P. 1
TUSDATA-dahiliye

TUSDATA-dahiliye

|Views: 3,043|Likes:
Yayınlayan: yavuz

More info:

Published by: yavuz on Oct 29, 2011
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/17/2013

pdf

text

original

Sections

 • HEREDĐTER SFEROSĐTOZ
 • ORAK HÜCRELĐ ANEMĐ (HBS)
 • G-6PD EKSĐKLĐĞĐ***
 • MĐKROANJĐOPATĐK HEMOLĐTĐK ANEMĐLER NELERDĐR?
 • P53 GEN MUTASYONUN ÖNEMĐ NEDĐR?
 • EKTOPĐK BETA HCG SALINIMI :
 • HĐPOGLĐSEMĐ;
 • UYGUNSUZ ADH SENDROMU
 • ATEŞ VE KAŞEKSĐ
 • TÜMÖR LĐZĐS SENDROMU NEDENLERĐ, SONUÇ VE TEDAVĐSĐ?
 • NÖTROPENĐK ATEŞ NEDĐR?
 • BULANTI VE KUSMA
 • KALP YETMEZLĐĞĐ
 • AKUT AKCĐĞER ÖDEMĐ
 • AORT ANEVRĐZMASI:
 • AKUT ROMATĐZMAL ATEŞ
 • MĐTRAL STENOZ:
 • MĐTRAL STENOZ
 • AORT STENOZ
 • MĐTRAL YETMEZLĐK
 • AORT YETMEZLĐĞĐ
 • TRĐKÜSPĐD YETMEZLĐĞĐ
 • MĐTRAL VALV PROLAPSUSU
 • ARĐTMĐLER
 • 2. KONU BAŞLIĞI VE 3. KONU BAŞLIĞI SOLUNUM FONKSĐYON TESTLERĐ
 • OBSTRÜKTĐF PULMONER HASTALIKLAR HANGĐLERĐDĐR?
 • TÜBERKÜLOZ
 • PNÖMONĐLER
 • KĐST HĐDATĐK
 • AKCĐĞER HASTALIKLARINDA LEZYON LOKALĐZASYONLARI
 • PULMONER TROMBOEMBOLĐ
 • 25- AKCĐĞER KANSERLERĐ VE MEDĐASTEN HASTALIKLARI
 • 26-ĐNTERSTĐSYEL PULMONER HASTALIKLAR
 • SARKOĐDOZ ĐLE ĐLGĐLĐ ÖNEMLĐ ĐP UÇLARI
 • TANSĐYONLU PNÖMOTORAKS NEDĐR?
 • ÇÖLĐAK HASTALIĞI (GLUTEN SENSĐTĐF ENTEROPATĐ)
 • TROPĐKAL SPRUE
 • ĐNCE BARSAKTA AŞIRI BAKTERĐYEL ÇOĞALMA (KÖR LUP SENDROMU)
 • WHĐPPLE HASTALIĞI
 • PROTEĐN KAYBETTĐREN ENTEROPATĐ
 • LAKTOZ ĐNTOLERANSI
 • ABETALĐPOPROTEĐNEMĐ:
 • ABDOMĐNAL TÜBERKÜLOZ
 • ĐNCE BARSAK TÜMÖRLERĐ:
 • KARSĐNOĐD TÜMÖRLER
 • KOLON KANSERĐ
 • DĐVERTĐKULOZĐS
 • GIS KANAMA
 • KARACĐĞER YAĞLANMASI
 • ALKOLĐK KARACĐĞER HASTALIKLARI
 • WĐLSON HASTALIĞI
 • ALFA-1 ANTĐTRĐPSĐN EKSĐKLĐĞĐ
 • KARACĐĞER SĐROZU
 • PRĐMER BĐLĐYER SĐROZ
 • SEKONDER BĐLĐYER SĐROZ
 • SĐROZ KOMPLĐKASYONLARI
 • 2. VARĐS KANAMASI
 • 3.ASĐT:
 • 4. SPONTAN BAKTERĐAL PERĐTONĐT:
 • 5. HEPATĐK ENSEFALOPATĐ
 • KARACĐĞER APSESĐ
 • KARACĐĞERĐN MANTAR ĐNFEKSĐYONLARI
 • KARACĐĞER KĐST HĐDATĐĞĐ
 • KARACĐĞER TÜMÖRLERĐ:
 • HEPATOSELLÜLER KARSĐNOM
 • FĐBROLAMELLAR HEPATOSELLÜLER KARSĐNOM
 • SEKONDER MALĐGN TÜMÖRLER
 • BENĐGN TÜMÖRLER
 • GEBELĐĞĐN ĐNTRAHEPATĐK KOLESTAZI:
 • AKUT PANKREATĐT
 • KRONĐK PANKREATĐT
 • PANKREAS TÜMÖRLERĐ
 • SAFRA TAŞLARI
 • AKUT KOLESĐSTĐT
 • SAFRA KESESĐ KARSĐNOMU
 • KOLANJĐOKARSĐNOM
 • GĐS’ĐN ENDOKRĐN TÜMÖRLERĐ:
 • HEMATÜRĐ:
 • PROTEĐNÜRĐ:
 • GFR: GLOMERÜLER FĐLTRASYON HIZI
 • HĐPONATREMĐ
 • HĐPERNATREMĐ
 • HĐPOKALEMĐ
 • HĐPERPOTASEMĐ
 • HĐPOFOSFATEMĐ
 • ASĐT BAZ BOZUKLUKLARI
 • RESPĐRATUVAR ASĐDOZ
 • METABOLĐK ALKALOZ
 • RESPĐRATUVAR ALKALOZ
 • AKUT BÖBREK YETMEZLĐĞĐ
 • KRONĐK BÖBREK YETMEZLĐĞĐ
 • GLOMERÜLER HASTALIKLAR
 • 1. MINIMAL DEĞIŞIKLIK HASTALIĞI (LUPOID NEFROZ, NIL HASTALIĞI)
 • 2. MEMBRANOZ GLOMERÜLONEFRĐT
 • 3. FOKAL GLOMERÜLER SKLEROZ
 • NEFRĐTĐK SENDROMLAR:
 • 2. RAPĐDLY PROGRESĐF GN
 • MEMBRANOPROLĐFERATĐF=MEZANŞĐOKAPĐLLER GLOMERÜLONEFRĐT (MPGN)
 • BERGER HASTALIĞI (IG A NEFROPATĐSĐ):
 • CUSHĐNG HASTALIĞININ TEDAVĐSĐNDE NELER YAPILIR?
 • DĐ (DĐABETES ĐNSĐPUTUS ADH YETMEZLĐĞĐ
 • UYGUNSUZ ADH SENDROMU:
 • TĐROĐD HASTALIKLARI
 • HĐPOTROĐDĐ
 • GRAVES HASTALIĞI
 • DEQUARVEĐN TĐROĐDĐTĐ
 • HASHĐMATO TĐROĐDĐTĐ VE TĐROĐD KANSERĐ
 • PĐRĐMER HĐPOPARATĐROĐDĐ
 • HĐPERPARATĐROĐDĐZM (PRĐMER)
 • HĐPERKALSEMĐ
 • OSTEOMALAZĐ
 • PAGET HASTALIĞI
 • DĐABETES MELLĐTUS
 • TĐP 1 (IDDM)
 • TIPII (NIDDM)
 • DĐABETĐK KETOASĐDOZ KOMASI
 • LAKTĐK ASĐDOZ KOMASI
 • KARDĐYOVASKÜLER SĐSTEM
 • HĐPOGLĐSEMĐ:***
 • ĐNSÜLĐNOMA
 • ADDĐSON HASTALIĞI
 • FEOKROMASĐTOMA***
 • HĐPERLĐPĐPEDEMĐLER
 • HĐPERLĐPĐDEMĐLERĐN GENEL ÖZELLĐKLERĐ NELERDĐR?
 • SĐSTEMĐK LUPUS EREMATOZUS
 • LUPUS YAPAN ĐLAÇLAR
 • VASKÜLĐTLER
 • WEGENER GRANÜLOMATOZU
 • TAKAYASU HASTALIĞI (VAKA SORUSU)
 • POLĐMYALJĐ ROMATĐKA (VAKA SORUSU)
 • TEMPORAL ARTERĐT
 • ROMATOĐD ARTRĐT
 • SJÖGREN SENDROMU
 • OSTEOARTRĐT
 • GUT KRĐZĐ
 • BEHÇET HASTALIĞI
 • AĐLESEL AKDENĐZ ATEŞĐ
 • SEPTĐK ARTRĐT
 • SĐSTEMĐK SKLEROZ /SKLERODERMA
 • POLĐMYOSĐT VE DERMATOMYOSĐT
 • OSTEOPOROZ
 • SERONEGATĐF SPONDĐLOARTRĐTLER
 • ANKILOZAN SPONDILIT
 • PSÖRĐYATĐK ARTRĐT
 • ENTEROPATĐK ARTRĐTLER

1

ERĐMEYECEK BUZ AÇILAMAYACAK KAPI YOKTUR
1. ALTIN KURAL:
Soruyu çok iyi okumak gerekir. Soruyu anlamadan içinizden geçen cevabı işaretlersiniz, en iyi bildiğiniz konudan gelen soruyu kaçırmış olursunuz.

2. ALTIN ANAHTAR
Vaka sorusunda neyin sorulduğunu anlamak gerekir. Klinik veya laboratuar olarak verilen verileri en sonuna kadar dikkatli bir şekilde okuyun.

3. BU SORUDA EN ÖNEMLĐ VERĐ NEDĐR?
Bunu bilmek ve bulmak demek soruyu çözmek demektir?

DAHĐLĐYEDE BAZI ÖNEMLĐ ANAHTAR KELĐMELER
Semptomlar;
• Kilo alma: Hipotirodi, Cushing, akromegali, insülinoma, • Zayıflama: Kanser, hipertriroidi, diyabetes mellitus tip II • Hipotansiyon + hipotermi = Miksödem koması • Hipertansiyon + Bradikardi = Hipotiroidi • Hipotansiyon + ateş+ pigmentasyon = Addison krizi • Karaciğer hastalığı+koma +beyin ödemi = Hepatik ensefalopati • Anüri = Akut böbrek yetmezliği, postrenal azotemi • Noktüri = Kalp yetmezliği, KBY, diabet • Ekstremiteler arası tansiyon nabız farkı = Takayasu, aort diseksiyonu, aort kuartasyonu • Eritromelalji = Primer trombositoz, bromokriptin kullanımı • Splinter hemoraji = Đnfektif endokardit, C vitamini eksikliği • Eritema nodozum = Behçet, A grubu beta infeksiyonu, sarkoidoz, tüberküloz • Pletorik yüz görünümü = Polisitemia vera • Al yanak – mordudak = Mitral stenoz • Duputreyn kontraktürü = Diabet, siroz, romatoid artirit, lupus • Eritema kronikum migrans = Lyme hastalığı

Öz geçmiş:
• Mide operasyonu öyküsü = B12 ve demir eksikliği anemisi • Oral kontraseptif kullanımı = Herediter trombofili varsa tromboz eğiliminde artış • Tiroid operasyonu = Hipotirodi, hipoparatirodi • Đlaç kullanımı = Yan etki • ARA öyküsü = Mitral stenoz başta kapak patolojilerini düşünmek gerekir.

Aile öyküsü:
Diabet, herediter kanserler, hipertansiyon, KAH, ailevi hiperlipidemiler, herediter polipler önemlidir.

Laboratuar:
Retikülosit: Çok önemlidir. Artış; Yıkım ve yapım artışı ile giden durumlar. Azalma varsa kemik iliğinde baskılanma ve yapım yetersizliği yapan durumlar düşünülmelidir. Bilirubin: Đndirek bilirübin prehepatik, direk ve indirek hepatosit hasarlanmalarında, direk bilirubin post hepatik olaylarda yükselir. C peptid: Endojen hipoglisemilerde yüksek, ekzojen hipoglisemilerde düşüktür. Tiroglobulin: Endojen tiroid patolojilerinde yüksek, ekzojen tiroid patolojilerinde düşüktür. Alkalen fosfataz-GGT: ALP yüksek, GGT normal; Kemik patolojisi, her ikisi yüksek daha çok safra yolu ve karaciğer hastalıkları, GGT yüksek, ALP normal; alkolik hepatit düşünülür. Kanama zamanı, PTZ, APTT: Bu çok derin konu. Hematolojide geniş anlatılacak. Kanama zamanının üst sınırı 8 dk, PTZ üst sınır 15 sn, APTT üst sınır 45 sn’dir. Lökosit alkalen fosfataz: KML ve PNH’da düşer. Diğer durumlarda artar. Đdrar elektrolitleri: Düşük prerenaldir. Yüksek işareti varsa olay renaldir.

2

Đdrar dansitesi:<1005: Diabetes insipitus, 1010: KBY, >1035: Dehitratasyon ve solid madde atılımları düşünülür. Serum osmolaritesi: <280 mosml/kg; Hiponatremi, uygunsuz ADH, >300 mosm/kg: Dehitratasyon, diabetik ketoasidotik ve nonketotik koma, mannitol uygulaması, üremi akla gelir.

VAKA SORULARININ SOLUŞ BĐÇĐMLERĐ NELERDĐR?
1.Tanınız nedir?
Bu soruları yapmak kolaydır. Burada eleme usulene uygulamak gerekir. Kırkdört yaşında erkek hasta sağ üst kadranda ağrı, ateş ile geliyor. Fizik muayenede skleralar subikterik, Murphy belirtisi pozitif. Laboratuarda lökosit sayısı 15.000 mm , ALP 450 U, Total bilirubin 3.2 mg/dl, direk bilirubin 2.6 mg/dl, ALT 120 U ve direk grafide safra kesesi duvar kalınlığı artmış ve safra kesesinde serbest hava saptanıyor.
3

Bu hastada en olası tanı nedir?
A. Taşlı kolesistit C. Pankreas başı karsinomu E. Amfizamatöz kolesistit Önemli veriler; Sağ üst kadranda ani ağrı: kolesistit, kolanjit, biliyer kolik, karaciğer absesi, kist rüptürü vb. Murphy: Kolesistit, kolanjit, laboratuarında bu bölge infeksiyonlarında görülen, lökositoz, ALP, direk bilirubin ve hafif bir ALT artışı verilmiş. Ama en önemli veri safra kesesi içerisinde gaz olmasıdır. Bu durumda iki ihtimal var. B veya E. E olamaz. Çünkü E’de safra kesesi duvarında gaz vardır. B. Safra taşı ileusu D. Akalkölöz kolesistit

2.Soru yöntemi
Bu hastada ilk yapılması gereken test nedir? Otua beş yaşında bayan hasta halsizlik, yorgunluk, çarpıntı ile geliyor. Fizik muayenesinde mukozalar ileri derecede soluk, kaşık tırnak ve chelosis saptanıyor. Dalak 2 cm büyük. Kalpte 2/6 dereceden sistolik üfürüm alınıyor Öyküsünde metrorajisinin olduğunu öğreniyorsunuz. Bu hastaya ilk yapılması gereken test nedir? A. Tam kan sayımı B. Serum demiri C. Ferritin D. Periferik yayma E. Kemik iliği En basit ve en ucuz testi işaretleyin Kalp hastalıklarında: EKG Akciğer hastalıkları: PA akciğer Hematoloji: Periferik yayma Gastroenteroloii: Ayakta direk batın grafisi Nefroloji: Tam idrar tetkiki istemek gerekir. Tabi burada şıklardaki cevaplar önemlidir.

3. Soru sitili
Bu hastada en güvenilir tanı yöntemi nedir? Otuz beş yaşında erkek hasta sabah ani böğür ağrısı ile uyanıyor. Đdrarında yanma ve kızarıklık saptanıyor. Bulantı ve kusması varmış. Ağrı ingiunal bölgeye ve bacağına yayılıyormuş. Yapılan idrar mikroskobisinde bol eritrosit ve 5-10 lökosit saptanıyor. Bu hastada en güvenilir tanı yöntemi nedir? A. Direk grafi C. ĐVP E. Magnetik rezonans inceleme Bu tür sorular bilgi gerektirir. B. Ultrasonografi D. Sipiral tomografi

3

Yeni teknolojiler sorulabilir. • PET: Lenfomalarda evrelemede ve solid tümörlerde evrelemede en güvenilir tanı yöntemidir. • Spiral CT: Böbrek taşları tanısında en güvenilir tanı yöntemidir. • HRCT: Yüksek çözünürlüklü bilgisayarlı tomografi: Đnterstisiyel akciğer hastalıkları ve bronşektazi tanısında en güvenilir tanı yöntemidir. • CT ve MR: Örneğin pankreas patolojilerini göstermede CT daha duyarlı iken hipofiz ve hipotalamus lezyonlarını göstermede MR daha duyarlıdır. • Biyposi: Kanserler, vaskülitler, sarkoidoz, interstisiyel akciğer hastalıkları, kardiyomyopatiler, myopatiler, renal patolojilerde en güvenilir tanı yöntemi genellikle biyopsidir. • Anjiografi: Damar patolojilerinde en güvenilir tanı yöntemidir. KAH: Koroner anjiografi, pulmoner embolide pulmoner anjiografi, DVT tanısında venografi en güvenilir tanı yöntemidir.

4. Soru şekli
Bu hasta ile ilgili aşağıdakilerden hangisinin olma ihtimali en düşüktür? Kırk yaşında erkek hasta halsizlik, yorgunluk ile geliyor. Tansiyon arteriyel 80/40 mmHg, nabız 80 / dk, cilt ve mukozalarda pigmentasyon artışı saptanıyor. Bu hasta aşağıdakilerden hangisinin olma ihtimali en düşüktür? A. Damla kalp B. Hipernatremi C. Asidoz D. Eozinofili E. Sürrenalde kalsifikasyon Bu tür sorular zor gibidir fakat kolaydır. Genel olarak küçük- büyük, artma- azalma, hipo- hiper şeklinde bir değişiklik yapılmaktadır. Örneğin Addison hastalığında eozinofili görülürken eozinopeni verilir. Cushing hastalığında hiperglisemi görülürken hipoglisemi verilir.

5. Soru şekli
Bu hastada tedavide birinci tercih nedir? Kırkbeş yaşında bayan hasta 3 yıl önce meme ca operasyonu geçirmiş. Hasta size halsizlik, yorgunluk, ağız kuruması, çok idrara çıkma, kabızlık, midede yanma ekşime şikayeti ile geliyor. Hastanın genel durumu kötü ve nörolojik olarak yer ve zaman oryantasyonu çok iyi değil. Reflkesler azalmış. EKG’sinde QT mesafesi kısalmış. Bu hastada tedavide ilk ne verilmelidir? A. Potasyum B. Diyaliz C. Hidrasyon D. Mitramisin E. Frusemid En basit şıkkı işaretleyin; Đzlem,takip, izotonik, hidrasyon, diyet, eksersiz gibi basit şıkları işaretlemek gerekir. Ama köprüyü su götürmüş. Hasta terminalde ise otobüse bindirip memlekete göndermek gerekir. KBY’li hasta son dönem, potasyumu yüksek, üremik komplikasyon var. Diyaliz yapmak gerekir. KOAH’lı hasta oksijen saturasyonu< %50, karbondioksit saturasyonu> 60 bu hastaya mekanik ventilatör uygulamak gerekir. Masif pulmoner embolide embolektomi veya trombolitik tedavi vermek gerekir. Ventrik üler fibrilasyonda defibrilasyon yapmak gerekir. Solunumu duran hastada kimde, nerde, nasıl olursa olsun ilk yapılacak hava yolunu açmaktır.

6. Soru şekli
Bu hastada tedavide birinci tercih nedir? Elli yaşında erkek hasta ateş, sol üst kadranda ağrı ile geliyor. Fizik muyanesinde dalak 18 cm palpabl. Karaciğer 2-3cm ele geliyor. Tam kan sayımında pansitopenisi saptanıyor. Kemik iliği fibrotik olarak bulunuyor. Bu hastada medikal tedavide birinci tercih nedir? A. Splenektomi B. Radyoterapi C. Kloradoeoksiadenozin D. Đmatinibe E. Ritixumabe

4

Tedavide birinci tercih soruları bilgi gerektirmektedir. Hafif aralıklı astım ile gelen hastada tedavide kısa etkili inhale beta 2 mimetikler verilir. KML’de birinci tercih imatiniptir. Gonokok infeksiyonlarında birinci tercih seftriaksondur. Kalp yetmezliğinde birinci tercih ACE inhibitörüdür. Supraventriküler taşikardilerde birinci tercih adenosindir. Multinodüler guatrlarda birinci tercih cerrahidir. Karaciğer amip absesinde birinci tercih metranidazol, pyojenik abselerde ise drenaj+ anerobik etkinliği olan antibiyotikler verilir.

7. Soru şekli
Bu hastada aşağıdaki tedavi kontraendikedir? yöntemlerinden hangisinin yapılması en az gereklidir veya

Otuz beş yaşında erkek hasta ava gidip geldikten sonra halsizlik, yorgunluk, idrarında koyulaşma, karın ağrısı şikayeti ile geliyor. Fizik muayenesinde cilt ve mukozalar solur. Hemoglobin 6 gr/dl, lökosit ve trombosit sayısı normal. Retikülosit %5 olarak bulunuyor. Complemanlı Coombs testi pozitif olarak bulunuyor. Bu hastada aşağıdaki tedavi kontraendikedir? A. Splenektomi C. Plazmeferez yöntemlerinden hangisinin yapılması en az gereklidir veya

B. Soğuktan kaçınmak D. Đmmün süpresif tedavi E. Semtomatik hastalarda kanı ve seti ısıtarak son çare olarak vermek Soğuk tip otoimmün hemolitik anemide eritrositler intravasküler alanda yıkıldığı için splenektomi etkili değildir. Orak hücreli anemide kan transfüzyonu krizi ağırlaştırır. Kalp yetmezliğinde kalsiyum kanal blokerleri uygun değildir. Kısa PR sendromlarında AV nodda iletiyi yavaşlatan ilaçlar verilmez. Hipernatremilerde başlanıgıçta hipotonik sıvı verilmesi uygun değildir. G6PD eksikliğinde bir dizi ilacın kullanılması, gut krizinde allopürinol verilmesi uygun değildir. Vaka soruları sorulurken nasıl sorulur.Siz soruyu nasıl değerlendirip yorumlayacaksınız, bazı özel soru şekillerine örnek verelim:

1. Soru şekli: Yılan tarzı sorular:
Bu sorularda esas verilmek istenen en başta verilmiştir. Diğer kısımlar hikayedir. Bu soruyu başından yakalamak lazım. Eğer kuyruğundan yakalamaya kalkarsanız yılan sizi sokar. Soru gider Kırk yaşında bayan hasta kaşıntı ile geliyor. Fizik muyanede ciltte kaşıntı izleri mevcut. Skleralar subikterik. Dalak 4 cm palpabl. ALT 240 U, GGT 650, ALP 1200 U, total bilirubin 7 mg/dl, direk bilirubin 6.2 mg/dl olarak bulunuyor. Ultrasonografide safra kesesi ve ekstrahepatik safra yoları normal olarak bulunuyor. Bu hastada en olası tanı nedir? A. Pankreas başı kanseri B. Primer biliyer siroz C. Primer sklerozan kolanjit D. Koledok taşı E. Kolestatik hepatit

2. Soru şekli; Akrep tipi sorular;
Bu soruda esas verilmek istenen sondadır. Siz başından soruyu tamam bu derseniz akrep sizi kuyruğu ile sokar ve soru gider. Onun için mutlaka her soruyu dikkatli şekilde okuyun Otuz beş yaşında bayan hasta sinirliklik, çarpıntı, terleme, zayıflama, saç dökülmesi adet düzensizliği ile geliyor. Fizik muayenesinde TA 15570 mmHg, nabız 130dk ritmik, canlı bakışları ve ellerinde ince tremoru var. T3 ve T4 yüksek, TSH ve tiroglobulin düzeyleri düşük bulunuyor. Bu hastada en olası nedir? A. Graves hastalığı B. Subakut lenfositik trioidit C. Hashitoksikozis D. Pospartum tiroidit E. Đyatrojenik hipertroidi

Sıkıldığımız zaman örnek vaka soruları ve spot bilgi sorularını çözmek HEMATOLOJĐ LENFADENOPATI: • • • Viral infeksiyonlar: En sık nedeni viral infeksiyonlardır. Sarıdır. Uçar. Çok kolay şaşırtmaca sorusu Bunu sormamışlardır. Kafestedir. GGT 56 U. tam idrarda 3-4 lökosit saptanıyor. lökosit sayısı 10. Bu sorulara cevap verecek şekilde Dahiliye konularını spot gözden geçirmek 2. KLL : En sık neden olan malign hastalıktır. Subakut lenfositik troidit D. Bu nedir? Cevap: Hamsi Elli yaşında bayan hasta halsizlik ile geliyor. Sedimantasyon 32 mm/S. Fizik muayenesinde tipik bir bulgusu yok Laboratuvarında HB 11 gr/dl. Sağ duyunuz sağlamsa yapın. Addison 4. ALT 65 U. DM C. Tabi soru şekilleri bunlar Ama ben sitil mitil tanımam Ben pehlivan oğlu pehlivanım Çıktım meydana Ya Allah derseniz O da bir tarz Bizim buradaki amacımız 1. bilirubinler normal. trombosit sayısı normal. Tifo E. ALP normal. Bu hastada en olası tanı nedir? A. Hipertroidi D. Hipotroidi E. Çok zor kimse yapmasın diye sorulan ne olduğu anlaşımlasın diye sorulan sorular Temelin bilmecesi gibidir. .000.5 3. Atrofik gastrit 6 hissiniz. Şanısınız kötü ise bu tür birkaç soruyu pas geçin Çünkü sınavdan sonrada biz bu tür soruların cevabını bulamıyoruz. Demir eksikliği anemisi C. Polimiyalji romatika B. Altta bir pislik mi var dedirten sorular? Gebelerde en sık görülen endokrin hastalık hangisidir? A. Cushing B. CRP 45 mg/dl. AML = M5’de en sık akut myeloid lösemidir. ALL : Akut lösemilerde en sık lenfadenopati yapan ALL’dir.

PROTEĐN C EKSĐKLĐĞĐNDE. Hunter dili veya biftek hangi hastalıkta görülür? Vitamin B12 eksikliğinde görülür. büyük dile denir. Yüzde görülen yeşil renkli lösemik cilt infiltrasyonudur. Warfarin kullanımına bağlı olarak Cilt nekrozu oluşur. Lityum Siklosporin Difenil hidantoin Gebelik Lokal diş hastalıkları Chlaroma hangi hastalıkta görülür? AML’de görülür.6 • • Aplastik anemi ve Hairy Cell lösemi LAP yapmaz. Yeni doğan döneminde purpura fulminans gelişebilir. Splinter hemoraji hangi hastalıklarda görülür? 1. Primer myelofibrozisde ise intraabdominal ve intratorakal lenf bezleri büyür. kıl kökünde kanama) 2. Đnfektif endokardit Diş eti hipertrofisi nedenleri nelerdir? • • • • • • AML M5 . Demir eksikliğinde de dil papillalarında atrofi vardır. Remisyondaki hastada görülmesi nüks belirtisidir. Kırmızı ağrılı. Skorbit (hipertrikoz veya tribişon tarzı kıllar. . En sık AML M2’de görülür. Fakat periferik lenf bezlerinde büyüme olmaz.

Đkinci yapım yeri: Karaciğer.7 Kan hücrelerinin yapım aşamaları nelerdir? • • • • • • Kan ve kan elamanları mezodermden gelişir. Hematopoezde rol alan büyüme faktörleri nelerdir? En geniş spektrumlu BÜYÜME FAKTÖRÜ hangisidir? Stem Cell faktör ve IL-3 Eritrositer. CD34 hematoloji pratiğinde hangi amaçla kullanılır? Stem cell markeridir. . ABO ve Rh antijenlerini yapısında hangisi bulunur? Đintegral proteinlerden Glikoforin A bulunur. Dördüncü: Yassı kemiklerdir. Kosta. Đlk yapım yeri: Yolk salk = Eritrositler yapılmaya başlar. Paraproteinemilerde bu protein azalır. lökositer ve trombositer seriye etki eder. Stem hücrelerinden köken alır. Sialik asidin görevi nedir? Eritrosit membarınında zeta potansiyelini oluşturur. Çekirdeği ilk oluşan kemik olduğu için. Kök hücre stem cell’dir CD 34 pozitiftir. Sternum. Zeta potansiyeli ortadan kalkar. vertebra gibi. Trombositer seriye spesifik büyüme faktörü hangisidir? Trombopoietin IL-11 Eritrosit membranında en fazla bulunan hücresel eleman hangisidir? Proteinlerdir.dalak = Lökosit –Trombositler yapılır Üçüncü uzun kemikler: Đlk uzun kemik klavkuladır. Buna bağlı rulo formasyonu ve sedim artar. KIT yapılacak hastalarda CD34 pozitif hücreler toplanır.

2 pH’nın düşmesi. Hemoglobin elektroforezinde HB A yok ise neler olabilir? 1. Eritroblast 2. Retikülosit 5. ısı ve 2. T. Đntermedia = HB F hakimiyeti 3. T. methemoglobinemi. Elektroforezde HbA ve F normal. Bu faktörlerdeki zıt değişiklikler. Orak hücreli anemi = HB S hakimiyeti vardı. En çok böbrekte perikapiller tübüler hücreler. ısı ve 2. Eritropoetin KI’de eritrositer seriyi uyarır. 1. CO seviyesi.3-difosfogliserat düzeyinin artması eğriyi sağa kaydırır.5-7 arasında ise tanı nedir? Talasemi minor Eritropoezde en önemli faktör nedir? O2 saturasyonu en önemli faktördür. Proeritroblast 3. talasemi gibi hemoglobinopatilerde en güvenilir tanı yöntemi hangisidir? Hemoglobin elektroforezidir. anstabil hemoglobinopati ise eğriyi sola kaydırır.3-difosfogliserat tarafından etkilenir . Major = HB F hakimiyeti vardır. PO2’nin normal değeri> %92’dir. Hemoglobin disasiasyon eğrisini sağa ve sola kaydıran faktörler nelerdir? Oksijen disosiasyon eğrisi pH. Eritrositer seri. 4. CO zehirlenmesi. PaCO2. . PO2<%92 olunca yani hipoksik durumlarda eritropoietin sentezi artar. A2>%3. hepatosit ve damar endotelinde yapılır.8 Orak hücreli anemi. 2. Eritrosittir. Normoblastlar**: Hemoglobin sentezi polikromatofilik normoblast fazında yapılmaya başlar.

• Normal değerleri nelerdir? • HB Erkek alt sınır 13. Demir ve çinko replasmanı ile her şey düzelir. Felty sendromu nedir? • Splenomegali. Romatoid artrit üçlüsüne denir.5-2 MCV’nin önemi nedir? • MCV < 80 mikrositer anemi • MCV > 100 makrositer anemi . Seksüel gelişme geriliği. Nötropeni. Ama splenomegali kalıcı olabilir.9 Anemide en sık semptom ve en sık bulgu nedir? En sık semptom halsizlik. Splenomegali.5 gr/dl • HB kadın alt sınır 12 gr/dl • HB Çocuk ve hamile alt sınır 11gr/dl • MCV 80-100 fl • MCHC: 32-38 • Retikülosit: %0. En sık bulgu solukluktur Tayanç sendromu nedir? ****** Esas sorun Pika’dır. Demir eksikliği anemisi ve çinko eksikliği vardır.

Thalessemia 4.10 ERĐTROSĐT BÜYÜKLÜĞÜNE GÖRE YAPILMIŞ ANEMĐ SINIFLANDIRMASI MĐKROSĐTĐK ANEMĐLER (MCV < 80 fL) 1. Pridoksin eksikliği 7. Sideroblastik Anemi 5. Alkol anemiye neden olmadan makrositoz yapabilir. Karaciğer Hastalıkları 3. Periferik yaymada saptanan bazı özel bulgular nelerdir? .Demir Eksikliği Anemisi 2. Folat eksikliği Nonmegaloblastik. Hipotiroidi 4. Kurşun zehirlenmesi 6. Myelodisplastik sendrom 3. Kronik Hastalık Anemisi 12 MAKROSĐTĐK ANEMĐLER (MCV > 100 fL) Megaloblastik KI gösterenler 1 . Bakır eksikliği 2. Makrositer anemiler 1.Hemolitik Anemiler Toplumda makrositozun en sık sebebi alkol kullanımıdır.B 2.

. Vaka sorusu: Retikülosit sayısı düşük. Bu hastaya yaklaşım. lenfoma ve solid tümör invazyonu • Kanama sonrası • Splenektomi yapılan hastalar 2. Lökoeritroblastik kan tablosu yapan durumlar nelerdir? • PY kemik iliği hücrelerinin görülmesidir. splenektomi sonrası görülür. • Primer myelofibrozis ve KI’de fibrozis yapan diğer hastalıklar • Radyoterapi sonrası • Kemik iliğinin lösemi. KONU BAŞLIĞI. Pruvat kinaz eksikliği Akantosit nerde görülür? • Abetalipoproteinemi • Kronik karaciğer hastalığı • Betalipoprotein B sentezini inhibe eder. Heinz cisimciği hangi hastalıkta görülür? G6PD eksikiğinde görülür. Tanı veya tanı yöntemi olabilir. veya veriliyor. Pappenheimer bodies nerde görülür? Sideroblastik anemilerde.11 Burr cell nerde görülür? (ekinosit): KBY.

çocuksa herediter hemolitik anemi düşün.12 Vaka sorusunda retikülositoz verilmiş. Đlk ne düşünülür. retikülosit düşük ilk ne düşünülür? Otoimmün hemolitik anemi. . Retikülosit düşük ise ilk akla gelen tanı aplastik anemi olmalıdır.

13 .

gastrektomi. Vücutta demir en fazla nerde bulunur? en iyi nerden emilir? Demir emilimini artıran ve azaltan faktörler nelerdir? En fazla hemoglobin içinde bulunur. • Kanama • Hipersplenizm. günü. . günü. Demir emilim bozukluğu: PICA.14 Retikülositoz nedenleri: • Hemolitik anemiler • Demir eksikliği anemisinde tedavinin 7-10. aklorhidri ve çölyak hastalığı. • Vitamin B12 ve folik asid tedavisinin 3-4. En sık nedeni yetersiz beslenmedir. En sık görülen anemi ve nedeni nedir? Demir eksikliği anemisidir. En iyi emilen ++ değerlikli demir olup duedonumun ikinci kısmından en iyi emilir. Retikülositopeni nedenleri: • Aplastik anemi • Pürivat kinaz eksikliği (anormal retikülosit üretimine bağlı). Diyetle yetersiz alım (En sık nedeni) 2. vitamin B12. • Kemik iliğini infiltre eden hastalıklar • PNH geç dönem • Talasemi. • PNH erken dönemde görülür. folik asit eksikliğinde intramedüller hemolize bağlı retikülosit normal veya düşük olabilir. DEMĐR EMĐLĐMĐNĐ ETKĐLEYEN FAKTÖRLER Azaltanlar Fitat Tannat Antasit Tetrasiklin Artıranlar Askorbat Süksinat Sitrat HCl Demir eksikliği anemisinin nedenleri nelerdir? 1.

Parenteral demir hangisidir? Demir dekstrandır. 2. . gebelik 4. ishal. Mikrositoz. 5. Pulummer Wilson /Peterson Kelly sendromu nedir? Demir ekisliği + Yutma güçlüğü olan bayanlarda görülür. yutma güçlüğüdür. Demir ekiskliği anemisinde ayırıcı tanıya giren hastalıklar nelerdir. Hemoglobin 4. Bulantı. Depo demirini en iyi gösteren laboratuvar testi hangisidir? Ferritindir. En önemli yan etkisi? Anaflaksidir. Demir sülfattır. Đlk düzelen halsizlik ve yorgunluktur. Poikilositoz. Tedavi: Demir eksiliği anemisinin tedavisidir. Parazitler: Ankilostoma duodenale ve Necator americanustur. Demir ihtiyacının artması: Hızlı büyüme dönemleri.15 3. sebebi bilinmeyen ateş ve splenomegali yapabilir. tırnakta kırılma. En önemli yan etkisi nedir? GIS irritasyonudur. 6. Demir eksikliği ile düzelmezse mekanik yöntemlerle tedavi edilebibilir. KĐBAS. Komplikasoyon: Özefagus squamoz cell ca için predispozan bir hastalıktır. Oral demir tedavisinde tercih edilen preparat hangisidir? A. nasıl ayrılır? DEMĐR EKSĐKLĐĞĐNDE AYIRICI TANI Parametre/Hastalık Demir eksikliği anemisi Kronik hastalık anemisi Talasemiler Sideroblastik anemi Hemokromatozis Serum Demiri Düşük Düşük Yüksek Yüksek Yüksek SFeBK Yüksek Düşük Düşük Düşük Düşük Ferritin Düşük Yüksek Yüksek Yüksek >1000 Transferrin Saturasyonu Düşük Yüksek Yüksek Yüksek > %60 Depo Demiri Negatif ++ +++ Ring sideroblast ++++ ID:10t0128 Demir eksikliği anemisinin kesin tanısı nasıl konur? KI’de depo demirinin negatif olması ile konur. laktasyon. Tanı: Lateral baryumlu özefagus grafisi ile konur. Kan kaybı: Yetişkin erkek veya postmenapozal kadınlarda demir eksikliği varsa aksi ispat edilene kadar GIS malignitesi düşünülmelidir. saç dökülmesi. Ferritin düzeyi : Đlk azalan en son düzelen ferritindir. Demir eksikliğinde düzelme sırası nasıldır? 1. Demir eksikliğinde periferik yayma bulguları? Hipokrom. Anizositoz görülür. Post krikoidal vebler ile karakterizedir. kabızlık yapabilir. kusma. Ülseratif kolitte ve Good Pasture sendromunda en sık rastlanan bulgu demir eksikliğidir Demir eksikliğinde görülen karakteristik ve nadir bulgular nelerdir? Kaşık tırnak. Retikülosit 3. karın ağrısı.

Aneminin en önemli nedeni demirin makrofajlardan mobilizasyonunda defekt (en önemli neden) Kronik hastalık anemisinde demir parametrelerinde önemli olan ikili hangisidir? Hem demir hem de demir bağlama kapasitesi düşüklüğü tipiktir. varis kanamasına bağlı demir eksikliği. beslenme yetersizliğine bağlı B12 ve folik asit eksikliği anemisi gelişebilir. SĐDEROBLASTĐK ANEMĐ nedir. demir eksiliğinden farkları nelerdir? Mikrositer anemilerden biridir. 2.16 Kronik hastalık anemileri nelerdir? Hastanede yatan hastalarda aneminin en sık nedeni kronik hastalık anemisidir. . patogenez. Hiperlipidemi. Hemolitik anemiye denir. Her türlü anemi görülebilir. KBY’de aneminin en sık nedeni? Eritropoietin eksikliğine bağlıdır. Delta aminolevulinik asit sentetaz aktivisetisndeki azalmaya bağlı demir heme eklenemez ve hipokrom mikrositer anemi gelişir. Tüm kronik hastalıklar yapabilir. Kronik karaciğer hastalığında hangi anemiler görülebilir? Makrositer anemi. Hipersplenizmin en sık nedenir. 1. Zieve sendromuna neden olabilir? Zieve sendromu nedir? Kronik karaciğer.

Hipokrom mikrositer anemilerin ayırıcı tanısı aşağıdaki şekle göre yapılır. bakır yetersizliğinde görülebilir. eritropoetin Herediter sideroblastik anemilerde tedavide. Alkol (toplumda en sık neden). Kesin tanı: Kemik iliğinde ring sideroblastların görülmesi Tedavide birinci tercih: Kan transfüzyonu. Önemli laboratuar: Demir parametreleri demir eksikliğinin tam tersidir. RA en sık yapan hastalıklarda. . Pridoksin etkilidir. Klinik: Demir eksikliğine göre daha derin anemi yapar. Đdiopatik. MDS evre II. Hemoglobin düzeyleri 6 gr/dl’dir. Kurşun zehirlenmesi. Đzoniazid: En sık ilaç.17 Etyoloji: Genetik. X’e bağlı geçiş.

Đlaçlar: PAS.Aşırı bakteriyel çoğalma. HB 12 gr/dl.Kronik pankreatit. nitroz oksid kullanılması 6. Demir eksikliği anemi B. Pernisiyöz anemi: En sık nedenidir 2.etanol. Kurşun zehirlenmesi E. . lökosit 4500 mm3. malnütrisyon 3.Konjenital intrensek faktör eksikliği veya defektif sentezi.Terminal ileumu etkileyen hastalıklar . Alimünyum intoksikasyonu B12 eksikliğinin nedenleri nelerdir? 1. Sideroblastik anemi D.Parazitler: Difilobotrium latum. Alım azlığı: Vejeteryan (B12 eksikliği geliştirmesi için 10-15 yıl gerekir). Emilim bozukluğu: . Thalasemi minör C.18 39. .zidovudin Kronik pankreatitte niçin B12 malabsorbsiyonu olur? Terminal ileumda vit B12 IF+R kompleksinden R faktörün ayrılmaması için R faktöre ihtiyaç vardır. metformin. Fizik muayenesinde solukluk dışında bulgusu yok.Gastrektomi (anemi gelişmesi için 3-5 yıl gerekir). . 5.Konjenital selektif B12 malabsorbsiyonu (Đmersland. RDW 17 olarak bulunmuş. trombosit sayısı 567. Soru: Elli dört yaşında erkek hasta halsizlik ve yorgunluk şikayeti ile geliyor.000 mm3. potasyum klorür. Bu hastada en olası tanı nedir? A. . kolşisin.Grasbeck sendromu). Kullanım bozukluğu: Transkobalamin II eksikliği. MCV 74 fl. omeprazol. R faktör yoksa B12 ayrılıp emilemez. zollinger ellison sendromu 4. .

4 pankreas patolojisini göstermek için yapılır.bilirubin. Bu antikorların tanı değeri yoktur. periton diyalizi. Nörolojik bulgular ağırlaşır. Serum metil-malonik asit yüksektir (sadece B eksikliğinde yüksektir) 3. Serum homosistin düzeyi yüksetir. Vitamin B12 düşüktür. Vitamin B12 eksikliği olan hastaya folat verilirse ne olur? Anemi düzelir.5 mg/dl. Pernisiyöz anemi tanısında Schilling testi kullanılır. B12 eksikliği özgün laboratuar bulgusu hangisidir? Metil malonik asit yüksekliği Vitamin B12 eksikliğinde tedavi ile ilk ve son düzelen bulgu nedir? Đlk düzelen bulgu kemik iliğidir. Hunter dili. RDW 17 olarak bulunmuş. Pernisiyöz anemi D. 40. tropikal sprue Gebelik. Bu hastada en muhtemel tanı hangisidir? A. hipertiroidizm myeloproliferatif hastalıklar. 2 pernisiyöz anemi. 2.keçi sütü ile beslenme Çöliak. Hangi bulgular pernisiyöz anemi düşündürür? Nörolojik bulgular vardır. trombosit sayısı 67. retikülosit düşük veya normal. 12 12 Vitamin B12 eksikliği olan bir hastada etiolojiye yönelik hangi test istenir? Scihlling testi: Evre 1 yetersiz alım. pansitopeni.2 mg/dl.retikülosit %uyuşma ile geliyor. Folik asit eksikliği Folik asit eksikliği nedenleri nelerdir? FOLAT YETMEZLĐĞĐNĐN NEDENLERĐ Alım azlığı Absorbsiyon bozukluğu Folat ihtiyacının artması Beslenme yetersizliği. LDH 740 IU/L. Fizik muyanesinde 1 olarak bulunmuştur. lökosit 2500 mm3. trombositopeni ve retikülositopeni neye bağlıdır? Đneffektif hemopoeze bağlı kemik iliğinde yıkıma bağlıdır Vitamin B12 eksikliğinde indirek bilirubin ve LDH artışı neye bağlıdır? Đneffektif hemopoeze bağlı kemik iliğinde yıkıma bağlıdır B12 eksikliğinde laboratuar bulguları nelerdir? Makrositer anemi. lohusalık. LDH yüksek. lenfoma. en son düzelen nörolojik bulgulardır. Hipotroidi B. Otoimmin hemolitik anemi C. 3 aşırı bakteriyel çoğalma. HB 11gr/dl. lösemi. Vitamin B12 eksikliğinde lökopeni. 4. subikter görülebilir.000 mm3. direk bilirubin 0. MCV 104 fl. 5. hemoliz. Paraiatal ve ĐF karşı antikor vardır. Soru:Yetmiş beş yaşında bayan hasta halsizlik yorgunluk ve ellerinde solukluk ve skleralarda subikter saptanıyor. Schilling testi: Vitamin B eksikliğinin etyolojik nedenini araştırmak için yapılan testtir. . Kronik karaciğer E. GGT 24 IU/L. 1. alkolizm. i. Đndirek bilirubin 4.19 Vitamin B12 eksikliğinin en sık nedeni? Pernisiyöz anemidir. Testin dört evresinde de eksik yerine konmasına rağmen düzelme olmazsa ozaman terminal ileum patolojisi düşünülür.

Bunu engellemek için. Vaka sorusunda aplastik anemide neler verilir? Pansitopeni kliniği vardır.Dihidrofolat redüktazı inhibe edenler: Methotrexate. Kemik iliğinde selüler elemanlar < %25’dir.20 Đlaçlar A. Retikülositopeni en önemli bulgusudur. yorgunluk. Organomegali yoktur. trombositopeniye ait kanama. Pansitopeni daha ağırdır. Aplastik anemide kür sağlayan ilaç hangisidir? . hepatit (Hepatit C). Kan verilecekse yabancıdan ve ışınlanmış eritrosit vermek gerekir. en sık virüs. Komplikasyonlar: GVHH en sık aa sonrası KIT’de görülür. Kan vermekten kaçınmak gerekir. Benzen en sık kimyasal maddedir. lökopeniye ait ateştir.mekanizması bilinmeyenler: Oral kontraseptifler ve antikonvulsanlar Folik asit eksikliği ile B12 eksikliğinin farkları nelerdir? Nörolojik bulgu görülmez. Aplastik anemide birinci tercih tedavi KIT’dir. kloramfenikol en sık ilaçtır. Anemiye ait halsizlik. Figlu test hangi hastalığın tanısında kullanılır? Folat eksikliği tanısında figlu testinden yararlanılabilir Đdrarda formiminoglutamik asid itrahının artması Aplastik aneminin en sık nedeni nedir? ** Đdiyiopatik en sık nedendir. Diğer nedenler. 1. triamteren B. Trimetoprim sülfometaksazol Primethamin.

Metalbuminüri 4-8. MCHC artışı Kesin tanı: Ozmotik frajilite testi (tanı testi). Kapsüllü bakteriyel infeksiyonlar sepsisi 2. kesin tanı eksik proteinlerin gösterilmesi Tedavide birinci tercih: Splenektomi ORAK HÜCRELĐ ANEMĐ (HBS) En sık Etiyoloji: OR geçiş Patogenez: 6 nolu kromozomdaki beta zincirindeki glutamik asit-valin değişimi Önemli klinik: Ağrılı krizler. Önemli laboratuar: Eritrotistlerde oraklaşma 1. retikülositoz). Haptoglobin düşer Hemopeksin düşer Radyoaktif Cr işaretli eritrosit ömrü azalmıştır. Bunlar arasında en tehlikeli olan hemoglobinüridir. 8. Đdrarda hemosiderinüri. retikülosit düşük) ve splenik sekestrasyon krızi (dalakta büyüme. splenomegali yok. Artanlar. Fizik muayenede splenomegali varlığı önemlidir. Serbest hemoglobin 6. Bu eritrositler dalakta yıkılır. Osteomyelit: En sık nontifi salmonella . ATN’ye neden olur. 1. maddeler intravasküler hemoliz bulgusudur. Safra kesesi taşı sık. Đndirekt bilurubin 3. HEREDĐTER SFEROSĐTOZ En sık Etiyoloji: OR geçer Patogenez: Spektrin defektine bağlı eritrositler sferositik hale gelir. 7. Kronik ektravasküler hemoliz vardır. aplastik kriz (anemi. Hemolitik anemi vaka sorusunda neler verilir? Anemi bulguları olan hastada sarılık varsa hemolitik anemi düşünülür. Hemolizde artan ve azalan bulgular nelerdir. Fakat idrar mikroskobisinde eritrosit yoktur. Retikülosit 4. Yıkım nedeni ile dalak büyüktür. anemi. Önemli klinik: Safra kesesinde taş ve splenomegali Önemli laboratuar: Periferik yaymada sferositler. LDH 2. hangileri intravasküler hemoliz bulgusudur? Azalanlar. Eğe dalak büyükse ektravasküler hemoliz vardır.21 ATG+Siklosporin kombinasyonudur. Methemalbumin 5. Hemoglobinüriye bağlı idrar rengi koyulaşır. Hemoglobinüri.

Splektomiye gerek yoktur. Oksijen tedavisi 2. En sık enzim eksikliğidir. Splenektomi Önemli not: Yetişkinlerde otosplenektomi vardır. Vazookluzyon. Tarama testi olarak sodyum metabisulfit ile oraklaşma izlenebilir. Hemolizin en sık nedeni infeksiyonlardır. Tedavi: Hemoliz yapan nedenden uzak dur veya uzaklaştırmak yeterlidir. En çok infeksiyonlar suçlanmaktadır. Kontraendike olanlar. göğüs ağrısı. infeksiyon ve kemik iliği infarktına bağlı oluşan yağ embolisine bağlı suçlanmaktadır. Splenomegali olmaz. Cabot halkası ve Bazofilik noktalanma varsa düşünülür. Eekschange transfüzyon 2. Tanı: Hb elektroforezinde Hbs>85 ve HbA yok. Hemolitik anemili bir hastada. Tercih: Analjezik tedavi 3. PA: Pulmoner infiltrasyonlar vardır.Kan transfüzyonu kontraendikedir. Tanı: G-6PD aktivitesinin ölçümü ile konur. Hemoliz intravasküler olduğu için splenomegali beklenmez. Ama daha çok hemoliz yapan ilaçlar sorulur. ateş. 1. Hbs ve HBA var ise orak hücre taşıyıcıdır. Đnfeksiyonun tedavisi 4.22 Akut göğüs sendromu: Dispne. PY: Heinz cisimciği ve güve yeniği gibi ısırılmış eritrositler görülebilir. taşipne vardır. Splenik sekestrasyon krizi: 1. Ağrılı krizlerin tedavisi: 1. 5’NÜKLEOTĐDAZ EKSĐKLĐĞĐ = Kurşun zehirlenmeside benzer bulgular vardır. Ataklar halinde hemoliz olduğu için safra kesesi taşı yoktur. . 2. G-6PD EKSĐKLĐĞĐ****** Vaka sorusunda ilaca bağlı hemoliz sorulunca mutlaka G6PD eksikliği düşünmek gerekir. Tercih: Hidrasyon 2.

Hepatosplenomegali. Hb F %70-90 arasındadır.2 mg/dl.000 mm3.*Sesiz taşıyıcı: 3 gen varlığında (x-/xx) meydana gelir. Hemoglobin H hastalığı: 1 gen varlığında (. Talasemi major Doğumda normal. taşıyıcılığı). Kesin tanı: Hb elektroforezinde Hb A yok. MCV 101 fl. tipik yüz görünümü vandır. Retikülosit düşük veya normaldir. Vitamin B12 eksikliği TALASEMĐLER 1. Fetus hidrops fetalisten eks olur.*Ağır taşıyıcı: 2 gen varlığında (x-/x.5 milyon MCV 60. periferde normoblastlara rastlanıyor. Tanı yöntemi: Hemoglobin elektroforezinde HbA2’nin >%3.Hidrops fetalis: Hiç alfa geni yoksa (—/—) Hb Barts (gama 4) oluşur. mikro-anizositoz-poikilositoz ve periferde normoblastlar görülebilir. eritrosit sayısı>5. Bu hastada en muhtemel tanı nedir? A.5-7 olması ile konur. . Yapılan fizik muayenesinde dalak 3 cm büyük. Osmotik frajilite testi.talasemi trait (talasemi minör. HB 9 gr/dl. HB: 10-11 grdl. RDW:Normal. Periferik yaymada hedef hücreleri en önemli bulgudur . 1. Thalasemi intermedia B. D. Soru: Yirmi üç yaşında erkek hastada viral üst solunum yolu infeksiyonu sonrası halsizlik ve sarılık ortaya çıkmış. 2. retikülosit %3. yorgunluk. trombosit sayısı 178. Đneffektif eritropoeze bağlı retikülosit sayısı düşük veya normaldir.-/-x) oluşur. 4. Đndirek bilirubin 3. direk bilirubin 0. lökosit sayısı 9400 mm3. Gilbert hastalığı E. büyüme gelişme geriliği. > 6 ay derin anemi gelişir. Konjoktivalar hafif ikterik olarak bulunmuş. LDH 654 IU/L. Göz yaşı hücreleri . Coombs testi negatif.ya da —/xx): 3. Laboratuar: Hb düzeyleri < 6 gr/dl’dir. Hb A2 %20-30.23 38.2. Bazı eritrositlerde bir veya birkaç adet bazafilik noktalanmalar görülüyor.2 mg/dl olarak bulunmuş. Trombosit:N Retikülosit normaldir. MCV düşüktür. Periferik yaymasında eritrosit yapısı hipokrom normositer. Orak hücreli anemi C. Halsizlik. Glikoz 6 fofat dehitrogenaz eksikliği D.

Şelasyon tedavisi: desferroksamin En sık ölüm nedeni nedir? Sekonder hemokromatoza bağlı gelişen kalp tutulumuna bağlıdır. Đlaç (metil dopa en sık) .24 Talasemi intermedianan talasemi majorden tek farkı nedir? Kan transfüzyonları yapılmaksızın hemoglobin düzeyleri> 6 gr/dl’dir Talasemilerde tedavi: 1. KLL (en sık malignite) b. Eritrositler dalakta sekestre edilir.Sıcak tip otoimmün hemolitik anemi Eritrosit membranındaki Rh antijenlerine karşı IgG türü antikor gelişir.Sekonder %40 a. B) Hipersplenizm C) Transfüzyon >200 ml/kg veya yıllık transfüzyon ihtiyacı bir önceki yıla göre 2 kat artan 3. Etyoloji: 1.Eritrosit transfüzyonu ile hemoglobini 10 gr/dl’nin üzerinde tutmak gerekir. Kalp yetmezliği ve aritmiler 1. SLE (en sık kollajenoz hastalık c. 37 derecede hemoliz olur.Đdiopatik %60 2. 2. Hemolizin oluşması için kompleman aktivasyonuna gerek yoktur.Splenektomi: A) 9 yaşından sonra.

Splenektomi. Steroid ve splenektominin faydası yoktur. Tedavi: 1. Paroksismal soğuk hemoglobinürisi En sık Etiyoloji: Đdiyopatik. Klinik: Soğuğa maruz kalan hastada intravasküler hemolitik anemi bulguları vardır. Bu hastalara kan vermek çok tehlikeli olabilir. Đndirek coombs testi hangi hastalıkta pozitiftir? Yeni doğanını Rh uygunsuzluğu. 2. Direk coombs testi hangi hastalıklarda pozitiftir? Tüm otoimmün hemolitik anemilerde pozitiftir. Đndirek coombs testi nedir? Rh ag karşı gelişen ve serumda bulunan antikorları gösteren testtir. Soğuk aglütininlere bağlı OĐHA (IgM ilişkili) nedir? Eritrosit membranındaki Đ antijenlerine karşı gelişen IgM tipi antikorlara bağlı gelişir. Yanlış kan transfüzyonuna bağlı alloimmünizasyonda pozitiftir. Klasik coombs (-) çıkabilir. Đmmun supressif ilaçlar. Soğukta (< 32 derece) aktive olur. *C3 Coombs (+) tir. .25 Direk coombs testi nedir? Eritrosit membranındaki RH ag karşı gelişen Ig G tipi antikordur. Etyoloji: Đdiopatik: En sık. Tanı: Hastadan alınan kanın hızla pıhtılaşması tipiktir. en sık sekonder neden enfeksiyöz mononükleoz Patogenez: Eritrosit membarınındaki P antijenine karşı IgG cinsi antikor gelişimi Önemli klinik: Soğuğa maruziyet sonrası gelişen intravaksüler hemolitik anemi bulguları Önemli laboratuar: Đntravasküler hemolitik anemi bulguları Kesin tanı: Donath Lainstainer antikorlarının gösterilmesi Tedavide birinci tercih: Soğuktan uzak durmak. Steroid tedavide etkilidir. IV gamaglobulin verilebir. Tedavi: Steroid ilk tercihtir. Hemoliz intravaskülerdir. Tedavi altta yatan sebebin tedavisidir. Mikoplazma pnömonia (en sık sekonder sebep) . Hemolizin gerçekleşebilmesi için komplemana ihtiyaç vardır.

26 .

27 .

trombosit ve lökositleri intravasküler alanda yıkar. Kompleman eritrosit. Đmmun kompleks tipi = Kinidin tipi Her üçünde de ilaç alımı sonrası otoimmün hemolitik anemi olur. 2.28 Đlaca bağlı hemolitik anemiler hangileridir? 1. Akut lösemi ve aplastik anemiye dönüşebilir. kesin tanı eksik proteinlerin gösterilmesi ile konur. Hapten tipi: Penisilin tipi 3. Tedavide birinci tercih: Kortikosteroid. PNH vaka sorusu olarak sorulursa neler verilir? Paroksismal noktürnal hemoglobinüri: En sık Etiyoloji: Bilinmiyor/Edinilmiş kök hücre hastalığıdır Patogenez: CD55. Methemoglobinemi nedir? Karakteristik semptomu nedir? Hemoglobin içindeki +3 değerlikli demirin %3’den fazla olmasıdır. demir eksikliği ve aplastik aneminin bir arada görüldüğü hastalıktır. Hemolitik anemi. Direkt coombs (+) dir. 59 gibi komplemana karşı hücreleri koruyan proteinler eksik. Gerçek = Metil dopa tipi. Önemli klinik: Hemolitik anemi + sabah koyu idrar Önemli laboratuar: Hemolitik anemi. polisitemi ve hipoksisi olmadan yani oksijen saturasyonu>%92 olan bir hastada tanı siyanoz varsa . 58. demir eksikliği anemisi bulguları Kesin tanı: HAM testi. Anemi. En önemli bulgusu psödosiyanozdur. Đlacı bırakmakla spontan düzelir.

Đdiopatik (en sık) 2. MDS. metilen mavisi Akut lösemi vaka sorusu olarak sorulursa neler verilir? 1. Yetişkin ALL’de 9. Pansitopeni kliniği: ateş. askorbik asit. Nitropurusid vb ve konjenital olabilir. Alkilleyici ajanlar. 7.14) ve t(11. KML.11) . Akut promyelositik lösemi = t(15. trombosit ve retikülosit düşük 5. K vitamini. düşük olabilir. Đonize radyasyon 5. Sekonder lösemiler: PNH. Kromozom anomalileri. LAP+organomegali 4.22 translokasyonu en sık görülen kromozom anomalisidir. 3. Lökosit: Yüksek.21) en sık görülen kromozom anomalisidir Auer body nedir? AML’de görülen spesifik granüllere verilen isimdir. HB. Benzen.19). AML M2 = t(8. kanama. yetişkin ise AML düşünmek gerekir.14)’dir. 4.vera MM yapabilir. halsizlik 3. Prognoz daha kötüdür. ALL’de t(1. Psödosiyanoz hangi hastalıkta görülür? Nitrit. t(8. Gürültülü klinik 2.17) Akut monositik lösemi = t(9.29 psödosiyanoz denir. Akut lösemilerin nedenleri nelerdir? 1. Tedavide neler verilir? Riboflavin. normal. Đyi prognoz . Çocuk ise ALL. Ailevi sebepler: 6. En sık AML M2’de görülür. P.

AML’De olabilir Testis tutulumu = ALL Santral sinir sistemi tutulumu = ALL Kloroma = AML Diş eti hipertrofisi. lenfadenopati = AML M4 ve M5 Otoimmün olaylar = AML M6 Kemik iliği fibrozis = AML M7 DIC = AML M3 Mediastinel kitle = T hücreli ALL Akut lösemi tanısı nasıl konur? Kemik iliğinde blast sayısının >%20 olması ile konur. Coombs pozitifliği hangisinde görülür? M6 M7 ile ilgili bilinmesi gerekenler? KI fibrotik. PAS pozitifliği hangi lösemilerde görülür? ALL. Akut lösemilerde en sık ölüm nedeni infeksiyonlardır.(M6 da (+)) -/+ -/+ - AML T-cell tanımlayıcıları CD20. AML M4 ve M5 sık görülür. ALL-AML KARŞILAŞTIRILMASI Özellik Myeloperoksidaz Sudan black Non-spesifik esteraz PAS Asit fosfataz Deoksinükleotidil transferaz HLA-DR CD-34 B-cell tanımlayıcıları + T-ALL’de+ + + +/CD10. Akut lösemilerde görülen ekstraartiküler bulgular nelerdir? Lenfadenopati = ALL Kemik ağrısı = ALL sık. aerognosa ve S. CD3 CD5.30 kriteridir. M5) .diş eti hipertrofisi) . CD19 ALL + + + (M4. LAP . epidermitistir. MDS genellikle M5’e dönüşür ANA +. CD22 CALLA (+) (en sık çocuklarda) CD2. sinovit. AML M6 AML’de en sık infeksiyon ajanı hangisidir? P. CD13 Myeloid/monositik tanımlayıcı - . organomegali. CD7 CD11. Down sendromunda sıktır. En sık AML hangisi? M2 DIC ile prezentasyon? M3 Ekstramedüller bulgular hangi lösemilerde daha sıktır? (organomegali.

SSS proflaksisi:Đntratekal MTX + radyoterapi yapılır. halsizlik. Soru: Ateş.SSS tutulumu . AMLM3 tedavisinde ne verilir.>10 yaş Erkek olmak Beyaz kürenin > 30. burun kanaması ile gelen 42 yaşındaki bir bayan hastanın fizik muayenesinde . KIT: ikinci relapstan sonra yapılır.31 Megakaryositik tanımlayıcı Glikoforin A - CD14 (M4.L3 ALL’ tedavide birinci tercih nedir? Prednisolon + Vinkristindir. 24.000 Ph (+) (en kötü seyreden grup) Komplet remisyona ulaşma >4 hafta Zenci ırk Muhtemel kabul görenler. CD42. KĐT: Đkinci remisyondan sonra yapılır. Đdame: Oral merkaptopurin verilir. . Sitogenitik remisyon sağlar. Tretionin /ATRA verilir. CD61 (M7’de (+) dirler +(M6) ID:10t226 ALL kötü prognoz kriterleri nelerdir? <1 yaştan. M5) CD33 CD41. MTX + AML’de tedavi Remisyon indüksiyon tedavisin nasıl yapılır? Sitozinarabinosid + daunorobisin verilir.

PAS negatif.4 olarak bulunmuştur. Ateşi 38. Karaciğer 3 cm. lastik kıvamında servikal LAP. retikülosit %0. Ateş. bazı hücrelerde sitoplazmik kırmızı renkli çubuklar dikkati çekmektedir. Bu hastada aşağıdakilerden hangisinin olma ihtimali en düşüktür? A) Ürat nefropatisi B) Tümör lizis sendromu C) Psödomonans infeksiyonu D) SSS kanaması E) Kemik iliğinde fibrosis Lenfoma vaka sorusunda neler verilir? Ağrısız. mobil. 000 mm3 . lökosit sayısı 24. 000 mm3. Prognoz en iyi . Gece terlemesi. CD 14 pozitiftir. trombosit sayısı 24. dalak 4 cm palpabl ve kemiklerde yaygın ağrı var. CD20 pozitifdir. Erken evre tanınır. Sedim yüksek. Periferik yaymada sitoplazmada granül bulunmayan ve çekirdekçiği olan hücreler görülmüştür (>%5). Laboratuvarda hemoglobini 7 gr/dl. WHO sınıflamasına göre en iyi prognozlu HH hangisidir? Nodüler lenfosit predominant HH’dır. Kemik iliğinde bu hücrelerin oranı >%30 olarak bulunmuştur.8 C’dir. LDH yüksek.32 yaygın peteşileri vardır. Eozinofili ve monositoz verilir.

Tanı: HH’nın tanısı lenf nodu biyopsisinde RS hücrelerinin gösterilmesi ile konur. R-S hücresi sayıcı çok fazla. Abdominal lenf bezi ve dalak tutulumu daha sık. Tedavi öncesi evreleme yapılır.En az görülen form.33 Hangisi HH’da nodüler sklerozan tipin özelliğidir? Mediastinal tutulumun en sık olduğu form. B tipi semptomlar en sık anaplsatik T cell lenfomada görülür. Reed strenberg hücreleri azdır. Pozitron emisyon tomografisi (en duyarlı) yöntemdir. Erkeklerde sık. IIA Radyoterapi NHL’da en sık kromozom anomalisi nedir? 14.18 translokasyonu En sık görülen NHL diffüz large cell B lenfomadır? HIV’li hastalarda yine en sık görülen bu lenfomadır. Evre IIA HH’da tedavi ne yapılır? Evre IA. kemik iliği. abdominal tutulum sık. Evrelemede en güvenilir tanı yöntemi hangisidir? 1. HIV’de en sık HH miks selüler tip Lenfositten fakir tip: En kötü prognoz. lenf bezi tutulumu olmayabilir. En sık görülen subtiptir. Kadınlarda daha çok. Lenfositten zengin: En iyi prognoz. IB. Mikst selüler: Türkiye’de en sık form (Avrupa da NS sıktır). KI tutulumu en sık B hücreli küçük lenfositik lenfomada görülür. dalak. Lenfomalarda tümör markerleri nelerdir? Beta 2 mikroglobulin ve LDH’dır. NHL GIS’de en sık nereyi tutar? Mide En sık görülen ekstranodal tutulum yeri neresidir? . Galyum sintigrafisi kullanılabilir. 2.

