Y0.6Gd0.4Ba2-xNbxCu3O7-δ VE Y0.6Gd0.

4Ba2Cu3-xNbxO7-δ SÜPERİLETKENLERİNİN YAPISAL VE SÜPERİLETKENLİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ Mücahit YILMAZ DOKTORA TEZİ FİZİK ANABİLİM DALI Konya, 2008

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Y0.6Gd0.4Ba2-xNbxCu3O7-δ VE Y0.6Gd0.4Ba2Cu3-xNbxO7-δ SÜPERİLETKENLERİNİN YAPISAL VE SÜPERİLETKENLİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

Mücahit YILMAZ

DOKTORA TEZİ FİZİK ANABİLİM DALI

DANIŞMAN Prof. Dr. Oğuz DOĞAN

Konya, 2008

ÖZET Doktora Tezi Y0.6Gd0.4Ba2-xNbxCu3O7-δ VE Y0.6Gd0.4Ba2Cu3-xNbxO7-δ SÜPERİLETKENLERİNİN YAPISAL VE SÜPERİLETKENLİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ Mücahit YILMAZ Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik Anabilim Dalı Danışman: Prof. Dr. Oğuz DOĞAN 2008, 200 Sayfa Jüri; Prof. Dr. Oğuz DOĞAN Prof. Ülfet ATAV Doç. Dr. Ayhan ÖZMEN Doç. Dr. Haluk ŞAFAK Doç. Dr. Mevlüt DOĞAN Bu tezde; Ba ve Cu bölgelerine Nb katkılamasının, Y0.6Gd0.4Ba2Cu3O7-δ süperiletken malzemesinin yapısal ve süperiletkenlik özellikleri üzerine etkisi araştırılmıştır. Polikristal YBa2Cu3O7-δ oksit süperiletken malzemesi katıhal tepkime yöntemiyle hazırlanmıştır. İlk olarak, Y bölgesine Gd katkılanarak Y0.6Gd0.4Ba2Cu3O7-δ bileşiği elde edilmiştir. Daha sonra, Ba ve Cu bölgelerine Nb katkılaması (x = 0.025, 0.075, 0.125, 0.175 ve 0.225) yapılarak Y0.6Gd0.4Ba2-xNbxCu3O7-δ (Ba-Nb Serisi) ve Y0.6Gd0.4Ba2Cu3-xNbxO7-δ (Cu-Nb Serisi) olmak üzere iki seri malzeme hazırlanmıştır. Elde edilen malzemelerin, XRD analizleri, polarize optik mikroskop fotoğrafları, SEM görüntüleri, EDS spektrumları, R-T, I-V ve yoğunluk ölçümleriyle karakterizasyonu yapılmıştır. SEM mikrofotoğraflarına ve polarize optik mikroskop fotoğraflarına bakılarak taneciklerin şekilleri, yönelimleri, büyüklükleri ve tanecikler arası boşluklar incelenmiştir. Kristal fazları, safsızlıkları ve örgü sabitleri XRD analizlerinden bulunmuştur. Son olarak, süperiletkenlik özellikleri (kritik sıcaklık Tc ve kritik akım yoğunluğu Jc) R-T ve I-V ölçümleri yapılarak incelenmiştir. Ayrıca bulk halindeki malzemelerin yoğunlukları, yoğunluk ölçüm sistemi ile ölçülmüştür. Bu ölçümlerin ışığında, hazırlama koşullarının ve katkı oranlarının süperiletkenlikte oldukça önemli olduğu sonucuna ulaşılmıştır. YBCO seramiğinde, Y yerine kısmi Gd

iii

katkılaması, malzemenin yapısal özelliklerini (tanecik büyüklükleri, tanecikler arası boşluklar ve örgü parametresi) iyileştirmiş, süperiletlenlik özelliklerinde önemli bir değişmeye sebep olmamıştır. Ba ve Cu bölgelerine Nb katkısının ise YBCO ve Y0.6Gd0.4Ba2Cu3O7-δ bileşiklerinde, genel olarak yapısal ve süperiletkenlik özelliklerinde olumsuz etkiler yaptığı tespit edilmiştir. Ancak, x = 0.025, 0.075 katkı oranlarında süperiletkenlik özelliklerinin iyileştiği belirlenmiştir. Anahtar Kelimeler: YBa2Cu3O7-δ seramik süperiletkenlerde Gd ve Nb katkılaması, YBCO(123) üzerine katkılama etkileri.

iv

ABSTRACT PhD Thesis INVESTIGATION OF STRUCTURAL AND SUPERCONDUCTING PROPERTIES OF THE Y0.6Gd0.4Ba2-xNbxCu3O7-δ AND Y0.6Gd0.4Ba2Cu3-xNbxO7-δ SUPERCONDUCTORS Mücahit YILMAZ Selcuk University Graduate School of Natural and Applied Science Department of Physics Supervisor: Prof. Dr. Oğuz DOĞAN 2008, 200 Pages Jury; Prof. Dr. Oğuz DOĞAN Prof. Ülfet ATAV Assoc. Prof. Dr. Ayhan ÖZMEN Assoc. Prof. Dr. Haluk ŞAFAK Assoc. Prof. Dr. Mevlüt DOĞAN In this thesis, the effects of the Nb doping on Ba and Cu sites about structural and superconducting properties in Y0.6Gd0.4Ba2Cu3O7-δ compound has been invstigated. Polycrystal YBa2Cu3O7 oxide superconductor samples have been prepared by solid state reaction method. Firstly, Y0.6Gd0.4Ba2Cu3O7-δ sample has been synthesized by partial substitutions of Gd instead of Y sites. Then, Y0.6Gd0.4Ba2-xNbxCu3O7-δ (Ba-Nb series) and Y0.6Gd0.4Ba2Cu3-xNbxO7-δ (Cu-Nb series) have been prepared using partial substitution of Nb instead of Ba and Cu sites (x = 0.025, 0.075, 0.125, 0.175 and 0.225). All the samples have been characterized by XRD analysis, polorized optical microscopy photographs, SEM microphotographs, EDS spectrums, R-T, I-V and density measurements. From SEM microphotographs and polarized optical photographs, shapes, orientations and sizes of superconducting grains and spaces between the grains of samples have been observed. Crystal phases, impurities, also lattice parameters could be obtained from XRD analysis. Finally, superconducting properties (critical temperature Tc and critical current density Jc) have been determined from R-T and I-V measurements. In addition, density of bulk samples has been measured using density kit. In the light of these measurements, we have concluded that the preparation conditions and the doping ratios were quite important on superconductivity. Partial substitution of

v

Gd instead of Y sites in YBCO ceramic affected positively the structural properties of samples (sizes of grains, spaces between grains and lattice parameters). The substitution did not cause any important changes on the superconducting properties of compound. The partial substitutions of Nb instead of Ba and Cu sites in YBCO and Y0.6Gd0.4Ba2Cu3O7-δ compounds resulted in a negative effect. However, It was observed that the compounds showed better superconducting properties when the substitution amount, x = 0.025 and x = 0.075. Keywords: Doping of Gd and Nb on YBa2Cu3O7-δ ceramic superconductors, effect of doping on YBCO (123).

vi

ÖNSÖZ Bu çalışma Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fizik Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Oğuz DOĞAN yönetiminde hazırlanarak, Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsüne Doktora Tezi olarak sunulmuştur. Doktora tezimi yöneten ve çalışmalarımın her safhasında yakın ilgi ve yardımlarını gördüğüm ve bana her konuda destek olan değerli hocam Prof. Dr. Oğuz DOĞAN’a en derin saygı ve şükranlarımı sunarım. Tez süresince çalışmalarımı izleyen Tez İzleme Komitesi üyeleri Doç.Dr. Mevlüt DOĞAN ve Doç. Dr. Ayhan ÖZMEN hocalarıma teşekkür ederim. Ölçümlerim esnasında bana yardımcı olan Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nden Prof. Dr. İbrahim BELENLİ, Doç. Dr. Cabir TERZİOĞLU, Mehmet ERTUĞRUL, Arş. Gör. Erdal SÖNMEZ ve Doç. Dr. Ahmet VARİLCİ ve Arş. Gör. Musatafa AKDOĞAN’a, Atatürk Üniversitesi’nden Prof. Dr. Arş. Gör. Serdar AYDIN’a, Karadeniz Teknik Üniversitesi Fizik Bölümü öğretim elemanlarına ve çalışmalarım sırasında yardımlarını esirgemeyen, Arş. Gör. Zafer MUTLU, yüksek lisans öğrencileri Yaşar Gül GÜCÜMAN ve Ismahan DÜZ’e ve Fizik Eğitimi Anabilim Dalı öğretim üyelerine teşekkür ederim. Varlıklarını ve desteklerini her daim yanımda hissettiğim sevgili eşim Seval YILMAZ ve kızım Begüm YILMAZ’a, hayatımın her aşamasında yanımda olan anneme, babama ve kardeşlerime teşekkür ederim. Bu tez, Selçuk Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinatörlüğünün 0710103 numaralı projesi ile desteklenmiştir. Desteklerinden dolayı BAP Koordinatörlüğüne de teşekkürlerimi sunarım.

vii

2.3.2.3. Tip-II süperiletkenler 1.3.3.2.2. Eşuyum uzunluğu (Coherence Length) 1.2. Meissner – Ochsenfeld etkisi 1.3. 1.1.3.2.İÇİNDEKİLER ÖZET ABSTRACT ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER ŞEKİLLER DİZİNİ ÇİZELGELER DİZİNİ KISALTMALAR VE SEMBOLLER DİZİNİ 1.1. GİRİŞ Süperiletkenliğin Keşfi ve Tarihsel Gelişimi Temel Deneysel Gerçekler iii v vii viii xii xviii xx 1 1 4 4 5 5 9 10 13 17 19 21 1. Josephson etkisi 1.3.2. 1.1.3. Magnetik akı kuantumlanması 1. Nüfuz derinliği (Penetration Depth) viii . Süperiletkenlerin Magnetik Özellikleri 1. Orta durum 1.1. Tip-I süperiletkenler 1.3.3.

1. Ginzburg-Landau Teorisi 1.1.1.2.1.6.6.5.1.1. Süperiletkenin ısı sığası (Cs) 1. Entropi (S) 1.5.7.1.7. Oksijen boşlukları 1.1. YBa2Cu3O7-δ (YBCO)’nun yapısı ve genel özellikleri 1. İtriyum’un Kalsiyum (Ca) ile katkılanması 2. İletkenlik tabakası olarak CuO2 düzlemleri 1.2.1.3.4.5.2.1. İtriyum’un tek değerlikliler ile katkılanması 2.1.1. Bardeen-Cooper-Schrieffer (BCS) Teorisi 1.3. Yüksek Sıcaklık Süperiletkenleri 1.3.7. Süperiletkenlerin Termodinamik Özellikleri 1. Süperiletkenlik Teorileri 1. İtriyum’un nadir toprak elementleri (Lantanit) ile katkılanması 2. Süperiletkenin serbest enerjisi 1.1. Yüzey süperiletkenliği ve üçüncü kritik alan 1.7.5.7.2.2. İtriyum’un diğer atomlar ile katkılanması 22 24 24 26 29 35 35 38 38 40 41 43 48 53 54 54 55 57 59 60 61 61 64 64 65 65 66 ix .1. İtriyum’un diğer üç değerlikliler ile katkılanması 2. Oksit süperiletkenlerde süperiletkenlik mekanizması 1.5.4. Değerlik elektronları ve yük dengesi 1. London Teorisi 1.7.3.6. Yapısal kusurlar 1.4.4.6.4. Kimyasal Yerdeğiştirme ve Katkılama Etkileri 1.2.6.4.3. Yüksek sıcaklık süperiletkenlerinin yapısal özellikleri 1. Holler ve elektronlar 2. 2.1. İtriyum’un diğer iki değerlikliler ile katkılanması 2. KAYNAK ARAŞTIRMASI İtriyum (Y) Bölgesinde Yapılan Katkılama ve Yerdeğiştirme Çalışmaları 2.3.1.

2.1.3.1. Sn ve Pb Katkılanması 2. Baryum (Ba) Bölgesinde Yapılan Katkılama ve Yerdeğiştirme Çalışmaları 66 66 68 68 69 69 69 70 71 74 76 76 77 80 81 82 83 84 85 86 87 88 88 2.1. Baryumun Stronsiyum (Sr) ile kısmen veya tamamen yerdeğiştirmesi 67 3.2.1.4.5.5. Mg.2.2.2.1.2.4.2.1. Dört nokta yöntemi (FPP) ile elektriksel direnç ölçümü a) b) c) 3. Baryumun diğer iki değerliliklilerle katkılanması 2.3.1. Baryum’un Lantanyum (La) ile yerdeğiştirmesi ve katkılanması 2.2. Optik fotoğraf çekimi x . Bakırın ikinci ve üçüncü satır geçiş metalleri ile Li.3.3. Bakır (Cu) Bölgesinde Yapılan Katkılama ve Yerdeğiştirme Çalışmaları 2.2.2.3. Sinterleme işlemi 3. YBCO’ya Yapılan Diğer Katkılama ve Yerdeğiştirme Çalışmaları YBCO (123) Bileşiğine Yapılan Gd ve Nb Katkılama Yerdeğiştirme Çalışmaları 3.2. Baryumun tek değerliliklerle katkılanması 2.4.2. MATERYAL VE METOT Malzemelerin Hazırlanması 2.5. Bakırın ilk satır geçiş metalleri ile katkılanması 2.1. Baryumun Kalsiyum (Ca) ile yerdeğiştirmesi 2.5. Malzemelere kontak yapılması 3. 2.1.1.1.1. 3. Kalsinasyon işlemi 3. Toz malzemeler için sitokiyometrik oranların hesaplanması 3. Dikdörtgen malzemelerde FPP Dairesel malzemelerde FPP İnce malzemelerde FPP Malzemelerin Analizi 3. Kalsine edilmiş malzemelerin tablet haline getirilmesi 3.

Elektriksel özdirenç ölçümleri 3.4. Yoğunluk tayini 3.5.6. 4.7.3. DENEYSEL BULGULAR Giriş Optik Fotoğraf Analizleri SEM ve EDS Analizleri XRD Analizleri R-T Analizleri I-V Analizleri Yoğunluk Analizleri SONUÇ ve TARTIŞMA KAYNAKLAR 89 90 91 92 95 97 97 98 105 122 132 141 149 151 159 xi . Kritik akım yoğunluğu ölçümleri 3. 4. 4.2.2.6.2.5.2.3. 5.2. 4. 6. 4. 4.1.2. Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM) görüntüleri ve Enerji Dağılım Spektrometresi (EDS) ölçümleri 4.3.2.4. 4. X-ışını kırınımı (XRD) ölçümleri 3.

8 Şekil 1. 1 2 6 7 8 8 10 11 12 14 15 16 18 19 21 22 30 31 Şekil 1.13 Şekil 1..9 Şekil 1.. Bir solenoidin homojen magnetik alanındaki süperiletken küre……… Dik bir alan içinde ince süperiletken bir plakanın orta durumu……….ŞEKİLLER DİZİNİ Şekil 1.12 Şekil 1.6 Şekil 1. Cooper çiftinin şematik gösterimi……………………………………..16 Süperiletken olmayan bir metal için özdirenç (ρ) ile sıcaklık (T)’nin değişimi……………………………………………………………….1 Şekil 1....15 Şekil 1.. Tip-I ve tip-II süperiletkenlerin dış magnetik alan içindeki mıknatıslanma eğrileri………………………………………………… Bir süperiletkenin magnetizasyon eğrisi ve H dış magnetik alana karşı birim hacimdeki magnetik moment M………………………………… Bir dış magnetik alan içine yerleştirilmiş süperiletken için Jyüzey yüzey akımı………………………………………………………….18 xii ... Süperiletkenler T < Tc durumunda dış magnetik alanı dışlarlar……….4 Şekil 1.14 Şekil 1..…….5 Şekil 1. Sıcaklığın kritik alan Hc’ye bağımlılığı………………………………. Meissner etkisi ile havada asılı kalan daimi bir mıknatıs……………..……….10 Şekil 1. Onnes’ın Hg örneği ile yapmış olduğu deneye ilişkin grafik .3 Şekil 1.17 Şekil 1...2 Şekil 1. Magnetik alan ve akım yoğunluğunun derinlikle değişimi…………… Sonlu bir süperiletkende.11 Şekil 1. Bir küre içinde süperiletken ve normal bölgeler………………. süperiletken durumdaki bir çekirdeğin dalga fonksiyonu ve yarı boş bir süperiletken için bir çekirdeğin dalga fonksiyonu……………………………………………………………...7 Şekil 1. İdeal bir iletkenin magnetik durumu…………………………………. İki elektronun bir fonon takas etmesi yoluyla etkileşimi……………. Tip-II süperiletkenlerin magnetizasyon eğrileri……………………….. Bir tip-II süperiletkenin karışık durumu……………………………….

YBa2Cu3O7 bileşiğine ait düzlemler……………………………………………………………… YBCO’nun 900 oC’deki üçgensel faz diyagramı…………………….20 Şekil 1.24 Şekil 1. Ba-Nb ve Cu-Nb serisi örneklerin kalsinasyon işlemindeki için sıcaklık-zaman grafiği………………………………………………… NABERTHERM .26 Şekil 1.. birim hücrede CuO zinciri ve CuO2 düzleminin yapısı..4 xiii . Cu2+ için d elektron konfigürasyonu... Yük transfer modeli………. bakır tabanlı süperiletkenlerde elektron etkileşiminden dolayı dx2 – y2 bandının ayrılması……………………………………………………………….25 İki elektron arasındaki örgü bozulmasından doğan çekici etkileşmenin şematik gösterimi……………………………………………………… Süperiletken bir durumda EF Fermi enerjisi çevresinde tek elektronlar için durumların yoğunluğu ve enerji aralığı………………………. bakır oksit süperiletkenlerde enerji durumlarının şematik gösterimi.3 Şekil 3. Normal ve süperiletken hal ısı sığası…………………………………. Ba-Nb ve Cu-Nb serisi malzemelerin sinterleme işlemindeki için sıcaklık-zaman grafiği………………………………………………… 32 33 34 36 37 40 45 4 46 48 Şekil 1.30 Şekil 3. Normal metal ve süperiletkenin serbest enerjisinin magnetik alanla değişimi………………………………………………………………..28 50 53 56 80 81 81 82 Şekil 1. Köşelerindeki oksijeni paylaşan CuO4 karelerinden meydana gelen CuO2 düzlemleri....27 Şekil 1.Şekil 1... Crystal Lab marka pres ve 13 mm çaplı KBr die seti………………….…………………………………………. BCS teorisi tarafından verilen enerji aralığının sıcaklığa bağımlılığı… Süperiletkende dış magnetik alana zıt yönlü bir magnetizasyon oluşur.21 Şekil 1.N 11/R kül fırını ve kontrol paneli……………….19 Şekil 1. bakır oksit süperiletkenlerdeki elektronik tabakaların şematik gösterimi………………………………………….1 Şekil 3..2 Şekil 3. Bakır oksit süperiletkenler için genel elektronik faz diyagramı……….22 Şekil 1.29 Şekil 1. YBa2Cu3O7’nin birim hücresi ve atomların dağılımı. Bakır oksit süperiletkenlerde bulunan Cu-O koordinasyon çok yüzlüsü.23 Şekil 1.

..4 Şekil 4.5 Şekil 3..6 Şekil 4.9 Şekil 3..10 Şekil 3.. w kalınlıklı ince tabakaya FPP nin yerleştirilmesi…………………….1 Şekil 4.14 Şekil 3.5 Şekil 4.12 Şekil 3. Ba-Nb-4’ün polarize optik mikroskobu ile çekilmiş fotoğrafı……….2 Şekil 4.15 Şekil 4. Dikdörtgen malzeme üzerine FPP nin yerleştirilmesi………………… FPP yönteminde dikdörtgen malzeme için görüntü sistemleri………. Olympus GX41 marka optik mikroskop ve Moticam 3000 dijital görüntüleme aygıtı……………………………………………………..10 CARBOLITE marka 201 modeli ve Eurotherm marka ve 2132 modelli kontrol paneli………………………………………………….8 Şekil 3. Ba-Nb-3’ün polarize optik mikroskobu ile çekilmiş fotoğrafı………. Rigaku Multiflex marka X-ışını difraktometresi……………………… JEOL marka ve JSM-6390LV modelli taramalı elektron mikroskobu ve EDS aparatı………………………………………………………… Saf YBCO’nun polarize optik mikroskobu ile çekilmiş fotoğrafı……..7 Şekil 4. Ba-Nb-1’in polarize optik mikroskobu ile çekilmiş fotoğrafı………… Ba-Nb-2’nin polarize optik mikroskobu ile çekilmiş fotoğrafı………. CTI-Cyrogenics Cyrodyne Refrigerator System……………………… Kritik akım yoğunluğu (Jc) ölçüm düzeneği………………………….13 Şekil 3.8 Şekil 4.6 Şekil 3.. 83 84 85 86 87 88 89 91 92 94 96 99 99 100 100 101 101 102 102 103 103 xiv . Cu-Nb-3’ün polarize optik mikroskobu ile çekilmiş fotoğrafı………. Ba-Nb-5’in polarize optik mikroskobu ile çekilmiş fotoğrafı………… Cu-Nb-1’in polarize optik mikroskobu ile çekilmiş fotoğrafı………… Cu-Nb-2’nin polarize optik mikroskobu ile çekilmiş fotoğrafı……….Şekil 3. Kontak almada kullanılan Ultrasonik Lehim Makinesi………………. Gd-YBCO’nun polarize optik mikroskobu ile çekilmiş fotoğrafı…….9 Şekil 4.3 Şekil 4.7 Şekil 3.11 Şekil 3. Dairesel malzeme üzerine FPP nin yerleştirilmesi……………………..

32 Cu-Nb-4’ün polarize optik mikroskobu ile çekilmiş fotoğrafı………. 104 104 110 110 111 111 112 112 113 113 114 114 115 115 116 116 117 117 118 118 119 119 xv . Ba-Nb-3’e ait SEM görüntüsü………………………………………… Ba-Nb-3’e ait EDS spektrumu………………………………………… Ba-Nb-4’e ait SEM görüntüsü………………………………………… Ba-Nb-4’e ait EDS spektrumu………………………………………… Ba-Nb-5’e ait SEM görüntüsü………………………………………… Ba-Nb-5’e ait EDS spektrumu………………………………………… Cu-Nb-1’e ait SEM görüntüsü………………………………………… Cu-Nb-1’e ait EDS spektrumu……………………………………….21 Şekil 4..26 Şekil 4..29 Şekil 4.. Cu-Nb-2’ye ait SEM görüntüsü………………………………………. Saf YBCO’ya ait EDS spektrumu……………………………………. Cu-Nb-2’ye ait EDS spektrumu………………………………………. Gd-YBCO’ya ait SEM görüntüsü…………………………………….Şekil 4.22 Şekil 4.15 Şekil 4. Gd-YBCO’ya ait EDS spektrumu…………………………………….19 Şekil 4.28 Şekil 4... Cu-Nb-5’in polarize optik mikroskobu ile çekilmiş fotoğrafı………… Saf YBCO’ya ait SEM görüntüsü…………………………………….11 Şekil 4.. Ba-Nb-1’e ait SEM görüntüsü………………………………………… Ba-Nb-1’e ait EDS spektrumu………………………………………… Ba-Nb-2’ye ait SEM görüntüsü……………………………………….27 Şekil 4. Cu-Nb-3’e ait SEM görüntüsü………………………………………… Cu-Nb-3’e ait EDS spektrumu……………………………………….20 Şekil 4.23 Şekil 4..14 Şekil 4.17 Şekil 4.16 Şekil 4...30 Şekil 4.25 Şekil 4.12 Şekil 4.18 Şekil 4. Ba-Nb-2’ye ait EDS spektrumu……………………………………….24 Şekil 4...31 Şekil 4..13 Şekil 4.

. b.33 Şekil 4.. Ba-Nb serisi malzemelerinde 85-95 K arasında özdirencin (ρ) sıcaklıkla (T) değişimi………………………………………………… Gd-YBCO ve Cu-Nb serisi malzemelerinde 70-130 K arasında özdirencin (ρ) sıcaklıkla (T) değişimi………………………………….41 Şekil 4.47 Şekil 4. Cu-Nb-5’e ait SEM görüntüsü………………………………………… Cu-Nb-5’e ait EDS spektrumu………………………………………. Saf YBCO ve Gd-YBCO malzemelerinde 85-95 K arasında özdirencin (ρ) sıcaklıkla (T) değişimi………………………………….. Ba-Nb serisine ait X-ışınları kırınım desenlerinin üç boyutlu gösterimi………………………………………………………………..50 Cu-Nb-4’e ait SEM görüntüsü………………………………………… Cu-Nb-4’e ait EDS spektrumu………………………………………. Cu-Nb serisine ait X-ışını kırınım desenlerinin iki boyutlu gösterimi. Cu-Nb serisi için a. Cu-Nb serisine ait X-ışınları kırınım desenlerinin üç boyutlu gösterimi………………………………………………………………. Ba-Nb serisine ait X-ışını kırınım desenlerinin iki boyutlu gösterimi.46 Şekil 4.39 Şekil 4.40 Şekil 4. c örgü parametrelerinin ve hacimlerinin Nb katkı miktarları (x)’e göre değişimleri……………………………….43 Şekil 4.49 Şekil 4.48 Şekil 4.. c örgü parametrelerinin ve hacimlerinin Nb katkı miktarları (x)’e göre değişimleri……………………………….36 Şekil 4..44 Şekil 4.37 Şekil 4. Gd-YBCO ve Ba-Nb serisi malzemelerinde 70-130 K arasında özdirencin (ρ) sıcaklıkla (T) değişimi…………………………………..Şekil 4.. Ba-Nb serisi için a. Saf YBCO ve Gd-YBCO malzemelerinde 70-130 K arasında özdirencin (ρ) sıcaklıkla (T) değişimi………………………………….35 Şekil 4. 120 120 121 121 123 124 125 127 128 129 130 131 132 135 135 136 136 137 xvi . b. Saf YBCO’ya ait X-ışını kırınım deseni……………………………… Gd-YBCO malzemesine ait X-ışını kırınım deseni…………………… Saf YBCO ve Gd-YBCO malzemelerine ait X-ışınları kırınım desenleri………………………………………………………………..38 Şekil 4..34 Şekil 4.42 Şekil 4...45 Şekil 4..

69 Ba-Nb serisi malzemelerinde 85-95 K arasında özdirencin (ρ) sıcaklıkla (T) değişimi………………………………………………… Saf YBCO ve Gd-YBCO için dρ(T)/dT grafiği………………. Gd-YBCO malzemesinin I-V grafiği ve kritik akım yoğunluğu değeri. Ba-Nb serisi için dρ(T)/dT grafiği…………………………………….67 Şekil 4. Ba-Nb-1 malzemesinin I-V grafiği ve kritik akım yoğunluğu değeri… Ba-Nb-2 malzemesinin I-V grafiği ve kritik akım yoğunluğu değeri… Ba-Nb-3 malzemesinin I-V grafiği ve kritik akım yoğunluğu değeri… Ba-Nb-4 malzemesinin I-V grafiği ve kritik akım yoğunluğu değeri… Ba-Nb-5 malzemesinin I-V grafiği ve kritik akım yoğunluğu değeri… Cu-Nb-1 malzemesinin I-V grafiği ve kritik akım yoğunluğu değeri… Cu-Nb-2 malzemesinin I-V grafiği ve kritik akım yoğunluğu değeri… Cu-Nb-3 malzemesinin I-V grafiği ve kritik akım yoğunluğu değeri… Cu-Nb-4 malzemesinin I-V grafiği ve kritik akım yoğunluğu değeri… Cu-Nb-5 malzemesinin I-V grafiği ve kritik akım yoğunluğu değeri… Ba-Nb ve Cu-Nb serisine ait malzemelerin kritik akım yoğunluğu değerlerinin (Jc) Nb katkı miktarına (x) bağlı değişimleri…………….………. 137 138 139 140 141 143 143 144 144 145 145 146 146 147 147 148 148 149 150 xvii .53 Şekil 4..64 Şekil 4.58 Şekil 4. Ba-Nb serisine ait Tc değerleri ile Cu-Nb serisine ait Tc değerlerinin Nb katkı miktarı (x) ile değişimi……………………………………… Saf YBCO malzemesinin I-V grafiği ve kritik akım yoğunluğu değeri.……….62 Şekil 4.57 Şekil 4.63 Şekil 4.59 Şekil 4.54 Şekil 4. Cu-Nb serisi için dρ(T)/dT grafiği…………………………….61 Şekil 4. Nb katkı miktarına (x) bağlı değişimleri…………………………………..65 Şekil 4.55 Şekil 4.Şekil 4.51 Şekil 4. Ba-Nb ve Cu-Nb serisine ait malzemelerin yoğunluklarının (d).66 Şekil 4.56 Şekil 4.60 Şekil 4.68 Şekil 4.52 Şekil 4.

.5 Tablo 4.7 Tablo 4.2 Tablo 4. Gd-YBCO’ya ait EDS analizi sonuçları…………………………….2 Tablo 1.4 Tablo 3.1 Tablo 4. Cu-Nb serisi için bileşenlerin miktarları…………………………….3 Tablo 1.3 Tablo 4.1 Tablo 1.1 Tablo 3..3 Tablo 3. Ba-Nb serisi için bileşenlerin miktarları…………………………….4 Tablo 4.6Gd0.………………… Çeşitli geometriler için n demagnetizasyon faktörü………………… Yüksek sıcaklık süperiletkenleri ve kritik sıcaklıkları……………….4Ba2Cu3O7-δ bileşenlerin miktarları……………………………………………….10 Süperiletkenlik tarihindeki önemli gelişmeler…….ÇİZELGELER DİZİNİ Tablo 1...5 Tablo 4..2 Tablo 3. Ba-Nb-1’e ait EDS analizi sonuçları………………………………… Ba-Nb-2’ye ait EDS analizi sonuçları………………………………. Cu-Nb-2’ye ait EDS analizi sonuçları……………………………….5 Tablo 3... bileşiği için YBa2Cu3O7-δ bileşiği ve Y0..4 Tablo 1. Saf YBCO’ya ait EDS analizi sonuçları……………………………. 3 15 41 51 52 76 78 79 79 79 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 xviii .8 Tablo 4.6 Tablo 4. Farklı YBCO fazlarının kritik sıcaklık değerleri…………………….. Ba-Nb-3’e ait EDS analizi sonuçları………………………………… Ba-Nb-4’e ait EDS analizi sonuçları………………………………… Ba-Nb-5’e ait EDS analizi sonuçları………………………………… Cu-Nb-1’e ait EDS analizi sonuçları……………………………….. Cu-Nb-3’e ait EDS analizi sonuçları……………………………….9 Tablo 4. YBa2Cu3O7-δ’nin bazı parametreleri………………………………… YBCO elementleri ve katkı atomlarının genel özellikleri…………… Başlangıç komposizyonu için kullanılan oksit bileşiklerin özellikleri…………………………………………………………….

Ba-Nb serisi ve Cu-Nb serisi malzemelerin yoğunlukları (d)……………………………………………………… 120 121 131 150 xix .. Saf YBCO. Ba-Nb serisi ve Cu-Nb serisine ait malzemelerin a. Gd-YBCO.11 Tablo 4. c örgü parametreleri ve birim hücre hacimleri….. Saf YBCO.12 Tablo 4. b.Tablo 4... Cu-Nb-5’e ait EDS analizi sonuçları……………………………….14 Cu-Nb-4’e ait EDS analizi sonuçları………………………………. Gd-YBCO.13 Tablo 4..

0) GL H Hc Hc1 Hc2 Hc3 h. Tip süperiletkenlerde alt kritik magnetik alan : II. l HTS I Ic J xx .BAZI KISALTMALAR VE SEMBOLLER a. b. b*. Tip süperiletkenlerde üst kritik magnetik alan : Üçüncü kritik magnetik alan : Miller indisleri : Yüksek sıcaklık süperiletkenleri : Akım şiddeti : Kritik akım şiddeti : Akım yoğunluğu A° AC B BCS Cs d D(E) DC E r E EF FPP r G hkl gs(T. c a*. Tip süperiletkenlerde kritik magnetik alan : II. c* : Örgü parametreleri : Ters örgü vektörleri : Angstrom (10-10 m) : Alternatif akım : Manyetik alan : Bardeen-Cooper-Schrifier : Isı sığası : Yoğunluk : Durumların yoğunluğu : Doğru akım : Enerji : Elektrik alan : Fermi Enerjisi : Four Point Probe (Dört nokta yöntemi) : Ters örgü vektörü : Gibbs serbest enerjisi : Ginzburg-Landau : Dış magnetik alan : I. k.

β.Jc K L : Kritik akım yoğunluğu : Kelvin : İndüktans : Boltzman sabiti : Magnetizasyon : Demagnetizasyon faktörü : Momentum : Fonon momentumu : Direnç : Akım kaynağı ile tabaka arası mesafe : Nadir toprak elementleri (Lantanit) : Entropi : Scaning Electron Microscobe (Taramalı Elektron Mikroskobu) : Sıcaklık : Kritik Sıcaklık : Katkı miktarı : X-Ray Diffraction (X-Işınları Kırınımı) : İnce malzemelerde tabaka kalınlığı : Nabla operatörü : a. γ δ Δ φ Φ0 κ λ μ μ0 Ω ρ xxi . b. c kristal eksenleri arasındaki açılar : Oksijen eksikliği : Enerji aralığı : Potansiyel : Akı kuantumu : Ginzburg-Landau Parametresi : Nüfuz derinliği : Mikro (10-6) : Boş uzayın magnetik geçirgenlik katsayısı : Ohm (Direnç birimi) : Özdirenç kB M n p qp R r RE S SEM T Tc x XRD w r ∇ α.

ρs ζ χ ω ψ : Tabaka özdirenci : Eşuyum uzunluğu : Magnetik alınganlık : Açısal frekans : Düzen parametresi xxii .

8 o C) olan helyumu sıvılaştırması ile başlamıştır. Süperiletkenlik olgusu. Şekil 1.2 K (-268. Heike Kamerling Onnes tarafından 1911 yılında metallerin çok düşük sıcaklıklarda elektriksel özellikleri araştırılırken keşfedilmiştir.2). Aynı deney Cıva (Hg) örneği ile gerçekleştirildiğinde oldukça farklı bir sonuç elde edilmiştir. Bu durum süperiletkenlik olarak adlandırılmıştır. GİRİŞ 1.1 Süperiletken olmayan bir metal için özdirenç (ρ) ile sıcaklık (T)’nin Değişimi.1’deki gibi bir değişim tespit edilmiştir.2 K sıcaklıkta direncinin keskin bir şekilde sıfır değerine düştüğü gözlemlenmiştir (Şekil 1. İlk olarak 1 K sıcaklığa kadar inilerek Platin’in (Pt) özdirenci ölçülmüştür ve özdirenci ile sıcaklık arasında şekil 1. 1908 yılında Hollandalı fizikçi Heike Kamerling Onnes’in kaynama sıcaklığı 4. .1 1. Yaklaşık 4.1 Süperiletkenliğin Keşfi ve Tarihsel Gelişimi Düşük sıcaklık fiziğinin tarihi.

Tc’nin altındaki sıcaklık değerlerinde süperiletken durumları faz olarak bilinir. süperiletken durumda ne malzemenin özdirencini. Bu sıfır özdirenç veya sonsuz iletkenlik süperiletkenlik olarak bilinir. Bu terim maddenin dengede olduğunu vurgular. bir faz değişimini gösterir. Soğutulma .2 Onnes’ın Hg örneği ile yapmış olduğu deneye ilişkin grafik (Ginzburg ve Andryushin 2004). Onnes. Bu faz değişiminin gerçekleştiği sıcaklığa kritik sıcaklık denir ve Tc ile gösterilir. Genel olarak. Bir metalin Tc’nin üzerindeki sıcaklık değerlerinde normal. ne de normal durumdan süperiletken duruma geçiş esnasındaki ΔT sıcaklık aralığını ölçebilmiştir. Her sıcaklık bir denge enerjisine sahiptir. bazı metallerin ve alaşımların en ilginç özelliklerinden biri elektriksel özdirençlerinin belirli bir sıcaklık değerinin altında tamamen kaybolmasıdır. normal metal durumundan süperiletken duruma geçişi. Günümüzde duyarlılığı artırılmış modern araçlar ile saf bir malzeme için ΔT sıcaklık aralığının 10-3 K mertebesinde olduğu (Turton 2000) ve bir süperiletkenin özdirencinin sıfır kabul edilebilecek kadar küçük olan 10-24 Ωcm mertebesinde olduğu tespit edilmiştir (Müller ve Ustinov 1997).2 Şekil 1. Malzemenin fiziksel görüntüsünün değişmemesine rağmen.

1’de verilmiştir. sadece Tc değerinde denge enerjileri aynı olan farklı iki durum söz konusudur ve birinden diğerine bir sıçrama olmaktadır. London Teorisi Süperiletkenliği kuantum teorisi ile açıklamaya çalışan Ginzburg-Landau Teorisi (Tinkham 1996) 17. G.2 K rekor kritik sıcaklığın elde edilmesi J.1 Süperiletkenlik tarihindeki önemli gelişmeler (Wesche 1998). Süperiletkenlik alanında süperiletkenliğin keşfinden günümüze kadar olan önemli gelişmeler Tablo 1. R. Ochsenfeld tarafından süperiletken durum için mükemmel diyamagnetizmanın bulunması Süperiletkenliği açıklamaya çalışan ilk teori. D. Meissner ve R.1 K kritik sıcaklığa sahip A15 süperiletkeni V3Si’nin keşfi J. N. Schrieffer tarafından ortaya atılan.2 K sıcaklığın altında Cıva (Hg) örneğinde H. Akimitsu ve arkadaşları tarafından kritik sıcaklığı sıcaklığı 40 K olan ve oksit bir bileşik olmayan Magnezyum Diboride (MgB2) keşfedildi (Akimitsu ve ark. Müller tarafından La-Ba-Cu-O sisteminde 30 K sıcaklıkta süperiletkenliğin keşfedilmesi 92 K’de süperiletken özellik gösteren YBa2Cu3O7-δ’nın keşfi 135 K kritik sıcaklığa sahip HgBa2Ca2Cu3O8+δ süperiletkeninin keşfi J. 2001) φ 0 = h / (2 e ) birimlerde kuantumlanmış akının . Bu sıçrama faz geçişi olarak isimlendirilmektedir. süperiletkenliği açıklayan en kapsamlı teori “BCS Teorisi” Cooper Çiftleri’nin varlığına işaret eden. deneysel olarak doğrulanması 1962 1974 1986 1987 1993 2001 B. Bednorz ve K. Cooper ve J. 1908 1911 1933 1935 1950 1953 1957 1961 Helyum’un (He) sıvılaştırılması 4. A.3 sırasında. Kammerlingh Onnes tarafından süperiletkenliğin keşfedilmesi W. Tablo 1. Bardeen. L. Cooper Çiftleri’nin ince yalıtkan bir oksit tabakasından tünellemesinin teorik olarak öngürülmesi Püskürtme (Sputtering) ile elde edilen Nb3Ge filmlerinde 23. Josephson tarafından.

T > Tc durumunda süperiletken halka içindeki magnetik akının sabit kalabilmesi için T < Tc durumunda Faraday’ın İndüksiyon Kanunu’na göre bir akım indüklenir. L/R (L: halkanın indüktansı. Ancak süperiletkenin direnci sıfır olduğu için akı sonsuz bir zamanda kaybolur. Süperiletken bir halka T > Tc durumunda bir dış magnetik alanda iken T < Tc durumuna getirilir ve dış magnetik alan kaldırılırsa. R: halkanın direnci) boyutunda zaman boyunca azalmasını gerekli kılar.4 Ancak son zamanlarda yapılan çalışmalar daha önce süperiletken olmadığına inanılan pek çok elementin de süperiletkenlik özelliği gösterdiğini. Bunun anlamı.10 −7 Tm 2 (Weber ) ’nin katları olan değerler alabilmektedir.1 Magnetik akı kuantumlanması Elektrik akımı. Daha sonraları bu durum magnetik akı kuantumlanması olarak isimlendirilmiştir ve temel bir sabit olan φ 0 = h / (2 e ) (SI) ile ifade edilmiştir. süperiletken olanların ise yüksek basınç altında kritik sıcaklık değerlerinde artışların meydana geldiğini göstermiştir (Buzea ve Robbie 2005). 1. Halka içindeki magnetik akının alabileceği değerler hakkında bazı deneyler çok önemli bir fiziksel durumu ortaya koymuştur. . süperiletken halka içindeki akının.07. magnetik akının süperiletken halkanın daimi akımı taşıdığı sürece sabit olarak kalacağıdır. bir süperiletken halkada sonsuz sayılabilecek kadar uzun bir süre daimi kalabilir. Süperiletken halkanın sonlu bir direncinin olması.2 Temel Deneysel Gerçekler 1. İçi boş süperiletken silindirin içinden geçen magnetik akı SI birim sisteminde φ0 = 2. süperiletkenlik akımı veya süperakım olarak adlandırılır.2. Bu daimi akım.

Bu deneysel sonuç Josephson Radyasyonu olarak isimlendirilir. DC Josephson etkisi ve AC Josephson etkisi olmak üzere iki tip Josephson Etkisi vardır. Bu yüzden malzemenin içindeki toplam magnetik alan sıfırdır. Dolayısı ile her iki taraftaki süperiletkenlik elektronları aynı dalga fonksiyonu ile tanımlanır. ideal iletkenin yüzeyinde bir akım indükler. iki süperiletkeni tek bir kuantum sistemi içinde birleştirmektedir. gerilimin DC bileşenine ilave olarak açısal frekansı ω olan bir AC bileşeni de görülür. zayıf bağdan bir dirençle karşılaşmaksızın geçer. . Lenz Kanunu’na göre uygulanan magnetik alanın tersi yönünde bir magnetik alan oluşturacak şekilde.5 1. Zayıf bağ boyunca eklemin bir ucundan diğer ucuna sonlu bir voltaj değerine kadar DC akımı artırılırsa. iki süperiletkenin zayıf bir bağ ile birleşmesini ifade etmektedir.2. bir tünel eklemi veya bir ince filmin kesiti gibi iki süperiletken arasında zayıf bir bağlantının olduğu küçük bir yüzeyin olmasıdır.1) dir. AC Josephson etkisinde.3 Meissner – Ochsenfeld etkisi İdeal iletkenliği bozmayacak kadar zayıf bir dış magnetik alanda ideal iletkenin davranışı iki şekilde incelenir: İlk olarak ideal iletken kritik sıcaklığın altına kadar dış magnetik alanın olmadığı bir ortamda soğutulur. Süperiletkenlik elektronlarının davranışı zayıf bağ boyunca.2. 1. Daha sonra dış magnetik alan uygulanırsa. Zayıf bağ süperiletken olmayan kısımdır. Zayıf süperiletkenlik. Zayıf bağ.3(a)’da gösterilmiştir. Bu durum Şekil 1. Yani. hω = 2eV (1. DC Josephson etkisinde yeterince küçük bir akım. Bir başka deyişle birinci süperiletken zayıf bağ yoluyla ikinci süperiletken içine girmiştir. ideal iletkene nüfuz eden alan.2 Josephson etkisi Süperiletkenliğin kuantum doğasını açıklayan bir diğer olay zayıf süperiletkenlik veya Josephson Etkisi olarak isimlendirilen olaydır.

