solid State Communications. Y.... Teranishi... Appl.. Miner. Kjekshus. Aoki. P.. K. H. Sci.. “Effect of substitution of Bi.. No. Braaten. L1413-L1415. -K. P. 2005. B 37.. a KAREN. 1991..5+δ”. Jo. Ga. Pages 163-172.. Martinson. Pages 57-67.. Phys. Y.. Fjellvåg. Jpn. b KAREN. Matsubara.. Schweitzer.. A. 1988. 2005. Vol. A... “Lanthanide substitution in YBa2Cu3O9-δ”. Fjellvåg. Acta Chemica Scandinavica. “Fabrication of Y1-xRExBa2Cu3O7-y film by advanced TFA-MOD process”. . H.. KAREN. No... 1. pp. K.. G. Shi. Rev. N. G. W. F.. H. 1988. 1992. R. “Possibility of Superconductivity at 65°C in Sr-Ba-Y-Cu-O System”. S. Supercond. A.. 1987..... E. “Superconductivity in Y(Ba1−yLay)2Cu3O9−δ”.. H. Vol. A. Franck. Mohamed. KANEKO. 57-60. “Neutron powder diffraction study of Cu-site preference of Li dopants in YBa2(Cu1−xLix)3O6+δ”.. A. J. Kjekshus. M. 44. Kjekshus. J.. Technol. J. Babu.167 IHARA. J. J. T. E. Ott. Fuji.. H. Fjellvåg. N. 18 249–254.. H. H. R. A. Murata. Tokumoto.. Terada.. T. D. Matsuda. J. M. Reddy. A. Baenziger. 9941001. 7510 . P. A. Pages 257-273.. C. JUNG. A. Cardwell. H. T. E. A. Andresen. 1991..F. 1992. Goto. Nakaoka. 26. Savage... H. IIDA. S. Hirabayashi. 1990. KAREN. Yajima. O. 68. Issues 3-4.. A. L. M.... K. Izumi. Journal of Solid State Chemistry Volume 92.7515. Shiohara. 949–953. “Superconductivity in Yttrium-Terbium-Barium-Copper Oxide”...

LIANG. LENG. Yajima. Sci.. No. Matusita K. T.. 7th Edition. K. pp.. “Fabrication of Y1-xRExBa2Cu3Oy films on single crystalline substrates and IBAD buffered metallic tapes by advanced TFA-MOD process”. H. Halperin. LIANG.. “The effect of La substitution on the superconductivity of Ba2YCu3Oy”. Y.. L.. 64.. LEBLOND-HARNOIS C. H. Y. M. 1989.7. “The effect of substitution of La for Ba and Ce for Y on the Tc of superconducting Ba2YCu3O7”. Wu. Kim. R.. Part 1.. “63. M.. M.. Matsuda. 1987. Lim... Wang.1Cu3O7-δ”. S. T. P..168 KITOH... Youm. L1150-L1152. G. Phys. “Introduction to Solid State Physics”. Vol. Liu. Pages 596-600. Teranishi.. K. USA. “Fabrication of Sm1Ba2Cu3O7 coated conductors using the co-evaporation method”. Chang. LEE. T. KITTEL C.. Physica C 386.. Fuji. “Effect of Mg Addition on Superconducting Properties of Ba-Y-Cu-O Ceramics Prepared by the Melt Quenching Method”. Y.. Physica C: Superconductivity Volume 157. K. Itoh. 10–13. Pages 83-88. J. Y. compound. 445–448... .. 580–584.. Appl. Y.. 1996. Qiu. C.. J. Inaguma. R... Poeppelmeier. X. W.. Suzuki. Physica C 340.. 3593. Yamashita.. Park.. M.. Aoki. D. 27. J. Monot-Laffez. C. Physica C 329. L.. Chen. Jpn. Aoki R. H. 2006.. J. KOBLISCHKA-VENEVA. “Microstructural studies of K2CO3 and Rb2CO3 doped YBCO HTSC”. R. J. B. Appl. Y. 2003. 558– 562. Shiohara. Yamada. Takagi. T. H. 185–190.. R.. 1988. Tanaka. H.. Z. “Flux pinning energy of YBa1.26. 2003... Physica C: Superconductivity Volumes 392-396. A... Chung. L2063-L2066.. R. Technol. LIANG. 17. H. Luo. 2004.. Japanese Journal of Applied Physics.. L. O. Nakaoka. 1988.. Meguro.9Na0. KOMATSU. I. M. LEE. Koblischka.65Cu nuclear quadrupole resonance study of Ni-doped YBa2Cu3O7”.P. Sato. S. T. Nakamura. “Structural and microstructural characterization of a high-Tc superconducting YbaSr2Cu3O7-δ”. A.. T. 2000. Sung. Desgardin. Issue 1. Phys. pp. J. “Study of tin + cerium doping in YBCO bulk top seeded pellets”.. Izumi. 299-307.. Supercond. K. 2000. Nakamura. M.. Y. Physica C.

