P. 1
İktisadi Düşünce Tarihi Ders notları

İktisadi Düşünce Tarihi Ders notları

|Views: 2,022|Likes:

More info:

Published by: İsmet Boydemir Temel on Oct 30, 2011
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/28/2013

pdf

text

original

İktisadi Düşünce Tarihi Ders notları Avrupa’ da merkantilizm ve Osmanlı’ daki durum

:

Batı avrupa’ nın değişimi: Yeni dünya’ nın keşfi, buradaki kaynakların Avrupa’ ya akması. 14.yy. sonlarından itibaren dünyaya açılınıyor. Bu arada orta çağa ait düşünceler değişmeye başlıyor. Tüccarlara karşı ılımlı yaklaşımlar başlıyor.(reform dönemi, kilisenin etkisi azalmaya başlıyor)

Kalvinizm- (john Calvin)

Ticarete, faize açık fikirli. Makul sınırlar içindeki faiz dinen kabul görüyor. 15-16.yy. dan itibaren başta İngiltere olmak üzere ulus devletleri ortaya çıkıyor bu yüzden devlet ekonomik olarak desteğe ihtiyaç duymaya başlıyor. Bunu sağlayacak olan da tüccarlar.(külçecilik). Zenginlik ticaretle ortaya çıkar. Zenginlikle güç bir araya gelmeye başlıyor. Merkantilizm adını koyan A.Smith olmuştur. “satmak” en temel şeydir. Büyük AŞ ler savaşların aleti haline gelmeye başlıyorlar. Merkantilizm 300 yıl kadar sürmüştür. Bunun sonucunda da liberal düşünce ortaya çıkmıştır çünkü devlet bazı grupları aşırı destekleme eğiliminde olmuştur. Bir iktisadi düşünce okulu kurmadılar.

Merkantilizmin ilkeleri:

1. Mal satmak, mal almaktan daha iyidir. Satan kar eder, alan zarar eder. 2. Bir grup tüccarın çıkarları ulusal çıkar olarak tanımlanmıştır. 3. Birey için doğru olan devlet için doğrudur.

Öte yanda; 1. Nüfus artışını teşvik ederler(daha güçlü orduya sahip olmak için) 2. Dış ticarete önem verirler. En çok para getiren alan devletin korumacı olması 3. Daha çok kamu harcaması daha çok gelir anlamına gelir. Çünkü kamu yatırımı özel sektörü geliştirecektir.

İktisat düşüncesine katkıları: 1. Dış ticaret bilançosu

Tıp doktoru gibi iktisatla uğraşmayan insanların kurmuş olması yüzünden çok kısa bir dönemdir.Petty. İnsanların mülkiyet hakkı. bırakınız geçsinler” düşüncesini ilk oluşturanlardır.yy merkantilist). Devlet sadece iktisadi politikalar uygulamamıştır. W. Özellikleri: İlk defa makro bir model oluşturmaya çalıştılar. Miseldan. (iktisatı insan bedeni ile bağdaştırmışlardır yani insan vücudu gibi herşeyin kendiliğinden hallolacağını düşünüyorlar) “Bırakınız yapsınlar. David Hume Bu dönemde Osmanlı dünyası: Osmanlı’ nın klasik çağında. Maliyeci ilke(fiskalizm): Hazineye ait gelirleri mümkün olduğu kadar yüksek tutmak ve düşmesini engelleyecek tedbirleri almak Gelenekçilik: Sosyal-iktisadi ilişkilerdeki dengelerin geleneklere göre tutulması söz konusudur. Daha sonra Fransız İhtilali oluyor. iktisadi sorunları çözmekte farklı yönetmler uyguladılar ama bu tam bir iktisat politikası değildir. Gelir bölüşümü fizik problemi çözer gibi dağıtım yapılmalı diyorlar. Değişme eğilimlerini engellemek ve ortadan kaldırmak ana amaçtır.2. sözleşme yapabilme hakkı. Graund. Malines(17. - İaşe ilkesi(provizyonizm): İktisadi faaliyete tüketici açısından bakan anlayış.Mal arzının en yüksek düzeyde olmasına çalışılır. iktisatın başlangıcını oluşturdular. Descartes’ dan etkilenmişlerdir.bir dergi çıkartmışlardır. George King(16481712). . müteşebbis olabilme yani girişimcilik gibi haklar doğal haktır.ithalatı teşvik ederler. Paranın miktar teorisi Thomas Mann. İktisatın ilk okulunu oluşturdular. John Locke’ dan. Fizyokratlar: Fransız devrimi öncesi ortaya çıktılar.