Ochsenfeld süperiletken malzemenin içinde daima r B = 0 olduğunu ve bunun süperiletkenlik sıcaklığına soğutulma ile dış magnetik alan uygulama işlemlerinden bağımsız olduğunu gösterdiler. Şekil 1. T > Tc durumunda malzemenin özdirenci sonlu bir değerdedir. Meissner ve R. Malzeme Tc sıcaklık değerinin altına kadar soğutulursa magnetik alan malzemenin içinde kalır. Bu akıl yürütmeler ile ρ = 0 ile karakterize edilen malzemenin bir süperiletken değil ideal bir iletken olduğu söylenebilir. Bu yüzden magnetik alan malzemenin içine nüfuz eder. Bu durum Şekil 1. İdeal bir iletkenin magnetik durumu (a) Dış magnetik alan T < Tc iken uygulanmakta (b) Dış magnetik alan T > Tc iken uygulanmakta ve T < Tc durumuna getirilmektedir.3.6 Eğer dış magnetik alan T > Tc durumunda malzemeye uygulanır ve daha sonra T < Tc durumuna getirilirse. Bu Meissner Etkisi olarak bilinmektedir.3(b)’de gösterilmiştir. Süperiletken malzeme bir dış magnetik alan içinde iken T < Tc durumuna getirildiğinde veya T < Tc durumunda bir dış magnetik alana maruz bırakıldığında . ideal iletken için elektrodinamik öngörüler tamamen farklı bir sonuç ortaya koyar. 1933 yılında W.

7 malzeme içindeki magnetik alan daima sıfır olmaktadır (Şekil 1. malzemenin iç kısımlarından dışarıya atılır. B : Magnetik indüksiyon ve H : Dış magnetik alan) Eğer H dış ( ) magnetik alanı küçük bir değere sahip ise. Bu durum.2) r r r r ( M : Magnetizasyon. Meissner etkisinin gözlemlendiği bir deney Şekil 1. malzeme mıknatıslanır ve Tc değerinin r üstünde B = 0 ’dır. Sıcaklık Tc değerine ulaştığı zaman r M χ (T ) = r = −1 (1. Magnetizasyon ile ilgili denklemler göz önüne alınırsa.4 Süperiletkenler T < Tc durumunda dış magnetik alanı dışlarlar.4). .3) H r olarak tanımlanan Magnetik Alınganlık değerini elde edebilmek için B .5’te gösterilmektedir. Şekil 1. r r r B = μ0 H + M (1. süperiletken materyalin T < Tc durumunda r r mükemmel bir diamagnetik davranış gösterdiğini ifade eder ( M ile H zıt yönlü).

Magnetik alanın sıcaklığa bağlılığı Şekil 1. Burada T → 0 K ’e giderken Hc0. kritik alanın asimptotik değeridir. Sıcaklığın bir fonksiyonu olarak kritik alan. T < Tc durumunda herhangi bir sıcaklık değerinde Hc(T) ile gösterilen belirli bir minimum magnetik alan vardır.8 Şekil 1. kritik alan Hc’ye bağımlılığı. Bu alana kritik magnetik alan denir ve bu alan değerinin üzerindeki alanlarda süperiletkenlik kaybolur. .6 Sıcaklığın.4) denklemiyle ifade edilir.5 Meissner etkisi ile havada asılı kalan daimi bir mıknatıs. ⎡ ⎛T H c (T ) = H c 0 ⎢1 − ⎜ ⎜ ⎢ ⎝ Tc ⎣ ⎞ ⎟ ⎟ ⎠ 2 ⎤ ⎥ ⎥ ⎦ (1. Şekil 1.6’da gösterilmiştir.

Hc1 ile Hc2 arasındaki bölgede. Bu tür davranışı gösteren süperiletkenlere tip-I süperiletkenler denir. Tip-I süperiletkenler Niobium haricindeki bütün süperiletken elementleri içerir. süperiletken alaşımlar ve kimyasal bileşikler ise tip-II süperiletkenler grubuna girerler. malzemede girdap durumu (vortex) oluşur ve Hc2’ye kadar süperiletkenlik özellikleri devam eder. Şekil 1.7(a). Hc kritik alandan büyük değerlerde malzeme normal bir iletken ve mıknatıslanma ölçülemeyecek kadar küçüktür. Hc kritik alanından daha aşağıdaki bir Hc1 kritik alanından itibaren magnetik akı malzeme içine nüfuz etmeye başlar. 1. Şekil 1. süperiletkenlik duruma geçişin bir faz geçişi olduğunu da göstermektedir. bir dış magnetik alana karşı davranışlarından kaynaklanmaktadır.7’de bir dış magnetik alanda tip-I ve tip-II süperiletkenlerinin davranışı gösterilmektedir. Meissner-Ochsenfeld Etkisi sadece tip-I süperiletkenlerde Hc2’den yukarıda malzeme. İki grup arasındaki temel farklılık. bazı yüzey etkileri hariç her bakımdan normal bir iletkendir. Şekil 1. Tip-II süperiletkenler grubu Yüksek Sıcaklık Süperiletkenler olarak isimlendirilir ve kısaca HTS olarak ifade edilir. Aynı zamanda bu.9 r Eğer B = 0 olması malzemeye uygulanan işlemlerden bağımsız ise sıfır indüksiyon H < Hc’de süperiletkenlik durumun içsel bir davranışıdır. . Belirli bir Hc için mıknatıslanma eğrisi altında kalan alan tip-I ve tip-II süperiletkenler için aynı olur.3 Süperiletkenlerin Magnetik Özellikleri Magnetik özelliklerine göre süperiletkenler Tip-I süperiletkenler ve Tip-II süperiletkenler olmak üzere ikiye ayrılırlar. gözlenmektedir. Meissner Etkisinin tam oluştuğu (ideal diamagnet) bir süperiletkende mıknatıslanmanın uygulanan magnetik alanla değişimini göstermektedir.7(b)’de tip-II grubuna dahil olan bir süperiletkendeki mıknatıslanma eğrisi verilmiştir. Niobium.

10 Şekil 1. Magnetik indüksiyon B ve magnetik alan H arasında.5) r ilişkisi vardır ( M : Magnetizasyon = Birim hacimdeki magnetik moment). 1. malzemenin içinde indüksiyon değişimi gözlenmez r r ( B = 0 ).1 Tip-I süperiletkenler r Uzun ve silindir şeklindeki malzeme boylamasına bir H dış magnetik alanı içine r konulursa ve H artırılırsa. B = B(H ) magnetizasyon eğrisi şekil r r 1.3. r r r B = H + μ0 M (1.8 (a)’da verilmiştir. .7 Tip-I ve tip-II süperiletkenlerin dış magnetik alan içindeki mıknatıslanma eğrileri (Kittel 1996).8 (b)’de verilmiştir. H magnetik alanı Hc kritik değere ulaştığı zaman süperiletkenlik yok olur ve r magnetik alan süperiletken malzeme içine girer. r r Magnetizasyon eğrisi − μ 0 M (SI) ile H arasındaki grafik Şekil 1.

rr ∇B = 0 (1. yüzeye çok yakın yerlerde elektrik r akımı taşır. Süperiletken yüzeyin belli bir noktasındaki alan H ise. Bu . Magnetik alan çizgilerinin elektrodinamiğinden hareketle r B ’nin çizgileri sürekli ve kapalıdır. b) Bir dış magnetik alandaki süperiletken.7) ∂t r ve B = 0 şartı. ρ= 0 ve r B=0 denklemlerine uyan tip-I süperiletkenlerin magnetik davranışlarından şu özellikler çıkarılabilir: a) Bir süperiletkenin dışındaki magnetik alan çizgileri daima süperiletkenin yüzeyine teğettir. Yani.6) r Yüzeye normal olan B ’nin bileşkesi yüzeyin her iki yanında da eşit değerde olmalıdır.8 (a) Bir süperiletkenin magnetizasyon eğrisi (b) H dış magnetik alana r karşı birim hacimdeki magnetik moment M . süperiletkenin iç kısmında birim yüzeydeki akımın sıfır r olmasını ( J = 0 ) ve sadece yüzey akımının var olmasını mümkün kılar. Maxwell denklemlerinden r r r ∂E ∇ x B = μ 0 J + μ 0ε 0 (SI) (1.11 r Şekil 1.

10) dir (I: 1-2-3-4-1 hattı tarafından sınırlandırılmış yüzey içinden geçen toplam r akım).12 durumu açıklamak için Şekil 1. 2-3 ve 4-1 bölgelerinin katkısı sıfırdır. Öte yandan Maxwell denklemlerinden r r r ∂E ∫ Bdl = μ 0 I +μ 0ε 0 ∂t (1.8) dir.9 Bir dış magnetik alan içine yerleştirilmiş süperiletken için J yüzey yüzey akımı. 1 ve 2 noktaları arasında kalan bölgenin uzunluğudur. r r 1-2-3-4-1 hattı boyunca B’nin dolanımı ( ∫ Bdl ). Süperiletkenin iç kısmında r B = 0 olduğu için 3-4 bölgesinin katkısı da sıfırdır. Bu sonuç. r r r Bdl = Hl12 (1. Sonuç olarak. r Şekil 1. sayfa düzleminden içeriye doğru akan (Şekil 1. yüzeye paralel 1-2 arası kısımda r r r Bdl = Hl12 ∫ 2 1 (1.9) ve J yüzey .9’da gösterilen 1-2-3-4-1 akış hattı göz önüne alınırsa.9) ∫ dir. Burada l12.

Süperiletkenin yüzeyinde magnetik alan ve yüzey akımı arasındaki ilişki r r 1 ˆ J yüzey = [n x H μ0 ] (1. 1. Aynı şekilde elipsoit.3.2 Orta durum Uzun ve silindir şeklindeki tip-1 süperiletken malzeme magnetik alana maruz bırakıldığı zaman magnetik alan süperiletken yüzeyine paralel olur ve süperiletkenlik. Bundan dolayı kürenin ekvatorunda magnetik alanın lokal bir artışı . süperiletkenin iç kısmında dış magnetik alan doğrultusunda ama zıt yönde ve eşit büyüklükte bir magnetik alan yaratmak için gerekli olan değeri alır. süperiletkenin yüzeyinde bir yüzey akımının olmasını gerekli kılar. Diğer bir ifadeyle yüzey akımı. Bu. iç kısımdaki r toplam alanın sıfır olmasını sağlar ( B = 0 ).10) magnetik alan çizgileri daima süperiletkenin yüzeyine teğet olduğu için magnetik alan çizgileri kürenin ekvatorunda yüksek bir yoğunluğa sahiptir. c) Bir süperiletkene ait yüzey akımı. süperiletken içinde kendi magnetik alanını oluşturmasını gerekli kılar ki bu imkânsızdır (Müller ve Ustinov 1997). küre veya diğer şekillerdeki süperiletkenler içinde durum aynıdır.11) ˆ şeklinde ifade edilebilir ( n : yüzeyin normali boyunca olan birim vektör).13 lineer yoğunluğu r r Hl12 = μ 0 J yüzey l12 olarak tanımlanan. sadece süperiletken bir dış magnetik alana konulduğu zaman var olabilir. Eğer aynı malzeme magnetik alana çapraz bir şekilde yerleştirilirse süperiletkenliği yok etmek çok zor olur. r r Böylece J yüzey y yüzey akımı bir süperiletkenin yüzeyinde H magnetik alanı tarafından tamamen tanımlanır. Yüzey akımı dış magnetik alan kaldırıldıktan sonra kalması. magnetik alan kritik Hc değerine ulaştığı zaman yok olur. Örnek olarak küre şeklindeki bir süperiletkenin bir dış magnetik alandaki davranışını düşünecek olursak (Şekil 1.

Süperiletken cismin orta duruma geçmeden önceki durumu göz önüne alındığında. r r H Hm = 1− n (1. H ile r r orantılıdır. orta durum olarak isimlendirilir. r Ekvatoral kritik alan. Bu çelişki. Bu bağımlılık aşağıdaki denklem ile verilir. 1Solenoidin sarımı. Aynı zamanda alan kutuplarda sıfırdır. 2.Süperiletken küre. küre içinde süperiletken bölge ile normal bölgenin birbirini izleyerek bir arada bulunması şekliyle çözüme kavuşturulur ki bu durum.14 söz konusudur. bir taraftan H m > H ’dır ve diğer taraftan H m . Hc’nin altında olduğu için tüm küre normal duruma geri dönmez. Hc değerine ulaştığında dış magnetik alan ( H ). Şekil 1. Öte yandan süperiletken kürenin ekvatorunda magnetik alan değeri kritik alan (Hc) değerine ulaşmış olduğu için tüm kürenin süperiletken olması da mümkün değildir.12) . r yüzeyindeki maksimum alan (ekvator bölgesinde) H m ve cisimden uzaklaşıldığı zaman r r r r r dış magnetik alan H ise. Küreden uzaklaştıkça düzenli dış r magnetik alan H . ekvatordaki magnetik alandan daha düşüktür.10 Bir solenoidin homojen magnetik alanındaki süperiletken küre. H m ile H arasındaki orantı katsayısı tam olarak cismin şekline bağlıdır.

Tablo 1. ds: süperiletken bölgenin genişliği dn: normal bölgenin genişliği. Sonsuz çapa sahip bir disk için orta duruma geçiş r sonsuz küçük bir H alanı içinde olur.11 Dik bir alan içinde ince süperiletken bir plakanın orta durumu.15 Çeşitli geometriler için n değerleri Tablo 1. Şekil 1. Dik bir magnetik alan içinde ince bir disk düşünülürse. Örnek Geometrisi Alana paralel silindir Alana çapraz silindir Küre Alana dik ince plaka n 0 1/2 1/3 1 r Dik bir magnetik alan içindeki ince bir tabaka.2’de verilmiştir.11’de gösterilmiştir. sonsuz küçük bir H magnetik alandan başlayarak orta durum özelliği gösterir. magnetik alan çizgileri diskin dışından gitmek zorundadır ve yoğunlukları diskin hemen kenarlarında fazladır.2 Çeşitli geometriler için n demagnetizasyon faktörü. Diskin çapı mesafesinde alan çizgilerinin yoğunluğu en büyüktür. Orta durum içindeki ince bir tabaka Şekil 1. .

12’de gösterilmektedir. İkincisi iletim akımıdır ve dış magnetik alandan bağımsızdır. A/m2) olarak bilinir ve bir süperiletkenin birim kesitinden geçen akım olarak tanımlanır.11).16 Orta durumda termodinamik denge için şartlar düşünülecek olursa. Süperiletkenliğin oluşumuna engel teşkil eden bir diğer parametre de kritik akımdır. Malzemenin boyutlarına bağlı olan kritik akım değeri kritik akım yoğunluğu (Jc. Bir devrede süperiletken malzemenin içinden geçen akım olarak ifade edilebilir (Ginzburg ve Andryushin 2004). Birincisi malzemenin yüzeyinde dolanan ve Meissner Etkisine neden olan Eddy Akımı’dır. Magnetik alana dik bir kesit içinde orta durumun dağılımı çok düzensiz olabilir. Bu akım bir dış magnetik alan varsa oluşur ve dış magnetik alanı malzemenin içine sokmaz. Şekil 1. Normal bölgelerdeki alan daima Hc kritik alanına eşittir. Bir dış magnetik akının olmadığı durumda bir süperiletken tarafından iletilen akım kendi magnetik alanını yaratır ve bu magnetik alan süperiletkenlerde süperiletkenliği yok edici etkileri gösterir. Dolayısıyla taşınan akımın da bir kritik değeri olmalıdır. Taralı bölgeler süperiletkendir. Bu yüzden Hc alanını aynı tutmak için bu bölgeler boyutlarını belirli bir dn boyutunda düzenlerler (Şekil 1.12 Bir küre içinde süperiletken ve normal bölgeler. Burada iki tip akım ile karşılaşılır. Bu duruma ilişkin bir örnek Şekil 1. .

17 1. Tip-II süperiletkenler için normal ve süperiletken bölgeler arasında yer alan ara yüzeyin enerjisi sıfırdan küçüktür. Tip-II süperiletkenlerin girdap durumunu teorik olarak öngörmüştür. bu malzemelerin teorisini ve magnetik özelliklerini Ginzburg-Landau Teorisi’ni esas alarak açıklamaya çalışmıştır. Bu durum. malzemenin iç kısmındaki B ortalama r alanı H dış magnetik alan değerine eşit hale gelir ve süperiletkenlik kaybolur (Müller ve Ustinov 1997).13’te gösterilmiştir. Tip-II süperiletkenler Tip-II süperiletken terimi ilk kez 1957 yılında Abrikosov tarafından kullanılmıştır. Abrikosov. bu tip malzemeler için enerjik olarak uygun olan belli şartlar altında. süperiletkenin bir dış magnetik alana maruz kalması durumunda birbirini izleyen normal ve süperiletken bölgeler içinde alt bölümlere ayrıldığına işaret eder.3. Ancak r Hc1 < H < Hc2 durumunda durmadan artan bir B alanı süperiletkene nüfuz eder. r H < Hc1 olduğu sürece örneğin iç kısmındaki ortalama alan B = 0 ’dır. Bu alan r daima dış magnetik alan H ’ın değerinin altındadır ve malzemenin süperiletkenliğini r yok etmez.3. Belli bir alan değerinde (H = Hc2). Uzun silindir şeklindeki tip-II süperiletkenin bir dış magnetik alana paralel yerleştirilmesi sonucu ortaya çıkan magnetizasyon eğirisi Şekil 1. .

ekseni dış magnetik alana paralel olan uzun ince bir silindire benzeyen normal bir çekirdeğe (kor) sahiptir. girdaplar kendilerini birbirlerinden ~λ mesafede olacak şekilde düzgün üçgensel bir yapı formunda düzenlerler (Şekil 1. r r H ’ın bir fonksiyonu olarak B magnetik r magnetik alan H ’ın bir fonksiyonu olarak magnetik moment. Her girdap bir magnetik akı kuantumu taşır. Normal çekirdek çevresinde dolanan süperakımların yönü. dış magnetik alan ile eş zamanlı oluşturulan magnetik alan yönünde ve normal çekirdeğe paraleldir. Silindirin yarıçapı.13 Tip-II süperiletkenlerin magnetizasyon eğrileri. .18 Şekil. Her girdap. nüfuz derinliği ~λ yarıçaplı olan bir alan içinde dolaşır. eşuyum uzunluğu (coherence length) (ξ) mertebesindedir.1. (a) Dış magnetik alan indüksiyonu (b) Dış r M birim hacimdeki Hc1 değerinin üzerinde tip-II süperiletkenler Meissner-Ochsenfeld etkisi göstermezler. Girdap akımı. sıfırdır (Süperiletkenlik elektronlarının etkin dalga fonksiyonu ψ ile gösterilir ve düzen parametresi olarak isimlendirilir).14). Silindirin içinde düzen parametresi ψ. Girdapların bir süperiletkenin iç kısmına doğru girmesi termodinamiksel olarak H > Hc1’de mümkün olur. Magnetik alan bu malzemelerin içine çok özel bir yoldan (Kuantize olmuş girdaplardan) nüfuz eder. Çünkü tip-II süperiletkenler için λ >> ξ (Müller ve Ustinov 1997). Süperiletkenin iç kısmında.

19 Şekil 1.3. Tip-II süperiletkenlerde karışık durumun varlığı deneylerle doğrulanmıştır. Sonuçta H = Hc2 olduğu zaman girdap örgüsü çok yoğun olur ve komşu girdaplar arasındaki mesafe ξ’nın boyutunda olur. Süperiletken girdaplar düzgün üçgensel bir örgü şeklindedir. Süperiletkenin bu durumu karışık durum olarak ifade edilir.3. Orta durum Hc1’den Hc2’ye kadar olan kısımda gözlemlenir. Diğer bir deyişle bir ikinci derece faz geçişi meydana gelir. Tip-II süperiletkenlerin girdap durumu. Dış magnetik alan artarsa. Eşuyum uzunluğu (Coherence Length) Bir süperiletkenin temiz ve düz yüzeyi ince bir film olarak normal bir metal ile kaplanırsa. 1.1. İlk olarak Hc1’de düzenlenirken girdap örgüsü çok yüksek alanlara direnir. Yüzeydeki . Çünkü malzemenin iç kısmına magnetik alanın kısmen nüfuzu olarak karakterize edilir. Bunun anlamı girdapların normal korları bir diğeri ile temas eder ve düzen parametresi ψ. süperiletkenin bütün hacminde sıfırın üzerinde olur. süperiletkenin yüzeyi yakınlarındaki elektron yoğunluğu azalır. eşuyum uzunluğu ve nüfuz derinliği parametreleri ile açıklanır. Girdap korları (renkli daireler) süperiletken değildir. örgü periyodu durmadan azalır ve girdapların yoğunluğu artar.14 Bir tip-II süperiletkenin karışık durumu.

ε(x) << 1 Bu değerleri denklem 1. ψ’nin büyüklüğünün 1’den çok farklı olmadığı çok ince normal bir tabaka olduğu kabul edilirse. . x → ∞ giderken düzen parametresi ψ → 1 ’e gider ve ε (∞) = 0 olur. ⎛ 2π ξ ⎜ i∇ + ⎜ Φ0 ⎝ 2 2 ⎞ ⎟ ψ −ψ + ψ ψ ⎟ ⎠ 2 =0 (1.16) Denklem 1. 2x / ξ (1. gerçek kabul edilebilir.14’te yerine yazılırsa ve sadece ε(x)’de bulunan lineer terimler tutulursa d 2ε ( x) − 2ε ( x) = 0 dx 2 ξ2 (1. Düzen parametresini uyum içinde tutan karakteristik bir uzunluk vardır. eşuyum uzunluğu olarak isimlendirilir (Müller ve Ustinov 1997). x ekseni süperiletkenin yüzeyine dik alınırsa (yüzeyde x = 0) ψ. düzen parametresi ψ’nin oluşması esnasında değişikliğe yol açan karakteristik bir parametre olan ξ. sadece x ekseni boyunca değişecektir (ψ = ψ(x)).15’in çözümü ε = ε ( 0) e − olur. derin kısımlardaki denge değerinden biraz farklı olacaktır. süperiletkenin içinde.16’da.13) aşağıdaki şekilde basitleştirilerek bir boyutta yazılabilir. Bundan dolayı birinci GL denklemi (Denklem 1. d 2ψ −ψ + ψ 3 = 0 2 dx ξ2 (1. Çünkü sadece süperiletken ile ilişkilendirildi.14) Yüzeyde.20 düzen parametresi ψ. Bu durumda denklem 1. ψ = 1 – ε(x).15) elde edilir. Birinci Ginzburg-Landau denklemi CGS birim sisteminde yazılacak olursa.13) Burada Ψ.

15’te magnetik alan (sağ tarafta yer alan oklar) ile süperiletken (sol tarafta yer alan yeşil bölge) arasındaki sınırda içi noktalı daireler sayfa düzleminden yukarıya doğru akmakta olan yüzey akımını göstermektedir. Şekil 1.3. Şekil 1. Şekil 1.3. Eğer tabakanın kalınlığı azaltılırsa akım yoğunluğu artar ve sonuçta malzeme bozulur. Bu iki nicelik (akım yoğunluğu ve magnetik alan) derinlikle kademeli olarak azalır.21 1. Burada akım yoğunluğu yüzey sınırından süperiletkenin içine kadar olan mesafeye bağlıdır.2. Nüfuz derinliği (Penetration Depth) Bir kıyı boyunca süperiletkenlik akımı magnetik alanı perdeler ve malzemeden içeri girmesine izin vermez. Fakat perdeleme akımı belli bir kalınlığa dağılırsa magnetik alan aynı mesafedeki süperiletkenin içine nüfuz eder ve kademeli olarak azalır. Yüzeyden itibaren derinlik arttıkça . Bu akım yüzey tabakasına çok yakın akar.15 dış magnetik alan şiddetinin davranışını göstermektedir. Derinlikle ilişki genellikle λL ile gösterilir ve London Nüfuz Derinliği olarak isimlendirilir.15 Magnetik alan ve akım yoğunluğunun derinlikle değişimi.

küçüktür (ψ << 1). H . Kırmızıçizgi süperiletkenin yüzey sınırından süperiletkenin iç kısımlarına ilerledikçe akım yoğunluğunun mesafe ile bağımlılığını göstermektedir (Ginzburg ve Andryushin 2004).16 (a) Sonlu bir süperiletkende. 1. Şekil 1.4. Alan şiddetinin 1/e’sine düştüğü mesafe nüfuz derinliği olarak tanımlanır. Yüzey süperiletkenliği ve üçüncü kritik alan r Bir H dış magnetik alanın H > Hc2’den itibaren azalmaya başladığı esnada bu alan r içinde bulunan bir tip-II süperiletken düşünülecek olursa. (b) Yarı boş bir süperiletken için bir çekirdeğin dalga fonksiyonu.3. Bu alanda düzen parametresi ψ. Hc2’nin hemen altına düştüğü anda süperiletken özellik gösteren çekirdekler süperiletken cismin bütün hacminde görülür ve sıkı paketli girdap örgüsü şekillenir. Malzeme. Çekirdeğin boyutu ~ξ’dır. süperiletken durumdaki bir çekirdeğin dalga fonksiyonu. . normal (H > Hc2) durumundan karışık duruma (H ≤ Hc2) geçerken olduğu gibi ikinci derece bir faz geçişi meydana gelir.22 alan üstel olarak azalmaktadır.

23

Süperiletkenliğin çekirdeği, iki komşu girdabın normal çekirdekleri arasındaki bölgedir. Bu bölgenin kalınlığı 2ξ(T) mertebesindedir. Çünkü eğer girdap örgüsünün sıkı paketli olduğu ve normal çekirdeğin yarıçapının ξ olduğu kabul edilirse, çekirdek merkezleri arasındaki mesafe 2ξ olur. Girdap merkezlerini birleştiren hat boyunca olan koordinatta düzen parametresine bağımlılık Şekil 1.16 (a)’da tasvir edilmiştir. Bu kesitteki çekirdeğin kubbe biçiminde bir eğrisi vardır. Bu, Hc2 kritik sıcaklığında bulk (hacim) tip-II süperiletkende süperiletkenliğin nasıl göründüğünü ifade eder. r z-eksenine paralel bir H dış magnetik alanda yarı-sonsuz bir süperiletkenlik uzayında boş kısım (x > 0) işgal edilmiş olsun. Süperiletkenin yüzeyi x = 0 düzlemi ile çakıştığı için yüzeyde şekillenmiş bir süperiletkenlik çekirdeğinin ξ(T) etkin genişliğine sahip olması beklenilir. Çünkü yüzeyde, dψ/dx = 0’dır. Böyle bir yüzey çekirdeği Şekil 1.16 (b)’de gösterilmektedir. Ayrıca, böyle bir çekirdeğin oluşumu için gerekli kritik alanın, bulk süperiletkenliğinin çekirdeklerinin oluşumu için gerekli olan kritik alandan daha büyük olması beklenilir. Yüzey süperiletkenliği düşünüldüğünde en anlamlı referans bir ince filmin kritik alanı ifadesidir.
H c|| = 2 6 Hc

λ
d

(1.17)

Denklem 1.17’de d, ince filmin kalınlığı; λ, nüfuz derinliği; Hc kritik alan ve H c|| ince filmin kritik alanını ifade etmektedir. Film kalınlığının azalması kritik alanın yükselmesine neden olmaktadır. Bu yüzden yüzey süperiletkenliğinin çekirdeklerini oluşturacak kritik alan, bulk süperiletkenlerin kritik alanının yaklaşık iki katı olmalıdır. Bu yeni kritik alan üçüncü bir kritik alan olarak tanımlanır ve Hc3 ile gösterilir. Hesaplamalar; Hc3 = 1.69Hc2 olduğunu göstermiştir. Bu sonuçtan hareketle, dış magnetik alan azalır ve değeri Hc3’e ulaşırsa ince bir süperiletken tabaka süperiletkenin yüzeyinde görülür. Bu tabakanın kalınlığı, ξ(T)

24

mertebesindedir. Bulk süperiletken normal olarak kalır ve magnetik alan dış magnetik alana eşittir. Yüzeydeki süperiletkenlik tabakasında magnetik alan, paralel magnetik alandaki ince bir filmde olduğu gibi biraz zayıflamıştır. İnce film ile bu benzerlik, süperiletkenlik tabakasının iç ve dış kısmı boyunca zıt yönlerde dolanan perdeleme akımlarının varlığını işaret eder (Müller ve Ustinov 1997).

1.4

Süperiletkenlik Teorileri

1.4.1 London Teorisi

1935 yılında Fritz ve Heinz London, Meissner etkisini açıklayabilmek için iki-sıvı modeli olarak isimlendirilen bir model kullanarak bilinen elektrodinamik denklemlerde değişiklik yapmışlardır. Bir materyal içindeki toplam elektron yoğunluğu n, bunun ns ile ifade edilen bir kısmının anormal davranışlarda bulunduğu kabul edilmiş ve bu elektronlara süperiletkenlik elektronları denilmiştir. Bu elektronlar safsızlıklardan ve fononlardan saçılmadıkları için dirence katkısı olmamaktadır ve bir elektrik alan tarafından serbestçe hızlandırılabilmektedir. Hızları Vs ile gösterilirse hareket

denklemleri aşağıdaki şekilde yazılabilir.
m r ∂Vs = eE ∂t

(1.18)

Süperiletkenlik akım yoğunluğu r J = n s eVs şeklinde tanımlanırsa; r v v ∂Vs ∂J ∂J n s e 2 E = ns e ⇒ = ∂t ∂t ∂t m olur.

(1.19)

(1.20)

r r r ∂H ∇ x E = −μ 0 ∂t

(1.21)

25

r Maxwell Denkleminde (Denklem 1.21) B magnetik indüksiyonu, yerel r r r mikroskobik alan H ile yer değiştirmiştir ( B , mikroskobik μ 0 H ’ın ortalamasıdır). r r m ∂J (1.22) E= n s e 2 ∂t r r r ⎛ m ∂J ⎞ ∂H ⎟ ∇ x⎜ (1.23) ⎜ n e 2 ∂t ⎟ + μ 0 ∂t = 0 ⎠ ⎝ s
ns e 2 ile çarparsak; Eşitlikte her iki tarafı m r r r ⎛ ∂J ⎞ μ 0 n s e 2 ∂H ∇ x⎜ ⎟ + =0 ⎜ ∂t ⎟ ∂t m ⎝ ⎠
∂ ⎛ r r μ0 n se2 r ⎞ ⎜ ∇x J + H⎟ = 0 ⎟ ∂t ⎜ m ⎠ ⎝

(1.24)

(1.25)

r ∂H olur. F. ve H. London, Ohm Kanununu ve sonsuz iletkenlik ile denklem 1.25’in =0 ∂t ile sonuçlanacağını bildirdiler. Deneysel kanıtların aksine sonsuz iletkenlik ancak magnetik alan değişmediğinde olmaktaydı. Bu yüzden denklem 1.25’in integralini alarak aşağıdaki özel çözümü elde ettiler.
r r μ n e2 r ∇ x J + 0 s H = sabit m

(1.26)

Bu London Denklemi bir süperiletkenin elektrodinamiğini tanımlamaktadır. Meissner etkisini açıklamak için Maxwell Denkleminden yararlanılmıştır. Nüfuz r derinliği λL olarak tanımlandığında süperakım yoğunluğu J s ve vektör potansiyeli A arasındaki ilişki r r r J =∇xH Eşitliğin her iki tarafının rotasyoneli alınırsa; r s r r r ∇ x J =∇ x∇ x H
r r r μ 0 ns e 2 r ∇ x∇ x H + H =0 m

(1.27)

(1.28) (1.29)

26

Bu denklem süperiletkenin iç kısmında yerel alanı hesaplamayı mümkün kılmaktadır ve London Denkleminin bir başka ifade şeklidir. Meissner etkisini açıklayabilmek için aşağıdaki basit örnek kullanılmıştır. Bir boyutlu problem için denklem 1.29 yazılırsa;

d 2H H = 2 dx 2 λ

(1.30) (1.31)

λ2 =

m μ 0 ns e 2

x > 0 bölgesinde sonsuz ve tekdüze bir süperiletken düşünülürse ve yüzeye paralel
bir H magnetik alan uygulanırsa süperiletkenin iç kısmındaki alan bu denklemden çözülür. r r ⎛ −λx ⎞ ⎜ ⎟ B = He ⎝ ⎠ (1.32)

Süperiletkenin iç kısmında alan ortadan kaybolur. λL London nüfuz derinliği, süperiletken içine nüfuz eden magnetik alanın bir ölçüsüdür. Bulk materyalin içinde sıfır alan oluşabilmesi için yüzeye çok yakın bir tabakada süperiletkenlik akımının akması gerekir ve süperiletkenin içinde uygulanacak magnetik alanı yok edecek büyüklükte ters yönde bir alan yaratması gerekir. Böylece denklem 1.29 ile Meissner etkisi tanımlanmış olur (Soltan 2005).

1.4.2 Ginzburg-Landau Teorisi

London Teorisi kuantum etkisini dikkate almamıştır. Süperiletkenliği kuantum teorisi ile açıklamaya çalışan ilk teori Ginzburg-Landau (GL) teorisidir London teorisi süperiletkenlik elektronları ns’in değişen durumlarına uygulanamamaktadır. Uygulanan alan veya akım ile ns arasında bir ilişki yoktur. Bu yüzden ns’i dış parametrelerle ilişkilendirecek daha genel bir ifade gerekmektedir. Bu, bir düzen parametresiyle ilişkiyi ortaya koyan, ikinci derece faz geçişinin genel (Landau) teorisini kullanan GL Teorisi yaklaşımıdır.

serbest enerjide α ve β olarak belirtilen iki parametre kullanılmıştır. süperiletkenlik elektronları yoğunluğu ns ile süperiletkenlik elektronu olmayan elektronların yoğunluğunun n-ns olması fikrine dayanmaktadır. sırasıyla süperiletkenlik ve normal durumları göstermektedir. uzayda enerjinin ψ’nin değişimiyle . Planck sabiti ve V ise malzemenin hacmidir.34’teki dördüncü terim. Ayrıca Ginzburg ve Landau. (1.34’te. Bu fonksiyon kompleks sayılar içermektedir ve. c) Süperiletkenlik durumunda ψ ≠ 0 ve normal durumda ψ = 0 ’dır. faz ϕ (r ) . b) Kuantum mekaniğindeki gibi. Bu yüzden GL serbest enerjisi. Ginzburg ve Landau süperiletkenlik elektronlarını tanımlamak için bir çeşit dalga fonksiyonu kullanmışlardır. sezgisel olarak bir süperiletkende.27 Ginzburg-Landau Serbest Enerjisi Bu tanım.35) Burada s ve n. Fs (r . Helmholtz fonksiyonunun aşağıdaki şeklini kullanmışlardır. Tc değerinin altında materyalin bir ucundan diğerine doğru akan süperakımla ilişkilidir. T )d 3 r V (1. T ) + α ψ (r ) 2 β 2 ψ (r ) + 4 r 1 − ih∇ − 2eA ψ 2m ( ) 2 + μ0 H 2 2 (1. h. ψ (r ) = ψ (r ) e iϕ (r ) şeklinde verilir. Bu eşitlik düzen parametresi olarak isimlendirilmiştir.33) a) Bir r noktasındaki ns süperiletkenlik elektronları sayısı ψ *ψ şeklinde ifade edilmektedir. Denklem 1.34) Fs (T ) = ∫ Fs (r . T ) = Fn (r . Eğer magnetik alan yoksa ve düzen parametresi faza sahip değilse bilinen Landau Denklemi elde edilir. bilindik ikinci derece faz geçişinde London’un düşüncesinin ifade şeklidir. Denklem 1. Eğer düzen parametresi uzayda değişmiyorsa minimize edilerek London denklemlerine ve London serbest enerjisine dönüşebilir.

37) [( ) ] (1. bir r noktasında vektör potansiyelini ve H da aynı noktadaki r r r mikroskobik alanı gösterir. Helmholtz enerjisi.28 ilişkilendirilmiş halidir.38) Bu iki denklem birleşiktir ve bu yüzden aynı anda çözümlenmelidir. Landau teorisinde α = α (T − Tc ) β ise T’den bağımsız pozitif bir sabittir. Ginzburg-Landau Parametresi: Karakteristik uzunluklar λ ve ξ’nin oranları sıcaklıktan bağımsız olan GL parametresi olarak isimlendirilir ve κ ile gösterilir. m 2 αψ + β ψ + ( ) (1. İki defa minimize işleminden sonra elde edilen denklemler GL denklemleri olarak isimlendirilir. . Elektro-magnetizmadan bilindiği üzere μ 0 H = ∇ x A ’dır. ise süperiletken materyal tip-II süperiletkenler grubundadır. İlki düzen parametresi ψ(r)’yi verir. A(r ) . r2 v 1 ih∇ − 2eA ψ = 0 2m r r r r r e J = ∇ x H = ψ ih∇ − 2eA ψ + c. sadece GL denkleminde görülen bir parametredir. malzemenin enerji yoğunluğunun toplam hacim üzerinden integralidir.36) r Düzen parametresi ψ(r) ve vektör potansiyeli A(r ) ’nin tanımlanması için r Helmholtz serbest enerjisi ψ(r) ve A ile ilgili olarak minimize edilir.c. Ginzburg-Landau Denklemleri (1. İki farklı durumu ayırt eden κ değeridir. Eğer doğru bir kuantum mekaniksel dalga fonksiyonu r r tanımlanırsa. İkincisi süperiletken içinde akan süperakımı tanımlamayı mümkün kılar. κ= λ ξ κ. • κ< • κ> 1 2 1 2 ise süperiletken materyal tip-I süperiletkenler grubundadır.

bağlı durumdaki elektronların zayıf bir çekicilikle bağlanabileceği fikrine dayanmaktadır (Popić 1998. Bardeen teorik olarak elektronların fonon aracılığı ile etkileşebileceğini bulmuşlardır. Tinkham 1996). Birbirinden bağımsız olarak H. Soltan 2005. Cooper ve Schrieffer süperiletkenliğin pek çok özelliğini nicel olarak açıklayabilen ve en geniş ölçüde kabul gören mikroskobik bir teori öngördüler.4. Müller ve Ustinov 1997. Elektron fonon etkileşimi şematik olarak Şekil 1. Meissner etkisini ( B = 0 ) r 4. Fröhlich ve J.17’de gösterilmektedir. 1⎞ ⎛ Tc ∝ M −α ⎜ ∝~ ⎟ 2⎠ ⎝ Bardeen. Sınırsız iletkenlik etkilerini ( E = 0 ) 5. Fossheim ve Sudbo 2004. Poole 2000. Popić 1998. Bu etki Tc ile fonon frekansı arasındaki ilişkiyi gösterme açısından oldukça önemlidir. Bu teori BCS teorisi olarak isimlendirilmiştir (Ashcroft ve Mermin 1976. Tinkham 1996. baz alarak bir teori geliştirmişlerdir (Bilgeç 2004). . Bu etkileşim şu şekilde açıklanabilir.29 1. Turton 2000. Bu etki izotop etkisi olarak bilinir. 1. Teori. T = 0 K civarında e (−T0 / T ) olarak değişen ve enerji aralığının bir kanıtı olan elektronik spesifik ısıyı r 3. Cooper ve Scrieffer. kritik sıcaklığın ortalama atomik kütle ile değiştiği gözlendi (Bilgeç 2004. kurşun ve civa süperiletkenlerinin farklı izotopları çalışıldığında. Fonon sadece çok kısa bir süre var olmaktadır ve yalnızca fononu soğurmaya hazır ikinci bir elektronun varlığı ile yayılabilir. Wesche 1998). Kritik sıcaklığın izotop kütlesine bağlılığını. Bu işlemde iki elektron bir fononu takas etmektedirler. BCS teorisinden önce 1950 yılında. Bilgeç 2004. Kritik sıcaklıkta ortaya çıkan ikinci mertebe faz geçişini 2. Poole.3 Bardeen-Cooper-Schrieffer (BCS) Teorisi 1957’de Bardeen. Prochnow 1989. Waldram 1996. 2000).

41) dir.30 Şekil 1.18’da gösterilmektedir. Planck sabiti ve νp fonon frekansıdır. Bu diğer elektron tarafından örgünün polarizasyonu olarak algılanabilir. Bu zaman ve enerji arasındaki belirsizlik prensibinin ( ΔEΔt ≥ h ) bir sonucudur. . Burada r r p1 = p1' + q p r' r r p2 = p2 + q p (1.17’de p1 . Ayrıca enerji de korunur. Bu elektron çifti şematik olarak Şekil 1. Eğer ilk ve orta durumlar arasındaki enerji farklılığı hν p ’den daha küçük ise elektron-fonon etkileşmesi çekicidir. p 2 iki elektronun sanal fononu takas etmeden önceki r ve takas ettikten sonraki momentumlarını göstermektedir.40) (1. elektronlar zıt momentumlara ve spinlere sahiptir. p 2 ve p1' .17 İki elektronun bir fonon takas etmesi yoluyla etkileşimi r r' r r Şekil 1. r r r r' p1 + p 2 = p1' + p 2 denklemi yazılabilir. Bu çekici etkileşmeden dolayı. Bununla birlikte fononun var olduğu çok kısa süre içinde sistemin enerjisi ilk durumdan farklı olabilir. İlk elektron tarafından üretilen pozitif yüklerin konsantrasyonu ikinci elektronun potansiyel enerjisinin azalmasına yol açar. Burada h . q p . fononun momentumunu göstermektedir. Bu zıt spin ve momentuma sahip elektron çiftine Cooper Çifti denir.39) (1. Momentumun korunumundan. Kısa etkileşim süreleri büyük enerji belirsizlikleri ile bağlıdır.

19’da elektronun pozitif örgü iyonları arasındaki hareketinden bir an gösterilmektedir. Elektronların benzer yüke sahip olmalarından dolayı birbirlerini itmeleri gerektiğinden bu anlayış ilk bakışta ters gelebilir.31 Şekil 1. o civardan geçen başka bir elektron (Cooper çiftinin ikinci elektronu) bozulmaya uğramış pozitif yüklü bölgeye doğru çekilir. . Bu. Bu da o bölgedeki pozitif yük yoğunluğunun az miktarda artması sonucunu doğurur. Burada kristal örgü. o civardaki iyonların elektrona doğru hareketine neden olur. iki elektron arasındaki çekici bir elektron-örgü-elektron etkileşmesidir. çekici kuvvetin oluşması için aracı görevini yapmaktadır (Doğan 2000). iki elektron arasında net bir çekici etkileşme elde edilmesine neden olabilmektedir. Daha genel olarak Cooper çiftlerini oluşturan neden. Şekil 1. Bu. Ancak bir örgü noktası civarından geçen elektronun anlık olarak neden olduğu örgü bozuklukları. Eğer iki elektronu birlikte tutabilmek için gereken enerji onları ayırmaya çalışan örgünün termal titreşiminden daha fazla ise çifti meydana getiren elektronlar bağlı kalacaktır (Okumuş 2004).18 Cooper çiftinin şematik gösterimi (Okumuş 2004). Çekici etkileşme oluştuğunda iki elektron Fermi yüzeyi yakınından Fermi yüzeyinin hemen üst kısmına saçılırlar. Burada net etki. pozitif iyon aracılığı ile iki elektron arasında çekici bir kuvvetin ortaya çıkmasıdır. enerji olarak iki elektronun bir çift formunda olmasını gerekli kılar. Pozitif iyon denge konumuna dönme şansını elde etmeden.