Zouaoui. A.. .. “Structural and superconducting properties of YBa2(Cu1−xAgx)3O7 with x ≤ 0. Aoki.. December. 1988. Y.. Puig. Chen.. Phys. S. “Characterization of mechanically alloyed Fe100−xSix and Fe83. Madaah-Hosseini. E. Kubo.. H. B 37. MAZUMDER. P. J. Solid State Ionics 107.. Ben Salem.. 1990.. a MANEO... Zn.. 2006. 1988... 1622–1625. M. K. Nojima.. “Substitution for copper in a high-Tc superconductor YBa2Cu3O7–δ”. Ben Azzouz.. MIRAGHAEI.. 21 5967-5976. Phys. 41–45. P.. “Evidence for peroxide formation in superconducting YBa2-xLaxCu3O7±δ”. “Superconductivity in modified systems based on YBa2Cu3O7−δ”. A. T. Y. 1987. Aoki. Rev. Issue 11. Nishimori.5Nb3 nanocrystalline powders”. MANEO. Kato. Annabi.. Satoh. R.. Ogata.20”.. Chen..5Si13. Y.. Sequeira. A... “Study of structural and electrical properties of YBa2-xLaxCu3O7+δ”. 318–323. “Growth and characterization of YBa2(Cu1-xAx)3O7-δ (A = Mg. Y.. X. Pages 1285-1290. MANAKO. A. A. Physica B+C.. H. MELLEKH.169 LIN. Shimakawa. Issue 2. Physica C: Superconductivity Volume 156. MENDOZA. T. B. Kamada. Gupta.. Obradors. C: Solid State Phys. Nature 328. J.. MATSUMOTO. Awaji. F. b MANTHIRAM. Tang. H.. J. C. T-M. “Calcium doping into YBa Cu O ceramics by the SOED method”. Kyogoku. J. 512 – 514. Y.. A. Y. 1998. Pages 357-359. Garg. Ni) bars as switching elements for fault current limiters”. M. T. X. Abachi. R. Hoshino. Volume 148. L. S.. 1988. Physica C 372–376. Fujita T. 2008. Venkatramani. Rajarajan. S.. J. “Nonsuperconducting TlBa2YCu2O7 with a new crystal structure resembling superconducting YBa2Cu3O7”.. Y. T.. Yamamoto. Rajagopal. K. 1987.. H. M. Journal of Materials Processing Technology 203. Teva... A. R... Bahrami. “Nano-Al2O3 particle addition effects on YBa2Cu3Oy superconducting properties”.. Minami... Goodenough.. Igarashi. Granados. K. 3734 – 3737.. T.. S. Pages 315-318. Nishimura. T. Y.. Issues 1-3. M. X. Tomita. M. Solid State Communications Volume 76... K. 2002. F.. T. Fujita.. Solid State Communications 140. Vijayaraghavan. 554–560.. X.

