'nun seçimi ELF

Bütüm motor tipleri

ELF EXCELLIUM LDX 5W-40 En sert sartlarda en yüksek performans en büyük koruma

ACEA A3 / B3 / B4

Her tur kullaným sekli için ¢
ELF EVOLUTION SXR 5W-40 En yüksek performans

ACEA A3 / B3 / B4

Her tur kullaným sekli için ¢
Bütün benzinli LPG motor tipleri
ELF EVOLUTION SX 5W-30 Yakýt ekonomisi, motor ve çevre korumasý

ACEA A1 / B1

Her tur kullaným sekli için ¢
Bütün motor tipleri
ELF COMPETITION ST 10W-40 ELF TURBO DIESEL 10W-40 Normal kullaným için RENAULT onaylý diðer motor yaðlarý

ACEA A3 / B3 / B4 ACEA B3 / B4

Düz vites 5 vit. ve 6 vit. Otomatik vites

TRANSELF TRJ 75W-80 RENAULTMATIC D3 Syn

API GL5 DEXRON III

ELF, size RENAULT tarafindan onay lanmýs yaðlarýný tavsiye eder. Daha fazla bilgi için RENAULT bayiinizle temas kurun veya www.lubrifiants.elf.com sitesini ziyaret edin

Yeni RENAULT'nuza hoþ geldiniz
Bu kullaným kitabý size; • RENAULT'nuzu iyi tanýmanýz ve onu daha iyi kullanabilmeniz, • verilen basit ancak etkili kullaným önerilerine uyarak aracýnýzýn optimum çalýþmasýný kalýcý biçimde saðlamanýz, • kullanýrken meydana gelebilecek, fakat bir uzmanýn müdahalesini gerektirmeyen küçük arýzalarý giderebilmeniz için hazýrlanmýþtýr. Bu kullaným kitabýný okumak için harcayacaðýnýz birkaç dakika, size gerçekten büyük ölçüde faydalý olacak bilgileri almanýzý ve içindeki teknik yenilikleri keþfetmenizi saðlayacaktýr. Öðrenmek istediðiniz diðer tamamlayýcý bilgiler için Yetkili Servis ve Bakým Ýstasyonlarýmýzda bulunan uzmanlarýmýz size yardýmcý olacaklardýr.

Bu kullaným kitabýný okurken karþýlaþacaðýnýz aþaðýdaki sembol: Riskli veya tehlikeli bir durumu veya bir emniyet tavsiyesini bildirmek için kullanýlmýþtýr.

Elinizdeki kullaným kitabý, ait olduðu aracýn kitap basým tarihindeki tanýmýna uygun olarak hazýrlanmýþtýr. Bu kullaným kitabý, söz konusu modeller için mevcut tüm ekipmanlarý (seri veya opsiyonel) içermektedir. Bu ekipmanlarýn araçlarda bulunup bulunmamasý versiyona, seçilen opsiyonlara ve satýldýðý ülkeye baðlýdýr. Üretici firmanýn önceden haber vermeksizin model, teknik özellik, ekipman ve aksesuar deðiþikliði yapma hakký saklýdýr.

RENAULT aracýnýzla iyi yolculuklar dileriz.
RENAULT-MAÝS'ten yazýlý izin alýnmadan bu kullaným kitabýnýn kýsmen veya tamamen kopya ve tercüme edilmesi ile satýlmasý kesinlikle yasaktýr, 92100 Billancourt 2004.

0.01

Hýzlý bir göz atýþ
• Lastiklerin þiþirme basýncý .......................................................................... 0.04 ➟ 0.07 • RENAULT Kartý: Kullanýmý ..................................................................... 1.02 ➟ 1.08 • Çocuklar için emniyet sistemleri ................................................................ 1.31 ➟ 1.41 • Ýkaz ýþýklarý (gösterge tablosu) ................................................................... 1.46 ➟ 1.69 • Motoru çalýþtýrma / durdurma ................................................................... 2.03 - 2.04 • Kullaným .................................................................................................... 2.02 ➟ 2.32

Lastik basýnçlarý kontrol sistemi ............................................................ 2.13 ➟ 2.16 Dinamik sürüþ kontrolü: E.S.P. ......................................................................... 2.17 Antipatinaj sistemi: A.S.R. ...................................................................... 2.18 - 2.19 Fren destek sistemi ............................................................................................ 2.22 Hýz regülatörü - limitörü ........................................................................ 2.23 ➟ 2.28
• Isýtma / Klima ........................................................................................... 3.02 ➟ 3.16 • Motor kaputu / bakým ............................................................................... 4.02 ➟ 4.14 • Pratik tavsiyeler (ampul - sigorta deðiþtirme, arýza giderme, çalýþma arýzalarý) ........................................................................................ 5.02 ➟ 5.36

0.02

Ý

Ç

Ý

N

D

E

K

Ý

L

E

R
Bölümler

Otomobilinizle tanýþýnýz Sürüþ

..........................................................................

1 2 3 4 5 6 7

...................................................................................................................

Rahatýnýz için Bakým

................................................................................................

.................................................................................................................

Pratik tavsiyeler Teknik özellikler Alfabetik indeks

............................................................................................

..........................................................................................

...........................................................................................

0.03

LASTÝKLERÝN ÞÝÞÝRME BASINÇLARI (bar veya kg/cm² soðukken)
Modeller Lastik ölçüleri
1.4 16V 195/65 R15 T 205/55 R16 V 205/50 R17 V 6,5 J 15 6,5 J 16 6,5 J 17 2,2 2 2,2 2 2,2 1.6 16V 195/65 R15 H 205/55 R16 V 6,5 J 15 6,5 J 16 205/50 R17 V 2.0 16V 195/65 R15 H 205/55 R16 V 6,5 J 15 6,5 J 16 205/50 R17 V

Jant ölçüleri

6,5 J 17

6,5 J 17

Otoyol dýþý kullaným • Ön • Arka Otoyolda kullaným (1) • Ön • Arka Stepne

2,2 2 2,3 2 2,3

2,2 2 2,4 2 2,4

2,2 2 2,4 2 2,4

2,3 2 2,5 2 2,5

Lastiklerin güvenliði ve zincir takma Bakýmla ilgili þartlarý ve modellere göre araca zincir takýlmasý ile ilgili þartlarý öðrenmek için bölüm 5'teki “Lastikler” paragrafýna bakýnýz.

(1) Tam yüklü olarak kullanýlan (Ýzin Verilen Azami Toplam Aðýrlýk) ve römork çeken araçlarýn özellikleri. Azami hýzý 100 km/h ile sýnýrlý kalmalý ve lastik basýnçlarý 0,2 bar artýrýlmalýdýr. Aðýrlýklarla ilgili bilgi almak için bölüm 6'daki “Aðýrlýklar” paragrafýna bakýnýz.
0.04

LASTÝKLERÝN ÞÝÞÝRME BASINÇLARI (bar veya kg/cm² soðukken) (devam)
Modeller Lastik ölçüleri Jant ölçüleri Otoyol dýþý kullaným • Ön • Arka Otoyolda kullaným (1) • Ön • Arka Stepne
1.5 dCi 195/65 R15 T 205/55 R16 V 6,5 J 15 6,5 J 16 2,2 2 2,3 2 2,3 205/50 R17 V 6,5 J 17 1.9 dCi 195/65 R15 H 205/55 R16 V 6,5 J 15 6,5 J 16 2,2 2 2,4 2 2,4 205/50 R17 V 6,5 J 17

2,2 2 2,4 2 2,4

2,3 2 2,5 2 2,5

Lastiklerin güvenliði ve zincir takma Bakýmla ilgili þartlarý ve modellere göre araca zincir takýlmasý ile ilgili þartlarý öðrenmek için bölüm 5'teki “Lastikler” paragrafýna bakýnýz.

(1) Tam yüklü olarak kullanýlan (Ýzin Verilen Azami Toplam Aðýrlýk) ve römork çeken araçlarýn özellikleri. Azami hýzý 100 km/h ile sýnýrlý kalmalý ve lastik basýnçlarý 0,2 bar artýrýlmalýdýr. Aðýrlýklarla ilgili bilgi almak için bölüm 6'daki “Aðýrlýklar” paragrafýna bakýnýz.
0.05

LASTÝKLERÝN ÞÝÞÝRME BASINÇLARI (PSI soðukken)
Modeller Lastik ölçüleri
1.4 16V 195/65 R15 T 205/55 R16 V 205/50 R17 V 6,5 J 15 6,5 J 16 6,5 J 17 32 29 32 29 32 1.6 16V 195/65 R15 H 205/55 R16 V 6,5 J 15 6,5 J 16 205/50 R17 V 2.0 16V 195/65 R15 H 205/55 R16 V 6,5 J 15 6,5 J 16 205/50 R17 V

Jant ölçüleri

6,5 J 17

6,5 J 17

Otoyol dýþý kullaným • Ön • Arka Otoyolda kullaným (1) • Ön • Arka Stepne

32 29 33 29 33

32 29 35 29 35

32 29 35 29 35

33 29 36 29 36

Lastiklerin güvenliði ve zincir takma Bakýmla ilgili þartlarý ve modellere göre araca zincir takýlmasý ile ilgili þartlarý öðrenmek için bölüm 5'teki “Lastikler” paragrafýna bakýnýz.

(1) Tam yüklü olarak kullanýlan (Ýzin Verilen Azami Toplam Aðýrlýk) ve römork çeken araçlarýn özellikleri. Azami hýzý 100 km/h ile sýnýrlý kalmalý ve lastik basýnçlarý 3 psi arttýrýlmalýdýr. Aðýrlýklarla ilgili bilgi almak için bölüm 6'daki “Aðýrlýklar” paragrafýna bakýnýz.
0.06

LASTÝKLERÝN ÞÝÞÝRME BASINÇLARI (PSI soðukken) (devam)
Modeller Lastik ölçüleri Jant ölçüleri Otoyol dýþý kullaným • Ön • Arka Otoyolda kullaným (1) • Ön • Arka Stepne
1.5 dCi 195/65 R15 T 205/55 R16 V 6,5 J 15 6,5 J 16 32 29 33 29 33 205/50 R17 V 6,5 J 17 1.9 dCi 195/65 R15 H 205/55 R16 V 6,5 J 15 6,5 J 16 32 29 35 29 35 205/50 R17 V 6,5 J 17

32 29 35 29 35

33 29 36 29 36

Lastiklerin güvenliði ve zincir takma Bakýmla ilgili þartlarý ve modellere göre araca zincir takýlmasý ile ilgili þartlarý öðrenmek için bölüm 5'teki “Lastikler” paragrafýna bakýnýz.

(1) Tam yüklü olarak kullanýlan (Ýzin Verilen Azami Toplam Aðýrlýk) ve römork çeken araçlarýn özellikleri. Azami hýzý 100 km/h ile sýnýrlý kalmalý ve lastik basýnçlarý 3 psi arttýrýlmalýdýr. Aðýrlýklarla ilgili bilgi almak için bölüm 6'daki “Aðýrlýklar” paragrafýna bakýnýz.
0.07

0.08

Bölüm 1: Otomobilinizle tanýþýnýz

RENAULT Kartý: Özellikler, kullanýmý, süper kilitleme ...................................................................... 1.02 ➟ 1.08 Kapýlar ................................................................................................................................................ 1.09 ➟ 1.13 Araç hareket halindeyken, kapýlarýn ve bagaj kapaðýnýn otomatik kilitlenmesi ................................................ 1.14 Antidemaraj sistemi .............................................................................................................................. 1.15 - 1.16 Baþ dayanaklarý - Koltuklar ................................................................................................................. 1.17 ➟ 1.19 Emniyet kemerleri ............................................................................................................................... 1.20 ➟ 1.23 Tamamlayýcý sistemler ........................................................................................................................ 1.24 ➟ 1.30 ön kemerlerde .............................................................................................................................. 1.24 ➟ 1.27 arka kemerlerde ....................................................................................................................................... 1.28 yanlarda ................................................................................................................................................... 1.29 Çocuklarýn güvenliði için .................................................................................................................... 1.31 ➟ 1.41 Direksiyon simidi ................................................................................................................................ 1.41 ➟ 1.45 Sürücü mahalli ................................................................................................................................... 1.46 ➟ 1.69 Gösterge tablosu .............................................................................................................................. 1.60 ➟ 1.69 Yol bilgisayarý ................................................................................................................................................. 1.70 Saat ve dýþ hava sýcaklýðý ................................................................................................................................ 1.71 Dikiz aynalarý ........................................................................................................................................ 1.72 - 1.73 Sesli ve ýþýklý ikazlar ....................................................................................................................................... 1.74 Dýþ aydýnlatma ve sinyaller ................................................................................................................. 1.75 ➟ 1.77 Farlarýn ayarý .................................................................................................................................................. 1.78 Cam silecekleri / Cam yýkayýcýlarý ......................................................................................................... 1.79 - 1.80 Yakýt deposu (yakýt doldurma) .............................................................................................................. 1.81 - 1.82
1.01

RENAULT KARTLARI: Özellikler
24088

RENAULT kartý ile:
- açýlýr mekanizmalarýn (kapýlar, bagaj kapýsý) ve yakýt deposu kapaðýnýn kilitleri açýlýr ve kilitlenir (sonraki sayfalara bakýnýz); - elektrikli camlar ve açýlýr tavan otomatik olarak kapanýr, bölüm 3'teki “otomatik cam açma kapama mekanizmasý” ve “açýlýr tavan” paragraflarýna bakýnýz (aracýn tipine göre); - motor çalýþtýrýlýr, bölüm 2'deki “motorun çalýþtýrýlmasý” paragrafýna bakýnýz. Tavsiye RENAULT kartýný, bükülebileceði, kývrýlabileceði hatta istem dýþý hasar görebileceði bir yere koymayýnýz: elbisenin arka cebine konulup üzerine oturulmasý durumunda olduðu gibi.

1 2

3

4

Pilin kullaným süresi RENAULT Kartý
1 - Tüm açýlýr mekanizmalarýn kilitlerinin açýlmasý. 2 - Tüm açýlýr mekanizmalarýn kilitlenmesi. 3 - Bagaj kapýsýnýn kilitlenmesi / kilidinin açýlmasý. 4 - Karta entegre mekanik anahtar.
Gösterge tablosunda, “Kartýn pilini deðiþtiriniz” mesajý belirdiði zaman deðiþtirilmesi gereken bir pille beslenir (bölüm 5'teki “RENAULT kartý: pil” paragrafýna bakýnýz.

RENAULT kartýnýn etki alaný
Ortama göre farklýlýk gösterir: Bu nedenle RENAULT kartýný kullanýrken butonlara istem dýþý dokunulmasýyla aracý kilitleyebilecek veya kilitlerinin açýlmasýna neden olabilecek iþlemlerden kaçýnýlmalýdýr.

Sürücünün sorumluluðu Araçta bir çocuk (veya bir hayvan) varken, RENAULT kartýný içeride býrakarak asla aracýnýzdan çýkmayýnýz. Aksi takdirde, bunlar motoru veya otomatik cam açma-kapama mekanizmasý gibi elektrikli ekipmanlarý çalýþtýrarak ciddi yaralanmalara yol açabilecek herhangi bir kazaya (boyun, kol, el... sýkýþmasý) neden olabilirler. Aðýr yaralanma tehlikesi vardýr.

1.02

RENAULT KARTLARI: özellikler (devam)
24089

5 4

Karta entegre 4 veya baðýmsýz 5 olarak (araca göre) tasarlanmýþ mekanik anahtar
Özel durumlarda kullanýlmak içindir, RENAULT kartýnýn çalýþmadýðý durumlarda sol ön kapýnýn veya bagaj kapýsýnýn kilitlenmesi veya kilidinin açýlmasý için kullanýlýr: - aracýn çok güçlü bir elektromanyetik alan etkisi altýndaki bir bölgede bulunmasý durumunda; - kartla ayný frekansta çalýþan cihazlar kullanýldýðýnda; - RENAULT kartýnýn pili bittiðinde, þarj edilebilir pili boþaldýðýnda... Mekanik anahtarýn kullanýlmasý için “kapýlarýn kilitlenmesi / kilitlerinin açýlmasý” paragrafýna bakýnýz. Mekanik anahtarla araca girdikten sonra motoru çalýþtýrabilmek için RENAULT kartýný, kart okuyucuya takýnýz.

RENAULT kartýnýn deðiþtirilmesi veya ilave kart ihtiyacý RENAULT kartýnýzý kaybettiyseniz veya yenisini isteyecekseniz, yalnýzca RENAULT Yetkili Servisi'ne baþvurunuz. RENAULT kartlarýnýn deðiþtirilmesi durumunda, aracýnýzý ve bütün kartlarýný, baþlangýç ayarlarýnýn yapýlmasý için RENAULT Yetkili Servisi' ne götürünüz. Bir araç için en fazla dört tane RENAULT kartý kullanýlabilir.

RENAULT kartýnýn çalýþmamasý. Pilin iyi durumda olmasýný saðlayýnýz; pilin ömrü yaklaþýk iki yýldýr. Bölüm 5'teki “RENAULT kartý: piller” paragrafýna bakýnýz.

1.03

UZAKTAN KUMANDALI RENAULT KARTI: kullanýmý
24088

Kapýlarýn kilitlenmesi
Kilitleme butonuna 2 basýnýz. Kilitleme, dörtlü flaþörlerin ve yan sinyal lambalarýnýn iki kez yanýp sönmesi ile anlaþýlýr. - bir açýlýr mekanizma (kapý veya bagaj kapaðý) açýk kalmýþsa veya iyi kapanmamýþsa veya RENAULT kartlarýndan biri kart okuyucuda kalmýþsa, açýlýr mekanizmalar önce kilitlenir ve hemen ardýndan tekrar açýlýr, dörtlü flaþörler ve yan sinyal lambalarý yanýp sönmez.

1 2

3

Kapýlarýn kilidinin açýlmasý
Kilit açma butonuna 1 basýnýz. Kilidin açýldýðý, dörtlü flaþörlerin ve yan sinyal lambalarýnýn bir defa yanýp sönmesi ile anlaþýlýr. Özellikler (bazý ülkeler için): - butona 1 bir defa basýlmasý sadece sürücü kapýsýnýn kilidini açma olanaðý saðlar. - butona 1 ard arda iki defa basýlmasý diðer kapýlarýn da açýlmasýný saðlar.

Sadece bagaj kapaðýnýn kilidinin açýlmasý / kilitlenmesi
Bagaj kapaðýnýn kilidini açmak veya kilitlemek için butona 3 basýnýz. Araç kapýlarýnýn kilitli olmasý halinde, kilitlerin açýldýðý, dörtlü flaþörlerin ve yan sinyal lambalarýnýn bir defa yanýp sönmesi ile anlaþýlýr. Araç kapýlarýnýn kilitli olmasý halinde, bagaj kapaðýnýn kilitlendiði, dörtlü flaþörlerin ve yan sinyal lambalarýnýn iki defa yanýp sönmesi ile anlaþýlýr.

1.04

OTOMATÝK AÇMA / KÝLÝTLEME MODUNDA RENAULT KARTI: kullanýmý

2

1

3

Otomatik açma / kilitleme modunda RENAULT Kartý
Uzaktan kumandalý RENAULT Kartý'nýn tüm özelliklerine ek olarak karta dokunmadan (otomatik açma / kilitleme modunda) aþaðýdakileri saðlar: - kart eriþim mesafesi içinde olduðunda 1 açýlýr mekanizmalarýn (kapýlar, bagaj kapaðý), benzin deposu kapaðýnýn kilitlerinin açýlmasý / kilitlenmesi; - ve kart araç içinde olduðunda motorun çalýþtýrýlmasý (bölüm 2'deki “motorun çalýþtýrýlmasý” paragrafýna bakýnýz).

Kapýlarýn ve bagaj kapaðý kilidinin açýlmasý
RENAULT kartý üzerinizde iken araca yaklaþýnýz. Elinizi tutamaðýn 2 arkasýna soktuðunuzda veya bagaj kapýsýný açan butona 3 bastýðýnýzda aracýn tüm kilitleri açýlýr (üç gün içinde herhangi bir kilit açma iþlemi yapýlmadýysa tutamaðýn iki kez çekmek gerekebilir). Kilidin açýldýðý, dörtlü flaþörlerin ve yan sinyal lambalarýnýn bir defa yanýp sönmesi ile anlaþýlýr.

Aracýnýzý hiçbir zaman RENAULT kartýný içinde býrakarak terk etmeyiniz.

1.05

OTOMATÝK KÝLÝTLEME / AÇMA MODUNDA RENAULT KARTI: Kullanýmý (devam)
RENAULT kartýyla veya tutamaklardaki butonlar aracýlýðýyla kilitleme sonrasýnda, kilitlenmenin gerçekleþtiðini kontrol etmek için, kilidi açmadan tutamaklarý yoklamak için yaklaþýk üç saniye süreniz vardýr. Sonra otomatik açma - kilitleme modu tekrar aktif hale geçer ve tutamaða yapacaðýnýz herhangi bir iþlem kapý kilitlerinin açýlmasýna neden olur.

2

4

5

Kapýlarýn ve bagaj kapaðýnýn kilitlenmesi
RENAULT Kartý üzerinizde, kapýlar ve bagaj kapaðý kapalý haldeyken tutamaklardan (2) birinin üzerindeki butona (4) veya bagaj kapaðýndaki butona (5) basýnýz. Kilitleme, dörtlü flaþörlerin ve yan sinyal lambalarýnýn iki kez yanýp sönmesi sayesinde gözle görülebilir. Not: butonlarla kilitleme yapýlmasý için bir RENAULT kartýnýn aracýn eriþim mesafesi içinde bulunmasý zorunludur. Açýlýr mekanizmalardan (kapý veya bagaj kapaðý) açýk kalmýþsa veya iyi kapanmamýþsa veya bir RENAULT kartý okuyucuda kalmýþsa, açýlýr mekanizmalar hýzla kilitlenir / açýlýr fakat dörtlü flaþörler ve yan sinyal lambalarý yanýp sönmez.

Sürücünün sorumluluðu Araçta bir çocuk (veya bir hayvan) varken, RENAULT kartýný içeride býrakarak asla aracýnýzdan çýkmayýnýz. Aksi takdirde içerideki çocuk veya hayvan, aracý veya otomatik cam açma-kapama mekanizmasý gibi elektrikli ekipmanlarý çalýþtýrarak ciddi yaralanmalara yol açabilecek herhangi bir kazaya (boyun, kol, el... sýkýþmasý) neden olabilirler. Aðýr yaralanma tehlikesi vardýr.

1.06

SÜPER KÝLÝTLEME
24088

Süper kilitlemeyi aktif hale getirmek için:
Arka kapýlarda elektrikli cam mekanizmasý bulunan araç - butona 1 kýsa aralýkla iki kez basýnýz - veya kapýlardaki dýþ tutamaklara veya bagaj kapýsý üstündeki logonun ortasýna kýsa aralýkla iki kez basýnýz. Arka kapýlarda mekanik cam açma kapama mekanizmasý bulunan araç Araçtan çýkmadan önce butonun 2 alt tarafýna basýnýz (butonun içindeki ikaz ýþýðý yanar). Kapýlarýn kilitlerini açmak için butonun üst tarafýna basýnýz. Her türlü durumda Kilitleme iþlemi dörtlü flaþörlerin beþ defa yanýp sönmesi ile anlaþýlýr. Not: bu fonksiyonu, ayný taraftaki kapýlarýn (örnek: sol ön / sol arka veya sað ön / sað arka) tutamaklarýna kýsa aralýklarla iki kez basarak aktif hale getirmek mümkündür. Aracýn içerisinde biri varken süper kilitlemeyi asla kullanmayýnýz !

1

2

Açýlýr mekanizmalarýn süper kilitlenmesi (bazý ülkelerde geçerli) Bu kumanda sayesinde açýlýr mekanizmalar kilitlenir ve kapýlarýn içerideki kollarla açýlmasý (camýn kýrýlarak kapýlarýn içeriden açýlmaya çalýþýlmasý) önlenir.

1.07

SINIRLI MODDAKÝ RENAULT KARTI
24088

1 2

4 3

Sýnýrlý kullanýmda RENAULT Kartý (araca göre)
Bazý durumlarda (araç üçüncü bir kiþiye emanet edildiðinde: otopark görevlisi, onarýmcý...) RENAULT kartýnýn çalýþmasýný sýnýrlandýrmak isteyebilirsiniz. Ýki kartý da yanýnýzda taþýyýnýz. Birinci kartý kart okuyucuya (3) yerleþtiriniz, sonra ikinci kartýn butonlarýna (1 ve 2) ayný anda basýnýz. Araç kilitlenir, sonra sürücü kapýsýnýn kilidi açýlýr. Kart okuyucuya yerleþtirilmiþ RENAULT kartý sýnýrlý kullanýma geçer. Sýnýrlý kullanýmdaki RENAULT kartý sadece sürücü kapýsýnýn açýlmasýný ve aracýn çalýþtýrýlmasýný saðlar (yolcu tarafý eþya gözü ve bagaj kilitli kalýr). Sýnýrlý kullanýmý iptal etmek için, aracý sýnýrsýz moddaki RENAULT kartý ile çalýþtýrýnýz.

Ýçeriden kilitleme/kilidi açma kumandasý (4), sýnýrlý kullanýmdaki RENAULT kartý ile aracýn kullanýmý sýrasýnda devre dýþý kalýr. Sadece bir RENAULT kartýnýn sýnýrlandýrýlmasý mümkündür. Sýnýrlý kullanýmdaki RENAULT kartýnýn kullanýmý sýrasýnda, ikinci kartýn bütün fonksiyonlarý devam eder.

1.08

KAPILARIN AÇILMASI VE KAPANMASI
Kart unutuldu ikazý
RENAULT kartý okuyucunun içindeyken sürücü kapýsý açýlýrsa, bir bip sesi ile birlikte gösterge tablosu ekranýnda “kartý çýkarýnýz” mesajý belirir.

1

2

Özellik Motoru durdurduktan sonra ýþýklar yanmaya, aksesuarlar (radyo, klima…) çalýþmaya devam eder. Sürücü kapýsýnýn açýlmasýyla çalýþmalarý durur.

Bir açýlýr mekanizma açýk unutuldu sesli ikazý Dýþarýdan açma
Kapý kilitleri açýldýktan sonra veya otomatik açma - kilitleme'li RENAULT kartý üzerinizdeyken tutamaðý 1 tutup kapý açýlana kadar kendinize doðru çekiniz.

Ýçeriden açma
Tutamaðý 2 çekiniz.

Far açýk sesli ikazý
Kapýlardan biri açýldýðýnda sesli bir ikaz kontak kapatýldýðý halde farlarýn açýk unutulduðunu haber vermek üzere devreye girer.

Bir açýlýr mekanizma (kapý veya bagaj kapaðý) açýksa veya tam kapatýlmamýþsa, aracýn hýzý yaklaþýk 10 km/h'e ulaþtýðýnda, “bagaj açýk” veya “kapý açýk” (hangisi açýksa) mesajlarýndan biri, ikaz ýþýðý ile birlikte gösterge tablosu ekranýnda belirir.

1.09

KAPILARIN AÇILMASI VE KAPANMASI

3

Arka yolcularýn güvenliði Sürücü, cam açma kapama mekanizmasýnýn ve arka kapýlarýn çalýþmasýný butonun 3 sembol tarafýna basarak engelleyebilir. Sürücünün sorumluluðu Araçta bir çocuk (veya bir hayvan) varken, RENAULT kartýný içeride býrakarak asla aracýnýzdan çýkmayýnýz. Aksi takdirde, bunlar elektrikli cam mekanizmalarýný çalýþtýrabilir ve ciddi yaralanmalara yol açabilecek herhangi bir kazaya (boyun, kol, el... sýkýþmasý) neden olabilir. Sýkýþma durumunda, ilgili butona basarak derhal çalýþma yönünü tersine çeviriniz.

4

Çocuklarýn güvenliði
Ýçinde ikaz ýþýðý bulunan butona 3 sahip araçlar Arka kapý kilitlerinin açýlmasýný ve arka cam krikolarýnýn çalýþmasýný devre dýþý býrakmak için butona 3 basýnýz. Butonun içindeki ikaz ýþýðýnýn yanmasý kapýlarýn kilitlendiðini gösterir.

Diðer durumlar Arka kapýlarýn içerinden açýlmasýný engellemek için, butona 4 basýnýz, butonun içindeki ikaz ýþýðý yanar. Dýþarýdan açmak hala mümkündür.

Arýza durumunda, bir bip sesi sizi uyarýr ve butonun içindeki ikaz ýþýðý yanmaz.

1.10

KAPILARIN KÝLÝTLENMESÝ / KÝLÝDÝN AÇILMASI
Kapýlarýn dýþarýdan kilitlenmesi/ kilitlerinin açýlmasý
RENAULT kartýyla gerçekleþir: Bölüm 1'deki “RENAULT kartlarý” paragrafýna bakýnýz. Bazý durumlarda, RENAULT kartý çalýþmayabilir: - aracýn çok güçlü bir elektromanyetik alan etkisi altýndaki bir bölgede bulunmasý durumunda; - kartla ayný frekansta çalýþan cihazlarýn kullanýlmasý ve dýþ etkenli parazitler (cep telefonu vs…); - RENAULT kartýnýn pili bittiðinde, þarj edilebilir pili boþaldýðýnda… Bu durumda aþaðýdaki çözümlerden birinin uygulanmasý mümkündür: - sol ön kapýyý açmak için mekanik anahtarý (araca göre, karta entegre veya baðýmsýz) kullanma; - kapýlarýn hepsini teker teker elle kilitleme; - kapýlarý içeriden kilitleme / kilitlerini açma butonunun (bölüm 1'deki “kapýlarý içeriden kilitleme / kilitlerini açma butonu” paragrafýna bakýnýz) kullanýlmasý.

A 1 2

Karta entegre mekanik anahtarýn 2 kullanýlmasý
Sol ön kapýnýn kilit muhafazasýný A (mekanik anahtarýn ucunu kullanarak), çentiðinden 1 kaldýrýnýz. Anahtarý 2 kilide sokunuz ve kapýyý kilitleyiniz veya kilidini açýnýz.

1.11

KAPILARIN KÝLÝTLENMESÝ / KÝLÝDÝN AÇILMASI (devam)

4

3

Baðýmsýz mekanik anahtarýn 3 (araca göre) kullanýlmasý.
Anahtarý 3, sol ön kapýnýn kilit yuvasýna sokunuz ve kapýyý kilitleyiniz veya kilidini açýnýz.

Kapýlarýn elle kilitlenmesi
Kapý açýkken, vidayý 4 (düz aðýzlý tornavida tipi bir aletin yardýmýyla) döndürünüz ve kapýyý kapatýnýz. Kapý artýk dýþarýdan kilitlenmiþtir. Kapýnýn açýlmasý sadece araç içinden mümkündür.

1.12

KAPILARIN KÝLÝTLENMESÝ / KÝLÝDÝN AÇILMASI (devam)
RENAULT kartý olmadan açýlýr mekanizmalarýn kilitlenmesi
Motor çalýþmýyorken ve ön kapýlardan biri açýkken butona 5, beþ saniyeden daha uzun bir süre basýnýz. Kapýnýn kapanmasýyla tüm açýlýr mekanizmalar kilitlenmiþ olacaktýr. Aracýn kilitlerinin dýþarýdan açýlmasý ancak RENAULT kartýyla mümkündür.

Açýlýr mekanizmalarýn durumunu gösteren ikaz ýþýðý
Kontak açýkken, butonun içindeki ikaz ýþýðý, açýlýr mekanizmalarýn kilitli olup olmadýðý konusunda sizi bilgilendirir: - ikaz ýþýðý yanýyorsa, açýlýr mekanizmalar kilitlidir; - ikaz ýþýðý sönükse, açýlýr mekanizmalarýn kilitleri açýktýr. Kapýlarý kilitlediðinizde ikaz ýþýðý bir dakika süresince yanar ardýndan söner.

5

Ýçeriden kilitleme / kilitleri açma butonu
Buton 5 kapýlara, bagaj kapaðýna ve yakýt deposu kapaðýna ayný anda kumanda eder. Bir açýlýr mekanizma (kapý veya bagaj kapaðý) açýk kalmýþsa veya iyi kapanmamýþsa, açýlýr mekanizmalar önce kilitlenir ve hemen ardýndan kilitleri açýlýr. Bir kapý açýk olarak eþya taþýma durumunda: diðer kapýlarý kilitlemek için motor çalýþmýyorken, butona 5 beþ saniyeden daha uzun bir süre basýnýz.

Aracýnýzý hiçbir zaman RENAULT kartýný içinde býrakarak terk etmeyiniz.

Aracýnýzý kapýlar kilitli olarak kullanmaya karar verdiyseniz, biliniz ki acil bir durumda yardým ekibinin araç içine ulaþmasý zor olabilir.

1.13

ARAÇ HAREKET HALÝNDEYKEN AÇILIR MEKANÝZMALARIN OTOMATÝK KÝLÝTLENMESÝ
Öncelikle bu fonksiyonu çalýþtýrmak isteyip istemediðinize karar vermelisiniz. Aktif hale getirmek için Kontak açýkken merkezi kilit butonuna 1, iki bip sesi duyuncaya kadar yaklaþýk 5 saniye süreyle basýnýz. Devreden çýkarmak için Kontak açýkken merkezi kilit butonuna 1, bir bip sesi duyuncaya kadar yaklaþýk 5 saniye süreyle basýnýz.

Çalýþma arýzalarý
Çalýþma arýzasý görürseniz (otomatik kilitleme çalýþmýyorsa, butonun içindeki ikaz ýþýðý 1 kapýlarýn kilitlenmesi sýrasýnda yanmýyorsa…) öncelikle tüm açýlýr mekanizmalarýn iyice kapandýðýný kontrol ediniz. Tam kapanmýþ iseler, RENAULT Yetkili Servisi'ne baþvurunuz.

1

Çalýþma prensibi
Araç hareket ettiðinde, yaklaþýk 10 km/h hýza ulaþtýðýnýzda sistem açýlýr mekanizmalarý otomatik olarak kilitler. Kilitler þu durumda açýlýr: - merkezi kilitleme butonunun 1 açma tarafýna basýlmasýyla. - araç dururken, kapýlardan biri açýldýðýnda. Not: herhangi bir kapýnýn kilidi açýksa, araç yaklaþýk 10 km/h hýza ulaþtýðýnda otomatik olarak yeniden kilitlenir;

Aracýnýzý kapýlar kilitli olarak kullanmaya karar verdiyseniz, biliniz ki acil bir durumda yardým ekibinin araç içine ulaþmasý zor olabilir.

1.14

ANTÝDEMARAJ SÝSTEMÝ
Bu sistem aracýn kendi RENAULT kartýnýn kullanýlmasý dýþýnda bir yolla çalýþtýrýlmasýný imkansýzlaþtýrýr. Araç, motorun durdurulmasýndan birkaç saniye sonra otomatik olarak korunur.

1

1

Çalýþma prensibi
Motorun çalýþtýrýlmasý sýrasýnda, ikaz ýþýðý 1 birkaç saniye boyunca sabit yanar sonra söner (bölüm 2'deki “motorun çalýþtýrýlmasý” paragrafýna bakýnýz). Kod tanýnmamýþsa, kart okuyucunun ýþýðý hýzlý hýzlý yanýp söner ve araç çalýþtýrýlamaz.

Ýkaz ýþýklarý
Araç korunma ikaz ýþýðý Motorun durdurulmasýndan sonra ikaz ýþýðý 1 yanýp sönmeye baþlar, araç koruma altýna alýnmýþtýr.

Antidemaraj sistemi (elektronik devreleri, kablolarý, vs…) üzerinde yapýlacak her tür deðiþiklik ya da müdahale tehlikeli sonuçlar doðurabilir. Bu iþlemler kalifiye RENAULT personeli tarafýndan yapýlmalýdýr.

1.15

ANTÝDEMARAJ SÝSTEMÝ (devam)

1

2

Çalýþma arýzasý ikaz ýþýðý Bir çalýþtýrma denemesinden sonra ikaz ýþýðý sürekli yanýp sönüyorsa veya sabit olarak yanýyorsa, sistemde bir arýza var demektir.

RENAULT kartýnýn arýzalý olmasý halinde (kart okuyucunun ýþýðý hýzlý hýzlý yanýp sönüyorsa) mümkünse, ikinci RENAULT kartýný (araç ile birlikte teslim edilen) kullanýnýz. Bu durumda, zorunlu olarak antidemaraj sistemi arýzasýný gidermeye tek yetkili olan RENAULT Yetkili Servisi'ne baþvurunuz. Sinyal karýþýklýðý ve / veya RENAULT otomatik açma - kapama kartýný tanýmama durumlarýnda kartý, okuyucuya 2 yerleþtiriniz.

1.16

ÖN BAÞ DAYANA†I

A

2 1

Baþ dayanaðýný yükseltmek için Ýstediðiniz seviyeye kadar yukarý doðru kaydýrýnýz. Baþ dayanaðýný indirmek için Dili 1 öne doðru bastýrýnýz ve baþ dayanaðýný elinizle tutarak istenen yüksekliðe kadar indiriniz. Eðimini ayarlamak için Araca göre, baþ dayanaðýnýn ön kýsmýný A istenen rahatlýðý verene dek uzaklaþtýrýnýz veya yaklaþtýrýnýz.

Baþ dayanaðýný çýkarmak için Butona (2) basýnýz ve baþ dayanaðýný çýkýncaya kadar kaldýrýnýz. Baþ dayanaðýný yerine takmak için Baþ dayanaðýnýn çubuklarýný, diþleri öne doðru bakacak þekilde, yuvalarýna sokunuz. Dili (1) öne doðru bastýrýnýz ve baþ dayanaðýný elinizle tutarak istenen yüksekliðe ulaþýncaya kadar indiriniz.

Baþ dayanaðý bir emniyet unsurudur, mutlaka takýlý ve doðru konumda olmasýna dikkat ediniz: baþýnýz ve baþ dayanaðý arasýndaki mesafe mümkün olduðunca az olmalý; dayanaðýn üst kýsmý baþýn üst kýsmýna mümkün olduðunca yakýn olmalýdýr.

1.17

ARKA BAÞ DAYANA†I

1

Kullaným konumu
Baþ dayanaðýný en üst noktasýna kadar yükseltiniz sonra kilitleninceye kadar indiriniz.