Mukozis fungoides ve Sezary sendromu: MF. evresi Sezary sendromudur.34 Kemik iliğidir. 14 translokasyonudur. Küçük hücreli akciğer kanseri. Tümör lizis sendromu en sık hangi hastalıkta görülür? Burkitt lenfomada görülür. Diğer turnoveri yüksek tm hangileridir? Akut lösemi. cildin en sık deri lenfomasıdı. 3. Tümör turnoveri en yavaş tümörler hangileridir? Low grade sarkom. Patogenez: CD4 T lenfositlerde klonal artış Önemli klinik: Eritem ve plaklar Önemli laboratuar: Serebri form T lenfositler ve Sezary hücreleri Kesin tanı: Biyopsi Tedavide birinci tercih: Psorolen ve PUVA . Burkitt lenfomada hangi kromozom anomalisi sıktır? 8.

infeksiyon. KĐ. Prognoz: Richter sendromuna dönüşebilir. Patogenez: B lenfositlerde klonal artış Önemli klinik: 60 yaş erkek. otoimmün hemolitik anemi ve ĐTP Önemli laboratuar: Lökosit sayıs>100.>%90 lenfosit. Erken evrelerde izlem.000 mm3. Yaygın lenfadenopati. Ayırıcı tanı: B hücreli küçük lenfositik lenfoma: Tek ve en önemli fark bunlarda CD5 negatiftir.35 KLL vaka sorusu sorulunca neler verilir? 65 yaş erkek hasta. yaygın lenfadenopatisi var veya rutin taramada lökosit sayısı yüksek bulunuyor. . PY. Fizik muayenede yaygın LAP’ları var. CD5 pozitif Tedavide birinci tercih: Evre 3 ve 4 ise Klorombusil. >%40 lenfosit Kesin tanı: Kemik iliği veya lenf nodu biyopsisi.

Kemik iliğinde depo demiri D. 0 B. Kemik iliği biyopsisi 28. lökosit sayısı 42. 3 E. kloradeoksiadenozin Prognoz: En sık ölüm infeksiyon 23. KI fibrozis Kesin tanı: KĐ biyopsisinde TRAP pozitifliği Tedavide birinci tercih: Splenektomi. direk coombs testi pozitiftir. lökosit 2400 mm3 ve trombosit 56. yorgunluk ve koltuk altında beze şikayeti ile geliyor. Bu hasta evre kaç KLL’dir? A. Direk Coombs testi B. 000 mm3. Fizik muayenede sağ alt ekstremitede Homans belirtisi pozitiftir.000 mm3. 4 . Önemli klinik: 50 yaş erkek. MCV 104.36 Hairy cell lösemi ile ilgili neler var? Patogenez: Kemik iliğinde fibrozis vardır. Kemik iliğinde lenfosit oranı %70 olarak bulunmuş. 2 D. lenfadenopati yok Önemli laboratuar: Pansitopeni.soru: Kırk yaşındaki bir bayan hastanın karın ağrısı. trombosit sayısı 14 bin mm3. HAM testi C. periferik yaymada saçaksı lenfositle. Laboratuar incelemelerinde Hb 13 gr/dl. Laboratuar incelemelerinde Hb: 8 g. 1 C. masif splenomegali. soru: Atmış üç yaşındaki bir erkek hasta halsizlik. retikülosit %4 ve ferritin düşük olarak bulunmuş ise bu hastada tanı için hangi test istenir? A. ateş en sık semptom. Vitamin B12 düzeyi E. Periferik yaymada %99 matür lenfosit var. Sabahları idrarı koyu renkli oluyormuş. halsizliği ve yorgunluğu vardır.

PY’da eozinofili. Ayırıcı tanı: Lökomoid reaksiyon: Lökosit alkalen fosfataz KML’de düşük. ateş. Önemli laboratuar: lökosit >100. Patogenez: Megakaryositlerden salınınan trombopoetin ve growth faktör betaya bağlı kemik iliğinde fibrozis gelişir.000 mm3. Polisitemia vera c. Primer myelofibrozis: Philadelphia pozitif KML. Đmatinip tirozin kinaz inhibitörü olup sitogenetik remisyon sağlar. 9. BCR-ABL. KML b. bazofili Kesin tanı: Sitogenetik incelemede Philadelphia pozitifliği Tedavide birinci tercih: Đmatinip/KĐT. zayıflama. Primer myelofibrozis d.000 mm3.37 MYELOPROLĐFERATĐF HASTALIKLAR nelerdir? a. 22 translokasyonu Patogenez: Yeni bir füzyon geni oluşur. negatif primer myelofibrozis Primer myelofibrozis. göz yaşı hücresi. periferik lenfadenopati yok Önemli laboratuar: Lökosit sayısı 30-40. PY kemik iliği gibi Kesin tanı: Sitogenetik inceleme . Bu gen KĐ’de myelositer seriyi uyarır Önemli klinik: 45 yaş bayan. Prognoz: AML’ye dönüşebilir. hb ve trombosit artışı olabilir. sol üst kadranda ağrı. Bunda yüksektir. Esansiyel/primer trombositoz KML En sık Etiyoloji: Philadelphia kromozomuna bağlıdır. 30 cm dalak büyümesi. Önemli klinik: 68 yaş erkek.

38 Tedavide birinci tercih: Steroid. hidroksiüre vb . anabolizan steroid.

Aspirine cevap veren bacak ağrısıdır . Sedim düşüklüğü vardır. kadında 32 ml/kg’ın üstünde olması 2) PO2 > % 92 3) Splenomegali 4) Eritropoetin düşüktür Minör: 1) Platelet > 400 000/mm3 2) Lökosit >12000/ mm3 olması 3) LAP >100 yada Vit B12>900 pg/ml yada B12 bağlama kapasitesinin >2200 pg/ml . Klinik: Başağırısı. görme bulanıklığı olur. Eritropoetine ihtiyaç olmadığı için eritropoetin düzeyi düşüktür. En önemli semptomu banyodan sonra kaşıntıdır.39 POLĐSĐTEMĐA VERA Eritropoetinden bağımsız klonal eritropoez vardır. kulakda çınlama. Tanı kriterleri: Majör: 1) Eritrosit kitlesinin erkekte 36. En sık ölüm nedeni kardiak trombozlardır. Demir kullanıldığı için demir düşüktür. başdönmesi. En önemli fizik muayene bulgusu pletoredir.

KI aspirasyonunda partikül gelmiyor. 9. (gama bandında tek pik görülecek) 7. Protein elektroforezinde monoklonal gamopati vardır. Waldestrom makroglobonemisi 5. myelosit. Multiple myeloma (2. Trombosit ve lökosit genellikle normal 2. trombosit. Laboratuar bulguları nelerdir? 1. normoblastlar var. KC 4 cm büyük. Lökosöt alkalen fosfataz düzeyi 27. Kemik iliği biyopsisi E. Soru: Elli yaşındaki sigara içen bir erkek hastanın mukozaları siyanotik ve pletorik yüz görünümü var. Sedimi yüksek. Banyodan sonra kaşıntıları oluyor. Fizik muayenede dalak 18 cm büyük. HB 14. Sitogenetik anomali olmaz e. kalsiyumu yüksek. trombosit sayısı 525 bin. Hemoglobin normal veya düşük. Litik lezyonları var. Sitogenetik inceleme B. Globulin artışı var. 8. blast. 10. PY’da göz yaşı hücresi. En az IgD ve biklonal artış görülür. Primer amiloidoz 4. HAM testi D. Đdrarda Bence Jones proteini. Hipogammaglobulinemi (%10). Biyokimya testlerinde albumin normal. Infeksiyon bulguları var. Tartarat rezistans asit fosfataz pozitifliği C. . Splenomegali olmaz b. vitamin B12 ve vitamin b12 bağlama kapasitesi normaldir. Ağır zincir hastalığı Multipl myelom vaka sorusu olarak verilirse neler verilir? Vaka sorusu: 63 yaş erkek. Kemiklerde litik lezyonlar MM’da niçin infeksiyon sık? Fonksiyone Ig düşük olmasına bağlıdır. Bu hastada kesin tanı nasıl konur? A. erkeklerde daha sık görülür. Periferik yaymada rulo formasyonu var 3. lökosit. Laboratuar bulguları Hb 19 g/dl. Đmmünelektroforezde hangi tür monoklonal gamopati olduğu saptanır. Kalsiyum yüksektir 6. En sık IgG. bel ağrısı ile geliyor. Sedimantasyon > 100 mm/saat 4. Eritropoietin düşük c. globulin artmıştır 5. sol üst kadranda ağrı ve dolgunluk ile geliyor. lökosit sayısı 32 bin.40 Primer ve sekonder polisitemide birinci tercih tedavi yöntemi nedir? Flebotomi 65 yaşında erkek hasta. PO2 düzeyi <%92 olarak bulunan bu hasta ile ilgilihangisi yanlıştır a. Selim monoklonal gamopati (en sık): 2. böbrek fonksiyonları bozuk. Tanınız nedir? 63 yaş. ikinci sıklıkta ise IgA tipi monoklonal gamopati görülür. sıklıkta) 3. Ürik asit yüksekliği Plazma hücre hastalıkları nelerdir? 1. metamyelosit. Biyopside fibrozis saptanıyor. Trombo emboli d.

c) Beta 2 mikroglobulin düzeyi WALDESTRÖM MAKROGLOBUNEMĐSĐ 70-80 yaş erkek. KI’de lefoplazmositer hücre artışı var 7. Hipervizkozite bulguları sık 4. Tanı nedir? IgM tipi monoklonal gamopati IgM tipi monoklonal gamopati var. Nörolojik bulgular var 5. KLL ve MM ortak bulguları verilmiş. En tehlikeli biyopsi karaciğerdir. Daha ileri yaşlarda görülür 80 yaş 2. Kanayabilir Primer amiloidoz = Plazma hücre hastalıkları = B hücre maligniteleri hangi amiloid birikir? AL tipi . Tanı nedir? Waldenstrom makroglobulinemisi KLL ve MM ortak bulguları nelerdir? 1. KI fibrotik 6.41 MM’da böbrek yetmezliğinin en önemli nedeni? Ig hafif zincirlerinin oluşturduğu tubul hasarı MM’da birinci tercih ilaç? Melfelan + prednizolon Tedaviye yanıtı izlemede şunlar kullanılır: a) Plazma hücre işaretleme indeksi (en güvenilir) b) M protein. KI’de lenfoplazmositer hücre artışı var. Artan IgM 3. Hangi taraf ağır basarsa ona göre tedavi verilir Amiloidoz tanısı en iyi nasıl konur? Böbrek biyopsisi en güvenilir biyopsidir.

FXII eksiklikleri • Heparin kullanımı • Antifosfolipid antikor sendromu • Faktör 8 inhibitörü • Lupus antikoagülanı Sadece PTZ’nin uzun (normali 12-15 sn) • FVII eksikliği • K vitamini eksikilği • Karaciğer hastalığı . göz çevresinde morluklar verilen hastada düşünülür. Bu hastada aşağıdakilerden hangisinin görülme ihtimali en düşüktür? A. Sedimantasyonu yüksek olarak bulunuyor. FXI. Soru: Atmış üç yaşında bayan hasta bel ağrısı ile geliyor. Sadece APTT uzun: (normali 30-45 sn) • FVIII. Đdrarda Bence Jones proteini D. • Primer hemostaz bozukluğu yapan tüm durumlarda kanama zamanı uzar Sekonder koagülasyon bozukluğunda hangi testler bozulur? • Protrombin zamanı • APTT ‘dir. Amiloidozun en korkulan komplikasyonu nedir. En sık ölüm nedeni kardiak amiloidozdur. FIX. • Kanama zamanının normali 3-9 dk’dır. Poliklonal gamopati C. 28. amiloidozda en sık ölüm nedeni nedir? Nefrotik sendrom ve buna bağlı gelişen KBY’dir.42 Primer amiloidoz soru olarak sorulursa neler verilir? Sebebi bilinmeyen nefrotik sendrom. Rulo formasyonu B. Primer hemostaz bozukluklarının ortak testi hangisidir? • Kanama zamanıdır. Kafa grafisinde litik lezyonları var. Kemik iliğinde plazma hücrelerinin %30’un üstünde olması E. Ürik asit yüksekliği KANAMA DIYATEZI ĐLE ĐLGĐLĐ SORULAR.

KI genç megakaryositler artmış. trombosit <20.8. • Tedavide birinci tercih ve diğer tedaviler: Steroid. Splenomegali yok. • ITP’de kesin tanı nasıl konur? Diğer trombositopeni yapan nedenler ekarte edilerek konur.000 mm 3. Akut ITP vaka sorusu nasıl sorulur? • Çocuk. peteşi. epinefrin Ristosetin Glanzman OR IIb-IIIa eksik/agregasyon Peteşi-ekimoz. Kolojen.Perifoliküler kanama ve tirbüşon şeklinde saç görülür. immünsüpresif ilaçlar. Herediter trombosit fonksiyon bozuklularından Glanzman ve Bernard Soulier sendromu ayırımı nasıl yapılır? KALITSAL TROMBOSĐT FONKSĐYON BOZUKLUKLARI Hastalık Geçiş Patoloji Klinik Trombosit Kanama zamanı PTZ ve APTT ADP. Subperiostal kanama tipiktir. . IV immünglobulin. Diş eti.12 dışındaki faktörlerin eksikliği • DIC • K vitamini ve Karaciğer hastalıklarının ağır formu • Pıhtılaşma zamanı: APTT ile eş değerdedir. Normal Uzun Normal Agregasyon yok Agregasyon var Bernard solier OR Ib-IX eksik/adezyon bozuk Peteşi ekimoz <100.000 Uzun Normal Agregasyon var Agregasyon yok Skorbutte niçin kanama zamanı uzar? Kollojen sentez bozukluğuna bağlı uzar. peteşi. Terk edilmiştir. Hemorajik bül. anti-D antikorları verilebilir. splenektomi. purpura ve ekimoz vardır. Hb ve lökosit normal.9.43 • Oral antikogülan kullanımı APTT + PTZ’nin uzun: • 7. ÜSYE öyküsü.11.

Faktör 8 B. Faktör 9 C. Desmopressin F8 Hemofili B 9 XR Hemartroz Uzun/N N TDP Hemofili C 11 OR Hemartroz Uzun/N N TDP VWH VWF (en sık prim) OR Hertür Uzun/N Uzun TDP. trombosit 230.44 HEMOFĐLĐLER Hemofili A Eksik Geçiş Klinik APTT/PTZ Kanama zam Tedavi 8 (en sık primer) XR Hemartroz Uzun/N N TDP. Von Willebrand faktör D. Laboratuar incelemelerinde Hb 14 gr/dl. Glikoprotein IIb-IIIa kompleksi .000 mm3 . Glikoprotein IB-IX kompleksi E. Bu hastada hangi faktör düzeyi istenmelidir? A. PY normal. Soru: Metroraji nedeni ile başvurman 18 yaşında kız hastanın fizik muayenesi normaldir. APTT 64 sn ve kanama zamanı 14 dk olarak bulunmuştur. Protrombin zamanı 12 sn. Desmopressin F8. VWF 36. lökosit 5400 mm3.

antidotları nelerdir? • Heparin=aPTT= protamin sülfat • Warfarin =PTZ/INR= K vitamin • Aspirin =kanama zamanı= trombosit • Düşük molekül ağırlık.45 32. APTT uzundur. Heparin= Faktör Xa Hemofili A. lökosit 225. Ristosetin ile agregasyon B. A ve B erkeklerde görülürken. Faktör VIII/vWF multimerlerini içeren preparatlar 3. Bu hastada tanı için öncelikle hangi test istenmelidir? A. C resesif olarak geçtiği için bayanlarda görülür.000 mm3 normal. Protrombin zamanı 13 sn. Kanama zamanının uzama nedeni vWF’ün trombosit adezyonunda görev almasına bağlıdır. B ve C ayırımında neye dikkat etmek gerekir? Hemofililerde kanama zamanı ve PTZ normal. Çocuk burun kanaması gibi mukozal kanamalar vardır. Faktör XII eksikliğinin özellikleri nelerdir? Kliniğinde hiç kanama yoktur. APTT’nin uzun olma nedeni faktör 8’in yarı ömrünün kısalıp faktör 8 eksikliği (hemofili A) gelişmesidir. Kanama zamanı 14 dk. Kollojen ile agregasyon E. Soru: On sekiz yaşındaki bir kız hasta burun kanaması yakınması ile geliyor. Fizik muayenesi normaldir. . Tüm testler normaldir. APTT uzun. Epsilon aminokaproik asit ve traneksamik asit gibi antifibrinolitik ilaçlar mukozalar kanamalarda kullanılabilir. ADP ile agregasyon C. Heparin. Hemoglobin 13 gr/dl. Trombosit sayısı 85 bin mm3. Von-Willebrand hastalığında niçin hem kanama zamanı hem de APTT uzundur? Primer hemostazın bozuk olduğu en sık rastlanılan konjenital hastalıktır. ATP ile agregasyon D. Desmopressin ve 2. APTT 38 sn olarak bulunan hastanın periferik yaymasında dev trombositler görülmüş. diğer testler normal. vWH’da tedavide neler verilir? 1. warfarin ve aspirin ne ile takip edilir. GIIb-IIIa düzeyi Faktör XIII eksikliğinde klinik ve laboratuar bulguları nelerdir? Yenidoğanda göbek kordonunda kanama olabilir.

tromboz ve kanama . Protein C eksikliği Protein S eksikliği Antitrombin III ekikliği APS APS. splenomegali. Patogenez: Megakaryositlerde klonal artış Önemli klinik: Eritromelalji.46 Herediter tromboz nedenleri nelerdir? En sık hangisi görülür? TABLO: HEREDĐTER TROMBOZ NEDENLERĐ VE SIKLIĞI Herediter tromboz Faktör V Leiden Hiperhomositeinemi Protrombin gen mut. Antifosfosfolipid antikoru Sıklığı %12-40 %10-20 %6-18 %5-15 %5-15 %5-15 %10-20 Tromboz riski %7-20 %6 %3-4 %2-3 %>25 Ateriyel + + Venöz + (en sık) + + + + + (risk en yüksek) + Esansiyel/Primer trombositoz En sık Etiyoloji: Bilinmiyor.

2. Ateş. 4. Hemolitik anemi. Protrombin zamanı. Yukarıdaki 3 bulguya ilave aşağıdaki iki bulgu varsa tanı TTP’dir. MĐKROANJĐOPATĐK HEMOLĐTĐK ANEMĐLER NELERDĐR? 1. 5. trombosit düşük. Böbrek fonksiyon testlerinde bozulma varsa tanı HUS' dür. Ayırıcı tanı: Reaktif trombositoz ile giden hastalıklar. Nörolojik belirtilerdir. gebelik ve kanser komplisakyonu Hemolitik anemi + Trombositopeni + arteriyel ve venöz tromboz üçü bir arada DIC düşünmek gerekir. Primer fibrinolizde kısalmıştır. 3. Ayırıcı tanı: Primer fibrinoliz: Euglobulin erime zamanı DĐC’de normal. trombosit ve taze donmuş plazma verilir. KĐ’de megakaryosit artışı Kesin tanı: Reaktif trombositoz yapan nedenleri olmamalı Tedavide birinci tercih: Anagralid Prognoz: En sık ölüm tromboembolilere bağlıdır. 3. Dissemine intravasküler koagülopati Trombotik trombositopenik purpura Hemolitik üremik sendrom Vasküler endotel zedelenmesi. . 2. Tedavide birinci tercih: Altta yatan nedenin tedavisi. endotoksinler Patogenez: Đntravasküler koagülasyon aktivasyonu Önemli klinik: Mikroanjiopatik hemolitik anemi. Bunlarda splenomegali. Kronik karaciğerde ise normaldir.000 mm3. 4. APTT uzun. Trombositopeni. Kronik karaciğer: Faktör 8 düzeyi DĐC’te düşük.47 Önemli laboratuar: Trombosit sayısı > 600. kanama ve tromboz görülmez. TTP’nin tanı kriterleri nelerdir? 1. kanama ve tromboz Önemli laboratuar: Hemoglobin. Kanama zamanı. eksik olanlar yerine konur. DIC’de esas bulgular nelerdir? DĐC Etiyoloji: Gram negatif bakteriyel sespsis. Kan.

Trombotik trombositopeni . faktör VIII düzeyi 17 U/ml (normali 30-150 U/ml). 34. Allerjik reaksiyonlardır. Hepatotoksik. Tedavisinde hirudin ve argatroban gibi spesifik trombin inhibitörleri. Hipoaldesteronizm . 000 mm3. kanama zamanı 13 dk. Bu hastada en olası tanınız nedir? a. 3. Aplastik anemi c. DIC b. yeni arteriyel ve venöz trombozların ortaya çıkması ve trombositopeni geliştiği zaman düşünülür. günde. Heparin hemen kesilmeli ve yaşam boyu bir daha verilmemelidir. baş ağrısı ve peteşiler ile hekime başvuruyor. HITT sendromu. Osteoporoz. Heparin alan bir hastada 5-7. APTT: 56 sn. Soru: 46 yaşındaki bir erkek hasta ateş. trombosit sayısı 56. INR: 2.48 Plazma ferez hangi hastalıkta hayat kurtarıcıdır? TTP Heparinin en sık yan etkisi nedir? Kanama Heparinin diğer yan etkileri nelerdir? Trombositopeni. ateş 39 C ve laboratuvar bulguları PT : 24 sn. Bu hastalarda DMAH de uygulanmamalıdır. Ailesinde kanama diyatezi olmayan hastanın tansiyonu 90/50 mmHg. Karaciğer parankim yetmezliği d. HITT sendromu nedir? Heparin + platelet faktör IV karşı gelişen Ig G tipi antikorlara bağlı intravasküler trombosit aktivasyonuna bağlı olarak ortaya çıkar. nabız 110/dk. heparinoid bir antikoagülan ilaç olan danaparoid ve defibrinojenize edici ajan olan ankrod kullanılır.

000 = Normal doğum >20.000 = Minör cerrahi ve sezeryan >30.000 = Malignite + kanama >10. Önemli klinik: Siroz. Vibrio vulnifukus sepsise. Yıkanmış eritrosit: Ciddi ürtiker ve anaflaksiyi önlemek için IgA eksikliği olanlara verilir. Transferrin saturasyonu %60’ın üstündedir.49 e. nolu kromozomdaki mutasyon Patogenez: Demir emilimi artar. 6. Emilen demir karaciğer. Hepatoselüler kanser riski en yüksek hastalık. Hasara neden olur.000 = Major cerrahi. Işınlamış eritrosit: Graft versus host hastalığını önlemek için kullanılır.000 = Sağlıklı trombositopeni+ kanama . Y. CMV bulaşma riskini azaltmak için kullanılır. kardiak cerrahide kullanılır. Bir ünite tam kan veya eritrosit hemoglobini 1 gr/dl yükseltir. BK ayıklanmış eritrosit: Tekrarlayan febril reaksiyonları. Önemli laboratuar: Demir parametreleri demir eksikliğinin tam tersidir. Kesin tanı: Genetik mutasyonun gösterilmesi Tedavide birinci tercih: Flebotomi Prognoz: Kalp yetmezliği ve aritmilerden ölür. bronz diabet ve impotans. Taze tam kan kimlere verilir? Masif kanama. karaciğer ve böbrek biyopsisi >50. pankreas ve prostatta birikir. Hemofili A Primer hemokromatoz Etiyoloji: Otozomal resesif. enterokolitika ise peritonite neden olmaktadır. Bu hastalarda demir kullanan bakteriler kolay ürer. LP. Trombosit transfüzyonunda sınırlar nelerdir? >100. alloimmünizasyonu.

TAZE DONMUŞ PLAZMA: Sebebi bilinmeyen tüm sekonder koagülasyon bozukluklarında verilir. Kriyopiresipitat için uyum aranmaz Transfüzyonlu en fazla geçen bakteriyel ajanlar hangileridir? Yersinia enterokolika ve Psödomonans Ciltten kontaminasyon ile gram pozitif Stafilokoklar bulaşabilir.000 C. Konjenital faktör eksiklikleri. Transfüzyonun ilk birkaç mililitresinden sonra meydana gelir. Đntraoperatif bulguları. Hepatit Anadir B. Kızarıklık. Rh uyumsuzluğuna görülmez. nefes darlığı.Hipervolemi . Derhal transfüzyon durdurulur. Kidd. 100 ml/saat izotonik ve 80-120 mg frusemid intravenöz olarak verilir.Hipotermi . Mannitol verilebilir.HTLV : 1/ 2.935. Singeneik KIT: Tek yumurta ikizleri .Faktör V eksikliği) . Hemolitik (kan grubu uyumsuzluğu) nedir.şuur kaybı ve solunum durması meydana gelir. Subkutan epinefrin uygulanır.Dilüsyonel trombositopeni ve faktör 8 eksikliğine bağlı kanama . Kan transfüzyonu ile geçen virüsler ve sıklıkları nelerdir? A. Đlk yapılması gereken transfüzyonu durdurmaktır.CMV: %4 4.Parvovirus: 1/4. Hipotansiyon. Kronik karaciğer. bulantı. hangi durumda görülmez? En sık ölüme neden olan komplikasyondur.135. ABO ve Kell. lökosit. göğüs ve bel ağrısı bulunur.000 6. Solunum yolu açılır.Hipokalsemi . Oral antikoagülan komplikasyonu Hangi durumlarda kan grubu uyumu aranır? Plazma. IgA eks ikliği olan kişide IgA’ya karşı gelişen antikorlar vericinin IgA’sı ile reaksiyona girer.000.000 Massif banka kanı transfüzyonu komplikasyonları nelerdir? . Hepatit C 1/1. ATN tedavisine başlanır. larigospazm. Tedaviye kortikosterod ilave edilir. Duffy uyumsuzluğunda görülür.HIV 1⁄2. Hepatit B 1/205-488. taşikardi Đdrar renginin kırmızılaması ile fark edilir. K vitamini eksikliği. DIC. Çarpıntı. Cross match yapılır. 2. Hemoglobinüriye bağlı akut tübüler nekroz gelişir. . Kesi yerlerinden kanama. hiptansiyon. kusma.50 Bir ünite trombosit trombosit sayısını 8000-10000 mm3 yükseltir. trombosit transfüzyonlarında kan grubu uyumu gerekir.000 5.Hiperpotasemi (en sık) Kemik iliği transplantasyon tipleri nelerdir? 1.000 3. Ateş en sık görülen semptomdur. Anaflaktik reaksiyon kimlerde sık görülür ve bulguları nelerdir? IgA eksikliği olanlarda görülür. bronkospazm.999. Üremik semptomlar gelişen hastalarda akut böbrek yetmezliği tedavisi yapılır.

Đmmün yetmezlikler Malign hastalıklar: .Myelofibrozis . Otolog KIT: Kişinin kendi kemik iliğinin transplantasyonudur.solid tümörler (meme. Sekonder maligniteler. En sık sekonder malignite NHL’dır.51 2. Hipotroididir.ALL .PNH . 3.Depo hastalıkları . Allogeneik KIT: Aynı tür içinde.NHL .Myelodisplastik sendrom .Hemoglobinopatiler . akciğer. . over) KIT’nun Geç komplikasyonları nelerdir? Gonadal yetmezlik.Fanconi anemisi . . testis.konjenital nötrofil fonksiyon bozuklukları .KML .multipl myeloma .AML.Aplastik anemi .Hodgkin hastalığı . Katarat. Çocuklarda büyüme bozuklukları. KIT endikasyonları nelerdir? Malign olmayan hastalıklar .

mantar: Kandida ve aspergillus sıktır. Kronik granülomatoz hastalık nedir? Katalaz pozitif bakteriyel infeksiyonlar sıktır. Anstabl anjina. En önemli yan etkisi GIS kanamasıdır. Stafilokok infeksiyonu sıktır. Fakat kronik karaciğerde retikülosit artışı olmaz. Trofiban ve eptifibatid: Fibrinojen reseptörü olarak görev yapanGIIb-IIIa neseptörünü inhibe eder. Tiklopidin ve Klopidogrel: Trombositlerdeki ADP reseptör. Tanı: Peroksidaz boyası ile nötrofil ve monositlerin boyanmaması ile konur Anti agregan ilaçlar: Asetil salisilik asit: Siklooksijenazı inhibe eder. 100 günden sonra en sık etken hangisidir? Pnömosistis karini ve herpes zoster sıklığı artar. ERKEK. Myeloperoksidaz eksikliği: En sık görülen genetik nötrofil fonksiyon bozukuluğudur. ADP reseptör blokerleri. Dalakta hızlı bir büyüme beklenmez. bloke eder. GIIb-IIIa inhibitörleri. GIS ve hematolojik yan etkileri daha az. Abcixima. lökosit ve trombositleri yıkar. Bakteri:gram pozitifler. Hipersplenizmin en sık nedeni nedir? Karakteristikleri nelerdir? Etiyoloji: Siroz en sık nedendir. Patogenez: Bilinmeyen bir nedenle büyümüş dalak eritrosit. En önemli bulgusu tekrarlayan mukozal kandidiasisdir. Mikroapse ve granülom oluşumu ile karakterizedir. Hidrojen peroksit eksikliği vardır. Önemli klinik: Dalakta büyüme ve pansitopeni bulguları Önemli laboratuar: Pansitopeni. Tanı: Nitroblue-tetrazolium testi ile konur. kemik iliği hiperselüler Kesin tanı: Tanı kriterleri Tedavide birinci tercih: Splenektomi Ayırıcı tanı: Kronik karaciğer hastalığında da pansitopeni görülür. stent uygulamalarında kullanılır. Astım (samther sendromu)’na neden olabilir. Buna bağlı pansitopenisi gelişir. KADIN VE ÇOCUKLARDA KANSERLERDE SIKLIK VE ÖLÜM SIKLIĞI Erkek Sıklık Prostat Akciğer Kolon Meme Akciğer Jinekolojik Kadın Lösemi Beyin Osteosarkom Çocuk . Tedavi: TMP-SMX profilaksisi yapılır.52 ilk 100 güde en sık infeksiyon etkeni nedir? CMV ‘dir. retikülosit artışı. Tiklopidin ciddi nötropeni yapar.

larinks ve renal pelvis ca sıklığı artmıştır. Özefagus adenokarsinom P53 GEN MUTASYONUN ÖNEMĐ NEDĐR? Ultraviole ışınları. larinks ve özefagus kanser sıklığını artırmıştır. . Sıklığı azalan kanserler hangileridir? Akciğer kanseri. Oral kavite. KROMOZOM TRANSLOKASYONLARI HANGĐLERĐDĐR? Tümör Trans(9.IGH APL-RARA CHOP-FUS FL11-EWS Tümör KML AML. Sigaraya bağlı pankreas.22) Trans(8. Sıklığı artan kanserlerler hangileridir? Malign melenom. P53 gen mutasyonu olan kanserlerde tedaviye daha dirençlidir.21) Genler BCR-ABL BCR BCL-2 IGH lokus BCL-1. mide kardia kanserleri. Alkol alan hastalarda karaciğer. Li-Fraummeni ailevi kanser sendromuna neden olur.53 Ölüm Akciğer Prostat Kolon Akciğer Meme Jinekolojik Hangi kanser kadınlarda daha sıktır? Meme. MDS Foliküler B hücreli len Burkitt lenfoma B hücreli lenfoma.18) NonHodgkin lenfoma Sigaraya bağlı kanserler nelerdir? En sık gelişen kanser akciğer kanseridir. Prostat kanseri. Mide ve serviks kanseri ile orta derecede bir ilişki olduğu gösterilmiştir. Kanserlerde en sık görülen genetik mutasyondur. özefagus. nazofarinks. Serviks ve mide kanserinde azalma vardır.22) Trans (3. tiroid ve safra kesesi kanserleri kadınlarda daha sıktır. rektal ve meme kanseri arasında doğrudan ilişki olduğu gösterilmiştir. böbrek ve mesane kanserinin de sıklığının arttığı bildirilmiştir.18) Trans (8-14) Trans(11. Bunun dışındaki tüm kanserler erkeklere daha sık görülür. gama radyasyon ve kemoterapotik ilaçlar P53 geninde hasar yapabilir.17) Tran(12.16) Trans(11.21) Trans(4. melanom gelişebilmektedir. En sık küçük hücreli ve büyük hücreli akciğer ca’dır. farinks. Adenokanser ile sigara ilişkisi daha zayıftır.14) Trans(15. Kimyasal maddeler ve kanser ilişkisi olanlar? Baca temizleyicileri =skrotal kanser Asbest = akciğer ve mezoteliyoma Asbeste bağlı en sık gelişen kanser akciğer adenokanserdir. Alkole bağlı gelişen kanserler hangileridir? Oral kavite. mantle cell lenfoma Akut promyelositik lösemi Miksoid liposarkom Ewing sarkomu AML M2 Trans(14. Bcl-2 mutasyonu hangi kanserlerde sık görülür? Non-Hodgkin lenfoma. Meme kanseri Akciğer kanseri.

nazofarinks. fibrosis Perikardit. skleroz Dirençli En dirençli dokudur Doz Limiti (Gy) 1 (en hassas) 2.0 Kansere neden olan mikroorganma ve gelişen kanserler nelerdir? Mikroorganizma………………Gelişen kanser HIV…………………………….54 Mezoteliyomanın ise en sık nedeni asbesttir. fibrosis Nefroskleroz Hepatitis Đnfarktüs.0 45.Erişkin T hücreli lösemi/lenfoma EBV…………………………….0 25.. lenfoma Schistoma heamotobium……Mesane kanseri SV 40 virüs……………………Ependimoma olası. ileri yaşlar= meme kanserine hassasiyet Kseroderma pigmentozun:.Burkitt. Radon= akciğerde kanser. Ultraviole ışınları = deri karsinomu ve melanom gelişimini artırır. Nörofibroma ve paratiroid hiperplazisi Polipozis koli………………. Meme...5 15. nekroz Ülser. beyin tümörleri ve lösemiye. …………Akut lösemi Fanconi anemisi. her yıl .Akut lösemi X’e bağlı lenfoproliferatif sendrom:Đmmünoblastik sarkom. RADYASYONA BAĞLI DEĞĐŞĐKLĐKLER Doku Testis germ hücresi Kemik iliği Akciğer Böbrek Karaciğer Spinal kord Mide barsak sistemi Kalp Beyin Cilt Kemik Kıkırdak Toksik etki Aplasia Aplasia Pneumonitis. En sık gelişen kanser küçük hücreli akciğer kanseridir. B hücreli lenfomadır.Hepatocelüler kanser Hepatit C…………………….Serviks kanseri (tip 16.Deri kanserleri Bloom sendromu.pankreas. koroid pleksus tm HepatitB………………………. sarkom.>50 yaş.0 50. tiroid ve akciğer kanseri gibi solid tümörlerin de sıklığının arttırır. KLL’ye neden olmaz.0 20. nekroz Dermatitis. myokardit Infarktüs.Hepatocelüler kanser (daha sık) HTLV-1………………………. Radyasyonun dokular üzerine etkisi ve neden olduğu kanserler nelerdir? 5-10 yıl içerisinde en sık gelişen kanser lösemilerdir.Kaposi sarkomu. 3-5 yılda bir Gaitada gizli kan…………….Paratiroid. AKS’nin Sağlıklı insanlarda Önerdiği Kanser Tarama Programlarında neler vardır? Test Prosedürleri……………AKC Kriteleri Sigmoidoskopi………………>50 yaş.Multipl adenomatöz polipler. feokromas.hipofiz MEN II…………………………Medüller tiroid kanseri. kolon konseri Li-Fraumeni Sendromu……Çocuk osteosarkom. Erken dönemde en sık ALL’ye neden olur.Osteosarkom MEN I…………………………..18) Kanser ile ilişkili kalıtsal hastalıklar ve gelişen kanserler nelerdir? Retinoblastoma…………….0 45...0 55.0 45.. B hücreli lenfoma HPV……………………………..………….

.. her yıl Cilt muayenesi…………………20-39 yaş.>40 yaş.. 3 yılda bir PRENEOPLASTĐK HASTALIKLAR NELERDĐR? Siroz……………………….. En çok koriyokarsinomlar.Yassı hücreli kar.Hepatoselüler kars.20-40 yaş her 3 yılda bir. UYGUNSUZ ADH SENDROMU En fazla ADH salgılayan tümör akciğer küçük hücreli karsinomunda görülür..Gastrointestinal kanserler Trombositoz……….. Đnsülin like growth faktör II üretimindeki artışa bağlı: intraabdominal fibrosarkomlarda görülür.55 Rektal muayene……………. HĐPOGLĐSEMĐ. Hipertroidinin nedeni Beta HCG’nin TSH reseptörlerini uyarmasına bağlıdır . En sık akciğer squamoz hücreli karsinomada görülür. Aktinik keratoz……………..Deri karsinomu Hashimato/ Graves………Papiller troid kar. 2 yılda bir likid test Pelvik muayene18-40 yaş 1-3 yıl.>40 yaş. EKTOPĐK BETA HCG SALINIMI : Trofoblastik tümörler tarafından üretilir.Mide ca Ülseratif kolit. Glukoneogenezde azalmaya bağlı: Tümörler karaciğere metastaz yaptığı zaman karaciğerin sentez kapasitesinin azalmasına bağlıdır. Testisin embriyonal karsinomları. Kansere bağlı en sık görülen hormonal paraneoplastik sendrom hiperkalsemidir.Böbrek kanseri. Marjolin ülserYassı pitelyum hüc kars Villöz adenom……………. PTHrp üretimine bağlı hiperkalsemidir. sonra yıllık Mamografi……………………. EKTOPĐK ACTH SALINIMI (Ektopik Cushing): En fazla ACTH salgılayan tümör küçük hücreli akciğer kanseridir.. Yanık skarı. jinekomasti ve hipertiroidiye neden olur. 1. Klinikte puperte prekokoks. >40 yaş her yıl Endometrial doku örneğiMenepozda olup.. Hematolojik paraneoplastik sendromlar hangileridir? Sendrom……………Protein…………….karsinom Küflenmiş biber ve tahılları tüketenlerde aşağıdaki kanserlerden hangisinin gelişme ihtimali en yüksektir? Karaciğer kanseri Chlorensis siniensis ile aşağıdaki kanserlerden hangisi arasında ilişki olduğu gösterilmiştir? Kolanjioselüler karsinom Paraneoplastik sendromlardan en sık görülen hangisidir? En sık kaşeksi. Seminomlar tarafından üretilir. 3... Pernisiyöz anemi…………Mide ca Atrofik gastrit…………….Kolon ca Lökoplaki………………….20 yaşından sonra. her yıl standart test. Đnsüline bağlı: Pankreas adacık hüreli tümör ve insülinomada görülür. erkek..>21 yaş...Akciğer kanseri.G-CSF……………. her yıl Prostat spesifik antijen………>50 yaş. gastrointestinal kanserler ..Küçük hücreli ac kanser GM-CSF……………. Granülositoz………. Calcitriol üretimine bağlı hiperkalsemi en sık lenfomalarda görülür.. her yıl Pap test………………………. 2.. Chron. ikinci sıklıkta hiperkalsemidir.Neden olan kanserler Polisitemi……………Eritropoetin………. aylık Klinik meme muayenesi……... obez ve özgeçmişinde östrojen kullananlar Self meme muayenesi……….IL-6………………..

Klinik: Myastenia gravis benzeri bulgular vardır..CD20 pozitif lenfomaların tedavisinde kullanılır.56 Eozinofili……………. Presinaptik nöronlardan nörotransmittör (asetil kolin) salınımında bozukluk vardır. gastrointestinal kanserleri Lambert-Eaton Myatenik sendromu nedir? En sık akciğer küçük hücreli kanserde görülür. tiroglobulin • Testis: Beta HCG. nefroma. • Rituximabe: Monoklonal CD 20 antikoru. AML tedavisinde kullanılır. Tümör nekroz faktör alfa. Yetişkin hastada dermatomyozit saptanmışsa hangi kanserler araştırılmalıdır? Adenokanserler özellikle mide ve over kanseri araştırılmalıdır. Diğer solid tümörlerden sonra da gelişebilir. Ewing sarkomu gibi birçok tümör neden olabilir. kırmızı plak. P tipi voltaj bağımlı kalsiyum kanallarına karşı antikor gelişmiştir. Akut lösemilerin seyrinde görülebilir.. Malignitelerde bağlı gelişen cilt lezlonları ve sendromlarlar nelerdir? SendromKlinikĐlgili kanser Akantosis nigrikansKadife cilt. Tanı: EMG’de tekrarlayan uyarılara gittikçe artan kas cavabı Tedavi: Đntravenöz immüglobulin . Bazı tümör kanserler ve kullanılan tümör markerleri şunlardır. Minimal lezyon hastalığı = En sık neden olan kanser Hodgkin hastalığıdır. monitor. kahverengi pigmentasyonMide kanseri Nekrolitik migratuar eritemEroziv eritamatöz raşlar. stomatitGlukagonoma EritrodermiDiffüz eritemLenfoma Paraneoplastik penfigusPenfigus bulgularıLenfoma Sweet sendromuNötrofil infiltrasyonu. Plazmaferez yapılabilir. alfa fetoprotein • Prostat: Serbest PSA. Ağız kuruluğu. interferon gama Kanserli hastalarda tümör markerleri hangi amaçla kullanılır? Tarama. IL-1 ve IL-6.Lenfoma. pitozis ve impotans gibi otonomik semptomlar sıktır. hepatoma. Tanı için kullanılmaz.IL-5………………. Solid tümörlerden miksoma.Anjiogenez inhibitörü. 3. Multipl myelom. prastatik asit fosfataz • Meme: Ca 15-3. • Alemtuzamab: CD52 antikoru.Nötropeni en önemli yan etkisidir. Pankreas ca tedavisinde kullanılır. KML. pankreas. prognoz ve nüksü değerlendirmek için kullanılır. Beta 2 mikroglobulin • Multilp myelom: Beta 2 mikroglobulin • Hepatoma: alfa fetoprotein • Seminom: Nöron spesifik enolaz • Nöroendokrin tm: Chromogranin A • Bazı yeni kanser ilaçları ve kullanım alanları nelerdir? • Gemsitabin: Nükleosid analoğudur. CEA • Lenfoma:LDH. nodülAkut myeloblastik lösemi KaşıntıKaşıntıya ait izlerLenfoma Kanserli hastalarda böbrekle ilgili paraneoplastik sendromlar nelerdir? Membranöz glomerülonefrit = En sık akciğer ve mide kanserinde görülür. Proksimal kas güçsüzlüğü en önemli bulgusudur. ATEŞ VE KAŞEKSĐ Ateşe en sık neden olan tümör lenfomalardır. • Talidomide. Lepra tedavisinde kullanılıyor • Gemtuzabab: CD33 antikoru. KLL tedavisinde kullanılır. • Medüller tiroid ca: kalsitonin • Diğer tiroid tümörleri. Patogenez. TromboflebitBilinmiyorAkciğer. . Tüm hematolojik malignitelerin seyrinde görülebilir. En sık görülen paraneoplastik sendrom kaşeksidir. Pridostigmin.4 diaminopiridin ve guanidin gibi nöromuskuler kavşakta iletiyi kolaylaştıran ilaçlar faydalı olabilir. • Đnterleukin –2: Renal cell ca tedavisinde kullanılır.MDS.

NÖTROPENĐK ATEŞ NEDĐR? Nötrofil sayısının <500 mm3 + oral vücut ısısının 1 kez > 38. ifosfamid. b) Fosfor bağlayıcıları (Kalsiyum karbonat ve kalsiyum asetat verilebilir). nitrozüre Sisplatin. mitoksantron Orta: Siplatin. interferon. nitrozüreler. mitomisin. merkaptourin. Klinik: Akut böbrek yetmezliği bulguları vardır. ürik asit. L asparaginaz. IL-2 5 flu-orouracil. L-asparaginaz. antrasiklinler. metotreksat. sklofosfamid. klorambusil Kladribine. c) Böbrek fonksiyonları bozuk (üre. kreatin yüksek) Tedavi: Akut böbrek yetmezliğinin tedavisine benzer. vinblastin. dakarbazin. klorambusil Methotreksat. Epurobucin. metothreaksat Siklofosfamid. c) Kalsiyum düşüklüğü için oral veya paranteral kalsiyum verilir. SONUÇ VE TEDAVĐSĐ? a) Tümör turnoveri yüksek tümörler: Burkitt lenfoma. sisplatin. Laboratuvar: a) Kalsiyum düşük. fluorouracil Yapmayanlar: Bleomisin. b) Fosfor. . Mitomisin C. Vinkristin (hafif) Methotreksat. prokarbazin. dakarbazin. karboplatin Antrasklinler. vindestin. potasyum yüksek. (Bak nerforoloji ABY tedavisi) a) Hidrasyon. nitrozüreler Ciddi: Vinblastin.5 C ise tanı NA’dir. ARA-C. daunorobusin Busulfan. ifosfamid. BCNU. ARA-C.57 Yan Etki Ateş Mukozit Allopesi Bulantı/kusma Kl sürperseyonu Neden Olan Đlaçlar Bleomisin. topotekan. doksorobucin. Nitrojen mustard Nefrotoksisite Kardiyotoksisite Pulmoner toksisite Hepatotoksisite Vezikan** TÜMÖR LĐZĐS SENDROMU NEDENLERĐ. daktinomisin. adriamisin. dakarbazin. doksorubusin. akciğer küçük hücreli ca. d) K yüksekliği tedavi yapılır (bak nefroloji) e) Böbrek yetmezliği gelişmiş ise ABY tedavisi yapılır. bleomisin. vinkris. mitomisin Adriamisin. dakarbazin. adriamisin. b) Solid tümörler: kemoterapi sonrası görülür.

Akut tübüler nekroza neden olur. Hastalığın kendiside kemik iliğini infiltre etmesine bağlı trombositopeni gelişir. Plazma sodyumu ve osmolaritesi düşer. A. UYGUNSUZ ADH SENDROMU En sık küçük hücreli akciğer kanserinde görülür. Kalbin dinleme odakları nerelerdir? Aort odağı: Sağ 2. Beyin metastazı. vinkristin. Büyüme faktörü olarak trombopoetin verilebilir. Hipertansiyon ve ödem görülmez. 3. gün. En önemli yan etkisi nefrotoksisitesidir. Granisetron. Hastanın kliniği takip edilir.ĐCA sternum ile birleşim Triküspid odak: Ksifoidin sağı+yüzücü kostalar birleşim yeri Mitral odak= Apeksdir. Hastanın hala ateşi varsa fungal infeksiyon düşünülür. Tropisetron gibi 5-HT3 reseptör antagonistleri kullanılır. Đdrar dansitesi ve osmolaritesi artar. Siklofosfamid. Đdrar miktarı azalır. B. BULANTI VE KUSMA 1. diktinomisindir. Metisilin rezistans Staf. Amfoterisim B izotonik içinde verilmez. Dektroz içinde verilir. Doğrudan tümöre bağlı olabilir. Bulantı yapan ilaçlar.000 /mm3 olan hastalara trombosit transfüzyonu yapılır. kanaması olan ve trombosit sayısı < 20. melfelan uygunsuz ADH sendromuna neden olabilir. C. Tedavi: Ondansetron. Bundan düzelmezse demoklosiklin verilebilir %3’lük sodyum verilebilir Tedavi ile kür kür ihtimali en yüksek kanser. koriyokarsinomdur. . Gün:En sık etken olan Psödomonas’a karşı tedavi verilir.ĐCA+ sternum birleşim yeri Pulmoner odak: Sol aort karşısı Mezokardiak/erb: 3. Çökelti yapar. 4. Tubuluslara etki eder. K kaybı ve poliüriye neden olur. Amfoterisim B kullanılır.58 Tüm kültürler alınır: 1. Trombosit sayısı <5000/ mm3 olan tüm hastalara. dakarbazin. Primeri belli olmayan kanserlerin en sık şekli hangisidir? Adenokanserlerdir. 3 gün ateş olmazsa ilaç kesilir. Amfoterisim B’ye bağlı ölümlerin en sık nedeni hipopotasemidir. Akciğerin ve karaciğerin mantar infeksiyonlarının kesin tanısı biyopsi ile konur. Klinik: Hiponatremiye bağlı beyin ödemidir. Gün hala ateş varsa. Tedaviye vankomisin verilir 5. Meklorotamin. Psödomonans aeriginozaya karşı Amikasim +seftazidim başlanır. aerous infeksiyonu düşünülür. Sisplatin. GIS metastazı. Tanı: Su yükleme testi ile konur Tedavi: Birinci tercih sıvı kısıtlamaktır. Patoloji:Anormal salınan ADH su tutar. Antineoplasik ilaçlar. Trombositopeni: En sık kullanılan kemoterapiye bağlıdır. Akciğer = yaygın interstisiyel pnömonik infiltras = Đnvazif pulmoner aspergillozis düşünülür Karaciğerde lezyon varsa = Hepatosplenik kandidiazis düşünülür. 2. Spesifik bir etken üremiş ise ona yönelik tedavi verilir. 3.

Pulmoner hipertansiyon ve pulmoner stenozda görülür. Çocuk ve gençlerde hamilelerde fizyolojiktir. TS. Gebeliğin 12. AD. Koroner arter hastalığı. Đnsipryum: Kalbin sağ taraf sesleri ve üfümlerini şiddetlendirir. IHSS Miyokard infarktüsü. Ventrikül kompliansının azalması sonucu oluşur. KKY duyulur. En sık nedeni sistemik hipertansiynodur. MD. Kalp seslerine etki eden faktörler nelerdir? Genel kural: Volüm artışı kalp seslerini ve üfürümlerini şiddetlendirir. TY. PY gibi kapak patolojilerindeki üfürümleri ve sesleri şiddetlendirir Ekspiryum : Kalbin sol taraf sesleri ve üfürümlerini şiddetlendirir. AY gibi kapak patolojilerindeki sesleri ve üfürümleri şiddetlendirir. Kalp kası hipertrofisine. Ventriküle gelen kanın çok artması (ventrikülün volüm yüklenmesi ve mitral yetmezliği). PS.59 S3’ün oluş mekanizması ve nedenleri nelerdir? Diyastolün hızlı doluş fazının sonunda oluşur. nedenleri nelerdir? Ventrikül yüklenmesi. . MY. haftasından sonrası hariç işitilmez. Aort stenozu. S4’ün oluş mekanizması. S3 ve S4 hangi durumda birlikte duyulur? Birlikte duyulmasına sumasyon galo denir. Duyulması herzaman patalojiktir. S3’ün en sık nedeni konjestif kalp yetmezliğidir.

Pozisyonun kalp seslerine etkisi nasıldır? 1.oturur pozisyonda en iyi duyulur. Geniş = Fizyolojik çiftleşme: Önce aort sonra pulmoner kapak kapanır. Sabit S2 Çiftleşmesinin nedeni nedir? ASD . Kalsifiye olunca azaltır. Mitral darlığında görülür S2 çiftleşme nedenleri nelerdir? A. sol sternal kenara yakın kısımda duyulur. 2. Pulmoner hipertansiyonda. Kapak patolojilerinin kalp seslerine etkisi nasıldır? A. C.60 1. Sağ dal bloğunda. Mitral ve Triküspid darlığı: Erken dönemde S1 şiddetini arttırır. AY ve PY = S2’nin şiddetini azaltır 2. Kapak yetmezlikleri: MY ve TY = S1 şiddetini azaltır. Aort ve pulmoner darlık: S2’inin şiddetini azaltır. Solunumdan etkilenmez. Solunumdan etkilenmez. Aort patolojileri. Triküspid ve pulmoner patolojileri: Yatar pozisyonda duyulur. B. 2. Paradoks çiftleşme: önce pulmoner sonra aort kapanır. Sabit çiftleşme: Önce aort sonra pulmoner kapanır.interkostal aralıkta . S1 çiftleşme nedenleri nelerdir? En iyi 4. 3. Solunumdan etkilenir B. Mitral patolojisi: Sol yan yatar pozisyonda en iyi duyulur.

61 .

ĐKA Oturur Boyna Üfürümü arttırır Paradoks Anjina IHSS Aynı Sağ 2. ĐKA Oturur Sırta Artırır Paradoks Pulmoner Stenoz Aynı Sol 2. ĐKA Oturur Azaltır Paradoks Dispne Aort Kuarktas.62 Özellik Karakteri Üfürümün yeri Pozisyon Yayılıma Venöz dönüşü artıran manevra S2 çiftleşme Klinik Aort Stenozu Kreşendo-dekreşendo Sağ 2. Yetmezlik Pansistolik Xsifoidin sağı yatar Artırır Nonspesifik VSD Pansistolik Sol. Aynı Sağ. ĐKA yatar Artırır Sağ yüklenme MVP Pansistolik Apeks Sol yan Azaltır Atipik çarpıntı göğüs ağrısı HEMOFĐLĐ A Hemofili A Eksik Geçis Klinik APTT/PTZ kanama zamanı 8 (en sık primer) XR Hemartroz Uzun/N N Hemofili B 9 XR hemartroz Uzun/N N Hemofili C 11 OR hemartroz Uzun/N N VWH VWH (en sık prim) OR hertür Uzun/N Uzun . 2. 3. ĐKA Yatar Artırır Geniş Özellik Karakteri Üfürümün yeri Pozisyon Yayılma Venöz dönüşü artıran manevra Klinik Mitral yetmezlik Pansistolik Apeks Sol yan Sol koltuk altı Artırır Yorgunluk Triküs.

Desmopressin F8 TDP TDP TDP. ĐKA Yatar Kalp tabanı Artar Pulmoner hipertansiyon . PSŞ Apeks Sol yan Artar Dispne Triküspid Darlığı Middiastolik Xfoid sağı Yatar Artar Asemtomatik Aort Yetmezliği Dekreşendo Sağ 2. MDR.63 Tedavi TDP. VWF Özellik Karakteri Üfürüm Yeri Pozisyon Yayılma Venöz dönüşü artıran manevra Klinik Mitral Darlığı MAÇ. Desmopressin F8. ĐKA Oturur Artar Çarpıntı Pulmoner yetmez Dekreşendo Sol 2.

64 .

Tablo 1.65 S2’in geniş ve Paradoks çiftleşme nedenleri nelerdir?. miyokard infarkı Aort darlığı Hipertrofik obstrüktif kardiyomiyopati Aort yetersizliği ID:10t008 Aşağıdakilerden hangisinde paradoks S2 çiftleşmesi görülür? . Tablo 1: NORMAL OLMAYAN S2 ÇĐFTLEŞMESĐ Yalın S2 Aort darlığı Pulmoner darlık Sistemik hipertansiyon Koroner arter hastalığı S2’nin paradoks çiftleşmesine neden olan tüm hastalıklar Normal Solunum Etkili Geniş Çiftleşmiş S2 Sağ dal demet bloku Sol ventrikül pacing Pulmoner darlık Pulmoner emboli Pulmoner arterin idiopatik genişlemesi Mitral yetersizliği Ventriküler septal defekt Sabit Çiftleşmiş S2 Atriyal septal defekt Đlerlemiş sağ ventrikül işlev bozukluğu Paradoks Çiftleşmiş S2 Sol dal demet bloku Sağ ventrikül konumlu pacemaker Angina. Bkz.

ASD B. PDA. beriberi. Pulmoner stenoz D. • Ekstremiteler arası nabız uyumsuzluğu: • Aort kuartasyonu= Tipik üfürüm + fark • Takayasu= Vaskülit + fark • Aort diseksiyonu = Ağrı + fark • Pulsus seler et altus: Aort yetmezliği: • Hiperkinetik arter nabzı: ateş. ateş. aort yetmezliği + aort darlığı. Koroner arterin pulmoner arterden çıktığı durumlar en önemlileridir. • Nabız basıncında daralma: Sistol – diastol < 20 mmHg’dir. IHSS3. egzersiz. VSD 4. diastolik üfürümlerin nedenleri nelerdir? Darlık/EjeksiyonYetmezlik/Regürjitasyon üfürümleri 1. hiperkinetik durumlar . En fazla genişleten AY’dir. hipertrofik kardiomyopati. Gibson üfürümü= AV – PDA’da duyulan sürekli üfürüm 6. mitral darlığı • Pulsus bisferiens (çift zirveli): Aort yetmezliği. Brahman belirtisi = AV fistüle basınca nabız hızında azalma 7. Özel durumlar: 1. MY 2. Devamlı üfürümlerin nedenleri nelerdir? PDA. 2. 3. Geçen kanın artmasına bağlı olduğu düşünülüyor 4. anemi. tirotoksikoz. Aort kuartas2. periferik AV fistül • Corrigan nabız= aort yetmezliği: AV blok. MVP Üfürümlerin sınıflaması. PY Bazı kapak hastalıklarında görülen üfürümler ve özellikleri nelerdir? Sistolik ejeksiyon üfürümünün özellikleri ve ayırıcı tanısını yapınız? Mid diastolik üfürümler ve ayırıcı tanısı şekilde verilmiştir. Kardiak tamponad ve hipotroididir.Carey-Coombs üfürümü= ARA’da mitral valvülite bağlı bağlı middiyastolik üfürüm. KOAH C. Dock üfürümü = LAD proksimal lezyonlarında duyulan diastolik üfürüm NABIZ TĐPLERĐ VE ÖZELLĐKLERĐ • Nabız basıncında artış: Sistol – diastol > 50 mmHg’dir. sistolik üfürümlerin nedenleri nelerdir? Darlık/EjeksiyonYetmezlik/Regürjitasyon üfürümleri 1. Nedenleri. Aort stenozu1. Diastolik dekreşendo vasfındaki üfürümlerin ayırımı şekilde verilmiştir. AY 2.Graham Steel üfürümü = Pulmoner hipertansiyonda duyulan PY üfürüme denir.Carvello Belirtisi: Triküspid yetmezliği üfürümünün inspiryumda şiddetlenmesidir. kemiğin paget hastalığı ve arteriovenöz şantlardır. MD 1.66 A.Austin Flint üfürümü = AY’de relatif MD üfürümü 5. TY 3. anemi. TD 2. sol kalp yetmezliği. vazodilatasyon. PS4. Pulmoner emboli E. Atriyoventriküler fistüller.. Diğer nedenleri. Sağ ventriküle yerleştirilmiş pace Üfürümlerin sınıflaması. gebelik. ciddi sinuzal bradikardi • Pulsus parvus et tardus: aort darlığı Hipovolemi.

atrial fibrilasyonda g örülür. Vena kava süperior tıkanıklığı (a. konstriktif perikardit. C dalgası = ventrikül sistolü sırasında triküspid kapağın hafifçe atriyuma bombeleşmesinin sonucudur ve klinik önemi yoktur. 26 yaşında voleybol oynayan genç bir bayanda zaman zaman göğüs ağrısı ve baş dönmesi oluyormuş ve bu şikayetleri eforla artıyormuş. klinik önemi nedir? Pozitif dalgalar a.67 • Dikrotik nabız: Dilate kardiomyopati. periferden gelen kanlarla sağ atriyum basıncı yükselir v dalgası X inişi= Atriyoventriküler kapakların açılmasıyla basınç düşer ve y inişi oluşur. Kalp tamponadı. 3/6 sistolik üfürüm duyuluyor. • Pulse defisit. IHSS D. Fizik muayenede aort odağında kreşendo-dekreşendo tarzında. Aort yetmezliği C. Mitral yetmezliği E. . • Hipertrofik subaortik stenozda ise “reverse” pulsus paradoksus vardır. Bu hastada en muhtemel tanı nedir? A. Mitral stenoz Boyun venleri nası değerlendirilir? 45 derecelik açı ile yatır. hipertansiyon ve venöz dönüşün azaldığı durumlar • Pulsus bigeminus: Bigemine ventriküler prematüre sistoller • Pulsus paradoksus: Kalp tamponadı. Boyunda görülen pozitif ve negatif dalgalar hangileridir. Görülmüyorsa azalmıştır = Hipovolemide azalır. hipovolemik şok • Pulsus alternans: Sol kalp yetmezliği (en sık). Konstriktif perikardit.c. • Pulsus bisferiensde ilk zirve sistolle pompalanan geniş kan volümüne ikinci zirve ise arterlerin elastik gerilmesine bağlıdır. Negatif dalgalar ise x ve y dalgasıdır. c ve v dalgasıdır. A dalgası= atrium kasılmasına bağlı oluşur. Daha fazla ise artmıştır. Artmış dolaşım hacmi. Luis açısından itibaren 5 cm’e kadar normal. akut pulmoner emboli ve şok durumlarında Đnspirasyonla sistolik arteriyel basınçta 10 mmHg’den fazla düşme olmasıdır. Boyun venöz dolgunluğu arttıran nedenleri nelerdir? Sağ kalp yetmezliği.v dalgası görülmez. mitral yetmezlik. • Pulsus filiformis şokda görülen zayıf amplitüdlü hızlı nabızdır. aort yetmezliği. kalp tamponadı. gebelik. X inişi=Atriyum gevşerken basınç düşmesine bağlıdır. triküspid kapaklar kapanır. Ayağa kalkmakla üfürümün şiddeti artıyor. V valgası = Ventrikül sistolü esnasında. Aort stenozu B. aşırı şişmanlık.

68 .

04 sn Kalp hızı= 1500/R-R aralığı (mm) ile saptanır. derivasyonlarıdır. DII. • V1-V6 ise göğüs derivasyonlarıdır. V3 –V4 interventriküler septumu. AVL. Duyarlılık: 10 mm= 1mV Kağıt hızı: saniyede 25 mm Her büyük (5 mm) kare= 0.2 sn Her küçük kare = 0. derivasyonlarıdır. V1-V6 ise göğüs derivasyonlarıdır. DIII bipolar ekstremite derivasyonları. • V1-V2 sağ ventrikülü • V3-V4 interventriküler septumu. AVF: ünipolar ekst. AVF:ünipolar ekst. AVL. DII. V5-V6 sol ventrikülü gösterir. • V5-V6 sol ventrikülü gösterir. . EKG • DI. • AVR. V1-V2 sağ ventrikülü. DIII bipolar ekstremite derivasyonları.69 EKG DI. AVR.

P mitrale: MS 2.70 EKG’de saptanan karakteristik patolojiler nelerdir? 1.P pulmonale:Pulmoner hipertan 3. Retrograt aktivasyon . yanlış bağlama.Negatif P dalgaları: Dekztrakardi.

Hipopotasemi. elektrolit bozukluklarında (K yüksek) görülür. QRS Kompleksi: Ventrikül depolarizasyonu gösterir.P dalgası yok: Atrial fibrilasyon. PR mesafesi: intraatrial. ST Yükselme nedenleri nelerdir? AMI(spesifik derivasyonlarda. Ventrikülertaşikardi. WPW sendromu.10 sn’dir. kardiyomyopati. 20 sn’dir. konkav). Diastolik sol ventrikül yüklenmesinde görülür. AMI. Preeksitasyon sendromu (WPW). asidozda görülür. ileri derecede hiperpotasemi. Süresi 0. SVO.12 -0. T dalgası nedir? Ventrikül repolarizasyonunu gösterir. T Negatifliği nedenleri nelerdir? Myokard iskemisi. sinotrial blok. Variant anjina. ventrikül hipertrofisi. U dalgası nedir? Nerelerde görülür? T dalgasından sonraki pozitif dalgadır. kardioversiyon sonrası görülür. mobitz tip I blok’da görülür. PR uzaması ise 1. Pulmoner emboli’de görülür. konveks). ST Segmenti neyi ifade eder? Transmebran potansiyelinin ikinci fazını yansıtır. dijital intoksikasyonu. kardiyomyopati. QT kısalması nedenleri nelerdir? Hiperkalsemi. Hiperpotasemi. T sivriliği nerde görülür? Hiperpotasemi ve AMĐ erken döneminde görülür. dijital kullanımı. MI’ünde spesifik derivasyonlardadır. Süresi <0. Perikardit (nonspesifik. Kısalması:kısa PR sendromlarını görülür. Patolojik Q dalgası şu durumlarda görülür. dereceden AV blok. . antiaritmik ilaçlara bağlı oluşabilir.03 sn ve amplütüdü < R/4’dür. kavşak ritimleri 1. Süresi 0. sol dal bloğu. Kalpteki akslar ile ilgili bilinmesi gerekenler neler? QRS genişleme nedenleri nelerdir? Sağ dal bloğu. AV nod ve hispurkinje sistemindeki iletimi gösterir. dal blogu. Q dalgası: Đlk inen negatif dalgadır. subarahnoid kanama.71 4.07/0.