185-203. A. pp. 349–353. K. NISHIDA. Rajput. C. OKUMUŞ. E. A. 2002. Çevik. 1997. Jpn. No. S. Ş. Appl.. 1988. Technol. S. A. 2004. Phys. 1996. Y. B.. 605–609. K. Appl. S. Phys. P. L64-L66. ÖZTÜRK. K.... İzmir. Pages 335-339. Kubo. S.V.. J. M. Solid State Communications 141.1. T. “Processing of bulk YBCO”. Issues 3-4. Calcium and oxygen doping in YBa2Cu3Oy”. Gupta. . NISHI.. H. Singh. 1992. N. . MURAKAMI. 1987. “90 K phase formation in Y---Ba---Cu---O system in ambient air through mercury substitution”. Vol. 26. Singh. R. Utsumi. Dixit. Tanaka. Yanmaz. S... Sharma. L1687-L1689. S. 5.. 28. K. G. Physica C: Superconductivity Volume 256. Physics Letters A Volume 126. “Preparation conditions and characterization on YBCO based superconductors”. Tokunaga.i Ishizawa. “The effect of Gd diffusiondoped on structural and superconducting properties of YBa2Cu3O7−x superconductors”. Y. T. Nozaki. “The orthorhombic-tetragonal phase transformation and Oxygen deficiency in LnBa2Cu3O7-δ”. J. Phys. Sarkar... 980-983. SpringerVerlag Berlin Heidelberg. U. Vol. NAKABAYASHI. 61.. Teshima. R. PANDEY... 1992. Moriya. Vol. M.... Physica C 378–381. Sci. Shelke. R. J. Journal of Alloys and Compounds 433.27. 1989. NEUMEIER. Japanese Journal of Applied Physics. 1987... Y. Appl. Gaur. ONO.. K. “Effects of substitution by Sc on superconductivity and chemical structures in Y–Ba–Cu–O systems”.. Y.. Kaur. Jpn. Manako... “Magnetic properties of Y-substituted YxGd1-xBa2Cu3O7-δ”.. Reddy. ve Ustinov... Supercond. J.. Dokuz Eylül Üniversitesi Graduate School of Natural and Applied Sciences. 46–52.. A.. Pages 55-57. “Pd addition in high Tc Y---Ba---Cu---O oxide”. V.. 2007. A. K. “Superconductivity in Ba(1-x)2Sr2xYCu3O7-y”. pp. R.. Issue 1. Vol. Lett. MORI... Bhattacharya. Y... S. Taka. “Superconducting transition temperature enhancement in YBa2Cu3O7 by chemical substitution and the implications there of for the upper critical magnetic field”. N.. 2007. Tabuchi. “The Physics of Superconductors”. Ochi. MÜLLER. N. J. Çelik. 1852.170 MOHAN.

M. Dubrovskiy. Endo. PROCHNOW.. REMSCHNIG. A.. Kirchmayr... Bauer. Raveau B. Oikawa. K.. Hilscher. Yu. Sm and Nd”. Pages 336-338. Balaev. ROZELL.. Department of Physics.. C. RYKOV. J. S. “High-Tc superconductivity in the RBa2−xSrxCu3O7 system for R ≡ Y. Physica C: Superconductivity Volume 204. K... D. Eibler.. Pages 894-895.. N. Multani. 1994. Book. Pages 906-907. 2007.. . Issue 2... Ho)”. P. L. 1988.. 1998. Issues 1-3. USA. Pages 384-388.. Higuchi. Academic Press. McGill University Yüksek Lisans Tezi. Ayyub. Guptasarma.. “A powder X-ray diffraction and electrical study of Dy(Ba2−xSrx)Cu3O7−δ superconducting cuprates”. Hattori A. P... 1192–1193. 1st Edition. S..85Sr0. P. Fujimoto. 5873-5876. A. 1989. R. B.. “Non-isovalent substitution of Ba2+ in superconducting YBa2Cu3O7-y” Physica C: Superconductivity Volumes 153155. TAB BOOKS Inc. Physica B+C Volume 148. CA. “Quadrupole Interactions and Vibrational Anisotropy of Tetrahedral Fe(III) in the "123" Derivative LnSr2Cu2Ga1-xFexO7 (Ln = Y. Moreau. 