Düzenleme biçimi
Dile (1) bastýrýnýz ve baþ dayanaðýný tamamen indiriniz. Baþ dayanaðýnýn tamamen indirilmiþ konumu kullanýlmadýðý zaman için öngörülmüþtür: Bir yolcu oturduðunda bu þekilde býrakýlmamalýdýr.

Çýkarmak için
Dile (1) bastýrýnýz ve sonra baþ dayanaðýný çýkarýnýz.

Tekrar yerine takmak için
Çubuklarý yuvalarýna sokunuz, dile (1) bastýrýnýz ve baþ dayanaðýný indiriniz.

Baþ dayanaðý bir emniyet unsurudur, mutlaka takýlý ve doðru konumda olmasýna dikkat ediniz.

1.18

ÖN KOLTUKLAR
Isýtmalý koltuklar
Kontak açýkken, ýsýtmak istediðiniz koltuðun butonuna (5) basýnýz. Gösterge tablosunda bir mesaj belirir veya butonun içindeki ikaz ýþýðý yanar.

1

4

2

5 3
Ýleri veya geri hareket ettirmek için Kilidini açmak için kapý tarafýndaki tutamaðý (3) kaldýrýnýz. Seçtiðiniz konuma gelince tutamaðý býrakýnýz ve iyi kilitlendiðinden emin olunuz. Sýrtlýðý yatýrmak için Orta konsol tarafýndaki tutamaðý (1) kaldýrýnýz ve istediðiniz eðime gelinceye kadar sýrtlýðý yatýrýnýz. Sürücü koltuðunun minder yüksekliðini ayarlamak için: Kolu (2) gerektiði kadar hareket ettiriniz: - minderi yükseltmek için yukarý doðru; - minderi indirmek için aþaðý doðru. Sürücü koltuðunun bel hizasý rahatlýðýný ayarlamak için: Kumandayý (4) çeviriniz.

Güvenlik nedeniyle, bu ayarlarý araç dururken yapýnýz.

Emniyet kemerlerinin etkinliðinin azalmamasý için kemerin omzunuza yerleþtirmenizi tavsiye ederiz. Koltuklarýn sýrtlýklarýnýn doðru kilitlendiðini kontrol ediniz. Aracýn tabanýnda (sürücünün önünde bulunan yer) hiçbir yabancý cisim bulunmamalýdýr: Pratikte ani sert fren yapma durumunda bu cisimler pedal grubunun altýna kayabilir ve bunlarýn kullanýlmasýný engelleyebilir.

1.19

EMNÝYET KEMERLERÝ
Güvenliðiniz için, emniyet kemerlerini her zaman takýnýz. Ayrýca, bulunduðunuz ülkenin yasalarýna da uyunuz. Motoru çalýþtýrmadan önce aþaðýda belirtilen iþlemleri gerçekleþtiriniz: - önce sürüþ konumunuzu ayarlayýnýz. - sonra, emniyet kemerinizi açýklamalara uygun olarak baðlayýnýz.

Sürüþ konumunun ayarlanmasý
• Koltuðunuza iyice yerleþiniz (mantonuzu, hýrkanýzý... çýkardýktan sonra). Bu, sýrtýn doðru konumda olmasý için gereklidir. • Pedal grubuna rahatça ulaþabilecek þekilde koltuðunuzu ayarlayýnýz. Koltuðunuzu en fazla debriyaj pedalýna sonuna kadar rahatça basabileceðiniz mesafede olacak kadar geriye alabilirsiniz. Sýrtlýk konumu ayarýný kollarýnýz dirsekten hafifçe bükülmüþ olarak oturabilecek þekilde yapmalýsýnýz. • Baþ dayanaðýnýzýn konumunu ayarlayýnýz. Maksimum güvenlik için, baþ dayanaðýnýn üst kýsmý baþýn üst kýsmýyla ayný yükseklikte olmalýdýr. • Minder yüksekliðini ayarlayýnýz. Bu ayar görüþ alanýnýzýn en iyi olmasý imkanýný verecektir. • Direksiyon ayarlayýnýz.

1

2

Emniyet kemerlerinin ayarlanmasý
Sýrtýnýzý koltuða dayayýnýz. Göðüs kayýþý (1) boynunuzun alt kýsmýna mümkün olduðunca yakýn olmalý ancak üzerine gelmemelidir. Kemerin alt kýsmýný (2) karýn hizasýndan düz bir þekilde geçiriniz. Kemer mümkün olduðunca vücut ile direkt olarak temas etmelidir. Örneðin: Çok kalýn giysiler giymeyiniz, rahat hareketi engelleyici eþyalar kullanmayýnýz, vb.

Yanlýþ ayarlanmýþ emniyet kemerleri kaza anýnda yaralanmalara neden olabilir. Ayný þekilde, hamile kadýnlar da kemer takmalýdýr. Ancak bu durumda kemerin alt kýsmýnýn, karnýn altýna aþýrý basýnç yapmamasýnýn arada çok fazla boþluk býrakýlmadan saðlanmasý gerekir.

simidi

konumunu

1.20

EMNÝYET KEMERLERÝ (devam)
Kilitleme (devam) Eðer kemeriniz tamamen bloke olursa: - kayýþý yaklaþýk 3 cm kadar çýkacak þekilde aðýr aðýr fakat kuvvetli çekiniz; - sonra kemeri geri sarmasý için býrakýnýz; - tekrar açýnýz; - sorun halen devam ediyorsa, RENAULT Yetkili Servisi'ne danýþýnýz. Emniyet kemerinin kilidini açma Emniyet kemerinin yüksekliðinin ayarlanmasý
Emniyet kemeri yüksekliðini, butonu (3) kullanarak omuz kayýþýný (1) daha önce belirtilen biçimde olacak þekilde ayarlayýnýz: - kemeri aþaðý indirmek için, kumandayý (3) tutarak kemeri alçaltýnýz; - kemeri yükseltmek için, kumandayý (3) tutarak kemeri yükseltiniz. Ayar yapýldýktan sonra, iyi kilitlendiðinden emin olunuz.

3

1

4 6

5 6

Kilitleme
Kemeri yavaþça ve sert hareketlerden kaçýnarak makaradan çözünüz ve kutunun (6) içindeki toka dilinin (4) kilitlendiðini kontrol ediniz (tokayý (4) çekerek kilitlenmeyi kontrol ediniz). Kilitlenmeden önce kayýþ bir engelle karþýlaþýyorsa kayýþýn büyük bir bölümünü geri sarýnýz ve tekrar makaradan çekerek çözünüz.

Kutunun (6) açma butonuna (5) basýnýz, kemer makaraya sargý mekanizmasý ile çekilecektir. Ýþlemi kolaylaþtýrmak için kilitleme dilini tutunuz.

1.21

ARKA EMNÝYET KEMERLERÝ
Arka yan ve orta emniyet kemerleri
1
Ön emniyet kemerleriyle ayný þekilde kilitlenir, kilidi açýlýr ve ayarlanýr.

2

3

Arka orta emniyet kemeri
Kemeri yuvasýndan (1) yavaþça çekiniz. Kayar toka dilini (2), ilgili kýrmýzý kutuya (3) kilitleyiniz.

Arka koltuða yapýlan her iþlem sonrasýnda, arka emniyet kemerlerinin iþlevlerini yerine getirip, doðru konumda olduklarýný kontrol ediniz.

1.22

EMNÝYET KEMERLERÝ
Aþaðýdaki bilgiler araçtaki ön ve arka emniyet kemerleriyle ilgilidir.

• Orijinal olarak monte edilmiþ baðlantý sisteminin parçalarýnda hiçbir onarým yapýlmamalýdýr: kemerler ve koltuklar ile bunlarýn baðlantýlarý. Özel durumlar söz konusu olduðunda (örneðin: bir çocuk koltuðu yerleþtirileceðinde) RENAULT Yetkili Servisi'ne baþvurunuz. • Kemerlerde boþluk yaratacak tertibatlar kullanmaktan kaçýnýnýz (örneðin: çamaþýr mandalý, klips vb.) çünkü çok gevþek býrakýlmýþ bir emniyet kemeri, kaza olmasý halinde yaralanmalara yol açabilir. • Çapraz göðüs kayýþýný asla kolunuzun altýndan, veya sýrtýnýzýn arkasýndan geçirmeyiniz. • Ayný kemeri birden fazla þahýs için kullanmayýnýz ve dizleriniz üzerine bir bebek veya çocuk oturtup bunu kendi kemerinizle baðlamayýnýz. • Kemer burulmuþ olmamalýdýr. • Ciddi bir kaza sonrasýnda o ana kadar kullanýlan emniyet kemerinin deðiþtirilmesi zorunludur. Ayný þekilde, kemerde bir yýpranma söz konusu ise yine deðiþtirmelisiniz. • Arka koltuðun takýlmasý sýrasýnda emniyet kemerinin doðru bir þekilde yerleþtirilmesine dikkat ediniz. • Araç seyir halindeyken, gerekirse kemerin konumunu ve gerginliðini ayarlayýnýz. • Kemer tokasý dilini kendine ait kilit kutusuna yerleþtirmeye dikkat ediniz.

1.23

ÖN EMNÝYET KEMERÝNÝ TAMAMLAYICI SÝSTEMLER
Aþaðýda belirtilen parçalardan oluþmaktadýr: s emniyet kemeri tokasý öngergileri, s karýn üstü kayýþý öngergileri, s göðüs kayýþý gerilme sýnýrlayýcýlarý, s sürücü ve yolcu ön hava yastýklarý. Bu sistemler önden çarpma halinde ayrý veya birlikte çalýþacak þekilde tasarlanmýþlardýr. Darbenin þiddetine baðlý olarak sistem: - emniyet kemerinin kilitlenme mekanizmasýný; - emniyet kemeri tokasý öngergisini (kemer boþluðunu ayarlamak için çalýþýr); - yolcunun koltuk sýrtlýðýna iyice dayanmasýný saðlamak için karýn kayýþý öngergilerini, “küçük hacimli” ön hava yastýðýný ve gerilme sýnýrlayýcýlarýný; - “büyük hacimli” ön hava yastýðýný harekete geçirir.
• Herhangi bir kazadan sonra öngergili emniyet kemerlerinizi kontrol ettiriniz. • Sistemin bütünü (öngergiler, hava yastýklarý, beyinler, kablolar) üzerinde yapýlacak her türden müdahale veya bunlarýn, tamamen ayný model olsa dahi bir baþka araçta tekrar kullanýlmasý kesinlikle yasaktýr.

2

1

Öngergiler
Kontak açýkken, aracýn önden þiddetli çarpmasýnda ve çarpmanýn þiddetine baðlý olarak sistem: - emniyet kemerini anýnda geren pistonu (1); - ön koltuklardaki pistonu (2) devreye sokar. Öngergiler kemerin, vücudu sýkýca sarmasýný ve yolcunun koltuk sýrtlýðýna iyice dayanmasýný saðlayarak koruyucu etkisini artýrýr.

• Yaralanmaya neden olabilecek her tür zamansýz harekete geçmeyi önlemek için, öngergiler ve hava yastýklarýna müdahaleye sadece RENAULT Þebekesinin bu konuda eðitim görmüþ personeli yetkilidir. • Ateþleyicinin elektrikli donanýmlarýnýn kontrolü sadece uygun aletleri kullanan, bu konuda eðitilmiþ personel tarafýndan yapýlmalýdýr. • Araç hurdaya ayrýlýrken, öngergiler ve hava yastýklarýnýn gaz üreteçlerinin imha edilmesi için RENAULT Yetkili Servisi'ne baþvurunuz.

1.24

ÖN EMNÝYET KEMERÝNÝ TAMAMLAYICI SÝSTEMLER (devam)
Gerilme sýnýrlayýcýsý
Bu sistem belli bir çarpma þiddetinden sonra emniyet kemerinin vücut üzerindeki baskýsýný vücudun dayanabileceði bir düzeyde sýnýrlamak için harekete geçer.

Sürücü ve yolcu hava yastýðý
Hava yastýklarý önde sürücü ve yolcu tarafýnda bulunur. Direksiyonun, torpidonun üstündeki (hava yastýðý bölgesi A) ve ön camýn alt tarafýndaki “Airbag” iþareti araçta bu ekipmanýn bulunduðunu hatýrlatýr. Her hava yastýðý sisteminde bulunanlar: - sürücü için direksiyon simidinin üzerine veya yolcu için torpidoya monte edilmiþ bir hava yastýðý ile gaz jeneratörü; - bir darbe kaptörü ile gaz üretecinin elektronik ateþleme sistemine kumanda eden kontrol sistemini içeren ortak bir beyin; - gösterge tablosunda tek bir kontrol ikaz ýþýðý; - aracýn olabildiðince ön tarafýna yakýn konumlandýrýlmýþ bir ön kaptör.

A

Hava yastýðý gaz üreten (piroteknik) bir sistemle çalýþýr, bu nedenle açýlýrken ýsý üretir, duman çýkar (ancak bu bir yangýn baþlangýcýna iþaret etmez) ve bir patlama sesi oluþur. Hava yastýðýnýn çok kýsa bir süre içinde gerçekleþen açýlmasý, deride küçük ve çabuk iyileþebilen yaralanmalara sebep olabilir.

1.25

ÖN EMNÝYET KEMERÝNÝ TAMAMLAYICI SÝSTEMLER (devam)

1

Çalýþmasý
Sistem, sadece kontak açýkken çalýþýr. Araca önden gelen þiddetli bir darbe esnasýnda, hava yastýklarý sürücünün baþýnýn ve göðsünün direksiyon simidine, yolcunun ise torpidoya çarpmasýný engelleyecek kadar hýzlý bir biçimde þiþer; çarpma sonrasýnda, aracýn terk edilmesine engel olmamak için hemen söner.

Ön hava yastýðýnýn özelliði
Darbenin þiddetine göre, hava yastýðý iki farklý hacimde açýlýr ve açýlma anýnda çýkan gazlar nedeniyle oluþabilecek yanýklarý önlemek için bünyesinde bir havalandýrma sistemi barýndýrýr: - “küçük hacimli” hava yastýðý, açýlmanýn birinci kademesidir; - “büyük hacimli” hava yastýðý, daha büyük hacim oluþturacak þekilde hava yastýðýnýn dikiþleri yýrtýlýr (en þiddetli çarpmalarda).

Çalýþma arýzalarý
Kontak açýldýðýnda, ikaz ýþýðý (1) gösterge tablosunda birkaç saniye yanar ve sonra söner. Bu ikaz ýþýðýnýn kontak açýldýðýnda yanmamasý veya motor çalýþýrken yanmasý sistemdeki bir arýzanýn iþaretidir. Vakit geçirmeden RENAULT Yetkili Servisi'ne baþvurunuz. Bunu yapmadýðýnýzda, güvenliðinizi saðlayan elemanlardan birinin etkinliði olmadan aracýnýzý kullanmaktasýnýz.

1.26

ÖN EMNÝYET KEMERÝNÝ TAMAMLAYICI SÝSTEMLER (devam)
Aþaðýdaki uyarýlar hava yastýðýnýn açýlmasýný engelleyici iþlemler yapýlmamasýna ve açýlmasý sýrasýnda ciddi yaralanmalara engel olmaya yöneliktir. Sürücü hava yastýðý ile ilgili uyarýlar • Ne direksiyon simidi ne de hava yastýðý üzerinde deðiþiklik yapmayýnýz. • Hava yastýðýnýn üzerini herhangi bir þeyle kaplamak yasaktýr. • Yastýðýn üzerine hiçbir þey takmayýnýz (iðne, logo, saat, telefon taþýyýcý...). • Direksiyon simidinin sökülmesi (RENAULT Yetkili Servisi personeli hariç) yasaktýr. • Direksiyon simidine çok yakýn oturarak araç kullanmayýnýz: Kollar hafifçe bükülmüþ kullaným konumunu alýnýz (Bölüm 1'deki “sürüþ konumunun ayarlanmasý” paragrafýna bakýnýz). Bu, yastýðýn doðru açýlmasý için uygun mesafenin oluþmasýný saðlayacaktýr. Yolcu hava yastýðý ile ilgili uyarýlar • Hava yastýðýnýn bulunduðu torpido bölmesi üzerine hiçbir eþya (iðne, logo, saat, telefon taþýyýcý...) yapýþtýrmayýnýz veya koymayýnýz. • Torpido ile yolcu koltuðu arasýna hiçbir þey koymayýnýz (hayvan, þemsiye, baston, paket...); • Ayaklarýnýzý torpido üzerine veya koltuða dayamayýnýz, deðiþik oturma þekilleri ciddi yaralanmalara yol açabilir. Genel olarak, vücudun her tarafýný (dizler, eller, baþ...) torpidodan uzakta tutunuz. • Darbe halinde yolcu güvenliðinin saðlanmasý için, çocuk koltuðunu çýkarýr çýkarmaz yolcu hava yastýklarýný tekrar devreye sokunuz. ÖN YOLCU TARAFI EMNÝYET KEMERÝNÝ TAMAMLAYICI SÝSTEMLER DEVRE DIÞI BIRAKILMADAN, ÖN YOLCU KOLTU†UNA, SIRTI YOLA DÖNÜK ÞEKÝLDE ÇOCUK KOLTU†U YERLEÞTÝRÝLMESÝ KESÝNLÝKLE YASAKTIR. (Bölüm 1'deki “ön yolcu hava yastýklarýnýn devre dýþý býrakýlmasý” paragrafýna bakýnýz.)

1.27

ARKA EMNÝYET KEMERLERÝNÝ TAMAMLAYICI SÝSTEMLER
Aracýn tipine göre aþaðýdakilerden oluþur: s sargý mekanizmasýna entegre öngergili emniyet kemeri.
s gerilme sýnýrlayýcýsý.

• Herhangi bir kazadan sonra öngergili emniyet kemerlerinizi kontrol ettiriniz. • Sistemin bütünü (öngergiler, hava yastýklarý, beyinler, kablolar) üzerinde yapýlacak her türden müdahale veya bunlarýn, tamamen ayný model olsa dahi bir baþka araçta tekrar kullanýlmasý kesinlikle yasaktýr. • Yaralanmaya neden olabilecek her tür zamansýz harekete geçmeyi önlemek için, öngergiler ve hava yastýklarýna müdahaleye sadece RENAULT Þebekesinin bu konuda eðitim görmüþ personeli yetkilidir. • Ateþleyicinin elektrikli donanýmlarýnýn kontrolü sadece uygun aletleri kullanan, bu konuda eðitilmiþ personel tarafýndan yapýlmalýdýr. • Araç hurdaya ayrýlýrken, öngergiler ve hava yastýklarýnýn gaz üreteçlerinin imha edilmesi için RENAULT Yetkili Servisi'ne baþvurunuz.

Gerilme sýnýrlayýcýsý
Bu sistem belli bir çarpma þiddetinden sonra emniyet kemerinin vücut üzerindeki baskýsýný vücudun dayanabileceði bir düzeyde sýnýrlamak için harekete geçer.

Bu sistemler önden çarpmada ayrý ayrý veya beraber çalýþacak þekilde öngörülmüþtür. Darbenin þiddetine göre iki durum söz konusudur: - emniyet kemeri korumayý tek baþýna saðlar; - öngergi, kemer hareket boþluðunu almak üzere harekete geçer.

Öngergili arka emniyet kemeri
Sistem ancak kontak açýldýktan sonra devreye girer. Þiddetli bir önden çarpma sýrasýnda, bir tertibat emniyet kemerini, makarasýna sardýrýr ve vücudu iyice kavramasýný saðlayarak kemerin etkisini artýrýr.

1.28

YAN TAMAMLAYICI SÝSTEMLER
Yan hava yastýklarý
Tüm ön koltuklarda ve ülkeye göre arka yan koltuklarda yandan (kapý tarafýndan) açýlan hava yastýklarý bulunur. Bu yastýklar bir kaza anýnda, kapý tarafýndan koltuða doðru açýlarak, oturaný yandan gelecek þiddetli çarpmanýn etkisinden korur.

Perde hava yastýklarý
Bunlar aracýn üst tarafýnda her iki yanda bulunan hava yastýklarý olup, araç içindekileri yanlardan gelecek þiddetli çarpmanýn etkisinden korumak üzere ön ve arka yan camlar boyunca açýlýr. Yan hava yastýðý ile ilgili uyarý • Kýlýf takma: Hava yastýklý koltuklarda özel kýlýflar kullanýlmasý gerekir. Bu tür koltuk kýlýflarýnýn RENAULT Butik'te bulunup bulunmadýðýný öðrenmek için RENAULT Yetkili Servisi'ne danýþýnýz. Bunlar dýþýnda kullanýlacak her tür koltuk kýlýfý (veya baþka bir araca uygun özel koltuk kýlýflarý) hava yastýklarýnýn iþlevlerini düzgün olarak yerine getirmesine engel olarak güvenliðinizi tehlikeye sokar.
• Koltuðun sýrtlýðý, kapý ve iç döþemelerle aranýzda hiçbir aksesuar, eþya veya hayvan bulunmasýna izin vermeyiniz. Ayrýca, giysi veya aksesuar gibi nesnelerle koltuk sýrtlýðýný örtmeyiniz. Aksi halde, hava yastýðý düzgün çalýþmaz veya açýldýðýnda yaralanmalara yol açabilir.

Ön koltuk sýrtlýklarýndaki (kapý taraflarý) yarýklara ve arka koltuk sýrtlýðý ile hava yastýklarýnýn açýlma bölgesine denk düþen döþemelerin arasýndaki boþluða herhangi bir eþya konulmasý yasaktýr.

• Koltuðun veya iç döþemelerin üzerinde yapýlacak her tür sökme veya deðiþiklik için sadece ilgili RENAULT Yetkili Servis personeli yetkilidir.

Ön camdaki bir yazý, aracýn içinde ilave emniyet sistemlerinin (hava yastýklarý, öngergiler…) olduðunu belirtir.

1.29

TAMAMLAYICI SÝSTEMLER
Aþaðýdaki uyarýlar hava yastýðýnýn açýlmasýný engelleyici iþlemler yapýlmamasýna ve açýlmasý sýrasýnda ciddi yaralanmalara engel olmaya yöneliktir.

Hava yastýðý; emniyet kemerinin etkisini tamamlamak üzere tasarlanmýþtýr ve hava yastýðý ile emniyet kemeri ayný koruma sisteminin birbirinden ayrýlmaz elemanlarýný oluþtururlar. Dolayýsýyla emniyet kemerinin sürekli olarak takýlmasý zorunludur, kemerin takýlmamýþ olmasý, kaza halinde, içerdekilerin aðýr yaralanma riskini artýrýr. Ayrýca hava yastýðýnýn açýlmasýna baðlý olarak, deride küçük ve iyileþebilir yaralanmalar oluþabilir. Öngergiler ve hava yastýklarý, devrilme veya þiddetli bile olsa, arkadan darbe durumlarýnda çalýþmaz. Kaldýrýma çarpma, yoldaki çukurlar, taþlar vb. nedenlerle aracýn altýnda oluþabilecek darbeler, bu sistemlerin devreye girmesine neden olabilir.
• Hava yastýðý sisteminin tamamýnda (beyin, kablolar...) herhangi bir müdahale veya deðiþiklik yapýlmasý kesinlikle yasaktýr (müdahale ve deðiþiklik yapmaya sadece bu konuda eðitim görmüþ RENAULT Yetkili Servisi personeli yetkilidir). • Düzgün çalýþmasýný saðlamak ve zamansýz olarak kendiliðinden açýlmasýný önlemek için hava yastýðý sistemi üzerinde müdahalede bulunmaya sadece bu konuda eðitim görmüþ RENAULT Yetkili Servisi personeli yetkilidir. • Araç bir kazaya, bir hýrsýzlýk veya hýrsýzlýk teþebbüsüne maruz kalmýþsa, emniyet tedbiri olarak hava yastýðý sistemini kontrol ettiriniz. • Aracýn baþkasýna tahsis edilmesi veya satýlmasý halinde, yeni kullanýcýya aracýn kullaným kitabýný da vererek onu araç hakkýnda bilgilendiriniz. • Araç hurdaya ayrýlýrken, gaz üretecinin veya üreteçlerinin imha edilmesi için RENAULT Yetkili Servisi'ne baþvurunuz.

1.30

ÇOCUKLARIN GÜVENLÝ†Ý ÝÇÝN
Çocuk ve bebek baðlama sistemleri, belli kurallar dahilinde kullanýlmaktadýr. Avrupa'da yaþlarý 10'un(1) altýndaki çocuklarýn, resmen onaylanmýþ ve çocuðun kilosu ile boyuna uygun bir tertibata baðlanmasý gerekmektedir. Bu tertibatlarýn doðru ve eksiksiz kullanýlmasýndan sürücü sorumludur. Ocak 1992'den sonra onaylanmýþ tertibat, bu tarihten önce onaylanmýþ tertibata göre daha üst düzeyde bir güvenlik saðlamaktadýr. Avrupa Topluluðu ECE 44 yönetmeliðine uygun bir baðlama düzeneðini seçmeniz önerilir. Bu tertibatlarda turuncu bir etiket ve bunun üzerinde E harfinden sonra bir numara (hangi ülke için onaylandýðýný belirten numara) ile onay tarihinin bulunmasý zorunludur. Çocuðunuza uygun olan ve aracýnýz için önerilen çocuk koltuðunu seçmek için RENAULT Yetkili Servisleri'ndeki “Çocuk emniyet ekipmanlarý” broþürüne baþvurunuz. 50 km/h'lik bir hýzda oluþan bir darbe 10 metre yükseklikten düþüþe eþdeðerdir. Diðer bir deyiþle, çocuðu araç içerisinde uygun þekilde baðlamamak, onun dördüncü katta korkuluðu olmayan bir balkonda oynamasýna izin vermek gibidir ! Bazý yolcu koltuklarýna çocuk koltuklarý yerleþtirilmesi yasaktýr Çocuk koltuklarýnýn yerleþtirilmesine izin verilen koltuklarý ve izin verilen koltuklara yerleþtirilecek çocuk koltuklarý tiplerini öðrenmek için, bir sonraki sayfalarda bulunan tablolara bakýnýz. Ön koltuða çocuk koltuðu yerleþtirmeden önce (izin veriliyorsa) Yolcu koltuðunda bulunuyorsa, aþaðýdaki ayarlarý yapýnýz: - yolcu koltuðunu maksimum ölçüde geriye çekiniz; - sýrtlýðýný en dik konuma getiriniz; - minderi en yüksek seviyeye kadar kaldýrýnýz; - baþ dayanaðýný en üst noktaya kadar kaldýrýnýz; - emniyet kemerinin yükseklik ayarýný alt konuma getiriniz.

Bebekler ve çocuklar hiçbir þekilde araçtaki yolcularýn dizlerinde oturmamalýdýrlar. 50 km/h hýzla önden darbe durumunda; 30 kg aðýrlýðýnda bir çocuk bir tonluk kütleye dönüþür: Baðlý olsanýz bile onu tutmanýz imkansýz olacaktýr. Özellikle dizlerinizin üzerinde bir çocuk otururken emniyet kemerini baðlamak daha da tehlikelidir. Bir kemeri, iki kiþiyi birden baðlamak için asla kullanmayýnýz.

(1) Bulunduðunuz ülkenin kanunlarýna mutlaka uyunuz. Bu bilgilerden farklý olabilir.
1.31

ÇOCUKLARIN GÜVENLÝ†Ý ÝÇÝN (devam)
Çocuk koltuklarýnýn yerleþtirilmesi için uygun yerler Çocuðun yaþý (çocuðun aðýrlýðý) Doðumdan yaklaþýk 9 aylýða kadar (aðýrlýðý 13 kg'dan az) yaklaþýk 9 aylýk - 3 yaþ arasý (aðýrlýðý 9 - 18 kg arasý) Yaklaþýk 3 - 12 yaþ arasý (1) (aðýrlýðý 15 - 36 kg arasý) Ön yolcu koltuðu (2) (4)
U-I U-I X

Arka yan koltuklar
U-I U - I (3) U (3)

Arka orta koltuk
U U (3) U (3)

X : bu yaþ grubuna ait bir çocuk koltuðunun yerleþtirilmesi için uygun olmayan koltuk. U : emniyet kemeriyle baðlanabilen çocuk koltuðunun yerleþtirilmesi için uygun yer ve bu yaþ grubu için “universel” uygun koltuk monte edilebildiðini kontrol ediniz. I : bu yaþ grubuna ait bir çocuk koltuðunun Isofix kilitleriyle baðlanabilmesi için uygun yer, yalnýzca RENAULT koltuklarý uygundur.

(1) 1,36 m'den uzun boylu veya 36 kg'dan aðýr olan çocuklara, týpký eriþkinlerdeki gibi doðrudan emniyet kemeri takýlabilir; (2) Bu koltuða yalnýzca sýrtý yola dönük þekilde bir çocuk koltuðu yerleþtirilebilir; (3) Çocuk koltuðunun sýrtlýðýný aracýn koltuðunun sýrtlýðýna dayanacak þekilde yerleþtiriniz; baþ dayanaðýný ayarlayýnýz veya gerekirse tamamen çýkartýnýz.

(4) DÝKKAT ÖLÜM VEYA A IR YARALANMA TEHLÝKESÝ: BU KOLTU A SIRTI YOLA DÖNÜK OLARAK BÝR ÇOCUK KOLTU U YERLEÞTÝRMEDEN ÖNCE, ÖN YOLCU KOLTU U HAVA YASTI ININ DEVRE DIÞI BIRAKILDI INDAN EMÝN OLUNUZ. (Bölüm 1'deki “ön yolcu hava yastýðýnýn devre dýþý býrakýlmasý” paragrafýna bakýnýz).

1.32

ÇOCUKLARIN GÜVENLÝ†Ý ÝÇÝN (devam)
Doðru seçim
Çocuklarýnýzýn güvenliði size de baðlýdýr. Çocuðunuzun en üst düzeyde korunmasýný saðlamak için RENAULT þebekesi tarafýndan çocuklar için önerilen koltuklarý kullanmanýzý tavsiye ederiz. Aracýnýzda Isofix sistemi mevcutsa, tercihen bir Isofix koltuðu kullanýnýz (bölüm 1'deki “Çocuk koltuklarýnýn sabitlenme sistemi - Isofix” paragrafýna bakýnýz). Tüm kategorilere uyarlanabilir baðlama tertibatý takmanýzý öneririz. Bu sistemler üretici - RENAULT iþbirliði ile tasarlanmýþ ve RENAULT araçlarda test edilmiþtir. RENAULT Yetkili Servisi'ne danýþýnýz ve sistemi monte ederken size yardýmcý olmasýný isteyiniz.

1

2

Kategoriler 0 ve 0+ (0 - 13 kg)
Ýki yaþa kadar, çocuðun boynu çok hassastýr. Tercihen çocuðunuzu, çevresini saran koruyucu bir tertibat içinde ve sýrtý yola dönük konumda yerleþtiriniz. Bu konum, çocuðunuzun emniyetini arttýrýr.

Kategori 1 (9 - 18 kg)
2 ve 4 yaþ arasý, çocuðun kalça bölgesi aracýn üç noktalý kemeriyle baðlanmasý için yeteri kadar geliþmemiþtir ve önden darbe durumunda çocuðun karýn bölgesinin zedelenme riski vardýr. Bu nedenle, çocuðu, koltuk baðlama kayýþý veya darbe emici tabla yardýmýyla saran bir koltuðun kullanýlmasý uygundur.

Güvenliðinizi tehlikeye sokacak her türlü riski önlemek amacý ile, RENAULT tarafýndan garanti edilmiþ ve aracýnýza uygun RENAULT özel aksesuarlarýný kullanmanýzý öneririz.

1.33

ÇOCUKLARIN GÜVENLÝ†Ý ÝÇÝN (devam)
Kemeri mümkün olduðu kadar boyuna yakýn ama boyunla temas etmeden yerleþtirmek için sýrtlýk boyu ayarlanabilen bir yükseltici ve bir kemer yuvasý önerilir. Çocuk koltuðunun sýrtlýðýnýn araç koltuðunun sýrtlýðýna iyice dayanmasýný saðlamak için baþ dayanaðýný en yukarý konuma alýnýz. Sýrtlýðý olmayan bir yükseltici kullanýlmasý halinde, aracýn baþ dayanaðý çocuðun oturuþ biçimine göre ayarlanmalýdýr; baþ dayanaðýnýn üst kenarý çocuðun baþýnýn üst kýsmýyla ayný yükseklikte bulunmalý ve kesinlikle gözlerinin hizasýndan aþaðýya yerleþtirilmemelidir.

3

Kategori 2 (15 - 25 kg arasý) ve kategori 3 (22 - 36 kg arasý)
Boyu 1,36 m'den kýsa, kilosu 36 kg'dan az ve yaþý 10'dan küçük bir çocuðun basen bölgesini doðru þekilde tutabilmek için, tercihen, üç noktadan baðlanan emniyet kemerinin çocuðun kalçalarýna düz bir þekilde oturmasýný saðlayacak kayýþ kýlavuzlu yükseltici yastýk kullanýnýz.

Yönetmelik, çocuk tutma tertibatlarýný 5 sýnýfa ayýrmaktadýr: Kategori 0 : 0 - 10 kg Kategori 0+: 0 - 13 kg Kategori 1 : 9 - 18 kg Kategori 2 : 15 - 25 kg Kategori 3 : 22 - 36 kg

1.34

ÇOCUKLARIN GÜVENLÝ†Ý ÝÇÝN (devam)
4 5

TEHLÝKE
Ön yolcu hava yastýðýnýn açýlma bölgesiyle, sýrtý yola dönük tipi çocuk koltuðunun konumundaki uygunsuzluk nedeniyle, ön yolcu hava yastýðýný devre dýþý býrakma düzeneði bulunmayan araçlarda, çocuk koltuðunu bu þekilde yerleþtirmek yasaktýr “Ön yolcu koltuðu hava yastýðýnýn devre dýþý býrakýlmasý” paragrafýna bakýnýz. Hava yastýðýnýn açýlmasý durumunda çok ciddi yaralanmalar meydana gelebilir. Torpido bölümü üzerindeki etiket 4 ve yolcu tarafýndaki güneþlikteki etiketler 5 size bu talimatlarý hatýrlatýr.

1.35

ÇOCUKLARIN GÜVENLÝ†Ý ÝÇÝN (devam)

6

7

Ön yolcu hava yastýklarýnýn devreden çýkartýlmasý
(ön yolcu hava yastýklý araçlar için) Ön yolcu koltuðu üzerine sýrtý yola dönük konumda bir çocuk koltuðu yerleþtirebilmek için, ön yolcu emniyet kemerlerini tamamlayýcý sistemlerini (ön ve yan hava yastýklarý, emniyet kemeri ön gergilerini) mutlaka devreden çýkartmalýsýnýz. Hava yastýklarýný devre dýþý býrakmak için: kontaðý kapatýnýz, kilidi 6 iterek ve çevirerek OFF konumuna getiriniz. Kontaðý açýnýz ve AIRBAG OFF gösterge ýþýðýnýn 7 gösterge tablosunda gerektiði þekilde yandýðýný mutlaka kontrol ediniz. Bu ikaz ýþýðý, bir çocuk koltuðu yerleþtirebileceðinizi belirtmek için, sürekli olarak yanýk kalýr.

1.36

ÇOCUKLARIN GÜVENLÝ†Ý ÝÇÝN (devam)
Ön yolcu hava yastýklarýnýn devreye sokulmasý
Ön yolcu tarafýna yerleþtirdiðiniz çocuk koltuðunu çýkarýr çýkarmaz, ön tarafa oturacak yolcunun darbeye karþý güvenliðini saðlamak için, hava yastýklarýný tekrar devreye sokunuz. Hava yastýklarýný tekrar devreye sokmak için: kontaðý kapatýnýz, kilidi 6 iterek ve çevirerek ON konumuna getiriniz. Kontaðý tekrar açtýktan sonra AIRBAG OFF ikaz ýþýðýnýn 7 sönmüþ olduðunu kontrol ediniz. Ön yolcu emniyet kemerlerini tamamlayýcý sistemler aktif hale gelmiþtir. Yolcu hava yastýðýnýn devreye alýnmasý veya devre dýþý býrakýlmasý kontak kapalýyken yapýlmalýdýr. Ýþlemin, kontak açýkken yapýlmaya çalýþýlmasý halinde, ve ikaz ýþýklarý yanar: yolcu hava yastýðý devre dýþý býrakýlmýþtýr. Hava yastýðýnýn durumunu kilitleme konumuna uygun hale getirmek için kontaðý kapatýp açýnýz. Çalýþma arýzalarý Ön yolcu tarafý hava yastýklarýný devre dýþý býrakma / tekrar devreye alma sisteminde bir çalýþma arýzasý durumunda, ön koltuða sýrtý yola dönük gelecek þekilde bir çocuk koltuðu yerleþtirilmesi yasaktýr. Baþka bir yolcunun oturtulmasý da önerilmez. Vakit geçirmeden RENAULT Yetkili Servisi'ne baþvurunuz.

1.37

ÇOCUKLARIN GÜVENLÝ†Ý ÝÇÝN (devam)
Isofix çocuk koltuklarý baðlama sistemi
Bu sistemin hangi koltuklarda olduðunu öðrenmek için, “çocuklarýn güvenliði için” paragrafýnýn baþýnda bulunan “çocuk koltuklarýnýn yerleþtirilmesi için uygun yerler” tablosuna bakýnýz. Sistem aþaðýdakilerden oluþur: • çocuk koltuðu tabanýný tespit etmek için sýrtlýk ile minder arasýnda bulunan iki baðlantý halkasý; • çocuk koltuðu “sýrtý yola dönük” konumundayken, koltuðun sýrtlýðýný tespit etmek için minder altýnda bir halka; • çocuk koltuðu “yüzü yola dönük” konumdayken, koltuðun sýrtlýðýný sabitlemek için sýrtlýðýn arkasýnda bulunan bir halka (yalnýzca arka koltuklarda); • iki halkaya geçecek þekilde iki kilitli kancasý ve sýrtlýðý tespit etmek için bir kayýþý bulunan özel bir RENAULT çocuk koltuðu. Bu tertibatýn ön yolcu koltuðunda kullanýlmasýna, ön yolcu koltuðu hava yastýklarýnýn önceden devre dýþý býrakýlmasý kaydýyla izin verilmektedir. “Ön yolcu koltuðu hava yastýklarýnýn devre dýþý býrakýlmasý” paragrafýna bakýnýz.