QT aralığı normaldir ya da hafif uzar. Aritmiler gelişir. Dijitalin EKG üzerindeki etkileri nelerdir? P-R uzaması. Hipomagnezeminin EKG bulguları nelerdir? Digital toksisitesine zemin hazırlar. V1S+V5R> 35 mv • V5. Hangisi hipokaleminin EKG bulgusu değildir? • U dalgası • PR kısalması • ST çökmesi • T negatifliği • P amplütüdünde artma Kalp hastalıklarında tanı yöntemleri nelerdir? EKG: Đlk istenmesi gereken testtir.V6’da R>27. (en erken belirtisidir.72 Hiperkaleminin EKG bulguları nelerdir? T sivrileşir. patolojik Q dalgası. en erken ortaya çıkan belirtidir.V6’da ventrikül aktivasyon zamanı >0. ventriküler flatter ve fibrilasyon gelişir. P dalgası amplitüdü artar. Hipoterminin EKG bulguları nelerdir? Obserne veya J dalgaları: Tipik ST yükselmesi ile birlikte J nokta yükselmesi vardır. QRS uzar.03 sn • V5. mobitz tip II blok ve dal blokları görülmez. Teleradyografide önemli bulgular nelerdir? Konstriktif perikardit ve restriktif kardiyomyopatide kardiomegali olmaz. V6’da S hakimiyeti • V1-V3’de ST çökmesi veya T negatifliğidir. . T amplitüdü artar. bigemine ventriküler ekstra sistoller (en sık). ST segmenti çöker. negatifleşir.). U dalgası. Son dönemde ventriküler taşikardi. QT kısalması. 1 mm çökme veya yükselme varsa efor testi pozitif denir. PR uzar. QRS kısalır. Hipokalemide EKG bulguları nelerdir? T dalgası amplitüdü azalır. bloklu atrioventriküler taşikardi (2. QRS genişler.1 sn’den fazla uzama • V5. Aritmiler gelişir.V6’da ST çökmesi ve T negatifliği • Ventrikül aktivasyon zamanı V5-V6’da 0.05 sn olması Sağ ventrikül hipertrofi kriteleri: • Sağ aks • V1’de R/S >1 • V5. Hiperkalseminin EKG bulguları nelerdir? QT kısalır. Koroner anjiografi KAH tanısında en güvenilir tanı yöntemidir. U dalgası belirginleşir ST segmenti çöker. T dalgası genişler ve kubbeleşir. AV blok gelişebilir. ST çökmesi. Đntrasellüler K kaybına da neden olduğundan EKG eğişiklikleri hipokalemiye benzer. Ağır hipomagnezemide ise hiperkalemi belirtileri ortaya çıkar. EKO kardiografi: Kapak hastalıklarında ve kalp yetmezliğinde en güvenilir non invazif tanı yöntemidir. P dalgası silinir. Efor testi: Göğüs ağrısı ile gelen hastanın EKG’si normal ise efor testi yapılır.sıklıkta). Not: Dijital intoksikasyonunda sinüs taşikardisi. Sol ventrikül hipertrofisi kriterleri nelerdir? • Sol aks • QRS’de 0. T dalgasında düzleşme.

Akciğerde dinlemekle . Sol sağ şant: Akciğer kanlanması artmıştır. Üfürüm derin inspiryumda artıyor. Mitral yetmezliği B. Bu hastada en olası tanı nedir? A. Akut sağ kalp yetmezliğinin en sık nedeni pulmoner embolidir. 3. VSD KALP YETMEZLĐĞĐ Kalp yetmezliğinin nedenleri nelerdir? Ejeksiyon fraksiyonu< %50 Kompanse kalp yetmezliğini en fazla presipite eden faktör hangisidir? En sık aritmilerdir. Kalp yetmezliğinin en sık nedeni nedir? KAH Hiperkinetik kalp yetmezliği nedenleri nelerdir? Anemi. Sağ kalp yetmezliğinin en sık nedeni nedir? 1. Kırk beş yaşında bayan hastanın fizik muayenesinde boyunda v dalgasında belirginleşme ve sağda ksifoidin sternum ile kesiştiği yerde pansistolik üfürüm alınıyor. Kemiğin Paget hastalığıdır. Triküspid darlığı D. Triküspid yetmezliği C. En sık nedeni sol kalp yetmezliğidir. a.73 Mitral darlığında sol ventrikül ve aort normalden küçüktür. Öksürük olabilir. Sol kalp yetmezliğinin en sık nedeni nedir? KAH en sık. AV fistül. Sağ . PND. Hemoptizi.Sol şant: Akciğer kanlanması azalmıştır. Đzole sağ kalp yetmezliğinin ise en sık nedeni ise KOAH’dır. Dispne. Lokalizasyonlarına göre. Ortopne. Hipertroidi. Beriberi. Sol kalp yetmezliğinin bulguları nelerdir? Efor dispnesi ilk bulgusudur. 2. Mitral darlığı E. b. 2.

fisür ödemi. Vanishing veya Fantom tümörü: Minör Fissürlerde kitle lezyonu . Pulmoner konjesyon (üst zonlarda geyik boynuzu manzarası). Kalp yetmezliğinde teleradyografi bulguları nelerdir? 1. 5. 3. Kerley A (üst ve orta zonda) ve B (alt zonda) çizgileri (septal kalınlaşmaya bağlıdır) 4. Hiler dolgunluk. Apeks vurusu sola ve aşağıya kayar. Yetişkinlerde plevral efüzyonun en sık nedeni kalp yetmezliğidir. Ödem ve Protein kaybettiren enteropatiye neden olabilir.74 krepitan raller duyulur. Plevral efüzyon sıktır ve daha çok sağ hemitoraksta meydana gelir. Kardiomegali (kardiyotorasik indeks > 1⁄2). 4. S3 (en sık) ve S4 birlikte duyulabilir. Hepatomegali. Buna sumasyon galo denilmektedir. 2. Transuda karakterinde asit. Protein kaybettiren enteropatinin en önemli nedenidir. Sağ kalp yetmezliğinin bulguları nelerdir? Venöz dolgunluk.

hipokalemi -hiperkalsemi . Pulmoner konjesyon C. Hamilelerde kontraendikedir. Morfin sülfat: En etkin ilaçtır. metoprolol. 4. Tanı nasıl konur? Klinik olarak konur. Kalp yetmezliğinde hangi diüretikler kullanılır? Frusemid: Başlangıçta verilir. 6. Oksijen tedavisi 2. 9. 7. Metabolik anormallikler: . 8. Dijital: Diüretik ve vazodilatör tedaviye yanıtsız KKY +supraventriküler aritmisi olan hastalar. Dijital intoksikasyonu artıran nedenler? 1. III. Kerley çizgileri E. Grup Ia ve III antiaritmik ilaçlar verilmez. Aldakton : Mortaliteyi azaltan tek diüretiktir. AKUT AKCĐĞER ÖDEMĐ Patogenez: Akut sol kalp yetmezliğine bağlıdır. ileri yaş. Bir hastaya sıvı verirken yüklenmeyi engellemek için en iyi yöntem nedir? Santral venöz kateter ile santral venöz basınç takibidir. bucindolol verilir. Na Nitropurusid – Nitratlar verilir. Digoksin verilir.hipomagnezemi -kinidin kullanımı . Hiperkinetik kalp yetmezliğinde hangi ilaçların etkinliği yoktur? Dijital ve Diüretik etkili değildir. bisoprolol.hipotiroidizm 4. kaşektik vücut yapısı. IV. Fantom= Vanising tümör KKY’de hangi ilaçları kullanmak doğru değil? Kalsiyum antagonistleri. Plevral efüzyon D. Beta Blokerler: carvedilol. Genel. ACE inhibitörlerinin en önemli yan etkileri nelerdir? Hiperpotasemi. Prognoz: Ölümlerin en sık nedeni malign aritmilerdir Hangisi kalp yetmezliğinin tele bulgusu değildir? A. 2.Kardiak amiloidozis. NSAĐĐ. allerjik reaksiyon ve proteinüri yapar. Amiloid fibrilleri dijitali bağladığı için verilir. Frusemid hipokalemi ve prerenal azotemiye neden olur. Kardiak transplantasyon: En son yapılacak iştir. . 5. KKY’de birinci tercih nedir? ACE inhibitörüdür. turnike uygulama. Kardiotorasiks indeks <1/2 B. Böbrek yetmezliği 3. Đntübasyon ve pozitif basınçlı ventilasyon yapılabilir. Diüretikler (furosemid) 3. Diğer vazodilatörler. Dopamin ve dobutamin verilebilir. Tedavisinde neler yapılır? 1. Flebotomi.75 Kalp yetmezliğinde tanıda kullanılan serolojik test hangisidir? B tipi atrial natriüretik peptid (BNP) kullanılır. En sık neden nedir? En sık nedeni AMĐ’dür. pozisyon uygulanabilir. Postural hipotansiyon ve öksürüktür.

Endokrin hastalıklardan hangilerinde hipertansiyon görülür? . 4. 4.Kafa içi basınç artışı: Cushing refleksine bağlıdır. Kalp yetmezliği 3. Lümen daralır. . KAH 4. Hipertansiyonda hangi kalp patolojileri görülür? 1. Hipertansif ensefalopati nedir ve tedavisinde neler yapılır? Hipertansiyon + geriye dönen nörolojik bulgulara denir. 1 Kan damarlarında hangi değişiklikler görülür? Büyük arterlerde ve küçük arterlerde duvarda hiyalin arteriyoler skleroza neden olur.Diğer hipertansiyon nedenleri nelerdir? . Hipertansif beyin kanaması olan hastada hipertansiyon tedavisinde neler yapılır? Diastolik kan basıncı< 120 mmHg ise takip edilir. . kortikosteroidler.76 Hipertansiyonun en sık nedeni nedir? 1.Feokromasitoma: Noradrenalin artışına bağlıdır.hiperparatroidi: Paratiroidektomi ile düzelmez. Serebral damarlarda genişleme yaptığı için verilmez. Diastolik kan basıncı >120 ise nitropurusid verilir. ĐL-2. -. 1. Primer: En sık 2. serebral kanama ve infarkt gelişir.Akromegali: Vasküler tonus artışına bağlıdır. Kalp. Aritmi : En sık görülen aritmi atrial fibrilasyondur. 17 alfa hidroksilaz eksikliği): DOCA artışına bağlıdır. Stroke (inme): inme. renal ve serebral hastalıklar gelişir. Fizik muyanede papil ödemi vardır.Cusing hastalığı: Kortizolün mineralokortikoid etkisine bağlıdır. Eğer kan basıncı hızlı düşürülürse hipoperfüzyona bağlı infarkt alanı genişler. . Böbrek yetmezliğinde tuz ve su atılamaması ve renin anjiotensin aktivasyonuna bağlı hipertansiyon meydana gelir.Liddle sendromu: Hipertansiyon. 3. Hipertansiyonda göz dibi bulguları nelerdir? Grade I: Arteriyoler daralma ve ışık refleksinde artma vardır.Hipertroidi: Sistolik hipertansiyon görülür . Sekonder: A. . . Tansiyon kontrol altına alındıktan sonra nörolojik bulgular düzelir. alt ekstremitelerde düşüktür. Hipertansiyonda fizik muayene bulguları nelerdir? S2 sert işitilebilir. . S4 (en sık nedeni) görülür. Buna bağlı koroner. Böbrek hastalıkları: En sık sekonder nedendir.Konjenital adrenal hiperplazi (11 beta hidroksilaz eksikliği. renin ve aldesteron düşüktür. alkaloz.Hipotrodi: Diastolik hipertansiyon yapar. . eritropoetin yapabilir. Damarlar. . Sol atriumda hipertrofi 2. Göz 5. 2.Primer hiperaldesteronizm: Hipertansiyon+hipokalemi ve metabolik alkaloza neden olur. 3. Santral sinir sistemi. Böbreklerdir. anevrizmalar oluşur.Đlaçlar: Siklosporin.Aort koarktasyonu: Üst ekstremitelerde yüksek. Hipertansif serebral patolojisi olan hastalarda hangi antihipertansiflerin kullanımı uygun değildir? Nitratlar verilmez. Kanama en sık bazal ganglionlara olur. 2. Tercih: Nitropurusid kullanılır. hipokalemi. Hipertansiyonda hedef organlar hangileridir? 1. 2. CT’de bazal ganglionda kanamalar görülür. .

Genç hast : Beta blokör 6. CA kanal blokörleri 5.aile öyküsü Hangi mikroorganizma infeksiyonu ile KAH arasında ilişki olduğu saptanmıştır? A. Staf.Yaşlı hasta:Diüretik. Đskemiye bağımlı ventriküler aritmiler Ateroskleroz en sık ve en az nereyi tutar? En sık abdominal aorta (Renal arter distali – iliak bifürkasyon arası). Çocuk ve yetişkinlerde koroner vaskülitin en sık nedeni nedir? Çocuklarda Kawasaki. Proteinüri < 1 gr/gündür. KOAH : Kalsiyum kanal blokörleri 3. Đskemik kalp hastalıkları nelerdir? 1. yetişkinlerde PAN’dır. KKY: ACE inhibitörleri 2. Unstabil angina pektoris 4. Hipertansiyonda bireyselleştirilmiş tedavide tercih edilen ilaçlar ve hastalıklar. Streptokokus viridans Ateroskleroz için yeni tanımlanan risk faktörleri nelerdir? CRP yüksekliği Hiperhomosisteinemi Klamidya infeksiyonu Lipoprotein a artışı FVII artışı . Asemptomatik iskemi (sessiz iskemi) 2. Ani ölüm. Stabil angina pektoris 3.arter çaprazlaşmasında belirginleşme Grade III: Yumşak ve sert eksudalar görülebilir Grade IV: Papil ödemi eklenmiştir. Tedavi: birinci tercih ACE’dir Hipertansiyon tedavisinde en sık önerilen ilaç hangisidir? En çok önerilen ilaç diüretik. ATII antagonisti 7. Anjina pektoris: beta blokör 11. Clamidya pnömoni B. Yaş. hipertansiyon. Hipertansiyon ve böbrek bulguları nelerdir? Hyalen nefroskleroz: En son lezyondur. areus D. obesite. 1. 6. En az pulmoner arteri tutar. AMI (ST yükselmesi olan ve olmayan olmak 2 alt gruba ayrılır) 5. Pnömoni C.Diabetes mellitus: ACE in. Raynoud: ACE veATII antagonistleri 10. Tanı:Kesin tanı biyopsi ile konur. Skleroderma: ATII antagonisti. A grubu beta hemolitik streptokok E. Son dönem KBY’nin %25 nedeni HT’dur. ACE 9. Ateroskleroz için risk faktörleri nelerdir? Değiştirilebilenler. Üre ve kreatin artabilir. Hiperlipidemi Değiştirilemeyenler. Sigara.Gebelik: Alfa metil dopa 8.BPH: Alfa blokörler 4.SVO: Nitropurusid.77 Grade II: Ven. Strep. erkek cinsiyet. Böbrekler küçülür.

30 gün içinde başlayan yeni angina . 30 dk kısa sürer.Đstirahatte angina pektoris . 5 dk uzun.78 Fibrinoşen artışı vWF artışı Unstabil angina pektoris grubuna hangileri girer? .Koroner anjioplasti sonrası . Variant (prinzmetal angina): Koroner spazm bağlıdır.Kresendo angina pektoris .Post MI angina pektoris (1-14 gün) . Daima istirahatte (sıklıkla sabaha karşı) .Bypass cerrahisi sonrası Varyant (prinzmetal) angina pektoris tedavisinde ne yapılır? Unstabl anjinanın özellikleri nelerdir? Ağrı istrahatte de olur. istrahat ve isosorbid mononitrat ile geçmeyebilir.

CK-MB 120 IU/L. Sağ ventrikül E. Tedavi: kalsiyum kanal blokerleri birinci tercihtir. Klinik . Anterior C.79 EKG: ST yükselir.Hastada hangi bölge MI düşünülür? A.Göğüs ağrısı . Birbirini destekleyen 2 derivasyonda ST yükselmesi 3.Yeni gelişmiş sol dal bloğu 4. 3. Đnferior MĐ:epigastrik ağrı vardır. D3. AMI tanısı nasıl konur? 1.V4 Anterolateral : V3-V6 = LAD tıkanması Yaygın anteriyor V1 . Fizik muayenede 60 /40 mmHg. MI hastalarda Ajitasyon. nabız 45dk. V3. 2. dinlemekle akciğerler doğal. >30 dk.Sağ ventrikül MĐ için V4R’da ST yükselmesi. V2 Anteroseptal: V1. En az 2 derivasyonda yeni gelişmiş patolojik Q dalgası 2. aVF= Sağ koroner . EKG. Peptik ülseri taklit eder. Enzim değişiklikği. Sağ koroner arter lezyonu:bradikardi görülür. 3 bulgudan 2’si varsa MI tanısı konur. Yansıyan ağrı.aVL Đnferior MI: D2. DI. Posterior MĐ için V1 ve V2’de yüksek R dalgası MI EKG’de ilk bulgu nedir? ST yükselmesi Elli beş yaşında sigara içen bir erkek hastada bir saatten beri süren göğüs ağrısı vardır. AMĐ’de klinik bulguların özellikleri nelerdir? 1. Terleme. boyun ve çeneye yayılır. Ölüm korkusu olabilir. V2. Đnferior D. boyunda venöz dolgunluk var. 5.V6. Sağ ventrikül infarktında hipotansiyon vardır. Posterior B. MĐ’de hangi EKG bulguları AMĐ lehinedir? 1. Sol atrium AMI’de EKG’de hangi derivasyonlar nereyi görür? Septal AMI’de: V1. EKG’de V3R ve V4R’da ST yükselmesi var. Ventriküler aritmilerle komplikedir. Kola.

Herşey normale döner. DIII. AVF’de ST yükselmesi var. T negatifliğidir. Subendokardial MI’de görülmez. MI’da EKG değişimlerinin sırası nasıldır? ST yükselmesi. DII. Patolojik Q dalgası. Q dalgası kalır.RV4= Sağ koroner arter Transmural MI geçirenlerde EKG’de sabit kalan hangisidir? Patolojik Q dalgasıdır.80 Yüksek lateral MI: D1. Q dalgası nekroz dalgasıdır. Hangi bölge infarktı ve hangi koroner arter tıkanmış? AMĐ’de markerlerin yükselme sırası ve zamanları nasıldır? . aVL= Sirkümfleks arter Posteriorda: V1-V2’deki R hakimiyeti Sağ ventrikül: RV1.

.LDH5: sadece karaciğerde bulunur.LDH4: kaslarda ve karaciğerde . 5. Laktik asit dehidrogenaz (LDH): 24-48 yükselir. LDH’nın subtipleri nelerdir? . 4. Kardiak enzimlerin sensitivitesi ve spesifitesi nasıldır? Marker CK MB Troponin I Troponin T MB2 isoform Cecil 2004’den alınmıştır. Troponin I troponin T’ye göre daha üstündür. 2. AST veya SGOT: 12 saat sonra yükselir.Troponinler: 1. 7 gün sonra normale döner.LDH3: akciğerlerde .81 1. 4.LDH1/LDH2: Myokard zedelenmesi lehine bir bulgudur.LDH2: eritrositlerde.MB: kalp kası = Spesifik marker. CPK. Đlk yükselen marker myoglobindir. meninkslerde ve kaslarda .LDH1: Daha çok kalpte . 4-6 satte yükselir. 3. 2. 72 saatte normale döner. Prognozu değerlendirmede en güvenilir. Küçük infarktların tanısında en güvenilir marker. Sensitivite 95 90-100 95-100 98-100 Spesifite 95 98 95 95 .72-96 saatte normale döner.

Monitörize edilir. Ürokinaz: Daha az tercih ediliyor. 3. Koroner vazodilatör tedavi. Gününde kumadin ilave edilir. a. Antiagregan tedavi: Aspirin ilk verilmesi gerekli ilaçtır.O2 verilir. Đlaç tedavisi. 4. 4-10 günde ise nekrotik kısım yumuşak ve hemorajiktir. Bundan sonrada skar dokusu oluşmaya başlar. ikinci kez kullanılmaz. 6. Hipotansif hastalarda verilmez 3. Đdrar sondası ve CVP kateteri koyulur. Đlk 6 saat içerisinde herhangi bir bulgu yok 2. 2-4 günde koagülasyon nekrozu. 2. Heparin ile başlanır. MI’de infarkt alanında görülen patolojik değişikliklerin sırası nasıldır? 1. Şu bulgular trombolitik tedavinin etkin olduğunu gösterir? • Klinik olarak ağrının azalması • Enzim pikinin erken olması • ST değişikliklerinin hızlı olması • Đnfranodal aritmilerin olma .82 AMI’de mekanik komplikasyonlar en sık kaçıncı günleri arasında görülür? 4-10 gün hemorajik infarkt döneminde görülür. allerjen. en ucuz. Trombolitik tedavi. Antikoagülan tedavi. 5. 4. 6-12 saat içinde dehidrogenez aktivitesini kaybolmasına bağlı olarak solukluk gelişir. Nitratlar: Dil altı veya IV verilir. Streptokinaz: En sık kullanılan. pahalı. Destek tedavisi:Yoğun bakıma al. 18-24 saatte gri-kahverengi renk. AMĐ tedavisinde neler yapılır? 1. b. TPA: En etkili. 4.

Tercih nedir? A.000 mm3 ve sedimantasyon 34 mm/s olarak saptanmıştır. MI bir hastada vazodilatör ilaçlar nezaman verilmez? Hipotansiyon varsa. Sağ ventrikül infarktı varsa. Adenosin B.000 mm3. Bu hastada tedavide 1. KAH’da bypass endikasyonları nelerdir? a. trombosit sayısı 240. Dinlemekle kalpte frotman alınıyor. Myokardın oksijen ihtiyacını azaltır. 12 saatte kadar yapılabilir. KKY gelişmesini engeller. Ankioagülan tedavi MI hastada nezaman verilmez? Hemorajik perikardit varsa MI hastalarda hangi grup ilaçlar önerilmiyor? Kalsiyum kanal blokerleri MI hastada trombolitik tedavinin etkili olması için en fazla kaç saat geçmesi gerekir? Đlk 3 saatte en etkin. Lökosit sayısı 14. Medikal tedaviye dirençli hastalar MI geçiren bir hasta beş hafta sonra ateş. Üç damar hastalığı b.83 AMĐ’lü hastalarda Beta blokerler kullanılabilir mi? Erken dönemde başlanırsa mortaliteyi azalttığı gösterilmiştir. Hemodinamik stabilizasyon sağlar. göğüs ağrısı ortaya çıkıyor. Ventriküler aritmileri azaltır. Adenosin E. Postinfarkt anjina e. MI’lı hastalarda en sık ölüme neden olan aritmi hangisidir? Ventriküler fibrilasyondur. HB: 14 g/dl. Mortaliteyi azaltır. Đnfarkt alanını azaltırlar. Đki damar hastalığı + semptomatik hastalar c. LAD’de >%50’den fazla tıkanma d. Cerrahi MI’lı hastalarda en sık görülen aritmi hangisidir? Ventriküler ekstrasistoldür. Aspirin C. MI bir hastada Kalp yetmezliği gelişebilmesi için myokardın nekadarında hasar olmalıdır? > %30 Kardiojenik şok gelişmesi için nekadar hasar olması gerekir? > %40 MI’lı hastalarda serbest duvar rüptürü en sık hangi bölge MI’de görülür? . Sol ventrikül fonksiyonlarında global düzelme sağlar. Sağda plevral efüzyon var. AMĐ’lü hastalarda ACE inhibitörlerinin etkileri nelerdir? Đnfarkt sonrası remodilingi önler. Hang MI’de trombolitik tedavi etkili değildir? Subendokardial MI yada non Q MI etkili değildir. Beta bloker D.

Anevrizmanın komplikasyonları. gününde muayenede apekste yeni ortaya çıkan 3/6 derecede sistolik üfürüm alınıyor. Aritmi. Akciğer muayenesi normal olarak bulunuyor. MI geçiren bir hastada 2 hafta geçmesine rağmen ST yüksek ise tanı ? Anevrizma (en sık sol ventrikülde) görülür. Serbest duvar rüptürü D. Tamponad bulguları vardır. Ateş. MI’nün en geç komplikasyonu hangisidir? Dressler sendromudur.84 Sol ventrikül serbest duvarında görülür. Trombolitik Geç komp Survey >%50 var Sık etkin az aynı Subendokardial <%50 Yok az etkisiz sık aynı Sağ ventrikül infarktının özellikleri nelerdir? Sağ koroner arter patolojisine bağlıdır. Septum rüptürü C. Anevrizma B. Papiller kas rüptürü AORT ANEVRĐZMASI: . emboli ve kalp yetmezliği yapar. Papillar kas rüptürü hangi klinik ile gelir? Ani MY veya TY bulguları ve buna bağlı akut kalp yetmezliği bulguları ile gelir. Aspirin birinci tercihtir. Otoimmün perikardittir. Sol kalp ve akciğer normaldir. Dinlemekle S3 ve S4 alınmıyor. perikardit ve plevral efüzyon vardır. Bu hastada en olası tanı nedir? A. Üfürüm koltuk altına yayılıyor ve sol yana dönünce üfürüm şiddetleniyor. lökositoz. EKG’de V3R ve V4R’de ST yükselmesi vardır. Hipotansiyon ve bradikardi vardır. Papiller kas disfonksiyonu E. Septum rüptürü hangi klinik ile gelir? VSD üfürümü ca akut sağ kalp yetmezliği bulgularına neden olur. Tedavide izotonik ile tansiyonu yükseltilir. Yaygın anterior MI tanısı ile izlenen hastada tedavinin 5. Muayenede sağ kalp yetmezliği bulguları vardır. AMI’DE TABURCU OLDUKTAN SONRAKĐ RĐSKĐ ARTIRAN DURUMLAR NELERDĐR? • Post infarkt anjina • Non QMI • Kalp yetmezliği • Ejeksiyon fraksiyonun <%40 olması • Efor testi pozitif olması • Dakikada 10’dan fazla VES olması Transmural ve subendokardial Miyokard infarktüsünün farkı nedir? Transmural Endokardın Patolojik Q Erken komp. Vazodilatör ilaçları verilmez.

En sık mitral yetmezliğe neden olur. Hipertansif hasta.85 Vaka sorusu: 70 yaş. erkek. Torakal aort anevrizması > 7 cm. Tanınız nedir? Etyoloji: Ateroskleroz: En sık nedenidir. Fakat acil bir durum olduğu için En güvenilir tanı: Đntraoperatif trans özefagial EKO’dur. En sık mitral kapağı en az pulmoner kapağı tutar. Kapak üzerindeki düzensiz plak tarzı yapılara McCallum plakları adı verilir. AKUT ROMATĐZMAL ATEŞ Kardit: ARA pankardit yapar. Perikardit: Fibrinöz perikardit yapar. En sık eşlik eden hastalık hipertansiyondur. Tanı: CT/MR/Anjio ile konabilir. Ani başlayan interskapuler ağrı-göğüs ağırı varsa düşünülür. abdominal aort anevrizması >5 cm femoral arter anevrizması >3 cm büyük ise cerrahi tedavi yapılır (rüptür olasılığı artmıştır). USG düzgün kenarlı kitle ve trombüs var. batın muayenesinde pulsatil kitle. Endokardit: en sık tutulumu endokardit şeklindedir. Ankilozan spondilitte en sık hangi kalp patolojisi görülür? AY Aort diseksiyonuna en sık eşlik eden hastalık hangisidir? Hipertansiyon Aort diseksiyonu kimlerde sık görülür? Klinik bulguları nelerdir? Tanısı nasıl konur? >70 y. Patognomoniktir. Erkek. Terayağlı ekmek içi veya isviçre peyniri görünümü tipiktir ARA myokarditi için patognomonik olan? Aschoff nodülleri En sık kapak patolojisi birlikteliği nedir? MY ve AY MĐTRAL STENOZ: MS’un en sık nedeni nedir? ARA . ARA’da en sık ölüm nedeni myokardite sekonder gelişen kalp yetmezliidir. Myokardit: Myokardda görülen granülomatöz yapılara Aschoff nodülleri denir. sistolik üfürüm var.

tromboemboliler gelişir. Buna Graham Stil üfürümü denir. Kesin tanı: EKO ile konur. Telede pulmoner konutsa düzleşme. belirginleşme. Önemli klinik: Efor dispnesi. hatta az kan geldiği için bir miktar küçülmüş olabilir. dilatasyon. mitral kapakta kalsifikasyon ve tedaviye dirençli atrial fibrilasyon varsa tedavisi cerrahidir. Boyunda a dalgası belirgindir. Sol ventrikül ve aort normal. özefagusa bası oluşur. Mitral stenozda atrial fibrilasyon gelişince hangi değişiklikler olur? • Nabız pulsus deficity. . Bu basınç pulmoner arterlere yansır. Prognoz: Sol atriumda trombüs. tromboemboliler Önemli laboratuar: EKG’de P mitrale. çift kontur. Pulmoner venlerde basınç artar. Tedavide birinci tercih: Medikaldir. atrial fibrilasyon. Zaman içerisinde sağ kalp yetmezliği bulguları gelişir. Pulmoner kapillerlerde basınç artışı olur. Kerley çizgileri. • Presistolik şiddetlenme alınmaz • S4 varsa kaybolur • Boyunda a dalgası kaybolur • EKG’de p dalgası kaybolur MĐTRAL STENOZ Etiyoloji: Akut romatizmal ateş Patogenez: Mitral kapak alanı 2 cm2’nin altına indiği zaman sol atriumda.86 Đlk semptomu nedir? Efor dispnesi MS’da kapak kalsifiye olunca hangi bulgu değişir? Mitral açılma sesi alınmaz. bronkovasküler dallanmada artış. atrial fibrilasyon gelişirse P dalgası yoktur. Bu hastalarda aort topuzu belirgin hale gelmez. Pulmoner hipertansiyona bağlı olarak pulmoner kapak yetmezliği gelişir. hemoptizi. trombüs. çarpıntı. S1 şiddeti azalır. Ayırıcı tanı: Triküspid stenozu: Triküspid odakta diastolik üfürüm alınır. hipertrofi. fibrilasyon. Pulmoner hipertansiyon gelişir.

>70 yaş = Kalsifik aort darlığıdır.Üfürüm boyna değil sırta yayılır. Kesin tanı: Ekokardiyografi ile konur. Aort kuartasyonu. MĐTRAL YETMEZLĐK Etiyoloji: En sık neden MVP’dir. S3 ve S4 alınabilir. Aritmi. paradoks S2 çiftleşmesi. Hill belirtisi. Patogenez: Aort kapağındaki dejenerasyon veya fonksiyonel değişiklikler yetmezliğe neden olur. Önemli klinik: Çarpıntı. Sol kalp yetmezliği varsa S3 ve S4 alınır. Musset belirtisi. S2’nin şiddeti azalmıştır. sol ventrikül hipertrofisine bağlı S4 duyulabilir. Patogenez: Mitral yetmezliğinde sistolde kan sol ventrikülden sol atriuma geçer. Müller belirtisi gibi periferik bulgular görülür. Önemli laboratuar: EKG’de sol ventrikül hipertrofi bulguları Kesin tanı: EKO ile konur. pulsus seller et altus. <30 yaş = Biküspid aort. diüretik vazodilatör ilaçlar verilmez. Üfürüm inspiryumda şiddetlenir. Đkinci sıklıkta ARA’dır. S1’in şiddeti azalmıştır. boyna yayılır. Kesin tanı: Ekokardiyografi ile konur Tedavide birinci tercih: Dijital. diüretik ve vazodilatör ajanlar verilebilir. Protez kapaklarda ĐE en yüksek kapak hastalığıdır. Fizik muayene: Aort odağında sistolik ejeksiyon üfürümü. yorgunluk ve geç dönemde ise mitral stenozu bulguları vardır. Sistolde aortaya atılan kan diastolde geri ventriküle kaçar. Boyna yayılmaz.87 AORT STENOZ Etiyoloji: ARA (en sık). kapiller nabız. Üfürüm inspiryumda artar. S2’nin şiddeti azalmıştır. Austin fling üfürümü alınabilir. Bu geçiş esnasında pansistolik üfürüm meydana gelir. ekspiryumda artar. Kapak alanı< 1 cm2.Senkop. Üst ekstremitede tansiyon yüksek alt ekstremitede düşüktür. Ani ölüm görülebilir. Tedavi: Cerrahi endikasyonlar. venöz dönüşü artıran manevralar ile azalır. Önemli klinik: Çarpıntı. interkostal aralıkta diastolik regürjitasyon üfürümü alınır. Ayırıcı tanı: Triküspid yetmezliği AORT YETMEZLĐĞĐ Etiyoloji: En sık neden akut romatizmal ateştir. S2’de azalma. Aort odağında diastolik regürjitasyon üfürümü vardır. Ayırıcı tanı: Hipertrofik kardiyomyopati: Üfürüm boyna yayılmaz. Ayırıcı tanı: Pulmoner yetmezlik: Sol 2. Semptomatik. Pulmoner stenoz: Üfürüm pulmoner odaktadır. Sağ kalp yetmezliği bulguları vardır. Sol kalp yetmezliği gelişmeden kapak replasmanı yapılmalıdır. aort stenozu bulguları vardır. Komplike ve basınç gradienti>50 mmHg ise kapak replasmanı yapılır. Bu yüzden kalbi en fazla büyüten kapak hastalığı aort yetmezliğidir. Pistol shut. Sol atrium en fazla büyüten hastalık hangisidir? MY . Tedavide birinci tercih: Dijital. Önemli klinik: Anjina (en sık). Not: Dijital. diüretik ve vazodilatör ilaçlar verilir. Kalp yetmezliği. Ventriküle hem aortadan hem de sol atriumdan kan geldiği için ventriküle gelen kan artar.

88 .

89 .

90 Sol ventrikülü en fazla büyüten hastalık hangisidir? AY AY özel bulgular nelerdir? Austin flint üfürümü: • Corrigan nabız (Water hammer nabızı) • Hill belirtisi • Pistol shot • Durozier çift üfürümü • de Musset belirtisi • Quinke nabzı • Müller bulgusu: Uvulada sallanma • Pulsus altus et celer • Geniş nabız basıncı Nabız basıncında en fazla genişleme yapan hastalık hangisidir? AY .

91 .

92 .

93 .

Tedavi gerekmez. fizik muayened triküspid odakta pansistolik üfrüm vardır. VSD: Mezokardiak odakta pansistolik üfürüm. Boyunda a dalgası belirgindir. Sağ kalp yetmezliği bulguları vardır. . Boyunda v dalgaları belirgin hale gelmiştir. Sağ ventrikülde genişleme yapan tüm hastalıklarda triküspid kapakta yetmezlik gelişir. Tedavi gerektirmez. Tedavi gerekmez. Üfürüm ekspiryumda şiddetlenir.94 TRĐKÜSPĐD YETMEZLĐĞĐ Etiyoloji: Fonksiyoneldir. Triküspid odakda middiastolik üfürüm alınır. Prognoz: iyi seyirlidir. En sık neden KOAH’dır. Benign seyirlidir. Ayırıcı tanı: Pansistolik üfürüm yapan VSD ve mitral yetmezliği ile ayrılır. üfürüm ekspiryumda şiddetlenir. Trkisüpid stenozunun özellikleri nelerdir? En sık neden ARA’dır. Buna bağlı hastada triküspid odakta pansistolik üfürüm alınır. Sistolde sağ ventriküldeki kan sağ atriuma geçer. Pulmoner yetmezliğin özellikleri nelerdir? En sık neden pulmoner hipertansiyondur. Patogenez: Kapakta dejeneratif veya fonksiyonel yetmezlik meydana gelir. En az semptom veren kapak patolojisidir. Pulmoner odakta diastolik regürjitasyon üfürümüne neden olur. Kesin tanı: EKO ile konur. sol koltuk altına yayılma. Önemli klinik: Sağ kalp yetmezliği bulguları. En sık akut neden ise infektif endokardittir. Bununda en sık nedeni KOAH’dır. Mitral yetmezliği: Mitral odakta pansistolik üfürüm. Akut pulmoner yetmezliğin en sık nedeni pulmoner embolidir. Tedavide birinci tercih: Benign seyirlidir.

MĐTRAL VALV PROLAPSUSU Etiyoloji: En sık neden idiyopatiktir. aort diseksiyonu C. Hastanın genel durumu kötü ve ölüm korkusu var. IHSS’de görülebilir. Önemli klinik: Kitaba uymayan çarpıntı ve göğüs ağrısı vardır. Üfürüm venöz dönüşü artıran manevralar ile azalır. Eğer mitral yetmezlik eşlik ediyorsa profilaktik tedavi gerekir. sol kolda ise 120/80 mmHg’dir. EKG’de sol ventrikül hipertrofi kiriterleri var. Bu hastada tedavide 1. akut myokardit E. Fizik muayenede midsistolik klik+geç sistolik üfürüm saptanıyor. Midsistolik klik. . Solda nabızlar da zayıf alınıyor. Kesin tanı: M mode ekokardiyografide hamak görüntüsü veya ters soru işareti görüntüsü ile tanı konur. aort koarktasyonu B.95 Pulmoner stenozun karakteristikleri nelerdir? En sık neden herediter fallot tetrolojisidir. Nabız hızı ve EKG yardımı ile hastada aritminin tanısı konabilir. Yirmi sekiz yaşında bayan. Ağrı bıçak saplanır tarzda ve çok şiddetlidir. Marfan. Valvulotomiye dirençli hastalarda kapak replasmanı yapılabilir. ASD. Pulmoner odakta sistolik ejeksiyon üfürümüne neden olur. göğüs ağrısı ve çarpıntı ile geliyor. geç sistolik üfürüm alınır. Dispne ve sağ kalp yetmezliği bulguları vardır. akut perikardit ARĐTMĐLER Aritmiler en sık hangi mekanizma ile oluşur? Reentery Aritmi ile gelen hastada nabız hızı önemlidir. Bu hastada en muhtemel tanı nedir? A. SLE. Genel olarak birlikte mitral yetmezliği de vardır. TA: sağda 170/100. Tedavide birinci tercih: Beta blokerler Prognoz: Đyidir. Kalsiyum kanal blokeri D. telede mediastende genişleme saptanıyor ve kardiak enzimler normal bulunmuştur. akut miyokard infarktüsü D. Bununla ilgili yaklaşım şekli aşağıdadır. ACE inhibitörleri B. Nitrat Soru:Hipertansiyonu olan 75 yaşındaki bir erkek hastanın ani başlayan sırt ve göğüs ağrısı vardır. Alfa bloker E. Ehler Danles. Tedavisinde valvulotomi yapılabilir. Patogenez: Mitral kapağın posterior yaprağı ventirükül sistolü esnasında atrium içine doğru bombeleşir. Beta bloker C. Diğer sistem muayenesinde özellik yoktur. Tek başına ise infektif endokardit profilaksisi gerekmez. tercih hangisidir? A.

96 Aşağıdaki EKG tanınız nedir? Şekildeki EKG’de tanınız nedir? .

taşikardi Kötü Düşük 150-200/dk Geniş Var Supravent. Genel durum bozuk hastalarda.tercih.97 Birinci EKG’de tanı SVT. 1. Taşik Đyi Normal 150-250/dk Normal Yok Supraventriküler aritmilerde hangi ilaçlar verilir? • Adenosin (1. 200 j ile senkronize kardioversiyon yapılır. SVT ve VT’nin ayırımı tabloda verilmiştir. niçin yarı ömrü kısa) • Verapamil • Beta bloker • Digoksin Ventriküler taşikardide tedaviye yaklaşım nasıl olmalıdır? Genel durum iyi ise. Bulgu Genel durum Tansiyon Nabız hızı QRS Füzyon atımı Ventr. Lidokain birinci tercihtir. Şekildeki EKG örneği olan hastada tanınız nedir? . 2. ikincisinde ise VT’dir. Tercih amiadarondur.

Atrial fibrilasyonda fizik muayene bulguları nelerdir? Nabız tipi: Pulsus deficity Boyun venlerinde a dalgası yok Önceden var olan S4 kayıp olur MS’lu hastalarda presistolik şiddetlenme alınmaz.98 Atrial fibrilasyondur. . Birinci dereceden AV blok nedenleri nelerdir? Konjenital. ARA. Atrial fibrilasyon neleri provake eder? Kalp yetmezliği. Emboli (en sık beyne) neden olabilir. P dalgası yok.20 sn’den büyük ise tanı konur. RR mesafeleri eşit değil. Benign seyirli olup tedavi gerekmez. En sık semptomu ise çarpıntıdır. akut inferior miyokard infarktüsü. 0. PR mesafesi ölçülür. Anjina pektoris. Tanınız nedir? Tanı birinci dereceden AV bloktur. En sık nedeni mitral stenozdur. QRS normal olduğu için tanı atrial fibrilasyondur. dijital intoksikasyonu bağlı oluşur. Atrial fibrilasyon ile ilgili bazı bilgiler verebilirmisiniz? En sık rastlanan kronik aritmidir. Atrial fibrilasyonda kalp hızı nasıl hesaplanır? 5 R-R arasındaki kalp hızları bulunup ortalaması alınır.

LGL = (Logn. II. PR mesafeleri sabit ise tanı mobitz tip II bloktur.Levine) sendromlarıdır. P hızı normaldir. QRS geniştir. Dereceden blokların ortak özelliği bazı P dalgalarına QRS yanıtının olmamasıdır. senkop atakları var. Şekildeki EKG’de tanınız nedir? AV tam blok EKG’sini yorumlamak zordur. senkop vardır. Tanı nasıl konur. En önemli fark PR mesafesinin her vuruda artmasıdır. Ayırıcı tanı şu şekilde yapılır. Hastanın kliniğine bakmak gerekir. Ganon. .99 Şekil I ve II’deki EKG örneği olan hastada tanınız nedir? Birinci EKG’deki örnek Mobitz tip I blok. Uyarı sinüs noddan çıkar. Tansiyon düşük. Boyunda Canon a dalgası görülür. QRS aralıkları sabittir.12 sn olması ile tanı konur. Bu durumda his purkinje hücrelerinden dk 20-40 arasında uyarı çıkar. Tedavisi Pace makerdır. Bazı P dalgalarına QRS yanıtı yoksa tanı mobitz tip I bloktur. Genel durum bozuk ve kalp hızıda <40/dk ise AV tam bloğu işaretlemek gerekir. Kısa PR sendromları hangileridir. Bradikardi. ikincisindeki ise Mobitz tip II bloktur.Tedavi pace makerdır. EKG’de PR mesafesinin <0. Mobitiz tip I blok: PR mesafesi gittikçe uzar.PP aralıkları sabit. Semptomatik değilse tedavi gerekmez. Fakat AV nodu geçemez. Mobitiz tip I I blok: Bazı P dalgalarına QRS yanıtı yok. Farkları nelerdir? WPW: Wolf parkinson White. Daha benign seyirlidir.

Şekildeki EKG tanınız nedir? . verapamil bypass yolun hızını artırdığından kullanılması çok sakıncalıdır. EKG’ye göre tanınız nedir? Ventriküler fibrilasyondur.12 Normal Yok WPW sendromu olan hastalarda hangi ilaçlar kontraendikedir? Digoksin. MĐ en sık ölüm nedenidir.12 Geniş var LGL Mahaim 0. Tedavisinde ilk yapılması gereken solunum yolunu açmaktır.100 Hastalık Ektopik yol PR QRS Delta dalgası WPW Kent <0. Tedavisi 360 j asenkron kardioversiyon yapılır. Solucan vari dalga ile karakterizedir.

Enzimler: CK. Restriktif kardiyomyopatinin en sık sekonder nedeni nedir? Amiloidozdur. Akut myokarditin en sık nedeni nedir. En sık primer malign tümörü hangisidir? Sağ atrial anjiosarkomdur. Şu durumlarda tedavi edilir: R on T. Bigemine ve ikili. Hangi vakalarda infektif endokardit düşünülmelidir? Sebebi bilinmeyen tüm ateşlerde düşünülmelidir. kalp yetmezliği ve aritmilerle neden olabilir. aerous. Platipne. Oturmakla nefes darlığı meydana gelmesine denir. Bakterilerden en sık C. Solunumdan etkilenmez. Lökositoz vardır. Fakat burada enzimler MI’da olduğu . . Difteri’dir. EKO ve kan kültürü yardımı ile konur. Kalpte yeni ortaya çıkan veya karakter değiştiren üfürümü olan hastalarda düşünülür. ilaçlar (Adriablastin en fazla kardiyomyopati yapan antineoplastik ilaç). Đnfektif endokardit için düşük risk grupları nelerdir? • ASD (sekundum tipi en düşük risk grubu) • Kalıcı kalp pili • Her hangi metalik materyal kullanmadan gerçekleştirilen kardiyak cerrahi girişimler • Geçirilmiş bypass sonrası • Đzole MVP Reversibl dilate kardiyomyopatinin en sık nedeni nedir? Alkol kullanımıdır. Kalp yetmezliği bulguları görülebilir. EKG konkav ST yükselmesi vardır. Triküspid kapakta infektif endokardit saptandı. KKY’de en sık görülen aritmidir. Klinik. troponinler ve myoglobin MI olduğu gibi artar. Myokardı etkileyen toksik ve kimyasal maddeler. Frotman en önemli fizik muayene bulgusudur. Akut Perikardit vaka sorusu olarak sorulursa neler verilir? Göğüs ağrısı. ağrı öne eğilmekle azalır. Cruzi yapabilir. EKG: Non spesifik ST yükselmesi vardır. Etiolojik ajan ve predispozan faktör? Staf. MI’da ise spesifik derivasyonlarda ST yükselmesi vardır. Tedavide birinci tercih aspirindir. Miksoma vaka sorusu olarak sorulursa neler verilir? MS bulguları. HIV. Göğüs ağırı. En sık primer benign tümörü hangisidir? Sol atrial miksoma Perikardın en sık benign tümörü hangisidir? Hamartomdur. Ateş. CK-MB. Dijital intoksikasyonu. Tele: Kardiomegali olabilir. Kesin tanı biyopsi ile konur. Kalbin en sık tümörü hangisidir? Metastatik tümörlerdir. üçlü (salvo) yapmış ise (Lown Klasifikasyonu) varsa tedavi edilir. Klinik: Asemtomatik olabilir. MĐ. Đnfektif endokarditin sistemik bulgusu olan hastalarda düşünülür. Akut MI klinik ve enzim olarak taklit edebilir. Platipne ortopnenin tersidir.101 Ventriküler ekstrasistol hangi durumlarda görülür? Sağlıklı insanlarda görülür. hangi bulgular ile gelir. Đnfektif endokardit tanısı nasıl konur? Duke kriterlerine göre konur. tanı nasıl konur? En sık neden Koksaki B virüsüdür. Tanıda EKO yardımcıdır. T.Multifokal. selenyum eksikliğinde (Keshan hastalığı) görülebilir. IV ilaç bağımlığı düşünmek gerekir.

Akciğer ve sol kalp sağlamdır. Tanı için biyopsi gerekebilir. EKG’de düşük voltaj saptanır. Nabız basıncı daralmıştır. Telede kalp büyük (Çadır kalp) vardır. Evart Pin belirtisi pozitiftir. Patogenez: Đnfeksiyona bağlı perikartda kalsifikasyon olur. Perikardial tamponad bulguları vaka olarak sorulursa neler verilir? Sağ kalp yetmezliği bulguları vardır. Önemli klinik: Sağ kalp yetmezliği bulguları vardır. Kesin tanı: Myokard biyopsisi ile konur. Kalp sesleri derinden gelir. Tedavi perikardiosentezdir. Kusmall belirtisi pozitiftir. Tanı EKO ile konur. Tedavide birinci tercih: Perikardiyektomi Prognoz: Kötü . Önemli laboratuar: Telede perikartda kalınlaşma ve kalsifikasyon Kesin tanı: CT ve MR tanıda yardımcı.102 gibi belli sürede pik yapıp düşmez. Tedavi: Destek tedavisidir. Perikard zırh gibi kalınlaşmıştır. Uzun süreli yüksek kalır. KONSTRĐKTĐF PERĐKARDĐTTĐN ÖZELLĐKLERĐ NELERDĐR? Etiyoloji: En sık neden tüberkülozdur.

enzimler normaldir Stabil anjina: 1 aydan uzun süreli anjinadır Sağ sol şantlarda: Akciğerde kanlanma artışı olmaz Sol sağ şantlarda: Sol ventrikülde erken dönemde büyüme. Dört boşluk basıncı eşittlenmiştir Diastolik kalp yetmezlikleri: Erken dönem ejeksiyon fraksiyonu normaldir. WPW. venöz basınç yüksektir.103 Ayırıcı tanı: Restriktif kardiyomyopati ve tamponad ile ayrılmalıdır. polisitemi yoktur. . S1 hafifler Prinzmetal anjina: Anjiografide koronerler normaldir. Methemoglobinemi: Anemi. Ayırıcı tanı tablosu şekilde verilmiştir. konstriktif perikardit ve restriktif kardiyomyoyapati: Arteriyel basınç düşük. aort topuzunda belirginleşme olmaz Tamponad. IHSS: Dijital verilmez KKY ve AMĐ: Kalsiyum kanal blokerleri uygun değildir MS kapak kalsifiye olunca: Mitral açılma sesi alınmaz. PO2 saturasyonu normaldir IHSS: Venöz dönüşü artıran manevralar üfürümü artırmaz Konstriktif perikardit ve restriktif kardiyomyopati: Kardiyomegali yoktur Aort stenozu.

göz kapakları şiş olarak bulunmuştur. Sol kalp yetmezliği D. Alt ekstremitede 2 pozitif ödemi var. Sağ kalp yetmezliği C. Bu hastada en olası tanı nedir? A. KONU BAŞLIĞI Semiyoloji fizik muayene destekli tanı Basit şikayetler FM Đnspeksiyon Palpasyon Perküsyon Oskültasyon bulguları ile tanı veya tanı için ne yapalım Asinüs neresidir? Terminal bronşiolün distaline denir. Karaciğer 4 cm palpabl. EKG’de ekstremite derivasyonlarında QRS toplamı <10 mV . B. Kalp sesleri derinden geliyor.orta dereceli kalınlaşma ve hafif MY olan hastalara yapılır. sol ana bronş 45 derece eğim gösterir sağ ana bronş daha uzundur. daralır Çok uyuma ve kabızlığı olan 75 yaşındaki bir bayan hasta nefes darlığı yakınması ile hastaneye getiriliyor. sağ ana bronş 25. cilt kuru.8 C’dir. Tansiyon 100/90 mmHg. 1. Fizik muayenede genel durum kötü.104 Hiperkinetik kalp yetmezliği: Tedavide klasik kalp yetmezliği ilaçlarının faydası yoktur Tiazidler: Hiperürisemik hastalarda ve hiperkalsemide verme Dijital: Hipopotasemide ve hiperkalsemide dikkatli ol Tip I hiperlipidemi: Đlaç tedavisi etkisiz Beta blokerler: astımda ve a-v bloklarda verilmez Gallavardin fenomeni: Aort stenozunda apekste duyulan MY taklit eden üfürüm Mitral stenozda en iyi balon endikasyonu: Sinüs ritmindeki hastada kapakta hafif . Akciğer perifer alanları temizdir. Triküspid stenozu: En az semptom veren kapak patolojisi Perikardit: Ağrı öne eğilmekle artmaz Tamponad: Nabız basıncında genişleme olmaz. Vena kava süperior sendromu. Kardiak tamponad E. Bu nedenle yabancı cisimler sağ tarafa kaçma eğilimindedir. Hemoglobin disasiasyon eğrinisi sağa ve sola kaydıran faktörler nelerdir? Oksijen disosiyasyon eğrisi pH Eğrinin sağa Düşme Sola kayması Yükselme . Endokardit Aspirasyon pnömonileri niçin sağ akciğer orta ve üst lobunda daha sık görülür? Trakea bifürkasyonda. ateş 35. Baş boyun muayenesinde venöz dolgunluk 7 cm. Akciğer muayenesi normal. nabız 50/dk ritmik. Tele’de çadır kalp görünümü saptanıyor. Akciğerin Lenf drenajı nereye olur? Sağ akciğerin tamamı ve solun 1⁄2 alt kısmı sağ skalen lenf noduna olur.

3 difosfogliserat Artma Düşme **Karbon monoksid zehirlenmesi. Bulbus ile pons arasından yapılırsa solunum hareketlerinde düzensizlik oluşur. larinks ve trakeadan N. Tip II solunum yetmezliği: En sık neden KOAH’dır. C02 narkozu denir. trafik kazasında nereden kesi olursa solunum durur? Medullada bulunur. Pitozis. Cheyne Stokes solunumunun karakteristiği nasıldır? Hangi hastalıklarda görülür? Solunum derinliği artar. N. Miksomalarda görülür. Miyozis. amiodaron.Yüksek dozda inhibe eder. ilaç zehirlenmesi. Enfotalmus Yüzün o tarafında kuruluk saptanır. beta blokörler. Hastanın oturduğu ve ayağa kalktığı zaman nefes darlığının olmasıdır. b. Trigeminus: paranazal sinüslerden. Bulgular. Phrenicus Perikard-diafragmın uyarılması ile öksürük oluşur. Bu olay tekrarlar. Menenjitlerde görülür. Rasmussen anevrizması: Tüberkülozda görülen anevrizma. yavaşlar ve apneye girer. Vena kava süperior sendromunun en sık nedeni nedir. Solunum merkezi nerde yer alır. Platipne nedir? Ortopnenin tersidir. Hidrojen iyonu: En güçlü santral uyarandır. Masif en sık nedeni nedir? Tüberkülozdur. Solunum yetmezliği kaça ayrılır ve nedenleri nelerdir? Tip I solunum yetmezliği: Alveol hasarına bağlıdır. Ventilatör endikasyonudur. Öksürük yapan ilaçlar hangileridir? ACE inhibitörleri. Claude Bernard Horner sendromu nedir? Apeks tümörlerinde sempatik ganglion olan Ganglion stellatum tutulumu bağlı gelişen sendroma denir. >60 . Öksürüğün en sık nedeni nedir? En sık neden ÜSYE Hangi sinirlerin uyarılması öksürüğe neden olur? N. c. Santral sinir sistemi patolojileri. CO2: Düşük dozda uyarır. Tanıda ilk yapılacak PA akciğer grafisidir. hangi hastalıklarda görülür? Derin ve takipneik solunumdur. hangi bulguları vardır? .105 ısı CO 2 Artma Artma Düşme Düşme 2. Biot solunumu nedir? Hangi hastalıklarda görülür? Düzensiz solunumdur. Öksürük merkezi medulladadır. inhale steroidler Hemoptizinin toplumda en sık nedeni nedir? En sık neden Kronik bronşittir. Kusmall solunumu özelliği nedir. methemoglobinemide de eğri sola kayar. pik yapar. P02 : En güçlü periferik uyarandır. Glossofaringeus: farenksten N. rüptüre olur. Solunum merkezine etki eden santral ve periferal etkili faktörler nelerdir? a. Servikal bölgede bulbusun alt hizasından yada frenik sinirin çıktığı yerin üst kısmından kesi yapılırsa solunum felci meydana gelir. Metabolik asidozda görülür. Hemoptiziye neden olur. Atrial fibrilasyon gibi solunumdur. En sık nedeni ARDS’dir. Vagus: üst solunum yolları. yaşlılardaki pnömonilerde görülebilir.

Atelektazi E. O taraf diafram yüksek ve trakea ve ana bronş lezyon tarafına çekilmiş. Atelektazinin radyolojik bulguları nelerdir? Mediasten lezyon tarafına çekilir. Tipik konsolidasyon alanı vardır Azigos lobu nedir? Akciğerin en sık rastlanan konjenital anomalisidir 94. kompilke tüberküloz. Oskültasyonda nelere dikkat edilir ve neler duyulur? Fizyolojik ekspiryum uzun. Lezyon akciğer içinde ve bronşa temas ediyorsa VT artar. bronşial obstrüksiyonu gösterir. SFT’de PEF . Bronş ca. P. 4. En sık nedeni KKY’dir. Soru.ven. 2. Akciğer ca C. Kist hidatik B.Kitle lezyonun en sık nedeni nedir? En sık neden akciğer tümörleridir. Hastanın allerjik dermatit öyküsü var. bronşektazi vb. 3. Bronşiektazi D.Atelektazinin en sık nedeni nedir ve oluş mekanizmaları nelerdir? 1.Kistik lezyonların en sık nedeni nedir? Staf enfeksiyonuna bağlı pnömatosellerdir. 5. astımda. Balgam sitolojisi ile hangi hastalıklarda tanı konur? Pnömoni. Hipertrofik osteoartropati ve çomak parmak en sık hangi hastalıkta görülür? Akciğer epidermoid tipte en sıktır. Bulgular. amfizem. Fizik muayenesi normal. birçok hastalıkta görülür. Bu hastada aşağıdakilerden hangisinin olma ihtimali yüksektir? A. c. Yetişkinlerde en sık neden bronş tümörleri. Çomak parmak hangi akciğer hastalıklarında görülmez? Kronik bronşit. Bronş tıkanması: A. venöz dolgunluk. kol ve boyunda ödem. 6. 2. Boyunda a.Soliter nodüllerin en sık nedeni nedir? En sık nedeni tüberkülozdur.Hillusu oluşturan yapılar nelerdir? P. nonkomplike TBC ve Sarkoidozda görülmez Fizik muayenede Palpasyonda ne değerlendirilir? Vibrasyon torasik = vokal firemutus değerlendirilir. Pnöomide ve Atelektazilerde artar. Kırk bir yaşındaki erkek bir hasta çekilen akciğer grafisinde sağ alt lobda düzgün kenarlı infiltrasyon saptanıyor. Hava bronkogramı yok. Ana bronş ve Lenf bezleridir. Dinlemekle inspiryum uzundur. B. Ekspiryumun 4 saniyeden uzun olması. En sık formudur. Diafram yükselir. 1. Akciğer dışındaki lezyonlarda VT azalır. arter (en önemli). Kompresyon atelektazisi: Dıştan basıya bağlıdır. Öksürük şikayeti ile başvuran hastanın öksürük şikayetleri daha çok toza dumana girdiğinde ve bahar aylarında oluyormuş.106 En sık akciğer küçük hücreli cada görülür.Kaviteter lezyonun en sık nedeni nedir? En sık tüberkülozda görülür Kavite yapan tm Epidermoid bronş karsinomudur. Skuamoz hücreli ca’da tanı konabilir. Çocuklarda ise en sık neden yabancı cisimlerdir. Kistif fibrozis. v dalgası yok gibi boyun venöz dalgaları görülmez. Pnömotoraks Akciğer grafisinin yorumunda bazı önemli noktalar ve sorular. Ekspiryumun son dönemleri duyulmaz. kolleteral venler ile karakterizedir. Kot aralıkları daralır.

vital kapasite? 2. Akut bronşit D. KONU BAŞLIĞI VE 3. hangi parametreler hangi hastalıkların tanısında kullanılır? Rezidüel volüm nedir Total kapasite. KONU BAŞLIĞI SOLUNUM FONKSĐYON TESTLERĐ 1. Bu hastada en olası tanınız nedir? A. Đntrinsik astım C.107 değeri %75 olarak bulunmuştur. Balgamda eozinofil ve spesifik IgE düzeyleri yüksektir. Kronik bronşit E. Ekstrinsik allerjik astım B. Rezidüel volüm (RV): Maksimum ekspiryum sonrası akciğerde kalan hava miktarı Vital kapasite (VC): Maksimum ekspiryum sonrası maksimum alınan hava miktarı Đnspiratuvar kapasite (IC): Tidal volüm + Đnspiratuvar rezerv volüm Fonksiyonel rezidüel kapasite (FRC): Rezidüel volüm + ekspratuvar rezerv volüm Đnspiratuvar rezerv volüm (IRV): Normal inspiryum sonrası maksimum inspiryum ile alınan hava miktarı Tidal volüm (TV) = Solunum hacmi = Istirahat halinde alınıp verilen hava miktarı Ekspiratuvar rezerv volüm (ERV): Normal ekspiryum sonrası maksimum ekspiryum ile atılan hava .TEMEL BĐLĐM: Testlerin anlamı Rezidüel volüm nedir Total kapasite. Pnömoni 2. vital kapasite? Total akciğer kapasitesi (TLC): Vital kapasite + rezidüel volümden oluşur.KLĐNĐK: Klinik destekli bir soru Örnek: Obstrüktif tanısında hangisi en güvenilir? FEV1 Astım tanısında en güvenilir hangisidir? PEF Solunum fonksiyon testlerindeki normal veriler nelerdir.

KOAH için en önemli risk faktörü hangisidir? KOAH ın en önemli nedeni sigara kullanımıdır. 3. S. Amfizem. Üst lobları tutar. KOAH için kötü prognostik faktörleri nelerdir? Đleri yaş Sigara içmeye devam etmek FEV1 <%50 Bronkodilatörlere yanıtın az olması Korpulmonale Hipoksemi FEV1’deki yıllık azalmanın hızlı olması KOAH’ın önemli Komplikasyonları nelerdir? . FEF 25-75: Orta ve küçük hava yolları hakkında azalır 4. 5. catarhalis ve virüsler diğer etyolojik nedenlerdir. Astım. Kronik bronşit nedir? Đki yıldan daha uzun süren. Restriktif bozukluklarda normal veya artmıştır. KOAH’ın en önemli patolojik bulgusudur. FVC: (Zorlu vital kapasite)= Restriktif akciğer hastalıklarında azalır. restriktif akciğer hastalıklarında normaldir. Alt lobları tutar.4’den büyüktür. Küçük hava yolu hastalıklarıdır. Pulmoner embolide ventilasyon normal. Panasiner amfizem kimlerde sıktır? Alfa-1 antitripsin eksikliğinde görülür. Sabah düşüklüğü astım için tipiktir. M. Üst lobları tutar. 2. Normal değeri 0. 4. Perüzyonda dolma defekti vardır. PEF: obstrüktif akciğer hastalıklarında azalır. Obstrüktiflerde total akciğer kapasitesi ve rezidüel volüm artar. OBSTRÜKTĐF PULMONER HASTALIKLAR HANGĐLERĐDĐR? 1. Esas olarak sigara içenlerde görülür. Kronik bronşit. restriktiflerde azalır. Bronşektazi. 2.infleanza’dır. Ventilasyon-perfüzyon sintigrafisi hangi hastalığın tanısında kullanılır? Pulmoner emboli tanısında kullanılır. KOAH alevlenmesine en sık neden olan mikroorganizmalar hangileridir? En önemli etyolojik ajan H.pneumoniae. yılda en az üç ay balgamlı öksürük ve balgam varsa buna kronik bronşit denir. 1. Spontan pnömotoraks neden olabilir.108 STATĐK SFT’leri hangi hastalıkların tanısında kullanılır? Akciğer volümlerini ölçen testtir. Distal asiner amfizem/Paraseptal amfizemin özellikleri nelerdir? Subplevral büllerle karakterizedir. 3. FEF 75-85: Küçük hava yolu hastalıklarında azalır. FEV1: Obsrüktif akciğer hastalıklarda azalır. Amfizem nedir? Terminal bronşiyolün distalindeki hava boşluklarının kalıcı destrüksiyona denir. KOAH’da bu oran 0.4’ten küçüktür. FEV1/FVC: Obstrüktif hava yolu hastalıklarında azalır. Reid indeksi nedir hangi hastalığın tanısında kullanılır? Mükoz bez/duvar oranına denir. Erken dönemde ilk saptanan bulgudur 5. Küçük hava yolu hastalıklarında normaldir. Sentriasiner amfizem nedir? En sık görülen amfizemdir.

idrarda yağ silendirleri saptanmış. Epitel frajilitesi öldürücü ve ciddi astım bulgusudur. Bazal membran kalınlaşması: (Spesifik) Oksjen radikalleri ve proteazlara bağlıdır. Tüberküloz. Bu hastada en olası tanı hangisidir? A. hipokside artış varsa kan gazları bakılır. dermatitin eşlik edebilir. Mekanik ventilasyon: Steroid tedavisine yanıt vermeyen ve durumu kötüleşen hastalarda hayat kurtarıcıdır. Lökotrein antagonistleri tedavide kullanılabilir. Hayatı tehdit eden bir durum ve genel durumda kötüleşme. Tedavinin izlenmesinde neler kullanılır? PEF değeri kullanılır. Balgam incelemesi: Balgamda görülen spesifik bulgular nelerdir? Curshman spiralleri yapışkan balgamın bronşiollerin yapısını alması. spesifik IgE pozitif olan astımdır. Birinci tercih ilaçtır. Charcot-leyden kristalleri eozinofillerin parçalanması. Oksijen tedavisi 2. dalak 8 cm büyük. Creola cisimciği solunum epitelinin dökülerek biraraya gelmesi ile oluşur. Samphter sendromu nedir? Đlaca bağlı astıma denir. nötrofil kaynaklı oksijen radikallerine bağlıdır. Epiteliyal Hasar:(Spesifik) Eozinofil kaynaklı major basic protein. Soru: Uzun yıllardır sabahları kusar gibi balgam çıkaran bir hastada yüzünde. Histamin ve metakolin bronşial provakasyon testi 5. 4. 95. Allerji ve aile öyküsü pozitiftir. Nazal polip eşlik eder. Yüksek dozda kısa etkili inhale beta 2 agonistler kullanılabilir. 4. Lökotrien yapımındaki artışa bağlıdır. Reverzibilite en önemli özelliğidir. nabız 80/dk. ayaklarında yaygın şişlikler oluşmuştur. 3. 3. Aminofilin ve ipratropium bromür düzelme olmazsa eklenebilir. Tansiyon arteriyel 130/80 mmHg. Öykü ve semptomlar 2. Rinit. Sistemik kortikosteroidler: En etkili ilaçtır. En sık neden olan ilaç aspirindir. Spontan sekonder pnömotoraks. 5. PEF değişkenliği: “sabah düşüşü” ile karakterizedir. Total veya allerjen spesifik IgE yüksek Cilt testleri. Kreatin klirensi 30 dk. Sekonder Pulmoner hipertansiyon Pulmoner ve triküspit kapak yetmezliği Sağ kalp yetmezliği (izole) Sekonder polisitemi Santral siyanoz Allerjik astma/ Ekstrinsik astmanın özellikleri nelerdir? Çocuklarda görülür. ultrasonografide böbrekler bilateral büyüktür.109 Aşağıdaki hastalıkların en sık nedenidir.böbrek tutulumu . Astımda görülen patolojik değişiklikler nelerdir? Mukus hipersekresyonu: Koyu ve yapışkan bir mukus vardır.prick testi Hafif astım = Gerektiğinde beta 2 mimetik Hafif persistan = Đnhale steroid + gerektiğinde Beta 2 agonist Astım krizinin tedavisinde hangi ilaçlar kullanılabilir? 1. IgE yüksek. Astım tanısı nasıl konur? 1.