1991.. Y(Ba1−xKx)2Cu3O7−y and YBa2(Cu1−xMgx)3O7−y”. Shaykhutdinov. Vijayaraghavan. Number 21. “Effect of Cu substitution by Zn Cd and Hg upon superconductivity in YBa2Cu3O7 and La1. 460–462.. T. C. a SAITO. A. A.. Cunningham. R. Québec. Noji.. POOLE... P. Gupta. G.. L. 1993.. Glorioso.. Canada. M.171 PARENT. G. Montréal. Rogl. M. Pages 295-306. A. R... A. Caignaert V. K. Part 2. 1987. Vlasse. Jr.. J.. “High-Tc superconducting properties in (Y1−xTlx)Ba2Cu3O7−y. Y. “Handbook of Superconductivity”. Journal of Solid State Chemistry Volume 109.. Issues 3-4. USA.. C. K. “Superconductivity Experimenting in a New Technology”. Pillmayr. Gd. “Heat conduction in YBa2Cu3O7-δ: effect of anisotropy and magnetic field”. Jr. Physica C: Superconductivity Volumes 153-155. N. “Enhancement of pinning in Cerium doped Y(1−x)CexBa2Cu3O7 HTSC”. Palkar. Journal of Materials Science Volume 26. Golben. A.. Furuse. J. D. Center of the Physics of Materials. San Diego.. Part 2. 1988. H. Gokhfeld. K. W. Physica C. V. M. I. PETROV. 2000.15CuO4”.. T... RAJARAJAN.. C. P. POPIĆ. E..

SOLTAN. M. A.. “Effect of strain on the structure and critical temperature in superconducting Nd-doped YBa2Cu3O7-δ”. Technol. Greaves.. Goh. R.... M. SALLUZZO. Sci.. M.. E.. S. J. “Effect of Ca doping on the nonlinear microwave properties of YBCO thin films”. Y.. Technol.... Mannhart. D. M. A. 17. Higuchi. S... 1-40. SHEAHEN. 66. D’Agostino. Y. Hammerl.. 341-343. Oates. SEMWAL. A. SATO.. “Doping dependence of the critical current and irreversibility field in Y1−xCaxBa2Cu3O7−δ”. A. J. Hari Babu. P.. Nakamura. M. Krauns. G. “Composition Dependence of Superconductivity in Y-Ba-(Ag.. “Development of a generic seed crystal for the fabrication of large grain (RE)–Ba–Cu–O bulk superconductors”. Williams. 2005. 1994. D. A. Plenum Press. C.. V.172 b SAITO. Z.. Kino.Hirst. 18.. Neumann. S. K. Appl.Co)-O System”. G. 2001. Supercond. G. T. Vol.. E. “Tetragonal SmBa2Cu3O7-x [x = 0. S. K. SKAKLE. . H. R23. 2002. Scotti di Uccio. T. 2004.. C. D. Issues 1-2. Sci. New York. Anderson. Slaski.. 1-6. Cardwell. Acta Crystallographica Section C. P. C... Stuttgart.. J. S. Uhlenbrock. G. Supercond.. Hein.. Naqib. C.. Technol. 17.. N. Aruta. E. Material Science and Engineering. Pages 109-112. Fakultät Mathematik und Physik der Universität Stuttgart Doktora Tezi. Kurmaev. Max-Planck-Institut Für Festkörperforschung. Physical Review B.. “Crystal Chemical substitutions and doping YBa2Cu3Ox and related superconductors”. L832-L833. Noji. U. Shiohara. SHI. M. Hattori. A-G. Humphreys. St. Strickland. pp. “Se and Te substitutions in YSr2Cu3O7-y and [Y/Ce]2Sr2Cu3O9-y”. Y. “Interaction of superconductivity and ferromagnetism in YBCO/LCMO heterostructures”... R. K. 1994.. Physica C: Superconductivity Volume 231. S422–S426. 2004.. P. Jpn. 1987. J. 1998.. Sci. Fujimoto. A... Supercond. Oikawa. M... Y.. A. N. A. Phys. Furuse. SLATER. Endo.. Shibata. SERON. L13–L16. “Introduction to High Temperature Superconductivity”. 26.. Ausanio..74 (4)]”. 184518. T. S506–S510. C57. N. Bubendorfer. 2005. M.

