P. 1
Kadir-misiroglu-lozan-zafer-mi-hezimet-mi-cilt-1

Kadir-misiroglu-lozan-zafer-mi-hezimet-mi-cilt-1

|Views: 383|Likes:
Yayınlayan: Burcu Aksoy

More info:

Published by: Burcu Aksoy on Oct 26, 2011
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/16/2012

pdf

text

original

Kadir Mısıroğlu _ Lozan Zafer Mi Hezimet Mi Cilt1 Kitaplar, uygarlığa yol gösteren ışıklardır. UYARI: www.kitapsevenler.

com Kitap sevenlerin yeni buluşma noktasından herkese merhabalar... Cehaletin yenildiği, sevginin, iyiliğin ve bilginin paylaşıldığı yer olarak gördüğümüz sitemizdeki tüm e-kitaplar, 5846 Sayılı Kanun'un ilgili maddesine istinaden, engellilerin faydalanabilmeleri amacıyla ekran okuyucu, ses sentezleyici program, konuşan "Braille Not Speak", kabartma ekran vebenzeri yardımcı araçlara, uyumluolacak şekilde, "TXT","DOC" ve "HTML" gibi formatlarda, tarayıcı ve OCR (optik karakter tanıma) yazılımı kullanılarak, sadece görmeengelliler için, hazırlanmaktadır. Tümüyle ücretsiz olan sitemizdeki e-kitaplar, "Engelli-engelsiz elele"düşüncesiyle, hiçbir ticari amaç gözetilmeksizin, tamamen gönüllülük esasına dayalı olarak, engelli-engelsiz Yardımsever arkadaşlarımızın yoğun emeği sayesinde, görme engelli kitap sevenlerin istifadesine sunulmaktadır. Bu e-kitaplar hiçbirşekilde ticari amaçla veya kanuna aykırı olarak kullanılamaz, kullandırılamaz. Aksi kullanımdan doğabilecek tümyasalsorumluluklar kullanana aittir. Sitemizin amacı asla eser sahiplerine zarar vermek değildir. www.kitapsevenler.com web sitesinin amacıgörme engellilerin kitap okuma hak ve özgürlüğünü yüceltmek ve kitap okuma alışkanlığını pekiştirmektir. Ben de bir görme engelli olarak kitap okumayı seviyorum. Sevginin olduğu gibi, bilginin de paylaşıldıkça pekişeceğine inanıyorum.Tüm kitap dostlarına, görme engellilerin kitap okuyabilmeleri için gösterdikleri çabalardan ve yaptıkları katkılardan ötürü teşekkür ediyorum. Bilgi paylaşmakla çoğalır. Yaşar MUTLU İLGİLİ KANUN: 5846 Sayılı Kanun'un "altıncı Bölüm-Çeşitli Hükümler" bölümünde yeralan "EK MADDE 11" : "ders kitapları dahil, alenileşmiş veya yayımlanmış yazılı ilim ve edebiyat eserlerinin engelliler için üretilmiş bir nüshası yoksa hiçbir ticarî amaçgüdülmeksizin bir engellinin kullanımı için kendisi veya üçüncü bir kişi tek nüsha olarak ya da engellilere yönelik hizmet veren eğitim kurumu, vakıf veya dernek gibi kuruluşlar tarafından ihtiyaç kadar kaset, CD, braill alfabesi ve benzeri formatlarda çoğaltılması veya ödünç verilmesi bu Kanunda öngörülen izinler alınmadan gerçekleştirilebilir."Bu nüshalar hiçbir şekilde satılamaz, ticarete konu edilemez ve amacı dışında kullanılamaz ve kullandırılamaz. Ayrıca bu nüshalar üzerinde hak sahipleri ile ilgili bilgilerin bulundurulması ve çoğaltım amacının belirtilmesi zorunludur." bu e-kitap Görme engelliler için düzenlenmiştir. Kitabı Tarayan ve Düzenleyen Arkadaşa çok çok teşekkür ederiz. Kitap taramak gerçekten incelik ve beceri isteyen, zahmet verici bir iştir. Ne mutlu ki, bir görme engellinin, düzgün taranmış ve hazırlanmış bir e-kitabı okuyabilmesinden duyduğu sevinci paylaşabilmek tüm zahmete değer. Sizler de bu mutluluğu paylaşabilmek için bir kitabınızı tarayıp, kitapsevenler@gmail.com

Adresine göndermeyi ve bu isimsiz kahramanlara katılmayı düşünebilirsiniz. Bu Kitaplar size gelene kadar verilen emeğe ve kanunlara saygı göstererek lütfen bu açıklamaları silmeyiniz. Siz de bir görme engelliye, okuyabileceği formatlarda, bir kitap armağan ediniz... Teşekkürler. Ne Mutlu Bilgi için, Bilgece yaşayanlara. Tarayan Süleyman Yüksel www.suleymanyuksel.com suleymanyuksel@ suleymanyuksel.com suleymanyuksel6@gmail.com Kadir Mısıroğlu _ Lozan Zafer Mi Hezimet Mi Cilt1 LOZAN ZAFER Mİ HEZİMET Mİ CİLT 1 KADİR MISIROĞLU SEBİL YAYINLARI Nu. KAPAK KOMPOZİSYONU DİZGİ VE BASKI HÜSNÜHAT YİRMİ DÖRT GÜRBÜZ AZAK GARANTİ MATBAASI i H. H. MÜŞERREF ÇELEBİ İSTANBUL — I 97 1 KADİR MISIROĞLU LOZAN ZAFER Mİ, HEZİMET Mİ? BİRİNCİ CİLDÎN İkinci ve ilaveli basımı UMURU DEĞERLENDİRME Sebil Yayınevi Vilâyet Han Kat S, Nu. 206 CAĞALOĞLU/İSTANBUL İTHAF Mitti Mücâdele tarihimizin aziz şehidi büyük mukaddesatçı, Trabzon Mebusu Ahi ŞÜKRÜ BEY'in necip hâtırasına..,. KISALTMALAR a.g.e. Adı geçen eser agt. Adı geçen tefrika a.g.m. Adı geçen makale eh. B Sahif e p. (page) : Sahife C. • Cild V (Volume). : Cild S. : • Sayı müt. : Müteakip vd. : ve devam* BİBLİYOGRAFYA s. (Sadece bu birinci cildin hazırlanmasında istifade edilen eserlerden, bazılarını takdim ediyoruz. Umum! bibliyografya ve şahıs adları indeksi son cilde dercedilecektir.) ABDÜLAZÎZ, Emin Hancî — Müzekkirât, Mısır 1926. AKANSEL, Dr. Mustafa Hakkı — Japon Mucizesi, İstanbul, 1943 ALTAY, Fahreddin — 10 Yıl Savaş ve Sonrası İstanbul, 1970. ASPİNAL, Oğlander (Liva General C.T.) — Çanakkale Muharebeleri, İngilizlerin Gelibolu Seferinin R. Tarihi İstanbul, 1932 ATAY, Falih Rıfkı — 19 Mayıs, Ankara, 1941. ATAY, Falih Rıfkı — Çankaya, İstanbul 1966. ARMSTRONG, N.C. -— Grey Wolf Mustafa Kemal, London 1932. ASHMEAD — Bartlette (E) — La ver ite sur les Dardeneües. (BİLSEL) M. Cemil — Lozan (II. Ciît). İstanbul 1C";3. CEMALEDDİN EFENDİ (Şeyhülislâm) — Hâtırat-ı Siyasiye, Uersaadet 1336. CEBESOY, Ali Fuad — Moskova Hâtıraları, İstanbul 1959. CEBESOY, Ali Fuad — Siyasî Hâtıralar, İstanbul, 1937. CROZAT, Prof Dr. Charles — Devletler Umumî Hukuku, İstanbul 1950 CEVDET Paşa — Tezikir (Tezkire 1-12), Ankara 1953. CONK, Cemil — Çanakkale Conkbaym Savaşları, Ankara 1959.

EARL of Ronaldshay — The Life on Lord Curzon, V. III., London 1928. ENGELHARD -- Türkiye ve Tanzimat, İstanbul 1338. ERGİN, Osman — Maarif Tarihi (II. cild), İstanbul 1943. GAZİ M. Kemal Paşa Haz. İzmir Yollarında — Ankara 1337. GÜR, A. Refik — Hukuk Tarihi ve Tefekkürü Bakımından Mecelle, İstanbul 1951, İNAL, Mahmut Kemal — Son Sadrazamlar (II. cüz), İstanbul 1941. (İLERİ), Suphi Nuri— Sevres ve Lausanne, İstanbul 1934. İNÖNÜ'nün Hâtıraları — (Lozan Kısmı) — Ulus Gazetesi, 24 Temmuz 1968'den itibaren. JAESCHKE, Gotthard — Türk İnkılâbı Kronolojisi (II. cild), İs tanbul 1941. K-VRACAN, A!i Naci — Lozan onferansı ve îsmet Paşa, İstanbul 1933. KÂMİL. PAŞA (Sadrıâzam) — Siyasî Tarih (II. cild), İstanbul 132.5. KANDEMİR Feridun — Hâtıraları ve Söyleyemedikleıiyle Rauf Orbay, İstanbul 1965. KARABEKİR, Kâzını — Cihan Harbine Nasıl Girdik (II. Cild), istanbul 1937. KARABEKİR, Kâzım — IstiklOl Harbimiz, İstanbul 1960. LAMOUCHE (Kolonel) — Türkiye Tarihi, İstanbul 19-53. LOZAN ZABITLARI - Lozan Mtıahcdenâmesi Mukavelât ve Se-nedâtı Saire, İstanbul 1339, Şark-ı Karip Umuru Hakkında Lozan Konferansında Tezekkür Olunan Senedât Mecmuası ve Zabıtlar, 1. takım (4. cild), İstanbul 1924 —• 2. takım (2 cildi İstanbul 1925. LOZAN.ın İzlerinde 10 Yıl — (Tevfik Rüştü Aras'm Konuşmaları t İstanbul 1935. M. KEMAL — Nutuk, Ankara 1927. MARDİN, KhûICl — Medeni Hukuk Cephesinden Ahmet Cevdet Paşa, İstanbul 1946 . MAHMUD Celâleddin Paşa -- Mirat-ı Hakikat — İstanbul 1326-27. MEHMET MURAT — Tatlı Emeller, Acı Hakikatler, İstanbul 1330. MİKUSCH, Dagobert von — La Resurection d'un Peuple — Paris 1931. NUR, Dr. Rıza — Hayat ve Hatratım (3 cild), İstanbul 1968. NUR, Dr. Rıza — Hücumlara Cevaplar, tstanbul 1941. NUR, Dr. Rıza — Türkbilık Revüsü (Nu: 8.), İskenderiye 193S. OKYAR) Ali Fethi — Bolayır Muharebesinde Adem-i Muvaffakiyetin Esbabı, tstanbul 1330. FECH. Edgar — Les Allies et la Turquie, Paris 1925. REY. Ahmed Reşit — Gördüklerim, yaptıklarım — İstanbul 1945. SABİS Ali İhsan — Harp Hatıralarım (5. cild), Ankara 1951. TENGİRŞENK, Yusuf Kemal —Vatan Hizmetinde, İstanbul 1967. (TOPUZLU), Operatör Cemil Paşa — Canlı Tarihler, cild 2, İstanbul 1945. : — TURNAGİL Prof. Dr. Refik — İslâmiyet ve Milletler Hukuku, İstanbul 1944. TüRKGELDİ, Ali Fuad — Görüp İşittiklerim, Ankara 195i. İÇİNDEKİLER , Birinci basımın akisleri . İkinci Basımın Takdimi Birinci Basımın önsözü B t R 1 H C t BÖLÜM : GİRİŞ Emanet ........ Devlet ......... Misak.ı Milli ... İKİNCİ BÖLÜM: LOZAN'I HAZIRLAYAN HADİSELERİN PANAP.OMASI A — MİLLİ MÜCADELEYE KADAR ............ Ta.ızimat ....., ............... Sultan Abdülâziz ........................ Sultan II. Abdülhamid ..................... It'ıhntçıların Gafletleri ve Birbirini Kovalıyan Harpler..................................... . Su:tan Vahidfddin, M.Kemal Paşa ve İngilizler B — MÎLLÎ MÜCADELE ...... ...... ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: LOZAN KONFERANSI KRONOLOJİSİ VE MÜZAKERELERE TOPLU BİR BAKIŞ İlk Hazırlıklar ve Murahhaslar Hey'etinin Teşekkül Ettirilmesi ......-..................

Konferans Neden Dağıldı? '.................. Varılan Neticelerin Tahlili _ ... _ „....... A — MADDİ KAYIPLARIMIZ..................... 1) Musul ................................. 13 53 57 65 65 65 105 317 119 124 134 145 172 1S3 214 245 2&1 281 2S1 2) Batı Trakya.................. ......... 285 3) Halep............................ ... ... ... 286 4) Batım................................. 287 5) Adalar ve Kıbrıs........................ 289 6) Harp Tazminatı..............'............. 292 7) Boğazlar Mes'elesl........................ 294 8) Kapitülâsyonlar RUsubu ve Bazı imtiyazlar ¦ 294 9) Mezarlıklar Mes'elesl..................... 297 B — MANEVİ KAYIPLARIMIZ 1) Ekalliyetlere Tanınan İmtiyazlar......... 298 2) Patrikhane Mes'elesi .................. 304 3) Hilâfet Mes'elesi ........................ 308 DİĞER SEBEPLER................................. 317 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: TÜRKİYE BÜYÜK MİLLLET MECLİSİNDE LOZAN'A DAİR MÜZAKERELER. I — Birinci Büyük Millet Meclisinde .................. 325 n — İkinci Büyük Millet Meclisinde..................... 346 Ek — Lozan Sulh Muahcdenamesi metni ...... 372 MEAL-Î KERÎMİ: «İÇİMİZDEKİ BEYİNSİZLERİN İŞLEDİKLERİ YÜZÜNDEN BİZİ HELAK EDER MİSİN ALLAfflM?» Kur'an-i Kerim, Sûre.i A'raf. âyet 155 AZİZ OKUYUCU!.. LOZAN; MUAZZAM BİR İMPARATORLUK MİRASININ IIAN-I YAĞMASID1R... TÜRKÜN ŞAHSINDA İSLAMDAN İNTİKAM ALINARAK, BÜTÜN BİR İSLAM DÜNYASININ BAŞSIZ BIRAKILMASIDIR!.. LOZANIN GETİRDİĞİ; ADALARLA YUNAN STRATEJİK ÇEMBERİNE ALINMIŞ, İKTİSADİ KAYNAKLARDAN MAHRUM. HER TÜRLÜ UNVAN VE SIFATI YOLUNMUŞ, GAYRİ TABU HUDUTLARIN ÇİZDİĞİ KÜÇÜK BİR TÜRKİYEDİR. SEBİL YAYINEVİ, TAKRİR 1 SÜKÛN KANUNU İLE LOZAN'IN ÜZERİNE ÇEKİLMİŞ OLAN ŞALI KALDIRAN VE ONU MİLLİ MÎSAK ÖNÜNDE İLK OLARAK MUHASEBE EDEN BÖYLE BÎR ESERİ YAYINLAMAKTAN ŞEREF DUYA R-. BİRİNCİ BASIMIN AKİSLERİ «MÜDDEÎ; TARtH VE VATANDIR!...» Türk . İslâm dâvasının büyük mücahidi, Birinci Büyük Millet Meclisi Trabzotı mcb'usu aziz şehid. alî şükrü bey u eserin birinci basımı Türk umumî efkârına takdim edildiği esnada sahte bir «Lozan Kahramanı» unvanını haiz bulunan İsmet Paşa « B a ş v e k i 1 » di. On yıl ayrı kaldığı ve bir karasevdalı gibi yolunu kolladığı iktidar koltuğuna, «27 Mayıs» askeri hükümet darbesi sayesinde yemden oturarak millete, ikinci bir « D e v r - i 1 s m e t :> in çiiesini çektirmeye koyulmuş bulunuyordu. Eski « T a h r i r - i sükûn» kanunu yerine bu defa da «Tedbirler Kanunu» nun tehditleri arkasına sığınarak «Şef-1 i k Devri» alışkanlıklarıyla icra-yı hükümet eden lnönü,kendi haşîn muhalefet devrinin icadı olan «Kulak Gazetesi» nin «Geldi t s m e t, kesildi kısmet» tekerlemesiyle ortaya çıkan dehşetli bir millî istihfafına hedef olmaktaydı. Böyle bir sırada O'nun millete pek pahalıya malolmuş bulunan fahiş hatâ ve ihanetlerine ışık tutan bu eser, görülmemiş bir alâkaya mazhar olarak

. antlaşmadır. azamî gayretle mehmetçiğin. aziz vatandaş. Venizeloslar mı çok korkunç oyunbaz kimselerdi? Yoksa Türk Milletinin kaderi üstüne. Allaha emanet olunuz.» Olan bu biraz gâvur. Dünyamızı idare eden devletler üstü bir gizli kuvvet mi vardır? . sa~ mimi muhabbetlerimi lütfen kabul etmenizi rica ederim. Patrikhane.. M . retli ülkücü Kadir Mısıroğlu 350 sayfalık eserinde yakın tarihimizin bu çok önemli sorusuna cevap arıyor. biraz çıfıt.s. NO 210 Les Escanaux Bagnols S/Ceze Gard France Aziz vatandaş. dişe kızın dimağlarına iyice yerleştirilebilsin.Taşları bağlamış fakat köpekleri serbest bırakmış. son Kıbrıs faciaları çıkahdan beri birkaç kere Lozan sözleşmesinin değiştirilmesi temenni edilmiş ve bu temenniye Lozan'ın Türkiye «başmurahhusı» ^olan sayın tnönü'-nün hükümetleri de katılmıştır.1966 LOZAN ZAFER Mİ. Chevket HJaM. Azınlık hakları gibi üstümüze yığılmış bir sürü ağır taşın altından bu olay çıkmaktadır. Bu yüzden. fıkra v. Lozan. «Lozan» üzerinde yeni münakaşalar açılmış ve naçiz incelememizi takdir ve tenkid eden pek çok makale. saklanmış. Türk basınında. Bunlardan bir kısmı ile aldığımız yüzlerce c kuyucu mektubundan sadece birini dikkatlerinize arzediyoruz: Hanedan-ı Âli Osman'ın en kıymetli mensuplarından olup.1. ciltlerini sabırsızlıkla beklediğimi ve okuduktan sonra mülâhazalarımı bildireceğimi arz eder. Şehzûde-i civanbaht. biraz da emperyalist basküı sözleşmenin cüretine dayanmaktadır. L . halen vatancüdâ olarak Fransa'da yaşamakta bulunan. Chevket II . Çünkü halka o kadar yalanlar yutturuldu ki. Bu felâketlerin suçlusu kim? 39 yaşında. daha çok önceleri kötü bir kumar mı oynanmıştı. Kıbrıs. canı yanan bîçare millet. Hâkân-ı mağfur. savaş meydanından çıkıp en kurt diplomatlar arasına düşen saytn tnönü aldatıldı mı? Ona verilen direktifler mi yanlıştı? Karşısında olan Lord Gürzon'lar. Yakın tarihimize ûid. Mahmut Şevket (imza) 12. yayınlanmıştı.kapışılmıştı. üzerinden 42 yxl geçmiş olmasına rağmen hâlâ Türkiye'nin elini kolunu bağlayan. gizli kalmış bazt hakikatleri neşretmekle gösterdiğiniz cesaret-i medeniye-niz ve böylece milletimize yaptığınız hizmetten dolayı sizinle iftihar eder milletimizin bir ferdi sıfatıyla derin teşekkürlerimi takdim ederim. NO 210 Les Escanaux Bagnols S/Ceze Gard Franc» S> C--" \) 's. Bütün kalbimle temenni ederim ki: Bu hakikatler en •münasib şekilde. artık doğruya da inanamıyacak hale geldi. zafer mi? hezimet mi?» Genç ve gay. Pek çok teşekkürler ederim. Patrikhanenin-her ktşkırtması biraz da: «. şehîd Sultan Aziz merhumun evlâtlarından merhum Seyfeddin Efendi'nin oğlu Şehzade lî KADİR MISIROÖLU mut Şevkat Efendi Hazeretleri tarafından lütfedilen tak-dirkâr mektub : «uf.*. HEZİMET Mı? «-&'->¦"---' o'^j r^p-y^} Mezkûr mektubun diğer sahifesi. Kıymetli hediyenizi aldım. MAHMUD ŞEVKET Efendi Hazretleri'nin lütfettikleri takdiıkâr mektubun ilk sahlfcsl KADin LOZAN ZAFER Mt. Yunanlının her şımarıklığı. HEZİMET Mİ? V. Batı Trakya. Eserin 2 'S. . Kerkük. Türk basınında milliyetçi cephenin medar-ı iftiharı bulunan üstad Ahmet KABAKLI'run bu eser için yazdıkları: «LOZAN.

LOZAN.-ek soruların cevaplarını Kadir MtS'roğlu'nun LOZAN kitabında. O kadar ki. fitne ve fesat yuvası Patrikhane millî hudutlar dışına çıkarılamamıştır.» «Lozan Muahedenamesfonin tam metnini eserine koyarak onu gerçekler önünde tartışan ve yakın tarihimizin birçok köşesini yıkık âbideler gibi aydınlatan Mısıroğlu'nu. herhalde Kadir Mısıroğlu'na hak verememez-lik elde olmayacak zannediyoruz. bilâhare Yunanistan'a geçmesi sağlanmıştır. okutulmamış. .» . soğukkanlı olarak düşünürsek.» Yukarıdaki satırları Kadir Mısıroğlu'nun yazdığı «Lozan. kusurludur.* «Hatay ve havalisi (Antakya dahil) tamamen Türklerle meskûn bulunduğu halde ve bu bölge de Misak-ı Mil-li'ye dâhil bulunduğu halde Fransızlara peşkeş çekilmiş. Yıllardır yapılan telkinleri ve resmî propagandaları bir kenara bırakıp. bilmiyor. iktisadi kaynaklardan mahrum. Yeni nesil bundan haberdar değildir. Eksiktir. «Yüzde 68'i Türk ve Müslüman olan BaU Trakya'da plebisite gidilmesi temin edilememiş. hezimet mi?» isimli kitaptan aldık. Rıza Nur kimdir? Lozan'da ne yapmıştır? Venizolos kim tarafından ve nasıl bayiltılmıstır? Diğer azaların kanaatleri nelerdir? Türkiye Büyük Millet Meclisinde yapılan tenkitler ne dereceye kadar haklıydı? Bütün bu suallerin cevapları şimdiye kadar bir türlü verilememiş veya verilmek istenmemiş. sütbesüt Türk olan (1) Ahmet KABAKLI . üstelik Lozan'a dair eserlerin az olmasından başka belli başlılarının devre göre kalem kullanan. öyle ya. Türk'ün şahsında îslâmdan intikam alınarak bütün bir İslâm Dünyasının başsız bırakılmasıdır.»1 — * ¦ Genç ülkücü arkadaşımız Yücel HACALOGLU da bu eseri şu satırlarla okuyucularına takdim etti: LOZAN ZAFER Mt. tşte bütün bu zehir zembc. Tercüman Gazetesi. noksandır. ne kazandık Lozan'da veya neleri kazanabileceğimiz halde.» 20 KADİR MI9IROÖLU kendisi bu eserinde: «Takrir-i sükûn kanunu ile Lozan üzerine çekilmiş olan şalı kaldırarak. ilerde yapılacak bir anlaşmaya muallâk kılınarak bilâhare İngiltere'ye kaptırılmıştır. bütün bunlar kırk yıllık Meclis'Ierde ve basında niçin hiç tartışılmamış. Müellife göre Lozan: «Muazzam bir İmparatorluk mirasının hûn-ı yağmasidır. zafer mi. Lozan'ın getirdiği: Adalarla Yunan stratejik çemberine alınmış. her türlü unvan ve sıfatı yolunmuş. bu topraklar millî hudutlar dışında bırakılarak Yunan zulüm ve tahakkümüne terk edilmiştir.» «Yunanistan'ın Anadöluda icra eylediği korkunç mezalim kendisine bağışlanmış ve faciaların hesabı görülme-mistir. ilk Meclis müzakereleri gayet gizli tutulmuştur? Lozan'ı tenkid edenlere hain gözüyle bakılması ve temelinde pek çok pürüzler bulunan antlaşmanın misilsiz bir zafer gibi gösterilmesi neyin nesidir. 26 Ekim 1965 tarihli nüsha. Zabıtlar hâlâ eski harfledir. bilâhare de ancak Antakya'yı kurtarmak mümkün olabilmiştir. resmî ve tek taraflı bir propaganda ile nesiller yıllarca doğru düşünmekten alıkonulmuş ve uy ustur ulmuştur. Oluk gibi akan Türk kanı ve zafere bağlanan Türk ümidinin karşılığı olmamıştır. Lozan müzakerelerinde en uyanık Türk murahhası bulunan Rıza Nur'un şu acı sözlerini de analım: «Lozan.Daha önemlisi. tek taraflı bir takım kimselerin eserlerini teşkil ediyor.» «Kıbrıs kat'î olarak Lozan'da ingiltere'ye terkedilmiş«Musul ve Kerkük Misak-ı Millîye dahil olduğu halde alınamamış. bize tanınan cüz'i petrol hissesi dahi alınamamıştır. gösterilmemiş. HEZİMET Mt? 21 tir.» «Papazların barınağı. Türk zaferinin bedeli değildir. ilmuedebi okunaklı bir dille bulacaksınız. Tabiî ki. neleri kaybettik? Bu kayıplarımızda İsmet Paşa'mn rolü veya hissesi nedir? Kazançlarımtzdaki başarısının değeri nedir? Dr. o günün şartları içinde. misak-% millî önünde ilk defa muhasebe etmektedir. bu çalışmasından ötürü tebrik ederken. Türkiye'nin stratejisi bakımından son derece önemli olan adaların bir kısmı evvelâ İtalya'ya verilerek. gayri tabii hudutların çizdiği küçük bir Türkiye'dir.

Sözlerimizi Tahsin Banguoğlu'nun bir cümlesiyle bitirelim: «Lozan'da sınır tesbiti galip devlet olmamıza rağmen aleyhimize olmuş ve Yunanistan kayır ilmıştır. Objektif tenkid ve hür düşünce devri açılmıştır. biz. rak ne kaybetmişsek biraz da hakikatleri bilmediğimizden-dir. Vatan ve millet aleyhinde olacak bir takım sapık fikirler müstesna. değerli yazar Galip ERDEM ise bu kitap için «Mektuplar» sütununda şunları yazdı: Lozan nedir? Çok değil daha on beş yıl öncesine değin böyle bir soru hem mânâsız kaçar. Artık hissi olmaktan kurtulmalıyvs. Okuduğumuz ders kitapları öyle yazmışlardır. ilme ve gerçeklere aykırıdır. Meraklılar ve hakikati arayanlar her iki kitabı tetkik ederek tatmin olabilirler. KJVUIK İIISII'. Evlâtlarımız Lozan anlaşmasını istemiyecekler ve bunu mutlaka değiştireceklerdir. Buralarda envai türlü entrikalar döner. derin bir tetkiketâbi tutulmadıkça l tam olarak anlaşılamaz. İstiklâl Harbimizi müteakip aktedilen Lozan sulh muahedenamesi şimdiye kadar tek taraflı bir görüşün altındaydı. İşte. HEZİMET Mİ? 23 (2) Yücel HACALOCLU LOZAN. muahede konferansları neticesinde vamlan kararlar. hezimet mi?» isimli yeni neşrettiği eseriyle böyle bir mukayeseye imkân zemini açmış bulunmaktadır. Bir takım meşe22 KADİR MI91ROCLU lelerin tabu olarak muhafaza edilmesi. Bütün bu oyunbozanlıkların neticesi olarak ta masa başı kazançları sağlanabilir. Zafer mi.' madrabazlıklar harman olur. her türlü düşünce ve fikrin münakaşasına ve tartışmasına taraftarız.ola. îsmet Paşa'nm da o zaferin eşi bulunmaz bir kahramanı olduğuna inandırilmıştır.3 İdealist arkadaşımız. Biz Lozan'ı kutlarız ama ezberden kutlarız. Masabaşı müzakereleri siyasî ve diplomatik canbazlık-. kazanılan büyük zafepn neticelerini kazandıramamıştır. Tez ve antitez ortaya çıkmış bulunmaktadır. Genç hukukçulardan Kadir Mısıroğlu «Lozan zafer mi. bu üç ciltlik etüdün müteakip ciltlerini de merakla bekliyoruz. Harp meydanlarında mağlûp bir devletin masa başında misafireten galip sayıldığı da görülmüştür. üzerinde durulan vak'anın bilahare yapılacak kritiği ile anlaşılabilir. Tarafların cephesini tutan konferans azaları bulunabilir.bir bakıma suç yeni nesilde bulunmuyor. CumJıuriyet nesli Lozan andlaşmasmın bir büyük zafer. oyunlar. hem soranın başına dert açardı. Millet. ne suretle geliştiği* varılan kararlarda kimin kazanıp kimin kaybettiği. Diplomatik hey'etin başına daha vukuflu insanlar getirilseydi netice çok daha iyi şartlarla lehimize olurdu. ların cirit oynadığı bir sahadır. Kadir Mısıroğlu'nun kitabı üç cilt olacaktır. Öyle ezberlemişizdir. tez ve antitezi üzerinde tetkiki mahsulü neşriyat yoksa hakikati anlayabilmek çok zor olur. Gerçekleri bilmekte herzaman fayda vardır. Vesikaya müstenit olarak neşredilen her iki eserin hakikata yakın olma dereceleri artık tesbit edilebilir. Diplomatik görüşmelerde bin türlü açmazlar. Kadir Mısıroğlu'nun «Lozan» adlı eserini bu bakımdan mütalâa ediyor ve elbette eksik tarafları bulunabileceği ihtimalini de hesaba katarak. Kadir Mısıroğlu iddia eder ki . Böylesi hâdiselerin. Her yilm 2-i temmuzunda parlak törenler düzenlenmiş süslü . Hezimet mi? Yeni İstanbul Gazetesi 1 Aralık 1935 tarihli nüsha. diğer iki cildi de hazırlanmıştır.OCLU Her üç cilt intişar edince meraklılar için başvurulacak bir mehaz olacaktır. Böylelikle yanlış inandırılmaya zorlanmış bir neslin doğruyu bulmak içm çaba sarf etmesine hizmet ettiğine kanıyız. Müzakerelerin nasıl cereyan ettiği. «Kitaplar Arasında» başlıklı sütununda bu eseri aşağıdaki şekilde tahlil etti: «Beynelmilel temaslar. Birinci cilt piyasaya arzedilmiş. tarihe saygısızlıktır. Lozan. LOZAN ZAFER Mİ.'»' * * * Son Havadis Gazetesinin değerli kitap münekkidi Halûk SELÇUK.

Türk murahhas heyetinin taleplerini öğrendiği zaman benliğini saran korkuyu yendi. Birer örnek vereyim. 22 Ekim 1965 tarihli nüsha. ders kitaplarında öğretildiği gibi gerçekten bir zafer midir. Lozan'ı zafer sayıp alkışlayanların hemen hiçbirisi andlaşmanın tam metnini okumuş değildi. Her duraklama onlardan bazı fedakârlıklara yol açit. Ayrıca Lozan ve Kıbrıs konusu üzerinde durulmuş. Andlaşmanın kronolojisi verilmiş. Hezimet mi? . HEZİMET Mİ? 25 (3) Halûk SELÇUK . Yasarın hükümlerine katılıp katılmamak ayrı bir konudur. basiretsizlik yüzünden neler kaybettiğimiz gözönü-ne serilmiştir. Kitapta yabancı devlet adamlarının ve yabancı bası-nın Lozan hakkındaki görüşlerini de bulabileceksiniz. Hudutlar. Kadir Mısıroğlu bu konuda «Lozan zafer mi. Kitabın sonuna andlaşmanın tam metni ekI LOZAN ZAFER Mi. Birkaç senedenberi münakaşa imkânı bulunmuştur. Ama eser okunduktan sonra hayallerdeki Lozan'dan gerçek Lozan'a geçiş kapılan ister istemez aralanacaktır. Türk hudutlart dışında yaşamaya terkedilen milyonlarca Tütkün kaderi. aklının süzgecinden geçirip değerlendirmek imkânlarından yoksundu. Bütün delegasyonların Türklerden daha çok ağır şartlar beklediği muhakkaktı. Zaten kahramanlık başka konularda kullanılır. göklere çıkarılmıştır1. tstnet Paşa'nm ve Rıza Nur'un tutumları. Lozan masasına oturdukları gibi kalkmadılar.LOZAN. ilk cildini yayınladığı eserinde işte bu sorunun cevabını arıyor. Bu anlaşmayı imzalayan kurulun başkanı Sayın İsmet İnönü'ye takılan «Lozan Kahramann unvanının bir lâftan ibaret olduğu açıklanmıştır. hezimet mi?» isimli eserinin ilk cildini bastırdı. patrikhane meselesi. Mısıroğlu'nun kitabını okuyanlar çok şey öğreneceklerdir. Zafer mi. Kazançlarından faydalandık. son celselerde talep eden daha çok oydu. Lozan'ın bir hezimet sayılması birçok kimseye hayli güç gelecektir ya. 322 sahifelik eser İstiklâl Savaşımızın neticelerine tşık tutmaktadır. tik Türk prensipleriyle muahedenin imzalanmış metni arasındaki mukayese Türkiye'nin bugün başta Kıbrıs olarak Yunan sınırı. Irak petrollerin21! KADİR 11I91ROÖLU deki Türk hissesi gibi devam eden haksızlıkların en açık izahıdır. öyle ki. Çünkü Lozan andlaşması birçok kusurlarına rağmen bazı kazançlar da sağlamıştı. lenmiş. Konferansın mağrur ve hakim adamı İngiliz Delegesi Lord Gürzon diyor ki : «Venizelos. belki de öfkelenecekler dır. tazminat. ayrı ayrı incelenmiş Birinci ve İkinci Büyük Millet Meclislerinde Lozan'la ilgili görüşmeler gün ışığına çıkartılmıştır. Türkler birçok mevzulara dokunmamışlarâu Venizelos bunlara temas edilmemesini maharetle devam ettirdi ve bilhassa birinci inkı-tadan sonra artık nefsine tam emniyet gelerek. Lozan.»* Milliyetçi cephenin büyük kayıplarından merhum Ka-dircan KAFLJ da bu eseri şu satırlarla okuyucularına takdim etmişti: İstiklâl Savaşından sonraki Lozan andlaşması uzun seneler münakaşa edilmemiş.nutuklar çekilmiştir. Hele gençler pek şaşıracak. . kusurlarının acısını hâlâ çekmekteyiz ve bu acılar çok derindir. Türklerden tavizler almaya devam etti. yoksa hezimet mi? Kadir Mısıroğlu. Lozan andlaşmasmı büsbütün «hezimet» saymak onu imzalayanın kahraman sayılması kadar aşırılık olur. Aslında Lozan andlaşmasınm bir zafer olduğu hükmü rivayet üsti'me kurulmuştur. bir büyük zafer olduğu da artık kolay kolay söylenemeyecektir.» Ünlü «Gazette de Lausanne» da şöyle yazıyor: «Türk* ler.Son Havadis Gazetesi. sadece hükümetin emrindeki-ler tarafından bol bol öğülmüş. İstanbul hariç Rum halkının mecburî hicreti ve Yunanistan'daki Türklerle mübadelesi Patrikhane gibi esas mevzularda konferansın başlangıcında tasavvur dahil etmediği neticelere vasıl oldu. Birinci ve ikinci Büyük Millet Meclislerinde Lozan'la ilgU müzakerelerin bilinmesi adeta yasaklanmıştı. böylece yazar hükümlerini belgeye bağlanmıştır.

Türk'ün şahsında tslâmdan intikam alınarak. sadece gerçekler. 21: KADtR MI9IROÖLU Mısıroğlu. Kadir Mısıroğlu'nun kurduğu «Sebil» Yayınevini tebrik eder ve Büyük Doğu dâvasının baş . Kahraman ve cesur bir teşekkül olan birinci Büyük Millet Meclisindeki muhaliflerin tasfiyesi henüz kurulmuş olan Halk Partisinin tek başına iktidara getirilmesi gayretleri iç tesirlerdir. Zafer mi. İnönü'nün tek sermayesi Lozan'ın iç yüzü bu kitapta. Sebil Yayınevi. tki eserin büyük hizmeti bu. Tazminat. mukaddesatımızın peşkeş çekilmesi saye(6) 'Ergun GÖZE . Trakya hududu. milletin nasıl aldatıldığını. buna karşılık kapitilâsy onlar in kaldırılması. HEZİMET MIV 27 birler Lozan andlaşmasının başlıca sakat taraflarıdır. neşreden Sebil Yayınlan. LOZAN ZAFER Mİ. Kaldı ki daha sonra Yunanistan'la olan münasebetlerimizde Venizelos bizimkileri daima aldatmış. Babıâlide Sabah Gazetesi. Bu eseri okuyanlar LOZAN'ın resmî hakikatinin ge risinde yatan.» Bu satırlar 195i) Büyük Doğu'lannda ilk defa ortaya atılan «Lozan. gayri tabiî hudutların çizdiği küçük bir Türkiye'dir. Bu eser. Hezimet mi?. bu eser hakkında «îki Kitabın Bir Büyük Hizmeti» isimli fıkrasında şunları yazdı: «Tarih mevzuunda bir eser daha intişar etti. trajik gerçeği göreceklerdir. Kıbrıs. Dış tesirlerin başında ise o zamanın dünyanın en kudretli devleti olan İngiltere'nin karşımızda direnmesi vardır. Bir emek mahsulü olan bu eser insanın aklına şu sualleri getiriyor: — Bizim tarih doktorası yapan gençlerimiz neredeî — Tarih kürsülerimiz nerede? — Tarihimiz hangi ellerde? — Resmî hakikatlerden ne zaman kurtulup hakikatin kendisine kavuşacağız. LOZAN ZAFER Mİ. Anadolu'daki Rumların mübadele şeklinde Yunanistan'a gönderilmeleri de isabetli olmuştur.Zaten andlaşmanın Büyük Millet Meclisinde müzakeresi sırasında Yahya Kemal Beyath ile Hamdullah Suphi Tanrıöver ve daha birkaç kişinin yaptığı tenkitler gerçeği açıklıyordu.»5 Değerli yazar arkadaşımız Ergnn GÖZE. şişirme şöhretlerin ve çağdaş hurafelerin nasıl meydana getirildiğini gösterme bakımından çok ibret vericidir.Sabah Gazetesi 17 Kasım 1965 tarihli nüsha. bu eser hakkında şunları yazdı: «Lozan: Muazzam bir imparatorluk mirasının hân'i yağmasuhr. îki kitabın bir büyük hizmeti.. kazançlı olmaması yalnız Lozan andlaşmasında değildir. Kadir Mısıroğlu bu konuyu bütün ayrmtüariyle işlemektedir. 9 Aralık 1965 tarihli nüsha..-»1 x»j. 26 Ocak 1966 tarihli nüsha. Lozan'ın getirdiği Adalarla Yunan stratejik çemberine alınmış.. HEZİMET Mİ? 29 sinde elde edilmiş bir sulhtur!» tezinin yakınlarımızdan Kadir Mısıroğlu tarafından kitaplaştırılmış şekli üzerindeki kapaklık kıymet hükmüdür. bütün bir islâm dünyasının başsız bırakılmasıdır!. her türlü unvan ve sıfatı yolunmuş. Lozan andlaşmasıtiln böyle sakat ve zararlı bir sonuca bağlanmasında iç ve dış tesirler olmuştur. Lozan Zafer mi. Musul. Bizim savaş alanındaki zaferlerimizin siyaset alanındaki Ivatalarımızdan dolayı yeteri kadar. Hazimet mi? Tercüman Gazetesi. Lozan'ın kusurlarına 1930 sözleşmesi gibi yeni kusurlar ilâve edilmiştir. İktisadî kaynaklardan mahrum.. Daha celâlet gösterilseydi ve direnilseydi sonuçlar daha elverişli olurdu. Takrir-i Sükûn Kanunu üe Lozan'ın üzerine çekilmiş olan sah kaldıran ve onu milli misak önünde ilk olarak muhasebe eden böyle bir eseri yayınlamak' tan şeref duyar. Babıâlide . İsmi «Lozan Zafer mi? Hezimet mi?» Yazan Kadir (5) Kadircan KAFLI.uKaddesatçı cephenin emektar müdafii «Büyük Doğu» Dergisi. Resmî gerçekler değil. Rum Patrikhanesi gibi meselelerde verilen tavizler ve unutulan ted(4) Galip ERDEM .

Onların dalıa büyük talepleri ileriye sürmesinden diğer batılı murahhaslar da endişe ediyorlardı. Türkler muzaffer bir orduyu temsil ediyorlardı. Türklerin Egç adaları ile Batı Trakya ve Ma-kedonyadaki talep ve istekleri ile Jıarp tazminatı hakkındaki arzularını katiyetle yerine getirmemek için herhangi bir sebep yoktu. 30 KADİR I «. vesikalarla. Hezimet mi» isimli tetkik mahsulü bir eser yayınladı. memleketimizde henüz lâyıkiyle tanınmayan (belki bu nakise sadece bizdedir) genç bir yazarın.» Cumhuriyet tarihimiz üzerinde etüd yapmakta buluttan bütün okuyucularıma «Lozan Zafer mi. Elefterios Venizelos'un zaman zaman Yunan millî menfaatlerinin tamamen tahakkukuna mâni hareketleri olmuşsa da Lo-zanda göstermiş olduğu gayret ve politik faaliyeti lehine tescil edilmesi icab?den büyük bir başarıdır. Yunan Kore. yukarda da belirttiğimiz gibi Yunanistan uzun yıllar iç mücadelelerin neticesinde gayet zayıf düşmüştü. kitabın 77 nd sayfasından küçük bir kısmı buradan naklediyorum.tezlerinden biri olan Lozan sulhunun peçesini kaldırmakla işe başladığı için de bilhassa takdire lây^li görürüz. «Günün Akisleri» sütununda bu eser için şunları yazdı: Genç arkadaşlarımızdan Kadir Mısıroğlu «Lozan Zafer mi. Lozan'ın bir zafer değil. Baş sayfalarda ise. 193 ile 330 sayfaları arasında bulunan kısmı Lozan antlaşmasının tam metnini ihtiva etmektedir. Bütün münevverlerin kütüphanelerinde bulundurmaları gereken bu eserin değerini ortaya koymak için. Vakıa Karadeniz bölgesiyle Anadolunun muhtelif bölgelerinde genel mevcudu S milyon 600 bini bulan Yunan asıllı unsurlara karşılık Yunanistanın muhtelif yerlerindeki 600 bin Türkün mübadele esaslarına göre Türkiye'ye iade edilmesi bizim için iyi bir netice idi. Türk murahhasları karşımıza büyük isteklerle çıkmışlardı. HEZİMET Mİ? 31 doks Patrikhanesine vâsi hukukî imkânlar ve imtiyazlar bahşedilişi ve İstanbul Rumlarının mübadele dışı bırakılışı Megalo İdeamn ölmeyişine bir delil teşkil eder. Kadir Mısıroğlu'nun dört . enerali Andonekea tarafından yayınlanan (Yunanistanın Siyasi Tarihi) adlı kitapta Lozan andlaş-masına büyük yer verilmiştir. Çünkü onlara bu imkânı kurtuluş savaşı bahsetmişti.. 13 Ekim 1965 tarihli nüsha. Bizim karşımıza büyük hazırlıklarla çıkmışlardı.. Elefterios Venizelos'un politik taktikleri ve Türk murahhasının isabetsiz hareketleri neticesinde Lozan andlaşması muh telif bakımlardan lehimize kaybedilmesi icabeden bir zaferdir. nihayet neticede Anadoluda mağlûp olmuş idi. «Bayram tatilinden istifade ederek.. İşte 77'nci sayfada Lozan hakkındaki Yunan Korgeneralinin görüşü: (7) Büyük Doğu Dergisi.. Halbuki buna mukabil Yunanistan 8-10 sene dahilî buhranlar geçirmiş.Elefterios Venizelos birçok siyasî hâdiselerde kendisini göstermek lüzumunu hissettiği gibi 1923 teki Lozan andlaşnıasında da Türk başmurahhası İsmet Paşanın karşısına çıkmayı lüzumlu gördü. Kadir Mısıroğlu Lozan andlaşması hakkında yurd dışında yapılan neşriyattan örnekler verdiği gibi (Yunanistanın Siyasî Tarihi) kitabından da mühim kısımların tercümesini eserinde yayınlamıştır. 330 sayfalık ve «Sebil Yayınlan» neşriyatındayı olan bu eserin. Hezimet mi?-» kitabından edinmelerini hararetle tavsiye ederim. Türk murahhas heyetinde vazife almış bütün eşhas gayet mütekebbir idi. Eğer 1923 ve 1921f yularının Yunan dahili politikasını ele alır da tahlilini yaparsak bizler her bakımdan müdafaa imkânlarından mahrum ve acze düşmüş bir vaziyette idik. Şu duruma göre. hezimet olduğu.»' *'* Değerli Yazar Münevver AYAŞLI Hanımefendi de Yeni İstanbul Gazetesinde yazdıkları «Kitaplar Arasında» isimli fıkrada . Bilhassa normalin üstünde silâhlı bir kuvvetimizin mevcudunun tahdit edilmeyişi harp tazminatından muaf tutuluşumuz ve istanbul'daki Yunan OrtoLOZAN ZAFER İli. Yunan ordusunun silâhlı mevcudunun azaltılmasını Ege adaları ile Batı Trakya ve Ege ve Makedonyanın Türkiye'ye iadesini ve külliyetli miktarda harp tazminatı talep ediyorlardı. Çünkü.'»1 Son Havadis Gazetesi fıkra yazarlarından Tekin ERER. müsbet delillerle izah edilmektedir.

Bu sebeple mezkûr makalelerin intişarı sırasında yedek subaylığımızı yapmakta bulunduğumuz için zamanında ve gereği şekilde cevaplandırılamamış bulunan bu yazılardan onların ruhunu aksettiren bazı parçaları iktibas edip kısa ve umumî bir cevaplandırma ile iktifa etmek mecburiyetindeyiz. yani «Lozan Zafer mi. hezimet m ı adh araştırmamızın bu birinci cildi hakkında yazılanların (8) Tekin ERER. Nitekim yazar Lozan'da İsmet Paşa'mn muhafızlığını yapmış bulunan Ochrli'nin 22 Kasım 1965 tarihli Hürriyet Gazetesinde çıkmış bulunan beyanatını12 iktibastan sonra bu maksadını şu satırlarla açığa vuruyor: den çok acıdır. Hezimet mi?» ve «Sarıklı Mücahitler» dir. Hezimet mi».» diyerek takdirlerini belirtmişlerdir. bu incelemenin bütün muhtevasını burada tekrarlamayı icabettirmektedir. (10) Mezkûr makalelerin hepsinin iktibasına lüzum yoktur.> nde 25 şubat 1966 tarihinden itibaren Cihat Akçakayalıorç-lu imzası ile neşredilen yedi uzun maksledir. «Lozan. Ayrıca da İsmet Pasa'mn sırf emniyeti ile muvazzaf sıradan bir muhafızın konferansın cereyan şeklinde ve konferansda dönen dolaplardan haberi olmasına ve böyle bir değerlendirmeyi bilerek yap.. Cihat AKÇAKAYALIOCLV — Lozan (Eu yazıda Lozan hakkındaki olumsuz bir eser incelenecektir). «Lozan Zafer mi. LOZAN Zafer mi. «Şeflik Devri» nin bu iğ/enç. Çünkü bu makalelerin muhtevalarının büyük kısmını bizden nakiller ve bunlara cevap teşkil etmek üzere M. S2 KADİR MIPIROûLU bizce en dikkat çekici olanı «Ulus Gazetesi. Dört kitap da kıymetli olmakla beraber. hased ve garazkârlık» la ithama zenyn hazırlamak maksadıyla seçilmiş bulunmaktadır.!ı «Bu sözler. Mezkûr münekkid bu sözleri senet ittihaz ederek Lozan Kou feransının tek başına İsmet Paşa tarafından kazanılmış (!. son ikisi. LtLan konferansını tek başına.' Hepsini iktibasa lüzum10 ve fiilî imkân mevcud olmayan bu makalelerin hakettiği cevap. 2 Kasım J965 tarihli nüsha..kitabını. Cihat Akçakayahoğlu yazısına M. su içer gibi arka arkaya okudum. fikir hayatımız bakımından cidLÖZAN ZAFER Ht. Ber-levhalı ve Ulus Gazetesi'nin 25 Şubat . HE21MET M!? 33 hakkındaki mütalâalarımızda «kin. fakat Türkiye'de onu methetmekten başka bir şey yapması beklenebilir miydi?. Bunlar «Macar İhtilâli». bunların cevabı bu eserin birçok bahislerinde sırası gel-dikçe verilmiş bulunmaktadır. (11) Eskiden eserlerin «Hamlede» ve «Sallele» denilen Cenab-ı Hak'a hamd ve Hazreti Peygamber'e sa-lâvat ile başlaması klâsik bir âdetti. her Türk'ün okuması lâ~ zım gelen kitaplardan biridir. Hakikatte 1965 senesi gibi İsmet Paşa'nın ikinci bir ikbal devrinde Türkiye'ye gelmiş bulunan bir ecnebinin kendi memleketinde değil. Kemal Paşa'nm mahut «Nutuk »unun «Lozan». «Sevr Muahede Projesi» ile kıyaslayıp üstün göstermeye çalujan ifadeleri teşkil etmektedir ki. Hezimet mi? Son Hava-dis Gazetesi. dalkavukluk tezahürlerinin — aradan geçen elli yıla rağmen — hâlâl devam etmekte olduğunu görmek. Kemal Paşa'nın bazı sözlerini aktararak başlıyor. zafer mi.3 Mart 1966 tarihleri arasında yayınlanan tefrika. bizi Lozan (9) Bkz. «Hayatımda İsmet Paşa gibi insan görmedim. «Amcrikada Zenci Müslümanlık Hareketi». Müslümanları «Taassub ve n â s -çı 1 ı k » ile itham edenlerin M. Cumhuriyetten sonra bu usûl değiştirilerek — birçok eserlerde görüldüğü gibi — bunun yerine Af.) bulunduğunu iddia etmektedir. Çok kuvvetli bir şahsiyeti vardı ve müthiş zeki idi. Kemal'in söz ve hareketleri hakkında en küçük bir münakaşa zemini açılmasına tahammül edemiyerek onu tabulaştırmaları. mış bulunmasına imkân var mıdır? Misafir bulunduğu bir memlekette yeniden hakim-i mutlak kesilmiş . Kemal ve İsmet Paçalara hulûs çakmakla söze başlamak âdeti ikame edilmiştir. tarih boyunca görülen taassub ve sapıklıkların şüphesiz en korkuncudur. (12) 22 Kasım 1965 tarihli Hürriyet Gazetesinde yayınlanan beyanatında İsmet Paja'nm muhafızı Ochrli. evet sadece o tek başına kazandı» demektedir.

Kemal ve O'nun inkılâpları aleyhtarlığı ile tehdit edip susturmak çirkin bir moda haline gelmiştir. Cumhuriyet devrinden beri bir kimseyi M. yukarıya dercedilen satırlarından anlatılacağı üzere bizi M. F: 3 34 KADİR MI9IROÖLU «Şu paragraf ve öncekilerin gösterdiği gibi. kitabın amacı Atatürk'ü. hakkında fikir beyan etmiştir. Kemal Paşa ve onun inkılâplarını kötülemek maksadından hareket eden ve bu yüzden Lozan'ı yermeğe kalkışan bir suiniyet erbabı olarak göstermeye çalışmaktadır. gene bozuşur bazan huysuzluğu. Atatürk'e. 1969 sh. Lozan müdafaasında artık çaresizliğe maruz kalındığının fiilî bir tezahüründen başka ne mânaya gelebilir?. Kemal ve ismet Paşa'for. Bu davranış ilim ve mantığın işlemesi yerine kinlerin biçim ve renk değiştirerek canlanması. Lozan'ın yürütültıOZAN ZAFER Mt. hattâ usulleri M. h e z i m e t mi» adlı incelememizin âmili bu görüş ve hissiyat olmuştur. Konferansın devamı sırasında türlü yollardan yapılan temaslarla durum ve koşullan değerlendirecek yeni kararlar alınıyor 'Atatürk ve Devlet arşivleri bunlarla ilgili belgelerle dolu~ dur. îşte «Lozan zafer m i. Kemal Paşa'mn tayin ettiğine dair O'nun mâruf nutkundan sütunlar doluşu iktibaslar yaptıktan sonra: «Bu dâhi önderin isabeti tartışılacak şey değildir.»16 diye taassubunu açığa vurmaktadır. Kemal Paşa'nın «ak dediğine kara diyenin vay haline!» zihniyeti Türk fikir hayatına ciddî bir buhran ve kısırlık getirmekten başka hiçbir işe yaramamıştır. tefrika. g. Çankaya . eserleri inkâr etmekten başka bir şey değildir. cesaret ve inisiyatif göstermiştir. barışır.. biz hakikat arayıcısıyız. genişliğine yapılan incelemeler so-::-ında başından beri tesbit edilmiş gibiydi. büyük önderle birlikte Icararlaştırılanlara ulaşabilmek için ölçüsüz sabır.. O'nun da nihayet bir insan olmak itibariyle yanılabileceğini.. onun hatırı. İnönü. Kemal Paşa Üe devamlı istişare edilmiş ve o da tahassül eden neticeyi müdafaa mevkiinde kalmışsa bundan Lozan bir dokunulmazlık mı kazanmıştır? M. o mes'-eleye emek ve ömür tahsis etmiş gerçek bir ihtisas erbabının ciddî ve ilmî bir tenkid ileri sürmesine asla tahammül edilmemiş ve edilmemektedir. a. Kemal Paşa'nm da yanılabileceğini göstermekte olduğu halde bizi M. İstanbul. Halbuki en gedikli Kemalist-lerden biri olan Falih Itıfkı bile. coşkun hakikat ^sevgimizi bastıramaz. belki de bazı iş arkadaşları arasında kararlaştırılmıştı. Kemal Paşa. beşerî zaaflara ka-pılabileceğini şu satırlarla açıkça ifade etmektedir: «Atatürk de kızıp darılır. Lozan — Ulus Gazetesi 251 şubat 1966 a. bazan keyfi tutar. 7 (15) Cihat AKÇAKAYAUOÖLU. Bay Kadir MISIRÖGLU. Her yerde levha haline getirilmiş sözlerine rastlamak mümkündür. O'nun herhangi bir mes'ele halikında ileri sürdüğü bir fikre karşı. ustalık. Cumhuriyet rejimine ve Lozan'a karşıdır. Kendisine şu kadarını söyleyelim ki.» 1! dedikten ve İnönü'yü (13) Cihat AKÇAKAYAUOĞhV. M. Asıl mesleği askerlik olan M. hattâ işçileriyle yeni Türk devletini ve devrimlerini kötülemek. Lozan muahedenâmesi tsmet ve hattâ M. Bu yolda karşımıza kim çıkarsa çıksın.*'1 Ulus yazan. Kemal Paşa ve inkılâp düşmanlığıyla tehdit eden Ulus yazan: «İncelememizde görUMü ve görülecektir ki. cumhuriyet öncesinin hasretinin çekilmesidir. Lozan'da varılacak hedefler. her mes'eic. İnönü'sü ve bütün kahramanları.bulunan inönü'yü methetmenin hüsnü kabulüne vesile olmak ihtimalinden doğan «rügvet-i kelam» mecburiyeti hesaba katılırsa böyle bir beyana ehemmiyet atfetmek. şakayı sever. HEZİMET MtT 55 : meşinde M. üstelik alayı. m.. g. 36 KADİR MI8IROOLU murahhas olarak bizzat M. 27 Şubat 1966 tarihli Ulus Gazetesi. Lozan'ı. bir müddet herhangi bir dedikodunun etkisi altında haksızlığa kadar gider. fâniliği size bana benzer tabu bir insandı. Kemal Paşa için bugüne kadar methiye . Bu anlayış Me ruhu ileride daha açık göreceğiz. sonra pişmanlık duyar. Nelerin mümkün olup olmayacağı derinliğine. (14) Falih Rtfkt AT AY.»14 En Kemalist bilinen bir insanın ağzından nakledilen bu ifade. alınacak sonuçlar.

o şahıslara da onların bâtıl düşüncelerine de ebedî bir hayat ve iktidar bah-şedemediği tarihin binbir şehadeti ile sabittir. Bize bu hususta «Kin. Bir teklifi vardı. çalışmalarımızı sonuna kadar — ivazsız ve garezsiz olarak — hakikat sevgi ve araştırıcılığının emrinde sürdürmüş olmamızdır. biz bunları farkımız olmasın diye yapıyoruz. tenkidlerimiz Lozan'ın sırf bu «Garba teslimiyet»17 mahiyetindeki ruhuna inhisar etmeyip. inanıp bağlandığımız temel içtimaî umdelerden neş'et ettiğini kolayca görebilirdi. Yine bir şarklı millet olan «Japon-lar »in yaptığı gibi Garp âlemi ile «teknik unLOZAN ZAFER MI. Lozan'ın kıymetlendirilmesinde vardığımız hükümlerin zikrettiği menfî sâiklerden değil.. tarih boyunca müşahede edilen yobazlıkların en dehşetlisi «inkılâp yobazlığı» dır. Gerçekten «Hıristiyan Garp» a topyekûn teslimiyetle bunun bir neticesi olarak birçak hristiyanî usul ve vasıtaları terviç eden «Kemalist inkılâplar »a fiilî ve hukukî bir mesned teşkil eden L o z a n 'm millî ve islâmî umdelere bağlılık halinde tasvibine imkân olmadığı. 3R KADİR MISIROSLU olanı. Aynı zamanda mebus olarak bulunan Yahya Galip Bey de çok yakmımızdı. aynı zamanda maddî ve teknik hususlara da müteallik bulunduğuna nazaran «kin. Kaydettiğimiz herhangi bir maddî kayıp ve teknik hatâ karşısında birtakım mücbir sebepler aranacağına M. hasedve garezkârlık» üe «•M .g. biraz dikkat etseydi. Bundan da anlaşılıyor ki. HEZİMET Mİ? 37 surlar» dışında hiçbir içtimaî tesir alış verişini kabul etmemek ve bu suretle de «Türklük» ve «Müslümanlık» m yüzyıllar boyunca kaynaşıp aynîleş-mesinden doğan bütün manevî ve içtimaî kıymetleri korumak gibi temel bir görüşten hareket eden muhafazakârların ilk isyam. Ayrıca «İnkılâp yobazlığı» olarak tavsif ettiğimiz bu yeni taassub. hiç şüphesiz Lozan'adır. bu garba topyekûn teslimiyeti. Sen ne teklif ediyorsun-» tarzında çıkıktım.» (Bkz. 2 Mart 1966 tarihli Ulus Gazetesi a. Çünkü bu davranış. Ulus münekkidinin yap^ı gibi dokunulmaz şahıs ve fikirler kabul ederek peşin hükümlerden hareket etmek yerine. Nitekim daha şimdiden M. Kemal Paşa ile konferans boyunca yapılan karşılıklı muhaberelerle tesbit edildiğini» ifade ederek bizi bu babta da M . Nokta-i nazarımızı müdafaa için bize en küçük bir fiili ve hukuftî imkân vermeyenlerin başkalarını tahlil ve tenkid vesilesiyle de olsa fikir ve reylerimizin izharına tahammül edememelerine şaşmıyoruz!.dizenlerden bizi ayıran husus. Ankara Valisi Yahya Galip Bey'ia bir ziyaretini hatırlarım. Ulus'ta yayınlanan hâtıralarında yer alan şu satırlarla açıkça ortaya koymaktadır: «Şapka inkılâbından sonra diğer bir arkadaşımızın. «Hak ve maslahat» yerine «Kuvve t»e istinad edenlerin müşterek hususiyetleridir. Gerçi üe-ride bu «karşılıklı muhabere» nin de nasıl bir fiyasko olduğu anlatılmıştır. bizim «mutlak gerçekler manzumesi» olan «islâm» ve milletimizin onunla yoğrulmuş bin yıllık tarihî vekayiinden çıkardığımız temel umdelerin — her türlü kayıd ve endişeden azade olarak — ortaya konulmasına ve bu sjuretle ciddî bir münakaşa zemini açılmasına kendileri ve müdafaa ettikleri şahıslarla onların getirdikleri kanunlar mâni olmaktadır. Ulus Gazetesi 5 Nisan 1969 tarihli nüsha). (17) İnönü. «Nelerin mümkün olup olmadığmuı M. Ancak fâni şahıslar ve beşerî fikirlerin tenkidini kanun ve sehpalar sayesinde önlemenin. Yahya Galip Bey'e : ıCamm. Kemal Paşa'nm otoritesine sığınmak bu durumu ne güzel aksettirmektedir!. her mes'elede tenkidleri M. hased ve garazkârlık» la ithamımız ancak bir «İnkılâp yobazı » na yakışabilecek çirkin bir mugalâtadan başka nedir? Ulus yazan. Kemal Paşa ve onun . Nedir? dedim. «Şapkanın orta yerine bir ay-yüdız koyalım. inönü'nün Hatıraları. meydandadır. Diğer milletlerden farkımız belli olur» dedi. Kemal Paşa ve inkılâp aleyhtarlığı» isnad eden Ulus yazarı. Teklifi bu. Bundan tabiî ne olabilir? Ancak. Kemal Paşa'nm «yanılmazlığı» ile karşılamanın nasıl bir — ilmî ve fikrî temelden mahrum — despotizm olduğudur. tefrika.Kemal Paşa ile susturmaya çalışmaktadır. Fakat asıl ehemmiyetli (16) Cihat AKÇAKAYALIOĞLU.

Biz.H.» 21 ifadesi üzerindeki tenkidlerimizi hayal Ötesi bir mugalata ile kelime oyunlarına mevzu kılmıştır.— çeşitli nokta-i nazarların iktibasından ibaret olan — bu makalenin tetkiki bile kâfidir. ilhamını elbette gökîstanbul. Kemal Pa-şa'nın «Fakat bu prensipleri. fiilî ve cezaî tehditlere rağmen tebarüz ettirmeğe çalışacağız ki. . böyle olması için peygamber olması gerekirdi» gibi mes'eleyi zoraki bir surette saded dışına çıkarmıştır. HEZİMET Mİ? 41 ten ve gaipten almamıştır. Bkz. 15 Eylül 1970 tarihli Cumhuriyet Gazetesi. M. gökten ve gaipten değil. sayı sh. HEZİMET Mt? 38*. ÖZERDİM — Antoloji. özerdim imzasıyla neşredilen «Antoloji» isimli makalede19 temas edilmiştir. doğrudan doğruya hayattan almış bulunuyoruz. artık ayaklarının toprağa değmek üzere bulunduğunu gösteren mes'ud bir merhaledir.inkılâpları üzerinde birbirini tutmaz pek çok münakaşa ve değerlendirmelere şahid olmaktayız ki. Kemal Paşa ve İnkılâpların değerlendirilmesinde nasıl birbirini tutmaz fikirler ortaya atılmakta olduğunun anlaşılabilmesi için yalnız. Kadir MI8IROÖLTJ — Kemalist İnkılâbın farikaları-6. Sırf surî bir mukayeseden ibaret olan bu te(18) Bkz. İstanbul 1945. pek çok kanunî maniler. sadece Varlık Mecmuasında Sam N. prensiplerini) gökten indiği SANILAN kitapların doğmalanyle asla bir tutmamalıdır.İnkılâbın Anatomisi» adıyla ileride neşredilecek diğer bir eserimizde ortaya koymaya çalışacağız. Biz burada. 40 KADİR MISIROÖLU nıasdan başka. Bunu »Kemalist . (yani C. (19) Bkz. tarihli 576. Varlık Mecmuası. günlük Sabah Gazetesinde neşreylediğimiz «Kemalist İnkılâbın Farikaları» isimli müteselsil beş makale" isteyene bu bahiste ciddî bir münakaşa zemini temin etmiş bulunmaktadır. Bu durum Kemalistlerin — müsbet veya menfi — ciddî ve seviye ifade eden bir fikir vasatı içinde bulunmaktan ziyade «İslama hücum» maksadına bağlı «M. 29 Aralık 1969 v<S 5 Ocak 1970 tarihli Bab-ıâlide Sabah Gazetesi nüshaları. Sam. kâzip bir «ciddîlik» şöhreti kazanmış bulunan bir günlük gazetenin nevpeyda bir züppe yazarının küfür ve mugalata halitası pespaye hücumu30 hesaba katılmazsa orada serdedilen mütaleaların hiçbir ciddî mukabele görmemiş olması hazindir. Kemal Paşa ticaret ve küfürbazlığı» yapmaktan hâlâ kurtulamamış bulunduklarını ve menfi bile olsa bir fikir seviyesi ifade etmek için zarurî olan ciddiyetten mahrum bulunduklarını gösteren calibi dikkat bir husustur. 15. Eylül 1970. 9.P. N. ilhamımızı. Garp Âleminden milliyetle alâkası olmayan ve sırf teknik sahada kalması lâzım gelen bir takım unsurlar alma mecburiyeti yerine hiçbir ciddî ve ilmî esbabı mucibeye dayanmadan pek çok ve lüzumsuz içtimaî unsurlar alınarak bugünkü buhranlı devre gelinmiş ve bu harekette «Kemalist İnkılâplar safhası» en büyük fedakârlık ve hattâ facialara sahne olmuştur. bu da «Şeflik Devri» usulleriyle mitolojik bir hüviyet kazandırılmak istenenlerin.*2 Bu sözlerin korkunç bir islâm ve kur'an düşmanlığım terennüm eden ilk kısmını görmemezliktemgelerek «O. Bkz. (21) Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri c I. sh. onların mutlak bir . (20) (22) LOZAN ZAFER Mİ. Kenan ESENGÎN — Gökten ve Gaipten İlham almak. LOZAN ZAFER Mt. Orada. Türk Milletinin tarihi akış içindeki manevî iktisabları ve bunların onun nev'i şahsına münhasır şahsiyetini teşkil eden kıymetli muhtevasının «Garplılaşmak hevesleri» uğruna nasıl cebren ortadan kaldırıldığım ve bu suretle onun «milliyetler yelpaze-s i » nde ayırdedilmesini imkânsız kılmak üzere fârik vasıflarının imha edildiğini izaha girişecek değiliz. Yine ayni gazetede bir başka yazar da M. 22. Daha çimdiden bu eserin bir bölümüne aid olmak üzere. Ayol! Burada parmak basılan nokta mukaddes kitaplar hakkındaki «Gökten indiği sanılan kitaplar» ibaresinde ki gerçek murad ve kasıt değil midir? Üstelik. tlhan SELÇUK 29 Ağustos? — Ağustos 1970 tarihli Cumhuriyet Gazetesi. Buna rağmen mezkûr tefrikada serdedilen fikirlere. 389.

Mondros mütarekesinden sonra Türkiyeye muhasım devletler tarafından dört defa sulh şeraiti teklif edilmigtir. Bunların birincisi SEVR PROJESl'âiT. daha sonra . ondan M. Halbuki O'nun «SEVR» i tasdik etmemek için (Bkz. A. Binaenaleyh böyle bir iddia ister Cihat Akçakayaüoğlu'ndan. Hakikatte Sevr Sulh Projesi daha önce de yüzlerce misali ortaya konmuş bulunan taksim projelerinden25 biridir. kemikleri Türkün parası ve emeği ile dolu müslüman ve arap âlemi) Halifenin bayrağı altında toplanmak şöyle dursun onu ateşe vermiş kahraman Türk ordularını düşmanlarla el birliği ederek .» M. Buna karşı Ulus yazarı. İstanbul 1915 sh. 1982 yılında «Genelkurmay Başkanlığı Harp Tarihi Dairesi'nee «Mondros Mütarekesi ve Tatbikatı» adıyla neşredilen kitaptan yaptığı uzun uzun iktibaslarla tasdik edilmemiş bile olsa fiilen tatbik edildiğini ileri sürmektedir. Yanlış. Kadir MISIROGLU — Kurtuluş Savaşında Sarıklı Mücahidler. isterse tam bir Klemalist telkin altında yetişen subaylardan kurulu Erkânı Harbiye-i Umumiye Harp Dairesi Hey'-etince ileri sürülsün.. Bu 42 KADJİÎ MISir. kimden sadır olursa olsun!. Ankara 1927 sh.g. 41 ve devamı). Zira «Sevr» tatbik edilmemiş bir muahede projesidir. mufassal ve müdellel bir surette izah "ve Isbat edilmiştir.OCLU bik etmiştir. «Şunu iyi bilmeliyiz ki. Kemal — Nutuk. Reşit REY — Gördüklerim. İstanbul 1969. Ulus yazarı. bu kadar çocukça tevil ve mugalatalardan medet umuyorlar! Bu mes'eleyi şimdilik bu kadarla keserek Ulus yazarının diğer birkaç tenkid ve tarizine daha cevap vermek istiyoruz : Bize göre. Cent Projest de Paıtage la Tur-q u 1 e adlı eser veya bunun Donanma mecmuasının 49.» 10 Ağustos 1920 imza edilmiştir. Kemal Paşa yukarıda dercettiğimiz satırlarında «SEVR» den tam üç kere «PROJE» tavsifi ile bahsetmekte ve «Sultan Vahideddin merhumun bu projeyi tasdik edip etmediğini mesküt geçmektedir.Ancak müttefikler Birinti Cihan PROJE hiçbir müzakerenin mahsulü olmayıp düvel-i iti-lâfiye tarafından Yunan Başvekili Mösyö Venizcloa'vn da iştiraki ile tanzim ve Vahideddin'in hükümeti tarafından (Vahidettin değil!. Yaptıklarım.23 Onun sadece Yunanistan tat(23) Bkz.. Ulus Gazetesi 22 Şubat 1966 tarihli nüsha. bu tavsifi kendi nefsini hariç tutarak başkalarına i-afe eylemek suretiyle «sanılan» tabirinin kullanılmış olması buradaki inkâr ve hücumu sarahaten göstermiyor mu? Bu adamlara isimleri altına «falan fakülte öğretim üyesi» veya «emekli general» gibi şatafatlı sıfatlar koymaya hak kazanacak kadar mürekkep yalamış olmaları da mı kendilerine okuduklarını anlayabilecek kadar iz'-an kazandıramamaktadır? Yoksa âlemi de kendileri gibi ahmak ve anlayışsız mı zannetmektedirler ki. Mondros Mütarekenamesinin yedinci maddesine istinat ettirmiş oldukları cihetle bu işgallerin Sevr Sulh Projesine tetabuk etseler bile onu hukuken muteber bir muahede haline kalbedemiyecekleri meydandadır. Birinci Dünya Savaşında imparatorluk çökerten (İlikleri. HE211MET Mt? 43 Plarbi'ni takiben yaptıkları işgalleri hukuken Sevr Sulh Projesine değil. 299) ne tazyiklere göğüs gerdiği ve böylece de tekemmül ederek tam bir muahede halini almasını önlediği bir başka eserimizde (Bkz. onun lehine kaydedilecek bir husus değildir. Sevr'in. Mukaddes Cihadlar artık devrini tamamlamıştır. «Lozan» m ölü doğmuş bir sulh projesi olan « S e v r » e nazaran bir üstünlük taşıması. ve müteakib sayılarında yayınlanmış bulunan tercüme ve tahlili. Bu iddia mezkûr eserden nakledilen «Gerçekte Mondros Mütarekesi Birinci Dünya Harbi'nin bir safhasını teşkil etmekte ve bu harbin tatbikattaki sonucu elan Sevr Sulh Muahedesine kadar uzanmaktadır» 24 cümlesine istinad ettirilmektedir. tefrika. yanlıştır.. M. (25) Bkz. hiçbir ilmî ve hukukî kıymeti yoktur. Bu PROJE Türkiye Büyük Millet Meclisince bir ze_ min-i münakaşa büe addedilmemiştir. 403-404. O kadar ki. sh. «Efendiler. (24) CİHAT AKÇAKAYAL1IOÛLV — a. Kemal Paşa'nm nutku bile «Proje» tavsifi ile bahsedilmektedir.gerçek olan «Semâvilik» vasfım bir «zan» olarak tavsif etmek kâfi gelmiyor-muş gibi. LOZAN ZAFER Mİ.

de Kıbrıs dâvamızda görüyoruz. Ankara 1963 sh. Çekilen emekler boşa gitti» diyen Ve-zir-i âzami Yunns Paşa'yı derhal idam ettirmiştir. HEZİMET Mİ? 45 ve Suriye'yi acemlerin. Süheylî — Varak. İslâm Âlemini parçalayıp yutmak isteyen Avrupalıların ihdas ettikleri haricî fitne ve fesatlardan doğmuş sun'î kımıldanmalar bulunduğunu tafsil ve izaha sahifelerimizin hacmi müsaid değildir. Maahaza bu kaynaklardan bazıları Veziri âzamin çok kısa süren Mısır Beylerbeyliğinde pek kötü hareketleri görüldüğü ve hattâ rüşvet aldığım da kaydetmektedirler. Irak LOZAN ZAFER Mİ.g. meselâ. Mısır'ın fethini müteakiben dönerken yolda Mısır Beylerbeyliğinin elinden alınmasına nıünfâil olarak kendisine at üstünde : «Bu kadar zahmet çektik Mısır'ı gene bir Çerkeş'e verdik. Üstelik Kur'amn ölümsüz umdelerine son derece riayetkar oldukları için de bütün müslümanları «kardeş» ve islâm âlemini tek bir «Devlet» kabul ettikleri için sahip oldukları ülkeler arasında hiçbir fark gözetmemişlerdir. «Arnavut» olan Kavalah Mehmet Ali Paşa'-nm Mısır'da çıkardığı isyanla dinî vasfı siyasî vasfına galip bulunan «Vehhabî Hareketi» gibi mün-ferid vak'alar bir yana bırakılırsa. Arap memleketlerini takriben dört asır kudretle siyanet ve mahirane bir surette idare etmişlerdir. Bu yüzden aslen «Arap» değil. Arap Âlemi imparatorluğumuzun yıkılışına kadar gayet sadıkane bir surette bize ve bütün Müslümanların devleti olan «Devlet-i  1 i y e ' ye bağlı kalmışlardır. bu ülkeleri aynı zamanda gayet mâhirâne bir surette idare etmişlerdir. 48 B — Alî — Varak.27 Osmanlı Devletinin takip ettiği bu siyaset Arap Âle-: minde diğer beldelerden daha da iyi neticeler vermiş ve birçok yerlerde — Meselâ Rumeli ve bilhassa Anadoluda — (27) Dr. Tarihî vakıaların ışığı altında bu mes'ele üzerinde bir nebze durmak istiyoruz: (26) Cihat AKÇAKAYALIOĞLU a. Ankara 1969 sh. İslâm Dünyasının şerefli temsilciliği Osmanlıların kudretli ellerine geçtikten sonra. her birini zalim ve yabancı bir müstevlinin pençesinden kurtarmışlardır. Mısır'ı Çerkeş asıllı Kölemenlerin. 263 A s. 44 KADİR MISIROöLU Türkler. 203 ve ayrıca o devre ait kaynak eserler. Yemen ve sair yerlerde son devirlerdeki karışıklıkların dahilî olmaktan ziyade.arkadan vurmuştur. tefrika. Osmanlılar. 31. bu bapta alâka çekici misallerle doludur. ! Esasen Osmanlılar. — Dr. . 1 mart 1966 tarihli nüsha. Yeni ve acı bir örneğini. hiçbir Arap memleketini yerli Arap idarecilerin elinden almamış'.. Şimali Afrika ve Yemen gibi uzak Arap ülkelerini ise İspanyol. Gerçekten Selçuklular ve daha önceki devirlerde Anadolu ve bazan da Suriye'ye kadar ilerleyebilen Haçlılar. Selâhattin TAN-SEL — Yavuz Sultan Selim. Meselâ Yavuz Sultan Selim Han. Türkiye ile tslâm âleminin arasını açan ve Türk Milleti adına o âlemin liderliğinden zımmen bir nevi «İstifa» manâsına gelen Kemalist inkılâpların gayretkeş müdafileri ötedenberi her vesile ile bir «Arap ihaneti» nden söz ederler. Portekiz gibi müstevli garplıların elinden almış ve bu memleketlere bir «Kurtarıcı» olarak girmişlerdir.»36 diyerek çok ehemmiyetli bir noktaya parmak basmıştır. Tuna Nehrini aşamamışlardır. Sırf ümmetin birlik ve bir merkeze bağlılığını teminden ibaret olup hiçbir müslümana ağır gelmeyen hareketleri ile îslâm'm emir ve icabını yerine getirmekten başka bir şey yapmamışlardır. Teb'a arasında vazife ve mevkiler için ehliyet ve liyakatten başka bir kıstas tanımayan Osmanlıların tarihi. Bu bir siyanetti: Çünkü maksadı İslâm'ı yok etmek olan «Haçlı Orduları» na karşı aşılmaz bir iman sed-dı teşkil ettikleri tarihin şahadetiyle sabittir. Üst üste tertip edilen Haçlı Seferlerinin her biri üssülhareketlerine bitişik olan Orta Avrupa Ovalarında karşılanıp mağlûp edilmiş ve bu sayede Arap memleketleri ve hassaten «Mukaddes Beldeler» yüzyıllar süren sakin bir hayat geçirmek imkânını bulabilmişlerdir.. Ahmet MUMCU — Osmanlı Devletinde Siyaseten Kati. Gerçekten. Müslüman Türk'ü boğazlayan kara Papazla sarmaş dolaş olan müslüman liderleri önce din ve dindaş yerine evvelâ menfaat diyorlar!. Ulus gazetesi.

Ayrıca da dörtyüz senelik aşırı bir müsamahakârlığın arkasından. ingilizlerin bu yüzden Mısır ve hattâ Hindistan'ın idaresinde karşılaştıkları müşkilât ve bu memleketlerde ortaya çıkan karışıklıkların izahı uzun bir mes'eledlr. Sultan Abdülhamid Han Hazretleri gibi mübarek bir hükümdara karşı her tarafta derin akisler uyandıran bir ihtilâl yaparak işbaşına gelen «İttihatçı güruhu» nun elinde iradesiz bir oyuncak mevkiine. (London 1989). artık sermayeyi tüketmişlerdir. 24) dikkati çeken bir husustur. Kemal Paşa'yı dinlemeyip isyan eden Bolu. Bu eserde ittihatçılar acı bir dille tenkid »dildiği halde Sultan Abdülhamid Han'ın methedilmesi (sh. 1967 Arap israil harbi • neticesinde ulaştıkları «Ağlama duvarı» önünde cevaplandırmış bulunmaktadırlar. Halifenin fetvasını dinlememiş olan (bu da doğru değil ya!.düşen Sultan Reşad tarafından ilân edilmiştir. Düzce vs. HEZİMET Mİ? 47 diği de söylenemez.) diye kabul ettikleri M...eyi ikide birde tazeliyorlar da mülî mücadelede halifeye dep.. Mutaarrız İtalyanlara karşı vatanım müdafaa etmekte iken bu fetvaya ve verilen hususî emre itaat ederek İstanbul'a gelen Şerif Ahmet Eş . Üstelik «Halife İradesi» nden ziyade «Alman menf aati»ni temsil etmekte olduğu aşikârdı. Onun için. ittihatçıların idarelerine karşı ortaya çıkan Arap aksülamelini ve gerekse bu mes'eledeki — başta İngilizler olmak üzere — düşman te'sirmi bütün teferruatı İle görmek ve hâdiselerin aslî sebeplerine nüfuz edebilmek için bkz. gibi şehir ve kasabaların halklarının isyan ve itaatsizliklerini artık niçin mevzubahis etmiyorlar? Bu nokta. Aslında ve tamamen içtihat farklarından doğan bu gibi hareketleri tahrif ila Türk gençliğini yanıltmak isteyen İslâm düşmanları.46 KADİR MI9IROÖLU görülen «Eşkiya» ve Celâli isyanları» na benzer hâdiseler buralarda ortaya çıkmamıştır.* da da İngiliz tesir ve entrikaları hakkında geniş malûmat vardır. Birinci Cihan Harbi esnasında Arapların Halifenin «Cihad Fetvası»ni' dinlemedikleri iddiası ise .. Türkçe konuşmak mecburiyeti tahmil etmek gibi saçmalıklarla dolu ittihatçı idaresinin incelenmesi de Arap aksülâmelinin sebeplerini keşf ve te^sbit için zaruridir. menfî bir propaganda maksadına bağlı olarak büyütülmüş bir mes'eleden ibarettir. Zira vatan evlâtlarının pek çoğu artık bu basit silâhlarla avlanmayacak kadar tarih şuuru ve iman vecdi ile zırhlanmış bulunmaktadırlar. Filhakika Ulus yazarının evvelce iktibas edilmiş bulunan satırları da bunu açıkça göstermektedir.biz bu iddia üzerinde durmayacak ve kendisini dünyada/ olup bitenleri anlamak rüştü veya selim muhakemeden mahrum kabul ettiğimizi beyanla iktifa edeceğiz. Ancak şu kadarını söyleyelim ki. Evvelâ şunu unutmamak gerekir ki.) modası geçmiş gibi göstermek istemekte ve sırf bu maksatla bu hâdiseyi sık sık tekrarlamaktadırlar.. bu fetva.) Arapları unutmuyor ve bu mes'e'. «İslâm kar deşli-ğ i » nin hattâ daha emin bir tâbirle söylemek gerekirse « 1 s 1 â m » in düşmanıdırlar. onların daima İslama karşı olan kötü niyetlerini isbata kâfi gelse gerektir. Şerif Abdullah — Müzekkirâti (Hatıratım).. Ayrıca <Phillip KNIGHTLET. Türk tarihinin en büyük şahsiyeti (!. Hilâfeti İslâm Dünyası üzerinde cidden nafiz bir kudret haline getiren II. Colin SIMPSON — The Secret Lives of Lavvrence of Arabi a .Sünuşi Arap değil miydi? Misalleri çoğaltmalt istemiyoruz.28 Böyle olduğu halde bu fetvanın hiçbir tesir icra etme(28) Gerek bu. Ulus münekkidinin temas ettiği mes'elelere teker teker ve gerektiği şekilde cevap vermek yeniden böyle bir eser telifini icabettireceği cihetle son olarak bir noktaya daha temas edip bu tahlile nihayet vermek istiyoruz : . Kendilerine sormak isteriz ki. LOZAN ZAFER MI. Konya. Onlar böyle bir iddia ile ıslâmı (hâşâ!. bir tek kelime Türkçe bilmeyen Arap halkına. Ulus yazarının «Artık mukaddes Cihad devri kapan48 KADİR MraiROöLU mıştır» şekindeki iddiasını da en materyalist bilinen Yahudiler. Kudüs 19-15. Arap Alemindeki bu «itaatsizlik» sadece bir aileye yani Şerif Hüseyin ve ava nesine münhasır olduğu halde onu bütün Arap Âlemine şâmil göstermek isteyenler kasıtlıdırlar.

Von Papen'e gelince.10 «Bay Kadir Misıroğlu'nun millî mücadelede görev alarak kansız bir barış sağlamamış olması.g. Hristiyanlığın bütün içtimaî esaslarını bu bin yıllık müslüman millete zorla kabul ettirmek için oluk gibi kan akıtıp yüzyıllardan beri Haçlı ordularının bile hayal edememiş oldukları işleri yapmak. bu kadar bir rüşvet-i kelâmı da ne onların senyörlüğü ve ne de bizimkilerin nü-vazişleri muvacehesinde çok görmemek lâzımdır. (29) Bkz. Eh.. alıp Alman halkına kabul ettirseydi ben ve benim gibi «asabiyeti diniyye» ile mutta-sıf her müslüman onu daha ziyade medhü sena eylemaz miydi? Unutmamak gerekir ki. F: 4 KADİR MtSIROöLU alfabesini.. (31) a. herhangi bir şey hakkında daha iyisini yapamı-yacak olarım tenkid hakkı yoksa. (35) Cihat AKÇAKAYALIOÖLU Ulus gazetesi a. LOZAN ZAFER Mİ. Mantığını sevsinler!. Von Papen de her Avrupalı gibi dini bütün bir hristiyandır. eğer o da yüzbinlerce alman'ı asıp keserek sizin hareketlerinizi tersinden icra edip islâm (32) Cihat AKÇAKAYALIOÖLU — Ulus yazetesi a. tefrika 28 Şubat 1966 tarihli nüsha. a.g.Boğazlar meselesindeki görüşlerimizi ele alıp güya tenkid eden29 yazar. müteakiben çaresiz çırapıntılar içinde işi istihzaya dönmektedir: «Bir kurşun atmamış ve bir masada tartışıp çarpışmamış insanlar. İslama karşı olmak!. başta tarihçiler olmak üzere bütün san'at ve edebiyat münekkidleri suçludurlar.g. tefrika 28 Şubat 1966 tarihli nüsha. (36) Cihat AKÇAKAYALIOGLV Ulus gazetesi a. Celâl Bayar13. (30) .. islâm hafta tatilini ilh. ' İhsan Sabri Çağlayangil". gibi ecnebilerin Lozan ve İsmet Paşa hakkındaki methiyelerini sıralamışsın!. maddesi var!. Cihat AKÇAKAYALIOÖLU — Ulus gazetesi a. Ulus münekkidi bu mantığında samimî ise zinhar bir lokantada önüne konan yemeği veya terzisinin diktiği bir elbiseyi beğenmemek gibi bir cürüm işlememeye dikkat etmelidir!..»" Boğazlar meselesi hakkındaki cevabımızı uzun olması dolayısıyle alâkalı bahiste (ikinci cilt.y.. Türk Ulusu için cidden talihsizlik olmuştur. bir hristiyanın takdir hislerini davet etmez mi? Üstelik Hıristiyan Garba benzemek ve bunun neticesi olarak «Müslüman Türk» hüviyetini tamamen ortadan kaldırmak gibi bir harekete karşı garplıların ikramı. (34) ay. Sana bu «Çarpışma Efsanesi» nin içyüzünü de Öğretirdim ama ne yapayım ki 5816 sayılı kanun ve bir de inkılâplarınızı desteğine alan yeni Anayasanın 153. Boğazlar Mes'elesi) vereceğiz. tefrika 2 mart 1966 tarihli nüsha.y. Şevket Süreyya35 gibi yerli ve Von Papen34 vs. Debreli Receb gibi Martini pek kolay atarlar!.y... Doğrusu bütün inkılâpçıların yıllardan beri yaptıkları. Icendilerini makul ve makbul gösterebilmek için bu gibi hıristiyan taassubuyla müteharrik insanların bizdeki hristiyanlaşma istikametindeki inkılâpları daha da teşvike medar olmak .e. git biraz da Doktor Kıza Nur Bey'in Hâtıralarım oku!. (33) a. Bir de tutmuş Şemsettin Günaltay32. Hâlâ hakkı temsil ettiğini zan ve iddia ediyorsan. Şu bizim tatlısu frenk-lerinin — hattâ şahsî hesaplara rağmen — bu methiyeyi niçin yaptıkları malûm.. Aynı noktada birleşiyorlar.. Von Papen misalinde olduğu gibi kuru bir methiyeden öteye geçmemiş ve geçmemektedir.ve Kemalist kanunların desteğinde uluorta atış yapan acemi silâhşor!. Türklük ve Müslümanlığın müşterek bir enmuzeci haline gelen «Millî şahsiyet» ten kaçmak!. durmaya değmeyen bu istihzaların mantık fukarası sahibine şu kadarını söylemek isteriz ki. HEZİMET Mİ? 49 Hangi münekkidi tenkid ettiği bir işi daha iyi bir surette yapmaya davet etmek mâkûl olabilir. Aslında hiç üzerinde... Yarım asırdan beri devam eden pespaye yalanlar . islâm kıyafetini/ islâm yılbaşısını. tefrika 27 Şubat 1966 tarihli nüsha.

üzere izhar eyledikleri takdirkârlık-ları nakletmekten ve bunlarla avunmaktan ibaret olmuştur. Fakat bu hareketlerin namına icra edildiği büyük Türk Milletinden en büyük bir tasvip görmemeleri ne derece «Gayrî millî» bir hareketi temsil mevkiinde bulunduklarının şaşmaz delilidir". Doğrusu çok partili ha(37) Kemalistler, Piç bir «Devrim» kelimesi i!e adlandırdıkları inkılâpların «dini bütün> Türk Milletince asla benimsenmediğini müdrik bulundukları için hukukt ve fiilî baskılarını — aradan elli yıl gibi bir zaman geçmiş olmasına rağmen — hâlâ artırma gayretleri LOZAN ZAFER Mİ. HEZİMET Mİ? 51 yata geçtiğimiz günden beri yapılan bütün seçimlerde, inkılâpları temsil eden Cumhuriyet Halk Partisi, halkın kahir ekseriyetinin reyleriyle daima reddedilmiştir. Hakikatte bu red Kemalist inkılâplara karşıdır. Böyle iken altı umdesinden biri «Milliyetçilik» diğeri de «Halkçılık» olan bir partinin hâlâ ne derece halktan uzak ve gayrî millî bir yolda bulunduğunu farkedeme-mesi peşin fikirlilikten başka neyle izah edilebilir. Üstelik garbın propaganda ve teşvik gayretlerine kapılmadan Kemalist inkılâpları tenkid ve tahlil eden gerçekçi mütefekkirlerinin eserleri hey'eti vekile kararlarıyla yurt dahiline hâlâ sokulmarnaktadır. Yarım asırdan beri « T a h -s i s a t - ı Mesture» den cömertçe ihsanlarla yazdırılmış kitaplardan veya kendilerini bu hristiyanî yolda daha da teşvik maksadıyla söylenmiş sözlerden medet uman ke-malistlerin milletten üst üste yedikleri seçim tokatlarıyla ıslâh ve irşad olmayarak aynı dalâlette devam edip gitmeleri hazindir!.. Bunun neticesi de muhakkak ki iflâs ve hezimet olacaktır. Bu iflâs ve hezimetin daha şimdiden ihbar çanlarının acı tınneti kulak zarlarını yırttığı halde, Ulus yazarı, bizi aynı fersude silâhla iskat etme yolunda yürümektedir. Ah tatlı su frenkleri!... Şu Garbın biraz da dindarhpeşinde koşmaktadırlar. Fakat son zamanlarda bu mevzu-daki gerçeği hareketlerinden çıkan zımnî ifadelerle depi), açıkça yazıp söyledikleri ile de açığa vurmaktadırlar. Bir misal vermek gerekirse Kemalizm! .komünizm hesabına istismar maksadının bir nunjaraiı ma'kesi olan Cumhuriyet Gazetesi'nin 19.8.1970 tarihli nüshasında intişar eden Oktay AKBAL imzalı yazının serlevhasını zikretmek kâfidir: «Devrimler için oylama yapılamaz!..> 62 KADİR MISIROGLU ğını görebilseniz.'... Ama ne gezer, sizde «Bâtıl» ve «Muharref »e bile iman istidadı yoktur!... Son söz olarak şunu de beyan edelim ki nâçiz eserimizi tenkid ve takdir eden makaleler, bu kısmen iktibas ve kısmen de temas ettiklerimizden ibaret değildir. Fakat bazıları kimi ve neyi kasteddikleri malûm olduğu halde ismimizi ve eserimizi sarahaten kaydetmedikleri3' için on-Jan cevaplandırmak lüzumunu duymuyoruz. Hattâ bu tarzda hareket edenler için de eserimizin tezini kabul ve müdafaa edenler de vardır.19 Aynı şekilde aldığımız yüzlerce imzalı ve imzasız takdir ve tahkir mektuplarını da buraya dercedip bunlar üzerinde durmaya fiilen imkân bulamadığımıza üzülerek ifade etmek isteriz!. (38) Meselâ Bkz. Burhan FELEK — Yine İsmet Paşa, Cumhuriyet gazetesi 6 Şubat 1966 tarihli nüsha — Ahmet Şükrü ESMER — Lozan Zafer mi, Yenilgi mi?, Ulus gazetesi 16 Ocak 1966 tarihli nüsha. -— N. Sami ÖZERDİM — Kitaplar ve dergiler arasımda, Belgelerle Türk Tarihi Dergisi İstanbul 19*65 s. 4, sh. 79. (39) Meselâ Kâmil TURAN, Lozan bir hezimettir, Bab.ı Ali de Sabah gazetesi 20 Ocak 1966 tarihli nüsha. İKİNCİ BASIMIN TAKDİMİ Lozan, «Keyfi ve mutlak hükümdarlık» mahiyetindeki « Ş e f I i k devri» nin temel taşıdır. Çünkü, o devrin ilk on-beş yılun dolduran «Kemalist inkılâp 1 a r » m hukukî ınüstesnidatıdır. Kemalist inkılâplar, islâmdan inhirafla, «Hristiyan G a r b » in iktibası istikametinde yüzyıldan beri temadi eden gayret ve çalışmaları nihaî hedefe vardırmak üzere, sehpaların gölgesinde gerçekleştirilmiş — herbiri diğerinden daha kanlı — hamlelerdir. Ne gariptir ki; dinî vecd sayesinde ulaşılabilen zaferin sağladığı siyasî ve askerî kudret, harpten sonra din ve onunla yoğrulmuş şahsiyetli içtimaî

yapımızın tahribi için kullanılmıştır. Fakat «Müslüman Türk Hüviyeti» ne yöneltilmiş bulunan bu tahrip ve imha hareketleri «Hak ve Maslahat» yerine «kuvve t » e istinat ettiği içindir ki; — demokratik icablarm zorlamasına rağmen — tahlil ve tertkidl&rine hâlâ en küçük bir fiilî ve hukukî imkân verilmemektedir. Peşin ve hayatî bir tedbir olarak ortaya çıkan İm «Asrî Taassubu sebebiyledir ki, Lozan yıllarca « T a k r i r-i Sükûn K a n u n u » nun «Cezaî Müeyyideler Suru» içinde korunmuştur. Ancak bu surun; «Sevr ölüm !... Lozan hayat !...» mugala-tasıyla sıvanıp cilalanan dış yüzü, çeyrek asrın tahribi54 KADİR MiaiROGLU LOZAN ZAFER Mt. HEZİMET V.i" ne bile mukavemet edememiş, çok geçmeden arkasındaki acı gerçekler farkedilmeye başlanmıştır. Gerçekte, «Şeflik D e v r i » ni sona erdiren «Çok Partili II a y a t » a geçişle iç siyaset çekişmelerinde zaman zaman Lozan efsânesinin sırça köşküne de taşlar atılmış fakat temel görüş ayrılıklanyla vücud bulmayan yeni par tilerin kadrolarından bu mevzuda tarihin şaşmaz kıymet hükümlerini aksettiren ciddî bir eser ortaya koyan çikmu-mıştır. Bu boşluk ilk defa 1965 yılında yayınlanan bu na çiz incelememizle doldurulmuş ve böylece Lozan etrafında ki sahte edebiyatın maskesi düşürülmüştür. Bu yüzden birinci baskısı leh ve aleyhte birçok akisler! uyandırmış ve birkaç ay zarfında kapışılmış bulunduğu halde, müessesemizin mütevazı imkânları ve araya giren başka ehemmiyetli neşriyat yüzünden ikinci basımı ıı« yazık ki; bugüne kadar gecikmiştir. Şimdi onu birçok iîâve lerle yeniden umumî efkâra takdim ederken, îsmet Paş ve Dr. Rıza Nur gibi Lozan'ın birinci ve ikinci murahhas lan, yayınlanan hatıratlariyla son sözlerini söylemiş bulunmaktadırlar. Binaenaleyh Lozan'ın baş âmillerinden elan bu iki şahsın, artık geriye almalarına imkân bulunmayan beyanlariyle de bir kere daha tebellür eden bu mev-zudaki «Hezimet-i Kahkariye» nin zaman zaman — velev sürç-i lisan kabilinden bile olsa — kendi ağız lanndan ifade edilmiş bulunması bu hatıratlardan bir kaç yıl önce neşredilen eserimizin getirdiği «yeni tezsin ne ölçüde gerçeği temsil ettiğini ortaj'a çıkarmış bulunmaktadır. Lozan hakkında «Umumî Bir Değerlen d i r m e » mahiyetindeki bu birinci cildi takiben e fi umumiyeye takdim edilecek ve «maddî kayıplarımız »ı tahlil edecek olan ikinci ve «Hilâfet vesaire gibi «manevî kayıpları m iz» m sebep ve neticeleri üzerinde duracak olan üçüncü ciltleri de okuduktan sonra — ihtimal ki — Lozan'ın «Kazanç Kayıp Tablosu» na içiniz sızlamadan bakamıya-caksmız! O zaman, bütün bir milletin, yıllarca nasıl aldatılarak hâinlerin kahraman, kahramanların ise hâin olarak tanıtılabildiğinc hayıflanmakla mı iktifa eder, yoksa «Propaganda» der.ilen silâhın dehşetli tesirini kavrayarak onu biraz da «Hak ve II a ii i k a t » için kullanmak üzere — şahsan ne yapabileceğinizi düşünüp — harekete mi geçersiniz?... Bilmek isterim!... Bilhassa siz: evet siz, cinnetten bir şubeye mensup olan azîz gençler!... Unutmayınız ki, devletinizi âlemşümul bir imparatorluktan mânâ ve maddede küçük bir Türkiye haline getiren dahilî ve haricî düşman faaliyetlerine cevaz, meşrûiyyet ve hattâ itibar bahşeden L o % a n'dir!... Yeniden büyük devlet olma imkân ve ümidlerimizin yegânı; kaynağı olan gençler!... Onu yırtıp çiğnemedikçe «Büyük Türkiye» nin şafağı sökmeyecektir!... Kadir MISIROÛLU 27 Ramazan 1390 (26 Teşrinisani 1970) Serencebey/İstanbul BİRİNCİ BASIMIN ÖNSÖZÜ LOZAN anuahedenamesi, «Cumhuriyet TürkiyesinnİD hukuki, siyasî ve hattâ iktisadi varhğuıa temel teşkil etmektedir. Bugün milletçe içinde çırpındığımız maddi ve manevi izdıraplann bu temelle alâkası üzerinde şimdiye kadar maalesef gerektiği kadar durulmuş değildir. Çünkü Lozan Muahedenamesi, henüz kadro ve kökleşmiş an'aneleriyle tesirinden tamamen kurtulamamış bulunduğunu «Şeflik Devri» nin başlıca eserlerinden biridir. Bu yüzden o devrin anîayış ve hissiyatı, bu muahedo-namenin âfâkî bir surette tahliline imkân vermemiştir. O kadar ki, bahis "mevzuu nraahedenamenin Türkiye Büyük Millet Meclisinde müzakeresi esnasında aleyhte konuşmak isteyenler doğum yerleri yeni hudutlar haricinde kalmış bulunan kimseler arasından bizzat M. Kemal Paşa tarafın-dan itina ile tesbit edilmiştir.

Bu ısmarlama tenkidleriu M. Kemal Paşa tarafından re'sen tespit edilmiş eşhasa yaptırılmış olduğu memleketimizin en gedikli kemalisti bilinen Celâl Bayar tarafından bile itiraf edilmektedir. Gerçekten O'nun, bizzat bu saürlann muharririne naklettiğine göre kendisi de aleyhte konuşmak üzere el kaldırınca M. Kemal Paşa'nuı konuşacakları tesbit için elinde tuttuğu kalemini — yüzüne sıkıntılı bir mânâ vererek — masaya «tıp • 58 KADtR MISIROÖLU — «Canım, sen Lozan heyetine dahilsin. Senin aleyhte konuşman yakışır mı?» demiştir. Sadece bu misal bile Lozan Muahedenamesinin, hemen tekmil azası M. Kemal Paşa tarafından bizzat tayin edilmiş bulunan İkinci Mecliste ne şartlar altında müzakereye konulduğunu gösteren tipik bir hadisedir. Buna rağmen birçok milletvekili bu muahedeyi şedit bir lisanla tenkid etmişlerdir ki bir gizli celsede cereyan eden bu tenkitler, bugüne kadar efkârı umumiyeye arzedil-memiştir. Üzerinden yarım asır geçtiği halde hâlâ bu gizli celselerin zabıtlarının neşrine teşebbüs edilmediği görülmektedir. Hattâ daha önce Lozandaki müzakerelerin inkıtaa uğradığı sırada Türkiye Büyük Millet Meclisinde başlıyan müzakerelerde «İkinci Gurup» adıyla anılın muhalefet ekibi de tamamen aleyhte konuşmuşlardı, iîıî grupun liderleri Erzurum Mebusu Hüseyin Avni ve Trabzon Mebusu Ali Şiikrü Bey ile- arkadaşları Misak-ı Millî den feragati asla kabul etmemiş ve İnönü'yü sert bir dille tenkit etmişlerdi. Muahedenâmenin imzasından sonra ise seçimler bu muhalefet grupunu tasfiye edecek şekilde yenilenmişti. Yukarıda ifade edildiği üzere tenkitler buna rağmen önlenememiştir. Zira Lozan muahedenâmesi o kadar bari? eksik ve kusurları ihtiva ediyordu ki; bilâhare tatbikatt înönü'nün baş yardımcıları olacak bir çok şahsiyet bile fe veran edenler arasında idiler. Bunlardan Şükrü Kaya, Vasıf Çınar ve Mustafa Necati'yi zikredebiliriz. Bütün bu mülâhazalardan anlaşıldığı üzere, bu nnv.tr hadenâmenin kabulü ikinci mecliste olmuştur. Bu meclis «Parti disiplini» nin zebûnu idi. Eğer meclis yenilenerek miUetvekiOerinin büyük bir kısmı değiştirilmeI LOZAN ZAFER M t. HEZİMET Mİ? 59 iniş olsa idi tasdike imkân yoktu. Mitli mücadeleyi şerefle başarmış vatanperverler kadrosu olarak her biri başhba-şına bir şahsiyet olan Birinci Mecîis-i Mebusanın Umumî hissiyat ve kararı bu muahedenâmenin aleyhinde idi. İhtimâl ki; o günün malûm usullerine göre cereyan etmiş olan seçimlerle meclisin yenilenmesinin belli başlı sebeplerinden biri de bu idi. Bu kitapta isbat edilmiştir ki Lozan Muahedcnamcsi millet olarak şahlanan halkımızın kazandırdığı zaferi Jjaltkıyle tescil ve tasdik cdirememistir. Buna rağmen malûmu Hâm kabilinden en tabiî haklarımızın — o da bir çoğu eksik ve kusurla olarak — teyidi, İnönü ve ekibi tarafından ulaşılmaz bir netice imiş gibi kibir ve tahakküm vesilesi kılınarak sistemli bir telkin ve medih edebiyatına mevzu edilmiştir. Fakat, artık sultanî bir eda. ile böbürlenmenin ve «Millî Şefimiz Hazretleri» gibi hulûskârlıklarla bu mevzun eîo aîmanın artık zamanı geçmiştir. Bu muahedeyi; ilim vo mantığın süzgecinden geçirmekte maalesef çok geç kalınmıştır. Yıllarca bayram nutuklarının üslûbu ile yürütülen sistemli bir propaganda tesirini göstermiş ve memleket çocuklarına Lozanda uğradığımız kayıplar nnuttarulmuştur. Bugün Kıbrıs mevzuunda karşılaştığınız güçlükler, gitgide bu muahedena-nıenin yaldızlı edebiyatına karşı milletçe beslediğimiz şüpheyi derinleştirmektedir. Bu keyfiyet, Lozan Muahedena-mrsinin düzeltilmesi lüzumunu ortaya çıkarmaktadır. Iîu tetkikin sonuna eklenen Lozan mukavelenamesi metninin 20 nci maddesinde açıkça görüleceği üzere, Kibrisin İngiltere tarafından ilhakı kabul edilmekle kalınmamış, 21 ne? madde de Türk tabiiyetini seçmek isteyenlerin Türkiycyo muhacereti mecburî kılınarak Türk nüfusunun zamaııl.ı 60 KADİR MI9IROOLU LOZAN ZAFER Mİ, HEZİMET Mı?

61 ekalliyet haline gelmesini icab ettirecek bir açık kapı bırakılmıştır. Bu misale Kerkük, Adalar, Batı Trakya, Patrikhane, Ekalliyetlere tanınan imtiyazlar gibi daha birçoklarım ekleyerek sözü aratmak istemiyornz. Banlar alâkalı bahislerinde ele alınmıştır. Bu vesile ile şu kadarını söyli-yelim ki, Lozan'da öyle bir mnahedenâme imza edilmiştir ki, Türk'ün şahdamarı Boğazlar dahi sağlam bir garanti altına alınamamıştır. Bir avuç maceraperest ittihatçının kısmen ihmal ve basiretsizliği ve kısmen de ihaneti ile güngörmüş yüce bir milletin — tâbir caizse — kemik iskeletinde feci bir kırılma olmuştur. Birinci Cihan Harbinin mânası budur. Lozan Muahedenamesi Cihan Harbini takibedeo Millî Mücadelenin kazanılmış olmasına rağmen bu kırıkları yanlış kaynatan bir tedavi.olmuştur. Bu sebeple siyasî, içtimaî ve iktisadî bünyenin ağrı ve sızıları dinmemektedir. Lozan Muahedenâmesini bir zafer olarak göstermeye çalışanların, onu Sevr Muahedenamesi» yle kıyaslamak, başlıca taktikleridir. Halbuki Sevr Muahedenamesi, İttihatçı güruhunun getirdiği bir felâket olarak hazin bir mağlûbiyetten*sonra mağlûp bir devlete karşı teklif edilmiş bir düşman sulh projesidir.40 Onun cevabî Millî Mücadele olmuştur. Pek şûyû bulmamış bir gerçek olarak kaydedelim ki, bu muahede üstelik, tasdik te edilememiştir 41 Böyleyken İnönü Sevr'e merbut iki protokilü (40) Bkz. M. Kemal Paşa Nutuk — Ankara 1927 sh. 403 . 404 de de Sevr'den. «Proje» tevsifî ile bahsedilmektedir. Hattâ İnönü bile, Ulus Gazetesinde yayınlanan «Hatırat» ında aynen bu tabiri kullanmıştır, (bkz. İnönü'nün Hatıraları, Ulus Gazetesi 24 Temmuz 1968 tarihli nüsha) 41) Ord. Prof. Dr. Charles Crozat (Devletler Umumi Hukuku kabul etmiştir. Binaenaleyh hiçbir cihetten hukukî bir değeri olmayan Sevr Muahedenâmesiyle Lozan muahedenâ-mesinin kıyası abestir. Dünyaca meşhur hukuk âbidelerinden biri olan «Mecelle» nin ifadesiyle söylemek gerekirse: «Sûi misal, misal olmaz»Hâlâ Bizans hayalini sayıklayan Yunan palikaryalarına karşı, bizim de bir çok eksik ve kusurları bulunan bu muahedenâme üzerinde yeniden düşünmek ve ilk zuhur edecek fırsatta düzeltilmesini temin etmek için fikrî ve ruhî bir hazırlığa geçmekte geç kalmış olduğumuz muhakkaktır. Bumuahedenâmenin ıslâhının lüzumu, 1936 Montrö Mukavelenamesi ile Boğazlara ait statünün tadili ve Suriye hududumuza ait vaki değişiklikle, şirin « 11 a t a y j a kavuşmamız gibi cidden calibi dikkat hadiselerle sabit olmuştur. Ancak bahsi geçen muahedenâmenin düzeltilmeyi icabettiren başka noktaları da bulunduğu bugün Kıbrıs meselesi dolayisiyle anlaşılmış olduğu gibi ilerde zuhur edecek yeni hâdiselerle de, tekrar be tekrar meydana çıkacaktır .Fakat her biri millî izzet-î nefsimizde birer yara açmış ve açacak olan bu kabil kusurları bunlara — zaman icabı — eklenecek birçok yenilerinin zuhurunu beklemeden düzeltmek ve Lozan Muahedenâmesinin bu gibi düzeltilmesi gerekli noktaları üzerinde ialılil ve tenkidlere girişmek ve bu suretle efkâr-ı umumiyeProfesörü) Devletler Umumi Hukuku, İstanbul 1950 Cilt I, sayfa 399. *Sevr muahedesinin hiçbir saman tasdik edilmemesine ve binaenaleyh hiçbir zaman meriyete girmemiş olmasına rağmen, Sevr'de akdedilen ek vesikalardan ikisine mecburilik kuvveti verilmesi kararlaştırıldı: Müttefik Devletlerle Yunanistan arasyıda mün'akit ve Trakyaya alt mukavele ile, gene ayni devletler arasında ve Yunanistan'daki ekalliyetlerin himayesine müteallik protokol.» 62 KADİR MIPIHOOLU LOZAN ZAFER Mi, HEZİMET Mi? G3 yi bn mevzua hazırlamak, genç kalınmış bir vazife telâkki edilmelidir. Bu kitabı; böyle bir hizmet meyli ortaya çıkarmıştır. Biraz dikkat edilince Lozan'daki muvaffakiyetsiz-liklerinin müdafaasının hür bir dimağı tatmin etmediği görülmektedir. Bu husus ileride münakaşa edilmiştir. înönü ve etrafındakiler onun devlet ve hükümet reisliği zamanlarında emirlerindeki matbaalarda kütük gibi methiyeler bastırıp şehrin meydanlarına, apartman hacimli heykellerini dikmeyi ihmal etmedikleri halde genç nesillere

serlcr esas muahedename ve ilgili protokol metinleri yalntî yeni harflerle okur yazar olan genç ne3iller için yegtlne nıe. Tutanaklar. Fakat bu fırsatın kaçırılması da Türk Milletine -birçokları gibi. MERAY Lozan Banş Konferansı. Tarihte muazzam devlet ve medeniyetler l<urmuş olan köklü ve asil bir milletin evlâtları olarak bugün. Bu sebeple henüz oturmamış ve mana muhiti tebellür etmemiş uydurma kelimelerden sakınmak gerekirdi. Fakat herşeyden evvel Lozan muahedenamesinin bu gibi muallak meseleler için koyduğu esaslar hakkıyle bilinmelidir. Şimdi Lozan zabıtlarının neşrine başlanmış ise de ne zaman biteceği henüz malum değildir.İnönü'nün azizliği (!. Ayrıca şurada burada eksik nakiller de mevcuttur. Tarih şuura olmayan yerde isabetli karar olmaz. bazı kimseler bu eserin efkârı umumiye. . tarafların maksadını kavramak bakımından son derece ehemmiyetlidir. 64 KADİR MJ9IRO0LU utnamiyeyi hazırlamak esas gayemiz olmuştur. Mefkûresiz milletler âtıl kalarak dağılıp mahvolmaya mahkûmdurlar. (bkz: Prof. Belgeler — C. (Bu eserin birinci tabı.) olmuştur. daha ziyade mütehassıs elemanlara hitap eden bu birkaç kaynağı kaç kişi g-örebilmiştir. Bilhassa zabıtların Lâtin asıllı harflerle çevrilmemiş olması muhakkak ki. Bu eser. Kıbrıs meselesi dolayısıyla ortaya çıkan aczimiz yürekler acısıdır. I. Kıbrıs ve evelkiler gibi bunu da kaçırmak çok hazin olur. nazlardandır. Bu itibarla ban eksik ve kusurları bnlunabilir. ikinci ve üçüncü cilde bırakılmış olan birçok esaslı noktalara rağmen okuyucuda şimdiye kadar telkin edilmiş olan kanaatin hilâfına bir kanaat hasıl eder ise ne mutlu!. Bu sebeple bu eserin hacmi başlangıçta tahmin ettiğimizden çok daha geniş olmuş ve şimdilik üç cilt halinde tertip mecburiyeti hasıl olmuştur. ikazları ile nasip olursa (42) Lozan. Dr.. İnönü ba arada hatalarının tabii bir neticesi olarak tenkid edilmiştir.4Bu kitap Loza muahedenomesine dair kitap hacimli bir eser olarak roedih gayreti taşımaksızın âfâkî bîr surette el atan ilk kitaptır. milletimizin tarih şuurunu takviye istikametinde bir tesir icra ederse bu . Bu kitap bir bakıma bu şüphelerin birçok sebebini de bir araya getirmiş olmaktadır. Eski harflerle tabına ait kayıt bibliyografya kısmımızda mevcuttur. Bibliyografya cetvelimizde gösterilmiş olan Cemil Büsel'in «LOZAN» adlı eseri ile İsmail Soysal'ın Türkiye îş Bankası tarafından ne^-rolmuş «TÜRKİYENÎN DIŞ MÜNASEBETLERİMLE İL-GÎLÎ BAŞLICA SÎTASl ANLAŞMALARI» isimli e. sulh konferansına ait zabıtlar bugüne kadar L.. siyasî hukukî ve içtimaî pek çok mes'ele karşımıza çıkarmaktadır. Muahede metninin ise pek mahdut olan mehazları da ekseriyetle yine eski harflerledir. Lozan .U:n asıllı harfler Ue yeniden yayınlanmış değildir. Aslında bir kasaba papazı olan Makarios'a karşı sultanî bir eda Ue oturduğu hükümet reisliği koltuğuna rağmen değiştirme birliğimizi binbir tereddütle göndermek gibi bir tezelzüle düşen İnönü'nün Ix>zan veya herhangi bir mevzuda sözü edilmekte olan kahramanlığından şüpheye düşmek milletçe hakkımızdır. bu kitap İnönü'yü yermek için yazılmamıştır. Fakat peşinen ifade edilmelidir ki. arzında siyasî bazı maksatlar arayacaklardır. muharririnin en büyük sevinci olacaktır. Ankara 1969) Böyle eserlerde yer alan kelimelerin yüklendiği mana. büyük müteakip tabılarında daha mükemmel bir surette ortaya çıkmasına yardım etmeleri acizane istirhamımızdir. Bugün Irak'ta Molla Mustafa Barzani hareketi dolayısıyla Kerküklü kardeşlerimizin durumunu düzeltmek imkânı adım adım yaklaşmaktadır. Alâkadarların. üzerinden tam altı sene geçmiştir. İkinci Cihan Harbi sonunda Lozandaki bazı kayıplarımızı telâfi etmek imkânı hasıl olmuştu. Yukarıda misali geçen fırsat nevinden zu-Imr edeoek yeni imkânların da kaçırılmaması için efkârı bir eksikliktir. Sulh mualedenâmesi ve ek prptokollerin derci kitapta meselelere ayrılmış olan yeri bir hayli daralttığı için birçok önemli bahis maalesef bu birinci cilde sığdırılamamış-tır.Lozan muahedcnâmesinin yeni harflere aktarılmış bir metni ile Lozan'daki müzakerelere ait zabıtların küçük bir hülâsasını olsun vermeyi düşiinemediler. Bu birinci cilt . İhtimal ki . Sena L. Binaenaleyh efkârı umumiyeyo karşı bu mevzuda yapılmış tam ve doyurucu bir neşriyat mevcut değildir.

dmlatmaya yerimiz müsait değildir. zarafet «J. DEVLET Bu hamlenin vücud verdiği ilk büyük siyasî varlıt-«Selçuklu İmparatorluğu» dur. ırk ve toprak» nazarı itibare alındığı tak. TARİHİNE İHANET ETMİŞ OLAN EFRAD VE AKVAMIN HİÇBİ-RİNİ UNUTMA .» SÜLEYMAN NAZİF** EMANET CtBRtL'in bir kanat çırpıcıyla mübarek «Hıra Dağı» ndaki mağaranın önüne indiği gün. Prof.. 4S (44) (45) «Selçuklu» ve «Osmanlı» devletlerini her ikisinde de a>__ olan «din. en küçük bir cebre ve zulme meyletmeiniş-.'. — M . Fakat bir müddet sonra doğuştan ruh ve karakter üstünlüğü ile iman (43) Süleyman Nazif : Batarya ile Ateş .o liman I e x Magnifique..nı temin eden en büyük bir müessir ola-j rak asırlarca süren nâzım ve hâkim bir rol oynamıştır. a w . Bü-. istanbul 1924 sh.» Bir gün gelip bu emânetin şerefli armasını. G i 1 1 e m i n ' intercümesl : P a y o t. Gerçekten çeşitli kaynaklar ve daha ziyade Garp müelliflerinin şahadetiyle îslâmın son derece âlicenâbâne olan harp kaidelerini ve bunların muhtelif devirlerdeki parlak tatbikatım sayısız misallerle anlatan bu çok kıymetli ve alimâne eserden gerekli nakiller yaparak bu mevzuu ay. tün bu devirleri dolduran mübarek gazalar. . Ardından! onun tabiî bir devamı*4 olarak zuhur eden «Osmanlı] imparatorluğu» da kıt'alann sulh. <":il.yavaş yavaş yağan bir yağmur gibi sindire sindire insanlığın gönül ve ruh iklimlerini yeşertmek üzere inen. selâmet vej adalete kavuşan .. dirde «tek bir devlet» saymak gerektir.2'de yer alan tefrikası. O emânet Allah Kitabı Kur'an'dır. siz ona sun sıkı sarıldıkça yolunuzu hiç şaşırmazsınız.] Fazla bilgi için bkz. Dr. Bu yüzden.4'de C. kıt'alar ve okyanuslar üstünde zafer »eşideleriyle taşıyacak bir büyük millet. VIII s. 1 .Tevfik sahibi Cenab-i haktan bu necip mîllete gerçek bir basûbadelmevt silkinişi niyaz ederim!. C. Ahmet Refik TURNAGÎI^ — İslâmiyet ve Milletler Hukuku. 1882. islâm'ın sâdej vt nûrânî gerçeğini milletler ve kıt'alann kaderine tak-.İstanbul 1335. 4. Lorimer. 1930. HEZİMET Ut? •JT istidadına malik olarak yaradilmış olan bu büyük millet tarihin en mes'ut bir hâdisesi olarak. biz sadece bir iki misal iktibas ederek mezkûr eserin ciddî bir surette okunması tavsiyesinde bulunacağız : Bu oluşun yapıcıları olan müslüman Türkler tarihin hiçbir devrinde görülmemiş müstesna bir asalet. Türk Tarihi. s. 85. Yirmi üç senede . «Veda Haccı» nda irad buy-rulan ölümsüz bir nutukla gelmiş ve gelecek bütün müs-lümanlara emânet bırakılıyordu : «— Size bir emânet bırakıyorum ki. Türkler Sultan Süleymana «Kanun!» lâkabım vermişlerdir. Paris. Kadir MJSIROGLU Berencebey. The Institutes of Int L.Ali'nin ecnebi devletlerle diplomasi münasebetlerine girişi Süleyman'ın saltanatı devrinde vâki oldu . tir. henüz Orta Asya'da at koşturuyor ve kuvvetini tevcih edecek gerçek istikameti arıyordu. III. IX s.» ( Falerf ax D o w -ney.. «Bab . F: 5 LOZAN ZAFER M t.. 5-11).. S. îslâmın ezelî nefhasi ile ruhunu dolduruyor ve kıt'aları islâm meş'alesiyle aydınlatmak üzere semayı mübarek atlarının nal sesleriyle ür pertmeye başlıyordu î. . dim ederken. o devirde İngiltere Kralı olan Henri VIII. VB AF ETME-. bu rahmet. Aradaki fark sa. insanlığın mazhar olabileceği en büyük nimet olan «ilâhî emânet» arzımıza inmeğe başlamış oluyordu. İngiliz adliye sistemini Türk oistemince doğrultmak ve düzeltmek için Türk mahkemeleri hakkında tetkikat icrasına memur olarak Türkiye'ye bir heyet göndermekle Osmanlılar hükümdarını gereflendirmişti. Rıza Nur . N y s tarafından yapılan telhis ve tercüme. dece «Hanedan» farkına münhasırdır. (Tafsilât için bl__ Dr. 24 Temmuz 1964 BtRtNGt BÖLÜM GİRİŞ «İRKINA VATANINA . 1 . İstanbul 1944 veya bu' eserin İstanbul Hukuk Fakültesi mecmuasının C. S. sh. TÜRK OĞLUt UNUMTA.