Önemli laboratuar: Akciğer grafisinde ekmek içi görünümü Kesin tanı: Bronkografi/Yüksek çözünürlüklü bilgisayarlı tomografi Tedavide birinci tercih: En sık bu hastalar infeksiyon ile gelir. Soru. Kweim deri testi E. Prognoz: Çomak parmak ve AA tipi amiloidoz gelişebilir. Ağır böbrek yetmezliği. Ghon kompleksi nedir? Parankim lezyonu + hiler LAP vardır. PAN – glomerülonefrit BRONŞEKTAZĐ NEDĐR? Proksimal subsegmental hava yollarını oluşturan bronşların anormal ve kalıcı genişlemesidir. 98. PA akciğer grafisi D. Ağır millier veya menenjit tüberküloz olguları. ateş. Kistik fibrozisde gelişme ihtimali en yüksektir. Akciğer tomografisi TÜBERKÜLOZ Bulaşma Yolları ve Bulaştırıcılık yolları nelerdir? Kaynak vaka: Kaviter lezyon hastalığın aktif olduğunu gösterir. Kırk beş yaşındaki bayan hasta boyunda şişlik. yetişkinlerde tüberküloz ve geçirilmiş diğer akciğer infeksiyonlarına bağlı gelişebilir. PPD testi 18 mm olan bu hastaya bundan sonraki aşamada etiolojiye yönelik hangi testi istemeye gerek yoktur? A. Bronşektazi – amilozidoza bağlı nefrotik sendrom D. Patogenez: Geçirilmiş hastalıklara bağlı proksimal subsegmental hava yollarında kalıcı genişleme vardır. Đnfeksiyon tedavisi yapılır. Balgam kültürü C. Ayırıcı tanı: Kronik bronşit. Gün boyu devam edebilir. Bu hastalarda direk grafi kronik bronşitte nonspesifiktir. Etiyoloji: Çocuklarda kistik fibrozis. Muayenede servikal bölgede 4x3 cm LAP saptanıyor. Balgamda ARB B. Kesin tanı böbrek biyopsisi ile konur. Astım – ilaca bağlı toksik nefropati C. Amiloidoz tanısında öncelikle 24 saatlik idrarda protein bakılır. Ayırıcı tanıda SFT ve tomografi yardımcıdır. Đmmunsupresif tedavi. Tüberküloz basillerine karşı gelişen immün yanıtın özelliği nedir? . Larinks tüberkülozlu bulaştırma ihtimali en yüksektir. Komplike vakalarda cerrahi yapılır. Kızamık gibi viral infeksiyonlar. PPD’nin negatif olduğu durumlar nelerdir? Kişi hiç basille karşılaşmamışsa. Biyopside kazeifiye granülomlar görülüyor. influenza etkendir. H. zayıflama ve terleme şikayeti ile geliyor. kronik sinüzit: Kronik bronşitte de sabah öksürük ve balgam vardır. Sarkoidoz gibi hücresel immün defekt Testin yanlış yapılması Primer tüberküloz en sık nereyi tutar? Primer tüberküloz alt loblarda görülür. En fazla sol alt lobu tutar Önemli klinik: Sabahları kusar tarzda öksürük ve balgamdır.110 B. Balgam daha azdır. Sarkoidoz – nefrotik sendrom E. kızamık. Sekonder tüberküloz en sık nereyi tutar? Üst lobları ve apeksi tutar.

Viral pnomöni PNÖMONĐLER Pnömonilerde en önemli klinik bulgular nelerdir? Tanı neyle konur? Tedavi ile ilk ve son düzelen nedir? Öksürük. Mikoplazma pnömoni B. PĐRAZĐNAMĐD: Hücre içi basile en etkili anti tbc ilaçtır. kusma. Hücre içinde çinko ve bakırı şelasyon yaparak tutar. Lenf nodu tüberkülozu: Servikal lenf nodu tutulumu en fazladır. BOS’da en fazla protein artışına neden olur. şeker ve clor düşüktür. Tek başına profilakside kullanılır RĐFAMPĐSĐN: Nötr ortamında hücre dışı en etkin antitüberküloz ilaçtır. En önemli yan etkisi retrobulbar nörittir. Tip IV immün reaksiyon gelişir. fusobacterium ve peptostreptococlar sıktır. Bu hastalarda etken aşağıdakilerden hangisi olabilir? A. BOS basıncı yüksektir. Peritonit yapar. etkenler nelerdir? Toplumda alkoliklerde. BOS’a kolay geçer. Perikard: Konstriktif perikarditin en önemli nedenidir. ateş başlıyor. Đsoniazid ile korunma: Yetişkinlerde 300 mg/gün tek doz. En son düzelen ise radyolojik bulgulardır. yan ağrısı vardır. yatan hastalarda ise serebrovasküler hastalığı olanlarda sık görülür. Tanıda altın standart radyolojik incelemedir. Klamidya pnömoni E. Adrenal bezlerin tüberkülozu: Addison hastalığınını ikinci sıklıkta sebebidir. ETHAMBUTOL: Bakteriostatik etkilidir. Cildin tüberkülozu: Lupus vulgaris ve eritema nodosumdur. Steril piyürili hastalarda düşünmek gerekir. Bacterioides. Tüberkülozdan korunmada neler yapılabilir? a.111 Basiller alındıktan 6-8 hafta sonra basillere karşı hücresel immünite gelişir. En sık etkenler. lökosit ve trombosit sayıları normal bulunmuştur. ateş. Rengi açık saman sarısıdır. Aspirasyon pnömonisi kimlerde sıktır. Milier tüberküloz: Pulmoner ven tutulumu sonucu oluşur. Teratojen değildir. Tüberküloz menenjiti: Morbidite en fazla olan menenjittir. Aspirasyon sıklıkla yatar pozisyonda olduğundan sağ akciğer üst lob posterior veya alt lob superior etkilenir. Çocuklarda kullanılmamalıdır. SSS’ne çok az geçer veya hiç geçmez. karın ağrısı ve dama taşı belirtisidir. Lenfosit artmış. nereyi tutar. Đntramuskuler kullanılır. 3 hastada serum sodyumu düşük olarak bulunmuştur. Pnömokoksik pnömoni C. Kazeöz ve nekrotik bölgelerdeki basillere en etkili ilaçtır. En sık ekstrapulmoner tutulum yeri lenf bezi tutulumudur. Tedavi ile ilk düzelen ateş. Altta akciğer kanserinin de olduğu durumlarda ostaoartropatiyi artırır. balgam. Glukoz 6 fosfat dehidrogenaz eksikliğinde hemoliz yapar. Bir banka şubesinin 7 personelinde bulantı. kuru öksürük. BCG aşısı: b. Lejionella pnömoni D. Genitoüriner tüberküloz: Renal tüberküloz en sıktır. . Tüberküloz tedavisinde kullanılan ilaçlar ve önemli yan etkileri nelerdir? ĐZONĐAZĐD (INH): MAO inhibisyonu yapar. Kemik ve eklem tüberkülozu En sık torakal vertebraları tutar. Hiperürisemi yapar. ishal. nereleri tutabilir? GIS: En sık ilioçekal bölgeyi tutar. Tüm vücuda yayılır. çocuklarda 10 mg/kg/gün dozunda kullanılır. Piridoksin eksikliği oluşturup periferik nöropati yapabilir. Ekstrapulmoner tüberkülozlar nelerdir. Oral absorbe olmaz. Hastaların kan sayımında hb değerleri. Aktif çoğalan basillere en etkili ilaçtır. Gebelerde ve Myastenia graviste kullanılmamalıdır. SLE benzeri tablo yapar. STREPTOMĐSĐN: En istenmeyen yan etki vestibüler bozukluktur. Akciğer grafilerinde interstisiyel infiltrasyon ve balgamda lenfosit artışı saptanıyor. Hiperürisemiye bağlı gut oluşturur. Crohn benzeri lezyona neden olur. P-450 enzim indüksiyonu yapar. En önemli bulgusu ateş. En istenmeyen yan etkisi hepatik toksisitedir.

Bakteriyemi splenektomi ve yaşlılarda sıktır.Carrini’dir. IV ilaç bağımlılarında sık.tuberculosis. LEGĐONELLA PNÖMONĐSĐ:Etken Legionella pnömophiliae’dır. Apse. Mantarlar %5 (Aspergillus)’dur. Volüm artışına bağlı olarak fissürlerde itilme izlenebilir. KLEĐBSĐELLA PNÖMONĐSĐ: Tipik olarak üst lobları tutarak lober pnömoniye yol açabilir. radyolojik veya serolojik olarak belli ise ona göre tedavi verilir belli değilse emprik tedavide makrolidler birinci tercihtir. Tedavisinde 3. . STAFĐLOKOK PNÖMONĐSĐ: Đnflüenza. kaviteleşme. servikal lenfadenopati. Fakat CD4 sayısına göre etken değişebilir. CD4>200 CD4< 200 CD4< 50 M. Kinolonlar. Jenerasyon sefalosporin (sefotaksim) + aminoglikozid (gentamisin) 2.carinii pnömonisi MAC.Bradikardi = Lejyonella 4. Organ nakli hastalarında pnömonilerin en sık etkenler nelerdir? Virüsler %50 (CMV) (en sık).112 Toplumnad kazanılmış pnömonin en sık etkeni nedir? Tedavide birinci tercih nedir? En sık S. hiler adenopati yapabilir. ishal gibi GIS belirtileri vardır. Tedavide 2. Buna göre. plevral ağrı ve bulantı. PA:hızla nitelik değiştiren bronkopnömoni. Toplum kökenli pnömonilerin en sık nedeni. kuşak sefalosporinler H. Sularda yaşadığı için klima ve sulardan enfeksiyona neden olur.4 saatten uzun vazopresör gereksinimi Hastane kökenli pnömoni nedir. kusma. . Kuru öksürük. S. imipenem. pnömoni Hangi pnömoni vakalarında yoğun bakım tedavisi gerektirenlidir? Kriterler: .Şok tablosu. meropenem.hipotanteremi. CMV’dir. Tip-b en patojendir. . betalaktamlı kombinasyonlar verilir.Đdrar miktarının 80 ml/4 saat veya 20 ml/saat’ten az olması. MRSA: vankomisin. . teikoplanin. karaciğer fonksiyon testlerinde bozukluk olabilir. Amipisiln 1 tercih. nafcilin ve dicloxacilindir. kızamık. tedavide ne yapılır? Hastaneye yattıktan en az 48 saat sonra veya taburculuktan sonraki 48 saat içinde gelişmiş ise denir. pnömotoraks var. Đshal. tercih penisilindir. Ektima gangrenozum = Psödomanans 2. en sık etken nedir. kaposi sarkom P. Etken klinik. Tedavi: Metisilin. Pnömoli hastalarda pnömoninin etiyolojisi ile ilgili önemli klinik ip uçları nelerdir? 1. Tedavide 1. pnömotosel. rifampin verilir. Herpes labialis eşlik edebilir. Bazı spesifik pnömoniler ve karakteristikleri ile ilgili bilgiler nelerdir? PNÖMOKOK PNÖMONĐSĐ: Lober pnömoni yapar. MĐKOPLAZMA PNÖMONĐSĐ: En sık görülen atipik pnömonidir. Aerous ve Psödomanos aeruginosa en sık etkendir. Tedavide eritromisin birinci tercihtir. Mortalitesi en yüksek pnömoni Psödomonansdır. . alkolik. monosiklik beta-laktam (aztreonam) gibi geniş spekturumlu antibiyotikler verilir. Bakteriler %30 (Gram +). Herpes labialis = Strep. ĐNFLUENZAE PNÖMONĐSĐ: Yaşlı. kulakta bülloz myringitis. Parapnömonik efüzyonlara en sık neden olur.Mekanik ventilasyon gerektiren solunum yetmezliği. Direnç varsa 2. kronik bronşit gibi ve ek hastalığı olan kişilerde sıktır. nörolojik belirtiler. konjuktivit.Akciğer radyoloji bulgularının ilk 48 saate %50’den fazla progresyon göstermesi.pneumoniaedir. kuşak sefalosporinler. ÜSYE belirtileri. Alkoliklerde sıktır. Büllöz mirinjit = Mikoplazma 3. Veya 3. Tanı:Soğuk aglutinin testinde 4 kat titre artışı ile konur. HIV (+) kişilerde CD4 sayısı ve karşılaşılan enfeksiyonlar nelerdir? HIV’de en sık pönomoni etkeni nedir sorusunun cevabı P. 14-21 gündür.

Tanı: En güvenilir tanı yöntemi idrarda antijenini saptamaktır.000 mm3. Çekilen akciğer grafisinde sağ akciğer alt lobda düzgün kenarlı 5x3 cm boyutunda konsolidasyon artışı saptanıyor. ekstrapulmaner belirtiler sıktır. konfüzyon. Önemli klinik: Genellikle asemptomatik. hiponatremi olabilir. ateş. Kist hidatik E. Tansiyon arteriyel 100/50 mmHg. habız 120/dk. Apekste pnömatoseller ve pnömotoraks izlenebilir. hipofosfatemi. Yirmi bir yaşındaki bir futbolcu.113 Relatif bradikardi. Tanı: Kompleman fiksasyon testi kullanılır. öksürük. Fizik muayenede. Kesin tanı: Tomografi ile konur Tedavide birinci tercih: Cerrahidir. Bu hastada tedavide birinci tercih hangisidir? A. Đnce barsakta açılır. Üst solunum yolu enfeksiyon bulgularını takiben pnömoni ve hepatosplenomegali olabilir. Önemli laboratuar: Eozinofili olabilir. Akciğer ca D. Cilt lezyonu sıktır. PNEUMOCYSTĐS PNÖMONĐSĐ: HIV ve transplant hastalarında sık görülen infeksiyonundur. Ayırıcı tanı: Aspergilloma: Apekse yerleşir. balgam yaymasında nötrofil hakimiyeti ve CRP 320 mg/dl olarak bulunmuştur. (Cevap 8. Medikal tedavide birinci tercih albendazoldür. Bu hastada en olası tanı nedir? A. granülamatöz hastalıklar. Rüptüre olursa balgamda yumurta akı. ateş 40 C. baş boyun muayenesinde yaygın herpetik lezyonlar var. Seftazidim KĐST HĐDATĐK Etiyoloji: Ekinokokus granülozus Patogenez: Oral olarak alınan kistler mide asidine dirençlidir. Đkinci sıklıkta akciğeri tutar. Laboratuvar incelemelerinde lökosit sayısı 21. Makrolid B. Plevral efüzyon yapmaz. genel durum orta. Tüberküloz C. Tedavi: tetrasiklin kullanılır. Vankomisin E. dinlemekle akciğerde sağda orta zonda krepitan raller alınıyor. Tedavi ve profilaksi: TMP/SMX verilir. vaskülitler. Kinolon C. Portal sistem ile en sık karaciğere gelir. Anaflaksi gelişebilir. Lezyon üzerinde hilal tarzında hava sütunun görülmesi tipiktir. PA: hilustan perifere uzanan infiltrasyon ve hiler lenfadenopati olabilir.B) AKCĐĞER HASTALIKLARINDA LEZYON LOKALĐZASYONLARI Primer tüberküloz = Alt lob Sekonder tüberküloz = Üst lob Bronşektazi = Sol alt lob Kist hidatik = Sağ alt lob Akciğer absesi = Sağ orta ve üst lob Otuz sekiz yaşında Afyonun Davulga Beldesinden gelen herhangi bir şikayeti olmayan hastanın yapılan kan sayımlarında eozinofilisinin olduğu saptanıyor. LDH ve kreatinin fosfokinazda artma. Atelektazi Akciğerleri en sık tutan SCHĐSTOSOMĐASĐS hangisidir ve ne yapar? . Direk grafide düzgün kenarlı konsolüdasyon artışı vardır. Löffler sendromu B. Kitle lezyon yapan hastalıklar: Tümörler. Tedavi: birinci tercih Azitromisin veya levofloksasi CLAMĐDYA PNÖMONĐSĐ: Kuş. En çok sağ akciğer alt lobunu tutar. Penisilin D. balgam ve yan ağrısı şikayeti ile geliyor. soğan zarı benzeri yapılar görülebilir.

taşipne ve taşikardi gelişiyor. Bu alanda ödem ve inflamasyon meydana gelir. 3. Hipersensivite pnömonisi: Genellikle A. Altta yatan sol kalp hastalığı ve konjenital kalp hastalığı ve akciğer hastalığına ait bulgular hakimdir. Protrombin gen anomalisi B. Yerdeğiştiren pnömoni+ eozinofili ile karakterizedir. Antitrombin III eksikliği E. Hastada metabolik alkaloz. kafa travması. Di-Dimer yüksek bulunmuş. Aspergilloma: TBC kavitesinde en sık yerleşir. clavatus ile oluşur. ARDS ile ilgili bilinmesi gerekenler nelerdir? ARDS’nin nedenleri. Tedavide birinci tercih: Destek tedavisi Prognoz: Mortalite çok yüksektir Ayırıcı tanı: Pulmoner hipertansiyon: Ortalama pulmoner kapiller basınç bu hastalarda > 18 mmHg’dir. 2. Faktör V leiden mutasyonu . Kanda oksijen miktarı düşer. Pulmoner kapiller basınç normal olmalıdır. yanık) Multipl kan transfüzyonu Aşırı doz ilaç alımı Pankreatit Kardiopulmoner baypas sonrası Toksik madde inhalasyonu Patogenez: Alveolekapiller membranda hasar vardır. Buna bağlı akciğerler görevini yapamaz hale gelir. Sezeryan sonrası bir hastada ani başlayan yan ağrısı. Malt işçilerinde ve çiftçilerde görülebilir. Kesin tanı: Klinik ve radyolojik olarak konur. Tedavi: Amfoterisin B birinci tercihtir. Akciğer grafisinde kavite üst duvarında yarım ay şeklinde hava sütünu görülür. hipoksi ve hipokapni saptanıyor. Akciğer grafisinde 7 gün içinde gelişen bileteral infiltrasyon tipiktir.gün) tedavisine yanıt vermeyen pnömoni varsa düşünmek gerekir. Ascarise bağlı akciğerde gelişen hastalığın ismi nedir? Löffler sendromudur. Tanı akciğer biyopsisi ile konur. Protein C eksikliği C. Önemli klinik: Solunum yetmezliği bulguları vardır. Bu hastada en önemli herediter etiyolojik neden nedir? A.mansoni en sıktır. Doğrudan Akciğer Hasarı Yapanlar Pnömoni Mide içeriğinin aspirasyonu Pulmoner kontüzyon Suda boğulmak Đndirek Akciğer Hasarı Yapanlar Sepsis (en sık neden) Ciddi travma (multipl kemik kırığı yelken göğüs. ASPERGĐLLOSĐS akciğerde hangi tür hastalıklara neden olur? En sık akciğer infeksiyonu yapar. Protein S eksikliği D. nefes darlığı. karaciğer. 1. beyin fonksiyonlarında bozulma. Tedavi cerrahidir.114 S. Pulmoner hipertansiyon yapar. Önemli laboratuar: %100 oksijen verilmesine rağmen oksijen saturasyonun %40 olması tipiktir. ĐNVAZĐF PULMONER ASPERGĐLLOSĐS: Myelopsüpresif kişilerde sıktır. Bu hastalarda zaman içinde böbrek. kalp. Hemoptizi en sık semptomdur. Nötropenik bir hastada vankomisin (3. Buna bağlı alveolekapiller membran geçirgenliği bozulur. hematolojik olarak da DĐC tablosu gelişebilir.

en sık) En sık akkiz neden ortopedik kalça cerrahisi. Pulmoner embolide hangi patolojik değişiklikler olur? 1.“KADER NE DER. taşikardi. PAPAZ “ BU DA BÜYÜYECEK. KADERĐNĐZ AÇIK VE HEP GÜZEL OLSUN… PULMONER TROMBOEMBOLĐ Pulmoner embolide en önemli kaynak hangisidir? Derin femoral venler: (%70-80. Akciğerde infarktüs gelişir (nadir) Pulmoner embolinin önemli klinik bulguları nelerdir? Ani başlayan göğüs ağrısı. PULMONER EMBOLĐDE SEMPTOM VE BULGULAR Semptomlar Dispne Plöretik ağrısı Öksürük Bacakta şişlik Bacakta ağrı Hemoptizi Çarpıntı Wheezing % 73 66 37 28 26 13 10 9 Bulgular Taşipne Raller Taşikardi S4 Pulmoner S2 sert DVT Terleme Ateş % 70 51 30 24 23 11 11 7 Pulmoner embolide direk grafi bulguları nelerdir? Normal olabilir (%8-20). PEDER NE DER” DEMĐŞ. PADĐŞAH OLACAK DA BĐZĐ YÖNETECEK” DEMĐŞ. ateş ve hemoptizi görülür. En sık herediter neden APC rezistansıdır. Sürfaktan sentezi azalır atelektazi gelişir 3. Ölü boşluk benzeri havalanma meydana gelir. 2. Negatif basınç nedeni ile plevral efüzyon 4. Ventilasyon/perfüzyon oranı bozulur. Masif embolilerde akut sağ kalp yetmezliği ve ölüm olabilir. . taşipne. AKŞEMSEDDĐN UZAKLARA BAKMIŞ.115 FATĐH SULTAN MEHMET HAN SARAY BAHÇESĐNDE OYNARKEN PAPAZLA AKŞEMSEDDĐN ORADAN GEÇĐYORLARMIŞ.

MR anjiografi yapılabilir. Adenokanserler beyin metastazı yapar. . Sağ ventrikül hipertrofisi c. Platismografi: d. Akciğer kanserlerinde sıklık ve prognoz nasıldır? Tablo: Akciğer Kanserleri.AKCĐĞER KANSERLERĐ VE MEDĐASTEN HASTALIKLARI Akciğer kanseri her iki cinste de en sık görülen kanserden ölüm nedenidir. Diafragmada yükselme olabilir. Doppler ultrasonogrofi: c. Fakat teknolojik nedenlerden dolayı daha çok tercih edilmektedir. (DI’de derin S. Pulomen embolide Elektrokardiyografi bulguları nelerdir? a. h. Sağ dal bloğu b. DIII’de patolojik Q ve negatif T) e. Pulmoner anjiografi: Kesin tanı anjiografi ile konur. f. tekrarlayan alt solunum yolu infeksiyonu geçirenlerde kanser düşünülür. tepesi hilusta opasiteye verilen isimdir. Arteriyel kan gazı: Hipoksemi. D-Dimer: Normal olması durumunda %90 emboli dışlanabilir. Ancak D-dimer pozitifliği emboli tanısını koydurmaz sadece destekler.116 Hampton hörgücü: Tabanı plevrada. Sipiral anjio tomografi: Tanı değeri sintigrafi ile aynıdır. hipokapni. tedaviye dirençli öksürüğü olanlarda. Lineer atelektazi: Flechner çizgisi Westrmark belirtisi: Damar gölgelerinde ani ve künt sonlanmalara denir. Ventilasyon perfüzyon sintigrafisi: Ventilasyon normal perfüzyonda defekt. Sigara içen. Pulomer emboli saptanan bir hastada trombüsün kaynağını göstermek için hangi testler yapılır? a. b. 25. Metastaz bulguları olabilir. i. Sinüs taşikardisi (en sık rastlanan bulgusudur) d. Akciğer kanserleri nereye metastaz yapar? Küçük hücreli akciğer kanseri kemik metastazı sıktır. respiratuvar alkaloz vardır. zayıflayanlarda. Sıklığı ve Prognoz Histolojik Tip Adenokanserler (tümü) Bronkoalveoler kanser Squmoz hücreli kanser Küçük hücreli Büyük hücreli Akciğer karsinoid Adenoid kistik karsinom Yumşak doku tümörü Sıklığı (%) 32 3 29 18 9 1 <1 <1 5 Yıllık Survey (%) 17 42 15 5 11 83 48 30 En sık görülen semptomu nedir? Kimlerde akciğer kanseri düşünmek gerekir? Öksürük erken dönemde en sık semptomdur. g. En karakteristik olanı S1Q3T3 formudur. Kontrast venografi: Kesin tanı yöntemidir.

. Kronik mediastinitin en sık nedeni nedir? TBC’ye bağlıdır. Küçük hücreli ca Ektopik Cusing: ACTH salınımı = Küçük hücreli Hiperkalsemi: Epidermoid (squamöz cell ca) Jinekomasti: Büyük hücreli akciğer ca Eaton lambert sendromu: Küçük hücreli ca Çomak parmak ve osteartropati: Epidermoid ca Beyne en fazla metastaz: Adeno ca En sık görülen = Adeno ca’lar En iyi prognoz = Adeno ca/ Bronkoalveoler karsinom Sigara ile ilişki = Küçük hücreli Sigara ile ilişki yok = Adeno ca Perifere yerleşen = Adeno ca En kötü prognoz = Küçük hücreli KI Met en fazla = Küçük hücreli Pnömoni benzeri tablo = Adeno ca Akciğere en fazla metazstaz yapan tümör hangisidir? Renal cell ca’dır Metastaz eğilimi en fazla olan tümör hangisidir? Koriokarsinom Akciğerin en sık benign tümörü hangisidir. Fizik muayenede solda orta ve üst zonda solunum sesleri azalmış. özelliği nedir? Hamartomdur. Bu hastada en muhtemel tanı nedir? A. vibrasyon torasiks artmış. Mezoteliyoma E. Akciğer ca D. Plevral efüzyon B. zayıflaması ve nefes darlığı olmuştur. perküsyonda matite saptanıyor.117 Akciğer kanserinde görülen paraneoplastik sendromlar nelerdir? Uygunsuz ADH sendromu: En sık. Plevral efüzyon 26-ĐNTERSTĐSYEL PULMONER HASTALIKLAR Hangi hastalıklar interstisiyel akciğer hastalığı yapar? Ostrüktif akciğer hastalıkları dışındakiler restriktif = instersitisel yapar. En önemli fm bulgusu nedir? Yaygın krepitan rallerdir. Patlamış mısır tarzı kalsifikasyonlar ile karakterizedir. Pnömoni C. Mediastinal kitle nedenleri lokalizasyonlarına göre nasıldır? Üst ve ön: en sık tümör timoma. en sık kitle retrosternal guatr. Akut mediastinit en sık nedeni nedir? Akut en sık özefagus rüptürüdür. Orta mediasten: en sık bronş ca’dır. Posterior mediasten: en sık nörojenik tm. Elli dört yaşındaki sigara içmeyen bir bayan hastanın 3 aydır devam eden öksürüğü. En önemli semptomu nedir? Đlerleyici dispnedir.

En güvenilir radyolojik tanı yöntemi nedir? HRCT (yüksek çözünürlüklü bilgisayarlı tomografi) Kesin tanı neyle konur? Akciğer biyopsisi ile konur. Önemli klinik: Üveit. Silikozisin önemli özellikleri nelerdir? Dünyada en çok karşılaşılan meslek hastalığıdır. akciğer grafi bulguları abartılıdır. Kesin tanı: Akciğer biyopsisi ile konur. Berilyum intoksikasyonun da sarkoidoz benzeri bulgular görülebilir. Akciğer ca D. Caplan Sendromu nedir? Pnömokonyotik nodüller + (en sık kömür) + romatoid artrittir. akciğer tutulumu bulguları. EKG’sinde QT kısalması ve solunum fonksiyon testlerinde restriktif patern saptanmış. eritema nodozum. Wegener Çiftçi akciğeri nedir? Küflü ot ve saman içerisinde bulunan micropolyspora faeni. ateş 39 C. Patogenez: En sık akciğeri tutar. Malt işçisi akciğeri neye bağlıdır? Küflü maltta bulunan aspergillus türleri yapar. termoatinomiçes vulgaris tarafından oluşturulur. Kuartz en sık görülen tipidir. Kıkr yaşındaki bir erkek hasta ateş ve öksürük şikayeti ile başvuruyor. radyolojik bulgu az. ACE düzeyi yüksek. Sifiliz E. Fizik muayenede cilt muayenesinde tibia ön yüzünde 1x1. Tedavi en etkili tedavi yöntemi nedir? Steroid kullanılır. Schuman ve Astreoid cisimcikler karakteristiktir. En fazla fibrosis Silikozisde en az demir ve kalay yapar 2. hiperkalsemi bulguları vardır Önemli laboratuar: Kalsiyum yüksek. Abartılı radyolojik görünüm = baritozis 3. Tedavide birinci tercih: Semptomatik hastalarda kortikosteroid kullanılır. PPD negatif. Tüm doku ve organları tutan sebebi bilinmeyen sistemik bir hastalıktır. Pnömokonyozlarlar ile ilgili bazı karakteristikler nelerdir? 1. 1x2 cm ağrılı kızarıklık ve şişlikler var. Asbestozis. Amiloidoz B. Patolojisinde nonkazeifiye granülom. Ayırıcı tanı: Tüberküloz: Patolojisinde kalsifiye granülomlar ile ayrılır En sık ölüm nedeni solunum yetmezliğidir. Bileteral hiler lenfadenopati en sık görülen bulgusudur. Hilar lenf nodlarında “yumurta kabuğu” . klinik abartılıdır. Bu hastada en olası tanınız nedir? A. Mantar işçi akciğerine kim neden olur? Termoaktinomiçez vulgaris ve T viridis yapar. nabız 100/dk. TA 155/90 mmHg.118 En önemli radyolojik bulgusu nedir? Bal peteği/ retikülonodüler görünümdür. SARKOĐDOZ ĐLE ĐLGĐLĐ ÖNEMLĐ ĐP UÇLARI Etiyoloji: Bilinmiyor. Klinik bulgular ile uyumlu değildir. Sarkoidoz C. Tüberküloz gelişimi sıktır.

Asbestozis: 1. En çok akciğer ca yapar. akselere ve kronik Hiler yumurta kabuğu kalsifikasyon sık Deri. Şilotoraks ve hemotoraksın en sık nedeni nedir? En sık travma Plevral efüzyoda Kesin tanı nasıl konur? Torasentez ile konur. Transuda tipi efüzyonların en sık Kalp yetmezliğidir. ĐNORGANĐK TOZLAR VE ÖZELLĐKLERĐ Tozlar Asbest Özellikleri Yalıtım.krizotil (beyaz asbest): en sık görülen asbet şeklidir. elektronik ve elektrik çalışanlarında sıktır Granülomatöz reaksiyon Üst loblar ve periferik tutulum sık Hiler LAP eşlik edebilir Boksit cevherinin ısıtılması sırasındaki duman inhalasyonu ile oluşur Üst loblarda balpeteği görünümü sıktır. Eksuda tipi efüzyonların gençlerde en sık nedeni parapnömonik.35 1010 <3 gr <200 Eksuda <7. Pnömotoraks riski yüksektir Maden ocakları. seramik. Plevral efüzyonun en sık nedeni nedir? Transuda ve eksuda tipi plevral efüzyonların en sık nedeni nedir? Plevral efüzyonun en sık nedeni kalp yetmezliğidir. kağıt işçilerinde sıktır Plevra tutulumu sıktır ID:10t0116 Berilyoz Shaver hastalığı (Aluminyum) Silikozis Talk Plevral efüzyon gelişen hastalarda erken dönemde ve geç dönemde bulgular nelerdir? Plevral efüzyonda başlangıçta ağrı vardır.35 >1018 >3 gr >200 . Serpentin . Nefes darlığı meydana gelir. Sıvı <300 ml ise direk grafide görülmez. Mezoteliyomaların ise en sık nedenidir. lastik. 2. baraj yapımında çalışanlarda sıktır 3 klinik formu var: Akut. tünel kazımı. VT azalır. Dinlemekle frotman alınır. yetişkinlerde ise malign hastalıklardır. Lateral dekübitis grafisi ile daha az sıvılar saptanabilir. Amfibol . Transuda ve eksuda ayırımı nasıl yapılır? Transuda eksuda ayırımı şu kriterlere göre konur: Özellikler PH Dansite Protein LDH Transuda >7. izolasyon ve gemi işçilerinde sıktır Alt zonlarda yaygın fibrozis Plevral plak. Bazı pnömokonyozlar ve genel özellikleri tabloda verilmiştir. Matite veya sub matite alınır Sinüsler kapanır. Tanı: PA akciğer grafisinde açıklığı yukarı bakan konsoludasyon artışı vardır.119 Melek kanadı kalsifikasyon var.Solunum sesleri. kalsifikasyon Kanserojendir Uzay endüstrisi.krokidolit (mavi asbest): En fazla kanser yapan asbesttir. >60 yaş: Malign hastalıklar. Muyanede. Efüzyon artınca ağrı ve frotman kaybolur. En sık akciğer ca’dır.

Glikoz <10 mg/dl. 2. LDH > 1000 U’dür.35 Normal Negatif Lupus Normal >200 Normal Düşük Pozitif Tüberkülozda görülen efüzyonun özellikleri nelerdir? Adenozin deaminaz düzeyi >50 ü Glukoz <30 mg/dl pH< 7. Komplike Parapnömonik efüzyonun bulguları nelerdir? pH < 7. Malignitelerde de amilaz yükselebilir.120 Lökosit Kolesterol <1000 <45 >1000 >45 Plevral efüzyonda amilaz yüksek ise neler olabilir? Sağda efüzyon varsa pankreatit Solda efüzyon varsa Özofagus rüptürü düşünülür.1.3 Protein: > 4 gr Hücre 5000 mm3 ve %90 lenfosit Mezotelyomada görülen efüzyonun özellikleri nelerdir? Hyalüronik asitten zengindir Meigs sendromu hangi tür efüzyon yapar? Eksuda ayapar. Romatoid artirit ve lupusda görülen efüzyonun farkları nelerdir? Özellikler Glukoz LDH pH C3. pulmoner embolide transuda tarzındadır. .C4 ANA Romatoid Artrit < 30 mg >200 < 7. hipoalbuminemiler. 2. hipotiroidi. Glikoz < 40 mg LDH > 1000 U ve Lökosit > 100.000 mm3’dür. Paragonimasis Triadı nedir? 1. pH < 7. 3. Hangi hastalıklarda plevral efüzyon transuda vasfındadır? Kalp yetmezliği.

hemoptizi Aort diseksiyonu: Ani başlayan ağrı. Pnömoni E. sonorite artmış ise bu hastada tanınız nedir? A. fokal frotman alınır. Diğer akciğer alanları doğaldır. Patogenez: Kot fraktürüne bağlı olarak akciğer bir bölgeden yırtılır. Pariatal ve visseral plevra arasına hava girer. Buna pnömotoraks denir. uzun boylu. sigara içen erkek hasta göğüs ağrısı ve dispne şikayeti ile geliyor. Kesin tanı: Tomografi Tedavide birinci tercih: Toraks tüpü ve su altı drenajıdır. Plevral efüzyon C. Ayırıcı tanı: Pnömotoraks Otuz üç yaşında. Pnömotoraks Romatoid artrit tanısı ile takip edilen 52 yaşındaki erkek hastanın nefes darlığı var. vibrasyon torasiks azalmış. Fizik muayenede solda solunum sesleri. Spontan primer pnömotoraks = Distal asiner amfizem. taşikardi. Nefes darlığı yoktur. Kot araları genişler. Lezyon tarafında bronş ve damar ağacı görülmez. Fizik muayenesinde sağda solunum sesleri. Ekspiryuda çıkamaz. Önemli laboratuar: Akciğer grafisinde havalanma artışı vardır. Önemli laboratuar: Akciğer grafisi: Pnömotoraks bulguları. nefes darlığı. mediasten ve trekanın karşı tarafa itilmesi ile tanı konur. Önemli klinik: Ani başlayan nefes darlığı ve göğüs ağrısı vardır. Kesin tanı: Akciğer grafisi Tedavide birinci tercih: Lezyon tarafını dışardan açık pnömotoraks haline getirmek gerekir. zayıf. ekstremiteler arasında tansiyon nabız farkı Plörodina: Ani ağrı. Pulmoner emboli D. Spontan sekonder pnömotoraks = En sık neden KOAH’dır.121 Hangi hastalıkta hem transuda hem de eksuda olabilir? Pulmoner emboli PNÖMOTORAKS HAKKINDA BĐLĐNMESĐ GEREKENLER NELERDĐR? Etiyoloji: En sık neden travmatiktir. TANSĐYONLU PNÖMOTORAKS NEDĐR? Etiyoloji: Trafik kazasında multipl kot fraktürlerine bağlı olarak gelişir. Önemli klinik: Lezyon tarafında havalanma artışı. Ayırıcı tanı: Pulmoner emboli: Ani başlayan ağrı. Lezyon tarafında havalanma artışı olur. Patogenez: Öksürük veya spontan olarak akciğer delinir. kollabe olan akciğere ait düzgün kenarlı konsolüdasyon artışı vardır. taşipne. treakea mediastenin karşı tarafa itilmesi ve nefes darlığı vardır. Ampiyem B. Mediasten ve trakea karşı karafa itilir. vibrasyon torasiks azalmış. Bu hastada en olası tanı nedir? . Perküsyonda matite alınıyor. diafram düzleşir. Plevra yaprakları arasına inspiryumda hava girer.

hipotiroidi. Bu sabaha kadar tekrarlar. Fibrozan alveolit: En sık tutulum. TRAVBE ALANI NERESĐDĐR? Sol arkus kostarum. Bronşiolitis obliterans UYKU APNE SENDROMU Etiyoloji: Obezlerde sık görülür. Akromegali. sedatif alınmaması 3. B.122 A. A. Antidepresanlar. Kesin tanı: Polisomnografi ile apne sayısı >20 ise tedavi edilir. maksilla ve mandibulası geriye basıklar. Pnömotoraks C. koroner arter hastalığı ve ani ölüm riski artmıştır. Fibrozan alveolit E.nCPAP ve nBiPAP uygulaması 7. Tedavi: 1. C. Tekrar uyur. Önemli klinik: Sabaha kadar şiddetli baş ağrısı vardır. Nefes alır. konjenital solunum yolu anomalisi olanlarda sık görülür. Hasta uyuduğu zaman solunum yolu tıkanır. Solunum merkezini uyaran asetozolamid. Romatoid hastalık: Fiborzan alveolit. ksifoidden geçen horizontal hat ve ön aksillar hattan meydana gelir. Kaplan sendromu B. Progesteron 5. Patogenez: Farinksten itibaren solunum yollarında tekrarlayan tıkanmalar vardır.Spesifik havayolu anomalisi varsa cerrahi düzeltilmesi 4.Oksijen tedavisi 6. Bu hastalarda hipertansiyon. Hasta uyanır.Kilo kontrolü 2.Uykudan önce alkol.Medikal tedavi REM uykusunu kısaltan. Dikkat eksikliği ve sık kaza yaparlar. Plevral efüzyon D. Tek taraflı paralizilerin en sık nedeni bronş ca’dır.Trakeostomi KONNEKTĐF DOKU AKCĐĞER TUTULUMU ĐLE ĐLGĐLĐ BĐLGĐLER. Makroglossi hangi durumlarda görülür? . SLE: Plevropulmoner tutulum DĐYAFRAGMA HASTALIKLARI Diafram patolojilerini değerlendirmede en güvenilir tanı yöntemi nedir? Tek ve çift taraflı paralizilerin en sık nedeni nedir? En iyi tanı yöntemi floroskopidir. Bilateral paralizilerin en sık Guillain-Barré sendromunda görülür.

Abdominal basınç artışı. yatmak ile provake olan yanma ve regürjitasyondur. 4. Özefagus patolojilerine bağlı disfaji kaç grupta incelenir? I. 1. Akromegali. 1. Aspirasyon pnömonisi 6. d. Paroksismal öksürük. Yatmadan önce yemek yememek. GASTROÖZEFAGĐAL REFLÜ En sık nedeni nedir? 1. Yatağın başını yükseltmek.en sık görülen semptomdur. Barret epiteli: Yassı epitelin metaplastik silindirik epitele dönüşmesidir Adenokarsinom gelişimi artar. Özefajial ülserler: 3. Lezyon ilerledikçe semptomlar artar II. 5.123 a. En sık sliding hernidir. Mekanik lezyonlara bağlı disfaji. 2. lenfandijom) c. Dilin tümörleri (hemanjiom. Öne eğilmek. Peptik ülser 7. Demir eksikliği anemisi: Özefajite bağlı kanamalardan olur. Öksürük. Önlemler. Diğer. Larinks ca. kreatinizm e. Sigara. yiyeceklerin burna kaçması sıktır. Uyku apnesi. Đdiyopatik pulmoner fibrozis. Orofaringeal disfajinin nedenleri nelerdir? En sık santral sinir sistemi patolisi Ağzına lokmayı alır yutamaz. g. alkol ve kahve Klinik özellikleri nelerdir? “Heartburn” -yanma tarzı göğüs ağrısı. katı hem sıvı 2. Motilite bozukluklarında disfaji. B. Öncelikle katı gıdalara karşı oluşur. disfoni. Otit. Zayıflamak. Gebelik-şişmanlık 4. Sinüzit. Down sendromu b. Diyetteki yağ miktarını azaltmak Hangi ilaç kontraendikedir? AntikolinerjiklerProstoglandin I2 ve E2 Kalsiyum kanal blokerleri Diazepam Nitratlar Barbütrat Teofilin Dopamin Seratonin . Odinofaj en sık reflüde görülür Tanı nasıl konur? 24 saatlik pH metri: kesin tanı yöntemidir. Tedavide neler yapılır? 1. kahve ve alkol kullanmamak. Yağlı besinler. Hem. Alt esofagus sfinkterinde gevşeme bozukluğu: en sık neden 2. Laranjit. Disfaji epizodikdir. f. Diyet ve çevresel faktörler. disartri. Halitozise neden olabili. Genellikle ilerleyici değildir. Striktür. Çikolota ve benzeri gıdalar yememek. 2. Primer amiloidoz. Sıvı gıdalara karşı disfaji daha fazladır. c. Disfaji tekrarlayıcıdır 3. 3. glikojen depo hastalığı d. Nezaman endoskobik inceleme yapılır? 5 yıldan uzun ve herhangi bir komplikasyon varsa yapılır. Subglottik stenoz. 1. Yatmadan 1 saat önce ve yemeklerden 1 saat sonra antasit kullanmak. Weidman sendromu: Makroglossi + göbek fıtığı A. çikolata. 3. Astım. e. a. b. Hiatus hernisi. Gastroözefajial reflü komplikasyonları nelerdir.

Endoskopi tehlikelidir. Sisaprid:Uzun QT sendromuna neden olur ve Bethanekol kullanılabilir. En sık ölüm nedeni aspirasyon pnömonileridir. Protokinetik ilaçlar. Dilate peristaltik dalgalar kaybolmuş ve yiyecekle doludur.124 2. 4. Baryumlu grafi: Alt uç incelir ve kuş gagası vardır. Tanı: Lateral baryumlu özefagus pasaj grafisi ile konur. Skuamöz hücreli karsinomu için predispozandır. Etiyolojisinde gastroözefagial reflü vardır. Özefagusun serozası yoktur. Gece pulmoner aspirasyon gelişir. Düzelmezse Mekanik dilatasyon yapılır. proton pompa inhibitörleri ve protokinetik ilaçlar verilir. Motor fonksiyon bozuklukları sonucu oluşur. Diffüz özefageal spazmın en sık nedeni nedir? Amyotrofik lateral sklerozdur. nereye yerleşir? Alkol ve sigara en önemli Kostik yanıklar.Krikofaringeus kasında gelişen bir hernidir. Alt özefagusun sifinkter tonusunun artmasıdır. Tedavide hangi ilaçlar kullanılır? Nitratlar. Plummer Vinson sendromu nedir? Etyolojisinde demir eksikliği anemisidir. FARĐNGEAL /ZENKER DĐVERTĐKÜLÜ’dür. Yutma güçlüğüne neden olur. Antasit tedavisi: Aljinik asit en çok tercih edilen antasittir. Regurjitasyon. ağız kokusu ve disfajiye neden olur. Yemek sonrası boyunda şişlik olur. Yassı hücreli kanser için predispozan hastalıklar hangileridir. Nezaman endoskopik inceleme yapılır? Endoskopi ile karsinomdan ayrımı için yapılır. Epifrenik divertiküller: Alt ucunda görülürler. Schatzki halkası nedir? Alt özefagial halkadır. Aspirasyon pnömonisine neden olabilir.Squamoz hücreli karsinomuna predispozan Tanı yöntemleri. Plummer vinson sendromu Tylosisdir Özefagusun üst üçte ikisinde yerleşir. Orta kesiminde görülürler. Direk grafi: Özefagus genişlemesine bağlı mediastende genişleme meydana gelir. Akalazya. Botilinum toksini enjeksiyonu yüksektir. Radyoterapi. B. kalsiyum kanal blokerleri verilebilir. Hava sıvı seviyesi görülebilir. Gerçek divertiküldür. Semptomatik hastalarda miyotomi. Hastaların çoğu yaşlıdır ve asemptomatiktir. 2. BENĐGN ÖZEFAGEAL STRĐKTÜR 1. Tedavisi demir eksikliği anemisinin tedavisidir. . Metoklopromid en önemli yan etkisi akatizidir. En sık akciğere metastaz yapar. Lokal yayılım sıktır. ÖZEFAGUS KARSĐNOMU En sık primer bengin tümörü hangisidir? Leiyomyom Özefagusun primer malign tümörü hangisidir? En sık skumöz hücreli kanserdir. AKALAZYA En sık rastlanan bulgusu motilite bozukluklarıdır. Klinik özellikleri nelerdir? Paradoksal disfaji en sık semptomdur. En sık neden tüberküloz Yalancı divertiküller hangileridir? A. Tanı baryumlu özefagus grafisi ile konur. Erkek cinsiyet. H2 reseptör antagonisteleri. Aspirasyon pnömonisi belirtileri vardır. Hasta üstüne basar ve ağzına yiyecek artıkları gelir. Cerrahi: errahi miyotomi (Heller operasyonu ) yapılır. 2. Gerçek divertikül hangisidir? Traksiyon divertiküdür. Diğer tedavi yöntemleri nelerdir? Pnömotik dilatasyon. Genellikle asemptomatiktikler. . Kesin tanı neyle konur? Manometrik basınç ölçümü ile konur. ilaç tedavisinde neler verilir? 1.

Midenin kardiyası veya Barret özefagus ile özefagusun alt üçte birlik kısmı arasında bulunur. Klinik: Karın ağrısı. Đleri devrelerde aşırı kilo kaybı olur.125 Adenokarsinom için en önemli predispozan hastalık hangisidir? Barret epitelidir. Özefajit yapan ilaçlar hangileridir? Doksisiklin en sık neden olan ilaçtır. bifosfanatlar yapabilir. Laringeus rekurensin invaze olduğunu gösterir. En sık ölüm nedeni pnömotorakstır. Pylorii’dir. En sık servikal bölgenin başlangıç kısmında görülür. Klinik bulguları nelerdir? Hastalarda en sık semptom katı gıdalara karşı ilerleyici disfajidir. Diğerlerinde H2 reseptör blokörleri ve proton pompa inhibitörleri etkilidir. Plevral efüzyon gelişebilir. GASTRĐT 1. Boerhaave sendromu nedir? Endojen nedenlere bağlı özefagus rüptürüdür. şişlik. 1. Đlk yapılması gereken PA akciğer grafisidir. En sık neden alkol kullanımıdır. Mallory Weis sendromunun en sık nedeni nedir? Aşırı kusmalara bağlı distal özefagusta görülen submukoz yırtılmalardır. DM. Kesin tanı nasıl konur? Endoskopik biyopsi ve sitolojisidir. Tipik herpetik lezyonlar vardır. Klindamisin. Üst GIS kanamasına neden olabilir. Gastrit tanısı nasıl konur? Endoskopi ve gerekirse biyopsi ile konur. HIV’li hastalarda sıktır. Gebelerde görülebilir. hasımsızlık.Kronik gastritlerin en sık nedeni nedir? H. Tetrasiklin. Özefagus infeksiyonları nelerdir? Candida özefajiti: Özefagusta en sık infeksiyon etkenidir. Göğüs ağrısı ve ses kısıklığı mediastinal invazyonu düşündürür. Subkutan amfizem. ÖZEFAGUS PERFORASYONU En sık neden dilatasyon veya entübasyon esnasında iyotrojenik perforasyondur. Amilaz düzeyi yüksektir. Spesifik gastritler olarak 3’e ayrılır. oral potasyum tuzları. Mackler triadı ile karakterizedir. Kronik granulamatoz hastalıkta da sıktır. En sık semptomu Üst GIS kanamasıdır.Eroziv ve hemorajik gastritin özellikleri nelerdir? En sık neden NSAĐĐ kullanımıdır. Tanı. 2. Tanı endoskopi + biyopsi ile konur Kronik gastritler kaç grupta incelenir ve özellikleri nelerdir? Özellik Lokalizsayon Etiyoloji Sıklık Tip A Korpus otoimmün %5 TipB Antrum HP %20 . Ses kısıklığı N. Akut gastritler 2. suda eriyen kontraslı madde ile çekilen özefagus grafisi ile konur ve tedavisi cerrahidir. Kronik gastritler 3. gaza neden lur. Kamana genel olarak hafiftir Tanı endoskobik biyopsi ile konur. Plevral efüzyon ve pnömatoraks gelişebilir. kusma ve göğüs ağrısı vardır. Herpetik özefajit: En sık viral ajandır. NSAĐĐ’ların profilaksisinde misoprostol kullanılır.

4’dür. Esas hücreler: pepsinojen salgılar. ülserin komplikasyonları nelerdir? 1. kusunca rahatlama gastrik ülserlerde görülür. 2. Akut hematojen flegmanöz gastrit: En sık nedeni ise streptokoklardır. PPI + klaritromisin+Omaksisiklin (Metranidazol) 4’lü tedavi. En sık duodenum birinci kısmından kanama .126 Đnflamasyon Asidite Gastrin atrofik azalmış artmış yüzeyel artmış azalmış Akut supuratif gastrit nedir? En sık etken stafilokoklardır. MEN tip I Sistemik mastositoz Bazofilik lösemi KOAHKBY Siroz Antral atrofik gastritKronik pankreatit Hiperparatiroidi Safra reflüsüRomatoid artrit Peptik ülserin en sık semptomu nedir? Epigastrik ağrıdır. Fekal-oral bulaşır. gram negatif. PPI+ Bizmut+metranidazol+tetrasiklin (PPI: Proton pompa inhibitörü) Gastrik fizyoloji 1. Duedonum: Pilorun distalinde posterior duodenal duvarda yerleşir. Mg b.P. H Pylori tedavisinde en sık kullanılan ilaç kombinasyonları nelerdir? 3’lü tedavi. Gece ağrısı duodenal ülserlerde. Duedonuma asit karakterlerde sıvıulaşması PEPTĐK ÜLSER Peptik ülser en sık nerede görülür? Duodenumda mideye oranla 6 kat daha sıktır. Mide ca için predispozandır. En güçlü uyaran kolinerjik uyarıdır. hareketli ve spiral bir bakteridir. G hücreleri: Antrumdadır. Vagal uyarı. Tedavi gastrektomidir. En fazla gastrit yapan mantar candidadır. Zollinger Elison sendromunda >0. HELĐKOBAKTER PĐLORĐ H. Mide en sık küçük kurvaturda ve prepilorik bölgede yerleşirler Peptik ülserle birlikte görülebilen hastalıklar nelerdir? ZES. d. Tedavi gastrektomidir. HCL ve IF salgılar. Duedonal ülserler ise endoskopik olarak tanı konur. Kanama (en sık): Üst GIS Kanamalarının en sık nedenidir. Protein sindiriminde rol alır. Hiperasidite. Gastrin salgılar. Hipoasidite e. Pariatal hücre kitlesini en iyi gösteren test hangisidir? Pariatal hücre kitlesini = bazal/maksimum asit salınım oranı belirler. Bu oran normalde 0. Ülser tanısı nasıl konur? Mide ülseri endoskobik biyopsi ile konur. 3. P.Parietal hücreler:Fundus ve gövdede bulunur. Asetil kolin salınmı Azaltanlar: a. Lenfoma veya karsinomu taklit edebilir. Yiyecekteki protein (en güçlü uyarıcı) c. Sadece gastrik epitel üzerinde kolonize olur. MENETRĐER HASTALIĞI NEDĐR? Pariyetal ve esas hücrlerin yerini mukus sekrete eden hücreler alır. En fazla gastrit yapan parazit Anisakins marinadır. Gastrin salınımını artıranlar faktörler nelerdir? a. Gastrin asit salınımına neden olur. Mide mukozasındaki kriptler uzar ve kıvrımlı bir hal alır. b. Ca.4’den küçüktür. Spesifik gastritler nelerdir? HIV’de en sık gastrit ekteni CMV’dir.

Perforasvon: (vaka sorusu): Duodenal ülserlerlerde ön duvar da görülür. tedaviyi dirençli. Kimlerde ZES düşünmek gerekir? Peptik ülser. Kilo kaybı ve peptik ülser bulguları olan hastada midekanseri düşünmek gerekir. fetal sulfoglikoprotein kullanılır. ZES tanısında kullanılan diğer testler nelerdir? 1. 4. %20-30 korpus daha az büyük kruvaturda yerleşirler. En sık lenfatik yolla metastaz yapar.Alkol . multipl ülseri vardır. Penetrasvon (vaka sorusu): Gastrik ülserler en sık karaciğerin sol lobuna. 4. Mide sekresyonlarında 2-glukronidaz seviyelerinin yüksekliği görülebilir. . Mide kanserinde predispozan faktörler nelerdir? . 2. Ca.H. ZES’de Tümör lokalizasyonu saptamak için en iyi yöntem hangisidir? Endoskopik ultrasonografidir. nitrat ve nitrit ile korunan gıdaların tüketimi Otoimmün gastrit (pernisiyöz anemi) Adenomatöz gastrik polipler Menetrier hastalığı ve familial adenomatöz polipozis Mide kanseri en sık nerede lokalizedir. Malabsorsiyon: Pankreas enzimlerinin inhibe olmasına bağlıdır. 1. turşu. Mide kanserinde görülen spesifik metastazlar nelerdir? Supraklavikular lenf nodu = Wirshow Umblikus = Sister Joseph modülü Sol aksiller lenf noduna = Đrısh nodülü Overler= Krukenberg tümörü Akantozis nigrikans= Mide ca en sık Dermatomiyozit = Mide ca sık Tromboflebit = Trousseu işareti Tanı: endoskopik biyopsi ile konur. Ayakta direkt batın grafisi ile tanı konru. Aklorhidri vardır. Klinik bulguları nelerdir? Genellikle asemptomatiktir. 3. Klinik: akut batın bulguları vardır. En sık kanayan arter gastroduedonal arterdir.Kronik atrofik gastrit . MĐDE TÜMÖRLERĐ Midenin en sık rastlanan tümörü adenokarsinomdur. hiperkalsemi ve malbabsorbsiyonu olanlarda düşünülür. 2. Hiperkalsemi ve böbrek taşı: Mekanizması bilinmiyor 3. En sık superior gastrik ve infragastrik lenf nodlarına yayılır. komplike. nerelere metastaz yapar? %50 antrum.72-4.Đntestinal metaplazi . B AO / MAO > 0. Açlık gastrin düzeyi > 1000 pg/ ml 2.pylori: (en sık) . Direkt invazyon ile özefagus. Erken mide kanseri nedir? Lenf nodu tutulumuna bakılmaksızın mukozada sınırlı kansere denir. BAO > 15 mmol / saat. Peptik ülser: Atipik. duodenum ve pankreasa. Gastrik ülserler kolona fistülize olur. 5. hematojen yolla karaciğere metastaz yapar. Fistül: Duedenal ülserler en sık ana safra yoluna. Tmör markerları nelerdir? CEA. Duodenal ülserler pankreasa penetre olur.127 görülür. Sekretin testi ile 2-10 dk da >200 pg / ml artış vardır. Somatostatin reseptör sintigrafisi ve tomografi yapılabilir. Obstrüksüyon: En sık pilor kanalı ülserlerinde görülür ZOLLĐNGER ELLĐSON SENDROMU (GASTRINOMA) Pankreasın en sık malign endokrin tümörüdür.4 3.Bilroth II operasyonu Sigara Diyet: tütsülenmiş.

Yağ 2. Fe düşük. Major emilim yeri Proksimal ince barsak olanlar. Kalsiyum düşük PTZ ve aPTT uzama Laktaz H2 oluşumu Negatif azot dengesi Schilling testi pozitif Folikasit Demir Makrositer anemi Mikrositer anemi Folikasit düşük Fernitin. Demir 5. Kliniği mide kanserine benzer. neler sekretuar diyare yapar? Laktoz. Folik asit 6.128 GASTRĐK LENFOMA= MALTOMA Non-Hodgkin lenfomaların en sık yerleşim yeri midedir. H. FEBK yüksek MALABSORBSĐYON BOZUKLUKLARININ FĐZYOPATOLOJĐSĐNE GÖRE ETĐOLOJĐK NEDENLERĐ Hastalık Pankreas hastalıkları. Yağda eriyen vitamiler Major emilim yeri orta barsak olanlar. 1.pylori’ye bağlı gelişen lenfomadır. Glukoz. Tedavi: Cerrahi. Bu dört nedenin dışındaki her şey sekretuar daire yapar. Karbonhitratlar 3. MALABSORBSĐYON Malabsorbsiyon konusunun anlaşılması için hangi maddenin nerden emildiğini bilmek gerekir. Kistik fibrozis Kronik pankreatit Pankreas Hemokromatozis Fizyopatoloji Enzim salınımının azalması . Kalsiyum 4. Galaktoz ve pürgatif ilaç kullanımına bağlı gelişir. Tanı: Biyopsi ile konur. radyoterapi yapılabilir. Çekum: Su Malabsorbsiyon Yağ Karbonhidrat Protein Organlar Safra kesesi Proksimal ince barsak Pankreas Tükrük bezi (minimal) Proksimal ince barsak Pankreas Mide (minimal) Orta Đnce barsak Pankreas Terminal ileum Pankreas Proksimal ince barsak Proksimal ince barsak Kinik Yağlı ishal ADEK vitamin eksikliği bulguları Gaz ve distansiyon Kaslarda atrofi Ödem Büyüme ve gelişme geriliği Kaslarda atrofi bulgular Tanı 24s gaitada yağ miktarı > 7 gr 25 HO vit D. Sekretuvar diyare. Ozmotik diyare nedenleri nelerdir. Proteinler Terminal ileum: B12. kemoterapi.

Cholyl 1 14C glisin testi. 3. Protrombin zamanı: K vitaminine eksikliği 6. D-Ksiloz testi: Đnce barsak hastalıklarında bozuktur. ÇÖLĐAK HASTALIĞI (GLUTEN SENSĐTĐF ENTEROPATĐ) Etiyoloji . Sekretin ve CCK (kolesistokinin) provakasyon testi: Pankreasın ekzokrin salgısını gösteren en sensitif testtir. Barsakta aşırı bakteri çoğalma. safra kesesi. albumin düzeyi düşer. mg. kalsiyum. 25 hidroksi vitamin D: Yağ malabsorbsiyonu 5. D vitamin. Gaitada yağ miktarı: > 6 gr yağ malabsorbsiyonunu gösterir. alkalen fosfataz: Pankreas. K vitamini eksikliğine bağlı PTZ uzar. 2. Schilling testi evre 3 kullanılır. transport zamanında kısalma Transport zamanın kısalması Gıdalarla etkileşim ve bağlama Lokalizasyona göre malabsorbsiyon bozukluğu Lenfatik transportun bozulmasına bağlı malabsorbsiyon Malabsorbsiyonda hangi klinik bulgular vardır? Emilim yerine göre eksik olan maddelerin eksikliği bulguları vardır Labaratuvar: Anemi. ince barsak kültürü. Bentiromid testi: Pankreas yetersizliği spsesifik testtir. fosfor. 14 C Ksiloz testi. neomisin Đnce barsak hastalıkları Kısa barsak sendromu Chron hastalığı Laktoz intöleransı Cöliyak hastalığı Lenfatik obstrüksiyon Yağ ve yağda eriyen vitamin malabsorbsiyonu Yağ ve yağda eriyen vitamin malabsorbsiyonu HCL'din pankreas enzimlerini inaktive etmesi Transit zamanın kısalması Demir eksikliği Vitamin B12 eksikliği Yüzeyel azalması. 9. proksimal ince barsak malabsorbsiyonunda seviyesi düşer. Kalsiyum. Laktoz H2 oluşumu: Laktaz eksikliğinde bozuktur. çinko. Malabsorbsiyon tanısında kullanılan testler nelerdir? 1. 4.129 Safra kesesi hastalıkları Kolestatik karaciğer hastalıkları Zollinger Ellison sendromu Postgastrektomi Fitatlar Aşırı bakteriyel çoğalma Kısa barsak sendromu Diabet ve hipertroidi Kolestramin. 8. Laktuloz H2 oluşumu. 7.

b. Düzelmezse sekonder laktoz intöleransı düşünülür. kronik progresif malabsorbsiyon olarak tanımalanır. Çölyah hastalığında hangi kanserler gelişebilir? Başta T hücreli lenfoma = 200 kat sık. Periferik lenfadenopatidir (%50) olabilir. g ve o). Birlikte görülen en sık bulgu dermatitis herpatiformis’dir.130 Gluten. Hiperpigmentasyon (%40). bakış paralizi ve myoklonus) olabilir. Nörolojik tutulum (%40) (demans. yorgunluk ve kilo kaybı gibi semptomlar görülür. Tedavi: Tetrasiklin + folik asit Folik asit tedavi testi nedir? Malbasorbsiyonu olan hastaya folat verilince düzelirse tanı tropikal sprudur. Subtotal villoz atrofi görülür. Seftriakson ve kloramfenikol kullanılabilir. Tedavi . en sık bulgusu artrittir (%80). En sık semptomu zayıflama (%100). Gluten mısır ve pirinçte yoktur. Klinik Đnfantlarda sütten kesilip tahıl almaya başlanınca görülür. diyetle düzelmezse ne düşünülür? 6 aylık glutensiz diyet normale döner. çavdar ve yulafta bulunur.subtotal villöz atrofiden daha sıktır. WHĐPPLE HASTALIĞI Etken. lamina propriyada plazma hücre ve lenfosit hakimiyeti vardır.coli. kaşıntılı ve veziküler lezyonlarla karakterizedir. ince barsak karsinomu. arpa. Etiyoloji: Đnce barsakta E. En sık neden diabetes mellitustur. Altın standarttır. Gluten’in alkolde çözünmesiyle çok sayıda gliadin peptitleri oluşur (a. . T hücre fonksiyon bozukluğudur. abdominal distansiyon. ĐNCE BARSAKTA AŞIRI BAKTERĐYEL ÇOĞALMA (KÖR LUP SENDROMU) Đnce barsakta bakteri sayısının >10000 /ml olmasıdır. Klinik: Diyare. Aşırı bakteriyel çoğalma testi ile konur. Bu tedavi testine bu isim verilir. Kript hiperplazisi. Tedavide birinci tercih nedir? Trimetoprim sülfomethaksazol birinci tercihtir. TROPĐKAL SPRUE Tropikal ülkelerde görülen ince barsak yapı ve fonksiyon bozukluğu ile karakterize. tetrasiklin veya metronidazol verilir. özefagus yassı hücreli karsinom riski artmıştır. Tanı nasıl konur? Jejunal biyopsi ile konur. Yaşlılarda steatorenin en sık nedenidir. Klinik. Tropheryma whippellidir. Klinik ve laboratuar bulguları Çöliak hastalığına benzer. şiddetli. sulu diyaresteatore+vitamin B12 vardır. PROTEĐN KAYBETTĐREN ENTEROPATĐ En sık görülen neden konjestif kalp yetmezliğidir. a gliadin ise ince barsak mukozasına en toksik olandır. Patolojik bulguları nelerdir? Hastalık proksimal ince barsakta başlar. En güvenilir tanı testi hangisidir? PCR’dır. Dermatitis herpetiformis nedir? Ekstremitelerin ektansör yüzeyleri ve sırtta yaygın. buğday. Patoloji: Çöliak hastalığındakine benzer parsiyal villöz atrofi. Tanı. Hangi antikorlar pozitiftir? Antigliadin (tarama testi) ve antiendomisyum antikorları(tanı testidir) Tedavide ne yapılır. Enterobakter ve Klebsiella miktarlarının aşırı arttığı görülür. Malabsorsiyon (%75) Ateş (%50). iştahsızlık.