Vajda. S. G. G. STROBEL. I. 1988. Natarajan. 26. Zn)”. Dsousa.. 2002. H. I. 1988. Xiao. Z. Appl.. P. C. Bhatnagar. H. Enisz. SZALAY. Pages 413-416. R. STREITZ. V. 927. S. P. Liang.. J. Gavrin. C. Journal of the European Ceramic Society 25. TAGUCHI. M.. R. C. Liu. Ni. A.. R. P... Pages 585-589. K.. “Effect of Lattice Distortions on 90-K Class Superconductors: Y1-xEuxBa2Cu3O7-δ. Phys. 2005. Solid State Communications. TAKA. Mo and Zn on the superconductivity of Ba2YCu3O7”. Phys.Volume 66.. T.. L1058-L1060. Pai. Kato. Issue 7. Y. 1988. Apte.. 1988. “Effect of nonmagnetic impurities of Al. “Effects of Y substitution and oxygen deficiency on the superconducting transitions in YxGd1-xBa2Cu3O7-δ” Physica C 378–381. Cieplak. J. Purandare. Y. Chen. Wu P. 2931–2934.. Yb1-xSmxBa2Cu3O7-δ and Eu(Ba1-xSrx)2Cu3O7-δ”. L.. S. L. Kung. Appl. H.. “YBCO bulks for preparation of permanent magnets”.. C... F.. Page 501. “Superconducting Au-YBa2Cu3O7 composites”. S. SUBBARAO. Fe. “A study of the superconducting properties of YBa2Cu(3-x)Nb(x)O(y) thin films” Johnson Space Center. Jpn. 52. Paulsen. 344–348. J. TAKAYAMA-MUROMACHI. C.. Jpn. A. C. Issue 4. M.. Proceedings of the 4th International Conference and Exhibition: World Congress on Superconductivity.. M.173 SRINIVAS. Phys. pp. L.. Kósa. A.. M... M. Uchida.. Bertalan. Chien. Physica C: Superconductivity Volumes 153155. A. A. Appl. Chen. K.. U. J. L2087L2090.. “Superconducting properties of substituted YBa2Cu(1−x)3M3xO7−δ”. Nishida.. Bakhshai.. Pinto... Tholence J. Part 2. Volume 2 p 762-769. 1987. 1995. TAKABATAKE.. J. “Search for superconductivity in mixed niobium oxides”. G. “Superconductivity of Y1Ba2−xSrxCu3Oy system”. Solid State Communications Volume 65. E... “Superconductivity of YBa2Cu3-xMxOy (M = Co. T.. Physica C: Superconductivity Volumes 153-155. pp. Varadaraju. 27. Pages 866-867. V. Part 1. Ishikawa. 1988. 1988.. S. . Lett. J.. P. Teshima. S... SUNG.