II. L. Rialto'nun. birinci seferlerinde Haçlıların davranışlarım taklid etmek. — Herde görüleceği üzere.g. — Şu esere de bakınız : G.. muhteşem bulmuşlardır. ve büyük cami soyulup elde edilen « g a -n â i m » yetmiş kandil ve birçok altın ve. yani bir mala ilkin el koyanın tasarrufuna riayet etmeyi aralarında kararlaştırmışlardı. cesetlerin tefessühü veba gibi vahim bir bulaşık hastalığın zuhuruna sebep:' oldu. içinde bulunan bütün egya ile birlikte zap-tediyor ve kendi öz malıymış gibi eve ve eşyasına mutasarrıf oluyor idi. Yetmiş. Yüksek payeli bir isevt müellif hikaye eder ki : <Papa Jules II.. Papaya gönderdiği mektupta «Eğer Kudüs'te bulunan düşmanlara na yapıldığını bilmek isterseniz malûmunuz olsun ki Mabed-i Sü 1 e y m a n dehlizinde ve T e m p 1 e (Mescidi Aksa) da bizimkiler Arapların kanları İçinde atla geziyorlardı vı kan bineklerin diz kapaklarına kadar çıkmış bulunuyor. bin müslümanı boğazladıktan ve yo1 adileri havralarında yaktıktan sonra. du. 450 ) Rahip Migne.> (*Gtbbon.. La Conquete de Jdrusalem.4* Bu imparatorluğun dahili idaresinde siyasî şartların getirdiği bir mecburiyetle «Sultanlık». sh.| 670) • (Haçlılara riyaset eden ve Kudüs Kralı olan) Godefroy de Bouillon. bab 18 — Muhasar.. altına almış oldukları Antakya şehri önünde haçlılar <lman eti. mezkûr eser. La Clcilisatlon des Arabes. plânlan mucibince Beyoğlu'nda... A. hükmü sıkı riayetle ' mer't tutulacak bir kanun haysiyetinde olması da mukadderdi.» (Bkz. Paris. ll'de yer alan 14 numaralı dip not. yine ellerinde h. Kudüs'ü zapdettiği vakit (1187). İtaat ve inkıyad bunlara silahlarını terkettirmedi. 1884.-ot sev. ona bir kanlı kurban teslim ettiler. veya ufak müfreze müsademelerinde öldürdükleri Türk-lerin cesetlerini yediler» (Prof.a c . â 2 9 ve alt tarafı).Şüphesiz. I b a. Sultan Süleyman'ın tebeası bu lâkabı <Le Magniflqiue» lâkabından alyadet gam ve azameti müfid. Şehri muhasara edenler. : a. Venedik için tasavvur ve tertip olunmuş bir köprüyü inşa etmek üzere hemen İstanbul'a çağırmıştır. Paris. fakat şüphesiz o bunu kabul etmedi.» Kıtal maceralarını. Kâfirlerin hiç birinin canı teninde kalmadı.KADİR LOZAN ZAFER Ut.e. M a 1 e t ve J. Allahın bendeleri. Fransa'nın şöhretli âlimlerden olup ilahiyata dair pek çok eser yazmıştır. Histoire du Moyen Age. güzel sanatları da derin bir sevgi ve merakla sevenlerdendi. yağm vak'alan takip etti : «Kan dökmekten işba haline geli] kanıksadıktan sonra adamlarımız evlere dağılıp yayıl: ya başladılar ve oralarda ellerine ne geçtiyse aldılar. kâse-ve emsali zuruf «Sicilyalı Prens» Tnncrede'in faaliyetini mükâfatlandırmağa vasıta oldu ve semahatını şaşâalan.> ( L ' a b b e Mlgne Patrologix6. itibariyle ayırdedümeksizin öldü»J rüldü. CIiXIII a. dâhi dostunun gönlünü almakta Papa'mn gösterdiği tehalükün sebeplerinden olmuştur. ne de küçük çocu lar merhameten bırakıldı.i SU -i 1 e y m a n ' da katlolundular. vuku bulan katliamı tavsif et mislerdir : «Takriben onbtn Arap M â b e d . Yağmada emvale tasarrufun bu suretle cereyan etmesini müstevliler aralarında ittifakla kararlaştırmışlardı.. onlar müslüman-lan nasıl . şehir yağma edilirken ilk mutasarrıfın. klyle yahut kıtalin iras ettiği yorgunluk sebebiyle öldü rülmemiş. e Bon. Sülyman. s.. Şüphesiz bu davet. ne kadınlar esirgendi. s. Ange'ı gücendirdiği vakit.» (Fransız Rahiplerinden Foucher de Chartrcs. HEZİMET Mİ? 09 ve olgunluk ile bu siyasetlerini icra ediyor ve davranışla nnda «Büyük Emanetıin ruhunu nasıl hakdırdı. Sultan Süleyman «Allah indinde üstün tutulan» bu hünermendl. Teskin olunmaz bir adavetle kaynaşıp fışkıran ga-yızları üç gün kanlar içinde yüzdü. Bultan Salûhat-tin. meskene ilk giren kim olursa olsun ister fakir1 olsun teuısil ve temessül ettiklerini gösteriyorlardı. Ve işbu kararın. ahalinin cümlesi cinai (kadm • erkek) ve yas.) «Ömer'in Kudüs'ü fethettiği tarihten takriben dörtyüz yıl sonra Haçlılar muhaddes şehri müslümanlann boyunduruğundan kurtardılar. Orada her kim bulunmu Olsa. boğazlanmış insanların kanlarıyla ayakları topuk ke iniklerine kadar boyanırdı. bir hayli esir kaldı.. Miçhel . evi. Kudüs'ün Haçlılar tarafından yukarıda beyan olunan zaptında bulunup da o esnada cereyan eden hadiseleri görmü olanların hepsi yazılarında.'. gümüş. 256).. vücud bulter zengin.

Bu.g. Islâmda dikkatle tesbit ve icabı ifa edilmek gereken «Maslahat» dan doğmuş ve binaenaleyh İslâm! olan bir devlet şekli idi. Ağa. oğlu Ahmet. yor!. Nasıl ki. öldürmek. mümessili addederek methetmek isterlermiş.ayak uydurmasını bilmiştir. 150 . 7 Temmuz tarihli Milliyet'e yazdığı başmakalenin sonunda «Mustafa Kemal.\ hulislâm Mustafa Sabri Efendi. umumiyette. ve yağmayı külliyen menetti. milletin ifadesidir» diyordu. sh.öldürdülerse o da Hristiyanları öylece. c. « sil» olmayan.U tefsire çalışarak diyelim ki . 297) (bkz.. Mesele gayet vazıhtır. Sırf bu maksat (47) İlk nazarda Islâmın ruhuna zıd gibi görünen bu tabir şer'! bir mesnedden mahrum da değildir. milletlerarası hukukun veya devletler hukukunun temelini kurmuş olmak şerefini nefsine hasreder . (46) İsmail Hami DANİŞMEND — Garb Menbalanna Göre Türk Seciye ve Ahlâkı.U muştu. her reis-i hükümet o « Z ı 1 1 u 1 a h » tabiri gibi büyük unvana liyâkat kesbedemez. Bu yüzden o devlet. Nutkun güya hakikat olan Türk Milletine nisbetle Allah'ın gölgesini de ehemmiyetsiz addettiği meydanda olmakla beraber biz buna zorla hüsn. halbuki «XIX uncu asrın bidayetinde bile cereyan etmekte bulunmuş olan harp âdetleri. Sâye-1 İlâhinin ne kadar mühim olduğunda kim iştibah eder? Yoksa herkes.151 de yer alan 15 Nu. istanbul 1961. Ankara Reis-i hükümeti de kendi itirafı ile « z ı 1 1 u 11 a h » de-ğildir. İstanbul gazeteleri bu fıkranın belagat ve İcazını şerh ve izah zunmında başmakaleler yazdılar. olamaz ki!. hukuku hâkim kılan ve bunun mükemmel bir surette kontrol müessesesi olan «Şeyhülislâmlık»ı yerleştiren idaresiyle «Hikmet-i Hükümetlin bütün esnekliklerine -tâbi olduğu hukukun ana umde ve mantığından aynlmaksızm. Bu nutuk o kadar ballandırıldı ki. Bu tavsif hakkında son devrin yetiştirdiği allamelerden merhum Şey. «Salfttin-i Osmaniyenin ihtişamlı merasim günlerinde : «Mağrur olma Padişahım senden büyük Allah var» diye bağıran muvazzaf bir memur bulunuyordu. Allahın gölgesi değil. onlara hafif bir vergi tar-hiyle iktifa eyledi. II. Nutuk sahibi : «Zıllullah»ı küçük görmüyor. mahsur bir şehir alındığında yağma olunmasını askerlerine vâdetmeğe muhasır ordu ku. lı dip not). belki bu büyük tabiri kim çıkarmış. Türkiye Reisicumhuru ise. şöyle dursun.» ( F a u c h i 1 1 e. mermer levha üzerine hakkettirerek meşhur «Sis Manzumesi» nde Tevfik Fikret'in <Qeçmi9lere rahmet diyen eJvah-t mekabir.Bu da ona daima değişen şartlar muvacehesinde müthiş bir kıvraklık kazandırarak asırlarca devam etmesini temin etmiştir «Zil-lullahı filard» (= Allahın yeryüzündeki gölgesi) gibi unvanlar47 ve buna benzer davranışlar. cevap veren bir yazısında şöyle demektedir : «Lâik hükümetin Gazisi İstanbul'a geldiği gün başına toplanan eyyam reislerine hitaben bir nutuk irad etmişti. dalkavuklukta naztri bulunmayan İstanbul şehremini oldukça uzunluğuna rağmen bu nutku.. Avrupa. Padişahları ve bittabi!. sayesini istihfaf suretiyle Allaha karşı gururunu kendisi ilân edi-. a. Traite de droit International.» OUmlesinin : «Geçmişlere lanet diyen elvah-i mekabir» suretinde tebdili ile dltt İstanbul sekenesinin umumi . Bu methin ne derece beliğ ve manidar olduğunu söz anlayanlar teslimde tereddüt etmezler.. Kemal Pa-aa'ya. «hakikat» olan milletin saLOZAN ZAFER Mİ. Nutkun perestişkârlarınca en parlak noktası Dolmabahçe Sarayı'nı göstererek : «Artık bu saray zılullahların değil.» tarzında söylediği başından büyük. hatalı fıkra teşkil ediyordu. HEZİMET Mİ? 71 için ihtiyar edilmiş olan bir çok usul ve unvanlar son zamanların çeşitli ihmal ve ihanetlerine rağmen kitlenin hânyıdır. sh. padişahların «zıllullah» olmak ne haddi imiş ve insan nasıl zıllullah olabilir miş? tarzında bu tabiri istimal eden eslâfımızı teçhil . kitleleri büyüleyen bir imparatorluk tılsımı ihdas eylemiştir. padişahların böyle mutantan bir unvan taşımalanyla tetihza eden M. terhis etmekte idi. 70 KADİR MI9IROCL.mezarlığı halinde bulunan sokak başlarına sanki birer kitabe-i sengl mezar gibi talika karar vermişti.e. padişahların iyilerini eski adamlar gayet vâsi ve nâfi olan «sasye-ı ilâhi. mandanını .

-ubu3lçuximr%ud lemüal sünhsd ıınud n9İfix Ib^seömsss AOiasıtı »lOa'ara i-imld İ91BB99 elamliui eaii9Ul)fl9X -tb i_9^idi9l 9ü£sli9liluni ütebllaagm nsb» jtuUsal . . Birinci ihtimale göre. Halbuki.ubvılo laAm aoud -aüm ab nt%s& .. nsbüıInuAtu aahol i.9 ıt%BB efi .) ifadesiyle tasarruf ve iktidarına pınır tanımıyan sisteminin ve esasının dehşetini dile getirirken. Ezmanın tebeddülü ile ahkâmın tebeddül .da II ..ı«C . Yann Gazetesi (Gümülcine 1928) sayı 2.-üd&t «dalIifliıS» JbtoD? >fl9M ebnloİTBil Jaxlıiâl98 nnalnamlHaDm 07 onsltl ısfid hldjsj ıra .im&> . hattâ Allahın yeryüzündeki bölgesi olmak gibi iddianın çerçevelediği hakiki kuvvet ve iktidara rağmen.11) . ImsO 13) «-. (bkz. bir orta çağı insanlık hayat ve idealinden u-zaklaştıran irticaın. 2). gölge olmağa özenerek iftihar etmesini ve me-dih olunmasını bilmemekten ibaret olan gafletleri. ıbfodoâSI ictensO -i9i( ismüiIOri 1-8İ91 ıld ^uilınt ıld lxav»löm av IlbA .i0Tcuünxud «. bııllt idall 1 rf b I 1 u I I 1 s llOüHuı a.ısIgjBd 9lxle9isdl «.9 J ü m lit-nBİItıe ıü> ab hld oatnale3b£A u8 1 b ı js 1110ıfuıimii9V rf a I i u 1 i 1 x r b « r -fbbtaant'daa 1) I 9 m a ö d 9 I a* tınx 9bflie9ifidi (8S . eski adamların. L ' 6 -tat c'est moi (= Devlet benim.tbItoio imAv aanaUsd . « ü -Ilb9 ta^svH OBbmİBiBl 3libbi8.totcuIo elin «bfittd İ9ÜB3 ISMio labdttai nilamlirfi fcmrıid blodtsH . Şarkta o nice haşmet unvanına.aiBS aadada/nloCI JbUed . HE2J1MET Mİ? 73 h zaferlerinde.8Î ."üblssglös rndsIIA atmllzDv&l n -j(Brf (t9lfl9i0s mOIus astteıat ald »¡ ıgbs salilt «no •iıIb nıarfUnl 9bnle9XB8 nirao Ab tbIbmIbi ıtn'Am .93» liıtll 1111S > : U19Ş -nua . Allahın gölgesi gibi tabirlerle medihte * it 91b a i t^ilvs i b a Y » £bflruld£çibfiq -osmeO öubıo^ily9 jaJni inisamte üh^adsi ey &i ali -ittto ildeoi öv Jtyut i£lB§âladDxn sietedsaaailin 07 xiB&a&m . Ondördüncü Lous'in salısında. bu basan düsturu ile yenilebilecegi hakikatine erememigti. aü .41 sevab kazanmış olur» demektir. (48) «— Garpte despot. ikinci ihtimale göre de .Jdrg ır§ublo Jls 9<iidlrfjja jüjJuh Iias elidoay iıSırbaufo riJSsl -9b saiıssD artttea snh( eb i9İBrf99 objüo 09bIsmUdi iaobü hjsIo ebrijjv miltejfeittm abmv.3 > sbolahid «t Ollâa...ilhU^sb qbhsi ıld. akıl ile nakli uzlagtırabilmck suretiyle dogmatizmle rasyonalizmin yan yana yürüyebileceklerine ve parlak hayatiyet tezahürleri verebileceklerine en güzel ve canlı misali bu hukuk nesci tanıtmaktadır. berikinin de rasyonalizmle uzlaşmasını önler ve iskolâstik hüviyeti bulunmuş olsun. eh. Nitekimj ilerde göreceğimiz külli kaideler.lalsiosm l. bizim tabiî hukuk dediğimiz başlıca hürriyetlerin ve masuniyetlerin bu doğmalarla nefyedilen^ tanınmayan tarafları yoktu ki.-«Usa misal jtamİBrf 9&ahas0 oıiju We9 . kadı huzuruna bile çıkardı.32 . Nassın teşriî hikmetine akıl erdirmesini ve hukuk zekasının yapıcı bir şekilde kullanılmasını bilen mantık için hukukun seyyaliyetini temin işten bile değildi. hükümdar. onun rasyonalizmle bağdaşması hakikati kadar.etmek istiyor. Fakat Garp..W ıibraısam ev Ja9Sl9s mdalIA alutikciht ev çünnög el tabaA Mlbbia |trni9Y sbflönÖB ısd 119993 ali shşb ili LOZAN ZAFER SU.. Felsefede birbirinin tamamile zıddı olmakla beraber. Şeyhülislâm Mustafa Sabri Efendi — Cühela marifetleri.dansO iassld sft «¦ 9 i 11 9 e l>»lZ>âd9> Ivsdsn i-lsmllet .t *îi 1Oİ89İİ3BV . m û I s a m Iv'ılKİfltı k â I m&ı&mlo utâ^beaMet .s-İTİtall It'm ı 6 i 1 ¦luB InsY * . fertlerin ruhlarının derinliklerine inmiş olan bu inancın rolü büyüktü. doğmalardan çıkarılan ve tabii hukuk adına münakaşa edilmiş ve her zaman edilecek imkânları her vakit için tahakkuk sahasına çıkarabilecek «efradını cami ağyarını mâni» rasyonalist hareket düsturlarıdır..

. Hıristiyan! taassubun ifsad ve idlâl eylediği Avrupa. HE3İMET Mî? 77 Seferleri» tertip ediyor ve her defasında daha müthiş bir mağlûbiyete uğruyor.. «Kuru kavga ve cihangirlik dâvası» değildir!. Ulemaya riayet eyle ki: şeriat işleri nizam bulsun!. ahkâmı ameliye'yi bu genişlik ve tesamüh şartlan içerisinde serbestçe inkişaf ettirip adlû ihsandan mürekkep iki başlı bir nimet halinde seyyaliyetini ve hayat şartlarına uygunluğunu muhafaza ve temin ederek Şarkı orta çağ iskolastisizminden korumuş^ bu ruh ve kudret imkânlanyle Türk İmparatorluğuna en geniş vq hayatiyetli inkişafı bu sayede sağlamıştım (A. garbın «Droit C a n o . Bütün Orta Çağı «Engizisyon Mezali-m i » nin ağır baskısı altında dehşetle geçiren ve inanç farklarına tahammülsüzlüğünü sehpalar kurup kaldırmak suretiyle bir kâbus halinde yaşayan Hıristiyan Avrupa. Artık «Kuru kavga ve cihangirlik dâvası» m mutlak bir nisyana terkeden Türkler. lügatte bile «gereği gib anlayıp bilmek» mânasına gelen.edeceğini yani zamanların değişmesiyle hükümlerin değişeceğini kararlaştıran bu hukuk nesci. îslâmla şereflendikten ve onun manevî değerleriyle taçlandıktan sonradır ki. 9-10). -bakiyesi hâlâ ayakta duran «Çin Şeddi» nin şahadetiyle sabit olduğu üzere. Bizim mesleğimiz Allah yolu ve maksadımız Allah'ın dinini yaymaktır.» Bu vasiyetin yoğurup istikametlendirdiği «Osmanlı fütuhati.. oğlu Orhan GAZİ'nin şahsında bütün haleflerine şöyle vasiyet etmişti : «Zâlim olma!.. zamanında bir sal üstünde ulemâ.. ikbal ve hilim göster. Yoksa.Türk şahlanışını durdurabilmek için boşuna çırpınıyor ve -« H a ç » in adım adım Avrupa içlerine doğru gerilemesi karşısında acz ve ye'sin girdaplarına sürükleniyordu. Refik Gür — Hukuk Tarihi ve Tefekkürü Bakımından Mecelle — İstanbul 1951 sn. Askerine ve mauna gurur getirip şeriat ehlinden uzaklaşma!. .beni şâd et!!.. «Yunus» olup «Mutlak hakikatlersin berrak menbaına eğilip ebediyet yolunu tutan «Er Kişiler» haline n i q u e > kilise duvarlarının örttüğü kasvetli ve loş muhitten dışarıya çıkarken gözleri ışıktan kamaşan yarasa gibi. uzun ve haşmetli tarihlerinde ilk defa elarak devletlerini. «İdeolojik bir mesned» e kavuşturmak imkânım bulabümişlerdir. İslama yeni ufuklar açmak üzere ülkeler fethine çıkan bu şanh gaziler. daha önce kendi nefislerini feth ve ıslâh ederek «Büyük cihad» yolunda bütün engellere bertaraf ediyor ve bu suretle ihraz ettikleri üstün liyâkatle gaza meydanlarına koşuyorlardı. « H a k » ı yani «tlâhî irade» yi-beşerî plândabütün cihana hâkim kılmak gibi ulvî bir maksadın eseri idi.« n e y » in avulu feryadında « N e f s » den arınmış. aklı selimini kullanarak islânun ebedî bir hayat nefhası halinde esen meltemine kucak .. KADİR MIS-IROöLU LOZAN ZAFER Mt.. Nerede bir ilim ehli duyarsan ona rağbet. bu devletin velî banisi Osman Gazi nin oğlu Orhan Gazi.Şarkın * fıkhı». O devirlerin «Kürşad»lan. gelmişlerdi.. HEZİMET Mİ? 75 Devletimizin veli bânis: Osman GAZİ ölüm döşeğinde. beşeri nasiblerin en ulvî ve azametlisi olan İslâm'ın «Hak ve adalet» e dayanan huzur ve sükûnunu götürdüğü için başdöndürücü bir sür'at kazanmıştı. Gerçekten. Daha. Gerçekten tarihte «Müslüman-Türk» adıyla bilinen bu yeni hüviyetin kurduğu devletler ve bunların şaheseri olan «Devlet-i Aliye-i Osmaniye». muhitine körüköriine yapışır ve bir çağı vampir gibi sömürerek terakki ve tekamülü önlerken. «Alp Er Tunga» lan artık birer «Mevlânâ» olup. «Nefsânî üstünlük» arzularının değil. bu T şahlanışım durdurmak için üst üste «Haçlı 76 KADİR MISIROÖLU LOZAN ZAFER Mİ.îs-lâmdan önceki «Nefsânî üstünlük gösterilerinden ibaret olan» Türk şahlanışlarından çok farklı idi. Alemi adaletle şenlendir ve cihadı terketmeyerek. müşayih ve mücahidlerden mürekkep küçük bir topluluk halinde Rumeli toprağına ayak basan bu kâmil yani hakkıyla müslü-man insanların islâma yeni ufuklar açacak olan kudretli hamleleri her gittikleri yere. Osmanlı . kapısına kadar gelen bu «Ebedî Kurtuluş imkânı» m reddeden Avrupa.

143. hakikat sevgisi zincire vur-mayan bir millet.» gibi ferasetli bir düstura sarılmıştır. Onbeşinci Asrm nihayetinde Amerika'nın keşfiyle Avrupa'ya akmaya başlayan servetin İslâm Âleminden alman ilim ve tekniğin zengin mutalanyla birleşmesi. asla!. Acaba bu mağlûbiyetin sebebi sadece «Askerî» mi idi? Kat'î bir lisanla ifade etmek gerektir ki. Turhan TAN — Tarihte Türkler için söylenen büyük sözler. nız hakikatin. Avrupa'yı -tesiri günümü- . Abdülhamid Han teessüre garko" du. Birinci Sultan Abdülhamid Han devrinde (1774-1789) Türk ırkı ve İslâm Dininin bîâman düşmanı Rua-lar. Muhasara başladığından beri «özü beni dil hûn etti!. fakat tek tuk vasıflı müttefekkirin zaman zaman Türk fütuhatının temsil ve tahakkuk ettirdiği adalet ve saadeti takdir ettikleri de -istisnaî olarakgörülüyordu. tst.. 1935. 45.. Hami DANİŞ. dahildeki Hıristiyan unsurlara karşı daima başvurduğu tahriklerle devletimizi yıpratma siyasetini takip ediyor ve ilk hamlede Tuna boylarına kadar uzanan topraklarımızı ele geçirmek gayreti içinde bulunuyordu. o cesur ve adil Türkler var. çocuk..hazırlamış bulunuyorlardı. ve ihtiyar demeden bütün kale halkını fecî bir surette katliam ettiler. Hıristiyan Avrupa «Kale içten alınır!. Bu yüzden dasitanı bir direnişten sonra kaleye giren Ruslar. «Haçlı Seferleri» v a -sıtasıyla Garb'a intikal eden bu ilmin orada yeni bir inkişafa mazhar olduğundan kimsenin haberi yoktu. Bundan aşağı yukarı ikiyüz sene evvel.Türk pa dişahı. sh. Kadir MISIROĞIAJ . O güne kadar Türk ordusu zaferden zafere koşuyordu. serhad boylarında devamlı bir gaile haline gelmişlerdiDaha önce Osmanlı İdaresi altında yaşayan «Hıristiyan anasırti çeşitli yollardan metbû devletlerine karşı tahrik ve teşvik ederek. bu düşman taktiği ile birleşince Türk tarihinin seyrini değiştirecek vahim neticeler hasıl olmuştur..açmıyor. » çekerek kendisine nüzul isabeti ile şehid oldu.50 Bu hâdi(49) M. devrin padişahı I.üzere -isyana. Ruslar bizim «özü Kalesi» ni muhasara ettiler Ağır kış sebebiyle kaleye gerekli yardım yapılamadı.. bütün bir milletin derin ve maşerî ızdırabı-nı remzeden bir hâdise idi. -her zamanki taktiği. Meselâ Onyedinci Asır ünlü İtalyan FÜozofu Canpanella. kadın.Moskof.. Mademki . Avrupa'ya müsbet ilimler ve içtimaî hayat seviyesi itibariyle her bakımdan üstündü.. Tertip edilen bütün «Haçlı Seferleri» nin her biri daha müthiş bir surette akamete uğrayınca. (50) Fazla tafsilât için bkz. vicdan hürriyetine. ülkenin var olacağını bana zannettiriyor. Rusların kılıçtan geçirdikleri masum kadın ve çocukların feci akıbetlerine ait raporu dinlerken yürekten bir v A h h h ! .kırk senesini zindanlarda geçiren Campanella ve emsali mütefekkir-. Abdülhamid Han'ın teessürden nüzul isabeti suretiyle vâki olan şehadeti.Güneş ülkeyi yeryüzünde bulmak mümkün mü? Fikir hürriyetine. Osmanlı . üzerinde yal-. sh. lisan hürriyetine ilişmeyen Türklerin varlığı -hiç olmazsa yarmböyle bir. yan"Avrupa Türkiye karşısındaki «garazkârane hisler» den '> kurtulamamıştır. O derecede ki. adaletin ve hürriyetin hüküm sürdüğü bir güneş ülke (Civitas solis) neden vücud bulmasın?»47 Hür fikirlerinden dolayı ömrünün otuz . bu maksatla Güneye sarkan Rus ordularıyla aramızda çetin bir harp başladı. düşünceyi zindana koymayan.. 78 KADİR MI9IROÖLU senin acı haberi İstanbul'a geldiği zaman devrin hassas ve vatansever padişahı I.» diyen bu büyük Osmanlı .51 Fakat. Sıcak denizlere inmek için Osmanlı Devleti ile harbet-meyi millî politikasının tarihî ve coğrafî bir zarureti olarak benimsemiş bulunan Rusya. İslâm Âlemi bütün Orta Çağ boyunca. 1. Kâinatın Fahr-ı Ebedîsinin «Halisler büyük bir tehlike üzerindedirler» mealindeki hadîs-i şerifleriyle işaret buyurdukları zaaf.Türk tarihinde Avrupa'da ilk defa karşılaşılan bu mağlûbiyet bütün millet efradının ruhunda derin akisler vücuda getirdi. Mezalimi — istanbul 1970. kin ve nefretle bastırılmış ve Hıristi-. Türk Milletinin Avrupa ve bütün Hristiyanlık âlemi için vadettiği saadeti şu sözlerle ifade ediyordu : «. lerin Türk adalet ve müsamahası karşısındaki bu takdir-kâr sadalan zulüm.

nihayet bir sadr-ı azam olan Keçecizade Fnad Paşa Avrupa diplomatları huzurunda yan mizahî bir surette. Gerçi bazı Osmanlı padişahları bu eksiği telâfi için ciddî teşebbüslere girişmişlerdir. « D e v 1 e t . Muhakkak ki. Bu sözler tam bir gerçeğin ifadesiydi Zira düşman nice zamandan beri «Koynumuzda beslenen yılanlar» dan Patrik Gregorios'un Rus Çan'na ettiği tavsiyelere göre çalışmaktaydı. yine yıkılmıyor»*' Demek mecburiyetinde kalmıştır. Vermanos'un da sebebi felâketi olabilecek bu mektup. 67 — Kâmil Paşa — Tarihi Siyas! c. Bu isyan aniden hücum eden müsellah Rumlann onbinlerce Türkü tedbirsiz yakalayıp kaüiam eylemeleriyle patlak vermiş ye tarihe «Patras vak'ası» adıyla geçmiştir. «Sanayi inkılâbı yapma teşebbüsü» nün gizli ye aşikâr aksülâmellerinin eseri olmuştur. Bu yüzden onbinlerce müslü-manın katliamına sebep teşkil eden isyanın baş müşevvik ve mürettibi olduğu tebeyyün eden Patrik Gregorias. Fakat daha sonra bu istikametteki gelişmelerin Osmanlı Türklüğü nef'ine sevk ve idaresi -biraz da gizli düşman faaliyetinin eseri olarak. 235. LOZAN ZAFER Mİ. Yunan istiklâHne yardım töhmetiyle asılan selefi öregorius'un o zamanki çarımız Alsksandr'a gönderdiği bir mektubun müs~ veddesini bana okudu. K* KADİR — «En kuvvetli devlet. sh. İstanbul 1962.derece ehemmiyetli olan şu ifşaatta bulunmaktadır . Medeniyeti — İstanbul 1561.MEND — Osmanlı Tarihi Kronolojisi. Patrik Vermanos. Patrikhaneye gitmiştim. sohbetimiz esnasında. haricî düşmanlardan bile şedit ve muzır kimseler zuhur etmeye başlamıştır ki. c. Patrikhanede «Orta Kapı» adıyla maruf olup ve hâlâ kapalı duran «intikam kapısısmn önünde şaiben cezalandırılmıştır. Zira siz dışardan.i ebed müddet» gibi iddialı namlarla yâdedilen kudretli devletimizin bu pek pahalıya malolmuş bulunan aşağılık duygusuna sürüklenmesinde sanayi inkılâbını gerçekleştirememiş olmamanın payı büyüktür. veya İsmail Hami. Büyük bir siyasî deha eseri olarak Kanuni Sultan Süleyman'ın Avrupa tüccarlarına «Kapitilâsyon-lar» tabiriyle siyasî edebiyata girmiş bulunan bir takım imtiyazlar bahşeylemesi Dünya ticaretini yeniden Osmanlı toprakları üzerine çekmek gayretinin eseriydi. cüz İstan. Sultan Aziz devrinde İstanbul'da Rus elçisi olarak bulunan tgnatyef hatıratında. Yunanistan'ı istiklâle götüren hareketlerde en müessir âmil. Sultan Aziz. Sultan Mahmut zamanında. 2. Bu hâdisede de tahkikat. Şöyle ki. hqiiâ müstakil bir millet olabilmekten mahrum edecek çok . (51) Fazla malûmat için bkz. Üstelik Ümit Burnu'nun dolaşılmasıyle yeni deniz ticaret yollarının ortaya çıkması. Gerçekten gizli düşman faaliyeti o ölçüde kesafet pey-öah etmiş ve dahilde. bizim. İstanbul 1325. II. bu gerçeği bir ke re daha "ortay akoymuştur. İstanbul Patrikhanesinde çöreklenmiş ve dinî kisvenin masuniyetinden istifade ederek devlete karşı her ifsad ve ihanet hareketini sinsice plânlamış bulunan papazlar güruhudur. 192. Sultan Hamid ve hattâ Adnan Menderes'in hâile-vî akıbetleri. biz içerden yıkmaya çalışıyoruz. bul 1941 sh.temin edilemediğinden gitgide ticaret ve sanayi sahalarında bir gerileme vücud bulmuş ve safha safha derinleşen bir «Aşağılık duygusu» nun ortaya çıkması önlenememiştir. Ele geçtiği zaman. Si£rld HUNKE — Allanın güneşi Avrupa'nın üzerinde. sh.«Sanayi inkılâbı» na gebe bırakmıştı. Fakat bu teşebbüsler dahil ve hariçten şedit aksülâmellerle karşılaşmıştır. «Mahmut Nedim Paşa'nm sadaretten istifası günü idi ki. kurundan son . HEZİMET Mİ? 81 (52) Mahmut Kemal ÎNAIi— Son Sadrazamlar. İstanbul 1970.. ölen patrik için ta-ziyette bulunmak ve yerine seçilen yeni patrik Vermanos'u tebrik etmek maksadıyla Patrikhaneye gittiğini anlatarak bizim için gizli düşman faaliyetini ve bu faaliyete akıl hocalığı suretiyle rehberik ede'n dahilî hâinleri teşhis baLOZAN ZAFEB İH. DANİŞMEND — Garp Medeniyetinin Menbaı Olan İslâm. müteveffa Patriktin Türkleri Dünya hayat-ı siyasiye ve askeriyesinde korkulacak bir mevcudiyet halinden çıJcarmak. Dünya ticaretinin Osmanlı toprakları haricine çıkmasına sebep olmuştu. devlettir. HEZİMET Mİ? *9 ze kadar gelecek olan. 4. Yunan istiklâline varacak Rum ayaklanmasının ilki 1821 yılında Mora'da başlamıştı.

ananelerinin kuvvetinden. Ve hattâ sadece bu\ yolda yürümek. Gayet kanaatkardırlar. kendi fıtr kabiliyetleri ve hattâ imanı hakkında itimadsızüğa sev| keden derin bir ruhî çöküntüye sebep olmuştur. (54) Garplılaşma taraftarlarının büyük bir arzuyla destekledikleri muhafazakârların ise şedit bir lisanla tenkid ettikleri «Ortak Pazar» hakkında bugüne kadar ser-dedilen mütalâalar sadece sınaî sahaya inhisar etmektedir. kalabalık ve zahiren hâkim kuvvetler önünde fere götüren asil kudretleri sarsılacak ve maddi vasıtal nn üstünlüğü ile yıkmak mümkün olabilecektir. hakikatlara nüfuz edebilmelerine sebep olabilir^ Yapılacak olan.» " işte «özü Kalesi» nln sukutundan başlaya! rak tevali eden mağlûbiyetlerin hakiki sebebi. Türklerde evvelâ itaat duygusunu kırmak ve manevî rabıtalarını kesretmek. Bu sebe le Osmanlı Devletini tasfiye için mücerred olarak harl meydanındaki zaferler kâfi değildir. derili bir şüpheye yer vermiştir. Padişahlarına kumandanlarına. teknik terakki ye luna girmenin kendi kendimizi inkâr etmedikçe mümkür olamayacağı zannı hâsıl olmuş ve bu zan. Haysiyet hisleri buna mânidir. Türkler.şayanı dikkat tavsiyeleri ihtiva ediyordu.j yor dergisi. İstanbul 1964. (53) General tgnatyefin hatıratından naklen. Türkler haricî muaveneti reddederler. ı ş memleketler» arasındaki utandırıcı vaziyeti ortaya çıkmıştır. c. Onların bütün meziyetleri. Türklere bir şey hissettirmeden bünyel rindeki bu tahribi tamamlamaktır. Mant viyatlan sarsıldığı gün. Bu hasletleri de dinlerine bağhltklarmdan ve kadere rıza göstermelerinden. 69 . Vazifem müddetince edindiğim tecrübeler ve şahit olduğum hâdiselerin doğruluğunu tasdik ettiğini maalesef iş işten geçtikten sonra anladığım bu tavsiyeler şunlardır. üstelik bu hareket başladığı günden beri maddî ümran ve terakki bakımından Avrupa ile aramızdaki mesafe gitgide kapanacak yerde açılmış ve Türkiye'nin bugün «Geri kalır. zekidirler ve kendilerini müsbet yolda sevk ve idare edecek reislere sahip oldukları müddetçe de çalışkandırlar.» «Benim Osmanlı Devleti nezdinde vazifede olduğuz esnada bu teşhisler tamamen isabete tecelli etti. Bugün Garp Alemiyle aramızdaki korkunç mesafe. Tarih Konuişu. çok sabırlı ve mukavemetli insanlardır. dini "metanetlerini zaafa uğratmak icap eder. görüş ve metodlarınm iflâsını ilân eden bu feci netice-karşısmda uyanmak şöyle dursun «Ortak Pazar»54 gibi yeni bir badirenin hahişkâr müdafii görünmektedirler. VeF: 6 KADİR HI9IROOLU LOZAN ZAFER Mİ. büyüklerine olan itaat duygularından gelmektedir. Bu şüphe. . Türkler. hattâ kahramanlık ve şecaat duyguları da an'anelerine olan merbutiyetten. 'Türkleri maddztZZ SZTÎiere ve yıkmak gayri mümkündür. şan ve şereflerle dolı bir kaç bin yıllık tarihi ilan Türk Milletini. an'anat-ı milliye ve maneviyelerine uymayan harici fikirler ve hareketlere onları alıştırmaktır. Gerçekten iki yüz yıldan beri ardından koşulan teknik. Bu ruhî inkıraz âmili sebebiyledir ki.70. Türklerin haysiyet ve vekarını tahrik edeceğinden. Ne hazindir ki. 1> sayı: 1. HEZİMET Mİ? lev ki. çoktan ifşa edilmiş yarı münevverlerin birbirine eklenen telkin ve te§ vikleriyle gitgide katmerleşerek zamanımıza kadar gelmig-j tir. muvakkat bir zaman için zahiri kuvvet ve kudret verse de. hâlâ ciddî bir surette temin edilememiş. Türkleri harici muavenete alıştırmalıdır. Türkleri kendilerinden şeklen kuvvetli. ahlâklarının selâbetinden gelmektedir. Çünkü. Garp Alemi karşısında nev'i şahsına münhasır bir dünya görüşü ve cemiyet nizamını gerçekleştirerek bütün cihanı hayretler içinde bırakan büyük askerî ve medenî muvaffakiyetler kazanmış bulunan Müslüman Türk Milleti işte bu suretle yavaş yavaş kendisini inkârdan başka hiçbir netice sağlayamayan hatâ ve gafletlere sürüklenmiştir. takip edilen bu yolun ne kadar verimsiz bulunduğunu isba-ta kâfidir. sh. bunun aksine bir netice elde etmeyi gaye ittihaz eden garplılaşma taraftarları. Gayet mağrurdurlar ve izzeti nefis sahibidirler. Bunun da en kısa yolu. bu tavsiyef lere uygun bir surette yürütülen gizli düşman faaliyetidir Fakat bütün bu mağlûbiyetler ve bunlara eklenen sanaj de geri kalış Türk Mîlletinin ruhunda tedavisi güç.

ferasetli ve sabırlı çalışmalarla uzun zamana mütevakkıftır. Bundan iyi netice alınınca daha ileri bir adım olarak gümrükleri kaldırmak için yine tedrici bir plânı gerçekleştirmek üzere Ortak Pazar kurulmuştur. Ortak Pazar'a girmekle Avrupa medeniyetinin maddî imkânlarından istifade edeceğimizi. Fakat farklı din. teknik terakkiye ayak uydurabilmek için. milletin iki-yüz senesini ve birçok manevî kıymetlerini teknik terakkiyi elde etme uğruna heba etmişlerdir. tarihi gelişme ve içtimai nizam yapısına sahip olan Türkiye ile onlar arasında böyle bir birlik. Kala kala halkın garblilaşmaya karşı gösterdiği nisbî mukavemetten ibaret bir milli varlığı. «Avrupa kömürve çelik birli. Halbuki. İhtisasımız iktisada müteallik olmadığı için bu neti-celerden hangisinin tahakkuk edecefini tayin ve tesbit86 . Ne yazık ki. Şöyle ki : MateryaLOZAN ZAFER Ut. Fakat bizim garbhlaşma taraftarları. tir. Esasen resmî ve hukukî sahada Garp Âlemine. Avrupa Devletleri mezhep farklarına rağmen. onu. c ölçüde bir aşağılık duygusunun zebunu idiler ki. bu harekete «Sanayileşme diyecekleri yerde « g a r b zükmektedir. Gerçekten de tarihleri birbiriyle boğazlaşmakla ge-çen Avrupa devletleri arasında ciddi bir birliği gerçekleştirmek kolayca mümkün olmadığından önce «Maddi M e n f a a t » lar sahasında tedriç! adımlar atmak yolu denenmiş. «Kemalist 'İnkılâpları la tescil ve ifade edilmiştir. manevî sükut ve yükselişlerdir. HEZtMET Mİ? 85 84 KADİR MI3IROÖLU Tanzimat. Ortak Pazar bu son sermayeye talip gömânevi fedakârlıklara hâlâ devam edilmektedir. bu suretle ilk merhale olarak önce. Bu yüzden biz şahsen Ortak Pazar'ın Türk sanayiini iflâsa götürmesinden değil. Fakat manevî kayıpların telâfisi ve bir milletin sukut eden ahlâk ve maneviyatının yeniden yükseltilmesi gayretli.Garplılaşma itaraftarlan. onu garbhlaşma taraftarlarının iddia ettikleri gibi geliştirmesinden korkarız! Zira bu takdirde maddî refahın tesir altına alacağı âmme vicdanının manevî kayıpları farkedebilme ihtimali çok zayıftır. Türkiye'nin kayıtsız şartsız teslimiyeti . ğ i » kurulmuştur. materyalizmde ondan pek geri kalmayan Amerika arasında kısışıp kalan Avrupa'nın varlığını muhafaza ve idame ettirebilmesi O'nun ancak «tek bir siyasi varlık» haline gelmesi ile mümkün görülmüş. Çünkü madde sahasında fettr'at fazladır. Bunun aksi de mümkündür. dır! Zira bu takdirde halk efkârınca kavranması daha kolay olan maddî ve müşahhas zararlara karçf vücud bulması melhuz olan aksülâmel. Hattâ denilebilir ki . lik onlar arasında. mız kalmıştır ki. Bu hareketin temel gayesij böyle maddî menfaat sahalarından başlamak suretiyle Avrupa'yı birleştirerek «Tefekkür ve tahassüs* itibariyle tek bir devlet haline getirmektir. Milletler için asıl ehemmiyetli olan maddi sukut ve yükselişler değil. En fakir bir memlekette aniden zuhur eden meselâ bir petrol. Türkiye'nin kendinden < tamamen vazgeçmesinden başka bir surette kabili tasavvur değildir. «iktisadi» olmaktan ziyade «manevî» dir. belki de kabili tahakkuktur. muhafazakârlar ise. bunun millî sanayiimizin İflâsına müncer olacağını ftldia eylemektedirler. bunun tahakkuku için de safha safha tatbik mevkiine konulacak bir plân tasavvur ve tertip edilmiş. Hristiyanlık ve kadim Yunan tefekkürü gibi asgarî tömel müştereklere malik oldukları için bu bir. sıkı bir surette muhafaza etmek gerekmekteydi. böyle bir netice bugüne kadar tevaH eden garbhlaçma hareketlerinin toptan İflâsına ve halkın kahir ekseriyeti tarafından reddine bile sebep olacağı cihetle yakın tarihimizin sahte kahramanlarının daha kolaylıkla yıkılmasını temin etmek gibi bir fayda da sağlayabilir. Türkiye'yi garbhlaşma istikametinde sürüklendiği bu çıkmazdan ricate icbar eder ve bu suretle de daha yavaş bir şekilde ortaya çıkacak olan manevî kayıplarımız tahakkuk etmeden felâket atlatılmış olur. -bizcetemenniye şayan. Meşrutiyet ve hattâ Cumhuriyet devirleri-uin garp hayranı yarı münevver idarecileri. milletin ön benliğinden kaçmak değil. Binaen-aleyhj Ortak Pazar'ın muhafazakârlar tarafından vârid-i hatır görülen maddî yıkımı. Halbuki tarihimizin en büyük hâilelerden birine zemin hazırlayan Ortak Pazar'ın hikmet-i vücudu. bu üst Rusya ile. b memleketi bir günde servete boğabüir.

KADİR MI9IRO0LU 111 a ş m a. (. 15)..g. sh...Böyle olunca Türk Milleti için tervici i gereken yol . Çünkü Türk Milletinin ruhu. «Amerikanlılaşma» veya «Japonlulaşma» mı alacaktır? Yarm bu vadide. Bu yüzden orada. Japonlar bizim gibi büyük bir mr > geçmişe mâlik olmadıkları halde münevverleri. bizim münev.i verlerimiz nevinden sistemli bir şekilde ifsad edilmemişj bulunduğundan sanayileşme yolunda sağlam bir metodla i hareket edebildiler.e.» adını vermekten haya etmediler. sh. daima muhafazakârların nin bizim için ibretli noktalarının derlemesinden meydana gelen «Japon Mucizesi ve Bundan Bizim İçin Alınacak Dersler» (fs_ tanbul 1943) adh eserine müracaat olunmasını tavsiye ederiz.g. idare edenlerle edilenler arasında bizdeki gibi birbirine «Yabancılaşma» ortaya çıkmamış ve bütün bir millet yekvücud olarak terakki ve tekâmül yoluna girdiğinden kısa zamanda Garbı geçmişlerdir. Bu görüş az da olsa her zaman mevcut olan muhazakâr münevverler tarafından Tanzimattan beri daima ileri sü-rülegelmiştir. dinlerini. Büyük bir kimya fabrikası. Lüy Abbeg'in ise 1936 da «Yamato» (Japonya) adiyle neşredilmiş.verişten ötesinin tehlikelerine işaret ettikleri malûmdur. ayni zamanda şjnto rahiplerini de kullanır. Onlar. din ve an'anelerine sırt çevirmek şöyle dursun bil'akis bütün manevî kıymetlerin desteğiyle gerçekleştirmişlerdir.lı> telakki eden islâm ile yoğrulmuştur. asırlardan beri ilmi. Ancak bu mes'elenin tafsiline sayfalarımız müsait olmadığından Dr. Türkiye'nin Avrupa medeniyetinden «teknik unsurlar» dışmda hiçbir şey almaması gerektiği yolundaki mütalâa ile ortaya yeni bir fikir atmış olmuyoruz. Amerika ve Japonya'ya kay-] mış bulunmaktadır . Mustafa Hak-fcı AKANSEL'in. O'nunla telif edilemeyen veya ona mutabakatı isbat edilememiş bulunan hiçbir şeyi kabul . kanunlarım. Japonya nın-muasırlaşmasına engel olmadı.. bu görüşlere kulak verilmemiştir. Alman yazarı F. fakat . Bir sun'î inci şirketi^ midyelerin ruhu için.! örf. nimet telâkki ettiğimizi ifadeyle iktifa ediyoruz!. HEZİMET MİT 87 ten sarfınazar ederek sadece sağcıların vârid gördükleri tehlikeleri -sırf maddî sahada kaldıkça. âd-et ve an'anelerini asla değiştirmeden garbın çalışma sistemini ve teknik terakki vadisinde ortaya koyduğu vasıtaları alıp bunları kendi millî ruhlarıyla telif edip geliştirdiler. ne örf ve âdetleri ve ne <le maşerî viö-danının temayülleri maniydi.e. < Çın ileri gitse Türk sanayileşmesinin adı « Ç i n 1 i 1 e ş -m e » mi olacaktır? Halbuki aslolan garbın âdet ve an'anelerini. bizim için müşahhas bir misal teşkil eden mu. 151 den naklen a. Bugün saJ nayi Garb yani Avrupa'dan. HEZtMET Mİ? S9 Garb Âlemi ile sırf tekniği almaya münhasır bir alış .Avrupa'nın hakikaten faydalı olan şeylerini koparıp almak ve kendine mal etmek Japon milliyetçiliği için lâzım olan silâhlan yapmak . Sieburg'un 1939 yılında «Çelik Çiçek». Hakikaten Türk ve Müslüman kalmak şartıyla Garp Âleminin kaydettiği teknik terakkiyi memlekette gerçekleştirmeye milletimizin ne dini. âyinler tertip eder» (Sieburg'un eserinden naklen a. cizevî «iktisadî kalkınma» lannı. yaıû içtimaî nizamını almak değil. (55) Japonlar. «. kudretin sırrı olan «Millî Benlik» i korumakt ancak bu sayede mümkün oldu» (Sieburg'un erseıi sh. hikmeti «Müslümanların kayıp ma. cserleriŞu Japon misaline rağmen hâlâ Türk Milletinin Garp Âlemi karşısındaki vaziyetini ilmin icaplarına göre tayin ve tesbit edemeyen yan münevverlerimizin daha hınçlı bir surette her mes'elede «Millîlik» düşmanı ve « garblılı k » hayranı görünmeleri yürekler acısıdır!." LOZAN ZAFER MI. 88 KADİR MiaiROÖLU LOZAN KAFHR Mİ. Fakat bu itikadlar. Japonya gibi sadece te ğine \ talip olmaktı.ıynı zamanda da millî . dillerini. 14). Gerçekten adına «Tanzimat-ı Hayriye» denilen fakat millî müesseselerin tahribine yol açması hasebiyle «Tanzimat-ı Şerriye» olan ilk esaslı garbhlaşma hamlesinden beri. Ancak kuvvet aksi düşüncede olanların elinde bulunduğu içindir ki.

sırrı. din değiştirme keyfiyetini ortadan tamamiyle kaldırır. eskisinden daha cardı bir aksülâmel halindedir. Teb'alan arasında birçok müslüman bulunan siyasî devlet ricali bu kitapta tslâm içtimaî teşkilâtının bütün esaslt kaidelerini muhtevi bulacaklardır. yannm mes'ut Türkiyesine vücud vermeye doğru ciddî bir gelişme kazanmaktadır. sn. 14 _ 15. asgari hadde indirilerek din değiştirme hususu da imkânsız bir hale konulmuştur. Muhammedi olan akvamın idaresi için lâzım olan. Müslüman da şâir fertler gibi günahkâr olabileceği gibi.gitgide gelişmekte. I. Zira müslümana göre bir şeyin sıhhate muhalin bulunması ve onun doğru telâkki edilebilmesi için muhakkak surette dinen emredilmiş. C. Daha şimdiden garbhlaş-ma hareketleri başladığından beri bu hareketin leh ve aleyhindeki zümrelerin hakiki mahiyetleri anlaşılmaya başlanmıştır. Cebir kaidesiyle müslüman vicdanı her nevi şiddete karşı himaye. Bu hakikatlerin nelerden ibaret bulunduğu su suretle telhis olunabilir: 1 — Müslüman. bulunması. Artık « t n k i 1 â p yobazlığı » mahiyetindeki yıldırma ve tehdit yay-garalanyla vatan çocuklarının -hiç olmazsa bir kısmınm-ifsadı ve onların din ve an'aneleri hususunda şüphe ve tereddüde şevki mümkün değildir. şâir dinlerde olduğu gibi din uğrun00 KADİR MI9IRO0LU da ölüm. kendi kudret ve kuvvetini gösteremediği müddetçe bu kanuna zahiri şekil' de mutavaat edebilir. müslüman için farz olur. ne kadar itikadı zayıf olursa olsun. din değiştirmediği takdirde hiçbir hâdisenin sihhata mu-rakin olup olmadığına o hâdise islâmileştirilmedikten son-ra inanmaz. «kahraman» ilân edenlerin ise «hain» oldukları tebey-yün etmeye başlamıştır. aynı zamanda riayet olunması mecburiyeti altına sokulması da. (57) Muhafazakârların garpten alınacak «Teknik u n -surlar»a karşı olmadıklarını. güç bir mesele değildir. ki bu iki hakikat. islâmileştirilmz-miş olan bir kanuna mutavaat ederek. Bu gerçeği Türk ve Müslüman olmadığı halde gayet vazıh bir surette tesbit eden Sava Paşa diyor ki : *tş t e bütün bunlar içindir ki. Allah'ın Kelâmına ve Peygamberin 8ün-netine istinad ettiği isbat edilememiş bulunan bir kanuna itaatten uzaklaşmak. Fakat bütün bunlara rağmen yine müslüman olarak kalır. cürüm islemek suretiyle insanların en bayağı derecesine de düşebilir. Kudretlendiğini hisseder etmezdir ki. Üstelik Islâmdaki içtihat bolluğu sebebiyle her «doğru ve güzel» olanın onunla telifi de mümkündü. Muhammedi Kanun'dakimenbalarınmebzuliyeti dolayısiyle. Tanzimatla başlayan kendinden kaçma siyaseti karşısında muhafazakârların bu lüzumsuz fedakârlıklar hakkındaki itirazlarına" kulak verilse ^e teknik terakki için «Millî unsurlar» dan vazgeçmek yerine bilâkis (56) Sava Paşa İslâm Hukuku Nazariyatı Hakkında Bir Etüd. Gerçekten resmî beyanların hilaf ma birçok «hâin» ilân edilenlerin «kahraman». Müslüman. Bugün Fransanın mukadderatını idare edenler meşgalelerinden vakit ayırarak bu kitaba bir göz atacak olurlarsa. Cezair müslümanlarının ne suretle idare edilmeleri lâzım olduğu yolunda umumî efkârı ve matbuatı işgal etmeye başlıyan meselenin çözülmesine yol açacaktır. bugün Türkiye'de her türlü ihmal ve ihanete rağmen tasfiye edilememiş olan millî şuur. edilmiş.*110 îşte bu suretle ifade edilmiş olan gerçeğin tecellisiyle-dir ki. 2 — Bütün kaziyyelerin islâmileştirümek suretiyle dini temellere istinad ettirilmesi ve bin netice bu hakikat-lerin yalnız kabulü değil. yani dinin bu iki te-tnel taşından birisine istinad ettirilmiş olmaları lâzımdır. Kanunun esaslı bir kaidesine göre bu cebir altında bulunma keyfiyeti. Allah'ın ke-lâmvna veya Peygamberin sünnetine. Islâmiyefte hakikî surette din değiştirmek âdeta meçhuldür. bu mütevazı mesaiyi yeni bir görüş ufku açacağından iftihar duyarak Avrupa ulemasının ıttılaına arzediyor ve bununla dikkat nazarlarım Muhammedi hukukun menabiine ve bu hukukun ne meretle vücuda geldiği hususuna çekebileceğimizi ümid ediyoruz. iki hakikat şeklinde tebarüz etmiş bulacaklardır.etmemek milletimizin fâ-rik vasıflarından biridir. ancak bunu almak için kendi « m i 1 1 t » ve «manevî» kıymetlerimizin inkârı icabetmedigini üstelik böyle bir hareketin vahim . Ankara 1955. Bu durum bütün zahiri mücadelelere tesir ederek -kül altında ateş gibi.

Eski Türklerin ruhları ile yeni Türklerin ruhları arasındaki farkı anlamak isterseniz bu son asırda peyda olan semtlerle istanbul içlerini mukayese ediniz.neticeler tevlit edeceğini İstiklâl Marşı Şairi Mehmet Akif'in şu mısraları ne kadar güzel aksettirmektedir : LOZAN ZAFER MI. gölgeli mescit peyda olur sdkak köşesinde bir türbenin kandili uyanır. Veriniz hemde mesâinize son sür'acini .. Bugünkü Kurtuluş semti. Manzara halkın dinini ve milliyetini hatırlatır. Bu suretle her sahada acı bir «Tezatlar Diyarı» haline gelen Türkiye'nin huzur. muhakkak ki onlardan çok daha büyük muvaffakiyetler kaydedecekti. tekrar büyük kafileye iltihak edeceğiz. HEZİMET MI? 91 onları muhafaza etmenin lüzumu kabul edilseydi hiç şüphesiz Japonlardan daha kabiliyetli olan Türk Milleti.»" Bir şair sezişiyle daha 1922 yılında kaleme alınan bu yazıda ifade edildiği gibi milletin «Kendi kendine dönüşü» maalesef henüz tahakkuk etmiş değildir. baştan başa yenileşen o şehirlerin her tarafında çan kuleleri yükselir. LOZAN ZAFER Mİ. yeni tarzda yaşayışla cedlerimizin diyanetini mez-cedip. Çünkü kabil değil artık yalamak bunlarsız . fakat daha uzağa gitmiyeceğiz. bana dünyada meğer.. Fakat dış düşmanlarımızla işbirliği halindeki dahilî hâin ve gafillerin uzun zaman millet mukadderatına hakim olmaları. Çünkü beyhudedir ümmid-i selâmet onsuz. Alınız ilmini Garbın alınız san'atini. çorak ve kurudur. Çünkü milliyeti yoH. Osmanlı Devletinin azametli tarihini. O kanaat da şudur : sim terakkinizi siz. yortu günleri çan sesleri işitilir. edipler. fakat #biz son nesil bir sürü gibi büyük kaafileden uzaklaştık kaybolduk. Bir Üsküdara bakınız. Gerçekten Tanzimattan beri devam eden garbklaş-ma hareketinin bir fiyasko olduğu anlaşılmış bulunmasına ve milletin. hatipler yetişmedi (*) Tatavla. Biz bugünün Türkleri. Kadıköy. . Onu kendinde bulur yükselecek millet . san'atm) ilmin. şairler. O şehirler bizim yeni semtlerimiz gibi millî ruhtan âri değildirler. Moda gibi küçücük bir şehri andıran yerlere yerleştik. yalnız. Çünkü her noktada taklid ile sökmez hareket. Mehmet Akif Ersoy 92 KADİR — «Ah! Büyük cedlerimiz! Onlar da Galata. Kadıköy Tatavlayı (*) andırır. döneceğiz. âdeta imkânsızlaştırılmak istenmiştir.' bir de Kadıköyüne. Medenileştikçe Müslümanlıktan çıktığımızı tabiî ve hoş gören eblehler uzağa değil Balkan devletlerinin şehirlerine kadar gitsinler. Artık Türk Milletinin ruhu bir rayiha gibi uçtu mu? Hayır büyük kütlede yine o ruh var. Türkiye'nin «Garblılaşma» hareketleri yüzünden nasıl «millîlik» ten uzaklaşarak her sahada kendisini inkâr eylediğini bakınız ne güzel ve mukayeseli bir surette tasvir ediyor: «. bu uzun boylu sefer> Bir kanaat verecekmiş. bu ufunetten kurtaracak mürşidler. o türbelerden bir ikisi kaldı da gördük ki. Başka yerlerde taharriye heveslenmeyiniz. bizi bu çoraklıktan. Birinci Cihan Harbi'yle . HEZİMET Mİ? 03 fakat gayet tabiî bir revişle büyük kafileye kendi kendimize döneceğiz. Usküdann yanında. latedlm sonrat neden böyle Japonlar yüksek? Nedir esbabı terakkisi? Yakından görmek. Bu uzun boylu mesâi. Nişantaşı. ölümsüz mısralanyla terennüm eden büyük şair Yahya Kemal Bey. Türkiye'de dehşetli bir buhrana sebep olmuştur. Üstelik o tarihten hemen bir iki sene sonra imzalanan «Lozan Muahedenamesi» gibi bir menfî âmilin temin eylediği imkânla bu dönüş. Görürler ki. cedlerimiz o kefere frenk mahallelerinin toprağına böyle nüfuz ederlerdi. sükûn ve emniyetten mahrum elim manzarası her vatanseverin yüreğini sızlatmaktadır. Aşmalı minare. İyi hatırda tutun ettiğim ihtarı demin: Bütün edvar-i terakkiyi yarıp geçmek için Kendi «mahiyyet-i ruhiyye» niz olsun kılavuz. bilâkis Şişli. Beyoğlunu ve Galata'yı saran yeni yapıların yığını arasında o mescitlerden. hasılı o toprağın o köşesi imana gelirdi. beş vakitte ezan işitilir. fakat o yerler Müslüman ruhundan âri. pazar. Beyoğlu gibi frenk semtlerinde yerleşirdi Fakat yerleştikleri mahallede Müslümanlığın nuru belirir. bu karanlıktan.

50 Bu tarz-ı hareket kendilerinin fikir ve ruh itibariyle sağlam olmamasından mı... zaferden önce bilfarz Sakarya Muharebesi arefesinde müstakbel plânlarım ifşa ederek garbülaşma yolunda daha sert adımlar atacağını ilân etseydi zaferi temin edebilir miydi? Eğer islâm yazısını. islâm kıyafetim. yıllardır ruhumuzda derinleşmekte olan aşağılık duygusunun hasad mevsimi olmuştur. böylesine aşırı bir garplılaşma hamlesinin daha vazıh bir surette anlaşılabilmesi için «Lozan» üzerinde bir nebze duralım. Burada şu kadarını söyleyelim ki. tanbul Gazetesinin. milletin bir noktaya tevcihi için mûlî ve dinî tefekkür ve tahassüs istikametinde hareket etmekten başka bir çare bulunmadığını gösterdiği halde bu gerçeği kavramakta acze düşen Cumhuriyet ricali. yaptıkları gizli anlaşmalar ve aldıkları peşin taahhüdlerle tarihî şahsiyetimizi bertaraf edecek eiddî bir imkâna nail olmuşlardır. 122 .. kanunlarını ilh.Garb muhasebesini yapabilecek sivil terbiye ve ilmî kifayetten mahrumdular. resmî hafta tatillerini. ı Yunan askerinin İzmir'e çıkmasını-müteakip tuğyan eden «Dinî ve millî heyecanı »nı temsil üslûbu ile işe başlayan M. yoksa gizli bir düşman tazyikinden mi veyahut da her ikisinden birden mi doğmuştur? Bu nokta eserimizin manevî kayıplar üzerinde duracak olan üçüncü cildinde tafsilatıyla arz ve ifade edilecektir. kıyafetlerini.. LOZAN ZAFER Mî. etrafıntia ayyaşlık ve cinayet(58) Yahya KEMAL — Aziz istanbul (Ezansız Semtler) — fo-tanbul 1964 sh. Zira bu aşağılık duygusu madden en zayıf bir zamanımıza rastlamış obuasına rağmen «Millî Mücadele» gibi muvaffak bir eser ortaya koyduğumuz halde asla zail olmamıştı. Zira. değiştirerek kendinden evvelki garbülaşma taraftartarının. Garb Alemine kayıtsız ve şartsız teslimiyet Lozan'ın ruhunu teşkil etmiştir. daha da şiddetlenerek temadi ettirilmiştir. Çünkü Tanzimattan beri telkin ve tekrar edilen yanlış görüşlerin zebûnu olan yarı münevverler Şark . tafsilâtı hayret ve dehşetle okumanız cidden tavsiyeye şayandır. hristiyanlann. 4 Kasım 1970 tarihli nüshasında verilen. yılbaşılarım. Garba kayıtsız şartsız . alarak Türk Milletini ismi konmamış bir «Hristiyan> kitle haline getirmek istikametin. Gerçekten o güne kadar garbhlaşma istikametindeki hareketlere arız olan «tereddüt» ve «cesaretsizlik» Lozan'dan sonra yerini bütün dinî ve millî müesseseleri istihkar eden dehşetli bir «despotizm»e terketmiştir. garbhlaşma hareketlerindeki gaflet ne yazık ki.. yazılarını^ rakamlarını. Kemal Paşa. daha fazla garblılaşmak için kullanma yoluna gitmişlerdir. şahıslarına sağladığı otoriteyi aksine. Millî mücadele esnasında ortaya çıkan dinî ve millî hissiyata tâbi olmanın büyük fai-delerine rağmen. Şeklî bir istiklâl ile Dünya milletleri arasında bizi de tekabbül etmiş görünen garblılar. 123. millî mücadeleyi müteakip ortaya çıkan ve garbhlaşma hareketlerinde en müfrit bir safhayı teşkil eden hareketlerin hukukî ve siyasî kaynağı Lozan olmuştur.sürüklendiği badireden ancak «millî ve dinî» müesseselere sanlmak suretiyle kurtulabilmiş olmasına rağmen. HEZİMET Mİ? 95 LOZAN Hıristiyan Dünyası için Lozan Sulh Konferansı. islâm kanunlarını ilh. harp içinde bir nevi sahne artisti gibi «millî görüş mümessili» tavrı alarak harpten sonra daha şedit bir garblilaşma taraf tarhğıyla ortaya çıkmışlardır. millet mukadderatını eline geçirenler vaziyeti takdir edemeyerek garblı-Iaşmadan rücû için bir esbab-ı mucibe teşkil etmek lâzun-gelen millî mücadelenin. Bu yüzdendir ki. 91 KADİR MISIROÖLU lerle iştihar etmiş bulunan birkaç pespaye yaverinden başka kimi bulunabilirdi? Bu hakikat. (59) Zaferden sonra. asla cür'et edemedikleri mevzularda millî ve dinî müesseseleri kanla yıkıp bunların yerine garbtalki muadillerini ikâme edeceğini açığa vursaydı. deki müthiş garp hayranlığı ve İslam düşmanlığı ile iktifa edilmeyerek Anayasaya sarahaten (Devletin dini HRtSTtYANLIKtır!» tarzında bir madde konulmak istendiğine dair KAztm Karabettir Foça'nın henüz neşredilmemiş inkilâplar devrine ait'hatıratından naklen Yeni îs.

»0 Türk Milletinin «din ve tarih şuuru» na aykın bularak eline geçirdiği her fırsatta « red > le karşıladığı Kemalist İnkılâpların hukukî ve siyasî mesnedinin LOZAN olduğunu birçok kereler tekrarlamış bulunuyoruz. İnönü'nün çok partili hayata geçtiğimiz günden beri girdiği her seçimi kaybetmiş olması bu gerçeği doğrulayan bir vakıadır. Nitekim.bir takım sözde okumuşlar derecesinde . . böyle bir teslimiyeti temsü edip te asırlarca bir vilâyetimiz olarak bulunmuş Yunanistan'a karşı dahi şahsiyetli kalamamış olan inönü'nün -sırf solculara bir tâviz vermiş olmak için«Amerika karşısında şahsiyetli bir siyaset takip etmek» gibi bir iddiayı diline dolamasının manası hazindir. Hıristiyanlar sokaklara kadar âyin gulgulelerini taşınrken ses çıkarmayan bu ekip. Bugün. her türlü ifsad edici telkine rağmen.teslimiyet çığırını açan Lozan'ın bu ruhunu Lord Gürzon'un şu sözleri açıkça ifade ve ifşa etmektedir : . meller de inkılâba. Türkün bir daha kendisine dönmesini imkânsız kılacak ölçüde millî hasletlerinin manen tahribinin âmili. Hakikat. Burada onun iktidarı devrindeki bu «hulûs beraberliği» nin tezahürlerini münakaşa edecek değüiz. Kemalist înkilâplan yerleştirebilmek için beşyiiz binden ziyâde insan telef edilmiş olması bu «mukavemetli izaha kâfi gelse ga-rektir. Milliyetin müşterek bir duygu ve fikir beraberliğine muhtaç olduğu kaale alınmayarak Türklerin ruhunu asırlarca yoğurmuş olan Islama cephe alınmıştır. Bu neticeyi. Bu gerçeğin tarihimizdeki en son misali. daha önceküer gibi sadece Garptaki teknik terakkiyi memleketimizde gerçekleştirmeğe matuf hamleler yapacakken aksine Türkün fcen-d> kendisini inkâra müncer olacak hareketlere devam etmişlerdir.«— Türklerin hayat ve istiklâllerine herkes hürmet' kârdır. şapkaya karşı gösterilen aksüla. «gözdağlari» ndan bir «hayat hakkı» sağlamaya1 çalışan «istiklâl Mahkemeleri» nin asıp kestiği masumların âdedi muhakkak ki yarım milyondan çok fazladır.resmî istatistiklere göre . halkımızın ¦ Kemalist İnkılâplar» a karşı gösterdiği sabırlı mukavemettir. Uç yıl süren Türk . Artık. bazı sun'î <suikast> tertiplerinde. Yalnız şu kadarını söyleyelim ki. Böyle bir Türkiye dünyanın hürmetine lâyık-olur. bu ekip de. bu sözü söyleten fikir. Türkiye'den istirhamım tekrar inkişaf edebilmesi için serbest Türkiye'nin bizimle birlikte hulûs birliğiyle çalışmasıdır.on bini bulmadığı halde. fevkalâde hallerde çok kere hislerine tercüman olacak dirayetli bir «baş» bulamadığından gerekli aksülâmeli göstereme-mişse de hiç olmazsa «isabetli teşhis» ve «pasif mukavemet» ile zararı bertaraf etmeye ve böylece maddî ve manevî varlığını korumaya çalışmıştır. te^ «Kuva-yı Millîye» yi eski ittihatçılığın hortlaması mahiyetinde telâkki eden bâzı vilâyet ve kasabaların isyanları ve garktaki tenkil hareketleri gi'ol ekserisi «dini his-ler> den doğan kıyamların bastırılmasında.Yunan harbinde şehid plan vatan evlâtlarının âdedi . Fakat unutulmuştur ki Türkün asırlardan beri İslâm ile yuğrulan ruhuna gayrı Islâmî her davranış yabancı gelecek ve tasvibe mazhar olmayacaktır. büyük halk kitLOZAN ZAFER Mî. Bunların hepsi milletin göeö önünde cereyan etmiştir. rey ve his beraberliğidir.yamltılamamış • olmasına borçluyuz. şurada burada Müslüman grupların en ufak ve meşru dini davranışlarını hoş görmemiş ve en ağır şekilde cezalandırmıştır. Gerçekten Türk umumî efkârı. F : 7 KADİR MISIROÖLU LOZAN ZJ ikin onu dir tire .» KADİR MIOTROflLU Bu «hulûs birliği» Lozan'dan sonra Türk Milletinin kaderinde vâki birçok değişiklikleri izah edecek bir anahtar sözdür. HEZİMET Mi? 97 leşinin. tnönü ve ekibi tarafından islâm ve onun masum taraftarlarının maruz bulundukları baskı cümlenin malûmudur. Ancak bu mes'elenin esas mevzuumuza alâka nispeti burada tafsilât rermeyi gerektirmediğinden kısa kesiyoruz. Gerçekten Lozan müzakerelerine (60) Bu müthiş rakam mübalâğalı zannedilmemeli'Jir.

Patrik m imtiyazlarına sahip oh bir memuru olup asker sim ve emsalini şiddeı Gördüm ki beyni bit j zümiyet-.ver-mia edi. Dr. ayağında arkası mahmuzlu fotin kundu-. *Bu esnada îsmet. Vaktiyle Şeyhülislâm Vâni Efendi zamanında Türkler htristiyan kızları ile müslüman etmeksizin evleniyorlarmış. Mutaassıp rumlar. yor sal riy-ta» di» za lum sone— diî ve bi—ci murahhas sıf atiyle kaülmış bulunan Dr.. miras işleri vjj. Seniyüddin gibi bir müzakereye başladık. lştt ismet benim kam bunda büyük iyilikler Türk ruhunu verirsek 100 KADİR MI9IRCML. Vânî Efendiye rüşvet vermiş. Bu meVun Şeyhülislâm bunu yapmasaydı. Devlet çektiği binlerce belâları görmez ve-böyle yıkılmazdı. O'nun hiç bir teklif ve mecbu-st olmadan Avrupa Kanunu Medenilerinden birini kabul Jıhüdüne" ne denli teşne bulunduğunu kendi ağzından Heyince dehşete kapılmamak imkânsızdır. «Bizim sûkomlsyonda hrisüyanlann evlenme. Rıza NUR a.> bir turist olarak bakaç sormağa bile vakit bu Bey'i getirttim. 1242. .. Geldikten sonra bana »jledi. li. Nazarı dikkatimi celbetmişti.. Rıza Not _zn bu mahiyetini şu cümlelerle açıkça ifâde etmektetîmzayı bastık. (62) Bakz. Bu zatın fikirlerine müracaat edeceğiz. Rum patriki görmüş ki rumlar bitiyor. 1 işinde mütehassıs ölme malûmatı vardı.» Bu suretle bu evlenmeyi hükümet men etmiş. uzun boylu ve ihtiyar birini görüyordum. Fecisi şu ki buna yanan ben şimdi de bunun faydasın* anlatamıyordum. Patrikhâişini iyi biliyormuş. ne ahmakltk. Ben de: *tstt le türk kızlan hıristiya ri de Hıristiyan kızlar. yadan bihaberdir. Bu suretle İstanbul'da kökleri kesilir. ondan şöyle Mr fetva almış: €Üu kadınlar gebelik esnasında domuz eti yiyip şarap içtiklerinden bu çocuklar müslüman olamaz. Tabiî frenkler ona Hatıratım C.U kocalarını. Hem de büyük bir kâr ile. hakkında Yunanlılar ve diğerleri kıyamet koparıyorlar. hiç olmazsa çocuklarım türk yaparlar. kızları yetişince türkle evlenmesinden korka* rak kızlarını alıp Yunanistana hicret ederler.c şh. Birkaç gündür Şato'ya celseye gi> gelirken bizim otelin koridorlarında ciğer gibi ktrmız\ büyük bir fesi. Nas ziyetten dışarı çıkamıy istifade mümkün değil ri domuz sürülmüştür Sade rafadan yumurte Açlıktan ölecek. Rıza NUR — Hayat ve 1968. Numunelik şeydi. Hıristiyan kalmamış ol Fakat bu zat pek ¦ na girmiyor.»0* Bu satırlardaki dinî ve tarihî yanlışlara mı yoksa milletin talihine mi yanarsınız bilmem!.g. > paratorluk yıkılmamış. Baktın. Türkiyede bugün hıristi-yan bulunmazdı. Kend\ medeni mes'elesine şid rı da Hıristiyanlar ile e ti...* " Yalnız bu kadar olsa!. 1056. büyük bir şerefle» Ney-bu «(kâr ve şeref» olan şey? merak mı çorsunuz? Buna kendisi müteakip cümle ile cevap veri«Türkiye'nin dokuz asırlık (Selçuklu ve Osmanlı) he-zainı görmüş. Artık bence buhranlarla yaşayıp bi-jğimiz. Ben bunlara Avrupa Kanunu Medenisini aynen Utbih etmek üzere olduğumuzu söyleyerek cevap veriyorum. tasfiyesini yapmıştık!. III. tsmeV m% iade etmesini söylt sonra kendi gitti. İstanbul Hükümetinde Adliye Ne—eti Mezâhip Müdürü ve bu memuriyette uzun zaman bu-ımuş olan Baha Bey'i getirtmiş. Bh. İstanbul (61) Dr. bazan hayâl olup elimizden uçan sulhu millete dik.* Dedi.

devletin hazinesi boş kalır diye hasis bir menfaat için mırıldanmasını duyduğu halde Fatih asırlarca torunlarının başına musallat ettiği püsküllü belânın fecaatini göremedi. gayrı hissi. bunu da yapmadı. LOZAN ZAFER Mİ.e.6U Benim «Türk tarihi» nde şapka. (64) Dr. Hem de muzaffer bir dinin kuvvetiyle yürüyen bir padişah ve kumandandı. Zaten İslâmiyet hep böyle lıarekeli emrediyordu. Rıza NUR •h. Rıza NUR. bu fikirlerini daha sonraları da muhafaza etmiştir. Hayır. Lozan Muahedenâmesi sırasında bu kadar «frenkmeşrep» olmayı «Türkçülük» le nasıl bağdaştırabildiği gerçekten şaşılacak bir şeydir.g. sırf bir maddî menfaat sa-ikasiyle ve ezcümle ulularının emir ve kumandası altında. 8 İskenderiye 1938. tşte bu. TUrkbilik Revüsü s. Bu tarihî hakikati anlamak için acaba MicheleVin manevi kaygılarına hak vermekten ise Kari Marrfın tarihî maddiyatçılığma daha fazla ehemmiyet vermek doğru olabilir mif Her halde Sevr es felâketine kadar bizi sürükleyen fecî akıbet bu sualin cevabını hazırlamaktadır. her ne del nirse densin. Rum Ortodoks Patrikhanesine. onu göklere çıkarmakta yanşa girmişlerdir.»»5 demektedir Biz de bu eserin ilk basınımda henüz mezkûr hatıratı yayınlanmamış olduğu için onu pek fazla methettiğimizi itiraf etmeliyiz. sh. Bunun tafsilâtım yani hey'ete dahil olanların ruh ve seciyelerini ilerki sahifeler-de ferd ferd ifade edilmiş bulacaksınız. hazırdaki menfaatel istücbali feda eder bir devlet adamı olduğunu. Ancak kimlerin Lozan'a methiye düzdüklerinin anlaşhabilmesi için sadece bir tanesinin Lozan vesilesiyle serd ettiği bir iki fikri dikkatlerinize arz etmek isterim : «Fatih İstanbul'u aldıktan sonra. Rıza Nur'un bu aşın alafrangalığı bir yana bırakılırsa gerçekten birçok meziyetleri olduğu da muhakkaktır! Alafrangalığa gelince yalnız o mu? Başta İsmet Paşa olduğu halde aşağı yukan bütün hey'et ayni halet-i ruhiye içinde idiler. Bu hudutsuz ve bayağı mübalâğalarla sayfalarımızı kirletmek niyetinde değiliz. Ne yazık ki «Hayat ve Hatıratım» isimli eseriyle gerçekten büyük ve tarihî bir hizmet ifa eden Dr. Rıza Nur'un. Arnavutlukta başladığı İslamcılık siyasetini bari bütün ülkesinde şiddet ve kat'iyetle takip edeydi. 1938 yılında Nadir Nadi'ye verdiği cevapta : «Lozan zabıtnamelerinde benim firenklere Avrupa Medenî Kanununu aynen alacağımızı söylediğim görülür. hem de ortodoks PatrikJin Hristiyanlığı kabul teklifleri karşısında kaldı.. (65) Dr.Lâikliği bile ilk defa kendisinin ortaya attığım söyle-yon84 Dr. her neden ise kaçırdıktan sonra. 2028. Defterdar efendinin hıristiyanlar da îslâm olursa vergi azalır.U Hicretten yüz sene sonra. Rıza NUR. bari Fatih. 102 KADİR MI9IROÖL. a. yapılması lâzım gelen şeyi iltizam ede idi. Mağlûp ettiklerinin dînini kabul etmesi belki de o vakit bile mûs* küldü. hep birden bu yeni asalete intisap eden Türkler on bin senelik milliyetçiliklerini yeni bir ümmetçilik politikasına feda ettiler. Yani gayri müslim Osmanlıları bir emri ile islâm ile müşerref kıla idi. Hıristiyanlığa ve hıristiyanlara karşı büyükî . HEZİMET Mİ? 101 (63) Dr. «Lozan» etrafında adetâ bir «efsâne» icad ederek. Böyle olduğundandır ki.e. Ancak Dr.g. hiç de dürbin olniadığmı. Bosna ve Hersekte. bir defi da maddi bir vısatı diye telâkki edeydi. muazzam. 1057-1058. Birinin teklifini kabul ile diğerini kendisine düşman edecekti. Gayrı müslümlere verdiği fermanlar i/p. Rıza NUR'un bazı fikirlerine temasımız Lozan'ın «Türk ve İslâm» ruhunu teslim alan bir «haçlı galebesi» olduğunu belirtmek içindir.. bütün aşın garplılaşma taraftarları. tik defa maddî bir alâka olan din git gide Türklerin yegâne maneviyatını teşkil etti. müthiş. Rıza NUR.. medrese ve tekkeler için yazdıklarım okunsun!. Burada Dr. sırf menfaat üstüne müesses fırsatı. Kabul edeydi vakıa o vakit de Türk Milleti bütün âlemin efendisi olacaktı. hem katolik Papa'-nın. a. hattâ Bizans İmparatorlarının tanıdıkları hak ve salâhiyetlerden fazlasını bdhşeU mekle Fatih. sh. Hasılı dini yalnız manevî bir gaye değil.

104 KADİR MI9IRO0MJ Fatih Türkü değü. HBZ1MBT Ulf 103 maktır!. müs-lümanları asırlardan beri geride bırakan. İslâm devletlerini birer birer zevale sevk eden. hattâ bizim aleyhimize olarak. Belki de îstanbulsuz bir Osmtınlı devleti asiyaî bir memleket olacaktı. osmanMar devrinde. Çünkü yalnız büyük bir devlet kurmak. devletin ve hâkim. bir millet. Türklerin öz haklarını gayrı müslümlcre feda etmek bir gaye değildir. bir gaye olurdu ve ezcümle Mustafa Kemal'in en büyük eserinden çok evvel lâiklik tessüs ederdi. torunlarını berbat etti. devlet işlerine karışıyor. her halde. sun'î olan Osmanlılığı. daha tâ ilk mes'ut gününden itibaren. Maddî terakki yerine İstanbul Türk'e az kalsın öz seciyesini. terakkiye mani olan. Fatih bir günlük siyaseti için bütün istikbalini.. anlayan ve bize kabul ettiren Gazi Mustafa Kemaldir. hükümetini ve milletini. Fafcjta Fatih İstanbul'u almakla pek güzel topraklar kazandı. daha sonra da dinini düşünüyordu. çoktan beri Fatihin Bizanslilığıra kurban gitmiş olacaktık. Gerek İstanbul'da ve gerek bütün yeni ve büyük ülkede hıris-tiyanları aşın bir surette himaye ederek Osmanlılığı yeni baştan kurarken. Bu patrikhane fermanları yetmiyormuş gibi. Bu güzel memlekette bir din. Az kalsın Türklüğün pak benliği bu Osmanlılık çamuru içinde boğulup kalacaktı. İşte Christophe Colomb'm meşhur yumurtası hikâyesine benzeyen bu lâyıklık bedahatım gören. milletin ruhunu. felce uğrattı. HEZİMET Mİ? 103 bir meyli olduğunu pek açık bir surette. bin bir türlü felâket gelmezdi. Gerçekten Lozan mu-hedenâmesi Sevr Muahede Projesine rağmen bazı noktalarda üstünlükler ihtiva etmektedir.**6 Bilmem bu sarhoş kusmuğundan beter hezeyanlar ve pespaye dalkavukluk ömeSklerini çoğaltmaya lüzum var-mı? Bütün bir ücreti peşin ödenmiş veya para ve mevki olarak ücrete istihkak için resen ibda <!. başımıza asırlarca belâ kesilen Capitulations'lar ile de devletini.. ümmetçilik edeyim derken Türk'ün hak ve menfaatlerini feda ediyordu. bir de Venedik ve Cenevizlilere. evvelâ sevr sulh projesini ele alarak Lozan'ı üstün göstermeye çalış(66) Suphi NURİ — Sevres re Lausanne 6 .mağlûp oldular. İstanbul 1934. Fatih. Da-marlarımızdaki öz Türk kam. sh. evvelâ kendisini. ümmetçi olan dinini düşüneceğine biraz da kuvvetinin ve mevcudiyetin asil ve esasını teşkil eden asil iptidaî maddeyi. hükümetin işini hercumerc eden. Fakat inkâr edilemez ki^lstanbulu almamız bile terakki etmemize yardım etmemiştir. Fakat Lozan'ın Sevr'e . mukavemet etmiyeydi. sonra osmanlt devletini. Fatih. Osmanlıları mütemadi bir aciz ve zafa düşüren Türklerin belini büken hep bu din ve devlet işlerinin birleşmesi olmuştur. bol keseden bahşettiği fermanlar ile.LOZAN ZAFEH Mİ. milyonlarca insanı esir gibi kullanmak. Gayesini demiyoruz. Bizansm mavi ve yeşillerinin âdi politikacılık b'ıd'atlarını almakla. ne dereceye kadar muazzep ettiğini anlıyamamıştu Fatihin gayrı millî harekeüerile âdeta manen Rumlar galip ve Türkler. LOZAN ZAFER Xt.) edilmiş «Lozan nâme» lerin müşterek vasfı. O din ki tâ Hasreti Muhammed zamanından beri istimam eden gayrt müslinüere İslamlardan daha iyi bakıyor. Türkü düşünseydi. Biz Bizanshhk zihniyetinden pek güç kurtulabileceğiz. gayesini kaybettiriyordu. maarife.7. bunların ölümlerini Jıazır-ladı. Biraz da bu «Sevr» kıstasının nasıl bir «geçmez akça» olduğunu belirterek bu bölüme nihayet verelim:: LOZAN'IN DEĞERLENDİRİLMESİNDE YENÎ VE YEGANE MA'KUL KISTAS : MISAKI Mil AA Resmî ve hususî şahıs ve müesseselerin bugüne kadar Lozan'ı medhü sena için kullandıkları müşterek taktik onu ölü doğmuş bir «Muahede Projesi» olan «Sevr» ile mukayese olmuştur. eserini. Türk hiç avrupalılaşmıyacaktı. fani olan kendisini. ispat etmiştir. nahak yere başımıza gelen. sanayie.

40S-404 — İnönü'nün Hâtıraları (Lozan kısmı) Ulus Gazetesi 24 Temmuz 1968 tarihli nüsha. 399 — M. Murahhasların imzasını müteakip alâkadar devletlerin iç hukuk kaidelerine -------. sh.----------------------------„*ı—.AN ZAFER Mİ. »h. Devletler Umumî Hukuku -. Gerçi padişahtan evvel Muahedeyi Müzakere ile mükellef bulunan «Meclisi Mebusan» di. Fakat hepsinden mühimi bizzat İsmet Paşa'nın bile hatıratının «Lozan» kısmına başlarken. Fakat.»69 demektedir.İstanbul 1950 C. o sırada Meclis fesh edilmiş ve yeni Meclis de henüz teşekkül etmemiş bulunduğundan Sultan Vahideddin merhum böylesine ağır bir mes'uliyet ifade eden bir muahede için memleket münevverlerinin fikirlerini öğrenmek maksadıyla «Saltanat Şûrası» adiyle bütün ileri gelenleri toplamış ve onlara artık her biri vatandan firar etmiş bulunan İttihatçı liderlerinin memleketi sürüklemiş bulundukları vahim vaziyeti izah ederek İtilâf Devletlerince teklif edilen Sevr Sulh Projesi ahkâmım müzakereye davet C3'lemiştir. Bunların birisi sekiz ayı mütecaviz bir zaman içinde karşılıklı ı mücadele ve münakaşalarla tekevvün etmiş ve usulüne uygun olarak alâkadar bütün devletlerce tasdik edilmiş. Dahası var. Halbuki Sevr Muahede Projesi Murahhaslarımız tarafından imza edildikten sonra o günkü Hukuk Nizamımıza göre onu tasdik etmesi gereken en yüksek icra makamı olan Padişah tarafından da tasdik ve kabulü şarttı. Suttan Vahideddin «• M e c e 1 1 e . Dr: Charles Crozat'. Bu defa da şu «imzalanmış» sözüne sığınmaya çalışırsa. HEZİMET Mİ? 107 göre bu metnin selâhiyetli makamlarca tasdik ve kabulü şarttır. O günkü feci vaziyet karşısında bu Muahede ahkâmının kabulünden başka bir çare olmadığı kararına varan Saltanat Şûrasına rağmen. tisnası Yunaistan olmuştur.i Musibet» adını taktığı Sevr Sulh Projesini hattâ sadnâzamın ısrarına rağmen " tasdik etmemek için sonuna kadar direnmiştir. Bizi Sevr'e «proje» dedik diye tenkid eden Ulus münekkidinin 70 kulakları çınlasın! __Müdafaa ettiği İnönü'nün bu ifadesi bile onu nakzediyor." Çünkü bu muahedenin usulen tayin edilmiş murahhaslarca imzası onun tam bir muahede olarak kabulü için kâfi bir sebep değildir. I. diğeri teklif safhasından ileriye geçememiş ve bir proje olarak kalmıştır. Bunun diğer bir delili de Sevr'in Türk murahhaslanna tahammülfersa bir cebir ve tazyik altında imza ettirilmiş ve Suitan Vahideddin'in tasdikten sureti kafiyyede içtinab etmesi sebebiyle proje halinde kalmağa mahkûm edilmiş bulunan Muahede Metnini ıslah için bilâhare bir çok «Sevr Sulh Projesini ıslah komisyonları » toplanmış olmasıdır. İtilâf Devletleri arasında ehemmiyetli bir mevkii olmaması dolayısiyle Sevr Sulh Projesine hukuki bir kıymet ve kuvvet izafe edememiştir. Nâzım) Gördüklerim yaptıklarım — İstanbul 1945 Sayfa (Î99) da : «Zâtı şahanenin bu ma-hedeyi Sadnâzamın ibtâmına rağmen tasdikten sureti kafiyyede içtinâp ettiği. Çünkü : a) Mukayese edilen* Sevr» ile «Lozan» nı mahiyetleri ayni değildir. Prof. (67) Ord. şüpheden beridir. Devletler Umumî Hukuku Prensipleri muvacehesinde tam bir Muahede olduğu halde. evvelce de zikrettiğimiz üzere «Sevr» den "M. Bu suretle Sevr'in taraflarından biri olan Osmanlı Devletinin îç Hukuk kaidelerine göre işbu muahede projesini usulen tasdik ve kabul etmemiş olması onu bir proje olarak kalmağa mahkûm etmiş ve bu yüzden diğer devletler de tek taraflı bir tasdikin bir mânâ ifade etmeyeceği mü-lâhazasıyle ayni şekilde hareket etmişlerdir. selâhiyetli makamlarla «tasdik» edilmekle tam bir «muahede» haline gelebileceğini kendisine herhangi bir Hukuk Fakültesi talebesi de öğretebilir. şüphesiz bir sürçi lisan olarak : «Birinci Dünya Harbinden sonra Türkiye ile barış yapmak için teklif olunan projelerden birincisi 10 Ağustos 1920 de Sevr'de imzalanmış.71 Artık bunda şüphe Ve tereddüde yeı kalır mı? Bu neticeyi temin eden de : . 106 KADİR MI9IROCLU t. Kemal Paşa bile üç kere üst üste «proje» tavsifi ile bahsetmiştir. Bu da. bir projenin imzalanmakla değil.O7. Kemal Paşa — Nutuk — Ankara 1927.--------¦ . Bunun tek is(68) Ahmed Rcşid Bey (H.» demektedir.nazaran daha iyi olması onun makbul ve muteber kabul edilmesi için kâfi bir sebep değildir.

Kemal Paşa'nm yerine. İçeriye biz girdikten sonra." Halbuki Lozan (72) Operatör Cemil Paşa — Canlı Tarihler II. hattâ yanımızda bulunan Versay bahçesine bile çıkmamıza müsaade etmiyorlardı. (71) Bakz. Göz hapsine alınmış bir halde ve yolda hiç kimse ile görüşmeden Paris'e vardık . İtilâf Devletleri arasında en nüfuzlusu olarak gözüken ingilizlerle taa Sof-3la Ateşemiliterliğinden başlayan bir dostluğu bulunması sebebiyle. İnönü'nün Hatıraları 1968 tarihli nüsha. Nerede kaldı ki herhangi bir şahıs ile münasebette hulunalım ve görü-selim! Esaret hayatımız ertesi güne kadar devam etti.g. «Mağlûp» bir Devletin Murah haslarının kabule mecbur olacakları şerait ile «Galip* LOZAN ZAFER MI. 403 404'den naklen* bu eserde 22 numara ile yer alan dipno* 108 KADİR M19IROGL. İngiliz muhalefeti muhakkak ki çok daha şedit bir suretle ortaya çıkacaktı. 134) de bu durumu şöyle anlatmaktadır : «MÜZAKERE Mî. a. Fakat yanıldığı başka noktalar vardı ki onlar da ilerki sayfalarda kanunî imkânlar nispetinde anlatılmıştır. onun hareketlerine karşı İngiliz tesir ve müdahalesinin. Eğer M. Bu noktada Saltan Vahideddin muhakkak ki çok haklıydı. Diğer • bir şimendifer yolundan. Fransızlar. Otel masraflarını biz ödüyorduk! Ve sıkı bir kordon altına da alınmıştık. bir zaferin manevî müsteni-datma malik idiler. Vaziyeti protesto ettik İrtibat zabitlerine : 110 KADİR MI9IROOLU .Ulus Gazetesi 24 Temmu (69) Bakz. HEZİMET Mİ? 103 bir devletin murahhaslarının kabul ettirmesi lâzım gelen lususlar elbette bir ve ayni olamazdı.U Sultan Vahideddin'in dâhiyane bir buluşla teklif edilecek dan Muahedenin melhuz menfi şeraitinin Türk Milleti tarafmdan asla kabul edilmeyeceğini gösterecek bir takım nümayiş ve mitingler tertip etmesi maksadıyle M. Fransızlar Hey'etimizi Paris'teki büyük istasyonda indirmediler Herkes dışarı çıktıktan sonra treni tekrar hareket ettirdiler. Gerisingeri gittik. c) Sevr Sulh Projesinin imzasına memur olan Türk Hey'eti murahhasına rey ve kanaatleri sorulmamış. ayni maksadı istihsal etmek için. b) Sevr Sulh Projesi ile Lozan'ın mukayesesi. Yanımızda İngiliz. nisbeten hafif bir seyir takip etmesi ve kendisinin bir memuru olması dolayısıyle de « S a r a y » ve «Makamı Hilâfet» üzerinde İngiliz baskılarının daha ehven tahakkuk etmesi ihtimaline istinad etmekteydi. (70) Cihat AKÇAYAKALIOĞLU. Ankara J927 sh. kapıya da süngülü bir asker konuldu. YOKSA HAPSEDİLME MI? Avrupa'ya eski Sadrazam Tevfik Paja'nın riyaseti altında gönderilecek Murahhas Hey'etinin azası meyanında ben de vardım. mezkûr Proje kendilerine dikte ettirilmiştir. hepsi.. Lozan'daki Türk Hey'eti ise aksine. Yola çıktık. İstanbul 1945 — Sayfa (133 . misafirperverliğini bizden esirgememiş oldu! Lâkin «misafirperverlik» sözü sizi yanıltmasın.. İngilizlerin hiç tasvip etmedikleri bir başka Paşa gönderilmiş olsaydı. Alman murahhaslarını da galiba bu otelde misafir etmişler. Orada «Hotel de Re-servoires» denilen tarihî bir binaya indik. tarafları Sulh Masasına götüren «vakıa lar itibariyle de birbirine benzememektedirler. tefrika. Fakat artık sabrımız kalmamıştı. Kemal Paşa — Nutuk. Bu suretle Fransa . Sevr Sulh Projesini imzalayan Osmanlı Murahhasları. ihanet ve hesapsızlıkları yüzünden. bugüne kadar mübalâğalı bir şekilde propaganda edilmiş bulunan. adeta' mahfuzan Versay'a vardık.( 1 Mayıs 1920) Fakat. Üç hükümetin de birbirine itimat ve emniyeti olmadığından. Değil Paris'e gitmek. mağlûp duruma düşürülmüş bir Devleti temsil etmek mevkiindeydiler. Devleti bir macera mantığı ile idare eden ittihadçılann çeşitli ihmal. bu suretle yanımıza birer tarassut memuru koymuş bulunuyorlardı. Kemal Paşa'yı Anadolu'ya göndermesidir. Fransız ve İtalyan devletlerinin -güya seyahatimiz esnasında muavenet etmek üzere bize tefrik ettikleri irtibat zabitleri bulunuyordu. M.

İtilâf devletlerinin murahhasları gene Versay'ın tarihî salonunda bizi kabul ettiler.. Tevfik Paşa ayağa kalktı.birkaç gün içinde tetkik ettikten sonra . ben. acı hakikat LOZAN ZAFER Mt. bir kelimesini bile değiştirmeyeceğiz! Kül halinde ve aynen . însant böyle bir binada uzun müddet oturmak mecburiyetinde kalsa.O 113 diği sakat muhtevayı ilk defa ve askeri otoritesine cezaî müeyyideleri terfikan kullanmak suretiyle kabul ettirmek isteyen Mustafa Kemal Paşa'nın meşhur nutku Lozan'ı muvaffak gösterebilmek için. Lozan'ın getirBunu o zaman Fransız Hariciye Nezareti Protokol Şefi olan Mösyö Fukiver söylemişti. daha doğrusu idam hükmümüzü havi dosyayı bize uzattılar.kabul eylemenizi istiyoruz! Klemansonun bu sözlerinden sonra muahede metnini. yeşil çuha örtülmüş büyük bir masanın etrafında toplanacağımızı itilâf Devlelerl murahhaslarıyle karşı karşıya oturacağımızı ve muahedenin her maddesi için ayrı ayrı müzakere ve münakaşada bulunacağımızı zannediyordum! Meğer bu bir hayalden ibarejtmiş ve hakikat. HEZİMET Mİ? 111 isbat eden Lozan zabıtları karşılıklı münakaşaları aksettirmek üzere ortadadır. Klemanso ve o devrin hemen hemen bütün diplomatları hazır bulunuyorlardı. Loyd Corç. hepimizi hususi surette hazırlanmış ve salonun bir köşesine yerleştirilmiş bulunan kürsü gibi bir yere çıkardılar! Halbuki. mutlaka çıldırırdı! Birkaç gün sonra.sekiz aylık karşılıklı müzakereler neticesinde ortaya çıkmış bir muahededir. ne dışarı çıkmamak ıztırarın-da kalmışlar! Ve ne de bir ferd ile görüşebilmişler! Eski hanlara benzeyen ve otel adı verilen nesne de güzel bir bina olsaydı." Halbuki : . sulh konferansı için ayrılmış olan salona girince. kısa bir vakfeden sonra. sebepsiz girdiniz. Fakat zavallının zaten titrek olan vücudu zangır saan-gır oynamağa başlamıştı. elinde bir tomar kâğıt olduğu halde ayağa kalkan Klemanso ne diyordu : — «Efendiler! Siz de harbe. yoksa sulh kon. bugün size teklif etmekte olduğumuz muahede şartları çok ağırdır. milyonlarca insanın ölümüne sebebiyet verdiniz! Bundan dolayı. di. yüreğimiz yanmazdı! Orada her yer pis ve bütün eşya eski idi. Klemanso'nun Lütfen bize eylediği müsaade neticesinde serbest olduğumuzu bildirdiler! Meğer Alman murahhaslarından bu hudutsuz atıfeti de esirgemişler1 Zavallılar. buraya hapsolmağa mı geldik..» LOZAN ZAFKR Mİ. başımıza inen bir tokmak gibi bu hayali silip süpürecek-miş! Nitekim heyeti hâkime huzuruna çıkan bir mazmun gibi muamele görüyor ve muahedelerin maddeleri etrafında münakaşa ve müzakere etmek yerine bir ültimc .mtı alıyorduk! Bakmış. Sevr'in böyle zabıtları var mı-dp-? Bütün bu sebepler muvacehesinde Lozan Muahedena-mesi ile Sevr Sulh Projesini mukayese etmek ve bu mukayeseden hareketle Lozan'ı muvaffak göstermek kelimenin tam manasıyle göz boyamaktan ve güneşi balçıkla sıvamaktan başka ne mânâ ifade eder? Hakikat bu olduğu halde Lozan'ı müdafaada ortaya çıkan müşküâtı yenmek için. onu sayfalarla Sevr Sulh Projesiyle mukayese etmekte ve bu suretle muvaffak göstermeğe çarpınmaktadır.. Çünkü Alman Murahhas Heyetini de oyni salonda/ ayni vaziyette kabul etmişler . içeri girdiğimiz zaman ayağa kalk-mak nezaketini lütfen gösterdiler. verilen bir deste kâğıdı eline al. fakat ne içeri. Çanakkale'yi yıllarca kapattınız.. ayni binada oturmak. fakat inimi kıpırdatan bile olmamış! (*) Bize de ayni hakaret yapılmamakla beraber. Bu hususu göz boyamaz bir surette — Dünya siyaset tarihinde. İçindeki maddeleri asla müzakere ve kat'iyyen münakaşa etmeyeceğiz! Onların. bugüne kadar mugalâta yapılmış ve Türk Halk Ef-kân Umumiyesi aldatılmağa çalışılmıştır. feransında bulunmağa mı? Nihayet. şimdiye kadar bir hey'eti mu-rahhasaya bu tarzda muamele yapıldığı görülmemiştir. Muharebenin dört sene uzamasına. HBZ11CET MtT ııs KADİR MI9IRCXJL. Fransa'da bulundukları müddetçe. dedik! Biz.

hakikaten ve hükmen. Bu itibarla Lozan Muahedenâmesinin eksik. ırk ve soyca birlik olan. Kemal Paşa ile yapılan muhabere ve sağlanan mutabakat üzerine tahakkuk etmiştir.ve memleketin bir yangın yeri vaziyetinde bulunduğu buhranlı bir devrede ve son «Osmanlı Meclisi Mebus a n ı » tarafından tesbit edilmiş bulunan «Misakı Millî» bütün haklarımızı ifade etmemekteydi. bu asgarî hakları bile temin edememiştir. Kemal Paşa ile aralarında geçen muhaberatı ispatlayan birkaç mektup da mezkûr eserin muhteviyatında yer almış bulunmaktadır. . Devlet ve Milletin istikbalinin haklı ve devamlı bir sulhe kavuşabilmesi için kabul edebileceği fedakârlığın en ileri haddini gösteren aşağıdaki esaslara tamamiyle uyulmasının sağlanmasıyle mümkün olduğunu ve bu esas-lar dışında sağlam bir Osmanlı Saltanatı ve Cemiyetinin vücudunun mümkün bulunmadığını kabul ve tasdik etmişlerdir. Hattâ daha geniş muhtevada yeni Misakı Millîler bile teklif edilmişti. Esasen Devletin ölü. ihmal ve hattâ tabir caizse ihanet noktalarını ortaya koymadan önce bu tahlile miyar teşkil eden mezkûr Misakı Millî'yi dikkatlerinize arzediyoruz : P : t 114 KADİR MISIROftLU MİSAK-I MtTJ. Ardahan ve Batum) için icabettiği takdirde tekrar serbestçe âmme reyine müracaat edilmesini kabul ederiz. o kötü şartlar altında istikbali hakkiyle tayin ve tesbit mümkün olamayacağı cihetle. Ankara 1927. Ancak. son Osmanlı Meclisi Meb'usanımn şerefli bir hizmeti olan «Misakı Millî» 18 Temmuz 1920 tarihinde Ankara Meclisi Meb'usanı tarafından aynen kabul ve ilân edilirken. sayfa 427 ve müteakip. ulaşılması güç vp büyük hedefler ortaya koyarak galip devletlerin gayız ve kinini tahrik etmemek maksadiyle. Lozan'ın değerlendirilmesinde en doğru bir kıstas olarak «Misakı Millî» kabul edildikten sonra. adı geçen mütareke hudutlart içinde din. Türk Milletinin haklan en asgarisiyle tesbit edilmişti. şayet zafer müyesser olursa ondan sonraya talik edilmişti. taınamiyle uyan Osmanlı İslâm ekseriyetinin oturduğu kısımların hepsi. (73) Mustafa Kemal Paga .T «Aşağıya imzalarım koyan Osmanlı Mebusan Meclisi azaları. Bütün bu sıralanan sebepler muvacehesinde Lozan'ın muvaffak olup olmadığını tayinde tarihî ve aklî bakımdan en emin kıstas «Misakı Millî» dir. bütün haklarımızı ifade etmediği mülâhazasıyle bir çok meb'usun tenkid ve itirazına uğramıştı. 34.«Sevr'in imzalanması» M. Bu mugalâtanın hala devam ettiğini görmek İsterseniz bkz. bir birine karşûiklı saygı ve fedakârlık hisleriyle dolu bulunan. Eğer asgarî haklarımızı tayin ve tesbit eden Misakı Millî Lozan Sulh Muahedenamesi ile tescil ve kabul ettirilebilmiş olsaydı onu muvaffak saymak gerekirdi. Sevr'i imza eden heyetten Filozof Kıza Tevfik tarafından yurda dönüşünü müteakip alenen ifade edilmiş bulunduğu gibi halen vârisleri elinde mevcut. Madde : 2 — Ahalisi ilk serbest kaldıkları zamanda âmme -reyi ile anavatana katılmış olan *Elviye-i Selâse» (Kars. . ahalinin serbestçe verecekleri reye uygun olarak tayin edilmek lâzım geleceğinden. Hâdiseler böyle cereyan etmiş olmasına rağmen zaferden sonra mezkûr Misakı Millî'nin tayin ve tesbit eylediği millî haklarımızın daha da fazlasının talep ve tahakkukunu beklenmek gerekirken. Milli Mücadele için zaman kazanmak bakımından zarurî olan bu hareketin M. Lozan Sulh Muahedenamesi. Nutuk . Madde : 1 — Osmanlı Devletinin sadece Arap çoğunluğunun oturdukları ve 30 Ekim 1918 tarihli mütarekenin imzası sırasında düşman ordularının işgali altında kajan kısımlarının mukadderatı. Kemal Paşa'nın muvafakati ile gerçekleştiği. İstanbul Temipuz 1970. Fakat yukarıda arzeylediğimiz esbabı mucibe ileri sürülerek galip devletlerin kin ve husumetlerini tahrik etmemek maksadıyle Osmanlı Meclisi Meb'usanımn asgarî haklarımızı tâyin ve tesbit eden Misakı Millîsi aynen ve hiç bir değişikliğe uğratılmadan kabul edilmiş. hiç bir sebeple ayrılık kabul etmez bir bütündür. «Belgelerle Türk Tarihi Dergisi s. daha fazlasını talep etmek. Bu yüzdendir ki. onun Misakı Millî muvacehesindeki değerlendirilmesinde elbet-teki alışılagelmiş olandan çok farklı neticeler ortaya çıkacaktır. an'ane xe içtimaî hukukiyle yaşadıkları muhitin şartlarına. «Edebî ve Siyasî Hatıralarım» adlı gayri matbu eserde de mufassalan anlatılmakta ve bu hususta M.

LOZAN ZAFER Mt. Bu esas mahfuz kalmak şartiyle Akdeniz ve Karadeniz Boğazlarının umum ticaret ve münakalâta açılması hakkında bizimle diğer bütün alâkadar devletlerin ittifakla verecekleri karar muteberdir. Avrupa ile aramızda ortaya çıkan mesafeyi kapatmak maksadıyla Ondokuzuncu Asır başlarından itibaren yapılan bütün inkılâplar. maddî bir terakkiye âmil olmak vasfından uzak. Gerçekten. Jıal-kının tam bir hürriyetle verecekleri reye göre yapılmalıdır. milletimizin manevî sukutunu intaç edecek yanlış bir yolda yürümüş olmalarının eseridir. Bu vesile ile Irak'taki son gelişmeleri bir kere daha hatırlatmak yerinde olsa gerektir!. 29 Kânunusâni (Ocak) 1336 (1920)'* Bugün Türkiyemiz. Bu netice. Bu düğüm çözülmeden halline çalışılacak hiçbir meselenin esbabı mucibesi vuzuha kavuşamıyacaktır!. Bu. . sathi bir taklitçilikten öteye geçememiş. 116 KADİR MISIROOLU «Millî Misakı önünde muhasebe edilmesi çığırı açılmış olmaktadır. teknik terakkiyle âmil olabilecek gerçek ham118 KADİR MI9IROÖLÜ leler yerine. bu harekete birçok dahilî ve haricî âmilin tesiriyle ayak uyduramayan «Osmanlı Cemiyeti» ise — Avrupa'ya nazaran — önce bir «geri k a 1 m a > mevkiine düşmüştü. civarda bulunan memleketlerdeki müslihnan ahalinin de aynı hukuktan istifadeleri emniyetiyle tarafımızdan teyid ve temin edilecektir. muntazam bir idare şeklinde işlerin yürütülmesine muvaffak olabilmek için her devlet gibi bizim de inkişafımızın temininden istiklâl ve tam serbestliğe sahip olmamız. Bu suretle Lozan'ın (74) Zabıt Ceridesi. İKİNCİ BÖLÜM LOZAN'I HAZIRLAYAN HADİSELERİN PANAROMASI A — MİLLİ MÜCADELEYE KADAR İslâm Âleminin «müspet ilimler» sahasında kaydettiği terakkinin muta'Iariyle ortaya çıkan «Yeni keşifler» ve «yeni ticaret yollar ı > nın sağladığı maddî imkânları birleştirerek «Sanayi î n k ı 1 â b ı » na vücud veren Avrupa. «Hak» ve «Batıl» mücadelesinin had safhaya ulaştığı bir devir içinde bulunmaktadır. Zamanla bu geri kalışın doğurduğu «aşağılık duygusu» nun tesiriyle ard arda ortaya çıkan çoğu kanlı «inkılâp hareketleri» — ilerlemek şöyle dursun — eski yerimizde kalmanızı bile temin edemiyerek kısa zamanda — halâ devam eden — bir «gerileme» ye sebep olmuştur. hayat ve bekamızın temel ve esasıdır. «Şark — Garp muhasebesi» ni yapamayan veya bunu ya-panuyacak derecede ifsad edilmiş bulunan yarı münevver idarecilerin. Madde : 5 — l'tilâf Devletleriyle hasımları ve bazı müşavirleri arasında da kararlaştırılan anlaşma esasları içinde ekalliyetlerin hukuku. Bu sebeple siyasî. Madde : 6 — Millî ve iktisadî inkişafımız imkân dahiline girmek ve daha asri. şüphesiz milletçe önümüze çıkacak müstakbel fırsatlar için geç kalınmış bir hazırlıktır. malî inkişafımızı önleyen kayıtlara muhalifiz* Gerçekleşecek borçlarımızın ödeme şartları da bu esaslara aykırı olmayacaktır. Netice olarak « L o z an » Türkün kaderinde bir dönüm ve düğüm noktası olarak gözükmektedir. . adlî. HEZİMET Mİ? 115 Madde : 4 — İslâm Hilâfetinin merkezi ve saltanatır payitahtı ve Osmanlı Hükümetinin Merkezi olan İstanbul şehri ile Marmara Denizinin emniyeti her türlü ihlâlden korunmuş olmalıdır. Böyle bir mevsimde temel yapmazdaki bütün müşküllerimizle derinden irtibatlı olan «LozanMu-ahedenâmesi» nin ilk defa âfâkî bir surette tahlil ve tenkidi mes'ut bir hâdisedir.. kısa zamanda dehşetli bir «maddî üstünlük» elde etmiş.Madde : 3 — Türkiye ile. buna "mukabil böyle bir terakkiye nail olmak için hiçbir manî vasfı bulunmayan manevî kıymet ve kuvvetlerimizin hazin bir surette tahrip ve imhasını intaç eylemiştir. yapılacak sulhe bırakılan Garbi Trakyanın hukukî vaziyetinin tesbit'i de.

Hakikaten bu fermanın «Besmele» ile başlamasına ve «Şer-i Şerifi» baş tacı eden lâfız sarahatine rağmen. ne yazık ki. resmî lisanın ise Türkçe olmasına rağmen. genç yaşında Osmanlı tahtına oturan Sultan Abdülmecid'in saltanatının ilk birkaç ayı içinde ortaya çıkmıştır.am}tılmvş Osmanlı Padişahına. ve şehirde at üstünde dolaşamamaları gibi mükellefiyetlere mukabil. Bu çığırın hukukî ve siyasî mesnedi «Tanzimat Fermanı» olmuştur. Tanzimatın ilânına kadar Osmanlı idaresinde gayri müalim ahaliye âit hak ve vecibeler için Hazreti Ömer'in Kudüs'ü fethettiği zaman oradaki gayri müslimlere tatbik ettiği esaslar örnek alınmıştı. TANZİMAT Herbiri. manevî yapıcı rolü idrak edilemiyerek.'* Gayrî müslimlerin hayat ve hürriyetleri. «Hristiyan Avrupa» nın iktibası çığırını açan ilk ve müessir bir hamle olduğunda şüphe yoktur. idarecilerden çok daha önce ye isabetle ortaya koymuştur. HEZİMET lir? 119 yılında ise Kavalalı Mehmet Ali Paşa kuvvetlerinin «•Kütahya» ya kadar gelebilmesi gibi iki büyük felâketin zuhuru müşahede edilmiştir. bu hareketi ile. Osmanlı Devleti Tanzimatın ilânına kadar bu esaslar dahilinde hareket ederek İmparatorlukta bir «Ümmet hâkimiyeti» düsturunu takib eylemişti.Bütün içtimaî müesseselerde «tekâmül » yerine «inkılâp» metodunun tatbik edilmesinden doğan ve devlet hayatım bir nevi «yaz-boz tahtası» haline getiren bu hatalı tutum.. Zira Osmanlı devletinde «milli ye t» le «diyanet* daima bir ve aynı telâkki edilmiştir. Avrupalıların. müslümanlara nazaran farklı bir şekil ve renkte elbise giymeleri. Mahmud ilâna hazırlan120 KADİR MISIROOLU I 10ZAN ZAFER Mİ. ilk ehemmiyetli meyvalarım Sultan II. Milletimizin hiss-i selîm ve maşeri vicdanının mâ'kesi olan bu kıymet hükmü. mutlak bir garantiye raptedilmiş bulunuyordu. «Gâvur Padişah» adını takmakta tereddüt etmeyen halik efkân umumiyesi. Bu yüzdendir ki. İdarecilerimizin içine düştükleri bu menfî halet-i ruhiye. ruhsua ve şekilci bir «inkılâpçılık yolu» açılmıştır. ırkan türk olmayan müslümanlann hâiz bulundukları haklar arasında hiçbir fark mevcud değildi. hayat tarzı ve dünya görüşü baikmundan müslüman Türk'e yaklaştıramayan inkılâpçılar. Tanzimat bu «Ümmet hâkimiyeti» ne nihayet verecek.) gayreti» ne kapılan bu . O kadar ki. müslümanları onlara yaklaştırıp benzetme çığırını açmışlardır. gayri müslimleri Müslümanlarla aynı seviyeye getirmiştir. Gerçekten müesseselerde kadîm tekâmül mantığını terkederek inkılâpçılık usulünü tatbike koyulmanın en dikkate değer bir ' misali olan « Ye niçerilik» in lağvını takiben 1828 yılında «Yunanistan'ın kuruluşu» ve 1830 LOZAN ZAFER Mİ. ilim ve tatbikat ile ortaya çıkan ve millî hayatın «şe'niyet-i içtimâiye» (realite) leri-rie ma*kes olan âdet ve an'anglerin müsseselerdeki maddî vç. onu.1839) vermeye başlamıştır. avrupahlaştırmayı ilk defa ve devlet gücünü seferber eylemek suretiyle gerçekleştirme teşebbüsünde bulunan Sultan II. din ve tarih şuuruyla âdet ve an*-analerine mugayeretini. içimizdeki hristiyanların hukukunu korumayı bahane ederek ikide birde «ıslâhat» teklifinde bulunmalarından doğan tesirle birleşmesi inkılâp hamlelerini «millî ve dinî varlığımız» için — kelimelerin hakikî manâsıyla — bir «facia» haline getirmiştir. Kılık kıyafetten en yüksek devlet müesseselerine kadar her şeyi «avrupalılaştırmak (!. garplılaşma hareketlerinin. HEZİMET MİT 121 mis" fakat ömrünün vefa etmemesi ve Akif Paşa gibi basa muhafazakâr devlet adamlarının mümanaatı sebebiyle bu hareket. 1826 yılında lâğvedilen «Yeniçerilik» ve onunla birlikte bütün an'anevî ordu sınıflarının yerlerini hâlâ dolduramamış bulunan «avrupal ordu» nun sür'atli mağlubiyetleri ile doğrulanmıştır. Gerçekten devletin kurucularının ve hanedanının Türk. Hattâ her türlü mevki ve memuri- . köksüz. Türklerin hâiz bulunduğu haklarla. müslümanlar arasında silâhlı olarak bulunamamalan. Gerçekten hristiyan unsurları. Mahmud Devrinde (1808 . bir gayri müs-limin şer'an tecviz edilmeyen müslim hakkındaki şahadeti bile kabul edilmiştir.

Saltan İL Mahmud'un «Ben teb'am-dan Müslümam camide. Bütün idarenizi intizam altına alınız ye ıslâh edeniz! Lâkin âdet ve maişet tarzlarınıza uygun olmayan bir idare usulü kurarak eski idareyi yıkmayınız! Aksi takdirde Padişahın ne tahrip ettiğinin ne de harapettiği şeylerin yerine koyduklarının kadr-u kıymeti bilinmediğine hükmolu-nur. Fakat «•Garba teslimiyet mantığı» ndan hareket eden Tanzimatçılar. bunlar meyanında geçmiş halleri birinci sıraya koymak lâzımdır. Aralarında başka bir fark yoktur» tarzındaki sözünün tam bir tatbikatı demekti.U «Herhangi bir hal. bu dost sesi karşısında intibaha gehnemişlerdir. 1339 s. Gerçekten Tanzimat fermanını ilân eden Reşit Paşa'nın ilk sadaretinden ayrılmasından birkaç hafta sonra Avusturya Başvekili Prens Metternich Istanbul-riaki Avusturya sefaretinde bulunan Kont Aponi'ye gönderdiği bir telgrafla Osmanlı Devlet erkânını şu suretle ikaz ediyordu: (T7) a. Zira garp Tca-tturilan. g. Siz Türk kalınız! Lâkin madem ki. ah. 48 (76) Abdurrahman ŞEREF a. Avru-panın umumî sadasını anlamıyorsunuz. Osmanlı Devleti. HEZtMET MİT 123 beanızı tamamiyle himayeniz altına alınız. İdare edenlerin muvaffakiyet elde etmek için âmme efkânnm tasvip ve desteğine daima muhtaç bulundukları dikkate alınırsa bu ayrılığın ne elim neticeler tevlid edebileceğini tahmin etmek kolaydır. Garp memleketlerinde esas olan şey «Hristiyanhk Kanunlarındır.77 Halk umumî efârını gayet derinden rencide eden bu tavizler. Hıristiyanı kilisede. birçok Avrupai müessesenin kurulmasıyla daha da yadırganmış ve gitgide halk ile idareci sınıf arasında — hergün biraz daha gelişecek olan — bir mesafe ve ayrılık ortaya çıkmıştır. İst. Nitekim «Rusya'ya k arşı» olan siyasetinin icabı olarak Osmanlı Devletini desteklemek mevkiinde bulunan ve bunu birçok fiilî v ak'al arla da isbat etmiş olan Avusturya Başvekili. Devletin varlığını kemiren bir hastalığın açık alâmeti olarak telâkki olunabilen vahim Mısır gailesinden Bab'ı Ali'nin dalut yeni kurtulduğu bir sırada yukarıdaki umumî hakikat Osmanlı Devleti hakkında bilhassa kabili tatbiktir. gerileme ve çökme halinde bulunan bir varlıktır. Tanzimat ricalini gayet yerinde bir surette ikaz ederek bu hareketlerden doğacak tehlikelere işaret etmişti. Diğer dirilere karşı müsamahakâr olmak için şeriatın size gösterdiği kolaylıklardan istifade eyleyiniz. Onların paşalar tarafından sıkıntıya maruz kalmalarına mâni olunuz. irûcıraz sebepleri meyanında ilk temelten Sultan Selim ta-rafından atılıp son Padişahın ancak derin bir cehalete ve hadsiz payansız bir hayalperestliğe istinaden terviç ve teşvik ettiği Avrupa tarzındaki fikir ve tasavvurlarını zikretmek lâzımdır. pek muhtelif bir çok ahval ve şeraitten meydana gelir ki. hükümetinizin temelini teşkil eden kanunların müstenid bulunduğu usul ve kaid. Bab-ı Ali'ye şu suretle hareket etmesini tavsiye e<Je-v riz: Hülcûmetinizi mevcudiyetinizin temeli olan ve Zat-ı Şahane ve müslüman teb'ası arasında en esaslı bağı teşkil eden «Din Kanunlarına hürmet ve riayet esası üzerine kurunuz! Zamanın icablarına göre1 hareket ediniz! Ve zamanın doğurduğu ihtiyaçları nazarı itibara alınız. vukuf ve malûmat ile ileriye doğru . 122 KADİR MISIROOL. Zikri geçen tebeanın din işlerine karışmayanız. Siz bu efkârı umumiyeyi. Eğer terakki yolunda adalet. Mazhar oldukları imtiyazlara riayetle «Giilhane Hattındaki vaad-leri yerine getiriniz. y.(75) Abdurrahman Şeref — Tarih Musahabeleri. Şurasını gizlemeye çdlışmamdlıdır ki. Doğru yolda ilerleyiniz. Hnstiyan teLOZAN ZAFER Mt. Bir 'kanunun tatbik ve icra şartlarını temin etmeden onu asla ilân etmeyiniz.elere asla benzemeyen ka ideler üzerine kuruludur. Türk kalacaksınız şeriate sim sıkı sarılınız. Bu hareket. 85. e. Avrupa medeniyetinden sizin kanun ve nizamlarınıza uymayan kanunları iktibas edip almayımz. Fakat bunu yaparken garbın umumi efkârı addettiğiniz şeye ehemmiyet atfetmeyiniz. Museviyi ise Sinegogunda farkederim. yelleri için de müslim — gayri müslim tefriki yapılmaz olmuştur.