Bu araç için sadece özel RENAULT çocuk koltuklarý resmen onaylanmýþtýr. Bu koltuklardan edinmek için RENAULT Yetkili Servisi'ne baþvurunuz. Koltuklar ayrýca üç noktadan baðlanan tipte emniyet kemerleri yardýmýyla diðer araçlara da yerleþtirilebilir.

• Koltuðu yerine tespit ederken, emniyet kemeri baðlantý noktalarý hizasýnda engel olacak hiçbir madde (örneðin: çakýl taþlarý, kum taneleri, bez parçalarý, oyuncaklar, vb.) bulunmamasýna dikkat ediniz. • Her durumda, çocukla seyahat ederken, çocuðu koltuðuna yerleþtirip özel baðlantý sistemini kilitlemeyi aklýnýzdan çýkarmayýnýz.

1.38

ÇOCUKLARIN GÜVENLÝ†Ý ÝÇÝN (devam)
Yerleþtirme prensibi
Isofix sýrtý yola dönük konum Çocuk koltuðu, sýrtý yola dönük konumda yerleþtirildiðinde, sýrtlýðý aþaðýdakilere ya yakýn olmalý veya onlara temas etmelidir: - torpido (ön koltukta), - ön koltuðun sýrtlýðýna (arka koltukta). Isofix, yüzü yola dönük (sadece arka koltuklarda) Çocuk koltuðu yüzü yola dönük olarak yerleþtirildiðinde, ön koltuk kýzaklarýn orta ayar konumundan daha geriye çekilmiþ olmamalý ve koltuk sýrtlýðý dik konumda olmalýdýr.

Çocuk koltuðunun monte edilmesi (devam)
1
• Çocuk koltuðunun kilitlerini 3 , kýlavuzlara 2 kaydýrýnýz ve halkalara kilitlenmesi için koltuðu sertçe itiniz; • Çocuk koltuðunu sola / saða, öne / arkaya hareket ettirerek, iyice kilitlendiðinden emin olunuz; • Tabanýndan kuvvetlice iterek çocuk koltuðunun sýrtlýðýnýn arka koltuðun sýrtlýðýna yapýþmasýný saðlayýnýz.

2 3

Çocuk koltuðunun monte edilmesi
• Koltuðun monte edilmesi ve kullanýmý ile ilgili bilgi almak için koltukla birlikte verilen kullaným kitabýný dikkatle okuyunuz; • Koltuðun halkalarýna 1, montaj kýlavuzlarýný 2 (çocuk koltuðuyla birlikte veya aksesuar olarak verilen) tespitleyiniz.

Koltuðun tespit edilmesi
Çocuk koltuðunu ilk yerleþtirmeniz sýrasýnda halkalara 1 ulaþmak için bir RENAULT Yetkili Servisi'ne baþvurunuz.

1.39

ÇOCUKLARIN GÜVENLÝ†Ý ÝÇÝN (devam)

4 4 5 6 6 7 5 5 7
Çocuk koltuðunun “yüzü yola dönük” konumu için tespit halkasý (sadece arka koltuklarda) - kemeri 4 (koltukla birlikte verilen) önce arka baþ dayanaðýnýn iki çubuðu arasýndan, sonra da koltuk sýrtlýðý ile arka rafýn arasýndan geçiriniz; - kancasýný 5, bagaj halýsý altýndaki halkaya geçiriniz. - kemerin gergin olmasýný saðlayýnýz.

5

Ön yolcu koltuðunda, sýrtý yola dönük yerleþtirilmiþ Isofix çocuk koltuðu. Ön yolcu koltuðu, çocuk koltuðunun sýrtý torpidoya deðecek þekilde ayarlanmýþ olmalýdýr. Çocuk koltuðuyla birlikte verilen kemeri 4 kullanýnýz: - kemerin kancasýný 5, vites kolu tarafýnda, koltuðun altýndaki halkaya 6 tespitleyiniz; - kemerin gergin olmasýný saðlayýnýz.

Arka koltuklarda, çocuk koltuðunun “sýrtý yola dönük” konumu için tespit halkasý - kemerin kancasýný 5, halkaya 7 tutturunuz. - kemerin gergin olmasýný saðlayýnýz.

1.40

ÇOCUKLARIN GÜVENLÝ†Ý ÝÇÝN (devam)
ÇOCUKLARIN GÜVENLÝ†Ý • Emniyet kemeri ve bunlarýn baðlantýlarý gibi aracýn üretimi sýrasýnda monte edilen emniyet sistemleri elemanlarýnda hiçbir þekilde deðiþiklik yapýlmamalýdýr.
• Baðlama tertibatlarýnýn montajý sýrasýnda üretici firmanýn talimatlarýna harfiyen uyunuz. • Çok kalýn giysiler giydirmekten kaçýnýnýz, çocuk ve baðlama tertibatý arasýna bir eþya koymayýnýz. • Emniyet kemeri, çocuk koltuðunun en iyi þekilde araca tespitlenmesi için, uygun gerginlikte olmalýdýr. Kemerin gerginliðini düzenli olarak kontrol ediniz. • Kemeri çocuðun kapý tarafýndaki kolunun altýndan veya sýrtýnýn arkasýndan kesinlikle geçirmeyiniz. • Kemer ve koltuk kayýþý gergin olmalý ve çocuðun vücuduna oturmalýdýr. • Araç hareket halindeyken, çocuðunuzun koltuðun üzerinde ayaða kalkmasýna veya dizlerinin üzerinde durmasýna izin vermeyiniz. • Yol boyunca, çocuðunuzun doðru biçimini (özellikle uyuyorken), koruyup korumadýðýný sýk sýk kontrol ediniz. • Kullanýlmýyor olsa bile çocuk koltuðunu emniyet kemeri ile sabitleyiniz; çarpma anýnda yerinden fýrlayarak yolcularýn yaralanmasýna neden olabilir. • Ciddi bir kazadan sonra, kemerleri veya koltuklarýn Isofix baðlantýlarýný kontrol ettiriniz ve çocuk koltuðunu deðiþtiriniz. • Baðlama tertibatýna yerleþtirilmiþ olsa bile, çocuðu araçta yalnýz býrakmayýnýz. • Arka kapý çocuk kilidini (aracýnýzda varsa) aktif hale getiriniz. • Çocuðunuzun, yol tarafýndaki (sol) kapýdan inmemesine dikkat ediniz. • Emniyet kemerinizi takarak çocuklarýnýza iyi örnek olunuz.

1.41

SOLDAN DÝREKSÝYONLU ARAÇ SÜRÜCÜ MAHALLÝ

1 2

3

4

5

6 7

8 9 10

11

12

13

26

25

24

23 22 21

16

15

14

20
1.42

19

18 17

SOLDAN DÝREKSÝYONLU ARAÇ SÜRÜCÜ MAHALLÝ (devam) Aþaðýda tanýmlanan ekipmanlar araç tipine, opsiyona ve ülkeye baðlý olarak deðiþiklikler gösterebilir.
1 Yan havalandýrma çýkýþý. 9 Orta havalandýrma çýkýþlarý. 19 El freni.

2 Yan cam buðu giderme çýkýþý.

10 Klima kumandalarý.

20 Vites kolu.

3 Kumanda kollarý; • sinyal lambalarý, • dýþ aydýnlatma, • ön sis farlarý, • arka sis lambalarý.

11 Yolcu tarafý hava yastýðýnýn yeri.

21 RENAULT kart okuyucu.

12 Yan cam buðu giderme çýkýþý.

22 Motoru çalýþtýrma ve durdurma kumandasý.

4 Gösterge tablosu.

13 Yan havalandýrma çýkýþý. 23 Eþya gözü.

5 Sürücü hava yastýðý yeri, korna.

14 Torpido gözü. 24 Direksiyon kumandasý.

yüksekliði

ayar

6 Radyo uzaktan kumandasý

15 Radyo, seyir yardýmý sistemi…, yeri

7 • Ön cam sileceði / yýkayýcýsý kumanda kolu. • Yol bilgisayarý bilgi gösterme kumandasý.

16 Merkezi kilit butonu.

25 Motor kaputunu açma kumandasý.

17 Dörtlü flaþör butonu. 8 Aracýn tipine göre, saat, sýcaklýk, radyo, seyir yardýmý sistemi… göstergesi

18 Küllük, çakmak ve bardak taþýyýcýnýn yerleri.

26 Kumandalar: • elektrikli far yükseklik ayarý, • gösterge tablosu aydýnlatma reostasý, • hýz regülatörü ve limitörü. • antipatinaj sistemi.
1.43

SA†DAN DÝREKSÝYONLU ARAÇ SÜRÜCÜ MAHALLÝ

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11

26

25

24

23

22 21

16 15

14

13

12

20
1.44

19 18

17

SA†DAN DÝREKSÝYONLU ARAÇ SÜRÜCÜ MAHALLÝ (devam) Aþaðýda tanýmlanan ekipmanlar araç tipine, opsiyona ve ülkeye baðlý olarak deðiþiklikler gösterebilir.
1 Yan cam buðu giderme çýkýþý. 2 Yolcu tarafý hava yastýðýnýn yeri. 11 Yan havalandýrma çýkýþý. 3 Klima kumandasý. 4 Orta havalandýrma çýkýþlarý. 5 Aracýn tipine göre, saat, sýcaklýk, radyo, seyir yardýmý sistemi… göstergesi. 6 Kumanda kollarý; • sinyal lambalarý, • dýþ aydýnlatma, • ön sis farlarý, • arka sis lambalarý. 7 Gösterge tablosu. 24 Torpido gözü. 8 Radyo uzaktan kumandasý 9 • Ön cam sileceði / yýkayýcýsý kumanda kolu. • Yol bilgisayarý bilgi gösterme kumandasý. 15 Radyo, seyir yardýmý sistemi…, yeri 12 Kumandalar: • elektrikli far yükseklik ayarý, • gösterge tablosu aydýnlatma reostasý, • hýz regülatörü ve limitörü. • antipatinaj sistemi. 19 El freni. 10 Yan cam buðu giderme çýkýþý. 17 RENAULT kart okuyucu.

18 Küllük, çakmak ve bardak taþýyýcýnýn yerleri.

20 Vites kolu.

21 Dörtlü flaþör butonu. 13 Sürücü hava yastýðý yeri, korna.

22 Merkezi kilit butonlarý.

14 Direksiyon kumandasý.

yüksekliði

ayar

23 Eþya gözü.

25 Motor kaputu kumandasý.

kilidini açma

16 Motoru çalýþtýrma ve durdurma kumandasý.

26 Yan havalandýrma çýkýþý.
1.45

GÖSTERGE TABLOSU
Model 1: A, B, C bölgeleri ileriki sayfalarda ayrýntýlý olarak açýklanmýþtýr.

A

3

4a

4

B
23301

12 11

10

C

8

7

1.46

GÖSTERGE TABLOSU (devam) Model 2: A, B, D bölgeleri ileriki sayfalarda ayrýntýlý olarak açýklanmýþtýr.
A 3 4a 4 B

12 11

10

D

8

7

23302

1.47

GÖSTERGE TABLOSU (devam) Model 1 ve 2, A bölgesi Aþaðýda tanýmlanan ikaz ýþýklarýnýn varlýðý ve çalýþmasý aracýn ekipman seviyesine ve ülkeye baðlý olarak deðiþiklikler gösterebilir.
A A1 3 4a 4 B

ikaz ýþýðý en yakýn RENAULT Yetkili Servisi'ne uðramanýz gerektiðini belirtir. ikaz ýþýðý trafik kurallarýna uymak þartýyla kesinlikle derhal durmanýz gerektiðini belirtir. Gösterge tablosunda herhangi bir bilginin belirmemesi, trafik kurallarýnýn da dikkate alýnmasý kaydýyla en kýsa sürede durulmasýný zorunlu kýlar.

Bazý ikaz ýþýklarý gösterge tablosu ekranýnda bir mesajla birlikte yanar.
1.48

GÖSTERGE TABLOSU (devam) Aþaðýda tanýmlanan ikaz ýþýklarýnýn varlýðý ve çalýþmasý aracýn ekipman seviyesine ve ülkeye baðlý olarak deðiþiklikler gösterebilir.
A

ABS fren sistemi ikaz ýþýðý Motorun çalýþtýrýlmasýyla yanar sonra söner. Araç hareket halindeyken yanarsa, ABS'de bir arýza var demektir. Bu durumda fren sistemi, ABS fren sistemi olmayan bir aracýn sistemi gibidir. Bir an önce RENAULT Yetkili Servisi'ne danýþýnýz.

Hava yastýðý ikaz ýþýðý Motorun çalýþtýrýlmasýyla yanar, birkaç saniye sonra da söner. Bu ikaz ýþýðýnýn kontak açýldýðýnda yanmamasý veya motor çalýþýrken yanmasý sistemdeki bir arýzanýn iþaretidir. Vakit geçirmeden RENAULT Yetkili Servisi'ne baþvurunuz.

Hava kirliliðini önleyici sistem kontrolü ikaz ýþýðý Bu sisteme sahip araçlarda, motorun çalýþtýrýlmasýyla yanar, sonra söner. • Sürekli yanmaya devam ederse, bir an önce RENAULT Yetkili Servisi' ne danýþýnýz; • Yanýp sönerse, motor devrini yanýp sönme kesilene dek düþürünüz. Vakit geçirmeden RENAULT Yetkili Servisi'ne baþvurunuz. Bölüm 2'deki “hava kirliliðini önleme, yakýt ekonomisi ve sürüþ ile ilgili öneriler” paragrafýna bakýnýz.

Dinamik sürüþ kontrolü (E.S.P.) ve antipatinaj sistemi (A.S.R.) ikaz ýþýðý Ýkaz ýþýðý farklý durumlarda yanabilir: Bölüm 2'deki “dinamik sürüþ kontrolü: E.S.P.” ve “antipatinaj sistemi: A.S.R.” paragraflarýna bakýnýz.

Hýz limitörü ve hýz regülatörü ikaz ýþýðý Çalýþma þeklini öðrenmek için, bölüm 2'deki “hýz regülatörü” ve “hýz limitörü” paragraflarýna bakýnýz.

Sol sinyal lambasý ikaz ýþýðý

A1 Hýz göstergesi mil/h).

(km/h

veya

Hýz aþýmý sesli ikazý Araca göre, sesli bir ikaz, aracýn hýzý 120 km/h'i aþtýðýnda her 40 saniyede bir 10 saniye süre ile çalar.

1.49

GÖSTERGE TABLOSU (devam) Model 1 ve 2, A bölgesi (devam) Aþaðýda tanýmlanan ikaz ýþýklarýnýn varlýðý ve çalýþmasý aracýn ekipman seviyesine ve ülkeye baðlý olarak deðiþiklikler gösterebilir.
A 3 4a 4 B

A3 a

A2

ikaz ýþýðý en yakýn RENAULT Yetkili Servisi'ne uðramanýz gerektiðini belirtir. ikaz ýþýðý trafik kurallarýna uymak þartýyla kesinlikle derhal durmanýz gerektiðini belirtir. Gösterge tablosunda herhangi bir bilginin belirmemesi, trafik kurallarýnýn da dikkate alýnmasý kaydýyla en kýsa sürede durulmasýný zorunlu kýlar.

Bazý ikaz ýþýklarý gösterge tablosu ekranýnda bir mesajla birlikte yanar.
1.50

GÖSTERGE TABLOSU (devam) Aþaðýda tanýmlanan ikaz ýþýklarýnýn varlýðý ve çalýþmasý aracýn ekipman seviyesine ve ülkeye baðlý olarak deðiþiklikler gösterebilir.
A2 Sýfýrlama tuþu Ýlgili ekrana geliniz ve günlük kilometre sayacýný, yol bilgisayarý parametrelerini sýfýrlamak, yað deðiþimine kadar gidilebilecek mesafeyi yeniden baþlatma ve ayrýca yað seviyesini kontrol etmek için tuþa basýnýz. A3 Soðutma sývýsý sýcaklýk göstergesi Normal sürüþ esnasýnda, ibre a bölgesinin altýnda kalmalýdýr. “Zor” kullaným þartlarýnda ibre bu bölgeye yaklaþabilir. Gösterge tablosunda bir mesajýn belirmesi

ve bir bip sesi ile beraber ikaz ýþýðýnýn yanmasý halinde acil bir durum var demektir.

Ön sis farlarý ikaz ýþýðý

Arka sis lambasý ikaz ýþýðý

Kýsa farlar ikaz ýþýðý

Uzun farlar ikaz ýþýðý
1.51

GÖSTERGE TABLOSU (devam) Model 1 ve 2, B bölgesi Aþaðýda tanýmlanan ikaz ýþýklarýnýn varlýðý ve çalýþmasý aracýn ekipman seviyesine ve ülkeye baðlý olarak deðiþiklikler gösterebilir.
B

B1

B2

ikaz ýþýðý en yakýn RENAULT Yetkili Servisi'ne uðramanýz gerektiðini belirtir. ikaz ýþýðý trafik kurallarýna uymak þartýyla kesinlikle derhal durmanýz gerektiðini belirtir. Gösterge tablosunda herhangi bir bilginin belirmemesi, trafik kurallarýnýn da dikkate alýnmasý kaydýyla en kýsa sürede durulmasýný zorunlu kýlar.

Bazý ikaz ýþýklarý gösterge tablosu ekranýnda bir mesajýn belirmesiyle birlikte yanar.
1.52

GÖSTERGE TABLOSU (devam) Aþaðýda tanýmlanan ikaz ýþýklarýnýn varlýðý ve çalýþmasý aracýn ekipman seviyesine ve ülkeye baðlý olarak deðiþiklikler gösterebilir.
B

Akü þarj ikaz ýþýðý Motorun çalýþtýrýlmasý anýnda yanmasý ve motor çalýþmaya baþlayýnca sönmesi gerekir. Sürüþ sýrasýnda, bip sesi ile birlikte ikaz ýþýðýnýn yanmasý, elektrik devresinde aþýrý þarj veya yetersiz þarj olduðunu gösterir. Aracý durdurup devreyi kontrol ettiriniz.

El freni çekili ikaz ýþýðý ve fren devresi arýza detektörü ikaz ýþýðý Fren yapýldýðýnda, bip sesi ile birlikte ikaz ýþýðýnýn yanmasý, devrelerde hidrolik seviyesinin düþmesinin veya fren sisteminde bir arýzanýn iþaretidir. Aracý durdurunuz ve bir RENAULT Yetkili Servisi'ni arayýnýz.

B1 Devir göstergesi (taksimat ×1000)

B2 Yakýt seviyesi göstergesi

Sað sinyal ikaz ýþýðý

lambalarý

Yað basýncý ikaz ýþýðý Motor çalýþtýrýldýðýnda yanar ve birkaç saniye sonra söner. Seyir halindeyken ikaz ýþýðýyla birlikte yanar ve ayný zamanda bip sesi duyulursa, mutlaka aracý durdurunuz ve kontaðý kapatýnýz. Yað seviyesini kontrol ediniz. Seviye normalse, sorun baþka bir nedenden kaynaklanýyordur. Bir RENAULT Yetkili Servisi'ne baþvurunuz.

Yakýt seviyesi minimum ikaz ýþýðý Motorun çalýþtýrýlmasýndan birkaç saniye sonra söner. Eðer yanarsa veya yanýk kalýyorsa en kýsa sürede yakýt deposunu doldurunuz.

Kullanýlmýyor

Sürücü emniyet kemeri takýlý deðil ikaz ýþýðý Motorun çalýþtýrýlmasýyla önce sabit yanar, sonra araç yaklaþýk 10 km/h'lik bir hýza ulaþtýðýnda sürücü emniyet kemerini takmamýþsa yanýp sönmeye baþlar ve yaklaþýk 90 saniye boyunca bir sesli ikaz duyulur.

Yolcu hava yastýðý “OFF” Bu ikaz ýþýðý, ön yolcu hava yastýklarý (aracýna göre) devre dýþý býrakýlmýþ ise, motorun çalýþtýrýlmasýndan birkaç saniye sonra yanar.

1.53

GÖSTERGE TABLOSU (devam) Model 1, C bölgesi Aþaðýda tanýmlanan ikaz ýþýklarýnýn varlýðý ve çalýþmasý aracýn ekipman seviyesine ve ülkeye baðlý olarak deðiþiklikler gösterebilir.
C C1

C2
ikaz ýþýðý en yakýn RENAULT Yetkili Servisi'ne uðramanýz gerektiðini belirtir. ikaz ýþýðý trafik kurallarýna uymak þartýyla kesinlikle derhal durmanýz gerektiðini belirtir. Gösterge tablosunda herhangi bir bilginin belirmemesi, trafik kurallarýnýn da dikkate alýnmasý kaydýyla en kýsa sürede durulmasýný zorunlu kýlar.

Bazý ikaz ýþýklarý gösterge tablosu ekranýnda bir mesaj ile birlikte yanar.
1.54

GÖSTERGE TABLOSU (devam) Aþaðýda tanýmlanan ikaz ýþýklarýnýn varlýðý ve çalýþmasý aracýn ekipman seviyesine ve ülkeye baðlý olarak deðiþiklikler gösterebilir.
C1 Gösterge Yað seviyesi Seviyeyi doðru okumak için, araç düz bir zemin üzerindeyken ve motor durdurulduktan uzun bir süre sonra okuma yapýlmasý gerekir. Motorun çalýþtýrýlmasýndan sonra ve yaklaþýk 30 saniye içinde. - yað seviyesi uygunsa, ekranda “yað seviyesi uygun” mesajý belirir (seviye konusunda daha ayrýntýlý bilgi için bölüm 4'teki “yað seviyesi” paragrafýna bakýnýz). - yað seviyesi minimumdaysa: ekranda “yað seviyesi uygun” mesajý belirmez ve onun yerini tireler alýr ve

Yol bilgisayarý 30 saniye sonra, gösterge yol bilgisayarý fonksiyonuna geçer: Bölüm 1'deki “yol bilgisayarý” paragrafýna bakýnýz.

Zorunlu duruþ ikazý ýþýðý Motor çalýþýr çalýþmaz söner. Diðer ikaz ýþýklarýna ve / veya mesajlara baðlý olarak ve bir bip sesiyle birlikte yanar. Trafik durumunu da dikkate alarak derhal durulmasý gerektiðini gösterir.

ikaz ýþýðýyla birlikte “yað seviyesi tamamlanmalý” ekrana gelir. mesajý

Seviyeyi bir an önce tamamlayýnýz.

C2 Açýlýr mekanizma ikaz ýþýklarý veya çok fonksiyonlu gösterge (aracýna göre) Açýk kapý ikaz ýþýðý Açýlýr mekanizmalardan (kapý veya bagaj) birinin açýk býrakýldýðýný veya tam kapatýlmadýðýný belirtir. VEYA Çok fonksiyonlu gösterge Açýlýr mekanizmalardan (kapý veya bagaj) açýk kaldýðýný veya tam kapatýlmadýðýný, lastiklerin basýnç durumunu (bölüm 2'deki “lastik basýnçlarý kontrol sistemi” paragrafýna bakýnýz ) ve o anda bulunulan vitesi (otomatik vites kutulu araçlar için) gösterir.

Antidemaraj sistemi ikaz ýþýðý Bölüm 1'deki “antidemaraj sistemi” paragrafýna bakýnýz.

Ýkaz ýþýðý Motorun çalýþtýrýlmasýyla yanar, birkaç saniye sonra da söner. Gösterge tablosundaki diðer ikaz ýþýklarýyla veya mesajlarla birlikte yanabilir. Sürüþ halindeyken yanarsa, en yakýn RENAULT Yetkili Servisi'ne uðramanýz gerektiðini bildirmektedir.

1.55

GÖSTERGE TABLOSU (devam) Model 2, D bölgesi Aþaðýda tanýmlanan ikaz ýþýklarýnýn varlýðý ve çalýþmasý aracýn ekipman seviyesine ve ülkeye baðlý olarak deðiþiklikler gösterebilir.
D4 D

D1 D3 D2

E
ikaz ýþýðý en yakýn RENAULT Yetkili Servisi'ne uðramanýz gerektiðini belirtir. ikaz ýþýðý trafik kurallarýna uymak þartýyla kesinlikle derhal durmanýz gerektiðini belirtir. Gösterge tablosunda herhangi bir bilginin belirmemesi, trafik kurallarýnýn da dikkate alýnmasý kaydýyla en kýsa sürede durulmasýný zorunlu kýlar.

Bazý ikaz ýþýklarý gösterge tablosu ekranýnda bir mesaj ile birlikte yanar.
1.56

GÖSTERGE TABLOSU (devam) Aþaðýda tanýmlanan ikaz ýþýklarýnýn varlýðý ve çalýþmasý aracýn ekipman seviyesine ve ülkeye baðlý olarak deðiþiklikler gösterebilir.
D1 Sývý kristal ekran Yað seviyesi bilgileri Seviyeyi doðru okumak için, araç düz bir zemin üzerindeyken ve motor durdurulduktan uzun bir süre sonra okuma yapýlmasý gerekir. Motorun çalýþtýrýlmasýndan sonra ve yaklaþýk 30 saniye müddetle: - yað seviyesi uygunsa, ekranda “yað seviyesi uygun” mesajý belirir (seviye konusunda daha ayrýntýlý bilgi için bölüm 4'teki “yað seviyesi” paragrafýna bakýnýz). - yað seviyesi minimumdaysa: sývý kristal ekranda “yað seviyesi uygun” mesajý belirmez ve onun yerini tireler

Yol bilgisayarý 30 saniye sonra, sývý kristal ekran yol bilgisayarý fonksiyonuna geçer: Bölüm 1'deki “yol bilgisayarý” paragrafýna bakýnýz. Sývý kristal ekrana gelen diðer bilgiler: - D4 bölgesinde, mültimedya, açýlýr mekanizmalarýn durumu ve lastiklerin þiþirme basýncý durum bilgileri (bölüm 2'deki “lastik basýnçlarý kontrol sistemi” paragrafýna bakýnýz); - D2 bölgesinde sýcaklýk; - D3 bölgesinde saat.

Zorunlu duruþ ikazý ýþýðý Motor çalýþýr çalýþmaz söner. Diðer ikaz ýþýklarýna ve / veya mesajlara baðlý olarak ve bir bip sesiyle birlikte yanar. Trafik durumunu da dikkate alarak derhal durulmasý gerektiðini gösterir.

Antidemaraj sistemi ikaz ýþýðý Bölüm 1'deki “antidemaraj sistemi” paragrafýna bakýnýz.

alýr ve

ikaz ýþýðýyla birlikte

E Otomatik vites kutusu göstergesi, o anda seçili vitesi gösterir (aracýna göre).

“yað seviyesi tamamlanmalý” mesajý ekrana gelir. Seviyeyi bir an önce tamamlayýnýz.

Ýkaz ýþýðý Motorun çalýþtýrýlmasýyla yanar, birkaç saniye sonra da söner. Diðer ikaz ýþýklarýyla veya gösterge tablosundaki mesajlarla birlikte yanabilir. Sürüþ halindeyken yanarsa, en yakýn RENAULT Yetkili Servisi'ne uðramanýz gerektiðini bildirmektedir.

1.57

YOL BÝLGÝSAYARI
1

1

2

Yol bilgisayarý
Gösterge tablosundaki ekranda 1 (yeri araca göre deðiþebilir) aþaðýdaki bilgileri toplu halde gösterir: - bilgi mesajlarý (seyir parametreleri…); - çalýþma arýzasý mesajlarý (genellikle ikaz ýþýðýyla birlikte ekrana gelirler); - uyarý mesajlarý ( birlikte ekrana gelirler); ikaz ýþýðýyla

Gösterim seçme tuþu 2
Ard arda ve kýsa aralýklarla basýldýðýnda aþaðýdaki bilgilerin akýþýný saðlar: a) toplam kilometre sayacý ve günlük kilometre sayacý, b) seyir parametreleri: - tüketilen yakýt, - ortalama yakýt tüketimi, - anlýk yakýt tüketimi, - depodaki yakýtla gidilebilecek tahmini mesafe, - katedilen mesafe, - ortalama hýz.

c) yað deðiþimine kadar gidilebilecek mesafe, d) izin verilen hýz (hýz limitörü / hýz regülatörü), e) yol güncesi, bilgi mesajlarý ve çalýþma arýzalarýnýn ard arda ekranda gösterimi.

1.58

YOL BÝLGÝSAYARI (devam)
Bir sýfýrlama iþleminden sonra gösterge deðerlerinin yorumlanmasý
Ortalama yakýt tüketimi, depodaki yakýtla gidilebilecek tahmini mesafe, ortalama hýz deðerleri, sýfýrlama iþleminden sonra katedilen mesafenin artmasýyla daha sabit ve belirgin hale gelir. Son sýfýrlama iþleminden sonra yolun ilk kilometrelerinde aþaðýdaki durumlar görülebilir: • Sürüþ halinde depodaki yakýtla gidilebilecek tahmini mesafe artar. Bu olaðandýr, çünkü ortalama yakýt tüketimi aþaðýda verilen nedenlerden ötürü düþebilir: - araç bir hýzlanma safhasýndan çýktýðýnda; - motor ideal çalýþma sýcaklýðýna ulaþtýðýnda, (sýfýrlama iþlemi sýrasýnda motor soðuk olabilir), - þehir içi trafikten otoyola çýkýyorsanýz.
• Ortalama yakýt tüketimi araç rölantide dururken artar. Böyle olmasý normaldir, zira yol bilgisayarý rölantide tüketilen yakýtý da hesaba katar.

Seyir parametrelerinin otomatik sýfýrlanmasý
Parametrelerden birinin kapasitesi dolduðunda otomatik olarak sýfýrlanýr.

3

Günlük kilometre sayacýný sýfýrlama tuþu 3
Günlük kilometre sayacýný sýfýrlayabilmek için göstergede “günlük kilometre sayacý” seçilmiþ olmalýdýr, sonra tuþa 3 günlük kilometre sýfýrlanýncaya kadar basýnýz.

Seyir parametrelerini sýfýrlama tuþu 3
Göstergede seyir parametrelerinden biri seçiliyken, tuþa 3 gösterim sýfýrlanýncaya kadar basýnýz.

1.59

YOL BÝLGÝSAYARI (devam)
Seçim örnekleri Seçilen göstergenin yorumu

23397

a) Toplam ve günlük kilometre sayacý.

23398

b) Seyir parametreleri Son sýfýrlama iþleminden sonraki yakýt tüketimi.

1.60

23825

Son sýfýrlama iþleminden sonraki ortalama yakýt tüketimi. Son sýfýrlama iþleminden itibaren 400 metre sonra, kat edilen mesafe ve tüketilen yakýta göre göstergede belirtilen deðer

YOL BÝLGÝSAYARI (devam)
Seçim örnekleri Seçilen göstergenin yorumu

23826

Anlýk yakýt tüketimi 30 km/h hýza ulaþýldýktan sonra görüntülenen deðer.

23939

Depodaki yakýtla gidilebilecek tahmini mesafe Kat edilebilecek tahmini mesafe, son sýfýrlama iþleminden sonraki ortalama tüketimi dikkate alýr. 400 metre gidildikten sonra göstergede görünür.

23402

Son sýfýrlama iþleminden sonraki katedilen mesafe.

23527

Son sýfýrlama iþleminden sonraki ortalama hýz. 400 metre gidildikten sonra göstergede görünür.

1.61

YOL BÝLGÝSAYARI (devam)
Seçim örnekleri Seçilen göstergenin yorumu

c) Yað deðiþtirme periyodu/bakým periyodu Bir sonraki bakýma kadar katedilebilecek mesafenin gösterimi. Birçok durum söz konusudur: • bakým zamanýna kadar gidilebilecek mesafe 1 500 km'den azsa veya öngörülen bir sonraki bakým zamaný iki aydan önceyse. sembolüyle birlikte “ÖNGÖRÜLEN YA† DE†ÝÞÝMÝ” mesajý ekrana gelir (“yað deðiþimine kadar katedilebilecek mesafe” mesajýnýn gösterimi sýrasýnda sürekli olarak, aksi taktirde 15 saniye boyunca). • yað deðiþimine kadar gidilebilecek mesafe 0 km ise veya bakým zamaný gelmiþse. Ekranda “yað deðiþimine kadar katedilebilecek mesafe” seçildiðinde ve yol bilgisayarýnýn tüm ekranlarýnda sembolü yanýp söndüðünde “ÖNGÖRÜLEN YA† DE†ÝÞÝMÝ” mesajý ekranda görünür.

24264

Bakým belgesinde belirtilen bakýmýn uygun þekilde yapýlmasýndan sonra göstergenin yeniden baþlatýlmasý Yað deðiþtirme periyodu/bakým periyodu sadece, bakým belgesindeki tavsiyelere uygun olarak bakýmýn yapýlmasýndan sonra yeniden baþlatýlmalýdýr. Daha kýsa sürede yað deðiþimi yapmak istiyorsanýz, her yað deðiþiminden sonra göstergeyi yeniden baþlatmayýnýz. Bu, bakým belgesindeki diðer parçalarýn deðiþtirme aralýklarýnýn geçilmesini önlemek içindir. Yað deðiþtirme periyodu/bakým periyodu göstergesini tekrar baþlatmak için, sýfýrlama tuþuna yaklaþýk 10 saniye yað deðiþtirme periyodu gösterimi sabitleninceye kadar basýnýz.
1.62

YOL BÝLGÝSAYARI (devam)
Seçim örnekleri Seçilen göstergenin yorumu

23559

d) Hýz regülatörü - hýz limitörünün izin verdiði hýz (aracýn tipine göre) Bölüm 2'deki “Hýz limitörü” ve “Hýz regülatörü” paragrafýna bakýnýz.

23503

23560

e) Seyir güncesi Ard arda görüntüleme: - bilgilendirme mesajlarý (araca göre: ýsýtmalý koltuklar, farlarýn otomatik yanmasý…), - çalýþma arýzasý mesajlarý (enjeksiyon kontrolü...).

1.63

YOL BÝLGÝSAYARI (devam)
Bilgi mesajlarý
Bunlar gerek aracýn çalýþtýrýlmasý aþamasýnda yardýmcý olma, gerekse bir sürüþ biçimi seçimi veya durumu hakkýnda bilgi verirler. Sonraki sayfalarda bilgi mesajlarý ile ilgili örneklere yer verilmiþtir.

Uyarý mesajlarý
Trafik durumunu da dikkate alarak derhal durmanýz ve bir RENAULT Yetkili Servisi'ni çaðýrmanýz gerektiðini haber verirler. ikaz ýþýðýyla birlikte belirirler. Ýlerideki sayfalarda uyarý mesajlarýna dair örnekler verilmiþtir.

Çalýþma arýzasý mesajlarý
Aracýnýza yapýlmasý gereken bir müdahale için en kýsa sürede RENAULT Yetkili Servisi'ne uðramanýz gerektiðini bildirmektedir. Bu mesajlar ikaz ýþýðý ile birlikte ekrana gelir. Gösterim seçme tuþuna basýldýðýnda veya birkaç saniye sonra ekrandan silinirler ve seyir güncesinin hafýzasýna kaydedilirler. ikaz ýþýðý yanýk kalýr. Sonraki sayfalarda çalýþma arýzalarý mesajlarýyla ilgili örnekler verilmiþtir. Not: mesajlar ekranda, ya tek baþlarýna ya da sýrayla (görüntülenmesi gereken birkaç mesaj olduðunda) belirirler, bazen onlara bir ikaz ýþýðý ve / veya bir bip sesi de eþlik edebilir.

1.64

YOL BÝLGÝSAYARI (devam) Bilgilendirme mesajý örnekleri
Mesaj ekraný Gösterge tablosu model 1 Sývý kristal ekran mesajý Gösterge tablosu model 2 Mesajlarýn yorumlanmasý

23505

"Kartý yerleþtiriniz" RENAULT kartýnýn okuyucuya takýlmasý talebi.

23507

"Yað seviyesi uygun" Kontak açýldýðý andaki yað seviyesinin uygun olduðunu gösterir.

"Otomatik far yakma off" Farlarý otomatik yakma fonksiyonunun devre dýþý olduðunu bildirir.

23508

1.65

YOL BÝLGÝSAYARI (devam) Çalýþma arýzalarý ile ilgili mesaj örnekleri
Mesaj ekraný Gösterge tablosu model 1 Sývý kristal ekran mesajý Gösterge tablosu model 2 Mesajlarýn yorumlanmasý

"A.S.R. devre dýþý" A.S.R. antipatinaj sistemi devre dýþý býrakýlmýþ (bölüm 2'deki “antipatinaj sistemi: A.S.R.” paragrafýna bakýnýz).

23509

"Lastik kaptörü arýzalý" Araca takýlý olmayan lastiðin kaptörü, sývý kristal ekranýn A bölgesinde arýzalý olarak görülür: araca stepne takýlmasý durumunda olduðu gibi (Bölüm 2'deki “Lastik basýnçlarý kontrol sistemi” paragrafýna bakýnýz).

23510

"Lastik basýnçlarý ayarlanmalý" Çok fonksiyonlu göstergede veya sývý kristal ekranýn A bölgesinde görüntülenen lastik basýnç hatasý (aþýrý þiþirme veya yetersiz þiþirme); en kýsa sürede lastik basýnçlarýný ayarlayýnýz.

23511

"Motorin filtresi kontrol edilmeli" Motorin filtresinde su olduðunu belirtir. Vakit geçirmeden RENAULT Yetkili Servisi'ne baþvurunuz.

1.66

24263

YOL BÝLGÝSAYARI (devam) Çalýþma arýzalarý ile ilgili mesaj örnekleri
Mesaj ekraný Gösterge tablosu model 1 Sývý kristal ekran mesajý Gösterge tablosu model 2 Mesajlarýn yorumlanmasý

"Vites kutusu kontrol edilmeli" Vites kutusunda bir arýzanýn oluþtuðunu bildirir, vakit geçirmeden bir RENAULT Yetkili Servisi'ne baþvurunuz.

23512

"Kartýn varlýðý algýlanmadý” Otomatik açma - kilitleme tipi bir RENAULT kartý, algýlama bölgesi içinde deðil veya araç kartýn varlýðýný saptayamýyor, kartý okuyucusuna takýnýz, arýzanýn devam etmesi halinde, RENAULT Yetkili Servisi'ne baþvurunuz.

23513

"Kartýn pilini deðiþtiriniz" RENAULT kartýnýzýn pilinin kullaným ömrü yaklaþýk iki yýldýr. Pil zayýfladýðýnda bu mesaj ekranda belirir (bölüm 5'teki “RENAULT Kartý: pil” paragrafýna bakýnýz).

