P. 1
ÖRNEK RAPOR

ÖRNEK RAPOR

|Views: 275|Likes:
Yayınlayan: enksek

More info:

Published by: enksek on Oct 29, 2011
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/02/2015

pdf

text

original

HALĠÇ ÜNĠVERSĠTESĠ MOLEKÜLER BĠYOLOJĠ VE GENETĠK BÖLÜMÜ BIY 471 MOLEKÜLER BĠYOLOJĠ UYGULAMALARI–1 YRD. DOÇ. DR. M.

BAKĠ YOKEġ ASĠSTANLAR SEMĠN MERVE ALOĞLU ġENTÜRK KUTLUHAN ĠNCEKARA DENEY–2 POLĠMERAZ ZĠNCĠR REAKSĠYONU DENEY TARĠHĠ: 21.10.2008 RAPOR TESLĠM TARĠHĠ: 28.10.2008

Raporu Hazırlayan Öğrencinin; Adı-Soyadı: Bölümü: Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Numarası ve Sınıfı:

Grup1 Hande Gülçin ÖZER, Tülin TAġCIOĞLU, Zeynep YILMAZ, Elif ERDEM, Adile KIVRAK,, Pınar KESKĠN

ssDNA’ya bağlanacak primerlerin sentezi için kullanılır. Üssel artıĢın nedeni. Primerler: Hedef DNA’ya özgündür. 2 . TIMES NEW ROMAN. ġEKĠL VE TABLOLARA NUMARA VE AÇIKLAMA YAZILMALI. 12 PUNTO ĠLE ĠKĠ YANA YASLANARAK HAZIRLANMALI.     PCR’ın temel bileĢenleri: DNA: Kalıp görevi görür. PCR ile belli bir bölgeyi çoğaltabilmek için hedef DNA’nın nükleotit dizisi bilinmelidir. spesifik bir DNA parçasının kopyalarının primerler tarafından yönlendirilerek enzimatik olarak sentezlenmesi iĢlemidir. Bu bilgi. DNA ve RNA molekülleri fosfat omurgası sebebiyle negatif yüklüdür (anyon) ve anoda doğru hareket ederler. gliserol ise örneğin kuyucuklara çökmesini sağlar. YAPILAN ARAġTIRMA GĠBĠ KONULARLA ĠLGĠLĠ AÇIKLAYICI BĠLGĠLER YER ALMALI. GİRİŞ: POLİMERAZ ZİNCİR REAKSİYONU PCR. Yükleme tamponundaki BPB örneğin jel üzerinde yürürken gözlenmesini. DNA’NIN AGAROZ JEL ELEKTROFOREZİ Elektroforez tekniği moleküllerin sahip oldukları net elektrik yüklerinin bu moleküllerin bir elekriksel alan içindeki hareketlerini etkilemesi prensibine dayanır. bir döngü sonunda sentezlenen ürünün ardıĢık döngüde primerler için kalıp görevi yapmasıdır. Molekül ağırlıklarına ve taĢıdıkları elektrik yüklerine göre moleküller jel üzerinde bantlar halinde ilerlerler ve bu ilerleme jel hazırlanırken içine katılan floresan özellikli EtBr’ün DNA’nın bazlarının arasına girmesi ve yükleme esnasında örneklere eklenen BPB gibi bir boyanın jel üzerinde renk (mavi) oluĢturmasıyla takip edilir. PCR döngüsü:  Denatürasyon: DNA molekülünün yüksek sıcaklıkta denatüre edilmesi  Primerlerin DNA’ya bağlanması (annealing): primerlerin spesifik olarak hedef dizilere bağlanması  Uzama (extension): DNA polimerazın uygun tampon ve 4 dNTP varlığında primerin 3’ OH ucundan DNA zincirinin uzamasını sağlaması Art arda tekrarlanan denatürasyon.AMAÇ: Etanol presipitasyonu yöntemi kullanılarak izole edilen epitel hücresinden elde edilmiĢ DNA örneği ile PCR’ı gerçekleĢtirmek ve elde edilen sonuçları optimize etmek. Böylece her döngü DNA molekülü üzerinde istenen bölgenin 2 katına çıkarılması ile sonuçlanır. PCR mekanizması: Çift iplikli bir DNA molekülünde iki oligonükleotit primerin bağlanması ve dizinin kopyalarının sentezlenmesi. Tampon ve MgCl2: DNA polimerazın aktivitesi için gerekli iyonları (Mg+2) ve uygun pH’ı sağlar. PCR ile istenen gen parçasının klonlanması birkaç saat içinde tamamlanır. primerlerin bağlanması ve dizinin sentezlenmesi evreleriyle DNA parçaları üssel olarak artar. YAPILAN DENEYDE KULLANILAN TEKNĠK VEYA MALZEME. Nükleotitler: Yeni DNA ipliklerini sentezler.