Çünkü spini sıfır olduğu için hem Pauli Dışarlama İlkesi’ne uymaz hemde Cooper çifti bir bozon olarak ifade edilir (Wesche 1998. sadece Cooper çiftini bozan saçılma süreçleri bir momentum değişimiyle sonuçlanır. bozulmasından doğan çekici Elektron-fonon etkileşimi 1 µm üzerindeki mesafenin üzerinde etkindir. Bu yüzden. Bu kritik akım yoğunluğunun varlığına karşılık gelir. Tipik olarak ξCo3 hacminde 107 Cooper çifti bulunur. Enerji aralığı . İşgal edilen bir durumun olasılığı aynı kuantum durumuna yerleşen parçacıkların sayısıyla artar. Bu bir Cooper çiftinin uzaysal genişlemesi ξCo olarak düşünülebilir. Bu davranış Pauli Dışarlama İlkesi’ne zıt bir davranış gibi düşünülebilir. Çünkü uygulanan bir elektrik alanda aynı momentuma sahip bütün Cooper çiftleri aynı kuantum durumunu işgal ederler.20 süperiletken durumda Fermi enerjisi yakınlarında tek elektronlar için durumların yoğunluğunu göstermektedir.32 Şekil 1.19 İki elektron arasındaki örgü etkileşmenin şematik gösterimi. Cooper çifti yeni bir parçacık gibi düşünülmelidir. Elektron-fonon etkileşimi. Elektrik alandan ileri gelen enerji Cooper çiftinin bağlanma enerjisini aşar aşmaz direnç oluşur. Şekil 1. Cooper çiftinde r r p1 = − p 2 r r s1 = s 2 Bir süperiletkende akımın akmadığı durumda bir Cooper çifti sisteminin momentumu ve spini sıfırdır. Bundan dolayı enerji durumlarının işgali Bose-Einstein Dağılımı ile tanımlanır. tek elektronlar için durumların yoğunluğunda birkaç meV’lik bir enerji boşluğuna neden olur. Okumuş 2004).

Bu nedenle bir Cooper çiftini bozacak enerji 2Δ kadardır.42) şeklinde ifade eder. Bundan dolayı verilen enerji 2Δ’dan daha büyük olduğu zaman Cooper çifti iki tek elektrona ayrılır ve bu da direnci doğurur (Okumuş 2004). 2Δ(0) = 3.33 içinde normal durumda. enerji aralığının yarısıdır. BCS. Fermi enerjisinde görülen aralık ve çiftler yalnızca aralığın üstüne elektronların yükselmesi sonucu kırılır. Burada E − E F ≥ Δ ve Δ.20 Süperiletken bir durumda EF Fermi enerjisi çevresinde tek elektronlar için durumların yoğunluğu ve enerji aralığı (Wesche 1998). BCS teorisi enerji aralığı için aşağıdaki basit ifadeyi öngörür. Normal durumda durumların yoğunluğunun değişimi Dn (E ) .52k B Tc . ihmal edilebilir. Şekil 1. enerji durumlarının varlığı kıyılara kaymıştır. Bu yüzden durumların yoğunluğu enerji aralığının kıyılarında güçlü bir şekilde artmıştır. bir süperiletkende tek elektron için Fermi enerjisi dolaylarında durumların yoğunluğunu D s ( E − E F ) = Dn (E F ) E − EF (E − E F )2 − Δ2 (1. Çekici potansiyel düzeninde çiftlenmiş elektronlar Fermi enerjisinin Δ kadar altında ve çiftlenmemiş elektronlar Δ kadar üstünde yer alır. Çünkü EF >> 2Δ.

6Tc’nin altındaki sıcaklıklarda enerji aralığının genişliği sıcaklığa çok zayıf bir şekilde bağlıdır. Şekil 1. Bu teori neden en iyi iletkenlerin süperiletken olamadığı sorusunu açıklar. Kritik sıcaklığın yakınında enerji aralığının yarı değeri yaklaşık olarak Δ(T ) = 3. Bundan dolayı elektronlar Cooper çiftleri olarak düzenlenmezler ve bunun sonucu olarak süperiletkenlik oluşmaz. BCS teorisi tarafından verilen enerji aralığının sıcaklığa bağımlılığını göstermektedir. BCS teorisi düşük sıcaklık süperiletkenlerini s-dalga süperiletkenlik durumu. Ancak altın ve platin kadar iyi bir iletken olmayan kurşun gibi malzemeler süperiletken olabilmektedir. yüksek sıcaklık süperiletkenlerini d-dalga süperiletkenlik durumu olarak ifade eder .21.2k B Tc (1 − T / Tc ) 1/ 2 (1.34 Şekil 1.43) denklemi ile ifade edilir (Wesche 1998). Çünkü elektron-fonon-elektron etkileşimi güçlüdür ve Cooper çiftlerinin oluşması mümkün olmaktadır.21 BCS teorisi tarafından verilen enerji aralığının sıcaklığa bağımlılığı. 0. Altın ve platin gibi iyi iletkenlerde elektron-fonon etkileşimi zayıftır ve elektron-elektron etkileşimi çekici değildir.

5. magnetik alanın varlığında normal hal-süperiletken hal geçişinin tersinir bir işlem olduğunu gösterir. 1. Bu durumda değişken olarak magnetik alan şiddeti ve sıcaklık kullanılır (Bilgeç 2004). . Bu nedenle. Magnetik alan ile sıcaklık arasındaki ilişki denklem 1. Teori. Süperiletkenlerin Termodinamik Özellikleri Bir metalin ısısal özellikleri de elektromagnetik özellikleri gibi. yüksek sıcaklık süperiletkenlerinin tüm özelliklerini tanımlamada yetersiz kalmasına rağmen pek çok özelliği başarılı bir şekilde açıklamıştır. termodinamik yasaları aynı zamanda normal hal. Süperiletkenin serbest enerjisi Süperiletken halin daima daha düşük enerjili olması ve geçiş sıcaklığında normal hal ve süperiletken hal enerjilerinin eşitliği nedeniyle serbest enerji. Bu durumda Q ısısı alındığında madde süperiletken hale geçiyorsa aynı ısı verildiğinde de madde başlangıçtaki özelliklerine. Meissner etkisi.5.35 (Okumuş 2004).1. yani normal hale geri döner. süperiletken faza geçiş süresince sıcaklık azalırken keskin bir geçiş sergiler.süperiletken hal faz geçişine de uygulanır.4’te tanımlanmıştır. 1. başlangıç noktası alınır.

maddenin magnetik alana göre negatif r r yönlü bir magnetizasyon üretir. H ) = g s (T . Yani M = − H olur ve denklem 1.36 Şekil 1. normal hal serbest enerjisi sabit kalır. H ) = g s (T . materyal içinde M magnetizasyonu oluşturur. Normal haldeki malzeme için dış magnetik alan ihmal edilebilir bir magnetizasyon oluşturur.44’ten.0) olduğu kabul edilir.0) + μ 0 H2 2 .22 Süperiletkende dış magnetik alana zıt yönlü bir magnetizasyon oluşur. Bir dH magnetik alan değişimiyle. g s (T .0) ve gn(T.45) (1. T sıcaklığında ve dış magnetik alanın olmaması durumunda.0 ) + μ 0 ∫ M dH H 0 (1. dış magnetik alan süperiletken üzerinde bir iş yapar ve bu iş serbest enerjisi olarak depolanır. H ) = − μ 0 ∫ MdH 0 (1. serbest enerjinin bir artış gösterdiği görülebilir. R yarıçaplı silindirik bir süperiletken için. H r r Δg (T . ekseni boyunca yönelmiş bir dış magnetik alan H.46) g s (T . Süperiletken fazdaki bir silindir için ise. Bundan dolayı. süperiletkenlik hal ve normal halinin birim hacim başına Gibbs Serbest Enerjisi gs(T.44) Süperiletkene uygulanan magnetik alan.

0)]⎬ ⎭ ⎩ μ0 gösterimidir (Bilgeç 2004). Yani. serbest enerjisi.0 ) < μ 0 2 magnetik alan şiddeti belirlenir ve.0) − g s (T . Bu ifade. Şekil 1. H2 2 Şekil 1. süperiletken halin serbest enerjisi.48) ile verilir. serbest enerjiler cinsinden.23’ten de görüldüğü gibi alan şiddeti yeterince artırılırsa. Bu durumda da metal artık süperiletken olarak kalamaz ve normal hale döner. μ 0 kadar artar. 1/ 2 (1. süperiletkenliği bozan kritik (1. kritik akım yoğunluğu cinsinden verilen kritik alanın farklı . normal halininkinden fazla olacaktır.23 Normal metal ve süperiletkenin serbest enerjisinin magnetik alanla değişimi. H c2 g n (T .0) − g s (T . Bu sonuçlardan.47) olmalıdır. ⎫ ⎧2 H c (T ) = ⎨ [g n (T .37 Böylece bir süperiletkene bir magnetik alan uygulandığında.

3. entropiyi. Süperiletkenin ısı sığası (Cs) Sıfır magnetik alandaki faz geçişi sırasında aşağıda açıklanan iki sıra dışı davranış gözlenir. Entropi (S) Birim hacim başına entropi ⎛ ∂F ⎞ S = −⎜ ⎟ ⎝ ∂T ⎠ R (1. • T = Tc’de Ss = Sn olduğuna göre. 1. Çünkü bilindiği gibi Ss < Sn’dir ve böyle bir geçiş ancak ısı absorbsiyonu ile olabilir. süperiletken halin entropisi. serbest enerji yoğunluğunu ve R. O halde.2. Bunlar. S n − S s = −μ 0 H c dH c dT (1.49’da S. Denklem 1. F. süperiletken faz normal fazdan daha düzenlidir.38 1. kritik magnetik alan cinsinden belirlenir.5. iki faz arasındaki entropi farkı. normal hal entropisinden daha küçük yani. . Böylece T < Tc’de magnetik alandan dolayı ortaya çıkan faz geçişleri birinci mertebe faz geçişleridir (Bilgeç 2004). r • H .50’den bazı önemli fiziksel sonuçlar çıkarılabilir. sıcaklık ile ters orantılı olduğu için dHc/dT daima negatiftir. • T < Tc’de süperiletken fazdan normal faza geçiş.50’de eşitliğinin sağ tarafı daima pozitif olmalıdır.5. ikinci mertebe faz geçişidir. kritik sıcaklıktaki faz geçişi için bir ısıdan (ΔQ = TΔS) söz edilmez ve bundan ötürü bu geçiş.50) Denklem 1.49) kullanılarak. Bundan dolayı denklem 1. yeterince güçlü bir magnetik alan uygulandığında oluşur. cisim tarafından başka cisimler üzerine yapılan işi temsil etmektedir.

52) (1. Bu formül Rutgers Formülü olarak bilinir ve T = Tc’de. Cs(Tc)≅3Cn(Tc) olacak şekilde. Cs lineer olmayan(exponansiyel).39 • • Tc’de. taban halinden ayıran bir Δ(Τ) enerjisinin süperiletken elektron düzeyleri arasında var olabileceğini ifade eder. ⎛ ∂H c ⎞ C s − C n = μ 0T ⎜ ⎟ ⎝ ∂T ⎠ Tc 2 (1. Kritik sıcaklıkta T = Tc ve Hc = 0 olduğuna göre. Yapılan deneylerde de bu enerji aralığı onaylanmıştır. hızlı bir düşüş gösterir ve termodinamiğin üçüncü yasası gereğince de T = 0’da sıfır olur. Bu durumda süperiletken haldeki elektronik ısı sığası -1/T ile orantılı bir argüman ile exponansiyel bir bağımlılığa sahiptir C s ∝ e [Δ (T ) / k BT ] . süperiletken hal elektronik spesifik ısısında bir sıçrama gözlenir.53) bulunur. ⎡⎛ ∂H c ⎞ 2 ∂2Hc ⎤ C s − C n = μ 0T ⎢⎜ ⎟ + Hc ⎥ ∂T 2 ⎥ ⎢⎝ ∂T ⎠ ⎣ ⎦ olur. sıcaklığın bir fonksiyonu olarak spesifik ısıda süreksiz bir sıçramanın varlığını gösterir. ⎛ ∂S ⎞ C = T⎜ ⎟ ⎝ ∂T ⎠ ve denklem 1. T < Tc’de. .50’deki eşitliği kullanılarak iki faz arasındaki ısı sığası farkı. Burada Δ(Τ) enerji aralığıdır. En düşük uyarılmış hali.51) (1. bazı aydınlatıcı eşitliklere ulaşabiliriz. Entropiye bağlı olarak spesifik ısıyı ele alırsak.

40 Şekil 1. Bir grup araştırmacı.24 Normal ve süperiletken hal ısı sığası. Bednorz ve Müller’in La2-xBaxCuO yüksek sıcaklık oksit süperiletkenini keşfinden sonra bir takım oksit aileleri sentezlenmiştir. yüksek sıcaklık süperiletkenlik (HTS) dönemini başlattı. süperiletkenlik dünyasında bir dönüm noktası olmuştur.6 Yüksek Sıcaklık Süperiletkenleri 1986 yılı. Cava 2000). Vanderah 1992. . Müller ve Bednorz geliştirdiği yapıdaki Lantanyum yerine İtriyum katarak 93 K’lik kritik sıcaklığa ulaşmayı başardılar (Sheahen 1994. Fosseim ve Sudbo 2004. bir malzemede (YBa2Cu3O7) oldukça yaygın bir soğutucu olan sıvı azottan (77 K) daha yüksek sıcaklıklarda süperiletkenlik elde edildi ve helyumla çalışan soğutucular yerine daha ucuz olan azotla çalışan soğutucuları kullanarak süperiletkenliği çalışmak mümkün hale geldi. Müller ve Bednorz’un sentezlediği. IBM Araştırma Laboratuvarındaki araştırmacılardan Alex Müller ve Georg Bednorz. Bu oksit bileşikler ve kritik sıcaklıkları Tablo 1. 1. Wesche 1998. Böylece ilk kez. La-Ba-Cu-O bileşiği.3’te gösterilmiştir. o zamana kadar bilinen en yüksek sıcaklık olan 30 K’de kırılgan bir süperiletken seramik oluşturdular.

düşük basınçta 133. Bu malzeme ilk yüksek Tc’li malzemelerden birisi olup. İlk sınıf BaPb1-xBixO3 kübik perovskitlerdir (a = b = c). 1993 yılından sonra en yüksek kritik sıcaklık 1995 yılında. Şu ana kadar ayrıntılı olarak incelenen değişik süperiletken bileşikler.8Tl0. oksijen düzleminde ölçülmektedir ve c .85Sr0.41 Tablo 1.2Ba2Ca2-Cu3O8. perovskit olarak adlandırılan kristal yapı cinsinden sınıflandırılabilirler. Buna bir örnek Tc’si yaklaşık olarak 38 K olan La1. 40 K ile MgB2 ve alan indüklemeli Tc = 117 K’lik C60 .5 K ve 30 GPa basınç altında 164 K’dir.15CuO4’tür. 138 K ile (normal basınçta) Hg0. Burada a ile b örgü sabitleri. tetragonal yapıya sahip (a = b ≠ c) tek tabakalı perovskitlerdir.1 Yüksek sıcaklık süperiletkenlerinin yapısal özellikleri Yeni yüksek Tc’li malzemelerinin birçoğu bakır oksit bileşikleridir. geçiş sıcaklığı 10 K’dir.3 Yüksek sıcaklık süperiletkenleri ve kritik sıcaklıkları (Dzhafarov 1996).40 94 80 90 – 92 12 90 110 Bileşik Tl2Ba2CuO6 Tl2Ba2CaCuO6 Tl2Ba2Ca2Cu3O10 HgBa2CuOy HgBa2CaCu2Oy HgBa2Ca2Cu3Oy HgBa2Ca3Cu4Oy HgBa2Ca4Cu5Oy Kritik Sıcaklık (K) 90 110 125 94 127 134 126 112 1993 yılına kadar yüksek sıcaklık süperiletkenlerinde ulaşılan rekor kritik sıcaklık HgBa2Ca2Cu3O8+x için.6. Bileşik La2-xSrxCuO4 La2-xBaxCuO4 YBa2Cu3O7 YBa2Cu4O8 Y2Ba4Cu7O15 Bi2Sr2CuO6 Bi2Sr2CaCu2O8 Bi2Sr2Ca2Cu3O10 Kritik Sıcaklık (K) 30 .33 bileşiği (seramiği) kullanılarak elde edildi. KNiF4 yapısı olarak bilinen ikinci sınıf ise. O zamandan beri daha yüksek bir geçiş sıcaklığına ulaşılamadı ama Tc = 127 K ile Ba2Ca3-yCu3+yOx.89 K Tc’li CaCuO2 gibi yeni yüksek sıcaklık süperiletken bileşikler elde edilmeye devam etmektedir.40 30 . 1.

Çünkü sıvı azot sıcaklığında süperiletken olabilmektedirler (Murakami 1992). Bi-Sr-Ca-CuO ve Tl-Ba-Ca-CuO ailelerinin genel formülü Bi2Sr2Can-1CunOy ve Tl2Ba2Can-1CunOy’dir. Her bir YBCO birim hücresi. bu düzlemlere dik doğrultuda ise çok düşük olduğu sonucuna varabiliriz. Yüksek sıcaklık süperiletkenlerin 1021/cc’lik taşıyıcı yoğunluğu.3. 126 K ve 112 K kritik sıcaklıklar kaydedilmiştir (Dzhafarov 1996). 134 K. Bu bileşikler ortorombik yapıya sahip olup Cu-O zincirleri içermezler.42 de bu düzleme diktir. CuO2 tabakasının (n sayısının) artması ile artar ve n > 3 için azalır. 127 K. Eşuyum uzunluğu ise düşük sıcaklık süperiletkenlerine göre daha küçüktür ve düzlem doğrultusuna göre farklılık gösterir. Tc. Buradan maksimum süperakımlar bakır-oksijen düzlemlerinde yüksek. Bu sınıftaki bileşik metallerin bağıl oranlarından dolayı. Josephson çiftlenimi ile birbirlerine bağlanmış CuO2 düzlemleri boyunca akar.4 ve 5 bileşikleri için sırasıyla 94 K. Bu malzemelerin kristal yapıları.2. Daima güçlü bir anizotropiye yani süperiletkenlik özelliklerinde yön duyarlılığına sahiptirler. Y-Ba-Cu-O. YBa2Cu3O7-δ (YBCO) bileşiği ilk sentezlenen ve halen en yaygın olarak incelenen malzemelerden biridir. n adet CuO2 ve (n-1) adet Ca tabakasının BaO/HgO/BaO kaya tuzu arasında sandviçlenmesi ile inşa edilir. bu düzlem boyunca 10 A o olarak değişime sahiptirler. [Y-Ba-Cu-O]. [Bi-Sr-Ca-Cu-O] ve [Tl-Ba-Ca-Cu-O] oksit süperiletken sistemleri pratik uygulamalar için oldukça çekicidir. elementel düşük sıcaklık süperiletkenlerinkinin yaklaşık iki katı kadardır. n = 1. bazen 1-2-3 malzemeleri olarak adlandırılmaktadırlar (Bilgeç 2004). Tl-Ba-Ca-Cu-O ve Hg-Ba-Ca-Cu-O olmak üzere beş temel yüksek sıcaklık oksit süperiletekenleri keşfedilmiş ve çalışılmıştır.2 ve 3 değerleri alabilmekte ve birim hücredeki CuO2 düzlemlerinin değerini göstermektedir. Etkin süperakımlar. Üçüncü sınıf ise ortorombik yapıya sahip (a ≠ b ≠ c). CuO2 düzlemli ve eksik-oksijene sahip perovskit yapılar olarak tanımlanabilir. HgBa2Can-1Cu2Oy ailesinin yapısı. La-Ba-Cu-O. İtriyum atomlarının bir düzlemi ile . Şu ana kadar. Burada n = 1. YBa2Cu3O7 gibi (Tc≈ 92 K) çok tabakalı perovskitlerdir. Üç temel tabakalanmış fazı vardır. Yani. CuO2 düzlemine dik doğrultuda yaklaşık 3 A o . Bu Hg bileşikleri yüksek kritik sıcaklığa sahiptir. Bi-Sr-Ca-Cu-O.

Geçmişte çalışılmış olan iletken oksitlerin büyük çoğunluğu. Oksijenlerin enerji durumları çok küçük bir rol oynar ya da önemsizdir. geçiş metallerindeki d orbitallerinin etkileşiminden şekillenen enerji bantlarındaki elektronların hareketini temel alır. piramitler ve kareler) bu enerji seviyeleri dejenere değildir.43 ayrılmış ve iki BaO tabakası arasında kalmış iki CuO2 düzlemi içerir. olası iki simetriye (tetragonal ya da ortorombik) sahiptir. Cu2+ için elektronik konfigürasyon 3d9’dur. Bu tip iletken oksitlere örnek olarak V6O13 gösterilebilir. İletken oksitlerde bu nadir bir durumdur.2 Oksit süperiletkenlerde süperiletkenlik mekanizması Diğer oksitlerden farklı olarak bakır oksit süperiletkenlerde kimyasal. Bakır tabanlı süperiletkenlerde şekillenen Cu-O koordinasyon çok yüzlüsünde (polyhedra) (sekizyüzlü. süperiletken bileşikler için temel oluşturan Cu2+ iyonlarının elektronik konfigürasyonlarından elde edilir. Bu yüzden oksijen bakır kadar iletkenlikte önemli bir yere sahiptir. yapısal ve elektronik hatta elektriksel iletkenlikleri bakımından bir takım farklılıklar vardır. oksijen orbitalleri ve metal orbitalleri arasında enerjideki farklılık çok küçüktür ve en yüksek işgal edilmiş elektronik durumlar dolaylarında büyük bir rol oynayan oksijen orbitalleri elektronik enerji bantlarına sebep olur. Bununla birlikte bakır oksitlerde. d orbitalinde mümkün enerji durumlarının on tanesinden dokuzu doludur. 1. Her geçiş-metali atomik orbitalleri üst üste biner ve etkileşir bunun sonucunda elektronlar tarafından kısmen doldurulması mümkün olan enerji durumlarının izinli olduğu bant şekillenir. dört tane oksijen atomu bir düzlemde komşu olacak şekilde ve bir oksijen (piramit) veya iki oksijen (sekizyüzlü) atomu oluşan . elektronegatifliğin aynı tip bir yansıması farklı olarak oksitlerin çoğunda yasak bant aralığına sebep olur. Cu-O tabakalarındaki oksijen dağılımına ve miktarına bağlı olacak şekilde. İkinci ve en ilginç etken.6. Cu-O koordinasyon çok yüzlüsünün şekilleri. Oksijen atomları arasında yönelen t2g orbitalleri çok düşük enerjidedirler ve bundan dolayı elektronlar tarafından (altı elektron) tamamen doldurulmuş durumdadırlar.

dx2 – y2 orbitaline ikinci bir elektron ilavesinde. O 2p durumlarının ve Cu 3d durumlarının benzer enerjisi Şekil 1. süperiletkenlik yapısal tiplerinde Cu2+ oksitlerin metalik iletken olmasını gerektiğini öngörmektedir (Elektronlarla kısmen doldurulmuş bantlar tarafından mümkün enerji durumları yaklaşmaktadır). Tek çiftlenmemiş elektron 1/2 spine sahiptir. Yalıtılmış atomlarda. zaten orada bulunmakta olan elektronun itmesiyle orbital önemli miktarda ekstra enerji alır. Orbitallerin enerjileri. Etkileşim söz konusudur.25 (c)’de gösterilen durum ile sonuçlanır. Hâlbuki onlar elektriksel yalıtkanlardır. spinler arası klasik olmayan (kuantum mekaniksel) etkileşimleri hesaba dâhil eder. Katıların elektronik özellikleri için standart durum elektronların birbirleri ile etkileşmediğini yalnızca atomik örgüye esas teşkil ettiğini kabul eder. Cu dx2 – y2’nin elektronlarla yarı doldurulması bandı türetir ve oksijenin bandı türeten yüksek enerjili kısmı hemen hemen bakırdaki en yüksek işgal edilmiş durumun enerjisi ile aynıdır. Tam olarak bakır tabanlı süperiletkenler için olan yarı dolu bantlardaki elektronlar arası etkileşimler en büyük değerindedir. Bu en yüksek işgal edilmiş oksijen durumları ile ikiye ayrılmış Cu dx2 – y2 . iletken oksitlerdekinden daha karmaşıktır. Sonuçta ikinci elektron için enerji durumları ilk elektron için olandan daha yüksektir ve ikisi arasında izinli olmayan enerji değerlerinin olduğu bir boşluk vardır. Bakır oksitlerde durum bu değildir.25 (b)) bir tane çiftlenmemiş elektronu olan dokuz-elektron konfigürasyonudur. Bu umulmadık etkileşim yüksek sıcaklık süperiletkenliğinin mekanizmasının anlaşılmasının nedenlerinden biri olmuştur. Erken fark edilen bu durum teorik fizikçiler için büyük fırsatlar sunmuştur. Çünkü oksijen orbitallerinden tepki daha küçüktür. Örneğin. düzlem oksijen atomlarına doğru gösterilen dx2 – y2 orbitalinde (Şekil 1.44 düzlemin tepesinde olacak şekildedir. Bu sonuç. büyük spinler arası etkileşimler (Fe3O4 için 5/2 spin) daha geleneksel fizik tarafından tanımlanabilir. Bu durum ferritlerde (iki değerlikli ve üç değerlikli katyonlar ihtiva eden seramik oksitler) spinlerin oldukça bilinen durumundan farklıdır. bu orbitaller ayrı enerji durumlarıdır ama atomların birbirine yakın olduğu katılarda orbitaller etkileşir ve keskin atomik enerji durumları enerji bantları halini alır. katıda. Bu. Bu tip bir resim. z bileşenleriyle daha düşük olur. Bu düşük spin değeri.

25 (d)) (Cava 2000). (b) Cu2+ için d elektron konfigürasyonu. .25 (a) Bakır oksit süperiletkenlerde bulunan Cu-O koordinasyon çok yüzlüsü. (d) Bakır tabanlı süperiletkenlerde elektron etkileşiminden dolayı dx2 – y2 bandının ayrılması.45 bandının boş bölümü arasındaki yasak bant aralığı yalıtkan davranışa neden olan şeydir (Şekil 1. (c) Bakır oksit süperiletkenlerde enerji durumlarının şematik gösterimi. Şekil 1.

birbirleriyle köşeleri paylaşan CuOx koordinasyon çok yüzlüsünün (Şekil 1. . Bu tabakalar CuO2 düzlemlerinde mümkün elektronik durumlardaki elektronların sayısını kontrol etmeye ve üçüncü boyutta CuO2 düzlemlerini yalıtmaya ya da elektronik olarak bağlamaya yarar.26’da gösterilmiştir.25 (a)) temel karesi olan ve dama tahtası benzeri (Şekil 1.46 Elektronlar ilave edildiğinde ya da Şekil 1. Bu tabakalar yük depo tabakaları olarak bilinir (Şekil 1.26 (a) Köşelerindeki oksijeni paylaşan CuO4 karelerinden meydana gelen CuO2 düzlemleri. (b) Bakır oksit süperiletkenlerdeki elektronik tabakaların şematik gösterimi. Bu CuO2 tabakaları arasında diğer tabakalar vardır. Bu durum günümüzde de çözüme ulaşmamıştır.26 (b)). Bu. Şekil 1. CuO4 karesinde dört oksijenin her biri bir başka bakır ile paylaşılır.26 (a)) dokudan meydana gelen sonsuz CuO2 düzlemleridir. Bakır tabanlı süperiletken ailesi içinde süperiletkenlik geçiş sıcaklığını tanımlamada anahtar bu yük depo tabakalarıdır. 180o (ya da 180o) Cu-O-Cu bağları ve baştanbaşa CuO2 stokiyometrisi ile sonuçlanır. Bakır tabanlı süperiletkenlerin yapısına genel bir bakış Şekil 1.25 (d)’de gösterilen ayrılmış elektronik temel durumda tam olarak olan şey. Yapının kalbini oluşturan. bakır tabanlı süperiletkenlerdeki bakır-oksijen örgüsünün özel geometrisidir.

bakır başına bir elektrondan değiştirildiğinde süperiletkenliğe neden olunur. bileşik ailesi. süperiletken değildir.8+’dır) ya da elektron eksikliği durumunda (Hol katkılaması. Bu. Pek çok deneye dayanarak hazırlanan geniş kapsamlı elektronik faz diyagramı elektron konsantrasyonunun bir fonksiyonu olarak şekil 1. ya oksijen ilavesiyle ya bir atomun daha düşük veya daha yüksek valansa sahip bir başka atomla kısmi yer değiştirmesiyle ya da bileşiklerdeki atomların valanslarından dolayı doğal olarak meydana gelmesiyle yük depo tabakalarının manipülasyonu sağlar. La2-xSrxCuO4 katı çözeltisinde La için Sr’un kısmi yerdeğiştirmesi ve Tl2Ba2CaCu3O8 stokiyometrik bileşiğinde bakır valanslarının doğal olarak meydana gelmesi süperiletkenliğin sebepleridir. Cu’nun nolmalde oksidasyonu Cu2. Yüksek katkılama konsantrasyonlarında materyal normal metalik iletken olur.2 elektron katkılaması aşımında (Cu’nun normalde indirgemesi Cu1. Bu bakır başına 0. CuO2 düzleminde hesaba katılan bir elektron.2+’dır) olur. Bu üç duruma ait örnekler sırasıyla söyle verilebilir. YBCO-123 bileşiğinde YBa2Cu3O6’dan YBa2Cu3O7’ye kadar oksijenin araya ilave edilmesi. Örneğin bileşikler Cu2+’dan farklı bakır valansları yapmak için (tipik olarak daha yüksek) katkılanırlar. .27’de gösterilmiştir (Cava 2000).47 Bakır oksit süperiletken ailesi materyallerinde CuO2 düzlemlerindeki 1/2 spinli iyonlar (her bakırda dx2 – y2 orbitalinde çiftlenmemiş bir elektron) yüksek sıcaklıkta antiferromagnetik olarak düzenlenir ve daha önce tanımlandığı gibi materyal bir yalıtkandır. ya elektronlarla ya da hollerle katkılanır ve antiferromagnetik düzenleme süperiletkenliği değiştirir. Antiferromagnetik düzenlenme bakır spinlerinin çok güçlü şekilde çiftlenmesine işaret eder. Yarıiletken dilde.

168 nm örgü parametrelerine sahip ve Pmmm/4 kristal simetrili ortorombik yapıdadır.389 ve c = 1. Oksijen miktarı arttıkça kritik sıcaklık değeri yükselmekte. YBa2Cu4O8 yapısında iki ve Y2Ba4Cu7O15 yapısında da c ekseni boyunca ardışık olarak bir ve iki adet CuO zincirleri bulunur (Dzhafarov 1996 ve Çelik 2006). birim hücre hacmi küçülmekte. Bu sistem ısıl işlem ortamında bulunan gazların cinsine ve oksijen basıncına bağlı olarak 600 oC’den 750 oC’ye kadar ortorombik-tetragonal faz geçişi gösterir. YBCO sisteminde normal ve süperiletken durumlar oksijen konsantrasyonu ve ortorombik fazdaki oksijen düzenlenmesine çok bağlıdır. Kristal örgü a = 0. YBa2Cu3O7 yapısında bir.27 Bakır oksit süperiletkenler için genel elektronik faz diyagramı.6. b = 0. Bununla birlikte bu malzeme oksijensiz ortamda ısıl işleme maruz kalırsa.3 YBa2Cu3O7-δ (YBCO)’nun yapısı ve genel özellikleri Y-Ba-Cu-O sisteminin kristal yapısı. Y-Ba-Cu-O sisteminde bütün yapılarda iki adet CuO2 düzlemleri mevcut olup. oksijen atomlarından birini kaybederek benzer bir yapıda (tetragonal yapıda) fakat çok farklı karakterde olan YBa2Cu3O6 yarıiletkenine dönüşür (Bilgeç 2004).382.48 Şekil 1. Yine oksijen . ortorombiklik artmaktadır. 1. Bakır ve Oksijenin CuO zincirini ve CuO2 düzlemlerini içerir.

her birim hücre Şekil 1. azalmaktadır (Çelik 2006). Tüm yüksek sıcaklık süperiletkenlerinin.49 miktarının artışıyla birim hücre parametrelerinden a. süperiletiminde baskın rol oynayan CuO2 düzlemlerinin oluşturduğu tabakalanmış yapısı vardır. oksijen atomları bu tabakalardaki Cu atomlarının b eksen yönünde aralarına düzenli bir şekilde yerleşerek ortorombik yapıyı oluştururlar ve CuO zinciri olarak isimlendirilirler (Çelik 2006). artmakta ve belli bir değerden sonra azalmakta. Yine de. Bu yapıların oluşumu hücre kenarlarındaki son Cu-O tabakalarındaki oksijen dağılımı miktarına bağlıdır. b. Bu durumda tetragonal yapı oluşumuna öncülük eder. . δ’nın değeri sıfıra yakınsa. Bileşik iki mümkün yapıda bulunabilir.28’de gösterilmektedir. YBCO’nun özel durumunda.28’da görüldüğü gibi iki adet BaO tabakasıyla araya alınmış ve Y atomuyla ayrılmış iki adet CuO2 düzlem içerir (Çelik 2006). Diğer bileşenler CuO2 düzlemlerinde yük yoğunluğunu düzenleyen yük deposu olarak davranırken taşıyıcılar yalnızca bu düzlemler boyunca hareket ederler. birim hücredeki alt ve üst CuO düzlemlerindeki Cu atomlar arasına oksijen atomları rastgele dağılırlar. c. azalmakta. YBa2Cu3O7 yüksek sıcaklık süperiletkeninin kristal yapısı ve düzlemleri Şekil 1. Bu yapılar tetragonal (a = b ≠ c) ve ortorombik (a ≠ b ≠ c)’dir. Düşük oksijen konsantrasyonu için (δ ≤ 1).

50 Şekil 1. ortorombik süperiletken fazı elde etmek için örneklere oksijen verilmelidir. Optimum oksijen içeriğine sahip materyali elde etmek için örneğin ölçütlerine bağlı süre boyunca yaklaşık 400 oC – 550 oC sıcaklıkta oksijen akışında ısıtılması gerekir (Çelik 2006). (b) birim hücrede CuO zinciri ve CuO2 düzleminin yapısı. (c) YBa2Cu3O7 bileşiğine ait düzlemler. Bu durumda. (Kare piramitlerin tabanları CuO2 düzlemlerini.) YBCO örnekleri elde etme işlemlerinin çoğu oksijence fakir bir ortamda yapılır ve bu yapı tetragonaldir.28 (a) YBa2Cu3O7’nin birim hücresi ve atomların dağılımı. . birim hücrenin köşelerinde sırasıyla Cu-O-Cu şeklindeki dizilim CuO zincirini göstermektedir.

Buda yüksek Tc seramik bulk süperiletkenlerde akım yoğunluğunun nispeten daha küçük olmasının açıklaması kabul edilir (Bilgeç 2004). Bileşik Tc (K) YBa2Cu3O7 ~ 95 YBa2Cu3O6. . Diğer yüksek Tc süperiletkenleri gibi.tip süperiletken sınıfına girer. Bu nedenle YBCO daha az anizotropiktir. Normal bölge ile YBCO arasındaki ara yüzey enerjisi negatiftir ve bundan dolayı eşuyum uzunluğu (ξ) girginlik derecesinden (λ) daha küçüktür. YBCO örneklerinin nemli havadan ve sudan korunması son derece önemlidir. tanecik sınırlarının zayıf bağlantılar gibi davranabilmeleri için boyutlarının yeterli büyüklükte olması gerekir.75 ~ 60 YBa2Cu3O6. • 77 K’den büyük kritik sıcaklığa sahip bilinen kararlı dört elementli tek bileşiktir. Buna göre. diğer seramik süperiletkenlerle kıyaslandığında sayısız avantajlara sahiptir.5 ~ 25 YBa2Cu3O6 Yarıiletken Diğer taraftan. girdap denilen akı tüpleri içine hapsedilmiştir (Bilgeç 2004).51 Tablo 1. Çünkü YBCO yük depo eden tabakalara sahip olmayıp her tabakası metalik olan bir yapıya sahiptir. YBCO’da II. • Toksik elementler ya da kararsız bileşikler içermez. Yani bu yapıda da magnetik alanın dışlanması için bir enerji kullanımının gerekliliği yerine. YBCO. magnetik alan süperakımlarla çevrelenmiş. Bunun nedeni suyun YBCO ile reaksiyona girerek Y2BaCuO5 süperiletken olmayan faza dönüşmesidir (Çelik 2006).4 Farklı YBCO fazlarının kritik sıcaklık değerleri (Bilgeç 2004). • Tek-fazlı YBCO hazırlamak nispeten daha kolaydır. • HTS malzemelere oranla daha düşük anizotropiye sahiptirler.

5 YBa2Cu3O7-δ’nin bazı parametreleri.3 – 0. Yani oldukça yüksek oksijen basıncına ya da normal basınçta hava ortamındaki ek alkali metal bileşiklerine ihtiyaç vardır. λ nüfuz derinliği.5 – 4.107 – 25.10 – 12. Tablo 1.5’te YBa2Cu3O7-δ’nin ab-düzlemi yönünde ve c-ekseni yönünde sıfır mutlak sıcaklıkta süperiletkenlik ana parametreleri. Hc1 ve Hc2 alt ve üst kritik magnetik alan değerleri (Poole 2000) verilmiştir.10 5. Hc kritik magnetik alan. Tablo 1. Bu iki faz normal koşullarda oluşturulamazlar. YBa2Cu4O8 yapısında olmak üzere sabit oksijen miktarı içerir (Bilgeç 2004).107 20 – 230 80 – 90 230 – 624 70 – 122 Ayrıca bu sistemin geçiş sıcaklığı 80K olan YBCO-124 ve 50 K olan YBCO-247 fazları da vardır. Y-124. ξ eşuyum uzunluğu. . YBCO 77 K’de 10000 A/mm2’den daha yüksek değerde akım yoğunluğuna sahiptir. Jc kritik akım yoğunluğu.7 500 – 800 1–3 3.52 • Daha güçlü magnetik alanlarda daha yüksek akım yoğunlukları taşıyabilirler.3 100 – 140 8 8 c-ekseni 0. Parametreler ξ(0) (nm) λ(0) (nm) Hc(0) (104 Oe) Jc(0) (A/cm2) Hc1(0) (Oe) Hc2(0) (104 Oe) ab-düzlemi 1.

Bu durum süperiletkenliği ifade eder. Kritik sıcaklık Tc. örgü noktalarından saçılmaya uğramayacak ve kırılmayacaktır. Her bağlayıcı çizgi bu sıcaklıkta dengede olan iki (veya daha fazla) fazı bağlar (Sheahen 1994).7 Kimyasal Yerdeğiştirme ve Katkılama Etkileri Her süperiletkenin karakteristik anahtarı Fermi seviyesindeki enerji aralığı değeridir.53 Şekil 1. Yani. 1. Fermi seviyesindeki bulunan elektronik durumların yoğunluğuna güçlü bir şekilde bağlıdır.29 YBCO’nun 900 oC’deki üçgensel faz diyagramı. Bu parametre süperiletkenin başka atomlar tarafından katkılanmasından güçlü bir şekilde . elektronların Cooper çiftleri. Saçılmamanın anlamı elektronlar dirençsiz olarak yayılacaklardır.

1. kristal yapı içinde belirli yerlerdeki oksijendeki düzensizliklerin özel bir önemi vardır. Enerji uzayında bir Fermi yüzeyi de söz konusudur. Yerdeğiştirme ya kimyasal dengede ya da kinetiğin dar bir yolu ile yapılabilmektedir. Katkılamalar uzun yıllar yarıiletkenlere uygulanmış ve pek çok özelliği geliştirilmiştir. Süperiletkenlerin mekanik. İdeal olarak bu tabakalardaki Oksijen atomları bozulmadan kalan en iyi atomlardır. 1.1 Yapısal kusurlar Her kristalde.1 İletkenlik tabakası olarak CuO2 düzlemleri Yüksek sıcaklık süperiletkenlerinde süperakım iki CuO2 düzlemi tarafından sandviçlenmiş bir şekil içinde akar. Yüksek sıcaklık süperiletkenlerinde.7. Sonuç olarak yüksek sıcaklık süperiletkenlerinde her özel kimyasal yerdeğiştirne önemli deneyim ve tahmin gücü gerektirir (Sheahen 1994). Bu yüksek sıcaklık süperiletkenlerinde bulunan anizotropi ile basit bir küresel bir şekilden karmaşık bir şekle dönüşür. 1. kristal eksen yönlerinin değişmesini ve benzerlerini içeren pek çok farklı kusur tipi vardır. Ayrıca Fermi seviyesi tek başına değildir. CuO2 düzlemleri bozulurlarsa . normal örgü uzunluklarının değişmesini. Katkılanma ile ortaya çıkan ekstra elektronlar (ya da hol olarak isimlendirilen elektron eksiklikleri) süperiletkenlik mekanizmasına katılırlar. Bu iki düzlem İtriyum gibi tek bir atom tarafından ayrılır. magnetik veya akım taşıma özelliklerini artırmak için yerdeğiştirme etkileri çok miktarda çalışılmış ancak çok bileşenli fazların karmaşıklığı bazı teşebbüs edilmiş bileşikleri hiç oluşmadan engellemiştir.54 etkilenir. Bu tabakalar iletkenlik tabakası olarak ifade edilir. Çünkü Fermi seviyesinde elektronik özellikleri değiştirmek oldukça zordur.7. Benzer gelişmeleri yüksek sıcaklık süperiletkenlerinde de sağlayabilmek için pek çok araştırma yapılmıştır. boşlukları ve çatlakları.