Servet artıksız olmaz. Yani vergileri toprak mülkü sahipleri ödemelidir. A. zanaatkar ve sermaye grubu-değer yaratmayanlar) olarak üç sınıfa ayırdılar. doğal bir ekonomideki servetin yaratılması gibi konularla ilgilendi ve bu konularda çok iyimserdi. David Hume ile yakın dostlukları vardır ve yazışırlar. Daha önce bir bütünsellik yoktur. İktisat bir toplum bilimidir düşüncesine sahipler. artık değerleri yoktur. Üretken sektör tarımdır. geçimlik olmayan bir şeydir.Smith. Klasik İktisatçılar: Adam Smith(1723-1790) ekonominin nasıl büyüyüp gelişeceğini anlatmıştır. zaten kendisi de aslında bir ahlak felsefecisidir.- Servetin kaynağı nedir? Sorusuna mübadele değil. Smith2 den sonra yazıldı. Serveti üreten topraksa vergi sadece bunlardan alınmalıdır. Servet.halk içindir. Dolaşım şeması kurdular. Bizim için asıl önemli eseri 1776 da yayınladığı Ulusların Zenginliği(Wealth of Nations) dir. Toplumu toprak sahipleri. insanlar. devlet mümkün olduğunca müdahale etmemelidir. Diğerleri kazandıklarını üretime katmaya çalışırlar. Sanayi devriminin iktisatı A. Kitap aslında iktisadi büyüme kitabıdır. . İlk kitacı Ahlaki Duygular Teorisi’ dir. tarımsal üretimdir diye cevap verdiler. toprağı kiralayanlar ve kısır sınıflar(tüccar.

Malın değerini kişiye verdiği fayda belirler. Emek-Değer kuramı’ na itirazları oldu. sade bir dille kitap yazmıştır. İktisatta müteşebbis kavramının kuramsal olarak yer almasını sağlamıştır. Bu dönemde de halkın iktisata ilgisi artıyor. toplam mal arzını satın almaya yetecek toplam efektif talebi yaratır. Bu dönemde İngiltere’ de tarımsal ürünler ithal edilmeye başlanmıştır(Napoleon savaşları nedeniyle -1801-1815) Savaş sonrasında deflasyon dönemi başlamıştır. 1789’ da nüfus ilkeleri ile ilgili ilk denemesini yayınlamıştır. Yani mal üretimi. Teknik teminolojiyi şekileendirme konusunda çabaları olmuştur.J. Daha sonra Keynes tarafından çürütülmüştür.B.( kısaca her arz kendi talebini yaratır) Tasarruflar yatırıma dönüşür. müfus geometrik ortalamayla artıyor. İktisatın sağlam olabilmesi için varsayımlar ampirik olarak desteklenmelidir diyor. halktan ve çevreden kopuk değil. Robert Malthus(1764-*) - Nüfus Yasası: Gıda maddeleri aritmetik. rahiptir. Yoksulluk kaderdir. 1929 Büyük Bunalım’ a kadar Say yasası kabul edildi. Bu bakımdan iktisat. Smith takipçilerindendir.kitap): Bolluk kuramı ile ilgilidir. Kişi değeri kendisi belirler diyor.Say(1767-1832) Aslında sigortacıdır. “Nüfus ancak gıda maddeleri arzıyla denetlenir” Eserin içndeki iki konu şu şekilde özetlenebilir: Sınıf yapısını değiştirmek mümkün değildir. Politik İktisatın Prensipleri(2. Bunu değiştirmeye çalışmak herşeyi daha kötü hale getirir. Malın değerinin belirlenmesinde subjektif değerler geçerlidir. A. Cambridge Jesus College mezunu. . Say yasası / Piyasalar yasası’ nı oluşturdu. David Ricardo’ nun yakın arkadaşıdır. Tedbirler alınması gerekir.