25-30 döngü sonunda DNA miktarında ~106 kez artma olur.Şekil 1: PCR’ın bir döngüsü Şekil 2: Bir döngü 3-5 dk sürer ve pek çok kez tekrar edilir. 3 .

7’lik Agaroz jel 10X DNA Yükleme Tamponu (25 mg BPB. Eldiven. 500 mM KCl) MgCl2 dNTP mix 16S-H primer 16S-L primer DMSO Taq polimeraz dH2O %0.3). 2 ml gliserol) EtBr 100 bp DNA marker Biyolojik Materyaller Etanol presipitasyonu ile izole edilen insan yanak içi epitel hücre DNA’sı MATERYAL. tartım tabağı. ARADA ÇOK UZUN BOġLUKLAR OLMAYACAKSA AġAĞIDA OLDUĞU GĠBĠ YENĠ BAġLIK YENĠ SAYFA BAġINDAN BAġLAMALI. MADDELER HALĠNDE VE GENĠġ ZAMAN KULLANILARAK YAZILMALI. o o o o o o o o o DNA template (biyolojik materyal) 10x PCR buffer (100 mM Tris-HCl (pH=8. Hassas Terazi Kimyasal Malzemeler PCR için. SAYFA NUMARASI EKLENMELĠ. erlen ve plastik tabaklar Cihazlar Güç kaynağı UV Cihazı Minisantrifüj Agaroz Jel Elektroforezi. %1 SDS.2 ml’lik PCR tüpleri Portüp. BURADA GÖRÜLDÜĞÜ GĠBĠ SINIFLANDIRILARAK YAZILMALI.MATERYAL: Laboratuar Gereçleri Mikro pipet ve pipet ucu (sarı ve beyaz) Ependorf. Kâğıt havlu Agaroz Jel Elektroforez Tankı ve Elektrotlar Metal çubuk. Falkon tüp ve 0. 4 . METOT.