Normalde bir Oksijen atomu bir başka atomdan iki elektron alır. Eğer yoksa ikiden fazla elektron kristalde serbestçe bir başka yere gider. Bütün yüksek sıcaklık süperiletkenlerinde CuO2 düzlemleri birim hücrenin boyutunu belirler. Böylece kristalde yük dengesi boşluklar tarafından etkilenmiş olur. Benzer Oksijen eksiklikleri La. Bu bir bileşen olarak Oksijeni ortadan kaldırır ve bütün faz diyagramlarında bir boyutta azalır. CuO2 düzleminin her iki yanında bulunan komşu Y ve Ba atomlarının farklı Coulomb çekiminden kaynaklanmaktadır. YBa2Cu3O7-δ bileşiğinde δ alt indisi bütün bir kristal örgüye uyan 7 rakamındaki Oksijen eksikliğini sembolize eder. Öte yandan birim hücrenin geri kalan kısmı yük deposu olarak iş görür. Örnek olarak Şekil 1.55 süperiletkenlik ortadan kalkar. Civa tabanlı bileşikler göstermiştir ki mükemmel düzgün CuO2 düzlemleri en yüksek Tc değerlerini üretir. BaO ve Y2O3 vardır.2 Oksijen boşlukları Bütün yüksek sıcaklık süperiletkenleri için faz diyagramları metal bileşenlerin oksitlerini temel alır. Bu. . En ilginç özelliklerden bazıları bu bileşiklerin standart olmayan oksijen içerikleri tarafından tanımlanır. Ancak gerçekte Oksijen daima görünür kalır ve ortadan kalkacağına güvence verilemez. Yüksek sıcaklık süperiletkenleri için Oksijen elektronik rolü sıcaklığa güçlü bir şekilde bağlıdır.7. 1. Yüksek sıcaklık süperiletkeninde bir kusurun ya da bir atomla yerdeğiştirmenin temel işlevi CuO2 düzlemlerine elektron sağlayan kaynakları değiştirmektir.29’da YBCO için gösterilen üçgensel faz diyagramında köşelerde CuO. Bunun anlamı birim hücre içindeki herhangi bir yerdeki farklılık materyalin elektronik durumunda değişmelere neden olur.1. Bi ve Tl tabanlı süperiletkenlerde de gözlenmiştir. YBCO’da CuO2 düzlemleri düz bir geometriden buruşuk bir düzleme bozulmuştur. Bütün yüksek sıcaklık süperiletkenlerinde süperiletkenlik. tabaka yapısındaki ince ayrıntılara bağlıdır yani örgü kusurları tarafından ya da katkılama atomları tarafından oluşturulan bozulmalara bağlıdır (Sheahen 1994).

2. . Bu değişim Fermi seviyesini az bir miktar değiştirir. uzun zaman Niyobyum ve alaşımlarının Tc değerlerini açıklamak için kullanılmıştır. Birim hücrede hafif geometrik bozulmalardan dolayı Bakır-Oksijen bağları bu düzlemlerde az bir miktar uzar. Şekil 1. Cooper çiftlenme potansiyelidir. Oksijen boşluklarının rolünü. Değişen δ Oksijen boşluklarının sayısı gibi bu toplam ve süperiletkenlik geçiş sıcaklığı Tc’nin ikisi de aynı örnekte değişir. Buradaki V.0 değerinden her sapma yük transferinin oluştuğuna işaret eder. Geçiş sıcaklığı Tc. Tc değerinde büyük değişmelere neden olan N0’daki küçük değişmelere Oksijen boşlukları neden olur. N0’a e −1 / N 0V şeklinde bağlıdır. Bu durum Şekil 1.56 Oksijen boşluklarını yapan ilk etken kristal örgü içindeki mümkün serbest taşıyıcıların sayısının değişmesidir. normalde CuO2 düzlemlerindeki elektronların birim hücrede bir başka yere transfer edilmesi olarak ifade edilen yük transfer modeli ile izah edilir. Bakır atomu etrafındaki bağ uzunluklarının ölçümü ile bir valans bağ toplamı hesaplanabilir ve bu da oksidasyon durumunu verir.30 Yük transfer modeli. Fermi seviyesinde durumların yoğunluğu (N0) süperiletkenin anahtar parametresidir. YBCO’da Oksijen eksiklikleri özellikle CuO zincirlerinde görülür. Bu onların formülünü CuO1-δ yapar. Bu olgu. CuO2 tabakaları kimyasal olarak bütün olarak kalır. Bu modeldeki anahtar nicelik CuO2 düzlemlerindeki Bakır atomlarının oksidasyon durumudur.30’da gösterilmiştir.

. Yatay eksen YBa2Cu3O6+x bileşiğindeki x’i ifade etmektedir.57 Şekil 1. Yani başka bir deyişle Fermi seviyesi uygun durumlar bandının içine düşmelidir. çıkararak dolu durumların sayısı bir üst banda yada bir alt banda eşitlenerek metal elde edilebilir. yük taşıyıcılarının kullanılabilirliğine etkisi açısından yerdeğiştiren metal atomlarına eşittir. Oksijen atomlarının fazlalığı bir katkılayıcı gibi davranır. Yalıtkanlarda Fermi seviyesi bantlar arasındadır. örgü içinde serbest hareket edebilecek elektronları olması gerekir ve bu da sadece katının enerji bantlarından birinde doldurulmamış bölgeler varsa mümkündür. Oksijen boşluklarının az miktarı taşıyıcı konsantrasyonunda küçük değişmeler yapmanın bir yoludur. Bir yalıtkana elektron ekleyip. Sr ile La kısmen yerdeğiştirildiğinde La(2-y)Sr(y)CuO4 içindeki elektron sayısı düşer. Sonuç şaşırtıcıydı La (+3) değerliklidir. x = 1-δ ve δ Oksijen boşluklarının sayısıdır.30’da. Yapı ile boşlukların pozisyonu arasındaki ilişkinin düzenlenmesin olası rolü daha az açıktır. Alttaki grafik CuO2 tabakasındaki Bakır atomu etrafındaki valans bağ toplamını göstermektedir. Bu da katkılamayla gerçekleştirilebilir. Doldurulmuş durumların seviyeleri düşüp. Ba ve Sr ise (+2) değerlik elektronuna sahiptir. Çünkü yük depo tabakalarına da bir etkisi vardır (Sheahen 1994). Benzer davranış iletkenlik tabakasında Bakır atomlarının oksidasyon durumuyla orantılı Tc’yi doğrulamaktadır. La2CuO4 bileşiği normalde yalıtkandır ancak ekstra Oksijenin yapıya zorla sokulması sonucu La2CuO4+δ bileşiği süperiletken olur. Çünkü elektronların yerleşebileceği yerlerin sayısı artmıştır ve bu miktarlar kristalde hol taşıyıcılarını meydana getirir. üstteki grafik YBCO’da Tc ile Oksijen içeriğini göstermektedir.7. Oksijen boşlukları. Bednorz ve Müller La2CuO4’ün özelliklerinin nasıl değişeceğini gözlemek için Baryumla katkıladılar.2 Değerlik elektronları ve yük dengesi Bir materyale metal diyebilmemiz için. bant içerisindeki bazı bölgeleri boş bırakarak yeni elektronlara serbest hareket edebilecekleri bölgeler açarak bileşiği metal yapar. 1.

Oksijen boşlukları bunu O7-δ şeklinde düzeltirler ve daha çok boşluk taşıyıcı yaratırlar. TBCCO’da ve BSCCO’da Kurşun’un Talyum ve Bizmut ile kısmen yerdeğiştirilmesi yapıyı değiştirmez ama elektronik karakterlerinin ve faz diyagramlarının değişmesine neden olur (Sheahen 1994). Bütün nadir toprak elementleri (Lantanidler) ve Y. . Bu durumda Y atomunun sadece ayırıcı olarak görev yaptığı ve CuO2 düzlemlerinin İtriyum’un etkilerine bakmaksızın iletimi yaptığı görüşü güçlenir. Baryum ile (BaCuO3 için) yerdeğiştirdiği zaman elektronların sayısında artış meydana getirir. 77 K’nın üzerindeki ilk seramik süperiletken YBCO idi fakat bu sınıfın bileşikleri (RE)Ba2Cu3O7-δ şeklide gösterilirler. Buradan Yüksek sıcaklık süperiletkenleri için önemli bir çıkarım yapılabilir. Yerdeğiştirme yapıldığında Tc’de önemli bir değişiklik olmaz. YBa2Cu3O7 haline gelir ve yalıtkan olur. Bununla birlikte İtriyum’un (+3) değerliği ile Oksijenin (-2) değerliği arasındaki uyumsuzluk bir İtriyum oksit düzleminin formasyonunun Baryum oksit düzlemi ile yerdeğiştirmesini imkânsız kılar. Birim hücre başına iki electronu azalan BaCuO3. YBCO’da elektron yoğunluğunda aynı miktarda bozunmaya sebep olurlar. YBCO bileşiği elektronik olarak yeterli serbest taşıyıcıya sahip bir metal olmasına rağmen hala kırılgan bir seramiktir. Yüksek sıcaklık süperiletkenlerde büyük atomların f kabuğundaki elektronlarının rolü ihmal edilecek kadar azdır. İtriyum yerine başka bir toprak elementi kullanarak gösterilebilir. Katkılamanın miktarından kaynaklanan elektronik özelliklerdeki değişiklikler materyalin mekanik özelliklerini değiştirmez. La ve Y gibi elementlerinin f kabuğunda farklı sayıda elektronlar bulunmasına rağmen hepsinin aynı geçiş durumuna sahip olması bu görüşü destekleyen bir durumdur. Burada RE (Rare Earth) nadir toprak elementlerini temsil eder. Bu.58 (+3) değerlikli İtriyum. Oksijen atomlarının sayısı 9’dan 7’ye düşer. Bu yüzden hangi nadir toprak elementinin seçildiğinin pek önemi yoktur.

85Sr0. Zorlu bir başlangıcın ardından daha egzotik teorilerden daha iyi örnekler ve veriler elde edildi. LaCuO4 bileşiği yalıtkandır fakat La. Sr ile yerdeğiştirdiğinde La2-xSrxCuO4 bileşiği (Tc = 38K) süperiletken olur.3 Holler ve elektronlar Şu ana kadar süperakımın elektronlar ya da boşluklar tarafından taşındığına ilişkin net bir bilgi yok idi ancak bu çok önemli değildi. Örnek olarak Sm1. SmCuO4 de LaCuO4 gibi antiferromagnetiktir. Teorinin hem n-tipi hem de p-tipi süperiletkenliği açıklamak zorunda olması çalışmaları zorlaştırıyor. n-tipi süperiletkenlerin çoğu Ce elementi içerir ve yapısal olarak diğer 2-1-4 bileşiklerine benzerler. Yarıiletkenlerle yapılan deneylerden katkıya ait eksik elektronun dalga fonksiyonu ile ekstra elektronun dalga fonksiyonunun eşdeğer olduğu biliniyordu. Hala çok fazla teorik soru cevap bekliyor ve çok aykırı fikirler baş başa yarışıyorlar.59 1. İlk yüksek sıcaklık süperiletkenleri boşluk taşıyıcılarıydı fakat 1989’da perovskit süperiletkenlerde elektronlar olduğu rapor edilmiştir. Bu yüklerin CuO2 düzlemlerinden arkalarında boşluklar bırakarak terk etmelerine sebep olur ve bu boşluklar süperakımı taşır. Aynı sonuç süperiletkenler içinde geçerlidir. .85Ce0.15CuO4’ün eşdeğeridir. Belki de en önemlisi. LaSrCuO’da örgü içindeki düşük değerlik atomları yüksek değerlik atomlarıyla yerdeğiştirir. Benzer şekilde Nd2-xCexCuO4 akımı elektronların taşıdığı bir süperiletkendir. Bu n-tipi yüksek sıcaklık süperiletkenleri çok ilgi çekmedi çünkü Tc’leri çok yüksek değildi ve bu yüzden öncelikleri yoktu. n-tipi seramik oksitlerin magnetizma ve süperiletkenlik arasındaki ilişkinin açıklanmasında işe yarar ipuçları üretmesidir (Sheahen 1994). La1. Diğer taraftan bu n-tipi süperiletkenler seramik süperiletkenlerin nasıl davrandıkları hakkındaki teorik soruları cevaplamakta önemli bir yere sahiptirler.15CuO4.7. Nd2CuO4 ise yalıtkandır. Yüksek sıcaklık süperiletkenleri hakkındaki bilgiler ve süperiletkenlik hakkında teorik açıklamalar yetersizdir.

Kritik Akım Yoğunluğu Jc vb. İkincisi ise malzemenin yoğunluk. YBCO’ya yapılan katkılama çalışmalarının temelde iki sebebi vardır. KAYNAK ARAŞTIRMASI İtriyum tabanlı (YBCO) süperiletkeni diğer Talyum tabanlı (TBCCO). kullanılan elementlerin kararlı olması. CuO2 düzlemleri arasındaki aralayıcının detaylarının öneminin olmaması ve yüksek sıcaklık süperiletkenlerinde f-kabuğu elektronlarının rollerinin göz ardı edilmesi gerektiğidir. hem anyonik hem de katyonik katkılamalara karşı uyumlu bir malzeme olduğu yapılan çeşitli incelemeler sonucunda ispatlamıştır (Bilgeç 2004). . Kritik Alan Hc1. Fakat süperiletkenlik özellikleri ile yapılan değişiklikler arasındaki ilişkinin anlaşılmasındaki zorluk hala devam etmektedir (Sheahen 1994). Yapıya tamamen farklı bir atomun yerleşmesi elektronlar arasındaki etkileşmeleri değişikliğe zorlayabilir. Bu çalışmadan çıkarılan sonuç.60 2. Bizmut tabanlı (BSCCO) ve Civa tabanlı (HBCCO) süperiletkenlerle kıyaslandığında daha küçük Tc değerine sahiptir ancak yapısında toksin elementler barındırmaması.) değiştirmek ve böylece olası süperiletkenlik mekanizması ile ilgili daha fazla bilgi edinmek. malzemenin süperiletkenlik özelliklerini (Kritik Sıcaklık Tc.2. 1987 yılında yapılan ilk deneylerde Praseodim (Pr) katkısının etkileri araştırılmış ve bakır-oksitlerde şaşırtıcı bir şekilde antiferromanyetizma ile süperiletkenliğin bir arada bulunduğu tespit edilmiştir. YBCO-123 bileşiğinin. YBCO-123 serisinde en uygun yer değiştirme İtriyum (Y) ile herhangi bir nadir toprak elementi (Lantanit) arasında olur ve çok küçük bir farklılık gözlenir. YBCO-123 bileşiğine yapılan katkılamalar ve yerdeğiştirmeler temelde dört başlık altında incelenebilir. kolay bir şekilde bulk olarak sentezlenebilmesi gibi nedenlerden dolayı katkılama çalışmalarında en çok tercih edilen bileşik haline gelmiştir (Skakle 1998). tanecik yapısı ve kırılganlık gibi fiziksel özelliklerini geliştirebilmektir. Bunlardan ilki.

RE iyon yarıçapı küçüldükçe daha düşük değerlerde gözlenmiştir (Tamegai ve ark. Er. buna bağlı olarak ortorombik bozulmanın daha küçük hale geldiği tespit edilmiştir. Sm. İtriyum (Y) bölgesinde yapılan katkılamalar ve yerdeğiştirmeler 2.1 İtriyum (Y) Bölgesinde Yapılan Katkılama ve Yerdeğiştirme Çalışmaları 2. Dy. oksijen boşluğunun dağılımından dolayı Ce4+’nın Y yerine giremediği tespit edilmiştir (Liang ve ark. La. 1987). 1987).61 1. Ba2YCu3O7-y’de Ba yerine La3+ girerken. Lantanit iyonları R3+ iyonları için beklenilen magnetik momentleri göstermiş ve momentlerinin genellikle antiferromagnetik olarak etkileştiği bulunmuştur (aXiao ve ark. Bakır (Cu) bölgesinde yapılan katkılamalar ve yerdeğiştirmeler 4. 1987). Gd. Nd. Ayrıca YBCO-123 bileşiğine iki ve daha fazla katkılama yerdeğiştirme çalışmaları da mevcuttur. Ho. Eu. Sm. Baryum (Ba) bölgesinde yapılan katkılamalar ve yerdeğiştirmeler 3. Süperiletken REBa2Cu3O6+y (RE = Nd. 1987). Curie-Weiss ilişkisi tarafından tanımlanmıştır. Sm. 1987.1 İtriyum’un nadir toprak elementleri (Lantanit) ile katkılanması (YBa2)Cu3O9-δ prototipi ile (REBa2)Cu3O9-δ (RE: nadir toprak elementleri) malzemelerin perovskit yapıya sahip oldukları. Gd. Er ve Lu) üzerinde yapılan çalışmada her biri dört ya da altı oksijen atomu ile çevrelenmiş tek kare düzlem Cu atomlarının. RE iyonlarının yarıçapı arttıkça örgü parametrelerinin de büyüdüğü. 2. Yang ve ark. Eu. Oksijen (O) bölgesinde yapılan katkılamalar ve yerdeğiştirmeler (Skakle 1998). Tm.1. oksitlerin süperiletkenliğinde çok önemli bir yeri olduğu ifade edilmiştir (Hor ve ark. REBa2Cu3O7-x (RE = Nd. Ho. Ayrıca süperiletkenlik geçiş sıcaklığı. … ve Lu) bileşiklerininde katkılamalarda La. 90 K üzerinde süperiletken özellik gösteren kare-düzlem bileşik sistemi REBa2Cu3O6+x (RE = Y. Pr ve Tb . Yb) bileşiklerinin çoğunda magnetik alınganlık.

Y Bölgesine Tb katkılaması ile elde edilen Y1-xTbxBa2Cu3O7-δ bileşiklerinde süperiletkenlik geçiş sıcaklığı x’e bağlı değildir. Nd katkılı YBa2Cu3O7-δ filmlerde. Nd. Gd.05’de maksimum Jc değeri gözlenmiş ve Pr katkılamasının 70 K’de manyetik alan altında çivileme kuvvetini geliştirmesi.5) bileşiklerinde. Bu eğilim en yakın komşu oksijen atomları arasındaki boşluk ile kuvvetli bir ilişki içindedir (Nakabayashi ve ark 1988).08 değerinde en düşük değeri vermiştir (Kasper ve ark. Süperiletkenliğin baskılanmasını açıklamak için magnetik çift kırılması ve yük taşıyıcılarının lokalizasyonu mekanizmaları kullanılmaktadır. x = 0. belirgin şekilde saf YBCO-123’ten daha büyüktür ve x = 0. Tm. Sm.1 değerinde yüksek geçiş sıcaklığı gözlenmiştir (Badri ve Varadaraju 1992). Eu. 1994). Y’un Sm-Gd ve Dy-Yb serileri ile tamamen.0 ≤ x ≤ 0. Y1-xPrxBa2Cu3Ox’te bu baskılanma Pr-O rezonansını temel alan yeni bir mekanizma ile açıklanmaya çalışılmıştır (Voloshin ve ark. Dy.3o kritik değerini aştığı zaman süperiletkenlik kaybolmaktadır (Guillaume ve ark. 1987). Pr iyonlarının manyetik alan altında akı çivileme merkezi gibi davranmasını ve Ca katkılamasının CuO2 düzlemlerinde hollerin hareketini sağladığını göstermektedir (Harada ve Yoshida 2003). belli bir kalınlığın altında ortorombik yapıdan tetragonal yapıya geçiş bölgesi ve kritik sıcaklık azalmaktadır (Salluzzo ve ark. tetragonal YBCO’ya çok benzemektedir (Sato ve ark. 2002).62 haricindeki tüm lantanit serisi 87 ile 95 K arasında Tc değeri göstermiştir. Yb) bileşiklerinde Lantanit serisinin atom numarası arttıkça geçiş sıcaklığı da artmaya eğilimlidir.2 K’e kadar süperiletken özellik göstermemesine rağmen yapısı. La. Cu2O düzlemlerinin büzülme açısı yaklaşık 167. Tb ve Lu ile 1/3 oranında yer değiştirebildiği saptanmıştır (Karen ve ark.74) bileşiği 4. Ho. Y1-xPrxBa2Cu3Ox ve buna benzer süperiletkenler için bu iki mekanizma yetersiz kalmıştır. REBa2Cu3Ox (x = 6 ve 7) bileşiklerinde Cu2O düzlemindeki mesafeler RE serisinin atom numarası büyüdükçe artarken CuO zincirlerindeki mesafeler değişmemektedir. Ortorombik–tetragonal faz geçişinin REBa2Cu3O7-δ (RE = Y. YBa2Cu3O9-δ bileşiğinde. SmBa2Cu3O7-x (x = 0. 2001). 1988). 1998). . Ancak özdirenç. (Y1-x-yPrx-Cay)Ba2Cu3O7-δ malzemelerinde x = 0. Tek faz düzeninde sentezlenen YbBa2-xSrxCu3O7 ve LuBa2-xSrxCu3O7 (0. Gd kullanılan bileşikte alınganlık ölçümleri muhtemelen dipol-dipol etkileşmesinden kaynaklanan antiferromagnetik düzenlemenin olduğunu göstermiştir (Tarascon ve ark. Er. 1990).

7 m uzunluğunda 9 mm genişliğinde Ni şerit üzerine kaplanan 2 µm kalınlığında Sm1Ba2Cu3O7 (SBCO) filmde. SrTiO3 substrat üzerine TFA-MOD metoduyla büyütülen Y1-xSmxBa2Cu3Oy ve YSmxBa2Cu3Oy filmleri Y1-xSmxBa2Cu3Oy için (x = 0. Tc = 91. Yönelimi kontrol ederek büyük tek kristalli tanecikler oluşturmak için ilk kez kullanılan Generic Seed Crystal yöntemiyle RE-Ba-Cu-O (RE = Nd.63 (Nd. Sm.Gd)Ba2Cu3Ox (NEG123) bulk malzemelerin 77. Tüm (Yb. 2006).99Yb0.RE)123 malzemeler içinde en yüksek Tc’ler: Pr için x = 0. RE = La.1. Eu. Jc . a/b-mikroçatlaklar. EPR (Electron Paramagnetic Resonance) ölçümleri Yb3+ katkılı Y0. a/b-makroçatlaklar ve c-makroçatlaklar (Diko 2004).3) malzemelerinde yüksek magnetik alanlarda Jc değeri katkılanmamış örneklere oranla artmaktadır (Kitoh ve ark.5 K. x = 0.3. Y(1-x)CexBa2Cu3O7 malzemelerinde diamagnet yanıtların x = 0.3 K’de 14 T manyetik alanını üzerinde yüksek tersinmezlik alanları gösterdiği tespit edilmiştir (Awaji ve ark. 2004). Tc = 88.05) ve YSmxBa2Cu3Oy için (x = 0. Sm) filmlerinde. Gd için x = 0. 2005). 2005).0156 değerinde bir pike .2. (Nd1-xCax)Ba2Cu3Oy ve Nd(Ba2-xCax)Cu3Oy örneklerinde artan Ca konsantrasyonu ile Tc değerinin ve birim hücrenin ortorombikliğinin azalmaktadır (Chin ve ark.01Ba2Cu3Ox (6 ≤ x ≤ 7) farklı oksijen içeren bileşiklerde Raman işleminin spinörgü relaksasyonunun neden olduğu EPR çizgi genişliği ile sıcaklık arasında güçlü bir bağımlılık gözlenmiştir (Gafurov 2005). Pr.1-0.RE)123.25 ve Tc = 92 K olduğu tespit edilmiştir (Yokoyama ve Kita 2004). Sm için x = 0.RE)2BaCuOy ve BaCuO2 safsızlık fazlarında azalmalar meydana gelmiştir. 2005).5 K.B karakteristiklerinden yüksek magnetik alan altında RE konsantrasyonunun akı çivilemesinde rol oynadığı tespit edilmiştir (Kaneko ve ark. Gd) hazırlanmıştır (Shi ve ark. Eriyik tek kristal Re-Ba-Cu-O örneklerinin hazırlanması sırasında 123 fazı ile 211 fazının farklı termal genleşme katsayısına sahip olması ve 123 fazında örgü parametrelerinin oksijen stokiyometrisine bağlı olmasından dolayı üç farklı çatlak tipi oluşmuştur. SrTiO3 tek kristali üzerine büyütülen Y1-xRExBa2Cu3O7-y (RE= Gd. 77 K’de Ic’nin 90 – 130 Amper arasında değiştiği tespit edilmiştir (Lee ve ark 2004). (Yb1-xREx)Ba2Cu3Oy ((Yb. Sm ve Gd) süperiletken malzemelerinde kritik sıcaklıklardaki değişim gözlenmiştir. Sentezlenen tek faz (Yb.Eu.RE)123 örneklerinin (Yb.

2004).2 İtriyum’un diğer üç değerlikliler ile katkılanması Y1-xScxBa2Cu3Oδ bileşiklerinde Tc değerleri x’den bağımsızdır (Mori 1989.85) için Tc 90. 0. ve c-ekseninde a-ekseninde yönlenmiş yönlenmiş Y0.8Ca0.3Ba2Cu3O7-δ yüzey tabakalarında Ca katkısının .33 oranları arasında ortorombik yapının x = 0. 0.33. 2007).1. 2. 0. 1987).2Ba2Cu3O7-δ ince (Y0.5 değerine gittiktçe tetragona yapıya geçiş yaptığı gözlenmiştir. azaltmaktadır (Bandyopadhyay (YCaBCO) ve ark. Y1-xAlxBa2Cu3Oδ (0 < x 0. film 1997). Y0.8Ca0.07.1.1) ince filmde Ca’un Y ile kısmi yer değiştirmesi sonucu Tc değerinin artan Ca konsantrasyonu ile azaldığı.4 K olarak tespit edilmiştir (Franck ve ark.0 ile x = 0. 1988). 2006).2Ba2Cu3O7-δ ince filmlerinde düşük sıcaklıklarda yüksek kritik akım yoğunluğuna sahip iken en yüksek Jc değeri fazla katkılanmış Y0. Aşırı katkılama sınırına yaklaştıkça Tc değeri azalmaktadır (Ben Azzouz ve ark. manyetik alan altında Jc değerlerinin katkısız YBCO ile yaklaşık aynı değerlere sahip olduğu tespit edilmiştir (Augieri ve ark.3 İtriyum’un Kalsiyum (Ca) ile katkılanması Y(III) yerlerine Ca(II) katkılı Y-Ba-Cu-O’de Ca konsantrasyonunun artması Tc ve J’yi.7Ca0.00. 2002).2Ba2Cu3O7-δ örneğinde gözlenmiştir (Semwal ve ark. 2004).2)Ba2Cu3O7-δ/YBa2Cu3O7-δ çift tabakalı malzemelerde Ca katkısı elektriksel geçiş özelliklerini ve a-ekseninde yönlenmiş YBCO filmin Jc değerini artırmaktadır (Delamare ve ark. 2.64 sahip olduğu ve bunun a .8Ca0. 0.05. Sol-gel ve PLD (Pulsed Laser Deposition) ile üretilen YBa2Cu3O7-δ ve Y0.b düzleminde Ce iyonları arasındaki en olası mesafe olduğu tespit edilmiştir (Petrov ve ark. Y1-xBxBa2Cu3Oy (YBBaCuO) (x = 0. Zuo ve ark. (100) SrTiO3 substrat üzerine PLD ile hazırlanan Y1-xCaxCu3O7-δ (x = 0. 0.8Ca0.50) malzemelerinde x = 0.

Rb.51 A° . 0. 1.65 YBCO’nun mikrodalga özelliklerini anlamlı bir şekilde değiştirmediği tespit edilmiştir (Seron ve ark 2004).95Ca0. Y0. 0.1. Cs) bileşiklerinde x’in 0. Y0. Chen ve ark. 1989.15’e kadar safsızlık içeren faza rastlanılmamış ve birim hücre boyutlarının sabit kaldığı .5) bileşiklerininde 92 K’de geçiş sıcaklığı tespit edilmiştir (Andreas ve Kingon 1991).9M0. Y1-xCaxBa2Cu3Oy (x = 0.1Ba2Cu3Oδ (M = Mg.5 İtriyum’un tek değerlikliler ile katkılanması İtriyum’un tek değerliklilerle az sayıda çalışma mevcuttur.1. Bu iyonların Y ile yerdeğiştirmesi pek olası değildir. Rb. Bu iyonun Y ile yerdeğiştirmesi mantıklı olabilir ama K.1. 1990). 2. 1. 1988.2) örneklerinde Ca konsantrasyonunun artmasıyla Tc’nin azaldığı ancak Ca katkılı örneklerde O katkılanmasıyla Tc’nin arttığı ortalama tanecik boyutunun katkılamayla azaldığı tespit edilmiştir (Mohan ve ark.3 K. Benzer sonuçlar Y1−xCdxBa2Cu3O7−δ (Cd katkılı) ve Y1−xCdxBa2−xLaxCu3O7−δ (Cd-La katkılı) örneklerde de gözlenmiştir (Gunasekaran ve Steger 1996).60 A° ve Cs 1.05Ba1.7 K ve Mg için Tc = 84 K geçiş sıcaklığı tespit edilmiştir (Tatsumi ve ark.4 İtriyum’un diğer iki değerlikliler ile katkılanması RE1−xCdxBa2Cu3O7−δ bileşiğinde x’in artışıyla safsızlık fazlarında da artış meydana gelmektedir (Chen ve ark. Sr için Tc = 91.405Oy bileşiğinde maksimum alan tuzaklama tespit edilmiştir (Szalay ve ark 2005). 1992). 0. Ba için Tc = 95 K. Na’nın iyonik yarıçapı 1. Ba) bileşiklerinde Tc’nin iyonik çap ile orantılıdır. Ca. Sr. Y1-xNaxCu3Oδ’nin katı çözeltilerinde (Dalichaouch ve ark. 2007).5. 0.595Cu2. Fartash ve Oesterreicher 1988) safsızlık fazlarının bulunduğu tespit edilmiştir (aGreaves ve Slater 1989). Y1-xCdxBa2Cu3Oδ (x = 0. 2. Ca için Tc = 87.76 A° iyonik yarıçaplara sahiptir.16 A° ’dur. Y1-xAxBa2Cu3Oδ (A = K.1.

1989). Ca ve Th’un ikili katkılaması sonucu oluşan Y1-2xCaxThxBa2Cu3Oδ bileşiğinde Tc’nin küçük değerler tespit edilmiştir (Andersson ve Rapp 1989.1.2 Baryum (Ba) Bölgesinde Yapılan Katkılama ve Yerdeğiştirme Çalışmaları 2. 1987). En yüksek Tc.7Oy bileşeninin akı çivileme merkezi olarak davranabileceği ve geçiş sıcaklığını değiştirmediği gözlenmiştir (Bortolozo ve ark. 2.6 İtriyum’un diğer atomlar ile katkılanması Y’nin Bi ile kısmen yerdeğiştirmesi ile Tc’de küçük değişimlerin meydana gelmektedir ve örgü parametreleri büyük oranda değiştirmektedir (Varadaraju ve ark. 2. aKaren ve ark.2’den büyük değerleri Tc’yi azaltmaktadır (Jung ve ark. 95. Liang ve ark. 1988) arasında (x > 0. 1989.35) Y2Cu2O5 fazı gözlenmiştir.5 (Chandrachood ve ark.5Cu0. 1987). Th ve Zr katkılamaları başarısızlıkla sonuçlanmıştır (Neumeier 1992). La için üst limitin x = 0.2.6Ba3. Andersson ve ark. 1987. Ga ve Fe’nin x = 0.36 olduğu ve bu değerden sonra Y2Cu2O5’in çökelmesi sonucu La’nın Y bölgesiyle yerdeğiştirmeye başladığı tespit edilmiştir (Cava ve ark.1 Baryum’un Lantanyum (La) ile yerdeğiştirmesi ve katkılanması Y(Ba1-xLax)Cu3Oδ bileşiğindeki La çözünürlüğü 0. 1988). birim hücrenin küçülmesine (Liang ve ark. La içeriği. Mazumder ve ark.95Cs0. De Groot ve ark 1988. 1988) a ve b . 2004). 1988. 1988. 1989) ile 0. Tl katkılaması Tc’yi anlamlı bir şekilde değiştirmemektedir (aSaito ve ark.08) bileşiklerinde YTa1.05Ba2Cu3Oδ bileşiğinde tespit edilmiştir (Koblischka-Veneva ve Koblischka 2003). Tokiwa ve ark.23 (Liang ve ark.5 K ileY0.66 gözlenmiştir. 1991). Y1-xTaxBa2Cu3O7-y (0 ≤ x ≤ 0.

25’te ortorombik-tetragonal faz geçişi olmaktadır(Liang ve ark.2. aKaren ve ark. Xiong ve ark. Diğer bir yapı ise 1212 süperyapısıdır. La içeriğinin artışı oksijen içeriğini artırmakta (Buckley ve ark. Ortorombik yapıdaki CuO4 kare birimleri GaO4 ile yerdeğiştirir ve 1212 süperyapısı meydana gelir (Huang ve ark. 1996. 1987. 1992). Manthiram ve ark. 1988. Rykov ver ark. 1988. Huang ve ark.05’te küçük bir maksimumda ve 0. 1991. 1992. 1988. Tokiwa ve ark. Harlow ve ark. 1996. Slater ve ark. Beales ve ark. IIA grubu elementleri içinde yerdeğiştirme ve katkılama çalışmalarında en yaygın olarak Sr ve Ca kullanılmıştır. Yapılan çalışmalarda Tc’lerin oldukça düşük olduğu bir kısmında süperiletkenlik gözlenmediği tespit edilmiştir (Babu ve Greaves 1993. Manako ve ark. Liang ve ark. 1994.1 < x < 0. Mazumder ve ark. 1989). Sr’un tamamen yerdeğiştirmesinde 3 faklı yapı gözlenmiştir. 1994) 1212 yapısıdır. 1992. Cava ve ark. 1988. 1988.67 eksenlerinde farklı değişimlere. Zhang ve ark. Rajarajan ve ark. Slater ve ark. Rajarajan ve ark. Liang ve ark. 1993). 1988). Tomoichi ve ark. 1988. 1994. 1991.25 A° ve Sr’un 1. 1988. Rajarajan ve ark. Ca’un 1. Cava ve ark. 1991. 1988. . Yitai ve ark. Normal YBCO yapısı. c ekseninde ise büyük bir azalmaya sebep olmaktadır (Buckley ve ark. 1987. x = 0. Wuu ve ark. 1987. 1992. 1992). 1988). Huang ve ark. Liang ve ark. 1988) ve kritik sıcaklığı azaltmaktadır (Chandrachood ve ark. Bu yapıda tetragonal P4/mmm yapısındaki CuO4 zinciri MO6 sekizyüzlüsü ile yerdeğiştirir ve 1212 yapısı meydana gelir (Beales ve ark.42 A° iyonik yarıçapları vardır. 1992). 1991. 1988. Tokiwa ve ark. 1994. Ortorombik yapı bozulurken(Liang ve ark. (Babu ve Greaves 1993. Harlow ve ark. 1993. 2. Sr’a ilave olarak katkılanan maddelere bağlı olarak ya ortorombik (Pmmm) ya da tetragonal (P4/mmm) yapı tespit edilmiştir. 1988. Den ve Kobayashi 1992.2 Baryumun Stronsiyum (Sr) ile kısmen veya tamamen yerdeğiştirmesi IIA grubu elementlerinden Mg’un 0. Liang ve ark. 1989. Ehmann ve ark. 1989. Karen ve ark.89 A° .

1996. Tc. Cd yapıya . birim hücresinin çok küçük olduğu tespit edilmiştir (Matsumoto ve ark. Tc. yüksek akım yoğunluğunda tanecik kıyıları kadar tanecik içine de katkılandığı. 1987. YBa2Cu3Oy yapısına Ca. Liang ve ark. Hg) bileşiğinde katkılama kritik sıcaklığı azaltır.0 için Sr içeriği ile ortorombiklik kısmen muhafaza edilmektedir (Fjellvåg ve ark.) 2. 1993. bKaren ve ark. Sr içeriğinin artışıyla izotropik olarak azalır. Sm. Dy.3 Baryumun Kalsiyum (Ca) ile yerdeğiştirmesi Y(Ba1-xCax)2Cu3Oδ bileşiğinde. Ihara ve ark. 1987. Zhao ve ark. Currie ve Forest 1988. Veal ve ark.Yb. δ = 7. 1998). R(Ba1-xSrx)2Cu3Oδ (R=Nd.32 değerlerinde Mg. SOED (Solid Oxide Electrochemical Doping) metoduyla katkılanmış ve Ba2+ iyonlarının elektriksel kuvvet altında Ca2+ iyonları ile yerdeğiştirdiği. 1988). 1993. Lu) için araştırılmış ve Yb için katı çözelti eilde edilebilirken Lu için gözlenmemiştir. x’in artışıyla azalmaktadır (x = 0.68 Y(Ba1-xSrx)2Cu3Oδ bileşiğinde maksimum x değeri 0. 1987). 2. Gd. 1988. 1988.4 Baryumun diğer iki değerliliklilerle katkılanması Y(Ba1-xMx)2Cu3Oδ (M = Mg.2. 1988). Sung ve ark. 1987. Rozell ve ark. Zhao ve ark. 1988. Baldha ve ark. Ca2+’nın düşük akım yoğunluğunda çoğunlukla tanecik kıyıları boyunca. Eu için Tc baskılanmıştır (Badri ve Varadaraju 1992. 1988. Gunasekaran ve ark. 1989). Eu. Golben ve Vlasse 1992. 1987. Ganguli ve Subramanian 1991. Liang ve ark.5 için 80 K) (Babu ve ark. Wada ve ark. Veal ve ark. 1991. Cu yerlerine yerleşir (Komatsu ve ark. x > 0. Ca içeriğinin artışı kritik sıcaklığı azaltırken süperiletken ve süperiletken olmayan fazlar gözlenmiştir (Zhang ve ark. 1989. Birim hücre parametreleri. Birim hücre parametreleri. Ono ve ark. Taguchi 1988. x ile azalmış. Parent ve Moreau 1991.2. 1989.8 olarak verilmiş (Golben ve Vlasse 1992) sinterleme sıcaklığının Sr içeriği ile arttığı gözlenmiştir (Parent ve Moreau 1991). Cd.

Ga. Mn. ve Ru katkıları Cu ile yer değiştirmekle birlikte Tc’yi azaltmıştır. 1996). Co. 1988. 1988). 1987. YBa1. 2. Pt. Özellikle Fe. Hg’nın çok küçük oranlardaki katkılamalarında Tc 90 K’nin üzerinde kalmasına rağmen kısa sürede yapıdan uçarak uzaklaşmaktadır (Pandey ve ark. 1988. YBCO’ya yapılan çok sayıda geçiş metali katkılamaları (Zr. Gupta ve Braun 1988).5 Baryumun tek değerliliklerle katkılanması Y(Ba1-xAx)2Cu3Oδ (A = Li. Co. Rh. Diğer bütün katkılamalarda Tc’nin azaldığı tespit edilmiştir. Fe. 2. Ni. Cs) katkısında en çok tercih edilen element K olmuştur (Ausloos ve ark. 1988. ve Re) yapıya giremediği için süperiletkenliği değiştirmemiştir. Rajarajan ve ark.3 Bakır (Cu) Bölgesinde Yapılan Katkılama ve Yerdeğiştirme Çalışmaları YBCO’ya yapılan geçiş metalleri katkılamalarının nedeni genellikle fiziksel özelliklerini değiştirmektir. Ni. Gupta ve Braun 1988.2. Ta.1 için Mn yerdeğiştirmeleri Tc de önemli bir değişikliğe neden olmamıştır.3. Li ve Na katkılı örneklerde safsızlıklar gözlenmiş ve Tc yaklaşık 79 K civarında bulunmuştur (Ausloos ve ark. Ti. aSaito ve ark. Nb.9Na0. Na. Zn. V. K.69 girememektedir (Andreas ve Kingon 1991.1Cu3O7-δ bileşiğinde Na atomlarının akı çivileme merkezlerini geliştirmede negatif etkisinin olduğu bulunmuştur (Leng ve ark. Felner ve ark. Iguchi ve ark. Pd.06 için Sc ve V ile x = 0. ve Ni katkılamalarında Tc için oldukça düşük değerler elde edilmiştir (Dou ve . Co. Ti. 2003).1 Bakırın ilk satır geçiş metalleri ile katkılanması YBa2(Cu1-xMx)3O7-δ (M = Sc. 1994). 2. Ancak Cu bölgesine yapılan katkılamalar süperiletkenliğe zarar vermektedir. Rb. Cr. Fe. Al) bileşiklerinde x = 0. 1988. V. Tatsumi ve ark.

2002). alınganlığının ve üst kritik magnetik alanının değişmediği tespit edilmiştir (aCieplak ve ark. 1988). Cd ve Hg’nin x < 0. 63 K iken . kaldırma (levitation) kuvveti özelliklerinin x = 0. Strobel ve ark. Welp ve ark. 1987. Ta. oda sıcaklığı özdirencinin azaldığı. Sn ve Pb katkılanması Au katkılamalarında x’in düşük değerlerinde Tc’nin 1. bSaito ve ark.5 K civarında arttığı. 1987. 1987) 0-3. TakayamaMuromachi ve ark.2 Bakırın ikinci ve üçüncü satır geçiş metalleri ile Li. 1988. 1990. Mo’nin ise Tc’yi 50 K civarına düşürdüğü tespit edilmiştir (Remschnig ve ark. Lin ve ark. Nb (bGreaves ve Slater 1989. 1988. Tholence 1987. 1987). 1988). büyük değerlerinde 45 K kritik sıcaklık gözlenmiştir (Nishi ve ark.3. magnetik alan tuzaklaması. bManeo ve ark. Tarascon ve ark. Streitz ve ark. 2001).6) bileşiğinde Tc. Pd’nin küçük miktarlarında 92 K. 1988. Li ve Mg konsantrasyonları arttıkça Tc’nin azaldığı gözlemlenmiştir (Andresen 1991. Tholence 1987. Mg. 1992. Yan ve ark. Subba Rao ve ark. 1987). 1991. Tc değerinin altına inildikçe paramagnetik merkezin yer değiştirdiğini ortaya koymuştur (Baňacký ve ark. 1988. Kewi ve ark. 1990. 1993. bCieplak ve ark.1) bileşiğinin EPR (Electron Paramagnetic Resonance) sonuçları. (aCieplak ve ark. aManeo ve ark. Strobel ve ark. Xiao ve ark. YBa2Cu3-xScxO6+δ (x = 0-1. Ag ve Pt katkılamaları Tc’de önemli bir değişikliğe yol açmaz iken Ag katkılaması Tc’yi çok az artırmaktadır(Tholence 1987). 2. Takabatake ve Ishikawa 1988). Büyük tanecikli eriyik YBa2(Cu1-xZnx)3O7-δ bileşiğinde kritik akım yoğunluğu. paramanyetizmanın Tc değerinin altında diamagnetik-süperiletken fazı ile baskılandığını. 2000).73% oranında Fe katkısının Tc’yi düşürdüğü.00125 ile x = 0.02 değerinde yerdeğişterebildiği.70 ark. bXiao ve ark.00253 arasındaki değerlerde iyileştiği gözlenmiştir (Zhou ve ark. Oksijenden yoksun hazırlanan YBa2Cu3O6+y (y =0. 1988) ve Si2’nin yapıya giremediği. 1988. katkılı malzemelerin magnetizasyonunun sinterleme sıcaklığına oldukça bağlı olduğu tespit edilmiştir (Yao ve ark. 1990. 1990. 1988.