Emek homojendir. Emek arzı(Tunç kanunu): Klasikler emek arzını nüfusa bağlar. Fiyat. Klasikler: Makro analiz yaptılar. Para. Ricardo tümdengelimcidir.Yönetici grubu toprak asilleri olmalıdır. Ücret haddi. sisteminde parasal bir şey yoktur. Tarımda azalan getiri. üretim sabittir.Emek için değişmez bir değer ölçüsü aradılar. Serbest piyasa koşullarında emeğin ücreti dengede birbirine eşittir. Çoğaltılamayan mallarda malın değerini belirleyen şey kıtlıktır. Emek-sermaye artmaya devam ettikçe üretim daha az verimli topraklara gider. sistemi basitleştirmeye çalışmıştır. sermaye stokuna bağlı olarak ödenr. toprak sahipleri elde eder. Emek girdisi=harcanan emek tir. çoğaltılan ve çoğaltılamayan mallar söz konusudur. Toprak. Ricardo’ ya göre. Ricardo. üretim maliyeti ile üretim faktörleri arasındaki bağı kurmaya çalışmaktır. Çoğaltılanlarda mübadele değerini emek belirler. Para mübadele vasıtasıdır. Vergi toprak sahiplerinden alınmalıdır çünkü rantı üreticiler değil. düşük verimli topraklardaki maliyet üzerinde oluşur. Tarım ve sanayi için farklı üretim fonksiyonları vardır. fakirler değeri bilmezler. Nüfus da ücret haddine bağlıdır. Çünkü zenginliğin değerini onlar bilirler. diğerleri her iki yöntemi de kullanırlar. geçimlik seviyede kalmalıdır. sadece üremeye yönelirler. mübadele değerinin dışındadır. Dış ticaret serbest olmalıdır. . Rant teorisi varsayımları: Toprak kıt bir üretim faktörüdür. sanayide artan getiridir. Emek-değer teorisi: Smith’ e göre. Üretim maliyeti yükselir. Sebest piyasa varsayımını kabul ederler. sermayenin fiyatın belirlenmesinde rolü yoktur. Ücret fonu. Ekonomi uzun dönemde azalan getiri ile çalışacaktır çünkü tarım uzun dönemde ekonomiye sahip olacaktır.