23514

1.67

YOL BÝLGÝSAYARI (devam) Uyarý mesajlarý Trafik durumunu da göz önüne alarak derhal durunuz
Mesaj ekraný Gösterge tablosu model 1 Sývý kristal ekran mesajý Gösterge tablosu model 2

Mesajlarýn yorumlanmasý

23499

"Enjeksiyon arýzasý" Araç üzerinde, motorda önemli bir arýza olduðunu belirtir.

23501

"Lastik patlamasý, lastiði deðiþtiriniz" Sývý kristal ekranýn A bölgesinde belirtilen tekerlekte lastiði patladýðýný gösterir.

23500

"Motorda aþýrý ýsýnma" Aracýn motorunun aþýrý ýsýndýðýný belirtir.

1.68

YOL BÝLGÝSAYARI (devam) Uyarý mesajlarý Trafik durumunu da göz önüne alarak derhal durunuz
Mesaj ekraný Gösterge tablosu model 1 Sývý kristal ekran mesajý Gösterge tablosu model 2

Mesajlarýn yorumlanmasý

23498

"Direksiyon arýzasý" Aracýn takviyeli direksiyonunda bir arýza olduðunu belirtir.

23502

"Elektronik arýza" Aracýn elektronik sistemlerinde bir arýza olduðunu belirtir.

1.69

DÝREKSÝYON SÝMÝDÝ

1

Yükseklik ve derinlik ayarý Kolu 1 çekiniz ve direksiyon simidini istediðiniz konuma getiriniz; direksiyon simidini kilitlemek için kolu itiniz.

Güvenlik nedeniyle, bu ayarlarý araç dururken yapýnýz.

Araç duruyorken, direksiyonu tam sað veya tam sol konumda, sonuna kadar çevrilmiþ þekilde býrakmayýnýz. Yokuþ inerken ve genel olarak araç hareket halindeyken kontaðý asla kapatmayýnýz (takviyeli direksiyon pompasý devre dýþý kalýr).

1.70

SAAT VE DIÞ HAVA SICAKLI†I
Seyir yardýmcýsý sistemli, radyolu vb… araçlar
1 3 2
Butonlarý (1 ve 3) olmayan araçlarda, bu araçlarýn özelliklerini öðrenmek için ekipmanýn özel kullaným kitabýna bakýnýz.

Dýþ sýcaklýk göstergesi
Özellik: Dýþ sýcaklýk -3°C ila +3°C arasýnda ise, °C karakterleri yanýp söner (buzlanma tehlikesi ikazý).

Kontak açýkken, saat ve araca göre, dýþ hava sýcaklýðý ekranda belirir.

Saatin ayarlanmasý (2)
Araçta varsa, ayar butonlarý (1 ve 3) saati ayarlamaya yarar. Saati ayarlamak için (1) no'lu butona, dakikayý ayarlamak için (3) no'lu butona basýnýz. Dýþ sýcaklýk göstergesi Buzlanmanýn oluþumu gün ýþýðýna, yerel neme ve hava sýcaklýðýna baðlý olduðundan sadece dýþ sýcaklýk buzlanmanýn saptanmasý için yeterli deðildir.

Elektrik akýmýnýn kesildiði durumda (akünün sökülmesi, besleme kablosunun kopmasý), saat ayarý bozulur. Saatin ayarlanmasý gerekir. Bu iþlemi hareket halindeyken yapmamanýzý öneririz.

1.71

DIÞ DÝKÝZ AYNALARI
Rezistanslý dikiz aynalarý
Aynanýn rezistansý arka cam rezistansý ile birlikte çalýþýr.

A

B C 1 F

D

E 2

Mekanik kumandalý dýþ dikiz aynalarý
Dikiz aynasýný ayarlamak için kolu 1 kullanýnýz.

Elektrikli dýþ dikiz aynalarý
Kontak açýkken, butonu 2 hareket ettiriniz: - sol dikiz aynasýný ayarlamak için C konumuna; - sað dikiz aynasýný ayarlamak için E konumuna getiriniz. D konumunda buton aktif deðildir. Sürücü tarafý dýþ dikiz aynasýnýn belirgin bir biçimde ayrýlmýþ iki bölgesi bulunabilir. B bölgesi, klasik dikiz aynasýnda normal olarak görülenle ayný olup, A bölgesi güvenliðiniz açýsýndan arka yan tarafýn görüþ alanýný artýrmaktadýr. A bölgesinde görülen cisimler gerçekte olduklarýndan daha uzakta gibi görünürler.

Katlanabilir dikiz aynalarý
Butonu 2, F konumuna getiriniz: dýþ dikiz aynalarý katlanýr. Sürüþ konumuna dönmek için C, D veya E konumlarýna getiriniz.

1.72

DÝKÝZ AYNALARI

2 1

Ýç dikiz aynasý
Ýç dikiz aynasýnýn yönü ayarlanabilir. Gece yolculuðu sýrasýnda arkadan gelen aracýn farlarýndan rahatsýz olmamak için aynanýn arkasýndaki mandalý 1 geriye doðru itiniz.

Kararmalý dikiz aynasý 2
Gece arkanýzdan farlarý (uzunlar) yanan bir araç geldiðinde dikiz aynasýnýn camý kendiliðinden koyulaþýr.

1.73

SESLÝ VE IÞIKLI ÝKAZLAR
Dörtlü flaþör (devam) Araca göre, sürücünün isteði ile ani yavaþlamada, dörtlü flaþörler otomatik olarak yanabilir. Bu durumda dörtlü flaþörleri, butona (2) bir defa basarak söndürebilirsiniz. Sinyal lambalarý
Direksiyon simidi hareket alanýnda kolu (1), çevirmek istediðiniz yöne doðru hareket ettiriniz.

1 0

A

2
Otoyolda, direksiyon hareketleri genellikle sinyal kolunu 0 konumuna kendiliðinden geri getirmeye yeterli deðildir. Dönüþ iþlemi boyunca, kolu elinizle tutmanýz gereken durumlar olabilir. Kolu serbest býraktýðýnýzda kendisi otomatik olarak 0 konumuna gelecektir.

Korna
Direksiyon simidinin orta kýsmýna (A) basýnýz.

Dörtlü flaþör
Butona (2) basýnýz. Bu mekanizma, dört sinyal lambasýnýn ve yan sinyal lambalarýnýn ayný anda yanmalarýný saðlar. Dörtlü flaþör, trafik güvenliði açýsýndan, diðer sürücüleri uyarmak üzere aþaðýdaki durumlarda kullanýlýr: • olaðandýþý hatta kesinlikle yasak bir yerde durmak zorunda kaldýðýnýzda • olaðandýþý kullaným ve trafik þartlarýnda.

Iþýklý ikaz (selektör yapma)
Aydýnlatmalar kullanýlmýyor olsa bile ýþýklý ikaz elde etmek için, kolu (1) kendinize doðru çekiniz.

1.74

DIÞ AYDINLATMA VE SÝNYALLER
Otomatik çalýþma (araca göre) Motor çalýþýrken, araç dýþýndaki aydýnlýða baðlý olarak, kol (1) hareket ettirilmemiþ olmasýna raðmen (0 konumu), kýsa farlar otomatik olarak yanar ya da söner. Bu fonksiyon devreye girebilir ya da devreden çýkabilir. - Devreye sokmak için, butona (3) en az dört saniye boyunca basýnýz. Ýki bip sesi ve gösterge tablosunda beliren bir mesaj bu iþlemi onaylar. - Devreden çýkarmak için, motor çalýþmýyorken, butona (3) en az dört saniye boyunca basýnýz. Bu iþlem bir bip sesi ile belirtilir ve gösterge tablosunda “farlarýn otomatik aydýnlatmasý OFF” mesajý belirir. Kumanda koluna (1) yapýlacak her türlü müdahale önceliklidir ve otomatik çalýþmayý geçici olarak iptal eder.

1 3

1

4 2

Park lambalarýnýn yanmasý
Kumanda kolunun (1) ucunu sembol, iþaretin (4) karþýsýna gelene kadar döndürünüz. Gösterge tablosu aydýnlanýr. Düðmeyi (2) çevirerek aydýnlatma þiddetini ayarlayabilirsiniz.

Kýsa farlarýn yanmasý
Manüel çalýþma Kumanda kolunun (1) ucunu sembol, iþaretin (4) karþýsýna gelene kadar döndürünüz. Tüm bu durumlarda gösterge tablosunda bir ikaz ýþýðý yanar.

Gece yola çýkmadan önce: elektrik donanýmýnýn düzgün çalýþtýðýný kontrol ediniz ve farlarýnýzý ayarlayýnýz (normal yük þartlarýnda yola çýkmýyorsanýz). Genel olarak, far camlarýnýn temiz (kirlilik, çamur, kar, üzerlerini örtebilecek þekilde eþya taþýma) olmasýný saðlayýnýz.

1.75

DIÞ AYDINLATMA VE SÝNYALLER (devam)
“Park sonrasý yol aydýnlatma” fonksiyonu Bu fonksiyon (örneðin bir kapýnýn, bir garaj giriþinin aydýnlatýlmasýnda iþe yarar…) geçici bir süre için kýsa farlarý yakma olanaðý verir. Motor çalýþmýyor ve farlar sönük durumdayken, kumanda kolunun 1 ucunu, 0 konumundayken, kolu 1 kendinize doðru çekiniz: kýsa farlar yaklaþýk otuz saniye süreyle yanacaktýr. Bu iþlem, dört kere yapýlabilir ve farlar maksimum iki dakika yanar. Kendiliðinden sönmesini beklemeden aydýnlatmayý kapatmak isterseniz kumanda kolunun 1 ucunu çeviriniz, sonra 0 konumuna getiriniz.

Farlarýn söndürülmesi
Manüel çalýþma Ýki þekilde mümkündür: - kolu 1 ilk konumuna geri getiriniz. - motor çalýþmýyorken sürücü kapýsýnýn açýlmasýyla veya aracýn kilitlenmesiyle kýsa farlar söner. Bu durumda, motorun bir sonraki çalýþtýrýlmasýnda, farlar kumanda kolunun 1 konumuna göre yanacaktýr. Otomatik çalýþma (aracýn tipine göre) Motor çalýþmýyorken sürücü kapýsýnýn açýlmasýyla veya aracýn kilitlenmesiyle kýsa farlar söner.

1

Uzun farlarýn yakýlmasý
Kýsa farlar yanýyorken, kolu kendinize doðru çekiniz. Farlar uzun konuma geçince, gösterge tablosundaki ilgili ikaz ýþýðý yanar. Kýsa far konumuna geçmek için kolu tekrar kendinize doðru çekip býrakýnýz.

Far açýk sesli ikazý
Farlarýn, motorun durdurulmasýndan sonra yanmasý halinde, sürücü kapýsýnýn açýlmasýyla farlarýn açýk unutulduðunu haber vermek üzere bir sesli ikaz devreye girer.

1.76

DIÞ AYDINLATMA VE SÝNYALLER (devam)
Arka sis lambasý
Kumanda kolunun orta halkasýný 5 sembol, iþaretin 6 karþýsýna gelene kadar döndürünüz, sonra býrakýnýz. Çalýþmasý, dýþ aydýnlatmada seçilen konuma baðlýdýr, sis farlarý yandýðýnda gösterge tablosundaki ilgili ikaz ýþýðý yanar. Diðer sürücüleri rahatsýz etmemek için, gerekmediði sürece kullanmamaya özen gösteriniz. Not: sis lambasý sürücü tarafýnda bulunmaktadýr. Söndürme Halkayý 5 tekrar çevirerek iþareti 6, söndürmek istediðiniz sis farýný temsil eden sembolün karþýsýna getiriniz. Dýþ aydýnlatmanýn söndürülmesi, ön sis farlarýnýn ve arka sis lambalarýnýn da sönmesine neden olur.

5

6

Sis farlarý
Kumanda kolunun orta halkasýný (5) sembol, iþaretin (6) karþýsýna gelene kadar döndürünüz, sonra býrakýnýz. Çalýþmasý, dýþ aydýnlatmada seçilen konuma baðlýdýr, sis farlarý açýldýðýnda gösterge tablosundaki ilgili ikaz ýþýðý yanar.

Sisli havalarda, sis farlarý otomatik yanmadýðý için, sis farlarýnýn yakýlmasý sürücünün isteðine göre gerçekleþir: gösterge tablosundaki ikaz ýþýklarý sis farlarýnýn yandýðý (ikaz ýþýðý yanar) veya yanmadýðý (ikaz ýþýðý yanmaz) konusunda size bilgi verir.

1.77

ELEKTRÝKLÝ FAR YÜKSEKLÝK AYARI

A

Bu donanýma sahip araçlarda, düðme A yüke göre far yüksekliðinin ayarlanmasýný saðlar. Farlarý indirmek için düðmeyi A aþaðýya doðru ve yükseltmek için de yukarýya doðru çeviriniz. Diðer modellerde ayar, otomatik olarak yapýlmaktadýr.

1.78

ÖN CAM SÝLECE†Ý / CAM YIKAYICISI
Otomatik fasýlalý cam silecekleri olan araçlar
1 1 A B C D 2
Motor çalýþýyorken veya aksesuar fonksiyonundayken, kumanda kolunu 1 hareket ettiriniz.
• A durdurma. • B otomatik fasýlalý silme Bu konum seçilince, sistem ön camda suyun varlýðýný algýlar ve uygun silme hýzýný baþlatýr. Halkayý 2 çevirerek silme aralýklarýnýn süresi deðiþtirilebilir. Motorun her çalýþtýrýlmasý sýrasýnda, otomatik fasýlalý cam silme konumuna geri dönmek için durma pozisyonuna A gelinmesi zorunludur. • C yavaþ sürekli silme. • D hýzlý sürekli silme.

Motor çalýþýyorken veya aksesuar fonksiyonu konumunda , kumanda kolunu 1 hareket ettiriniz.
• A durdurma. • B fasýlalý silme Ýki silme arasýnda silecekler birkaç saniye süresince dururlar. Halkayý 2 çevirerek silme aralýklarýnýn süresi deðiþtirilebilir. • C yavaþ sürekli silme. • D hýzlý sürekli silme.

Özellik Sürüþ sýrasýnda, aracýn herhangi bir nedenle durmasý silme hýzýnýn yavaþlamasýna neden olur. Hýzlý sürekli silme modundan yavaþ sürekli silme moduna geçer. Araç hareket ettiði anda silme iþlemi baþlangýçta seçilmiþ hýza geri döner. Kumanda koluna 1 yapýlacak her türden müdahale önceliklidir ve dolayýsýyla otomatik çalýþmayý iptal eder.

Mekanik bir engel durumunda (ön camýn buzlanmasý) sistem, otomatik olarak devreden çýkar.

1.79

ÖN CAM SÝLECE†Ý / CAM YIKAYICISI (devam)
1
• Farlar açýk Ayný zamanda far yýkayýcýlarýný da çalýþtýrmýþ olursunuz.

Cam yýkayýcýlar, far yýkayýcýlar
Kontak açýkken, kolu 1 kendinize doðru çekiniz.
• Farlar sönük Kýsa dokunma, cam sileceðinin bir silme hareketi yapmasýný saðlar. Uzun dokunma, üç silme hareketi ve birkaç saniye sonra da bir silme hareketi daha yapmasýný saðlar.

Buzlanmanýn olduðu havalarda, cam sileceklerinin buz tutmamýþ olmasýna dikkat ediniz (silecek motorunun ýsýnma ve yanma riski). Sileceklerin durumunu kontrol ediniz. Ýþlevlerini tam olarak yerine getiremediklerinde silecekleri deðiþtiriniz; bunu hemen hemen her yýl yapmalýsýnýz. Ön camýnýzý düzenli olarak temizleyiniz. Cam silecekleri çalýþýr durumdayken kontak kapatýlýrsa, (konum A) silecekler herhangi bir konumda kalabilir.

1.80

YAKIT DEPOSU
Yakýt kalitesi
Her ülkenin kendine özgü yürürlükteki yasalarýnda belirtilen normlara uygun yüksek kalitede yakýt kullanýnýz.

A B C

Benzinli modeller Mutlaka kurþunsuz benzin kullanýnýz. Oktan sayýsý (RON), yakýt kapaðýnýn (A) içindeki etiketin üzerinde belirtilmiþ olan deðerlere uygun olmalýdýr. Bölüm 6'daki “Motorlarýn özellikleri” paragrafýna bakýnýz. Dizel modeller Mutlaka yakýt kapaðýnýn içinde (A) bulunan etiketin üzerinde belirtilmiþ deðerlere uygun motorin kullanýnýz. Deponun doldurulmasý sýrasýnda, kazayla su kaçmamasýna dikkat ediniz. Yakýt deposu kapaðý ve çevresi tozdan arýndýrýlmýþ olmalýdýr.

Deponun kullanýlabilir kapasitesi: 60 litre (yaklaþýk). Depo kapaðýný (A) açmak için parmaðýnýzý yuvaya (B) sokunuz ve kapaðý çekiniz. Kapama sistemi (C) (metal klape) doldurma boðazýna entegre edilmiþtir. Doldurma için “yakýt doldurma” paragrafýna bakýnýz.

Metal klapeye asla parmaklarýnýzla bastýrmayýnýz. Doldurma bölgesini yüksek basýnçlý temizleyicilerle yýkamayýnýz. Düþük miktarlarda da olsa motorine benzin karýþtýrmayýnýz.

1.81

YAKIT DEPOSU (devam)
Yakýt doldurma
Benzinli modeller Sadece kurþunsuz benzin kullanýnýz. Kurþunlu benzin kullanýlmasý hava kirliliði önleme sistemine zarar verir ve kurþunlu benzinden zarar gören sistem garanti kapsamý dýþýnda kalýr. Kurþunlu benzinle doldurulmasýna mani olmak için, benzin deposunun aðzýnda, sadece kurþunsuz benzin tabancasýnýn kullanýlmasýna imkan verecek bir klape bulunmaktadýr. - Tabancayý, metal klapeyi itecek þekilde yerleþtiriniz ve depoyu doldurmak için tetiklemeden önce, tabancanýn sýnýra dayanýncaya kadar sokulmuþ olmasýný saðlayýnýz (sýçrama tehlikesi). - Dolum iþlemi süresince ayný durumda tutmaya devam ediniz.

Yakýt doldurma (devam) Benzinli ve dizel modeller Dolum sonundaki ilk otomatik duruþu takiben, genleþme hacmini muhafaza etmek için pompa azami iki kere daha çalýþtýrýlabilir.

Sürekli yakýt kokusu
Uzun süre yakýt kokmasý durumunda: • aracýnýzý trafik kurallarýna uygun olarak durdurunuz ve kontaðý kapatýnýz; • dörtlü flaþörü çalýþtýrýnýz, araçtaki tüm yolcularý indiriniz ve onlarý trafiðin olduðu yerden uzaklaþtýrýnýz. • Bir RENAULT Yetkili Servisi personeli tarafýndan incelenmeden önce müdahale etmeyiniz ve tekrar çalýþtýrmayýnýz.

Yakýt besleme sisteminde yapýlacak herhangi bir deðiþiklik veya müdahale, (beyin, kablo baðlantýlarý, yakýt devresi, enjektör, koruma kapaðý...) güvenliðiniz açýsýndan oluþturacaðý tehlike nedeniyle (RENAULT Yetkili Servisi personeli hariç), kesinlikle yasaktýr.

1.82

Bölüm 2: Sürüþ
(hava kirliliðini önlemeye ve ekonomi saðlamaya yönelik kullaným önerileri)

Rodaj .............................................................................................................................................................. 2.02 Motorun çalýþtýrýlmasý - Durdurulmasý .................................................................................................. 2.03 - 2.04 Benzinli modellerin özellikleri ........................................................................................................................ 2.05 Dizel modellerin özellikleri ............................................................................................................................. 2.06 Vites kolu ....................................................................................................................................................... 2.07 El freni ........................................................................................................................................................... 2.08 Takviyeli direksiyon ........................................................................................................................................ 2.08 Hava kirliliðini önleme ve yakýt ekonomisi ile ilgili öneriler ................................................................ 2.09 ➟ 2.11 Çevre .............................................................................................................................................................. 2.12 Lastik basýnçlarý kontrol sistemi .......................................................................................................... 2.13 ➟ 2.16 Dinamik sürüþ kontrolü: E.S.P. ...................................................................................................................... 2.17 Antipatinaj sistemi: A.S.R. .................................................................................................................... 2.18 - 2.19 ABS Fren Sistemi: ABS ........................................................................................................................ 2.20 - 2.21 Fren destek sistemi ......................................................................................................................................... 2.22 Hýz limitörü ........................................................................................................................................ 2.23 ➟ 2.25 Hýz regülatörü ..................................................................................................................................... 2.26 ➟ 2.28 Otomatik vites kutusu ......................................................................................................................... 2.29 ➟ 2.32
2.01

RODAJ
s Benzinli model

Aracýnýzý ilk 1.000 km'ye kadar, yüksek viteste 130 km/h hýz ve 3.000 3.500 d/d'yý geçmeyecek þekilde kullanýnýz. 1.000 km'den, sonra, aracýnýzý sýnýrlama yapmaksýzýn kullanabilirsiniz ancak aracýnýz 3.000 km'den sonra tam performans verecektir. Bakým periyodu: aracýnýzýn Bakým Belgesi'ne bakýnýz.

s Dizel model 1.500 km'ye kadar, 2.500 d/d 'yý aþmayýnýz. Bu kilometreye ulaþtýðýnýzda daha hýzlý gidebilirsiniz ancak motorun tüm performansýný göstermeye baþlamasý 6.000 km'den sonra gerçekleþecektir. Rodaj döneminde, motor soðuk olduðunda çok çabuk hýzlanmayýnýz ve motor devrini de çok yükseltmeyiniz.

Bakým periyodu: aracýnýzýn Bakým Belgesi'ne bakýnýz.

2.02

MOTORUN ÇALIÞTIRILMASI
1
Otomatik vites kutulu araçlarýn özelliði Vites kolu N veya P konumundayken fren pedalýna basýnýz. Not: - motoru çalýþtýrma þartlarýndan birine uyulmamasý durumunda, gösterge tablosu ekranýna “debriyaj pedalýna basýnýz + marþ butonuna basýnýz” veya “fren pedalýna basýnýz + marþ butonuna basýnýz” mesajý gelir. - bazý durumlarda, direksiyon kolonu kilidinin açýlmasýna yardýmcý olmak için, marþ butonuna 3 basarken direksiyon simidini döndürmek gerekir. Aksesuar fonksiyonlarý Motor çalýþmýyorken bazý fonksiyonlardan yararlanmak için (radyo, seyir yardýmý sistemi...) sadece butona 3 basýlmasý yeterlidir. Bagaj kapaðýnýn kilidi açýkken motoru çalýþtýrma (otomatik kapý açma - kilitleme modunda) Bagaj kapaðý kilidi açýkken motoru çalýþtýrmak istediðinizde, okuyucunun muhafazasýný çýkardýktan sonra kartý 2 takýnýz.

3

4 2

Uzaktan kumandalý RENAULT kartý
Yol bilgisayarýnýn ekranýnda 1 “kartý takýnýz” mesajý belirir. RENAULT Kartýný, kart okuyucuya 2 sonuna kadar takýnýz.

Motoru çalýþtýrma þartlarý
Gösterge tablosundan, aþaðýdaki þartlarý açýklayan motoru çalýþtýrma talimatýna uyunuz: Motoru çalýþtýrmak için, fren veya debriyaj pedalýna basýnýz (pedal motoru çalýþtýrma süresi boyunca basýlý kalmalýdýr) sonra butona 3 basýnýz. Vites takýlý ise, sadece debriyaj pedalýna basmak motoru çalýþtýrmak için yeterli olacaktýr.

Otomatik açma - kilitlemeli RENAULT kartý
Kart, algýlama bölgesi 4 (güneþlik, gözlük koyma yeri vb… bazý yüksek kesimler hariç araç içi ve bagaj bölmesi) içinde olmalýdýr.

2.03

MOTORUN DURDURULMASI
Uzaktan kumandalý RENAULT kartý Kart, kart okuyucusuna 2 takýlýyken, marþ ve motoru durdurma (start / stop) butonuna basýlmasý, motoru durdurur. Kart, okuyucuya takýlý deðilse, birinci dokunuþ sonrasýnda, gösterge tablosu ekranýnda “motoru durdurma onaylanmalý” mesajý belirir. Motorun durdurulmasýný onaylamak için 3 butonuna iki defa basýlmasý gerekmektedir. Otomatik açma / kilitleme modunda RENAULT Kartý Kart araç içindeyken, marþ ve motoru durdurma (start / stop) butonuna 3 basýlmasý, motoru durdurur. Kart, algýlama bölgesinde deðilse, birinci dokunuþ sonrasýnda, gösterge tablosu ekranýnda “motoru durdurma onaylanmalý” mesajý belirir. Motorun durdurulmasýný onaylamak için butona iki defa basýlmasý gerekmektedir.

3

2

Motoru durdurma þartlarý
- araç dururken; - otomatik vites kutulu araçlarda vites kolunu N veya P konumuna getiriniz; - butona 3 basýnýz; Motor durduktan sonra, o sýrada kullanýlmakta olan aksesuarlar (radyo, havalandýrma…) çalýþmaya devam eder. Sürücü kapýsýnýn açýlmasýyla çalýþmakta olan aksesuarlar durur.

Araçta bir çocuk (veya bir hayvan) varken, RENAULT kartýný içeride býrakarak asla aracýnýzdan çýkmayýnýz. Zira içerideki çocuk veya hayvan aracý çalýþtýrabilir veya elektrikli ekipmanlarý (cam krikosu), çalýþtýrarak kendini (boyun, kol, el…) sýkýþtýrabilir. Aðýr yaralanma tehlikesi vardýr. Araç tamamen durmadan asla kontaðý kapatmayýnýz. Kontaðýn kapatýlmasý yardýmcý tertibatlarýn: frenler, direksiyon hava yastýklarý ve öngergiler gibi pasif güvenlik tertibatlarý vs.'nin iþlevlerini yerine getirememesine neden olur.

2.04

BENZÝNLÝ MODELLERÝN ÖZELLÝKLERÝ
Aþaðýda belirtilen çalýþma koþullarý uygun deðildir: • Yakýt seviyesi minimum ikaz ýþýðý yanarken uzun süre yol alýnmasý, • Kurþunlu benzin kullanýlmasý, • RENAULT tarafýndan onaylanmamýþ yakýt veya yað katkýsý kullanýlmasý. gibi çalýþma þartlarý veya: • Sürüþ sýrasýnda ateþlemede kesiklik ve silkeleme ile kendini belli eden ateþleme veya benzin enjeksiyonu arýzasý ya da, buji kablosunun yerinden çýkmasý, • Güç kaybý gibi çalýþma bozukluklarý, katalizörün etkinliðini azaltýp aþýrý ýsýnarak tahrip olmasýna neden olabilirler ve bunun sonucunda da araçta aþýrý sýcaklýða baðlý termik hasarlarýn oluþmasýna yol açabilirler. Yukarýda belirtilen çalýþma bozukluklarýný gözlerseniz RENAULT Yetkili Servisi'ne acilen gerekli onarýmlarý yaptýrýnýz. Bakým Belgesi'nde öngörülmüþ sürelere göre aracýnýzý RENAULT Yetkili Servisi'ne düzenli olarak götürürseniz bu sorunlardan hiçbiriyle karþýlaþmazsýnýz.

Motorun çalýþmama problemi
Katalizöre zarar vermemek için arýzanýn kesin nedenini belirlemeden aracýnýzý (iterek, çekerek veya marþ motorunu kullanarak) çalýþtýrmaya uðraþmayýnýz. Aksi halde, motorunuzu çalýþtýrmaya kalkýþmayýnýz ve RENAULT Yetkili Servisi'ne baþvurunuz.

Sýcak egzoz sistemiyle temas edebilecek ot, yaprak gibi kolay alev alan yanýcý madde ve malzemelerin bulunduðu yerlere aracýnýzý park etmeyiniz ve buralarda aracýnýzý çalýþtýrmayýnýz.

2.05

DÝZEL MOTORLARIN ÖZELLÝKLERÝ
Dizel motor devri Dizel motorlar, takýlý vites ne olursa olsun motor devrinin hiçbir þekilde aþýlmasýna izin vermeyen bir enjeksiyon ekipmanýna sahiptir. Yakýt tamamen bittiðinde Yakýt tamamen bittiðinde ve akü tam olarak þarjlý iken yapýlmýþ bir doldurmadan sonra aracý normal olarak çalýþtýrabilirsiniz: common-rail (yüksek basýnç) sistemiyle donatýlmýþ dizel modellerin özelliklerini öðrenmek için bölüm 1'deki “yakýt deposu” paragrafýna bakýnýz. Yine de birkaç saniye içerisinde birkaç denemeden sonra motor çalýþmýyorsa RENAULT Yetkili Servisi'ne baþvurunuz. Kýþ için önlemler Buzlanma olduðu zamanlarda olasý bir kazayý önlemek için: • akünüzün her zaman tam þarjlý olmasýna dikkat ediniz. • deponun dibinde biriken su buharýnýn yoðunlaþmasýný engellemek için depodaki motorin seviyesinin asla çok fazla azalmamasýna dikkat ediniz.

Sýcak egzoz sistemiyle temas edebilecek ot, yaprak gibi kolay alev alan yanýcý madde ve malzemelerin bulunduðu yerlere aracýnýzý park etmeyiniz ve buralarda aracýnýzý çalýþtýrmayýnýz.

2.06

VÝTES KOLU
Kontak açýkken geri vitese geçildiðinde geri vites lambalarý yanar.

1 2

Geri vitese geçiþ
Mekanik vites kutulu araçlar: geri vitese geçmek için vites kolu topuzu üzerindeki þemaya 1 göre hareket ediniz ve araca göre, halkayý 2 vites kolu topuzuna doðru çekerek geri vitese alýnýz. Otomatik vites kutulu araçlar: bölüm 2'deki “otomatik vites kutusu” paragrafýna bakýnýz.

2.07

EL FRENÝ
El frenini çekme Yukarýya doðru çekiniz, aracýn tamamen hareketsiz kaldýðýndan emin olunuz.

TAKVÝYELÝ DÝREKSÝYON
Þarjý zayýflamýþ bir aküyle aracýnýzý hiçbir zaman kullanmayýnýz.

Deðiþken takviyeli direksiyon
Deðiþken takviyeli direksiyonda, araç hýzýna göre takviye seviyesini uyarlayan elektronik sistem bulunur. Direksiyon park etme manevrasý sýrasýnda daha yumuþaktýr (daha fazla konfor için) ve hýz arttýkça sarf edilen çaba yavaþ yavaþ artar (yüksek hýzda daha iyi bir güvenlik saðlamak için).

1 2

El frenini indirme El freni kolunu 1 hafifçe yukarýya çekiniz, basmalý butona 2 basýnýz ve el freni kolunu tabana kadar indiriniz. El freni tam indirilmemiþ halde aracý sürerseniz, gösterge tablosunda kýrmýzý ýþýklý ikaz devamlý yanar. Yolun eðimine ve / veya aracýn yüküne göre, el freninin iki diþ fazla çekilmesi ve mekanik vites kutulu araçlarda vitese takýlmasý (1. veya geri vitese), otomatik vites kutulu araçlar için de vitesin P konumuna alýnmasý gerekli olabilir.

Sürüþ halinde el freninin tamamen inmiþ olduðuna dikkat ediniz, aksi halde aþýrý ýsýnma tehlikesi vardýr.

Genel olarak araç yolda giderken ve yokuþ aþaðý inerken asla motoru durdurmayýnýz (takviyeli direksiyon takviyesi ortadan kalkar).

2.08

HAVA KÝRLÝL݆ÝNÝ ÖNLEME, YAKIT EKONOMÝSÝ VE SÜRÜÞ ÝLE ÝLGÝLÝ ÖNERÝLER
RENAULT enerji tüketiminde ekonomiden ve havayý kirleten gazlarýn yayýlmasýný önlemekten yanadýr. Bu anlayýþ doðrultusunda, fabrika ayarlarýyla sýnýrlanan yakýt tüketimi ile RENAULT, yürürlükteki hava kirliliðini önlemeyle ilgili yönetmeliklere uygun araç üretmektedir. Teknik dizayn ile her þey elde edilemez. Egzoz gazý emisyonu derecesi ve aracýnýzýn yakýt tüketimi size de baðlýdýr. Aracýnýzýn bakýmýna ve uygun þekilde kullanmaya özen gösteriniz.

Bakým
Aracýn egzoz emisyon deðerlerinin mevcut yönetmeliklere uymasý gerekir. Aksi takdirde sorumluluk araç sahibine aittir. Ayrýca, motor parçalarýnýn, besleme ve egzoz sistemine ait parçalarýn da, üreticinin öngördüðü orijinal parçalarýn dýþýnda baþka parçalarla deðiþtirilmesi, aracýnýzýn hava kirliliðini önleme sistemine uygun olmayan bir hale gelmesine sebep olabilir. Bakým Belgesi'ndeki talimatlara uygun olarak RENAULT Yetkili Servisi'nde aracýnýzýn ayarlarýný ve kontrollerini yaptýrýnýz. Aracýnýzýn orijinal ayarlarýný saðlayacak tüm gerekli cihaz ve imkanlar RENAULT Yetkili Servisi'nde mevcuttur. Havayý kirleten gazlarýn emisyonunun doðrudan doðruya yakýt harcamasýyla iliþkili olduðunu unutmayýnýz.

Motor ayarlarý
• ateþleme: hiçbir ateþleme ayarýna gerek yoktur. • bujiler: bujilerinizden en iyi verimi ve performansý, teknik servislerimiz tarafýndan belirlenen özelliklere titizlikle uyarak elde edebilirsiniz. Bujilerin deðiþtirilmesi gerektiðinde RENAULT Yetkili Servisi'ne baþvurunuz. • rölanti: herhangi bir rölanti ayarý söz konusu deðildir. • hava, yakýt filtresi: týkanmýþ filtreler verimi düþürür. Bunun için deðiþtirilmesi gerekir. • enjeksiyon pompasýnýn ayarý: öngörülen deðerlere göre ayarlanmalýdýr.

2.09

HAVA KÝRLÝL݆ÝNÝ ÖNLEME, YAKIT EKONOMÝSÝ VE SÜRÜÞ ÝLE ÝLGÝLÝ ÖNERÝLER (devam)
Egzoz gazlarýnýn kontrolü
Egzoz gazlarýnýn kontrol sistemi, hava kirliliði önleme sisteminin çalýþma arýzalarýný belirlemeyi saðlar. Bu arýzalar, zararlý maddelerin açýða çýkmasýna veya mekanik hasarlara neden olabilir. Gösterge tablosundaki bu ikaz ýþýðý sistemdeki arýzalarý belirtir: Bu ikaz lambasý kontak açýldýðýnda yanar ve üç saniye içinde söner. - sürekli yanmaya devam ederse, bir an önce RENAULT Yetkili Servisi'ne danýþýnýz; - eðer yanýp sönüyorsa bu durum sona erene kadar motor devrini düþürünüz. Vakit geçirmeden RENAULT Yetkili Servisi'ne baþvurunuz.
• Engeli veya virajý yeterince önceden öngörerek olabildiðince az fren yapýnýz. Sadece ayaðýnýzý gaz pedalýndan çekmeniz yeterli olacaktýr. • Ani hýzlanmalardan kaçýnýnýz. • Motor devrini ara deðerlerin üzerine çýkmaya zorlamayýnýz. Motorunuzu yormamak için mümkün olduðunca uygun viteste kullanýnýz. Otomatik vites kutulu modelde, tercihen D konumunda kalýnýz. • Yokuþ çýkarken ayný hýzý korumaya çalýþmayýnýz, düz yoldakinden daha fazla gaz vermeyiniz: gaz pedalýnda ayaðýnýzý ayný konumda tutunuz. • Vites deðiþtirirken veya motor durdurulmadan önce çift debriyaj ve ara gazý vermek gibi uygulamalar modern araçlarda gereksizdir.

Sürüþ
• Motoru araç dururken ýsýtmak yerine motor normal sýcaklýðýna ulaþana kadar aracý yavaþ sürünüz. • Hýz maliyeti artýrýr. • “Spor” kullanmayýnýz, maliyet artar; “yumuþak” kullanýnýz.

• Kötü hava þartlarýnda, su basmýþ yollarda: Su derinliðinin jantlarýn alt kenarýný aþtýðý yolda aracýnýzý sürmeyiniz.

2.10

HAVA KÝRLÝL݆ÝNÝ ÖNLEME, YAKIT EKONOMÝSÝ VE SÜRÜÞ ÝLE ÝLGÝLÝ ÖNERÝLER (devam)
• Klimalý araçlarda, fazla tüketim þehir içi kullanýmda 100 km'de 2 litreye ulaþabilir: Gereksinim duymadýðýnýzda bu sistemi devre dýþý býrakýnýz. • Yakýt deposunu aðzýna kadar doldurmaktan kaçýnýnýz, bu taþmalara mani olur. • Boþ portbagaj taþýmayýnýz. • Hacimli yükleri portbagaj yerine bir römorkla taþýyýnýz. • Karavan çekerken bir rüzgar saptýrýcý taktýrýnýz ve ayarlamayý unutmayýnýz. • Kýsa mesafelerde aracýnýzý kullanmaktan kaçýnýnýz (kýsa mesafeler, uzun duruþlarla verilen molalar), çünkü motor normal çalýþma sýcaklýðýna eriþemez. Yola çýkmadan önce gideceðiniz mesafeleri planlayýnýz.

Kullaným tavsiyeleri
• Elektrik yakýt harcatýr, gerçekten gerekli olmadýðý sürece elektrikli cihazlarý kullanmayýnýz. Ancak (önce emniyet), görüþ þartlarý zorunlu kýldýðýnda farlarýnýzý yanýk bulundurunuz (görmek ve görülmek). • Havalandýrmayý kullanmayý tercih ediniz. Aracýn 100 km/h hýzda camlar açýk sürülmesi: yakýt tüketiminin % 4 artmasýna neden olur.

Lastikler
• Yetersiz lastik basýnçlarý yakýt tüketimini artýrýr. • Tavsiye edilmeyen lastiklerin kullanýlmasý yakýt tüketimini artýrýr.