İyi düzenlenmiş Cu-O zincirlerine kalay katkılama ferroelektrik geçiş sıcaklığını modifiye etmektedir (Zheng ve Zhang 2002). Jc yi azaltmak sıcak noktalarda enerji tutulumunu azaltmanın bir yoludur.25% SnO2 katkılı örnekte ön sinterleme olmaksızın elde edilmiştir.65Cu NQR (Nuclear Quadrupole Resonance) tekniği ile incelenmiş ve Ni katkılamanın. Sıcak noktalarda düşük termal iletkenlik ile birlikte yüksek miktarda enerji toplamak materyalin bozulmasıyla sonuçlanır. 2. Sıcaklığa bağlı dielektrik sabitinde ve iç sürtünmede 200 K civarında ferroelektrik ve yapısal anormallikler gözlenmiştir. birim hücrenin örgü sabitleri hafifçe artmaktadır (Wu ve ark 2000). Tek etki alanlı eriyik YBCO seramiklerinde akımı sınırlandırıcı hatalarda elementler anahtar olarak görev yapar.25% aralıklarla faklı SnO2. Tc’de küçük bir azalma meydana gelmesine rağmen en iyi süperiletkenlik özellikleri 0. YBa2Cu3O7-δ bileşiğine Pr katkısı. 2002). Jc’yi azaltmak için Tc’den daha düşük değerlerde optimal Jc değerini kullanarak uygun katkılama seviyesi tespit edilmiştir. 2000).71 Br/Cu=1/30 ve y = 0. x = 0. Bu da süperiletken hacminin 100%’nde geçişi mümkün kılmıştır (Mendoza ve ark. birim hücrenin örgü sabitlerini azaltmaktadır. örneği zayıf bir şekilde etkilediği ve Ni’in tercihli olarak düzlemlerde yer değiştirdiği soncuna varılmıştır (Lee ve ark. Ferroelektrik düzenlenme Cu-O zincirlerinde meydana gelmektedir. Jc değeri 77 K’de 1 T magnetik alanda 90 kA/cm2 değerine ulaşmıştır (Leblond-Harnois ve ark. eriyik YBCO üzerine konularak ön sinterleme sonucu nüfuzu araştırılmıştır.6 durumunda Tc 89 K’e yükselmiş ve Brom’un süperiletkenliği onardığı doğrulanmıştır (Dieng ve ark.1 örneklerinde 63. NaCl ilavesinde ise Tc azalırken.4. Gözenekli ve tanecik . Kalay katkılanmış YBa2Cu3O7−y bileşiğinde Mossbauer spektrumu kalay’ın Cu(1) pozisyonlarına gittiğini göstermiştir. Tc’yi azaltırken Jc’yi artırmaktadır (Harada ve Yoshida 2002). Ağırlıkça 0. YBCO’ya Yapılan Diğer Katkılama ve Yerdeğiştirme Çalışmaları YBa2Cu3Oy (YBCO) süperiletkenine NaNO3 ilavesinde Tc hemen hemen değişmeden kaldığı halde NaNO3 ilavesinin artışı. Saf YBCO ve YBa2-xLaxCu3-xNixO7-δ. 2002).5% CeO2 ve 0. 2000).

nötral oksijenin bulunması süperiletken olmayan tabakanın kalınlığınının azalmasını ve bazı büyük açılı tanecik kıyılarında geçiş özelliklerinin artabileceğini öngörmektedir (Boyko ve ark.72 kıyılarında süperiletken özellik göstermeyen bir yapıya sahip olan bulk YBCO’ya AgS katkılanmasıyla Ag’nn CuO zincirlerindeki yerlerle yer değiştirdiği ancak S’nin bütün mümkün yerlere girebildiği ve 10%’luk katkılama ile kritik sıcaklığın 92 K olduğu tespit edilmiştir (Tyagi ve ark. aşırı katkılanmış yüksek sıcaklık süperiletkenlerinde geçiş özelliklerinde yeni bir sistemi işaret etmektedir (Castro ve Deutscher 2003). Ge’un 60 nm’ye kadar girdiği. Ni/YBCO ve Fe/YBCO örneklerinde ferromagnetik filmin kalınlığının artışıyla Tc ve Ic’nin azaldığı tespit edilmiştir (Ebara ve ark 2005). RH ile T arasında katkılama ile azalan Tc pikinin en uygun katkılamada görünmediği tespit edilmiştir. 1999). elektriksel iletkenlikte ve . 2002). YBa2Cu3O7−δ (YBCO)’da nokta kusurları ve yükler içeren büyük açılı tanecik kıyılarının geçiş özelliklerinin bilgisayar simülasyonu ile incelenmesi. 197m Hg ve 199m Hg radyoaktif izotopları YBCO ince filme Hg radyoaktif izotopunun 653 K üstündeki katkılandığında Hg’nın örgü içinde hiçbir atomun bulunmadığı eşsiz bir yere yerleştiği tespit edilmiştir (Amaral ve ark. Değişik miktarlarda oksijen içeriğine sahip Ca katkılanmış YBCO filmlerde (RH) Hall sabitinin ve özdirencin sıcaklığa bağlılığının araştırıldığı çalışmada. 2004). 2003). 1998). YBa2Cu3O7-δ çok kristalinde tanecik sınırlarına tercihli olarak Fe ve Ca katkılanmış. Ca’un tanecik sınırlarına difüzyonu süperiletkenlik özelliklerini değiştirmemiş ancak tanecik kıyıları boyunca Jc artmıştır (Berenov ve ark. 197m sıcaklıklarda difüzyona uğradığı (bAraújo ve ark. 150 nm kalınlığındaki YBCO ince filme oda sıcaklığında Ge katkılanmış. 1997). Beklenmedik şekilde katkılamanın artmasıyla Tc pikinin ortaya çıkması. Uranyum katkılı Y-Ba-Cu-O sistemi Y2BaCuO5 fazı ve U parçacıkları içeren YBa2Cu3O7 içermektedir. YBa2Cu3O6+δ’ya ince film üzerine Ni veya Fe ferromagnetik filmler RF Magnetron Sputtering tekniği ile depozito edilmişir. 2003). Ca katkılanmış malzemelerde Jc değeri artarken Fe katkılanmış malzemelerde Jc değerinin azaldığı bulunmuştur (Cheng ve ark. 1999) ve örgü içinde yüksek simetriye sahip bir yeri işgal ettiği bulunmuştur (aAraújo ve ark. Ca jelleri yüksek yoğunlukta YBCO tabletlere ve PLD ile hazırlanmış ince filmlere uygulanmış. Manyetik alan altında ise paramagnetik özellikler sergilemektedir (Hari Babu ve ark.

Ga) katkılı YBCO’da Tc. YBCO-123’ün fotoelektron spektrumu iki bileşen içermektedir. kaldırma kuvveti ve Jc çivilemeden dolayı bu durum en çok Zn’de gözlenmiştir (Zhou ve ark. Ni. Jc değerinin anlamlı bir şekilde arttığı tespit edilmiştir (Mellekh ve ark. Al2O3 parçacıklarının Cu(1) yerlerine ve Y yerlerine girebildiği.H özelliklerin manidar bir şekilde değiştirdiği tespit edilmiştir (Zhao ve ark. PLD ile hazırlanmış YBCO filme BaZrO3 katkısı. 2006).1%’lik bir artışın Tc = 92 K. Zn ve Ni. 2006). kritik akım yoğunluğunun magnetik alanla ilişkisini gösteren grafikte. düzgün kısmın sonunda Jc’nun oranı güçlü bir şekilde azalmıştır ((Traito ve ark. Co katkılamasının çöküntü meydana getirdiği gözlenmiştir. 2006). kristal yapının değişmediği tespit edilmiştir (Avcı ve ark. 2005). Zn. M (M = Co. Katıhal difüzyon tekniği ile katkılanan Ag atomlarının. tanecikler arası bölgenin büyümesine.8 oranında nano boyutlu Al2O3 parçacıkları YBCO’ya ilave edilmiş ve Rietveld Refinement Tekniği ile XRD ve EDX analizleri sonunda ortorombikliğin azaldığı. 30%’u Y2BaCuO5 içeren eriyik YBa2Cu3O7-δ’ye ağırlıkça 0. Sırasıyla Zn. Y-123 yapısında tanecik sınırlarına yerleştiği ve Jc . katkılama konsantrasyonu ile baskılanmıştır. Tc’nin 85 K olduğu ve Al2O3 konsantrasyonunun artmasıyla keskin bir şekilde düştüğü. Co ve Ga’un CuO zinciri boyunca Cu(1) yerlerini işgal ettiği tespit edilmiştir. Y-Ba-Cu-O tek tanecik bulk süperiletkenlerinde nano boyutlu az bir miktar ZrO2 ilavesiyle c ekseninde Y2BaCuO5 (Y211) parçacıklarının sıralandığı gözlenmiştir. Tc değeri katkısız YBCO ile karşılaştırıldığında 1 K azalmış. 2005). Birisi yüksek hol katkılama seviyesi tarafından karakterize edilen ve süperiletken olmayan aralıklar içeren kısmı diğeri ise süperiletkenliği tutan kısmıdır. MgO ve Ag/MgO zemin üerinde elektron beam evoporation tekniği ile üretilmiş YBa2Cu3O7-x ince filmlerde.2 105 A/cm2 (77 K’de) değerlere ve oda sıcaklığındaki özdirenç değerinin 2-3 kat azalmaya neden olduğu tespit edilmiştir (Görür ve ark. Jc değeri homojen olmayan örneğin mikroyapısından dolayı pozisyona bağlı olarak değişmiştir (Iida ve ark. 2005). Ga.73 magnetizasyonda kayıplar olduğu. Bunlar ARPES spektra ile araştırılmış ve . tanecikler arasında iletken hatların zayıflamasına ve Tc ve Jc değerlerinde azalmaya neden olmuştur (Topal ve Özkan 2005). CuO2 düzlemlerinde Cu(2) yerleriyle yer değiştirdiği. Jc = 4. Jc’nun düşük alanlarda gözlenen düzgün kısmı uzamış. Ni. 2005).5% B2O3 ilave edilmesi. Alan tuzaklaması. c örgü parametresinde 0. Ağırlıkça % 0.

2.6Ba2Cu3Oy malzemelerinin manyetizasyon eğrileri farklı sıcaklıklarda SQID ile ölçülmüştür. 2007). 1995) Y1-xGd xBa2Cu3O7-δ çok kristalinde Gd içeriğinin artışıla Jc değerlerinde azalma tespit edilmiştir (Theuss ve Kronmüller 1995). YBa2Cu3O7-x çok kristalinde Gd difüzyonu kritik sıcaklığı 88 K’den 91 .4 değerinde RE123 karışımının homojen ve en yüksek Jc ve Tc değerlerine sahip olduğu belirtilmiştir (Yulei ve ark. 1998). alan-gerilim çivileye ve manyetik çivilemeye neden olmaktadır bu da Jc ve akı çivilemesindeki artışı açıklayabilmektedir (Feng ve ark.6 haricinde x’in artışıyla bileşiklerin normal durum özdirençlerinde de artışlar gözlenmiştir (Hong ve ark. Y2BaCuO5 parçacıklarının boyutlarının azalmasına. YBCO süperiletkeninden sonra sentezlenen GdBCO süperiletkeni YBCO’dan daha iyi oksijen tutma özelliğne sahiptir ancak oksijen eksikliğinde çok çabuk süperiletkenlik özelliklerini kaybetmektedir (Taka ve ark. Gd ilave edilmiş örneklerde H ⊥ c konfigürasyonunda 70 K altında fishtail etkisi gözlenmiştir. Y yerlerine Gd’nin yerdeğiştirmesi. 2002). Gd1-xYxBa2Cu3O7-y ince filminde x arttıkça magnetik alan altında Jc değerinin arttığı (Wang ve ark. YBCO örneğinde böyle bir pik bulunmamıştır. Jc değerinin manyetik alanla arttığı tespit edilmiştir. YBCO-123’e Gd difüzyonu tanecikler arası çiftlenmenin karakteristik gerilimi Jc ve Tc değerlerini artırmaktadır. 2004).74 YBCO-123’ün düşük enerjili elektron yapısının genellikle LDA hesaplamalarıyla ve süperiletken olmayan karakterinin güçlü katkılamalarla meydana gelebileceği sonucuna varılmıştır (Zabolotnyy ve ark. Hazırlanılan (Y1-xGdx)BCO bileşiğinde x = 0.5. Toz eritme yöntemiyle hazırlanan YBa2Cu3Oy ve Y0.4Gd0. YBCO (123) Bileşiğine Yapılan Gd ve Nb Katkılama Yerdeğiştirme Çalışmaları Y1-xGd xBa2Cu3O7-δ yapısında x = 0. Y1-xGd xBa2Cu3O7 çok kristalinde yapının ortorombik olduğu ve Gd içeriğinin artışıyla örgü parametrelerinde büyümenin olduğu tespit edilmiştir (El Ali ve ark. 2002). 1989). Bu etkinin Jc ve akı çivilemesini artırdığı.

Seztezlenen YBa2Cu3-xNbxO7 malzemesinde x = 0. Laser Ablation Tekniği ile SrTiO3 üzerine büyütülen YBa2Cu3-xNbxOy ince filminde x = 0. YbaCuNbO yapısının ortorombik olduğu ve YBCO filmleri büyütmek için uygun olduğu tespit edilmiştir (Grekhov ve ark.21 değerinde süperiletkenyalıtkan geçişi olduğu ve YBCO’ya Nb ilavesiyle süperiletkenlik taneciklerinin dayanımının azaldığı ifade edilmiştir (Grekhov ve ark. . 1999). tanecikler arası bağlanmanın karakteristik bir dayanım kuvveti olduğu şeklinde yorumlanmıştır (Öztürk ve ark. Grekhov ve ark. 1994).75 K’e ve Jc akım yoğunluğu 55 A/cm2’den 122 A/cm2’ye artırmıştır.025 ve x = 0. Gd difüzyonu ile elde edilen bu gelişme. 1995). 1997.05 değerleri için süperiletken özelliklerin geliştiği ve en yüksek Jc değerlerinin gözlendiği tespit edilmiştir (Srinivas ve ark. 2007).

00000 -0.00 120.23801 56.50 -- O 8 15.70000 215.00 201.43540 130.07465 1.10 29.00 90.89000 Im/3m 229 bcc 502.00000 1.1 Malzemelerin Hazırlanması Çalışmada.1 YBCO elementleri ve katkı atomlarının genel özellikleri (WEB) Y Atom Numarası Atom Ağırlığı [g/mol] Bağ Uzunluğu (Atom-Atom) [pm] Atomik Çap (Deneysel) [pm] Atomik Çap (Hesaplanan) [pm] Magnetik Moment [µN] Elektriksel Özdirenç [10-8 Ωm] Elektronegatiflik [Pauiling] Uzay Grubu Yapı a [pm] b [pm] c [pm] α [o] β [o] γ [o] s [pm] p [pm] d [pm] f [pm] 39 88.1’de gösterilen elementlerin özelliklerden faydalanılarak Gd ve Nb elementlerinin katkılanmasına karar verilmiştir.00 90.00 90.00000 3.80000 145.00000 48.10 --- Gd 64 157. Tablo 3.90638 285.30000 342.00 90.80000 502.90000 508.00000 0.74000 573.30000 180.90 -78.76 3.00000 -2. Tablo 3.60000 135.00000 145.10000 180.74000 364.99940 120.00 46.49000 361.60000 Im/3m 229 bcc 330. YBa2Cu3O7-δ süperiletkenine ikili katkılama planlanmıştır. Katkılaması yapılacak atomların tespitinde.74100 60.10 -93.00 181.44000 C12/m1 12 monoklinik 540.90000 Fm/3m 225 ccp 361.22000 p63/mmc 194 hcp 364.49000 90.00000 1.40 -32.04000 90.26000 90.00 235.00000 6.70 Nb 41 92.06000 90.25000 357.00000 212.32700 434.49000 361.20000 p63/mmc 194 hcp 363.90585 355.00 90.04000 330.00000 -0.00 120.00 90.60000 363.00000 1.00 137.54600 255.70000 1.82170 15.80000 502.90 -- Örgü Parametreleri Valans Kabuk Orbital Çapı .00000 233.60000 578.00 132.60000 90.40 ---- Cu 29 65.00 90.30 44. MATERYAL VE METOT 3.00 189.20 -102.80000 90.90 -- Ba 56 137.00000 198.00 90.24077 -3.21013 35.00000 253.53 90.04000 330.00000 1.

075.175.025. Bu yüzden Nb atomlarının kakısı için Ba ve Cu bölgeleri seçilmiştir. Nb katkılaması (Ba-Nb Serisi) için .1. örgü parametreleri ve bağ uzunlukları açısından Cu atomuna daha yakındır. Y0. 0.025.4Ba2Cu3O7-δ (Gd-YBCO). CuO.4Ba2-xNbxCu3O7-δ (x = 0.5 + 2CO 2 2 standart YBCO denklemi temel alınarak aşağıdaki formüller yardımıyla her x katkısı için katıhal tepkime yöntemi kullanılarak başlangıç karışımları hazırlanmıştır. 0. Nb atomları uzay gurubu açısından Ba atomları ile aynı uzay grubuna sahip iken.1 mg hassasiyete sahip dijital terazi ile tartılmıştır. elektronegatifliği. 0. Gd-YBCO.225) (Ba-Nb Serisi).125. 1 (Y2 O 3 ) + 2(BaCO 3 ) + 3(CuO ) → YBa 2 Cu 3 O 6.225) (Cu-Nb Serisi).125.6Gd0. 0.77 GdBa2Cu3O7-δ bileşiğinde oksijen konsantrasyonu YBCO bileşiğine göre daha fazladır.6Gd0. 0.1 Toz malzemeler için sitokiyometrik oranların hesaplanması Y2O3.175.6Gd0. YBCO yapısının daha baskın olması ve daha fazla oksijen tutabilmesi için mol olarak 60% Y ve 40% Gd oranları belirlenmiştir. 3.075. 0. 0. BaCO3. Nb tozları sitokiyometrik oranlarda 0. Ayrıca atomik çapı ise Ba ve Cu atomlarının atomik çapları arasında yer almaktadır. Katkılanacak olan malzemelere referans teşkil etmesi amacı ile Y0. Gd2O3. Y0. • • • • Katkılananacak olan malzemelere referans teşkil etmesi amacı ile saf YBa2Cu3O7-δ malzemesi (Saf YBCO). Fakat Gd tabanlı bileşik oksijen eksikliğinde çok çabuk süperiletken özelliklerini yitirmektedir (Taka ve ark. Katkılama oranları. Bu yüzden Gd katkısının Y ile birlikte kullanılmasına karar verilmiştir. Kimyasal tozlar. 0.4Ba2Cu3-xNbxO7-δ (x = 0. 2002). Bunun için aşağıdaki malzemelerin hazırlanması kararlaştırılmıştır.

Nb Katkılaması (Cu-Nb Serisi) için 3 (Y2 O 3 ) + 2 (Gd 2 O 3 ) + 2(BaCO 3 ) + (3 − x )CuO + xNb → 10 10 Y0.800 Kimyasal reaksiyonlarda her iki seri katkılama için x katkı miktarı 0. Başlangıç komposizyonu elde etmek için kullanılan oksit bileşiklerin ve elementlerin molekül ve atom ağırlıkları ile saflık dereceleri Tablo 3. Her x katkılı malzemenin sitokiyometrik oranlarına göre hesaplanmış miktarları ve referans teşkil edecek olan YBa2Cu3O7-δ ile Y0.5454 362.4 Ba 2 Cu 3− x Nb x O 6. .000 99.175.3-5’de verilmiştir.6 Gd 0. Tablo 3.8099 197.4Ba2Cu3O7-δ bileşiklerinin sitokiyometrik oranlarına göre hesaplanmış miktarları. Bileşik/Element Adı İtriyum Oksit Baryum Karbonat Bakır (II) Oksit Gadolinyum Oksit Niyobyum Kimyasal Formülü Y2O3 BaCO3 CuO Gd2O3 Nb Molekül/Atom Ağırlığı (g/mol) 225.995 99.075. Tablo 3.6 Gd 0.125.4 Ba 2− x Nb x Cu 3 O 6.225 olarak seçilmiştir.9064 Saflık Derecesi (%) 99. 0.2 Başlangıç komposizyonu için kullanılan oksit bileşiklerin özellikleri.4982 92.3359 79.990 99.6Gd0. 0. 0.5 + 2CO 2 denklemleri kullanılmıştır.5 + 2CO 2 Gd-YBCO.2 de verilmiştir. 0.000 99.025.78 3 (Y2 O 3 ) + 2 (Gd 2 O 3 ) + (2 − x )(BaCO 3 ) + xNb + 3CuO → 10 10 Y0.

79

Tablo 3.3

YBa2Cu3O7-δ bileşiği ve Y0.6Gd0.4Ba2Cu3O7-δ bileşenlerin miktarları.
Formül YBa2Cu3O7-δ Y0.6Gd0.4Ba2Cu3O7-δ Y2O3 (g) 1.5000 0.6001 Gd2O3 (g) --0.6422 BaCO3 (g) 5.2434 3.4958

bileşiği için

Malzeme İsmi Saf YBCO Gd-YBCO

CuO (g) 3.1735 2.1350

Tablo 3.4 Ba-Nb serisi için bileşenlerin miktarları.
Malzeme İsmi Ba-Nb-1 Ba-Nb-2 Ba-Nb-3 Ba-Nb-4 Ba-Nb-5 Katkı Oranı (x) 0.025 0.075 0.125 0.175 0.225 Y2O3 (g) 0.6001 0.6001 0.6001 0.6001 0.6001 Gd2O3 (g) 0.6422 0.6422 0.6422 0.6422 0.6422 BaCO3 (g) 3.4868 3.3986 3.3103 3.2220 3.1337 CuO (g) 2.1350 2.1350 2.1350 2.1350 2.1350 Nb (g) 0.0207 0.0619 0.1031 0.1443 0.1856

Formül Y0.6Gd0.4Ba1.975Nb0.025Cu3O7-δ Y0.6Gd0.4Ba1.925Nb0.075Cu3O7-δ Y0.6Gd0.4Ba1.875Nb0.125Cu3O7-δ Y0.6Gd0.4Ba1.825Nb0.175Cu3O7-δ Y0.6Gd0.4Ba1.775Nb0.225Cu3O7-δ

Tablo 3.5 Cu-Nb serisi için bileşenlerin miktarları.
Malzeme İsmi Cu-Nb-1 Cu-Nb-2 Cu-Nb-3 Cu-Nb-4 Cu-Nb-5 Katkı Oranı (x) 0.025 0.075 0.125 0.175 0.225 Y2O3 (g) 0.6001 0.6001 0.6001 0.6001 0.6001 Gd2O3 (g) 0.6422 0.6422 0.6422 0.6422 0.6422 BaCO3 (g) 3.5310 3.5310 3.5310 3.5310 3.5310 CuO (g) 2.1172 2.0816 2.0460 2.0105 1.9749 Nb (g) 0.0207 0.0619 0.1031 0.1443 0.1856

Formül Y0.6Gd0.4Ba1.975Nb0.025Cu3O7-δ Y0.6Gd0.4Ba1.925Nb0.075Cu3O7-δ Y0.6Gd0.4Ba1.875Nb0.125Cu3O7-δ Y0.6Gd0.4Ba1.825Nb0.175Cu3O7-δ Y0.6Gd0.4Ba1.775Nb0.225Cu3O7-δ

Ba-Nb serisindeki tüm katkılar için Tablo 3.4’ten, Cu-Nb serisindeki tüm katkılar için Tablo 3.5’den yararlanılarak belirtilen miktarlardaki malzemeler 0.1 mg duyarlılığa sahip hassas terazi yardımıyla tartıldı. Her serideki tüm katkılar için ayrı ayrı karıştırılan tozlar, homojen bir karışım elde etmek için bir öğütücüde 6 saat ve agad havanda bir gün boyunca elde karıştırılmıştır. Daha sonra gri bir renk aldığı gözlenen toz karışımlar alümina (Al2O3) potalara konularak kalsinasyon işlemine hazır hale getirilmiştir.

80

3.1.2 Kalsinasyon işlemi

Toz haldeki karışımlar, kalibre edilmiş NABERTHERM marka ve N 11/R modelli kül fırınına yerleştirilmiştir. Fırın, oda sıcaklığından itibaren 925 oC’ye 3.75 oC/dakika hızla (4 saat) ısıtılmıştır. Toz karışımlar, bu sıcaklıkta 48 saat süreyle bekletilmiştir. Daha sonra oda sıcaklığına kadar 1.25 oC/dakika hızla (12 saat) soğutulmuştur. Kalsinasyon işlemine ilişkin şematik diyagram Şekil 3.1’de gösterilmektedir. Kalsinasyon işleminin gerçekleştirildiği kül fırını Şekil 3.2’de gösterilmektedir. Oda sıcaklığına kadar soğutulup fırından çıkarılan karışımların siyah renkli olduğu ve külçeleştiği gözlenmiştir. Fırından çıkartılan karışımlar, agat havanda iyice ezilerek, iki saat süreyle öğütülmüştür. Aynı şartlar altında ikinci kez kalsine edilen karışımlar, fırından çıkartıldıktan sonra iki saat süreyle tekrar öğütülmüştür.

Şekil 3.1

Ba-Nb ve Cu-Nb serisi örneklerin kalsinasyon işlemindeki için sıcaklık-zaman grafiği.

81

Şekil 3.2 NABERTHERM - N 11/R kül fırını ve kontrol paneli. 3.1.3 Kalsine edilmiş malzemelerin tablet haline getirilmesi

En son kalsinasyon işleminin ardından öğütülen toz karışımlar yaklaşık 1 gramlık miktarlarda, 13 mm çapa sahip tablet kalıbında (die set) 1000 psi (68.948 bar = 6.8948 MPa) basınç altında 5 dakika preslenerek silindirik tabletler (pellet) haline getirilmiştir. Tablet yapımı esnasında kullanılan pres ve die-set Şekil 3.3’te gösterilmektedir.

Şekil 3.3 Crystal Lab marka pres ve 13 mm çaplı KBr die seti.

82

3.1.4 Sinterleme işlemi

Sinterleme işlemi için malzemeler, önceden kalibre edilmiş CARBOLITE marka 201 modelli ve Eurotherm marka ve 2132 modelli kontrol paneline sahip tüp fırınını içine alümüna kayıkçık kullanılarak içinde yerleştirilmiş ve 10 oC/dakika ile 925 oC’ye ısıtılmıştır. Bu sıcaklıkta 1440 dakika bekletilmiş, 1440 dakikalık sürenin bitimine 30 dakika kaldığı esnada oksijen (O2) verilmeye başlanmıştır. 1440 dakikanın bitiminden sonra sıcaklık 4 oC/dakika ile 550 oC’ye düşürülmüştür. Bu sıcaklıkta 720 dakika beklemiş ve 300 dakikada oda sıcaklığına düşürülmüştür. Sinterleme işlemine ilişkin şematik diyagram Şekil 3.4’te gösterilmektedir. Sinterleme işleminin gerçekleştirildiği tüp fırını ve kontrol paneli Şekil 3.5’te gösterilmektedir.

Şekil 3.4

Ba-Nb ve Cu-Nb serisi malzemelerin sinterleme işlemindeki için sıcaklık-zaman grafiği.

Ultrasonik lehim. .6 da gösterilen ultrasonik lehim makinesi ile İndiyum (In) kullanılarak lehimlenmiştir. Şekil 3.1.3 mm kalınlığında bir kıl testere ile dikkatli bir şekilde kesilerek diktörtgenler prizması haline getirilmiştir.5 CARBOLITE marka 201 modeli ve Eurotherm marka ve 2132 modelli kontrol paneli. 3. Dikdörtgenler prizması şeklindeki malzemelere gümüş tel.5 Malzemelere kontak yapılması Sinterlenen malzemeler tüp fırınından çıkarıldıktan sonra 0.83 Şekil 3. In’un malzemenin içine nüfuz etmesini sağladığı gibi kontak dirençlerinin oldukça düşük olmasını ve ölçümlerin daha hassas olmasını da sağlamıştır. Malzeme üzerine alınan dört kontak ile standart dört nokta yöntemi (Four Point Probe) kullanılarak elektriksel direnç ve kritik akım yoğunluğu tayini yapılmıştır.

Bütün bu çalışmalar üç boyutlu sonsuz yapılarda.1. Sonlu malzemeler için olan ilşkiyi ise Smith (1958) yayınlamıştır. farklı geometriler için verilmiştir.84 Şekil 3. 3. Bir dipol (+ kaynak ve – kaynak) için potansiyel ise aşagıdaki gibi olur: ϕ − ϕ0 = Iρ x r1 ln r2 2π (3. I akım. Bir akım kaynağı sonsuz genişlikteki bir tabaka için potansiyelde uzaklığa bağlı bir değişim verir: Iρ s ln r 2π ϕ − ϕ0 = (3. voltaj ve akımın okunan değerleri arasındaki fonksiyonel ilişki.1 Dört nokta yöntemi (FPP) ile elektriksel direnç ölçümü Özdirenç ölçümleri için kullanılan yaygın ve kullanışlı bir teknik standart dört nokta yöntemidir.6 Kontak almada kullanılan Ultrasonik Lehim Makinesi. ρs tabaka özdirenci ve r akım kaynağının tabakaya olan uzaklığıdır.2) . bir doğrultu için incelenmiştir. Uhlir (1955) daha farklı geometriler için fonksiyonel ilişkileri genişletmiştir.1) Burada φ potansiyel. Valdes (1954) tarafından ρ özdirenç.5.

3) Buradan tabaka özdirenci: ρs = V π V = 4. Buradan hareketle.5324 I ln 2 I (3. Iρ x π π ln 2 sin 2 x + sin 2 y 2π d d ϕ − ϕ0 = − (3. Ollendorf (1932) bir çizgi boyunca eşit aralıklarla yerleştirilen sonsuz sayıdaki akım kaynağı için potansiyel dağılımını aşağıdaki gibi ifade etmiştir.7). a) Dikdörtgen malzemelerde FPP FPP ölçümlerinde dikdörtgen malzemenin boyutları a ve d olarak alınır (Şekil 3. arasındaki voltajı elde etmek için. sonsuz genişlikte bir tabaka için potansiyel farklıdır: Δϕ = V = Iρ s π ln 2 (3.7‘de görüldüğü gibi simetrik yerleştirilir. Bütün dipoller 1 ve 2 noktaları arasındaki voltaja katkı yapar.7 Dikdörtgen malzeme üzerine FPP nin yerleştirilmesi . dipollerin sonsuz bir yerleşiminde olduğu (Şekil 3.8) kabul edilir.5) Şekil 3. Problar Şekil 3.85 Bu durumda tabaka üzerindeki FPP’un iki dış noktası dipol gibi görünür. 1 ve 2.4) olarak bulunur. İki merkez nokta.

Bu görüntü.8 FPP yönteminde dikdörtgen malzeme için görüntü sistemleri. Malzemede FPP ile ölçülen voltaj aşağıdaki şekilde verilir: . Bundan dolayı ifadeler basitleşir: Iρ x ln e xy / d − e − xy / d 2π ϕ − ϕ0 = − ( ) ⎞ ⎟ ⎟ ⎠ (3. 1 ve 2 noktalarının x koordinatları sıfır olacak şekilde koordinat sistemi seçilir. dairenin üzerindeki bir dipolden yansıma ile elde edilir.86 Şekil 3.7) b) Dairesel malzemelerde FPP Bu durumda sınır şartlarını yerine getirmek için bir görüntü gereklidir.6) Her bir kaynak çizgisi V voltaja aşağıdaki miktar katkı yapar: Δϕ = − Iρ x ⎛ e x ( yn + s ) / d − e − x ( yn + s ) / d ln⎜ 2π ⎜ e xyn / d − e − xyn / d ⎝ (3. Kaynakların bütün çizgilerinde.

Sonsuz genişlikli bir tabaka da FPP için aşağıdaki ilişkiler mevcuttur: ρs = V ln 2 I (3. c) İnce malzemelerde FPP Bir filmde sonlu kalınlık w olmak üzere.87 ⎡ ⎛ ⎛ d ⎞2 ⎞⎤ ⎜ ⎜ ⎟ + 3 ⎟⎥ ⎢ Iρ ⎜ s ⎟⎥ 1 V = s ⎢ln 2 + ln⎜ ⎝ ⎠ 2 ⎟⎥ = Iρ s ⎛ d ⎞ π ⎢ ⎜ ⎛ d ⎞ − 3 ⎟⎥ c⎜ ⎟ ⎢ ⎜⎜ s ⎟ ⎟ ⎝s⎠ ⎢ ⎥ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎦ ⎣ Burada d. voltaj yüzeye dik uygulanır (Şekil 3.9) Sonsuz genişlikteki filmin kalınlığı w olmak üzere.9 Dairesel malzeme üzerine FPP nin yerleştirilmesi. Film sonsuz dilim gibi düşünülebilir ve uygun tabaka direnci elde edilir. dairenin çapıdır (Şekil 3.10). Buradan malzeme özdirenci ρ = ρ s w olarak bulunur.8) Şekil 3.10) .9). (3. özdirenç aşagıdaki gibi yazılabilir: ρ = ρsw = π ⎛ w⎞ V w F⎜ ⎟ I ln 2 ⎝ s ⎠ (3.

11) 3. ⎝s⎠ Şekil 3.2. ⎛V ⎞ ⎝I⎠ (3. ⎝s⎠ Buradan bir film için özdirenç: ρ = ρsw = ⎜ ⎟ wCI olarak bulunur (Demirci 2005).10 w kalınlıklı ince tabakaya FPP nin yerleştirilmesi ⎛ w⎞ Bir sonlu malzeme için F ⎜ ⎟ birinci mertebe düzeltmesi gibi kullanılabilir.88 ⎛ w⎞ F ⎜ ⎟ . düzeltme faktörüdür.2 Malzemelerin Analizi 3. Olympus GX41 marka optik mikroskop ve .1 Optik fotoğraf çekimi Malzemelerdeki kristallenmeyi ve tanecik büyüklüklerini gözlemlemek amacı ile her bir malzemenin optik fotoğrafları.

11 Olympus GX41 marka optik mikroskop ve Moticam 3000 dijital görüntüleme aygıtı.2 Yoğunluk tayini Sinterlenen malzemelerin yoğunluk ölçümleri Archimedes Yoğunluk Ölçme Sistemi (Densitometre) ile yapılmıştır.12 kullanılarak yoğunluk değerleri hesaplanmıştır.11). Cihaz diethylphthalae sıvısına kısmen batırılmış askı ile dijital mikrobalansa bağlı bir sistemden ibarettir. Diethylphthalae sıvısının yoğunluğu 15 oC’de 1. Yoğunluk ölçümü için malzemelerin havadaki kütlesi (Mm) ve sıvı içindeki kütlesi (Ms) ölçüldü ve denklem 3.2.89 Moticam 3000 dijital görüntüleme aygıtı altında 500 kez büyültülerek çekilmiştir (Şekil 3. 3. .122 g/cm3’tür. Şekil 3.

Üretilen malzemelerin elektriksel özdirençleri için ölçümler şekil 3. Bu yolla malzemenin süperiletken olup olmadığı. Kriyostat sistemi 10-6 Torr basınca düşürüldükten sonra bir güç kaynağından gelen ± 5 mA’lik akım.12) (dm: malzemenin yoğunluğu. ρ=R s l (3.7’de gösterilen dikdörtgen malzemeler için standart dört nokta yöntemi kullanılarak CTI-Cyrogenics Cyrodyne Refrigerator System (Şekil 3. . Ortamın sıcaklığı numunenin yerleştirildiği tutucuda (holder) bulunan iki adet bakır-konstantan termoçiftler (thermocouple) yardımıyla kontrol edilmiş ve bu termoçiftlerin ölçtüğü sıcaklık bir sıcaklık kontrol ünitesinde okunduktan sonra bilgisayara aktarılmıştır.2.90 dm = ds Mm Mm − Ms (3. ampermetrenin verdiği akım değeri ve kriyostatın sıcaklık değeri bir bilgisayar programı yardımıyla bilgisayara aktarılmış.13) bağıntısı kullanılarak özdirenç değerlerine dönüştürülmüştür.02 K’dir.12) ile 70-130 K sıcaklık aralığında yapılmıştır. Ölçülen direnç değerleri. Ölçüm yapılan sistemde sıcaklık hassasiyeti ±0. kritik geçişin başladığı Tconset ve kritik geçişin bittiği Tcoffset sıcaklık değerleri belirlenebilmektedir. malzemede oluşan gerilim iç uçlar vasıtası ile hassas bir multimetrede okunmuştur. gerekli hesaplamaların ardından malzeme direnci ile sıcaklık değeri bir veri dosyasına kaydedilmiştir. Malzeme yüzeyine ultrasonik lehim ile gümüş tellerle 4 adet kontak yapılmıştır. Multimetreden okunan gerilim değeri. Süperiletkenin kritik sıcaklığı hakkında bilgi edinmenin bir yolu da elektriksel özdirenç ölçümleridir. ds. kritik geçiş sıcaklığı. sıvının yoğunluğu) 3.3 Elektriksel özdirenç ölçümleri Süperiletken malzemelerin karakteristik özelliklerinden en önemlisi kritik geçiş sıcaklığıdır (Tc). malzemeye dış uçlardan verilerek.

Kritik akım yoğunluğu hesaplarında bir kriter belirlenmiş ve bu kritere göre hesaplama hesaplama yapılmıştır.13’te gösterilen düzenekte ölçülmüştür.91 Şekil 3. Güç kaynağından gelen akım ile bu akımın malzeme üzerinde oluşturduğu gerilim bir bilgisayar programı yardımıyla veri dosyasına kaydedilmiştir. süperiletkenliğin teorisi ve pratik uygulamaları için oldukça önemlidir. 3.4 Kritik akım yoğunluğu ölçümleri Süperiletkenlerin mikroyapısına önemli ölçüde bağlı olan kritik akım yoğunluğu (Jc). Kritik akım yoğunluğu ölçümleri sıvı azot sıcaklığında (77 K) stantard DC dört nokta yöntemi kullanılarak Şekil 3. Malzeme sıvı azot sıcaklığında süperiletken durumda iken akım süperiletkenliği bozacak kadar büyük değerlere sahip değil ise iç uçlar arasındaki gerilim 10-6 – 10-7 V civarında olacaktır. Akım malzemeyi süperiletken halden normal hale dönüştürünceye kadar artırıldığında iç uçlar arasında bir gerilim gözlenecektir.2.12 CTI-Cyrogenics Cyrodyne Refrigerator System. Bu gerilime karşılık gelen akım kritik akım olarak (Ic) olarak bilinmektedir. .

2. k. 3. Ölçümler esnasında difraktometredeki bakır hedefe 36 kV’luk gerilim ve 26 mA’lik akım uygulanarak elde edilen Cu-Kα ışınları gönderilmiştir.13 Kritik akım yoğunluğu (Jc) ölçüm düzeneği. h. esas uzaydan ters uzaya gidildiğinde .02o örnekleme aralığı kullanılmıştır. c örgü parametrelerini ve G .14) ölçümüştür.5 X-ışını kırınımı (XRD) ölçümleri X-ışınları kırınım desenlerinden yararlanarak bir malzemenin kristal yapısı hakkında bilgi edinilebilir ve örgü parametreleri tayin edilebilir. Elde edilen kırınım deseninde d. l örgü r düzlemlerini ve a.14) (l: FPP’da gerilim ölçen uçlar arasındaki mesafe) Şekil 3. düzlemler arası mesafeyi.92 J c ( kriter ) = V (μV ) l (cm ) (3. 10o ≤ 2θ ≤ 60o aralığı için 5o/dakika tarama hızı ve 0. b. Üretilen malzemelerin X-ışını kırınım desenleri Rigaku Multiflex difraktometresinde (Şekil 3.

24) (3.21) ( ) (3. c* ise r r r a .17) Vi a b ×c r Ghkl ters örgü vektörü.18) (3.ck = abc sin γ ] (3.19) (3.15) Vi a b ×c r r r r (c × a ) = 2π (cr× a ) * b = 2π (3.20) ( ) (3. esas örgünün (hkl) düzlemlerine diktir. b .16) r r Vi a b ×c r r r r a ×b a×b * c = 2π = 2π r r r (3.93 örgü noktalarına tekabül eden vektörü göstermek üzere. ters örgü vektörleri a*.22) r 2π Ghkl = [hbc sin α iˆ + kca sin β ˆ + lab sin γ kˆ j Vi ve r rr ˆ ˆ Vi = a × b c = ab sin γ k .25) r Ghkl = ise (G ) r hkl 2 ( ) r Ghkl 2 4π 2 2 2 2 2 = 2 h b c sin α + k 2c 2 a 2 sin 2 β + l 2 a 2b 2 sin 2 γ Vi [ ] (3.26) . c şu şekilde bulunur. r r r r b ×c b ×c * a = 2π = 2π r r r (3. b*.23) ( ) (3. ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 2π d hkl = r Ghkl (dhkl : esas örgüdeki (hkl) düzlemleri arası uzaklıktır) r Ghkl = ha * + kb * + lc * r r 2πh 2πh b × c * ˆ ha = = bc sin α i Vi Vi r r 2πk (c × a ) 2πk * kb = = ca sin β ˆ j Vi Vi r r 2πl a × b 2πl ˆ lc * = = ab sin γ k Vi Vi (3.

31’i esas alan bir bilgisayar programı ile yapılmıştır.29) (3. β = 90o. .94 r Ghkl = (G ) r hkl 2 = 2π Vi h 2b 2c 2 sin 2 α + k 2c 2 a 2 sin 2 β + l 2 a 2b 2 sin 2 γ (3.31) a.28) (3. b.14 Rigaku Multiflex marka X-ışını difraktometresi.30) 2π d hkl = r = Ghkl 1 h2 a2 ⎛ sin 2 α ⎞ k 2 ⎜ ⎟ ⎜ sin 2 γ ⎟ + b 2 ⎠ ⎝ ⎛ sin 2 β ⎜ ⎜ sin 2 γ ⎝ ⎞ l2 ⎟+ 2 ⎟ c ⎠ Eğer yapıda α = 90o. c ve V (Hacim) hesaplamaları en küçük kareler yöntemiyle denklem 3. (3. Şekil 3.27) r h 2 b 2 c 2 sin 2 α k 2 c 2 a 2 sin 2 β l 2 a 2 b 2 sin 2 γ Ghkl = 2π + + a 2 b 2 c 2 sin 2 γ a 2 b 2 c 2 sin 2 γ a 2 b 2 c 2 sin 2 γ r h 2 ⎛ sin 2 α ⎞ k 2 ⎜ ⎟+ Ghkl = 2π a 2 ⎜ sin 2 γ ⎟ b 2 ⎝ ⎠ ⎛ sin 2 β ⎞ l 2 ⎜ ⎜ sin 2 γ ⎟ + c 2 ⎟ ⎝ ⎠ (3.30 h2 k 2 l 2 1 = + + d 2 a2 b2 c2 şeklini alır. γ = 90o ise denklem 3.

tanecik yönelimleri. Hazırlanan malzemelerin tanecik büyüklükleri. Ölçüm süresi 30 saniye ve sayım hızı 1300 sayım/dakika olarak belirlenmiştir. atomların K ve L X-ışınlarından oluşmaktadır. Görüntüler. .15) elektron mikroskobunda 20 kV potansiyel altında 3500 kere büyültme ile elde edilmiştir.2. yüksek voltaj ile hızlandırılmış elektronların malzeme üzerine odaklanması.95 3. bu elektron demetinin malzeme yüzeyinde taratılması sırasında elektron ve malzeme atomları arasında oluşan çeşitli girişimler sonucunda meydana gelen etkilerin uygun algılayıclarda toplanması ve sinyal güçlendiricilerinden geçirildikten sonra bir katot ışınları tüpünün ekranına aktarılmasıyla elde edilir. EDS spektrumunda görülen pikler. JEOL marka ve JSM-6390LV modelli (Şekil 3.6 Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM) görüntüleri ve Enerji Dağılım Spektrometresi (EDS) ölçümleri Taramalı Elektron Mikroskobunda (SEM) görüntü. Modern sistemlerde bu algılayıcılardan gelen sinyaller dijital sinyallere çevrilip bilgisayar monitörüne verilmektedir. kristallenme gibi nitel bilgileri için herbir malzemenin taramalı elektron mikroskobu yardımıyla görüntüleri elde edilmiştir. SEM görüntüleri alınan bölgeler için yapılan EDS analizi ile elementlerin malzeme içindeki ağırlıkça yüzde oranları tayin edilmiştir.