Ortadoks iktisatta problem büyümedir.S.Mill Politik İktisat’ ın İlkeleri’ ni 1848’ de yayınlar. Kar haddi düşünce ekonomi durgunluğa girer. ortadoks bir teori haline gelmiştir yani tamamlanmış hale gelmiştir.(ulaşılan sonuçlar mantık dışıdır diyorlar) J. işsizlik yoktur. Bu tepkiler 3 grupta incelenir: 1. Kar-faiz aynı şeydir. Klasik teoriye egemen olan felsefeye karşı olanlar 2. Servetin kaynağı emektir.S. Tasarruflar yatırıma dönüşür.para miktarı arasında ilişki yoktur. malların tabi olduğu kanunlara bağlıdır. Büyümeyi bölüşüm esasları çerçevesinde açıklamaya çalıştılar. J. Faiz haddi. Klasik düşüncenin düşünce yöntemine(metoduna) karşı olanlar 3. Bu arada iktisadi düşünceyi etkileyen bir iktisatçı olmamıştır çünkü bu dönemde iktisatçılar daha ziyade klasik iktisatın parçalarını birleştirmeye çalışıyorlardı ama yine de tepkiler söz konusudur. Para sadece mübadele aracıdır. ekonomideki kaynaklar tam kullanılıyor ise para miktarı.- Maldır. gelişmiş ülkelerde görülür. Ancak bundan sonra yapılan eleştiriler alternatif paradigmalar haline gelmiştir. Paranın servetin yaratılmasında rolü yoktur. Birikimi belirleyen kar haddindeki inişçıkışlardır. Keynesyenler.Mill’ den sonra klaik düşünce. Paranın kıymeti üretim maliyetine bağlıdır. .(Klasikler. Sermaye birikimi: Tasarrufla olur.vs büyüme ile ilgilenir) Post Keynesyen ve Marxist iktisatta problem kalkınmadır. Para miktarı piyasa ihtiyaçlarına göre kendiliğinden belirlenir. Devletin paraya müdahalesi gereksizdir. Klasik İktisata Tepkiler 1823-Ricardo ölür.fiyatlar genel seviyesi aynı yöndedir. Durgunluk döneminde ücretler geçimlik seviyededir. Bundan sonra bile eleştiriler almıştır. mevcut kar haddiyle sistem devam eder. Mantıksal yapısına karşı olanlar. Klasik miktar teorisini benimsediler: Fiyatlar esnek.

Kişisel çıkarlar ön plandadır.(Bentham’ dan etkilenmiştir. aslında sosyal adalet kavramına yakındır. Bölüşüm konusunda: İşçi üzerindeki baskıyı hafifletecek eğilimde olmuştur. Emek-değer teorisinin saçma olduğunu söyler. İnsanlar doğuştan eşittir.S. Bu şekilde istikrara kavuşturma işlevi de görebilirler. insan hakları gibi konularla ilgilenmiştir. insanlar ihtiyaçlarını buna göre belirleyebilirler. bireyci ve faydacıdır. Klasik analizi sağlam bir temele oturtmaya çalışmıştır fakat yeni şeyler üretmeye çalışmamıştır. Üretken emek ve üretken olmayan emek kavramlarını ortaya atmıştır. bu yüzden insanlar bunu değiştirebilirler. Yani kısaca J. Ahlaki unsurları tümüyle dışarıda tutar.Mill iktisat. Değer konusunda görüşü: Emek-değer arasındaki eski bağları koparmıştır. . Klasik Düşüncenin Revizyonu: 1806-1873 J. Durgunluk dönemlerinden çıkma yollarının ilk adımları bu şekilde atılmıştır.Mill.) 13 yaşında Smith ve Ricardo okuyordu. Bu şekilde gelir bölüşümü yapılabilir. Devlet müdahalesine karşıdır Her birey. maksimum faydayı sağlayacak şekilde çalışan ekonomik bireylerdir. hem de ezilen çoğunluklara çözümler üretmeye çalışmıştır.Kadın hakları ve işçi sınıfının hakları ile ilgilendi. Genel olarak klasistlere yakındır. ihtiyaçlar ve tatmin sonsuz şekilde artacaktır. felsefe. istikrarsızlık da yavaşlatılmış olur. Ona göre devletin sivilleştirme rolü vardır. Materyalist. Ona göre iki tip yasa vardır A) üretimi yöneten yasalar: doğa ve teknoloji tarafından belirlenmiştir ve bunlarda değişiklik yapılamaz B) bölüşüm yasaları: toplumsal olarak kabul edilmiştir ve insanlar tarafından yapılır. Kültürel yönden etkin olmalıdır. Hem liberal kalmaya. Zevk ve acı ölçülebilir şeylerdir. Fonları vergilendirip elde edilen hasılatı toplum yararına harcaması dengeyi sağlar.S.Klasik düşünce. devletin ekonomideki rolüdür. Ortadoksiden en çok ayrıldığı konu.(sosyal devlet) özel sermayenin getiri haddindeki düşüşü yavaşlatılırsa.