2.11

ÇEVRE
Aracýnýz çevreye karþý duyarlý biçimde tasarlanmýþtýr. Üretim: RENAULT, bu aracý çevre normlarýna maksimum ölçüde uyan bir fabrikada üretmiþtir. Üstelik RENAULT, aracý oluþturan her türden malzemenin kontrolünü üstlenen bir sistem kurmuþtur. Egzoz emisyonu: Araçlarda, katalizör, oksijen sondasý ve aktif karbon filtresi gibi elemanlarý içeren (bu aktif karbon filtresi, depodan gelen benzin buharýnýn havaya karýþmasýný engeller) hava kirliliðini önleyici bir sistem vardýr. Geri dönüþüm: RENAULT, aracýnýzýn ömrü süresince çevreye verdiði zararý en aza indirgemek için her türlü bilgi ve deneyimini kullanmýþtýr. Bu araç % 95'ten daha yüksek oranda geri dönüþebilen malzemeden oluþmuþtur. Geri dönüþümü kolaylaþtýrmak için aracýn yapýsýnda ve kullanýlan malzemede sayýsýz yenilik gerçekleþtirilmiþtir. Bu araçta, geri dönüþümlü plastik malzemeden veya yenilenebilir (ahþap, pamuk, tabii kauçuk…) malzemeden imal edilmiþ çok sayýda parça bulunmaktadýr. Siz de çevreye saygýlý olunuz! • Aracýnýzýn olaðan bakýmý sýrasýnda çýkan eskimiþ veya deðiþtirilen parçalar (akü, yað filtresi, hava filtresi, piller…) ve yað bidonlarý (boþ veya kullanýlmýþ yaðla dolu) konuyla ilgili yetkili kuruluþlara teslim edilmelidir. • Aracýnýz kullaným ömrünü tamamladýðýnda, geri dönüþümünün saðlanmasý için yetkili merkezlere býrakýlmalýdýr. • Her koþulda ülke yasalarýna uyunuz.

2.12

LASTÝK BASINÇLARI KONTROL SÝSTEMÝ
Bu sistem, sürekli olarak lastiklerin þiþirme basýnçlarýný kontrol eder. Basýnçlar lastikler soðukken ayarlanmalýdýr Basýnç kontrolünün soðuk lastiklerde yapýlamadýðý durumlarda, belirtilen basýnçlarýn 0,2 - 0,3 bar (3 psi) yükseltilmesi gerekir. Hiçbir zaman lastik sýcakken havasýný almayýnýz.

Çalýþma prensibi
Her tekerlek (stepne hariç), lastik basýnçlarýný periyodik olarak ölçen ve þiþirme supabýna yerleþtirilmiþ bir kaptöre sahiptir. Sürücü, gösterge tablosundaki ekrandan lastiklerin iyi þiþirilmiþ olup olmadýðý ve olasý deðiþiklikler hakkýnda sürekli olarak bilgilendirilir.

Bu fonksiyon sürüþ için ek bir yardýmdýr. Bununla birlikte bu fonksiyon sürücünün yerine müdahalede bulunmaz. Dolayýsýyla bu fonksiyon hiçbir durumda sürücünün gösterdiði özeni ve sorumluluðu üstlenemez. Stepne dahil olmak üzere lastiklerin basýncýný ayda bir defa kontrol ediniz.

2.13

LASTÝK BASINÇLARI KONTROL SÝSTEMÝ (devam)
Lastiklerin takýlmasý
(lastiklerin deðiþimi veya kýþ lastiklerinin takýlmasý) Lastik deðiþtirilmesi özel önlemler gerektirdiðinden RENAULT Yetkili Servisi'ne baþvurmanýzý öneririz.

A

B

1 1 2

D

C

Tekerlekler birbirleriyle deðiþtirilemezler
Supaplarýn 1 içindeki kaptörlerin her biri yalnýzca bir tek tekerleðe aittir, dolayýsýyla tekerleklerin yerleri hiçbir durumda deðiþtirilmemelidir. Hatalý bilgi, ciddi sonuçlara neden olabilir.

Tekerleðin doðru yerleþtirildiðini kolaylýkla anlamak için her supabýn çevresindeki halkanýn 2 rengine (temizledikten sonra) bakýnýz: - A: sarý halka - B: siyah halka - C: kýrmýzý halka - D: yeþil halka

2.14

LASTÝK BASINÇLARI KONTROL SÝSTEMÝ (devam)
Stepne
Stepnede kaptör yoktur. Dolayýsýyla sistem tarafýndan tanýnmamaktadýr. Stepne bir baþka lastiðin yerine takýldýðýnda sistem çalýþma arýzasý belirler.

1

Tekerlek / lastik deðiþtirme
Bu sistem özel donanýmlar gerektirir (tekerlekler, jantlar…). Sistemle uyumlu olan aksesuarlarý ve RENAULT Butik'te olup olmadýðýný öðrenmek için RENAULT Yetkili Servisi'ne baþvurunuz: farklý aksesuarlarýn kullanýlmasý sistemin çalýþmasýný etkileyebilir.

1

Gösterim
Gösterge tablosundaki gösterge 1 size çeþitli basýnç arýzalarýyla ilgili bilgi (havasý inmiþ tekerlek, patlamýþ tekerlek, devre dýþý kalmýþ sistem…) verir. Ýlerdeki sayfalarda, sembollerin, mesajlarýn ve ikaz ýþýklarýnýn farklý yanma þekillerinin ayrýntýlarýný bulacaksýnýz.

Lastik onarým spreyleri
Supaplar özel olduklarýndan sadece teknik servislerimiz tarafýndan onaylanmýþ spreyleri kullanýnýz.

2.15

LASTÝK BASINÇLARI KONTROL SÝSTEMÝ (devam)
Ekranda belirebilecek mesaj örnekleri "Lastik basýncýný otoyola göre ayarlayýnýz"
A
Lastik basýnçlarý sürüþ hýzýna göre uygun deðildir. Yavaþlayýnýz veya dört lastiði de “otoyol basýncý” deðerlerine göre þiþiriniz (“lastik basýnçlarý” tablosuna bakýnýz).

"Lastik patlamasý, lastiði deðiþtiriniz"
Ýlgili tekerleði (B) deðiþtiriniz veya RENAULT Yetkili Servisi'ne baþvurunuz. Bu mesaj gösterge ikaz ýþýðý ile birlikte ekranda belirir.

"Lastik kaptörü arýzalý"
B
Ekrandan bir tekerleðin (A) görüntüsünün kaybolmasý, o tekerlekte kaptör olmadýðýnýn veya kaptörünün arýzalý olduðunun iþaretidir (stepnenin takýlmasý durumunda olduðu gibi…).

"Lastik basýnçlarý ayarlanmalý"
Ýçi dolu olarak görüntülenen bir tekerlek B , havasý inmiþ veya aþýrý þiþirilmiþ bir lastiði temsil etmektedir.

2.16

DÝNAMÝK SÜRÜÞ KONTROLÜ: DIÞA SAVRULMA KONTROLLÜ E.S.P.
“Savrulma kontrolü” sistemiyle desteklenen bu sistem, “kritik” sürüþ koþullarýnda (bir engelden sakýnma, virajlarda yere tutunma kaybý...) araç kontrolünün korunmasýna yardým eder. Fonksiyon devreye girince ikaz ýþýðý A, durumdan sürücüyü haberdar etmek için yanýp sönmeye baþlar. Motorun çalýþtýrýlmasý sýrasýnda “A.S.R. devre dýþý” mesajý ile birlikte bu ikaz ýþýðý yanarsa, sistemi yeniden baþlatmak için direksiyon simidini yavaþça önce bir tarafa sonra diðer tarafa sýnýra dayanýncaya kadar çeviriniz.

A

Bu fonksiyon, aracýn tutumunu sürücünün isteðine uygun hale getirmeyi saðlamak için kritik sürüþ koþullarýnda ilave bir yardýmdýr. Bununla birlikte bu fonksiyon sürücünün yerine müdahalede bulunmaz. Aracýn sýnýrlarýný zorlamaya ve daha hýzlý gitmeye çalýþmayýnýz. Dolayýsýyla bu fonksiyon, manevralar sýrasýnda hiçbir durumda sürücünün özenini ve sorumluluðunu üstlenemez (sürücü, her zaman sürüþ sýrasýnda aniden meydana gelebilecek olaylara karþý dikkatli olmalýdýr).

Dýþa savrulma kontrol sistemi
Bu sistem, belirgin bir dýþa savrulma (ön lastiklerin yere tutunma kaybý) halinde, E.S.P. sisteminin çalýþmasýný mümkün olan en iyi duruma getirir.

Çalýþma prensibi
Direksiyon simidindeki bir kaptör, sürücü tarafýndan talep edilen yörüngeyi tespit eder. Araçtaki diðer yerlere yerleþtirilmiþ kaptörler gerçek yörüngeyi tespit ederler. Sistem, sürücü talebini aracýn gerçek yörüngesiyle karþýlaþtýrýr ve eðer gerekli görürse bazý tekerleklerin fren sistemine ve / veya motor gücüne etki ederek gerçek yörüngeyi düzeltir.

Çalýþma arýzalarý
Sistem bir çalýþma arýzasý algýladýðýnda gösterge tablosu ekranýnda, “ESP / ASR arýzalý” mesajý, ikaz ýþýðý ve ikaz ýþýðý A ile birlikte belirir. RENAULT Yetkili Servisi'ne baþvurunuz.

2.17

ANTÝPATÝNAJ SÝSTEMÝ: A.S.R.
Bu sistem, tahrik tekerleklerinin patinajýný sýnýrlamaya ve ilk harekete geçme ve hýzlanma durumlarýnda aracý kontrol etmeye yardým eder. Ayrýca sistem, tekerleklerin yere tutunabilmesini saðlamak için motor devrini, gaz pedalýna uygulanan hareketten baðýmsýz olarak deðiþtirir. Fonksiyon devreye girince ikaz ýþýðý A , durumdan sürücüyü haberdar etmek için yanýp sönmeye baþlar.

A

Bu fonksiyon, aracýn tutumunu sürücünün isteðine uygun hale getirmeyi saðlamak için kritik sürüþ koþullarýnda ilave bir yardýmdýr. Bununla birlikte bu fonksiyon sürücünün yerine müdahalede bulunmaz. Aracýn sýnýrlarýný arttýrmaz ve daha hýzlý gitmeye teþvik etmez. Dolayýsýyla bu fonksiyon, manevralar sýrasýnda hiçbir durumda sürücünün özenini ve sorumluluðunu üstlenemez (sürücü, her zaman sürüþ sýrasýnda aniden meydana gelebilecek olaylara karþý dikkatli olmalýdýr).

Çalýþma prensibi
Tekerleklerdeki kaptörler sayesinde sistem her an tahrik tekerleklerinin hýzlarýný ölçer bunlarý karþýlaþtýrýr ve dengelemeye çalýþýr. Eðer bir tekerlek patinaj yapma eðilimi gösterirse sistem, çekme gücü tekerleðin yere tutunabileceði seviyeye inene kadar, tekerleði frenler.

2.18

ANTÝPATÝNAJ SÝSTEMÝ: A.S.R. (devam)
Çalýþma arýzalarý
Sistem, bir çalýþma arýzasý algýladýðýnda, “ESP/ASR arýzalý” mesajý

A

ve (A) ikaz ýþýðý ile birlikte gösterge tablosu ekranýnda belirir. RENAULT Yetkili Servisi'ne baþvurunuz. Motorun çalýþtýrýlmasý sýrasýnda bu ikaz ýþýðý “A.S.R. devre dýþý” mesajý ile birlikte yanarsa, sistemi baþtan baþlatmak için direksiyon simidini saðdan sola sonuna kadar hafifçe çeviriniz.

1

Fonksiyonun devreden çýkarýlmasý
Bazý durumlarda (çok yumuþak zeminde sürüþ: kar, çamur,… veya zincirli tekerleklerle sürüþ), sistem patinajý engellemek için motor gücünü düþürebilir. Eðer böyle bir etki yapmasý istenmiyorsa butona (1) basarak bu fonksiyonu devre dýþý býrakmak mümkündür. Ýkaz ýþýðý ve ikaz ýþýðý (A) ile birlikte “ASR devre dýþý” mesajý sizi durumdan haberdar etmek için yanýp söner.

Fonksiyonun devre dýþý býrakýlmasý, E.S.P. fonksiyonunun da devreden çýkmasýna neden olur. Butona (1) yeniden basarak mümkün olan en kýsa sürede sistemi devreye alýnýz. Kontaðýn açýlmasý veya araç hýzýnýn yaklaþýk 50 km/h'i aþmasý halinde fonksiyon otomatik olarak aktif hale geçer. Hýz, yaklaþýk 50 km/h eþiðinin üstündeyken fonksiyonun devre dýþý býrakýlmasý olanaksýzdýr.

2.19

ABS FREN SÝSTEMÝ
Ani veya sert bir fren esnasýnda, durma mesafesini kontrol altýnda tutmak ve aracýnýzýn kontrolünü kaybetmemek iki esas noktayý oluþturur. Bununla birlikte zemin durumu, doðal þartlar ve sürücü reaksiyonlarýna göre fren esnasýnda lastiklerin yola tutunmama, kilitlenme ve aracýnýzýn kayma riski vardýr. Aracýnýzdaki ABS fren sistemi bu risklerin en aza indirgenmesini saðlar. Çok sert bir frende tekerleklerin kilitlenme riski vardýr. Fren ayar sistemi hem bu riski ortadan kaldýrýr hem de aracýn kontrolünü kaybetmemenizi saðlar. ABS fren sistemi, bütün fren þartlarýnda aracýnýzýn durma mesafesini kontrol altýnda tutarak, deðiþik zeminlerde (ýslak yol, kaygan zemin,...) lastiklerin yola tutunmasýnýn güvenilmez olduðu durumda aracýnýzýn kontrolden çýkmasýný önler. Bununla birlikte, ABS fren sistemi hiçbir zaman, bulunduðunuz bölgedeki yola tutunma þartlarýna baðlý olarak araç performansýný iyileþtirmez. Bu yüzden, her zaman bilinen tedbirlere (araçlar arasýnda emniyet açýsýndan verilen mesafe vs...) uyulmasý zorunludur. Yüksek güvenlik saðlayan sistemler, sizi büyük risklere atýlmaya teþvik etmemelidir. ABS sisteminin devreye girdiði, fren pedalýnda zayýf veya biraz daha kuvvetli titreþimin oluþmasýyla anlaþýlýr. Hissedilen bu titreþimler size, lastikler ile yol arasýndaki tutunmanýn sýnýrda olduðunu ve sürüþünüzün yolun durumuna göre uyarlanmasý gerektiðini gösterir.

2.20

ABS FREN SÝSTEMÝ (devam)
ABS sisteminin arýzalanmasý durumunda aþaðýda belirtilen iki durum deðerlendirilmelidir: 1 - Turuncu ikaz ýþýðý ve ikaz ýþýðý gösterge tablosunda yanar. Fren sisteminiz, ABS sistemi olmayan araçlardaki normal fren sistemi gibi çalýþýr. Acilen RENAULT Yetkili Servisi'ne baþvurunuz. 2 - Turuncu ikaz ýþýðý ve ,

fren arýza kýrmýzý ikaz ýþýðý ile birlikte mesajý gösterge tablosunda yanar. Bu, fren sisteminde ve ABS'de bir arýza olduðunu gösterir. Kýsmen frenleme yapabilirsiniz. Bununla birlikte aniden fren yapmak tehlikelidir, trafik kurallarýna uyarak hemen durunuz. Bir RENAULT Yetkili Servisi'ne baþvurunuz.

ABS tarafýndan gerçekleþtirilen frenleme, fren pedalýna uygulanan kuvvete baðýmlý deðildir. Acil bir durumda fren pedalýna kuvvetli ve sürekli bir þekilde basýnýz. Fren pedalýna kademeli olarak basmak (pompalamak) gerekmez.

2.21

FREN DESTEK SÝSTEMÝ
Aracýn durma mesafesini azaltmaya yardýmcý olan, ABS sistemine ilave bir sistemdir.

Çalýþma prensibi
Sistem bir acil fren durumu gereðini algýlar. Bu durumda fren destek sistemi anýnda azami gücünü devreye sokar ve ABS sistemini çalýþtýrýr. ABS frenleme, fren pedalý serbest býrakýlana kadar devam eder.

Dörtlü flaþörlerin yanmasý
Aracýn tipine göre, hýzýn aniden düþmesi halinde yanabilirler.

Bu fonksiyon, aracýn tutumunu sürücünün isteðine uygun hale getirmeyi saðlamak için kritik sürüþ koþullarýnda ilave bir yardýmdýr. Bununla birlikte bu fonksiyon sürücünün yerine müdahalede bulunmaz. Aracýn sýnýrlarýný arttýrmaz ve daha hýzlý gitmeye teþvik etmez. Dolayýsýyla bu fonksiyon, manevralar sýrasýnda hiçbir durumda sürücünün özenini ve sorumluluðunu üstlenemez (sürücü, her zaman sürüþ sýrasýnda aniden meydana gelebilecek olaylara karþý dikkatli olmalýdýr).

2.22

HIZ REGÜLATÖRÜ - LÝMÝTÖRÜ: limitör fonksiyonu

2 1 5

3 4 6

Hýz limitörü, sizin azami sürüþ hýzýna karar vermenizi saðlayan bir fonksiyondur. Örneðin þehir içi ulaþýmda veya hýz sýnýrlamasý olan bölgelerde bu gerekli olabilir (yol çalýþmasý olduðunda),vs. Sistem yaklaþýk 30 km/h sürüþ hýzýndan sonra devreye girer.

Kumandalar
1 Çalýþtýrma/Durdurma butonu. 2 Sýnýrlama hýzýnýn hafýzaya alýnmasý ve artan deðiþimi. 3 Hafýzaya alýnmýþ sýnýrlama hýzýnýn tekrar devreye alýnmasý. 4 Fonksiyonun durmasý (sýnýrlama hýzýnýn hafýzaya alýnmasýyla) 5 Sýnýrlama hýzýnýn hafýzaya alýnmasý ve azalan deðiþimi.

Ýkaz ýþýðý 6
Bu turuncu ikaz ýþýðý, limitör fonksiyonunun devrede olduðunu belirtmek için gösterge tablosunda yanar. Fonksiyon aktif hale geldiðinde gösterge tablosunda, tireler ile birlikte “Limitör” mesajý belirir.

2.23

HIZ REGÜLATÖRÜ - LÝMÝTÖRÜ: limitör fonksiyonu (devam)
Sürüþ
Bir sýnýrlandýrýlmýþ hýz hafýzaya alýndýðýnda, bu hýza ulaþýlýncaya kadar sürüþ normal seyrini izler. Bunun dýþýnda, gaz pedalýna uygulanacak herhangi bir etki, acil durum dýþýnda programlanmýþ hýzýn aþýlmasýna izin vermeyecektir (“sýnýrlama hýzýnýn aþýlmasý” paragrafýna bakýnýz).

2 5

3 4

1

Çalýþtýrma
Butonun 1 tarafýna basýnýz. Gösterge tablosunda ikaz ýþýðý yanar ve araca göre deðiþmekle birlikte, yol bilgisayarý ya da sývý kristal ekran “hýz limitörü” fonksiyonu konumuna geçer.

Sýnýrlandýrýlmýþ hýzýn deðiþimi
Aþaðýda belirtilenlere etki ederek sýnýrlama hýzýný deðiþtirebilirsiniz (ard arda basýlmayla veya sürekli basýlmayla): - tuþ 2'ye hýzý artýrmak için, - tuþ 5'e hýzý azaltmak için.

Hýzýn sýnýrlanmasý
Sabit hýzdayken (30 km/h'ten daha yüksek) butona 2 basýnýz, hýz hafýzaya alýnmýþtýr.

2.24

HIZ REGÜLATÖRÜ - LÝMÝTÖRÜ: limitör fonksiyonu (devam)
Sýnýrlandýrýlmýþ hýzýn aþýlmasý
Acil durum Her an sýnýrlama hýzýný aþmak olasýdýr bunun için: gaz pedalýna tam olarak ve sonuna kadar basýnýz (“sert noktayý” aþarak). Hýzýn aþýlma süresi boyunca, izin verilen hýz bilgisi gösterge tablosunda belirir. Acil durum geçtiðinde, gaz pedalýný serbest býrakýnýz: hýz limitör fonksiyonu, acil durumdan önceki sýnýrlama hýzýnýn altýnda bir hýza ulaþtýðýnýzda yeniden devreye girer. Fonksiyonun sýnýrlandýrýlmýþ hýzý koruyamamasý Sýnýrlandýrýlmýþ hýz, sistem tarafýndan korunamadýðýnda (örneðin dik iniþte) referans hýz bilgisi gösterge tablosunda yanýp sönmeye baþlar.

Sýnýrlandýrýlmýþ hýzýn devreye alýnmasý

tekrar

Eðer bir hýz hafýzaya alýnmýþsa, “Limitör” mesajý ekranda belirinceye kadar tuþa 3 basarak hafýzadaki hýzýn kullanýlmasý mümkündür.

3 1 4

Fonksiyonun devreden çýkarýlmasý
Hýz limitör fonksiyonu, aþaðýda belirtilenlere etki edildiðinde devre dýþý kalýr: - tuþ 4, bu durumda sýnýrlandýrýlmýþ hýz hafýzada kalýr ve “hýz hafýzaya alýndý” mesajý gösterge tablosunda belirir. - tuþ 1, bu durumda sýnýrlandýrýlmýþ hýz hafýzada kalmaz, gösterge tablosundaki ikaz ýþýðýnýn sönmesi fonksiyonun artýk devrede olmadýðýný gösterir.

2.25

HIZ REGÜLATÖRÜ - LÝMÝTÖRÜ: regülatör fonksiyonu

2 1 5

3 4 6

Trafik koþullarý uygun olduðunda (akýcý bir trafik veya otoyol), hýz regülatörü, ayarlama hýzý denilen seçtiðiniz hýzda kalmanýzý saðlar. Bu ayarlama hýzý, 30 km/h hýzdan sonra sürekli olarak ayarlanabilir durumdadýr.

Kumandalar
1 Çalýþtýrma / Durdurma butonu. 2 Ayarlama hýzýnýn hafýzaya alýnmasý ve artan deðiþimi. 3 Hafýzaya alýnmýþ ayarlama hýzýnýn kullanýlmasý. 4 Fonksiyonun devreden çýkarýlmasý (ayarlanmýþ hýzýn hafýzaya alýnmasýyla). 5 Ayarlanmýþ hýzýn hafýzaya alýnmasý ve azalan deðiþimi.

Ýkaz ýþýðý 6
Bu yeþil ikaz ýþýðý, regülatörün devrede olduðunu belirtmek için gösterge tablosunda yanar. Fonksiyon aktif hale geldiðinde gösterge tablosunda, tireler ile birlikte “Regülatör” mesajý belirir.

2.26

HIZ REGÜLATÖRÜ - LÝMÝTÖRÜ: regülatör fonksiyonu (devam)
Sürüþ
Ayarlama hýzý hafýzaya alýndýðýnda, ayaðýnýzý gaz pedalýndan çekebilirsiniz.

Ayarlanmýþ hýzýn aþýlmasý
Acil durum Her an, gaz pedalýna basarak ayarlanmýþ hýzý aþmak olasýdýr. Hýzýn aþýlma süresi boyunca, ayarlanmýþ hýz bilgisi gösterge tablosunda yanýp söner. Acil durum sona erdiðinde gaz pedalýný serbest býrakýnýz: aracýnýz baþlangýçta ayarlanmýþ olan hýza otomatik olarak geri döner. Fonksiyonun ayarlanmýþ hýzý koruyamamasý Ayarlanmýþ hýz, sistem tarafýndan korunamadýðýnda (örneðin dik yokuþta) ayarlanmýþ hýz bilgisi gösterge tablosunda yanýp sönmeye baþlar.

Ayarlanmýþ hýzýn deðiþimi
2 1 5 4 3
Aþaðýda belirtilen tuþlara (ard arda veya sürekli basarak) ayarlama hýzýný deðiþtirebilirsiniz: - tuþ 2'ye hýzý artýrmak için, - tuþ 5'e hýzý azaltmak için.

Çalýþtýrma
Butonun 1 tarafýna basýnýz. Ýkaz ýþýðý, gösterge tablosunda yanar ve araca göre yol bilgisayarý veya sývý kristal ekran “hýz regülatörü” fonksiyonuna geçer.

Hýzýn ayarlanmasý
Sabit hýzda (30 km/h'ten daha yüksek) ve doðru vites seçiliyken (mekanik vites kutulu araçlar için), butona 2 basýnýz: hýz hafýzaya alýnmýþtýr.

2.27

HIZ REGÜLATÖRÜ - LÝMÝTÖRÜ: regülatör fonksiyonu (devam)
- tuþ 1, bu durumda hafýzaya alýnmýþ ayarlama hýzý yoktur. Gösterge tablosundaki ikaz ýþýðýnýn sönmesi, fonksiyonun devreden çýktýðýný bildirir.

Ayarlanmýþ hýzýn tekrar kullanýlmasý
Eðer bir hýz hafýzaya alýnmýþsa, tuþa 3 basýlarak hafýzaya alýnmýþ hýz kullanýlabilir, gösterge tablosunda “Regülatör” mesajý belirir.

3 1 4

Fonksiyonun devreden çýkarýlmasý
Aþaðýda belirtilenlere etki ettiðinizde fonksiyon devre dýþý kalýr: - fren pedalý, - debriyaj pedalý veya otomatik vites kutusu olan araçlarda vitesin boþ konuma getirilmesi, - tuþ 4, bu durumda ayarlanmýþ hýz hafýzaya alýnmýþ olarak kalýr Bu üç iþlem için, gösterge tablosunda “hafýzaya alýndý” mesajý belirir

Bu fonksiyon sürüþ için ek bir yardýmdýr. Bununla birlikte bu fonksiyon sürücünün yerine müdahalede bulunmaz. Dolayýsýyla hiçbir durumda, sürücünün hýz sýnýrlarýna gösterdiði uyum özen ve sorumluluðu üstlenemez.

2.28

OTOMATÝK VÝTES KUTUSU
Vites kolunun D veya R konumuna geçirilmesi sadece araç dururken gerçekleþtirilmelidir. Ayaðýnýz fren pedalýnda ve gaz pedalý basýlý deðil.

1

P konumundan çýkmak için, kilit açma butonuna basmadan önce, fren pedalýna basýlmasý zorunludur.

1

Otomatik modda sürüþ
Vites kolunu D konumuna getiriniz. Genel olarak karþýlaþýlan trafik koþullarýnda vites koluna dokunmanýz gerekmeyecektir: vitesler doðru zamanda ve motor devrine uygun olarak kendi kendilerine geçiþ yaparlar çünkü “otomatik sistem” araç yükünü, yol biçimini ve seçilen sürüþ tarzýný göz önünde bulundurur.

Vites kolu
Gösterge tablosundaki ikaz ekraný 1, vites modu ve o andaki seçili vites hakkýnda bilgilendirir. P: R: N: D: 4: park geri vites boþ otomatik mod manüel modda seçilen vitesin ekranda gösterimi

Çalýþtýrma
Vites kolu P veya N konumundayken kontaðý açýnýz. Ayaðýnýz fren pedalýnda iken (ikaz ýþýðý söner), P konumundan çýkýnýz.

2.29

OTOMATÝK VÝTES KUTUSU (devam)
Ekonomik sürüþ
Yoldayken vites kolunu, her zaman D konumunda býrakýnýz. Gaz pedalý tam basýlý deðilken vitesler otomatik olarak düþük hýza geçecektir.

Manüel modda sürüþ
Vites seçme kolu D konumundayken, kolu sola çekiniz: Vites kolunu ard arda itme, vites geçiþlerini manüel olarak gerçekleþtirmeyi saðlar. - vitesi düþürmek için, vites koluna arkaya doðru dokununuz. - vites büyütmek için öne doðru dokununuz. Geçilmiþ bulunan vites, gösterge tablosu ekranýnda belirir. Özel durumlar Bazý sürüþ koþullarýnda (örnek: motorun korunmasý, dinamik sürüþ kontrolünün çalýþtýrýlmasý: E.S.P.…) “otomatik sistem” kendi seçtiði vitesi zorunlu kýlar. Ayrýca,“yanlýþ manevralardan” kaçýnmak için vites deðiþikliði “otomatik sistem” tarafýndan reddedilebilir: bu durumda vites göstergesi, sizi uyarmak için birkaç saniye yanýp söner.

Hýzlanma için vites küçültme
Gaz pedalýna iyice ve sonuna kadar basýnýz (pedalýn sert noktasýný aþana kadar). Bu iþlem, motorun olanaklarý dahilinde en uygun vitese düþmeyi saðlayacaktýr.

2.30

OTOMATÝK VÝTES KUTUSU (devam)
Özel durumlar
- Eðer yolun biçimi ve kývrýmlarý otomatik modda kullanýma uygun deðilse (örnek: daðda), manüel moda geçmeniz önerilmektedir. Bu iþlem, çýkýþlarda “otomatik sistem” tarafýndan istenilen art arda vites geçiþlerini engellemek ve uzun iniþlerde motor frenini saðlamak için gereklidir. - Çok soðuk havalarda, motorun durmasýný önlemek için P veya N konumlarýndan çýkmadan ve vites kolunu D veya R konumuna getirmeden önce birkaç dakika bekleyiniz. - Antipatinaj sistemi olmayan araçlarda: kaygan veya yere tutunmanýn kötü olduðu yolda kalkýþ esnasýnda patinajýn engellenmesi için manüel moda geçilmesi ve hareket etmeden önce ikinci vitesin seçilmesi uygun olacaktýr.

Aracýn park edilmesi
Araç hareketsiz hale getirildiðinde, fren pedalýný basýlý tutarak vites kolunu P konumuna getiriniz: vites kutusu boþtadýr ve tahrik tekerlekleri otomatik vites kutusu tarafýndan mekanik olarak kilitlenmiþtir. El frenini çekiniz.

2.31

OTOMATÝK VÝTES KUTUSU (devam)
Çalýþma arýzalarý
- Sürüþ sýrasýnda, SERVÝS ikaz ýþýðý ile birlikte “vites kutusunu kontrol ettiriniz” mesajý gösterge tablosunda belirmesi bir arýzanýn varlýðýný iþaret etmektedir. Vakit geçirmeden RENAULT Yetkili Servisi'ne baþvurunuz. - Sürüþ sýrasýnda, SERVÝS ikaz ýþýðý ile birlikte “vites kutusunda aþýrý ýsýnma” mesajý gösterge tablosunda belirirse, trafik durumunun izin verdiði anda D (veya R) konumundan çýkýnýz ve durduðunuz anda sistematik olarak N konumuna dönünüz. Vakit geçirmeden RENAULT Yetkili Servisi'ne baþvurunuz. - Otomatik vites kutulu bir aracýn yedekte çekilmesi, bölüm 5'teki “aracýn yedekte çekilmesi” paragrafýna bakýnýz.

Motor çalýþtýðýnda, vites kolu fren pedalýna bastýðýnýz halde P konumunda kilitlenmiþ olarak kalýrsa, vites kolunu elle serbest býrakmak mümkündür. Bunun için, vites kolu kaidesindeki muhafazanýn üst kýsmýnýn klipslerini açýnýz. Körük üzerindeki iþaret noktasýna ve kol üzerindeki kilit açma butonuna ayný anda basýnýz.

2.32

Bölüm 3: Rahatýnýz için

Havalandýrma çýkýþlarý ......................................................................................................................... 3.02 - 3.03 Isýtma ve klima .................................................................................................................................. 3.04 ➟ 3.16 Cam açma kapama mekanizmasý ....................................................................................................... 3.17 ➟ 3.19 Açýlýr tavan .......................................................................................................................................... 3.20 - 3.21 Ön cam ......................................................................................................................................................... 3.22 Güneþlik ........................................................................................................................................................ 3.23 Ýç aydýnlatma ................................................................................................................................................. 3.24 Aksesuar gözleri / araç içi eþya gözleri .............................................................................................. 3.25 ➟ 3.28 Küllükler - Çakmak ....................................................................................................................................... 3.29 Arka koltuk .......................................................................................................................................... 3.30 - 3.31 Bagaj ............................................................................................................................................................. 3.32 Eþya gözü / bagajdaki aksesuar gözleri .......................................................................................................... 3.33 Eþyalarýn bagajda taþýnmasý ........................................................................................................................... 3.34 Tavan barlarý ................................................................................................................................................. 3.35
3.01

HAVALANDIRMA ÇIKIÞLARI (hava çýkýþlarý)
1 2 3 4 5 6 7

8

1 - yan havalandýrma çýkýþý 2 - sol yan cam buðu giderme çýkýþý 3 - ön cam buðu giderme çýkýþlarý 4 - orta havalandýrma çýkýþlarý
3.02

5 - kumanda tablosu 6 - sað yan cam buðu giderme çýkýþý 7 - yan havalandýrma çýkýþý 8 - alt ýsýtma çýkýþlarý

HAVALANDIRMA ÇIKIÞLARI (devam)
1 3

2

2 4

Debi
Düðmeyi (1) çeviriniz (sert noktasýný aþana kadar). Yukarý doðru: azami açýklýk. Aþaðýya doðru: kapanma. Düðmeyi (4) çeviriniz (sert noktasýný aþana kadar). Saða doðru: azami açýklýk. Sola doðru: kapanma.

Daðýtým
Sað / sol: sürgüleri (2 veya 3) saða sola hareket ettiriniz. Yukarý / aþaðý: 2 veya 3 no'lu sürgüyü indiriniz veya kaldýrýnýz.

3.03

ISITMA / KLÝMA
Hava sýcaklýðýnýn ayarlanmasý
A B C D
Ýstenilen hava sýcaklýðýna göre B kumandasýný çeviriniz. Sürgünün kýrmýzý bölgede olmasý ölçüsünde hava sýcaklýðý yükselir. Klimanýn uzun süre kullanýlmasý halinde, bir üþüme hissi oluþabilir. Sýcak hava ilavesiyle soðuk azaltýlabilir (B kumandasýný saða doðru çeviriniz).

F

E

Kumandalar
A - Dahili hava sirkülasyonu kumandasý. B - Hava sýcaklýðý ayarý. C - Havalandýrma hýzý ayarý. D - Araç içine üflenen hava miktarý ayarý. E - Arka cam ve dikiz aynalarý rezistanslarýnýn buz ve buðu giderme kumandasý ve ikaz ýþýðý (aracýn tipine göre). F - Klima çalýþtýrma kumandasý ve ikaz ýþýðý (aracýn tipine göre).

3.04

ISITMA / KLÝMA (devam)
D
Konum Hava akýmý, esas olarak araç içindekilerin ayaklarýna doðru yönlendirilmiþtir. Konum Hava akýmý, tüm havalandýrma çýkýþlarýna ve ön ve arkada oturan yolcularýn ayaklarýna doðru yönlendirilmiþtir. Bu konum, sýcak havalarda araç içi konforuna en iyi þekilde ulaþmak için tavsiye edilir.

Araç içi hava daðýtýmý
Sürgüyü iþaretli konumlarýn hizasýna getirmek için D kumandasýný hareket ettiriniz. Konum Hava akýmýnýn tamamý, ön cam ve yan camlar buðu giderme çýkýþlarýna doðru yönlendirilmiþtir. Konum Hava akýmý, ön ve yan camlar buðu giderme çýkýþlarý ile ön ve arkada oturanlarýn ayaklarýna doðru yönlendirilmiþtir. Bu konum, soðuk havalarda araç içi konforuna en iyi þekilde ulaþmak için tavsiye edilir.

Konum Hava akýmý, tüm havalandýrma çýkýþlarýna doðru yönlendirilmiþtir. Not: kýsa sürede buðu gidermek için, kumandalarý aþaðýdaki konumlara getiriniz: - dýþ hava, - maksimum sýcaklýk, - buðu giderme: Klimanýn kullanýlmasý buðu giderme iþlemini hýzlandýrabilir.

3.05

ISITMA / KLÝMA (devam)
C

F

Havalandýrma hýzý ayarý
Normal kullaným Havalandýrmayý çalýþtýrmak ve gücünü ayarlamak için C kumandasýný dört konumdan birinin hizasýna getiriniz. Minimum havalandýrma elde etmek için 1 konumunu, maksimum havalandýrma elde etmek için 4 konumunu seçiniz.

0 konumu Bu konumda: - F tuþuna basýlmýþ olsa bile (ikaz ýþýðý yanýk kalýr) klimanýn çalýþmasý otomatik olarak durur; - araç içinde havalandýrma hýzý sýfýrdýr; - araç seyir halindeyken yine de düþük bir hava debisi vardýr. Olaðan kullaným durumlarýnda bu konumu seçmekten kaçýnýlmalýdýr.

3.06

ISITMA / KLÝMA (devam)
A

Dahili sirkülasyonun çalýþtýrýlmasý (araç içinin yalýtýlmasý)
Kumandayý A dahili hava sirkülasyonu sembolüne doðru çeviriniz. Bu koþullarda hava araç içinden alýnýr ve dýþ hava emilmeden dahili sirkülasyon saðlanýr.

Dahili sirkülasyon aþaðýdakileri saðlar: - dýþ havadan yalýtýlmayý (kirli bölgede seyir…); - araç içinde daha etkin biçimde istenilen sýcaklýða ulaþmayý. Bu seçeneðin uzun süreli kullanýmý, ön ve yan camlarda buðulanmaya ve araç içi havasýnýn tazelenmemesi nedeniyle rahatsýz edici bir ortamýn oluþmasýna yol açabilir. Bu nedenle, dahili sirkülasyona gerek kalmadýðýnda kumandayý A çevirerek normal çalýþmaya (dýþ hava) dönebilirsiniz.

3.07

OTOMATÝK KLÝMA
1 2 3 4 5 6 7 8

12 - Rezistanslý arka cam ve dikiz aynalarýnýn buzunu giderme (aracýn tipine göre). 13 - Arka cam rezistansýna baðlý ikaz ýþýðý. 14 - Dahili hava sirkülasyonu kumandasý.