15 JEOL marka ve JSM-6390LV modelli taramalı elektron mikroskobu ve EDS aparatı. .96 Şekil 3.

0. SEM görüntülerinden elde edilen sonuçlar ile XRD (X-Ray Diffraction) sonuçları karşılaştırılmıştır. 0. polarize optik mikroskop ile elde edilen görüntüleri yardımıyla incelenmiştir. Ba. Malzemelerin elektriksel özellikleri için R-T ölçümleri yapılarak kritik sıcaklık (Tc) değerleri tespit edilmiştir.4Ba2Cu3O7-δ (GdYBCO) bileşikleri ile Ba-Nb serisi (Y0. hazırlanan malzemelerdeki Y. uygulanan ısıl işlemin tanecikler üzerine etkisi. tanecikler arası boşluklar. Taneciklerin büyüklükleri. malzemelerin yoğunlukları üzerine etkisi araştırmak için yoğunluk . Hazırlanan malzemelerin yapı içindeki taneciklerinin büyüklükleri.6Gd0.6Gd0. Cu. Taramalı Elektron Mikroskobundan (SEM) alınan görüntülerin analizleri ile incelenmiştir. örgü parametreleri ve taneciklerin yönelimleri incelenmiştir.025. O.6Gd0.1 Giriş Başlangıç kompozisyonu YBa2Cu3O7-δ (saf YBCO) ve Y0.97 4. Yapılan katkılamanın YBCO süperiletkenlerinin yapısal. Tc’deki değişiklikler SEM ve XRD verileri ile karşılaştırılmıştır. Yapılan katkılamaların Tc üzeinde meydana getirdiği değişiklikler araştırılmıştır. fiziksel.225 katkı miktarları için malzemeler katıhal reaksiyon yöntemi ile hazırlanmıştır. 0. taneciklerin yönelimleri. malzemelerin her birinin 77 K değerinde I-V ölçümleri yapılarak kritik akım yoğunluğu (Jc) değerleri hesaplanmıştır. fiziksel. elektriksel ve süperiletkenlik özellikleri incelenmiştir. 0. tanecikler arası mesafeler ve boşluklar. elektriksel ve süperiletkenlik özellikleri üzerine etkisi araştırılmıştır. DENEYSEL BULGULAR 4. Gd ve Nb miktarlarının kantitatif analizleri EDS (Energy Dispersive Spectrometry) spektrumlarının analizleri ile yapılmıştır. malzemelerin içerdiği fazlar. SEM görüntülerinin alındığı kısmi bölgeye ait.4Ba2Cu3-xNbxO7-δ) olmak üzere x = 0. Kritik akım yoğunluğu (Jc) ile katkı miktarı (x) arasındaki ilişki incelenmiştir.4Ba2-xNbxCu3O7-δ) ve Cu-Nb serisi (Y0.175.075. Daha sonra. Jc değerlerinin hesabında 2μV/cm. kriter olarak alınmıştır. Hazırlanan malzemelerin yapısal. Katkılamanın. X-ışını polikristal difraktometresi ile elde edilen kırınım desenlerinden.125.

Optik fotoğraflarda flu olarak gözlenen bölgeler odaklanan kısmın altında veya üstünde kalan bölgelerdir. Ayrıca boşluk miktarının azalması sonucunda süperiletken özelliklerin iyileşitiği bilinmektedir. . Polarize ışık demeti altında çekilen mikrograflarda Ba-Nb serisi ve Cu-Nb serisinde Nb konsantrasyonunun artmasıyla daha da belirgin hale gelen kümelenmiş parlak renkli kristalimsi yapılar görülmektedir.98 ölçümleri yapılmıştır. Malzemelerin yoğunlukları (d) ile katkı miktarı (x) arasındaki ilişki incelenmiştir. kristallerin farklı büyüme yönlerine sahip olduklarını göstermektedir. Ba-Nb-5 (Ba-Nb serisi) ve Cu-Nb-1. Gd-YBCO.1-12’de verilmiştir. Bu. Optik görüntüler 500 kez büyütme ile elde edilmişlerdir.2 Optik Fotoğraf Analizleri Polarize ışık demeti altında sırasıyla saf YBCO. Cu-Nb-2. Ba-Nb-3. Ba-Nb-1. Elde edilen sonuçlar literatürdeki diğer çalışmaların sonuçları ile karşılaştırılmıştır. Gd-YBCO’ya ait mikrografda taneciklerin diğer malzemelere göre büyük olduğu görülmektedir. Ba-Nb-4. Bu durumun genel olarak tüm malzemelere uygulanan sinterleme işlemi için seçilen sıcaklığın Gd-YBCO kristallerinin büyümesine katkıda bulunmasından kaynaklandığı düşünülmektedir. Boşluk miktarının azalması kütlesel yoğunluğun artmasına neden olmaktadır. CuNb-3. Ayrıca hiçbir örnekte tercih edilebilir bir yönde büyüme olmamıştır. Cu-Nb-4 ve Cu-Nb-5 (Cu-Nb serisi) malzemelerine ait çekilen fotoğraflar Şekil4. Ba-Nb-2. Polarize optik mikroskop ile çekilen fotoğrafların incelenmesinden süperiletken kristallerin tanecik boyutlarının ve taneciklerin yönelimlerinin farklı olduğu açıkça görülmektedir. Mikrograflardaki siyah bölgeler boşlukları temsil etmektedir. Süperiletken yapıya ait taneciklerin renkleri farklı tonlarda görülmektedir. 4. Aynı serilere ait fotoğraflardan Nb miktarının (x) artmasıyla birlikte tanecik boyutlarında küçülmenin meydana geldiği görülmektedir. Ba-Nb-5 ve Cu-Nb-5 malzemelerinde belirgin şekilde gözlenen kristalimsi yapıların Nb miktarına bağlı olarak ortaya çıktığı dolayısı ile Nb içerdiği düşünülmektedir.

2 Gd-YBCO’nun polarize optik mikroskobu ile çekilmiş fotoğrafı. .1 Saf YBCO’nun polarize optik mikroskobu ile çekilmiş fotoğrafı. Şekil 4.99 Şekil 4.

4 Ba-Nb-2’in polarize optik mikroskobu ile çekilmiş fotoğrafı. Şekil 4. .100 Şekil 4.3 Ba-Nb-1’in polarize optik mikroskobu ile çekilmiş fotoğrafı.

6 Ba-Nb-4’ün polarize optik mikroskobu ile çekilmiş fotoğrafı.5 Ba-Nb-3’ün polarize optik mikroskobu ile çekilmiş fotoğrafı. . Şekil 4.101 Şekil 4.

102 Şekil 4.7 Ba-Nb-5’in polarize optik mikroskobu ile çekilmiş fotoğrafı.8 Cu-Nb-1’in polarize optik mikroskobu ile çekilmiş fotoğrafı. Şekil 4. .

Şekil 4.9 Cu-Nb-2’in polarize optik mikroskobu ile çekilmiş fotoğrafı.103 Şekil 4.10 Cu-Nb-3’ün polarize optik mikroskobu ile çekilmiş fotoğrafı. .

12 Cu-Nb-5’in polarize optik mikroskobu ile çekilmiş fotoğrafı. Şekil 4. .11 Cu-Nb-4’ün polarize optik mikroskobu ile çekilmiş fotoğrafı.104 Şekil 4.

Dolayısı ile EDS analizlerinden elde edilen sonuçlar başlangıç karışım oranları ile karşılaştırılamamıştır. Bu durumda kısmen farklı yönelimli aynı cins iki kristalin ara yüzeyinde tam uyumun sağlandığı ve sağlanamadığı noktaların oluşturduğu desen Moiré deseni olarak tanımlanmaktadır. tanecik sınırları. tanecik (grain) olarak tanımlanmaktadır. Bu lekelerin YBCO’nun eriyik faza olan eğiliminden kaynaklandığı düşünülmektedir. arka kısımdaki tanecikler daha küçük. Tanecikler büyük. Tanecikler oluşumları esnasında çevrelerindeki atomik yerleşime uyum sağlayabilmek için kendi atomik düzenimlerini de kısmen değiştirirler. atomların K ve L X-ışınlarından oluşmaktadır. Ancak SEM fotoğraflarından elde edilen görüntülerde. tanecikler arası mesafeler küçük. Malzemelerin görüntüleri 3500 kez büyütme sonucu elde edilmiştir. SEM görüntülerine bakıldığında tanecikler ve tanecikler arası boşluklar açıkça görülmektedir.14’de saf YBCO’ya ait EDS spektrumu ve . Şekil 4. Gerçek tanecik büyüklükleri XRD analizlerinden elde edilebilir. SEM ile elde edilen fotoğraflardan tanecik büyüklükleri. tanecikler arası boşluklar. Yüksek şiddette pik veren atomların malzeme içerisindeki ağırlıkça yüzde miktarları da fazla olacaktır. ön kısımdaki tanecikler ise daha büyük görüneceği için.13’te görülen saf YBCO’ya ait SEM fotoğrafında tanecikler üzerinde koyu renkli lekeler görülmektedir. Şekil 4. Bu çok küçük tanecikli yapılar SEM mikrofotoğrafları ile açık bir şekilde gözlenebilmektedir. Enerjiye karşın şiddet ölçeğinde. EDS spektrumunda görülen pikler. şiddet ile atom miktarı arasında lineer bir ilişki vardır.105 4. tanecik büyüklüklerini nitel olarak ifade etmek daha doğru olur.3 SEM ve EDS Analizleri Bazı kristal yapılar içinde değişik nedenlerle yönelimi çevresinden farklı bölgeler vardır ki bu bölgeler. tanecik yönelimleri. uygulanan ısıl işlemlerin tanecikte meydana getirdiği değişiklikler incelenmiştir. Bu oranlar malzemenin genelini kapsamayıp sadece görüntülenen bölgeyi içermektedir. Ba bölgesine ve Cu bölgesine Nb katkılamasının yapıda meydana getirdiği değişiklikleri analiz etmede SEM görüntülerinden faydalanılmıştır. SEM görüntüleri alınan bölgeler için yapılan EDS analizi ile elementlerin malzeme içindeki ağırlıkça yüzde oranları tayin edilmiştir. taneciklerdeki yönelmeler keyfidir.

106 Tablo 4. Şekil 4.18’de Ba-Nb-1’e ait EDS spektrumu ve Tablo 4. Tanecik yönelimleri keyfi ancak saf YBCO ve Gd-YBCO’ya göre daha düzenlidir.21’de Ba bölgesine yapılan x = 0. Nb konsantrasyonuna bağlı olarak ortaya çıkan küçük parçacıkların tanecikler üzerinde konumlandığı görülmektedir. Ba-Nb-2 malzemesine ait tanecikleri küçültmüş. görüntüsü alınan bölgeyi kaplayan küçük parçacıklardan dolayı tam olarak ifade edilememiştir. EDS spektrumunda.16’de GdYBCO’ya ait EDS spektrumu ve Tablo 4. malzeme içerisindeki atomların ağırlıkça yüzdeleri verilmiştir. Cu.20’de Ba-Nb-2’e ait EDS spektrumu ve Tablo 4. Gd. Ba.15’te taneciklerin oldukça büyük ve birbirlerine daha iyi temas halinde. yapıda Y. Ba. Şekil 4. tanecikler arasındaki boşlukları artırmıştır.17’de Ba bölgesine yapılan x = 0.3’te ise EDS spektrumunun analizi sonucu tespit edilen.4’te ise EDS spektrumunun analizi sonucu tespit edilen. Şekil 4. tanecikler arasındaki boşlukları azaltmıştır. Cu ve O dışında başka bir elemente ait pik görülmemiştir. Tanecik yönelimleri keyfidir.19’da Ba bölgesine yapılan x = 0. O ve Nb dışında başka bir elemente ait pik görülmemiştir. Cu ve O dışında başka bir elemente ait pik görülmemiştir. Gd. yapıda Y. Nb konsantrasyonuna bağlı olarak ortaya çıkan küçük parçacıkların tanecikler üzerinde konumlandığı ve sayılarının arttığı görülmektedir. Şekil 4. EDS spektrumunda. EDS spektrumunda.2’de ise EDS spektrumunun analizi sonucu tespit edilen.125 oranındaki katkılama. Cu.15’te Gd-YBCO malzemesinden çekilen SEM fotoğrafı görülmektedir. tanecikler arası mesafeler küçük. yapıda Y. Şekil 4. Tanecik yönelimleri. Ba. taneciklerdeki yönemeler keyfidir.075 oranındaki katkılama. Gd. EDS spektrumunda.025 oranındaki katkılama. malzeme içerisindeki atomların ağırlıkça yüzdeleri verilmiştir. Şekil 4. Ba. O ve Nb dışında başka bir elemente ait pik görülmemiştir. Şekil 4. Şekil 4. Ba-Nb-1 malzmesine ait tanecikleri büyütmüş. malzeme içerisindeki atomların ağırlıkça yüzdeleri verilmiştir. malzeme içerisindeki atomların ağırlıkça yüzdeleri verilmiştir. Ba-Nb-3 malzemesine ait tanecikleri küçültmemiş ve tanecikler arasındaki boşlukları azaltmıştır.1’de ise EDS spektrumunun analizi sonucu tespit edilen. yapıda Y. Tanecik yönelimleri hakkında daha net bilgi X-ışınları .

27’de Cu bölgesine yapılan x = 0. malzeme içerisindeki atomların ağırlıkça yüzdeleri verilmiştir. Ba.025 oranındaki katkılma. malzeme içerisindeki atomların ağırlıkça yüzdeleri verilmiştir. O ve Nb dışında başka bir elemente ait pik görülmemiştir. Ba. Şekil 4. Tanecik yönelimleri.225 oranındaki katkılama.5’te ise EDS spektrumunun analizi sonucu tespit edilen.22’de Ba-Nb-3’e ait EDS spektrumu ve Tablo 4. O ve Nb dışında başka bir elemente ait pik görülmemiştir. Tanecik yönelimleri hakkında daha net bilgi X-ışınları kırınım desenlerinde gözlenen şiddetin büyük veya küçük oluşu ile söylenebilir. Nb konsantrasyonuna bağlı olarak ortaya çıkan küçük parçacıkların tanecikler üzerini kapladığı ve özellikle tanecikler arasındaki boşlukları doldurduğu görülmektedir.25’te Ba bölgesine yapılan x = 0.6’da ise EDS spektrumunun analizi sonucu tespit edilen. Şekil 4. Şekil 4. Şekil 4. görüntüsü alınan bölgeyi kaplayan küçük parçacıklardan dolayı tam olarak ifade edilememiştir. yapıda Y. Ba.24’de Ba-Nb-4’e ait EDS spektrumu ve Tablo 4. Ba-Nb-4 malzemesine ait tanecikleri manidar oranda küçültmemiş ve tanecikler arasındaki boşlukları biraz artırmıştır. Tanecik yönelimi keyfidir. Cu. Şekil 4. Nb konsantrasyonuna bağlı olarak ortaya çıkan küçük parçacıkların tanecikler üzerinde konumlandığı ve sayılarının daha da artarak kümeleşmiş yapılar şeklinde bulunmaya başladığı görülmektedir.23’te Ba bölgesine yapılan x = 0. Gd. Cu. Nb konsantrasyonuna bağlı olarak ortaya çıkan küçük parçacıkların tanecikler üzerinde konumlandığı ve sayılarının daha da artarak kümeleşmiş yapılar şeklinde tanecikler arasındaki boşluklara yerleşmeye başladığı görülmektedir. Şekil 4. EDS spektrumunda. Cu.107 kırınım desenlerinde gözlenen şiddetin büyük veya küçük oluşu ile söylenebilir. malzeme içerisindeki atomların ağırlıkça yüzdeleri verilmiştir. O ve Nb dışında başka bir elemente ait pik görülmemiştir. Şekil 4. Gd. EDS spektrumunda. yapıda Y.175 oranındaki katkılama. Ba-Nb-5 malzemesine ait taneciklerini küçültmüş ve tanecikler arasındaki boşlukları artırmıştır. EDS spektrumunda. Tanecik yönelimleri keyfidir. Gd. Cu-Nb-1 malzemesine ait tanecikleri manidar şekilde büyütmüş ve tanecikler arasındaki boşlukları azaltmıştır.26’de Ba-Nb-5’e ait EDS spektrumu ve Tablo 4. yapıda Y.28’de Cu-Nb-1’e ait EDS .7’de ise EDS spektrumunun analizi sonucu tespit edilen.

O ve Nb dışında başka bir elemente ait pik görülmemiştir.32’de Cu-Nb-3’e ait EDS spektrumu ve Tablo 4. yapıda Y. yapıda Y. yapıda Y.075 oranındaki katkılma.125 oranındaki katkılama. Cu-Nb-2 malzemesine ait tanecikleri manidar bir şekilde büyütmemiş ancak tanecikler arasındaki boşlukları azaltmıştır.29’da Cu bölgesine yapılan x = 0.11’de ise EDS spektrumunun analizi sonucu tespit edilen. EDS spektrumunda. EDS spektrumunda. Şekil 4. Cu-Nb-4 malzemesine ait tanecikleri bir miktar küçültmüş buna bağlı olarak tanecikler arasındaki boşlukları azalmıştır.175 oranındaki katkılama. Cu. Cu. malzeme içerisindeki atomların ağırlıkça yüzdeleri verilmiştir. O ve Nb dışında başka bir elemente ait pik görülmemiştir. Tanecik yönelimleri keyfi olsa da düzenli sayılabilecek bir yapı mevcuttur.8’de ise EDS spektrumunun analizi sonucu tespit edilen. Gd. Ba. Şekil 4. Nb konsantrasyonuna bağlı olarak ortaya çıkan küçük parçacıkların tanecikler üzerinde ve tanecik sınırlarında konumlandığı görülmektedir.9’da ise EDS spektrumunun analizi sonucu tespit edilen. Gd. malzeme içerisindeki atomların ağırlıkça yüzdeleri verilmiştir.30’da Cu-Nb-2’ye ait EDS spektrumu ve Tablo 4. Şekil 4. O ve Nb dışında başka bir elemente ait pik görülmemiştir. Ba.108 spektrumu ve Tablo 4. Tanecik yönelimleri keyfidir. yapıda Y. Ba. Cu-Nb-3 malzemesine ait tanecikleri manidar oranda küçültmemiş ancak tanecikler arasındaki boşlukları artırmıştır.31’de Cu bölgesine yapılan x = 0. Şekil 4.34’de Cu-Nb-4’e ait EDS spektrumu ve Tablo 4. O ve Nb dışında başka bir elemente ait pik görülmemiştir. Nb konsantrasyonuna bağlı olarak ortaya çıkan küçük parçacıkların tanecikler üzerinde konumlandığı görülmektedir. Cu.10’da ise EDS spektrumunun analizi sonucu tespit edilen. Şekil 4. Nb konsantrasyonuna bağlı olarak ortaya çıkan . Şekil 4. Ba.33’te Cu bölgesine yapılan x = 0. EDS spektrumunda. Nb konsantrasyonuna bağlı olarak ortaya çıkan küçük parçacıkların sayılarının artarak tanecikler üzerinde ve tanecik sınırlarında konumlandığı görülmektedir. Cu. EDS spektrumunda. Tanecik yönelimleri keyfi olsa da düzenli sayılabilecek bir yapı mevcuttur. Gd. malzeme içerisindeki atomların ağırlıkça yüzdeleri verilmiştir. malzeme içerisindeki atomların ağırlıkça yüzdeleri verilmiştir. Gd.

12’de ise EDS spektrumunun analizi sonucu tespit edilen. O ve Nb dışında başka bir elemente ait pik görülmemiştir. EDS spektrumunda. Nb konsantrasyonuna bağlı olarak ortaya çıkan küçük parçacıkların sayılarının daha da artarak tanecikleri kapladığı ve tanecikler arasındaki boşluklarda kümelenerek konumlandığı görülmektedir. malzeme içerisindeki atomların ağırlıkça yüzdeleri verilmiştir. Cu.36’de Cu-Nb-5’e ait EDS spektrumu ve Tablo 4.35’te Cu bölgesine yapılan x = 0.109 küçük parçacıkların sayılarının daha da artarak tanecikler üzerinde ve tanecik sınırlarında kümelenerek konumlandığı görülmektedir.225 oranındaki katkılama. Şekil 4. . Ba. Tanecik yönelimleri keyfidir. Şekil 4. Cu-Nb-5 malzemesine ait tanecikleri manidar şekilde küçültmemiş ancak tanecikler arasında derin boşluklar meydana getirmiştir. Gd. yapıda Y.

000 Ağırlık (%) .964 100.1 Saf YBCO’ya ait EDS analizi sonuçları.050 49.14 Saf YBCO’ya ait EDS spektrumu.110 Şekil 4.000 18.13 Saf YBCO’ya ait SEM görüntüsü. Element Y Ba Cu O Toplam 12. Tablo 4. Şekil 4.986 19.

771 45.16 Gd-YBCO’ya ait EDS spektrumu.888 9.2 Gd-YBCO’ya ait EDS analizi sonuçları.972 19. Şekil 4. Tablo 4. Element Y Ba Cu O Gd Toplam Ağırlık (%) 8.15 Gd-YBCO’ya ait SEM görüntüsü.701 15.111 Şekil 4.000 .668 100.

Şekil 4.854 9.242 100. Tablo 4.18 Ba-Nb-1’e ait EDS spektrumu.3 Ba-Nb-1’e ait EDS analizi sonuçları.373 16.000 .112 Şekil 4.182 46.886 18. Element Y Ba Cu O Gd Nb Toplam Ağırlık (%) 8.17 Ba-Nb-1’e ait SEM görüntüsü.463 0.

19 Ba-Nb-2’ye ait SEM görüntüsü. Tablo 4.20 Ba-Nb-2’ye ait EDS spektrumu.000 .113 Şekil 4.326 46.271 0.4 Ba-Nb-2’ye ait EDS analizi sonuçları.564 100.033 15. Şekil 4.819 10. Element Y Ba Cu O Gd Nb Toplam Ağırlık (%) 8.987 18.

Element Y Ba Cu O Gd Nb Toplam Ağırlık (%) 7.093 8.114 Şekil 4. Şekil 4.22 Ba-Nb-3’e ait EDS spektrumu.343 18.373 46.707 1.170 100.5 Ba-Nb-3’e ait EDS analizi sonuçları. Tablo 4.21 Ba-Nb-3’e ait SEM görüntüsü.314 18.000 .

715 4.901 8.793 16.490 16.864 45. Şekil 4. Element Y Ba Cu O Gd Nb Toplam Ağırlık (%) 7.115 Şekil 4.000 . Tablo 4.24 Ba-Nb-4’ye ait EDS spektrumu.237 100.23 Ba-Nb-4’e ait SEM görüntüsü.6 Ba-Nb-4’e ait EDS analizi sonuçları.

000 .26 Ba-Nb-5’e ait EDS spektrumu.138 100.014 7.952 11.116 Şekil 4. Şekil 4. Element Y Ba Cu O Gd Nb Toplam Ağırlık (%) 10.25 Ba-Nb-5’e ait SEM görüntüsü.635 14. Tablo 4.668 7.593 48.7 Ba-Nb-5’e ait EDS analizi sonuçları.

117 Şekil 4.539 20. Tablo 4.812 6.27 Cu-Nb-1’e ait SEM görüntüsü.28 Cu-Nb-1’e ait EDS spektrumu. Şekil 4. Element Y Ba Cu O Gd Nb Toplam Ağırlık (%) 7.000 .202 100.880 15.895 0.672 48.8 Cu-Nb-1’e ait EDS analizi sonuçları.

Tablo 4.29 Cu-Nb-2’ye ait SEM görüntüsü.397 47.115 9.118 Şekil 4.000 .311 17.352 0. Element Y Ba Cu O Gd Nb Toplam Ağırlık (%) 8.30 Cu-Nb-2’ye ait EDS spektrumu.938 100.887 16.9 Cu-Nb-2’ye ait EDS analizi sonuçları. Şekil 4.

282 46. Tablo 4.32 Cu-Nb-3’e ait EDS spektrumu.573 16.119 Şekil 4.000 .813 2. Şekil 4.683 15.10 Cu-Nb-3’e ait EDS analizi sonuçları.977 100.31 Cu-Nb-3’e ait SEM görüntüsü.673 9. Element Y Ba Cu O Gd Nb Toplam Ağırlık (%) 8.

Şekil 4.246 100.000 .11 Cu-Nb-4’e ait EDS analizi sonuçları.945 13.089 46. Element Y Ba Cu O Gd Nb Toplam Ağırlık (%) 9.560 4.120 Şekil 4.34 Cu-Nb-4’e ait EDS spektrumu.33 Cu-Nb-4’e ait SEM görüntüsü. Tablo 4.345 16.815 9.

Şekil 4.000 .36 Cu-Nb-5’e ait EDS spektrumu.497 17.502 10.259 7.35 Cu-Nb-5’e ait SEM görüntüsü.884 46.266 8. Element Y Ba Cu O Gd Nb Toplam Ağırlık (%) 9.121 Şekil 4.592 100. Tablo 4.12 Cu-Nb-5’e ait EDS analizi sonuçları.

37-39’da Gd-YBCO malzemesine ait kırınım desenindeki piklerin (düzlemler) saf YBCO’nun kırınım deseninde gözüken pikler ile (düzlemler) olduğu görülmektedir.39’de karşılaştırılmıştır. b.44’te. (007). Cu-Nb serisi için Şekil 4. b. İndislenmiş piklerin bulunduğu spektrumlar saf YBCO için Şekil 4. Hesaplamada en küçük kareler metodu kullanılarak geliştirilen bilgisayar programından yararlanılmıştır. c ve V değerleri Tablo 4.42-43’te verilmiştir. Cu-Nb serisine ait spektrumlar Şekil 4. Elde edilen kırınım desenlerinden ilgili düzlemlerin (hkl) Miller indisleri belirlenmiştir. Şekil 4. Hesaplanan değerlerin literatürde verilen değerlere yakın oldukları gözlenmiştir. b. (102).122 4. (115). İndisler ve düzlemler arası mesafe kullanılarak örgü parametreleri ve birim hücre hacmi (a. Her iki bileşiğin spektrumlarında 123 yapısına ait olan (002). 10o ≤ 2θ ≤ 60o aralığı için Şekil 4.40-41’de. (103). Ayrıca hesaplanan a. (005).4 XRD Analizleri Katıhal tepkime yöntemiyle hazırlanan malzemelerin polikristal difraktometresinde elde edilen x-ışını kırınım desenleri. (116) ve (213) pikleri görülmüştür. c ve V (hacim) değerlerinin katkı miktarına göre değişimi Ba-Nb serisi için Şekil 4.13’te verilmiştir.38’de gösterilmiştir. 211 yarıiletken yapısına ait yalnızca 30. (003). (113).37-43’de gösterilmiştir. Hesaplanan a. Gd-YBCO malzemesine ait kırınım desenindeki piklerin 0.52o’de (211) piki her iki malzemede de düşük şiddette görülmüştür. (013).37 ve Gd-YBCO için Şekil 4. (006). Saf YBCO bileşiğine ait spektrumun literatürde verilen (Doğan 2000) spektrum ile birebir örtüştüğü aynı gözlenmiştir. c ve V) hesaplanmıştır. Bu piklerin YBCO süperiletkeninden ileri geldiği ve süperiletkenin ortorombik yapısına uygun olduğu görülmüştür. Gd katkısı.1o sola kaymasına ve pik şiddetlerinde değişiklikler meydana gelmesine neden olmuştur. (012). (020). Saf YBCO bileşiği ile Gd-YBCO bileşiğine ait spektrumlar Şekil 4.45’te verilmiştir. (200). . Ba-Nb serisine ait spektrumlar Şekil 4. (100).

.37 Saf YBCO’ya ait X-ışını kırınım deseni.349 A° 3 olarak hesaplanmıştır. c = 11.123 Şekil 4.89105 A° . b = 3.82979 A° . X-ışını kırınım desenlerindeki indisler ve düzlemler arası mesafe kullanılarak saf YBCO örneğinin örgü parametleri a = 3.69979 A° ve hacim değeri V = 174.

71360 A° ve hacim değeri V = 175.38 Gd-YBCO malzemesine ait X-ışını kırınım deseni.84493 A° .433 A° 3 olarak hesaplanmıştır. . X-ışını kırınım desenlerindeki indisler ve düzlemler arası mesafe kullanılarak saf Gd-YBCO örneğinin örgü parametleri a = 3. c = 11.124 Şekil 4.89523 A° . b = 3.

aynı pikleri vermesi ve pik .39’da görüldüğü gibi Gd-YBCO malzemesinde (002) ve (005) piklerinin şiddetleri azalmakta. Ayrıca saf YBCO’da çok daha net bir şekilde görülen 211 yarıiletken yapısına ait 30. Saf YBCO pikleri ile Gd-YBCO piklerinin yaklaşık aynı açı değerlerinde (Gd pikleri 0. (003) ve (113) piklerinin şiddetleri artmaktadır.1o solda) olması. yapıda bir deformasyon oluşturmadığı sonucunu ortaya koymaktadır. 123 yapısına ait piklerin görünmesi ve yabancı fazlara ait piklerin görünmemesi.125 Şekil 4. Şekil 4.52o’de (211) pikinin şiddetinin Gd-YBCO’da azaldığı görülmektedir. Gd’nin Y ile tam olarak yer değiştirdiği.39 Saf YBCO ve Gd-YBCO malzemelerine ait X-ışınları kırınım desenleri. Diğer piklerin değişmediği görülmektedir.

Nb konsantrasyonunun artışı ile artmaktadır. Ba-Nb-1. saf YBCO ve Gd-YBCO’ya ait kırınım desenlerinde görülmeyen ve malzemedeki Nb konsantrasyonunun artışı ile şiddeti artan. Cu-Nb-1. Şekil 4. Ayrıca.30’da da görülmektedir. Gd katkısısının malzemenin a ve c örgü parametrelerini artırıcı yönde olduğu görülmektedir. Kırmızı ve mavi oklar ile gösterilen piklerin Gd-YBCO’ya ait kırınım deseninde görülmemesi ve Ba-Nb ve Cu-Nb serilerine ait kırınım desenlerinin her ikisinde de Nb konsantrasyonunun artmasıyla pik şiddetinin de yükselmesi. bu malzemelerin yönelimlerinin birbirine benzer olduğu sonucunu ortaya koymaktadır. Cu-Nb-2. . Gd-YBCO. sentezlenen saf YBCO ve Gd-YBCO malzemelerinin tanecik boyutlarının birbirine yakın olduğu sonucunu da göstermektedir. Ba-Nb-3’e ait kırınım deseninde pik şiddetlerinin yüksek oluşu taneciklerdeki yönelmenin diğer malzemelerdekine oranla daya iyi olduğunu.126 genişliklerinin birbirine çok yakın olması. Bu iki malzemenin SEM ve XRD sonuçlarındaki benzerlikler hesaplanan kritik sıcaklık (Tc) ve kritik akım yoğunluğu (Jc) değerlerinde de gözükmektedir. Şekil 4. bu piklerin Nb atomundan kaynaklandığı düşünülmektedir. Bu piklerin şiddeti.40’da. Ba-Nb-5’e ait kırınım deseninde ise pik şiddetlerinin düşük oluşu diğer malzemelere oranla daha kötü bir yönelime sahip olduğunu göstermektedir. Bu piklerin Nb katkısından kaynaklandığı düşünülmektedir. kırmızı ve mavi oklar ile gösterilen pikler görülmektedir.42’de görülen ve Nb katkısından kaynaklandığı düşünülen pikler Şekil 4. Gd-YBCO ve Cu-Nb-5’te gözlenen piklerin yaklaşık aynı şiddet değerine sahip olması bu yapılarıın yönelimlerinin birbirine benzer olduğu sonucunu ortaya koymaktadır. Ba-Nb-2 ve Ba-Nb-4’te gözlenen piklerin yaklaşık aynı şiddet değerine sahip olması. Cu-Nb-3 ve Cu-Nb-4’ün şiddetlerinin düşük oluşu diğer malzemelere oranla daha düzensiz bir yönelime sahip olduğunu göstermektedir.

40 Ba-Nb serisine ait X-ışını kırınım desenlerinin iki boyutlu gösterimi. .127 Şekil 4.

41 Ba-Nb serisine ait X-ışınları kırınım desenlerinin üç boyutlu gösterimi. .128 Şekil 4.

129 Şekil 4. .42 Cu-Nb serisine ait X-ışını kırınım desenlerinin iki boyutlu gösterimi.

44 ve Şekil 4. En küçük kareler yöntemiyle her bir malzeme için hesaplanan örgü parametreleri Tablo 4.44 ve 4. .13’te verilmiştir. Cu-Nb serisine ait malzemelerin c örgü parametresinde küçülme meydana getirmiştir. örgü parametreleri Nb katkı miktarı (x) ile düzenli bir şekilde değişmemektedir.130 Şekil 4.43 Cu-Nb serisine ait X-ışınları kırınım desenlerinin üç boyutlu gösterimi. Ancak Şekil 4. Nb katkısının malzemelerin örgü parametrelerinde kısmi değişikliklikler ortaya çıkardığı söylenebilir. Hesaplanan örgü parametreleri ve hacimlerin Nb katkı miktarı (x) ile değişimi Şekil 4.45’te verilmiştir.45’te görüldüğü gibi. Bununla birlikte hacim değerlerinde (x) katkı miktarına bağlı bir değişim bulunmamaktadır. Ba-Nb serisine ait malzemelerin c örgü parametresinde büyüme. Genel olarak Gd-YBCO malzemesinin c örgü parametresi ile kıyaslandığında. Nb katkısı.

84197 3.84493 3.68659 11.83511 3.88863 c ( A° ) 11. b.13 Saf YBCO.70924 11.88783 3.83507 3.727 175.69257 11. c örgü parametreleri ve birim hücre hacimleri.349 175.88927 3.44 Ba-Nb serisi için a.82938 3.70604 11.89258 3.506 Şekil 4.71360 11.682 174.82979 3. .70602 11.608 175.89810 3.89336 3.131 Tablo 4.158 174.69805 V ( A° 3) 174.71487 11.079 174.73663 11.89811 3.89425 3.160 174.019 174.89105 3. Malzeme Saf YBCO Gd-YBCO Ba-Nb-1 Ba-Nb-2 Ba-Nb-3 Ba-Nb-4 Ba-Nb-5 Cu-Nb-1 Cu-Nb-2 Cu-Nb-3 Cu-Nb-4 Cu-Nb-5 a ( A° ) 3.82860 3.83619 b ( A° ) 3.89174 3.89523 3.713 176.69979 11. Ba-Nb serisi ve Cu-Nb serisine ait malzemelerin a.90125 3.72614 11. b.83949 3.84729 3.84343 3.836 174. Gd-YBCO.72561 11. c örgü parametrelerinin ve hacimlerinin Nb katkı miktarları (x)’e göre değişimleri.83454 3.433 175.

70-130 K sıcaklık aralığında ve 10-6 Torr vakum altında ölçülmüştür. Üretilen malzemelerin elektriksel özdirençleri. Elektriksel özdirencin sıcaklıkla değişim grafikleri Şekil 4. 4. kritik geçiş sıcaklığı.132 Şekil 4. standart dört nokta yöntemi kullanılarak. . b. Süperiletkenin kritik sıcaklığı hakkında bilgi edinmenin bir yolu da elektriksel özdirenç ölçümleridir. kritik geçişin başladığı ( Tcon ) ve kritik geçişin bittiği ( Tcoff ) sıcaklıklar belirlenebilir.5 R-T Analizleri Süperiletken malzemelerin karakteristik özelliklerinden en önemlisi kritik sıcaklıktır.45 Cu-Nb serisi için a.1 kullanılarak özdirenç (ρ) değerlerine dönüştürülmüştür. Dirençteki değişim sıcaklığın fonksiyonu olarak kaydedilmiş ve direnç değerleri denklem 4. c örgü parametrelerinin ve hacimlerinin Nb katkı miktarları (x)’e göre değişimleri. Bu yolla malzemenin süperiletken olup olmadığı.46-51’de gösterilmiştir.

Bu işlemler esnasında bir dış magnetik alan uygulanmamıştır.46. Şekil 4.384 K ve Gd-YBCO’nun Tc değeri 91. Ba-Nb-3.49’de verilmiştir. Ba-Nb-5 ve Ba-Nb-4 şeklinde olmuştur.47’te Gd-YBCO malzemesinin oda sıcaklığındaki özdirencinin saf YBCO’nun özdirencinden daha küçük olduğu görülmektedir. Direnç değerinin 1 mΩ’u gösterdiği değer kritik sıcaklık (Offset) olarak alınmıştır.49’a göre. numunenin kesit alanı ve l. Şekil 4. Saf YBCO ile Gd-YBCO’nun sıcaklık karşısındaki davranışlarını karşılaştırmak amacıyla çizilen grafik Şekil 4. Şekil 4.384 K ve Gd-YBCO malzemesine ait 91. iç kontaklar arasındaki gerilim. Ancak.48 ve Ba-Nb serisinin kritik sıcaklık (Tc) değerlerini gösteren grafik Şekil 4. Genel olarak Nb katkı miktarı (x)’nın artışıyla beraber özdirenç değerinde de bir artış olduğu görülmektedir. . Tc değerlerini karşılaştırmak amacıyla çizilen grafik 4. Ba-Nb.1) Burada V. 91. Gd. Gd-YBCO ile Ba-Nb Serisine ait malzemelerin sıcaklık karşısındaki davranışları Şekil 4. Ba-Nb-1. Saf YBCO’nun Tc değeri 92. I. Grafikte gözlenen pik sayısı normal durumdan süperiletken duruma geçiş esnasında faz sayısını göstermektedir. Gd-YBCO ve saf YBCO’nun oda sıcaklığı özdirencinden daha düşüktür. Ba-Nb-1 malzemesine ait Tc değeri hem saf YBCO hem de Gd-YBCO malzemesinin Tc değerinden yüksektir. Ba-Nb-3.785 K.025 mollük Nb katkısı. x = 0. 89. Ba-Nb-2.YBCO.672 K olarak ölçülmüştür. hem normal durum özdirencini düşürmüş hem de kritik sıcaklık değerini artırmıştır. s.47’de verilmiştir. 91.421 K olarak ölçülmüştür.672 K olan Tc değerlerine oldukça yakın değerlerdir.659 K.118 K ve 89.133 ρ= V s I l (4. Bu değerler.4 ve Ba-Nb-5 için Tc değerleri sırasıyla 92. Faz geçişi esnasında birden fazla faz geçişinin olup olmadığının araştırılması amacıyla grafikte gözlenen eğrinin türevi alınarak sıcaklığa karşı grafikleri çizilmiştir. Ba-Nb-1’e ait özdirenç.48’de oda sıcaklığında (süperiletken olmadığı durum) malzemelerin özdirenç değerleri küçükten büyüğe doğru sırasıyla Ba-Nb-1. iç kontaklar arası mesafedir. dış kontaklar aracılığı ile malzemeye uygulanan akım. saf YBCO malzemesine ait 92. Ba-Nb-2.193 K. Nb katkı miktarı (x)’nın artışıyla birlikte genel olarak Tc değerlerinde de bir azalma meydana gelmektedir.

Cu-Nb-2. Gd-YBCO ve diğer malzemelerin Tc değerlerinden düşük çıkmıştır.782 K olarak ölçülmüştür. Nb katkı miktarının (x) artışyla birlikte genel olarak Tc değerlerinde de bir azalma meydana gelmektedir. . 92.50 ve Cu-Nb serisinin kritik sıcaklık (Tc) değerlerini gösteren grafik Şekil 4.134 Gd-YBCO ile Cu-Nb Serisine ait malzemelerin sıcaklık karşısındaki davranışları Şekil 4.125 ve 0. Bu değerlerden Cu-Nb-2. Genel olarak Nb katkı miktarı (x)’ın artışıyla beraber özdirenç değerinde de bir artış meydana geldiği gözlemlenmiştir. Şekil 4. Şekil 4. Cu-Nb-4 ve Cu-Nb-5 şeklinde olmuştur.YBCO. 91. Cu-Nb-1 ve Cu-Nb-5 malzemelerine ait Tc değerleri saf YBCO.681 K. Cu bölgesine yapılan 0. Cu-Nb-3. Cu-Nb-3. saf YBCO’nun Tc değeri 92.654 K.50’de oda sıcaklığında malzemelerin özdirenç değerleri küçükten büyüğe doğru sırasıyla Gd. Cu-Nb-4 ve Cu-Nb-5 için Tc değerleri sırasıyla 87.967 K. Cu bölgesine yapılan 0.672 K değerlerine oldukça yakın değerlerdir. 91.384 K ve Gd-YBCO’nun Tc değeri 91. Cu-Nb-2.51’de Cu-Nb-1.175 mollük Nb katkısı Tc değerini Gd-YBCO malzemesinin Tc değerinin üzerine çıkarmıştır.075 mollük Nb katkısı kritik sıcaklık değerini saf YBCO ve Gd-YBCO’nun kritik sıcaklık değerlerinin üstüne çıkarmış böylece süperiletkenliği olumlu yönde geliştirmiştir.818 K ve 88. Cu-Nb-3 ve Cu-Nb-4 malzemelerine ait kritik sıcaklık değeri (Tc).51’de verilmiştir. Cu-Nb-1.

Şekil 4.135 Şekil 4.46 Saf YBCO ve Gd-YBCO malzemelerinde 70-130 K arasında özdirencin (ρ) sıcaklıkla (T) değişimi.47 Saf YBCO ve Gd-YBCO malzemelerinde 85-95 K arasında özdirencin (ρ) sıcaklıkla (T) değişimi. .

48 Gd-YBCO ve Ba-Nb serisi malzemelerinde 70-130 K arasında özdirencin (ρ) sıcaklıkla (T) değişimi.49 Ba-Nb serisi malzemelerinde 85-95 K arasında özdirencin (ρ) sıcaklıkla (T) değişimi.136 Şekil 4. Şekil 4. .

.51 Ba-Nb serisi malzemelerinde 85-95 K arasında özdirencin (ρ) sıcaklıkla (T) değişimi. Şekil 4.50 Gd-YBCO ve Cu-Nb serisi malzemelerinde 70-130 K arasında özdirencin (ρ) sıcaklıkla (T) değişimi.137 Şekil 4.