. 49l ve müteakipten sadelegtirmlgtir.Hülâsa biz Bab-ı AlVyi kendi idare tarzının tanzim ve İslahı için vâki olan teşebbüslerinden vaz geçirtmek istemiyoruz.377 de «Terakki düşmanlarının tesirine maruz kaldığından ıslahat aleyhinde olmakla tanınmıştı.hareket ederseniz Avrupa umumi efkârının ehemmiyetli olan kısmı size temayül ve teveccüh edecektir. Türkiye împa-rotorluğunun ahval x>$. «selefinin icraatına kargı tabii olarak duyduğu bir aksulamel şevkiyle Haremi Hümayunda büyük tadilât yaptı ve saray masraflarını azalttı» demektedir. dindar. ..a. millî bünyeyi sarsan içtimaî inkılâplar yerine ciddî sınaî. . (81) Kolonel Lamouçhe. g. Diğer yandan maarif hizmetlerine de son derece ehemmiyet vererek birçok mektepler açmıştır. devleti eski kuvvet ve kudretine ulaştırmak için. Lâkin ahval ve şartları. sh. Gerçekten ordu ve donanmaya fevkalâde ehemmiyet vererek onları bütün dünyada «îkinci» sayılabilecek bir duruma getirmiştir. 52 . İstanbul 1943 sh.EMEZOGLU) Türkiye Tarihi.Türkiye ve Tanzimat. g. e. (80) Engelhart .. Fakat ekseriya görüldüğü veçhile vekâyiin inkişafı. zeki.kanunlarına tercihan numune ittihaz etmesini Avusturya'nın kıskandığını ihsas (78) Engelhart . üstün ve san'atkârane (79) • Engelhart . aslî kanunları şarkın âdet ve âdabına uymayan hükümetleri taklid hali hazırda hertürlü ibda ve tanzim kuvvetinden mahrum olup Müslüman memleketlerinde za rarlar husule getirmekten başka bir netice hasıl etmiye-ceği aşikâr olan ıslâhatı kabul ve tatbik etmemesini tavsiye ederiz. ilk hisleri tahakkuk ettirmedi. Gayet vatansever. «Hristiyan Avrupa-nın iktibası» mahiyetindeki bu yeni hareketi. taht'a çıkar çıkmaz.Kemali SÖYL. Acabr. bu fikirlerinin samimiyetinden şüphe etmek için ortada hiçbir fiilî ve siyasî sebep mevcud değildir. siyasi hayallere tâbi olmakla mı itham edeceklerdir? Varsın öyle olsun. ihtimal ki. SULTAN ABDÛLAZÎZ Saltan Abdülmecid'i takiben Osmanlı tahtına geçen (1861) SaltanAbdülaziz.. 51..72. yöneldiği yanlış istikametden alıkoyarak frenlemek" ve te-iakkiye âmil olabileöek ciddî faaliyet sahalarına naklet mek hususunda hudutsuz bir gayret sarfetmiştir. İstanbul 1338 sh.**7 Bu vesikayı nakleden Fransız sefiri Engeihart. Tophanede en mükemmel topların dökülmesine mahsus imalâthaneler vücuda getirilmiş. Teni Padişah. +><"*-. Bu yerinde ikaz bazı devlet ricali ve bilhassa genç ve tecrübesizliğinden istifade edilerek kendisine «Tanzimat Fermanı» kabul ettirilmiş bulunan Saltan Abdülmecid'i nisbeten uyandırarak tereddüt ve mukavemete sevketmiş" ise de açılmış olan bu çığır maalesef taviz taviz üstüne binmek suretiyle günümüze kadar devam etmiştir. 144 KADİR MISIROOLÜ eden bu beklenmeyen cnasihatn&me» ifadesiyle7* mes'eleyi tevil etmek istiyorsa da daha sonraki vak'alarm fiilen teyid eylemiş bulunduğu Metemich'ia. G. Tür-kiyenin tatbik etmek istediği ıslahat için Fransa kanun ve nizamlarını sair memleketlerin . maarifle alâkalı tedbir ve teşebbüslere girişmiştir. (Trc. HEZİMET Mİ? 125 tahasüssler sahibi ve zamanının ihtiyaçlarını hakkıyle müdrik olan Sultanaziz'2. sh. askerî. gemi inşaası için Fransa'nın bile gemilerini tamire sokabileceği muazzam bir tersane tesis edilmiştir. Amerika'ya Sipariş edilen «Martin-i Henri» deriilen tüfekler için Saray mensubu kadınlara kadar teşmil edilen tüfek ianesi kampanyası açılmış ve bu hussusta takdire şayan fedakârlıklar gösterilerek ordu ve donanmanın en son silâhlarla teçhizi temin edilmiştir..a. şartlarına uymayan garp hükümetlerini her şeyden evvel taklide değer bir numune telakki ederek ona göre ^ıslâhatta bulunmamasını. I LOZAN ZAFER 111. e. çalışkan.

tstanbul 1961 sh. Fransız Kanunu Medenisini tercüme ve iktibası gibi feci bir tavizin hahişkâr mü(83) Fazla bilgi için bk*. 1. Frasız Kanun-u Medeni'si aynen tercüme ve kabul edilmek istenirken'4 bu teşebbüs devrin büyük ilim ve fikir adamı Akmed Cevdet Paşa'nın hamiyet ve gayreti sayesinde atlatılmıştır. Mir'ati Hakikat C. 1874 de ¦Topçu Mektebi» ile «Dâr-ül Fünûn-ı Osmanî» 1875 de pek çok «Askerî Rüşdîye» gibi maarif müesseselerinin kuruluşu ile eskiden mevcut olanlarının yeniden ıslah ve tanzim edilerek geliştirilmiş bulunduğunu zikredebiliriz. İstanbul 1943. 197 . vükelâ.Tedrisat..85 Buna karşı müesseselerde «tnkilap Metodu» yerine «Tekâmül Usulenin dört kitabı tab-u. miyede Fransa Kanunlarının ma'mulünbih olmamasından dolayı fakire husumet ederlerdi. bunları «Hürriyet» ve «Eşitli k»e aykırı ilân eden ecnebilerin tesiri idi. II.ı mesa'i ile beraber sekizinci tezkirede beyan olı dugu üzere Divan-ı AhkAm-i Adliye dairesinde fuhul-i'1 fukaha'dan mtürekkep bir cemi'yet-i ilmiyye teşkil olu. Amma. mecmuası. . isteyen garp hayranlarının «Mecelle) ye kargı mukavemetlerini Ahmet Cevdet Paga.> (Tezakir. Bu tarik ile MecelLOZAN ZAFER Mİ. 126 KADİR MI9IROOL.. 1862 de bir çok «mek-teb-i iptidaîyye». Mehmet Galip Sadullah Paşa ve Mezardan bir nida. Dersaadette Kuz-merre zuhura gelen de"avi-yi ticareti bir mahkeme-i ticaret idare etmez oldu. 7 mart 1332 S. tFranıtz Elçisi» nin buna nazar-* husumet ile bakmakta hakkı olsun diyelim.l Ahkâm -i Adliye> namiyle bir kitab te'lifine mübaşeret olunup Um-i flkıh'da olduğu üzere i müteaddit kitaplara taksim olunmuş ve her kitap tamam I oldukça lâde'1-arz bâlâsı hatt-ı Hümayun ile bit tevşih tab-ü neşr olunmakta bulunmuş İdi. Ankara 1967 Tetlmme'den).Kadir MISIROĞLU . 1 . neşredilmiş ve beşincisi dahi it-tam ile tebyize verilmiş idi. büyük ve vatansever şahsiyeti hakkında derli toplu' bir malûmat elde etmek isteyenler şu kaynaklara ba-bakabilirler: İhsan Şerif Bey ¦. Müslim aleyhinde gayri müslimin ve zımmî aleyhine müste'me-nin şahadeti şer'an istisma' olunmamak mes'elesiyse av-rupalılarm nazarına pek ziyade çarpar . ve rical-i devlet idadmda bulunan bâzı mü-teferricîne ne diyelim ki. ¦ narak Um-i fıkhın muamelât kısmına dair « M e c e 1 -le. 183 ve müteakip. İstanbul 1326 Sh.Mahmud Celaleddin Paşa.U Bir iki misal vermek gerekirse. HEZİMET Mt? 127 dafÜ olmalarının sebebi. 1864 de bugünkü «Erkân-ı Harbiye mektebi.Abdülaziz Han hakkında efsaneler . C. Günden güne Avrupalıların memûlik-i mahruseye te-varüdü ziyadeleşip alelhusus Kırım Muharebesi münasebetiyle fevkalâde çoğaldı ve bu cihetle daire-i ahz ve itâ vüs'at buldu. 77 . Ecnebiler mahakim-i şe.(82) Muhafazakârlığı yüzünden bugüne kadar yazılan eserlerin çoğunda inkılâpçı kalemsörler tarafından gayet haksız ve mesnetsiz bir surette çeşitli ithamlara ma'ruz kalan ve binbir iftiraya uğrayan 8ultan Abdülaziz Merhumun. İstanbul 1970 sh.Cavit Baysun neşri. ü tanzim^ sarf. ziyy-i Islâmda oldukları halde ahkdm-ı ger'iyye meydana konulup da Mehakim-i Niza. «Tez&klr» de göyle anlatmaktadır: «Şöyle ki ber-berçh-i megruh Dlvan-ı Ahkam-ı Adliye' nin usul _ ü fürû'unu tertib . '. 121 re müteakip. (84) Fransız kanunlarını tercüme ve kabul ederek müslüman Türk Milletine daha o zaman zorla tatbik ettirmek. 1867 de <Mekteb-i Sultanî» adiyle ilk liseler.i Cevdet . Osman Engin — Maarif Tarihi. Sh. yukanda arz ve izah edildiği üzere «tslâm Fıkhı» nın gayri müslimler hakkındaki bazı tahditlerini artık kabul etmek istemeyen ve bu hususta garplılaşma taraftarlarıyle de ağız birliği ederek . 1872 de «Maden Mektebi» ile yeniden bir çok idadiler.i ulemada bulunan bir takım. cehele ile beraber Makam-ı Meşihatta bulunan Kezûbl Hasan Efendi dahi böyle bir fıkıh kitabının daire-i ilmiyyede yapılmayıp da daire-i adliyede yapılmasından dolayı aleyhimize kıyam ederek Sultan Abdillaziz Han Hazretlerine hayli si'ayet etmiş idi. înkilâpçı Tanzimat ricalinin. Ve daha garibi budur ki zlyy.r'iyeye gitmek istemez.81 Bu sırada işbaşında bulunan inkılâpçı devlet adamlarının tesiri ile.32 -lsmaü Hami DANİŞMEND Osmanlı Tarihi Kronolojisi c..Moskof Mezalimi.

olduğundan hris-tiyanların Mehakim-i Şer'iyyede muhakemelerine itiraz eder oldular. Bundan dolayı bazı zevat Fransa kanunları Türkçeye tercüme olunup da mehâkim-i nizamiyyede 128 KADİR W9IROaL.IT LOZAN ZAFER Ut. HEZİMET 111? 129 1 Q > nun en mükemmel bir misalini teşkil etmek üaere İslâm hukukunun bir kanun metni halinde tedvini*4 suretiyle «Mecelle-i Ahkâm-ı Adliye» denilen muazzam hukuk abidesi ortaya sıkmış oldu ki, Sultan Abdûlanlar ile hükmolunmak fikrine zâhlp oldular. Halbuki bir milletin kavanln-i esasiyesini böyle kalb-ü tahvil etmek o milleti imha hilkmünde olacağından bu yola gitmek caiz olamayıp ulema güruhu ise o makule alafranga efkâra sapanları tekfir ederlerdi. Frenkler dahi tKanununuz ne ise meydana koyunuz. Biz de görelim ve tab'amtza WJ-dlrelim» derler idi. (Cevdet Paşa - Tezâkir, Cavit Baysun negri. Tezkire nu. 8 den). (86) İslâm fıkhı öteden beri müdevven bir kanun metni ha. îinde tanzim edilmeyip bir «Bah-i bt pâyân» içtihatlar külllyatıyla yürütülmdügtür. Fakat bu geni) l;tlhatlann içinden aradığını bulup ihtilâfa tatbik edecek kabiliyette ftkıh âlimlerinin azalması yüzündendir ki, tatbikatçıya kolaylık olmak üzere Avrupa hukuklarında olduğu gibi tatbiki icabeden içtihatların Barih bi. rer kanun maddeleri halinde tatbikatçının elinin altında bulundurulması lüzumu ortaya çıkmıştır. Bu ihtiyacı kar-gılamak maksadıyle içtihadların* maslahata en uygun olanlarını kanun maddeleri haline getirerek «Mecelle» nin ortaya konulmasının bir tekâmül eseri olduğunda şüphe yoktur. Gerçi böyle bir yardımı icab ettiren huaus, kısmen ihtiyaçların giriftlegmest ve kıs. men de tatbikatçıların selefleri ayarında sahib-1 seltLhl-yet olmamalarıydı. Bu yüzdendir ki bir hukuk sistemin. de yazılı hukuk kaidelerinin mevcud olması o memleket hukukçuları için geref değil, belki tur kifayetsizliğin alft. metidlr. Bu gön ingiltere'de yanlı bir anayasa ve hattâ yazılı bir kanun-u medeni bulunmaması muhakkak kt İngiliz hukukçularının kıymet ve kabiliyetlerini gösteren bir husustur. Orada ihtilâfların halledilmemesi gibi bir durum mcvzuubahls olmadığına göre, mes'elenin bunaziz devri için en büyük^an ve şeref sebeplerinden biri ve belki de birincisidir." Sultan Abdûlaziz merhumun büyük ve vatansever şahsiyeti ile devrinin ehemmiyetli hadiseleri üzerinde burada gerektiği şekilde dürnikya imkânlarımız ne yazık ki, müsait değildir. Bu yüzden o'na dair yüzlerce şahadet vesikalarından sadece birini arz ve takdim etmek istiyoruz; Eski sefirlerden Sadullah Paşa, Sultan Abdûlaziz mefhumun Divan-ı Hümayun tercümanlığına dair hatıralarım anlatırken: «Sırbistan Beyi, Prens Milan Istabnul'a gelmiş, üç gün sonra Huzur-u Hümayuna kabul edildiği zanian Sadrazam Hüseyin Avni Paşa da hazır bulunmuş idi. Zat-ı Şahane ile Prens Milan birer koltuğa oturdular. Biz (Sadullah ve Hüseyin Avni Paşa'lar ayakta duruyorduk. Prens Milan, Sırbistan arazisinin Çarlığından dolayı hoşnutsuz olan Sırplıların taarruzuna uğraması ihtimaline binaen kendisinin selâmetini temin için Sırbistana biraz yer ihsanım istirham eyledi. Baktım merhumun rengi değişti. Hiddetlendi. Prense: — Sizi her türlü tehlikeden korunmak için Sırbistana asâkir-i şahanemi sevkederim. Arazi genişletmeye gelince; islediğiniz yerlerin her karışı nice millet efradının kanıba(87) dan bagka bir tarzda telâkki edilmesine imkân yoktur. Nitekim vaktiyle bizde de böyle değil miydi? Bugün ise bir değil, beg değil on binin jttstünde kanunun mevcudiye-ti kanun yapıcıların da, tatbik edicilerin de, Türk adlî hayatinin da bir za'afından bagka neyi ifâde eder. Fazla bilgi için bakınız. Ebululâ Mardin — Medeni Hukuk Cephesinden Ahmed Cevdet Paya, İstanbul 194«. F'- 9 130 KADİR MISIROÖLU I

hasına alınmış olduğundan onu ihsan etmeye hakkım ve selâhlyetim yoktur! Buyurdu. Ben ömrümde bu derece va-kûrâne söylenmiş bir söz işitmedim desem mübalağa etmemiş olurum!" demektedir. Sultan Abdûlaâz Merhum; diğer taraftan da birçok sınaî teşebbüslere girişerek sanayi inkılâbı yolunda da ciddî adımlar atmıştı. Bu müspet ve muhafazakârâne verimli çalışmalar garp hayranı devlet ricalinin ruhlarında dehşetli bir infial uyandırmış ve bun» eklenen dış tahriklerle o'nun feci bir surette katlettirilmesine yol açmıştır." Bu hadise «Türk» ve «Müslüman» kalmak şuu(88) Mehmed GALİP ¦— Sadullah Paşa veya Mezardan Nida ' ' ' a». ¦ 77» (89) Gerçi bu güne kadar yazılan bir çok eserde Sultan Ab-«Jülaziz merhumun «İntihar» ettiği yazılıp iddia edilmişse de bu eserleri yazanlarla merhumu şehid edenlerin ayni batıla (garplılaşma^ iman etmiş kimseler olduklarını hatırlamak bu kuyruklu yalanın icat sebebini kavramaya yeter sanırız. Bun.1 ar bugüne kadar iddialarını isbat sadedinde hiçbir ciddi delil ve mesned gösterememişlerdir. Aksine merhumun feci bir surette katline ait deliller gayet muknidirler. Ne yazık ki, etrafı hâinlerle sarılan Sultan Aziz, bir kaç muhteris paşanın bir tertibine kurban giderek önce hal' edilmiş sonra da feci bir surette katlettirilmiştir. Bu cinayet dolayısiyle bilâhare 1881 yılında Sultan II. Abdülhamid tarafından kurulan Yıldız Mahkemesi'nin teşkiline müracaatiyle âmil olanlardan !biri bulunan Mahmud Celalettin Bey <Paşa) t Mlr'at-ı Hakikat» isimli eserinin 119 ve müteakip sahifelerinde bu meş'uçı vak'ayı şöyle anlatmaktadır: «Ztkrolunan pazar günü saat iki raddelerinde Harem Dairesinde bir vaveyla koparak Sultan Abdvlasiz'in nefsini itlaf eylediği haber verilmekle derhal Sadrazam ve lozan ki. Hezimet mi? 131 runa karşı gerçekten hâilevî bir darbe olmuştur. Zira kaa-til ve müşevvikler, sadece bu büyük hükümdarı katletmeksair vükelâ-yi devlet, Ortaköy dairesine muttasıl kars-kolhâne sahasında içtima eylediler. Yukarıda ismini zik-rettiğimia Fahri Bey ki5 Abdülaziz Han'la hizmetinde kalan kurenasuıdan idi. Huzur-u vükelâya celple suali hal olundukta, merhumun alessabah validesini ve hizmetinde bulunan cevâriyi yanından savarak oda kapısını kapayıp sakalını düzeltmek bahanesi ile evvelce cariyelerin birinden almış olduğu küçük mikras (makas) ile kollarının kan damarlarını kesmiş olduğu halde içe-ru girildikte muhazafa-1 hayatı kabil olamamış idüğini takrir ve ifade ve mikrası dahi irae eyledi. Meğer bu facianın vukuu ile beraber serasker Hüseyin Avni Paga yetigüp merhumun na'şini karakolhâneye naklettirmiş ve neferatin kahve ocağına bıraktırmış imiş. Müverrihi âciz vükelâ İle beraber bulunduğum cihetle merhumun derece-i cerihasını anlamak için na'şınm bulunduğu mahalle duhulünde üzerine beyaz bir perde örtülmüş ve bir küçük nefer şiltesine yatırılmış olduğunu görünce «Fa'teblrûya uli.I-ebs&r» diyerek pûşîdeyl kaldırdım. Arkasında, gecelik elbisesi var İdi. İki kolu sıvanmış olduğu halde kan damarlarının ikisini dahi gayri muntazam kesilmiş buldum. Sol kolundaki ceriha sağ kolundaki carihasından ziyâde idi. Hayat-ı insaniyetin kıymeti azfmesi iktizasınca vefat-ı tabiiyyede bile son dereceye kadar tedabir-i tıbbiyeye müracaat vazife-i insaniyeden olduğu gibi telef-i nefs vukuunda her türlü tahkikat ve tetkikata dahi müsareat Ser'an ve kanunen, utnur-u mühlmmeden iken merhumun esnay-i mecruhiyetinde bilfarz etibba celbine zaman kalmamış denilse bile, keyfiyet-i vefatının yalnız Fahri Bey' den suali ile iktifa edilmeyip1 aza-yı hanedanından dahi tahkiki elzem olduğu halde, vükelâ taraflarından anlara müracaat olunmaksızın celbedilen etibbaya merhumun na'şı ve mahali vefatı irae ile ortaya konulan mıkrasın 132 KADİR MI9IRO&L.U le kalmamış müteakiben devletin namus ve itibarını ayaklar altma alarak Sultan Aziz'in dairesi ve burada oturan

. alet-i intihar olabileceğine dair aceleten bir mazbata imza ettirildi ve bade, na'şı İstanbul Sarayına nakl ve gaslolunup vükelâ ve ulema, ve rical-i devlet hazır oldukları halde, cenaze namazı eda olunduktan sonra pederleri Sultan Mahmud Ban-ı Sâni Türbesine alay ile götürülüp defnedildi. Erkân-ı Müttefika keyfiyyet-i vefat-i Abdülaziz Haniyi ta'mjk ve tetkikten sarfı nazarla beraber telef-i nefs kaziyyesini galeb-i ye's ve kederle hâsıl olmuş cünunun asarından olmak üzere ilân ederek bununla hâl' hakkında almış oldukları fetvada merhuma isnat olunan halet-i bîşuurlyi isbat eyledik zanmnda bulundular. Amma bu facia ezhan-i ummîyede birsü'i te'sir hasıl edip Sultan Âbdülazi2fln erkân-ı müttefika taraflarından şe-hid edildiği sözleri meydana çıkmış ve Avrupa gazeteleri lisanına dahi düşmüş idi. Vak'a-i hal'in tafsilâtı sırasında beyan ettiğimiz sergti-«eştnâmesinde Valide Sultan dahi kemal i teessürle tahrir etmiştir M, Sultan Abdülaziz'in came-i hayatı, âlüde-i hûnu memat olmakta bulunduğu cariyelerin feryad-ı vaveylalanyla . şayi olunca, validesi beytül ahzanından koşup gelerek ciğerparesinin üstüne kapanmış ve birlikte terk-i cihani( cana minnet bilmiş olduğu hindeki «Vak'ayı KerbeU» dan nişane idi. Ortaköy karakolhanesinden içeri girmiş olan asker zabitlerinden i Nazif isminde bir şahıs denî ve biar, Valide Sultanı,! merhumun cesedi üzerinden kaldırırken kulağında bu-;i lunan küpeyi ve parmağmdaki yüzüğü zorla alıp gider.1 Valide Sultan, birkaç saat hâl-i istiğrak ile bihuş olup merhumun cesedi İstanbul Sarayına naklolunduktan sonra asker zabitler gelerek olduğu yerden kaldırıp mesture olmadığı halde karakolhane meydanına çıkarırlar ve orada bırakırlar.. Diğer canipten Sultan Mahmud merhumun ikballerinden Tiryal IJantm ki, devr-i Abdiilazıs LOZAN ZAFER Mİ. HEZİMET Mt? 133 hane halkının şahsî eşyalarını müthiş bir surette yağmaya maruz bırakdıkları90 gibi, merhumun cariyelerini de paylaşmışlardır. Hanide kesb-i ikbal ve Valide Sultan'a rabt-l hubba-le-i ittisal ve cem-i mal etmiş idi. Yalısından kaldırılıp zikrettiğimiz karakol meydanına götürülüp oradan Valide Sultan ile ikisi yanlarına bir cariye verilerek araba ile İstanbul Sarayına teb'îd ve dört - beş gün hapa ve tazyik olunmuşlar ve o esnada Tiryal /İonımln dahi sahi Ihanosi ve Bağ köşkü aranıp emvalinden, hayli şeyi sebb.u gnsp eylemişlerdir. Bunlar şu halde iken merhum Sultan Abdüiasie'in ve Validesinin Peyr-i piyker cariyeleri çıkarılıp içlerinden şehirde melce ve münşil bulunanlar şuraya buraya dağılmış ve kimsesizleri kapanın elinde kalıp ırz ve namus ve harem-i saray-ı sal-sanat pâmal olmuş idi. Hattâ bunlardan erkânı erbaanın dahi dâne çîn'-i vuslat oldukları mervldir.> -(90) «Yevm-i Hal'de Sultan Aziz'in dâiresi yağma edilmişce-«ine bunca eşya-i nefise şunun bunun elinde kaldı. SuU tan Abdülaziz'in ve valide ve kadınlarının, cariyelerin üzerlerindeki hülliyata ve" ccplerindekl altınlara varınca alınmış olduğu maatteessüf işitildi. Yeniçeri zamanlarında vukubulan ihtilâllerde bile Harem'i Hümayun hakkında bu türlü muamelât-ı hakaretkörâne vukubulma-mış olduğu cihetle bu muameleler efkâr-ı âmmeye pek ziyade dokundu ve bundan dolayı Nuri Paşa pek ziyade lisana geldi. Vak'ay ı hal'dcn dolayı izhar.ı memnuniyet edenler dahi halatı çirkin görüp hey'et-i hSzıradan mü-teneffir olmuşlardı. Müteakiben Sultan Abdülaziz'in eseri gayret ve hamiyyeti olarak kendisini idama mecbur olması ve bazı araya göre idam edilmesi ise avam.u ha-vassa o kadar tesir etti ki. anıh aleyhinde olan efkâr-» umumiye dnf'aten hey'eyi hâzıra aleyhine mütehavvil ve miinkalib oluverdi.» (Ahmed Cevdet Paşa — Tezâkir — Cavit Baysun neşri. Tetimme sh. 158) 134 KADİR MI9IROÖLU J SULTAN n. AKBULHAMÎD Sultan Abdülaziz Han'ın yerine taht'a geçirilen Sultan V.Morad daha şehzadeliğinde Mason cemiyeti ile alaka peydahlamış ve bu yolda en üstün payeyi de elde etmiş bulunuyordu.81 Ancak aklî muvazenesinin çok çabuk bozulması" sebebiyle hal olunarak yerine bütün şehzadeliği boyunca hakiki şahsiyetini

şerirlerin nüfûz-ı nazarlarından saklamaya muvaffak olan veliahd Abdulhamid Efendi'nin (91> «... Hattâ Londra'da İngiltere Veliahdı Ervard'ın delâletiyîft ve 33 derece ile Fran . Masan teşkilâtına girmiş olması bile bir kanaat mes'elesinden ziyâde o zümrenin siyasi müzeheretini te'min maksadiyle izah edilebilir.» (bkz: İsmail Hami DANİŞMEND — a. g. e. sh. 266. (92) «... Mithat Paşa'yı İngiliz Sefareti pek ziyade tasahhub ve iltizam ettiği cihetle Rüştü Paşa anı hüsn-ü idare etmeyi icab-ı halden görüyordu. ¦ Bu veçhile bir müddet Sultan Muratfm meslûbuş-şuur olduğu ketm oldu İse de gittikçe cinneti mütezayid olarak artık ketm olunmaz dereceye geldi ve bir de müek-kilin cinneti halinde vekâletin alâ rivayetin bir ay ve alâ-rivayetin bir sene kadar hükmü baki olabilir ise de meydanda bunca mesail-i mühimme var İdi ki; mevkii icraya konulması sahihen bir irade-i padişaMye mevkuf idi. Bi. naenalâzallk işbu 93 senesi Şabanının onblrinci perşembe günü hall-ü akt ashabı Bab-ı Hümayun'a davet ile Kubbe Altında aktolunan Meclis-1 Umumîde Sultan Mu. rad*uv meslttb-ug-şuur ve bu cihetle şer'an münhali' olduğu ilân ve Sultan Abdüthamid Han-t SanV Hazretleri bil . irsi ve . 1 - istihkak tahtı Saltanata lclâs olundu ve. Ramazanı mübarekin yirmiyedisinde uhde-i fakire Adliye Nezâreti tevcih kılındı.» (Ahmed Cevdet Paşa - Tezâ-kir - Cavit Baysun neşri - Tetimme sh. 160 - 161). LOZAN ZAFER Mt. HEZİMET Mİ? 135 Meşrutiyet» ta'vizi ile taht'a geçebilmesi mümin olabilmiştir. Bu suretle ilân olunan Meşrutiyet, İmparatorluk da-ilinde ekaliyet mevkiinde bulunan Türklerin her türlü ak ve hakimiyetlerini kaybetmelerine ramak kalmışken jultan Abdulhamid Han'ın isabetli kararıyla rafa kaldırü-nış ve bu suretle hem garplılaşma hareketleri ve hem de imparatorluğun dağılıp parçalanması gibi felâketlerin zuhuru — hiç olmazsa — otuz sene gibi bir müddetle geriye atılmış oldu. Sultan II. Abdulhamid, saltanatının ilk yıllarında Sul-Sultan Aziz'i hal've katletmekten dolayı efkârı umumiye nezdinde itibarlarını kaybetmiş bulunan Mithad Paşa ve arkadaşları gibi garplılaşma taraftarlarının yeniden iade-i itibar etmek ümidiyle girdikleri 1877-78 Türk-Rus Harbini önlemek için hudutsuz bir gayret sarfetti." Fakat henüz vaziyete tam manasiyle hakim olamadığından buna muvaffak olamadı. Sultan Aziz merhumun gayret ve faaliyetleri neticesinde Rus ordusuna mutlak bir surette üstün duruma getirilmiş bulunan ordumuzun galip geleceğine inanan inkılâpçılar, şiddetle harp taraftarlığında bulundular. Gerçekten ihtilâl yapmış bir zabitan kadrosunun elinde bu-lunmasaydı bu ordunun Rus ordusunu yeneceği muhakkaktı. Fakat Sultan Abdülaziz Han merhumun önce hal ve sonra da katli hâdiselerine karışan ve bu suretle madûn-mâfevk münasebetleri bozulan ordu sırf bu iç bünye za'a-fmdan dolayı müthiş bir mağlubiyete maruz kalarak Moskof'un Ayestefanos denilen Yeşilköy'e kadar gelebilmesi fecaati ile karşılaşıldı. • Rusların âdeta dikte ettirdikleri «Ayastefanos Muahedesi» (3 mart 1878) Osmanlı Devleti için âde136 KADİR MI9IROÖLU ta bir «ölüm Fermanı» idi. İngilizlere Kıbrıs Adası üzerinde bir üs hakkı tavizi vermek suretiyle bunu hükümsüz kılmak üzere «Berlin Muahedesi (13 temmuz 1878) ni toplattıran Saltan Abdülhamid, Rusya'yı siyaset sahasında İngiltere ile karşı karşıya getirmig ve onu kazançlarının pek çoğundan mahrum etmiştir. Ancak bu suretle atlatabildiği bu «Doksanüç Harbi» badiresini bundan böyle kulağına küpe edinerek devrinin birçok hâdiselerinde gayet mahirâne bir siyaset takip ederek Avrupa milletleri arasındaki rekabetlerden istifade yolunu tutmuştur. Gerçekten bütün ihtilâfları bir harbe sebep olmaksızın ince bir siyasetle geçiştirmeye çalışmıştır. Bundan dolayıdır ki, çeşitli buhranlara rağmen onu devrinde sadece bir kere harp çıkmış, (1897 Türk-Yunan Harbi) o da kazanılmıştır. Devri, (1876-1909) iç ve dış düşmanların el birliği ile ) ortaya çıkardıkları «Boğazlar», «B u 1 g a r i s- | tan», «Girit», «Bosna-Hersek» ve | «Ermeni» mes'eleleri" gibi halli, güç buhranlara sah- f ne olduğu halde

(94) bkz.. kendi teb'ası olmayan Müslüman unsurlar üzerinde dahi tesiri görülmüş bu yüzden İngilizler. camiler ilh. Abdürreşid İBRAHÎM.94 Takip ettiği bu islamcı siyaset yanında kendi milliyetine ve millî örflerine de son derece bağlı kalan Sultan Abdülhamid'in muvaffakiyeti sadece böyle siyasî sahaya münhasır değildir. Bu suretle teb'aları arasında 138 KADİR MISIROÖLU Müslümanlar bulunan müstemtekeci devletlere kudret ve kuvvetini kabul ettiren Sultan Hamid. Gerçekten bu devirde Hindistan.1 önümü» dolaLOZAN ZAFER MI. Mısır'da da Mehmet Ali Paşa'-tağlayan anlaşmanın ana hukukunun muhafaza edildiği irlanırsa Sultan Abdülhamid Merhumun. Japonya ve bütün Rusya'yı baştanbaşa dolaşan büyük seyyah ve mücahid Abdürreşid İbrahim Efendi bütün bu dolaştığı ülkelerdeki Müslüman ahalinin.236. HEZİMET Mt? 137 tehlikesizce atlatmıştır. bunca gaileye men devleti nasıl maharetle koruduğu daha da vazıh surette ortaya çıkar. bu siyaseti sayesinde onlardan Müslüman tebâlan için bir takım imtiyazlar ve nisbî muhtariyetler koparmak imkânını elde etmiştir. Hindistan'da çıkmak üzere olan bir isyanı ondan aldıkları bir «Sükûnet Fermanı» ile ancak ve güçlükle önleyebilmişlerdir. O derecede ki. fabrikalar. Bütün bu devletleri. Almanya ile Avusturya ve Maca-stan'ı. 213 . Ermenilerin . Gerçekten onun arzusu hilâfına ortaya çı-. İngi-lerin Irak'ı ele geçirmek hususundaki arzularını balta!a-aya imâle edebilmiştir.. Gayri Türk ve fakat Müslüman teb'asını ise takip et-.gereken Tunus'un Fransız lar tarafından ânî işgali ve Mısır'ın îngiiizlerce zaptı ha cinde düşmana bir karış toprak vermeden bütün buhra (93) Başta Rusya olmak üzere dış düşmanların tahriki ve düşmanların yardımlarıyla ortaya çıkan mu mes'eîele hakkında derli toplu bir bil^i için bkz: Kadir MİSİ OĞLU —• Moskof Mezalimi. Fransa ve hattâ Rusya'yı. İtalya. tanbul 1328. İngiltere'yi Suriye'nin •ansızlar tarafından işgali isteğine. Çin. İstanbul 1970 sh. inşa eylemek suretiyle Osmanlı topraklarının maddî memuriyeti için de hudutsuz bir gayret ve faaliyet göstermiş" olduğu halâ çoğu hizmet eden sayısız eserlerinin şahadetiyle sabittir. son derece de bağlamış ve Hilâfeti. hastahaneler. Âlemine şâmil siyasetinin kıymetini anlamaya yetecek bir husustur. Sultan Abdülhamid Han'ın adı anıldığı zaman aldıkları hürmet tavrım sayısız misallerle anlatmaktadır. çok-j tan beri kaybedilmiş sayılmak .istiklâl oparabilmeleri ve hattâ imparatorluğun mukadderatına lüteallik birçok meş'elenin halledilebilmesi için Sultan tamid'in ortadan kalkması lüzum ve kanaati umumileşmiştir. takip ettiği bu siyasetin. Makedonyanm Balkan devletleri arasındaki tak-mine karşı çıkmaya. Memleket dahilinde çeşitli yollar. Türkistan.iği «Hilâfet Siyaseti» ile devlete. Bunu anlamak İçin yirmlbeşincl «Cülus Yıl. Alem-i tslâm C. kan «Doksanüç Harbi» istisna edilirse.. herbirinin Osmanlı toprakları üzendeki gayelerini baltalamaya o derece sevketmiş ve bun-a öylesine muvaffak olmuştur ki. kışlalar. îs. Bu neticeyi elde edebümek için rupa milletlerinin siyasetlerine adeta istikamet vererek lan biribirlerine rakip vaziyete getirmiş ve bu suretle r birinin emeline sed çekmiştir. vusturya ve Macaristan'ın Selânik'e kadar bütün Aravutluğu ele geçirme arzusuna mani olmaya azmettirmiş-ir.. bütün. (95) Sultan Abdülhamid Han'ın memleketin maddi terakkisi için yaptığı büyük hizmetler ve ortaya koyduğu eserler saymakla bitip tükenecek gibi değildir. 1 .2. İslâm tarihi boyunca ilk defa ciddî ve müessir bir kudret haline getirmiştir. Fransayı ise. muhtelif derecelerde sayısız mektepler.İslâm. onun.Düşmanlarırm birbiriyle olan ihtilâflarından istifade suretiyle devletin mülkî tamamiyetini koruyabilmiştir. Hilâfet siyasetini daha müessir bir surette yürütmek için inşa eylediği «Hicaz Demiryolu» nun masraflarının üçte bir nisbetinde Hind Müslümanlanndan temin edilmiş olduğunu düşünmek. HEZİMET Mİ? 139 . LOZAN ZAFER Mİ.

O kadar ki» baş muarızı Mithat Paşa'yı nef'yederken bile cebine beşyüz altın koymayı ihmal etmemiştir. Devrinin münevverlerinin bir kısmının gaflet ve hattâ bir kısmının da ihanet içinde bulunmaları yüzündendir ki. Acı Hakikatler. muhalefetin yuvalandığı yerlerden biri olan Askeri Tıbbiyede okuyan talebelerin ayaklarına taş bağlanarak Saray Burnundan denize demirlendikleri tarzında akla hayâle gelmedik yalanlar uydurmuşlardır. İstanbul 1330 sh. bazı siyasî muarızları. Müfteri muarızları. Son derece ahlâklı. Asarımın üçte değil. Dış kaynaklardan beslenen birçok muarızı da Avrupaya kaçarak aleyhinde faaliyete koyulmuşlardır. e.Tebrikn&me. Yani. 108 «Ben 1324 (1908) senesinin Temmuzunda hükümeti bu mücâhidlere) 1325 (1909) nisanında da saltanatı gev-ketlü biraderim hazretlerine teslim ettim. büyük bir ülke. Yani. (96) Bak Sultan Hamid'in hâtıra defteri . fakat aşın merhameti yüzünden hiçbir suçluya karşı gerekli müessir tedbirin ittihazına teşebbüs etmediğinden hâdiselerin gelişmesi maalesef önlenememiştir. îşkodra'dan Basra -körfezine. Hakikaten Pariste bulunan ve kendilerine «Genç T ü r k 1 e r » adı . Bütün bu yalanlan vatan ve hattâ Avrupa sathına yayan «İttihat ve Terakki Komitesi» Ermeni komitelerini kendisine örnek ittihaz ederek çalışıyordu. Benim zamanımda hududumuz. on üç misline. onda birini vücuda getirdiler mi? Makam-ı hükümdâriye geldiğim zaman.ı düyunu tezyid hususunda ibzâl-i faaliyet ve ihrazı muvaffakiyet etmiştir. vatan ihanetini her türlü tereddütten azade olarak ortaya koymaktan çekinmeyecek kadar ileri gidiyorlardı. Nazım Bey'le rüfekâsı ise. Yani müddet-i saltanatımın bir sülüsü. otuz milyonu mütecaviz nüfûs. bir öşrüne." Devleti. LOZAN ZAFER Mİ. bu büyük hükümdara Ermeni komitecileri tarafından yakıştırılan «Kızıl Sultan» iftirası daha ziyade gafil Türk ve Müslümanlar arasında yayılmıştır. 83. HEZİMET Mt? 141 bu cemiyeti ve faaliyetlerini — kıpırdayan her yapraktan haberdar olan — Sultan Abdülhamid derhâl haber almış. bir ordu terk etmiş olduğum anlaşılır. Tamamen Siyonist" usullere göre hareket edoo <97) İsmail Hami DANİŞMEND — a.100 Onun bu hudutsuz merhametine rağmen. g. Karadeniz'den Sahrayı Kebir çöllerine imtidâd ederdi. 2S7. Saltanatı boyunca hiç kimseyısıyle çıkarılan ve saltanatının ilk yirmibeş yılına ait eserlerin listesini ihtiva eden «. sh. ahlâfıma yang-ın değil. üç yüz milyon liraya takarrup etmiş olan duyun-u umumiyemi-zi — iki büyük harbin ve bir çok dahili kıyamlardaki sevkJyyat-ı askerriyenin icâp ettiği masarifi tediye ettikten sonra — otuz milyona indirmeğe muvaffak olmuştum.Sultan Mecid devrinin israfları ve Sultan Aziz devrinin büyük askerî ve sınaî yatırımlan yüzünden 300 milyona bağlı olan devletin dış borçlarını pekçok eser vücuda getirmiş olmasına rağmen — tasarrufa azamî bir surette riayet ederek — otuz milyona" indirmiştir. Demek ki haleflerim^ (Makamı saltanatta icrâ-yı hükm-i nüfuz eden yalnız biraderim olmadığı için halefleri diyorum) yalnız mikdar. benim bıraktığım otuz milyon borcu bugüne kadar dörtyüz milyona çıkardılar. Şöyle böyle on sene oldu. zeki müthiş bir hafıza ve irade kuvvetine sahip bir şahsiyetti.İstanbul 1960 eh. hatta pek çoğu can hasmı olan ve devletin içinde bulunduğu şartlan kavrayamıyarak zararlı bir yol tutanları bol maaşlarla taşradan uzaklaştırmıştır.i M i 1 1 I » isimli esere bir göz atmak yeter. «Almanac de Gotha» nın 1908 senesinde negrolunan nüs-hasile bu sene çıkanı karşılaştırılıra. en kritik bir zamanında binbir dahilî ve haricî gaileye rağmen âdeta bir sırat köprüsü üzerinde büyük bir dirayet ve maharetle idare eden Sultan Abdülhamid ilan hudutsuz merhameti yüzünden hiçbir mücrimi cezalandırmamış hattâ mükâfatlandırmak bile sayılabilecek tarzda bol tahsisatlarla merkezden uzaklaştırmakla iktifa etmiştir.» 140 KADİR MI9IROÖLU nin rızkıa mani olmamak hususuna son derece riayet eylemiş. {98) Mehmed Hurad — Tatlı Emeller. Hakikaten müddet-i saltanatında normal mahkemelerden geçen idam hükümlerini bile — anasını babasını öldürmüş olan bir teki müstesna" — tasdik etmemiş ve adalet cihazına hudutsuz bir saygı gösterdiği gibi kendisine suikast yapan Ermeni komitecisini bile affetmiştir.

HEZİMET Mİ? 143 Bu sırada telgrafhaneden çıkan Manastır Kumandanı Şemsi Paşa bir sûikaste uğradı. Bu taburların zabitanı kısa zamanda kendilerine pek yakın olan Beyoğlu'nun âlemlerine dalarak askerleri ile alâkalarını kestiler. 35Q.verilen siyasî muarızlarının bir kısmı Ermeni ihtilâl komiteleri ile uyuşarak Ermeni davasının (99) İsmail Hami DANİŞMEND a. Bu suretle tabiî bir muhalefetle karşılaşan İttihatçılar. ve Terakki» nihayet her müesseseden daha fazla millî ve muhafazakâr olması lâzım gelen Ordu'da dal budak-salmış ve ilk olarak Ma-nastır'a bağlı Resne'de Kolağası Niyazi Bey. e. sokak ortasında gazeteci. İttihatçıları müdafaa için getirilmiş bulunan Avcı . sh. Ötedenberi bir takım karışıklıklara sahne olan Makedonya mes'elesi ile kurulduğu günden beri meşgul bulunan İttihat ve Terakkinin Manastır merkezi Avrupa devletlerine takdim ettiği bir muhtıra ile bu mes'elenin hall-ü faslı yanî devletin parçalanması için Sultan Hamid'e cebir ve tazyik icra etmeleri talebinde bulunmuştur.ı şâ-hâne» lerle teltlf edilerek* Sultana «Hafiyelik» yapmak üzere Avrupaya gönderilmiş ve bu yolda bir hayli de hizmet etmiştir. 288. 91. Şemsi Paşa'nın yerine tayin edilmiş olan Tatar Osman Paşa 23 Temmuz 1908 de âsiler tarafından baskına uğratılarak dağa kaldırıldı. Esasen daha önce Manastır'da Kanun-u Esasî toplar atılarak asiler tarafından ilân edilmiş bulunuyordu. Tuhaftır ki. birliğini alarak isyan edip dağa çıkmıştır. bu Jorris adındaki suikastçı Ermeniyl bile af. kendilerini iç siyaset çekişmelerinin cereyanına kaptırdılar. 142 KADİR MI9IROÖLU halledilmesi.) İsmail Hami DANİŞMEND — a. sh. e. Meşrutiyetin ilânı Türkiyede bir bağbozumu havası doğurdu. onların ikiye ayrılmasınıl0' ve bir kısmının Sultan Hamid'e ilticasını intaç etmiş ise de nifak ve muhalefet daha hızlı bir surette gelişmiştir. bütün vuzuhu ile tesbit edilmiş ve failin yakalanmış bulunmasına rağmen Sultan Hamid. fetmigtir! Fakat iş bukadarla da kalmamış «ihsan. »<103) Hâtırat-ı Niyazi Yahut Tarihçe-i İnkılâbı Kebiri Osmanlden bir sahife İstanbul 132Ş şjj. hakikatte ise kendi şahıslarının ve fırka menfaatinin müdafaası için «Avcı taburları» getirtip Taş Kışla'ya yerleştirdiler. 1890 yılında Askeri Tıbbiyede kurulmuş olan «ittihat. makamında nazır öldürmekten çekinmeyecek kadar kanlı bir idare kurarak Meclisin kısa zamanda bir düello sahasına dönmesine sebep oldu. y.103 (101) Fazla bilgi içlg bkz: ismail Hami DANÎŞMEND a. e. yani vatanını parçalanması suretiyle bir «Ermenistan» kurulması için garp devletlerinden müdahale talebinde bulunmak kararını alacak kadar ileri gitmiglerdir. (bkz.59. Bu durum kendi içlerinden bir muhalefetin ortaya çıkmasına sebep oldu. Bundan bir gün sonra da bu emrivâkileri vatanı parçalamadan atlatmak isteyen Sultan Hamid «Kanun-i Esasi» yi yeniden mer'iyete koyarak İkinci Meşrutiyeti resmen ilân etti. 358 .101 Avrupadaki Jön Türkler tarafından bütün şartlarını haiz bir vatan ihaneti tarzında ortaya çıkan bu karar.. îtidara gelen Ittihat-Terakki memleketi keyfî bir surette idareye başladı. 4102) a. ittihat ve Terakki bütün Üçüncü Orduyu isyana katılmaya davet eden bir beyanname neşretti. (100) Matbu fakat tarihsiz «Temmuzun sekizinci cuma günü Selâmlık mevki âlisinde icra kılınan iştlal-i cinai hak-kında bâ-irâdei saniyye-1 Hazret-i Hilâfet Penâhl te-gekkül eden komisyon-ı mahsus tarafından İcra kılınan tahkikatın fezlekesidir» İsimli battal eb'ad seksen küsur sahlfelik tahkikat evrakını münderiç eserin tetkikinden anlaşılacağı üzere kendisine karşı öldürmek kas-tıyla teşebbüs edilen euikast. g. LOZAN ZAFER Mt. Bu suretle boş kalar neferler. Bir beyanname neşrederek Meşrutiyetin ilân edilmesini isteyen Niyazi Bey'e bir müddet sonra bir Jandarma birliği de iltihak edince İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin yahudi kotrolü( altındaki merkezi Selanik'ten artık Meşrutiyetin yeniden ilâm için Saraya telgraflar yağmaya başlamıştır. İstanbul'daki hassa ordusuna güvenemedikleri için Rumeli'den zahiren Meşrutiyetin. g. Fakat muhaliflerine karşı amansız ve kanlı bir surette mukabele eden It-tihat-Terakki. sh. g.

. Bu da yetmiyormuş gibi derhal vukubulacak .» feryadı ile yardım talebinde bulundular. Gariptir ki bu ordu içinde Bulgar. Birbiri arkasına çıkan Trablusgarp.» sloganını kullanan hareket ordusu kumandanları Avcı taburlarının isyanlarında zerre kadar dahü bulunmayan1" Sultan Abdûlhamid'i hall'edip LOZAN ZAFEr. İtalyanların Trablusgarp hakkındaki niyetlerini. Kan dökülmesine meydan vermemek için Hassa Ordusunun âtıl tutulması. Fakat Sultan Abdûlhamid'in aşırı merhameti ve kan dökülmesini arzu etmemesi. F : 10 146 KADİR MI9IROCLU yıünda «Trablusgarp Vilâyeti» mize taarruz ettikleri zaman.> yardım ediniz!. Bu davet üzerine Rumeli'den. Daha önce de. herhangi bir tedbir almak şöyle dursun bil'akis burasını işgale âmâde kılmak için ne lazımsa yapmaktan geri kalmamıştır. I ilk icraat olsrak Yıldız Sarayının içindeki kıymetli eşyaları koltuklarına kadar yağmal ıdılar. İTTİHATÇILARIN GAFLETLERİ VE BİRBİRİNİ KOVALAYAN HARPLER İtalyanlar Fransa ve İngiltere gibi. bul 1970 sh. tecrübesiz ye çok defa düşman iğfalâtına tâbi hareketleri ile vatanı badireden badireye sürüklediler. 119.10'1 Tabiatiyle böyle derme çatma bir kuv-Vet. İstanbul'a gelirken neferlerine karşı «Padişahı kurtarmak!. hadiseden on yıl sunra yapılan bir tahkikat ile resmen ve tama-nen failler ve çaldıkları eşyayı gösterir bir liste halinde ortaya konulmuştur. Akdeniz Havzasında müstemlekeler elde ederek genişlemek istiyor ve bu maksatta gizli gizli faaliyetlerde bulunuyorlardı. sh. herkesten daha iyi bilmesi lâzım gelen bu İttihatçı Sadrazam. .ır herkesin bir hisse aldığı bu yağma.24!i. Baş Kumandandan mülâzımlara kad. Rıza NUR — Hayat ve Hatıratım C. bunun İttihatçılardan iktidarı almak için yapılmış bir tertib olduğu kanaatini hâsıl etmişler> demektedir. Bu durum karşısında mevki ve ikballerini tehlikede gören İttihatçılar Rumeliye telgraflar yağdırarak «Meşrutiyet tehlikede!. İsyancılar on gün kadar bütün şehre hakim oldular. Bu yolda gerekli siyasî temas ve anlaşmalarını ikmal ederek 1911 O06) Bkz. Harbiye Nazın Mahmut Şevket Paşa. iclâslar. HEZİMET Mİ? 145 (104) Memduh Paşa — Hal'iler. Balkan ve Birinci Cihan Harpleri ile imparatorluğu bir yangın yerine çeviren İttihatçıların bütün bu harplerde ortaya çıkan cehalet. (bakınız Yusuf Kemal Ten-girşenk ¦— Vatan hizmetindet İstanbul 1967 sh.. 167. 244 . (105) Dr. Istanbuldaki muntazam nizamiye ordusu tarafından ciddî bir mukabele görse Çatalca istihkâmlarını bir adım ileriye geçemezdi. bende 31 mart isyanının Abdülhamidin eseri olmadığını. Trablusgartaki askerleri Yemen'e göndermiş ve bu hareketin «Trablusgarb'ı İtalyanlara teslim etmek» demek olduğu yolundaki itirazlara kulak asmamıştı. İstanbul'a Mahmnd Şevket Paşa kumandasında onbeş bin kişilik «Hareket Ordusu» adı verilen bir kuvvet geldi ve Hassa Ordusunun yine hareketsiz kalması yüzünden vaziyete hakim oldu.106 Bu suretle Sultan Hanrd'i hal edip Veliaht Reşat Efen-di'yi tahta geçiren tttihatçlar memleketi keyfi ve ceberru-tî bir tarzda idareye koyu! iular. İkdam Gazetesi numara 7929 ve 17 nisan İ335 (1919) tarihli nüsha veya bunun aynen naklini iktiva eden Kadir MISIROÖLU — Moskof Mezalimi İstan. Tarihimizde «Otuzbir Mart» adı verilen hâdise hülâsatan bundan ibarettir. Mt. isyanın büyümesine sebep oldu. Ittihat-ı Terakki zulümleri kargısında onlara cşphe alarak isyan et144 KADİR MI9IROÖLU ler. Bilgisiz. Fakat biz bunlardan gayet kısa bir surette bahsederek Cihan Harbi nihayetine ve Millî Mü-«adele'nin başlangıcına intikal etmek istiyoruz. 2 İstanbul 1968 sh. 296 ve 31 mart vak'asım tahkik için Meclisçe kuru-lan komisyonda reis olarak çalışmış bulunan Yusuf Ke-mal Tengirşenk «Bu vakıalar. tecrübesizlik ve hattâ ihanetleri bu eserin hacmini pek çok aşan uzun bir fasıldır.. Hareket Ordusunun işini kolaylaştırdı. Rum ve Yahudi gönüllüleri de vardı.Taburları efradı. Osmanlı Hükümetinin başında Roma sefirliğinden gelme Sadrazam Hakkı Paşa bulunuyordu.

fakat. g. harbin başlamasından çok az bir müddet önce.Osmanlılar «Trablusgârb/i. Bu> suretle Sadrazam Hakla ve Mahmut Şevket Paşa'lar ta-ıafından Sultan Abdülhamid'in aldığı bütün tedbirler bozularak askersiz. Bunların başında da mukaddes sayılan bir takım mektep ve kiliselerin taksimi gelmekteydi. İtalyanlar da On iki Ada'-yı tahliye edecekler. HEZİMET Mİ? 14» olan Osmanlı Padişahının adı okutturulacaktı. g.s..» tarzında rica yollu bir cevap vermişti. silâhsız ve hattâ Vali ve Kumandansız. mezhep ve menfaat ayrılıklarından istifade ederek takip ettiği uyanık siyaset. 385. Fakat devam eden Balkan harbi dolayısiyle Oniki Adayı elde tutmanın güçlüğü dikkate alınarak burasının Balkan Harbi nihayetine kadar İtalyan işgali altında kalması kabul edildi. Çeşitli yollardan ve çeşitli maksatlarla Trablusgarb'a koşan bazı zabitler. isyan daha evvel başlamış ve devam etmekte idi. Bir taraftan da artık çoktan kaybedilmiş bulunan «Girit» için faydasız mitingler tertip ediliyordu. Daha feciî şu ki. «Yemen». bitireyim!» diyerek kendisine takdim edilen zarfa elini bile sürmeyip oyununa devam etmiştir. onların anlaşmalarım daima önlüyordu. e. gaflet ve hıyanetlere tuz biber ekmişti. Halbuki Sultan Abdülha--mid Han'm bütün balkanlarda ırk. bu notaya karşı 29 eylül 1911'-de «Her istediğinizi yapacağız. lıOZAN ZAFER Mİ. İtalya ile Lozan'ın iskelesi «Uşi» de bir muahede imzalandı. «Havran» v. «Şimdi sırası değil. Arnavutlukta ise. Bununla İtalyanların «İltihak» karan ile Osmanlıların «Muhtariyet vaadi» kâğıt üzerinde tel'if edildi. Trablusgarbin daha az bir ehemmiyeti haiz olduğu mülâhaza edilerek. 23 eylül 1911'de Osmanlı Devleti'ne yirmidört saat: mühletli bir nota veren İtalyanlar. e. Fakat asıl garip ve hattâ acı olanı şu idi ki. Jandarma . bu nota kendisine arzedilmek üzere getirildiği zaman. Aynca da Trablusgarp vali ve kumandam basit bir iş için İstanbul'a getirtildi.bir İtalyan taarruzuna inanız bulunan Trablusgarptaki askerî malzeme.. Sırbistan'ın Almanya'dan satın aldığı bir kaç ay sonra bize karşı kullanılacak olan seri ateşli silâhlara Avusturya geçiş hakkı vermeyince bu devletin imdadına yetişerek bunların Selanik yoluyla. işgal gibi vahim teşebbüslere tevessül etmeyiniz!. HEZİMET Mİ? 147 "hele şn oyunumu. Sırbistan'a nakline müsaade edilmesi. yerlerde mürettep isyanlar zuhur etmiştir. Trablusta bir «Sultan Naibi» bulunacak ve hutbelerde aynı zamandı «Halife» <107) İsmail Hami DANİŞMEND.. — Ahmed Reşid REY — a. Aynı gün verilen müddetin bittiği esbab-ı mucibesiyle ilân-ı harbe bile lüzum görmeden Trablusgarb'e İtalyan çıkarması vâki olmuş ve harp. 123 148 KADİR MISIROCLU LOZAN ZAFER M t. hale getirilen Trablusgarbe karşı İtalyanlar taarruza geçtiler. dolayısiyle Sadaretten ayrılan Hakkı Paşa'nın yerine Gazi Ahmet Muhtar Paşa geçmiş bulunuyordu. İttihatçılar 3 temmuz 1910'da kabul ettikleri bir kanunla «Nüfus ekseriyeti» ni esas alarak bu ihtilaflı yerleri onlar arasında paylaştırmış ve resmen devir ve teslim yapmışlardı. sh. . Bu durum çoktan anlaşmış olan ve fırsat kollayan Balkan Devletlerinin 8 ekim 1912'de ilânı harp ederek «Balkan Harbi » ni açmalarını kolaylaştırmış oldu. fiilen başlamış oldu. Bu sırada Trablusgarp harekâtı. silâh ve mühimmat İstanbul'a nakledildi.107 Sadrazam Hakkı Paşa. Şöyle ki:. sh. Sadrazam Hakkı Paşa.ada » yi işgal etmiş diğer taraftan da «Makedonya».müfettişi sıfatıyla Os-rnanlı hizmetinde bulunan İtalyan Robilan Paşa'nın evinde bulunuyor ve onunla briç oynuyordu. orada yerli halktan bir mukavemet cephesi kurmaya çahşmışlarsa da İtalyan donanması zahmetsizce < Oniki. iyi talim ve terbiye görmüş bulunan Rumeli ordularının terhisi10' gibivahim bir hatâ işlenmişti. Hele. bahsediyorlardı. Balkan devletleri arasında ötedenberi birleşmelerini önleyen pekçok ihtilaflı mes'ele vardı. a. «Trablusgarp ve Binga-zi'nin medeniyet nimetlerinden mahrum bırakıldığından ve bu hale İtalya'nın daha fazla seyirci kalamiyacağmdan illi.

dâsitânî bir mukavemetle muhafaza ediliyordu.. SOV KA. hiçbir nazırlık yapılmamıştı. Bir kere ordu. Harp başlayınca bir askerî harekât plânı bile mevcud olmadığı görülmüştür. Doksanüç Harbindeki «Plevne müdafaa s ı » na eş.DÎ. «Beni ordu kumandanlığında ibka edecek misiniz etmeyecek misiniz? îbka olunmayacak isem. Düşmanı Anadolu'dan getirtilen taze kuvvetlerin yardımıyla ancak ve güçlükle Çatalca'da durdurmak mümkün olabildi.(108) Şeyhülislâm Cemâlettin Efendi _ Hatırat-ı Siyasiye İstanbul 1336 sn.» Balkanlarda aleyhimize girişilen hazırlıkları farkeden bazı mebuslann bu hususta ne düşünüldüğünü sorması üzerine Hariciye Nazırı Asım Bey. düşman tazyik ve hücumundan ziyade ordumuzun iç bünyesindeki anarşiden doğmaktaydı. sh. İhtilâlci ve partizan zabitlerin şahsî hırslan ve birbirlerine karşı besledikleri düşmanlıklar yüzünden uğranılan bu yüz kızartıcı hezimeti tasvir için Mahmut Muhtar Paşa'nın tabiriyle «Emil Zola'nın kalemi» ne ihtiyaç vardır. Cemiyet namına selâhiyettar olan diğer arkadaşlarla İbrahim Paşa'nın kumandanlığı mes'elesini müzakere ettik.. Kemal Paşa. Göritp İşittiklerim. şahsım tecâvüz ve hakarete duçar edilmeden hemen istanbul'a hareket edeyim.. Balkanlardan imanım kadar eminim!. 60. (112) Ali Fuat TÜRKGEL. Nihayet bizim ordu gibi Bulgar Ordusunda da «kolera» zuhur ettiği için yapılan sulh teklifi kabul olunarak bir mütareke akdolundu. m (110) M.g. 41. sh. a.» naraları ile sokak nümayişleri yaptırılmış bu suretle hükümet ve hattâ padişah tesir altına alınmak istenmiş111 olduğu halde. (111) Ali Fuat TÜRKGEL... Balkan Harbi başlamadan harp taraftarı İttihatçıların tahrikiyle talebeye «Harp isteriz!. Ordu kumandanları İttihat ve Terakki merkezinİhtilâlci subayların birbirini baltalamaları yüzünden uğranılan bu feci hezimetin çirkin bir hainâne sebep ve sâik-lerini kavramak için Abdullah Paşa'nın «Balkan Harbi Hâtıraları» na bir göz atmak kâfidir. Kumandanlıkta kalacağı hakkındaki cemiyet kararım ben kendisine tebliğ ettim..» diyordu.DÎ. Ne hazindir ki. ordu olmaktan çıkarak inkılâp ve ihtilâl hevesleriyle meşbû bir «Silâhlı parti» vaziyetine girmişti.. Kemal Pasa tarafından bile itiraf edilmektedir. HEZİMET Mİ? 151 tur. «Müşir İbrahim Paşa beni davet etti ve şu beyanatta bulundu.112 istanbul'a gelen fena haberler üzerine Sultan Ilcşad. (113) Ali Fuat TÜRKGELDİ. Bizim maksadımız harp tarihi yazmak olmadığı için teferruata girmeden sadece birkaç ehemmiyetli noktayı nakledip hâdiselerin teselsülünü belirtmeye çalışacağız: Uç safhada cereyan eden Balkan harbinin ilk safhasında çok büyük kayıplara uğradık. Bir zaman için kalmasında mahzur görmedik.g..e.» « — fcabedenlerle görüştükten sonra cevap verebileceğimi söyledim. 73.. «Balkanların aleyhimize birleşmeleri külliyen yalandır.10' " Gerçekten hiçbir kalemin hakkıyle tasvir edemiyeceği bu şenî hezimetin daha harp başlamadan çok evvel ortaya çıkan çeşitli gaflet ve ihanetlerin eseri olduğu muhakkaktı. Bu durum. M. 58. Meşrutiyetin ilânı sıralarında cereyan ettiğine göre ordunun daha o zaman ne hale geldiğini gösteren tipik bir itiraf değil midir? Daha fecü şu ki. Vukuatın nihayet birkaç ay sonra tekzip ettiği bu Nazır hakkında nasıl bir hüküm vermek gerektiğini tayinden insan âciz kalmaktadır. . Bu korkunç hezimete rağmen Şükrü Paşa kumandasındaki Edirne.e. a. 447.. sh.DIK MI3IROOLU deki ihtilâlci ve çoğu küçük rütbeli zabitler tarafından azl ve nasb olunmaya başlamıştı. Ankara 1951. «Harbiye nezareti müddeti niza-«üyelerini ikmal etmelerinden naşi seferberlik ilânında» evvel terhis etmiş olduğu yüzblni mütecaviz nizamiye efradını yollardan çevirerek mevakı-l Harbiye'ye sevkey-ledi. bizzat cepheye gitmek istemişse de buna da mâni olunmuşLOZAN ZAFER Mİ.»110 Bu hâdise. Nutuk. Ankara 1927 sh. Türk tarihinde eşine rastlanması mümkün olmayan bu ric'at ve hezimet.

Bu yüzden Çatalcadaki Bulgar ordusunu yerinden söküp atmak mümkün olamıyordu. uğranılan mağlubiyet. Bu durumdan istifade edilerek sulhun imzasından iki ay kadar sonra hücuma geçen Türk ordusu Edirne'yi almaya muvaffak oldu.AJJIR MI9IROÖL. Bulgar sürülerinin eline geçmiştir.ı Âli Baskını» nı yaparak Sadrazam Kâmil Paşa'yı indirip yerine Mahmud Şevket Paşa'yı geçirdiler. Gerisinde iki Osmanlı kolordusunu gören Çatalcadaki Bulgar ordusunun aslî kuvvetleri de ister istemez çekilmeye mecbur kalacaktı. Fakat bu neticenin istihsalinden evvel «Şarköy •Çıkarması» ve «Bolâyır. İttihatçı zabitler. Bolayır kolordusu doğuya yani düşman cephesine. Ayrıca onuncu kolorduyu da Şarköydeh karaya çıkarak Bulgar ordusunun kısm-ı küllisini bunlar üzerine çekmek ve bu suretle Çatalca hattını zayıflatarak düşmanı püskürtmek plâm tatbik edilmek isteniyordu. Burada vahşî Bulgar askerlerinin hunharca işledikleri cinayetler ve irtikâp ettikleri mezalimin hikâyesi ciltlere sığmaz. «. «„. Fakat bizi büyük kayıplara uğratan bu «Londra Mua-' hedesi» bile Balkan kavimlerin kin ve ihtiraslarını tatmin etmedi. Yeniden taarruza geç-tilerse de Çatalca istihkâmlarım yine de aşamadılar. sanki kendi eserleri değilmiş gibi 23 ocak 3913'de meşhur «6 â b . oturuldu. Çanakkale Boğazı'nı hin-i hacette kapatmak maksadıyla Bolayırda bir kolordu bulunuyordu. Bunun bir fırka (tümen) sımn erkâm harbi M. yalnız başına hareket ederek Edirne'yi kurtarmanın şerefini başkaları ile paylaşmak istemediklerinden 26 ocakta oyalama muharebesi yerine kat'î taarruz yaptıklarından öğle üzeri henüz onuncu kolordunun sadece iki taburu karaya çıkmışken. Yukarda arz edildiği üzere birinin erkâm harp reisi Fethi Bey diğerininLOZAN ZAFER Mİ.harekâtı» adı verilen askerî harekâttan bir nebze bahsetmek istiyoruz. Kemal lîey olan iki nizamiye fırkası. Şarköyde karaya çıkarılacak olan kolorduyla birlikte hareket edecek ve kat'î taarruz icra etmeyerek düşmanı üzerlerine çekmeye çalışacaklardı. Bu suretle Istanbuldan evvel fethedilerek devletimize bir asır «Fayitahtlık etmiş bulunan bu mübarek şehir. Kendilerine terk olunan araziyi paylaşamadılar ve aı alarmdaki eski ihtilâflar yeniden alevlendi. netice vermeyen sulh müzakerelerini terkederek mütarekeyi feshettiler. Bu sırada Balkan devletleri de. KâmÜ Paşa'nın terketmediği Edirne'yi de vererek Midye Enez hattını hudut kabul eden 30 Mayıs 1913 tarihli «Londra Sulhu» nü imza ettiler. Şarköyde karaya çıkan onuncu kolordu da kuzeye yani düşmanın sağ cenahı gerisine taarruzla düşmanı yok edecekler ve en kısa yoldan Edrne'ye yürüyeceklerdi. Çatalca müdafaa hattı dar olduğu için Osmanlı Ordusunun müdafaasını kolaylaştırıyorsa da bu durum Bulgarların da işine yarıyordu. İtimal ki. diğer fırkasının erkâm harbi ise Fethi (Ok-yar Beydi. Plân bu tarzda ve Erkânı Harbiye reisliğince tanzim edildiği halde Bolayırdaki kolordu yani Fethi ve M. harp başlamadan evvelki gafletler ve harp içindeki ihanetler olmasaydı her tarafta Edirne'nin şanlı müdafaasına eş muvaffakiyetler elde edileceği muhakkaktı. karşısına imkân nisbetinde Bulgar kuvvetlerini çekmeye çalışacaktı. •Şarköy'den bir çıkarma yaparak Bulgar askerlerini arka-•dan çevirmek plânı tatbik edilmek istendi. 26 ocak sabahı Onuncu Kolordu Şarköy civarında karaya çıkarılacak bu hareket esnasında Bo-layır Kolordusu.U Edirne'nin kaybı harbe devam hususundaki azmi kırdığından yeniden sulh masasın?. HEZİMET Mİ? ısa ki ise M. Kâmil Paşa'yı «Edirneyi terketmek» ihanetiyle itham edip iktidardan düşüren ittihatçılar. Sonra da birlikte harekâta geçeceklerdi. Kemal Beylerin bulunduğu kolordu. Edirne'nin sukut etmek üzere bulunduğu bir sırada. Fakat bu ana kadar muhasarada kalan ve kahramanca mukavemet eden Edirne açhk ve cephanesizlikten bîtab düşerek teslim olmaya mecbur kaldı. Kemal Bey. Fethi Bey. yüzde elliye yakın bir zayiatla tekrar eski yerine çekilmeye mecbur kaldılar. bilâhare bu mağlubiyet hakkında «Bolayır Muharebesindeki Muvaffakiyetsizliğin sebepleri» ismiyle bir eser yazarak kendisini ve arkadaşım .Sulh müzakereleri esnasında daha önce Osmanlı Devletinin galip geleceğini tahmin ederek «Statiko de-ğişmiyecektir! » diyen Avrupa devletleri derhal bu sözlerini unutarak Balkan devletlerini iltizam etmeye koyuldular.

HEZİMET Mİ? 155 rini yüzseksen bin kişiye çıkarmışlar ve Edirne'nin sukutunu temin edebilmişlerdir. İngiltere ise önceleri tarafsız kalmaya gayret sarfetmişse de Bismark'ın aldığı hâsımâne tavır yüzünden Fransaya meyletmeye başlamıştı. LOZAN ZAFER Mi. İttihatçılar sadece Trablusgarp ve Balkan Harplerinde değil devletin nihaî mağlubiyet ve parçalanmasına müncer olan Cihan Harbi'nde de ayni gaflet ve hattâ ihanetlere devam etmişlerdir. 23 (115) Dr. Almanya ise Avusturya'yı korumak zahiri sebebiyle harbe dahil olmuştur.müdafaaya çalışmışsa da gösterdiği sebepler askerî ve mantıkî bakımdan tatminkâr değildir.1" işte bu hâdiseden sonradır ki iki bulgar alayı karşısında mahvu perişan olan Bolayır kolordusu karşısına ve Çatalca istihkâmları önüne pek az bir kuvvet bırakmaktan çekinmeyen Bulgarlar. Rıza Nur da Bolayır kolordusunun hezimetinin M. Kemal ve Fethi Beyler'in. «Şarka Doğru» adıyla bir siyaset takip ederek îngilterenin karşısına dikilen ve bu siyaseti Bismark'tan itibaren aleniyete dökmekten çekinmeyen Almanya. Fethi Bey müdafaasında : «Bolayır kolordusu. Fransa müstakbel hedefleri için daha 1894 de Rusya ile anlaşmıştı.114 Halbuki bu husustaki 24 ocak 1328 tarihli başkumandanlık emri Bolayır kolordusuna kat'î taarruz icra ederek kendisini mahvetmesini değil. Bolayır Muharebesindeki ademi muvaffakiyetin sebepleri sh. Alsas-Loren kaybı yüzünden Almanya'nın karşısında bir siyaset takip ediyordu. Fransa ise. R'za NUR — Hayat ve Hatıratım.ortaya çıkarmış bulunuyordu. 408. Rusya Sırbistan'ı kor*mak bahanesiyle Avusturya'ya ilân-ı harp etmiş. Bu suretle müstakbel bir Cihan Harbi'nin grupları belli olmaya başlamıştı. Bu yüzden onuncu kolorduyu beklemeden icra edilen kat'î taarruz muvaffak fcile olsa Eulgar ordusunu Çatalca'dan çekmek ve iki kolordu arasına sıkıştırmak hususundaki plân gerçekleşmemiş olacaktı. 406 . ihraç yapan bir kolordunun temin-i selâmeti için icabederse kendisini feda etmek üzere muharebe edecektir ve öyle de yaptı »demektedir. . :Edirneyi muhasara eden kuvvetle(114) Fethi OKYAR. Hâdiselerin bu suretle gelişmesi «İttifak» ve «İtilâf» zümreleri adıyla Cihan Harbi'nin taraflarım. düşmanı mümkün olduğu kadar üzerine çekmesini ye bu hususta çıkarma yapan onuncu kolordu ile müşterek bir harekât plânı içinde bulunmasını istemekteydi.14 kasım 1913'de de Atina'da Türk-Yunan Anlaşmalarının imzalanması ve bu suretle Balkan harbinin elîm facialara ve büyük toprak kayıplarına sebep olduktan sonra nihayete erdirilmesi mümkün olabilmiştir. C. 2 istanbul J568İ sh. Onuncu kolordunun çıkarma harekâtmı ikmal etmesini beklemeden kat'î taarruza geçmek Bolayır 154 KADİR MI9IROOLU kolordusundan en az yirmibin vatan evlâdının kefensiz Bolayır sırtlarına defnedilmesine sebep olmuştur. . Çoktan beri Avrupa devletlerini korkutan Cihan Har-bi'nin çıkmasını gerektiren iktisadî rekabet son haddine varmış bulunuyordu. Milliyetçi Sırpların Bosna-Hersek'i ilhak etmiş olan 156 KADİR VHSIROÖLU Avusturya'ya kargı duydukları kin ve nefretin eseri olarak bir milliyetçi Sırp talebesi tarafından 28 haziran 1914'de Avusturya Veliahdinin vurulması Avusturyanın Sırbistan'a sert bir ültimatom vererek onu harple tehdit etmesi-jıe sebep olmuş. Sultan Hamid'den «Bağdat demiryolu» imtiyazını almak suretiyle bu siyasetini epeyce takviye etmişti. Edirne'nin istirdadı şerefini Enver Pa-şa'ya kaptırmamak gayesinden doğmuş dehşetli bir hezimet olduğunu kaydetmektedir. Bu mes'ele hakkında Miralay Sadık Bey'in yerinde tahkikata istinaden yazdığı bir broşüre de temas eden Dr. Fakat yukarıda arzedildiği gibi elde ettikleri arazi üzerindeki taksim ihtilâflarından istifade ile Edirnenin kurtarılması ve 29 eylül 1913'de îstanbulda Türk-Bulgar. Sür'atle gelişen iltihak ve taraf tutmalarla daha önce gerçekleştirilmiş bulunan anlaşmalar gereğince taraflar yerlerini almış ve Cihan Harbi bütün dehşetiyle başlamış oldu.

Bu. 2 ağustosta ortaya çıkan Türk -Alman ittifakına zaruri olarak zemin ve sebep teşkil etti Hükümetin ne ölçüde iç siyaset oyunları ile meşgul bulunduğuna bakınız ki. 397 <117) Kâzım KARABEKİR. İstanbul J959. Her ne kadar vaki sulh teklifleri reddolunduğu için. sh. fakat muvaffakiyet elde edememişti.11* Aynı teklif daha sonra İngiltere'ye karşı da yapılmış fskat müsbet bir mukabele görmemiştir. Sadece başlarına birer fea . C. Fakat bu teklif samimî (116) Kâzım Karabekir — Cihan Harbine Nasıl Girdik. e. Türkiyeden de birçok araziyi hedef ittihaz ettiğini inkâra imkân yoktur.1" Fakat unutmamak gerektir ki. 67.118 Hattâ Erkânı Harbiye Riyasetinde hazırlanan bir rapora nazaran Osmanlı ordusunun böyle bir harbe girmesi mutlak bir hezimet ve devletin inhilâli ile neticelenecek kat'î bir felâket olacaktı. böylesine ehemmiyetli bir anlaşma. Filhakika Enver Paşa da daha sonra katıldığı «Baku Kongresi» nde kendisini bu yolda müdafaa etmiş ve Almanya'nın Osmanlı Devleti için «Ehven-i şer» olduğunu söylemiştir. 158 KADİR MISIROÖLU yüzünden Devlet o hâle gelmişti ki. kabul edilebilmesi için ön hazırlıklar yapılmamış ve gayet. Bütün bu gelişmeler. İttihatçılar da «Türkçe konuşan insanlardan ibaret büyük bir Türk Devleti» kurabilmek gibi — o gün için hamhayâl olan — birtakım emeller peşinde koşuyor ve bunları gerçekleştirmek için Cihan Harbi'nin kendilerine imkân ve fırsat bahşedeceğine inanıyorlardı. LOZAN ZAFER Mt. dahilî idarelerin-deki zulüm. HEZİMET Mİ? 157 olmaktan ziyade Mekadonya mese'lesini kendi lehine halledebilmek için Osmanlı nüfuzundan istifade etmek maksadından doğmuştu. üstüste maruz kaldıkları mağlûbiyetlerin kaybettirdiği itibarlarını yeniden takviye için Cihan Harbini âdeta bir nimet telâkki ediyorlardı. şöhret peşinde koşan İttihatçılar. tedhiş ve yağmagirlikle. müracaat ettiği her kapıdan eli boş dönmüştü. zuhur edecek bir harbin kazanılması imkânsız denecek bir derecede güç olduğu gibi. Türkiye'yi bir an önce harbe sokmak için tertip edilmiş bir emrivâkiden başka bir şey değildi. BöyJe bir muahedeyi imzalamanın Türkiyeyi Almanya safında bu büyük harbe sürükleyeceğini olsun düşünerek gerekli hazırlıkları ikmal etmek yerine hâlâ şahsî emeller ve şan. Bu sırada Bulgaristan kendiliğinden Osmanlı Devletine bir sulh teklifinde bulundu."7 Harp başlar başlamaz bîtaraflığını muhafaza etmek isteyen sonra da bunun mümkün olamıyacağını görünce kendine müttefik arayan Osmanlı Devleti. 2 ağustos 1914 tarihinde imzalanan Türk-AIman ittifakından dokuz gün sonra Almanların «Goben ve B r e s 1 a v » adındaki iki zırhlıları Fransız sahillerini bombaladıktan sonra takibten kurtulmak için Çanakkale Boğazından içeri girdiler. Balkan harbi hezimetinden sonra Osmanlıların ittifakına kimse yanaşmıyordu. İstanbul 1937 sh. geç kalınmış bulunduğundan burada hatâ ve beceriksizlikleri sabit ve muhakkaktır. Cihan Harbi'nin çıkış sebeplerinden biri de Almanların takip ettikleri «Şarka doğru» siyasetidir. Gerçekten tarih boyunca dahilî siyasetlerinde muvaffak olamayanlar dikkatleri harice çevirmek için bu gibi harp-darp imkânlarım daima kullanmak isterler. kazanılsa dahi devlete yeniden bir karış toprak ve-rilmiyeceği aşikârdı. Fransaya ittifak teklifinde bulunmuş. ittihatçıların Almanya safında yer almalarını kınamak lâ-zımgelir tarzında düşünmek mümkünse de bu tekliflerin.. kabine azalanndan bir kısmının haberleri olmaksızın imza edilmiş bulunuyordu!. a. Devletlerin protestosundan kurtulmak ve ilân edilmiş bulunan bîtaraflığın ihlâl edilmediği zehabını hâsıl etmek için bü gemilerin tarafımızdan satın alınması kararlaştırılmış fakat zabitan ve neferleri değiştirilmemişti. Ordunun yorgunluğunda başka iaşe ve teçhizat durumu da gayet kötü idi. Halbuki bilhassa onların hatâları (113) Cemal PAŞA — Hatıralar. sh.g. Üstelik muhariplerin her birinin Osmanlı arazisi üzerinde gözleri vardı.Osmanlı Devleti. 2. Fransız taraftarlığı ile şöhret yapmış bulunan İttihatçı liderlerinden Cemal Paga. Balkan Harbin'den büyük maddî ve manevî kayıplarla çıkmış bulunduğundan bu harpten nihayet bir yıl sonra patlak veren bir «Cihan Harbi» ne girmek için her türlü hazırlıktan mahrumdu. Bu siyasetin. 393.

İstanbul 1955 sh. Muharebede zayiatın bir numaralı âmili muhakkak ki kötü sevk ve idaredir. Kemal'in emrindeki ondokuzuncu fırka bu kuvvetin ihtiyatı idi. Bunun uzun ve teferruatlı sebepleri üzerinde durmuyoruz.. Kemal de onun ateşemiliteri olarak memleketten uzaklaştı. a -— Çanakkale muharebeleri mehmedcik için büyük bir şeref olduğu halde orada kumandanlık etmiş zabitan için hiç de yüz ağartıcı değildir. Osmanlı Devletinin Almanlar ta. Rus-Romen müşterek mukabelesi ile karşılaştı. HEZİMET Mİ? 159 geçirilmekle müttefikerin gözü boyanmak istenmişti.Harp başlayalı henüz üç ay oluyordu. Çünkü kumanda ettiği gemiler Osmanlı Bayrağı taşıyordu!. isterseniz. Fakat imdadına yetişen Türk ve Alman kuvvetleri «Galiçya Cephesi» denilen bu cephede Rusları püskürtüp geriye attılar. Ve M. Şark cephesinde Sırbistan ve Lehistan'a taarruz eden Avusturya. Mustafa Kemâl Sofyada Ata-şimiliter iken başlamıştır.. Yalnız şu kadarını söyleyelim ki.. Çanakkale'ye çıkarma yapmalarının sebebi buydu. Bu ricalar sonunda karargâhı Maydos'da bulunan Ondokuzuncu Fırka (Tümen) kumandanlığına tayini emri çıkmıştı. Harbin ilk günlerinde Belçikayı kolaylıkla işgal eden Almanlar. Kemal Bey (Paşa) muharip bir askeri birliğe tayin edilmesi için Adliye Nezaretindeki İttihatçı arkadaş! arma Üstüste rica mektupları gönderiyordu. Bu kumandan M. Bundan sonra bu cephedeki harp ehemmiyetsiz siper muharebelerine intikal ederek devam edip gitmiştir. Rus şehir ve kasabaları birer birer düşmeye başladı ise de hiçbir taraf kat'î ve nihaî bir zafer kazanamadı.. bu güne kadar yürütülen propagandalar karşısında tereddütler hasıl edebilecek olan bu hükmümüzü izah için kısa bir malumat verelim. LOZAN ZATEİR Mi. askerlerinin âtıl kalmamasını bahane ederek Karadeniz'e çıkmış ve Odesa Limanını topa tutup bir Rus nakliye gemisine taarruz ederek Osmanlı Devletini harbe sokmuştu..1'0 Çünkü harbe iştirak (120) Bunu gedikli Kemalistlerden Falih Rıjkt Atay bile itiraf etmektedir: «tttihat ve Terakki Fethi Bey'i Sofya Sefirliği ile tasfiye etti. Değiştirilmeyen gemi kumandanı Amiral Şuson. Çanakkale Harbi başladığı zaman —evvelce bir nebze anlatıldığı üzere— Balkan Harbi'ndeki «Bolayır Hezimeti» sebebiyle tecziye edilerek «Sofya Ataşemiliterliği». Boğazlardan geçerek Rusya'ya yardım etmek istediler.1918 Dünya Harbi. mutlak yalan ve sahtekârlıktan başka bir şey olmaz. liman Voö Sanders'ti Anafartalardaki dokuzuncu fırkacın kumandam da yine bir Alman zabiti olan Kannengiesser'di. Burada sırası gelmişken bir «Müdafaa har-b i » olması bakımından «Millî Mücadele» ye son derece benzeyen fakat elde edilen muvaffakiyet itibariyle onunla kıyaslanamayacak kadar büyük bir şerefi haiz 160 KADİR MlSIROÖLU bulunan Çanakkrie muharebeleri hakkında kısa bir izahat vermek istiyoruz. 25 LOZAN ZAFER Mt.(119) Ali Fuat CEBESOY — Moskova Hâtıraları. 1914 . Müttefikler.ne gönderilmiş bulunan M. Çanakkale sırtlarına dörtyüz bin vatan evlâdını gömen bir zabitan kadrosunun muavaffakıyetinden elbette bahsedilemez. . Elde bulunan bir meîıtuba göre.. Edilirse. Beşinci Türk Ordusu'ımn vazife aldığı Çanakkalede cephe kumandanı. Mustafa Kemal. Fakat uzayıp giden harbin tevlid eylediğini açlık ve malzemesizlik yüzünden Rusya'da ciddî bir buhran baş gösterdi. Fransaya karşı hücuma geçmişler fakat bu sırada harbe dahil olan İngilizlerin yardımıyla durdurulmuşlardı. HEZİMET MİT 161 eden zabitlerin sıra beklemeden yani « mümtaz e n » terfi edeceklerini düşünüyordu. Buna nazaran. M.. oradaki kumandanlardan herhangi birisine «Kahramanlık» veya cKurtarıcılık» sıfatları elbetteki izafe edilemez. Fakat mehmedçiğin yiğitçe direnişi karşısında bu emellerine muvaffak olamayip çekilip gittiklerinden yardımdan mahrum kalan Rusya'da buhranın daha da büyüyerek «Bolşevik ihtilâli» ne müncer olduğu malumdur. Kemal Paşa olsa bile!.

İlk hücumdan netice alınamayınca ikincide daha büyük kuvvetler şevki gerekmez .» (Balanız.Başlangıçta ingüizlerin nereden çıkarma yapacaklarını tayin mümkün değildi.. ettirilmek suretiylj retiylc yok edilmiş bulunan bu alay hakkında M. Halbuki onun emrinde bir fırka (tümen) vardı.. HEZİMET Mt? 163 (122) Düşmana parça parça taarruz. takviye edilmiş olmasına rağmen. Kcn Paşa diyorkl: «EUiyedinci Alay .» (Bakım: Rugen EŞUEF . Kemal. Tam bu sırada (26 Hazi-an) Enver Paşa. bu taze kuvvetle 28 Haziranda yeni bir taarruzu plânladı ise de.. Birdenbire topçu ateşi kesildi. L. Birkaç adım daha atabilseler Boğaz sahiline inmiş bulunacaklardı. 3) v (121). büyük zayiata uğrayan kıt'alarının bakiyelerini tekrar gemiye bindirip kaçırmaya mecbur kaldı: Kumkale-'ye çıkarılan Fransız as-.. düşman. M. Fakat hiçbir netice alamadı. Kemal Paşa bu mes'ele hakkında «Hangi tarafın beşyüz nefer ihtiyatı olsaydı. vaziyeti muhakkak kendi lehine hallerdi» demektedir. Kemal.121 Temmuzda İngilizler taze kuvvet getirerek Dokuz ve Ondokuzuncu fırkaların cephesinde yeniden taarruza geçtiler..'. Şiddetli topçu ateşiyle Türk kıt'alan çekiliyor. Ankara 1944 sh. Burada dikkat edilecek husus şudur ki.t>t| . Taarruz muvaffakiyetle neticelendi ve Alman gene-lali KannengieSser ağır surette yaralandı. Seddülbahir'deki fırkamız düşmanın ihraç hareketine karşı şiddetli bir mukavemet göstermiş ve İngilizlerin buraya çıkarma yapan en seçkin kıt'alanna yan yarıya tele-fet verdirmişlerdi. Kemal. Fakat memleket harbe sürüklendiği zaman o da vazife istemiştir. Bu durumda Anafartalardaki fırkanın kumandanı M. Ashmead .Megfıur bir alaydır. 31.bu harbe katılmasının aleyhinde idi. 52. Kemal'in ihtiyatta olan Ondokuzuncu Fırkasına bu çıkarmayı haber verdi ve bir taburla sol cenahım takviye eylemesini istedi. yine hiçbir netice elde edemedi.1'1 Buna rağmen Anburnu çıkarmasında daha fazla muvaffak oldular. Enver Paşa'nm hakaretâmiz tenkidlerine içerleyerek istifa etti.ınd?nı Mustafa Kemal ile mülakat.. Daha sonra alayın mütebaki kısmını süngü hücumuna kaldıran ve bunun da erimesinden sonra emrindeki iki Arap alayı ile ayni taarruzları tekrarlayan M. Kemal'in plânladığı taarruzu öğrenince bunu « abes» bularak menetti. Bu emir üzerine M. Daha sonra yeni teşkil edilen «Onsekizinci Alay» da s mevcudu bir hayli azabnış bulunan «Ondokuzuncu Fırka»' LOZAN ZAFER Mİ.Anafartalar Kum..OnkU hepsi şehid olmuştur . Falih Rıfkı Atay — 19 Mayıs. istanbul 1939 sn: 20) emrine verildi. Normal bir asker mantığı ile bu hareket tarzını izah etmeye. 51. Kemal. Çünkü oradaki müdafaa imkânlarımız azrafmdan . Çanakkaleye hakim bütün tepeler boşalıyordu. «Lü-zumsuz hücumlarla emrindeki askerleri israf ettiğini» söyledi.Bartlette (E) -La verite sur lej DardaneUes sh. 53. İngiliz kıt'aları. İngiliz kıfalan süngü nizamında ilerliyorlardı. Mustafa Kemal elindeki kuvvetleri kolayca yutulabüecek küçük küçük lokmalar haline getirmek suretiyle düşman üzerine sevketmektedir. kerleri çekilip onlarla Seddülbabir'in sağ cenahı. Bu yüzden cephe kumandam asıl kuvvetlerini — ihtimallere nazaran — Gelibolu ve Bolayır havalisinde toplamıştı.imkân yoktur.miydi? Bütün taarruzları böyle küçük küçük kuvvetlerle tekrarlamak suretiyle büyük zayiata sebep olan M. Doğrusu öyle bir muammaki. Sanbayır'i işgal ettiler. kumandanları. fırkasının Elliye-dinci Alayından ikiyüz kişiyi112 saat beşbuçukta Şunuk Bayın istikametine sevkederek ilerlemekte olan düşmana karşı süngü hücumu yaptırdı. «Baş ku mandan Vekili» sıfatiyle cepheyi teftişe geidi. Von Sanders'in Enver Paşa nez-dindeki ısrarlı teşebbüsleri sonunda bu istifa bertaraf edildiği gibi istenen taarruz müsaadesi de verildi. M. Gelibolu yarımadasının güney ucundaki «YeşiJtepe» önünde saplanıp kaldılar. çözebilene aşkolsun!. Bu arada tarihte ender rastlanan bir hata üe İngilizler donanmalarından kendi . O derecede ki. cephe kumandanını ikna edip gerekli müsaadeyi alamadı. Ne yazık ki bu taarruzdan da netice ahnamayarak taze kuvvetleri ihtiva eden «Onsekizinci Alay» da tamamen mahvoldu. F: 11 162 KADİR MI9IROÜLU di..

Anafartalardaki müşkil vaziyeti anlayarak.1"* demektedir. aslında hiçbiri için de bunda bir hak ve şeref payı mevzubahs olmadığını. 79 Hazretlerinin hususî hare Mısır'da Hanedan-ı Ali Osman'ın en güzide . İngiliz Erkânı Harbiye-i Umumiyesi resmî raporlarında zikredilmiştir.z: H. LOZAN ZA>ER Mİ. Armstrcng '-*. bu hareke-tm düşman ric'atine bir mazaret teşkil edip etmiyeceği hususu değil fiilen böyle bir vak'amn' mevcut olup olmadığı noktasıdır. Binaenaleyh «C o n k. O sırada Seddülbahir'de bulunan Vehip Paşa'nm bilâGrey. Fakat İngiliz kumandanının sözü askerlikte mazeret teşkil etmez. Bu durum. Bu sırada Arıburnu karşısında grup kumandanı bulunan kardeşim Esat Paşa'-yla telefonla görüştüm ve ikimiz de Seddülbâhirdeki bombardımanın asıl Anafartalar cephesine vaki olacak hakiki taarruzu gizlemek için olduğuna kanaat getirdik. bilâkis ilerlemektedir. 212 (128) Bakınız: Canlı Tarihler C.e. a. kaynakla(127) Ashmead Bertlette (E) _ a. Times muharririnin fikri. Kırkbirinci Alayın kumandanı şe-hid oldu ve Yirmisekizinci Alayın kumandanı ise ağır surette yaralandı. «İngiliz kıt'alan Koca çemen Boğol noktasını -süngü hücumu ile zaptettiler ve Türkleri sırtın öbür taraf m a attılar. \Voıt (123) Fazla bilgi için bakm'.128 Diğe: bir müellif ise «Filhakika Sanbayır'ın İngilizler tarafı. Kemal fırkasının düşmana terk ettiği yerleri yeni baştan istirdat ettiler. M. sh. (126) Armstrong . C. La Ressurrection dun Peııple. Bir çokları yaralandı ve kalanlar da mütereddit bir surette"4 kaçmaya başladılar. 178 166 KADİR MISlftOOLU LOZAN ZAFEÎl MJ.135 Halbuki mevzubahis olan.hatlannâ şiddetli bir ateş açtılar. tefsirimiz gibi ise ' makûl olabilir.mensuplarından biri olan ve halen hayatta ve Fransa'da bulunan Şehzade Mahmut Şevket Efendi Hazretlerine şahsen anlattıkları da bu vak'ayı teyid eder mahiyettedir. İstanbul 1947 sh. mevkiini bırakıp geri çekilmek değil. Şöyle ki: «İngilizler hakikî taarruzlarını gizlemek için Seddülbahir cephesine kırksekiz saatlik bir mesafeyi denizden şiddetli bir surette bombardımana başladılar.U (125) Şehzade Mahmut Şevket Efendi arşivimizdeki notlarından. iki alayın mevcudu dörtyüzyirmi kişiye inmişti. Kemal Paşa arasında istenildiği kadar şeref taksimi kavgası yapiladursun. HEZİMET Mt? .115 Armstrong ise. sh. VI.London 1932 74.B a y ı r ı Müdafaasını» nı nefsine hasrederek soyadını «Conker» "alan bir kimse bile İngiliz donanmasının böyle bir hataya düştüğü hususundaki iddiayı reddetmemek ve ancak bunun bir mazeret teşkil etmiyeceğini beyan eylemek suretiyle gerçeği teslim etmiş olmaktadır. Yirmise-kiz ve Kıriksekizinci alaylardan mürekkep bir fırkayı ve bir topçu bataryasını Seddüİbahirden alarak Anafartalar cephesine gönderdim ve bu alaylar mukabil taarruza geçdi.g. Seddülbâhirdeki ihtiyatın bir kısmını kendi mes'uliyetim altında Anafartalar cephesine göndereceğimi Esat Paşa'ya söyledim. Bu itibarla düşmanın kendi hatasından doğmuş bulunan bir hezimetin Cemil Paşa ile M. 104 164 KADİR MISIROÖL. HEZİMET MİT "165 dan tahliyesine İngiliz donanmasının ateşi sebep oldu. bu hususu şöyle izah etmektedir. «h. Bundan kurtulmanın biricik çaresi ise. Büyük zayiata sebebi. eski mevzilerini yeniden işgale edebildiler. Kemal'i sun'î bir surette medih gayretlerine rağmen bu muharebeyi kendine maletmek isteyen Cemiİ Conk Faşa hatıratında İngilizlerin kendi askerlerini yanlışlıkla topa tutmaları mes'elesi hakkında şunları söylemektedir: *Bu muharebeye dair rapor veren İngiliz kumandanlarından biri ise kendi topçu ateşlerinin tesiri altında kaldıklarından dolayı çefküdiklerini iddia etmiştir. M. İşte o zaman Türkler._ yet vererek onları geri çekilmeye mecbur bıraktı.g. Fakat müthiş bir hata neticesi İngiliz donanması ateşini bizzat kendisine tevcih etti. (124) Dogrobert Von Mikusch .e.i lor. Çünkü muharebede her asker kendi topçu ateşinin tesiri altında kalabilir.

Fevzi Bey'in çok iyi teçhiz ve talim ettirmiş olduğu On-altıncı kolordusu ve Vehip Paşa'nın bu. Emrindeki askerlerin hayatları üzerine bir kumara girişmeyi vicdanı asla tecviz eylemeyen Fevzi Bey. mantikî ve askeri sebep ve delpleriyle ifade etti. intihar demek olduğunu ifade ederek hiç olmazsa ferdası sabaha kadar müsaade edilmesini beyan ettiler.Ankara 3959 sh. Bu muharebede daha ehemmiyetli bir nokta da şudur ki.İstanbul 1969. rine M. Kemal için bir kolordu kumandanlığının o güne kadar ki askerî bayatı muvacehesinde biraz ağır bir yük olduğunu-ve böyle bir yükün aJtından kalkabilmesinin mümkün olup olmjtdığını soran Kâzını Bey'e : «Ne münasebet. yol katetmiş bulunan bir kolordu efradının cepheye sürülmesinin. askerin mutlaka ve en az bir gece istirahat ederek sıcak bir çorba içip birkaç saat uyku uyumadıkça taarruz etmesinin kabil olmadığım ve ancak böyle bir istirahattan sonra şafakla taarruza geçebileceğini kat'î bir lisanla ifade etmesi11' üzerine fevkalâde ccüu sıkılan Liman Von Sanders. Paşaya söyle tayinimi emretsin. bu defa bir kolorduya hükmetmek fırsatı zuhur edince yapılan teklifi hiç tereddüt etmeden kabul etti.111 (129) Miralay FeVzi Bey'in bu hakikatleri ifade eden ve Enver Paşja'ya takdim edilmiş bulunan raporu için bakınjz: Cemil CONK — Çanakkale.130 Bunun üzerine kendisine telefon edilen M.92 169 KADİR MISIRO0L. Fevzi Bey'in ye-.On yıl savaş ve sonrası -İstanbul 1970 sh. çıkarmanın vukubulduğu noktaya ulaşır ulaşmaz derhal taarruza girişmesiydi.Cönkbayın Savaşları . Çünkü. «Kiminle konuşursan konuş. Kemal. Bununla beraber yine de her . Bu suretle Fevzi Bey yerinden alınarak Ondokuzuncu Fırka kumandam M. 91 . Kemal'in taarruz edilmesi istenilen noktaya gelinceye kadar geçen zaman Fevzi Bey'-in istediği mühletten bile fazla oldu. Şahsan ve her ne suretle olursa olsun. işte bu sırada Liman Von Sanders'in yanında bulunan ve M.167 n mukayeseli bir surette tetkik edenler teslimde tereddüt etmezler. Onlar da gayet haklı olarak bu derece yorgun bir askerin taarruzu. ittihatçı veyaîtilâfçı olmayan temiz ve dürüst bir asker Miralay (Albay) Fevzi Bey'di. mesafede bulunuyordu. ondokuzuncu fırka bir hayli geride bulunduğundan M. cepheye derhal ulaşabilecek bir mesafede bulunmadığı için fiilen mümkün olmayan bir taahhütte bulunmuş oluyordu. onları toptan imhaya sevketmek olacağını aklî. bulunduğu mevkiden alıp yerine başka bir kumandan tayin etmek hevesine kapıldı. Kemal'in tayininin mantıkî hiçbir ciheti yoktu. ingilizler karaya asker çıkarıp taarruza geçtikleri zaman Alman generali Liman Von Sanders derhal ihtiyattaki kuvvetleri talep etmişti. Fakat tuhafı şu ki. Kemal'e inaledilmek istenmişse de.. 109 (131) Falih Rıfkı ATAY . 83 ve müteakip. Burada tam Arıburnuna gönderilmek istenen ihtiyat kuvvetlerden biri olan Orialtıncı kolordunun kumandanı. ingilizlerin çıkarma yaptığı mıntıkaya yetişmek üzere kolor-dusuyla hareket emrini alan Fevzi Bey. emrindeki fırkaların kumandanlarıyia görüştü. Hiç olmazsa kolordu dahilindeki fırka kumandanlarıyia konuşarak onların da reyi alınmak suretiyle bir harefkat zaman ve plânı tesbitini talep eden Fevzi Bcy*e Liman Voit Sanders'in mukabelesi ¦ kati olmuştu. Ehemmiyetli olanı şu ki. şan ve ikbal peşinde bulunmayan ve bu yüzden de ittihatçıların rütbe yağmalarından istifade etmemiş olan Fevzi Bey.. M..noktaya yığdığı ihtiyat kuvvetleridir. Bu mesafeyi bir kolordunun bütün ağırlıklarıyla sür'atlo aşıp cepheye yetişmesi ve ilerlemiş düşman kuvvetleri karşısında bu yolu katetmcnin verdiği yorgunluk üzerindeyken taarruza geçmesi veya müdafaada bulunması imkânsız denecek bir şeydi Kendisine verilen emir. Yani bu noktada taarruzu derhal fiilen gerçekleştirebilmek için M. sh.Çankaya . (130) Bakını*: Fahrettin ALTAY . Kemal Bey onun emrindeki kolorduya tayin edildi. fakat derhal taarruza geç!. gideceği yere takriben altmış km. onu.» Fevzi/Bey. bu ta-rihen ve fiilen doğru değildir. Kemal'i tayin etmesi teklif ve telkinde bulundu.» demiştir. gerçek bir asker olarak hakikati ifade edip hiç olmazsa bir gece istirahat etmedikçe durup dinlenmeden altmış km.U Az bile gelir! Derhal kabul ediyorum.. Kemal'in ittihatçı arkadaşlarından olan Kâzım (inanç) Bey ona.. Çünkü burada döğüşen M* Kemal'in talim ve tenşiki altındaki ondokuzuncu fırka değil. Ferdası gün cereyan eden hücumlarda elde edilen muvaffakiyet M..

. Muhakkak ki. Bu yüzden kendi başının derdine düşen Rusya sahneden çekilmeye mecbur kalmış. lâyıkı veçhile üzerinde dü-rulmamaktadır. ağır bir tarihi mes'uliyet altındadır.239 170 KADİR MI9IROCLU Yunan Harbi'nden yılda bir kaç bayram çıkaranlar. yüz-binleri aşan mevcudu ve ağır silâhları ila cepheyi tamamen boşaltıp ric'at eylediği halde bunu günlerce fark edemeyen ve en nihayet tahliyeyi bir mehmetçiğin tesadüfen anlaLOZAtf ZAFER MI. Bu harpte yedi ayrı cephede en kuvvetli ordularla boğuşmuş" bulunan Ordumuzun kazandığı zaferler ve uğradığı hezimetlerle bunların sebep saik ve neticeleri üzerinde durmaya imkân göremiyoruz/ Ancak bizim için bir takım meş'um işgal ve istilâların hukukî ve siyasî mes'nedi (133) Bu Yunan mezâlim ve fecâyi! için bakınız: Kadir MI-. Gerçekten Yunanistan gibi küçücük bir devlete yenilsey-dik'. İngiliz donanması. Fakat ihtimal M.... sonradan dörtyüs bin kişiye kadar çıkmıştı. bugüne kadar «İnkılapçı 1 i d e r 1 e r» e şan şeref sağlamak için efsâneleştirilmiş olan «Millî Mücadele» nin de gerçek mabiye-tiyle yazılabileceği günler yakındır. «Çanakkale Zaferi» üzerine müttefiklerinden yardım alamayan Rusya'da had safhaya varan siyasî ve iktisadî buhran — bilindiği gibi — «Bolşevik ihtilâli» ne müncer olmuştur.ekenâmesi» ile silâhlı çatışma muvakkat bir surette duraklamıştır. o s Miitar. İngiltere ve Fransa gibi Dünyanın iki büyük ve kuvvetli donanmaya sahip devletine karşı kazanılmıştır. 227. HEZİMET Mİ? 16» ması üzerine vaziyete muttali olan bir kumanda hey'eti muhakkak ki. b—< Çanakkale Muharebelerinde ehemmiyetli olan hususlardan biri de şudur ki. karşısındaki düşman. sh...Yunan Mezâlimi (Türk'ün Siyah Kitabı) İs. SIROĞLU .iki taraf çok büyük kayıplara uğramışlardır. Halbuki bu tahliyo ameliyesi başlayıncaya kadar Türk ve düşman siperleri birbirine yedi . Çanakkaledeki düşman kuvvetleri önceleri sadece doksan bin kişi olduğu halde. Dokuzbih küsur şehide mal olan Türk C132) Bizimkilerin akılalmaz .sekiz metreye kadar yaklaşmış bulunuyor ve muvakkat ateş kesmelerde karşılıklı sigara veya kaput düğmeleri gibi harp hatıraları teati ediliyordu. harbin müttefiklerce kazanılmasını te'min etmiştir.. Ama yenmek de pek fazla bir şeref değildir. tanbul 1968 LOZAN ZAFER Mt. Halbuki aşağı yukan müsavi kuvvetlerle üç sene sürdükten sonra ancak başarilabilen ( o da Anadolu'nun en mâmur kısmının yakılıp yıkılmasına ve ahalinin hunharca doğranmasına1" sebep olduktan sonra) Türk-Yunan harbi ile Çanakkale harbi asla kıyas kabul etmez..ANDER-Çanakkale Muharebeleri (İngilizlerin Gelibolu Şefe-rinin Tarihi) istanbul 1932.1" . Bu kadar kalabalık bir ordunun yavaş yavaş çekilip gemilere yüklenmesi karşısında tahliye ameliyesi tamamen tahakkuk edinceye kadar hiç kimsenin en küçük ölçüde bir haberi olmamıştı. fakat o'nun yerini alan Amerika. HEZİMET Mİ? Yl\ . Gerçekten 30 Ekim 1918 de imzalanan «M o n d r. îşte bugüne kadar anlatıla anlatıla bitirilemeyen «Anaf artalar Kah r a mantığı» nın iç yüzü kısaca bundan ibarettir. Türk kumanda hey'etinin gözlerini bağlayıp onları yanıltmaya • matuf İngiliz hile ve taktikleri için bakınız: Liva Jenerali C. tşte tam bu esnadadır ki. Bu kadar' yakın mesafedeki siperler tamamen boşalıncaya kadar bundan habersiz kalan ve muazzam düşman kuvvetlerinin boğazdaki düşman gemilerine taşınıp yüklenmesini farkede-miyen bir (kumanda heyetinin kahramanlıkla veya en azından kumandanlıkla ne alâkası olabilir. çok ayıp olurdu!... Kemal Paşa'nın methine medar olmadığı içindir ki. Gerçekten. dört-yüz bin şehide mal olan Çanakkale'yi nisyana terketmiş görünmektedir.. yukarıda anlattığımız şekilde kendi kuvvetlerini topa tutmuş ve onların ric'atlerine sebep olmuştur!.kalmadan başaran müttefik kuvvetler. F. ' C — Bütün bunlara rağmen «Çanakkale» yine de büyük bir harptir. buna kendi efkân umumiyelerinr bile inandırmakta güçlük çekmişlerdir. gafleti ' sebebiyle bu ric'ati hiç bir zayiata maruz . Aspinal OGL.

«31 Mart (134) Bakiniz: Falih Fıfkı AT AY . veya en azından «Bekir Ağa Bölüğü» ne tıkıp çeşitli işkenceler yapıyor. tırnaklarını söküyordu. Alman . Cemiyet hiç bir vakit. Harbin nihayetlerine doğru Osmanlı Devletinin müttefiklerinden olan Bulgaristan tek basma bir sulh muahedesi imzalayarak saf dışına çekilmiş bu suretle muharip Osmanlı . İstanbul 1969 sh. KEMAL PAgA VE İNGİLİZLER M. Fakat bunu nasıl gerçekleştirebildiğini hakkiyle kavrayabilmek için biraz daha gerilere gitmek gerektir. M. Ankara 1944 . Hem de Osmanlı devletinin meycudiye ini Filistin'e sahip olabilmek için ciddî bir mania kıbul f:ien Cihan Siyonizminin tahrik ve teşvikleri altındaydılar. Çünkü İngütere. Kemal Paşa.sh. öyle bir zamandaki Ittihad ve Terakki hâkimi mutlak kesilerek istediğini asıyor.Çankaya. Yedinci ve Sekizinci ordulardan teşekkül eden cepheyi çökertebilmek için Yahudi asilli İngiliz Başkumandanı General Allenbl meşhur İngiliz casusu Lavreris..1" Gerçekten İttihat ve Terakkî muarızlarını muhtelif vesilelerle imha ederken M.» (bakınız.Alman kuvvetleri arasındaki fiilî irtibat kopmuş oldu/İttifak devletleri için harp vaziyetini daha kötü bir safhaya döken bu Bulgar sulhünden'sonra artık'mukavemeti kırılan Almanlar da aynen Bulgarların yaptığı gibi münferit bir sulh aktederek harbe nihayet vermek istiyorlardı. Kemal'in İttihat ve Terakki aleyhinde bulunduğu hakkındaki şayialar116 ve bilâhare bu husustaki kendisinin beyanatı hakikatle taban tabana zıttır. Falih Rıfkı ÂTAY .19 Mayıs. İşte mütarekenin çok yakın göründüğü bir zamanda bu bölgede Türk Ordusunu mağlubiyete duçar edebilmek için. sizin biı tezyiflerinize hak verecek bir mahiyet almamıştır. M. İttihat ve Terakki vatanperver bir cemiyet İdi.aracılığıyla emeline muvaffak oldu. «— Evet İttihat ve Terakki mümessili değilim. Halbuki bu bölgede Türk mukavemeti kırılarak matlup olan sahalar askeri bir işgal altına alınmadan mütareke masasına oturulduğu takdirde buralarını ta172 KADip MJSIROOLU lep etmek ingiltere için fiilen mümkün olmayacaktı. Başlangıcından çok zaman sonrasına kadar ben de bu cemiyet içinde bulundum. Bunun en büyük delili 1918 senesi ilkbaharında Veliahd Vahideddin Efendi. 11 .. Kemal'i rütbeler ve madalyalarla taltif etmiştir. «İngiliz E n t e 1 i j a n s ı» hummalı bir faaliyete geçti. 12) LOZAN ZAFER Mİ. bu nuntakada ilk safhayı teşkil etmek üzere zayıf ye manda altında küçük küçük devletler kurulmasını ve bu suretle kendileri îçin Filistin havalisini ele geçirmeye zemin hazırlanmasını arzu etmekteydiler.. Kemal Paşa'nın ağzından naklettiği şu satırlar bu durumu daha kat'I bir surette izah etmektedir: . * SULTAN VAH£DEDDİN. HEZİMET Mİ? 173 Hadisesi» nde de «Hareket Ordusu» Erkânı Harbiye-sinde bulunmuştur.. Gerçekten Yahudiler. «1 t t i h a d ve T e r a k k i» nin teşkili sırasında bu cemiyete dahil1" olmuş ve «M e §-rütiyet» in ilânı için Selânikte çalışmış ve fiilen Meşrutiyetin ilâm hâdisesine iştirak etmiştir. ı ele geçirmek için girmiş ve bunca masarif ve fedakârliklar ihtiyar etmişti. bu harbe Hindistan yolu üzerinde ehemmiyetli bir güzergâh bulunan ve büyük miktarda petrol ihtiva eden «Ceziretülarap» ve «Ira k».«Mondrae Mütareke nâme si» nın ortaya çıkmasına sebep olan «Filistin Hezimeti» üzerinde bir nebze durmak" istiyoruz.. 58) Falih Fıfkı'nm bilhassa M. Halbuki bu sırada bilhassa Filistin havalisinde direnmekte bulunan Osmanlı kuvvetlerinin mukavemetlerinin kırılması ve bunun da mütareke masasına oturulmadan gerçekleştirilmesi'şarttı. fakat müdaadenizle söyliyeyim ki. Yıldırım Ordular cephesi denilen ve Dördüncü. (sh. Gerçekten Mec-lis-i Mebusan'da Edirne Mebusu Rıza Tevfik Bcy'in gösterdiği «Demokrat Mustafa» nın hapishanede sökülmüş tırnaklarına dair hâdise meşhurdur. 35 . 51 «1909 İttihat ve Terakki kongresine «Bingazi Delegesi» olarak katılmıştır. Bu takdirde İtilaf devletlerinin harpten bıkmış olan Dünya efkârı umumiyesi muvacehesinde tek kalan Osmanlılara karşı harbe devam etmelerine imkân yoktu.

Padişahın yaveri İ//«*t Paşa da kendisini davet etti. Kemal Paşa'ya Veliahd hakkındaki fikrini sormuştu. «Reddedecekler!» dedi.. «Pek fazla hasta olan Sultan Reşad'ın yerine yakında Hilâfet ve Saltanat Makamını işgal edecek olan Vabideddin Efendi. bir gün Berlin'de Adlon Otelinde M. M. a. «.1" istanbul'a avdetlerinde M.g>e. Bütün arkadaşları onu derhal î**::"-bul'a çağırıyorlardı.g. durmadan arkadaşları ile olup bitenleri tenkid ettiği için fırsatçının biri. Kemal trende kendisiyle pek samimi dost olmuş. Bir günden diğer güne. Size öyle bir teklif te bulunacağım ki.»"7 ¦ . «Altıncı Sultan Meh-nı e d » unvanıyla muazzam Osmanlı Tnhtı'na oturdu. (bak. Veliahd: — istanbul'a gidince görürüz. İttihatçılar o'nun refakatine tttihat ve Terakki aleyhtarı bir zatı asla tayin et(135) Bakınız: Falih Rıfkı ATAY .Paşa'yı müstakbel hükümetinin emin bir istinatgahı yapmayı düşünüyordu.. RemaL — Cesaret edemiyecekler.e. eğer kabul ederseniz beni bayatınız müddetince kendinize bend edeceksiniz. Veliatide:' «— Sizden sarahatle bir şey söylemek müsaadesini isteyeceğim. M. 60) 174 KADİR MI9IROOMJ mezlerdi.e.Çankaya . sh. HEZİMET MI ? 175 ba katılması lâzımgelen bir şahsiyetsiniz. Veliahd. zevkine düşkün olduğu için belki'de ahlâksızın biri . ittihatçılara göre. kendisine karşı pek büyük itknad izhar ederek ' Paşa'yı daha evvel tanımadığından dolayı teessürlerini bey3n etmiştir. Zat-ı necâbetpe-nâhîleri gölgede kalmamalısınız!.» Mukaddemesiyle istanbul'a gidince bir ordu kurulmasını talep etmesi ve kendisini de bu orduya Erkânı Harp Reisi yapmasını teklif etti.3 Vo-liahd Vahideddin Efendi.140 Seyahatlari esnasında bir gün de Naci Paşa. 93 (138) Dagobert Von MikuSch . Saltan Reşad pek hasta idi.artık içtiği için sarhoşun biri.. Kemal Paşar-nın onun refakatine memur edilmesidir. . M. îşte birkaç ecnebi müşahid: «Veliahd Vahideddin Efendi'nin zekâ ve dirayetinden takdirle bahseden M. Kemal Paşa şöyle cevap verdi. sh.»1" «Dostlukları o kadar ilerlemişti ki. 139 LOZAN ZAFER Mİ.O halde kendisinin bu cemiyete bağlılığından henüz tamamen emin bulunuyorlardı. M. î41 Yukarıdaki izahattan anlaşılacağı üzere M. Falih Rıfkı A tay . Bütün seyahat esnasında ikisi ekseriya kompartımana kapanmışlar samimî dost olarak görüşmüşlerdir.— Daima gözonünde bulundurmak ve ona sadakatle hizmet etmek şartiyle bu adam ile çok iş görülebilir. 55 ve müteakip «Sel&nikten İstanbul'a yürüyen birliklere «Hareket Ordusu» adını veren Mustafa Kemâl'dir.Çankaya İstanbul 1969. Fakat M.' sh. Onun yerine Vahideddin Efendi. 57) (136) Bak. sh. Kemal. Kemal ittihat ve Terakkinin kendisine olan itimadından kendi namına pek güzel istifade etmiş ve bu seyahat esnasında Ve-liahde azamî surette tesir ederek bilâhare kendisinin yaveri olabilmek imkânım elde etmiştir.İstanbul 1969 sh. Kemal.Cephesini resmen ziyarete giderken M.» Onlara gösteriniz ki. ölümü bekleniyordu.askerlikte değeri varsa da ne verilse doyurulması imkanı olmayan «Harris» in biri idi.» (sh. Kemal. hesa(137) "Armstrong _ a. Şüphesiz ki. 58 ve müteakip «Mustafa Kemal. Cevabını verdi. Sultan ve Halife olacaktı. i 3 temmuz 1918'de Sultan Reşad'ın vefatı üzerir. Kemal daha trene biner binmez Veliahd Vahideddin Efendi'nin Ittihad ve Terakki erkânına aleyhtar olduğunu anlamış ve kendisi de aleyhtar görünerek ona nüfuz etmeye çalışmıştır. Kemal tedavide bulunduğu Karlsbut'tan bu padişah cülusunu tebrik etti.g. M. Bu »sırada. Sofya'da yakalandığı hastalık tedavi edilmediğinden tekrar hastalandı ve Karlsbat'da tedaviye gitti.a. Veliahd.

sh.1-42 «Saltanat nüfuzu.(139) Armstrong a. Memleket. kuvveti karşısında 'kırılmış bulunuyordu. yerine Uman Von Sanders tayin olunmuştu. O'nun cepheye muvasalatından sadece bir kaç gün sonra İngilizler yeniden taarruza geçtiler. Kemal.»"* M. Sonra da kendisine dönerek şu pek samimi sözleri söyledi: — «Paşam. Enver ve Talât Paşalar da böyle bir şey yapılamıya(142) Armstorog a. sh. Sultan M.g. Sultan. 142 177 cağım ve yapılsa da faydası olmayacağım iddia ediyorlardı.g.g.144 «Ordumda sahralar ve nehirler geşerek Şam'a ric'ate mecbur oldum. 98 (141) Dagobert Von Mikusch a. Kendisi diyor ki: Bu gece şiddetli bir muharebe ile geçti ve ordumun sol cenahı bozuldu ve esir düştü. hükümeti. Sekizinci Ordu . Buradan düşman süvarisi geçti. hemen oraya gidiniz ve Suriyenin düşman eline geçmesine meydan vermeyiniz. Yedinci ve Sekizinci ordulardan mürekkep olup «Yıldırım Ordular» adını alan bu kuvvetlerin Cephe Kumandam. Kemal Paşa! Kendisine en fazla itimat ettiğim gayet muktedir bir zabit. Birçok Osmanlı ve Alman Erkân-l Harp ve paşaları ara^ sanda onu büyük bir samimiyetle karşıladı ve: « — İşte M. 96 ¦ . Hakikatta M.a. Hattâ o'nun sigarasını bile kendi eliyle yaktı. Şüphesiz Padişah bu teklifleri hemen yapamazdı. münferit bir sulha imkân olmadığını söy* lüyor. Liman Von Sanders'di. Kemal Paşa'mn tefsil etmek istemediğini vukuatın içyüzü şudur: Filistin cephesinde üç ordumuz vardı..» diye O'nu etrafındakilere takdim etti. Kemal Paşa'yı. Avusturya İmparatorunun münferit bir sulh için Londra ve Paris'te teşebbüslere giriştiğini ve hiçbir muvaffakiyet elde edemediğini bilmekteydi.» M. Kemal Yedinci Ordu Kumandanı olarak Nablus'a gitti. Cuma Selâmlığında çağırttı.e. Dördüncü.. ah..e. Bu sırada Filistin Cephesinde İngilizler taarruza geçmişlerdi. Kudüs ile Nablus arasında "bir hat tutmuştu. Padişah kendisini bedbin vaziyette kabul etti. 104 17« KADİR MIŞIROÖLÜ ' ¦ İstanbul'a gelir gelmez huzura kabul olundu. sh. üçüncü mülakatlarında ikisi de aynı zamanda ve birbirlerini dinliyerek söylüyorlardı. Münakaşaları o kadar hararetle cereyan ediyordu ki. teklif etti. Mamafih padişah herhalde bu mes'eleyi tetkik ediyordu. Hakikaten fiilî vakıalar da onların haklı olduklarını gösteriyordu. (14Ö) Armstrong — a.g. Onun içindir ki «Orduda bu fikirde başka zabitler var mı?» diyordu. sh. 141 (143) Dagobert Von Mikusch .e. Esasen Sultan Vahideddin.e. Kemal'i gene İzzet Paşa vasıtasıyla çağırıp kendisiyle bu mes'eleyi müzakere etmişti. Padişaha hemen «Ordu Başkumandanlığı» m eline almasını ve kendisini Erkân-ı Harbiye Rejsi yapmasını ve İtilâf Hükümetleriyle münferit bir sulh akdedilmesinin teminine çalışmasını. Saray merasimine Osmanlı Padişahlarına âid umumî teşrifat kaidelerine aykırı olan bu hareket en büyük bir hususiyet ve iltifat idi M. Bu cephenin hayatî bir ehemmiyeti vardır.U LOZAN ZAFER Ut. Cephe kumandanı Falkenhayl çekilmiş.' Çünkü «İkinci ve üçüncü defa M.g. bu hususu düşüneceğini söyledi. Burada çekilen meşakkatin izahı uzun olur.e.e. Yon Sanders. Dördüncü Ordu Kumandam Mersinli Cemal Paşa. Liman Von Sanders'in karargahına kadar vasıl olP: 12 178 KADİR MISIROO1. Arzu ediyorum ki. HEZİMET Süt? 17» du. size Suriye ordusunun kumandanlığını verdim. ah. senelerdenberi ordu. Sultan sordu.»143 Ferit Paşa. Size tevdi eylediğim bu vazifeyi büyük bir maharetle ifa edeceğinizden eminim. Kemal'in arkasında öe bir 'parti ne da bir zabit vardı. memurları ve bilhassa ordusuyla tamamiyle ittihatçılarının elindeydi.g. — Sizin fikrinizde orduda başka zabitler var nü? — Evet var. 99 Dagobert Von Mikusch a.

Bu vaziyetten kurtulmak için tek ça. sh. «Ş e r i a Nehri» nde tesadüfi bir geçit buldu. Kemal Paşa. Kemâl Paşa'yı «Arap Alemi»ne tanıtmak (!) maksa-dıyle çeşitli kitaplar yazarak bunları Mısır'da bastırıp hertarafa parasız dağılan (çünkü Türkiye «tahsisat-r mesture» sinden daha fazlasını alıyordu. herkes başının çaresine baksın!. Büyük şef. Kemal Paşa da teyit ederek: «Bu "hareket amelî idi.) (147) Bakınız.y.Kumandanı Arapgirli Cevad Paşa. Yedinci Ordu Kumandanı M. 68. Kâzım Karabektr «Paşa'nın 1933 yılı Mayıs ayında istanbul gazetelerinde çıkan mektupları Sultan Vahideddin'riin ' Hicaz'da yayınlanan ı İlk beyannâmesi Dr. İsmet Bey'in Rabak civarındaki kuvvetler ise Ali Fuat Paşa'mn emrinde ve bu kuvvetlerin hepsi şimale doğru hareket etsinler!.. «İstikamet kuzey.»"8 Diğer Kumandanlar gibi M. 180 KADİR MI3IROÖL. o derece sür'atli bir hezimete yol açtı ki kilometrelerce geride bulunan Ordu Kumandanları bile canlarım güçlükle kurtarabildiler. Bu hezimet. Kemal Paşa'nın sağ ve solundaki Dördüncü ve Sekizinci (144) Abdüiaziz Hane! . hayatını bu suretle kur(146) 8/EyHH/1950 tarih ve 25 numaralı Büyük Doğu Dergisi bu inanılmaz hadiseyi naklederken o zaman hayatta bulunan Ömer Lütfü Bey adında bir zatın muhatap olduğu İngilizlerle anlaşma teklifini gu suretle nakletmiş ve bu neşriyat tekzip edilmemiş ¦ bulunmaktadır.» Filhakika bu emrin hakiki mahiyetinin tefsir ettiğimiz gibi olduğunu M. ordulara haber vermeden ânî bir gekilde ric'at etmesiyle ortaya çıkmıştır.. atmış fakat burada da duramamıştır. Bu döküntüleri Suriyenin kuzeyinde Halep'te toplamak ve orada yeni bir karar vermek lâzım geliyordu. 564 de esir . Bakiye kuvvetlerin Kumandasını Cemal Paşa'ya terkederek trene atlayıp Rabak'a gelen M. Kemal Paşa idi. ve elyevm çok şükür' sağdır..' Yıldırım Orduları Levazım Reisi Merzlfonlu Miralay Ömer Lütfi Bey (istiklâl Harbi sırasında Nâfıa Vekili) ile yine Ordular guru. re ingilizlerle anlaşmaktır.miktarının alt-nuş beş bin olduğu zikrediliyor. hınmış bir zattır. M. Kemal Paşa büe «az daha esir olacaktı. (145) a. Kemâl) sh. Başka hiçbir çıkar yol kalmamıştır: Her iki asker de bu teklifi şiddetle raddedi-yor ve böyle bir hareketin korkunç blrşey olacağını söylüyorlar ve yerlerine.za Nur a.»148 Gazetecilere bir askeri emir gibi not ettirilmiş bulunan bu sözlerin mânası açıktır. yani ancak yirmi . Teklif neticesiz kalıyor! (İşbu Ömer Lütfü Beyt iman ve namusu ile ta. Binaenaleyh mecnûnâne denecek bir emir verdim. Günün birinde M. bu yakayı gazetecilere şöyle anlatmıştır: «O gece şunu anladım ki: Bütün kıtaat ve cephelerde Kumandanlık kalmamıştı. Yedinci Ordunun isminden ve bazı döküntülerinden başka birşey kalmamıştı.g. yedinci Ordunun. Kemal Paşa da sekiz kişilik maiyetiyle resmi elbiselerini bile giyemeden kendisini Şam'a. Cephe Umumi Karargâhı Nâsıra'da bulunuyordu.147 Bizzat M. Şam'da bıraktığımız kuvvetler. Karargâhından kalpağım bile alamadan kaçıp kendisini Şam'a zor atmış ve burada Üçüncü Kolordu Kumandanı İsmet Paşa (İnönü) yi tellâl bağırtarak aramaya mecbur kalmıştı. Gerçekten Devletimizi «Mondros mütarekenâmesi» ni imzalamaya mecbur bırakan bu hezimet esnasında Sekizinci Ordu Kumandanı Cevdet Paşa. Dördüncü Ordunun Merkezi Salt. Yedinci Ordu Kumandanı ise M. Kemdi Paşa. R'.»1" Demektedir. 31 Ağustos 1918 de bu Cephede o kadar âni bir çöküş vukua geldi ve bu hal. Gerçekten altıyüz kilometrelik mesafeyi. Bu zat. Emir zabiti Yüzbaşı Bedri Bey. pu Erkânıharp Reisi Diyarbekirli Kâzım Paga'yı nezdine çağırıyor ve diyor ki: <Enver Paşa'nva idaresi Ordu'yu ve vatanı her yerde felâkete sürüklüyor. eağ ve soldaki Yedinci ve Dördüncü orduları arkadan kuşatarak yetmişbeş bin esir ve üçyüz yetmişbeş adet top ele geçirmişlerdir. gidiyorlar. Naplus.148 Bu suretle merkezî durumdaki Yedinci Ordunun ânî ve habersiz ric'ati ile cephede açılan boşluktan saldıran în-giJizler.) aslen Ermeni bir yazardır.U tarabildi'Altı bin kilometrelik ric'at hattı üzerinde düşmana yetmişbeş bin esir ve üçyüz yetmişbeş top bırakmıştı. Sekizinci Ordununki ise Tui-u Kerem kasabalarıydı.Mtirekkerât (M.e.yirmibeş günde kat edilebilecek bir yolu süratle .