14

9

13

12

11 10

Kumandalar
1 - Camlarýn buðusunu ve buzunu giderme fonksiyonlarý için “açýk görüþ þartlarý” tuþu. 2 - “Açýk görüþ þartlarý” fonksiyonuna baðlý ikaz ýþýðý. 3 - Klimanýn çalýþtýrýlmasý ve durdurulmasý. 4 ve 7 - Hava sýcaklýðýnýn ayarlanmasý. 5 - Gösterge. 6 - Otomatik modun devreye alýnmasý ve devreden çýkarýlmasý. 8 ve 10 - Araç içine üflenen hava daðýlýmý ayarlarý. 9 ve 11 - Havalandýrma hýzý ayarlarý. 1 ve 12 tuþlarýnýn, çalýþma ikaz ýþýklarý (2 ve 13) bulunur: - ikaz ýþýðý yanýk olduðunda fonksiyon çalýþmaktadýr, - ikaz ýþýðý sönük olduðunda fonksiyon çalýþmamaktadýr.

3.08

OTOMATÝK KLÝMA (devam)
4 7
- sýcaklýðý arttýrmak için tuþa (7) basýnýz; - sýcaklýðý azaltmak için tuþa (4) basýnýz. “15°C” ve “27°C” uç nokta ayarlamalarý, sistemin, ortam þartlarý ne olursa olsun maksimum veya minimum sýcaklýðý üretmesini saðlar.

Ortam konforu: otomatik mod
Otomatik klima, araç içinde ortam konforunun ve açýk görüþün korunmasýný saðlayan (özel kullaným durumlarý hariç) bir sistemdir. Sadece hava sýcaklýðý ve AUTO sembolü görüntülenir. Otomatik modun kumanda ettiði fonksiyonlar ekranda görüntülenmez.

Otomatik modda (AUTO ikaz ýþýðý ekranda yanýk haldeyken), tüm klima fonksiyonlarý sistem tarafýndan kontrol edilir. Bazý fonksiyonlarda deðiþiklik yaparsanýz AUTO ikaz ýþýðý söner. Sadece deðiþiklik yapýlan fonksiyona sistem tarafýndan kumanda edilmez.

3.09

OTOMATÝK KLÝMA (devam)
Ortam konforu: otomatik mod
(devam) Çalýþmasý Seçilen konfor seviyesine ulaþmak ve bu seviyede kalmak, ayný zamanda iyi bir görüþ saðlamak için sistem aþaðýda belirtilen fonksiyonlara etki eder: - havalandýrma hýzý; - hava daðýlýmý; - dahili sirkülasyon sistemi; - klimanýn çalýþtýrýlmasý veya durdurulmasý; - hava sýcaklýðý.

Görüntülenen sýcaklýk deðerleri, konfor seviyesini belirtirler. Sýcak veya soðuk havada aracýn çalýþmasý sýrasýnda görüntülenen deðeri arttýrmak veya azaltmak, hiçbir biçimde daha hýzlý konfora ulaþmayý saðlamaz belirtilen konfor seviyesi her ne olursa olsun sistem, sýcaklýðýn artmasýný ve azalmasýný optimize eder (havalandýrma hemen en yüksek hýzda çalýþmaya baþlamaz: motor sýcaklýðý yeterli seviyeye gelinceye kadar havalandýrma hýzý yavaþ yavaþ artar, bu durum birkaç saniye sürebileceði gibi birkaç dakikaya kadar da uzayabilir). Genel olarak, özel bir engel olmadýðý sürece torpido havalandýrma ýzgaralarý, sürekli olarak açýk olmalýdýr.

3.10

OTOMATÝK KLÝMA (devam)
5 6 8
Konum Hava akýmý, esas olarak havalandýrma çýkýþlarýna doðru yönlendirilmiþtir. Konum Hava akýmý, tüm havalandýrma çýkýþlarýna ve yolcularýn ayaklarýna doðru yönlendirilmiþtir. Konum

13

12
Konum

11 10

Hava akýmý, sadece yolcularýn ayaklarýna doðru yönlendirilmiþtir.

Otomatik modun deðiþtirilmesi
Sistem normal olarak otomatik modda çalýþýr fakat sistemin zorunlu seçimini (havanýn daðýtýlmasý...) deðiþtirmek mümkündür, bu deðiþiklikler sonraki sayfalarda belirtilmiþtir. Hava akýmýnýn tamamý, ön cam ve yan camlar buðu giderme çýkýþlarýna doðru yönlendirilmiþtir. Konum Hava akýmý, ön cam ve yan camlar buðu giderme çýkýþlarý ile yolcularýn ayaklarýna doðru yönlendirilmiþtir. Hava daðýtýmýnýn manüel seçimi, göstergedeki 5 çalýþma ikaz ýþýðýný söndürür (otomatik mod) ancak sistem tarafýndan sadece hava daðýtýmý otomatik olarak kontrol edilmez. Otomatik moda geri dönmek için tuþa 6 basýnýz.

Araç içi hava daðýtýmý
Hava daðýtýmý 8 ve 10 tuþlarýna ard arda basýlarak beþ þekilde ayarlanabilir. Gösterge ekranýnda beliren oklar 5 yaptýðýnýz seçim konusunda sizi bilgilendirir:

3.11

OTOMATÝK KLÝMA (devam)
Havalandýrma hýzýnýn deðiþtirilmesi
Otomatik modda sistem, konforu saðlamak ve korumak için en uygun havalandýrma hýzýný ayarlar. 9 ve 11 tuþlarýna basarak otomatik moddan çýkabilirsiniz. Bu tuþlar, size havalandýrma hýzýný arttýrma veya azaltma olanaðý verir.

3

5

6

9

Klimanýn çalýþtýrýlmasý ve durdurulmasý
Otomatik modda sistem, dýþ hava koþullarýna göre klimanýn çalýþtýrýlmasýna veya durdurulmasýna kumanda eder. Tuþa 3 basarak otomatik moddan çýkabilirsiniz: ekrandaki 5 AUTO ikaz ýþýðý söner. Tuþ 3 klima fonksiyonunun çalýþtýrýlmasýný (ekrandaki ikaz ýþýðý yanar) durdurulmasýný (ikaz ýþýðý söner) saðlar.

13 12 Not: “açýk görüþ þartlarý” fonksiyonu, klimayý otomatik olarak devreye sokar (ikaz ýþýðý yanar). Otomatik moda geri dönmek için tuþa 6 basýnýz.

11 11

Otomatik modda, dýþ hava soðuk olduðunda havalandýrma, aniden maksimum hýzda çalýþmaya baþlamaz: araç içini ýsýtmayý saðlamak için motor sýcaklýðý yeterli olana kadar yükselir. Bu birkaç saniyede olabileceði gibi birkaç dakika da sürebilir.

3.12

OTOMATÝK KLÝMA (devam)

13

12
Bu fonksiyondan çýkmak için, tekrar tuþa 12 basýnýz. Buðu giderme otomatik olarak durur.

Arka cam buz / buðu giderme
Tuþa 12 basýnýz, çalýþma ikaz ýþýðý 13 yanar. Bu fonksiyon, rezistanslý arka cam ve rezistanslý dikiz aynalarýnda hýzlý buðu giderme (bu ekipmanlara sahip araçlar için) iþlevini görür.

3.13

OTOMATÝK KLÝMA (devam)
1 2 6
Not: eðer hava debisini azaltmak istiyorsanýz (yüksek debi araç içinde bir ses oluþturabilir), tuþu 11 kullanýnýz. Bu fonksiyonu devre dýþý býrakmak için, aþaðýdakilerden birine basýnýz: - tekrar 1 tuþuna, - tuþ 6 (ekrandaki AUTO ikaz ýþýðý yanar).

13

12

11
Bu fonksiyon, ön camýn, yan ön camlarýn, dikiz aynalarýnýn ve arka camýn hýzlý bir biçimde buzunun ve buðusunun giderilmesini saðlar (aracýn tipine göre). Klimanýn otomatik olarak devreye girmesini, dahili hava sirkülasyonun durdurulmasýný ve arka cam rezistansýnýn çalýþmasýný zorunlu kýlar (ikaz ýþýðý 13). Arka cam rezistansýnýn çalýþmasýný istemiyorsanýz butona 12 basýnýz, ikaz ýþýðý 13 söner.

“Açýk görüþ þartlarý” fonksiyonu
Tuþa 1 basýnýz, çalýþma ikaz ýþýðý 2 yanar. AUTO tuþu ikaz ýþýðý (gösterge ekranýndaki) söner.

3.14

OTOMATÝK KLÝMA (devam)

14

Dahili hava kullanýmý

sirkülasyonunun
Bu konumun uzun süre kullanýmý, yenilenmemiþ havadan ileri gelen kokulara, ayrýca camlarda buðu oluþmasýna neden olabilir. Dahili hava sirkülasyonu gereksiz olduðunda tuþa 14 tekrar basýlarak, normal çalýþma moduna (dýþ hava) geçilmesi önerilir.

Tuþa 14 basýlmasý dahili hava sirkülasyonun çalýþmasýný saðlar (ekranda sembol yanar). Dahili sirkülasyon sýrasýnda hava, araç içinden alýnýr ve dýþ hava emilmesi gerçekleþtirilmeden sirküle edilir. Dahili sirkülasyon, dýþ çevreden yalýtýlmayý saðlar (hava kirliliði olan bölgede seyretmek…).

3.15

KLÝMA: FAYDALI BÝLGÝLER
Soðuk hava üretilmiyor Kumandalarýn doðru konumda olmalarýný ve sigortalarýn düzgün çalýþtýklarýný kontrol ediniz. Sorun onlardan kaynaklanmýyorsa klimanýn çalýþmasýný durdurunuz ve bir RENAULT Yetkili Servisi'ne baþvurunuz. Klima gazý devresini açmayýnýz. Çalýþma arýzalarý Buz giderme, buðu giderme veya klima fonksiyonlarýnýn etkinliðinde azalma gözlemlerseniz bunun nedeni, partikül filtresinin kirlenmesi olabilir (deðiþtirme aralýklarýný öðrenmek için araç bakým belgesine baþvurunuz. Genel olarak çalýþma arýzalarý durumunda RENAULT Yetkili Servisi'ne baþvurunuz.

Yakýt tüketimi Klima çalýþýrken yakýt tüketiminde bir artýþýn gözlenmesi normaldir (özellikle þehir içinde). Klima sistemini çalýþýr durumda tutmak için kýþ aylarýnda klimayý düzenli aralýklarla çalýþtýrýnýz.

Klimanýn uzun süre kullanýlmasýndan sonra araç altýnda yoðuþma nedeniyle meydana gelen bir miktar su bulunmasý normaldir.

3.16

ELEKTRÝKLÝ CAM AÇMA KAPAMA MEKANÝZMALARI

6 7 1 5 2 3 4
Kontak açýkken - Ýstenilen yüksekliðe kadar indirmek için ilgili camýn butonuna basýnýz (not: arka camlar tamamen inmez); - istenilen yüksekliðe kadar kaldýrmak için ilgili camýn butonunu kaldýrýnýz.

Ön yolcu koltuðundan
Butona 6 basýnýz.

Arka koltuklardan
Butona 7 basýnýz.

Sürücü koltuðundan
Aþaðýda belirtilen butonlara basýnýz: - sürücü tarafý için 1; - yolcu tarafý için 2; - arkadaki yolcular için 3 ve 5.

Arkadaki yolcularýn güvenliði Sürücü, cam açma kapama mekanizmalarýnýn ve arka kapýlarýn çalýþmasýný butonun 4 sembol tarafýna basarak engelleyebilir. Sürücünün sorumluluðu Araçta bir çocuk (veya bir hayvan) varken, RENAULT kartýný içeride býrakarak asla aracýnýzdan çýkmayýnýz. Aksi takdirde, bunlar elektrikli cam açma-kapama butonlarýný çalýþtýrabilir ve ciddi yaralanmalara yol açabilecek herhangi bir kazaya (boyun, kol, el ... sýkýþmasý) neden olabilir. Sýkýþma durumunda, ilgili butona basarak derhal çalýþma yönünü tersine çeviriniz.

3.17

DOKUNMALI CAM AÇMA KAPAMA MEKANÝZMASI

6 7 1 5 2 3 4
Yukarýda tanýmlanan elektrikli cam mekanizmasýna ilaveten bir de dokunmalý mod vardýr. Araçta mevcut ise, sürücü tarafý camý veya tüm camlar dokunmalý modlu olabilir. Butonlara 1, 2, 3, 5, 6 veya 7 basýnýz. Sistem aþaðýdaki durumlarda çalýþýr: - kontak açýkken; - kontak kapalýyken sürücü kapýsý açýlana kadar (yaklaþýk 20 dakika ile sýnýrlý).

Arkadaki yolcularýn güvenliði Sürücü, cam açma kapama mekanizmalarýnýn ve arka kapýlarýn çalýþmasýný butonun 4 sembol tarafýna basarak engelleyebilir. Sürücünün sorumluluðu Araçta bir çocuk (veya bir hayvan) varken, RENAULT kartýný içeride býrakarak asla aracýnýzdan çýkmayýnýz. Aksi takdirde, bunlar elektrikli cam açma-kapama butonlarýný çalýþtýrabilir ve ciddi yaralanmalara yol açabilecek herhangi bir kazaya (boyun, kol, el ... sýkýþmasý) neden olabilir. Sýkýþma durumunda, ilgili butona basarak derhal çalýþma yönünü tersine çeviriniz.

3.18

TEK DOKUNUÞLU CAM AÇMA KAPAMA MEKANÝZMASI
Dokunmalý olmayan mod
- Camý indirmek için ilgili butona basýnýz ve istediðiniz seviyeye ulaþtýðýnda serbest býrakýnýz. - Camý kaldýrmak için ilgili butonu kaldýrýnýz ve istediðiniz seviyeye ulaþtýðýnda serbest býrakýnýz.

Camlarýn uzaktan kapatýlmasý
(dokunmalý cam açma-kapama mekanizmasý olan araçlar için). Kapýlarý dýþarýdan kilitlerken RENAULT kartýndaki kapýlarý veya bagaj kapaðýný kilitleme butonuna art arda iki defa bastýðýnýzda (otomatik açma/kilitleme modunda), camlar otomatik olarak kapanýr.

Çalýþma arýzalarý
Cam kapama mekanizmasýnýn çalýþmadýðý durumlarda sistem, dokunmalý olmayan moda geçer: cam kapanana dek ilgili butona gerektiði kadar basýnýz ve sonra sistemi yeniden baþlatmak için bir saniye süreyle butonu (sürekli kapama yönünde) basýlý tutunuz. Eðer gerekirse RENAULT Yetkili Servisi'ne baþvurunuz.

Dokunmalý mod
- Ýlgili butona kýsaca basýnýz cam tamamen iner. - Ýlgili butonu kýsaca kaldýrýnýz cam tamamen kalkar. Çalýþmasý sýrasýnda butona basýlmasý, camýn hareketini durdurur.

Özellik
Aracýnýzda bir zorlanma sýnýrlayýcýsý varsa, camlardan biri kapanma sýrasýnda bir engelle karþýlaþtýðýnda (örnek: Ýnsan parmaðý, hayvan ayaðý, aðaç dalý...) önce durur sonra birkaç santimetre iner.

Camlarýn kapanmasý ciddi yaralanmalara yol açabilir. Bu sistem, yalnýzca kullanýcý aracý iyi görüyorsa ve aracýn içinde kimse yoksa aktif hale getirilmelidir.

3.19

ELEKTRÝK KUMANDALI AÇILIR TAVAN
- tente kapalýyken asla açýlýr tavaný hareket ettirmeyiniz. - aracýnýzý, tavan açýk ve tente kapalý halde kesinlikle sürmeyiniz.

1 0

A

B

C D

2

2

Sistemin çalýþmasý: - kontak açýkken, - kontak kapatýldýðýnda sürücü kapýsýnýn açýlmasýna kadar (yaklaþýk olarak 20 dakikayla sýnýrlýdýr).

Açýlýr tavanýn aralanmasý
- açma: tenteyi açýnýz sonra butonu 2, A konumuna çeviriniz; - kapama: butonu 2, 0 konumuna çeviriniz.

Tente
Tenteyle ilgili her tür iþlemi, açýlýr tavan kapalýyken yapýnýz: - tentenin açýlmasý: tutamaðý 1 itiniz sonra tenteyi sargý mekanizmasýna kadar çekiniz; - tentenin kapatýlmasý: kilit, yuvasýna oturuncaya kadar tutamaðý 1 çekiniz.

Açýlýr tavanýn kaydýrýlmasý
- açma: tenteyi açýnýz, sonra butonu 2, istenilen açýklýða göre B, C veya D konumlarýndan birine ayarlayýnýz. - kapama: butonu 2, 0 konumuna çeviriniz.

Sürücünün sorumluluðu Araçta bir çocuk (veya bir hayvan) varken, RENAULT kartýný içeride býrakarak asla aracýnýzdan çýkmayýnýz. Aksi takdirde, bunlar elektrik kumandalý açýlýr tavaný çalýþtýrabilir ve ciddi yaralanmalara yol açabilecek herhangi bir kazaya (boyun, kol, el ... sýkýþmasý) neden olabilir. Sýkýþma durumunda, düðmeyi 2 tamamen saða (konum D) çevirerek çalýþma yönünü derhal deðiþtiriniz.

3.20

ELEKTRÝK KUMANDALI AÇILIR TAVAN (devam)
Açýlýr tavanýn uzaktan kumanda ile kapatýlmasý (dokunmalý cam
açma-kapama mekanizmasý donanýmlý araçlar). RENAULT kartýnýn yardýmýyla kapýlarý kilitlerken, RENAULT kartýnýn kilitleme butonuna ard arda iki defa bastýðýnýzda veya otomatik açma kapama modunda bir kapýnýn tutamaðýnýn veya bagaj kapaðýnýn butonuna bastýðýnýzda, camlar ve açýlýr tavan otomatik olarak kapanýr. Açýlýr tavanýn uzaktan kapatýlmasýndan sonra butona 2 bir kez basýlmasý, açýlýr tavanýn kapanmadan önceki konumuna gelmesini saðlar. Özellikler Aracýnýzda bir zorlanma sýnýrlayýcýsý varsa, camlardan biri kapanma sýrasýnda bir engelle karþýlaþtýðýnda (örnek: Ýnsan parmaðý, hayvan ayaðý, aðaç dalý...) önce durur sonra birkaç santimetre iner.

Kullaným önlemleri
- tavan barlarý olan araç Genel olarak, açýlýr tavanýn kullanýlmamasý önerilir. Açýlýr tavanla ilgili herhangi bir iþlem yapmadan önce, tavan barlarýna monte edilmiþ eþyalarý ve / veya aksesuarlarý (bisiklet taþýyýcý, tavan bagajý) kontrol ediniz: gerektiði gibi yerleþtirilmiþ ve sýkýca baðlanmýþ olmalý, kapladýklarý alan itibariyle açýlýr tavanýn hareketini engellememelidirler. Tavan aksesuarlarý konusunda daha geniþ bilgi için RENAULT Yetkili Servisi'ne baþvurunuz. - aracýnýzdan ayrýlmadan önce açýlýr tavaný iyice kapattýðýnýzdan emin olunuz. - teknik servislerimiz tarafýndan seçilmiþ ürünleri kullanarak sýzdýrmazlýk fitilini her üç ayda bir temizleyiniz. - yaðmurdan sonra veya aracýnýzý yýkadýktan hemen sonra açýlýr tavanýnýzý açmayýnýz.

Açýlýr tavanýn kapanma mekanizmasýnýn çalýþma arýzasý
Bu durumda, bir engel bulunmadýðýný kontrol ediniz ve düðmeyi (2), 0 konumuna kadar çeviriniz ve sonra açýlýr tavan tamamen kapanana kadar butona basýnýz.

Camlarýn kapanmasý ciddi yaralanmalara yol açabilir. Bu sistem, yalnýzca kullanýcý aracý iyi görüyorsa ve aracýn içinde kimse yoksa aktif hale getirilmelidir. Dikkat, bu iþlem sýrasýnda, açýlýr tavanýn zorlanma sýnýrlayýcý fonksiyonu devreden çýkartýlmýþtýr. Vakit geçirmeden RENAULT Yetkili Servisi'ne baþvurunuz.

3.21

MEKANÝK CAM AÇMA KAPAMA MEKANÝZMASI ÖN CAM

2

1

Mekanik arka cam açma kapama mekanizmasý
Kolu 1 hareket ettiriniz.

Atermik ön cam (aracýn tipine göre) Bu uygulama, yansýtma özelliðiyle güneþ ýþýnlarýnýn geçiþini sýnýrlamayý saðlar (özellikle enfraruj ýþýnlar). Dikiz aynalarýnýn her iki tarafýnda optik okuyucu sistemlerden yararlanýlmasýný saðlayan iki bölge (2) vardýr (örnek: otoyol kartý, otopark kartý, vs.).

3.22

GÜNEÞLÝK
4 5 6 6

2 1 3

7

Ön güneþlik
Güneþliði 1 indiriniz.

Yan güneþlik storlarý
Dili 4 kullanarak, kanca 5 yuvasýna girene kadar güneþliði yukarýya doðru çekiniz (kancanýn iyi kilitlendiðinden emin olunuz).

Arka güneþlik storu
Dili 7 kullanarak, kancalar 6 yuvalarýna girene kadar güneþliði yukarýya doðru çekiniz (storun gerektiði gibi kilitlendiðinden emin olunuz).

Güneþlik içi aydýnlatmasýz ayna 2
Kapaðý 3 kaydýrýnýz.

Güneþlik içi aydýnlatmalý ayna
Kapaðý 3 kaydýrýnýz. Aydýnlatma otomatiktir.

3.23

ÝÇ AYDINLATMA

B 1 A 2 3 4 5 6 7

Tavan lambasý
Butona 2 veya 5 basýnýz, aþaðýda belirtilen iþlevleri elde edersiniz: - sürekli bir aydýnlatma; - kapýlardan herhangi birinin açýlmasýyla kumanda edilen aydýnlatma. Ýlgili kapý tamamen kapandýktan bir süre sonra söner; - hemen sönme.

Okuma spotlarý
Ön tarafta, sürücü için butona 1, ön yolcu için butona 3 basýnýz. Arka tarafta butona 4 veya 6 basýnýz.

Kapý aydýnlatmalarý
Her aydýnlatma (7) ilgili kapýnýn açýlmasýyla yanar.

Kapýlarýn veya bagaj kapýsýnýn açýlmasý, tavan lambalarýnýn ve taban aydýnlatýcýlarýnýn zaman ayarlý yanmasýný saðlar.

3.24

EÞYA GÖZLERÝ / ARAÇ ÝÇÝ DÜZENLEME

4 2 1 3

Kapýlardaki eþya gözleri 1
Küllük veya meþrubat þiþesi konabilir.

Sürücü ve yolcu tarafý taban altý eþya gözleri kapaklarý 3
Not: bu gözlere yol haritalarý, temizlik bezleri, araca ait belgeler (kullaným kitabý, bakým belgesi vb.), el fenerleri… konabilir.

Ön orta kolçak gözü
Kapaðý 4 kaldýrýnýz.

Ön kapý kolçak içi eþya gözleri 2
CD benzeri þeyler konabilir.

3.25

EÞYA GÖZLERÝ / ARAÇ ÝÇÝ DÜZENLEME (devam)

6

5

Yolcu tarafý eþya gözleri
Açmak için mandalý (5) çekiniz. Bu eþya gözü, bir dýþ hava giriþinden ve araca göre klimanýn soðutmasýndan yararlanýr; bu eþya gözüne A4 formatýnda dokümanlar, bir büyük su þiþesi... yerleþtirilebilir. Not: Araca göre, yolcu tarafý eþya gözü kapýlarla ayný anda kilitlenir.

Gözlük yeri (6)

3.26

EÞYA GÖZLERÝ / ARAÇ ÝÇÝ DÜZENLEME (devam)
11

8 7 9

10

Mandal 7
Otoyol biletleri, kartlar… takýlabilir.

Bardak taþýyýcý 8
Vites kolunun önünde, ön ve arka yan eþya gözlerinde yer alýrlar. Not: bu yerlere ayný þekilde küllük de konabilir.

Arka kolçak eþya gözleri
Kolçaðý 9 indiriniz, kilit açma kolundan 11 tutarak kapaðý 10 kaldýrýnýz.

Sürücünün ön tarafýnda, tabanda hiçbir þey bulunmamalýdýr: çünkü ani frenleme anýnda bu nesnelerin pedallarýn altýna kaymasý ve onlarýn kullanýlmasýný engellemesi mümkündür.

3.27

EÞYA GÖZLERÝ / ARAÇ ÝÇÝ DÜZENLEME (devam)

14 12 13

Elbise asma kancalarý 12

Ön koltuk eþya gözleri 13

Arka raf eþya gözü 14

3.28

KÜLLÜKLER - ÇAKMAK
Aksesuar prizi
Araca göre, çakmaðýn yerinde bulunur 2. RENAULT Yetkili Servisi tarafýndan onaylanmýþ gücü 120 Watt'ý (gerilim: 12V) aþmayan aksesuarlarýn baðlanmasý için öngörülmüþtür.

1

2

Küllük 1
Aracýn çeþitli yerlerindeki bardak taþýyýcýlara sabitlenebilecek portatif bir küllüktür.

Çakmak 2
Kontak açýkken, çakmaða 2 basýnýz. Çakmak ýsýnýnca kendiliðinden bir parça geri atar. Çekip kullanýnýz. Kullandýktan sonra fazla bastýrmadan yerine takýnýz.

3.29

ARKA KOLTUKLAR
Not: sýrtlýðýn küçük kýsmýný hareket ettirmeden önce (aracýn tipine göre), ilk olarak minderi sonra da sýrtlýðý yatýrmadan orta emniyet kemeri tokasýnýn dilini ilgili yuvaya kilitlemeyi unutmayýnýz.

B 1 A

Arka koltuðun minder ve sýrtlýk kýsmý, büyük hacimli eþya taþýnmasýný saðlamak için katlanabilir. Minder kýsmýný katlamak için Minderi A, ön koltuklara doðru yatýrýnýz. Sýrtlýðý yatýrmak için Minderi katladýktan sonra, arka baþ dayanaklarýný indiriniz (“arka baþ dayanaklarý” bölümüne bakýnýz) sonra tutamaðý 1 çekiniz ve sýrtlýðý B yatýrýnýz.

Eþyalarýn taþýnmasý
Eðer katlanmýþ sýrtlýk üstüne eþya koymanýz gerekiyorsa sýrtlýðý oturma yerine tamamen yapýþtýrmak için sýrtlýðý katlamadan önce baþ dayanaklarýnýn çýkarýlmasý zorunludur.Bölüm 3'teki “eþyalarýn bagajda taþýnmasý” paragrafýna bakýnýz. - Sýrtlýðýn tekrar düzeltilmesi sýrasýnda, sýrtlýðýn iyice kilitlendiðinden emin olunuz. - Koltuk kýlýflarý kullanýlýyorsa, sýrtlýðýn kilitlenmesini engellemediðinden emin olunuz. - Kemerleri ve kilit yuvalarýný gerektiði gibi yerleþtirmeye dikkat ediniz. - Baþ dayanaklarýný yeniden takýnýz.

3.30

ARKA KOLTUK (devam)
Koltuðu kilitlemek için Kumanda kolunu (1) kaldýrýnýz. Koltuðun kilidini açmak için Kumanda kolunu (1) indiriniz. Not: bir sýrtlýðý kaldýrmadan önce, kumanda kolu (1) kilidinin açýk konumda olduðunu kontrol ediniz (kumanda kolu (1) yukarýda).

1

Arka koltuðun kilitlenmesi (bazý ülkeler için) Arka koltuk sýrtlýklarýnýn kilitlenmesi, araç içinden bagaja ulaþýlmasýný engeller (araca zorla girilmesinin ardýndan bagaja ulaþýlmasýnýn engellenmesi).

3.31

BAGAJ

1

2

Açmak için
Açma butonuna 1 basýnýz ve bagaj kapaðýný kaldýrýnýz.

Ýç taraftan manüel açma
Bagaj kapaðý kilidinin açýlmadýðý durumlarda, kilit açma iþlemini içerden manüel olarak gerçekleþtirebilirsiniz. - arka koltuðun sýrtlýklarýný yatýrarak bagaja geçiniz. - kilit yuvasýna 2 bir kalem veya benzeri bir nesne yerleþtiriniz ve þekilde gösterildiði gibi grubu kaydýrýnýz. - Bagaj kapýsýný açmak için itiniz.

Kapatmak için
Bagaj kapaðýný indiriniz.

3.32

1

BAGAJDAKÝ EÞYA / AKSESUAR GÖZLERÝ

2

1 1

1 1

Baðlantý kancalarýnýn yerleri 1
Bagajda taþýnacak eþyalarý sabitlemek için kullanýlýr (“bagajda eþyalarýn taþýnmasý” paragrafýna bakýnýz).

Stepne bölmesindeki eþya gözü.
Açmak için, halýyý 2 kaldýrýnýz (bu bölmeye aletler, temizlik bezleri, yað bidonu vb. konabilir).

3.33

BAGAJDA EÞYA TAÞINMASI
Eþyalarýn taþýnmasýnda daima büyük boyda olanlarý: Eðer katlanmýþ sýrtlýk üstüne eþya koymanýz gerekiyorsa sýrtlýðý oturma yerine tamamen yapýþtýrmak için sýrtlýðý katlamadan önce baþ dayanaklarýnýn çýkarýlmasý zorunludur.

- Arka koltuk sýrtlýðýna dayanacak þekilde yerleþtiriniz (durum A).

A

- Maksimum yüklemeler için katlanmýþ arka koltuða dayayýnýz (durum B).

B
En aðýr olan eþyalarý daima alta koyunuz. Eðer araçta bu donaným varsa, bagaj taban sacý üzerindeki istif kancalarýný kullanýnýz. Yükleme, ani bir fren esnasýnda yolcularý etkilemeyecek þekilde yapýlmalýdýr Oturan kimse olmasa da arka koltuklarýn emniyet kemerlerini takýnýz.

3.34

TAVAN BARLARI
Tespit noktalarýna ulaþma
Her kapakçýðý 1 yukarý doðru döndürünüz. Ýkinci kapakçýklarý 1 olmayan araçlar için RENAULT Yetkili Servisi'ne baþvurunuz.

1

Her tavan çýtasýnda, tavan barlarýnýn baðlantý noktalarýný gizleyen ikiþer kapakçýk bulunur. Her bir kapakçýk birer dönebilen ikinci bir kapakçýkla 1 kapanmýþtýr. Port bagaj üzerinde izin verilen aðýrlýk: bölüm 6' daki “aðýrlýklar” paragrafýna bakýnýz. Tavan barlarýnýn baðlanmasý ve kullaným koþullarý için imalatçý firmanýn kullaným kitabýna baþvurunuz. Diðer araç belgeleriyle birlikte tavan barlarýnýn kullaným kitabýný da saklayýnýz.

3.35

3.36

Bölüm 4: Bakým

Motor kaputu ....................................................................................................................................... 4.02 - 4.03 Motor yað seviyesi / Motor yaðý deðiþimi ........................................................................................... 4.04 ➟ 4.07 Seviyeler: motor soðutma sývýsý ...................................................................................................................... 4.08 fren hidroliði .................................................................................................................................. 4.09 cam yýkama / far yýkama deposu ................................................................................................... 4.10 Filtreler ......................................................................................................................................................... 4.10 Akü ............................................................................................................................................................... 4.11 Karoserinin bakýmý .............................................................................................................................. 4.12 - 4.13 Ýç döþemenin bakýmý ..................................................................................................................................... 4.14
4.01

MOTOR KAPUTU

2

1
Açmak için, torpidonun sol tarafýndaki kolu 1 çekiniz.

Kaput emniyet kilidi
Açmak için, panjurun hemen arkasýndaki dili 2 çekiniz.

Motor bölümündeki müdahaleler esnasýnda fan motoru her an çalýþabilir.

4.02

MOTOR KAPUTU (devam)
Kaputun kapatýlmasý
Kapatmadan önce motor bölmesinde hiçbir þeyin unutulmadýðýný kontrol ediniz. Kaputu kapatmak için destek çubuðunu 4, yuvasýna 5 yeniden yerleþtiriniz, kaputu ortasýndan tutunuz ve kapanmasýna 30 cm kalana kadar indiriniz ve sonra býrakýnýz. Kendi aðýrlýðý ile kapanacaktýr.

3 4 5

Motor kaputunu kaldýrýnýz, destek çubuðunu 4, tespit edildiði yuvasýndan 5 çýkarýnýz ve güvenliðiniz için onu zorunlu olarak kaputtaki yuvasýna 3 yerleþtiriniz.

Ýyi kilitlendiðinden emin olunuz.

4.03

MOTOR YA† SEVÝYESÝ
Her motor, hareketli aksamýnýn yaðlanmasý ve soðutulmasý için normal olarak bir miktar yað tüketir, bu nedenle iki yað deðiþimi arasýnda yað ilave edilmesi gerekebilir. Bununla birlikte, eðer rodaj döneminden sonra ilave edilen yað miktarý, 1 000 km için 0,5 litreden çoksa RENAULT Yetkili Servisi'ne baþvurunuz. Kontrol aralýklarý: Motor yað seviyesi düzenli olarak ve özellikle her uzun yolculuktan önce kontrol edilmeli ve böylece motora zarar gelme riski ortadan kaldýrýlmalýdýr.
Mesaj 1 Yað seviyesi yeterli

Mesaj 2 Seviye gösterim örneði

Gösterge üzerinde beliren kareler seviyeyi gösterir. Seviye düþtükçe yavaþ yavaþ kaybolurlar ve yerlerini tireler alýr: örnek mesaj 2. Yol bilgisayarýný okuma moduna döndürmek için yeniden tuþa basýnýz. - eðer seviye minimumda ise: “yað seviyesi ayarlanmalý” mesajý ekranda belirir, karelerin yerini tireler alýr (mesaj 3) ve gösterge sunda ikaz ýþýðý yanar. tablo-

23531

23507

Mesaj 3 Minimum seviye

Yað seviyesinin okunmasý
Seviyeyi doðru okumak için, araç düz bir zemin üzerindeyken ve motor durdurulduktan uzun bir süre sonra yapýlmalýdýr. Seviye okunmasý iki þekilde yapýlabilir: - gösterge tablosundan; - yað çubuðundan.

Seviyenin gösterge tablosundan okunmasý Kontak açýldýðýnda ve yaklaþýk 30 saniye müddetle: - eðer seviye tamamsa gösterge “yað seviyesi uygun” mesajýný 1 gösterir. Özellik: eðer daha kesin bir biçimde seviyeyi öðrenmek istiyorsanýz günlük kilometre sayacý sýfýrlama butonuna veya yol bilgisayarýnýn bilgi gösterme tuþuna basýnýz.

4.04

23532

Seviyeyi bir an önce tamamlayýnýz.

MOTOR YA†I SEVÝYESÝ (devam)
B A C B A
Seviyenin anormal bir biçimde ve yinelenerek düþmesi durumunda RENAULT Yetkili Servisi'ne baþvurunuz.

Yað çubuðundan seviyenin okunmasý - yað çubuðunu çýkarýnýz; - temiz ve tüy býrakmayan bir bezle siliniz; - çubuðu sonuna kadar sokunuz, (“tapa-çubuk” C ile donatýlmýþ araçlar için tapayý tamamen vidalayýnýz); - yað çubuðunu yeniden çýkarýnýz; - seviyeyi okuyunuz: asla “minimum” A iþaretinin altýna düþmemeli ve “maximum” B iþaretinin üstüne çýkmamalýdýr.

Motor bölümündeki müdahaleler esnasýnda fan motoru her an çalýþabilir.

4.05

MOTOR YA†I SEVÝYESÝ (devam)

1 2

1 1 2

2
1.4 16V - 1.6 16V 2.0 16V 1.5 dCi

Tamamlama / doldurma
Araç yatay bir zemin üzerinde bulunmalý, motor durdurulmuþ ve soðuk olmalýdýr (örneðin: günün ilk çalýþtýrmasýndan evvel). - Tapayý 1 gevþetiniz; - seviyeyi tamamlayýnýz (bilgi için yað çubuðunun “minimum” ile “maximum” iþaretleri arasýndaki kapasite 2 motor tipine göre 1,5 - 2 litredir); yaðýn akmasýný saðlamak için yaklaþýk 2 dakika bekleyiniz; - seviyeyi yað çubuðundan 2 kontrol ediniz (daha önce izah edildiði gibi). “maximum” seviyesini geçmeyiniz ve tapayý 1 tekrar takmayý unutmayýnýz.

1

2 1

1.9 dCi

4.06

MOTOR YA†I SEVÝYESÝ (devam) / MOTOR YA†ININ DE†ÝÞTÝRÝLMESÝ
Motor yaðýnýn deðiþtirilmesi
Yað deðiþtirme periyotlarý: aracýnýzýn bakým belgesine baþvurunuz. Ortalama yað kapasitesi (bilgi için) 1.4 16 V motor: 4,9 litre 1.6 16 V motor: 4,9 litre 2.0 16 V motor: 5,4 litre 1.5 dCi motor: 4,6 litre 1.9 dCi motor: 4,8 litre Yað filtresi dahil. Yað filtresi düzenli aralýklarla deðiþtirilmelidir: aracýnýzýn bakým belgesine bakýnýz. Doldurma: Seviyeyi tamamlarken, motor parçalarýnýn üzerine yað dökülmemesine dikkat ediniz, yangýn tehlikesi vardýr. Tapayý tam olarak kapatmayý unutmayýnýz, aksi takdirde motorun sýcak parçalarý üzerine yað sýçramasý sonucunda yangýn tehlikesi oluþur.

Motor yaðý kalitesi
Kullanýlacak yaðýn kalitesini öðrenmek için aracýnýzýn bakým belgesine bakýnýz. Motor yaðý deðiþimi : Eðer motor yaðýný sýcakken boþaltacaksanýz yaðýn akmasýnýn neden olacaðý tehlikelere dikkat ediniz. Motoru kapalý bir yerde çalýþtýrmayýnýz: egzoz gazlarý zehirleyicidir.

Motor bölümündeki müdahaleler esnasýnda fan motoru her an çalýþabilir.

Seviyenin anormal bir biçimde ve yinelenerek düþmesi durumunda RENAULT Yetkili Servisi'ne baþvurunuz.

4.07

SEVÝYELER
Seviye kontrol periyodu Soðutma sývýsý seviyesini düzenli olarak kontrol ediniz (soðutma sývýsý eksikliðinde, motor aðýr hasara uðrayabilir). Eðer bir takviye gerekliyse sadece RENAULT Yetkili Servislerinin onayladýðý ürünleri kullanýnýz. Bu ürünler size aþaðýdaki avantajlarý saðlayacaktýr: - buzlanmaya karþý koruma - soðutma devresinin paslanmasýna karþý koruma. Deðiþtirme periyotlarý Aracýnýzýn Bakým Belgesi'ne bakýnýz.