ABDOMĐNAL TÜBERKÜLOZ 1. En sık appendiks. ABETALĐPOPROTEĐNEMĐ: Barsakta apoprotein B yoktur. Tanı: idrarda 5HĐAA ölçümü Tümör lokalizasyonu: Somatostatin reseptör sintigrafisi en duyarlı yöntemdir. Tedavide üçlü antitüberküloz tedavi uygulanır. Adenom en sıktır.131 LAKTOZ ĐNTOLERANSI Primer : Mukoza normal Sekonder: Çöliak hastalığı ve viral gastroenteritlerde görülür. ataksi vardır PY’da tipik akantositler görülür. Niçin kalbin sol tarafını tutmaz? Mediatörler akciğerde yıkıldığı için kalbin sol tarafını etkilemez. Tedavi:Diyetten laktozun çıkarılması yeterlidir. Tanı:laktoz hidrojen nefes testi kullanılabilir. Kolesterol ve trigliserid düşüktür. darlık ve akciğerde fibrozise neden olur. Dama taşı belirtisi en tipik bulgusudur. Đnce barsak biyopsisinde epitel hücreleri yağ ile doludur. rektumdan köken alır. Metastaz yaptığı zaman ismi karsinoid sendromdur. pulmoner kapakta yetmezlik. Eksuda tarzında aside neden olur. Granülotamöz hepatit: Tanı karaciğer biyopsisi ile doğrulanabilir. ileumda. 3. GIS’in en malign endokrin tümörüdür. ĐNCE BARSAK TÜMÖRLERĐ: Benign tümörler. Karsinoid sendromun bulguları nelerdir? En sık rastlanılan bulgu flushing’tir. GIS’de en sık görülen nöroendokrin tümörüdür. Hangi karsinoidler karaciğere metastaz yapmadan karsinoid sendrom yapar? Over ve rektal Ülseratif kolit ve Crhon hastalığının farkları nelerdir? ĐNFLAMATUVAR BARSAK HASTALIKLARI . KARSĐNOĐD TÜMÖRLER Enterokromafin hücrelerden çıkar. Malign tümörler. Diayere seratonine bağlıdır. Retinitis pigmentoza. Đlioçekal tbc: En sık ileoçekal bölge tutulur. Şilomikron oluşunda bozukluk vardır. Triküspid. Klinik: Crohn hastalığına çok benzer. Histamin ve bradikine bağlıdır. Peritonit: Asit+ karın ağrısı + ateş tipiktir. Adenokarsinom en sık görülen tümörlerdir. 2 cmden büyük ise karaciğere metastaz. abdominal distansiyon. artmış gaz ve diyare şikayetleri görülebilir. Klinik: Süt ve süt ürünleri alımını takiben kolik tarzı karın ağrısı. 2.

sosis benzeri anslar Karın ağrısı.D. fissür.000 Bilinmiyor Tüm GIS Terminal ileum Segmental Transmural Aftöz ülser Granülom (özgün) Striktür. fissür. goblet hücre kaybı Kurşun boru (haustrasyon kaybı) Rektal kanama Diyare ++ Yok Yok +/+/Tutulum yok Backwash ileitis+ +++ + + + + +++ ++ Böbrekte ürik asit taşı Demir eksikliği anemisi (ilk ve özgün) Kolonda tarak dişi görünümü Psödopolip Kurşun boru görünümü Crohn Hastalığı 10-30 her iki cins içenlerde fazla Beyaz. (-) Crohn hastalığında tedaviye dirençli fistüllerin tedavisinde hangi ilaç verilir? TNF alfa blokeri olan infliksimab verilir. . Yahudi 6-8/100.Fe++.132 Özellikler Yaş Cins Sigara Epidemiolojiü Sıklık Etioloji Tutulu En sık tutulum Tutulum şekli Tutulum derecesi Patoloji: Đlk bulgu Đkinci dönem Kronik faz Klinik: En sık Diğer Malabsorbsiyon Palpabl kitle Fistül Fibrosis Mezenterik lenf nodu Terminal ileum Ekstraintestinal belirti: Sklerozan kolanjit Eritama nodozum Aftöz ülser Çomak parmak Pelvik osteomyelit Osteomalazi Seronegatif spondilit Üveit Taş Laboratuvar Radyolojik Ülseratif Kolit 15-35 Her iki cins içenlerde az Beyaz. Mg++ . vit 12 A.E.K eksikliği Terminal ileumda ip belirtisi Abse.) Psödopolip. Safra kesesi taşı Ca++. striktür Đnce barsak adeno karsinomu (+) ID:10t0158 Komplikasyon Sekonder malignite Kolektomi sonrası nüks Toksik megakolon (vaka sorusu) Kolon ca. folat. Yahudi 2/100. rektal kanama az Diyare ++ Var Var ++ ++ Tutulum var ++ + +++ +++ +++ +++ + + + Böbrekte Ca ++ oksalat. obstruksiyon. striktür Nodülarite Fistül. fistül. 000 Bilinmiyor Kolon Rektum Diffüz Yüzeyel Kript apsesi (PMNL infilt. Vit B .

Nüks sıktır. Perforasyon. En sık neden tromboembolidir. En sık neden aterosklerozdur. AKUT KOLON ĐSKEMĐSĐ En sık nerde görülür. Önemli laboratuar: Lökositoz.Biopside displazi Medikal tedaviye cevapsızlık ÜK’de cerrahi tedavi ile kür sağlanabilir. Bazı hastalarda kanlı ishal görülebilir. Histolitikadır. veya Saccharomyces boulardii oral olarak verilebilir. Anjiografi ile tanı konur. Klinik: Yemekten yaklaşık 30 dakika sonra orta veya üst abdomende sıkıcı fakat şiddetli bir ağrı başlar.133 Ülseratif kolitte cerrahi endikasyonları nelerdir? Toksik megakolon. Rebound ve defans pozitifleşir. Kilo kaybederler. karın ağası. doz ve süresi nasıldır? 1. kalp yetmezliği gibi herhangi bir kalp hastalığı vardır. Nüks yoktur. klindamisin ve 3. 2-3. Crohn hastalığında tedavi cerrahi genellikle komplikasyon varsa yapılır. paramomisin ve tetrasiklin: Taşıyıcılığı önlemek için intestinal forma etkili ilaçlardır. 3. Tedavi: Metranidazol tedavide birinci tercihtir. Ciddi olgularda akut batın bulguları olabilir Kesin tanı: Kolonoskopik biyopside trofozoidlerin görülmesi ile konur. Tedavide birinci tercih ilaç hangisidir. 40 derece ateş olabilir. Klinik formları nelerdir? a) Asemptomatik. . bulantı-kusma. Amibik kolit klinik olarak ülseratif kolitle çok karışır ve ÜK’e süperpoze olabilir. gaita eritrosit ve lökosit görülür. Önemli klinik: Kötü kokulu. iyodokinol. Emetin: sadece doku formuna etkili. diloksanit furoat. Doz: 3x750 mg 5-10 gün verilir 2. b) Noninvaziv kolit. Klinik: 4-10 kez kanlı diyare. Tedavi: cerrahidir. Fizik muayene: Üfürüm duyulabilir fakat bu spesifik değildir Tanı: anjiografi ile konur. günde kanlı ishal başlar. Mezenterika süperioru tutar. Metranidazol hem doku hem intestinal forma etkilidir. Kesin tanı: C. KRONĐK MEZENTERĐK ĐSKEMĐ En sık nereyi tutar ve en sık neden nedir? En sık A. Amibik Kolitis Etken: E. Durmayan kanama. c) Đnvazif kolit/fulminant kolit yapabilir. iştahsızlık. Mortalite ihtimali çok yüksektir. Bunlar toksin A (enterotoksin) ve toksin B (sitotoksin)’dir Toksin tayini en güvenilir tanı yöntemidir. AKUT ĐNCE BAĞIRSAK ĐSKEMĐSĐ (MEZENTER ARTER ĐSKEMĐSĐ) Özellikleri nelerdir? Akut mezenter arter iskemisi: Altta yatan atrial fibrilasyon. ve nedeni nedir? En sık splenik fleksurada görülür. PSÖDOMEMBRANÖZ ENTEROKOLĐT: Etiyoloji: Ampisilin. En sık etken Clostridium difficile’dir. ateş ve kilo kaybı görülebilir. Ani başlayan çok şiddetli karın ağrısı olmasına rağmen rebound ve defans yoktur. kuşak sefalosporinlerdir. difficile 2 tür toksin üretir. sulu diyare ve kramp tarzında karın ağrısı vardır.

en sık nereye yerleşir? Bunlar en sık rektum ve distal kolonda bulunur ve saplı veya sesil olabilirler.Tübüler adenom b. Cowden sendromu 5. en sık görülen polip hangisidir. Ailevi adenomatozis poliposis Sıklığı %80-85 %10 %5 %100 ihtimal Düşük Yüksek Orta Polipozis sendromları: I. Hiperplastik polip: En sık ve malignite ihtimali en düşüktür.Von Rekling Hausen Hastalığı . Hamartomatöz polipler: 1. 4. a. Turcot sendromu yer alır. Bağsırsağın en sık görülen damar anomalisidir. Famial adenometöz poliposis. en sık nereye yerleşir? 1. Neoplastik polipler nelerdir. Gardner 3. KOLONUN PREMALĐNG POLĐPLERĐ Adenom tipi a. Histolojik olarak. Ailevi Poliposisler A.134 ANJĐODĐSPLAZĐ En sık kolonda görülür. Adenomatöz polipler. Tanı:Endoskobik olarak konur. c. inflamatuvar polip. Peutz Jedgers 2. Hamartomatoz poliptir.Villöz adenom c.Tubulo-villöz d. En sık (%80) rektuma yerleşir. b. KOLON POLĐPLERĐ: Non-neoplastik polipler nelerdir. Basal hücreli nevus B. Juvenil poliposis 3. 1. 60 yaşın üstünde masif alt GIS kanamasının en sık sebebidir. Non-neoplastik polipler. 2.

3. Deri hiperpigmentasyonu vardır. Antioksidanlar riski azaltır. Oral kontraseptif kullanımı: 3. 2. Hamartomatöz polipler: 1. 4. Otozomal dominant geçer. Sağ kolon tümörleri: Gizli kanamadan dolayı anemisine neden olur. Kalsiyum kullananlar 4. yüzlerce mukus dolu hamartomatoz polip vardır. Tanı konur konmaz kolektomi yapılır. kromozomun uzun kolundaki APC gen mutasyon sonucu oluşur. 3. Kafa tası. Rekal tümör: Rektal kanama. El ve ayakta keratoz vardır. Cronkhite-Kanada sendromu 1. Çocukların en sık görülen polipleridir. Ailesel olmayan poliposisler. erkek hasta Kolorektal adenomlar (bak polipler) Ülseratif kolit (10 kat). Hematojen yolla en sık karaciğere metastaz yapar. Familial adenometöz polipozis (FAP) 5. Beyin tümörü vardır. Dudaklarda melanotik noktalanma. NSAĐĐ = Aspirin 2. Turcot sendromu: OD veya OR geçer. Ailesel olmayan poliposisler 1. 3. Gardner sendromu: OD geçer. Prognozda en önemli faktör tümör tespit edildiğindeki aşamadır. KOLON KANSERĐ Kolorektal kanserlerde risk faktörleri nelerdir? Diyet: Lifli gıdalardan fakir beslenme Yaş: 50 yaş. Tümör markerleri nelerdir? CEA ve CA 19-9 ‘dur. Kanser gelişme ihtimali %100’dür. En sık rektosigmoid bölgede görülür. En sık retmu tutar. Nelerin kolon kanseri için gelişimini önleyici özelliği vardır? 1. Sol kolon tümörleri: Rektal kanama ve erken dönemde obstruksiyona yol açarlar. Crohn (4-7 kat) Akromegali Pelvik radyoterapi Obesite ve sedanter yaşam Alkol ve tütün (Đlişki zayıftır) Streptokokus bovis bakteriyemisi Üreterosigmoidostomi yapılanlar Kolon kanseri hangi yollarla metastaz yapar? Lenfatik invazyon sıktır. 1. Cowden sendromu: OD geçer. 2. En sık görülen semptom karın ağrısıdır. Alopesi. Klinik bulguları nelerdir? 1. Tırnak distrofisi. Von-Rekling Hausen hastalığı: Nörofibromatosis tip I ile birlikte C. mukuslu akıntı veya tam olarak boşalamama hissi olur. Gaitada gizli kan: . Peutz-Jegers sendromu: OD geçer.yumuşak doku ve desmoid tümörler vardır. Kolon kanserinde kanser tarama programlarının katkısı nedir? 1. Juvenil poliposis: OD geçer. Tanı: Kolonoskopik biyopsi ile konur. Cronkite-Kanada sendromu: Kolonda hamartamatoz polipler. Oral papilloma. B.Meme ve tiroid kanser riski yüksektir.135 II. 2. madibula ve uzun kemiklerde osteoma. Hastaların %20 ‘sinden fazlasında 40 yaştan önce kanser gelişir.

Đnce barsak kanama nedenleri: En sık neden vasküler lezyonlardır. Üst GIS kanamasının en sık nedeni nedir? Peptik ülser: (%50-55) En sık duedonal ülserdir. **Hemobilia: Safra yollarına kanamadır.136 2. Diğer kanama nedenleri. 2. Rektosigmodoskopi yaptıranlarda kolon kanserinden ölüm riski azalır. tanı nasıl konur? GIS KANAMA 1. En sık asemptomatiktir. En sık sigmoid kolon ve inen kolonu tutar. Divertikül komplikasyonları nelerdir? Kanama. Hemobilianın en sık nedeni travmadır. perforasyon. DĐVERTĐKULOZĐS Orta yaşlı insanlarda sıktır. Kolona en sık metastaz yapan tümör hangisidir? Malign melanomdur. . Divertikülit atağının bulguları nelerdir. Çocuklarda en sık neden özefagus varisleridir. divertikülit. perikolik abse yapabilir.

Alt GĐS kanamasında en sık neden nedir? Divertiküler hastalık (%17-40 en sık) Masif kanama alt GIS kanamasında yaşa göre etyolojik neden nelerdir? 60 yaşın altında en sık neden divertikül. 5.05-0. Albumine bağlı olduğu için suda erimez.matchi yapılmış 2-4 ünite kan hazırlanır. kan grubu. Tild testi yapılır. Yatar pozisyonda tansiyonu düşük ise kayıp %20’den fazladır. 3. Serum düzeyi 0. Hasta yatarken oturtulur. tansiyon monitorizasyonu yapılır.3 mg/dl’dir. Masif kanama dışında eritrosit süspansiyonu verilir. Serum düzeyi 0. 60 yaşın üstünde ise anjiodisplazilerdir. Nabız. c. Sintigrafi: 0. • Günde yaklaşık olarak 4 mg/kg bilirubin üretilir. Hemoglobin hemoksijenaz enzimi ile Hem+globulin+CO+biliverdine dönüştürür 2. Karaciğer ve böbrek fonksiyonlarına bakılır.7 mg/dl arasındadır Direk bilirubinin özellikleri nelerdir? Suda erir.5-1 ml olması gerekir. Endoskobik inceleme: Tüm GĐS kanamalarında kesin tanı endoskopik tetkiklerle konulur. KARACĐĞER 1. 3. 2. Laboratuar testlerinde nelere bakılır? Tam kan sayımı. tanı kanama miktarı arasındaki ilişki nasıldır? 1. • %15’i ise kemik iliğinde yıkılan eritroid öncüllerinden ve hemoproteinlerden kaynaklanmaktadır 1. Đndirek bilirübinin özellikleri şunlardır. Sistolik kan basıncında 10 mmHg’lik düşme ve nabız hızında 15/dk’lık artış varsa test pozitiftir. Albumin ile karaciğere taşınır. Kanamalar sintigrafik olarak gösterilir. Kalp ve akciğer sorunu> hematokrit %30’un üzerinde tutulmalıdır.5 ml/dk. divertikül gibi hastalıkar tedavi edilir. Anjiografi: Kanama odağının gösterilebilmesi için kanama miktarının >0. b. 2. Sağlıklı > hematokrit> %25. Biliverdin redüktaz ile indirek bilirübine dönüştürür. Cross. 3.137 Bunlarında en sık nedeni anjiodisplazidir. Tedavi: Hemodinamik durm değerlendirilir. Tanıda neler yapılır. varis. Bak ilgili bölümler. Altta yatan hastalığa yönelik tedaviler: Peptik ülser. Bilirubin enterohepatik sirkülasyonda hangi yollarla atılır? . koagülasyon testleri. 4.3-0. albumine bağlanır. • %85’i yaşlı eritrositlerin yıkımı. Tild testi pozitif ise %10-20’lik bir kayıp vardır. Albumine bağlanmaz.1-0. 1. anjiodisplazi.Đndirek bilirubin özellikleri nelerdir? a. Bilirubin. Volüm kaybını yerine koyma: Santral venöz kateter konmalıdır. Koagülasyon bozukluğunun tedavisi yapılmalıdır.

138 Bilirubinin başına gelenler şekilde verilmişti. Bir hastada indirek bilirubin yükse. Vaka sorularında bilirubin artışı önemli bir bulgudur. direk bilirubin normal ise neler olabilir? .

indirek bilirubin normal. neler olabilir? Bir hastada direk bilirubin yüksek.139 Bir hastada hem direk hem de indirek bilirubin yüksek verilmiş. Neler olabilir? .

AST mitokondri ve sitoplazmada bulunur. beyin. 2. 3. Fakat normal olması karaciğer hastalığını ekarte ettirmez.Bromsulfoftalein testi hangi hastalığın ayırıcı tanısında kullanır? Dubin-Jhonson ve Rotor ayırımında kullanılır. AST ve LDH’dır. 4.Aminopirin nefes testi: Karaciğer mikrozomal sistemi ve fonksiyone hepatositler hakkında bilgi verir. 2. Direk bilirubin yüksek olmasına rağmen idarda ürobilinojen yoksa ne düşünürsünüz? Tıkanma ikteri düşünülür. .140 Đdrarda bilirubin yüksek ise ne düşünülür? Serumda direkt bilurubin artışını gösterir. Đndosiyanin klerensi hangi amaçla kullanılır? Karaciğer kan akımını ölçmek için kullanılır. DJ Atılım gecikmiştir. ALT ve AST > 400 IU/L’nin üzerinde olduğu durumlar nelerdir? şunlardır. 1. 3. kaslar. ALT(SGPT): karaciğere özgün olan ALT’dir. ALT ve AST’nin normal değeri 5-40 IU/L’dir. Hepatosit harasını gösteren testler nelerdir? ALT. Fulminan hepatit ve sirozlu hastalarda normal olabilir. AST(SGOT). ALT sitoplazmik bir enzimdir. ALT ve AST yüksekliği karaciğer hasarının önemli bir göstergesidir. böbrek ve pankreasda bulunur. Rotorda normaldir. eritrosit. lökosit. Karaciğerden başka kalp kası. Sirozlu hastalarda aminopirin klerensi azalmıştır.

asit. AST kalp ve kas hastalıklarında da artar 5. Artan globulin poliklonaldır. Alkalen fosfataz . safrakanalikülleri. Yarı ömrü 20 gündür. D. 4. Kronik karaciğer hastalıklarında albumin düzeyi düşer. Yıkım yeri tam bilinmiyor. 5. 3. Gebelik koestazının tanısında GGT kullanılır. 5. diyabet ve pulmoner hastalıklarda. 2. Gebelik kolestazını değerlendirmek için kullanılmaz. Globulin artar. Kolestazın en spesifik testi hangisidir? 5’-nükleotidaz ve Lösin amino peptidazdır. Alkol alımını gösterir. 5. Sekonder hiperaldesteronizme neden olur.5-5 g/dl’dir. MI. ALKALEN FOSFATAZ: (NORMALI 50-100 Ü/L. Diğer lökositoz ile giden durumlarda artar. Biliyer patoloji = ALP ve GGT birlikte yüksektir. ısıya duyarlı izoenzim çalışması yapılması gerekebilir. -Akut kalp yetmezliği 4. kas hastalıkları. Karaciğer hastalıkları = ALP + ALT . GGT: Gamaglutamil transferaz 1. Toplumda aminotransferaz yüksekliğinin en sık nedeni karaciğer yağlanmasıdır. kronik iltihaplar hipoalbumineye neden olabilir. Yüksek doz uzun süre alkol kullanımı. ALP yüksekliğinin karaciğer kökenli olup olmadığını ayırt etmede kullanılır. LDH5 karaciğere özgündür. 2. Alkalen fosfataz yüksekliği saptanan verilen hastalarda ek bilgilere göre nasıl yorum yapılır? 1.AST yüksektir. Transuda tarzında ödem. Hepatobiliyer sistem: hepatosit. Kolestazın en sensitif göstergesidir. Şu amaçlarla kullanılır. Kolestaz olduğu halde normal olabilir. 3. Protrombin zamanı/INR . Günde ortalama 15-20 g albumin sentez edilir. 4. 2. 6. GGT: 20-50 Ü/L) Nerelerde bulunur. protein enerji malnütrisyonu. Plesenta: Gebelerde yüksektir. LDH hangi izoenzimi karaciğer hastalıklarında artar? LDH’nın 5 izo enzimi vardır. 1. Albumin: Karaciğerde sentezlenir. Kemik (osteoblast): Kemik kaynaklı ALP yüksekliğin en sık Paget hastalığıdır. AST artışı daha fazladır. safra kanalı epitelinde bulur. Alkolik hastalarda ALP normal iken GGT yüksektir. Đnce barsak mukoza hücreleri: Đskemik barsak hastalıklarında artar 4. 6. Lökosit: KML ve PNH’da düşer. Karaciğerin sentez kapasitesini ölçen testler nelerdir? Albumin ve protrombin zamanıdır. 4. AST/ALT oranının yüksek olması (>2) alkolik hepatiti düşündürür. pankreatit. 3. alkol alımında ve mikrozomal indüksiyona yol açan ilaçlarla (başta antiepileptikler) artar. 2. Gebelikte artarlar. 6.141 -Akut viral hepatit. Biliyer patolojilerde ALP üç kattan daha yüksektir. ALP yüksekliğinin karaciğer kökenli olup olmadığın ayırt etmede kullanılır. Yüksek ise kolestaz vardır. Akut karaciğer hastalığının tanısında kullanılmaz. Böbrek proksimal tüp epiteli: Metabolize olmadığı için KBY’de artar. -Đlaca bağlı hepatit -Toksik hepatit (karbontetraklorure maruziyet gibi) -Akut obstrüksüyonda -Şok’da görülür. Normal değeri 3. plevral ve perikardial sıvı birikir. hangi hastalıklarda yükselir? 1. ALP >1000 IU/L ise Primer biliyer siroz ve kemik patolojileri düşünülmelidir.

Komplikasyonları: kanama. Biyopsi şu durumlarda kontraendikedir: a. Tanı amaçlı kullanımı terk edilmiştir. 2. en sık kullanılan ve ilk tercih edilecek tanı yöntemidir. Kolestaz: En sık Hepatit A virusune bağlı gelişir. Karaciğer biyopsisi hangi durumlarda yapılır. Ekzotik virusler. Bu amaçla MRCP kullanılmaktadır. hangi durumlarda kontraendikedir? Sebebi bilinmeyen tüm karaciğer hastalıklarının tanısında kullanılır. CMV. Böbrek ve karaciğer antikorları: Otoimmün hepatit tip II tanısında kullanılır. B. Decholin testi:Portal dolaşım zamanını ölçmek için kullanılır. kolon perforasyonu. Balonlu dejenerasyon: Stoplazma ileri derecede şişer ve net seçilemez. C.142 Akut karaciğer hasarını göstermede prognostik değeri en yüksek test hangisidir? Protrombin zamanıdır. Kanama zamanı normalden 3 dk sn daha uzun. Uyumsuz hasta. Antimitokondrial antikor:Primer biliyer siroz tanısında kullanılır. hematomdur. c. Rubelladır. e. Vürüsler: En sık neden viraldir. g. Kolelitiyazis (> 3mm taşları gösterir). Tedavide kullanılmaktadır. e. Anti düz kas antikorları (Anti SM): Otoimmün hepatit tip I tanısında kullanılır Hepatobiliyer hastalıkların tanısında ilk istenmesi gereken ve en güvenilir noninvaziv tanı yöntemi hangisidir? Ultrasonografidir. Hemanjiom. f. Concilman cismicikleri görülür. Toksik hepatit. Güve yeniği manzarası görülebilir. AKUT HEPATĐTLER Nedenleri nelerdir? 1. abse ve safra yollarındaki genişlemelerin tanısında birinci tercihtir. safra kesesi. Akut viral hepatit yapan virüsler nelerdir? Hepatit virusleri A.000 mm3. Normali 12-15 sn’dir. E. Hyalin ve eozinofilik dejenerasyon = Buzlu cam manzarası. 3. PTZ normalden 3 sn uzun. Hidropik dejenerasyon: Hepatosit stoplazmasının irileşip soluk boyanmasıdır b. Kolestaza bağlı K vitamini eksikliğinde PTZ uzar. . Trombosit sayısı <100. pnömotoraks. c. c. Akut karaciğer hasarında faktör VII sentezi azalır. (>18 sn) b. d. Günümüzde PTK ve ERCP hangi amaçlarla kullanılmaktadır? PTK ve ERCP günümüzde tanı için kullanılmamaktadır. Epstein-Barr. Yağlı dejenerasyon: Hepatit C’de görülür. KCFT’leri içerisinde akut karaciğer hasarını gösteren prognostik değeri en yüksek testtir. D. kist hidatik. fistül. Hepatobiliyer hastalıkların tanısında en güvenilir. Daha çok hepatit B’li olgularda görülür. Patoloji: a. Akut alkolik hepatit olarak 3 grupta incelenir. d. Amonyak: Hepatik ensefalopati tanı ve ayırıcı tanısında kullanılır. MRCP: Magnetik rezonans kolanjipankreatografi: ERCP’nin tanı amaçlı kullanının yerini almıştır. Otoantikorlar: a. herpes. G ve TTV’dir. Biyopsi yapılacak bölgede aktif enfeksiyon olmasıdır. b. f. Sarı humma.

Vertikal geçiş: Kronikleşme ihtimali en yüksektir. Direk ve indirek bilirubin yüksetir. Fulminan hepatit ve tekrarlayan hepatit yapabilir. Kolestatik hepatitlerde 3 kattan daha yüksektir. Đkterik. kolestatik. HEPATĐT B ENFESĐYONU Hepadna virus ailesinden DNA virusüdür.02-0. d. bulantı. hepatosplenomegali saptanır. Đdrarda bilirübin ve ürobilinojen artar f. yatay ve transfüzyonla bulaşır. AST ve ALT 10 kat artmıştır. subfebril ateş vardır. iştahsızlık ve sarılık vardır. AKUT HEPATĐT A ENFEKSĐYONU A hepatiti ile ilgili bilinmesi gerekenler nelerdir? Picarnovirus ailesinden. 0. Tanı nasıl konur? Serolojik testler ile konur.143 Akut viral hepatitlerde klinik bulgular nelerdir? Genellikle subikteriktir. a. Tedavi: Destek tedavisidir. b. Đnsan serum immunglobulini: Temastan sonraki ilk 2 hafta içinde yapılabilir. Lökosit sayısı hafif düşebilir e. c. yorgunluk. En sık görülen formu nedir? Subikterik formudur. g. Alkalen fosfataz ve GGT artabilir. Antijen ve antikor pozitifliği saptanır (bunlar her bölümde ayrıca ele alınacaktır). Yatay geçiş c. Hepatit A kronikleşmez.04 ml/kg dozunda uygulanır. Aşı: inktif ve canlı aşılar vardır. Đlk saptanan antikor anti HAV IgM’dir. Đnaktif aşı 2 kez deltoid bölgesine yıpılır. Fekal oral bulaşır. RNA virusüdür. Laboratuar bulguları nelerdir? a. Kolestatik hepatite en sık neden olan virüsdür. Transfüzyonla geçiş: en sık transfüzyonla geçen virüsdür. fulminan olabilir. kusma. Đnkübasyon süresi 30-180 gündür. Sağ üst kadranda ağrı. b. Bilinen spesifik bir tedavi yoktur. Serum albumin düzeyi hafif düşebilir. Koruyuculuk süresi 4 aydır. Koruyuculuk süresi 10 yıldır. 2. Hepatit B’nin transfüzyonla bulaşını engellemek için ne yapılması gerekir? . Hangi yollarla bulaşır? Vertikal. A hepatitinden korunmak için neler yapılabilir? 1. Đkterik hepatitlerde klinik bulgular nelerdir? Halsizlik. Đnkübasyon süresi 15-50 gündür. Fizik muayenede ikter.

Artrit 3. En güvenilir olanı HBV DNA’dır Hepatit B infeksiyonun ekstrahepatik bulguları nelerdir? 1. 0. Gyanotti Krosty sendromu (makülopapüler döküntü) 2.144 Bunu engellemek için Anti HBc total bakmak gerekir.06 ml/kg dozunda uygulanır. Kriyoglobulinemi 5.HbsAg pozitif materyalin inokülasyonu veya açık yaraya temas etmesi c. HbsAg pozitif anneden doğan çocuklara ve HbsAg pozitif materyalin inokülasyonu veya teması olanlara verilir. Koruyuculuk süresi 3 aydır. Aplastik anemi Hepatit B’li hastalarda aşı gerektiren durumlar nelerdir? a. Hepatit B için spesifik immünglobulin varmıdır? Hepatit B immünglobulini vardır.HbsAg pozitif anneden doğan çocuklar b. HEPATĐT C ENFEKSĐYONU . PAN 4.HbsAg pozitif kişi ile cinsel ilişkiden sonra 14 gün içinde yapılmalıdır. Hepatit B’li bir hastada tanıda kullanılan serolojik testler ve yorumu nasıl yapılır? Viral replikasyonu gösteren testler nelerdir? Hbe Ag. HBV DNA ve DNA polimerazdır.

Akut başlanğıçlıdır. 6 değişik genotipi vardır. Kan transfüzyonu ile bulaşır. Hepatit C’den korunmak için aşı ve immünglobulin varmıdır? Aşı ve immunglobulini yoktur. Kriyoglobulinemi 3. Korunma nasıldır? Hepatit B’den korunmaya benzer. Sjögren sendromu 5. DELTA VĐRÜSÜ 1. Anti-HEVIgM 2. Gebelerde özellikle üçüncü trimesterde fulminan hepatit yapma ihtimali yüksektir.145 Flavivirus ailesinden RNA virusüdür. Sadece kişinin hepatit C virüsü ile karşılaştığını gösterir. AKUT (FULMĐNAN) HEPATĐT Akut hepatit tanısı ile izlenen hastada hepatik fonksiyonların 8 hafta içinde ani ve şiddetli bozulması. Konfüzyondan komaya kadar giden tabloya denir. HEPATĐT G VĐRÜSÜ Non-A non-B hepatli olguların %18’de pozitiftir. Hepatit C tanısında anti-HCV ve HCV RNA’nın yorumu nasıl yapılır? Anti-HCV: ALT yüksekliğinden 6-8 hafta sonra pozitifleşir. Kan yolu ve intravenöz ilaç bağımlılarında en sıktır. TRANSFUSION-TRANSMĐTTED VIRUS DNA virüsüdür. Hepatit B aşısı yapmak korunmak için yeterlidir HEPATĐT E ENFEKSĐYONU Fekal – oral yolla bulaşır. porfiria kutenea tarda 6. . haftadan sonra pozitifleşir. 2. kronik. Calici virus ailesinden RNA virusüdür. Her türlü hapatit tablosuna neden olabilir. Önce HBV’ye bağlı. Nonhodgikin lenfoma 4. daha sonrada DV bağlı transaminazlarda iki kez pik görülmesi tipiktir. En sık genotip 1b görülür. Aplastik anemi (en sık hepatit virüsü) 2. Delta hepatiti süperenfeksiyonu ile ilgili unutulmaması gereken iki önemli not nedir? Yetişkinlerde fulminan hepatit yapma ihtimali ve kronikleşme ihtimali en yüksek virüsdür. HCV-RNA: HCV-RNA pozitifliği viral replikasyonun devam ettiğini gösterir. Hepatit C’nin ekstrahepatik bulgular nelerdir? 1. siroz ve kansere neden olabilir. Delta hepatiti koinfeksiyonu ile ilgili en önemli bilinmesi gereken nedir? HBV ve delta virusun birlikte infeksiyon yapmasıdır. Beyin ödemi vardır. Liken planus. Akut. 2. Đdiyopatik akciğerde fibrozisdir. Anti HEV Ig G pozitifliği vardır. Hepatik ensefalopatiden en önemli farkları nelerdir? 1.

D’dir. KRONIK HEPATĐTLER Kronik hepatitlerin nedenleri nelerdir? 1. Asit ve ödem daha sonra gelişir Fulminan hepatit tanısında prognostik değeri en yüksek test hangisidir? Protrombin zamanı Kötü prognoz belirtileri nelerdir? a. Parankimal nekroz: Karaciğer hücrelerinin %70’den fazlasında hasar vardır. sulfonamid. ilaçlar: Amiadoron. Yağlı dejenerasyon nedenleri nelerdir? Tetrasiklin. <1O yaş.146 Hepatik ensefalopatide hangi patolojik değişiklikler sonucu gelişir? 1. Yağlı dejenerasyon görülebilir. metil dopa. C. d. Ensefalopatinin yavaş gelişmesi Hepatik ensefalopatili bir hastada esas tedavi nedir? Karaciğer transplantasyonudur. 2. Virüsler: En sık hepatit B. N-asetilsistin hangi fulminan hepatitlerin tedavisinde etkilidir? Parasetamol başta olmak üzere küm fulminan hepatitlerde etkilidir. propiltiourasil. Flapping” tremor (asterixis) ve beyin ödemi bulguları olabilir. Evre 4 koma. INAH. fenitomin nitrofurantoin. Hepatomegali. Đlaç-toksin bağımlı yada idiopatik olanlar. Gebeliğin yağlı karaciğeri. aspirin. Đhtimal olarak Delta süper. 2. dantrolen. Bilüribinin >18 mg/dl c. Alkol 3. e. B’dir. C. Reye sendromu Klinik bulguları nelerdir? Hepatik ensefalopati ana belirtisidir. oksifenisatin . splenomegali nadir ve hafiftir. Protrombin zamanın >20 sn b. >40 yaş f.

Kriptojenik hepatit: Sebebi bilinmiyorsa kriptojenik hepatit denir. Kesin tanı: Karaciğer biyopsisi ile konur. Patogenez: En sık görülen tipi tip I’dir Önemli klinik: Hepatit bulgularına ilave akne. hirsitismus. strialar vardır. hepatit markerleri negatif. Otoimmun Hepatit (Lupoid) Vaka sorusu: Genç bayan hepatit bulguları ile geliyor. bobul içi dejenerasyon. spider nevus. Akne. lamuvidin gibi antiviral ilaçlar etkisizdir. Hemokromatoz: Siroz. tekrarlayan hemolitik anemi bulguları vardır. striaları var. Karaciğer fonksiyon testlerinde bozulma yanında nörolojik bulgular. tanınız nedir. portal inflamasyon ve fibrozis olup olmadığına göre puan verilir Kronik hepatit B infeksiyonu tedavisinde hangi ilaçlar kullanılır? interferon + lamuvidin verilir. hangi antikor pozitiftir? OTOĐMMÜN HEPATĐT Etiyoloji: Otoimmündür. Histopatolojik aktiviteye göre sınıflama Knodell skorlama sistemi ile yapılmaktadır. hangi patolojik sınıflama kullanılır? Karaciğer biyopsi ile konur. Karaciğer biyopsisi ile tanı konur. Eşlik eden başka otoimmün hastalıklar olabilir. Ayırıcı tanı: Wilson hastalığı: Aile öyküsü pozitiftir. Serum bakırı normal veya düşük. ksantolezma. Hipergamaglobulinemi olabilir. antiHCV Tip I sık + bilinmiyor + Artmış + Tip II Nadir SitP4502d6 + Normal - Tip III Nadir Sitokera + Normal - Tedavi: Kortikosteroid ve immünsüpresif ilaçlar verilebilir. Knodell skorlama sisteminde neler puanlamaya dahil edilir? Periportal nekroz ve köprüleşme nekrozu. impotans ve bronz diabet bulguları vardır. Diğer: Wilson hastalığı. Kronik C hepatiti tedavisinde ne kullanılır? Alfa interferon/pegillenmiş alfa interferon ve ribavarin verilir. Demir parametleri demir eksikliğinin tam . Seruloplazmin düzeyleri düşük. Özellik Sıklık ANA ant Anti SMA Anti-liv Anti SLA Gamag. otoimmün hepatit 5. Đdrar bakırı yüksektir.147 4. Kronik hepatit tanısı nasıl konur. Adevofir: Lamuvidin dirençli olgularda kullanılmaktadır Kronik Hepatit D tedavisinde ne verilir? Đnterferon verilir Ribavarin. alfa 1 antitripsin eksikliği. Önemli laboratuar: Anti düz kas antikorları pozitiftir.

148

tersidir. Genetik mutasyon pozitiftir.

Gilbert;
Otozomal resesif geçer. En sık görülen genetik metabolik bozukluktur. Patoloji: UDP-glucuronyl transferaz aktivitesinde %30 oranında azalmıştır. Bilirubin uptake ve intraselüler transportunda da defekt vardır. Klinik: Skleralarda ikter vardır. Laboratuvar: Đndirek bilirubin 3- Maksimum 6 mg/dl Tanı: Açlık testi ile konur. Tedavi: gerekmez.

Krigler Najar tip I;
Otozomal resesif geçer. Patoloji: UDP-glukuronil transferaz aktivitesi yoktur. Klinik: Sarılık ve ağır nörolojik hasar vardır. Yetişkinlerde görülmez. Çocuklukta kernikteristan eks olurlar. Laboratuvar: Đndirekt bilirubin>20 mg/dl’dir. Karaciğer fonksiyon testleri ve karaciğer biopsisi normal, Fenobarbütale cevap yoktur. Tedavi: Karaciğer transplantasyonu

Krigler Najar tip II;
Otozomal dominant geçer. Patoloji: UDP-glukuronil transferaz aktivitesi belirgin şekilde azalmıştır. Klinik: Sarılık dışında bulgu yoktur.

Laboratuvar:
Đndirek bilirubin artar 6-20 mg/dl. Karaciğer fonksiyon testleri ve normaldir. Fenobarbitale yanıt var. Tedavi: Genellikle bengin seyirlidir, biopsisi ile konur. Oral kolesistografi

Dubin Jonson;
Otozomal resesif geçer. Yahudilerde daha sıktır.

Patoloji:
ATP bağımlı kanaliküler bilirubin sekresyonda defekt Klinik: Sarılık genelde 20 yaş civarında ortaya çıkar. Dalgalanma gösteren sarılık vardır. Genelde asemptomatiktir. Sağ üst kadranda ağrı, bulantı, kusma olabilir. Fizik muayenede karaciğer hafif büyük olabilir.

Laboratuvar:
Karaciğer fonksiyon testleri normaldir. Direk bilirubin >10 mg’dir. Đdrarda koproporfrin salımmında artmıştır. Bromsulfoftalein testi bozulmuştur. Fenobarbitole yanıt minimaldir. Kolesistografide kese görüntülenemez.

Karaciğer biyopsisi:
Makroskobik siyah-koyu yeşil görünümdedir. Biopsisinde setrolobuler hücrelerde pigmentasyon görülebilir. Tedavi: Bengin seyirlidir. Tedavi gerekmez.

Rotor sendromu:
Otozomal resesif geçer. Patoloji: ATP bağımlı kanaliküler bilirubin sekresyonda kısmi defekt vardır. Klinik: Sarılık genelde 20 yaşından önce ortaya çıkar. Genelde asemptomatiktir. Bazı hastalarda epigastrik ağrı, bulantı olabilir. Nadiren ateş ve karın ağrısı olabilir. Laboratuvar: Tüm testler normal. Sadece bilirubin artmıştır ve genellikle < 10 mg/dl’dir. Karaciğer biyopsisi: Makroskobik ve mikroskobik olarak karaciğer normaldir. Rotorda motor sağlamdır. Tedavi: Bengin seyirlidir. Tedavi gerekmez.

KARACĐĞER YAĞLANMASI
Karaciğer yağlanması yapan lipid fraksiyonu hangisidir?

149

Trigliseriddir. Karaciğerin %5’inden fazlası trigliserid oluşturuyorsa karaciğer yağlanmasından söz edilir. Biyopside parankim infiltrasyonu ve hepatik nekroz varsa buna yağlı hepatit veya Steatohepatitis denir. Karaciğer yağlanmasına bağlı karaciğerde fibrozis oluşabilir ama siroz gelişmez.

Etyolojisine göre karaciğer yağlanması kaç grupta incelenir?
Đki grupta incelenir: - Makroveziküler yağlanma; Alkol (en sık nedenidir), Obezite, Diabet, Protein-kalori malnutrüsyonu Total parenteral nutrisyon,jejenoileal bypass sonrası görülü. Đlaçlar; methotrexat, vitamin A, glukokortikoidier, amiodaron ye estrogen yapabilir. - Mikroveziküler yağlanma; Reye’s sendromu, Gebeliğin akut yağlı karaciğerinde ve ilaç kullanımına bağlı gelişir. Đlaçlar; valproik asit, tetrasiklin, salisilat yapar.

Hangi tür yağlanma daha tehlikelidir?
Mikroveziküler yağlanma daha tehlikelidir. Klinik: Genellikle asemptomatiktir. Hepatomegaliye bağlı sağ üst kadran ağrı ve dolgunluk olabilir. Tanı: Toplumda ALT yüksekliğinin en sık nedeni karaciğer yağlanmasıdır. USG’de karaciğer ekojenitesinde artış vardır. Kesin tanı karaciğer biyopsisi ile konur. Yağlanma en çok Zon 3’de görülür. Tedavi: Altta yatan nedene yöneliktir. Trigliseridden fakir diyet verilir.

ALKOLĐK KARACĐĞER HASTALIKLARI
Alkole bağlı karaciğerde hangi tür hastalıklar gelişebilir?
1. Karaciğerde yağlanma 2. Akut alkolik hepatit 3. Kronik alkolik hepatit 4. Siroz (Zon 3 fibrozisi – Siroz) 5. Hepatocelüler ca 6. Hepatit B ve C’nin aktivasyonu 7. Diğer ilaçların ve toksinlerin etsini artırır.

Alkolik hepatitte spesifik laboratuar bulguları nelerdir?
Makrositoz, AST/ALT>2, Alkalen fosfataz normal iken GGT’nin yüksek olması tipik bulgularıdır.

Alkolik hepatiti diğer hepatitlerden ayıran en önemli fark nedir?

150

Prognozu en iyi akut hepatittir. Alkolü bırakmakla tamamen düzelir.

WĐLSON HASTALIĞI
WH nasıl geçer, esas sorun nedir?
Otozomal resesif geçer. 13. kromozomdaki ATP7B mutasyona bağlı bakırın safra yollarına atılımı azalmıştır.

WH’da hangi klinik bulgular görülür?
Karaciğerde akut hepatit, kronik hepatit, portal hipertan ve siroz bulguları olabilir. Ekstrapramidal belirtiler olabilir. Bakırın bazal ganglionlarda birikimine bağlıdır. Tekrarlayan hemolitik anemi atakları olabilir. Bakırın kana salınmasına bağlıdır. Böbrekle atılan bakır proksimal tübül hasarına neden olabilir. Her türlü iskelet lezyonu gelişebilir. Hipofizde bakır birikimine bağlı panhipopituitarizm, paratiroidde birikimine bağlıda hipoparatiroidi gelişebilir.

WH’da karakteristik göz bulgusu nedir, nerde birikimi sonucu oluşur?
Bakır limbusun desement membranında birikir. Tipik bulgusu olan Kayser Flasher halkasına neden olur.

Laborautvar bulguları nelerdir?
1. Seruloplazmin seviyesindeki düşüklük tanıda ipucu olabilecek en iyi laboratuvar bulgusudur. 2. Serum bakır düzeyi düşük veya normaldir. 3. Đdrardan bakır atılımı artmıştır. 4. Kesin tanı karaciğer biyopsisi ile konur.

Tedavide birinci tercih nedir?
Depenisillamindir. Yan etkisi membranöz glomerülonefrittir.

ALFA-1 ANTĐTRĐPSĐN EKSĐKLĐĞĐ
Hangi hastalıklara neden olur?
Akciğerde panasiner amifizeme neden olur. Yetişkinlerde ise kronik hepatit, siroz ve geç dönemde hepatosellüler karsinom gelişebilir.

alfa-1 antitiripsin eksikliğinin tedavisi nedir?
Bütün genetik ve metabolik hastalıklar içinde en sık karaciğer transplantasyonu gerektiren endikasyondur.

151

Çocuklarda ektrahepatik bilear atreziden sonra en sık karaciğer transplantasyonu endikasyonudur.

KARACĐĞER SĐROZU
Siroz, parankim kaybı, fibrozis, rejenerasyon nodülleri ve vasküler yapıların bozulması ile karakterizedir.

Etyoloji:
1. Viral hepatitler: Sıklık olarak hepatit B, C’dir. 2. Alkol yapabilir. 3. Metabolik: hemokromatoz, Wilson, alfa-f antitirpsin eksikliği, galaktozemi, kistik fibrozis 4. Otoimmün: Otoimmün hepatit, pirimer biliyer siroz 5. Kardiak: (konstruktif perikardit, sağ kalp yetmezliği) 6. Safra yolu hastalıkları: Çocuklarda en sık neden biliyer atrezidir. 7. Kriptojenik siroz: Nedeni bilinmiyorsa kriptojenik siroz denir.

Patoloji: nodül yapısına göre siroz kaç grupta incelenir?
a)Mikronodüler: Nodüller 3 mm’den küçük= alokolik sirozda görülür. b)Makronodüler: en sık viral hepatitlere bağlıdır. c) Miks tip: Mikro-makronodüllerin bir arada olmasıdır. Alkolü bırakmaya bağlı olabilir.

Sirozda gelişen portal hipertansiyon sonucu oluşan kolleteral damarlar nerelerdedir?
Gelişen kolleteraller Şekil 12’de verilmiştir.

Siroz tanısı nasıl konur, tedavisinde ne yapılır?

5 yok yok <3 sn B (orta) 2-3 3-3. Esas tedavi karaciğer transplantasyonudur. Anti mitokondrial antikor pozitiftir. Alkol ve biliyer sirozdur. En sık semtomu kaşıntıdır. Sirozlu hastalarda prognozu değerlendirmek için hangi klasifikasyon kullanılır? Prognoz: Child-Puh klasifikasyonu kullanılır. Karaciğer transplantasyonu endikasyonları nelerdir? Viral hepatit (en sık). Primer biliyer siroz ile sklerozan kolanjit ile sık karışır. Parametre Serum Bilirübin Albumin (g/dl) Asit Ensefalopati PTZ A (minimal) <2 >3.152 Tanı karaciğer biyopsisidir. Đntrahepatik orta boy safra yollarında granülamatöz infilamasyon vardır. . Tedavisi karaciğer transplantasyonudur. Đki hastalık nasıl ayırt edilir? Ayırıcı tanı tabloda verilmiştir. Ektrahepatik biliyer sirozun en sık nedeni koledok taşıdır. Tedavisinde birinci tercih ursodeoksikolik asittir. Özellik Yaş Cins Eşlik eden hastalık Kaşıntı Sarılık HDL artışı AMA PANCA Tesbih tanesi Kolonjiocelüler ca PBS 40 Kadın Hashimato +++ + + + - Sklerozan kolanjit 50 Erkek Ülseratif kolit + +++ + + + + SEKONDER BĐLĐYER SĐROZ Biliyer sirozun lokalizayonuna göre nedenleri nelerdir? 1. 2. Đntrahepatik nedeni ise primer sklerozan kolanjittir. Çocukta en sık bilier atrezi ve kistikfibrostir.5 kontrollü minimal 3-6 sn C (Şiddetli) >3 <3 kontrol dışı ileri >6 sn PRĐMER BĐLĐYER SĐROZ Primer biliyer siroz otoimmündür ve genç bayanlarda görülür.

153

Kardiak sirozun özellikleri nelerdir?
Sağ kalp yetmezliği yapan nedenlere bağlı gelişir. Karaciğer makroskobik olarak hindistan cevizine benzer. Karaciğer büyüktür.

SĐROZ KOMPLĐKASYONLARI
1. PORTAL HĐPERTANSĐYON
Portal hipertansiyon nedir, triadı nedir, lokalizasyonlarına göre nedenleri nelerdir?
Normal portal basnıç 8-10 cm Su’ dur. Portal kan basıncının >12 mmHg/ 15 cmsu olmasına denir. Portal hipertansiyonda; Asit, Splenomegali ve Portosistemik kolleteraller vardır. Üç bulgudan ikisi varsa portal hipertansiyon olarak kabul edilir.

Lokalizasyonlarına göre;
1. Sinuzoidal; Siroz (%90, en sık) 2. Presinuzoidal A. Presinuzoidal intrahepatik; Shist. Mannosini, Sarkoidoz B. Presinuzoidal ekstra hepatik: Vena Porta trombozu 3. Postsinuzoidal A. Postsinuzoidal intrahepatik : Venookluzif hastalık, Peliosis hepatitis B. Postsinuzoidal ektrahepatik: Vena hepatika trombozudur. Budd-Chiari, VCI trombozu, Kon.perik. Klinik: Portal hipertansiyonda karaciğer genelde küçüktür. Karaciğer büyük ise alkolik ve kardiak siroz akla gelmelidir Portal hipertansiyon tanısı: Doplerli USG, Spiral tomografi, MR anjiografi (en duyarlı) yapılabilir. Portal ven basıncı en iyi hepatik ven kateterizasyon ile yapılır.

Budd-Chiari :
USG’de kaudat lob hipertrofisi vardır. Kesin tanısı hepatik venografi

2. VARĐS KANAMASI
Sirozun en sık ölüme neden olan komplikasyonu hangisidir?
Varis kanamasıdır.

Varis kanamasında hangi klinik bulgular vardır?
Varis kanamalarında ağrısız masif üst GIS kanaması vardır. Hematemaz ve melanaya neden olur

Akut varis kanamalarının tedavisinde neler yapılır, en etkili yöntem hangisidir?
1) ilaç tedavisi: a)Vazokonstrüktör ilaçlar: Vazopressin, somatostatin ve terlipressin: b) Vazodilatörler: Nitrogliserin: intrahepatik vasküler resistansı düşürürler. 2) Endoskopik tedavi: a)Skleroterapi: Etanolamin %5’lik, Polidokanol %1-3’lük sklerozan madde kullanılır. b)Band ligasyonu:Elastik bandlarla varisin bağlanması c)Endoskobik varis tıkanması: Histoakril veya bukrilat gibi doku yapıştırıcıları kullanılır. 3) Balon tamponad: 4)Transjuguler intrahepatik portosistemik şant: Kanamaların tedavisi ve profilaksisinde en etkin yöntemdir. 5) Cerrahi tedavi: Warren şantı yapılabilir. Distal splenorenal şanttır. 6) Karaciğer transplantasyonu: En son ve kesin çözümdür.

Varis proflaksinde en etkin yöntem nedir?
TIPS’dir.

Varisli hastalarda B-bloker hangi amaçla kullanılır?
Profilakside etkilidir. Kanama sırasında beta blokerler etkili değildir.

3.ASĐT:
Asidin toplumda en sık nedeni nedir?

154

1. Portal hipertansiyon %90 (bununda en sık nedeni sirozdur)

Fizik muayenede asit saptanabilmesi için en az ne kadar asit birikmesi gerekir?
FM’de asit var ise asit en az 2 litredir. Sağda plevral efüzyon olabilir.

Asit tanısında en güvenilir ve ilk basamakta yapılacak radyolojik inceleme hangisidir?
Ultrasonografidir.

Asidin kesin tanısı nasıl konur?
Parasentez ile konur. Sol spinailiaka anterior superior kısmından yapılır. Tanı için 25-30 cc asit alınır. Đle umblikusu birleştiren hattın 1/3 alt dış

Asitli bir hastada transuda eksuda ayırımı nasıl yapılır?

Asit ayırıcı tanısı
Özellik
Serum alb-asit albumin Protein Asit alb/serum albumin LDH LDHa/LDHs Dansite

eksuda
<1.1 > 3 gr > 0.5 > 200 > 0.6 > 1020

Transuda
>1.1 < 3gr <0.5 <200 < 0.5 < 1010

Asit mayinideki bulgulara göre neler düşünmek gerekir?
Nötrofil hakimiyeti: Bakterial enfeksiyon Lenfosit hakimiyeti: Tüberküloz lehinedir Eritrositi hakimiyeti: Hepatoma, tüberküloz Amilaz artışı; Pankreatit Adenozin deaminaz artışı; Özellikle tbc (50-60 U/L’den yüksek olması tanı için önemli) Trigliserit artışı; Malign ve şiloz asit

Asit tedavisinde neler yapılır?
a) ilk basamak tuz kısıtlaması ve b) Spironolakton: Sekonder hiperaldesteronizmi engellemek için kullanılır.

Asidli hastalarda diüretikler hangi durumlarda kontraendikedir?
a. Hepatik ensefalopati b. Serum Na’nun 120 mEq/L’den düşük olması c. Serum kreatin değeri 2 mg/dl’den yüksek hastalar

4. SPONTAN BAKTERĐAL PERĐTONĐT:
Etiyolojide en sık etken nedir?
E. coli’dir.

Hangi bulgular peritonit için tipiktir?
Asitli bir hastada ateş ve karın ağrısı varsa peritonit düşünülür.

Asid tanısı nasıl konur?
a) Asit sıvısında lökosit sayısının >250 mm3 b) Asit pH’sının < asidik olması c) Kültür pozitifliği ile tanı konur.

155

Asid tedavisinde birinci terih ilaç hangisidir?
Sefotaksimdir.

Asid profilaksisinde hangi ilaç kullanılır?
Siprofloksasin kullanılır.

5. HEPATĐK ENSEFALOPATĐ
Karaciğer hastalığına bağlı gelişen geri dönüşümlü nöropsikiyatrik bulgulara verilen isimdir.

Patogenezinde neler suçlanmaktadır?
a. Hepatik yetmezlik nedeni ile barsak kaynaklı bazı maddelerin hepatik klirensindeki yetersizlik. b. Aminoasit metabilizmasında bozukluk c. Serebral nörotransmittörlerdeki değişiklikler (Amonyak ve merkaptanlar, yalancı nörotransmitter artışı (octopamine, fenilefrin), GABA artışı, kan beyin bariyerinin bozulması öne sürülen nedenlerdir

Hepatik ensefalopatiyi presipite eden faktörler nelerdir?
Azot yükünde artmaya neden olan durumlar; Gastrointestinal kanama, Aşırı diyet proteini, Azotemia Konstipasyondur. Đlaçlar: Narcotikler, trankilizanlar, sedativler, diüretikler Elektrolit ve Metabolik bozuklukları; Alkaloz, Hipoksi, Hiponatremi, Diğer: Đnfeksiyon, Cerrahi, ilerleyici karaciğer hastalığı

Tedavisinde neler yapılır?
a) Protein kısıtlanır. 30-40 gram/gün protein verilir. b) Antibiyotik tedavisi: Birinci tercih neomisindir. Ototoksik ve nefrotoksiktir. Metranidazol ikinci tercihtir. c) Laktuloz: Etki mekanizması nelerdir? I. Barsak pH’sında düşme ve II. Ozmotik diyareye ile azot yükünü azaltır. d) Hepatik ensefalopatide nörotransmittör dengesini değiştiren ilaç hangisidir? Flumazenildir.

KARACĐĞER APSESĐ
Piyojenik Abse:
Etioloji: Altta kolanjittir. Etken mikroorganizmalar: E. Coli (en sık), Lokalizayon: Sağ lobda yerleşir, multipldir. Klinik: ateş, sağ üst kadranda sarılık vardır. Laboratuvar: Lökosit sayısı yüksektir. Bilirubin, karaciğer fonksiyon testleri alkalen fosfataz, GGT yüksek olabilir. Kan kültürlerinde etken mikroorganizma üretilebilir. USG: Multibl abse odakları görülür. Tedavi: Drenaj + Ampisilin+aminoglikozid+metranidazol verilir.

Amip Absesi
Etioloji: Entomoeba histolitika. Amibik kolitli erkeklerde sıktır. Klinik ve lokazilazyon pyojenik abse ile aynıdır. Farkları nelerdir? Tek abse yapar, tedavide cerrahi drenaj gerekli değildir. Tedavide: Metranidazol birinc itercihtir.

KARACĐĞERĐN MANTAR ĐNFEKSĐYONLARI
Karaciğerde en fazla enfeksiyona neden olan mantar candidiasisdir. Daha çok immünsüpresif kişilerde görülür. Karaciğer fonksiyon testleri bozuk ve tedaviye dirençli ateş vakalarında düşünülür. Tanı; biyopsi ile konur. Tedavide amfoterisim B kullanılır.

KARACĐĞER KĐST HĐDATĐĞĐ
Etioloji: E. granulosus’dur. E. Granulosus en çok karaciğeri tutar. Đkinci sıklıkta akciğeri tutar.

156

Lokalizasyon: Karaciğer sağ lob posterioruna yerleşir. Klinik: Genellikle asemptomatiktir. En sık komplikasyon safra yollarına fistüldür. Tanı: En güvenilir tanı yöntemi USG’dir.

Tedavi:
1. Cerrahi 2. Kist direnajı: kist içerisine hipertonik tuzlu solusyonlar ve polidoksanol verilebilir. 3. Albendazol: Medikal tedavide birinci tercihtir.

KARACĐĞER TÜMÖRLERĐ:
En sık sekonder metastatik tümörlerdir. En sık görülen primer benign tümörü hemanjiomdur. En sık rastlanan primer malign tümörü ise hepatosellüler karsinomdur.

HEPATOSELLÜLER KARSĐNOM
Hepatosellüler karsinom (HCC) karaciğerin en sık primer malign tümörüdür.

Etiyoloji
Siroz: Kanser en sık siroz zemininden gelişir. Hepatit B: En sık neden olan virüstür. Hepatit C: Gelişme ihtimali en yüksek virüstür. Aflotoksin tropikal bölgelerde sıktır. Hemokromatozis: Gelişme ihtimali en fazla olan hastalıktır. Toratrast ve arsenik: Anjiosarkoma neden olur.

Östrojenler, androjenler ve anabolik steroidler: Adenoma neden olur. Karaciğer kanserinin bulguları nelerdir?

Semptomlar
Karın ağrısı Kilo kaybı Karında şişlik Sarılık

Bulgular
Hepatomegali Karaciğerde üfürüm Asit Splenomegali, sarılık, zayıflama, ateş

Karaciğer kanserinde görülen paraneoplastik sendromlar nelerdir?
1. Hipoglisemi: Tümörün glukozu kullanımına bağlı veya ILGF üretimine bağlı 2. Polisitemi (Eritropoietin üretimine bağlı) 3. Hiperkalsemi: PTH salınımına bağlı 4. Jinokomsati, feminizasyon: FSH, LH üretimi 5. Çomak parmak 6. Osteoporoz, tirotoksikoz, polimyozit, nöropati 7. Cilt: Dermatomyozit, Laser-trelat işareti, pitriazis rotunda

Tanı
1.TM markeri; alfa- fetaprotein 2. En güvenilir radyolojik inceleme: MRI:

Maturasyon tamamlanmamışsa steroid verilir. Olguların %10-20’sinde sarılık gelişebilir. alfa. direk bilirubin (<5 mg/dl) yüksektir. Prognozu daha iyidir. HELLP sendromu: 1. En iyi MR ile tanı konurlar. 3.157 FĐBROLAMELLAR HEPATOSELLÜLER KARSĐNOM Genç erişkinlerde sıktır. Sonraki gebeliklerde tekrarlamaz. Tamamlanmışsa doğum yaptırılır. GEBELĐĞĐN ĐNTRAHEPATĐK KOLESTAZI: Patogenizi: Tam bilinmiyor. Androjenler ve anabolik steroidler etiyolojisinde suçlanmaktadır. Tümör içine kanama. trimestirde fulminan akut hepatit tablosu ile gelen hastada düşünülür. Herediter hiperlipidemiler tip I –IV’de görülür. Prognoz: Đyidir. intrahepatik ve intraperitoneal kalsifikasyona neden olur. Tedavi: Kolestramin verilebilir. Laboratuvar: AST ve ALT yüksektir. Takipte en önemlisi LDH kullanılır. SEKONDER MALĐGN TÜMÖRLER En sık görülen sekonder tümör hangisidir? Kolorektal kanserlerdir. Đlk düşünülecek hastalıktır. Karaciğerin en sık görülen benign tümörüdür. Direk bilirubin artmıştır (> 5mg/dl). Karaciğer enzimlerinde artış : AST >70. Diğer gebeliklerde tekrarlar. Etiyoloji belli değildir. Sol loba yerleşir. AKUT PANKREATĐT En sık nedeni nedeni nedir? Safra kesesi taşıdır. Genellikle semptomatiktirler. Klinik: 3 trimestirde gebe bir kadın kaşıntı ile geldi. LDH> 600 IU/L 3. Gebeliğin akut yağlı karaciğeri: Patoloji: Mitokondrial yağ oksidasyonu suçlanmaktadır. Đlaçlardan Azatiopirin. En sık görülen tipi kavernözdür ve glisson kapsülü altına yerleşir. tiyazid diüretikler. Oral kontraseptifler. Đkinci sıklıkta alkoldur. Hepatik adenom: En sık 30-40 yaş grubu kadınlarda görülür. Her iki cinsde eş oranda görülür. Trombosit sayısı < 100. trimestirdeki bir bayanda karaciğer fonksiyon testlerinde bozulmay yanında protrombin zamanında uzamada varsa mutlaka düşünün. BENĐGN TÜMÖRLER En sık benign tümörü hangisidir? Hemanjiyomdur. Mikroanjiopatik hemolitik anemi 2. Tanı: Karaciğer biyopsi Tedavi: Gebelik hemen sonlandırılmalıdır.fetoprotein düzeyleri normaldir. sodyum valproat yapar.000 mm3 ile karakterizedir. Klinik özellikleri nelerdir? . Klinik: 3. Mortalite yüksektir. Laboratuvar: Kolestaz enzimleri. Hemanjiyomlar en sık baş-boyunda görülürken yetişkindelerde en sık karaciğerde görülür. Đkinci sıklıkta akciğer kanseridir.

ALT ve blirubin yüksekiliği vardır. ALP. Normal değeri 80-150 IU/L’dir. Rebound ve defans yoktur. Pankreatik komplikasyonları nelerdir? Abse:Nekrotik pankreas dokusunun rezeksiyonu vardır.ARDS . Amilaz yüksekliği ile hastalık aktivitesi arasında ilişki yoktur. alkol. endoskopik girişim sonrası yükselebilir. Ranson kriterleri nedir? RANSON KRĐTERLERĐ Đlk geldiğinde Yaşı > 55 BK > 16000 Kan şekeri > 200mg/dI Serum LDH > 350 IU/L SGOT (AST) > 250 IU/L Đlk 48 saat sonunda Hematorit düşüşü > %10 BUN artışı > 5 mg/dI Serum Ca < 8 mg/dI Arteriyel PO < 60 mmHg 2 Baz defisiti > 4 mEq/L Hesaplanmış sıvı sekestrasyonu > 6000 mL Ranson 0-2: %2 mortalite 3-4: %15 mortalite 5-6: %40 mortalite 7-8: % 100 mortalite . asidoz. Alkole bağlı ise AST yüksekliği diğer labaratuar bulgularıdır.Hipoksi .Albumin düzeyinde azalma 2. yanık. 7-10 gün gibi daha uzun süre yüksek kalır. başka hangi hastalıklarda yükselir? En sık kullanılan testtir. Pankreatik kanalların tıkanması Pankreatik asit ve plevral efüzyon gelişir. Tanı nasıl konur? Serum lipaz ve amilaz yüksekliği ve radyolojik olarak pankreatik ödemin görülmesiyle konur.158 Ağrı: Öne eğilmekle azalır. Amilaz ne zaman yükselir. Eğer pankreatit taşa bağlı ise. kolesistit. mezenter infarktında. tubal gebelik. Şüpheli durumlarda pankreatik amilaz (izoamilaz P) ölçülmü ile kesin tanı konabilir. Amilaz yüksekliğinin nedenleri nelerdir? Perforasyon. psödokist gibi komplikasyonlar düşünülmelidir. 72 saat içinde normale gelir. ne zaman normale gelir. Hem lipaz hem de amilazın her ikisinin birlikte yükselmesi tanı ihtimalini artırır. Kuşak tarzında ağrı vardır Akut pankreatitin komplikasyonları nelerdir? . böbrek yetmezliği. tükrük bezi iltahabı. akut hepatit. En az amilaz kadar sensitif fakat daha spesifiktir. anoreksi nervosa. Psidokist. Serum lipazı ile ilgili özellikler nelerdir? Amilaz ile birlikte yükselir.Hipokalsemi .Hiperglisemi . 72 saat geçmesine rağmen hala amilaz düzeyleri yüksek ise ozaman abse.Şok ve böbrek yetmezliği . Atağın 1-2 saat içinde yükselmeye başlar. over tümörü.

Du-PAN-2. Tümör markerleri: CEA. SAFRA TAŞLARI 40 yaşın altındakilerde kadın/erkek oranı 3-1’dir.159 KRONĐK PANKREATĐT En sık nedeni nedir? Alkol alımıdır. 3. Tanı: Kesin tanı ERCP + biyopsi ile konur. Tanı nedir? Patoloji En sık duktuslardan kaynaklanan adenokarsinomlardır. Direkt grafide kalsifikasyon görülebilir. Direk grafi: Pigment taşlarının %50’si. 2) Siyah taşlar: Kronik hemolitik anemiler siyah taşa neden olur. B12 eksikliği varsa tanı kronik pankreatittir. opak taş yapar. Komplikasyonlar a. Bentiromid testi: Spesifik testtir. Steatore: Yağ kısıtlaması 5. sarılık. pankreatik onkofetal Ag’dir. 4. Ca-50. steatore. Diyare. Tedavi 1. Klinik Kronik pankreatit asıl olarak orta yaşlı alkolik erkekleri etkiler. 3. Ağrı: Đlk tercih nonsteroid antiinflamatuvar ilaçlardır. Yüksek. Pankreas enzimleri faydalı olabilir. Klinik Karın ağrısı. erkek. DM. kolesterol taşlarının %10-20’si radyoopaktır. zayıflama. Schilling testi: Evre 4 Schilling bozulmuştur. Alkolik. Tanı 1. Ca-19-9. Kolesterol safra taşları. kilo kaybı ve obsruktif sarılık görülür. 1. Trassou sendromu: rekurren venöz tromboz Courvasier belirtisi: kesenin ağrısız ele gelmesidir. Sekretin ve kolesistokinin provakasyon testi: En sensitif testtir. ileri yaşlarda bu cinsiyet oranı hemen hemen eşitlenir. safra kesesi ağrısız ele geliyor. düşük ve normal olabilir. karnı ağrıyan bir hastada. PANKREAS TÜMÖRLERĐ Vaka sorusu: 70 yaş. 4. Alkol alımı: Kesinlikle yasak 2. büyük. 2. 2. 2. Diyabet: Karbonhidrat kısıtlaması ve insulin tedavisi yapılır. Ultrasonografi: En güvenilir tanı yöntemidir. Tanı nasıl konur? 1. Hemen tüm hastalarda karın ağrısı vardır. 5. Tek. Kolesistit . Ancak Ağrı şiddetli ve devamlı ise opiod analjeziklerin kullanımı gerekebilir. Pigment taşları 1) Kahverengi bakteriyel veya parazitik enfeksiyonların sonucudur. Karın ağrısı yemek yedikten sonra ve alkol almakla artar. Kronik pankreatit tanısında lipaz ve ve amilazın tanı değeri nedir? Tanı değeri yoktur.