.g. halinde iade edilmek şart İyi e verilmiş olmasına rağmen halen vârisleri elindedir. Bu madalya sahibinin vefatı. tsmet ve Fevzi Paşa'larla Fethi Bey gibi daha bazı kimselerin de dâhil olacağı yeni bir kabinenin kurulması ricasında bulundu. 86.»151 Bu emir üzerine. ah. Abdülâziz Hane! . Fetlıİ ve Rauf Bey ile Fevri Paşa'nm kabineye dahil edildiklerini ve İsmet Paşa'nm ise Harbiye Nezareti Müsteşarlığına tayin edildiğini görüyoruz..» tarzında bir tegraf çekti. HEZİMET Mİ? 181 (148) (149) (150) bkz: Arif Oruç — Münci-i' Azam'ın Dehası" Yaratmadı. M.g.g. HEZİMET Mt? 183 devam etmekte bulunduğunu gösteren bir hadise olarak bu telgraf üzerine İzzet Paşa'nın Sadarete getirildiğini. bu unvan da onun Halep civarında yeni bir müdafaa hattı teşkil ederek. Burada hatırlatılacak ehe-miyetli bir nokta şudur ki «Mondros Mütarekenamesi» ni imzalayan kabine. «Halep ve civarındaki kuvvetleri şimale çekin. Şartlan gayet ağır olan ve hele tehlikeli bir surette ifade edilmiş yedinci maddesiyle derhal sûistimal edilerek bir çok meş'um işgal ve istilâlara sebep teşkil eden bu mütârekenin akdinden pek az sonra. İzzet Paşa kendisine «Badessulh refakatiniz eltaf-ı süphaniyeden me'mül-dür. Müzakkerat-ı Kemal Paşa. 182 KADİR MI9IROÖLU LOZAN ZAFER Mİ. (153) Osmanlı Devletinin son sadrazamı bulunan Tevfik Paşa mu İngilizlerle münasebetini ve İngiliz siyasetini ter vic eylediğini şuradan anlamak lâzımdır ki kendisi. Güney Cephesindeki bu hezimet de Güneydoğu Ana-doluya kadar beşyüz yıldan beri düşman ayağı basmamış olan bir çok vatan parçalarını. sh. M. İşte tam bu sırada mukavemet. Kemal Paşa.aşıp Haleb'e gelen M. sh. . M. Cephe kumandam tayin edildi. Karargâhını ikiyüz kilometre daha geride bulunan Adaha'ya çekti. kendisinin ise Harbiye Nazırlığına getirilmesi. Abdülâziz Hane! a. atlarken de Halep Kumandanına emir vermiş. bu kabinedir. 115 — 19 Mayıs sh. a. O'nun yerine Sadrazamlığa İngiliz taraftarlığı1" ile tanınmış bulunan Tevfik Paşa getirildi. edeceğiz. 5 — Dagobert Von Mikusch a. Kemal Paşa. eh-: 148. Fransızlara Trakya ve İstanbul yolunu açmıştı. panik halindeki Cenup Ordularından kendisini ayırmak doğru görülmediği içindir ki. Kemal Paşa. Kemal Paşa'nın tavsiyesi üzerine kurulan. Fakat. İzzet Paşa istifa etti. Bulgaristan'ta yayınlanan «Yarın» Gazetesinin 20 Mayıs 1034 tarih ve 12 numaralı-nüshası.e". Kemal Paşa'ya talip olduğu Harbiye Nazırlığı Sultanın arzusuna rağmen152 verilemedi. sokak muharebeleri yapmış!» Kendisine ateş açıldığı bir sırada yanında bulunan şoförüne işaretle yavaşlayan otomobile atlamış. düşmanı durdurmaya çalışmasını temin edemedi. İngiliz Kraliyetinin en büyük madalyası olan *Dizbağ% Ni-' şanı» ile taltif edilmiştir.u mandanı»sıfatiyle M. Bulgaristan'ın münferid sulh aktederek harp sahası dışına çıkması. Yıldırım Ordular Cephesindeki bu hezimetin tevlit eylediği yılgınlıkla «M o n d r o s Mütareke-n â. imkânını kaybeden Os-manı Devleti. (152)Falih Rıfkı Atay Çankaya sh. 81-82-83. burada kendi ifâdesine göre «Ahalinin hücumuna uğramış ve LOZAN ZAFER Mi. Halep'ten Padişaha çektiği bir telgrafla «İzzet Paşa'mn Sadrazamlığa.m e s i» ni imzaya mecbur kaldı. 86. Yıldırım Ordular Karargâhı Halep'ten Fâtıma'yâ naklolundu ve Yıldırım Ordular Kumandanlığına «UmumCenup Orduları K. Sebep olduğu müthiş hezimete rağmen M* Kemal Pa-şa'nın Sultan Vahideddin üzerindeki tesir ve nüfuzunun (151) Abdülâziz Hancl.e.e. orada harp. İngiliz işgal ve istilâsına âmâde hale getirmiş oldu. Yalnız..

Yalnız bunun «itimat telkin edici» mahiyette olduğunu tahmin etmek güç değildir. Bu durumda Sultan Vahideddin'in Mondros Mütarekenamesinin imzasına müteallik müzakerelere hiçbir suretle dahil olmadığı meydandadır.» Böyle bir suaiin sebebi ne olduğuLOZAN ZAFER MI.g. O zaman şahitsiz ve pek uzun süren bu görüşme herkesin ziyadesiyle merak ve tecessüsünü davet etmişti. « — Siz pek zeki ve pek müdrik bir kimsesiniz. Gerektiği zaman ordudan hiçbir korkum olmayacağını bana temin edebilir misiniz?» dedi.. 184 KADİR MIÖ1ROÖLU muvaffak olamadı. Çünkü Sultan Vahideddin sözlerini şöyle bitirmişti». 10 Mayıs. ordunun zabitleri ve kumandanları sizi severler Bana teminat verebilir misinis ki onlardan bana bir fenalık gelmeyecektir.6 (156) • Dagobert Von Mikıısch a.. Kemal Paşa İstanbul'a gelir gelmez Meclise koşarak yeni kurulan Tevfik Paşa Hükümetine itimatsızlık reyi verilmesini temin etmek için çalıştı ise de bu emeline mesi ve ayrıca *sevr»l ıslâh mahiyetindeki Londra Konferansında Kaıvayı Milliyeciler için aşırı bir taraftarlık göstermesi. hususunu soran Rauf Bey'e İzzet Paşa kabinesi tam bir ittifakla «imza ediniz» emrini vermiştir. Eminim ki arkadaşlarınıza sükûnet ve ketm-i esrar (sırlan saklamak) la büyük bir nüfuz icra edebileceksiniz. HEZİMET Ut? 18$ taya çıkan tavır ve harekâtı aydınlatmıya başlamıştı. (154) Tafsilât için Hüseyin Cahit Yalçın'ın 12 Kasım. Konuşma uzun sürdü. Ben sözüme başlangıç ararken Padişah beni önledi... Kemal'in Sultan Vahideddin'e ne cevap yerdiği meçhuldür. nız. Padişah taraf mdan istifaya zorlandı.1" Hükümet itimad reyi alınca bu defa Pâdişâhla temas imkânı aradı. 1924 tarihli Tanin'de çıkan bu meseleye dair makalesine bakı. Eh. MİLLÎ MÜCADELE Sadrazam İzzet Paşa yukarıda bahsi geçen istif asım müteakib jVI.e. yoksa teklif edilen mütarekenâ-menin imzası mı emredildiğ?. «Cuma Selâmlığı» ndan sonra bir saatten fazla konuştular. . Ö'nun istifasım takiben de Ferid Paşa Sadrazamlığa getirildi. Bu sırada M.. yürütmeye Ferid Paşa'yı memur etmek istiyordu. Bu tehtid karşısında İstanbul'da müzakerelerin kesilmesi mi. M.15* B —."9 vBu plânın ne olduğunu Stıltan Vahideddin'in bilâhare — M. Ancak konuştuklarımız çok kısa idi. Gerçekten mülakatın ferdası günü bir «îrade-i Padi ş a h î » ile meclis dağıtıldı. M.Kuva'yı Milliye'ye karşı İstanbul'daki İngiliz kuvvetlerinin maksadlı baskılarına rağmen mülayim bir hattı hareket tarzı takip etmesi ve bu yüzden' de Af. Kemal'i acele bir telgrafla İstanbul'a--çağırmıştı. sh. Sultan Vahideddin tasvip etmediği bu hareketi ele alarak kabineyi istifaya zorlamış ve neticede İzzet Paşa kabinesi iş başından çekilmiştir. Sadrazam Tevfik Paşa'nın şahsiyet ve siyasetinin anlaşılabilmesi iğin üzerine parmak basılacak noktalardır.. bu müzakereleri. 5. 154 — Falih Rtfkı Atayt bu görüşme hakkında M. ağzından şu tafsilatı vermektedir: «Cuma. Bu sözler. günü Selamlığa gittim ve dışardâ bekleyenlerce hayli tefsire uğrayan mülakatta bulundum. Kemal Paşa'mn muhalefetine rağmen itimad'reyi alan Sadrazam Tevfik Paşa. Bu konuşma esnasında Sultan kendisine: «İnanıyorum <ki kumandan ve zabitlerin size büyük Di'r itimad ve teveccühleri var. Bu yüzdendir ki. Saltan Vahideddin'in zihninde bir plân mevcut olduğunu ve bunun için Ordudan emin olmak ihtiyacında bulunduğunu gösteriyordu. Kemal'in Ahmet İzzet Paşa'mn yeniden Sadrazamlığa getirilmesi hatta hakkında böyle söylentiler bulunan Ahmet Rıza ile de temaslarda bulunduğu1" malumdur. M. Kemal Paga-tarafından «Vatanperver Vezir!» tabiriyle tavsif edilİngiltere adına bu mütarekeyi imzalamaya memur olan Amiral Galtrop bir ültimatom vererek mütareke şartları kabul edilmediği takdirde İstanbul'a gireceği tehdidinde bulunmuştur. Bu tayine İzzet Paşa katiyetle itiraz etmiş ve böylece Mondros Mütarekenamesinin imzası — Saray'a rağmen ve sultanın tesirleri dışında —ortaya çıkmıştır. dedi ki: «Bilirim ki. Kemâl Paga'nm. Kemal Paşa ile zikredilen mülakatım takiben — or(155) balanız: Falih Rıfkı ATAT . Esasen O.

7 . 1920 yılı Mayıs ayı başına gelindiği zaman ortalıkta Yunanlıların da İzmir'e bir çıkarma yapacakları şayiaları dolaşmaya başlamıştı.. 6. Millî bir hareketin merkezini Anadolu içerlerine götürmek lâzımdır. 30 Ekim 1918 de imzalanan «Mondros Muta-r ek enâmesi» nın her türlü suiistimale -müsâid yedinci maddesine1" istinaden henüz daha mütareke metninin mürekkebi kurumadan aziz vatanımıza karşı feci işgal ve istilâlar baş gösterdi 3 Kasım 1918 de ingilizler Musulu işgal ettiler. «Padişahın verilmiş bir karan olmalıydı. ne evet. . Yalnız ordu kumandan ve zabitlerinde zâtı şahanenize karşı bir cereyan olması için sebep görmüyorum. kalktı.161 de İngilizler)*} temas ve Papas Fru ile görüşme.. Burası ile yetinmeyerek hemen arkasından Urfaj Maraş ve Ayıntab havalisine kadar işgal ve istilâlarını teşmil ettiler. «Orduya ait bazı malumat mı var efendim?» diye sordum.. Falih Rıfkı ATAT Çankaya sh..19 Mayıs sh.Meclisin dağıtılması ye M. bir müddet evvel: «Senden ve ordudan hin-i hacette emin olabilir miyim?» sualinin altında yatan fikir ve tasavvuru açığa vurmuş oluyordu. müttefiklere kendi stratejik emniyetleri • için lüzum gördük' leri yerleri işgal etmek hak ve selahiyetini ¦ bahşediyordu.»"8 Bu sözler. îşte bu hareket. Antalya'ya çıkarma yaparak Konya dolaylarına kadar yayıldılar. üzerine parmak basılacak bir noktadır. Anlaşılmaz bir tavırla ilâve etti: «— Yalnız bu günden bahsetmiyorum. 16 . dedi..» (13a-kınug 19 Mayıs . Anadolu'da ortaya çıkarılabilecek bir nu hemen kavrayamadım. Çankaya sh. «— Ger' çi. »« General Allenbî'nin bu tayinle takip ettiği gaye. < Bu yağmada geri kalmak istemeyen İtalyanlar ise.«— Siz akıllı.. Kemal'i «asayişi--'dahiliyenin iadesi» zahirî maksadıyla ordu müfettişi sıfatıyla Anadoluya göndermeye karar verdi. bir kumandansınız. ne hayır. şu sözlerle mülakata son Verdi: .ben istanbul'a' geleli bir kaç gün var. Biz. Gözlerini kapadı.. Zat) şahane gözlerini açarken ayağa. (180) Bakınız..17186 KADİR MISIROĞLU «Millî Hareket» Hükümete htinatgâh yapılabilir ve Padişahın sallanan tahtını kurtarabilir. HEZİMET Mİ? 187 ara îstanbula gelmiş olan İngiliz generali ADenbi tarafından direktif mahiyetindeki bir ttiküfle henüz mukavemet etmekte bulunan «Altıncı Ordu» nun kumandanlığına tayin edilmek istenmişti. 162 (159) Mondros Miltâreken&meslnin yedinci maddesi.sh. vâki olan gizli mülakatta Sultanın kendisine telkin eylediklerinin bir nevî ifşası mahiyetinde idi.. içine düştüğü felâketlerden kurtarmak isteyen Sultan Vahideddin. Hadiseler bu tarzda gelişirken Padişah da zihninde tasarlamakta olduğu plânın tatbikatına girişmiş buluıfa-yördu. bu gün den ve yarından. onlara nazire olarak Adana dolaylarım işgal ettiler. Tecrübesiz arkadaşlarınızı tenvir edeceğinizden eminim. Kemal arkadaşlarına bazı fikirlerini açmaya başladı: « — Padişah galiplerin elinde esirden başka (birşey değildir. dedim. Hadiseler bu tarzda gelişirken îstânbulda çeşitli ne sap ve pazarlıklarla meşgul bulunan l6° M. 159 da «Gizli bir cemiyet kurma teşebbüsü» sh. Milleti. Anadoluda millî bir kuvvet teşkili ve Comte sforça ile mülakat» dan yan açık yan te-villi bir surette bahsedilmektedir. 162 de «İtalyanlar LOZAN ZAFER Mİ. 160 .ge. Kemal Paşa'mn o g-'in için — istemediği Tevfik Paşa'mn sadaretten uzaklaştırılması tahakkuk edince M. Bu plân gereğince. ise bu kararın ne olduğunu bilmeyen veya anlamak istemeyen kimselerle konuşuyorduk. 154) (157) Falih Rıfkı ATAY . Bu bölgede İngilizlere rakip bir siyaset takip eden Fransızlar da. sh. Kemal Paşa. M.. sh. Buradaki vaziyeti tamamiyle bilmiyorum. Başımızda bulunan Hükümet kararlarında hür olamaz. Yalnız sualini bir daha tekrar etti. Buna benzer hadiselere ayni müellifin «19 Mayıs» . bir (158) Dogabert Vön Mikusch a.

(166) M. sh.. (161) Bakınız. 66-60. 7 Armstrong a. Kemal. Îstanbula gelmişti.ilî müzayakaları içinde kıvranılırken.. dikte ettirmek ister. Kemal Paşa. Kemal Paga'ma. Altıncı Ordu Kun^andanbgma benim tayin olunmakhğıım da tavsiye eder. bazı arzularımı söy-lemek için sizleri kabul' ettim» cevabını verir. (bak. «Anâdoluda kendi iktidarım azam! surette genişletebilme-si için vazife ve selâhiyetlerine müteallik talimatı. «Samsun ve havalisindeki asayişliği yerinde görüp gerekli tedbirleri almak» bahanesiyle «Dokuzuncu Ordu Müfettişi»' olarak Anadolu-ya gönderilmesi imkân dahiline' söküldü.. Kemal Paşa. «İsta bu konuşmalar sırasında. karargahına alacaklarını kendi seçti. HEZİMET Mİ? 18» velhasıl her nerede mevcut ise oradan külliyetli paralar verildi16* Kendisi bu tayin hakkında diyor ki: «Bu vâsi selâhiyetin beni İstanbul'dan nef ve teb'id maksadıyla Anadoluya gönderenler tarafından bana nasıl tevdi edildiği mucib-i istiğrabınız olabilir! Derhal ifade etmeyelim ki.isimli kitabı ile M. Istanbuldan nef ve teb'id (yani.. (165) M. nef've teb'îd maksadıyla gönderilirken tahsisat-i mestureden ve Hazinei hâssadan kendisine para verilmesine lüzum yoktu. Af.» (bakınız Fâlih Rıfkı A-TAY Çankaya sh. Kadir MISIROÖLU — Sarıklı Mücahİdler . «Hazine-i Hâssa» dan (162) Bakınız. sh. uzaklaştırma ve sürgün) olsaydı Dokuzuncu Ordu Müfettişi unvanı ile Anadoluya değil İttihatçılar meyanmda Malta'ya gitmesi gerekmez miydi Zaferden sonra İzmir sporcütanna Istanbuldan «beş parasız» çıktığını söylemiştir. Eline maruf « F ermân-i Hümâyûn». tutuşturulur cebine yüz-binlerce altın lira konur muydu ?. ki. I 188 KADİR MISIROÖLU ile kötü bir sulh teklifi karşısında bu kuvvete istinad ederek bir takım fiili mukavemet hareketlerinde bulunmak ve bu suretle «Saltanat ve H 11 â f e t » i ayakta tutabilmek ümidini besliyordu. Kemal Paşa'nın ağzından «o tarihlerde General Allenbi. maruf nutkunda da temas edilmektedir. M. Halbuki. Falih Rıfkı AT AY .'yaj verilen bu paralar hakkında tafsilât için bakınız: Kadir MISIROÖLU Sarıklı * Mücahitler -istanbul 1969. Nazır ve ikinci Reis konuşmak isterlerse de General Allenfai: «Görüşmek için değil. Vekili» gibi hareket etmesini temin eden bir «Ferman-i Hümâyûn»181 ile de teçhiz edildi. 61:62.. ayni müellifin «19 Mayıs» isimli eseri sh . Ayni müellif Çankaya l(Bakınız sh. . 19 Mayıs sh. Bu aşikâr bir tezat ve hakikatin tersinden ifadesi değil midir?. bizzat tanzim etmek imkânına» bile mazhar kılınmıştır. Kemal Paşa'ya «Tahsisat-ı Mesture» den. güçlükle bertaraf edilerek M. Nutuk sh. 14 de M. sh. parasızlığından bahsetmeye mahal olsun!. LOZAN ZAFER Mİ. 108 (163) Bu fermanın Bahriye Nazırı Avni Paşa tarafından ts-tinsah edilmiş sureti için bakınız.g. M.162 Ayrica Padişahın. Kemal Paşa Nutuk sh. 171). 7. Bir gün Harbiye Nazırını ve . edilir mi?. maksat söylediği gibi.'Hemde Mütareke devrinin müthiş xx.İstanbul 1919. (164) «Dokuzuncu Ordu Müfettişi II. Kemal Paşa. Erkânı harbiye İkinci Reisini kargısına alarak cebinden çıkardığı bir not defterinden bazı şeyler.» demektedir. kendi selâhiyetlerini ona veren ve bir nev'i «Padişah. Kemâl Pasa'nın kendi seçtiği bu maiyyet erkânı yirmi yirmibeş kişiydi. bana bu selâhiyeti verenler bilerek ve anlayarak vermediler1*6» Düşünmüyor ki. «ittihatçı aleyhtarı görünmek» sureûyle Padişah vö hü kümelin itimadım o nispette kazanmış bulunuyordu ki. Kemal Paşa'nm sadece.22) Yalnız bu rakam bile O'nun fevkalade bir vazifeye me'mur olduğunu ispata yetmez nü?.. Bütün bunlar yetmiyormuş gibi yanma maiyyet olarak istediği kimseleri almasına müsaade edilen164 M. Allenbi... ingilizlerin sahte muhalefleri. 163) isimli eserinde de bu meseleyi ayni mahiyette ifâde etmektedir.e. Hiç nef ve teb'îd maksadıyla gönderilen bir kimseye «Padişahın Mümessili »167 sayılabilecek bir se-lâhiyet vesikası188 verilir ve bümm muhteviyatım bizzat tespit eylemesine müsaade.

Anadoluda zaman zaman daha da sarih davranarak Sultan ve hükümet adına hareket ettiğini izhardan çekinmemiştir.1" Esasen ML Kemal Paşa. Çünki Hükümet bu asker! harekâtı çerçevesi teşekkül eder etmez müttefiklere karşı bir tazyik vasıtası olarak kullanmayı düşünüyordu. Kemal Paşa. 115 (171) Edgar Pech.17* Bu mes'eleye temas eden Edgar Pech de M. .g.e. çıkarma yapmalarında sadece iki gün önce Harbiye Nezâretine yazdığı 14 numaralı yazı ile «alelhesap bir miktar meblağın itası (verilmesi)» ile «Ekallî (en az) iki binek otomobili» talebinde bulunmuş ve ancak bunlar verildikten üç gün sonra hareket edebileceğini bildirmiştir. Kemal Paşa'yı Anadoluya göndermek mes'elesini öyle tahalükle. I : ••• (169) Dagobert Vdn Mlkusch a. 1 (Ankara-952 sh. Fakat bu hareket Türk arazisini işgal eden müttefiklere tevcih edildiği gibi aynı. Harp Tarihi Vesikalar: Dergisi sh. Kemal'e verilmiş olan Ferman-i Hümâyun. Harp Tarihi Vesikaları Dergisi S. benimsemişti ki> kendisine Harbiye Nezaretince verilen selâhiyet vesikasını inceleyip kabul etmekle yetinmemiş. 6/S//335 tarih ve 5 numaralı tezkire İle İstirham edildiği halde henüz bir karar İta edilmemiştir. 3) Kkalli iki binek otomobili lâzımdır. Kemal Paşa'nm bu beyanının. a. 6) da yer alan 3 numaralı vesika. bütün kumandan ve valilere bu yeni hareketin Padişah ve Hükümet tarafından gizlice tasdik edildiği intibaını vermiştir. Gözlerini yumuyordu.e. 109 (168) İşbu selâhiyet vesikasının aslı ve tam metni için bakınız.g. zamanda Damat Ferit Paşa Hükümetine de tevcih edildi ve bu hükümet bizzat kendi kapanına düştü»1" demektedir. Henüz devair. ah. 1 de yer alan 4 ve 8 numaralı vesikalar."2 Buna mukabil M.i mUteallikası neticelendirilmemiştlr. 171 (170) Dagobert Von Mikusch. Bu da henüz teinin edilememiştir.Les Allies et la Turqule ah. H&ZtMET Mİ? 181 Hakikaten hükümet M. sultan namına vermiştir. Erkânı Harbiye Reisinin ve bütün memurların zabit göndermek ve silâh kaçırtmak suretiyle «Millî Kuwetler»e yaptığı yardımlardan bahsederek: «Hükümet. M. Bu kararın itasıyle beraber alelhesap bir miktar meblağın lta'sı lüzumu tabiidir. Harbiye Nezaretindeki tertibat ve teşkilâttan bî-haber değildi.g. LOZAN ZAFER Mİ. Vesika No. inkılâpların hatın için mecburen «hâin» ilân edilmiş bulunan Sultan Vahideddin'in gayet fedâkâre bir surette tezgâhladığı Milli Mücadeledeki temel hizmetlerini satretmek maksadına bağlı ve hilafı hakikat olduğunda şüphe yoktur.e. 11 13/5/335 14 Muhasebat Aceledir 1121 Bütçe 335 2667 Harbiye Nezaret-i Celi'&sine 1) 7/5/335 tarih ye 7 numaralı tezkire-i âctzânemle karargâh merisubînin Uç aylık muhassasat-ı adi yelerinin şimdiden ve buradan itası lüzumunu İstirham etmiştim. 2) Masarifat-ı fevkalâde müfettişlikçe ba-del-tasdik kabul edilmesi. 190 KADİR MISIROoLU M. Meselâ Erzurumdan bütün Ordu Kumandanları ve valilere «silâhların itilâf kuvvetlerine teslim edilmemesi ve askerin silâh altına celbi» hakkındaki emri. 68. Kemal'i Anadolu'ya gönderen Ferit Paşa Hükümetindeki Harbiye ve Bahriye Nazırlarının. (173) Bu hususta şüphe ve tereddüde yer kalmaması için «Harp Tarihi Verlkaları Dergisi» nin «ı» numaralı sayısında yer alan «11» numaarh vesikayı aynen takdim ediyoruz: Numara . 13 Mayıs'1919 tarihinde yani Yunanlıların îzmire.'6 Mayıs 1919 tarihli tezkeresiyle yola çıkmak için acele etmesini istemiştir.(167) Dagöbert Von Mikusch a. sh. ah.1" (172) Bak.

Şâkir Paşa ile holde yürürken bana dedi ki. med Ali Beyle sizi konuşturayım?» «— Çok münasip olur. hareketi kat'îleşince veda ziyaretlerinde bulundu. elimi tuttu.-» Oturduk Melımet AH Bey17* Dahiliyeye ait işlerde bana her kolaylığı yapacağından. Şâkîr Paşa'ya dedi ki: «— Sizi tebrik ederim. Mehmet Ali Beyyde sevinç alâmetleri göstererek. Dahiliye Nazırlığı bürosunda Şâkir Paşa. Kemal Paşa'nın bu arada diğer birçok kimse ile görüşmesini de naklettikten sonra: «— Yıldız Sarayının ufak bit salonunda Vahided-dinle âdeta diz dize denecek kadar yakın oturduk. ve üstünde bir kitap var. Tatmin edici cevaplar verdim. Sadaret Makamından çıktık. 23 * 23 Fr 13 184 KADİR MI9IR00LU . altın gözlüklü.* Meh-med Ali Bey'i daha önce tanımış olduğumu söylemedim. Harp Tarihi Vesikaları Dergtei'nin birinci sayısında yer alan 4 numaralı vesika. beni gösterip: «— Samsun'daki vak'anın-tahkikine memur Mustafa Kemâl Paşa!» diye takdim et-' ti. Vazifemin o makamla alâkası vardır. HE2BMET İtif 193 Her isteği yerine getirilen. İtimadı.»'7' Yazar M. sanki Yıldız Sarayına doğrulmuş!. bulunuyor. pek iyi bir tertip bulunmuş olmaktan âdeta sevinerek Mehmet Ali Bey' in yüzüne baktı. Dokuzuncu Ordu Kıtaatı Müfettişi Muhasebat dairesine ve ¦ • Fahri Yâver-i Hazret-i gehriyer! 13/Mayis/335 Mirliva M. hiç unutmıyacağvm şu sözlerle konuşmaya (175) Mehmet Ali Bey sonradan «Vata:» Haini» ilân edilip «yüz ellilikler» listesine sefeulmuştur.Sadaret makamında. 1944 eh. Vahideddin. Dahiliye Nazırı 4) Muhassasat-i zâtlyemle karargâhın seferi karargâh İttihazı hakkındaki. hatta askerî bir şahıs ol masına rağmen kendisine ayni zamanda «Mülkî S e -iâhiyetler »1M de tefviz edilen M. Bana mutlak selâhiyetler vermiş olduğunu imâ eder sözler sdrfettı. Bunlan Fa-lih Rıfkı ÂTAY. Bu yüzden Pa-rise yerleşerek orada Af. Kemal (174) Bak. Kanaatime siz de iştirak etmiş olduğunuz için bahtiyarım. (176) Falif Rıfkı ATAT — 19 Mayıs — Ankara.192 KADİR MISIROOLU LOZAN ZAFER Mİ. efendim.. benden çok şeyler beklediğini söyledi. O'nun ağzından şöyle nakletmektedir : — «. dirseğini dayamış olduğu bir masa. 12/5/335 tarih Ve 12 numaralı tez-kire-i aclzi de henüz mevki-i muamelede. çok isabetli bir intihapta bulundunuz. ' • Bu İsler için bir haftadan beri karargâhımın ümerâ ve zabıtanı bizzat takip ile meşgul oldukları cihetle bir an evvel İşin kat'iyete iktiran ettirilmesini ehemmiyetle istirham eylerim. bâlâda arz olunan mevad netayice iktiran ettirildikten ve binaenaleyh maiyetlmdekt Ümera Ve zabitanın hazırlıklarını yapmak ve âüelerlnln hâvâyicini te'min etmek gibi hususatın nîuktazi olduğu parayı bilfiil vermek imkânı hasıl olduktan üç gün sonra hareket olunacağı muhakkaktır. Veda ederken «—«• Her arzunuzu doğrudan doğruya "bana yazabilirsiniz!* diyordu. Bunu çok faydalı olacağını söylüyerek derîn teşekkürterimi tekrar ettim. Kemâl Paşa hakkında pek çok İfşaat ve tenkldlerde bulunan «La Repuliçue Ehchal-nee» (Zincire Vurulmuş Cumhuriyet) adında bir dergi çıkarmıştır.'Sağında. Salonun Boğaziçine açılan penceresinden gördüğümüz manzara şu: Birbirine muvazi hatlar üzerinde düşman zırhlıları! Bordolarındaki toplar. Pek samimi ayrıldık. doğru-den doğruya muhaberede bulunacağımızdan baJısetti. Manzarayı görmek için oturduğumuz yerlerden başlarımız* sağa sola çevirmek kâfi idi. Kemal Paşa. bakışları sevinçten parlayan Damat Ferid Pasa bana çok iltifat etti. ne kadar derin olduğunu. «— İster misiniz. Ben zaten Paşa'yı tanıyıp takdir etmiştim.

Kemal Paşa sadece bir müfettiş olarak gönderilmiş olsa O'nâ «Vatanı kurtarabilirsin!. rağmen günlerdir oyalanan SC Kemal Paşa için tam hareket edeceği gün «İngilizler tarafından yakalanıp tevkif edileceği şayiası»17' çıktı. 8 Haziran 1919 da İngiliz talebini bir kere daha cevaplandır-mışsa1*1 da İngilizler nokta-i mazarlannda ısrar ettiklerinden işgal altındaki Harbiye Nezareti mecburen boyun eğmiştir. dedi. «Bahri Sefid (Akdeniz) Kumandanı «General Milne» imzasıyla Harbiye Nezaretine. (182) Bakınız: Ayni dergide yer alan «17î numaralı vesika. LOZAN ZAFER Mî. Kemal Paşa tarafından bile tasdik edilmiş b liman Sultan Vahideddin gibi bir şahsiyet tarafından. se-lâhiyetnâme ve paralara ilh.... HE31MET Mt? 195 Kemal Paşa «Bandırma Gemisi» ile îstanbul-dan Samsun'a hareket etti.. Amma Samsun ve Merzifon) havalisinde İngiliz askerleri yok muydu? Neden onu tev^ kif edip İstanbul'a göndermediler de geri çağırması için Ba-bıâliye'ye tazyik icra etmeye koyuldular!.. Aldığı Ferman-i Hümâyun. Falih Rıfkı'nm «Çankaya» isimli kitabında (bak sh.» O zaman bunun bir tarih kitabı olduğunu anladım. hadi M.ti teyenler M. Dikkatle ve sükûnla dinliyordum: «— | Bunları unutun. 175 başladı: «— Paşa. Biz Çankaya'nın laV tarihinin yeni olması ve cümlenin siyak ve sibakını dikkate alarak birinci imlâyı tercih ettik. Kemal'in önce bir oyalama siyaseti1" takip ettiği ve sonra da «S i 1 k . m bunların hepsi artık bu kitaba girmiştir. Çünkü M. «Samsun havalisindeki asa . sin.» "' Bu sözleri M. Tuhafı şu ki.y işsizliği yerinde görüp incelemek üzere gönderilen bi müfettişten böyle büyük bir iş beklenebilir mi? Hemd zekâsı M. paşa!. Kemal Paşa ve maiyet erkânının derhal İstanbul'a çağınlması»nı istemişlerdir. Hakikaten tam M. Paşa. Devleti kurtarabilir.» demek "biraz saflık hatta aptattılc olmaz mı? öyle ya. 6 Haziran 3919 tarihli yazılarıyla182 «M. Vâki davete rağmen. Bu kat'î ifade karşısında bile direnmek ve M. 175) <ettln> olarak yazıldığı halde «19 Mayıs» adlı kitabında <ettik> şeklinde gerçmekte-dlr. bir yazı180 göndererek O'nun Anadolu'ya niçin gönderildiğini sormuşlardır. 28-29 veya Çankaya sh. Sultan Vahideddin'in ¦vatan kurtarmak hususundaki karar ve azmi ile yaverine tevdî eylediği vazifenin hakiki mahiyetini açıkça ortaya koyan bu sözleri suî tefsire uğratmak için çok yoruî-nmşlarsa da güneş balçıkla sıvanamamıştır. sh.. Kemal. 24-Mayıs 1919 tarihli cevapta181 «Mütareke hükümlerinin sür'atle tatbikini sağlamak» gibi bir mâksad takip edildiği bildirilrrüşse de İngilizler tatmin olmayarak.F.» Elini demin bahsettiğim kitabın üstüne bastı ve ilâve etti: tTarihe geçmiştir. Nihayet. artık Erzurum'a kadar ulaşmış Tmltman M.i askerî» den istifa ederek sivil olarak «Erzurum Kongresi» ne katıldığı malumdur.. 175 . Kemal elçabukluğuna getirip tevkif olmadan gemiye bindi diyelim. Kemal'in ağzından nakleden Falih Kıfkı ve haberin kaynağı olan şahıs. Milrie imzalı ve 19 Mayıs 1919 tarihli bu yazının İngilizce aslı için bakınız «Haıp Tarihi Vesikaları Dergistenin Birinci Sayısında yer alan '-15» numaralı vesika (181) Bakıma: Aynî dergide yer alan »18» numaralı vesika. (179) Bakınız Falih Rıfkı AT AY Çankaya. Kemal Paşa'nın İstanbul'a avdet etmiyeceğini Harbiye Nezareti kadar İngilizler de elbette . Kemal ve Falih Rıfkı'run o tefsirlerini de oku şunlar da astarın yüze nasıl uymadığını görsünler!. Doğrusu bu bir muammadır!. 15 Mayıs 1919 da İzmir'e çıkarma yapmış bulunan Yunanlıların bu hareketlerinden bir gün sonra M.. 198 KADİR MI9IROCLU Paşa'yı geri çağırmamak isteyen Harbiye Nezareti.114 Bunun üzerine M.176 (180) G.(177) Bu kelime. Harbiye Nezareti bu yazıya verdiği. şimdiye kadar bu devlete çok hizmet ettin... (178) Bakınız: Ayni eser sh. asil şimdi yapacağın hizmet hepsinden mühim olabilir. paşa. Kemal'in Samsun'a ayak bastığı gün harekete geçen İngilizler.

adalete hizmetkâr bir zât-ı fazüetkâr telâkki etmiş olduğunu» bizzat ifade etmektedir.i siyâsi degi^ insaniyete hadım.Bakınız: Ayni dergide yer alan «20» numaralı vesika. Sultan Vahı-deddin'den evvel bulmuşlardır. Sultan Vahideddin ve Sadrazam Ferid Paşa.1" " LOZAN ZAFER Mt. Fakat yine de devlet vekarı hesabına bu telgraf o ifade tarzile çekilmemiş. Kemal Paşa Mösyö Marten vasiyetiyle müteaddit defalar vaki olan mülakatlarında Rahip Fro'yu «insaniyete hadim. «İngiliz Muhibler Cemiyeti»ni kuran hülâsa Şark'ta İngilizlerin siyasi emellerini temine çalışan Rahip Fro daha evvel M. Kemal Paşa.g. <185. Hattâ M. 186 da yer alan Rahip Fro'ya. Herşeyden önce bu düğümün çözülmesi lâzımdır.»187 Bundan başka. Ayni dergide yer alan «21» numaralı vesika M. dahilde asayişin temini ve hudutlann muhafazası için lâzım gelen ordu miktarı terhisten istisna ediliyormuş!.biliyorlardı. Kemal Paşa'yı. Bu noktaların aydınlanması için İngilizlerin hareket tarzlarını tâ «M ondrosMütarekenâmesi» <183) Bakınız: Ayni dergide yer alan «18» numaralı vesika.e.) . Osmanlı Devleti'nin mirasçıları arasında şimdiden bir ihtilâf görüyor ve mûtad olan iki yüzlü siyasetiyle şunu istiyor: Eğer müttefiklerin taleb-leri İngilizleri sıkacak bir şekil alırsa. Bu suretle davetin hükümet kararı olduğunu ifade eden ve ayni dergiye «22» numara İle dercedilmig bulunan telgraf çekilmiştir. (Kont Sfor(186) Dagobert Von Mıkusch n. — Nutuk.Kemal Paşa ile temasa geçmişti.g. 164 (188) Bakınız M. İtimad edilecek namuslu bir adamdır. henüz mukavemet kabiliyeti olan Türkleri. HEZİMET Mti 199 (187) Dagobert Von Mikusch a.. 149 1:18 KADJR M13IROÖLU ça'nm fikrine göre) bu kuvvetin teşkilini düşünmeye başlamışlar. Kemal Paşa'yı «Memlekette büyük şöhreti vardır. bu mütarekeden bahsederken İngilizlerin kara ordusuna karşı mutedil davrandıklarını söylüyor. kendi menfaatleri için kullanabilir bir mevkie koyabilsinler. Kemal Paşa «kömür ve benzin yokluğundan dolayı hareket edemediğini bildirmektedir. Bilâkis sadece seferberliğin ilgası ta-leb olunurken. sizi bu kabil bir recül.îeneras ? ranşe Despere'ye gönderilen telgraf bile bir hatâ neticesi kayboluvermiş'. HESUMET MİT 197 nin imzasından itibaren takip etmek lâzımdır. 30 Ekim 1918'de Osmanlı hükümeti harpten çekildi ve Amiral Galtrop ile Rauf Bey (Orbay) arasında Mondros'ta bir müterakenâme imza edildi Amiral. Hattâ (. M. «İngiliz tazyiki» çıkarılmıştır.e. bunda bir gizli mak3ad görüyor ve diyor ki: «İngiltere hükümeti. hatta bunun için M.»"' Bu durumdan anlaşılıyor ki. sh. Ami-rai. yani Padişahın Anadolu'da bîr kuvvet teşkilini hayalinden bile geçirmediği zamanda İngilizler. LOZAN ZAFER Ut. Kemal Paşa'da İstanbul'da İtilâf Hükümetleri ileri gelenleri ile münasebette bulunuyor ve onlardan talimat alıyordu. adalete mu-habbetkâr . daha mütarekenin imzası günü. Ayni dergide yer alan «19» numaralı vesikası.. Donanmanın hemen teslimi istendiği halde kara ordusunun ilgasından veya hemen terk-i silâh etmesinden bahsedilmiyormuş. O halde Anadolu'daki harekât ile İstanbul Hükümetinin arasını açmaktan ve bunları karşı karşıya getirmekten baş-ka hiç bir netice vermiyeceği muhakkak olan bu tazyiklere İngiliz'ler niçin baş vuruyorlardı. Kont Sforça.» diye İngilizlere karşı müdafaa edip Anadolu'ya göndermeye çalışırlarken M. Eu nıütarekename o kadar çabuk imzalanmıştı ki. Sh. mütareke şartlarını Londradan alıyordu.. İngilizlerin İstanbul'da hafiye teşkilâtım yapan. Kont Sforça. r üilcfikleri ile istişareye vakit bulamamış!. sh. (184) Bakınız. Bu vesikada Af. Kemal'in İstanbul'a çagırılmasındaki gerçek sebebin «İngilizler» olduğunu beyan etmektedir. mektubu şu satırlarla nihayete ermektedir-«Zât-ı âlinizle vuku bulan mülakatlarımda.

Kont Sforça ile birkaç defa temas etti. Ancak bu karara varıncaya kadar Rusya ile InLOZAN ZAS-KR Mi.32. bunun pek çok misalinden bir ikisini zikredelim. sh.» Af. 292 . Samsun'a muvasalatı sırasında Sadrazam Ferid Paşa. 101. Onlar da hemen Merzifon'daki kuvvetlerini ağırlıkları ile birlikte evvelâ Samsun'a oradan da İstanbul'a çektiler.U 1919 yılı yazanda Sultan Vahideddin Anadolu'dald Js-yanı bastırmak üzere güvenilir kuvvetlerinden iki fırka teşkil edip Anadolu'ya sevkedeceğini söyleyince itilâf devletleri mümessilleri buna asla müsaade etmediler. sh. Nutuk Sn.e.e. Kemal Paşa'nm İstanbul'da asker arkadaşlarından başka sivillerden ve bilhassa yabancılardan pek tanıdığı yoktu. Kemal Paşa'nm İngiliz entelijansınm İstanbul'da ki reisi olan Rahip Fro ile daha Anadolu'ya gitmeden vâki olan münasebetlerini Rauf Orbay da ifade etmek.»1'5 İngiliz siyasetinin zahiri görünüşüne zıt düşen bu hadiseler. 184 (194) Bakınız.» (Feridun KANDEMİR Hatıraları ve Söyleyemedikleri ile Rauf Orbay — İstanbul 1965. bir harekât tarzı takip etmiştir.1'0 (Bu zatın daha öonra Dahiliye Nazırı ile arası bozulduğu için azline karar verildiği halde İngilizler. haricî görünüşe rağmen «İngiliz siyasetine uygun. «İngilizlerin ahval-i dahiliyeye ve kuva-yı milli-yeye kafiyen müdahale etmeyeceklerine» dair söz verdi.g. sh. «Kuvayı Milliyece «pek memnun oluruz. ve Erkânı Harbiye Reisi Cevat Paşa'-ya yazarak Samsun Müfettişliğine Ilamid Bey isminde bir zatı tayin ettirmiştir.1'1 25 Eylül 1919 tarihinde yani daha kuvayı milliyenin herhangi bir mevcudiyeti görülmeden General Salliklâd.) (189) Bakınız. Nutuk. M.» cevabı verildi.32. sh. Kemal Paşa. mütareke şartlarına aykırıdır. <191) Bakınız. Nutuk sh. Şh.bir zat-iN fazüetkâr telâkki etmiştim."4 Dagobert Von Mikusch. 200 KADİR KISIRO'ÎL. 31 . Üçüncü Ordu Kumandanı Cevad Paşa tarafından tayin edilen Miralay Selâhaddin Bey'i Anadolu'ya bir İngiliz gemisi götürmüştü. HE31MET Mi? 201 (193) Dagobert Von Mikusch a. tedir. Generale «yani M.. Kemal'e) hazırladıklarını yapması için lâzım gelen bütün rahatı ve kâfi vakti verdiler ki. «M. Pera Palas Otelinde bulunurken de bu otelin müdürü Mösyö Martin delaletiyle İngilizlerin sonradan yaman Bir entelijans servis elemanı olduğu anlaşılan Papas Froylâ iki üç defa görüştü.. Kemal Paşa. 30 (190) Bakınız. Fuat Paşa nezdine bir erkânı harp binbaşısı ile Eskişehir İngiliz kontrol zabitanından mürekkep bir hey'et gönderdi. Yalnız İsmail Canbulat Bey'i vaktiyle hapishaneden kaçırmış olan İtalyan uyruklu müteahhit Dina-ri vasıtasiyle İstanbul'daki İtalyan fevkalâde murahhasıİngilizlerin Kuvay'ı Milliye'ye karşı bu alâkaları daha sonra da devam etmiştir ki.e.18' M. Bu heyet. «Bu. Eh.g. Yine aynı tarihlerde İngilizler Merzifon'da bulunan tngiliz kuvvetlerinin geriye alınması halinde «Kuva-yı Mil-liye'nin memnun olup olmayacağını sordular. Nutuk. 224 (196) Dagobert Von Mihusch a. 101 (195) Dagobert Von Mikusch a. bu hususa dikkat çekerek «hakikaten şayan-ı hayret bir şey» diyor ve ilâve ediyor: Galipler. sh. terhis yerine yeniden silâhlanma mı yapacağız?» »T93 dediler. Nutuk. bunun neticesi kendi sulh muahedelerinin bozulmasını mucip olacaktı. Anlaşılmaktadır' ki. niçin ve nasıl oluyorda bu tarzda cereyan ediyordu? Dagobert Von Mikusch'e bakarsanız: «M.g.1" sonraları Hariciye Nazın olan . yerinde bırakılması için İstanbul Hükümetine müracaat etmişlerdir. 35 de yer alan üîa/et Pasa'nm telgrafı (192) Bakınız. KemaFin İngilizlerle gizli bir anlaşma yapmakta olduğunu ve bu anlaşmanın daima da gizli kalacağını»"0 kabul etmek gerektir.

. C. kendini sağlama aldıktan sonra artık meydan okumaya başlamıştır. Belki İtalyan siyasetini takip hayırlı olabilirdi. İngilizler. Kemal Paşa.. idare-i Osmaniyede kalacak memâlikte emir ve nüfuzunu takviye ve tahkim edilmektir. adetâ ifşa edercesine şöyle ifade otmektedir: «Rauf Beycin bu işte de üzerine aldığı «Anadolu'da Millî Meclisin ve dolayısıyla Millî Hükümetin kurulması temin için İngilizleri İstanbul'da toplanacak meclisi basmağa tahrik için gerekirse nefsini feda etmek» vazifesini yine bir büyük fedakârlık. Bakınız: Zabıt Ceride-desi.. Hattâ Ankara'ya kaçacak mebusların pek çoğunu «H ey'et-i Nâsıha» nâmı altında yine kendileri götürmüşlerdir. binaenaleyh hâindirler. yeni Rus idarecilerinin tutunup tutunmıyacaklan tam bir meçhuldü. Her ferd Sultanın her.. Kemal Paşa ve Rauf Orbay ile anlaşarak yapmışlardı. Fakat bu hattı hareketi «Mecburi hale getiren» âmiller Lozan'da ortaya çıkmıştır ki. 209 202 KADİR M19IROÖLU le hatta Yunanla beraberdir!» tarzında oluyordu ki. Fakat onun da topraklarımızda gözü vardı. Ancak ehemmiyetli olanı şudur ki İngilizler bu hareketi M.»"7 Bu anlaşma gereğince «Hilafet» i halkın gözünden düşürmek için İstanbul'daki işgal kuvvetleri ile Ankara'daki M.. sonuna kadar takip edilmesini yani zaferden sonrada ayni yolda yürünmesini tasvibe imkân yoktur.giltere arasında tereddütler geçirmiştir. bu da mefkum-i muhalif yoluyla aynı kapıya çıkıyordu. hareketinin mutlak manasiyle bir muvazaadan ibaret olduğunu anlamak için bakınız: Tarık Mümtaz GÖZTEPE — Sultan Vahideddin Mütareke Gayyasında — İstanbul 1969. Bu devredeki beyanlarının hâkim mânası şudur: «Halife ve O'na bağlı olanlar düşmanlarla beraberdirler. sh.emrine itaate kat'iyyen mecburdur. LOZAN ZAFER Mİ. Ancak İngiliz siyasetinin. Hakikaten İstanbul'daki Meclis-i Mebusan'ın dağıtılmasında Ankara'nın kuvvetlenmesini ve siyâsî faaliyet(198) Kuva-yı İnzibatiye.g. bunlar ilerde kısmen anlatılmıştır. Halifenin Ingil-tereye karşı güya bir muvazaa silâhı olarak başvurduğu «Kuva-yı înzib atiy e»1'8 ve mahut «F e t-v a» lar1'9 gibi. sh. bu hususta o kadar mâhirane bir siyaset takip ettiler ki: İstanbul'daki «M e c 1 i s. Kemal tarafından taym edilen Refet başa ile Harington'an Erkânı Harbiyesinden gönderdiği murahhaslar İnebolu civarında bir çiftlikte içtima ederek siyasî ye iktisadî şeyler görüşürlerken «Saltanat ve Hilâfet» e müteallik bir takım siyasî meseleyi de mevzubahs etmişlerdi. sn.e. bilâkis. (199) M.i Meb'usâmı basıp dağıtmaları bile mebusların Ankara'ya gitmeleri ve bu suretle İstanbul'u çökerterek orasının takviyesini temin içindi. 90 vd. HE31MET Mİ? 203 lerin merkezi haline gelmesini istemek gibi anlaşılması güç bir İngiliz siyâsetinin dahli olduğunda şüphe yoktur. I. Kemal'i âsi ve bagl ilân eden mahut fetvanın tama-men İngiliz süngüsünün zoruyla temin edilmiş ve neşrettirilmiş olduğunu Fevzi Pa$a (Çakmak) nm Ankara'ya iltihakında Büyük Millet Meclisinde iradettiği nutuk kati bir surette ortaya koymaktadır. Erzurum ve Sivas kongreleriyle.»-00 . > demekteydi. Aslında zafere kadar bu hattı hareketi kınamaya imkân yoktur. Ankara 1940. 269 vd. Gerçekten İngilizler Padişahı hâin gösterebilmek için bir takım hareketlere icbar ediyorlardı.» İngilizlerin bu ifadeye mukabeleleri de «Halife bizim(197) Edgar Pech a. Meseiâ «1921 senesi M. Kemal Paşa gayet akordlu bir şekilde faaliyette bulunmuşlardır. Rauf Bey bu anlaşmayı. Çünkü. Hakikaten İstanbul'daki îşgal Kuvvetleri kumandanlığı bir beyannamesinde: «Düvel-i itilâf iyenin niyeti Ma-kam'ı Saltanat ve Hilâfetin nüfuzunu kırmak değil... Büyük Millet Meclisinin ilk zamanlarında «M aka m-ı Hilafet» ve hatta Sultan Vahideddin'in şahsına hudutsuz bir surette bağlı gözüken M. Bunun da sebebi kısacası evvelki taahhütlerdi.

mâhirâne bir surette ortaya çıkarılmış bir siyâsi taktiği idi. biL. M. Anadolu Harekâtını muvaffak kılacak silâhları çakır-m alarma göz yummak da İngiliz siyasetinin bir gafleti değil.»203 . Kemâl Paşa da İstanbul Hükümeti. Kemal Paşa'yı öldürtmek (!) üzere Ankara'ya gönderilmesi ve sonradan M. İstanbul hükümetlerinin hüsnüniyetlerini ve M. Kemal'in bu derece hüsnüniyetle mukabele göstermesine rağmen ihtilâf çıkarmak hususundaki gayretlerini açık bir surette aksettirmektedir. Yalnız Fransız meb'usu Andre Feruburg'a. Hattâ Mustafa Sagir'm «C a s u s^. Kemal Paşa'mn bu en yakın arkadaşını daha İstanbul'a adım attığı anda tevfik etmek yerine O'na manidar bir hareket olarak meclisin dağıtılmasına kadar! dokunmadılar!.-01 Mahut İstanbul işgali ile «İngilizler arzu etmedikleri (!) yardımlarıyla M. Tarih Konuşuyor. tay tarafından bin bir teville ve bugüne göre tefsir edilerek takdim edilmektedir. Ayrıca bu kararın daha Sivas'ta M. a.. HE21J1ET Mİ? 205"204 KADİR MISIROCLU 12. Ocak 1920 de İstanbul'da açılan Meclis-i Mebusan'a «Sivas Mebusu» sıfattı ile girmiştir. Cilt: I sh. Dikkat edilirse İstanbul'daki silâh depolarının kapılarına hintli müslümanları koyarak «din kardeşliği» sâikasıyla Kuva-yı Milliyecilerin bu depolardan.301 Hattâ bu.g.. Ali Rıza. Rauf Bey'in son Osmanlı Meclis-i Mebusan'ını İng-L lizlerle anlaşarak bilfiil dağıttırmış bulunduğunu daha mufassal bir surette öğrenmek isteyenler şu kaynağa da bakabilirler: Cemal KUTAY.e. Diğer taraftan M. Kemal Paşadan sonra ikinci derecede faal bir şahsiyet bulunduğu halde (200) Feridun KANDEMİR. Kemal Paşa'mn ya-i runa gitmesine ses çıkarmadılar. Aynı şekilde îsmet Paşa da — zorla götürülmüş olsa bile — bir kere Ankara'ya iltihak ettikten ve bu iltihak alâyişli bir surette efkârı umumiyeye ilân edildikten sonra elini kolunu sallayarak İstanbul'a gelip tekrar Ankara'ya dönmüştür. Kemal bizzat-kendi dostları vasıtasıyla böyle bir neticeye vasıl olamazdı. O kadar ki. Bu manidar ziyarete de İngilizler seyirci kalarak onu tevfik etmeyi düşünmemişlerdir!. Salih ve Tevfik Paşa'ların sadaretleri devrinde İstanbul'la Ankara arasında cereyanı eden muhaberat. Bu adamlar Osmanlı Devletini yıkmayı ve bu iş için ecnebilerle işbirliği etmeyi ne yazık ki. Kemal Paşa'yı tebriye etnvk gayretkeşliğinden kurtulamayan Cemal Kh. Hilâfet ve Saltanat makamı ile Anadolu'nun arasını açmak için hudutsuz bir gayret sarfetmiştir. devleti ele geçirmeyi çoktan kafasına koymuştu. Kemal Paşa'ya dolaylı bir surette ihbar edilerek yakalattırılıp astırılması da İngiliz siyâsetinin hakikî veçhesini gizlemek maksadına matuf bir hareketti. İngilizler Kuvay'ı millîyecilere yardım edenlerin idam edileceklerine dair sokaklara çarşaf gibi ilânlar asmış bulundukları halde M. hala vatanseverlik olarak göstermektedirler. İngilizler Kuya-yı Millîye ile ilk temas hattı olan Eskişehir Havalisindeki kuvvetlerini de bu Hint müslümanlanndan seçmiş bulunuyorlardı!. Kemal'i öyle bir neticeye isal ettiler ki. *. 152.Daha ehemmiyetli olanı şudur ki. Çünkü. LOZAN ZAFER Mİ. Malta dönüşünde İstanbul'a uğrayan biri gemiden çıkmayarak İneboludan M. sıfatı ile M. Kemal Paşa'mn riyaseti altında kumandanlar ve sair kimselerden müteşekkil bir grup tarafından alınmış olduğu Feridun Kandemir'in Rauf Orbay'la mülakatlarını aksettiren adı geçen eserinin 45 inci sahifesinde de sarahaten ifade edilmektedir. Damad Ferid. sh. 45 vd. mânâ ve mahiyeti göz boyamaz bir surette izhar ve ifadeye yarayan karşılıklı yazışmaları biz onun mahut nutkunda ve aşırı taraftarlarının hatıratlarında bile görmekteyiz. Rauf Bey Anadolu'da millî bir kıyam hazırlayan Erzurum ve Sivas Kongrelerinin «H ey'etiTemsiliye» namı verilen icra hey'etine dahil olduğu ve bu bapta M. atfen yapılan bu ifşaat bütün yazılarında M.

135 hiçbir kuvvet ve heyeti tanımamaya karar verdiği cihetle Misakı Millî hudutları dâhilinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümetinden başka şekli hükümet tanımaz. Sadrazam Tevfik Paşa'nın Mustafa Kemal Paşa'ya müracaatı «müşterek bir sulh hey'eti göndermek» mahiyetinde idi. HE2UMET Mt? 207 yesser olunca. 221 222 (203) Dagobert Von Mikusch a. Bir çok askerî ve siyasî hatalara rağmen imanlı Türk Milletinin taham-mülfersâ gayret ve fedakârlıkları sonunda zafer mü(201) Bakınız: Nutuk. adı geçen eserinde 16 Mart işgali mes'elesini inceleyerek İngilizlerin bu yardımlarını bile bile yaptıklarını bunun bir hatâ neticesi olmadığını.Dagobert Von Mikusch. daha önce 11 Ekim 1922 de imza edilen «M udanya Mütarekenâmesi» ne sadece Ankara Hükümeti iştirak ettiği halde sulh konferansına İstanbul Hükümeti de Ankara ile birlikte davet edilmiş bulunuyordu. 593 ve müteakip. ahlaken erşed ve eslâh olanı intihap olunur-Türkiye devleti makamı hilâfetin istinatgahıdır.temsile. Ankaraya müracaat ederek sulh için müşterek ve müttehid hareket edilmesi teklifinde bulundu. İstanbul Hükümeti. Kıza Nur*a hak verdirmektedir.g. sh. g.g. 1 İstanbul 1939. Türk inkılâbı Tarihi kronolijlsl C. 273 206 KADİR MI9IRO0LU LOZAN ZAFER Ut. M. taktik icabı böyle yapıldığını ifâde maksadiyle «Hilafet sarih bir hukuka malik olmaksızın bir müddet daha bırakıldı»205 demektedir. Kemal Paşa saltanatın ilgası sırasında Mecliste irad eylediği nutukta «H â k i m i y e t-i Milliye» mefhumu ile H i 1 â f e t' i telif edebilmek için hudutsuz bir gayret sarfetmiştir.e. Bütün bu muvazaa hareketlerini burada sayıp dökmeye ve tefsil etmeye fiilen imkân yoktur. Esasen ordumuzun zaferi bütün yurtta olduğu gibi İstanbul'da hudutsuz bir sevince vesile olmuştu. Kemal Paşa. Rıza NUR a. sh. 2 — Hilâfet hanedanı Ali Osman'a ait olup halife* lige Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından bu hanedanın ilmen. sh. dolayısiyle ve müdellel bir şekilde ortaya koymaktadır. Rıza Nur'un yazıp seksen kadar meb'usun imzaladığı takrir üzerine şu kararlar alındı: «2 — Teşkilâtı esasiye kanuniyle Türkiye halkı. Bu müracaat M.117 ve müteakip sahife — Dr. _ Gerçekten hadiseler Dr. Halbuki takrir sahibi Dr. O kadar ki. Dr.e. Binaenaleyh Türkiye İvalkı lıâkimiyeti şahsiyeye müstenit olan İstanbul'daki şekli hükümeti 16 Mart 886 dan itibaren ve ebediyen tarihe müntakil addetmiştir. KemaTe beklenen fırsatı verdi. Bunun diğer delillerinden kısaca bahsedelim: Balıkesir Paşa Camii Minberinden halka hitaben yaptığı konuşmasından aldığımız şu satırlar O'nun Halife olmak hususundaki arzularını daha bariz bir surette göstermektedir: (205) Nutuk sh. İstanbul Hükümeti 12 Eylülde müyesser olan zaferden dolayı Kemal Paşa'yı tebrik etmiş Sultan Vahideddin de bir gün önce aziz şehidlerin ruhu için *A y a s o f y a Camii § e r i f i » de Mevlût okutturmuştur. 418 . Çünkü. hukuk ve hâkimiyeti hükümranisinin mümessili hakikisi olan Türkiye Büyük Millet Meclisinin şahsiyeti mâna-viyesini gayri kabili terk ve tecezzi ve ferağ olmak üzere . sh. (202) Bir misal olmak üzere bakınız: Fahrettin ALTAYLI a. Bugün ve bu gecenin bayram addi karargir olmuştur. Sonraki vukuat ile anlaşılmıştır kî kendisi Halife olmak istemektedir. Böyle bir ikiliğin sulh masasında aleyhimizde olacağı noktası üzerinde durarak 1 Kasım 1922 de «Saltanat» ilga edildi Halbuki ikilik nasıl mevzuubahs olabilirdi ki.204 Buna rağmen ileride tefsilât verileceği üzere «S a 1-t a n a t» in «Hilafet» ten ayrılarak ilgası 16 Mart 1920 tarihinden itibaren hüküm ifade etmek üzere kanun-laştınldı. bilfiil istimale ve irade-i müliyeye istinadetmiyen*(204) Gotthard Jaesehke. sh.» M.e. Kıza Nur ise bu iddiayı reddetmekte bilâkis Hilâfeti «sarih hukuk ile ben ibka ettim»200 diyerek bu bapta geniş tafsilat vermektedir.

muvafakati alınmadan Ankarada vücuda getirilen bir heyet-i idarenin mu-karretana adem-i ittihada mazurdur. «Hilâfet ve Saltanat mesele-yi esasiye olarak mevcut değildir. son dindir. hakikata tevafuk etmemiş olsaydı. cümlemizce calûmdur ki. sh. Peygamberimiz Efendimiz Hazretleri. Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk grupu ismini takman bu fırka-nın şahsiyeti mânaviye ve hukukiyesi mezkûr cemiyet unvanının sahibi hakikisiolan Müdafaa-î Hukuk Teşkilâtlarının vaziyet'i umumiyeleri ile bir tezat teşkil eder. Allah birdir. Bu beyannamenin ana fikrini hülâsa etmek suretiyle bir yazıya ekleyip Ankara'ya bildirmiş (207) Atatürk'ün söylev ve Demeçleri C. mantığa. Ekmel dindir. Kanunu esasisi.» " denilmekteydi. 984 F: 14 210 KADİR MISIROGLU Cumhuriyet şeklinden kat'iyyen sakınmak lâzımdır.tecrübe ve devlet mefhnmundaki millet hukukunun mana-yi hakikisi âmil olmalıdır. Buna cevap olarak M.. Çok fasa bir zaman önce Mecliste Müdafaa-i Hukuk Grupunu kurduğu zaman Erzurumlular kendisine cephe alarak Müdafaa-i Hukuk Cemiyetini Ankaradan ayırıp yeni bir şekle sokmak istemişlerdi Cemiyetin unvanına «muhafa-za-i Mukaddesat» unvanını ilâve ederek Ankara'ya cephe alıyor ve Erzurumu tamamen Erzurumlulara mahsus bir idare altında yürütmek istikametinde bir arzu ortaya koymuş bulunuyorlardı. Bu itibarla Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Teşkilâtının mensupları kendilerinin hiçbir reyi. 1 İstanbul 1945. HEZİMET Mİ t 209 olan Kâzım Karabekir'e Mustafa Kemal'in gönderdiği ce-Tapta. Bu esas üzerinde henüz tesbit edilmiş kati bir düsturumuz yoktur.. Kemal Paşa'mn Kâzım Karabe-kir Paşa'ya gönderdiği yukarıda bahsi geçen yazıda: «. Velhasıl bu İslâhatı halk idaresinin hakimiyet ve inkişafına müsait surette kanun-i esaside yapılacak tadi'ât ile temin ve hukuku padişahiyi tahdit edecek tarzda yaparak memleket ve Alemi Islâmın liayat-ı hâzıra ve müş: takbelesi için azim teşeddüd ve mahzurlar davet cdecek (208) Kazım KARABEKİR: İstiklâl Harbimiz . Kur'anı azimüş-çandaki nusustur. Eğer akla. hakikata tamamen tevafuk ve tetabuk ediyor. 270 LOZAN ZAFER Mİ. : Binaenaleyh Kaif Efendi'nin saltanat şeklinin Cumhuriyetçiliğe kalbi mahsus olduğu haltkındaki fikri bir vehm-i mahzdan başka bir şey olamaz.g. rehberi faaliyet olarak kabul eylemektedir... Bu üzerinde durulup değerlendirilmesi lâzım gelen bir noktadır. clı mevzubahis etmeyen Teşkilât-ı Esasiye Kanununu. 969 208 KADİR MI3IROOLU «Ey millet. Çünkü dinimiz akla. Türkiyenin başında Haliie-i İslâm olacak ve bir hükümdar sultan bulunacaktır. Allah'ın selâmeti.»''8 deniliyordu.Bu kanunda mana-yi cumhuriyet ifaden eden hiç bir şey mevcut olmadığı gibi Müdafaa-i Hukuk grupunun maksad-ı esasisinde de kat'iyyen böyle bir netice mevcut değildir. Cenabıhak tarafından insanlara hakayık-ı diniyeyi tebliğe memur ve Besûl olmuştur.(206) Dr.»'" Acaba Mustafa Kemal saltanatı kötülerken Halâfeti neden bu kadar şiddetle müdafaa ediyordu. İnsanlara feyz ruhu vermiş olan dinimiz. Mevzubahis olan mesele hükümdarın hukuku olup tayin ve tahdidi için son birkaç asrın.»'" diyordu. Şanı büyüktür!.İstanbul 1960 Sh. sh. Bu teşebbüsün başında bulunan Kadı Raif Efendi bir beyanname neşrederek Ankara'daki kadronun Erzurum Sivas Kongrelerine zıd istikametlere doğru gitmelerinden dolayı kendilerinden ayrıldığını beyan ediyordu. Rıza NUR a. Çünkü bilcümle kavanin-i kevniyeyi yapan Cenabıhaktır.e. Kadj Kaif Efendi'nin beyannamesinde ise «Büyük Millet Meclisinde ¦ teşekkül eden mezkûr grupuri maksat ve gayesi Devletin gekli idaresini büsbütün değiştiren siyasî bir gayeyi istihdaf etmekte ve Sivas Kongresinin tesbit ettiği esasata nazaran Hilâfet ve Padişaha ait hiçbir kay. mantığa. bununla diğer kavanin-i tabiiye-i ilâhiye beyninde tezat ohnası icabetlerdi. âtifeti ve hayrı üzerinize olsun.. .

g.» n' 2 — «Gazinin vakit vakit yaptığı emrivâkileri de kabul ile İstiklâl Harbi pek şanlı ve şerefli kabul edildi. Bu ibareyi bir kaç kere okudum Halife-i islâm olacak ve bir Hükümdar Sultan bulunacak) diyor. Terakki ve tekâmül taraftarı olan arkadaşla-1 rı bu sağa sola hareketlerde artık birlikte yürümediler.» .e. Şu şartla ki. Bu tamim ne kadar lüzumsuz ve hatta zararlı ise sullıden soııra mütezayide» giden içtimai tahribat da o kadar felâketdir.) bir araya getirilir ve başlarında ila mefkure hatıratı hocalar grupu ortasında ve ayni kisvede Mustafa Kemâl Paşanın resmi konursa vaziyet daha iyi anlaşılır. İstanbul Cumhuriyet yapıyorlar diye endişe ederek propaganda yapıyordu. Kısa fasılalarla ortaya çıkan bu beyan ve hareketlerin manası nedir? Acaba M. HEZİMET M t? 213 şahsına almak istediği görülür. Padişah ve taraftarları bundan ürküyordu.. Fakat sonradan şiddetle alayhe geçmek hesapta olsaydı. Sh. hattâ muhalefete geçtiler. Muvaffak ola-j mayınca müthiş sola kaydı. Bunun mantıkan böyle olması gerekir.e. İhtarnameyi yazan Mustafa Fehmi Efendinin de reyi ile melon şapka ve latin hurufatiyle İstanbul'un asri plajlarında medeni* jet yolunun yolcularını ara sıra seyrederek bu sabık yazılarına mı yoksa hale mi acır acaba? Bilmek pek meraklı bir şeydi*. Hilâfetin Hanedan'ı Al-i Osmanda değil kendinde devam etmesi bahis mevzuudur. Şu halde Hilâfete dair bu devredeki müda(209) Kâzım KARABEKÎR a. Benim bugün anladığım ise daha korkunçtu. sh.. «30 -81 (210) Kâzım KARABEKÎR. Bakalım istikbal ne gösterek-tir. i Fakat sonrası hiç de böyle olmadı Mustafa Kemâl Pasaj bir zaman hocalardan mutaassıp bir halde hutbe ve nutuk] larla Hilâfet ve Saltanatı almağa uğraştı. HEZİMET ît!? 211 faalan. İfrat ve tefritten bir türlü kurtulamıyoruz. LOZAN ZAFER Mt.kaydı beni düşündürdü.Kemâl Paşa'nın Hilâfetin lüzumu hakkındaki Bahkesirdeki hutbesi ve Meclistleld nutku ve bu beyanname (Şer'iye Vekâletinin yukarıda bahsi geçen beyannâmesini kastediyor. Çünkü yukarıda mevzubahis ettiğimiz Kâzım Karabekir Paşa'ya gönderilmiş bulunan cevapta: «Türkiyenin başında Halife-i İslâm olacak ve bir hükümdar sultan bulunacaktır» diyor. Sh. Filhakika Saltanatın ilgasını temin eden başlıca âmil Hilâfetin muhafaza edileceği zannı olmuştur. «Mustafa. Kemal Paşa Saltanat ve Hilâfet meselesinde nasıl bir tavır alması lâzım geldiğinde tereddüt mü etmektedir? Veyahutta adım adım bir plân üzerinde mi yürütmektedir? «Hilâfet Mes'elesi» nin sırf bu safhasına ait bir hüküm olmak üzere. Türkiye'nin başında Halife-i islâm olacak ve bir Hükümdar Sultan bulunacaktır). samimî telâkki etmek lâzımdır. Dini ve an'ânevî varlıkları! kanla yıktı. Gerçekten M. sırf muvakkat bir zan hasıl etniek için Hilâfeti mutaassı-bane Müdafaa mevkiine geçmezdi. Kemal Paşa ve etrafındakiler bu devrede saltanatı kötülemişlerse de Hilâfeti var kuvvetleriyle müdafaa etmişlerdir.ı> . Saltanatın ilgası kararından sonra hakkında Ankara'nın iyi düşünmediğini anlayan Sultan Vahideddin .g. 9T8 212 KADİR M19IROCLU -LOZAN ZAFER MI.»-ı! Diyor. a. GazFnin büyük bir taassupla Hilâfet ve Saltanatı (211) Kâzım KARABEKİR a. 983.g. bu beyanname bir nevî Hilâfete mahsus «Hakk-ı ta'zîr» mahiyetinde idi. Herhalde yeni fikirden Cumhuriyet tesisi daha az korkuludur. Buna muvaffık olamayınca da 180 derece aksine yürüdüğü müthiş garabetdir. Fakajj bu sıfatların veya hiç olmazsa sırf Hilâfetin Al-i Osman'da devam edeceğini söylemiyordu. ' ¦ Bu hususu Kâzun Karabekir Paşa ayrıca şu iki dip notla da tavzih etmektedir: 1. O da Mustafa Kemal'in bir muzafferiyet neticesi Hilâfet ve Saltanstı alması idi. Bu meseleye zihni takılan Kâzlm Karabekir Paşa: «Mustafa Kemâl Paşa'nın cevabindaki (Cumhuriyet olmayacak.e. bizce birinci tez daha kuvvetlidir. Bunları kaybetmekle sükût da başladı ve devam ediyor.Kısa zamanda bu değişikliğin sebebi ne idi? Bu mesele üzerinde imâli fikretmeden önce bu düğümün çözülmesine yarıyacağl için zaferden sonra İstanbul ahalisine karşı Şer-iye Vekâleti tarafından neşredilen beyannameyi de hatırlatmak isteriz ki.

hareketle(214) Bu «temizleme» bugüne kadar iddia edildiği gibi. meşhur Yahudi Hahambaşısı Hayim Naum Efendi sahneye çıkmıştır. Bu da bizzat Rauf'un fikri idi. Kemâl Paşa arasındaki yazışmalar da'hayli alâka çekicidir. Hayim Naum Efendi ötedenberi Hilâfeti yıkmağa uğ-. Kaçan münhezim Yunan Ordusunun Ege sahillerinden gemilere binip hayatlarını kurtarmalarım imkânsız kıimak üzere hatt-ı ric'atleri' kesilememiştir. Hatta İnönü bile Lozan'da mes'ele Hilâfete taallûk ettikçe celâdetle müdafaalarda bulunuyordu. Diğerleri de onu iltizam ettiler.' Fakat iş bununla bitmiş değildi. Yunanistan «vermem!» dedi. onlardan şüphelenen Fransız ve İtalyanlar Türk zaferini görünce açıkça Türkiye'yi tutmak* mâhiyetinde hareketlere teşebbüs etmişlerdir.e. Buna mukabil Yunan Donanmasını almak hayalinde idik. Harâb ettikleri memleketimizin tâmiratı dedik. Bu devre ait neşriyatın pek çoğunda Yunan askerlerinin izmir ve Bandırma'da gemilere bindirilip kaçırılmalarına ait resimleri görmek mümkündür..g. Bununla meclis daha doğrusu M. HEZİMET Mİ? 215 ri muamma olmak vasfını muhafaza etmekte bulunduğundan. Gerçekten Hilâfeti kaldırmak bahasına da olsa hakikaten başarılı bir sulh muahedesi ortaya çıkarılabilseydi bu da ehemmiyetli bir nüfuz gösterisi imkânı sağlayabilirdi. Fakat bu suretle kaçırılan ve imha edilemeyen Yunan askerleri. bilâhare «tamirat bedeli» adıyla harp tazminatı talep edildiği zaman. Bunlar da Hilâfetin muhafaza edilmek istediğine delil teşkil edecek bir üslûp taşımakta idi. Fransızlar.. Bir kızılca kıyamettir koptu. gelişirken Lozan konferansı açıldı.e. şu malûmatı vermektedir:' . 978 (213) a.Türkiye'de Hilâfet masundur ve iktidara sahiptir. İngilizlerin gerek Kuva-yı Milliye'ye ve gerekse Yu-nanistana' karşı. bunun bir kısmını ı'.. Olmadı. bile esaslı hiç bir şey alınamardıştu* ki. Sh. Bu konferansın başarısızlığa uğrayarak kesilmesine kadar süren birinci devresinde de bu hissiyat devam etti.» demiş ve yukarıda saltanatın ilgası dolayisiyle zikrettiğimiz M. Onun aracılığı ile Türkiye'nin başta Hilâfet olmak üzere birçok tavizlerim vermesine sebep olan Lozan anlaşmasının meşhur yirmidört maddelik gizli kısmı tanzim edilmiştir. LOZAN ZAFER Mİ. Sh. yıkmanın da bir kuvvet gösterisi olabileceğini düşünmüş ve bu suretle yurt gezilerinde Hilâfetin alevine konuşmaya başlamıştır.g. Fakat konferans çıkmaza girip isteklerimiz reddedince. Bu bapta Yunanlıların yaptıklar! tahribat ve emsalini gösterip birçok listeleri birincî devreden beri Konferansla. KemalPaşa'nın müdafâasına eş bir ifâde kullanmıştır. Bu tehdide ilk muhatap olanlardan biri olarak Dr. büyük bir para istedik. 978 Bütün tavırlar ve beyanatlar Hilâfetin muhafazası istikametinde. (212) a..raşan İngilizler ve Hatta Papalık ile Ankara arasında me-' kik dokumaya başlayınca M.Türkiye'den ayrılınca yerine Veliahd Abdülme-cid Efendi'yi Hâlife seçtiler. Esasen onların -tngiÜÇÜNCÜ BÖLÜM LOZAN KONFERANSI KRONOLOJİSİ VE MÜZAKERELERE TOPLU BİR BAKIŞ İLK HAZIRLIKLAR VE MURAHHASLAR HEYBETİNİN TEŞEKKÜL ETTİRİLMESİ: Ordumuzun Ege sahillerine varmasiyle aziz vatanımızın sadece bir kısmı olan «A n a d o 1 u» Yunan askerlerinden temizlenmiş^4 oluyordu. üçüncü cildinde bulunacaksınız!.Ve hele Müslim Standart Gazetesinin muhabiri Abdulkayyûm Mâlik'e verdiği cevapta: «.erki sahifelerde fakat asıl ehemmiyetli kısmını ise bu eserin * «M anevi kayıp İ arımı z»ı tahlil eden. vasıtası olarak kullanılmıştır. Fakat. Fakat henüz muahede imza edilme^ den Türk ordusunun büyük bir kısmını terhis etmek ve-açıkça Makam-ı Hilâfet aleyhine konuşmak suretiyle tavizler peşin verildiğinden böyle bir fedakârlık karşılığında. veriyorduk. bize bu parada ısrar edersek . «Biz Yunanlılardan tâzminat-ı harbiye istedik. Kemal Paşa Hilâfeti almak kadar. Yunan askerlerinin Ege sahillerinden denize dökülmesi suretiyle vâki olmamıştır.zahir plânda birbirini tutmaz. Rıza Nur. Henüz Boğazlar ve İstanbul Müttefiklerin ve bahusus İngilizlerin işgali altında bulunmaktaydı. Lozan Sulh Müzakereleri boyunca Trakya hududumuzda yığınak yapılarak bize karcı bir tehdit.

İlk zamanda * Fransızların birinci derecede alâkadar oldukları kapütülâsyonlar yüzünden anlaşmak mümkün olmadıysa da Sakarya' Zaferi . Büyük Taarruzdan önce Temmuz ayı için de İngiltere'yi ziyaret eden Ali Fethi Bey'le görüşmeye bile tenezzül etmemiş.edecek. Hükümet 'kafiyen vazgeçmeyin' emrini verdi.» Haki. Hükümete yazdık. ordularımızın mutlaka muvaffakiyetli bir taarruz icra etmeleri gerektiği ve sulhun ancak bundan sonra olabileceği hususu Fethi Bey tarafından Ankara'ya bildirilmişti. Fakat Boğazlar ve Trakya hâlâ işgal atınday-dı. Bilhassa Fransızlar Türklerle anlaşma hususundaki arzularını çok daha evvel ortay*. Gunaristleri kurşuna dizmiş idiler. Buna mukabil Londra'dan dönüşünde Fransız ve İtalyanlarla görüşen Ali Fethi Bey onlardan mükemmel bir hüsnü kabul görmüştü. Bunların «Anadolu Hükümeti» ile her halükârda anlaşmak gerektiğini belirtmiş olmalarına rağmen. bu lekeyi ben temizleyeceğim. Bunun üzerine Fransa'yı yıpratan ve Türkiye'yi Fransa'yla karşı karşıya getiren bu çatışmanın temelindeki İngiliz menfaatlerini kavrayan ve müttefik olmaLOZAN ZAFER Mt. himayesinde hareket eden Ermenilerin'tecavüzleri yüzünden müthiş bir Türk Fransız çatışması ortaya çıktı. Rıza NUR-a. Lozan'da da kurtarılamamış bulunan «H a t a y» hariç aşağı yukarı bugünkü hududumuzu tâyin ve" tesbit ediyordu. Gerginlik o hale geldi ki. Hakikaten bir hak idi. Bize hususi surette yalvardı. Bu suretle Anadolu'nun tahliyesi fiilen tahakkuk etmiş oldu. (Dr. İngilizlerin âmûdâne tavırları karşısında. Sade silâh patlatmasınlar. Meselâ Lord Gürzon. İngiliz Entelijansınm gayret ve faaliyetleri sonunda taşkınlık yapan Fransız neferleri ve Fransız. koymuş bulunuyorlardı. Verilen karar «Müfrezelerimiz ilerlesin. 20 Ekim de «A n k a r a 11 i 1 â f n a m e s i» adıyla bilinen Türk . gal etmişlerdi. Gerçekten Maraş ve Aymtap havalisini önce İngilizler iş-. Türkiye'yle anlaşma zemini aradılar.e. Bu anlaşma. İşittiğimize göre Pangolos deli fişek biriymiş. Akıllıdan o kadar korkulmaz. Garbî Türkiye'yi bir ucundan zaptedeceğim. Fransızlar rica ettiler. Yine dinlemedik.ortaya çıkan bu dostâne hareketleri daha zaferden çok önceleri bile görülmeğe 'başlamıştı. «Hey'et-i Vekile'de görüşüldü. üzerini. .. Eh. Pangûlos hücum . sulhun akdinden önce buraların tahliye edilmesini asla istemiyorlardı. Onlah sulhe ve bu mıriti-kaları tahliyeye zorlamak için İstanbul ve Çanakkale Boğazlarına karşı harekâta devam etmek gerekliydi. sulh imzalanmadıkça Anadolu'dan çekilmemeleri gerektiğini de bu tarzda beyan ve ifade etmişti. Bu. Çünkü Faik kuvvetlerin gittikçe tazyik dâiresini sıkıştıracağın» . Fakat bu talep neticelendirilemeden 9 Eylül'de Türk Ordusu İzmir'e girmiş bulunuyordu. İngilizler geldiği zaman hiçbir hâdise olmadığı halde. Bu adam diline şunu dolamış: «Alçaklar (kurşuna dizdiği adamlar) Yunanistan'a büyük bir leke sürdüler. Hareketimiz doğru idi. 216 KADİR MI3IROÖLU lizler'e rağmen. katen kırk elli bin kişilik bir ordu vücuda getirmiş.g. maksatla eski Fransız nazırlarından ve p anda meb'üs olan Frankün Buyyon (Boillion) 9 Haziran 1921 de Ankara'ya geldi. 1200). İngilizler. Venizelos.Konferansı terkedeceklerini tebliğ ettiler. deliden korkmalıdır. Biz ise talebimizde ısrar ettik. Gerçekten bu husus. Zannediyoruz ki İngilizler de patlatamaz. Fakat bir «Türk . Daha sonra Türk • Ordusu Afyon va Dumlupınar Zaferlerini kazanınca Fransız Başvekili Puvankare (Poin-çare) Yunanlıların Anadolu'yu derhal tahliye etmeleri şartıyla bir mütareke akdi'talebinde bulundu. hattâ 10 Ağustos'ta Yunanlıların.. • O vakit Yunanistan'da Gentral Pnngolos ve Plastras. • . Bu tazminat mes'elesini bahane edip hücuma hazırlanmış. üstelik Reuter Ajansı vasıtasıyla yayınladığı bir beyanatta bu adem-ı kabulü ilân ettirmekten bile çekinmemiş. yeniden harp> istemiyordu.Fransız çatışmasına zemin hazırlamak maksadıyla» buralarını tahliye edip Fran-sızları davet ettiler.Fransız Anlaşması ortaya çıktı. diktatör idiler. Bize buna mukabil Karaağaç'ı vermeği vaad ediyorlar. HRZİVET Mİ? 217 Iarına rağmen ' onlarla bu bölge de rakip vaziyette bulunan Fransızlar. Bunu Garbt Trakya'ya tahşid etmiş.

352. Fakat toprağımızı işgal altında 218 KADİR bırakamayız. yeniden harbe sokuyordu. 1969. Gürzon'un Tüikîye ile harp istemediği de şüphesizdir». 1951. istifade edemedi.g. Sonra bana Lozan'da Lord Gürzon «Lloyd George İngiltere'yi Türkiye'yle.y. (218) İnönü'nün Hâtıraları . Lloyd Gecrge İngiltere'yi tekrar aleyhimize harp hareketine başlatmak üzere sevk etmek istemişti. . Türk Ordularının ileri harekâtına karşı müttefikleri ile birlikte hareket etmek teklifine İtalyan ve Fransızlar müsbet cevap vermemişlerdi. Bu Fransız kararma karşı bir mukabelede bulunmak (215) Bknz.a. İnönü'nün Hâtıraları (Lozan Kısmı) Ulus Gazetesi. İtalyan'lar da Fransızlar gibi yeni bir harp istemiyorlardı. (220) a. Fakat bu daha ziyade fırka nıes'elesidir. -'3 Ordumuzun âtıl davranmasından istifade etmek isteyen İngilizler.Hart) Hâtıralarım.görünce harbetmez çekilirler. Derken Kabinemden düştü. Rıza NUR . MI&IROCLU mandanı aşırı ihtiyatkârlıktan vazgeçemedi ve İngilizleri kızdırmaktan korkarak âtıl davrandı. (217) Ali İhsan SABİS . Boğazlardan çekilen Fransız ve İtalyan kuvvetlerinin. (222) İstanbul'daki İngiliz Mümessilleri ile İngiltere Hükümeti arasındaki muhabere. LOZAN ZAFER Mİ. Ankara. -~'2 Garp Cephesi Ku(221) «İşte bu esnadadır ki. London. Rıza NUR . Ulus Gazetesi. Lloyd George ve Churchill tarafından kaleme alınıp 16 Eylül'de açıklanan bir kararla üç müttefik devlet tarafından Türklerin Boğazlardaki bitaraf mıntıkayı tecavüz etmemeleri ve Trakya'ya geçmemeleri için Ankara'ya tebligat yapılması ve Boğazlardaki kuvvetlerin arttırılması gibi tekliflerle ancak bunların icrasından sonra bütün şumûlü ile «Şark M e s ' e 1 e s i » nin halli için bir sulh konferansı toplanmasını istediler.y. Halbuki bu harekete mukabele hususunda İngilizler yalnız kalmışlardı =1* Onların. C. 21S Fakat bu husustaki karar. İtalya ve Fransa ise bir mukabele olmak üzere Çanakkale'deki askerlerini geri çektiler..g. Bu kararlar bizzat İngiliz umumî efkârında bile çok kötü tesirler hâsıl etti. Binaenaleyh Türkiye ile dostluk taraftarıyım.» demişti.: Dr. HEZİMET Mi? 219 isteyen İngilizler. 952). -'ı • ' .»115 Brinci Ordu îzmit.yerini kendi askerleriyle ('oldurmaya . . Aynı zamanda «Biz* sizinle harbetmek istemiyoruz. Üstelik Fransız generali Pelle 18 Eylül'de İstanbul'dan kalkıp İzmir'e gitmek suretiyle bu İngiliz teklifine açıkça cephe almış görünmekten çekinmedi. Boğazların serbestisi ve.V.. 21' Fransız gazetelerinde Türk Zaferlerini kendi zaferleri gibi alkışlayan yazılar intişar ediyordu. (219) a. Hakikaten Lloyd George'u düşüren Lord Giirzon'un mânevrasıdır.a. heyecan ve tereddütlerle Müttefikler arasındaki ihtilâfları hakkıyla kavramak için bknz. Lord Grürzon'dan habersiz ilân edilen bu kararlar onun muhalefeti ile Lloyd George'un siyasî hayatına bir son vermeye sebep oldu. Dawid WALDER-The Chanak Affair.220 KADİP. Lloyd George'u bundan dolayı ben düşürdüm. ah. Ben' mâni oldum. Çünkü Fransız Umumî Efkârı Anadolu Harekâtının zaferle neticelenmesinden sonra aşikâr bir surette bize teveccüh gösteriyorlardı. İkinci Ordu da Çanakkale üzs-rine sevkedildi. eh. Yeni bir harbe vesjle olabilecek bu kararlara dominyonlar kat'î bir şekilde karşı çıktılar ve asker göndermeyeceklerini bildirdiler. Garp Cephesi Kumandanı İsmet Paşa tarafından sür'at ve metanetle takipolunmayıp gevşek davranıldı. 10 Ağustos 1963 ta: rihll nüsha. Çekilin!» diye de bir nota ile cevap verdik. (216) Bknz.9 Ağustos 1968 tarihli nüsha. '20 Hattâ 14 Eylül 1922 tarihinde toplanan Fransız Hükümeti. Dr. Trakya'nın bize iadesi gibi manidar kararları ittifakla ittihaz etmiş bulunuyordu. 951.e.e. (Bkz. 2ıT."sh. Fakat Türkiye Müttefikler arasında bu ihtilâftan lâyıkı veçhile.

Pariste Poincare ile görüştükten sonra. Evvelce «bitaraf mıntıka diye birşey tanımıyoruz» tarzında .Nezaretinde üç devlet mümessilleri arasında bir konferans aktolundu. İzmit üzerine sevTtedilen Birinci Ordu daha da ihtiyat-kâr bir surette kullanıldı ¦ • İngiliz İşgal Kuvvetleri Kumandanı General Ilarring* ton. veyanut eh geç 20 Eylül'de Lord Gür zon Paris'te Poincare'ye «Aman!» deyip yalvarırken Birinci Ordu'nun muhtelif müfrezeleri.sırtlarına doğru ileri harekete ve tazyika başiasalar idi mütekare ve sulh. Mustafa Kemal Paşa'nın bir kuru lâfı Harrington'u düşündürmüş ve Londra'ya müracaata mecbur etmiştir. . İngilizler razı olmamışlar. bir Fransız Harp Gemisine binerek 23 Eylül mukarraratım hamilen tzmir'e hareket etmiş ve bu hareketinden Ankara Hükümeti haberdar edilmiş. Müttefik Devletlerden asker bırakmaya lüzum yoktur. İstanbul'daki Fransız . Polenez köyüne doğru ilerlemiş olsalar idi. 16 Eylül'de Reuter Ajansı ile neşredilen İngiliz kararlarından haberdar olan Mustafa Kemal Paşa. İzmir'de de oturup âtıl ve pasif kalmak birbirine uymuyordu. ingiliz kuvvetlerinin Çamlıca tepelerine çekilmeleri ve mütareke için müracaatta bulunmaları şüphesiz gibi idi. HEZİMET M t? 221 Murahhası Fethi Bey'i kabul etmemiş olan bu mağrur Lord derakab çantasını alarak 19 Eylül'de Fransızlar ile görüşmek üzere Londra'dan hareketle Paris'e geldi. îtalyanm FzJis Sefiri Kont Sforça ile de görüştü. karşı M. Alemlağı Ormanları Garp kenarına. 20 Eylül'de Poincare ile görüştü. Buna.y. Bu suretle Ankara Hükümetine gönderilecek müşterek notaya Gürzon da imzasını koymuş. şartları daha kolay ve arzumuza tamamiyle uygun olarak daha çabuk temin edilebilirdi. Londra ile uzun boylu muhabere etmiş. Kayış • Dağına. Fransızlarla İtalyanların Çanakkale Boğazından ekilmeleri ve Türk . Nehri hudut olmak üzere Edirne'nin bizde kalmasına İngilizler muvafakat eylemişler. Nihayet 23 EylüJ'de. akıncıları ve süvarileri Alemdâğı Ormanlarına ve Kayışdağı .verilen cevap ile. istanbul'un Türklerin elinde bırakılmasına itirazı olmadığını söylemiş. Lörd Gürzon. Ertesi gün.. Poıhcare'nin emri ve Gürzon ile Sforça'nın tasvibi ile Franklin Buyyon. Kemal Faşa «bitaraf bir mıntıka yoRtur!» diye cevap verdiği halde icraat bu sözü te'yid eder şekilde yürütülemedi. Yakacık sırtlarına. Ve pynı gün c£'~nden sonra Fransız Hariciye..askerinin Boğazlardaki bitaraf mıntıkaya ilerlemeleri karşısında telâşa düştü.g. Lord Gürzon. (224) a.. İngilizleri sıkıştırmak istememesine. yanında Hariciye Vekili Yusuf Kemal Bey olduğu halde İzmir'de Franklin Buyyon'u beklemektedir. Güra>n. Edirne'nin Türkiye'ye iadesinde şiddetle ısrar etmişler. delâlet ediyorduk Halbuki hiç olmazsa İzmit'e gidip orada blöf yapması tesirden hâli kalmayacaktı. Gürzon. Bu haberi aldıktan sonra Boğazlar'a karşı tarafımızdan bir tazyik icrası artık bahis konusu olamazdı. Bundan sonra Trakya mes'eiesi konuşulmuş. İngiliz Harp gemileri dağınık kara kuvvetlerinin hareketlerine mâni olamazlardı. 222 KADİR MISIROCLU 22 EylüJ'de bir daha buluşup görüşmüşler. Mustafa Kemal Paşa'nın bu esnada . 17 Eylül'de İzmit'e giderek Birinci Ordunun mevcut kuvvetlerini harekete geçirse idi. Meriç. O zamana kadar müttefiklerine ehemmiyet vermemiş ve Türk (223) General AH İhsan SABlS-a. LOZAN ZAFER Mt. 2 — Deniz Kuvvetleri Türklerin Rumeli'ye geçmelerine mümanat etmek için kâfidir. Türk askerlerinin «bîtar'af Mıntıka» dan çekilmelerini talep etti. sh: 353.e.çalıştılar. Burada şu karar verilmiş: 1 — Anadolu'da.. Mustafa Kemal Paşa.İzmir'de kalma si. oyalanmış idik. «Eğer bu esnada İzmit tarafındaki Birinci Ordu kuvvetleri Gebze üzerinden. *-* ¦ ' Askerî dehası düşmanları tarafından bile kabul edilmiş bulunan Ali İhsan Paşa bu durumun tahlilini yaparken diyor ki: . Fransızlar ile İtalyan'lar. Vakit geçmiş idi.

Londra'ya gelerek Lord Gürzon ile görüştü. Bizimkiler. izmir'e varınca orada bulunan Mustafa Kemal Paşa ve Yusuf Kemal Bey ile görüştü. İzmir'e getirilmiş olan 23 Eylül Paris Mukarreratı tamamiyle belli olunca gizlice Türk Ordularına Boğazlar'a ileAemek emri verilmeli. Bundan başka Boğazların ve İstanbul'un tahliyesi mes'elesini . sonradan zuhur ederi zorluklara meydan verilmemiş olurdu. İzmir müzakeresinde bazı ehemmiyetli noktaların unutulmasına sebep olmuştur. HEZİMET M) ? . Türk Ordusu'nun İstanbul'a gireceğine. ve bir askerî ihtilâl neticesinde 27 Eylül'de Kral Kostantin. LOZAN ZAFER Mt. ARALOV-Bir Sovyet Diplomatının Türkiye Hâtıraları.Fevkalâde Komiseri General Pelle de daha evvel İzmir'e gelmiş ve Paris deki müzakere ve mukarrerattan Hariciye Vekilimize malûmat vermişti. / ' Sulhten önce henüz mütareke görüşmeleri yapılırken işlenen askerî ve siyâsî hataları büyük bir dikkat ve titizlikle tesbit eden General Ali İhsan Sabis mütalâalarına devam ederek diyor ki: x «Mustafa. Boğazların Anadolu sahilini ellerine geçirmeli veya hiç olmazsa bu sahillere iyice sokulmuş olmalı idiler. 224 KADİR MISIROÖL.ğ.de aynı zamanda ileri sürüp karara bağlamak ve bu kararlar üzerine Mudanya'da bir mütareke komisyonunun akdine razı olmak icap ederdi. İstanbul'daki İngiliz Fevkalâde Komiseri General Harrington da Paris Mukai reratmı ve İzmir müzakeresini sükûnetle beklemekte idi.«Edirne-Dedeağaç» demiryolunu. İngiltere bir yandan 23 Eylül mukarreratını Paris'te kabul ederken. Edirne'nin Karaağaç istasyonu ve mahallesini Dimetoka ve Dedeağaç şehirlerini kurtar inak mümkün oldurdu. Bu keyfiyeti Anka'daki ilk Rus Elçisi S. Elçilikte. Trakya'nın Yunanlılar tarafından hemen tahliyesi ile Türk Mülkiye memurlarına ve Jandarmasına teslimini şart koştular Franklin Buyyon bunu temin etmeyi vaadeyledi. (225) General Ali İhsan SABlS-a. Türk askerinin Trakya'ya girmemesine mukabil. Halbukf bu müzakerede istical göstermemek. Meriç Nehrine kadar Şarkî Trakya'yı kendiliklerinden bize iadeye razı olmuş ve teklif etmekte bulunmuş olduklarından tarafımızdan Garbî Trakya'nın talebi Müttefik Devletleri hiç şaşırtmazdı. ikinci oğlu George lehine krallıktan feragat eyledi.»Ms Halbuki bu sırada herkes Türk Ordusu'nun Boğaz-lar'ı zorlayarak Trakya'ya geçmesinin en tabiî bir hâdise olduğu kanaatıhdaydı. Franklin Kouillon'un tatlı diline kapılarak getirmiş olduğu 23 Eylül Paris nrakar-reratma hiç itiraz edilmemiş ve hemen hepsi aynen kabul olunmuştur.e. fakat Başvekil LFo'yd George mülakattan içtinâb etti. • • Franklin Buyyon. Kemal Paşa'nın bir an evvel sulh yapmak arzusu. sn. Aralov'un Türkiye Hatıralarında bile bulmak mümkündü: • «Türk Ordusu Yunan "Cephesini yarıp Ege Denizi ile Marmara Denizi ve Boğazlara doğru ilerlerken biz.İstanbul'un Müttefik Devletler tarafından tahliyesi tarihi tesbit edilmiş olsaydı.. Vrnizelos. diğer taraftan Yunanlıları gizlice tahrik etti.U Meriç Nehrini hudut olarak kabul etmemek ve hiç olmazsa Gümülcine batısına kadar Garbî Trakya'yı Yunanlılarda bırâkmıyarak tahliyesini istemek lâzım idi. İzmir'de müzakere ederken Ordular. 149. HEZİMET Mi? 223 Paris Mukarreratını kabul ettiler. İstanbul 1967. ' Eğer . (226) Sİ. Paris Mukarreratını bildirdi. Lozan Sulh Müzakeresi de bu esaslar üzerinde daha kolay cereyan ederdi. t.»-'6. sn: 353-354. demektedir. Güya Şarkî Trakya'nın terkine razl olmadıklarından dolayı Yunanistan'da bir galeyan peyda oldu. Bunun üzerine bizimkiler şimdilik Trakya'ya Türk askeri göndermemeyi taahhüt ettiler ve Boğazlara karşı ileri hareketi durdurdular. Boğazın Anadolu yakasını ve Doğu Trakya'yı işgal edeceğine inanıyorduk. Bu talep tamamiyle terviç edilmese bile . işi kısa keserek harbe çabuk son vermek ve memleklette Mustafa Kemal Paşa nin tasavvur ettiği teşebbüslere bir an c-vvel girişmek için LOZAN ZAFER Mİ.

Kemal Paşa'dan dinleyelim: «Rauf Bey. aynı zamanda istanbul Hükümetine de yapılmıştı. Rauf Bey'den dinlediklerimin hülâsası şu .225 Fransız gazeteleri Yunanistan'daki oyunlara bir kıymet vermiyerek Venızelos'nn faaliyet göstermesini soğuk bir tavır ile karşıladılar. Londra'dan Paris'e eli boş döndü. (229) Bknz.a.g. bu hadiseyi vesile ittihaz ederek «Saltanat» ve «Hilâfet»i birbirinden ayırıp önce saltanatı ortadan kaldırmak yoluna tuttu. 20 Ağustos 1968 tarihli Ulus Gazetesi Feridun KANDEMİR . izmir mülakatında kabul edilmiş olan 23 Eylül Paris Mukarreratını Poincare. Kemal Paşa'nın bu müdafaa esasları üzerinde tasvibini ve hattâ aynı hissiyatın onun tarafından da Meclis huzurunda ifade edilmesini sağlayan Rauf Bey bilâhare Saltanatın ilgası gününün bir «MilH Bayram» olarak kabul edil(227) General Ali.»2'7 Bu davet üzerine sulh konferansında Türkiye'yi tem sil edecek hey'etin kimlerden müteşekkil bulunması mes* elesi düşünmeye başlandı. Büyük Mület Meclisinde uzun bir nutuk iradederek yapılmış olan harp hareketleri ve kazanılan zafer hakkında izahat verdi. Aynı günde Başkumandan ile Hariceye Vekili İzmir'den Ankara'ya döndüler. Fransız Nasırlar Meclisi'ne tasdik ettirdi. sh: 355-356. (228) Bknz: İnönü'nün Hâtıraları . 260 numaralı vesika. LOZAN ZAFER Ut. Yunanistan'ın Avrupa'da fevkalâda murahhas sefiri sıfatını deruhte eyledi. Rıza NUR .'30 O devrin ricalinin karakter zaaflarını belirtmesi bakımından son derecede alâka çekici olan bu vak'ayı M. Paris'te Poincare'ye Şarkî Trakya'nın terkine razı olduğunu ve bunu Atina Hükümetine tavsiye eylediğini söylemek mecburiyetinde kaldı. Bu suretle Yunanistan vaziyetinin 23 Eylül Mukarreratı ile kat'iyet kesbetmiş olduğunu ve Fransız siyasetinin tâdil edilmiyeceğini anlatmak istedi. Nutuk. Refet Paşa'nın evinde dört kişi içtimâ ettik.a. sh: 88-Dr. Kemal Paşa .e. Iiefet Paşa. Burada câlib-i dikkat olan husus şudur ki. Hilâfeti de müdafaa eden ve M. sulh konferansında «müşterek bir hatt-ı hareket takibi» için M. Rauf Bey'in teklifini kabul ettim. 4/10/1922 de Mustafa Kemal Paşa.' Onu da münasip gördüm.Kemal Paşa'ya müracaat etmişti'2' İstanbul Hükümetini ortadan kaldırmak ve tek başına memlekete hâkim olmak isteyen M. 19/10/1922 de İngiltere'de Iioyd George Kabinesi istifa etti. sh: 418. sh: 965-966 .g. birgün Meclis'teki odama gelerek benimle baza hususâta dair görüşmek istediğini ve akşam Keçiören de Refet Paşa'nın evine gidersem daha güzel konuşabileceğimizi söyledi. Atina Hükümeti bu tavsiyeyi kabul ettiğinden Venizelos. Fakat davet sadece Ankara Hükümetine değil. îhsan S ABİS . Lord Gürzon'un Yunanlıları himaye etmesine rağmen Fransızlar ile İtalyanların lehimizde/ metin davranmaları üzerine Venizelos. Fnat Paşa'nın da hazır bulunmasına muvafakatimi istizan etti. HEZİMET Mt? 227 meşini isteyecek kadar tezada düşmüştür.e.e. İstanbul Kumandanlığına tayin olundu. tsmct Paşa Mudanya Konferansında da İstanbul'un Müttefikler tarafından tahliyesi hakkında hiç bir şey temin etmeden 11/10/1922 de Konferans bitti ve protokol imza edildi.g. Kemal Paşa'ya karşı Saltanatı da. M. Kemal Paşa.e.g. bu hareketlerin Yunanistan'a Edirne'yi kazandıramıyacağım yazdılar. ikiden fazla mümessil gönderilmemesini ve bunların tam selâhiyeti haiz olmalarını bildirdiler. F: 15 226 KADİR M13I30ÖLU Bu suretle İstanbul'daki Padişah Hükümetinin idaresine resmen nihayet verilmiş oldu. böyle bir kararın ittihazından sadece bir kaç gün evvel Refet Paşa* nm Keçiören'deki evinde M. Müttefik Devletler 27/10/1922 de verdikleri bir nota ile sulh konferansının 13/11/1922 de Lausanne'da toplanmasını.22* Evvelce ifade edildiği üzere son Osmanlı Sadrazamı Tevfik Paşa. Müttefik Devletler tarafından yapılmış olan 29 Eylül teklifini kabul ettiler ve 3/10/1922 de Mudanya'da bir mütareke komisyonu toplandı.a.a.

O da Makam-ı Saltanat ye Hilâfettir. Tevfik Paşa'nın telgrafları vesilesiyle Saltanatı Hüâfet'den ayırmaya ve evvelâ Saltanatı lâğvetmeye karar verdiğim zaman. Bunun muvafık olduğuna dâir kürsünden beyanatta bulunacaksınız. Halifeye merbutiyetim ise. dedi. Akşam üzeri başlayan mülakatımız bütün gece sabaha kadar uzadı. bu akşam Rlsaletpenah Efendimizin velâdetlerine tesadüf etmekle İslâm âlemi müşerreftir. Makam-ı Saltanat ve Hilâfete vicdanen ve hissen merbutum. Padişah'a mu-hafaza-i sadakat borcumdur. Ben nankör değilim ve olamam. Mecliste bazılarının telâş ve heyecamna mahal yoktur. LOZAN ZAFER Mİ. onun yerine başka mâhiyette bir mevcudiyet ikamesine çalışmak felâket ve hüsranı muciptir. Benim bu beyanatım muhaliflerce Rauf Bey'in bir eser-i muvaffakiyeti telâkki ve kendisi takdir edilmiş. muhataplarıma. Rauf Bey. mevzubahs mes'ele etrafında görüşmeye devam olundu. Osmanlı Devleti'nin iic'ali sırasına geçmiştir. Asla caiz olamaz. o güne âid safhayı izah eylediğim gibi ifa eylemiştim.c. bir takım zevat indinde deruhte eylediği vazifeyi yapmıştı. terbiyem icabıdır. Ben de umumî ve tarihî vazifemden. kendisinden şu talepte bulundum f Hilâfet ve Saltanatı birbirinden ayırarak Saltanatı lağvedeceğiz. Rauf Bey. Kauf Bey'in Refet Paşa'nıntevinde sabahlara kadar dinledjğim kanaat ve mütalâatına hiç'muttali değilmiş gibi ayakta. Ben. Bizde vaziyet-i umumiyeyi tutmak güçtür. görüşülen mes'-ele hakkında kafi bir fikir ve kanaat dermeyan etmekte ma'zur olduğunu ifade etti. Aynı zamanda hakikaten millete dayanan yegâne kuvvet olan Türkiye Büyük Millet Meclisinin de bihakkın istiklalinin temin edildiği gündür. Çünkü benim babam Padişahın nan'u nimetiyle yetişmiş. kısaca.g. Rauf Bey'den Saltanat ve Hilâfet hakkındaki kanaat ve mütalaasının ne olduğunu sordum. Binaenaleyh Meclisi ve dolayısıyle Efkârı Umumiye-i Milleti tatmin etmeniz lüzumuna kaniim. vaziyeti. Fakat umumî vazifemin. Fakat şu veya bu tarzda.. Rauf Bey'den sonra karşımda oturan Refet Paşa'-dan mütalâasını sordum Refet Paşa'nın cevabı şu idi: Tamamen Rauf Bey'in fikir ve mütalâasına iştirak ederim Filhakika bizde Padişahlıktan. aynı maksadla davet etmiş olduğum Kâzım Karabekir Paşa geldi. Benim Hilâfet ve Saltanat ve âtiyen şahsan alabileceğim vaziyet hakkmda kendilerine söylediğim ve itminan bahşedici bulundukları sözleri bana kürsüden bizzat Meclis'te söylemek.idi: Meclis Makam-ı Saltanatın ve belki Hilâfetin ortadan kaldırılmak nokta-ı nazarının takip edildiği endişesi ile müteezzidir. derhal Rauf Bey'i Meclisteki odama celbetmek oldu.a. Verdiği cevapta şu tasrihatta bulundu: Ben. Fazla olarak bu sözleri kurşun kalemi ile bir kâğıt parçasına tesbit ve ertesi günü Meclis'te bir münasebetle beyanat tarzında dermeyan edeceğimi vaadettim. Rauf Bey iîe fazla bir tek kelime teati etmedik. Rauf Bey'in bir şeyi temin etmek istediğini ihtisas ettim. Bu vaadimi ifa da eyledim. Bunu ancak. herkesin erişemeyeceği kadar yüksek görülmeye alışılmış bir makam temin edebilir. bu cevabımdan memnun göründü. Bu makamı lağvetmek. Ondan sonra. Benim de kanımda o nimetin zer(230) Feridun KANDEMİR . ihtimal Rauf Bey. şu cevabı verdim: Mevzubahs ettiğiniz mes'ele bu günün mes'elesi değildir. Efendiler. Hilâfetten başka bir şekl-i idare mevzubahs olamaz. emrettiği asıl noktayı ifa ve tatbik etmek lâzım geldiği zaman da asla tereddüt etmedim.* demiş bulunduğu görülmektedir.. odadan çıkmadan evvel. efkâr ve hissiyat-ı umumiyeyi lüzumu derecede tetkike henüz vakit bulamadığından bahsederek. Sizden ve sizin âtiyen alacağınız vaziyetten şüphe etmektedir. Ondan da aynı zeminde beyanatta bulunmasını rica ettim. HEZİMET Mİ? 229 Kendilerine söylediğim sözleri aynen Meclis'te söylemeğe beis görmediğimi bildirdim. Bu ikisi hürmstine mes'ud geceyi tesiden bu gece ve yarının bayram kabul edilmesini teklif ederim.. Bunlardan başka umumi mütalâam da vardır. Fuat Paşa'nın fikrini öğrenmek istedim. . ilk yaptığım işlerden biri de. sh: 90 da: «Efendim. 22S KADİR MI9IROÖLU raü vardır. Paşa yeni Moskova'dan geldiğinden..

üç dört gün arayla birbirine zıt ifade ve hareketlerde bulunmuştur.e. o tarihe (ait zabıt ceridelerinde görüldüğü veçhile Rauf Bey bir iki defa beyanatta bulundu ve hattâ saltanatın lâğvolunduğu günün bayram kabul edilmesi teklifini de dermeyan etti. başkan olarak gittiğim ?32 KADİR M19IR0ÖLU 1 LOZAN ZAFER M t. hey'etlerine.23' Fakat daha sonra hiç böyle bir seçim ve müzakere icra edilme-irjş gibi mes'elenin yeniden ele alındığım İsmet Paşa'nın tercih ve tesbit edildiğini görüyoruz.Efendiler.a g. sh. o da. Fakat şu da bir hakikat olarak kendi ifadesi ile sabittir ki. 230 KADİR MI9IROCLU M. Rauf Bey gibi. eh: 92 vd. (233) Dr. (236) Feridun KANDEMİR .21' Rauf Bey ise İsmet Paşa'yı M. Hariciye Vekilleri Başkanlık ettiğinden. Kemal Paşa'ya göre İsmet Paşa'nın Hey'et-i Murahhasa Reisi yapılmasını ilk teklif eden Yusuf Kemal Bey'dir. 285-287. Asker olduğundan bahsederek bcyan-ı itizar etti. Bu mes'ele üzerindeki teferruatı bu eserin «Hilâfet meselesi»ni «M anevî Kayıplarımız» Meya-mnda ele alacak olan üçüncü cildinde de tafsil edeceğimiz cihetle.g. Fakat Yusuf Kemal Bey.a.g. 236 Bu sebep varit olsa bile bir kere İsmet Paşa'mn Reisliği takarrür ettikten sonra. burada bu kadarla iktifa edip «Lozan Murahhaslar Hey'eti»nin teşekkülü mes'eleşine geçiyoruz. Paşa Dirdenbire mtitehayyir kaldı. Kemal Paşa'nın yukarıya dercedilen satırları onun Rafet Paşa'nın evinde serdeylediği mütalâalarının Hilâfet kadar Saltanata da şâmil bulunduğu aşikârdır. fakat sadece o zaman için Hilâfetin muhafazası lüzumuna kani bulunduğu ifade etmekte ve bu bapta uzun mütalâalar dermeyan eylemektedir. Kemal Pa§a-a. İsmet Paşa'ya. kargımıza gelecek devletlerin. Kemal Paşa-a. Rıza NUR . bana Hey'et_i Murahhasa vazifesini en iyi İsmet Paşa'nın yapabileceğini söylemişti. Hey'et-i Vecile'de cereyan eden müzakere ve seçimlerle fiilen de tahakkuk ettirilmiş idi.e. M.» denilmektedir. Hariciye Vekili olacağını. Kan-demir'le mülakatlarında aleyhtarlığının sadece Saltanata mahsus bulunduğunu. Yusuf Kemal Bej/'dcn kendlîine vuku bulan ig'a-nmı hüsnü telâkki ederek icabına tevessül ettiğine dair cevap aldım. Mondros Mütarekenâmesi gibi Türkiye'ye pek pahalıya mal olmuş bulunan bir anlaşma yi imza eden Rauf Bey. Rauf Bey.e. Konferans Hariciye Vekilleri seviyesinde cereyan edecekti. sh: 101'de.g.e.a. sh: 961 vd.a. Bu itibarla Hey'et-i Murahhasa Reisi onun olması icap ediyordu. îşte ondaa sonra idi ki. HEZİMET Mt? 231 göre bu arzu. LOZAN ZAFEK \M|. (235) Yusuf Kemal TENGİRŞENK . (234) M..2"» (231) M. Halbuki bu sırada Hariceye Vekili Yusuf Kemal Bey idi. müteakip satırlarında gayet haklı o-iarak Rauf Bey'in birkaç gün içinde ortaya çıkan bu te-' zadıyla istihza etmektedir. Bu suretle yukarıda anlatıldığı üzere saltanat ilga edildikten sonra Lozan Konferansında Türkiye'nin tek başına ve sadece Ankara Murahhasları ile temsili imkân dahiline sokulmuş oldu. sh: 417-418 de «Ankara'dan hareketimden evvel Yusuf Kemal Bey. Hariciye Vekili olması da zarurî idi. sh: 418. ondan sonra da sulh konferansına Hey'et-i Muharrasa Reisi olarak gideceğini söyledim. HEZİMET Mf? 233 . evvelce mevzubahs edilmiş bulunan. Rıza Nur'a (232) Feridun KANDEMİR .g.112 Halbuki. Hattâ Dr.e. «Hey'etimize benin başkanlık etmemi istiyorlardı.419. biraz da o anlaşmanın kefaretini teşkil etmek üzere Lozan'a gitmek ve şerefli bir sulh muahedesi ortaya çıkarmak istiyordu.e. M.3'* Yusuf Kemal Bey'in kendisi ise hatıratında «¦sıhhî sebeplerle Hariciye Vekilliğinden ayrıldığını» söylemektedir. Kemal Paşa.g. bizim de Hariciye Vekilimiz Yusuf Kemal Bey'l göndermemizi doğru buluyordum. Kemal Paşa'ya kendisini teklif ettiğini söylemektedir. Ben ise. En nihayet teklifimi bir emir telâkki ederek mutavaat gösterdi.

Daha alâka çekici olanı şudur ki. fakat netice itibariyle bu da kabul edil mistir. İnönü'nün Hâtıraları (Lozan Kısmı) — Ulus Gazetesi.usu. murahasstn. MURAHHASLAR . birkaç zabit. Konferansa iştirak eden devletler iki murahhas gönderdikleri halds Türk Hey'eti'nin başında her biri de «M u r a h h a s» sıfatını haiz üç kişinin bulunması Lozan'da uzun münakaşalara sebep olmuş. Eskişehir'de bize iltihak edecek. Derhal geldi. Çocuk eşya bile almağa vakit bulamadı. İkinci murahhas olarak «Umur-u Sıhhiye ve Muavenet-i tçtimaiyye Vekili» Dr. İsmet Hariciye Vekâletinden ismini unuttuğum bir kâtibi de götürmemi istiyor. Kendine hiçbir şey demedim.237 Bu ifade ihtimal ki kendisinin «Amerikan Mandası» taraftarlığını ifade eden mektubunu «İstiklâl Harbimiz» isimli eserine derce-den Kâzım Karabekir Paşa'dan bir nev'i intikam almak arzusunun eseridir. Çünkü müteakip satarlarında kendisi de asker olduğu halde. Seniyüddin Başak: İstanbul Evkaf Hukuk Müşaviri. İsmet iki tane yaver. a) Dr.» denilmektedir. Böyle saltanatla gidecek. «Mudanya konferansını başarı ile idare ederek. Zülfü Tiğrel: Diyarbekir Meb'uau. on tane de nefer almış. 1968 tarihi! nüsha. Be adam şimdi Hariciyö Vekilisin. Vekâleti Deniz Dairesi Müdürü (Yarbay) Trene atladı. İstasyondayız. Yolda İsmet de bize iltihak etti. İsmet Ordu'ya gitmişti. b) Hasan Bey: Sabık Maliye Vekili MÜŞAVİRLER : Münir Ertegün: Hariciye Vekâleti Hukuk Müşaviri Muhtar Çilli: Nafıa Vekâleti Eski Müsteşarı Veli Saltık: Burdur Meb. îsmet Paşa böyle bir konferansa askerlerin gönderilmesine muhalif olduğunu. HEZİMET Mİ 7 235 Zckâi Apaydm: Adana Meb'usu Celâl Bayar : Sabık İktisat VekUi ve İzmir Meb'usu. bu vazifeyi kabul etmeyince.Bununla beraber îsmet Paşa ileride tafsil edildiği üzere böyle bir siyasî faaliyet için hiçbir tecrübe ve hattâ liyakat sahibi olmadığından M. 234 KADİR MISinOfiL'J LOZAN ZAFER Mİ. Gece yansı trene biniyoruz. (23S) «Biz artık yola çıkıyoruz. İsmet Paşa'nın bir asker olmak itibariyle siyâsî mes' deler için mevcut tecrübesizlik ve kifayetsizliği uzun münakaşalara sebep olmuşsa da binnetice M.. takdirde bana refakat edeceğini ileri "sürerek. İsmet Pasa istiyor» dedim. Mustafa Kemal Paşo'ya ben. Bunların belli başlılarının isimleri ile o zamanki vazifeleri şöyledir: BAŞMURAHHAS: İsmet Paşa: Hariciye Vekili. Hey'ete. terfik edilen müşavir. Şefik Bayman : Maliye Teftiş Hey'etl Reisi. Kemal Paşa'nın kendisine bu husustaki teklifi karşısında pek çok tereddütler geçirmiş bütün hayatı askerlikte geçtiğinden bahsederek be-yan-ı itizar etmişti. Haber yolladım. Ağustos. «Hadi. Rıza Nur ve diğer murahhaslığa da Trabzon Meb'usu Hasan Hüsnü (Saka) Bey -seçilmiğlerdir. İnönü'nün Reisliğine «Asker olma s ı»nı ileri sürerek itiraz etmek suretiyle tenakuza düştüğü bildirilmektedir. Rtza Nur: Sıhhiye Vekili. kendisine karşı ve peşinen ifade eden Kâzım Karabekir Paşa'nın da bilâhare bu Konferansa Rusların da iştirak edeceklerini öğrenince. Bu askerler hep böyle. sivilsin. 19. Kemal Paşa'nın tensibinin ihdas eylediği baskı dolayısıyle Hey'et-i Murahhasa Reisliği tahakkuk etmiştir. Daha ilk adımda .M. onlarla muarefesinden bahsederek kendisinin Murahhas Hey'eti Reisi olmayı arzu eylediğinden bahsetmektedir. gazeteci ve neferlerle238 birlikte yüz kişiyi aşmaktaydı. Bu kadar adam Lozan'a ne ile gider gelir ve orada ne yer? Az para mı? Bu fakir millete yazık değil mi? Tabiî bu mülâhaza zihnimden geçti. Bir telgraf getirdiler. istenen neticeye ulaştırabildiği için sulh müzakerelerine de O'nun gitmesi münasip olur» diye İsmet Paşa'yı tavsiye ettim. (237) Bknz. Kâzım Karabekir Paşa'nın malûm ruh ve karekter yapısı dikkate alındığında böyle bi» tenakuza düşebileceğine ihtimal vermek imkânsızdır. Şevket Doğruer: M.

Millete boşuna masraf. Kıza Nur . : Dr. Mustafa Şeref Özkan: Eski Nazırlardan. bunu götürme. Bizim bahçıvanın paltosunu çalıp sattı. Geri yolla-mıyacağım» diyordu. Şükrü Kaya: Mülkiye Müfettişi. Hdmit Hasancan: Hilâli Ahmer (Kızılay) İkinci Reisi Cavit Bey : Eski Maliye Nazırlarından Hayim Naum : Yüksek Mühendis Mektebi Fransızca Muallimi (sonra Mısır Hahambagısı).: 976). şöyle de o!ınuş-> deyip vak'ayı anlattım.e. Hasılı vaz geçirtemedim. Hikmet Bayur: Hariciye Vekâleti Siyasî İşler Müdürü Zühtü İnhan: Üniversite Profesörlerinden. fakat onların böyle şeyler düşündükleri yok. Dr. Mehmet Ali Balin: Hariciye Vekâleti Memurlarından Ccvat Aç\'<ahn: Hariciye Vekâl-îti Memurlarından Süı-'imr ı S. «Canım. îsrar etti.» Ateş kesilmiş. Söyle de bunu götürmesin.. Bu çocuk Lozan'da neler yapacak. Rarukl Bey zekî.. Baha Bey: Adliye Vekâleti Mezhep İşleri Müdürü. Kaynı böyle.e. çocuğun cevheri temiz olduğunu ve kendisini pek iyi bildiğini söyledi. Bu çocuk bugün Fransız zabitidir.» dedi.» dedi.: Dr. KÂTİPLER: Ali Türkgeldi: Hariciye Vekaleti Memurlarından. Reşit Safvet. bu iyi çocuktur. Paris'te 236 KADİR MISIROÖLV 13 Kasım 1922 Konferansın başlayacağı tarih olarak tesbit edilmişti. îngilterede Lloyd George kabinesinin düşmesi ve yeni seçim yüzünden konferans bir hafta tehir edilmiş bulunuyordu. Bu gayet fena bir çocuktur. Bende birşey yolc. bu çocuk Avukat Ömer Faruhi üey'in kaynıdır. Zehir gibi... Bana dedi ki: «Bu çocuk ailesiyle bir müddet bizim evin yanındaki evde oturdu. İstediğimi alırım. Bizim Pazarola Hasan dahi bir kâtip almış. rından. Efendiyi nasıl alıp İstanbul'a götürdünüz? Derhal iade edin. Rıza Nur . herkes maiyetinde adamlar götürüyor. Hiddetlendi «Hayır. Yahya Kemal BeyatU : Şair ve Üniversite Profesörlerinden.» dedim. sonra. mücessem namusu ve çok daha meziyetleri o!an bir zattı. çalışkan. MATBUAT MÜŞAVİRLERİ Ruşen Eşref Ünaydm: Muharrir. Heyetimiz iki gün evvel (11 Kasım) Loza-na indi.» (Bknz. ben hariciye vekiliyim.iş çıkacak. İngiltere.» bildirilmişti. İtalya hükümetleri tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümetine resmen yapılan davet üzerine konferansın açılma tarihi 13 Kasım olarak kat'i surette kararlaştığı cihetle Lozana muvasalat eden Türk murahhas heyetinin müştereken tekarrür eden yukarıda yazılı tarihte müza-kerata girişmeğe hazır olduğunu zatı asilânelerine tebli-ğtyle kesb-i şeref eylerim. daha lstanbuldan ayrılmadan ingiliz fevkalâde komiseri tarafından kendisina «hususî surette. ler Hariciye Vekillerine bir nota gönderdi: «Sulh konferansının içtimai hakkında Fransa. Diyor ki: «Siz benim haber ve iznim olmadan. Kıran: Hariciye Vekâleti Memurlarından Celâl hdıım Arar: Hariciye Vekaleti Memurlarından Saffet Sav: HilaH Ahnıer Umumî Merkezi memurla. söyliyeceğim. İsmet telgrafını okudu. UMUMİ KATİP VE MÜŞAVİR: Reşit Saffet Atabinen: Mülga Şûrayı Devlet âzası MÜTERCİM: Hüseyin Pektas: Robert Kollej tkinci Müdürü. «Söz dinle.g.a. bu çocuğu görmüş. «Rauf'tan bana bir telgraf.g. Nihat Reşat Belger: Paris Matbuat Mümessili. Halbuki bu haber. «Bunu ben istedim. Rıfat Bey: Eski Hariciye Memurlarından. Fuat Ağralt: Maliye Vekâleti Muhasebat Umum Müd. «flasan'a söyledim.a.13" inönü Müttefik Devler.» Bknz. Maatteessüf 1 ev>fik Bıytkltoğlu: Kurmay Yarbay Tehir Taner: Adliye Müsteşarı Nusrct Metya: Hariciye Vekilliği İkinci Müşaviri. sh. Aklıma bile gelmiyor. sh: 973-974). «Biz bfiyük bir teşyî ile Sirkeci'dım trene bindik. Halbuki haremi de iyi bir kadındır. Sulhun tehiri Türk Milleti için büyüklüğü takdir edilemiyecek fedakârlıkları ve zahmetleri uzatacak ve bertaraf edilmesi münhasıran bizim iyi niyetimize bağlı olmıyan beklenmedik neticeler doğuracak bir mahiyette olduğunu benimle birlikte . Bu Ismet'in benden telgrafla istediği ve beraber aldığım efendi. Lüzumsuz. küplere bindi..