1 A

Soðutma sývýsý
Seviye, motor soðukken, genleþme kavanozu 1 üzerinde belirtilen MINIMUM ve MAXIMUM (A aralýðýndan görülebilir) iþaretleri arasýnda olmalýdýr. Bu seviyeyi motor soðukken MINIMUM iþaretine inmeden tamamlayýnýz. Motor sýcakken soðutma devresi üzerinde hiçbir müdahalede bulunulmamalýdýr. Yanma tehlikesi.

Seviyenin anormal bir biçimde ve yinelenerek düþmesi durumunda RENAULT Yetkili Servisi'ne baþvurunuz.

4.08

SEVÝYELER (devam)
Doldurma Hidrolik sistemdeki her türlü müdahale, bir uzman tarafýndan gerçekleþtirilmelidir. RENAULT teknik servisleri tarafýndan onaylanmýþ ve kapalý bir bidondan alýnan fren hidroliði kullanýlmalýdýr. Deðiþtirme periyotlarý Aracýnýzýn Bakým Belgesine bakýnýz.

2

1 3

Fren hidroliði
Fren hidroliðini, sýk sýk ve frenlemede hafif bir etki azalmasý gözlediðinizde hemen kontrol ediniz. Seviye 1 Balatalar aþýndýkça seviye de doðal olarak düþecektir ama seviye hiçbir zaman “MINIMUM” seviyesinin altýna düþmemelidir. Motor bölümündeki müdahaleler esnasýnda fan motoru her an çalýþabilir.

4.09

SEVÝYELER (devam)

FÝLTRELER
Filtrelerin deðiþtirilmesi (hava filtresi, partikül filtresi, motorin filtresi...) aracýnýzýn bakým iþlemleri sýrasýnda öngörülmüþtür.

1 1 2
Filtrenin deðiþtirme periyotlarý için: aracýnýzýn bakým belgesine bakýnýz.

Cam yýkama / Far yýkama deposu
Doldurma Tapayý 1 çýkarýnýz, sývýyý görünceye kadar doldurunuz, tapayý takýnýz. Sývý Su + cam yýkama maddesi (kýþýn antifriz).

Fýskiyeler Ön cam yýkama fýskiyelerini yönlendirmek için ucu iðne gibi sivri bir alet kullanýnýz.

NOT Araca göre, sývý seviyesini öðrenmek için “tapalý pipet” kullanýnýz. Bunun için, deliði (2) (tapanýn üzerindeki) týkayýnýz ve tapayý çýkarýnýz.
4.10

Motor bölümündeki müdahaleler esnasýnda fan motoru her an çalýþabilir.

AKÜ
Akünün deðiþtirilmesi Bunun karýþýk bir iþlem olmasý nedeniyle RENAULT Yetkili Servisi'ne baþvurmanýzý öneririz.

1

A
Araca göre, akü özel aletlerle çýkarýlmasý gereken bir muhafazaya (A) sahip olabilir. Bu durumda, bu iþlemi bir RENAULT Yetkili Servisi'nde yaptýrmanýzý öneririz. Bakým gerektirmez: kapaðý (1) hiçbir zaman açmayýnýz.

Aküyü yerinden oynatacaksanýz, çok dikkat etmeniz gerekir, çünkü gözlerle ve ciltle temas etmemesi gereken sülfürik asit içerir. Eðer gözlere ve cildinize herhangi bir biçimde temas ederse bol suyla yýkayýnýz. Alevli ve kýzgýn cisimleri aküden uzak tutunuz, patlama riski vardýr.

Akünün özel (yakýcý ve yanýcý gazlarýn dýþarýya çýkmasýný saðlayan bir gaz tahliye hortumuna sahip) olmasý nedeniyle, bu hortumun takýlmasýna olanak veren bir baþka aküyle deðiþtirmeye dikkat ediniz. RENAULT Yetkili Servisi'ne baþvurunuz.

4.11

KAROSERÝNÝN BAKIMI
Korozif etkilere karþý koruma
Etkili antikorozyon korumasýna sahip olmakla birlikte, aþaðýda belirtilen dýþ etkenler söz konusudur:
• Havanýn korozif etkileri - hava kirliliði (þehirlerde ve sanayi bölgelerinde), - havanýn tuzluluðu (deniz kenarlarýnda özellikle sýcak havalarda), - mevsimlerle deðiþen iklim ve nem þartlarý (kýþýn yollara serpilen tuz, yazýn yol yýkama sularý…). • aþýndýrýcý etkiler

Yapýlmamasý gerekenler
• Arabayý güneþ altýnda veya don yaptýðýnda yýkamak. • Çamuru veya pislikleri çýkartmak için ýslatmadan kazýmak. • Karoseri üzerinde pisliklerin birikmesine imkan vermek. • Kaza sebebiyle oluþan zedelenmeleri onarmayarak paslarýn yayýlmasýna yol açmak. • Lekeleri servislerimiz tarafýndan onaylanmamýþ ve boyayý etkileyebilecek maddelerle çýkartmak. • Araç uzun süre kar ve çamurda kullanýldýðý halde yýkamamak (özellikle çamurluk ve kasa altýný). • Mekanik parçalarýn (örnek: motor bölmesi), kasa altýnýn, menteþeli parçalarýn (örnek: yakýt kapaðý içi) ve dýþý boyalý plastik parçalarýn (örnek: tamponlar), yüksek basýnçlý temizleme cihazlarýyla veya teknik sevislerimiz tarafýndan onaylanmamýþ bir maddenin püskürtülmesiyle yaðýn giderilmesi veya temizlenmesi. Bunlar, oksitlenmeye veya arýzaya sebep olabilir.

Havadaki toz ve rüzgarýn getirdiði kum, çamur, diðer araçlar tarafýndan fýrlatýlan çakýllar…
• trafik kazalarý

Aracýnýzýn özelliklerini kaybetmemesi için bu tehlikelere karþý alýnacak bir takým tedbirler bulunmaktadýr.

4.12

KAROSERÝNÝN BAKIMI (devam)
Yapýlmasý gerekenler
• Arabanýzý, servislerimiz tarafýndan onaylanan þampuanlarla ve özellikle çamurluk ve kasa altýný basýnçlý suya tutarak sýk sýk motor çalýþmýyorken yýkayýnýz: - aðaç altýnda park etmelerden oluþmuþ reçine lekelerini veya sanayi artýklarýný; - boyanýn dökülmesine varacak kadar hýzlý soldurma etkisi olan kimyasal maddeler içeren kuþ pisliklerini temizleyiniz; Bu lekeleri çýkarmak için aracýn hemen yýkanmasý zorunludur, çünkü bunlarý cila yaparak yok etmek imkansýzdýr; - kimyasal eriticilerin yayýldýðý bölgelerde yolculuk yaptýktan sonra çamurluk ile kasa altýndaki tuzu; - çamurluk ve kasa altýnda yaþ tortu oluþturan çamuru temizleyiniz. • Mýcýrlý yollarda seyretme halinde boyanýzýn zedelenmesini önlemek için araçlar arasýndaki mesafeye uyunuz. • Boyanýn zedelenmesi halinde korozyonun yayýlmasýný önlemek için hemen rötuþ yapýnýz veya yaptýrýnýz. • Aracýnýz, RENAULT Antikorozyon Garantisi kapsamýndaysa periyodik bakýmlarýný yaptýrmayý unutmayýnýz. Bunun için aracýnýzýn Bakým Belgesi'ne bakýnýz. • Araçlarýn yýkanmalarý ile ilgili yerel yasalara uyunuz (örn.: Aracý kamuya ait yollarda yýkamamak). • Otomatik yýkamaya girmeden önce, dýþ donanýmlarýn, ilave lambalarýn, dikiz aynalarýnýn baðlantýlarýný kontrol ediniz ve cam sileceklerinin fýrçalarýný, radyo antenini yapýþkanlý bir bantla tespitlemeye özen gösteriniz. Anten çubuðunu sökünüz. • Mekanik parçalarýn, menteþelerin temizlenmesi gerektiðinde, bunlarýn teknik servislerimiz tarafýndan onaylanmýþ ürünlerle tekrar koruma altýna alýnmalarý zorunludur.

Bakým için seçtiðimiz özel ürünleri “RENAULT Butik” maðazalarýnda bulabilirsiniz.

4.13

ÝÇ DÖÞEMELERÝN BAKIMI
Lekenin cinsi ne olursa olsun, sabunlu su (genellikle ýlýk) kullanýnýz, esasý: • doðal sabun, • sývý bulaþýk deterjaný (% 0,5 deterjan ve % 99,5 su). Nemli yumuþak bir bezle siliniz. Özellikler • Göstergelerin camlarý (örn.: gösterge tablosu, saat, dýþ sýcaklýk göstergesi, radyo ekraný…). Yumuþak bir bez veya pamuk kullanýnýz. Eðer bu yetmez ise, hafifçe sabunlu su emdirilmiþ yumuþak bir bez (veya pamuk) kullanýnýz. Sonra nemli yumuþak bir bez veya pamukla siliniz. Yumuþak kuru bir bezle nazikçe silerek tamamlayýnýz. Alkol esaslý ürünlerin kullanýlmasý tavsiye edilmez.
• Emniyet kemerleri Temiz tutulmalýdýrlar. Ya teknik servilerimiz tarafýndan seçilmiþ ürünleri (RENAULT Butik maðazalarýndan temin edebilirsiniz) ya da ýlýk sabunlu su emdirilmiþ bir sünger kullanýnýz ve kuru bir bezle kurulayýnýz.

Yapýlmamasý gerekenler
Araç içinde, yüksek basýnçlý temizleme veya püskürtme aleti kullanýlmasý kesinlikle tavsiye edilmez: Gerekli önlemler alýnmadan bu aletlerin kullanýlmasý diðer sakýncalarýna ek olarak araç içindeki elektrikli veya elektronik cihazlara zarar verebilir. Torpidoya zarar verebilecek koku giderici, parfüm... gibi nesnelerin havalandýrma çýkýþlarýna yerleþtirilmesi kesinlikle tavsiye edilmez.

Deterjanla temizlenmesi veya kimyasal madde kullanýlmasý tavsiye edilmez.

4.14

Bölüm 5: Pratik tavsiyeler

Stepne ............................................................................................................................................................ 5.02 Alet takýmý (Kriko kolu…) .............................................................................................................................. 5.03 Jant kapaklarý - jantlar .................................................................................................................................... 5.04 Lastik deðiþtirme ............................................................................................................................................. 5.05 Lastikler (lastik güvenliði, tekerlekler, kýþýn kullaným) ......................................................................... 5.06 ➟ 5.08 Farlar (ampullerin deðiþtirilmesi) ........................................................................................................ 5.09 ➟ 5.12 Arka lambalar (ampullerin deðiþtirilmesi) ............................................................................................. 5.13 - 5.14 Yan sinyal lambalarý (ampullerin deðiþtirilmesi) ............................................................................................. 5.14 Ýç aydýnlatmalar (ampullerin deðiþtirilmesi) .......................................................................................... 5.15 - 5.16 Sigortalar ............................................................................................................................................... 5.17 - 5.18 Akü ..................................................................................................................................................... 5.19 ➟ 5.21 RENAULT kartý: pil ....................................................................................................................................... 5.22 Radyo / aksesuar ön ekipmaný .............................................................................................................. 5.23 - 5.24 Silecekler (sileceklerin deðiþtirilmesi) .............................................................................................................. 5.25 Aracýn yedekte çekilmesi (arýza durumu - karavan çekme) .................................................................. 5.26 ➟ 5.28 Çalýþma arýzalarý ................................................................................................................................. 5.29 ➟ 5.36
5.01

STEPNE
Özellik:
1 3 2 A
“Lastik basýnçlarý kontrol sistemi” stepneyi kontrol etmez (stepne ile deðiþtirilen lastiðin bilgileri gösterge tablosu ekranýndan kaybolur.) Bölüm 2'deki “Lastik basýnçlarý kontrol sistemi” paragrafýna bakýnýz.

Stepne A
Bagajýn içine yerleþtirilmiþtir. Almak için: - Bagaj kapaðýný açýnýz; - halýlarý 1 ve 2 (araca göre) kaldýrýnýz; - orta tespit cývatasýný 3 gevþetiniz; - stepneyi çýkarýnýz.

Eðer stepne uzun süre kullanýlmamýþsa, uygun durumda kalmýþ ve emniyetle kullanýlabilir olduðunu servisinize kontrol ettiriniz.

Diðer dört lastikten daha küçük ölçüde stepnesi bulunan araçlar. Stepne takýlý olduðu süre içinde (bu süre olabildiðince kýsa tutulmalýdýr), aracýn hýzý 130 km/h'yý kesinlikle aþmamalýdýr.

5.02

ALET TAKIMI
Jant kapaðý anahtarý 2 veya 4
1 5
Jant kapaklarýný çýkarmaya yarar.

Çeki halkasý 3
Bölüm 5'teki “aracýn yedekte çekilmesi” paragrafýna bakýnýz.

Bijon anahtarý 5
A 4 3
Alet takýmý A bagajda, stepnenin saðýna yerleþtirilmiþtir. Aletlere ulaþmak için önce stepneyi alýnýz sonra alet takýmýný çýkarýnýz.

2

Bijonlarý sökmeye veya takmaya yarar.

Bölmeler
Alet bölümünde bir çalýnma önleyici somun koymaya yarayan yer bulunmaktadýr.

Kriko 1
Krikoyu 1 çýkarýnýz. Krikoyu yerine yerleþtirirken, yuvasýna koymadan önce krikoyu tamamen katlayýnýz.

Kriko tekerleði deðiþtirmek için kullanýlýr. Hiçbir þekilde bir onarým yapmak için veya aracýn altýna ulaþmak için kullanýlmamalýdýr.

5.03

JANT KAPA†I - TEKERLEK

1 D B 5 C 4 6 2

3

A

Örnek 1'deki gibi jant kapaðý
Jant kapaðý anahtarýný (3) (alet takýmýndaki) supabýn (2) yakýnýndaki deliklerden birine sokarak jant kapaðýný çýkarýnýz. Jant kapaðýný yerine takmak için, supaba (2) denk gelecek þekilde yönünü ayarlayýnýz. Tutma týrnaklarýnýn takma iþlemine supabýn bulunduðu (A) noktasýndan baþlayarak sýrasýyla (B), (C) ve supabýn karþý tarafýndaki (D) noktasýndaki týrnaða bastýrarak bitiriniz.

Örnek 5' teki gibi jant kapaðý
Alet takýmýndaki jant kapaðý anahtarýný 6 kullanýnýz; anahtarý 6 yuvaya 4 sokarak jant kapaðýný çýkarýnýz. Yerine takarken, yuvasýna 4 göre yerleþtiriniz ve anahtarla 6 sýkýnýz.

Kaybolmasý halinde yenisini sipariþ edebilmek için anahtar üzerindeki numarayý emin bir yere not etmenizi tavsiye ederiz.

5.04

TEKERLEK DE†ÝÞTÝRME
2 4
Tekerleði yerden kaldýrmak için birkaç tur çeviriniz. Bijonlarý sökünüz ve tekerleði çýkarýnýz. Stepneyi göbek üzerine yerleþtiriniz ve jant delikleri ile göbeðin bijon deliklerini ayný hizaya getirmek için tekerleði çeviriniz. Stepne ile birlikte bijon da verilmiþse, bu bijonlarý yalnýzca stepne için kullanýnýz. Bijonlarý sýkýnýz ve krikoyu indiriniz. Tekerlekler yerdeyken, bijonlarý iyice sýkýnýz ve en kýsa zamanda sýkma kontrolü yaptýrýnýz (sýkma torku 110 Nm).

1

3
Aracýnýzý kaygan olmayan düz (örneðin: seramik kaplý zeminlerden sakýnýnýz) ve sert bir zemine park ediniz (gerekiyorsa, krikonun tabanýna sert bir takoz yerleþtiriniz), dörtlü flaþörü yakýnýz. El frenini çekiniz ve bir vitese takýnýz (birinci veya geri vites veya otomatik vites için P konumu). Araçta bulunan yolcularýn hepsini indiriniz ve trafikten uzakta tutunuz. Gerekirse, jant kapaðýný sökünüz. Bijon anahtarý (1) yardýmýyla bijonlarý gevþetiniz. Bijon anahtarýný, üstten bastýracak þekilde konumlandýrýnýz. Krikoyu (3) yatay olarak sürünüz, krikonun baþý ilgili tekerleðe en yakýn ve bir ok (4) ile belirtilmiþ kriko dayama noktasý (2) yüksekliðinde konumlandýrýlmalýdýr. Kriko tabanýný uygun þekilde yerleþtirmek için (aracýn altýna hafifçe girmiþ) kriko kolunu elle çevirmeye baþlayýnýz.

Lastik patlamasý halinde, lastiði mümkün olduðunca çabuk deðiþtiriniz. Patlamýþ bir lastik daima bir uzman tarafýndan incelenmelidir (ve eðer mümkünse onarýlmalýdýr).

5.05

LASTÝKLER
Lastik - tekerlek emniyeti
Lastikler araç ile yol arasýndaki tek temasý oluþtururlar, dolayýsýyla bunlarý iyi durumda tutmak esastýr. Trafik yasasý tarafýndan öngörülmüþ yerel kanunlara zorunlu olarak riayet etmelisiniz. Lastik diþ yüksekliði kabartmalý ikazlara kadar aþýndýðýnda bu ikazlar gözle görülmeye (2) baþlar: Bu durumda lastiklerin deðiþtirilmesi gerekir çünkü lastik diþ yüksekliði sadece 1,6 mm kalmýþtýr ve bu da ýslak yollarda yol tutuþunu zayýflatýr. Aþýrý yüklü olarak, otoyolda özellikle çok sýcak havalarda uzun süre gidilmesi, kötü yollarda devamlý kullanma, lastiklerin daha çabuk bozulmalarýna neden olur ve güvenliði etkiler.

1 2

Lastiklerin bakýmý
Lastiklerin durumlarý iyi, diþleri aþýnmamýþ olmalýdýr; servislerimizce onaylanmýþ lastiklerde aþýnma referansý (1) bulunur, bunlar lastik deseninin etli kýsmý içindeki kabartmalý ikazlardan oluþur. “Kaldýrýma çarpmalar” gibi sürüþ kazalarý, lastiklere zarar verme riski taþýr ve ayný zamanda ön veya arka takýmýn ayarýnýn bozulmasýna da yol açar. Bu durumda, durumlarýný bir RENAULT Yetkili Servisi'ne kontrol ettiriniz.

Lastiklerinizi deðiþtirmek gerektiðinde mutlaka ayný marka, ebat, tip ve yapýda lastik takýlmasý gerekir. Bunlar, ya orijinallerinin aynýsý, ya da RENAULT Yetkili Servisi tarafýndan önerilen lastikler olmalýdýr.

5.06

LASTÝKLER (devam)
Þiþirme basýnçlarý
Þiþirme basýnçlarýna uyulmasý önemlidir (stepneninki de dahil), en az ayda bir defa ve ilaveten, her uzun yolculuktan önce kontrol edilmelidir (“lastiklerin þiþirme basýnçlarý” paragrafýna bakýnýz). Basýnçlar lastikler soðukken kontrol edilmelidir: sýcak havalarda veya hýzlý bir yolculuktan sonra eriþilen yüksek basýnçlarý dikkate almayýnýz. Basýnç kontrolünün soðuk lastiklerde yapýlamadýðý durumlarda, belirtilen basýnçlarýn 0,2 - 0,3 bar (veya 3 psi) yükseltilmesi gerekir. Hiçbir zaman lastik sýcakken havasýný almayýnýz. Not: sürücü kapýsý içine veya çerçevesi üzerine yapýþtýrýlmýþ olan bir etiket (ülkeye veya versiyona göre), lastiklerin þiþirme basýnçlarýný belirtir.

Lastiklerin deðiþtirilmesi
Güvenlik nedeniyle, bu iþlem sadece bir uzmana yaptýrýlmalýdýr. Lastiklerin farklý takýlmasý: - aracýnýzýn yürürlükteki yönetmeliklere uymamasýna; - virajlardaki yol tutuþunun bozulmasýna; - direksiyonun aðýrlaþmasýna; - lastiklerden ses gelmesine; - zincir takýlmasý sýrasýnda problemler oluþmasýna neden olabilir.

Yetersiz lastik basýnçlarý güvenlik bakýmýndan getireceði bütün sonuçlarý ile birlikte lastiklerin zamanýndan önce aþýnmalarýna ve anormal ýsýnmalarýna yol açar: - yol tutuþunun zayýflamasý - patlama veya lastiðin desen kýsmýnýn ayrýlma tehlikesi. Lastiklerin þiþirme basýncý yüke ve kullaným hýzýna baðlýdýr. Lastiklerin basýncýný kullaným koþullarýna göre ayarlayýnýz (“lastiklerin þiþirme basýncý paragrafýna bakýnýz).

Tekerleklerin yerlerinin deðiþtirilmesi
Böyle bir uygulama tavsiye edilmez.

Stepne
Lastik basýnçlarý kontrol sistemine sahip araçlar Supaplarýn içindeki kaptörlerin her biri yalnýzca bir tek tekerleðe aittir: dolayýsýyla tekerleklerin yerleri deðiþtirilmemelidir. Hatalý bilgi, ciddi sonuçlara neden olabilir. Bölüm 5'teki “stepne” ve “tekerlek deðiþtirme” paragraflarýna bakýnýz.

5.07

LASTÝKLER (devam)
Kýþýn kullaným
• Zincirler Güvenlik sebepleri nedeniyle, arka dingile zincir takýlmasý kesinlikle yasaktýr. Orijinal boydan büyük olan lastikler üzerine zincir takýlamaz. • “Kar” veya “özel þart” lastikleri Aracýnýzýn yol tutma niteliklerini mümkün olabildiðince korumak için dört tekerleðin de ayný tipte olmasýný tavsiye ederiz.

Not: Dikkatinizi bu lastiklerin aþaðýdaki özelliklerine çekmek isteriz: - Bir sürüþ yönü, - aracýnýzýn azami hýzýna tekabül eden deðerin altýnda olabilecek bir hýz endisi.
• Çivili lastikler Bu tip lastikler, yaþanýlan ülke yasalarýnda belirtilen þekilde ve sýnýrlý bir müddet için kullanýlabilir. Yürürlükteki yönetmeliklerin þart koþtuðu hýza uyulmasý gereklidir. Bu lastikler en azýndan iki ön tekerleðe takýlý olmalýdýr.

Patinaj zinciri takýlmasý ancak aracýnýzýn orijinal ölçülerine uygun ebatta lastikler ile mümkündür. 17” tekerlekli modellerin özelliði: zincir takýlamaz Özel ekipman kullanmak istediðinizde RENAULT Yetkili Servisi'ne baþvurunuz.

Her durumda, size, aracýnýza en uygun donaným seçiminde yardým edebilecek olan RENAULT Yetkili Servisi' ne danýþmanýzý tavsiye ederiz.

5.08

HALOJEN AMPULLÜ FARLAR: ERÝÞÝM

1

2

Ampullere ulaþabilmek ancak tekerlek davlumbazý içindeki kapaklarýn 1 ve 2 sökülmesinden sonra mümkündür. Bu iþlemin zorluðu nedeniyle, ampullerinizi bir RENAULT Yetkili Servisi'nde deðiþtirtmenizi öneririz.

Sol fara eriþim
Motor çalýþmazken Kapaðý 1 bir çeyrek tur (saat ibrelerinin tersi yönünde) döndürünüz.

Sað fara eriþim
Motor çalýþmazken Kapaðýn 2 klipsini açýnýz. Her iki durumda da ampulü deðiþtirdikten sonra kapaklarý 1 ve 2 yerlerine takmayý unutmayýnýz.

Motor bölümündeki müdahaleler esnasýnda fan motoru her an çalýþabilir.

5.09

HALOJEN AMPULLÜ FARLAR: ampullerin deðiþtirilmesi

2 1 A B 8 7

3

4

5

6

Kýsa / uzun farlar
A veya B muhafazasýný sökünüz. Ampulün soketini 3 veya 6 sökünüz. Yayý 2 veya 4 itiniz ve ampulü çýkartýnýz.
Ampul tipi: Anti-UV (bakýnýz çerçeveli bölüm): 1 ➩ H7 5 ➩ H1 Ampulün camýna dokunmayýnýz. Dibinden tutunuz. Ampulü deðiþtirdikten sonra muhafazayý iyice yerine oturtmaya dikkat ediniz..
5.10

Ön park lambasý
Ampule eriþmek için ampul taþýyýcýsýný 7 sökünüz. Ampul tipi: W5W. Far camlarý “plastikten” imal edildiðinden mutlaka anti U.V. 55 W ampuller kullanýlmalýdýr (baþka ampullerin kullanýlmasý farýn bozulmasýna yol açabilir). Tüm ampulleri içeren bir yedek ampul kutusu bulundurmanýz tavsiye olunur.

Sinyal lambasý
Ampul taþýyýcýsýný 8 çeyrek tur çeviriniz ve ampulü çýkarýnýz. Ampul tipi: PY21 W turuncu ampul.

XENON AMPULLÜ FARLAR: ampullerin deðiþtirilmesi
Xenon ampullü kýsa farlar Farlarýn temizlenmesi
Far camlarý plastikten imal edildiðinden, yumuþak bir bez veya pamuk kullanýnýz. Eðer bu yetmez ise, hafifçe sabunlu su emdirilmiþ yumuþak bir bez (veya pamuk) kullanýnýz sonra nemli yumuþak bir bez veya pamukla siliniz. Yumuþak kuru bir bezle nazikçe silerek tamamlayýnýz. Alkol esaslý ürünlerin kullanýlmasý tavsiye edilmez.

Bu tertibatýn montajý özel bir teknoloji gerektirdiðinden, Xenon ampullü bir farýn bu tertibat için tasarlanmamýþ bir modele takýlmasý yasaktýr.

Araçlarda Xenon ampullü farlar bulunmasý durumunda, güvenlik nedenlerinden dolayý, ampullerin deðiþimi RENAULT Yetkili Servisi'nde yapýlmalýdýr.

5.11

FARLAR: sis farlarý / ilave farlar
Ýlave farlar
Eðer aracýnýza ekstra “sis” veya “uzun mesafe” farlarý takmayý arzu ederseniz, bir RENAULT Yetkili Servisi'ne baþvurunuz.

1

Ön sis farlarý 1
Ampul deðiþtirme: RENAULT Yetkili Servisi' ne danýþýnýz. Ampul tipi: H11. Elektrik devresi üzerindeki her türlü müdahale (veya deðiþiklik) uyarlama için gerekli parçalara sahip bir RENAULT Yetkili Servisi tarafýndan gerçekleþtirilmelidir, çünkü yanlýþ bir baðlantý elektrik tesisatýnýn (kablo tesisatý, organlar, özellikle alternatör) hasar görmesine neden olabilir.

5.12

ARKA LAMBALAR: ampullerin deðiþtirilmesi

4 3 2 5 6

1

A

Sinyal lambasý / park lambasý ve stop lambasý
Bagaj kapaðýný açtýktan sonra, muhafazayý A açmak için cývatayý 1 bir çeyrek tur çeviriniz. Ampullere ulaþmak için ampul taþýyýcýnýn 2 üstüne bastýrarak taþýyýcýnýn klipslerini açýnýz.

3 Geri vites lambasý Ampul P21 W. 4 Park ve stop lambasý Ampul P21/5 W. 5 Sinyal lambasý Turuncu ampul PY21 W. 6 Arka sis lambasý Ampul P21 W.
Not: her iki lamba bloðunda da bir ampul vardýr, fakat yalnýzca sürücü tarafý ampulü çalýþýr.

5.13

ARKA VE YAN LAMBALAR (devam): ampullerin deðiþtirilmesi

8 7

10

9

Üçüncü stop lambasý 7
RENAULT Yetkili Servisi' ne danýþýnýz.

Plaka lambalarý 8
Dile 9 bastýrarak aydýnlatýcýsýnýn 8 klipslerini açýnýz. Ampule eriþmek için aydýnlatýcýnýn kapaðýný çekiniz. Ampul tipi: mekik C5W.

Yan sinyal lambalarý 10
Yan sinyal lambasýný 10 klipslerden kurtarýnýz (düz tornavida tipi bir aletin yardýmý ile). Ampul taþýyýcýyý çeyrek tur çeviriniz ve ampulü çýkarýnýz. Ampul tipi: W5W.

5.14

ÝÇ AYDINLATMA: ampullerin deðiþtirilmesi

2 1

3

Tavan lambasý
Þeffaf muhafazayý 1 (düz tornavida tipinde bir aletin yardýmýyla) klipsinden kurtarýnýz. Ýlgili ampulü çýkarýnýz. Ampul 2 tipi: W5W.

Kapý aydýnlatmalarý
Aydýnlatýcýyý 3, klipslerinden (düz tornavida tipi bir alet yardýmý ile) kurtarýnýz. Ampul taþýyýcýyý çeyrek tur döndürünüz ve ampulü çýkarýnýz. Ampul tipi: W5W.

5.15

ÝÇ AYDINLATMA: ampullerin deðiþtirilmesi (devam)

5

4 6

Bagaj lambasý
Aydýnlatýcýnýn 4, her iki yanýndaki dillere basarak klipslerinden (düz tornavida tipi bir alet yardýmý ile) kurtarýnýz. Aydýnlatýcýnýn soketini çýkarýnýz. Ampule 6 eriþmek ve ampul taþýyýcýyý çýkarmak için dile 5 bastýrýnýz. Ampul tipi: mekik C5W.

5.16

SÝGORTALAR

1 3 1

2 2
ÝYÝ KÖTÜ

Sigorta bölmesi (1)
Bir elektrikli cihazýn çalýþmamasý halinde ilgili sigortalarý kontrol ediniz. Kapaðý (2) (direksiyon simidi altýnda veya torpido gözünde) açýnýz. Sigortalarý bulmak için, sigortalarýn görev yaptýðý devreleri belirten etiketten faydalanýnýz (karþý sayfada ayrýntýlý olarak gösterilmektedir).

Söz konusu sigortayý kontrol ediniz ve bunu , gerekirse, mutlaka orijinali ile ayný amperajdaki bir sigorta ile deðiþtiriniz. Yüksek amper deðerli bir sigorta, baðlý olduðu donanýmýn anormal sarfiyatý halinde elektrik tesisatýnýn aþýrý ýsýnmasýna (yangýn tehlikesi) neden olabilir.

Sigortayý, kapaðýn (2) üzerindeki penseyi (3) kullanarak çýkarýnýz. Penseden çýkartmak için, yatay olarak kaydýrýn. Boþ sigorta yerlerinin kullanýlmamasý tavsiye edilir.

Ülke kanunlarýna göre veya önlem olarak: RENAULT Yetkili Servisi'nden yedek bir ampul takýmý ve sigorta takýmý temin ediniz.

5.17

SÝGORTALAR (devam)
Sigortalarýn görev yaptýðý devre (sigortalar aracýn ekipman seviyesine göre yerleþtirilmiþtir)
Sembol Görev yaptýðý devre Araç içi havalandýrma Elektrikli cam mekanizmasý Elektrik kumandalý açýlýr tavan ABS fren sistemi Isýtmalý koltuklar Radyo Stop lambalarý Devre kesici Merkezi kilit Bazý fonksiyonlar, motor bölmesinde bulunan sigortalarla korunmaktadýr (kapak A). Bu iþlemin zorluðu nedeniyle, sigortalarýnýzý bir RENAULT Yetkili Servisi'nde deðiþtirtmenizi öneririz. Sembol Görev yaptýðý devre Korna

Kullanýlmýyor

Genel besleme

A

Rezistanslý dikiz aynalarý

5.18

AKÜ: arýza giderme
Her türlü kývýlcým riskini ortadan kaldýrmak için
- Akü baðlantýsýný sökmeden veya tekrar baðlamadan önce “elektrik tüketeçlerinin” kapalý olduðundan emin olunuz. - Þarj sýrasýnda, akü baðlantýsýný sökmeden veya tekrar baðlamadan önce þarj cihazýný kapatýnýz. - Kutuplar arasýnda kýsa devre yaratmamak için akünün üzerine metal eþyalar koymayýnýz. - Akü kutup baþlarýný, motor durdurulduktan sonra en az yirmi saniye beklemeden çýkarmayýnýz. - Yeniden taktýktan sonra kutuplarý düzgün baðlamaya dikkat ediniz.

1

Araca göre, aküde özel aletlerle çýkarýlmasý gereken bir muhafaza (1) olabilir. Bu durumda, bu iþlemi bir RENAULT Yetkili Servisi'nde yaptýrmanýzý öneririz.

Akü, sülfürik asit içerdiðinden tutarken dikkat ediniz, göz ya da cilde temasýndan kaçýnýnýz. Gözlere ve cildinize herhangi bir biçimde temas ederse bol suyla yýkayýnýz. Her türlü alev, kývýlcým ve kýzgýn parçalarý aküden kesinlikle uzak tutunuz: Patlama tehlikesi. Motor kaputu altýndaki müdahaleler sýrasýnda, fan motoru her an çalýþmaya baþlayabilir.

5.19

AKÜ: arýza giderme (devam)
Bir þarj cihazýnýn baðlanmasý
Eksi kutuptan baþlayarak akünün iki kutbuna baðlý kablolarý mutlaka sökünüz (motor çalýþmýyorken). Motor çalýþýrken akü kablolarýný kesinlikle çýkartmayýnýz. Kullandýðýnýz þarj cihazý imalatçýsýnýn verdiði kullanma talimatlarýna uyunuz. Ancak iyi þarj edilmiþ ve bakýmlý bir akü maksimum ömür süresine eriþebilir ve aracýnýzýn motorunu normal olarak çalýþtýrma imkaný verebilir. Akü temiz ve kuru bir þekilde korunmalýdýr. Akünün þarj durumunu aþaðýda belirtilen durumlarda sýk sýk kontrol ettiriniz: • Özellikle aracýnýzý kýsa güzergahlarda örneðin þehir içinde kullanýyorsanýz.
• Dýþ hava sýcaklýðý düþtüðünde (kýþ döneminde) akü kapasitesi azalýr. Kýþ dönemlerinde, sadece gerekli elektrikli donanýmlarý kullanýnýz. • Ayrýca bazý “sürekli elektrik tüketici aletlerden” örnek: saat, satýþ sonrasý takýlan aksesuarlar vb… dolayý akü kapasitesi doðal olarak azalýr. Araç üzerine birçok aksesuar takýldýðýnda onlarý kontak sonrasý + akýma baðlatýnýz. Bu durumda aracýnýza daha büyük kapasiteli bir akü taktýrmanýz daha iyi olur. RENAULT Yetkili Servisi'ne danýþýnýz.

Aracýnýzýn uzun süre hareketsiz kalmasý halinde, özellikle soðuk dönemlerde akü baðlantýlarýný sökünüz veya düzenli olarak þarj ettiriniz. Bu takdirde hafýzalý cihazlarýn, (radyo...) tekrar ayarlanmasý gerekecektir. Akü kuru ve serin ayný zamanda dondan korumalý bir yerde saklanmalýdýr.

Bazý aküler farklý bir þekilde þarj edilebilirler, RENAULT Yetkili Servisleri' nin görüþünü alýnýz. Þarj iþlemini, ani patlamalar yaratabilecek her türlü kývýlcým riskine karþý gereken önlemi aldýktan sonra, iyi havalandýrýlan bir yerde yapýnýz. Ciddi yaralanma tehlikesi.

5.20

AKÜ: arýza giderme (devam)
Bir baþka aracýn aküsü ile çalýþtýrma
Motoru çalýþtýrmak için, eðer bir baþka aracýn aküsünden enerji almak zorunda iseniz, aþaðýdakileri uygulayýnýz: Uygun elektrik kablolarý (kesiti büyük olmalý) temin ediniz (bunun için RENAULT yetkili servisine baþvurunuz) veya sizde varsa bunlarýn durumunu kontrol ediniz. Her iki akünün de nominal voltajý ayný olmalýdýr: 12 volt. Akýmý saðlayan akünün kapasitesi (amper-saat, Ah) boþalmýþ akünün kapasitesine en azýndan eþit olmalýdýr. Donmuþ bir akü þarj edilmeden önce buzlanma çözülmelidir. Ýki araç arasýnda herhangi bir temasýn bulunmadýðýndan (artý kutuplarýn baðlanmasý esnasýnda kýsa devre riski vardýr) ve boþalmýþ akünün gerektiði gibi baðlý olduðundan emin olunuz. Aracýnýzýn kontaðýný kapatýnýz. Akým saðlayan aracýn motorunu çalýþtýrýnýz ve ortalama bir motor devrine ayarlayýnýz. Kablolar A ve B arasýnda herhangi bir temas olmadýðýný ve (+) kablosunun A akýmý saðlayan aracýn metal bir parçasý ile temas halinde olmadýðýný kontrol ediniz. Motoru her zamanki gibi çalýþtýrýnýz. Çalýþýr çalýþmaz, kablolarý A ve B tersi sýrada (4-3-2-1) çýkartýnýz.

1 4 B

A 3 2

Pozitif (+) kabloyu (A), boþalmýþ akünün (+) kutbuna 1 , sonra da akýmý saðlayan akünün (+) kutbuna 2 baðlayýnýz. Negatif (–) kabloyu (B), önce akým saðlayan akünün ( –) 3 kutbuna sonra da boþalmýþ akünün ( –) 4 kutbuna baðlayýnýz.

5.21

RENAULT KARTI: PÝL
24089

1 2

Pilin deðiþtirilmesi
“Kartýn pilini deðiþtiriniz” mesajý gösterge tablosu ekranýnda belirir. Mekanik anahtarý 1 sertçe çekiniz. Mekanik anahtarýn üzerinde belirtilen kutuplara uyarak pili 2 deðiþtiriniz. Ýþlemden sonra, “kartýn pilini deðiþtiriniz” mesajý gösterge tablosu ekranýnda artýk görünmez. Piller, RENAULT Yetkili Servisi'nde mevcuttur. Pillerin kullaným ömrü yaklaþýk iki yýldýr. Kullanýlmýþ pilleri doðaya atmayýnýz, pillerin toplanmasý ve geri dönüþtürülmesinden sorumlu kuruluþa teslim ediniz.