….0 1D 1. Her tüpe tablolarda verilen miktarlarda master mix eklendi.5 µl 16S-L primer : 1.0 2.0 µl x 4. Master mix: Master mix’ler pipetleme sırasında oluĢabilecek kayıplara karĢı 4 yerine 4.0 1H 1.2 µl x 4.9 µl dH2O : 15.5 2. 1D tüpleri için PCR reaksiyon içeriği DNA (µl) MgCl2 (µl) 1A 1.5 = 59.0 1C 1.0 3.0 1. PCR programı: 2 sa 10 dk 94°C’de 2 dk 94°C’de 30 sn 50°C’de 30 sn 72°C’de 1 dk 72°C’de 5 dk 5.0 2.25 µl 16S-H primer : 1.0 3.3 µl x 4.0 0.0 µl x 4. 1D tüpleri için.25 µl 16S-H primer : 2.0 1.250V’ta 15 dk yürütüldü ve UV cihazında incelendi. 1B.5 µl x 4.5 = 4. 1B. 1H tüpleri için.METOT: 8 tane 25 µl’lik PCR reaksiyonu hazırlanmıĢtır: 1. 1H olarak kodlandı.5 µl Taq polimeraz : 0. 4.  40 çevrim 5 .5 = 9.0 B) 1E.5 = 4. Her tüpe tablolarda verilen miktarlarda titrasyonu yapılacak kimyasallar kondu: B) 1A.5 kat artırılmıĢtır.5 = 4.5 1B 1. Reaksiyon tamamlandıktan sonra PCR ürünlerinin 5 µl’si 1 µl yükleme boyası ile karıĢtırılarak %0.2 µl x 4.3 µl x 4.0 1.5 = 68.0 µl 16S-L primer : 2.0 µl x 4.7’lik agaroz jele yüklendi. 1G.5 = 9. 1F.0 0 Master mix (µl) 21 21 21 21 dH2O (µl) 2. 1B. 10x buffer : 2.5 = 11.85 µl Tablo 2: 1E.5 = 0.0 1.0 µl Taq polimeraz : 0. 1F.85 µl Tablo 1: 1A. 1H tüpleri için PCR reaksiyon içeriği DNA (µl) MgCl2 (µl) 1E 1.0 µl x 4.5 2.5 = 9.0 1G 1.9 µl dH2O : 13. Tüpler PCR cihazına yerleĢtirilerek PCR programı uygulandı.0 0. 1C.0 µl x 4. Master mix: 10x buffer : 2.5 µl dNTP mix : 1.5 µl x 4. 1G.5 = 11. PCR tüplerinin kapakları marker kalem ile 1A.0 µl dNTP mix : 1.5 1F 1.5 = 0.0 0 Master mix (µl) 21 21 21 21 3. 1C. 2.0 µl x 4.0 dH2O (µl) 2.

JB (2009). Ankara: Palme Yayıncılık. MR.baskı). En altta tüm kuyucuklarda yükleme boyasının ilerlediği son nokta gözlenmektedir. Öner (çev) Genetik ve Evrim (6. San Francisco: Benjamin Cummings Press. BEKLENEN SONUÇ ALINMIġSA BUNUN NEYĠ ĠFADE ETTĠĞĠ DÜZGÜN CÜMLELERLE YAZILMALI. Klug.SONUÇLAR: Şekil 3: Grup 1 için agaroz jelde PCR sonuç görüntüsü Marker 100 bp’lik olup yaklaĢık 1000 bp’e kadar açılarak ilerlemiĢtir. YORUMLAR TARTIġMAYA YAZILMALI. B.htm (EriĢim tarihi: 20 Ekim 2011) 6 . E.altanlab. ► Campbell.baskı) içinde (713-733). F ve G örneklerinde smear gözlenmiĢtir. C. YALNIZCA GÖZLENEN SONUCA DAĠR BĠLGĠLER YER ALMALI. KĠMYA RAPORLARINDA SONUÇ VE TARTIġMA BÖLÜMLERĠ BĠR ARADA OLUP “SONUÇLAR” BAġLIĞI ALTINDA VERĠLECEKTĠR. A. ► http://www. D ve H örneklerinde bant gözlenmemektedir. Biyoloji (8. Riece. B. MA (2008). E. NA. WS (2003). KĠġĠSEL YORUMLAR YERĠNE BĠLĠMSEL SEBEPLERDEN BAHSEDĠLMELĠ. Genetik Kavramlar C.com/mikroskop_eliza. Biyoloji I Laboratuar Föyü. F ve G örneklerinde 800 bp civarında birer bant gözlenmiĢtir. TARTIŞMA: YAPILAN DENEY SONUNDA BEKLENMEYEN BĠR DURUM GÖRÜLMÜġSE NĠYE OLABĠLECEĞĠ. REFERANSLAR: ► Tüfekçi. Haliç Üniversitesi. ► Cummings. HATANIN NEREDEN KAYNAKLANABĠLECEĞĠ.

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->