Pozitif piklerden birisi diğerine göre küçük bir şiddete sahiptir. Cu-Nb-2 ve Cu-Nb-4 malzemelerinde biri negatif yönde diğeri pozitif yönde iki adet pik gözlenmiştir. Cu-Nb-1. saf YBCO tek faz geçişi gösterirken Gd-YBCO malzemesinde tek faz geçişi yanında çok zayıf bir faz geçişi eğilimi de görülmektedir.52 Saf YBCO ve Gd-YBCO için dρ(T)/dT grafiği. Cu-nb-2.138 Saf YBCO. Şekil 4.54’te Cu-Nb-1. Şekil 4. Gd-YBCO. Ba-Nb-2 ve Ba-Nb-3 malzemelerinde baskın olan pikin yanında negatif yönde bir pik daha gözlenmiştir. Cu-Nb-3 ve Cu-Nb-4 malzemelerinde gözlenen negatife piklerin Nb’dan kaynaklandığı düşünülmektedir. Şekil 4.52’de görüldüğü gibi.52-54’te verilmiştir. diğer ikisi pozitif yönde olmak üzere toplam üç pik gözlenmiştir. Cu-Nb-3 malzemesinde birisi negatif. . Şekil 4. Ba-Nb serisi ve Cu-Nb serisine ait malzemelerin normal durumdan süperiletken duruma geçişte faz geçişini gözlemlemek amacıyla çizilen grafikler sırasıyla Şekil 4.53’te Ba-Nb-1. Saf YBCO’da ve Gd-YBCO’da negatif yönde görülmeyen bu pikin Nb’dan kaynaklandığı düşünülmüştür.

53 Ba-Nb serisi için dρ(T)/dT grafiği.139 Şekil 4. .

55’te verilmiştir. . Nb katkı miktarı (x) arttıkça malzemelerin Tc değerlerinde azalma gözlenmektedir ancak bu azalmanın orantılı bir azalma değildir.54 Cu-Nb serisi için dρ(T)/dT grafiği. Ölçülen Tc değerlerinin Nb katkı miktarı (x) ile değişimini gösteren grafik Şekil 4.140 Şekil 4.

malzemeyi süperiletken halden normal hale dönüştürünceye kadar artırılırsa.55 Ba-Nb serisine ait Tc değerleri ile Cu-Nb serisine ait Tc değerlerinin Nb katkı miktarı (x) ile değişimi. süperiletkenliği bozacak kadar büyük değerlere sahip değil ise. (77 K) standart DC . 4. kritik akım (Ic) olarak adlandırılır. Gd-YBCO. süperiletkenliğin teorisi ve pratik uygulamaları için oldukça önemlidir.141 Şekil 4. iç uçlar arasında bir gerilim gözlenecektir. Ba-Nb Serisi ve Cu-Nb Serisi için 77 K’de I-V karakteristikleri için Jc kriteri 2 μV/cm alınarak ölçülmüştür. iç uçlar arasındaki gerilim sıfır olacaktır.6 I-V Analizleri Süperiletkenlerin mikroyapısına önemli ölçüde bağlı olan kritik akım yoğunluğu (Jc). Saf YBCO. Bu çalışmada kritik akım yoğunluğu ölçümleri.56-67’de verilmiştir. Bu gerilime karşılık gelen akım. Akım. Bu ölçümlere ilişkin grafikler şekil 4. sıvı azot sıcaklığında dört nokta yöntemi kullanılarak ölçülmüştür. Genel olarak hem Ba-Nb serisinde hem de Cu-Nb serisinde Nb katkı miktar (x) arttıkça Jc değeri azalmıştır. Sıvı azot sıcaklığında süperiletken haldeki bir malzemeden geçirilecek akım.

Şekil 4.025 mollük Nb katkısı. .9137 A/cm2) malzemelerinin Jc değerlerinden daha büyük yapmıştır. saf YBCO (89. Özellikle Cu bölgesine yapılan 0.142 Şekil 4.768’de Cu-Nb serisine ait malzemelerin Jc değerlerinin Ba-Nb serisine ait malzemelerin Jc değerlerinden daha büyük olduğu gözlenmiştir.68’de Ba-Nb ve Cu-Nb serilerindeki malzemelerin Nb katkı miktarı (x) ile Jc değerlerindeki değişimler gösterilmiştir.9142 A/cm2) ve Gd-YBCO (85. Cu-Nb-1 malzemesinin Jc değerini (93.8510 A/cm2).

143 Şekil 4. .56 Saf YBCO malzemesinin I-V grafiği ve kritik akım yoğunluğu değeri. Şekil 4.57 Gd-YBCO malzemesinin I-V grafiği ve kritik akım yoğunluğu değeri.

59 Ba-Nb-2 malzemesinin I-V grafiği ve kritik akım yoğunluğu değeri. Şekil 4.58 Ba-Nb-1 malzemesinin I-V grafiği ve kritik akım yoğunluğu değeri. .144 Şekil 4.

60 Ba-Nb-3 malzemesinin I-V grafiği ve kritik akım yoğunluğu değeri.145 Şekil 4. .61 Ba-Nb-4 malzemesinin I-V grafiği ve kritik akım yoğunluğu değeri. Şekil 4.

63 Cu-Nb-1 malzemesinin I-V grafiği ve kritik akım yoğunluğu değeri.146 Şekil 4. Şekil 4.62 Ba-Nb-5 malzemesinin I-V grafiği ve kritik akım yoğunluğu değeri. .

65 Cu-Nb-3 malzemesinin I-V grafiği ve kritik akım yoğunluğu değeri.64 Cu-Nb-2 malzemesinin I-V grafiği ve kritik akım yoğunluğu değeri. Şekil 4.147 Şekil 4. .

. Şekil 4.66 Cu-Nb-4 malzemesinin I-V grafiği ve kritik akım yoğunluğu değeri.67 Cu-Nb-5 malzemesinin I-V grafiği ve kritik akım yoğunluğu değeri.148 Şekil 4.

14’te verilmiştir. saf YBCO ve Gd-YBCO’nun yoğunluklarından fazladır.69’da verilmiştir. . Cu bölgesine yapılan Nb katkısının Ba bölgesine yapılan Nb katkısına göre malzemelerin yoğunluklarını daha fazla artırdığı görülmektedir. Herbir serideki malzemelerin tespit edilen yoğunlukları ile Nb katkı miktarı (x) arasındaki ilişki Şekil 4.149 Şekil 4. Aynı durum Cu-Nb serisi için degözlenmiştir. 4. Genel olarak Nb katkı miktarı (x) arttıkça malzemelerin yoğunluklarında da bir artış olduğu görülmektedir.7 Yoğunluk Analizleri Sentezlenen bütün malzemelerin yoğunlukları Tablo 4.68 Ba-Nb ve Cu-Nb serisine ait malzemelerin kritik akım yoğunluğu değerlerinin (Jc) Nb katkı miktarına (x) bağlı değişimleri. Her iki seride üretilen malzemelerin yoğunlukları.

Malzeme Saf YBCO Gd-YBCO Ba-Nb-1 Ba-Nb-2 Ba-Nb-3 Ba-Nb-4 Ba-Nb-5 Cu-Nb-1 Cu-Nb-2 Cu-Nb-3 Cu-Nb-4 Cu-Nb-5 d (g/cm3) 4.7817 4.6454 4.6502 4. Ba-Nb serisi ve Cu-Nb serisi malzemelerin yoğunlukları (d). . Nb katkı miktarına (x) bağlı değişimleri.6209 4.4874 4.6983 4.5620 4.150 Tablo 4.3488 4.6460 4.4992 4.69 Ba-Nb ve Cu-Nb serisine ait malzemelerin yoğunluklarının (d). Gd-YBCO.7012 4.7999 Şekil 4.14 Saf YBCO.

Awaji ve ark. Ba ve Cu bölgelerine yapılacak Nb katkısınının YBCO’nun yapısında oksijen kaybına yol açmasını ve bundan dolayı süperiletkenlik özelliklerini kötüleştirmesini ortadan kaldırmak amacıyla. 2002. 2002). Tarascon ve ark. Yang ve ark. Ba atomu ile aynı uzay gurubuna sahiptir. Carillo ve ark. Bunlardan ilkinde Y bölgesine Gd atomu ve Ba bölgesine Nb atomu katkılanmıştır. Nadir Toprak Elementlerinden olan Gd için en uygun yerdeğiştirmenin Y bölgesi için olacağı (Tamegai ve ark. Hor ve ark. Diko 2004. SONUÇ ve TARTIŞMA Katkılama yerdeğiştirme çalışmalarında en çok kullanılan süperiletkenlerden biri olan YBCO süperiletken malzemesine iki farklı katkılama aynı anda yapılmıştır.6Gd0. YBCO fazının Gd-YBCO fazından daha baskın olması için 0. Bu malzemede Ba ve Cu bölgelerine Nb katkılamasının elektriksel yapısal ve süperiletkenlik özellikleri üzerine etkileri incelenmiştir. 1987. Guillaume ve ark. 1987. Elektronegatifliği. Bu amaçla Y bölgesine Gd kısmi yerdeğiştirme yapılmıştır. Böylece daha baskın bir YBCO yapısına ve daha iyi oksijen tutma yeteneğine sahip yeni bir malzeme (Y0. Kaneko ve ark. YBCO’dan daha iyi oksijen tutma kapasitesine sahip olan ve oksijen eksikliğinde GdBCO’dan daha yavaş süperiletkenlik özelliklerini yitiren bir malzeme sentezlenmesi amaçlanmıştır. 1987. Yokoyama ve Kita 2004. 1994. Çelik 2006). 1990. Bu şekilde iki farklı süperiletken yapı meydana getirilmeye çalışılmıştır. 2005. örgü parametreleri ve bağ uzunlukları Cu atomuna daha yakındır. Cava 2000. 1987.6 mol Y ve 0.4BCO) sentezlenmiştir. İkincisinde ise Y bölgesine Gd atomu ve Cu bölgesine Nb atomu katkılanmıştır. YBCO süperiletkeninden sonra sentezlenen Gd tabanlı GdBCO süperiletkeni. 2005) bulunmuştur.4 mol Gd oranları seçilmiştir. aXiao ve ark. Nakabayashi ve ark 1988. 1987. Ancak oksijen eksikliğinde çok çabuk süperiletkenlik özelliklerini kaybetmektedir (Taka ve ark. Nb atomu.151 5. 2004. YBCO’dan daha iyi oksijen tutma özelliğine sahiptir. Karen ve ark. YBCO süperiletkeninin süperiletkenlik özellikleri oksijen konsantrasyonuna şiddetli bir şekilde bağlıdır (Sheahen 1994. Atomik çapı ise Ba ve Cu . Shi ve ark. Bilgeç 2004.

225)’dir.075. 0.025.2) tanecik boyutlarının saf YBCO’dan (Şekil 4.1) tanecik büyüklükleri ve dağılımı hemen hemen homojen iken diğer Ba-Nb serisi malzemelerinde tanecik büyüklükleri ve dağılımları heterojendir. Üretilen bu iki seri malzemeye referans teşkil etmesi amacıyla saf YBCO (YBa2Cu3O7-δ) ve Gd-YBCO (Y0. Ancak saf YBCO’da tanecik büyüklüklerinin dağılımının Gd-YBCO’dan daha homojen olduğu gözlenmiştir. Son olarak elde edilen sonuçlar literatürdeki diğer sonuçlarla karşılaştırılmıştır.025. Ba-Nb serisi (Y0.4) parlak kristalimsi ve iğnemsi yapılar görülmektedir.175) tanecik büyüklüklerinde belirgin bir azalma sözkonusudur. Ba-Nb serisinde de Saf YBCO ve Gd-YBCO malzemelerinde olduğu gibi tercih edilebilir bir yönelimin olmadığı gözlenmiştir. seçilen sinterleme sıcaklığının Gd-YBCO’da taneciklerin büyümesi için uygun bir sıcaklık değeri olduğunu göstermektedir. Ba-Nb-1 malzemesinde (Şekil 4. İlk olarak saf YBCO ile Gd-YBCO’nun deneysel verileri karşılaştırılmıştır.225) daha da belirginleşerek küçük taneciklerden oluşan homojen sayılabilecek bir yapı ortaya çıkmıştır. Saf YBCO ve Gd-YBCO’da görülmeyen bu yapıların Nb içerdiği düşünülmektedir. Bu seriler.125. 0.152 atomunun arasında yer almaktadır (Tablo 3.1). 0. Gd-YBCO malzemesinde (Şekil 4.075) malzemesinde (Şekil 4. Bu azalma Ba-Nb-5 malzemesinde (x = 0.5-7) daha da belirgin hale gelmektedir.175. Bu yapılar Nb miktarının (x) artışıyla (Şekil 4. 0.4Ba2Cu3-xNbxO7-δ x = 0.1) daha büyük olduğu. 0. tanecikler arası boşlukların daha az olduğu göze çarpmaktadır. .6Gd0. Bu sebepten dolayı Nb atomunun hangi bölgeye daha iyi uyum sağladığını araştırmak amacıyla Ba ve Cu bölgelerine ayrı ayrı katkılaması yapılarak iki seri malzeme üretilmiştir. Bu durum. Daha sonra Ba-Nb serisi bileşiklerine ve Cu-Nb serisi bileşiklerine ilişkin deneysel veriler Gd-YBCO bileşiği ile karşılaştırılmıştır. Ba-Nb serisine ait optik görüntülerde. tercih edilebilir bir yönelime sahip olmadığı görülmektedir.4Ba2Cu3O7-δ) bileşikleri de sentezlenmiştir. Taneciklerin parlaklıklarının farklı olmasından dolayı tanecik yönelimlerinin keyfi olduğu.225) ve Cu-Nb serisi (Y0.6Gd0.6Gd0. Polarize ışık demeti altında görüntülenen optik fotoğraf incelemelerinde. 0.075. Ba-Nb-4 malzemesinde (x = 0.4Ba2-xNbxCu3O7-δ x = 0.175. 0. Ba-Nb-2 (x = 0. 0.125.

Saf YBCO’ya ait SEM görüntüsünden (Şekil 4. malzemelerin tanecik büyüklükleri. Saf YBCO’ya ait SEM görüntüsü taneciklerin yöneliminin keyfi olduğunu daha net şekilde göstermiştir. uygulanan ısıl işlemlerin tanecikte meydana getirdiği değişiklikler hakkında ayrıntılı bilgiler elde edilmiştir. Tüm serilerde Nb miktarının artışıyla tanecik büyüklüğünde bir azalma görülmektedir. sentezlenen malzemenin süperiletkenlik özelliklerinin iyi olduğunu ortaya koymaktadır.025) tanecik büyüklükleri serideki diğer malzemelerin tanecik büyüklüklüklerinden daha büyüktür. tanecik yönelimleri. Üretilen malzemelerin SEM ve EDS analizlerlerinden. Bu yapıların katkı miktarı (x)’in artışıyla daha da belirgin hale gelmiş olması Nb içeren yapılar olduğunu göstermektedir. tanecikler arası boşluklar. Bu durum. Tanecik yönelimleri tercih edilebilir bir yönde olmasa da Saf YBCO’daki kadar düzensiz değildir. SEM. tanecik sınırları. Cu-Nb-1 malzemesinde (x = 0. taneciklerin birbirleri ile temasının iyi ve tanecikler arası boşlukların küçük olduğu gözlenmiştir. EDS sonuçları ve XRD spekterumları bu durumu doğrulamaktadır. XRD. Tc ve Jc sonuçları da bu durumu desteklemektedir. Cu-Nb-2 ve Cu-Nb-5’te tanecik büyüklükleri heterojen bir görüntü sergilemekte iken serideki diğer malzemelerde tanecik büyüklükleri daha homojen bir görünüm sergilemektedir. Taneciklerin büyüklüğü ve düzeni. Gd-YBCO’ya ait SEM görüntüsü Gd-YBCO’nun saf YBCO’dan daha büyük ve daha düzenli taneciklere sahip olduğunu. . EDS analizi Y ile Gd’nin hemen hemen aynı miktarlarda olduğunu göstermektedir. tanecikler arasındaki boşlukların daha az olduğunu göstermektedir. seçilen ısıl işlemin Gd-YBCO için oldukça uygun olduğunu göstermektedir. Bu azalma malzemelerin süperiletkenlik özelliklerini kısmen olumsuz yönde etkilemiştir.153 Cu-Nb serisinde de Ba-Nb serisinde olduğu gibi parlak kristalimsi ve iğnemsi yapılar gözlenmiştir. Ancak bazı tanecikler üzerinde gözlenen koyu lekelerin uygulanan ısıl işlemin malzemeyi eriyik faz eğilimine yönlendirdiğinden kaynaklandığı düşünülmektedir. Bu sonuçlar YBCO’ya Gd katkılamasının uygun ve katkılama sürecinin başarılı olduğunu göstermektedir. Bu sonuçlar. Nb atomlarının büyük katkı (x) değerlerinde yapı içerisine tamamen giremediklerini göstermektedir.13) tanecik büyüklükleri iri.

19) tanecik boyutlarında küçülme ve tanecikler arası boşluklarda artma görülmektedir. 211 yarı-iletken yapısına ait yalnızca 30. Bu durum Nb katkı miktarı (x)’nın artmasıyla yapı içerisine tamamen giremediğini. küçük tanecikli yapıların tanecikler arası boşluğu doldurduğu ve tanecik yüzeyini tamamen kapladığı görülmektedir. (003). (103). Gd-YBCO ve serideki diğer malzemelerden daha iyi olduğunu göstermektedir.89105 A° ve c = 11. Ba-Nb-4 ve Ba-Nb-5 malzemelerinde tanecikler arası boşlukların küçük yapılar tarafından tamemen doldurulduğu ve taneciklerin yüzeylerinin tamamen kaplandığı görülmektedir. (116) ve (213) pikleri görülmüştür. Cu-Nb serisine ait malzemelerde x katkı miktarına göre tanecik büyüklüklerinin önemli miktarda değişmediği. malzemelerin ısıl işlemleri için seçilen 925 oC sıcaklığı. Saf YBCO ve Gd-YBCO’ya ait X-ışını kırınım desenlerinde 123 yapısına ait olan (002). (113).1o sola kaymış ve şiddetlerinde değişiklikler meydana gelmiştir. (115). Bu değerler literatürde verilen a = 3. Gd-YBCO malzemesi de saf YBCO ile aynı düzlemlerden yansıma vermiştir. Özellikle açık renkli küçük yapıların tanecikler arası boşluklara öbeklendiği görülmektedir. YBCO’nun bulk-eriyik faz sınırında olmasından kaynaklandığı düşünülmektedir.82979 A° . Çünkü. (005). tanecikler arası boşlukların arttığı.68040 A° (JCPDS 83-1433) değerlerden 0. (006). (007). Ba-Nb-3 malzemesinde tanecik boyutlarında artış. b = 3. (100).88560 A° ve c = 11. yüzeyde ve tanecik sınırlarında küçük yapılar halinde toplandığını göstermektedir. Görüntülenen bölgelerden alınan EDS analizlerinde Nb miktarının düzgün oranlarda artmadığı görülmektedir.69979 A° olarak bulunmuştur. (020). (102).154 Ba-Nb-1 malzemesine ait SEM görüntüsü taneciklerin büyük. Pik şiddetlerinde ve örgü parametrelerinde ortaya çıkan bu durumun. Saf YBCO için hesaplanan örgü parametreleri a = 3. Bu durum optik görüntülerle de desteklenmektedir. b = 3. tanecikler arası boşluklarda azalmalar vardır. (012). (013).81850 A° . bulk YBCO için üst sınır kabul edilen sinterleme . Ancak pikler Gd yerdeğiştirmesi ile 0. Ba-Nb-2 malzemesinde (Şekil 4.52o’de (211) piki görülmüştür.01 A° kadar büyüktür. tanecikler arası boşlukların küçük olduğunu ve tanecik yönelimlerinin saf YBCO. (200). Tanecik yönelimleri keyfi olduğu tanecikler üzerinde açık renkli küçük yapıların olduğu tespit edilmiştir.

b = 3. Ba-Nb-1. Ancak a ve b parametresinde önemli bir değişme olmaz iken.8397 A° .75Gd0. b = 3.5Ba2Cu3O7-δ ve Y0.Gd)BCO bileşiklerinde c ekseninin artması Tc değerini baskılar. 2002. Literatürde GdBa2Cu3O7-δ için verilen örgü parametreleri a = 3.100 katkı miktarı ve bu değerden daha büyük değerlerde YBa2Cu3O6 safsızlık fazının XRD’de . c = 11. Y0. Taka ve ark. 1987.687 A° ve a = 3. Yine Şekil 4. Ba-Nb serisine ait olan X-ışını kırınım desenlerinde (Şekil 4. Ba-Nb bölgesinde Nb katkısından kaynaklanan pikler Cu-Nb serisindeki malzemelerin kırınım desenlerinde de ortaya çıkmıştır. Tc değeri oksijen eksikliğine çok duyarlıdır. Gd-YBCO.42) pik şiddetlerinden Gd-YBCO ile Cu-Nb-5’in yönelimlerinin daha iyi olduğu görülmektedir. Nishida ve ark.8987 A° ve c = 11.155 sıcaklığı (925 oC) ile (Murakami 1992) aynıdır.703 A° ’dur (Tarascon ve ark. (Y. Gd-YBCO için hesaplanan örgü parametreleri a = 3.8243 A° .8856 A° .40’da Gd-YBCO’da görülmeyen ilk kez Ba-Nb-1’de görülmeye başlayan ve şiddeti Nb konsantrasyonu ile artan kırmızı ve mavi oklarla gösterilen pikler görülmektedir.71360 A° olarak bulunmuştur. 1987). Hesaplanan örgü parametrelerinin literatürde bulunan değerlere çok yakındır. 2002) seçilmiş olması düşünülmektedir. c örgü parametresinde büyüme gözlenmiştir.40).6804 A° ’dur (El Ali ve ark. 2002). Ba-Nb serisinde yapı içerisine kısmen girdiği söylenebilir. Nb’un hem Ba bölgesine katkılama hem de Cu bölgesine katkılama çalışmalarında medana gelen bu piklerin aynı açı değerlerinde ortaya çıkması Nb’un yapıya girdiği bölgenin Ba ve Cu’da bağımsız olduğunu göstermektedir. b = 3.8885 A° .8185 A° .84493 A° . Bu piklerin Nb konsantrasyonu ile şiddetinin artması. Bu büyümenin nedeni olarak Y yerlerine kismi yerdeğiştirmeler için tercih edilen sıcaklık değerinin çoğunluka 935 oC’den büyük sıcaklıklar (Tarascon ve ark. Ba-Nb-4’te piklerin şiddetlerinin aynı mertebede olması tanecik yönelimlerindeki benzerliği göstermektedir. b = 3. 2002). Ba-Nb-2. YBCO ince filmde Cu bölgesine Nb katkılamasında x = 0. Nb katkısından ileri geldiğini göstermektedir.25 için literatürde verilen örgü parametreleri sırayla a = 3.89523 A° ve c = 11. Nb’nin yapıda hangi bölgeyi işgal ettiğini tespit etmek için yapı arıtımı (structure refinement) yapmak gereklidir. Cu-Nb serisine ait olan X-ışını kırınım desenlerinde (Şekil 4. c = 11. Dolayısı ile Nb. Oksijen eksikliği de yapının örgü parametrelerini artırmaktadır (Taka ve ark.5Gd0.

Guillaume ve ark. 1987.193 K.421 K’dir. Ba-Nb-4 için 89. Hor ve ark. Ancak XRD sonuçları Nb’un yapı içerisindeki yerinin sabit olduğunu göstermektedir.785 K. Bu durum Tc değerinde anlamlı bir değişikliğe yol açmamıştır. Y0.51) sırayla Cu-Nb-1 için 87. Ba bölgesine yerleşmesi durumunda azalması beklenir. (2008) yaptıkları bir çalışmada toz haldeki Nb’a ait XRD piklerini tespit etmistir. Yang ve ark. Cu-Nb-2 için 92. Cu-Nb serisi için ölçülen Tc değerleri (Şekil 4.672 K olarak ölçülmüştür. 1994) değerlerine yakın değerlerdir. Bu durumun Gd’un oksijen tutma yeteneğinden kaynaklandığı düşünülmektedir. Bu değerler daha önce Ba bölgesine Nb katkılama çalışmaları mevcut olmadığından literatürle karşılaştırılamamıştır.156 görüldüğü belirtilmiştir. Guillaume ve ark. 1998). Cu-Nb-3 için 91. Gd-YBCO’nun örgü parametrelerine göre Ba-Nb ve Cu-Nb serilerinin örgü parametrelerinde (Tablo 4. Ancak Nb’un örgü içinde işgal ettiği yer doğrulanamamıştır (Srinivas ve ark. Nb atomunun atomik çapı Ba ve Cu atomunun atomic çapları arasında bir değerdedir Tablo 3. Cu-Nb-4 için 91. Ancak bulunan pikler.49) sırayla Ba-Nb-1 için 92. Bazı malzemelerin düşük Tc değerlerinde . Ba-Nb-3 için 91. 1987. 1987. Miraghaei ve ark. 1987.8 K’dir (Feng ve ark. Hong ve ark. 1994) ve GdBCO için ~92 K (Tarascon ve ark.818 K ve Cu-Nb-5 için 88.967 K. Yang ve ark.654 K. Bu değerler.6Gd0. genel olarak Nb konsantrasyonunun artışıyla bir azalma görülmektedir.29) görüldüğü üzere taneciklerin büyük ve tanecikler arasındaki boşlukların az olmasından kaynaklanmaktadır. 1989. 1987. Ba-Nb serisi ve Cu-Nb serisinde Nb’un artışıyla gözlenen piklerden farklı açı değerlerindedir.4 için literatürde ölçülen Tc değeri 92. 1987.659 K.384 K ve için 91. Ba-Nb-2 için 91. Hor ve ark.13) düzgün bir değişim gözlenmemekle birlikte. 1995). Nb’un Cu bölgelerine yerleşmesi durumunda örgü parametrelerinin artması.118 K ve Ba-Nb-5 için 89.782 K’dir.1. Ba-Nb serisi için ölçülen Tc değerleri (Şekil 4. Bu da Nb’un kısmen yapıya girdiğini doğrulamaktadır. Saf YBCO ve Gd-YBCO’nun Tcoffset değerleri sırasıyla 92. literatürde YBCO için verilen 91-94 K (Tarascon ve ark. Ba-Nb-1 ve Cu-Nb-2’deki Tc değerinin Saf YBCO ve Gd-YBCO değerlerinden yüksek olması SEM fotoğrafında (Şekil 4.681 K. Küçük dalgalanmalar olmakla birlikte genel olarak Nb konsantrasyonunun artışıyla Tc’de bir azalma meydana gelmektedir.

Gd.6431 A/cm2. Ba-Nb-4 için 23. Cu-Nb-3 için 89. Genel olarak akım yoğunluğu artan x miktarı ile azalmaktadır. Ba-Nb-2 dışındaki malzemelerde Nb konsantrasyonu arttıkça Jc değerlerinde bir azalma söz konusudur. Çalışmada katkı miktarı x = 0.9137 A/cm2’dir.8510 A/cm2. Cu-Nb serisine ait malzemelerin Jc değerleri sırasıyla Cu-Nb-1 için 93.3298 A/cm2.7880 A/cm2 ve Cu-Nb-5 için 19.157 yüksek akım yoğunluğuna sahip olmaları. Basınç değerindeki küçük sapmalar. Saf YBCO’ya ait Jc değerinin büyük olması sinterleme sıcaklığının eriyik faz sınırında olmasından kaynaklanmaktadır. Sentezlenen malzemelerin yoğunlukları Nb konsantrasyonu ile düzgün bir artış veya azalış göstermemektetir. Srinivas ve ark. SEM görüntüleri ve EDS sonuçları bu durumu desteklemektedir. Toz malzemelerin preslenmesi esnasında uygulanan basıç değerinin küçük oluşu. 1994. Ba bölgesine Nb katkısı yapının oksijen tutma kapasitesini artırarak Tc değerinin düşmesini engellemesine rağmen tanecik boyutlarında küçülme meydana getirerek Jc değerlerinin azalmasına neden olmaktadır. Eriyik yapıdaki YBCO’nun Jc değeri bulk YBCO’nun Jc değerinden daha büyüktür (Murakami 1992). Gd-YBCO için 85.9142 A/cm2. Grekhov ve ark. Cu-Nb-4 için 77. Ba-Nb serisi ve Cu-Nb serisi .225 değerine kadar çıkılmış ancak Tc’de ciddi bir düşme gözlenmezken kritik akım yoğunluğu (Jc) değerlerinde ise bir düşme gözlenmiştir.3696 A/cm2. I-V değerlerinden hesaplanan Jc değerleri Saf YBCO için 89. Grekhow ve ark. Ba-Nb-3 için 30. 1995. Nb katkılı YBCO süperiletkenlerinde süperiletkenliğin baskılanmasını geciktirmektedir. Ba-Nb-2 için 39.6774 A/cm2 ve Ba-Nb-5 için 12.9136 A/cm2 olarak ölçülmüştür. Ba-Nb serisine ait malzemelerin Jc değerleri sırasıyla Ba-Nb-1 için 34.0481 A/cm2. 1995). gevşek yapıda farkedilebilir bir yoğunluk farkı meydana getirebilir. süperiletkenlerin tanecikli yapısıyla açıklanmaktadır (Taka ve ark. 2002. Cu-Nb-2 için 67.2266 A/cm2 olarak hesaplanmıştır. Bu durum Nb’un yapıdaki taneciklerin arası boşlukları doldurarak oksijen tutma yeteneğini etkilediğini göstermektedir (Srinivas ve ark. 1994). sıkı paketlenmiş bir tablet yerine gevşek dokuya sahip bir tablet olmasına neden olabilir.2407 A/cm2. Ba-Nb ve Cu-Nb serisinde Nb konsantrasyonun artışıyla birlikte Jc değerlerinde azalmalar meydana gelir iken Tc değerlerinde küçük azalmalar meydana gelmektedir.

YBCO süperiletkenlerinde Y bölgesine Gd katkılanarak elde edilen Y0. bununla birlikte Ba bölgesine x = 0.158 karşılaştırıldığında.4Ba2Cu3-xNbxO7-δ bileşiklerinde. magnetik özelliklerinin ve yapı arıtımı (structure refinement) gibi yapısal özelliklerin araştırılması ileriki zamanlar için planlanmaktadır. Ba ve Cu bölgelerine Nb katkısının ise olumsuz sayılabilecek etkiler yaptığı. genel olarak Cu-Nb serisinin Ba-Nb serisinden daha yoğun olduğunu söylemek mümkündür. araştırmanın bundan sonraki ilgili çalışmalara ışık tutacağını düşünüyoruz. Ayrıca. yapısal ve süperiletkenlik özellikleri üzerine etkisinin araştırıldığı bu çalışmada. katkılamalarının malzemenin elektriksel. Gd katkısının YBCO’nun yapısal özelliklerinde olumlu etkiler yaptığı. Literatürde Ba bölgesine Nb katkılamasına ait hiç bir veriye rastlanamayışı ve yeni malzemelerin sentezlenmesi ile elde edilen bileşikler için yeni veriler elde edilmiş olması araştırmayı alanında önemli kılmaktadır.025 ve Cu bölgesine x = 0. zaman kısıtlaması ve ölçüm cihazlarının durumu gibi sebeplerden dolayı araştırma kapsamına alınmayan. Sonuç olarak.6Gd0.4Ba2-xNbxCu3O7-δ ve Y0. Bu açıdan.6Gd0.6Gd0.075 katkı miktarlarında elektriksel özellikler üzerine olumlu etkiler yaptığı gözlenmiştir. araştırmanın kapsamına dâhil edilmesi gereken. elektriksel ve süperiletlenlik özellikleri üzerinde önemli bir değişmeye sebep olmadığı. fakat malzeme ve veri çokluğu. .4BCO bileşiğine Nb katkılanarak elde edilen Y0.

P. ANDERSSON. A. T... V. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research B 147. P. Marques. A. 1999. B. G. S. Weiss. 244-248. J. 1991. Murakana. KAYNAKLAR AKIMITSU. B.. Rapp. J. J. Chem.. M... “Substitution for copper in YBa2Cu3O9-δ by 3d and pre-transiton metals”. thermal and electrical studies of the Y1−2xCaxThxBa2Cu3O7−δ system with 0 ≤ x ≤ 0. Soares.. Sousa. Correia. G. 511 512. Arafijo. Kingon. J. 63 – 64.. “Stability studies of Hg implanted YBa2Cu3O6+x”.. A.20”. B. S. V. H. P. Hegedüs.. E. 698-708... 1999.. Mendes J. A. “Cadmium substitution in yttrium barium copper oxide (YBa2Cu3O7-δ) and bismuth strontium calcium copper oxide (Bi2Sr2CaCu2O8+δ). “Microscopic studies of radioactive Hg implanted in YBa2Cu306+x superconducting thin films”. M. Rapp. Lourenço. b . T. 2001. Karen. 1989. U. J...159 6. Melo. F. Kjekshus.. Vantomme A. Weiss.. F. da Silva.. J. The Isolde Collaboration. G. 3(3) pp 428 – 431.. F. A. T.. Correia. ANDERSSON. A. A... S... Soares. Z. Physica C: Superconductivity Volumes 162-164.... Soares. Alves. Journal of Magnetism and Magnetic Materials 177 181.. V. Vantomme A. Pages 725-726. ANDREAS. I.. Amaral.. Wahl. V. Acta Chemica Scandinavica 45.... da Silva. 1989.. E. Alves. F. N. 1991.. Langouche. F. vop Papen. 807-812. P... P. Nature 410... Issue 1. “Structural. C. A. The Isolde Collaboration.. C.. Nagamatsu. Melo. J... P. J. J. V. Galindo.. G. J. J. Langouche... Nakagawa. vop Papen. “Upper critical magnetic field of Y1−2xCaxThxBa2Cu3O7-δ”. Sousa. Marques. Galindo. Senateur. Senateur... Sousa. E.. Pages 65-68. A.. Fjellvag. Z. A. J. a ARAÚJO. S. A. C. M. H.. M. M. AMARAL. Yuji. J. Correia. J. 1991. A.. ARAÚJO. Mater.... Nygren. J. The Isolde Collaboration. Lourenqo. C. G. Marques.. Wahl. G. T. A. M. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research B 148. Baptista.. Moreira.. P. J.. J. M. G.. Physica C: Superconductivity Volume 160. J. Lourenço. Part 1. Amaral. da Silva. “Superconductivity at 39 K in Magnesium Diboride”. M. G.. J. Alves. “Stability and diffusion of Hg implanted YBa2Cu3O6+x”. Ö.. A. M. J. 1998. Ö.. U.. ANDRESEN.

H.. BANĂCKY.. B. Cigaň A. G. Bhattacharyay. H. and Varadaraju. M. K. superconductivity and cation substitutions in YSr2Cu2. A. L. P. V. N. Pandya. Galluzzi. Celentano. “Superconductivity in the system YBa2−xCaxCu3O7−δ”. Laurent.5)”.. Basu. Muralidhar.. Journal of Solid State Chemistry Volume 103. Gambardella. Slater. Murakami. Noto. 1976.8Cr0. Isono.160 ASHCROFT.. Petrisor... M. BADRI. Tarte. H.. Abukay. A.. pp. Rulmont. G. Chakraborty.. Oktem. P. Issue 6. Tepe. Technol.. LoRusso. Hanic. “Structure and superconductivity studies on LnBa2-xSrxCu3O7 (Ln = Yb and Lu. P. D. Jotania. Physics Letters A.. Vanderschueren.. Gd)Ba2Cu3Ox bulk”. N.. 1993. Valko. A. AWAJI. S. Mat. S6–S9. 0. G.. Pelikán. 2005. Kulkarni. AVCI. 17. Physica C 401. 105. “Electron paramagnetic resonance of high-Tc superconducting composites YBa2Cu3xScxO6±δ”.... 2001. I. Technol. P.. N. Koshizuka.. Ch. J.. U. R.. Vol. Solid State Communications Volume 71. “Effect of Ca doping in YBCO superconducting thin films”. 18. AUSLOOS.. Mukherjee. R. T.. A. “Developing a trilayer processing technique for superconducting YBa2Cu3O7−δ thin films by using Ge ion implantation”. S. N. . R.. Cs) substitution on the magnetoelectrical properties of Y1Ba2Cu3O7−y granular superconductors”... Sen. Pages 44-50. Mermin.. T. Res.. Eu. Issues 1-2. Pages 539-545. Solid State Communications Volume 68. P. “High magnetic field transport properties of (Nd. Buchta. Caccavale.. Physica C: Superconductivity Volume 207.. “Critical hole density for superconductivity in Srcontaining phases related to YBa2Cu3O7 structure. S. 1993. Bull. AUGIERI. Ciontea. 320–324. 237-243.. Supercond. Watanabe.. A. K. U. J. Issue 2. Supercond. G. T. Rajasekar. pp.2O7”. S. Turan. A. Phys. Issue 10. USA.. N... Pages 839-841. F. P. BABU. F. D.. “Structural Disorder in YSr2Cu2CoO7 and Substituted Variants”. U. A.. M.. P. BABU. Serincan. K. 1989. N... B.. 1943-1946. 2004. P.. 1988. Kilgour... No.0 ≤ x ≤ 0. 27. N. G. Sci. M. Greaves C... K. W.. P. 477–481. Joshi. 226. College Edition. J.. “A study of superconducting (Yl-xCax)Ba2Cu3Oy”. V. 591-602. “Effects of alkali cation (Li.. K. V... Pages 472-480.... BALDHA. 2004. Ghosh. Greaves C. Thomson Learning Inc. Mancini. R. M. 1997. H. N. Chem. W. Na. 1992.. “Solid State Physics”.. BANDYOPADHYAY. Rufoloni... B. Barat. Sci. D.

1059–1062.. Harrison.. H. Mani. “Sb2O3 katkılı YBCO süperiletken seramiklerin karakterizasyonu”.. J. C. A. Annabi. V.. X. A.. “Superconductivity at 92 K in the (Pb. Veal. BEALES. Flower. Physica C 372–376. R. V. Jacobson D.161 BEALES... M. Presland. Welp. J . J. Ferreira. M.. J. R.. ve Robbie. Zouaoui. BUZEA. M. Supercond.. Meylan. R.. S. Chen. MacManus-Driscoll. Zn. G. 2004. Hall. 2004. L.. Rodríguez Jr. G.. M. B. Ben Salem. 18. Pages 1-8. S. W. A. Crabtree. microstructure and transport properties of Bdoped YBCO system”.5Cd0. 2003... Issues 1-2. Foltyn. Johnson. Hall... K. Harrison. Pooke.. Puig. Supercond. Bi and M = Cd. W. Obradors.Ca)Cu2O7 where M' = Ce. T. Physica C 408–410. Staines.. P. F. D. MacPhail. M. M. M. “Ca doping of YBCO grain boundaries”. B. 2004. D. Dineen... BİLGEÇ..5)Sr2(Y0. Claus. Physica C: Superconductivity Volume 207. G. Qi.M)Sr2(Y. Physica C 372–376. 2002. P. Machado. A. H. L. R1-R8. 339–340. 1993. Dineen. Technol.. . L. Physica C: Superconductivity Volume 174.. Zammattio. 2005..S.. L... H. A. Physical Review B 69. P. Cd)-1212 phase (Pb0. “New cuprates with the “1212” structure (M'. R... M. Pages 383-393. BOYKO. S. Sci. Technol. Freeman. Physica C 388–389. Y2Ba4Cu7O15−ξ and YBa2Cu4O8”.. “Influence of the Ta doping on the peritectic transformation of YBaCuO superconductor”.... “Growth and microstructure of MTG REBa2Cu3O7/RE’BaCuO5 with heavy rare earth elements”. 2006. U. P..and La-substitution in YBa2Cu3O7−ξ. “Ca. E.. J. A. Ya. Levine. C.7Ca0. A. dos Santos.. G. R. 1992. A. W. CASTRO. R. Farvacque. M. M... C. Williams G. “Structure. Deutscher.. R.. G. Bowden. M. 876–878. H.. C... G. D..3)Cu2O7-δ”.. Kezerashvili. K. Parberry. İzmir. T.. 1991. M. Issues 4-6. M... “Assembling the puzzle of superconducting elements: a review”.. Palau. Sci. Physica C 442. S. M. Cu”. “Transport properties of large-angle grain boundaries containing point defects in YBa2Cu3O7−δ”. Neves.. T. D. S. Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi. “Transport measurements in overdoped YBCO thin films”. C. E.. M.. 212502. BERENOV. BUCKLEY. M. 2002. N. 5 47-49. BORTOLOZO. Zheng. CARRILLO.. 1119–1122. Van Tendeloo. X... Tallon.. BEN AZZOUZ.. 13–19.

A. Sm. W. Materials Chemistry and Physics 89. Pages 1005-1009. S. I. Am. Chen. 1988. Technol.. M. Physica C. Pages 715-718..-C.. Issue 11. Kao. b CURRIE. Artymowicz. C.. “Chemical preferential doping in grain boundaries of melt textured YBa2Cu3Oy superconductors”. M. Ho. Rev. 83[1]. B.. B 37. A. 2006. Chang. R. “Ba2-xLaxYCu3O7±δ perovskite compounds: Crystal chemistry”. “Superconducting and normal state properties of the Y1-xCdxBa2Cu3O7-δ system”. Xiao. C. M. Zhao. K. CHEN. Yao. A. 1988. C. .. H. Soc. G. p. W. R. E. Sci. I. R.. 1990. 2003. Trabzon.. Z... K.. C... M.. CIEPLAK. Nd. CAVA. W.. Wang. F. C.. Phys.. Solid State Communications Volume 68. Phys. T. 2000. J... S. J. van Dover. Forrest. Chien. CHENG. F. 1989. Ş. Stalick. Sunshine. Bakhshai. ÇELİK. 2005.. Bryden. Phys... J. Rietman. A. 130–136.. J. Appl. C. M. M. 1990. B 42. B. B. H. J. L. Yb) systems”. H. Batlogg. J.... “(Y1-xYbx/2Gdx/2)Ba2Cu3O7-δ ve (Yb1-xGdx)Ba2Cu3O7-δ süperiletkenlerinin yapısal ve fiziksel özelliklerinin incelenmesi”. 1990. Part 1. Ceram.162 CAVA. 5-28. Gd. X.. R. Y. Rev... Dy. CHEN. G. CHIN. “Oxide superconductors”. Chen. Volume 165. M. C. ... Chien. C. Chang T. 5912 – 5915. 287-292. Y. D. Sinha. 57. Z. Solid State Communications Volume 66. 934. Physica C: Superconductivity Volumes 162-164.. 143–147. and normal state of YBa2Cu3O7”. A... 16. Pages 87-88. D. “The effect of Ca doping on the superconductivity of NdBa2Cu3Oy oxides”.. Ramirez. D. T. Xiao. Zahurak. J. S. Fleming. 6200 – 6208. “Superconductivity in the RE1−xCdxCu3O7−δ (RE = Y. Rhyne. Doktora Tezi. P.... “Crystal structure and high-Tc superconductivity in the system GdBa2−xSrxCu3O7−δ”. Supercond. Issue 7. R. Zhu. J. Stalick. J. Issue 3-4. C. “Unexpected effects of gold on the structure. “Incorporation of gold into YBa2Cu3O7: Structure and Tc enhancement”. CHANDRACHOOD. a CIEPLAK. Lett. A.. superconductivity. Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik Anabilim Dalı. B. Rhyne. 1988. Mulla.. L. J. “Studies on superconductivity in Y1LaxBa2−xCu3O7 compositions”. J.