İstanbul..» Bu nota ile İnönü. Hilâfetin yani hür ve müstakil bir «î s 1 â m Devleti» nin menfaatlerini yüri'tmeğe çalışacak ellere. sh.e. çok bilmediğim bir takım gey. C. «bakn: İnönü'nün Hatraları-Ulus Gazetesi.g. burada da ayni hatalı tutumu devam ettirerek bir an evvel sulha kavuşmak hususundaki meyil ve arzularını açıkça ifâde suretiyle zaafını ortaya koydu.» (Bknz. Türkiye.: 979). Bizden kaçmış. Zira vaktinden evvel konferans mahaline gelmek(239) «Sen Piyer» denilen meşhur Harbiye mektebinde okuyor.. Gazeteclymig. Bana memnun olup olmadığımı sordu: «Nedir intibaın» dedi.zat-ı asilâ-neleri de takdir edecektir.541. Bknz: İnönü'nün Hâtıraları — Ulus Gazetesi. Lozandaki ilk gafını yapmış oluyordu. etmenizle ve islâmiyete yaptığımız âcizane hizmeti takdir eylemenizle bizim. İşte Türk Milletinin kararı budur. büyük İslâm Aleminin azasındanız. Bu cihetle cihan sulhunun menfaati namına konferansın çabuk toplanması için beslediğim en hararetli temennileri zat-ı asilântlerine tebliğe ve yüksek saygılarımın teminine musaraat eylerim. Konferansın tehirinden bilistifade İnönü birkaç arkadaşı ile Paris'e gitti. bu mütevazi ve asîl vazifeden dolayı iftihar eder.U bütün Dünyaya duyurulmak isteği ile verdiği beyanatda: «Size ve sizin vasıtanızla bütün müslümanlara şunu söyliyeyim ki. Abdül Kayyum Malik'e (240) «PoincarS'ye sulh olup olmayacağını sordum. -Diğer kardegi de Batum'da komünisttir. Türk.» (241) Feridun KANDEMÎR — a. Batum'da görmüştüm. sh. 25 Ağustos. Hilâfeti nasıl. islâmın hürriyet ve istiklâlinin savunucusu sayılmağa lâyık olduğumuzu isbat ettiniz.) «Mösyö Poincari ile mülakatımız bir saat kadar sürmügtü. Üç günlük bir ziyaretten sonra Lozana döndü. Dr. Hilâfet Türk Milletine vediadır. Hilâfetin bütün vasıfları mahfuz ve emindir. Türk Milleti hür ve müstakildir. 1933. Halbuki ben memnun oldum dediğim zaman. Hilâfeti tutuyor ve tutacaktır. II.orada gazete çıkarıyordu. Türk Milleti. sh: 11'. Eir ciddî konuşmadan çıkar çıkmaz. Yer yüzündeki din kardeşlerimizin bu sözlerimi dikkatle o-kumalannı isteriz ve mihnetli günlerimizde onların devamlı müzaheretlerini beklemekte olduğumuzu düşünerek bizi haklı görmelerini bekleriz. komünist olmug . Biz öyle hissediyoruz ki. Rıza Nur-a.g. Ben o zamana kadar böyle suallere hiç alışmamıştıın.. 23 Ağtıstos 1968 tarihli nüsha. İslâmiyet'in kola ve kılıcıdır Türkiye Anayasası. Kanımızın son damlasına kadar Hilâfeti tutup. Gazeteci ayrılıp gitti. Bizim kanaatimiz şudur ki. Hilâfet hakkı Türk Milletinde mahfuzdur. nim bilmediğim şeyler. «Memnunum» dedim ve başka birşey söylemedim. tanımadığım bir kimseye fikir söylemek ve hesap verir gibi bir vaziyet alma'c br. Fakat tek bir adamın şahsî malı olmasına âslâ müsaade edemeyiz. 96 . maddî.e. bu fırsat' buldum demek istiyordum. bütün müdafaa kudretini vereceğini söylüyor. Bunun için Hilâfet de taarruzdan masun ve iktidara maliktir. Hilâfet bugün dahi müslümanlar arasında daha büyük bir anlaşma ve yardımlaşma kaynağıdır. Bu halde. HEZİMET Mİ? 237 le kalmıyor bir de. emanettir. 1968 tarihli nüsha) 238 KADİR MI9IROOL. «Elbette olacak» dedi. bir an evvel müzakerelerin başlaması için tehalük göstererek hiçbir müstağni tavır takınamı-yordu. Fakat Paris'te Fransız Başvekili Poincare ile görüşen İnönü. Odasından çıktığım zaman kapının önünde bir odama rastladım. desteksiz bırakmış oluruz. leri öğrendim ve fikirlerimi söyledim. Bizi takviye ve teşcî. I LOZAN ZAFER Mİ. Gazeteci benim «memnunum* dememden PoincarĞ ile görüşmemden her noktada mutabık kaldığım tarzında bir mâna çıkarmıştı». «Vaziyetten memnun musunuz» diye soruyordu. Cemil BİLSEL — Lozan.2"10 17 Kasım 1922 de kabul ettiği «Müslim Standard» Gazetesi Müdürü Seyyid. Biz. yaşatacağız. Erlesi gün gazetelerde benim Poincarö ile yaptığım mülakattan vaziyetten memnun1 olduğum yazılıydı.

Lozan'daki kayıplarımızı mes'ele mes'ele ele alacağımız müteakip cildlerde yapacağız. de ondan. Ayrıca Gümrük ve rüsum hakkında görüşme yapıldı. Romanya ve Sırp . hak ve menfaatleri mevzuuna devam edildi. Fakat hakikat budur. Marki Ga>*-roni. Kouçesko (Romanya). M. Konferansa. M. M. Rokcfski. Kinstantodorof. kendisinin Ege Denizinde bir mahreci bulunması meselesi konuşulduğu zaman konferansa iştirak etmişti. M. HEZİMET Mi? 241 ladı' Kapitülasyonlar müzâkere edildi. Iîaron Heyaşi. M. Bu komisyonlar: 1 — Askerî ve arazi komisyonu (Reis Lord Gürzon) 2 — Ekalliyetler ve Ecnebiler komisyonu (Reis Garroni). Bunu. Biz bu cildde konferans müzakerelerini ve mevzubahs olan mes'eleleri uzun uzun anlatacak değiliz. Türkiye'nin ısrarı üzerine Boğazlara müteallik meselelerin müzakeresine davet edilmişti. Amiral Bristal (Amerika namına müşahit). Nin-çiç. diğer adaların askersiz ve mahallî idareye sahip olmasına karar verildi.Sloven). Earrer. M. 22 Kasım 1922 Birinci Komisyon toplandı. Stançiof. Stambalski M. HEZİMET Mİ? 239 Tabiî bu satırları okuyanlar gözlerine inanamamak-ta. onun arkasından da İnönü konuştular. Amerika. hak ve menfaatleri görüşüldü.OZAN ZAFEF Ut. Diğer devletlerin Murahhasları şunlardı: Lord Gürzon. Sözünü «Yer yüzünde iyi niyetli kimselere selâm> diye bitirdi Arkasmdan Lord Gürzon. Medivani (Rusya). M. Duka. diğer tarafta îngil-tcre. 27 Kasım 1922 üçüncü Komisyon da. Kaklamanos (Yunanistan).Pereyra (Portekiz). M. Montanya (italya). Niçin mi? Lozana «aziz §ef»inin «halife olmak arzusuyla meşbû bulunduğunu» bilerek gitmişti. 0» Arahk 1922: Heyetimiz adli kapitülâsyonların kaldırılmasında İsrar etti.il nu Reisi Mösyö Hab yaptı. Mülkiyeti Smaiyye. Bu mesele de üç talî komisyona bırakıldı.dırlar. Morfof (Bulgaristan). M. 30 Kasım 1922 İktisadî meseleler talî komisyonu top landı. M. Rusya. M. Yunanirtan. Türkiyt'de müttefik tib'alannın mal. Türkiye nin Avrupa hudutları görüşüldü. bir tarafta Türkiye. Adalarda asker bulundurulmayacağına îmroz ve Bozcaadamn Türkiye'ye verilmesine. Ebediyye ve Bediiyyenin himayesi ile.LOZAN ZAFER Mİ. italya. 4 Arahk 1922: Birinci Komisyon toplandı ve Boğazlar Meselesini görüştü. Evvelce bir nabze bahsedildiği ü-zere bu devrede İnönü'ye nazire olarak M. Japonya.Hırvat . 3 — Malî ve İktisadî komisyon (Reis Barer). 29 Kasım 1922. Gru. Türl iyede müttefik teb'alannın mal. M. Lozan konferansında sadece müşahit bulundurmuştu. Biainandi. Müzakerenin dahili nizamnamesi görüşüldü. Baron Uçuyai (Japonya) M. Peletz:t (Belçika). Yuvanoviç (Sırp . Gümrük ve Ticaret Usulleri Komisyonu toplandı. Çünkü henüz meşhur Hahambaşı Ilayim Nanm Efendi meş'um rolünü oynamaya başlamamış bulunmaktaydı. Bulgaristan. «tamirat ve tazminat meselesi» ele alındı. Fransa. Bu sebeple burada müzakerelerin kısa bir kronolojisini vermekle iktifa edeceğiz. 1 Arahk 1922: Gümrük ve Ticaret Usulleri Komisyonu ve İktisadî Meseleler Tali Komisyonu toplandılar. Aynı gün. 20 Kasım 1922 «Mont Benon» Gazinosunda Lozan konferansı açıldı. 21 Kasım 1922 Saat 10 da «Uşi» de «Şato Otelbnde konferansa devam edildi. . Vcnizelos M. Kemal Paşa'da Türkiye'de ayni şekilde Hilâfeti göklere çıkaran konuşmalar yapmaktaydı. Açılış konuşmasını İsviçre Konfederasyo240 kadir immoaL. M. Hilâfeti bütün aleme karşı böylesine müdafaa eden İnönü'dür. Bompar. Çayld.Hırvat Sloven hükümetleri iştirak ettiler. Çiçerin M. M. 2 Arahk 1922: İkinci komisyonda müzakereler başt. General Pelle (Fransa). M. Konferansta görüşülee«k mevzular üç ayrı komisyona taksim edildi. M. Sir Horas Rumbolt (ingiltere). M.

13 Aralık 1922: Ecnebilere tatbik edilecek adlî usu'p dâir müzakereler. reis seçimi ve çalışma programının tesbiti. 30 Aralık 1922: Bahsi geçen raporun tasvibi ve Türk kaydı ihtirazilerinin müzakeresi.t. 12 Ocak 1923: Mükellefiyetlerden muafiyet. 2 Ocak 1923: Affı Umumî müzakere edildi. 15 Aralı'c 1922: İkinci Talî Komisyon (iktisadî usul noktai nazarından ecnebilerin tâbi olacağı hükümler ko-misyont'). 29 Aralık 1922: Aynı meseleler. 11 Aralık 1922: Maliye Tali Komisyonu tamirat meselesini görüştü. Maliye Tali Komisyonu'nda Duyunu Umumiye mes'elesi. 22 Aralık 1922: Ekalliyetler Talî Komisyonunda aff-ı umumî görüşüldü.i A k v a m» m mevkii ve ekalliyetllerin ahkâm-ı şahsiyesi müzakere edildi. 23 Aralık 1922: Ecnebiler ve ecnebi şirketler mes'elesi • ne devam edildi. Evvelki günlerin müzakerelerine devam. 12 Aralık 1922: Lord Gürzon azınlıklar için çeşitli teklifler ileri sürdü. 16 Ocak 1923: Sivil mevkufînin iadesi ve mubadele-i ahali meseleleri görüşüldü. Maliye Talî Komisyonunda tamira. 9 Ocak 1923: En ziyâde müsaadeye mazhar millet maddesi incelendi 10 Ocak 1923: Aynı meseleye devam edildi. 11. Viyanada basılan altı milyon altın karşılığı kâğıt paramızı da müsadere etmişlerdi. Maliye Tali Komisyonunda Duyunu Umumiye'nin tak simi meselesi görüşüldü.8 Aralık 1922: Tarik-i Münakale ve Nakliyat Talî Komisyonu'nda müzakereler başladı.. 3 Ocak 1923: Aff-ı Umumi müzakeresine devam edildi. Sivil ve askerî esirlerin değiştirilmesi kabul edildi. 19 Aralık 1922: Ekalliyetler Talî" Komisyonunda Müttefiklerin teklifi ve bizim mukabil teklifimiz. . Ekalliyetler tali komisyonunda «C e m i y e t .. Ermeni meselesi üzerinde münakaşalar cereyan etti. Maliye Talî Komisyonunda Tamirat ve Tazminat meselesi ve istikrazları görüşüldü. 14 Aral'k 1922: Aynı mesele tartışıldı. Mübadele-i Ahali Talî Komisyonu toplandı. âsâ-n atika araştırılması) toplandı. 26 Aralık 1922: Üçüncü Tali Komisyon (Tabiiyet. 15 Ocak 1923: Amerika Murahhas Heyetinin beyan nâmesi. tadilât ve Düyunu Umumiye meseleleri ele alındı. . Ahkâm-ı şahsiye meselesinin hukuk müşavirlerine havalesi ve Türk ihtirazı kayıtları ele alındı. F: 16 2*2 KADİR MIS1RÛÖLU 20 Aralık 1922: Ecnebilerin tabî olacağı adlî usule dair müzakereye devam edildi.17 Ocak 1923: Aynı meseleye devam edildi. Türkiyede muvakkaten bulunan ecnebilerin tâbi olacağı mükellefiyetler ve bunların müstemlekelere ve himaye altındaki devletlere teşmili ile affı umumi hakkında hukuk müşavirlerinin raporu ele alındı. 18 Arahk 1922: Fransız murahhas heyeii tarafından ileri sürülen lâyiha müsveddesinin müzakeresi yapıldı. LOZAN ZAFER Mi. Ekalliyetler talî komisyonu toplandı. 27 Aralık 1922: Ecnebiler ve ecnebi şirketlerin tâbi olacağı mükellefiyet ve muafiyetlerin müzakeresine devam edildi. HEZİMET MI? 2*3 6 Ocak 1923: Kapitülâsyonların ilgasına dair müzakereler. . Müttefikler tebalarmın zarar ve ziyanını ele alıyor ve 15 milyon altın lira tazminat istiyorlardı.. 4 Ocak 1923: Müttefikler tebasından her birinin Tür-kiyedeki iktisabının tanınması istendi. 21 Aralık 1922: Ecnebilerin ve ecnebi şirketlerin tabi olacağı mükellefiyet ve muafiyetlere devam edildi. 23 Ocak 1923: Musul meselesinin müzakeresi. Ermeni millî yurdu mes'elesi münakaşa edildi. Bu mes'ele konferansın en heyecanlı safhasını teşkil " etmiştir. harp esirleri ve mevkufların mübadelesi. Ocak 1923: Ekalliyetlerin himayesine -müteallik meseleler.

Belçika delegelerini de bazı işlefrde müzakereye Kabul etmişlerdi. Burada Lord Gürzon'un inönü'yü.. HEZİMET M)? 245 244 KADİR MIMROÖLU lerin geri verilmesini istedi. dinlemediler. Buna «Arazi. Ermeniler ve Gel-dahiler gibi. girdaplarında bu-nattıfı oyunbazlıkları2" ile. Devletimizden selâhiyetimiz bunlarla g:örüşntek içindir. Mekke'den alınan mukaddes emanetLOZAN ZAFER Mi. Fakat müzakerelerin başından beri çeşitli tehdit ve taktiklerle mes'elelere iste- . Türkleri «Hilaf»t Mes'elesi» nde bir kere daha yoklamaktan ibarettir. Lord Gürzon.» Bunu illâ. Biz bu sonuncuya çok itiraz ettik. iğlerinde alâkalı olan diğer devletler ie konferansta şifahen veya tahriren dinlenebilecek.s.24 Ocak 1923: Talî komisyonunun ek raporunun tevdii ve tasvibile geçti. 4. Ben de Hakikatte ortada. Filistin musevileri.ve. Bunlar kayıplarımızın ¦ baş âmilleri olmak itibariyle. 1. Peygamberimiz efendimizin kabri meselesine gelince bu bahis tamamen müşlim ve müminlere aittir.¦". ve Askerî Mes'eleİer Komisyonu» da katıldı. Konferans'm dağılmasını icabettire-cek ölçüde ciddi bir sebep yoktu. Dedik ki: «Sizin bizi konferansa davet .ve kifayetsizlikleri. «İktisadî ve Malî Mes'eleİer' Komisyonu» arasında müşterek bir celse yapıldı. «a» Fıkrası dolayısiyle serdedilebilecek mütalâaları. tahakküm ve dessaslıklan ile İngiliz siyâsetinin «H i 1 â -fet pazarlısında yan çizmek isteyen» yeni Türkiye idarecilerine karşı «t n k ı t a»ı bir koz olarak kullanmak istemesi. «Bog-az ntüzakeresine Ruslar davet edilecek. Şubat 1923: Müzakereler inkitaa uğradı. bu nıes'ele ileride tafsil edilecektir.eden notanızda müzakereye iştirak edecek devletlerin adları' yazılı muayyen ve mahduttur. Bazı istedikleri şeyleri1 haksız olarak da yapıyorlardı.6 Ocak 1922: Türkiye'nin bazı beynelmilel mukavelelere iştiraki kabul edildi. ettiği yeni sulh lâyihası için sekiz günlük bir mühlet istedi. . Başka devlet kabul ejdemeyıt Çünkü. 30 Ocak 1923: Evvelki meselesinin devamı ve Ermeni millî yurdu hakkında Amerikan .üsteler halinde takdim edeceğimiz «varılan neticelerin kısa tahlili» kısmına bırakıyoruz. 27 Ocak 1923: Sivil menkuflann iadesi ve harp esirlerinin mübadelesi görüşüldü. saymakla bitmez oyunbazlıklarını tafsil etmek imkânsızdır.. Sonra Bulgar. selâhiyetimiz yoktur. İnihiü'nün bu cevabı Türkiye'nin Hilâfet'i lağvetmek istemediğini gösterince artık sabrı tükenen LotdGiirzon bugünden itibaren «zoraki anlagmazhklar» çıkaracak *e bu tutum konferansın inkıtaa uğramasına sebep olacaktır ki. din işlerinde çok hassas olan İslâm Alemi bunların burada konuşulmasına asla dayanamaz. Şubat 1923: Boğazlar Mes'elesi görüşüldü.. Medine hazineleri v. Lord Gürsron'un bu beyanı. ' b) İngiliz Başmurahhası Lord Gürzon'un tehdit.. Şark.» **• 29 Ocak 1923: Ekalliyetler Talî Komisyonumda ahkâm-ı şahsiye ve hukuku aile hakkmdaki raporun tetkiki. 2. tnönü şu cevabı verdi: «Mukaddes emânetlerin saklanma ve kullanılma halikı Ma-kam-ı Hilâfetindir. orada beyan edilecektir. Lord Gürzon'un derhal imza edilmesi talebiyle takdim. Avrupalılar tahakküm ediyorlardı. Konferans'ın en salahiyetli şahıslarından biri olan Dr. Hatta devlete ten çıkıp şahıslan bile getirmişlerdir. murahhaşlannm beyannâmesi müzakere edildi: -• 31 Ocak 1923: İnönü. «Hilâfet Pazarlığı» tun perde arkasını bîr nebze. Müzakere edemeyiz. 25 Ocak 1923: Mısırın vaziyeti. maddî ve mahevî kayıplarımızı hülâsatan. KONFERANS NEDEN DAGİLDİ? Konferans'ın inkitaa uğraması sebeplerini iki kısma ayırarak mütalâa etmek lâzııridır: a) Türk Murahhaslarının hata . (242). Rıza Nur"nn kaleminden buna dair bir iki misal zikretmekle iktifa ed«-lim: • . «Ecnebilerin Tâbi Olacağı Usul Komisyonu» ile.aralamak. Konferans boyunca .istiyoruz: (243) Lord Gürzon'un.

.. Bizim müşavirler de korkmuş. (bakn: Dr. Burnumuzdan soluyorduk. Gece uyku da uyuyamıyor. 33.» Diyordum. Fakat sıkı karşısında eli ayağı keslllverlyor. Bir aralık İtilâf Devletleri'nin Kotıferans'ı terk edecekleri.ona yöre tedbir alıyordum. Bu tehdidin hakikaten bir blöften ibaret olduğunu.şu tafsilâtı vermektedir: «Bugünlerde birinci komisyonun işlerinde ve ikinci komisyonun işlerinde sıkı şeyler ölüyordu. İkincisi. ne olursa olsun. olmadıklarını biliyoruz. tecavüzü sever. Hepsine : «Bunlar blöftür. Yemek de yemiyor. «Etme!. eğer Fransızlar. Londradaki Türk Murahhasları.. bil'akis kaplan gibi saldırır. Buna dâirde Br. Musul mes'elesinin Lozan'da anlaşmaya manî yegâne mes'ele olduğu hususunda ısrar etmelerinden sonra. HEZİMET Mir 247 Lozan Konferansında İngiltere'yi Bagmurahhaş olarak temsil «Hilâfet Pazarlığı» nin planlayıcısı Lord Gürzon. Sakın korkmayın: Mukavemetimizden bir zerre bile • azaltmayın!.t. de bir nebze duralım. Kuvvetli olduğu vakit zayıf değildir. Başvekil. insan şaşar. Rıza NUR — a. Uyuyamıyor. kimse ile de konuşmuyor. Lord Gürzon'un «Hatıratı» ndayer alan'şu satırlar şüpheye mahal bırakmıyacak şekilde ortaya koymaktadır: «. P.g. işi müzakereleri kesmeye-ve Kon-ferans'ın dağılmasını temin eylemeğe kadar ileri götürçam üzeri idi.». Ben de «Yok. Bazan alenen celsede böyle tehditler. çünkü mühim değildi. (Earl ot Ronâldshay — Th8> Life of Lord Curzoi — V. Yine yemek ve içmekten kesildi. Bugünlerde sinirleri tamamiyle gevşemiş. Fakat biz önce onun inkita için vesile ittihaz ettiği sebepler üzerin-. Sevr Muahedenâmesin-den arta kalanı mer'iyete sokmak için Türklerle.g. vehmi büyüdü. . «. iyi bir sulh yapmak için son hadde kadar uğraşacağız.) LOZAN ZAFER Mİ. üç büyük devletin Anadöluya ordular yollayıp harp edecekleri şayiası ortalığı tuttu. sh.e. Binaenaleyh bundan başka Tıİç bir siyaset hakkında mes'uliyet kabul edemem. Musul'için harbe gitmemeliyiz. Meselâ Ermeni yurd hadisesini ihdas ettim. Belçikalılara ses çıkarmadım. Bir akLOZAN ZAFER Mİ.. Odasında bir düziye volta vuruyor.zayıf sinirli adammış. O. g. 1093-94). HEZİMET Mt? 249 müştür.». «. Herşey boca olacak» diye tutturdu. Lozan akaklarına büyük yazılar ile konferansın kesileceği ve Avrupalıların Türkiye aleyhine ye-' niden harbe başlayacakları hakkında ilânlar yapıştırdıklarını haber verdiler. Birincisi şudur ki. (baknz: Dr.» (Baknz: Dr. Bizi korkutmak için.?. III...e. odasında gezinip düşünüyor..U diği istikameti vermek isteyen İngiliz Murahhas Hey'eti Reisi Lord Güraon zahirde ga} et ehemmiyetsiz olan bazı mes'eleleri büyülterek. Elbette ki. önceden İtestiriiemiyecek bir sebep hariç hiç bir şeyin fikrimi değiştirebileceğini zannetmiyorum. sh: 1094 Lord Gürzon'un başvurduğu taktiklerden biri de *harp tehdidi* olmuştur.» Diyorum. . Gitme!. Bana «Canım. itilâf heyetleri. Nasıl kumandanlık etmiş. Bir sulh yapalım da is. Aman ne yapacağız diyorlar.. buhranlarda hep böyle olur. kendine malik değil. Boşuna kendini yiyorsun!. bu hâdise.. '..e rağmen muhtemel bir anlaşmazlığı önlemek için. ' . Rıza NUR — a. yapıyorlardı. İsmet «¦Sulh yapamayacağız. onun istinad ettiği bir takım ehemmiyetsiz sebeplerle ortaya çikmiç değildi.. bize kabul ettirmeğe çalışıyorlardı. Rıza KUR '— a. Böyle şeylere kulak asma!. Bu esnada yine böyle bir tehdidi biri Ismet'e söylemiş. Hiç bir işle meşgul olmadığı gibi. yeniden aleyhimize harp açacaklarım işâa ederek tekliflerini. bizimle beraber olmazlarsa ki. Lord Giirzon'a şöyle yazar: •«Kanaatlerimi tam olarak bilme'n. Bu noktalar hakkındaki fikrim o kadar kafidir ki. yalmzs başımıza savaşntıyacağız. sh. Nasihat da kûr etmiyor.Lord Gürzon'vm Musul için harbe girme niyeti de Başvekilinkinden fazla değüdl. 246 KADİR MIS1RO0L. ' Bizi korkutup mukavemetimizi kırmak için yapıyorlar.. London 1928. Ne kadar da. kanaatimce hayatî ehemmiyeti haiz iki şeyin mevcud olduğunu tekrarlamam belki iyi olur.-bitsin» diyor. çok ileri gitme. İlerde zikredeceğim.» Diyerek cesaret Veriyorum. Rtza ATur. 1052). İsmet yine korktu.

Bonpc.ı.» (baknz: Kari of Ronaldshay —' The Laf e Of Lord Cur-zon — V. aynı zamanda «Hindistan imparator u> unvanını taşıyan İngiliz Kralı'nı Hindistan'da «N a i b» sıfatıyla temsil etmiş ve çeşitli şark memleketlerinde vazife görmüş kurt bir diplomattı.y. Rıza' NUR v. 250 KADİR M13IROGLD etinin reisi ise bu mağrur ve dessas diplomatın hile ve taktiklerini bertaraf edemiyordu. Bu arada İsmet. yangın ve zulümler ika ederek masum Türk halkını ezdiren İngilizler değildi.) Netice olarak Gürton eline geçirdiği fırsatı mâhirâne bir şekilde kıymetlendirir ve Musul'un Türkiye'ye ilhakını gerektirici sebep olanak lsmet'in ileri sürdüğü sebep_ leri tekei* teker nakzeder.24* Çünkü İnönü böyle seçkin bir diplomatlar hey'eti karşısında ilk defa vazife.) LOZAN ZAFBR MI. HEZİMET KİT 251 yormuş gibi «Türk Istiklâli»nin Lord Gürzon tarafından tasvip ve tasdikini temin etmek için boşuna çırpınıp duruyordu.e. Fakat İnönü bu vakıaların îhdas etmesi tabii elan hâlet-i ruhiyeyi tesis ederek bunu Konfe-rsns'm umumî havasına hâkim kılamamıştır. İsmet Paşa. Ocak ayının sonlarına doğru Türk delegesi İsmet Paşa. Biz dahi işitmiyoruz.» (Baknz. Kendisine Avrupa siyâsi mahfillerinde «Şark mes'elebrinin en ciddî mütehassısı> nazarıyla bakılıyordu. cesaretten. Sanki Giritli maceracı Elefterios Veıüzelos'un askerlerini İzmir'e çıkartan ve Anadolu'da saymakla bitmez cinayet. İkisi de süt dökmüş kedi gibi durdular. Tfüksek sesle de değil. celsenin hitamından evvel bu fırsatı verdiğinden' dolayı pişman olimis olmalıdır. Sağında Barrer Jİe Bonpar. Elleriyle müşavirlerine git git işareti yaptılar. Kabul etmek lâzım gelirdi ki. yalnız Türk Murahhasla-¦ nnı cLeğil. sh.g. görüyordu. Bunu galiba celsede ve Dünya delegeleri içinde Frensiz delegele-rine yaptı. Fraasızlar İngilizlerin emir ve hükmü altındadırlar. ziyade ihtiyatsızlıkla Gürson'un arayıp da bulamadığı bu fırsatı verince Gürzon bunu canlılık ve dramatik bir tesirle kavradı. Millî Mücadelede Yunanlıların şahsında mağlûp olan biraz da «lngilizler»di. Üstelik sanki zafer kazanmış bir devleti temsil etmi(245) İnönü'nün. Bu yüzden Konferans'm başından beri gayet mütehakkim ve mağ-rurâne bir tavır takınmıştı. Kürtlerin Türk asıllı oldukları ispata davet edilir. Aramızda ancak <lç metre kadar • tfar. istediği fırsatları vermek hususundaki sayısız hatalarından sadece birini Lord Gürzon'un hatıratından alınan §ıi satırlarla dikkatlerinize arze_ delim: «Binaenaleyh Gürzon kendi dâvâsmı (burada • kastedilen Musul mes'elesidir.) (bknz: a. Bize dörtyüz bin vatan evlâdına malolan «Şan lı'Çanakkale Zaferi» nin bileğini büktüğü düşman sanki Lord Gürzon'un temsil ettiği İngiltere değildi. Lord Gürzon'a.24* Karşısınaaki Türk Hey'(244) Lord Gürzon Lozan Konferansı boyunca o derece müte--hakkim bir tavır takjnmıştı ki.İJoi-d Gürzon.a. çocukları ve uşakları azarlar gibi bir şeydi. Bu.: 1017). Gürzon bunlara metelik vermiyor. Fransız delegelerinin de bu muameleye'mukabelesini görmeliydi. Derhal lâfı kestiler. Bu güzel misâldi. sırasında en yakın mesâi arkadaşları olan Fransızlar! bile azarlıyordu: -% «Yine bu esnada bir celsede Gürzon nutuk söylüyordu.. If^rkes ¦ duydu ve dikkatle bakıyor.. arkalarına bir müşavirleri gelmiş konuşuyorlar. ben Türkiye'yi «C e m i y e t-i A k v a m»a girmeyi kabule şiddetle zorladim ve yine bu sebeptendir ki. Gürzpn'vıi suratı fena kızmış bir Bural.) Avrupa'nın müteâlaşına arzetmek için doğacak fırsatı sabırla bekledi. London 1928 P: 333. Halbuki böyle bir mes'ele için hiç kimsenin tasvip ve tasdikine ihtiyaç olmadığı gibi bizzat Lord Gürzon da Türkiye'nin istiklâli mevzuunda herhangi bir menfî niyet ve tasavvura mâlik bulunmadığını her vesile ile izah ve ifade ediyordu: «Bu memleketin yeniden milletler camiâsındaki yerini alması ve değişmesine izin verilen yeni durumunu koruması istenilmez miydi? İşte bu sebepten. ceketinin önönü kavuşturdu. 'İ?r. Gösteriyordu ki. ' Gürzon birden eliyle Barrer'in sandalyesine vurdu ve «Susun!» diye hiddetle bağırdı. Türkler bana istiklâl ve hâkimiyetlerinden bahsettikleri her zaman ben onlara bunun j^in size tam teminat veren ve dünyadaki durumunuza yine . Hattâ uşak muamelesi yapıyor. m.

Buna hayret etmedim.y yüzdendir ki. Suriyede Fransız bulunması İngilizlerce Hindistanlın tehlikede olması demektir. kendisini alâkadar etmeyen kapütilâsyon mes'elesin-de Fransız menfaatlerinin «kraldan ziyade kralcı» müdafii kesilerek. ne yapacaksınız? Burnunuzun dibinde Suriye var.» (bakz: Dr. Batı Trakya gibi bizim içinvhayatî ehemmiyeti haiz mes'elelerde müzakereleri istediği mecraa sokabilmiştir. Nitekim Napolyon'un Mısır'ave Suriyeye girmesi İngilizlerin bizimle beraber Fransızlar aleyhine harp etmesini mucip olmuş ve nihayet Fransızlar buralardan tardedilmigtir.da vardı.»-'10 . Buna rağmen Fransızlar yine'de zaman zaman İngiliz emellerinin karşısına çıkmak ve sulhu gerçekleştirebilmek için Türkiye'ye başta Musul olmak üzere bütün istediklerini vermek hususunda perde arkasından da olsa İngilizleri zorlamaktan da geri kalmamışlardır. Öirbuçuk usırdır süren İngiliz . Fransızlafı Suriye'den defetmek istiyorlardı. Şuriyesini almamızı teklif ediyor. Halbuki kapütilâsyonların İslahına Fransızlar çoktan razı oldukl?.Böyle mühim bir şeyi söylüyor. Yine oraya gelelim» Ben yine ona bir diiziye <Musul> diyordum. ciddî bir anlaşmazlık. Bu (246) Lord Gürzon'un inkitadan sonra Lordlar Kamarasında t söylediği 13. Ve biz istersek Suriye hakkında gayet gizli bir müzakere ve bize yardım da yaparlar.Fransız Akdeniz rekâfeti koloni rekabeti var. kendisince asıl ehemmiyetli olan mes'eleler den ziyade istiklâlle daha yakînen alâkadar gözüken1 «K a p i t ü 1 â s y o n 1 ar» üzerinde kasden daha da fazla durarak bilâhare «Türkiye aıjtık istediğini almıştır» deyip Musul.ri gibi bu mes'ele üstelik de İngilizleri doğrudan doğruya alâkadar etmiyordu! Aksine İngilizlerle Fransızlar arasında.temin etmiş oldu. Bunun en iyi ifadesini Lord Gürzon'un hatıratında bulmaktayız. Musul. g. halde İnönü daha Konferans'ın başlamasından (247) Gürzon'İa konuşuyorduk dedim. • • LorÛ Gürzon İnönü'nün böyle bir «Türk İstiklâlini t e y i d» endişesi içinde bulunduğunu keşf ettikten sonra. söylüyor. buna mukabil kendi millî menfaatleri ile alâkadar olan diğer mes'elelerde onların desteğini.. Gazetelere bakılacak olursa Türklerin Musul'u münakaşa mevzuu yapıp anlaşmamaları muhtemeldir. e. Ni-hayet pek gülerek yanıma geldi ve yavaş bir sesle: «Musul. Öütün son Dürzi isyanları hep İngilizlerin tertibidir. «Başka -şeye geçtim. 1034) LOZAN ZAFER MI. 6h. İmkânı yok-tür-ki İngilizler Fransızlan Suriye'de bıraksınlar. Şubat.. 1923 tarihli konuşmadan. Birgün nasıl olsa tardedeceklerdir. O da odasında derneği ile dolagıyor. 252 KADİR MISIROÖL. Durum. Zaten mütareke iptidasında Mısır'da iken bilirdim. Tarih bu babta fasihtir. Bu Ha beni çok keyiflendirdi.. ettikleri ve hâlâ aziz ve -samimî dostuz dedikleri Fran* . dedim..büyük bir şekilde başlamak isteyen herkes kadar arzuluyorum. Bununla' da bizim gayelerimize ermek mümkündür.. Rıza NUR — a. Gerçekten Fransızların su!h müzakerelerinden çok evvel ortaya çıkan «Türk taraftarlığı» mahiyetindeki siyasetlerinden t bu suretle istifade 'etmek imkânı ortadan kalkmıştır. bu merkezde olduğu. Bu fırsatı canına minnet bilen Gürzon ise.... mU-sellâh teşkilât vücuda getirmişler. İngilizler Fransızların ellerinde bulundur-duldaıı Suriye'yi onların elinden alıp Musul yerine Türkiye'ye vermeyi teklif edecek kadar2*7 Fransız menfaat-leriyle çatışmayı göze alabiliyorlardı.anda Gürzon'a yazdığı bir mektupta şöyle diyor: «Şimdiye kadar aşmaya muvaffak olduğun zorluklar çoğalmakta. Güreon'un teklifi ciddidir. HEZİMET Mi ? 253 evvel gittiği Paris'te bile kapitülâsyonlar için Fransızlarla çekişmeye başlamış ve bu yüzden onları İngilizlerle işbirliğine zorlamıştır. Nnpolyon Suriye'den sonra Hindistan'a gitmek istiyordu. Her lıclüfr?¦••¦'da bundan daha kötü bir şey olamaz. Bunları biliyorum. halkımızın en az yansı ve bütün Dünya pet rolün hatırı için sulhu . Onu alın! Bir darbe kafidir» dedi. Çünkü bu meseke Hindistan meselesidir. Demek bana çok emniyet hasıl etmiş . Zira bu takdirde. Ben Igte söylüyorum. Beş yıllık kan içinde dostluk . «İngiliz Başvekili ümitsizliğe yaklaştığı bir . İngilizler Suriyelilerden komiteler 'yapmışlar.sazların.

Boğazlar ve İstanbul'u terkedip herhangi bir şeyden 254 KADİR ve hattâ herşeyden vazgeçmeye çök hevesli buldum. Bu vesile ile daha Konferans' başlamadan önce saltanatı ilga ederek Osmanlı Devleti'ni bertaraf etmenin Lord Gürzan'a Osmanlı hak ve alacaklarını reddetmek hususunda bir imkân bahşettiği görülmektedir. Bilâkis bu gibi Türk taleplerinin karşısına mantıksız ve insafsız itirazlarla dikiliyordu. Bir taraftan kapitülâsyonları «Varisiniz olan OsT manii Devleti'nin verdiği bir imtiyazdır» diye ibka temek isterken.. Bunun en acı misali «Irak Petrolleri» dir ki. Fakat Lord Güreon bu iddiayı tahakkuk ettirmek için değil.reddettiğimizi söyler.» «Bunun akabinde şahsî görüş teatisi için Bonar. / Konferansın inkıta zamanında Meclis Reisi bulunan Ali Fuad Cebesoy inkıta sebeplerini tahlil ederken: 256 KADİR MiaiROOLU «Bütün tecrübe ve vasıtalara. Şu halde. Bilhassa «Kürt M e s ' e 1 e s i» için bundan istifade etmek isteyen Lord Gürzon'a İkinci Murahhasımız Dr. Osmanlı Devleti'nin artık tarihe karıştığını söylüyordu. Tuhafı şu ki devletin sadece borç ve vecibelerini bize yüklemeye çalışan Lord Gürzon hak ve alacaklarını da aynı şekilde Türkiye'ye bırakmak istemiyordu. Fransızların. Osmanlı topraklarına ait kısmını velev Mîsâk-ı Millî hudutları içinde mütalaa edilebilen yerler için bile olsa bir tarafa bırakırsak.Gürzon'u Parise da'-vet eder.»241 Kapitülâsyonların kaldırılması ile ıslâhı arasındaki farkı ikinci cildin alâkalı bahsinde ele alacağız. onu arkadan hançerlemek suretiyle ihanet etmiş ve ihanetinin cezasını görerek ortadan kalkmış bulunan Ermenilere Türkiye'den arazi vermek için bir hayli çırpınmıştır. (248) Earl of Ronaldshsfy London 1928 P. c. Bu hakların.. İli. Türk murahhaslarına müşkilât çıkarmak ve sonunda onların tezini ğûya bir fedakârlıkta bulunarak kabul etmiş gibi gözükerek mukabil bir tâviz talebinde bulunmak The Life of Lord Curzon. Takım I. S32 . ¦ Aynca Türk Milletine karşı. HEZİMET JlIV 255 maksadını takip ediyordu. Buna işaretle yazdığı Trir mektupta Gürzon şöyle der: «Bonar'ı bir kavga ve gürültü koparmâktansa Musul. ikinci ciidin alâkalı bahsinde tafsil edilecektir. Meselâ Cihan Harbi başlarında bedelleri tamamen Ödenmiş olduğu halde İngilizler tafafmdan el konularak bize verilmemiş bulunan «S ultan Osman» «Sultan Reşat» ve «F a t i h»' diretnotlanmızın tahminen ontki milyon İngiliz altını tutan bedellerini talep ettiğimiz zaman. Lord Gürara Ekalliyetler mes'elesinde «Gayrı Türk ve Gayri müslim» ekalliyetler yanında bir de «Müslüman Ekalliyetler» dâvası ortaya çıkarmaya' teşebbüs etmiştir. I İstanbul 1340 (1924) ah. ingiliz menfaatlerine karşı kullanılabilme imkânlarının kaybedilirinin kapitülâsyonlar hakkında hatalı tutumdan doğmuş olduğu keyfiyetidir. Burada belirtmek istediğimiz husus. Rıza Nur'un millî şuur ve tarihî hakikatlere istinaden verdiği cevaplar24' bundan sarfı nazar edilmesini mümkün kılmıştır. 583 (20 kânunu evvel 1922 tarihli celse). Tabiatiyle Türk Murahhaslarının böyle bir fedakârlıkta bulunmalarına fiilen ve mantıkan ne lüzum ve imkân ve ne de bir zaruret vardı. diğer taraftan da o devletin borçlarını yeni Türkiye'ye ödettirmek maksadını takip ediyordu. (249) bakz: Lozan Konferansı Zabıtlar». LOZAN ZAFER Ut. diğer çeşitli hak ve alacaklar için de aynı tarzda davrandığını görmekteyiz. Aynı şekilde Osmanlı Devleti' nin bütün borçlarını da Türkiye'ye ödetmek ve onun arazisini taksim etmiş bulunan devletlere en küçük bir hisse bile ayırmamak istiyordu. malik olan Lord Gür-zon'un karşısında bizim ne tecrübe vs ne de vasıtalarımız kâfi değildi. Lozan'da yüklendiğim mes'uliyetlere bakıp hayret ederek bütün mes'elelerde fikirlerimden caymamı hazırladı. evvel emirde siyasetin . V.

Hususî temaslara geçmeden ewel. Her fırsattan faydalanmasını ve haksız olan dâvasını yerinde ve zamanında iyi bir avukat gibi müdafaa etmesini bilmişti. onlara I. Bu sayede Boğazlar karşısında bulunan ordularımızın mühim bir kısmını cenuba naklettirerek Şarki Trakyayı yeniden kurtaracak bir zemin hazırlamağı da ihmal etmemişti. seler hJmak mümkün iken sonradan bu imkânlar kaybolmuştu. Fakat murahhaslarımız^ aksine olarak en mühim tarizler karşısında' sıcağı sıcağına cevap verememiş. İngilizleri hem fazla teyakkuza çekmiş vn hem de aleyhimizde oynamak istedikleri oyunların meydanım daha çok genişletmişti.: alenî müdafaalarımız ve seyyanen hareketlerimizle muhataplarımızı hem bir dereceye kadar. borçlarına mukabil inşaat' levazımatı. Yugoslavya. Daha ileriye giderek Musul meselesinin ' tarafımızdan bir askeri müdahale ile halledilmesine çalıştı. Eğer bu devlet Türkiye olursa. Bu evsafta murahhaslar gönderemediğimiz için onlar da ekseriyetle kolaylığı"ve taallûku . ileride de işaret edeceğim gibi Ocak ve şubat aylarında bir çıkmaza girmişti. Lord Gürzon. Marki Garroni ve Bom-par reisliklerini deruhte ettikleri komisyonların son tekJiflerini bir ültimatom havası içinde İnönü'ye bildirdiler. getirmiş olmakla muhataplarına zaman kazandırmış. Balkanların bu tesanüdü neticesinde ekseriyeti Türk ve Müslüman olan Garbı Trakyada maatteessüf bir referandum bile yapılmadan Yu-nanistana ilhak edilmişti. ingilizler. Fransız ve İtalyan delegeleri de bu tehdide iştirak ettiler. muhataplarımızı 'yıldırmağa ve aleyhimize çevirmek istedikleri tarafsızlara onlardan evvel hakikati bildirmeğe ve plânlarını bozmağa çalışmalıydık. Gürzon'-un. millî dâvamızın her kısmı üzerinde hazırladığımız prensiplerin müdafaası çar-çevesi içinde konferansın umumî toplantılarında yapılan tarizler ve tazyikler ile haksız teklifleri baş murahhasımız derhal karşılamalj. înönü . başbaşa gelmeğe iltifat etmeden. gaspettikleri harp gemilerimize mukabil borçlan tahakkuk ederse.metoda tercih "etmişlerdi. fakat sonra vaadlerini yerine getirmen?işlerdir. 23 Ocak 1923 tarihinde komisyonlar müşterek bir toplantı yaptılar. demiryolları malzemesi ve lokomotifler gibi vesait verebilecekleri vadinde bulunmuşlar. beynelmilel konferanslarda pişmiş ve lisana hâkim bir zattı. Hele Musul petrollerinin Amerikalılar tarafından işletilmesini tercih edeceğimiz hakkındaki bazı teşebbüslerimiz.cihetiyle filân baş murahhas ve murahhas ile mülakatı ve nota teatisini yukarıda izah ettiğimiz. milli dâvamızı müdafaa etmek hususunda iktidar ve kabiliyet sahibi olmalarına rağmen . yola getirmek ve hem de millî dâvamızın yılmaz müdafileri olduğumuzu göstermek lâzımdı. Mağlûp Yunanistanm baş murahhası Venizelos ise.marifetli yollarına sapmadan hususî muhaberelere ' girişmeden. suretle kendimiz.OZAN ZAFER Mt. yılmadan. Romanya ve hattâ Bulgaristan'ı ikna ve tatmin ederek Balkanların cenubuna yeni bir devletin girmemesi tezini savunmuştu. Halbuki murahhaslarımız. Bu . Ve kendisine hazırlanan sulh muahedenamesiyle eklerinin imzalanmaması halinde 4 Şubatta Lozanı terke-deceklerini bildirdiler. muhataplarının ve Cihan Umumi efkârının anlıyacağı bir lisan ile cevap vermeli idiler. Bu yoldaki gayretlerimizden bir seme-e alınamamıştı. kesif Türk ve Müslüman ekalliyetine malik olan Balkan devletlerinin dahilî vaziyetlerinin şimal komşuları Rusya ve Macaristana karşı za-yıflıyacağını ileri sürdürmüştü. beynelmilel konferanslarda ne konuşmağa alışmış ve ne de oralarda konuşulacak lisana hâkim şahsiyetlerdi. Garbi Trakyanm Yunanistana ilhakıF: 17 258 KADİR MI9IROCLU nı temin maksadiyle İngiltere. Lozan Konferansı.» -'" demektedir. Avrupa işlerine karışmamağa karar vermiş oian Birleş'k Amerika Avrupalıların bizimle anlaşması tahakkuk etmeden ayrı bir dostluk ve ticaret muahedesi yapmağı mümkün görmüyordu. HEZİMET Mİ? 251 aleyhünJ2de her nevi oyunu oynamak fırsatını vermişti'-Bu yüzden Musul Vilâyetinin şimalinde ve Suriye hududu üzerinde lehimize tazı arazinin alınması ve hududun lehimize tashihi ve Musul petrollerinden mühim his. ertesi toplantılarda yazılı ve muhtasar' cevaplar. Japon murahhası arabuluculuk yapmak istedi. uzun konferansın başından itibaren kullandığı yıldırma taktiği bu neticeyi doğurmuştu.

Sonra Mustafa Kemal'ede rüşvet verdi. Eserlerinde ağın vatanseverliğine rağmen frenkmeşreplikte muarızlarına bile akıl hocalığında bulunmak ve onlara tekaddüm etmekle övünmektedir. yeri Bompar'a kalmıştı. Bizden ^Türkiye'nin işgali masrafı olarak 30 milyort altın lira da istethVBizden Türkiye'nin. Hattâ-Türkiye'nin taksimini ilk ortaya atan İstanbul'da Fransız elçisidir. Dünyanın en bahtiyarı imişiz de haberimiz yokmuş.] rum.» Dedi. RIZA NUR Dr. Süleyman Kanuni ils Birinci Fransuva ittifak etmişlerdi. Bu nispeti hiç söylemedi. Takm . İngiltere. Sözünün sonlarında : ismet Paşa!.» tehdidini de ilâve etti ve «Eğer buradan giderim de Türkler sonra imza edeceğiz derlerse yine imza için gelirim. Bu hareketli celseyi Dr.» dedi. İttifak değildir. HEZİMET Mi? 25a olarak hiçbir fedakârlığa yanaşmamak fikrinde idi. ah. Bizi imza etmeğe kandıracak. Harbin zuhuruna ait olarak da Sadrazam Said Halim'in kendisini aldattığı hikâyesini söyledi. Fransa ve İtalya'nın harici borçları milyarlardır. sulh benini! avucumdadır. Rıza Nur. Mcntanya aldı. Nihayet «imzalayın!» Dedi. Yeni bir muahede projesi hazırlayarak-Türk Murahhaslarının bunu «derhal» imza etmeleri talebinde bulundu. Kemal Millî Misaktan bazı fedakârlıklar yapmak bahasına da olsa muahedeyi imzalayıp sulh temin etmeye taraftar göründüğü halde başvekil Rauf Orbay meclisin umumî hissiyatına tercüman (250) G. Sonra Fransa. Sana şahsen söylüyor. Ve «Bir daha müzakere yapmayız. Dedi. Ama zahirde hep dost görünmüştür. Ve nihayet: Düşün ki Tür* kiyenin istikbal ve talii şimdi de senin elindedir:» Medih Dr. Demek adlî formül mes'ele-i uzmâsı da kurtuldu. dedin. 222 Hatıraları — İstanbul I LOZAN ZAFEU Mİ.. Harp zamanında itilâf devletleri 260 KADİR MI9IF. Bı son> cümleleri diplomatcadır. O bıraktı. Nihayet: «Bütün bunlar yüz yirmi iki milyon ediyor. Sonra bizim borç az ama nimet ve servetimiz de az. Demek Türkiye'nin borcu az. M. Çok usta adam Ismet'i de methetmeyi.. Bir müddettir. Bana kaç defa selâhiyet-i kâmilem vardır. bunlar ileride anlatılmıştır. Halbuki fena kızdırdı. . Çocuk kandırıyor. Bu sırada Türkiye'de. Ve bunların başında Düyûn-u Umumîye olduğunu söyledi. her asırda aleyhimize hareket etmiştir.. Bompar hiç diplomat değildir. Bu da diğer mes'elelerden bahsetti.. Alttan aleyhimize hareket ederdi. Ve sonra da rüşvet vererek .müzakerelerin bu anma kadar Lord Gürzon ve etrafındakilerin taktikleri altında bunalmıştı. Fransa bu dostluğu diplomasisinde daima devam ettirdi. «1914 de borç 140 milyon altın Türk lirası idi şimdi bu muahede ile 87 milyon kalıyor...» J)edi. Harpden mes'uldur. Türkiye 1854 de kendi mevcudiyetini temin için harp eden devletlere karşı harp edip nankörlük etti. Bu sözleri bize pek ağır geldi.] «Sen vatanını cesaretle müdafaa ettin sulhu de cesaretle yap!. O bitirdi Garroni aldı. Bundan vazgeçtiklerini söyledi. Kanunî Fransuva'yı himaye edip Avustralyalılardan kurtardı. Bu lâflar içime dert-olmuştur. Attı. şöyle anlatmaktadır: «Gürzon nutkunun sonlarında . Ali Fuad Cebesoy'un Siyasi 1957. Esasen murahhas heyetimizde*de çeşitli fikir ayrılıkları vardı ki. Adlî idari kapitülâsyonlardan vaz geçtiklerini söyledi.Bugün bunun için toplandık. Rıza NUR (1876-1942) Lozan'da Türkiye'yi «îkinci Murahhas» sıfatıyla temsil etmiştir. Bu pek kat'î ve pek vahim anda sulhu] yap!. bize ingiliz dostluğunu göstermeyi unutmadı. Artık ben bir müzakereye iştirak etmem. müttefiklerinin Türkiye'den alacakları olan 605 milyonu da istemişlerdi. edilmediği takdirde Lozan'ı terkedeceğini ve giderse bir daha gelmiyeceği tehdidinde bulundu. 21 Ocak 1923 te cereyan eden celsede Lord Gürzon-uzun bir nutuk iradetti. Bu da malî şeylerden bahsetti durdu.«Hemen burada vakit geçirmeden muahedeyi imza edin!» dedi.» Dedi bu son kısım yalandır. Barrer ta-mamiyle çekilmiş. Halbuki. Teklif edilen proje imza. Bize verdiği saadete bin şükür. Adama minnettar olmalı.» dedi. Binaenaleyh Türkiye bahtiyardır.0ÖLU teb'asuım zararı olarak onbeş milyon altın istemeği de unut madı. 221 .

Doğrusu Gürzon güzel Mise on Scene yapmıştı. Bana öyle bir dur. O bitirdi. Lord Gürzon. İsmet onun için Amerikan delegesinin gayretinden bahsetti desem bu son ce? sede bize projeyi imzayı tavsiye etmişti..tarihimizin gerçeklerini. Beş altı gündür Lozan havasında yine siyasi boralar. O da bitirince kal-Inp yerini Bompar'a verdi. terbiyeli bir adamdır. O galiba sonunda projeyi imzalamağa söz verdi. sh. Amerika delegesinin sulh hakkında gayretinde ü-mitvar olduğunu söyledi. Romanya delegesi. Şimdiye kadar bu harp oyununu üç beş defa yaptılar. genç nesillere yaptığı en takdire şayan hizmettir. tenezzül edip sormam. Bir saat sonra tekrar açtılar. bilhassa benim gıyabımda hiç bir şey yapılamaz» Deyip kesti attı. Celse de bitti. Bu İsmetin fena korktuğunu gösterir. Bu ne gaflet!. sonra Yugoslavya delegesi Rakiç. 262 KADİR MISIROöLU ve gururlandırma ile karışık tehdidini savurdu. Amerika'ya dehalet ediyor demek. HEZİMET Kt? 263 Biz bu projeyi tetkik için bir hafta vakit istedik. Hep ayni nakarat. benliğe entirikaya alışkındı.» 2S1 «Gürzon sahneyi gayet iyi tertip etmişti. Devletler ordular gönderecekler. Hulâsası. e. muahedeyi imzalamamızı Türklere olan muhabbetleri namına tavsiye ve rica ediyorlar. Bize behemehal sulh yapmamızı. Selâhiyet-i kâmilem var. g. Bunlar güya Türk dostlarıdır. Yine yemeden. İsmet bunlardan bana hiç bir şey söylemiyor. Türkler kabul etmezse harp olacak. 254 KADİR MISIROÖLU Gürzon «Bu esnada Türkler ile hususi görüşmeler yaparım.. O bitirince riyaseti tekrar Gürzon aldı. Rıza NUR — a. Londra'ya dönmek mecburiyetindeyim. Yine ayni oyunu oynuyorlar. Aferin Bompar'a. Doğrusu bu da pek doplomatcadır. Halbuki bana söylemelr vazifesi idi. o îsmet'e geliyordu. Amerika delegesi frenkleri lehimize tadilât yapdırarak sulh yaptıracaktı. Bompar'dan şimdi bir şey öğreniyorum... yıldırımlar başlamıştı. hem hariçte mükemmel yapıyorlardı.» da dedi. Bu müzakereleri biiir.» Diyor. Kendi Garroni'nin sandalyesine oturdu. Yine bir takım türediler Lozan'a doldu. Bana geliyor ki. «işim var. Gürzon nutkunda harpten müteneffiriz demişti ama bu tehdidi hem celsede.insana heybet ve dehşet veriyordu. bu Amerika delegesinin işi bir oyundur. şimşekler. İsmet bundan imdad umuyordu..4» LOZAN ZAFER Mİ. Hasılı aldı Köroğlu aldı Ayvaz. Şimdi de Amerika murahhası kâğıdını okuyor. Böyle diplomatik olur mu? Gürzon nutkunu bitirince riyaseti Garroni'ye verdi. Tehditler inşam korkutuyordu. Biz de: «Git!.. Diğerleri ile yeni ve muallâkta şeyleri halledelim. Vahim bir an. Amerikan delegesi Clüid'in lsmet'le görüşmesi bu esnada daha sıklaştı. . Bunun üzerine aralannda konuşmak için celseyi bir müddet tatil ettiler. içmeden kesildi. Onda da ayni nakarat. Bize bu kadar bir mühlet verdiler. Bir de dışarıda gayrı resmî dekor ve oyun var: Ortalıkta türlü şayialar. İsmet bu sefer her defakinden daha ziyade te-lâşda. Frenklerle beraberdi. (251) Dr. delegelerin tavırları sözleri . Bu görüşmelerde tercüman sıfatıyle Robert Kolej muallimlerinden Hüseyin bulunuyordu. kendi nefsini tebriye gayretine dahi kapılmadan yazıp bırakmış olduğu hatıratına bttarâfâne derc<»tmesi. Başbaşa konuşuyorlardı. Adam despotluğa gizli işe. fakat bunun sebebini pek anlamadım. Gürzon.» Teklifinde bulunduk.j gunluk ve dalkmlık geldi. tsmet'i dolaba koyuyordu.: «İngilizlerin. Japon baş delegesi Hayaşi aldı. 1144 .» Demiş. Bu resmî kısmı. Duramam. Sahne. Tarih için bunları aynen yazması onun vazifesidir. Bu adamlar böyle mersime de pek dikkat ve riayet ediyorlar. kıyamet kopuyor. O bitirdi. Bu zat namuslu aklı yerinde. Her ağızda Türkler sulhu imzalamazlarsa harp olacak. İsmet: «Sulh avucumdadır. Lozanda benim muhabbet ve hürmetimi kazananlardan biri de odur. Ben de âdetim değildi. Diyamandi. Nihayet 4 Şubata kadar mühlet verdiler. Hulâsa o da imza etmemizi tavsiye etti. Bu celsede İsmet.. Son bir iki gündür İsmet sık sık ona gidiyor.

şiddetli söz tahkir. 266 KADİR MI9IROÖLU LOZAN ZAFER Ut. Zaten O'nunda tabiatı yüze gülmek arkadan kuyu kazmak- . Etme başka çaremiz yoktur. Ben — Nasıl kâfi? Bu kadar muallâk mes'ele var. Halbuki şimdiye kadar Ankaraya yazdığı telgraflara bana da imza koydurarak değil onları benden sıkı sıkıya saklıyordu. Ne cebin adammış. Otele döndük. Ne şekil ve halde olursa olsun. korkup heyecana düşüyorlar. sonra çok alalım derken kazandığımızı da kayıp edeceğiz. Tatlılık. İtham olunursa beni de beraber ettirecek. O — Etme! Sonra harp olur. Ben — Bunlar bizi şimdiye kadar bir çok defa türlü şekillerde harp ile tehdit ettiler. cesur ol!. Bir taraftan da kızmağa başladım. hepsi birden celsede hücum ile zebun etmek. Türkler razı olursa sonra da gelir imza ederim. ters bir lâkırdı söyleyemiyor. yalan... Fena halde ürkmüş. Boca edeceğiz. Sonunda bu tarza razı oldu. Bu adam devlet filân düşünmüyor. Tabiatımı bilir. Sana da böyle telgraf çektirtmem. Böyle bir muahedeyi imzalamam. Ben — Birşey olmaz. «İmzalamam.. Hasan'ı da çağırtmış. Münir de yanımda. hep yaptılar. Hasan cevap vermedi. de projeye yeni şeyler de sokuşturmuşlar. İsmet baktı ki olmuyor.. Sonra pişman olursun. O — Etme!. Bunlar iktisadî şeylerdir. Ankara'ya bir buçuk satırlık bir telgraf yazmış. Bunlar nasıl kabul edilir?. O'-da orda «imzala!» dedi. aleyhimize her vasıtayı kullandılar. Epey şey aldık.Celse bitti.. Anlaşılıyor ki.» dedi. Bizim hey'et de bize kamilen hayrette. Nasıl kumandan olduğuna şaşıyorum. Onu her türlü kayıttan kurtarıp tam müstakil. ve beni her-gün biraz daha bu adamdan soğutuyor. Korkuyorsun. seyrimize bakıyor. Cesur ol!. Görüyorum ki içinden bana diş biliyor.. Zaten dâima böyle bir şey çıkıyor. Bu projeyi imzalayalım!. ha kopacak. Bu emposer etmek demektir. HKZİMET Mt? 265 ler. sırf ellerine bir devlet geçsin. «Ben çekeceğim» Dedi.» Diyor. Şimdi inkıta ile tehdit tecrübesini yapıyorlar. Bil'a-kis fırsat varken Türkiyeye mükemmel bir muahede yapalım. yeter. birşey yaparım diye. Ben — Bu muahede Türk'ün istiklâlini ve âti saadetini temin edecek mahiyette demektir. Ne olursa olsun sulh edelim. sade tepesine çöküp keyif-etsinler. Adeti üzere beni kucakladı. Bu mes'uliyetli şey. Fakat kızar. Sıkı sıkı sarılıyor. «Başka çare yoktur. Derhal terslerim.. Can alacak noktalar var. Bîr gece yarısı İsmet beni çağırttı. Bu projeyi imzalayacağız. Kapitülâsyon duruyor. harp ederek Türkiyeyi imha ile tehdit. Şiddetle itiraz ettim. Bu lâzımdır. Dışardaki şayiaları işitiyor.. Gürzon'un nutkunun sonunda «Giderim. Mahvoluruz. O — Korkuyorum. Doğru değil. Ben. Bana «şunu imzala!. Biz eğer bunu da arslan gibi göğüs gererek karşılarsak nihayet tekrar çağırıp istediğimiz gibi bir muahede yapacaklardır. dalkavukluk. «O halde siz bunu yollayın! Ben de ayn bir şifre yollayacağım. Ha koptu. Hem. Gel şunu imza edelim. Harp edemiyeceklerine imanım var. Üç gün üç gece yakamı bırakmadı. Korkmadık. dursun. Baktım ki sözlerim kulağına bile girmiyor. Telgrafa baktım. İsmet ilk söz olarak bana: «Rıza Nur!.. Aramızda şöyle bir münakaşa başladı : O — Sonra boca ederiz.» Dedi.» Dedim. hakiki bir devlet yapalım.. Deyip savuştum. kat'î kararını vermiş. her ne olursa olsun ve ne bahasına olursa clsun sulhu yapacak. Bu da harp olmayacağına delil olabilin Sen zayıflamayıver. O — Bu kadarsı kâfidir. Ben eminim ki bu da blöf. Artık son deme geldik.» Demesi bir açık kapı bırakıyor demektir. Ben — Kat'iyyen olamaz.» Dedim. Ben de «olmaz» ı bastırıyorum. Ağızlarını bıçak açmıyor. Yüzümü öpüyor. Hasan da: «Ben de ayrı yazarım. Hep harbi ileri sürdüLOZAN ZAFER Mt. Yalvardı. Bunu görünce isyan ettim.» dedi. HEZİMET Mt? 267 I «Gel imzalayalım1» Diyor. Herkes düşünceli kederli. Mutlaka. Onları hep lehimize kazandık.

1157-1159 ZAFElî Mi. Gazeteye göre frenklere. e.. '«Naum Efendi gelmiş. Ismet'in beni zorlamaları.» dedi.»*51 Bu satırlar göstermektedir ki Dr. gülüyor. söylerdi. her tarafa uzarlar. Bensiz bu sözü nasıl verirdi. belinden yakalıyor. Paris gazetelerinden birinde bayeıiatını gördük. 1146-1150 si konuşmalarında ve son celseden evvel söz vermiş imiş. Son dakikada işe bir ruh u habis karıştı. g. soğuk muamele ve çabuk defettim gitti. Demek tam yahudi değilmiş.eden telgrafını dere eden Dr. Fakat herifin ustalığını takdir ettim.tır. Bu rûh-u habis.. İşi düzelttim. Ben görmedim.» dedi.. Yalnız. bu raporunda: «Sulh oldu demekti. danışırdı. «telgrafında mühim haber getirdiğini yazıyordun?» Buna cevap . Yahudi habisinin ise utanmamak en büyük san'atı.. Artık Ismet'den ay(253) Dr. Bu sözleri tabiî methalde bulunan yahu-di de işitti. g. Sakın ben gelmeyince işi kesmeyin!» Halbuki yahudiyi Lozan'dan kovmuştuk. Anlaşılıyor ki herkese İsmet benim samimi teklifsiz arkadaşımdır diye göstermek istiyor. Kalkmayıp bu tarza dökülünce öfkem geçti. Yoksa hususî olarak Mustafa Kemâl'e yazdı da ondan muvafakat cevabı mı aidiydi?. HEZİMET Mı? 269 rılmıyor. Sh. Gürzojı'un ümidi ve bu beklemeleri bundan imiş. ama zırva. Bu işi bana bırak! Şu domuz yahudiye gös268 KADIK iflSIKOOLU tereyim» dedim. tsmet'in yakasını bırakmıyor. İnce bir kamış gibi rüzgâra göre eğilirler. Hayim Naum Efendi'nin Lozanda oynadığı rolden ve perde arka-smda cereyan eden «H ilafet Pazarlığı» ndan habersizdir. «Otur!» dedik.. Yahudi bu.» 25» Müteakiben Ankaraya çektiği ve durumu tafsil. Hey'et i murahhasa çiftliktir. Yahudi dediğin böyle olur.. Kekeledi. Gider işi düzeltirim. Ben delegeyim. kimi vasıta yapmış bilmem.. oturdu.. buna da bulurdu. Ne yapmış yapmış.. O da onun. olmadı. Gazeteye ne diyor. meziyeti ve silâhıdır.. Ismet'e yanaşmış. bulamadı. ben oldum. Nihayet bütün yahudi sırnaşıklığı ile yanaştı.. Utanmıyor. Herif kafa tutmuyor ki. Gazeteyi kendisine verdim «Bu beyanatın nedir?» dedim. Bunu neşretmişler. Tam olsa kekelemez. Bu ne iştir?.» demiş. Bana da söylemiyor.. onun zararı yok. İsmet benim ahbabımdır. Münir ve daha bir kaç kişi Ismet'in odasında oturuyoruz. Yevmiye vermeye de başlamış. tabiî. Bilmem?. İsmet. î mct'i lüzumu yokken holde dolaştırıyor. bunu yazıyor. telgrafına göre bize hizmet ediyor. . her şeyi hükümetten ziyade ona yazar. Rıza Nur. Bu esnada sahneye Hahambaşı Naura girdi. sh.. İstanbul eski Hahambaşısı Nanm bizim otelde görülmeğe başladı.» Derken Paris'ten Ismet'e Haham'dan bir telgraf geldi: sBen geliyorum. Rıza NUR — a. Şu yahudinin madrabazlığına bak!!. Halbuki daha konferansın başmdan beri O' nun İsmet Paşa'ya nasıl hulul ettiğini yine kendisinin şu satırları göstermiyor mu? «Bir müddettir. hülâsatan diyor ki: «Merak edilmesin.. meğerse ismet. Zararı yok. Yahudiler böyle lâstik gibidir. Hamur gibi yumuşak. Baktım bir gün Ismet'le görüşüyor. Size mühim haberim var. Böyle ağır işi de onun kendi başına yapmamak adetidir. İsmet bunu müşavir tayin etti. ben. son gün akdedilen heyecanlı celse hakkında da tafsilât verdikten sonra : «Sonradan haber aldım. Bu da öfkemi geçirdi.. sizi görmek istiyor. «Ne haber var?» dedim. İsmet bana projeyi imzalayacağına kat'i söz verdi idi. Rıza NUR — a. Yaman yahudi!!. ve gösteriyor.. Güldüm. Gürzon'a ve diğerlerine verdikleri projeyi imza edeceğine son husu(252) Dr. Kıza Nur. Bu adam şayanı hayrettir. Geldi. Ismet'e bağıra bağıra «Sen hiçbir lâlnrdı söyleme. Usta. Sözümü işitti ya «Hiç bir şey yok. Sözümden çıkmaz. Tabiî yahudi. Utanmadıktan sonra. «Peki!» dedim. Şimdi odasından da çıkmıyor. Herif daleve-reye kalksa. Yemek zamanını biliyor ya asansörün kapısında bekliyor. e. Sonra yemek salonunda tsmet'le şakalaşıyor. Hiddetim mani olmasa kahkaha ile gülecektim. Hükümete yazıp ondan muvafakat cevabı alıp almadığını bilmiyorum. Ama telgrafta ne demişti. Derhal lsmqt'in koltuğuna giriyor. fena haşhyacaktım. Söylediklerine göre. Çünkü. bize ne?!. Nefer geldi. Şapa oturdu. Giirzon Londra'ya gidince hükümete resmî bir rapor vermiş. Nefere: «Getir!» dedim. Utanmaz.. Üstüne mes'uli-yet almaz. Sizi ziyarete geldim.

Cevap yok. Adam. daha türlü para dolabı istemiş. Yemek yerken kendi samimiyet muhitimizdeyiz diye gayretle düşünmeden bir lâf kaçıracağız. sh. Herif derken azdıkça azdı..işte Türkün ekmeği ile beslen<. bizimkilerden itibar görmüştür. Bir Türk Nazırı ve delegesiyim. HEZİMET Mi? 2TA Halbuki Rıza Nur'un bahsettiği bu «iktisadî menfaatler» Hayim Naum'un hakiki emel ve faaliyetini örtmek için baş vurduğu bir taktikti. Derken Hahambaşını soframıza da aldı.... Haberi aldım. Fakat ben durur muyum? Zaten yahudileri hiç sevmem. sözümden dışarı çıkmaz. ben varken lsmet'in yanma bile yaklaşmadı. İşte bunu kabul etmek istemiyen marifeti!. Bunun kimbilir ne fena işleri vardır? Bun dan bir hayır bekleme!. Lord Gürzon'un bu beyanı hakikatte. Bu mevkü yahudinin pis aya170 KADİR HISIROÖLU ğma çiğnetmese ya. mevküm de var. hey'etinin haysiyetini kırar. Kemâl Paşa'nın İnönü'ye muvazi olarak Hilâfeti göklere çıkardığını daha emin bir tâbirle söylemek gerekirse Halife olmak istediğini göstermekteydi. Bizim hahambaşı tsmet'ten İzmirde bir imtiyaz. Yine dinlemedi.. imtiyaz ve para işleri halletmiş.. Bu kadar yüz verme! Hiç olmazsa herkesin içinde yüz verI me! Bana kızdı. Aramızda bulunduğunu herkese göstererek para dalaveresini yürütecek. Hahambaşı îsmet'e bütün İngiliz ve Fransız ricalini tanıdığını hepsi ahbabı olduğunu işleri istediği gibi yaptıracağını söylüyormuş. Ismet'e «gördün mü?» dedim. istikraz işi. Fransız ve İtalyan delegelerine de îsmet avcunda olduğunu söylüyordu. Yahudiler çok âdi şeylerdir. Derken dediğim oldu. Hey'etten şuna buna herkesin içinde kumanda ediyor. îsmet bu imtiyaz ve emsali işleri bana söylememişti»154 (254) Dr. dersf. Ni hayet Washington sefirliğini de istemiş. Şöyle ki: Evvelce bir vesile ile Lord Gürzon'un «M u k a d-d e s Emanetler» den söz açtığını. Bir daha önüme geçmek değil. e. Yezidler. 1081-83 Yalnız Hayim Naum değil. Yahut ben ayrı sofraya çekilirim. ama düşünmüyor ki. Bu sadedil İsmet Yahudi'nin dolabına girdi. Sefir . İsmet'e dedim ki : Bu yahudi de başımıza nerden çıktı? Senin böyle bir yahudi ile laubali görünmen haysiyetini ve Türk Milletinin. Diyormuş.g. Herkese İsmet teklifsiz ahbabımdır. Lozan muhitinde dolaşıyor. Herkes gördü. «Kov bu herifi'. Bunu otelde holde yaptım. bu işte benim şahsım değil. Bir daha burada yürü! dedim. Mel'unlar..» Dedim. Başka sofraya geçtim. Kendini küçük düşürme! Hele bu herifi yemekte istemem.. İhtimal İsmet benim sözlerimi ona söyledi. Bu vakte kadar sesimi çıkarmamıştım. paralar kazanmış.n ecnebî unsurlarla LOZAN ZAFER Mt. Rıza NUR. O vakit yahudiyi sofradan yolladı. Hadi beni çrkemiyor.. yahudi derhal düşmanlara yetiştirecek.keyfi gibi kullanıyor. Bunu esasen İsmet yapacaktı. Türk'e ders. Herif bitti. Hâlâ Paris Sefarethanemizin en im tiyazlı ziyaretçilerindendir. Benim önüme geçip önüm-dt yürüyor.. O'nun tanıdığı muhit yahudî sarraf âlemidir. Maateessüf evvelce zikrettiğim gibi bu adam sulhden sonra defaatle Ankara'ya gelmiş. rüşvetler vermiş. Tabiî İngiliz. yine eski bir Osmanlı teb'ası olan Metr Balem adlı yahudinin de Lozan'da İtalyan Hey'etinin mücaviri olarak ortaya çıkıp Türkiye aleyhine nasıl çalıştığını ibret ve dehşetle nakleden Dr. Hahama önüme geçtiği vakit hakaret ettim ve kolundan tutup arkama çektim.. Ne diye kandırdı bilmem. Rıza NUR — a . bir yahudiye hakaret ettiriyor. o'nun böyle şeyler umurunda mı? Yahudi ile kimbilir nesi var? Ismet'e tekrar dedim: Bu bir yahudidir. bu husus-:taki tafsilâtını şu satırlarla bitirmektedir: . Türk idarecilerinin Hilâfeti muhafaza edip etmemek hususundaki karar ve hissiyatlarını yoklamaktan ibaretti. buna karşı İnönü'nün sert bir cevap vererek bunlann Haüfe'nin muhafazasına tevdi edilmiş bulunduğunu ve böylesine dinî bir mes'ele üzerine burda bir müzakere açılmasına İslâm Ale-mi'nin tahammül edemiyeceğini ileri sürdüğünü bildirmiştik. Nitekim Türkiye* den kendisine ulaşan haberler de M. Bunun gayesi imtiyaz gibi bir para dalevere-sîdir.

O'da tabii frenk-lere haber verirdi. Bu pazarlıkta. ben bundan evvel de memleketime gene bu nevî bir hizmette daha bulunmuştum. îşte herif karşımıza İtalyan Müşaviri olarak çıkmıştır. Lozan'da İsmet Paşa'nın müşaviri sıfatını hâiz bulunan Hayim Naum Efendi'yi çağırarak daha önceki taahhütlere uygun olarak Hilâfet ilga edilmediği tak dirde sulhun gerçekleşemiyeceğini söylemiştir. sh 1096) 272 KADİR MISIROÛLU lyord Gürzon. Evvelâ iktisad kongresinde -ST Hilâfet'e hücum eden bir konuşma yaparak yeni siyasetinin ilk işaretini vermiş oldu. Kemal Paşa. İsmet Paşa'yla L*ord Gürzon arasında bu mes'ele etrafındaki haberleri getirip götürmek suretiyle ciddî bir gayret sarfetmişti..» LOZAN ZAFLR MJ.. Zan_ nımca oradan haberler alıp Fransız ve İtalyanlara götürüyorlar. İtilâf hükümetlerini sevmekle itham ettiler. Rıza NUR — a. «. İzmir Yollarında (Mat. Şu Salem vaktiyle Talât'ın en baş dostu ve sırdaşı idi.Fethi'nin baş ahbapları yahudi Menâşe bu Salem.» (bakz: Dr. '5I f25G). Esasen bu mes'eîe ile öteden beri meşgul bulunan "'5b Hayim Naum Efendi. (258) Bu uzun konuşma için bakz: Gazi Paşa İzmir Yollarında — Ankara 1339 sn. bir imtiyaz. Fakat (İngilizlerin şartlan kabul edilemez de recede ağır görüldü. ye's verici şey. Onun İsmet Paşa'yla çevirdiği dolaplardan habersiz olan Dr. yani batacak milletlerde olur.tı vermişti. 102 vd. Bunun üzerine. Devletin en mühim işlerini ona danışırdı. g. koparmak mes'elesiyle meşgul olduğunu zannetmiştir. kuzuyu kurda teslim etmek kabilinden resmen Ame-rikaya gönderilmişti..ıftndan Hayim Naum Efendi 1919 yılında da «Türkiye için faaliyet göstermece üzere.araya toplayan ve resmen neşredilmiş bulunan şu kitaba bakınız: Gazi Mustafa Kemal Paşa Hazretleri. -56 Meselâ tam lx>rd Gürzön'un Lozan'ı terket-tıği gün olan 4 Şubatta Balıkesir'deki Paşa Camii Şerifinde yukarıda nakledilmiş olan hutbeyi irad etmiştir.' İngiliz dostlarım nez-dinde yaptığım teşebbüs neticesinde Dedeagaç'a gönderdikleri bir diplomatla buradan gönderilen bir diplomat temas ettiler. Fazla bilgi için bütün bu konuşmaları bir. İsmet Paşa. ermeni Devlet Efendidir. münferit bir sulh yapmak istiyordu. İnsan böyle vak'alarin şahidi olup da sonra da bunları görünce me'yus oluyor.. Kemal Paşa. kat'î bir karara varamadı. ancak O'nun Hilâfet gibi mühim bir mes'elenin pazarlığıyla değil de. Bu meseleden sonra Almanlar beni. duygusu bitmiş. (255) Gafil veya suç ortağı idareciler tar. takip etmekte olduğu «H i 1 â -f e t S i y a s e t i» ni söktüremiyeceğini anlayınca rota değiştirdi. Bu konuşmadan takdim F: 18 . Bu zavallı milletin ciğerini böyle dost sıfatında nice kurtlar yemiştir. Kemal Paşa'nın Meclis'de Hilâfeti göklere çıkaran uzun hitabesi halâ kulaklarında çınlıyordu. e. Hattâ hareketinden bir kaç gün evvel. HEZİMET Mİ? 273 Çünkü Türkiye'den ayrılmadan önceki havanın Hilâfeti muhafaza etmek istikametinde olduğunu henüz unutmamış ti. Talât Paşa da benden bu hususta izahat istedi.. Bu yüzden bu pazarlığı O'nunla bitiremeyen Hayim Naum Efendi... 1915 yılında Osmanlı hükümeti ile İngiltere hükümetinin arasını bulmak hususunda da bir hizmetim var.. Hilâfetin ilgasını temin etmek için Amerikan yahudilsri ile mutabık kalan Hayim Naıt-m îs-tanJbula dönüsünde (8 Mart 1919) gazetecilere şu sahte bcyanr. şefi M. Fakat İzmir'de kendisine mülâki olan Hâyim Naum Efendi'den İngilizlerin Hilâfet hakkındaki kararlarını öğrenen M. Böyle şey.Fakat ihtimal bilmezsiniz. İnönü'den evvel Türkiye'ye geldi ve bu sırada izmir'de toplanan « 1 k t i s a d Kongresi» ne katılmak üzere muhtelif şehir ve kasabalara uğraya uğraya seyahat eden M. Acı. ilk defa teklif edilen «Lâtin Hurufattı nın kafi bir surette reddi olmuştur. Rıza Nur yukarıya alınan satırlarında açıkça görüldüğü üzere bu münasebetlerden rahatsız olduğunu. her yerde Hilâfeti methediyor ve bir «H a 1 i f e Namzedi» gibi konuşmalar yapıyordu. O zaman Sadrazam Sait Halim Paşa.ok ehemmiyetli münakaşalara sahne olan «İzmir İktisad Kongresi» nde alınan en ehemmiyetli karar. büat Müdüriyet -i Umumiyesi neşriyatından) Ankara 1333 <257) Bir *.

366). sh. son derece mühim mea'elele'rin.. Kemal Paşa. dedim ki.274 KADJR MI3IROÖLU îddiaya göre Hayim Naum Efendi'ye Lord Gürzon'a. Acaba M. sh. Bu anlaşma halen Londrada ı «Beaverbrook Faundation» adlı ilim ve araştırma vakfında Lord Gürzoa'un evrakı arasında mahfuzdur. (261) Hayim Naum Efendinin «Hilâfetle karcı oynadığı bu. Burada varılan neticelerin zahiri plânı arkasında gizli bir anlaşma yapılmıştır kit başta Hilafetin İlgası» olmak üzere-81 bütün inki-j hamlelerini muhtevidir. mukavemetten vaz geçip itaat edileceğine ı*iair fiili bir teminat vermekten başka bir şey değildi. g. Milleti harbe sürüklemek için pek hayati.. HEZİMET Mı? 277 Varılan anlaşma üzerine yeniden davet edilen murahhaslarla Lozan Konferansının ikinci devresi başlamış ve gayet kısa sürmüştür. 276 KADİR LOZAN ZAFER Mİ. Ancak bunun İngiliz. kasden çıktığı Anarolu seyahatinde sulh müzakerelerinden bahsederek Lörd Gürzon'a işaretler vermiştir. Harp edemeyiz. 108) (259) Ali İhsan SABİS — a. "° eylediğimiz şu bir tek cümle bile onun menfî mahiyetini anlatmaya kâfidir: «. 358 (260) Vagonda kendisine sorulan suallere karşı Mustafa Kemal' Paşa şu izahı verdi: «Mukabil Sulh Projemiz. • — Efendiler!. M.. g. kuvvetlenmişler. «Hilâfetin artık ne şekilde olursa olsun Türkiyede devamına. Hey"ct-i Murahhasımızın Laıfsanne'daki son teklifleri dâirfisin-dedir. Doğrusu tetkike değer bir husus!. siyasetinim hale ve istikbale ait menfaatleri icabınca hiç kimseye gösterilemeyeceği şahsen bize karşı bile ifade edilmiştir. bu yeni karar üzerine. g. Takati kalmamıştır. Nâsır'tn rtüşavirliğine — Türk Milletinin tarih boyunca mâruz kaldığı en mîihlik felâketlerin baş tertipçisi YAHUDt'nin sembolik bir tipi olan Mayim Naum Efendi. Sırplar.. Ankara'da olup bitenleri sezen «İkinci Grup» un Mecliste nasıl bir millî feveran gösterdikleri ilerde anlatılmıştır. meş/um... hattâ Hilafetin kuvvetlendirilmesi» düşünce ve kanaati ve bu yoldaki kat'I ifadeler ve . yüklenilmek suretiyle de olsa Rauf Orbay'm bah-J si geçen hatıratında da temas edilmektedir: « — İsmet Paşa anlaşıldığına göre. Ne İstiyorsunuz? Karaağaç. e. Kemal Paşa. «yorgun olduğu» ileri sürülerek terhis edilmiştir*59. nihayet ben Meclise gittim. gizli celselerde bir takım beyanatta bulunanlar oldu. henüz sulh olmadığı halde asker. Bu an İaşma metninin siyasî kanaatlerinden emin bulunulan bazı mevzubahs olması lâzımdır. îstanbulunı Haharnbaşısı Hayim Naum Efendinin telkinleriyle. Peki. gizli celsede söylediği bu sözleri Konya'da niçin alenen tekrarlıyordu?. Lozanda ingilU-lerle bir nevi gizil ara buluculuk rolü oynayan. Bunun' manas.. Hilâfetin ilgasına muvaffak olduğu İçin en ehemmiyetli Hahambas. ya dört beş ay önceki «Hilâfete bağlılık. Kemal Paşa 13 Şubat'ta Lozan'dan dönen İnönü île Eskişehir'de birleşerek trenle Ankara'ya gidene kadar o'ndan da bu pazarlığın mütemmim malûmatını almıştır. e. Hilâfet'in ilgasını en şeytanî tavassutlarla te'ınin eden Hahambaşı HAYIM NAUM — İnönü'nün müşavirliğinden.. muhafaza-i meVfcudiyet etmişler..» (a. verilmek üzere «yazılı bir taahhüd» de de bulunulmuştur. bizim milletimi?: de böyle fâtihlerin arkasında serserilik etmiş. Ali İhsan SABİS —• a. Bundan sonra izmir'den ayrılan M. Bulgarlar. Musul vesaire için harp mi edelim? Millet harpten usanmıştır. Rumlar sapanlarına yapışmışlar.ılık olan «Mısır Hahambnşılığı»na terfi ettirilmiştir. müsaade edilmeyip derhal atılması lüzumu» fikrini ta-mamiylc benimsemiş bulunuyordu. M.. ve kendi yurdunda çalışmamış olmasından nâşi birgün onlara karşı mağlûp olmuştur. role. Fakat buna hacet yok ki.» (b. Macarlar. sh. e. Kemal Paşa kayırılmak ve sırf İsmet' Paşa'ya. İslâm Âleminde Türkiye'den sonra gelen bir mevkii olan Mısır'da vefatına kadar «Nasır» in müşavirliğinde ifsad ve idlâline devam imkânı bulabilmiştir.

28 Nisan 1923: Muahedenâme projesi münakaşasına. feransı yeniden toplantıya davet edenlerden biri de yine kendisi oldu. Musul mes'elesinin 12 ay içinde iki tarafça halledilmezse Milletler Cemiyetine arzı. 28 Mart 1923: Cevabî nota alındı.» (bakz. bir çok kereler batıp-çıkmış olan «Büyük Doğu» Dergisinin hemen her seri-î sinde yer aldığı halde İnönü... . e. Şapka. Bunları alâkalı bahiste bulacaksınız. Feridun KANDEMÎR — a.. a — Sulh .. ikâmet iktisadî ve hukukî meseleler görüşüldü. Ve aynı gün saaı 19. nm kabulünden çok önce hiç bir mecburiyet olmadan silindir şapka. devam edildi. laruu giymiş olarak muahedeyi imzaya giderlerken. ikinci encümen toplantısi-Düyûn-u Umumiye* demir yollan v. 25 Nisan 1923: Üçüncü Komisyon toplantısı oldu.15 de Lord Gürzon'un treni Lo-zından hareket etti. Fakat Lord Gürzon bir sinir harbine karar vermiş olduğu için hiçbir anlaşma mümkün oi-nıadı. Suriye ve Irak hududu. 10 Mayıs 1923: Ticarî mukaveleli Mayıs 1923: 109 uncu madde görüşüldü. 23 Nisan 1923: İkinci Lozan konferansı açıldı.t. ZAFER III. 97 Bu husus. 24 Nisan 1923: Bazı meselelerde karara varıldı. 16 Mayıs 1923: Muahedenâmenin umumî olarak münakaşası yapıldı. 2 Mayıs 1923: İkinci Ercümende Düyun-u Umumiye incelendi. HEZİMET Mİ? 27» Kıraldan fazla kıralci garp taraftarı Türk müşahhasları. Bundan sonra Türk heyetinin Türkiyeye avdetiyle Mecliste Lozan mevzuunda görüşmeler başladı.-0' Her ne hal ise biz konferansın bu ikinci devresine ait kronolojik malumatı da hulâsa ederek bu bahse bir son verelim.) Ulus yazarı görmemiş midir? Yoksa ten-kidlere mukabelenin «bedeni» si ile «medenî» st arasındaki farka işaretle «bedenî» mukabeleye keşfi zor bir kemal ifadesi bıâfe edip yine de İnönü'ye hak mı verecektir. Kapitülâsyonlar mevzuunda da Moutanya'nırı (İtalya) formülünü kabule yaklaşıldı.daha sert bir dille. Ulu» Gazetesi 2 Maıt 1966 tarihli-nüsha) gibi bir mugalâtaya baş-vuşmuştur. b — Meis Adasını almak teklifimiz reddedildi. Lozan Konferansının Birinci Devresinin dağılmasına sebep olan son celse 4 Şubat 1923 de saat 17 yi 25 geçe Boriva Otelinde yapılmıştı. Meis Adası mevzuu görüşüldü. Bu ikinci devre hakkındaki kronolojik malumatı da kısaca dere edelim. 7 Mayıs 1923: Kuponlar meselesi. borçlar meselesinin 6 ayda yeniden tetkiki teklif edildi.. bütün bunları dâima duy-manıazlıktan gelmiştir. 8 Mayıs 1923: Türkiye hududu!. bize cevap veren mahut Ulus Gazetesi Yazarı «İnönü şahsı için kimseye karşılık vermeye tenezzül etmez!.. 27 Nisan 1923: Kapitülâsyonlar ve mezarlıklar meseleleri ele alındı. ln-giltereyi artık Lord Gürzon değil. Cihat AKÇAKAYAMOGLU — a. Murahhaslar memleketlerine dönmeye başladılar. Yunan sınırı tekrar değişecektir.. sh.s.hali Otat'î" olarak yerleşecektir. Fransa'yı General Peüe. Bu suretle 88 gün dürmüş olan konferans hiçbir netice alınmadan dağılmış oldu. Acaba o'nun bundan sadece bir kaç ay önce. İtalya'yı Mon-ianya temsil ediyorlardı. Sir Horace Rumbolt temsil ediyordu. . 26 Nisan 1923: Muahedenâme projesinin münakaşası yapıldı.İslâm Alemine bunun duyuru!-a ması hususundaki telâş ve heyecan ne olmuştu?» (bakz. bilmek isterdim. 8 Mart 1923 alâkalı devletlere Ankaraca uzun bir nota gönderildi. g. Lord Gürzon gidersem bir daha dönmem dediği halde kon(262) rine. 3 Mayıs 1923: Ecnebilere tatbik edilecek usule dâir irıukavelenâme incelendi. 96. Bu sükûta Ükkati çekmemiz üzeîngiliz yazarlarına gösterilmiş olduğu anlaşılmaktadır. .g.. Partisinin kongresinde ' tuttuğu kimselere muhalif kalan gençlerin üzerine yürüyüşünü gösteren manidar fotoğrafını çok insaflı (!. 1 Mayıs 1923: Muhaceret. Meriç. Meselâ «Leonard Mosley»in «The End of and Epoch» (Bir Devrin Sonu) adlı eseri bunlardan biridir.

Lozan Muahedenâmesinin imza edildiği üniversite binası (Palais de Rumine) Lozan Muahedenâmesi devletlerin tasdiki dolayısıy-le 16 Ağustos. 3 Temmuz 1923: Muahedenâme lâyihasının münakaşası yapıldı. Türk Irak hududu.İngiliz ihtilâfı Lozan'da kat'î olarak halledilmek cihetine gidilseydi halledilemediği takdirde bütün meselelere şamil olan sulh muallel kalacağı için bu sırada harp taraftarlarını iş bağından uzaklaştırmış bulunan İngiliz Efkârı Umumi-yesinin baskısı altında bulunacak olan İngiliz murahhasları.19 Mayıs 1923: Evvelki müzakereye devam edildi. İtilâf devletleri adına da şu zevat imza koydular: Horace Kumbolt. a) Maddî Kayıplarımız (Bunlar tafsilatiyls ikinci cildde ele alınmıştır. 26 Haziran 1923: Aynı meseleye devam edildi. iktisadî ve hattâ dinî sebep ve saikleri izahtan varestedir. A) MADDİ KAY1PLAKIMIZ : 1 — MUSUL 30 Ekim 1918 Mondros Mütarekenâmesinin imzası ânında Ordumuzun fi'len bulunduğu ric. Montanya Venizelos.. Halbuki sulh." 280 KADİR MISIROOLU 26 Mayıe 1923: Yine muahede lâyihasının münakaşasına devam edildi. Diamandi. 1924'te meriyete girdi. muahedenin mer'iyete vaz'ı tarihini takip eden ilk dokuz ay içinde sulhen tayin ve tesbit edilemediği takdirde meseleye Cemiyeti Akvam el koyacaktı Halbuki Lozan'da en çetin mücadelelere hedef teşkil eden Musul meselesinin Cemiyeti Akvama havaie edilmesi da2S2 KADİR MIMROOLU vanın daha o zaman bizim için kaybı mânâsım ifade etmekteydi. bu meş'elenin o zaman bugünkü Bir leşmiş Milletlerin yerine faaliyet gösteren «Cemiyeti Akvam» da görüşülmek üzere taıik edilmişti. Musul meselesi muallel kalmak şartıyla bir kere tahakkuk ettikten sonra Musul meselesinin kaderiyle sulhun kaderi tefrik edilmiş ve mesele Harb ı Umumîye iştirak «tmiş bütün milletleri alakadar etmek vasfından çıkarılarak sadece Türkiye . Çünkü nihayet rey ekseriyetiyle kaderi taayyün edecek bulunan Musul için Cemiyeti Akvamın âzası bulunan devletlerden hiç birinin İngiltere muvacehesinde Türkiye'yi desteklemelerine imkân yoktu. 4 Haziran 1923: Aynı mes'eleye devam edildi. Buna nazaran Musul'un bu tarihte düşman işgali askeriyesi altına girmemiş olduğu hatırlanırsa burasının Misak-ı Milliye dahil yerlerden biri olduğu meydana çıkar. 31 Mayıs 1923: Muahedenâme projesinin tetkiki. 24 Temmuz 1923 Muahede imzalandı. Şimdi varılan neticeye bir göz atarak. b) Manevi kayıplarımız (Bunlar da üçüncü cildde tafsil ve münakaşa edilmiştir. LOZAN ZAFER Mi.'at noktalan Mi-s>ak"i Millîmizin birinci maddesine göre maddî hudutlarımızı teşkil eden bir esas oîarak kabul edilmiştir. Bunun siyasî. Uçiyai. Garroni.18 Temmuz 1923: Aynı meseleye devam edildi. . Konçesko. Fakat ' Lozan Muahedenâmesinin 3. Rıza Nur ve Hasan Saka. 28 Mayıs 1923: Tamirat Tazminat Mes'elesi. kayıplarımızı kısaca tahlil edelim. Kaklamanos. Nitekim ihtilâf Cemiyeti Akvam safhasında da bu tarzda cereyan etmiş ve Musul bir İngiliz Mandası olan Irak'a bırakılmıştır. Dr.. Eğer Musul'a müteallik Türk . 12 Temmuz 1923: Aynı meseleye devam edildi. HEZİMET Mİ? 231 VARILAN NETİCELERİN TAHLİLİ Lozan Muahadenâmesinin değerlendirilmesinde evvelce dere edilmiş bulunan «M i s a k-ı Millî» esas alındığında ortaya çıkan kayıplarımızı iki grupta toplamak mümkündür. Nitekim Lozan müzakerelerinde Musul hakkındaki Türk tezi de bu istikamette ortaya çıkmıştı.İngiltere meselesi haline ifrağ edilmiş bulunduğundan daha o zaman kaybedilmiş demekti. Türk hükümeti adana Jnönü. Maddesi Musul'un Türk hudutları içine alınmasını temin edememiş. 17 . Pelle. daha ziyade bir feragat ve fedakârlığa zorlanabilirlerdi.

petrollere talip bulunduğu göstermektedir. Musulu kaybetse bile. 1924. lisan bilmeyen ve hatta kulakları bile doğru işitemiyen tsmet Paşa gibi M.Bunun yanısıra şu acı gerçeği de belirtmek isterim ki. Filhakika İsmet Paşa kendisi de böyle bir Konferansta bulunmak için hiç bir liyakata sahip bulunmadığını bu teklifle karşılaştığı zaman peşinen itiraf etmiştir. Evvelce bir jnüasebetle kâfi derecede belirtmiş olduğumuz üzere bu hususu sarahaten ifade eden M. Cemiyeti Akvamın Musul Meselesine getirdiği hal şekli. Petrol mevzuunda daha acı gerçekler de mevcuddur. petroller üzerinde sağlam bir anlaşma yapmak suretiyle arazinin Türkiye'ye terkini Baş-murahhas'ı Lord Güraon'a emretmiş bulunuyordu. Fakat her biri bir düşman emelinin kör bir aleti halinde icrayı hükümet eden İttihatçılar Saltan Hamid merhumun hal'ini müteakip bu &ı aziyi millileştirerek oraların şahsi hukuka müteallik temi LOZAN ZAFER Mİ. ecnebi devletlerin. oradaki şahsî hakların baki kalacağı muhakkaktı. İngiliz devleti Musul'un arazisinden ziyade petrollerine talip bulunduğundan. yılından bu yana gelmiş ve geçmiş hiç bir hükümet bu cüz i hisseyi bile almağa muvaffak olamamıştır. HEZİMET Ut? . Halbuki hudut tashihi kolay kolay tahakkuk edebilecek bir hadise değildir. Lozan Kahramanımız (!) Musulu daima petrolleriyle birlikte ve hiçbir tavize yaklaşmadan müdafaa etmiştir. Yerimizin darlığı sebebiyle bunlara kısaca temas edelim: a) Musul Petrollerinin ekserisi Sultan Hamid ahfadına aitti. Kemal Paşa da sulh şeraitinin kolaylıkla tahakkuk edeceğini zannediyordu. ÇünLOZAN ZAFER Mİ. bir «manda statüsü» ile İngiliz idaresine girmiş bulunan Irak bi-' Ie. M. Burada hemen şunu da ilâve etmek gerektir ki. Türk Murahhas Heyetinin Lord Gür-zon tarafından bu suretle oyuna getirilmesi bugün içinde bulunduğumuz iktisadî buhrana temel teşkil etmiştir. Petrollerin tamamı bile İngilizlere verilmiş olsaydı bir müddet sonra bunun reddi mümkündü. Bu da Onun neyin mümkün. Bu hususu hatıratında sarahaten ifade eden Lord Gürzon'a İngiliz Başvekili tarafından verilen kat'î emri evvelce bilmü-nasebe zikretmiştik. fakat bu teklifin bir emir olduğunu anlayınca. Şurada burada siyaset dehâsı olarak takdim edilen ve Çörçil tarafından bile medhedildiği iddia edilen İsmet Paşa gerek hükümet reisi ve gerekse Devlet Reisi sıfatiyle bu yirmi beş yılm birinci derecede mes'ul adamlarından birisidir. Musul Petrollerinden Türkiyeye yirmi beş sene müddetle ve sadece yüzde on gibi cüz'i bir hisse veriyordu. Devletlerarası ihtilâflarda şahsî hakların devletlere nazaran daha fazla korunması hukukî bir kaide olduğundan. Nitekim Lord Gürzon'un sözleri de İngiltere'nin Musul arazisinden ziyade. Türkiye. HEZİMET Mİ?' 283 kü Musul'a sahip bir Türkiye bugün 35 milyon nüfusu besleyemez ve yüzbinlerce evlâdını yâdellerde sokak çöpçülüğüne kadar çeşitli süfli ve ağır işleri görmek üzere dışarıya göndermek mecburiyetiyle karşılaşmazdı. petrol sahasını şahsi mülkiyetleri haline getirmek maksadıyle. Filhakika hiçbir diplomatik tecrübesi olmayan. Bunun sebebi Osmanlı toprakları" dahilinde herhangi bir yerde petrol zuhur ettiği zaman. Kemal Paşa da her şeyden önce askerdiler. neyin gayn mümkün 284 KADİR MI9IHOÖL..U olduğunu kavramaktaki aczini gösteren bir delildir. nihayet kısa bir müddet sonra İngilizlerin Petrol de dahil olmak üzere bütün Irak Arazisi üzerindeki hak ve imtiyazlarım redde muktedir olabildiğine nazaran asıl mes'-ele Musul'un arazi olarak kurtarılmasıydı. bizim kerameti kendinden menkul. böyle yerleri şahsen satın alma cihetine gitmesidir. Filistin için de burasının Yahudilere intikalini önlemek maksadıyla ayni şekilde hareket ettiği malûmdur.Kemal p?şa nutkunda onun özür dileyerek gitmek istemediğini. arazi sahiplerine fahiş meblâğlar teklif edip buralarını satın almalarından doğacak mahzuru bertaraf için. Anlaşılıyor ki zafer elde edilmiş olduğu cihetle.. Bu hakikati kavrayamayan. Saltan Hamid'in. askerî disiplin mantalitesi icabı kabul ettiğini beyan etmektedir. Irak gibi nihayet bir müddet sonra İngiliz Devlelini topraklarından koğabilmiş bir manda kadar bile " celâdet gösteremiyerek Cemiyeti Akvamın tasvib ettiği bu cüzi hakkı bile alamamakla siyaset dâhiliği ne derece kabili teliftir?.

Bu hudut. Misakı Millîye dahil olup kurtanlamayan vatan parçalarından biri de Batı Trakyadır. Yunanistana karşı acze düşülmüştür.Fransız dostluğuna imale etmek maksadı da varid-dı. Musulun arazisi üzerinde taviz-kâr davranabilirlerdi. İskenderun hariç bugünkü hududumuzu kabule rıza göstererek «Ankara itiJâf namesi» ııi imzalamışlardı. îsmet Pa«s» Konferansın meşhur tabiri ile «T a-mirat ve Tazminat Bedeli» nden feragati bizzat «Büyük bir fedakârlık» olarak ifade etmiştir. Esasen bu mıntıka ırk itibariyle de galip ekseriyeti Türkmen olan insanlarla meskûndu.istanbul. Bu Fransız hareketinin âmillerinden biri de hiç şüphesiz Fransız . Istan-buldan 94 yıl evvel fethedilen ve 1453 yıbna kadar Devletimizin başşehirliğini yapan Edirneye trenle girenler Yunan toprağından geçmek mecburiyetinde kalmaktadırlar. Onlarla umumiyetle rekabet halinde bulunan Amerikan Petrol Şirketlerinin mümessilleri de bu hususta bir şeyler elde edebilmek için Lozana gelmiş bulunuyorlardı. halen de devam eden şekliyle gayet anormaldir. Fransızlar evvelce anlatıldığı üzere Ankara Hükümeti henüz katı bir zafer kazanmamış iken sırf Maraş ve Ayıntap havalisindeki Kuvayı Milliye hareketlerine boyun eğip. 2 — BATI TRAKYA : .285 natlardan da mahrum kalmasına sebep oldular. Ekalliyetlerin Himayesine müteallik maddeler mütekabil olarak tatbik edilmek lâzım geldiği halde. Her gün hudutlarımızdan vatana iltica eden birçok Batı Trakyalıya mukabil İstanbul Kumlarından Yunanistana iltica teşebbüsünde bulunan bir tek ferd çıkmış. Lozan'ın tatbikatı esnasında dahi. Ankara Hükümetini tamamen İngiliz nüfuzuna düşmeden bu tâvizle tatmin edip Türk . . tsmet Paşa bu tüvizi vermenin karşılığında da hiç bir şey alamadığı gibi Batı Trakyayı Vatan hudutları haricinde bırakırken mantıkî bir hudut çizmeğe bile muvaffak olamamıştır. İnönü bu imkânı da kullanmasını be-cerememiştir. mıdır? Bu keyfiyet Batı Trakya Türk Ekalliyeti ile istanbul Rum Ekalliyetinin tâbi oldukları şeraitin mütekabil ve müsavi olmadığını aşikâr bir surette isbat etmektedir. 3) HALEP : Mondros Mütarekenamesi imza edildiği anda Ordumuz Halebin kırk kilometre güneyindeki Nibil'de bulun-. Bu istasyonu temin edebilmek bile Yunanlıların mâkul ve makbul bir harp tazminatı ödemelerinden muaf tutulmaları suretiyle mümkün olabilmiştir. Bu husus Musuldaki haklarımızın ziyaı kadar. İngilizlere münhasır değildi. bazı siyasi sebeplerle vatan dışı edilmek. Binaenaleyh Misakı Milliye nazaran Suriye hududumuz Halebin kırk kilometre güneyinden geçmek iktiza ederdi.. Binaenaleyh İsmet Paşa ve hempalarına Lozan'ın tahakkuku kadar tatbikatından da hesap sormak Türk Milleti için tabii bir haktır.70" İstanbul Rum ekalliyetine karşılık tutulan Batı Trakya Türklüğü. ko-parmadık yaygara bırakmamaktadırlar. Ali Naci Karacan. Filistin arazisinin ya-hudi hakimiyetine geçmesinde de çok ehemmiyetli bir sebep teşkil etmiştir. . HEZİMET Mt? 28T jnaktaydı. LOZAN ZAFER Mİ. sayfa: 396. evvel başlamış ve müstakil bir Hükümet kurmağa dahi muvaffak olmuştu. gitmemek için çalmadık kapı.İngiliz rekabeti idi. b) Musul Petrolleri üzerinde bir takım hak ve imtiyazlar tesis etmek emeli. Bu suretle Musul Petrollerini Amerikan Petrol şirketlerine kaptırmaktan içtinap edecek olan İngilizler... istenildikleri zaman bile. ¦Gerçekten Edirneye beş kilometre mesafede bulunan «Ka286 KADİR MISIROGLU raağaç» tren İstasyonuna Yunan toprağını çiğnemede» geçmek mümkün değildir. Lozan Konferansı ve İsmet Pa--şa . Halbuki İstiklâl Mücadelesine Batı Trakya Anadoludan daha. İstanbul Rumları. Musul Mes'elesinin hallinde Amerikan Petrolcülerinin İngiliz'era karşı kullanılması da mümkündü. 1944. (262) Bkz. Bu gerçek ve Batı Trakya Türklerinin Yunan hakimiyetinden kurtulmak için giriştikleri kanlı mücadele nazarı itibara alınmadan Batı Trakya feda edilmiştir. Lozan Muahedenamesinde bir fasıl teşkil eden «Ekalliyetlerin Himayesi» serlevhaîr bölümde yer-alan hakların hiç birinden bugüne kadar istifade edememiştir.

Bu şart şuydu: Lozan muahedenamesinin kabulü ile cradaki Türkler Türk tabiiyetinden çıkıp İngiliz tabüyeti-ue girmiş oluyorlardı. Madem ki Fransız politikası bu tavize çok daha önce mecbur kalmıştır. Hattâ bu kadarla da kalmıyarak. Harbi nihayetinde Ruslarla imzaladığımız Brest —• Litovsk muahedenamesiyle Anavatana kavuşan Batum. 20 ve 21 inci maddeleriyle bu ilhakı kabul ve tasdik eylemiştir. Bu madde mucibince yalnız bir defada 20 binden fazla Kıbrıs Türk'ünün anavatana hicret eylediğini hatırlamak. Rusya'dan. kendi «hakkı hükümrânisi» baki kalmak üzere ve bugünkü tabirle bir askerî üs mahiyetinde. orada Türk nüfusunun zamanla azalmasına sebep teşkil edecek bir şartla tertip edilen bu maddeler Kıbrıs'ın daha o zaman kaybedilmiş bir dava haline gelmesine sebep teşkil etmişti. Türkiye'nin tanımadığı' bu ilhak kararı Lozan muahedenamesine kadar muallak kalmıştı. Ancak bu tarihi takip eden 12 ay zarfında Türkiye'ye hicrete mecburdurlar. ancak Kıbrıs tavizi ile mümkün olabilmişti. 4) BATUM : İttihatçı güruhunun mübeşşiri olan bir ihanet şebekesinin eseri olarak ortaya çıkan 93 harbinde kaybettiğimiz vatan parçalarından biri olan Batum için Misakı Millimizin 2S8 KADİR MISIROÖLU kabul ettiği esas halkın reyine müracaattır. Ancak isteyenler iki yıl içinde Türk tabiiyetini tercih etmek hakkını haizdiler. oradaki Türk nüfusunu azaltmak . Rus yardımının ne korkunç hilelerle-'13 ortaya çıktığına dair burada bir tafsilat vermeye imkân olmamakla beraber Lozan muahedenamesinin akdi sırasında Îngiliz-Rus husumetinden istifade edilmek suretiyle Batum'un kurtarılması için bir gayret göstermek asgari bir diplomatlık ve vatanseverlik icabı değil miydi? İhtimal ismet Paşa bunların her ikisinden de mahrum idi ki.Zira Dünyanın hiç bir yerinde tren yolunun hudut olarak tayin ve tesbiti görülmemiştir. Bugünkü vatan hudutlarının «değişmez» olduğunu sanan ve bu hususta zuhur eden bütün fırsatları kaybeden sahte Lozan kahramam'nm telkin ve tesis eylediği dişi ve âciz siyasetten kurtulacağımız günler ne zaman gelecektir!. sh: 296 ve mtit. Türkiye İttihatçıların hesapsız hareketleri sonucunda Birinci Cihan Harbine girince İngiltere tek taraflı olarak Kıbrıs'ı ilhak eylediğini ilân eylemişti (5 Kasım 1914). Birinci Cihaıv.. 1970. LOXAN ZAFKR Mt. Kadir MISIROÛLU — Moskof Mezalimi. Brest . muvakkaten bırakması suretinde olmuştur. bundan iki yıl sonra imza edilen Moskova muahedenamesiyle ele geçirdiği fırsatı değerlendirerek geri alabildiği halde Lozan müzakerelerinde tarafımızdan buna mümasil bir gayret gösterilmemiştir. zaferden sonra daha fazlasını ko-parmalk mümkündü. Üstelik Nibil'e kadar talep edilmesi gereken bu arazi yukarıda arzeylediğimiz veçhile Misakı Milliye de dahildi. Fakat Lozanda oraya muzafferen gidildiğine nazaran daha fazlasını isteyip temin etmek gerekirdi. îsmet Paşa Lozan'da bu hususta hiç bir gayret sarfetmeyerek ancak 1938 yılında kurtanlabilen Hatay ve İskenderun için bile bir talep ileri sürmemiştir. İstanbul. HEZİMET Mİ» 289 5) ADALAR VE KIBRIS : 93 harbi felâketini atlatabilmek inaksadiyle Saltan Jlamid merhumun dahiyane bir siyasetle İngiltereyi Rusya'nın karşısına dikerek. ' (263) Millî Mücadele esnasındaki Rus yardımının nasıl bir mos-kof hilesi olduğunu bütün tafsilâtı ile öğrenmek için bkz. onu Ayestefanos Muahedenamesiyle elde ettiği bütün haklardan mahrum kılması. Fakat Kıbrıs'ı ingiltere'ye terk ve ilhak suretiyle değil. temin edilen cüzi bir yardım mukabilinde Moskova mua hedenamesiyle tekrar Rusya'ya bırakılırken Misakı Mil-l'nin bu husustaki sarahati hiç nazarı itibara alınmamıştır. Fakat şu nokta calibi dikkattir ki Rusya. onun Lozan zabıtnamelerinde Batum için sarfedilmiş bir cümlesine rastlamak mümkün olmamaktadır. Ancak o zaman henüz kat'î bir zafer kazanmamış bulunan Ankara için bu kazanç da makul ve makbuldü.Li-tovsk muahedenamesi gereğince bize iade ettiği Batum'u. Lozan muahedenamesi. Halbuki 1918-1920 arasındaki değişikliklerden daha büyük bir mana ve ehemmiyet ifade eden değişiklikler 1920 1924 arasında ortaya çıkmıştır. .

Şöyle ki. İşbu muahedenamenin mevkii meriyete van tarihinde Kıbrıs Adasında mütemekkin olup da Kanun-i mahallinin tayin ettiği şerait dairesinde vnkubulan müracaat üzerine tarihi mezfcûrde İngiltere tabiiyetini ihraz etmiş veya etmek üzere bulunmuş Türk Tebeası dahi bundan dolayı Türk tabiiyetini zayi edeceklerdir. götürüp yerleştirdiğimiz bu Rumlar. maddesi gayet umumî bir tabir kullanarak muahedenamede tasrih edilmiş bulunan Türkiye hudutları haricindeki Adalar ve Araziler üzerindeki hukukumuzdan mutlak manasiyle feragat eylediğimizi gösterir bir ifade taşımaktadır. Nitekim İkinci Cihan Harbinde Alman işgaline uğrayan bu adalar sekenesinin açlıktan vikayesi maksadiyle Alınanlar tarafından bize teklif edilmiştir.U edecek ilk fırsatta Yunanistan'a devri için bir merhale idi. bizim Ege bölgemiz sahillerine canlarını zor atmışlar ve aylarca izaz ve ikram edildikten sonra Kıbrısa gidip yerleşmek hususundaki arzuları Türk Hükümetince is'af olunarak emirlerine tahsis olunan Türk deniz nakil vasıtaları onları Yeşil Adamıza taşıyıp yerleştirmiştir.için bu maddenin ne kadar zararlı olduğunu göstermeğe kâfi gelse gerektir. Şurası mukarrerdir ki Kıbrıs Hükümeti Türk Hükümetinin muvafakati olmaksızın Türk tabiiyetinden başka bir tabiiyet ihraz etmiş olan kimselere İngiltere tabiiyetini tefvizden imtina etmek selâhiyetini haiz olacaktır. Bu takdirde hakk-ı hıyarları nı istimal ettikleri tarihi takip eden on iki ay zarftttda Kıbrıs Adasını terketmeye mecbur olacaklardır. diğer taraftan da açlıktan kaçan Rumların her türlü izaz ve ikram ile tarafımızdan oraya taşınması bugünkü felâketin kaynağını teşkil etmiştir. Lozan muahedenamesinin 20 ve 21 rci maddelerinin sakim tatbikatı. Canlarını kurtarmakla kalmayarak Kıbrıs'a ismet Faşa'nın Sultanî bir otorite ile hükmettiği bir zamanda. Cihan Harbinde Yunanistan'ın maruz kaldığı açlık felâketinden kaçan Rumlar. F: 19 COZAN ZAFER Kİ. Bir taraftan oradaki Türk nüfusunu azaltmaya müncer olacağı muhakkak bulunan. hattâ bazen de yardım etmek gibi bir ihanet irtikâp edilmiştir. Bu suretle bugün nüfus ekseriyetini koz olarak ileri sürerek Kıbrıs'ı elde etmek mevsimine gelmiş bulunan Yunanistan'a bu müessir kozu sağlayan İsmet Paşa olmuştur. Madde: 21 — 5 Teşrinisani (Kasım) 1914 tarihinde Kıbrıs adasında müicmekkin olan Türk tebeası kanun-j mahallinin tayin ettiği şerait dairesinde İngiltere tabiiyetini iktisap ve bu yüzden Türk tabiiyetini zayi edeceklerdir. Maahaza işbu muahedenamenin meyki-i mer'iyete vaz'ın-dan itibaren iki senelik bir müddet zarfında Türk tabiiyetini ihtiyar edebileceklerdir. «Y u r d d a Sulh Cihanda Sulh» gibi dişi bir politika prensibini kudsî bir nass sadakatiyle benimseyen İsmet Taşa ve devrinin ricali tarafından bu da kabul edilmemiştir. bugün Kıbrıs'ı. HEZİMET MİT 391 2. Şimdi Kıbrıs hailesine menş* ve mebde teşkil eden Lozan muahedenamesinin 20 ve 21 nçi maddelerini beraber okuyalım: Madde: 20 — Kıbrıs'ın Britanya Hükümeti tarafından 5 Teşrinisani (Kasım) 1914 de ilân olunan ilhakını Türkiye tanıdığım beyan eder. Kıbrıs adasının îngütereye terki aslında Yunanistan'a terki için bir kademe teşkil etmekte idi. . îşbu maddelerin yukarıda tafsil ve izah eylediğimiz tarzdan başka türlü anlaşılmasına imkân yoktur. bedbaht kardeşlerimiz için bir cehenneme çeviren Türk kanına susamış gerillacı palikaryaların babalarıdır. Çünkü İngiliz Efkârı umumiyesi ve diplomatlarının hissiyatı Rumların le-hindeydi. Bir taraftan Türk nüfusu bu suretle azaltılırken diğer taraftan da Rumların akın akın Kıbrısa yerleşmelerine seyirci kalınmış. Buna göre muahedede zühul veya herhangi bir sebeple zikredilmeiniş bulunan bir arazi veya Ada üzerinde dahi Türkiye'nin bir hak iddia etmeyeceği peşinen kabul edilmiştir. On iki Adanın İtalya'ya terki de aynı Şekilde zuhur 292 KADİR M1SIUOOI. Kaldı ki Lozan Muahedenamesinin 16. Burasının Yunanistan'a verilmesi hususunda İngiliz mesul şahıslarının daha önce Yunan heyetlerine i nr-çî alenen ifade edilmiş beyanatları bizim gazetelerimizde dahi bir kaç kere yer almıştı. Facia bundan da ibaret kalmamıştır.

Türkiye'nin burnunun dibindeki bu adalara talip ol maktan havf ve endişe etmemiştir. acaba Yunanlılar «Yurdda Sulh Cihanda Sulh» gibi hümanist bir görüşü hasis millî menfaatlerine tercih edecek kadar manevî bir tekâmüle erişememişler miydi? Suali gelmektedir Bu vahim hatalar neticesinde Saroz Körfezinden baş-loyan irili ufaklı adalarla İskenderun körfezindeki Kıbrıs A. Buradaki tâmirat kelimesinden de anlaşılacağı üzere Yunan Ordusu Ana-dclumuzun en mâmur kısmı olan Eğe Bölgesinde tamiri imkânsız facialara sobep olmuştu.000 in üstündeydi.dasına varan bir Yunan stratejik çemberinin Türk istikbal ve hayatiyetini tehdit etmek tehlikesi ortaya çıkmıştır. Bu faciaların resmî raporlarına ait bir antoloji mahiyetindeki eserimiz (490) sahiL. bakirelerin ırzlarına tasaddi eylemek ve masumları yığınlarla camilere doldurarak ateşe vermek suretiyle ^rtikâp edilen cinayetlerin ve tahkir edilen mukaddesatın/ hazin tablosunu çizmeğe hiç bir Türk ve Müslümanın vicdanı tahammül edemez." îsmet Paşa'nın ne yazık ki acıma hissi bir gün de ekmeğini yediği Türk Milleti için tuğyan etmiş olmamalı ki yukarıdan beri sayıp döktüğümüz millî kayıplar 'karşısında ürpermemiş ve bu kayıpların bir numaralı âmil ve faili olabilmiştir. Boğazların idaresi müşterek bir komisyona havale edilmiş ve etrafı da gayrı askeri bir vaziyete getirilmişti Yani kısacası Türkiye Boğazlar üzerinde bugünkü gibi. Burran yanı sıra hunharca doğranan hamile ve yaşlı kadınların. İnsamn hatırına gayrı ihtiyarî. mazlum çocukların ve piri fani ihtiyarların mâruz kaldıkları şenaatler her türlü tahmini aşmaktaydı. I ZM KADİR mSIROÖLO Diğer taraftan Türkiye. 7) BOĞAZLAR UF-ŞreT.İkinci Cihan Harbinin lâşe haline getirdiği Yunanistan ise. tek söz sahibi vaziyetinde bulunmadığı gibi askerî bakımdan da gayet tehlikeli bir vaziyete sokulmuştu. 6) HARP TAZMİNATI: Cihan Tarihi şahittir ki herhangi bir harpte mağlûbiyete uğrayan devletler diğer tarafa az veya çok bir harp tazminatı öderler. İstanbul 1968. Harbin temadisinden ve onun ne-tâyicinden mütevellid Yuhanistanın vaziyet i maliyesini nazarı dikkate alarak tamirat hususunda Yunanistana karşı her türlü metalibattan sureti kat'iyyede feragat eder» demektedir.linden mütevellid haşaratın tamiri mecburiyetini tanır. Kur'anı Kerimleri yerlerde süründürmek.OZAN ZAFER Mİ. HEZİMET Mİ? 2Ö3 feyi tecavüz etmiştir. Ayni inönü: Osmanlı İBorçlfirımn büyük bir kısmının yenLÎÜrkiye tarafından ödenmesini kabul ederken Türkiyenin içinde bulunduğu malî imkânsızlıkları nazarı itibara almak gibi bir basireti acaba neden göstermemiştir? Buna müteallik Lozan Muahedenamesinin 59 uncu maddesi aynen şöyledir: «Yunanistan Harb Kavanînine mugayir olarak Anadoluda Yunan Ordu ve idaresinin ef-f. tamirat ve tazminat bedeli idi. Kendisini Tukiye Büyük Millet Meclisinde müdafaa ederken de böyle bir harp tazminatını ödemek için Yu-uanistanm içinde bulunduğu malî buhrandan dem vurmuştur. tarafımızdan büyük bir fedakârlık olmak üzere» Yunanlıların bağışlandığını ifade etmekten ictinab etmemiştir.184 Yunan palikaryaları tarafından yakılıp yıkılan evlerin tahrip edilen Camilerin adedi İsmet Faşa'mn ifadesiyle 300. Anlaşılan Yunanistan'da bizim İsmet Paşa'miz kadar tedbirli ve ferasetli bir kahraman (!) yoktu ki.raşî : Boğazlara ait. (264) Bknz: Kadir MISIROĞLU — Yunan Mezâlimi (Türk'ün Siyah Kitabı). Lozan Konferansında bu mes'ele nin adi. Bu günkü durum Lozan Muahedenamesinin Boğazlara müteallik hükümlerini tadil ^den «M o n t r ö Mukavelenamesi» yle ancak 1936 yılında . onlar. Lozanda kabul edilen statü bu günkünden çok farklıydı. Buna mukabil de aldığı tâviz yukarıda bir nebze temas ettiğimiz üzere Edirne-nin bir mahallesi mesabesinde bulunan tKaraağaç İstasyon nu» idi. Türkiye'nin kıyılarına bu kadar sokulmakta bir beis gösmediler. İsmet Paşa bütün bu faciaları «sahte bir sulh havarisi» sıfatıyla bağışlarken hiç vicdanı sızlamayarak etrafına toplanan gazetecilere: «Sulhun bir an evvel gerçekleşmesi için. İsmet Paşa bu maddenin birinci fıkrasında Yunanis-tanın sırf lâfzan mes'uliyetini kabul etmiş olmasıyla tat-min olmuş ve Yunanistanın mali vaziyetinin bozukluğuna acıyarak talebinden vaz geçmiştir.