Kurumcu Okul Kurucusu Weblen’ dir. yüksek gelirli aileler ve düşük gelirli aileler ve tükettikleri yiyecek miktarı arasında bir bağ kurmuş. Yeni tarihçi okul. Farklı bir yöntem izlemiştir. sonra teoriyi kurarız diyorlar. bunlar toplumsal koşulların bir sonucudur. Bu dönemdeki tepkiler daha milliyetçidir. Schmuller’ in okulu. Amerika’ da yaygın bir düşüncedir. Ekonomi sosyolojisine olan katkıları daha fazladır. Önce tarihi bilelim. . Engel(engel yasaları. Egemen iktisat teorisinden sapılmıştır(sanayileşmenin sorunlarına çözüm bulunamamaya başlanmıştır. Onlara göre yasalar ve kurumlar görelidir. Sonut gerçeklerden hareketle teori/çözüm üretebiliriz diyorlar. Özellikle Almanya’ da çok hareketlidir. Max Weber. yüksek gelirli ailelerin daha az yiyecek tükettiklerini söylemiştir. kurucusu Schmuller’ dir. Protestanlık ve kapitalizm arasında bir ilişki olduğunu söyler. tutucular ve sosyalistler tarafından da eleştirilmiştir. Modelleme arayışı bundan sonra artış göstermiştir.Tarihçi Okul Hegel felsefesi asıldır. 1833’ te Alman gümrük birliği kuruluyor. Kapitalist sistemin tümüyle yıkılmasındansa reformlarla devleti yola sokmayı hedeflemişlerdir. Ortadoks görüşe tepki göstermiştir. Ürettiği model halen test edilmektedir. karizma ve ideal tip gibi kavramları ortaya atmıştır. Kurumcu okul sosyal adaletsizliğe karşıdır ama Marxist değildir. Hukukta ve dilbilimde farklılıklar oluşmaya başlamıştır. İktisat tarihi’ nin kurulmasına öncülük ettiler.) Tümdengelimcidirler.

Ekonomik yaşamda uyum yoktur aslolan çıkarlar arası çatışmadır. . absencies. Ekonomi bir bütün olarak ele alınıp incelenmelidir. Devresel nedensellik/kümülatif değişim ilkesinin kabul edilmesini önermişlerdir. Leisure class-aylak sınıfı dedikleri zengin sınıfı çok eleştirirler. İstatistikler/veriler toplanmalı ve teoriler ona göre belirlenmelidir. Onlara göre kölelik de bir kurumdur. belli bir kültürün kabul ettiği bir düşünce alışkanlığı ve grupsal davranış biçimidir.Temel özellikleri. kültürel ve dini özellikleri vardır. “buraya nasıl geldik” ve “buradan nereye gideceğiz” soruları sorulmalıdır. Yaşadıkları toplumu çok eleştirmişlerdir. Durgunluk bu şekilde aşılabilir. oysa ekonomik olayın siyasi. Kurumcular. İktisatta Darwin’ ci gelişim yaklaşımı kullanılmalıdır. Kurum. ekonomik yaşamda kurumların önemini ön plana çıkarmıştır. işçi-işveren ilişkileri üzerine yönlenmişlerdir çünkü bunlar da birer kurumdur. tarihi. Ekonomik yaşamda denge değil. Evrenselci anlayış terkedilmelidir. Tümevarımcıdırlar. Küçük parçalar ayrı ayrı çalışılarak problemler çözülemez.) Ekonomik faaliyet kavramı çok dardır. Siyasi bir iktidarın düzenleyici rolüne ihtiyaç vardır. Kredi. hareket önemlidir.( makro&mikro beraber çalışılmalıdır. monopol. Ekonomik yaşam kurumlar tarafından yönlendiriliyor. Hepsiyle ilgilenmek gerekir.

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->