A. Misawa.. Barboux. H. W. Kronmüller. M. Sasaki. pp. J. J.. Fujiwara. Appl. H.26. 33.. Kebukawa. Japanese Journal of Applied Physics. Rev.. Vogel. Jpn. Appl. 1996. Y. “Electrical and magnetic properties of the high-Tc superconductors (Y1-xMx)Ba2Cu3Oy and Y(Ba1-xMx)2Cu3Oy (M=Mg. Pages 155-163. Aihara. Phys. L. “Magnetic properties of Y1−xGdxBa2Cu3O7−δ polycrystals”. Nakatsu O. G. Vol. M. 31 (1992) L392-L395. Kikuchi. L. I... Syono. No. Phys. Soeta. “Crystal structure and superconductivity controlled by cation substitution and oxygen annealing in Y1-xCaxBa2Cu3Oy and YBa2-xLaxCu3Oy”. A.. S. P.174 TAMEGAI. Sunshine. Watanabe.. Iye. Vol. Physical Review B. Y. McKinnon. Greene. L1009-L1012. 2nd Edition. “Introduction to Superconductivity”. 36. N. TINKHAM.. W.. K... 1992. Lett. Phys. pp... Phys. 7458 – 7469. N. Volume 242.. Kimura. A. THEUSS.8. J. H... Y. T.Doi. 59. L219-L222. Supercond. J. R.. 1987. Issues 1-3.. Sci. Appl.. L1304-L1306. T. Jpn. TOMOICHI. “Effects of B2O3 addition on the properties of meltprocessed YBa2Cu3O7-δ”. Shin-Pei... Yuasa.. K. hull. TOPAL. U. T. 3186. 2005.... L. 1988. Sr. Physica B+C Volume 148. Inc. 1987. W... United States of America.. Inoue. 27. Y. “Introduction of pinning centers into Tl-(1223) phase of Tl–Sr–Ca–Cu–O systems”. R. Technol.. M. K. TATSUMI. 18.. M. TARASCON. P. Oguro.. T.. Physica C: Superconductivity. 226-234. Eibschutz M. Kajitani. TARASCON. “Structures and upper critical fields of high Tc superconductors (RE)Ba2Cu3Ox”.. M. K. Issues 1-2.. T. “Effects of Substitution by Group Ia and IIIa Elements on Superconducting Properties of YBa2Cu3Oy”. H. M. Ba)”. 1988. J. Y. 1995. Kobayashi.... G. Ca.. Phys. Vol. 1987. . Jpn. Hull. 1991. 1. B 37. E. Vol. “Superconductivity of La2CuO4 and YBa2Cu3O7”. Appl.. “Oxygen and Rare-Earth doping of the 90-K superconducting perovskite YBa2Cu3O7-x”. J. F.. No. Pages 353-356. TATSUMI. Greene. Suzuki. 1994. T. TOKIWA.... Özkan. Miceli. A. 82–86. McGraw-Hill. H. Y. Fujiwara. pp. Muto.. THOLENCE.. “Structural and physical properties of the metal (M) substituted YBa2Cu3-xMxO7-y perovskite”. F.

. S. Noyes Publications. UK.. WEB: http://www. Kwok.. H. P. VANDERAH. “Superconductivity of Metals and Cuprates”. T.. Sowers. J. 1987. X... Paulikas. W. T.. K. N. W. G. L706-L708. V. J. Volume 250. Paturi.. Jorgensen. C. L. Natarajan. United States. W.. 1998.. Sci. A.. 11. 1996. 2006.. “The Physics of Solids”. J. V.. Safonchik. VARADARAJU. Materials Science and Engineering B45.. D. Gusev. Stepanov. C. Z. Issues 1-2. Technol.. P. R. “Structure and superconducting properties of Y1−xPrxBa2Cu3Ox”. Nowicki . Phys. Chen.. H. M.com . Tyagi. Sampath Kumar. Physica C: Superconductivity. P.. R. WALDRAM. IOP Publishing Ltd. Vol... “About the substitutions for CuO in YBCO high temperature superconductor”. Umezawa... A. WANG. “Effect of chemical substitution on the high-Tc behavior of YBa2Cu3O7”.. Published in the United States by Oxford University Press Inc. Appl. Chemistry. TURTON. B. Jpn.. 224522. J. L. “Substitution Effect of Sr for Ba of High-Tc Superconducting YBa2Cu3O7-y Ceramics”. Raju.. Paranthaman.. K. 26. Issues 1-3. F. H. R. J. Laiho. M.. Mitchell. Peurla. P. H. G.... Li. Mikheenko. 1997.webelements. Sharma. A. Li. Yu. Mihara T. K. Srinivasan. A... W... N. “Magnetic field dependence of the critical current and the flux pinning mechanism in YBa2Cu3O6+x films doped with BaZrO3” Physical Review B 73. Y. S.. R. Pages 55-58.. W. W. J. A.. Huhtinen. Dong. Wu. Crabtree. C.. S. R. TYAGI.. Zhao.. A. 1992. 88-97. 51. Tse. V. A. S. S. “Chemistry of Superconductor Materials: Preparation. 279. “Superconductivity in YBa2−xSrxCu3O7-δ”. A. R.. New York. Supercond. 1987. 2000. VOLOSHIN. 1995. T. T. Appl. VEAL.. “Critical current density and flux pinning in Gd1−xYxBa2Cu3O7−y epitaxial thin films”. U. WADA. X.. Inaba. Adachi. Yin. 1987. Lett. Phys. Ron.. Y. Subba Rao. P. 1146–1152.. P.. Downey . B... Physica B+C Volume 148.175 TRAITO.. Characterization and Theory”. M. Pages 417-418.