HEZİMET MI» 9) MEZARLIKLAR MES'ELESl 297 Çanakkale Harbinde ölen mütecaviz İngiliz ve Fransız askerleri için orada teşekkül etmiş bulunan Mezarlıkların mülkiyeti Muahedede yer alan ve «Ebedî» kaydını ihtiva eden bir madde ile bu devletlere terkedilmiştir. bunu kabul etmemişlerdi. Kapitülâsyonları ilga ettirdim diye öğünen İsmet Paşa bu imtiyazları bertaraf edemeyerek Türk Milletine «D ü y u n-u Umumiye» hissesinin 1950 yıllarına kadar devam eden taksitleri meyanında bir de bu ecnebi şirket imtiyazları dolayısiyle ciddî bir maddî külfet yüklemiştir. fakat muharip hükümetler. Dünya Politikasını kavramaktaki mahareti ve bu politikaya sahip olduğu «Hilâfet» ve «Saltana t» ^ibi iki büyük ve müessir unsurla faal bir su-rf tte katılmış olması gelir. bunu da Osmanlı Politikasının anlayışsızlığına hamlederek başımıza Kapitülasyon Belâsını çıkardıklarını yazmaktadırlar. Halbuki Orta-Doğu İngiliz Fransız rekabetinden istifade edilerek Fransızların Musul Mes'SS6 elesinde bizi desteklemelerini temin mümkündü. daha Birinci Cihan Harbinde. 8) KAPİTÜLASYONLAR RÜSUBU VE BAZI ÎM-TÎYAZLAR: Evvelce bir nebze anlatıldığı üzere Kanunî Sultan SüLOZAN ZAFER Mt. iktisadî zaruretlerden ziyade Türk politikasının zaafı gösteren yazarların bu istikametteki beyanları. Nihayet uzun mücadeleler ve uğrunda katlanılan bir çok kayıplara mukabil kapitülâsyonların Lozan-da ilga edilmiş olmasını ıslâha nazaran daha mâkul olmamakla beraber yine de bir basan saymak icabeder. Fakat Lozan'da inki-lâpçı bir zihniyetin tesiri altında hareket eden îsmet Paşa prensip itibariyle kapitülâsyonları ilga etmek hevesine kapılmış ve bu yüzden diğer devletler meynnında Fransayı da karşısına almıştı. Sırf psikolojik bir farktan dolayı ıslah için uğraşmak yerine ilga maksadına yönelen İsmet Paşa. hepsi birer tarih ve san'at hazinesi olan kitabe. Enver Paşa'nm müessir olduğu bir hükümet kararnamesi ije feshedilmiş. Esasen Osmanlı Devletini üstün kılan âmillerin basında onun askeri kudret ve liyâkatinden ziyade. kapitülâsyonların kâr yerine zarar getirdiği bir mevsimin idrâk edilmiş olduğunu da kabul etmekle beraber katipülâsyonların mevcudiyetine değil.tahakkuk ettirebilmiştir. Bu kapitülâsyonlar için «İlga» yerine «ıslah» formülünü tatbik etmekle olabilecek bir işti. Halbuki Kanunî Devri yeni keşifler ve yeni ticaret yollarının ortaya çıkmasiyle iktisadî ve ticarî faaliyetin büyük ölçüde Osmanlı topraklarından uzak ülkelere kaydığı bir devirdir. HEZİMET Mİ? 293 leyman zamanı gibi Osmanlı Devletinin en kuvvetli bir devrinde kapitülâsyonların ortaya çıkmasını. Bunun yanı sıra Osmanlı Devletinin bazı ecnebi şirketlere verdiği imtiyazlar hakkında da ya bu imtiyazları devam ettirmek veya onlara muadil başka bir imtiyaz vermek veya bir ehli hibrenin tayin ve tensip edeceği bir tazminat ödemek şeklinde bir karara bağlanmıştır. Fransızların çoktan razı olabilecekleri ıslah edilmiş şekillerinden daha ağır harici istikraz anlaşmaları yapmıştır. LOZAN ZAFER Mİ. Her hadiseden Osmanlılığı kötülemek için bir vesile çıkaran inkılâpçı yazarlar. Halbuki bugünkü statünün ruhu Misakı Millînin Boğazlara müteallik esaslarına uyarsa da Lozanda bu da gerçekleştirilememişti. Kanunî'nin Fransızlara bahşettiği bu imkânlar (Kapitülasyonlar) Dünya ticaretini kendi ülkesine çekmek gibi gerçek bir ile ri görüşlülüğün eseri idi. Lozan Muahedenamesi ile vatanımızın en stratejik bir bölgesinde dörtyüz bin vatan . gazino nev'inden eğlence yerleri tesis eden İsmet Paşa. \ Esasen kapitülâsyonlar. Avrupa'nın sanayi inkılâbım yapmasına muvazi olarak. Türkiyenin Avrupa karşısında geri kalmış vaziyete düşmesi sebebiyle. büâhare ilga ettiği kapitülâsyonlardan değilse bile. şartlarına karşı olmak lâzımdı. ötedenberi mektep kitaplarına kadar intikal etmiş bulunmaktadır. Ancak Lozanın bu mes'ele dışında «Misak-ı Millî» den büyük feragat ve fedakârlıklarla ortaya çıkan kazanç kayıp tablosunda bu da bir şey ifade etmemektedir. mezartaşı ve türbeleri söküp atan ve onların yerlerinde park. Türkiye'de sulhu müteakip bir çok ecdat yadigârı mezarlıkları kaldırarak.

evlâdının hayatına mâl olan Çanakkalede tesis edilen mezarlıkları onlara ebedî kaydiyle terketmiştir. Burada sırası gelmiş iken şu nu da söylemek isteriz ki, Çanakkale Harbi Kemalist in-kilâplara psikolojik bir müstenidat haline getirilen Türk Yunan harbinden kat be kat şerefli ve ehemmiyetlidir. Çünkü Yunanistan gibi küçük bir devlete karşı değil Dünyanın en kudretli donanmalarına sahip bulunan İngiliz ve Fransızlara karşı kazanılmıştır. Hem de Türk - Yunan Harbinde olduğu gibi vatamn harimi istemine kadar çiğnenmesine ve binlerce masumun feci bir surette katledilmesine sebebiyet verilmemiştir. Unutmamak gerekir ki Türk-Yunan Harbinde ikmal arazi ve ahali şartları Yunanlıların aleyhine, bizim lehimize idi. Buna rağmen üç sene süren harbin iki buçuk senesi şehirden şehire çekilmemiz suretiyle cereyan etmiş ve müteakip altı ayı ise Yunanlılara İngilizlerin yardımı kesmesi ve Yunan Ordusunda Krallığı devirip Cumhuriyet'ilân edecek kadar derin ihtilâf ve ihtilâller vukua gelmesi sebebiyle Harbin talihi lehimize dönebilmiştir. Silâh ve asker mevcudu bakımın298 KADİR MİSIROOL.U dan da Harbin hemen her safhasında bir müsavata yakın durum mevcut olmuştur. Çanakkale Harbiyle Türk-Yunan Harbinin mukayese kabul etmez bir fark taşıdığı sununla da sabittir ki Çanakkale Harbinin (250.000) şehit ve (İ50.000) hasiahane-lerde vefat etmiş yaralıya mukabil Türk-Yunan Harbinin (9.000) şehid ve (30.000) yaralıya mal olmuş bulunması keyfiyetidir. İhtimal ki sadece bir Albay sıfatıyla küçük fcir bayırı tutmuş bulunan M. Kemal Paşa'nın medhine medar olsa idi, Türk-Yunan Harbinden senede beş on bayram çıkaran dalkavuklar Çanakkale Harbinden yüzlerce bayram ihdas ederlerdi. Lozan Muahedenâmesinin Türk Milleti için bir ciddî facia teşkil eden, bu maddî kayıplarının tâli bir çok noktalan da mevcuddur. Birinci Cihan Harbi arefesinde, în-giltereye ısmarlanan Sultan Osman ve Sultan Reşad zırhlıları gibi fi'len ödenmiş bulunan bedellerine rağmen Türkiye'ye testim edilmeyen gemilerden dolayı verilen milyonların geri alınmayarak bağışlanması gibi teferruat ü-zerinde durmayıp sayfalarımızın kifayetsizliği sebebiyle, maddî kayıplar kategorisine burada nihayet vererek biraz da «Manevi Kayıplarımız» üzerinde durmak istiyoruz. B — MANEVÎ KAYIPLARIMIZ 1 — EKALLİYETLERE TANINAN İMTİYAZLAR. Lozan Muahedesinin üçüncü fash «Ekalliyetlerin hi-n»ayesi> adını taşımaktadır. Bu faslın ilk maddesi olan 37 nci madde ekalliyetlerin himayesine müteallik olan hükümlerin Türkiye tarafından aslî kanunlar şeklinde taLOZAN ZAFER Mİ, HEZİMET İft? 299 nınmasının, hiç bir kanun, nizam ve resmî muamelenin bu hükümlere aylan veya üstün olmamasının taahhüd edil diğini bildirmektedir. Şimdi hiç bir Türk kanun ve nizam veya resmî muamelenin tadil ve tağyir edemiyeceği veya kendilerine bi üstünlük ifadesi taşıyamayacağı ekalliyetlere tanınmış haklan kısaca dikkatinize arzedelim: a — Gayri müslim Türk tebeasınm gerek hususi veya gerek ticarî münasebetlerinde dm, neşriyat veya umumî toplantılarında her hangi bir lisanı kullanmalanna mâni olunamaz. Türkçeden gayri bir lisanla konuşan gayri müslim Türk tebeası Türk Mahkemeleri huzurunda kendi lisanlarım kullanmak hakkını hâizdirler. Türkiye Hükümeti bu hususta gerekli kolaylıklan göstermeye yani bir gayri müslim Türkiye'de doğup büyümüş olmak itibariyle ana dili gibi türkçe bilse dahi mahkeme huzurunda Rumca veya Ermenice konuşabilmesi için resmen bir tercüman bulundurmak mecburiyeti vardı. (Lozan Muahedenâmesi madde 39) Hatırlardadır ki Yassıada mahkemeleri sırasında şa-hid sıfatıyla dinlenen Ortadoks Patriği ve meşhur Türk düşmanı Athenagoras kırk yıldır Türkiye'de bulunduğu ve bir Türk kadar mükemmel Türkçe konuşabildiği halde ifadesini Rumca vermişti. Kendisine bu imkânı veren Lozan Muahedenâmesi Türk Hükümetine de bu gibi ahvalde bir ter cuman bulundurmak mecburiyetini tahmil eylediği için orada ifadesi tercüman vasıtasıyla alınmıştır. Şüphesiz ki böyle bir durum Türkiye'den başka hiç bir memlekette mevcud değildir. Ancak şahid veya maznun, huzuruna çıktığı mahkemede o memleketin dilini bilmiyorsa, tercüman bulundurulurken

Türkiye'de gayri Türklük şuurunu her vesile ile ortaya koymuş bulunan ve Türk Milletine 300 KADin karşı hâsrmane bir tavır almaktan asla içtinap etmemiş cilan gayri müslim ekalliyete bu hak tanınmıştır. Tabiîdir ki, bu tarz bir imtiyaz istiklâl mefhumu ile kabili telif değildir. b — Türkiye Hükümeti gayri müslütn tebasınm mühim bir nisbet dahilinde oturdukları şehir ve kasabalarda bun lann çocuklarının ilk mekteplerde kendi lisanlarıyla okumalarını temin için münasip kolaylıklar göstermeye mecburdur. Bu şehir ve kasabalarda devlet bütçesi ile belediye veya sair bütçeler tarafından terbiye, din ve hayır işlerine tahsis edilen meblâğlardan gayri müslim ekalliyetlere de mutlaka bir hisse verilecektir. (Madde 41) c — Türk Hükümeti bu ekalliyetlerin medenî hukuk meselelerinde mezkûr ekalliyetlerin örf ve adetlerine göre tanzim, edilmiş kanunlar ihdas ve tatbik etmeyi taahhüt eylemiştir: Bunun manası şudur: O zaman bu gibi meseleler için Türkiye'de mer'î olan kanun İslâm hukuku esaslarından tedvin edilmiş bulunan «M ecelle» idi. Müslümanların örf, adet ve inanışlarını aksettiren böyle bir kanunun Hris-tiyanlara tatbik edilmemesi için onlara mahsus hususî bir kanun çıkarmayı taahhüd eden Türk Hükümeti Müslüman Türk Milletine tabi kılamadığı yüzbin civarındaki gayri müslimin inanış ve adetlerini aksettiren İsviçre kanunu medenisini kabul eylemek suretiyle Türk Milletini onlara tâbi kılmıştır. Yani bir kaç gayrı müslim için haklı görülmeyen bir tatbikat milyonlarca Müslüman için haklı, makul ve makbul telâkki edilmiştir. Türklerin din ve ina nışlannı aksettiren «Mecelle» ye tâbi olmamak hususunda gösterilen bu müsamaha, Türk Milletinden esirgenmek suretiyle onların bir Hıristiyan kanununa taLOZAN ZAFER Kİ, HEZİMET Mi? 301 bi kılınmalarında mahzur telâkki edilmemiştir. Hattâ o kadar ki, daha muahedenin müzakeresi sırasında Türk Murahhasları Türkiye'nin Hristiyanhk esaslarıyla malama! olan Avrupa kanunu medenilerinden birini resmen kabul ve ilân etmeye kararlı bulunduklarını söylemeleri üzerine buna inanmayan hasım ve Hristiyan delegeler gay j-i müslim ekalliyet için bu teminatı muahedeye dercetmiş-lerdi. Demek oluyor ki İsviçre Kanunu medenisini kabul edenler İslâm düşmanı Hristiyanların bile tahmin ve tasavvur edemeyecekleri bir işi gerçekleştirerek Müslüman Türk Milletini bir Hristiyan kanununa tabi kılmakta beis göstermişlerdir. Gerçekten Türk Kanunu medenisi adıyla İsviçre Kanunu medenîsinin roman tercüme etmekten farksız bir man tıkla tercüme edilip tek parti ve tek liste usulüyle seçilmiş bulunan mebuslardan kurulu ikinci Meclisde kabulü, hukukun umumî prensipleriyle bağdaşmaz bir hadise olarak crtaya çıkmıştır. Bütün hukuk sistemlerinde kabul edilmiş olan umumî prensiplere göre bir-milletin kanunu o milletin din, örf, âdet gibi inanış ve içtimaî davranışlarını aksettirmek lâzım gelir iken İsviçre kanunu medenisinin Türklerin din, anane ve içtimaî hayatlarıyla çatışan noktaları üzerinde bir adaptasyona dahi gidilmek lüzumu hissedilmemiştir. Meselâ evlenme manileri arasına ilâve edilmiş bulunan süt kardeşliği dinî bir esastan doğmuş bulunduğu mülahazasıyla red edilerek Türk Milletinin âdet ve an-aneleriyle içtimaî davranış hususiyetlerini kale almak istikametinde en küçük bir tâviz verilmemiştir. Hattâ bundan daha da ileriye gidilerek mezkûr kanunun esbab-ı muci besinde, Türk Milletinin asırlardan beri mütekid bulunduğu ve vatanın düşman işgal ve istilâlarından kurtuluşunda 302 kadir msxnoot.tr LOZAN ZAFER Mİ. HEZİMET Mi? 303 en müessir bir silâh olarak istinadgâhı olan îslâmiyete galiz bir surette küfredilerek bu dinin muhtevâsındaki yüksek hukuk prensipleri bir gerilik âmili ve çağ dışı ilân edil mistir. Millet adına ve halk idaresi unvanıyla yürüyen bir idarenin yüzbin civarındaki gayri müslim için gösterdiği hassasiyeti memleketin

kahir ekseriyetim teşkil eden Müslümanlar için göstermemiş bulunması cidden calib-i dikkattir. Hukuk mantığı bakımından tervici asla mümkün olmayan tercüme kanun meselesinin bir başka hazin tarafı da şudur ki İsviçre kanunu medenisi lisan bilen mebuslar arasında forma forma taksim edilerek her birinin aslında aynı olan bir kelimeye muhtelif manâlar vermeleri suretiyle bir yamalı bohça halinde birleştirilerek güya millî iradeye iktiran ettirilmişti. Daha kötüsü de şudur ki, medenî usul kanunu Türkiye'nin Konya vilâyeti kadar bir genişliğe sahip bulunmayan Nöşetel Federatif Devletinin usul kanunundan aynen tercüme edilmek suretiyle kabul ve tasdik olunmuştur. Türkiye gibi yüzyıllar süren bir cihan medeniyetine sahip devletin örf, âdet, din ve tarihî tecrübeler itibariyle kendisiyle kıyası kabil olmayan küçük bir İsviçre kantonunun kanununa tabi kılınma-- 'idaki facia meydandadır. Bütün bunlar yetmiyormuş gibi Türk Hükümeti gayri müslim ekalliyetlere ait Kilise, Havra, mezarlık ve sair dinî müesseselere her türlü himayeyi bahşetmeyi taahhüt eylemiştir. Aynı zamanda bunların hali hazırda mevcud olan vakıflarına dinî ve hayrî müesseselerine her türlü kolaylığı göstermek ve yeni dinî müesseselerin kurulmasına da müsaade eylemekten başica bunlara dahi gerekli kolaylıklar göstermeye mecburdur. (Lozan Muahedenâ mesi madde 42) Lozan sulhunun akdini müteakip Türkiye'de «Ş e f-1 i k Devri» nihayetine kadar Müslümanların tekke, zaviye, medrese ve hattâ çok kere camilerinin bile kapatıl dıgı ve yenilerinin açılmasına müsaade edilmediği hatırlanırsa gayri müsümlere tanınan bu imtiyazın onları Müslüman Türk Milletinin üstüne çıkararak adetâ hakim unsur haline getirdiği kolayca anlaşılır. d — Gayri müslim Türk Teb'ası dinlerine uymayan veya dinî ayinlerinin ihlâline sebep olan her hangi bir muamelenin ifasına mecbur tutulamayacakları gibi Hristi-yanî istirahat günlerinde mahkemelerde isbatı vücut etmemekten veya kanunî bir muameleyi yapmamaktan dolayı hiç bir haklarını kaybetmeyeceklerdir. (Madde 43.) Tabiatıyla o zaman resmi tatil bu günkü gibi pazar değil, cuma idi. Bu maddeyi müslümanlann dinî günü olan cuma günü hakkında Müslümanlara tatbik etmelerine imkân ve ihtimal var mıdır? Personel Kanunu dolayısıyla memurlara Cuma günü bir saatlik izin verilmesine mütedair teklifin nasıl hışımla reddedildiğini geçenlerde gazetelerde beraber okumuş bulunuyoruz. Acaba resmî tatil cuma günü olsa Hristiyanlara ibadetlerine mani olacak bir takım kayıtlar tahmü etmeğe bu madde gereğince imkân var mıdır? e — Türkiye yukarıda hülâsa edilmiş bulunan gayri müslimlere aid imtiyazların milletlerarası menfaati haiz taahhütler teşkil etmesini ve bu taahhüdlerin Ccmiyet-i Akvam'ın kefaleti altında tatbikini kabul etmiştir. Bunlar o zaman şimdiki Birleşmiş Milletlerin yerine kaim olan Cemiyeti Akvam Meclisinin ekseriyetinin muvafakati ol304 KADİR MlSlROflLU LOZAN ZAFER Mİ, HEZİMET Mtî 305 madan asla tadil edilemeyeceklerdir. (Lozan muahedenâ-mesi Madde 44) Bu madde Türkiye'deki gayri müslim ekalliyeti Cemiyeti Akvamın himayesi altına koymak suretiyle Türkiye Devletinin İstiklâl ve hakimiyetini ihlâl etmiştir. Milli Mücadele devresinde hemen her yerde ihanetleri sabit olan ve bu ihanetlerin canlı şahidleri hâlâ bile aramızda yaşamakta bulunan yerli hâinlere ceza verilmesini beklemek Milletinin en tabiî hakkı idi. Çünkü zafer seksiz şüphesiz Mehmetçiğe müyesser olmuştu. Hal böyle iken cezalandırılması lâzım gelen ekalliyet ler bir nevi mükâfatandırümış oldular. Hem de kendilerine Türk Milletinden esirgenen dinî, millî ve kültürel haklar bahşedilmek suretiyle.. 2) PATRİKHANE MES'ELESİ Türk ordusu Yunan palikaryaları ile boğuşurken Karadeniz sahillerinde bir Puntus Devleti kurmak hayali için de binbir entrika çeviren Patrikhane ve yerli Rumların bizi arkadan hançerleme teşebbüsleri halâ unutulmamış bir hâdisedir. Yunan ordusu her gittiği yerde icra eylediği korkunç mezalimi yerli Rumların ve Patrikhanede hususî surette yetiştirilmiş dessas Papazların kılavuzluğu ile icra

ve ifa eylemiştir. Esasen Sultan İkinci Mahmut zamanında ortaya çıkan «Patras va k'a sı »ndan beri Patrikhanenin devletimizi içten yıkmak için nasıl sinsi ve hain-âne bir surette çalıştığı bilinen bir hadisedir. Fakat biz, Patrikhanenin ihanetler silsilesi halinde ortaya çıkan fesadının tafsilâtına girişmeden şu kadarını söyleyelim ki Mondros Mütarekenâmesini müteakip itilâf devletlerine hitap eden bir beyanname neşrederek vatanımızın işgal edilmesini isteyen Patrikhane değil midir? Aynı şekilde neşreyledigi bir Beyanname ile Yunan Ordusunun inuvaf fakıyetlerini medhederek yerli Rumların fiilen^ Yunan Ordusuna katılmalarını taleb etmiştir. îstanbulun işgali sırasında ise henüz işgal kuvvetlerinin fonanmalarvÇanak-kale boğazını bile geçmeden Patrikhanenin kapışma çift kartallı bizans armasını taşıyan bir baymak takılmıştır. Fatrik Meietyos, İngiliz Kraİıua Patrikhanenin armasını havi bir diploma vererek kendisinden bizim için bir ölüm demek olan Sevr Sulh Projesinin değiştirilmemesi için gayret sarfetmesi ricasında bulunmuştu» Heybeli Adadaki Rum Papaz mektebinde yetiştirilen ihtilâlci Papazları göndererek isyan sabotaj ve katliamları sevk ve idare etmiştir. Bu hareketler için o ölçüde dehşetli bir yeraltı faaliyeti icra edilmiştir ki bunu öğrenen Yunan Başvekili Venizelos bile hayretini gizleyemeıniştir. «Bana verilen ve daha sonra da bazı tecelliyatı ile hakikate tamamen uygun olduğu tesbit edilmiş bulunan teminata göre Memalik-i Osmaniyede mevcut ve Rumların meskûn bulunduğu bilcümle küçük büyük şehirler ve kasabalardaki kiliseler ve *Rum mektepleri tamamen birer silâh deposu haline ifrağ edilmiş bulunuyorlardı. Bu netice içik o mahalde yaşayan Rumlar büyük bir basiret ve cesaret göstermişler ve Türklerin mabedlere olan hürmet ve mahallî mekteptere bahşettikleri ^masuniyetten istifade etmişlerdi. İzmir'in işgaline tekaddüm eden günlerde İstanbul'daki Fener Patrikhanesinden gelen bir heyet beni gördü. Karadeniz sahillerinde müstakil bir Rum devleti kurmak için derhal faaliyete geçmek kararında bulunduklarım, milis alaylarım harekete geçirmek için sadece YuF : 20 206 KADİR MJ9IKOÖLÜ LOZAN ZATBR Ut, BKZ1KBT MİT sor nan zabitlerini beklemekte olduklarını bana iblâğ etti. He-yet'ten sahip oldukları serveti öğrenince miktarı beni hayrette bıraktı. Kendilerinin sahip olduğu altının mevcudu o anda Yunan Hükümetinin sahip olduğu altın yekûnundan fazla idi. Her taraftan ve bilhassa Amerikadan ve Dünyanın her tarafındaki Rumlardan mühim bir miktarda yardım görüyorlardı» demektedir. Patrikhane, Mütareke esnasında bir baskınla Aya-sofya'yı ele geçirmeyi ve kubbesine çan takarak kapısında «Bizans Bayrağunı sallandırmayı tasarlamış fakat bunda muvaffak olamamıştı, işgal altmda bulunan İstanbul'un en yüksek icra merciini teşkil eden Salta ı Va-hideddin'in emri üe icra edilen baskın sonunda bu bayrak ele geçmişti Bu defa Ayasofya'nın etrafındaki emlâki sahiplerine yüksek meblâğlar teklif ederek alıp işgal kuvvetlerinin yardımı ile burasını bir«Hristiyanlık Merkezi» haline getirmeğe teşebbüs ettiler. Sultan Vahideddin merhum bunu haber alır almaz bütün satış muamelelerini iptal ettirdiği gibi bu civarda emlâki bulunup da satmak isteyenlerin mülkiyetlerinin rayiç fiattan daha fazla bir bedelle ve ancak devletçe satın alınabileceğini ilân etti. Patrikhanenin T^rk Milletini arkadan hançerlemek için icra eylediği fesad ve ihanet hareketleri tafsil ve hikâye etmekle bitmez. Lozan'a bu ihanetlerin taze habralany-la giden Türk Murahhas Heyetinin Reisi ismet Paşa Lozan muahedesinin imzasından sadece onsekiz gün evvel kati bir lisanla şöyle demişti. «Biz Rumların vesâir unsurların «mur-i mezhebiyelerine tamamen hürmetkarız ve onların Kiliselerine kemafissabık riayet edeceğiz. İstedikleri ruhani reisi intihap hakkını kabul ederiz. Ancak Patrikhane müessese—i hâzırasnun ikbâsına imkân olmadığı gibi Patrik efendinin artık İstanbul'da işi yoktur, bu bir şahsi mesele depdir. Bir müessese meselesidir» dediği halde müteakip onsekiz gün içinde neler cereyan etmiştir ki, Pat rikhane

İşte bu gün Türk Milletinin kanını emen istanbul Kumlarından topladığı paralan. İsmet Paşa'dan Patrik haneyi bir doğum günü hediyesi olarak taleb eden Îhgüiz diplomatı ona boyun eğdirmiş bulunuyordu. Rıza Nur. *•• Patrikhâne'nin «Pençemiz altında bulundurulması» belki Fâtih devri için çok yerinde bir görüştü. Bu mevzudaki mücadele İnönü'nün Lord Gürzon'a teslim bayrağım çekmesiyle neticesiz kalmış ve Patrikhanenin istikbalde daha kimbilir ne kadar ihanetler icra etmesine imkân vermişti. görgü ve terbiyeden tamamiyle mahrum bulunuyordu. Ali Fuad Cebesoy'un «Siyasi Hatıralar» ında belirttiği gibi Lozan'a «bir çok hazır maktukları cebine koyarak28*» gitmişti. Lozan Muahedenâmesi metnine Patrikhane hakkında hig bir madde konulmayarak kulisdeki bu an.I nındaki sebep ve âmilleri üzerinde bir nebze duralım. ZAFER M». Bum Nur'un safdilâne bir gayretle nasıl çırpındığını görmek için bkz. Kıbrıs Türklerine kurşun (265) Dr. Fakat bugünkü Türkiye'nin bir «Pençe» si olup olmadığını okuyucunun takdirine bırakırız. HEZİMET Mı? 309 olarak sıkan Gırivas çetelerine gönderen ezelî fesad ocağı patrikhane. 3) HİLAFET MESELESİ Lozan Muahedenamesinin Türk Milletine mal olan mânevi kayıp ve felâketleri bunlardan ibaret değildir. 1106 vd. kimbilir daha ne kadar Türklük ve Müslümanlık aleyhine faaliyet göstermenin mühletini bu suretle temin etmiş oluyordu. Kum Jfm^vn — hüsnüniyeti kabul edilmekle beraber bu meseledeki tutumu yerilmektedir. Bir kere Türk Başmurahhası. Bunun hakiki sebebi tnöntt nün bu direnişten vaz geçmesi biç bir mukabil tavizle de alâkalı değildir. Ec-nebî kültüre imtiyaz tanımak ve sulhu müteakip girişilecek inkilâplar istikâmetinde bir çok gizli tavizlerde bulunmak gibi meselenin hayatî bir ehemmiyeti haiz başka noktaları da mevcuddur. Lozan Palas'ın sigara dumanlarına bürünmüş odalarında tnöntt dessas İngiliz diplomatı Lord Gttr-zon'un ısrar ve ricalarına boyun eğerek Patrikhaneyi bütün günahlarından beraet ettirmiştir. Bu mes'elede maalesef Dr. Rıza Nur'un da günahı vardır. Şöyle ki. Patrikhâne'nin «Pençemizin Altında bulunması» gibi yanlış bir görüşe bel bağlayan Dr. Bu yüzden. böylesine ehemmiyetli~bir beynelmilel konferans için zarurî olan siyasi bilgi. Bu. 308 KADİR MJSIKOfiLU LGZLİN.| taşma ile iktifa edilmiş ve Patrikhane mevzuu müzakereden kaldırılmış oldu. bu mes'elede kendi ifadesiyle kasden ısrar edip sonra da mukabilinde bir şeyler koparma ümidiyle vaz geçmiştir.J nun için herşeyden önce «Türk Murahhas Hey'eti» ve | müşavirlerin manevî vasıflarını tebarüz ettirmek gerektir. İnönü'nün Hatıraları — Ulus Gazetesi. Buna dâir da .yerinde kalmıştır. Fakat ayni zamanda bunun Lord Oüneon'un tabiriyle bir tarmağan» olarak İnönü tarafından Verildiği Adeta itiraf edilmektedir. Rıza Nur-a-g. Dr.e. ah. Halfeuki Osmanlı Devletinin bir kaç asırlık tarihi içinden devam edip gelen pek çok muallâk mes'elenin hesabı görecek olan böyle bir konferans da hazır nutuklarla muvaffakiyet elde etmeye imkân clmadı-ği izahtan varestedir. b) Böyle bir konferansta vazife görebilmek için ilk şart olan lisan bilgisinden de mahrumdu. Bu babda en ehemmiyetli ve üzerinde durulması lâzım gelen noktalardan biri Hilâfetin ilgası ile Türkiye'de lâdinî bir hayat tarzı ihdas etmek istikametindeki ta-alıhüdler olduğu muhakkaktır. Müzakere usulleri ve meselelere istikamet verecek taktiklerden bihaberdi. . Çünkü o gün Lord Gtir-zon cenahlarının doğum günüydü.' ha geniş tafsilâtı bu eser'in «Manevî Kayıplanmız»ı tafsil '\ eden üçüncü cildinde bulacaksınız. Bu kaybın ortaya çıkışma dâir yukarıda bir nebze malûmat verilmiştir.. böyle bir vazife için şart f olan ehliyet ve tecrübeden tamamiyle mahrum bulunuyordu. Kısacası genç ve tecrübesiz olması ve meslek itibariyle diplomatlıktan gelmemesi kâfi bir muvaffakiyetsizlik sebebiydi. 10 Bktm 1968 tarihli nflsha'da Dr. a) Hayatî cephelerde geçmiş bulunan İnönü. KAYIPLARIMIZIN AMİLLERİ Gizli pazarlıkları bir an için bir kenara bırakarak Lo-zanda uğradığımız maddî ve manevî kayıpların zahir pla.

Bunu bütün müşavirler bilirler. Bu vaziyette. 1003-1004. Fakat benim hiç bir ümidim kalmadı.»28'demektedir.. Buna göre İsmet Pasa'nın komisyonda söyleyeceği şeyleri müşavirler ile müzakere ediyoruz. Münir onun sooturup not tutuyor. yazıyor. Zannediyor musun ki. yerinde cevaplar yetiştirmek suretiyle muvaffakiyete götürecek «sür'at-i intikal» den istifadeye imkân olur mu? d — İnönü. Gerçekten Anadolu'da bir mücadeleye girişmek hususunda kendisine teklifte bulunan Kazını Karabekir Paşa'ya şöyle diyordu. henüz bilmiyorsun! Ordularımız mahvoldu. İsmet'in gözü Münir'in notunda. Askerlikten istifa edelim. İlâve ve tashihe ihtiyaç varsa yapıyorum. . millî davalara ta başlangıçtan beri gerek tiği şekilde inanmış bir kimse değildi ki. Zabıtnameleri okuyanlar. O da Fransızca yazıp dak tfloya veriyor. îşte Ismet'in söylediği bütün nutuklar böylece benim tarafımdan kaleme alınmıştır. Asıl felâket bizim içi(267) Dr. ilâh. «Her akşam ertesi günkü içtimalann saat ve müzakere mevzuları umumî kâtiplik tarafından her hey'et-i mu(286) General Ali Fuad CEBESOY — a. Ben kararımı sana söyliyeyim mi Kâzını? Köylü olalım. İşte onu ben hazırlarım gelecek celsede o okur. Kemal Paşa'nın elinde olduğunu göz önüne olarak daima ve sırf onunla mahrenâme bir surette muhaberelerde bulunmuştur. Senin kaç liran var.» 2eT c — İnönü. Ertesi günü söylüyor. O sadece celsede okumuştur. Bırak ki benim bir tarla alacak param yok fakat olsa da ayaklar altında zeliline ölmekten-se milletimizin bu kadar senelik yediğimiz ekmeğini na-muskârâne ölmekle ödemek daha çok yakışmaz mı? — Kâzım ne diyorsun? Sen vaziyeti.İsmet sağır nutukları işitemiyor.c.. Rıza NUR — a. fransızcayı da iyi anlamıyor. 221.g:. İsmet geceleri hükümete ve Mustafa Kemâl'e şifre ve hususî mektuplar yazmakla meşgul oluyordu. bizi yaşatacaklar.» gibi kâğıda kurşun kalemiyle yazıyorum. Bu suretle zabıtanamelerde mevcut İsmetin söylediği nutukları hep ben yazmışımdır. Nur. — İsmet ne söylüyorsun dedim. bizce böyle olacak.. Onlara da bakıyor. İsmet Ağa olalım. «Gördün mü Kâzım? Herşey mahvoldu. Bu suretle nutukları anlıyor. 310 KAD)R MI9IROĞLU LOZAN ZAFER Mİ. İsmet bir tanesinin müzakeresinde bile bulunmamıştır. Ben de sağında oturuyordum. Rıza. eh. Celsede ani olarak bizden mühim bir şeye cevap istenirse cevap vermiyoruz. işitse de İngili» ce bilmiyor. İsmet bunu kendisi hazırlayacak yerde onları da ben hazırlıyorum. Bunları bana göstermemeğe dikkat ederdi Hemen hiç birini görmemişimdir.» diyoruz. bütün cenup hudutları açık bir halde. garpten Türk'ü boğacaklardır. Adeta her sahife de bu cümle vardır. istikbalinin M. Ismet'e veriliyor. «. bedence de malûldü. Bu mühim. Çiftlikle hayatımızı sürükliyelim.. fakat böyledir. batıracaklar ve hayatımızla biz didineceğiz. görürler ki İsmet daima «Gelecek celsede cevap vereceğim» der. th. «Şöyle yapî Onu yapma! Söylediği şu. En yakın bir mesai arkadaşı olarak Dr. Söylüyorum. Bu. HEZİMET Mİ? 311 rahhasaya tebliğ ediliyor.e.g.. ma!kinayla yazıyor. «1leri-deki celsede buna cevap vereceğiz. Rumlar şarktan. Boğazlara itilâf hakim. Bu hususa bir kaç kere temas eden Dr. Sonra bir defa da okutuyorum. Birleşelim Kazım Ağa.c — Hayatının hemen her safhasında aşikâr bir surette görüldüğü üzere diktatör tabiatlı olduğu için etrafındaki mahdut ehil ve ahlâklı hukuk ve iktisad müşavirleri ile kâfi derecede istişare etmemiştir. Buna cevap lâzımdır. Rıza Nar. Dedin ki. Birkaç saat içinde mes'ele tenevvür ediyor. O meseleyi de yine ayni müşavirler ile müzakere ve münakaşa edip yazıyorum. İşitme gibi bir siyasi müzakerede e nlüzumlu hasseden mahrumdu. Bir usul de ittihaz ettik. Bir kâtibe «Yaz!» diyorum. Vaktile gördüğün gibi sürüklediler ve bitirdiler. Ermeni. Hikmet Bey'e veriyorum. Lozan'da işi ciddi tutacaktı. ikin ci murahhas olduğu halde inönü'nün bu muhaberatını ondan bila sakladığını şöyle anlatmaktadır.

üniformamı kimseye vermeyeceğim.c. Ben başka türlüsünü göremiyorum.g. sh.. sh. a. kemal Paça'nm bile Erzurum'da ümitsiz bir anmda: «. Komutan başka çare kalmayınca muharebe hatlarında yer alır. «Başvekil» olur olmaz mezkûr eseri toplattırmıştir. bütün ordular başsız kalırdı. belki de iki rütbe kaybedeceksin. (271) Fazla bilgi için bkz. eden Çerkez Et-hem'i çekemeyerek firara mecbur eden İsmet Poja'dır. Rıza NUR — a. düşünmek ve karar vermek için sükûnet aramışlardır ve arayacaklardır. Ali İhsan SABÎS — a. HEZİMET Mt? SİS Garp Cephesinde Ali thsan Paşa gibi büyük bir kumandanla şahsi hakimiyet arzuları ve kaprisler yüzünden çatışması. Komutan her zaman ortada dolaşmaz.g. Ben çok düşündüm.g.. (Bak. düşünUlemiyecek düzmecelerden biridir. Milletin mahvolduğu-nu görmek zületindense yaşadığını görerek ölmek daha Türkçe olur. millete karşı mümkün olam yapalım. '" (269) Bkz. Silahımı.. Yoksa kendilerine çok pahalıya mal olan mücadelesini affettirerek kendini bağışlatmak için Yunanlılara adamları ile birlikte iltihak edebilirdi. 164 vd. (270) inönü'nün hahlşkâr bir Amerikan Mandası taraftan olduğunu gösteren eliyle yazılmış mektup KAzxm Karabekir Paşa'nm. 7. Tek bile kalsam. Sen de bir iyi düşün! — İsmet ben kararımı vermiş bulunuyorum. Neyimiz varsa birleştiririz ne mümkünse alırız. Pek çokları.e. sh: 989.e. sh. sh..g. Rıza NUR — a. "' aynı şekilde Millî Mücadelenin temellerini atanlardan biri olan Çerkeş Ethenrle bir niza çıkarması "' nihayet «Altıntaş Hezimetbne 27< uğraması ev inönü Harbinde kaçıp samanlığa gizlenmesi178 gibi fiilî Nedir? Bir an evvel kabul etseler de memleket do bu herc-ü mercden kurtulsa» dediği kayıtlıdır.g. Bh <Manda Mea'eleşi» dolayısıyle Kâzım Karabekir Pofa'nm adı geçen eserinde yer alan. Kâzım. .(268) Dr. veya tek dağ başı dahi kalsa uğraşmak. Kâzım Ağa İsmet Ağa oluruz.. Dr. a. 312 KADİR MISIROOIAJ mizde Kâzım! Tasfiye yapacaklar tasfiye! Anlıyor musun? Bugün harpte kazandığın paşalığı alacaklar bir. 666-68). a. *T0 zorla Anadolt:ya gönderilmesi. s.. vesikalar kısmı). Yunanlılar İçin bile. (275) inönü'nün bu husustaki lddlayı. Feridun KANDEMÎR — İkinci Adam Masalı — İstanbul 1963.bu güne kadar tekzip etmemiş olmasına dikkati çekmemize kızan mahut Ulus yazarı: «Bir cephe komutanının samanlıkta saklanması.e.Allah belâsını versin.» 2«9 Bunun arkasından «Ameri k a n Mandası »na taraf tar olması.. Ethem'm vatanseverliği sununla bile sabittir ki. Bütün bu şeyleri vaktiyle Çanakkaleden içeri sokmamıştık. (274) Bkz. fu Amerikalılar manda mıdır ? LOZAN ZAFER Ht. (fazla bilgi için bkz. Zamanımızın karargfth hizmetleri ve ko. Artık bize berşey döşman. birinci hatlara girmez. fa-Jkat yapümıyacaktan fayda yoktur. sh: 824 vd.g. Azim ve tedbir her ümide yol açar. Fakat uzun murafalar sonunda beraat eden bu eser karşısında TUrk Efkâr-ı Umu-miyesl O'nun veremiyecegi cevabı hAlA beklemektedir. — Kâzım.e.' muta yeri «istemi o devirlerde yeteri kadar bulunmadığı . Buna verecek cevabı olmayan İnönü. Vaziyeti sen de anlarsın. (273) Gerçekten Milli Mücadeleyi ilk başlatanlardan biri olan ve bu uğurda pek büyük hizmetler ifâ. böyle davranışlar çoğunlukla hatadır. 59 vd (272) Bkz.e.g. Biz ölümü göze alınca hepsini yine dışarı atarız.e. Nazarımda bostan korkuluğu gibi duruyorlar. 321 vd.gr. Dr.deki vesikalar arasında mahfuzdur. Vaziyeti sen de anlarsın. sırf canını kurtarmak için geçtiği Yunan cephesine adamlarını götürmemiş ve o cephede de Türkiye'ye karşı faaliyet gös-termlyerek Ürdün'e gidip yerleşmiştir. Ben Boğaz'dan gelirken ahdimi verdim.. — General Ali İhsan SABtS. Rıza NTJR — a. Böyle olmasa. Kâzım Karabeklr — a.. Rauf ORBAY tarafından gönderilmiş bir mektupta M.e.

korkusundan hasta düşmüştür. başka maksat düşünemiyorum. Dr. Hem bu muahede işi değil. Zamana göre mükemmel komuta yerleri kurup çalıştırmaktan da gjeri kalmadılar. Fransız entellcanaı mensuplarından Madam de Tahi ile Lozan sokaklarında kol kola.. a. «Vay rüzgâr yok bu yapraklar kımıldıyor. Fakat görmek hakkım idi. Ben korkuyorum..g. Lozan'a yalnız erkek . a. Muahede işlerine ancak yetişiyorum. eserinin sh.t. Halbuki. ah.. bu «SamanUk» mes'eleslni bir an için şöyle bir kenara bıraksak bile artık İnönü harpleri'nin iç yüzü ve o'nun gerçek kahramanları ortaya çıkmış bulunmak. yanılmıyorsam Batide Edip Ad%var'm yazdığı hatıralardan çıkio^tır. Ne yazıyor. Lozan'da nice saçma şeylere vehmederek ehemmiyetler vermiş. Gizli tutuyor. Rıza NUR. bundan şu çıkar» d\(277) Yalnız İnönü degH. olayı yanlış. Aydın. Hattâ evham ve hayalâttır.Sağ taraftaki ağaçta beş . bilmem?. boşuna uğraşmış.314 KADİB MISIROOLU vak'alar onun istikbalini millî davalara inanıp bağlanmak yerine M.g. Milli Mücadele kahramanlarından Halil Nuri YURDAKUL'* gönderilmiş olup IMtfi Arif KEM-BEK'in hususî albümündeki aslından fotokopisi çıkarılmış bulunan yedi sahlfelik mektup. Bu samanlık meselesi.müddet Moskova'da bulunmuş olan elemsin tjidam'dı. Rıza NUR bile frenklerden kork-makta bulunduğunu bizzat itiraf etmektedir: «Celse baş.. *İsmet. Bununla İnönü'nün felekten naml kâm alarak sabahladığına dair tafsilât için bakınız. a.casuslar değil. î7° (276) İçin. tadır. I 316 KADİR MIPIROÖLb LOZAN ZAFER Mt. Dr. 1005).» (Bkz. Evhamını tarif için şöyle izah ederdim: Bu adam sokakta gidiyor. sâde muhabere ile meşgul. Aynca Tevfik BIYIKLIOĞ-LU tarafından. müzakereden fena çe-kiniyorum. ehemmiyet vermiyorum. Yalnız hariciye vekaletine yazacakken. evhamdır. Benim de buna zaten vaktim yok. Fevzi Çakmaklar AH Fıtatlar ve İsmet Paşalar bu iğleri bazan köy damlarında.e. Bana cesaret geldi. Kendimi onlara . «Hakikaten tsmet zekidir. Bunda bir hile var.» demektedir.g. Mustafa Kemal'e yazıyor.. Kemal Paşa'ya hulul etmek ve dalkavukluk yapmakta aradığının aldatmaz delilleridir. Mustafa Kemaller. sh. En yakın me sai arkadaşı olup kendisini bir çok buhranlı müzakerelerde yakınen müşahade etmek imkânını bulan Dr. KAZANOVA MI? İnönü. samanlık-lardalarda veya kağnı üstttnde bile yapmışlardır.. Beş on gün mügahade ile geçirdim. cinsiyetin cazibesinden istifade İle heyetimizin esrarını elde etmek İsteyen kadınlar da gelmişti. 368 vd. Başka işe yaramaz. HEZİMET Mİ? 317 e — İsmet Paşa'yı Lozan'da her sıkıştığında bir takım tavizler vermeye sevkeden âmillerden biri de O'nun had safhasındaki evhamı ve korkaklığı 1TT idi. Hem de fena bir adeti var.: Cihat AKÇAKAYALIOGLU. Fakat tamamiyle cahildir. (Bkz. ladı. misi arşivimizde mahfuz bulunmaktadır. Çünkü evhamı zekâsını imha eder ve onu daima yanlış fikirlere. askerlikten ve muharebe gereklerinden pek anlamadığı İçin. Şahıslan birer birer tetkik ettim. aksettirmiş bulunabilir. işlere sevkeder.. kahraman kadınlarımızdan olmasına rağmen. Olan şeyleri Ankara'ya yazıyor Ve oradan yazılan şeylere cevap veriyor. Bunlardan sadece birini dikkatlerinize takdim edelim. Ulus Gazetesi 2 Mart 1966 tarihli nüsha). Run NUR. fena neticelere vardırır. Onca hile şimdi muhakkaktır. Bunlardan biri de İnglltt entelicansuun uzun. Zekâsı entrikada mütehassıs zekâdır.* diyorum. İnönü Muharebelerinin üzerindeki şalı kaldıran tarihi bir vesika olarak hu. Dr..on yaprağın biraz kımıldadığını görüp. Buna dair General Alı ihsan Pagcfmn a.c. Bu adamın her işinde nokta-yı azimeti mesnedi.g. Doğrusu ev-velce bu frenklerden çok korkuyordum. Rıza Nur O'nun bu hususiyetine hatıralarında birçok kereler temas etmektedir. Bana gösterdiği yok. 997 998. Fakat nedir ve kimler yapmıştır? da «Ondan o. BAŞ MURAHHAS Mİ. da tafsilât vardır. Sade mühim ve pürüzlü bir muhabere olduğu vakit bana gösteriyor.» der tutturur. Rüzgâr yok. Bunlar ile karşılaşmaktan. «Bu adamlar çok yüksektir.

e. (280) InSnlstlerln Lozan'ı sırf l*m«t Poja'ya mal etmelerine mukabil (bkz. Rus» Nur Bey Türk Heyet-i Murahhasa» içinde başlıca medar-ı muvaffakiyet olmuştur. isimiz allahhktı. DİĞER SEBEPLER Lozan'a giderken Türkiye'nin hangi meselesini ne esas üzerinde müdafaa edeceğini dahi bilmeyen"8 ve bu hususta da kendisine ciddî ve bilgili yardımcılar verilnıenıig (278) Dr. terkedip sulhu yapın. Kemal de zafer kazandığımıza göre sulha kolayca nail olacağımız zan-nındaydı. ye halleder. muahede bu şekli dahi almayacaktı. Fevkalâde bir metaneti asab lâzımdır. Rıza NUR. Baktınız ki.. müfrid birer Fransız taraftan kesilmişler ve böyle bir taksimin kendi . sözlerinden dönüyorlar. Bir yaprak kımıldamasını azim bir suikast tertibi haline kor. Gerçekten başta Hayim Namn Efendi olmak üzere Maliyeci dönme Cahid Bey ile onun kadim sır arkadaşı kadar bir kâğıda «gan bir talimat verdi. Mustafa Kemal. sh. Vakıa Rusya'da böyle müzakerelere alışmış idim. hattâ Trakyayı alamıyorsunuz. Halimiz güçtü.BM.g. Meselâ. Ama burada Avrupa'nın seçme dip.» (BkzJDr.e. İsmet İle beni bir tarafa çekti. 983).e. hattâ icabederse istanbul'dan da vazgeçmek lâzımdır. lomatlan vardı.» (Bkz. dedi ki: «Esaslarınız budur. Zabıt Çeri-de«l. hiç bir şey yok.. 982). şerefli bir sulha imza koyarak yıldızı parlayacak "kimse bir «garpçı» olsun Çünkü başlayacağı inkilâp hareketleri için otoritesi takviye edilmiş bir yardımcıya ihtiyacı vardı.. Hem bunların mükemmel dosyaları vardır.. bilhassa murahhas olarak beraber çalıştığım Dr. Esasen M. Fevkalâde bir feragat'! nefia hissi ile yekdiğerine eklenmek ve yekdiğerine samimi bir müzaheret göstermek.nisbetle hakir görüyordum.e. Çünkü M. ne dosya var. Hakikaten bir İdeale hizmet lâzımdır.» (Bakz. 997). Millete bunu söylemek vazifemdir. Pireyi deve yapar. LOZAN ZAFER Mİ. a. (279) «Bizde ne hazırlık var. Sene 1 içtima 9). ah. İkinci murahhas Dr. Rıza Nur Ja birleşmeleri Türk Milletinin millî içtimaî yapısının tamamen tahribine sebep olacak taviz ve taahhütlerin ortaya çıkmasını kolaylaştırmıştır ki. Meclisinde sitayişle bahsettiği tarihi bir hakikattir: «Ve. Kemal Paşa tarafından «Baş murahhas» o-larak O'nun tayini bu yüzdendir. Boa Nnr'un bir çok meselelerde tarihi müstenidatla yaptığı müdafaalar ve Venizelos'u bayıltmağa kadar varan çetin "° mantığının yardım in ft nail olmasa idi. Bu histe kendisinden hiçte geri kalmayan Dr. uğranmayın. Dr. Dr. Ru» NUR — *.» demektedir. Adeta Ummanda pusu* lamız yoktu. Arkadaşlarımdan ve bilhassa Rtta Nur £ey*den bunu gördüm. a. 1007. Chat AKÇAKAYALIOGLU — Ulus Gazetesi.bilhassa mî? nevî tâvizlerin en esaslı âmili O'nun devri'nin münevverlerinin ekseriyeti gibi kayıtsız şartsız bir garp hayranı olmasıdır. bu mes'ele üzerinde evvelce durulmuştur. (Bkz. lâzımdır. m Düyununu umumiye denilen Osmanlı borçlarının Osmanlı İmparatorluğu'ndan toprak almış bulunan devletler arasında taksimi mevzuubahis olduğu zaman Türk heyeti murahhasasmda vazife gören Cavit ve Cahid Bey'ler. a. Musul için hiç uğraşmayın !> Mvatafa KemaTln de jifal direktifi bu.. istiyordu ki. sahiden İsmet bir pireyi koca bir deve yapar "• İnönü'nün verdiği .. (Al-kıalar).g. ah.e. Ne yapacağız!. Bilâhare Lozan'daki vaziyeti tasvir ederlerken: istihbaratımız sıfırdı.. Devre *. Arkadaşlar! Gflnâgûn tealrat altında yalnız Mm ve vukuf ve tecrübe kâfi değildir. Ruta Nur Bet/i kemaU tevklrle yftdetmek İsterim. HEZİMET Mt? 319 Hüseyin Cahid Bey Lozan müzakereleri boyunca Türkiye' nin aleyhine çalışmışlardır.. *Lord Gürzon gibi bir takım resmi diplomatlar burada. derler.. Heyet-i Vekile bize giderken bir içtimada avuç içi 318 KADİR MI9IROÖIAJ bulunan îsmet Paça. Rıza NUR — a~g.g. Rıza NUR. sh. O'nun için İnönü'nün tecrübesizliğine ehemmiyet at-fetmiyerek O'nu tercih etti. Dr. tefrika) O'nun kendisi bile Rıza NUR'un yardımlarından hem de T.g..

e. 997 . Lozan Muahedenamesinin Millî Mücadeleyi başarmış bulunaıı Meclisi Mebusanda tasdikine imkân olmadığı için bu Meclis feshedilmiş adetâ dikensiz bir gül bahçesi halinde kurulan İkinci Meclis-i Mebusan'da müzakereye konulmuş (282) Bu gibi İhanet ve ahlâksızlıklar İçin Dr. 1017 . İnönü ve Nihat Reşad'ın kadınlarla meşguliyeti. Gerçekten Lozan'a kırmızı rey veren ve onun aleyhine konuşan ondört mebustan» her birinin müşterek vasfı budur.e.g.1125) Ruşen Eş. (283) Fazla bilgi için bknz: Feridun KANDEMİR — a. İslâmiyet ve Türklük hesabına tarih boyunca eşine rastlanmayan bir felâketler silsilesine sebep olmuştur. sh. sh.g. stı Lozan'daki Türk Murahhas Heyeti ile Ankara arasında sağlam bir irtibat kurulmamış. Çorçü" hatıratında Türk Hey'et-î Murahhası ile Ankara arasındaki muhaberatı her sabah kahvaltıdan sonra müzkere ederek kendi murahhas larına lüzumlu talimatı verdikten sonra bu anurahabere nin yerino ulaşmasına müsaade bahşettiklerini istihfafla kaydetmelktedir ki2" böyle bir skandal ihtimal Dünya diplomasî tarihinde rastlariamayacak kadar enderdir.e.e. Ne hazindir ki Türk Milleti bu fitne kumkuması dessas yahudinin Robert Kolej Fransızca muallimliğinden itibaren Türk Milleti aleyhine çevirdiği fırıldakları halâ bütün vuzuhu ile bilememek tedir. 103. onlara bunun içinde ne olduğunu öğretmeyiz. 105 LOZAN ZAFER Mt. Fakat hazin değil midir ki arada yaryn asra yakın bir zaman geçmiş olmasına rağmen gizli celsede müzakere edilmiş bulunan Lozan muahedenâmesine ait rey ve müte-lealar hâlâ neşredilmiş bulunmamaktadır. HEZİMET Mİ 7 321 tu. sh. 1036 . sh. sh.çin mezkûr eser mutlaka ve dikkatle okunmalıdır. Nihat ve Hamid Bey'\cxin petrol şirketlerinin adamları Ue giriştikleri para dalavereleri (a.g.99 . Halbuki Hayim Namn Efendi'nin Türkiye aleyhinde çevirdiği entrika ve Londra ile Ankara arasında mekik dokumak suretiyle temin eylediği gizli anlaşma. «gazeteci» gibi sıfatlarla dahil edilmiş bulunan kimselerden bir çoğunun ahmaklıktan «hırsızlık» ve «casusluk» a kadar ne derece çirkeflere yuvarlandıklarını ibret ve deh(281) Fazla bilgi için bakz: Dr. Rıza Nur'un ga_ his şahı» bir çok kimse hakkında müşahedelerine istinaden naklettikleri bir cild teşkil edecek hacimdedir.e. 1072 . Acaba lehtar ve aleyhtarların mütealâlanmn mukayesesinde hâlâ hayatta bulunan sahte Lozan Kahramanı için.37) Şükrü Kaya (a. 320 KADİR MI9IROOLU setle görmek iğin Dr. (a. İstikbalde Türk çocuklarının Lozan mua-hedenamesini reddedecekleri muhakkaktır. sh. Fakat bu İkinci Meclis-i Mebusan'da dahi Lozan Mu-ahedenamesini reddedenlerle müdafaa edenlerin beyanları mukayese kabul etmez bir mahiyet arzetmektedir. 1021) gibi bir çok hususlara parmak basan bu eser okunmadan maddi ve mânev! kayıplarımızın gerçek saikleri kavranılamaz.g. Rtsa KUR — a. 1050 . çocuklarımıza Lozan Muahede-namesini alkışlatırız ama. korku ve endişeyi mucip bir nokta olmasa şimdiye kadar bu yapılmaz mıydı ? Netice olarak düne kadar Lozan ruhu ile teşekkül etmiş bulunan Cumhuriyet Halk Partisinde bir çok mes'u! mevkiler deruhte etmiş bulunan Tahsin Banguoğlu'nun 1965 senesi Kıbrıs görüşmeleri dolayısıyla' Millet Meclîsinde söylediği gibi «Biz. Hey*ete «müşavir».73) korkaklıkları.tabirlerince fenneri mümkün olmadığım borçların tamamen Türkiye tarafından ödenmesini müdafaa eylemişlerdir.g.g. «kâtip».e.e. 1083 ve 1120 vd.51) ve Veli Bet/'ia (a. Kıza Nur'un adı geçen eserine bir göz atmak kâfidir. Fakat bu nihayet maddî bir meseleye müteallikti.g. Zekâi Bey'in bir hizmetçi kıza tecavüzü (a. sh.g. Üstelik mezkûr muahedeyi reddedenleri M. B'i acı hakikâtleri öğrenmek . Kemal Paşa bizzat tayin ve tesbit etmiş ve bunların doğum yerleri itibariyle kurtarılamamış memleketler halkından obuaları esasını takip ederek tenkidlerinin bu açıdan şeklî bir muhik sebebe-istinadını temin etmek istemişti. sh. Bu sebeptendir ki Hayim Naum Efendi sulhu müteakip Türkiye'ye avdet etmek cesaretinde bulunamamış ve Yahudilerce en büyük HahambaşLuklardan biri olan Mısır Hahambaşıhğına nakledilmek suretiyle taltif edilmiştir.g.» . 1001 _ 1002).e.e. (a. 1051) Basan Safca'nın dalgınlıklan (a. ingilizlerin kontrolleri altında bulunan Köstence yoluyla muhabere edilmiş olduğu cihetle karşılıklı yazışma ve direktifler onların kontrolünden uzak tutulamamıştır. refin karısını şuna buna takdimi.

İlk sahifelerin birinde de kaydettğimiz üzere Müddeî. Türk murahhasları karşımıza büyük isteklerle çıkmışlardı. mukadder akıbetimiz olan mağlûbiyete bizleri haliyle götürebilirdi.. Elefterios Venizelos. yaşındaki talep ve istekleri ile harp tazminatı hakkındaki arzularım katiyetle yerine getirmemek için herhangi bir sebep yoktu. ah. Yani müddeî biz değiliz.. 329). Halbuki buna mukabil Yunanistan sekiz . Vakıa Karadeniz bölgesiyle Anadolunun muhtelif bölgelerinde genel mevcudu üç milyon alb yüz bini bulan Yunan asıllı unsurlara karşılık Yu-nanistanın muhtelif yerlerindeki altı yüz bin Türkün mübadele esaslarına göre Türkiyeye iade edümesi bizim için iyi bir netice idi. bir çok siyasî hadiselerde kendisini göstermek lüzumunu hissettiği gibi 1923 teki Lozan antlaşmasında da Türk Başmurahhası İsmet Paşa'nın karşısına çıkmayı lüzumlu gördü. Türklerin Ege adaları üe Batı Trakya ve Eg€ MakedonLOZAN ZAFER Mİ. Çünkü. O'nlar için «ıfer olan.U Kraliyet Rejimini ayakta tutmayı arzu edij'orlardı. (bknz: Earl — RONALDSHAV — The Life of Lord Curzon. Türk murahhas heyetinde vazife almış bütün eşhas gayet mütekebbir idi. Lozan'ın İnönü için cHezimet» olması zaruri değil midir? Venizelos'un Lozan'da büyük bir muvaffakiyet ekle ederek harp esnasındaki hatalarını tamir etmek imkânım bulabildiğini gösteren Yunan kaynaklarından sadece birini dikkatlerinize arz ederek bu bahse son verelim.. Bilhassa normalin üstünde silâhlı bir kuvvetimizin mevcudunun tahdit edilmeyişi. gerek Lord Gürzon *•* ve gerekse Venîzelos gibi o'nun baş hasımları da Lozan'ı kendi hesaplarına bir «zafer» saymaktadırlar.. «. yukarda da belirttiğimiz gibi Yunanistan uzun yıllar iç mücadelelerin neticesinde gayet zayıf düşmüştü.> demektedir.on sene dahilî buhranlar geçirmiş nihayet neticede Anadoluda mağlûp olmuş idi...a Lozanda göstermiş olduğu gayret ve politik faaliyeti lehine tescil edilmesi icabeden büyük bir basandır. Çünkü onlara bu imkânı kurtuluş savaşı bahsetmişti. Elefterios Venizelos Yunan siyasi hayatında zaman zaman Yunan millî menfaatlerini tamamen tahakkuka matuf hareketleri olmamışsa d. tarih ve vatandır!.. Bizim Anadolu isteplerindeki korkunç mağlûbiyetimizin sebep ve sâikini orduya giren bu ikilikte aramamız .Bu redde esas teşkil eden esbab-ı mucibe meyanırida. Fakat unutmamak lâzımdır İd burada sarfedilen mütealâlar siyasî veya şahsî sebeb ve saiklere istinad eden mütealâlar değildir. Eğer 1923 ve 1924 yıllarının Yunan dahilî politikasını ele alır da tahinini yaparsak bizler her bakımdan müdafaa imkânlarından mahrum ve acze düşmüş bir vaziyette idik. London 1928 . Elefterios Venizelos'un politik taktikleri ve Türk murahhasının isabetsiz hareketleri neticesinde Lozan antlaşması muhtelif bakımlardan lehimize kaydedilmesi icabeden bir zaferdir. Türkler muzaffer bir orduyu temsil ediyorlardı. şu noktayı da hatırlatma» yerinde olur ki. Çünkü milletin göz bebeği olan Yunan silâhlı kuvveti tamamen ikiye ayrılmıştı. Şu duruma göre. Yunan ordusu içersinde 1922 de meydana gelen ikilik hareketi. Bir kısmı Kraliyet Rejiminin yıkılmasını ve bunun yerine Cumhuriyet idaresinin kurulmasını arzu ediyor diğer bir kısmı ise tamamen sırtını saraya dayamış olup 324 KADtll M1SIROÖL. harp tazminatı ödemekten muaf tutuluşumuz ve îstanbuldaki Yunan Ortodoks Patrikhanesine vasî hukukî imkânlar ve imtiyazlar bahşedilişi ve İstanbul Rumlarının mübadele dışı bırakılışı «Megalo 1 d e a » nın ölmeyişine bir delil teşkil eder. Lozan'ın tâdâd edilmek lâzım gelen eksik ve kusurlarım kısaca ifade etmeye çalıştık. HEZİMET Mlî 323 (284) «Lord Gürzon: «Hakikaten büyük bir zafer kazandım. Yunan ordusunun silâhlı mevcudunun azaltılmasını Eğe Adaları üe Batı Trakya ve Makedonyanın Türkiye'ye iadesini ve bir de külliyetli miktarda harp tazminatı talep ediyorlardı. Onların daha büyük talepleri ileriye sürmesinden diğer batılı murahhaslar da endişe ediyorlardı. F : 21 322 KADİR JUOTROÖLU Lozan'ı İnönü hesabına bir «zafer» olarak göstermeye çalışanlara. Bizim karşımıza büyük hazırlıklarla çıkmışlardı.

Umumî celsede mer-ele" bu safhaya girmişti. Fakat her ihtimale karşı Ankara Hükümeti 8 Şubat tarihinde İzmit ve İzmir limanlarını ecnebî harp gemilerine kapamak ve hazinenin mühim bir kısmını Konyaya nakletmek kararım aldı. Diyorlardı ki. Garbi. En. Musul vilâyeti ve Gelibo| lu Yarımadası meselelerinde Yunanlılarla İngilizlerin aği2 birliği ettiğini anlatarak beyanatına şöyle devam etti: «. bir.U LOZAN ZAFER Mİ. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİNDE LOZANA DAİR MÜZAKERELER I —BİRİNCİ BÜYÜK MİLLET MECLİSİNDE HEYETİN LOZAN'DAN DÖNÜŞÜ VE İNÖNÜ'NÜN " VERDİĞİ İZAHAT : Lozan Konferansının Birinci Devresi evvelce ifâde edilmiş olduğu üzere 4 Şubatta sona erdi. Musul Şehrini muhafaza edelim. Murahhas Heyeti Reisi.Hersek'e kadar bütün müslümanla-. Eğer îzmire ve Ege sahillerine vasıl olan Türk silâhlı kuvvetlerine «dur» emri verilmemiş olsa idi.• birlerini kötü suçlarla itham etmekle ve birbirlerine komplolar tertip etmekle meşgul idiler. Eğer biz menâfi-i iktisadiyesinden ve-petrolünden dolayı Musulu vermiyorsak herkese verdikleri gibi onlar da bize bir hisse ayıracaklardı. Komutanlar karşılarındaki düşmanı unutmuş birbirlerine yemekle. fakat onların iktisadî inkişafı ve petrollerden istifade! etmek gibi menfaatleri varsa veyahut bir takım unsurları! kendi aleyhlerinde tahrik edeceğimizden endişeleri varsa j onu tatmin edelim. Hükümetten aldığı talimat üzerine murahhas heyetimiz yurda döndü. Onlar dal bir sureti hal aramışlardı. Lord Gürzon'un «gidersem bir daha dönmem» gibi bir tehdit savurmuş olmasına rağmen herkes konferansın tekrar toplanacağından ümitli idi. merak etmektş bulunan meb'usİ&ra Hey'et Reisinin gerekli izahatı vermesi gerekiyordu. onlara karşı mukavemet edebilecek en küçük imkân kalmamıştı.1950 — <Yunanlstanın Siyasi Tarihi) Atina 1953. l yan işgali . îzmire gelmişler ve Yunan deniz kuvvetlerindeki anarşist yüksek rütbeli kumandanlarla temasa geçerek Atinadaki Yunan milli hükümeti başkam Dimitrios Gana-ris'i devirme teşebbüsünde bulunmuşlardır. Ordumuzun umumî durumu bu şartlar altında iken Türk siîâhü kuvvetlerinin büyük jtaarruzu baş gösterdi. Musul Vilâyetini derhal işgal ede-J lim. kuvvetlerini cepheden geri çekerek. M.icabeder. bu dununda Batı Trakyâya. HEZİMET Mİ? 327 saatler süren bir konuşma yaptı. Bunun için 21 Şubatta Türkiye B. Andokea — Poliki Istoria Elados 1821 .. meseleleri üç grup halinde ele aldığını ve her grupu teşkil eden meselelerde de çeşitli ihtilaflar zuhur eylediğini. Heyetimiz Ankaraya ya^ıl olur olmaz vaziyeti. Trakya'da halkın reyine müracaat olunmasını kabul ettiremediğini. ve onlar bu umumî taarruzdan arzu i etmiş oldukları neticeyi bol bol istihsal ettiler. Garbî Trakya hududu. Çünkü. nn Türkiye'ye iltihak etmek için tetikte beklediğini ifâde ettiklerini. Meclisi General Ali Fuat Cebesoy'un riyasetinde toplandı. Bilhassa Afyonkarahisar. zira Bosna . konferansın seyri hakkında 326 KAMB MI9IROOL. bir suret-i hal bulalım dedik.) Sulh müzakerelerinin leh ve aleyhinde icra-yı tesir edecek! oian îngiliz donanma ve kudretine istinad ediliyordu. Uşak ve diğer işgal bögelerindeki askerî karargâhlarımız âdeta siyasî parti merkezi vaziyetinde idi. (285) Niko A. souanda müttefikler müttehit bir cephe alarak inkıta' tehdidi ile bizi tehdit ettiler : Musul ile Gelibpluda *>ir garnizon bulundurulmasjj mes'elesi doğrudan doğruya İngilizleri alâkadar etmişti. Türk Büyük Taarruzunun başlamasından bir hafta evvel Uşak ve çevresindeki Efzon Süvari Alayı Kumandanı Albay Nikolaus Plastiras ve piyade albayı tstilyanos Gonatas. bütün Ege Adalarını Türkler işgal ve istirdat edebilir hattâ Atinaya kadar gelebilirler.. Bizler. Neticede bu arzulan da tahakkuk etmiştir.» îıs işte düşmanın ifadesiyle gerçek budur. Biz Musul üzerinde kendileriyle anlaşarak bir su-ş ret-i hal bulalım dedik. Türk Ordusuna mütesanid bir kuvvet halinde hiçbir suretle mukavemet edemezdik. istiklâl vermenin! bile O"nun Türkiyeye iltihakıyla neticeleneceğini söyledik-j lerini. Eütün Müttefikler konferansı tehir edilmiş kabul etmekte idiler. Konferansın.

Çünkü böyle düşünülmüştü. En serbest hükümleri de kabul ederiz. bidayetten itibaren herhangi iki devlet yekdiğerinin tebaası için mütekabiliyet esasına müsteniden mu-kaveler afctediyorsa sizinle onu aktederiz. Mes'uliyet mes'elesini Osmanlı İmparatorluğu ile görüşünüz. Şimdi bu usulü kamilen kaldırıyorsunuz. Suriye ve Irak'ta devlete ait olmıyan emlâki hususiye ve « H azine-i Hassa» emlâkini tanımak istemediler. Fakat kat'i karara iktiran etmemişti. I Eski Osmanlı kanunlarına göre teşekkül etmiş ecnebi şirketleri mes'elesini beynelmilel bir ahidnâmenin mü-zekeresine ithal etmek istediler. Bu suretle onların müttehit cephesini ayırmak istemiştik. Senevî doksan bin lira olmak üzere bu parayı otuz yedi sene zarfında ödeyecektik. Kabul etmedik. Bu şekilde ka-pitilâsyonları tadil ederek idame etmek istemişlerdi. Meselâ borçlarımız. diyorlardı. ancak muvakkat bir intikal devresi lâzundır diyorlar. Bu usul üzerine sermaye getiriniz. çekilip giderler. ihtilâf halinde kaldı. demiştik. Trakya Adalar. Yunan işgalinin sebep olduğu tamirat parasını dört milyon altın olarak iste328 KADtR 1CI3IROÖLU mistik. ne yapacağız? Onun için dört beş senelik bir müddet kabul ediniz. Malî kapitülâsyonlardan vazgeçtikleri kabul edilebilir. Muttasıl harpte iki taraf tebaasının zararlarından bahsettiler. Bu mes'ele de böylece İhtilafta kaldı. Nihayetine kadttr vazifelerini LOZAN ZAFER İli. Suriye! hududu ve Musul'u yekpare bir mes'ele olarak bize tasdikf ettirmek istemişlerdi. Kapitülâsyonlarda adlî sistem üzerinde buhranlar vücuda gelmişti. Sonra mütareke esnasında İstanbul hükümetinin yaptığı mukavelelerin tarafımızdan tasdikini istediler. Bu dört beş sene zarfında bu kalan ecnebi şirketler. Tamirat bahis mevzuu oldu. sizn memleketinizde bir çok sermayeler yerleşmiştir. Onlar. halledemediğimiz ve ihtilâf halinde büyük bir mesele olarak. halbuki borçlarınızı bize yüklemek istiyorsunuz. Bu sermaye. Yunanlılardan istediğimiz tamiratı asla nazarı itibare almak istemediler. Biz de cevaben demiştik ki: Harbi Umumiyi yapmış olan Osmanlı İmparatorluğuna Suriye ve Irak da dahildi. HEZİMET Ut? 329 ifa edecek müşavir dediler.. bu nasıl şeydir. Umumî Harpten mağlûp çıktınız. demişlerdi. Fakat burjar taksim olunamamıştı. Ve nihayet beş senelik bir müddet olsun dediler Adlî sistemde bidayetten beri bir fark yaptılar.altında bulunan Oniki Ada mes'elesi konferans ta bahis mevzuu olmadı. Biz.ı sinden vazgeçtiler.kalmıştı. bundan başka bir şey kabul edemeyiz. Bunun taksiminden emin olalım dedik. bu girketler gelirlcen mevcut olan kapitülâsyonlar esasına istinat etmişlerdi. Fakat biz diğer meselelere temas etmeksizin yalnız Musul üzerinde müzakerelerimizi teksif etmiştik. dediler. Berlin Muahedesindenberi ayrılan memleketlere taksim olunacak-mış. fakat hakim vezaifi gördürüyorlar. ya sizin sisteminizi kabul ederler ve yahut etmezler. Müttefikler arazi meselesinde. bu imparatorluk şimdi inkisama uğramıştır. Mali ve iktisadî mes'elelerin esaslarında da bidayetten beri ihülâf halinde kalmıştık. Tarife esası üzerine diğer bir ticaret mukavelesi esasları müzakere edilmiş ve bir çok maddeler üzerinde mutabakatı efkâr hasıl olmuştu. Senevî verilecek faizlerin taksimiyle iktifa ederiz. Müttefiklerin istedikleri normlarla Yunanlıların tamirat parasını yekdiğerine bağışlamak şeklinde halletmek istediklerini İfade ettiler. O halde herkes borç hissesini kabul etmelidir. dediniz ve biz de sermaye getirdik. Yunanlılar da tehcir edilmiş olan hristiyanlann emlâk ve arazi bedeli olmak üzere ve halen tediye etmekte oldukları masarif namı altında bir çok para istemişlerdi. Onun içidir ki. kapitülasyonlar usulünde haksızlık olduğunu esas itibariyle kabul ediyorlar. Konsolosların mahkeme. Bunun yerine muayyen yerlerde ecnebi hakim usulünü teklif ettiler. Harbî Umumî esnasında yaptığımız borçlarımızın Suriye ve Irak'a taksimini kabul etmediler1 Gösterdikleri sebep mâlı olmayıp siyasî idi. Müttefikler tebaalarının zararlarının telâfi için on milyon liraya indiler.»' . Bunda da nihayetine kadar ihtilâf halindeyiz. müşavir namı veriyorlar. Hakikatte arazi meselesinde Musul.

bunu anlamağa çok ehemmiyet veriyorlardı. bilhassa îngütere inkıta ve harp olacak olursa. dedik. Türkiye devleti hariç diğerlerinin Türkiye ile insaniyet namına kül olarak dâvaları vardır. Suriye. birçok milletlerin ve tarafsızların hukukunu temin için hasbetenlillâh silâha sarılmışlar gibi propagandaya başlamışlardı. Kabul etmek. Bunun üzerine telâş ettiler ve dediler ki: Verdiğimiz proje bir ültimatom değildir. Mamafih üç. Bunu mütalea için en aşağı bir hafta zaman lâzımdır. Halbuki her mesele kendi sahasında hayatî bir değeri olduğu ve hiçbir fark göstermediğimiz için umumiyetle zannediyorlardı ki. Esasta ihtilâfımız vardır. hiçbir devlet kendi mes'elesi veyahut ihtüâf halinde bulunduğu mesele kabul edilmeyip konferansı inkıtaa götürecek olursa. Hususî bir celse yaptılar. Ertesi içtimalarda şunları söyledim. Mısır. Açıktan konulan meseleler içinde öyle maddeler vardır ki.tntika sebepleri : Beyanatına devam eden înönü. konuşalım dendi. İhtilâf halinde kaldığımız bazı meseleler müttefiklerin nokta-i nazarına göre projeye ithal edilmişti. üzerinde konuşabiliriz. dediler Sulh-i Alem için bunu kabul etmek elzemdir. olacak olursa. ol-mıyacak mı. Bir hafta sonra mütaleamızı arzederiz dedik. Bu esas olduğu zaman muahede resmen bize verildi. Bu muahedeyi şimdiye kadar konuşulmuş olan muhtelif mes'elelerin hülâsası ve lâyihası olmak üzere alıyoruz. memleketin dahiline taallûk eden malî ve iktisadî mes'eleler nihayet bizim için haizi ehemmiyet olabilir. Bundan sonra proje üzerinde tadilât olacak mı. dedim. Bilâkis umumun menfaatini korumak maksadiyle olmuştur. dediler. adlî. Bende bu mesele üzerinde ısrar ettim. ihtilâf umuma ait olacak ve bu yüzden bir harp çıkacak olursa devletler umumî menfaatleri namına harp etmiş olacaklardı ve mes'ul de Türkiye olacaktı. Irak ve saire bu memleketlerin ahalisi kendi mukadderatına hâkîm olmak için diledikleri idareyi kabul edebilir. kendi mes'-ul göriinmiyecektir. Muahede projesini tetkik ettiğim zaman. Herkes kendi fikri üzerine mütalâa dermeyan ediyordu. Fakat hiç bir devlet. mazeret serdederek bu müddetin azaltılmasını istediler. Bilâhare. Onu söyleyeceğim dedim. zannediyorlardı. Müttefiklerin her biri ayn ayrı söz aldı. dediler. Türkiye haricinde kalacak memleketler hakkında nokta-i nazarımızı bir daha ifâde ettik. denmesini istemişti. Resmen ve alenen bir çok ağır beyanatta bulundular. malî ve iktisadî meselelere taalluk eden bir takım mütalealardan sonra tarafımızdan bir .Şimdi muhahede projesini bu tarzda hülâsa ettikten sonra bu muahedenin son şekli budur diye Ankaraya götürmek muhakkak bir inkıta ve belki de harptir dedik. Bütün devletlerin konferansla ayrı ayrı meseleleri olmayıp. Eğer hakikatte bir devletten ihtilâfı yüzünden konferans inkıtaa uğramış ise. Projeyi bu haliyle Ankara'ya götürdüğümüz takdir de ve hatta üzerinde konuşabüeceğimizi söylediğimiz halde bize kimse inanmıyaeaktır. o devletin adı görünmeyecek. bunun bir çok maddesi üzerinde konuşulabilir. dört güne kadar olanca süratle cevabımızı vermeğe gayret ederiz dedim. Müttefikler daima hangi mesele bizim için diğerlerinden daha mühimdir. kendine taalluk eden bir ihtilâftan dolayı değil.U 1 LOZAN ZAFER Mİ. Bunları kabul ettirebilirler. mes'elelerin heyeti mecmuasını bir lâhiya halinde koyduklarını işaret ederek demişti ki : «— Bundan maada maksatları. Arazi meselesini açtılar. HEZİMET Mİ? 331 Bu projede kapitülâsyon işlerinde ve diğer meselelerde bir çok devletleri tatmin edebilecek tadilât yapmışlardı. Bilirsiniz ki. nasıl anlaşabiliriz. müttefiklerin birdenbire taktiklerini değiştirdiklerini. baktım ki o zamana kadar konuşulup da halledilmemiş olan bazı meseleler tadil edilmişti. alenen ilâh etmek lâzımdır. Ve neticesi inkıta ve harp olacaktır. bu yüzden muhakkak bir inkıta tahmin etmiş oldukları ve bir çok milleti aleyhimize tahrik edecekleri anlaşılıyordu. Çünkü o arazi mes'elesi İngilizlere aitti. 330 KADİR MI9IRO0Z. Bu memleketlerin istiklâl uğrunda fedakârlık etmiş olanları için affı umumî yapılabilir. İki gün sonra İngiliz Heyeti hareket edecekti Muahede projesini aldıktan sonra biz. Hiç konuşulmayan mes'eleler de açıktan ithal edilmişti. Ne için dediler? Çünkü çok ağırdır. İnkıta.

Biz den tamirat parası istiyorlar. Muvaffakat-i efkâr hasıl olan meseleleri bir araya top ladıktan sonra onu bir tarafa bırakarak muvafakat-i efkâr olmıyanlar üzerinde müzakereye devam olunur. nihayetine kadar ısrarla kalmışlar ve bir eser i hal gösterememişlerdir. Türk ler. Bankerler harp etmek istiyorlar. bunu on illiye indirmişler. Böyle midir. Çünkü dedim. son celsede ben şundan vazgeçeceğim. dedim. O gün düşündüler ve dediler ki. Bundan başka bir-şey yok mudur dedik. Bidayette ne söylemişlerse. bor. İngiliz Hey'eti ayrıldıktan sonra Fransız Murahhası ile temas ettim. Güya bu suretle dünyadaki bütün ecnebiler Türkler aleyhine dönmüş olacaklardı. Malî mes'elelerde ve tamirat meselelerinde bir takım meseleler kabul ederiz. dediler. Vaktin dar olması ve İngiliz Heyetinin Lozan'dan hareket etmesi. inkıta hasıl oldu.hal tarzı gös-terirlerse. Her iki taraf hareket serbestisini iktisap etmiştir. demek hakkını muhafaza edebilmeliydik. Bunu da kendilerine söylemiştik. Zira bir kısmını kabul etmedikleri takdirde hiçbir kayıt altında değiliz. İkti332 KADİR MISIROÖLTJ sadî mes'eleler olduğu gibi muhafaza ediliyordu. cumuzun sermaye üzerinde taksim edilmesinden vazgeçmişlerdi esas üzerine taksimini kabul ediyorlar. dedim. dedik.» İnönü bundan sonra Lord Gürzon ve arkadaşları'nm LOZAN ZAFER Mİ. bunlan esas itibariyle halletmişizdir. talep ettikleri şeyleri . Aramızda aktedilmiş olan Mudanya Mukavelesi kalkmıştır. Şu veya bu şekilde bir takım usullerle meseleyi halletmek imkânı var mıdır? Bunu da iyice aramak lâzımdır. kapitülâsyonlardan Lozan Konferansı inkıta etmiştir. Hayır değil dediler! Fransa Murahhas Hey'eti de hareket etmişti. Biz dedik ki: Türkiyeyi baştan aşağıya tecrit ettikten sonra baki kalanı soymak istediklerinden inkıta olmuştur. HEZİMET Mİ? 333 Lozan'ı terketmesini müteakip hasıl olan durumu izah etmiş ve yapılan son tavassut ve teşebbüslerini anlatmıştır. Yapacakları son şeyleri söylediler. Yaptığım tet kikat neticesinde bir iki noktayı tadil ettikleri anlaşıldı. sen şundan vaz geçeceksin diye bir takım sözler söylendi. hususî bir vaziyet vardır. Bunlar sulh yapmak için gelmemişler kendi şartlarını bize dinletmek için gelmişler tarzında aleyhimize bir hava yaratmak çok mühimdi. diğer muhtelif meseleler üzerinde çalışacaklarını ve müttefikler tekrar va'z edecekleri bir takım maddeleri söyleyecekler. Cihanı alâkadar eden Boğazlar ekalliyetler ve tabiiyetler meseleleri vardır ki. Çarşamba günü ben de hareket edeceğim. fakat yunanlılara vermiyorlar. Arazi meselesini olduğu gibi muhafaza ediyorlar. Onlar böyle düşünmüşlerdi. mkıtaı bu mesele üzerine hasret memek için bunu muahedenin imzasından bir sene sonra İngilizlerle aramızda halletmeği ve Trakya'da Yunanlıların silâh ile halledecekleri tarzında yapılacak bir propagandaya mâni olmak için 1918 hududunu kabul ederiz. «— İtalyanlar ve ondan sonra Amerikalılar murahhas heyetimizin bulunduğu daireye gelmişlerdi. Ecnebilerin Türkiye'de oturması ve yaşaması için Türklerden teminat istedik vermediler. vaziyetin tenvirini Müt tefiklerden beklediğimi söyledim. cevaben yoktur. Bir takım arazi mes'eielerinden Musul meselesi vardır ki. Amerikalılar bir tavassut yapabilmek için bir formül bulmuş ve mutabık kalmıştık. Trakyada tahaddüs eden askeri meş'eleler vardı ki. veya edilemezdi. Ben de pekâlâ dedim. Fakat mesâil-i ıktisadiyeyi de kâ-milen ihraç etmek şartiyle müzâkeresine devam ederiz dedik. Bu tarzda muahedenin heyeti umu-miyesi üzerinde konuşulurken kendimizi inkıtaa bağ-lamıyacak bir yol üzerinde kalmamız lâzımdı. Amerikan müşahitlerinin teşebbüslerine mâni olmuştu. Bu vaziyete göre inkıta olursa bundan harp çıkarsa bütün Cihan ef-kâr-ı umumiyesine karşı Türkler hiçbir şeyde uyuşmak fikrinde değiller. Cumartesi yine çağırdılar. On beş milyon altın lira istemişlerdi. Hareket edeceğimi. milletlerin münasebat-ı ticariyeye girmeleri esaslı bir surette hal edilememiştir. Ya halledilir. tki esaslı nokta tezahür etti: Biri Konferans inkıta etmemiş ta'lik olunmuştur. ondan vazgeçmiş olduklarını bildirdiler. Diğeri.

Türk Murahhas Hey'eti-nin münasebetlerine dair sorulan suale: «— Rus Heyeti ile bizim heyetimiz konferansın başından sonuna kadar dâima dostane bir temas ve müna-sebat halinde bulunmuştu. Tavassut etmek istediler. Cereyan-ı ahvalden yekdiğarımizi haberdar ederdik. Halbuki Rus Hey'etinin nokta-ı riazan esas itibariyle Boğazlann tahkim edilmesi ve kapalı kalması zemininde idi. taleplerini kâğıt üzerinde tekrar etsin denildi Amerikalılar. Kabul etmedim. Lord Gürzon namına muahedenin imza edilmesi hakkında tebligat yaptılar. heyetleri burada bırakacağız. Dostâne ayrıldık. dediler. Boğazlar raes'elesinde Boğazların tahkim edilmesini ve harp sefine-1 İninin serbest olarak geçmesini kabul ettik. Muahede Üzerine bir çok teklifler yapmışlardı. İtalyan ve Amerikan heyetleri de gittikten sonra ben de Çarşamba günü sabahleyin hareket etmiştim. Biz. «— Biz muahedenet ahitnamesini de Ruslarla beraber boğazlar mes'elesinin İtilâf Devletlerinin ve alâkadar milletlerin dahil olacağı bir konferansta tetkik ve hallini kabul ettik. Bunların hepsinde sarih bir vaziyet almaktan içtinap ettim. aza-yı kiram da bir iki gün zarfında bunu mütalâa edeceklerdir. Ortada bir muahede vardır. HEZİMET Mİ? 335 siz bunu kabul ederseniz. Biz nokta-i nazarımızı yazdık dedik. Taahhüdümüz. Dediler ki: Biz yalnız murahhaslar gideceğiz. İmtina ettim. biz konferansı toplarız. Eski muahede sureti tercüme va tab' olunmuştur. Vaziyeti mütalaa ederken muvafık bir karara varmak ihtiyacındayız. Diğer siyasî mes'-elelerde ve umumî münasebetta anlaşmıştık. 336 KADİR MI91ROÖLU Boğazlar hakkında kabul ettiğimiz şeklin muahede-net ahitnamesinde kabul ettiğimiz şekil ile çatışıp çatışmadığına dair suale de şu cevabı vermiştir. veya etmeyiz. kabul etmedim. (286) Zabıt Ceridesinden naklen. Biz de cnlar gibi bir iki kâtip bırakmıştık. Milano'da İtalyan Heyeti müşavirlerinden birisi iktisadî. Demek ki.» diye cevap vermiştir. Siz de kalınaHem murahhaslar hem de heybetler gitmiştir. Ondan sonra Meclisi âliye bu şekilde arzolunacaktır. Şimdi biz. Bunun üzerine şifahî müzakere açılmış ve müzakere edilmişti. 233 vd. Anladık ki. Böyle bir vaziyeti teşhir ettim.'»6» Bu uzun beyanatından sonra inönü'ye meb'uslar tarafından müteaddit sualler sorulmuştur. Ali Fuad CEBESOY eh. Şimdi artık onların taahhüt tekliflerini kabulden imtina ediyor. Istanbula geldiğim zaman üç devletin komiserleri ayrı ayrı ziyaretime gelmişlerdi. 234 KADİR MISIROÖLU LOZAN ZAFER îtt. Çünkü Hükümetim ile temas kalmamıştı. Biz de gideceğiz dedik. Onun için Boğazlar Mes'elesinde aramızda ihtilâf vardı. Müttefikler ise. bizden bir taahhüt alarak vaziyeti tesbit etmek istiyorlar. İtalya Heyeti de hareket etmişti. Yoksa Boğazlar Mes'elesinin şu veya bu şekilde halli . bir defa muahedeyi hükümette mütalea ederek hey'et-i umumiyesinden bir filıir hasıl ettik. beraber konferansa iştirak edip Boğazlar Mes'elesini halletmekti. malî mes'elelere bir hal sureti bulalım dedi. olabildiği kadar halledilmiştir. Ankara ile temaşa geçmeden evvel bir cevap veremezdim. Rus murahhas heyetiyle. Hiçbir taahhüdümüz olmıyarak bu mevcut "muahede üzerinde ne tadilât yapılmış ve nede tadilât yapılması ümit edilmiştir. biz ne için burada kalalım. Biz hiç bir taahhüde girmemişizdir. Şimdi son vaziyet şudur ki: muahede elde mevcut olan şekli ile herkesin bütün talepleri içine yazılmış bir hulâsa meâlindedir. memlekete dönmeğe çalışıyorduk. O nokta-i nazarınızda sebat ediyorsanız bunu da yazınız ve imza ediniz dediler. Bu muahede üzerinde ne tadilât yapılmıştır ne de tadilât yapılması me'muldür. Romanya Hükümeti mütalâşi görünüyordu. Vaziyet. vaziyet inkişaf ettikten sonra artık bunu imzalı bir senede vardıralım ve Türkleri bir kayıt altında bulunduralım zihniyetinde idiler.kabul ederiz. Köstence yolundan gelmiştim. Takip olunması lâzım gelen hattı hareket hakkında Meclisi âliye teklif yapacağız Meclisin vereceği karar hattı hareketimiz olacaktır.

Orçun için teklifatımız da mütaleatımız da sulh olur olmaz hiçbir şeye hacet kalmaksızın tahliye tamam olsun. İcra Vekilleri Heyet Reisi sıf atiyle Rauf Bey müzakereyi açtı.. Yalnız Boğazlara kadar müsellah olarak dayandığımız vakit Edirne'ye kadar olan araziyi mukavele ile tahliye ettirmişlerdir. tatbik edilmiş olsaydı Trakya ve İstanbul derhal tahliye edilecek miydi yoksa Musul meselesinin halline kadar işgal altında mı kalacaktı?» Bu suale şu cevap verilmiştir: «— Lozan Konferansının müzakeresine başlandığı vakit. 241-42 0288) a. Bu arazinin ve Karaağaç istasyonunun kıymet ve ehemmiyeti bizim için çoktur. Milletler Ce-Tniyetine müracaat etmek suretiyle müttefiklerin nokta-i nazarına yaklaşmak istiyoruz. Bilahare İnönü kürsüye gelerek Müttefiklerin bize kabul ettirmek istedikleri projenin ihtiva ettiği şartları bir bir an lattıktan sonra îcra Vekilleri Hey'etinin isabetli gördüğü hattı hareketi de şu sözlerle izah etmiştir : . f >. HEZİMET Mİ? 33T Müttefiklerin Murahhas Hey'etimize kabul ettirmeK istedikleri sulh projesine mukabil Millî menfaatlerimiz zaviyesinden ele alınmış yeni bir proje meydana getirmek için Hükümet ile Murahhas Hey'eti birlikte çalıştılar. Biz daima bu noktayı müdafaa ettik. Olabilir ki* malî iktisadî ve idarî meselelerden dolayı hayati menfaatlerimiz temin olunamaz. Mutabakat hasıl olamazsa. Gelibolu ve Boğazlar tahliye edilmeli. Mümkün olmadı. Arada yine müttefiklerin müdafaa vasıtaları ile askerî kuvvetleri mevcuttur. müttefikler demişlerdi ki. Ve muhadenet ahitnamesinde de kabul olunmuştur. HEZİMET Mİ? 33» Jâhla oraya girmeğe mütevakkıftır.ı M i 11 î » de îstanbulün. İstanbul. diğer meselelerde hayatî menfaatlerimizi temin edecek tadilâtla yeniden teşebbüse geçmek. Yalnız Karaağaç ile dahi iktifa ettik. Bizim teşebbüsümüz akamete uğrar. Harbe girmediğimiz halde tahliye ettirdiğimiz yalnız bu mes'ele vardır. sh. sulh teşebbüslerimize devam edeceğiz Mes'ele bundan ibarettir.g. İnkıta ve harp halini davet etmezden evvel. her neyi imza edersek sulh tamam olmalı.y. «—Arazi mes'elesinde «M isa k-^bîif i t İ#î»N ile menfaatlerimizi âzami surette telifjşdecek bir hal sureti bvul rnak bununla müttefiklerin teklifine yaklaşmak. Şimdi Heyeti Celile arazi meselesindeki tekliflerimizi kabul ederek diğer meseleleri de tasvip ederse. Bunun üzerine şu cevabı vermiştim: Her ikisini düşünebiliriz.» ÎM . Yaptığımı^ tekliflerde Meriç Nehri'-nin hududuna girdik. Evvelâ mukaddemat-ı sulhiye yapalım.y.»2" Bilâhare Trabzon Mebusu Ali Şükrü Bey merhum tarafından kendisine şu sual soruldu: «— Müttefiklerin projesine mukabil teklif ettiğimiz muahede projesi kabul ve.hususunda a-hitleşmemiştik. Heyet-i Vekile ile vermiş olduğumuz kararın esası budur.e. Bu nunla beraber bu talebimiz Misak-ı Miü'nin sarih hükümlerinden değildir. . Arazi meselesinde bilfiil işgal etmediğimiz bir yeri işgal etmek yüzde doksan dokuz siF: 22 I 338 KADİR MISIROöLU LOZAN ZAFER Mİ.. Doğuda Musul Vilâyetinin hallini talik ediyoruz ve bir sene zarfında İngiltere ile halledilmesini kabul eyliyoruz. Yani tam bir sulh yapalım. Bilâkis biz « M i s a k . Arazi mes'elesinde düşündüğümüz de şunlardır: 1 Garp hudutlarımızın tâyininde ötedenberi ısrar ettiğimiz 1913 hudududur. 27 Şubatta Türkiye Büyük Millet Meclisi toplandı. Marmaranın âtisini ihlâl etmeksizin Boğazların beynelmilel ticarete açık bulunmasını kabul etmişizdir. dahile ve harice karşı sulh imkânını yeniden temin etmek için düşündüğümüz hareket hattı şudur: Arazi meselesinde müzakereye girerek diğerlerine yeniden başlamaktır. LOZAN ZAFER Mİ. (287) Ali Fuad CEBESOY — a. Fakat o zaman biz kendi vicdanımıza kendi memleketimize ve bütün dünyaya karşı yapılacak olan fedakârlığımızı yapmışızdır. Şu şartla ki. sonra mütebakisine devam edelim veyahut hepsini bitirelim.

y. diyecekti. Vekiller heyetinin Türkiye Büyük Millet. İnönü'nün verdiği izahatı kâfi ve tatminkâr bulmadığım söyleyerek sözlerine şöyle devam etti: «— Vekiller Heyeti kendi efkârını bize gösterecekti. ricam ^udur: Memleketh: askerî fikirlerini hürmetle kendilerinden dinlerim. Konuşulan yalnız haricî mes'eleler değildir. gidip hazırlansınlar ve öyle gelsinler. ¦'¦" Müttefiklerin.e. Şimdi sizden soruyorum* ne dinlediniz. lâzımdır. fedakârlık edebilir. İsmet Paşa'dan. Meclisine karşı istihfaf kâr bir tavır" takındığını. Şöyle olsun. Birde yeniden sulh imkânım aramak lâzımdır. malî meselelerde Maliye Vekili çıkmaü. gitmelidir! Bugün elimizde ordumuz bulunduktan sonra öyle iğfâlkâr.» 2" Hüseyin Avni Bey'in sık alkışlarla kesilen konuşmasından sonra Mersin Mebusu Selâhattin Bey kürsüye gelerek: . Arkadaşlar bir teklifim var. Ayrıca İstanbul gazeteierininde konferansın inlutaı ve cereyan eden hadiseler hakkında vâki olan neşriyat da birbirini nakzedecek mahiyette idi. Maliye (290) a.Fakat bu adamların maksadı tavazzuh etmiştir. Murahhas îley'eti avdetten sonra artık sıfatını kaybetmiştir. sonu ne olacakmış ? Bu Vekiller sıra ile deruhteetmiş oldukları hususatta yalnız bugün için değil. şunda edemeyiz diye bir karar vermek. Esasen Lozandan dönen heyette mevcut mebus. Malî fikirlerini ise katiyen dinlemem. Bu yüzden meb'usların heyecan ve infiale kapıldıkları görüldü. siz de dinlediniz. İnönü'den sonra kürsüye Meclisin o günkü «Muhalefet i»ni teşkil eden «İkinci Gru p»un lideri Erzurum Mebusu Hüseyin Avni çıktı. eh. Adlî meselelerde Adliye Vekili karşımıza çıkmalı. Gerek Vekiller Hey'eti ve gerekse Büyük Millet Meclisi. Heyeti Vekile nckta-i nazarını söylemiştir. 45 Meclis Elektrikleniyor Bundan sonra îzmir Mebusu Sırrı Bey: •*— Misak-ı miilî'den fedakârlık yapan bir hükümet ve murahhas heyetiyle herhangi bir mevzu üzerinde müzakere yapılmadan evvel meclisten itimat reyi istenmesi lazımgelir» "° demişti. Bu müzakereye riyaset eden General Ali Fuat Oebesoy'un «Siyasî Hatıraları» nda da belirtmiş olduğu veçhile İnönü'nün beyanatı Büyük Millet Meclisini hakikaten tenvir edememişti. Fakat iktisadî müdafalarmı dinliye-mera. Sulh imkânını aramak için şunda. efendiler? Maliye hakkında Avrupalılar ne düşünüyormuş. Paşa'yı ben dinledim. iktisadiye ve idariye bakımından bizi hiçbir noktadan tatmin etmiyorlar. 244 . Kamilen reddederiz bu elinizdedir. icâb-ı namus ve millî için çekilip. Vaktiyle düşündükleri gibi bize hayat temin etmek istemiyorlar. hem müşâvirlenyle bizi ikna edecek ve bir karar alabilecek şekilde çıkmalıdır.c. (289) Ali Fuad CEBESY — a.g. deriz. vaziyete düşmek istemeyiz. «h. Bu meydana çıktıktan sonra gerek milletimize ve gerekse diğer milletlere karşı herhangi bir kararımızda bittabi daha çok salâbet olur» Demiş ve sözlerini şöyle bitirmişti: «— Şimdi heyeti celilenize karar vermesini teklif ettiğimiz mesele şudur: Mesâil-i araziye. söyleyecek ve bizden veçhe alacaktır. HEZİMET Mİ? 341 işlerinde Maliye Vekilinin gönderdiği murahhası ile mü-çavirleriyle memleketin iktisadiyatı hakkında elde ettü fikir nedir? Buraya gelecek onu tesbit edecek son sözü. biz de onu anlıyarak ona göre bir karar veririz. 246 340 KADİR MJSIROÖLU LOZAN ZAFER MI. tehlikeleri gösterir. elli sene için ne gibi fikir aldıklarını. yanlış tercüme ve tabedilmiş sulh projesinden başka elde birşey yoktu. (291) AJi Fuad CEBESOY — agr.»'" İnönü'nün Verdiği bu izahat Meclisi hiç bir cihetle tatmin etmemişti. «M i s a k-ı Mi 1 1 î»den zerre kadar feda ederse. Buraya bütün Vekiller geleceklerdi. mütehassıs ve müşavirlerin beyanat ve ifâdeleri de birbirini tutmadığı gibi birçok noktalarda İnönü'nün yukarıya der-colunan tafsilâtlı beyanatına da uymuyordu. Eğer hazırlanamıyorlarsa mevkilerini hazırlanacak adamlara ter-ketsinler. Bugünkü bu kadar kâfi. Mes'ele §u ve bu değildir.

Usul hakkında söz isteyen birçok mebusun ve vâki münakaşaların gürültüye boğduğu mecliste mebusların kâfi derecede aydınlanmamış oldukları anlaşılmıştı. Kürsüye bütün meb'usluk müddetlerinde ender olarak çık mış olanların dahi. . Aynı kanaatteyim.»1'1 dedi. ne ecnebilerin hakiki teklifini ve nede arkadaşlarımızın kabul ettiği şeyi görüyorum. İngilizlerle sulh yapılamadığı takdirde «Cemiyeti Akvam »a gidilmesinden hiçbir netice elde edilemiyeceği kanaatini izhar ediyorlardı.j. Birincisi müttefiklerin ver-•diği kabulü imkânsız olan muahede metnidir. geçen celsede Musul hakkındaki be yânatında Musuîun fevkalâde ehemmiyetli olduğunu ve burasının terki Vilâyat-ı Şarkiye'nin hepsini terketmek kanaatinde olduğunuzu ifade ettiniz. Fakat Rauf Bey daha kürsüden inmeden Siirt Mebusu TNecmettin Bey kendisine şu suali sordu: «Rauf Beyefendi. Hangisini yapalım diyoruz. Yetmiş gün müzakereden sonra konferansla neden birdenbire durduğunun ve kapandığının izahını rica ederim. Bundan sonra usul hakkında söz alajı M. söz istedikleri görülüyor birçokları o-turduklan yerden İnönü'ye ve Hükümet Erkânına lâf atıyorlar ve müdahalelerde bulunuyorlardı. Misakı Millî tahakkuk etmediği takdirde (293) LOZAN ZAFER Mİ. Bütün bu durumu yatıştırmak için ML Kemal ve Hüseyin Rauf Bey'lerin çok ter dökmüş olduğunu tahmin etmek güç değildir. Bu arada Erzurum mebusu Hüseyin Avni Bey ile Rauf Bey arasında sert bir münakaşa cereyan etmiş ve Avni Bey İnönü'nün meclisi tenvir etmek için değü iskandil etmek için geldiğini söylemiştir.g. Türkiye tehlikeye düşer. HEZİMET III? 343 342 KjiDİE MI9IROÖUJ bunu tahakkuk ettirmek için harbe devam olunmak mecburiyeti hasıl olsa dahi ısrar edilmek lâzım geldiği kanaat tinde idi. Ancak ondan sonra münakaşaya geçebiliriz. 25Î çok müşkülât çekiyordu. Musul meselesi Vilâyat-ı Şarkiye meselesidir. Vilâyat-ı Şarkiye meselesi Türkiye meselesidir. Bununla beraber bugün teklif edildi(292) Ali Fuad CEBESOY a. « M i s a k-ı M i 1-1 i » den fedakârlık yapmaya kalkıştığını söylüyorlardı. bir kısmı üzerinde el kaldıralım. Kanaatinizi değiştirdiniz mi? Yoksa tebdili kanaat için bir mecburiyet mi gördünüz?» Rauf Bey cevap verdi: «Hayır. Vilâyat-ı Şarkiye tehlikeye düşerse.Kemal kürsiye gelerek Murahhas Heyeti ile Hükümetin müştereken hazırladıkları projenin uzun uzun müdafaasını yapmışır. Meclis. Musul meselesi üzerinde duruyorlar. Bu projenin kabulü halinde millet huzurunda yemin edilerek vücuda getirilmiş olan «Misak-ı Millî »nin tahakkuk edememesi gibi bir durum hasıl oluyor ve bu durumdan da bütün meb'uslar büyük bir üzüntü ve heyecana kapılıyorlardı. İkincisi diyoruz ki: Böyle bir proje yaptık bu projeyi teklif ile harbe girmezden evvel bir daha Cihan huzurunda dahil ve Jharicin vicdanım tatmin etmektir. Teklif edilen bu projenin «M i s a k ı Mili î»ye uygun olup olmadığı yolundaki ardı arkası kesilmeyen suallerle hükümeti sıkıştıyorlar ve RanfBey cevap yetiştirmek için (294) Ali Fuad CEBESOY — a. Hüseyin Rauf Bey «Şimdi yapılarak üç hal vardır. sh. Atalım. Bir emrivaki karşısında kalmak endişesi ile meclis hem hükümete ve hem de Murahhas Hey'etine karşı itimatsızlık duymakta idi/ Bunu kürsüye gelen hemen herkes bir cesaret ve belagatla ifâde ediyordu. Hükümetin murahhas heyetle birlikte çalışarak vücuda getirmiş olduğu yeni projede «Misak-ı Millî» den yapılan fedakârlıkları meclisin asla hazmetmiyeceği görülüyordu. kanaatimi tebdil etmedim. Bu da kabul edilmesse üçüncüsü harp olacaktır» 5" diyordu.e. Mebuslar birçok mes'eleler meyanında bilhassa.c.«Elimize verilen bu kâğıt parçalariyle ben. bendenizce bu doğru bir şey değildir.» > Meb'uslar İnönü'nün konferans inkıtaa uğramadan hazırlayıp müttefiklere takdim ettiği projeye çok kızıyor ve şayet bu proje kabul edilseydi durumumuz ne olacaktı diye İnönü'nün selâhiyetlerini tecavüz ederek Türkiye Büyük Millet Meclisine danışmadan. 246-47 ği gibi meselelerin bir kısmını tay edelim.

27 Şubatın ikinci celsesi yine Ali Faat Cebesoy'un riyaseti altında açıldı. En evvel Cebelibereket mebusu İhsan Bey ondan sonra M. Kemal söz alarak Musul mevzuunda harbi tekabbül edip edemiyeceğimiz hususunda konuştu. Bunları müteakip Lazistan Mebusu Abidin Bey ve ondan sonra da Mersin Mebusu Selâhattin Bey söz aldılar. Lozan müzakere zabıtlarının tetkiki gerektiği ve izharı bir müzakere açılması lâzım geldiğini söyledüer. Trabzon Mebusu Ali Şükrü Bey de söz alarak İnönü'ye karşı gayet sert tenkitler tevcih etmiştir Müteakiben Saruhan Meb'usu Reşat Bey ve arkadaşlannm verdikleri kifayet-i müzakere takriri kabul edilerek müzakere son buldu. 1 martta mutad olan açılış merasimi sebebiyle sulh müzakerelerine birgün ara verildikten sonra 2 martta tekrar başlandı. Dk söz ikinci murahhas Rıza Nur Bey'e ve rildi. Rıza Nur Bey tabüyet, ekalliyetler, rehineler memleketimizin her tarafından Yunanlıların sivillerden toplayıp götürdüğü âkibeti bizce henüz meçhul olan kimseler ve Yunanlılar elinde bulunan harp esirleri, adlî kapitülâsyonlar ve umumî af mes'elelerinin müzakereleriyle Lozan-da yakınen meşgul bulunduğu ve bu mes'elelerde zuhur eden güçlükleri izah eden üç saatlik bir konuşma yaptı. Her iki taraftanda müteaddit kimselerin zaman zaman kırıcı bir hüviyete bürünen sert konuşmamalariyle müzakereler günlerce devam etti. İnönü'nün Lozan'da ken344 KADİR IH9IROOLU di şahsî reyi ile mukabil Bir proje hazırlayıp teklif etmesindeki mesuliyetsizlik ve Meclise karşı takındığı istih-fafkâr tavır üzerinde duruldu. Hükümetin mukabil sulh projesini niçin Meclise getirmediği soruldu. Bu arada İzmir Mebusu Sırn Bey, İnönü'den çeşitli mevzularda sualler sordu. Trabzon mebusu Ali Şükrü Bey ve İkinci Gru-' pun reisi Erzurum Mebusu Hüseyin Avni Bey Musul'un Misak-ı Millî içinde bulunması dolayısiyle asla feda edilmemesini ve hükümetin getirdiği yeni projenin burasını feda etmeğe müncer olacağını ifade eden sert tenkitleri ol du. Rauf Bey yeni projenin Musulu terk mânâsını tazamnıun etmediğini söyledi, ise de büyük bir çoğunluğu tatmin etmesi mümkün olmadı. Trabzon Mebusu Ali Şükrü Bey: Metmetçiğin süngüsü ile kazanılan muazzam'"zafe-rin Lozan'da heba edildiğini söylemiş Lord Gürzon'un o-yunlarına ve desiselerine kurban gittiğimizi ifade ederek: «Bu murahhas heyetinin sulh meseleleri üzerinde söz leri olamaz efendiler. Artık bunların vazifeleri bitmiştir.» "s demiştir. Bilâhare de Lozana yeni bir heyet gönderilmek lâzım geldiğini ve bu heyetin ne yolda faaliyet göstermesi icabettigini izah ederek Yunanistanın elinde bulunan adalar ve Musul meselesi üzerinde ehemmiyetli bir surette durarak uzun bir konuşma yapmıştır. O'nu takiben konuşan bir çok hatiplerden sonra M. Kemal ile AH Şükrü Bey arasında çok sert bir münakaşa cereyan etmiştir. Saruhan Mebusu Reşat Bey ve arkadaşlarının kifayet-i müzakere takriri 170 mebus tarafından imza edilerek riyasete verildi. Reis Ali Fuat Cebesoy, takriri reye koymak istediği sırada ikinci guruptan itirazlar yükseldi. (295) AH Fuad CEBESOY — a.j.e. sn. 281 LOZAN ZAFER Mİ, HEZİMET Mİ? 345 Zira, Misakı Millî'de mevcut olup Büyük Millet Meclisinin üzerinde çok büyük bir hassasiyetle durduğu M u -s u 1 meselesi halledilemediği gibi İskenderun dahil H a tay bile hudutlarımız içine alınamamış, O n i k i A-dadan başka Kıbrıs resmen İngilizlere verilerek muallakta olan ilhakı tescil ve teslim edilmiş. Ayrıca karaağaçda tabiatiyle Yunanlılara bırakılmış yüzde altmış sekizi Türk olan Batı Trakya üzerinde de hiçbir muvaffakiyet elde edilememiştir. Fakat tarihimizde acı bir tabir olarak «Söyletmen Urun» zihniyeti rolünü oynamış ve İkinci Gru p'un meseleyi daha teferruatlı bir şekilde müzâkereden sarfınazar etmeyerek ihmale getirmemeyi' nâtık takrirleri gürültüler patırdılar arasında ertelenerek kifayeti müzakereye konulmuştur. Saruhan mebusu Reşat Bey ve arkadaşlarının takriri reye konulduğu zaman. Trabzon mebusu Ali Şükrü Bey Karahisar mebusu Salih Hulusi, Çankırı Meb'usu Neşet, Karahisar Mebusu Mehmet Şükrü, Erzurum mebusu Hüseyin Avni ve Sinop mebusu Hakkı Sami Bey'ler yüksek sesle rey vermekten içtinab ettiklerini söylediler. İzmit mebusu Sim Bey Meclis riyasetini protesto inaksadiyle rey vermiyeceğini-söyledi. Ve bunun zapta geçirilmesini

istedi. Reis takririn kabulü halinde hükümetin bunu itimat kabul edeceğini söyledi. Saruhan Meb'usu Reşat Bey'in takriri 170 reyle kabul edildi: Tasnif sonunda İkinci Gurup'a mensup 60 mebusun reye katılmadıktan anlaşılmıştır. s»* (296) Bu hararetli celseler hakkında fazla bilgi edinmek isteyenler, o zaman Meclis Reisi bulunan Ali Fuad CEBESOY'un adı geçen eserinin 233 - 295 inci sahlfelerine baka. bilirler. 3<C KADİR MI3IROOLU D — ÎKÎNCİ BÜYÜK MİLLET MECLİSİNDE Lozan muahedenâmesinin imzalanmasından sonra Hey'etin Türkiye'ye gelmesi, yeniden bu mevzua meclisçe avdet edilmesini icabettirmiş ve müzâkereler açılmıştır. Birinci Büyük Millet Meclisinde çok şahsiyetli insanlar dan müteşekkil ve vatanperver bir kadro olarak bir muhalefet Grubu teşekkül etmiştir. Buna clkinci Grup* deniliyordu: Bu grup gitgide kuvvetlenerek Meclise hâkim olacak bir duruma gelmişti. Bundan evvelki bahiste izah edildiği, üzere ikinci Grup Ix>zan müzakereleri kesilip Heyetimiz Ankaraya dönünce, başlayan müzakerelerde gerek Murahhas Heyeti ve gerekse Hükümetle Murahhas Heyetinin birlikte hazırlamış oldukları Yeni Sulh Projesi üzerinde fikirlerini açıkçu ve mertçe ortaya koymuşlardı. Bunlar «Misak-ı Millî» den yapılacak en küçük fedakârlığın Millet huzurunda kendileri ve bütün Meclisi Meb'usan için bir mahcubiyet teşkil edeceğini ve înönü-nün riyasetindeki hey'etin muvaffakiyetine inanmadıklarım açıkça ortaya koymuşlardı. Bu yüzden Birinci Meclisi Mebusamn İkinci Grup'taki celâdetli meb'uslarla devamı halinde Lozan'da âktedilen muahedenin mecliste reddi muhakkaktı. Bu vaziyet karşısında «î kinci Grup» un en kuvvetli adamı ve Hilâfet ve Saltanatın âteşin mü-dâfiî olan Trabzon Meb'usu AH Şükrü Bey, feci bir surette şehid ettirilerek ortadan kaldırılmıştır. *•' Müteakiben (297) Bu mevzuda bütün çıplaklığı ile fazla bilgi için bak, Dr. Rıza NUR — a.g.e. »h. 1170 vd. ALt ŞÜKRÜ BEY — İman, ahlâk ve istikamet timsali aziz bir şehid — Birinci Büyük Millet Meclisine Trabzon meb'usu olarak katılarak eaJabet-i ahlakiyye ve diniyyeiiyle temayüz eden ve o meclisin bir nevi «Muhalefet Partisi» nl teşkil eden. «ikinci Grup» un ateşin hatibi ve yakın tarihimizin en dirayetli siması. 248 KADİR MI9IROÜLU İkinci Grup mebuslarının meclise girmemelerini temin etmek için seçim yoluna başvurulmuştur. *C u m h u r i-yet Halk Partisi» yegâne siyasî varlık olarak teşekkül ettirilmek ve bu partiye muhalifler kabul edilmemek üzere iki dereceli seçimle kendi arzu ettiği elemanlardan müteşekkil bir meclis kurmaya muvaffak olmuştur. Bu suretle İkinci Grup'un birçok kıymetli meb'usu Meclis haricinde kalmıştır. Bu da Lozan Muâhedenâmesinin tasdikini kolaylaştırmıştır. Buna rağmen İkinci Meclisi Mebu-sanda da Lozan muâhedenâmesi bir hayli tenkitlere uğramıştır. Zira Misakı Millî muvacehesinde ve Türkiye'nin herkesçe malum olan millî 'menfaatleri önünde bu muahedenin eksikler ve kusurlarla dolu olduğunu saklamaya imkân yoktu. Bilâhere hükümette vazife alarak bu muü.-bedenamenin tatbikatında vazife almış birçok insanlar bile, sert bir dille tenkidlerde bulunmuşlardır. Bunlardan Şükrü Kaya, Mustafa Necati, Vasıf Çınar ye Faik öztrak'ı zikredebiliriz. Şurasını da belirtmek lâzımdır ki, Lozan'ı tenkit edecek olanlar meclis Umumi Heyetinden önce yapılan «Halk Partisi Grup Toplantısı» nda tesbit edilmişlerdir. Tabiatiyle bu toplantı da iştişarî mahiyette olmuştur. Ancak aleyhte konuşacak olanları ML Kemal Paşa bizzat tayin ve tesbit etmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi 21 Ağustos 1923 salı günü müzakereye başladı. Evvelâ muahedenin dört kısım üzerinde metni, Vekiller Heyetinin gerekçesi Hariciye Encümeninin matbazatası okundu. Vekiller Heyeti, muahedeye bağlı tasdik kanun lâyihasının müstaceliyetle müzakeresini teklif ediyordu. Meclise riyaset eden Ali Fuad Paşa (Cebesoy) teklifi reye koydu. Kabulünden sonra Hariciye Encümeni Reisi ve Eski Hariciye Vekili Yusuf Kemal Bey söz aldı, muahedenin müdafaasını yaptı. OsLOZAN ZAFER Mİ. HEZİMET Mİ*

349 .manii İmparatorluğunun haşmetli devrinde bile müsavi şartlar altında muahedeye raslanmadığmı, Lozan'ın bun-,<3an istisna teşkil ettiğini söyledi ve dediki ki : «Sulh muahedesinin heyet-i umumiyesi, Hariciye En-cümeninizce millî emelleri tatmin eder mahiyette görülmektedir. Bu sebeple heyeti cehlinizden buna ait dört kanun lâyihasının kabul ve tasvibini istirham ediyoruz.» Bu şurada Muahede Ankarada günün mevzuu idi. A-leyhde konuşacakların kimler olduğu merak ediliyordu. Fakat herşey ancak imâ yoluyla yazılabiliyordu: O devrin havası öyleydi. Lozan'ın aleyhinde konuşulmasının vatan için gayet tehlikeli olduğu inancı yerleştirilmeye başlanmıştı: Bu kâfi değilmiş gibi bir de « T a k r i r - i Sükûn Kanunu» ile Lozan hakkında bir masuniyet teminine çalışıldı. Bu hava maalesef hâlâ devam ettirilmektedir. Bu siyasî vaziyete rağmen yine de birçok aleyhte konuşanlar çıkmıştır. Aradan geçen zaman, Lozan muâhedenâmesini her tür lü tesire rağmen, tenkit etmiş olanların müthiş bir surette haklı olduklarını ortaya çıkartmıştır. Hattâ denilebilir ki, bu muahedenin eksik ve kusurlarının neticeleri onların tahmin ve tasavvur ettiklerinden daha da acı bir surette tezahür etmiştir. îşte Kıbrıs! İşte Musul!. Ve işte Balkan Türklerinin Lozandan sonra ve bilhassa İkinci Cihan Har-bengâmesinde başlarına gelen felâketler!. Lozan'ın lehindeki beyanları her yerde bulmak mümkündür. Fakat O'nun hakkındaki tenkidlere pek öyle her yerde raslanmaz. Bu yüzden biz mahûd Ulus Yazan'mn zan ve hükmettiği gibi «aleyhteki konuşmalara keramet .atfetmiyor» -»' sadece birazda bu seslere kulak verelim ki (298) Cihat AKÇA KAY ALIOĞLU — a.g. tefrika 350 KADİR M1HIROOL.U bir mukayese imkânı zuhur etsin diyoruz: Hem de asılla rina nazaran gayet az bir kısmının nakilleriyle... Bugüne kadar Lozan'ın sadece methiyesini dinlemeye alışanlar., için bu ses pek alenkli değildir, ama ne yapalım ilim ve: hakikatin hatırı için katlanmak gerek!... NÎYAZt BEYİN KONUŞMASI Hariciye Encümeni Reisi Yosuf Kemal Bey'in «muahedenin tasdiki* ni istiyen konuşmasından sonra, Meclis Reisi Ali Fuad Paşa ilk sözü Mersin mebusu Niyazi Bey'e.; verdi.29' Reis — Söz Niyazi Bey'indir, buyurun! Niyazi Bey — Efendiler, Tarihî bir gün yaşıyoruz. Ben isterdim ki: Bugün tarihimizin dönüm yerinde olduğumuzu daha fazla bir suretle hissedelim, önümüzde bir muâhedename vardır. Zanediliyor mu ki, bu muâhedename âmal-i milliyetimizi tamamen tâyin ediyor? zannediliyor mu ki, bu muâhedename millî hudutlarımız dahilinde bu devlete bir istiklâli tam veriyor? Necip Bey, (Mardin — Hayır, vermemiştir. Necip Bey (Mardin) — Cenup hudutları keza Niyazi Bey (devamla) — Efendiler! Lozan muahe-. denâmesi şanlı büyük bir imparatorluğun hesabının tasfiyesini tazammun ediyor. Bu Muahedenâmenin ahkâm-ı siyasiyesinde bizim Mısır ve Sudan'dan Kıbrıs'tan, Adalardan, Trablus-Garbtan ve bütün kıtaat üzerindeki hukukumuzdan, unvanlarımızdan feragat ettiğimiz ifade ediliyor. Siz ki, efendiler! Bunlar için çok defa çırpındınız. (299) Niyazi Bey, çok uzun bir konuşma yapmıştır. Zabıt Ceridesi Cilt I, 8. 205 - 217. I.OZAN ZAFER Mt. HEZİMET Mİ? 351 Siz ki, Mısır için, Kıbrıs için kaç defalar didindiniz. Mısır, dediniz, Kıbrıs dediniz, dedeleriniz, atalarınız bunlar için ne kadar uğraştı? Efendiler! Yalnız bu kadar da değil, Muâhedename dünkü bir imparatorluğun tasfiyesini de ihtiva ediyor. Filistin'den Musul hariç- olmak üzere I-aktan, Suriye'den ve bütün Arabistan kıt'asındair el çekmemizi tazammun ediyor. Bizden ayrılan bölgelerdeki halkın, kendi kaderini Jkendilerinin serbestçe tâyin etmelerini «Millî Mi-s a k*ın bir şartı olarak müdafaa ettiğimizi hatırlatan Niyazi Bey devamla : «Biz Cemiyet-i Akvam nizamnamesini, onun mandaya znütedâir ahkâmını kabul ediyor muyuz? (Hayır sesleri) Ve bizim bu işi idare eden Hey'eti Murahhasa Reisi îsmet

Paşa hazretleri ki Fransa Hükümeti tarafından ahiren neşrolunan «San kitap» taki zabıtnamelerde münderic-tir. Birinci Lozan konferansının 23 kânunusâni 1923 tarihli celsesinde buyurmamışlar mı idi ki «Eski Osmanlı imparatorluğunun herhangi bir kısmı üzerinde hiçbir devletin mandasını tanımıyoruz? Halbuki efendiler! Muahedenâmenin 16 inci maddesi beni düşündürüyor: «Türkiye, işbu muahedede masarrah hudutlar haricinde kâin bil-•cümle arazi ve cezireler üzerinde — ki bu arazi ve cezirelerin mukadderatı alâkadarlar tarafından tâyin edilmiş veya edilecektir — her ne mahiyette olursa olsun haiz olduğu bilcümle hukuk ve müstenidattan feragat ettiğini beyan eyler» Ben, şimdiye kadar ilân ettiğimiz prensipe sâdık kalarak, hak ve adalet düsturunda ısrar ederek diyorum ki: Bu yanlıştır ve katiyen kabul edemem. Bizden ayrılan memleketler bunu kendi iradeleriyle tâyin edecektir. Sonra efendiler! Bu Muâhedename bizden İmparatorluğumuzun yalnız gayri Türk aksamının ayrıldığını göster352 KADİR MISIROÖLU miyor. Bu muahedenâme bilhassa kemali teessürle söys. lerim ki, ayni zamanda oldukça mühim miktarda öz Türk memleketlerinin de mukadderatım tehlikeye ilka edi-. yor. Necip Bey (Mardin) —Beşyüz bin Türk nüfusudur. Niyazi Bey — Bu Arab Hudud-ı trakiyesinin şimalinde ve muahedenâmenin üçüncü maddesinde mevzu t bahs olan hududun cenubunda yani bu iki hudud arasın-, da kâin bir kaç vilâyetimiz cesametinde bulunan koca kıt'a-i araziyenin sakinleri bizim din kardeşlerimizdir. Kan,, din ve dil kardeşlerimizdir. (Doğru!! sesleri). Efendiler! Ellerinizi kalbîerinizin üzerine koyunuz ve iyi düşününüz. Necip Bey (Mardin) — Gitmiyecektir. Alsas Loren'i \ nasıl reddetti ise biz de öyle red edeceğiz, öyle alacağız. Niyazi Bey — Arkadaşlar!! gu noktayı bilhassa nazarı dikkatinize vaz etmek isterim. Bugün sizler, memle-etimizin mühim bir kasım halkı sulh genliği yapıyor. Fakat unutmayınız ki, milletdaşlarımızdan bugün çok ağlayanlar da var. Bu mecliste de aza bulunan eski Meclis azayı muhteremesini işhad ederim. Kaç defalar Antakya ve İskenderun havalisindeki mağdur ve mazlum kardeşler bu meclisin büyüklüğüne müracaat ettiler. Ne kadar kardeş lerimiz bu meclisin eşiklerinde ağladılar! biliyoruz. (Ali Fnad Paşa'ya hitaben) Müterakenin esna-yı akdinde bugün Meclisimizin ikinci riyastini ihraz eden Ali Fuat Paşa Hazretler bizzat Kijis havalisinde bulunuyorlardı. Kendilerinden sorarım: Tarafeyn orduları nerede bulunuyordu? Türk kuvvetleri Haleb'in az şimalinde Muslimiye civarında değil mi idi? LOZAN ZAFER Mt. HESOMET Mİ? S5J Biz, efendiler! Kimsenin ocağım yıkmadık, kimse-jun toprağında gözümüz yoktur. Biz öz yurdumuzu, öz toprağımızı istiyoruz! (Şiddetli alkışlar j Kılıç Ali Bey (Gaziantep) — Hakkımızı istiyoruz. Tanalı Hilmi — Bravo Niyazi. Niyazi Bey — (devamlı) — Efendiler, Millet esasına hürmet istiyoruz. Bu esas ki, bilhassa son zamanlarda hudutların tâyin ve tesbitinde umumen prensip o-Iarak kabul edilmiştir. Bu esas ki, bizzat Fransızların millî dâvalarında istinatgahları olmuştur. Arkadaşlar! Bu muahedenâme ile uğradığımız mülkî millî, iktisadî zayiatın ehemmiyetini gösterdim. Cenupta kalan Türklerin tarihî, ırkî, harsî, iktisadî vaziyetleri hakkında izahatta bulundum. Bu kardeşlerinizin iradelerini bidayetten beri kavlen ve fiilen izhar "sttiklerini hikâye ettim. Bu büyük ve kıymetli kitle-i milliyemizin halâsı ötedenberi dâvamızın esası olduğunu Londra ve Ankara müzakeratı neticesinde asıl mukadderatının bilâhare muahedenâme ile tâyinine intizaren verilmiş bulunan asgari teminatı izah ettim. Ma-ateessüf bu asgari teminatın bMe tatbik olunmadığım gösterdim. Artık siz de benim gibi bu kardeşlerimizin selâmeti için mülkümüzün büyük bir kısmının salahı iktisa-diyesi için her türlü ihtilâfın izalesi için cenup hududunun milliyet esasmâ göre tashihi ve bu mıntakanm millî hududumuz dShiline ithalim zarurî gördünüz. Efendiler! Sabırımzı suistimal etmekten korkan m Söylenecek söz çoktur. Yalnız bu meseleye müteallik değildir. Trakyaya, Adalara, hax;ne-i hassanın hukukuna,

Şimdi bunları teşrih fazla olur.Vatana iltihak etmek istiyen bijş ırktır. ve doğru-j dan doğruya Ana . Efendiler! fazla söz söylemiy tahammülüm kahnaF : 23 354 KADİR MI9IROÖL. bu anda Antakya'da İskenderun'da ve bütün o toprakların arkasında kalan Türk.) Daha sonra Şükrü Kaya söz aldı: . onlar için bu saat hiçbir zaman veda saatleri değildir. Ve orada altı yüz bin Türk ikamet ediyordu. o saha ki: Diyar bekir. Fakat ellerimiz bunu kerhen imzalar. bahusus en yakın zamanlara kadar bizimle beraber ayni bayrağın gölgesinde yaşayan Türklere icab eden emniyet bahsedilmedikçe. mağdur Türk Milleti için vâki olduğu gibi arzulannın hilâfında bir muahedeyi imzalarlar. Acaba cenupta Fırat. yurtlannm terketmeyin. o milletiz ki.tamirat ve saireye ait bir çok söylenecek sözler vardır. onlar topraklarında hür ve mesut yaşamadıkça bu muahedeyi yine imza edebiliriz. kalbimiz tasdik etmemiştir. O altı yüz "bin Türk'ü Yunanistana elle ri. Lozan'ın bizlerden ayırdığı vatan parçalan için kalbimizin daima kanıyacağmı söyledi «Kürsüden inmeden evLOZAN ZAFER Mİ. Talih bir zaman makûs görünse bile netice bir gün ge356 KADİR MISIROÖLU LOZAN ZAFER Mİ. Siz teessürünüzü ne şekilde iblâğ ederseniz ediniz. (Şiddetli ve sürekli alkışlar). Necip Bey (Mardin) —Hayır yalan söylemişlerdir. Hepimizin hissiyatına ve teessürlerine vakıfım. o Türk bayrağı altında yaşamak isteyen o zavallı kardeşlerimize söylüyorum: Sizinle beraberiz sizinle beraber kalacağız. teessürümün izâlesini bu muahedenâmenüı tamamiyle reddinde buluyorum. Biz bugün. Yahya Kemal bundan sonra Fransızlann kırk sekiz sene Alsa s-L ören için nasıl ağladıklarını hatırlattı.Yalnız bir şey diyeceğim: Bu muahedenâme bu şekliyle bence gayrı kabili kabuldür. Fakat elimizin imzaladığı kalbimizin imzalamadığı zamanda o tasdik hakiki değildir. Yunan topraklan Haymana'dan Polatlı'ya doğru patlarken biz. olur.. îcap ederse izahat veririm. Urfa.onlar efkârı umumuyeyi idlâl ettiler. Anadolu mesafelerinin üzerinden o bedbaht kardeşlerimize. Bu iki şehir yanümasınlar. Biz ana topraklarımızın haricinde kalan Türklere. Yahya Kemal Bey — Hayır efendiler doğrudan dogî rüya Türk ve Kürt milletine mensup bir ırktır. Hisleriniz ve dertleriniz benimle müşterektir.. Milletler İstırap zamanlarında bilhassa zavallı. Siverek. Ma~din. Bu anda Antakya ve iskenderun mühim bir saat yaşıyor. Bursa'dLa Edirne'de Türk bayraklannı görüyorduk. Meri kadar bir hudud-u tabiî teşkil edemez mi idi? Evet efendiler! Fıratın beri tarafında kalan saha. j?akat Suriye'nin Ru ve Ermeni katolikleri -ki daima burunlarını şark mes'el sine sokarlar . Oralar bize kalırdı ve o sahada gayet büyük bi mikyasta bir aşair-i temevvücânî bulunurdu ve hudutt emn-ü asayiş daima' baki kalırdı. HEZİMET Mtî lecek eğer Fransızlar sözlerini tutmamakta devam ederlerse biz icabeden bütün şeraiti elde edeceğiz ve vaktile olduğu gibi yann da millî bayrağımızın gölgesmde beraber yaşamak yolunu bıılacağız. (Şiddetli alkışlar. bütün o ateş hattının arkasında ve izmir'de. Biz. cihan duysun! YAHYA KEMAL BEYİN KONUŞMASI Yahya Kemal Bey (Beyatlı) — Lozanda Rumeli hu-dudumuzdaki pek küçük bir nehri bir Sedd-i Cin gibi hudud-u tabiî addediyorlardı. bayraklarını görüyo ruz ve bizim mefkuremizi hiçbir şey durduramıyacaktır. lüyorum. dedile: ki o sahada oturan ırk doğrudan doğruya Suriye ırkın mensuptur. o yerleri. Fakat bizim bu cinnetimiz onları şaşırttı ve akıllan durdurdu. HAMDULLAH SUPHİ BEY'İN KONUŞMASI Hamdullah Suphi Bey — Fakat bu muahedenin içinde bazı maddeler var ki. Hududumuzun cenup kısmında kalan kardeşlerimize soy-. Fakat kalbimiz asla buna razı değildir. Ve o anda bizim mefkuremizi cinnet telâkki edenler vardı. Siirt ahalisi ağnamının mer* alandır. Hepimiz de benim hissiyatıma iştirak edersiniz.U di. Ben. HEZİMET Mt? 355 vel bir kelime daha söylemek istiyorum. Türkmen. kollan bağh teslim ettiler.

