Y0.6Gd0.4Ba2-xNbxCu3O7-δ VE Y0.6Gd0.

4Ba2Cu3-xNbxO7-δ SÜPERİLETKENLERİNİN YAPISAL VE SÜPERİLETKENLİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ Mücahit YILMAZ DOKTORA TEZİ FİZİK ANABİLİM DALI Konya, 2008

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Y0.6Gd0.4Ba2-xNbxCu3O7-δ VE Y0.6Gd0.4Ba2Cu3-xNbxO7-δ SÜPERİLETKENLERİNİN YAPISAL VE SÜPERİLETKENLİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

Mücahit YILMAZ

DOKTORA TEZİ FİZİK ANABİLİM DALI

DANIŞMAN Prof. Dr. Oğuz DOĞAN

Konya, 2008

ÖZET Doktora Tezi Y0.6Gd0.4Ba2-xNbxCu3O7-δ VE Y0.6Gd0.4Ba2Cu3-xNbxO7-δ SÜPERİLETKENLERİNİN YAPISAL VE SÜPERİLETKENLİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ Mücahit YILMAZ Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik Anabilim Dalı Danışman: Prof. Dr. Oğuz DOĞAN 2008, 200 Sayfa Jüri; Prof. Dr. Oğuz DOĞAN Prof. Ülfet ATAV Doç. Dr. Ayhan ÖZMEN Doç. Dr. Haluk ŞAFAK Doç. Dr. Mevlüt DOĞAN Bu tezde; Ba ve Cu bölgelerine Nb katkılamasının, Y0.6Gd0.4Ba2Cu3O7-δ süperiletken malzemesinin yapısal ve süperiletkenlik özellikleri üzerine etkisi araştırılmıştır. Polikristal YBa2Cu3O7-δ oksit süperiletken malzemesi katıhal tepkime yöntemiyle hazırlanmıştır. İlk olarak, Y bölgesine Gd katkılanarak Y0.6Gd0.4Ba2Cu3O7-δ bileşiği elde edilmiştir. Daha sonra, Ba ve Cu bölgelerine Nb katkılaması (x = 0.025, 0.075, 0.125, 0.175 ve 0.225) yapılarak Y0.6Gd0.4Ba2-xNbxCu3O7-δ (Ba-Nb Serisi) ve Y0.6Gd0.4Ba2Cu3-xNbxO7-δ (Cu-Nb Serisi) olmak üzere iki seri malzeme hazırlanmıştır. Elde edilen malzemelerin, XRD analizleri, polarize optik mikroskop fotoğrafları, SEM görüntüleri, EDS spektrumları, R-T, I-V ve yoğunluk ölçümleriyle karakterizasyonu yapılmıştır. SEM mikrofotoğraflarına ve polarize optik mikroskop fotoğraflarına bakılarak taneciklerin şekilleri, yönelimleri, büyüklükleri ve tanecikler arası boşluklar incelenmiştir. Kristal fazları, safsızlıkları ve örgü sabitleri XRD analizlerinden bulunmuştur. Son olarak, süperiletkenlik özellikleri (kritik sıcaklık Tc ve kritik akım yoğunluğu Jc) R-T ve I-V ölçümleri yapılarak incelenmiştir. Ayrıca bulk halindeki malzemelerin yoğunlukları, yoğunluk ölçüm sistemi ile ölçülmüştür. Bu ölçümlerin ışığında, hazırlama koşullarının ve katkı oranlarının süperiletkenlikte oldukça önemli olduğu sonucuna ulaşılmıştır. YBCO seramiğinde, Y yerine kısmi Gd

iii

katkılaması, malzemenin yapısal özelliklerini (tanecik büyüklükleri, tanecikler arası boşluklar ve örgü parametresi) iyileştirmiş, süperiletlenlik özelliklerinde önemli bir değişmeye sebep olmamıştır. Ba ve Cu bölgelerine Nb katkısının ise YBCO ve Y0.6Gd0.4Ba2Cu3O7-δ bileşiklerinde, genel olarak yapısal ve süperiletkenlik özelliklerinde olumsuz etkiler yaptığı tespit edilmiştir. Ancak, x = 0.025, 0.075 katkı oranlarında süperiletkenlik özelliklerinin iyileştiği belirlenmiştir. Anahtar Kelimeler: YBa2Cu3O7-δ seramik süperiletkenlerde Gd ve Nb katkılaması, YBCO(123) üzerine katkılama etkileri.

iv

ABSTRACT PhD Thesis INVESTIGATION OF STRUCTURAL AND SUPERCONDUCTING PROPERTIES OF THE Y0.6Gd0.4Ba2-xNbxCu3O7-δ AND Y0.6Gd0.4Ba2Cu3-xNbxO7-δ SUPERCONDUCTORS Mücahit YILMAZ Selcuk University Graduate School of Natural and Applied Science Department of Physics Supervisor: Prof. Dr. Oğuz DOĞAN 2008, 200 Pages Jury; Prof. Dr. Oğuz DOĞAN Prof. Ülfet ATAV Assoc. Prof. Dr. Ayhan ÖZMEN Assoc. Prof. Dr. Haluk ŞAFAK Assoc. Prof. Dr. Mevlüt DOĞAN In this thesis, the effects of the Nb doping on Ba and Cu sites about structural and superconducting properties in Y0.6Gd0.4Ba2Cu3O7-δ compound has been invstigated. Polycrystal YBa2Cu3O7 oxide superconductor samples have been prepared by solid state reaction method. Firstly, Y0.6Gd0.4Ba2Cu3O7-δ sample has been synthesized by partial substitutions of Gd instead of Y sites. Then, Y0.6Gd0.4Ba2-xNbxCu3O7-δ (Ba-Nb series) and Y0.6Gd0.4Ba2Cu3-xNbxO7-δ (Cu-Nb series) have been prepared using partial substitution of Nb instead of Ba and Cu sites (x = 0.025, 0.075, 0.125, 0.175 and 0.225). All the samples have been characterized by XRD analysis, polorized optical microscopy photographs, SEM microphotographs, EDS spectrums, R-T, I-V and density measurements. From SEM microphotographs and polarized optical photographs, shapes, orientations and sizes of superconducting grains and spaces between the grains of samples have been observed. Crystal phases, impurities, also lattice parameters could be obtained from XRD analysis. Finally, superconducting properties (critical temperature Tc and critical current density Jc) have been determined from R-T and I-V measurements. In addition, density of bulk samples has been measured using density kit. In the light of these measurements, we have concluded that the preparation conditions and the doping ratios were quite important on superconductivity. Partial substitution of

v

Gd instead of Y sites in YBCO ceramic affected positively the structural properties of samples (sizes of grains, spaces between grains and lattice parameters). The substitution did not cause any important changes on the superconducting properties of compound. The partial substitutions of Nb instead of Ba and Cu sites in YBCO and Y0.6Gd0.4Ba2Cu3O7-δ compounds resulted in a negative effect. However, It was observed that the compounds showed better superconducting properties when the substitution amount, x = 0.025 and x = 0.075. Keywords: Doping of Gd and Nb on YBa2Cu3O7-δ ceramic superconductors, effect of doping on YBCO (123).

vi

ÖNSÖZ Bu çalışma Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fizik Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Oğuz DOĞAN yönetiminde hazırlanarak, Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsüne Doktora Tezi olarak sunulmuştur. Doktora tezimi yöneten ve çalışmalarımın her safhasında yakın ilgi ve yardımlarını gördüğüm ve bana her konuda destek olan değerli hocam Prof. Dr. Oğuz DOĞAN’a en derin saygı ve şükranlarımı sunarım. Tez süresince çalışmalarımı izleyen Tez İzleme Komitesi üyeleri Doç.Dr. Mevlüt DOĞAN ve Doç. Dr. Ayhan ÖZMEN hocalarıma teşekkür ederim. Ölçümlerim esnasında bana yardımcı olan Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nden Prof. Dr. İbrahim BELENLİ, Doç. Dr. Cabir TERZİOĞLU, Mehmet ERTUĞRUL, Arş. Gör. Erdal SÖNMEZ ve Doç. Dr. Ahmet VARİLCİ ve Arş. Gör. Musatafa AKDOĞAN’a, Atatürk Üniversitesi’nden Prof. Dr. Arş. Gör. Serdar AYDIN’a, Karadeniz Teknik Üniversitesi Fizik Bölümü öğretim elemanlarına ve çalışmalarım sırasında yardımlarını esirgemeyen, Arş. Gör. Zafer MUTLU, yüksek lisans öğrencileri Yaşar Gül GÜCÜMAN ve Ismahan DÜZ’e ve Fizik Eğitimi Anabilim Dalı öğretim üyelerine teşekkür ederim. Varlıklarını ve desteklerini her daim yanımda hissettiğim sevgili eşim Seval YILMAZ ve kızım Begüm YILMAZ’a, hayatımın her aşamasında yanımda olan anneme, babama ve kardeşlerime teşekkür ederim. Bu tez, Selçuk Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinatörlüğünün 0710103 numaralı projesi ile desteklenmiştir. Desteklerinden dolayı BAP Koordinatörlüğüne de teşekkürlerimi sunarım.

vii

Orta durum 1.2.3.2.2. Tip-II süperiletkenler 1. Meissner – Ochsenfeld etkisi 1.2.3. Eşuyum uzunluğu (Coherence Length) 1. Magnetik akı kuantumlanması 1.2. Josephson etkisi 1.İÇİNDEKİLER ÖZET ABSTRACT ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER ŞEKİLLER DİZİNİ ÇİZELGELER DİZİNİ KISALTMALAR VE SEMBOLLER DİZİNİ 1.3. 1. Süperiletkenlerin Magnetik Özellikleri 1. 1.3. GİRİŞ Süperiletkenliğin Keşfi ve Tarihsel Gelişimi Temel Deneysel Gerçekler iii v vii viii xii xviii xx 1 1 4 4 5 5 9 10 13 17 19 21 1.1.3.3.3.1. Nüfuz derinliği (Penetration Depth) viii . Tip-I süperiletkenler 1.3.3.2.1.3.2.1.

1.4.7. Entropi (S) 1.6.1.5. İtriyum’un nadir toprak elementleri (Lantanit) ile katkılanması 2. Süperiletkenin ısı sığası (Cs) 1.7.1. Değerlik elektronları ve yük dengesi 1.2.4. İtriyum’un tek değerlikliler ile katkılanması 2.1. Bardeen-Cooper-Schrieffer (BCS) Teorisi 1.1. Süperiletkenlik Teorileri 1.4. İletkenlik tabakası olarak CuO2 düzlemleri 1. Holler ve elektronlar 2.4. Oksit süperiletkenlerde süperiletkenlik mekanizması 1. YBa2Cu3O7-δ (YBCO)’nun yapısı ve genel özellikleri 1. İtriyum’un Kalsiyum (Ca) ile katkılanması 2. İtriyum’un diğer üç değerlikliler ile katkılanması 2.3. Süperiletkenin serbest enerjisi 1.3.4.2. 2.6.1. Yapısal kusurlar 1.7. İtriyum’un diğer atomlar ile katkılanması 22 24 24 26 29 35 35 38 38 40 41 43 48 53 54 54 55 57 59 60 61 61 64 64 65 65 66 ix .7.1.6.1.5.3.7. Yüksek Sıcaklık Süperiletkenleri 1. Yüksek sıcaklık süperiletkenlerinin yapısal özellikleri 1.6.1.2.6. İtriyum’un diğer iki değerlikliler ile katkılanması 2.5. KAYNAK ARAŞTIRMASI İtriyum (Y) Bölgesinde Yapılan Katkılama ve Yerdeğiştirme Çalışmaları 2. Kimyasal Yerdeğiştirme ve Katkılama Etkileri 1.3.1.1. London Teorisi 1.1.5. Ginzburg-Landau Teorisi 1.4.1. Oksijen boşlukları 1.1. Yüzey süperiletkenliği ve üçüncü kritik alan 1.2.2.7. Süperiletkenlerin Termodinamik Özellikleri 1.3.5.2.1.3.1.

YBCO’ya Yapılan Diğer Katkılama ve Yerdeğiştirme Çalışmaları YBCO (123) Bileşiğine Yapılan Gd ve Nb Katkılama Yerdeğiştirme Çalışmaları 3. Dört nokta yöntemi (FPP) ile elektriksel direnç ölçümü a) b) c) 3.2. Baryumun Stronsiyum (Sr) ile kısmen veya tamamen yerdeğiştirmesi 67 3.1. Baryumun tek değerliliklerle katkılanması 2.2. Sinterleme işlemi 3.1.1.5.5. Baryumun Kalsiyum (Ca) ile yerdeğiştirmesi 2. Optik fotoğraf çekimi x . Mg. Kalsinasyon işlemi 3.1.3.5.2.2.1. Bakırın ilk satır geçiş metalleri ile katkılanması 2.2.2.4.2.1. Baryum (Ba) Bölgesinde Yapılan Katkılama ve Yerdeğiştirme Çalışmaları 66 66 68 68 69 69 69 70 71 74 76 76 77 80 81 82 83 84 85 86 87 88 88 2. Toz malzemeler için sitokiyometrik oranların hesaplanması 3. Dikdörtgen malzemelerde FPP Dairesel malzemelerde FPP İnce malzemelerde FPP Malzemelerin Analizi 3.1.2.2. Bakırın ikinci ve üçüncü satır geçiş metalleri ile Li.3. Malzemelere kontak yapılması 3.5.1. Baryumun diğer iki değerliliklilerle katkılanması 2.1.1. 3.4.1.4. MATERYAL VE METOT Malzemelerin Hazırlanması 2. 2.2.3. Sn ve Pb Katkılanması 2.2.3.3.2.1. Kalsine edilmiş malzemelerin tablet haline getirilmesi 3. Baryum’un Lantanyum (La) ile yerdeğiştirmesi ve katkılanması 2. Bakır (Cu) Bölgesinde Yapılan Katkılama ve Yerdeğiştirme Çalışmaları 2.

5.3. 6. 4. 4.5. X-ışını kırınımı (XRD) ölçümleri 3.3.2.2. 4. 5.2. 4. 4.2.4.2. Elektriksel özdirenç ölçümleri 3. Kritik akım yoğunluğu ölçümleri 3. DENEYSEL BULGULAR Giriş Optik Fotoğraf Analizleri SEM ve EDS Analizleri XRD Analizleri R-T Analizleri I-V Analizleri Yoğunluk Analizleri SONUÇ ve TARTIŞMA KAYNAKLAR 89 90 91 92 95 97 97 98 105 122 132 141 149 151 159 xi . Yoğunluk tayini 3. Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM) görüntüleri ve Enerji Dağılım Spektrometresi (EDS) ölçümleri 4.7.6.2.4.2.6.3. 4.1. 4.

12 Şekil 1.11 Şekil 1.4 Şekil 1.ŞEKİLLER DİZİNİ Şekil 1... Cooper çiftinin şematik gösterimi……………………………………. Bir tip-II süperiletkenin karışık durumu……………………………….. Süperiletkenler T < Tc durumunda dış magnetik alanı dışlarlar……….17 Şekil 1.2 Şekil 1. Bir küre içinde süperiletken ve normal bölgeler……………….8 Şekil 1. Magnetik alan ve akım yoğunluğunun derinlikle değişimi…………… Sonlu bir süperiletkende..10 Şekil 1.... süperiletken durumdaki bir çekirdeğin dalga fonksiyonu ve yarı boş bir süperiletken için bir çekirdeğin dalga fonksiyonu…………………………………………………………….3 Şekil 1.. Bir solenoidin homojen magnetik alanındaki süperiletken küre……… Dik bir alan içinde ince süperiletken bir plakanın orta durumu………. Meissner etkisi ile havada asılı kalan daimi bir mıknatıs…………….……….... 1 2 6 7 8 8 10 11 12 14 15 16 18 19 21 22 30 31 Şekil 1. Tip-I ve tip-II süperiletkenlerin dış magnetik alan içindeki mıknatıslanma eğrileri………………………………………………… Bir süperiletkenin magnetizasyon eğrisi ve H dış magnetik alana karşı birim hacimdeki magnetik moment M………………………………… Bir dış magnetik alan içine yerleştirilmiş süperiletken için Jyüzey yüzey akımı………………………………………………………….18 xii .…….5 Şekil 1..13 Şekil 1.7 Şekil 1.9 Şekil 1. Sıcaklığın kritik alan Hc’ye bağımlılığı………………………………..15 Şekil 1.16 Süperiletken olmayan bir metal için özdirenç (ρ) ile sıcaklık (T)’nin değişimi………………………………………………………………. Tip-II süperiletkenlerin magnetizasyon eğrileri………………………..14 Şekil 1.1 Şekil 1. Onnes’ın Hg örneği ile yapmış olduğu deneye ilişkin grafik ...6 Şekil 1. İdeal bir iletkenin magnetik durumu…………………………………. İki elektronun bir fonon takas etmesi yoluyla etkileşimi…………….

. bakır tabanlı süperiletkenlerde elektron etkileşiminden dolayı dx2 – y2 bandının ayrılması……………………………………………………………….. Crystal Lab marka pres ve 13 mm çaplı KBr die seti………………….3 Şekil 3. YBa2Cu3O7’nin birim hücresi ve atomların dağılımı. Ba-Nb ve Cu-Nb serisi örneklerin kalsinasyon işlemindeki için sıcaklık-zaman grafiği………………………………………………… NABERTHERM .. Cu2+ için d elektron konfigürasyonu... YBa2Cu3O7 bileşiğine ait düzlemler……………………………………………………………… YBCO’nun 900 oC’deki üçgensel faz diyagramı…………………….27 Şekil 1..28 50 53 56 80 81 81 82 Şekil 1.Şekil 1. bakır oksit süperiletkenlerde enerji durumlarının şematik gösterimi.23 Şekil 1. Normal metal ve süperiletkenin serbest enerjisinin magnetik alanla değişimi………………………………………………………………. Ba-Nb ve Cu-Nb serisi malzemelerin sinterleme işlemindeki için sıcaklık-zaman grafiği………………………………………………… 32 33 34 36 37 40 45 4 46 48 Şekil 1. Bakır oksit süperiletkenler için genel elektronik faz diyagramı………. Normal ve süperiletken hal ısı sığası………………………………….25 İki elektron arasındaki örgü bozulmasından doğan çekici etkileşmenin şematik gösterimi……………………………………………………… Süperiletken bir durumda EF Fermi enerjisi çevresinde tek elektronlar için durumların yoğunluğu ve enerji aralığı……………………….1 Şekil 3.…………………………………………..30 Şekil 3. Yük transfer modeli……….20 Şekil 1.24 Şekil 1. birim hücrede CuO zinciri ve CuO2 düzleminin yapısı. BCS teorisi tarafından verilen enerji aralığının sıcaklığa bağımlılığı… Süperiletkende dış magnetik alana zıt yönlü bir magnetizasyon oluşur.2 Şekil 3.22 Şekil 1.19 Şekil 1.N 11/R kül fırını ve kontrol paneli……………….21 Şekil 1.26 Şekil 1...29 Şekil 1.. Bakır oksit süperiletkenlerde bulunan Cu-O koordinasyon çok yüzlüsü..4 xiii . Köşelerindeki oksijeni paylaşan CuO4 karelerinden meydana gelen CuO2 düzlemleri. bakır oksit süperiletkenlerdeki elektronik tabakaların şematik gösterimi………………………………………….

. Ba-Nb-3’ün polarize optik mikroskobu ile çekilmiş fotoğrafı……….12 Şekil 3.6 Şekil 4.10 CARBOLITE marka 201 modeli ve Eurotherm marka ve 2132 modelli kontrol paneli…………………………………………………. Cu-Nb-3’ün polarize optik mikroskobu ile çekilmiş fotoğrafı……….9 Şekil 4. Ba-Nb-4’ün polarize optik mikroskobu ile çekilmiş fotoğrafı………. w kalınlıklı ince tabakaya FPP nin yerleştirilmesi…………………….2 Şekil 4. Gd-YBCO’nun polarize optik mikroskobu ile çekilmiş fotoğrafı…….3 Şekil 4. Ba-Nb-5’in polarize optik mikroskobu ile çekilmiş fotoğrafı………… Cu-Nb-1’in polarize optik mikroskobu ile çekilmiş fotoğrafı………… Cu-Nb-2’nin polarize optik mikroskobu ile çekilmiş fotoğrafı……….10 Şekil 3. Rigaku Multiflex marka X-ışını difraktometresi……………………… JEOL marka ve JSM-6390LV modelli taramalı elektron mikroskobu ve EDS aparatı………………………………………………………… Saf YBCO’nun polarize optik mikroskobu ile çekilmiş fotoğrafı…….7 Şekil 4.. Dikdörtgen malzeme üzerine FPP nin yerleştirilmesi………………… FPP yönteminde dikdörtgen malzeme için görüntü sistemleri……….8 Şekil 4.14 Şekil 3.1 Şekil 4.15 Şekil 4. Olympus GX41 marka optik mikroskop ve Moticam 3000 dijital görüntüleme aygıtı…………………………………………………….8 Şekil 3. Ba-Nb-1’in polarize optik mikroskobu ile çekilmiş fotoğrafı………… Ba-Nb-2’nin polarize optik mikroskobu ile çekilmiş fotoğrafı………. 83 84 85 86 87 88 89 91 92 94 96 99 99 100 100 101 101 102 102 103 103 xiv .9 Şekil 3.7 Şekil 3.. Dairesel malzeme üzerine FPP nin yerleştirilmesi…………………….5 Şekil 4...13 Şekil 3..6 Şekil 3..4 Şekil 4.11 Şekil 3. Kontak almada kullanılan Ultrasonik Lehim Makinesi………………...5 Şekil 3. CTI-Cyrogenics Cyrodyne Refrigerator System……………………… Kritik akım yoğunluğu (Jc) ölçüm düzeneği………………………….Şekil 3.

17 Şekil 4..32 Cu-Nb-4’ün polarize optik mikroskobu ile çekilmiş fotoğrafı……….16 Şekil 4...29 Şekil 4.20 Şekil 4.30 Şekil 4. Ba-Nb-2’ye ait EDS spektrumu………………………………………. Cu-Nb-2’ye ait EDS spektrumu……………………………………….24 Şekil 4.19 Şekil 4.. Cu-Nb-2’ye ait SEM görüntüsü……………………………………….27 Şekil 4..23 Şekil 4..13 Şekil 4. Ba-Nb-1’e ait SEM görüntüsü………………………………………… Ba-Nb-1’e ait EDS spektrumu………………………………………… Ba-Nb-2’ye ait SEM görüntüsü………………………………………..11 Şekil 4.28 Şekil 4.18 Şekil 4.26 Şekil 4.31 Şekil 4.. Gd-YBCO’ya ait SEM görüntüsü……………………………………. 104 104 110 110 111 111 112 112 113 113 114 114 115 115 116 116 117 117 118 118 119 119 xv . Ba-Nb-3’e ait SEM görüntüsü………………………………………… Ba-Nb-3’e ait EDS spektrumu………………………………………… Ba-Nb-4’e ait SEM görüntüsü………………………………………… Ba-Nb-4’e ait EDS spektrumu………………………………………… Ba-Nb-5’e ait SEM görüntüsü………………………………………… Ba-Nb-5’e ait EDS spektrumu………………………………………… Cu-Nb-1’e ait SEM görüntüsü………………………………………… Cu-Nb-1’e ait EDS spektrumu……………………………………….12 Şekil 4.Şekil 4.21 Şekil 4..25 Şekil 4. Cu-Nb-5’in polarize optik mikroskobu ile çekilmiş fotoğrafı………… Saf YBCO’ya ait SEM görüntüsü……………………………………..22 Şekil 4. Saf YBCO’ya ait EDS spektrumu…………………………………….14 Şekil 4. Gd-YBCO’ya ait EDS spektrumu……………………………………. Cu-Nb-3’e ait SEM görüntüsü………………………………………… Cu-Nb-3’e ait EDS spektrumu………………………………………...15 Şekil 4.

38 Şekil 4.47 Şekil 4. b.42 Şekil 4.44 Şekil 4. Ba-Nb serisi için a...45 Şekil 4.46 Şekil 4. Ba-Nb serisi malzemelerinde 85-95 K arasında özdirencin (ρ) sıcaklıkla (T) değişimi………………………………………………… Gd-YBCO ve Cu-Nb serisi malzemelerinde 70-130 K arasında özdirencin (ρ) sıcaklıkla (T) değişimi………………………………….37 Şekil 4. Saf YBCO ve Gd-YBCO malzemelerinde 70-130 K arasında özdirencin (ρ) sıcaklıkla (T) değişimi………………………………….33 Şekil 4.49 Şekil 4.. Saf YBCO’ya ait X-ışını kırınım deseni……………………………… Gd-YBCO malzemesine ait X-ışını kırınım deseni…………………… Saf YBCO ve Gd-YBCO malzemelerine ait X-ışınları kırınım desenleri………………………………………………………………. c örgü parametrelerinin ve hacimlerinin Nb katkı miktarları (x)’e göre değişimleri……………………………….43 Şekil 4. Cu-Nb serisi için a. Saf YBCO ve Gd-YBCO malzemelerinde 85-95 K arasında özdirencin (ρ) sıcaklıkla (T) değişimi…………………………………...50 Cu-Nb-4’e ait SEM görüntüsü………………………………………… Cu-Nb-4’e ait EDS spektrumu……………………………………….. Gd-YBCO ve Ba-Nb serisi malzemelerinde 70-130 K arasında özdirencin (ρ) sıcaklıkla (T) değişimi…………………………………..34 Şekil 4. Cu-Nb serisine ait X-ışınları kırınım desenlerinin üç boyutlu gösterimi………………………………………………………………. 120 120 121 121 123 124 125 127 128 129 130 131 132 135 135 136 136 137 xvi ...48 Şekil 4..35 Şekil 4. Ba-Nb serisine ait X-ışını kırınım desenlerinin iki boyutlu gösterimi. c örgü parametrelerinin ve hacimlerinin Nb katkı miktarları (x)’e göre değişimleri………………………………. Cu-Nb-5’e ait SEM görüntüsü………………………………………… Cu-Nb-5’e ait EDS spektrumu……………………………………….39 Şekil 4.40 Şekil 4.Şekil 4. Cu-Nb serisine ait X-ışını kırınım desenlerinin iki boyutlu gösterimi.36 Şekil 4.41 Şekil 4.. Ba-Nb serisine ait X-ışınları kırınım desenlerinin üç boyutlu gösterimi……………………………………………………………….. b..

Ba-Nb ve Cu-Nb serisine ait malzemelerin yoğunluklarının (d).51 Şekil 4.………. Ba-Nb-1 malzemesinin I-V grafiği ve kritik akım yoğunluğu değeri… Ba-Nb-2 malzemesinin I-V grafiği ve kritik akım yoğunluğu değeri… Ba-Nb-3 malzemesinin I-V grafiği ve kritik akım yoğunluğu değeri… Ba-Nb-4 malzemesinin I-V grafiği ve kritik akım yoğunluğu değeri… Ba-Nb-5 malzemesinin I-V grafiği ve kritik akım yoğunluğu değeri… Cu-Nb-1 malzemesinin I-V grafiği ve kritik akım yoğunluğu değeri… Cu-Nb-2 malzemesinin I-V grafiği ve kritik akım yoğunluğu değeri… Cu-Nb-3 malzemesinin I-V grafiği ve kritik akım yoğunluğu değeri… Cu-Nb-4 malzemesinin I-V grafiği ve kritik akım yoğunluğu değeri… Cu-Nb-5 malzemesinin I-V grafiği ve kritik akım yoğunluğu değeri… Ba-Nb ve Cu-Nb serisine ait malzemelerin kritik akım yoğunluğu değerlerinin (Jc) Nb katkı miktarına (x) bağlı değişimleri……………..59 Şekil 4.52 Şekil 4. 137 138 139 140 141 143 143 144 144 145 145 146 146 147 147 148 148 149 150 xvii .65 Şekil 4. Nb katkı miktarına (x) bağlı değişimleri…………………………………. Ba-Nb serisi için dρ(T)/dT grafiği……………………………………. Cu-Nb serisi için dρ(T)/dT grafiği…………………………….57 Şekil 4.68 Şekil 4.67 Şekil 4.61 Şekil 4.60 Şekil 4.54 Şekil 4.69 Ba-Nb serisi malzemelerinde 85-95 K arasında özdirencin (ρ) sıcaklıkla (T) değişimi………………………………………………… Saf YBCO ve Gd-YBCO için dρ(T)/dT grafiği………………. Ba-Nb serisine ait Tc değerleri ile Cu-Nb serisine ait Tc değerlerinin Nb katkı miktarı (x) ile değişimi……………………………………… Saf YBCO malzemesinin I-V grafiği ve kritik akım yoğunluğu değeri.64 Şekil 4..Şekil 4.58 Şekil 4. Gd-YBCO malzemesinin I-V grafiği ve kritik akım yoğunluğu değeri.63 Şekil 4.66 Şekil 4.56 Şekil 4.62 Şekil 4.53 Şekil 4.……….55 Şekil 4.

4 Tablo 3.1 Tablo 4.2 Tablo 3.. Farklı YBCO fazlarının kritik sıcaklık değerleri…………………….………………… Çeşitli geometriler için n demagnetizasyon faktörü………………… Yüksek sıcaklık süperiletkenleri ve kritik sıcaklıkları……………….3 Tablo 3.4 Tablo 4.. Cu-Nb-3’e ait EDS analizi sonuçları……………………………….10 Süperiletkenlik tarihindeki önemli gelişmeler……..1 Tablo 1..7 Tablo 4.2 Tablo 1.ÇİZELGELER DİZİNİ Tablo 1. Cu-Nb serisi için bileşenlerin miktarları……………………………. Saf YBCO’ya ait EDS analizi sonuçları…………………………….5 Tablo 4..2 Tablo 4... Gd-YBCO’ya ait EDS analizi sonuçları…………………………….3 Tablo 1.5 Tablo 3.. Ba-Nb serisi için bileşenlerin miktarları…………………………….3 Tablo 4.8 Tablo 4.6Gd0. Cu-Nb-2’ye ait EDS analizi sonuçları………………………………. bileşiği için YBa2Cu3O7-δ bileşiği ve Y0.4Ba2Cu3O7-δ bileşenlerin miktarları……………………………………………….1 Tablo 3. YBa2Cu3O7-δ’nin bazı parametreleri………………………………… YBCO elementleri ve katkı atomlarının genel özellikleri…………… Başlangıç komposizyonu için kullanılan oksit bileşiklerin özellikleri……………………………………………………………. Ba-Nb-1’e ait EDS analizi sonuçları………………………………… Ba-Nb-2’ye ait EDS analizi sonuçları……………………………….4 Tablo 1. Ba-Nb-3’e ait EDS analizi sonuçları………………………………… Ba-Nb-4’e ait EDS analizi sonuçları………………………………… Ba-Nb-5’e ait EDS analizi sonuçları………………………………… Cu-Nb-1’e ait EDS analizi sonuçları………………………………..9 Tablo 4.6 Tablo 4. 3 15 41 51 52 76 78 79 79 79 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 xviii ..5 Tablo 4.

Cu-Nb-5’e ait EDS analizi sonuçları……………………………….Tablo 4.12 Tablo 4.. Gd-YBCO. Saf YBCO..13 Tablo 4. Gd-YBCO. Ba-Nb serisi ve Cu-Nb serisi malzemelerin yoğunlukları (d)……………………………………………………… 120 121 131 150 xix ...14 Cu-Nb-4’e ait EDS analizi sonuçları………………………………. c örgü parametreleri ve birim hücre hacimleri…. b. Saf YBCO. Ba-Nb serisi ve Cu-Nb serisine ait malzemelerin a.11 Tablo 4..

Tip süperiletkenlerde üst kritik magnetik alan : Üçüncü kritik magnetik alan : Miller indisleri : Yüksek sıcaklık süperiletkenleri : Akım şiddeti : Kritik akım şiddeti : Akım yoğunluğu A° AC B BCS Cs d D(E) DC E r E EF FPP r G hkl gs(T. l HTS I Ic J xx . c* : Örgü parametreleri : Ters örgü vektörleri : Angstrom (10-10 m) : Alternatif akım : Manyetik alan : Bardeen-Cooper-Schrifier : Isı sığası : Yoğunluk : Durumların yoğunluğu : Doğru akım : Enerji : Elektrik alan : Fermi Enerjisi : Four Point Probe (Dört nokta yöntemi) : Ters örgü vektörü : Gibbs serbest enerjisi : Ginzburg-Landau : Dış magnetik alan : I. Tip süperiletkenlerde kritik magnetik alan : II. c a*. Tip süperiletkenlerde alt kritik magnetik alan : II. b. b*.0) GL H Hc Hc1 Hc2 Hc3 h. k.BAZI KISALTMALAR VE SEMBOLLER a.

c kristal eksenleri arasındaki açılar : Oksijen eksikliği : Enerji aralığı : Potansiyel : Akı kuantumu : Ginzburg-Landau Parametresi : Nüfuz derinliği : Mikro (10-6) : Boş uzayın magnetik geçirgenlik katsayısı : Ohm (Direnç birimi) : Özdirenç kB M n p qp R r RE S SEM T Tc x XRD w r ∇ α. γ δ Δ φ Φ0 κ λ μ μ0 Ω ρ xxi .Jc K L : Kritik akım yoğunluğu : Kelvin : İndüktans : Boltzman sabiti : Magnetizasyon : Demagnetizasyon faktörü : Momentum : Fonon momentumu : Direnç : Akım kaynağı ile tabaka arası mesafe : Nadir toprak elementleri (Lantanit) : Entropi : Scaning Electron Microscobe (Taramalı Elektron Mikroskobu) : Sıcaklık : Kritik Sıcaklık : Katkı miktarı : X-Ray Diffraction (X-Işınları Kırınımı) : İnce malzemelerde tabaka kalınlığı : Nabla operatörü : a. β. b.

ρs ζ χ ω ψ : Tabaka özdirenci : Eşuyum uzunluğu : Magnetik alınganlık : Açısal frekans : Düzen parametresi xxii .

1 Süperiletken olmayan bir metal için özdirenç (ρ) ile sıcaklık (T)’nin Değişimi.8 o C) olan helyumu sıvılaştırması ile başlamıştır. . Şekil 1. 1908 yılında Hollandalı fizikçi Heike Kamerling Onnes’in kaynama sıcaklığı 4.1’deki gibi bir değişim tespit edilmiştir. Heike Kamerling Onnes tarafından 1911 yılında metallerin çok düşük sıcaklıklarda elektriksel özellikleri araştırılırken keşfedilmiştir.1 Süperiletkenliğin Keşfi ve Tarihsel Gelişimi Düşük sıcaklık fiziğinin tarihi.2). Süperiletkenlik olgusu.2 K (-268.2 K sıcaklıkta direncinin keskin bir şekilde sıfır değerine düştüğü gözlemlenmiştir (Şekil 1. Yaklaşık 4. İlk olarak 1 K sıcaklığa kadar inilerek Platin’in (Pt) özdirenci ölçülmüştür ve özdirenci ile sıcaklık arasında şekil 1. Aynı deney Cıva (Hg) örneği ile gerçekleştirildiğinde oldukça farklı bir sonuç elde edilmiştir. GİRİŞ 1.1 1. Bu durum süperiletkenlik olarak adlandırılmıştır.

Bu faz değişiminin gerçekleştiği sıcaklığa kritik sıcaklık denir ve Tc ile gösterilir. Günümüzde duyarlılığı artırılmış modern araçlar ile saf bir malzeme için ΔT sıcaklık aralığının 10-3 K mertebesinde olduğu (Turton 2000) ve bir süperiletkenin özdirencinin sıfır kabul edilebilecek kadar küçük olan 10-24 Ωcm mertebesinde olduğu tespit edilmiştir (Müller ve Ustinov 1997). Tc’nin altındaki sıcaklık değerlerinde süperiletken durumları faz olarak bilinir. normal metal durumundan süperiletken duruma geçişi. Malzemenin fiziksel görüntüsünün değişmemesine rağmen.2 Onnes’ın Hg örneği ile yapmış olduğu deneye ilişkin grafik (Ginzburg ve Andryushin 2004). Bir metalin Tc’nin üzerindeki sıcaklık değerlerinde normal. bir faz değişimini gösterir. Genel olarak. ne de normal durumdan süperiletken duruma geçiş esnasındaki ΔT sıcaklık aralığını ölçebilmiştir. Soğutulma . bazı metallerin ve alaşımların en ilginç özelliklerinden biri elektriksel özdirençlerinin belirli bir sıcaklık değerinin altında tamamen kaybolmasıdır. süperiletken durumda ne malzemenin özdirencini. Her sıcaklık bir denge enerjisine sahiptir. Bu sıfır özdirenç veya sonsuz iletkenlik süperiletkenlik olarak bilinir. Bu terim maddenin dengede olduğunu vurgular. Onnes.2 Şekil 1.

Bardeen. sadece Tc değerinde denge enerjileri aynı olan farklı iki durum söz konusudur ve birinden diğerine bir sıçrama olmaktadır. London Teorisi Süperiletkenliği kuantum teorisi ile açıklamaya çalışan Ginzburg-Landau Teorisi (Tinkham 1996) 17. Müller tarafından La-Ba-Cu-O sisteminde 30 K sıcaklıkta süperiletkenliğin keşfedilmesi 92 K’de süperiletken özellik gösteren YBa2Cu3O7-δ’nın keşfi 135 K kritik sıcaklığa sahip HgBa2Ca2Cu3O8+δ süperiletkeninin keşfi J. Meissner ve R.2 K rekor kritik sıcaklığın elde edilmesi J. Süperiletkenlik alanında süperiletkenliğin keşfinden günümüze kadar olan önemli gelişmeler Tablo 1. Josephson tarafından. deneysel olarak doğrulanması 1962 1974 1986 1987 1993 2001 B.1 Süperiletkenlik tarihindeki önemli gelişmeler (Wesche 1998). A. Schrieffer tarafından ortaya atılan. Ochsenfeld tarafından süperiletken durum için mükemmel diyamagnetizmanın bulunması Süperiletkenliği açıklamaya çalışan ilk teori. Kammerlingh Onnes tarafından süperiletkenliğin keşfedilmesi W.2 K sıcaklığın altında Cıva (Hg) örneğinde H.1’de verilmiştir.1 K kritik sıcaklığa sahip A15 süperiletkeni V3Si’nin keşfi J. Cooper ve J. Akimitsu ve arkadaşları tarafından kritik sıcaklığı sıcaklığı 40 K olan ve oksit bir bileşik olmayan Magnezyum Diboride (MgB2) keşfedildi (Akimitsu ve ark. R. süperiletkenliği açıklayan en kapsamlı teori “BCS Teorisi” Cooper Çiftleri’nin varlığına işaret eden. 2001) φ 0 = h / (2 e ) birimlerde kuantumlanmış akının . G. D. N. Bednorz ve K. L. Cooper Çiftleri’nin ince yalıtkan bir oksit tabakasından tünellemesinin teorik olarak öngürülmesi Püskürtme (Sputtering) ile elde edilen Nb3Ge filmlerinde 23.3 sırasında. 1908 1911 1933 1935 1950 1953 1957 1961 Helyum’un (He) sıvılaştırılması 4. Bu sıçrama faz geçişi olarak isimlendirilmektedir. Tablo 1.

10 −7 Tm 2 (Weber ) ’nin katları olan değerler alabilmektedir. Bu daimi akım. R: halkanın direnci) boyutunda zaman boyunca azalmasını gerekli kılar. süperiletken halka içindeki akının. T > Tc durumunda süperiletken halka içindeki magnetik akının sabit kalabilmesi için T < Tc durumunda Faraday’ın İndüksiyon Kanunu’na göre bir akım indüklenir.2. L/R (L: halkanın indüktansı. Bunun anlamı. süperiletken olanların ise yüksek basınç altında kritik sıcaklık değerlerinde artışların meydana geldiğini göstermiştir (Buzea ve Robbie 2005).1 Magnetik akı kuantumlanması Elektrik akımı. Süperiletken halkanın sonlu bir direncinin olması.4 Ancak son zamanlarda yapılan çalışmalar daha önce süperiletken olmadığına inanılan pek çok elementin de süperiletkenlik özelliği gösterdiğini. İçi boş süperiletken silindirin içinden geçen magnetik akı SI birim sisteminde φ0 = 2. süperiletkenlik akımı veya süperakım olarak adlandırılır. Süperiletken bir halka T > Tc durumunda bir dış magnetik alanda iken T < Tc durumuna getirilir ve dış magnetik alan kaldırılırsa. Ancak süperiletkenin direnci sıfır olduğu için akı sonsuz bir zamanda kaybolur. magnetik akının süperiletken halkanın daimi akımı taşıdığı sürece sabit olarak kalacağıdır.07. Daha sonraları bu durum magnetik akı kuantumlanması olarak isimlendirilmiştir ve temel bir sabit olan φ 0 = h / (2 e ) (SI) ile ifade edilmiştir. bir süperiletken halkada sonsuz sayılabilecek kadar uzun bir süre daimi kalabilir. Halka içindeki magnetik akının alabileceği değerler hakkında bazı deneyler çok önemli bir fiziksel durumu ortaya koymuştur.2 Temel Deneysel Gerçekler 1. 1. .

bir tünel eklemi veya bir ince filmin kesiti gibi iki süperiletken arasında zayıf bir bağlantının olduğu küçük bir yüzeyin olmasıdır. iki süperiletkenin zayıf bir bağ ile birleşmesini ifade etmektedir. hω = 2eV (1. 1. Bu durum Şekil 1. Bu deneysel sonuç Josephson Radyasyonu olarak isimlendirilir. Zayıf bağ.1) dir.2. iki süperiletkeni tek bir kuantum sistemi içinde birleştirmektedir.2. zayıf bağdan bir dirençle karşılaşmaksızın geçer. ideal iletkene nüfuz eden alan. Bir başka deyişle birinci süperiletken zayıf bağ yoluyla ikinci süperiletken içine girmiştir. DC Josephson etkisi ve AC Josephson etkisi olmak üzere iki tip Josephson Etkisi vardır.2 Josephson etkisi Süperiletkenliğin kuantum doğasını açıklayan bir diğer olay zayıf süperiletkenlik veya Josephson Etkisi olarak isimlendirilen olaydır. Dolayısı ile her iki taraftaki süperiletkenlik elektronları aynı dalga fonksiyonu ile tanımlanır. Zayıf süperiletkenlik. ideal iletkenin yüzeyinde bir akım indükler. Daha sonra dış magnetik alan uygulanırsa. AC Josephson etkisinde. Lenz Kanunu’na göre uygulanan magnetik alanın tersi yönünde bir magnetik alan oluşturacak şekilde. gerilimin DC bileşenine ilave olarak açısal frekansı ω olan bir AC bileşeni de görülür. . Zayıf bağ süperiletken olmayan kısımdır. DC Josephson etkisinde yeterince küçük bir akım. Süperiletkenlik elektronlarının davranışı zayıf bağ boyunca.3 Meissner – Ochsenfeld etkisi İdeal iletkenliği bozmayacak kadar zayıf bir dış magnetik alanda ideal iletkenin davranışı iki şekilde incelenir: İlk olarak ideal iletken kritik sıcaklığın altına kadar dış magnetik alanın olmadığı bir ortamda soğutulur. Bu yüzden malzemenin içindeki toplam magnetik alan sıfırdır. Yani. Zayıf bağ boyunca eklemin bir ucundan diğer ucuna sonlu bir voltaj değerine kadar DC akımı artırılırsa.5 1.3(a)’da gösterilmiştir.

3(b)’de gösterilmiştir. Şekil 1. Süperiletken malzeme bir dış magnetik alan içinde iken T < Tc durumuna getirildiğinde veya T < Tc durumunda bir dış magnetik alana maruz bırakıldığında . ideal iletken için elektrodinamik öngörüler tamamen farklı bir sonuç ortaya koyar.6 Eğer dış magnetik alan T > Tc durumunda malzemeye uygulanır ve daha sonra T < Tc durumuna getirilirse. Bu durum Şekil 1. 1933 yılında W. Bu Meissner Etkisi olarak bilinmektedir. İdeal bir iletkenin magnetik durumu (a) Dış magnetik alan T < Tc iken uygulanmakta (b) Dış magnetik alan T > Tc iken uygulanmakta ve T < Tc durumuna getirilmektedir. Ochsenfeld süperiletken malzemenin içinde daima r B = 0 olduğunu ve bunun süperiletkenlik sıcaklığına soğutulma ile dış magnetik alan uygulama işlemlerinden bağımsız olduğunu gösterdiler. Malzeme Tc sıcaklık değerinin altına kadar soğutulursa magnetik alan malzemenin içinde kalır. T > Tc durumunda malzemenin özdirenci sonlu bir değerdedir. Meissner ve R. Bu akıl yürütmeler ile ρ = 0 ile karakterize edilen malzemenin bir süperiletken değil ideal bir iletken olduğu söylenebilir. Bu yüzden magnetik alan malzemenin içine nüfuz eder.3.

malzemenin iç kısımlarından dışarıya atılır. Şekil 1. . Magnetizasyon ile ilgili denklemler göz önüne alınırsa. Bu durum.3) H r olarak tanımlanan Magnetik Alınganlık değerini elde edebilmek için B .2) r r r r ( M : Magnetizasyon. B : Magnetik indüksiyon ve H : Dış magnetik alan) Eğer H dış ( ) magnetik alanı küçük bir değere sahip ise.7 malzeme içindeki magnetik alan daima sıfır olmaktadır (Şekil 1. süperiletken materyalin T < Tc durumunda r r mükemmel bir diamagnetik davranış gösterdiğini ifade eder ( M ile H zıt yönlü). r r r B = μ0 H + M (1.4 Süperiletkenler T < Tc durumunda dış magnetik alanı dışlarlar. malzeme mıknatıslanır ve Tc değerinin r üstünde B = 0 ’dır.4). Meissner etkisinin gözlemlendiği bir deney Şekil 1. Sıcaklık Tc değerine ulaştığı zaman r M χ (T ) = r = −1 (1.5’te gösterilmektedir.

T < Tc durumunda herhangi bir sıcaklık değerinde Hc(T) ile gösterilen belirli bir minimum magnetik alan vardır. kritik alan Hc’ye bağımlılığı. Sıcaklığın bir fonksiyonu olarak kritik alan.6 Sıcaklığın.8 Şekil 1.6’da gösterilmiştir. Burada T → 0 K ’e giderken Hc0. . Şekil 1. Bu alana kritik magnetik alan denir ve bu alan değerinin üzerindeki alanlarda süperiletkenlik kaybolur.5 Meissner etkisi ile havada asılı kalan daimi bir mıknatıs. kritik alanın asimptotik değeridir. Magnetik alanın sıcaklığa bağlılığı Şekil 1.4) denklemiyle ifade edilir. ⎡ ⎛T H c (T ) = H c 0 ⎢1 − ⎜ ⎜ ⎢ ⎝ Tc ⎣ ⎞ ⎟ ⎟ ⎠ 2 ⎤ ⎥ ⎥ ⎦ (1.

Tip-I süperiletkenler Niobium haricindeki bütün süperiletken elementleri içerir.7’de bir dış magnetik alanda tip-I ve tip-II süperiletkenlerinin davranışı gösterilmektedir. bazı yüzey etkileri hariç her bakımdan normal bir iletkendir. 1. gözlenmektedir. Şekil 1. Bu tür davranışı gösteren süperiletkenlere tip-I süperiletkenler denir.7(b)’de tip-II grubuna dahil olan bir süperiletkendeki mıknatıslanma eğrisi verilmiştir. Tip-II süperiletkenler grubu Yüksek Sıcaklık Süperiletkenler olarak isimlendirilir ve kısaca HTS olarak ifade edilir. süperiletken alaşımlar ve kimyasal bileşikler ise tip-II süperiletkenler grubuna girerler. Hc kritik alandan büyük değerlerde malzeme normal bir iletken ve mıknatıslanma ölçülemeyecek kadar küçüktür. Belirli bir Hc için mıknatıslanma eğrisi altında kalan alan tip-I ve tip-II süperiletkenler için aynı olur. bir dış magnetik alana karşı davranışlarından kaynaklanmaktadır. Aynı zamanda bu. İki grup arasındaki temel farklılık.9 r Eğer B = 0 olması malzemeye uygulanan işlemlerden bağımsız ise sıfır indüksiyon H < Hc’de süperiletkenlik durumun içsel bir davranışıdır.7(a). Niobium. süperiletkenlik duruma geçişin bir faz geçişi olduğunu da göstermektedir. Şekil 1. malzemede girdap durumu (vortex) oluşur ve Hc2’ye kadar süperiletkenlik özellikleri devam eder. . Şekil 1. Meissner Etkisinin tam oluştuğu (ideal diamagnet) bir süperiletkende mıknatıslanmanın uygulanan magnetik alanla değişimini göstermektedir. Meissner-Ochsenfeld Etkisi sadece tip-I süperiletkenlerde Hc2’den yukarıda malzeme.3 Süperiletkenlerin Magnetik Özellikleri Magnetik özelliklerine göre süperiletkenler Tip-I süperiletkenler ve Tip-II süperiletkenler olmak üzere ikiye ayrılırlar. Hc kritik alanından daha aşağıdaki bir Hc1 kritik alanından itibaren magnetik akı malzeme içine nüfuz etmeye başlar. Hc1 ile Hc2 arasındaki bölgede.

10 Şekil 1. 1.8 (a)’da verilmiştir.1 Tip-I süperiletkenler r Uzun ve silindir şeklindeki malzeme boylamasına bir H dış magnetik alanı içine r konulursa ve H artırılırsa. .8 (b)’de verilmiştir. malzemenin içinde indüksiyon değişimi gözlenmez r r ( B = 0 ).7 Tip-I ve tip-II süperiletkenlerin dış magnetik alan içindeki mıknatıslanma eğrileri (Kittel 1996).5) r ilişkisi vardır ( M : Magnetizasyon = Birim hacimdeki magnetik moment).3. B = B(H ) magnetizasyon eğrisi şekil r r 1. r r Magnetizasyon eğrisi − μ 0 M (SI) ile H arasındaki grafik Şekil 1. Magnetik indüksiyon B ve magnetik alan H arasında. H magnetik alanı Hc kritik değere ulaştığı zaman süperiletkenlik yok olur ve r magnetik alan süperiletken malzeme içine girer. r r r B = H + μ0 M (1.

Magnetik alan çizgilerinin elektrodinamiğinden hareketle r B ’nin çizgileri sürekli ve kapalıdır.7) ∂t r ve B = 0 şartı. Süperiletken yüzeyin belli bir noktasındaki alan H ise. rr ∇B = 0 (1. Maxwell denklemlerinden r r r ∂E ∇ x B = μ 0 J + μ 0ε 0 (SI) (1.6) r Yüzeye normal olan B ’nin bileşkesi yüzeyin her iki yanında da eşit değerde olmalıdır. b) Bir dış magnetik alandaki süperiletken. süperiletkenin iç kısmında birim yüzeydeki akımın sıfır r olmasını ( J = 0 ) ve sadece yüzey akımının var olmasını mümkün kılar. yüzeye çok yakın yerlerde elektrik r akımı taşır. Bu . Yani. ρ= 0 ve r B=0 denklemlerine uyan tip-I süperiletkenlerin magnetik davranışlarından şu özellikler çıkarılabilir: a) Bir süperiletkenin dışındaki magnetik alan çizgileri daima süperiletkenin yüzeyine teğettir.11 r Şekil 1.8 (a) Bir süperiletkenin magnetizasyon eğrisi (b) H dış magnetik alana r karşı birim hacimdeki magnetik moment M .

Süperiletkenin iç kısmında r B = 0 olduğu için 3-4 bölgesinin katkısı da sıfırdır. r r 1-2-3-4-1 hattı boyunca B’nin dolanımı ( ∫ Bdl ). sayfa düzleminden içeriye doğru akan (Şekil 1.9) ve J yüzey .12 durumu açıklamak için Şekil 1. Bu sonuç. 1 ve 2 noktaları arasında kalan bölgenin uzunluğudur. r r r Bdl = Hl12 (1.9 Bir dış magnetik alan içine yerleştirilmiş süperiletken için J yüzey yüzey akımı. r Şekil 1. Sonuç olarak. Öte yandan Maxwell denklemlerinden r r r ∂E ∫ Bdl = μ 0 I +μ 0ε 0 ∂t (1. Burada l12. 2-3 ve 4-1 bölgelerinin katkısı sıfırdır.9) ∫ dir.10) dir (I: 1-2-3-4-1 hattı tarafından sınırlandırılmış yüzey içinden geçen toplam r akım).9’da gösterilen 1-2-3-4-1 akış hattı göz önüne alınırsa. yüzeye paralel 1-2 arası kısımda r r r Bdl = Hl12 ∫ 2 1 (1.8) dir.

c) Bir süperiletkene ait yüzey akımı. süperiletkenin iç kısmında dış magnetik alan doğrultusunda ama zıt yönde ve eşit büyüklükte bir magnetik alan yaratmak için gerekli olan değeri alır. Bu. süperiletken içinde kendi magnetik alanını oluşturmasını gerekli kılar ki bu imkânsızdır (Müller ve Ustinov 1997). süperiletkenin yüzeyinde bir yüzey akımının olmasını gerekli kılar. 1. Örnek olarak küre şeklindeki bir süperiletkenin bir dış magnetik alandaki davranışını düşünecek olursak (Şekil 1. Eğer aynı malzeme magnetik alana çapraz bir şekilde yerleştirilirse süperiletkenliği yok etmek çok zor olur. Süperiletkenin yüzeyinde magnetik alan ve yüzey akımı arasındaki ilişki r r 1 ˆ J yüzey = [n x H μ0 ] (1. Aynı şekilde elipsoit. Yüzey akımı dış magnetik alan kaldırıldıktan sonra kalması. Bundan dolayı kürenin ekvatorunda magnetik alanın lokal bir artışı . magnetik alan kritik Hc değerine ulaştığı zaman yok olur. küre veya diğer şekillerdeki süperiletkenler içinde durum aynıdır.3. r r Böylece J yüzey y yüzey akımı bir süperiletkenin yüzeyinde H magnetik alanı tarafından tamamen tanımlanır.2 Orta durum Uzun ve silindir şeklindeki tip-1 süperiletken malzeme magnetik alana maruz bırakıldığı zaman magnetik alan süperiletken yüzeyine paralel olur ve süperiletkenlik.11) ˆ şeklinde ifade edilebilir ( n : yüzeyin normali boyunca olan birim vektör).13 lineer yoğunluğu r r Hl12 = μ 0 J yüzey l12 olarak tanımlanan. Diğer bir ifadeyle yüzey akımı. iç kısımdaki r toplam alanın sıfır olmasını sağlar ( B = 0 ). sadece süperiletken bir dış magnetik alana konulduğu zaman var olabilir.10) magnetik alan çizgileri daima süperiletkenin yüzeyine teğet olduğu için magnetik alan çizgileri kürenin ekvatorunda yüksek bir yoğunluğa sahiptir.

Bu bağımlılık aşağıdaki denklem ile verilir. H m ile H arasındaki orantı katsayısı tam olarak cismin şekline bağlıdır.10 Bir solenoidin homojen magnetik alanındaki süperiletken küre. Aynı zamanda alan kutuplarda sıfırdır. ekvatordaki magnetik alandan daha düşüktür. orta durum olarak isimlendirilir. 1Solenoidin sarımı. r r H Hm = 1− n (1. H ile r r orantılıdır. küre içinde süperiletken bölge ile normal bölgenin birbirini izleyerek bir arada bulunması şekliyle çözüme kavuşturulur ki bu durum. Hc’nin altında olduğu için tüm küre normal duruma geri dönmez. r yüzeyindeki maksimum alan (ekvator bölgesinde) H m ve cisimden uzaklaşıldığı zaman r r r r r dış magnetik alan H ise. 2. Küreden uzaklaştıkça düzenli dış r magnetik alan H . Bu çelişki. Süperiletken cismin orta duruma geçmeden önceki durumu göz önüne alındığında. r Ekvatoral kritik alan.12) .Süperiletken küre.14 söz konusudur. bir taraftan H m > H ’dır ve diğer taraftan H m . Hc değerine ulaştığında dış magnetik alan ( H ). Şekil 1. Öte yandan süperiletken kürenin ekvatorunda magnetik alan değeri kritik alan (Hc) değerine ulaşmış olduğu için tüm kürenin süperiletken olması da mümkün değildir.

Sonsuz çapa sahip bir disk için orta duruma geçiş r sonsuz küçük bir H alanı içinde olur. Dik bir magnetik alan içinde ince bir disk düşünülürse. Diskin çapı mesafesinde alan çizgilerinin yoğunluğu en büyüktür.11’de gösterilmiştir. magnetik alan çizgileri diskin dışından gitmek zorundadır ve yoğunlukları diskin hemen kenarlarında fazladır.2’de verilmiştir.15 Çeşitli geometriler için n değerleri Tablo 1. Orta durum içindeki ince bir tabaka Şekil 1. Örnek Geometrisi Alana paralel silindir Alana çapraz silindir Küre Alana dik ince plaka n 0 1/2 1/3 1 r Dik bir magnetik alan içindeki ince bir tabaka. sonsuz küçük bir H magnetik alandan başlayarak orta durum özelliği gösterir. . Şekil 1. Tablo 1.11 Dik bir alan içinde ince süperiletken bir plakanın orta durumu. ds: süperiletken bölgenin genişliği dn: normal bölgenin genişliği.2 Çeşitli geometriler için n demagnetizasyon faktörü.

Bir dış magnetik akının olmadığı durumda bir süperiletken tarafından iletilen akım kendi magnetik alanını yaratır ve bu magnetik alan süperiletkenlerde süperiletkenliği yok edici etkileri gösterir. Burada iki tip akım ile karşılaşılır. Magnetik alana dik bir kesit içinde orta durumun dağılımı çok düzensiz olabilir. Süperiletkenliğin oluşumuna engel teşkil eden bir diğer parametre de kritik akımdır. Normal bölgelerdeki alan daima Hc kritik alanına eşittir. Taralı bölgeler süperiletkendir. Bu duruma ilişkin bir örnek Şekil 1. . Bir devrede süperiletken malzemenin içinden geçen akım olarak ifade edilebilir (Ginzburg ve Andryushin 2004).12 Bir küre içinde süperiletken ve normal bölgeler.11). Bu yüzden Hc alanını aynı tutmak için bu bölgeler boyutlarını belirli bir dn boyutunda düzenlerler (Şekil 1. Malzemenin boyutlarına bağlı olan kritik akım değeri kritik akım yoğunluğu (Jc. Birincisi malzemenin yüzeyinde dolanan ve Meissner Etkisine neden olan Eddy Akımı’dır. Şekil 1. Dolayısıyla taşınan akımın da bir kritik değeri olmalıdır. İkincisi iletim akımıdır ve dış magnetik alandan bağımsızdır. Bu akım bir dış magnetik alan varsa oluşur ve dış magnetik alanı malzemenin içine sokmaz.16 Orta durumda termodinamik denge için şartlar düşünülecek olursa. A/m2) olarak bilinir ve bir süperiletkenin birim kesitinden geçen akım olarak tanımlanır.12’de gösterilmektedir.

malzemenin iç kısmındaki B ortalama r alanı H dış magnetik alan değerine eşit hale gelir ve süperiletkenlik kaybolur (Müller ve Ustinov 1997). Bu durum. bu malzemelerin teorisini ve magnetik özelliklerini Ginzburg-Landau Teorisi’ni esas alarak açıklamaya çalışmıştır. Tip-II süperiletkenlerin girdap durumunu teorik olarak öngörmüştür. Uzun silindir şeklindeki tip-II süperiletkenin bir dış magnetik alana paralel yerleştirilmesi sonucu ortaya çıkan magnetizasyon eğirisi Şekil 1. Bu alan r daima dış magnetik alan H ’ın değerinin altındadır ve malzemenin süperiletkenliğini r yok etmez. süperiletkenin bir dış magnetik alana maruz kalması durumunda birbirini izleyen normal ve süperiletken bölgeler içinde alt bölümlere ayrıldığına işaret eder. Belli bir alan değerinde (H = Hc2).13’te gösterilmiştir. . Tip-II süperiletkenler için normal ve süperiletken bölgeler arasında yer alan ara yüzeyin enerjisi sıfırdan küçüktür. Tip-II süperiletkenler Tip-II süperiletken terimi ilk kez 1957 yılında Abrikosov tarafından kullanılmıştır. Ancak r Hc1 < H < Hc2 durumunda durmadan artan bir B alanı süperiletkene nüfuz eder. Abrikosov.3.17 1.3. r H < Hc1 olduğu sürece örneğin iç kısmındaki ortalama alan B = 0 ’dır. bu tip malzemeler için enerjik olarak uygun olan belli şartlar altında.

Girdapların bir süperiletkenin iç kısmına doğru girmesi termodinamiksel olarak H > Hc1’de mümkün olur. Silindirin içinde düzen parametresi ψ. r r H ’ın bir fonksiyonu olarak B magnetik r magnetik alan H ’ın bir fonksiyonu olarak magnetik moment. girdaplar kendilerini birbirlerinden ~λ mesafede olacak şekilde düzgün üçgensel bir yapı formunda düzenlerler (Şekil 1. Magnetik alan bu malzemelerin içine çok özel bir yoldan (Kuantize olmuş girdaplardan) nüfuz eder. Girdap akımı.1. Çünkü tip-II süperiletkenler için λ >> ξ (Müller ve Ustinov 1997). nüfuz derinliği ~λ yarıçaplı olan bir alan içinde dolaşır. (a) Dış magnetik alan indüksiyonu (b) Dış r M birim hacimdeki Hc1 değerinin üzerinde tip-II süperiletkenler Meissner-Ochsenfeld etkisi göstermezler. eşuyum uzunluğu (coherence length) (ξ) mertebesindedir.13 Tip-II süperiletkenlerin magnetizasyon eğrileri. Silindirin yarıçapı. sıfırdır (Süperiletkenlik elektronlarının etkin dalga fonksiyonu ψ ile gösterilir ve düzen parametresi olarak isimlendirilir). . Her girdap. ekseni dış magnetik alana paralel olan uzun ince bir silindire benzeyen normal bir çekirdeğe (kor) sahiptir. Süperiletkenin iç kısmında.14). Normal çekirdek çevresinde dolanan süperakımların yönü. Her girdap bir magnetik akı kuantumu taşır.18 Şekil. dış magnetik alan ile eş zamanlı oluşturulan magnetik alan yönünde ve normal çekirdeğe paraleldir.

Çünkü malzemenin iç kısmına magnetik alanın kısmen nüfuzu olarak karakterize edilir. Orta durum Hc1’den Hc2’ye kadar olan kısımda gözlemlenir. İlk olarak Hc1’de düzenlenirken girdap örgüsü çok yüksek alanlara direnir. Sonuçta H = Hc2 olduğu zaman girdap örgüsü çok yoğun olur ve komşu girdaplar arasındaki mesafe ξ’nın boyutunda olur.3. eşuyum uzunluğu ve nüfuz derinliği parametreleri ile açıklanır. Girdap korları (renkli daireler) süperiletken değildir. Yüzeydeki . Bunun anlamı girdapların normal korları bir diğeri ile temas eder ve düzen parametresi ψ. Diğer bir deyişle bir ikinci derece faz geçişi meydana gelir. Süperiletken girdaplar düzgün üçgensel bir örgü şeklindedir. Tip-II süperiletkenlerin girdap durumu. örgü periyodu durmadan azalır ve girdapların yoğunluğu artar. Eşuyum uzunluğu (Coherence Length) Bir süperiletkenin temiz ve düz yüzeyi ince bir film olarak normal bir metal ile kaplanırsa.1. Tip-II süperiletkenlerde karışık durumun varlığı deneylerle doğrulanmıştır.19 Şekil 1. süperiletkenin bütün hacminde sıfırın üzerinde olur. Süperiletkenin bu durumu karışık durum olarak ifade edilir.3.14 Bir tip-II süperiletkenin karışık durumu. süperiletkenin yüzeyi yakınlarındaki elektron yoğunluğu azalır. 1. Dış magnetik alan artarsa.

derin kısımlardaki denge değerinden biraz farklı olacaktır. d 2ψ −ψ + ψ 3 = 0 2 dx ξ2 (1. ε(x) << 1 Bu değerleri denklem 1. 2x / ξ (1.20 düzen parametresi ψ. eşuyum uzunluğu olarak isimlendirilir (Müller ve Ustinov 1997). ψ = 1 – ε(x).13) aşağıdaki şekilde basitleştirilerek bir boyutta yazılabilir.14) Yüzeyde. Bundan dolayı birinci GL denklemi (Denklem 1. Düzen parametresini uyum içinde tutan karakteristik bir uzunluk vardır. süperiletkenin içinde. gerçek kabul edilebilir. ψ’nin büyüklüğünün 1’den çok farklı olmadığı çok ince normal bir tabaka olduğu kabul edilirse.13) Burada Ψ. sadece x ekseni boyunca değişecektir (ψ = ψ(x)). ⎛ 2π ξ ⎜ i∇ + ⎜ Φ0 ⎝ 2 2 ⎞ ⎟ ψ −ψ + ψ ψ ⎟ ⎠ 2 =0 (1. x → ∞ giderken düzen parametresi ψ → 1 ’e gider ve ε (∞) = 0 olur. Bu durumda denklem 1.16) Denklem 1.15’in çözümü ε = ε ( 0) e − olur.16’da. x ekseni süperiletkenin yüzeyine dik alınırsa (yüzeyde x = 0) ψ.14’te yerine yazılırsa ve sadece ε(x)’de bulunan lineer terimler tutulursa d 2ε ( x) − 2ε ( x) = 0 dx 2 ξ2 (1.15) elde edilir. Birinci Ginzburg-Landau denklemi CGS birim sisteminde yazılacak olursa. . Çünkü sadece süperiletken ile ilişkilendirildi. düzen parametresi ψ’nin oluşması esnasında değişikliğe yol açan karakteristik bir parametre olan ξ.

Burada akım yoğunluğu yüzey sınırından süperiletkenin içine kadar olan mesafeye bağlıdır.2. Şekil 1. Bu iki nicelik (akım yoğunluğu ve magnetik alan) derinlikle kademeli olarak azalır.3. Derinlikle ilişki genellikle λL ile gösterilir ve London Nüfuz Derinliği olarak isimlendirilir.15’te magnetik alan (sağ tarafta yer alan oklar) ile süperiletken (sol tarafta yer alan yeşil bölge) arasındaki sınırda içi noktalı daireler sayfa düzleminden yukarıya doğru akmakta olan yüzey akımını göstermektedir.21 1. Şekil 1. Bu akım yüzey tabakasına çok yakın akar. Şekil 1. Eğer tabakanın kalınlığı azaltılırsa akım yoğunluğu artar ve sonuçta malzeme bozulur.15 dış magnetik alan şiddetinin davranışını göstermektedir.15 Magnetik alan ve akım yoğunluğunun derinlikle değişimi.3. Nüfuz derinliği (Penetration Depth) Bir kıyı boyunca süperiletkenlik akımı magnetik alanı perdeler ve malzemeden içeri girmesine izin vermez. Yüzeyden itibaren derinlik arttıkça . Fakat perdeleme akımı belli bir kalınlığa dağılırsa magnetik alan aynı mesafedeki süperiletkenin içine nüfuz eder ve kademeli olarak azalır.

3.16 (a) Sonlu bir süperiletkende. Hc2’nin hemen altına düştüğü anda süperiletken özellik gösteren çekirdekler süperiletken cismin bütün hacminde görülür ve sıkı paketli girdap örgüsü şekillenir. süperiletken durumdaki bir çekirdeğin dalga fonksiyonu. Çekirdeğin boyutu ~ξ’dır. (b) Yarı boş bir süperiletken için bir çekirdeğin dalga fonksiyonu. Şekil 1. Malzeme.4. Bu alanda düzen parametresi ψ. H . normal (H > Hc2) durumundan karışık duruma (H ≤ Hc2) geçerken olduğu gibi ikinci derece bir faz geçişi meydana gelir. Kırmızıçizgi süperiletkenin yüzey sınırından süperiletkenin iç kısımlarına ilerledikçe akım yoğunluğunun mesafe ile bağımlılığını göstermektedir (Ginzburg ve Andryushin 2004). küçüktür (ψ << 1). . Alan şiddetinin 1/e’sine düştüğü mesafe nüfuz derinliği olarak tanımlanır. 1.22 alan üstel olarak azalmaktadır. Yüzey süperiletkenliği ve üçüncü kritik alan r Bir H dış magnetik alanın H > Hc2’den itibaren azalmaya başladığı esnada bu alan r içinde bulunan bir tip-II süperiletken düşünülecek olursa.

23

Süperiletkenliğin çekirdeği, iki komşu girdabın normal çekirdekleri arasındaki bölgedir. Bu bölgenin kalınlığı 2ξ(T) mertebesindedir. Çünkü eğer girdap örgüsünün sıkı paketli olduğu ve normal çekirdeğin yarıçapının ξ olduğu kabul edilirse, çekirdek merkezleri arasındaki mesafe 2ξ olur. Girdap merkezlerini birleştiren hat boyunca olan koordinatta düzen parametresine bağımlılık Şekil 1.16 (a)’da tasvir edilmiştir. Bu kesitteki çekirdeğin kubbe biçiminde bir eğrisi vardır. Bu, Hc2 kritik sıcaklığında bulk (hacim) tip-II süperiletkende süperiletkenliğin nasıl göründüğünü ifade eder. r z-eksenine paralel bir H dış magnetik alanda yarı-sonsuz bir süperiletkenlik uzayında boş kısım (x > 0) işgal edilmiş olsun. Süperiletkenin yüzeyi x = 0 düzlemi ile çakıştığı için yüzeyde şekillenmiş bir süperiletkenlik çekirdeğinin ξ(T) etkin genişliğine sahip olması beklenilir. Çünkü yüzeyde, dψ/dx = 0’dır. Böyle bir yüzey çekirdeği Şekil 1.16 (b)’de gösterilmektedir. Ayrıca, böyle bir çekirdeğin oluşumu için gerekli kritik alanın, bulk süperiletkenliğinin çekirdeklerinin oluşumu için gerekli olan kritik alandan daha büyük olması beklenilir. Yüzey süperiletkenliği düşünüldüğünde en anlamlı referans bir ince filmin kritik alanı ifadesidir.
H c|| = 2 6 Hc

λ
d

(1.17)

Denklem 1.17’de d, ince filmin kalınlığı; λ, nüfuz derinliği; Hc kritik alan ve H c|| ince filmin kritik alanını ifade etmektedir. Film kalınlığının azalması kritik alanın yükselmesine neden olmaktadır. Bu yüzden yüzey süperiletkenliğinin çekirdeklerini oluşturacak kritik alan, bulk süperiletkenlerin kritik alanının yaklaşık iki katı olmalıdır. Bu yeni kritik alan üçüncü bir kritik alan olarak tanımlanır ve Hc3 ile gösterilir. Hesaplamalar; Hc3 = 1.69Hc2 olduğunu göstermiştir. Bu sonuçtan hareketle, dış magnetik alan azalır ve değeri Hc3’e ulaşırsa ince bir süperiletken tabaka süperiletkenin yüzeyinde görülür. Bu tabakanın kalınlığı, ξ(T)

24

mertebesindedir. Bulk süperiletken normal olarak kalır ve magnetik alan dış magnetik alana eşittir. Yüzeydeki süperiletkenlik tabakasında magnetik alan, paralel magnetik alandaki ince bir filmde olduğu gibi biraz zayıflamıştır. İnce film ile bu benzerlik, süperiletkenlik tabakasının iç ve dış kısmı boyunca zıt yönlerde dolanan perdeleme akımlarının varlığını işaret eder (Müller ve Ustinov 1997).

1.4

Süperiletkenlik Teorileri

1.4.1 London Teorisi

1935 yılında Fritz ve Heinz London, Meissner etkisini açıklayabilmek için iki-sıvı modeli olarak isimlendirilen bir model kullanarak bilinen elektrodinamik denklemlerde değişiklik yapmışlardır. Bir materyal içindeki toplam elektron yoğunluğu n, bunun ns ile ifade edilen bir kısmının anormal davranışlarda bulunduğu kabul edilmiş ve bu elektronlara süperiletkenlik elektronları denilmiştir. Bu elektronlar safsızlıklardan ve fononlardan saçılmadıkları için dirence katkısı olmamaktadır ve bir elektrik alan tarafından serbestçe hızlandırılabilmektedir. Hızları Vs ile gösterilirse hareket

denklemleri aşağıdaki şekilde yazılabilir.
m r ∂Vs = eE ∂t

(1.18)

Süperiletkenlik akım yoğunluğu r J = n s eVs şeklinde tanımlanırsa; r v v ∂Vs ∂J ∂J n s e 2 E = ns e ⇒ = ∂t ∂t ∂t m olur.

(1.19)

(1.20)

r r r ∂H ∇ x E = −μ 0 ∂t

(1.21)

25

r Maxwell Denkleminde (Denklem 1.21) B magnetik indüksiyonu, yerel r r r mikroskobik alan H ile yer değiştirmiştir ( B , mikroskobik μ 0 H ’ın ortalamasıdır). r r m ∂J (1.22) E= n s e 2 ∂t r r r ⎛ m ∂J ⎞ ∂H ⎟ ∇ x⎜ (1.23) ⎜ n e 2 ∂t ⎟ + μ 0 ∂t = 0 ⎠ ⎝ s
ns e 2 ile çarparsak; Eşitlikte her iki tarafı m r r r ⎛ ∂J ⎞ μ 0 n s e 2 ∂H ∇ x⎜ ⎟ + =0 ⎜ ∂t ⎟ ∂t m ⎝ ⎠
∂ ⎛ r r μ0 n se2 r ⎞ ⎜ ∇x J + H⎟ = 0 ⎟ ∂t ⎜ m ⎠ ⎝

(1.24)

(1.25)

r ∂H olur. F. ve H. London, Ohm Kanununu ve sonsuz iletkenlik ile denklem 1.25’in =0 ∂t ile sonuçlanacağını bildirdiler. Deneysel kanıtların aksine sonsuz iletkenlik ancak magnetik alan değişmediğinde olmaktaydı. Bu yüzden denklem 1.25’in integralini alarak aşağıdaki özel çözümü elde ettiler.
r r μ n e2 r ∇ x J + 0 s H = sabit m

(1.26)

Bu London Denklemi bir süperiletkenin elektrodinamiğini tanımlamaktadır. Meissner etkisini açıklamak için Maxwell Denkleminden yararlanılmıştır. Nüfuz r derinliği λL olarak tanımlandığında süperakım yoğunluğu J s ve vektör potansiyeli A arasındaki ilişki r r r J =∇xH Eşitliğin her iki tarafının rotasyoneli alınırsa; r s r r r ∇ x J =∇ x∇ x H
r r r μ 0 ns e 2 r ∇ x∇ x H + H =0 m

(1.27)

(1.28) (1.29)

26

Bu denklem süperiletkenin iç kısmında yerel alanı hesaplamayı mümkün kılmaktadır ve London Denkleminin bir başka ifade şeklidir. Meissner etkisini açıklayabilmek için aşağıdaki basit örnek kullanılmıştır. Bir boyutlu problem için denklem 1.29 yazılırsa;

d 2H H = 2 dx 2 λ

(1.30) (1.31)

λ2 =

m μ 0 ns e 2

x > 0 bölgesinde sonsuz ve tekdüze bir süperiletken düşünülürse ve yüzeye paralel
bir H magnetik alan uygulanırsa süperiletkenin iç kısmındaki alan bu denklemden çözülür. r r ⎛ −λx ⎞ ⎜ ⎟ B = He ⎝ ⎠ (1.32)

Süperiletkenin iç kısmında alan ortadan kaybolur. λL London nüfuz derinliği, süperiletken içine nüfuz eden magnetik alanın bir ölçüsüdür. Bulk materyalin içinde sıfır alan oluşabilmesi için yüzeye çok yakın bir tabakada süperiletkenlik akımının akması gerekir ve süperiletkenin içinde uygulanacak magnetik alanı yok edecek büyüklükte ters yönde bir alan yaratması gerekir. Böylece denklem 1.29 ile Meissner etkisi tanımlanmış olur (Soltan 2005).

1.4.2 Ginzburg-Landau Teorisi

London Teorisi kuantum etkisini dikkate almamıştır. Süperiletkenliği kuantum teorisi ile açıklamaya çalışan ilk teori Ginzburg-Landau (GL) teorisidir London teorisi süperiletkenlik elektronları ns’in değişen durumlarına uygulanamamaktadır. Uygulanan alan veya akım ile ns arasında bir ilişki yoktur. Bu yüzden ns’i dış parametrelerle ilişkilendirecek daha genel bir ifade gerekmektedir. Bu, bir düzen parametresiyle ilişkiyi ortaya koyan, ikinci derece faz geçişinin genel (Landau) teorisini kullanan GL Teorisi yaklaşımıdır.

Bu yüzden GL serbest enerjisi. Planck sabiti ve V ise malzemenin hacmidir. b) Kuantum mekaniğindeki gibi. Tc değerinin altında materyalin bir ucundan diğerine doğru akan süperakımla ilişkilidir. Helmholtz fonksiyonunun aşağıdaki şeklini kullanmışlardır. uzayda enerjinin ψ’nin değişimiyle . Denklem 1. h. Denklem 1. Eğer düzen parametresi uzayda değişmiyorsa minimize edilerek London denklemlerine ve London serbest enerjisine dönüşebilir. Eğer magnetik alan yoksa ve düzen parametresi faza sahip değilse bilinen Landau Denklemi elde edilir.33) a) Bir r noktasındaki ns süperiletkenlik elektronları sayısı ψ *ψ şeklinde ifade edilmektedir.34’teki dördüncü terim. Ginzburg ve Landau süperiletkenlik elektronlarını tanımlamak için bir çeşit dalga fonksiyonu kullanmışlardır. (1. Bu eşitlik düzen parametresi olarak isimlendirilmiştir. süperiletkenlik elektronları yoğunluğu ns ile süperiletkenlik elektronu olmayan elektronların yoğunluğunun n-ns olması fikrine dayanmaktadır.34’te. T ) + α ψ (r ) 2 β 2 ψ (r ) + 4 r 1 − ih∇ − 2eA ψ 2m ( ) 2 + μ0 H 2 2 (1. sezgisel olarak bir süperiletkende. T ) = Fn (r . bilindik ikinci derece faz geçişinde London’un düşüncesinin ifade şeklidir.27 Ginzburg-Landau Serbest Enerjisi Bu tanım. Bu fonksiyon kompleks sayılar içermektedir ve. c) Süperiletkenlik durumunda ψ ≠ 0 ve normal durumda ψ = 0 ’dır.34) Fs (T ) = ∫ Fs (r . T )d 3 r V (1. Fs (r . serbest enerjide α ve β olarak belirtilen iki parametre kullanılmıştır. ψ (r ) = ψ (r ) e iϕ (r ) şeklinde verilir.35) Burada s ve n. faz ϕ (r ) . sırasıyla süperiletkenlik ve normal durumları göstermektedir. Ayrıca Ginzburg ve Landau.

İkincisi süperiletken içinde akan süperakımı tanımlamayı mümkün kılar. • κ< • κ> 1 2 1 2 ise süperiletken materyal tip-I süperiletkenler grubundadır. r2 v 1 ih∇ − 2eA ψ = 0 2m r r r r r e J = ∇ x H = ψ ih∇ − 2eA ψ + c. Ginzburg-Landau Parametresi: Karakteristik uzunluklar λ ve ξ’nin oranları sıcaklıktan bağımsız olan GL parametresi olarak isimlendirilir ve κ ile gösterilir. m 2 αψ + β ψ + ( ) (1.36) r Düzen parametresi ψ(r) ve vektör potansiyeli A(r ) ’nin tanımlanması için r Helmholtz serbest enerjisi ψ(r) ve A ile ilgili olarak minimize edilir. κ= λ ξ κ. Landau teorisinde α = α (T − Tc ) β ise T’den bağımsız pozitif bir sabittir.28 ilişkilendirilmiş halidir. bir r noktasında vektör potansiyelini ve H da aynı noktadaki r r r mikroskobik alanı gösterir. Helmholtz enerjisi. malzemenin enerji yoğunluğunun toplam hacim üzerinden integralidir. A(r ) .38) Bu iki denklem birleşiktir ve bu yüzden aynı anda çözümlenmelidir. ise süperiletken materyal tip-II süperiletkenler grubundadır. Ginzburg-Landau Denklemleri (1. .c. Eğer doğru bir kuantum mekaniksel dalga fonksiyonu r r tanımlanırsa. İlki düzen parametresi ψ(r)’yi verir.37) [( ) ] (1. Elektro-magnetizmadan bilindiği üzere μ 0 H = ∇ x A ’dır. İki farklı durumu ayırt eden κ değeridir. sadece GL denkleminde görülen bir parametredir. İki defa minimize işleminden sonra elde edilen denklemler GL denklemleri olarak isimlendirilir.

Fossheim ve Sudbo 2004. Müller ve Ustinov 1997.3 Bardeen-Cooper-Schrieffer (BCS) Teorisi 1957’de Bardeen. Teori. Bu etkileşim şu şekilde açıklanabilir. Birbirinden bağımsız olarak H. 1. 2000). Wesche 1998). Bilgeç 2004. Cooper ve Schrieffer süperiletkenliğin pek çok özelliğini nicel olarak açıklayabilen ve en geniş ölçüde kabul gören mikroskobik bir teori öngördüler. Bardeen teorik olarak elektronların fonon aracılığı ile etkileşebileceğini bulmuşlardır. BCS teorisinden önce 1950 yılında. kurşun ve civa süperiletkenlerinin farklı izotopları çalışıldığında. kritik sıcaklığın ortalama atomik kütle ile değiştiği gözlendi (Bilgeç 2004. Bu etki izotop etkisi olarak bilinir.29 1. Bu teori BCS teorisi olarak isimlendirilmiştir (Ashcroft ve Mermin 1976. bağlı durumdaki elektronların zayıf bir çekicilikle bağlanabileceği fikrine dayanmaktadır (Popić 1998. Waldram 1996. Tinkham 1996. Kritik sıcaklıkta ortaya çıkan ikinci mertebe faz geçişini 2. Soltan 2005. Prochnow 1989. Poole. Tinkham 1996). Kritik sıcaklığın izotop kütlesine bağlılığını. Cooper ve Scrieffer. Turton 2000. 1⎞ ⎛ Tc ∝ M −α ⎜ ∝~ ⎟ 2⎠ ⎝ Bardeen. Bu etki Tc ile fonon frekansı arasındaki ilişkiyi gösterme açısından oldukça önemlidir. Fonon sadece çok kısa bir süre var olmaktadır ve yalnızca fononu soğurmaya hazır ikinci bir elektronun varlığı ile yayılabilir. Poole 2000. Bu işlemde iki elektron bir fononu takas etmektedirler. Sınırsız iletkenlik etkilerini ( E = 0 ) 5. Popić 1998. T = 0 K civarında e (−T0 / T ) olarak değişen ve enerji aralığının bir kanıtı olan elektronik spesifik ısıyı r 3. Fröhlich ve J.17’de gösterilmektedir. . Elektron fonon etkileşimi şematik olarak Şekil 1. baz alarak bir teori geliştirmişlerdir (Bilgeç 2004).4. Meissner etkisini ( B = 0 ) r 4.

İlk elektron tarafından üretilen pozitif yüklerin konsantrasyonu ikinci elektronun potansiyel enerjisinin azalmasına yol açar. p 2 ve p1' . Kısa etkileşim süreleri büyük enerji belirsizlikleri ile bağlıdır. . Bu zaman ve enerji arasındaki belirsizlik prensibinin ( ΔEΔt ≥ h ) bir sonucudur.39) (1.17’de p1 . Burada r r p1 = p1' + q p r' r r p2 = p2 + q p (1. q p . Planck sabiti ve νp fonon frekansıdır. r r r r' p1 + p 2 = p1' + p 2 denklemi yazılabilir. Bu çekici etkileşmeden dolayı.17 İki elektronun bir fonon takas etmesi yoluyla etkileşimi r r' r r Şekil 1. p 2 iki elektronun sanal fononu takas etmeden önceki r ve takas ettikten sonraki momentumlarını göstermektedir. Momentumun korunumundan.30 Şekil 1. Ayrıca enerji de korunur. Bu diğer elektron tarafından örgünün polarizasyonu olarak algılanabilir. Bu zıt spin ve momentuma sahip elektron çiftine Cooper Çifti denir. Eğer ilk ve orta durumlar arasındaki enerji farklılığı hν p ’den daha küçük ise elektron-fonon etkileşmesi çekicidir. Burada h . Bununla birlikte fononun var olduğu çok kısa süre içinde sistemin enerjisi ilk durumdan farklı olabilir. elektronlar zıt momentumlara ve spinlere sahiptir.41) dir. Bu elektron çifti şematik olarak Şekil 1.40) (1. fononun momentumunu göstermektedir.18’da gösterilmektedir.

Burada net etki. iki elektron arasındaki çekici bir elektron-örgü-elektron etkileşmesidir. Bu da o bölgedeki pozitif yük yoğunluğunun az miktarda artması sonucunu doğurur. Şekil 1. Burada kristal örgü. pozitif iyon aracılığı ile iki elektron arasında çekici bir kuvvetin ortaya çıkmasıdır. o civardan geçen başka bir elektron (Cooper çiftinin ikinci elektronu) bozulmaya uğramış pozitif yüklü bölgeye doğru çekilir. Ancak bir örgü noktası civarından geçen elektronun anlık olarak neden olduğu örgü bozuklukları. çekici kuvvetin oluşması için aracı görevini yapmaktadır (Doğan 2000).18 Cooper çiftinin şematik gösterimi (Okumuş 2004). Çekici etkileşme oluştuğunda iki elektron Fermi yüzeyi yakınından Fermi yüzeyinin hemen üst kısmına saçılırlar.19’da elektronun pozitif örgü iyonları arasındaki hareketinden bir an gösterilmektedir. o civardaki iyonların elektrona doğru hareketine neden olur.31 Şekil 1. Bu. Daha genel olarak Cooper çiftlerini oluşturan neden. iki elektron arasında net bir çekici etkileşme elde edilmesine neden olabilmektedir. . Eğer iki elektronu birlikte tutabilmek için gereken enerji onları ayırmaya çalışan örgünün termal titreşiminden daha fazla ise çifti meydana getiren elektronlar bağlı kalacaktır (Okumuş 2004). enerji olarak iki elektronun bir çift formunda olmasını gerekli kılar. Pozitif iyon denge konumuna dönme şansını elde etmeden. Elektronların benzer yüke sahip olmalarından dolayı birbirlerini itmeleri gerektiğinden bu anlayış ilk bakışta ters gelebilir. Bu.

32 Şekil 1. bozulmasından doğan çekici Elektron-fonon etkileşimi 1 µm üzerindeki mesafenin üzerinde etkindir. Bu davranış Pauli Dışarlama İlkesi’ne zıt bir davranış gibi düşünülebilir.20 süperiletken durumda Fermi enerjisi yakınlarında tek elektronlar için durumların yoğunluğunu göstermektedir. Enerji aralığı . Çünkü uygulanan bir elektrik alanda aynı momentuma sahip bütün Cooper çiftleri aynı kuantum durumunu işgal ederler. İşgal edilen bir durumun olasılığı aynı kuantum durumuna yerleşen parçacıkların sayısıyla artar. Elektrik alandan ileri gelen enerji Cooper çiftinin bağlanma enerjisini aşar aşmaz direnç oluşur. Cooper çifti yeni bir parçacık gibi düşünülmelidir. Çünkü spini sıfır olduğu için hem Pauli Dışarlama İlkesi’ne uymaz hemde Cooper çifti bir bozon olarak ifade edilir (Wesche 1998. Bu bir Cooper çiftinin uzaysal genişlemesi ξCo olarak düşünülebilir. Elektron-fonon etkileşimi. Bundan dolayı enerji durumlarının işgali Bose-Einstein Dağılımı ile tanımlanır. Bu kritik akım yoğunluğunun varlığına karşılık gelir. Okumuş 2004).19 İki elektron arasındaki örgü etkileşmenin şematik gösterimi. Bu yüzden. tek elektronlar için durumların yoğunluğunda birkaç meV’lik bir enerji boşluğuna neden olur. Cooper çiftinde r r p1 = − p 2 r r s1 = s 2 Bir süperiletkende akımın akmadığı durumda bir Cooper çifti sisteminin momentumu ve spini sıfırdır. sadece Cooper çiftini bozan saçılma süreçleri bir momentum değişimiyle sonuçlanır. Şekil 1. Tipik olarak ξCo3 hacminde 107 Cooper çifti bulunur.

BCS teorisi enerji aralığı için aşağıdaki basit ifadeyi öngörür. BCS.33 içinde normal durumda. Bundan dolayı verilen enerji 2Δ’dan daha büyük olduğu zaman Cooper çifti iki tek elektrona ayrılır ve bu da direnci doğurur (Okumuş 2004). Burada E − E F ≥ Δ ve Δ. ihmal edilebilir.42) şeklinde ifade eder. 2Δ(0) = 3. Normal durumda durumların yoğunluğunun değişimi Dn (E ) . enerji aralığının yarısıdır.52k B Tc . Fermi enerjisinde görülen aralık ve çiftler yalnızca aralığın üstüne elektronların yükselmesi sonucu kırılır. Bu nedenle bir Cooper çiftini bozacak enerji 2Δ kadardır.20 Süperiletken bir durumda EF Fermi enerjisi çevresinde tek elektronlar için durumların yoğunluğu ve enerji aralığı (Wesche 1998). Bu yüzden durumların yoğunluğu enerji aralığının kıyılarında güçlü bir şekilde artmıştır. Çünkü EF >> 2Δ. enerji durumlarının varlığı kıyılara kaymıştır. Şekil 1. Çekici potansiyel düzeninde çiftlenmiş elektronlar Fermi enerjisinin Δ kadar altında ve çiftlenmemiş elektronlar Δ kadar üstünde yer alır. bir süperiletkende tek elektron için Fermi enerjisi dolaylarında durumların yoğunluğunu D s ( E − E F ) = Dn (E F ) E − EF (E − E F )2 − Δ2 (1.

Bundan dolayı elektronlar Cooper çiftleri olarak düzenlenmezler ve bunun sonucu olarak süperiletkenlik oluşmaz.43) denklemi ile ifade edilir (Wesche 1998).21.21 BCS teorisi tarafından verilen enerji aralığının sıcaklığa bağımlılığı.6Tc’nin altındaki sıcaklıklarda enerji aralığının genişliği sıcaklığa çok zayıf bir şekilde bağlıdır. Kritik sıcaklığın yakınında enerji aralığının yarı değeri yaklaşık olarak Δ(T ) = 3. Altın ve platin gibi iyi iletkenlerde elektron-fonon etkileşimi zayıftır ve elektron-elektron etkileşimi çekici değildir. 0. BCS teorisi tarafından verilen enerji aralığının sıcaklığa bağımlılığını göstermektedir. Bu teori neden en iyi iletkenlerin süperiletken olamadığı sorusunu açıklar.2k B Tc (1 − T / Tc ) 1/ 2 (1. yüksek sıcaklık süperiletkenlerini d-dalga süperiletkenlik durumu olarak ifade eder .34 Şekil 1. BCS teorisi düşük sıcaklık süperiletkenlerini s-dalga süperiletkenlik durumu. Çünkü elektron-fonon-elektron etkileşimi güçlüdür ve Cooper çiftlerinin oluşması mümkün olmaktadır. Şekil 1. Ancak altın ve platin kadar iyi bir iletken olmayan kurşun gibi malzemeler süperiletken olabilmektedir.

1. .4’te tanımlanmıştır.süperiletken hal faz geçişine de uygulanır. süperiletken faza geçiş süresince sıcaklık azalırken keskin bir geçiş sergiler. Bu nedenle. yüksek sıcaklık süperiletkenlerinin tüm özelliklerini tanımlamada yetersiz kalmasına rağmen pek çok özelliği başarılı bir şekilde açıklamıştır.5. yani normal hale geri döner. magnetik alanın varlığında normal hal-süperiletken hal geçişinin tersinir bir işlem olduğunu gösterir. başlangıç noktası alınır. Bu durumda Q ısısı alındığında madde süperiletken hale geçiyorsa aynı ısı verildiğinde de madde başlangıçtaki özelliklerine. Süperiletkenin serbest enerjisi Süperiletken halin daima daha düşük enerjili olması ve geçiş sıcaklığında normal hal ve süperiletken hal enerjilerinin eşitliği nedeniyle serbest enerji. Meissner etkisi. 1. Süperiletkenlerin Termodinamik Özellikleri Bir metalin ısısal özellikleri de elektromagnetik özellikleri gibi. Bu durumda değişken olarak magnetik alan şiddeti ve sıcaklık kullanılır (Bilgeç 2004).1. Magnetik alan ile sıcaklık arasındaki ilişki denklem 1. termodinamik yasaları aynı zamanda normal hal. Teori.5.35 (Okumuş 2004).

maddenin magnetik alana göre negatif r r yönlü bir magnetizasyon üretir. dış magnetik alan süperiletken üzerinde bir iş yapar ve bu iş serbest enerjisi olarak depolanır. serbest enerjinin bir artış gösterdiği görülebilir. g s (T .0) + μ 0 H2 2 .36 Şekil 1. H r r Δg (T . R yarıçaplı silindirik bir süperiletken için.46) g s (T . Süperiletken fazdaki bir silindir için ise. Normal haldeki malzeme için dış magnetik alan ihmal edilebilir bir magnetizasyon oluşturur.0) olduğu kabul edilir. Yani M = − H olur ve denklem 1. H ) = − μ 0 ∫ MdH 0 (1. H ) = g s (T .0) ve gn(T. normal hal serbest enerjisi sabit kalır. T sıcaklığında ve dış magnetik alanın olmaması durumunda. ekseni boyunca yönelmiş bir dış magnetik alan H. Bundan dolayı. süperiletkenlik hal ve normal halinin birim hacim başına Gibbs Serbest Enerjisi gs(T. materyal içinde M magnetizasyonu oluşturur. Bir dH magnetik alan değişimiyle.0 ) + μ 0 ∫ M dH H 0 (1.22 Süperiletkende dış magnetik alana zıt yönlü bir magnetizasyon oluşur.44) Süperiletkene uygulanan magnetik alan.44’ten. H ) = g s (T .45) (1.

23 Normal metal ve süperiletkenin serbest enerjisinin magnetik alanla değişimi. Şekil 1.0)]⎬ ⎭ ⎩ μ0 gösterimidir (Bilgeç 2004). Bu sonuçlardan. serbest enerjisi. serbest enerjiler cinsinden. kritik akım yoğunluğu cinsinden verilen kritik alanın farklı .37 Böylece bir süperiletkene bir magnetik alan uygulandığında. süperiletkenliği bozan kritik (1. μ 0 kadar artar. süperiletken halin serbest enerjisi.23’ten de görüldüğü gibi alan şiddeti yeterince artırılırsa. 1/ 2 (1.48) ile verilir.0) − g s (T .0 ) < μ 0 2 magnetik alan şiddeti belirlenir ve. Yani. Bu durumda da metal artık süperiletken olarak kalamaz ve normal hale döner. H c2 g n (T . ⎫ ⎧2 H c (T ) = ⎨ [g n (T . Bu ifade.0) − g s (T .47) olmalıdır. H2 2 Şekil 1. normal halininkinden fazla olacaktır.

Denklem 1. • T < Tc’de süperiletken fazdan normal faza geçiş. yeterince güçlü bir magnetik alan uygulandığında oluşur. F.49’da S. iki faz arasındaki entropi farkı. cisim tarafından başka cisimler üzerine yapılan işi temsil etmektedir. Entropi (S) Birim hacim başına entropi ⎛ ∂F ⎞ S = −⎜ ⎟ ⎝ ∂T ⎠ R (1. Bunlar. entropiyi.2. kritik sıcaklıktaki faz geçişi için bir ısıdan (ΔQ = TΔS) söz edilmez ve bundan ötürü bu geçiş. O halde.50) Denklem 1.50’de eşitliğinin sağ tarafı daima pozitif olmalıdır. 1. • T = Tc’de Ss = Sn olduğuna göre. süperiletken halin entropisi. süperiletken faz normal fazdan daha düzenlidir.5. Süperiletkenin ısı sığası (Cs) Sıfır magnetik alandaki faz geçişi sırasında aşağıda açıklanan iki sıra dışı davranış gözlenir. sıcaklık ile ters orantılı olduğu için dHc/dT daima negatiftir. S n − S s = −μ 0 H c dH c dT (1. serbest enerji yoğunluğunu ve R. Bundan dolayı denklem 1. r • H . Böylece T < Tc’de magnetik alandan dolayı ortaya çıkan faz geçişleri birinci mertebe faz geçişleridir (Bilgeç 2004).5. normal hal entropisinden daha küçük yani. ikinci mertebe faz geçişidir. Çünkü bilindiği gibi Ss < Sn’dir ve böyle bir geçiş ancak ısı absorbsiyonu ile olabilir. .49) kullanılarak. kritik magnetik alan cinsinden belirlenir.38 1.50’den bazı önemli fiziksel sonuçlar çıkarılabilir.3.

bazı aydınlatıcı eşitliklere ulaşabiliriz.53) bulunur. hızlı bir düşüş gösterir ve termodinamiğin üçüncü yasası gereğince de T = 0’da sıfır olur. Cs(Tc)≅3Cn(Tc) olacak şekilde. T < Tc’de. ⎛ ∂H c ⎞ C s − C n = μ 0T ⎜ ⎟ ⎝ ∂T ⎠ Tc 2 (1. Kritik sıcaklıkta T = Tc ve Hc = 0 olduğuna göre. Yapılan deneylerde de bu enerji aralığı onaylanmıştır.52) (1. En düşük uyarılmış hali.39 • • Tc’de. sıcaklığın bir fonksiyonu olarak spesifik ısıda süreksiz bir sıçramanın varlığını gösterir. Entropiye bağlı olarak spesifik ısıyı ele alırsak. Burada Δ(Τ) enerji aralığıdır. ⎛ ∂S ⎞ C = T⎜ ⎟ ⎝ ∂T ⎠ ve denklem 1. Bu durumda süperiletken haldeki elektronik ısı sığası -1/T ile orantılı bir argüman ile exponansiyel bir bağımlılığa sahiptir C s ∝ e [Δ (T ) / k BT ] . taban halinden ayıran bir Δ(Τ) enerjisinin süperiletken elektron düzeyleri arasında var olabileceğini ifade eder. Cs lineer olmayan(exponansiyel). ⎡⎛ ∂H c ⎞ 2 ∂2Hc ⎤ C s − C n = μ 0T ⎢⎜ ⎟ + Hc ⎥ ∂T 2 ⎥ ⎢⎝ ∂T ⎠ ⎣ ⎦ olur.50’deki eşitliği kullanılarak iki faz arasındaki ısı sığası farkı. süperiletken hal elektronik spesifik ısısında bir sıçrama gözlenir. .51) (1. Bu formül Rutgers Formülü olarak bilinir ve T = Tc’de.

Böylece ilk kez.6 Yüksek Sıcaklık Süperiletkenleri 1986 yılı. Müller ve Bednorz geliştirdiği yapıdaki Lantanyum yerine İtriyum katarak 93 K’lik kritik sıcaklığa ulaşmayı başardılar (Sheahen 1994. Cava 2000). 1. La-Ba-Cu-O bileşiği.24 Normal ve süperiletken hal ısı sığası. Müller ve Bednorz’un sentezlediği. Fosseim ve Sudbo 2004.40 Şekil 1. o zamana kadar bilinen en yüksek sıcaklık olan 30 K’de kırılgan bir süperiletken seramik oluşturdular. süperiletkenlik dünyasında bir dönüm noktası olmuştur. IBM Araştırma Laboratuvarındaki araştırmacılardan Alex Müller ve Georg Bednorz. Vanderah 1992. Bu oksit bileşikler ve kritik sıcaklıkları Tablo 1.3’te gösterilmiştir. Bir grup araştırmacı. bir malzemede (YBa2Cu3O7) oldukça yaygın bir soğutucu olan sıvı azottan (77 K) daha yüksek sıcaklıklarda süperiletkenlik elde edildi ve helyumla çalışan soğutucular yerine daha ucuz olan azotla çalışan soğutucuları kullanarak süperiletkenliği çalışmak mümkün hale geldi. Wesche 1998. . Bednorz ve Müller’in La2-xBaxCuO yüksek sıcaklık oksit süperiletkenini keşfinden sonra bir takım oksit aileleri sentezlenmiştir. yüksek sıcaklık süperiletkenlik (HTS) dönemini başlattı.

2Ba2Ca2-Cu3O8. KNiF4 yapısı olarak bilinen ikinci sınıf ise. geçiş sıcaklığı 10 K’dir.40 30 .89 K Tc’li CaCuO2 gibi yeni yüksek sıcaklık süperiletken bileşikler elde edilmeye devam etmektedir. Şu ana kadar ayrıntılı olarak incelenen değişik süperiletken bileşikler.5 K ve 30 GPa basınç altında 164 K’dir. düşük basınçta 133. Bu malzeme ilk yüksek Tc’li malzemelerden birisi olup. İlk sınıf BaPb1-xBixO3 kübik perovskitlerdir (a = b = c).8Tl0. 138 K ile (normal basınçta) Hg0.33 bileşiği (seramiği) kullanılarak elde edildi.1 Yüksek sıcaklık süperiletkenlerinin yapısal özellikleri Yeni yüksek Tc’li malzemelerinin birçoğu bakır oksit bileşikleridir.3 Yüksek sıcaklık süperiletkenleri ve kritik sıcaklıkları (Dzhafarov 1996). Burada a ile b örgü sabitleri. 1993 yılından sonra en yüksek kritik sıcaklık 1995 yılında. O zamandan beri daha yüksek bir geçiş sıcaklığına ulaşılamadı ama Tc = 127 K ile Ba2Ca3-yCu3+yOx. 40 K ile MgB2 ve alan indüklemeli Tc = 117 K’lik C60 .85Sr0.6. perovskit olarak adlandırılan kristal yapı cinsinden sınıflandırılabilirler. 1.40 94 80 90 – 92 12 90 110 Bileşik Tl2Ba2CuO6 Tl2Ba2CaCuO6 Tl2Ba2Ca2Cu3O10 HgBa2CuOy HgBa2CaCu2Oy HgBa2Ca2Cu3Oy HgBa2Ca3Cu4Oy HgBa2Ca4Cu5Oy Kritik Sıcaklık (K) 90 110 125 94 127 134 126 112 1993 yılına kadar yüksek sıcaklık süperiletkenlerinde ulaşılan rekor kritik sıcaklık HgBa2Ca2Cu3O8+x için. Bileşik La2-xSrxCuO4 La2-xBaxCuO4 YBa2Cu3O7 YBa2Cu4O8 Y2Ba4Cu7O15 Bi2Sr2CuO6 Bi2Sr2CaCu2O8 Bi2Sr2Ca2Cu3O10 Kritik Sıcaklık (K) 30 . tetragonal yapıya sahip (a = b ≠ c) tek tabakalı perovskitlerdir. oksijen düzleminde ölçülmektedir ve c . Buna bir örnek Tc’si yaklaşık olarak 38 K olan La1.41 Tablo 1.15CuO4’tür.

Yani.2 ve 3 değerleri alabilmekte ve birim hücredeki CuO2 düzlemlerinin değerini göstermektedir. Bu Hg bileşikleri yüksek kritik sıcaklığa sahiptir. 126 K ve 112 K kritik sıcaklıklar kaydedilmiştir (Dzhafarov 1996). Etkin süperakımlar. Tc. bazen 1-2-3 malzemeleri olarak adlandırılmaktadırlar (Bilgeç 2004). La-Ba-Cu-O. Üçüncü sınıf ise ortorombik yapıya sahip (a ≠ b ≠ c). CuO2 düzlemine dik doğrultuda yaklaşık 3 A o .2. Üç temel tabakalanmış fazı vardır. [Bi-Sr-Ca-Cu-O] ve [Tl-Ba-Ca-Cu-O] oksit süperiletken sistemleri pratik uygulamalar için oldukça çekicidir. n adet CuO2 ve (n-1) adet Ca tabakasının BaO/HgO/BaO kaya tuzu arasında sandviçlenmesi ile inşa edilir. Daima güçlü bir anizotropiye yani süperiletkenlik özelliklerinde yön duyarlılığına sahiptirler. Tl-Ba-Ca-Cu-O ve Hg-Ba-Ca-Cu-O olmak üzere beş temel yüksek sıcaklık oksit süperiletekenleri keşfedilmiş ve çalışılmıştır. 127 K.3. Bi-Sr-Ca-CuO ve Tl-Ba-Ca-CuO ailelerinin genel formülü Bi2Sr2Can-1CunOy ve Tl2Ba2Can-1CunOy’dir. Bu sınıftaki bileşik metallerin bağıl oranlarından dolayı. bu düzlem boyunca 10 A o olarak değişime sahiptirler. Eşuyum uzunluğu ise düşük sıcaklık süperiletkenlerine göre daha küçüktür ve düzlem doğrultusuna göre farklılık gösterir.42 de bu düzleme diktir. YBa2Cu3O7 gibi (Tc≈ 92 K) çok tabakalı perovskitlerdir. İtriyum atomlarının bir düzlemi ile . Y-Ba-Cu-O. bu düzlemlere dik doğrultuda ise çok düşük olduğu sonucuna varabiliriz. Şu ana kadar. Buradan maksimum süperakımlar bakır-oksijen düzlemlerinde yüksek. Yüksek sıcaklık süperiletkenlerin 1021/cc’lik taşıyıcı yoğunluğu. Bi-Sr-Ca-Cu-O. elementel düşük sıcaklık süperiletkenlerinkinin yaklaşık iki katı kadardır.4 ve 5 bileşikleri için sırasıyla 94 K. Bu bileşikler ortorombik yapıya sahip olup Cu-O zincirleri içermezler. Çünkü sıvı azot sıcaklığında süperiletken olabilmektedirler (Murakami 1992). CuO2 düzlemli ve eksik-oksijene sahip perovskit yapılar olarak tanımlanabilir. CuO2 tabakasının (n sayısının) artması ile artar ve n > 3 için azalır. Her bir YBCO birim hücresi. Burada n = 1. YBa2Cu3O7-δ (YBCO) bileşiği ilk sentezlenen ve halen en yaygın olarak incelenen malzemelerden biridir. n = 1. [Y-Ba-Cu-O]. 134 K. Josephson çiftlenimi ile birbirlerine bağlanmış CuO2 düzlemleri boyunca akar. Bu malzemelerin kristal yapıları. HgBa2Can-1Cu2Oy ailesinin yapısı.

süperiletken bileşikler için temel oluşturan Cu2+ iyonlarının elektronik konfigürasyonlarından elde edilir. dört tane oksijen atomu bir düzlemde komşu olacak şekilde ve bir oksijen (piramit) veya iki oksijen (sekizyüzlü) atomu oluşan .43 ayrılmış ve iki BaO tabakası arasında kalmış iki CuO2 düzlemi içerir. Bu yüzden oksijen bakır kadar iletkenlikte önemli bir yere sahiptir. Bu tip iletken oksitlere örnek olarak V6O13 gösterilebilir. Oksijen atomları arasında yönelen t2g orbitalleri çok düşük enerjidedirler ve bundan dolayı elektronlar tarafından (altı elektron) tamamen doldurulmuş durumdadırlar. Geçmişte çalışılmış olan iletken oksitlerin büyük çoğunluğu. d orbitalinde mümkün enerji durumlarının on tanesinden dokuzu doludur. oksijen orbitalleri ve metal orbitalleri arasında enerjideki farklılık çok küçüktür ve en yüksek işgal edilmiş elektronik durumlar dolaylarında büyük bir rol oynayan oksijen orbitalleri elektronik enerji bantlarına sebep olur. elektronegatifliğin aynı tip bir yansıması farklı olarak oksitlerin çoğunda yasak bant aralığına sebep olur. yapısal ve elektronik hatta elektriksel iletkenlikleri bakımından bir takım farklılıklar vardır. 1. Oksijenlerin enerji durumları çok küçük bir rol oynar ya da önemsizdir. İletken oksitlerde bu nadir bir durumdur.2 Oksit süperiletkenlerde süperiletkenlik mekanizması Diğer oksitlerden farklı olarak bakır oksit süperiletkenlerde kimyasal. Cu-O tabakalarındaki oksijen dağılımına ve miktarına bağlı olacak şekilde. olası iki simetriye (tetragonal ya da ortorombik) sahiptir. Cu-O koordinasyon çok yüzlüsünün şekilleri. İkinci ve en ilginç etken.6. Bakır tabanlı süperiletkenlerde şekillenen Cu-O koordinasyon çok yüzlüsünde (polyhedra) (sekizyüzlü. Cu2+ için elektronik konfigürasyon 3d9’dur. piramitler ve kareler) bu enerji seviyeleri dejenere değildir. Bununla birlikte bakır oksitlerde. Her geçiş-metali atomik orbitalleri üst üste biner ve etkileşir bunun sonucunda elektronlar tarafından kısmen doldurulması mümkün olan enerji durumlarının izinli olduğu bant şekillenir. geçiş metallerindeki d orbitallerinin etkileşiminden şekillenen enerji bantlarındaki elektronların hareketini temel alır.

spinler arası klasik olmayan (kuantum mekaniksel) etkileşimleri hesaba dâhil eder. Erken fark edilen bu durum teorik fizikçiler için büyük fırsatlar sunmuştur. Çünkü oksijen orbitallerinden tepki daha küçüktür. zaten orada bulunmakta olan elektronun itmesiyle orbital önemli miktarda ekstra enerji alır. dx2 – y2 orbitaline ikinci bir elektron ilavesinde. Yalıtılmış atomlarda. Bu umulmadık etkileşim yüksek sıcaklık süperiletkenliğinin mekanizmasının anlaşılmasının nedenlerinden biri olmuştur. süperiletkenlik yapısal tiplerinde Cu2+ oksitlerin metalik iletken olmasını gerektiğini öngörmektedir (Elektronlarla kısmen doldurulmuş bantlar tarafından mümkün enerji durumları yaklaşmaktadır). Tam olarak bakır tabanlı süperiletkenler için olan yarı dolu bantlardaki elektronlar arası etkileşimler en büyük değerindedir. Bu. bu orbitaller ayrı enerji durumlarıdır ama atomların birbirine yakın olduğu katılarda orbitaller etkileşir ve keskin atomik enerji durumları enerji bantları halini alır. Hâlbuki onlar elektriksel yalıtkanlardır. büyük spinler arası etkileşimler (Fe3O4 için 5/2 spin) daha geleneksel fizik tarafından tanımlanabilir. Bu düşük spin değeri.25 (b)) bir tane çiftlenmemiş elektronu olan dokuz-elektron konfigürasyonudur. O 2p durumlarının ve Cu 3d durumlarının benzer enerjisi Şekil 1. Orbitallerin enerjileri. Örneğin. Katıların elektronik özellikleri için standart durum elektronların birbirleri ile etkileşmediğini yalnızca atomik örgüye esas teşkil ettiğini kabul eder. Tek çiftlenmemiş elektron 1/2 spine sahiptir. Sonuçta ikinci elektron için enerji durumları ilk elektron için olandan daha yüksektir ve ikisi arasında izinli olmayan enerji değerlerinin olduğu bir boşluk vardır. Bu durum ferritlerde (iki değerlikli ve üç değerlikli katyonlar ihtiva eden seramik oksitler) spinlerin oldukça bilinen durumundan farklıdır. Bu tip bir resim. Bu sonuç.44 düzlemin tepesinde olacak şekildedir. iletken oksitlerdekinden daha karmaşıktır. Bakır oksitlerde durum bu değildir. katıda. düzlem oksijen atomlarına doğru gösterilen dx2 – y2 orbitalinde (Şekil 1. z bileşenleriyle daha düşük olur.25 (c)’de gösterilen durum ile sonuçlanır. Cu dx2 – y2’nin elektronlarla yarı doldurulması bandı türetir ve oksijenin bandı türeten yüksek enerjili kısmı hemen hemen bakırdaki en yüksek işgal edilmiş durumun enerjisi ile aynıdır. Etkileşim söz konusudur. Bu en yüksek işgal edilmiş oksijen durumları ile ikiye ayrılmış Cu dx2 – y2 .

25 (a) Bakır oksit süperiletkenlerde bulunan Cu-O koordinasyon çok yüzlüsü. (b) Cu2+ için d elektron konfigürasyonu. Şekil 1.25 (d)) (Cava 2000). . (d) Bakır tabanlı süperiletkenlerde elektron etkileşiminden dolayı dx2 – y2 bandının ayrılması.45 bandının boş bölümü arasındaki yasak bant aralığı yalıtkan davranışa neden olan şeydir (Şekil 1. (c) Bakır oksit süperiletkenlerde enerji durumlarının şematik gösterimi.

Bu tabakalar CuO2 düzlemlerinde mümkün elektronik durumlardaki elektronların sayısını kontrol etmeye ve üçüncü boyutta CuO2 düzlemlerini yalıtmaya ya da elektronik olarak bağlamaya yarar.26 (a)) dokudan meydana gelen sonsuz CuO2 düzlemleridir. . CuO4 karesinde dört oksijenin her biri bir başka bakır ile paylaşılır.26 (a) Köşelerindeki oksijeni paylaşan CuO4 karelerinden meydana gelen CuO2 düzlemleri.25 (d)’de gösterilen ayrılmış elektronik temel durumda tam olarak olan şey. birbirleriyle köşeleri paylaşan CuOx koordinasyon çok yüzlüsünün (Şekil 1.25 (a)) temel karesi olan ve dama tahtası benzeri (Şekil 1. Bu tabakalar yük depo tabakaları olarak bilinir (Şekil 1. Bu. Bu CuO2 tabakaları arasında diğer tabakalar vardır. Yapının kalbini oluşturan. Bakır tabanlı süperiletkenlerin yapısına genel bir bakış Şekil 1.26’da gösterilmiştir. 180o (ya da 180o) Cu-O-Cu bağları ve baştanbaşa CuO2 stokiyometrisi ile sonuçlanır. bakır tabanlı süperiletkenlerdeki bakır-oksijen örgüsünün özel geometrisidir. Bu durum günümüzde de çözüme ulaşmamıştır. Şekil 1.26 (b)). Bakır tabanlı süperiletken ailesi içinde süperiletkenlik geçiş sıcaklığını tanımlamada anahtar bu yük depo tabakalarıdır.46 Elektronlar ilave edildiğinde ya da Şekil 1. (b) Bakır oksit süperiletkenlerdeki elektronik tabakaların şematik gösterimi.

Antiferromagnetik düzenlenme bakır spinlerinin çok güçlü şekilde çiftlenmesine işaret eder. süperiletken değildir.8+’dır) ya da elektron eksikliği durumunda (Hol katkılaması. Yüksek katkılama konsantrasyonlarında materyal normal metalik iletken olur. Bu. Pek çok deneye dayanarak hazırlanan geniş kapsamlı elektronik faz diyagramı elektron konsantrasyonunun bir fonksiyonu olarak şekil 1.2+’dır) olur. Cu’nun nolmalde oksidasyonu Cu2. bileşik ailesi. Bu üç duruma ait örnekler sırasıyla söyle verilebilir. Örneğin bileşikler Cu2+’dan farklı bakır valansları yapmak için (tipik olarak daha yüksek) katkılanırlar. Bu bakır başına 0. bakır başına bir elektrondan değiştirildiğinde süperiletkenliğe neden olunur. YBCO-123 bileşiğinde YBa2Cu3O6’dan YBa2Cu3O7’ye kadar oksijenin araya ilave edilmesi.27’de gösterilmiştir (Cava 2000). . CuO2 düzleminde hesaba katılan bir elektron. Yarıiletken dilde. ya oksijen ilavesiyle ya bir atomun daha düşük veya daha yüksek valansa sahip bir başka atomla kısmi yer değiştirmesiyle ya da bileşiklerdeki atomların valanslarından dolayı doğal olarak meydana gelmesiyle yük depo tabakalarının manipülasyonu sağlar.47 Bakır oksit süperiletken ailesi materyallerinde CuO2 düzlemlerindeki 1/2 spinli iyonlar (her bakırda dx2 – y2 orbitalinde çiftlenmemiş bir elektron) yüksek sıcaklıkta antiferromagnetik olarak düzenlenir ve daha önce tanımlandığı gibi materyal bir yalıtkandır.2 elektron katkılaması aşımında (Cu’nun normalde indirgemesi Cu1. ya elektronlarla ya da hollerle katkılanır ve antiferromagnetik düzenleme süperiletkenliği değiştirir. La2-xSrxCuO4 katı çözeltisinde La için Sr’un kısmi yerdeğiştirmesi ve Tl2Ba2CaCu3O8 stokiyometrik bileşiğinde bakır valanslarının doğal olarak meydana gelmesi süperiletkenliğin sebepleridir.

b = 0.168 nm örgü parametrelerine sahip ve Pmmm/4 kristal simetrili ortorombik yapıdadır. ortorombiklik artmaktadır.389 ve c = 1. Bununla birlikte bu malzeme oksijensiz ortamda ısıl işleme maruz kalırsa. oksijen atomlarından birini kaybederek benzer bir yapıda (tetragonal yapıda) fakat çok farklı karakterde olan YBa2Cu3O6 yarıiletkenine dönüşür (Bilgeç 2004).6.3 YBa2Cu3O7-δ (YBCO)’nun yapısı ve genel özellikleri Y-Ba-Cu-O sisteminin kristal yapısı. Oksijen miktarı arttıkça kritik sıcaklık değeri yükselmekte. Bakır ve Oksijenin CuO zincirini ve CuO2 düzlemlerini içerir. 1. Bu sistem ısıl işlem ortamında bulunan gazların cinsine ve oksijen basıncına bağlı olarak 600 oC’den 750 oC’ye kadar ortorombik-tetragonal faz geçişi gösterir. YBa2Cu4O8 yapısında iki ve Y2Ba4Cu7O15 yapısında da c ekseni boyunca ardışık olarak bir ve iki adet CuO zincirleri bulunur (Dzhafarov 1996 ve Çelik 2006).48 Şekil 1. Y-Ba-Cu-O sisteminde bütün yapılarda iki adet CuO2 düzlemleri mevcut olup.382.27 Bakır oksit süperiletkenler için genel elektronik faz diyagramı. birim hücre hacmi küçülmekte. Kristal örgü a = 0. Yine oksijen . YBCO sisteminde normal ve süperiletken durumlar oksijen konsantrasyonu ve ortorombik fazdaki oksijen düzenlenmesine çok bağlıdır. YBa2Cu3O7 yapısında bir.

süperiletiminde baskın rol oynayan CuO2 düzlemlerinin oluşturduğu tabakalanmış yapısı vardır. Bileşik iki mümkün yapıda bulunabilir. Tüm yüksek sıcaklık süperiletkenlerinin. her birim hücre Şekil 1. Bu durumda tetragonal yapı oluşumuna öncülük eder. Bu yapıların oluşumu hücre kenarlarındaki son Cu-O tabakalarındaki oksijen dağılımı miktarına bağlıdır. Düşük oksijen konsantrasyonu için (δ ≤ 1). azalmakta. b. oksijen atomları bu tabakalardaki Cu atomlarının b eksen yönünde aralarına düzenli bir şekilde yerleşerek ortorombik yapıyı oluştururlar ve CuO zinciri olarak isimlendirilirler (Çelik 2006). δ’nın değeri sıfıra yakınsa. Yine de.28’de gösterilmektedir. Bu yapılar tetragonal (a = b ≠ c) ve ortorombik (a ≠ b ≠ c)’dir. YBCO’nun özel durumunda.49 miktarının artışıyla birim hücre parametrelerinden a. c. birim hücredeki alt ve üst CuO düzlemlerindeki Cu atomlar arasına oksijen atomları rastgele dağılırlar. YBa2Cu3O7 yüksek sıcaklık süperiletkeninin kristal yapısı ve düzlemleri Şekil 1.28’da görüldüğü gibi iki adet BaO tabakasıyla araya alınmış ve Y atomuyla ayrılmış iki adet CuO2 düzlem içerir (Çelik 2006). azalmaktadır (Çelik 2006). . Diğer bileşenler CuO2 düzlemlerinde yük yoğunluğunu düzenleyen yük deposu olarak davranırken taşıyıcılar yalnızca bu düzlemler boyunca hareket ederler. artmakta ve belli bir değerden sonra azalmakta.

(Kare piramitlerin tabanları CuO2 düzlemlerini.50 Şekil 1.28 (a) YBa2Cu3O7’nin birim hücresi ve atomların dağılımı. birim hücrenin köşelerinde sırasıyla Cu-O-Cu şeklindeki dizilim CuO zincirini göstermektedir. Optimum oksijen içeriğine sahip materyali elde etmek için örneğin ölçütlerine bağlı süre boyunca yaklaşık 400 oC – 550 oC sıcaklıkta oksijen akışında ısıtılması gerekir (Çelik 2006). (c) YBa2Cu3O7 bileşiğine ait düzlemler. Bu durumda. (b) birim hücrede CuO zinciri ve CuO2 düzleminin yapısı. . ortorombik süperiletken fazı elde etmek için örneklere oksijen verilmelidir.) YBCO örnekleri elde etme işlemlerinin çoğu oksijence fakir bir ortamda yapılır ve bu yapı tetragonaldir.

Diğer yüksek Tc süperiletkenleri gibi. diğer seramik süperiletkenlerle kıyaslandığında sayısız avantajlara sahiptir. YBCO örneklerinin nemli havadan ve sudan korunması son derece önemlidir. Bileşik Tc (K) YBa2Cu3O7 ~ 95 YBa2Cu3O6.75 ~ 60 YBa2Cu3O6. YBCO’da II.51 Tablo 1. Bunun nedeni suyun YBCO ile reaksiyona girerek Y2BaCuO5 süperiletken olmayan faza dönüşmesidir (Çelik 2006).tip süperiletken sınıfına girer.4 Farklı YBCO fazlarının kritik sıcaklık değerleri (Bilgeç 2004). • 77 K’den büyük kritik sıcaklığa sahip bilinen kararlı dört elementli tek bileşiktir. Normal bölge ile YBCO arasındaki ara yüzey enerjisi negatiftir ve bundan dolayı eşuyum uzunluğu (ξ) girginlik derecesinden (λ) daha küçüktür. magnetik alan süperakımlarla çevrelenmiş. Buna göre. .5 ~ 25 YBa2Cu3O6 Yarıiletken Diğer taraftan. YBCO. Buda yüksek Tc seramik bulk süperiletkenlerde akım yoğunluğunun nispeten daha küçük olmasının açıklaması kabul edilir (Bilgeç 2004). Çünkü YBCO yük depo eden tabakalara sahip olmayıp her tabakası metalik olan bir yapıya sahiptir. girdap denilen akı tüpleri içine hapsedilmiştir (Bilgeç 2004). tanecik sınırlarının zayıf bağlantılar gibi davranabilmeleri için boyutlarının yeterli büyüklükte olması gerekir. • Tek-fazlı YBCO hazırlamak nispeten daha kolaydır. • HTS malzemelere oranla daha düşük anizotropiye sahiptirler. • Toksik elementler ya da kararsız bileşikler içermez. Bu nedenle YBCO daha az anizotropiktir. Yani bu yapıda da magnetik alanın dışlanması için bir enerji kullanımının gerekliliği yerine.

Bu iki faz normal koşullarda oluşturulamazlar. ξ eşuyum uzunluğu. Y-124.10 5. Hc kritik magnetik alan. Parametreler ξ(0) (nm) λ(0) (nm) Hc(0) (104 Oe) Jc(0) (A/cm2) Hc1(0) (Oe) Hc2(0) (104 Oe) ab-düzlemi 1.3 100 – 140 8 8 c-ekseni 0. . Hc1 ve Hc2 alt ve üst kritik magnetik alan değerleri (Poole 2000) verilmiştir. λ nüfuz derinliği.5 YBa2Cu3O7-δ’nin bazı parametreleri.107 – 25. Yani oldukça yüksek oksijen basıncına ya da normal basınçta hava ortamındaki ek alkali metal bileşiklerine ihtiyaç vardır. YBCO 77 K’de 10000 A/mm2’den daha yüksek değerde akım yoğunluğuna sahiptir.107 20 – 230 80 – 90 230 – 624 70 – 122 Ayrıca bu sistemin geçiş sıcaklığı 80K olan YBCO-124 ve 50 K olan YBCO-247 fazları da vardır.7 500 – 800 1–3 3.10 – 12. Jc kritik akım yoğunluğu. YBa2Cu4O8 yapısında olmak üzere sabit oksijen miktarı içerir (Bilgeç 2004). Tablo 1.52 • Daha güçlü magnetik alanlarda daha yüksek akım yoğunlukları taşıyabilirler.5 – 4.3 – 0.5’te YBa2Cu3O7-δ’nin ab-düzlemi yönünde ve c-ekseni yönünde sıfır mutlak sıcaklıkta süperiletkenlik ana parametreleri. Tablo 1.

Yani. Saçılmamanın anlamı elektronlar dirençsiz olarak yayılacaklardır. elektronların Cooper çiftleri. Bu durum süperiletkenliği ifade eder.29 YBCO’nun 900 oC’deki üçgensel faz diyagramı. örgü noktalarından saçılmaya uğramayacak ve kırılmayacaktır.53 Şekil 1.7 Kimyasal Yerdeğiştirme ve Katkılama Etkileri Her süperiletkenin karakteristik anahtarı Fermi seviyesindeki enerji aralığı değeridir. Kritik sıcaklık Tc. Fermi seviyesindeki bulunan elektronik durumların yoğunluğuna güçlü bir şekilde bağlıdır. Her bağlayıcı çizgi bu sıcaklıkta dengede olan iki (veya daha fazla) fazı bağlar (Sheahen 1994). Bu parametre süperiletkenin başka atomlar tarafından katkılanmasından güçlü bir şekilde . 1.

1. Sonuç olarak yüksek sıcaklık süperiletkenlerinde her özel kimyasal yerdeğiştirne önemli deneyim ve tahmin gücü gerektirir (Sheahen 1994). Çünkü Fermi seviyesinde elektronik özellikleri değiştirmek oldukça zordur. 1.1 Yapısal kusurlar Her kristalde.1 İletkenlik tabakası olarak CuO2 düzlemleri Yüksek sıcaklık süperiletkenlerinde süperakım iki CuO2 düzlemi tarafından sandviçlenmiş bir şekil içinde akar. Bu yüksek sıcaklık süperiletkenlerinde bulunan anizotropi ile basit bir küresel bir şekilden karmaşık bir şekle dönüşür. Süperiletkenlerin mekanik. 1. İdeal olarak bu tabakalardaki Oksijen atomları bozulmadan kalan en iyi atomlardır.7. Benzer gelişmeleri yüksek sıcaklık süperiletkenlerinde de sağlayabilmek için pek çok araştırma yapılmıştır. kristal eksen yönlerinin değişmesini ve benzerlerini içeren pek çok farklı kusur tipi vardır. Bu iki düzlem İtriyum gibi tek bir atom tarafından ayrılır. CuO2 düzlemleri bozulurlarsa . normal örgü uzunluklarının değişmesini. Enerji uzayında bir Fermi yüzeyi de söz konusudur. Yüksek sıcaklık süperiletkenlerinde. boşlukları ve çatlakları. Bu tabakalar iletkenlik tabakası olarak ifade edilir. Katkılamalar uzun yıllar yarıiletkenlere uygulanmış ve pek çok özelliği geliştirilmiştir.54 etkilenir. Katkılanma ile ortaya çıkan ekstra elektronlar (ya da hol olarak isimlendirilen elektron eksiklikleri) süperiletkenlik mekanizmasına katılırlar. Ayrıca Fermi seviyesi tek başına değildir. Yerdeğiştirme ya kimyasal dengede ya da kinetiğin dar bir yolu ile yapılabilmektedir.7. magnetik veya akım taşıma özelliklerini artırmak için yerdeğiştirme etkileri çok miktarda çalışılmış ancak çok bileşenli fazların karmaşıklığı bazı teşebbüs edilmiş bileşikleri hiç oluşmadan engellemiştir. kristal yapı içinde belirli yerlerdeki oksijendeki düzensizliklerin özel bir önemi vardır.

Böylece kristalde yük dengesi boşluklar tarafından etkilenmiş olur. YBCO’da CuO2 düzlemleri düz bir geometriden buruşuk bir düzleme bozulmuştur. Bu. Ancak gerçekte Oksijen daima görünür kalır ve ortadan kalkacağına güvence verilemez. BaO ve Y2O3 vardır. Yüksek sıcaklık süperiletkeninde bir kusurun ya da bir atomla yerdeğiştirmenin temel işlevi CuO2 düzlemlerine elektron sağlayan kaynakları değiştirmektir. Yüksek sıcaklık süperiletkenleri için Oksijen elektronik rolü sıcaklığa güçlü bir şekilde bağlıdır. . Benzer Oksijen eksiklikleri La. Bunun anlamı birim hücre içindeki herhangi bir yerdeki farklılık materyalin elektronik durumunda değişmelere neden olur. Bu bir bileşen olarak Oksijeni ortadan kaldırır ve bütün faz diyagramlarında bir boyutta azalır. CuO2 düzleminin her iki yanında bulunan komşu Y ve Ba atomlarının farklı Coulomb çekiminden kaynaklanmaktadır. Eğer yoksa ikiden fazla elektron kristalde serbestçe bir başka yere gider. Bütün yüksek sıcaklık süperiletkenlerinde CuO2 düzlemleri birim hücrenin boyutunu belirler.1. Öte yandan birim hücrenin geri kalan kısmı yük deposu olarak iş görür.2 Oksijen boşlukları Bütün yüksek sıcaklık süperiletkenleri için faz diyagramları metal bileşenlerin oksitlerini temel alır.29’da YBCO için gösterilen üçgensel faz diyagramında köşelerde CuO. 1. Bi ve Tl tabanlı süperiletkenlerde de gözlenmiştir.7.55 süperiletkenlik ortadan kalkar. tabaka yapısındaki ince ayrıntılara bağlıdır yani örgü kusurları tarafından ya da katkılama atomları tarafından oluşturulan bozulmalara bağlıdır (Sheahen 1994). YBa2Cu3O7-δ bileşiğinde δ alt indisi bütün bir kristal örgüye uyan 7 rakamındaki Oksijen eksikliğini sembolize eder. Normalde bir Oksijen atomu bir başka atomdan iki elektron alır. Civa tabanlı bileşikler göstermiştir ki mükemmel düzgün CuO2 düzlemleri en yüksek Tc değerlerini üretir. En ilginç özelliklerden bazıları bu bileşiklerin standart olmayan oksijen içerikleri tarafından tanımlanır. Bütün yüksek sıcaklık süperiletkenlerinde süperiletkenlik. Örnek olarak Şekil 1.

normalde CuO2 düzlemlerindeki elektronların birim hücrede bir başka yere transfer edilmesi olarak ifade edilen yük transfer modeli ile izah edilir. Bu onların formülünü CuO1-δ yapar. Geçiş sıcaklığı Tc. Oksijen boşluklarının rolünü. Bu modeldeki anahtar nicelik CuO2 düzlemlerindeki Bakır atomlarının oksidasyon durumudur.30 Yük transfer modeli. Tc değerinde büyük değişmelere neden olan N0’daki küçük değişmelere Oksijen boşlukları neden olur. Bu değişim Fermi seviyesini az bir miktar değiştirir. Buradaki V. Değişen δ Oksijen boşluklarının sayısı gibi bu toplam ve süperiletkenlik geçiş sıcaklığı Tc’nin ikisi de aynı örnekte değişir. CuO2 tabakaları kimyasal olarak bütün olarak kalır. N0’a e −1 / N 0V şeklinde bağlıdır. Bu durum Şekil 1. uzun zaman Niyobyum ve alaşımlarının Tc değerlerini açıklamak için kullanılmıştır. YBCO’da Oksijen eksiklikleri özellikle CuO zincirlerinde görülür. Birim hücrede hafif geometrik bozulmalardan dolayı Bakır-Oksijen bağları bu düzlemlerde az bir miktar uzar. . Bakır atomu etrafındaki bağ uzunluklarının ölçümü ile bir valans bağ toplamı hesaplanabilir ve bu da oksidasyon durumunu verir.0 değerinden her sapma yük transferinin oluştuğuna işaret eder. 2. Cooper çiftlenme potansiyelidir. Fermi seviyesinde durumların yoğunluğu (N0) süperiletkenin anahtar parametresidir.30’da gösterilmiştir.56 Oksijen boşluklarını yapan ilk etken kristal örgü içindeki mümkün serbest taşıyıcıların sayısının değişmesidir. Bu olgu. Şekil 1.

üstteki grafik YBCO’da Tc ile Oksijen içeriğini göstermektedir. Oksijen atomlarının fazlalığı bir katkılayıcı gibi davranır. Bu da katkılamayla gerçekleştirilebilir. yük taşıyıcılarının kullanılabilirliğine etkisi açısından yerdeğiştiren metal atomlarına eşittir. bant içerisindeki bazı bölgeleri boş bırakarak yeni elektronlara serbest hareket edebilecekleri bölgeler açarak bileşiği metal yapar.57 Şekil 1. Oksijen boşlukları. La2CuO4 bileşiği normalde yalıtkandır ancak ekstra Oksijenin yapıya zorla sokulması sonucu La2CuO4+δ bileşiği süperiletken olur.2 Değerlik elektronları ve yük dengesi Bir materyale metal diyebilmemiz için. Bednorz ve Müller La2CuO4’ün özelliklerinin nasıl değişeceğini gözlemek için Baryumla katkıladılar. . Yalıtkanlarda Fermi seviyesi bantlar arasındadır. x = 1-δ ve δ Oksijen boşluklarının sayısıdır. Bir yalıtkana elektron ekleyip. Oksijen boşluklarının az miktarı taşıyıcı konsantrasyonunda küçük değişmeler yapmanın bir yoludur. Yani başka bir deyişle Fermi seviyesi uygun durumlar bandının içine düşmelidir. Ba ve Sr ise (+2) değerlik elektronuna sahiptir. çıkararak dolu durumların sayısı bir üst banda yada bir alt banda eşitlenerek metal elde edilebilir. Çünkü elektronların yerleşebileceği yerlerin sayısı artmıştır ve bu miktarlar kristalde hol taşıyıcılarını meydana getirir. Benzer davranış iletkenlik tabakasında Bakır atomlarının oksidasyon durumuyla orantılı Tc’yi doğrulamaktadır. Sr ile La kısmen yerdeğiştirildiğinde La(2-y)Sr(y)CuO4 içindeki elektron sayısı düşer. 1. Doldurulmuş durumların seviyeleri düşüp. Çünkü yük depo tabakalarına da bir etkisi vardır (Sheahen 1994). örgü içinde serbest hareket edebilecek elektronları olması gerekir ve bu da sadece katının enerji bantlarından birinde doldurulmamış bölgeler varsa mümkündür. Alttaki grafik CuO2 tabakasındaki Bakır atomu etrafındaki valans bağ toplamını göstermektedir.30’da. Yapı ile boşlukların pozisyonu arasındaki ilişkinin düzenlenmesin olası rolü daha az açıktır. Yatay eksen YBa2Cu3O6+x bileşiğindeki x’i ifade etmektedir.7. Sonuç şaşırtıcıydı La (+3) değerliklidir.

Burada RE (Rare Earth) nadir toprak elementlerini temsil eder. La ve Y gibi elementlerinin f kabuğunda farklı sayıda elektronlar bulunmasına rağmen hepsinin aynı geçiş durumuna sahip olması bu görüşü destekleyen bir durumdur. YBCO’da elektron yoğunluğunda aynı miktarda bozunmaya sebep olurlar. Baryum ile (BaCuO3 için) yerdeğiştirdiği zaman elektronların sayısında artış meydana getirir. Bütün nadir toprak elementleri (Lantanidler) ve Y.58 (+3) değerlikli İtriyum. Bu yüzden hangi nadir toprak elementinin seçildiğinin pek önemi yoktur. Yerdeğiştirme yapıldığında Tc’de önemli bir değişiklik olmaz. İtriyum yerine başka bir toprak elementi kullanarak gösterilebilir. . Bununla birlikte İtriyum’un (+3) değerliği ile Oksijenin (-2) değerliği arasındaki uyumsuzluk bir İtriyum oksit düzleminin formasyonunun Baryum oksit düzlemi ile yerdeğiştirmesini imkânsız kılar. Oksijen atomlarının sayısı 9’dan 7’ye düşer. Bu. Bu durumda Y atomunun sadece ayırıcı olarak görev yaptığı ve CuO2 düzlemlerinin İtriyum’un etkilerine bakmaksızın iletimi yaptığı görüşü güçlenir. TBCCO’da ve BSCCO’da Kurşun’un Talyum ve Bizmut ile kısmen yerdeğiştirilmesi yapıyı değiştirmez ama elektronik karakterlerinin ve faz diyagramlarının değişmesine neden olur (Sheahen 1994). YBa2Cu3O7 haline gelir ve yalıtkan olur. YBCO bileşiği elektronik olarak yeterli serbest taşıyıcıya sahip bir metal olmasına rağmen hala kırılgan bir seramiktir. Oksijen boşlukları bunu O7-δ şeklinde düzeltirler ve daha çok boşluk taşıyıcı yaratırlar. Buradan Yüksek sıcaklık süperiletkenleri için önemli bir çıkarım yapılabilir. Birim hücre başına iki electronu azalan BaCuO3. Katkılamanın miktarından kaynaklanan elektronik özelliklerdeki değişiklikler materyalin mekanik özelliklerini değiştirmez. 77 K’nın üzerindeki ilk seramik süperiletken YBCO idi fakat bu sınıfın bileşikleri (RE)Ba2Cu3O7-δ şeklide gösterilirler. Yüksek sıcaklık süperiletkenlerde büyük atomların f kabuğundaki elektronlarının rolü ihmal edilecek kadar azdır.

LaCuO4 bileşiği yalıtkandır fakat La. Yüksek sıcaklık süperiletkenleri hakkındaki bilgiler ve süperiletkenlik hakkında teorik açıklamalar yetersizdir. Aynı sonuç süperiletkenler içinde geçerlidir. Diğer taraftan bu n-tipi süperiletkenler seramik süperiletkenlerin nasıl davrandıkları hakkındaki teorik soruları cevaplamakta önemli bir yere sahiptirler. LaSrCuO’da örgü içindeki düşük değerlik atomları yüksek değerlik atomlarıyla yerdeğiştirir.59 1. Sr ile yerdeğiştirdiğinde La2-xSrxCuO4 bileşiği (Tc = 38K) süperiletken olur. İlk yüksek sıcaklık süperiletkenleri boşluk taşıyıcılarıydı fakat 1989’da perovskit süperiletkenlerde elektronlar olduğu rapor edilmiştir. Belki de en önemlisi. . Benzer şekilde Nd2-xCexCuO4 akımı elektronların taşıdığı bir süperiletkendir. n-tipi seramik oksitlerin magnetizma ve süperiletkenlik arasındaki ilişkinin açıklanmasında işe yarar ipuçları üretmesidir (Sheahen 1994). La1. Nd2CuO4 ise yalıtkandır. Örnek olarak Sm1.7.15CuO4. Teorinin hem n-tipi hem de p-tipi süperiletkenliği açıklamak zorunda olması çalışmaları zorlaştırıyor.85Ce0.15CuO4’ün eşdeğeridir. Yarıiletkenlerle yapılan deneylerden katkıya ait eksik elektronun dalga fonksiyonu ile ekstra elektronun dalga fonksiyonunun eşdeğer olduğu biliniyordu. Bu n-tipi yüksek sıcaklık süperiletkenleri çok ilgi çekmedi çünkü Tc’leri çok yüksek değildi ve bu yüzden öncelikleri yoktu. SmCuO4 de LaCuO4 gibi antiferromagnetiktir. Bu yüklerin CuO2 düzlemlerinden arkalarında boşluklar bırakarak terk etmelerine sebep olur ve bu boşluklar süperakımı taşır. Hala çok fazla teorik soru cevap bekliyor ve çok aykırı fikirler baş başa yarışıyorlar.85Sr0.3 Holler ve elektronlar Şu ana kadar süperakımın elektronlar ya da boşluklar tarafından taşındığına ilişkin net bir bilgi yok idi ancak bu çok önemli değildi. n-tipi süperiletkenlerin çoğu Ce elementi içerir ve yapısal olarak diğer 2-1-4 bileşiklerine benzerler. Zorlu bir başlangıcın ardından daha egzotik teorilerden daha iyi örnekler ve veriler elde edildi.

İkincisi ise malzemenin yoğunluk. CuO2 düzlemleri arasındaki aralayıcının detaylarının öneminin olmaması ve yüksek sıcaklık süperiletkenlerinde f-kabuğu elektronlarının rollerinin göz ardı edilmesi gerektiğidir. Yapıya tamamen farklı bir atomun yerleşmesi elektronlar arasındaki etkileşmeleri değişikliğe zorlayabilir. YBCO’ya yapılan katkılama çalışmalarının temelde iki sebebi vardır. Kritik Alan Hc1. Bu çalışmadan çıkarılan sonuç. Bizmut tabanlı (BSCCO) ve Civa tabanlı (HBCCO) süperiletkenlerle kıyaslandığında daha küçük Tc değerine sahiptir ancak yapısında toksin elementler barındırmaması. malzemenin süperiletkenlik özelliklerini (Kritik Sıcaklık Tc. Bunlardan ilki. tanecik yapısı ve kırılganlık gibi fiziksel özelliklerini geliştirebilmektir. hem anyonik hem de katyonik katkılamalara karşı uyumlu bir malzeme olduğu yapılan çeşitli incelemeler sonucunda ispatlamıştır (Bilgeç 2004). . kolay bir şekilde bulk olarak sentezlenebilmesi gibi nedenlerden dolayı katkılama çalışmalarında en çok tercih edilen bileşik haline gelmiştir (Skakle 1998). 1987 yılında yapılan ilk deneylerde Praseodim (Pr) katkısının etkileri araştırılmış ve bakır-oksitlerde şaşırtıcı bir şekilde antiferromanyetizma ile süperiletkenliğin bir arada bulunduğu tespit edilmiştir. YBCO-123 bileşiğinin. Fakat süperiletkenlik özellikleri ile yapılan değişiklikler arasındaki ilişkinin anlaşılmasındaki zorluk hala devam etmektedir (Sheahen 1994).) değiştirmek ve böylece olası süperiletkenlik mekanizması ile ilgili daha fazla bilgi edinmek. YBCO-123 serisinde en uygun yer değiştirme İtriyum (Y) ile herhangi bir nadir toprak elementi (Lantanit) arasında olur ve çok küçük bir farklılık gözlenir. Kritik Akım Yoğunluğu Jc vb. KAYNAK ARAŞTIRMASI İtriyum tabanlı (YBCO) süperiletkeni diğer Talyum tabanlı (TBCCO).2. YBCO-123 bileşiğine yapılan katkılamalar ve yerdeğiştirmeler temelde dört başlık altında incelenebilir.60 2. kullanılan elementlerin kararlı olması.

oksijen boşluğunun dağılımından dolayı Ce4+’nın Y yerine giremediği tespit edilmiştir (Liang ve ark. Eu. Ayrıca süperiletkenlik geçiş sıcaklığı. Yang ve ark. Oksijen (O) bölgesinde yapılan katkılamalar ve yerdeğiştirmeler (Skakle 1998). RE iyonlarının yarıçapı arttıkça örgü parametrelerinin de büyüdüğü. Sm. Gd. La. buna bağlı olarak ortorombik bozulmanın daha küçük hale geldiği tespit edilmiştir. Eu. Bakır (Cu) bölgesinde yapılan katkılamalar ve yerdeğiştirmeler 4. Tm.1 İtriyum’un nadir toprak elementleri (Lantanit) ile katkılanması (YBa2)Cu3O9-δ prototipi ile (REBa2)Cu3O9-δ (RE: nadir toprak elementleri) malzemelerin perovskit yapıya sahip oldukları.1. Ho. 1987). 90 K üzerinde süperiletken özellik gösteren kare-düzlem bileşik sistemi REBa2Cu3O6+x (RE = Y.1 İtriyum (Y) Bölgesinde Yapılan Katkılama ve Yerdeğiştirme Çalışmaları 2. Ayrıca YBCO-123 bileşiğine iki ve daha fazla katkılama yerdeğiştirme çalışmaları da mevcuttur. Sm. Pr ve Tb . 1987). İtriyum (Y) bölgesinde yapılan katkılamalar ve yerdeğiştirmeler 2. Gd. Nd. Er. Ho. Baryum (Ba) bölgesinde yapılan katkılamalar ve yerdeğiştirmeler 3. Yb) bileşiklerinin çoğunda magnetik alınganlık. oksitlerin süperiletkenliğinde çok önemli bir yeri olduğu ifade edilmiştir (Hor ve ark. RE iyon yarıçapı küçüldükçe daha düşük değerlerde gözlenmiştir (Tamegai ve ark. 1987). Lantanit iyonları R3+ iyonları için beklenilen magnetik momentleri göstermiş ve momentlerinin genellikle antiferromagnetik olarak etkileştiği bulunmuştur (aXiao ve ark. 2. Curie-Weiss ilişkisi tarafından tanımlanmıştır. Er ve Lu) üzerinde yapılan çalışmada her biri dört ya da altı oksijen atomu ile çevrelenmiş tek kare düzlem Cu atomlarının. 1987.61 1. Sm. Süperiletken REBa2Cu3O6+y (RE = Nd. … ve Lu) bileşiklerininde katkılamalarda La. Ba2YCu3O7-y’de Ba yerine La3+ girerken. REBa2Cu3O7-x (RE = Nd. 1987). Dy.

Y’un Sm-Gd ve Dy-Yb serileri ile tamamen. Süperiletkenliğin baskılanmasını açıklamak için magnetik çift kırılması ve yük taşıyıcılarının lokalizasyonu mekanizmaları kullanılmaktadır. Ho. Ortorombik–tetragonal faz geçişinin REBa2Cu3O7-δ (RE = Y. Y Bölgesine Tb katkılaması ile elde edilen Y1-xTbxBa2Cu3O7-δ bileşiklerinde süperiletkenlik geçiş sıcaklığı x’e bağlı değildir. Nd katkılı YBa2Cu3O7-δ filmlerde. SmBa2Cu3O7-x (x = 0. Dy. Er. 1990). Gd.74) bileşiği 4. tetragonal YBCO’ya çok benzemektedir (Sato ve ark. (Y1-x-yPrx-Cay)Ba2Cu3O7-δ malzemelerinde x = 0. YBa2Cu3O9-δ bileşiğinde. Pr iyonlarının manyetik alan altında akı çivileme merkezi gibi davranmasını ve Ca katkılamasının CuO2 düzlemlerinde hollerin hareketini sağladığını göstermektedir (Harada ve Yoshida 2003). 2001). Tek faz düzeninde sentezlenen YbBa2-xSrxCu3O7 ve LuBa2-xSrxCu3O7 (0. Sm. belirgin şekilde saf YBCO-123’ten daha büyüktür ve x = 0. Gd kullanılan bileşikte alınganlık ölçümleri muhtemelen dipol-dipol etkileşmesinden kaynaklanan antiferromagnetik düzenlemenin olduğunu göstermiştir (Tarascon ve ark. Tm. belli bir kalınlığın altında ortorombik yapıdan tetragonal yapıya geçiş bölgesi ve kritik sıcaklık azalmaktadır (Salluzzo ve ark.0 ≤ x ≤ 0.3o kritik değerini aştığı zaman süperiletkenlik kaybolmaktadır (Guillaume ve ark. Eu. Y1-xPrxBa2Cu3Ox’te bu baskılanma Pr-O rezonansını temel alan yeni bir mekanizma ile açıklanmaya çalışılmıştır (Voloshin ve ark.08 değerinde en düşük değeri vermiştir (Kasper ve ark.05’de maksimum Jc değeri gözlenmiş ve Pr katkılamasının 70 K’de manyetik alan altında çivileme kuvvetini geliştirmesi. 1998). 1988). REBa2Cu3Ox (x = 6 ve 7) bileşiklerinde Cu2O düzlemindeki mesafeler RE serisinin atom numarası büyüdükçe artarken CuO zincirlerindeki mesafeler değişmemektedir.2 K’e kadar süperiletken özellik göstermemesine rağmen yapısı.5) bileşiklerinde. 2002). Y1-xPrxBa2Cu3Ox ve buna benzer süperiletkenler için bu iki mekanizma yetersiz kalmıştır. . Tb ve Lu ile 1/3 oranında yer değiştirebildiği saptanmıştır (Karen ve ark. Bu eğilim en yakın komşu oksijen atomları arasındaki boşluk ile kuvvetli bir ilişki içindedir (Nakabayashi ve ark 1988).1 değerinde yüksek geçiş sıcaklığı gözlenmiştir (Badri ve Varadaraju 1992). La.62 haricindeki tüm lantanit serisi 87 ile 95 K arasında Tc değeri göstermiştir. Ancak özdirenç. x = 0. Nd. 1987). Cu2O düzlemlerinin büzülme açısı yaklaşık 167. 1994). Yb) bileşiklerinde Lantanit serisinin atom numarası arttıkça geçiş sıcaklığı da artmaya eğilimlidir.

3. Tc = 88.5 K. 77 K’de Ic’nin 90 – 130 Amper arasında değiştiği tespit edilmiştir (Lee ve ark 2004).3) malzemelerinde yüksek magnetik alanlarda Jc değeri katkılanmamış örneklere oranla artmaktadır (Kitoh ve ark.2.B karakteristiklerinden yüksek magnetik alan altında RE konsantrasyonunun akı çivilemesinde rol oynadığı tespit edilmiştir (Kaneko ve ark. a/b-mikroçatlaklar. Sm için x = 0.0156 değerinde bir pike . Sm ve Gd) süperiletken malzemelerinde kritik sıcaklıklardaki değişim gözlenmiştir. Sm) filmlerinde. (Nd1-xCax)Ba2Cu3Oy ve Nd(Ba2-xCax)Cu3Oy örneklerinde artan Ca konsantrasyonu ile Tc değerinin ve birim hücrenin ortorombikliğinin azalmaktadır (Chin ve ark. Jc .RE)2BaCuOy ve BaCuO2 safsızlık fazlarında azalmalar meydana gelmiştir. 2005). Pr. Eriyik tek kristal Re-Ba-Cu-O örneklerinin hazırlanması sırasında 123 fazı ile 211 fazının farklı termal genleşme katsayısına sahip olması ve 123 fazında örgü parametrelerinin oksijen stokiyometrisine bağlı olmasından dolayı üç farklı çatlak tipi oluşmuştur. EPR (Electron Paramagnetic Resonance) ölçümleri Yb3+ katkılı Y0.Gd)Ba2Cu3Ox (NEG123) bulk malzemelerin 77. Tüm (Yb. Tc = 91.1-0. Gd) hazırlanmıştır (Shi ve ark. Eu. RE = La.63 (Nd. 2004). SrTiO3 substrat üzerine TFA-MOD metoduyla büyütülen Y1-xSmxBa2Cu3Oy ve YSmxBa2Cu3Oy filmleri Y1-xSmxBa2Cu3Oy için (x = 0. 2005). 7 m uzunluğunda 9 mm genişliğinde Ni şerit üzerine kaplanan 2 µm kalınlığında Sm1Ba2Cu3O7 (SBCO) filmde. a/b-makroçatlaklar ve c-makroçatlaklar (Diko 2004).99Yb0. Yönelimi kontrol ederek büyük tek kristalli tanecikler oluşturmak için ilk kez kullanılan Generic Seed Crystal yöntemiyle RE-Ba-Cu-O (RE = Nd.1.Eu. 2006). Sm.RE)123 malzemeler içinde en yüksek Tc’ler: Pr için x = 0.5 K. SrTiO3 tek kristali üzerine büyütülen Y1-xRExBa2Cu3O7-y (RE= Gd.RE)123.25 ve Tc = 92 K olduğu tespit edilmiştir (Yokoyama ve Kita 2004). Gd için x = 0.RE)123 örneklerinin (Yb.3 K’de 14 T manyetik alanını üzerinde yüksek tersinmezlik alanları gösterdiği tespit edilmiştir (Awaji ve ark. 2005). (Yb1-xREx)Ba2Cu3Oy ((Yb.01Ba2Cu3Ox (6 ≤ x ≤ 7) farklı oksijen içeren bileşiklerde Raman işleminin spinörgü relaksasyonunun neden olduğu EPR çizgi genişliği ile sıcaklık arasında güçlü bir bağımlılık gözlenmiştir (Gafurov 2005). Y(1-x)CexBa2Cu3O7 malzemelerinde diamagnet yanıtların x = 0. x = 0. Sentezlenen tek faz (Yb.05) ve YSmxBa2Cu3Oy için (x = 0.

1988).1. (100) SrTiO3 substrat üzerine PLD ile hazırlanan Y1-xCaxCu3O7-δ (x = 0. Aşırı katkılama sınırına yaklaştıkça Tc değeri azalmaktadır (Ben Azzouz ve ark. manyetik alan altında Jc değerlerinin katkısız YBCO ile yaklaşık aynı değerlere sahip olduğu tespit edilmiştir (Augieri ve ark. Y1-xAlxBa2Cu3Oδ (0 < x 0. 2.05.00.4 K olarak tespit edilmiştir (Franck ve ark. Y1-xBxBa2Cu3Oy (YBBaCuO) (x = 0.1.b düzleminde Ce iyonları arasındaki en olası mesafe olduğu tespit edilmiştir (Petrov ve ark. 2002). 2006). 1987).3 İtriyum’un Kalsiyum (Ca) ile katkılanması Y(III) yerlerine Ca(II) katkılı Y-Ba-Cu-O’de Ca konsantrasyonunun artması Tc ve J’yi.2Ba2Cu3O7-δ ince filmlerinde düşük sıcaklıklarda yüksek kritik akım yoğunluğuna sahip iken en yüksek Jc değeri fazla katkılanmış Y0.7Ca0. Y0.8Ca0.2Ba2Cu3O7-δ örneğinde gözlenmiştir (Semwal ve ark. 2.2)Ba2Cu3O7-δ/YBa2Cu3O7-δ çift tabakalı malzemelerde Ca katkısı elektriksel geçiş özelliklerini ve a-ekseninde yönlenmiş YBCO filmin Jc değerini artırmaktadır (Delamare ve ark. 2007). 2004). 0. 0.33.8Ca0. Sol-gel ve PLD (Pulsed Laser Deposition) ile üretilen YBa2Cu3O7-δ ve Y0. 0.64 sahip olduğu ve bunun a .2Ba2Cu3O7-δ ince (Y0. ve c-ekseninde a-ekseninde yönlenmiş yönlenmiş Y0. 2004).2 İtriyum’un diğer üç değerlikliler ile katkılanması Y1-xScxBa2Cu3Oδ bileşiklerinde Tc değerleri x’den bağımsızdır (Mori 1989.07.0 ile x = 0. 0.8Ca0.1) ince filmde Ca’un Y ile kısmi yer değiştirmesi sonucu Tc değerinin artan Ca konsantrasyonu ile azaldığı.50) malzemelerinde x = 0. azaltmaktadır (Bandyopadhyay (YCaBCO) ve ark.8Ca0. 0. Zuo ve ark. film 1997).33 oranları arasında ortorombik yapının x = 0.5 değerine gittiktçe tetragona yapıya geçiş yaptığı gözlenmiştir.3Ba2Cu3O7-δ yüzey tabakalarında Ca katkısının .85) için Tc 90.

2007). 1990). Benzer sonuçlar Y1−xCdxBa2Cu3O7−δ (Cd katkılı) ve Y1−xCdxBa2−xLaxCu3O7−δ (Cd-La katkılı) örneklerde de gözlenmiştir (Gunasekaran ve Steger 1996). Ca için Tc = 87. 1992).76 A° iyonik yarıçaplara sahiptir. 0.7 K ve Mg için Tc = 84 K geçiş sıcaklığı tespit edilmiştir (Tatsumi ve ark. 0. Rb.1.1.405Oy bileşiğinde maksimum alan tuzaklama tespit edilmiştir (Szalay ve ark 2005).2) örneklerinde Ca konsantrasyonunun artmasıyla Tc’nin azaldığı ancak Ca katkılı örneklerde O katkılanmasıyla Tc’nin arttığı ortalama tanecik boyutunun katkılamayla azaldığı tespit edilmiştir (Mohan ve ark. Chen ve ark.51 A° .1.3 K.16 A° ’dur. Y1-xAxBa2Cu3Oδ (A = K. Y0. 2.5. 0. Ba için Tc = 95 K. 1. Sr. 2.5) bileşiklerininde 92 K’de geçiş sıcaklığı tespit edilmiştir (Andreas ve Kingon 1991). Ca. Y0. Rb. Fartash ve Oesterreicher 1988) safsızlık fazlarının bulunduğu tespit edilmiştir (aGreaves ve Slater 1989).65 YBCO’nun mikrodalga özelliklerini anlamlı bir şekilde değiştirmediği tespit edilmiştir (Seron ve ark 2004).595Cu2. 0. Bu iyonun Y ile yerdeğiştirmesi mantıklı olabilir ama K.5 İtriyum’un tek değerlikliler ile katkılanması İtriyum’un tek değerliklilerle az sayıda çalışma mevcuttur.1. Cs) bileşiklerinde x’in 0. Y1-xCaxBa2Cu3Oy (x = 0.15’e kadar safsızlık içeren faza rastlanılmamış ve birim hücre boyutlarının sabit kaldığı .95Ca0. 1989. Ba) bileşiklerinde Tc’nin iyonik çap ile orantılıdır. Sr için Tc = 91.1Ba2Cu3Oδ (M = Mg.4 İtriyum’un diğer iki değerlikliler ile katkılanması RE1−xCdxBa2Cu3O7−δ bileşiğinde x’in artışıyla safsızlık fazlarında da artış meydana gelmektedir (Chen ve ark. 1988. Y1-xNaxCu3Oδ’nin katı çözeltilerinde (Dalichaouch ve ark. Bu iyonların Y ile yerdeğiştirmesi pek olası değildir.9M0.05Ba1. Y1-xCdxBa2Cu3Oδ (x = 0. 1. Na’nın iyonik yarıçapı 1.60 A° ve Cs 1.

1. Mazumder ve ark. En yüksek Tc.6Ba3.36 olduğu ve bu değerden sonra Y2Cu2O5’in çökelmesi sonucu La’nın Y bölgesiyle yerdeğiştirmeye başladığı tespit edilmiştir (Cava ve ark. 1988. Tl katkılaması Tc’yi anlamlı bir şekilde değiştirmemektedir (aSaito ve ark. 1991). Liang ve ark. 2. La için üst limitin x = 0. Tokiwa ve ark. De Groot ve ark 1988. 2. 1988.1 Baryum’un Lantanyum (La) ile yerdeğiştirmesi ve katkılanması Y(Ba1-xLax)Cu3Oδ bileşiğindeki La çözünürlüğü 0. Ca ve Th’un ikili katkılaması sonucu oluşan Y1-2xCaxThxBa2Cu3Oδ bileşiğinde Tc’nin küçük değerler tespit edilmiştir (Andersson ve Rapp 1989. 1988).2’den büyük değerleri Tc’yi azaltmaktadır (Jung ve ark. 1989.35) Y2Cu2O5 fazı gözlenmiştir.2 Baryum (Ba) Bölgesinde Yapılan Katkılama ve Yerdeğiştirme Çalışmaları 2.66 gözlenmiştir.95Cs0. 1989) ile 0.5 K ileY0.23 (Liang ve ark.08) bileşiklerinde YTa1. Th ve Zr katkılamaları başarısızlıkla sonuçlanmıştır (Neumeier 1992).6 İtriyum’un diğer atomlar ile katkılanması Y’nin Bi ile kısmen yerdeğiştirmesi ile Tc’de küçük değişimlerin meydana gelmektedir ve örgü parametreleri büyük oranda değiştirmektedir (Varadaraju ve ark. 1988) arasında (x > 0. aKaren ve ark. 1987).2. Y1-xTaxBa2Cu3O7-y (0 ≤ x ≤ 0. birim hücrenin küçülmesine (Liang ve ark. La içeriği. Ga ve Fe’nin x = 0. Andersson ve ark. 1987. 95. 1987).7Oy bileşeninin akı çivileme merkezi olarak davranabileceği ve geçiş sıcaklığını değiştirmediği gözlenmiştir (Bortolozo ve ark. 1989).5Cu0. 1988) a ve b .05Ba2Cu3Oδ bileşiğinde tespit edilmiştir (Koblischka-Veneva ve Koblischka 2003). 2004).5 (Chandrachood ve ark.

Liang ve ark. x = 0. 1988. IIA grubu elementleri içinde yerdeğiştirme ve katkılama çalışmalarında en yaygın olarak Sr ve Ca kullanılmıştır. Xiong ve ark. 1992. Tokiwa ve ark. 1991. Yitai ve ark. 1988. 2. Normal YBCO yapısı.67 eksenlerinde farklı değişimlere. Manthiram ve ark. Liang ve ark. 1988. La içeriğinin artışı oksijen içeriğini artırmakta (Buckley ve ark. 1992. 1991. Manako ve ark. 1994. Sr’un tamamen yerdeğiştirmesinde 3 faklı yapı gözlenmiştir. Diğer bir yapı ise 1212 süperyapısıdır. Rajarajan ve ark. Tomoichi ve ark. . Beales ve ark. 1988). Slater ve ark. 1996. 1994. Rajarajan ve ark. 1993. Cava ve ark.25 A° ve Sr’un 1. Rykov ver ark. Slater ve ark. 1994. Harlow ve ark. 1992. 1989).89 A° . Bu yapıda tetragonal P4/mmm yapısındaki CuO4 zinciri MO6 sekizyüzlüsü ile yerdeğiştirir ve 1212 yapısı meydana gelir (Beales ve ark. 1988. Liang ve ark.05’te küçük bir maksimumda ve 0. Den ve Kobayashi 1992.2 Baryumun Stronsiyum (Sr) ile kısmen veya tamamen yerdeğiştirmesi IIA grubu elementlerinden Mg’un 0. 1996. 1988. Ortorombik yapı bozulurken(Liang ve ark. 1988. Rajarajan ve ark. 1988) ve kritik sıcaklığı azaltmaktadır (Chandrachood ve ark. 1988. Harlow ve ark. Ehmann ve ark. Yapılan çalışmalarda Tc’lerin oldukça düşük olduğu bir kısmında süperiletkenlik gözlenmediği tespit edilmiştir (Babu ve Greaves 1993. 1989. 1989. Tokiwa ve ark. 1992). Karen ve ark. Sr’a ilave olarak katkılanan maddelere bağlı olarak ya ortorombik (Pmmm) ya da tetragonal (P4/mmm) yapı tespit edilmiştir. 1988. Mazumder ve ark. aKaren ve ark. Zhang ve ark. Cava ve ark. 1991. Wuu ve ark. 1992). 1988). 1987.2. Huang ve ark.42 A° iyonik yarıçapları vardır. 1993). c ekseninde ise büyük bir azalmaya sebep olmaktadır (Buckley ve ark. (Babu ve Greaves 1993. 1994) 1212 yapısıdır. Ca’un 1. 1988.25’te ortorombik-tetragonal faz geçişi olmaktadır(Liang ve ark. 1992). 1987. 1988. Ortorombik yapıdaki CuO4 kare birimleri GaO4 ile yerdeğiştirir ve 1212 süperyapısı meydana gelir (Huang ve ark. Liang ve ark. 1991. Huang ve ark. 1987.1 < x < 0.

Yb. Wada ve ark.5 için 80 K) (Babu ve ark.8 olarak verilmiş (Golben ve Vlasse 1992) sinterleme sıcaklığının Sr içeriği ile arttığı gözlenmiştir (Parent ve Moreau 1991). Veal ve ark. Tc. x ile azalmış. 1988. Taguchi 1988. Cd yapıya . Baldha ve ark. 1996. 2. Zhao ve ark. Sr içeriğinin artışıyla izotropik olarak azalır. Cu yerlerine yerleşir (Komatsu ve ark. Liang ve ark. 1993. SOED (Solid Oxide Electrochemical Doping) metoduyla katkılanmış ve Ba2+ iyonlarının elektriksel kuvvet altında Ca2+ iyonları ile yerdeğiştirdiği. Ca2+’nın düşük akım yoğunluğunda çoğunlukla tanecik kıyıları boyunca. Veal ve ark. Gd.0 için Sr içeriği ile ortorombiklik kısmen muhafaza edilmektedir (Fjellvåg ve ark. 1989). x’in artışıyla azalmaktadır (x = 0. Gunasekaran ve ark.3 Baryumun Kalsiyum (Ca) ile yerdeğiştirmesi Y(Ba1-xCax)2Cu3Oδ bileşiğinde.32 değerlerinde Mg. Rozell ve ark. x > 0. Lu) için araştırılmış ve Yb için katı çözelti eilde edilebilirken Lu için gözlenmemiştir. Ihara ve ark. Birim hücre parametreleri.2. 1988. Cd. 1989. 1987. Ca içeriğinin artışı kritik sıcaklığı azaltırken süperiletken ve süperiletken olmayan fazlar gözlenmiştir (Zhang ve ark. Golben ve Vlasse 1992. 1988). 1987). YBa2Cu3Oy yapısına Ca. 1987. 1988). Liang ve ark. Birim hücre parametreleri.2. 1988. 1989.68 Y(Ba1-xSrx)2Cu3Oδ bileşiğinde maksimum x değeri 0. δ = 7. R(Ba1-xSrx)2Cu3Oδ (R=Nd. 1987. 1988.) 2.4 Baryumun diğer iki değerliliklilerle katkılanması Y(Ba1-xMx)2Cu3Oδ (M = Mg. Sm. Eu için Tc baskılanmıştır (Badri ve Varadaraju 1992. Ganguli ve Subramanian 1991. Parent ve Moreau 1991. Tc. Currie ve Forest 1988. 1993. Dy. Ono ve ark. bKaren ve ark. yüksek akım yoğunluğunda tanecik kıyıları kadar tanecik içine de katkılandığı. Hg) bileşiğinde katkılama kritik sıcaklığı azaltır. Sung ve ark. 1987. 1991. Eu. Zhao ve ark. birim hücresinin çok küçük olduğu tespit edilmiştir (Matsumoto ve ark. 1998).

Ti. Na. 1988). Mn. Gupta ve Braun 1988. Ti. 1988.06 için Sc ve V ile x = 0. V. Li ve Na katkılı örneklerde safsızlıklar gözlenmiş ve Tc yaklaşık 79 K civarında bulunmuştur (Ausloos ve ark. Özellikle Fe. 2003).2.69 girememektedir (Andreas ve Kingon 1991. YBCO’ya yapılan çok sayıda geçiş metali katkılamaları (Zr. ve Ru katkıları Cu ile yer değiştirmekle birlikte Tc’yi azaltmıştır. Co.1 için Mn yerdeğiştirmeleri Tc de önemli bir değişikliğe neden olmamıştır.3 Bakır (Cu) Bölgesinde Yapılan Katkılama ve Yerdeğiştirme Çalışmaları YBCO’ya yapılan geçiş metalleri katkılamalarının nedeni genellikle fiziksel özelliklerini değiştirmektir. Ga.3. Cs) katkısında en çok tercih edilen element K olmuştur (Ausloos ve ark. ve Ni katkılamalarında Tc için oldukça düşük değerler elde edilmiştir (Dou ve . Nb.1Cu3O7-δ bileşiğinde Na atomlarının akı çivileme merkezlerini geliştirmede negatif etkisinin olduğu bulunmuştur (Leng ve ark. Ni.1 Bakırın ilk satır geçiş metalleri ile katkılanması YBa2(Cu1-xMx)3O7-δ (M = Sc.9Na0. Co. Ni. 2. V. Felner ve ark. ve Re) yapıya giremediği için süperiletkenliği değiştirmemiştir. Gupta ve Braun 1988). 1996). Cr. 1994). 1988. 1988. Ta. Rb. K. Tatsumi ve ark. Diğer bütün katkılamalarda Tc’nin azaldığı tespit edilmiştir. Fe. 1987. Rajarajan ve ark. Iguchi ve ark. Zn. Fe. Pd. 1988.5 Baryumun tek değerliliklerle katkılanması Y(Ba1-xAx)2Cu3Oδ (A = Li. 2. Rh. Al) bileşiklerinde x = 0. 2. aSaito ve ark. YBa1. Pt. Co. Hg’nın çok küçük oranlardaki katkılamalarında Tc 90 K’nin üzerinde kalmasına rağmen kısa sürede yapıdan uçarak uzaklaşmaktadır (Pandey ve ark. Ancak Cu bölgesine yapılan katkılamalar süperiletkenliğe zarar vermektedir.

(aCieplak ve ark. Tarascon ve ark.70 ark. 1988. bSaito ve ark. Welp ve ark. Streitz ve ark. aManeo ve ark. Tholence 1987. TakayamaMuromachi ve ark. oda sıcaklığı özdirencinin azaldığı. 1988. Li ve Mg konsantrasyonları arttıkça Tc’nin azaldığı gözlemlenmiştir (Andresen 1991.6) bileşiğinde Tc. 1988. Mo’nin ise Tc’yi 50 K civarına düşürdüğü tespit edilmiştir (Remschnig ve ark. 1987) 0-3.73% oranında Fe katkısının Tc’yi düşürdüğü. bCieplak ve ark. magnetik alan tuzaklaması. Tc değerinin altına inildikçe paramagnetik merkezin yer değiştirdiğini ortaya koymuştur (Baňacký ve ark.3. Sn ve Pb katkılanması Au katkılamalarında x’in düşük değerlerinde Tc’nin 1. alınganlığının ve üst kritik magnetik alanının değişmediği tespit edilmiştir (aCieplak ve ark. Ag ve Pt katkılamaları Tc’de önemli bir değişikliğe yol açmaz iken Ag katkılaması Tc’yi çok az artırmaktadır(Tholence 1987). 1988. 1988. 2001). 1988) ve Si2’nin yapıya giremediği. 1987. 1990. Mg. Subba Rao ve ark. Pd’nin küçük miktarlarında 92 K.5 K civarında arttığı. 2000). Takabatake ve Ishikawa 1988). 1990. katkılı malzemelerin magnetizasyonunun sinterleme sıcaklığına oldukça bağlı olduğu tespit edilmiştir (Yao ve ark. 1988). Ta. 1988.1) bileşiğinin EPR (Electron Paramagnetic Resonance) sonuçları. kaldırma (levitation) kuvveti özelliklerinin x = 0. Nb (bGreaves ve Slater 1989. Oksijenden yoksun hazırlanan YBa2Cu3O6+y (y =0. 63 K iken .00253 arasındaki değerlerde iyileştiği gözlenmiştir (Zhou ve ark. bXiao ve ark. 1987). Yan ve ark. 1992. 2. 1990. Tholence 1987. 1991. Cd ve Hg’nin x < 0. 1987. Kewi ve ark. YBa2Cu3-xScxO6+δ (x = 0-1. Xiao ve ark. 1987). Strobel ve ark. Büyük tanecikli eriyik YBa2(Cu1-xZnx)3O7-δ bileşiğinde kritik akım yoğunluğu. Strobel ve ark.00125 ile x = 0. paramanyetizmanın Tc değerinin altında diamagnetik-süperiletken fazı ile baskılandığını. 2002). büyük değerlerinde 45 K kritik sıcaklık gözlenmiştir (Nishi ve ark. bManeo ve ark. 1993.2 Bakırın ikinci ve üçüncü satır geçiş metalleri ile Li. Lin ve ark. 1988). 1990.02 değerinde yerdeğişterebildiği.

71 Br/Cu=1/30 ve y = 0. eriyik YBCO üzerine konularak ön sinterleme sonucu nüfuzu araştırılmıştır.5% CeO2 ve 0.65Cu NQR (Nuclear Quadrupole Resonance) tekniği ile incelenmiş ve Ni katkılamanın. 2. Kalay katkılanmış YBa2Cu3O7−y bileşiğinde Mossbauer spektrumu kalay’ın Cu(1) pozisyonlarına gittiğini göstermiştir. Ağırlıkça 0. x = 0.4.1 örneklerinde 63. Sıcak noktalarda düşük termal iletkenlik ile birlikte yüksek miktarda enerji toplamak materyalin bozulmasıyla sonuçlanır.6 durumunda Tc 89 K’e yükselmiş ve Brom’un süperiletkenliği onardığı doğrulanmıştır (Dieng ve ark. örneği zayıf bir şekilde etkilediği ve Ni’in tercihli olarak düzlemlerde yer değiştirdiği soncuna varılmıştır (Lee ve ark. Sıcaklığa bağlı dielektrik sabitinde ve iç sürtünmede 200 K civarında ferroelektrik ve yapısal anormallikler gözlenmiştir.25% aralıklarla faklı SnO2. birim hücrenin örgü sabitlerini azaltmaktadır. 2002). Saf YBCO ve YBa2-xLaxCu3-xNixO7-δ. 2000). Jc değeri 77 K’de 1 T magnetik alanda 90 kA/cm2 değerine ulaşmıştır (Leblond-Harnois ve ark. Jc’yi azaltmak için Tc’den daha düşük değerlerde optimal Jc değerini kullanarak uygun katkılama seviyesi tespit edilmiştir.25% SnO2 katkılı örnekte ön sinterleme olmaksızın elde edilmiştir. Jc yi azaltmak sıcak noktalarda enerji tutulumunu azaltmanın bir yoludur. NaCl ilavesinde ise Tc azalırken. Bu da süperiletken hacminin 100%’nde geçişi mümkün kılmıştır (Mendoza ve ark. İyi düzenlenmiş Cu-O zincirlerine kalay katkılama ferroelektrik geçiş sıcaklığını modifiye etmektedir (Zheng ve Zhang 2002). Tc’de küçük bir azalma meydana gelmesine rağmen en iyi süperiletkenlik özellikleri 0. 2002). Gözenekli ve tanecik . 2000). Tek etki alanlı eriyik YBCO seramiklerinde akımı sınırlandırıcı hatalarda elementler anahtar olarak görev yapar. Ferroelektrik düzenlenme Cu-O zincirlerinde meydana gelmektedir. YBCO’ya Yapılan Diğer Katkılama ve Yerdeğiştirme Çalışmaları YBa2Cu3Oy (YBCO) süperiletkenine NaNO3 ilavesinde Tc hemen hemen değişmeden kaldığı halde NaNO3 ilavesinin artışı. birim hücrenin örgü sabitleri hafifçe artmaktadır (Wu ve ark 2000). YBa2Cu3O7-δ bileşiğine Pr katkısı. Tc’yi azaltırken Jc’yi artırmaktadır (Harada ve Yoshida 2002).

72 kıyılarında süperiletken özellik göstermeyen bir yapıya sahip olan bulk YBCO’ya AgS katkılanmasıyla Ag’nn CuO zincirlerindeki yerlerle yer değiştirdiği ancak S’nin bütün mümkün yerlere girebildiği ve 10%’luk katkılama ile kritik sıcaklığın 92 K olduğu tespit edilmiştir (Tyagi ve ark. 1997). 1999) ve örgü içinde yüksek simetriye sahip bir yeri işgal ettiği bulunmuştur (aAraújo ve ark. Ca’un tanecik sınırlarına difüzyonu süperiletkenlik özelliklerini değiştirmemiş ancak tanecik kıyıları boyunca Jc artmıştır (Berenov ve ark. YBa2Cu3O6+δ’ya ince film üzerine Ni veya Fe ferromagnetik filmler RF Magnetron Sputtering tekniği ile depozito edilmişir. Beklenmedik şekilde katkılamanın artmasıyla Tc pikinin ortaya çıkması. 1998). elektriksel iletkenlikte ve . 197m Hg ve 199m Hg radyoaktif izotopları YBCO ince filme Hg radyoaktif izotopunun 653 K üstündeki katkılandığında Hg’nın örgü içinde hiçbir atomun bulunmadığı eşsiz bir yere yerleştiği tespit edilmiştir (Amaral ve ark. 2003). aşırı katkılanmış yüksek sıcaklık süperiletkenlerinde geçiş özelliklerinde yeni bir sistemi işaret etmektedir (Castro ve Deutscher 2003). Değişik miktarlarda oksijen içeriğine sahip Ca katkılanmış YBCO filmlerde (RH) Hall sabitinin ve özdirencin sıcaklığa bağlılığının araştırıldığı çalışmada. 2003). Uranyum katkılı Y-Ba-Cu-O sistemi Y2BaCuO5 fazı ve U parçacıkları içeren YBa2Cu3O7 içermektedir. 150 nm kalınlığındaki YBCO ince filme oda sıcaklığında Ge katkılanmış. Ca katkılanmış malzemelerde Jc değeri artarken Fe katkılanmış malzemelerde Jc değerinin azaldığı bulunmuştur (Cheng ve ark. 2004). Ni/YBCO ve Fe/YBCO örneklerinde ferromagnetik filmin kalınlığının artışıyla Tc ve Ic’nin azaldığı tespit edilmiştir (Ebara ve ark 2005). YBa2Cu3O7-δ çok kristalinde tanecik sınırlarına tercihli olarak Fe ve Ca katkılanmış. YBa2Cu3O7−δ (YBCO)’da nokta kusurları ve yükler içeren büyük açılı tanecik kıyılarının geçiş özelliklerinin bilgisayar simülasyonu ile incelenmesi. Manyetik alan altında ise paramagnetik özellikler sergilemektedir (Hari Babu ve ark. nötral oksijenin bulunması süperiletken olmayan tabakanın kalınlığınının azalmasını ve bazı büyük açılı tanecik kıyılarında geçiş özelliklerinin artabileceğini öngörmektedir (Boyko ve ark. 197m sıcaklıklarda difüzyona uğradığı (bAraújo ve ark. Ca jelleri yüksek yoğunlukta YBCO tabletlere ve PLD ile hazırlanmış ince filmlere uygulanmış. RH ile T arasında katkılama ile azalan Tc pikinin en uygun katkılamada görünmediği tespit edilmiştir. 2002). 1999). Ge’un 60 nm’ye kadar girdiği.

Bunlar ARPES spektra ile araştırılmış ve . Sırasıyla Zn.H özelliklerin manidar bir şekilde değiştirdiği tespit edilmiştir (Zhao ve ark. Jc’nun düşük alanlarda gözlenen düzgün kısmı uzamış. katkılama konsantrasyonu ile baskılanmıştır.5% B2O3 ilave edilmesi. Co katkılamasının çöküntü meydana getirdiği gözlenmiştir. Ni. Ağırlıkça % 0.73 magnetizasyonda kayıplar olduğu. Jc = 4. tanecikler arası bölgenin büyümesine. Ni. Zn ve Ni. kaldırma kuvveti ve Jc çivilemeden dolayı bu durum en çok Zn’de gözlenmiştir (Zhou ve ark. 2005). 2005). Al2O3 parçacıklarının Cu(1) yerlerine ve Y yerlerine girebildiği. Alan tuzaklaması.2 105 A/cm2 (77 K’de) değerlere ve oda sıcaklığındaki özdirenç değerinin 2-3 kat azalmaya neden olduğu tespit edilmiştir (Görür ve ark. M (M = Co. PLD ile hazırlanmış YBCO filme BaZrO3 katkısı. CuO2 düzlemlerinde Cu(2) yerleriyle yer değiştirdiği. 2006).1%’lik bir artışın Tc = 92 K. Y-Ba-Cu-O tek tanecik bulk süperiletkenlerinde nano boyutlu az bir miktar ZrO2 ilavesiyle c ekseninde Y2BaCuO5 (Y211) parçacıklarının sıralandığı gözlenmiştir. Ga) katkılı YBCO’da Tc. Zn. 2005). Jc değeri homojen olmayan örneğin mikroyapısından dolayı pozisyona bağlı olarak değişmiştir (Iida ve ark. Katıhal difüzyon tekniği ile katkılanan Ag atomlarının. düzgün kısmın sonunda Jc’nun oranı güçlü bir şekilde azalmıştır ((Traito ve ark. Y-123 yapısında tanecik sınırlarına yerleştiği ve Jc .8 oranında nano boyutlu Al2O3 parçacıkları YBCO’ya ilave edilmiş ve Rietveld Refinement Tekniği ile XRD ve EDX analizleri sonunda ortorombikliğin azaldığı. kritik akım yoğunluğunun magnetik alanla ilişkisini gösteren grafikte. MgO ve Ag/MgO zemin üerinde elektron beam evoporation tekniği ile üretilmiş YBa2Cu3O7-x ince filmlerde. Birisi yüksek hol katkılama seviyesi tarafından karakterize edilen ve süperiletken olmayan aralıklar içeren kısmı diğeri ise süperiletkenliği tutan kısmıdır. Tc değeri katkısız YBCO ile karşılaştırıldığında 1 K azalmış. Ga. Co ve Ga’un CuO zinciri boyunca Cu(1) yerlerini işgal ettiği tespit edilmiştir. 2006). 2005). 2006). Jc değerinin anlamlı bir şekilde arttığı tespit edilmiştir (Mellekh ve ark. 30%’u Y2BaCuO5 içeren eriyik YBa2Cu3O7-δ’ye ağırlıkça 0. c örgü parametresinde 0. kristal yapının değişmediği tespit edilmiştir (Avcı ve ark. Tc’nin 85 K olduğu ve Al2O3 konsantrasyonunun artmasıyla keskin bir şekilde düştüğü. tanecikler arasında iletken hatların zayıflamasına ve Tc ve Jc değerlerinde azalmaya neden olmuştur (Topal ve Özkan 2005). YBCO-123’ün fotoelektron spektrumu iki bileşen içermektedir.

YBCO (123) Bileşiğine Yapılan Gd ve Nb Katkılama Yerdeğiştirme Çalışmaları Y1-xGd xBa2Cu3O7-δ yapısında x = 0. 2007). 1995) Y1-xGd xBa2Cu3O7-δ çok kristalinde Gd içeriğinin artışıla Jc değerlerinde azalma tespit edilmiştir (Theuss ve Kronmüller 1995). 2004). 2. YBCO örneğinde böyle bir pik bulunmamıştır. Toz eritme yöntemiyle hazırlanan YBa2Cu3Oy ve Y0. YBa2Cu3O7-x çok kristalinde Gd difüzyonu kritik sıcaklığı 88 K’den 91 . 2002).74 YBCO-123’ün düşük enerjili elektron yapısının genellikle LDA hesaplamalarıyla ve süperiletken olmayan karakterinin güçlü katkılamalarla meydana gelebileceği sonucuna varılmıştır (Zabolotnyy ve ark. Jc değerinin manyetik alanla arttığı tespit edilmiştir. 2002). YBCO-123’e Gd difüzyonu tanecikler arası çiftlenmenin karakteristik gerilimi Jc ve Tc değerlerini artırmaktadır. alan-gerilim çivileye ve manyetik çivilemeye neden olmaktadır bu da Jc ve akı çivilemesindeki artışı açıklayabilmektedir (Feng ve ark. Hazırlanılan (Y1-xGdx)BCO bileşiğinde x = 0. Y yerlerine Gd’nin yerdeğiştirmesi. 1989).5. Gd ilave edilmiş örneklerde H ⊥ c konfigürasyonunda 70 K altında fishtail etkisi gözlenmiştir.6Ba2Cu3Oy malzemelerinin manyetizasyon eğrileri farklı sıcaklıklarda SQID ile ölçülmüştür. 1998).4 değerinde RE123 karışımının homojen ve en yüksek Jc ve Tc değerlerine sahip olduğu belirtilmiştir (Yulei ve ark.6 haricinde x’in artışıyla bileşiklerin normal durum özdirençlerinde de artışlar gözlenmiştir (Hong ve ark. Bu etkinin Jc ve akı çivilemesini artırdığı. Gd1-xYxBa2Cu3O7-y ince filminde x arttıkça magnetik alan altında Jc değerinin arttığı (Wang ve ark. YBCO süperiletkeninden sonra sentezlenen GdBCO süperiletkeni YBCO’dan daha iyi oksijen tutma özelliğne sahiptir ancak oksijen eksikliğinde çok çabuk süperiletkenlik özelliklerini kaybetmektedir (Taka ve ark. Y1-xGd xBa2Cu3O7 çok kristalinde yapının ortorombik olduğu ve Gd içeriğinin artışıyla örgü parametrelerinde büyümenin olduğu tespit edilmiştir (El Ali ve ark.4Gd0. Y2BaCuO5 parçacıklarının boyutlarının azalmasına.

Gd difüzyonu ile elde edilen bu gelişme. Seztezlenen YBa2Cu3-xNbxO7 malzemesinde x = 0. 2007). 1994). . YbaCuNbO yapısının ortorombik olduğu ve YBCO filmleri büyütmek için uygun olduğu tespit edilmiştir (Grekhov ve ark.025 ve x = 0.75 K’e ve Jc akım yoğunluğu 55 A/cm2’den 122 A/cm2’ye artırmıştır. tanecikler arası bağlanmanın karakteristik bir dayanım kuvveti olduğu şeklinde yorumlanmıştır (Öztürk ve ark. 1997. Laser Ablation Tekniği ile SrTiO3 üzerine büyütülen YBa2Cu3-xNbxOy ince filminde x = 0.21 değerinde süperiletkenyalıtkan geçişi olduğu ve YBCO’ya Nb ilavesiyle süperiletkenlik taneciklerinin dayanımının azaldığı ifade edilmiştir (Grekhov ve ark. Grekhov ve ark.05 değerleri için süperiletken özelliklerin geliştiği ve en yüksek Jc değerlerinin gözlendiği tespit edilmiştir (Srinivas ve ark. 1995). 1999).

70000 1.54600 255.00 90.06000 90.49000 90.74100 60.60000 Im/3m 229 bcc 330. Tablo 3.90 -78. Tablo 3.1 Malzemelerin Hazırlanması Çalışmada.00000 233.25000 357.26000 90.22000 p63/mmc 194 hcp 364.74000 364.90000 508.70 Nb 41 92.10 29.00 201.30 44.00 90.90 -- Ba 56 137.00000 6.00000 212.10000 180.04000 330.90 -- Örgü Parametreleri Valans Kabuk Orbital Çapı .00000 1.20 -102.60000 135.80000 502.21013 35.90000 Fm/3m 225 ccp 361.00000 48.43540 130.00000 -2.74000 573.00 120.00000 1.23801 56.80000 145.00 90.00 46.53 90.1 YBCO elementleri ve katkı atomlarının genel özellikleri (WEB) Y Atom Numarası Atom Ağırlığı [g/mol] Bağ Uzunluğu (Atom-Atom) [pm] Atomik Çap (Deneysel) [pm] Atomik Çap (Hesaplanan) [pm] Magnetik Moment [µN] Elektriksel Özdirenç [10-8 Ωm] Elektronegatiflik [Pauiling] Uzay Grubu Yapı a [pm] b [pm] c [pm] α [o] β [o] γ [o] s [pm] p [pm] d [pm] f [pm] 39 88.00000 -0.40 ---- Cu 29 65.49000 361.00 120.04000 330.80000 90.00 90.00000 253.10 -93.24077 -3.00 90.00 137.00000 1.49000 361.60000 363.20000 p63/mmc 194 hcp 363.00000 3.00000 145.00 181.00000 1.70000 215.82170 15.00 90.10 --- Gd 64 157.07465 1. YBa2Cu3O7-δ süperiletkenine ikili katkılama planlanmıştır.40 -32.76 3.00 189.00 90.00 90.44000 C12/m1 12 monoklinik 540.50 -- O 8 15.90638 285.04000 90.60000 90.1’de gösterilen elementlerin özelliklerden faydalanılarak Gd ve Nb elementlerinin katkılanmasına karar verilmiştir. Katkılaması yapılacak atomların tespitinde.00 132.90585 355.99940 120.00 235.89000 Im/3m 229 bcc 502.32700 434.60000 578.30000 342.00000 198.80000 502.00000 -0.30000 180. MATERYAL VE METOT 3.00000 0.

1 mg hassasiyete sahip dijital terazi ile tartılmıştır. Ayrıca atomik çapı ise Ba ve Cu atomlarının atomik çapları arasında yer almaktadır.6Gd0. 1 (Y2 O 3 ) + 2(BaCO 3 ) + 3(CuO ) → YBa 2 Cu 3 O 6. BaCO3.125. Nb atomları uzay gurubu açısından Ba atomları ile aynı uzay grubuna sahip iken.4Ba2Cu3O7-δ (Gd-YBCO).4Ba2Cu3-xNbxO7-δ (x = 0. Fakat Gd tabanlı bileşik oksijen eksikliğinde çok çabuk süperiletken özelliklerini yitirmektedir (Taka ve ark.175. 2002). Bu yüzden Gd katkısının Y ile birlikte kullanılmasına karar verilmiştir.025.075. 0. Y0. Kimyasal tozlar. Y0. Bu yüzden Nb atomlarının kakısı için Ba ve Cu bölgeleri seçilmiştir. YBCO yapısının daha baskın olması ve daha fazla oksijen tutabilmesi için mol olarak 60% Y ve 40% Gd oranları belirlenmiştir. elektronegatifliği.075.6Gd0.4Ba2-xNbxCu3O7-δ (x = 0. 0. 0. 0.5 + 2CO 2 2 standart YBCO denklemi temel alınarak aşağıdaki formüller yardımıyla her x katkısı için katıhal tepkime yöntemi kullanılarak başlangıç karışımları hazırlanmıştır.225) (Ba-Nb Serisi). • • • • Katkılananacak olan malzemelere referans teşkil etmesi amacı ile saf YBa2Cu3O7-δ malzemesi (Saf YBCO).225) (Cu-Nb Serisi). Nb tozları sitokiyometrik oranlarda 0. 3. Gd-YBCO.125. 0.025. 0. 0. Katkılanacak olan malzemelere referans teşkil etmesi amacı ile Y0. Katkılama oranları. Bunun için aşağıdaki malzemelerin hazırlanması kararlaştırılmıştır.77 GdBa2Cu3O7-δ bileşiğinde oksijen konsantrasyonu YBCO bileşiğine göre daha fazladır. 0. Gd2O3. CuO. örgü parametreleri ve bağ uzunlukları açısından Cu atomuna daha yakındır.1 Toz malzemeler için sitokiyometrik oranların hesaplanması Y2O3.1.175.6Gd0. Nb katkılaması (Ba-Nb Serisi) için .

4Ba2Cu3O7-δ bileşiklerinin sitokiyometrik oranlarına göre hesaplanmış miktarları. 0.9064 Saflık Derecesi (%) 99.3359 79.5 + 2CO 2 denklemleri kullanılmıştır.5 + 2CO 2 Gd-YBCO.2 Başlangıç komposizyonu için kullanılan oksit bileşiklerin özellikleri.6Gd0.000 99.3-5’de verilmiştir.8099 197.4 Ba 2− x Nb x Cu 3 O 6.5454 362. 0. 0. 0.4 Ba 2 Cu 3− x Nb x O 6. Tablo 3.175.125. . Başlangıç komposizyonu elde etmek için kullanılan oksit bileşiklerin ve elementlerin molekül ve atom ağırlıkları ile saflık dereceleri Tablo 3. Bileşik/Element Adı İtriyum Oksit Baryum Karbonat Bakır (II) Oksit Gadolinyum Oksit Niyobyum Kimyasal Formülü Y2O3 BaCO3 CuO Gd2O3 Nb Molekül/Atom Ağırlığı (g/mol) 225.225 olarak seçilmiştir.025.2 de verilmiştir.6 Gd 0.6 Gd 0.075.78 3 (Y2 O 3 ) + 2 (Gd 2 O 3 ) + (2 − x )(BaCO 3 ) + xNb + 3CuO → 10 10 Y0.000 99.4982 92.990 99. Nb Katkılaması (Cu-Nb Serisi) için 3 (Y2 O 3 ) + 2 (Gd 2 O 3 ) + 2(BaCO 3 ) + (3 − x )CuO + xNb → 10 10 Y0. Her x katkılı malzemenin sitokiyometrik oranlarına göre hesaplanmış miktarları ve referans teşkil edecek olan YBa2Cu3O7-δ ile Y0.995 99. Tablo 3.800 Kimyasal reaksiyonlarda her iki seri katkılama için x katkı miktarı 0.

79

Tablo 3.3

YBa2Cu3O7-δ bileşiği ve Y0.6Gd0.4Ba2Cu3O7-δ bileşenlerin miktarları.
Formül YBa2Cu3O7-δ Y0.6Gd0.4Ba2Cu3O7-δ Y2O3 (g) 1.5000 0.6001 Gd2O3 (g) --0.6422 BaCO3 (g) 5.2434 3.4958

bileşiği için

Malzeme İsmi Saf YBCO Gd-YBCO

CuO (g) 3.1735 2.1350

Tablo 3.4 Ba-Nb serisi için bileşenlerin miktarları.
Malzeme İsmi Ba-Nb-1 Ba-Nb-2 Ba-Nb-3 Ba-Nb-4 Ba-Nb-5 Katkı Oranı (x) 0.025 0.075 0.125 0.175 0.225 Y2O3 (g) 0.6001 0.6001 0.6001 0.6001 0.6001 Gd2O3 (g) 0.6422 0.6422 0.6422 0.6422 0.6422 BaCO3 (g) 3.4868 3.3986 3.3103 3.2220 3.1337 CuO (g) 2.1350 2.1350 2.1350 2.1350 2.1350 Nb (g) 0.0207 0.0619 0.1031 0.1443 0.1856

Formül Y0.6Gd0.4Ba1.975Nb0.025Cu3O7-δ Y0.6Gd0.4Ba1.925Nb0.075Cu3O7-δ Y0.6Gd0.4Ba1.875Nb0.125Cu3O7-δ Y0.6Gd0.4Ba1.825Nb0.175Cu3O7-δ Y0.6Gd0.4Ba1.775Nb0.225Cu3O7-δ

Tablo 3.5 Cu-Nb serisi için bileşenlerin miktarları.
Malzeme İsmi Cu-Nb-1 Cu-Nb-2 Cu-Nb-3 Cu-Nb-4 Cu-Nb-5 Katkı Oranı (x) 0.025 0.075 0.125 0.175 0.225 Y2O3 (g) 0.6001 0.6001 0.6001 0.6001 0.6001 Gd2O3 (g) 0.6422 0.6422 0.6422 0.6422 0.6422 BaCO3 (g) 3.5310 3.5310 3.5310 3.5310 3.5310 CuO (g) 2.1172 2.0816 2.0460 2.0105 1.9749 Nb (g) 0.0207 0.0619 0.1031 0.1443 0.1856

Formül Y0.6Gd0.4Ba1.975Nb0.025Cu3O7-δ Y0.6Gd0.4Ba1.925Nb0.075Cu3O7-δ Y0.6Gd0.4Ba1.875Nb0.125Cu3O7-δ Y0.6Gd0.4Ba1.825Nb0.175Cu3O7-δ Y0.6Gd0.4Ba1.775Nb0.225Cu3O7-δ

Ba-Nb serisindeki tüm katkılar için Tablo 3.4’ten, Cu-Nb serisindeki tüm katkılar için Tablo 3.5’den yararlanılarak belirtilen miktarlardaki malzemeler 0.1 mg duyarlılığa sahip hassas terazi yardımıyla tartıldı. Her serideki tüm katkılar için ayrı ayrı karıştırılan tozlar, homojen bir karışım elde etmek için bir öğütücüde 6 saat ve agad havanda bir gün boyunca elde karıştırılmıştır. Daha sonra gri bir renk aldığı gözlenen toz karışımlar alümina (Al2O3) potalara konularak kalsinasyon işlemine hazır hale getirilmiştir.

80

3.1.2 Kalsinasyon işlemi

Toz haldeki karışımlar, kalibre edilmiş NABERTHERM marka ve N 11/R modelli kül fırınına yerleştirilmiştir. Fırın, oda sıcaklığından itibaren 925 oC’ye 3.75 oC/dakika hızla (4 saat) ısıtılmıştır. Toz karışımlar, bu sıcaklıkta 48 saat süreyle bekletilmiştir. Daha sonra oda sıcaklığına kadar 1.25 oC/dakika hızla (12 saat) soğutulmuştur. Kalsinasyon işlemine ilişkin şematik diyagram Şekil 3.1’de gösterilmektedir. Kalsinasyon işleminin gerçekleştirildiği kül fırını Şekil 3.2’de gösterilmektedir. Oda sıcaklığına kadar soğutulup fırından çıkarılan karışımların siyah renkli olduğu ve külçeleştiği gözlenmiştir. Fırından çıkartılan karışımlar, agat havanda iyice ezilerek, iki saat süreyle öğütülmüştür. Aynı şartlar altında ikinci kez kalsine edilen karışımlar, fırından çıkartıldıktan sonra iki saat süreyle tekrar öğütülmüştür.

Şekil 3.1

Ba-Nb ve Cu-Nb serisi örneklerin kalsinasyon işlemindeki için sıcaklık-zaman grafiği.

81

Şekil 3.2 NABERTHERM - N 11/R kül fırını ve kontrol paneli. 3.1.3 Kalsine edilmiş malzemelerin tablet haline getirilmesi

En son kalsinasyon işleminin ardından öğütülen toz karışımlar yaklaşık 1 gramlık miktarlarda, 13 mm çapa sahip tablet kalıbında (die set) 1000 psi (68.948 bar = 6.8948 MPa) basınç altında 5 dakika preslenerek silindirik tabletler (pellet) haline getirilmiştir. Tablet yapımı esnasında kullanılan pres ve die-set Şekil 3.3’te gösterilmektedir.

Şekil 3.3 Crystal Lab marka pres ve 13 mm çaplı KBr die seti.

82

3.1.4 Sinterleme işlemi

Sinterleme işlemi için malzemeler, önceden kalibre edilmiş CARBOLITE marka 201 modelli ve Eurotherm marka ve 2132 modelli kontrol paneline sahip tüp fırınını içine alümüna kayıkçık kullanılarak içinde yerleştirilmiş ve 10 oC/dakika ile 925 oC’ye ısıtılmıştır. Bu sıcaklıkta 1440 dakika bekletilmiş, 1440 dakikalık sürenin bitimine 30 dakika kaldığı esnada oksijen (O2) verilmeye başlanmıştır. 1440 dakikanın bitiminden sonra sıcaklık 4 oC/dakika ile 550 oC’ye düşürülmüştür. Bu sıcaklıkta 720 dakika beklemiş ve 300 dakikada oda sıcaklığına düşürülmüştür. Sinterleme işlemine ilişkin şematik diyagram Şekil 3.4’te gösterilmektedir. Sinterleme işleminin gerçekleştirildiği tüp fırını ve kontrol paneli Şekil 3.5’te gösterilmektedir.

Şekil 3.4

Ba-Nb ve Cu-Nb serisi malzemelerin sinterleme işlemindeki için sıcaklık-zaman grafiği.

In’un malzemenin içine nüfuz etmesini sağladığı gibi kontak dirençlerinin oldukça düşük olmasını ve ölçümlerin daha hassas olmasını da sağlamıştır.1. Dikdörtgenler prizması şeklindeki malzemelere gümüş tel.83 Şekil 3.3 mm kalınlığında bir kıl testere ile dikkatli bir şekilde kesilerek diktörtgenler prizması haline getirilmiştir. 3.5 CARBOLITE marka 201 modeli ve Eurotherm marka ve 2132 modelli kontrol paneli. Malzeme üzerine alınan dört kontak ile standart dört nokta yöntemi (Four Point Probe) kullanılarak elektriksel direnç ve kritik akım yoğunluğu tayini yapılmıştır. Ultrasonik lehim.6 da gösterilen ultrasonik lehim makinesi ile İndiyum (In) kullanılarak lehimlenmiştir.5 Malzemelere kontak yapılması Sinterlenen malzemeler tüp fırınından çıkarıldıktan sonra 0. . Şekil 3.

1.1) Burada φ potansiyel. Bütün bu çalışmalar üç boyutlu sonsuz yapılarda. I akım.84 Şekil 3. ρs tabaka özdirenci ve r akım kaynağının tabakaya olan uzaklığıdır. Sonlu malzemeler için olan ilşkiyi ise Smith (1958) yayınlamıştır. Bir akım kaynağı sonsuz genişlikteki bir tabaka için potansiyelde uzaklığa bağlı bir değişim verir: Iρ s ln r 2π ϕ − ϕ0 = (3.6 Kontak almada kullanılan Ultrasonik Lehim Makinesi. Uhlir (1955) daha farklı geometriler için fonksiyonel ilişkileri genişletmiştir. Valdes (1954) tarafından ρ özdirenç. farklı geometriler için verilmiştir.5.1 Dört nokta yöntemi (FPP) ile elektriksel direnç ölçümü Özdirenç ölçümleri için kullanılan yaygın ve kullanışlı bir teknik standart dört nokta yöntemidir. bir doğrultu için incelenmiştir. voltaj ve akımın okunan değerleri arasındaki fonksiyonel ilişki. 3. Bir dipol (+ kaynak ve – kaynak) için potansiyel ise aşagıdaki gibi olur: ϕ − ϕ0 = Iρ x r1 ln r2 2π (3.2) .

Buradan hareketle.7 Dikdörtgen malzeme üzerine FPP nin yerleştirilmesi .5) Şekil 3. a) Dikdörtgen malzemelerde FPP FPP ölçümlerinde dikdörtgen malzemenin boyutları a ve d olarak alınır (Şekil 3. arasındaki voltajı elde etmek için. Iρ x π π ln 2 sin 2 x + sin 2 y 2π d d ϕ − ϕ0 = − (3.7‘de görüldüğü gibi simetrik yerleştirilir. sonsuz genişlikte bir tabaka için potansiyel farklıdır: Δϕ = V = Iρ s π ln 2 (3.85 Bu durumda tabaka üzerindeki FPP’un iki dış noktası dipol gibi görünür.8) kabul edilir.5324 I ln 2 I (3. 1 ve 2.3) Buradan tabaka özdirenci: ρs = V π V = 4.7). Ollendorf (1932) bir çizgi boyunca eşit aralıklarla yerleştirilen sonsuz sayıdaki akım kaynağı için potansiyel dağılımını aşağıdaki gibi ifade etmiştir. dipollerin sonsuz bir yerleşiminde olduğu (Şekil 3.4) olarak bulunur. İki merkez nokta. Problar Şekil 3. Bütün dipoller 1 ve 2 noktaları arasındaki voltaja katkı yapar.

86 Şekil 3. 1 ve 2 noktalarının x koordinatları sıfır olacak şekilde koordinat sistemi seçilir.7) b) Dairesel malzemelerde FPP Bu durumda sınır şartlarını yerine getirmek için bir görüntü gereklidir. Malzemede FPP ile ölçülen voltaj aşağıdaki şekilde verilir: . Bundan dolayı ifadeler basitleşir: Iρ x ln e xy / d − e − xy / d 2π ϕ − ϕ0 = − ( ) ⎞ ⎟ ⎟ ⎠ (3.6) Her bir kaynak çizgisi V voltaja aşağıdaki miktar katkı yapar: Δϕ = − Iρ x ⎛ e x ( yn + s ) / d − e − x ( yn + s ) / d ln⎜ 2π ⎜ e xyn / d − e − xyn / d ⎝ (3.8 FPP yönteminde dikdörtgen malzeme için görüntü sistemleri. Kaynakların bütün çizgilerinde. Bu görüntü. dairenin üzerindeki bir dipolden yansıma ile elde edilir.

10).9 Dairesel malzeme üzerine FPP nin yerleştirilmesi. Buradan malzeme özdirenci ρ = ρ s w olarak bulunur.10) . Film sonsuz dilim gibi düşünülebilir ve uygun tabaka direnci elde edilir. özdirenç aşagıdaki gibi yazılabilir: ρ = ρsw = π ⎛ w⎞ V w F⎜ ⎟ I ln 2 ⎝ s ⎠ (3. voltaj yüzeye dik uygulanır (Şekil 3.8) Şekil 3.87 ⎡ ⎛ ⎛ d ⎞2 ⎞⎤ ⎜ ⎜ ⎟ + 3 ⎟⎥ ⎢ Iρ ⎜ s ⎟⎥ 1 V = s ⎢ln 2 + ln⎜ ⎝ ⎠ 2 ⎟⎥ = Iρ s ⎛ d ⎞ π ⎢ ⎜ ⎛ d ⎞ − 3 ⎟⎥ c⎜ ⎟ ⎢ ⎜⎜ s ⎟ ⎟ ⎝s⎠ ⎢ ⎥ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎦ ⎣ Burada d. (3.9) Sonsuz genişlikteki filmin kalınlığı w olmak üzere.9). dairenin çapıdır (Şekil 3. c) İnce malzemelerde FPP Bir filmde sonlu kalınlık w olmak üzere. Sonsuz genişlikli bir tabaka da FPP için aşağıdaki ilişkiler mevcuttur: ρs = V ln 2 I (3.

88 ⎛ w⎞ F ⎜ ⎟ .11) 3. ⎝s⎠ Buradan bir film için özdirenç: ρ = ρsw = ⎜ ⎟ wCI olarak bulunur (Demirci 2005). düzeltme faktörüdür.2 Malzemelerin Analizi 3. ⎛V ⎞ ⎝I⎠ (3. ⎝s⎠ Şekil 3. Olympus GX41 marka optik mikroskop ve .2.10 w kalınlıklı ince tabakaya FPP nin yerleştirilmesi ⎛ w⎞ Bir sonlu malzeme için F ⎜ ⎟ birinci mertebe düzeltmesi gibi kullanılabilir.1 Optik fotoğraf çekimi Malzemelerdeki kristallenmeyi ve tanecik büyüklüklerini gözlemlemek amacı ile her bir malzemenin optik fotoğrafları.

2 Yoğunluk tayini Sinterlenen malzemelerin yoğunluk ölçümleri Archimedes Yoğunluk Ölçme Sistemi (Densitometre) ile yapılmıştır. 3. Yoğunluk ölçümü için malzemelerin havadaki kütlesi (Mm) ve sıvı içindeki kütlesi (Ms) ölçüldü ve denklem 3. Diethylphthalae sıvısının yoğunluğu 15 oC’de 1. .122 g/cm3’tür.11 Olympus GX41 marka optik mikroskop ve Moticam 3000 dijital görüntüleme aygıtı.89 Moticam 3000 dijital görüntüleme aygıtı altında 500 kez büyültülerek çekilmiştir (Şekil 3.2.11). Cihaz diethylphthalae sıvısına kısmen batırılmış askı ile dijital mikrobalansa bağlı bir sistemden ibarettir.12 kullanılarak yoğunluk değerleri hesaplanmıştır. Şekil 3.

Ölçülen direnç değerleri.02 K’dir. gerekli hesaplamaların ardından malzeme direnci ile sıcaklık değeri bir veri dosyasına kaydedilmiştir. Üretilen malzemelerin elektriksel özdirençleri için ölçümler şekil 3. Malzeme yüzeyine ultrasonik lehim ile gümüş tellerle 4 adet kontak yapılmıştır.12) ile 70-130 K sıcaklık aralığında yapılmıştır. .12) (dm: malzemenin yoğunluğu. sıvının yoğunluğu) 3. malzemeye dış uçlardan verilerek.90 dm = ds Mm Mm − Ms (3. Kriyostat sistemi 10-6 Torr basınca düşürüldükten sonra bir güç kaynağından gelen ± 5 mA’lik akım. kritik geçişin başladığı Tconset ve kritik geçişin bittiği Tcoffset sıcaklık değerleri belirlenebilmektedir. ampermetrenin verdiği akım değeri ve kriyostatın sıcaklık değeri bir bilgisayar programı yardımıyla bilgisayara aktarılmış. Multimetreden okunan gerilim değeri. kritik geçiş sıcaklığı. Ortamın sıcaklığı numunenin yerleştirildiği tutucuda (holder) bulunan iki adet bakır-konstantan termoçiftler (thermocouple) yardımıyla kontrol edilmiş ve bu termoçiftlerin ölçtüğü sıcaklık bir sıcaklık kontrol ünitesinde okunduktan sonra bilgisayara aktarılmıştır.3 Elektriksel özdirenç ölçümleri Süperiletken malzemelerin karakteristik özelliklerinden en önemlisi kritik geçiş sıcaklığıdır (Tc). Ölçüm yapılan sistemde sıcaklık hassasiyeti ±0. ds. malzemede oluşan gerilim iç uçlar vasıtası ile hassas bir multimetrede okunmuştur.2. ρ=R s l (3. Süperiletkenin kritik sıcaklığı hakkında bilgi edinmenin bir yolu da elektriksel özdirenç ölçümleridir.13) bağıntısı kullanılarak özdirenç değerlerine dönüştürülmüştür.7’de gösterilen dikdörtgen malzemeler için standart dört nokta yöntemi kullanılarak CTI-Cyrogenics Cyrodyne Refrigerator System (Şekil 3. Bu yolla malzemenin süperiletken olup olmadığı.

91 Şekil 3. .4 Kritik akım yoğunluğu ölçümleri Süperiletkenlerin mikroyapısına önemli ölçüde bağlı olan kritik akım yoğunluğu (Jc).12 CTI-Cyrogenics Cyrodyne Refrigerator System. süperiletkenliğin teorisi ve pratik uygulamaları için oldukça önemlidir. Kritik akım yoğunluğu ölçümleri sıvı azot sıcaklığında (77 K) stantard DC dört nokta yöntemi kullanılarak Şekil 3. Bu gerilime karşılık gelen akım kritik akım olarak (Ic) olarak bilinmektedir.2. Kritik akım yoğunluğu hesaplarında bir kriter belirlenmiş ve bu kritere göre hesaplama hesaplama yapılmıştır. Akım malzemeyi süperiletken halden normal hale dönüştürünceye kadar artırıldığında iç uçlar arasında bir gerilim gözlenecektir. 3. Malzeme sıvı azot sıcaklığında süperiletken durumda iken akım süperiletkenliği bozacak kadar büyük değerlere sahip değil ise iç uçlar arasındaki gerilim 10-6 – 10-7 V civarında olacaktır. Güç kaynağından gelen akım ile bu akımın malzeme üzerinde oluşturduğu gerilim bir bilgisayar programı yardımıyla veri dosyasına kaydedilmiştir.13’te gösterilen düzenekte ölçülmüştür.

düzlemler arası mesafeyi. k. Elde edilen kırınım deseninde d.14) (l: FPP’da gerilim ölçen uçlar arasındaki mesafe) Şekil 3. esas uzaydan ters uzaya gidildiğinde . 3.2. Ölçümler esnasında difraktometredeki bakır hedefe 36 kV’luk gerilim ve 26 mA’lik akım uygulanarak elde edilen Cu-Kα ışınları gönderilmiştir. b. 10o ≤ 2θ ≤ 60o aralığı için 5o/dakika tarama hızı ve 0.5 X-ışını kırınımı (XRD) ölçümleri X-ışınları kırınım desenlerinden yararlanarak bir malzemenin kristal yapısı hakkında bilgi edinilebilir ve örgü parametreleri tayin edilebilir. Üretilen malzemelerin X-ışını kırınım desenleri Rigaku Multiflex difraktometresinde (Şekil 3.13 Kritik akım yoğunluğu (Jc) ölçüm düzeneği. c örgü parametrelerini ve G . h.14) ölçümüştür.02o örnekleme aralığı kullanılmıştır.92 J c ( kriter ) = V (μV ) l (cm ) (3. l örgü r düzlemlerini ve a.

ck = abc sin γ ] (3.16) r r Vi a b ×c r r r r a ×b a×b * c = 2π = 2π r r r (3. c şu şekilde bulunur.26) .23) ( ) (3.19) (3.24) (3.25) r Ghkl = ise (G ) r hkl 2 ( ) r Ghkl 2 4π 2 2 2 2 2 = 2 h b c sin α + k 2c 2 a 2 sin 2 β + l 2 a 2b 2 sin 2 γ Vi [ ] (3.21) ( ) (3. esas örgünün (hkl) düzlemlerine diktir. ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 2π d hkl = r Ghkl (dhkl : esas örgüdeki (hkl) düzlemleri arası uzaklıktır) r Ghkl = ha * + kb * + lc * r r 2πh 2πh b × c * ˆ ha = = bc sin α i Vi Vi r r 2πk (c × a ) 2πk * kb = = ca sin β ˆ j Vi Vi r r 2πl a × b 2πl ˆ lc * = = ab sin γ k Vi Vi (3.17) Vi a b ×c r Ghkl ters örgü vektörü. c* ise r r r a .20) ( ) (3.15) Vi a b ×c r r r r (c × a ) = 2π (cr× a ) * b = 2π (3.18) (3. r r r r b ×c b ×c * a = 2π = 2π r r r (3.22) r 2π Ghkl = [hbc sin α iˆ + kca sin β ˆ + lab sin γ kˆ j Vi ve r rr ˆ ˆ Vi = a × b c = ab sin γ k . ters örgü vektörleri a*. b*.93 örgü noktalarına tekabül eden vektörü göstermek üzere. b .

. Şekil 3.29) (3. b.31) a. β = 90o. γ = 90o ise denklem 3.30) 2π d hkl = r = Ghkl 1 h2 a2 ⎛ sin 2 α ⎞ k 2 ⎜ ⎟ ⎜ sin 2 γ ⎟ + b 2 ⎠ ⎝ ⎛ sin 2 β ⎜ ⎜ sin 2 γ ⎝ ⎞ l2 ⎟+ 2 ⎟ c ⎠ Eğer yapıda α = 90o.94 r Ghkl = (G ) r hkl 2 = 2π Vi h 2b 2c 2 sin 2 α + k 2c 2 a 2 sin 2 β + l 2 a 2b 2 sin 2 γ (3.31’i esas alan bir bilgisayar programı ile yapılmıştır.30 h2 k 2 l 2 1 = + + d 2 a2 b2 c2 şeklini alır. (3.14 Rigaku Multiflex marka X-ışını difraktometresi. c ve V (Hacim) hesaplamaları en küçük kareler yöntemiyle denklem 3.27) r h 2 b 2 c 2 sin 2 α k 2 c 2 a 2 sin 2 β l 2 a 2 b 2 sin 2 γ Ghkl = 2π + + a 2 b 2 c 2 sin 2 γ a 2 b 2 c 2 sin 2 γ a 2 b 2 c 2 sin 2 γ r h 2 ⎛ sin 2 α ⎞ k 2 ⎜ ⎟+ Ghkl = 2π a 2 ⎜ sin 2 γ ⎟ b 2 ⎝ ⎠ ⎛ sin 2 β ⎞ l 2 ⎜ ⎜ sin 2 γ ⎟ + c 2 ⎟ ⎝ ⎠ (3.28) (3.

6 Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM) görüntüleri ve Enerji Dağılım Spektrometresi (EDS) ölçümleri Taramalı Elektron Mikroskobunda (SEM) görüntü. Hazırlanan malzemelerin tanecik büyüklükleri. EDS spektrumunda görülen pikler. JEOL marka ve JSM-6390LV modelli (Şekil 3. Görüntüler. kristallenme gibi nitel bilgileri için herbir malzemenin taramalı elektron mikroskobu yardımıyla görüntüleri elde edilmiştir. SEM görüntüleri alınan bölgeler için yapılan EDS analizi ile elementlerin malzeme içindeki ağırlıkça yüzde oranları tayin edilmiştir.15) elektron mikroskobunda 20 kV potansiyel altında 3500 kere büyültme ile elde edilmiştir. Modern sistemlerde bu algılayıcılardan gelen sinyaller dijital sinyallere çevrilip bilgisayar monitörüne verilmektedir.2.95 3. atomların K ve L X-ışınlarından oluşmaktadır. . bu elektron demetinin malzeme yüzeyinde taratılması sırasında elektron ve malzeme atomları arasında oluşan çeşitli girişimler sonucunda meydana gelen etkilerin uygun algılayıclarda toplanması ve sinyal güçlendiricilerinden geçirildikten sonra bir katot ışınları tüpünün ekranına aktarılmasıyla elde edilir. yüksek voltaj ile hızlandırılmış elektronların malzeme üzerine odaklanması. tanecik yönelimleri. Ölçüm süresi 30 saniye ve sayım hızı 1300 sayım/dakika olarak belirlenmiştir.

96 Şekil 3.15 JEOL marka ve JSM-6390LV modelli taramalı elektron mikroskobu ve EDS aparatı. .

Jc değerlerinin hesabında 2μV/cm. örgü parametreleri ve taneciklerin yönelimleri incelenmiştir. Malzemelerin elektriksel özellikleri için R-T ölçümleri yapılarak kritik sıcaklık (Tc) değerleri tespit edilmiştir. Taramalı Elektron Mikroskobundan (SEM) alınan görüntülerin analizleri ile incelenmiştir. elektriksel ve süperiletkenlik özellikleri incelenmiştir.025.1 Giriş Başlangıç kompozisyonu YBa2Cu3O7-δ (saf YBCO) ve Y0. 0. uygulanan ısıl işlemin tanecikler üzerine etkisi. Gd ve Nb miktarlarının kantitatif analizleri EDS (Energy Dispersive Spectrometry) spektrumlarının analizleri ile yapılmıştır.125.075. Tc’deki değişiklikler SEM ve XRD verileri ile karşılaştırılmıştır. malzemelerin içerdiği fazlar. SEM görüntülerinden elde edilen sonuçlar ile XRD (X-Ray Diffraction) sonuçları karşılaştırılmıştır. Daha sonra. malzemelerin her birinin 77 K değerinde I-V ölçümleri yapılarak kritik akım yoğunluğu (Jc) değerleri hesaplanmıştır. Kritik akım yoğunluğu (Jc) ile katkı miktarı (x) arasındaki ilişki incelenmiştir. taneciklerin yönelimleri. Ba. kriter olarak alınmıştır. fiziksel. Cu. tanecikler arası mesafeler ve boşluklar. tanecikler arası boşluklar. polarize optik mikroskop ile elde edilen görüntüleri yardımıyla incelenmiştir. X-ışını polikristal difraktometresi ile elde edilen kırınım desenlerinden. elektriksel ve süperiletkenlik özellikleri üzerine etkisi araştırılmıştır. hazırlanan malzemelerdeki Y. Hazırlanan malzemelerin yapı içindeki taneciklerinin büyüklükleri.97 4. SEM görüntülerinin alındığı kısmi bölgeye ait.6Gd0. O. DENEYSEL BULGULAR 4. malzemelerin yoğunlukları üzerine etkisi araştırmak için yoğunluk .4Ba2-xNbxCu3O7-δ) ve Cu-Nb serisi (Y0. Yapılan katkılamanın YBCO süperiletkenlerinin yapısal.4Ba2Cu3-xNbxO7-δ) olmak üzere x = 0.6Gd0. Taneciklerin büyüklükleri. Yapılan katkılamaların Tc üzeinde meydana getirdiği değişiklikler araştırılmıştır. 0. Katkılamanın.6Gd0. Hazırlanan malzemelerin yapısal.225 katkı miktarları için malzemeler katıhal reaksiyon yöntemi ile hazırlanmıştır. fiziksel. 0.4Ba2Cu3O7-δ (GdYBCO) bileşikleri ile Ba-Nb serisi (Y0.175. 0.

Ayrıca hiçbir örnekte tercih edilebilir bir yönde büyüme olmamıştır. Cu-Nb-4 ve Cu-Nb-5 (Cu-Nb serisi) malzemelerine ait çekilen fotoğraflar Şekil4. Aynı serilere ait fotoğraflardan Nb miktarının (x) artmasıyla birlikte tanecik boyutlarında küçülmenin meydana geldiği görülmektedir. Ayrıca boşluk miktarının azalması sonucunda süperiletken özelliklerin iyileşitiği bilinmektedir. Optik görüntüler 500 kez büyütme ile elde edilmişlerdir. . Polarize optik mikroskop ile çekilen fotoğrafların incelenmesinden süperiletken kristallerin tanecik boyutlarının ve taneciklerin yönelimlerinin farklı olduğu açıkça görülmektedir. Ba-Nb-4. Boşluk miktarının azalması kütlesel yoğunluğun artmasına neden olmaktadır. Cu-Nb-2. Malzemelerin yoğunlukları (d) ile katkı miktarı (x) arasındaki ilişki incelenmiştir. Ba-Nb-3. Optik fotoğraflarda flu olarak gözlenen bölgeler odaklanan kısmın altında veya üstünde kalan bölgelerdir.1-12’de verilmiştir. kristallerin farklı büyüme yönlerine sahip olduklarını göstermektedir. Gd-YBCO’ya ait mikrografda taneciklerin diğer malzemelere göre büyük olduğu görülmektedir. Süperiletken yapıya ait taneciklerin renkleri farklı tonlarda görülmektedir. Ba-Nb-5 (Ba-Nb serisi) ve Cu-Nb-1.98 ölçümleri yapılmıştır. Polarize ışık demeti altında çekilen mikrograflarda Ba-Nb serisi ve Cu-Nb serisinde Nb konsantrasyonunun artmasıyla daha da belirgin hale gelen kümelenmiş parlak renkli kristalimsi yapılar görülmektedir. Ba-Nb-2. CuNb-3. Bu. Gd-YBCO.2 Optik Fotoğraf Analizleri Polarize ışık demeti altında sırasıyla saf YBCO. Ba-Nb-5 ve Cu-Nb-5 malzemelerinde belirgin şekilde gözlenen kristalimsi yapıların Nb miktarına bağlı olarak ortaya çıktığı dolayısı ile Nb içerdiği düşünülmektedir. Elde edilen sonuçlar literatürdeki diğer çalışmaların sonuçları ile karşılaştırılmıştır. Bu durumun genel olarak tüm malzemelere uygulanan sinterleme işlemi için seçilen sıcaklığın Gd-YBCO kristallerinin büyümesine katkıda bulunmasından kaynaklandığı düşünülmektedir. Mikrograflardaki siyah bölgeler boşlukları temsil etmektedir. 4. Ba-Nb-1.

Şekil 4.1 Saf YBCO’nun polarize optik mikroskobu ile çekilmiş fotoğrafı.2 Gd-YBCO’nun polarize optik mikroskobu ile çekilmiş fotoğrafı.99 Şekil 4. .

Şekil 4.100 Şekil 4. .4 Ba-Nb-2’in polarize optik mikroskobu ile çekilmiş fotoğrafı.3 Ba-Nb-1’in polarize optik mikroskobu ile çekilmiş fotoğrafı.

Şekil 4.5 Ba-Nb-3’ün polarize optik mikroskobu ile çekilmiş fotoğrafı. .6 Ba-Nb-4’ün polarize optik mikroskobu ile çekilmiş fotoğrafı.101 Şekil 4.

102 Şekil 4. Şekil 4. .8 Cu-Nb-1’in polarize optik mikroskobu ile çekilmiş fotoğrafı.7 Ba-Nb-5’in polarize optik mikroskobu ile çekilmiş fotoğrafı.

.103 Şekil 4.10 Cu-Nb-3’ün polarize optik mikroskobu ile çekilmiş fotoğrafı.9 Cu-Nb-2’in polarize optik mikroskobu ile çekilmiş fotoğrafı. Şekil 4.

11 Cu-Nb-4’ün polarize optik mikroskobu ile çekilmiş fotoğrafı. Şekil 4. .104 Şekil 4.12 Cu-Nb-5’in polarize optik mikroskobu ile çekilmiş fotoğrafı.

Tanecikler büyük. atomların K ve L X-ışınlarından oluşmaktadır. Bu çok küçük tanecikli yapılar SEM mikrofotoğrafları ile açık bir şekilde gözlenebilmektedir. tanecik büyüklüklerini nitel olarak ifade etmek daha doğru olur. arka kısımdaki tanecikler daha küçük. Şekil 4. SEM görüntüleri alınan bölgeler için yapılan EDS analizi ile elementlerin malzeme içindeki ağırlıkça yüzde oranları tayin edilmiştir. Bu oranlar malzemenin genelini kapsamayıp sadece görüntülenen bölgeyi içermektedir.3 SEM ve EDS Analizleri Bazı kristal yapılar içinde değişik nedenlerle yönelimi çevresinden farklı bölgeler vardır ki bu bölgeler. tanecikler arası mesafeler küçük. Bu lekelerin YBCO’nun eriyik faza olan eğiliminden kaynaklandığı düşünülmektedir. uygulanan ısıl işlemlerin tanecikte meydana getirdiği değişiklikler incelenmiştir. Ba bölgesine ve Cu bölgesine Nb katkılamasının yapıda meydana getirdiği değişiklikleri analiz etmede SEM görüntülerinden faydalanılmıştır. ön kısımdaki tanecikler ise daha büyük görüneceği için. tanecik sınırları.105 4. Bu durumda kısmen farklı yönelimli aynı cins iki kristalin ara yüzeyinde tam uyumun sağlandığı ve sağlanamadığı noktaların oluşturduğu desen Moiré deseni olarak tanımlanmaktadır. SEM ile elde edilen fotoğraflardan tanecik büyüklükleri. Gerçek tanecik büyüklükleri XRD analizlerinden elde edilebilir. Dolayısı ile EDS analizlerinden elde edilen sonuçlar başlangıç karışım oranları ile karşılaştırılamamıştır. tanecik (grain) olarak tanımlanmaktadır. SEM görüntülerine bakıldığında tanecikler ve tanecikler arası boşluklar açıkça görülmektedir. Şekil 4. tanecik yönelimleri. EDS spektrumunda görülen pikler. Yüksek şiddette pik veren atomların malzeme içerisindeki ağırlıkça yüzde miktarları da fazla olacaktır.13’te görülen saf YBCO’ya ait SEM fotoğrafında tanecikler üzerinde koyu renkli lekeler görülmektedir. taneciklerdeki yönelmeler keyfidir. Ancak SEM fotoğraflarından elde edilen görüntülerde. Tanecikler oluşumları esnasında çevrelerindeki atomik yerleşime uyum sağlayabilmek için kendi atomik düzenimlerini de kısmen değiştirirler. tanecikler arası boşluklar. Malzemelerin görüntüleri 3500 kez büyütme sonucu elde edilmiştir. şiddet ile atom miktarı arasında lineer bir ilişki vardır.14’de saf YBCO’ya ait EDS spektrumu ve . Enerjiye karşın şiddet ölçeğinde.

EDS spektrumunda. O ve Nb dışında başka bir elemente ait pik görülmemiştir. Şekil 4. yapıda Y.17’de Ba bölgesine yapılan x = 0. görüntüsü alınan bölgeyi kaplayan küçük parçacıklardan dolayı tam olarak ifade edilememiştir. yapıda Y.2’de ise EDS spektrumunun analizi sonucu tespit edilen. taneciklerdeki yönemeler keyfidir.21’de Ba bölgesine yapılan x = 0. Şekil 4.125 oranındaki katkılama. Cu ve O dışında başka bir elemente ait pik görülmemiştir. malzeme içerisindeki atomların ağırlıkça yüzdeleri verilmiştir. Nb konsantrasyonuna bağlı olarak ortaya çıkan küçük parçacıkların tanecikler üzerinde konumlandığı ve sayılarının arttığı görülmektedir. Ba-Nb-3 malzemesine ait tanecikleri küçültmemiş ve tanecikler arasındaki boşlukları azaltmıştır.19’da Ba bölgesine yapılan x = 0.4’te ise EDS spektrumunun analizi sonucu tespit edilen. Tanecik yönelimleri hakkında daha net bilgi X-ışınları .18’de Ba-Nb-1’e ait EDS spektrumu ve Tablo 4. yapıda Y.15’te taneciklerin oldukça büyük ve birbirlerine daha iyi temas halinde. tanecikler arası mesafeler küçük. Ba-Nb-1 malzmesine ait tanecikleri büyütmüş. O ve Nb dışında başka bir elemente ait pik görülmemiştir. Şekil 4. Tanecik yönelimleri keyfidir. Ba-Nb-2 malzemesine ait tanecikleri küçültmüş. Gd. Nb konsantrasyonuna bağlı olarak ortaya çıkan küçük parçacıkların tanecikler üzerinde konumlandığı görülmektedir. Cu ve O dışında başka bir elemente ait pik görülmemiştir.20’de Ba-Nb-2’e ait EDS spektrumu ve Tablo 4. Gd. EDS spektrumunda.106 Tablo 4.025 oranındaki katkılama. yapıda Y. EDS spektrumunda. tanecikler arasındaki boşlukları artırmıştır. Ba.3’te ise EDS spektrumunun analizi sonucu tespit edilen. EDS spektrumunda. Ba. Ba.15’te Gd-YBCO malzemesinden çekilen SEM fotoğrafı görülmektedir.075 oranındaki katkılama. Şekil 4. Tanecik yönelimleri. malzeme içerisindeki atomların ağırlıkça yüzdeleri verilmiştir. malzeme içerisindeki atomların ağırlıkça yüzdeleri verilmiştir.16’de GdYBCO’ya ait EDS spektrumu ve Tablo 4. Şekil 4. Gd. Cu. Şekil 4. Şekil 4. malzeme içerisindeki atomların ağırlıkça yüzdeleri verilmiştir.1’de ise EDS spektrumunun analizi sonucu tespit edilen. Ba. Şekil 4. Cu. Tanecik yönelimleri keyfi ancak saf YBCO ve Gd-YBCO’ya göre daha düzenlidir. tanecikler arasındaki boşlukları azaltmıştır.

107 kırınım desenlerinde gözlenen şiddetin büyük veya küçük oluşu ile söylenebilir.27’de Cu bölgesine yapılan x = 0. Nb konsantrasyonuna bağlı olarak ortaya çıkan küçük parçacıkların tanecikler üzerini kapladığı ve özellikle tanecikler arasındaki boşlukları doldurduğu görülmektedir. yapıda Y.225 oranındaki katkılama. Şekil 4. Gd. Ba-Nb-5 malzemesine ait taneciklerini küçültmüş ve tanecikler arasındaki boşlukları artırmıştır. malzeme içerisindeki atomların ağırlıkça yüzdeleri verilmiştir. Ba.23’te Ba bölgesine yapılan x = 0.22’de Ba-Nb-3’e ait EDS spektrumu ve Tablo 4. O ve Nb dışında başka bir elemente ait pik görülmemiştir.6’da ise EDS spektrumunun analizi sonucu tespit edilen.26’de Ba-Nb-5’e ait EDS spektrumu ve Tablo 4. Cu-Nb-1 malzemesine ait tanecikleri manidar şekilde büyütmüş ve tanecikler arasındaki boşlukları azaltmıştır. Nb konsantrasyonuna bağlı olarak ortaya çıkan küçük parçacıkların tanecikler üzerinde konumlandığı ve sayılarının daha da artarak kümeleşmiş yapılar şeklinde tanecikler arasındaki boşluklara yerleşmeye başladığı görülmektedir. malzeme içerisindeki atomların ağırlıkça yüzdeleri verilmiştir. Cu. O ve Nb dışında başka bir elemente ait pik görülmemiştir. Nb konsantrasyonuna bağlı olarak ortaya çıkan küçük parçacıkların tanecikler üzerinde konumlandığı ve sayılarının daha da artarak kümeleşmiş yapılar şeklinde bulunmaya başladığı görülmektedir. malzeme içerisindeki atomların ağırlıkça yüzdeleri verilmiştir. Şekil 4. yapıda Y.5’te ise EDS spektrumunun analizi sonucu tespit edilen. Şekil 4. Tanecik yönelimleri hakkında daha net bilgi X-ışınları kırınım desenlerinde gözlenen şiddetin büyük veya küçük oluşu ile söylenebilir. Ba. EDS spektrumunda. yapıda Y. Ba-Nb-4 malzemesine ait tanecikleri manidar oranda küçültmemiş ve tanecikler arasındaki boşlukları biraz artırmıştır. Tanecik yönelimleri keyfidir. Ba. Şekil 4.175 oranındaki katkılama. EDS spektrumunda. Şekil 4.24’de Ba-Nb-4’e ait EDS spektrumu ve Tablo 4.25’te Ba bölgesine yapılan x = 0. Tanecik yönelimi keyfidir. Cu. görüntüsü alınan bölgeyi kaplayan küçük parçacıklardan dolayı tam olarak ifade edilememiştir. EDS spektrumunda. O ve Nb dışında başka bir elemente ait pik görülmemiştir. Cu.7’de ise EDS spektrumunun analizi sonucu tespit edilen. Gd. Şekil 4.28’de Cu-Nb-1’e ait EDS . Gd.025 oranındaki katkılma. Şekil 4. Tanecik yönelimleri.

11’de ise EDS spektrumunun analizi sonucu tespit edilen. Cu. malzeme içerisindeki atomların ağırlıkça yüzdeleri verilmiştir. Şekil 4. yapıda Y.32’de Cu-Nb-3’e ait EDS spektrumu ve Tablo 4. malzeme içerisindeki atomların ağırlıkça yüzdeleri verilmiştir. Tanecik yönelimleri keyfidir. Ba.31’de Cu bölgesine yapılan x = 0. Gd. O ve Nb dışında başka bir elemente ait pik görülmemiştir. O ve Nb dışında başka bir elemente ait pik görülmemiştir. malzeme içerisindeki atomların ağırlıkça yüzdeleri verilmiştir. Nb konsantrasyonuna bağlı olarak ortaya çıkan . Cu-Nb-2 malzemesine ait tanecikleri manidar bir şekilde büyütmemiş ancak tanecikler arasındaki boşlukları azaltmıştır. Gd. yapıda Y. Gd. Nb konsantrasyonuna bağlı olarak ortaya çıkan küçük parçacıkların tanecikler üzerinde konumlandığı görülmektedir.34’de Cu-Nb-4’e ait EDS spektrumu ve Tablo 4. Cu-Nb-4 malzemesine ait tanecikleri bir miktar küçültmüş buna bağlı olarak tanecikler arasındaki boşlukları azalmıştır. Ba. EDS spektrumunda. EDS spektrumunda. O ve Nb dışında başka bir elemente ait pik görülmemiştir. Nb konsantrasyonuna bağlı olarak ortaya çıkan küçük parçacıkların sayılarının artarak tanecikler üzerinde ve tanecik sınırlarında konumlandığı görülmektedir.9’da ise EDS spektrumunun analizi sonucu tespit edilen. Cu-Nb-3 malzemesine ait tanecikleri manidar oranda küçültmemiş ancak tanecikler arasındaki boşlukları artırmıştır.30’da Cu-Nb-2’ye ait EDS spektrumu ve Tablo 4. malzeme içerisindeki atomların ağırlıkça yüzdeleri verilmiştir. Nb konsantrasyonuna bağlı olarak ortaya çıkan küçük parçacıkların tanecikler üzerinde ve tanecik sınırlarında konumlandığı görülmektedir. yapıda Y.125 oranındaki katkılama. Şekil 4. Şekil 4. Tanecik yönelimleri keyfi olsa da düzenli sayılabilecek bir yapı mevcuttur. O ve Nb dışında başka bir elemente ait pik görülmemiştir.175 oranındaki katkılama.10’da ise EDS spektrumunun analizi sonucu tespit edilen. yapıda Y. EDS spektrumunda. EDS spektrumunda.33’te Cu bölgesine yapılan x = 0. Şekil 4. Gd.108 spektrumu ve Tablo 4. Şekil 4.29’da Cu bölgesine yapılan x = 0.075 oranındaki katkılma. Cu. Ba. Tanecik yönelimleri keyfi olsa da düzenli sayılabilecek bir yapı mevcuttur.8’de ise EDS spektrumunun analizi sonucu tespit edilen. Ba. Cu. Şekil 4. Cu.

Cu.35’te Cu bölgesine yapılan x = 0. O ve Nb dışında başka bir elemente ait pik görülmemiştir.109 küçük parçacıkların sayılarının daha da artarak tanecikler üzerinde ve tanecik sınırlarında kümelenerek konumlandığı görülmektedir. yapıda Y. malzeme içerisindeki atomların ağırlıkça yüzdeleri verilmiştir. Şekil 4. Şekil 4.12’de ise EDS spektrumunun analizi sonucu tespit edilen. Nb konsantrasyonuna bağlı olarak ortaya çıkan küçük parçacıkların sayılarının daha da artarak tanecikleri kapladığı ve tanecikler arasındaki boşluklarda kümelenerek konumlandığı görülmektedir. Gd.225 oranındaki katkılama.36’de Cu-Nb-5’e ait EDS spektrumu ve Tablo 4. Ba. Tanecik yönelimleri keyfidir. . EDS spektrumunda. Cu-Nb-5 malzemesine ait tanecikleri manidar şekilde küçültmemiş ancak tanecikler arasında derin boşluklar meydana getirmiştir.

Şekil 4. Tablo 4.000 Ağırlık (%) .000 18.13 Saf YBCO’ya ait SEM görüntüsü.110 Şekil 4.14 Saf YBCO’ya ait EDS spektrumu.1 Saf YBCO’ya ait EDS analizi sonuçları.050 49. Element Y Ba Cu O Toplam 12.964 100.986 19.

Element Y Ba Cu O Gd Toplam Ağırlık (%) 8.668 100.888 9.15 Gd-YBCO’ya ait SEM görüntüsü.701 15. Tablo 4.16 Gd-YBCO’ya ait EDS spektrumu.111 Şekil 4.771 45.972 19.000 .2 Gd-YBCO’ya ait EDS analizi sonuçları. Şekil 4.

Element Y Ba Cu O Gd Nb Toplam Ağırlık (%) 8.3 Ba-Nb-1’e ait EDS analizi sonuçları.463 0.886 18.18 Ba-Nb-1’e ait EDS spektrumu.112 Şekil 4.854 9.242 100.182 46.000 . Tablo 4. Şekil 4.17 Ba-Nb-1’e ait SEM görüntüsü.373 16.

Şekil 4. Element Y Ba Cu O Gd Nb Toplam Ağırlık (%) 8.564 100.271 0.987 18. Tablo 4.19 Ba-Nb-2’ye ait SEM görüntüsü.033 15.000 .20 Ba-Nb-2’ye ait EDS spektrumu.326 46.819 10.4 Ba-Nb-2’ye ait EDS analizi sonuçları.113 Şekil 4.

Tablo 4. Element Y Ba Cu O Gd Nb Toplam Ağırlık (%) 7.707 1.000 .093 8. Şekil 4.21 Ba-Nb-3’e ait SEM görüntüsü.170 100.22 Ba-Nb-3’e ait EDS spektrumu.114 Şekil 4.373 46.343 18.314 18.5 Ba-Nb-3’e ait EDS analizi sonuçları.

Tablo 4.000 .793 16.6 Ba-Nb-4’e ait EDS analizi sonuçları.24 Ba-Nb-4’ye ait EDS spektrumu.23 Ba-Nb-4’e ait SEM görüntüsü. Element Y Ba Cu O Gd Nb Toplam Ağırlık (%) 7.715 4.864 45.901 8.490 16.237 100.115 Şekil 4. Şekil 4.

138 100.25 Ba-Nb-5’e ait SEM görüntüsü. Tablo 4.014 7.635 14.7 Ba-Nb-5’e ait EDS analizi sonuçları. Şekil 4. Element Y Ba Cu O Gd Nb Toplam Ağırlık (%) 10.000 .116 Şekil 4.952 11.593 48.26 Ba-Nb-5’e ait EDS spektrumu.668 7.

Tablo 4.812 6.117 Şekil 4.8 Cu-Nb-1’e ait EDS analizi sonuçları.672 48.28 Cu-Nb-1’e ait EDS spektrumu. Element Y Ba Cu O Gd Nb Toplam Ağırlık (%) 7.880 15.202 100.539 20.895 0.000 . Şekil 4.27 Cu-Nb-1’e ait SEM görüntüsü.

397 47.9 Cu-Nb-2’ye ait EDS analizi sonuçları.000 . Tablo 4.118 Şekil 4. Şekil 4.30 Cu-Nb-2’ye ait EDS spektrumu.29 Cu-Nb-2’ye ait SEM görüntüsü.887 16.115 9.938 100.311 17. Element Y Ba Cu O Gd Nb Toplam Ağırlık (%) 8.352 0.

977 100. Element Y Ba Cu O Gd Nb Toplam Ağırlık (%) 8.683 15.573 16.813 2. Tablo 4.673 9.000 .282 46.32 Cu-Nb-3’e ait EDS spektrumu.119 Şekil 4. Şekil 4.31 Cu-Nb-3’e ait SEM görüntüsü.10 Cu-Nb-3’e ait EDS analizi sonuçları.

11 Cu-Nb-4’e ait EDS analizi sonuçları.246 100.000 .345 16. Tablo 4.34 Cu-Nb-4’e ait EDS spektrumu.945 13. Şekil 4. Element Y Ba Cu O Gd Nb Toplam Ağırlık (%) 9.33 Cu-Nb-4’e ait SEM görüntüsü.089 46.815 9.120 Şekil 4.560 4.

259 7.502 10.592 100.36 Cu-Nb-5’e ait EDS spektrumu.121 Şekil 4.35 Cu-Nb-5’e ait SEM görüntüsü. Şekil 4. Element Y Ba Cu O Gd Nb Toplam Ağırlık (%) 9.266 8.884 46.000 . Tablo 4.12 Cu-Nb-5’e ait EDS analizi sonuçları.497 17.

Ayrıca hesaplanan a.37-39’da Gd-YBCO malzemesine ait kırınım desenindeki piklerin (düzlemler) saf YBCO’nun kırınım deseninde gözüken pikler ile (düzlemler) olduğu görülmektedir. b. (100).37 ve Gd-YBCO için Şekil 4. Cu-Nb serisi için Şekil 4.52o’de (211) piki her iki malzemede de düşük şiddette görülmüştür. İndislenmiş piklerin bulunduğu spektrumlar saf YBCO için Şekil 4. İndisler ve düzlemler arası mesafe kullanılarak örgü parametreleri ve birim hücre hacmi (a. (113). (102). Bu piklerin YBCO süperiletkeninden ileri geldiği ve süperiletkenin ortorombik yapısına uygun olduğu görülmüştür. Hesaplanan a. Hesaplamada en küçük kareler metodu kullanılarak geliştirilen bilgisayar programından yararlanılmıştır. (013).45’te verilmiştir. (005).37-43’de gösterilmiştir. (006). Hesaplanan değerlerin literatürde verilen değerlere yakın oldukları gözlenmiştir. Ba-Nb serisine ait spektrumlar Şekil 4. 211 yarıiletken yapısına ait yalnızca 30. b. 10o ≤ 2θ ≤ 60o aralığı için Şekil 4.13’te verilmiştir. .40-41’de. Saf YBCO bileşiği ile Gd-YBCO bileşiğine ait spektrumlar Şekil 4. Gd-YBCO malzemesine ait kırınım desenindeki piklerin 0. Elde edilen kırınım desenlerinden ilgili düzlemlerin (hkl) Miller indisleri belirlenmiştir. Gd katkısı.38’de gösterilmiştir.122 4. Şekil 4.42-43’te verilmiştir. (007). c ve V) hesaplanmıştır. c ve V (hacim) değerlerinin katkı miktarına göre değişimi Ba-Nb serisi için Şekil 4. (003). (116) ve (213) pikleri görülmüştür.39’de karşılaştırılmıştır. (200).4 XRD Analizleri Katıhal tepkime yöntemiyle hazırlanan malzemelerin polikristal difraktometresinde elde edilen x-ışını kırınım desenleri. (115). c ve V değerleri Tablo 4. Saf YBCO bileşiğine ait spektrumun literatürde verilen (Doğan 2000) spektrum ile birebir örtüştüğü aynı gözlenmiştir. (020). Cu-Nb serisine ait spektrumlar Şekil 4. (012). (103).44’te. Her iki bileşiğin spektrumlarında 123 yapısına ait olan (002). b.1o sola kaymasına ve pik şiddetlerinde değişiklikler meydana gelmesine neden olmuştur.

89105 A° .37 Saf YBCO’ya ait X-ışını kırınım deseni.82979 A° .69979 A° ve hacim değeri V = 174. c = 11. b = 3.349 A° 3 olarak hesaplanmıştır. . X-ışını kırınım desenlerindeki indisler ve düzlemler arası mesafe kullanılarak saf YBCO örneğinin örgü parametleri a = 3.123 Şekil 4.

71360 A° ve hacim değeri V = 175.84493 A° .89523 A° . b = 3. c = 11.433 A° 3 olarak hesaplanmıştır. X-ışını kırınım desenlerindeki indisler ve düzlemler arası mesafe kullanılarak saf Gd-YBCO örneğinin örgü parametleri a = 3.124 Şekil 4. .38 Gd-YBCO malzemesine ait X-ışını kırınım deseni.

39’da görüldüğü gibi Gd-YBCO malzemesinde (002) ve (005) piklerinin şiddetleri azalmakta.39 Saf YBCO ve Gd-YBCO malzemelerine ait X-ışınları kırınım desenleri. Gd’nin Y ile tam olarak yer değiştirdiği.125 Şekil 4. aynı pikleri vermesi ve pik .52o’de (211) pikinin şiddetinin Gd-YBCO’da azaldığı görülmektedir. Şekil 4. yapıda bir deformasyon oluşturmadığı sonucunu ortaya koymaktadır.1o solda) olması. (003) ve (113) piklerinin şiddetleri artmaktadır. Ayrıca saf YBCO’da çok daha net bir şekilde görülen 211 yarıiletken yapısına ait 30. 123 yapısına ait piklerin görünmesi ve yabancı fazlara ait piklerin görünmemesi. Saf YBCO pikleri ile Gd-YBCO piklerinin yaklaşık aynı açı değerlerinde (Gd pikleri 0. Diğer piklerin değişmediği görülmektedir.

. Cu-Nb-3 ve Cu-Nb-4’ün şiddetlerinin düşük oluşu diğer malzemelere oranla daha düzensiz bir yönelime sahip olduğunu göstermektedir. Nb konsantrasyonunun artışı ile artmaktadır. Ba-Nb-2 ve Ba-Nb-4’te gözlenen piklerin yaklaşık aynı şiddet değerine sahip olması. sentezlenen saf YBCO ve Gd-YBCO malzemelerinin tanecik boyutlarının birbirine yakın olduğu sonucunu da göstermektedir. Bu piklerin Nb katkısından kaynaklandığı düşünülmektedir. Gd-YBCO ve Cu-Nb-5’te gözlenen piklerin yaklaşık aynı şiddet değerine sahip olması bu yapılarıın yönelimlerinin birbirine benzer olduğu sonucunu ortaya koymaktadır. Cu-Nb-1. Cu-Nb-2. bu malzemelerin yönelimlerinin birbirine benzer olduğu sonucunu ortaya koymaktadır. Ayrıca. Kırmızı ve mavi oklar ile gösterilen piklerin Gd-YBCO’ya ait kırınım deseninde görülmemesi ve Ba-Nb ve Cu-Nb serilerine ait kırınım desenlerinin her ikisinde de Nb konsantrasyonunun artmasıyla pik şiddetinin de yükselmesi. kırmızı ve mavi oklar ile gösterilen pikler görülmektedir. Ba-Nb-1.126 genişliklerinin birbirine çok yakın olması. Ba-Nb-3’e ait kırınım deseninde pik şiddetlerinin yüksek oluşu taneciklerdeki yönelmenin diğer malzemelerdekine oranla daya iyi olduğunu. Bu iki malzemenin SEM ve XRD sonuçlarındaki benzerlikler hesaplanan kritik sıcaklık (Tc) ve kritik akım yoğunluğu (Jc) değerlerinde de gözükmektedir. Ba-Nb-5’e ait kırınım deseninde ise pik şiddetlerinin düşük oluşu diğer malzemelere oranla daha kötü bir yönelime sahip olduğunu göstermektedir. bu piklerin Nb atomundan kaynaklandığı düşünülmektedir. Bu piklerin şiddeti. Şekil 4.42’de görülen ve Nb katkısından kaynaklandığı düşünülen pikler Şekil 4. Gd katkısısının malzemenin a ve c örgü parametrelerini artırıcı yönde olduğu görülmektedir. Gd-YBCO. Şekil 4. saf YBCO ve Gd-YBCO’ya ait kırınım desenlerinde görülmeyen ve malzemedeki Nb konsantrasyonunun artışı ile şiddeti artan.30’da da görülmektedir.40’da.

.40 Ba-Nb serisine ait X-ışını kırınım desenlerinin iki boyutlu gösterimi.127 Şekil 4.

.41 Ba-Nb serisine ait X-ışınları kırınım desenlerinin üç boyutlu gösterimi.128 Şekil 4.

129 Şekil 4.42 Cu-Nb serisine ait X-ışını kırınım desenlerinin iki boyutlu gösterimi. .

Ba-Nb serisine ait malzemelerin c örgü parametresinde büyüme. En küçük kareler yöntemiyle her bir malzeme için hesaplanan örgü parametreleri Tablo 4.43 Cu-Nb serisine ait X-ışınları kırınım desenlerinin üç boyutlu gösterimi.44 ve 4. Nb katkısının malzemelerin örgü parametrelerinde kısmi değişikliklikler ortaya çıkardığı söylenebilir. Ancak Şekil 4.130 Şekil 4. örgü parametreleri Nb katkı miktarı (x) ile düzenli bir şekilde değişmemektedir.13’te verilmiştir. Genel olarak Gd-YBCO malzemesinin c örgü parametresi ile kıyaslandığında. Nb katkısı. Hesaplanan örgü parametreleri ve hacimlerin Nb katkı miktarı (x) ile değişimi Şekil 4.45’te verilmiştir.44 ve Şekil 4. Cu-Nb serisine ait malzemelerin c örgü parametresinde küçülme meydana getirmiştir. Bununla birlikte hacim değerlerinde (x) katkı miktarına bağlı bir değişim bulunmamaktadır. .45’te görüldüğü gibi.

88783 3.84729 3.83619 b ( A° ) 3.89425 3. b.89105 3.079 174.131 Tablo 4.83507 3.836 174.69805 V ( A° 3) 174.71487 11. c örgü parametreleri ve birim hücre hacimleri.83511 3.73663 11. b.13 Saf YBCO.019 174.88863 c ( A° ) 11. c örgü parametrelerinin ve hacimlerinin Nb katkı miktarları (x)’e göre değişimleri.82938 3.89810 3.89174 3.83454 3.84493 3.82860 3.72561 11.89811 3.713 176. .70602 11.89258 3.69979 11.608 175.89523 3.158 174. Gd-YBCO. Ba-Nb serisi ve Cu-Nb serisine ait malzemelerin a.506 Şekil 4.160 174.70924 11.433 175.90125 3.69257 11.82979 3.71360 11.84343 3.44 Ba-Nb serisi için a.72614 11.88927 3. Malzeme Saf YBCO Gd-YBCO Ba-Nb-1 Ba-Nb-2 Ba-Nb-3 Ba-Nb-4 Ba-Nb-5 Cu-Nb-1 Cu-Nb-2 Cu-Nb-3 Cu-Nb-4 Cu-Nb-5 a ( A° ) 3.682 174.84197 3.349 175.83949 3.89336 3.727 175.70604 11.68659 11.

Süperiletkenin kritik sıcaklığı hakkında bilgi edinmenin bir yolu da elektriksel özdirenç ölçümleridir. kritik geçiş sıcaklığı.46-51’de gösterilmiştir. standart dört nokta yöntemi kullanılarak. Dirençteki değişim sıcaklığın fonksiyonu olarak kaydedilmiş ve direnç değerleri denklem 4.132 Şekil 4. c örgü parametrelerinin ve hacimlerinin Nb katkı miktarları (x)’e göre değişimleri.1 kullanılarak özdirenç (ρ) değerlerine dönüştürülmüştür. Bu yolla malzemenin süperiletken olup olmadığı.45 Cu-Nb serisi için a. 70-130 K sıcaklık aralığında ve 10-6 Torr vakum altında ölçülmüştür. b. 4. Elektriksel özdirencin sıcaklıkla değişim grafikleri Şekil 4. . kritik geçişin başladığı ( Tcon ) ve kritik geçişin bittiği ( Tcoff ) sıcaklıklar belirlenebilir. Üretilen malzemelerin elektriksel özdirençleri.5 R-T Analizleri Süperiletken malzemelerin karakteristik özelliklerinden en önemlisi kritik sıcaklıktır.

Ba-Nb-1. iç kontaklar arasındaki gerilim. Gd.49’a göre.46.421 K olarak ölçülmüştür. Ba-Nb-2. Ba-Nb-5 ve Ba-Nb-4 şeklinde olmuştur. Ba-Nb. I.118 K ve 89. Saf YBCO ile Gd-YBCO’nun sıcaklık karşısındaki davranışlarını karşılaştırmak amacıyla çizilen grafik Şekil 4.672 K olarak ölçülmüştür. . Tc değerlerini karşılaştırmak amacıyla çizilen grafik 4.384 K ve Gd-YBCO’nun Tc değeri 91. Ba-Nb-1 malzemesine ait Tc değeri hem saf YBCO hem de Gd-YBCO malzemesinin Tc değerinden yüksektir. Grafikte gözlenen pik sayısı normal durumdan süperiletken duruma geçiş esnasında faz sayısını göstermektedir.49’de verilmiştir. Şekil 4.47’te Gd-YBCO malzemesinin oda sıcaklığındaki özdirencinin saf YBCO’nun özdirencinden daha küçük olduğu görülmektedir. iç kontaklar arası mesafedir. hem normal durum özdirencini düşürmüş hem de kritik sıcaklık değerini artırmıştır. Nb katkı miktarı (x)’nın artışıyla birlikte genel olarak Tc değerlerinde de bir azalma meydana gelmektedir.659 K. 89. Şekil 4. x = 0.48 ve Ba-Nb serisinin kritik sıcaklık (Tc) değerlerini gösteren grafik Şekil 4. Ba-Nb-1’e ait özdirenç. 91. Genel olarak Nb katkı miktarı (x)’nın artışıyla beraber özdirenç değerinde de bir artış olduğu görülmektedir. saf YBCO malzemesine ait 92. Saf YBCO’nun Tc değeri 92. Ancak. Bu işlemler esnasında bir dış magnetik alan uygulanmamıştır.48’de oda sıcaklığında (süperiletken olmadığı durum) malzemelerin özdirenç değerleri küçükten büyüğe doğru sırasıyla Ba-Nb-1.YBCO. Faz geçişi esnasında birden fazla faz geçişinin olup olmadığının araştırılması amacıyla grafikte gözlenen eğrinin türevi alınarak sıcaklığa karşı grafikleri çizilmiştir. 91. Gd-YBCO ile Ba-Nb Serisine ait malzemelerin sıcaklık karşısındaki davranışları Şekil 4. numunenin kesit alanı ve l. Direnç değerinin 1 mΩ’u gösterdiği değer kritik sıcaklık (Offset) olarak alınmıştır.47’de verilmiştir. Şekil 4.785 K.384 K ve Gd-YBCO malzemesine ait 91. Ba-Nb-2.4 ve Ba-Nb-5 için Tc değerleri sırasıyla 92.193 K. Gd-YBCO ve saf YBCO’nun oda sıcaklığı özdirencinden daha düşüktür. dış kontaklar aracılığı ile malzemeye uygulanan akım. s.1) Burada V.672 K olan Tc değerlerine oldukça yakın değerlerdir. Ba-Nb-3.133 ρ= V s I l (4. Ba-Nb-3.025 mollük Nb katkısı. Bu değerler.

681 K. Cu-Nb-4 ve Cu-Nb-5 için Tc değerleri sırasıyla 87.50’de oda sıcaklığında malzemelerin özdirenç değerleri küçükten büyüğe doğru sırasıyla Gd.50 ve Cu-Nb serisinin kritik sıcaklık (Tc) değerlerini gösteren grafik Şekil 4.175 mollük Nb katkısı Tc değerini Gd-YBCO malzemesinin Tc değerinin üzerine çıkarmıştır.818 K ve 88. Şekil 4. Cu-Nb-1.654 K. 91. Genel olarak Nb katkı miktarı (x)’ın artışıyla beraber özdirenç değerinde de bir artış meydana geldiği gözlemlenmiştir.125 ve 0. Cu bölgesine yapılan 0. Cu-Nb-1 ve Cu-Nb-5 malzemelerine ait Tc değerleri saf YBCO.672 K değerlerine oldukça yakın değerlerdir.134 Gd-YBCO ile Cu-Nb Serisine ait malzemelerin sıcaklık karşısındaki davranışları Şekil 4.967 K. .782 K olarak ölçülmüştür. Nb katkı miktarının (x) artışyla birlikte genel olarak Tc değerlerinde de bir azalma meydana gelmektedir. Cu-Nb-3 ve Cu-Nb-4 malzemelerine ait kritik sıcaklık değeri (Tc). 91. Cu-Nb-2. Cu-Nb-3. Cu-Nb-4 ve Cu-Nb-5 şeklinde olmuştur. Şekil 4. Gd-YBCO ve diğer malzemelerin Tc değerlerinden düşük çıkmıştır.YBCO.51’de verilmiştir.384 K ve Gd-YBCO’nun Tc değeri 91.51’de Cu-Nb-1. Cu-Nb-2.075 mollük Nb katkısı kritik sıcaklık değerini saf YBCO ve Gd-YBCO’nun kritik sıcaklık değerlerinin üstüne çıkarmış böylece süperiletkenliği olumlu yönde geliştirmiştir. saf YBCO’nun Tc değeri 92. Bu değerlerden Cu-Nb-2. Cu bölgesine yapılan 0. Cu-Nb-3. 92.

. Şekil 4.47 Saf YBCO ve Gd-YBCO malzemelerinde 85-95 K arasında özdirencin (ρ) sıcaklıkla (T) değişimi.46 Saf YBCO ve Gd-YBCO malzemelerinde 70-130 K arasında özdirencin (ρ) sıcaklıkla (T) değişimi.135 Şekil 4.

Şekil 4.49 Ba-Nb serisi malzemelerinde 85-95 K arasında özdirencin (ρ) sıcaklıkla (T) değişimi.136 Şekil 4. .48 Gd-YBCO ve Ba-Nb serisi malzemelerinde 70-130 K arasında özdirencin (ρ) sıcaklıkla (T) değişimi.

137 Şekil 4. .50 Gd-YBCO ve Cu-Nb serisi malzemelerinde 70-130 K arasında özdirencin (ρ) sıcaklıkla (T) değişimi. Şekil 4.51 Ba-Nb serisi malzemelerinde 85-95 K arasında özdirencin (ρ) sıcaklıkla (T) değişimi.

Pozitif piklerden birisi diğerine göre küçük bir şiddete sahiptir.52 Saf YBCO ve Gd-YBCO için dρ(T)/dT grafiği. Şekil 4. Şekil 4. Cu-nb-2. Şekil 4. Cu-Nb-2 ve Cu-Nb-4 malzemelerinde biri negatif yönde diğeri pozitif yönde iki adet pik gözlenmiştir. Gd-YBCO. Ba-Nb-2 ve Ba-Nb-3 malzemelerinde baskın olan pikin yanında negatif yönde bir pik daha gözlenmiştir. Saf YBCO’da ve Gd-YBCO’da negatif yönde görülmeyen bu pikin Nb’dan kaynaklandığı düşünülmüştür. Ba-Nb serisi ve Cu-Nb serisine ait malzemelerin normal durumdan süperiletken duruma geçişte faz geçişini gözlemlemek amacıyla çizilen grafikler sırasıyla Şekil 4.54’te Cu-Nb-1. Cu-Nb-1. Cu-Nb-3 malzemesinde birisi negatif.53’te Ba-Nb-1. Şekil 4. saf YBCO tek faz geçişi gösterirken Gd-YBCO malzemesinde tek faz geçişi yanında çok zayıf bir faz geçişi eğilimi de görülmektedir.52’de görüldüğü gibi.52-54’te verilmiştir. diğer ikisi pozitif yönde olmak üzere toplam üç pik gözlenmiştir.138 Saf YBCO. Cu-Nb-3 ve Cu-Nb-4 malzemelerinde gözlenen negatife piklerin Nb’dan kaynaklandığı düşünülmektedir. .

.139 Şekil 4.53 Ba-Nb serisi için dρ(T)/dT grafiği.

140 Şekil 4.54 Cu-Nb serisi için dρ(T)/dT grafiği. Ölçülen Tc değerlerinin Nb katkı miktarı (x) ile değişimini gösteren grafik Şekil 4.55’te verilmiştir. . Nb katkı miktarı (x) arttıkça malzemelerin Tc değerlerinde azalma gözlenmektedir ancak bu azalmanın orantılı bir azalma değildir.

Saf YBCO. iç uçlar arasında bir gerilim gözlenecektir. süperiletkenliği bozacak kadar büyük değerlere sahip değil ise.56-67’de verilmiştir. kritik akım (Ic) olarak adlandırılır.55 Ba-Nb serisine ait Tc değerleri ile Cu-Nb serisine ait Tc değerlerinin Nb katkı miktarı (x) ile değişimi. Bu ölçümlere ilişkin grafikler şekil 4.141 Şekil 4. Bu gerilime karşılık gelen akım. süperiletkenliğin teorisi ve pratik uygulamaları için oldukça önemlidir. Sıvı azot sıcaklığında süperiletken haldeki bir malzemeden geçirilecek akım. Genel olarak hem Ba-Nb serisinde hem de Cu-Nb serisinde Nb katkı miktar (x) arttıkça Jc değeri azalmıştır. malzemeyi süperiletken halden normal hale dönüştürünceye kadar artırılırsa. Bu çalışmada kritik akım yoğunluğu ölçümleri. iç uçlar arasındaki gerilim sıfır olacaktır. Ba-Nb Serisi ve Cu-Nb Serisi için 77 K’de I-V karakteristikleri için Jc kriteri 2 μV/cm alınarak ölçülmüştür. sıvı azot sıcaklığında dört nokta yöntemi kullanılarak ölçülmüştür.6 I-V Analizleri Süperiletkenlerin mikroyapısına önemli ölçüde bağlı olan kritik akım yoğunluğu (Jc). (77 K) standart DC . Gd-YBCO. 4. Akım.

8510 A/cm2).9142 A/cm2) ve Gd-YBCO (85.9137 A/cm2) malzemelerinin Jc değerlerinden daha büyük yapmıştır.68’de Ba-Nb ve Cu-Nb serilerindeki malzemelerin Nb katkı miktarı (x) ile Jc değerlerindeki değişimler gösterilmiştir.142 Şekil 4. . Cu-Nb-1 malzemesinin Jc değerini (93. Şekil 4. Özellikle Cu bölgesine yapılan 0. saf YBCO (89.025 mollük Nb katkısı.768’de Cu-Nb serisine ait malzemelerin Jc değerlerinin Ba-Nb serisine ait malzemelerin Jc değerlerinden daha büyük olduğu gözlenmiştir.

56 Saf YBCO malzemesinin I-V grafiği ve kritik akım yoğunluğu değeri. Şekil 4.143 Şekil 4. .57 Gd-YBCO malzemesinin I-V grafiği ve kritik akım yoğunluğu değeri.

59 Ba-Nb-2 malzemesinin I-V grafiği ve kritik akım yoğunluğu değeri.144 Şekil 4. Şekil 4.58 Ba-Nb-1 malzemesinin I-V grafiği ve kritik akım yoğunluğu değeri. .

.61 Ba-Nb-4 malzemesinin I-V grafiği ve kritik akım yoğunluğu değeri.60 Ba-Nb-3 malzemesinin I-V grafiği ve kritik akım yoğunluğu değeri. Şekil 4.145 Şekil 4.

62 Ba-Nb-5 malzemesinin I-V grafiği ve kritik akım yoğunluğu değeri.63 Cu-Nb-1 malzemesinin I-V grafiği ve kritik akım yoğunluğu değeri. . Şekil 4.146 Şekil 4.

147 Şekil 4. Şekil 4.64 Cu-Nb-2 malzemesinin I-V grafiği ve kritik akım yoğunluğu değeri.65 Cu-Nb-3 malzemesinin I-V grafiği ve kritik akım yoğunluğu değeri. .

148 Şekil 4.67 Cu-Nb-5 malzemesinin I-V grafiği ve kritik akım yoğunluğu değeri. Şekil 4. .66 Cu-Nb-4 malzemesinin I-V grafiği ve kritik akım yoğunluğu değeri.

Her iki seride üretilen malzemelerin yoğunlukları. Aynı durum Cu-Nb serisi için degözlenmiştir. Genel olarak Nb katkı miktarı (x) arttıkça malzemelerin yoğunluklarında da bir artış olduğu görülmektedir. . Cu bölgesine yapılan Nb katkısının Ba bölgesine yapılan Nb katkısına göre malzemelerin yoğunluklarını daha fazla artırdığı görülmektedir.68 Ba-Nb ve Cu-Nb serisine ait malzemelerin kritik akım yoğunluğu değerlerinin (Jc) Nb katkı miktarına (x) bağlı değişimleri. saf YBCO ve Gd-YBCO’nun yoğunluklarından fazladır.7 Yoğunluk Analizleri Sentezlenen bütün malzemelerin yoğunlukları Tablo 4. 4.149 Şekil 4. Herbir serideki malzemelerin tespit edilen yoğunlukları ile Nb katkı miktarı (x) arasındaki ilişki Şekil 4.14’te verilmiştir.69’da verilmiştir.

6460 4.3488 4.6454 4.6983 4.7999 Şekil 4.7817 4. Malzeme Saf YBCO Gd-YBCO Ba-Nb-1 Ba-Nb-2 Ba-Nb-3 Ba-Nb-4 Ba-Nb-5 Cu-Nb-1 Cu-Nb-2 Cu-Nb-3 Cu-Nb-4 Cu-Nb-5 d (g/cm3) 4.6209 4.6502 4.4874 4. Nb katkı miktarına (x) bağlı değişimleri.4992 4. Ba-Nb serisi ve Cu-Nb serisi malzemelerin yoğunlukları (d).5620 4.14 Saf YBCO.7012 4.150 Tablo 4.69 Ba-Nb ve Cu-Nb serisine ait malzemelerin yoğunluklarının (d). Gd-YBCO. .

Atomik çapı ise Ba ve Cu . Böylece daha baskın bir YBCO yapısına ve daha iyi oksijen tutma yeteneğine sahip yeni bir malzeme (Y0. Guillaume ve ark. 1987. İkincisinde ise Y bölgesine Gd atomu ve Cu bölgesine Nb atomu katkılanmıştır. 2004.6Gd0. Nakabayashi ve ark 1988. YBCO süperiletkeninin süperiletkenlik özellikleri oksijen konsantrasyonuna şiddetli bir şekilde bağlıdır (Sheahen 1994. Elektronegatifliği. Ba atomu ile aynı uzay gurubuna sahiptir. YBCO’dan daha iyi oksijen tutma kapasitesine sahip olan ve oksijen eksikliğinde GdBCO’dan daha yavaş süperiletkenlik özelliklerini yitiren bir malzeme sentezlenmesi amaçlanmıştır. Hor ve ark. Bu şekilde iki farklı süperiletken yapı meydana getirilmeye çalışılmıştır. Carillo ve ark. YBCO’dan daha iyi oksijen tutma özelliğine sahiptir. Bilgeç 2004. 2005. 1987. Bu amaçla Y bölgesine Gd kısmi yerdeğiştirme yapılmıştır. örgü parametreleri ve bağ uzunlukları Cu atomuna daha yakındır. Ancak oksijen eksikliğinde çok çabuk süperiletkenlik özelliklerini kaybetmektedir (Taka ve ark. YBCO süperiletkeninden sonra sentezlenen Gd tabanlı GdBCO süperiletkeni. aXiao ve ark. Ba ve Cu bölgelerine yapılacak Nb katkısınının YBCO’nun yapısında oksijen kaybına yol açmasını ve bundan dolayı süperiletkenlik özelliklerini kötüleştirmesini ortadan kaldırmak amacıyla.151 5. Yokoyama ve Kita 2004. Kaneko ve ark. 1990.4BCO) sentezlenmiştir.6 mol Y ve 0. 2002. Çelik 2006). 1987. Bunlardan ilkinde Y bölgesine Gd atomu ve Ba bölgesine Nb atomu katkılanmıştır. Cava 2000. Yang ve ark. Karen ve ark. Nadir Toprak Elementlerinden olan Gd için en uygun yerdeğiştirmenin Y bölgesi için olacağı (Tamegai ve ark. 1994. SONUÇ ve TARTIŞMA Katkılama yerdeğiştirme çalışmalarında en çok kullanılan süperiletkenlerden biri olan YBCO süperiletken malzemesine iki farklı katkılama aynı anda yapılmıştır. 2005) bulunmuştur. 1987.4 mol Gd oranları seçilmiştir. Bu malzemede Ba ve Cu bölgelerine Nb katkılamasının elektriksel yapısal ve süperiletkenlik özellikleri üzerine etkileri incelenmiştir. Tarascon ve ark. Diko 2004. Nb atomu. 2002). 1987. Shi ve ark. Awaji ve ark. YBCO fazının Gd-YBCO fazından daha baskın olması için 0.

225)’dir. Bu azalma Ba-Nb-5 malzemesinde (x = 0.125. Ancak saf YBCO’da tanecik büyüklüklerinin dağılımının Gd-YBCO’dan daha homojen olduğu gözlenmiştir. Ba-Nb serisinde de Saf YBCO ve Gd-YBCO malzemelerinde olduğu gibi tercih edilebilir bir yönelimin olmadığı gözlenmiştir.4) parlak kristalimsi ve iğnemsi yapılar görülmektedir.025. Daha sonra Ba-Nb serisi bileşiklerine ve Cu-Nb serisi bileşiklerine ilişkin deneysel veriler Gd-YBCO bileşiği ile karşılaştırılmıştır. seçilen sinterleme sıcaklığının Gd-YBCO’da taneciklerin büyümesi için uygun bir sıcaklık değeri olduğunu göstermektedir.4Ba2Cu3-xNbxO7-δ x = 0. 0. Ba-Nb serisine ait optik görüntülerde. Son olarak elde edilen sonuçlar literatürdeki diğer sonuçlarla karşılaştırılmıştır. İlk olarak saf YBCO ile Gd-YBCO’nun deneysel verileri karşılaştırılmıştır. tanecikler arası boşlukların daha az olduğu göze çarpmaktadır.075) malzemesinde (Şekil 4. Saf YBCO ve Gd-YBCO’da görülmeyen bu yapıların Nb içerdiği düşünülmektedir. Bu yapılar Nb miktarının (x) artışıyla (Şekil 4.2) tanecik boyutlarının saf YBCO’dan (Şekil 4. Taneciklerin parlaklıklarının farklı olmasından dolayı tanecik yönelimlerinin keyfi olduğu.1) tanecik büyüklükleri ve dağılımı hemen hemen homojen iken diğer Ba-Nb serisi malzemelerinde tanecik büyüklükleri ve dağılımları heterojendir. Üretilen bu iki seri malzemeye referans teşkil etmesi amacıyla saf YBCO (YBa2Cu3O7-δ) ve Gd-YBCO (Y0. 0.175.075.4Ba2-xNbxCu3O7-δ x = 0.1) daha büyük olduğu. 0.4Ba2Cu3O7-δ) bileşikleri de sentezlenmiştir. Gd-YBCO malzemesinde (Şekil 4. Ba-Nb serisi (Y0.225) daha da belirginleşerek küçük taneciklerden oluşan homojen sayılabilecek bir yapı ortaya çıkmıştır. Bu sebepten dolayı Nb atomunun hangi bölgeye daha iyi uyum sağladığını araştırmak amacıyla Ba ve Cu bölgelerine ayrı ayrı katkılaması yapılarak iki seri malzeme üretilmiştir.175) tanecik büyüklüklerinde belirgin bir azalma sözkonusudur. Polarize ışık demeti altında görüntülenen optik fotoğraf incelemelerinde. Bu durum. Bu seriler.6Gd0.125.152 atomunun arasında yer almaktadır (Tablo 3. Ba-Nb-4 malzemesinde (x = 0. 0. 0. 0.225) ve Cu-Nb serisi (Y0.5-7) daha da belirgin hale gelmektedir. .1).175.6Gd0.075. 0. 0. Ba-Nb-2 (x = 0.025. tercih edilebilir bir yönelime sahip olmadığı görülmektedir. Ba-Nb-1 malzemesinde (Şekil 4.6Gd0.

Cu-Nb-1 malzemesinde (x = 0. Ancak bazı tanecikler üzerinde gözlenen koyu lekelerin uygulanan ısıl işlemin malzemeyi eriyik faz eğilimine yönlendirdiğinden kaynaklandığı düşünülmektedir. EDS analizi Y ile Gd’nin hemen hemen aynı miktarlarda olduğunu göstermektedir. Saf YBCO’ya ait SEM görüntüsü taneciklerin yöneliminin keyfi olduğunu daha net şekilde göstermiştir. Bu azalma malzemelerin süperiletkenlik özelliklerini kısmen olumsuz yönde etkilemiştir. Bu sonuçlar YBCO’ya Gd katkılamasının uygun ve katkılama sürecinin başarılı olduğunu göstermektedir. Taneciklerin büyüklüğü ve düzeni. Bu yapıların katkı miktarı (x)’in artışıyla daha da belirgin hale gelmiş olması Nb içeren yapılar olduğunu göstermektedir.13) tanecik büyüklükleri iri.025) tanecik büyüklükleri serideki diğer malzemelerin tanecik büyüklüklüklerinden daha büyüktür. Tüm serilerde Nb miktarının artışıyla tanecik büyüklüğünde bir azalma görülmektedir. XRD. Gd-YBCO’ya ait SEM görüntüsü Gd-YBCO’nun saf YBCO’dan daha büyük ve daha düzenli taneciklere sahip olduğunu. Saf YBCO’ya ait SEM görüntüsünden (Şekil 4. Bu durum. Tc ve Jc sonuçları da bu durumu desteklemektedir. Üretilen malzemelerin SEM ve EDS analizlerlerinden. tanecikler arası boşluklar. tanecik sınırları. Tanecik yönelimleri tercih edilebilir bir yönde olmasa da Saf YBCO’daki kadar düzensiz değildir. tanecikler arasındaki boşlukların daha az olduğunu göstermektedir. sentezlenen malzemenin süperiletkenlik özelliklerinin iyi olduğunu ortaya koymaktadır. taneciklerin birbirleri ile temasının iyi ve tanecikler arası boşlukların küçük olduğu gözlenmiştir. Nb atomlarının büyük katkı (x) değerlerinde yapı içerisine tamamen giremediklerini göstermektedir. tanecik yönelimleri. Cu-Nb-2 ve Cu-Nb-5’te tanecik büyüklükleri heterojen bir görüntü sergilemekte iken serideki diğer malzemelerde tanecik büyüklükleri daha homojen bir görünüm sergilemektedir. uygulanan ısıl işlemlerin tanecikte meydana getirdiği değişiklikler hakkında ayrıntılı bilgiler elde edilmiştir. malzemelerin tanecik büyüklükleri. Bu sonuçlar. . SEM.153 Cu-Nb serisinde de Ba-Nb serisinde olduğu gibi parlak kristalimsi ve iğnemsi yapılar gözlenmiştir. seçilen ısıl işlemin Gd-YBCO için oldukça uygun olduğunu göstermektedir. EDS sonuçları ve XRD spekterumları bu durumu doğrulamaktadır.

(100). Gd-YBCO ve serideki diğer malzemelerden daha iyi olduğunu göstermektedir. (113). (012). (115). Bu durum optik görüntülerle de desteklenmektedir. 211 yarı-iletken yapısına ait yalnızca 30.89105 A° ve c = 11. (116) ve (213) pikleri görülmüştür. Ancak pikler Gd yerdeğiştirmesi ile 0. (003). tanecikler arası boşlukların küçük olduğunu ve tanecik yönelimlerinin saf YBCO. (103). malzemelerin ısıl işlemleri için seçilen 925 oC sıcaklığı. Ba-Nb-2 malzemesinde (Şekil 4. tanecikler arası boşlukların arttığı. Tanecik yönelimleri keyfi olduğu tanecikler üzerinde açık renkli küçük yapıların olduğu tespit edilmiştir. Gd-YBCO malzemesi de saf YBCO ile aynı düzlemlerden yansıma vermiştir. YBCO’nun bulk-eriyik faz sınırında olmasından kaynaklandığı düşünülmektedir. Görüntülenen bölgelerden alınan EDS analizlerinde Nb miktarının düzgün oranlarda artmadığı görülmektedir. Özellikle açık renkli küçük yapıların tanecikler arası boşluklara öbeklendiği görülmektedir. (013). Bu durum Nb katkı miktarı (x)’nın artmasıyla yapı içerisine tamamen giremediğini.1o sola kaymış ve şiddetlerinde değişiklikler meydana gelmiştir. (200). Saf YBCO ve Gd-YBCO’ya ait X-ışını kırınım desenlerinde 123 yapısına ait olan (002). tanecikler arası boşluklarda azalmalar vardır. Bu değerler literatürde verilen a = 3. (020). (102).19) tanecik boyutlarında küçülme ve tanecikler arası boşluklarda artma görülmektedir. Ba-Nb-3 malzemesinde tanecik boyutlarında artış.81850 A° . küçük tanecikli yapıların tanecikler arası boşluğu doldurduğu ve tanecik yüzeyini tamamen kapladığı görülmektedir. Saf YBCO için hesaplanan örgü parametreleri a = 3. yüzeyde ve tanecik sınırlarında küçük yapılar halinde toplandığını göstermektedir.68040 A° (JCPDS 83-1433) değerlerden 0.69979 A° olarak bulunmuştur.52o’de (211) piki görülmüştür.154 Ba-Nb-1 malzemesine ait SEM görüntüsü taneciklerin büyük. (006). Çünkü.88560 A° ve c = 11. Cu-Nb serisine ait malzemelerde x katkı miktarına göre tanecik büyüklüklerinin önemli miktarda değişmediği. Pik şiddetlerinde ve örgü parametrelerinde ortaya çıkan bu durumun. b = 3. b = 3. (005).01 A° kadar büyüktür. Ba-Nb-4 ve Ba-Nb-5 malzemelerinde tanecikler arası boşlukların küçük yapılar tarafından tamemen doldurulduğu ve taneciklerin yüzeylerinin tamamen kaplandığı görülmektedir.82979 A° . bulk YBCO için üst sınır kabul edilen sinterleme . (007).

b = 3.Gd)BCO bileşiklerinde c ekseninin artması Tc değerini baskılar.8243 A° . (Y. Ba-Nb serisinde yapı içerisine kısmen girdiği söylenebilir.155 sıcaklığı (925 oC) ile (Murakami 1992) aynıdır. b = 3.89523 A° ve c = 11. Ba-Nb serisine ait olan X-ışını kırınım desenlerinde (Şekil 4. YBCO ince filmde Cu bölgesine Nb katkılamasında x = 0. Taka ve ark.40’da Gd-YBCO’da görülmeyen ilk kez Ba-Nb-1’de görülmeye başlayan ve şiddeti Nb konsantrasyonu ile artan kırmızı ve mavi oklarla gösterilen pikler görülmektedir.75Gd0.6804 A° ’dur (El Ali ve ark.40). c = 11.5Gd0.8397 A° . b = 3.25 için literatürde verilen örgü parametreleri sırayla a = 3. 2002). 2002) seçilmiş olması düşünülmektedir. 2002. Ba-Nb-4’te piklerin şiddetlerinin aynı mertebede olması tanecik yönelimlerindeki benzerliği göstermektedir. Hesaplanan örgü parametrelerinin literatürde bulunan değerlere çok yakındır.71360 A° olarak bulunmuştur. c = 11. Gd-YBCO. 1987.687 A° ve a = 3.84493 A° . Nishida ve ark. Ba-Nb-1. Tc değeri oksijen eksikliğine çok duyarlıdır. Ancak a ve b parametresinde önemli bir değişme olmaz iken. Bu piklerin Nb konsantrasyonu ile şiddetinin artması.100 katkı miktarı ve bu değerden daha büyük değerlerde YBa2Cu3O6 safsızlık fazının XRD’de . Ba-Nb-2. Yine Şekil 4. Nb’un hem Ba bölgesine katkılama hem de Cu bölgesine katkılama çalışmalarında medana gelen bu piklerin aynı açı değerlerinde ortaya çıkması Nb’un yapıya girdiği bölgenin Ba ve Cu’da bağımsız olduğunu göstermektedir. Cu-Nb serisine ait olan X-ışını kırınım desenlerinde (Şekil 4. Ba-Nb bölgesinde Nb katkısından kaynaklanan pikler Cu-Nb serisindeki malzemelerin kırınım desenlerinde de ortaya çıkmıştır. 1987).42) pik şiddetlerinden Gd-YBCO ile Cu-Nb-5’in yönelimlerinin daha iyi olduğu görülmektedir.8987 A° ve c = 11.703 A° ’dur (Tarascon ve ark. Nb’nin yapıda hangi bölgeyi işgal ettiğini tespit etmek için yapı arıtımı (structure refinement) yapmak gereklidir. Bu büyümenin nedeni olarak Y yerlerine kismi yerdeğiştirmeler için tercih edilen sıcaklık değerinin çoğunluka 935 oC’den büyük sıcaklıklar (Tarascon ve ark. Y0.8185 A° . b = 3. 2002). Nb katkısından ileri geldiğini göstermektedir. Dolayısı ile Nb. Oksijen eksikliği de yapının örgü parametrelerini artırmaktadır (Taka ve ark.8885 A° . Gd-YBCO için hesaplanan örgü parametreleri a = 3.5Ba2Cu3O7-δ ve Y0. Literatürde GdBa2Cu3O7-δ için verilen örgü parametreleri a = 3.8856 A° . c örgü parametresinde büyüme gözlenmiştir.

1995).29) görüldüğü üzere taneciklerin büyük ve tanecikler arasındaki boşlukların az olmasından kaynaklanmaktadır. Cu-Nb-4 için 91. Gd-YBCO’nun örgü parametrelerine göre Ba-Nb ve Cu-Nb serilerinin örgü parametrelerinde (Tablo 4. Nb’un Cu bölgelerine yerleşmesi durumunda örgü parametrelerinin artması. Küçük dalgalanmalar olmakla birlikte genel olarak Nb konsantrasyonunun artışıyla Tc’de bir azalma meydana gelmektedir. Guillaume ve ark. Hor ve ark. 1987. Ancak bulunan pikler.785 K. Bazı malzemelerin düşük Tc değerlerinde . Ba-Nb-4 için 89. Ancak Nb’un örgü içinde işgal ettiği yer doğrulanamamıştır (Srinivas ve ark. Bu durumun Gd’un oksijen tutma yeteneğinden kaynaklandığı düşünülmektedir. Cu-Nb serisi için ölçülen Tc değerleri (Şekil 4. Yang ve ark.659 K. genel olarak Nb konsantrasyonunun artışıyla bir azalma görülmektedir. 1987. 1998).49) sırayla Ba-Nb-1 için 92. 1989. literatürde YBCO için verilen 91-94 K (Tarascon ve ark.8 K’dir (Feng ve ark. (2008) yaptıkları bir çalışmada toz haldeki Nb’a ait XRD piklerini tespit etmistir.193 K.654 K.967 K. Miraghaei ve ark. Ancak XRD sonuçları Nb’un yapı içerisindeki yerinin sabit olduğunu göstermektedir. Ba-Nb-3 için 91. Ba-Nb serisi için ölçülen Tc değerleri (Şekil 4. Ba-Nb serisi ve Cu-Nb serisinde Nb’un artışıyla gözlenen piklerden farklı açı değerlerindedir.421 K’dir. Hor ve ark. Bu da Nb’un kısmen yapıya girdiğini doğrulamaktadır.156 görüldüğü belirtilmiştir. Saf YBCO ve Gd-YBCO’nun Tcoffset değerleri sırasıyla 92. Bu durum Tc değerinde anlamlı bir değişikliğe yol açmamıştır. Hong ve ark. Ba-Nb-1 ve Cu-Nb-2’deki Tc değerinin Saf YBCO ve Gd-YBCO değerlerinden yüksek olması SEM fotoğrafında (Şekil 4.384 K ve için 91.1. Y0. 1987. Guillaume ve ark. 1994) değerlerine yakın değerlerdir.672 K olarak ölçülmüştür. Yang ve ark.782 K’dir. Ba bölgesine yerleşmesi durumunda azalması beklenir.818 K ve Cu-Nb-5 için 88. 1994) ve GdBCO için ~92 K (Tarascon ve ark. Cu-Nb-2 için 92.4 için literatürde ölçülen Tc değeri 92. 1987.13) düzgün bir değişim gözlenmemekle birlikte. Nb atomunun atomik çapı Ba ve Cu atomunun atomic çapları arasında bir değerdedir Tablo 3.6Gd0. 1987. Bu değerler daha önce Ba bölgesine Nb katkılama çalışmaları mevcut olmadığından literatürle karşılaştırılamamıştır.118 K ve Ba-Nb-5 için 89.681 K. Ba-Nb-2 için 91. Bu değerler. 1987. Cu-Nb-3 için 91.51) sırayla Cu-Nb-1 için 87.

Srinivas ve ark. Cu-Nb-3 için 89.2407 A/cm2. Eriyik yapıdaki YBCO’nun Jc değeri bulk YBCO’nun Jc değerinden daha büyüktür (Murakami 1992). Ba-Nb-3 için 30. SEM görüntüleri ve EDS sonuçları bu durumu desteklemektedir. Nb katkılı YBCO süperiletkenlerinde süperiletkenliğin baskılanmasını geciktirmektedir. 1994). Çalışmada katkı miktarı x = 0. sıkı paketlenmiş bir tablet yerine gevşek dokuya sahip bir tablet olmasına neden olabilir. Ba-Nb-2 için 39. Ba-Nb ve Cu-Nb serisinde Nb konsantrasyonun artışıyla birlikte Jc değerlerinde azalmalar meydana gelir iken Tc değerlerinde küçük azalmalar meydana gelmektedir.225 değerine kadar çıkılmış ancak Tc’de ciddi bir düşme gözlenmezken kritik akım yoğunluğu (Jc) değerlerinde ise bir düşme gözlenmiştir. Ba-Nb-2 dışındaki malzemelerde Nb konsantrasyonu arttıkça Jc değerlerinde bir azalma söz konusudur. 1995.9136 A/cm2 olarak ölçülmüştür.6774 A/cm2 ve Ba-Nb-5 için 12. Ba bölgesine Nb katkısı yapının oksijen tutma kapasitesini artırarak Tc değerinin düşmesini engellemesine rağmen tanecik boyutlarında küçülme meydana getirerek Jc değerlerinin azalmasına neden olmaktadır. Toz malzemelerin preslenmesi esnasında uygulanan basıç değerinin küçük oluşu. Grekhov ve ark.0481 A/cm2. I-V değerlerinden hesaplanan Jc değerleri Saf YBCO için 89. Cu-Nb-2 için 67.2266 A/cm2 olarak hesaplanmıştır. Saf YBCO’ya ait Jc değerinin büyük olması sinterleme sıcaklığının eriyik faz sınırında olmasından kaynaklanmaktadır.8510 A/cm2. Ba-Nb serisi ve Cu-Nb serisi . gevşek yapıda farkedilebilir bir yoğunluk farkı meydana getirebilir.9142 A/cm2. Genel olarak akım yoğunluğu artan x miktarı ile azalmaktadır. Sentezlenen malzemelerin yoğunlukları Nb konsantrasyonu ile düzgün bir artış veya azalış göstermemektetir. Basınç değerindeki küçük sapmalar.9137 A/cm2’dir. 1995).3696 A/cm2.6431 A/cm2.3298 A/cm2. Ba-Nb-4 için 23. Gd.157 yüksek akım yoğunluğuna sahip olmaları. 1994. Grekhow ve ark. Gd-YBCO için 85. süperiletkenlerin tanecikli yapısıyla açıklanmaktadır (Taka ve ark. Cu-Nb serisine ait malzemelerin Jc değerleri sırasıyla Cu-Nb-1 için 93. Ba-Nb serisine ait malzemelerin Jc değerleri sırasıyla Ba-Nb-1 için 34. 2002. Bu durum Nb’un yapıdaki taneciklerin arası boşlukları doldurarak oksijen tutma yeteneğini etkilediğini göstermektedir (Srinivas ve ark. Cu-Nb-4 için 77.7880 A/cm2 ve Cu-Nb-5 için 19.

6Gd0. Ayrıca.4Ba2Cu3-xNbxO7-δ bileşiklerinde. YBCO süperiletkenlerinde Y bölgesine Gd katkılanarak elde edilen Y0. katkılamalarının malzemenin elektriksel. bununla birlikte Ba bölgesine x = 0. araştırmanın bundan sonraki ilgili çalışmalara ışık tutacağını düşünüyoruz. zaman kısıtlaması ve ölçüm cihazlarının durumu gibi sebeplerden dolayı araştırma kapsamına alınmayan. elektriksel ve süperiletlenlik özellikleri üzerinde önemli bir değişmeye sebep olmadığı.6Gd0. Bu açıdan.4Ba2-xNbxCu3O7-δ ve Y0.025 ve Cu bölgesine x = 0. Sonuç olarak. magnetik özelliklerinin ve yapı arıtımı (structure refinement) gibi yapısal özelliklerin araştırılması ileriki zamanlar için planlanmaktadır. .075 katkı miktarlarında elektriksel özellikler üzerine olumlu etkiler yaptığı gözlenmiştir. yapısal ve süperiletkenlik özellikleri üzerine etkisinin araştırıldığı bu çalışmada.4BCO bileşiğine Nb katkılanarak elde edilen Y0.158 karşılaştırıldığında.6Gd0. genel olarak Cu-Nb serisinin Ba-Nb serisinden daha yoğun olduğunu söylemek mümkündür. fakat malzeme ve veri çokluğu. Literatürde Ba bölgesine Nb katkılamasına ait hiç bir veriye rastlanamayışı ve yeni malzemelerin sentezlenmesi ile elde edilen bileşikler için yeni veriler elde edilmiş olması araştırmayı alanında önemli kılmaktadır. Gd katkısının YBCO’nun yapısal özelliklerinde olumlu etkiler yaptığı. araştırmanın kapsamına dâhil edilmesi gereken. Ba ve Cu bölgelerine Nb katkısının ise olumsuz sayılabilecek etkiler yaptığı.

J. “Upper critical magnetic field of Y1−2xCaxThxBa2Cu3O7-δ”. KAYNAKLAR AKIMITSU. Physica C: Superconductivity Volumes 162-164. A. M. C. Amaral. 1999.... A. Galindo.. P. G. 1989. Marques. P. Langouche. ARAÚJO.. Kingon. b . S. J. C. Lourenqo. A.. Nakagawa. Acta Chemica Scandinavica 45. Wahl. J. J. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research B 147. 511 512. 244-248. 1999. 807-812. A. “Stability and diffusion of Hg implanted YBa2Cu3O6+x”. “Substitution for copper in YBa2Cu3O9-δ by 3d and pre-transiton metals”. Vantomme A. F. Murakana. Melo. Alves. Part 1. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research B 148. P. Correia. da Silva. P. G. S. A. Moreira. A. ANDERSSON... Journal of Magnetism and Magnetic Materials 177 181. Yuji. M. M... Vantomme A. Physica C: Superconductivity Volume 160. 2001. Kjekshus. S.. Wahl.. A. 1991.. “Superconductivity at 39 K in Magnesium Diboride”. The Isolde Collaboration. ANDRESEN. Baptista... Marques. J.. “Stability studies of Hg implanted YBa2Cu3O6+x”. V. A.. Chem. da Silva. E.. J. A. M.. G.. Lourenço.. J. U.... F. Nature 410... da Silva. Senateur. J.. Soares. M.. Sousa. Sousa.20”. M. Soares. Langouche.. Correia. “Microscopic studies of radioactive Hg implanted in YBa2Cu306+x superconducting thin films”. M. V.. Rapp.. Galindo. 63 – 64. vop Papen.... H. J. S. G. Z. J. Mater. P. Alves. thermal and electrical studies of the Y1−2xCaxThxBa2Cu3O7−δ system with 0 ≤ x ≤ 0. J.. J. 698-708.. Soares. ANDERSSON. AMARAL.. Ö.. Z. J. G. ANDREAS. G.. F. Hegedüs.. Weiss. J... A... V. N. 1998... J. A. Amaral. E. M. C. B. V. Arafijo.. Senateur... G. a ARAÚJO. J. Pages 65-68. Nygren. T. Lourenço. Marques. “Structural. J. Fjellvag.. E. The Isolde Collaboration. J.159 6. B. 1989.. Rapp.. G.. Ö. 1991. Correia. 1991. Melo. T.. Weiss. C. Alves. A. Sousa. J. vop Papen. T. P. Nagamatsu. B. 3(3) pp 428 – 431. Mendes J... Karen. F. P. Issue 1. M.. H.. The Isolde Collaboration. I. A.... J. F. U. T.... V. Pages 725-726. “Cadmium substitution in yttrium barium copper oxide (YBa2Cu3O7-δ) and bismuth strontium calcium copper oxide (Bi2Sr2CaCu2O8+δ). A.

237-243.. 320–324. Valko.. “Critical hole density for superconductivity in Srcontaining phases related to YBa2Cu3O7 structure. N. S. BALDHA. Celentano. Pelikán. U. AWAJI. Sen. Basu. T. Physica C: Superconductivity Volume 207. Cs) substitution on the magnetoelectrical properties of Y1Ba2Cu3O7−y granular superconductors”.... R. Supercond. M. Issue 10. K. Pages 44-50. P. Issues 1-2. “Effects of alkali cation (Li. N. 1993. R. Bhattacharyay.2O7”. 477–481. “Effect of Ca doping in YBCO superconducting thin films”. K. U. R... 2004. Supercond. S6–S9.. Ghosh. H. P. Greaves C..160 ASHCROFT. H. P. P. Serincan. 1997.5)”. D. Laurent. Pages 839-841. Ch.. Vanderschueren. 105. Gd)Ba2Cu3Ox bulk”. Physica C 401. Technol. Kilgour. F. M. BANĂCKY. W. USA. 0. H.. 1993. “High magnetic field transport properties of (Nd.. Slater. BABU. .. Ciontea.. Petrisor. 17. Chakraborty. B.. M. 1976.. Solid State Communications Volume 71. M.. Eu. 1992. Rajasekar. 591-602. Res. Galluzzi.. Mermin. L. Sci. pp.. Cigaň A.8Cr0. Joshi. Murakami. BANDYOPADHYAY.. Hanic.. AUGIERI... J. N. A. Tepe. Phys. S. W. Greaves C. V. N. A. P. Technol.. N..0 ≤ x ≤ 0... Isono. Solid State Communications Volume 68... 2004. Rulmont. Barat. Watanabe. Noto. T. LoRusso. G.. Muralidhar. 27. P. Turan. Abukay. N. Gambardella. pp.. 226. S. 2005.. Pandya. Physics Letters A. Caccavale. 1989. N. P. and Varadaraju. T. BABU. F. “A study of superconducting (Yl-xCax)Ba2Cu3Oy”.. “Electron paramagnetic resonance of high-Tc superconducting composites YBa2Cu3xScxO6±δ”. “Structure and superconductivity studies on LnBa2-xSrxCu3O7 (Ln = Yb and Lu. K. Bull.. P. Pages 539-545.. I. 1943-1946... D. Issue 2. Mancini... A. Sci.. U.. M. Issue 6. A. A. AVCI. B. AUSLOOS. 1988. K. Tarte. A. “Solid State Physics”. G. A. V. Na. Kulkarni. “Developing a trilayer processing technique for superconducting YBa2Cu3O7−δ thin films by using Ge ion implantation”. Chem.. G. College Edition. Mat. P. V. superconductivity and cation substitutions in YSr2Cu2... Vol. “Superconductivity in the system YBa2−xCaxCu3O7−δ”. Rufoloni.. 2001.. K. H.. J. Jotania. Journal of Solid State Chemistry Volume 103. Thomson Learning Inc. Buchta. G.. No... S. D. R. 18. J.. G. B... N. “Structural Disorder in YSr2Cu2CoO7 and Substituted Variants”.. Koshizuka.... Mukherjee. Oktem. Pages 472-480.. BADRI..

C. G. H. Pages 1-8. A. Obradors. J. Mani. H. R. D.. dos Santos. D.. 18. 1992.. Rodríguez Jr.. P. microstructure and transport properties of Bdoped YBCO system”. “Superconductivity at 92 K in the (Pb. A.. Welp. “Sb2O3 katkılı YBCO süperiletken seramiklerin karakterizasyonu”.. G. Neves. M. Palau.5)Sr2(Y0. Bowden. B. G.. “New cuprates with the “1212” structure (M'. G. Hall. Freeman... BORTOLOZO. Physica C: Superconductivity Volume 174. Sci. Van Tendeloo. C. Physica C 442.5Cd0.. U. A. M. Physica C 372–376. Cu”. Issues 1-2. “Structure... Zammattio. “Growth and microstructure of MTG REBa2Cu3O7/RE’BaCuO5 with heavy rare earth elements”. Presland. S. Flower. Meylan.. Claus.. H. T. Cd)-1212 phase (Pb0. N. 876–878. Hall. Staines. X... Physical Review B 69. BUCKLEY. Technol. W. Tallon.. J. Pages 383-393. J .. R. Physica C 408–410. Issues 4-6. Zouaoui. Williams G. Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi. Jacobson D. Dineen. 2004. S. F. 13–19... 1991.. M.. . K.. 2006. Puig. Harrison. Ben Salem. M. Supercond.. 1993. CASTRO. Machado. G..S.Ca)Cu2O7 where M' = Ce. Kezerashvili. A. BİLGEÇ. Bi and M = Cd.. Physica C 372–376. D. Qi. T.. V. M. Pooke. Harrison. 5 47-49. Y2Ba4Cu7O15−ξ and YBa2Cu4O8”.. 212502. 1059–1062. R... Dineen. W.. Annabi. 339–340... M... Deutscher. S. 2003.. L.. “Transport measurements in overdoped YBCO thin films”. Sci. A. 2002. Zn. ve Robbie. M. S... Zheng. “Assembling the puzzle of superconducting elements: a review”. J. Crabtree. L. 2004. A..7Ca0. H. Physica C: Superconductivity Volume 207. J.. A.. P. B. E. M.. Chen. Physica C 388–389. 2004.. Parberry. Ya. M. A.3)Cu2O7-δ”. CARRILLO. C.. M. 2005.. C.M)Sr2(Y. Technol. 1119–1122. K.. L. E. L... P. BEN AZZOUZ. M. X. R. Ferreira. P. “Influence of the Ta doping on the peritectic transformation of YBaCuO superconductor”. V.. M. 2002... Foltyn. Farvacque. MacManus-Driscoll. Veal.. M. C. D. M. “Transport properties of large-angle grain boundaries containing point defects in YBa2Cu3O7−δ”. S. İzmir.161 BEALES. G. “Ca. R.. T. R1-R8. BOYKO. MacPhail. “Ca doping of YBCO grain boundaries”.. BEALES.. Johnson. M.. W. BERENOV. Levine. BUZEA. M.and La-substitution in YBa2Cu3O7−ξ. R. R. Supercond..

Solid State Communications Volume 66. 16.. Chien. a CIEPLAK.. M. T. A. “Superconductivity in the RE1−xCdxCu3O7−δ (RE = Y. ÇELİK.. Appl. S. C. H. M. Rietman. 5-28. Forrest. Fleming.. Stalick. M. Soc. “Crystal structure and high-Tc superconductivity in the system GdBa2−xSrxCu3O7−δ”. K. D. 5912 – 5915.. T. Sinha.. L. D. “Superconducting and normal state properties of the Y1-xCdxBa2Cu3O7-δ system”. Artymowicz. Chen. F.. J. Dy.-C. superconductivity. S. 143–147... Sm.. CHENG. B. Bakhshai. Technol. M. C. H.. Lett. E. 1990. I. Chang T.. J. Trabzon. K. S. “Studies on superconductivity in Y1LaxBa2−xCu3O7 compositions”. Zhu. B 37. “Oxide superconductors”.. M.. p. Y. Am. Ho. “Unexpected effects of gold on the structure.. Bryden. P.. Sunshine. Gd. C. 1988.. Chang.. 83[1]. Phys. C. 2006.. 57. Supercond. J. Mulla. Zhao. Batlogg.. Physica C: Superconductivity Volumes 162-164. B. CAVA. Issue 3-4. Rhyne. J. Issue 7. R. Doktora Tezi. “(Y1-xYbx/2Gdx/2)Ba2Cu3O7-δ ve (Yb1-xGdx)Ba2Cu3O7-δ süperiletkenlerinin yapısal ve fiziksel özelliklerinin incelenmesi”. 1990. A.. A. Kao. J. A. J. Solid State Communications Volume 68. Issue 11. van Dover. Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik Anabilim Dalı. “Ba2-xLaxYCu3O7±δ perovskite compounds: Crystal chemistry”. I. Pages 715-718. M.... Pages 87-88. 2000. Physica C. M. F. R. Part 1. . C. 2003... J. B 42. C. Rev. W. W. R. Y. J.. C. b CURRIE. G. R. CHEN. CIEPLAK. X... W.. A. Sci. J. 1990. . L. J. D. Pages 1005-1009.. A. R. Zahurak. G. “Incorporation of gold into YBa2Cu3O7: Structure and Tc enhancement”. Z. Z. C.. Materials Chemistry and Physics 89. Stalick. C. B. 1988. Nd. Yb) systems”. Rhyne. 2005. Phys. B. Chen. Chien.. CHEN... Volume 165. H. CHIN.. Ş.. 287-292. J. Yao. 934.. CHANDRACHOOD. Xiao.. 1988. 6200 – 6208. “The effect of Ca doping on the superconductivity of NdBa2Cu3Oy oxides”. Ramirez.162 CAVA. Phys. Rev. and normal state of YBa2Cu3O7”. Wang. 130–136. Ceram. Xiao.. 1989. “Chemical preferential doping in grain boundaries of melt textured YBa2Cu3Oy superconductors”.

“Cracking in melt-grown RE–Ba–Cu–O single-grain bulk superconductors”. Lee. DEN. Pages 1001-1006. S. D. Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik Eğitimi Anabilim Dalı. A. “Superconducting and normal state properties of Y1−xMxBa2Cu3O7−δ (M = Pr. 2002. Weller. Pages 483-485. F.6 accompanying bromination” Physical Review B. Physica C 372–376. “Tanecikli magnetik CoCu ince filmlerinde yüzey pürüzlerinin tabaka kalınlığı ve magnetik direnç ile ilişkisinin FPP. DE GROOT. K.. 2005. A. Torikachvili. B. “Preparation and properties of YSr2Cu3−xMxOy (M = Li. 17. D. Issue 9. Pages 160-162... Early. Erzurum.. Technol. T... E.. A. Pages 141-152. GIXD ve XRR karakterizasyon teknikleri ile araştırılması” Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi. O. J. J.. X. M.. L. P.. Rainford. M. “Diffusion in high temperature superconductors”... Stat. Woicik.. Y. 1988. J. W. Zhao.163 DALICHAOUCH. “Observation of changes in the atomic and electronic structure of single-crystal YBa2Cu3O6.. C. A.. DIKO... Solid State Communications Volume 65. A. Ga. Na)”. Lanchester. Yang.. K. M-P. C. R. Dogan. Physica C: Superconductivity Volume 190.. H. Mo.. 1991. Bäuerle. Rapson. 2004.. Ignatov. P. Issues 1-2.. J. 638–641.. Pedarnig. Fe. Croft. DOU. Kim. Yu. W. P. Tyson.. DOĞAN.. Sci. DIENG. Physica C: Superconductivity Volume 196. Wu. 014508. Schöppl. “Observation of spin glass behaviour in Y(Ba1−xLax)2Cu3O7+y”. T. Phys. 1988. C. Grow.. “Gümüş difüzyonunun YBa2Cu3O7 süperiletkeninin yapısal ve süperiletkenlik özellikleri üzerine etkisi ve süperiletkenlik durumuna göre X-ışını üretim tesir kesitinin ve flüoresans veriminin değişimi”. Supercond. Doktora Tezi. Ge. Co. D. B. Kobayashi. 1996. T. M.. “Influence of (Y0. Zhou H. Issue 5. C. C... J. Seaman. (a) 158.8Ca0. Maple.. Bi2Sr2YCu2O8+z...-Y. Ti.. Physica C: Superconductivity Volume 152. “Effect of chemical substitution on superconductivity in YBa2Cu3O7−z. R. Al. R45–R58. T. M. and Bi2Sr2CaCu2O8+z”. S. Cr. N. C.. Sorrell. Liu. Sol. Grasmeder. Konya. DZHAFAROV. C. P.. W and Re)”. 335. 2002. K. Y. DEMİRCİ. B. . L.2)Ba2Cu3O7-δ top layer on the transport properties of a-axis oriented YBa2Cu3O7-δ thin films”. M. G.. 66. D. Issues 1-2. M. Y.. 2000. 1992. V. Guo. T.. DELAMARE.

-K. 1998. M. S. Pages 898-899.. 1991.. “Superconductivity Physics and Applications”. Andresen. “Temperature dependence of the EPR linewidth of Yb3+ ions in Y0. “Superconducting properties in relation to chemical pressure in YBa2Cu3O9-δ”. H.. 2004. Khasawnieha.. “The effect of substituting potassium for barium on the superconductivity of RBa2Cu3O7 (R = Y and Eu)”. A. England. K. FOSSHEIM. Part 2.. Physica C 426–431. A. N. J. B. Vallier. Y.5+δ”.01Ba2Cu3Ox (6 ≤ x ≤ 7) compounds: evidence for an anomaly near the superconducting transition”. Issue 9. I. Materials Research Bulletin Volume 26.. Physica B 321. Supercond. Pages 1-6. 18.. A. K.. J... Wischert. 75–84.. Izotov. Physica C: Superconductivity Volumes 162-164. Phys. Koshizuk. L. A.. S. I. FELNER. Mohamed.. Sulpice. K. Salem. Ziqd.tetragonal phase transition in YBa2−xSrxCu3O6. Nissel T. Shobakia.. 1988. Jung. Karen. EL ALİ. I.. Azezb. .. Subramanian... Hidaka.. C. K.... 320–323. Oesterreicher.. R.. 2005. Monceau.. 1434–1438. 2308 – 2310. L.... V. Kh. M. F... Kishida. FARTASH A. Physica C: Superconductivity Volume 198. Albissb. EHMANN. Zhou. John Wiley & Sons LTD. “Superconductivity in the system (AlxY1-x)Ba2Cu3O6. Kurkin.. P. A. Zoller. The Atrium. N. magnetic properties and critical current density of Gd-added PMP YBCO”.. 1989. B 36. Barbara. Pages 869-877. 352–355.. L. K.. Y. A. A. P. 2005. J. S. Issue 1. B. Part 1.. FENG.. 2002. L.. A. Kjekshus. “Fishtail effect. P..7”... Schlichenmaier. Lösch. Southern Gate. Pages 39-41. Sudbo. M. Pages 49-50. Kh. “New family of superconducting copper oxides Bi cuprates of type 1212”. Aminov.. “The paramagnetic contribution in the magnetization behavior of Y1-xGdxBa2Cu3O7”.. Y.. Sci. 1992. Tholence. 1987. J. Lehavi.164 EBARA. Kemmler-Sack. Y. Wolfus. V. Hasan (Qaseer). J. FJELLVǺG. P. Physica C 297.. P. Technol. “Manipulation of Ba---O layers inducing orthorhombic . GAFUROV... M. Chichester. A. Issues 1-2. FRANCK J.. M. GANGULI. Kowitt. Al-Omaric.. “Superconductivity in Y1−yNayBa2Cu3Ox”. K. A.. 1988. Rev. Nowik I. W. Huebener R. H... Ben-dor. A.. F. A. Physica C: Superconductivity Volumes 153-155. Wen. M. A.99Yb0. “Superconducting characterization of nonsuperconductors/high-Tc cuprate superconductors”. Solid State Communications Volume 66. G. A.

Vlasse. 1994. Davydov. Steger.. U. GREKHOV. GUILLAUME. A. P.. “Superconductivity”. x = 6 and 7) compounds”. Issues 4-6. V.1M0. Delimova. Supercond. 18-24.. GREKHOV.. Slater.A. Staub. “Growth mode study of ultrathin HTSC YBCO films on YBaCuNbO buffer” Physica C 324.. Varilci. Küçükömeroğlu. L. M. 231-235.. L. A. Issue 2.1Ba1. I. 1994. Ltd.. “Nb and Ta substitutions in YBa2Cu3O7−x and related phases: Structural characterisation of La1. 1999.0 ≤ x ≤ 1. R. oxygen stoichiometry and superconducting properties of GdBa2−xSrxCu3O7−δ (0.. B. Physica C: Superconductivity Volume 161. 1989. Pages 245-251. Fischer. Singapore.. I. b GREKHOV.. T.. I. Sci.. I..L. . Liniychuk. 1996.. E. Phys. Baydakova.. 5-8. Mesot. P. Pages 1295-1296.165 GINZBURG. V. GÖRÜR. Steger P. I. Lyublinsky. “The effect of Ag diffusion on properties of YBa2Cu3O7-x thin films produced by electron beam deposition techniques”.. Lyublinsky. J. Superconductor . Sakharov. “On the effect of Cd doping and Cd-La codoping in YBa2Cu3O7 – δ”.. J. Liniichuk. Borevich. 7963-7976.. C. J.. L. 2. C...9O8 (M = Nb. Delimova. P. O.. Baydakova.. V. L. “Crystal structure.. M.. B.. Technol. A.. GUNASEKARAN.... Materials Letters. Henggeler. 1989.. ve Andryushin.6)”. I. Dunaevsky. Ta)”. I. Roessli. Slater. “A systematic low-temperature neutron diffraction study of the RBa2Cu3Ox (R = Yttrium and Rare Earths. R. 2004. World Scientific Publishing Co. Physica C: Superconductivity Volume 270. W. Allenspach. Part 2. Technol. 35–42. Terzioğlu. 2005. Altunbaş... Semchinova.. Volume 28. Titkov. O. a GREAVES.. A. “Study of bulk and single crystal YBa2-xSrxCu3O7-δ superconducting materials”. C.. Furrer A. Pages 251-257. M. V. V. Liniichuk. 1997.. Delimova. Issues 1-2. 1996. “A new buffer layer for high-quality HTSC ultrathin film fabrication” Physica C 276. “The structural effects of Na and Ca substitutions on the Y site in YBa2Cu3O7-x”. Lyublinsky. A. Pte. Hellebrand.... Pages 25-34. L. GUNASEKARAN.. Volumes 235240.: Condens. Sci. GOLBEN.. A. Trounov. R. Matter 6. M. GREAVES. R. 5..insulator transition in YBa2Cu3−xNbxO7 material” Physica C: Superconductivity. A. 1992. Physica C 418. M. P. 39-46. M.. Veselovsky. Supercond...9Cu2.. P.

The Journal of the Korean Physical Society. Part 2. Appl. HUANG.. 729– 730. Y. H. H. “The effect of Pr. R. pp. Lett. “The chemical composition of uranium-containing phase particles in U-doped Y–Ba–Cu–O melt processed superconductor”. A.. Z. J. R.. Tarrant. Forster. T. F. 48–54. S. Physical Review Letters.. M. A. Physica C 392– 396. Yoshida.. . Torrance. Santoro. Q. 1988.. Pages 892-893. W. HARLOW.. 22. J. B. Pages 196-206. Physica C: Superconductivity Volumes 153-155. Eu. Kwei. Physica C 388–389. 1891-1894. Cava. “The effects of Pr-doping on the critical current density in YBa2Cu3O7-δ”. Er. H. Karimi R.. Kambara.. A. “Structure of YSr2Cu3−xMxO7+δ (M = Mo. Subramanian. Q. La. “Hall effect measurement of Y1-xGdxBa2Cu3O7-δ superconductors”.. Nazzal.. I. Bechtold. J. K) and the system Bi-Ca-Sr-Cu-O” Physica C: Superconductivity Volumes 153-155. Phys. Y. W and Re) from single-crystal X-ray and powder-neutron diffraction substituent site preference and oxygen defect structure”. Pages 125-136. 2003.. D... Gao.. Huang.. L.and Ca-doping on the flux pinning and superconducting properties in YBa2Cu3O7-δ. Physica C 383. Physica C: Superconductivity Volume 257. Yanagisawa M. 2003. IGUCHI. 1989. Part 2. Issues 1-2. P. H... 1996.. Issues 1-2.. 18. R. 1992. Wang. R.. Schneider. A. G. Meng. J. K.. “Effect of doping of cadmium oxide to Y-Ba-Cu oxide”. D.. and Lu”. Suryanarayanan.. Kim.. Y. T.223. “Structural phase transformation in the superconducting YLaxBa2−xCu3O7 compounds”. Peck. Vol. L. F.. Krajewski. 58. T. Ho. 52. Physica C: Superconductivity Volume 193.. N. C. J.. Braun. 1987. R. “Effect of atomic substitution in high-temperature superconductors: YBa2-xMxCu3O7−δ (M = Na. “Neutron powder diffraction study of the crystal structure of YSr2CoCu2O7 and Y1−xCaxSr2CoCu2O7”.. K. Gd.. Tokura.. Chu. L. Y. Shi. HARADA. J. K. 110–115. I. HONG. 2 . No. H.. “Superconductivity above 90 K in the square-planar compound system ABa2Cu3O6+x with A = Y. Pages 904-905. Cardwell.. Sm. M. HARI BABU. Nd. W. HUANG. HARADA... 1901. Sugishita.. C. Ho. J.. HOR. 1988. 2002. 1988. H. K..166 GUPTA A. Yoshida... Hosaka S. A.

Vol. -K. Schweitzer... T.. Kjekshus. Technol. Jpn. 1988. Baenziger. “Neutron powder diffraction study of Cu-site preference of Li dopants in YBa2(Cu1−xLix)3O6+δ”. pp. A. P. “Chemical pressure and other effects of strontium substitution in YBa2Cu3O9−δ. A. K.. 7510 .F. H. K.Yoshinaka. Phys. Vol. KASPER. Journal of Solid State Chemistry Volume 93.. Ga. a KAREN. A. R. P. Shi. “Effect of substitution of Bi. Fjellvåg. Issue 1. No. Aoki. Fjellvåg. Supercond. Issues 3-4. 26. “Superconductivity in Yttrium-Terbium-Barium-Copper Oxide”. Acta Chemica Scandinavica. O. Solid State Communications... J. C. T. Y. E. Kjekshus. Braaten. b KAREN. 1991. J. Fjellvåg.. Terada. J.. 2005. 18 249–254. W. No. Physica C 426–431.. Franck. J. “Superconductivity in Y(Ba1−yLay)2Cu3O9−δ”. KEWI. pp. KAREN. 1. Hirabayashi. Babu.. 9941001. G. A. Mohamed.. Kimura. “Possibility of Superconductivity at 65°C in Sr-Ba-Y-Cu-O System”.. Appl. L. M. J. Yajima. R.. K.. KAREN. Peterson. T. A... B 37. J. F..... Murata. Issue 1. M.. “The effect of nano-size ZrO2 powder addition on the microstructure and superconducting properties of single-domain Y–Ba–Cu–O bulk superconductors”. Shiohara. N. W... Pages 257-273. 1988. 2005. Pages 307-320. Izumi. L1413-L1415... Rev. 949–953.. E. M. Jo.. 1992. A. 57-60.167 IHARA. Tokumoto. Goto.. A. Y. Matsubara.. A. Pages 163-172. and Fe on the structure and superconducting transition of Y1Ba2Cu3O6. Sugise.... 44.. Reddy.. Journal of Solid State Chemistry Volume 92. Physica C: Superconductivity Volume 194. A. E... H.... P. W. Y. A. M. Bratsberg. IIDA. P.. Matsuda. Savage... 1991..5+δ”. P. G. Teranishi. N. “Lanthanide substitution in YBa2Cu3O9-δ”. Pages 57-67. 1987... Cardwell. H.. Fuji.. H. H. 1990.. Andresen. “Fabrication of Y1-xRExBa2Cu3O7-y film by advanced TFA-MOD process”. H. Nakaoka. J. Fjellvåg. H. Ott. Kjekshus. 68. Kjekshus. Martinson... A. KANEKO. D.7515.. Journal of Solid State Chemistry Volume 97. Issue 2. S. “Lanthanum substitution for barium in YBa2Cu3O9−δ”. K. H. A. Sci. Y-H. H. Andresen.. Miner. . Phys. JUNG. 1992. N. S. R.

299-307. Nakamura. Appl. Matsuda. T. J. W. Appl. R. J. Physica C 340.. Y. Y.. R. Shiohara. Jpn. Physica C 386.. Phys. Chen. T. “Fabrication of Sm1Ba2Cu3O7 coated conductors using the co-evaporation method”. 1988. Yamashita..... Park. “Study of tin + cerium doping in YBCO bulk top seeded pellets”. Fuji. T. C. Izumi. Poeppelmeier. 558– 562.. 7th Edition. Monot-Laffez. T. 2004.26. Sung. T. 2006. M. L.. “Introduction to Solid State Physics”. Sato. M. compound. KITTEL C. 3593. Physica C: Superconductivity Volumes 392-396. LEE.. “63. Aoki R. Y.... Wang. R. K... L2063-L2066. Physica C: Superconductivity Volume 157. M. Wu. H. 185–190. LEBLOND-HARNOIS C. 27.. Teranishi... Nakamura. Phys. J. L.9Na0.. “Effect of Mg Addition on Superconducting Properties of Ba-Y-Cu-O Ceramics Prepared by the Melt Quenching Method”.. Y. 2003. 17.. “Flux pinning energy of YBa1. Pages 596-600. LEE.. P. B. Z. No. pp.. Takagi. 1988. L. Halperin. Y.. “Structural and microstructural characterization of a high-Tc superconducting YbaSr2Cu3O7-δ”. Japanese Journal of Applied Physics. A. K. R..168 KITOH. “The effect of La substitution on the superconductivity of Ba2YCu3Oy”. X. J. L1150-L1152. LIANG.. Chung. 2000.. Matusita K..7. Itoh. Technol. J. Tanaka. LENG. Nakaoka. I. . LIANG.1Cu3O7-δ”. 1989. Vol.. Physica C. J.. Lim. S.. 2003. KOMATSU. A. O.. H. Chang. 580–584. 1987. S. H. Luo. Physica C 329. R. Supercond. “Fabrication of Y1-xRExBa2Cu3Oy films on single crystalline substrates and IBAD buffered metallic tapes by advanced TFA-MOD process”.. K. H. 10–13. “Microstructural studies of K2CO3 and Rb2CO3 doped YBCO HTSC”. Issue 1. Y. LIANG.. “The effect of substitution of La for Ba and Ce for Y on the Tc of superconducting Ba2YCu3O7”. H. Yajima. USA. Koblischka. 2000. Meguro.. pp. Qiu. D. KOBLISCHKA-VENEVA..65Cu nuclear quadrupole resonance study of Ni-doped YBa2Cu3O7”. G. 64. C... Sci. Aoki.. T.. H. Desgardin. Part 1. Kim...P.... Inaguma. Y. K. M.. Youm. Pages 83-88. 1996. 445–448. M. Yamada. Liu. M... Suzuki...

Tomita. MIRAGHAEI. T-M. T. Igarashi. Y. E. Y. T. Journal of Materials Processing Technology 203. X. Yamamoto.. Rev. “Superconductivity in modified systems based on YBa2Cu3O7−δ”. Fujita.. Solid State Communications Volume 76.. MELLEKH.. C: Solid State Phys.. A. Teva. Satoh.. “Calcium doping into YBa Cu O ceramics by the SOED method”. 2008. Pages 357-359. Issues 1-3.... R. 21 5967-5976. Annabi.. J. J. S. K. H. Y. Ogata. Gupta. 554–560. Zouaoui. Nature 328. 3734 – 3737. S. T. B.. 318–323. 512 – 514. Aoki. Nishimori..5Nb3 nanocrystalline powders”.. F. 1987.. P. Goodenough. M.. Pages 1285-1290. “Nonsuperconducting TlBa2YCu2O7 with a new crystal structure resembling superconducting YBa2Cu3O7”. H. R. Ben Salem. Y. B 37. Rajagopal. Venkatramani. Kato.....20”. H. A. Nishimura.169 LIN.5Si13. Kyogoku. MENDOZA. Solid State Communications 140. 1988. Rajarajan. Solid State Ionics 107. C... X. 41–45.. T.. Puig.. P. A. Obradors. Issue 2. Granados. Volume 148. Physica C 372–376. T.. S. “Evidence for peroxide formation in superconducting YBa2-xLaxCu3O7±δ”. M. J.. Chen. K. Bahrami. “Study of structural and electrical properties of YBa2-xLaxCu3O7+δ”. Madaah-Hosseini.. Y. “Characterization of mechanically alloyed Fe100−xSix and Fe83.. Ni) bars as switching elements for fault current limiters”. 1998. Abachi. 2006. Y... Garg.. December.. Vijayaraghavan. A.. Y. 1987. Nojima.. Issue 11. Kubo. .. T.. MATSUMOTO. Y.. S. Pages 315-318.. A. “Structural and superconducting properties of YBa2(Cu1−xAgx)3O7 with x ≤ 0... A.. K. X. Physica B+C.. Ben Azzouz.. Kamada. Awaji. K.. “Growth and characterization of YBa2(Cu1-xAx)3O7-δ (A = Mg. 1988. H. Sequeira. R. Aoki. M. 1990. Shimakawa.. A.. “Substitution for copper in a high-Tc superconductor YBa2Cu3O7–δ”. J. J. X. M. 1622–1625. T. Hoshino. Physica C: Superconductivity Volume 156. MAZUMDER. M. MANAKO. 1988. Minami.. Fujita T. F.. Zn. Phys. “Nano-Al2O3 particle addition effects on YBa2Cu3Oy superconducting properties”. L. Chen.. Tang. MANEO. b MANTHIRAM.. Phys. a MANEO... 2002.

Tokunaga. İzmir. R.. 2007. Rajput. 61. Appl. B. Journal of Alloys and Compounds 433.. 349–353. J. “Superconductivity in Ba(1-x)2Sr2xYCu3O7-y”. T. Gaur. V. Gupta. 1989. J. J.. Pages 335-339.. Ochi. Reddy. Ş.. Singh. Singh... “Processing of bulk YBCO”. “Pd addition in high Tc Y---Ba---Cu---O oxide”. Jpn... NISHIDA. S. pp... Jpn. 1988. 1996. E. Appl.. A. Supercond.. T. J. Tabuchi. S. Vol. 185-203.. A. . Vol.. MORI.. “Preparation conditions and characterization on YBCO based superconductors”. Utsumi. Physica C 378–381. R. 1992. S. Japanese Journal of Applied Physics. 46–52. Y.. M.. Phys. ve Ustinov. R. 2007. Shelke. N. Taka. Dixit. ONO. MURAKAMI. K.. MÜLLER. “90 K phase formation in Y---Ba---Cu---O system in ambient air through mercury substitution”. 980-983.1.170 MOHAN. A. J. Physica C: Superconductivity Volume 256.. Vol. K.. G. Y. A. NISHI. 1987. Y. S. NEUMEIER.. L64-L66. K. 1997. C. Calcium and oxygen doping in YBa2Cu3Oy”. L1687-L1689. PANDEY. No. M. Lett. 26. Phys. 605–609. Issue 1. OKUMUŞ. 1992. Bhattacharya. U. pp. Moriya.. Sharma. Nozaki. N.. R. “Magnetic properties of Y-substituted YxGd1-xBa2Cu3O7-δ”. Physics Letters A Volume 126. Çevik. “The Physics of Superconductors”. Kubo. 1987. S. .. Issues 3-4. S. Sarkar.. Çelik. Y. “Effects of substitution by Sc on superconductivity and chemical structures in Y–Ba–Cu–O systems”. Vol.i Ishizawa. Kaur. Dokuz Eylül Üniversitesi Graduate School of Natural and Applied Sciences. Technol. 2002..V.. A.27. “Superconducting transition temperature enhancement in YBa2Cu3O7 by chemical substitution and the implications there of for the upper critical magnetic field”.... NAKABAYASHI. H. “The effect of Gd diffusiondoped on structural and superconducting properties of YBa2Cu3O7−x superconductors”. Appl. Teshima. 5. K.. 1852. P. 2004. Manako... Solid State Communications 141. “The orthorhombic-tetragonal phase transformation and Oxygen deficiency in LnBa2Cu3O7-δ”.. Phys. Tanaka. ÖZTÜRK.. K. Sci. Y.. N. Pages 55-57. 28. Yanmaz. S. SpringerVerlag Berlin Heidelberg. K..

Balaev. Gd. Kirchmayr. Guptasarma. Noji. P. USA. Pages 295-306. Cunningham. Furuse. Part 2. Hattori A. R. C.. L. 460–462.. Hilscher. E.. K. Journal of Solid State Chemistry Volume 109... Jr. POPIĆ. Oikawa. Moreau.... 1987. Ho)”.. Pages 894-895. Academic Press. San Diego. J. 1993. REMSCHNIG. “Heat conduction in YBa2Cu3O7-δ: effect of anisotropy and magnetic field”. Montréal. T. W.. A. Multani. Canada. M.. Part 2. PETROV. ROZELL. 1192–1193.. R. “Non-isovalent substitution of Ba2+ in superconducting YBa2Cu3O7-y” Physica C: Superconductivity Volumes 153155. N. Palkar.. USA. “Quadrupole Interactions and Vibrational Anisotropy of Tetrahedral Fe(III) in the "123" Derivative LnSr2Cu2Ga1-xFexO7 (Ln = Y.. Issues 3-4. J. P. P. 1994. 1988. Shaykhutdinov.. PROCHNOW.. “Handbook of Superconductivity”.171 PARENT. 1998. Number 21. J.. M. RYKOV. . B. Issues 1-3. K.. Book. 5873-5876. “Effect of Cu substitution by Zn Cd and Hg upon superconductivity in YBa2Cu3O7 and La1.. Pages 906-907. 1991. P. A.. R. A. A.. Dubrovskiy. D.. S.. G... 2000. McGill University Yüksek Lisans Tezi. Gokhfeld. Sm and Nd”... C.. a SAITO.. Pillmayr.. A. Y. Center of the Physics of Materials. “Superconductivity Experimenting in a New Technology”. Bauer. Québec. “High-Tc superconducting properties in (Y1−xTlx)Ba2Cu3O7−y.. C. Y(Ba1−xKx)2Cu3O7−y and YBa2(Cu1−xMgx)3O7−y”. “Enhancement of pinning in Cerium doped Y(1−x)CexBa2Cu3O7 HTSC”. RAJARAJAN. Physica B+C Volume 148.. H... Golben. Issue 2. K. P. M... Glorioso. 1989. A. T. Physica C: Superconductivity Volumes 153-155. Eibler. Endo. POOLE. Vlasse. Caignaert V. M. S.. Department of Physics.85Sr0. Pages 384-388. 1988. TAB BOOKS Inc. N. Ayyub. Physica C: Superconductivity Volume 204.. Yu. C. L. Pages 336-338.15CuO4”. K.. 2007. Jr. “High-Tc superconductivity in the RBa2−xSrxCu3O7 system for R ≡ Y. Higuchi. V. Raveau B. G. K. 1st Edition. Fujimoto. Gupta.. I. Journal of Materials Science Volume 26. Physica C.. CA. Vijayaraghavan. “A powder X-ray diffraction and electrical study of Dy(Ba2−xSrx)Cu3O7−δ superconducting cuprates”... A. D. Rogl.

S422–S426. 1-40. H. 66. Phys. SHEAHEN. M. R. Z. S..172 b SAITO. D. A. D..... V. “Development of a generic seed crystal for the fabrication of large grain (RE)–Ba–Cu–O bulk superconductors”. Fujimoto. pp. M. Supercond. SLATER. Goh.Hirst.. “Effect of Ca doping on the nonlinear microwave properties of YBCO thin films”. M. T. Supercond. Neumann. New York. N. Pages 109-112. 2004. J. “Composition Dependence of Superconductivity in Y-Ba-(Ag..Co)-O System”. S. SATO. 184518. J. “Se and Te substitutions in YSr2Cu3O7-y and [Y/Ce]2Sr2Cu3O9-y”. A. Higuchi.. Physica C: Superconductivity Volume 231. M. S.. E. Technol... Shibata. D’Agostino. K.. L13–L16... Y. Max-Planck-Institut Für Festkörperforschung. Anderson.. Issues 1-2. Vol. Supercond. “Introduction to High Temperature Superconductivity”. Material Science and Engineering. E... C. Technol. Fakultät Mathematik und Physik der Universität Stuttgart Doktora Tezi.. Kino. Nakamura. A. Slaski. SHI. A. Noji. A. Hattori. 26.. 2004.. J. P. A-G.. “Tetragonal SmBa2Cu3O7-x [x = 0. C. M. 18. Endo.. Sci. Furuse.. P.. Mannhart. 17. 1998. 2005. Scotti di Uccio. Sci. Oates. 1-6. Acta Crystallographica Section C.. 2005.. Uhlenbrock.. . SALLUZZO. “Interaction of superconductivity and ferromagnetism in YBCO/LCMO heterostructures”. D. 2001. K..74 (4)]”. 17.. 341-343. St.. C. S. G. Hein. G. Hari Babu. Appl. Kurmaev. L832-L833. R. Jpn. U. Shiohara. C. A. Aruta... G. Y. “Doping dependence of the critical current and irreversibility field in Y1−xCaxBa2Cu3O7−δ”. Oikawa.. C57. Krauns. K. SERON. Physical Review B. Williams.. Hammerl. G... Stuttgart. SEMWAL. “Crystal Chemical substitutions and doping YBa2Cu3Ox and related superconductors”. Ausanio. Y. Technol. E. Plenum Press. R23. Sci. 1994. Humphreys. A. N. Bubendorfer.. A. N. M. S506–S510. Naqib. SOLTAN..... Strickland. T.. 2002. P. M. Greaves... M. Y. SKAKLE. T. S. J. 1994. Cardwell. 1987.. “Effect of strain on the structure and critical temperature in superconducting Nd-doped YBa2Cu3O7-δ”.

. Z. Wu P. “Effects of Y substitution and oxygen deficiency on the superconducting transitions in YxGd1-xBa2Cu3O7-δ” Physica C 378–381. Pai. E.. J. C.. TAKA. Y. 1988. 27. J.... C.. G. Pinto. A. M. P.. A. Dsousa.. J. 1988.. Bakhshai. “Superconducting Au-YBa2Cu3O7 composites”. Physica C: Superconductivity Volumes 153155. “Superconductivity of Y1Ba2−xSrxCu3Oy system”. Journal of the European Ceramic Society 25. “YBCO bulks for preparation of permanent magnets”. Xiao. TAKAYAMA-MUROMACHI.. R. C. Y. Issue 4. I. Yb1-xSmxBa2Cu3O7-δ and Eu(Ba1-xSrx)2Cu3O7-δ”. P. Varadaraju. Chen. M. Nishida. Jpn.. 1988. 2005. Tholence J. STROBEL. Teshima. Pages 866-867. C. 2931–2934. S. S. C. C. Pages 413-416. F. V. Ni.. R... Kung.. Appl. 1988. Bhatnagar.. Kato. 2002. “Effect of Lattice Distortions on 90-K Class Superconductors: Y1-xEuxBa2Cu3O7-δ.. Lett. Mo and Zn on the superconductivity of Ba2YCu3O7”. Liu.. A. S. Bertalan. L2087L2090. G. H.. Ishikawa.. Solid State Communications. Phys... L. Pages 585-589. Kósa. Chien. S. Volume 2 p 762-769. TAGUCHI.. A. Solid State Communications Volume 65. Physica C: Superconductivity Volumes 153-155. pp. H. pp. TAKABATAKE. 52.. “Effect of nonmagnetic impurities of Al. H. . “Search for superconductivity in mixed niobium oxides”. L. Paulsen. 1988.. Issue 7.. Gavrin. T.. Part 2. SUNG... Part 1. Appl. Enisz. P.. M... Proceedings of the 4th International Conference and Exhibition: World Congress on Superconductivity. S. 1995. R. Vajda.. K. Zn)”. SZALAY. Liang.. Page 501. SUBBARAO.173 SRINIVAS. G. 344–348. Apte. I. 1988. J. “Superconducting properties of substituted YBa2Cu(1−x)3M3xO7−δ”. P. T. Purandare. 1987. Phys. A. Cieplak.. “A study of the superconducting properties of YBa2Cu(3-x)Nb(x)O(y) thin films” Johnson Space Center. V. Jpn. Phys. Fe.. S. L. U. K. 927. L1058-L1060. Natarajan. Uchida.. M.. Chen.. J. “Superconductivity of YBa2Cu3-xMxOy (M = Co. J. Appl. STREITZ. M. 26.Volume 66.

M. 1996. J. “Oxygen and Rare-Earth doping of the 90-K superconducting perovskite YBa2Cu3O7-x”. “Introduction to Superconductivity”.8. H. K. “Crystal structure and superconductivity controlled by cation substitution and oxygen annealing in Y1-xCaxBa2Cu3Oy and YBa2-xLaxCu3Oy”. N.. Y. B 37. “Effects of B2O3 addition on the properties of meltprocessed YBa2Cu3O7-δ”. T. “Structures and upper critical fields of high Tc superconductors (RE)Ba2Cu3Ox”. Kimura. Physica C: Superconductivity.. M. Kikuchi. 2005. Phys. Jpn. Kajitani. pp.. A. Pages 353-356. 31 (1992) L392-L395. Appl. Oguro. U. L1009-L1012. M. .. 1987. TOKIWA. Miceli. R. Issues 1-3. J. Eibschutz M. TOPAL. “Structural and physical properties of the metal (M) substituted YBa2Cu3-xMxO7-y perovskite”. I. M. TATSUMI.. “Electrical and magnetic properties of the high-Tc superconductors (Y1-xMx)Ba2Cu3Oy and Y(Ba1-xMx)2Cu3Oy (M=Mg. 1. Barboux. Inc. F..... Volume 242. T. “Effects of Substitution by Group Ia and IIIa Elements on Superconducting Properties of YBa2Cu3Oy”... G. Phys. TATSUMI.. TARASCON. Kobayashi. H. Greene.. 7458 – 7469. 1988. 82–86. J. TOMOICHI. United States of America. Aihara. Fujiwara. Pages 155-163.. 2nd Edition. T. M. 1988.. L219-L222. Jpn. Fujiwara. 27.. Syono.. T. THEUSS. Appl. 3186. J.Doi. 18. Özkan. P.. K. Sunshine.. Y. “Introduction of pinning centers into Tl-(1223) phase of Tl–Sr–Ca–Cu–O systems”. Vol.. L. 59. H.. F. N.. M. 1987. 1992.. Shin-Pei... H. Hull.. Suzuki.. Muto.. TINKHAM. G. Appl.. A... R. Lett.. Soeta.. W. Phys. Appl. Sasaki. 1991. T. Vol.. Misawa. L.. Kronmüller. 1995. Physica B+C Volume 148. 33. 226-234. pp. TARASCON.. THOLENCE. Y. Inoue. Japanese Journal of Applied Physics. L. Vol.. Watanabe. W... “Superconductivity of La2CuO4 and YBa2Cu3O7”. Physical Review B. 1994. A. Jpn. K. K. Phys. pp. McGraw-Hill. 1987. Nakatsu O. Kebukawa. Issues 1-2. P. No.. Yuasa.. Supercond. Technol. A. Y..... Y. McKinnon.. Vogel. Sci. hull.174 TAMEGAI. Rev. Phys. L1304-L1306. W. “Magnetic properties of Y1−xGdxBa2Cu3O7−δ polycrystals”. Ba)”. S.26. Iye. T. J. No. Vol. E. Greene. Ca. J. 36. H. Sr. Y.

“Structure and superconducting properties of Y1−xPrxBa2Cu3Ox”. R. A. “Superconductivity of Metals and Cuprates”. 1987. M... Volume 250. TYAGI. S.. Chen. Materials Science and Engineering B45.. T. Downey . R. IOP Publishing Ltd. Li. Nowicki ... G. A. A. 26. Natarajan. V. L706-L708. W.. Noyes Publications. Issues 1-2... Appl. “Substitution Effect of Sr for Ba of High-Tc Superconducting YBa2Cu3O7-y Ceramics”. A. F. W. “Effect of chemical substitution on the high-Tc behavior of YBa2Cu3O7”. 279. Adachi.... Laiho. Umezawa. Raju. B.. P. A. J. P. W. W. 224522.. S.. VARADARAJU. Z. K. “Critical current density and flux pinning in Gd1−xYxBa2Cu3O7−y epitaxial thin films”. “About the substitutions for CuO in YBCO high temperature superconductor”.. Sampath Kumar. WALDRAM. K. B. L. United States.. Supercond. New York. T. K. H. X. 2006. X. Crabtree. Tse. Inaba... Huhtinen. 1996. C.. 1146–1152.webelements. UK. VOLOSHIN. Mihara T.. N. Physica B+C Volume 148. Gusev. P. P. VEAL. 1987.. M. Dong. L.... WADA.. Paranthaman.. V. Phys. Published in the United States by Oxford University Press Inc. Jpn. H. Stepanov. Srinivasan. T... Mikheenko. J. Wu.. Yu. W.. Characterization and Theory”. J. C. Phys. Sowers. 1995.. R. Tyagi. Chemistry. Issues 1-3.. VANDERAH.. R. 1992. 11.. Lett. Ron. G.. Y. P.. Paulikas. 51. Pages 417-418. Physica C: Superconductivity.... S. 88-97. Sharma. P. S.. H.com . Jorgensen. V. Appl. J.. J. T. “Magnetic field dependence of the critical current and the flux pinning mechanism in YBa2Cu3O6+x films doped with BaZrO3” Physical Review B 73. N. 1987. TURTON.. “Chemistry of Superconductor Materials: Preparation. S. WEB: http://www. D. “The Physics of Solids”. A. Kwok.. Subba Rao. R. Mitchell. A. Zhao. Li. 1997. M... “Superconductivity in YBa2−xSrxCu3O7-δ”. H. 2000. C. U. W. Paturi. A. Technol.175 TRAITO. J. Yin. Y. Vol. 1998.. Safonchik. WANG. R.. Pages 55-58. Sci. Peurla.

Lee. Solid State Communications. K.. J. 515-519. H. Y. P. M. Maple. H. L. Properties and Applications”. Wu. Rev. T. Physica C 339. A. H.. B. Y. No. Yb)”. F. Er. Oka. J.. 2000.. Ho. Physica C: Superconductivity Volume 226.. X. H. G. G. Crabtree. R... 1987. Downey. 1992. C. B 47... U. Rev. Rev. F. J. Chien C. J. Neumeier. K... Bakhshai. 821... Streitz. Cieplak. 12369 – 12372. WU. Dalichaouch.3Oy”. J. “Crystal growth and superconductivity of Fe-doped YBCO-single crystals”..... YAO. Zhou.7Mo0. XIAO. D. B 38. Y. Chu.. A. S. 776 – 779. Fleshler. W. 8782 – 8784. W..... S. W. 817-820. M. Issues 12. “High temperature superconductivity in Rare-Earth (R)-Barium Copper Oxides (RBa2)Cu3O9-δ”. Z.. Cheng.. Chien.. Ferreira. Rhodes. “Dopant effects on the superconductivity of YBa2Cu3O7 ceramics”. 2000.. Kwok. L.. YAN. . 1987. Solid State Communications. A.... H. 129-136. 63. Gavrin.. WESCHE. B 35.. 99-105. Massachusetts USA... 1988.1)3O7+δ”.9Ti0. Chang. L. S. WUU.8Mo0.. W. “Magnetic characteristic of superconducting RBa2Cu3O6+y (R = Nd... M. Erb. Müller-Vogt. P. S. J. K. G. M. W. S. H. Vol. Phys.. Physica C: Superconductivity Volume 198. Q. W. H. H. C. K. Phys. b XIAO. Gavrin. Claus. N. Wang. H.. W. 1994.S. Matsuishi. XIONG... W. Y. F.. Du. a XIAO. Sun.. Appl.. Streitz. A.. M. 1993. X. Gavrin. Chien. Vol.. 9. M. C. Gallagher. “Electrical transport and superconductivity in a Au-YBa2Cu3O7 percolation system”. “Effect of gold impurities on the superconducting fluctuations and the upper critical field of YBa2Cu3O7-δ single crystals”. Gd. H.2Oy and TbSr2Cu2. Issues 1-2.. Sheen. No.. Chu.. Nie. Izumi. S... “High-Temperature Superconductors: Materials. J. Hor. Kluwer Academic Publishers. B. Tm. Chen. 1988. G. 63. Shiohara. Torikachvili. Dy. “The superconducting properties and crystal structure of YSr2(Cu0. Phys... pp. L. C. K. Streitz. 1987. Physica C 339. Sm... Rainer. T. Yang. Q. C. A. Pages 37-42.. S. Eu.. F. pp. J. G. F. YANG. A. Wang.176 WELP. Liu. 1998. Feng. Z. Pages 70-74.. Phys.. W. J. Liu.. “High-pressure study on Mo-stabilized Sr-based 123 compounds YSr2Cu2. “Effect of transition-metal elements on the superconductivity of Y-Ba-Cu-O”. Jiang S. 63. Y. T. “Structure and superconductivity in YBa2Cu3Oy with additives of NaNO3 and NaCl”. 6.

. Supercond. S.. Zhang.. Ling. 2004. Keimer.” Anomalous surface overdoping as a clue to the puzzling electronic structure of YBCO-123”. X. Physica C: Superconductivity Volume 209. Y.. Y. ZABOLOTNYY. Q. Büchner. Chen Z. Pages 51-60. I..Cd)Sr2(Y. 2002. Pr. 2005. T.. 888–889. J. Y.Gd)BCO superconductors” Journal of Rare Earths. Pages 513-517.. G. DeLoach. Physica C: Superconductivity Volume 152. B. Sci. 722–726... ZHOU. V. 1988. 2006. Inosov.. Issues 1-2. X. Tang.... Hongtao. Vol.. ZHAO.. Y.. Zhang. Y.867870. Salama. Zhao. R. R. 19. 1993. R.. S. 18. D. ZHAO. Sci. Q. S. H.... Minghui. 1992. Geck. R. S. Zn or Ga) large grains”. Cheng. Sun.. Zhang. V. “The effect of tin substitution on ferroelectric ordering of Cu–O chains in YBCO oxides”.. “Enhancement in transport properties of seeded melt-textured YBCO by Cu-site doping”. ZHENG. Solid State Communications Volume 72. Rukang. Zhang. Technol... Wang.22 No. Dabrowski. Hinkov. Issue 5. Salama. S. Pages 516-518. Kaibin.. Z. Lo.... Scruggs. Guien. 2004.. A.. H. Zhang. “Fabrication and properties of (Y. S34–S37. A. Zuyao. B. Sm. V. Physica C 412–414... . Sci. YOKOYAMA. Q. P. Yuheng. B. P. J. ZHANG. Peidong. Ni. D. T. Issue 1. Liu..... Groenke. J. J.. Borisenko. Follath. B. A. H.. Pages 75-79. W. H. T. Supercond. “Doping effect of Sr or Ca on single phased YBa2Cu3O7−y”. J. Poeppelmeier. Gd) Elements on formation of (Yb. Technol.. “Oxygen content is not the predominant factor for high Tc superconductivity in Y---Ba---Cu---O system”. W. Dravid... Physica C. K. Y. “The synthesis and superconductivity of a new type of Bi-1212 phase (Bi. R. M. Supercond.. 15. Knupfer.. 460–462.. 592–596. K. A. C. Y. Nanlin. R. 1398–1403.. Z.. K. S.. Technol. Issue 4.. D. 2007. “Effects of ionic doping on superconducting properties of Melt Textured YBa2(Cu1−xMx)3O7−δ (M = Co.RE)Ba2Cu3Oy”. Kordyuk. Sci.. YULEI. J. Technol..6 P. Supercond.Ca)Cu2Oz”. X. “Effect of RE (RE = La. X. V. F.. “Local structure of Y1−xCaxSr2Cu2GaO7 superconductors”. K.. Z. ZHANG. H.. Y. Marks L. Zhang. Koitzsch. S556– S561.. 15.177 YITAI. 2002. “Roles of silver doping on joins and grain boundaries of melt-textured YBCO superconductor”. B. ZHOU. L.. Fink. C. D. Zhao. 1989. Kita.. Physica C: Superconductivity Volume 202.

Chen. A. B. Gaines. F. J.. R. 1988. Patton.. Solid State Communications 68. R. Chakraborty.. J. D. Epstein. X.. 239-243. A.. .178 ZUO.. “Anomalous magnetic properties of Y1-xScxBa2Cu3O7-δ”.