K. S. 99-105. Rev. B 47. Chen. F. pp. 1994. 12369 – 12372. Liu. Z. Zhou. P. 129-136. H. Rev. Gavrin. H. YANG. Phys.. Phys.. C. Y. Crabtree. “Effect of transition-metal elements on the superconductivity of Y-Ba-Cu-O”. B.. Q. Izumi.. J.1)3O7+δ”. W. W. G. Chang. pp. Solid State Communications. C... W. “Structure and superconductivity in YBa2Cu3Oy with additives of NaNO3 and NaCl”... “Magnetic characteristic of superconducting RBa2Cu3O6+y (R = Nd. A.. T. C. S. Vol. “Dopant effects on the superconductivity of YBa2Cu3O7 ceramics”. Bakhshai. J.. M.. 776 – 779. Nie. Physica C 339. J. WESCHE. Q.. Müller-Vogt.. Tm.. B 35.. Jiang S. C. J. M. J. Gavrin.. Oka. 1987. 1987. T.. J. YAO. Y. F. Er.. Wang. S. K.. G. Y.. Yb)”. Sm. X.. T. Liu. 63... WUU. N. WU. Sun. Chu. A. B 38. b XIAO. Physica C: Superconductivity Volume 226. Ho. K... Kluwer Academic Publishers. S. K. “High-pressure study on Mo-stabilized Sr-based 123 compounds YSr2Cu2. Gd..176 WELP. G. F.. J. . L... 6. Maple.2Oy and TbSr2Cu2.. Massachusetts USA. Downey. Claus. 63. W. “High-Temperature Superconductors: Materials. Gallagher. S. Yang. Rhodes.. G. W.. Appl.... L. Gavrin.... Hor. a XIAO. Physica C: Superconductivity Volume 198. “High temperature superconductivity in Rare-Earth (R)-Barium Copper Oxides (RBa2)Cu3O9-δ”. Streitz. Issues 1-2. 63. YAN. Issues 12. A. 1988. 2000. Pages 70-74..3Oy”. F. F.. H. Matsuishi. M. Lee. H. Phys. Chu.7Mo0.. 9... C. Dy. Vol. 515-519. Cieplak. W. Kwok. Ferreira. L. S. H. 8782 – 8784. M. XIONG. Pages 37-42. A. 821. 1987. P. Physica C 339.. Chien. Chien.. Cheng. B.. Solid State Communications.. L. W. No. H.8Mo0.. “The superconducting properties and crystal structure of YSr2(Cu0. Streitz. Rev. Sheen. H.9Ti0.. S. J... 1988. Streitz.S. U. M. Shiohara. 1993. Erb. Neumeier. 2000. W. W. 1998. H. Chien C. X.. Feng. Rainer. A.. J.. G.. H. “Effect of gold impurities on the superconducting fluctuations and the upper critical field of YBa2Cu3O7-δ single crystals”.. Y. R. “Electrical transport and superconductivity in a Au-YBa2Cu3O7 percolation system”. H. Wang... Torikachvili. Dalichaouch. Y. A. 1992. K. Fleshler. Du. XIAO. Eu.. “Crystal growth and superconductivity of Fe-doped YBCO-single crystals”. Z. Properties and Applications”. Wu. No. Phys. 817-820. M. D..