5.22

RADYO ÖN DONANIMI
2

1 3

Radyonun yeri 1
Kapaðýn klipsini açýnýz. Baðlantýlar: anten, + ve – besleme, hoparlör kablolarý arka tarafta yer alýr.

Tiz hoparlörleri (tweeters)
Hoparlör kablolarýna ulaþmak için, tornavida tipi bir alet kullanarak ýzgaranýn 2 klipslerini açýnýz.

Kapýlardaki hoparlörler
Hoparlör kablolarýna ulaþmak için düz tornavida tipi bir alet kullanarak ýzgaranýn 3 klipslerini açýnýz.

• Bütün hallerde, imalatçýnýn montaj kýlavuzunda belirtilen talimatlara tam olarak uyulmasý çok önemlidir. • Kullanýlacak destek malzemelerinin ve baðlantý kablolarýnýn, ( RENAULT Butik'lerde bulunmaktadýr) özellikleri, aracýnýzýn ekipmanýna ve radyonuzun markasýna göre deðiþiklik gösterir. Referans numaralarýný öðrenmek için RENAULT Yetkili Servisi'ne baþvurunuz. • Aracýn elektrik devresine yapýlacak herhangi bir müdahale sadece bir RENAULT Yetkili Servisi tarafýndan gerçekleþtirilebilir. Çünkü yanlýþ veya hatalý baðlama, elektrik donanýmýnýn ve / veya elektrik devresine baðlý organlarýn bozulmasýna neden olur.
5.23

AKSESUARLAR
Cep telefonu, telsiz vb. cihazlarýn kullanýmý. Bu tip cihazlarýn kullanýmý, aracýn orijinal elektronik sistemlerinin bozulmasýna yol açabilir, bu yüzden sadece dýþ anten ile çalýþan cihazlar kullanmanýzý öneririz. Bununla birlikte, bu tip cihazlarýn kullanýmýyla ilgili yürürlükteki kanunlara uyulmasý gerektiðini hatýrlatýrýz. Sonradan aksesuar takýlmasý Aracýnýzýn düzenli çalýþmasýný saðlamak amacýyla güvenliðinizi tehlikeye sokacak türden her riski önlemek amacý ile, RENAULT tarafýndan garanti edilmiþ ve aracýnýza uygun RENAULT özel aksesuarlarýný kullanmanýzý öneririz. Elektrikli ve elektronik aksesuarlar • Aracýn elektrik devresine yapýlacak herhangi bir müdahale sadece bir RENAULT Yetkili Servisi elemaný tarafýndan gerçekleþtirilebilir. Çünkü hatalý baðlama, elektrik donanýmýnýn ve / veya elektrik devresine baðlý organlarýn bozulmasýna neden olur. • Satýþ sonrasý bir elektrikli donaným takýlmasý halinde, devrenin bir sigorta ile korunduðundan emin olunuz. Bu sigortanýn amperajýný ve yerini belirleyiniz.

5.24

CAM SÝLECE†Ý FIRÇALARI
Yerine takýlmasý
1 2 4 3
Cam sileceði fýrçasýný yerine takmak için, çýkarmak için yaptýðýnýz iþlemleri ters yönde gerçekleþtiriniz. Fýrçanýn yerine iyice yerleþtiðinden emin olunuz.

B A

Ön cam sileceði fýrçalarýnýn 1 deðiþtirilmesi
- Motor çalýþmýyorken cam sileceði kolunu 3 kaldýrýnýz; - sileceði yatay konuma gelinceye kadar döndürünüz; - dile 2, basýnýz ve cam sileceði fýrçasýný, cam sileceði kolunun kancasýndan 4 çýkarana kadar aþaðý kaydýrýnýz; - fýrçayý (hareket A) ayýrýnýz, sonra yerine takýnýz (hareket B).

Ön ve arka camýnýzý düzenli olarak temizleyiniz.

• Buzlu havalarda cam sileceklerinin buzlanmamýþ olmasýna dikkat ediniz (motorun ýsýnmasý tehlikesi). • Bu fýrçalarýn durumlarýný gözleyiniz. Ýþlevlerini tam olarak yerine getiremediklerinde silecekleri deðiþtiriniz; bunu hemen hemen her yýl yapmalýsýnýz.

5.25

YEDEKTE ÇEKME: arýza giderme
Baðlantý noktalarýna ulaþma
Kapaklarýn (2 veya 5) klipslerini açýnýz Çekme halkasýný (3), ilk sýkýþmaya kadar elle olabildiðince sonra da bijon anahtarýný kullanarak sabitleninceye kadar sýkýnýz. Çekme halkasý (3) ve bijon anahtarý, bagaj halýsýnýn altýndaki alet takýmýnda bulunmaktadýr (bölüm 5'deki “alet takýmý” paragrafýna baþvurunuz).

1 2

3

4

5 3
Direksiyon kolonu kilidini açmak ve sinyal lambalarýný (stop lambalarý, sinyal lambalarý...) kullanabilmek için RENAULT kartýný, kart okuyucuya yerleþtiriniz. Gece araç aydýnlatýlmýþ olmalýdýr. Ayrýca, ilgili ülkenin yönetmeliðinde tanýmlanan çekme koþullarýna uymak da zorunludur ve siz çeken araç konumundaysanýz aracýnýzýn çekme aðýrlýðýný aþmayýnýz. RENAULT Yetkili Servisi'ne baþvurunuz. Motor duruyorken, takviyeli direksiyon ve fren destek sistemi çalýþmaz. Özellikle, ön (1) ve arka (4) römork baðlantý noktalarýný kullanýnýz (asla akslarý kullanmayýnýz). Bu römork baðlantý noktalarý, sadece çekme iþlemi için kullanýlabilir, doðrudan veya dolaylý olarak aracý kaldýrmak için kesinlikle kullanmayýnýz.

5.26

YEDEKTE ÇEKME: arýza giderme (devam)
- RENAULT kesinlikle çekme çubuðunun kullanýlmasýný önerir. Halat veya çelik halat kullanýlmasý halinde (ülke trafik kanunlarý buna izin veriyorsa), (çekilen) aracýn fren yapabilecek durumda olmasý gereklidir. - Aracýn yürür aksamýnda bozulma varsa, araç çekilmemelidir. - Hýzlanma ve frenleme sýrasýnda araca hasar verecek sarsýntýlardan kaçýnýlmasý gerekir. - Hiçbir durumda 25 km/h hýzýn aþýlmamasý önerilir.

Yedekte çekilme prosedürü
Herhangi bir yedekte çekilme iþleminden önce direksiyon kolonu kilidinin açýldýðýndan emin olunmalýdýr. Kilidin açýlmamýþ olmasý durumunda RENAULT Kartýný, kart okuyucuya takýnýz ve herhangi bir pedala basmadan, beþ saniye süreyle marþ (start / stop) butonuna basýnýz. Kolonun kilidi açýlacak ve aracýn aksesuarlarý elektrik akýmýyla beslenecektir. Yedekte çekilme iþlemi bittiðinde marþ (start / stop) butonuna iki defa arka arkaya basýnýz (akünün boþalma tehlikesi).

Otomatik vites kutusu olan aracýn yedekte çekilmesi: özellikler
Motor çalýþmýyorken: vites kutusunun yaðlanmasý saðlanamaz, dolayýsýyla aracýn platformlu bir taþýyýcý üzerinde taþýnmasý veya ön tekerlekleri havaya kaldýrýlmýþ biçimde çekilmesi önerilir. Zorunlu hallerde aracý, dört tekerleði üstünde, römork baðlantý noktasýný kullanarak, en fazla 50 km mesafeye çekebilirsiniz.

Fren pedalýna bastýðýnýz halde, vites kolu P konumunda kilitlenmiþ olarak kalýrsa, vites kolunu elle serbest býrakmak mümkündür. Bunun için, vites kolu kaidesindeki muhafazanýn üst kýsmýnýn klipslerini açýnýz. Körük üzerindeki iþaret noktasýna ve kol üzerindeki kilit açma butonuna ayný anda basýnýz.

5.27

KARAVAN ÇEKME

A

Römork baðlantý noktasýna gelebilecek azami aðýrlýk, frenli ve frensiz römorkla azami aðýrlýk için: bölüm 6'daki “Aðýrlýklar” paragrafýna bakýnýz. Römork baðlantý demirinin baðlanmasý ve kullaným koþullarý için imalatçý firmanýn kullaným kitabýna baþvurunuz. Diðer araç belgeleriyle birlikte bu kullaným kitabýný da saklayýnýz.

A : 1 045 mm
5.28

ÇALIÞMA ARIZALARI
Aþaðýdaki öneriler arýza halinde basit ve geçici bir onarým yapýlabilmesi içindir. En kýsa zamanda bir RENAULT Yetkili Servisi' ne baþvurunuz.

RENAULT KARTI'nýn kullanýmý
• RENAULT kartý kapýlarý kilitlemiyor veya kilitlerini açmýyor.

NEDENLER
Araç çok güçlü bir elektromanyetik alan etkisi altýndaki bir bölgededir; Kart pilinin þarjý bitmiþtir Kartla ayný frekansta çalýþan cihazlarýn kullanýlmasý ve dýþ etkenli parazitler (cep telefonu vs…); Kartýn pili bitmiþ.

NE YAPMALI
Mekanik anahtarý kullanýnýz (bölüm 1'deki “mekanik anahtar” paragrafýna bakýnýz). Cihazlarýn kullanýmýna ara veriniz veya mekanik anahtar kullanýnýz (bölüm 1'deki “mekanik anahtar” paragrafýna bakýnýz). Pili deðiþtiriniz.

5.29

ÇALIÞMA ARIZALARI (devam)
Marþa basýyorsunuz
• Hiçbir þey çalýþmýyor: ikaz lambalarý yanmýyor ve marþ motoru çalýþmýyor.

NEDENÝ
Akünün elektrik kablolarý yerinden çýkmýþ veya uçlarý, kutup baþlarý okside olmuþtur. Akü boþalmýþ. Akü kullanýlamaz halde.

NE YAPMALI
Kutup baþlarýný kontrol ediniz: okside olmuþlarsa kazýyýp temizleyiniz ve tekrar sýkýnýz. Arýzalý akünün üzerine baþka bir akü baðlayýnýz. Aküyü deðiþtiriniz. Eðer direksiyon kolonu kilitlenmiþse aracý itmeyiniz. Kutup baþlarýný kontrol ediniz: okside olmuþlarsa kazýyýp temizleyiniz ve tekrar sýkýnýz. Arýzalý akünün üzerine baþka bir akü baðlayýnýz.

• Ýkaz lambasý ýþýklarý zayýf yanýyor, marþ motoru çok yavaþ çalýþýyor.

Akü kutup baþlarý gerektiði gibi sýkýlmamýþ, akü kutuplarý oksitlenmiþ. Akü boþalmýþ.

5.30

ÇALIÞMA ARIZALARI (devam)
Marþa basýyorsunuz
• Motor çalýþmýyor.

NEDENÝ
Marþ motorunu çalýþtýrma koþullarý yerine getirilmemiþ. Otomatik açma /kilitleme RENAULT kartý çalýþmýyor.

NE YAPMALI
Bölüm 2'deki “motoru çalýþtýrma / durdurma” paragrafýna bakýnýz. Marþ motorunu çalýþtýrmak için kartý, kart okuyucuya yerleþtiriniz. Bölüm 2'deki “motoru çalýþtýrma / durdurma” paragrafýna bakýnýz. Buji kablolarýný ve bobini kurutunuz. Motorun soðumasýný bekleyiniz. Bir RENAULT Yetkili Servisi'ne danýþýnýz.

• Nemli ortamlarda veya yýkama sonrasýnda motor zor çalýþýyor • Motor sýcakta zor çalýþýyor

Ateþleme arýzasý: ateþleme sisteminde nem. Kötü yakýt (yakýt devresinde gaz kabarcýklarý). Kompresyon yetersizliði.

• Motor stop etmiyor.

Elektronik arýza.

Marþ butonuna arka arkaya beþ defa basýnýz.

• Direksiyon kolonu kilidi açýlmýyor.

Direksiyon simidi kilitlenmiþ.

Marþ butonuna basarken bir yandan da direksiyon simidini döndürünüz (bölüm 2'deki “Motorun çalýþtýrýlmasý” paragrafýna bakýnýz).

5.31

ÇALIÞMA ARIZALARI (devam)
Yolda
• Egzozda anormal beyaz duman.

NEDENÝ
Mekanik arýza: silindir kapaðý contasý hasarlý.

NE YAPMALI
Motoru durdurunuz. Bir RENAULT Yetkili Servisi'ne baþvurunuz.

• Titreþimler.

Basýnçlarý eþit olmayan, balanssýz veya hasarlý lastikler.

Lastiklerin basýncýný kontrol ediniz eðer arýzanýn nedeni bu deðilse bir RENAULT Yetkili Servisi'ne lastiklerin durumlarýný kontrol ettiriniz.

• Genleþme kavanozunda hava kabarcýklarý.

Mekanik arýza: silindir kapak contasý yanmýþ, su pompasý arýzalý. Fan motoru arýzalý.

Motoru durdurunuz. Bir RENAULT Yetkili Servisi'ne baþvurunuz. Ýlgili sigortayý kontrol ediniz, saðlam ise RENAULT Yetkili Servisine baþvurunuz.

5.32

ÇALIÞMA ARIZALARI (devam)
Yolda
• Motor kaputu altýndan duman geliyor.

NEDENÝ
Kýsa devre. Soðutma devresi hortumu arýzalý.

NE YAPMALI
Durunuz, kontaðý kapatýnýz, akü baðlantýsýný çýkartýnýz. Bir RENAULT Yetkili Servisi'ne danýþýnýz.

• Yað basýncý ikaz ýþýðý yanýyor: - virajda veya fren yapýnca,

Yað seviyesi çok düþük. Yað basýncý düþük. Yað basýncý yetersiz.

- rölantide, - geç sönüyor veya hýzlanma sýrasýnda sönmüyor.

Motor yaðý ekleyiniz (bölüm 4'teki “yað seviyesi, tamamlama/doldurma” paragrafýna baþvurunuz). En yakýn RENAULT Yetkili Servisi' ne baþvurunuz. Aracý durdurunuz ve bir RENAULT Yetkili Servisi'ni arayýnýz.

• Motorda güç kaybý

Hava filtresi týkanmýþ. Yakýt besleme arýzasý. Bujiler arýzalý veya ayarsýz.

Filtreyi deðiþtiriniz. Yakýt seviyesini kontrol ediniz. Bir RENAULT Yetkili Servisi'ne danýþýnýz.

• Rölanti dengesiz veya motor stop ediyor.

Kompresyon yetersizliði (bujiler, ateþleme, hava giriþi).

Bir RENAULT Yetkili Servisi'ne danýþýnýz.
5.33

ÇALIÞMA ARIZALARI (devam)
Yolda
• Direksiyon sertleþiyor:

NEDENÝ
- takviyenin aþýrý ýsýnmasý, - akü boþalmýþ veya zayýflamýþ.

NE YAPMALI
soðumaya býrakýnýz. Aküyü þarj ediniz veya deðiþtirtiniz.

• Motor ýsýnýyor. Su sýcaklýk ikaz ýþýðý yanýyor (veya gösterge ibresi kýrmýzý bölgede kalýyor).

Su pompasý: kayýþ gevþemiþ veya kopmuþ. Fan motoru arýzalý.

Aracý ve motoru durdurunuz ve bir RENAULT Yetkili Servisi'ne baþvurunuz.

Su kaçaklarý.

Hortumlarýn durumunu ve kelepçelerin sýkýlýðýný kontrol ediniz. Genleþme kavanozunu kontrol ediniz: içinde sývý bulunmasý gerekir. Eðer yoksa seviyeyi tamamlayýnýz (soðuduktan sonra). Bir yerinizi yakmamak için her türlü tedbiri alýnýz. Bu geçici bir sorun gidermedir en kýsa zamanda bir RENAULT Yetkili Servisi'ne baþvurunuz.

Radyatör: Büyük miktarda su eksikliði halinde motor çok sýcakken kesinlikle soðuk suyla ilave yapýlmayacaðýný unutmayýnýz. Aracýn soðutma devresinin kýsmen dahi olsa, boþaltýlmasýný gerektiren bir müdahaleden sonra devre, miktarý iyi ayarlanmýþ yeni bir karýþýmla doldurulmalýdýr. Sadece teknik servislerimiz tarafýndan seçilmiþ bir ürünün kullanýlmasýnýn gerektiðini hatýrlatýrýz.

5.34

ÇALIÞMA ARIZALARI (devam)
Elektrik donanýmý
• Cam sileceði çalýþmýyor.

NEDENÝ
Cam silecekleri cama yapýþmýþ. Ön cam sileceði sigortasý atmýþ. Motor arýzasý.

NE YAPMALI
Cam sileceklerini kullanmadan önce yapýþan kýsmý ayýrýnýz Bir RENAULT Yetkili Servisi'ne baþvurunuz. Bir RENAULT Yetkili Servisi'ne baþvurunuz.

• Cam sileceði sürekli çalýþýyor

Elektrik kumandasý arýzalý.

Bir RENAULT Yetkili Servisi'ne baþvurunuz.

• Sinyal lambalarý çok hýzlý yanýp sönüyor.

Ampul yanýk.

Ampulü deðiþtiriniz.

• Sinyaller çalýþmýyor.

Tek bir tarafýn:

- ampul yanýk - þase baðlantýsýnda temassýzlýk,

Ampulü deðiþtiriniz. Metal bir yere baðlý olan þase kablosunu bulunuz, þase kablosunun ucunu kazýyýnýz ve özenle tekrar sabitleyiniz.

Ýki tarafýn da:

- sigorta atmýþ - sinyal rölesi arýzalý.

Deðiþtiriniz. Deðiþtirmek için:RENAULT Yetkili Servisi'ne baþvurunuz.
5.35

ÇALIÞMA ARIZALARI (devam)
Elektrik donanýmý
• Farlar yanmýyor.

NEDENÝ
Tek bir far: - ampul yanýk - baðlantý kablosu çýkmýþ veya soketi yanlýþ takýlmýþ - þase baðlantýsýnda temassýzlýk

NE YAPMALI
Ampulü deðiþtiriniz. Kontrol ediniz ve kabloyu veya soketi yeniden baðlayýnýz. Önceki bilgilere bakýnýz

Her ikisi de:

- eðer devre bir sigorta ile korunuyorsa.

Kontrol ediniz ve gerekirse deðiþtiriniz

• Farlar sönmüyor.

Elektrik kumandasý arýzalý.

RENAULT Yetkili Servisi'ne baþvurunuz.

• Farlarda yoðuþma çizgileri.

Bu bir arýza deðildir. Farlarýn içinde yoðuþma olmasý sýcaklýk deðiþimlerine baðlý doðal bir olaydýr. Bu izler, farlar kullanýldýðýnda çabucak kaybolacaklardýr.

5.36

Bölüm 6: Teknik özellikler

Tanýtma plaketleri ................................................................................................................................. 6.02 - 6.03 Ölçüler ............................................................................................................................................................ 6.04 Motorun özellikleri ......................................................................................................................................... 6.05 Çekilebilir yük ..................................................................................................................................... 6.06 ➟ 6.09 Aðýrlýklar ............................................................................................................................................. 6.06 ➟ 6.09 Yedek parçalar ................................................................................................................................................ 6.10
6.01

TANITIM PLAKALARI
A 6 7 8 9 10 11 12 13

A

1 2 3 4 5

Ýmalatçý plakasý üstünde yer alan bilgiler (sað tarafý), tüm yazýþma ve sipariþlerinizde belirtilmelidir. Ýmalatçý plakasý A 1 Aracýn tipi ve þasi numarasý. Bu bilgi, B iþaretinde tekrarlanmýþtýr.

6 Aracýn teknik özellikleri. 7 Boya kodu. 8 Ekipman seviyesi. 9 Araç tipi. 10 Döþeme kodu. 11 Ekipman tanýmý için ek bilgiler. 12 Üretim numarasý. 13 Ýç giydirme kodu.

B

2 Aracýn müsaade edilen azami toplam aðýrlýðý. 3 Hareket halinde izin verilen toplam aðýrlýk: yüklü ve römorklu araç. 4 Ön dingilde müsaade edilen azami toplam aðýrlýk. 5 Arka dingilde müsaade edilen azami toplam aðýrlýk.

6.02

TANITIM PLAKALARI

C C 1 C 2 3

1.4 16V - 1.6 16V

1.5 dCi

Motor plakasý C üstünde yer alan bilgiler, tüm yazýþma ve sipariþlerinizde belirtilmelidir.

C - motor plakasý veya motor bölmesinin etiketi (motor tipine göre farklý yerlerde) 1 Motor tipi. 2 Motor endisi. 3 Motor numarasý.
C

C

2.0 16V

1.9 dCi

6.03

ÖLÇÜLER (metre)

0,842

2,686 4,498

0,970

1,518 2,060

1,460*

1,514 1,777

* Boþken
6.04

MOTORLARIN ÖZELLÝKLERÝ
Modeller Motor tipi (motor plakasýna bakýnýz) Silindir hacmi (cm³) Yakýt tipi Oktan sayýsý
1.4 16V K4J 1.6 16V K4M 2.0 16V F4R 1.5 dCi K9K Turbo 1.9 dCi F9Q Turbo

1 390

1 598

1 998

1 461

1 870

Kurþunsuz yakýt mutlaka, Oktan deðeri (RON) yakýt deposu kapaðýnda bulunan deðerlere uygun olmalýdýr. Bulunmamasý durumunda, kurþunsuz yakýt kullanýlmasý mümkündür: - etikette 95 ve 98 belirtilmiþse 91 oktan; - etikette 91, 95 ve 98 belirtilmiþse 87 oktan. Sadece aracýnýzýn motoru için belirtilmiþ olan bujileri kullanýnýz. Bunlarýn tipleri motor bölmesinin içine yapýþtýrýlmýþ olan bir etiketin üzerinde gösterilmiþ olmalýdýr, yoksa RENAULT Yetkili Servisi'ne baþvurunuz. Uygun olmayan bujilerin takýlmasý motorunuzun bozulmasýna yol açabilir.

Motorin

Bujiler

6.05

A†IRLIKLAR (kg) - Yýl içinde ve satýldýðý ülkeye göre deðiþikliðe uðrayabilecek baz ve opsiyonsuz modeller:
RENAULT Yetkili Servisi' ne danýþýnýz.
Modeller
1.4 16V 1.6 16V 2.0 16V

Otomatik çalýþma Araç tipi (imalatçý plakasýnda belirtilmiþtir)
LM0B LM0H LM08 LM1A LM0C LM0J LM1B LM0Y LM0J LM1B LM0U LM05 LM1N

Otomatik çalýþma
LM0U LM05

Harekete hazýr boþ aðýrlýk sürücüsüz Dingil baþýna izin verilen azami aðýrlýk.

Toplam Ön Arka Ön Arka

1 190 710 480 1 015 1 015 1 740

1 200 715 485

1 255 715 540 1 015 1 025

1 250 770 480 1 015 975 1 800

1 275 785 490 1 060 975 1 825

1 290 800 490

Yükleme halinde izin verilen azami toplam aðýrlýk Azami frensiz römork aðýrlýðý Azami frenli römork aðýrlýðý (1) sadece sürücü diðer haller Hareket halinde izin verilen toplam aðýrlýk (= Ýzin verilen azami yüklü aðýrlýk + römork) Römork baðlantý noktasýnda izin verilen aðýrlýk Port bagaj üzerinde izin verilen aðýrlýk
6.06

1 750

1 805 650

1 840

1 300 1 000 2 750 2 800 75

1 250 950 2 750

1 300

2 800

80 (taþýma tertibatý dahil)

(1) Çekilebilir yük (Karavan, tekne, vs. çekme) - Ülke kanunlarýna ve özellikle trafik kurallarýna göre belirlenmiþ olan römork aðýrlýklarýna uyulmasý önemlidir. Tüm römork çekme koþullarý için RENAULT Yetkili Servisi'ne baþvurunuz. Hiçbir koþulda hareket halinde izin verilen toplam aðýrlýk (araç + römork) asla aþýlmamalýdýr. - Aracýnýz daha önce tam yükte kullanýldýysa (yükleme halinde müsaade edilen maksimum aðýrlýk); maksimum hýz 100 km/h ile sýnýrlandýrýlmalý ve lastik basýnçlarý 0,2 bar (3 PSÝ) artýrýlmalýdýr. - Motor verimi ve araç kapasitesi yükseklikle ters orantýlý olarak azaldýðý için, denizden 1 000 metre yükseklikte maksimum yükü % 10 azaltýnýz ve her 1 000 metre artýþý için % 10 azaltma yapýnýz.

6.07

A†IRLIKLAR (kg) - Yýl içinde ve satýldýðý ülkeye göre deðiþikliðe uðrayabilecek baz ve opsiyonsuz modeller:
RENAULT Yetkili Servisi'ne danýþýnýz.
Modeller
1.5 dCi 1.9 dCi

Otomatik çalýþma
LM02 LM1D LM0L

Araç tipi (imalatçý plakasýnda belirtilmiþtir)

LM02 LM0F LM1F 1 205 735 470

LM1E

LM1C LM0G LM1G LM0O 1 295 815 480 1 060 975

Harekete hazýr boþ aðýrlýk sürücüsüz Dingil baþýna izin verilen azami aðýrlýk.

Toplam Ön Arka Ön Arka

1 240 740 475 1 015 975

1 270 795 475

1 305 820 485

Yükleme halinde izin verilen azami toplam aðýrlýk Azami frensiz römork aðýrlýðý Azami frenli römork aðýrlýðý (1) sadece sürücü diðer haller Hareket halinde izin verilen toplam aðýrlýk (= Ýzin verilen azami yüklü aðýrlýk + römork) Römork baðlantý noktasýnda izin verilen aðýrlýk Port bagaj üzerinde izin verilen aðýrlýk
6.08

1 770

1 795

1 810 650

1 855

1 845

1 300

1 250 950 2 750 2 800 75 80 (taþýma tertibatý dahil)

1 300 1 000 2 850

(1) Çekilebilir yük (Karavan, tekne, vs. çekme) - Ülke kanunlarýna ve özellikle trafik kurallarýna göre belirlenmiþ olan römork aðýrlýklarýna uyulmasý önemlidir. Tüm römork çekme koþullarý için RENAULT Yetkili Servisi'ne baþvurunuz. Hiçbir koþulda hareket halinde izin verilen toplam aðýrlýk (araç + römork) asla aþýlmamalýdýr. - Aracýnýz daha önce tam yükte kullanýldýysa (yükleme halinde müsaade edilen maksimum aðýrlýk); maksimum hýz 100 km/h ile sýnýrlandýrýlmalý ve lastik basýnçlarý 0,2 bar (3 PSÝ) artýrýlmalýdýr. - Motor verimi ve araç kapasitesi yükseklikle ters orantýlý olarak azaldýðý için, denizden 1 000 metre yükseklikte maksimum yükü % 10 azaltýnýz ve her 1 000 metre artýþý için % 10 azaltma yapýnýz.

6.09

YEDEK PARÇALAR VE ONARIMLAR
Orijinal RENAULT yedek parçalarý çok titiz bir þartnameye dayanarak üretilmiþ ve muntazaman test edilmiþlerdir. Bu nedenle yeni araçlarýn üzerine takýlan parçalarla ayný kalite seviyesindedir. Sistemli olarak orijinal RENAULT yedek parçalarýný kullandýðýnýzda, aracýnýzýn performansýný koruma güvencesine sahipsiniz. Ayrýca, RENAULT Þebekesi'nde orijinal yedek parçalar ile gerçekleþtirilen onarýmlar onarým emrinin arkasýnda yer alan koþullara göre garanti edilir.

6.10

ALFABETÝK ÝNDEKS
A ABS fren sistemi ............................................. 2.20 - 2.21 açýlýr tavan ....................................................... 3.20 - 3.21 aðýrlýklar .......................................................... 6.06 - 6.08 aksesuar gözleri ................................... 3.25 ➟ 3.28 - 3.33 aksesuar prizi ............................................................ 3.29 aksesuarlar ................................................................ 5.24 akü ...................................................... 4.11 - 5.19 ➟ 5.21 alet takýmý ................................................................. 5.03 ampuller (deðiþtirilmesi) ................................ 5.09 ➟ 5.16 ampuller ........................................................ 5.09 ➟ 5.16 antidemaraj ..................................................... 1.15 - 1.16 antidemaraj sistemi (immobilizer) ................... 1.15 - 1.16 antipatinaj sistemi: A.S.R. ............................... 2.18 - 2.19 aracýn çekilmesi (arýza durumunda) ................. 5.26 - 5.27 aracýn kaldýrýlmasý (lastiðin deðiþtirilmesi) ................. 5.05 aracýn kimliði .................................................. 6.02 - 6.03 arýzalar (çalýþma arýzalarý) ............................. 5.29 ➟ 5.36 arka cam (buðu giderme) ....................... 3.04 - 3.13 - 3.14 arka koltuk ...................................................... 3.30 - 3.31 arka koltuklar (iþlevsellik) .......................................... 3.30 arka raf ..................................................................... 3.28 aydýnlatma spotlarý .................................................... 3.24 aydýnlatma: dýþ aydýnlatma ............................ 1.76 ➟ 1.78 gösterge tablosu ..................................... 1.75 iç aydýnlatma ...................... 3.24 - 5.15 - 5.16 park sonrasý yol aydýnlatmasý ................. 1.76 B bagaj ............................................................. 3.31 ➟ 3.33 bakým: iç döþeme ...................................................... 4.14 kaporta ................................................ 4.12 - 4.13 mekanik aksam .................................. 4.04 ➟ 4.11 baþ dayanaðý .................................................... 1.17 - 1.18 boya (bakým) ................................................... 4.12 - 4.13 boya (referans) .......................................................... 6.02 boyutlar ..................................................................... 6.04 buðu giderme: arka cam ........................ 3.04 - 3.13 - 3.14 ön cam ..................................... 3.05 - 3.14 C cam açma kapama mekanizmasý ................... 3.17 ➟ 3.19 cam silecekleri (fýrçalar) ............................................ 5.25 cam silecekleri ................................................. 1.79 - 1.80 cam yýkayýcýlar ................................................ 1.80 - 4.10 Ç çakmak ...................................................................... 3.29 çalýþma arýzalarý ............................................ 5.29 ➟ 5.36 çekilebilir yük .................................................. 6.06 - 6.09 çekme (karavan çekilmesi) ........................................ 5.28 çekme halkalarý ............................................... 5.26 - 5.27 çevre ......................................................................... 2.12 çocuk baðlama tertibatý ................................... 1.31 - 1.41 çocuk emniyet sistemleri ............................... 1.31 ➟ 1.41 çocuklar ........................... 1.02 - 1.06 - 1.27 - 1.31 ➟ 1.41 - 3.17 - 3.18 - 3.20 çocuklarýn güvenliði ......... 1.02 - 1.06 - 1.27 - 1.31 ➟ 1.41 - 3.17 - 3.18 - 3.22 D deðiþken takviyeli direksiyon ..................................... 2.08 depo cam yýkayýcýlar ................................................. 4.10 fren hidroliði .................................................... 4.09 soðutma sývýsý ................................................... 4.08 yakýt deposu (kapasite) ..................................... 1.81 dýþ aydýnlatma ve sinyaller ............................ 1.75 ➟ 1.77 dýþ hava sýcaklýðý ....................................................... 1.71 dikiz aynalarý ................................................... 1.72 - 1.73 dinamik sürüþ kontrolü: E.S.P. .................................. 2.17 direksiyon simidi (ayarý) ............................................ 1.71 dörtlü flaþör .............................................................. 1.74 E E.S.P. dinamik sürüþ kontrolü ................................... 2.17 el freni ...................................................................... 2.08 emniyet kemerleri .......................................... 1.20 ➟ 1.23 emniyet kemerlerini tamamlayýcý sistemler .... 1.24 ➟ 1.30 eþya gözü ...................................................... 3.25 ➟ 3.28 eþyalarýn bagajda taþýnmasý ....................................... 3.34

ALFABETÝK ÝNDEKS
F farlar (ayarlama) ....................................................... 1.78 farlar: dörtlü flaþörler ................................................ 1.74 far ayarý .......................................................... 1.78 geri vites lambasý ............................................ 5.13 kýsa farlar .................................. 1.75 - 5.09 ➟ 5.11 park lambalarý ........................... 1.75 - 5.09 ➟ 5.13 plaka lambasý ................................................. 5.14 sinyal lambalarý ............... 1.74 - 5.09 ➟ 5.11 - 5.14 sis farlarý ..................................... 1.77 - 5.12 - 5.13 stop lambasý ......................................... 5.13 - 5.14 uzun farlar .................................. 1.76 - 5.09 - 5.10 filtreler: hava filtresi ................................................. 4.10 yað filtresi ................................................... 4.06 fren destek sistemi .................................................... 2.22 fren hidroliði ............................................................ 4.09 G geri vites (geçiþ) ........................................................ 2.07 gösterge tablosu ............................................ 1.46 ➟ 1.69 göstergeler: gösterge tablosu ikaz ýþýklarý ve göstergeler ... 1.46 ➟ 1.69 sinyal lambalarý ................................................... 1.76 güneþlik .................................................................... 3.23 güneþlik aynalarý ....................................................... 3.23 H hava kirliliðini önleme (öneriler) ................... 2.09 ➟ 2.11 hava yastýðý ................................................... 1.24 ➟ 1.30 havalandýrma ................................................ 3.02 ➟ 3.16 havalandýrma çýkýþlarý ..................................... 3.02 - 3.03 hýz limitörü ................................................... 2.23 ➟ 2.25 hýz regülatörü ............................................... 2.26 ➟ 2.28 hýz regülatörü - limitörü ............................ 2.23 ➟ 2.25 hýzlý bir bakýþ ........................................................... 0.02 hoparlörler (yerleri) ................................................... 5.23 I ýsýtma ............................................................ 3.04 ➟ 3.16 ýsýtmalý koltuklar ...................................................... 1.19 Ý ilave farlar ................................................................ 5.12 J jant kapaðý anahtarý .................................................. 5.03 K kapýlar / bagaj kapaðý .......................... 1.09 ➟ 1.14 - 3.31 kapýlarýn kilitlenmesi .................................... 1.02 ➟ 1.14 karavan çekme ................................................ 6.06 - 6.09 katalizör .......................................................... 2.05 - 2.06 klima ............................................................ 3.04 ➟ 3.16 kontak mekanizmasý ................................................. 2.03 kontrol aletleri .............................................. 1.46 ➟ 1.69 kontrol ikaz ýþýklarý ....................................... 1.46 ➟ 1.69 kriko ......................................................................... 5.03 kriko kolu ................................................................. 5.03 kumandalar ................................................... 1.42 ➟ 1.45 küllük ....................................................................... 3.29 L lastik basýnçlarý .......................... 0.04 - 2.13 ➟ 2.16 - 5.07 lastik basýnçlarý kontrol sistemi ..................... 2.13 ➟ 2.16 lastik deðiþtirme ....................................................... 5.05 lastik patlamasý ............................................. 5.02 ➟ 5.05 lastikler (güvenliði) ....................................... 5.06 ➟ 5.08 lastikler .......................... 0.04 - 2.13 ➟ 2.16 - 5.06 ➟ 5.08 lastiklerin þiþirilmesi ....................................... 0.04 - 0.05 M mekanik anahtar ................................... 1.02 - 1.03 - 1.11 motor (özellikleri) ..................................................... 6.05 motor çalýþtýrma / durdurma butonu .............. 2.03 - 2.04 motor kaputu .................................................. 4.02 - 4.03 motor özellikleri ....................................................... 6.05 motor soðutma sývýsý ................................................. 4.08 motor yað çubuðu ........................................... 4.06 - 4.07 motor yaðý ................................................................ 4.08

ALFABETÝK ÝNDEKS
M motor yaðý kapasitesi ................................................ motor yaðýnýn deðiþtirilmesi ...................................... motorun çalýþtýrýlmasý ..................................... 2.03 motorun durdurulmasý .............................................. 4.07 4.06 2.04 2.04 S saat ........................................................................... 1.71 sesli ikaz ......................................................... 1.08 - 1.76 sesli ve ýþýklý ikazlar .................................................. 1.74 seviyeler ........................................................ 4.05 ➟ 4.10 sýcaklýk ayarý ................................................. 3.04 ➟ 3.16 sývý kristal ekran ............................................ 1.56 ➟ 1.57 sigortalar ......................................................... 5.17 - 5.18 sinyal lambalarý ..................................... 1.74 - 5.09 - 5.13 sis farlarý ......................................................... 1.77 - 5.12 stepne ....................................................................... 5.02 sürücü mahalli .............................................. 1.42 ➟ 1.45 sürüþ ............................................................. 2.02 ➟ 2.32 sürüþ konumunun ayarlanmasý ................................. 1.21 T takviyeli direksiyon ................................................... 2.08 tamamlayýcý sistemler ................................... 1.24 ➟ 1.30 tanýtma plaketleri ............................................ 6.02 - 6.03 tavan barlarý ............................................................. 3.35 tavan lambalarý ..................................... 3.24 - 5.15 - 5.16 teknik özellikler ............................................ 6.02 ➟ 6.10 torpido .......................................................... 1.42 ➟ 1.45 V vites deðiþtirme ................................... 2.07 - 2.29 ➟ 2.32 vites kolu .................................................................. 2.07

O otomatik vites kolu ....................................... 2.29 ➟ 2.32 otomatik vites kutusu (kullaným) .................. 2.29 ➟ 2.32 Ö ön cam ..................................................................... 3.22 ön çekme halkasý (yeri) ............................................. 3.32 ön emniyet kemerleri öngergileri ..................... 1.25 - 1.29 ön farlar ........................................................ 5.09 ➟ 5.12 ön koltuklar (ayarlanmasý) ............................ 1.17 ➟ 1.21 ön yolcu hava yastýðýný devre dýþý býrakma ............... 1.37 P portbagaj .................................................................. 3.35 pratik tavsiyeler ............................................. 2.09 ➟ 2.11 R radyo (ön ekipmaný) ........................................ 5.23 - 5.24 radyo takýlmasý ............................................... 5.23 - 5.24 RENAULT kartý: Kullanýmý ......................... 1.02 ➟ 1.08 RENAULT Kartý: Pil ................................................ 5.22 rodaj ......................................................................... 2.02

OTOMOBÝLLER YARATIR

Kullanim kitabi - 82 00 474 471 - NU 696-7 - Eylül 2004 - Edition turque