Bunlar unutuluyor. Bir şehrin yaşaması için kendisine bir muhiti iktisadî lâzımdır. . Boğazlara hâkim olan yerlerde bazı adalar vardır. o elemli günlerde elde ettiğimiz 1913 hududunu temin edemiyor. Ne Yunanistamn ve ne de Bulgarista-nındır. Yunanlılar ve Türklerin arasında bir vesile-i nifak olmak üzere bu hali kabul eylemişlerdir. Edirne'yi maatteessüf ölüme mahkûm ediyor.) Esat Efendi — Anadolunun Kurtuluş Taarruzundan evvel Garbi Trakyanın kıyam ve mücahedesi üzerine Yunanın üç fırkasının Rumeliye ve Garbi Trakyaya geçtiklerini kumandanlar tasdik eder. Yunanistanla aramızda bu mes'ele-i ihtilâf daha ziyad azalmış olurdu. HEZİMET Mİ? 359 husus! mektuplarla alabildiğimiz feci haberler. Efendler! Lozan Muahedesinin hudutlar safhasında Türklere gösterdiği insafsızlık bundan ibaret değildir. bu adalar Türkiyeye iade olunmuyor? Benim fikrimce bu itibarla ve birçok itibarla Lozan Konferansının doğurduğu bu muahedenâme nakıstır. Bunun en iyi çâre-i halli Garbi Trakyanın sahibi aslîsi olan Türklere vermekti ve ancak ihtilâf suretle ref olunabilirdi Bundan Balkan muvazenesine halel gelmez. ha-üratiyle. Acıyalım bu fedakâr halka. Efendiler! Bir şehir tarihi millîde tuttuğu yerle. Bir defa muahedenin Avrupa'da bizimle Yunanistan ve Bulgaristan arasında tespit ettiği hududa bakınız ve bir de haritayı gözönüne getiriniz. Edirne'nin hayat ve ziya menbalannt kapıyor. Şükrü Kaya — Balkan Harbinde bu arazi o zaman da güya bir hakkı tasarruf varmış gibi Bulgaristana verilmişti.Meselâ. bilâkis asıl muvazene o zaman teessüs ederdi. bu garip vatam da bizden ayırmaktan çekinmemişlerdir. Türk'ün yüksek göğsünden yükselen ve yalnız semalarda mâkss bulan hıçkırıklariyle gizli matem ve gizli emellerinin binde biri derecesinde bile değildir. Bunların hiç birisi kendisine verilmemiştir. 357 Esat Efendi — Balkan Harbinden sonra elli sekiz gün hükümet süren Trakyanın sözü. âbidâtiyle yaşamaz. Gazetelerde sütunlarla dolu facialar. Kendisini denize isal edecek. Şimdi de Yunanistana veriliyor. Fakat Yunanistamn başka yerlerde muvaffakiyetle tatbik edildiği imha siyaseti yann maalesef orada da bir Türk'ü banndırmıyacaktır. Bu da gösterir ki Garbi Trakya. natamamdır ve pek çok tehlikeli mevaddı hâvidir.ŞÜKRÜ KAYATSIN KONUŞMASI Şükrü Kaya — Efendiler! Bugün önümüze terke-dilen bu vesika-i siyasiye ensal-i âtiyeye hattâ korkarım ki. işte Edirne bu muhiti ik* tisadîden tamamiyle mahrum edilmiştir. doğrudan doğruya millî hudutlarımızdan geçecek bir şimendifer ve Bahri Sefidin kendisine en yakın bir limanı lâzımdır. acıyalım. Asırlardan beri buraya yerleşmiş olan Türkler yavaş yavaş memleketlerini terk etmektedirler! Muahedenin aynı maddesi tarihî. özü Türktür. taarruzlar Tiirpni Mondros Limanında ihzar olunur. Ve Bulgarlara müsaa-dekârlıkta bulunabilirdik. Niçin bu memleketler. Göreceksiniz ki bu muahede bize Balkan Harbi neticesinde. Bugün Garbi Trakya doğrudan doğruya vesile-i ihtilâf olarak Yunanistanda kalmış ve oradaki müslümanlar ezilmekte bulunmuştur. Boğazlardan sonra Midilli. Edirnenin yaşayabilmesi için garpta kendisine geniş bir saha lâzımdır. dini. bunlardan bir kısmı İmroz ve Bozcaada'dır. ekse-riyet-i nüfusu. Bunlar bize bazı kuyud ve şurutla iade olunuyor. bugün elimizde gezen istimdatnameler. 358 KADİR MISIROCILU LOZAN ZAFER Mİ. Hemhudut olduk -lan için hassaten iyi geçinmeğe mecbur bulunan Bulgarlar. Limiti vardır. Garbi Trakya Türktür ve Türkün olması lâzımdır. Herkesin malûmudur ki Boğazlara karşı olan tasallutlar. Garbi Trakyada müslümanlar mübadeleden istisna edilmiştir. Hudut yavaş yavaş tesirini yapmaktadır. (Alkışlar. Şükrü Kaya (devamla) — Birinci Lozan Konferansında insaftan tecerrüt eden diplomatlar. Edirne'nin yann bir akıbeti elimiyeye düşmek ihtimali büyük bir kehanete tavakkuf etmez. bizim nesle bile esaslı ihtilâflar tevlit edecek tehlikeli nhlr&mı muhtevi bulunuyor. ırkı âbidâtı hülâsa bir kıt'a-i araziyi bir millete bağhyan revabıtın kâffesi ile bize merbut olan Garbi Trakyayı hudutlarımızın haricinde bırakmıştır. Fakat ayni derecede Boğazlara hakim Semedirek.

Rica ederim benimle beraber tekrar haritayı gözönüne getiriniz. Çok arzu ederdim ki. bir kere daha haritaya bakınız! Bu adalar yabancı ellerde bulundukça bizim sahillerde yaşamak imkânı var mıdır? (Yok! sesleri) Sahillerimizin temini asayişi için edeceğimiz mütevalî fedâkârlıklar bu adaların zaptu raptın-dan ziyade güç olacaktır. Biz sulha pürüzsüz. Şükrü Kaya Bey arkadaşımın demin izah ettiği üzere. Garb hudu-< dumuz Edirne'nin pek yakınından geçer ve onu her türlü müdafaa tedbirleri almaktan mahrum bırakır. Çok isterdim ki Mondros mütârekesi ve o meşhur beyannamelerle meşhur nutuklarla vaadedilen millet. Buna bahane olarak itilâf devletleri. Maalesef bu terketme. Yarın bilmem ka tane olacaktır. her türlü vasıtadan mahrum olarak. Her hangi bir taarruz zamanında Edirne'nin müdafaa edecek ne bir istihkâmı. denir yapılır.Sakız ve Sisam adaları vardır. Rica ederim. servetinden. oradaki Türk hayatının yaşattığı âbidattan bahsetmiyeceğim. Burada duvar. bütünj islâm Âleminin kalbinde yeri olan Sultan Seiim'in emhiye-j tini temin etmiyor. Şüphesiz ki. Bendeniz bu sebebi hiç de doğru ve hakikî olarak bulmuyor. sizi kâfi derecede elem ve teessüre sürüklediler. Onu da yapmadılar ve neticede mezarların mülkiyetini. O'nun sinesinde Türk manevî 360 KADİR varlığının en mükemmel bir eseri halinde yaşıyan. pek çok teessüf ederim ki. . Fakat çok şayân-ı teessüftür ki. meşru haklarınızı. Efendiler! Muahedenamenin bize «garp topraklarında biricik vilâyetimiz olan Edirne>in bu topraklan en güzel ve tarihî beldesinin. Bu adalar Anadoludan kopmuş güzel birer parçadır.. küçüklü. Orada mezarların muhafazası. Çünkü efendiler. Efendiler!. haklarımızı yok eden maddelerin hepsinden bahsedecek değilim. takdir ve teşekküre lâyık olsun. Bunu da yapmak istemezlerse. FAİK ÖZTRAK'IN KONUŞMASI Şükrü Kaya Beyden sonra kürsüye Tekirdağ Mebusu Faik Bey geldi Faik Bey — Efendiler! Milletimizin bu kadar yüksek kahramanlıklarla dört senedir devam ettirdiği mücâdelenin neticesinde elde edilen bu muahede gönlüm isterdi ki.. daha çok mazlum Trakya meselesi üzerinde duracağım. elinizdeki muahedenin maddeleri arasında esas hukukumuzu yaşama ve var olma hakkımızı. Fakat çok. istiklâl.. Bu imkânı bulamıyorum.. Ben bu adaların güzelliğinden. Efendiler! Yine bize sulh ve sükun ^ermiycek-lerdir. Bunlarla daha çok alâkadar ve bu mevzular üzerinde daha selâhiyetli olan arkadaşlarımız kâfi miktarda izahat verdiler. bizim elimizde olan bu muahedenâme bunlardan mahrumdur. Edirne iktisadî varlık ve inkişaftan da mahrum bırakılmıştır. böyle telâkki etmiyorum. bizim ölülere karşı gösterdiğimiz hürmete emniyetle terkedilebilir-di. beka ve muhtariyet gibi hu. bekasını garanti edemiyor. yol denir yapılır. muzir. Onun için ben bu kaydın altında çok . ne de müstahkem bir müdafaa hattı mevcuttur.. ancak tedbir.. çok kuvvetli hukukî teminat ile karşı tarafa bırakılmrgtır. öüllerini alıp götürebüirlerdi. bu topraklardaki askerlerinin mezarlarının mahfmdyet ve koranın asını gösteriyorlar.. bu anda ben bu vazifeyi ifaya muktedir değilim. Amerikalıların yaptıkları gibi.. herşeyi yoktan var ederek azim ve himmetle işe başlıyan büyüklü. Bendeniz muahedede gördüğüm gayr-ı müsait. Ben o arkadaşlarımızın kalplerinizde yarattığı acıyı kanatnuyarak.. hülâsa türlü şeyler meydana çıkar.-esâsiye ve muikaddeseyi tanımaktan ibaret olan vaadler-den başka ayrıca bu kıymetli mücâhedenin hissini de beraber getirsin. hattâ kısmen getirmiş olmakla iktifa etmiş olmasın.Muahede de Gelibolu yarımadasının «mezarlık» denilen bir kısmının yabancı devletlere terkedildiğini görüyoruz.. Bugün orada otuz beş tane İngiliz ve iki tane de Fransa mezarlığı vardır. endişesiz bir surette girmek istiyorduk. tasarrufunu elde ettiler. kadınlı erkekli her varlığı cömertçe sarfeden bu" milletin istiklâl ve haysiyet mücadelesi bize sadece Mondros Mütâ-rakesi ile vaadedilen şeyleri. bir kısım ırkdaşlarımızın hayat ve huzurunu tehdit ve ihlâl eden birçok maddeler vardır. Orada gözlerinin önünde emniyet*ve hürmetle muhafaza ettiğimiz Fransız mezarlığı bu hakikatin en kuvvetli delilleridir. Araya yabancı hakimiyetler konulmuştur.

Bu vaziyette bulunan bir kıt'a ve bu kıtanın evlâdı nasıl olur da ötedenberi onları imha etmek siyasetini kullanmadan başka birşey takip etmiyen zâlim ve imhâkâr bir devlete bilâ-kaydü şart tesiim edilir. kendi iradesiyle kendi silâhlariyle mücadele etmiş ve orada icra i hükümet etmişti. LOZAN ZAFER MI. Bir gün bu memleketi ölülerle bile istilâyı düşüneceklerdir. Biz size söz veriyoruz ki. orada ticaret itibariyle diğer bütün anasıra fâiktir. Mehmet Bey (Biga) — Herşey aslına rücu eder. Fakat efendiler. Türkler. Efendiler! Garbi Trakya ekseriyeti tefevvtukısıyle ta362 KADİR MIiflROÖLU mamen Türktür... onların en büyük kuwe-i müeyyide si olması lâzım gelen mücâhedesiyle de sabit ve müeyyet-tir. Balkan Harbini müteakip feci. Fakat efendiler maatteessüf talihsizlik orada da zavallıya yetişmiştir.... Bizim de onlara bırakılan bu toprakarda muazzez şehitlerimizin hatıralarına ne dersiniz? Onların ölülerinin mevcut olduğu bu yerlerde bizim de yüzbinlerce şehidimizin kanları ve kefenleri mevcuttur. bizimle beraber her zaman bu memleket bu vatan ve bu millet için herşeyi feda etmekten bir an tereddüt etmek istemeyen bu kardeşler... (inşallah sesleri). Vakıa Trakya He-yet-i mecmuasiyle birdir. HEZİMET Mt? 363 Efendiler. Ilaznn Tepeyran (Niğde) — Evet. hiç bir vakit ayrılığı ifade edecek mahiyeti hakikiyeyi hâiz değildir. Esat Efendi (Menteşe) — 58 gün hükümet sürmüş. Öci değildir. bu imhakâr düşman eline teslim olunur? Efendiler! Garbi Trakyanın kendi mukadderatım bilfiil tâyin etmek hakkı bütün şerâit-i tabiiye ve hukukiye-sile mevcut olduğu gibi.zehirli bir tehlike görüyorum. Emlâk ve arazisinin hemen tamamı Türk-lerindir. Biraz daha esarete katlanın.» . Bugün Dünyadan elini ayağım çekmiş.... Faik Bey (devamla) — Trakya kendi azmiyle. Nasıl olurda asırlardan beri orada yaşayan ve bize daima hudut bekçiliği eden ve her davet vukuunda hududa ve her vazife borusu çaldığı zaman bilâtereddüt vazifesi başına koşan sizin. Kırcali'lerin tarihe intikal eden fedakârlıklarım içimizde bilmiyen yoktur zannederim.. Trakya bir ve nâkabil-i taksimdir ve müebbeden de Türk kalacaktır. Faik Bey (devamla) — Efendiler! «Bu Garbi Trakya» tabiri bir takım vekâyi-i meş'ume neticesi doğmuş ve maalesef o sebeple istimale zaruret hasıl olmuştur. HEZİMET MİT 361 dilerinin ölülere olan hürmetsizliğini gösterir... Bu. Şark ve Garp namlarıyla Trakya deniliyorsa da esası birdir. Biz bu mücadele topraklarında karşımızdakilere karşı. Hars itibariyle hepsine galiptir. Garbi Trakya bugün değil.' meş'um bir talih neticesi olarak Balkanlıların eline geçmiş olan Garbi Trakya hiçbir taraftan yardım görmediği halde kendi kendine mücadele etmiştir. yüz sene evvel de hürriyeti için ve bu vatana merbutiyeti için mücâdele etmiştir. Muahedena-memiz maalesef Misak-ı Millimizi hiçbir suretle memnun edecek derecede olmadığı gibi. Faik Bey (devamla) — Efendiler! Trakya denildiği vakit hatıra bir de Garbi Trakya gelir. Maksadlan başkadır. sizi kurtaracağız. maalesef ona dâir bir kelimeyi de muhtevi değildir. Edirnenin halâsına âmil olmuştur. elli sene altmış sene. vatanımızı istilâya gelmiş olanlara karşı bu imtiyazları vererek bu şehitlerin aziz Hatırasını nasıl rencide edebiliriz? (Çok doğru sesleri). . Misak-ı Millîmizde Garbî Trak' ya'nın mukadderatı kendi evlâdının kemali serbesti ile verecekleri ârânın neticesine talik edilmişti. bizzat kenLOZAN ZAFER Mİ. Trakya Türk vatanının nâkabili-i terk ve taksim ve cüz'-i aslîsi olarak ötedenberi miletçe kabul edilmiş bir esas olmak itibariyledir ki. O zamanki devlet ricali Trakyalıların müstakil bir devlet kurma ve istiklâl yolundaki bu kahramanca hareketlerim bir takım siyasî mülâhazalarla muzir görmüşler ve onları iğfal ederek demişlerdir ki: «Sizin bu hareketiniz Anavatanın temel varlığını tehlikeye düşürüyor. fânilerin ihtirasatmdan uzak ölüleri yarının tecavüzleri için vasıta saymak. Dünyaya kendini göstermiş.

Düyunu Umumiyenin yüzde altmışı bize bırakılmış. kızlarım.. Efendiler! Arkadaşlarım muahedenin sayam kabul olmıyan noktalarım kâfi miktarda izah ettiler. Musul'dan kendileri için birşey kazanmış olmıyacakiardır.. Bilmiyorum ki. diğer taraftan da biraz vefasız bulduğum için maalesef kabul edemiyeceğim. Efendiler! Muahedename natamamdır. affetmekle beraber bu itiraf ı zünup arasına Trakyanın da dahil edimesi lâzım gelmez iniydi acaba? Muahedenin münakalâta ait olan kısmının bizce şayanı kabul olmadığını görüyorum. bize düşen borç onları kurtarmaktı. bir kısmını terkttik.. Ben kendi hesabıma söylüyorum ki. Bu vaziyette olan halk. Bütün borçların kısmı küllisi Türk milletine yüklenmiştir. Efendiler! Onun bir maddesinde Yunanlılar Anadoluya yaptıkları zararı ve ziyanın esasını ka364 KADİR HI9IROOL.. O da temin edilmezse hiç olmazsa hayatlarım. düşmanın eline bilâ kaydu şart teslim edilir?.U bul ediyorlar. Bunun adalet neresindedir? Bu taksim âdilâne midir? . hiç bir kayıt istihsal edilmemiştir. Mustafa Necati geldi. Ahval ve şartla brunun hiç anda teminine müsaade etmezse hiç olmazsa muhtariyetlerinin temini lâzım gelirdi. Efendiler! Müthiş bir haksızlık karşısında mütehay-yir ve müteellim oldum: Servet itibariyle nüfus itibariyle ve arazinin genişliği itibariyle Osmanlı İmparatorluğunun mühim. O sevgili evlâtlarım. Bütün Dünya bilsin ki. Ben bu şekilde bu şerait altında gelen muahedeyi bir taraftan bu vatanın menafüne muhalif gördüğümden. gözlerimin önüne hazin bir tablonun dikildiğini görüyorum: Dindaşlarımdan. kalplerinize ve sizin takdirlerinize aittir. mürekkeb kalabalıkların halâ esaret altında inlediklerini görüyorum. Bu muahede üe biz.. Efendiler. Fakat maalesef Yunanlıların Bozcaada ve îmroz gibi bir avuç toprak için kabul ettirdikleri şartları biz koca Garbî Trakya için kabul ettiremiyerek geldik. Garbi Trakya Türk'ü ancak Anavatanın hak ve huzuru için elindeki silâhı terketmiş kurduğu devleti yıkmıştır.. Zannederim ki. Efendiler. bilmem nasıl olur da. Çünkü kuponlar meselesi hal-lolunmamıştır. biz Yunanlılardan bunu affettik.. bu vatanda Anadolu-dan başka bir küçük vatan parçası daha mevcut idi ve Yunanlılar orada da aynı mezâlimi ve aynı f ecâyii ve aynı te^ cavüzâtı ve ayni zararları yaptılar. HEZİMET Mİ? 365 ması imkân dahilinde olmıyan Musul Kıt'ası Türktür ve ilelebet Türk kalacaktır. Belki üçte dördünü bıraktık. Bendeniz de hayli tasdiatta bulundum. Maalesef ve tekrar maalesef arzediyorum ki. Duyunu Umumiyenin taksiminde de âdilâne bir taksim nazarı dikkate alınmamıştır. bir dâva uğrunda nice genç anneler evlâtlarım llpaz tepelerinde. kafi değildir.. bu bir siyasî basiret midir Garbî Trakya'nın hakkı Anavatana kavuşmaktan ibaretti. Muahede natamamdır. MUSTAFA NECATÎ'nin KONUŞMASI Bilâhare kürsüye. Garbi Trakyanın en mühim aksamındaki hakkımızdan vazgeçmiş bulunuyoruz... huzur ve istira-hatlerini temin edecek müeyyideler şarttı.. Mustafa Necati — Efendiler! Bu memleketi kurtarmak için yaptığımız fedakârâhkları gözüyle görmüş bir arkadaşınız sıfatiyle arzediyorum ki. bir tarafa yavrularını. Musul kıt'-ası daimî surette Türklüğe merbuttur ve bu kıtai asliyeden biz hiçbir vakitte hiçbir kuvvetle aynlmıyacağız ve bunu kürsiyi muallâdan tekrar arzediyoruin ayrümıyacağız! (Alkışlar) Efendiler! Bu muhadede iktisadî millîmi/. Biz böyle natamam bir muahede karşısında bi-lâkaydü şart rey veremeyiz.tşte efendiler. Evet. Fakat efendiler. Acaba unutuldu mu ki. hiçbir şey yapılamamış. temin olunmamıştır. Fakat bu yapılmamış olsa bile imhalarına mâni olacak esbap temin edilebüirdi. Muahede bu hususta da sakattır. Ben zannediyorum ki. oğullarını hayat arkadaşlarını kaybetmenin elemi içinde düşmanı süngüsünün ucuyla denize döken Mehmetçiğin şükran hisleri içinde. milletin yaptığı fedâkârlıkla mütenasip olmıyan bu muahedeye verilecek benden kırmızıdan başka hiç bir şey yoktur. denilebilir ki.. bir tarafa kağnısını gömerek mahvolmuşlardır.. Muahedede daha garip bir maddeye tesadüf ettim. yüzde kırkı bizden ayrılan yerlere terko-lunmuştur. Çünkü bizden ayniLOZAN ZAFER Mİ. hemşirelerini.

Türk Milletinin hayatına kasdetmiş. Bu itibarla ben mü-savî bulmuyorum. HEZİMET Mİ? 367 ba olarak yaşamıştır. Va-hidültaraf bir mukaveledir. Mübadelede zahiri bir şerâiti mütesavi-ye vardır. aç kalacaktır. Kapitülâsyonu Türk Milleti bundan yedi sekiz sene evvel lağvetmiştir. Nasıl olur da Türk Milleti üç milyon halkın hakkını feda edebilir? Razı iseniz. Zaten efendiler!. Buradaki insanlar. Türkiye Milletinin bütçesi buna kâfi değildir. Fransa tamirat bedelini almak için Al-manyaya yürüyor. Türk Milletinin toprakları üzerinde ve Türk Milletinin Ordusu izmir'e doğru giderken hâin vatandaşlar da düşmanla beraber gitmiştir. Canilerle orada kalan müslüman-ları müsavi addetmişler görüyorum. Bunu ne hakla terkediyoruz. Bunu istediğimiz zaman kaldırabiliriz.. Efendiler! Hakikî bir tarzda mübadele meselesini karıştırdığımız zaman nazarlarımıza çok acı sahneler çarpar? Tasavvur buyurunuz. Bilirsiniz ki kapitülâsyon ecdadımızın ecnebilere bahşettiği bir lütûftur. eğer efendiler dul kalmış anne lerin kalplerinden kopan ah ve fîganlan vicdanlarmızı sızlatmıyorsa. Bunun neresinde müsavat var? Eğer mübadele tam mânasiyle olsaydı? Eğer İstanbul'da bize suikast eden Rumlar beraber gitseydi.r Türk kadınının.Efendiler! Daha garip bir vaziyet vardır: Evrakı nak diye ve istikrazı dahilinin ödenmesi tekmil Türk Milletinin üzerinde bırakılmıştır. babaları kesilmiş evlâtların feryatları kulaklarımıza gelmiyorsa. Biz devül-i ecnebiye teb'ası gibi muamele görenlerin zararlarını tazmin etmeğe mecbur kalıyoruz. Onlar.U miyetin hukukunu tanımamıştır. beni ürkütüyor korkutuyor. orada üç milyon halk yersiz. sekiz sene evvel bütün Osmanlı imparatorluğu harbe sürüklenirken yalnız Türk Milleti mi karar vermiştir? Osmanlı imparatorluğunu teşkil eden ve onların mümessillerinden. Binaenaleyh bu muahedede bir kapitülâsyon ko kuşu kokması. Bundan yedi. Elli sekizinci maddede 1914 senesinde harp sefinelerine mukabil terk edilen pa-iayı bağışlamış bulunuyoruz.. evlerinden uzak ve mahrum kalmış. ocakları sönmüş eski ocakzade-lerin feryatları . eşhasa karşı hürmetkar olan devletler nasıl oluyor da bunu kabul ediyor? ' Efendiler! Bu muahedede kapitülâsyon kokusu vardır. Bu muahede efradın ve ce366 KAD1K MI9IR0ÖL. Efendiler. Avrupalılarda insaniyet varsa aç bîilâç bı raktıklan sefil bıraktıkları insanlara acısınlar. sene binlerce kardeşlerimiz yokluktan sefa 368 . Yani muhammiliği kabul etmişizdir. Zarar ve ziyanımız olarak tesbit edilen dört milyar altın frank düşmana hibe edilmişti. Çünkü e-fendiler gözlerimle gördüm ve şahit oldum : Geçen. Türk çocuklarının gf-ndanından kopardığı elmaslarının parasıdır.Efendiler! En ziyade nazarı dikkati celbeden bir me-eele de mübadele meselesinde heyeti murahhasamızra lütufkârlığıdır. Binaenaleyh mübadelede canilerle en ziyade insaniyetkârane hareket eden insanları müsavi görüyorsunuz. ruhlarınızı sarsmıyorsa. evleri yanmış. Bizim Yunanistanda-ki tebamız inkiyatkârane hareket etmiş ve bütün Yunaniatandaki teb'anuz kanunlarına itaat ederek tam bir teLOZAN ZAFER Mİ. Efendiler! Bu para kimin parasıdır? Bu para Türk Milletinin parasıdı. bu şekilde ben Hey'eti Murahhasımızın lütufkârlığını görüyorum... başkalarından alacakları için ordular sevkediyorlar. mebuslarından mürekkep bir heyeti meb'usan bu evrak-ı nakdiyeyi çıkartmıştır. imdat ve muavenet bulmayan bu halkın feryadını dinlemezseniz bunlar ölecektir.. Bu kapitülâsyon değil de nedir? . Efendiler! Mu ahedenin 16 inci maddesine bakınız! Bu muahedede Harbi Umumide düveli ecnebiye tebaası gibi muamele görenlerin zararlarım kabul etmişiz. bu muahedeyi kabul edebilirsiniz! Yoksa efendiler. Türklerin denizlerde gezdireceği donanmasının parasıdır. Onu bile isteme-mişizdir. Altmış milyon Ji-ralık hayvan sürülerimizi götürdüler. Binaenaleyh bu borç hepsi bize ait değilken 173 milyon lira paranın bizim tarafımızdan ödenmesi talep edilmiştir ve biz de kabul etmişizdir. ? insaniyete ders vermek istiyen bir hükümet nasıl bu parayı alır da cebine koyabilir? Milletleri. yurtsuz aç kalmış feryat ederken. Efendiler! Bu muahede nasıl oluyor da kabul ediliyor ve nasıl kabul edebiliriz? Efendiler! Bu muahedede eşhas ve cemiyetlerin hukukuna da taarruz vardır.

Fakat bizim Hey'eti Murahhasamız bunu imza ederken en derin bir ıstırap duymamışlardır. medeniyetin en büyük ve en zalim bir cinayetleri değil de nedir? Düvel-i âkide cinayetlerinde şüphe ve tereddütsüz yürümüşlerdir. arkadaşlar. Musul'un Türk olduğu cenubî hudutlarda kalan Antakya ve İskenderun'un Türk olduğu dünkü arkadaşların müdellel ifadeleriyle sabit olmuştur. Binaenaleyh doğrudan doğruya hey'-et-i Murahhasamızuî tamirat meselesinde gösterdiği lütufkârlığa karşı ben hiçbir vakitte bu milletin bir evlâdı olmak itibariyle beyaz rey veremem. Şüphesiz o imzalar siyaseten muteberdir. Türkün bütün ruhlarının ihtizazlarını tetkik buyurunuz. Binaenaleyh bunun haricinde bir karar almak mümkün değildir. Esat Efendi (Menteşe) — Kurbanlık bırakıyorlar. Ben öyle zannediyorum ki. Arkadaşlar! Ticaret nokta-i nazarından serbestî-i sey-rüsefer için bitaraf mıntıkalara ihtiyaç varsa. şanlı gölgeleri haricinde kalan muhtelif Türklerin iftirakından müteessirdir. Garbi Trakyadaki Türkler çok fena bir muahede neticesi olarak yerlerinde bırakılıyorlar. Maateessüf ki. Maalesef hükümetin tarzı hareketi Yunanistanın fecî olan F : 24 370 KADtK MI9IROÖLU siyasetini kabul ettiğini işrap etmektedir.KADİR MIJHROÖLU letten ölmüşlerdir. Efendiler! Bu muahede iyice tetkik edildiği zaman görülüyor ki. istiklâl-i iktisadî ve mâlîmiz de tamamen müemmen değildir. itiraf etmoğe mecburuz ki. Yalnız arkadaşlar! Dramandan itibaren Yunan idaresinde bulunan bütün o havalideki Türkler mecburî mübadeleye tabi tutulmaktadır. sorarım Büyük Britanya İmparatorluğu için Cebelitarık ve Süveyş Kanalında. Maalesef Lozan Mualıe-denamesi boğazlarda askerî ve bîtiraf mm takalar kabul et-mişfn". Fakat emin olalım ki. O halde hars itibariyle. Vasıf Çınar — (Devamla) Bir kere oradaki Türkler şimdiye kadar Yunanın imhakâr siyasetine kurban edilmekte. Bu şekil kabul edildiği takdirde arkadaşlar. Lozan Muahedesinde bizden ayrı olarak bı rakılan parçalar için muvafakat kararını vermemiştir. VASIF ÇINAR'jn KONUŞMASI Mustafa Necati'den sonra kürsüye eski Maarif vekillerinden Vasıf Çınar geldi Vasıf Çınar — Arkadaşlar! Adliye Vekilini Türk kanunlarını tatbik edip etmediği hususunda kontrol edecek yegâne bir müessese vardır. daha umumî tarik-i bahrî olan bu yerlerde neden bu şekli kabul etmemiştir? Türk kalbi bugün şanlı bayrağının. milletin bütün amalini temsil eden Meclisi Aliniz ve Meclisi Alinizin etrafında dâima yekvücut olarak yaşayan Türk Milleti. fecî bir akibete maruz bırakılmaktadır. (Alkışlar) Garbi Trakya'daki Türklerin yerlerinde ibkası . îstiklâl-i mâlîmizi muhil birçok maddeler vardır. HEZİMET Kİ? 36» şim etmiştir. gerek ticaret mukavelesinde ve gerek kapotaj meselesinde ve gerek Düyunu Umumiye ve gerek şirketler ve imtiyazât meselelerinde. O da Büyük Millet Meclisidir. beynelmilel idarelere ihtiyaç varsa. vicdan itibariyle biz den ayrı olmayan ve her hususta bize merbut olan bu kardeşlerimizi bizden ayırmak. Maalesef oradaki Türk kardeşlerimiz buraya geldikten sonra. orada bırakılan kardeşlerine ebedî bir merbutiyet ve ebedî bir alâka vardır. Herhangi bir hükümet ve herhangi bir hükümetin murahhasları siyasî bir cebir karşısında ıstırap çekerek imza vazeder.Yas» ieabında boğazları müdafaa-etmek hakkını tak LOZAN ZAFER VI. Boğazlara âît kararımızın hiçbir maddesinde gayri askerî ve bitaraf mıntıkalar yapacağımıza dair sarahat yoktur. Tâ. Benim buna vereceğim Rey Sulh Muahedesini . Sivas kongresinden beri Boğazlarda serbestî-i seyrüseferi kabul ettiğimizi ilân etmişiz ve Misak-ı Millî'miz de de mevcuttur. bilhassa ferdi hâkimiyeti yıktıktan sonra hiçbir kuvvet murakabe edemez. bu muahede bütün fecaatiyle bu esası ihtiva etmektedir. Garbi Trakya'nın Türk olduğu. Adliye Vekilimiz Büyük Millet Meclisinden başka hiçbir kuvvet. Ve bu hak taksim edilirken bunda İngilizlerin Gladeston'danberi takip ettikleri siyasetin bariz Baf-halan görülüyor. saran bu kırmızı kâğıttan başka birşey değildir. göreceksiniz ki. niçin Garbi Trakya'nın bir kısmı diğer kısımlarına tercih edilmiştir? Bunun esbabını anlamakta âciz ve mütehayyirim.

T.' (Bravo sesleri). kendisiyle yanyana harb etmlg olan dev-letler İle diğer düvel-1 âkide beyninde mün'akit muahedat-ı sulhiye ve mukavelât-ı munzamanın tamame-i mer'Iyotinl tanımayı ve eski Almanya imparatorluğu. benim hemşiremin namusunu ezen canilerdir. 6 Ağustos 1340 (19 Ağustos 1924) tarihinde mer*iyete gir-mis.Bu ıstırapların ve eninlerin kulaklanmızdaki hazin akisleri benim ruhumu titrettikçe arkadaşlar! Maale-i sef ben bu muahedeye rey-i kabul vermekte mazurum.. Mezkûr mukavele buradaki ta-rafeyn-i aliyeyni âkideyn nazarında Igbu.l mahausada beyan olunduğu veçhile Çanakkale boğazında..tir. Silâh atan hâinler vardır. Türkçe metin için tarafımızdan.. 341. Meclisi Hari. Muahedenin aslı transızca ve tek nüsha olarak tanzim edilip Fransa'da depo edilmiş.neticesinde ve ibkası mukabilinde İstanbul Rumları yerlerinde kalmıştır. Marmara denizinde ve Karadeniz boğazında bahren ve tarik-i havaiye ile gerek sulh ve gerek harb zamanlarında serbesti-i mürur ve seyr-i eefain esasını tasdik ve beyan hususunda möttehitdirler. Arkadaşlar! Teb'adan herhangi biri bi zim bayrağımız altında hür olarak. Bunlar teb'a değildir. Türk hükümetinin muvafakati olmaksızın Türk tabiyetlnden başka bir tabiyet İhraz etmiş olan kimseler İngiltere tabiyetlni tefvizden imtina etmek se-lâhiyetini haiz olacaktır.1339 İstanbul Matbaacılık Osmanlı Şirketi 1339 Ahmet İhsan ve Şürekâsı leri tarihi takip eden 12 ay zarfmda Kıbrıs adasını terk etmeye mecbur olacaklardır. Fransız Hükümeti alakalı devletlere tasdikli bir suretini vermiştir. Madde: 24 — İşbu muahedenamenin ikinci maddesinde tarif edilen hudutların usulüne müteallik ve bugünkü tarihle mün'akit muka-vele-1 mahususa buradaki tarafeyn-1 aliyeyn-i flkldeyn nazarında Iş_ bu muahedede münderiç olduğu takdirde haiz bulunacağı hüküm ve kuvvetin aynını haiz olacaktır. daima hür olarak yaşamak hakkına mâliktir. Arkadaşlar! Hangi Rum-dan ve hangi Rumlardan bahsediyoruz? Arkadaşlar! Artık Rum yoktur. 342 ve 343 "numaralı kanunlarla tasdik edilmiş.M. LOZAN SULH MUAHEDENAMESt VE BUNA BAĞLI DİĞER ANLAŞMA VE PROTOKOLLER IV. muahedede münderiç ol-dugu takdirde haiz olacağı hüküm ve kuvvetin aynını haiz olacaktır. Bilâhare muahede ve ona bağlı dört kanun ayrı ayrıl reye konuldu. Türkiye Büyük MUlet Meclisinde 23 Ağustos 1339 tarihinde 340. Macaristan ve Bulgaristan . Kıbrıs hükümeti. ve ekleri. Madde: 25 — Türkiye.M. Bunları nasıl affediyorsunuz?. Jj-ti NaKle esas aldığımız muahede metninin kapak klişesi 382 KJVUIK U131HUDUU TÜRKİYE B. . istanbul 1339 tarihli tabı esas alınmıştır. Madde: 22 — Türkiye 27 ncl maddesinin ahkam-t umumi-yesine halel gelmemek gartiyle 18 teşrini evvel 1912 tarihli Lozan muahedesi ve ona mütaallik senedat mucibince herne mahiyette olursa olsun Trablusgarb (Libya) üzerinde haiz olmuş olduğu kâf-îe-i hukuk ve imtiyazatın ilga-i katisini tanıdığını beyan eder.M.B. «227» mebustan «213» kabul «14» red reyi| çıktı. Avusturya. İşbu muahedenamenin mevkii meriyete vaz'ı tarihinde Kıbrıs adasında mütemakkin olup da kanunu mahallinin tayin ettiği şerait dairesinde vukubulan müracaat üzerine taiih-1 mezkûrde İngiltere tabiyetinl ihraz etmig veya etmek Üzere bulunmuş Türk ter bası dahi bundan dolayı Türk tablyetinl zayi edeceklerdir. Fakat arkadaşlar! O teb'anm da diğer teb'a gibi hukuk-i tabüyeye tabî olması ve ayni şerait dahilinde yaşaması zaruridir. Şurası mukarrerdir ki. (Alkışlar). Hariciye Vekâleti LOZAN ULB M UAB E D ENA M E S t Mukavrlüt ve Seneddti Saire ¦ t\ Temmuz 19S3 . AHKÂBf-I MAHSÛSA Madde: 23 — Tarafeyn-i âHyeyn-1 ftkıdeyn boğazların usulüne dair bugünkü tarihle mün'akit mukavele. ciye Vekâletince negredilen. Lozan Muahedenamesi.

Sinop Mebusu Umuru Sıhhiye ve Muavenet-i içtimaiye Vekili Dr. beşinci maddede zikredilen komisyon tarafından ahalisi ekseriyet itibariyle Türk reya Rum olarak tanınacağına göre Türkiye rey» Yunanistana verilecektir.870 KADİR MISIROÖLTI Londra orta elçisi Sovör fit m komandor rütbesini haiz Mösyö Demeter Kaklamanos. Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti. Çürek Köyü. DImandy. garistamn elyevm tahdid edilmiş olduğu seklide cenup hududu. Umur-u Hariciye Vekili Edirne Mebusu tsmet Pasa. Hagmetlû Romanya Kralı Hazretleri: Orta Elçi Mösyö Konstantin t. Meriç mecrası: Oradan Arda menbaına doğru bu nehir Üzerinde ve Çürek Köyün hemen civarında olmak üzere arazi üzerinde tayin edilecek bir noktaya kadar: Arda mecram: Oradan cenubi şarki istikametinde Bosna Köyün bir kilometre muosab cihetinde Meriç üzerinde kâin bir noktaya kadar.000. Madde: 4 — İşbu muahedede zikredilen hudutlar. Tayin olunan müddet zarfında. HEZİMETİMİ» jff a — Yunanistan ile: Oradan Arda ve Meriç nehirlerinin birleştiği noktaya kadar. Hazaratını tâyin etmişlerdir. Haşmetlû Sırp — Hırvat — Sloven Kralı Hazretleri: Bemde fevkalâde murahhas ve orta elçi Mösyö Or. FASIL-: 1 1 — Arasiye müteallik ahkâm Madde: 2 — Bahri siyahdan Adalar Denizine kadar Türkiye'nin hududu berveçhizir tesbit edilmiştir. Tarafeyn arasında münasebat-ı resmiye vücud bulacak ve tarafeynin arazileri dahilinde siyasî ve şehbenderi memurlyn vaki olacak itilâfat-ı hususiyeye halel gelmeksizin hukuku düvel esasat-i umumlyesiyle tayin edilmiş olan muameleye mazhar olacaklardır. iki hükümet arasmda itilâf husule gelmediği takdirde ihtilâf Cemİyet-i Akvam Meclisine ans olunacaktır. Sırp . Yunanistan. . II Teşrini vvel 1922 tarihinde» sonra bu köye hicret eden ahali hesaba alm-mıyaeaktır: Oradan Adalar Denizine kadar: Meriç mecrası: Madde: S — Bahri Sefidden İran hududuna kadar Türkiyenin hududu berveçhi ztr tasblt edilmiştir: 1 — Suriye ile: 30 Teşrini evvel 1621 aenesinde akd olunan Fransa — Türkiye itllâfnamesinin sekizinci maddesinde musarrah ve muayyen hu-dud: 2 — Irak Ue: Türkiye ile Irak arasındaki hudud işbu muahedenâmenin mev-kl-i mer'iyete vaz'mdan itibaren dokuz ay zarfında Türkiye ile Büyük Britanya arasmda suret-1 muslihanede tayin edilecektir. Japonya.ıüs edecektir. Isloven Devleti ve diğer taraftan Türkiye arasmda ve kezalik tarafeyn teb'alan beyninde hal-1 sulh suret'î kay'iyyede tekrar tees. Muahede mtni İle haritalar arasında ihtilâf vukuunda muahede metni muteber olacaktır. : Bosna Köyünü Türkiyeye bırakan hissolunacak derecede müstakim bir hat.Hırvat . İtalya. işbu muahedeye merbut bulunan 1/1. Romanya. Hatt-ı hudud hakkında ittihaz olunacak karara intizaren Türkiye ve Britanya Hükümetleri mukadderatı katiyyesl bu karara muallâk olan arazinin halihazırında her hangi bir tebdil ikama bflis olacak mahiyette hiç bir hareketi askerlyye veya sairede bulunmamağı mütekabilen taahhüt ederler. Müşarünileyhim usulüne muvafık ve muteber tanman. (Merbut bir numaralı haritaya müracaat) 1 — Bulgaristan İle: Rezvaya munsabından Meriç üzerinde kâin Türkiye. Trabzon Mebusu sabık Vekili Hasan Bey. selahiyetnâmelerinl ibrazdan sonra âtideki mevaddı kararlaştırmışlardır: KISIM: X SİYASİ MEVAD' Madde: 1 — İşbu muahedenin mevki-1 mer'iyete vaz'ı tarihinden itibaren bir taraftan Britanya İmparatorluğu.000 mikyasındaki haritalar üzerinde tersim edilmiştir. orta elçi Mösyö Constan-tin Konsesko. LOZAN ZATER Mİ. Milotln Yuva-novlç. Rıza Nur Bey. Fransa. Yunanistan ve Bulgaristana alt üç hududun nokta-yı flüsakına kadar: Bul.

'8 — Alâkadar devletler . mesahaya müteallik malûmatı tertip ve tanzim edilip neşredilmemiş mesaha haritalarını ve hudut boyundaki nehirlerin yatak tebdil etmesi hakkındaki malûmatı itâ LOZAN ZAFER MI. HEZİMET Mİ? 379 etmeği taahhüd ederler. İşbu muahedede hilafına bir hûkflm olmadıkça hudud-u bahriye' sahilden üç milden dûn mesafede kâin ada ve adacıkları ihtiva eder. Komisyonun mukarreratı ekseriyet-i arâ ile İttihaz edilecek ve mukarrerât-ı mezkûre alâkadar taraflar iğin mecburlyülifa olacaktır. Maahaza hatt-ı hududun muhtemel olan tebeddülatında hatt-ı hududun bu suretle tayin edilen mecra veya kanalı mı takip edeceğini veyahut mezkûr mecra veya yanalın işbu muahedenâme mev-kı. haritalar ve onlara merbut vesaik üç nusha-i asliye olarak tanzim olunacaklardır.37S KADİR MI9IROÖLU Madde: 5 — İkinci maddenin iki numarasında muharrer hudutları arazi üzerinde çizmeye bir tahdidi hudut komisyonu memur edilecektir. Madde: 7 — Alâkadar devletler komisyona vazifeleri için lâ_ zimgelen her türlü vesaiki. mayıp da mecralanyla tayin edilen hudutlara gelince işbu muahede-namede istimal edilen mecra (cours) ve kanal Jchanal) tabirleri bir taraftan seyrüsefere gayri müsait olan nehirlerde su mecrasının veyahut başlıca kolunun diğer taraftan seyrüsefere müsait olan nehirlerde başlıca seyrüsefer kanalının mutavassıt hattı manasını ifade eder. vazifesinin İfasında tahdidl-1 hudut komisyonuna muavenet etmeye salih mem. Bu komisyon her devlet için birer murahhas olmak üzere Yunanistan ve Türkiye murahhaslarından. den terekküp edecektir. Bilhassa Türk hükümeti icab-ı takdirinde. . Mezkûr komisyon idarî hudutları ve mahalli menafı-i iktlsadl-yeyi mümkün olduğu kadar nazan dikkate alarak işbu muahededeki tarifâtı yakından takip etmeğe her hal-1 kârda ceht-ü gayret edecektir. Madde: 10 — Hudut işaretleri birbirinden gözle görünebilecek mesafelere vazolunacaklardır. Madde: 6 __ Bir nehir veya ırmağın sahlllerlyle tayin ohın. mesken. bilhassa hududu nazıra ve sabıkanın tahdidine müteallik zabıtnamelerin suret-İ musaddakalannı mevcut büyük mikyastaki bütün haritaları. Bunlara numara vaz edilecektir. bulundukları mevkiler ve numaraları bir harita üzerinde işaret edilecektir. Komisyonun masarifi alâkadar taraflar canibinden mütesaviyen deruhte edilecektir. Madde: 9 — Alâkadar devletler. ve mezkûr hükümetlerce bir devlet-i salise teb'ası meyanından müntehap bir rel*.tahdidi hudut komisyonuna vazifesinin İfası İçin lâzım olan münakalât.l meriyete vaz edildiği anda haiz bulunduğu vaziyette mi suret-1 katiyede tayin edileceğini tasrih etmek tahdid-i hudut komisyonuna alt olacaktır. Madde: 11 — Tahdidi hududa alt kat'l zabıtnameler. İşbu muahedeye vazı İmza eyleyen devletlere birer suret-1 musaddakasını tevdi eylemek üzere Fransa cumhuriyeti hükümetine irsal kılınacaktır. Bunlardan iktel memhudut devletler hükümetlerine tevdi edilecek ve üçüncü nüshası da. İşaretleri ve direk veya hudut işaretlerini hüsn-ü muhafaza etmeyi taanhttt eyler. Türk devairi nezdimle bulunan haritalar mesahaya müteallik malûmat ve tertip edilip neşredilmemiş haritalar işbu muahedenin mevkii icraya vazı anından itibaren müddeti ka-sire-l mümkine zarfında komisyon reisine Dersaaddet'te teslim edilecektir. hudut işareti) ye müteallik muaveneti gerek doğrudan doğruya ve gerekse memurin-l mahalliye vasıtasiyle ifa eylemeyi taahhüt ederler. Bundan maada alâkadar devletler komisyona bütün vesaikin bilhassa planlar ve kadastroların ve tapu defterlerinin tevdii ve mezkûr komisyonun talebi üzerine emlâk ve araziye ve İktisadî cereyanlara dair bilcümle malûmatın ve izahat-i lâzıme-1 sairenin İtası zımmında memurin-i mahalliyeye talimat vereceklerini taahhüt ederler. komisyon tarafmdan vazedilmiş olan nirengi noktalarını. amele ve malzeme (direk.urin-1 fenniye tedarik etmeyi taahhüt eyler. Madde.

Madde: 16 — Türkiye. Isbu üç istikraz mürettebatı İçin Mısır tarafından vaki olan tediyat-ı seneviye Mısır duyun_u umumiyesl mürettebatının elhâletl hâzini bir kısmım teşkil etmekte olduğundan duyun-u umumiye-i Osmaniyeye müteallik sair bilcümle mükellefiyattan Mısır ibra olunmuştur . Leros. Piskopis.. Madde: 19 — Mısır devletinin tanınmasından mütevellit mesa-il alâkadar devletler arasında tâyin edilecek şerait dairesinde mu. LOZAN ZATER Mî. tcnidatından feragat ettiğini beyan eyler. 1 — Mezkûr adalarda hiç bir üss-ûl bahri hiçbir istihkâm tesis ve inşa edilmiyecektlr. Rodos Harkl. Elyevm İtalyamn tahtı işgalinde bulunan Astropalia. Madde: 15 --. igbu muahedenamenin İtal-yanın hâkimiyeti ¦ altına vazedilen ve 15 inci maddede mezkûr olan adalara müteallik ahkâmı mahfuz kalmak şartiyle teyid edilmiştir. Asya sahilinden üç milden dûn mesafede kâin adalar. Rum ve Türk ahalinin mübadelesine dair Yunanistan ile Türkiye arasında aktedilmiş veya aktedilecek ahkâm İmroz ve Bos-caadalan ahalisine kabiH tatbik olmayacaktır. 2 — Yunan askerî tayyarelerinin Anadolu sahiH arazisi üzerinde teyaran etmesi menedilecektlr.Madde: 12 — Şarki bahr-ı sefit adaları üzerinde ve İmroz ve Boz-caadaları ile Tavşan adalarından gayri bilhassa I. Mukabeleten Türk hükümeti askeri tayyarelerinin mezkûr adalar üzerinde tayyarâmm men edecek. HEZİMET Mit 381 Patnos. 3 — Mezkûr adalarda Yunan kuva-yı askeriyesi. tir. Sekar. Sakız. Sakız ve Sisam ve Nikarya adaları üzerinde Yunan hâkimiyetinin kabulüne dair 17 _ 30 Mayıs 1913 tarihli Londra Muahede-nameslnln beşinci ve 1 . Mezkûr adaların emniyet ve asayişi balâda meşkûr idare-i mahalliye marifetiyle ahall-yi mahalliye meyanından alınan ve idare-i mebhusenin emri tahtında bulunan bir heyet-i zabıta vası-tasiyle temin edilecektir. igbu muahedede hilâfına sarahat bulunmadıkça Türkiye hâkimiyeti altında kalacaklardır. Igbu maddenin ahkâmı mücaveret münasebeti İle Türkiye ile hemhudut memleketler arasında takarrür etmiş ve edecek olan ah-kam-ı hususiyeyi ihlâl etmez. 1894 istikrazlarına müteallik bilcümle taah-hüdat ve mükellef iyattan Türkiye İbra olunmuştur. Rizo (iki numaralı haritaya müracaat). Panto. Misiroe.-Her ne mahiyette olursa olsun. haiz olduğu bilcümle hukuk ve mtts. Sombeki ve Istanköy adaları ile bunların tevabiin. Madde: 13 — Sulhun muhafazasını temin zumunda Yunan hükümeti Midilli. •hheren takarrür edecek ahkâm ile .nail olacaktır. Kalimnos.14 Teşrinisani 1913 tarihli Atina Muahede360 KADİR MI9IRO0LU namesinin 15 inci maddeleri ahkâmına tebean 13 Şubat 1914 tarihli Londra Konfransında ittihaz edilip 13 Şubat 1914 tarihinde Yunan hükümetine tebliğ edilen karar. taht-ı silâha alınıp mahallinde talim ve terbiye edilecek olan esnan erbabının miktar-ı mutadına ve bütün Yunan arazisinde mevcut bulunan jandarma ve polis miktarı ile mütenasip olacak jandarma ve polis mik_ tarına mütenasip kalacaktır. Sisam ve Nikarya adalarında âtideki tedabire riayet etmeyi taahhüt eyler. 1891.imnl. Madde: 14 — Türk hâkimiyeti altında kalan İmroz ve Bozca-adalan idare-i mahalliye ile eşhas ve emvalin himayesi hususunda gayr-i müsllm ahali i mahalliyeye her türlü teminatı bahşeden ana-eır-ı mahalliyeden mürekkep bir tegkilât-i mahsıısa-i idariye*». Lipsos. Kasos. Midilli. Madde: 17 —Türkiyenln Mısır ve Sudan üzerindeki bütün hukuk ve mUstenidatından feragatinin hükmü 5 teşrinisani 1014 tarihinden mjıteberdlr. Semendrek.Türkiye zlrde tadad olunan adalar üzerindeki bilcümle hukuk ve mUstenidatından İtalya lehine feragat eder. «Jan olan adacıklar ve Kastello. Madde :18 — Mısır vergisiyle temin edilen Osmanlı istikrazlarına yâni 1855. tabu muahedede musarrah hudutlar haricinde kâin bilcümle arazi üzerinde ve bu araziye müteallik ve ke-zalik işbu muahede İle üzerlerinde kendi hakk-ı hâkimiyeti tanınmış olan adalardan gayri cezireler üzermde-ki bu arazi ve cezirelerin mukadderatı alâkadarlar tarafından tâyin edilmiş veya edilecektir.

Avusturya. ABKÂM-1 MAHSÛSA Madde: 23 — Tarafeyn-l ftllyeyn-1 fikıdeyn boğazların usulüne dair bugünkü tarihle mün'aklt mukavele-t'mahsusada beyan olundu ğıı veçhile Çanakkale boğazında. Şurası mukarrerdir ki. Türk arazisi haricinde igbu muahedeye vazuulmza diğer devletlerin taht-ı hâkimiyetinde veya himayesinde bulunan arazi teb'a-ei ile Türkiyeden ayrılan arazi teb'ası üzerinde siyasi. Avusturya. Marmara denizinde ve Karadeniz boğazında bahren ve tarik-1 havaiye İle g'erek sulh ve gerek Jıarb zamanlarında serbestl-i mürur ve seyr-ı eefaln esasını tasdik ve beyan hususunda müttehitdlrler. Yunanistan. Madde: 25 — Türkiye. teşriî veya idarî hususatta herhangi bir sebebe müstenit olursa olsun hiçbir eelâhiyet veya hakkı kaza İstimal edilmeyecektir. Şurası mukarrerdir ki. Madde: 21 — 5 teşrinisani 1914 tarihinde Kıbrıs adasında mtt-temekkin olan Türk tebası kanun-ı mahallinin tâyin ettiği şerait dairesinde İngiltere tabiiyetini iktisab ve bu yüzden Türk tabiiyetini zayi edeceklerdir. memurini mezhebiyo-i islâmiyenln veza» tf-i diniyelerlna halel lras edilmiş değildir. Madde: 27 — Türkiye hükümeti veya Türk memurini tarafından. Madde: 20 — Kibrisin Britanya hükümeti tarafından 5 tes-rinisani 1914 de ilân olunan ilhakım Türkiye tanıdığını beyan eder.hâl edilecek ve işbu muahede mucibince Türkiyeden ayrılan araziye müteallik muahede-i mezkû-re ahkâmı Mısır devletine tatbik edilecektir. teşrini evvel 1912 tarihli Lozan muahedesi ve ona mütaalllk senedat mucibince neme mahiyette olursa olsun Trablusgarb (Libya) üzerinde haıa olmuş olduğu kâf-te-i hukuk ve Imtiyazatın ilga-1 katisini tanıdığını beyan eder. Bu takdirde hakk-ı hıyarların» istimal ettik382 KADİR MI9IROÖLU leri tarihi takip eden 12 ay zarfında Kıbns adasını terk etmeye mecbur olacaklardır. Madde: 24 —: İşbu muahedenâmenin ikinci maddesinde tarif edilen hudutların usulüne müteallik ve bugünkü tarihle mün'akit muka-vele-1 mahtısusa buradaki tarafeyn-l aliyeyn-i âkideyn nazarında İşbu muahedede münderiç olduğu takdirde haiz bulunacağı hüküm ve kuvvetin aynını haiz olacaktır. Madde: 26 — Türkiye şimdiden Almanya. Kıbrıs hükümeti. muahedede münderiç ol-duğu takdirde haiz olacağı hüküm ve kuvvetin aynını haiz olacaktır.iyete vazından itibaren 2 senelik bir müddet zarfında Türk tablyetini ihtiyar edebileceklerdir. Lehistan. Bulgaristan. işbu hudutlar 25 İnci maddede beyan olunan muahedeler veyahut müteîft-mim bilcümle mukavelelerle tesbit edilmiş veya edilecek olduğu şe-kilde tasdik ve kabul ettiğini beyan eder. Madde: 28 — Tarafeyn-i aliyeyn-1 akideyn. Macaristan ve Bulgaristan LOZAN ZAFER Mt. Tflrkiyede kapitülasyonların kâffe-i nukat-ı nazardan tamamen ilgasını herbtri kendisine taallûku cihetinden kabul ettiklerini beyan ederler. Romanya Sırp _ Sloven Hırvat devleti ile Çek . Maahaza işbu muahedenamenin mekLİ mer. Madde: 22 — Türkiye 27 nel maddesinin ahkâm-ı umuml-yesine halel gelmemek ğartlyle 18. bası dahi bundan dolayı Türk tabiyetinl zayi edeceklerdir.Slovakya devletinin hudutlarını. Türk hükümetinin muvafakati olmaksızın Türk tablyetlnden başka bir tabiyet İhraz etmiş "olan kimseler İngiltere tabiyetinl tefvizden imtina etmek ac-lâhiyetlni haiz olacaktır. İşbu muahedenamenln mevki-1 meriyete vaz'ı tarihinde Kıbrıs adasında mütemakkln olup da kanunu mahallinin tayin ettiği şe_ rait dairesinde vukubulan müracaat üzerine tarih-i mezkûrde İngiltere tabiyetinl ihraz etmig Veya etmek üzere bulunmuş Türk to. Macaristan. Mezkûr mukavele buradaki tarafeyn_ı aliyeyn-i ftkıdeyn nazarında İşbu. HEZİMET Mîî 383 arazisine dair ittihaz olunmuş veya olunacak mukarreratı kabul etmeği ve böylece tâyin edilen hudutlar dahilindeki yeni devletleri tanımayı taahhüt eder. . kendisiyle yanyâna harb etmiş olan devletler ile diğer düvel-1 âkide beyninde mün'akit muahedat-ı sulhiye ve mukavelât-i munzamanın tamame-i mer'iyetini tanımayı ve eski Almanya İmparatorluğu.

Bundan dolayı kendilerine n» İhraç ne de İthal için hiçbir harç veya resim tarh olunmıyacak. bunu takip eden 12 ay zarfında ikamet-gâhlannı hakk-ı hıyarlarını lehine Istlaud ettikleri devlet arazisi:.TJ TAB1L t TABÎtYBT Madde: 30 — îgbu muahede ahkâmı mucibince Türkiyeden ay. meşkûr derletia muvafakati sortiyle ihtiyar edebileceklerdir. Tunuslular. İşbu muahedenin mevkii meriyete vazından itibaren iki sene müddet zarfında ahalisinin ekseriyeti kendisinin ırkına mensup olan devletlerde» birinin tabiiyetini. ni beraberlerinde nakledebileceklerdir. Madde: 35 — Düveli âkide..i hâkimiyet eden hükümetler İle kendilerinin yerleşmiş bulunduk-lan memleketlerin hükümetleri arasıtJa aktine lüzum görülebilecek itilâfât kayd-ı ihtirazla! tahdmda ahali-i asliyesinden bulundukları arazide mer'l olan tabiiyeti iktisapta muhayyerdirler. LOZAN ZAFEH Mİ. Bu hakk-ı hıyar işbu muafedenln mevkii meriyete vaz'ı tarihinden itibaren iki sene müddet zarfında istimal edilmelidir. tır. Fransa hükümetiyle Türk hükümeti arasında bllltilâf tâyin edilecektir. Bu maddenin ahkâmı aslen Tunuslu. Türkiyeden ayrılan memallkte lc-ra. Madde: 53 — 31. Hakk-ı hıyarlarını istimalden mukaddem mukim bulundukları dlgar devletin arazisinde malik oldukları emval-1 rayrimenkuleyt n:uhafaza etmekte serbest olacaklardır. üyece mevzu şerait dahilinde işbu arazinin intikal ettiği devletim tebası olacaklardır. karşılıklı olarak Fransa ve İtalyadakl usulün aynından mütekabllen müstefit olacaklardır. rılan arazide yerleşmiş Türk tebaaı bihakkın ve kavanin-1 mahal. işbu muahedede veya Almanya-Avusturya. FASIL S EKALLİYETLERİN SlMAiBSl . Madde: 34 — İşbu muahede ahkâmı mucibince Türkiyeden ayrılan arazi ahâll-i asliyesinden olup 18 yaşını mütecaviz olan ve ijbu muahedenin mevki-i icraya vaz'ı anında mcmallk-1 ecnebiyede ycrlegmiş bulunan Türk teba-ı. nakle mecburdurlar. Trablusgarp tebası. Türk teb'ası. Birinci fıkradaki ahkâmdan ahalisi müstefit olan memleketlerden vürud eden veya o memleketlere sevkolunan eşyanın Türkiyede tâbi olacağı usul ile bilmukabele Türkiye'den vürudeden veya Türkiyeye sevk edilen eşyanın mezkûr memleketlerde tâbi olacağı VBul. Bulgaristan veya Macaristan ile mün'akit sulh muahedelerinde veyahut Türkiyeden başka düveli âkide-i mezkûre ile veya onlardan biri ile Rusya beyninde veya kendi aralarında müna-" kit bir muahedede derpiş edilen ve alâkadarâne kendileri için ikti-sabi mümkün olan herhangi bir bagka tabiiyeti ihraz müsaadesini bahşeden hakk-ı hıyarın istimaline hiçbir veçhile mümanaat gös-tcrmiyeceklerinj taahhüt ederler. ¦ Türkiyede diğer İtalyan teb'asının tabi olduğu usulün her hususta aynına tâbi olacaklardır. Faslı olup da Türkiyede yerleşmiş bulunanların tâbiyetleri bahsinde bir hükmü tazammuü etmez.Madde : 29 — Fransız tebası Faslılar. Madde: 31 — 18 yaşını mütecaviz olup da 30 uncu madde ahkâmı mucibince Türk tabiiyetini zayi ve bihakkın yeni tabiyet iktisap eden eşhas işbu muahedenin mevkl-1 meriyete vaz'ı tarihinden itibaren 2 sene müddet sarfında Türk tabiiyetini ihtiyar etmek se-l&hiyetinl hâiz olacaklardır. Trablusgarblı.-vafakat ede. Türkiye'de diğer Fransız teb'asının tâbi clduğu usulün her hususta aynına tâbi olacaklardır. Şu şartla ki: ırkları itibariyle bu arazi ahalisinin ekseriyetine mensup olanl'ar. HEZİMET Mt? 385 384 KADİR M13IROGL. Madde: 32 — İşbu muahede ahkâmı mucibince Türkiyeden ayrılan arazide yerleşı Jg ve 18 yaşını mütecaviz olup meşkûr arazideki ekseriyet-i ahaliden ırk itibariyle ayn olan kimseler. o arazide icra-i hâkimiyet eden hükümet de buna mu-. Madde: 36 — İşbu fasıl ahkâmının tatbikına mütedair olan kâffe-i hususâtda zatül zevç kadınlar zevçlerinin ve 18 yaşından dûn olan çocuklar da ebeveynlerinin tâbi oldukları şeraite ittiba ede. 32 nci maddeler ahkâmı mucibince hakkı hıyarlarını istimal eden eşhas. Her nevi emva-1 menkuleleri. çeklerdir. birinci ve ikinci fıkralarındaki ahkâmdan ahalisinin müstefit bulunduğu memleketlerde.

Ayni . mezhep veya itikadın gerek umumî ve gerek hususi surette serbestl-i icrası hakkına malik olaccklardır. Madde: 41 — Tedrisat-ı umumiye hususunda Türk hükümeti gayrı müsim tebanın mühim bir nisbet dahiinde mütemekkin oldukları şehirler ve kazalarda bu Türk tebasıaın çocuklarının iptidai mekteplerde kendi lisanlarlyle tahsil etmelerini temin zımnında teshilât-ı münasebe ibraz edecektir. ve hiçbir mua-ameleyi resmiyenin ahkâm-ı mezkûreye ihraz-ı tefevvuk etmemesini taahhüt eder.-dir. havralara. mezarlıklara vesair müessesatı diniy«ye her türlü himayeyi bah* şeylemeyi taahhüt eder. bütün Türk tebasma tatbik edilen ve Türk hükümeti tarafından müdafaa-1 milliye veya intizamı âmmenin muhafazası için memleketin her tarafında veya bir kısmında ittihaz edilen tedabir mahfuz kalmak partiyle serbesti-i sey-rü sefer ve muhaceretten tamamiyle istifade edeceklerdir. Türkiyenin bütün ahalisi din tefrik edil-meksizin kanun nazarında müsavi olacaklardır. îşbu ahkâm Türk hükümetiyle alâkadar ekalliyetlerden her birinin müsavi miktarda mümessillerinden müre"kkep hususi komisyonlar tarafından tanzim olunacaktır. Din. Lisan-ı resmî mevcut olmakla beraber Türkçeden gayri lisan ile rmiteke. Lozan zafer mi. her türlü mektep ve sair müessesat-ı talim ve terbiyeyi tesis. belediye ve sair bütçeler tarafından terbiye. Bu hüküm Türk hükümetinin mezkûr mekteplerde Türk lisanının tedrisini mecburî kılmasına mâni olmayacaktır. 38 den 44 e kadar olan maddelerde mu-sarrafı ahkâmın kavanln-l asliye şeklinde tanınmasını ve hiçbir kanun hiç bir nizam ve hiçbir muameleyi tesmiyenin bu ahkâma mü-nafi veya muarız olmamasını ve hiçbir kanun. Madde 40 — Gayrı müslim ekalliyetlere mensup olan Türk tebası hukuken ve fiilen diğer Türk tebasına tatbik edilen aynı muamele ve teminattan müstefit olacaklardır. matbuat veya her nevi neşriyat hususunda gerek içtimaat-ı umumiyede herhangi bir lisanı istimal hakkına malik olmalarına karşı hiçbir kayıt vazedilemiyecektir. Gayrimüslim ekalliyetler. Türkiyenin bütün ahalisi intizam-ı âmme ve âdab-ı umumiye ile gayr-i kabil-i telif olmayan her din. nizam. lisan. ihtilâf vukuunda TÛrk hüV kûmetiyle Cemiyeti Akvam Meclisi Avrupa bukukşinasları meya-mnda müntehap bir hakem alel hakemi bilittifak tayin edecekler. Madde: 38 —. diniye veya içtimaiyeyi. tevellüt. Mebaliğ-i mezkûre alakadar müessesatın sahib-i selâhiyet mö-mesillerine ita edilecektir. Bunlar bilhassa masrafları kendine ait olmak üzere her türlü müessesat-i hayriye. ırk veya din tefrik etmeksizin Türkiye ahalisinin kâlfesine hayat ve hürriyetlerince himaye-i taamme ve kâmile banşetmeyi taahhüt eder. Madde: 39 — Gayrimüslim ekalliyetlere mensup Türk tebası F: 25 386 KADİR MI9IROÖLU Müslümanların istifade ettikleri aynı hukuk-u medeniye ve siyasî den istifade edeceklerdir. Gayri müslim ekalliyetlere mensup Türk tebasının mühim nis-bette mevcut oldukları şehirlerde veya kazalarda devlet bütçesi. itikat veya mezhep farkı hiçbir Türk tebasının hukuk. Türk hükümeti mezkûr ekalliyetlere ait kiliselere.llim bulunan Türk tebasına mehakim huzurunda kendi lisanların şifahî surette istimal edebilmeleri zımnında teshL ISt-ı münasebe ibraz olunacaktır. milliyet. Bilumum Türk tebasının gerek münasebat-ı hususiye veya ti-cariyede gerek din. din veya emr-i hayır maksadıyla tahsis edilen mebaliğden bu ekalliyetlere de muhakkak bir hisse temin olunacaktır. idare ve murakabe etmek ve buralarda kendi lisanlarını serbestçe istimal ve âyini dinîlerini serbestçe icra eylemek hususlarından müsavi hukuka malik olacaklardır.u medeniye ve siyasiyeden istifadesine ve bilhassa hidenıat-ı âmeme-ye kabulüne memuriyet ve meratibe nailiyetine veya muhtelif mesalik ve ssriayi icra etmesine bir mania teşkil etmeyecektir. hezimet mi? 38? Madde 42 — Türk hükümeti gayrı müslim ekalliyetlerin hukuk-u aile veya akâm-ı şahsiyeleri bahsinde bu mesailin mezkûr ekalliyetlerin örf ve âdetlerince hâl ve fasl edilmesine müsait ahkâm vazma muvafakat eder.Türk hükümeti.Madde: 37 —' Türkiye.

LOZAN ZAFER Mİ.yl hâzıra ile taahhüt ederler. Yunanistan tarafından kendi arazisinde bulunan müslüman ekalliyet hakkında dahi tanınmıştır. şerâi dairesinde Düyun-u umumi-ye_i Osmaniye mürettebatına ait tnUkellefiyat-i seneviyeye dahi iştirak edeceklerdir. Fransa.. Bunlar Cemiyeti Akvam Meclisinin ekseriyetinin muvafakati olmaksızın tadil edilemiyeceklerdir.1913 Balkan muharebeleri neticesinde lehlerine Osmanlı İmparatorluğundan arazi tefrik edilmiş olan devletler ve işbu muahedenin 12 ve 15. 1 Ağustos 1914 tarihinde Osmanlı hâkimiyeti altında olup Tür-kiyenin işbu muahedenamenin ikinci maddesinde tayin edilen hudutları haricinde bulunan Trakya . Britanya imparatorluğu. Madde: 43 — Gayrı müslim ekalliyetlere mensup Türk teba-ri. Türkiye Camiyetl Akvam Meclisi âzasından herbirinln bu ta-ahhüdatdan herhangi birine kargı vuku bulan tecavüzü: veya teS68 KADİR MI9IROÖLU cavüz tehdidini. Türk Hükümeti bu kabilden olan her ihtilâfın diğer taraf talep ettiği takdirde benelmilel adalet Mahkame-i Daimestns tedviini kabul eder. denin son fıkrasında mezkûr arazinin kendilerine ilhak olunduğu devletle^ ve nihayet İşbu muahede mucibince Osmanlı İmparatorluğundan ayrılan Asya arazisi üzerinde müceddeden teşekkül eden devletler arasında taksim edilecektir. Meclisin nazarı dikkatine arza selâhiyettar olacağını ve Meclisin icabı hale göre münasip ve müessir telâkki edilecek bir suret-i hareket ittihaz ve talimat ita edebileceğini kabul eder. Bundan başka Türkiye işbu mevadda mütedair hukukî veya fiili mesailde Türk hükümetiyle vaz-ul imza diğer devletlerden biri veya Cemiyet-i Akvam Meclisi azasından diğer bir devlet beyninde ihtilâf-ı efkftr vukua geldiği takdirde işbu ihtilâfın Cemiyeti Akvam ahitnamesinin 14 üncü maddesi ahkâmına nazaran beynelmilel mahiyeti haiz bir İhtilâf gibi telâkki edilmesini kabul eder. Bundan maada bâlâda zik-roJunan devletlerin kâffesi 53 üncü maddede gösterilen tarihlerden itibaren işbu fasılda münderiç. maddede tesbit edilen tarihlerden itibaren Türkiye diğer devletlerin uhdesine tahmil edilen hısas-ı iştirakiyyeden hiçbir veçhile mesul tutulmayacaktır. Ve Türk Hükümeti yeni müessesat-ı diniye ve hayriye ihdası hakkında bu kabil sair müessesat-ı hususiyeye temin edilmiş olan teshilât-ı lâzimeden hiçbirini diriğ etmeyecektir. Mahkeme-i Daimenin kararı kabil-1 istinaf olmayıp Cemiyet Akvam ahitnamesinin 13 üncü maddesi ahkâmı mucibince verilmiş bir kararın ayni kuvvet ve hükmünü haiz olacaktır. HEZİMET Mİ? 339 53. KISIM S AHKAMI MALÎYE FASIL 1 DÜYUN. Madde: 44 — Türkiye İşbu faslın yukarıkl maddelerinin Türkiyenin gayrı müslim ekalliyetlerine taallûk ettiği mertebede ahkâm-ı mezkûrenin beynelmilel menfaati haiz taahhüdat teşkil etmelerini ve Cemiyeti Akvamın kefaleti altına vezedilmelerini kabul eyler. olan günde mahkemelerde tsbat-i vücut etmekten veya herhangi bir muameleyi kanuniye icrasından istinkâf ettiklerinden dolayı hiçbir hakları sakıt olmayacaktır. Madde: 45 — işbu fasıl ahkâmı ile Türkiyede bulunan gayrı müslim ekalliyetler hakkında tanınan hukuk. maddelerinde mevzuubahs olan adaların ve işbu mad. Maamafih bu hüküm Türk tebayi intizam-ı âmmenin muhafazası için diğer Türk tebaya tahmil edilen mecburiyetlerden azade kılmıyacaktır. italya ve Japonya Cemiyeti Akvam Meclisi ekseriyeti tarafından işbu mevat hakkında usulü dairesinde kabul edilecek olan her türlü tadilâtı reddetmeyi muahede. ahkâm-ı din yelerine mugayir veya dinî âyinlerini muhil herhangi bir muamelenin ifasına mecbur tutulmıyacakları gibi istl-rahat-ı esbuiyelerl.ekalliyetlerin hali hazırda Türkiye-de mevcut olan evkafına ve müessesat-ı diniye ve hayriyelerine her türlü teshilât ve müsaadat ita olunacak.U UMUMİYE 1 OSMANİYE Madde: 46 — î§bu fasla merbut muharrer düyun-u umumiye-1 Osmaniye İşbu fasılda münderlç şerait dairesinde Türkiye ile 1912 .

îsine tevessül olunduğu günden itibaren bir ay müddet zarfında işbu fasla merbut cetvelin (A) işaretli kısmında muharrer Düyun. keme tevdi olunacak ve işbu hakem âzami 3 ay müddet zarfında kararını İta edecektir.'. j1 t :'. Salif-üz zikir devletler Düyun-u Umumiye i Osmaniye meclisi nin bu husustaki mesaisini takibetmek üzere Îstanbula murahhas lar göndermek selâhiyetinl haiz olacaklardır. Madde 49 — Alâkadar delvetlerden her birine isabet eden te-kasid-i seneviyenin 47 inci madde ahkâmına tevfikan tayin-i kat'. tekasid-i seneviyenin tevzii için kabul edilmiş o!an nisbetlere göre ve istikraz mukavelenameleriyle işbu faslın ahkâmı nazarı itibare alınarak yapılacaktır. Düyun-u Umumiye. Türkiye kendi hissesi için yeni esham ihracına karar verdiği takdirde bir Türk hükümeti mümessili ile düyunu umumiye mecli. işbu fas la marbut cetvelin (a) kısmında münderiç istikraza ta ait olari ve alâkadar devletlerden her birine is&bet eden tekasit-i sene'viye. îşbu taksim. İgbu maddede muharrer esasatm tatbikma müteallik olarak alâkadar taraflar beyninde fahaddüs edebilecek olan bütün ihtilâfat. Bâlâda muharrer müddet zarfında mezkûr karşılıklar tesis olun madiği veyahut tesis olunan karşılıkların muvafık olup olmadığı hakkında ihtilâf zuhur ettiği takdirde işbu nıuahedenameye vazı-ul imza herhangi bir devlet tarafından Cemiyet-i Akvam Meclisine müracaat edilebilecektir. birinci fıkrada musarrah tebligatın ifasından sonra nihayet bir ay zarfında Cemiyet-i Akvam Meclisinden iraesi rica edilecek bir ha. karşılık olarak tahsis olunan varidatın cibayetini Türkiye'den maada aralarında Düyun-u Umumiye taksim edilecek olan devletler arazisinde mevcut beynelmilel tcş-kilât-ı maliyeye tevdi edebilecektir. Düyunu umumiye meclisi. nıessili ile Duyun-u Umumiyye-i Osmaniye meclisinin ve düyunu muvahhede ile Rumeli demiryolu tahvilâtından gayri düyunun birer mümessilinden ve alâkadar devletlerden her birinin tayin ede. bileceği mümessilden terekküp edecektir. ZAFER MJ. sinden ve düyunu muvahhede ile Rumeli demiryolu tahvilâtından gayrı düyun mümessiHnden mürekkep bir komite marifetiyle evvel bfi evvel Türkiyeye müteallik olmak üzere sermaye-1 düyunun taksimi icra edilecektir. maddelerde mevzu esasat üzerine tayin edecek ve bunu düvel-i mezkûreye tebliğ eyleyecektir. Cemiyeti Akvam Meclisinin mukarreratı kafi olacaktır. Hakamin mukarreratı kat'l olacaktır. HKZ1MET MI? 391 Umumiye Meclisine kendi hisselerinin tediyesini temin için kâfi miktarda karşılık (rehin) irae edeceklerdir. miye-i Osmanlyeden uhdelerine birer hisse tahmil olunan diğer dev- . Bulgaristan ile 27 Teşrinisani lî>19 tarihinde mün'akit sulh muahedenamesinin 134 üncü maddesinde zikrolunan vezaifl ifâ edecektir.arazisi.niye-i Osmaniye meclisi.)• Madde 48 — İşbu fasılda merbut cetvelin (a) kısmında gösterilen Düyunu Umumiyei Osmaniyenin aralarında taksim edileceği devletlerden Türkiyeden maadası 7 inci maddede mevzuubahis olan tekasid-i seneviyeden mütenazıran uhdelerine isabet eden hisseler hakkında madde-i mezkûre ahkâmı mucibince kendilerine vuku bulacak tebligat gününden itibaren 3 ay müddet zarfında Düyun-u S9O KADİR MI9IROCLU LOZAN.i Os-maniyenin taksimi hususunda mezkûr muahedename mucibince Osmanlı İmparatorluğundan ayrılmış gibi telâkki edilecektir. Komisyonda ihtilaf hasıl edilemiyen kâffe-i mesail 47 inci maddenin 4 üncü fıkrasında muharrer hakeme tevdi edilecektir. Zikrolunan hakeme müracaat tekasid-i seneviyenin tediyesini tehir et' meyecektir. MUceddeden ihdas edilecek esham komisyona tevdi edilecek ve komisyon Türkiyenin ibrasını ve diğer taraftan Düyun-u Umu.u Umumiye-l Osmaniyenin re'sul mal-i itibarisinin tarz-ı taksimini tesbit etmek üzere Pariste bir komisyon içtima edecektir. Madde: 47 — Düyun-u Umu. Birinci fıkrada muharrer komisyon Türk hükümetinin bir mü. Cemjyet-i Akvam Meclisi. Hakeme verilecek ücret Cemiyet-i Akvam Meclisi Tarafından tayin ve diğer masarifi tahkimiye ile beraber alâkadar taraflara tahmil edilecektir. nin bu husustaki mesaisini takibetmek üzere îstanbula murahhas-hinden itibaren 3 ay müddet zarfında 50 ve 51.

ye-i Osmaniye mal-i itibarisinin taksimleri berveçhi âti vuku bula «aktır. ¦ 2) 46 mel maddenin son fıkrasında zikrolunan arazi dahil olduğu halde işbu muahede mucibince Osmanlı Devletinden ayrılan ara.i maliyeleri esnasında 1907 senesinde mevzu gümrük rüsum manzumesi hasılatı da dahil olduğu halde Osmanlı Devletinin vasatî varidat umumiyesinden birinci fıkrada zikrolunan arazi ve adalar hissesinin badettenzil kalan miktarı arasındaki aynı nisbet dairesinde olacaktır. ham-ı mezkûrenin hamillere itasını temin edecektir. . İşbu hissenin 50 inci maddenin birinci fıkrası ahkâmına tevfikan taksim olunacak takasid-i seneviye yekûnuna nisbetle baliğ: 1907 senesinde mevzu'gümrük rüsum manzumesi hasılatı da dahil olduğu halde 1910 — 1911. zlye gelince alâkadar her devlete isabet eden hissesinin 50.nisbet dairesinde olacaktır. maddenin ikinci fıkrası ahkâmına tevfikan taksim kılınacak tekasid. £a resminden veya işbu ihraçtan tevellüt edecek sair' rüsumdan muaf tutulacaktır. tarihi arasında aktolunan. çaktır. DUyun-u Umumiye-i Osmaniyeden her devletin hissesini temsilen ihraç edilecek esham taraf eyn-i aliyeyn-i r.letlere karşı hamillerin hukukunu mübeyyin şerait dairesinde es. Res'ul maliin taksimi işbu muahedenin mevki-i meriyete vaz'ı tarihinde her İstikrazın res'ul malinin baliğ olduğu miktar üzerinden icra olunacaktır.istikrazat ile onlara ait mürettebat-ı seneviye ilâve olunmak suretiyle hasıl olacak yekûn Türkiye ile Asyada yeni teşkil olup işbu muahede mucibince Dcv-lel-i Osmaniyeden lehlerine arazi tefrik edilen. 1) 17 teşrinievvel 1D12 tarihinden evvelki istikrazlar ile onlara ait mürettebatı seneviye.i itibariyenin taksiminde müteallik işbu maddede münderiç bulunan ahkâmdan dolayı tehir edilemiyecek-tir. 2) Bu ilk takdimden sonra Devlet-i Osmaniyenin uhdesinde kalan istikrazat bakiyesi ile onlara ait mürettebat-i' seneviye bakiyesine Devleti Osmaniye tarafından 17 teşrinievvel 1912 tarihi ile 1 teşrinisani 1914.1913 -Balkan Harblerl neticesinde bulunmuş olduğu hal üzere Osmanlı İmparatorluğu ile muhareba-tı mezkûre neticesinde Osmanlı devletinden lehlerine arazi tefrik olunan Balkan hükümetleri ve işbu muahedenin 12 ve 15 inci maddelerinde mevzuubahs adaların kendilerine ilhak olduğu devletler arasında taksim olunacak ve mezkûr muharebata hateme veren muahedelerin veya muahheren aktedilmiş muahedatın mevkii mer'-iyete vaz'ılarından sonra vuku bulan arazi tahavvülâtı nazarı iti. 1912 . arazi—i münfeke vasati varidatı ile 1910 — 11 ve 1911 — 12 senev.kıdeyn arazisinde her türlü dam. 1) 50 inci maddenin fıkra-i ûlâsında beyan edilen taksim için evvel emirde 12 inci ve 15 inci maddelerde zikrolunan adalar ile Balkan harbleri neticesinde Osmanlı Devletinden ayrılan arazinin mecmuuna isabet eyleyecek hisse miktarının takdirine tevessül olunacaktır. Alâkadar devletlerden her birine isabet eden mürettebatı seneviyenin tediyesi res'ul mal. Madde 51 — 50 inci maddede beyan olunan taksim neticesi olarak Düyunu Umumiye-l Osmaniye mürettebat—ı seneviyesindea 382 KADİR MISIROÖLU alâkadar her devlete isabet eden hisse berveçhi âti tayin oluna. hissenin beyinlerinde taksim edilecek yekûnu umumiyeye nisbetle baliğ bu devletlerde» her' birine ilhak edilen arazi varidat-ı vasatisi ile Balkan harbi netice. bare alınacaktır. 3911 — 1912 sene-i maliyeleri esnasında Osmanlı Devletinin varidatt umumiyesi yekûn vasatisi ile mezkûr adalar ve arazi-i mUnfekenin birlikte olarak varidet-ı umumiyesi yekûn vasatisi arasındaki aynı. sinde Osmanlı Devletlerinden ayrılan arazinin ve 12 inci ve 15 inci maddelerde mezkûr olan adaların mecmuunun 1910 — 1911 ve 1911 — 1912 sene—1 maliyeleri zarfındaki varidat-i umumiye vasatisi arasındaki aynı nisbet dairesinde olacaktır. devletler ve nihayet mezkûr muahedenin 46 mcı maddesinin son fıkrasındaki arazi ken_ dişine ilhak edilen devlet arastnda taksim olunacaktır. Böylece tayin edilecek yekûn lehlerine bâlâdaki fıkrada mezkûr arazi ilhak edilen devletler arasında taksim edilecek ve bu tarzda mezkûr devlete İsabet edecek. İşbu fıkrada mev. Madde: 50 — Kırkyedinci maddede mezkûr mürettebatı seneviyenin ve 49 uncu maddede mevzuubahs olan Düyun-u Umum.i seneviye yekûnu umumiyesinc nisbetle baliğ. zuubahs varidatın hesabından gümrük hasıla) ı nazarı itibare alınmayacaktır.

. Eu tediye işbu muahedenin mevkii mer'iyete vaz'ından itibaren mü-savi 20 taksit-i senevi ile ve bilâ faiz ifa edecektir. 2) işbu ilk taksim neticesinde Osmanlı devletine isabet edem mebaliğ ile cetvelden muharrer olup devleti mezkûra tarafından lî teşrinievvel 1912 tarihi ile 1 teşrinisani 1914 tarihi arasında akte-dilmiş bulunan avansların işbu mûahedenamenin mevkii mer'iyete. vaz'ı tarihinde tesviye olunmayan res'ul mali varsa işbu res'ul mal ve kezalik 1 mart 1920 tarihine kadar müterakim faizleriyle mezkûr tarihten beri vuku bulan tediyat. sim olunacaktır. Madde: 54 — tşbu fasla Merbut cetvelin (A) kısmına tadat edilen 1911 . zımüttediye olup tesviye edilmemiş bulunan tenasid i seneviye miktarını Düyunu Umumiye-i Osmaniye meclisine tediye edeceklerdir. 50 inci maddenin birinci fıkrası ila ye 51 inci maddenin birinci fıkrasında münderiç ahkâma tevfikan taksim olunacaktır.Madde: 52 — İşbu fasla merbut cetvelin (B) kısmında mezkûr avanslar Türkiye ile 46 mcı maddede zikrolunan diğer devletler arasında şerait-i âtiye dairesinde taksim olunacaktır: LOZAN ZAFBR Ut. Madde 55 — Türkiye dahi dahil olduğu halde 46 inci maddede zJkrolunan devletler işbu fasla merbut cetvelin (A) kısmında tasrih olunduğu veçhile Düyunu Umum yei Osmaniyeden kendilerine isabet eden ve 53 üncü maddede muayyen tarihlerden itibaren lâ. Türkiyeden maada devletler tarafından Düyunu Umumiye Meclisine tediye olunacak tekasid-l seneviye düvel-i mezkûre hesabına Türkiye tarafından tediye edilmiş . ye-i Osmaniye istikrazatı tekasid-i seneviyesi mebhûsunanh arazisinin düvel-1 mezkûreye intikalini mübeyyin. dayinlere tesviye veyahut Türkiyenin mezkûr devletler hesabına gerek faiz ve gere): re'sul mal-akçesl namıyla tediye etmiş bulunduğu mebaliğ miktarına tekabbül edinceye kadar Türk hükümeti hesabına irat kaydolunacaktır. mukavelâtın tayin edildiği tediye tarihlerinden itibaren 10 sene müddet zarfında mukarrer faizleriyle beraber tasfiye olunacaktır.U mevkii mer'iyete vas'ı tarihinden itibaren lazum-ut tediye olacaktır. maddenin son fıkrasında gösterilen arazi kendUine ilhak edilen devletin borçlu oldukları tekasid I seneviye 1 Mart 1920 tarihinden itibaren lâzımüttediye olacaktır. ya. HEZİMET Mi? 393 1) Cetvelde muharrer olup 17 teşrinievvel 1912 de mevcut bulunan avansların. Madde: 53 — Balkan muharebatı neticesinde lehlerine Osmanlı Devletinden arazi ayrılmış olan devletlerin borçlu olduğu. bunların taksid-i senevl-yesi 1/14 teşrinisani 1913 tarihinde 15 inci maddede mevzubahs olan adaların taksid-i seneviyesi 17 teşrinievvel 1912 tarihinden iti-baren vacibüt tediye olacaktır. işbu muahedenin mevkii icraya vaz'ı tarihinde tesviye olunmayan resul mali vaısa işbu re'sul mâl ve kezalik 53 üncü maddenin birinci fıkrasına zikredilen tarihlerden beri müterakim faizler ile tevarih-i mezkûreden bari vuku bulan tediyat. Türkiyeden maada devletlere tahmil edilen mebaliğ mezkûr devletler tarafından Diiyun-u Umumiye Mecli3ine tediye edilecek ve Düyunu Umumiye Meclisinde de. olan muahedelerin !ı ı 394 KADİR MI9IROÖL. İşbu muahede mucibince Osmanlı Devletinden fekkedilen As-yadaki arazi üzerinde yeni mütsşekkil devletler üzerinde 46. 12 nci maddede musarrah adalara gelince. Fıkra-i anifede icrası zikrolunan tediyat işbu mûahedenamenin mevkii mer'iyete vaz'mdan itibaren müsavi 5 tekasîd-i senevi ile ifra olunacaktır.1912 _ 1913 hazine tahvilât'. tu fazla merbut cetvelin (A) kısmında münderiç Düyunu Umumi.maddenin ikinci fıkrasiyle £1 inci maddenin ikinci fıkrasında münderiç ahkâma tevfikan tak. Tediyat-ı mezkûrenin Osmanlı Devleti dayinlerine ifa edilecek kısmı avans mukavelâtında mukarrer faizleri de ihtiva edecek ve Türk hükümetime ait olan kısım ise bllâ faiz eda olu-nacaktır. iş. 50 inci. Düyun-u Umumiye-i Osmaniye meclisi mezkûr avanslardan alakadar devletlerden her birine isabet eden hisse miktarını işbu muahedenin mevkii mer'iyete vaz'mdan itibaren 3 ay müddet zarfında tayin ve bunu mezkûr devletlerle tebliğ eyleyecektir..

1905 21/11-4/12/ 19016 11/1903/ 25-4-8/5/1905. BÎRtNCt FASLA MERBUT IAHİKA 1 Teşrinisani 191lı tarihindin evv. Madde: 56 — Fimabâd Düyunu Umumiye-i Osmaniye meclis Ula resinde Alman.. 26/4-8/5/1803 4 1954 Osmanlı Bankası 40. Osmaniye 8-30/4/1890 4 931 Osmanlı Bankası ' Tömbeki ..000.übayâsı) 13/7/1913 5 1916* Bankası : Bankl Osman! .. de 29 teşrinievvel 1914 târihinden itibaren işbı muahedenin mevkii mer'iyete vaz'ından 3 ayın inkızasma kadar tecil edilmiş addolunacaktır. /1/1870 . hide 21/6/1906 4 1 İkramiyeli Türk tahvilâtı.....Bank ve Konya Ovası irva gurubu 1 ve İskası 5-18/11/1913 1932 I Dok.000 iranklık şark şimendüf er leri 1.lki Duyundu Umumiye-i Osmaniyenin cetveli A KISMI Mukavelename Devre-i i ¦ İstikraz tarihi Faiz itfa İhraç eden batılca ' 1 2 S 4 S Düyun_u muvah4/9/1903 ....i Gümrük 1911 27/10-9/11/1910 4 1952 Deutsche. tertip 20'2-5/3/1903 • . 1891 ve 1894 Osmanlı istikrazatma ait faiz kuponlarının ibraz mühletleri ile salifüzzikr istikrazlardan kurası çıkmış olan eshamın tahsili bedelâtı için ibraz mühletleri tarafeyn-i aliyeyn-i akideyn arazisin^. 8 . tertip 20/5-2'6/1908 4 2006 Deutsche Eank Bağdat III.13/3/1S94 4 1957 Deutsche Bank jrupu Enternasycnal banka ve iki Fransız bankası dahil olduju halde c/c 5 1896 2-29-/12/3/1896 5 1946 Osmanlı Bankası Gümrük 1902 18-29/5/1886/ 9-11/10/1902 4 1958 Osmanlı Bi-. Avusturyalı ve Macar hamillerin murahhasları bulunmayacaktır.olan' mebâlig miktarına-tekabül edinceye kadar Türkiyenin borçlu kalacağı tekasid-i mü_ tc-dahiliye mahsub edilecektir. . r/c 4 1903 8/10/18S8 .5 1943 \% 5 1914 13-26/4/1914 5 1962 Dsmanb Bankası : Tütün İdare-yi İnJıisariyesi avansı 4/8/1913 % 5 1911 Hazine ahvilfttı (Sefaln-I Harbiye Türkiye Millî n. Saydı Bahri 21/2-6/3/1903 4 1958 Deutsche Bank Bağdat I. 4 1961 Osmanlı Bankası Teçhizat-i askeriy 4-7/4/1905 4 1961 Deutsche Bank Bağdat II... tertip 20/5-2/Ö/1908 4 2010 Deutsche Bank cf0 4 1908 Sf0 4 1S09 6-19/9/1908 4 1965 Osmanlı Bankası 30/9-13/10/1909 4 1950 Osmanlı Bankası Soma Bandırma 20/11-3/12/1910 4 1992 Osmanlı Bankası J Hudeyde-San'a 24/2-9/3/1911 4 2006 Fransız Bankası ..nkası . Madde: 57 — Düyunu Umumiye-i Osmaniye istikraz ve avanslarına ve karşılığı Mısır vergisiyle temin edi'miş olan 1855. tersane ve 1 inşaat-ı Bahriye 19/11-2/1271913 5.4 2001 Deutsche Bank c/c 4 1904 4-17/9/1903 4 1960 Osmanlı Bankası cfö 4 1901 .. .

LOZAN ZAFER Mî. 8. gat ederler. . tahvilât . 1904 7 55 000 şirketi 8 300 000 Tünel glrketı 7 17 335 Eytam sandığı '4 3 000 Deutsche Bank Muhtelif tarihlerde 153 147 [ Fenerler idaresi' 13-26 Ağustos 1912 5. (•) 54 üncü maddeye müracaat. Madde: 59 — Yunanistan harb kavaninlne mugayir olarak Anadolu'da Yunan ordu veya idaresinin efalinden mütevellit haşaratın tamiri mecburiyetini tapir. Hükûmet-i Osmaniye tarafından îngiltereye sipariş olunup Britanya hükümeti tarafından 1914 tarihinde vaziyet edilmiş olan harb sefinerlerine mukabil tediye kılmrmg bute nan mebaligin iadesini ne Britanya hükümetinden ve ne de tebal'a.21/11/1912 6 1915» Osmanlı Bankası i 1913 Hazine tahvilâtı (Doğrudan doğruya ihraç edi. Kezalik Türkiye. vjen tahvilât dahil) 19/1-1/2/1913 5 1917» Periye ve şürekâsı. sekvestro tasarruf veya müsadere tedabirinden münbaisi zayiat ve zararu ziyanlardan dolayı her türlü metalibi nakdiyede bulunmaktan mütekabilen fera-. Maamafih bâlâdaki hüküm. işbu muahedenin üçüncü kısmında muharrer ahkâma (ahkâmı iktisadiye) halel vermiyecektir. Madde 60 — Cterek Balkan muharebeleri neticesinde ve gerek işbu muahede ile lehlerine Osmanlı İmparatorluğundan ara_ zi ayrılmış ve ayrılmakta olan devieder işou arazi üzerinde kâin olup Osmanlı İmparatorluğuna ait kaffe-i emval ve cmlâkî mecca-nen iktisab edeceklerdir. gerek istimval. Almanya ile mün'akit 28 Haziran 1919 tarihli sulh muahede-nâmesinin 259 uncu maddesinin (1) işaretli fıkrası mucibince Almanya ve Avusturya tarafından devredilmiş olan altun nükut üzerindeki her türlü hukukundan Türkiye (Yunanistan müstesna olarak) diğer âkid devletler lehine feragat eder. Türkiye ile düveli mezkûrenin ve kezalik (eşhası bükmiyye de dahil olduğu halde) tebealarmın. Diğer taraftan Türkiye. rından talep etmemeği kabul ve bundan dolayı her türlü metallbin-den feragat eder. zabt. harbin temadisinden Ve onun neta398 KADİR M19IROÖMJ yicinden mütevellit Yunanistan v'aziyet-l maliyesini nazar-ı dlkka te alarak tamirat hususunda Yunanistana kargı her türlü metale-battan suret-1 kay'iyede feragat eder. 1 ağustos 1914 tarihiyle muahedeyi haziranın mevki-i mer'iyete vaz'ı tarihi beyninde güzeran eden müddet zarfında gerek etval-i harbiyeden.5 33 000 Anadolu demir3-16 Nisan 1913 7 500 000 yolu şirketi 21. HEZİMET Mİ 7 397 FASILII AHKAMI MUHTELİFE Madde: 58 — Bir taraftan Türkiye.1912 Hazine . olarak): Bağdat şirketi 8-16 Haziran 1908 Fenerler idaresi 5-18 Ağustos 1904 Fenerler İdaresi 5-18 Temmuz 1907 300 000 Köstence kablo 27-8 Teşriniev.5 Mart 1914 6 200 000. diğer taraftan (Yunanistan hariç olduğu halde) düvel-i saire-i âkide. Birinci tertip Türk evrak-ı nakdiyesi hakkında gerek 20 Haziran 1331 (3 Temmuz 1915) tarihli mukavelename ile gerek mezkûr evrakı nakdiyenin zahrında muharrer matne nazaran düyun-u Umumiye-i Osmaniye meclisine tahmil edilmiş oJan bilcümle tediye nıükellefiyâtı fesholunmuştur. B KISMI Uibari \ Sermaye-i ' Avanslar Mukavelename tarihi Faiz iptidaiyest (TL.

sat Türkiyeden maada düveli âkidedir. Türk tebaasına ait olup 20 Teşrinievvel 1914 ta-riliinde düvel-i mtittefikanın hâkimiyeti veya himayesi altında bulunan veyahut Balkan "muharebelerini mUteakip Osmanlı İmparatorluğundan fekkedilerek bugün düvel-i . HEZİMET MtT 399 tan ile ve 4 Haziran 1920 tarihinde Macaristan ile mün'akit sulh. Türkiyenin gayrı düveli âkide tebaasından bulunan veyahut düveli mezkOreden birinin tahtı himayesindeki bir devlet veya arazi tebaasından olan eşhası hakikiye. Bu maddenin ahkâmı. sair düveli âkide bilittifak beyan eder. icraya vaz-ı tarihinde Türk kalacak arazi üzerinde hilen mevcut ve kabili teşhis olan emvai. hazine-i hassa namına mukayyet olup veya onun tarafından idare edilip işbu maddenin 2 inci ve 3 üncü fıkralarında mevzuubahs olmayan emval ve emlâkin mahiyeti hu-kukryesini tebdil etmeyecektir.-le matlubatmm devrini Türkiye kabul eyler.26 Ağustos 1324 (8 Eylül 1908) ve 20 Nisan 1325 (2 Mayıs 1909) tarihli iradelerin hazine-i hassadan devlete naklini emrettikleri emval ve emlâk ve kezalik 30 Teşrinievvel 1918 de hazlnei hassa tarafından hıdemat-i umumiye menfaatine idare edilmiş plan emval ve emlâk düveli mezkûra bu emval /e emlâke müteallik hususatta Osmanlı İmparatorluğu yerine kaim olacakları ve emval-i mezkûre üzerine müesses olan vakıfların muteber tanınması lâzım geleceği cihetle. (Müttefikin tebaası) tabiri.I İKTİSADİYE Madde: 64 — Bu kısımda (clüveîi müttefika) tabirinden mük.nda dahilolduğu mukarrerdir. fıkra-i ânifede gösterilen emval ve emlâk me-yan'. Avusturya. düveli müttefika tabiiyetini haiz olmadıkları halde fiilen bu devletler tarafından mazhar. Madde: 61 — İşbu muahede mucibince Türkiyeden gayri bir devletin tebaası meyanma giren ve mülki ve askeri tekaüt ve maluliyet ve eytam ve eramil maaşatından İstifade edenler maaşlarından dolayı Türk hükümetine karşı hiçbir talep dc-rmeyan edemeyeceklerdir. HUKUK VE MENAFİ Madde: 65 — 29 Teşrinievvel 1914 tarihinde düveli müttefika tebaası olan eşhasa ait olup işbu muahedenin mevkii. cemiyatat ve müessesata-şamildir. muahedenamelerinin mevaddı mütenazırası mucibince Almanya^ Avusturya. menlehülhak-larına. aktolunacak bir tahklmnameye tevfikan ve 1-14 Kânunuevvel 1913 tarihli Atina muahedesinde merbut 2 numaralı hususî protokol mucibince Laheyde bir mahkeme.i ha-komiyeye tevdi olunacaktır.. şirkâl. 400 KADİR MÎ9IRO6LU Bilmukabele. hukuk ve menafi. bulundukları hal üzere. Sair düveli âkide bu husustan dolayı Türkiye zimmetine terettüp eden düyundan Türkiye'yi ibra ederler. Bulgaristan ve Macaristan Türkiyeden olan bllcüm. Bu kısım (müttefikin tebaasına) müteallik bulunan ahkâmın. Gerek Balkan muharebeleri neticesinde ve gerek bilâhare Yu-mnistana intikal etmiş olan eski Osmanlı İmparatorluğu arazisi üzerinde kâin olup hazinei hassadan devlete geçmiş bulunan em. Türkiyenin Almanya. FASİL 1 EMVAL . Bulgaristan ve Macarlstan-dan olan matlubatı dahi sair düveli âkide lehine devrolunmuştur. derhal iade olunacaktır. Madde: 62 — Almanya ila münakit 28 Haziran 1919 tarihli Vcrsay sulh muahedenamesiriin 261 inci maddesi ve 10 Eylül 1919 tarihinde Avusturya ile ve 27 Teşrinisani 1919 tarihinde BulgarisLOZAN ZAFER Mİ. • ¦ ' ¦ KISIM 3 AIIKÂM. vsıl ve emlâk hakkında Türk hükümeti ile hükûmet-i Yunaniye arasında mütekevvin ihtilâf. Madde: 63 — Harpten sonra Alrnaiıyadan Türkiy'eye ihraç olunacak emtia bedelâtına mukabil Almanya hükümetinin Türkiye evrak-i nakdiyesini muayyen bir kambiyo fiaÇiyle kabul edeceğine dair yapmış olduğu taahhüdatCan Almanya hükümetini ibra eylediğini Türkiye hükümeti.i himaye olmuş bulunmalarından dolayı memurin-i Osmaniye canibinden müttetikin tebaası gibi muamele görmüş ve bu yüzden zarara duçar olmuş olan eşhas hakkında da t&tbik edilecektir.

Hırvat . hukuk ve menafi iş. taa-viyenin. Rğer sahibinin müracatı üzerine beşinci fasılda zikrolunan Muhtelit Hakem Mahkemesi. Kezalik bu muahedeyle Osmanlı İmparatorluğundan ayrılmış arazi üzerinde bulunup Türk te-b'asına ait olan düveli müttefika memurini canibinden tasfiye edilmiş veya lâalettayin sair tedabir-i istisna'yeye tâbi kılınmış bulu.dahi o hükümete ait olacaktır.ile Yunan Romen veya Sırp orduları . İşbu tazmin. tarafeyn arasında itilâf hasıl olmadığı takdirde muhik göreceği miktarda bedeLi tasfiyeyi tezyid edebilecektir -Mal sahibi ile hasıl olan itilâftan veya hut ânifüszikr Muhtelit Hakem Mahkemesi kararından itibaren 2 ay müddet zarfında tediye vuku bulmadığı takdirde. 1 İstihkak iddia olunan emvalin teşhisine veya iadesine müteallik kâffe-i ihtilâfat bu kısmın beşinci faslında muharrer muhtelit hakem mahkemesine arzedileccktir. Sırp .aleyhine ikame-i dâva etmek. Emval ve hukuk ve menaft-i mezkûreyi bu iadeyi icra edecek olan hükümetten bilvasıta veya bilâ vasıta iktisabetmiş olup ta iadeden dolayı mutazarrır olmuş bulunacak olan eşhası salisenin tazmin i zararı . hukuk ve menafi'de bulundukları hal üzere menlehül-haklanna derhal İade edilecektir.Sloven devleti arazisinde ahzü zapt edilmiş veya sekvestro olunmuş olup ta elyevm kendi arazileri dahilinde bulunan her nevi emval-I menkulenin memleketlerinde taharri ve iadesi hususunda gerek tedabir-i idariye—1 münasi-benin ittihazı. Romanya veya Sırp .ı hâkimiyetinde bulunan arazi üzerinde hâlen mevcut ve kabil-i teşhis olan emval. iade edilecektir.âliyeyn-l âkıdeyn menlehul-hakiarı en seri bir usulle ve kendilerinin rızası olmaksızın tahmil edilmiş olabilecek hergüna tekâlif ve kuyuttan azade bir halde emval hukuk ve menafilerine mutasarrıf kılacaklardır. bulundukları hal üzere.Sloven devleti ve diğer taraftan Türkiye kendi orduları ve devairi canibinden Türkiye arazisinde veya mütenazıran Yunanistan. Mezkûr arazi üzerinde icra-i hâkimiyet eden devlet-i âkide canibinden tasviye edilmiş olan emval-i gayrı menkule dahi aynı iade muamelesine tâbi tutulacaktır. mutazarrır olaa ehşas-ı saliseye . Bu maksatla düşman emval. Madde 67 — Bir taraftan Yunanistan. Sahiplerinin metaiibl de emval-i hukuk ve menaf-i mezkûre teşhi3 olunur olunmaz hemen iade kılınmak suretiyle is'af olunacaktır 65 inci madde ile iadesi mukarrer olan emval. nan emval. İşbu taharri ve iade keyfiyeti kezalik Almanya. değer fiatını bulduracak şerait altında icra edilmemiş oi-duğu rey'nde bulunur ise mezkûr mahkeme. derhal ref ü tevkif edilecektir.Macar veya Bulgar orduları ve devairi tarafından Yunan. hukuk ve menafi hakkında tara-feyn-i âliyeyn-i âkıdeyn tarafından tevessül ve İttihaz olunan bilcümle muamelât-ı tasarruf iye ile diğer tedabır-i istisnaiye-i harbiyye . hukuk ve menafi hakkında aynı iade muamelesi derhal yapılacaktır.Sloven devleti arazisi üzerinde zapt veya sek-vtstro olunup ta Türkiyeye veya teb-asına devrolunmuş bulunan ani-füzzikr eşya. müddel-yatı selâhiyettar mahalli mahkemelerine racl olacaktır. mezkûr hükümet bedel-i tasfiyeyi sahiplerine tasviye etmek suretiyle emval ve hukuk ve menafi-i mezkûfcyi ayneb iade etmek mecburiyetinden vareste kalacaktır. kâmının tenfiz ve icrası için tarafeyn-i . hukuk ve menafi-ü mezkûre iade edilecektir. gerek evrak ve vesaik-i aidesinin teslimi suretiyle tes-hilât irâesini mütekabilen taahhüt ederler.Hırvat . Hırvat . Efrat arasında bunlardan maada olan bilcümle istihkakı. Avusturya .ait olacaktır. Şair kâffe-i ahvalde tazmini zarar için eşhas-) müteallika LOZAN ZAFER Mt. HEZİMET Kt? 40i .i hâkimiyet eden düvel-i âkidinin elyevm yedinde bulunan kabili teşhis kâffe-i emval ve hukuk menafi sahibi meşrûlarına.mezkûrenin taht. Romanya ve S:rp . emn-i tasviyo henüz hitam bulmamış ise. emval. rakta kâin olup' Osmanlı hükümeti tarafından tedabir-i fevkalâ-de-i harbiyeye tâbi tutulmuş olduktan sonra mezkûr toprakta icra. İşbu muahedeyle Osmanlı İmparatorluğundan ayrılan bir top.bu muahedenin imzası tarihinde tarafeyn-i âliyeyn-i âkideyn hükümetlerinden birinin memurini canibinden tasfiye edilmiş bulunur ise. Madde: 66 — 65 inci maddenin birinci ve ikinci fıkraları ah. Komanya.i zarar keyfiyetinden tahaddüıs edebilecek ihtilâfatm halli mehakimi umumiyenin daire-i selâhiyetinde bulunacaktır.

tarafından Türk . bu gibi. hukuk ve menafileri hakkında 29 teşrinievvel 1914 tarihinden evvel Hükûmet-i Osmaniye nezdinde serd-i metalip veya ikameti dâva etmiş olduklarından.i mer'iyete vaz'ında. tır. Madde:. Bu taharri ve iadeye müteallik metalib. Macaristan ve Bulgaristan hükümetleri Veya onların ¦alakadar teb'alan arasında takarrür edecel: itilâfların in'ikadına kadar Hükûmât-ı Mûtterika yedlerinde kalacak.toprağında zapt veya sekvestro edilerek Yunanistana. Madde: 72 — Muahede-i hazıra ile Türk kalan arazi dahilinde Almanya. Avusturya-Macar ve Bulgar devletlerine aitse. hukuk ve menafi.i müttefika teb'asından ve mallarından tâbi oldukları hiçbir vergi. Madde: 70 — 65. resim veya resm-i munzam 1922 — 1923 sene-i maliyesi ta-hakkukatmdan mukaddemki seneler için tebay-l mezkûreden veya. lattan mütevellit duyûn. Avusturya. Almanya. 71 — Britanya İmparatorluğu.U LOZAN ZAFER Mİ. ikame olu. cart olacaktır. Bu maddenin ahkâmı Osmanlı anonim şirketlerine tatbik olunmaz. Sloven devlet veya bunların teb'alan kendi emval.Hırvat . 66. 1922 .i mer'iyete vaz'mdan itibaren 12 ay müddetle Muhtelit hakem mahkemesi nezdinde dermeyen ve. İşbu muahede ile Türkiye'den ayrılmış olan arazi dahilinde icra_i hâkimiyet eden hükümetler. Sloven devlet veya teb'alanna devredilmiş1 olan eşya hakkında dahi carî olacaktır. Macaristan ve Bulgariatana veya onların teb'alanna ait olup ta işbu muahedenin mevki-l mer'iyete vaz'mdan mukaddem Hükûmât-I Müttefika canibinden hacz veya işgal edilmiş. kında hiçbir talep ve iddia icra olunamıyacaktır. metalip veya deâviyi hiç bir suretle ihlâl edemiyecektir. Avusturya. mukabili menlehulhaklara reddolunacaktır. kuk-u menafi-i mezkûre tasfiye edilmiş ise bu tasfiye muamelâtı tasdik edilmiştir. 68. Bu metalip veya deâvi Türkiye hüiıûmetiyle işbu maddece gösterilen 'hükümetler nezdinde kapitülâsyonların ilgası nazan itibare alınmak şartıyla aynı şerait altında takip olunacaktır. muahedenin* mevki-L mer'iyyete vaz'mdan itibaren altı ay zarfında vâki olacaktır. Eğer emval ve ha. nacaktır. Şimdiye kadar icra edilmiş olsun veya henüz icra edilmemiş bulunsun tasfiyelerin hâsılatı. İşbu madde ile derpiş. Eğer tasfiye edilen emval. Britanya. edilen tedabirden dolayı T^lrkiye hükümeti hiçbir veçhile mes'ul olmayacaktır. lecektir. emval-i husus'yeden ise bedeli doğrudan doğruya sahiplerine verilecektir. alâkadar devlet İle akdolun-muş olan sulh muahedesiyle müesses tamirat komisyonuna i'tâ edi. Avusturya. Romanya ve Sırp . Fransa..Hırvat . Romanya. HEZİMET Mİ? 403 ya veya Sırp . bu muahedenin mevki-i icraya vaz-indan itibaren bir sene zarfında o arazide bulunan. mallarından dibayet edilmeyecektir. FASIL II MUKAVELÂT VE MÜRUR. Fransa. işbu kısmın ahkâmı. ikame olunmuş metalip veya deâvi hakkında ela aynı muamele. Hırvat _ Sloven hükümetleri nezdinde Hükûmet-i Osmaniye veya teb'ası tarafından serd veya. Madde: 69 — Bir Ağustos 1914 de müstefit oldukları usule göre düvel. emval.ve menafii tasfiye edebileceklerdir. Romanya ve Sırp .1923 sene. Macaristan ve Bulgaristan veya teb'alanna ait emval ve hukuk. eğer bu emval Alman. 69 uncu maddelere müstenit metalip işbu muahedenin mevki.U ZAMANLAR . İtalya. mezkûr mukavelelerde mündcriç şerait dairesinde Yunanistan hükümeti tarafından tesviye olunacak. mezkûr hükümetlerle Almanya. İtalya. F: 26 402 KADİR MZ&IROÛL. 1923 Mayısının 15 inden mukaddem tahsil edilen mebaliğ hak. Madde: 68— Türkiyenin Yunan ordusu tarafından işgal edilmiş bulunan menatıkında bir tarafta Yunanistan memurini ve devairi ve diğer taraftan Türk teb'ası arasında aktolunmuş mukave.1 icraya vaz'mdan itibaren 6 ay müddet zarfında selihiyettar memurin nezdinde ve İtilâf hâsıl olmazsa yi--nr işbu muahedenin mevki.i maliyesinden mukaddemki seneler hesaba-tina ait olmak üzere 15 Mayi3 1923 den sonra mebaliğ ahz-ü tahsiL edilmiş bulunur ise işbu muahedenin mevki.