.. Maple. “Preparation and properties of YSr2Cu3−xMxOy (M = Li. Weller. W and Re)”. Ga. D. Lee. 1992. Tyson. “Influence of (Y0.. Y. (a) 158. B.. Dogan. “Effect of chemical substitution on superconductivity in YBa2Cu3O7−z.. DEMİRCİ.. Liu. Early. “Gümüş difüzyonunun YBa2Cu3O7 süperiletkeninin yapısal ve süperiletkenlik özellikleri üzerine etkisi ve süperiletkenlik durumuna göre X-ışını üretim tesir kesitinin ve flüoresans veriminin değişimi”.. 014508. Pages 483-485. M-P.. DZHAFAROV. 1988. Issues 1-2.. O. T..... C.. L. and Bi2Sr2CaCu2O8+z”. J. DEN. GIXD ve XRR karakterizasyon teknikleri ile araştırılması” Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi. Erzurum. Rapson. DOĞAN. Zhao. B. 2000. Ignatov.. C. Zhou H. F. M.163 DALICHAOUCH. R45–R58. P.. D. X. Issue 5. Ti. 1988. D.-Y. C. 66. 1996.. P. G. Y. M.. “Observation of changes in the atomic and electronic structure of single-crystal YBa2Cu3O6. “Cracking in melt-grown RE–Ba–Cu–O single-grain bulk superconductors”. Woicik. “Observation of spin glass behaviour in Y(Ba1−xLax)2Cu3O7+y”. Torikachvili. Schöppl.... DIKO. J. W. P. Croft. L. C. C. A. Mo. 17. H. Na)”... C.. Grow.. R. R.. B. K. Bi2Sr2YCu2O8+z. M. Physica C: Superconductivity Volume 152. A. A.. A. Stat. J. M. A. Pages 160-162. S. W. K. E. N. K. Cr. C. DELAMARE. T. Physica C 372–376. Yang. Technol. 1991. J. Sci. 2002. Co. Konya.. M. Physica C: Superconductivity Volume 196.. Seaman. Pages 1001-1006. Sol... M. 2002. 335.2)Ba2Cu3O7-δ top layer on the transport properties of a-axis oriented YBa2Cu3O7-δ thin films”. DOU. Sorrell. Issues 1-2. Doktora Tezi. Y. Ge. Solid State Communications Volume 65. J. Supercond. Wu. Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik Eğitimi Anabilim Dalı. “Tanecikli magnetik CoCu ince filmlerinde yüzey pürüzlerinin tabaka kalınlığı ve magnetik direnç ile ilişkisinin FPP.. “Diffusion in high temperature superconductors”.8Ca0.. Phys. DE GROOT.. DIENG.. Fe. Kobayashi. D.. Kim..6 accompanying bromination” Physical Review B. 2004. Pages 141-152. “Superconducting and normal state properties of Y1−xMxBa2Cu3O7−δ (M = Pr. S. Pedarnig. T. V. 638–641. Physica C: Superconductivity Volume 190. 2005. Rainford. T. Grasmeder.. Guo. . Lanchester. T. P. Issue 9. Al. Bäuerle. Yu.

. Pages 869-877.. K. Solid State Communications Volume 66. P. Ben-dor. Zoller. “Superconductivity Physics and Applications”. Pages 49-50. Kh. “Fishtail effect. FOSSHEIM. 320–323.tetragonal phase transition in YBa2−xSrxCu3O6. FENG. Pages 39-41. M.. S. Materials Research Bulletin Volume 26. B. Y.. G. 1988. Tholence. 2002. Mohamed.. H. Physica B 321. P. Ziqd... J. K. Physica C: Superconductivity Volume 198. Shobakia.. “Superconducting properties in relation to chemical pressure in YBa2Cu3O9-δ”... J. L. Sci. A.. Physica C: Superconductivity Volumes 162-164.7”. Physica C 426–431. “Temperature dependence of the EPR linewidth of Yb3+ ions in Y0. A. K.5+δ”. FRANCK J.. Huebener R. Physica C: Superconductivity Volumes 153-155... Subramanian. 1991. Sulpice. Kemmler-Sack. FARTASH A. V. “Manipulation of Ba---O layers inducing orthorhombic ... Karen. Supercond. N. Sudbo. 18. Andresen. Issue 1.. 2308 – 2310. Nissel T. Issues 1-2. FJELLVǺG. A. C. “Superconductivity in Y1−yNayBa2Cu3Ox”. GAFUROV. 1998. “Superconductivity in the system (AlxY1-x)Ba2Cu3O6.. Koshizuk. Technol. “New family of superconducting copper oxides Bi cuprates of type 1212”. Issue 9. Aminov. M. 1434–1438. Nowik I. Part 2. Lehavi... Khasawnieha.. A. Azezb. M...164 EBARA. I. P. 1987. Kh. Part 1... Y... L... Salem. J. H. 2004. John Wiley & Sons LTD. K. F. “The effect of substituting potassium for barium on the superconductivity of RBa2Cu3O7 (R = Y and Eu)”.01Ba2Cu3Ox (6 ≤ x ≤ 7) compounds: evidence for an anomaly near the superconducting transition”.. Oesterreicher.. Pages 898-899. Pages 1-6.. England. P. Y. Phys.. EHMANN. P. Chichester. I.. A. Kjekshus. M. S. F. Al-Omaric. Albissb.. A. Monceau.. “The paramagnetic contribution in the magnetization behavior of Y1-xGdxBa2Cu3O7”. N. Jung. 2005. A. J. I.99Yb0.. GANGULI.. R. A. 2005. Zhou. Hidaka. EL ALİ. .. Barbara. M. V. A.. S. Kowitt. Izotov. magnetic properties and critical current density of Gd-added PMP YBCO”. The Atrium. -K... Vallier. 1989. Kishida.. Schlichenmaier. Physica C 297. Lösch. Wen. A. FELNER. B 36. L. L. Wischert. A.. Kurkin. A. “Superconducting characterization of nonsuperconductors/high-Tc cuprate superconductors”. K. Rev.. W. Hasan (Qaseer). 352–355... J.. Y.. 1988.... B. Southern Gate. M. A. 75–84. Wolfus. K. 1992. A.

R.0 ≤ x ≤ 1. L. “A new buffer layer for high-quality HTSC ultrathin film fabrication” Physica C 276. Altunbaş. Küçükömeroğlu. 2004. Delimova. B. Lyublinsky.. Trounov. Borevich. E. 2005.. ve Andryushin. Physica C 418. C. Semchinova. I. “A systematic low-temperature neutron diffraction study of the RBa2Cu3Ox (R = Yttrium and Rare Earths.... I. A..insulator transition in YBa2Cu3−xNbxO7 material” Physica C: Superconductivity. P. J.. Pages 1295-1296. Henggeler. Delimova. P.: Condens. 1996.. 1996. Sci. Davydov. I. C. 5. A. Matter 6.9O8 (M = Nb. L. b GREKHOV. I. V. I. 1994. L. V. Sakharov. Physica C: Superconductivity Volume 161.6)”. R. W. 18-24.. “Study of bulk and single crystal YBa2-xSrxCu3O7-δ superconducting materials”.. V. Slater.. V. Liniychuk.. Baydakova. Issue 2. Physica C: Superconductivity Volume 270. World Scientific Publishing Co. GREKHOV. a GREAVES. V. GUNASEKARAN. 1989.... J. Liniichuk.9Cu2. A... C... 2. Roessli.L. U. Vlasse. “Superconductivity”. GÖRÜR. oxygen stoichiometry and superconducting properties of GdBa2−xSrxCu3O7−δ (0. Pages 245-251.. Fischer. Sci. Volume 28. Veselovsky. 1997.1Ba1. I. B. “Nb and Ta substitutions in YBa2Cu3O7−x and related phases: Structural characterisation of La1. Slater.. M. 39-46. Supercond.. “The effect of Ag diffusion on properties of YBa2Cu3O7-x thin films produced by electron beam deposition techniques”. GUILLAUME.. “The structural effects of Na and Ca substitutions on the Y site in YBa2Cu3O7-x”. P.. Pages 251-257. GOLBEN. Varilci. . A. Lyublinsky. Materials Letters. GREKHOV.. Supercond. “Crystal structure. P. O. x = 6 and 7) compounds”. Steger P. 1989. Steger. O. 1999. L. 35–42.. A.. 1992.. Titkov.. Furrer A.165 GINZBURG. A.. Issues 1-2. Technol. 231-235.. P. Staub.A. Singapore. Delimova. Part 2. L. 5-8.. Dunaevsky. “On the effect of Cd doping and Cd-La codoping in YBa2Cu3O7 – δ”. M. A. Hellebrand. “Growth mode study of ultrathin HTSC YBCO films on YBaCuNbO buffer” Physica C 324. GREAVES.. Pages 25-34. M. J. GUNASEKARAN.. Lyublinsky.. T.. M.. Liniichuk.1M0. Terzioğlu... Allenspach. Ltd. I. Issues 4-6. Technol.. R. Pte.. Phys. Mesot... M.. Superconductor ... 1994. 7963-7976.. M. Ta)”. Baydakova. R. Volumes 235240.

Q. Physical Review Letters. H.. Gd. 1987.and Ca-doping on the flux pinning and superconducting properties in YBa2Cu3O7-δ.. R. Nd.. 58. J. Schneider. pp.. A. Pages 904-905.. Physica C 392– 396. 1988. 2003. I.. Ho. Z. Eu... J. “Superconductivity above 90 K in the square-planar compound system ABa2Cu3O6+x with A = Y.. 1989. Q. Santoro.. B. F. 1891-1894. T. N. P. IGUCHI. HONG. Nazzal. The Journal of the Korean Physical Society. C. Krajewski. Yoshida. No. R. T.. K.. A... 48–54. R. Cardwell. R. R. Appl. Kambara. 22. G. “Structure of YSr2Cu3−xMxO7+δ (M = Mo.. “The chemical composition of uranium-containing phase particles in U-doped Y–Ba–Cu–O melt processed superconductor”.. J. Subramanian... Issues 1-2. T. Pages 892-893.. I. M. Physica C: Superconductivity Volume 257.. HARADA. K. Yanagisawa M. “Hall effect measurement of Y1-xGdxBa2Cu3O7-δ superconductors”... Issues 1-2. and Lu”. A. Hosaka S... Suryanarayanan. Peck. Kim. L. Tarrant. 729– 730. H. Pages 125-136.. HUANG. Y.. H. 1901... Ho. “The effect of Pr. HARLOW. “Effect of atomic substitution in high-temperature superconductors: YBa2-xMxCu3O7−δ (M = Na. W. Torrance. J. J. Physica C 388–389. Meng. Braun.. S. 18. HARI BABU.. Chu. 2002. Vol. 2003. Physica C: Superconductivity Volumes 153-155. Y. Wang. 110–115. J. . Pages 196-206. Bechtold. Part 2. H. Part 2. Physica C: Superconductivity Volume 193. La. F.. “Structural phase transformation in the superconducting YLaxBa2−xCu3O7 compounds”. HUANG. Tokura.223. Huang. L. K.166 GUPTA A. A. Y. Shi. Cava.... Yoshida.. 1992. Physica C 383.. H. J. Gao. 1996. Lett. 1988. Er. “Effect of doping of cadmium oxide to Y-Ba-Cu oxide”. L. W and Re) from single-crystal X-ray and powder-neutron diffraction substituent site preference and oxygen defect structure”. H. Forster. Sugishita.. W. HARADA... 52. D. Y. Phys. Kwei. A. “Neutron powder diffraction study of the crystal structure of YSr2CoCu2O7 and Y1−xCaxSr2CoCu2O7”. K) and the system Bi-Ca-Sr-Cu-O” Physica C: Superconductivity Volumes 153-155. C. D. Karimi R. 2 .. K. M. “The effects of Pr-doping on the critical current density in YBa2Cu3O7-δ”. 1988. HOR. Sm.

T. A. Y. A. 26. Peterson. Kimura. E. J. Kjekshus. Tokumoto. KAREN. Goto. Fuji. M. H. A... Kjekshus. Fjellvåg. Bratsberg. “Chemical pressure and other effects of strontium substitution in YBa2Cu3O9−δ.. Nakaoka. H. No. “Neutron powder diffraction study of Cu-site preference of Li dopants in YBa2(Cu1−xLix)3O6+δ”. D. 1992. “The effect of nano-size ZrO2 powder addition on the microstructure and superconducting properties of single-domain Y–Ba–Cu–O bulk superconductors”. 18 249–254. and Fe on the structure and superconducting transition of Y1Ba2Cu3O6. Izumi. KAREN. R. H. H. Sugise. KASPER.. Appl. Technol. J. Andresen. R. T.. 9941001. Journal of Solid State Chemistry Volume 97. Cardwell. “Superconductivity in Y(Ba1−yLay)2Cu3O9−δ”. P. Fjellvåg. L.. W. Kjekshus. Franck... Sci. T. JUNG. Braaten. P.. Jpn. 1992. Aoki. H. R..7515. Issue 2..5+δ”. K. J. Y. “Effect of substitution of Bi. K. Terada.. W. KEWI. Physica C: Superconductivity Volume 194. 2005. Issue 1. 1991.. 1988.Yoshinaka. Journal of Solid State Chemistry Volume 92. Pages 307-320.F. “Lanthanide substitution in YBa2Cu3O9-δ”. Matsubara. Ga.. Y-H. 68. L1413-L1415. 7510 .. IIDA. J. H.. P. -K. B 37. Phys. 1991.. K. KANEKO. A.. pp. Vol. P. Teranishi. Journal of Solid State Chemistry Volume 93. E. M. N. 1. Pages 57-67. E. J. H. S.. Phys. 1987. “Lanthanum substitution for barium in YBa2Cu3O9−δ”. Solid State Communications.. Ott. Jo. Kjekshus. A.. A. Murata... Babu. J. A. Fjellvåg. Acta Chemica Scandinavica.. 44... Pages 163-172. J. 57-60. Reddy. pp. A. 1990. Mohamed. “Fabrication of Y1-xRExBa2Cu3O7-y film by advanced TFA-MOD process”. A.167 IHARA.. Rev. b KAREN. O. C. Miner.. Supercond. G. Hirabayashi. “Superconductivity in Yttrium-Terbium-Barium-Copper Oxide”. K. Shi. M. N. A. A. Issues 3-4. Y. “Possibility of Superconductivity at 65°C in Sr-Ba-Y-Cu-O System”.. Matsuda.... Pages 257-273. Shiohara. 1988. F.... Baenziger..... H. 949–953. A. G. Yajima.. Issue 1.. M. P. Martinson... S. Vol. ... No..... Physica C 426–431... H.. Andresen. Fjellvåg. Schweitzer. 2005. W. N. Savage.. a KAREN.

. Suzuki. Supercond.. M. 10–13. Aoki. B. G.. LIANG. A.P. Pages 596-600. Park.. . Pages 83-88. R.. 2003. I. “Flux pinning energy of YBa1. Physica C: Superconductivity Volume 157.65Cu nuclear quadrupole resonance study of Ni-doped YBa2Cu3O7”. Yamashita. Nakamura.. Phys. K.. Inaguma. Matsuda. Y. KOMATSU. 1996. “The effect of substitution of La for Ba and Ce for Y on the Tc of superconducting Ba2YCu3O7”. Aoki R.. Japanese Journal of Applied Physics. Sung. KITTEL C. 1989. 185–190. Yamada.. “Effect of Mg Addition on Superconducting Properties of Ba-Y-Cu-O Ceramics Prepared by the Melt Quenching Method”. R. “The effect of La substitution on the superconductivity of Ba2YCu3Oy”. Shiohara. 2006. Monot-Laffez.. 299-307. K. M. M. L. Itoh. K.. Z. Physica C 340. LIANG. P.. J. LENG. Teranishi. LEE. pp. Youm. “Introduction to Solid State Physics”.. Appl. Yajima. T... R. Qiu. Y. “63. KOBLISCHKA-VENEVA. Meguro.. Wu.. Y. LEBLOND-HARNOIS C. H.. H.. Chang. Koblischka. Jpn. Y... “Fabrication of Y1-xRExBa2Cu3Oy films on single crystalline substrates and IBAD buffered metallic tapes by advanced TFA-MOD process”.. R.. Y.. Y. Desgardin. 2004. USA. 17. Takagi. 1988. M.. H. R. J.. M. T. Sci.. X... Luo. No. Physica C 329. Kim. Matusita K... compound. Liu. 558– 562. Halperin. 2000. S. Appl. Sato. T. Nakaoka. “Study of tin + cerium doping in YBCO bulk top seeded pellets”. Lim.. Tanaka. Chung..1Cu3O7-δ”. L. Izumi.... Issue 1... O. Part 1. Y. T. LEE. Chen. Nakamura.26. J. W. A. Wang.. 1988. Vol. C.168 KITOH. D. 27. T. Poeppelmeier.. 7th Edition.. T... “Structural and microstructural characterization of a high-Tc superconducting YbaSr2Cu3O7-δ”. J. L2063-L2066. H... “Fabrication of Sm1Ba2Cu3O7 coated conductors using the co-evaporation method”. L1150-L1152. 64. pp. Fuji. H. J.. J. 445–448. 1987. LIANG. S..7. M.. Physica C 386.. 2003. 2000.. Physica C: Superconductivity Volumes 392-396. H. Phys. C.9Na0. K. 580–584. L. 3593. Physica C. “Microstructural studies of K2CO3 and Rb2CO3 doped YBCO HTSC”. Technol.

Y. Chen. Ben Salem. J. S.. Granados. Kubo. 1988. “Study of structural and electrical properties of YBa2-xLaxCu3O7+δ”. Physica C: Superconductivity Volume 156. A. Kato.. MELLEKH. F. 1988. Annabi.. T-M. “Calcium doping into YBa Cu O ceramics by the SOED method”. J. “Substitution for copper in a high-Tc superconductor YBa2Cu3O7–δ”. Y. Fujita. C... K. F. Zn. Venkatramani. T... Awaji. Aoki. T.. P.. Solid State Communications 140. Nishimura... A. Pages 1285-1290. Ben Azzouz. A. M.. Y.. Solid State Communications Volume 76...169 LIN. Puig.. Sequeira. A. Garg. T. Tang. Y. R. Ogata. Ni) bars as switching elements for fault current limiters”.. Minami. 554–560... Kyogoku. Yamamoto. Hoshino. B 37.5Nb3 nanocrystalline powders”. M. Volume 148. X. 2006. H.. P. J. T. Abachi.. Solid State Ionics 107.. Nature 328.5Si13. M. Physica B+C. “Evidence for peroxide formation in superconducting YBa2-xLaxCu3O7±δ”. Vijayaraghavan. 3734 – 3737. MANAKO. R.. K.. . Tomita.20”. B. 2008. Chen. S... Shimakawa. MANEO. K. C: Solid State Phys.. MENDOZA. M. J. H. Nojima.. T. “Characterization of mechanically alloyed Fe100−xSix and Fe83. December. J. Y. 1987. 1998. Rajarajan. H. A.. Bahrami. Fujita T.. Issue 2.. Issues 1-3. MAZUMDER.. K. Teva. 21 5967-5976. Y. Aoki. Madaah-Hosseini. “Nano-Al2O3 particle addition effects on YBa2Cu3Oy superconducting properties”.. L. Physica C 372–376.. 1990. Rajagopal. A. Pages 315-318.. S. A.. Satoh. T. Phys. Rev.. MATSUMOTO.. Phys. a MANEO. M.. Pages 357-359. S. H. “Superconductivity in modified systems based on YBa2Cu3O7−δ”. “Structural and superconducting properties of YBa2(Cu1−xAgx)3O7 with x ≤ 0. “Growth and characterization of YBa2(Cu1-xAx)3O7-δ (A = Mg. X. MIRAGHAEI.. 1988. Y. T... 512 – 514. X. 1622–1625. Goodenough. Kamada. X. Nishimori. “Nonsuperconducting TlBa2YCu2O7 with a new crystal structure resembling superconducting YBa2Cu3O7”. Zouaoui. E. b MANTHIRAM.. Y..... 2002. 1987. Igarashi. Obradors. Issue 11. 41–45.. Gupta. 318–323... R.. Journal of Materials Processing Technology 203..

Vol. ve Ustinov.. pp. S.. J.. Pages 55-57. S. 1992. 28. A. Solid State Communications 141. 2004. 2002. Physica C: Superconductivity Volume 256.. Issues 3-4. Appl. A. 26. Sci. K. “Pd addition in high Tc Y---Ba---Cu---O oxide”. R. 2007. Sharma. Y. T. A. L1687-L1689. P. S.27. Phys.1. C. Technol. Sarkar. R. Jpn.. Tanaka. K.. Physics Letters A Volume 126. K. Physica C 378–381. Y. Taka. Utsumi. SpringerVerlag Berlin Heidelberg... Appl. Issue 1. “The orthorhombic-tetragonal phase transformation and Oxygen deficiency in LnBa2Cu3O7-δ”. B... Manako.i Ishizawa. “Processing of bulk YBCO”. Pages 335-339. Ochi. 1988. A.... 1989. “Effects of substitution by Sc on superconductivity and chemical structures in Y–Ba–Cu–O systems”. MÜLLER.. 1852. Japanese Journal of Applied Physics. Calcium and oxygen doping in YBa2Cu3Oy”. E. J. N... Jpn. Çelik... PANDEY. V. Rajput. NAKABAYASHI. ÖZTÜRK.. R. NISHIDA. K. Bhattacharya. pp.. Singh.. İzmir.. ONO. Gaur. Reddy. S. 1987. J. “90 K phase formation in Y---Ba---Cu---O system in ambient air through mercury substitution”. . 185-203.. 1997. . “Magnetic properties of Y-substituted YxGd1-xBa2Cu3O7-δ”....170 MOHAN. Phys. Phys. Appl.. Y. 61. J. 980-983.. M.. Supercond. Shelke. Tabuchi. M. Dokuz Eylül Üniversitesi Graduate School of Natural and Applied Sciences. Dixit.. 349–353. U. 5. 1996. “The effect of Gd diffusiondoped on structural and superconducting properties of YBa2Cu3O7−x superconductors”. Journal of Alloys and Compounds 433. Teshima. 1987. MURAKAMI. 1992.. S. 46–52. Kaur. No. S. 2007. Yanmaz. Vol. Vol. Lett. R. Çevik. OKUMUŞ. N. S. NISHI. MORI. “Superconducting transition temperature enhancement in YBa2Cu3O7 by chemical substitution and the implications there of for the upper critical magnetic field”. Moriya. Nozaki. Kubo. “Superconductivity in Ba(1-x)2Sr2xYCu3O7-y”. N. Vol. A. NEUMEIER. Singh. K. L64-L66. Y... “The Physics of Superconductors”. Tokunaga. Gupta. Ş. Y. K. J.. G. T. “Preparation conditions and characterization on YBCO based superconductors”... H.V.. 605–609..

M. 460–462. P. V... “Heat conduction in YBa2Cu3O7-δ: effect of anisotropy and magnetic field”. K. Québec. A. Noji... a SAITO.. Guptasarma.. S. A. Furuse. M. 1993. Sm and Nd”. Physica C. G. Issues 3-4. “Handbook of Superconductivity”. M.. Shaykhutdinov. E. Issues 1-3.. A. K. K..... K. Caignaert V. Hattori A. PROCHNOW. Palkar.. Pages 894-895.... Balaev. Jr.. Pages 336-338. “A powder X-ray diffraction and electrical study of Dy(Ba2−xSrx)Cu3O7−δ superconducting cuprates”. L. “High-Tc superconducting properties in (Y1−xTlx)Ba2Cu3O7−y. A.. . Moreau. A. Fujimoto.. “Non-isovalent substitution of Ba2+ in superconducting YBa2Cu3O7-y” Physica C: Superconductivity Volumes 153155. Pages 384-388. “Enhancement of pinning in Cerium doped Y(1−x)CexBa2Cu3O7 HTSC”. J. R. C. R. POOLE. PETROV... Vlasse. Glorioso. S. San Diego. Jr. Hilscher. B.. Rogl. Physica C: Superconductivity Volume 204. Book. Part 2. RYKOV. Cunningham. CA. Higuchi. Canada... Journal of Materials Science Volume 26. TAB BOOKS Inc. Journal of Solid State Chemistry Volume 109. Montréal.. 2000.15CuO4”. Y. Pillmayr. H. Issue 2.. L. Gd.. J.171 PARENT.. T. Department of Physics. A. Ayyub. 1988. G. A. Y(Ba1−xKx)2Cu3O7−y and YBa2(Cu1−xMgx)3O7−y”. W.. 1988. 1998. REMSCHNIG. “Effect of Cu substitution by Zn Cd and Hg upon superconductivity in YBa2Cu3O7 and La1.. Golben. USA. Ho)”.. ROZELL... Yu. J. Endo... C. N. 2007. USA.. N.. Physica C: Superconductivity Volumes 153-155. Academic Press. “Superconductivity Experimenting in a New Technology”. 1989. “High-Tc superconductivity in the RBa2−xSrxCu3O7 system for R ≡ Y. Bauer. C.85Sr0. P. 5873-5876. 1st Edition. Number 21. “Quadrupole Interactions and Vibrational Anisotropy of Tetrahedral Fe(III) in the "123" Derivative LnSr2Cu2Ga1-xFexO7 (Ln = Y. C. Pages 295-306. Kirchmayr. Oikawa... D. Pages 906-907. Multani. Dubrovskiy. P. P. T. Physica B+C Volume 148... POPIĆ. Gokhfeld. D.. Vijayaraghavan. R. McGill University Yüksek Lisans Tezi. Part 2. M. P. Eibler. 1991. Raveau B. RAJARAJAN. I. Center of the Physics of Materials. Gupta. 1987. 1994. K. 1192–1193..

D. M. 2001. SEMWAL. T. M. Greaves. 184518..172 b SAITO.. K. “Effect of strain on the structure and critical temperature in superconducting Nd-doped YBa2Cu3O7-δ”. A-G... M.. M. 2004... N. Hari Babu. A. G. “Composition Dependence of Superconductivity in Y-Ba-(Ag.. Sci. Phys...... P... C57.. Hammerl. N. S506–S510... Vol. E. pp. V. R. D. Y. Williams. Scotti di Uccio. L13–L16. Ausanio. N. S. J. U. L832-L833.. 17. Aruta. “Development of a generic seed crystal for the fabrication of large grain (RE)–Ba–Cu–O bulk superconductors”.. 17.. Neumann. G. 2005.. S. Endo. Uhlenbrock. St. SKAKLE. T. G. Humphreys. Hattori. M.. Strickland... 1994. 1998.. Technol. J. C. “Doping dependence of the critical current and irreversibility field in Y1−xCaxBa2Cu3O7−δ”. Acta Crystallographica Section C.. A. Slaski. P. Physica C: Superconductivity Volume 231. S. Physical Review B. Jpn. Technol. R. Kino. 66. 1-40. New York.. SOLTAN. E. “Tetragonal SmBa2Cu3O7-x [x = 0. Plenum Press.. Technol.. Mannhart. A. Furuse.. 2002. Y. 26.. Sci. S. S422–S426. Nakamura.. Oates. SHI. SERON. Supercond. 1987. C.. Kurmaev. Hein. T. Goh. Max-Planck-Institut Für Festkörperforschung.. Fakultät Mathematik und Physik der Universität Stuttgart Doktora Tezi. 1994. A. 2004. R23. 1-6. SLATER. Shiohara. Pages 109-112. P. Cardwell. SATO. “Crystal Chemical substitutions and doping YBa2Cu3Ox and related superconductors”. SHEAHEN. C. Naqib. Shibata. S.. “Introduction to High Temperature Superconductivity”.74 (4)]”. “Effect of Ca doping on the nonlinear microwave properties of YBCO thin films”. G. Appl. D’Agostino. Anderson.Hirst. Krauns.. Stuttgart. “Interaction of superconductivity and ferromagnetism in YBCO/LCMO heterostructures”. A...... H.. 2005. SALLUZZO. Noji. Y. M. Sci. D. K. Material Science and Engineering. J.. Issues 1-2. A. J. Fujimoto. A. Bubendorfer. M. E. Y. “Se and Te substitutions in YSr2Cu3O7-y and [Y/Ce]2Sr2Cu3O9-y”. K. Oikawa..Co)-O System”. Z. Supercond. Higuchi. 18. 341-343. . A. Supercond. C. M.

. C. Chen. A.. Zn)”. Liang. S. Bakhshai.. J. 1988. 27.. P... Kung.. Enisz.. Varadaraju. Purandare. A. G. E. M. 2931–2934.. 927. L. “Search for superconductivity in mixed niobium oxides”. Jpn. Paulsen. Bertalan. 1988. TAKABATAKE. Bhatnagar. 2002. T. Kósa. TAKA. H. Volume 2 p 762-769.. Jpn.. C. Z. Xiao. “Superconductivity of YBa2Cu3-xMxOy (M = Co. T.. I. Phys.. Mo and Zn on the superconductivity of Ba2YCu3O7”. Wu P. L1058-L1060.. J.. Appl. S.. “Superconducting properties of substituted YBa2Cu(1−x)3M3xO7−δ”. Phys. Proceedings of the 4th International Conference and Exhibition: World Congress on Superconductivity. 1987. Nishida. 1988. F. “Effect of Lattice Distortions on 90-K Class Superconductors: Y1-xEuxBa2Cu3O7-δ. Appl. A. C. H.. Liu. Ishikawa. Cieplak. Solid State Communications. 26. SUNG. TAKAYAMA-MUROMACHI.. S. 1995. G. pp. Teshima. Part 1. Appl. P... Ni.. Y. C. Physica C: Superconductivity Volumes 153-155. A. J. K... Natarajan. “Superconductivity of Y1Ba2−xSrxCu3Oy system”.. Physica C: Superconductivity Volumes 153155. Kato. Pages 585-589. 1988. S. Issue 7. SUBBARAO. S. Tholence J. C. J. Yb1-xSmxBa2Cu3O7-δ and Eu(Ba1-xSrx)2Cu3O7-δ”. Pai. Page 501.. Fe.. R. Issue 4.. SZALAY. M. 52. V. L.. V. Pages 866-867. L2087L2090. Uchida. “YBCO bulks for preparation of permanent magnets”. U. H. 1988. Chen. “Superconducting Au-YBa2Cu3O7 composites”. L. pp.173 SRINIVAS. Pinto.. Phys.Volume 66. Y. J. Solid State Communications Volume 65. A. K. Gavrin. Part 2. Dsousa.. G. P. “Effect of nonmagnetic impurities of Al. . M. “A study of the superconducting properties of YBa2Cu(3-x)Nb(x)O(y) thin films” Johnson Space Center. P... Lett. S. J. R.. Apte. 344–348. Vajda. STROBEL.. Chien. M. STREITZ... Pages 413-416. TAGUCHI... M. I. “Effects of Y substitution and oxygen deficiency on the superconducting transitions in YxGd1-xBa2Cu3O7-δ” Physica C 378–381. R. Journal of the European Ceramic Society 25. 1988.. C.. 2005.

TINKHAM. R. Appl. 36. Suzuki. Phys. K. J. Hull. THEUSS. T. 1987... 2nd Edition... Physica C: Superconductivity. Appl. Kajitani. Appl.. Sr. Eibschutz M. M. Miceli. hull. McKinnon. Vogel. “Introduction of pinning centers into Tl-(1223) phase of Tl–Sr–Ca–Cu–O systems”.. pp. M. United States of America... 226-234. G.... Jpn. Jpn. Y. Aihara. Sasaki. Watanabe. Phys. M. “Superconductivity of La2CuO4 and YBa2Cu3O7”. Kebukawa.. T. Misawa... “Structures and upper critical fields of high Tc superconductors (RE)Ba2Cu3Ox”. Japanese Journal of Applied Physics.26. No. Pages 155-163. 82–86. “Oxygen and Rare-Earth doping of the 90-K superconducting perovskite YBa2Cu3O7-x”.. “Magnetic properties of Y1−xGdxBa2Cu3O7−δ polycrystals”. M. Issues 1-2. Phys.. Nakatsu O. W. K.. Kobayashi.. “Crystal structure and superconductivity controlled by cation substitution and oxygen annealing in Y1-xCaxBa2Cu3Oy and YBa2-xLaxCu3Oy”. J. U. Inoue. Soeta. L1304-L1306.. T. Vol. Issues 1-3. 1..Doi.. TARASCON.8. 27. Kimura. Y. TOKIWA.. Greene. A.. Greene. pp. Yuasa. Vol.. L219-L222. Phys.. Muto.. Physica B+C Volume 148.. H. “Introduction to Superconductivity”. Technol. . K. Y. 3186. Fujiwara. Physical Review B. A. Syono.. Fujiwara. K. N. 1987. I. “Electrical and magnetic properties of the high-Tc superconductors (Y1-xMx)Ba2Cu3Oy and Y(Ba1-xMx)2Cu3Oy (M=Mg..174 TAMEGAI. P. P. W. TOPAL. No. Inc. J. 1988.. 1991.. H. THOLENCE. Y. Jpn.. Phys. W. T. Y. Supercond. 1995. H. L1009-L1012. S. L. Kronmüller. J.. Lett. A. “Effects of B2O3 addition on the properties of meltprocessed YBa2Cu3O7-δ”. pp. 33. Iye. J.. B 37. 1994. M. N. 59.. 31 (1992) L392-L395.. TOMOICHI. Ca.. Vol. A. “Structural and physical properties of the metal (M) substituted YBa2Cu3-xMxO7-y perovskite”. Y. McGraw-Hill. L. Volume 242. Kikuchi. 18.. 7458 – 7469. H. 1988. 1987.. T... Sunshine. H.. Pages 353-356. R. Shin-Pei.. 1996. Özkan. G. Rev. 1992. F. J. Vol. F. TARASCON.. Sci. “Effects of Substitution by Group Ia and IIIa Elements on Superconducting Properties of YBa2Cu3Oy”. M. TATSUMI. T. E. L. TATSUMI. Barboux. Appl... 2005. Oguro. Ba)”.

Issues 1-3. T. Yin.. VARADARAJU. X. Phys. Lett. Sampath Kumar. VANDERAH. P. H. Kwok. Nowicki . H. S. S. Sowers. P... Crabtree. “Magnetic field dependence of the critical current and the flux pinning mechanism in YBa2Cu3O6+x films doped with BaZrO3” Physical Review B 73. M. Mitchell. 1987. Phys. X.. A. Published in the United States by Oxford University Press Inc. Dong.. “Critical current density and flux pinning in Gd1−xYxBa2Cu3O7−y epitaxial thin films”. “Superconductivity in YBa2−xSrxCu3O7-δ”. UK. P. Noyes Publications. Wu.. T. J. 1992.com . Li.. M.. K. Chemistry. “Structure and superconducting properties of Y1−xPrxBa2Cu3Ox”.. B. S. Z. WADA.. R. 1996. 279. Adachi. Appl.. Mikheenko. G. A. Laiho. Volume 250. TYAGI. Subba Rao. “About the substitutions for CuO in YBCO high temperature superconductor”.. 1995. IOP Publishing Ltd. W. J... K. “Substitution Effect of Sr for Ba of High-Tc Superconducting YBa2Cu3O7-y Ceramics”. VOLOSHIN.. Stepanov. F.. Sharma. Tyagi.. Physica C: Superconductivity.. P.. Paranthaman. 2006. WANG.. Sci.. G. P... Umezawa. Raju. V. K. A.. Srinivasan..175 TRAITO. D. W. Technol.... Jorgensen. TURTON. Supercond. Y. M. J. 88-97. Issues 1-2. Huhtinen. 2000. Vol. Gusev. P. R. 1987. J. J. New York... J. Characterization and Theory”. A. C.. Y. 224522. H. Peurla. N. Appl. 11.. Chen. Materials Science and Engineering B45. B. Yu. N. R.. United States. C. “Effect of chemical substitution on the high-Tc behavior of YBa2Cu3O7”. Paturi. Ron. Paulikas.. Pages 55-58.. W. Tse.. Downey . Zhao. R. V.. “The Physics of Solids”. T.. C. H. Jpn. S. A. 1997... Safonchik. Mihara T. “Chemistry of Superconductor Materials: Preparation.. Inaba. A. A. Natarajan. T. 1146–1152. W. VEAL... S. Pages 417-418. V. W.. 1998. Physica B+C Volume 148. L. Li. L. 26. A. “Superconductivity of Metals and Cuprates”. R. U.. L706-L708.webelements. WEB: http://www... WALDRAM. 1987. 51.. R. W.

H. Neumeier. Gavrin. Sm.. M. A. P. A. H.S.. Y. pp. a XIAO. F. Zhou. F. Chien.. 63. S. X. J.. 1994. H... 8782 – 8784.176 WELP. “High temperature superconductivity in Rare-Earth (R)-Barium Copper Oxides (RBa2)Cu3O9-δ”. Pages 70-74. Eu. Yb)”.. Massachusetts USA.... Maple. Gavrin.. K.. Chu. Phys. Y. XIAO. Physica C 339. K. B 47. Phys. S. 515-519. Phys. Tm.. Physica C 339.. Sheen. Feng. Nie. Chang. b XIAO. Wang. Wang. H. K. Lee.. WESCHE. 817-820. D. Y. Dalichaouch. C.. Ferreira. 129-136. 6. Rainer. Gavrin. W. “Dopant effects on the superconductivity of YBa2Cu3O7 ceramics”. 2000. “Structure and superconductivity in YBa2Cu3Oy with additives of NaNO3 and NaCl”. T. T. Müller-Vogt. Claus. “High-pressure study on Mo-stabilized Sr-based 123 compounds YSr2Cu2. J. Yang... Streitz. Streitz. J. Z. Dy. Downey.. 1987. Sun. 2000. C. Liu. Erb.. 1987.. WU. 776 – 779. 1998. Issues 1-2. W.. Shiohara. M. 63. K. M. G. “Magnetic characteristic of superconducting RBa2Cu3O6+y (R = Nd.. Q. Gallagher. No... Z. U.1)3O7+δ”. F. M.. Rev. 12369 – 12372. H.. N. 1987. Kluwer Academic Publishers. Kwok.. XIONG. S... Jiang S. Rhodes... Appl.. J..3Oy”.. H... Rev. W. Cieplak.7Mo0. C. S. A.. J. Solid State Communications. Q. G. Chu. W.. L. “Effect of transition-metal elements on the superconductivity of Y-Ba-Cu-O”. Matsuishi. 9. . Vol. Oka. G. Chen.... J. L. M. F. W. Crabtree. Bakhshai. M. G. 1988.9Ti0..8Mo0. 1993.. Issues 12. A. Liu. YAN. K. Streitz. L.. Er.. Properties and Applications”. B. J. L.. S. A. F. W. H. X. Fleshler.. J. No. pp. A.2Oy and TbSr2Cu2.. Physica C: Superconductivity Volume 226. W. YANG.. Solid State Communications.. C. H. 821. 1992. Y. Vol. B 38. W... B. W. P. “High-Temperature Superconductors: Materials. Du. Rev. B 35.. Phys. Gd.. Chien C. H. Hor.. Ho... R. WUU. G. Wu. “The superconducting properties and crystal structure of YSr2(Cu0.. T. Torikachvili. “Crystal growth and superconductivity of Fe-doped YBCO-single crystals”. 1988. C. “Effect of gold impurities on the superconducting fluctuations and the upper critical field of YBa2Cu3O7-δ single crystals”. S.. Chien. YAO. Physica C: Superconductivity Volume 198. Izumi. Y. “Electrical transport and superconductivity in a Au-YBa2Cu3O7 percolation system”. 99-105. H. Pages 37-42. Cheng. S. 63. J.

Zhang. Minghui. ZABOLOTNYY. Marks L. Supercond. YOKOYAMA.. R.. Keimer. ZHAO. C... Zhang. Supercond. Zn or Ga) large grains”. J. ZHAO. “Oxygen content is not the predominant factor for high Tc superconductivity in Y---Ba---Cu---O system”. Pages 75-79. Poeppelmeier. Cheng. Pages 513-517. Rukang.Cd)Sr2(Y. 722–726. A. S. Hongtao.. Inosov. 888–889. X. T. Vol. Issue 1. 592–596. Zhao. P. A. Salama. YULEI.. Z. Y. 1988. B. S. Büchner.. DeLoach. H. Physica C.. “Doping effect of Sr or Ca on single phased YBa2Cu3O7−y”... 2002. D.... ZHANG. Technol. A. W. Guien. Knupfer.” Anomalous surface overdoping as a clue to the puzzling electronic structure of YBCO-123”. J. Sun. K... Kita. Peidong. J.. A. Dabrowski. 2004. Chen Z.. Physica C: Superconductivity Volume 209.. Q. H. W. Nanlin.. ZHENG.. K. Zhang. Y. Fink. Gd) Elements on formation of (Yb. 19. Pages 51-60. Y. Tang. Z. Issue 5.. Salama.. T. X. 2006. Zhang. Hinkov. L. V.. B.. Y. “Local structure of Y1−xCaxSr2Cu2GaO7 superconductors”. Physica C: Superconductivity Volume 202.. Geck.. “The synthesis and superconductivity of a new type of Bi-1212 phase (Bi. Technol. “Effects of ionic doping on superconducting properties of Melt Textured YBa2(Cu1−xMx)3O7−δ (M = Co. Lo.. Q. M. 2005. Sci.. Y.. 1989... “Effect of RE (RE = La.. B. Zhao.. Y. 1993.. S.. ZHOU. “Enhancement in transport properties of seeded melt-textured YBCO by Cu-site doping”. C.. S.6 P.. K. D. “The effect of tin substitution on ferroelectric ordering of Cu–O chains in YBCO oxides”. S... Kordyuk. Liu. B.. Yuheng. I. Kaibin.. Koitzsch. Sm. Sci. “Roles of silver doping on joins and grain boundaries of melt-textured YBCO superconductor”. Wang.22 No.. Issues 1-2. Sci. R. V. Dravid. T. Supercond.. K. P.. S34–S37. R. 15. F. Physica C 412–414. Ling. Pr. J. 1398–1403. 2004. R. V.. J. X. ZHOU.Gd)BCO superconductors” Journal of Rare Earths. Issue 4.. G. Borisenko.. S.. Y... Sci. Technol. Zhang. S556– S561. X.867870. R.. .Ca)Cu2Oz”. V.. Ni. Y. B. ZHANG. Pages 516-518. Zuyao. Follath. 2007. Technol. Solid State Communications Volume 72. Zhang. J. Q.. H. Supercond. R.RE)Ba2Cu3Oy”. 2002. D.. 15. Groenke. D. 18. Physica C: Superconductivity Volume 152... 460–462. H. “Fabrication and properties of (Y.177 YITAI. H. 1992. Z. Scruggs.

B. 1988. D.178 ZUO. “Anomalous magnetic properties of Y1-xScxBa2Cu3O7-δ”... Solid State Communications 68. A. J. X. J. Epstein.... Patton. Chakraborty.. Gaines. 239-243. F. Chen. R. A. . R.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful