P. 1
mem u zin

mem u zin

|Views: 385|Likes:
Yayınlayan: bheas12

More info:

Published by: bheas12 on Nov 09, 2011
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/08/2013

pdf

text

original

SIgun

yayinlari

Büyük

Ozanlar

Dizisi

1

MEM
A A

EHMEDE XANI
Türkçesi
:

M. E. Bozarslan

GÜN YAYINLARI
Başmusahip Sokak, Tan Ap. No.
İSTANBUL - 1968
6

HÎLAL MATBAACILIK KOLL. ŞTÎ. - îstanbul -

1968

- Tel.:

22 91 78

PfiŞGOTIN ÖNSÖZ .

Türkçe'ye de çevirilmemiştir. çağ¬ daşı olan diğer bütün eserler gibi onda da birçok Arapça ve Farsça kelime vardır. Ne yazık ki ülkemizin Kürtçe ve Türkçe konuşan oku¬ yucuları bugüne kadar bu değerU eseri okumaktan yok¬ sun kalmışlardır. Orijinaliyle Türkçe çevirisinin karşUaştırUmasmı ko¬ laylaştırmak için Kürtçe ve Türkçe saj^alan karşUıkh. Bu eser XVII. Tabiî Türkçe çevirisinde bu ke- . Gerek konusu ve gerekse edebî değeriyle bu eser. jüzyUm sonlarmda yazUdığı için. mısra mısra di¬ zildi. Türkçe de konuşan okuyucular için bu kitabı okuma fırsatı doğmaktadır. her okujoıcunun gönlünü kendine çekmekte. değerini herkese kabul ettirmektedir. hem Kürtçe'jd. Kürtçe sayfalan sol. hem de Türkçe'ye çevirdik. Ajnrıca her saj^a da ajmı miktarda. Türkçe sajrfalan da sağ tarafa koy¬ duk. Özellikle ülkemizin Doğu bölgesinde bu kitap halk arasmda hayli tanınmıştır. işte bu ihtiyacı karşılamak için MEM Ü ZlN'i hem L⬠tin harflerine. Bu dev eser konusuyla Şekspir'in RO¬ MEO VE JULÎYET'inin. Fuzulî'nin LEYLA ÎLE MECNUN'ımun bir dengidir. Bunlarm sayısmm çok az olduğu aşi¬ kârdır. Böylece Kürtçe de konuşan. O kadar ki birçok okumamış kimseler dahi kendilerine göre kitabm bazı pasajlarmı ez¬ berler ve ara sıra münasebet gelince ezbere okumaktadır¬ lar. Bunun için. hem de Arap harfleriyle okumayı bilen kimseler ancak okuyabilmektedirler.MEMO ZÎN 9 MEM Ü ZlN dünyanm ölmez edebî eserleri arasmda ön safta yer almıştır. Çünkü eser Arap harfleriyle yazUmış.

Bundan başka o çağda yöneticilere. fitneciliği ve ikiyüzlülüğü de Bekir'de somutlaştırarak gözler önüne sermiştir. kinci. Ancak herkes bun¬ larm anlammı bilmemektedir. o zamanın sosyal. olduğu gibi yazdık. bu çürük ve haksız düzene karşı âdeta isyan etmiştir. doğruluğu. kötülüğü. çıkarcı ve dalkavuk kimselerin sözüyle oturup kalkmalarmı ortaya koyarak kötülemiş.MEMO ZlN 11 Umeleri de Kürtçe kelimeler ve cümleler gibi aynen çe¬ virdik. Fakat kitabın orijinalindeki bu yabancı kelimele¬ ri değiştirmedik. yöneticilerin davranış ve anlayışmı. Hânî bu eserde Memo ve Zîn'in aşkı etrafmda çağınm yaşantısını. özeUikle on¬ ların kötü niyetU. dal¬ kavukluğu. kültürel ve idarî duru¬ munu da güçlü bir meharetle tasvir etmiş gözler önüne sermiştir. Bu suretle hem destanı kaybolmaktan kurtarmış. Bu hikâye Milâttan önceden bu yana halk arasmda söylenen ve mitolojik bir niteUk kazanan bir destandır. . Mem û Zîn'in hikâyesi «Meme Alan» adıyla Kürt hal¬ kı arasmda hayli yaygm ve eskidir. Büjrük Ozan Ahmed-i Hânî de «Meme Alan» desta¬ nından ilham alarak o hikâyejd kendi çağmm yaşantısma göre somut bir kalıba dökmüş. çağdaş ve modern bir üs¬ lûpla yazmıştır. îjâliği. zalim. devletin siyasî ve idarî çarkına hâkim olan anlayışı usta bir üslûpla anlat¬ mış. bu geri. Bunun için kitabm sonuna bir Sözlük ekledik ve bu keUmelerin açıklamasını o söz¬ lükte Kürtçe ve Türkçe olarak yazdık. hem de Kürt edebiyatına ölmez bir eser arma¬ ğan etmiştir. zayıflığı ve çare¬ sizliği Memo ve Zin'in şahsında toplayarak . suçsuzluğu. çarpık ve küflü anlayışı yerden yere vurmuş.

hem de ülkemizin kitaphğınm zenginleşmesine hizmet ettiğimize inanıyo¬ ruz. Ayrıca bu ölmez eseri Lâtin harflerine ve Türkçeye çevirmek bize nasibolduğu için çok sevinçUjdz. Ülkemizde ÎSLÂM ANSÎKLOPEDlSÎ'nin 68. 3 1962 yUında Moskova'da Lâtin harfleriyle. saj^asmda kitabm adı ve yazarının bij'Ografisi kısaca geçmektedir. Bu inancımız gerçekleşirse kendimizi mutlu sayaca¬ ğız. Hemen hemen bütün dünya Ansiklopedilerinde kitaptan ve yazarmdan bah¬ sedilmektedir. hem okuyucularm kültürünün artmasına. bu ölmez klâsik eseri ülkemizin okuyucularına kazandır¬ mak ve tanıtmaktır. Bundan başka kitabm tamamı Rusça'ya. Bu kitabı çevirip yayınlamakla.MEMO ZlN 13 MEM o ZÎN bundan önce üç defa basUmıştır: 1919 yUmda istanbul'da Arap harfleriyle. Emin Bozarslan . fasikül 1113. 2 1958 yılında Şam'da Arap harfleriyle. 1 Bu kitabı çevirmekte ve yayınlamaktaki amacımız. bazı bölüm¬ leri de Almanca'ya çevirilmiştir. 20/10/1968 M.

çağında çok ileri görüşlüydü. Türbesi Doğubayezit'te halkın ziyaretgâhıdır. Hânî. doğruluk ve bunlara benzer sos¬ yal konular hakkmda bir öğüt yazmıştır. Hânî Kürt edebiyatına çok değerli hizmetler yapmış. Bunlardan başka EQlDA IMANE (inanç yolu) adlı küçük ve manzum bir eser yazmıştır.Kürtçe sözlüktür. o da MEM Ü ZlN gibi manzumdur. Bu kitap Arapça . Ozan bu kitabı 1695 yUmda ta¬ mamlamıştır. Kısacası: her zaman halktan . 1690 yUmda başladığı söy¬ lenmektedir. Kısa bir sürede iUm ve kiUtürde ün salmış. zııIme. Bu eser NÜBARA BIÇÜKAN'Ia birlikte istanbul'da birkaç defa basUmıştır. MEM Ü ZlN'den de anlaşılacağı gibi haksızlığa. yoksulların. Bu eserin yazılış tarihi 1684'tür. bu alanda hayU ilerlemiştir. çaresizlerin ve haksızlığa uğrayanların yardımcısı olmuştur. birçok nefis şiir ve eser armağan etmiştir. çıkar peşinde koşmamıştır. Hânî Doğubayezit'de vefat etmiş ve orada defnedilmiştir. NÜBARA BIÇÛKAN (Küçüklerin Turfandası) da değerli bir eseridir. Çağdaşı olan bazı bil¬ ginler gibi yöneticilere ve zahmlere dalkavukluk etmemiş. Eserlerinin şa¬ heseri MEM O ZlN'dir. zavalhlarm. bu yolda hayli mücadele etmiş¬ tir.HANÎ'NİN BİYOGRAFİSİ Ahmed-i Hânî 1651 jolında Hakkâri bölgesinin Hân köjmnde dünyaya gelmiştir. gericiliğe. çalışma. Hangi tarihte bu eseri yazmaya başladığı hakkmda hiçbir belge yoktur. 14 yaşlarmdayken yazarlık hayatına atUmıştır. Her bölümünün başın¬ da da okuma. Fakat yazık ki vefat tarihi belli değildir. feodal düzene karşı cephe almış.

Kürtçe olarak yazmış ve Kürt edebiyatmm öncülerinden biri olmuştur. felsefe ve kültür alanında da öylece yüksek bir mevkideydi. Ana diU Kürtçe'den başka Türkçe'yi. halk çocukları için çalışmış ve hizmet et¬ miştir. Fakat şurası bize teselli veriyor ki eserleri admı ölmez insanlarm safına katmış ve onu ebe- dîleştirmiştir. Bu hususta Doğulu bilginlerden Firdevsi'nin. Arapça'ja ve Farsça'yı da ijd biUrdi. Eserinden de anlaşUacağı gibi derin bir felsefeye ve geniş bir kültüre sahipti. belgelere da¬ yanan bir bilgi yoktur. Eserlerinin hepsini halk diliyle. bu hususta hiçbir şeyden endişe etmemiş. Büyük Ozan düşüncesinde özgürdü.» Bundan da açıkça anlaşUıyor ki revaçtakiler ve ma¬ kam sahipleri için mutlu azmlık için çalışmamış . edebiyat alanmda nasıl mahir idiyse. . Fuzulî'nin ve benzerlerinin dengiydi. halk ço¬ ğunluğu için.MEMO ZlN 17 yana olmuştur. inandığmı cesa¬ retle anlatmış ve yazmış. Hânî o çağın aristokratik modasına uymamış ve di¬ ğer bilginler gibi eserlerini Arapça ve Frasça yazmamış¬ tır. Kürt çocukları için yazdun. Örneğin. kendi ana diliyle. doğruyu söylemekten ve yazmaktan hiç ama hiç geri durmamıştır. Ölümsüz Ozan. Ne yazık ki hayatı hakkmda elimizde. Sa¬ di'nin. NÜBARA BIÇÜKAN'm önsö¬ zünde şöyle demiştir: «Ben bunu revaçtakiler için değil.

Sensin gönülleri kendine doğru çeken! Övünen ve nazlanan sevgili sensin! ÂşUî da sensin. Senin nakşın olmadan kalemin nakşı çiğdir Senin adm olmazsa yazı da eksik kalır.Senin adın üzerine yazılır aşk yazısı. senin admda görünür. olmazsa onun adı aşk güzelliğinin doğuş ufku olan Allah! «aşk-ı hakikî» ile «aşk-ı mecazî»nin sevgilisi AUah! . Amaç edinilen Kabe'nin şahı senin adındır. fakat dileksizsin. Ey gönül sahiplerinin gönüllerinin sevgiUsi.I AJLLAHA ÖVGÜ Kitabm Vallahi Ey Ey baş yazısı AUahm adı eksik demektir kitap. Bütün kutsal yazılar da senin admda toplu hâlde durur. Aşk kaleminin nakşı da jdne senin adındır. Senin adındır tüm vahiylerin özü Görünmejdp de keşfedilen varlıklar .

Erdem de. hem de istenensin! Sensin sevgiUnin yüzündeki aydınlık! Zavallı âşıkm gönlündeki ateş yine sensin! Mumsun ama ateş ve ışık çeşidinden değilsin. senden gayrı bütün yaratıklar. gerçi amaç insandı. o da hemen olur. Güneşsin ama perdelenmişsin gözlerden! Evren tılsımmm içinde definesin sen! insan admdan keşfedilen hazinesin sen! Bu evren. zorla Çiftleştirilmişler Allahın emriyle. kendisinden yararlanUan da sensin! Şüphesiz hem isteyen.» . Bu yaraltUan. Hepsinin yönetimi ve geçimi seninledir. o harftir. Senin emrin «01» sözcüğüyle iki âlemi birden Varlığa getirdi. Ruhlar ise kutsallUîIa nişanlanmışlar. ona «Ol». bu insan ve görünen bu varlıklar. Maddenin değeri gerçi düşüktür Ama kutsallık. (1) Şu anlamdaki âyete işaret ediyor: «Allah bir şeyi yarat¬ mak istediği zaman. Cisimler maddeden resmedilmişler. Gel gör ki amacıyle anlamı derin mi derin. Bu iki âlemden biridir insanm kendisi. işlemesi ince bir nakıştır.MEMO ZlN 21 Fayda veren de. işte bu harf. Gröriinen ve görünmeyen hep onda mevcuttur. kusur da hep onda gözükür. işte gerçekten gerçek olan.der. «Ol» ve »Oldu» emrinin bir harfidir (1). Ey yaratışın ve emrin bahçesine fejdz yağdıran AUah!. Hem o emir. sen onu en küçük olarak göstermişsin Ama asImda o. Gerçi görünüşte. Bu ruhlarla cisimler cebirle. hem de yaratış senin kudretine bağlıdır. en büyük kalemin nakşıdır. güzelliğin ışığmdandu-.

insan hem yakındır sana. Hayvanlar. hem uzak. AUahım ! Ona şükredici bir dil ver ! . Hânî. Bunca doyulmaz nimet ve değer. Ne kadar evren çeşidi varsa. amaç edinilenler ve muradlar. günahkârlar. Bunca yerler ve unsurları. Gönlümüzde taşımıyoruz senin fikrini ve de zikrini. DiUmizle de ödemiyoruz senin hamdini ve de şükrünü. hem ışık. Bunca aranan ve istenenler. tenbeller. Hepsi bizler için işler hâldedir. Ve bütün jdyeceklerle giyecekler. Kötülük isteyen nefsimizle kayıtlıjnz. Bunca arazlar ve cevherleri. Bu göz kamaştırıcı gezgin saray. gönülden anmıyorsa eğer seni. Arananlar. Bunca arzu edilen ve sevilenler. madenler ve bitkiler. Hepsi muhterem bunca melek. Dönüp dolaşan bu muazzam çark. Gerçekten güzel ve parlak bir düzen Düzenledin bizler için doğrusu sen! Biz gafiller. Hepsi bizler için yük altmdadır.MEMO ZlN 23 însanm kendisi hem karanlıktır. Hepsi insan çeşidine tâbidir. Hepsi muazzam bunca felek.

feleklerin hepsini. Her nasU varlığa getirdinse güzel yaptm. kendi kendine var olan.n AIXAHA ÇAGKI VE YAKARIŞ Ey şükrü dilin cevheri olan AUah! Ey anması gönlü parUdatan Allah! Ey eşsiz. meleklerin. doğru yolu gösteren Allah î Ey yerlerin ve göklerin yaratıcısı! Ey bütün insanların ve cinlerin yaratıcısı! Ülkelerin. benzersiz var olan AUah! Ey zevâU olmayan. bir olan Allah! Ey emsalsiz. . MaşaUah. daima var olan bakî AUah! Ey fâni olmayan. ortaksız. Ey işi güzel olan! Her nejd yarattmsa sen. sen yarattm hepsini. Her nejâ yarattmsa güzel yarattın. Her biri kendi yerindedir ve yerine lâjnıktır.

Toprak. Işığm olmasa görünmezler bile. ister son olsun. gezegenler^ (2) Yedili'den maksat. Sen de öylece onlarda gizlenmişsin. Bunlarm hepsini yokluktan sen var ettin. Kısaca: îster inanan.MEMO ZlN 27 Dolu inci olan bu dokuz sedef. Doğmuş olup da çok doğurgan olan üçler: Yani toprak.herhalde. îlk-maddeleri yokken nakşedip süsledin. ister inanmayanlar olsun. bir varlığı olmaz hiçbirinin. Sanki hepsi bir vücut. işte bu kadar sanat gösterdin sen. herhalde. senin çekimindir. Hepsi sana öylece ajma olmuş. dokuz gezegenin yörüngeleridir. güneşin çevresinde dönen. Birbirine katılmış inciler gibi olan yedili (2). Senden imrenerek rakipler gayrete geUr. incilerden maksat da. sen de can . hajT^anlar. Her altı yön ve dört köşeler. bitkiler ve madenler. Bunca güzel şey icadettin sen. Ayı» takımıdır. Levh. (1) Sedeflerden maksatı. GüzeUiğin olmasa. hem de açık oluşunun işte budur hikmeti. Parçalanmak ve yer almak yoktur senin için. Senin güzelUğinle süslenir sevgililer. gök ve anahtarları. Hulâsa: îster başlangıç. Kalem. hem de hazır oluşunun işte budur kudreti. Hem gizli. Gönülleri sızlatan. sen de han. -«Büyük Ayı yada «Küçük. arş ve sabit yUdızIar. Âşıkları çeken. Sanki hepsi bir şehir. Ak ve parlak inciler ve de siyahlar (1). senin derdindir. . Fakat bunları kendine yer edinmişsin. Hem kajnp.

MEMO ZİN 29 Şirin'i Perviz'e şeker yapan sendin. Onlar aynaja su sanırlar. Ardarda ajmalan yaratan sensin. O yansıyı da güneş ışığı. Yusuf'u nasU Züleyha'ya gösterdin? Vâmık'ı neden Azra'ya kavuşturdun? Elli hac edâ eden o şeyhi de. Büjütüp güneşe müşteri eden de sen. Gâvur kızı için sen delirttin (1) . Nilüfer'i nazlı büjöiten de sensin. Kırmızı gülü dikenlerden çekip çıkaran sensin. Kendi güzelliğin yansısm diye. Seninle birbirlerine uygun düştüler. Dilberleri gönül çekici yaratıp yaratıp Meczup âşıkları sersemletensin. Gül bitkisine güzel rengini. Sülünlerin ayağmı bağlayan da sen. Ajmalan Tûtî'Ierin önünde tutan da sen. Ve sensin bülbülü bin deUye döndüren. Mumlarm ucuna ışığı yerleştirensin. Pervaneyi sevda ile talan edensin. Leylâ'yı Mecnûn'a sen belâ ettin. Ramin'i Veysi'ye sen râm ettin. Seninle var olup yüzyüze durdu. San'an Şeyhinin hikâyesini kasdediyor. Canavarlarm yolunda tuzak kuran da. Servilere o uzun boyu veren sensin. Omuzlardan dökülen zülüf ve örgüler. Bülbüle o güzel sesini veren de sen. Ferhad'a kanlı gözyaşları döktüren de sen. Gönülleri dolduran sevgi ve aşk. (1) .

Doğru yola getirmek istediğin. Bir defa olsun secde etmedi başkasmm önünde. Nasıl ulaştırdın jdicelere isa'yı! Acaba o canı sen neden sevdin? Gizlice îdris'e verdiğin ders. maşallah! . ne güneşten. Günde bin ibadet ediyordu: Çünkü sen güc vermiştin ona. Sen kendisine o denli yarduncıydm ki. Onu kutsal makamlara götürecekti elbet. O. Zavallı günahsız Şeytan. Ve hizmetçi bile olsa efendileştirirsin. Sen de onu tardettin kapından. Desteklemek. Gönlün amacı ve muradı sen şahsm. ona secde ettirdin. Kahrın. yardım etmek istediğin kimseyi de Derhal bilinen makama götürürsün. Gel gör ki sen de saptınrsm dilediğini yolundan. Ve yolundan saptırmak istediğin kimsenin Ayağını zülüf ve benle bağlarsın. Ne duyarlarsa. Tanrıdan başkasma secde etmedi. Ve ne sudan sakınırlar kendilerini. onu ebediyyen ateşe çarptırdı.. Ve bağlanır ayaklan. Amaca yönelecek elbet her gören. onu söylerler. takılıp kalırlar.. Dudağı kuruyanlar duru su arar elbet. Gel gör ki o benle zülüf tuzak ve yemdir. Onlar o amacı yakm görür. Amaç önde hazır olunca. Tûtî'Ierin şeker dili kendiUğinden mi? Hayır. HıUâsa: Senin hikmetinden anlayan Bir tek fert görmedik.MEMO ZÎN 31 Suda görürler senin nakşmı. sana secde etmeden önce Âdem'i kıblegâh yaptın. Ey tapınUan AUah! Sen.

şu bilgisizliğiyle senin hakkmda Sapıklığa düşerse çok değil. inan. «Tanımadık» dediler. Senin hakkmda. Meğer yardımcısı Allah ola Ya da rehberi Mustafa! AUahım! Mustafa'nm hakkı için. Hânî'jn kendine âşinâ kıl! .MEMO ZlN 33 îdrâk sahibi olup da irfan anyanlar. Hânî.

Yaratıklarla perdelenen o varlığı zorunlu. Ve gizlenen güzeUiği çıksın ortaya. Bunun için kalem oldu ilk yarattığı. deliller ve kanıtlara göre. Faş olsun cevher definesi. Nakşm varlığından varlığı nakışçmm. KalabiUr miydi tek bir resimle? Ona lâjnk bir yazı gerekliydi. Var olanlarm hepsi yazısızdı. . Fakat o bilgili Hakimin sanatı. KUdı yaratıkları kendine doğuş ufku. O güçlü ve kudretli nakışçmm hüneri.m PEYGAMBERE ÖVGÜ Varlıklar. o da Zat-i Kibriyadır. Asla zorunlu ve zorunsuz olmazlar. Varlığı zorunlu olan birdir. Ki varlığı bunlarla ispat edilsin. Varlığı zorunsuz olanlarsa tüm yaratıklardır. meydana çıksm.

. AUahm güzelliğinin o penceresi. Serveriydi o tüm Peygamberlerin. Görünmeyen evrenin feyzine kajmak oldu. omm anlamı da Muhammed'di. îşte o nurdur ki görünmeyenleri bilen AUahm emriyle. O vezir kUığmdaki Padişah. Dünyalı şekline girdiği an. Hepsi onunla zevke ermişler.MEMO ZlN 37 îşte bu ilk. Henüz su ve çamurdu Âdem'in kendisi. Fakat onları birbirinden ayırdetme. Hem mutluların. ne bu gök vardı. Hepsi ondan dallanma bulmuşlar. Peygamberin anlamından. bütün âlemler için rahmetti. Âdem henüz su ve çamur içindeyken. Onun içindi feleklerin yaratılışı. Henüz ne bu yer. hem günahkârlarm canlarmm kökü. ruh ve akhevvel. O. örneğin şeker ve bitki. Oldu tüm canlUarm ilk kökü. Şöylece onları bağdaştır: De ki: Hep birden bir tek şeydir. Bir ışıktı. Oluverdi son zamanlar Peygamberi. Bunlarm üçüdür ki «ilkler» kabul ediür. Ebedî güzellikten ilk defa parlayan. YaratUdUar. Bütün cüz'lerin ve küllerin Peygamberiyken o. Meleklerin secdesi yine onun için. Sayılmaları ve sayUır olmaları itibarîdir. Valığı zorunlu olanla olmayanları ajordeden o smır. Ruhlar. Karanlık gönüllerin feleğini aydmlatan o güneş.

Vahiyle ve AUahm emriyle bahsederdi ondan. . Bizden sonra gelecek. pusuya yatmış bir Hindu idi. . Tapmaklarını yok etti tüm ateşperestlerin. Frenk ve Tatarlardan. oldu cihangir. Güzel yaratUışhydı. Tevrat'ı unuttu çoğu. Hakan. încil ve Zebur da çıktı hatırlarmdan. davulsuz ve bayraksız. hem kitabı. Kayser kendi kusuruyla kısa kalmıştı. Yer jöizünde bulunan bütün halkları. O. dini açıkladığı zaman. Kamu öğreticisiydi. diUnde Kur'an vardı. Arap şahı bayrağı kaldırınca Acem Kisra'sım da iki büklüm yaptı. Doldurdu sesi dünyayı. Derhal gözüyle gören oldu. EUnde kılıç. hem Hükümdardı. Baktı ki dünya küfürle dolu.MEMO ZlN 39 îptal etti tüm dinleri ve de kitapları Gösterdi herşeyin kanıt ve nedenini. daha önce okumadan. iyilik sahibiydi. Çekti peygamberliğinden bir sofra. adı Ahmed'dir» Dâvasmı elle ve dille jnirütürdü o. Mal miUk sahibi değil. hem de kUıcı vardı. hem Peygamber. Puthaneleri ateşle yıkardı. Hikmetliydi serapa. Davut dininden olanlarm. Dedi ki: «Müjde veriyorum şanlı bir Peygamber. Çaresiz çoğu kılıçla yok oldular. Isa incil'i okuduğu zaman. Fağfur da kâseden içişinden iki büklümdü. Atsız ve maiyetsiz. Habeşlerden. Tâ ki bir kısmı dine katılıncaya dek. ŞaşUacak şey Rumlardan. . Dini kabul etmeyen kimselerin. Yahudi ve Hıristiyanlarm. Cömertçe o sofraya buyur etti.

Ondan. Onun dininden şüphe edenler için. Filizlenirdi bitkiler onunla. Onun peygamberliğine inanmayan. saraysızdı o. Gâvurlardan beşjöiz jdğit sayılır. gölge düşmezdi yerlere. Doğruluğuyla güçlendi din. Hulâsa: Bütün insanlar ve cinlerde. heybetçe Bir tek sahabeye eşit değildir. görme¬ diğiniz askerler gönderdi». hansız. Kısacası: Yerlerde ve göklerde. Cansızlar da konuşurdu onunla. Abidlerin hepsi evliyalar gibidir. Onun şerefine denk gelecek birşey yok. Bilginlerin hepsi peygamber gibidir. îşitirdi bir arada yüz konuşmayı. Onun büjoik sahabelerinin tek bir ferdi. Şeriatiyle doğruldu yol. (1) Çadırsız. Tüm gâvurlar bir araya gelsin. Yalnız Adem oğullarmdan bazUarı. Ondan gayrı bize arka olacak kimse de yok. . Yem oldular Cehennem ateşine. (1) Hüneyn savaşından bahseden -«Allah yardımınıza. Dinini tartışıp eleştirenler için. Önden haberdar olduğu kadar Arkadan da görürdü.MEMO ZlN 41 Gördüğün herşey meğer O'ydu. GölgelUği bulutlardı. Ordusu görünmez askerlerdendi. Kalmadı bir tek çeşit hajrvan.anlamındaki âyete işaret ediyor.

(3) Yüz defa hayatma andolsun ki. Kur"anın bir suresinin ba¬ Tâhâ: Peygamberin bir adı olup. (1) Yasîn: Peygamberin şında gelmiştir. anlamı bilinmemektedir. İki Arap harfidir. kem kişi. Ve şu yüz derecelik kötülüğümüzle. ey Şehinşah! Seni AUahm sözleri övdükten sonra? Şahım! Senin için güzel addır «Yasîn» (1) Tâhâ! Senin tılsımmdır «Tasîn» (2) Ey seçkin sevgih ! Senin için şu yeter ki : AUah senin hayatma andiçti. bir surenin başında gel¬ -k »ve -«Tasîn» oku¬ nur. Bir surenin başında gelmiştir. Ben ne diyejdm. (3) -«Hayatına andolsun ki onlar sarhoşluklarında bocalıyor¬ lar» anlamındaki âyete işaret ediyor. Hattâ şu zajnf Hânî bile. Şu paklıktan uzak. ey işi iyiUk olan! Bizim ikijöiz jmk çekse de günahlarımız. Yine senden ümitsiz olmayız bizler. şu ateşe müstahak olan Hânî. .MEMO ZlN 43 Kur'an ve hadisler ne güçlü mucizelerdir! Âyetler ve sureler ne açık deUIIerdir ! Ebubekir ve Ömer ne iyi arkadaşlarıydı onun ! Osman ve AU ne seçkin yakmlanydı onun! Ey yüksek payeli Padişah! Ey tahtı felek güneşi olan Padişah! Benim bilgimle ne mümkün seni övmek! Büjdik güç sahibi Allahtır seni öven. (2) bir adıdır. Şöyle yazılır. miştir.

Ümmetten olduğunu iddia ediyor. Allah sahabelerin yolunda götürsün.MEMO ZlN -45 O da kötülüğü ve köpekliğiyle. . Köpeklerden farksız o kötü-işlijd de.

Senin için bir anlık iştir feleklerde joirümek Ve senden bir selâmdır meleklerin kıvancı. Ve bir sözcük yeter gözlerinin yanUmadığmı ispatlamaya (2) (1) İki yay kadar: Peygamberin miraçta Allaha yaklaştığı me¬ ger¬ safedir.. (2) Peygamberin gözlerinin yanılmadığı.. Aja ikiye bölmek için bir işaretin yeter. . ALLAHTAN DA AF Ey iki âlemin varlığına yol açan! «îki yay kadar» yaklaşmaya lâyık olan! (1) Medine tahtının Şehinşahı! Senden o kadar mucize görmüşüz ki.IV PEYGAMBERDEN ŞEFAAT. söylediklerini çekten miraçta gördüğü hakkındaki âyete işaret ediyor.

Bu mu padişahlık? Bir yüzlüdür senin katında küfürle îman Eşittir senin katında cennetle cehennem. (3) Şu âyete işarettir: -«AUah. Hâşa senin sonsuz şefkatinden.MEMO ZlN 49 Ey «Levlâk» tahtının padişahı! (1) Kalk ta çabucak göklere çık. De ki: «Sen kudret ve azamet sahibisin» De ki: «Hep vardm sen. Bu hitabın tamamı şudur: «sen olmasaydın ben felekleri ya¬ ratmazdım. Perdesiz olarak konuş Allahla. Ona bir zerre olsun eklemedik biz. Her neyi irade ettinse sen bizim için.. Sen kahrmı gösterirsen eğer.. (2) VekiIUk şerefini verdin bizlere? (3) Oysa sen bize emanetini verdiğin zaman. : 4 . sen doğru yola götürmezsen. rahmetinden. Ve sana lâyık olsun bu. hep var olacaksm.» (2) -«Biz insanoğlunu şerefli yarattık» diyen âj'ete işarettir. Ve o emanetin kadrini bilmiyeceğimiz. F. Ateş olacak bizlere cennet. Maiyetinde gelir saf -saf melekler. Helâk oluruz hepten. Bizler fânijdz. (1) «Levlâk»: AUahm Peygambere yönelttiği bir hitabm başı¬ dır. toprak seviyesindeyiz. Küfür ve günahları bahane etmek. Emrine amadedir burak ve kanatlar. inanıp iyilik eden kuUarmı yer¬ yüzünde kendine vekil yapacağına söz verdi-. zayıfız. Uzaktır senin büjöiklüğünden. Sence biUniyordu bilgisizliğimiz. Kalkıversin önünde tüm perdeler. Önce bizlere niye azamet verdin Başımızm üzerine koydun şeref tacım.

Senin sıfatlarma ajoıa olmasın.» Hiç hamiyet kân mı ey âlemin dayanağı! Hiç yakışık alır mı ey insanlarm çobanı! Bu pis mel'unun. Şeytanlar var sevinecek haUmize. Yalnız ve tek basma gitsin ateşe. Hulâsa: Yakm ve uzak olan hepimizi. sonunda. bedbahtları ve kem kişileri. Bizleri hep beraber ateşten kurtar.MEMO ZÎN 51 Ve feyiz yağdınrsa bulutları rahmetinin. Gerek gâvurlar. Ve sevinecek sayısız mel'un var. «Bağışlayıcı» admdır ki günahkâr kıldı bizleri. gerek günahkârlar. Bizleri koyunlar gibi darmadağm etmesi? Kısacası: Öyle yap ki o serkeş dev. Şefaatmm içine al hepsini. Bizler «Kahredici» adınla gâvur olduk. Hepsi senden umutludurlar. Gâvurlardan ve günahkârlardan kimse yoktur ki. . Sen küfrü de bağışlıyamaz mısm ki? Günahları üzerimizde nakşedecek olursan. Cehennem bizler için cennete dönecektir. Günahkârlan.

eleskop gibi gösterirmiş. (1) Cem: Eski Iran imparatoru Cemşit. Görünsün dilediğimiz ne varsa. Bize yar olsun bahtımız. Gelecek bizim için başarılı olacak mı.V DERDİMİZ Saki! Allah için lütfet. Bir defada uykudan uyanıversin. biIeUm. (1) Kadeh şarapla dünyayı göstersin. îşte kemale erdi talihsizUğimiz. Aydmhğa kavuşsun önümüzde durumlar. yıldızlan . Son devir gelip çatmcaya dek? Mümkün mü acep felek çarkmdan. Ozan kendi kadehini de onunkine benzetmiş. Bizim için de çıksın bir yUdız. Cem kadehine koy bir yudum şarap. Acaba zevale jâiz tuttu mu dersin? Yoksa hep böyle olduğu yerde mi kalacak. Kadehi t.

değer kazanırlar Biz öksüzlere acır. Bilinsin kadri kalemimizin. Namertlerin elinden kurtarırdı bizi. Kendisi için devleti zabtetti erkekçe. îyiUk sahibi bir şiir istiyenimiz Bizim de külçemiz sikkeyle basUır. (1) Külçe.MEMO ZlN SS' KUlCi ortaya konsun gücümüzün. Her kim ki himmet eüni kUıca götürdüyse. altın ve gümüş aşağıdaki bölümden de anlaşılaca¬ ğı gibi mecazî olarak edebiyat anlamında kullanılmış. ilmimiz revaca girsin? Olsaydı eğer bir başıyükseğimiz. Altm ve gümüş sikkeyle . Ne kadar safî ve temiz olsalar da. . Derdimiz deva bulsım. (1) Bu denU revaçsız ve şüpheU kalmazdı.

MEMO ZÎN 57 Çünkü dünya bir gelin gibidir. Sanki Kürtler sınır başlarmda kUitmişler. Her kabile sağlam bir set gibidir. Hepsi birden niçin olmuş mahkûm? Onlar kUıçIa şöhret şehrini fethetmişler. Himmet ülkesine boyun eğdirmişler. Ve Rüstem cengâverliğindedir her bir erkeği. Keskin kılıcm elindedir onun hükmü de. Ben AUahm hikmetinde şaşakaldım: Kürtler dünya devletinde. Ben hikmetle dünyaya sordum ki: «Başlığm ne senin?» Bana dedi ki: «Himmet» Kısacası: Dünya kUıçIa ve iyilikle insana ram olur. Kürt kabilelerini. Bu Rumlarla Acemler onlarla hisar olmuş. . çeyizleri. Onların her bir beyi Hâtem cömertüğinde. Her iki taraf. Kürtlerin hepsi dört kenarda yer tutmuş. düğün hediyeleri. boyun eğer. lûtuf ve bağıştır. iyilik. imha oklarma hedef yapmışlar. Bak. Acep ne sebeple kalmışlar bojmubükük. Fakat başlığı. cömertlik. Arabistan'dan Gürcistan'a kadar Kürtlüktür olmuş kaleler gibi.

MEMO ZlN 59 Cömertük. hamiyyet ve jağitlik. Engel oldu minnet jöikünü jöiklenmelerine. Sözler o zaman birbirinden ajordedilir. hikmeti de elde ederdik. Hep birlikte bir birimize itaat etseydik. . Beylik. Bunun içindir ki hepsi her zaman ittifaksızdır. himmet. mertlik. Bu hamij^et ve yüksek himmettir ki. O zaman dini de. Cesaretten hamiyyetli oldukları kadar. Minnetten de nefret ederler. devleti de ikmal eder. Olsaydı eğer bir ittifakımız bizim. Her zaman birbirlerine karşıdır ve parçalanırlar. Gerçek hüner sahipleri çıkardı ortaya. Onlar kılıçla ve himmetle ün salmıştır. Hep Kürt kabileleri için onaylanmıştır. îlnU de.

(1) Yani herkesin tersine. intizama getirdi. kitaplar o dil¬ lerle yazılırdı. Çün¬ kü o zaman herkes Arapça ve Farsçaya meraklıydı. Mutat lUIâfı olarak bu bit'atı işledi. Amaç edinmediler aşkı. . Böylece amme için çekti cefa. Yani kabiliyetinden ve ehliyetinden değil. bu kitabı Kürtçe olarak yazdı.VI KİTABIN KÜRTÇE YAZILIŞ SEBEBİ Hânî kemalsizliğin kemale ermesinden dolajn. Sadece hamiyet ve aşiret tutkunluğundan. asılsız ve temelsizdirler. îrfansız. Ki el demesin «Kürtler. ÇeşitU milletler kitap sahibidir. (1) Durujoı bir yana itip içti tortuyu. Kemal meydanını boş buldu. Sadece Kürtler nasipsizdirler» Hem düşünce adamları demesin ki «Kürtler. Kısacası: inattan ya da çaresizUkten. inci gibi olan Kürt dilini Düzene koydu.

N'eylejdm ki pazar hayli kesattır. kabiliyet. Olsaydı bizim bir sahibimiz. San'an Şeyh'inin hikâyesini manzum olarak yazmıştır. Bundan başka bir¬ çok şiirleri vardır. Ben o zaman manzum sözlerin bayrağmı.. Almanya'da ve Rusya'da basılmıştır. (2) XI. incelikleri bilen bir sahibimiz. . ne de istenirler Hep beraber ne severler. iz'an. Kürtler o kadar kemalsiz değil. Kürt edebiyatının şaheseri sayılan bu şiirler İstanbul'da. Bir Divan yaz¬ mıştır. (2) Fakî-yi Tayran'a öyle bir sevinç verirdim ki. kitap divan. Alıcısı yoktur kumaşın. (3) XVI. Bu paralar onun yanında makbul olsaydı. yüzyılda yaşamış ünlü bir Kürt ozanıdır. (1) Ve diriltirdim onunla Harirli Ali'yi. Hep birden bilgisiz ve cahil değil. Onlar aşkın tadından yana hepten nasipsiz.MEMO ZÎN 63 Hep birlikte ne isterler. Şiir. Özelükle bu çağda şu para kesesi. kemal. îlim. (3) Ebediyete kadar hayran kalırdı. Fakat öksüz ve mecalsizdir. Suriye'de. yüzyılda yaşamış bir Kürt ozanıdır. Sadece sefil ve sahipsizdir. -«Dîvan» adlı çok değerli bir şiir kitabı vardır. Hakîkî ve mecazî aşktan da boştur» Hayır.. ne de sevilirler. yüzyılda yaşamış bir Kürt HaJç şairidir. özellikle -«Gönül Kalk» şiiri halk arasmda çok yaygındır. Olmuş hepimizin dostu ve sevgilisi. Geri getirirdim Cizreli Mela'nm ruhunu. Yüksek himmetli. Bu çeşitler onun yanında geçerli. gazel. (1) XVI. Dünya damının üstüne asardım.

Hilesiz. kimsenin adma mensup olmayan. Kim. Ve halkın alış-verişi için elverişlidir. Boş sajrfalardı.se düzene girmeye yanaşmaz. Devrin böyle olduğunu gördüğümüz vakit. hurdasız ve tamamdır. Sahte olan cevheri temizledik. işimizin görülmesine vasıta oldu. altm da geçmedi eümize. Bir süre insafla hareket ettik. Duamız doğru olarak kabıU edildi. Hep para için savaşUdığmı gördüğümüz vakit. O. aşikâr Gümüş değil ki «Eksik ayarlı» desinler. AracUık etmedi garaz için asIâ. Din gitti. Bu paramıza «Değersizdir» deme. Sonunda çaresizlikten bakırcı olduk. Onun için karabahth ve muratsızdır. üzerinde dua ettik.bir sevgilidir. Altm değil ki «SoluJc kaldı» desinler. Böyle revaçsız ve karışık kalmazdı. Bu mangırlar gerçi değersizdir. F. : 5 . Çıkardık gizli bakırımızı açığa. Gönlümüz hileye razı gelmedi. O şahlar öncüsünün sikkesinden yoksundur. Ama sade. Biz de kimyager olmaya heveslendik. Eğer basUarak nakşedilseydi. şüphe götürmez. Ve mümkün olmadığmı görünce de bunun. temiz ve pahabiçilmezdir. Hâlis Kürtçedir.MEMO ZlN 65 Kimse o kadehi kendine ışık öncüsü yapmaz. Bizim kırmızı bakınmızdır.

Bu yüzden. Sahte gönlü billura çevirir. . Sahte mangırları da saf altma. bilgiü insan. En jmkseği. gönülden özel bakış vermedi bize. Padişahların sikkesiyle kabul edilmeden. Mübarek teveccühünün iksirini çevirseydi bize. (1) Ki bakışı sade kimyadır. Birçok bilginler nezdinde çürüktür. Derhal sarıya çevirir bir bakışla. Paşaları tutuklar esirler gibi. Zenginleştirir himmetinin eüyle. O. amme için özel bir rahmettir. Bütün bu sözler şiir olur. Sonra azadeder fakirler gibi. Her an lûtfuyla jöizlerce dilencijd. En alçağı da lûtfuyla en yüksek.MEMO ZlN 67 BİZ arkasız insanlarm sajrfalan. Fakat bakışı çok umûmîdir onun. Söi ona devamlUık ver AUahım! (1) Hakkâri beylerinden olsa gerek. kahnyla en alçak yapar. Bunun için minnet de yapmaz Bir kez bize baksaydı eğer o. Bütün bu mangırlar altma dönerdi. Fakat zamanın hükümdarı. Birçok filozoflarca da makbuldür. Yüz jöik kırmızı mangır olsa. Her gün binlerce yoksul ve çaresizi. Adı Mirza olan Bey. Bizi dinlemedi idrak kulağıyla.

Ruh dimağını tazeliyelim biz. seyyal la'Iı O inci hoşafı. Zaman zaman mej^erestlerin eUne ver Gönlünün bir parçası sevgililerin elinde olanlara.vn SAKİ. Sakî! Mine rengi kadehe doldur Gönülleri aydmlatıp gözlü yapan o suyu (1) Mahzun gönlü sevinçU kU onunla. Kendi dürdanelerini de içine dökerek O gül suyu gibi olan şarabı. DeU akh sersemleştir onunla. Ma'ser: Üzümün sıkılıp şırasının çıkarıldığı yer. ŞARABI KADEHE DOLDUR Sakî! Gök rengi kadehe doldur. çiğ taneleri gibi şarabı. (2) Eritilmiş yakutlu. Bir an. (1) (2) Yani onlara görme kabiliyeti veren. ruhu besleyen o şarapla. görmelerini sağlayan. ebedî ruh gibi olan şarabı. . Sakî! Cevher kâseye doldur Temiz ma' serden çıkan o suyu. O.

Şu ölü gönlümün kuşu uçabilsin Nağmelerin sesi perdesiz olarak süslensin. . Devamlı şarap içenlerin bu mecUsini.MEMO ZlN 71 Gönüller kadehi nakışlansın onunla. Öyle etki yapsın ki nefsime. konuşsun hepsi. Zerrinler dile gelsin. O berrak şarabm kadehinin neş'esi Şen bağın üzümünün verdiği keyif. Davul sesi ve Kanun sadası olmaksızın. Arkadaşların inadına gülsün bülbüller. Benim de yardımıma geUr bir damla. Kâhya ve muhasip görmesinler. tatlılık yayılsm. Sakî! Ver bana gül rengi şaraptan. Ve de gönlüm zevk ile. Gözyaşı döksün kırmızı güller çiğ damlalarından. toplansın tüm sevinçler. Her zaman binlercesi kan rengi saçsın. DağUsm gamlar. Öyle ki. Tereddütler çıkıversin mahzun gönülden. Bu «Ah»lardan açsm yüzlerce gönül goncası. Ve yeniden bambaşka olajnm ben. Olsun benim de nefesimin bir etkisi. yoldaşı olan yel ile. Gönlüme bir güzelUk. Yani canım şevk ile dolsun. Goncalar çözülüversin dikenlerden. Meclisin coşkunluğu süslensin onunla. Benim için inşirah mümkün olsun Hasıl olsun gönlümün temizliği. Sızlasın bazan da andelipler misali. Belki o zaman o sonsuz fejdzden. seherlerde «Ah»Iarı yollaymca Her zaman. Her zaman yeniden mest eyle onunla. Bülbüllerle ses arkadaşı olayım ben de. Bazan bülbüller gibi inlesin gönlüm. .

o günahsızı. Âşıklarm sesini dinlesin Zühre yıldızı. Ney gibi muUdanayım. sırlan açığa vurayım. Bedhal olayım. îlâç getireyim.MEMO ZlN 73 Sarhoş olayım. tokmaksız olarak. Söz söylemeksizin içimden konuşayım. güzaflar söylejdm. Çeng gibi yüz çeşit şada verejdm ben. Sermest olayım. Benden aşikâr olsun kerametler. O perdeU. O çaresizleri yeniden ayağa kaldırayım. Yar ve âşık hastalıklı olmuşlar. Divane olayım ki inciler döktürejdm. Ve raksetsin dokuzuncu kubbenin zirvesinde. (1) Rubab gibi Kemançesiz olarak. O töhmetten uzak Memo'jru. (1) Çeng: Bir sazın adıdır. Ney gibi. lâflar edejdm. Gönlünün derinUğinden ıstırap çeken Zin'i. kâh gür sesli olstm. Bugün mütehassıs bir doktor gibi. Görünsün bana mak3. Tûtî misâli dile gelejdm. . örtülü masum kızı. Ciğerinden yaralanmış Memo'yu. Zin'i ve Memo'yu dirilteyim yemden. Yaralı gönlün sazı kâh yumuşak. Çıksın davulumuzdan ses. Oülbahçesini Şehnaz makamıyla şenlendirsin.mlar. Perdeden öyle nağmeler çıkarayım ki ben. GöniUdeki derdin şerhini kUayım efsane. ahenkle gönlümün derinliğinden. Çünkü kejdfsiz olarak söyUyemem. Gönlümden çıkan makamlı ses dallan. onları teda'vi edejnm. Çalsm türküsünü Zin ve Memo'nun. Zin ve Memo'joı ederek bahane.

Dertsiz olanlar girsin kedere. ister ija olsun. Onunla oyalansmlar bir zaman. masum ve asUdir. Gerçi çok seçkin olmasa bile. Gelip dinlesinler hikâyeyi. Pâk huylu ve insaf sahibi insanlar. Zin'in derdine gülsün âşıklar. Bu.MEMO ZlN 75 Öyle bir tarz ve üslûpla meşhur edeyim ki. Memo için ağlasm dilberler. Yeniden onları öylesine jöicelteyim ki. Bu kitap turfandadır. Göğüsten ve gönülden temiz olanlar. Günahsızdır. Yalnız bilginlerden rica ediyorum: Öğrencilerin yanlışlıklarmı açığa vurmasmlar. . Bambaşka olan seven kimseler. Hırsızlar gibi yanlışlıklarımı araştırsınlar. Seçilsin birbirinden sevilenler ve sevenler. ister acı olsun turfandadır. Ezelden beri sevenlerden olanlar. Herkes «Güzelce yazıldı» desin. Çocuk çeşidi gibidir. Ben onu bağlardan derlemedim ki. İster tatlı. o huydandır. Bazıları da onunla gönülden veda etsin. yeni yetişmedir. Biz onunla ikijöiz ıstırap çektik. Bu kitap ister kötü. yavrudur. Şahin bakışIUar temaşaya gelsinler. Dertli kimseler onlarla sefa sürsün. Hep bizi tasvibetsin. BazUan candan dinlesin. gönül bahçesinin turfandasıdır.

Teşni' etmiyecekler. elbiseleri ve küpeleri Benim mallanmdır. yetiştirilmiş değil. Kin sahipleri ise coşkundur. Nazenin değilse bile bu yavru. Bu mejrve sulu olmasa bile. mâna ve keümeler: Bunların hiçbirini aslâ ödünç almadık. Sır sahiplerinden umudum şudur ki: Alay etmiyecekler benimle Ben gezgin satıcıj^m. Kemal sahipleri kusurları perdeler.MEMO ZÎN 77 Ricam şudur hal sahiplerinden: Kötülemesinler bu yavruyu. hamiyetli insanlar gibi Düzeltecekler kusurlarımı. Sözcükler. emanet değil. anlamlar. hayat hikâyeleri ve düşünceler. irfan sahiplerinden umarım ki. Kendi kendime yetişmişim. işaretler. Konular. cümle kuruluşu ve işaretler. AUahım! Sapık kimselerin eline verme Bu nazlı. Hepsi el değmedik gelinlik kızlardır. hikâyeler. Kürtçedir. sıfatlar. Hiçbir yanlışlığımı çıkarmıyacaklar. Bunlarm hepsi fikrimin ürünleri. cevher satıcısı değil. o kadarı yeter. bana çok tatlı gelir. Bu mey-ve çok lezzetli olmasa bile. . Bu yavru benim için çok azizdir. amaçlar. Şiir yapısı. dejdmler. Üslûp. Sevimlidir o. gönül kapan güzeli. Turfandadır.

. lûtuflarmdan imzalasınlar. Garaz sahipleri de dinlesinler. Ozanm yüzü sujomu dökmesinler. kenardanım. Hamiyet için doğruya yorumlasmlar. Ve dinlesinler insaf kulağıyla. dağlıyım. Varsa kusurlarım örtsünler. Derlediğim şu birkaç sözü. Mümkünse bir ijrisini söylesinler. Yanlışlıklara ve ımutkanlıklara şaşmasınlar.MEMO ZİN 7â Ben Kürdüm. îyiUklerinden.

bojnm eğerdi. «Botan Bejd» adıyla ün salmıştı. bahtı da mutlu. Şu plânla resim ve tablo çizdi. dedesi ve babası. Makamı yüceydi onun.vra BOTAN BEYİNİ VE İKİ KIZKARDEŞİ ZİN İLE SITİ'Yİ TANITMA Hikâye sayfasmm yazıcısı. F. Ulu ataları. kendisi Kürt bejdydi. Çeşitli halklar ona itaat eder. Soyu Arap. Şu tarzda kalıbı bastı ve süsledi: Dedi ki: Grcçmiş zamanda bir padişah. talihi güçlü. Zincirleme olarak HaUd'e mensuptular. Rivayet tablosunun eleştiricisi. : 6 . hükümdarlığında üstün olarak. Tahtı Cizre'deydi onun. Rumlar. Araplar ve Acemler emrindeydi. Çıktı.

Kendi cömertliğinin evrakını toplayıp kaldırdı. diyanet ve de devlet. . Çekilmişti AUahm kıhcınm çekilişinden. O Padişahm yiğitliğinin izleri. dileklere.de-«Zeyn» süs anlamınadır. cömertUk ve meydan. kaplamıştı heryeri. hüner. Dünyanın ekseniydi kendisi. birlik. Onun sayesinde kavuşulurdu arzulara.MEMO ZlN 83 Ceberrut felek bile sakmırdı kendisinden. Komutanlık. koruyuculuk ve de heybet: Bunların her birinden doluydu bir hazinesi. Çünkü Halid'e --Allahın Kılıcı». (1) Burada --Tevriye» var. Onun sayesinde kavuşulurdu hasretlere. Mümkün olan dileklerin hepsini. AUah mevcut kılmıştı onun yanında. Padişahlığı ise ahret sembolü. (1) Hükümdarlığın ve de dinin süsüydü. (2) beyin adının yarısıdır. DisipUn. Aydan aya kadar. (2) Zinet de ona «Din» ile tanınmıştı. düzen ve divan. O beyin adı «Zeynıdin» idi. Akü. Her çeşit mücevher ve bulunmaz nesneler. Onun yiğitliğine yenilirdi Rüstem. BeyUk ona «Zeyn» ile vasıflanmıştı. Onun cömertliğine muhtaçtı Hâtem. Bunlarm her birinden gizliydi bir definesi. Dindarlık. Her renkten nefis ve parlak değerler. Ona zararsızca mukadder olmuştu. Jiirdi. sevilenlere. Hâtem onun cömertliğinin büyüklüğünden. Onun için zahmetsizce başarılmıştı.

Açmıştı boylarında selvi ve şimşir gibi. Yani o joice soydan olan. Biri huri. hurilerden dönmeydi. son derece sevinUi. Parlaklığı utandırır ince ipekten elbiseleri. O serbest kırmızı güller ve sünbüUer. Dudakları la'I. Huzurundaki hizmetçileri de meleklerdi onun. Cennetinde huriler çoktu onun. Fakat devlet soyunun iki evlâdı vardı ki. Çünkü AUahm nurundandılar. Biri esmer. (1) Beyin adı Arapça olarak şöyle yazılır: -« » Bu nun yansını aldığımız zaman « » çıkar. şakakları yasemin. îki zülüf sünbül çiçeğine benzerdi. Öbürü Beyin can ve ciğeriydi. Bu da Zin'in adıdır. sarışındı öbürü. Biri fazlasıyla şirin. Öbürü gönüllerin ruhuydu. Kimse eş görmemişti jüzlerinin güzelUğine. îki kızkardeşi vardı. îki yanaksa kırmızı gül jüzüiıün renginden. iffet bahçesinin iki turfandasıydı. Adı da gerçek olarak «Sıti»ydi. O şahm yanmda iki sultan vardı. Çünkü ebedî güzelliktendi o güzellik. . O huriyle periye paha biçilmezdi. (1) Hikayeci bana muamma olarak şöyle dedi: O huri de «Zin» adıyla tanınırdı. O mehtabın yanmıda iki güneş vardı. Biri doğruluk bağmm selvisiydi. nazlı büjöitülen.MEMO ZİN 35 Haremin sahanlığı nazeninlerden. Hurilerle dolu olan bir cennetti. Beyin admın yarısıydı adı. periydi öbürü. yanakları gül.

Yüz hatlarmm güzelliği Yakut yazısmdan. Neş'eü gönüUerin ıstırabıydı. Gerdan.MEMO ZÎN 87 Kırmızı gül kendiliğinden yüzlerinde kök salmıştı. tacın bir yanı gibi gözükür. Kmalı parmak uçları ve tırnaklar. Kabe. sanırdm sakinin elindeki Ebedî şarapla dolu olan şişedir. Ya da Nebat şekkerinin şerbeti gibi Veya Hayat Çeşmesinin kaynağı gibi. Kirpikler ise şüphesiz dik oklardandı. Derhal çekerlerdi jüreklerinin derinliğinde «Ah» Yakut: Bir çeşit Arap yazısıdır. (1) Çene çukuru ile Hârut sihrindendi. Çene çukurundan maksat. (3) Kaşlar felek yaymm kemanmdan. Kemerin sarUdığı o belleri görenler. SünbüUer de sarmaşık olarak boylardan sarkmıştı. Yüzlerini gören. çeneyle alt dudak arasındaki çukurduı. ak ve kırmızı renkler. Haccer-Esved. Tavaf ve Umre: Haccm iki ibadetidir.Esved: Kâbenin duvarındaki taş. Feleğin falcısı yüzlerine noktalar serpmişti. noktalar. Variıklarm hikmetinin inceUklerini keşfedenler. kulak memelerine bakan herkes. (2) Sanki ceylânm gerdanmdaki misk kesesinden. Tavaf ve Umre'ydi. Gözlerin dehşetinde işaret bıüuyordu. Ufukta Cebrail'in bir kanadı gibiydi. Benler. Olurdu derhal akıl ve şuurdan. DeUUk vahşetinin sermayesi. (3) Hacer . (1) (2) . Alm. Onun hizmetinde bulunur güneş. Gök ortasmda durmuş daima. Bir anda şaşkma dönerdi gözlerinin dehşetinden.

MEMO ZÎN 89 Bilekleri ve bilezikleri gösterdikleri zaman. Sıti gerçi çok nazenindi. Fakat Zin de güneş gibiydi. Bu zinetler. giydikleri fesin . Gecelerin çıralarına benzeyen bu ikisi. arkadan. İnsanları ve bitkileri talan ederlerdi. Bağlara ve bahçelere yürüdükleri zaman. Bütün fark. O periler bu süslerle yürüdükleri zaman. Tapınaklardaki evliyaları bile sersemletirlerdi. Güzellik bakımından ikizdi ikisi. Kimisi tükenmeyen güzelüği arzu eder. fakirler olsun GüzeUiğe talip olmayan kimse yoktur. Her ikisi de ruh gibiydi gerçi. Artık yer kalmazdı konuşmaya ve de serzenişe. îster şeyhler. Fakat Zin de cennet hurilerine benzerdi. Hayvanları ve cansızları bile inletirler. süsler. Önden. Gerçi Sıti yUdız misâliydi. îster dervişler ister zenginler. Kürt kadın ve~ kızlarının başlarına etrafında bağladıkları kuşaktır. zülüfler ve pusular. Kimi de boş vücudun taUbi. daha tazeydi. Fakat şüphesiz hepsinin dostu birdir. ister hocalar. Kofi kajd:anlarınm uçlarmı sakaklarma getirirlerken. (!) Kofi. Gerçi mehtap gibiydi Sıtî. Aşıklar ölürdü sevginin elinden. Ama Zin'in jöizü parlak bir aydı. beyler olsun. Kavuşmayı arzu etmeyen kimse yoktur. deriyle beyin arasmdaki fark gibidir. (1) Kolyeler altınlarla zincirlenmişti. sağdan ve soldan sarkar. Kofileri mücevherlerle donatılmıştı.

Yüzlerce can. servetler. Enginlere inip zirvelere çıkan o güneş. gönül ve ciğer yakardı. İskender'in radarma varmcaya dek. Hepsi birden güzeUiğin bir parçasına bile değmez.IX GÜZELLİK VE AŞK Dünyada ne kadar hükümdar varsa. Güneş ve ay bir araya gelmişti. Kaj^serin bütün hazineleri. Hâkanm definelerindeki inciler. Masal gibi anlatırdı onları halk. Dalgalanıp joikseldiği zaman. Ne kadar fazlasıyla pahalı olsa da. . Hepsine AUahm verdiği metahlar. Sıti ve Zin'in jdizündeki güzellik. Aşk ateşinin bir deryasına dönmüştü. Süleyman' m yüzüğündeki la'I. Bütün dünyanm alıcı olması bundan.

Çoğu tellal gibi. Bir kısmı faydalanmak ister. kimi de arslan gibi. Kimi de derdi seçer. Bazıları da cananları için verir canı. Kimisi kavuşmak ister. Fakat âşıklarla arzu sahipleri ajrndır. Tacdin gibi. BazUarı canlan için ister cananı. O güzelUğin sadalarmm şarkıcUan. öteki feda olmak. Sonu olmayan sınırsız güzelUğin.MEMO ZlN 9:i O ceylânlarm güzelUğinin avcıları. . Öyle ki onlarla birlikte sızlamrdı melekler. Zaten spnu gelmez âşıklarmm. Figanlara ve iniltilere doymadılar. Gündüzleri ve geceleri çok inlerlerdi. Memo ve Zin gibi.

(1) Sıti ve Zin'in aşkları derdinden. Her biri güzeUiğiyle padişah göğsü. Fakat görerek ve tanık olaraktan degü. . Hepsi Bejdin hizmetindeydi. Onlar da hep hevesli ve arzuluydu. Güzellik yönünden her biri bir güneş. Ancak dujonakla ve rivayetle biUrlerdi onları. Sıradan adamlar.X MEMO VE TACDÎN't TANİTMA DöneUm biz hikâyenin başına: Aşkları derdinden gönlü yaralı olanlar. Fakat seçkin hizmetçilerden. Yüzlerce fidan boylu ve açık almlı genç vardı. Onlar da hep âşık ve isteküydi. Her biri konuşmasıyla göpsleri yakardı. hizmetçiler ve seçkindiler. (1) Gerçi sayısız ve ölçüsüzdüler. Her biri kemaUyle bir doltmay. Hepsi bir birinin sırrından haberdar.

Tacdin'in iki kardeşi vardı. Memo da Divan Kâtibinin.. O iki kardeş ve birbirine bağlı dost. . adı da Memo. (1) Soyu. Delikanlüarm baştacı ve önderiydi. Güneşti çünkü kardeşi.. baba ve amca gibi bile değildi. Çıra görmeyen geceye döner. Tacdin'in sevinç arkadaşı ve gam ortağıydı. O melek huyluların baştacı olan. Memo da ona tam tutkun. nesebi. Bir genci kendine kardeş yapmıştı. ikisi de kurnaz. Savaş günü bin erkeğe bedeldi. Çıra yapmıştı kendine. Hayır. YanUıyorum ben. Kardeş. Fakat Araplar ona Gazenfer der. uzaklaşmıştı ondan. asaleti belli. Kardeşini görmediği gün. (1) Gohderz: Eski bir Kürt kahramanıdır. Gerçi ahret kardeşiydi ikisi. Tacdin admda bir genç vardı. Çünkü kUıç kullanmakta arslan gibi. Birinin Arif. O iki genç. Kahramanlıkta zamanın Gohderz'iydi. Kuşları kapıp uçan şahinler gibi. baba ve amcalarmdan. Tacdin Divan Vezirinin oğluydu. O. fakat birbirine tutkun kardeş.. diğerinin Çeko idi adı.. Ama sanırdm ki dünya ve ahrettir ikisi. Dünya ona karanlık olurdu hepten. Başı dertli bir gençti. Babasma derlerdi İskender. Her zaman düşmanların gönlünü yakarlardı.MEMO ZÎN »7 O peri gibi gençlerin ön sıralarmda. Fakat Tacdin herkesten ve bütün yakınlarmdan O kadar kardeş.

. zordur. başıboş değil Aynen güneş ve Müşteri yUdızı gibi. Dostluk.MEMO ZlN 99 Zamanın Mecnunu ve Leylâ'sıydı. diğeri Azra'sıydı. ahbaplık ve kardeşlik. İkijmzlülükle ve lâfla olmaz. Onlar gönülden dosttular. Başlangıçta göze alma o cefalı işi. Dostluktan maksat da vefadır. Biri çağm Vamık'ı. Sonunda vefa göstermiyeceksen eğer. Dostluk kolay değil.

XI YILBAŞI VE NEVRUZUN KUTLANttlŞI Dünyanın yaratıcısı. bir kısmı öğretici. kimi gamlan toplar. Böylesine muazzam ve yuvarlak. Kalıpsız. Bir kısmı cellâttır. Sejdr sergisine sunmuştur. kimi de yönetiUr. tabiat feyzinden. Varlık sergisine getirmiş. Kimi yardımcıdır. . kimi de hızlı. kimi de geceyi aydmlatır. Aletsiz. kimi ölçülür. Kimi bize doğru geUr. işaretsiz ve makassız olarak. Kimi ağır yürüjöişlü. Böylesine süslü ve sıra sıra. ölçeksiz ve pergelsiz olarak. Bir kısmı yazıcıdır. kimi de sağlam. Bu hikmetledir ki hepsi iş başmda. Felek çarkmı güçlü bir şekilde. Kimi yönetir. JKimi kederleri dağıtır. Bir kısmı yaya ve bir kısmı süvari. bir kısmı çalgıcı. Kimi güneşe uyar.

Hepsi parlak ve aydmlatıcı. Mart ayında döndüğü vakit. Hiç kimse kalmazdı evlerde. Yaşlı erkek ve kadınlara varıncaya dek. Özellikle bekârlar ve bakire kızlar. Kısacası o nadide cevherler. Bahar noktasma geUr. Hepsi seyretmeye izinü olarak. Bizim için tazelerler jnlı. Hepsi çıkardı evlerden dışarı. Bir kısmı tabiî hareketten. Din yolunda ve sünnete uygun olarak. Yani yUbaşı burcuna girdiği zaman. BiUnen yerlerine geldiklerinde. Gönülleri aydmlatan o ânın saygısı için. kimi de vezir.MEMO ZlN 103 Bir kısmı Zin gibi güzeldir. Kimisi padişahtır. Hepsi süslenmiş ve güzel gijdnmiş. Bir kısmı Memo gibi alıcı. Ovalan ve tarlaları gülşene çevirirdi. Fakat töhmetle ve minnetle değil. Bize şöyle anlattı durumu: Dedi ki: Eski zamanların geleneği Şuydu her yerde ve her zaman. . Yıllan eskimiş yaşlı bilgin. Bayram ve Nevruz günü geUnce. Halk kırları ve çimenlikleri mesken edinir. meskenlerde. Doğu şehsüvan olan güneş.

gerekse istenenler. .MEMO ZlN 105 Çünkü kıra çıkmaktan maksatları. Ovaya inmekten amaçları. Ve seçsin her biri kendi dengini. Yani sevenler ve sevilenler. Şuydu ki: Gerek istiyen. Birbirlerini görsün.

O kutlu geleneğe uygun olarak. Kafile kafile gezmeye ve seyretmeye döküIdiUer. Gösterince yeniden Nevruzu. Perdesiz. Onlar da güller gibi bahçelere doldular. Bir kısmı bağlara gitti. Şehirlilerin ve askerlerin hepsi. Kimisi arkadaşlarla. joirüyerek. AvcUar ve talancUar gibi. Bir kısmı birUkte ve çoklukça. minnetsiz ve üzüntüsüz olarak. Her çeşit insan. Kalktı hanımlar ve de hatunlar. Kimi de dağ eteklerine yöneldi. kimi yalnızca. atlı olarak. küçükler ve büjrükler. . şehirde kalmadı hiç kimsecikler. Hep gitti. Saf saf tepelere ve ovalara jöirüdüler. Terketti şehri.xn ŞEHİRLİLER YILBAŞINDA KIRLARA ÇIiaYORLAR Feleğin dönüşü mavî bahttan. Huriler cenneti kendilerine mesken edindi. kaleleri ve evleri.

Erginlik çağına yeni gelen güzel. Yüz yaşmdakiler. KutladUar. Birbirlerine metalannı gösterirlerdi. benleri ve şakakları temiz olanlar. ihtiyarlar ve kocakarılar. GüzelUğin hem satıcıları. Güzellik metamm sahipleri. gençler. hem de alıcılarıydı. tüysüz deÜkanlUar. göklere kadar jükselterek seslerini. Zülüfleri. YUbaşUıIar. Yüz güzelliğinin kumaşma sahip olanlar. DelikanlUara yaşıt tombul memeli kızlar. Enine ve boyuna gözden geçirirlerdi.MEMO ZlN 109 Bakire kızlar ve delikanlUar. bakireler. Bunlar aşk pazarmdaki sevdalılardı. . deUkanlUar. Yılbaşını geleneks-el yol ve yöntemle.

Kendilerine kızlar gibi süs verdiler. O iki kardeş değişik kıyafette. Bey de delikanlılara izin verdi. Birkaç pahalı mücevher başlarmda. Çünkü amaç ve murat peşinde olan âşıklardı. (1) Yılbaşı kutlamaları yeniden başlayınca. Sırmalı ipek elbiseler içinde. KalktUar hepsi âşıklar gibi. Hepsi arttırma sergisine gitti. Koç Fenerini aydmlatmca. Yalnız Memo ile Tacdîn. . Hizmetçilere izin çıkınca. Yani gün döndüğü zaman. DELİKANLILARA NEVRUZ EĞLENCELERİNE GİTME İZNİ VERİYOR Mavi kubbenin o parlak kandiU. (1) Yani Koç Burcuna girince.xın BEY.

Alm saçlarmı zülüf ve örgü yapmışlardı. Onlar kıyafetlerini değiştirdiler ki. Dilberler elbisesine bürünüp. Gittiler ağır ağır yürüyerek. . Hiçbir güçlük gelmesin başlarına.MEMO ZlN 11-3 Kâkülleri her tarafa halka halka yayılmış.

deUkanlı ve çocuk. Bir kısmı büjiik ve ekâbir.XIV MEMO İLE TACDİN ZlN VE SITİ'YE RASTLIYOR VE BAYILIYORLAR O değişik kıyafetli iki genç. Kimi yalmayak. Beşyüz kadar kız. çeşitli değerU elbiseler içinde. (1) (1) Kaşo: Ucu eğri. kimi başıkabak. Bir kısmı da sıradan ve küçük insan. kıhç biçiminde bir sopadır. Her çeşit dişi ve erkek. Bir parça olsun kalmadı şuurları. . Ayaklan Kaşo. her oda ve pencerede. Yaşlı erkek ve kadınlardan da bir o kadar. Taze selviler gibi jmzlerce genç. Topa vurulur. Gördüler ki mahalle ve sokaklarda. Birden onlara acajdp birşey göründü. başlan top gibi. îpekUler. Bir kısmı çıplak. bir kısmı giyinik. Her sokakta. :Şehirde dolaştıkları zaman.

YUdızIarm şahı gibi parlayarak Geldiler. İkisi o işi düşünürlerken.. Kiminin soluğu tutulmuş. . fazlasıyle taze» Dediler ki: «Altı uçlu kUıçIı mıdır onlar? Yoksa oklu ve hançerli midir onlar-?» Dedi ki: «Hayır gamzeyle.. Derken Tacdin durdu ve sordu. Her biri bir yerde bambaşka olmuş. Bir kısmı telâşlı. Bir kısmı figan ve feryadeder. bir kısmı sessiz. Soruşunu yaşlı bir adama yöneltti. kiminin serbest. Kiminin elbisesi yırtık. bir kısmı şuursuz. Bir kısmı konuşur. Şekilleri. Halkı öldürüyorlar. Dedi ki: «Ey doğru yolun Hızır'ı. Görüp te mertçe karşı koymaktı. bu ne sonsuz belâdır?» İhtiyar dedi ki: «îki güçlü şehlevend. Bir kısmı da akıl zincirinden olmuş azad. Böyle yapıyorlar perişan» Dediler ki görmedin mi sen. Kimi görürlerse o iki sarhoş. elbiseleri ve gijanişleri bir. Düşünce dalgasına hemen daldılar. sormaktan maksadı.MEMO ZÎN IIT Kimisi sarhoş. Fakat o şehirde tanmmayan kimselerdir. kimi sarhoş. Kimisi perişan. okla öldürür gibi» Onlarm. Söyle. bakışla. Bugün bu halka olmuşlar cellât. ikisi de bir zaman şaşakaldılar. aniden BaktUar ki sade AUahm kudretinden. niceydi onlar?» Dedi ki: «İki delikanlıdır. kiminin aklı uçmuş. kimisi sermest. Her birinin ciğeri bir cefayla kan dolmuş. O iki deUkanh iki mızrak gibi.

O d»likanlUarm gönlüne düştü bir acuıiE Bağlandı birbirine sırrı gönüllerinin. ama yanık ciğerUdirler. Gönüllerine geldi yumuşaklık ve de merhamet. Güzellik ordusunun öncüsü onlar. Sanki kesicisi. ne şuur. Durdular ve baktılar.MEMO ZÎN 119 Melek huylu ve peri jmzIüydiUer. Öylesine deliye ve şaşkma döndüler ki. Gönlü ve canı bahşiş verdiler. Baktılar ki çok sevimli iki melek. birbirinden (1) Yarım mesmeleli: Boynunun yarısı kesilip öbür yansı ke¬ silmeden bırakılan ve çırpınıp duran hayvandır. Sevdi birbirini yüzlerinin nuru. Tıpkı yarım besmeleli av gibi. Ne satıcı. . Anladılar ki başıboş av değil onlar. ne hafıza kaldı. YuvarlandUar toprak üzerinde sersem olarak. ne de ahcıydılar. Kısacası: Bu ceylânlarm güzeUiğinden. O iki büyük melek. Yuvarlanıverdiler daha uzaktayken. fakat güneştirler. Bu iki kardeş görünce iki karışık halU deUkanhjm. Sevimli. kesilerek dikkat. ne akıl. (1) Şüphesiz perişan bir duruma düştüler. Yarım kesildiği için ona böyle denir. Baktılar o dilberlerin yüzüne. bu jâizden. Ne duyu. Sevmenin yolu açıktır. îki yiğit avlarmm üzerine koştular hemen. Cana ve akla doydular hepten. Ay parçası. Şuurlarmdan haberleri bile kalmadı. AjnrUmadı hiç ruhları. boynunu keserken yanm bes¬ mele getirmiş gibi.

boşlarını sejrettiler. Aslâ kendilerinden yoktu haberleri. kimi de karşıdır birbirine. Gerek gönüllerdeki sevgi. Bizim gibi onlar da fanî yaratıklardır. gerek düşmanlık. Şüphesiz birdir ruhlar ve tenler. Kimisi bağlanır. Yüz gönülle sevdiler ikisini. Aşk öylesine şuursuz kılmıştı ki onları. hem de istenir. Fakat ezelin gerçeklerindendir. . kimileri bağlı birbirine. Gerek gönüllerdeki öfke. gerek şirinlik. İşte o bağlananlar. GüzelUk öylesine istekli kUdı ki onlan.MEMO ZÎN 121 Görünmeyen âlemin bir rengi Açığa çıkarıyordu muhakkak birleşmeyi. Oturup çe-virdiler ikisinin de jniziinü. birbirleriyle öyle ısmdüar ki» ArtUc kalmadı onlar için bir zorluk. AUahm ilminde yaratUmış ölümsüz olarak. Dediler ki :«Acep bunlar kimin kızlan? Yoksa ikisi de Tanrı meleği midir? Hangi yerde yetişmiş bu mejrveler? Hangi güllükte geUşmiş bu güUer? Bunlar hangi derenin seMIeri. O iki yaralıyı bu halde gördükleri ân. Yani o hunhar delikanlılar. Çünkü ruhlar ordusu toplanmış olarak. Sanırdm hepsi ruh ve cisimdir. Hangi çimenUğin kuşları bunlar?» GiUrengi gözyaşlarmdan gülsujnı DöktiUer kanlı yanaklarının üzerine. Dördü de birbirini hem ister. Bir süre boylarını. Bir süre zülüflerine ve benlerine hajran kaldUar. Birleşiktir ruhlarla cisimler. Sevgi öylesine bağladı ki onları birbirine. Kimisi çeşitlidir.

Yola düştüler yarım besmeleU kuşlar gibi. hajrvanlar ve sar'alUar gibi. Yüzlerce defa bahçelere. Çektiler sahiplerinin parmaklarından. takatsiz ve gönülsüzce. Gündüz.. Eğlencelerini değiştirdiler dertlerle. Fakat o acı muratlUara. Sevdalı. göniUIeri çekilmiş. Çiinkü bilmiyorlardı hangi nesilden geldiklerini. AyUmca baktUar ki. akşam ve her zaman Hep ajmı şekilde görünürdü karanlık artık. karanlık bir gece. Kendi parmaklarından da çekip kendi jöizüklerini. gece. Elmaslarım billur şişelerle değiştirdirler. Güneş ve ay uzaklaşmışlar çoktan. perişan ve sarhoş olarak. Aniden bazı yabancılar göründü. Gerçi vardUar yerlerine.MEMO ZlN 123 Sonunda aşk kalemiyle yazmca. Güçsüz. İstediler ki anlasınlar hangi soydan olduklarmı. avlulara düştüler. Sersem. Yüzlerinin güzeUiğini gönül tablosuna. Nişan için taktUar yerlerine. Ayaklan zincirli ve pırangah olarak. Kaldı iki kardeş iki av gibi. Tâ ki jruvalarma varmcaya dek. YUbaşmı ve sevincini bıraktUar elden. Bunun için gençlerin yüzüklerini. sabah. Yakutlarını boncuklarla. . Istemiyerek veda edip kalktılar.

O hafta geçince üzerlerinden. Çok perişan ve habersizdiler. KendiIerirU aşka atan iki genç birbirine ısmdı. Se'vinerek gitnUşIerdi kekUk ve kaz a-vma. önce tanımadılar birbirlerini. Birbirilerinin jöizüne. rengine baktUar. Önce birbirlerine yabancUaştUar. Sonra birbirlerine yakmlık gösterince. Aniden şahin gibi. üzerisine Bir ışık dönmüştü aniden. Koç Burcu haftası süresince. Aşk öyle değiştirmişti ki onları. . O iki yamk. Bir gün beraber kalktUar.XV MEMO VE TACDİN MESELEYİ ANLIYORLAR O kız gözlü iki şahin. Memo ve Tacdin. Artık kalmamıştı haberleri hiçbir şeyden.

Karanlık bir örtü başlarındaydı sanki. sarhoş ve karanlıktaydılar. Amaçsız. Karun'un bütün hazineleri. Eflâtun için pazarlık yapsa. Pahabiçilmez bir elmas var. Karşıhyamazdı. Tacdin baktı ki kardeşinin elinde. Gönül damarmdan inlediler Çeng gibi Dediler ki: «Acep nerede hastalandik biz? Ya da hangi savaşta yaralandık biz? Yoksa biz neden böyle güçsüzüz? Yaralı. Ijdce bakıp görsün diye. Dilberlerin gözleri gibi mesttiler. Ve de mum gibi parlıyor. Memo da baktı ki Tacdin'in elinde. uzak görüşlülerin bilgisiyle. susuz ve gözsüzdüler. Hakkak «Zin» adım yazmış üzerine. uçmaya kalkmak müşkül ve imkânsızdı. O jöizük taşlarmm pahasmm sekizde birird. Üzerine «Sıti» adını yazmış Meharet sahibi bir üstad. Tartıyla ve kıratla tahmin etse. Ülfet seli de önlerindeydi sanki Gıdasız. arzusuz ve takatsızdılar. Sevgiülerin ağızlan gibi dardı gönüUeri. Hipokrates sarraf olsa eğer. zayıf ve ürkek gönüllüyüz?» Böylece onlar araştırıyorlardı. . Bir mücevher parlıyor çıra gibi Bir yakut ki nar tanesi gibi Karanlık gecede yakUan meşale gibi. Elini uzattı ki getirip.MEMO ZÎN 127 Buldular kendilerini pırangah ve ziIU Uçmak. Hasta. Hallerinin ne idiğini anlamak için.

O ikisiydi ki halkı öldürüyorlardı.rdı ki bunları gönülden sevdiler. Uzunlamasma. Hiç bir nokta boş kalmamış dertten Hâlâ diyorsun ki: Niye inliyorsun sen?. Böylece o iki kardeş düşünce ve tahnünle. F. Bayram ve gündönümü olduğu gün. Onlardı ki bunların ciğerlerini yaktUar. Onia. Tacdin 'de vardı azıcık şuur. Memo aşkla pişmişti tamamiyle. onlarsa ceylân. Benim bu vücudum diüm diüm olmuş. dedik biz: Ne'vruz gününde.MEMO ZÎN 1^ Kaldılar şaşkm ve hayretler içinde. Onlaı* da deUkanh kıyafetine girnUşler. AnladUar ki kendilerine ne yapmışsa Yüzük sahipleri Sıti ve Zin yapmış. Şüphesiz kaatillerini bildiler. Dedi ki: «Kalk kardeş! Yatağın içinden. Onlar da kıyafet değiştirmişler. Onlardı ki halk ellerinden ederdi feryad. Sanma ki sağlamım ben. O ikisiydi ki kollan sıvamış. DaldUar ve uzım uzun düşündüler. Bizler arslamz. Aşkm ve sevdanm üzerimdeki etkisi öyledir ki. Onlardı ki şehirde olmuş iki cellâd. O diümlerin hepsi de nokta nokta olmuş. enine. Bunlar nasU kız gibi süslendUerse. : 9 . Dedi ki: «Kardeş! Meğer sen çiğsin. Onlardı ki. Baştan ayağa kadar parçalanmışım ben. Yeter ah çektiğin yaralann elinden. Onlarm elinden inlememiz çok ayıp». bojnma ve derinUğine. Aşk onda bırakmıştı bir parça kusur. Ay ve güneş gibi âlemi aydmlattUar.

bu hususta cev¬ here muhtaç olan varlık. (3) Hepsini kendine ram etti aşk. bfiş. Hey zalim! HaUmi sormuyorsun sen Hâlâ bana inleme diyorsun sen» Bu şekilde tazallüm edince Memo.MEMO ZÎN 131 Gönül. sırt ve gözlerim. O dolan. El. taş gibi. Billahi hiç birinin kalmamış takati. (2) \ Cevher. Koparmış onlar bütün ilgilerimi. Aşk şehinşahı garazsız geldi. bana hejnilâ şeklinden (1) Kaldığmı söylersem şaşma. Hep birden diyorlar ki: Âşıkız biz. cisim ve cevher. renk gibi. . Araz ise kendi başına varlığını gösteremiyen. ayak. Vallahi hiç birinin kalmamış rahatı. jdirek ve bütün iç varlığım. Can. (1) Heyula: Bazı bilginlerce evrenin ilk maddesi olarak kabul edilen madde. Cevher gizlendi. onun yeri olan gönlüm. araz geUnce (2) Gönlüme giren bu aşk. Onlar kaldUar bu yaralarla. Tacdin için kalmadı artık konuşma. bu boş yerin içindedir. Biz gelelim Sıti ve Zin bahsine. kendi basma varhğım gösterebilen madde. Bu doluşun. (3) Cisim ve cevherden kendi vücudunu ve maddesini kas¬ dediyor. ciğer. içine dolan aşkm yeri olmuş.

XVI ZlN İLE SITİ EĞLENCEDEN DÖNÜP MACERALARINI DADILARINA ANLATIYORLAR Onlar da o elbiseyle döndüler. Aşk öylesine değiştirmişti ki onları. Aksaçlı yaşlı felek bile önünde zebundu. Öyle yamandı ki. Kimse tanımasın diye derhal sojnmdular. Yemeksiz. Kimse inanmıyordu Sıtî ve Zin olduklarma Herkes onları yabancı sanıyordu. Aniden geldi Sıti ve Zin'in yanına Baktı ki elbiseleri üzerlerindedir. . Onlarm bir dadısı vardı. içmeksiz oturmuşlar. Gerçi elbiselerini değiştirdiler. Çenelerini gerdanlarmm içine gömmüşler. zamanm kocakarısı. tıpkı göklerin belâsı. Ama değiştiremediler hallerini. O kocakarmm adı Hayzebûn'du. Artık dönemezlerdi önceki durumlarma.

Söylejdn bana. Adı ve niyeti söyliyeceğim. Durumun iç jöizünü anhyacağım. Anladı ki sevinçsizdir o periler Dedi ki: «Ey gönlümün ve içimin hevesleri! Her biriniz iki gözümün nurusunuz. Koruyucunuz AUah olsmı sizin.MEMO ZÎN 135 YaıU şaşkm ve üzgün duruyorlar. Taze jüzleri bembeyaz kesilnüş. Benim canım feda olsun size. nasıl oldu mesele? GizU şeyler bizden gizli kalabilir mi? Ben şimdi bir remil dökeceğim. Yasemin rengi almış al renklerinin yerim. . O ay parçaları ıstırap içinde kıvranıyorlar. Derhal deliye ve divaneye döndü. inceboylulanm ! Hiçbir sonuç meselesiz olmaz. Bazı insanlarm sevgisiyle sevilmişler. Kırmızı gülleri Zaferana dönmüş. Bize rastlayan ve bizi gören herkes. Kırmızı şakaklan Kâfur gibi sararmış. Ya da şişemi ve mendilimi koyacağım. Siz bunca kayıtlarda bağhsmız. Yalnız bugün ava çıktmız.» Onlar gizlice dadıya dediler ki: «Biz sabahlejdn evden çıkarken. yoksa sevda hayaU mi? Siz neden üzgünsünüz böyle. Neden bir kenara ittiniz yUbaşı eğlencesini erkenden? Doğru söylejdn bana ne oldu haliniz? Anlatm bana nasıl oldu başlangıç? Bu şaşkınlık mıdır.

bir hünkârsınız. Baştan ayağa kadar yeşilU ve ipekli elbiseler içinde. Bizler de üzgüne ve serseme döndük. Size boyım eğmeyen ve muhtaç olmayan kim var ki ? Size. Doğu şahı gibi güzeldi onlar (1) Parlak ay gibi parlardı onlar. Eğer gelebilirse ikrar diUmizden. kimdir onlar? Gidip görejim. Hazırlıyayım orUarı da size getire jam.» Dadı yavaşça ve yaklaşarak. Defterimize yazılı olmasm. O çevir nihayet bize de döndü. Güzelliğiniz size boyun eğer hale getirecektir. Özellikle bu şehirdeyse gönül bağladıklarmız. istemeksizin de haç vermeyen kim var ki? Ey perizadeler! Sizin sevdiklerinizi. Yani hepsini jöizjrüze görmüşüzdür.MEMO ZÎN 137 Sonunda çevremiz sının aşmca. (1) Doğu şahı: Güneş. . İyilik ve güzellikle ün salmış kimse yoktur ki. Fakat ikrar ve anlatmak imkânsızdır. Hatta Botandaki bütün boy ve boşlardan. Botan'da ne kadar kız ve delikanlı varsa. ve teselU vererek Dedi ki: «Siz padişahlık güzelliğine sahipsiniz. Bugün güzelUğe boğulmuş iki kız. Her biriniz bir şah. Onlara doğru gitti. Bu şehirde ne kadar insanoğlu varsa.» Dediler ki sihirbaz Hayzebûn'a: «Ey mahir Tabip! Derdimizin Dermanı gelir şüphesiz senin elinden. DeUrmiş olarak hemen geri döndük. Tedbir ve tedavi de faydasızdır. Ben onları şimdi alıcı kUarım. Söylejin.

O perizadeleri gördüğümüz zaman Biz de şuurdan kurtulduk onlar gibi. Çıra ve fener birbirine denk geUnce.MEMO ZÎN 139 Aniden görününce ve rastlaymca bize YuvarlandUar uzaktan o iki pahabiçilmez. Gerçi kandil ve fitil onlardandı. Önümüzde yandı ve gönlümüz onunla parladı. rüya mıdır gördüğümüz. Hep birlikte birbirlerinin karşısma geUnce. Bizim de gönlümüze bir nur parçası girdi. Onlar Cemşit'in Kadehi gibiydi. bilmiyoruz ne haldir. Ama ateş biz ikimizin jöizündendi. Mutlaka melek ya da periydi onlar. Çünkü sudan ve topraktan değildi onlar. yoksa hayal mi dir? . Gittik üzerlerine. bakalım kimlerdir diye. Fener yıldızdan yankı aldı. Baktık ki bizim gibi insan oğlu değiller. Biz ikimiz de ay ve güneş gibiydik. Yine bizim yağımız ve ateşinUzdi ki. Biz kendi kendimizi yaktık. Uyanık mıjaz.

güneş olmaksızın aydmlanır mı hiç? . Ceylanların sevgisinden boş olarak. Oğlanlar zatm güzelliğinin ajmalandır Kızlar da sıfat ışığınm mazharlandır. Fakat siz kızlar için oğlanlar ister. Zatsız ve sıfatsız olarak araz imkânsızdır. Hiç kızlar kızlara alıcı olur mu? Oğlan parası olmadan imkânsızdır pazarlık. Kadm kısmına meyletmeniz imkânsızdır. Dedi ki: «Ey dadmm ruhu ve canı! Siz delikanlıları seyretmeye gittiniz.XVII DADI MEMO VE TACDİN'İN YÜZÜKLERİNİ GÖRÜYOR Dadı maceraya şaşakaldı. Araz cevherle kaim olur. Ay. Sizin gördüğünüz şekil anlamsızdır. Beşerin meyli beşer ister. Cevher olmaymca araz olamaz.

MEMO ZlN

143

Oğlanlarm yüzünden uzak olan sevgi. Yüz defa huri ve peri de olsa. Sizi nasıl meftım eder o sevgi? Sizi nasıl delirtir o karanlık gece? Mecnun Leylâ'nın karşısmda olmajrmca, Leylâ karanlık geceye nasıl mejdl verir? Gül hiç güle olur mu âşık? Azra kendi kendine olur mu Vamik? Husrev, Şebdiz'e binmeseydi eğer. Şirin Perviz'e şeker olur muydu? Ferhat kanlı gözyaşlarmın oluğunu, Akıtmasaydı görmezdi gülrengi atlıjn Bunca erkekler âleminden. Beyzadeler, sade insanlar ve oğlanlardan. Gönlünüz hiç kimseye meyletmezse eğer. Sersemsiniz, alçak ve rezillersiniz demek. Gönlünüzün kapıldığı kim.seler. Adsız, nişansız ve tanımadık kimselerdir ha? Bu iş bence tamam.en imkânsızdır. Bu gördüğünüz rüyadır, ya da hayaldir» Zin bu şarkıyı dinlejdnce. Perdeden şu nağme jd çıkardı; Şöyle dedi yaşlı dadıya: «Galiba akim ve tedbirin kalmamış senin. Diyordun ki sen: Çağrıyla, büyüyle. Gizli olan halleri bilirim ben. Bizim gördüğümüz şekil anlamsız değildir. Şüphesiz ne rüyadır o, ne de hayaldir. OrUar ister melek, ister beşer olsun, îster kadm kısmından, ister oğlan olsun.

îşte jdizükleri şuradadır.
Getirdik nişan için biz onlan. Eğer gerçekten remil biUyorsan, îşte yüzükler, haydi bil sahiplerini».

MEMO ZÎN

145

O elâ gözlü hilekâr cadı,

«Getir bana yüzükleri çabuk» dedi. «Bu gece bir remil döktürejdm ben. Sabaha kadar sahiplerini söyliyeyim ben» Sıti hemen yüzüğü çıkardı. Zamanın kocakansmm eline verdi. Zin ise şöyle dedi Hayzebûn'a: «Benim gönlüm bir kan bataklığına dönmüş, O bataklık coştuğu zaman. Taşmak üzere olduğu zaman. Bu joizük zajaf gönlümü yatıştırır. Bazı bazı kanlı gözlerimin önüne getirdiğim zaman. Yüzüğü götüreceksen eğer. Biz üzgün kalpUye çabuk getir geri. Çiinkü onunladır sabrımız, samanımız O benim için Süleyman yüzüğüdür.
P.
: 10

xvnı DADI FALCININ YANINA GİDİYOR

O ölçüsüz çapkın ve hilekâr kocakarı, Sabahlejdn kendini falcının önüne attı. İhtiyar falcı için elinde bir-iki altm götürmüştü. Şöylece gönlünün niyetini ikrar eyledi: Dedi ki: «îki masum oğlancığım var benim. Babasız, yetim zayıf ve j'oksundur. Bayram ve yılbaşı olduğu gün. Onlar da çocuk hujnmun yoluna uyarak, Kalkıp ikisi de gezmeye gittiler, CadUar onları ovada şaşırttı. Bugün çıkageldikleri zaman, gördüm ki DeUdirler, sersem, sevdalı ve sarhoşturlar. Geri döndüler elbisesiz, çıplak olarak. Bazı bazı feryadediyorlar bağırarak. Şuursuz düşüp çokça kalıyorlar. Kalktıkları zaman da delidirler. Şu jöizükler vardı ellerinde, Sanırsm ki bunlarla olmuşlar mest.

MEMO ZÎN

149

Ey işaretleri bilen, sırları çıkaran! Çaresizim ben, sen çare bulucusun, îjdlik yap da meseleden iyi konuş Acep yavrularımın nedir dertleri? Delüik midir, sar'a mıdır, yoksa aşk mı? NasU hastalıktır bu, nedir ilâcı? Ey geleceği bilen mürşit ve önder! DüğünUerin ve meselelerin çözümlejdcisi !
Bu jdizüklerde vardır bir sır, O da, siz uzağı görenlerce biUnir.

Yüzük sahipleri, söyle kimlerdir? Cinler mi, periler mi, yoksa insanlar mıdır?

XIX

FALCI FALA BAKIYOR VE DADI TABİP KILIĞINA GİRİP TACDİN'LE MEMO'YU ARIYOR
O Danyal ilminin varisi (1),

Falm şekline baktığı zaman.
Derhal anaların rahminde, Kızlarm doğuşundan önce Tarafları ve temizliği birUkte gördü Tacdin ile Sıti'yi birlikte gördü. Se'vinç şeklini gamla beraber gördü. Perdesiz olarak Zin'i Memo'yla beraber gördü. O zaman şöyle dedi kocakarı elçiye: Amacı hile, yalan ve tezvir olan o elçiye: «Senin için mümkün olur mu hiç,

Doğruluk olmadan, menzile erişmek?.. İmkânsız bu..» Sen çocuklarmm deli olduklarmı söylüyordun, Zin ve Sıti olduklarmı söylemiyordun.

(1)

Danyal bir israil Peygamberidir.

MEMO ZÎN

153

Onlar sejre ve gezmeye gittikleri gün. Yolda gördüler iki hajnran gözlüjdi. Yani selvi boylu iki oğlan gördüler, Başlarma da kıyamet koptu. Derhal bu iki güneşin. Gönlü gitrçıiş o iki mehtaba. Onlar bunlarm aşkmdan şuursuz olmuşlar, Bımlar onlarm güzelüğinden dehşete düşmüşler. Bunlar aşk belâsmm hastalarıdır. Onlar da aşk Kerbelâsmm susuzlandır. Bu yüzükler o oğlanların, Bımlarm da iki yüzüğü onların eUnde. Nasıl bunlar delikanlı gibi süslenmişlerse. Onlar da kız kıyafetine girmişler.» Kocakarı Remilci şeyhe dedi ki: «Durumım aydmlanmasmda şüphem kalmadı. Fakat de ki sen, onlar hangi soydandır? İyice keşfet ki onlar hangi nesilden?» Şeyh dedi ki: «Aşk dininde. Bir alış-veriş var ki «Karşılıklı kabul» derler ona. Denk olmak şartı yerine gelmese de caizdir, Alıcmm ve satıcının şartı kabuldür. Özellikle bunlarm seçtiği deUkanlUar, Biri dürdanedir, öbürü de inci. Biri beyzadedir, bey soyundandır. Öteki de soyca kâtip çocuğu.» O sihirbaz kocakarı, denemek için. Yine bir söz bahane ederek. Dedi ki: «ÂşUdar, tutkunlar, deUler, Zin ve Sıti için meftun olanlar. Sayılmaya ve hesaplanmaya gelmez Sığmazlar defterlere ve de kitaplara. Şeyhim! Bilirsin ki burası Cizre'dir, Hepsi büjdikler ve Kürt beyleridir.

Kendini tabip kıyafetinde göster. Kojmuna koydu birkaç kitap.MEMO ZÎN 15» Ijdük yap da perdeyi kaldır. Ruhlardaki dert hangi derttir?» . Şişeler. Lokman kıyafetine girerek. Daha çok iki hastalığı iyi biUrim ben İki hastalığı ben iyi gideririm.» Şeyh dedi ki: «Git sen bul uşakları Araştır yerleri ve otaklan. Hemen nedimlerin dostu oluverdi. Bedenlerin ve ruhların derdini.» Dediler ki: «Anlat bizlere. Gidip sana kırk altm getiririm. Derhal baş uşaklara kendini yetiştirdi. Görünüyordu acajip bir hekimlikle. ne kocakansm sen?" Herhalde bir ilimde mahirsin sen. söyle kimlerdir? Söz olsun ki. Hasta dedikleri kimseleri gör O hastalık senin için deül olur. Dediler ki: «Nereden geliyorsun. Baştan ayağa kadar ilâçlarla donattı kendini. Gördüğün zaman o melek huyluları Kumaştan da arUaşUır alıcUan Bilhassa ki parmaklarmda yüzük var. Perdesiz olarak görürsün o sevgiüleri. O iki melek.» Dedi ki: «Gerçi görünüşte hekirrUm ben. hokka. YazUmış jdizüklere Sıti ve Zin'in adlan» Kocakarı kalktı. neşter ve kese Aldı o şaşırtıcı habise. onları bir görsem.

. hastalarla. Alevsiz. Parladığı zaman şimşek gibidir. Kocakarı kaldı deUkanlUarla başbaşa. IjdUk yap da tedavi et ikisini. Her ne desen öyle yapalım biz. İlâç ver. Yarasız. bir çare bul da kaldır onları. ışıksız ve kıvUcımsızdır. deUkanlUar! Güzellerin yüzündeki o yUdırım. Ama öylesine yakar ki adamm içini. Her ne istersen ödiyelim biz. Uzak olsun o sizlerden. O çok mecalsiz bir derttir. Dedi ki arkadaşlara ve kUavuzIara: «Yalnız bırakm bizi. çıbansız ve yanksızdır o. O derdin adı yalnızca sevgidir. İki gözden akar yüreğin kanı» Onlar dediler ki: «Hoş geldin sen. Baktığı zaman o azizlerin durumuna.» Kocakarı kendini yetiştirdi hastaların yanma. Önce ben bu derdi teşhis edeyim.MEMO ZÎN 157 Dedi ki: «İnşallah görmiyesiniz onu sız. O derdin alâmetleri gizüdir. Sonra teda'vi çaresini size özetüyejdm» Arkadaşlarm hepsi çıktı yanlarmdan. Halen hastadır iki arkadaş bizden. O dertten sağlığa kavuşmak imkânsızdır.

BojTi iki büklüm. Ağlıyorum ben yalnız sizler için. Önlerinde oturmuş bir kocakan. Geldim ki ijdleştireyim yaralarmızı. Aheste aheste bir şeyler söylüyor. sizleri arıyordum.XX DADI TACDİN VE MEMO'YLA KONUŞUYOR Aşk derdiyle fena hale düşmüş hastalar. rengi bir hilâl misaü. Aniden baktUar ki gitmiş arkadaşlar. Alm da verin sizdeki jdizükleri. Ben elçiyim. Ağlıyor ve gözyaşları döküyor. Getirdik onları nişan için biz. ! ? îşte şunlardır yüzüklerirUz. Özel olarak Sıti ve Zin'in yanından. Kötüye çıkarmaym Sıti ve Zin'in admı. Dediler ki : «Kimsin sen ey gönül rahatlığı Niçin ağlıyorsun böyle muratsızca?» Dedi ki: «Sıti ve Zin'in başları hakkı için. Ey muratlar! EUboş çevirmeyin beni» .

ayaklarına ve eteklerine. ey muratlar. Sevap kazanmak için acele edejam. : 11 . -vücudum sadece cisim. Allahtan başarı yar olursa eğer. Se-vinçten büsbütün gitti şuurları. Dadı! Sen yarin elçisisin Şüphesiz derdimin de hekimisin. Derhal koşarak ellerine ve ayaklarına kapandUar. Her dördünüz de muradmıza erersiniz. ister tılsım. Tacdin parmağından jöizüğü çıkardı. Dedi ki: «Gam yemejdn. maksudlar! Müjde sizlere. Zamanın kocakansmm eline verdi. yaşıyabilir? Dedi ki: «Dadı! sen beni mazur gör. Adlarınızı ve soylarmızı açıklaym siz. Geri döndüğün zaman. Odur benim canım. ey vefalı Benden yare şöyle de: F. Uyandıkları zaman bir an durmadılar. Hepiniz bir yerde toplanırsınız. Cevapla birlikte çabucak döneyim». NasU idare edebilir. Gönlünüzün sırrmı bize açıklaym siz. Alma eümden bu jöizüğü beıUm. Sıti ve Zin'i sizlere ram edejâm. Ben bu jdizüklerle geri dönejdm. Yüzlerce öpücük kondurdu iki delikanlı.MEMO ZÎN 161 Onlar işittikleri zaman bu müjdeyi. AjrrUıklarmdan dolayı ağlamaya başladı. Tekrar tekrar ellerine. Memo baktı ki jrüzük olmaksızın. Güzel Zin'in başmın sadakası olarak. Ben öyle yapacağım ki sihirbazlıkla. Kim canım elinden izinli bırakır? Bu yüzük ister isim olsun. AUah hakkı için. Dadı bu sevgiden hayrete düştü.

kavuşmaya lâjak değiUm. Ben köle. Her an dadmdan umut bekUyerek.MEMO ZÎN İta O şahtır gerçi. ben de dilenci. Şeklinin hayaUnden gıda alıyorum. HaUmi sorsun bazı bazı» . O kadar güzelUkten razıjom ben. Şahlarm iyilikleri umumîdir. Beni hayaUnin halvetine getirmesine.

Koşarak kucakladılar gelen Dadıyı. kılığı da pek acaip Aşktan sersem olan Zin ve Sıti. Yüz defa andiçerim. Acep açıklamadm mı kim vurdu?» Dedi ki o: «Sizin mübarek başlarmıza. Dediler ki: «AUah için söyle. Sabah şarabını sonsuzca arzuluyorlardı. Akşam şarabmdan son derece sarhoştular. . Çıkageldi. başlan eğik olarak. îki büklüm.XXI DADI SITİ VE ZİN'İN YANINA DÖNÜYOR O taze Ardıcın iki dallan. efkârlı. değil bir defa. Oturmuşlardı gonca gibi dar gönüllü. perileri bildin mi? Yoksa şişeye kojoıp ikisini getirdin mi? Kalplerimizi delen okları. BaktUar ki aniden bir tabip. Her an dadıdan umut bekliyerek. ey gönül rahaüığıl Acep ram ettin mi sen o melekleri? Falm ne dedi.

Gönül ilâcı olan o ateşle yandUar. kül'de dağUmış. çıra közdür. Musa'nın gördüğü ağaç. bir süre önünde dilsiz kaldUar. Gönül fenardir. Dadı onlara verdikçe uyanıklık. Zin ve Sıti'nin kalbinde kalmadı şuur. . Kısacası: Maceranın içyüzünden. Her an «Sıti» ve «Zin» dedikçe. Sır cüz'dür. O iki insanı o güzeUikle. Vücut yağdır. Gönül ise. Dediler ki: «Sen gönlümüzü şenlendiriyorsun. Bu haberleri dinledikleri zaman. Vallahi. Dadı! Sen bizim için çare bulucusun. NasU seçtiniz o iki seçkini? Kavuşmanm süsüdür o iki mutlu. Aşk ateştir. Öyle melek de yoktur göklerde. Zin ve Sıti tüm olarak baştan ayağa kadar. Kurban olayım sizlere. o ateşli ve ışıklı ağaçtır (1) Göğüs fenerdir. öyle candan tallalhk yaptı ki. İster beyzade olsunlar. (1) Hz. Fakat acıyorum ben oğlanlara. ten Tur dağıdır. bu ergenlikle. deniz ve madende. 'O dilberler.MEMO ZÎN 167 Şimdi geldim ben yanlarmdan. Sanardm ki ateşi yağa tuttu. fitiU gizlidir.Yüz çeşit kanlı gözyaşı döküyorlar. Allaha andiçerim ki. O çapkın. Seçtiğiniz o iki inci. Alevleri jöikselirdi yedinci göğe. ister dilenci». o çıra içinde. Bulunmazlar hiçbir kara. Onlar sizlere tam da lâyıktır.

Utanma perdesidir. bizler fidan gibiyiz. Yoktur o perde sizler için. Bir kısmı sizler için olsun ricacı.MEMO ZÎN 169 Sensin bahçıvan. Kim geUrse sizlerden makbuldür. bizlere engel olan. Sensin dilimiz. Bizlerle sizlerin kavuşması kolaylaşır. Dedin ki sen: Tacdin ile Memo Pervane olmuşlar. Bir saat derdimizi paylaşmazsan eğer. biz kendimiz dilsisiz. Aşkınız yuları kaçırmış bizden. Kalk da çabuk git. Bir kısmı da bizler için olsun duacı. Bizler sizlerden fazla dert çekiyoruz. Belki de bizden çok daha çaresiz. Bir an sen söz söylemezsen eğer. Bizler çer-çöp gibi heba oluruz. söyle Tacdin'e: Eğer sen Sıti'ye talipsen. Belki Allah ta kılmış mukadder. Onlar da şimdi bol yolu gözlüyor. Dünür. Böylece söyle o sevgililere. Bütün dostların ve dünürlerin. Bizler yaprak gibi berhava oluruz. bizler de sizleri kabulleniyoruz. aracı ve vesile olarak. . Perdesizlik eski gelenektir sizler için. Ey geçmiş olayları bilen dadımız! Senden başka mahrem kimselere sahip değiUz biz. kanatlarmı da biz yakmışız. Memo da Zin'e Müjde sizlere.

yeniden Fakat o ateşle öyle şenlendiler Ki. O müjdeyi anlattığımız gibi anlattı.xxn BEY SITİ'Yİ TACDİN'E VERİYOR Arzulu hastalar için güzel bir zamandır ki. Onlar sanki Eflâtun'un eUnden. . Aldılar ilâç ve macun gerçekten. sanırdın hiç hasta değillermiş. Derhal kendini âşıkların yanma yetiştirdi. Baştan ayağa kadar şaşırtıcı Yine tabip kıyafetine girdi. hiç yanmamış gibi yaktı. bir haber. Vefa için bir müjde. Özellikle âşıklar için güzel bir zamandır ki. öyle iyileştiler. SağlUc ve şifa için bir derman. Aniden yetişsin onlara inci tanelerinden Kurtarsın onları dertlerinden. O yanıkları. Hace-i E^vvel kılığına giren o Dadı.

Bazı beyler ve bazı cahiller. Maceradan haberdar eylediler. Kulundur o.MEMO ZÎN 173 Kalkıp gittiler arkadaşlarının yanına. Elbette bizim fçin üstündür. bakışın kimj'^adır. . O kulun hizmetçilikle nazlanıyor. Kalkıp hep birlikte Bejân huzuruna çıktılar. Halleri fena da olsa sen iyiye çevirdin. Şahsın sen. kıl onu damad» Bey dedi ki: «Sizin lâjnk gördüğünüz. Bugün başımızda şahsm. Tacdin gerçi bir beyzadedir. Hepimiz ediyoruz senden rica: Tacdin senden Sıti'jd istiyor. Aysm sen. çevren bol ışıklıdır. Hizmetine aldığın herkes azizdir. hünkârsın. et onu azad. Hep birlikte halka ve dünürlere haber verdiler. dinin ve devletin koruyucusu! Sen AUahm lûtfunun gölgesisin. İşitince onlar bu müjdeyi. Bazı âlimler. Fakat sana kıyasla hizmetçi. Şu şekilde meseleyi ona arzettiler: «Ey jrurdun. Yakışıklıdır o. Hamiyetle hepsi beraber kalktUar. bazı adliyeciler. dilencidir. Bazı yakınlarını ve bazı deUkanlUan. Yüz vermediğin kimseler de değersiz Hizmetine aldığın kims-eleri çıra gibi şenlendirdin. Geldik ki gönülden edelim dua. malın ve milletin sahibi! Ey adaletin.

MEMO ZlN 175 Vekil kimse gelip otursun. Demek ki bu hocadır. ya da beydir. Bugün Tacdin'in hatm için. Şimdiki gibi yaşıyacak mıyız? Yoksa ölecek. ya da hastalanacak mıjoz? Gebedir geceler dostlar! Bakalım devamlı ne doğururlar. Bulduğun vakit eğlence zamanını. Hoca kimse duayı okusun. şeyhler ve beyler. Bu matemler ve şenlikler ikizdir. Bunca zamandır o hep hizmetçidir. Bazan matem gösterirler. Beni de kendinizden dünür saym. bazan da şenlik. Bazan ışık gösterirler. Sevinçli bir düğün kuralım bugün. Ağalar. Bütün hocalar. -«Amin». Sıti'yi biz nikahladık Tacdin'e. bazan karanlık. Öptü ve kabullendiğini ikrar eyledi. «Amin» (1) Çeko derhal koşarak Bejdn ayağmı. Getirin bütün şerbetleri ve şaraplan. Hep birden ağızlarıyla teşekkür ettiler. Elden kaçırmayasm fırsatı. (1) -"Kabul'^> Tacdin»in vekilinin sözüdür.de hazır olanların. Çünkü bilmiyoruz nasU olacak yarm. Budur benim cevabım». «Kabul». Çünkü zaman kılıç gibidir. Hizmetçilikte de daima tamdır. ileri gelenler ve de yoksullar. . Bey dedi ki: «Çalm davulları rubablan. Hep birlikte gönülden dua ettiler. Bu çark ve felek amansız.

Her tepsi ve fağfur kâse. Bizzat onun hizmetinde olalım. Kendini bahşetmez sevinçle? Eğer olsa benim bin bir başım.» Tacdin hep Bejin hizmetinde olduğu için. Bu altm ve gümüş tabaklar. Böyle olan bir erkeğe hangi can. Biz de onun için cefa çekeUm. Bir defada feda etmezsem eğer. Yağlı ve tatlı yemek çeşitleri. : 12 . Onların hepsini belli bir günde. Bugün onun hizmetinde çalışalım. Gök yüzündeki oğlak ve koç (1). Bol ışıklı parlak birer yUdız gibiydi. F. Birer burç gibi olan o sahanlar. Alt ve üst felekler gibiydi. Misafirlik kebabı ve büryam olmuştu. (1) Oğlak ve Koç burçlarını kasdediyor. Mecliste öyle bir sofra çekti ki. Beylik bana kutlu olmasın. Kalktı ve bizzat eğlence işiyle ilgilendi. Kapakları birer mücevher kutusu gibiydi. îştahlı nefis gibi başı örtülüydü. Her renkten gıda. Sanırdın ki ekmek yerine getirdiler. Sanki bir gök tabakasını serdi. Göklerdeki güneş ve ay jmvarlaklarmı. hep sevinç yaratırdı Kısacası: Bütün şevketiyle o Bey. renkU badem ve fıstık şekerleri.MEMO ZÎN 177 O kadar kaldı ki hizmetimizde Ömrü tükendi bizim yolumuzda Vefa şeriatinde şarttır ki. Her kâse ve tepsi bir anbar gibiydi. Onun sevinci de Beyin elindeydi.

Çalgıcılar Santur sesiyle sallandılar. Kimi de övünmelere ve nazlanmalara olmuştu eş. Hepsi gerçekten karıştılar birbirlerine. Türkücü. keman. O şekilde kurdular düğünün temeliıU. zübad. . (3) Zübad güzel kokulardandır. siyah. Cennet ağaçlarmm dallarmda yetişmiş. güzel renkler. ud ve tanbur. Bunlar yıldızlar gibi gezip dolaştıkça. sersem ve mesttiler. dini ve imanı talan ederdi. nar ve limonlar. Çeng. narenciyeler. Perdesiz olarak mucizeler ve kerametler gibi. Sarhoş. türkücüler. çalgı çeşitleri ve makamları. Kimi de dimağı tazelerdi. kand ve şeker (2) Gülsujru. gazel okuyucuları. davul. Kiminin sesi sazlarm sesine olmuştu arkadaş. Dönüp dolaşan Ney'den çıktıkça. Onları her gören kalırdı hayran. Turunçlar. zurna ve santur Âşıklar. Buhardanlık ûd ve anberle döndiUer. nebat. incesesliler ve felek. Aklı. (1) Türkçe olan bu kelime bir kap çeşidi olsa gerek. Ojruncular. Maskaralar. Lâyık ve güzel kumaşlUar. (2) Faniz bir içki çeşidi olsa gerek. Ruhlann bütün koku alma dujoılan neş'elendi. Sakiler üzüm suyuyla seğirttiler. terennüm edip türkü söyUyenler. Kısacası: Gaddar olan yedi feleğin inadına. misk ve anber <3) Kimisi mideyi al eylerdi. Sesler. Faniz.MEMO ZÎN 179 Bu çini maşrapalar ve ayağlar (1) NazeıUnce dolaşıp dururlardı.

köleler ve özgürler. Nimetlere ve eğlenceye boğuldular. Cellâd neredeyse kellesini uçuracaktı. geç şöyle. Bütün dünya eğlenceyle şenlendi. Şehirliler. (1) Sofra. . ilerigelenlerin önünden kalkmca. Ay gidip gizlendi Yengeç burcunda. sen ol sağdıcı» O ikisini baştan ayağa giydirdi. Şenliğin ve oyunların toplandığı yer oldular. O günü birlikte ve böyle geçirdiler. Gök renginden olan kocakarı çark. Kocakarı felek kederden ve üzüntüden. Zühre yUdızı yerde seğirtti. Kalktılar ve saygıyla etek öptüler. Bey huzura çağırttı Memo ve Tacdin'i. Zühre yıldızı Kova burcunda kayboldu. köylüler. Oturdular ve hep beraber içtiler. Bütün dünya oldu sevinç ve eğlence. Müşteri Balık burcuna girip iz bile bırakmadı. (1) Yani o kadar eğlendiler ki sanki eğlence ve oyunlar on¬ larda toplanmıştı. Elinden birşey gelmejip âciz kaldığı için.MEMO ZÎN IHI Feleğin yazıcısının elinden kalem düştü. Halaym halkası gibi koyuldu dönmeğe. Sakiler kadehler ve kâselerle döndü. Çaresizlikten saman hırsızı oldu. Dedi ki: «Memo.

Kırmızı renk yerine kendileri utandUar. dadı ve nedimeler.xxnı SITİ İLE TACDİN'İN DÜĞÜNÜ Yeni geün gibi parlayan güneş. . onun gibi karardUar Taze yüzlerini seyrettiler. Hepsini jüzüyle aydınlattığı zaman. Süsleyici kadm. Önce gözden geçirdiler benleri ve zülüfleri. Sanki altınla yaldızlamış gibi parlatmca. BaktUar ki talan ediyorlar gönülleri. (2) (1) (1) Yani kaşları rastıktan daha siyah olduğu için. bunlar kırmızı renk hesabına utandılar. (2) Yani yüzleri kırmızı renkten daha kırmızı olduğu için. Kaş yaylarına baktıkları zaman. Dokuz kubbeyi Cemşit kadehi gibi. Rastık için utandılar. bunlar ras¬ tık hesabına utandılar ve yüzleri rastık gibi karardı. O iki nazenini nazlı kılmaya gittiler. Hepsini aşk coşkun hale getirmişti Sıti ve Zin'i süslemeye gittiler.

bir kıl ucu kadar olsun .MEMO ZÎN 185 Haten ceylânlarmın gözlerine benzeyen gözleri. O sevgiülerin boylarmdan. Baştan ayağa kadar tarak gibi. renkleriyle başıeğik kaldUar. Tacm süslü ön tarafı. Hiç kimsenin gönlünden. O da ne tene. Kmalarıyla. belki kırılır diye. . birer kıl ucu kadar inceydi. Fakat iki ceylândan bir tek kusur bile Bulamadılar. TaradUar ve bahane için yüz çaba harcadUar. Yerlere yaldız ve aydınlık bahşedilmişti. orada kemeri görmek gelmiyordu. Kınlır korkusuyla asla. Kına yakmalarına var mıydı hiç olanak? AUahm seçmiş olduğu nakışları. ne de cana benzerdi. Mücevherleri taçla aydmlattUar. Ellerine ve parmaklarma zoraki olarak. Siyah sürmeyle bozmaya yetmedi güçleri. Hele beller. Kimin değiştirmeye gücü yeterdi? Sonunda ümitsizlerin durumuna düştüler. Mücevherlerle süslenmişti. Çünkü nazikUğinden. O ince beUere hiçbir kemer bağlanamadı. Onlarm başıyla taçlan mutiu kUdUar.

Elmaslar. altmlar çuvallarlaydı. Benler. Beyitler toplanıp bir divan oldu. ŞehirUIer. Hepsi de süslenmiş ve giymiş güzel elbiseler. Akla ve düşünmeye gelmezdi bu çeyizler. şakaklar ve karanlık gibi siyah saç halkaları. AsImda mevcut olanla onlara takUan bu güzelUğin rengi. Dalgalanıyorlardı. Şairlerin kitabı gibiydi. Hesapların ve sayımların dışma çıkmıştı. Âyetler sanatla derlenip kur'an oldu. O. kadınlar ve erkekler. Yüz nedime ve iki yüz hizmetçi gitti. Artık taşıyamıyordu develer. Hilâl kaşlarmm çevresinde hale gibi oldu. sejnretmekti amaçlan. YakuUar jüklerle. Develer sıra sıra. YerU yerine öylece düzgün konulmuştu. ÇarşUara ve pazarlara törenler girdi. . Çok dalgalı bir deniz gibi. muüak üstadm sanatıydı. Kitaplarm kayıtlarmı aşmışti. Oldu sihrin ve mucizenin bir nüshası. Hepsi altm ipUkli ve sırmalı elbiseyle gitti. inciler kantarlarlaydı. inciler. ÇeşitU güzellikler ve elbiseler Renk renk değerli mücevherler. Deprem olmuş gibi ayağa kaldırdı. GeUnlerin süslenmesi tamamlanmca. Kim görürse «Allah haktır» derdi. Bu debdebe öyle coşturdu ki halkı.MEMO ZlN I8T GüzelUğin saçtığı aydmhktan çıkan süs. zümrütler.

ölüleri diriltti. Yaratıldı bütün âşıklarm yeri. dümbelek. Her kapmm önünde bir gürültü vardı. Her toplulukta bir seyretme vardı. (3) . Sûr: İsrafil Meleğin kıyamette üfliyeceği boru. Sazlar Sûr gibi. ölüleri di¬ Kurrena ve Nakûr birer çalgı âletidir.MEMO ZÎN 189 Aniden Cûdî dağmda açUdı. Kalmadı bir ferd. (3) (1) (2) Hz. İnci kemerU. Üzerinde oturmuştu Belkis. (2) Davul. Gamlarm elinden feryad eden insanlardan. Elden ele yüz çabayla kaçırırlardı birbirinden. Sofular. şen gönüllü olmayan. Süleyman'ın veziri. Sanırdın ki gelin ruhtur ajmen. riltir. mumlar da içindeydi. mücevher küpeU hizmetçiler. Üzerinde jüzdüğü deniz ise insan denizi. Yüzlerce Berhiya oğlu Asaf (1) rüzgâr gibi. Önünde el bağlamış hizmetçiler. Gönül hoşluğuyla o tahta hammalhk ederdi. Yani Sıti'nin bulunduğu köşkten. Pervaneler de. yoksullar ve paşalar. Sevgiden bir deniz coştuğu zaman. Nuh gemisinin önünde cömertUk kapısı. Sandal ağacmdan olan bütün tahtlardan. O tahtaraval bir gemi gibiydi. hocalar. Mücevherlerle donatUmış bir taht. O gerçek perinin bulunduğu köşkten. Çaresiz gönülden taşar. Kurrena ve Nakûr. Hepsi temaşaya ve sej^e dalmıştı. Başlarmm üstüne kaldırırdUar o beşiği. Onun için vücutlar böyle koşardı peşinden. Pervazları abanostan olan bir taht.

MEMO ZlN 191 Bahşiş sesleri. . cevher ve gümüşten. Cömertlerin iyiUğinden fazlaydı. Pintilerin baş eğmelerinden çoktu. bağnşmalar ve törenler. O ses felek saraymm üstüne çıkardı. İleri gelenlerden bir topluluk vardı çevresinde. Doluydu altmdan. Memo da yanmda bir ay gibiydi. sadalar ve uğultular. Bu tantanalar. O sıralarda dalgalar tarafmdan boyuna kaçırUırdı. Gök tabaklan gibiydi bunlar. inciden. Hasislerin baş eğmeleriıün dışmdaydı. Hepsinin iki ellerinde vardı tabaklar. sevinç ve eğlenceleri. Bir an geldi ki Tacdin'in önüne vardUar. Zaman göstermez bir daha gözlere. İçinde. Hepsinden ses çıktığı zaman birden. Dinleyicileri sazlardan zenginleştirdiler. Oturmuşlardı yüksek konakta. Yoksulların hepsi bey ve paşa oldular. Kalkıp onlar da seyretmeye durdular. Fakat onlarm bütün tabaklan. o meleğin oturduğu o felek gemisi. Madenden çıkan yakutları ve zümrütleri. EU sıkı olanların umduklanndan jüz kat fazlaydı. Tacdin'in kendisi de olmuştu bir padişah. Döktüler o tabaklardan serperek. Yukarıdan o nigârm tahtı üzerine. Hazine yağmacUan birbirlerine girdiler. Bu şenlikler.

SevinçU. deUkanlUar. Botan'm bütün sevdalıları ve sarhoşları. Şirinler. Hepsi oyuna. Sanırdm ki hepsi şecereü beylerdir. Berîte. Mehtap jüzlüler. Huriler. evler ve her yer mest öldü. Hepsi bir birine denk ve emsal. komikler ve Çeng çalgıcıları. sema. Bu kıl belliler. yılan örgüliüer. Şeker ağızlılar ve şeker sözlüler. saz ve halay. Köşkler. Türkücüler. gamlı ve ferahlı. Kısacası: Kafaları mest eden murattan (1). Kadmperestler ve hovardalar iflâs ettiler. bıyıksızlar. dilenci. şeker dudaklUar ve şeker güIüşliUer. Kimisi mest olmuş kimi de sevdalı. Bir birleriyle el sıkışır ve kucaklaşırlardı. cennet çocukları ve melekler. (1) Paralan kastediyor. halaya ve sıçramaya kalktUar. Artık seçUmezIerdi birbirlerinden. zengin ve paralı. Gümüş bedenliler ve Yasemin şakaklUar. F. Elma çeneüler ve nar memelUer. bekârlar. : 13 . Şakakları zümrüt gibi olan oğlanlar. Gül gömlekliler ve ipek kuşaklılar. oğlanlar ve tüysüzler. Altm kemerliler ve eğik taçhlar.MEMO ZÎN 193 Yoksullar. Yoksul. Tüysüzler. Bu ondört yaşındaki karakaşhlar. Genç kızlar. siyah şakaklUar. periler. üzüntülü. dilenciler öyle nimet sahibi oldular ki.

Aja yUdızlan ve Süreyya jaldızı gibi. kimi de topallıyarak. Bunlarm hepsi bu kocakarı feleğin inadma. kimi yuvarlanarak. Sıtî'nin mecüsi ve Tacdin'in çevresini. . Kimi zincirleme. Tam yedi gün ve yedi gece. Kimi koşardı. Kimi daire bağlamış. Bu şekilde süslediler ve şenlendirdiler. kimi güzel benizli. kimi de gezerek. Yani hepsi kambur suiJı feleğin zıddma Çevik kızlar ve taze delikanlUar.MEMO ZÎN 195 Kimi güzel sesli. Parlak kümeleri yUdız kümeleri gibi ışıklı.

Ateş ve rüzgârın özel birleşmesi. . Düğünü sevgiyle gülrengine çevirince. Yedinci günün seher vaktinde. Bu aşk ve sevgi gönül arkadaşı olunca. Â.XXÎV RÎUM TACDİN'İ SITİ'NİN YANINA ÇAĞIRIYOR Pak etekU gelin olan âlem. Karanlık gibi gamlan da yok etti. Canı ve gönlü bahşiş verecekler. Sanırdm ki ateş yetişti yağa. Karanlığı aydmlıkla kaldırınca. Muradın y.aklaşma ateşinin verdiği sıcaklık. Elbette berbat eder adamı.şıkların teninden duman kaldırdı. İkisi de o yangmdan ve kavuşma hasretinden yanmıştı. Ayrılık sabrı yakmıştı.

kapılar. Koydular başlarmm üstüne.MEMO ZÎN 199 Aşk deryası dolup taştı. Sevilen ve seven. Ayak öpmekle ayaklarını bağla. ûd ve buhurluğu. Geleneklerin icabı ve gereğince. işaret ve kejif vasıtalarını. ayağ ve şarap kaplarmı. konuşmaksızm. aşk ateşinin jükselmesinden. . O kadar hazırladılar ki. Duvarlar. Safa. Eğlence. Ferahlatıcı ve sarhoş edicilerin karışımını. Kadeh. oynayarak Getirdiler has odanın içine. dadı. Birkaç da yakm ve akraba Tamamen yaldızlı olan bir mum. (1) Yani herşeyi. Ölü bile dirildi onlarla. Süslejici kadm. kâse. Sağdıç ve Tacdin'in yakınları. Rahatiığı. . tahtlar ve bütün oda. sabrı ve oturmayı yok etti. zübad. Süslendi bunlarla gelin odası. nine. hal diUyle Durumu şöylece açıkladı Tacdin'e: «Ey bitab ve kararsız âşık! Eğer benim gibi sıtmalı ve ateşUysen. Hasekiler ve hizjnetçiler kalktılar. Güzellikle aydınlanan bir güneş gibi. Az daha şevkle ölürlerdi. Kısacası mehtaptan mehtaba kadar (1). zevk ve sohbet âletlerini. Buhurların ve güzel kokularm topluluğunu. Gülsuyrmu ve düğünlere mahsus güzel kokulan. Kavuşma zamanı gereğince. Misk. Kalk geUrün odasma git. Mum.

(1) Taş: Kâbenin duvarındaki taş. Ey amacı tavaf olan hacı! Ey tavaf yolunun yolcusu! Sana amaç olan kıble ve Kabe. Eğer su isen jürü selvinin önüne. Kâbeyi. ismail yeri. AUahm emriyle sana yakm olmuştur. Âşıksan eğer. Kalktı yerinden hemen çabucak. Tacdin bu tarzla gitti saraya. kalk pervane gibi. İbrahim yeri. Canmı ver dökülen paralar ve bahşiş gibi. dua ve umreji (2). Anladı düşünce ve idrakla. Memo bekledi kapıda. Eü elinde. Benim gibi gözyaşları döktüğün yeter. Eğer aslansan hemen kerem eyle halvete» Tacdin mumun şeklinden.MEMO ZlN 201 Senin mumun da senin gibi bekUyor. AUah sana mukadder kıldı. Hücre: Kâbenin yanındaki Hz. hücreji. (1) Sa'ja tavafı. Gamların ve sevinçlerin dostu olan zavallı Memo. Makam: Kâbenin karşısın¬ daki Hz. Kapıda nöbetçi oldu. kUıç beUndeydi. Onunla arkadaş oldu silâhlı olarak. Âşıklardan ayrUmıyor düşmanlıklar. taşı. (2) Sa'y ve umre: Hacda iki vazife. . makamı. gönlü gönlündeydi. Mumlar gibi bunca yandığm yeter. başladı duaya. O güzelin aşkmın anlamım. îşte hepsi sana nasib oldu. Senin sevgin onun tenine ve canına ateştir. Çünkü korkuluydu o karşUaşma.

MEMO ZÎN 203 Gerek sevenler. Elbette vardır düşman ve rakipleri Düşmanların kimi dev. kimi de peridir. gerekse se'vilenlerin. . Bir kısmı da münafık iiısanlardır.

Elini sürahiye uzattı. Eteklerini nazla yerlerde sürüdü. mahmurluğu giderince. Perdelerin ve örtülerin arkasmdaki o mum.ak şarabına hasret çeken âşık. eskiden kıbleydi. Kalktı ve eda ile salmarak ona doğru gitti. Dünkü hicran derdinin şarabından sarhoş olan âşık. Kokladı bol sulanmış gülleri ve sünbiUleri. (1) Beytül'aksa: Kudüs'teki cami. Dudak dudağa içtiler bir kadeh şarap O berrak şarap. İçti şeker dudaklı sürahiden. Önce helâl âdet gereğince. Felek kandili onun sayesinde parlıyordu. Ellerini perdeden çıkarmıştı. Zülüflerini jniziine serpiştirmişti.XXV GELİN İLE GÜVEYİ BİRBİRİNE KAVUŞUYOR Damad edebk kapıdan içeri girince. Yare kavuöm. Aydınlık yönünden Beytül'aksa idi yanağı (1). .

O kadar seviştiler ki birbirleriyle. dudak dudağa ve kucak kucağa oldular. Bazan birbirlerine sarUdUar.. kâh sünbül. yaptılar. Elleri birbirlerinin boynunda.MEMO ZÎN . O şarabı çok içince sarhoş düştüler. Yeniden secdeden kalktıkları zaman. Artık oturmaya da güçleri yetmiyordu. Birbirine karışırdı. Hepsi değişip la'I ve mercan oldular. Kendileri için gül şerbeti karışımını . O susuz dudaklılar içtiler o şarabı. kâh ısırırlardı. alınlar ve dişler. Birbirlerinin dudaklarından şeker kaçu-dUar. Zifafı arzuladı ve ona meyletti.. Yuvarlandılar birUkte secde için. Evlenip gönüllerini birbirlerine bağlajonca. kâh kırmızı gül. Berrak şarabın şerbetini içenler. Öpme sırası vermezlerdi birbirlerine. Ve şuursuz olarak ayaktan düştüler. Sonunda içmeye kanmajonca. Sevgi deryası o kadar coşturdu ki onları. O kapar öperlerdi ki birbirlerini. ve kucaklaşırlardı. 303 Kâh nergis ve lâle.. Istırabın son haddine çekti onları. Sarhoş ve elele olarak sarUdUar birbirlerine Oldu bir itişme ve birUkte yere düştüler. Kâh öpüşürlerdi. kâh titredüer. Üç gün ve üç gece ard arda gönülden. Şarabın neş'esinin verdiği kejif. Kâh birlikte saUandUar.. bazan da ajrUdUar. Parlak çeneli ve şeffaf tenli gelin. mücevherler. Elmaslar. Kâh reyhan ve menekşe. Birbirlerinin yanaklarından kırmızı gül derdiler.

gamlar gidip gizlendi. Hatırlarına gelmezdi su ya da ekmek. İki vücud birbirinde kayboldu. gerekse gece. Durumdan haberdar olmadı bir tek ferd bile. hedefe yöneldi. Gerek gündüzleri. Sevgiden önleri birbirine dönüktü. O hafta tamamen oldu gerdek. Karışım. iki arkadaş.MEMO ZÎN 209 Kâh birdi onlar. ne yemek ne de uyumak. Hedef ise sedef berrakhğmdaydı. Ok geri döndü izi kaldı orada. gerek gündüz. Hedef oktan isabet almca. Nihayet mutluluk derde geUp geldi. Kavuşmanın derdinden. O iki serkeş sarhoş. Hayat suyu ve kevser gibi kanştı. gerek karanlık gecelerde. Fil dişinden olan ok. süt ve şeker gibi oldu. Her zaman. Leğen ve ibrikten akıtUanı Yükselttiler iterek ve saplayarak. Kâh tekti onlar. O iki melek öylece sevdiler birbirlerini. Onlara yoktu asla. Soyunu canı gönülden verdi ona. Sanki mücevherleri ipUğe takmaya uğraşmaktadır. Birbirine karşı boşaltırlardı ok torbalarım. İnci tanesini mercana çevirdiler. O ruh ve cesed birbiriyle yapışık. kâh yapışık ve çifttiler. F : 14 . Sanırdm ki iki kimyager. kâh ikiydiler.

(1) Rıdvan cennetteki meleklerin başıdır. ister beceriksiz. Böyle olmazsa eğer. Onun başı da hep taşm üstündeydi. Bir dostun olursa eğer. Derhal öyle sevinç duydu ki. Yüz hain ve münafık akrabayı. Tacdin gerdekten çıktığı zaman. . Sanırdm ki Memo'nun üzerine bir güneş doğdu. böyle olsım. Seninle birUk olan bir dosta. hiç olmasm. Kurban et de hiç deme yazık. Rıdvan cennetin içinden çıktı (1). Geceleri ve gündüzleri öyle nöbetçiydi. İster becerikU olsunlar. burada maksat Tac- din'dir. Başı gök kubbelerine jükseldi sanki. kardeşim! Senin dostun senin için' kardeştir. Yakmlarıne yapacaksm vefasız olduktan sonra? Kurban et de hiç deme kimlerdir. Hâlâ onun meskeni avlu idi. hem de çıradır.MEMO ZÎN 211 Nihayet sekizinci günün seher vaktinde. Hem gözdür senin için. Memo hâlâ öylece kapının önündeydi.

kavuşmalar. Bu topraklar. Bu cennet. Âlemdeki bütün varlıkları. gündüz. su ve ateş. . Bu gece. şenük ve matemler. yerleri yeni yaratmca. diriliş. dilenciler. Bu aydınlık. Zıtları zıtlarla açıklığa kavuşturdu. yaş ve kurular. Bu ölüm. Varlıkları birbirleriyle belli etti. duran ve yürüyenler ve de melekler. Varlıkları sıfat ve fiillerine göre. Bu ajTTiliklar. gölge ve güneş. sıcak. Bu ağır yürüjüşiü ve yuvarlanan yerlerle gökler. Kısacası: İnsan cinsine varmcaya dek. cehennem. Bu beyler. karanlık. hava. Bu evreni. zengin ve yoksuUar. Çeşitli hallerle yarattı. Bu soğuk.XXVI BEKİR TACDİN VE MEMO'YU BEYE GAMMAZLIYOR Allah yokluktan var edince. küfür ve iman. bahçe ve ateş. sevinç ve gamlar. Bu toprak.

hem de tanışmak. Sırf şirret ve fitneci bir insandı. Fakat soyca Botan'h değildi. söz götürücü ve şaşırtıcıydı o. Kemal. neden karşıdır birbirlerine? Çünkü olmazsa eğer karşıtlık. Aldatıcı. Botan onun sözünün mahcubuydu.MEMO ZÎN 21-5 Kİ kimi nur gibidir. (1) (2) Yani piçti. Zamanm fitnecisi bir it oğlu itti. Bu yalancılar. ikiyüzlü bir iblisti o. izzet sahibi olan o jüce Bey. eğriler ve siyah jüzlüler. O bühtandan doğan biriydi (1) Aslen dediklerine göre Mergever'dendi. Şeytan onun uğursuzluğunun çömeziydi. doğru söyliyen iyilikseverler. O münafıkm adı Bekir'di. kavga körklejici ve ikijüzlüydü. Görmüyor musun ki hepsi zıttır birbirlerine? Hikmet nedir. . kurnaz ve kavukçuydu. Ayırdetmek imkansızlaşır. Her zaman Bejin kapısında kapıcıydı. Bu cennet ve sevaba lâyık olanlar. Çirkef işli. Bu cehenneme ve azaba müstahak olanlar. Kendine bir kapıcı tutmuştu. kimi ateş gibi. Belki Belukîya'dan beterdi (2) lyiUğe karşı. Kaleci. Kimi uysaldır kimi de yaman Bu doğru olan. Belûkîya îsrailoğuUarındandı. Kısacası: Yaradılışın gereği olarak. Kâbus dev gibi çirkin jüzlüydü.

Şarttır bizim için bir kapıcı. Görmüyor musun. Ama değirmenimiz onunla dönüp yelleniyor. . Bu senin kapma lâjak değildir. Zulüm tahılını öğütüyorlar. Hükümet işlerini o kadar yönetiyoruz ki. Değirmenimiz gerçi kamunun vakfıdır. Hiç ihtiyacı olmayan tahtm sultam da. (1) O darıyı bir çiftçi ekiyor. (2) Görmüyor musun. oluk biçimindedir. Zalim olan bu avene zümresi Subaşılar. kapıcUar. Biz zaUmlerin değirmenini döndöıüyorlar. kincidir o. taneler değirmen deposundan düşerken onun içinden geçip değirmen ta¬ şının deliğine girerler. fakirlerin kapısmda da var? Onlarm da nöbetçileri hep köpeklerdir. Çok dönüşlü ve dolambaçlıyız. Onlar da kapıcı kısmmdandır. Gerçi Bekir zina çocuğudur. Bu köpeğin dışı içindedir. bazan da zulüm. Bu âdet yalnız beylere özgü değildir. Zorunludur bizim için bir değirmenci. O çiftçi bizim için kaldıracak da onu. (1) Boğaz -«Gewri'-'-nin karşılığı olarak yazılmıştır ki. Ama köpeklerin çoğu se'vimU ve vefalıdırlar» Bey ise şöyle derdi Tacdin'e: «Bekir'in yaptıklarını sanki bilmiyor mujruz? Biz beyler kısmı değirmene benzeriz. (2) AUahı kastediyor.MEMO ZÎN 217 Tacdin derdi ki Beye açıkça: «Bejim! Kov bu kapıcıja. işlerin jürütiUmesi için. Bazan adalettir işimiz. Boğazı haram darıyla doludur. kâhyalar. Gerçi köpeklerle kapıcılar kardeştirler. ileri ve gerijiz.

Tahta o kadar lâjak ve o kadar. tacm mücevheri ve mücevherin tacıydı. O. Tacın güzelliği ve güzelliğin tacıydı. Maksadı sadece yalan ve aldatmaydı Gizlice ve tenha yerde şöyle dedi Beye: «Beyim! Sen Sıti'ji çok telef verdin. Yani gönülden tezvirci olan Bekir. Arap atlarına değişmezler O kinci. Devlet ve mutlulukla yapıldıktan sonra.MEMO ZÎN 219 Ne kadar yaratmışsa sultan. habis ve hilekâr. Fağfur onu sevmeji candan isterdi. ey bedbaht! Tacdin ve Memo'joı Kayser'in tahtma? Cenk ve savaş olduğu gün. Kayser isteseydi onu oğlu için. . Akıllı. bilğiU ve güzeldir ki. Her zaman gönlünde vardı ona karşı kin.an gibi. On misli de yaratmıştır şeytan!» Hulasa: Bey köpeğinden vazgeçmezdi Her zarurinin karşısma bir sebep çıkarırdı. O. Kisra onu görmek için mer kiçindeydi. Tacdin ve Memo iki yüz düşman. Hakan önünde el bağlasaydı. İçinden korkuyordu Tacdin'den. Yine de böylesine ucuz ve Böylesine çarçabuk vermezdin onlara» Bey dedi ki: «Hiç değişir mijim. Bazı beyler var ki tazı köpekleri. Bu düğün geleneksel törenlerle. İnsanlardan gizli olarak şeji.

beyzadedir. Tecrübe şarabını içtikleri gün. Bey dedi ki: «Neden bana sormadı acaba? Yoksa benden kalmamış mı korkusu?» Bekir dedi ki: «Bilmiyor musun ki orası öyledir? Yiğittir o.üşlerin şarapla değişmemeleri için. . aştı haddini Sen Sıti'ji Tacdin'e verdiğin gün. Asla himmette fütur etmemeliler. Çok akıl ister ve çok tahammül. Sarhoşların mahmurluğu fenadır. Bu sevinç ve cefa karşılıklı olmalı. Dedi ki: «Himmet sahiplerinin mahiyyeti ijidir. Bal ve kebabı yedikleri an. Lâyık olmayan nankörlere j/apılırsa. Yeni türediler büyütmeye münasip değiller. Hizmetçilerin de bağlılığı onun karşılığında olmalı. bileklikleri vg kalkanlarıyla Altılıkları ve kUıçlanyla getirdiler bize. gençtir. Hakan kimdir? Ne yapayım ben Fağfur'u? Tacdin ve Memo'yu dünyanm dörtte birine değişmem». Bejim! Görmedin mi sen İskender'in oğlunu? Sen ona yakmlık gösterdin. Yeni görm. Onlardan dönüş hiç görünmemeli. Fakat boşa gider iyilik sahiplerinin himmeti. Özellikle hizmette kusur etmemeliler.MEMO ZİN 221 Hepsini zırhları. Sevinç ve şenlikte nasıUarsa. Ehil olmayanlar mal ve hazinelere lâyık değiller. O meseleji bu sefer çevirdi tezvire. Yeni görmüşleri görme ölçüsü şaraptır. Mel'un baktı ki hiçbir etki yapmadı sözleri. O doğruluk ve vefa eşit olmalı. Onlarda değişiklik peydan olmamalı. O da kendi yönünden Memo'ya vermiş Zin'i». Darlık ve cefada da öylesine.

inanmayasm onlara sen! Baba. Zin'i karı olarak asla vermiyeceğim. Fazlasıyla asalete gözünü diksin». Pederin ve ataların ruhlarına andiçerim ki: Âdem soyundan olan erkek cinsine. evlât ve kardeş bile olsa.. Merhamet edince güneşe benzerler. . Özellikle bedhah yakmlar.MEMO ZÎN 223 Meydan bulmuş. Aslında ise idare etmekten uzaktırlar. Kahredince de dünyayı yakarlar. Bey dedi ki: «Gönlümde vardı gerçekten. Başına ve canma doymuş olan kimse. îşte Zin. Başından bezmiş olan varsa.. Halit ceddime varmcaya kadar.. Görünüşte güzel yüzlü ve nurludurlar. lü Zin'i Memo'yla şereflendirejim ben. Olsun bakalım istekli.. Korkarım ki kin ve kibirle. yuları kaçırmış o. Zin'in de ötesine gidip isyan etsin. Onlara yaklaşırlarsa. Sakın ha.' Halid'in soyundan geldiğini iddia etsin. O ne yaparsa hep revadır. Korkusuzca istesin onu erkekse» Beyler içleriyle ve dışlanyla Şüphesiz ateşe benzerler. AUahâ sığınırız.

F. Âşıkların ünsiyeti sükûnettir.xxvn ZİN AŞK ATEŞİYLE YANIYOR Tacdin'le Sıti birbirlerine kavuşunca. Memo'yla Tacdin. Ne yân. Zin'Ie Sıti. ne arkadagı. Sıti'nin sesi olurdu kendisine derman. Yalnızlığın sermayesi ise deüliktir. Dertliler neyle tahammül ederler? SevinçUIer neyle tevessül ederler? Sevinçler ve dertler için arkadaş gerek. Kavuşma. Zin dertlerden feryad ettiği zaman. Birbiriyle konuşanlar. Birbirleriyle geçinirler. ne de dert ortağı vardı. Gamlar ve güzel vakitler için arkadaş gerek. onları hicrandan kurtarmca. Memo yalnızlık köşesinde yalnız kaldı. : 15 . sükûnet bulurlardı. birbiriyle dinlenirler. Dertler için ortak bulunmaymca. ÖzeUikle birbirinin sırdaşı olurlarsa. Güzel vakitler için arkadaş olmayınca.

Gidip ikisi muratlarına kavuştular. muratsız ve amaçsız. Gerek gündüzleri. gerekse geceleri. Bütün nazenin sırdaşları ve güvendikleri. Siması görünürdü bir hayal gibi. O se'vinçlidir orada. Mutsuz. O tutmuş kendine yer ve edinmiş sabır. Gece renginden olan saç halkalarmı kıvnm kıvrım yap. gül renginden olan yanaklarmı. Artık göünlünden çıkar bu gamları. ne de uyuduğu vardı. Kırk gün Zin'in ne yemek yediği. Gidip te o eşine kavuştu. Gül gibi aç. Bu ikisi o ikisinden ayrUdıIar. O kadar zajofladı ki o mehtap. sen burada üzgün. Gündüzleri ağlar. Yemek ve oturma arkadaşları. nedimeleri.MEMO ZÎN 22-7 Memo da gönülden inlediği anda. Gönlünün kanı oldu gıda ve jiyecek. Ağlamanm üstünden başı kalkmazdı. . Ayrılıktan hep buydu haü. Tacdin olurdu tabib yanmda. Gözyaşları da oldu şerbet ve içecek. Zülfün gibi havaya savur onları. Yüzünün dolunayı oldu bir hilâl gibi. Her an derlerdi ki ona acıyarak: «Ey iffet bahçesinin selvisi! Ey su kanalmdaki yeşil sebze ve yaprakcık! Neden bu kadar gözyaşları döküyorsun ? Ablan gerçi senden ayrıldı. geceleri ah çekerdi. Kaldı Zin ile Memo sonuçsuz.

Yanağının resmi olsun altm yaldızlı. Bu hunhar gamzeler ve bakışlara. Onunla binlerce destanı inlet. Sakın verme izin ve ruhsat. İnsanlar batıdan. . ZiUüflerini örgülerindeü ajar. hepsini havaya savur SünbiUlerle "kırmızı güller aşina olsunlar Reyhanlar ve menekşeler tel tel olsunlar. güneyden. Bu yaman hançerler ve de oklara. AUahm âyetleri olsun düzenU. GüzelUk Kur'anmı şiraze eyle. Güllerinin önünden kaldır perdeleri. Sevdah kU Mekke'de Büâlleri. Alnmda süslü taç gibi dursunlar. tâ Şam'dan. Gâvur ve müslüman topluluklan. Zülüfleri tara. Örgülerini çöz de kâbe olsun sijrah örtiUü. Yoktur çünkü onlarda kimseye acıma ve merhamet. Zülüflerini ve benlerini birlikte süsle. Hacılar gibi giysinler ihranUarı.MEMO ZÎN 229 Zülüflerini aç zincir olsunlar. Yine örgülerinle sarhoş et halkı. Zülüfleri hilâllerin üzerine serpiştir. Gör bülbüllerin sabırsızlığmı. Hükmetsinler şahlara ve hünkârlara. . Kur'an metnini tas-dik etsinler. GönüUeri kapan saç halkalarma izin ver. Ağzınm goncasmı gülümset.

gıda almazdı. Çaresiz sükût ettiler ve kalktUar. Âşıklara da gönder bir haber. Hiçbir şekilde fayda ve etki yapmaz. GüzelUk tasavvuruna inanarak. gerdana saldırt küpeleri Sersem eyle deUleri ve kudurmuşları. Büsbütün düşerdi belâlara ve zincirlere. BaktUar ki sözleri hep heba oldu. Domuz gütmeye gönder şeyhleri. Fani etsin o vücudu. serzeniştir onu açığa vuran. Öğütçüler baktUar ki vaazlar ve sözler. Onlar ne kadar serzeniş ederlerse. Perde altmdaki bir sırdır o. Yolunu bulamamış amaçsız mürşit. Fakat Zin bunlarla teselU olmazdı. Ağlayıp sızlıyor.» Onlar bu kadar öğüt verirlerdi. Onlar hep öyle sanırlardı ki Zin. Ki birkaç söz söylesin. Hajrvanlar gibi başıboş olmasm. Doğruluğun şeklini itiraf etsin. İlâhi teceîUden boş olarak. Onun da onlardan bıkkmlığı o kadar artardı. Ya da bir yere bakabilsin. Bakî olsun bu görüşle. Zülüflere ve benlere izin ver. Bu kadar neden çekiyor ah. öğüt ise ona üfürmektir. Cilveler ve nazlarla şarap içir hocalara. «Ah»lar ağzına vermezdi mühlet. Gözyaşları vermezdi gözlere fırsat.MEMO ZÎN 231 Sarhoş et. Şaşıp kaldUar ki o mehtap. hep Sıti için. . Bilâkis öğütleri ve nasihatlerle. Aşk ateştir. Mutlak dalâleti inkâr eylesin.

o da gamlara seslendi: «Ey çaresizlerin soluk arkadaşları! Cefakeşlerin feryadma koşanlar! Dertlilerin gönlüne dert ortağı olan gamlar! Zavalhlarm sırlarının perde arkadaşları! Gönlü yaralı olanlarm sırdaşları! Üzgün hatırların yatak arkadaşları! Yiyeceksizlerin sofrasında kadeh arkadaşları! Acı muratlıların şarap arkadaşları! Âşıklar sizlerle güzelliğe kavuşur. Gamlar üşüştüler basma. Ahret köşkünün yüksekliği sizlerdendir. .xxvın ZİN GAMLARA SESLENİYOR Zin yalnız gamlarla çift kaldı. Virane gönül öylesine boş kalmış ki. Yolcular sizlerle tanrıya kavuşur. Dari dünyada devlet sizlerledir. Sizlerden başka yok etrafında kimsecikler. Onu nasıl edinirseniz kendinize yuva. Mutlak izin vermişiz biz sizlere.

çünkü vefalıdır onlar.ra günlerin candan dosüandır. şu cefalıdır» demezler onlar. gönülden ne elde ediür?» BİZ gamlan . Her iki âlem. nasU elde ediUrler? Kısacası: Sizlerle hoş olur benim gönlüm. Gam yemeksizin. SevinçU günlerin sevinçU yarlarıdır. Ka. gerek şimdiki. gerek sonraki.MEMO ZÎN 23S severiz. «Bu acıklıdır. Gam hazinesi olmazsa.

EzeUn takdiri herhalde böyle oldu. NasU istediysen öyle verdi sana Allah. Fakat bu taksim bizi çok se-vindirdi. Yüzlerce şükür ki bahtm elverdi senin. Benim bahtım gerçi çok kara geldi. . Şöylece o meleğe serzenişler ederdi: «Ey Zin'in gönlünün ruhu ve canı! Görüşün. Gamlarm taksimi benim için oldu. kanatlarım ve de başım Kanatlarım. cildim ve kanım! Bacım.XXIX ZlN SITİ'YE SİTEM EDİYOR Bazı bazı da Sıti'ji muhatap alırdı. görmenin ve gözün nuru! Sevinç ve cefa arkadaşım! Etim. TaUhin ijice yükseldi senin. rahim ve jruva arkadaşım! Ey hujTi huyuma uygun olan bacım! Bahtı bahtıma zıt olan bacım! Yüzlerce şükür ki bahtın yaver oldu senin. kemiğim.

Tacdin senin.239 Sevinçler senin. gamlar benim olsun.» . Gamlar Memo'nun jüzünde toplanmışlar. Bundandır ki gamlarımız gam üstünedir.MEMO ZÎN . Memo da benim olsun.

ateşin görünüştedir. Benim başımda alevler. gönlümde köz var. Benim de gönlüm fazla yanmazdı. Ondan serseri bir sevda yağıyor. baş arkadaşım ! Gerçi yanmak yönünden benim. Batı da beıUm. F. Eğer sen de benim gibi söyleseydin. : 16 . Fakat konuşmak yönünden benim gibi değilsin. Her zaman yanıyor canımızın daman. Canım o közle savaşa tutuşmuş. Senin başmm tepesinde bir ışık var. içim ateştir. O ışık senin için dildir. gibisin sen. Senin ise bazı vakitlerden başka yanmaz. Sen doğusun..XXX ZİN MUMA SESLENİYOR Bazan mumu ederdi kendine muhatap: «Ey sır ve oturma arkadaşım. Benimle senin derdin farklıdır. Benim basımdaki alev ise bana zararlı. O fark doğudan batıya kadardır.

sabah gündüz ve gece». Akşam. Şiddetli rüzgâra hükmeder.MEMO ZÎN 243 Benim gönlümden başıma vuran alev. Eakat sabahtan akşama kadar da uyursun sen. . Gerçi geceleri uyanık kalırsm sen. Ben ise hep yanarım devamlı olarak.

O titrerae senin için zaaftir. Bundandir ki kendini çabucak yorarsm. ! Çigken yok olraayi arzu edersin. bezerdi candan. Bu aceîecilik senin için çok kusurdur. Çaresiz kalir. siikiinetsiz ve bitabsm. Yazik ki öliimîe titrek olursun. Pervaneyi ederdi kendine arkadaş: «Ey ayrilik yuvasmm kuşu! fîy yanraa bahçesinin biilbiilii! Ey gerçek a§iklarin delili! Ey yalanci iddialarm çiiriitiiciisii Erkekçe canmi ucuz verirsin. Durmazsin bir an a§km öniinde.XXXI ZIN PERVANEYE SESLENlYOR Bazan de yarali gönîiin elinden. Sabirsizsm. Gam ateşinden etmezdi perva. .

. Yerlerden ve göklerden bir tek zerre. Yalnız bu garaz sahibi insanlardan. O nur cisimli. fakat hiç bir zaman Yok olurlar mı ışıkla ve ateşle? Bakî kalırlar kertenkele gibi. ÖzeUikle sakmırdı ve yüz çe'virirdi. Onlarm cismi aydm bir ruh olur».MEMO ZÎN 217 Çiğ kalmak büjiik bir ajaptır. Pişkinler ona derler ki «Hamdır». Sırrmı dilsiz yaratıklara söylerdi o. İnsanlardan ve cinlerden çekinirdi o. Kalmazdı ki kendisine seslenmesin. Gönlünün ve ruhunun nakşı hep Memo'nun hayaüydi. Pişkinler de yanarlar. Baştan ayaklara kadar gamlara dalmıştı. Güneşin karşısmdaki aym mehtabı Zin. melek ruhlu Zin.

Aniden göklerden dökülüverirse. Bu yaradan rahatı da yoktu. İşte Tacdin muradma erince. sevdalı oldu. Dehşet onun şuuruna galip geldi. Hayat sujmnun baş pmarı. Ne dağlamalarm derdini jüklenmeye kabiliyeti vardı. Ne de güller bahçesini sejrretmekte nasibi vardı. Yalnızlık onun kalbinin dostu oldu. Tamamen deUye döndü. Biri ebedî hayat kazanırsa. Öbür bağrı yanık hep öyle kalırsa. Öbürü de sonsuz bir ölüme gider. . Ve susayanlardan biri gönlünün muradma erer de. Çünkü dudakları kurumuş iki kişi aniden. Yani onu görmek arzusundan. Emsalsiz bir deliye döndü sersem oldu. Zin'e kavuşması hasıl olmadığı için.xxxn MEMO'NUN PERİŞANLIĞI Memo da sevgilinin jüzünün hayalinden. Memo da bu şekilde dertlere düştü. Bir yudum su için bitab düşerlerse.

Karar kılmak. Hiçbir kimseyle geçinemezdi o. . Hiçbir yerde yoktu omm için karar. Ateş yayardı odalarda. sohbet etmeye gücü yetmezdi. İnsanlarla asla hemdert olamazdı. Geçinemezdi.MEMO ZÎN 251 Gamlarm elinden aslâ dinlenemezdi. Beyin huzuruna da gittiği zamanlarda. Sanırdm ki iki bacağı zincirdedir. Her an dertlerden ah-vah edince. O zavallı yaralı gönlüyle. ülfet edinmek yoktu onun için. Tacdin'in yanma gittiği zaman.

İşte elde etmişsin sen arzunu. Her zaman koynundadır bu konaklar.xxxın MEMO DİCLE'YE SESLENİYOR Çaresiz kalıp insanlardan uzağa giderdi. . Her gün binlerce şükretmiyorsun da. Kolların çapraz şekilde onlarm gerdanma dolanmıştır. GaUba senin gönlünde de bir yar var. Yoksa benim gibi sen de deli misin? Senin için hiç bir karar kılmak yok. Derin nehirle hemdert olurdu: «Ey benim gözyaşlanm gibi dökülen nehir! Ey âşıklar gibi sabırsız ve sükûnetsiz nehir! Sabırsız. Hâlâ Allahtan korkmuyorsun da. kararsız ve sükûnetsizsin. Her an senin de hatırına ne gelir? Ki böyle Cizrenin yanıbaşmda coşuyorsun? Eğer bu şehirse senin sevgilin.

Ben kaldım tek başıma bu yerlerde ve ovalarda. Her ne yaparsam ben revadır. ben. Artık ne murad istiyorsun? Beyhude yere niye feryad ediyorsun? Avare avare Bağdat diyarına gidiyorsun? Ben ağlarsam ve inlersem eğer. Nergizî ve Saklan. zenbereği bıraktım. Dervaze. Gönlümün derdi neden dermansızdır Yaş gözlerimin.MEMO ZÎN 255 Bunca feryad ve figan ediyorsun. Berüm gönlümün içinden de geç bir kez Gözlerimin baş pmarma bak bir kez. . (1) Bu iki mısra'daki kelimeler hep yer adlandır. Ömeri ve Meydan. yok olmaktır. periyi elden kaçırdım. Benim için en makul yol. Vastani. Ben ölürsem ve sızlarsam eğer. Dicle'jim. (1) Sen bu güzergâhlarda dolaşıyorsun. macerası nedir? Divane oldum ben.

Hakkmda methiyeler söyle. Aheste aheste kendisine dua et. edeple. : 17 . Son sidre Peygamberin miraca giderken Allahla konuştu¬ ğu yerdir. Mutluluk eşiğinden maksat Zin'in köşkünün eşiğidir.XXXIV MEMO RÜZGÂRA SESLENİYOR Bazan Saba yeline seslenirdi Gönlündeki dertlerin şerhirü rüzgâra söylerdi: «Ey ruh gibi lâtif cisim! Beden kapısı senin önünde açıktır. Önce eşiği öperek ziyaret et. Lâyıkıyla kendisine saygı göster. Yüz mertebe hürmetle. Sonra gönlümü kapan yarm huzuruna git. ayaklarını yormadan. (1) (2) F. Tekellüfsüz. Fakat tevazu ile ve tazim ile. Bir an son sidreye git (2). Maksat Zin'in odasıdır. Bir defa mutluluk eşiğine git (1). Rica ediyorum: Hiç durmadan. El bağlayıp dur ve selâm ver.

Vallahi ben günahımı bUmiyorum. Bir süredir o benden ayrıdır. . Fakat dayanağı. Belki hata ve günah işîenUştir. Sakm ha! Perdeyi yellendirmeyesin. Bu. Bizim hakkımızda âdil ve insaflı olasın. Sen ilâhi görünüşün ufku olduğun için. Fakat bir gönlümüz vardı. Bazı bazı gönlüme görünesin. senin zülfünün gölgesidir. Bizden ona de ki: «Ey padişahım!». Zaten insanlar eksik ve unutkan yaratılmışlar Gerçi yüz defadan da çok günahkârdır. O nazik yaradılışma ağırlık vermeden. Gözlerinin önüne. onu biUyorum. Bizim için hakkaniyetle vasıflanasın. Benden ona söyle: «Kıblegâhım! (1) Sen ilâhi nurun doğuş ufku olduğun için. Cemalinin önündeki perdeyi titretmeden. Benimle birlikte olduğu zaman. Yar mektubu okuduğu zaman. Bir arzuhal gij)i tenha olarak ver eline. Mürekkebi gönül kanı olan bu mektubu.MEMO ZÎN 259 Sonra ona doğru çabucak git. dostluk gözüyle. Sen duru Kevser'in kajmağı olduğun için. padişahların eski geleneğidir. Bir siyah göz bebeği olan şu sayf aj?ı. Biz dilenci olmuşuz. Heves ve sevgi sahibiydi o. Onlarm günahkârlara bakışları umumîdir. periler benden kaçırdı. (1) Ozan bu mısraı Türkçe olarak yazmıştır. sen de padişahsın. O gönlü.

Tutiya gibi olan o tozu. Onun dergâhmm toprağmdan. Bize beraberinde getir.MEMO ZÎN 261 Eğer ona kahretsen bu cezadır. Yok affetsen onu. Ey saba yeli ! AUah aşkına. . (1) Beraberinde getir. çünkü kimyadır o» (1) Tutîya: Gözleri aydınlatmak için kullanılan bir ilâçtır. sakm ımutma. büjiik bir iyiUktir.» Böylece söyle ey keskin Saba! Zemini o anda öp ve kalk. Yarin huzurundan döndüğün zaman.

asalak çocuk! Sevinçli günlerin dostujmıuşsun meğer Dar günlerde kalpmışsm. Derdin ki: Seninle beraberim ben. utandmcı. kötü ve eğriymişsin. Yazık ki fazlasıyla vefasızmışsm. Eyvah ki cefa çekmeye kabiliyetli değilmişsin. «Ey gaddar. insafsız. sözlerin ve bahtm? Derdin ki: Sana sadakatle bağlıyım ben. hain! Hani sözün. Derdin ki: Tahammül sahibiyim ben. Sahte kalpmişsin meğer. candan düşmanmışsm. Çok dönek. Derdin ki: Gönlüm seninle beraberdir. .XXXV MEMO GÖNLÜNE SİTEM EDİYOR Bazan zavallı gönlüyle savaşırdı. kararm. ahdin ve andm? Haili yeminin. Ey Tûtî gibi nazla büjütülen kalp! Ey nazenin.

Ki can senden teberri etmesin. sen de körsün. (1) 1-Kim tanırsa» sözü bir hadîsin başıdır. Karanlıktır. Gidişin. Sakm aşkın peşinde gitme. başkaldırmak olur. İnsafa sığar mı. Terketme ki muradma erişesin. yazıklar olsun. Metin ol ki. (1) Gerçi sen dost kapısmm önüne gitmişsin. kalbur gibi deUk deşik. sen benim bir parçamsm. Ve «Kim tanırsa» sırrmı öğrenesin.MEMO ZlN 265 Ey gönül! Bu vücudun içini böyle Yalnız basma bırakman insaf hakkı mıdır? Şu can bülbülü ten hapishanesinde. Terketme. Ama dost benim yammdadır. canm feyzindendir. . Canı terketmen. geride kalmıyasm. Eğer amacm canansa senin. İsyancı olma ki dahil olasm. Sana ne oldu. yolu bilmezsin. orada post vardır. gönülden sünni ol. Kalmış yalnız. Yerdeki ışık göklerdendir. isyancUık olur. Ey gönül! Canm çırası olmadan gitme. hepsi şöyledir: "Kim nefsini tanırsa Tanrısını da tarar». cana veda etmen. Ve vücut kapısını kitleyip kapaman? Sendeki sır. Canan canında saklıdır senin Çünkü sen zatm örneğisin. Sıfatlarm suretinin aynasısm.

Lokman'a sormuşum ben. Senin arzuna uymayan ne varsa. Malını Hindulara talan ettirmeyesin. Başındaki dimağı da kararttı. Tatlı olanlar ajmen hastalıktır. ev sahibidir. buna inan. Ey gönül! Sen kendini sevgiye vermişsin. . Senin için uygun ilâcı öğrendim ben: Gönlü çekenlerden sakınmaktır. Fakat gerçek aşkın tabibinden. Seni benden kaçıran cezbenin yanmda can vardır. Lezzet verenlerden de kaçınmaktır. Kaş yayı ile sergeşte olma. Güllerin önünde pervane gibi. etin asUdığı çengeldir. senin için darağacıdır.MEMO ZÎN 267 Senin sevdiğin yarin bojm. Saç örgüsünün halkasma ayağmı bağlama. Senin gibi yüz bin tane bülbül. Çaresiz gönlün gönlü ona yandı. Senin feda olduğun sır. Kalbinin ateşinden kajmar bir duman Yükseldi. Sakm zülüflere ve benlere inanmıyasm. O aynen senin için şifadır. Gönülden yükseldi kara bir duman. Her an yanarlar dağlamalardan ve dertlerden. Gerçi sen de İbrahim'sin ey cefakeş! Fakat sana gül bahçesi olur ateş. Acı olan şeyler ise ilâçtır» Memo gönlüne o kadar söyledi ki. Seni kanburlaştıran zülüf. Lokmaların ve şerbetlerin özelliğim. hep sevda yeriydi o. Yüzlerce defa figan ve uğultu etse. Senin amacm safa sürmektir.

Sevgi o zayıfı öylesine sersemletti ki. Yüzü gerçi her zaman taze idi Lâle gibi. Sahil de güllük ve gülistan oldu. iki büklüm oldu. Sanırdın ki üç birden taştılar. Ve jükselerek göklerde toplandı. Sanırdın ki yerden bir bulut kalktı. Memo'nun omüzundari öyle bir sel akıyordu ki. Şakakları ve benleri de hep döküldü. üzerine şiddetle geldi. Fakat sahra tamamen bostana döndü. Ajmasma pas oturunca. Yağdırdığı kanlan dökerdi iki gözünden. (1) Erjeng ünlü Çin Ressamı Mani'nin tablosunun adıdır. Nehrin kenarında kavaklar yeşerdi. Gerçi Zavallı Memo'nun gözyaşlarmdan. ta içinden. Sanırdm Araş. Kolları ve kanatları hep birUkte serildiler. O bülbül gerçi çok hevesUydi. Çam ağacma benzeyen boyn. fakat sararmıştı. Erjeng nakşını andıran jüzünde hiç berraklık kalmadı (1) Aşk o cefakeşi öylesine hastalandırdı ki. Fakat bedeninin zindanı ona kafes olmuştu. Fırat ve Ceyhun. CiğerirUn seli öylesine şiddetli geldi ki. O bulut Memo'nun içinden. Ardıç gibi yamuldu. .MEMO ZÎN 29 Hafızasının ajması bulanık oldu. Şuurunun aynası da dumanlandı. Kısacası: Gönlündeki hastalıktan. O gönülsüz hep orayı mekân edindi. O bülbül orayı kendine yuva edindi. Şattül-Arap.

şuuru ve hafızasından.MEMO ZÎN 271 Yanağında kalmadı hiçbir tazelik ve de renk. Bunlardan asla kalmadı hiçbir eser. Konuşmasmda kalmadı hiçbir cevap ve de ses. ölü gibi düştü. . Yaşama hareketinden. İnsanlık akU. Önce nehrin kenarmda hastalandı. Yaralı Memo'nun yanında bir tek parça. Kırk gün tamamen. gücünden ve duygusundan.

Her tepe Musa'nın Turu gibi.XXXVI BEY AVA GİDİYOR Güzel haberlerin avmm avcısı. köhne cihanı. Yeri cennet misâli yapmıştı. (1) Bu hikâyeyi rivayet eden şahsı kastediyor. F. Her nehir bir ejderha gibiydi. (1) Macera ja bize şu şekilde açıkladı: Dedi ki: Güzel mevsimin güzel bir gününde. Kaderin sergicisi kudret sanatıyla. îlkbaharm feyzinden. her ağaç. : 18 . Her bahçe. TecelIirUn ışığmdan parUdıyordu. Kötü maceralı feleğin dönüşü. Cennetin birer köşesi gibi olmuştu. AUahm nurundan hep parlıyordu. Bir gelin gibi süslemişti. Süslejici kadm gibi. Her yeşil ot. Her çeşme aynen Kevser sujm gibi olmuştu. her tepe ve her ova. Her dere. ebedi büyük cennetin bir bahçesi. Musa'nm asası gibi mucizeliydi.

O şehirde bir kıyamet koptu. Sürü sürü otluyorlardı tepelerde. O zincirde ve pırangada ölecektir» îlk fecre kadar azık ve elbise Hazırlamış olan o halk. Avda hazır olmayan kimse olursa. Hep birlikte bizimle gelsinler ava. Her seher kuşu ajmen birer Musa'ydı. emrine boyun eğdiği Bey. insanlardan ve hajrvanlardan. Tavşanlar. Beyler şahinleri ve kartalları çözdüler. kurtlar ve ahular. kekUkler ve tîhular. Fecir onlara nişan gösterince. Feleğin.MEMO ZÎN 275 Her gül Tur ateşi misâli. Gezmenin ve seyretmenin mevsimiydi. ceylânlar. Bir tek ferd kalmadı o şehirde. . ovalarda. Bu kazlar. çok ışıklı bir meşale gibiydi. Sürü sürü uçuşuyorlardı cennet gibi bahçelerde Hulâsa: Zamanın iktizası gereğince. Her Tutî ve Kumru birer nedime gibiydi. Botan halkı. Yırtıcı av kuşlarından. Musa'nın ağacı gibi «Ben AUahım» derdi. Aslanları. kaplanları ve tazıları götürdüler. turnalar. Canavarları ve kuşları avlamanın zamanıydı. gürz ve kılıçlarını. Alsm silâhlarını. Ses çıkaran her ağaç her an. Eğlenmenin ve mutluluğun fırsatı doğdu. Dedi ki: «Sabah oldu mu. Kusursuz.

. Hatta yerinden dahi kaldıramıyorlardı. Yırtıcı kuşları kılıçlarla yırtarlardı. kimse kalmadı evlerde. O kadar canavar öldürdüler ki. insanlar ve hajrvanlar.MEMO ZÎN 277 Faklar. yabanî kuşları ve kaçan hayvanların Bir kısmmı ölü olarak tutarlardı. gencecik delikanlUar. Tutukluları da Beyler beraberlerinde götürdüler. Artık beraberlerinde getiremiyorlardı. O aslan gibi atlılar kolları ve kementleriyle Alacalı kaplanları kana boyadılar. Arap atlarma binen o kemendçiler. değirmenciler ve bahçıvanlar. O kahraman ve pehlivan gibi atlılar. Uçan kuşları. Sanu-dın hiç canavar bırakmadUar. av haj^vanlan. Ellerindeki bastonları ve değnekleri. Çocuklar. bir kısmını faka düşürürlerdi. Av yerlerinde oldu bir mahşer. ÇUttUar. yavrular. Çevik hareketliler. Onlar o kadar kaplan tuttular ki. Hulâsa: Erkeklerin hepsi. Uçan kuşları oklarla parçalarlardı Şehlevend misâli olan o sevimliler. Onlar o kadar ceylân avladılar ki. Ölüleri fakirler kendilerine götürdüler. Günahsızlara hiç şefkat etmediler. Ceylânların gerdanlarına atarlardı.

ayak ve jüz yıkaması için. hurmalar. Aşk hastalığmdan sararmışlardı. Güzel gölgeleri vardı. (1) Sidre makamı Peygamberin miraçta Allahla konuştuğu yer. Narenciyeler ve turunçlar Zin gibi. Her selvinin ucu Sidre makamına kadar jükselmişti. narlar ve kavun-karpuzlar. İrem bağı onun müjdesine verilirdi. jüksek himmetliydi. Ardıçların boyu aşktan jüz parça olmuştu. Kevser sujamu sebil etmişti. çeneler yanaklar ve memeler gibiydi. Elmalar. Cennetin birer köşkü ve hurisi gibiydi. Dudaklar.xxxvn BEYİN BAHÇESİ İZeydin Beyin öyle bir bahçesi vardı ki. Onun her bir ağacı ve her bir kuşu. (1) Bir melek gibiydi her sülün. Çam ağaçlarmm gönlü Memo gibiydi. El. . Rıdvan. Çmar ve şimşir ağaçları bir boydaydı.

siinbüllerden ve reyhanlardan. Bütün yeşillikler ve çiçekler. Bağm üst tarafmı bir rosim gibi. Nehirlerin ve durgun suların şirazeleriydi. Gümüş suyunu eriterek cedveUe çizmişti. Sanki Necim ilminin edebiyatçısı edeple. Her taraf. Her parçası ve tarhı. . kitabın birer bölümü.MEMO ZÎN 281 Reyhanlar ve menekşelerin hepsi yeni açmışlardı. Sanırdm ki bunlar altm kadehlerdi dolmuş ve taşmıştı. Bağın ortası derli bir kitaptı sanki. Her biri sanki hükmü açıklardı Bu da kara bahtı ve mutluluğu açıklamaktı. Bolca sulanmış her gül bir zincifre gibiydi. Siyah ve beyaz hatlardan meydana gelmiş renkler.

Yabanî hayranları ve kuşları sejredeUm. Bağlar ve bahçeler boştur ve tenhadır. Meydanlar ve salonlar insansız ve perisizdir.XXXVIII ZlN BAHÇEYE GİDİYOR Avlanma yerinde yalnız kalan o ceylan. Güzel bir fırsattır. Baktı ki şehir ve mahallelerin hepsi boş. Hunhar aşkm zinciriyle ayağı bağlanan. Ovalardaki ceylânlarm baştacı. seyrana gidelim. Bakalun var mı onlardan bir dert ortağı? Çünkü bu insanlar dertsizdirler. Dedi ki: «Kalk gönül! iji bir zamandır bu. O ülfet saraymm güzel hatunu. Memo'yu yaralıyan o av. Gül bahçesinin sergeşte fidanı. Boşalmıştır sokaklar ve çevre. Biliyordu ki zaman amansızdu-. .

Belki o kuş öğütler ve nasihatlerle. Her gonca bir çıra gibi onu yakmaya başladı. Gönül! Gel gizlice gideUm. .MEMO ZÎN 28S Dujonuşuz ki bağlarda bir kuş varmış. O aşk adamıdır. O perizade bahçeye geldi ki. Kırmızı gülün yüzünden perişanmış. KendiıU yalnız bulunca eUne bir taş aldı. (1) Mermer davuldan maksat göğsüdür. ne de dadı. Karanlık gecelerde de kanını içermiş. Arzusu. ağiarmış. Bahtı kargalar gibi karaymış. zayıfmış ve mecalsizmiş. Nar çiçekleri gönlünde birer ateş oldu. adı bülbülmüş. O taş zilin diU gibi oldu. Bahçedeki her lâle omm göğsünde oldu bir dağlama. O taşı zaman zaman mermer davula öylesine -vururdu M (1) Taşlarm gönlü parça parça olurdu. Her ağaç vücudu üzerinde bir jük oldu.» Zin böyle dedi ve durmaksızm. Tekellüfsüzce bahçeye geldi. Gamların elinden doyasıya feryad etsin. iyi bir dert ortağıdır. Fakat cUızmış. Her zaman figan ve uğultu edermiş. Ne hizmetçi. sadece yalnız kalmaktı. Hiç kimse ondan haberdar olmadı. Gönlümün dermanı onun yanındadır. O benim ses arkadaşımdır. Henüz vücudumuzda hayat varken. Gündüzleri figan eder. ne nedime. Onun gayesi eğlenmek değildi. Bizi zincirden ve kayıttan kurtarır.

Kanlı gözyaşları her iki gözünden akardı. taşlar inlerdi. binlercedir. Ey benim gibi zavallı ve sarı renkli güller! Yapraklarınız yüzlerce değil. Kırmızı gül de onunla renk ortağı olamazdı. zayıf ve perişansmız? Yoksa sizler de benim gibi Memo'suz musunuz? Bunun için mi benim gibi çok gamlısınız? Bülbül kırmızı güllerle meşguldür. Bahçenin alanı bülbülün aşkına döndü. yapraklar sızlardı. Dertlerin elinden «Yahu» çektiği zaman. Feleğin aynasmm yüzünü karartırdı. göğsü yarahsmız. Kendi sesiyle bülbülü mahzun kıldı. Bunun için mahzunsunuz. Parlak güneş gibi ışıklı olan yanağmı. Bülbül onunla sas ortağı olamazdı. Bunun için hastalıksınız. Sizler de benim gibi yalnız kalmışsmız. (1) Gül suyundan maksat kanlı gözyaşlarıdır. Öylesine yerlere sürterdi ki. (1)' Gerçekten bir çam ağacma benzeyen bojomu. Toprak onun için «Ah» ederdi. . dertUsirüz.MEMO ZÎN 287 Sulara baktığı zaman. Sizler neden sararmışsınız. Sizler benim için iji deüllersiniz. Derdini sarı güllere anlatmaya başladı: «Ey âşıklar gibi başka renkli olan güller. Ağaçlar onun için «vah» ederdi. Bütün bahçeye ne kadar baktıysa da. Toprakları ve tarhları sıkardı. Sizler aşkta bana denksiniz. Kendi rengiyle güllerin rengini soldurdu. Gül suyuyla gülleri sulardı.

îşte bırakmış benim için bir andelip Bir mahrum.» P. zaferan rengine girmiş. : 19 . Sizler gibi sararmış. perişanlıktan. Nar çiçep gibi kırmızı olan yanağım. bir zavaUı. bir nasipsiz. Ben de nasipsizükten. Ben onu gönlümce bir görseydim.MEMO ZÎN 280 Bir kızkardeşim vardı. Vallahi bir daha «Ah» çekmezdim. Onu kendisine almış bir bülbül. O andeUbin hicranından sararmışım. kırmızı gül gibi.

deUrtilmişti. Hastalık olgımlaşmadan buhran geçirdi. Aşk tarafmdan hafifletilmiş. sanki Hızır'dı da önüne düştü. Halk şehirden çıktığı gün. . olmaz. Belki de Allahtandır onlar.XXXIX MEMO DA BAHÇEYE GİDİYOR Olan her iş ister iyi. Zin hayaUnin sevdası onun basma vurdu. Gönlün sana der ki: «Kalk. Yani hasta ve fena halde olan Memo. îster kavuşmak. kapmm açılacağı saattir». ister görmek olsun. Aşk derdinden sarhoş ve hasta olan Memo. işaretlerdir. Asla evde sükûnet bulamazdı. Sebepsiz olarak meydana gelmez. Sebepsiz olarak hiçbir pazarlık O sebep hep sırlardır. Çaresiz evden dışan çıktı. Tam bu. O sebep. Zajntfhk tarafmdan çok perişan olmuştu. İşte o ağırbaşlı dağ ve sakin derUz. Üzgün kalbinde bir ıstirap doğdu. ister kötü.

ah ve ağlamakla. Zin'in yüzünün rengi nerde? Ey sünbül! Gerçi senin güzel kokun var. Sürükleye süriikleye onu bahçeye yetiştirdi. Gönlü ona baş kaldırmıştı. Reyhanlara ve sünbüllere bir göz attı. Memo geldi ve gülleri sejrretti. Bir değil. İkiniz de arsız ve herzecisiniz. Her an feryadla.MEMO ZÎN 293 O Hızır neydi ? Gönlünün arzusu. Derhal şuurunu kaybetti. Zin ki kara ve karanlık gecelerde. Zin sevgiden ve sevinçten. Fakat siz yarimin zülfüne benzemezsini. Her zaman Allahtan dilerdi ki: Memo kalksın ve yalnızca yanma gelsin. Boşuna kendini niçin kötü adlı yapıyorsun? îlk baharlarda gül bahçeleri. baygm olarak çimenin üstüne düştü. Ciğeri bülbülün aşkmdan yüz parça olmuştu. Mesih'in. . Dedi ki: «Ey gül! Gerçi sen de nazeninsin.. Benim bahtım da senin talihinden daha karadır. Sanki hasta. yüz binlerce gül verirler. îşte o Zin aniden baktı ki Memo kapıdan girdi. Ey bülbül! Gerçi sen de aşk adamısın. Bir gül gibi. Kırmızı gül mumunun pervanesisin. Ey sonucu iyi olan bülbül! AsU bülbül benim. Ama sen nerde. Benim Zin 'im senin kırmızı gülünden daha şendir. O arzu neydi? Gönlünün aşka gelmesi. Reyhan senin için karayüzlü olmuş. üzerine geldiğini gördü.

ne de sesleri vardı. Bir sebze gibi yerlerdedir. îki JÜZ perinin nedimeUğini yaptığı Zin. (1) Selviden maksat Zin. SeMnin ayaklarma su değince. ölmeden. Ne konuşma. Sadef içindeki bir inciye benzeyen Zin'i. Anka gibi perde arkasmda olsa. Dedi ki: «Bu rüya mıdır. sudan maksat da Memo'dur. . Memo uyandı. O da Zin gibi. Zülüflerin ve benlerin kokusmum özelUğirU. Aniden baktı ki önünde. durumdan habersiz olarak. Bir tane olsa. Ve bülbülüyle eş oldu. Sebep olmaz oıüar hiçbir derde Çünkü bıUunurlar her yerde. Âşık o zaman neyle teselü bıUur? Sabretmeden. yoksa hayâl nü? Bu rüya gerçek midir.MEMO ZlN 29S Benzerleri çok olan yarlar. Aşk dermanı onu bajoltmıştur. (1) Gonca seher uykusımdan açUdı. Baktı ki iki eU Zin'in avuçları içindedir. eşsiz ve emsalsiz olsa. Derhal fakattan düşerek ayaklarmm önüne jmğUdı. gördü ki ÎZin'in önündedir. Memonun koku duyusunun önüne götürünce Zin. Huri ve melek bUe olsalar. ne söyleşme. Ciğeri kanlı olan Memo görünce. çaresi nedir onun?» Memo böyle söylüyordu. İkisi kaldUar birbirinin önünde dilsiz. Memo'nun tutkun olduğu o huri. Ölü avı tuzakla diriltti. yoksa asUsız mı?» Hulâsa: Yüzlerce hayâlden sonra.

. Bazan da goncalar gibi lâtif ve güler jmzlüydüler. göğüsleri. Vücudunu ve canım ateşe atardı.. Gözleri. O kadar birbiriyle konuştular ki. Zin'in yüzü bir mum misâliydi. göğüsleri ve kulakaltlannı. şimşekliydi. Yüzleri. dudakları. Çok ışıklı. Birbirinin gerdanını koklarlardı.. Her an kaza ve sünnet kılarlardı Öpüşmekten ibaret olan farzlarm ne minneti vardı? . Bazan bulutlar gibi üzgün ve ağlamaklıydUar. Ve oturdular o iki nazenin. gerdanları. Kalktılar ve salonlara doğru yürüdüler. O kadar kaza yeniden eda ettiler ki. İkisi o durumda gözler önündeydi. O kadar kadeh birbiriyle içtiler ki. O öadar birbirine yandüar ki. Bazan aşk ateşi alevlenirdi. O kadar birbirinin dudaklarmı emdiler ki. Kâh öpüşürlerdi.. Teker teker birbirinden istiyorlardı. Birbirinin hasretinden susamış ve o kuru dudaklılar. Sonra o bahçede gördüler bir saray.MEMO ZlN 297 Önce ellerle işaret ederlerdi. Zin için hiç perva kalmazdı. döşleri. Bir birini gördüklerini yeniden anlattUar. Cemşid'in kadehi gibi dünyayı gösteren bir saray. nurlu. çeneleri.. O kadar birbirine şeker döktüler ki. Memo da görünüşte pervane gibiydi. Sonra dilleri çözülünce. kâh birbirini ısırırlardı. Perdesiz. çadırsız ve örtüsüzdüler. Hicranı baştan beri şikâyet ettiler..

MEMO ZÎN

299

Gerçi onlarm zerinden mükellefiyet kalkmıştı, Ama ihtiyatı da esirgemişlerdi. Gerçi birbirinden ümitUydiIer, Fakat fazla uçuruma gitmezlerdi. GönüUerindeki sevgi haddinden fazlaydı. Zarafetin smırı ise kemerdi. (1) Kemal smırmm üzerinde bulunan bir aşk, Kajmaktan temiz ve duru olan su.
Elbette kendi kendini koruyacaktır. Hiçbir pisliği kabul etmiyecektir. GençUk, bahar, bahçe ve sevgililer... Artık dünyada murat edüen ne kaldı? Bilhassa aşk da gaUp olursa.

Her iki taraf m da dudaklan aşktan kurumuş olursa... Artık ne diyejim ben, bihnem ki? Bilmez ki ne söyleye zebanım. (2)

(1) (2)

Kemerden aşağıya dokunmazlardı demek istiyor. Bu mısra ozan tarafından Türkçe olarak yazılmıştır. Ze¬

ban Farsçada dil demektir.

XL

BEY AVDAN DÖNÜYOR VE MEMO İLE ZİN'İN ÜZERİNE GELİYOR
Sakî! Beni tut, çünkü yıkUıyorum ben. Sarhoşum ve şarap içmeden mest olmuşum ben.
Memo ve Zin aşk şarabı içtiklerinde, Derinleşti benim yaramın yeri. Biz âşıklar gerçi meyperestiz. Ama «Elest» şarabmdan mestiz. (1) O şarap senin şarabm gibi kırmızı değildir, O şarap AUahm cemalindendir. O, zatı pâk olan sevgilinin sevgisidir, O, sıfatlar bahçesinin salkımıdır. Sakî! Ver bana Allah aşkına, Dün dolaştırdığın şaraptari bir kadeh. Ondan tadacağım her yudumun. Bana vereceği bir tek neş'e ölünceye kadar yeter.

(1) <<Elest», Allahın ruhlara «Ben sizin tanrınız değil miyim?» diye sorduğu ve onların da «Evet»- diye cevap verdikleri gündür.

MEMO ZÎN

303

O sade bir kejif tir, keyfiyet ve kemnUyetsizdir, Hayâlsiz ve düşsüz bir sırdır o. Dün geceki sarhoşluğu onunla defedeyim. Tatlı uykudan onun sayesinde uyanalım. Benim haUm de Memo'nunki gibi ohnasm Ki aniden ecel Beji üzerime çabucak geüp de. Ömrümün güneşi akşama varmış olup ta. Hâlâ kendimden haberdar olmamış duruma düşmiyeyim. Aşk görUümün arzusu olan Zin'i, Abamm içine kojmıuş olmayayım.

Bey geldi, yanmda bunca asker. Zurna, bunca insan, da-vul ve mehter. Çalıyorlardı davuUan, sazları. Askerlerin önünde jmrüyenlerin sesleri, uğultulan. Aşk zinciriyle ayaklan bağlı olan iki komşu (1) Kalmışlardı hâlâ birbirlerinç hayran. Hiç dujmıadUar ki bu olanlar ne. Hiç işitmediler ki bu sesler ne. Bey dedi ki: «Çözün bu ceylânları. Bu sevinUilerin ayaklarını bağlamayın. OıUarm hepsini kuşlar gibi bahçeye salm. Ki hergiin orUarı seyredeUm biz.» Ceylânları, kurüarı, tavşanları, Omuzlarmda ye kucaklarmda taşıyan halk. Getirdiler hepsini Bejin bağma doldurdular. Çoban ağıla kojrunlan doldurunca,

(1)

Memo ile Zin'i kastediyor.

MEMO ZÎN

305

Bey ileri gelenlere ve büjüklere dedi ki: «Tanıdıklara ve nedimlere tenbih edin, GideUm biraz bahçede oturalım, Çünkü yorgunluktan halsiz düştük» Onlar geldiler büyük saraym kapısı önüne, BaktUar ki saray ve her taraf boştur.
Fakat küçük kapUann hepsi açıktır,

Murad tahtalarmm kur'aları gibidirler. Derhal Beyin kalbine bir şüphe düştü. Anladı ki bu, bir durumdan haU değildir. Ağırbaşlı, akıllı ve biIgiU olan Beyin, Koltukları altma girdiler Bekir ve Tacdin. Getirdiler Zin ile Memo'nun oturduğu saraya,
Kulak verdiler ki, bir fısıltı geliyor. Bey, Zavallı Memo'nun üzerine geldi. Baktı ki altm renkli ipliklerle dikilmiş yastıklara yaslanmış. Basma çekmiş bir aba, Akşamdır, ne bir mum, ne de bir çıra var. Bey dedi ki: «Kimdir bu zamanda. Benden izinsiz olarak bu mekânda? Zin sesini işitince tanıdı. Derhal Memo'nun abasma büründü. Memo hiç yerinden kalkmadı ve dedi ki: «Senin avm benim gönlümü ve eiğeriırU yaktı. Beyim! Biliyordun ki ben hastaydım. Düne kadar da tamamen baygındım. Bugün duyduk ki halk Beyle birUkte,

Hep birUkte ava gitmişler. Yataklarm içinde sabrımız kalmadı, Kalktım bu yaralarla beraber. Çaresiz evden dışarı çıktım. Birden kendimi bu mekânda buldum.»
F.
:

20

MEMO ZÎN

307

Bey dedi ki: «Hastalar için kayıt yoktur.

Bari bahçede ne avladm bakalım?» Dedi ki: «Ben söylersem sen de inan ki, AUah bana öylesine yardım etti ki, Ben bu bahçede bir ceylan buldum. Ama ceylân değildi, bir güzeldi o. Beyaz bir ceylandı, gözleri karaydı, Zülüfleri siyah, kokusu güzeldi.
Her an Tatar iUkesinin miskinden. Yüzlerce jük omm saç halkalarmdan yağıyordu. Haten sahrası misk ile dolu olsa. Ancak değer ziUfünün bir teUne. Gerçi beyazdı, gözlerinin rengi kara ve aktı. Fakat benim ölçümle o bir melekti. Sen geldiğin için o gizlendi. Sen gelmeden önce o açıktaydı» Tacdin onun konuşmasından anladı ki, Zin gizli olarak Memo'nun yanma gelmiş. Dedi ki: «Memo'ya kulak asmajrm, çünkü deUdir, Başmda akU yoktur, o sar'ahdur»

Bunun üzerine o sözden vazgeçtiler,

İlerigelenlerin hepsi mecUste toplandUar.
Sakî, şarap ve mum istediler, Şahane bir dîvan kurdular.

XLI

TACDİN MEMO İLE ZİN'İ KURTARMAK İÇİN EVİNİ YAKIYOR

Tacdin baktı ki meclis karışıktır. Çok zevkli, safalı, eğlenceli ve içkilidir. Memo fazlasıyla kederli ve üzgündür. Ona doğru gitti ve dedi ki: «Kardeş! ne haldir?». Fakat işaret ve muammayla Sordu, Memo da işaret ve imayla. Elini abanın yeninden Çekti ve ona acayip birşey gösterdi : Tacdin, Tatar miskinden iki saç örgüsü gördü.

İki boncuklu yılan başı gibiydiler.
Büzülmüştü Memo'nun koynunda, Memo kalmış heybet ve gam içinde. Tacdin, durumun çok fena olduğunu anladı Kalktı çabucak ve koşarak eve yollandı.

ağır bir durumda. Benim amacun onları kurtarmaktır. Ateşe verdi ve yükseltti feryadmı Ateş han-ü manian sarmca. «Müttehem» karşıhğı olarak yazılmıştır. O da feryada ve figana başladı. ne de bir kiUmi Tacdin'in. Onlar da o feryada koşunca. al sana çocuk. Ev benim olsun. Yani Memo ile Zin. Dedi ki: «Halin nedir senin. Başkası ateşi suyla öldürür. Hayatımm. hazineleri. ey kahraman! Nedir telâşın. mücevherleri ve defineleri. . Sıti durumımu anladı ve kendisiyle konuştu. O sanık şöyle dedi yare: (1) «Gördün mü. Hep birlikte ateşi söndürmeye koştular. Mülkü. aşiretler ve herkes. Ben de ateşe ve feryada gidejim» Kalkıp özel dairesine gitti Zin.MEMO ZÎN 311 Aniden hışunla kapıdan içeri girince. Kalmadı ne bir elbisesi. Ben ise ateşle sujnı öldüreceğim. ev gidecektir. Kabileler.» Sonra. BoşâlttUar o sarayı ve de bahçeyi. Elbiseleri. Bey ve hizmetçiler de haberdar olunca. Kalk sen harem sarayma git. Belânın bataklığında kahnışlar. Tacdin nasU defetti? Musa. önümüzde gam denizini kuruttu. kimdir sana düşman?» Dedi ki: «Kalk Sıti! Geç oldu berUm için. Çocuğunu kurtar. Bugün bu evle savaşım var benim. (1) Sanık Memo'dur. ömrümün sermayesi. Zerdüşt kavmi gibi e'vini. güzellikleri.

Onun sevgisi insanı kötü isimü yapar. Onunla kendine ebedî bir isim al. Onu toplamak senin için zahmetli bir jüktür. Ey ahret müşterisi müflis! Senin eline ne zaman geçer? Sana diyecekler ki: «Ey müflis! çık dışarı» Bu fâni cihan gibidir orası da. Henüz almadan hisseleri paylaşırlar. Onu bırakmak da senin için hasret ateşidir.MEMO ZÎN 313 Hep kardeşinin uğrunda yaktı. Ya da Tacdin gibi sarfet. Bedava olarak bir lokma ekmek bile vermezler. mal için ihtiraslı olma. Eğer canının rahatını istiyorsan. Bu cennet. Henüz sağ iken malmı harca. Ya da onunla al iyi bir dost. Sakm ha. AUahm huzuruna gideceğin gün. Elin hazineden ve maldan boş olacak. Hepsini iyi işlerde harca. O senin için jüz hazineden ijidir. Çünkü senin elinden alacak varisler. Bunun içindir ki adı iyi söylenir. Varisler sana kefen parasmı da. bu güzel kumaşlar. Malını bedavadan varislere verme. Ey İJİ isimli kimse! Malı sevme. .

Aşk memleketiıün baş atlısı. Bajnrağmı açığa vurmaksızm? O da yUdızlarm padişahı gibidir. Bunca gök tabakasmdan. îster istemez her gün nüfuz eder. NasU perdelenmeyi kabul eder. Elbette dünya da aydınlık olur. GöntU tahtma oturarak kendiıü gösterdiği an. Bunca engeUerden ve perdeden. Bunca unsurdan ve buluttan. Dördüncü gökten ışık saçan güneş gibidir.XLII BEKİR »lEMO ÎLE ZİN'İ BEYE ŞİKAYET EDİYOB Sevgi iünin sultanı. . Bunca mesafeden ve yerden. Saflığın ve sadeUğin pususımdan çıkıp.

Parmak uçları da burguluydu sanki Âşıklar üzgün ve takatsızdılar. Perdeleri yırtar. kıskançlar ve hilekârlar îki sevgiUnin haberlerini. Güneş tam bir örnektir. ister istemez. Yani dedikoducular. Sahiplerine hiçbir zarar getirmezdi. Memo'nun ne bir suçu vardı. Meclisler fısUtUarla dolmuştu. Memo ve Zin'in gönlündeki sırlar. Perdesiz olarak teraneperdaz olunca. Halk ise Kerbelâ Hüseyin'i gibi susamıştı. Zin'in ne bir günahı. Fakat haberdar ettiler büjükleri ve küçükleri. Uyg'jnsuz kimselerin dillerinin mızrabı. .MEMO ZÎN 317 Adı aşk olan bu padişaha da. Henüz dillere ulaşmamışken. O da hiçbir zaman gizlenmez. Devenin üzerindeki yük yetmiyormuş gibi Gammazlar zil misâliydi. Memesi çıngıraklı deveye bağladılar çanı. Aşk perdesindeki o sazlar. Zin ve Memo'nun aşkmdan doldu.

MEMO ZÎN 319 O kadar mecUslerde gezdirdiler ki. Memo gerçek âşıktır. Düşünce ve hayret denizine daldı. sevgilin kimdir? Memo kahramandır. jiğittir. Gönlündeki sevgiyi etmez o inkâr. Bilhassa seninle zaten ihtUâfsızdır. garaz sahibi bile. Yerinden kalktı o garaz sahibi. O zaman sırrm hakikati meydana çıkacaktır. O bu aşkta sabit ayaklıdır. Şartmı da «Gönül dileği» olarak koş. safkalpUdir. O riyakâr habise sordu. Zehir sahibi ve mühür sahibidirler. bunu iyi bil Kendisiyle satranç oyna sen. «Ben Zin'e âşıkım» diyecektir. Ta ki îblis hujomdaki Bekir bile. Dedi ki: «Namusa aykm olan bu haberin. Bey hamiyyet galeyanma geldi. îkiıUz halvette oturunca. habis.» Beyler yılanların şahmm sojrundandırlar. O da o durumdan haberdar oldu. . O şaşırtıcı. De ki: Doğru söyle. Sonra akU ve zekâ salUbi sensin. Hulâsa o meseleyi kendisine ikrar eyledi. Hakikatmı nasU ortaya çıkaralım? Suçun ipucunu nasıl meydana çıkaralım?» Bekir dedi ki: «Emir ver Memo'yu çağırsmlar. Tenha yerde kendini Bejin yanma yetiştirdi. Bak ona lâyık siyaset nedir. Sırrmı sana eyler ikrar. Sen onu yendiğin zaman. O kadar yalancUara ulaştırdUar ki.

Onlarla her ne kadar oyusan. AkUh adamlar. AUahım! Onlan sultanlara yakm kUma.MEMO ZÎN 321 Mühürleri bastıkları zaman. Azıcık senden değişiklik göründü mü. Gafil insanlar onlara dost ve ahbap olurlar. Şüphesiz şeji^mdan da kötüdürler. Tamamiyle sana sırt çe'virirler.. laubali de olsan. bil ki hışımdır. jolanlardari sakmırlar.. F. bil ki zehirdir. OîUar da bedhah ve hasis insanlardan olursa. Onlarm yanmda ne kadar kadirU ve nazlı da olsan. Sevgi gösterdikleri zaman da. BUhassa yanlarmda habis ve §eji:an gibi kimseler olursa. : 21 .

SONRA DA ONU ZİNDANA ATIYOR Yüdızlann kafilesirUn baş komutanı. »» Hanüyetten gönlü efkârlı olan Bejin Onurdan yaralanmış olan o arslanm.XLnı BEY MEMO DLE SATRANÇ OYNUYOR. Doğan ve batanlarm serdarı. .akı ile mat eyledi. Dördüncü çarkm tahtmm sultanı. Işık paji. Satranç ojmayan ayı ve yUdızlar ordusunun Hepsini yeşil sergi üzerinde. Sanırdm ki hepsini kendi ağmda gizledi. Doğudan doğduğu zaman.

Benden gafil olmayasmız. Konuşmaların. sular gibi. Hiç sükûnet bulmamıştı. Ey dikbaşh seninle şartımız: Sen ne istersen. Oturdu ve hizmetçilere şöyle dedi: «Çağırm siz nedimleri ve dostları. Satrançlara ve tavlaya geünce. terbiye edeceğim ben. Hepiniz emrimi çabuk yerine getirin. şerbet ve şeker. Gizüden bana Memo'joı çağırm. Güneş doğudan ışık gösterince. Kejiflerini baştan başa yaptUar. misk ve anber. Bugün Memo'ya gazap edeceğim ben.5 Sabaha kadar uyku girmemişti gözlerine. Bey kin ve öfkeyle Memo'ya dedi ki: «Bugün bizim seninle savaşımız vardır.» Sonra Memo'ya haber gönderip çağırttı. Hayli gülsuyu. Tacdin ve kardeşlerini çağırmajon. Şüphesiz seninle savaşacak olan berüm. . Bey kalktı ve selâmlığa geldi. Bir suçu var onun. Hayli şarap. bizim için de göniU dileği».MEMO ZÎN 32. Kalk da benim karşıma gel. söyleşmelerin sonu. Orası nazenin Zin'in köşküne yakmdı. Gülsuyu ve gül şerbeti hazırlatmıştı. Getirdiler ve mecliste gezdirdiler. Ufukları karanlUctan uzaklaştırmca.

Memo'nım arkadaşıydı. Memo'nun sevinç ve gam ortağıydı. Şöyle bir bahane ileri sürdü: Dedi ki: «Oyunlar. Derhal haberi Tacdin'e ulaştırdı. Senin isteğin de yerine gelecektir». Arslanlar kopardılar kajat ve zincirleri. Memo'ya dedi ki: «Yeniden iki el daha» Üç el tamamiyle Bey Memo'ya yenildi. sohbet arkadaşı. O jiğit durumdan haberdar olunca. Müfsit adam. mecazî . Her üçü birUkte Beyin yanma gittiler. (1) Fil. aja sejTediyor. Rüh. Tacdin kardeşleriyle birUkte koşarak geUnce. nüktedandı. Kerkedan satranç taşlarının adlandır. Rüh ve Kerkedan geUnce. Bey. Kendisiyle beraber Çeko ve Arîf de kalktUar. Bu sefer Memo yenilecektir. Yusuf onun güzelUğinden utanırdı. O kötü niyetU bak ne hile çıkardı. adı Gırgîn'di. kurallar ve yerler sırayladır. anlamda Tacdin ve kardeşleri için kullanıl^mştır. oradan baktı. ÎkiıUz yerlerinizi değiştirin. İki aşık kemiği Memo için düşeş geldi. Sanki bir güneştir. DeUkanlUann şahıydı. Memo'nun yaman bir oyuncu olduğunu biUyorlardı. (2) Gördü ki Zin jmkandaki pencerededir. Fil. (2) Müfsit adam Bekir'dir.MEMO ZÎN 327 Fakat Beyin genç bir oğlu vardı. Rüstem onun jiğitliğine yenilirdi. (1) Bejin ve öğreticisinin mat olduklarmı gördüler. ÎZamânm sevimUsiydi.

Benim şartım odur ki ikrar edesin. . Sırlarm açıklanmasmdan başka birşey değildir. Baştan ay?klara kadar siyahtır. göniU dileğin nedir?» Bey dedi ki: «GayenUz bizim mal kazanmak değüdir. Malımı verip sana getireyim. dudakları benekU. Onu sana lâyık görürsem eğer. oynamaktan ve satrançtan maksat. Bejin söylemesine ve istemesine lâyık değildir». Meseleyi örtmekten maksat durumun açiklanmasıdır. (1) (2) (3) Fil ve Ferzin satranç taşlandır. (1) Gönlü pencerelere takUıp kalmıştı.MEMO ZÎN 329 Bey kalktı. Dedi ki: «Memo'nun sevdiğiıU görmüşüm ben. Dünyada senin sevgiUn kimdir? Gönlünün. yanında bulunduğu peri. Darbe Memo'ya o kadar etki yaptı ki. melek misâU de olsa. Huri gibi. (3) Töhmeti defeder şekilde darbesini vurdu. Oyunlardan. Memo da yarinin karşısmdaii yere geçti.» Garaz sahibi. Birden şuurdan habersiz kUdı onu. Bey Memo'ya dedi ki: «Şartımız göniU dileğiydi» O da dedi ki: «Söyle. Fil ve Ferzini eUnden bedava çıkardı. (2) Bey tam altı el Memo'yu yendi. Garaz sahibi Bekir'dir. At ve yayalar satranç taşlandır. Memo'nun gözleri Zin'in yüzünü görünce. katran gibi. fırsat zamanında.. karşısmdaki şaraptan sarhoş olmuştu. Atmı yayalarm yerine sürerdi. zavallı Memo'nım yerine gitti. Bir Arap kızıdır. Memo.

Padişah kızıdır. Sizler Memo'yu tutuklayıncaya. ne de mestsiıuz. Sizler bizim kim olduğumuzu iji bilirsiniz. Hamiyyetle kalktUar birlikte. Hizmetçiler topluluğuna dedi ki o: «Ey nankörler! Sizler niçin. Hiçbir vuruşun sırasını sizlere vermejiz biz. Beylerdendir o. Ankadır. Gerçi melektir ama adı Zin'dir». Memo'ya öylece bakacaksmız. Beyim! Benim gönlümü yakan peri. Çeko ve öbür kardeşleri. Henüz olgunlaşmadan haykırarak taştı. Biz hiçbir hükme engel olmayacağız. Beşyüzünüz bile öfkeyle saldırsa. yeri saraydır. Gerçi eceliniz bizim eUmizde değil. Dediler ki: «Yiğitler! Geri durun. Dedi ki: «Aslâ onun söylediği gibi değildir. temiz soydandır. Tacdin. Hükümdarımız her ne ferman ederse. nurdandır. . yuvası jüksektir. Ama elimizden çok çekmişsinizdir. Bu namerdi zilletle yakalamıyorsunuz Ki ben onu ibret için öldüreyim?» Memo'nun karşısma ikijüz arslan dikildi.kadar. Siz hepiniz ne sarhoş. Su ve topraktan değil o. Bey heybetine aykırı düşen bu sözü İşittiği anda hamiyyete geldi. Sizlerden üçjüz kişi yaralanacaktır.MEMO ZÎN 331 Gönlündeki perdeli deniz coşa geldi. Hüner sahibi pehlivanlar olduğumuzu biUrsirUz. Memo da eli hançerli olarak ayağa kalktı. Biz üçümüzü parçalamadıkça. Hurilerin ve nazeninlerin baştacıdır.

Tacdin o anda ölümünü istedi. Bey Memo'joı tutup Komutanm yanma gönderdi. işte el. ayak ve işte zincir!» Bey kalktı. . Cellâddır. Fakat ne yapsm? Bu ona ar değil ki. Divaneler gibi «Ah» 1ar ve feryadlarla.MEMO ZÎN 333 Elimiz Beyin önünde bağlıdır. Bey ve hünkâr değil ki. Hepsi Memo için üzgündiUer. Memo'nun el ve ayaklarını bağladı. îşte boğaz. Hepsi Memo için ağlar. «Onu dar delikte hapsedin» dedi. Aldılar ve gardiyanm yanma götürdiUer^ Karanlık deUkte kendisini hapsettUer. . Divan ve meclistekiler dağUdUar. figan ederdi.

Elbette yere gömecektir o. Onun yerden çıkardığı her şeji. Arkadaşsız. En sonra da mezara gömer. kimsesiz ve dostsuz olarak.XLIV MEMO'NUN ZİNDANDAKİ DURU1M1 Feleğin sevgisi ezelden beri yoktur. Önce nazlarla ve edalarla götürür. Feleğin kini ezelî ve ebedîdir. Murada ermeden hapse atar. Alçalmayı da bizler için gizliden istiyor. hem de münafıktır o. Adı Memo olan o bahtıkarajm. Toprağm mağarasına atıveriyor? Bilhassa âşıklar topluluğu hakkmda. Memo gibi zeUl kUar ve hapse atar. Yükselmeyi kendisi için açıkça istiyor. Sonunda bizi üzgün ve ümitsiz bırakır. Mutlaka biz âşıklarm gönlünü. Hem hain. . hem eğri. Görmüyor musun. her gün güneşi.

Şeyhliği birlik mertebesine erişti. beni sorsan? Leylâ sensin. Çünkü Peygamberin ağzmdan.parça ettin. Ejderha ağzı gibi iğrençti. ben sana Mecnun. Gerçi dünya bana zindan olmuş. Mezar gibi dar ve karanlıktı. : da «"Vahdeti vücut» denilen felsefedir. Şöylece Zin'e seslenirdi o: «Ey kalpteki yakıcı ateş! Sen bugün gönül Mısır'ında padişahsm. Gülrengi istersen. Nekir ve Münker gibi korkunçtu. ya F. Ne olur bazı bazı Züleyha gibi. Fakat ben yalnız bugün müslümamm. Crözyaşlanmın seli tatlı su arkına döndü. Şu haber doğru olarak rivayet edilmiş ki: (1) (2) Nekir ve Münker. O yer kendisine oldu Nehşeb ırmağı O ay bir gecelik hilâle döndü. sen de benim Şirin'imsin. Günde yüzlerce defa dertü gönlümün. O sofu halvet hücresine ulaşmca. Zindan ona oldu çile yeri. ölüleri sorguya çeken iki meleğin adıdır. (2) Kâh âşıklar gibi gönül arzusuyla. Sabır gönUeğini sen param. Ey şeker dudaklı. Ferhad benim. Birlik mertebesi herhalde ermişlerin bir mertebesidir. Kâh âbidler gibi umutla. işte sana kanlı gözyaşlanm. 22 . (1) Memo oturdu orada âbidler gibi. Her an ağlamaklı bir sesle.MEMO ZÎN 337 Ağlamaklı bir halde öyle bir çukura attUar ki.

Müminlerin belâlarmm yeridir.hakkı için. Fakat o kadar da sersemlikten memntmum ben. On kerre senin bojnm ve boşunun hakkı için. Ama bana verdiği bu ceza da yerindedir. O kadar da senden ümitliyim ben. Her iki «nûn» a jüz kerre yemin ederim ki. Simanın mehtabıyla andımı pekiştiririm ki. Nûn «N» harfi demektir. Gerçi o Bekir'in sözüne kulak verdi. Kaşlarmm kıblegâhıyla andımı tekid ederim ki. Çünkü sen Şahsm. Senin cemalin güneş. ben ise dilenciydim.MEMO ZÎN 339 Dünya gâvurlarm cennetidir. Yüzünün güneşiyle andımı pekiştiririm ki.erkek münasebetleri hakkındadır. Gerçi Bey bana hışım etti. Ben sana emsal ve kavuşmana lâyık değildim. Ama bu hışmı sebepsiz yere etmedi bana. Cananım! Sen benim canımda saklısm. Bu kadar lâtif ve nazeninsin. Örgülerinin secdegâhıyla andımı büyütürüm ki. Kırk kerre senin zülfün ve beninin. Yüz sene de beni hapsetsen. _ (1) (2) . alnın mehtaptır. Arapça yazılışı şöyledir: burada maksat kaştır. Gerçi çok fazla sersemim ben. Nur suresi kadın . Ne kadar hicrandan ıstırap çekiyorsam. (2) Gözlerine karşı ahdim şudur ki: Canımda bir ramak kalmcaya kadar. Hiç kavuşmaktan ümidimi keser nUjim ben? Nur suresine andiçerim ki. (1) YazUmış kitap olan yanağma andiçerim ki.

Zin'in jüzünün nurunu arıyorum. İçten de. Yani nefsinizi öyle islâh edi¬ niz ki. inanca dönüştü. daha ölmeden nefsiniz yokmuş gibi. aşk ateşinin özelliğidir. Pervanejim ben. kalp ve can birbirleriyle temizlendiler. Gönül rUIüferdir. Gönül gam deryasmda boğulsa da. sen de mehtapsm.MEMO ZÎN 341 Ben ise dikenim. Kalbindeki zan. . Bu çukur gerçi fazlasıyla derindir. topraktanım. zelilim. Ben âbidim ve manastırda otururum. Ten çürüse de. Kalbin parlatılması hasU oldu. yırtUsa da. dıştan da yanmışımdır. Nefis. Memo da nefsini öyle öldürdü ve hadisin emrettiği merte¬ beye ulaştı. Ruh ajması parlatUdı. Hadis şöyledir: «Siz ölmeden önce ölünüz». adalettir. Bu. Fakat adaletten de uzak değildir. Hatta kırk günü bile dolmadan.» Hulâsa: «Ölün» mertebesi hasıl oldu. ölmüş gibi bir duruma girsin. Bu kadar zajnf ve gönlü korkağım. (1) Bu ve bundan önceki rnısra' bir hadise işarettir. Henüz bir senesi bile dolmadan. O âbidin haUndeki değişikUk. Bu benim hakkımdır. «Siz ölmeden önce» sözü gereğince. sen de güneşsin. (1) Nefsin temizliği mükemmel oldu. tenimi ateşe vermişimdir. zulüm değildir. Ten keten gibidir.

mejrveler ve insanlar. Her neye gönülden baktıysa o. Sanki kendisi rasatta oturmuştu. Gönlünün aynası öylesine parladı ki. bitkiler ve haj/T^anlar. öylesine mânayla değişti ki. Sırlar önünde çözülmeye başladılar. Bu maderUer. Şekil. . O çukur kendisi için dürbün olmuştu. Mecazî arzunun yeri olan o heykel. Bu ağaçlar. Baştan başa ona göründüler. Gerçek aşk yavrusunun ojom yeri oldu. Bütün bu yaratıklar ve Allahtan başka herşey. HayâUyle her nejin yanmdan geçtiyse o. Her biri ona bir Zin görünürdü.MEMO ZÎN 34» Nurlar kalbine görünmeye başladUar. ' Her birinden ona bir inanç görünürdü.

Öylesine zajnflamıştı ve incelmişti ki. kararsız ve temkinsizdi. sükûnetsiz. salonlar ve köşkler. Ka-vuşmaktan ümidirü kesmeınişti. Onun da kavuşmaya ümidi kalmadı. Sabırsız. Kendisine hisar. Memo henüz zindana girmeden önce. Canı hiçbir uyku ve dinlenme görmezdi. hapis ve zindan oldular. Memo çukura düşünce.XLV ZİN ÜMİTSİZLİĞE DÜŞÜYOR VE FELEĞE SİTEM EDİYOR Hicran derdiyle üzgün olan Zin. O tel zaferana döndü. Sanki kendisi için hepsi haramdı. . Ne kadar jiyecek ve içecekler varsa. Sanki vücudu bir kU teUydi. Hânî'ıUn yüzünün rengi gibi oldu. Vücudu hiçbir güç ve takat bulamazdı. Gezi yerleri. (1) <1) Şair kendi yüzünün rengini kastediyor.

Acaba benden ne fayda gördün sen? Bana yakışıklı bir delikanlı gösterdin. Yusuf'suz. Ben Züleyha gibi kaldun. Onunla gönlümü yaktm ve yaraladm sen. Kavuşmak hasretiyle beni öldürdün sen. Bana bir Memo'jru da çok gördün üsteUk sen. hunhar zaUm! Benim sana karşı bir kastım.» Bazan da zavaUı Memo'ya yanardı: «Ey Yusuf gibi günahsız olan tutuklu î . seherden akşama kadar. Yusuf gibi güzel Memo'mu çukura gönderdin. Yakup gibi üzgün ve iniltiyle. Memo'nun yüzünde de bir ışık çUcardm sen. «Yarab» zikrinden boş kalmazdı. Senin bana karşı bu kinin nedir acaba? Bir defa benim için bir devir yapmadm sen. Önce bana öylece gösterdin onu. muratsız ve jmvasız. Âlem tamamen sevinçli ve neşeUyken. Canımm ve gönlümün sabrını talan ettin sen. Bfer an dönen çarka şöyle seslenirdi: «Ey amansız.MEMO ZÎN U7 Akşamdan sehere. Yalnız bana ve Memo'ya matem verdin sen. Beni de bu 'viran evde bıraktm. Derdini söyle bana. Gönlündeki zehiri dök. bir garazım yoktur. Onunla Memo'nun gönlünü yaktm. Sonra neden benden sakladm onu? AyrUık ateşiyle beni yaktm sen. BerUm yüzümde bir nur peydah ettin.

Yoktur benim için uyku ve yemek. Ey canımm kâbeşi! AUahm kâbesine andiçerim ki. Sadece iki gözümden kan yağıyor.49 Benim rahat olduğumu düşünmiyesin. Berüm takatli olduğumu sanmıyasm. Her an senin ajo-ıhğmm derdinden. İkiniz gidin. yoksa güz mü? Bakalım kırmızı gül gibi güzel renkU ve lâtif rrUdir? Yoksa bülbül gibi perişan ve zayıf mıdır? Salon bize nUhnet evi olmuş. Her zaman senin hasretinin derdinden. İşte budur benim halim gece ve gündüz. İçimin gıdası da kan içmektir. ey aydm gönüllü! Benim zindanlım! Oturma arkadaşın kim senin? Benim sevdalım! Yakm dostun kim senin? Ey gönül ! Benim kalbimden çık sen. Senin halin nedir. Ak günlerde ve karanlık gecelerde.MEMO ZÎN 3. Zamansız olarak geliyor canımm ve gönlümün içinden. Çabuk haberini geri getir bana. Allaha yemin ederim ki. . Bakalun hali nedir o tutuklunun? HayaUne ne koymuş o gönlü efkârlı? Bakalım bize barışık mıdır. Fakat biriniz bana haberini getirin. Vallahi. Ey gönlümün kıblesi! Gönlümüzün muradına andiçe¬ rim ki. Yüz «ah». Her iki gözün işi uyanık kalmaktır. yoksa dargın mı? Bakalım bahçesinde bahar mı var. ikiyüz inilti ve figan. Ey can! Sen de gönül için onunla birlikte git. Memo'jm görün. Zindan da bize cennet bahçesi olmuş. Ey gönül ! Sen kendisini selâmlajmnca.

Derman etseydim o yaralıja. bana da hışun etseydi Memo gibi zincirle. prangayla.MEMO ZÎN 351 Keşke Bey. Beıü de o çukura gönderseydi. Gerçekten ölüm bana hak olurdu. Ömrüm bir ramak da olsa. Bir defa görseydim o tutuklujm. Senede bir gün bana görünseydi. .

bağladı ve şiraze eyledi: Dedi ki: Nazlı olarak büjütülen Zin ile Memo'ya. Şu şekilde birleştirdi. : 23 . Özellikle onlarm eski dert ortaklan. O ateş öylesine bir etki yapti ki. Mecazî ciIÜerin cUtçisi. Düzenli ve nizamlı olarak. O dcKt öylesine serkeş oldu ki. O dertler öylesine bir ateş deryasına döndiUer ki. Aşktan bir işaret almış olan herkese. Dertlerin kapısı bu şekilde açUdığı zaman. Tamamiyle perdelerden çıktUar.XLVI TACDÎN VE KARDEŞLERİ MEMO'NUN KURTAIÎILMASI İÇİN KONUŞUYORLAR Aşk kitabmm bölümlerirUn. Ve arkadaşları olan Sıti ve Tacdin'e. Hepsi derüerle hastalıklı oldular. F.

Yahut bu başı ve malı o yolda feda edelim. hiç konuşmayalım. Yahut da hepimiz erkekçe başımızı veririz. Yüzlükleri ve zırhları üstümüze giyeüm. Biz de öyle bir savaş yapacağız ki. nuzraklan ojmatahm. Biz kaldık ve yarm savaş meydanı. Bileklikleri takalım.MEMO ZÎN 359 Derüer yeıUden onlara baş gösterdiler. Eğer Bey bu şekilde Memo'jnı bırakırsa. GörUümüzün derdirU derman etmiş olur. Her üçümüz de silâhlı. Memo'nun suç ve günahlarmı affettireUm. Bey sizin için kardeşi serbest bıraksın. Ya bir hamlede Memo'muzu bıraktırırız. Bu savaş divanla olmaz. Tacdin ise Memo'nun derdinden deUye döndü. Yine de o dertie mübtelâydUar. Yok eğer inat üzerinde İsrar ederse. mücadelesiz ve şahlamşsız.. Gürzleri sallayalım. Kusurlu olarak Memo'jnı istiyelim. Bu şekilde Memo'yu Beyden istiyelim. Savaşsız. . Gerçi onlar buıUardan ajmydUar. miğferleri başımıza koyalım. Asla bu işi düşünmejin siz. hazırlıklı olarak. En ijisi şudur ki. Bir defa gideUm Memo'joı rica edelim. Her an kardeşleriyle kavgahydı. Gönlünün maksadı şuydu: «Kalkıp hışımla Bejin huzuruna çrkalım.» Arif şöyle dedi: «Ey Zaloğlu Rüstem! Bu iş bence imkânsızdır.. Artık konuşmak da gelmiyordu gönüllerinden. Sıti'nin derdi Zin'in hayaUydi. yarm bineUm.

kimi dua etsin.» Tacdin kardeşinin sözlerine kulak verdi. Şeker gülüşlü dilberler seyretmeye gelsinler. . Ecel değirmerUrU öylesine döndüreUm ki. Kimisi gülsün. Yüzlerce övgü. SevgiUler darbelerimizi seyretsinler. kimi övsün. Şehzadeler pencerelerden baksmlar. Botan'ı raksa ve halaya kaldıralım. Her bir kapmm önünde bir kurt durursa. Her an nazeninlerden işiteUm. Kalkıp bize galip gelmek isterse. Eğer Bey Bekir için taassup gösterir de. binlerce aferin. Eünize sağlık gençler. Dilberler köşklerden sejnretsirUer. Her an desin o perizadeler. Taneler gibi kelleleri öğüteUm. îjiUğin düşmanlığı baştan başa olur. Savaşa başhyacağımız zaman. Gül rengi gömleklerini üzerlerinde yırtsınlar.' beyzadeler! Kimisi ağlasm. Dürdaneler mücevher kutularından çıksmlar.MEMO ZÎN 357 Baştan gideUm Bekir'i parçahyalım. Sağlamca görUünde yerleştirdi. O iki yüzlüyü kapmm önünden atalun.

. alacahdan Siyah attan maksat gecedir. Ateşten olan gürzünü çıkardı. (3) Boz atı kendisi için yeniden eğerledi. Dağlarm kUıçIarmı ve kemerlerini paramparça etti. Boz attan maksat gündüz. Can ve gönülden helâlUk istediler.xLvn TACDİN BEYE HABER GÖNDERİP MEMO'NUN BII^A. (2) Siyah atı tavlada sakladı. zaman Tacdin ve kardeşleri taraftarlarmdan. maksat da gecedir. (1) Boz atı alacalmm yerine çekince. O (1) (2) (3) Sabahın şehsuvarı güneştir. San renk saçan kUıcmı da çekince. Oynayarak. Dünyaja heybetinden sararttı. raksederek kapıya çektiler. Arap soyiu atı ve çıplak rahvanı.KILMASINI İSTİYOR Sabahlejin sabahm şehsuvarı.

Ya bizim için ijisini yapsm. ağalar! îleriji görenler hizmetçilerini öldürmezler. Dördümüzün de başı top gibidir. Suçsuz kimselere de zulmetme. dostlanmız üzgün. Derdimizi ona dökeUm.MEMO ZÎN 361 Aniden kUıç ve mızraklarını çıkardUar. aşk ise padişahtır. ellerinde gürzler. Sanki düşmanlarm mezarmı kazıyorlardı. Biz Memo'yu bırakmasını rica ediyoruz.» . Gerçi Memo fazlasıyla günahkârdır. Ki biz ona birkaç söz söyüyeUm. Meydanı tozla inlettiler. Sen padişahlara hükmetme. Dördümüz de omm hizmetine olmuştuk âşık. Onun mutluluğunun köşeleriyiz dördümüz. Tajin etti ve Bejin huzuruna gönderdi. Memo'nun gönlünün derdini deva etmesini diliyoruz. Heybetleriyle düşmanlarmı uyardılar. Tacdin yakmlarmdan bir yaşlıjn. HaUc arasmda kalmadı jüzümüz. Gerçi BejinUz ileriji görüyor. Biz dört kardeş vardık ona sadık. Memo sahipsiz olarak zindanda kalmış? Düşmanlarımız bize sevirUyorlar. Artık nakledip Şam'a gideriz biz. Yahut da bize Bekir'i yoUasm. Ama bugün gözünde ışık yoktur. Biz dört kardeşiz dört duvar gibi. Dedi ki: Git söyle «Beyler. Onun iradesi ise sopa gibidir. Fakat âşıktır. Çeko'nun ve Tacdin'in ölümü farz oldu artık. İnsafa sığar mı ki bir seneden fazla.

Yoksa onlar sana hasım ve düşman olurlar. En iyisi odur ki hiç konuşmayasm. Dedi ki: «Memo için af isabetU olur. Tacdin senden çekinmemektedir. ya da beni öldür. Sen bu inadını açığa vurma. Bir defa fesat ateşini söndür sen. Beyim! Ben demedim mi baştan. Tacdin'i ve kardeşlerini incitme diye? Onlara Zin'i ver. Nikahladık biz onları ve Tacdin'e verdik. (1) Durumun kendisi için kötü olacağım arUadı. Kıskanç adam durumdan haberdar oldu. De ki: «Biz Memo ve Zin'i feda ettik.XLvra BEKİR KORKUYOR VE YENİ BİR OYUNA BAŞ VURUYOR Elçi sözlerin hepsini nakledince. Sakm ha. o zaman aman ve mehil vermeyesin. . (1) Kıskanç adam Bekir'dir. Sonra fırsat geUnce yeniden yak.

Allah onları bizim için örnek yapmıştır. Öfkeni açığa Vurma sen. Hepsini nakışlar gibi kıhca bağladı. Gizlemek. aldatmacaları ve yalanları. Bazı kimseleri çikaralun. kâh açUtça diye. O kadar şenî şeyleri süsledi ki. Kâh gizli geleUm. yanlış sözleri. Biri kötü adamlara mahsus. biri de iji adamlara. Biri kendisi için hastalan ijileştirsin. En İJİSİ odur ki idare edeUm. bir kısmmı yok edeUm diye. sabah ve akşamlardır. bihnezükten gelmek ve tahammül ister. gündüz.MEMO ZlN 365 Karşısma çıkamıyacağm hasmm. bazUarı da karanlıktır. Biri düşmanlarmm camnı çıkarsm. BazUan aydmlıktır. Öbürü de kendisi için sağlan hastalandırsm. Onlar için ustalık ve düşünmek ister. kmı ve torbası haUne getirdi. kUıcı o kadar biledi ki. Bazı işler vardır ki öfkeyle halledilmezler.» O dinsiz.. Zamanm vakıfları renk renktirler. Bir kısmmı kaldırahm. YaıU gece. bazılarını gizUyeüm. . KUıcm halkası.. Öbürü ölüleri yerüden diriltsin. Mısır kUıcmı kendisi için öyle keskinleştirdi ki. İlâcı nedir? Öldürücü bir zehir. Çünkü zorla ve vurmakla çözülmezler. Öğütleri. Biz de geceleri ve gündüzleri. Bunun içindir ki hükümdarlara iki fincan gerekir.

Sözlerin hepsini onlara arUatmca. İkisini kan -koca olarak Tacdin'e verdim. Ben hazineyim. O. Bütün farzları da kaçırsam ben. Tacdin'i elimden nasü ucuz kaçıruım? Benim saltanatım.MEMO ZÎN 367 O kılıcı da başucuna koydu. Savaşa hazırlanmış arslairUar öyle yumuşadUar ki. Öylesine sakladı ki kimse anlamadı. Dedüer «Devri ve devleti dâim olsun onun». şevketim onunladır. o da ejderhadır. Bekir'in kendisine söylediklerine İnandı ve elçi adama dedi ki: «Ey ihtiyar ! Yanlış düşünme sen. Onun hatırı olmaksızm bana haramdır. nişanım ve makamım. Sen istedin mi ki ben bahşetmedim? Tacdin ile Çeko aziz ve nazhdırlar. Bejin yanmdan gidince. Elçi. GöıUü öfkeyle yanmış olan Bey. Bu şöhretim ve şanım hep ondandır. Onlar nasü isterse hep öyle olacaktır». kahramandır. Bu namım. Ona de ki: Ben görUümden Memo ve Zin'i. . Key'in Rüstem'idir. Ona de ki: Sen sebepsiz yere benden kaçıyorsun.

: 24 . Dedi ki: «Gam yeme ey devletin çırası! Eğer ömür bana mehil verirse. Bekir'i kastediyor. Eğer Bey bana izin verirse. (3) Beji üzgün gördüğü zaman. Bu dertleri ve elenU eğer istemiyorsan. Her zaman se'vinçU ve neş'eU olan Bey. (1) Onlardan meşaleji gizlejince. Siyah elbiseji gijince. mangalı koyup. Onlarm ikisidir fesadı uyandıran. Zin'i ve Memo'joı kalbinden at. F. Meşaleden maksat güneştir. Ben Memo'yu bir tedbirle öldüreceğim. Onlardır inada sebep olan. (1) (2) (3) Mangaldan maksat yıldızlardır. BEYE YOL GÖSTERİYOR Akşamlejin gök.XLIX BEKİR. (2) Yani sarı çırayı söndürüp. O kara yüzlü mel'un kâbus. Sanki matem elbisesine bürünmüştü.

İnanırlar doğruya eğri olarak. «Bu ijidir ya da kötüdür» demezler. Zin'e baktığı zaman. Keşmekeş ve çatışma da ortadan kalkacaktır. sen ebedî hayatsm. Kolayca başarUacak olan işten. Fakat saf kalplidir ve işleri ayırdedemezler. Gözleri karadır. Halkı ve insanları haberdar etme. kendine al getir. Muhakkak ki yaşıyamıyacaktır. . Ben onu sana verdim. sen hayat sujoısun. Onlar sadece ahmaklıklarmdan ve eksikUklerinden.: Bazı beyler vardır ki akUlı ve azizdirler. Onlarm kalbi kulaklarıdır. Onu gördüğü an derhal. Bir zaman kahredebilirsin sen. Memo ölüdür. Beyim! Sen git Zin'e de ki: Memo aşk ateşiyle yanmıştır. Pervanedir o maksadı ateştir. Garaz sahiplerinin onlara söyledikleri sözlere. Sözün menşe'ine gönül vermezler. «Bu doğrudur ya da yanlıştır» demezler. Memo susuzdur. Memo eğer bu şekilde yok olursa.MEMO ZÎN 371 Tacdin'i ve kardeşlerini bir zehir şerbetiyle. Ona de ki: Git Memo'joı çıkar. Sağ kalacağma inanma. Ben biUyorum ki Memo çok perişandır. göz bebekleri de beyaz. kulakları kalplerine bağlı değildir.

Zamanm bu beyliği ve kâhyalığı. . Getirip kendilerine arkadaş ve kUavuz yaparlar. İkisi de boş ve birbirinden seçilmezler Sen «Elhak» demedikçe. İkisi birbiri gibi ojmarlar. Onlar herkesi beslemezler. Çoğunluk danışmaktan uzak kalır orUar. Devlet adamı ve zeki olan Beyler. Dünyadaki bu beyUk ve vezirUk. (1) Nasıl mutlak vezir olursun? (1) Yani herşeyi kabul edip «Evet efendim» demedikçe. akılsız ve kötü huylu kimseleri. düşüncesizdirler. Bu kimselere bırakırlar işleri. tahammülsüzdürler. Çabuk öfkelenirler. Şefkat ve siyaset sahibi olan Beyler. soylu. Sonra onu kendilerine yakm yaparlar.MEMO ZÎN 37Î Kısa görüşlü. Kötü. Onlar da devlete kusur sokarlar. Kötü isimli kimseler onlara vezir ve öncü olur. cimri ve kötü lüyetU kimseleri. Çoğunluk akıUanyla mağrur olur onlar. Bedhah. Kırk kerre birisini denerler. Ta ki imtihan etmeyinceye kadar.

Bunun içindir ki ben onu hışurUa zindana gönderdim. Dedi ki: «Memo'nun kalbiıU kırdığımız yeter. O hapis hayatını bir sene uzattım. Harem sarayına gittiği zaman. Zin'i çağmıp yanma oturttu. Benim ona yaptığım haksızlık ve zulümdür. Sersem. Ben ona boşuna eziyet ettim. Ve perdeyi sırrm üzerinden kaldırdı. O zulmü sen ettin. deli ve tutkun olmuştu. Şöylece bize nakletti macera ja: Bey istişareyle ve kararla. Divane kimseler zincirle tedavi olurlar diye.BEY ZİN'E MEMO'YU GÖRMESİ İÇİN İZİN VERİYOR VE ZlN BAYILIYOR İşin içjüzünü bilen akıllı ihtiyar. Senin aşkm onun akimi kaçırmıştı. . Biz bir akıllıdan tedbiri öğrendik. haksızhğı da o yaptı.

Günah olmayan özürle mazurdur. ellerine ve ayaklarma bağladığm ziUüf . O hastadır. kendin için bırak onu. Ona sitem edecek kimse. Kavuşmanm aşkınızı iptal etmemesini sağlamaktı. Elbette cezasmı görecektir. Utanma perdesiyle zaptedilmişti. Kavuşmaya lâyık ve makbulsünüz. Bir akrep gibi kalbini soktu. Ve zavallıya iki cadı gibi saldırttıysan. O sersemlik ilâcmı da ona sen verdin. Zincirlerini çöz. O ölüdür. Senin güzelliğindir onu tutkun yapan. sen ebedî ruhsun. Siz ikiniz kemal derecesindesirUz. kendisiyle konuş. O sürmeji gözüne sen çektin. O seni görmeden kalbi ağrımadı. O susamıştır. O padişahm emriyle memurdur. bojmuna geçirdiğin halka. Senin. Senin. SerUn sevgindir onu yaralıyan. O susuzdur. Şimdi ise canü gönülden. sen ise hayat pmansm. Onun kalbine isabet eden oku sen 'vurdun. Aşkmızm derecesirU öğrendim.» Kalbi aşk dolu olan o örtiUü hatun. Kalbimiz onu tasdik ediyor. . sen ruh veren susun. Yine git sen. Onun gönlünün ve ruhunun önüne kurduğun tuzak oldu^ Sen nasıl iki ahuyu çUcardıysan. sen ise Fırat pmarısm. Şüphesiz Memo gerçek âşıktır.MEMO ZÎN 37> Bunun sebebi aşkm kemale ermesini sağlamaktı. Ey açUmamış kırmızı gonca giU! Kırıver kafesi. çıkıversin bülbiU.

Aniden onunla ağlaması geldi. Dediler ki: «Ey hakşinas. Rüzgâr aradan duvan kaçırınca.. O kadar kardeşi Zin'Ie beraber ağladı ki. O şekilde ağlamanm kajmamasmı savmak istedi.. Ölüm haUne girdi.379 Kardeşi o perdeji kaldırıp atmca.MEMO ZÎN . Ciğerinde ikijüz yara bulunan Zin. ve gönülden kan dalgası Fışkmdı Fırat ve Ceyhun misâU. Bey garazla Zin'e güldü. Sanki bin meşe ağacı birden sallandı. âdil Husrev! Haksız yere rUye onun katiU oldun sen? . Sabaha kadar ikisi o halvette öyle kaldUar. Ev halkı hep yanlarmda toplandUar. Merhamet dalgalan kajmadı. Taşarak kaynadı ve perdeji jorttı Perdeyi yırttı. Hepsi Beyin el ve eteklerine kapandUar. O gam deryası kaynadı ve taştı. Sanki şaraptı ve şişenin içinden dökiUdü. Hemen şefkat kebabmm tütsüsünden. Zin kırmızı giU gibi kalbinin kanma boğulmuştu. öhneji diledi. Gözlerinde şefkat gözyaşlan topladı. Ağzmdan ve burnundan kan f ışkırdı. Bey üzerinde ağlıyordu bir biUbiU misâU. Aşkm kaynamasıyla dalgalanan bir deıUz. İki deniz arasmdaki utanma berzahı kalmadı. Utanmak perdesiyle korunuyordu.

Şahım! Sen ruhuma izin verdin. O baygmdır. Mateme girmişler tamamiyle.MEMO ZÎN 881 Zin masunduk bahçesirUn giU fidanıydı. Kanal sularmı servinin üzerine döktüler. yakm ve uzak herkes. ölümünü kendisi için fırsat buldu. Suçsuz yere canını bedeninden ayırmamahydm. (1) (2) Tuba cennet ağacının adıdır. Bu şekilde yerlere sürüp kanlara bulamamahydm. «Memo öldü ve canını verdi» dedi. ÂrUden biri dışarıdan geüp.» (1) Harem halkı Zin'in üzerine koştular. . O. Kalkıp dört tarafa baktı. Gördü ki Bey yağmur gibi gözyaşları döküyor. Feryadlar göklere jükseldi. Benim ruhum onun ruhımda kayboldu. Zin'in kulağına Memo'nun ölüm haberi girince. (2) Hanü manlarda matem ve yas koptu. Ben Zin'i nasU bile bile öldürürüm? O Harem cennetinde Tuba ağacıdır. tJzerine gözyaşlan döktüler demek İstiyor. Berüm ruhum gidip Memo'nun ruhuna ka'vuştu. ben onu öldürmüş değilim. Sanki ölmüştü de yeniden dirildi. Dedi ki Beye: «Ey mutluluğumun sebebi! Benim düğünümde üzgün olma sakm.» Bey dedi ki: «Yanlış hayaller kurmajan. Harem halkı. Mercana çevirmek sana yakışmazdı. masum ve nazik bederUni. Suçsuz yere ömürden mahrum etmemeUydin. Zin iffet bahçesinin servi fidanıydı Sedef kutunun içindeki pâk inciydi. Lâtif.

sıfatlarm deryasmda. Siz bu yolculuğu yanlış okumayın. Bizim şahitlerimiz büjiik meleklerdir. Can tenden çıkıp gidince. Onlar ebedî cihana gittiler. Ruhum derhal vücudumdan çıktı. . Hulâsa toprağm merkezinden. Kâh ebedî kalmak smırma gittiler. şerefi ve senin rızanı korumak için. O güzelUk meşalesi ve ışığı. OıUar fani sarayları terkettiler. O zerreler güneşe kavuştular. Benim takatsiz vücudum ağırlaştı.MEMO ZÎN 383 Senin ağzmdan ikrar çıkmadıkça. Memo'nun ruhundan da ona bir ışık kavuştu. Ruhum! Sen göniUden rıza verdiğin zaman. Birbirine emin oldukları zaman. O damlalar. Ruhum ten hapishanesinde tutuklu kalmıştı. Hulâsa ka'vuştuktan sonra. O da Memo gibi üzgün ve tutuklu kaldı. Bir an durdular ve dinlendUer. O. Benim güçsüz ruhum jürüyüp gitti. Namusu. Canan onu gördü ve can cana kavuştu. Mekânları kabul etmeyenler. Kâh yok olmak sahiUne geldiler. O zerreler. tehlikelerin denizinde. Lâmekânlarda seyredecekler. çünkü Senin iznirU bekliyordu. bugüne kadar gitmemişti. onun için kalmıştı. Şahım! Sen ten memleketinde sala verdiğin zaman.

Beni alıp Turi Sina'ya götürdü. Biz bu ruhu vücudumuzdan sattık ve ajnrdık. Beni bu perdeden dışarı çıkardı. (1) Onun ruhu hak nunmdan ışık aldı. : 25 . O padişahça jükselmenin lâyıkı oldu. candır.MEMO ZÎN 385 Asla birleşmeden ve ajrrUmadan. F. Bana gösterdi oraja ve berU de kendisiyle gördü. Onlar zata doğru yola çıkmca. (1) Hz. Zat sayesinde ebedî zerreler oldular. Ben bu yolculuğu ruhumla yaptığım zaman. Ruhtur. Arkasmdan da derhal «Dön» dedi. Onun kalbidir Mukaddes vadi. Allaha yaklaşmanın lâyıkı oldu. Gerçi o ruhuma görünüşte «Kop» dedi. Gerçi sizin yanınızda adı Memo'dur onun. Bu haber benim için garip değildir. ben ise kuru bir etim. Siz bunu benim hünerim kabıU etmejin. Bu zerreyi güneşe ulaştırdı. Asla birbirinden ajnnlmadan ve başkalaşmadan. Candan Müridi bulunduğum şeyh. Fakat jüksek himmetii bir padişahtır o. Musa'nın Tannyla konuştuğu vadi.

MEMO ZÎN 387 Geldim ki sizlerden helâllik alayun. Gfeldim ki sizinle vedalaşajnm. Has eeımetle mutlu olayım. Yine döneyim yanmızdan raksederek. Yargıcm huzuruna helâllik almış olarak çıkayım. Sizler de beni yolcu edesiıüz diye.» .

Bütün gamlan da kendime seçtim. saltanat senin. Sana kurban olsun günde ikijüz Zin. Gam iUkesinde zafere ulaştım ben. Gamlar bana teslim oldular.LI ZİN'İN BEYE VASİYETİ Zin onlara bu kerametleri gösterince. Saz mecUsini tertip eyle. Oturup vasiyetini Beye Şu şekilde anlattı ve ikrar etti: «Ey ruhlann ve gönüllerin padişahı! Kızkardeşin sana feda ve kurban olsun. Eğlence ve sevinci biraraya getir. merhamet serUn. Memo beıUm olsun. Gamlar benim olsun. Ben Memo'yu kendime seçtiğim gün. Senden rica ediyorum olmayasm üzgün. Altm tacmı jüzünün üzerine eğ. Şahım! Benimle ihtilâfa düşme. Bunca mertebeler ve makamlar gösterince. . Otur sen tahta Husrev gibi. Ben kendi hisseme kanaat getirdim.

Buhur çeşiüeri de çokça olacaktır. RuhanîUğinüz de kâmil olmuştur. Buhur. ûd ve anber çeşitleri. İhtiyarları. Gülsuyu. Çünkü ben ve Memo melekler gibijiz. Serpmek için para tabaklarmı çoğalt. Gerçi vücudumuz çukura gidecek. Sıti'ji Tacdin'e verdiğin gün. dükkânlara ve çarşUara. GüzelUğe ve güzel kokulara meyilUyiz. Azad eyle cariyeleri kölelerle. Ferah verici şeyleri topla. MecUs onlarla yaldızlansm. Şeker gülüşlüler başıma toplansmlar. SevinçU olmanm. Eğlencenin ve mutluluğun vasıtalarmı. zübad ve ceylânlarm keselerindeki misk. kocakarUan yeniden dirilt. Güzel kokulan birbirine kat. Bizim haj^anhğımız zail olmuştur.MEMO ZÎN 391 Pâk gönüUeri ve deUkanlUan sarhoş et. Meleklerin dayetli olduklan düğünde. Söyle Botan halkı binsinler. NasU şehirde törenler yaptırdıysan. Meleklerin davetU oldukları düğünde. . Hep rakısla ve halayla sallansmlar. Bu nimet çeşitleri çokça olsunlar. Askerlere emir ver hazırlansınlar. Bu çeşitler haddinden fazla olsunlar. Gelinler gibi süslensinler jine. Ama ruhlarımız bir birine kavuşacak. Tenbih et. Hazırla şerbetier ve yiyeceklerle. Kutlama yeniden düzenlensin. safa sürmenin usûllerini. Bu çağrıya gelsin fakirler. Gelin ve güveyi de cennetlik olacaklardır.

Nasıl Memo Tacdin'e sağdıç olduysa. O kadar ki birbirleriyle cirit oynasmlar. Sen Sıti'ji yolcu ettiğin gün. AjTien o perinin oturduğu tahtaravan gibi. Parçalan altmdan olan bir sanduka Onun kapağı zemin renginden cilâlı olsun. Tacdin de Memo'nun cenazesiyle gelsin. Onun halesi parlak ve cilâlı olsun. Sakm ikimizi. Sağdıç olsun o berüm Memo'na Se'vinç olsun o gamlarımla. Altm nakışlı ve renkli bir tabut. Çejizlerimi ve hazırlıklarımı lütfet. Bugün bizim için iki misü. Gözlerin önünde itibarsız yapmıyasın. Se'vinçU ve gülümser olasm. Mezarlığa gideceğimiz zaman. Halk ağlayarak demesin ki: «Sıti'nin düğünü ne güzel bir gündü! Zin ezelden beri ne karabahtiıydı!» Benim cenazemle birlikte Sıti gelsin. Sıti'rUn içinde oturduğu taht gibi. Rica ediyorum dikkat edesin. Ne kadar sevinç yaptırdıysan.MEMO ZÎN 393 Bajrramlarda olduğu gibi başları ısmsm. Tacdin'i de Memo'ya sağdıç yap. Sazcıları ve sazları hazırla. . Usûlü öyle yerine getiresin ki. geUn ve güveyi.

Hepsini benim niyetime sarf et. AUah için icra edeceğin adalet. Her gün ne kadar asker çağırırsan. Ne kadar huzura ileri gelenleri ve halkı çağırırsan. O vakit. Ne kadar jiyecek dağıtırsan. Ne kadar kumaş biçersen.MEMO ZÎN 39. Mazlumları zalimlerden kurtarman. Ne kadar maaş dağıtırsan. Ne kadar elbise dağıtırsan.5 Ey karşılık beklemeden ijilik yapan! Ey maksadlan ve muraüan veren! Bir sene tamam geçinceye kadar. o anda utanç dujonayajnm. . Düşmanları defeden hışım. Ne kadar yoksul zenginleştirirsen. Ne kadar tutuklu serbest bırakırsan. Hazinelere her ne koyarsan. Av köpeğinin jiyeceğine varmcaya dek. Hakikati ve mecazı düşünme. Ne kadar tahta otmursan. Ne kadar çok ijiUk yaparsan. Muhaliflerden dökeceğin kan. HepsirU çeyiz defterine yaz. Zalimleri ortadan kaldıran ceza. Kendin için her ne harcarsan. Ne kadar hazine doldunırsan. Yük eşeğinin ulufesine varmcaya dek. Her gün gaza niyetiyle. Ne kadar üzgün se'vindirirsen. Ne kadar esir azad edersen Ne kadar hükümet iğlerinde konuşursan. Savaşta söyleyeceğin saz. Öyle yap ki güvejirUn önünde iftihar edejim. Şahım! Sana vasiyetim olsun.

Kalbine merhamet ve jmmuşakhk gelsin. Ben öldüğüm zaman izin veresin. Benim ve Memo'nun hakkında ayıplamıyasm Yararlı Memo öldüğü zaman. Beni ondan yana derbeder etnUyesin. Beni de onun yanma gömsünler. Eğer ölmüşse onu yerüden dirilt. Bu kadar dikkatle söylüyorum ki. Sana ve Memo'ya pişman olmuşumdur. Eğer ölseniz. senin de başmı ağrıttım. ya da kalksanız siz. Hemen derdinden kurtulunca. Bey dedi ki: «Git sçn Memo'jm gör.» : .» Zin vasiyetinin sonunu getirince. Senden uzak olsun mezarımız derindir. İnan sen.MEMO ZÎN 397 Gerçi ben çok uzattun. Bu çok oldu. Beni onunla perdesiz olarak gömdüresin. Sen ve Memo bir birinizden ajn:Umıyacaksmız. Mezarlığa kadar onunla olacağım. Sana kurban olajnm amacımız uzaktır. Ben onun cenazesiyle geleceğim. doğru ve inanarak.

vefayı ve merhameti görünce. dadı. Zân biliyordu ki murada kavuşulmaz. baştan ayağa kadar süslenerek Bir güzelUk deryasma döndü. Has halvetin sır mahrenü oldu. Onlar halvet yerine ulaşmca. Kalktı. . İnci taneleri sedeflerden çıktı sanki. Yüz nedime. Hapishanenin kapısmı açmca.LII ZİN MEMO'NUN YANINA GİDİYOR Zin bu sözleri işitince. ay ve gezegen yUdızlar gibi. Sıti ve. mücevherlere boğularak. ErrrUş şeyhin has halvetine girmeksizin. Hep beraber burçlardan çıktUar sanki. O Zühre bir zerre gibi raksederek. Güneş. Aldılar onu merasim ve ahenkle. Sıti ve yüz nedime. Dadı. Bu sevgiyi.

MEMO ZÎN 401 Hepsi meşaleler ve fenerlerle gitmişlerdi. BaktUar ki sedef misâli kıyıda. Memo da böylece kendinden geçti.» Ey gönlünün güzü açUmamış kimse! Ruhun tecelUsini inkâr etmeyesin. Pahabiçilmez bir inci tanesi gibi olan canmı. Memo'yla birUkte tutuklu olanlar. Bedeninin gül bahçesi öylece susuz kalmış. Göğsünün feneri öylece ışıksız kalmış. O güneş ve ay birbirine kavuşunca. Memo'nun başmdan da bir ışık çıktı. 26 . Birbirine ışıklarım aksettirdikleri zaman.. Biri altm gibi. Kalbinin kanı dışarıya aktı. perişanmm halini. öbürü ay gibiydi. Dadı ve Sıti biraz önde gittiler. Biri güneş gibi. O kadar aydm ve ışıklı oldular ki. Birbirinden ışık aldıkları zaman. Hunhar aşkm deryasmda boğulmuş olan Memo. EUnden çıkarmış bedava olarak. Derhal birbirinde kayboldular. öbürü gümüş gibiydi. Zindanı bize gül bahçesi alanına çevirdiler. Dediler ki: «Gördük biz duvarın sathından. Onlar tutuklulara sordular. O fukura. Memo'nun üzerine acajip bir şimşek vurdu.

O kadar kalp damarını çektiler ki O kadar gülsuyu jüzüne serptiler ki. Yar ve ağyarın üzerine gerilen bir perde oldu. Onun kalbi onların kalbini etkiledi. Bu gö¬ rüşü İslâmiyet kabul etmemiştir. Değerli Memo'nun sohbet arkadaşlığı. (2) Tenasüh: Bir canlının ölümünden sonra.. (1) Hulul : Bir vücudun diğer bir vücuda girmesi.MEMO ZÎN 403 Sakm bunun huIûI olduğunu düşünme. Dediler ki: «Memo! Kalk Zin geldi. Yarin adıyla kendine gelmedi. Arkadaşlarmı da haberdar eyledi. fakat eksiktir. Başmdan kajmama dumanı tavana gidiyordu. Bunu da İslâmiyet kabul «tmemiştir. Hayli kendisiyle konuşup seslendiler.. O senin ruhundur.» Yari görmenin duru sujruna dudakları susamış Memo. Tutuklu Memo'nun halvet arkadaşlığı. Yine de vücudunda bir can sezm-ediler. yalandan değil. ruhunun başka bir canlıya girip tekrar dünyaya gelmesi. Aniden ölen o çıranın. onunla ta¬ mamen birleşmesi ve AUahm da varlıkların içine girmesi. (1) Yahut tenasüh. gerçekten geldi. Bir çeşit görmektir. Yalnız başmdan bir duman çıkıyordu. O mürşit onlara ijice baktı. ya da giriş ve çıkış olduğunu düşünme (2) Bunun masal olduğunu sanmayasm. Yahut zayıf ya da boş rivayet olduğunu sanmayasm SerUn gördüğün rüya işte bu mertebedir. . Dadı ve Sıti Memo'nun üzerine gittiler.

Kanaüan yandığı zaman. ondan maksat da Zin'in önüdür. Kalktı tavaf niyetiyle. (4) Hacer-Esved : Kâbenin duvanndaki kutsal taş. (1) (2) . Makam: Hz. İbadet için halvete girmiş Memo. (2) Zin Memo'ya şöyle seslendi açıkça: «Kalk. Pervanenin kanatlan mum yağma değdi. İçine üflediğim ceset!» O güzeUn ağzmdan çıkan sözün ışığı.MEMO ZlN İOTy Sommda Zin geldi ve önünde durdu. ib¬ rahim'in Kâbe karşısındaki yeridir. Önce sadakatla o anda Zemzem suyuyla abdest tazeledi. O duman ışıktan ışıklandı. O dolunay önündeki haleyi kaldırmca. Hilâlla birUkte güneş göründü. Pervane dedi ki: «Sen iji bir rehbersin» Mum dedi ki: «Sen iji sevgilisin» Pervane dedi ki: «Sen yol göstericisin» Mum şöyle dedi: «Sen hayat bahşedersin» Haleden maksat yüzünün üzerindeki peçedir galiba. Birbirine birkaç söz söylediler. (1) CemalirUn önünden perdeji kaldırmca. Hilâlden maksat kaşları. O ışık göğüs kandilini doldurunca. Maksat Zin'in yüzündeki bendir. güneşten maksat da yüzüdür. (3) Namaz yerinden maksat Zin'in önüdür. O mumun başmdaki dumana isabet etti. Durdu namaz yeride ve Makamda (3) Alnmı Hacer-Esvede sürdü. (4) Kâbenin etrafmda bir-iki tur tavaf eyledi.

. Birbiriyle bu şekilde konuşurlardı. Birbirine sonsuz sevgilerini arzederlerdi.MEMO ZÎN 407 Pervane dedi ki: «Sen gönül aydmlaticısm» Mum şöyle dedi: «Sen göğsü yakarsın» Pervane dedi ki: «Sen çare bulursun» Mum şöyle dedi: «Sen gönüle teselU verirsin» Pervane dedi ki: «Sen padişahsm» Mum şöyle dedi: «Sen kıblegâhsm» Pervane dedi ki: «Sen AUahm hurisisin» Mum şöyle dedi: «Sen AUahm nurusun» Artık mükellef olmayan o susuz dudaklUar. Artık tasarrufları kalmayan o bağrı yanıklar.

. Onlar Memo'ya dediler ki: «Ey ciğerhun! Bizler geldik ki deU olmayasm sen. işte sana Azra! Bülbülsen eğer sana gül hazırdır. Hastaysan eğer. Bigâne ohna.LUI MEMO ÖLÜYOR Dadı. Tutuklular. Kokularmdan mest oldular. Bu şekilde divane olma. üzerine geldi Lokman. Pervaneysen eğer. zindandakiler. Mecnun'san eğer. Şimdi Bey senin hakkmda merhamet sahibi oldu. Sıti ve nedimeler. güneş sana bakıyor. Susuzsan eğer. Zin deUrmene sebep oldu. işte hayat sujm. mahpuslar. Vamık'san eğer. yanma bizzat Leylâ geldi. Nilüfersen eğer. işte mum parladı. Bey perişan olmana sebep oldu. sen akUlısm. üzerine îsa geldi. Ölüysen eğer. seninle konuştu. Zin de geldi. Konuşmalarmdan duygulandUar.

Beyhude yere canmı satma. Hazırlamıştır elbiseleri ve yerleri. cömerttir.MEMO ZÎN 411 Canmm ve gönlünün eUnde bulunduğu huri. O hüner sahibi şöyle dedi: «Ben hiçbir bejin huzuruna gitmem. SerUn düğününü yapmaya kararlıdır. Nasıl istediysen öyle geldi yanma. zayi etme. Ben esirlerin kölesi olmam. Canmı satan kimseji bulamazsm. Yine akUIa kendini tanı.» Memo bu öğütieri işitince. Huzuruna çıktığm zaman derhal.. Onun gölgesi devlet kuşunun kanat gölgesidir. Deülik zincirini at. Ecel kadehini içinceye kadar. O şekilde serU mutlu edecektir. Ömrünü ucuz satma. Seni muradma kavuşturacaktır. . Senin ondan görUünün isteği neyse. Dünya farUdir. Sana yönelmiş bahtm ve devletin. Biz kajnıt ve zincirlerini çözdük ki. Kalkıp bizimle Bejin huzuruna gelesin. Her zaman sana murat olan Zin. Bu sihir ve hayal ojTmları. ya geUr veya gelmez. IjiIik sahibidir. Bu mecazî beyUk ve vezirUk. Toplamıştır senin için dost ve ahbapları.

. Hayvanlar gibi zina edelim biz. O hikmet ve kudret sahibi bir beydir. Fakat âşıklarm cermeti ajnrıdır. Ölümü olan bey. Azlediîebilen bey esirdir. O padişah ki güzeUiğin ajmasmı yaratmıştır. Onlar göç etmemizi beküyorlar. hükümdarlarm da hükümdarıdır. Ve utanarak AUahm huzuruna gideUm. değişmez ve zevalsizdir. Şüphe götürmeyen emriyle bizi ebedüeştirdi. alnunız açıktır. başı eğik ve merdût olarak. Giremez oraya hiçbir huri ve cermet çocuğu. Ve eteği kırUmış olarak. Ebedi Adin cennetine girmeden önce. bey değildir. Beyhude yere bu farU meskende. Bizim düğünümüzle övünüyorlar. Okunu zülüfle ve benle göstermiştir.MEMO ZÎN 413 Hepsi boş ve farüdir. O beylerin ve padişahlarm şehinşahıdır. Sonuçsuz ve ölüme mahkûmdur. Cennet bahçesinde süslemiştir. O. Ve onda bize görünmüştür. Biz azizlik ve naz bahçesinin turfandalanjoz. Beden fenerini yaldızlamıştır. Yüzlerce şükür ki bekâr ve bakireyiz. Allah bizim için hurileri ve cennet çocuklarmı. O fakirlerin de. AUahı görmenin yeridir. Hâşâ ki bu f arU sarayda. Azledilmez. cennet bahçesinden daha jüksektir. Biz beyler bejinin huzuruna çıktik. Günah ve töhmetleri de bağışlayan odur. Bizi görünmeyen âlemde evlendirdi.

Çünkü ondan başka hiçbir maksadımız yoktur. Gönlünün kanatlarmı çırptı. Önünde kafes açUan kuş.MEMO ZÎN 415 BİZ onu diliyoruz Allahtan. Uçarak gidip AUaha kavuştu. . Derhal önünde kapı açUdı. sanki hiç yokmuş. öyle uçuverdi ki. Şahin gibi yer merkezirUn zincirinden.» Memo son dileğini dileyince. EUerirU toprak zincirinden çekti.

Hep birlikte Memo'nun üzerine koşuşuyorlardı. OrUar dert üstüne dert kattUar. deUkanlUar ve samimiler. Bir yerde kar^UaştUar. Şehirde feryad ve figan koptu.LIV MEMO'NUN YASI VE BEKİR'İN ÖLDÜRÜLÜŞÜ Haberdar olan mâtemzade. Hepsi sarhoş ve sersem oldular. ten hapishanesinden aynhnca. Sanki deprem olmuştu. figan ve ağlama. Botan halkı büjüklerden küçüklere kadar. ekâbir ve büyükler. Tacdin ve Bekir tesadüfen. Oldu velvele. Beyzadeler. ' 27 . kızlar. ölüm haberirUn geldiği yere koştular. Kadmlar. İleri gelerUer. Şehirde hoşgönüUü bir tek fert kahnadı. çocuklar ve gelinler. Bize şöylece ağıtı verdi: Dedi ki: Can.

Bey geUp ayağma zincir bağladı. Ta ki Memo'jTi eUmden çıkarmcaya kadar. habis ibUs! Yetmez mi artık? Kıyameti kopardm başıma sen. Memo hakkmda sakat konuştun. Çaresiz Beye haber götürdüler.MEMO ZÎN 419 Tacdin dedi ki: «Ey âlemin fesadının sebebi! Ey insan şeklindeki şeji. Sonra kardeşinin üzerine yetiştiği an. Belâlı vücudunu canmdan ajordı. Şüphesiz ona kaatil olurdu o. . Hâlâ da gözlerime görünüyorsun. sen de sağ kalacaksm ha. Derhal onu yok etmek isterdi. Bunca münafıksın ve düşmansm. Memo ölecek. Her kinU görürse o ejderha.an sıfatiı! Ey fitne ve fesatiarm kajmağı. O güzeU şehit olduğu yerden kaldırdıkları zaman. Yine yer jüzünde dolaşacaksm ha?» Derhal Bekir'i yere serdi o. Tacdin başmdan tacı ve tomarı. O çırada bir ışık görmedi. Kardeşiıün hasretinden deUrdi âdeta. Hiç kimse onun karşısma çıkamazdı. Bekir gibi yere sermek isterdi. Zavallı Memo'nun cesedinin üzerine fırlattı. Ey maksatlarm ve muratların engeU! Ey Memo ve Zin'in perdesini jmrtan! Ey yaranın üzerine dağlama çeken! Çok nedametU. Onlar cenazeyi kaldırdıklan zaman.

Tabutu başmm üstüne koydu. vahşi hajrvanlar. Evcil hajrvanlar. (1) Fes Kürt kadınlarının başlanna giydikleridir. Ağıt söyUyenler. Hepsi matem elbisesi içindeydi. başlarmda fes. Zin kalktı o taptaze bojoıyla. (1) Baştan ayaklara kadar hepsi karalar giymiş. tülbentsiz ve başörtüsüz. meyveler. Ejderha mağaradan dışan çıkmca. Zinciri ve kemendi kırdı o. Saç örgülerini çözmüşler. ağıt seslerine uyarak Cenazenin yanma gitti âdeta ojmayarak. Gece kuşu gibi inleyip söylerlerdi. OrUar ahenkle ağıt söylerken. insanlar ve karıncalar. Şehirde ne kadar insan varsa. Figanları göklere yükseUrdi. cansızlar ve kuşlar. O kara gijrmişlerin siyah topluluğu. perdeUler ve örtüIiUer. Tedbirle bağlamış oldukları dev. ihtiyar kadm ve dadı. Kale kapısmı ve perdeyi kaldırdı o. Üzerindeki bağı ve zinciri kopardı. . Şehirde ne kadar meşhur varsa. Zühre jüdızı gibi.MEMO ZÎN 421 Onlara alâmet göründü. Gtönül isteğiyle Memo için karalar giymişlerdi. Peçesiz. Hepsi Memo için inüyorlardı. Halkm basma kıyamet koptu. Aynen coşup taşan bir bulut gibiydi. Derhal koşarak naaşa atUdı. Ağaçlar. Her biri bir makamla sızlıyorlardı. Hatunlar.

Oldu eski bir gelenek. peştemal ve peçeji Botan halkı o zaman âdet edindUer. Bu matemi ve bu karalar gijinmeji. Gül bahçelerine yağmur yağardı.MEMO ZÎN 423 Gülrengi yanaklardan o kadar. Birlikte kanlı gözyaşlan dökülürdü ki. kıyamete kadar. . Bu çarşaf. Sanki ilk bahar mevsirrUnde.

Ağıtsız. Sordular: Acaba bu hangi zavallıdır? Dediler ki: Cezalı Bekir'dir. Bu fesat kaynağı hakkmda. Çiinkü insanlar ve cinlerin AUahı. O zaman buğzu da rakîblere verdi. Yerlerin ve göklerin yaratıcısı. Şöyle dedi Beye ve Tacdin'e: «Ey izz ve temkinU şah ve vezir! Rica ediyorum inadetnUyesiniz. Murdar gibi attUar onu yere. Âlemi onun yok olmasıyla se'vindirdi. Tacdin onu dünya jüzünden yok etti. İki direk üzerinde getirilen bir ölü gördüler. Sevgiji sevgililere verdiği gün.LV ZİN BEKİR'İN LJESHİNDE KONUŞUYOR OıUar mezarlığa gittikleri zaman. . Ravî bana şöyle rivayet etti: Zin bu hikâyeyi işitince. sahipsiz ve gam ortaksız.

Ama bizim hakkımızda çok isabetU davrandı. O da bizim yolumuzda şehittir. Biz hazineyiz. Sakm Memo'nun bulunduğu şehitükten. Ajma bu kadar berrak olur ancak. Bizler birbirlerimizin lâzım ve melzûmlanjnz. o bizim için jüandır. O da eşikte köpeğimiz olacaktır. AsImda bize muvafakat etti. Hazineler de jüarUarla beslenir. înanm ki o mutludur. Gerçi görünüşte muhalefet etti. Hiç mümkün müdür ki su ve biUûr. Eğer o olmasaydı aramızda engel. O. Bekir'i mahrum etmeyin. Biz yüksek yere varacağımız zaman. Biz kırmızı giUiiz. o bizim için dikendir. Tarikatımıza dahil oldu.» İnsaf sahipleri için insaf. Biz o köpekle korunmuşuzdur. Baştan gerçi bize cefa gösterdi o. Sonunda da bize vefa gösterdi o.MEMO ZÎN 427 Bizleri yokluktan varettiği zaman. . Bu kadar kin kabul etmez olsun? Hâşâ ki aşkla pişmişlerden başka. Sakm bizim bulunduğumuz mezarliktsın. gerçeğe kavuşmamıza vesile oldu. Gerçi o kendisi için kötülük yaptı. Hâşâ ki sevgiyle yanmışlardan başka. buna dikkat edin. GiiUer dikenlerin gagasıyla korunm". Aşkunız da bozulur ve zail olurdu.

Bunun içindir ki ceımet nimetina lâjoktırlar. .MEMO ZÎN -429 Bu kadar cefa gösteren bir kimseye. Bir kimse bu kadar vefa göstersin. Bu topluluğun hujru merhamettir.

Bütün alnı açıkların önderi diye. tanesini hazineye koydular. Topraktaki mezara gömdiUer. Zulmün maktulü. . Başucuna bir nişan koydıdar. Aşk fedaileri topluluğunun öncüsü. Yani budur kıyametin serveri diye. mezarm üzerine gölge bırakarak. O inci. Günahsızlik suçunım kurbanı olan Memo'jru. Padişahm beratı gibi. Bir selvi oldu. Pâk nurla süsledUer.LVI ZtN DE ÖLÜYOR Hulâsa ceUâd aşkm şehidi. O jrUanı da ajrak ucuna gömdüler. Sonra Zin geldi o çam fidanı bojmyla. adaletsizUğin kurbam.

Her damlası on inci olurdu. O matemzedeler de. Feryadlan mavi çarka yükseUrdi. Şüphesiz bunlar senden başkasma hararAdır. Oturdu zavallı Memo'nun başucuna. Askerler. nazeninler. Yine buluttan derya döküldü. güzeller. sen de bahçıvansın. Huriler. Her an gönül derdinden «Ah» ettikçe. Siyah bademler ve elâ gözler. ayvalar. Senin yüzün olmaksızm onlar neye yarar? Bu benler. F. Senin yetiştirdiğin bahçe saiUpsizdir. reaya ve fakirler. Dervişler. elmalar ve yüksek fidan. jiğitler ve beyler. ahenkle söylerlerdi. Gözyaşlan devamlı dökülüyordu. Sesleri her dokuz feleğin üstüne çıkardı. bu cemal ve yüz bahçesi. Memo'ya şöyle seslenerek konuştu: «Ey vücudumun ve canımm mülkünün sahibi! Ben bahçeyim. periler ve gamlan götüren güzeUer. Onunla feryad ederdi herkes. hepsi lezzetU ve tatlı. İniltileri kesildi ve güçten düştü. Yağmur mezara yağdıkça. Dilberler. Zin'in takati ve gücü kalmajrmca. ^AUaha sığmırı»r Onunla sesle. (1) Narlar. Hepsinin rengi güzel. Sanırdm ki aynen nisan aymda. (1) Siyah bademlerden maksat kaşlardır galiba. Bu güzellik. : 28 .MEMO ZÎN 433 Perdesiz olarak ney gibi iıUiyordu. şakaklar ve giU bahçesi gibi yanaklar.

MEMO ZÎN 435 BedeıUmin ağacmı silkejim ben. Nurlar. GüUer gibi elbisemi jnrtajrun. ZiUiiflerimin hepsiıU tel tel çekeyim. GüzeUiğimden bir kU dahi eksik olsa. En İJİSİ hepsiıU talan edeyim. salUpsiz değillerdir. Belki bu yakmma sence makbul olmayacak. bahar. . Bu parlak sünbül ve lâleler. BiUyorum ki cevap veremiyeceğim. En iyisi pUı-pırtıjn tophyayım. yapraklar ve mejrveler. Vücud ve canunm varhğmm terkibi. Ki hiçbir kimse onlardan birşey yemesin. Senin mülklerindir. Korkarım ki beni sorumlu tutacaksm. temizleneyim. Belki bana bir öfke gösterirsin. SeıUnle kucaklaşacağım zamandır işte. Ihtilâttan pâk olayım. SeıUn gözleriıUn vakfıydı ne mutiu! HepsirU tamamen talan edejim ben. Toprağı ve külleri başıma serpeyim. Belki sen berU değişik görürsün. Bu bahçe. Hakkımdır ki yer yer ağrıyayım. Halka halka olan menekşe ve reyhanlar. Yani şakaklar. Senin bakışmm adağıydı hep. Bütün bu meyveleri dökeyim ben. ziUüfler ve berUer. Senin gibi baygm olacağım zaman yakmdır. Bana sitem edersen eğer. goncalar ve bütün çiçekler. Fakat kendi kendime düşünüyorum ki.

.. Çaresiz bedeni canından ayrUdı. Sanki bir mumdu da söndürüldü.» Zin bu şeküde gerçekleri dile getirdikten sonra. Hak emanetini teshm edeyim. Görenlerin yükselen feryadlan. Ta ki Zin'i gelenek ve merasimle. Gözyaşı yağmuru üzerine yağıyordu. Üç gün üç gece toprak yaygısmdan. Vücudunu o mezara dayadı. Üzerine o kadar inci gibi gözyaşı yağdırdUar. Hazır olanlarm canından yükselen figanlar. Devamh olarak jüce arşa jükseUrdi. Ruhunu Allaim huzuruna gönderdi. Bildikleri gibi gömmeye hazırladUar. Yani o mücevherin içinde bulunduğu sedefin. Dünyayla ilgilerini kopardı. Eziyet etmeden hiç zülüf ve benlere. Melek bakışlı Mem'onun bulımduğu mezarm. O kadar feryadla üzerinde ağladUar ki. Yeniden o mezarm kapağım açtUar tekrar. Bu süsümle ve güzelUğimle sana kavuşajmm. Elini tamamen candan çekti. Gönülleri yaralı olan o matemzedeler. Memo'nun mezarmı kucakladı. Yeniden feryad etmeye başladUar.MEMO ZÎN 437 En İJİSİ odur ki bu güzeUiğimle.

MEMO ZÎN 43» O iki mücevheri bir kutuda. Vasıtasız olarak birbirirUn yanma koydular. Dünyanm meyU hiç yoktu orUarda. Buydu nezih aşkm eseri. Her ne isterse ona kavuşacaktır. O güneşi ve ajn bir burçta. Bakir ve ahu açık olarak gitti orUar. FasUasız olarak onları birbirine dayadUar. Bey dedi ki: «Memo! Al sana yar!» Memo'nun cesedinden üç defa ses geldi. Hulâsa Memo'nun sandukasmı yeniden açtUar. O ses «Merhaba» diye jükseldi. Gterçeğin bu sırrmı herkes işitince. Yüzlerce takdir ve aferin oıUara. . Hasretzede olarak AUahm huzuruna gittiler. Elbette muradmı alacaktır. Nezih ve gerçek âşık olarak gitti orUar. Toprakla ve çer-çöple bulaşmadUar. Hayatmı aşkla değiştiren kimse. Aşkla güzelce yaşadUar vallahi. Ya da Memo gibi başmı aşka feda eden. Susuz dudaklı ve birbirinden mejrve yemiyerek gittiler. Hepsi aşka inandUar. Zin gibi genç olarak. BirUkte güzelce öldüler. Hayatı ve se'vinci onun yoluna feda eden kimse. ne mutlu.

Onun fUUeri baştan başa aykındır. AUahım! GüzeUiğin şirinUği için. Allahun! Mahrum bırakma Ahmed'i. Onun sözleri baştan başa güzaftır. AUahım! Memo ve o aşkı için. Dostluktan maksadı da onun. AUahım! Rakiplerin düşmanlığı için. Fakat arayıp durduğu da. AUahun! Zin'deki hasret için. belâdır. Yani Muhammed'in dostluğundan. O nasıl peygamberUk hakkmda bUgi sahibiyse. haldir. Hânî'yi aşktan nasipsiz kUma. AUahım! Gam yiyenlerin yakarışları için. AUahım! Kırmızı gül içindeki nem için. AUahım! Mecnun'un kanlı gözyaşları için. AUahım! Aşıkm gerçeğinin kemaU için. dostiuktur. . AUahım! Leylâ'nın gül renkU jüzü için. AUahım ! Bülbülün gözyaşlan için. AUahım! NazeıUnlerin nazı için. AUahım! Ruhu kapan yarin hicranmm derdi için. AUahun! Sevgiülerin tatlılığı için. Onun her zaman söylejip durduğu. AUahım! Kudret ve büjüklüğiin sevgisi için. AUahım! GöniU dileğine ka'vuşmanm zevki için. Canmı aldığm zaman.MEMO ZÎN 441 AUahım! Gerçek aşkm âşıka verdiği yorguıUuk için.

Bekir gibi. îjilere bağışla. Onu da. AsImda ise size karşı yaptıkları habistir. canım veren Memo gibi.MEMO ZlN 44? Onun sözleri görünüşte sizce selistir. .

Kolları birbirinin bojmuna dolandı. O hayırdan uzak olanm mezarmdan da (1) Ardıç kıyafetinde bir ağaç yeşerdi. Havaya kalktı ikisi de sarhoş. O ağaç rahat durmaktan uzaktı. diğeri çam.Lvn HER OT KENDİ KÖKÜ ÜZERİNDE YEŞERİR Onlann dari dünyadan ahret sarayına Yürüjüp gitmelerinin sebebi şudur ki. Boylarmı birbiriyle birUkte yükselttiler. Onlar yaratılış huylarını terk etmediler. Sonra Memo ve Zin'in mezarı üstünde. Biri Jüksek selvi. Sahibi gibi o da dikenüydi. Aşk ziraatmdan yeşerdi. YeşU uçlu. (1) Bekir'i kastediyor. Her biri kendi yaratUışma göre yaratUdı. lâtif ve göIgeUydi. . Ve yetişti iki tane serkeş fidan.

Her gün damarlarmı yarsan. Hasımhğmı aşikâr kUdı o. İki yarin kavuşmalarma engel oldu. Rahat durup geçinmek bilmiyordu o. Ona yüz kerre bal suyu da versen.MEMO ZÎN 447 Kalktı kendini iki ağaca yetiştirdi. Hulâsa: O ağacm köklerine ve daUarma. Yaramazlar gibi dolandı o. Güneş ışığıyla da onu beslesen. O . Bir o kadar daha böyle hizmet etsen. Rakîbler gibi onlara sarUdı. Yine kendini o sevgiUlere yetiştirdi. Acıdan başka bir meyve verecek. sanmıyasm ki. boğumlanna şeker de doldursan. O sana karpuz olur mu hiç? O meyve vereceği zaman. O soy kendilerinden temizlenir mi hiç? Kırk yU Ebucehil Karpuzunu eksen. Soyca kötü huylu olan yaratıklar. Her zaman ona gülsuyu da serpsen.

Toprak âleminden kaybolduğu zaman. Kendisi düşünceye daldığı zaman Ruhu 'Vücuduna gaUp geUrdi. Sırlar ona aşikâr olurdu. Uhamla mı. O ihtiyar rüyada mı. F. AUahm arşmda avlanırdı. Ondan kerameüer göründüğü zaman. Ermiş kimseler de haberdar olurlardı.Lvm HİKÂYENİN SONU Günlerin devranmdan haberdar olan adam. Gönül âleırUne gaUp geldiği zaman. Sözleri fecir gibi doğruydu. Onun gönlü Levhi Mahfuzun sırrından Her an haberdar olup haz alırdı. Orada ikibin huri ve cennet çocuğu gördüm. : 29 . Gerçeği şöylece açıkladı: Dedi ki : «Ceımet bahçesine gittim. Bana şöyle anlattı hikâyenin sonunu: Dedi ki: Âşık ve sevgi sahibi bir yaşlı vardı.

» Ben ona dedim ki: «Ey sonu iji olan! Bana durumu açıklayarak anlat. Bir katı benimdir. Dedim ki ona: «Ey mertebeler sahibi! Acaba sen sahip misin. Fakat dünyada bunu öğrenmişsin. O köşk tamamen değerli ineUerden yapUmıştı. Ben onları dünyadan geri çektim. Dağlamalar ve dertierle onlara bojrun eğdirdim. Bir hazeran değnek vardı eUnde. Bekir'e benzeyen taçlı ve sUâhlı bir adam. yoksa kapıcı mı?» Dedi ki: «Şeyh! Sen Mm olduğumu bihniyor musım? Ben kapıcı olan o Bekir'im. Gerçi AUahm lûtfu geniştir. Ben gerçi sözle onlarm rakibiydim. GöniU rahathğmı dünyada onlardan aldım. Bu köşk ki gördüğün gibi sekiz katlıdır. Dertler ve acUarla mübtelâ kUdım. Fakat gözle onlarm dostuydum. Ben burada eınrUyet için eUmde değnek duruyorum. Kapmm önünde karar kdıp durmuştu. yedi katı da onlarm. Gerçi nöbetçi biçimindejim. Fakat Allah bu makamı ne için sana verdi?» Dedi ki: «Şeyh! Sen henüz arif olmamışsm. Ben Memo ve Zin'in ortağıjnm. Ben onlara o kadar siyaset verdim ki. Onun içindir ki burada eşikte oturuyorum. Baştacı oldular sonunda. Fakat bu mülke hisse sahibijim. .MEMO ZÎN 451 Hepsi bir köşkte çalışıyorlardı. Fakat kim olduğunu bilnUyordum ben. Ama bu mekânda onlarm ortağıyım.

Bu iki kuma birbirine çok karşıdırlar. Allah onun hakkmda ne yaptı?» Dedi ki: «AUah onu affetti. Bu taksim hazinesirU sırsız bırakmadı. Ben onlara bütün bir cennet verdim. O berU âlemin düzeni için öldürdü. Ben onlara okumayı bıraktırdım Onları yerlerden göklere yükselttim. Onlar da bana bağdan bir çubuk verdiler. Yaratıcı onun kötülüğünü ve günahlarını. Bazı fUUer vardır ki görünüşte doğrudur. Bağışladı ve ona cenneti yazdı. Tâ ki başunı da o yolda feda ettim: Bu iki cihan birbirüUn kumaşıdır. Alem benim kötülüğümün elinden Usanmıştı. Bazı işler vardır ki görünüşte kötüdür. Cennete gitti o da. Fakat hikmeüerin işaretlerine perde çeken yaraticı. Sen birirU boşamadıkça. müfsitliğim herkesi usandırmıştı. Âlemdeki kamunun rahatı için öldürdü.MEMO ZÎN 453 Şunun için onlarm zararma konuştum. Gerçi görünüşte kötiUük yaptı o.» Şeyh onun sözünü dinliyekaldı. Biri de vefa kisvesine girmiş hışımdır. Biri cefa kıhğma girmiş adalettir. Dedi ki: «Ey sonu hayırlı olan günahkâr. AsImda o kötülük rahatlık oldu. Öbüründe hiçbir tat bulamazsm. . Tacdin ki seni cinayetsiz olarak öldürdü. cehenneme gitmedi.

Onlar ijidirler ve ijiüği biUrler. Onlann takviyesi destek olur. savaşçı. Onlar candan vefa gösterecekler. Ya da ceberrut Tacdin gibi. O sırrı bize bildirmedi o. Onlar ijiUkten başka birşey bilmezler. Ya da ijice iji adamlarm düşmanı ol. Âşıklarm ijiUğinden affediUrler. Yüzlerce şükür ki Tacdin ve kötü olan ben Sadece Memo ve Zin'Ie ilgiü olduğumuzdan. Öldürücü.» Ey dost! candan iyi adanUann dostu ol. Bu mertebe doğrularm yoludur. OrUarm dostu olsan. Sen onlara ne kadar cefa göstersen. ne de düşmanı. Fiillerinin hepsi haksızlık olanlar.MEMO ZÎN 455 Sıradan insanlara bunu dağıtmadı. Çok günah işlemekle mahrum kalmadık. Köpeklerin ne dostu ol. . Onlara uymak uygun ve yerinde olur. taş yürekü olanlar. kimi de mahrum. Sakm kötü adamlarm dostu olma. Bu himmet âşıklara mahsustur. Düşmanları olsan seni yaralarlar. Mahsus onu dostlara ve tanıdıklara verdi. Bekir gibi suçlu olan insanlar. KinU mahremdir. serU kirletirler. İlâhî rahmete mazhar olduk. Onlarm himmetiyle günahları örtiüür.

. Dostiarm üstünlüğü ne kadardır acep? Özelükle dost seviUrse. Düşmanlar aşktan pay aldıktan sonra. Ondan başka kimseji hak bUmez. Mühendis ! Alanı iyice tahmin et. Gerçekten yalnız onu hak bilir. Hoca! Meseleji iz'arUa incele. Dostiar mı değer kazanmıyacaklar? Rakîblerin ilgileri böyle olımca.MEMO ZÎN 457 Bu işaret ince bir gerçektir. îz'an et zarif bir nüktedir. Ve hakkı anyan bir taUb olursa.

ne de haram. O (1) Derice Farsçamn.LK GERÇEK AŞK Ey misalleri ve aldatmacalan dinUyen! Ey kıyas ve te'-viün müctehidi! Hânî aşk şarabıyla delirince. o ney'in sesidir. keyif ile memurdur. ney ne helâldir. O mesttir. Kürtçe. Mahmurdur. Eğer dinUyorsanız. Tazice de Arapçamn bir lehçesidir. Bazı bahaneler. Arapça. Bunun içindir ki şarap satıcısıdır ve müşevv^tir. O kadar içti kî o uyanık olmayan. Sözlerinden haberi kalmadı onun. . O tuzlu şarap ona tatil gelince. Onun söyledikleriıUn hepsi aşktır. şarap içer ve sarhoştur. Perdesizdir. (1) Terkibedip şakayla ve oynayarak Bazı Botan efsaneleriıU. örf ile mazurdur. Derice ve Tazice. bazı bühtaıUar. Divanedir o. fakat makamsız değildir.

Katır boncuklarını. Meğer ki zevkten habersiz ola. Bu cevherdir ki onları parlatır. O. eğer biUrsen öğüttür. bir kısmı da helâl. Aşk ya onun muradıdır. O. kimya dnsindendir.MEMO ZÎN 461 Botîce. Onun kadrini bil. onun değeri ağırdır. (1) Bunlar Kürtçenin şiveleridir. boncuk ve incileri. Bunlarm bir kısmı hikâyedir. Her kim ki birşey irade ederse. bir kısun da altm ve gümüş. Çarşı ve pazarlara getirdi. Aşk kemalini ispat etmektir. eşi olmayan bir yansuna ajmasıdır. Aşktan esersiz olan hiç kimse yoktur. Güneş gibi ışık sahibidir. Bakır ve cilâsız olan tabiatiar. ya da kalay olan kalbler. Mehmedîce ve SUîvîce. Kalp olan. zevâü olmayan bir sır hazinesidir. bir kısmı da siyah. bir kısmı da nüsâl. Aşk cemaUni izhar etmektir. Bir kısmı haramdır. (1) Bazı hakîkler. Bu cüâdır ki onlan cilalar. Bunca dolaşıp durmaktan maksadı. Aşk. Her misâl de. Her kıssa hisseden pay alır. Süsledi çocuklar gibi. Gerçek aşktan gafil ohna. Bir kısmı parlak. ya da onu iradeye sevkeder. Ey en yakm yolun yolcusu! Güzel bir cevherdir. Tannyı gösteren aynadır. Fakat onun bu sözlerden maksadı. .

Kimisi dünya yaşayışıyla onu harcar. . Fakat sıradan insanlarm çoğunluğu bilgisizdir. Çaresiz aşkı satarlar onlar. Kimisi de onmUa ahret sarajrmı satmalır. Kendi nefislerirU bilmez. kara cahil ve sefildirler. ahmak ve akUsızdırlar. tanımazlar. Onlar cahil. İradesini sarf edecektir. sofu ve din bilgiıUeridirler. öncüsüz ve kUavuzsuzdurlar. Mürşitsiz. Olgun değil. Mahrum kalır görmek zevkinden. Bu iki toplulup da zararlı çıkar. Pâralairmı güzelliğe verirler boşuna. Ya da zahit.MEMO ZÎN 4fl3 Herkes kendi himmeti ölçüsünde.

ne yazık ki ölümlüdür bu. su. YaıU var olmayan bir varlıktır bu. Felekler. F. yoksa rüya mıdır? Onun asılsız olduğunu yorumlama. Bu âlem hayal imdir. Onun hayal olduğunu tasvir etnie. (2) Bu tabiatlardan meydana geleıUer ve felekler. unsurlar ve onlardan doğan tabiatlar. Bu bölümde insan hayatı tasvir ediliyor. Ama hayatmm sonu da ölümdür. sonra başka un¬ surlar da keşfedilmiştir. : 30 (1) (2) . nem (Yaşbk). Hep birlikte çabucak birbirierinden ajrrUırlar. top¬ rak ve havadır. Hep birlikte güzel bir şekilde ortaklık yaparlar. Eskiden yalnız bunlar bilinirdi. Unsurlardan maksat varlıkların kökü olan ateş.LX BU RÜYA MIDIR. kuruluk ve soğuktur. Bşlangıcı gerçi hayat rengindedir. Güzel yaratUışhdır. Bunlardan doğan tabiatlar da ısı. HAYAL MİDİR? (1) Sakî! Gel söyle bana ne renktir bu.

Onları çiftçi özel olarak kaldırır. O kadar macera çektiği halde. Yer altmda saklı olan. GenelUkle ne ölüdür. orada cehalinden bahsedilir. Su kurursa eğer. Bölünür ve öğütiUür. Dökülen her dane parçalanır. jrumuşak un gibidirler. Yerüden tekrar yoğururlar onu. Ateşe müstahak olan o kalp kalıbı. Ateş sönerse. Çarklıdırlar. O daneji özel olarak ekerse. Gerçi bizim soylarımız ve köklerimizdir. Bir kısmı gizüdir. (1) Yalnız değerU ve pâk tıynetU olanlar. Çürümedikçe helâk olmaz. hava yok olur. bir kısmı lâtif.MEMO ZÎN 467 Ölümsüzlük cevherinin ipuçlarıdır. Değirmen gibidir felekler. «Ölmez ve dirilmez» sözü gereğince. Bir kısmı ağırdır. bir kısmı hafif. O daneler sırayla ve peş peşe. Devamlı dökülürler çuvalm ağzmdan. Dördü de bizim için yol göstericidir. devamlı dönerler. Yok olma hastalığmm sermayeleridir. hennemdekilerin . Yani İJİ gidişU nefisler. (1) «ölmez ve dirihnez>> sözü bir âyetin parçasıdır. ne diri. Yine pisUk mertebesine razıdırlar. toprak toz olur. Olgunlaşmaz ve iyice pâk olmaz. O değirmenin daneleri insanlardır.

Onu döverler erzak için.MEMO ZÎN 469» Olgunlaşıp salkım olduğu zaman. Kâh tutucu kuvvet onu ezer ve acıtır. İşe yaramıyan kısımlarmı döker. Yönler ve köşeler onımla mâmur olurlar. O kadar onu döverler ve öğütürler ki.. Karmlar âlenUne kaahU olur. Bu haUerin zuhurundan sonra henüz. Kâh çekici kuvvet içerisini çeker. O kadar onu ten şehrinde dolaştmrlar ki. Hulâsa: O cefalardan sonra. Katı kısunlarmı da aşağı indirir.. Bazan itici ku'vvet geUp onu jrutar. Hulâsa: Hayat şarabmm teri. Kuvvetlerin tasarrufuna gelir sıra. Birbirinden ajnran mümej^jiz boyacı.. deliğine düşmesini . Karışık şarabı damlatırlar. Mide tandın onu pişirir. Birbirinden ayırıp dağıtırlar. Ta ki un gibi uf almcaya kadar. Nebat şerbeti gibi damlatUmca. Yumuşak olan kısımlarmı jükseltir.. Ciğerin çömleği ve kalbin şişesi. Onu 'vücuda ve organlara tevzi eder. Devamlı ısmm aşçısı. (1) Çak çak: Danelerin depodan değirmen taşımı} sağlayan tahta parçası. Ağzm değirmeni ve diUn çakçak'ı (1) Ağzm sujoı ve dişlerin taşı. Bu işçiler onu o kadar döverler ki. Bazan hazmedici kuvvet onu hazmeder. Sonra en joımuşağmı ayırırlar.

Eğer AUahm huzuruna hak kazanmışsa. Kâh terkib için dizilir. Vasıtasız olarak onu jrukan götürürler. Kâh kan rengiyle renklenir. O bitkiji zaman zaman kanla. O mejrve kemale erince. . GüzelUk ışığmm mazhan olur. Mercanlar gibi dizildiği zaman. işte o özdür. Karmda kaldığı sürece. Yağmur feyizden imdada yetişmezse. Ucu yeşilIerUr yaprak ve mejrvelerle. Sersemdir ve gıdası kandır. Onu yadigâr olsun diye alırlar. Hayatm menşei. Can ışığmm yansıma aynası olur.MEMO ZÎN 471 Kâh su deryasına dalar gider. O dane mejrvesiz bir ağaç olur. O bitki serkeş bir fidan olunca. Eğer fejizden ona yağmur serpilirse. Sularlar doğduktan sonra da. Güzel mejrveyle sarhoş olunca. GizUUk tarlasından O taze bitki çıktiğı zaman. Tertib ve nizamla tasvir olur. O can nedir? nebatm özüdür. Eğer padişahm ikramma lâjoksa.

Bu şekilde elden ele o yolda. Kâh AUahtan sakmmanm mehtabıyla yanmalı. O şerbet eğer tathysa çiğdir. Yiyeceklerin bakımmı görmesi gerekir. O güzel lokma şerbet olm. Eğer acı ya da ekşiyse olgunlaşmamıştır. O cefa ma'serine gidecektir. Büjük fıçmm içinden çıkmca. Ta ki şarap için pirin eUyle. O meyve kemal şerbetini çer. (1) Onun bakun görmesi gerekir. Orada kaynayıp kabarmca. Yani sıfatlarm çokluğundan. Kâh din güneşiyle pişmeli. Eğer öylece havanm önünde kaldıysa. Onu mertebe mertebe oraya d^^ğru götürürler. Onu gerçek mâsere götürmezler. TecelUleri katlajonca.MEMO ZÎN 47S Gidince hemen sevgih olur. . O yolun yolcusu olamaz. Fidanın üstünden dökülünce. Bu ağaçlar çok dalh olurlar. Büjük fıçmm içinde kaynajap kabarmadıkça. Fakat çok az bulunurlar. Kısacası: Büjükliiğün şevketinden. Onun orada adı meczup olur. Hulâsa: GüzelUk hararetinden. Büyüklük tepesinden düşmedikçe. Pişip olgunluğa kavuşunca. Zillet toprağına kavuşmadıkça. (1) Mâ'seri üzümün sıkıhp şırasının çıkanldığı yerdir.

Mutlak olarak yok olmadUîça. Henüz ağzı mühürlü nefis şarap olmamıştır. Allahtan ona bir görünüş yoktur. Sürahinin ve kadehin rengindendîr. O Hakla ölümsüzlüğü göremez. Araz gibi etkili olunca. AyrUmak ve tek basma kalmak suretiyle de dep. Gönlü açan sahra gibi geniştir. Cevher. . Henüz belli makama gitmemiştir. O zaman tecrid makamına gidecektir. Fakat bu ka-vuşmak birleşip katUmak suretiyle değil. Yeniden potaya bırakırlar onu. O tecellilerin harareti. Ölümsüzlük onun için kavuşmaktır. arazdan tecridedilince. Yok olmak onun için ölümsüzlüktür. O ilâhî şarabhaneye gidemez. O pota gerçi dardır ama.MEMO ZÎN 475 Cevher tamamiyle yok olunca. O tozdan indirirler onu O buhardan yükseltirler onu Yükseltildikten sonra süzülünce. O yakıcUar ve o takviye ediciler. Kırmızı ya da al olduğu sürece. Sevinç vefasmm maşrapası olmadan. Kendi kendine bir varlık tanıdığı müddetçe.

MEMO ZÎN

477

Bu şekilde muradma kavuşur. Ancak o zaman kavuşan mürit olabiUr. Bir defada perdeleri ve ağlan çeksen? AUahım! Ne olur biz körlerin önünden. Biz âcizlere görmeyi nasib etsen. Perdesiz, örtüsüz ve engelsiz olarak? Görerek inanma deryası dalgalansa da. Bizler de bir zaman sejrretsek? Bu sanUar, şüpheler, bilgiler ve takUtler, Ajmen tevhit ile değişseler? Nedenler, araçlar hiç kalmasalar. Bir defa nedensiz olarak seni görsek? Bizim, varlığı zorunlu olan Allaha inancımız vardır, Varhğımızm zorunlu olmayışı arada perde olmuştur. AUahım! Yine bizi kendimizden kurtar. Kendin için bizi kendimizi tanır hale getir. Bu yürüjüş, bu yolculuk ve merhaleleri aşmak. Candan yönelen müride mahsustur. Bizim için nerde mümkün olur. Eğer yaratıcı ezelden takdir etmemişse? Çünkü kötülük ve bu yola yönelmek, îji işlerle ve yaramazlıkla olmaz. Âbidler bir riya ile helâk olurlar. Günahkârlar bir dua ile pâk olurlar. Âlem ki bir hayalî gölge gibidir, Yaratıcmm kendisi yol gösterir ve sapıtır. Odur hayal manzarasma getiren. Odur sapıklık perdesine bürüyen.

MEMO ZÎN

479

Fakat bize iradei cüziye vermiştir. Pis ve hilekâr nefsimiz, Onu da elimizden kaçırmıştır, Biz kalmışız, AUahm lûtfunun imdadı kalmış. Yalnız en iyisi biz sıradan insaıUar için. Sadece şu yeter biz günahkârlar için: Baştan AUahı hakkıyla tanıyalım. Ne kadar kusurlu, kemkişi ve noksanlı da olsak, Sonra gönülden ondan korkahm, DirUmizi büginlerden soralım. Onlar nasU derlerse öyle yapalım, Tâ ki dünya jüzünden yok oluncaya dek, Sırtımızı AUahm lûtfuna dajnyalım, Belki bizi ateşten affeder.

LXI

SONSÖZ VE KALEMLE KONUŞMA

Ey asImda yaya olan aüı!
Ey beyaz sajrf alarm âşıkı! Ey değersiz ve başı eğik şair! Ey büjücü ve gülünç sihirbaz! Ey sapıklık vadisinde başıboş gezen. Ey büjüklük iddiasmm aldatUmişı! Ey ucu yontulmuş pis renkU kalem! Güzel kumaş gibi güzel renkli kâğıdı. Şakak ve benler adma karaladığın yeter, «B» ve «D»lerle kötü adlı yaptığm yeter. (1) Yazı «Gubar» ve ufak olduğu sürece, (2) Yazı güzelUkten uzak değildir.

(1) (2)

«B>^>.

ve «D>^ «Bed» demektir, yani pis. Gubar Arap yazısının bir çeşididir.
31

MEMO ZÎN

483

Fakat Öğretim yazısı gibi çoğalmca. Ya da «Sülüs» ve «Nesih» gibi iri olunca, (1) O güzelUk saj^asmı ortadan kaldırır. Berrak olmaz, aydm olmaz ve kemale ermez. Sade dilberin şakaklarmm. Kolye gibi olmaması gerekir. (2) Yüz mehtabı üzerinde şakaklar güzeldir. Yüz üzerinde yular gibi ohnamak şartiyle. Ey kalem, sen de hayU uzattm. Bu kâğıdı çok karaladın, yeter artık. Sözler inci gibi de olsa. Çok olunca değersiz kalır. Mücevherlerin değerli olduğunu görmüyor musun? Çünkü azdırlar ve nadirdirler. Şaşırtmaca, yanlış, hata ve unutkanlıkları, ÎJİ karşUanmıyan günahlarm tamamını. Hiç düşünmeden yazdm sen, Bu yaptıklarına kim tahammül eder? Bunları senden tasvibeden kimse yoktur. Sana bunun için aferin diyen kimse yoktur. Ey arsız, kötü ve edepsiz! Küstah, kötü işü ve de haksız! Senin ucunu ne kadar yonttumsa ben, O kadar yanlış yazılar yazdm sen. Ne kadar ucunu tıraş ettimse ben, O kadar günah kazanmaya çalıştm sen. Haddini aştın sen de Hânî gibi. Nakışçılık yaptın sen de Manî gibi. (3)

U) Sülüs ve Nesih Arap. yazısının birer çeşididir.
(2) Burada ve bundan sonraki iki mısrada sayfa yar yüzüne benzetilmiş. (3)

Manî: ünlü Çin ressamı.

MEMO ZÎN

485

OjTmlar ve oyalamalarla meşgul olduğun yeter. Hatalardan ve şaşırtmalardan tövbe et. Bir defa tövbe yolunun üzerine gel. Henüz sana sıra gelmemişken.

Hüner sahibi olan o kahraman jiğit. Önce öfkelenme kemerini bağladı. Parmak uçlarmm düldülüne bindi, Derhal karşımıza dikildi. Dilinden çekti bir Zülfikâr, Benimle atıIUarm şahı gibi bir hasun oldu. Kızdı, kahırlandı bu sitemlerden. Dili şu cevaplarla döndü: Dedi ki: «Ahmet! Eğer habis değil isen. Sen ne söylediysen onu yazdım ben. Senin sözlerin ister iyi ister kötü olsun. Senin fiillerin ister yanlış ister doğru olsun. Ey işi kötülük olan ! İyi biUyorsun ki. Sensin onları söyliyen, yapan ve onlarm sahibi. Ben bir ney'dim ve ney alemindeydim, (1) Şaraptım, ama içenlerin eUnde değildim. Sen beni sazlıktan götürdüğün zaman, J^e sözüm vardı benim, ne de feryadım. Uzaklaştırdm beni arkadaşlarm yanından, Terkettirdin bana ülkemi ve ailemi.

(1)

Eskiden kamış kalemler kullanıldığı için böyle yazmıştır.

MEMO ZÎN

487

BerUm boğumlarımı ve parçalarımı baştan aşağıya,

Önce «01» emriyle deük deşik ettin sen. Sonra beni aşk tabağma koj^mca sen. Kalbimi aşk ateşiyle deUnce sen. Ve sen vücuduma ruh üfürdüğün zaman. Benim gönlümden geldi bu «Ah» ve figanlar. Senin üfürüğün benim kalbimi ve ciğerimi yaktı. Sen ne üflediysen ben onu söyledim. Ben dilsizim, konuşmasız ve uyuşuğum, Nefissiz ve nefessizim, kamış kısmmdanun. Saz meclisini sen bana sevdirdin. Günah defterini sen bana karalattm. Gerçi görünüşte varım ben. Ama sazcı sensin, ney gibijim ben. Acaba ney kendiliğinden birşey söyler mi? Hiç kalem kendiliğinden bir damla döker mi? Kaleme kara işler yaptıran kâtiptir. Sazcıdır ki ney, elinden feryad eder. Ney, kalem, kitap ve nişan. Ok, hedef, yay ve atıcUık, Kaderde emir altma girmişler. Henüz günah adı bile yazUmadan önce.»

AUahım! Biliyorsun ki zavaUı Hânî de. Kalem gibi tutsaktır. Gerçekten onun kalbi senin eUndedir, Mutlak olarak onun eü, kendi eUnde değildir.

(4) Buna göre 14 yaşındayken yazı hayatına atılmış. Kendisi için en ijisini ne biür o? Senin rızan her nasılsa. onu da tamamen sana bıraktı. gerek ilmiyle ve gerek kalemiyle. Memurlar her zaman olurlar mazur. O. 1651 Bu Hicrî tarihtir. (1) (2) (3) Yazı yazmaktan Doğduğu zaman. Kendi menfaatini ve zararmı bilmez o. Gerçi sen ona bir iradei cüziye vermişsen de. o da onu yazdı. günahkârlarm öncüsü. Ona yazı yazmayı öğreten yazı serUn yazmdır. Sen ne irade ettiysen. Baştan ayağa kadar hep seıUn elindeydi. Milâdî tarihe göre yılında doğmuş-- tur. (1) Maksadı. . O. Vallahi aktan ve siyahtan. Amir sensin. (2) Tarih bin altmış bir idi. o emirle memurdur. Otuz yUdu" ki yanlış yazUar yazmaktadır o. Bu kita¬ bın yazılması da 1695 yılında tamamlanmıştır. (4) O. Çünkü yokluktan koptuğu zaman. demek istiyor. (3) Bu yıl kırk dört yaşına girdi. Hayli sayfalar karartmıştır o. gayesi sensin AUahım! Fakat kötülük mürekkebiyle.MEMO ZÎN 489 Sen onun başmı yonttuğun zaman. O da ney gibidir. o havayı çalar.

.MEMO ZÎN 491 Günahlardan hayU mal toplamıştir. İJİ işlerden ise bir mangırı bile yoktur. Sen önce nasU ona aşktan ufuk verdinse. Sonunda da ona güzel bir ilgi kesmek ver. (1) (1) İlgi kesmekten maksat ölümdür.

2 Kemayî (Kusur) Axaz: Dest pe kırma karekî (Bir işin başlangıcı) Axıl: Axur. belûr (Cam. zaman) 2 Nuha (Şimdiki (Hz. biUûr) Abıd: Peresdar (Ahit) Abîdane: Peresdaranî (Abitçe) Abîdar: Bı av (Sulu) Ac: Dırane fîl (Fildişi) Acil: 1 Peşende (Gelecek zaman). (Ceylân). 2 Adem Pexember Adem) Aiaq: Asû\van (Ufuklar) Alîtab: Roj (Güneş) Agah: Haydar (Haberdar) Aheste: Hedî (Yavaş) Ahû: 1 Xezal. Adera: 1 Mırov (însan). hevş (Ağıl. ahır) .FERHENG (Sözlük) A Ab: Av (Su) Aba: Bav û kaim (Atalar) Abegîne: Cam.

494 Axûş: Hembêz (Kucak) Al: Sor (Kirmizi) Alat: Ambiirm. (Gibi) 2 Aheng (Tören). azerden: Renc (Eziyet) . he§în (Gök rengi. 2 Aşt (Barişik) Aşifte: Perîşan (Peri§an) Aşina: Naskirox (Taniyan) Aşîyan: Hêlîn (Yuva) Ateşgede: Peresgaha agirperestan (Ate§e tapanlarm tapmagi) Atil: Teral (Tenbel) Ayîn: 1 Risun (Resira). raavi) Asîtan: Hev§ (Avlu) Asîyab: A§ (Degirmen) Astide: Hêsa (Rahat) Aş: 1 Aş (Degirman). haletin (Aletler) Alemefrûz: Rohnîkiroxê gerdiinê (Diinyaja aydmlatan) AK: BUmd (Yuce) Alîmul-xeyb: Zanayê bi tiştên nepenî (GizU §eyleri bilen) Aliide: Lewitî (Pishge biUaşan) Ain: Giştî (Umiimî) Amel: Xebat (Çalişma) Aram: Hêsayî (Rahathk) Arasîte: XemUandî (Suslenmi§) Anf: Naskir (Taniyan) Anz: 1 Peydabiija (Sonradan olan). 3 Wek Ayîne: Neynik (Ajma) Azerde. 2 Dêm (Yanak) Ainzî: Nii çêbiiyî (Sonradan olan) Ari: Riit (Arinmi§) Asefê Berxîya: Wezîrê SUêman Pêxember (Hz. Sûleyman'm Veziri) Asî: Gunehkar (Giinahkar) Asîmanî: Ji rengê asîman.

2 Deri (Kapı) Babeser: Bı dîtm. 2 Felek (Felek) Basır: Dîtox (Gören) Bayi': Fırotox (Satıcı) Baal: Dayox. kötü niyetU) Bedîhî: Eşkera (Aşikâr) Bedr: Hîva tıjî (Dolunay) Bedrûd: Rûzışt (Çirkin yüzlü) Bedsekal: Nîyetxırab (Kötü lUyeÜi) Bedsmşt: X'wîxırab (Kötü huylu.495 B Bab: 1 Bav (Baba). anlâksız) Behaîm: Dev^ann (Davarlar) . belavkırox (Veren. gören) Baç: Baçere (Yol geçiş ücreti. dîtox (Gözlü. baç) Bade: Mey (Şarap) Baxeber: Haydar (Haberdar) Baıs: 1 Sebeb (Sebep) 2 Xızan (yoksul) Bakûre: Bzep (Bakir) Bal: Bask (Kanat) Bala: Bejn (Boy) Ban: Haf (Dam) Banû: Xatûn. dağıtan) Bazî: Lîztın (Ojmamak) Bed: Pîs. zışt (Çirkin) Bedayî': Tışten xweşık (Güzel şeyler) Bedexter: Bedsıter. 2 Bar (Yük) Band: Sar (Soğuk) Bari: Xwede (Allah) Barigeh: 1 Eywan (Salon). be yom (Uğursuz) Bedevvî: Gundî (Köylü) Bedxwah: Xer nexvvaz (Bedhah. (Hatun) Bar: 1 Fîkî (Meyve).

3 Fîkî (Meyve) Ber bû me: Ber bi me hat (Bize dogru geldi) Bercîs: Sitêra Mişterî (Jubiter yUdizi) Ber di bann: Di bm bardane. Berxîz: Ra be (Kalk) Berî: Bê par (Yoksun) Berk: Pehk (Yaprakcik) Berq: Biriisk (Şiraşek) Berqe': Perde (Perde) Berr: BeJ (Kara parçasi. deneme) Bena goş: Penka goh (Kulak memesi) Bend û baz: Hunermendî (Meharet) Bexşende: Efiikar (Bagi§layici) Benat: Keçm (Kizlar) Bende: Kole (Kul) Bendi: Girtî (Tutuklu) Beng: Gîyakîye mirov pê serxwe§ di be (Sarhoş edici bir ot) Benî: Xulara.496 Behre: Par (Pay) Behremend: Xwedî par (Pay sahibi) Behrewer: Xwedî par (Pay sahibi) Bekke: Bajarê Mekkê (Mekke §ehri) Belorî: Tiştê ji belor (Billiirdan olan şey) Beliiqîya: Cihiidekî hUekarbûye (Bir hilekar Yahudiymiş) Belwa: Bela. ber Ji wan di bare (Yiik altmdalar. qiil (Hizmetçi. 2 Bergeh (Yön). kul) Ber: 1 Kevir (Taş). yan Jî xêr ii bêr di dm. tecribe (Bela. sînor (Iki deniz arasmdaki ince kara parçasi. ked di barînm. deniz kar§Uigi) Berzex: Bejê ziravê navbera du behran. ya da iiriin verirler. iiriin yagdmrlar) . smir) Besatîn: Bostanm (Bostanlar) Beser: Dîtm (Görmek) .

497 Best: Gire da (Bağladı) Beşaret: Mızgîn (Müjde) Betî': Hedîmeş (Ağır jürüyüşlü) Bey": Fırotın (Satış) Beyda: Dest (Ova) Beyt: 1 Mala Xwede (Kâbe). belkî mertal be (Bir silâh.32 . (Ev) 2 Şe'r (Şiir). «Fakiler halayı» denir) Be zar: Neçar (Çaresiz) Bı bazîn: Bı lîzînm (Oynatalım) Bıjarm: Pek anîn (İfa etti) Bı kalıt: Bı nale (İnlesin) Bı kene: Bı kerîn (BecerikUdirler) Bdh: Ehmeqî (Ahmaklık) Bmper: Tewırekî çekbûye. : . jera di bejm «Govenda feqîyan» (Bir halay çeşididir. 2 Avayî (Yapı). Bırehne: Tazî (Çıplak) Bırhan: DelU (Kanıt) Bıtûnan: Zıkan (Karmlar) Bı vverîne: Wer ke (Serp) F. bel¬ ki kalkandır) Bmyad: 1 Hîm (Temel). 3 Mal Beyte Meqsûd: Mala X'wede ku xelk qesda çûjnna we di ke (Halkın gitmek istediği AUahm evi) Beytıl-eqsa: Mızgefta bajare Qudıs'e (Kudüs'teki Cami) Beyyînat: Nişanen eşkera (Açık alâmetler) Bezi: Camerî (Cömertlik) Bezlego: Qeşmer (Komik) Bezm: Cıvata henge (Eğlence mecUsi) Be dad: Be çare (Çaresiz) Bex: Kok û nejad (Kök ve soy) Bejen: Bejmg (Kalbur) Be kene: Be kerm (Beceriksizdirler) Be newa: Be hez (Güçsüz) Berîte: Te'vvırekî govende.

. têkUhev (Karişik) Bûte: Şii§e (Şişe) C Ca: CUi (Yer) Cam: Qedeha meyê (Içki kadehi) Camediride: CUdirandî (Yirtik elbiseh) Cametebdîl: CUguhartî (Degişik kiyafetli) Camid: Hebûyê bê gan (Ruhsuz varlik) Can: 1 Gan (Ruh) 2 Laş (Viicut). bi mana turê bm çena xezalan yê tijî misk Jî tê (Karm.493 Bidarî: He§yarî (Uyamklik) Bîli: Bîyok (Ajrva) Bîkr: Keçîtî (Kizlik. hepsi) Bîmar: Nexwe§ (Hasta) Bina: Bi dîtm. bekaret) Bilad: Welat (Ûlke) Bîlcimle: Heraî (Hepsi) Bil Heq: Bi Xwedê. ceylanlarm çeneleri altmdaki misk kesesine de denir) Buhran: Bê heşî (Kiriz) Buxar: Helraa kelê (Kaynama buhan) Buqrat: Zanakî Yunanî. heraî (Tamaraen. Bo: Bêhn (Koku) Biise: Maç (Öpuciik) Biiş: Tevihev. wxedayî (AUah hakki için. bi bênahî (Gören) Binende: Kesê ku diir di bîne (Uzagi gören) Bisat: Ti§tê raxistmê (Yaygi) Bişe: Dara raêşe (Me§e agaci) Bîz: Zik. ilahî) Bilkul: Bi tevayî.biiye (Bir Yunan bilgini) Bulhewes: Evîndarê ne Ji dil (Candan sevmeyen aşik) Bii.

499

Cana, canan: yar (sevgiU) Canfeza: Jînbexş, bexşendeye kefxweşîye (Hayat, sa-iinç
bahşeden)

Oamb: Alî (Taraf, yön) Cawîdaııî: Tımmî (Ebedî) Cazibe: Heza kâşane (Çekici güç) Cebbar: 1 Xurt (Güçlü). 2 Zordest (Zorba) Cebhet: Enî (Alm) Cebîn: Herdu alîyen enîye (Alnın iki yanı) Ced'an: Gırâken por (Saç büklümleri) Oedel: Mmaqeşe, pevçûn (Münakaşa) Cedîy: Bırca Karıke jı 12 bu-cen roje (Oğlak Burcu) Oegerriş: Cegerkul (Gönlü yaralı) Cela: Rohnî (IşUc) Celadet: M§rxasî, egîtî (Kahramanlık, yiğitlik) -Celal: Mezmatî (Büyüklük) Oelew: Hefsar (Yular) Celîs: Hevale rûnıştme (Oturma arkadaşı) Oema: Cıvîn (Toplanma) Oemad, Cemadat: Hebûyen be gan (Ruhsuz varlıklar) Oemaze: Deve (Deve) emî': Hemî (Hep) Cendl: Baş, meqbûl (İyi, makbul) Cemmaş: Nukubcûz (Yamuk gagalı) Cenah: Bask (Kanat) Cenan: DU (Kalp) Cera: Herıkandî (Akar, akıcı) Cerdan: Talankerm (yağmacUar) Ceres: ZengU (Çmgırak) Cerh: Bırîn (Yara) Cewahır: Pıranîya «Cewher»e, hebûye ku bı sere xwe di kare hebûna xwe nîşan bı de, wek kevır. («Cevher»tn çoğuludur, kendi basma varhğmı gösterebilen varlık, taş gibi)

500

Cewcem: Em rastê mana vê kelîmê ne hatin (Bu kelimenin anlamma rastlamadik). Cewr: Sîtem (Zuliim, haksizhk ) Cewşen: Zirx (Zirh) Ccz'e: Girîna li ser rairî, dirandma cUan ii kişandma por Jibo mirma wî (Öliinun iizerinde aglamak, elbiseleri yirtraak, saçlari yolmak)

Cift: Cot (Çift) Cilfû: Leyî, naser (Sel) Ciliis: Riini§tin (Oturraak) Cmdi: 1 Sipah (Asker). 2 Xortê rmd (Giizel delikanli) Cmiid: Sipahan (Askerler) Cmûn: 1 Dînîtî (Dehhk). 2 Dîn (DeU) Cir'e: Qurt (Yudum) Cirm: Guneh (Şuç) CibîIIet: Nejad û kok (Soy) Cihannuma: Nîşandayoxê dinê (Diinyayi gösteren) Cîhanpenali: Kesê ku dmya pişta xwe pê girê di de (Diinyanm giivendigi kimse) Cîhat: Piranîya «Cîhet»e yanî Rohelat, Roava, Bakur û Ba§ur («Cihet»in çogulu, yani Dogu, Bati, Kuzey ve Giiney
Cîlwa: Rohnî (Aydinlik) Coş: Keldaym (Kaynamak, coşraak)

Cunbeş: Pêldaym, hejîn (Dalgalanmak ( sallanraak) Cuz': Perçe (Parça) Cûbar, Cûyebar: Newal (Dere) Cûdî: Çîyayê ku geraîya Niih h serê rawestîye (Nuh'un geraisinin durdugu dag)

501

ç
Çaha zîqenc: Çalıka navbera leve jerîn û çene (Alt du¬ dakla çene arasmdaki çukur) Çak: Dırandî (YırtUı) Çalak: Bı sıvıkî, bı lez (Çabucak) Çapıkherekat: Kese ku bı lez tev di gere (Çe'vik davranan) Çarane: Tewırekî cUe cengebûye (Bir savaş elbisesiydi) Çareebrû: Bırûreş (Karakaşh) Çaraperdaz: Dîtoxe çare û havUe (Çare bulan) Ça^mîgî^, çeşnîgîr: Çekıroxe kefx'weşîye û henge (Eğlen¬ ce düzenUyen) Çavvûş: Peşleşger (öncü askerler) Çeng: 1 Enîşk (Dirsek). 2 Nîve Kulme (Avucun ya¬
rısı). 3
Tevv^ırekî saz (Bir saz).

Çengî: Sazvane saza çeng (Çeng sazmın çalgıcısı) Çerxe: Bı çenxe, bı bûre (Seğirt, geç) Çest û çalak: Bı lez û çelengî (Çevikçe, çabucak) Ç«şm: Çav (Göz) Ç«şn: Heng (Eğlence) Çdlexane: Cîye ku peresdar teda peresti di km (AbiÜerin
ibadet ettikleri yer)

Çırb: Xureken rûnî (Yağh yemekler) Çıvîyayi: Xuz (Yamuk) Çîhar erkan: Her çar goşe, yani Rohelata bakurî, Roavaya bakurî, Rohelata başurî, Roavaya başurî (Dört yön, yani Kuzeydoğu, Kuzeybatı, Güneydoğu, Güneybatı) Çîhanm: E çaran (Dördüncü) Çîn: Xûz (Yamuk) Çîn çîn: Xelek xelek (Halka halka) Çu: tu (Hiç)

502

D

Nav ii deng (Şöhret). Dafîe: Hêza tehradaymê (îtici guç) Da henstî: Bi hevdiira da ket (Birlikte dii§tu) Dair: Gêrbiiyî (Yuvarlanan) Daîrebend: Qora govendê ya gUor (Halka gibi halay safi) Daiye: Semed (Sebep) Dalalê nutleq: Avarêtîya yekcarî (Mutlak sapiklik) Dam: 1 DavUc (Fak). 2 Heywanên kedî (Evcil hayvanlar) Damad: 1 Zava (Damat). 2 Daman: Daw (Etek)
DUan (Dugiin)

Da': Jan (Hastahk) Dad: 1 Edalet (Adalet). 2

Dane:

1

Tene (Tane). 2

Tamikê nava davikê (Fakm

içindeki yem) Damş: Şêwr (Danişma)

Darii: Derman (Ilaç)
Dasitan: Çîroka kevne (Destan) Da'wet: 1 Dua (Dua). 2 DUan (Diigun). Dawer: Xwedê (Allah) Dawidî: Kesên h ser dînê Dawid Pêxember (Hz. Davud'un
dinine mensup olanlar Dayîn: Daye (Dadi) Debiq: Dermanekî rengkesk (Yeşil renkli bir koku) Debîr: Nivîsvan (Yazici, .sekreter)

Debr: Idarekirm (Yönetmek) Ded: Hejrwanên kiivî (Vah§î hajrvanlar) Def': Vegerandm, qewirandm (savmak ) Defain: Piranîya (Defîne»ye («Define»nin çoguludur) Dehan: Dev (Agiz)

503

Dehqan: 1 Axa (Ağa). 2 Baxvan, cotkar (Bahçıvan, çiftçi) Dexel: Ne safî (Kalp, safi olmayan) Delawer: Merxas (Yiğit) DeUal: Bangkırox (Çağırıcı) Delle: Tol (Fahişe) Del'vv: Bmca SatUe jı 12 bırcen roje (Güneşin Kova Burcu) Dem: 1 Zeman (Zaman). 2 X'wîn (Kan) Dem': Hıstır (Gözyaşı) Dembeste: Kese ku bı zehmet helma xvve di de û di sıtîne (Zor soluyan kimse) Demgeş: Kese bı hesan helma xwe di de û di sıtîne (Kolay soluyan kimse) Demsaz: Heval Arkadaş) Derb: 1 Lexıstm (Dövmek). 2 Çapkırma du-avan (Para basmak) Dere: Daxılkırın (Dahil etmek) Derdenak: Bı derd (DertU) Derxur: Xurek (Yiyecek) Derice: Deriye bıçûk (Küçük kapı) Dermende: Nexweş (Hasta) Dermeyan: Di navda (İçinde) Derr: Zırar, dıj (Zarar, karşıt) Derre: He-vvî (Kuma) Derrende: Heywane çırînok (Yui^ıcı hayvan) Dervvaze: Derî (Kapı) Dew': Tîrej, ronahî (İşm, ışık)
Devva: Derman (îlâç)

Dewab: Heywanm (Hajrvanlar) Dewende: Beza (Çok koşan) Dewhe: Dara mezm (Büjük ağaç) De\vre hal: Wergerîn û guhartma hal (HaUn dönüşmesi) De\vwar: Gerbûyî (Yuvarlanan) Deyyar: Mırov, kes (însan, şahıs)

504

Dêrê ezreq: Dêra heşîn, asîman (Mavi kiUse, gök) Dêrin: Kevn (eski) Di bestin: Girê di dan (Baglarlardi) Dilaram: Hêsayîya dil (Göniil rahathgi) Dildade: Evîndar, yar (Seven, sevgiU)
DUdar: Yar (SevgiU) Dildaş: Hevalê dU (GöniU arkada§i)

Dilefroz, Dilefriiz: Rohnîkiroxê dU (Gönlii aydmlatan) Dilfikar, DUefkar: Dil bi tirs (Ûrkek göniillu) Ddxwah: Daxwaza dil (GöniU dilegi) DUkuşa: Vekiroxê dU (Göniil açiei) Dilnewaz: Geşkiroxê dil (Gönlii canlandiran, şenlendireni Di nmna: Di xuya (Göriiniirdii) Dirc: Qalika mirarîyan (înci kabugu) Dîfoa: Hevrî§un (îpek) Dîdar: Xuyajrî, rii (Göriiniiş, jdiz) Dîde: Çav (Göz) Dîdeheyran: Ê ku mirov li çavên wî heyran di mîne (Göziine hayran olunan) Dîgergiin: Bi tewirekî dm (Bambaşka) Dîmax: Mejî (Bejdn) Dimai: Xwînî (Kanli) Dîmen: Erdê bejî (Susuz toprak) Dînar: Diravê zêrîn (Altm para) Dîrayet: Bîrbmn (Diişiince) D'îsa: Di îsa, di bmsî Parlardi) Diwan: 1 Civata mezinan (Biijaiklerin raeclisi). 2 Pirtiika §ê'ran (Şiir kitabi) Dîyar: Jor (Yukari, zirve) Dîyarî: 1 Xuyayî (Göziiken). 2 Hedîye (Armagan). Dîzdar: Dergevanê girtîxanê, yan kelê (Hapishane ya da kale kapicisi) Doxîteçeşm: Çavkeç, ê ku çavêd wî wek ên keçanm (Kiz gözlii, gözleri kizlarm göziine benzeyan kimse)

Durr: Mırarî (încî) Durrâ Xeltan: Mırarîyen tevîhev. çeşitler) Ecûz: Pîrejm (Kocakarı) Ed bı km: Bı hesıbînm (Saymız) Edanî: Pıranîya «Edna»ye («Edna»nm çoğulu) . asîmanan (Karışık inci¬ ler. bılmd (Büyük kimseler.505 Dozex: Doj (Chennem) Dııxan: Dû (Duman) Ihucmeya Sıkender: Radara Eskendere Romî (Büjük İs¬ kender'in radarı) Duxter: Keç (Kız) Dur. Durdane: Teneyen mırarîyan (İnci taneleri) Dnre nîsare: Mırarîyen ku h sere büke ten reşandm (Cîelinin basma dökülen inciler) Duta: Duqat (îki büklüm) Dûd: Dû (Duman) Dûdeman: Nejad (Soy) Dûrebîn: Kese dûrdîtox (Uzağı gören) Dûşîn: Şeva çûyî (Dün gece) Dûşîze: Keça bakire (Bakire kız) E Ealî: Kesen mezm. gökler) Durd: Tılp (Tortu) Durdan. e-vvr (Bulut) Ebyat: Rezen şe'ran (ŞUrin beyitleri) Ecanıb: Kesen xerîb (YabancUar) Ecnas: Tewırm (Cinsler. jüksek dere¬ celi kimseler) Ebes: Tewş (Faydasız) Ebîd: Koleyan (Köleler) Ebleh: Ehmeq (Ahmak) Ebr: Hewr.

bîrbir (Bilginler. başlik) Eqdam: Lmgm (Ayaklar) Eqrebut-teriqe: Rêya nêzîktir (En yakm yol) . 2 Kulah (Taç) Evişandibûn: Di destê xweda hîştibiin. yan jma paqij. 2 DUan (Diigiin).506 Edawet: Neyarî (Diişmanlik) Edem: Tunneyî (Yokluk) Edîb: Bêjevan (Eldebiyatçi) Edîl: Hevta. namusîu kiz ya da kadm) Eflak: Piranîya «Felek»e («Felek»in çogulu) Efriiz: Rohnî (Aydmlik) Efser: 1 Meliil. 5 Diravên ku dema xwestma biikê Ji raala bavê wêra tê dajan (Kiz istenirken bab^sigile verilen paralar. diişunce adamlari) Ehmer: Sor (Kirmizi) Ehya: Zmdîyan (Canlilar) Exder: Kesk (Ye§il) Exlat: Hebiiyên ku ji imsuran çê di bm (Ögelerden yaratUan varliklar) Exnam: Pezin (Koyunlar) Exter: Sitêr (YUdiz) Eqanb: Xizmin (Hisimlar) Eqd: 1 Marbirîn (Nikah kiymak). a bi namiis (Temiz. xemgîn (Ûzgiin). 3 Girêdan (Baglamak). 4 Bi benvekirma morîyan (Boncuklan iphge takmak). karşi karşiya) Edîm: Tunne (Yok olan) Edl: Dad (Adalet) Edn: Navê bihuştêkîye (Bir cennet adidir) Edna: Kesê nizimtir (En alçak kimse) Edû: Neyar (Diişman) Ef'al: Piranîya «Fî'I»e («Ful»in çogulu) Efîfe: Keç. beranber (Denk. pariztibûn (Esirgemişlerdi) Ehlê nezer: Kesên zana.

sözcükler) Elhal: Nuha (Şimdi) Elîlıîmem: Hîmmetbılmd (Yüksek himmetli) Eîîl: Nexweş (Hasta).50T Eq'wam: Qe'wınan (Ka'vimler) Ekber: Mezıntır (En büyük) Ekrad: Pıranîya «Kurd»e («Kürd»ün çoğulu) Eks: Ronahîya tışte ku di ave. 2 Al (Bayrak) Elettevvalî: Lı pey hevdû (Peş peşe) ELPaz: Gotmm (Sözler. eskiden dört oldukları ve hayatm . agur û hewa («Unsur»un çoğuludur. nermtır (En nazik. 2 Kar (îş) Emsîle: Wekokm (Örnekler) Enadıl: Te'mrekî bUbU (Bir çeşit bülbül) EnamU: SertUîkm «Parmak uçları) Enasır: Pıranîya «Unsur»e ku berâ di hatm gotm çann û jîn jı wan çe bûye. yan nejmıkeda di xuye (Yansuna) E'la: BUmdtır (En yüksek) EIaîq: Ben û rehen ku mırov bı jîneve gire di dm (İnsanı hayata bağhyan bağlar) Elef: Pût (Hayvan yiyeceği) Elem: 1 Eş (Ağn). Evm: Av. en yumuşak) Elwan: Rengm (Renkler) E'mal: Karın (İşler) Emced: Pır bı şan (Çok şanh) Emda: Qesden (Kasten) Emeldar: Karker (İşçi) Emîr: Mîr (Bey) Emr: 1 Ferman (Emir). ax. Elîm: Pır zana (Çok biIgiU) Elîmeqam: RıtbebUınd (Yüksek rütbeU) Elqîsse: Kurta gotme (Sözün kısası) Eltaf: Qencîyan (îyiUkler) Eltef : Naziktir.

508 bunlardan meydana geldigi söylenirdi. ateş ve hava) Enbaz: Heval (Arkada§) Enbiya: Pêxembenn (Peygamberler) Encam: Dawî (Sonuç) Encim: Sitênn (YUdizlar) Encunen: Civat (Komite) EngÛLr: Tirî (Ûzum) Elnhar: Çemm (Nehirler) Enin: Nalîn (Inleme) Enis: Hogir (Munis) Enwa': Tewirm (Çe§itler) Enwar: Piranîya «Enver»e («Enver»in çogulu) Enwer: Pif rohnî (Çok i§ikh) Er: Eger (Eger) ErazU: Piranîya «RezU»e («ReziI»in çogulu) Erbab: Xwedîyan (Sahipler) Erbein: ÇU (Kirk) Er'er: Darelcîye. bi tirkî Jêra di bêjm (Ardiç) Erez: Çemê Erez (Aras Nehri). 2 Ti§tê ku ni kare bi serê xwe hebiina xwe nî§an bi de. Şunlardir: Su. bu hususta cevhere muhtaç olan. di vê yekêda mihtacê cewhere. renk gibi) 1 Erxewan: KuIUka hmarê (Nar çiçegi) Enstetalis: Zanayê Yunanî Arîsto (Yunanli bilgin Aristo) Erş: Text (Taht) Eriis: Biik (Gelm) Erz: 1 Nî§andan (Göstermek) 2 Fereja. ber (En) Esabi': Tilîne (Parraaklar) Esaxir: Biçiikm (Kuçiikler) Esbab: Ti§tên lazim (GerekU §eyler) Esmar: Fîkîjon (Meyveler) . wek reng (Kendi başma varhgmi göstereraiyen. toprak.

2 Xuyayî (Görünen) Eyanî: 1 Eşkerayî (Açıkça) 2 Vata (Üstü açık.an) Ezdad: Tışten dıje hevdû (Bir birine karşı. iyiUk] Etfal: Zarûkm (Çocuklar) Etrab: Keçen hevsaled kuran (DelikanlUara yaşıt kızlar) Ewam: Xelk (Halk) E'vvan: Alîkarm (Yardımcılar) Ewbaş: Du xorten bı hevdûra (Beraber olan iki deUkanh) Ewc: Tewre jor (Zirve) Ewran: Hevvran (Bulutlar) Eyax: Em raste mana ve pirse ne hatm (Bu kelimenin mânasını bulamadık) E'yan: Kesen gıregır (llerigelenler) Eyan: 1 Dîtm (Görmek). tüsüz) ör¬ Eyn: Çav (Göz) Eyş: Jîna bı kefxweşî (Mutlu yaşamak) Eyyam: Rojm (Günler) Ezaım: Nıvıştm (Muskalar) Ezazıl: Şeyten (Şeji. qencî (Vermek.509 Esnaf: Tewır tewır (Çeşit çeşit) Esr: Sedsal (YüzyU) Estar: Perdeyın (Perdeler) Eş'ar: Şe'rm (ŞUrler) Eşbah: C^mm (Cisimler) Eşk: Hıstır (Gözyaşı) Eta: Dayın. zıt şeyler) Ezfer: Kîske bm çena xezalan ku misk tedaye (Ceylânla¬ rm çeneleri altmdaki misk kesesi Ezhar: Kulîlkm (Çiçekler) Ezman: Zıman (Dil) Ezra: Keça bakire (Bakire kız) .

2 Be ar (Arsız) Fîlcımle: Hemî. safî (Temiz. AUah) Fezaîi: Karen baş (İyi işler) Fezîhet: Eşkerakırma ne h gorî daxwaze (Arzuya aykırı olan açıklama) Fdk: Gemî (Gemi) Fılorî: Paqıj. alîkarîya vı^î bı kî (Ona yar¬ dım edersen. Feyrûz: Renge heşîn (Ma'vi renk) Feyyaz: Barandoxe feyze. dıgel hevdû (Beraberce) Vera bı gıri: Tu pera ra gırî.511 Fettan: Fesad. rastın (Gerçekten. Fıtret: Fıtûr: Ve: Paşda. vekışîn (Korkmak. 2 Xwest (Diledi) Vek ketm: Kom bûn. çekinmek) Fırûz: Rohnî. yani gönlün içine giren aşk) . ışıklı) Tebîet (Tabiat) Sisti (GevşekUk) Fızûl: 1 Tewş (Faydasız). Xwede (Fejiz yağdıran. yanî evîna ku te di keve nava dU (Bir yere giren bu nesne. bı fitne (Müfsit. hep birUkte) Füheqîqe: Bı rastî. gîhane nevdû (ToplandUar). fitneci) Fewware: Pet (Alev) Feyroz. onu desteklersen) Vîhalî: Vî tışte ku te di keve şûnekî. gerçek) Fuad: DU (Kalp) Fıkr: Fıroz. Vekra: Bı hevdûra. safi) Fdûs: Manqırm (Mangırlar) Tırs. bı şewq (Aydm. bı carekî (Hepsi. bı şunda (Geriye) Vensand: Ve kır (Çözdü) Ve: 1 Ev (Şu).

zeman (An. Guzîn: Bijare (Seçkin) Giin: Reng (Renk) . peyv (Konuşma) Guherguharan: Guhargewheran (Cevher kupeliler) Gulab: Gulav (Gul suyn) Gulben: Şaxa gulê (Guî dali) Gulgiin: Gulreng (Giiî rengi) Gulqend: Ava şekirê Qend (Kant şekerinin şerbeti) Gulnar: Ava kuUîka hmarê (Nar çiçeginin şerbeti) Gulpîrehen: Kesê ku kirasê wî wek guîêye (Gömlegi glil gibi olan) Gum kir: Winda kir (kaybetti) Gumrah: Avarê (Sapik) Guweşt: Tewirekî qaydê sitiranêye (Bir şarki makami) Guzaf : Gotmên tewş (Bo§ sözler) Guzer: Ger. derbazkmn (Çevirdiler. 2 Gav. geçirdiler) Gêsii: Kezî (Saç örgusii) Gil: Harî (Çamur) Girdevvarî: Berhevkirî. Gencîne: Xizne (Hazine) Geşt: Ger (Seyahat) Geştî: Gremî (Gtemi) Grewherî: Gewherfiroş (Cevher saticisi) Gêrane: Gerandm. derbazbiin (Dolaşmak. parsek (Köle. civandî (Derlenmiş) Girdîgar: Xwedê (Allah) Go§: Goh (Kulak) Goyende: di bûn: Di gotin. dUenci) Genc. di pejavîn (Konu§urIardi) Goşwar: Guhar (Kiipe) Goyîa: Teyrekîye bi şev di qîre (Gece bagiran bir kuş) Guftar: Gotm. zaraan) Gaze-gaz: Qîre-qîr (Bagiri§ma) Geda: Kole. geçmek) Guzîde.bl2 G Gah: 1 Carna (Bazi bazi).

mexsed evîne (Bir şeyin içine giren. yan kevu: (Maden ya da taşa yazı yazan) F. 2 Kevure Reş ku di dîwar§ Mala Xwede'daye (Hacer-Esved) Hecle: Bermal (Oda) Hedîd: 1 Hesm (Demir). 2 Cîhe mzuntir (En alçak yer) Hedîqe: Bax (Bahçe) Heqaîq: Rastiyan (Gerçekler) Heqqa: Bı rastî (Gerçekten) Hekim: Pm zana (Çok bügUi) Hekkak: Nıvîsvane h ser maden. 2 Kurta gotme (Sözün kısası) Hazıq: Hunermend (Mutahassıs. maksat aşktır) Hale: Seywana dora hîve (Aym etrafındaki hale) Hamî: Parezdar (Himaye eden) Haris: Cotkar (Çiftçi) Herr: Germ (Sıcak) Hasıl: 1 Tışte ku bı dest di keve (Elde edilen). dergevan (Nöbetçi. başıboş kimse) Haldmane: Mîr anî (Beyce) Hala: Tışte ku te di keve nava tıştekî dm. kapıcı) Hacız: Navbır (îki şeyin araşma giren) Hadis: Nûçe (Sonradan olan) Hadî: Kese ku mırov tine reya durust (însam doğru yola getiren) Haîl: Navbır (îki şejin arasına giren) Haîm: Wmdabûyî.513 H Hacıb: Pajrvan. beredayî (Kaybolan. mahir) Hazırûn: Kesen hazır (Hazır olanlar) Hazîme: Heza hezımku'me (Hazmedici güç) Hebîb: Yar (SevgiU) Hecer: 1 Kevır (Taş). : 33 .

514 Helahil: Kuştox (Ölduriicu) Helawet: Şêrînî (Tatlihk) HeU: Pişkaftm (Çözmek) Hellal: Pişkaftox (Çözen) Helwela: Gotma «LahewIe wela («LahevIe» demek) quwwete îUa bUlah» Heîlê sîmab: Avzîva helandî (Eritilmiş giimiiş suyii. tim (Her zaman) Hemzad: Hevalê xwannê (Yemek arkadagi) Henzeî: Fîkîyekî wek zebeşêye. eşit) Hemkase: Hevaîê vexwarmê (Içki arkadaşi) Heial: Helgirtm (Yiiklenmek) Hemîîqa: Hevalê dîtmê (Göriişme arkadaşi) Hej]an!. lê biçiike û pir tale (Ebiicehil Karpuzu) Her çend: Ger çiqas (Gerçi) . hevrê (Yoldaş) Hemraz: Hevalê razan (Sir arkadaşi) Hemseng: Beranber.liai: Havaîê hal ii razan (Hal ve sir arkadaşi) Hemxehvetî: Hevaîê xelwetê (Haîvet arkadaşi) Memxwsihei Hevaîê razanê (Uyku arkadaşi) Hemqal: Hevalê peyvê (Konuşma arkadaşi) Hemqedem: Hevaîê îmg. hevta (Denk) Hemser: Heval (Arkadaş) Hemware: Her gav.şîii: Hevalê rûniştmê (Oturma arkadaşi) Heinrah: Hevaîê rê. yaldiz) Heînaxîiş: Hembêzî (Kucaklaşan) Hemaşjyan: Hevalê hêlînê (Yuva arkadaşi) Hembîze: Hevaîê zik. bira ii xuşk (Kardeş) Hemdem: Heval (Arkadaş) Hemefser: Hevaîê KiUah (Taç arkada§i) Hemel: Birca Beran ji 12 bircên rojê (Giineşin Koç Burcu) Hemişe: Tim (Her zaman) Heitn. di sewîyekîda (Bir seviyede.

felsefe) . biçim) Heyşet: Avayî. felsefe (BUgi. şenayî (Meskûn yer) Heyûl. Heyula: Nejada gerdûng (EvreıUn ilk maddesi) Hezer: Xwe parıztm (Sakmmak) Hezl: Yari (Şaka) Hezret: Pâşedest (Huzur. wek weşîye (Salkım gibi toplandUar) Herîr: Hevr%ım (İpek) Herzekar: Kotoxe gotmen tewş (Herzeci) Heseb: Nejad (Soy) Hesretzede: Kese ku belaya hesrete bı serîda hatîye. ne kadar M) Hılûl: Teketma gane laşekî pişti mmme di laşekî dmda (Bir ruhun ölümden sonra bir başka vücuda girmesi) Hınayan: Kîse dıravan (Para kesesi) EUcab: Perde (Perde) Hîcr.515 Herfan ne gırm: Şaşbûnan der ne xm (Yanhşhkları açığa vurmasmlar) Henstm: Kom bûn. Hîcran: Dûrketma evîndar jı yarg (Hicran) fflkmet: Zanin. 2 Evîn (Aşk) Hevı^alî: Çarmedor (Çewre) Hey: Zmdî (Canlı) Hey'at: Pıranîya «Hey'et»e («Hey'et»in çoğulu) Hey'et: ŞıkU (ŞekU. birirUn huzurunda olmak) Hıccet: DeUl (Kanıt) Hıcre: Kunca SunayU Pexember ya lı rex Mala XwedS (Kâbenin yanmdald Hz. be rmrad (Hasretzede) Hesûd: Dexes (Kıskanç) Heşem: Meîyet (Maiyet) Hewa: 1 Hevva (Hava) . çı qas ku (Şu kadar ki. îsmaU Hücresi) Hmd: Hmekî (Biraz) Hinde: Ev qas (Bu kadar) Hmdewane: Zebeş (Karpuz) Hmdî: Ev qas ku.

sessiz kimse) Xaiie: Mal. 2 Qey (Gaîiba) Xame: Qelem (Kalem) Xamû. (Ev.516 Hîlal: Hîvik. Hiir: Horîyêd bihuştê (Cennet hurileri) Horî meqliib: Vajîyê ji horîyê (Huriden dönme) Hubb: Evîn (Sevgi) Hubla: Avis (Gebe) Huîslîaîn: Mîran (Beyler) Haimain: Xwedî hîmmet û qencî (Himmet ve iyilik sahibi) Humre: Sor (Kirmizi) Huwel-Heq: Ew heqqe( O haktir) Hût: Birca Masîyê Ji 12 bircên rojê (Guueşin Balik Burcu) X Xadim: Xulam (Hizmetçi) Xaib: Wmdabiiyî (Kayip) Xaqan: Padîşahê Tirkistan'ê (Turkistan Hukiimdan) Xak: Ax (Toprak) Xakîsar: Ji axê. bê riimet (Topraktan. kaşlar ona benzetiUr) Hîn: Gav (An) Hîraset: Xwe panztm (Kendini sakmmak) Hîrqet: Şewat (Yanmak) Hol: Gog* (Top) Hor. ji nejadekî pak (Hanedan) Xasekî: Xulamê navmali (Harem hizmetçisi) Xasê nezer: Nihêrtma xisiisî (Özel baki§) . Hane) Xanezad: Xanedan. malik. degersiz) Xal: Şana Ii rii (Yuzdeki ben) Xalab: 1 Zorbir (Yenen).ş: Kesê bê dengê ku na pejdve (Konuşmayan. birû tên diriibandm bi wê (Hilal.

2 Xûz (Yamuk) . qırş. Xel: Xelq (Halk) Xelaîq: Gelen xelqe (Halk kitleleri) Xelaîq: Gelen xelqe (Halk kitleleri) Xelef : Kur. maksat aşktır) Xedd: Dem (Yanak) Xedda': Xapînok (Aldatıcı) Xedeng: Tîr (Ok) Xef: Nepenî (GizU) Xeffar: Nuxaftoxe gunehan. nepenî (GizU kapaklı) Xebl: Perişan (Perişan) Xebûq: Meya ku şeva çûyî hatîye ve xwarm. pis (Oğul.517 Xar: Sıtırî (Diken) Xaretker: Talanker (Yağmacı) Xancîyyet: Derketma jı qanûn û adetan (Kanun ve gele¬ nekten çıkmak) Xarıq: Dırandoxe adete. halk). Xwede (Yaratıcı. AUah) Xvs^ede (Günahları örten. evlât) Xem: Dost (Dost) Xelq: 1 Mırovm (İnsanlar. qırş û qal (Çerçöp) Xatem: Gustil (Yüzük) Xawer: Rohelat (Doğu) Xavn: Vala (Boş) Xaz: Renge sor (Kırmızı renk) Xebxeb: GUare bm çene (Çene altı) Xebîr: Haydar (Haberdar) Xebîyye: Veşarî. û qal (Çerçöp) Xasîyyet: Xısûsîjryet (ÖzelUk) Xaşak: Gerş û gel. 2 Aferandm (Ya¬ ratmak) XeUaq: Aferandox. jı adete der (Harika) Xar û xes: Gerş û gel. AUah) Xem: 1 Derd (Dert). mexsed evî¬ ne (Dün gece içilen şarap.

kin).518 Xemendîiz: Kesê ku xeman di pîve. fesad (Dedikoducu. ajrm çevrestndeki hale) Xerra: Birqok (Parlak) Xerwar: Xerar (Bujöik çuvaJ) Xesîs: Çikîid (Cimri) Xesmane: Neyarî (Diişmanlik) Xet: 1 Cênîg (Şakak). miifsit) Xemnak: Xwedî derd ii xem (Gam ve dert sahibi) Xemr: Mey (Şarap) Xemze: Awir (Gamze) Xenc: Naz (Naz) Xendan: Bi ken. 2 Dirandm (Yirtma) Xerqe: Niiqbiijrî (Suya batan) Xermen: Bêder. sevinçU olan) Xenî: Dewlemend (Zengin) Xennas: Şejrtên (gejrtan) Xeraman: Bi naz îi delalî (Nazli. kîn (Garez. di civîne (Gamlan ölçen. dilek) Xeridar: Kirîdar. toplayan) Xemguzîn: Bijartoxê xeman (Gamlan seçen) Xemmaz: Pejwgerîn. 2 Daxwaz (Arzu. sejwana dora hîvê (Harman. kêfxweş (Giiliimseyen. cilveli) Xerbet: Şerbet (Şerbet) Xerçeng: Birca Kevjalê ji 12 bircên rojê (Giineşin Yengeç burcu) Xerez: 1 Rik. hatîye morkirm (Onaylanmigtir) . kirînox (Alici) Xerîq: Nûqbûyî (Suya batan) Xerq 1 Niiqbiin (Suya batma). 2 Nivîsan (Yazi) Xetebend: Perwaza text (Tahtm pervazi) Xeten: Bajarekîbiiye miskê xezalêd wê pir hêjabiiye (Ceylanlarmm miski çok degerU olan bir şehir) Xetîb: Xwazgîn (Diiniir) Xetme: Morkirîye.

xwe bı xwe ^aye (öğ¬ retmensiz olarak kendi kendine yetişen kimse) Xuld: Bıhuşt (Cennet) . hısım) Xîda: Bakût (Gıda) Xîlafe mu'tad: Jı adete der (Mutat hilafı) Xîlman: Zarûken bıhuşte (Cennet çocukları) Xîred: AqU (AkU) Xokerdeye îşqe: En ku xwe kmbûn evîne (Kendilerini aş¬ ka atanlar) Xudreste: Kese ku be mamosta.519 Xetsîyah: Keça ku bıska ser cînîga we reşe (Şakağmdaki zülüf siyah olan kız) Xettat: Nıvîsvan (Yazıcı) Xewadmı: Xulamın (Hizmetçiler) Xevv'as: Kesen gıregır. h peş (îlerigelen kimseler) Xewatîn: Pıranîya «Xatûn»e («Hatun»n çoğulu) Xewf: Tu-s (Korku) Xewr: Kuran (DerinUk) Xeyb: Tışt û cîhe nexuyayî (Görünmeyen şey ve yer) Xeyl: Hesp (At) Xeyme: Kon (Çadır) Xeyre ıneqdem: Tu bı xer hatî (Hoş geldin) Xeyşûm: Fırnık (Geıız) Xeyûr: Kese bı xîret (HamiyetU kimse) Xez: Qumaşekî hevrîşmîne (Bir ipekU kumaş) Xezel: Tewırekî şe're (Bir şiir çeşidi. gazel) Xezenfer: Şer (Arslan) Xerexwah: Xerxwaz (Hayırhah. şiş (Değnek. çöp. şiş) Xıtût: Xezm (Çizgiler) Xızam: Kulükekîye (Bir çiçektir) Xızm: Mırove h peş (Yakm akraba. iyi kalpU) XıdTewat: Sebzeym (Sebzeler) Xdqet: Aferin (YaradUış) Xı§t: Sıvık.

aUe reiai) Xweşxîlqet: Rmdaferîn (Giizel yaratihşli) . 2 Sifre (Sofra) Xwanende: Sitiranbêj. davet etmek) Xur: Xwarin (Yemek) Xurfe: Bermal (Oda) Xuroş: Keldaym û rijîna bi ser firaqêda (Kaynayip ta§ma) Xurrem: Şad. sor (Kirmizi renk) Xunçe: Gula ne pi§kifî. gam) Xusserevîn: Revînokê xeman (Gamlari dagitan) Xiil: Pîrhevok (Cadi) Xûşe: Weşî (Salkun) XWab: Xew (Uyku) Xwan: 1 Xwann (Yemek). xem (Keder. pmdik (Gonca giil) Xundekar: Padîşah (Padişah) Xundm: Bangkirm (Çagirmak. dengbêj (Şarkici) Xwanê kase: Vexwaxma ji kasa meyê (Şarap kadehindeiî içmek) Xwemal: Malxoyê maJê (Evin sahibi. dUgeş (SevinçU) Xursend: Sitandoxê xwarmê ii bakiit (Gida alan) Xurşîd: RoJ (Giineş) Xurîic: Derketma Ji qanûn ii adetan (Kanun ve gelenekten çikmak) Xusr: Zirar (Zarar) Xusse: Keder. ebedîyet) Xunun: Kupê meyê ê mezm (Biiyiik şarap fiçisi) Xumrî: Rengê xumrî.520 Xull: Zmcîrê ku li dest ii Imgêd girtîyan tê girêdan (Piranga) XuUux: CUê hevr^mînê tenik (Ince ipek elbise) Xulûid: Zindîbîina timmî (Ebedî hayat.

ÎUet: 1 Semed (Neden). rehtm (İndirmek. peyvekî (Söz. 2 Alîkarî (Yar¬ dım) İneb: Tmî (Üzüm) İntizar: Repan (Beklemek.521 İbaret: Pejrvr. be talû (TaUhsizUk. 2 Nexvı^eşî (Hastalık) îma: işaret (İşaret) İmaret: 1 Avayî (Bina). yol gözlemek) inzal: Daxıstm. bahsızlık) lftîraq: Dûrketma jı yare (Yardan uzak kalmak) îhsan: Qencî (îyiUk) îhtîraz: X'vve parıztm (Kendini sakınmak) îxfa': Veşartm (Gizlemek) îxtîlat: Tekili (Karışmak. icab) İkrah: Zorkırm (Zorlama) Iksîr: Maddekî kîmye'vvîye. 2 Text (Taht) İmareya nîgare: Texte Sıtîye (Sıti'nin tahtı) İmkan: Hebûne ne zerûrî (Zorunlu olmayan varlık) İnayet: 1 Baldaym (Dikkat etmek). dökmek) İrfan: Zanîn (Bilgi) . ihtilât) îqbal: Peşende (Gelecek zaman) lqtîza: X'westın. îcab (Gerek. bı we zer. erkek çocuğu) Icab: Bersîv (Cevap) icabet: Qebûlkırma xundme (Çağnyı kabul etmek) îdbar: Bextreşî. jı madenen tm te cîhekırm (Altını diğer madenlerden ayıran kimyasal bir madde) l'la: Bılmdkırın (Yükseltme) î'Iam: Eşkerakırm (Açıklamak) ÎUe. pis (Oğul. sözcük) îbda': Aferandma bı awakî xweş (Güzelce yaratmak) İbn: Kur.

di bêjm qey ku (Öyle saniyorlar ki) . 2 Pêştemal (Peştemal) îzhar: Eşkerakirm (Açiklamak) îzlet: Mayma bi tenê (Yalniz kalmak) îzz: Heybet. canlanan) îştiyaq: DUbiJokî (Arzulamak) îtab: Gazm (Sitem) î'lîdal: Hatma cîhê adetî. belav bi ke (Ajnrsm. zeîf (Etsiz.522 îrfanteleb: Kesê ku daxwaza naskirmê di ke (Tanimak istiyen) î'raz: Zivirîna ber (Yuz çevirraek) îsxa: Gohdarî (Dinlemek) îsm: Nav (Ad) îstebreq: Tewirekî qumaşê hevrîşmîn (Bir ipekli kumaş) îslîtaet: Hêz (Guç) îstîwa: Nîvê asîman (Gök ortasi) îşqebazî: Evîn (A§k) îşret: Heng (Eglence) îşretabad: Ava ii ge§ê bi hengê (Eglenceyle şenlenen. gîhana cem hevdii (Kavuşmak) îz'an: Qebiilkinna rastîyê (Dogrujm kabul etmek) îzar: 1 Cênîg (Şakak). mezmî (Heybet. zajnf). buyukluk). 2 Reben (Zavalh) Jêkve: Ji hevdii (Bir birinden) Jêkra bi ketm: Ji hevdû bi qetîne. rastbiin (Normal yere gelmek) î'tîkaf : Perestîya di mizgeftêda (Camideki ibadet) îtrê şahî: Dermanê bêhnxweşê wek ê padî§ahan (Padişahlarinki gibi giizel kokular) îttîhad: Yekiti (BirUk) îttîsal: Hevdîtm. Jar: 1 Bê go§t. dagitsm) Ji wan weye ku: Ji wan wisaye ku.

Qarûre: Şûşe (Şişe) Qasır: Kurt (Kısa) Qebaîîı: Gmıehm (Günahlar. 2 Tışte kevne (Eski şey) Qedîr: Xurt. vmek (Yalancı) Qebd: Tewırekî sekme (Bir çeşit şeker) . je ke (Keser) Qenbel: AU çepe (Sol taraf) Qemer: Hîv (Ay) Qems!: Derewçîn. Allah) Qefes: 1 Qefesa heywanan (Hayvan kafesi).2 Lı ser Imgan (Ayakta) Qal: Gotm. 2 Sîng (Göğüs) Qehhar: Pu. 2 Laş (Vücut) Qam': Beskır (Yetinen. söyleme) Qalıb: 1 Qalık (Kabuk). kanaat getiren) Qani: Pır sor (Çok kırmızı) Qanûn: 1 Yasa (Yasa). AUah) .523 Q Qabîlun-ııar: Mısteheqe ağır (Ateşe müstahak olan) Qaıl: Gotox (Söyleyen) Qaîm: 1 Kese ku hebûna wî bı 'vvîye. 2 Nave sazekî (Bir saz adı) Qarûr.bı xışım. AUah). Xwede (Eskidenberi var olan. pejrv (Konuşma. AUah) Qena': Dergevane kele (Kale kapıcısı) Qella§: Bı dek (Kurnaz) Qelem ket: Bı bire. X'wede (Kendi ken¬ dine var olan. 2 Çuîsk (Kıvılcım) Qedd: Bejn (Boy) Qedem: Lmg (Ayak) Qedîd: Goşte zıwa (Kuru et) Qedîm: 1 Kese ku jı bereya bereve heye. Xvvede (Kahredici. bı hez. kabahatlar) Qebaîl: Qebîleyan (Kabileler) Qebes: 1 Kozır (Köz). Xwede (Güçlü.

dövmek) Qerh: Kul (Yara. çiban) Qerîb: Nêzîk (Yakm) Qerîn: Hevalê pê§ (Yakm arkadaş) Qerz: Dejm (Ödunç) Qeseb: Bendikêd kumên jman (Kadm feslerinin kaytanlari) Qet'a: Ji bm (Asla) Qetal: Kuştî (ÖlduriUmu§) Qetre: DUop (Damla) Qettal: Mêrkuj (Kaatil) Qewl: (îotm. 2 Tunnekirm (Imha etmek). pazar) Qeza: 1 Kirma nimêjê piştî derbazbiina wextê (Vakit geçtikten sonra namai kUmak). Qedandma kare (îş bitirme) Qezaya. pej^ (Söz) Qews: Kevan (Yay) Qewwel Qeşmer (Komik adam) Qeys: Evîndarê Leylê. tehmdan (îtelemek. bi mana mecazî Ji paxirê sayara hatiye gotm (Kagit. mecarf anlamda yazisiz bakir için kuUanUmaş) Qişt: ZUfa biçiik (iiçiik ziUiif) Qîlade: Gerdenî (Kolye) . bazar (Çarşi. riipel. Qedaya: Piranîya »Qezîyye»ye («Qezzîj^e»nin çogulu) Qezlyye: Mesele (Problem) Qmar: Çengelê ku go§t pêvê tê daleqandm (Etin asUdigi kanca) Qirtasîye: Kaxiz. 3 Qeder (Kader).524 Qendexayan: Ên ku pejrvêd wan. Mecniin (Leyla'nm aşigi. wek ku §ekir xwanbm şêrînm (Şeker yemişler gibi sözleri tatli olanlar) Qentar: Weznekîye (Bir tarti) Qer': Lê xistm. sayfa. Mecmm) Qeyseri: Siik.

zar) Kabin: Te'vvırekî perûya bûkeye (Gelinin bir hediyesidir) Kala: Mal û mUk (Mal-miUk) Kam: Mır ad. yakm olmak) Quwaye heywan: Heza jîne (Hayat gücü) K Ka'betullah: Mala X'wede (AUahm Kâbesi) KaTıeyn: Herdu kap. zar (îki aşUt. daxwaz (Murad. kusurlu) Kase: Qedeha meye (îgki kadehi) Kazıb: Dere-vvîn (Yalancı) Kebk: Kew (Keklik) Keckulahan: Kulahxviraran. Musa) . mecazî anlamda gök için kuUanUır) Qulûb: DUm (Kalpler) Oolûbemen Iehnl-qelb: Dilen kesed wxedî dU (Gönül sahip¬ lerinin gönülleri) Onlzem: Behr (Deniz) Qurb: Nezîkî (Yakınlık. dilek) Kameram: Bextewerî (Muüuluk) Karesazî: Sazkırm û meşandma kar (İşin jürütülmesi) Karîgen: Gerdûn (Evren) Kas: Kem. bı mecazî jı asûnanra te gotm (Kubbe. bı qusûr (Kem kişi. verdiği yorgunluk) Kelam: Pejrv (Konuşma) Kelat: Keleyan (Kaleleri Kelim: Musa Pexember (Hz. kofrxwaran (Eğri taçIUar.525 Qînwan: Weşî (Salkım) Qiran: Beranber (Yan yana) Qîrat: Weznekîye (Bir ölçü) Qîtar: Rezıka devan (Deve dizisi) Qîwam: Hez (Güç) Qubbe: Kümbet. eğri olanlar) Kecrû: Bı ser rûra xwar (Yüzün üstüne eğmek) Kefaet: Hevtayî (Denk olmaJt) Kelal: Westandm (Yormak. türbenleri.

Kêbir: Sertîr (Ok ucu) Kezm: Daqurtandm (Yutmak) Kêfxweşî (Keyif) Kêj: Keç (Kiz) Kêwan: Sitêra Zuhel (Saturn jmldizi) Kilan: Hejandm (Salladilar) Kmiiz: Xiznan (Hazineler) Kurdar: Kurm (FiU) Kirdebengî: Bengîbiiyî. camêr (lyi. cömert olan) Kerrena: Navê sazekîye (Bir sazm adi) Kesb: Karkirm (Kazanç) Kesîî: Gur (Yogun) Kesret: Pirî (Çokluk) Keşşafê nmûzê hîkmetil-eyn : Kesê ku îşaretê zanîn ii hîkmetan kifş di ke. 2 Keyber. haysiyet) Kerem: Qencî (îyiUk) Kerîm: Kesê qenc. Kemalat: Gîhana bUmdîyê (Kemale ermek. hesyet (Şeref. olgunlaşmak) Kemalê bê kemalî: Temambiina kêmayîyê (KemalsizUgin kemale ermesi) Keaari: Ji qerax (Kenardan) Kenz: Xizne (Hazine) Keramet: Şeref. (Bilgi ve hikmet işaretlerini ke§feden kimse) Kfeşwer: Welat (Ûlke) Kewaîb: Keçên memikgUover (Tombul memeli kizlar) Kewkeb: Sitêr (Yildiz) Kewn: Gerdiin (Evren) Kewneyn: Herdu gerdiin (îki evren) Keyfîyet: 1 Çawayî (Keyfiyet). bengî (Çilgmlaşmiş) Kîiab: Seym (Köpekler) Kîsre: Pad%ahê Iran'ê (îran Hukiimdari) Kîswet: CU (Elbise) .526 Kelte: Kelebiitî (Ojmaşma) Kemal.

mahiyeti) Kurdemfir: Mîren Kurd (Kürt beyleri) Kusan: 1 Çawa(NasU). 2 Qul (DeUk) Knnh: Bme kar. mahiyet (îşin içjüzü. zor (Güçlük) Kon: 1 Bı be. serbest (Nazlı. 2 Gışt (Tüm) KuMet: Zehmet. 3 Kîja (Hangi). be şerm (Küstah) Kuşad: Vekırî (Açık) Küs: Def (Davul) Labıdde: Hemm lazıme (Mutiaka gerekir) Lahût: Nolen paqıj (Tenüz sıfatiar) La'I: Gewherekî sore (Kırmızı bir cevher) Lamekan: Gerdûna asîmanan (Gökler alemi. serbest) Layezal: Xwedg (AUah) Leb: Lev (Dudak) . yaşlı) Kul: 1 Rîş (Çıban). pîr (YıUarı köhnemiş.527 Kitabet: Nıvîsîn (Yazmak) Kîzb: Derew^ (Yalan) Koh: ÇSya (Dağ) Kohî: Çîyayî (Dağh) Koter: Gerdenî (Kolye) Kubra: Mezmtir (En büjük) Kuffar: Kafıran (Gâvurlar) Kufw: Hevta (Deng) Ku: 1 Lı ku (Nerde). mekân dışı) Lareyb: Be guman (Şüphesiz) Laubali: Bı delalî. 2 Çuna (Niçin) Kustax: Çelaq. fermana Xwede ku di beje «Bı be» (01. 2 Çawa (NasU). AUahm «01» emri). 4 Eğer (Eğer) Knhensal: Kevnesal.

2 Lêv bi lêv (Dudak dudaga) Lebteşne: Lêvtî. Meh: Bîv (Ay) Mahîtab. Mehtab: Tavehîv (Mehtap) l>Iahiid: Kifşe (BiUnen) . dîtma Xwedê (KarşUaşmak. AUahi görmek) Lot: Lotik (Ziplama) Lucce: Pêla avê (Su dalgasi) Lutf: Qencî (lyiUk) M Bfediim: Tunne (Yok olan) Ma erefnak: Me te ne nasî (Seni tanimadik) Mafû: Bexşandî (Affedilen) Mah. bi lêvanra (Agzma kadar dolu). lêvziwa (Dudagi susuzluktan kuruyan) jLehd: Gor (Mezar) Lehw: Heng (Eglence) îl#hyan: Her du alîyan (îki taraf) Lehze: Gav (an) Leîm: Kesê nejadnizim ii çavbirçî (Alçak soylu ve zugurt kimse) Leîn: Mel'iin (Mel'iin) Lemyezel: Xwedê (AUah) Letîf : Nazik. narîn (Nazik) Letîfedan: Kesê ku bi gotmên xweş ii zirav di zane (înceUkleri bilen) Lewleb: Felek (Felek) Leyali: Piranîya «Leyl»e («Leyl»in çogulu) Leyî: Şev (Gece) Lêk: Li hevdii (Bir birine) Liqa: Rasthatm.528 Le'b: Lîztm (Ojmamak) Ijebaîeb: 1 Tijî.

mejnldar (Meyleden) Mabcolî: Nex'weşe bı Ser'aye (Sar'alı) Ma'lûl: 1 Nexweş (Hasta). 2 Ava (Bajnndır) Manend: Wekî (Gibi) Manî: Ressame Çini e bı nav û deng (Üünlü Çin Ressamı) Ma'ser: Guvaşgeh (Üzümün sıkılıp şırasmm çıkarıldığı yer) Masîke: Heza ku di gire (Tutan güç) Masîwa: Hebûyen jı bil X'wede (Allahtan başka yaratık¬ lar) Maşa: Kese ku di meşe (Yürüyen) Ma'reke: Ceng. : 34 . göre) Meclûbe mehebbeta unasm: Bı evîna mırovnan hatme keşan (Bazı adamlarm sevgisiyle çekilmişler.529 Maîl: DUbıjok. 2 Sıtıran (Şarkı söyleme) Mebanî: Çekırm û h hevanîna gotman (Söz söyleme) Mebhût: Hejorî (Şaşkm) Mebnî: Lı ser. 2 Tışte ku jera delü te anîn (Kanıtlanan) Mamûl: Tışte ku pe te emelkırm (GeçerU olan) Ma'mûr: 1 Dme (Dünya). h gorî (Üzerine. tîkoşîn (Savaş. mücadele) Ma'rez: Temaşegeh (Sergi) Marîfetnak: Kese bı zanîn (Bilgili kimse) Maruf: Naskırî (Tanmmış) Matem: Şîn (Matem) Matemi: Kese şînî (Yaslı kimse) Ma-'vverd: Gulav (Gül sujru) Mazûl: Derketîye jı kar (Azlolunan) Mazûlî: Derketma jı kar (Azlolunmak) Meadm: Pıranîya «Maden»e («Medenin» çoğulu) Meal: Mana (Anlam) Meanî: 1 Pıranîya «Mana»ye («Mana»nın çoğulu). celbedihrUş1er) Mecmer: Bıxûrdan (Buhurdanlık) F.

tutkim) Meger: 1 Ewxu (Meger). 2 Xapîyayî (Aldanan) Mexûf : Bi tirs (Korkulu) Mexz: Mejî (Bejdn) . celbedilmiş) Meddah: Pesmdar (Övucii) Medh: Pesn (Övgii) Medhoş. bUmd. bi qedir (Yuce) Mehr: Heqê marbirîna biikê Gelinin rûkah iicreti) Mehpare: Parça hîvê (Ay parçasi) Mehz. bi raya Xwedê (înşallah) Mehabet: Heybet. mest) Mexrûr: 1 Qure (Magrur). Medhûş: GêJ (Sersem) Meftûh: Vekirî (Açik) Meftiin: Evîndarê bêhe§ (Meftun. Mehza: Sirf (Salt) Mehziiz: Xwedî par (Hisse sahibi) Mexafet: Tirs (Korku) Mexbîin: Xapîyayî (Aldanmiş) Mexdîim: Kesê ku jêra xizmet tê kirm (Hizmet edUen kise) Mexfîir: Nuxaftî (Örtiilen) Mexmer: Firaqa meyê (Şarap kabi) Mexmîir: Serxweş. saw (Heybet) Meharet: Hunermendî (Meharet) Mehanm: Kesên malî (Mahremler) Mehbîib: Kesê ku tê evandm (SevUen kimse) Mehcebîn: Enîhîv (Mehtap ahnli) Mehcîir: Terkkirî (Terkedilmiş) Mehd: Dergii§ (Beşik) Mehell: Şûn (Yer. 2 Mera. mest (Sarhoş.530 Mecrîih: Birîndar (Yarah) Mecrûr: Kêşayî (Çekilmiş. mahaU) Mehkiimtt eleyhî: Bm hukum. bm ferman (Emir alti) Mehmel: Texterewan (Tahtaravalîi) Mehmîid: PaqiJ.

Allahın dostlarmm yeri) Megasıd: Pıranîya «Meqsed»e («Maksad»m çoğulu) Meqlûb: 1 Vajî (Tersine dönük). sıstî (Perişanlık. bı mana mecazî jı çerxa felekera te go¬ tm (Anahtarlar. oyunbazlık) Mekşûf : Xuyaji (Görünen) Melabîs: CUm (Elbiseler) Melahet: Rmdî. yani paralar) Meqtûl: Kuştî (öldürülen) Me'kel: Xurek (Yiyecek) Mekmen: Veşargeh (Pusu) Meknûn: Veşartî (Gizlenmiş) Mekr: Dek (Hile. tekühev (Karışım) Menahî: Be fermanîyen Xwede (AUahm yasak ettikleri) . gevşeklik) Melamet: Gazm (Sitem) Melbûs: CU (Elbise) Melefcsîsal: Kese bı nola fırîştan (Melek sıfatiı kimse) Melekwar: Wek fırtştan (Melek gibi) Melzûm: Tışt. İbrahim'in Kebe önün¬ deki yeri) Meqame malûm: Cîye kıfşe e dosten X'wede (Bilinen yer. 2 Gan (Ruh) Meqreme: CUSn temken hevrîşmîn (înce ipekU elbise) Megseda seramest: Daxw'aza ku serîyan mest di ke. mecazî anlamda felek çarkma derUr) Meqam: 1 Cîh (Yer). yanî dırav (Kafaları mest eden dilek. 2 CUıe Bırahîm Pexember ku h hember Mala Xwedeye (Hz. naziklik) Melaîn: Mel'ûnm (Mel'unlar) Melal: Perîşanı. yan kese ku jı mnrov na qete (Melzûm) Memat: Murm (Ölüm) Memlû: Tıjî Dolu) Me'mûl: TıştS ku te hevîku-m (Umulanı Memzûc: Tevîhev.531 Meqalat: Gotmm (Sözler) Meqalîd: Mıftejrm. nazıkî (GüzelUk.

Merez: Nexweşî (Hastahk) Mergever: Navê cîyekîye li Iran'ê (Iran'da bir yer adi) Merqed: Gor (Mezar) Merkeb'ereban: Ên ku li hespên Erebî siwar biibûn (Arap atlarma binenler) Mermîiz: Tiştê ku tê îşaretkirm îşaret edilen) Mersîye: Sitiranên ser mirîyan (Ölu agidi) Merzîyye: Razîkirî (Razi edilen) Mesal: Çîrok (Masal) Mescîid: Kesê ku secde Jêra tê birm (Kendisine secde edilen) Mesdiid: Ritunî (Tikanmiş) . ritbe (Mal-miilk. bê hukum (îptal edihniş. 2 Cîhê ku mirov di xwaze bi gîjê (însanm ula§mak istedigi yer) Menzîiri: Pîvek (Ölçû) Merd: Mirov (însan) Merdane: bi ciwanmêrî (Cömertçe) Merdîîd: Qewirandî (Reddedilen). hiikumsiiz) Mensiir: 1 Belavkirî (Serpilmiş). 2 Mizeffer (Muzaffer) Menşe': Jêder (Menşe) Menzer: Cîyê xuyabûnê (Göriinme yeri. riitbe) MenazU: Piranîya «MenzU»e («MenzU»in çogulu) Menbe': Kan (Kaynak) Mendal: Zariik (Çocuk) Mendel: Şar ii temezî.532 Menaqib: Jînenîgarîym (Bîyografiler) Menal: Mal ii mUk. izlenen yoi) Menî': Zexm (Saglam) Menqûş: Nexşkirî (Nakişh) Menna': ÇUciid (Cimri) Mensiix: Betalkirî. manzara) Menzil: 1 Xanî (Ev). rêçik (îz. desmal (Kadmlarm başörtusii^ mendil) Menhec: Rêç.

533 Mesîh: îsa Pexember (Hz. Meşam: Lebate behnkırme (Koku alma organı) Mesame can: CUıen gan ku behn di gırm (Ruhun koku alma duyulan) Meş'el: Melede (Meşale) Meşhed: Cîhe şehîdan (Şehitlki) Meşhûd: Xuyayî (Görünen) Meşxûf: Pır bı evîn. yazı yazmak) Meşkûk: Bı guman (ŞüpheU) Meşreb: Vex'warm (İçecek) Meşşate: Jma xemlînok (Süslejici kadm) Metae yek: Eşyaye hevdû (Bir birlerirUn metamı) Metaf : Cîhe tewafa Mala Xwede (KâberUn tavaf yeri) Metaya: BejnbUınd (înceboylu) Metbû': 1 Peşrew (Ujrulan kimse. olgun) Metle': Cüıe derketma roje (Güneşin doğuş ufku) Metlûb: 1 Daxwaz (Dilek). pıjandî (Pişkin. yazılmış) 2 Rezkurî. aşktan sersemleşen) Meşq: Nıvîsana gır ku mamosta jıbo hînkırma qutabîyan di nıvîse. nıvîsî (Sa- tırlaşmış. talebelerin öğrenmesi için yazdığı iri yazı. dılşad (SevinçU) Mestur: 1 Nuxaftî (Örtülen). geje evîne (Çok seven. nıvîsîn (ÖğretmerUn. îsa) Meşkûk: Dıraven çapkırî (BasUmış para) Meslûl: Sûre kışandî (Çekilmiş kUıç) Mesmû': Gohdarî (Dinleme) Mesrur: Kefx'w^eş. önder) 2 Bı xwî (Huylu) Metbûx: Pehtî. 2 Tışte ku te xwestm (îstenen) Me''wa: Hewır (Barmak) Mewalî: Dostm (Dostiar) Mevpam': Manim (EngeUer) Mewc: Pel (Dalga) .

Ji nîive (Yeni. açUcîanan) Mibtil: Betalkirox (îptal eden) Blicadd: Ê ku tîkoşîn di ke (Mucadele eden) Micedded: Teze. cilali) Micenned: Civandî. 2 Meyxur. mazliimlar) Mezher: Cîhê xuyabiinê (Yansiraa yeri) Mezlem: Tarî (Karanhk) Meamer: Veşargeh (Gizlenilen yer) Mezre': Zevî (Tarîa) Me'zîin: Bi destiir (îzinh) Mêhîman. komkirî (Topîanmiş) Micerreb: Tecnbekirî (Denenmi§) Rlicerreb: Tecribekirî (Denenmiş) Micerred: Rût (Armmi§) Mîcessem: Bi cîsm ii laş (Vucudu saglara olan) Micezza: Parçekirî (Parçalanmiş) Mi'ciz: Mi'cîzên Pêxember (Peygamberin mucizeleri) Midamî: 1 Tunmî (Devamli).534 Mewzîi': 1 Babet (Konu). sarhoş) . Mêhman: Mêvan (Msafir) Miadat: Neyarî (Diişmanlik) Miadil: Hevta (Denk) Mialif : Hogir (iilfet eden) Miamq: Kesên ku hevdîi hembêz dikm (Ku§akla§anîar) Miateb: Bergazm (Sitem ediîen) Mibalîî: Helal (Miibah) Mibexxerat: Tewirên bixûrê (Buhur çeşitleri) Mibeyyen: Beyankirî (Beyan ediîen. yeniden) Micella: Rohnî. 2 Newq (Bel) Me'yûs: Bê hêvî (Umutsuz) Mezaq: Tam (Tat) Mezaliman: Bmsiteman (Zuliim altmdakiler. 2 Danandî (Konulmuş) Mewzîin: 1 Peyv ii nivîsînên §ê'rî (Şiir) 2 Yeksor (Devamli ajmi tempoyla olan) Meyan: 1 Nav (îçi). serxweş (Şarap içen. cîlakirî (Aydm.

dost (Âşık. dost) Mdıît: PUan (Plân) Mihlîkat: Tışte ku mırov di bm helake (Helake götüren) Mıhr: Evîn (Aşk) Mıhredar: Evîndar (ÂşUc. seven) Mılırıq: Şewıtandox (Yakıcı) Mıhtal: Bı hUe. oyunbaz) Mıdebber: Ye ku tedbîra wî te gırtm (Tedbiri alman) Mıddea: Tışte ku te dozkırm (îddia edilen) Blıderns: Mamosta (Öğretmen) Mide-RTver: Güor (Yuvarlak) Mıdxem: Tışte ku di tıştekîda wmda di be (Bir şeyda kaybolan) MıdîH: Kese ku mırov avare di ke (însam saptıran) Mıemmer: Navsal (Yaşlı) Mıennes: Me (Dişi) Mıettîrat: Dermanen behnxwes (Güzel kokıüar) Mıe'wwel: Te'wîlkırî (Te'vil edilen. hUebaz (Hilekâr) Mıxedderat: Keç û jmen pıştperde (PerdeU kız ve kadm¬ lar) .535 ftlıdbır: Bı dek. fenek (Hilekâr. değiştirilerek yorumla¬ nan) Mıeyyen: Kıfşe (BelU) Mıferrîhat: Tışte ku kefxweşî di dm (Keyif vericiler) Mıfîd: Dayoxe mefaye (Fayda veren) Mıft: Belaş (Beda'vva) Mıxebber: Bı toz (Tozlu) Mıhal: Tışte be mıkûn (Mümkün olmayan) Mıhce: Sergul (Öz) Mıhenna: 1 Henekırî (Kmalı). 2 K§fxwes (Se'vinçU) Mıherra: Herayî (Öğütülmüş) Mıhessel: Tışte ku bı dest di keve (Elde edilen) Mıheyya: 1 Amade (Hazır olan). 2 Vejandî (Diril¬ tilen) Müıîbb: Evîndar.

ikamet eden) Miqtebis: Girtoxê çirîskê (KivUcimîanan) Mikaşefat: Tiştên ku tên kifşkirin (Kegfedilen şeyler) Mikatebat: Tiştên ku di navbera hmekanda tên mvîsîn (Yazişmalar) Mikedder: Şelo (Bulamk) Mikellel: XemUandîyê bi gewheran (Cevherle sûslenmiş) Mikerrem: Qedu'bilmd (ŞerefU) Mikerrer: Li dîi hevdii (Ardarda) Mikewwenat: Hebiij^ (Varliklar. 2 Bi kêfa xwe (Muhayyer) Miîn: Alîkar (Yardimei) Mijgan: Bijang (ICirpikler) Miqbil: Hatoxê ber bi me (Bize dogru gelen) Miqarm: Beranber (Yanyana) Miqebbes: Girtoxê çirîskê (KivUcim alan) Miqeddîme: Dest pê kirm (Ba§langiç) Miqerreb: Nêzîkbûyî (Yaklaşmi§ olan) Bliqerrebîin: Serekên firîştan (Melek baglari) Miqerrer: Tiştê ku tê biryarkirm (Kararlaştirilan) Miqessem: Pişkkirî. yaratiklar) Mda^at: Hev dîtm (Göriişme) Milebbes: Bi cU (ElbiseU) Mdettex: Lewitandî (BiUagmi§) MUezzezat: Ti§tên bi tam (LezzetU şeyler) Munkînat: Piranîya «Mrmkun»e («Mumkuniiun çogulu) . parçalanmiş) Miqewwîyat: Tiştên ku hêzê zêde di km (Giicii artiran şeyler) Miqeyyed: Girêdayîyê di qeydêda (Kayitlanan) Miqîm: Rawestox (Duran. parçebiiyî (Böliinmiiş.536 Mixelled: Tunmî (Ebedî) Mixelledun-nar: JÊÎ ku tim di agirda di mîne (Ebedî ateşte kalan) Mixettet: Xêzkirî (Çizgili) Mixeyyer: 1 Guhartî (Degiştirilmiş) .

seçkin) Mımted: Dırej (Uzun) Mmazı': Kese ku pevçûn di ke (Çatan.537 Mımkun: Tışte ku mıkûn di be û hebûna 'wî ne zerûrîye (Mümkün olan ve varlığı zorunlu olmayan) Mımtaz: Bıjare (İmtiyazlı. safi) MiTx: Tejrr (Kuş) Mırxîzar: Bexçe tejrran (Kuş bahçesi) Mmncan: E ku cane xwe mırandîye (Canım feda eden> . nizaa düşen kimse) Mmeqqet: Nuxtekırî (Noktalanmış) Mm'ekîs: Ronahîya ku di neynike. süslenmiş) Mırettfeb: Rezkuî (Dizilmiş) Mırewweq: Zelal. nihayet) Mmzem: Zelıqandî (Yapışık) Mıradat: Pıranîya «Mırad»e («Murad»m çoğulu) Mırahıq: Küre ber balucbûne (Bulûğa ermek üzere olan delikanlı) Mıraqıb: Kese ku di keve mıraqebe (Düşünceye dalan) Mıraselat: Tışten ku di navbera hmekanda ten şandırt (Teait edilenler) Mrrcan: Sor (Kırmızı) Mırdan: Xorten ku hej rî û smbeled wan ne hatîye (Tüysü delikanlılar) Mirde: Mirî (Ölü) Mırebbe': Rûnıştîye cıvatkî (Bağdaş kurup oturan) Mrrexxes: Bı destur (Ruhsath) Mıresse': Nexşkırî (Nakışlanmış. safî (Duru. yan aveda di xuye. (Yansıyan) Mm'em: Kese ku nî'met di bîne (Nîmet gören) Mınewwer: Rohnî (Aydm) MmfeU: Tışte ku te'sîr di bîne (Etkilenen) Mmîr: Tışte ku rohnî di de (İşık veren. aydmlatan) Mmqad: Sıtûxwar (Boyun eğen) Mınteha: Dawî (Son.

338 Mirid: fî ku di vê (îrade eden) Mirsel: Şandî (Gönderilmiş. dogru) Mişîr: Haletê ^aretkirmê (îşaret etme aleti) Mişkîn: Ji misk (Miskten) Mişteha: Ti§tê ku dU di bijê (îgtiha edilen) Mişterî: 1 Kirîdar (Ahci). suslenmiş) Miselsel: Zmcîrkirî (Zincirlenmig) Misewwer: Çêkirî. bi şikl ii siiret (Tasvir edilen) Miseyqel: Binqandî (Parlatilmiş) Miskir: Serxweşkirox (Sarhoş edici) Mistear: Emanet (Emanet) Mistecme': Civîngeh (Toplanma yeri) tlistefad: Ê ku Jê îstifadet ê kirm (Kendisinden yararlanilan) Misefîd: fî ku îstîfade di ke (Yararlanan) Mistexreq: Nuqbiiyî (Gark oImu§) IVIisteîd: Qutabîyê ku nii dest bi xwendmê kirîye (Yani ögrenci) Mistemend: Reban. misawî (Duz. temizlenmiş) Misexxer: Bm ferman (Emir alti) Misellem: Teslîmbiiyî (TesUm olan) Misenne': Nexşkirî (îşlenmiş. elçi) Mirşid: Nîşandayoxê rê (Yol gösteren) Mirtaz: Razî (Razi) MisafUi: Ê ku destê yekê di şidîae (Birinin eUni sikan) Misebbeb: E ku Ji semedan tê zanîn (Nedenlerden bUinen) Miseffa: Safîkirî (Tasfiye edilmiş. perîşan (ZavaUi) Mistemî': Gohdar (Dinleyici) Mistesqi: Vexwarox (îçen) Mistewcib: Li gorî (Geregince) Slistewî: Dîiz. 2 Sitêra Mişterî (Jiibîter yildizi) Mitabiq: Li gorî hevdîi (Bir birine uygun) .

tatmin olan) Mıtrıb: Sazvan (Saz çalan) Mıttehîd: Yekbûyî (Birleşik) Mıttesd: Zelıqandî (Yapışmış) Mi'wasa: Alîkarî (Yardım) Blıvvessem: Bı nîşan (Naşan almış) Mızab: Helandî (Eritilmiş) Mızebzebîıı: Xapînoke duru (îki jüzlü aldatıcı) Blızehheb: Avzerkırî (Altm yaldızlı) Mızekker: Ner (Erkek) Mızewwır: Derewçîn (Tezvirci) Mızmehd: Tışte ku di tıştekî dmda v?mda di be (Bir şey¬ de kaybolan) MS'cer: Laçıka ku jm lısered xwe di peçm (Kadmlarm bE^ örtüsü) Mlhr: Roj (Güneş) Mîxfer: Küme ku esker di dm sered xwe (Asker başhğı) Mîqras: Meqes (Makas) MBBel: Pu-anîya «MiUet»e («MiUet»in çoğulu) Mîna: KulUkekîye (Bir çiçek) MMen-nas: Jı mırovan (İnsanlardan) Minû: Bıhuşte (Ceımet) Mîr'at: NeynUt (Ayna) M%kat: Fanos (Fener) Mi^kate Hemel: Fanosa Beran.539 Mıteaqıd: Kırînox û fırotox (Alıcı ve satıcı) Mıtehher: Paqıj (TenUz) MıteUa: Avzerkırî. avzîvkırî (Altm veya gümüş yaldızlı) Mı'tır: Dermane behnxweş (Güzel koku) Mıtî. mexsed je Bıfea Berane jı 12 bırcen roje ku di Newroz'eda roj di keve (Koç .: Bınferman (îtaat eden) Mı'telîf : Hogır (Ülfet eden) Mı'tekîf : Peresdare di mızgefteda (Tapmakta ibadet eden) Mı'temîn: Ewle (Emin olan. güvenen) Mıtmeîn: Dil bı cî (İnanan.

nadide) Nafe: Misk (Misk) Nafeyêd Tetari: Miskên welatê Teteran (Tatar ulkesinin miskleri) Nageh: Ji nîşkave (Aniden) Nagîhan: Ji nîgkave (Aniden) Nahîd: Sitêra Zuhre (Venus yUdizi) Naxelef: Kesê ku na be wekflê Xwedê (Aîlaha vekil olmayan kimse) Naxwende: Nexwendî (Okumamiş) Nail: GîhLştox (Eren. xav (01gunla§mami§. bê mirad (Eksik muratli. kem) Naçar: Ji neçarî lazime (Çaresizlikten gerekir) Nadir: Tiştê kêm peydabiijrî (Az bulunan şey. kitap anlanmida kuUanihnig) Namirad: Bê mirad (Muratsiz) . nail olan) Naqe: Deva mê (Dişi deve) Naqil: NeqUkirox (Nakleden) Naqûr: Navê sazekîye (Bir sazm adi) Nakam: Miradnîvco. muratsiz) Na Imncine: Bi cî na bm (Sigmazlar) Nam: Nav (Ad) Name: Mektûib. maksat guneşin Nevruz'da girdigi Koç Burcudur) Muxlem: Tolazê ku bi kuran xirabî di ke (Kulampara) Mîims: Hogir (tîlfet eden) N Nab: Zelal (Duru) Nabahx: Negîhayi.540 Feneri. çig. nadir) Nadîrul-wuqîi': Kêm peydabiiyî (Az bulunan) Nadîde: Tiştê ku kêm peyda di be (Az bulunan. bi mana pirtiikê hatîye gotin (Mektup.

sıvık (Zayıf. ne gîhayî (Pişkin olmayan. napıjîyayî (Olgunlaşmamış. 2 Xelq (Halk) Nasaz: Ne lı re. hafif) Naumîd: Be hevî (Umutsuz) Nay: Saza Ney (Ney) Naye gerdan: Saza Ney a ku di gerîya. pmdık (Gonca) Natewa: Qels. yan jî jı gerdana dengbej a "vvek Neye dengzırav (Dönen Ney'den. 2 Ağır (Ateş) Naresket: Negîhayî. olgun¬ laşmamış) Nar: 1 Hmar (Nar) . bere (Uygunsuz kimse) Nasıh: Şîretkırox (Öğüt veren) NasDc: Xırabkırox (Bozan. ya da Ney gibi ince sesli olan şarkıcmm gırtlağından) Nazeııde: Nazdar (Nazlı) Nazır: Nıhertox (Gören) Nazırın: Nıhertoxan (Görenler) Nebat: 1 Giy ay an (Bitkiler). pişkin olmayan) Narine: Tevı^ırekî fîkî (Narenciye) Nas: 1 Naskırî (Tanıdık).541 İVamîzad: Mensûbe bı nave yeke (Birinin adma mensub olan) Napesend: Kara ku na ye ecıbandm (Beğenilmeyen iş) Napuxte: Ne pıjîyayî. 2 Tevvırekî şekır (Bir çeşit şeker) Nebîyy: Pexember (Peygamber) Nebi: Tîr (Ok) Necaset: Pîsî (PisUk) Nedamet: Poşmanî (PişmarUık) Nedîm: Yawer (Yaver) Nef : Mefa (Fayda) Nefaîs: Tışten heja (DeğerU şeyler) Nefha: Pıfkırm (Üflemek) . bozucu) Nasût: Madde (Madde) Naşıkufte: Nepışkıfî.

sakli) Neliînder: Di hundir. şarki söylemek) Nejdî: Talanker (Yagmaci) Neqdeyn: Zêr ii zîv. 2 Nejad (Soy) N^t: Kêfxwegî (Sevinç) Ne şî: Ni karî. uriinler) Netnk: Zêrên bi gerdenîyêve (Kolyeye takUan altmlar) . Nexme: Sitiran (Tiirkii. neh felek (Dokuz kubbe. ked (Sonuçlar. dU bi kîn (Kinci) Nehnu aşiq: Em evîndarm (Biz aşigiz) Nehs: Kesê bextreş.ê xweda. giinaiikar) Neh taq: Neh kumbet. mecazî olarak edebiyat anlammda gelEoiş) Neqîyy: Paqij (Temiz) Neqqad: Tenqîdkirox (Eleştirici) Neqqa§: Nexşker (Nakişçi) Nemek: Xwey (Tuz) Nennuam: Pejrvgerîn. gunehkar (Mutsuz. edemez) Ne't: Pesn (Övgii) Netaîc: Derketî.542 Nefx: Pifkirm (Uflemek) Nefîr: Gelek mirov (Kalabahk) Nefsê emmar: Nefsa ku berê mirov di de rêya xu-ab (însani kötii yola iten nefis) Nefîir: Nefretkirox (Nefret eden) Nehar: RoJ (Giindiiz) Nehm: Nîne (Degil) Nehîn: Veşarî. nepenî (Gizli. fesat (Miifsit) Nerd: Lîztika bi Tewlê (Tavla oyunu) Nesara: FUIejon (Hiristiyanlar) Neseq: Dîsiplm (Disiplûi) Nesîm: Sura bayê (Yel) Nesl: 1 Sertîr (Ok ucu). bi mecazî di mana bêjeda hatîye (Altm ve giimuş. m kare (Eîdemezsin. dokuz felek) Nexl: Dara xurraê (Hurma agaci) Nexm.

yeni yetişmiş) Neyyahe: Jma ku h ser mirî di sıtıre (Ölü üzerine ağıt söyleyen kadm) Nezc: Gîhan: (Olgunlaşma) Nezer: Nıhertm (Bakmak) Nezerbaz: Kese ku mhertma wî 'wek a tejrre baze (Şa¬ hin bakışlı) Nezîr: Wek (Gibi. 3 HavU (Çare) Newadır: Pıranîya «Nadır»e («Nadir»in çoğulu) Newaîraqî: Dengzırav (înce sesü) Newbawe: Nubar (Turfanda) Newheker: Kese ku h ser mirî di sıtıre (Ölü üzerine ağıt söyleyen) Nevra.543 New': Te-^ır (Çeşit) Newa: 1 Denge sıtırane (Şarkı sesi). nepenî (Gizli. emsal) Nezm: Rezkmn (Sıralamak) Nıbıwwet: Pexemberî (Peygamberlik) Nıdd: Hevtaye dıj (Karşı olan denk) Nıgîn: Gustü (Yüzük) Nıhîn: Veşarî. saklı) Nık: Cem. Nîhanî: Bı dızî (GizUce) Nîqat: Nuxteym (Noktalar) Nîkesîret: Xvıîbaş (Temiz huylu) Nîkûkar: Karbaş (İyi işü. 2 Hez (Güç). işi güzel olan) .îz: Nû rabûyî (Yeni kalkmış. uzun) Nîhal: Şax (Dal) Nîhan. bal (Yanmda) Nımûd: Xuyayî (Görünme) Nısfîyye: Bı insaf (însafh) Nışîn: Rûnıştî (Oturan) Nızûl: Rıjîn (Dökülme) Nızhetgeh: Cîhe behn berdane (Oyalanma yeri) Nîdakunend: Bangkırox (Çağıran) Nîhad: BUmd (Yüksek.

şîn: Şêrîn (Tath) niidîtî (Yeni yeti§en. Nîiresîd: Nii^ayî.!:. davramş) Nîibade: Nilgîhajd (Turfanda) Nûbare: Niigîhayî (Turfanda) Nîierîis: Biika nii (GeUnUk) Nîierêsê xurşîd: Roja wek bîika nîi (GeUn gibi olan gune§) Nîik: Nukul (Gaga) Nûres. 2 Lava (Yakariş) Nîzam: Sazuman (Diizen) Noşi: Ve xwar (îçti) Nuql: Şekirê behîvan li fisteqan (Badem ve fistik §ekeri) Nuktedan: Zanayê bi tiştên zirav (înceUkleri bUen.4. sonra- .i Nlkûnam: Navbaş (îyi adli) Nîkûserencam: Kesê ku dawîya wî baş ii xêre (Sonu iyi olan) Nîlîifer: Navê kulUkekîye (Bir çiçek adi) Nîna: Ne anî (Getirmedi) Nîran: Agmn (Ateşler) Nîsa': Jmm (Kadmlar) Nîsar: Werandm (Serpmek ) Nîsbet: 1 Li gorî (Göre). 2 Nîşan da (Gösterdi) Nuwanî: Tevger (Hareket. nuktedan) Numa: 1 Xuya bii (Görundu). 2 Wek (Gibi) Nîsf: Nîvî (Yarim) Nîswan: Jmm (Kadmlar) Nîsyan: Ji bîrkirm (Unutmak) Nîyaz: 1 Daxwaz (Dilek). dan görme) Nîiş: Vexwarm (îçmek) Nîi.

hemdegerli dUşUnUr MehmetEmln Bozarslan' in TUrkçe çevlrlslyle okurlara sunmaktan gurur duyuyoruz. 1119 Kapak Resmi:Ayhan ERER - ÎSTANBUL Fiati: 20 tira « Kapak Baskisi : ouRANOFSETB^tMivi . GÛN YAYINLARI: P.^g'(t£Hty^^ ^)a>^QG^^'^^4^S'^£<^iV£<Vf^C^^ Buyuk şalr E h m e d e Xanf (Ahmet-i Hanf)'nin.K.^'V^ Q^?sgc^^^^^:g. Dogu ede biyatimn en önde gelen klasikleri arasinda yer alan dev eserl MEM Û ZÎN (Memo ile Zin)'i TUrklye'de llk defa olarak hem KUrtçeorijlnali.

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->