S. Salama. Wang. Geck.. 2006. H.RE)Ba2Cu3Oy”. M. Büchner. 1398–1403. G. Kordyuk.867870. K.. Borisenko. 1988... Zhang. Peidong. S. 888–889. 1989. R. 460–462. 2007. Yuheng. Pages 516-518. F. Z... V. V. ZHANG. A. T.. B. “Roles of silver doping on joins and grain boundaries of melt-textured YBCO superconductor”. S. Y. “Oxygen content is not the predominant factor for high Tc superconductivity in Y---Ba---Cu---O system”.. 592–596. Sm. B. Hinkov. H. Technol. Technol. YULEI. J.. H. Sci. Y. D. S.. ZHAO. Hongtao. Nanlin. Pr. Supercond. Koitzsch. Z. R. Solid State Communications Volume 72.. Minghui.. “Effects of ionic doping on superconducting properties of Melt Textured YBa2(Cu1−xMx)3O7−δ (M = Co. DeLoach. Groenke. X.. Zuyao. J. Sci.. C. Ling. ZHAO. Zhao.. Dabrowski. Vol. W. “Fabrication and properties of (Y. I. Q. Inosov.. Poeppelmeier. ZHANG... S34–S37. Tang.. S. Liu. Technol. 2002. T. 2002. Y. D. A.. J... X. Ni. 15. D. H. Marks L. Y. YOKOYAMA. Zhao.6 P. 18.. Sun.. Z. Supercond. X. ZHOU. Chen Z.... Physica C: Superconductivity Volume 202.. Zhang. Zhang. Pages 513-517... Q... . Y. X. A..22 No.. H. Pages 75-79.. Issue 5. Dravid..177 YITAI. B. 2004. Technol. 1993. B.. Supercond. R... Physica C 412–414. Issues 1-2.. Lo. Scruggs.Cd)Sr2(Y. Sci.. “Effect of RE (RE = La. R.Gd)BCO superconductors” Journal of Rare Earths. R. Sci. Y. “Local structure of Y1−xCaxSr2Cu2GaO7 superconductors”. S. Pages 51-60. “The effect of tin substitution on ferroelectric ordering of Cu–O chains in YBCO oxides”. 15. Physica C. Zhang. C. J.. Issue 4. Y. Salama.. Zhang. ZHOU. Rukang.. K. Fink. V.. Supercond. T.. 2005. Kita. W.. P..” Anomalous surface overdoping as a clue to the puzzling electronic structure of YBCO-123”. “Enhancement in transport properties of seeded melt-textured YBCO by Cu-site doping”.. “Doping effect of Sr or Ca on single phased YBa2Cu3O7−y”. Q. Zn or Ga) large grains”. Guien.. 1992.. Zhang. Kaibin. D. Issue 1. 19. ZHENG. 2004. Physica C: Superconductivity Volume 209... A. L. ZABOLOTNYY. R. K.. Knupfer.. 722–726. Cheng. S556– S561. B.. J. J. Gd) Elements on formation of (Yb.Ca)Cu2Oz”. Physica C: Superconductivity Volume 152. Keimer. Y. P. K. “The synthesis and superconductivity of a new type of Bi-1212 phase (Bi. V. Follath.

X. Epstein. A. R. Chakraborty.178 ZUO. Solid State Communications 68. . Chen. J... 239-243.... Patton. J. B. “Anomalous magnetic properties of Y1-xScxBa2Cu3O7-δ”. D. Gaines.. F. A. R. 1988.

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->