HCC’den sonra erişkinde en sık görülen ikinci primer hepatik tümördür. Medikal tedavide oktreotid kullanılabilir. g. En sık rastlanan bulgu lökositozdur. Glukoz süpresyon testi ile glukagon salınımının baskılanamaması Tedavi: Esas tedavi cerrahidir. Kronik kolesistit c.%90’dan fazlası adenokarsinomdur. En güvenilir tanı yöntemi: Hepatobiliyer sintigrafisidir. Tümörün etiyolojisinde önemli rol aldığı olduğu düşünülür. Safra kesesi hidropsu d. Etken mikroorganizma: E. hipo amino asitemidir. Tanı: 1. Papiller tip en iyi prognozlusudur ve distalde yerleştikçe pronoz iyileşir GĐS’ĐN ENDOKRĐN TÜMÖRLERĐ: Glukagonoma Alfa hücrelerinden köken alır. Genellikle safra taşları vardır. Đkinci sıklıkta neden primer sklerozan kolanjittir. Tanı: a. . Hastaların %70-90’ı sarılıkla başvurur. hipokalemi. 3. AKUT KOLESĐSTĐT En sık neden taştır. Koledok taşı ve Kolanjit f. Glukagon seviyesinin > 10. Porselen safra kesesi e. Fistül: Safra kesesi ile duodenum. Safra taşı hastalığı için ameliyat yapıldığında teşhis edilir.coli en sık etkendir. medikal tedavide oktreotid kullanılır. alkalen fosfataz ve transaminazlar yükselebilir. Diare. Murphy belirtisi pozitiftir. Genellikle seatore yoktur. koleliteasis klasik triadıdır.160 b. aklorhidri vardır. En sık fundusta yerleşir ve en sık seröz tiptedirler. Sistik kanalı etkileyerek koledokta striktüre neden olur (Mirizzi sendromu). En sık görülen tip sklerozan tiptir. Tanı konduğunda genellikle metastaz mevcuttur. 2. SAFRA KESESĐ KARSĐNOMU Kadınlarda daha sık görülür. kolon veya mide arasında fistül gelişebilir. Diabetes mellitus. endokrin kolera): Pankreas D hücrelerinden köken alır. glossit. hipokolesterolemi. KOLANJĐOKARSĐNOM Etioloji: Chlorensis sinensis en sık etkendir. Tedavi: Cerrahi. Bilirubin. Ultrasonografi = safra kesesi duvarı kalınlaşması vardır. Đleus: Biliyer kanallardaki hava görülecektir. Safra kesesi kanseri: En sık nedenidir. Klinik Asıl semptom sağ üst kadran ağrısı ve ateştir. 70 yaş üzerinde karşılaşılır. Steatore. Diabetes mellitus. Hastaların yarısında üst abdominal ağrı ve kilo kaybı vardır. Metastaz en sık karaciğeridir (%80). Tanı endoskopik kolanjiografi ve perkütan transhepatik kolanjiografiye konabilir.000 pg/ml’nin üstünde olması b. En önemli bulgusu nekrolitik migratuar eritemdir. Vipoma (Verner morison sendromu. pankreatik kolera. ı. Somatostatinoma Pankreas D hücrelerinden köken alır.

%1’i idrar olarak dışarı atılır. izoozmotiktir.=300-1200 mosm/kg • Na. <100 cc anüri: ABY’de görülür. %99’u geri emilir. hangi durumlarda görülür? <400 cc oligüri denir. ABY’de görülür. Tübüler hidrostatik basınç (artması GFR’yi azaltır) 3.DM. lökosit. Glomerül filtrasyonu etkileyen faktörler nelerdir? 1.3-1 mg • Serum osm= 280-295 • GFH = 80-120 ml/dk Đdrar: • Volüm: 400-1500 ml/gün • Dansite: 1003-1035 • Osmol. Toksik metabolitlerin atılabilmesi için yetişkinde en az üretilmesi gerekli idrar miktarı en kaç ml olmalıdır? 500 ml olmalıdır. eritrosit. Plazma onkotik basıncı (artması GFR’yi azaltır) Glomerüllerden filtre edilmeyip ultrafiltrata geçmeyenler nelerdir? Albumin gibi büyük ağırlıklı proteinler. Tedavide Oktreotid ortak ilaçtır. Nefrolojide kan ve idrardaki normal değerler nelerdir? Kan: • Üre = 20 – 40 mg • Kreatin = 0. Bu yüzden ultrafiltrat osmolaritesi serum ile eş. önemli nedenleri nelerdir? >3000 ml = Poliürüdir. Cl <20 meq • Ca < 150 mg • Fofsor < 2 gram • Kreatinin < 10 gram Ultrafiltrat nedir. trombosit gibi şekilli elemanlar geçmez. Oligüri ve anüri nedir. GIS endokrin tümörlerinin ortak bulguları nelerdir. .161 Olguların %25-50’sinde DM ve hiperkalsemi vardır. hipokalemi. diabetes mellitus. Poliüri nedir. Proksimal tübül Fonksiyonları nelerdir. tedavide ortak ilaç hangisidir? DM ve Hiperkalsemi ortak bulgusudur. günlük nekadar ultrafiltrat oluşur? Glomerülden proksimal tübülüse gelen sıvıya ultrafiltrat denir. K. Permabilite ve yüzey alanı (azalması GFR’yi azaltır) 4. Bunun dışına ki tüm elektrolit ve diğer maddeler geçer. hiperkalsemi. GFR’yi ölçmek için ideal madde inülindir. Günde 180 litre ultrafiltrat oluşur. Glomerül hidrostatik basınıcı (azalması GFR’yi azaltır) 2. Günlük idrar miktarı 1500 ml’dir. ABY poliürik faz. Glomerüllerden en iyi geçen madde hangisidir? Đnülindir.

Paradoksal asitüriye bağlıdır. ostemalazi bulguları Kesin tanı: Klinik ve laboratuar olarak konur. Hormonların yıkım yeridir. aminoasitüri ve ostemalazi bulgularına neden olur. Bikarbonat verince idrar pH’sı >5. Amonyak sentezi: Glutaminden amonyak sentezlenir. fosfor. klor. elektrolitler emilemez. bikarbonat ve aminoasitler en çok proksimal tübülüsten geri emilir. Parathormon: Yükselir Glukagon: Đnsülin direnci sekonder DM’neden olur.162 Elektrolit emilimini sağlar. Proksimal tübül patolojileri nelerdir? 1. 25OH D vitamininden 1. aminoasitüri. . glukoz. aminositler. Hartnup hastalığı: Nötral aa geri emili bozulur. Transplante böbrekte CMV proksimal tübülde latent olarak kalır. Patogenez: Proksimal tüpde hasar vardır. bikarbonat. K ve bikarbonat replasmanı yapılır. D vitamini sentezi azalır.5 olur Tedavisi: Tiyazid grubu diüretikler. Spot Đdrar pH’sı <5. Amonyak hidrojen ile birleşir ve amonyum olarak atılır. su. Armani Ebstain lezyonu: DM görülen tubul patolojisine denir. Na. Bikarbonat idrarla atılır.25 OH D vitamini sentezini gerçekleştirir. Tanısı: Bikarbonat yükleme testi ile konur. 5. Bikarbonat kaybına bağlı normal anyon gapli metabolik asidoz gelişir. Mg hariç her şey böbrekte en fazla proksimal tüpten emilir.Osmotik diüretikler ve karbonik anhidraz inhibitörlerinin etkileri proksimal tübüllerdir. Aktif D vitamini sentezi: Proksimal tübülde gerçekleşir. Geri emilmesi gereken glukoz. Normal anyongaple metabolik asidoz ve glukozüri. Na: Na-K-ATP’ase pompası ile aktif Cl. Tedavide birinci tercih: Bikarbonat ve potasyum replasmanı gerekebilir. Renal cell ca: Proksimal tüp epitelinden köken alır. çocuklarda sistinozisdir. PTH. 1-alfahidroksilaz enzimini aktive eder. 4. Gastrin: Peptik ülser sıklığında artışa neden olur. K. Önemli klinik: Osteomalazi bulguları vardır Önemli laboratuar: Glikozüri.5’dir. Zayıf diüretiklerdir. glikoz kotransport ile geri emilir. Đlaç sekresyonu:Penisilin başta bir çok ilaç proksimal tübülden sekrete edilir. kalsiyum. Ayırıcı tanı: Diğer renal tübüler asidozlar 3. FANKONĐ SENDROMU Etiyoloji: Yetişkinlerde multipl myelom. Proksimal renal tübüler asidoz Tip II Bikarbonat geri emili bozulur. K. bikarbonat. 6. aminoasitler. En önemlisi tiriptofandır. Đnsülin: DM’de insülin ihtiyacı azalır.

Juksta glomerüler aparatusta hiperplazi meydana gelir. Prostoglandin E2 sentezi artmıştır. kalsiyum emilemez idrarla atılır. Kanda elektrolitler düşük. klor. Renin – aldesteron artar. elektrolitlere geçirgen değildir. K. Bartter sendromu nedir? Henle çıkan kolunun hipofonksiyonudur. Henle kulpunun çıkan kolunun görevleri nelerdir? Suya geçirgen değil. Na düşer. Na. Mg en çok buradan geri emilir. Giriş kısmında hipertonik = Ultrafiltrat hipotonik hale gelir. Farkları. Klinik bulguları Bartter sendromuna benzer.163 Henle kulpunun inen kolunun görevleri nelerdir? Đnen kol suya geçirgendir. Renin anjiotensin sistemi aktive olur. Hipomagnezemi ve hipokalsüri ile karakterizedir. idrarda elektrolit yüksektir. Ultrafiltra hipertonik hale gelir. . Renin ve aldesteron yüksek olmasına rağmen hipertansiyon ve ödem yoktur. Bartter ve Gitelman sendromunun farkı nedir? GĐTELMAN SENDROMU Distal tübülüslerde tiyazid duyarlı Na-Cl tronsport sisteminde ve Na-K ATPase sistemindeki gama subunitelerindeki disfonksiyon vardır.

Prerenal azotemiye neden olabilir. Aldesteron üreten adenom Yüksek Düşük + Liddle send. Bu yüzden çok güçlü diüretiklerdir. Farkları. Dijitalle birlikte dikkatli kullanılmalıdır. Potasyum kaybına neden olur. Distal tüp hiperfon Yüksek Düşük + . Özellik Sorun Tansiyon K Alkaloz Conn Send. hipokalemi ve metabolik alkaloz ile gelen hastada neler olabilir? Đki hastalığın farkları nelerdir? Conn ve Liddle sendromu düşünülür. Sıvı kaybına neden olur. Hiprtansiyon.164 Loop diüretikleri nereye etki eder? Henle kulpunun çıkan kolundaki Na-K-2 Cl pompasını irreversibl inhibe ederler.

Toplayıcı kanal patolojileri nelerdir? Nefrojenik diabetes insipidustur ADH reseptör düzeyinde direnç vardır. Toplayıcı kanallar hangi hormonların denetimi altındadır? ADH-aldesteronun kontrolü altındadır. Đdrar pH’sı >5. Fakat tanı değeri yoktur. -ADH suyun geri emilimini sağlar. Na. Buna bağlı hiperkalemik metabolik asidoz meydana gelir.5’dir.5 <5. Nefrokalsinozisin en sık nedenidir. Nonanyon gapli metabolik asidoz ve nefrokalsinozise neden olur. RTA I II IV Sorun H iyon sekresyonu azalır Bikarbonat atılımı artar Aldesteron esksik idrar pH >5. ADH düzeyi yüksek yüksektir. Tedavi: Mineralokortikoid kullanılabilir. hiperkalemik asidoz ve tuz kaybı vardır. Nefrokalsinozis böbrek parankim taşı demektir. potasyum tutulur. Đdrar en fazla toplayıcı kanalların medüller kısmında asidifiye edilir. DI kliniği vardır. Potasyum. endokrinoloji notları. Hidrojen atılamaz vücutta birikir. klor ve su atılır. Santral DI’dan vazopressin testine yanıt olmaması ile ayrılır. sitrat. Klinik: Hiperkloremik.5 K düşük düşük yüksek Hepsinde non anyongapli metabolik asidoz vardır.165 Aldesteron Yüksek Normal/düşük Renin Düşük Normal/düşük Renal tübüler asidoz tip I: Hidrojen iyonunun tübüler sekresyonu bozulur. . Renal tübüler asidozların ayırıcı tanısı nasıl yapılır? Renal tübüler asidozların ayırıcı tanısı tabloya göre yapılır.5 <5. K en çok proksimal tübülden geri emilir ama K dengesinin en önemli ayarlandığı yer toplayıcı kanallardır. Kalsiyum atılır. Nedenleri bkz. Renal tübüler asidoz tip IV: Hiporeninemik hipoaldesteronizm nedir? Aldesteron eksikliği vardır veya aldesterona direnç söz konusudur.

Ig hafif zincirlerinden oluşur. Lökositürisi olan hastalara mutlaka idrar kültürü yapılır. 2. artıran ve azaltan faktörler nelerdir? .Glomerüler proteinüri: Nefrotik sendromlarda glomerüler hasara bağlıdır. Plazma proteinlerinin artışına bağlıdır. uzun süre ayakta kalmaya. Albumin < 30 mg /gündür. hesaplanması. hangi silendir hangi hastalıkta görülür? • Tom Horsfall proteini + kanın şekilli elemanına denir. görevi nedir? Makula densa (distal tüp hücreleri). Sık nedenleri nelerdir. • Mikroalbuminüri =30-300 mg/gündür. Protein miktarı < 2 g/gündür. mikoplazma. Eritrositler normal şekilde: Pelvikalisiyel. Đdrar silendirleri nedir. • Hyalen silendirler:Eksersiz. prerenal azotemide görülür. Akut tubuler nekroz • Yağ silendirleri:Nefrotik sendrom • Geniş silendirler:KBY. Afferent arteriol.Taşma proteinürisi: Paraptoreinemilerde görülür. üretral lezyon düşünülür.Fonksiyonel proteinüri: Ateş. Đdrar proteini > 3. • Normal: Total protein < 150 mg/gün. üreter. ölçmede kullanılan ideal madde.5 gr/gündür. Tübüler proteinlerin emilememesine bağlıdır. intertisiyel nefrit • Mum silendirleri:AGN. Juksta glomerüler aparatustan renin salgılanır. üroplazma infeksiyonlarında görülür. erkek> 3 eritrosit varsa hematüri denir. GFR: GLOMERÜLER FĐLTRASYON HIZI GFR’nin normal değeri. Henlenin çıkan kolundan oluşur. epilepsi. Tipik formu Beje Jones proteinürisidir. Eritrositlerin şekli bozulmuş. Glomerüler patolojilere bağlı hematüri vardır.166 Juksta Glomerüler Aparatus nelerden meydana gelir. Đdrarda eozinofil lökositlerin görülmesi ilaca bağlı intertisiyel nefritlerde görülür. Lökosit kümeleri ve slendirleri pyelonefritte görülür.Tübüler hasar: Tübüler hastalıklarda görülür. Steril pyüri tüberküloz. KKY • Eritrosit silendirleri: AGN. PROTEĐNÜRĐ: Proteinüri sorusunda proteinüri miktarı önemlidir. Renal kolik + hematüri = Böbrek taşı. Görevi bakterilerin üriner sisteme invazyonunu engellemek ve silendir matriksini oluşturmaktır. Protein miktarı < 2 g/gün’dür. 3. Tom Horsfall proteini nedir. KKY. • Aşikar proteinüri > 500 mg/gündür. 20 yaşın altında en sık neden glomerulonefritlerdir. sınıflaması nasıl yapılır? • 24 saatlik idrarda protein miktarı ESBACH yöntemi ile ölçülür. Kültürde üreme olmazsa buna steril pyüri denilir. kortikal nekroz • Lökosit silendirleri:Akut pyelonefrit. HEMATÜRĐ: Hematüri nedir? Hematüri sorusunda eritrositlerin şeklinin önemi nedir? Sık nedenleri nelerdir? Hematüriye eşlik eden diğer bulgulara göre olası tanılar nelerdir? Bayan:> 5. 1. filtrasyon artışı/reabsorbsiyon azalmasına bağlıdır. • Masif proteinüri >3. klamidya. görevi nedir? Böbrekte henle çıkan kolun ve distal tübülde üretilen proteindir. Hematürinin en sık nedeni üriner infeksiyonlardır. Protein miktarı değişkendir. 4. Lökositüri nedir? her alanda> 3-5 lökosit olmasıdır.5 gram/gündür. Efferent arteriol. mesane. Ağrısız hematüri = Mesane ca kanseri düşünülür. 60 yaşın üstünde en sık neden BPH’dır. Lomber kitle + hematüri = Renal cell ca.

Böbrek yetmezliği tanısında daha hassas bir tanı yöntemidir. Kanama diyatezi. Dışardan sıvı vermekle ADH azalmaz.Renal patolojilerde ise >1’dir. Cytatin C nedir? Neye yarar? Sistein proteaz inhibitörüdür. Nil hastalığı. Perinefritik abse. Kreatin klirensinin yanlış ölçümleri. düşük ölçüm nedenleri: Đlaçlar: Spiranolakton.idrar osmolaritesi/serum osmolaritesi) Böbreğin konsantrasyon yeteneği hangi test ile ölçülür.167 80-120 ml/dk’dır. Kontrolsüz hipertansiyonda yapılmaz. Hidronefroz. trimetoprim Yanlış yüksek ölçüm nedenleri: Ketonemi. Gross hematüri. APSG: 1 ay geçmesine rağmen klinik ve serolojik düzelme yoksa yapılır. Asidifikasyon kapasitesi hangi test ile ölçlür? Amonyum klorür tölerans testi ile ölçülür. triamterin. Dilüsyon yeteneği hangi test ile ölçülür. Kreatin klirensi ile hesaplanan GFR normal GFR’den yüksek bulunur. Elektrolitlerin normal değerleri ve dönüşüm değerleri nelerdir? Normal değeri Dönüşüm . Elektrolit Prerenal Renal Na <10 >20 Potasyum <10 >20 Klor <10 >20 Fraksiyone Na ekskreksiyonu hangi hastalığın tanısında kullanıyoruz? Formülü nedir? ABY’de prerenal renal ayırımında kullanılır. Diyet ve inflamatuar olaylardan etkilenmez. Hematom vb komp. neye yarar? Su yükleme testi= uygunsuz ADHS tanısında kullanılır. Đdrar elektrolitlerini klinik pratikte hangi durumların tanısında kullanılır? Prerenal ve renal böbrek yetmezliğnin ayırımı ve elektrolit eksikliğinde prerenal. Böbrek biyopsisinin en önemli komplikasyonları nelerdir? En sık mikroskobik hematürüdir. Sabit hızla üretilir. Serbest su klirensinin formülü nedir? Serbest su klirensi= 24 saatlik idrar volümü/1440 x (1. amilorid. Bunun yerine günümüzde kreatin klirensi hesaplanır. Prerenal patolojilerde < 1. tedaviye dirençli olgularda yapılır. olabilir.renal ayırımında kullanılır. Kretin Klirensi = idrar kreatini / kan kreatini x 24 saatlik idrar volümü / 1440 ile bulunur. kas erimesi ile giden hastalıklar. Santralda yanıtsızdır. Böbrek kan akımı hangi neyle ölçülür? PAH (paraaminohipurik asit ile ölçülür) Hangi durumlarda böbrek biyopsisi yapılır? Sebebi bilinmeyen tüm böbrek hastalıklarının tanısında kullanılır. GFR’ye paralel değişiklik gösterir. Fraksiyone Na ekskreksiyonu = Đdrar Na x Plazma Kreatini / Plazma Na x idrar kreatini Sipiral tomografi hangi hastalığın tanısında en güvenilir tanı yöntemidir? Böbrek taşları tanısında en güvenilir tanı yöntemidir. simetidin. düşük proteinli diyetlerde görülür. En ideal madde inülindir. Böbrek biyopsisi hangi durumlarda kontraendikedir? Tek böbrek. neye yarar? Suzusluk testi = Santral-psikojenik diabetes insipidus ayırımında kullanılır. Çekirdekli hücrelerin endojen ürünüdür.

8 Bun = 0. ayırcı tanı ve tedavisi sekilde verilmiştir. konvülziyon. hızlı düzeltilirse ne olur? .8-3 mg/dl 280-295 mosm/kg 39 mg = 1 meq 35 mg = 1 meq 61 mg = 1 meq 40 mg = 1 mmol 31 mg = 1 mmol 24 mg = 1 mmol Serum osmolaritesinin formülü nedir? Osmolariteye etki eden en önemli faktör hangisidir? Serum osmolaritesi = 2 x Na + glikoz / 18 + BUN/ 2. Cheyne stokes solunumu ve koma olur. iştahsızlık gibi GIS belirtileri öncelikli görülür.5 mg/dl 2. tedavisinde ne yapılır? Ayırıcı nedenleri. Osmolariteye etki eden en önemli faktör sodyumdur. Dahiliyede Na ihtiyacı şu formülü nasıldır? Toplam ihtiyaç= ( Normal Na – Hasta Na) x 0. Hiponatremide kilinik bulgular nelerdir? Klinik bulgular beyin ödemi bağlıdır.168 Na+ 135-145 meq/L 23 mg = 1 meq K+ ClHCO3Ca2+ Fosfor Mg2+ Osmolarite 3.5 meq/L 98-107 meq/L 22-28 meq/L 8.5 mg/dl 1.48 x üre formülü ile bulunur.5-10.5-4.5-5. apati. Bulantı. oryantasyon bozukluğu. ajitasyon. Daha sonra laterji.6 x Ağırlık formülü ile bulunur.Hasta Na) x 0. HĐPONATREMĐ Hiponatremi nedenleri ve ayırıcı tanısı nasıl yapılır.6 x Ağırlık 24 saatte verilecek Na= (hedeflenen Na . Hiponatremi nasıl düzeltilmelidir.

Semtomatik hastalarda paranteral verilir.Yetersiz alım 2. aşağıdan yukarıya yayılan paralizi 2. terleme Diğer: Cusing s. Hiporeninemik hipoaldesteronizm. Saatte 40 mEq/L’den fazla K verilmez. K tutucu diüretik kullanımıdır. proksimal ve distal renal tübüler asidoz. primer hiperaldesteronizmde görülür. 4. fistül. konfüzyon. Hiponatremi tedavisinde ilk verilmesi gereken sıvı nedir? Đlk verilmesi gereken sıvı izotonik sıvıdır. Hücre dışına çıkış: (ekstraselüler şift):Travma. Nöromusküler sistem: Halsizlik yorgunluk. Liddle sendromu 3. Endokrin. Litrede 40-60. Yanık. üreterosigmoidostomi Đlaçlar: Karbenisilin. T dalga düzleşmesi 6. insülin kullanımı. Hemoliz. Böbreklerden atılımın azalması: ABY. Tümör lizis sendromu. kas krampları. ishal. Klor kaybı yapar: metabolik alkaloza neden olur 8. paralitik ileus 3. Hipernatreminin klinik bulguları nelerdir? Somnolans. Hipotonik verilirse beyin ödemine neden olur.5 mEq/L Hiperkaleminin nedenleri nelerdir? 1. Dışardan aşırı K alma Klinik bulgular nelerdir? . GIS belirtileri: Konstipasyon. Kaslar. Hızlı yükseltilirse ponsta demyelinozise neden olur. Böbrek dışı kayıp: Kusma. Hücre içerisine giriş: (intraselüler şift): Akut alkaloz. 0. Aldesteron salınımı artırır Hipokalemi tedavisi nasıl yapılır? Asemtomatik vakalarda oral veririlir. esansiyel Ozmotik diürez: Non ketotik hiperosmolar koma. diüretikler.169 Hiponatremi yavaş düzeltilmelidir. Bartter sendromu. Renal kayıp: Mineralokortidoid fazlalığı. Hiperkalemik periyodik paralizi.aminoglikozid. komadaki hastanın hipertonik beslenmesi. Asidoz. Daha sonra hipotonik sıvılar verilir. Addison hastalığı. Süksinil kolin kullanımı 3. Psödohiperpotasemi: Hemoliz. Kardiyovasküler sistem: U dalgası. HĐPERPOTASEMĐ Serum K değerinin> 5. Renal tubuler asidoz tip IV 2. S T çökmesi. HĐPOKALEMĐ Hipokaleminin nedenleri nelerdir? K düzeyinin <3. 1. Böbrek: ADH etkisini antagonize eder poliüri. hipopotasemik periyodik paralizi Hipokaleminin klinik bulguları nelerdir? 1. respiratuvar paralizi ve komaya neden olur. ozmotik diürez. Maksimum 24 saatte 200. Susama hissi kaybı: Koma. Dibetik hiperglisemi. polidipsi 7. Diğer: Kronik metabolik alkaloz. HĐPERNATREMĐ Hipernatremi nedenleri nelerdir? Plazma Na’nun >145 mEq/L’dir. akut lösemi. Solunum sistemi: Solunum kaslarında paralizi 4.5 mEq/L. Rabdomyoliz.5 mEq/L veya 12 mEq/L/24 saatten fazla olmamalıdır.amfoterisim B. eritrosit membran anomalileri. baryum intoksikasyonu. lökositoz ve trombositoz 2.ABY. mannitol uygulaması Su kaybı: DI. rabdomyoliz 5.

45.5 mEq/L ise yapılır.5 mg/dl Etyoloji: Yetersiz alım veya emilim bozukluğu: 1. kemik kırıkları görülebilir. Klinik: Pansitopeni vardır. Elektrolit bozuklukları: Hiperkalsemi. ASĐT BAZ BOZUKLUKLARI Arteriyel Kan gazındaki normal değerler nelerdir? pH: 7.35-7. Trombosit fonksiyon bozukluğuna bağlı olarak kanama diyatezi gelişebilir. kalp yetmezliği gelişebilir. 1. hipomagnezemi. Kronik dönemde iştahsızlık. parestezi ve paraliziler görülür. Akut hemolitik anemiye neden olur. K hücre içini girişini artıran ilaçlarlar nelerdir? Đnsülin+glukoz kokteyli. 4. Bikarbonat: 22-28 mEq/L.170 Hücre eksitabilitesi artmıştır. 5. Bikarbonat ve B2 agonisitleri verilir.5 mEq/L ilk bulgu). Đntraselüler şift: 3. Toplumda hiperfosfatemi ve hipermangezeminin en sık nedeni nedir? KBY’dir. Diğer: Ensefalopati. 1. 2. Kas güçsüzlügü. şiddetli yanıkların iyileşme döneminde görülebilir. metabolik alkaloz 4. ağrı. Aşırı kayıp: Alkol en sık nedendir. Diyaliz tedavisi: Medikal tedavi ile K > 6. QRS’de genişleme (K = 8 mEq/L) Ventriküler fibrilasyon ve diastolde kalp durması (K > 8 mEq/L) görülür. HĐPOFOSFATEMĐ Serum fosforun< 2. 3. Tedavide ilk verilmesi gereken ilaç nedir? Kalsiyum glukonat: Đlk verilmesi gereken ilaç. Diğer tedaviler: Kayekselat kullanılabilir. PR uzaması (K = 7 mEq/L). K düşürmede en etkili yöntem diyaliz tedavisidir. kronik alkolizm. 2. Diğer nedenler: Diabetik ketoasidoz tedavisi uzun süreli açlık. Lökosit kemotaksisindeki azalmaya bağlı olarak infeksiyonlar görülebilir. Solunum kasları ve kranial sinirler genellikle tutulmaz. EKG bulguları nelerdir? Sivri T (K = 6. 2. PCO2: 37-45 mmHg . Kardiak yan etkileri önlemede en etkin ilaçtır.

HCO3 16 meq/l.2 arasında ise basit metabolik asidoz var. 28.2. PCO2 20 mmHg ise bu hastada tanı nedir? Çözüm: Beklenen pCO2 = 1.8= Bundan küçük ise respiratuar alkaloz var.5x16+8 = 32 mmHg’dır. 32-3. Örnek: 50 yaş erkek. 32+/. Ölçülen ve beklenen değerler %10 limitleri içinde ise basit metabolik asidoz vardır. Ölçülen değer beklenen değerin <%10’un altında ise ilave respiratuar alkaloz vardır.171 Asit baz bozukluğu metabolik asidoz basit mi. 32’nin %10 hesaplanır. Miks mi? Beklenen PCO2 hesaplanır. Ölçülen değer beklenen değerin %10 üzerinde ise metabolik asidoza ilave respiratuar asidoz ilave olmuştur. .25. pH: 7.8-35.(%10) = 3. Beklenen PCO2= HCO3x1.5+8 formülü ile hesaplanır.2 = 28.

172

32+3.2 = 35.2’dan büyük ise ilave respiratuar asidoz var.

2. Metabolik asidozlu bir olguda anyon açığı nasıl heseplanır?
Anyon gap = Na – (Cl+HCO3) formülü ile hesaplanır.

Çıkan sonuca göre metabolik asidoz kaç grupta incelenir ve nedenleri nelerdir? Anyon gape göre metebolik asidoz;
1. Düşük anyon gap <6 2. Normal anyon gape 6-12 3. Yüksek anyon gape>12

Anyon gape düşük metabolik asidozlar:
1. Hipoalbuminemi 2. Paraproteinemiler 3. Bromid intoksikasyonu

Anyon açığı artmış metabolik asidozlar;
A. Endojen asit yükünün artması B. Tamponlanma kapasitesinin yetmemesidir.

Nedenleri;
- Diabetik ketoasidoz, - Açlık ve alkolik ketoasidoz - KBY-ABY, - Salisilat, paraldehid, metanol ve etilen glikol zehirlenmesi, - Laktik asidoz - RTA tip III

Normal anyon açığı olan metabolik asidoz (Hiperkloremik):
A. Bikarbonat kaybı B. Ekzojen asit alımının artması

Nedenleri;
- Bikarbonat kaybı: diyare, eksternal fistüller, asetazolamid, RTA tip II) - Bikarbonat üretim defekti: RTA tip I, K+ tutucu diüretik kullanımı - Asidik tuz alımı: amonyum klorür, lizin hidroklorür, parenteral hiperalimentasyon

Metabolik asidozun klinik bulguları nelerdir?
Solunum: Kusmaull solunumu: Derin ve takipneik solunum vardır. CVS: Periferik vazodilatasyon ve hipotansiyon görülebilir. SSS: Konfüzyon, stupor, koma olabilir.

Metabolik asidozun tedavisinde nelere dikkat edilmelidir?
Esas tedavi altta yatan nedenin tedavisidir.

Bikarbonat replasmanı ne zaman yapılır?
PH< 7.1’den düşük ise verilir pH>7.1 verilmez.

Niçin bikarbonat pH>7.1 ise verilmez, verilirse ne olur?
Bikarbonat fosfofürüktokinazı aktive eder. Bu laktik asidoza neden olur. Laktik asidoza bağlı da kardiovasküler kollaps ve beyin ödemi görülür.

Bikarbonat açığı Nasıl hesaplanır?
0.5 x vücut ağırlığı x (hedef HCO3 - hastanın HCO3) formülü ile hesaplanır.

RESPĐRATUVAR ASĐDOZ
Etiyoloji?
Akut: Narkotik alımı, anestezi, hava yolu obstrüksiyonu, respiratuar paralizi

173

Kronik:Kr. Bronşit (en sık), amfizem, kifoskolyoz, Pickwickian sendromu

Klinik bulguları nelerdir/
Bulgular karbondioksit narkozuna bağlı santral sinir sistemi bulgularıdır. Somnolans, Konfüzyon, Asteriksis, Papillödem görülür. CO2 %37-45 N, 1. %45-60: Solunumu uyarır. 2. >%60 solunumu inhibe eder. Buna CO2 narkozu denir. Mekanik ventilatör endikasyonudur. Tedavi: Altta yatan nedenin tedavisidir.

METABOLĐK ALKALOZ
Etyoloji ve klinik olarak hangi elektrolit bozukluğuna benzerlik gösterir? Hipokalemi

Etyoloji:
1. Ekstraselüler sıvı azalması ve potasyum kaybı 2. Primer mineroiokortikoid artışı: 3. Aşırı ekzojen alkali yükü: Akut alkali verilmesi, süt-alkali sendromu.

Klinik:
Karakteristik semptom ve bulgusu yoktur. Tetani ve nöromuskuler irritabilite olabilir.

RESPĐRATUVAR ALKALOZ
Etyoloji?
Anxiete (en sık sebebi), salisilat zehirlenmesi, sepsis, ateş, pulmoner emboli, pnömoni, KKY, mekanik ventilasyon, yüksek rakım, gebelik,ileri derecede Karaciğer yetmezliğinde görülür.

Klinik bulguları nelerdir?
Parastezi,dudak çevresinde ve parmaklarda uyuşma, tetani görülür. Tedavi? Anksiete = Torbaya solutmak, Yüksek rakıma çıkma= Proflaktik asetazolamid önerilebilir,.

AKUT BÖBREK YETMEZLĐĞĐ
Nedenleri nelerdir?
A.Prerenal:
En sık nedenidir. 1. Hipovolemi, 2. Kalp atım hacminin azalması;KKY, Perikardial Tamponad, Miyokard hastalıklarında görülür. 3. Sistemik vasküler dirençte azalma; Sepsis, anestezi, anaflaksi 4. Hiperviskozite sendromları 5. ACE inhibitörleri

B.Renal (%40);
Renovasküler olaylar, Glomerüler hastalıklar ve Akut tübüler nekrozdur. ATN en sık renal sebeptir. ATN nedenleri; 1. Đskemi 2. Toksinler; A.Ekzojen: Radyoaktif madde, siklosporin, antibiyotik. B.Endojen: Myoglobinüri, hemoglobinüri, ürik asit, okzalat, plazma hücre hastalıkları

C. POSTRENAL
a. Bening prostat hiperplazisi; erkekte, b. Tümör;Kadınlarda en sık nedendir?

ABY’nin klinik bulguları nelerdir?
1. Đdrar miktarında azalma: ABY’nin ilk bulgusudur. Oligüri (en sık), poliüri ve anüri olabilir. Anüri nedenleri nelerdir? Mesane çıkış obstrüksiyonu (en sık), bilateral kortikal nekroz, vasküler travma ve akut proliferatif GN’dir. 2. Hipervolemi bulguları: Hipertansiyon, KKY’dir. 3. Metabolik asidoz: Yüksek anyongapli metabolik asidoz görülür. 4. Elektrolit bozuklukları: Kalsiyum ve sodyum, bikarbonat düşük, diğer elektrolitler yükselir. En ciddi sorun K yüksekliğidir.

174

5. Üremik semptomlar nelerdir? • Üremik bulantı ve kusma: Tedaviye dirençlidir, • Üremik akciğer: Bileteral yaygın infiltrasyon vardır. • Üremik kanama diyatezi: Trombosit fonksiyon bozukluğuna bağlı kanamalar olabilir. • Üremik ensefalopati: Koma görülür. • Üremik perikardit: Hemorajik perikardit yapar. Üremik komplikasyonlarda tedavide ne yapılır? Tedavisi diyalizdir. 6. Enfeksiyonlar: ABY’de en sık ölüm infeksiyonlardır

ABY ile gelen hastada tedavi öncesi ne yapılır, nasıl yapılır?
Prerenal, renal ayırımı yapılır. Ayırım şu tabloya göre yapılır.

Parametre
Đdrar Na Frak. Na eks. Böbrek yet ind. Đdrar Dansitesi Đdrar osm. Ser.kreatinin BUN/kreat oranı

Prerenal
<20 <1 <1 >1020 >500 değişken > 20:1

Renal
>20 >1 >1 1010 350 Progresif artış < 15:1

ABY gelen hastada idrar tetkikinin önemi nedir, hangi bulgular neyi ifade eder?
Đdrar analizi:
Prerenal: hyalen silindirler görülür, Gromerulonefrit; Hematüri, proteinüri, eritrosit silindirleri, granüler silindirler görülür. ATN; Tübüler hücreler, epitelial hücre silendirleri, gevşek granüler silendirler vardır. Allerjik interstisiyel nefrit: Eozinofili görülür.

ABY tedavisine nelere dikkat edilir?
a. Santral venöz basınç kateteri konur CVP takibi ile sıvı ver


CVP: 0-10 cm su

Düşük Sıvı ver Yüksek Sıvı kısıtla

b. Đdrar sondası veya saatlik idrar takibi 24 saatlik idrar miktarı + insensbl kayıp kadar sıvı verilir. Yetişkinde insensbl sıvı kaybı 800-1000 ml’dir. c. Diüretik tedavi: Frusemid , renal kan akımını artıran mannitol ve düşük doz sempatomimetik aminler verilebilir. d. Hipertansiyon; Vazodilatör ilaçlar kullanılır e. Hiponatremi: Tuz kısıtlaması ve sıvı kısıtlaması yapılır. Diğer eşlik eden sıvı, elektrolit ve infeksiyonların tedavisi yapılmalıdır.

ABY’de diyaliz endikasyonları nelerdir?
• Tedaviye dirençli K yüksekliği • Tedaviye dirençli kalp yetmezliği • Tedaviye dirençli metabolik asidoz

175

• Tedaviye dirençli hipervolemi • Üremik akciğer, perikardit, ensefalopati ve kanama diyatezi

KRONĐK BÖBREK YETMEZLĐĞĐ
KBY nedenleri nelerdir?
1. Diabetes mellitus: %39 2. Hipertansiyon %28 3. Glomerülonefrit%11 4. Çocuklarda en sık vezikoüreteral reflüdür. 5. Glomerulonefrit; Membranoproliferatif glomerulonefrittir. KBY’ye en sık neden olan glomerülonefrittir.

Klinik:
GFH %30’un altına ininceye kadar KBY’li hastalar asemptomatiktir. Đlk bulgusu noktüridir. Đkinci bulgusu üre ve kreatin artışına bağlı üremik semptomlardır. Đştahsızlık, halsizlik yorgunluk, bulantı, kusma meydaa gelir. Eritropoetin azalır. Anemi bulguları olabilir.

KBY’de ilk yükselen ve en son etkilenen hangisidir?
Kanda ilk artan üre ve kreatinin, kanda düzeyi en son azalan sodyum ve klordur.

KBY’nin klinik bulguları nelerdir?
Laboratuar bulguları akut böbrek yetmezliği ile aynıdır. KBY’de fosfat yüksektir. Sekonder hiperparatiroidinin nedenlerinden biridir. Magnezyum ve aliminyum da yüksektir.

KBY’de Kardiyovasküler sistem bulguları nelerdir?
1. Tip 4 hiperilipidemi, 2. Ateroskleroz hızlanır, 3. Hipertansiyon, 4. Hemorajik perikardit gelişebilir.

Aneminin en önemli nedeni nedir?
Eritropoetin eksikliği en önemli sebeptir. Lökositler: Kemotaksi bozukluğu, bazen nötropeni ve lenfopeni vardır. Enfeksiyon eğilimi artmıştır. Hemorajik diatez: Guanidosuccunic acid sorumludur.

Renal osteodistrofinin en önemli nedeni nedir?
Hiperfosfatemidir.

KBY’de karbonhidrat intoleransının nedeni nedir?
Đnsülin direncidir.

USG’de KBY de böbrek boyutları genelde küçüktür, hangi durumlarda büyüktür?
• Polikistik böbrek, • Amiloid • Sklorederma • Diabetes Mellitus. • Myelom böbreği • Hidronefroz

Renal hastalığı agreve eden faktörlerin en önemlisi nedir?
Volüm kaybıdır.

Böbrek yetmezliği ile gelen hastada hangi bulgular ABY, hangi bulgular KBY lehinedir?

176

KBY tedavisinde neler yapılır?
1. Fosfat yüksekliği: Ca karbonat (en iyi), Ca asetat, aliminyum hidroksit, ve fosfordan fakir diyet, 2. Hipokalsemi: Ca karbonat 3. Ürik asit yüksekliği: Allopürinol, 4. KKY: Diyaliz tedavisi en idealdir. 5. Hipertansiyon: Direk vazodilatör ilaçlar verilebilir. Hidralazin, minoksidil verilebilir. 6. Anemi: Eritropoietin, Demir, Folat ve Vitamin B12 replasmanı yapılmalıdır. 7. Diyaliz demansı: Alüminyum içeren fosfor bağlayıcıları verilmez. 8. Kaşıntı: Antihistaminikler, fosfor bağlayıcılar, diyaliz. Dirençli olgularda paratiroidektomi yapılır. 9. Diyet: 0.6gr/kg protein içerip bunların %60’ı esansiyel aminoasitlerden zengin olmalıdır. 10.Diyaliz tedavisi:

Kimlere periton diyalizi yapılmaz?
Obez, herni, yeni abdominal cerrahi geçirenler, hipoalbuminemi

Hemodiyaliz endikasyonları nelerdir?
• ABY ve KBY’de diyaliz endikasyonları birbirine benzer. • Tedaviye rağmen semptomatik üremi, • Sıvı yüklenmesi (diüretik rezistan) • Refrakter hiperkalemi > 6.5 • Yaşam kalitesinde düşme • Metabolik asidoz (tedaviye rezistan) • Son dönem böbrek yetmezliği bulguları; a: GFR <10 ml/dk b. Kreatinin düzeyi> 12 mg/dl • Đntoksikasyonlar ve yüksek doz ilaç alımı • Tedaviye dirençli hiponatremi

Hemodializ tedavisinde değişiklikler nelerdir?
Zararlı olanlar azalır, faydalı olanlar artar. a. Azalanlar: Plazma kreatinin/BUN, Plazma potasyum, Plazma fosfat, Plazma osmolalitesi b. Artanlar: Plazma bikarbonat/PH, Plazma sodyum, Plazma kalsiyum

177

Hemodializin akut komplikasyonları nelerdir?
Hipotansiyon en sık komplikasyondur. Hava embolisi en az 100 ml hava gerekir. Hava embolisi geliştiğinde sol yan baş aşağır pozisyon verilir.

Hemodializin kronik komplikasyonları nelerdir?
Aterosklerozu hızlandırır. Hepatit B infeksiyonu, Hepatit C (en sık) Seksüel disfonksiyon, infertilite, depresyon Wernicke sendromu, santral pontin miyelinozis Alüminyum toksisitesine bağlı değişiklikler görülebilir. Dializ amiloidinde biriken madde beta-2-mikroglobülindir. Artropatiye neden olur. Renal osteodistrofiyi düzeltemez. Nefrojenik asit gelişebilir Akkiz renal kist: 5 yılda %100/ renal cell ca için predispozandır.

Periton diyalizinin komplikasyonları nelerdir?
Peritonit; En sık komplikasyonudur. En sık ajan Stafilokokus epidermitistir.

Renal Transplantasyon en sık endikasyonları nelerdir?
Hipertansif KBY ( en sık neden > % 75), DM’a bağlı KBY, GN’e bağlı KBY’de yapılır.

Renal transplantasyon sonrası en sık pnömoniye neden olan ajan hangisidir?
CMV’dir. Transplante böbreğin proksimal tübülünde lokalizedir. Pnömonisine neden olur. Tedavisinde gansiklovir kullanılır.

178

GLOMERÜLER HASTALIKLAR
Nefrotik Sendromlar nelerdir?
• Minimal lezyon hastalığı • Membranöz nefropati • Fokal glomerüloskleroz • Amiloidoz • Esansiyel kriyoglobulinemi

Nefrotik sendromun en önemli klinik bulguları nelerdir?
En önemli klinik bulgusu ödemdir.

NS’un en önemli laboratuar bulguları nelerdir?
Proteinüri > 3.5 gr/24 s. En özgün laboratuvar bulgusudur. Selektif proteinüri vardır. Hiperlipidemi ve Lipidüri vardır. Tüm lipidler artar fakat HDL2 kolesterol ise azalır. GFR genellikle normaldir. Hipertansiyon yoktur.Hiperkoagulabilite vardır. En önemli nedeni antitrombin III azalmasıdır.

Neler Akut Nefritik Sendroma neden olur?
APSG (prototipi), Vaskülitler, RPGN, hemolitik üremik sendrom nefritik sendrom yapar.

Klinik bulguları nelerdir?
Akut böbrek yetmezliği ile gelen bir hastada hematüri varsa mutlaka nefritik sendrom düşünmek gereri. Ödem : Hipervolemiye bağlı gelişebilir.

Laboratuar bulguları nelerdir.
Hematüri en özgün bulgusudur. Proteinüri vardır. (< 3.5gr/ 24 s ve nonselektiftir).

1. MINIMAL DEĞIŞIKLIK HASTALIĞI (LUPOID NEFROZ, NIL HASTALIĞI)
En sık nedeni nedir?
En sık idiyopatiktir. NSAĐĐ bağlı gelişebilir.

Lösemi ve lenfomalarda en sık gelişen nefrotik sendromun hangisidir?
Nil hastalığıdır.

Patoloji?
Işık mikroskopisinde glomerüller normaldir. Đmmün depolanma yoktur.

Elektron mikroskopisi:
Kapiller damarlarda visseral epitelial ayaksı uzantıların (foot process) füzyonu vardır. Bazal membrandaki negatif elektrik potansiyeli kaybolur. Buna bağlı Permeabilite artar. Masif proteinüri oluşur. Klinik bulgular hipoproteinemiye bağlıdır.

Klinik?
Tipik NS kliniğidir. Çocukta NS’un en sık nedenidir. Serolojik testler ve kompleman seviyeleri normaldir. Tedavi: Steroid tedavisine en iyi yanıt veren nefrittir. Prognozu en iyi olan glomerülonefrit değildir.

2. MEMBRANOZ GLOMERÜLONEFRĐT
Nedenleri nelerdir?
Đdiyopatik: HLADR3 pozitif olarak daha sıktır. Đlaçlar: Penisilamin, altın, kaptopril, civa, tridionin Đnfeksiyonlar: Hepatit B (en sık enfeksiyon), Malarya, sifiliz Kollajen doku hastalıkları: SLE (en sık kollajen doku hastalığı) Diğer nedenler: Orak hücreli anemi, Nail patella sendromu, Alport sendromu, renal ven trombozu, DM, otoimmün, sarkoidoz

Solid tümörlerde en sık gelişen nefrotik sendrom hangisidir?

Klinik: Nefrotik sendrom kliniğidir. Proteinüri ve nefrotik sendrom gelişir. Kompleman 6 hafta 3. Klinik: Beta hemolitik streptokok öyküsünden. %50’sinde KBY gelişir. subakut infektif endokardit ve şant nefritleri seyrinde görülür). orak hücreli anemide görülebilir. Üre ve kreatin = 2 hafta 2. Penisilin profilaksisine gerek yoktur APSG’de bulguların düzelme sırası dahiliyede nasıldır? 1. %2 olguda 5 yıl sürer. Serum kompleman seviyeleri normaldir.179 Membranöz glomerülonefrittir. Transplantasyon sonrası nüks çok hızlıdır. Proteinüri: %5 olguda 2 yıl. 2. Hörgüç benzeri nodüler depolanma oluşturur. NEFRĐTĐK SENDROMLAR: 1. En sık 3-12 yaş çocukta görülür. Tedavi: Steroid tedavisine yanıt minimaldir. Prognozu en iyi olan GN’dir. Tekralama ihtimali düşüktür. Hipervolemi bulguları vardır. . Proteinüri oluşur. Renal ven trombozunun yetişkinlerde en sık nedenidir. A grubu betaların tüm infeksiyonlarından sonra görülebilir Patoloji: a. C1q normaldir. 3.Kresent oranı yüksek ise prognoz kötüdür. PAN. Eroin kullanımı. Erkek/kadın oranı eşittir. Klinik: Yetişkinde en sık NS sebebidir. Ciltte latent periyod daha uzundur. Mezenkial ve epitel hücrelerinde proliferasyon görülür. 6-20 gün sonra ortaya çıkar. Et yıkantı suyu veya kola şeklinde idrar ve idrar miktarında azalma. Spesifik immun depolanma yoktur. boğaz infeksiyonlarından (tip 12) neden olur. Sistemik bir hastalığa bağlı (SLE. Tedavi: Destek tedavisidir. Wegener. Patolojisinde ne vardır? Kompleman ve antikor birikimine bağlı (IgG ve C3) bazal membran ve kapiller duvarda diffüz kalınlaşma meydana gelir. Hücre proliferasyonu yoktur. b. Prognoz: Genellikle KBY’ye dönüşür. Patoloji: Bazal membranda PAS (+) hyalen madde birikimi vardır. (Nefritik sendrom kliniği) Laboratuvar: Hematüri en önemli bulgudur. miks kriyoglobulinemi. Patoloji: Bowman boşluğunda diffüz kresent oluşumu vardır (yarımay şeklinde depo). Buna bağlı fokal glomerüler hasar meydana gelir. Cilt (tip 49). FOKAL GLOMERÜLER SKLEROZ HIV’de en sık görülen glomerüler patolojidir. Kompleman düzeyleri normaldir. C4 normal. RAPĐDLY PROGRESĐF GN Etioloji: Đdiopatik (%40). Sonuçta permabilite artar. Akut Poststreptokoksik Glomerülonefrit Grup A beta-hemolitik streptokokun nefritojenik M tipleri ile olur. Subepitelial IgG ve kompleman depolanması vardır. Nötrofil ve monosit infiltrasyonu vardır c. Hematüri 6-12 ay 4. C3 ve total hemolitik kompleman düşük.

Diğer özellikleri tip 1’e benzer. Clq düşüktür.Subakut bakteriyel endokardit 2. Patolojisinde tip kaç immün hasar görev alır? .Pasture’a bağlı. Allopurinol ve NSAĐĐ’ler yapabilir. C4. C3. Tip 2: Đmmün kompleks depolanması ile (SLE. BERGER HASTALIĞI (IG A NEFROPATĐSĐ): Etiyoloji? En sık idiopatik glomerülonefrittir. Serum IgA yüksektir. Proteinüri <1gr/gündür. Đdiopatik. Gümüş boyası ile çift kontur (demiryolu-tramvay izi görünümü) Klasik kompleman yolu aktiftir. vasküler patolojiler. lösemi ve lenfomalarda görülebilir. Tip I: Đmmün kompleks hastalığıdır. Hipertansiyon olabilir. IgA düzeyi ile hastalık korelasyon yoktur. Visseral apseli hastalarda (özellikle akciğer). Laboratuvar: Kompleman seviyeleri normaldir. Đdiopatik olabilir. Tip II. APSGN). Uzun dönemde %20-50 KBY gelişebilir Fokal proliferatif glomerülonefrite neden olan ve kompleman düşüklüğü yapan hastalıklar nelerdir? 1. Tip 3 : ANCA (+)’ liği ile giden ve immün depolanma olmayan türdür. Alternatif kompleman yolu aktiftir. Tedavi: Steroid ve immünsüpresif tedavi verilir. C düşüklüğü ile giden glomerülonefritler nelerdir? 3 • Membranoproliferatif GN • Akut poststreptokoksik GN • Lupus nefriti • Miks krioglobulinemi • Şant nefriti • Subakut bakteriyel endokardit GN AKUT ĐNTERSTĐSĐYAL NEFRĐT En sık nedeni nedir? Đlaçlar: En sık nedendir. sistemik hastalıklar ve ilaçlarla ilişkili olarak görülebilir.180 3 şekli vardır. A grubu beta hemolitik streptokoklar. megnisin isimli bir gende defekt vardır. Kesin tanı: immün floresan mikroskobisi ile konur. Osteomyelitle birlikte 5. myelom. 3. Esas klinik nefrotik sendrom kliniğidir. MEMBRANOPROLĐFERATĐF=MEZANŞĐOKAPĐLLER GLOMERÜLONEFRĐT (MPGN) Etioloji: Nadir görülürler. Mikoplazma pnömonileri ile birlikte de görülebilir. Otoimmün hastalık kabul edilebilir. Benign seyirlidir. En sık penisilin (metisilin)’dir. viral ÜSYE 24-48 saat sonrası gelişen gross hematüri ile geldi ilk akla gelen tanı Berger hastalığı olmalıdır. Tip 1: Good. Tedavi: Destek tedavisidir. Rifampisin. Esas klinik bulgusu hematüridir. Ventriküloperitoneal şantlı hastalar. Sulfanamid. Klinik: Erkek çocuk. 4.

revaskülarizasyon cerrahisi yapılabilir. Çift taraflı renal arter stenozunda ACE inhibitörleri kesin kontrendikedir. Hangi durumlarda renal arter stenozu düşünülür? 55 yaşından sonra. Ateş (%80). Doplerli USG 2. b. Tanı: 1. hastanın ağrısı ve şikayetleri artarsa mutlaka renal arter embolisi düşünmek gerekir. VASKÜLER HASTALIKLAR Renal Arterlerin Tromboembolik oklüzyonu: Etiyolojide en sık neden nedir? En sık atrial fibrilasyon (MS). Đlaca bağlı akut interstisiyel nefritin klinik bulguları nelerdir? En sık bulgusu hematüridir (%95). Anjiografi: kesin tanı yöntemidir. Tedavi: Balon anjioplasti. Eozinofili %80 görülür. Tip IV immün reaksiyona bağlı meydana gelir. Tedavi: Diğer venöz trombozların tedavisi . Đkinci sıklıkta neden aterosklerozdur.181 Tübüler hücre hasarı vardır. 3. Döküntü %25-50. Tanı: a. RENAL VEN TROMBOZU Etiyoloji? Yetişkinlerde en sık dehidratasyondur. çift taraflı ise hangi ilaç kontraendikedir? Tek taraflı ACE inhibitörleri verilir. Taş kliniği ile gelen hastada taş tesbit edilemez. Verilirse ABY gelişebilir. tedavi ile kontrol edilemeyen hipertansiyonu olan ve fizik muayenede renal arter üzerinde üfürüm duyulan hastalarda düşünülür. Sintigrafi: Daralmış tarafta tutulum ve uzamış retansiyon görülür. Tedavisinde neler yapılır? Revaskülarizasyon cerrahisi. Renal venografi: Kesin tanı yöntemidir. Çocuklarda en sık ağır ishalle bağlı gelişen Klinik: Böbrek fonksiyonlarında hızlı bozulma ve böbrek taşı bulguları vardır. Artralji. Kesin tanı nasıl konur? Renal anjiografi ile konur. ĐVP: Böbrek büyük ve üreter üst kısımda çentiklenmeler vardır. 30 yaştan önce başlayan hipertansiyon olanlar. Renal arter stenozu tek taraflı ise tedavide birinci tercih nedir. trombolitik tedavi yapılabilir. membranöz glomerülonefrit. Yaşlılarda ateroskleroz en sık sebeptir. Proteinüri olabilir. RENAL ARTER STENOZU En sık nedeni yaş grublarına göre nedir? Genç bayanlarda en sık neden fibromuskuler displazidir. Klinik bulguları nelerdir? Böbrek taşı kliniği vardır.

4. Bu safhadan itibaren KBY gelişir. Son dönem hastalarda diyaliz veya transplantasyon uygulanmalıdır. ACE inhibitörleri fetusta glomerüler filtrasyonu azaltır ve oligohidramiosa neden olur. 2 . Đnsülin ile kan şekeri regülasyonu en önemlisidir.Ürik asit ve HCO3 düşer . 2. . Hipertansif kriz: Hidralazin birinci tercihtir Gebelerde kesin kontrendike olan Antihipertansifler nelerdir? ACE inhibitörleri ve diüretikler kontraendikedir. Đntermediat glomerülopati: Proteinüri aşikardır. Nefrotik sendrom ile karakterizedir. SLE. Sensorinöral işitme kaybı. B. 1. Tipik formu Kimmelstial – Wilson’dur. Alfametil dopa birinci tercihtir. ödem ve hipertansiyon vardır. Gebelerde meydana gelen böbrek değişiklikleri nelerdir? . Tansiyon yüksek ve ödem olabilir. lenfoproliferatif hastalıkların seyri esnasında görülebilir. 3. Antihiperlidemik ajanların etkili olduğu gösterilmiştir. Hiperlipidemi. Beta blokerler: atenolol yada labetalol C. Nail-Patella (tırnak-diz) sendromu nedir? OD geçer. Đki formu var.182 DĐABET VE BÖBREK Diabetik hastalarda böbreklerde meydana gelen değişiklikler nelerdir? Hiperfiltrasyon fazı: GFR artmış. . Nodüler glomerüloskleroz: Tip 1 DM’a özgündür. proteinüri yok Mikroalbuminürik faz: GFR normal veya artmıştır. Tırnak yokluğu.Diffüz glomerüloskleroz: En sık görülen bulgudur. 2. Nefritik sendrom kliniği görülür. En sık bulgusu hemoptizidir. . Esansiyel Miks Krioglobulineminin nedenleri nelerdir.Osmolalite düşer. Pulmoner hemoraji erken bulgudur.Glukozüri ve aminoasidüri olabilir. böbrekte ne yapar? En sık neden hepatit C infeksiyonudur. Nefrotik sendroma neden olabilir. Akciğerde alveolar infiltrasyon. Diabetik nefropatinin tedavisinde neler yapılır? 1. Good-Pasture Hastalığı (Anti-bazal mambran antikoru) Kapiller duvar boyunca lineer IgG ve C3 deposu vardır.Mikroalbuminüridir. böbrek büyük. BÖBREK TAŞLARI . bilateral anterior lentikonus ve rekürren korneal erezyonlar görülür. Đleri diabetik glomerülopati: Azotemi.Taşipneye bağlı respiratuvar alkaloz Gebelerde antihipertansif tedavisinde birici tercih nedir? 1. Elektron mikroskopisinde böbreklerde güve yeniği görünümü tipiktir. . 4. Patella hipoplazisi. Vazodilatör: hidralazin verilebilir. .BUN ve kreatinin düşer. Hipertansiyon tedavisi: Diastolik kan basıncı < 80 mmHg olmalıdır. 30-300 mg/24 s = 20-200 mikrgram/kg’dır. Mikroalbuminürik faz: ACE inhibitörleri verilir.GFR %50 oranında artar. demir eksikliği anemisi olabilir. Kronik hipertansiyon: A.Total plazma volümü artar.Periferik vasküler rezistans azalır. ACE inhibitörleri birinci tercihtir. X’e bağlı dominant geçer. Tedavi ile geriye dönüşümlü olması en önemli özelliğidir. Alport Sendromu nedir? En sık herediter nefrittir. . Bu hastaların % 80’i 1 yıl içinde son dönem yetmezliğine girer.

En sık yapan bakteri Psödomonans’dır. Ürik asit taşlarının özellikleri nelerdir? Ürik asit artışı yapan her durum ürik asit taşına neden olur. grawitz tümörü hangisidir. Ürik asit ve sistin taşları görülür. mitral valv prolapsusu ve kolonda divertikülozis gelişebilir. Böbrek dışı bulguları nelerdir? Karaciğerde basit kistler en sık bulgusudur. OD geçer. Hipertansiyon en sık rastlanan kardiovasküler bulgudur. Büyük boyutlara ulaşan taşa neden olur. Bengin böbrek tümörü hangisidir? Renal adenom en sık benign parankimal tümördür. Eritropoetin sentezi artığı için genellikle sekonder polisitemi vardır. Tomografi: Taş tanısında en güvenilir yöntem sipiral tomografidir. Hiperparatiroidi ile birlikte sık görülür.Medüller Kistik Böbrek hastağının özellikleri nelerdir? Kistler medüllada yer alır. Ağrı ve hematüri en sık semptomlardır. Böbrekler normal büyüklüktedir.Yetişkin tip Polikistik Böbrek Hastalığının özellikleri nelerdir? Yetişkinlerde en sık herediter böbrek hastalığıdır. Böbrekte sık görülen taşlar hangileridir? Ca okzalat (en sık). Böbrek normalden küçüktür. hipernefroma. Proksimal tübülden köken alır. Mg-amonyum-fosfat. Direk grafide en fazla görülen taşlardır. Mg amonyum fosfat taşlarının özellikleri nelerdir? Sitrüvit taşlar olarak da bilinir. Reninanjiotensin ile ilişkilidir.5). Direk grafide nonopak olabilirler. Konsantrasyon yeteneği bozulmuştur. Yaş arttıkça sayısı ve sıklığı artar. Taşlarda genel klinik bulgular nelerdir? Renal kolik ve hematüri en önemli semptomudur. Taş alkali ortamda gelişir.Medüller Sünger Böbreğin özellikleri nelerdir? Kistler Medüller toplayıcı kanallardadır. en sık nedenleri nelerdir? Nefrolitiyazis (Pelvikalisiyel taş): En sık neden idiyopatik hiperkalsüridir. Sistin taşlarının özellikleri nelerdir? Herediterdir. Konjenital kalp anomalisi: Aort kuartasyonudur. Retinitis Pigmentoza ile birliktelik olabilir. Đntrakranial anevrizma.183 Nefrolitiyazis ve nefrokalsinozis nedir. Böbrekte en sık görülen malign tümör hangisidir? Renal cell kanserdir. 3. Pürinden fakir diyet. allopürinol ve idrarı alkalileştirmek gerekir. Asit Ph’da oluşur (idrar pH < 5. 1. • Hiperokzalüri • Hipositratüri • Đleal rezeksiyon. Đdrarda sistin kristallerin görülmesi tanıda yardımcıdır. 4. Nefrokalsinozis: Parankim taşı: En sık neden renal tübüler asidoz tip I ve sarkoidozdur. Anemi yoktur. ĐVP’nin ekskresyon fazında çiçek demeti veya boya fırçası görünümü vardır. jejunoileal bypass • Đnflamatuvar barsak hastalıkları • Ca taşları alkali pH’da oluşur. Tedavisinde idrarı asitleştirmek ve tiazid grubu diüretikler etkilidir. Ca fosfat.Basit kistler: En sık görülen kist tipidir. 2. Adeno CA. Direk grafide semiopak taş yapar. Üreaz pozitif bakterilere bağlı gelişir. . Taş tanısında ilk yapılması gereken ve en güvenilir tanı yöntemi nedir? Direk üriner sistem grafisi: Đlk yapılması gereken testtir. Hem korteks hem medullada yerleşir Böbrekler normalden büyüktür. Kalsiyum taşı riskinin arttığı durumlar sık görülür? • Đdiopatik hiperkalsüri • Hiperürikozüri.

Puberteden önce orşiopeksi yapılanlarda riskin azaldığı düşünülüyor. Böbrek tümörleri en fazla nereye metastaz yapar? En fazla akciğere metastaz yapar. Diğer bulgular.184 Renal cell ca gelişme ihtimali en yüksek hastalık hangisidir ve diğer nedenleri nelerdir? • Von Hippel Lindau hastalığı gelişme ihtimali en yüksek hastalıktır. • Sigara. naftalamin. Ağrı %41. Ateş 3. etyolojiye bağlı gelişen kanserler nelerdir? Sigara. Kleinfelter sendromunda mediastinal germ hücreli tümör insidansı artar. Abdominal testisler inguinal testislere göre daha riskli Đnmemiş testisi olan kişide normal inen tarafta da risk artmıştır. TESTĐS TÜMÖRLERĐ En sık görülen testis tümörü hangisidir? En sık görülen tipi germ hücreli tümördür. Đnflamatuvar olaylar: Adeno karsinom Analjezik alışkanlığı: Transizyonel cell ca’ya neden olmaktadır. Sekonder polisitemi: Sekonder polisitemiye en sık neden olan tümördür. nasıl tanı konur? Ağrısız hematüridir. Triat %10. En sık seminoma rastlanır. RENAL PELVĐS VE ÜRETER TÜMÖRLERĐ En sık görülen tümör hangisidir? En sık transizyonen hücreli karsinomdur. • Asbest maruziyeti renal karsinom riskini artırır. En önemli klinik bulgusu nedir? Ağrısız kitle en sık semptomudur. Anemi. Diğer nedenleri. Trombositoz 6. Nöropati Böbreğe en fazla metastaz yapan tümör hangisidir? En fazla akciğer kanseri metastaz yapar. • Atnalı börek. Renal cell ca’da görülen paraneoplastik bulgular nelerdir? 1. 5. Yorgunluk %33. Bilharzia (Schistosoma hematobium): Yassı hücreli karsinoma. Kilo kaybı %28’dır. aromatik hidrokarbonlar neden olabilir. Etiyolojisinde neler suçlanmaktadır. • Adult polikistik böbrek hastalığı • Hemodialize bağlı edinilmiş kistik • Familial böbrek kanseri kromozom 3 ve p53 geni ile ilişkilidir. • Ayakkabı imalatında çalışmak. Kitle %45. Hipertansiyon 4. • Analjezik kullanımı. 2. 50 yaşından büyüklerde tek/bileteral testiste kitle verilirse en sık lenfomadır. Diğer tümörler meme ve diğer böbrektendir. Amiloidoz 7. En sık paraneplastik bulgusudur. Sistoskopik biyopsi ile tanı konur. . En önemli risk faktörüdür. Etiyolojide en önemli predispozan faktör hangisidir? Kriptorşitizmdir. üreter ve mesane tümörlerinin en sık bulgusu nedir. Renal cell ca’da en sık bulgu ve diğer bulgular nelerdir? Hematüri %59 en sık bulgusudur. Renal pelvis.

Kriptorşizm ile ilişkisi olmayan tek testis tümörüdür. Yüksek B-HCG seviyeleri izlenir. Sitotrofoblast yoksa koryokarsinom tanısı konamaz. Seminomalar RT’ye duyarlı. Çocukluk çağında en sık görülen germ hücreli tümördür. Germ hücreli olmayan gonodal-stromal tümörler: Sertoli hücreli karsinom: Puberte öncesi çocukta testiste kitle. Leydig hücreli karsinom: Puberte öncesi virilizasyon. Sisplatin içeren protokoller uygulanır. Evreye göre RT ve kemoterapi yapılır.185 Testis tümörlerinde tanı için ne yapılmaz? Đnce iğne aspirasyon biyopsisi yapılmaz. Tedavi: Bütün hastalarda orşiektomi yapılır. Kemoterapi ve radyoterapiye rezistanstdır. psödo-puperte prekoks ve jinekomasti varsa düşünülür. Testisin en sık sekonder tümörü ve en fazla metastaz yapan tümör hangisidir? Testisin en sık görülen sekonder tümörü lenfomadır. sırada gelir. Total orşiektomi yapılır Yolk sac tümörü: (Endodermal sinüs tümörü ) Schiller-Duval/ embrioid cisimcikleri ile karaktezidir. Alfa fetoprotein yüksekliği ile tanınır. Prostat. Rinke kristalleri karakteristik bulgusudur. ENDOKRĐNOLOJĐ . Prostat kanseri düşünülen hastada mutlaka rektal tuşe mutlaka yapılmalıdır. Klinik: Üriner obstrüksiyon bulguları vardır. Testise en sık metastaz yapan solid tümörler. melanom ve böbrek tümörleridir. PSA (prostat spesifik antijen) PAP (prostatik asit fosfataz) tümör markırı olarak tanıda yardımcı olabilir. Siyahlarda daha sık görülür. Yaşla birlikte sıklığı artar. Ölüm sıralamasında akciğer 2. feminizasyon bulguları vasa düşünülür. Etioloji: Patoloji: %95 adeno karsinomdur ve asini hücrelerinden köken alır. diğerleri rezistanstır. Sıklıkla multifokaldir. Tümör genellikle benigndir. Kesin tanı prostat biyopsisi ile konur. akciğer. Koriokarsinom: Sitotrofoblast ve sinsityotrofoblastlar ile birliktedir. PROSTAT KANSERLERĐ Erkeklerde görülen en sık kanserlerden biridir.

Hangi hormonların salınımını inhibe eder? . Ortasında aktive ve ovülasyonun sonunda ise inhibe eder. Đnhibin nerden salınır. östrojenin GnRH’ya etkisi nasıldır? FSH ve LH salınımını arttırır. Östrojen GnRH’yı foliküler fazında inhibe eder.186 Hipotiroidide cinsel fonksiyon bozukluğu neye bağlıdır? Prolaktin artışına bağlıdır. TRH’nın TSH ile birlikte prolaktini uyarmasına bağlı hiperprolaktinemi olur. Gonodatropin relesing hormon (GnRH) etkileri.

prostat kanseri. insülin. Đslet cell tümörler ve değişik nedenlere bağlı oluşan diyarelerin tedavisinde kullanılır. CRH stimülasyon testi hangi hastalığın tanısında kullanılır? Cushing hastalığı ile ektopik Cushing sendromu tanısında kullanılır. TSH sekrete eden hipofiz tümörleri. Somatostatin mide asit salınımını. gastrin. Puperte prekoks. GnRH anologları hangi hastalığın tedavisinde kullanılır? Hipogonodotropik hipogonodizmde pulsatil verilen GnRH analogları tedavide kullanılır. meme kanseri. Şu hastalıkların tedavisinde kullanılır. glukagon. Cushing hastalığında ise vardır. Ektopik Cushing sendromunda CRH’ya ACTH yanıtı yok. sekretin. uterin fibroidler ve endometriozis. Somatostatin analogları (octreotid) hangi hastalıkların tedavisinde kullanılır? Akromegali. kolesistokinin. Karsinoid tümör. Uzun etkili GnRH agonistleri downregülasyon ile GnRH reseptörlerini baskı altına alırlar. VĐP salınımını azaltır. mide boşalmasını.187 Testisin sertolli ve overin granüloza hücrelerinden salınan inhibin negatif feedback ile GnRH ve FSH salınımını inhibe eder. . safra kesesi kasılmasını ve splaknik kan akımını azaltır. TSH.Kısaca somatostatin inhibitör bir hormondur. Somatostatin hangi hormonların salınımını inhibe eder? Büyüme hormonu (en çok). VĐP sekrete eden tümörler.

ACTH yüksekliğinde hiperpigmentasyon olur. Bu nedenle hipofiz ve hipotalamus hasarlanmalarında en fazla etkilenen hormon büyüme hormonudur. nelerden meydana gelir? Sfenoid kemiğin sella tursika içinde Ön hipofiz bezi (%80) ve arka hipofizden (%20 ) meydana gelir.Endorfinlerdir. LH ve prolaktindir. ANTERĐOR HĐPOFĐZ HORMONLARI Anterior hipofiz hormonları nelerdir? Büyüme hormonu. Hipofiz hormonları boyanma paternine göre hangileri asidofiliktir? Büyüme hormonu ve prolaktin asidofilik diğerleri bazofiliktir. Bunlar. Lipotropin. Hipotalamustaki supraoptic ve paraventriküler nükleus nöronlarından sentezlenir. ACTH salınımı uyaranlar nelerdir? 1. nerde yapılır. FSH. MSH. ACTH’IN ETKĐLERĐ NELERDĐR? Sürrenal korteksini uyarır. ne olur? Mekanizması nedir? ACTH yüksekliğine neden olanlar: Cushing hastalığı. ACTH. TSH. ACTH salınımına eşlik eden diğer mediatörler nelerdir? Proopimelanokortikotropinler ile birlikte salınır. ACTH yüksekliğine neden olan durumlar nelerdir. Kortizol. Mekanizması yeni görüşe göre ACTH’nın melanokortin-2 reseptörlerine bağlanmasında artıştır. Hipofiz ön lobunu en büyük kısmını hangi hormon salgılayan hücreler oluşturur. . CRH . neyle taşınır? ADH = Vazopressin ve Oksitosindir. Enkefalinler. ektopik Cushing sendromu. Nelson sendromu ve Addison hastalığıdır. aldesteron ve DHESO4 salınımını artırır. Arka lob hormonları nelerdir. Nörofizin II ADH taşır. Ön hipofizin %50’sini oluşturur. klinik önemi nedir? Büyüme hormonu.188 Hipofiz bezi nerede bulunur. Nörofizin I oksitosin taşır.

Kabergolin. Meme dokusundaki lobuloaveler epitelde proliferasyona neden olur. IGF-1/ Somatomedin-C yolu ile yapar. ADH ACTH sekresyonunun diurnal varyasyonu olup gece azalır. bromokriptin Seratonerjik uyarı Açlık. FSH over follikülünün gelişiminden sorumludur. eksersiz. glukagon. Menstruel siklusun ortasındaki LH zirve artışı ovülasyonu sağlar. Adipositlerden yağ asitlerinin mobilizasyonu ve hücrelerce kullanımı artar. Direkt etkisi ile hücrelerin glukoz alımı azalır. Dopamin D2 reseptörleri aracılığıyla prolaktin salınımını azaltır. stres Hipoglisemi= En güçlü uyaran Arjinin = En güçlü aminoasit Hormon = Östrojen. Bunun dışındaki herşey prolaktin salınımını arttırır. büyüme hormonu ve VĐP prolaktin salınımını arttırır. şafak vakti artar. Anjiotensin II. 3. FSH) Erkek: LH=Leydig hücreleri= testesteron üretimi artırır. . Prolaktin fazlalığı GnRH sekresyonunu inhibe ederek hipogonadizme neden olur. Büyüme hormon salınımını artıranlar nelerdir? Uyku. Tiroid Stimulan Hormon (TSH) etkileri nelerdir? Tiroid hormon sentezinin tüm basamaklarına etki eder. vazopressin Alfa adrenerjik uyarı Beta blokerler Dopamin agonistleri: L dopa. Proaktin salınımını azaltanlar nelerdir? Leva dopa.189 2. Görevi postpartum dönemde laktasyonu uyarmasıdır. Kadın. Büyüme Hormonu (BH. Growth hormon)’nun görevleri nelerdir? Lineer büyümeyi hızlandırır. Spermatozoa matürasyonunda LH ve FSH birlikte etki ederler. IGF-1 etkisi ile protein sentezi artar. böbrek yetmezliği PROLAKTĐN (PRL) Prolaktin salınımının major düzenleyicisi dopamindir. GONADOTROPĐNLER (LH. Prolaktin eksikliği= postpartum laktasyonun olmamasıdır. Sadece periferde T4-T3 dönüşümüne etkisizdir. insülin direnci meydana gelir. GABA. IGF-1 en çok karaciğer’de sentezlenir. FSH= sertoli hücreleri= androjen bağlayan hormon sentezini arttırır. Pergolid prolaktin salınımını azaltır. LH = over = östrojen-progesteron yapımını uyar. Bromokriptin. TRH.

. En güvenilir MR’dır.190 Hipofiz bezini değerlendirmede ilk istenecek radyolojik inceleme ve en güvenilir radyolojik inceleme hangisidir? Đlk istenecek direk grafidir.

amenore. TSH. libido azalması. Hipotalamusun en sık tümürü hangisidir? Hipotalamusu en fazla etkileyen tümörler hipofiz tümörleridir. hipogonadism ve hipotiroidi bulguları olabilir. Bası belirtileri olabilir. Hipoglisemi: Kortizol eksikliğine bağlı Anemi: Endokrin anemi . En sık BH eksikliği görülür. Kallman sendromu nedir? X’e bağlı geçer. Labaratuvar bulguları nelerdir? Hiponatremi: Hipotiroidiye bağlı övolemik hiponatremi vardır. Anosmi ve hipogonodotropik hipogadizm ile karakterizedir. Hipotalamusun en sık primer tümörü kraniofaranjiomadır. Tedavi: Cerrahidir HĐPOPĐTÜĐTARĐZM ***** Hipofiz ön lob hormonlarında eksiklik varsa panhipopituitarizm denir.191 Hipotalamusun en Konjenital anomalisi nedir? Orta hat (midline) cleft sendromudur. MRG veya BT ile tanı konur. Hipotansiyon. Yetişkinlerde en sık etkilenen GH’dur. en sık konjenital nedeni kraniofaranjiomadır.Hipoglisemi. En sık metastaz yapan tümör meme kanseridir? Klinik bulguları nelerdir? GH. Rathke poşundan kökenalır. Pokilotermi vardır (hipo veya hipertertermi). Su sama hissi kaybı ile karakterizedir. Đştahsızlık. Diabetes insiputus olabilir. Çocuklarda en sık etkilenen GH ve en büyüme ve gelişme geriliğidir.LH ve prolaktin eksikliğine bağlı bulgular vardır. Đmpotans. Panhipopituitarizmin en sık nedeni nedir? Yetişkinlerde en sık neden hipofiz adenomu. FSH. Fakat klinikte FSH ve LH eksikliğine bağlı cinsel fonksiyon bozuklukları daha sıktır. Hipotiroidiye bağlı hafif kilo artışı olabilir. Direkt grafide intrasellar ve suprasellar kalsifikasyon görülür. ACTH. KRANĐOFARANJĐOMA: ****** Çocuk ve genç erişkinde panhipopitiutarizmin en sık sebebidir.

Akromegali ve TSH sekrete eden adenomlarda octreotit kullanılır. kafa çifti. Panhipopitiutarizm: En sık nedeni hipofiz adenomlarıdır. ACTH eksikliği nasıl saptanır? Đnsülin hipoglisemi testi. TSH. Buna bağlı erkeklerde testosteron. Dopaminerjik inhibisyonun ortadan kalkmasına bağlı olarak prolaktin düzeyleri de yükselmiştir. Sıklıkla mikroadenomdur. Prolaktin GnRH salınımını inhibe eder . GH. Pnömokok menenjitine neden olabilr. Prolaktinoma (en sık). Akromegali ve Cushing hastalığında dopamin agonistleri. ACTH salgılayan adenom. ve VI. PROLAKTĐNOMA ****** . Klasik semptom kadında amenore + galaktoredir. hangisinde cerrahi tedavi birinci tercihtir? Prolaktinma medikal tedavi. adenomların en sık salgıladığı hormondur. En erken klinik bulgu veren adenomdur. başka neler verilmelidir? Đlk verilmesi gerekli ilaç kortizoldür. 2. kafa çiftinde hasara neden olur. sonra IV. PRL yüksekliği saptanan üreme çağındaki kadınlarda neler ekarta edilmelidir? Gebelik ve laktasyon. Hipofiz adenomlarında hangi klinik bulgular görülür? Baş ağrısı: Diafram basısına bağlıdır Bitemporal hemianopsi: Optik kiazmaya basıya bağlıdır. Hipotalamik panhipopituitarizm ile hipofizer panhipopituitarizm birbirinden nasıl ayırılır? Hipotalamik panhipopituitarizmde diabetes insipitus bulguları da vardır. Büyüme hormonu eksikliği nasıl saptanır? Đnsülin hipoglisemi testi en duyarlı testtir. FSH/LH ve prolaktin eksikliği nasıl saptanır? Hormon düzeylerinin doğrudan ölçümü ile saptanır. Erkekler. Seks steroidleri ve Büyüme PĐTĐUTER ADENOMLAR En sık görülen ilk üç hipofiz adenomu ve an az görülen hipofiz adenomu hangisidir? 1. diğer adenomlarda birinci tercih cerrahidir. Panhipopituterizm tedavisinde birinci tercih nedir.postmenepozal makroadenomdur. FSH ve LH’nın eksikliğinin gösterilmesi ile tanı konur. CRH stimülasyon testi. ACTH. 3. Kavernöz sinüse bası: En sık 3. Hipofiz adenomlarının hangisinde medikal tedavi.En sık. Medikal tedavide. Toplumda prolaktin artışının ilk 3 nedeni nedir? . Rinore: Sella tabanını erode eder ve rinoreye neden olabilir. TSH. Erkekte en sık bası belirtisi olur. kadınlarda ise östrojen eksikliği meydana gelir. prolaktin. Jinekomasti ve galaktore görülebilir. Prolaktinoma. En az TSH salgılayan adenom saptanır. ACTH stimülasyon testi Metapiron testi ile saptanabilir. Östrojen eksikliğine bağlı osteoporoz gelişebilir. hormonu verilir.192 Potasyum normaldir : Aldesteron salınımı devam ettiği için Panhipopituitarizm tanısı nasıl konur? Büyüme hormonu. Đkinci sırada tiroid hormanların verilir.

ayak. Hiperprolaktinemik bulgular: Hipertansiyon: Vasküler tonüs artışına bağlı hipertansiyon vardır Sekonder diabetes mellitus: GH doğrudan glikozun hücre içine girişini engeller ve buna bağlı sekonder DM oluşabilir. TRH stimülasyon testidir. 2. Yan etki bulantı-ortostatik BÜYÜME HORMONU SALGILAYAN ADENOM Đkinci sıklıkta görülür. En etkili ilaç kabergolindir. timus.En sık görülen sempotm optik kiazmaya yaptığı basıya bağlı bitemporal hemianopsidir. diz ve kalça ekleminde artrit. Fizyolojik: Gebe ve emzirme Patolojik olarak. akciğer. Yumşak dokularda büyüme: Tükrük bezleri. Yetişkinlerde akromegali. Tedavi: Cerrahi: Transsifenoidal cerrahidir. Tedavi: Cerrahidir. Artrit: Kartilaj büyümesine bağı el. Gravesin ekstratiroidal belirtileri(oftalmopati) yoktur. Sıklıkla makroadenomdur. ve Somatostatin anologu TSH SEKRETE EDEN HĐPOFĐZ ADENOMU: Hipertiroidizmli bir hastada T3. Octreotit %70 olguda etkindir. Bu polipler premaligndir. Alt çene daha fazla büyür. Tedavi: Birinci tercih medikaldir. hiperfosfatemi hiperkalsiüri vardır. Buna progonathism denir. kalp.(%10-30). Kalp hastalığı: Hipertansiyon. nadiren TSH üretebilir. Paraneoplastik büyüme hormonunu en fazla ürete tümör hangisidir? Pankreas islet cell tümörlerdir. Uyku apne sendromu: Sık görülür. dil. %40’ında eş zamanlı olarak prolaktin üretir. Laboratuar bulguları nelerdir? Hiperglisemi. karaciğer ve dalak büyüyebilir. Klinik bulguları nelerdir? Akral büyüme: En sık bulgusudur. Dopamin agonistleri kabergolin oktreotid kullanılabilir. 1. T4 ve TSH yüksek ve diffüz guatr varsa düşünülür. artralji ve karpal tünel sendromu görülebilir. Malokluzyon: Diş aralığı açılır. Olguların %80’ni makroadenomdur. Bromokriptin birinci tercih hipotansiyondur. çocuklarda jigantizme neden olur. En sık semptom kitle etkisine bağlıdır. Kadınlarda daha sıktır. Diğer glikopeptid hormonları eş zamanlı üretebilir. 3. Kolonda polip: kolonda polip sıklığı artımıştır. ilaçtır. En sık şekli FSH salgılayan adenomdur. Hipotiroidi Prolaktinoma tanısı nasıl konur? Bazal prolaktinin >100 ng ve MR adenom saptanması ile konur. tiroid bezi. En güvenilir tanı testi. Gonodotropin sekrete eden adenomlar Nonfonksiyone adenomların %70-80’ni oluşturur. En güvenilir test tanı testi nedir? Glikoz süpresyon testi veya OGTT’dir. Đlaç. CUSHĐNG HASTALIĞI VE SENDROMU .193 1. Tanı: TSH alfa subünitelerinin ölçümü ile konur. diabetes mellitusa bağlı KAH ve KKY gelişme ihtimali yüksektir. Hipofiz adenomu. Hipertrofik kardiyomyopati sıktır.

bufalo hörgücü Hipertansiyon %80 Sıklık %75 %75 %20 %50 %65 %45 %45 %50 %30 Cilt lezyonları Hiperpigmentasyon Fasiyal platore Hirsitismus Erguvani sitria ve ciltte incelme Kapiller frajilite ve kolay morarma Akne Ödem Kas iskelet lezyonları .194 Cushing hastalığı ve sendromu nedir? Tablo: Cushing Sendromunda Klinik Bulguları nelerdir? Genel Obesite Aydede yüzü. hafif proptosis Supraklavkular yağ artışı.

Süpresyon var: Cushing Hastalığıdır. nötrofil artar. Bilateral sürrenalektomi 4. Aminoglutethimide:(kolesterol-pregnolone dönüşü) d. Laboratuar bulguları nelerdir? Hipopotasemi. Ketakonazol (cyt-p450 inh) b.) c. a. hiperkalsüri. Metapirone(11-Bhidroksilaz inh. Đrritabilite ve emosyonel değişiklikler Psikoz %40 Metabolik Hipokalemi ve alkaloz Hiperkalsüri ve böbrek taşı Glikoz intöleransı ve diabetes mellitus Yara iyileşmesinde geçikme Đnfeksiyonlarda artış Granülositoz ve lenfopeni %15 %15 %15 Tümörün kitle etkisine bağlı bulgular Cushing hastalığı ve Cushing sendromunun farkları nelerdir? Cushing hastalığında hiperpigmentasyon. Cushinde tarama ve tanı testi nedir? 1. Cerrahi (Đlk Tercih). Eritrosit. Akantozis nigrikans. hirsitismus ve akantozis nigrikans görülür. Medikal tedavide. trombosit. Tarama testi 24 saatlik idrarda serbest kortizol ölçümüdür. Hipofize adenomuna yönelik radyoterapi 3. 2. Tanı testi: Dekzometazon süpresyon testidir. Diğer kan hücreleri azalır. Mitotane (adrenal atrofi yapar.) e. Süpresyon yok: Cushing Sendromdur B. 2. taş. Yüksek doz dekzometason süpresyon testinin en önemli yorumu nedir? A. CUSHĐNG HASTALIĞININ TEDAVĐSĐNDE NELER YAPILIR? 1. Sendromda görülmez. glukoz inltöleransı vardır. Koyu kahvrenkli kadife gibi çilt.195 Proksimal kaslarda güçsüzlük Osteporoz ve sırt ağrısı %50 %40 Nöpopsikiyatrik bulgular Depresyon. hiperinsülinizm ve insülin rezistansıdır. Düşük doz Dekzometazon süpresyon testinde süpresyon varsa tanı nedir? Cushing yoktur. Siproheptadin:ACTH salınımını inhibisyon . Đlaçlar: Bak Cushing sendromu tedavisi Cushing Sendromunda tedavisinde neler yapılır? Cerrahi ve Medikal tedavi yapılır. alkoloz.

nefrojenik.196 Nelson sendromu nedir? Bilateral sürranelektomi sonrası gelişen ACTH hücreli pituiter adenomuna denir. tümörler. Nefrojenik: Kr pyelonefrit. Cushing hastalığı C. Cushing sendromu B. Klinik bulguları nelerdir? Poliüri ve polidipsidir. Đdiyopatik (en sık). 1. hipokalemi. psikojenik DI birbirinden hangi testlerde ayrılır? Sıvı kısıtlama testi: Santral ve psikojenik ayırımında kullanılır. TA: 180/120 mmHg. Conn sendromu E. Addison hastalığı D. Tedavi: Santral DI’da Vazopressin verilir. lityum. Nefrojenikte yanıt yoktur. Sjögren hastalığı. demeklosiklin. Baş ağrısı ve sinirlilik ile gelen hastanın erkek hastanın fizik muayenesinde dudak ve ağız mukozasında pigmentasyon artışı tesbit ediliyor. kan şekeri 171 mg/dl olarak bulunmuştur. ADH düzeyi santralde düşük. nefrojenikte yüksek. Santral. Vazopressin testi: Santral ve nefrojenik ayırımında kullanılır. Laboratuar bulguları nelerdir? Đdrar dansitesi ve osmolaritesi düşüktür. Gestasyonel diabetes insipidus: ADH hormon yıkımı artar. Hastada en olası tanı nedir? A. Sabah kortizol değeri yüksek. idrar osmolaritesi <300 mosm/kg ise DI düşünülür. orak hüc. Bartter sendromu DĐ (DĐABETES ĐNSĐPUTUS ADH YETMEZLĐĞĐ Etyolojisi. Serum sodyum ve potasyumunun normal olduğu unutulmamalıdır. Santral: hipotalamik veya hipofiz arka lobunu etkileyen tüm hastalıklar. Ailevi olabilir. Psikojenijk: 4. . indmetasin gibi NSAĐĐ ve tiazid grubu diüretikler verilir. Pigmentasyon artışı vardır. Fakat tanı değeri yoktur. Poliüri ile gelen hastada idrar dansitesi<1005. hiperkalsemi. Nefrojenik DI’da demoklosiklin. Tam kan sayımı normal. Santralde yanıt yoktur. 3. nabız 88/dk’dır. psikojenikte normaldir. 2. ACTH düzeyleri çok yüksektir. Buna bağlı geçici DI gelişir.cerrahi.anemi.

Pnomoni. inme ilaçlar. Su kaybı olur. aspergilloz SSS hastalıkları. TBC. Vinkristin. Poliüri olmaz. Diğer nedenleri. UADH sendromunda en güvenilir tanı testi nedir? Su yükleme testidir. Đdrar sodyumu ve osmolaritesi artar. Hipertansiyon beklenen bulgusu değildir. G-B sendromu. Ödem yoktur. Salındıkça da su tutmaktadır. Intraserebral kanama. Etyolojide en sık neden nedir? En sık küçük hücreli akciğer kanseridir. Serum osmolaritesi de düşer. Demoklosiklin verilebilir. Đdrar miktarı azalır. Narkotiklerdir. başka neler yapılabilir? Birinci tercih sıvı kısıtlamadır. Klorpropamid. Pulmoner hastalıklar. Klinik bulguları nelerdir? Hiponatremiye bağlı beyin ödemi bulguları vardır. Sodyum ve osmolarit yükselir. Patogenezi nedir? Normalde serum sodyumu ve osmolaritesi azaldığında ADH salınımı azalır. AC apsesi. Hasta az ve öz izdar yapar.197 UYGUNSUZ ADH SENDROMU: En karakteristik bulguları nelerdir? Plazma Na ve plazma osmolaritesi düşük. Ensefalit. Vinblastin. menenjit. . UADH sendromunda serum sodyum ve osmolaritesi düşmesine rağmen ADH’nun kafası bozulduğu için sürekli salınmaktadır. Bunlara rağmen semptomatik hiponatremi varsa %3’lük sodyum verilebilir. Siklofosfamid/Karbamezapin. idrar Na ve osmolaritesi yüksekliği ile karakterizedir. Tedavide birinci tercih nedir. beyin apsesi. Su tutulduğu için dilüsyonel hiponatremi meydana gelir.

5 meq/l. idrar osmolaritesi 400 mosm/kg A. Hiperkalsemi TĐROĐD HASTALIKLARI Tiroid Fonksiyon Testlerinden hangisi tarama testidir. Tümör markeri olarak kullanılır. Potasyum 4. Psikojenik polidipsi E. TRH stimülasyon testi hangi amaçla kullanılır? Tersiyer ve sekonder hipotiroidinin ayırımında kullanılır. FT4: hipotiroidiyi göstermede daha değerlidir. T3 dönüşümünün bozulduğu durumlarda artar. Kronik böbrek yetmezliği D. Nefrojenik diabetes insipidus B. çok su içme. Tansiyonu 145/97 mmHg. Düşük Düşük Var . Hipotiroidi Lezyon T3 ve T4 TSH TRH yanıt Primer Tiroid Düşük Yüksek - Sekonder Hipofiz Düşük Düşük Yok Tersiyer Hipotal. Fakat en fazla folliküler ca’da yükselir. b. Tiroglobulin hangi nedenlerle kullanılır? a. Hipotiroidi de ise azalır. FT3: hipertiroidiyi.TSH: Tarama testidir. Medüller tiroid kanserleri haricinde tüm tiroid kanserlerinde yükselir. rT3 nedir? Periferik T4. serum Na: 138. Endojen tiroid patolojisilerinde yüksek. idrar dansitesi 1025. diğer sistem muayeneleri normal olan hastanın 24 saatlik idrar miktarı 4500cc. Endojen ve ekzojen tiroid hastalıklarının ayırımında kullanılır. hipo ve hipertiroidi tanısında hangi testler kullanılır? . ekzojen tiroid patolojilerinde ise düşüktür. Uygunsuz ADH sendromu C. çok idrara çıkma ve ağız kuruması şikayetleri var.198 35 yaşında bayan hasta.

Üçüncü aşamada da tiroid sintigrafisi yapılır. Kaba. Hipertiroidi: Jod basedow fenomenine bağlı gelişir. hipoksi. Jod Basedow nedir? Fazla iyot alımına bağlı tiroid hormon sentezi artar. menstruasyon düzensizlikleri görülebilir. sağırlık. nefes darlığı miyalji. kaba. Letarji. perikardiyal effüzyon ve asit gelişir. Tedavi. hangi durumlarda azalır. TSH ölçülür.199 Tiroid sintigrafisi veya radyoaktif iyot uptake testinde hangi durumlarda sintigrafik madde tutulumu artar. solunum azalması. hiperkapni. refleksler zayıf alınır. Vitiligo olabilir. Đyot eksikliği olan bölgelerde en sık neden iyot eksikliğidir. prekardiyal ağrı. Buna bağlı gelişen hipertiroidiye denir. parestezi. su atılımının azalması. artralji. Hipertrodi ekzojen veya folikül hasarına bağlı ise bez iyodu kullanmayacağı için işaretli iyodu da kullanmaz ve bez sintigrafide boş olarak görülür. ince saçlar. hiponatremi ve makrositer anemi gelişebilir. Sonra tiroid ultrasonografisi yapılır. Diastolik hipertansiyon ve bradikardi vardır. hafıza kusurları. DTR’de azalma. Hipertiroidik hastada hipertiroidi endojen foliküllerden hormon sentezinin artışına bağlı ise işaretli iyodu da bez kullanacağı için sintigrafik madde tutulumu artar. Radyoiyot uptakinin arttığı ve azaldığı durumlar şekilde verilmiştir. mekanizma nedir? Hipertiroidi ile gelen hastada FT3. yavaş konuşma. kabızlık. kilo artışı. soğuk deri. Transuda tarzında plevral. HĐPOTROĐDĐ En sık nedeni nedir? En sık sebebi Hashimoto hastalığıdır. Belirtileri nelerdir? Kuru. . soğuğa tahammülsüzlük. periorbital ve periferik ödem vardır. Semptomları nelerdir? Halsizlik. GFH azalması. Amiadarona bağlı gelişen tiroid hastalıkları nelerdir? Hipotiroidi: tiroid folikül hasarına bağlı gelişir.

Sanki hipofizden bir TSH uyarısı varmış gibi tiroid foliküllerini uyarır. Sıcak bir ortama alınarak battaniyelerle sarılır (dışarıdan ısıtma yapılmaz). . T4 birlikte verilir (Yüksek dozda). 5. Komada tipik bulgular nelerdir? Bradikardi. Miksödem komasında tedavide birinci tercih nedir? 1. Osteoporoz yapar. Hiponatremiye ait beyin ödemi bulguları ve koma vardır. SSS depresanlarının kullanımına bağlı gelişir. T3. 2. Graves hastalığının komponenti nedir? 1) Tirotoksikoz. Presipite eden durumlar tedavi edilir. TSH baskılanır. Tedavi edilmezse çocukta zihinsel gelişim bozukluğu olabilir. TSI (tiroid stimulan immünglobulin) TSH reseptörlerine bağlanır. Gebelerde hipotiroidinin en sık nedeni nedir. gebelerde hipotiroidi tedavi edilmelimidir? Hipotiroidinin en sık nedeni Hashimato’dur. Birinci tercih: Hidrokortizondur. Hipotansiyon ve hipotermi ile karakterizedir. Sonuçta tiroid bezi diffüz olarak büyür. Bez büyürken T3 ve T4 sentezi artar. 4. Sıvı elektrolit düzenlenir. travma. Miksödem koması nedir? Hipotiroidisi olan bir hastada: Soğuk.200 Levotiroksin (T4) preperatlan kullanılır. infeksiyon. Hipotiroidisi olup hamile kalan kadınlarda tiroid hormon ihtiyacı %30-50 oranında artar GRAVES HASTALIĞI Graves hastalığında esas sorun nedir? Otoimmün bir hastalıktır. 3.

Tedavide birinci ve ikinci tercih tedavi nedir? Birinci tercih medikal. 3) Oftalmopati (exoftalmi). Laboratuar bulguları nelerdir? sT3. .Üst göz kapağı retraksiyonu. .201 2) Guatr. Onikoliz. Hiperkalsemi:Hipertoidide kemik turnoverindeki artışa bağlı olarak hiperkalsemi görülebilir.Keratit. Renal tubuler asidoz ve glomerülonefrit gelişebilir.Kemosis. Hipertiroidide görülen bazı önemli bulgular ve nedenleri nelerdir? Jinekomasti: Östrojen üretimindeki artışa bağlı meydana gelir. 4) Dermopati (pretibial miksödem TĐROTOKSĐKOZLU HASTALARDA SEMPTOM VE FĐZĐK BULGULARIN ĐNSĐDANSI Semptomlar Sinirlilik Terlemenin artışı Sıcağa aşırı hassasiyet Çarpıntı Yorgunluk Kilo kaybı Dispne Đştah artışı Göz şikayetleri Bacaklarda şişme Hiperdefekasyon (Diyarezis) Diyare Anoreksia Konstipasyon Kilo alma % 99 90 90 90 90 85 75 65 55 35 30 20 10 5 2 Fizik Bulgular Taşikardi Guatr Deri değişiklikleri Tremor Tiroid üferinde üfürüm Göz belirtileri Atrial fibrilasyon Splenomegali Jinekomasti Hepatomegali LAP % 100 100 95 95 75 70 10 10 10 5 <5 Göz bulguları nelerdi? . TSH düşüktür.Periorbital ödem. Serbest T4 indeksi artmıştır. ikinci tercih radyoaktif iyottur. Özel bulgu ve belirtileri nelerdir? Alkalen fosfataz.Ekstraoküler kas disfonksiyonu . RAĐ uptake yüksektir. Anemi ve nötropeni görülebilir. . Buna bağlı proksimal kaslarda ağrı görülebilir. . Myopati. . Tırnağın yatağından ayrılmasına denir. TSĐ antikorları saptanabilir. direk bilirubin artabilir.Propitosis. sT4 yüksek.Optik sinir tutulumu ve körlük. .

Gravesli anneden doğan çocukta neler olabilir? Plasentadan TSl’ların geçmesine bağlı neonatal hipertiroidi. Propiltiyouracil: Krizde metimazol kullanılmaz çünkü metimazol sadece tiroid peroksidazı inhibe eder. 2. Antipretik tedavi: Asetaminofen kullanılır. Metimazol niçin hamilelikte verilmez? Teratojendir. Radyoaktif iyot tedavisi: Radyoaktif iyot tedavisine bağlı kanser gelişmez. ötiroid hale getirdikten sonra birinci tercih: Radyoaktif iyot verilir. taşikardi. PTU süte az geçer. Tiroid krizinin nedenleri nelerdir. Tirotoksikoz bulgularına neden olur. Tiroidde tek bir fonksiyone nodül vardır. cerrahi. travma ve myokard infarktüsüne bağlı gelişebilir. ilaca bağlı neonatal hipotiroidi olabilir. Plasentaya geçer hipotiroidi yapabilir. Tedavi. Gebe hipertiroidinin en sık nedeni nedir. radyoaktif tedavi. Hamilelik ve emzirme hariç herkese verilir. Đki ve üçüncü trimester: gebelik sonlanana kadar PTU verilebilir. Ateş. Toksikadenom nedir? Genellikle Foiliküler adenomdur. Cerrahi: Subtotal tiroidektomi yapılır. sarılık ve şok bulguları vardır. tansiyonu düşürür ve T4-T3 periferik dönüşümünü azaltır Kortikosteroidler: T4’ün T3’e dönüşümünü azaltır. bulguları nelerdir? Ciddi infeksiyon. Fenobarbital: Knovülsiyonlara için kullanılır. aplasi kutise neden olur. Klinik bulguları miksödem komasının tam tersidir. Hipertiroidik krizde tedavide hangi ilaçlar verilir? Beta bloker: Kan basıncını düşürür. T4’ün T3’e dönüşümünü engellemez. ajitasyon. emzirebilir.202 Medikal tedavi: Propiltiourasil ve metimazol kullanılır. En sık yan etkisi kalıcı hipotiroididir. Sodyum iyot yada satüre potasyum iyot: Kanlanmayı azaltır. Toksik multinodüler guatr nedir? . trimestirlere göre tedavi yaklaşımı nasıldır? ilk trimester: PTU ile ötiroid hale getir. trimesterde subtotal tiroidektomidir. Aspirin kontraindikedir: TBG’den T4 ayrılmasını artırır.

DEQUARVEĐN TĐROĐDĐTĐ Etiyoloji: Viral bir üst solunum yolu infeksiyonundan sonra meydana gelir. Tiroid bezi şiş. Abse formasyonuna dönüşebilir. Sintigrafide bez boştur. Patogenez: Otoimmün patolojiye bağlı tiroid foliküllerinde hasarlanma meydana gelir. TSH yüksek. Folikül yıkımına bağlı başlangıçta hipertiroidi bulguları vardır. TROĐDĐTLER Akut tiroiditlerin en sık etkeni nedir? En sık sepsis sekeli olarak oluşur. Tedavide birinci tercih cerrahidir. Önemli laboratuar: T3 düşük. Ötiroid hale getirilir. boyunda ağrı ve hassasiyet varsa subakut lenfositik tiroidit düşünülür. HASHĐMATO TĐROĐDĐTĐ VE TĐROĐD KANSERĐ Etiyoloji: Otoimmündür. Doğumdan birkaç hafta sonra meydana gelir. Otoimmündür. laboratuar + biyopsi ile konur Tedavide birinci tercih: Aspirin Prognoz: Kalıcı hipotiroidi %10 olguda gelişebilir.203 Tirotoksikoz bulguları vardır. Tiroidde birden fazla fonksiyone nodül vardır. sesiz tiroidit. Ayırıcı tanı: Pospartum tiroidit. Diğer bulgular benzer. Önemli klinik: Tirotoksikoz bulguları ile gelen hastada viral üst solunum yolu infeksiyonu pozitif. En sık etken Streptokoklardır. . Tiroid bezinde ağrı ve hassasiyet yoktur. eritrosit sedimantasyon hızı artmıştır. kızarık ve ağrılıdır. Tedavide geniş spektrumlu antibiyotik + drenaj gerekebilir. Otoantikorlar ise daha fazla pozitiftir. Sedimantasyon fazla artmaz. Kesin tanı: Klinik.

Biyopside malignite varsa . Prognoz: Kalıcı hipotiroidi. T4 normal. Önemli klinik: Başlangıçta tirotoksikoz bulguları. Ne yapmak gerekir? Đnce iğne aspirasyon biyopsisinde foliküler adenom ile foliküler kanseri ayırt etmek mümkün değildir. Tedavide birinci tercih: Evresine göre hashimato tiroiditinde tedavi verilir. T3. Hastada nodül saptandı. TSH stimulasyonuna bağlı bez büyük. Ne yapmak gerekir? FM’de nodül saptama ihtimali %5’dir. TSH hafif yüksek olabilir. Troglobulin artmış olabilir. Toplumun %10’undan fazlasında görülür. izoekoik. Hurtell hücreleri tipiktir. Antitiroglobulin ve antimikrozomal antikorlar pozitiftir. Ultrasonda solid. T4 düzeyleri. Đnce iğne aspirasyon biyopsisinde foliküler adenom geldi. geç dönemde hipotiroidi bulguları vardır. ultrasonografi ve sintigrafi yapılabilir. Hashimatolu bir hastada tiroid bezinde malignite varsa ilk akla gelen tiroid lenfomasıdır. T3. nezaman. Tiroid bezi küçülür TROĐD NODULÜ Tek nodülün en sık sebebi folliküler adenomdur. sıcak veya ılık olması fark etmez. Nodül 3 cm büyük ise B. Hipotiroidi ve tiroiditlerin en sık nedenidir. Eğer frozen sonucu foliküler adenom gelirse işleme son verilir. Endemik guatr(Basit Ötiroid Guatr) Esas neden iyot eksikliğidir. nerde olursa olsun ince iğne aspirasyon biyopsisi yapmak gerekir. Bu yüzden nodül kimde. Hangi tiroid nodüllerinde cerrahi tedavi yapılır? A. Bu yüzden foliküler adenom saptanan hastada nodül cerrahi olarak total çıkarılır. lenfoma gelişebilir.204 Patogenez: Süpresör T hücre defektine bağlıdır. ortada ötiroid. sintigrafide soğuk nodüllerde malignite ihtimali en yüksektir. Bunlar nodül hakkında bize bilgi verir. USG’de %30-50 civarındadır. Antikorlar genellikle negatiftir Tedavide 2 yıl T4 verilir. Tiroidde nodül saptandı. Hepsinde de kanser riski vardır. Fakat nodülün kistik. Nodül saptanan hastada TSH. Foliküler kanser gelişirse total tiroidektomi yapılır. Önemli laboratuar: Otoantikor pozitifliği Kesin tanı: Biyopsi ve otoantikor potitifliği ile konur.

TĐROĐD TÜMÖRLERĐ Tiroid kanserleri kadınlarda daha sıktır. Folliküler CA: Daha çok hematojen yayılır. Anaplastik CA Anaplastik histoloji en kötü prognozlu olandır.Prognozu en iyi tipdir. Tümör çok serttir. iyot fazlalığı. Kalsitonin: TM markeri kullanılır. Bu yüzden levatiroksin tedavisi ile hastalarda TSH düzeylerini baskı altında tutmak gerekir. Lokal metastazlarla ölüme neden olur.Diare ile seyredebilir. . Serum tiroglobulin ve kalsitonin artışı H. Psommoma cisimciklerime tanınırlar. Ailede medüller tiroid CA olması E. Hızlı büyüyen nodul G. kinaz aktivtesini düzenleyen gen. Hipertiroidi kliniğine en sık neden olan tiroid kanseridir. Ses kısıklığı. Fakat erkeklerde daha malign seyreder Đyot eksikliği hangi kansere neden olur? Foliküler ve anaplastik kansere neden olur. kromozomda mutasyon görülür. . Nodül küçüleceği yerde büyüyorsa ne düşünülür? Foliküler tiroid kanseri düşünülür. Papiller CA . Medüller CA: . Gardner ve Cowden sendromuna bağlı gelişebilir. Đnsular karsinom: Papiller tümörle birlikte bulunur. Kalsitonin vaya PTH salgılar. . vokal kord paraiizisi Tiroidde nodül saptanan hastaya T4 süpresyon tedavisi/leva tiroksin veriliyor. TSH baskılama tedavisi ile büyüyen nodül D. Tiroid cerrahisi sonrası hastaları niçin ötiroid halde tutmak gerekir? Kanser metastazları TSH stimülasyonuna duyarlıdır. Tiroglobulin: tümör markeridır.En sık görülen histolojik tipdir. MEN IIa ve IIb ile birlikte olabilir. Tiroid kanserlerinde esas tedavi nedir? Cerrahidir. Ilet onkogen mutasyonu ve 10. 2.Parafolliküler C hücrelerinden köken alır. trk gen mutasyonu. Total Tiroidektomi yapılır. 2.205 C. Radyoaktif iyot tedavisi: Medüller tiroid ca’da etkili değildir. Papiller ca’nın etyolojik nedenleri? Radyasyon. Oncocytic tümörler (yanlış adı ile Hurtle cell) düşük oranda malign davranırlar. Genellikle lenfojen yayılırlar. Tipleri nelerdir? 1. Tedavi: Tedavi cerrahidir. Diğerlerinde kullanılır. Foliküler kanser nereye metastaz yapar? Kemik ve akciğere metastaz yapar. Boyuna radyoterapi anamnezi F.

katarakt. PTH’u baskılar. B. Klasik bulguları hipokalsemi bulgularıdır Çvostek ve trousse işareti. PĐRĐMER HĐPOPARATĐROĐDĐ Etyolojisi: En sık tiroid cerrahisidir. hemakromatosise. Bikarbonat reabsorbsiyonunu azaltır. Sentezini artırır. konjenital (Di george send. Genellikle makrositer anemi yapar PARATĐROĐD HASTALIKLARI Parathormon (PTH) etkileri nelerdir? A. 30 yaşında bayan. Klinik: Đlk bulgu peroral uyuşmadır. Böbreklerden Na. hipokapni. K ve aminoasitlerin geri emilimini azaltır. Böbrekte 1. Hiperkinetik kalp yetmezliği yapabilir D. Met. yüksek. fosfor atılımını artırır C. Kemikte osteoklastları inhibe ederek Ca ve P rezorbsiyonunu azaltır. taşikardi. Araklı ilçesinden. terleme ve parkinsonizm’dir.). alkaloz. guatr şikayeti ile polikliniğe geliyor. 25 hidroksi D vit. ayırıcı tanı nasıl yapılır? Ayırıcı tanı tabloya göre yapılır HĐPOPARATĐROĐDĐLERDE LABORATUVAR BULGULAR Hastalık Ca P Alk fosfataz PTH Klinik . Glukokortikoidler ve tiroid hormonları ise mineralizasyonu azaltır. Mg ve H iyonlarının geri emilimini artırır E. Bu hastada ile ilgili hangisi yanlıştır? A. hiperventilasyon. Kemiklerden kalsiyum ve fosfor resorbsiyonunu artırır. F. Böbrektek Ca ve P reabsorbsiyonunu azaltır. Osteoklastlarda PTH reseptörü yoktur. Osteoporoz olabilir C. Barsaktan Ca . T4. tiroglobulin düzeyleri hafif yüksektir. Wilson. Laboratuar bulguları T3. Hipoparatiroidi hangi hastalıklarla karışır. Böbreklerden calsiyum geri emilimini artırır. Karaciğerde glukoneogenezi artırır D.206 Trabzon. Hiperkalsemi görülebilir B. hipomagnezemide görülür. Barsakta direkt etkisi yoktur. Tiroid peroksidaz antikorları negatif. Ultrasonografide tiroid bezi diffüz olarak büyük. parestaziler. TSH düşük. Farmakolojik dozlarda kemikten Ca ve P resorbsiyonunu arttırır. P ve Mg absorbsiyonunu arttırır. Asidoz yapar Kalsitonin etkileri nelerdir? Tiroid bezindeki parafolliküler hücrelerden salgılanır. Đdiopatik. TSI antikorları pozitif olabilir E. D vitamininin etkileri nelerdir? Vit-D düzeyini en iyi 25-(OH) vitD yansıtır. Kemik metabolizmasını etkileyen diğer hormonlar nelerdir? Seks steroidleri ve büyüme hormonu kemiklerde mineralizasyonu artırır. tetani.

GFR’de azalma. kalsiyumpirirofosfat birikmesine bağlı yalancı gut olabilir. stupor. iştahsızlık. Nadiren paratiroid hiperplazisi . başağrısı depresyon veya ajitasyon psikoz. karsinomuna bağlı olabilir. koma Kardiyovasküler sistem Hipertansiyon. yorgunluk. kas güçsüzlüğü.207 Hipoparatiroidi Düşük yüksek Normal Düşük klinik yok Psödohipoparatiroidi Düşük yüksek Normal Yüksek (IPTH) +* Psödopsödo hipoparatiroidi Normal Normal Normal Normal +* Tipik iskelet lezyonu var: Koksa vara. Yakın hafıza kaybı. halsizlik olabilir. Digitale refrakter kalp yetmezliği ve malabsorbsiyon olabilir. konstipasyon . ekzositoz. kusma. aritmi. polidipsi. En sık bulgu asemptomatik hiperkalsemidir. Emosyonel labilite. Konvülizyon olan bir çocukta tanı nedir? Hipoparatiroidi HĐPERPARATĐROĐDĐZM (PRĐMER) Etyoloji: ****** Soliter paratiroid adenom (en sık). HĐPERKALSEMĐ SEMPTOM VE BULGULARI Santral sinir sistemi Halsizlik. valga. konfüzyon. MEN TĐP I ve tip IIa ile birlikte olabilir. Esas bulguları hiperkalsemiye bağlıdır. bulantı. Bazal ganglionda kalsifikasyon. Katarakt. demans. yuvarlak yüz ve metakarp kısalığı Komplikasyonu nelerdir? En sık posterior lentiküler katrakttır. Hiperkalsemi bulguları tabloda verilmiştir. nefrokalsinozis. akut pankreatit. Klinik: Genellikle asemptomatik. dijitale duyarlılık Renal sistem Poliüri. nefrolitiyasis Gastrolntestinal sistem Peptik ülser.

idrarda hidroksiprolin? osteolitik aktiviteyi gösterir. Sürrenal yetmezlik: Addison = Đhtiyaçtan bağımsız kalsiyum emilimine bağlıdır. ağrı ve vibrasyon kaybı. . Genel prensipler Đlk yapılması gereken hidrasyondur. Kemik turnoverinin arttığını gösterir. EKG’de QT kısalması saptanır. 2. mantar enfeksiyonlarda aktif vit D sentezi artışına bağlıdır. IL-1. Tablo 17: HĐPERPARATĐROĐDLERDE LABORATUVAR BULGULARI Hastalık Primer Sekonder Tersiyer Ca Yüksek Düşük / normal Yüksek Fosfor Düşük Düşük/normal/Yüksek Yüksek PTH Yüksek Yüksek Yüksek Alkalen fosfataz neyi gösterir? osteoblastik. nasıl birbirinden ayrılır? Bak Tablo 17. Diğer tipik bulguları nelerdir? Hiperkloremik asidoz olur. Multipl myelom.208 ID:10t079 Diğer bulguları nelerdir? Yumuşak doku kalsifikasyonları. Diğer hiperkalsemi nedenleri:Tiazid grubu diüretikler. Osteitis fibroza sistika denir. Kemik kistleri (brown tümör). Đdrarda cAMP ve hidroksiprolin artmıştır. uzun süre yatmak. 1. Hipertiroidi: Kemik turnoverinin artmasına bağlıdır. TGF. Özgün bulgusu bant keratopatisidir. DTR azalmış. lityum. 3. tbc. Hiperkalsemi tedavisinde neler yapılır? l. Falanksların radial tarafında görülür. artrit. komplike olmuş kemiğin Paget hastalığında görülür. Hiperparatiroidinin diğer nedenleri nelerdir. Ailevi hipokalsiürik Hiperkalsemi: a. myopati. b. yetişkin T-hücreli lösemi lenfomadır. kafada ekilmiş tuz biber manzarası eklemlerde dejenerasyon ve periost kalınlaşması olabilir. PG vb maddelere bağlıdır. konjüktivit görülür. c. Tanı: Paratiroid sintigrafisi. Radyolojik bulguları nelerdir? Subperiostal kemik resorbsiyonu: En özgün grafi bulgusudur. Lenfotoksin. Granülomatoz hastalıklar Sarkoidoz. Paraneoplastik: Akciğer yassı hücreli ca (en sık): PTH-RP denilen PTH benzeri bir maddelere bağlıdır. Hasta dehitrate olduğu için. HĐPERKALSEMĐ Hiperkalsemi Malignite ilişkili Hiperkalsemi nedenleri nelerdir? Litik metastaz: Meme ca (en sık).

Kemik kitlesi azalmaz. Rezorbsiyonu engelleyenler: Kalsitonin ve Bifosfonatlar verilir. Klinik: Kemik ağrısı. . d. ALP yüksek. Kemikte osteoid artışı tipik bulgusudur. Kardiak yan etkilerini artırdığı için. D vit bağlı hiperkalsemilerde daha etkilidi. PTH’un etkisiyle böbrekten kalsiyum geri emilimi artar. OSTEOMALAZĐ Tanım: Kemik mineralizasyon defektidir. Sonuç olarak serum kalsiyumu normal veya düşük. Đdrarla fosfor atılımı artar. Kullanan hastalarda dijitali kesilmelidir. Barsaktan Kalsiyum emilimini engelleyenler: Glukokortikoidler. PTH yükselir. Histopatolojik. Serum kalsiyumu düşer. III. örder vari yürüyüş vardır. Hiperkalsemi yapan ilaçları kesilmelidir. En sık sebebi Vit D yetersizliğidir. 25OH D vitamin düzeyleri düşer. Kemik matriksinde hidroksiapatite bağlanarak rezorpsiyonu engeller. Paratiroidektomi sonrası hipertansiyon ve kemik lezyonları ne olur? Hipertansiyon düzelmez. idrar kalsiyumu düşük. Hiperkalsemi medikal tedavisi a. II. PTH yükseldiği için sekonder hiperparatiroidi gelişir ve ALP’de yükselir. idrarla kalsiyum atılımını artıran ilaçlar : Lup diüretikler + serum fizyolojik: Gönde 4-6 litre serum fizyolojik ve 1-2 saatde bir 20-100 mg furosemid IV verilir. fosforu düşük.209 Elektrolitlerin düzeltilmesi: En önemlisi hipopotasemidir. Oral fosfat: Mecbur kalırsa kullanılır. Özgün radyolojik bulgusu nedir? Milkman fraktürüdür. Mitramisin Sitotoksik bir ajandır. kemik lezyonları düzelir. c. Diyetle kalsiyum alımını azaltılmalı ve mümkünse hastayı mobilize edilmelidir. b. Laborautar bulguları nelerdir? D vitamini azalınca barsaktan kalsiyum emilimi azalır. fosforu yüksek. IV verilirse metastatik kalsifikasyona yol açar. Bileteral femur başı medialinde görülür. PTH.

spinal nörolojik sendromlar Yüksek debili kalp yetmezliği yapabilir. Klinik: Çoğunlukla asemtomatikdir(% 95). vertigo.Osteoklast ve osteoblast artışının bir arada olduğu lokal kemik rezorbsiyonu ve Frajil kemik dokusu ile karakterize bir hastalıktır. . Osteoporozdan sonra en sık görülen kemik hastalığıdır. kırıklar (en sık femur) ve deformite görülür. Semptomatik olanda en sık kemik ağrısı. En sık pelvisi tutar. Sağırlık. Sebebi bilinmemektedir.210 PAGET HASTALIĞI Tanım ve Etyoloji: . tinnitus.

Pentamidin Metebolik sendrom nedir? Esas neden insülin direncidir. toksinler (vacor. parathormon bu hastalarda normaldir. Genetik . trabeküler işaretlerin belirginleşmesi. Hipoparatiroidi B. fosfor yüksek parathormon yüksek.kafa kemiklerinde görülür. Kafa kaidesinin düzleşmesi (platibazia) görülebilir. Hiperlipidemi özellikle trigliserid yüksek. Hiperparatiroidi C. Paget hastalığı hangi hastalık için predispozandır? Osteosarkom için predispozandır. feokromasitoma Farmakolojik ajanlar: Tiyazid grubu diüretikler. Uzun kemiklerin büyümesi . Bu hastada en olası tanınız nedir? A. en sık görülen şekli hangisidir? Çocuk ve gençte görülen tip II DM’dir. Miks tip lezyonlara bağlıdır. Fenitoin. Otozomal dominant geçişlidir. Bu hastalarda BMI artmış olup obez hastalardır. leprechaunism Đnsülin sekresyonundaki azalmaya bağlı DM oluşturanlar? Hormonal tümörler: Somatostatinoma. korteks kalınlaşma.Asit fosfataz da bazen yüksek olabilir. niasin Karaciğer hastalıklarından dm yapanlar? Siroz. TĐP 1 (IDDM) Etiyolojisinde neler suçlanmaktadır? Virüsler özellikle Koksaki B4. Hiperinsülinemi. alkalen fosfataz normal. Atılmış pamuk manzarası: Kafa kemiklerinde görülür. Cushing sendromu. hemokromatoz. Hiperglisemi. .211 Labaratuvar: ALP yüksek: En önemli ve tek bulgudur. Feokromasitoma Farmakolojik ajanlar dm yapar? Glikokortikoidler. HDL kolesterol düşüklüğü vardır. sempatomimetikler. Fakat kalsiyum. hidrojen siyanür) ve otoimmünite ( HLA DR3). Radyolojik bulguları nelerdir? Osteoporosis circumscripta: Erken dönem. Unutulmasın. DM’a neden olan hastalıklar? Kas hastalıkları? Myotonik distrofi Adipoz doku hastalıkları?Lipodistrofi. MODY diabet nedir. Kemiğin paget hastalığı E. trunkal obosite Đnsülin reseptör bozuklukları?Akantosis nigrikans. idrarda hidroksiprolin artar.En sık görülen şekli tip III’dür Hormonal tümörler DM’ye neden olur? Anti insüliner hormonları üreten tümörler DM’a neden olur. Polikistik over sendromu sık görülür. Kalsiyum düşük. fosfor. Psödohipoparatiroidi D. Akromegali. Osteomalazi DĐABETES MELLĐTUS En sık görülen diabet hangisidir? Tip II DM’dur. Glukoganoma. Hipertansiyon ve kAH riski artmıştır.

alkol ve açlık Keton cisimlerini en ideal nerde ölçmek gerekir? Kanda ölçmek en idealdir. gebelik. Mikroalbüminüri nedir? Klinik önemi nedir? 30-300 mg/gün = 20-200 mikrogram/kg/gündür. TIPII (NIDDM) 1. >45 OGTT nasıl yapılır. saat kan şekeri postprandial şekeri denir. . Labaratuvar AKŞ’nin normal değeri nedir? 60-100 mg/dl.Hehedef organ duyarsızlığı suçlanmıştır.212 predispozisyon azdır. Normali <%6.7gr/kg) glukoz + 300 cc su ağızdan 5 dk.3. 100-126 arası değerler için OGTT yapılır 2. saat plazma şekerine bakılır 1.saat>200 DM kabul edilir. Ketonüri nedenleri nelerdir? Diabetik ketoasidotik koma. galaktoz.2. Hemoglobinopatilerde ölçümü güvenilir değildir. Keton cisimleri: Aseton. 2. Tedavi ile geriye dönebilir. 2. Doğuştan fruktoz. Keton cisimleri asid metobolitler olup yüksek anyon gapeli metabolik asidoza neden olurlar. Tokluk < 140mg/dl Glikozüri hangi durumlarda görülür? Đdrar şeker eşiğinin aşılması > 180 mg Tübül patolojileri: Proksimal renal tübül hastalıkları. Laktozüri (gebelik). hedef düzey ve hangi durumlarda ölçümü güvenilir değildir? 120 günlük ortalama şeker regülasyonunun en iyi göstergesidir. Vulvovajinit anemnezi varsa 5. OGTT endikasyonları nelerdir? 1. Açlık plazma glukozu >126(en az iki öçüm) . Yağların inkomplet yıkım ürününe keton cisimleri denir. saatte en yüksektir. HbA1c nedir. DM hedef <%7’dir. Günün herhangi bir saatinde kan şekerinin >200 mg/dl 3. Yorumu. nasıl yorumlanır? 75 gr (çocukta 1. OGTT’de 2. Yüksek kilolu bebek doğurma 4. 3. Diabet tanısı nasıl konur? ****** 1. Đmpotans 3. Saat şekerinin >200 mg/dl olması ile konur. 2. 2.Đnsülin reseptör antikorları.da içirilir. Diabetik nefropatinin ilk bulgusudur. 0. Eş yumurta ikizlerinde oran %50’ dir . A. pentoz metabolizma bozukluğu düşünülmeli. asetoasetik asit ve seta hidroksi bütürik asittir ( en fazla). Aile öyküsü + 6. normali. Keton cisimleri nedir? Ketonüri ve ketonemi nedir? Đnsülin yokluğunda dokular glukoz yerine yağları kullanır.1.Hiperinsülinizme bağlı down-regülasyon.

Barsaktan glukoz emilimini azaltırlar. TABLO 25: ĐNSÜLĐNLER. Kilosu ideal olan erkekler: 36 kcal/kg. En fazla laktik asidoz yapan biguanid fenformindir. C. Biguanidler: Metformin en önemli üyesidir. Yan etkileri azdır. 2. Eğitim şart: Birinci ve en önemli tedavidir.213 B. disulfram benzeri etki.Thiazonlidinedionlar: Bu grupta: rosiglitazon. Klorpropramide: En uzun etkilidir.Karaciğerden glukoz salınımını engellerler.Pankreastan insülin salınımmı arttırırlar (en önemli etkileri) . KBY’de kontraindike. Bu yan etkisi nedeni ile kaldırılmıştır. Laktik asidoz ise en önemeli yan etkileridir. pioglitazonedur.Alfa-glukozidaz inhibitörleri: Akarboz ve miglitiol bu grupta yer alır. Beta hücre fonksiyonlarında düzelme yapar. b. 2. Kas ve yağ dokusunda insülin sensitivitesini artırarak etki gösterirler. . Barsaktan sukroz-fruktoz emilimini azaltır. Oral Hipoglisemik ilaçlar A. %50 karbonhidrat. hipoglisemi etkisi uzun. Yağdan fakir diyet ve eksersiz programları ve Metformin verilir.Đnsülin-reseptör bağlanmasını arttırırlar. PĐK VE MAKSĐMUM ETKĐ SÜRELERĐ Sınıf Çok hızlı Hızlı etkili Kısa etkili Orta etkili Đnsülin preparatı Đnsülin glulizin Lispro veya aspart Regüler NPH veya Lente Ekti başlangıcı <10 dk 10-15 dk 30 dk 2-4 saat Pik < 1saat 1-2 saat 2-4 saat 5-10 Etki süresi <3 saat 3-4 saat 5-8 saat 16-20 saat . 1. ETKĐ BAŞLANGICI. . Obez hastalarda daha çok tercih edilirler. Sıklıkla GIS yakınmalarına yol açarlar. % 15 protein’ den karşılanır. Đnsulinler ve özellikleri nelerdir? Tablo 25’de verilmiştir. Kadınlar: 34 kcal/kg’ lık diyet önerilir. B. Obezlere kilo verme önerilir. Diyet: Günlük kalori ihtiyacının nelerden sağlanır? %35 yağ. En sık yan etkileri GIS yakınmalarıdır. Đnsülin reseptör bağlanmasını arttırırlar. su retansiyonu ve hiponatremiye neden olur.Sülfonürelerin önemli özellikleri nelerdir? Tip 2 DM’de kullanılır. Bozuk oral glukoz tölerans testi veya bozulmuş açlık glukozu olan hastalarda tedavide ne yapılır? 1. 3.Periferde glukoz kullanımını arttırırlar . Karaciğerde glukoneogenezi inhibe ederler. Tolbutamide: En kısa etkilidir. DM tedavisi nasıl yapılır? 1. Saatte 140-199 arasında bozulmuş OGTT C. jenerasyum sulfanilüreler: a. AKŞ = 100-126 ve 2 saat <140 ise tanı bozulmuş açlık glikozudur.

214 Uzun etkili a. yoksa intörn takipte gece uyumuş olabilir. Ultralante b. Tedavide birinci tercih: Đzotonik sıvıdır.Somogy fenomeni nedir? Đnsulin dozunun fazla gelmesi sebebi ile oluşan gece yarısı hipoglisemisidir Kompanzasyon sistemlerini harekete geçirerek sabah hiperglisemi yapar. Oral antidiyabetiklere cevapsız tip 2 DM. Keton cisimlerine bağlı yüksek anyon gape’li metabolik asidoz meydana gelir. Kesin tanı: Keton pozitifliğinin gösterilmesi ile konur. Karın ağrısı ve ateş görülebilir. Gece hipoglisemisi varsa Somogy. Eş zamanlı insülin tedavisi başlanır.03’de AKŞ bakılarak ayrılır. Bu iki fenomen saat 12. Diabetik hastalarda normal ve hedef değerler nelerdir? TABLO 26: DM’DE NORMAL VE HEDEF DEĞERLER Parametre Kan şekeri (mg/dl) Tokluk şekeri (mg/dl) HBA1c (%) LDL (mg/dl) TG (mg/dl) HDL (mg/dl) Tansiyon (mmHg) Normal <100 <140 <6 <130 <150 >40 140/90 Hedef 80-120 160 <7 <100 <150 >45 130/80 Đnsulin kullanımının yan etkileri nelerdir? Hipoglisemi:En sık hipoglisemidir. Önemli laboratuar: Metebolik asidoz + dehitratasyon bulguları vardır. Kimlere insülin tedavisi verilir? Tip 1 DM . DĐABETĐK KETOASĐDOZ KOMASI En sık Etiyoloji: Đnfeksiyonlardır. Hücreler glikoz yerine yağları kullanır. Yağların inkomplet yıkım ürünü keton cisimleridir. 2/3’ü sabah 1/3’ü akşam . insulin dozunun artırılması gerekir. Önemli klinik: Metabolik asidoz ve dehitratasyon bulguları vardır. Đnsülin eksikliğinde dokulara hücrelerin glukozu kullanımı azalır. Keton cisimlerine bağlı nefeste aseton veya çürük elma kokusu vardır. gebelik ve komplike tip II’DM’de tedavi insülindir. Kan şekeri 250-500 mg/dl arasındadır.6 U/kg/gün. Osmolar yükü uzaklaştırmak için poliüri meydana gelir. Kan gazlarında yüksek anyon gapeli metabolik asidoz vardır. 2. potasyum ise yüksektir. Patogenez: Tip I DM’de sıktır. Sodyum düşük. Kan şekeri 250 mg/dl’nin altına indiğinde nötrolize dekstrozlu mayi verilir. Serum osmolaritesi artar. Diabetik ketoasidoz tedavisinde en önemli sorun oluşturan elektrolit hangisidir.En ideal insülin uygulaması günde 4 kez kristalize insülin uygulamasıdır. Glargine 4-6 saat 2-4 saat 6-16 saat pik yok 24 saat >30 saat Đdeal insülin uygulamsı ve dozu nedir? Günlük 0. Ekstraselüler sıvıda glukoz artar. Akşam insulin dozunun azaltılması gerekir Şafak fenomeni nedir? saat 05-08 arası insulin duyarlılığı azdır.5-0. Dehitratasyon oluşur. Buna bağlı sabah hiperglisemisidir. ne zaman verilir? En .

5’den düşük ise tedavinin başından itibaren potasyum replasmanı yapılır. .215 önemli sorun potasyumdur. saatinden itibaren. Potasyum ölçme imkanı yoksa idrar çıkarmaya başladıktan sonra verilir. Potasyum ölçülebiliyor ve 5 mEq/L’den yüksek ise tedavinin 2.

216 .

potasyum. Asidoz ve ketoz yoksa tanı nonketotik komadır. kliniği. Serum osmolaritesi artar. tedavisi ve pronozu nasıldır? Tip II DM’de sıktır. 1. Klinik: Tip II DM’li hasta koma ile geldi. üre ve kreatinin yüksektir. Eldeki insülin keton cisimlerinin yapımını engeller. Diabetik non-ketotik komanın nedenleri. en sık nedeni nedir? Kaynak eritrositlerdir. . Mortalite daha yüksektir. LAKTĐK ASĐDOZ KOMASI Laktik asidin kaynağı nedir. Laboratuar: Kan şekeri 600 mg/dl’den yüksektir. Patogenez: Kısmi insülin eksikliği vardır. normal olabilir. Prognozu diabetik komalar içerisinde en kötüdür.1 ise verilir. Kan gazlarında yüksek anyon gapeli metabolik asidoz vardır. Hastada değişik mekanizmalar ile kan şekeri yükselir.217 Diabetik ketoasidoz tedavisinde bikarbonat ne zaman verilir? pH<7. En sık nedeni yine infeksiyonlardır. Aşırı üretim (doku hipoksisi). Tedavi altta yatan hastalığın tedavisidir. Klinik: Yüksek anyon gapeli metabolik asidoz bulguları vardır. Tedavi: Đzotonik sıvı tedavisi 6-10 litre sıvı açığı vardır. düşük. Ağır dehitratasyon bulguları var. Yetersiz metabolize edilmesi= Karaciğer yetmezliğine bağlıdır. Karaciğer-böbrekler glikoza dönüştürülür. Tedavi ve prognoz. Şu iki mekanizma ile meydana gelir. 2. Laktik asidoz doğrudan diabete bağlı gelişen bir hastalık değildir. Buda kan şekerini daha da yükseltir. Fakat ketoz bulguları yoktur. Bu yüzden bu hastalarda ketoz ve asidoz bulguları yoktur. hangi mekanizmalar ile oluşur. Fakat ketoz bulgluarı yoktur. Sodyum. Laboratuar: Kan şekeri yüksek. Kan gazlarında asidoz bulgusu yoktur. Bu osmolar yükü uzaklaştırmak için poliüri olur. En sık nedeni infeksiyonlardır.

.Gece diaresi. Retinopati: Non proliferatif (background): Mikroanevrizmalar. Proliferatif retinopati: Neovaskülarızasyona bağlıdır. MI. . Tip 1 hastalarında 7-10 yılda gelişir. sinir tutulur.) Makrovasküler komplikasyonlar nelerdir? Ateroskleroz. retinopati.Gastroparezi. En sık görülen nöropati simetrik periferik nöropatidir. Sert ve yumuşak eksudalar görülür. Tedavi lazer fotokoagülasyon kullanılır. Nokta ve mum alevi kanamaları.Đstirahat taşikardisi. sinir tutulumunda pupil refleksi korunur ve böylece kranial anevrizmadan ayırılır. Vitreus içine kanama. Tip 2’de görme bozukluğunun en sık sebebidir. DM’de Otonom nöropatiler nelerdir? . Retina dekolmanı olabilir. nefropati ve Nöropati (Tip 1’de nefropati sıktır. SVO. 3. En sık tutulan kranial sinirler hangileridir? En sık 3. . Mononöritis multipleksin en sık nedeni nedir ve hangi sinir tutulur? En sık neden DM’dir. .218 DM’de görülen mikrovasküler komplikasyonlar nelerdir? D. Đkinci sıklıkta nedeni PAN’dır. Retinal ven dilatasyonu. Gangren gibi periferik damar hastalıkları bu grupta yer alır. Fibroz doku oluşumu. Nöropati: En sık görülen kronik komplikasyondur.Postüral hipotansiyon. En sık tutulan sinir femoral sinirdir.

Kan şekeri yüksekliğidir. .TBC: Predispozan hastalıkalardan biri DM’dir. hPL (plasental laktojen)sebebi ile lipoliz artmıştır. Diabete özgün infeksiyonlar nelerdir?****** . Hipertansiyon: 15-20 yılda hipertansiyon %100’dür. . 5. Bu yüzden ketogenez eğilimi vardır.Kandidal vulvovajinit sık görülür.Xantoma . .Makrosomi (en sık). .Kabızlık. 3. Tedavi: ampisilin sulbactam 1. GEBELĐK VE DM Glukoneogenez sınırlı olduğu için açlık hipoglisemisi gebelerde daha sıktır.Polihidramnios. 2. . Vaskülopati.Amfizematoz kolesistit: Cl.Spontan düşük.Atonik mesane Diabetik Ayağın oluş mekanizmaları nelerdir? Nontravmatik ampütasyonların en sık nedenidir.Mucor menenjitis (diabete özgüdür): Rhizopus ve rapsidialar. 3.219 . .welchi en sık etkendir.Đmpotans. . .Nekrotizan fasit gelişebilir.Malign otitis eksterna: Psödomonas aeroginosa’ya bağlıdır. Diabetik hastalar en sık hangi komplikasyona bağlı ölürler? KARDĐYOVASKÜLER SĐSTEM Diabette görülen kardiovasküler komplikasyonlar nelerdir? 1. tercihtir.Dupuyten kontraktürüdür. DM gebelikte iyi kontrol edilemezse neler olabilir? . 1.Konjenital malformasyon.Diabetik dermopati . Hipertansif kalp hastalığı gelişebilir. KAH riski artar: Bağımsız risk faktörüdür. Daha çok sinopulmoner infeksiyon yapar. . . Periferik arter hastalığı sıklığı artmıştır. . .Nöropati. Hiperlipidemi: En sık Tip IV hiperlipidemiye görülür ve buna bağlı kalp hastalığı olabilir 4. Diabetik ayakta en sık etken nedir? Polimikrobik enfeksiyonlara bağlıdır. Đskemik kardiyomyopatiye neden olabilir. DM’de görülen cilt lezyonları nelerdir? . Nedenleri.Nekrobiosis lipiodica diabetikorum . 2.Üriner infeksiyon: En sık etken E.coli’dir.

1 saat sonra plazma glukozu 130mg’ dan büyükse OGTT yapılır.Fetal stress sıktır. Familial MEN 1 ile birlikte olabilir. 2. O’<95. . Olguların %90’nı benign ve tektir.Erken doğum.220 . Tümörlerden en sık insülinomada görülür. Renal agenezi. Gebelerde OGTT: 100 gr glukoz verilir. Oral antidiabetiklerden en sık klorpropamid yapar.st<180. çift üreter. haftalarda bütün annelere tarama testi yapılır. 3. Endojen ve ekzojen/faktituous hipoglisemi nasıl ayırt edilir? C-peptit düzeylerine bakılır. Gestasyonel DM tanısı nasıl konur? 24-28. Adrenerjik Taşikardi Çarpıntı Terleme Anksiyete Titreme Solukluk Nöroglukopenik Konfüzyon Konuşma bozuklukları Anormal davranış Letarji Konvulziyon Koma Diabetik hasta koma ile geldi. Hipogliseminin bulguları nelerdir? Bulguları.st<155. Hiperglisemi koması ise bir şey olmaz. Eğer hipoglisemi koması ise hayatı kurtulur. ektazi. ĐNSÜLĐNOMA Đnsülinoma pankreasın en sık benign endokrin tümörüdür. Kaudal regresyon. Gebelerde DM taraması ne zaman yapılır. ASD. kist. C peptid düzeyi düşük ekzojen. iki değer yüksekse gestasyonel DM’tür. Hipoglesimik hastalar ne kadar süre ile takip edilmelidir? Đnsüline bağlı hipoglisemi 24 saat takip edilir. hipoglisemi veya hiperglisemi koması olduğu bilinmiyor. yüksek ise endojendir. ilk ne yapılır? %50 Dekstroz 50ml hızla puşe yapılır. HĐPOGLĐSEMĐ:****** Tanım: plazma glukozu<60 Hipogliseminin en sık nedenleri nelerdir? Toplumda en sık neden insülin kullanımıdır. 1. spina bifida. Tarama: 50 gr glukoz oral. VSD.st<135 mg olması gerekir. Oral antidiabetiklerde 48-72 saat takip etmek gerekir. büyük damar transpozisyonu. . Konjenital anomaliler nelerdir? Situs inversus. %10 olgu multipl ve malign olabilir. ne zaman test pozitiftir. Anensefali.

Tanı nasıl konur? Kan şekerinin < 40 mg/dl iken insülin seviyesinin >6 mikroünite/ml ve proinsülin > 0. Octreotid kullanılabilir. idrar dansitesi 1038. hipoglisemi vardır. serum osmolaritesi 340 mosm/kg. Laboratuar incelemelerinde kan şekeri 600 mg/dl. Laktik asidoz koması E. 60 yaşındaki erkek hasta şuuru kapalı olarak acil servise getiriliyor. idrarda şeker +++. bulantı. idrar sodyumu <10 meql. Adrenal metastazına bağlı (en sık akciğer kanseri) ve sürenal içine kanamaya bağlı (Waterhause-Frederichson) Addison hastalığı gelişebilir Addison hastalığında semptom ve bulgular nelerdir? Semptom ve Bulgular Güçsüzlük Deride pigmentasyon Kilo kaybı Đştahsızlık ve bulantı Hipotansiyon Mukozada pigmen. kan gazında pH: 7. Tanısı geciken hastalarda psikomotor epilepsi ve psikiyatrik bozukluklar görülebilir. Tüberküloz en sık sekonder nedendir. Kesin tanı yöntemi nedir? Açlık hipoglisemi testidir. hipotansiyon. 25. Kontrolsüz tip II diabet ADDĐSON HASTALIĞI Etiyolojide en sık neden nedir? Otoimmün en sık nedendir. bikarbonat 13 meq/l ve PCO2 30 olarak bulunan bu hastada en olası tanı hangisidir? A. Karın ağrısı Tuz kaybı Diyare (%) 99 98 97 90 87 82 34 22 20 Klinik: 1. Konfüzyon ve davranış bozuklukları görülebilir. Tedavi: Esas tedavi cerrahidir. Kortizol eksikliği: Yorgunluk. serum sodyumu 157 meq/l. Đrreversibl beyin hasarı oluşabilir. Diabetik ketoasidotik koma C. keton negatif. Sepsis B. Medikal tedavide diazoksid. kusma. Đslet karsinoma bağlı ise streptozosin verilelebilir.2 ng/ml insülinoma lehinedir. iştahsızlık. Kilo alırlar. . Diabetik nonketotik koma D. kalsiyum kanal blokerleri.221 Klinik: Hipogliseminin tüm semptomları vardır.

Addison hastalığı tanısı nasıl konur? ACTH düzeyleri yüksek. Kilo kaybı 5. Laboratuar bulguları nelerdir? Biyokimya: Sodyum düşük. En çok norepinefrin salgılanır. Hiperaldesteronizm ve Conn sendromu ile ilgili neler bilinmesi gerekir? Şekillere bakınız. Renin anjiotensin sistemi aktivasyonu hakkında bilgiler. FEOKROMASĐTOMA****** En sık adrenal medullada yerleşir. Sürrenal dışın ise paraganglionoma denilir. 1. Mineralokortikoid eksikliği: Dehidratasyon. K yüksek. ACTH’ya yanıt yok ise tanı Addison hastalığıdır. hiperkalemi. hipoglisemi. asidoz. nötropeni. Vitiligo. Hematoloji: Anemi. Amenore (aksitler ve pubik kılların kaybı) 6. kortizol ve metabolitleri kanda ve idrarda düşüktür. Radyolojik bulguları nelerdir? Damla kalp görülür. üremi ve Bikarbonat’da azalma vardır. hipotansiyon 3. lenofositoz ve eozinofili görülür.222 2. deri ve mukozadadır! 4. Akciğer grafisi veya direk grafide sürrenallerde kalsifikasyon varsa Addison daha çok tüberküloza bağlıdır. En güvenilir test ACTH stimülasyon testidir. En sık aortik bifurkasyondaki Zuckerkandl organında yerleşirler. hiponatremi. 2. Hiperpigmentasyon (en erken bulgudur. Klinik bulguları nelerdir? .

T3 ve T4 yüksek. Graves hastalığı E. Hipofiz adenomundan oluşur. IDL Aşırı VLDL Şilomikron. Ateşi 37 C. %80). hangi amaçla kullanılır? Feoksomasitomada yükselir. Feokromasitomadan oluşur. En güvenilir tanı yöntemidir. Bu hastada tanınız nedir? A. Lökosit sayısı normal. Feokromasitomada posoperatif komplikasyonlar nelerdir? Hipotansiyon. Medüller tiroid ca. hipertansiyon ve hipoglisemi 15 gün önce ÜSYE geçiren 30 yaşındaki bayan bir hastada boğaz ağrısı vardır. MEN 2a: Sipple sendromu: En sık görülen medüller tiroid ca. Tiroid üzerinde kızarıklık yok. Chromogranin A nedir. Sekonder diabet yapar. De-Quarvein tiroiditi C. Ataklar halindedir. Diğer bulgular sempatik aktivite artışına bağlıdır. Tanı testi nedir? 24 saatlik idrarda epinefrin ve Norepinefrin tayinidir. VLDL Şilomikron. Akut tiroidit MULTĐPL ENDOKRĐN TÜMÖRLER MEN I 3P belirtisi: En sık görülen MEN 1’dir. Postpartum tiroidit B. TSH düşük. Pankeratik tümör gastrinomadır. Paratiroid hiperplazisi. prozasin ve fentolamin verilir. Postural hipotansiyon ve refleks taşikardi görülü. HĐPERLĐPĐPEDEMĐLER LDL kolesterol nasıl hesaplanır? LDL kolesterol = Total kolesterol – (HDL kolesterol+trigliserid/5) Hiperlipidemilerin sınıflaması nasıl yapılır? Tip I IIa IIb III IV V Kolesterol Yükselmiş Yüksek/N Yükselmiş Yükselmiş Yüksek/N Yükselmiş LDL koleserol N Yükselmiş Yükselmiş Düşük Normal Normal trigliserid Yükselmiş Normal Yükselmiş Yükselmiş Yükselmiş Yükselmiş lipoprotein Şilomikron Aşırı LDL Aşırı LDL. En sık görülen hiperparatiroidi (hiperplazi. Hashimoto tiroiditi D. Tarama testi nedir? 24 saatlik idrarda VMA tayinidir. Feokromasitoma MEN 2b: Mukozal ganglionörinom (en sık). Tedavi: Cerrahidir.223 En hipertansiyondur. Cerrahi öncesi hasta hipertansiyon tedavisinde fenoksibenzamin. Fiziki ve pisişik stresten bağımsızdır.VLDL HĐPERLĐPĐDEMĐLERĐN GENEL ÖZELLĐKLERĐ NELERDĐR? . sedimentasyon 35 mm/s ve sintigrafide iyot uptake’i artmış.

Nefrotik Sendrom. HDL düşük. Tuboeruptif ksantomlar vardır. pankeatit Đlaç tedavisinden fayda görmez. Tip IIa: Familiyal hiperkolesterolemi. c. tercih HMGCOA redüktaz inhibitörleri Kombine hiperlipidemi: 1 tercih niacin Primer hipertrigliseridemi: 1 tercih gemfibrozil Jinekomasti nedenleri nelerdir? Fizyolojik: Neonatal. LDL düzeyini azaltır.224 TipI: lipoprotein lipaz eksikliği. En sık görülen herediter hiperlipidemi Tip III: Hiperlipoproteinemi. Primer hipertrigliseridemi tedavisinde kullanılır.DM. LDL seviyesini %15. Ateroskleroz ve tendon ksantomları görülür. panktearitite neden olur. En sık hiperlipidemidir. Nikotinik asit (niacin): Apolipoproteni sentezini engeller. tendon ksantomları (en sık aşilde) ve ksantolezma varsa düşünmek gerekir. Safra asit sekestranları Kolestramin. e. Gut ve peptik ülseri alevlenmesine neden olur. MI. Tip IV: Familiyal kombine hiperlipidemidir. Tip II a hiperpilipdeminin klinik ve laboratuar bulguları nelerdir? 40 yaşın altında. HMG CoA redüktaz inhibitörleri: Myozit ve hepatit yaparlar. hipotiroidizmde görülür. kolestipol:Yağ emilimini engeller. HDL’yi %15 artırır. HDL’yi arttırır. Kolesterol ve LDL yüksek. diabetesmellitusda görülür.obesite görülür. puperte. Tip IIb Hiperlipideminin özellikleri nelerdir? Familiyal kombine hiperlipidemidir. b. SLE ve ApoCII eksikliğinde görülür. betabloker ApoCII eksikliğinde görülür. LDL ve trigliserid düzeyini azaltır. Niacin ve fibratlarla birlikte alındığında myozit daha sık görülür. Fakat diabetiklerde kullanılabilir. hipotiroidi. arkus senilis. Tip V: Familiyal hipertrigliseridemi. En sık görülen yan etkisi ateş basmasıdır. Karında şişlik ve gaz yapar. diüretik. etkileri ve yan etkileri nelerdir? a. yaşlılık. Gemfibrozil: VLDL sentezini azaltırlar. d. Homosistein düzeylerini arttırır. Eruptif ksantom. Hiperlipidemilerde yeni tanımlanmış LDL normal ve hedef değerleri nelerdir? LDL normal ve Hedef LDL düzeyleri şu şekildedir KAH. myozit ve hepatit yapabilir. Yan etki olarak safra kesesi taşı. trigliserid düzeyleri normaldir. metabolik sendromlu hastalarda KAH yok ancak 2 major risk faktörü var KAH yok ve risk faktörü 2’den az >100 >130 >160 <70 <100 <130 Đlaç tedavisinde kullanılan ilaçlar. HDL düzeyine bağlı önemli bir etkisi yoktur. Ezetimibe: Kolesterolün barsaktan emilimini engeller. obesite . DM. DM ve KBY’de en sık görülen hiperlipidemidir. SVO. LDL kolesterol düzeyini %15-20 azaltır. Yağda eriyen vitaminlerin eksikliğine neden olabilir. Kan şekerini yükseltebilir. Trigliserid düzeyini artırır. Erüptif ksantom. Hiperlipidemilerde birinci tercih ilaçlar nelerdir? Primer hiperkolesterolemi: 1. Ateroskleroz riski en yüsek hiperlipidemidir. Trigliserid seviyesini %40 azaltır.

busulfan. K: 2. Conn sendromu C. AKUT FAZ REAKTANLARI: Pozitif akut faz reaktanları ve negatif akut faz reaktanları nelerdir? • Pozitif akut faz reaktanları. Esansiyel hipertansiyon D.Erkek hipogonadizm. Klinifelter. bakteriyel artrit. marjuana. Bu hastada en olası tanı hangisidir? A. Behçet hastalığı. uzun süreli açlık. • Eritrosit sedimantasyon hızı • C. Hipertansiyon ile gelen hastada Na: 145 meq/L. alkilleyici ajanlar. FMF ve RA’da görülür. Sistemik hastalıklar: Kronik karaciğer hastalığı. hipertiroidi. Liddle sendromu Hangi artiritler akut ve dramatik başlangıçlıdır? Akut gut. ketakanazol. K kaybettirici diüretik kullanan hipertansif hasta E. Monoartrit ile gelen Hastada ilk akla tanı nedir? Septik artrit düşünülür. idrar K>40 meq/gün’dür. anrojenler. Albumin 2. Prealbumin 3. östrojen. Retinolbağlayıcı globulin . spiranolakton. trikislik antidepresanlar. kronik böbrek hastalığı. amiadaron. clomifen. testosteron. Bartter sendromu B. meme ca. testis tm. Tümörler: Akciğer büyük hücreli ca(en sık).Reaktif protein • Fibrinojen • Ferritin • Serum amyloid A • Alfa 1 antikimotiripsin • Haptoglobin • alfa 1 antitripsin • Seruloplazmin Negatif akut faz reaktanları. adrenal tümörler. dijital. 1. cimetidin. nakrotikler Toplumda jinekomastinin en sık nedeni nedir? Alkol kullanımıdır.225 Endokrin: Androjen resizstans sendrom.8meq/l. hiperprolaktinemi. hepatocelüler karsinom Jinekomasti yapan ilaçlar hangileridir? Alkol. metildopa. Transferrin 4. Renin ve aldesteron düzeyi düşük.

Lupus hamilelikte alevlenir.226 SĐNOVĐYAL SIVININ ÖZELLĐKLERĐ NELERDĐR? SĐNOVĐYAL SIVININ ÖZELLĐKLERĐ Karakteristik Lökosit mm3 Renk Görünüm Viskozite PMNL Müsin pıhtısı Normal <200 Renksiz Berrak Normal <%25 Non-inflamatuvar 200-2000 Ksantokromik Berrak Normal < %25 inflamatuvar 2000-50. Doğurganlık çağındaki kadınlarda sık görülür.000 Bulanık Pürülan Çok azalmış > %75 Normal 0-1 + 2-3 + 4+ SĐSTEMĐK LUPUS EREMATOZUS Kadınlarda erkeklerden 8-13 kat daha sıktır.000 Sarı Yarı bulanık Azalmış > %50 Pürülan >50. Lupus tip kaç immün reaksiyon sonucu meydana gelir? Tip III immün hasar sonucu oluşur. Lupusta en sık görülen semptom ve bulgu nedir? Artralji ve artirittir. En sık elin küçük eklemlerini tutar. Lupus artritinin önemli özellikleri nelerdir? Gezici. Eklemde kemik destrüksiyonu ve erezyon yapmaz. 1-3 gün sürer. Lupus ve Güneşe ışınları ile ilişki nasıldır? . simetrik poliartiküler artrit yapar. Zencilerde daha sıktır. SLE hamilelikte ne olur? Alevlenir. Sabah tutukluğu 1-2 dk devam eder. Femur başında avasküler nekroz yapabilir.

Tedavi ile iz bırakmadan düzelirler Allopesi: %70 olguda saç dökülmesi vardır Mukoza lezyonlar: Ağızda ve sert damakta ülserler olabilir Myozit: Đdyopatik veya steroid kullanımına bağlıdır. Otoimmün hemolitik anemi ve trombositopeniye en sık neden olan kollojen doku hastalığıdır. Solunum sistemi bulguları: Her türlü akciğer lezyonu olur. APS ile ilişkilidir. Nefrit daha az görülür. . en sık görülen ve en kötü prognozlu tiptir. periferik nöropati özellikle duyusal-motor tipte nöropati tipiktir. En sık pleura-pulmoner tutulum görülür. En sık kelebek raştır. konjuktiva altı kanama. SLE’de Böbrek tutulumu sıklığı. Lupuslu annelerin çocuklarında angi sorun yaşanır? Kalp bloğu ile doğabilirler. Trombofilebit: Daha çok alt ekstremite venlerinde görülür. • Psikiyatrik bozukluklar: depresyon ve anksiyete olabilir. Proteinüri. • Gastraintestinal tutulum: Karın ağrısı. pulmoner hipertansiyona neden olabilir. Đdrar mikroskobisinde her türlü hücresel elemena rastalanabilir. • Antikardiyolipin IgG ve IgM: APS’de olanlarda pozitiftir. anti-La ve HLA-DR3 pozitiftir. hematüri olabilir. • Göz tutulumu: Konjuktivit ve episklerit. • Lupusta tarama testi hangisidir? ANA’dır. bulguları e tipleri nelerdir? • Böbrek tutulumu biyopside >%90’dır. Endokarti spesifik olup Libman Sacks endokartidi denir. pankreatit. • Normal veya minimal değişiklik (%1-5) • Mezengiyal glomerülonefrit (%20) • Fokal proliferatif glomerülonefrit (%25) • Diffüz proliferatif glomerülonefrit (%37. Myokarditte neden olabilir. santral retinal arter tıkanması. Güneş ışınları ile artar. • Direk coombs testi: Otoim hemolitik anemide pozitiftir. • Lupusta tanı testleri hangileridir? Anti-ds DNA (%50-80) ve Anti-SM (Anti Smith): (%20) En spesifiktir. Kanama değil tromboz görülür. Kapak hastalığı olarak en sık hangi kapak hastalığına neden olur? En sık MY yapar. Karaciğer enzimlerinde artış olabilir.anti LA: Neonatal lupus. • Hematolojik bulgular: Tüm kan hücreleri azalır. Eksuda tarzındadır. Organik beyin sendromu ve inme. Lupusta görülen kalp lezyonları nelerdir? En sık perikardite neden olur. Plörezi (%50) gelişir. • Serolojik bulgular: Sedimantasyon artışı. • Antinöronal antikorlar: Santral sinir sistemi tutulumda pozitiftir. • VDRL: Yalancı pozitiflik olabilir. En sensitiv test (%99-100)’dir. epilepsi nöbetleri. 6 aydır pozitif • APTT: Lupus antikoagülanı varlığında ve Antifosfolipid antikor sendromunda uzar.227 Hastaların %30’unda güneş ışınları cilt lezyonlarının alevlenmesine neden olur. akciğerde fibrozis. Hipertansiyon: Böbrek yetmezliği-steroid kullanımına bağlıdır. mikoanevrizma. akciğer kanaması. MVP olguların %25’inde görülür. • Lupusta diğer antikorlar ve klinik önemi nedir? • Anti-RO. AY görülebilir.) • Membranöz glomerülonefrit (%13) • Serebral tutulum: Migren tipi baş ağrısı. kore görülübilir. Annelerinde anti-RO. retinal arterit olabilir. Böbrek tutulumu olanlarda kompleman düzeyi düşer. Lupusta görülen diğer bulgular nelerdir? Cilt bulguları: Makulopapüler raş: En sık görülen lezyondur. Steroid kullanımı ve Doğrudan kendisi yapabilir. kalp bloğu olan olgularda pozitif. Criyoglobulin pozitif olabilir. atılmış pamuk manzarası. Buna teleskobik idrar denir. Akut lupus pnömonisi. Koroner vaskülite neden olabilir. • Antihiston: Đlaca bağlı lupusta pozitiftir. RF pozitif olabilir.

6 aydır yalancı sifiliz testlerinin pozitif olması 11. Nörolojik bulgular 9. SLE tanı kriterleri nelerdir? 1. Đkinci sıklıkta böbrek yetmezliğine bağlıdır.santral sinir sis. propiltiyouracil Feniletilasetilüreafenilbutazon. Đmmünolojik bulgular a. ve hematolojik tutulum yoktur • Kompleman düşüklüğü yoktur • Anti-Ro antikorları negatiftir SLE’ hangi koruyucu tedbirler alınmalıdır? Güneşten ve infeksiyonlardan korunulmalıdır. metiserjit Đlaca bağlı lupusun özellikleri nelerdir? • HLA= HLA-DR4 ile ilişkilidir • Kadın / erkek oranı = 1 • En sık artrit yapar • Akciğer tutulumu vardır • Anti-DsDNA negatif • ANA %100 pozitiftir • Anti-Histon antikorlar %100 pozitiftir • Nefrit. Hematolojik bulgular 10. ANA pozitif olması 11 kriterden 4’ü varsa tanı konur. Ağız ülseri 5. Tromboz eğilimi fazla olduğu için verilmemelidir. Güneşe duyarlılık 4. LUPUS YAPAN ĐLAÇLAR Doz süre ilişkisi olanlaridiyosenkrazi yapanlar Hidralazinaminosalisilik asit ProkainamidD-penisilamin Minosiklin Alfa metil dopagriseofulvin Klorpromazinampisilin Klortolidonstreptomisin Fenitoinsülfonamid Primidontetrasiklin Karbamazepinmetiltiyourasil. Lupuslu hastalarda kötü prognoz kriterleri nelerdir? 1. Nefrotik sendrom . Malar raş 2. Böbrek hastalığı 8. anti-Sm antikorunun pozitif olması d. Artrit 6. Serozit (plörit/perikardit) 7. Antikardiolipin antikor pozitifliği b. Anti-DNA antikorunun pozitif olması c. Hipertansiyon 3. Santral sinir sistemi tutulumunda pozitiftir. Lupusta oral kontraseptifler verilebilirmi? Hayır. Diskoid raş 3. Lupusta en sık ölüm nedeni nedir? SLE’de sen sık ölüm infeksiyona.228 • Antiribozomal antikorlar: Depresyon ve pisikozda pozitiftir. protkolok. Tanı anında serum kreatinin >1.4 mg/dl 2.

. subkutan nodüller. palpabl purpura. Anemi 5. ekstremite distalinde infarktlar. kilo kaybı. Böbrek bulguları: (%60). Hipoalbuminemi 6.229 4. Sebebi bilinmiyor Orta çaplı damarları tutanlar Đmmünkompleks ve immün depolanmaya bağlı olanlar • Klasik PAN (HBV) • Romatoid vaskülit • Kawasaki • Primer SSS vasküliti • Buerger: Ven. Antifosfolipid antikor sendromu VASKÜLĐTLER Vaskülitlerin tutulan damar tipine göre dağılımı nasıldır? Bazı vaskülitler ve değişik özellikleri VaskülitTutulan damar Mekanizma Büyük damarları tutanlar T lenfosit aktiviasyonu ve granülom oluşum görülenler • Takayasu • Dev hücreli arterit • Kogan sendromu • Behçet hastalığı. ülserler. 2. arter ve sinirleri tutar Küçük çaplı damarları tutan ve c-ANCA + olanlar • Wegener • Churg-Strauss • Mikroskobik polianjiitis PAN’ın klinik özellikleri nelerdir? Özellik P ANCA Akciğer tutulumu HbsAg pozitifliği Testis tutulumu GIS tutulumu Tutulan damar Yaş Sistemik belirti Artrit Deri lezyonu Klasik PAN + + + orta her yaş ++ ++ ++ Mikroskobik PAN + + küçük >50 + + + Mortalite %40 %20 Diğer bulguları: 1. Cilt bulguları: (%43) Livedo retikülaris. Sistemik bulgular: Ateş. artralji vb. halsizlik. En çok arkuat arteri tutar. miyalji. Hipokomplemanemi 7. 3. Tüm damarları tutar.

En sık adölesan kızlarda görülür. WEGENER GRANÜLOMATOZU 40 yaş civarında. Allerjik kişilerde sıktır. kusma. nefes darlığı ve göğüs ağrısı vardır. safra kesesi veya apendiks nekrozu. streptokok. Lökositoklastik vaskülitin nedenleri nelerdir? Đlaçlar: Aspirin. Tek veya multipıl kaviter lezyonlar görülür. TAKAYASU HASTALIĞI (VAKA SORUSU) Nabızsızlık hastalığı olarak da bilinir. Hastaların hemen hepsinde eozinofili vardır. Wegenerde tanı ve tedaviyi izlemde hangi antikorlar bakılır? c-ANCA (anti-proteinaz 3 antikoru) kullanılır. 7. Genellikle 2-3 hafta içinde spontan düzelir. GIS bulguları: (%44): Karın ağrısı. karın ağrısı. Küçük çaplı arter ve venlerin granülamatöz vaskülitidir. Plevral efüzyon gelişebilir. Küçük çaplı damarların vazkülitidir. peritonit. Prognoz: PAN’a göre daha iyidir. SSS tutulumu. Artralji. daralma. Anti-miyeloperoksidaz antikorlar (p-ANCA) pozitiftir. 2. En sık sublkavian arteri tutar. Arteriyel. infarkta bağlıdır. 1. artrit. Đmmünkompleks hastalığıdır.230 4. sulfonamidler. polinöro-pati. kriyoglobulinemide görülür. Serumda ve lezyonlarda IgA artar. Churg-Strauss Sendromu nedir? Allerjik granülomatöz vaskülittir. bulantı. kanlı veya kansız diyare. 6. Akciğer grafisinde granülamatöz lezyonlar en sıktır. barsak perforasyonu. pankreatit. Kardiyovasküler bulguları: (%36): Koroner arter vasküliti = Yetişkin koroner vaskülitinin en sık nedeni. Kollar arasında basınç farkı >10 mmHg 5.ANCA: Mikroskobik PAN’da pozitif En sık ölünmedeni nedir? Gastrointestinal perforasyon. Artrit olabilir. En önemli bulgusu palpe edilebilen purpuradır. Đmmün kompleks hastalıkları: SLE. Henoch-Schönlein Purpurasının karakteristik özellikleri nelerdir? Lökositoklastik vaskülitin özel bir tipidir. En sık görülen bulgusu Palpabl purpuradır. parvovirus B19. Akciğer bulguları (% 97): Öksürük. Basıya bağlı atelektaziye neden olabilir. Đlkbahar aylarında bir ÜSYE den sonra çıkar. Orta ve büyük çaplı arterleri tutar. tüberküloz. Anjiorafide arterlerde tıkanma. En sık görülen vaskülit tipidir. GIS kanaması ve böbrek tutulumuna bağlı hematüri görülür. penisilinler Đnfeksiyonlar: Hepatit B. Böbrek bulguları: Fokal-segmanter glomerulonefritte neden olur. epididimit. Üst solunum yolu bulguları: Tekrarlayan otit ve sinüzite neden olur. GIS kanama. Önemli laboratuar bulguları nelerdir? HBs pozitifliği: ve p. 5. venül ve kapiller damarlar gibi küçük damarlar tutulmuştur. Bir ekstremitede kladikasyo 3. Nörolojik bulguları: (%23): Mononöropati (mononöritis multipleks). En sık 4-7 yaşlarında görülür. Kas-iskelet sistemi bulguları: (%64): Miyalji. Tanı kriterleri nelerdir? 1. abdominal distansiyon. Testis tutulumu: (%25): Orşit. 3. kanlı balgam. Subklavian arter veya aort üzerinde üfürüm 6. artralji. Başlangıç yaşı < 40 2. her iki cinste eşit oranda görülür. Bu yüzden tüberkülozu taklit eder. Çocuklarda ve genç erişkinlerde görülür. En sık görülen vaskülit hangisidir ve bulguları nelerdir? Lökositoklastik vaskülittir. Azalmış brakial arter nabzı 4. 8. anevrimaza (3 veya daha fazla kriter varsa tanı konur) .

Lupusta olduğu gibi poliartiküler. temporal bölgede duyarlılık. Biyopside granülomatöz bir panarterit vardır. Oftalmik arterin tutulması = görme kaybı gelişebilir. MKF eklemlerde fleksiyon deformitesi. Temporal Arteritin tanı kriterleri nelerdir? 1. TEMPORAL ARTERĐT En önemli klinik bulgusu başağrısı. simetrik artirit yapar.231 Temporal arterit hangi hastalıkla birlikte görülme ihtimali yüksektir? Polimyalji romatika Temporal Arterit = dev hücreli arterittir. Ayak tutulumuna ait bulgular nelerdir? Ayak küçük eklemleri (özellikle MTF eklemler) ve ayak bilekleri sık tutulur. ulnar deviasyon. Tedavi: düşük doz steroide yanıt dramatiktir. Eklemlere erezyon yapmaz. görülür. Tanısında ultrasonografi yardımcıdır. Transvers kavis düşüklüğü ve ayak parmaklarının lateral deviasyonu gibi deformiteler de görülebilir. Ondan farkı deformasyona neden olur. dislokasyon ve ankiloz gelişimi. Temporal arterde duyarlılık veya nabız alamama 4. RA tip kaç immün hasar sonrası meydana gelir? Tip IV immün hasara bağlıdır. Pes planovalgus. 2. Sedimentasyon ve CRP yüksektir. ileri dönemlerde. RA’de artiritin özellikleri nelerdir? Tüm sinovial eklemleri tutar. PIF ve MKF eklemlerde diffüz simetrik şişme. Prevalansı yaklaşık olarak % 1’dir. Proksimal kaslarda ağrı ve tutukluk vardır. El bileği eklemlerinde subluksasyon. Sedimantasyon > 50 mm/s 5. El tutulum şekilleri nelerdir? RA’in en tipik bulguları ellerde görülür. RA’in en sık görülen bulgularındandır. Segmenter tutulum olduğu için yalancı negatiflik sıktır.Tedavisi cerrahidir. Ellerde ilk olarak sıklıkla PIF tutulur. Kadınlarda daha sık görülür. POLĐMYALJĐ ROMATĐKA (VAKA SORUSU) Elli yaşından büyük bayanlarda sıktır. Fakat kas gücü normaldir. 3. Genç bayanda bileteral dirsek tutulumu ve el bileği tutulumu varsa tanı nedir? . Acil bir durumdur. ROMATOĐD ARTRĐT Tüm dünyada en sık görülen inflamatuar artrittir. El parmaklarında: Kuğu boynu Boutonniere (düğme iliği) deformitesi. 50 yaş altında görülmesi nadirdir. Halluks valgus. Kas enzimleri normaldir. Diz tutulumu nasıldır? Simetrik diz tutulumu. Özellikle yaşlılarda görülen bir hastalıktır. çiğneme sırasında ağrı olabilir. Baker kist rüptürü görülebilir. Tanı: Temporal arter biyopsisidir. Tedavi: Yüksek dozda steroid verilir. El bileklerinde simetrik şişme (Simetrik el bileği tutulumu RA için oldukça tipiktir). Popliteal bölgeden aşağıya uzanan ağrı ve şişlik meydana gelir. RA’te el bulguları: 1. Orta ve büyük çaplı arterlerin granülomatöz bir vaskülitidir. Baker kisti rüptürü nedir? RA’da dizde biriken sıvı artarsa rüptür meydana gelir. Genellikle 20-50 yaşları arasında başlar. Çekiç parmak. Başlangıç yaşı > 50 2. Yeni başlamış lokalize baş ağrısı 3. Arter biyopsire granülamatöz arterit Not: 3 veya daha fazla kriter var ise tanı konur.

Protein yüksektir Ragosit pozitiftir: RA’te tanı kriterleri nelerdir? 1. Osteoproz: Periartiküler ve yaygın osteoporoz olabilir. Simetrik artrit 5. En az 3 eklemde artrit 3. Sabah tutukluğu (en az 1 saat) 2. En sık gözlenen tablo perikardittir. Deri altı nodülleri: En sık dirsekte olekranon altında görülür. LDH yüksektir. Akciğerde romatoid nodüller. klorokin vd. Vaskülit: Gelişebilir. Sinovyal sıvıda RF pozitif olabilir. Episklerit 3. 2. 3. 7. Hangi anemilere neden olur? Kronik hastalık anemisi ve sideroblastik anemiye neden olur. Lökosit=5 bin. Kuru göz: en sık göz tutulumu 2. . El eklemlerinde artrit 4. ve solunum sıkıntısına neden olabilir RA’de Eklem Dışı Bulguları nelerdir? 1. RA’te sinovyal sıvının özellikleri nelerdir? inflamatuar karakterdedir (eksuda). 2. RF pozitifliği 7. RA’de kalp tutulumunun bulguları nelerdir? Lupusa benzer. Solunum sistemi tutulumu: En sık fibrozan alveolit yapar.) bağlı miyopati de görülebilir 4. Temporomandibuler eklem 2. Romatiod nodüllere bağıl ritim iletim bozuklukları (AV blok) gelişebilir.232 RA işaretlemek gerekir. Romatoid faktör nedir? Hangi hastalıklarda pozitif. Plörezi: 2. Konstrüktif perikardite neden olabilir. Diğer bulguları. 6.** Đlk 4 madde en az 6 hafta devam etmiş olmalıdır. Romatoid nodül 6. 4. Pulmoner hipertansiyon Göz tutulumunun bulguları nelerdir? 1. Klorokin toksisitesine bağlı körlük grülebilir. Üveit: Özellikle JRA’te görülür. ARA klasifikasyon kriterlerinden biridir. hangi hastalıklarda negatiftir? IgG’nin Fc kısmına karşı gelişmiş IgM tipi antikorları gösterir. Fakat seronegatif artritlerde kesin olarak negatiftir. 5. Kas tutulumu: Kaslarda atrofi gelişimi sık görülür. Glukoz düzeyi serumdakinden düşüktür. AA tipi amiloidozun toplumda en sık sebebi nedir? RA’dır. Sternoklaklavkular eklem 3. Romatoid pnömokonyoz (Caplan sendromu): RA + Pnomokonyotik nodül. RA’de diğer sinovial eklem tutulumları nelerdir? 1. Ayrıca miyozit ve ilaçlara (steroid. Steroid kataraktı: Posteriorda ve subkapsülerdir. Diffüz intersitisyel fibrozis ve pnömonitis 5. 1. 5. Radyolojik bulgular * Tanı için 4 kriterin varlığı yeterlidir. Karpal tünel sendromu: 3. Bu yüzden RA’da en sık ölüm nedeni günümüzde kardiak tutuluma bağlıdır. Felty sendromu nedir? RA+ splenomegali + nötropeniye denir. 6. RA’li hastaların % 70 kadarında RF bulunur. Krikoaritenoid eklem: Seste kabalaşma. Tüm hastalıklarda pozitif olabilir.50 bin arasında ve hücrelerin %50-75 nötrofildir. Skleromalazi: 4.

En sık tutulan parotistir. Anti Ro (%75) ve anti LA (%40) pozitiftir. (Pirimidin antagonisti) pahalı. CD4 T lenfosit ve B lenfosit aktivitesinde artar. iğne yapılan yerlerde ağrı Yan etki KI süp. bulantı Retinopati 1-2 yıl/göz muay. RA’de hangi ilaçlar temel tedavi ilacı değildir? Aspirin ve kortikosteroidler temel tedavi ilacı değildir. Keratokonjuktivit sikka 4. tbc. hepatit. en önemli fm bulgusudur. 65 yaş üzerinde >% 90’ında radyolojik olarak OA vardır. 2. C. Tanı kriterleri nelerdi? 1. miyelinizan hastalık SJÖGREN SENDROMU Sjögren sendromunun en sık nedeni nedir? Primer ve Sekonder iki şekli vardır. IL-1 resept blokeri Pnömoni. Eklemin kullanılmasından sonra artar. Polimyozite eşlik edebilir Sjögrenin özellikleri nelerdir? En sık 30-40 yaşında kadınlarda görülür. En sık semptomu ağız kuruluğudur. Đkincisi göz kuruluğudur. Kıkırdakta fasikülasyonlar vardır Osteoartiritin klinik bulguları nelerdir? Ağrı: en önemli semptomudur.233 RA’de tedavide birinci tercih ilaç hangisidir? Aspirin birinci tercihtir. Sistemik skleroz. RA (en sık). SLE. Ig A tipi antifosfolipid antikor sendromu gelişebilir. ishal. Osteofit: karakteristik bulgusudur. TNF alfa blok. 3. Oküler semptomlar 2. A. tutukluk-sertlik. D. Osteoartritin fizik muayene bulguları nelerdir? Kaba krepitasyonlar. Uykuda artar. Primer OA’te en sık tutulan eklemler hangileridir? . Tükrük bezleri tutulur. cilt döküntüsü teratojen. Oral tutulum 3. Otoantikor pozitifliği OSTEOARTRĐT En sık görülen romatizmal hastalıktır. Gros deformiteler: Gros deformiteler ve subluksasyon gelişebilir. MGN. Ağrı genellikle tutulan ekleme lokalizedir. Tükrük bezleri büyüktür.krepitasyon: kaba krepitasyonlar alınır. Teknik yöntemlerle tükrük bezi tutulumunun gösterilmesi 6. Osteoartiritin ilk bulgusu nedir? Đlk bulgu kıkırdak zedelenmesidir. RA’de temel tedavide kullanılan ilaçlar ve yan etkileri nelerdir? RA'DE TEMEL TEDAVĐDE KULLANILAN ĐLAÇLAR Đlaç Methotreksat Klorokin Sülfosalazin Minosiklin Altın tuzları Leflunomide Etanercept Đnfliksimab Adalimumab Anakinra Doz 5-30mg/haf 200-400mg/d 1-3 g/gün 100 mg/g IM verilir 10-20 mg/d TNF alfa blok. TNF alfa blok. Folat eksikliği Mukozit. Minör tükrük bezi tutulumu ile birlikte sialadenit 5. Etkilenen eklem kenarlarında kolaylıkla palpe edilir. Đstirahat ile azalır. 15-20 dk gibi kısa sürelidir. Tutulan eklemde lokalize duyarlılık vardır. B. KI süpresyonu. lökopeni Ciltte hiperpigmentasyon KI süp.

En fazla ayak başparmağını tutar. Osteofit: Karakteristik bulgusudur. piyodermi. Paterji fenomeni nedir? Steril iğne giriş yerinde 24-48 saat sonra steril papül ya da püstül gelişmesi olarak tanımlanır. Gram boyama ile etken saptanabilir. Osteoartritte tedavide birinci tercih nedir? Parasetamoldür. Psödogut en sık diz eklemini tutar. Ürik asit artışına neden olan her şey gut hastalığına neden olabilir. Đndometasin. Kesin tanı: Eklem sıvısında hücre içinde monosodyum ürat kristallerinin gösterilmesi ile tanı konur. Atak esnasında allopürinol kontraendikedir. Kemik kistleri görülür. GUT KRĐZĐ Etiyoloji: En sık neden idiyopatiktir. Ürik asit düzeyi yüksek. Septik artrit bulgularını taklit eder. Psödogut: Eklem sıvısında hücre içinde rhomboid şekilli kalsiyum pirofosfat kristallerinin görülmesi ile tanı konur.234 En sık tutulan eklem DIF’lerdir. Bilinmemektedir. OA’de görülen radyolojik bulgular nelerdir? 1. Subkondral skleroz. Tutulan eklemlerde kıkırdak kalsifikasyonu görülür. PĐF nodüller = Bouchard nodülleri denir. 3. Alt lumbal ve servikal omurlardır. virüsler. Hastalık her iki cinste de görülür. Diz Osteoartriti önemli morbidite nedenidir. Önemli laboratuar: Akut faz reaktanları artmıştır. Klinik bulguları nelerdir? Oral aft: en sık bulgusudur. paterji fenomeni gelişir. dizde kilitlenmeye yol açabilir. NSAĐĐ verilebilir. BEHÇET HASTALIĞI Genel özellikleri nelerdir? Genellikle 20-40 yaşlarda sıktır. 2. Kartilaj hasarını göstermede en duyarlı yöntem nedir? MR’dır. Papülo-püstüler. Önemli klinik: Ayak başparmağında ağrı ve kızarıklık vardır. Omurgada en sık nereler tutulur? Lordotik ve kifotik uçlar olan C5. BH görülen deri lezyonları nelerdir? Eritema nodozum en sık cilt lezyonudur. Kalça Osteoartriti: Morbiditesi en fazla olanıdır. Eklem faresi nedir? Osteofitin kopup eklem içine düşmesine denir. Đntraartüküler steroid erken dönemde uygulanabilir. Birinci metatarsofalangeal eklem tutulumuna bağlı halluks valgus gelişir. Tedavi: Birinci tercih ilaç kolşisindir. Etiyoloji? HLA-B5 pozitiftir. Krizi ağırlaştırır. Lökosit sayısı >50. Eklem içindeki serbest cisimler (eklem faresi). Dermografizm. Streptekokus sangius suçlanmıştır. lokal ve sistemik steroid verilebilir. BH’da en korkulan komplikasyon hangisidir? . Genç erkeklerde daha ağır seyreder. T8 ile L3-4’te daha sık görülür.000 mm3 ve bu hücrelerin %75’den fazlası nötrofildir. Patogenez: Monosodyum ürat kristallerine bağlı eklemde inflamasyon meydana gelir. Yaşlı erkeklerde sık görülür. Etkeni üretilebilir. Osteortritte görülen karakteristik bulgular nelerdir? DĐF nodüllere = Heberden nodülleridir. Kondroprotektif ajanlar kullanılabilir. diz MTF. akneiform lezyonlar. Genital ülserlar ağrılıdır ve iyileşirken iz bırakır. Son dönem hastalarda cerrahi eklem protezleri uygulanır. Kalça. Buna kondrokalsinozis denir. Ayırıcı tanı: Septik artrit: Eklem sıvısının incelemesi ile tanı konur. normal düşük olabilir. KMKF’ler. Basınçlı kompressör kullananlarda dirsek ve el bileği tutulumu sıktır.

Oligoartiküler . En sık eşlik eden hastalık romatoid artrittir. Tedavide birinci tercih ilaç nedir. Gelişme ihtimali en yüksektir. AĐLESEL AKDENĐZ ATEŞĐ Genetik geçiş nasıldır? OR geçer. eritrosit sedimentasyon hızı. Ürogenital: Epididimit ve infertiliteye yol açabilir. Karakteristik göz bulgusu hipopiyonlu üveittir. Yan etkileri: 1. En sık ishal. Buna göre. ısı artışı ve hassasiyet vardır.poliartiküler da görülebilir. Akciğerler: Pulmoner arter trombozu. organik beyin sendromuna meningoensefalit. vena-kava gibi büyük venlerde tromboz. Monoartikülerdir. psödotümör serebri. aerous’dur. kızarıklık. Beyaz küre >50000/mm3 üzerinde olup. Patogenez: Hematojen yolla en bulaşır. Cinsel yönden aktif kişilerde ise en sık etken Gonokok’dur. Tedavi: Etkinliği kanıtlanmış bir ilaç yoktur. Önemli klinik: Dizde ağrı. BH tanı nasıl konur? Uluslararası Çalışma Grubu kriterlerine göre konur. Myozit SEPTĐK ARTRĐT Etiyoloji: En sık etken Staf. Bu testler atağın sonlanması ile birlikte günler içinde normale döner. arteriyel oklüzyon. 1. arteriyel anevrizmalar ve arteriyel kanamalar. . SSS: Multipl skleroza benzeyen klinik tablolara. Genellikle 5-15 yaşları arasında başlar. Kesin tanı: Eklem sıvısının incelenmesi ile konur. deformite bırakmaz. Erizipel benzeri deri lezyonları en az görülen bulgusudur. Karın ağrısı: Akut batın sendromunu taklit eder. FMF’in en önemli ve tek korkulan komplikasyonu hangisidir? AA tipi amiloidozisdir. şişlik. Tanısı nasıl konur? Klinik + laboratuvar ile konur. BH’da görülen artritin özelliği nedir? Tekrarlayıcı. Tüm damarları tutabilir. CRP. tromboemboliler nadirdir. Atak sırasında. Negatif olması tanıyı ekarte ettirmez. Vasküler bulgular nelerdir? Tromboflebit.Rekürren oral ülsere ilave rekürren genital ülserasyon. 16’ncı kromozomun kısa kolundaki mutasyona bağlıdır. En sık tutulan eklem dizdir. plevral efüzyon ve hemorajik pnömoni gelişebilir. haptoglobin ve seruloplazmin artış görülür. B12 eksikliği. Klinik bulguları nelerdir. Aile öyküsünün pozitif olması tanıyı destekler. yan etkileri nelerdir? Kolşisin birinci tercihtir. 3. Sekonder DM. 4. GIS: Đnce barsakta ve kolonda da ülserasyonlar.235 Bileteral panüveite bağlı gelşin körlüktür. deri tutulumu paterji fenomeninden 2’sinin daha varlığı tanı için yeterli sayılmaktadır. Ateş en sık görülen bulgusudur. BH’da en sık ölüm nedeni nedir? Vaskülit: En sık ölüm sebebir. Önemli laboratuar: Akut faz reaktanları artmıştır. 2. fibrinojen. FMF’li hastalarda ataklar esnasında neler olur. En sık diz eklemini tutar. beyaz küre sayısı. Artrit: En sık tutulan eklemler sırasıyla dizlerdir. göz tutulumu.

Kalp Bulguları nelerdir? Perikardit. Ritim iletim bozuklukları oluşabilir. Kas-iskelet Sistemi Bulguları olabilir. miyokardiyal fibrozis ve buna bağlı kardiyomyopati ve kalp yetmezliği gelişebilir. IV. Cilt tutulumu yok.Sınırlı cilt tutulumlu SSk CREST sendromunun bulguları nelerdir? C: Kalsinozis. hangi hastalıklara eşlik edebilir? Genç bayanların hastalığıdır. Anti-sentromer antikorları = CREST sendromunda pozitiftir. Gastroözefagiyal sfinkter tonusunda azalır ve distal özefagus dilatasyonu ile regürjitasyon. E: Özefagus dismotilitesi. ince barsak ve kolon tutulumu olabilir. Raynaud fenomeni tedavisinde neler yapılır? a. 1. Raynaud fenomeni vardır. Şiddetli ataklarda dekstran veya prostasiklin infüzyonu yapılabilir. Gottron belirtisi (MKF ve PĐF eritemli papüller). ATII’ler. b.Gastrointestinal Sistem en sık neresi tutulur? Özefagus tutulumu tutulur. 3. Ayırıcı tanı: Kristal artropatileri. Önemli laboratuar bulguları nelerdir? ANA olguların %95’inde pozitiftir. Sigaradan sakınılması d. S: Sklerodaktili. eşlik eden romatoid artritte prognoz kötüdür. Beta-blokörlerden sakınılması.Yaygın cilt tutulumlu SSk: Cilt ve Đç organ tutulumu vardır. R: Raynaud fenomeni. Prognoz: 60 yaşında. Şal belirtisi (boyun ve sırt) görülebilir. Sklerodermada en sık ölüm nedeni nedir? En sık ölüm akciğer tutulumuna bağlıdır. Mekanik eller Eritemli ‘V’ işareti (boyunda V neck rash). divertiküller. Soğuktan sakınılması. En sık adenokanserlerden mide ve over kanserinde görülür. tedaviye dirençli. Kadınlarda sıktır. Anti-topoizomeraz (Scl-70) pozitiftir. KAH ve kapak patolojisi doğrudan yapmaz Böbrek Tutulumunun ve akut böbrek yetmezliğinin sklerodermada nedeni nedir? Malign hipertansiyona bağlıdır. 2. multipl eklem tutulumu. peptik özefajit. Patogenezinde renin-anjiyotensin aktivasyonu rol oynar ve tedavide ACE inhibitörleri verilir. POLĐMYOSĐT VE DERMATOMYOSĐT Kimlerde sık görülür. SLE ve romatoid artrite eşlik edebilir. akut romatizmal ateş SĐSTEMĐK SKLEROZ /SKLERODERMA Cilt ve iç organları tutan bağ dokusu hastalığıdır. Elli yaşın üstünde dermatomyosit saptanmışsa ne araştırılmalıdır? Mutlaka sekonder tümör araştırılmalıdır. Skleroderma. Akciğerde fibrozis ve Pulmoner hipertansiyona bağlıdır. Dermatomyositte görülen cilt bulguları nelerdir? Heliotrop göz kapakları (mor ve şiş). ACE inhibitörleri e. Genellikle benekli veya nükleoler tiptedir. T: Telenjiektazidir. Mide.Sklerodermasız SSk. Antiagregan tedavi: Düşük doz aspirin f. Anti-topoizomeraz 1 = anti-Scl 70 = yaygın cilt tutulumu formunda pozitiftir.236 %75’den fazlası polimorfonükleer hücrelerdir. c. Sadece iç organ tutulumu vardır. kanama ve alt özefagus darlığı meydana gelebilir. Dermatomyositte en sık ölüm nedeni nedir? . inkontinans ve anal prolapsus oluşabilir.

Dermatomyosit tanısı nasıl konur? 1. PTH. Dermatomyosit ve polimyositin en karakteristik klinik bulgusu nedir? Düzenli ilerleyen kas güçsüzlüğüdür. lovastatin). Akut solunum yetmezliği. Biyopsi deltoid veya quadriseps kasından biyopsi yapılır 3. b.237 Akciğer: En sık ölüm buna bağlıdır. Romatoid artrit. proksimal üst ve alt ekstremite güçsüzlüğü gelişir. Homosistinüri. Ehler-Danlos sendromu Malign hastalıklar. Kas enzimleri düzeylerinde yükselme 4. Prolaktinoma d. a. ve aldolazdır. Tedavide birinci tercih nedir? Kortikosteroidlerdir.Lösemiler. klorokin. kortikosteroidler. Hipogonadizm e. Đntestinal kalsiyum emiliminde azalma ile birlikte PTH düzeyi hafifçe artmıştır. Ama enzim olmadığını unutmayın. simetrik. sentetaz antikorları. Sekonder osteoporoz nedenleri nelerdir? Endokrin hastalıklar. *Genellikle 75 yaşından sonra görülür. d.2 antikorları pozitiftir. Trabeküler kayıp daha belirgindir. a. a. Günlük işlerini yapamaz. Hangi antikorlar pozitiftir? A. Serum myoglobin yükselme olur. Diabetes mellitus Gastrointestinal hastalıklar: Gastrektomi. a. Ankilozan spondilit c. Myopatik EMG değişiklikleri ile konur. D. Temel fizyopatoloji rezorpsiyon artışıdır. mi. Kemiğin mineral ve matriks kitlesinde azalma.Lenfomalar. Tıraş olamaz. Faringeal kas tutuluşumu bağlı yutma güçlüğü ve aspirasyon gelişebilir.penisilamin ve zidovudindir. kolesterol düşürücü ilaçlar (klofibrat. PBS. Kas hasarını göstermede kullanılan enzimler hangileridir? Kreatin kinaz (spesifik). genellikle düşüktür. Miyoglobinürik böbrek yetmezliği görülebilir. inflamatuar . hem de trabeküler kemiği etkiler. Uzay yolculuğu . Oturduğu yerden kalkamaz. b. AST. En sık elin küçük eklemlerini tutar. 3 kriter varsa tanı konur. sinyal tanıyan partikül antikorları: SRP antikorları C. Glukokortikoid fazlalığı b. Malabsorpsiyon sendromları. kolşisin. poliartrit yapar. Temel fizyopatolojik yapım azalmasıdır. Kas güçsüzlüğü ve CK yüksekliğine neden olan ilaçlarlar hangileridir? Alkol (en sık). Uzun süre yatak istirahati. c. jo-1 antikoru B. Hiperparatiroidizm f. Senil (tip 2) osteoporozda *Cinsiyet farkı yoktur.kemiğin mikro yapısında bozulma ve kırık oluşma riskinde artma ile karakterizedir. LDH. Nadiren kalp kası tutulumu (konjestif kalp yetmezliği. Karakteristik proksimal kas güçsüzlüğü 2. Simetrik. Aspirasyon pnömonisi Đnfekisyonlara bağlıdır. Diğer kasları tutabilir. En fazla vertebral kırık riski artmıştır. Çölyak hastalığı Romatolojik hastalıklar. Postmenopozal (tip 1) osteoporozun özellikleri nelerdir? *55-65 yaş arası bayanlarda görülür. Multipl miyeloma b. Solunum kaslarında tutulması. SLE Doğumsal bağ dokusu hastalıkları. Mastositoz immobilizasyon. aritmi ve iletim bozuklukları) gelişebilir. Tiroid hormon fazlalığı c. Hem kortikal. gemfibrozil. Femur boyun kırığı daha sıktır. Eklem tutulumu: Hafif. Osteogenezis imperfekta. elbisesini giyemez. Kas biyopsisinde myosit hasarının olması. OSTEOPOROZ En sık görülen metabolik kemik hastalığıdır.

3. Siklofosfamid. En sık başlangıç ve en sık görülen . 20 yaş civarında başlar. Trabeküler-kortikal kemik yapımını arttırır. Alendronat. Genetik ve Etnik Faktörler: Beyaz ve sarı ırk. Östrojen Eksikliği: 5.238 Đlaçlar. sarışın kadın 4. Osteoporoz tanısı nasıl konur? Dansitometride T skoruna göre ile konur. Z skoru: Yaş ve etnik yapıya göre değerlendirme yapar. Diyette Aşırı Protein Alımı 11. T skoru ve Z skoru nedir? T skoru: Cins ve etnik yapıya göre. Osteoporoz tedavisinde FDA onayı vardır. Fiziksel inaktivite: 6. Lityum. Hormon replasman tedavisi: Östrojen osteklastik aktiviteyi baskılar.5-5 kat sıktır. >65 yaş = 1500 mg verilir. HLA b27 pozitif ve Omurganın tutulumunu olduğu için bu adı almıştır. Osteoporoz riskini artıran faktörleri nelerdir? 1. Kolon ca riskini azaltır. Enteropatik artrittir. Kortikosteroidler. Kemik ağrısı yoktur. Yan etki: Endometrium kanseri. Karakteristik özellikleri nelerdir? Genç erişkin erkeklerde 2. Sabahları aç alınmalıdır. 3. Đlaç tedavisinde neler verilir? Kalsiyum: Oral kalsium karbonat veya asetat verilir. Yetersiz Kalsiyum Alımı: 7. Boyun kısalması ve kifoz gelişir. Alındıktan sonra yarım saat yemek yenmemeli ve yatılmamalıdır. T skoru < -2. Metotreksat. Aşırı Kahve Tüketimi 10. Tiroid hormonlarıdır. Siklosporin. Antiöstrojenler: Reloksifen FDA onayı almıştır. Özefajite neden olur. Alkol: 9. Yaş ve Cinsiyet: Bayanlar menepozda ve ileri yaşta her iki cins 2.5 ise tanı osteoporozdur. Kalsitonin osteoklastik aktiviteyi azaltır SERONEGATĐF SPONDĐLOARTRĐTLER Niçin seronegatif spondiloartrit denmektedir? Romatoid faktör negatif ve ANA negatif. Buna göre. endometrium hiperplazisine neden olabilir. D vitamini: 50 yaşına kadar = 400 ünite >50 yaş 600 ünite verilir. 2. Bifosfanatlar. Diyette Aşırı Tuz Alımı Klinik Bulguları nelerdir? Genellikle asemptomatiktir. 25-65 yaş = 1 gram. Aluminyum. pamidronat. Sigara: 8. Vücut Yapısı: ince. Vertebra kırıkları en sık nerde görülür? Torakal 7-8’de ve T12-L1’de görülür. Heparin. Ankilozan spondilit. Antikonvülsanlar. Kemik dansitesini %10-15 arttırır. Meme kanseri riskini arttırır. Reiter sendromu/reaktif artrit. residronat verilir. ANKILOZAN SPONDILIT Ankilozan spondilit kimlerde sık görülür. Kalsitonin: Osteoklastlarda kalsitonin reseptörü vardır. Kırık riskini azaltır. Hangi artritler seronegatif artrit grubuna girer? 1. narin. KAH. tromboembolik ölümleri artırır. HRT alanlarda ölüm daha yüksektir. Psöriyatik artrit ve 4. Parathormon: Osteoblastik aktiveteyi arttırır.

psöriyazisten önce ortaya çıkar. Ankilozan spondilitte görülen radyolojik bulgular nelerdir? Đlk bulgu sakroliak eklemde düzensizliktir. Sülfopiridin fraksiyonu etkilidir.239 semptomu bel ağrısıdır. Yumuşak periostit gelişmesi 7. 7. Vertebralarda hangi bulgulara rastlanabilir? Kare vertebra. RA’teki kadar belirgin periartiküler osteoporoz olmaması 2. Deri bulgularından sonra başlar. Kalp tutulumu: Aort yetmezliği en önemli kapak patolojisidir. En sık ölüm nedeni nedir? Kalp tutulumuna bağlıdır. 6. Bel ağrısına sabah tutukluğunun eşlik etmesi 4. Romatoid artrit tedavisinde kullanılan temel tedavi ilaçları spondilittede kullanılmaktadır. restriktif tipte akciğer fonksiyon bozukluğu 3. En sık hangi eklemi tutar? Diğer tutulum şekilleri nelerdir? 1. Nörolojik bulgular: Olabilir. Bambu kamışı görünümü olabilir. Kronik hastalık anemisi: Gelişebilir. Ağır destrüksiyon ve deformasyona neden olan artritis mutilans 5. Lomber haraket kısıtlılığını ölçen teste Schouber testi denir. Sulfosalazin verilir. Küçük veya orta büyüklükteki eklemleri asimetrik bir şekilde tutan asimetrik oligoartrit 3. eksersiz. disk kalsifikasyonu. Romanus lezyonu. Terminal flankslarda lizis olması 3. Bel ağrısının sinsi başlaması 3. 4. PSÖRĐYATĐK ARTRĐT % 6-42’sinde psöriyatik artrit görülür. Reiter reaktif artritin sistemik bulguları olan formuna denmektedir. Akciğer tutulumu: Apikal lob fibrozisi-kavitasyon. Sakroileit ve klasik veya atipik spondilit Reaktif artrit / Reiter sendromu nedir? Genitoüriner veya gastrointestinal bir infeksiyonu sonrası gelişen steril sinovit reaktif artrit verilen isimdir. disk aralığında daralma. sindesmofid. Ankiloz gelişmesi 6. 2. Tedavide birinci tercih ilaç indometasindir. Bel ağrısının istirahatle artması ve egzersizle düzelmesi En önemli fizik muayenede bulgusu nedir? Lumbal lordoz azalmış veya kaybolmuştur. Romatoid artritteki gibi simetrik poliartrit 4. Ön üveit: En sık ekstraartiküler bulgudur. Tedavide neler yapılır? Eğitim. Ancak hastaların % 15 kadarında PsA. 5. Ankilozan spondilitte görülebilen sistemik bulgular nelerdir? 1. Spondiloartropati Psöriatik artritte görülen radyolojik bulgular nelerdir? 1. DIF en sık tutulur. sigaranın bırakılması gerekir. 2. AY nedeni ile eks olurlar. Eğer artrite eşlik eden üretrit. Hasta yaşının 40’ın altında olması 2. Osteoporoz: En belirgin olarak vertebralarda görülür. Hiç unutulmamalıdır. Daha sonra eklemde kapanma ve ankiloz meydana gelir. Renal tutulum: Mezangiyoproliferatif glomerülonefritte neden olur. . Ankilozan spondilitte görülen bel ağrısının karakteristik öykü özellikleri nelerdir? 1. Simetrinin olmaması ve izole bir eklemde gros destrüksiyon gelişmesi 4. Kalem hokka (pencil-in-cup) görünümü 5. Bel hareket kısıtlılığının 10 cm’den fazla olmasıdır. konjunktivit gibi ekstraartiküler bulgular eşlik ediyorsa tanı Reiter sendromudur.

3. GIS veya GÜ infeksiyondan 1-3 hafta sonra ortaya çıkar. Özellikleri şunlardır. Reaktif artrittin özellikleri nelerdir? Asimetrik oligoartrit görülür. En sık diz eklemini tutar. C. 4. . ENTEROPATĐK ARTRĐTLER Chron hastalığında SNA sıklığı %10-20. C. Balanitis sirsinata glans peniste ağrısız ülsere denir. Sakroileit ve spondilit de sık görülür. üveit. jejeni. fleksneri. Sakroileit. 2. Barsak lezyonları kontrol altına alınınca eklem lezyonlarıda düzelir. 1.240 Reaktif artrit etkenleri nelerdir. Reiter sendromunda görülen ekstraartiküler bulgular nelerdir? Üretrit. infeksiyondan nekadar süre sonra artrit gelişir? S. tifimirium. oral ülserler vardır. Entesopati daha sıktır (aşil tendiniti). Non erozif poliartrit yapar. Yersinya enterokolitikadır. ankilozan spondilittekinin aksine genellikle asimetrik ve unilateraldir. S. Trohomatis. ülseratif kolitte ise %2-7’dir. Reiter sendromunda görülen karakteristik lezyonlar nelerdir? Keratoderma blanerojika el ve ayak tabanlarında hiperkeratotik lezyonlara denir. Hastalık aktivitesi ile artrit arasında doğrudan ilişki vardır. Büyük eklemleri tutar. konjunktivit. HLB 27 ile ilişkili net değildir.

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->