H) Hibelere veya ne mahiyette olursa olsun teberrüata ait mukaveleler. 16 Mart 1920 den sonra tstanbul hükümetiyle usulü dairesinde oktolunmuş ve mezkûr hükümetin hâkimiyet-1 fiiliyesi altındaki araziye müteallik bulunmuş olan bütün mukavelât ile itllâfat işbu muahedenin mevk-i mer'iyete vaz'ından itibaren 3 ay müddet zarfında alakadarların vuku bulacak müracaatları üzerine. Türkiye Büyük Millet Meclisinin tasvibine arzolunacaktır. Bu roadde lmtiyazat mukavelâtına tatbik olunmayacaktır.. F) Mevzu ne olursa olsun efrad veya şirketlerle devlet vilâyet.Madde: 73 — 82 inci maddede tarif edildiği veçhile muahharen ¦¦düşman olmuş olan taraflar beyninds ve mezkûr maddede gösterilen tarihten mukaddem mün'akid olup âtide zikredilen envaa men--sup bulunan mukaveleler. Madde : 75 — Muahharren düşman olmuş eşhas beyninde akte-dilmiş olup 73 üncü ve 74 üncü maddelerde tadad olunanların ve İmtiyaz mukavelâtınm gayrı mukaveleler tarafeynin düşman oldukları tarihten itibaren münfesih olmuş addedileceklerdir. Bu mukaveleler mucibince vuku bulmuş olan tediyat. C) Efrad arasında mün'akit meadin. bi oldukları kanuna göre şürekânınkinden başka bir şahsiyeti bulunmayan kollektif şirketlere (partnirşp) tatbik olunamaz. belediyeler veyahut diğer buna mümasil eşhasa hükmiye-yi idâriye arasında^mün'akit mukaveleler.l mer'iyete vaz'ından İtibaren 3 ay zarfında. G) Aile ahkâmına müteallik mukaveleler. LOZAN ZAFER Mt. tşbu muahedenin mevkl-i mftr'iyete vaz'ından ev^ vel 73 ile 75 inci maddelerde muharrer mukavelenamelerin düvel'i âkide teb'asmdan olan âkidler arasında ve bilhassa bu mukavelâtın feshine. B) Efrad arasında Mün'akit icar ve İsticar mukaveleleriyim bedeli İcar ve vaad-1 İcar mukaveleleri. 82 . İşbu madde . tedlyat-i mezkûreyi icra etmiş olan taraf hesabına usulen matlup kaydedilecektir. Bu tazminat tarafeyn arasında itilâf edilemediği halde Muhtelit Hakem Mahkemesi tarafından tesbit edilecektir.u diğere. mukavelenin aktl tarihindeki şerait ile icrası talep olunduğu taj$ıtefci şerait arasında mevcut farka tekabül edecek tazminatı tediye edebilecektir.inci madde mucibince tarafeynin düşman olduğu tarihten mukad404 KADİR MISIROÖLU . 30 teşrinievvel 1918 tarihinden sonra 16 Mart 1920 tarihine kadar İstanbul hükümetiyle usulü dairesinde aktolunmuş mukavelât dahi kezalik muteber ve ahkâmı umumiyeye tâbidir. HEZİMET Mİ? 40> dom teslim muamelesi fiilen İcra olunmuş ve fakat nefsibey muamelesi usulen tahakkuk ettirilmemiş bulunsa bile. idamesine. ihtiva ettikleri ahk&m ve işbu muahedenin münderecatt kayd-ı ihtirazist altında meri kalırlar. ki. : " ' '"' ¦'"'" ' ' "' "" ¦' E) Şirket tesisine mütedair mukavelenameler. suver-i icraiyesine veyahut tâdiline dair —tediye edilecek akça cinsine veya kambiyo rayicine müteallik itl-lâflar da dahil olduğu halde— vukua gelen suver-i tesviyenin muteber olduğu tasdik olunur. bu hüküm tâ. Madde: 77 — 30 teşrinievvel 1918 den sonra mütefikîn teb'a-ası ile Türk teb'ası beyninde mün'akit mukavelât muteber ve ah-kâm-ı umumiyeye tabidirler. D) Gayrımenkulâtın teminat iraesine müteallik mukaveleler ile menkulâtm rehnine ve teminat gösterilmesine dair mukavelât. Mamafih mukavele âkitlerinden her biri işbu muahedenin mev-. A) Emvali gayr-i menkule satışına müteallik mukavelât.mukavelâta hin-i akitlerinde bizzat haiz oldukları kıymetten başka bir kıymet izafesi için ıhticac olunamaz. icabederse taraf. Madde: 74 — Sigorta mukaveleleri işbu faslın zeylinde münde-riç ahkâma tâbidir. . Madde: 76 . Büyük Millet Meclisince tasdik ve tasvip olunmadığı halde^ alâkadar tarafın — eğer mevcut ise— doğrudan doğruya ve fiilen duçar olduğu zarara tekabül edecek . orman veyahut ziraat edilecek arazi İşletmesine müteallik mukavelenameler.

i adem-i ifasından 'dolayı gayrı muteber addedilemeyecektir.miktarda bir tazmine istihkakı olacak ve bu tazmin muslihane bir itilâf hasıl olmazsa Muhtelit Hakem Mahkemesi canibinden tesbit edilecektir. Bu maddenin ahkâmı. Bu madde mucibince Muhtelit Hakem Mahkmesi-r. ahkâm-ı umumtyeye tevfikan selâhiyettar me-hakim tarafından hal ve fasl edilecektir. hüküm bilhassa faiz ve temettü kuponlarının ibrazı müddetlerin» vel'ecelittediye kur'ası isabet etmiş olur. medyunu haberdar etmek üzere muktazi merasim kamilen ifa olunamamış olsa bile — medyun-u mezkûrun her türlü zarar ve ziyanlar hakkında ruyet-i muhasebe için daimi muhtelit hakem mahkemesine davet edebilmesi hakkı mahfuz kalmak kayd-ı sarihi ihtirazisl tahtında— muteber tanınacaktır. evvel zuhur edebilecek olan bilcümle ihtilâf at. ne de imti-yazatın devr ve ferağına tatbik olunamaz. Bu maddenin ahkâmına. ' imtiyaz mukavelâtından başka mün'akit mukavelelere ait olarak zuhur etmiş veya zirde gösterilen altı ay müddetin inkızasından. tarafeyn arasında. ne de tarafeynin öüşman oldukları tarihten mukaddem selâhlyettar bir mahkeme tarafından bir hükme iktiran etmiş ihtilâfata tatbik olunamaz. Madde 81 — Vacibüttediye olmuş düyunu teminen harbten evvel tesis kılınmış menkul veya gayrı menkul merhünat veya temi--natı akçeye tahvil için harb esnasında yapılmış olan satışlar.in daire-i şelâhiyetinde olan ıhtilâfata müteallik şikâyâtia mezkûr 406 KADİR MI9IROÖLU LOZAN ZAFER Mİ. Madde: 78 — Bilâhare düşman olmuş.. imtiyaz mukavelâtına. Bu müddetin inkızasuıda Muhtelit Hâkem Mahkemesine arzedil-rciş olacakihtllâfat. keşid'cilere. beynindeki münasebatta kablel harb tanzim edilmişi olan hiçbir sened-i ticari mahza kabul ve :ya tediye için müddet-i matlube zarfında ibraz edilmediğinden veja harb esnasında ne. Maahaza bitaraf devletlerin kânunlarının tatbikinden dolayı düvel-1 mezkûre mehakim. HEZİMET Kİ? 407 mahkemeye teşkili tarihinden İtibaren. ne cirontalara adem-i kabul veya adem-i tediyeden dolayı ihbar vuku bulmadığından ne pro' 'testo ve ne de merasimden herhangi birinin şekl. Mahkeme ta. veyahut sair bir suretle vâcibüt tediye olan eshamın ibraz müddetlerine de tatbik «dilir. mehil-i kanunînin mürurundan mütevellit adem-1 istima-ı dâvaya veya sukut-u hakka <lair her türlü müddetler. altı ay müddet zarfında ar-zedilmiş olması lâzımdır. Madde: 79 — Taraf eyn-i alyeyn-l âkideyn arazisi üzerinde düşmanlar arasındaki münasebatta mürur-u zaman. ne harp esnasında aynı memlekette oturmuş ve şahıslarıyla mallarım serbestçe mutasarrıf bulunmug olan bütün taraflar arasında mün'akit mukavelâta. Madde: 80 — Düşmanlar . • ' ' Homanyaya taallûk eden hususatta balâda mezkûr müddetler 73 Ağustos 1916 tarihinden itibaren tatil edilmiş addolunacaklardır. tşbu şıkk-ı âhırede ihtilâfat-ı mezkûre Muhtelit Hakem Mahkemesi tarafından değil mehakiml-i milliyeyi mebhusun anh tarafından hal ve-fasl edilecektir.i milliyi.ğer dayin suiniyetle .rafeyn arasında hesabatı tasfiye etmek ve rehin vfya teminat olarak verilen malın şerait-i furuhatini tetkik eylemek ve p. Muhtelit Hakem Mahkemesi tarafından halledilecektir. ister ondan sonra cereyana başlamış olsun 29. adem-i kabul veya adem. sinin daire-i selâhiyetine dahil olan ihtilâfat müstesnadır.i tediyeyi ihbar veyahut protesto tanzimi için kendisine' işbu muahedenin mevki-i mer'iyete vaz'ından itibaren üç ay müddet verilecektir. Eğer*bir senedi ticarinin kabul veya tediyesi zımmmda mec-buriyet-I İbrazı yahut adem-i kabul veya adem-l tediyenin keşideci -veya cirontalara mecburiyet-i ihbarı veya o senedin protesto mecburiyeti için muktazi müddet. İşbu. harb esnasında ınunkazl olmuş ve senedi ibraz veya rotesto etmek veya adem-i kabul veya adem-i tediyesini ihbar eylemek ile mükellef olan taraf bunu harb zamanında İfa etmemiş ise senedi ibraz. ister harbin bidayetinden evvel. teşrinievvel 1914 den muahede-i haziranın mevkii mer'iyete vaz'mdan üç ayın lnkızasına kadar tatil edilmiş addolunacaktır.

bir şahıs arasın-da aktedilmiş olan lıayat sigorta mukavelenameleri muhasematın küşadı veya şahs-ı mezkûru» düşman olması dolayısıyla mefsuh addedilmeyecektir. Bunun tçin kumpanya doktorunun yapacağı ve kampanyanın kâ. Harp esnasında sigorta ttcuratınm adem-i tediyesinden veyahut mukavelename ahkâmının ademi icrasından naşl gayet bir mu. . Akt-i mukavefe eden erden birisi için düşman memleketi olduğu halde harp esnasında orada ikamet ederek şahıs ve emvalK hakkında serbestçe tasarrufatta bulunabilmiş olduğu tarafeyn-t âli--yeyn-i âkıdeynden birinin arazisi dahilinde (şirketler de dahil ol. 2 — Elyevm bir müttefik devlet teb'ası olan şirketlere Türk telası arasında 1914 senesi 29 teşrinievvelinden mukaddem aktedll-iniş olup Türk altınından gayri bir naktile tediyesi kabul ve ücuratı 18 teşrinisani 1915 tarihinden evvel ve sonra veyahut yalnızca LOZAN ZAFER Mt. mevkl-1 mer'iyete vaz'ı tarihinden itibaren Uç. ak .' Madde: 82 — Bu faslın müfadmca bir mukavelenin tarafeynini teşkil eden eşhas. ay zarfında ve 'gayet o esnada berhayat iseler sigorta edilen sermayenin tamamı için ^poliçeleri yeniden tanzim etmeye selâhlyattar olacaktır. poliçenin hükümsüz kaldığı veyahut mefsuh addedildiği günkü kıy-met-1 iştlraiyesinl sigortacıdan senevi yüzde beş zamm-ı faiz ile ta_ İep edecektir. meblâğ bftdelharb kâbili tesviye olacaktır-İşbu meblâğa ya-cibüttedlye olduğu zamandan tesviye edUdigi tarihe kadar senevt yüzde beş faiz zam edilecektir. (Meselâ Frank.80 inci maddeler ahkâmından müs^ tesna olarak ahkâmı umumiyeye tâbi tutulacaktır. 1 — 18 teşrinisani 1915 tarihinden evvelki zamanlar için mukavelenamede zikredilen cins para ile ve bu cins nakti İhraç eyleyen memleketin rayicine göre sigorta edilen şahsın hukuku poliçenin şerait-i umumiyesine tevfikan tesbit edilecektir.-m ak üzere) düşman eşhas veya onların acenlaları arasında akto-lıınmuş mukavelât 73 . Bu ahkâm ancak düşmanlar arasında kabil-i tatbik olacak ve bâlâda muharrer( muamelâttan 1 mayıs 1923 tarihinden sonra icra edilmiş olanlarına teşmil edilmeyecektir. HEZİMET MİT 409. fi addeceği bir muayene-i tıbbiyeden geçtikten sonra mütedahil ücuratı yüzde beş faiz-i mürekkep zammı ile tediyeye mecbur olacaklardır. yahut rehni satmaktan içtinap için veya satışın bir mutedil fiatla tahakkukunu temin edecek şerait tahtında icrası zimmmda yedi iktidarında olan her vasıtaya müracaat etmemiş ise medyunun satışı hesabiyle : uğradığı zaran tamir mecburiyetini dayine tahmil eylemek "azifdsini haiz olacaktır. Fıkra-i sâlifeye göre mefsuh addedilmeyen bir mukavelename ahkâmınca harb esnasında vacibüttedlye olmuş olan her sigorta edilmiş. •kavelename hükümsüz veya tesirsiz kalmış ise sigorta olaa şahıs veya vekilleri veyahut menlehulhukuk igbu muahedenin mevki-i nıer'iyete vass'ı tarihinden itibaren onlki ay zarfında her zaman. aralarında ticaretin fiilen gayr-ı mümkün olduğu' veya bunlardan birisinin tâbi olduğu kavanin. bu tarihten mukaddem tediye edilen hayat sigortası mukavelâtınm berveçhi âti tesviye ve tanzim edilmeleri takarrür etmiştir.79 . <08 KADİR MISIROöLU LAHİKA I — Hayat Sigortalan: 1 — Bir sigortacı ile bilâhare düşman olmuş. Hayat sigorta mukavelenameleri 29 teşrinievvel 1914 tarihinden mukaddem imza edilip işbu mukavelenamelerin ahkâmına nazaran Ucuratm adem-i tediyesinden nâşi işbu muahedenameden evvel fesh veyahut tenzil edilmiş olan Türk teb'ası işbu muahedename-nir. mat ile ticaret men edildiği veya gayrı kanuni bir mahiyet iktisap-ettiği tarihten itibaren düşman ad ve telâkki olunacaklardır.hareket etmiş. evâmir veya niza.75 . Madde: 83 — Bu kısmın ahkâmı Japonya ile Türkiye arasında tatbik olunmayacak ve bu kısımda mevzırubahs olan mevat mezkûr iki memleketin her birinde kavanin-i maiıallîyeye tevfikan hal ve fasl edilecektir.

dUşman olmalarından mukaddem muhatara bağlamış olduğu takdirde ve sigortacının tâbi olduğu devlet veya işbu devletin müttefikleri tarafından vuku bulan harekât-ı harbiye neti.ı tâbiiyetinde bulunan şirketler ile 29 teşrinievvel 1914 tarihinden evvel Türk parasından gayrı bir nakit ile aktedilmiş ve ücuratm tediyesi dola-yisiyle el'an mevki-i-mer'iyette kalmış olan Türk teb'ası işbu mua-hedanemenin mjevki-1 mer'iyete vaz'ı tarihinden itibaren üç ay zarfında işbu mukavelenamelerde mezkûr para ile o nakti ihraç eyleyen memleketin ¦ rayicine göre sermayelerini itmam için poliçelerini ye-.i mer'iyete vaz'ı tarihinde poliçeleri sureti kafiyede tediye edilmiş olan şahıslara ikinci ve üçüncü fıkraların ahkâmı tatbik çdümeyec jît. . HEZİMET Mİ? 411 .lr. tahsilatın vuku bulduğu para ile eda etmek suretiyle icra olunabilecektir. niden taazim ve tesis etmek hakkına malik olacaklardır. 1 LOZAN ZAJfER Mİ. 4 — Sigorta şirketiyle bir mukavele-1 mahsusa ile poliçelerinin kıymeti ve ücuratın suret. Mukavelenameleri elyevm müttefik bir devletin taht. Bu maksatla 18 teşrinisani 1915 den beri vâdeleri hitam bulmuş olan ücuratı işbu para ile tesfiye edeceklerdir. Buna mukabil mumaileyhin mez-. 3 — Türk lirası olarak aktedilmiş olan sigorta mukavelâtı be. FASİL III DUYÛN -Madde: 84 — Harpten evvel aktedümig mukavelât mucibince harpten evvel veya harp esnasında vacıbüttedlye olmuş bulunan ve harp sebebiyle tesfiyesiz kalmış olan duyunun mukavelâtta mündemiç şerait dairesinde ve mukavele edilen para ile o paranın İhraç edildiği memlekette cari rayici üzerinden tesfiyesl lâzım. kür tarihten itibaren Türk evrakı naktiyesi ile tediye ettikleri ücu-rat ise kendilerine aynı nakit ile iade edilecektir. mezkûr mukavelede gösterilen paradan gayri bir para ile kısmen veya tamamen tahsil edilmiş bulunan mebaliğin mukabili olduğu takdirde bu tediyat hakikatte tahsil olunmuş olan mebaliği. meblâğ Fransız frankıyla tesviye edilecektir.tın Frank yahut evrakı naktiye Frank olarak tasrih edilen her . // — Denin Sigortalan : 6 — Tarafeynin.. îşbu kısmın İkinci faslı lahikasının ahkâmına halel gelmemek şartıyla şu cihet mukarrerdir ki harpten evvelki bir mukavele mucibince icrası lâzım gelen bir tediyat.r tediyesini evvelce tanzim etmiş olan sigortalı şahıslarla işbu muhadenamenin mevki.göre tesfiye edilecektir. 5 — Fıkarat-ı sâlifenln tatbiki zımnında tarafeynin taahhtt. delâtının tesfiyesi Türk evrak-ı naktiyesiyle vuku bulacaktır. Bu hüküm işbu muahedenin trievki-i mer'iyete vaz'ından evvel alakadarlar arasında euret-1 muslihanede vâki olmuş olan ve hükm ü mezbure muhalif bulunan ta-ahhüdatı haleldar edemeyecektir.i âliyeyn-i âkideyn müttefiktirler. III — Harik Sigortaları vs Diğer Biyortalrır : 7 — Fıkra-i sâlifede zikredilen kaydı ihtiraz! tahtında hârik veya <liğex sigorta mukavelenameleri mefsuh addedilmeyeceklerdir. 410 KADİR MI9IROCLU dat-ı jnütekabilelerinl hesap İçin hayat-ı beşerin ihtlmalfitına faizin miktarını meczederek istinat eden sigorta mukaveleleri hayat özerine yapılmış sigorta mukavelâtı hükmünde addolunacaktır.) 2 — 18 teşrinisani 1915 tarihinden sonraki müddet için — Türk lirasının kıymeti harpten evvelki kıymetine müsavf farzolunmak iktiza ettiğinden — Türk evrak-i naktlyesl ile testiye edilecektir. «esindeki haşaratı temin ve tazmine dair olmaması şartlyle deniz siporta mukavelenameleri muhtevi bulundukları kuyudat-ı ihtiraziye tahtında mefsuh addedilmeyeceklerdir. geleceğini tanımakta tarafeyn. Şayet mukavelenameleri Türk parasından gayri bir nakt ile aktedilmiş olan Türk tebası 18 teşrinisani 1915 den beri ücretlerini mukavelenamelerde zikredilen nakit ile tediye ettiklerini isbat ederlerse mezkûr mukavelenameler 13 teşrinisani 1915 den sonraki" zamanlar için bile işbu nakti ihraç etmiş olan memleket rayicine.

olan mülkiyeti sınaiye hakları — ihtira beratiyle resimlere ait hu-susatta mezkûr berat veya resimlerin gayri mer'î addolunduğu zamanlarda bunları işleten veya istimal eden eghas-ı sâlisenin hukukunu sıyanet için her devletin muktaz-i nesfet addedeceği tedabiri ittihaz edebileceği kaydı ihtirazisi ile — tekrar iktisabı mer'iyet ede. merasimi ikmal. riy bırakılmıştır. Itezalik eğer harp vukua gelmemiş olsa idi. Bu hüküm herhangi bir müttefik devlet tebasımn hukuku hakkında Osmanlı makamatı tarafından ittihaz edilmiş. yapılmış bir talep ile o tarihten beri İcrası mümkün olan mülkiyet-i sınaiye hukukunu istihsal veya muhafaza veya bu bapta İtiraz edebilmeleri maksadiyle diğer her bir âkit devlet arazisinde Türk teb'asına ve Türkiye'de mezkûr devletlerin tebaasına 412 KADİR MISIROCLU LOZA. Bu muamelenin ikmal-l merasiminden birinin İcra edilmeme. den itibaren ekalli bir sene mühlet verilmiştir. işbu muahedenin mevki-i mer'iyete vaz'ından itibaren bu hukuktan halihar_ bin başlandığı anda müteneffi olan eşhasın veya menlehulhakları.1 mer'iyete vaz'ı tarihi arasında geçen müddet zarfında. haleldar etmiş . edebiye ve bediye hakkında ifa edilen bilcümle muamelât (ruhsat itası da dahil olmak üzere) mer'I kalacak ve hükümleri tamamiyl» câri olmakta devam edecektir. esna:i harpte herhangi bir zamanda mevcut bulunmuş olan veyahut 86 ncı maddeye is. çeklerdir. met-i farika veya ticariye veya bir resmin istimali için verilen mehilde 1 Ağustos 1914 ile igbu muahedenin m»vki_l meriyete Trazı tarihi arasındaki müddet dahll-i hesap edilmeyecek ve bundan başka 1 Ağustos 1914 tarihinde muteber olan hiçbir ihtira beratı alâ-met-1 fftrika Veya ticariye veya resim igbu muahedenin mevkii icrayı».V ZAFER Mı. bir mülkiyet-i smaiyyenin veyahut bir edebi veya bedii eserin neşri hususunda himayesi için kanun dairesinde vâki olmuş bir müracaat üzerine harp esnasında iktisab-ı hukuk etmeleri mümkün bulunan eşhasın hukuku dahi işbu muahedename-nin mevki-i mer'iyete vaz'ı tarihinden itibaren eşhası mezkûre lehine olarak tasdik ve tesis edilecektir. rüsumu tesfiye ve suret-i umumiyede har devlet kavanin ve nizamatının istilzam ettiği kâffe-l muamelâtı icra eylemek üzere işbu muahedenin mevki-i mer'iy-te vaz'ı tarihin.edebiyye veya bediiyye hakları. hudusa gelmiş ef'al dolayısiyle ve bu ef al.' Madde 88 — Bir taraftan Türk tebası ile Türkiye'de mukim olan veya Türkiye'de sanatlarım icra etmekte olan eghas ve diğer taraftan müttefik devletlerin tebası ile müttefiklerin arazisinde ikamet veya san'atlarım icra eden eşhas ve kezalik bu eşhasın harp esnasında bazı hukuk devretmiş olduğu eşhas-ı salise taraflarından. mümasil tedablr hak. vazmdan itibaren iki sene müddet geçmedikçe. «ıuahedenamenin nıevki.Madde: 85 — Düyun-û Umumiye-i Osmaniye işbu fasıldan ve işbu kısmın (ahkamı iktisadiye )diğer füsulünden bilittifak ha. HEZİMET Mt? 413 resm-1 munzam ve herhangi bir nevi ceza olmaksızın her muameleyi icra. Bâlâda mukarrer hükme tevfikan yeniden tesis edilecek olan hukuka halel lras etmemek şartıyla esna-yi harpte müttefik devletlerden birinin tegril icra! veya İdari bir makamı tarafından ittihaz kılınmış olabilen tedabir-i mahsusaya ibtinaen Osmanlı tebasma müteallik mülkiyeti sınaiye. FASJL IV MÜLKİYET-! SJNAİYYE EDEBİYYE VE BEDİİYYE Madde 86 — İşbu muahede ahkâmı mahfuz kalmak kaydiyle mülkiyet-i sınaiyye . sırf mevkii fiile fidemi vaz'ı veya adem-i istimali cihetiyle. sinden veya bir resmin verilmemesinden dolayı sakıt addedilmiş. hali harp tarihiyle işbu. Madde 87. kında dahi aynı veçhile câridir. sukut -veya feshe tâbi olamayacaktır. nm lehine tekrar tesis veya iade olunacaktır. diğer tarafın arazisinde. tinaden yeniden tesisi lcabeden mülkiyet-1 smalyye veya edebiye veya bediiye hukukunu. ¦ Bir ihtira beratı hükmünün mevkii fiile vaz'ı veyahut bir alâ. âkit devletlerden her birinin kavaninine nazaran 1 Ağustos 1914 de bulunmuş oldukları hal üzere tarafeyn-i âliyeyn-1 âkideyn arazisinde. —"Bir ağustos 1914 tarihinde zaten iktisap edilmiş olan veyahut eğer harp vâki olmamış bulunsa İdi harpten evvel veya harp esnasında.

Madde: 91 — Osmanlı İmparatorluğu hükümetinin Dersaadetta veya raahall. FASIL S MVH7ELİT HAKEM MAHKEMESİ Madde 92 — Bir taraftan müttefik devletlerden her biri ve diğer taraftan Türkiye arasında muahede-i haziranın mevkii mer'iyete vazı tarihinden itibaren 3 ay müddet zarfında birer muhtelit hakem mahkemesi teşkil olunacaktır.ı »hale göre bunlar meyanmdan intihap edeceklerdir. Mahkeme azasında birisinin vefatı veya istifası takdirinde veyahut mahkeme âzasından birisinin vezayifinl ifa etmesi herhangi bir sebepten dolayı imkânsız . kalmış olan devletler teb'asına mensup zevat meyanın. Eğer bu iki ay zarfında. bir taraf-•dan müttefik" devletler tebaları veya onların topraklarında sakin veya orada Ean'at'arını icra etmekte olan eçlıas iie diğer tarafian ¦Osmanlı tebası arasında esna-i harpte aktedilmig olan ita-1 ruhsat mukaveleleri Türkiyi ile her devlet-i müttefika arasında mütchaUdis hali harp tarihinden itibaren mefsuh addedilecektir.SO teşrinievvel 1918 tarihinden beri usulen vermiş olduğu ihtira beratları veya alâmât-ı farika hakkında ifâ etmiş olduğu muamelât-ı teselliye ve kezalik bu beratlarla alâmât-ı frikanm devir ve ferağına müteallik her türlü kayıt veya tescil mua. sa 5 inci kısımda münderiç muhtelit hakem mahkemesi tarafın.i salrede. Ancak herhalde. Bâlâda zikrolunan ef'al meyamnda . Reis.addolunabilmek sebebi ile biç bir deâvl ikame ve hiçbir talep dernıeyan edemeyecektir. edebiye veya bediiye "haklarının istimal ve kezalik bu hukukun tatbik olunabileceği mahsulât. O takdirde mahkeme. ebediye ve bediiye haklarından Türkiyede tam ve kâmil bir surette istifadelerini muhafaza edecelderdir.tarafeyni ûliyeyn. bu nevi bir mukaveleden iptidaen müstefid olan kimse işbu muahedenin mevki-i mer'iyete vaz'i tarihinden itibaren G ay zarfında sahibi hukuktan yeni bir ruhsat talep etmek hakkını haiz o!a-¦cak ve bunun şeraiti tarafeyn arasında bilitilâf kararlaştmlamaz. smda bitaraf. gerek bunun neticesi olarak hâsıl olan tedbili tâbiyete rağmen Osmanlı kâvaninine göre bu tebdil anında sahip oldukları mülkiyet-i s:naiyye.edebiya ve bediiye hukuku bu arazinin intikal edeceği devlet tarafından tanınacak ve Osmanlı ka-vanini mucibince devamı kabul edilen: müddetçe bu arazi üzerinde mevk!-i mer'iyette kalacaktır. Muahede-i haziranın mevki-i meriyete vaz'ı tarihinden itibaren iki ay müddet zarfında bu itilâf husulpezir olmadığı takdirde reis-i mumaileyh. le diğer eşhas tarafından mülklyet-1 sınaiyye.i âki-dcyn hükümetleri Veya onlar hesabına veya onların muvafakatiy. gere!. Eini mahkemede temsil edecek azayı intihap etmeyecek olursa diğer alâkadar hükümetin talebi üzerine mezkûr azanın emri tâyini Cemiyeti Akvam meclisine alt olacaktır. ruhatiye vaz'ı ve istimali fiilleri de dahildir. harp esnasında hukukunun istimalinden dolayı muhik göreceği lâzımuttas-fiye hisse miktarını tayin edecektir. çaktır. bu iftiraka. 3 azadan mürekkep olacaktır.alâkadar hükümetlerden birisi kendi. icabederse. ' Bu mahkemelerden her biri ikisi mütekabüen alâkadar hükümetlerin her biri tarafından tâyin olunmak üzere. dan tâyin edilecektir. alâkadar hükümetlerden birisinin talebi üzerine LAHEY Beynelmilel Adalet Mahkeme-i Daire Reisi tarafından harb esna. işbu tescilin hükmü tescili iptidai tarihinden muteber ola-. alâkadar iki hükümet arasmda bâdel itilâf tâyin olunacaktır. meleri işbu muahedenin mevkii meriyete vazıhdan itibaren 3 ay zarfında alâkadarların vukubulacak müracaatları üzerine Türkiye hükümetine arz ve hükümeti müşarünileyha tarafından tescil edi414 KADİR MISIROÖLTJ lecektir. âlât ve mevad veya her türlü eşyanın füruhati ve mevki-i fü. Madde 90 — îşbu muahede mucibince Türkiyeden aynîan arazi ahalisi. Madde 89 — Mülkiyeti sınaiye hukukunun İşletilmesi veyahut âsar-i edebiye veya bediiyenin tab ve teksiri hakkında. Bu muahede ile Türkiye'den ayrılan arazide bu iftirak cnn-da merî veya 86 ncı maddeyi tatbikan yeniden tesis veya iade edi-lccek olan mülkiyet-i sınaiyye . dan tayin olunacaktır. . Bu hükümetler bir kaç zatı tâyin etmek selâhiye-tinl haiz olacaklar ve mahkemede âza sıfatıyle bulunacak zatı icâb.

Tarafeyn-l a!!yeyn_i âkidoyn. ve lâyihai cevabiye ibrazını mütekabilen ihtiva edecek ve lâyiha-yi reddiye-i cevabiye ve mukabil. -den biri mülâhazatı şifahiye dermeyan etmek veya ettirmek talebin416 KADİR MI9IROÖT.i selâhiyeti haiz olacaktır. HKZİMET M t? 415 •merkezleri -münasip görülecek bir yerde tâyin olunabilecektir.ı âtiyeye riayet olunacaktır. Bunların LOZAN ZAFER Mİ. 1) Usul-U muhakeme. . evrak ibrazını. lâyiha. Bu . 5) Hükümler işin mahkemece müzakereye konulduğuna •ta. vefat. Şayet tarafyn. mahkeme-i mezkûrenin bir kararı ile ita edilmiş ve bad-i mesafe veya kuvve-i mücbire esbabına mübteni olarak &uret-i istisnaiyede muhik görülmüş bir müsaadeyi mahsusa mevcut ola. tarafı diğere de böyle bir halde aynıyla hareket etmek selâhiyeti verimek şartıyla buna mezun olacaktır.TJ de bulunursa. Bu kavaidin tanziminde .zileri dahilinde icrasını temin edeceklerini kabulde müttefiktir. ehl-i hibreye havaleyi emretmek mahallerinde keşif ve muamele İcra.ı muhakemeden itibaren nihayet iki ay sonra her halde isdar edilmiş olmalıdır. de eden hitam. Madde: 95 — Muhtelit hakem mahkemelerinin rehberi adalet.şubelerin her biri bir reis-i sâni ile 92 nci maddenin 2 ile 5 inci fıkralarında mezkûr olduğu veçhile mansup iki azadan mürekkep ola-•caktır. Madde: 94 — 92 ve 93 üncü maddeler mucibince ihdasediien . Her mahkeme mesaliha tamame-i vukufu temin etmek için tnuktazi tercümelerin birlikte itasını emrederek huzurunda istimal olunacak lisanı tâyin edecek ve huzurunda takip edilecek usulü mahkeme kavaidlni müddetlerini tanzim eylecektlr. şahitler istima etmek ve tarafenden veyahut mümessillerinden hertürlü izahat-i şifahiye veya tahririyeyi talep etmek hususlarında kâffe.muhtelit hakem mahkemeleri içhu muahede mucibince kendi sclâ-hiyetîeri dahiKnde bulunan ihtilâfat hakkında hüküm vereceklerdir. her güna malûmatı talep eylemek. nasp niçin mukarrer usule tevfikan. ?ler. rol İmkânın usulü dairesinde subutu günündsn lptidar eden iki ay müddet zarfında. Eğer mesalihin kemiyet ve keyfiyeti muhik gösterirse alâkadar hükümetler her bir mahkemede bir veya birkaç şu-be-l munzama ihdas etmek selâhiyetlni haiz olacaklardır. 3) Muahede-i hâzırâda hilafına münderiç ahkâm müstesna olmak üzere mahkemenin teşkilinden itibaren 6 ay müddet hita-nıından sonra hiçbir talep ve iddia kabul olunmayacaktır. Meğer ki. Bundan başka tarafeyn-l aliyeyn-i âkideyn bilhassa tebligâ-tm isaline ve delalin cem'ine ait hususta kendi mahkeme ve memurlarının muhtelit hakem mahkemelerine. Her hükümet mahkemede kendisini temsil etmek için bir veya Ibirkaç memur (ajan) tâyin edecektir. Şayet muhtelit bir hakem mahkemesinin veyahut şubelerinden birisinin teşkilinden itibaren 3 sene sonra igbu mahkeme veya jşube mesaiaini itmam etmemiş bulunur ve mezkûr mahkeme veya . Madde: 93— Muhtelit Hakem Mahkemelerinin merkezi İstanbul'da olacaktır. Ekseriyct-i azanın verdiği karar mahkemenin kararı olacaktır. muhtelit hakem mahkemelerinin mukarrerâtm' kati addettiklerini ve kendi teb'aları hakkında bunları mecburiyülittlbâ kılacaklarını ve ilâmât kendilerine tebliğ edilir edilmez hiçbir tenfiz karan ittihazına hacet olmaksızın bütün ara-.i şifahiye ile herhalde hükümlerin tefhimi celse-i aleniyede vukubulacaktir. istifa veyahut ade.şubenin meı-kezi kendi arazisinde bulunan devlet de talep ederse bu merkez i*bu arazi haricine naklolunacaktir. 4) Bir sene zarfında mecmuu sekiz haftayı tecavüz etmeyecek olan tatil devreleri müstesna olmak üzere her hafta mesalihin cûr'at-i cereyanını temin etmek için muktazi miktarda celse aUted-mek mahkemenin cümle-i vezaif indendir. 2) Mahkeme tahkikat icrasını. nin tâyinine tevessül edilecektir. lâyiha 1 reddiye-i cevabiyenin itası ihtiyari olacaktır. yerine diğeri. hakkaniyet ve hüsnüniyet olacaktır. 6) îşin icabına göre murafaat.esasât. yed'i iktidarlarında bulunacak olan her türlü muaveneti doğrudan doğruya ifa etmelerini taahhüt ederler.bulunursa.

1) Otomobillerin milel-i muhtelife mematiklnda seyrine müteallik 11 teşrinievvel 1909 tarihli mukavelename. Madde: 98 — İşbu fasıl Japonya ile Türkiye beyninde muahede-i hâzıra mucibince muhtelit hakem mahkemesinin daire-i selâhi. tâyin ettiği muhtelit hakem man. Madde: 100 — Türkiye atide zlkrolunan mukavelename veya lttlâfnâmelere iltihak veya onlan tasdik eylemeyi taahhüt eyler. . Mesalihi-i mezkûre iki hükümet arasında billtil&f hal ve faal olunacaktır. kaç kâtip tefrik eyleyeceklerdir. FASİL t MUAHEDENÂMELBU Madde: 99 — İşbu muahedenâmenin m'evki-1 meriyete vaz'ı akabinde ve diğer cihette havi olduğu ahkâm haleldar olmaksızın zlr-de tadat olunan iktisadi veya fennî mahiyetteki zeviletraf muahe-dât. Madde: 96 — Alâkadar hükümetler herbir mahkeme için bilit-tifak bir kâtibi umumî tâyin edecekler ve herbiri ona bir veya bir. kemesi azası ile tâyin edeceği memur (ajan) veya kâtiplerin Ucu-rât ve muhassasâtım tediye eyleyecektir. 5) Esko nehri üzerinde müruriye rüsumunun mubayaasına ait 16 Temmuz 1863 tarihli mukavelename. Kâtib-i umumî ile kâtipler alâkadar hükümetlerin muvafakatiyle muavenetlerine lüzum görülen eçhası hizmetlerine alabilecek olan mahkemenin taht-ı emrinde bulunacaklardır. Madde: 97 — Her hükümet. mukavelât ve itilâfât Türkiye ile diğer düvel-l âkideden bunlara taraf olanlar arasında yeniden mevki-i meriyete gireceklerdir: 1) Tahtelbahir kablolarının muhafazasına dair 14 Mart 1884 ve 1 Kanunuevvel 1886 ve 23 Mart 1887 tarihli mukavelenamelerle 7 Temmuz Î887 tarihli ihtimamı protokol. Reis ile kâtibi umuminin ucrât ve muhaaasasâtı alakadar hü.22 Temmuz 1875 tarihinde Sen . Her mahkeme kaleminin daireleri tstanbulda olacaktır.7) Her muhtelit hakem mahkemesi mesalihin hüsn-ü temşiye-tine nâfi addettiği takdirde. Diğer hanhangl bir mahalde mülhak daireler ihdası etmek alâkadar hükümetlere ait olacaktır. Her mahkeme kendisine tevdi edilecek olan mesaliha ait evrak. Petersburg'ta im-zalanan beynelndlel telgraf mukavelenameleri ve 11 Haziran 1908 de Lizbon beynelmilel telgraf konferansında kararlaştırılan nizâm. 2) Gümrük tarifelerinin neşrine ve günırUk tarifelerinin neşri için beynelmilel bir İttihat teşkiline dair 5 Temmuz 1890 tarihli mukavelename. merkezinin haricinde bir veya birkaç celse akdi selâhiyetini haiz olacaktır. kornetler tarafından müttefikan tâyin olunacak ücurat ve muhassa-s&tı mezkûre ile mahkemenin masarifi mflşterekesi her iki hükümet tarafından mtinâsefeten tediye edilecektir. 3) Pariste beynelmilel Hıfzıssıhha-i umumiye dairesi teşkiline dair 9 kanunuevvel 1907 tarihli itilâf name. nâmeler ve tarifeler. P : 27 418 KADİR MI9IROÖI. 4) Romada beynelmilel bir ziraat enstitüsü teşkiline dair 7 Haziran 1905 tarihli mukavelename. HEZİMET Mİ? 417 ¦evrakına tevdi edecektir.TJ 6) Igbu muahedenâmenin 19 uncu maddesindeki ahkâm-ı mahsusa kaydı ihtlrazisl tahtında. Bu evrak alakadar hükümetlere daima kügâde bulunacaktır. 7) 30 teşrinisani 1920 tarihinde Madrltte İmzalanan mukavelename ve itilâfnameler de dahil olduğu halde posta ittihat-i umumisi hakkındaki mukavelename ve itilâf nâmeler. yetinde bulunacak olan mesaiih hakkında kâbil-1 tatbik olmayacak. Süveyg kanalının serbestli istimalini temin edecek bir usul tesisine ait 29 teşrinievvel 1888 tarihli mukavelename. 8) 10 . muharrerât ve vesaiki kaleminde muhafaza edecek ve vazifesinin hitamında bunları merkezinin bulunmug olduğu hükümetin hazine-i LOZAN ZAFER Mt. tır.

v 11) Afrlkada mevad-dı küüliyenin tâbi olacağı usule dâir" Sen. 3) Müsademe. kanunusani 1912 tarihinde LAHEY* de İmzalanan mukavelenameyle 1914 tarihli munzam protokol.OGU3 Madde: 104 — Türkiye. Madde: 105 — Türkiye. 7) 54. LU/. 6) Mugayir.i sıhhiye.2) Gümrüğe tabi vagonların kurşunlanmalarına dair 15 ma. Jermen . Madde: 102 —. 10) 5 Temmuz 1912 tarihli beynelmilel telsiz . feransından beynelmilel usule tabi limanlara alt olan vesayaasmı kabul ettiğini beyan eder. 420 KADİR KISIB. Türkiye bundan bagka telli re telsiz telgraf hakkında beynelmUel yeni mukavelâ-tın tanzimine igtirak etmeyi taahhüt eder. 9) Afyon hakkında 23 . 17 kânunusani 1912 tarihli mukavele. KIBIU i TARİK-Î MÜNAKALE VB MESAİLİ &BBIYB VASIL 1 Tarik-i münâkale Madde: 101 — Türkiye transitin sebestiai hakkında Barselon konferansı tarafından 14 Nisan 1921 tarihinde kabul edilmiş olan mukavelename ve nizâmnâme ile ve menafii beynelmilele olan kabil-1 seyir ve sefer yollara tatbik olunacak usul hakkında mezkûr konferans tarafından 19 Nisan 1921 tarihinde kabul edllmig buluran mukavelename ve nizâmnâme ve munzam protokolü kabul ettiğini beyan eyler. 16 Temmuz 1895-16 Haziran 1896.Anley"de imzalanan 10 Eylül 1909 tarihli mukavelename. muavenet ve umur-u tahliîiye-1 bahriye hakkındaki bazı kavaidin dair 23 Eylül 1910 tarihli mukavelename. 4 Mayıs 1910.Anley'de imzalanan 10 Eylül 191S tarihli mukavelename. 20 Nisan 1921 tarihli Barselon konferansının beynelmilel demiryollarına müteallik vesayasını kabul «ttiğini beyan eder. memleketin İki kumun yekdiğerine rapteden bir hat diğer memleketin kat'ettlğt veyahut bir memleketten . yıs 1886 tarihli itilâf nâme ve 18 Mayıs 1907 tarihli protokol. 4) Hastane gemilerinin limanlarda rüsum ve tekâliften muafiyeti hakkındaki 11 kânunuevvel 1904 iarihll mukavtlenâme. 8) Flokseraya kargı ittihaz olunacak tedlblre ait 3 tesrinl-evvel 1881 ve 15 Nisan 1889 tarihli mukavelenameler. 19 Eylül 1906 tarihlerinde Bern'de İmza edilen demiryolları vasıtaslyle emtia nakli hakkındaki mukavelenameleri ve ¦uver-1 tesfiyeyl kabul ve tasdik etmeyi taahhüt eder. 13) 1 Mayıs 1920 tarihli protokol ahkâmını tatblkan vazi-yet-i coğrafiyesinin iktiza ettirdiği tadilâta Türkiye nail olduğunu gördüğü takdirde — seyahat-i hava yenin tanzimine dair olan 13 teşrinievvel 1918 tarihli mukavelename.AN ZAFER Mî. Bu vesayaa mütekabil olmak kaydı ihtirazlsly-le İşbu muahedenin mevki-İ meriyete vazından itibaren Türk hükümeti tarafından tatbik edilecektir. HEZİMET MİT 411 12) 26 Şubai: 1885 tarihli Berlin sened-1 umumisiyle 2 tem. Binaenaleyh Türkiye igbu muahedenin mevki-i meriyete vazm-dan itibaren bu mukavelename nizâmnâme ve protokoller ahkâmının mevki-i tatbika vaz'ını taahhüt eder. Türkiye bu usul altına vaz'edilecek limanlan bilâhare bildirecektir. Jermen . Madde: 106 — Teni hudutların güzergahı dolayuiyle ve aynı. 20 Eylül 1393. 14) Kibrit imalinde -beyaz fosfor istimalinin men'ine dair 26 Eylül 1906 da Bern'de imzalanan mukavelename. İşbu muahedenin mevki-l meriyete va-nnı müteakip 14teşrinievvel 1890. 30 Eylül 1921 tarihli mukavelenameler.Türkiye sahilden mahrum devletlerin bahri bayrağa mallkiyet haklarının tanınmasını muntazammın 20 Nisan 1921 tarihli beyannemesini kabul ettiğini beyan eder.telgraf mukavelenamesi. 88 ve 90 inci maddeîer hakkındaki kuyudât-ı ihtiraziye mahfuz kalmak gartlyle. Madde: 103 — Türkiye 20 Nisan 1921 tarihli Berselon kon.! ahlâk neşriyatın men'ine dair 4 Mayıs 1910 tarihli mukavelename. 5) Kadınların fuhuşuyata teşviklerinin men'l hakkında 18 Mayıs 1904. muz 1890 tarihli Brüksel beyanname ve sened-i umumisinin yeniden tetkikini muntazammum Sen .

karerât-ı mahsusa mahfuz olmak kaydiyle. yeti servis hatları da dahil olmak üzere hututun uzunluğunu ticari münaklâtın mahiyet ve ehemmiyetini nazarı itibare alacaktır. dan ayrılan arazide kâin limanlar ile demiryollarının devrine müteallik ahkâm-ı hususiye kayd-ı lhtirazlsi üe kezalik işbu muahede-namenin eshabı imtiyaza ve memurinin umur-u tekaüdiyelerüıe mü. alakadar gimendifer idareleri beyninde akdedilecek bir itilafla tanzim edilecektir. Anifüzzikr komiserin maaşı ve ifa edeceği hizmete müterettlp masarif Yunanistan ve Türkiye hükümetleri tarafından münâse-feten deruhte edilecektir. malzeme-i müteharrikenin aynı şerait tahtında terkedilecektir. kî hatta rapteden bir şimendifer hattı inşa eylediği takdirde işbu maddenin mütekabilen Kuleliburgaz ve Bosnaköy karlbinde kâin Yunanistan _ Türkiye hudut nukâtı arasındaki transite müteallik ahkâmı hükümsüz kalacaktır. Bu hakem karan ledelicap her şubede bırakılması iktiza eden lokomotifleri. Ahkâm-ı mezkûrenln icrasına müteallik olup halline muvaffak olamadığı her meseleyi Cemiyet-i Akvam meclisinin kararına ar-zetmek mezkûr komiserin uhdesine terettüp edecektir. yolcu ve eşya vagonlarını tayin. İşbu maddenin icra-i ahkâmı Cemlyet-1 Akvam meclisi tarafından intihap edilecek olan bir komiser tarafından temin edilecektir. malzeme 30 teşrinievvel 1918 tarihli son müfredat cedveli mucibince takımıyla terk olunacaktır.bağlayan bir şube hattı diğer bir memelekette nihayet bulduğu takdirde İki memleket ara-mndaki ticari münakalâta müteallik hususatta isletme geraitl mu. Bu uyuşma 30 teşrinievvel 1918 tarihli son müfredet cedve-line göre bu hutut üzerine kaydedilmiş olan malzemenin ehemmL. 422 KADİR MI9IROÖLU Türkiye bilâhare Edirneyi Kuleliburgaz ile İstanbul arasında. oldukları idareler arasında mılhen uyuşmak suretiyle tesbit edileLOZAN ZAFER Mİ. Türkiye ile hemhudut devletler beynindeki bilumum yeni hudut istasyonlarının tesisi ve bu istasyonlar arasındaki hududun işletmesi aynı şerait daresinde akdolunacak itilaflarla tanzim edilecektir. bunların teslimi şeraitini tesbit ve mevcut atelyelere nakledilen malzemenin mahdut bir müddet zarfında muhafazasını temin iğin lâzım görülecek suver-ı ilalllyeyt tanzim edecektir. 2) Kendisine mahsus müteharrik malzemesi olan bir şebeke-' tamamiyle terkedilmiş olan arazi üzerinde bulunduğu takdirde bu. HEZİMET Mİ? 421 çektir. • 1) Bilûmum demiryollarının mebant ve tesisatı tamamiyle ve-mümkün olduğu kadar iyi bir halde terkedüeccktlr. Yunanistan ve Türkiye hükümetleri ekseriyet-i ftra ile ittihaz-i mukarrerat eyleyen meclls-i mezkur tarafından sâdır olan her karara riayet eylemeyi taahhüt ederler. teallik ahkâm-ı maliye kayd-ı ihtirazisl tahtında demiryolların devri berveçhi âti şerait dahilinde vukubulacaktır. 4) Malzeme. i itilaf halinde ihtilâfat tahkim tarikiyle halledilecektir. Madde: 108 — Mevrit veya mahreci Türkiye ve Yunanistan olup Yunan . Madde: 107 — Gerek Osmanlı hükümetine ve fer ek hususi şirketlere ait olup işbu muahede mucibince Osmanlı imparatorluğun. eşya ve edevat. Adenv. 3) tşbiı muahede mucibince İdaresi inkısama uğrayan hututun malzeme-i müteharrlkeslnln taksimi müteaddld şuâbatın tâbi-.Bulgar hududu ile Kuleliburgaz karibindeki Yunan Türkiye. Bu idareler igbu itilâfın şeraitinde uyuşmağa muvaffak olmadıkları takdirde şeralt-i mezkûre tahkim tarikiyle tâyin edilecektir. Yunanistan ve Türkiye hükümetleri bu komiser nezdine sall-fiizzikir ahkâmın icrasına müteallik her meseleyi komiserin nazarı dikkatine vaz'etmekle mükellef ve vazifesinin ifası emrinde bilcümle teshilât-ı lâzımeye mahzar olacak olan bir mümessil tayin elmek hakkım haiz olacaklardır. işbu transitten dolayı hiçbir resim veya harca ve ne de bir gtt-na pasaport veya gümrük muayenesi muamelesine tâbi olmayacaklardır. hududu arasında kâin şark şimendiferlerinin aks&m-i sall_ sesinden transit suretiyle müstefit olan yolcular ve emtia-i ticariye. . Bu mümessiller İhtiyaçları olacak madun heyet-1 memurinin miktar ve evsafı hakkında komiserle itilâf edeceklerdir.

Bulgar hududuyla Bosnaköy beyninde kâin şark şimendiferlerinin iki kısmı üzerindeki transite dair olan birinci fıkranın ahkâmı mer'l kalacaktır. Gerek yukarıda beyan olunan tasfiyeye ve gerek bu tasfiyeden sonra kalan rukudun clhet-i tahsisine müteallik bir meseleden dolayı İşbu komisyonun azalan arasında ihtilâf zuhuru halinde mezkûr komisyonda temsil edilen 424 KADİR MI3IROOI/. FASIL II MESAİL-1 SIHHİYE Madde 114 — Istanbulda Meclisi AHİ Sıhhiyesi lâğvolunmug-tur. alâkadar devletler arasında her birinin menafi ve hukuk-u müktesebelerini muhafaza edecek mahiyette bir İtilâf tesis edilmek lâzımdır. irva ve İska. İtilâf husul bulmadığı takdirde mesele tahkim tarlkiyU hal olunacaktır. müstenidat ve imtiyazatından sarfınazar eder. Tazminatın miktarında adem-i itilaf halinde bu miktar tahkim tarikiyle tayin edilecektir. Avusturya ve Macaristan müstesna olmak üzere İstanbul rneclis-i ali-i sıhhiyesine iştirak eden devletlerden her birinin bir mümessilinden mürekkep olacaktır.erinin İlgasını kabul ederler. Adem-i İtilâf halinda ihtilâf tahkim tarikiyle halledilecektir. feyezan. Türkiye sevâhil ve hududunun te§kilât-ı mhhlyeslyle Türk hükümeti vazifedardır. HEZİMET Mİ? 423 ra ile ittisal peyda eden kablolar üzerinde mukaddema haiz olduğu hukuk-u mülkiyeti muhafaza eder. Madde 111 — Türkiye bizzat kendi nâmına ve teb'ası nâmına artık kendi arazisinden geçmeyen kabloların cümlesi veya aksamı üzerindeki herhangi bir mahiyette olursa olsun bilcümle hukuk. . verilmek üzere tazminata istihkaklarına ve işbu meclisin memurin-1 hâzıra ve sabıkasının veya onların menlehul haklarının diğer bilcümle hukuk-u müktesebelerine tamamen riayet etmejl taahhüt eder. Almanya. Maruz zikr kablolardan Türk olmayan arazide bulunanların kara ile ittisal hukukunun istimali ve işletmelerinin şeraiti alâkadar devletler tarafından euret. Adem-1 itilâf halinde' mesele tahkim tarikiyle hal olunacaktır. sunun işletme şeraitini muhik bir surette tesbit için aralarında uyu. Bu hukuka. Madde 115 — Mekadir ve şeraiti muhik olacak olan yegâne ve aynı tarife-i sıhhiye.müteallik bilcümle mesaü ile kezalik buna müşabih veya merbut olan diğer her mesele suret-i mahsusada müteşekkil bir komisyon tarafından hal ve tesfiye edilecek ve bu komisyon. Madde 110 — Romanya ve Türkiye. saçaklardır. teybls veyahut buna mümasil husuaât) diğev bir devletin arazisinde icra edilecek mesaiye merbut bulunduğu veyahut bir devletin arazisi üzerinde harpten mukaddemki teamülât mucibince diğer bir devletin arazisinde mütevellit miyah veya ku-va-yı miyahiyye istimal edildiği takdirde.I sıhhiyesinin tasfiyesi kafiyesine.l musll-hanede tanzim olunacaktır. Eğer bâlâdaki fıkra mucibince devredilmiş olan kablolar veya kabloların bir kısmı emval-1 hususiyyeden ise eshabınuı zarar ve ziyanlarına tanzimini mülkiyetin müntakil olduğu hükûmâta ait olacaktır.1 sıhhiyenin eabık İstanbul meclis-i ftli-i sıhhiyesinin nukudundan bittefrik. Madde 109 — Hilâfına ahkâm mevcut olmadıkça yeni bir hududun çizilmesi yüzünden bir devletin usul-ü miyahl (cetvel küşadı.Alâkadar hükûmeteynden her biri muahede-i haziranın mevk-i meriyete vaz'ından itibaren beş senelik bir müddetin hitamında işbu maddenin ikinciden beşinciye kadar olan fıkralarında musarrah murakabeyi idame etmeye mahal olup olmadığına dair bir karar verdirmek için Cemiyet-i Akvam meclisine müracaat etmek hakkını haiz olacaktır. Madde 113 — Tarafeyni âliyeyn-i âkideyn her biri kendisine taallûku cihetinden Türkiyede ecnebi postahane'.Köstence _ istanbul kablo. Madde 112 — Türkiye lâakal bir kısmı Türk arazisinde kaLOZAN ZAFER Mt. sabık İstanbul meclis-i âli-i sıhhiyesinin ihtiyat akçesinin cihet-i tahsisisine eski idare. düvel-i ecnebiye teb'asma tatbik olunacaktır. Madde 116 — Türkiye açıkta kalmış olan memurin. Maahaza şurası da mukarrerdir ki Yunan . Türk bayrağiyle ecnebi bayraklarını tefrik etmeksizin bütün gemilere ve Türkiye teb'asma tatbik edilen aynı şerait dairesinde.

kayıt vo iradeye ve bunların bulundukları mahallerde münasip âbideler rekzine memur edebilecekleri komisyonlara. senedat. Madde 122 — Tarafeyn-i âliyeyn-i âkıdeyn işbu muahede mev-kl-i mer'iyete vaz'edilir edilmez üserâ-yı harbiyeye ve sivil mevku-fıne alt olan veya ait olmuş bulunan alıkonulmuş bilcümle eşya. KISIM V AHKAM-I MÜTEFERRİKA. rnerkadlerine med-fenlerine ve tezkir-i namları için tesis edilen âbidelerine hürmet ve onları idare ve muhafaza ettireceklerdir. Madde: 118 — Hac umur-u sıhhiyesinin telif ve tanzimi komisyo-nunun mesaisi hakkında gerek Ceraiyet-i Akvam Hıfzı sıhha Komitesine ve beynelmilel umumi hıfzıssıhha idaresine ve gerek hac ile alakadar her memleketin müracaat edecek olan hükümetine raporlar verilecektir. Bu komisyon. Yunanistan ve Türkiyenin ınütekabilen ellerinda bulunan üsarâ-yı harbiye ve sivil mevkufinin mübadeleleri işbu hükümetler arasında 30 kânunusani 1923 tarihinde Lıozanda imza edilmiş olan hususi itilâfnamentn mevzuunu teşkil eder. cezalarının veyahut aleyhlerine başlamış olan tâkibat-ı ka-nuniyenin ikmali nazarı dikkate alınmaksızın iade edileceklerdir. vafakatini istihsal edecektir.yı harbiye ve sivil mevkufiyenin tâyini hüviyetleri için mütekabüen kendi arazileri üzerinde her türlü teshilâtı irae etmeyi taahhüt ederler. 1 — ÜserA-yı Harp Madde: 119 — Tarafeyn-l ftliyeyn-i âkıdeyn ellerinde kalmış olan harp esirlerlyle sivil mevkufları derhal memleketlerine iadeyi taahhüt ederler. Bu komisyonlar hiçbir askerî mahiyeti haiz olmayacaklardır. Madde 120 — İnzibata mugayir harekâttan dolayı mahkûmu-naleyh veya takibata mâruz kalmış olan üsera-yı harp ve sivil mevkufta. kerterin bekaya yi ecsadmın vatanlarına iadesi hususundaki taleplerini tatmin zımnında kavanin-i milliyeleri ahkâmı ve sıhhat-ı umumiye zaruretleri nazarı dikkate alınmak kaydı ihtiraztsi tahtın«26 . Ak deyn-i mezkûre berveçhi bâlâ zikrolunan berrl ve bahri as. HEZİMET Mİ' 425 ya takibata mâruz olanların hapis ve tevkifleri idame edilebilecek-' tir. arazileri üzerinde vazifelerini ifa bilcümle teshilâtı mütekabüen irae hususunda itilâf edeceklerdir. İnzibata ait ceralmden maada ef'alden dolayı mahkûmunaleyh veLOZAN ZAFER Mİ. Komisyon kendisine Cemiyet-l Akvamdan beynelmilel umumi hıfzıssıhha idaresinden veyahut alâkadar hükümetler tarafından vuku bulacak bütün sualler üzerine reyini beyan edecektir. // — Mezarlıklar Madde: 124 — Atide gelecek 126 inci maddede mevcut ah-kâm-ı hususiyeye halel gelmeksizin tarafeyn-l âliyeyn-i âkıdeyn içlerinden her birinin 29 teşrinievvel 1914 den beri meydan-i harpte veya mecruhiyetle veya kaza veya hastalık neticesinde vefat etmiş beni ve bahri askerleriyle ayni tarihten beri asârette iken ölmüş olan üserâ'yı harbiye ve sivil mevkufînin kendi hâkimiyetleri altında bulunan arazi üzerindeki mezarlıklarına. Madde 121 — Tarafeyn-i âliyeyn-i âkıdeyn gaiplerin taharrisi veya adem-i iade arzusunu izhar etmiş olan üserâ. akçe. vesaik veya her nevi eşya-yı zaüyenin iadesini taahhüt ederler. Madde 123 — Tarafeyni âliyeyn-i âkıdeyn orduları tarafın-esir edilmiş olan üserâ-yı harbiyenin idaresi için masruf meba-lig-in mütekabüen tediyesinden sarfı nazar eylediklerini beyan eder ler.devletlerden her biri. Tarafeyn-l âliyeyn-i âkıdeyn içlerinden her birinin mâruzzikr mezarlıklarını. arazisinde içtima edeceği devletin evvelce mu. medfen ve merkadlerini tayin. Madde: 117 — Türkiye ile Kudüs ve Hicaz hacılarına ve Hicaz şimendiferine nezaretle alâkadar devletler beynelmilel mukavelât-ı sıhhiye ahkâmına tevfikan tedâbir-i mahsusa ittihaz edeceklerdir: İcraatta bir vahdet-1 tâmme temini zımnında bu devletler Türkiye Hac umur-: sıhhiyesinin telif ve tanzimi için bir komisyon teşkil edecekler ve bu komisyonda Türkiye devalr-i sıhhiyesiyle Mısır deniz ve karantina sıhhiye meclisi temsil edilmiş olacaktır. karar-ı kat'I İttihaz edecek olan Cemiyet-i Akvam Meclisine hakk-ı müracaata mâlik olacaktır.

medfenlere ve âbldata serbestli duhule müsaade etmeyi ve ledeliktiza lâzım. 3) Mezarlıkların muhafazasına tahsis edilen sivil bekçilerin adedi her mezarlık için bir bekçiden fazla olmayacaktır. Madde 128 — Türk hükümeti Britanya İmparatorluğa Fransa ve İtalya hükümetlerine kargı kendi arazisi üzerinde bunların mey-dân-ı harpte veya mecruhlyetle veya kaza veya hastalık neticesinde ölmüg olan berr! ve bahrî askerleri ile esarette vefat eden üserâ-yı harbiyelerine ve sivil mevkufînlne ait merkad. 1) Mezkûr arazi işbu sulh muahedenâmeaiyle tayin olunan cU het-i tahsisinden gayri bir suretle istimal edilmiyccektir. 4) Mezkûr arsada mezarlıkların gerek dahil ve gerek haricin-da sırf muhafızlara lâzım olacak meskenlerden bagka ehniye lnga edilemiyecektir. 2)^ Hüviyetleri tayin edilmeksizin defnolanan emvatın mezarlıklarının adet ve mevâkileri hakkında her türlü târifatı mütekabilen yekdiğerlerine ita etmeyi taahhüt eylerler. HEZİMET Mİ? 427 Madde 129 — Türk hükümeti tarafından terkedilecek arsalar meyamna hususiyle Britanya İmparatorluğu İçin Üç numaralı haritada gösterilmiş olan Anzak (Anburnu) havalisi dahil olacak. mezkûr arsayı teftiş ettirmek hakkını her zaman haiz bulunacaktır. Mezarlıkların haricinde bulunan arsa için mahsus bekçiler bulundurulmayacaktır. Binaenaleyh hiçbir askerî veya ticarî maksatla veya anifülbeyan cihet-i tahsise mugayir sair herhangi bir maksatla kullanılamayacaktır. Bundan maada işbu merkadlere. Madde 127 — 124 ve 125 inci maddelerinin umumî mahiyette olan ahkâmını İkmal İçin bir taraftan Britanya İmparatorluğunun Fransa ve İtalya hükümetleri. Türk hükümeti mümkün olduğu kadar basit olması lftzımgelen işbu muamelâtın bu maddenin diğer ahkâmına "halel gelmemek şartiyle Türkiyeye giden diğer ecnebiler hakkında mevzu muamelâttan ziyade müennetl mucip olmamasını ve lüzumsuz her nevi tehire mahal vermeyecek şerait tahtında ifasını kabul eder. mezarlık ve medfen-leri tezkir-i nâmları için dikilmiş âbidleri muhtevi olan arsaları kenöilerine ayrı ayrı ebedlyyen terketmeyi taahhüt eder. Yukarıdaki ahkâm. terkolunan arazide Türk veyahut hale göre Yunan hâkimiyetine lrâs-ı halel etmez. LOZAN ZAFER Kİ. 2) Türk hükümeti mezarlıklar da dahil olduğu halde.i berriye ve bahriyesinin ve üserâ-yı harbiye-sinin merkad mezarlık ve medfenlerinm tezkir-i nâmları İçin dikilen âbidelerin idare ve muhafazası ile sivil mevkufine müteallik hu-susatta yüz yirmi dört ve yüz yirmi beşinci maddelerden mütevellit sair her türlü mecburiyetler Romanya hükümetiyle Türk hükümeti arasında hususi bir itilâfa mevzu teşkil edeceklerdir. Yunan hükümeti kendi arazisine müteallik olarak aynı hususa-tı taahhüt eder. mezarlıklara. 6) Bilcümle muamelât-i lâzıme yalnız boğazların İç sahilinde İcra edilebilecek ve arsaya adalar denizi sahilinden duhul ancak mezkûr muamelenin İcrasından sonra müsaade olunacaktır. Kezalik 139 uncu maddede mezkûr komisyonlar tarafından birleştirme mezarlıkları medfenler veyahut âbideler tesisi için âtide lüzumu görülecek olan araziyi de onlara terkedecekdir. olabilecek. . 5) Mezkûr arsanın sahil Üzerinde eghas ve emtia-yı ticariye İhraç ve efkarını teshile medar. Madde: 125 — Tarafeyn-i ftliyeyn-1 âkıdeyn: 1) Esarette vefat eden üserâ-yı harbiye ve sivil mevkufinin tayln-i hüviyetleri için faldeli tafsilâtın İlâvesiyle beraber tam bir cetveli. Madde 126 — Romanya arazisinde 27 Ağustos 1916 dan beri vefat eden Türk asâkir. Britanya İmparatorluğunun bâlâda beyan olunan araziden istifadesi berveçhi âti şeraite tâbi tutulacaktır. hiçbir rıhtım mendirek veya iskele İnşa edilemiyecektir.KADİR MISIROÖLU da her türlü teshilâtı mütekabilen irae etmeye muvaffakat ederler. diğer taraftan Türkiye ve Yunanistan hükümetleri 128 inciden 136 ncıya kadar olan maddelerdeki ah-kâm-ı mahsusayı kararlaştırmışlardır. olan cadde ve yolların inşaasma ruhsat vermeyi taahhüt eder.

tanzim ve idaLOZAN ZAFER Mİ. Madde: 133 — Britanya. . medfenleri ve âbidatı tesbit etmek. medfenlerin. bir araya yeniden cem edilmesine ne gibi şerait tahtında tevessül edileceğini tayin etmek. Eğer istimlâkat lâzım gelirse işbu istimlâkler Türk ve Yunan Hükümetlerine alt arazi üzerinde müte-kabtlen mezkûr hükümetler marifetiyle ve mesarlfl kendilerine ait olmak üzere icra edilecektir. mezarlık. 8) 150 kişiden ziyade olan her züvvar kafilesinin muvasalatından lâakal bir hafta evvel Türk hükümetinin haberdar edilmesi muktazidir. 21 Merkadlerin -eğer mahal varsa. medfenlerin ve âbidâtın tebalan meyanında tayin edilmiş bekçiler tarafından muhafazasını temin ettirmek hakkını haiz olacaklardır. medfenlere ve ftbidata müteallik mesaii mahallinde halletmeye memur olacaktır. Fransa ve İtalya hükümetleri teb'alâ-runn merkad. mezarlıkları. mezarlıklar. Bu bekçiler Türk memurini tarafından tanınacaklar ve merkadler. Türk arazisinde Türk mümessille. Madde 134 — Britanya. medfenler âbidatm muhafazasını temin için memurların muavenetine maz-har olacaklardır. Madde: 132 — 128 inciden 130 uncu ya kadar maddelerde zik. Fransa ve İtal-ya hükümetlerine müebbeden terk İçin icabeden teşrii veya idari tedâbir 130 uncu maddenin üçüncü fıkrasında beyan edilen tebliği takibedecek olan 6 ay zarfında Türk hükümeti ve Yunan hükümeti tarafından ittihaz edilecektir. lan hükümetleri nâmına Türk ve Yunan hükümetlerine tebliğ etmek vazifeleriyle mükellef olacaklardır. rolunan arsaların tam ve kâmil intifamı Britanya. Tahsisi fekkedilecek âbide rekzl için de istimal edilemlye-cek olan merkad ve mezarlık arsaları Türk veyahut hale göre Yunan hükümetlerine avdet edecektir. merkadlerin. .e hükmolunacak emvatın ihraç ve ecsadm nakli keyfiyetlerine tevessül ettirmek hakkını yalnız bunlar haiz olacaklardır. ftbidatın kat'i plânlarını mensubolduk. Madde 130 — Britanya. mezarlıklara. Fransa ve İtalya hükümetleri Türki-vcde kâin mezarlıkların. Yunan arazisinle Yunan mümessille bilitilâf yeniden bir araya cem olunacak mezarlıklara medfenler ve tesis edilecek âbidatm mevkilerini tayin eylemek ve iggal edilmiş olan sathı lâzım olan hadd-i asgariye tenzil suretiyle İşbu mevakun hudutlarını tahdit etmek.ı askeriyeyi haiz olmayacaklar ve fakat şahısların müdafaası için bir rovelver veya otomatik tabanca Ue müsellâh olabileceklerdir. Mekadlerin birleştirilmesini mezarlık ve medfen tesisini temin için lâzım addedilecek olan ihraç-ı emvad ve nakl-i ecsad ile kendilerine arsaların terkolunduğu hükümetlerce yatanına iadesi icabedeceği-r. Bu komisyonlar bühas-" sa: 1) Emvâtın defnedildiği veya defnedilmig olabileceği menâtı-kı keşf ve tayin ve mevcut merkadleri. Mezkûr bekçiler hiçbir sıfat.7) Arsayı ziyaret etmek isteyen eşhas müsellâh olmayacaklar ve Türk hükümeti işbu memnuiyet-1 kafiyenin tatbikina nezaret etmek hakkını haiz bulunacaktır. Madde 135 — 128 inciden 131 inci maddeye kadar olan maddelerde zikrolunan arsalar Türkiye ve Türk memurinî veya hale ' göre Yunanistan ve Yunan memurini tarafından hiçbir neyi bedel-i icar. Bu vesait mahiyet-i askeriyeyi haiz olmayacaktır. resim ve vergiye tâbi tutulmayacaktır. medf en ye âbidelerinin tesis. Madde 131 — Arsanın terkolunduğu hükümetler terkedilen arsaları yukarıda zikrolunandan gayrı surette istimal etmemeyi ve istimale müsaade eylememeyi taahhüt ederler. 3) Kendi teb'aları için teghi3 edllmig veya edilecek merkadlerin mezarlıkların. HEZİMET Mİ? 429 resini münasip gördükleri herhangi vasıta-i icraiyeye tevdide serbest olacaklardır. Fransa ve İtalya hükümetlerinden her biri Türkiye ve Yunan hükümetlerinin de birer mümessil me42S KADİR MI9IHOÖIAJ mur edecekleri bir komisyon tayin eyleyecekler ve bu komisyon merkadlere. Bu arsalar deniz kenarında vâki ise sahili arsanın terkolunduğu hükümetler tarafından herhangi askeri bahri ve ticari hiçbir maksat İçin istimal edileml-yecektir.

. emval va menafilne ve bunlardan her biri. seneLOZAN ZAFER Hİ. plânlar. mezarlıkları. Madde 136 — Britanya. İgbu muamelâttan mütevellit masarif talip olan hükümete ait olacaktır. medf enlerinin ve tezkir_i nâmlarına mahsus âbidatm tesisi hakkındaki 128 ve 130 uncudan 135 inciye kadar olan maddeler ahkâmından istifadeyi Türk hükümetine bahşetmeyi taahhüt ederler. yu tedarik edebilmeleri zımnında Britanya. med. HEZİMET MtT 431 dat ve diğer vesaika vazıülyed olan hükümet onlarda kendisini alâkadar addediyorsa onlan kendisi muhafaza edebilecek ve alâkadar hükümete talep üzerine fotoğraflarını veya musaddak suretlerini Jta ile mükellef olacaktır. ecnebilerin veya Türk tebaamın hukuk. fenleri ve fibidatı ziyaret arzusunda bulunan eşhas için oralara duhûl her zaman serbest olacaktır. Madde 138 — Affı umumiye dair bugünkü tarihli beyannamesinin 4 ve 6 inci bentleri ahkâmına halel gelmemek gartıyla mevad-di adliyede 30 teşrinievvel 1918 tarihinden itibaren igbu muahedenin mevki-I »ner'iyete vaz'ına kadar Türkiyede îstanbulu işgal eden devletlerin hâkimleri. Türk hükümeti ve Yunan hükümeti rnâruzzikr mezarlıklar. mahkemeleri veya memurini tarafından ve kezalik 8 kanunuevvel 1921 tarihinde tegkll olunan muh. eski Osmanlı imparatorluğuna ait olup 1912 senesinden sonra Tunanistana intikal eden kazalarda kâin emlâk vp araziye veya evkafa müteallik defâtire de aynı gerait tahtında nıabihittatbiktir. Bâlâda beyan olunan defâtir. nin Türkiye memurini Ue olan münasebetlerine dair mezkûr devletlerin memurları tarafından veya onlarla blllttlfak ittihaz olunan kararlar veya İta edilen evâmir muteber olacak ve bunlardan dolayı mezkûr devletler veya memurları aleyhine hiçbir talep derme-yan edllemjYecektir.mezarlıklarının. Madde: 139 ¦— Mülki. Bâlâda mezkûr mükarrerât veya evâmirden dolayı duçar olu. senedat ve diğer her nevi vesaik bilrruıkaDe-le bunlardan Osmanlı İmparatorluğundan ayrılan bir toprakta bulunup Türk hükümetini münhasıran alâkadar edenler mütekabtlen iade olunacaklardır. najı bir zarardan münbais diğer kâffe-l metalip muhtelit hakem mahkemesine tevdi olunacaktır. defâtir. senedat ve diğer vesaik münhasıran alındıkları araziye müteallik buldukça asılları mütekabilen iade olunacaktır. Türk hükümeti ve Yunan hükümeti mezkûr arasalara mevsul olan yolların müebbeden idare ve muhafazasını deruhte edecektir.Britanya. tellt encümen-i adil canibinden sâdır olan mukarrerat ve evâmir. merkadler. Fransa ve İtalya hükümetine teshilâtı bahşetmeyi taahhüt ederler. plânlar. İtalya hükümetleri mümessilleriyle merkadleri. tedâblr-i icraye de dahil olmak üzere muteber olacaktır. Fransa. 430 KADİR MISIROGLU /// — AhkAm-t Madde 137 — Tarafeyn âuyeyn-i âkıdeyn arasında hilafına tekarrür eden ahkâm müstesna olmak üzere 30 teşrinievvel 1918 tarihinden itibaren İşbu muahedenin mevki-1 mer'iyyete vaa'ına ka-<=lar Istanbulu Iggal eden devletler teb'alannın. Madde 140 — Esna-l harpt9 Türkiye ila diğer düvel-i âkide arasında 30 teşrinievvel 1918 tarihinden mukaddem mütekabüen icra olunan iğtinamat-i bahriye yekdiğerlerine karşı hiçbir talep ve iddiaya mahal vermlyecektir. Mütarekenin . Şu kadar ki biı askeri mahkeme veya bir polis mahkemesi tarafından mevadd-i hbkukiyeye dair sâdır olan bir karar-ı adilden dolayı efraddan biri lehine duçar olduğu bir zararın tamiri zımnında diğer bir fert canibinden bir talep dermeyan olunduğu takdirde işbu talep muhtelit hakem mahkemesinin tetkikin» arzolunacak ve o da icabederse bir bedel-l tanzim tediyesine hüküm ve hattâ bir iadeyi emredebilecektir. plânlar. medfenler ve ftbidatın idare veya muhafazasına memur eşhasın ihtiyacatı ve arazinin İskası için lâzım olan miktarda su. Ahkâm-ı ânife. Gerek Türkiyeden ve gerek arazi-i münfekkeden götürülmüş oian evrak. adlî veya mal! İdareler veya İdare-i evkafa müteallik olup Osmanlı İmparatorluğundan ayrılan bir toprağın hükümetini münhasıran alâkadar eden ve Türkiyeda bulunan evrak defâtir. Fransa ve îtalya hükümetleri Türkl-yeden ayrılan arazldekiler de dahil olmak üzere kendi hükümlerine tâbi arazide medfun bulunan Türk asâkiri-1 berriye ve bahriyesinin merkadler inin .

Türkiye ile kendi yanında harp etmiş olan diğer devletlerin rrtünasebatında dahi eğer mahal varsa aynı hüküm cari olacaktır. Diğer devletler için tasdiknamelerinin tevdi tarihinde müteakiben mevkii mer'iyete girecektir. den ve gerek Türk hükümeti tebası tarafından hiçbir talep dermeyan olunmayacaktır.ihlâli sebebiyle Istanbulu işgal eden devletler tarafından tarih-i mezkûrden sonra vâki zabıtlar hakkında dahi aynı hüküm caridir. retle onu tasdik eden tarafeyh-i âliyeyn-1 âkıdeyn arasında mevki» mer'iyete girecektir. Şu kadar ki Yunanistan ve Türkiyeye müteallik olmak üzere birinci maddenin iki numaralı fıkrası ile beşinciden onbirinciye (onbirinci hariç) kadar elan maddeler ahkâmı. Tasdiknameler Pariste tevdi edilecektir. 24 Temmuz 1923 tarihinde Lozanda bir nüs-ha olmak üzere tanzim edilmiş olup bu nüsha Fransa hükûmet-i Cumhuriyesi Mahzen-i Evrakına vaz'edilecek ve hükûmet-1 mezkûre düvel-i âkideden her birinin musaddak bir nüshasını tevdi edecektir. Düvel-1 mümziyeden her biri İşbu muahedeyi kendi tarafından imza edilmiş ve Lozan konferansının sened-I nihaisinde muharrer bulunmuş senedât-ı saire ile birlikte — eğer bunlar bir tasdiki istilzam ediyorsa — tek ve aynı vesika ile tasdik edilecektir. Fransa hükümeti tasdiknamelerin tevdii. Istanbulu işgal eden devletlerin hükümetleri veya Türk hükümeti tarafından 29 teşrinievvel 1914 tarihinden 1 kânunusani 1923 tarihine kadar kendi limanlarında viya işgal ettikleri limanlardan tasarrufata tâbi tutulmuş olan her nevi merâkib-i bahriye hacm-i istiabâsi az sefaln. HEZİMET Mt? 433 inci maddeleri ve kezalik 8 inci kısmın (tamirat) 3 üncü lahikasının cümle-1 tatbikatından olmak üzere elhaletihazihi vâzıulyed bulunan müttefik hükümetlerinin rızası lâhik olmaksızın esna-i harpte Alman hükümeti veya tebası ^tarafından Osmanlı hükümetine veya teba-sına devir ve ferağ edilmiş olan Alman sefalnin kâffesüıe müteallik olarak Alman hükümetine veya tebasına karşı terettüp edebilmiş olan her güna taahhütten Türk hükümetinin ve tebasımn bert ol-duklan beyan olunur. Madde 141 — îşbu muahedenin 25 İnci maddesi ve 28 haziran 1919 tarihli Versay Sulh Muahedesinin 155 inci ve 250 inci ve 440 432 KADİR MISIROflLU I LOZAN ZAFER Mi. Japon hükümeti tasdikin icra edilmiş olduğunu Paristeki mü-messil-i siyasisi vasıtasıyla Fransa hükûmet-i cumhuriyesine bildirmekle iktifa selâhlyetini haiz olacak ve bu takdirde mümkün oldu. Maahaza işbu aff-ı umumiye dair bugünkü tarihli beyannamenin altıncı bendi ahkâmını ihlâl etmediği gibi 29 teşrinievvel 1914 tarihinden mukaddemki hukuka müstenit olarak efrad tarafından efradı saire aleyhine vâki olabilecek metalip ve müddeiyata da halel getirmeyecektir. Tasdiken lilmakal marurüzzikr murahhaslar işbu muahedenâ-meyi imza etmişlerdir. ğu kadar sür'atle vesikasını tevdi edecektir. Madde 142 — Yunanistan ile Türkiye beyninde Rum ve Türk ahalinin mübadelesine dair 30 kânunusani 1923 tarihinde akdolunan hususî mukavelename mezkûr iki taraf-i âli-i akid arasında igbu muhadenamede muharrer olduğu takdirde haiz olacağı kuvvet ve kıymeti haiz olacaktır. Şurası mukarrerdir ki. Yunan ve Türk hükümetleri kendi tasdiknamelerini tevdi etmeleri akabinde İşbu tarihte balâda beyan olunan zabıtname henüz tanzim edilmemiş olsa bile mevkii meriyete girecektir. Japonya veyahut aralarından üçü tasdiknamelerini tevdi eder etmez ilk tevdi zabıtnamesi tanzim edilecektir. İtalya. zabıtnamelerinin mu-saddak birer suretini bilcümle düvel-i mümziyeye verecektir. Madde 143 — İgbu muahede mümkün olduğu kadar kısa bir müddet zarfında tasdik edilecektir. Bir taraftan Türkiye) diğer taraftan Britanya İmparatorluğu. yatlar ve mavnalar hakkına gerek mezkûr devletlerin hükümetleri ve tebalan canibin. Bu ilk zabıtnamenin tarihinden itibaren muahedenâme bu su. İSMET . Kuva-yı Yunaniye tarafından 30 teşrinievvel 1918 tarihinden muahhar olarak zaptolunan Türk bayrağını hâmil sefaln Türkl-yeye iade olunacaktır. Fransa.

1 kebiri. RIZA NUR BASAN BOR AS RVMBOLT PELLB GARRONİ MONTANYÂ UÇİYAt VENİZEhOS KAKLEMANO8 DİYAMANDİ KOSTANTİN KONÇESKO F : 28 I BOĞAZLARIN USULÜNE DAİR MUKAVELENAME Bir taraftan. Umûr-u Sıhhiye ¡• Muavenet-i İçtimaiye Vekili Dr. LÂHtKA : . HEZİMET Mİ? 435 Hasmetlu Yunanlılar Kralı hazretleri: Sabık heyet-1 nüzzar reisi Souvor nişanının Grande Crova rütbesini haiz Mösyö Elefterios K. posta ve telgraf nâzır. Umû-r-u Hariciye Vekili İsmet Paga. Aleksandr nişanının Grande Crova rütbesini hala Mösyö Dlmltri Stençlof. Hagmetlû Büyük Britanya ve İrlanda Kraliyet-I müttehidesl. Haşmetlû Japonya İmparatoru hazretleri. bu maksatla bir mukavelename akdine karar vermişler ve murahhasları olmak üzere. Madde 1 — Tarafeyn_l allyeyn-i âkıdeyn aşağıda (Boğazlar) tabir-i umumlslyle yâdedilen Çanakkale boğazı. Rusya. Trabzon mebusu. Müşarünileyhin usulüne muvafık ve muteber tanınan «elAhiyetnamelerlni ibrazdan sonra ahkâm-ı ftti-yeyi kararlagtırrmglardır. Rıza Nur Bey. Madde 2 —• Boğazlardan harp ve sulh zamanlarında ticaret sefine ve tayyarelerinin ve harp sefine ve tayyarelerinin müruru v« seyrüseferi badema merbut lahika ahkâmına tevfikan tanzim edilecektir. Fransa Cumhuriyeti Reisi: Fransa sefir. Hagmetlû Romanya Kralı hazretleri: Orta elçi Mösyö Kostan-tin 1.S. Venlzelos.Dr. sabık Vekil Hasan Bey. Milotln İvanoviç. Bulgaristan. Marmara denizi ve Karadeniz boğannda denizde ve havada seyr-ü sefer serbestisi ¦ esasım tammak ve ilân etmek hususunda müttehid-ül efkârdır. İtalya. Sırp . Fransa. Kraliyetin Senato âzası.M. Diamandi.J. LOZAN ZAFER Ut. Atina fevkalâde murahhas ve orta elçisi. feykalâde murahhas ve orta elçi. Barrcfae J. Hagmetlû İtalya Kralı hazretleri. ve bu serbestinin idâmesî sulh_u umumi ve tlcaret-i alem İçin lâzım olduğunu nazar-ı dikkate aldıklarından. Bulgaristan İçin: Şimendifer.Hırvat . hazerâtını tâyin etmişlerdir. Mâvera-i Ebhâr Britanya arazisi Kralı Hindistan İmparatoru Hazretleri. kalâda Komiser St Maurice Velezar ve Coron d'Italy nişanlarının Granda Crouvasını haiz asaletlû Marki Camllle Garroni.ı sabıkı Mösyö Bogdan Mor_ fof. Japon.Sloven devleti ve diğer taraftan Türkiye. nişanının birinci rütbesini haiz Roma fevkalade sefir. Sinop mebusu. ya.i kebiri ve murahhası Mösyö Gentaro Uçuyal Jözamml. Londra orta/içlsl Souvor nişanının komandor rütbesini haiz Mösyö Demetr KaklamaAO8. Yunanistan Romanya. Istanbulda fev. Hırvat _ Sloven Kralı Hazretleri: Bernde fevkalade murahhas ve orta elçi Mösyö Dr. St Maurice Velezar nişanlarının komandor rütbesini ve'Coron d'Italy nişanının Grande Officier rütbesini haiz Mösyö Julius Cezare Montagnie. Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti: Edirne mebusu.: İstanbul'da fevkalâde komiser aseletlû Sir Horeca George Moru tfgu Rumbolt. cumhuriyetin Şark fevkalade komiseri Legion d'hunour nişân-i millisinin Grande Offlcier rütbesini haiz ferik general Mösyö Maurice Pelle. hukuk doktoru St. Soleil IiOvan. bugünkü tarihli muahede-i sulhi-yenin 23 üncü maddesiyle müeyyet esasa tevfikan boğazlarda bütün milletlere Bahr-ı Sefid İle Karadeniz arasında serbest-1 mürur ve seyr-ü sefaini temin etmek emniyesiyle. Britanya İmparatorluğu. İtalya sefir-l kebiri. orta elçi Mösyö Konstantln Konçegko Rusya: Mö«-yö Nikolai İvanovlç Jordanskl Hagmetlû Sırp .

suları ve havası Türkiyenin bitaraf kaldığı bir harb esnasında sulh zamanında olduğu gibi tamamen serbest kalması lâzım gelen boğazlarda seyrüsefalni tas'it edebilecek mahiyette hiçbir tedbir ittihaz etmesine selâhiyet vermiyecektir. düşman kıtaatı veya tebası taşımak suretiyle yardım etmedikleri takdirde seyrüsefer serbestisi. Bu rüsumun cibayetini teshil için boğazlardan geçen ticaret sefineleri Türk hükümeti tarafından tayin edilecek mevakia isimlerini. muharebe kruvazörlerin. tayyare taşıyan sefL meler ve askeri tayyareler dahil olduğu halde. rüsum veya mükellefiyet olmaksızın gündüz ve gece seyrüsefer ve mürure serbestLi tâmmı.. leri veyahut ayni mahiyetteki diğer rüsum çibi doğrudan doğruya Ifft edilen hldemâta alt bulunmamak ve Türk hükümeti tarafından elhâletühâzihi imtiyazı verilmiş idare ve müesseseler tarafından bu hususta istimal olunan hukuka halel gelmemek şartıyla hiçbir muamele. gündüz ve gece seyrüsefer ve mürur serbesti.Boğazlardan ticaret sefine ve tayyarelerinin ve tayyarelerinin müruru hakkında kavaid: ve harp sefin« Hastahane gemileri . Ve bu maksatla Türkiye safaini mezkûreye lâzım gelen talimatı veya kılavuzları vermeyi taahhüt eder. Türkiye'nin bu sefine ve tayyareleri teftişe hakkı bulunacak ve bu maksatla mezkûr tayyareler Türkiye tarafından bu husus için tâyin ve ihzar olunacak. Bir devletin Bahri Siyaha müteveccihen boğazlardan tarar Edebileceği âzami kuvvet Karadenize sahildar devletlere mensup ve mürur esnasmda Bahr-i Siyahta mevcut en kuvvetli donanmanın Azami kuvvetini tecavüz etmiyecektir. balıkçı sefineleri ve gayr-ı askeri tayyareler dahil olduğu halde ticaret sefaini A — Sulh zamanında: Sancak ve hamule ne olursa olsun. onuncu maddede muharrer boğazlar komisyonu Bahr-l Siyaha sahildar devletlerin herbirinden her sene kânunusaninin ve tenuntızun birinci günleri Bahr-i Siyaha mâljk bulundukları zırhlıların. tayyare taşıyan sefinelerin. menatıkta karaya ve denize inmeğe mecbur olacaklardır. torpido muhriplerinin. HEZİMET Mtt 437 Muavin sefineler. mevcudu . Boğazlardan geçecek sefainln miktarı hususunda Türkiyeye hiçbir mesuliyet terettüp etmeyecektir. düşman sefinelerinin boğazlardan istifadelerini men için lazım addedeceği tedâbiri ittihaz selâhiyet-i tâmmesine maliktir. Türkiye.! tâmmı.. A — Sulh zamanında: . Klavuz ahzı ihtiyari kalmaktadır. yen üç sefineyi tecavüz etmeyecek bir kuvveU bahriye göndermek hakkım muhafaza ederler.Sancak ne olursa olsun. Düşman sefinelerine hukuk-u düvelin kabul ettiği tedâbiri tatbik etmek hususunda Türkiyenin haiz olduğu hukuka halel gelmemiştir. B — Harb zamanında Türkiye bitaraf kaldığı takdirde: Balada muharrer aynı şerait dahilinde. römorkör resim. Mamafih devletler Bahr-l Siyaha her zamanda ve her halde beheri on bin ton lâtoyu geçmi. kuvvetlerin mecmuuna müteallik âtideki kuyud-u ihttraziye tahtında.yatlar. hiçbir muamele. îşbu kaideye müracata imkân bahşolunnıak için. beynelmilel ahkâm. tenzil edilen veya . gündüz ve gece mürur serbesti-I tâmmı.ı sıhhiyo 436 KADİR MI91ROÖLU kayda ihtirazisl tahtında olarak kılavuzluk. LOZAN ZAFER MI. tahtelbahirlerin veyahut sair her şekil (tip) sefain ile deniz tayyarelerinin miktarını sefaiai müsellahayı. bitaraf bir devlet sıfatıyla Türkiye'nin hukuk ve vezaifl. C—Harb zamanında Türkiye muharip olduğu takdirde: Bitaraf sefineler ve bitaraf gayri askesl tayyareler için işbu sefine ve tayyareler düşmana bilhassa kaçak eşya. sefain-i harbiyye.kruvazörlerin. Kılavuz ahzı ihtiyari kalmaktadır. tabiiyetlerini. tonilâtolarının miktarını ve semt-i maksutlarını bildireceklerdir. lasker nakliye sefineleri. resim veya mükellefiyet olmaksızın. Mamafih bu tedâbir bitaraf sefaınln serbsstı-i mürurunu men edecek mahiyette olmayacaktır. fener.

HEZİMET MİT 439 kendilerine ait olmak suretiyle geçebilecek ve mahiyetleri anlaşılmak üzere teftig hakkına tabi bulunacaklardır. tahtelbahirlerinin. tayyarelerin ve icab-ı halinde sair şekildeki sefainin miktarından haberdar edecektir. mezkûr sefine ve tayyarelere lâzımgelen talimatı veya kılavuzları vermeyi taahhüt eyler. Düşman sefine ve tayyarelerinin boğazlardan istifadesine mani olmak üzere Türkiye tarafından ittihaz edilecek tedâbir. Maamafih .ı halel edecek surette tatbik edile-miyecektir. A — Türkiye ile hali sulhta bulunan devletlerin tahtelbahirleri boğazlardan ancak suyun yüzünde geçeceklerdir. Türkiye.i Siyahtan gelen bir kuv-ve-i bahriye-İ ecnebiyenin kumandanı taht-i kumandasında bulunup boğazlara girmesi lâzımgelen sefinelerin miktarını ve isimlerini te_ vakkufa mecbur olmaksızın Çanakkalenin veya Karadeniz boğazının methalinde bir İgaret istasyonuna tebliğ edecektir. ikinci bendin (A) işaretli fıkrasında mezkûr tahdidatın aynı tahdidat dairesinde gündüz vs gece mürur serbesti-i tâmmı. Harb sefineleri tamirat yapmak veya erzak almak hususlarında bahri bîtaraflığa dair 1907 tarihli İS üncü Lahey mukavelenamesi ahkâmına tabi olacaklardır. bitaraf sefine ve tayyarelerin serbesti-i müruruna mani olacak mahiyeti haiz bulunmayacaktır ve bu maksatla Türkiye. resme veya hiçbir güna mükellefiyete tabi olmaksızın ve fakat ikinci bendin (A) işaretli fıkrasında zikredilen tahdidatın aynı tahdidata tfibi olarak mürur serbestLi tâmmı. . tor pido muhriplerinin. natıkta karaya veya denize inmeğe mecbur olacaklardır. Bunun için tayyareler. deki muhariplik hukukuna iras. rüs%ma veya hiçbir güna mükellefiyete tabi olmaksızın. Muhariplerin harb sefinelerine ve askerî tayyarelerine boğazlarda bir güna zapt ve müsadereye teves«ül etmek hakkı muayene icra eylemek veya diğer herhangiblr hareketi hâsımâne yapmak memnu olacaktır. Türkiye tarafından bu hususta tâyin ve ihzar olunacak me. tayyare taşıyan sefinelerin kruvazörlerin. Ve boğazlara duhul keyfiyeti tehire uğratılmamak lâzım geldiğinden tebliği mezkûr vukubuluncaya kadar ecnebi harb sefinelerinin boğazlardan serbesti-i mürurları baki. Boğazlardan Karadenize müteveccihen geçirilecek bir kuv-ve-i bahriyenin hesabında yalnız müsellfth sefinelerin adedi ve sek-li —tipi— pis-i dülâhazaya alınacaktır. bu işaret istasyonlarını bildirecektir. Bitaraf bir devlet sıfatlyle Türkiyenin hukuk ve vezaifl sulan ve havası Türkiyenin bîtaraf kaldığı bir harb esnasında sulh Boma-nında olduğu gibi tamamen serbest kalma «ı lâzımg'elen boğazlarda seyrüsefaini tasip edecek bir mahiyette hiçbir tedbir ittihaa etmesine selâhiyet vermiyecektir. radenizdeki en kuvvetli donanmanın ihtiva ettiği zırhlıların. Bîtaraf askeri tayyareler boğazlardan. B — Gerek Bahr-i Sefitten gerek Bahr. C — Harb zamanında Türkiye muharip olduğu takdirde: Bitaraf harb sefineleri için hiçbir muameleye. fainden tefrik etmek suretiyle talep edecektir. muharebe kruvazörlerinin. Bunun üzerine Boğazlar komisyonu alâkadar devletlerin Ka. Tayyarelerin bîtaraflığı hakkındaki kavaidi tâyin edecek beyneL milel bir mukavelenamenin akdine intizaren askerî tayyareler boğazlarda 1907 tarihli 13 üncü Lahey mukavelenamesinin harb sefinelerine bahşettiği muameleye mümasil bir muameleden müstefit olacaktır. tehlike ve muhatara LOZAN ZAFER Mİ.U B — Harb samanında Türkiye bitaraf olduğu takdirde: Sancak ne olursa olsun hiçbir muameleye.ihtiyatta veya tamirde veyahut hal_i tadilde bulunan se.bu tahdidat muharip devletlere bunların Karadeniz.kalacaktır. 438 KADİR MI9IROOL. Bundan başka mezkûr kuvvete mensup bir sefinenin Bahr-l Siyaha duhulünden veya oradan hurucundan mütevellit her güna tahâvvû-lât derhal alakadar devletlerin Ittılaına ısâl edilecektir.

laşık bir limanı beş kere yirmi dört saaten daha az bir zamandan beri terketmiş bulunan sefain boğazları karantina halinde geçmeğe ve boğazlan bulaştırmak ihtimalini bertaraf etmek için muk_ tazi tedabir-1 vakiyeyi sefine vesaitiyle ittihaz etmeye mecbur olacaklardır. Çanakkale boğazı: Şimali garbide. tatbik edilmekte olan k'ava-id-i feıhhlye-yi beynelmilele tabi tutulacaktır. Boğazlar limanlarından birine uğrayacak olan sefaln_i harbiye ile sefaln-i ticariye bu limanda orada. HEZİMET Mt7 44i vanldeh âzâde bulundurmak için dördüncüden dokuzuncuya kadar olan maddelerde münderiç bulunan tedabir.C — Askerî ve gayri askeri tayyareler için işbu kavaid ile tâyin edilen şerait dairesinde boğazların üzerinden tayaran müsaadesi mezkûr tayyareler için: 1) Boğazların dar kısımlarının her bir tarafın fevkinde beger kilometrelik bir arazi şeridi üzerinden uçmak serbestisini. sahillerine kezalik oralarda kain veya oralara karip olan adalara da tatbik olunacaktır. Ve Türk limanlarını ve tayyare menzillerini aynı zamanda ziyaret edebilecek bir devletin harb sefineleriyle askeri tayyarelerinin miktarı ve kezalik bunların müddeti ikametleri hakkında Türklyenln lüzum göreceği nizamnameleri vazetmek hakkına halel Iras etmez. ikinci ve üçüncü bentleri. C) Elyevm Tuna Avrupa komisyonunda temsil edilen devletlerin İşbu nehrin (mansaplarında) ve Kalasa kadar istasyoner olmak üzere bulundukları hafif sefain ikinci bentte zikrolunan sefaine İnzimam pdecek ve icabı halinde diğer sefain ile tebdil edilebilecek. Madde: 4 — Atide tâyin edilen mıntıkalar ve adalar gayri asker hale ifrağ edileceklerdir. hiçbir halde mürurları için elzem olan «amandan fazla bir müddet boğazlarda tevakkuf edemiyeceklerdir 440 KADİR MISIROÖLU V . haşarat ve ya ârıza-i bahriye ahvali müstesna olmak garUyle ve emniyet-I sefer demirlemeyi icabettirdiği takdirde esna-1 leylde demirleme müddeti de dahil olmak üzere. 1 — Çanakkale ve Karadeniz boğazlarının berveçhi âti tahdit edilmiş mıntıkalar ittisaınca iki sahilleri (merbut haritaya müracaat): . harb gemilerinin ve tayyarelerin müruruna tatbik olunurlar. kolera veya tifüs vukuatı zuhur eden veya yedi günden beri zuhur etmiş. olan sefaini harbiye ve keza bu. 2) Tevakkufu arizı (pan) halinde TUrkiyenin sahilinde karaya veya kara sularında denize inmek selâhlyetlerini tazammun eder. Cenub-u şarkide. Derunlarında bir tabip bulunan ve boğazlardan bilâtevakkuf veya eşya çıkarmaksızm doğrudan doğruya geçen sefain-1 ticariye de aynı hükme tabi olacaklardır. boğazlardan ve bu boğazların fevkinde gemilerin. boğazların sularına. IV Harb sefinelerinin müddet-i mürurlarının tahdidi: Boğazlardan transit halinde geçen harb sefineleri. . Boğazların ve Karadenizin limanlarında tevakkuf: A) İşbu lahikanın birinci. Tabibi bulunmayan sefain-I ticariye boğazlarda tavakkuf et-meyecek olsalar bile praya duhulden evvel kavaidLİ sıhhiye-1 bey nelmilele riayet mecburiyetindedirler.' E) Karadenize sahildar devletler kendi limanları ve tayyare menzilleri için aynı hukuka malik olacaklardır. sahil Ue Bozcaada karşısında eski istanbul burnundan beda'lle Marmara denizi üzerinde sahilin hemen Karabiğa şimalinde kain bir noktasında . Gelibolu şibih ceziresi ve Saroz körfezinin Baklaburnu şimali şarkisinden dört kilometre baid'de kâin bir noktasından beda ile Marmara denizi üzerinde ' Kumbağıda nihayet bulan ve Kavağın (bu mevki hariç) cenubundan geçen bir hatt-i cenub-u şarkisindeki saha. Madde: 3 — Boğazlarda müruru ve seyrüseferi her türlü meLO&AN ZAFER MI. Ur VI Muhafaza-i sıhhiyeye mütedir ahkâm-ı mahsusa: Derunlarında veba.

telgraf. Türk hükümeti Marmara denizinin ne Avrupa saha_l sahiliye-sinde ve ne de Karadeniz boğazı mıntaka-i gayrı askeriyesinin garkında kâin Anadolu saha-i Bahiliyesi kısmında. Türkiye ile Yunanistan kendi arazilerinin mezkûr mıntıka ve adalarında her türlü tarassut. Madde :5 — Fransa. îmroz. tahtelbahir igleyen aletler (tahtelbahir sefaini müstesna) ve askeri tayyare tesisatı ve hiçbir Uss-Ü bahri bulunmayacaktır. Gayri askerî hale ifrağ edilmig mıntıkaların ve adaların kara. buralarda tah-ti silâh alınacak efradın. Darıcaya kadar. Bundan bagka Türk hükümeti boğazlarda. Karadeniz boğazı (İstanbul hakkındaki usul-ü mahsusaya halel gelmemek şarüyle. kılmç ve beher yûa nefer için dört hafif makineli tüfenk (fuzul mitralyoz) den ibaret bulunacak olan polis ve jandarma kuvvetinden bagka fiçbir kuvve-i müsallaha tevakkuf etmeyecektir. Balada mezkûr fıkralara rağmen Türkiye. mezkûr mıntıkalar ve adalar haricinde. HEZİMET Mit 443 vazife etmesinden mtinbals masarifJ umumiye temsil edilen devletler tarafından hasas-i mütesaviye veçhile deruhte edilecektir. ingiltere İtalya ve Türkiye hükümetleri tarafından mansub dört azadan mürekkep bir komisyon dördüncü maddenin (1) işaretli fıkrasında muharrer mıntıkaların hudutlanm mahallinde tesbit etmek üzere işbu mukavelenin tarih_i mer'yetinden 15 gün sonra içtima edeceklerdir. Bozcaada ve Tavşan adaları. Galata Üsküdar ile adalar (Prens adaları) dahil olduğu halde ve mezkûr şehrin civarı karibinde âzami onikibin kişilik bir kuvvet bulunabilecektir.nihayet bulmak ÜZere sahilden 20 kilometre baldden çizilmiş olan had arasındaki aa-ha. işbu komisyonda temsil edilen hükümetlerden herbiri kendi mümessillerinin iştikakı olan tahsisat verecektir. boğaz »uları ve Türk arazisini gayri askeri hale İfrağ edilmig mıntıkaları üzerinde uçabilecekler ve oralarda her tarafta kemali serbesti İle karaya veya denize inebileceklerdir. İstanbul. talim ve terbiyeleri için İcap eden hizmet harekâtını icra etmek se-lâhiyetine mâliktirler. top müstesna olmak üzere tüfenk. telefon ve vesalt-I ziyaiyye muhaberatı sistemini tesis konusunda haiz-İ serbesti olacaklardır. Îstanbulda bir tersane bir üssül bahri muhafaza edebilecektir. Beyoğlu. madde . boğazlardan müruru tesib edebilecek hiçbir daimi top bataryası yahut torpil endaht mevkileri tesis etmeyecektir. Karadeniz boğazının şark sahilinden 15 kilometre mesafede . Yunanistan gayrı askeri hale ifrağ edilmig Yunan adalarının karasularından donanmasını geçirebilecek ve fakat bu sulan Türkiyeye karsı üssül harekât olarak Veyahut bu maksatla bahri veya askeri tahgidat için kullanamayacaktır. Kezalik Türkiye İle Yunanistan gayri askerî hale ifrağ edilmig mıntıkalarda ve adalarda ve bunların karasularında. tayyareler veya balonlar vasıtasiyle denizin sathını ve ka'rını tarassut ettirmek selahi-yetlni haiz olacaktır. 2 __ Emir Ali adası müstesna olmak üzere bütün Marmara denizi adaları. Komisyonun ifa-ı 442 KADİR MI9IRO0LU LOZAN ZAFER Mt. sularında tahtelbahir sefinelerden başka hiçbir güna tahtelbahir igleyen alet bulunmayacaktır. Buralarda İnzibatın muhafazası için elzem bulunan ve silâhları. . daimi topçu tesisatı. rovelver. Garpte. çizilmiş bir hatta kadar imtldat eden mıntıka. : Madde: 8 — Payitahtın ihtiyacatı için. Türk tayyareleri.8): Şarkta. Madde : 6 — istanbul'a dair olan 8 inci madde ahkâmı mahfuz kalmak şartıyla gayrı ^s!:erî hale ifrağ edilmig mıntıkalar ve adalarda hiçbir istihkam. Karadeniz boğazının garp sahilinden 15 kilometre mesafede çizilmiş bir hatta kadar imtidat eden mıntıka. 3 — Adalar denizinde Semâdirek Limni. Madde: 7 — Tahtelbahir sefinelerinden başka tahtelbahir igle hiçbir alet Marmara denizi sularına vaz edilemiyecektir. Türk topraklarının gayri askerî hale ifrağ edilmiş mıntıkalarından ve adalarından ve onların Türk donanmasının demlrat-ma hakkına mâlik bulunduğu karasularından Jcuva-i mUsellahasını transit suretiyle geçirmek hakkını muhafaza edecektir.

1 akideyn in Cemiyet-i Akvam ahidnamesi mucibince haiz olabilecekleri hukuk ve vazalfe halel iras etmez. boğazlar nizamı işbu mukavele ahkâmı İle muayyen olduğu veçhile yeniden tamamiyle tatbik olunacaktır. Madde: 10 — îstanbulda. nanistan. Romanya. Amerika düveli müttehidesi hükümeti için işbu mukaveleye iltlhal keyfiyeti. Madde: 11 — Komisyon vezaifinl boğazların suları üzerinde ifa edecektir. Madde: 13 — Komisyonda mümessil bulunduran hükümetler \ kendi mümessillerinin müstehak olabilecekleri tahsisatı kendileri tesviye edeceklerdir. Madde: 16 — Vazifesinin ifası İçin lanın olan nizamnameleri yapmak komisyona ait olacaktır. Büyük Britanya. îşbu iltihak diplomasi tarikiyle Fransa Cumhuriyeti Hükümetine tebliğ edilecek ve hükûmet-i mezkûre tarafından da mümzi veya mültahak olan devletlerin kâffesine tebliğ olunacaktır. boğazlar komisyonu unvanını alacaktır. Fransa. İltihak Fransa hükümetine yapılacak tebliğ gününden itibaren muteber olacaktır. HEZİMET Mlî 445 Madde: 19 — Tarafeyni allyeyn-i akideyn gayri mümzi devlet-leri işbu mukavelenameye iltihaka imale için bütün gayretlerini sarfedeceklerdir. boğazlardaki seyrüsefer meselesiyle iştigal eden Türk hükümeti devalıi ile münasebatta buluna. Madde: 18 — Boğazların ve civar mıntıkaların gayri askeri hale İfraının Türkiye için askeri noktai nazardan bigayri hakkın bir tehlike teşkil etmemesini ve boğazlar serbestisinde veyahut gayri askerî mıntıkaların emniyetinin ef al-i harbiye ile tehlikeye düşmemesini arzu eden tarafeyn-i aliyeynJ akideyn ahkamı atiyeyl kabul ederler. işbu hüküm taraf-ı aliyeyn. Bu maksatla komisyon. Yu.Madde: 9 — Eğer harb halinde Türkiye yahut Yunanistan muharip devletler hakkını istimal ederek balada muayyen gayri askerl-lik haline tadilât icra edecek olurlarsa sulh tesis eder etmez Igbu mukavele ile muayyen usulü iadeye mecbur olacaklardır. İtalya. komisyonda kezalik bir mümessil bulundurmak hakkını istilzam edecektir. onikinci maddede beyan edildiği veçhile müteşekkil bir beynelmilel komisyon tesis edilecek ve işbu ko. Tukarıki fıkrada muharrer harekete sebep olan efaj nihayet bulur bulmaz.Sloven devleti mümessillerinden mürekkep olacaktır.halel etmeyecektir. Madde: 12 — Komisyon bir Türk mümessilinin taht-ı riyasetinde. Madde: 14 — Komisyon. işbu mukaveleye vaz-ül imza devletler olmak haysiyetiyle ve mukavele-i mezkûrenln işbu devletler tarafından tasdiki vaki oldukça. Hırvat . Madde: 17 — İşbu mukavelename ahkâmı TUrkiyenin Türk sularında donanmasını serbestçe cevelan ettirmek' hakkına İrası . Komisyonun sair masarifi Cemiyet-i Akvamın KADİR mesarifini taksim için tesblt edilmiş olan nisbet dairesinde mezkûr hükümetler tarafından deruhte olunacaktır. çektir. . Bulgaristan. Aynı hak işbu maddenin birinci fıkrasında isimleri zikredilmeyen Bahr-i Siyaha sahüdar diğer müstakil devletler için aynı sera. Rusya Sırp. çaktır. . üçüncü ve dördüncü bentlerinin mevzuunu teşkil eden harb gemilerinin ve askerî tayyarelerin müruruna müteallik ahkâma lâyıkıyla müracaat olunup olunmadığına bakmakla mükellef olacaktır. Boğazlar komisyonu vazifesini Cemiyet-i Akvamın himayesi tahtında icra edecek ve her sene cemiyeti mezkûreye vazifesinin «ureti ifasından bahis bir rapor gönderecek ve bundan başka ticaret ve seyrüsefer noktai nazarından faideli her türlü malûmatı ita ede. İBoğazlarra gayn askeri hale ifrağına ve serbestisine taalluk eden ahkâmın bir c"3'U mütemmimini teşkil eder. İtalya ve Japonya bu hususta Cemiyeti Akvam meclisinin karar vereceği bütün vesaitle om müştereken men edeceklerdir. misyon. Eğer serbestl-1 mürura müteallik ah^^a Oca edilen bir tecavüz nâgihâni bir taarruz yahut herhangibir fiiiil harp veya tehdidi harb boğazlarda seyrüseferin serbestlisini veya gayri askerî mıntıkaların emniyetini tehlikeye koyacak olursa tarafeyn-1 âllyeyn-i akideyn ve her halde Fransa. ikinci maddeye merbut lahikanın İkinci. LOZAN ZAFER Mİ. it dairesinde mahfuz olacaktır. Japonya. Büyük Britanya.

Venizelos. Mourice Velazar nişanlarının komandor rütbesini ve Koron ditaliy nişanının Grande Offic er rütbesini haiz mösyö Joule Cezare Montagne. Atina fevkalâde murahhas ve orta elçi. Sırp . İtalya sefiri kebiri. Sinop Mebusu. balada mezkûr murahhaslar işbu mukavelenameyi imza etmişlerdir. Tasdiknameler sürat-i mümkine İle Pariste tevdi olunacaktır. bu bapta bir mukavelename ektine karar vermişler ve murahhasları olmak üzere Hasmetltt Büyük Britanya ve İrlanda Kraliyeti müttehidesi maverayı ebhar Britanya araziai kralı ve Hindistan İmparatoru hazretleri: Istanbulda fevkalâde komiser aseletli Sir Horace George Mon-tagü Rumbolt.Sloven Kralı Hazretleri: Bren'dç. hukuk doktoru. Umuru Hariciye Vekili famet Paşa. herblrine onun mevsik birer nüshasını verecektir. Japonya Bulgaristan Yunanistan.G. 24 Temmuz 1923 tarihinde Lozan'da bir nüsha olarak tanzim edilmiş olup bu nüsha Fransa Hükümeti hazine! evrakına vazedilecek ve hükümeti mezkûr akld devletlerden. İşbu mukavelename bugünkü tarihli muahede-i sulhiye ile aynı feralt dahilinde meriyete girecektir. Bulgaristan iğin: Şimendöfer posta ve telgraf nazır-i sabıkı Mösyö Buğdan Mor_ fof. Alejc-sandr nişanının Grande Kuruva rütbesini haiz Mösyö Dimitri Stan-çiof. St. Soleil Lovan nişanının birinci rütbesini haiz Roma fevkalade sefiri kebiri ve murahhas mösyö Gentaro Uçiyal Juzammi. İSMET DR. Hagihetlû Sırp . barrone G. Fransa.Hırvat .u Sıhhiye Muaveneti İçtimaiye Vekili Dr. Orta elçi Mösyö Kostantin Konçesko. . Tasdiken lilmakal. fevkalâde murahhas v« orta elçi Möayö Dr.Sloven devleti ve Türkiye Trakya hududlarında sulhun idamesi emniyeslyle ve bugünkü imza edilen sulh muahedermmesiniri 24 üncü maddesinde beyan edildiği üzere bu hudutların her İki tarafında bazı tedablr-1 mahsusa-i mü-tekabilenin İttihazı lüzumunu bu maksatla takdir ederek. HaşmeUÜ İtalya Kralı Hazretleri:" .C. HEZİMET MİT 447 Sabık heyet-i nüzzar reisi Soover nişanının Grande Kuruva rütbesini haiz Mösyö Eleftrios K.Madde: 20 — İşbu mukavelename tasdik edilecektir. Diamandi. Haşmetlü Romanya Kralı Hazretleri: Orta elçi Mösyö Konstantin 1. Romanya. Haşmetlü Japonya İmparatoru Hazretleri:. Muahede-yi mezkûreye vazıul imza olmayıp bu esnada İşbu mukavelenameyi henüz tasdik etmemiş-olan devletler hakkında bu mukavelename düveLİ mezkûrenin diğer-düveli âkideye Fransa Hükûmet-i Cumhuriyesi tarafından ihbar edilecek olan tasdiknamelerini tevdi ettikçe meriyete girecektir. Mourice Velazar ve Koron dital y nisanlarını Grande courvasmı haiz aseleUÜ marki Camllle Carronl. Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti: Edirne Mebusu. Umnr. Londra orta elçisi soover nişanının Komandor rütbesini haias mösyö Demeter Kaklamanos. RIZA NUR HASAN HÜSNÜ HORACE RUMBOLT PELLE GARRONİ MONTAGNB UÇÎYAÎ VENİZELOS • V KAKLAMANOS DİAMANDİ KONÇESKO MORFOF ÎSTANÇİOP 446 KAD1K MI9IROÖLU m TRAKYA BUDÜDUNA DAİR MUKAVELENAME Britanya İmparatorluğu. St. Milotia Yuvanoviç. fevkalâde murahhas ve orta elçi. Fransa Cumhuriyeti Reisi: Fransa sefiri kebiri cumhuriyetin şark fevkalâde komiseri Le_ gion d'honour nişanı milliyesinln Grande Offlcier rütbesini haiz ferik general Mösyö Mourice Pelle. Istanbulda fevkalâde komiser St. İtalya.M. Rıza Nur Bey.Hırvat . Kraliyetin senato âzası. Hagmetlü Yunanlılar kralı hazretleri: LOZAN ZAFER Mİ.

kasabanın merkezinden itibaren asgari 5 kilometre bir daireyi gayrı askeri hale ifrağ edilmiş mın_ tıka haricinde bırakarak Karadenizde Anberler <Anberler) in şimali garbisinde kâin körfezin en içerlek noktasında hitam bulacak bir hat. Madde: 2 İşbu mukavelenamenin mevkii meriyete vazı tarihinden itibaren 15 gün zarfında teşkil edilecek bir tahdit komisyonu.Bulgar ve Türk .Trabzon Mebusu.Bulgar hududundan asgari 30 km. Madde:! Adalar denizinden Karadenİze kadar Türkiyeyi Bulgaristan ve Yunanistandan tefrik eden hudutların tarafeynindeki arazi âtideki hudutlar dahilinde (merbut haritaya müracaat) ve takriben 30 kilometre Vüs'atinde olarak gayrı askeri hale ifrağ edilecektir. Bu kabilden hiçbir yeni müessese inşa edilemiyecek ve hiçbir silâh ve levazım-ı harbiye deposu ile taarrü-?. 3 — Bulgar arazisinde. kâmatı. gümrük memurları. Yunan ve Türk arazisine ait ameliyata iştirak edebileceklerdir. HEZÎMBT MI? 449 2 — Jandarma. adalar denizinden Yunan _ Bulgar hududuna Kadar: 448 KADtR MISIROOLU Mekri burnunun ucundan (Mekri kasabası hari£ olmak üzere) başlayarak şimale doğru Tahtalıya kadar Merice oldukça muvazi bir istikamet takibederek ve badehu Meherkos (Meherkos)un şarkından küçük Derbendin takriben 15 kilometre garbında Yunan Bulgar hududu Üzerinde tâyin edilecek bir noktaya vasıl olan bir hat. askeri. 1 — Türkiye arazisinde Adalar denizinden Karadenİze kadar: Bugünkü tarihle imza edilen sulh muahedesinin ikinci maddesinin 1 ve 2 numaralı kısımlarında tâyin edilen Türkiyenin Yunanistan ve Bulgaristan ile olan hudutlarına oldukça muvazi bir hat ile tahdit edilecektir. Büyük Britanya İtalya.l veya tedafü olsun. 2':__Yunanistan arazisinde. polis kuvveti. B— Gayn askeri hale ifrağ edilen Yunan arazisinde ceman 2500— klai. bunların arazisinde bulunduğu devlet tarafından silâhtan tecrit ve hedm edilecektir. LOZAN ZAFER Mt. Bu hat 40 kilise havalisinde 40 kilise kasabası ile kasabanın merkezinden itibaren asgari 5 kilometrelik bir dairesi gayri askeri bir hala ifrağ edilen mıntıkadan hariç bırakmak şartiyle ve huduttan asgari askeri bir hale ifrağ edilen mın-takadan hariç bırakmak şartiyle bu huduttan asgari 30 kilometre mesafede çizilecektir. bir mesafeden geçerek ve-yalnız Harmanlı mıntıkasında Harmanlı kasabasıyla. . birinci maddede izah edilen hudutları arazi üzerinde tayin edip çizecektir. Mamafih bu ameliyattan hasıl olacak mesainin heyeti mecmuası komisyonun celse-i umumiyesince kayıt ve tesbit edilecektir. 1 — Elyevm mevcut bulunan bilûmum daimi veya sahra Istih. hafızlan gibi asayişi dahiliyi temine ve hudutları tarassuda müktazl anasırı mahsusadan maada hiçbir kuvvet musallana ne ikame edilecek ne de harekâtta bulunabilecektir. Bu hat adalar denizinde İbrice (İbritje) burnundan beda' ederek Karadenizde Serbest (Serbe3) burnunda nihayet bulacaktır. sabık Vekil Hasan bey hazaratını tâyin etmişlerdir. Tayyareyi ihtiva etmeyecek olan işbu anasın mahsusanm mevcudu âtiyüzzikr miktarı tecavüz etmeyecektir: : A — Gayn askeri hale ifrağ edilen Türk arazisinde ceman — 5000— kigi. Madde: 3 Birinci maddede muharrer mıntıkaların gayri askeri hale ifrağı âtideki şeraite göre icra ve idame edilecektir. Bulgaristan. bahri veya havai sair hiçbir tesisat vücuda getiriitniyecektir. Yunan _ Bulgar hududundan Karade-nize kadar: Berveçhi bala tâyin edilen noktadan beda' edip Papazköyün 5 kilometre garbında Edirne şosesini Kusskavak (Kuskavak) de kat ederek badehu Yunan . Bu komisyon Fransa. Yunanistan ve Türkiye tarafından — her devlet için bir mümessil bulunmak şartıyla— tâyin edilecek mümessillerden mürekkep olacaktır. hudut mu. Bulgar.çar arazisinde ceman 2500— kişi. C — Gayn askeri hale ifrağ edilen Bul. Müşarünileyhin usuluna muvafık ve muteber tanınan ge-lâhiyetnamelerini ibrazdan sonra ahkâm-ı âtiyeyl kararlagtırmıg-lardir.

3 — Askerlikten tecrit edilen menatlk üzerinde herhangi bay.E GARRONİ MONTAGNE UÇÎYAÎ VENİZELOS KAKLAMANOS DİAMANDİ KONÇESKO MORFOP İSTANÇİOF LOZAN ZAFER Mt. HEZİMKT MİT 451 İKÂMET VE SELABtYET. bu hususta bir mukavele akdine karar vermişler ve murahhasları olmak üzere: Haşmetlü Büyük Britanya ve İrlanda Kraliyeti Müttehidesi. Tasdiknameler sürat-i mümklne ile Pariste tevdi edilecektir. Japonya. Yunanistan ve Türkiye tarafından mütekabilen tasdik edildiğinden itibaren mer'l olacaktır. Madde: 4 İşbu mukavelenamede arazileri mevzuubahs olan hemhudut devletlerden birisinin ahkâm-ı salifeye riayet hususunda dermeyan edeceği bir talebi olduğu takdirde mezkûr devlet işbu talebi Cemi. Türkiyede diğer devletler tebasının şerait-i ikametini ve igbu devletler arazisinde Türk tebasının şeraiti ikâmeti ve selâhiyetl adliyeye ait mesaili asri hukuk-u düvele tevfikan tanzim eylemek arzusunda bulunduklarında. O /amanda bunu henüz tasdik etmemiş olan diğer devletler hakkında bu mukavelename dUvel-1 mezkûrenln diğer düvel-1 akideye Fransa Hükümeti Cumhuriyeti tarafından ihbar edilecek olan tasdiknamelerini tevdi ettikçe meriyete girecektir. . Tasdiken lilmakal maruzzikr murahhaslar igbu mukavelenameyi imza etmişlerdir. Maverayı Ebhar Britanya arazisi kralı ve Hindistan imparatoru hazretleri: Istanbulda fevkalâde komiser asaletlü Sir Hocare George Mon-ttgü Rumbolt Barrona J.Bunların teçhizatı her gün atop hariç olmak şartlyle ancak ro. rağı hâmil askeri veya bahri tayyarelerin tayaranı memnudur. diğer taraftan. Bu ahkâm 27 teşrinisani 1919 tarihli Noyyi muahedesi mucibince Bulgaristan terettüp eden mecburiyetleri ihlâl etmeyecektir.i mahsus bu tasdikleri kayıt ve tesbit edecektir. komiser St. İşbu mukavelename Bulgaristan. İgbu mukavelename Lozanda 24 Temmuz 1923 tarihinde bir nüsha olarak tanzim edilmiş olup mezkûr nüsha Fransa hükümeti hazine-i evrakına tevdi edilecek ve hükûmet-i mezkûre mevsuk bir-sürati mümküne ile tevdi edecektir. velver. Sırp . Fransa.J. kılmç. Hırvat _ Sloven devleti. İSMET DR. RIZA NUR İASAN HÜSNÜ HORACE RUMBOLT PELL. yeti Akvam meclisine tevdi edecektir. Yunanistan. t ADLİYE HAKKİNDA MUKAVELENAME Bir taraftan.M.S. tüfenk ve beher (yüz) nefer başına (4) makineli tü. Cumhuriyetin şark fevkalâde komiseri Le_ glon d. Britanya İmparatorluğu. Romanya. Hanour nişanı milliyesinin Grande Offisier rütbesini haiz ferik general Mösyö Mourice PeUe. Madde: 5 İşbu mukavelename tasdik edilecektir. \ Bir zabıtnâmey. fekten ibaret olacaktır. Türkiye. İtalya. Moris Velazar ve kunın-ditall nişanlarının Fransa Cumhuriyeti Reisi: Fransa sefiri kebiri. Japon hükümeti tasdikin' Jcra edilmiş olduğunu Parlstekl mtt-messili siyasi vasıtaslyle Fransa Hükümeti Cumhurlyeslne bildikF : 29 450 KADİR MI9IHOÖLU mekle iktifa selâhiyetinl haiz olacak ve bu takdirde tasdiknamesini suretini düvel-1 mümziyeden herblrine tevdi edilecektir.

Madde: 3 Türkiyede diğer düveli âkide tebasının kavanin ve nizam&tı mahalliyeye tevfikan her türlü emvali menkul© ve gayrı menkule-yi ihraz tasarruf( devir ve feraa haklan olacaklardır. LOZAN ZAFER Mî. Soover nişanının komandor rütbesini haiz Mösyö Demeter Kaklamanos. Haşmetlü Yunanlılar Kralı Hazretleri: sapık heyeti nüzzar reisi soover nişanının Grande kruvasını haiz Mösyö Elefterios K. Vekil Hasan bey.Sloven Kralı Hazretleri: Bern'de fevkalâde murahhas ve orta elçi Dr. Türk tebaasının muhtelif ticaret. XIouriceı Velazar nişanının komandor rütbesi ve Kuron Ditali nişanının Grande Officer rütbesini haiz Mösyö Julius Cesare Montagne. Umuru Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Vekili Dr. Venizeîos. Trabzon Mebusu sabıkı.Haşmetlü İtalya Kralı Hazretleri: Kraliyetin senato âzası. Düveli âkidei mezkûreden biri gerek kanunların iktteasınca ve gerek diğer bir cürete mebhusun ann'e ahkâmından her hangi birisi için muamelel mütekabile itasından irrftina edecek olursa onun tebaa ve şirketleri Türkiyede zlkrolunan ayni hükümden istifade edemiyecektir. Teba-yı mezkûre orada şahıslan. Mildin Yuvavlç. İşbu maddenin tabikinde. 452 KADİR MISIROÖLU Haşmetlü Sırp . orta e!ç! m8sy8 Kos-tantln Konçesko. mallan. Sinop Mebusu. İtalya sefiri kebiri. Londra orta elçisi. meslek veya sanat envaını icraya selâhiyetlerl ve bilmukabele düveli mezkûre arazisinde. hibe vasiyet yahut diğer her suretle emvali mebhuseden tasarruf edebilecekleri gibi ber mucibi kanun vesaret tarikiyle veya hibe veyahut vasiyet suretiyle emvali mezkûreye malik olabileceklerdir. Istanbulda fevkalade Grande Kruvasını haiz asaletlü Marki Camille Garoni. Muhacerata müteallik ahkâma halel gelmemek üzere teba-yı mezkûre memlekette meri kavanin ve nizamata teflk-i hareket şartıyla Türkiyeye duhul ve orada ikâmet hususunda serbesti-i tamme malik olacaklar ve binaenaleyh Türklyeye gidip gelebilecek ve orada ikâmet eyleyebileceklerdir. düveLi âkidenin dominyonları müs-temlekatı ebl'e himayeleri veya hükümleri altındaki memleketler-den herbiri ayrı ayrı memaliki akide ad ve İtibar edilecektir. Atina fevkalâde murahhas ve orta elçisi St. Tebaayı mezkûre bilhassa bey' mübadele. Müşarünileyhin usulüne muvafık ve muteber tanınan selâhiyetnamelerini ibrazdan sonra ahkâmı atiye-yl kararlaştırmışlardır: FA8IL I SERAtT-1 İKÂMET Madde : 1 İşbu fasılda münderiç ahkâmdan her birinin Türkiyede diğer-düve-li âkide tebaa ve şirketlerine tatbiki. Rıza Nur bey. Haşmetlü Romanya Kralı Hazretleri: Orta elçi mösyö Konstantin t Diamandl.Hırvat . Haşmetlü Japonya İmparatoru Hazretleri: Soleil Lovan nişanının birinci rütbesini haiz Roma fevkalâde sefiri kebiri ve murahhası Mösyö Gontnro Uçiyai Juzammi. hazaratını tâyin eylemişlerdir. meslek re ea-nat envaını icraya selâhiyetleri lgbu . Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti: Edirne Mebusu Umuru Hariciyi Vekili tsmet Paşa. düveli mezkûre arazisinde Türk tebaa ve şirketleri hakkında tam bir muamele-i mütekabile tatbiki şart-1 sarihine muallâktır. Madde: 4 Türkiyede Öiğer düveli âkide tebaasının muhtelif ticaret. HEZİMET Mt? 453 hukuk ve menafi hususunda kavanln ve memurini mahalliyenin lıımaya-i tamme ve müstemiresine nail olacaklardır. KISIM I DUHUL VE tKAMB Madde: 2 Türkiye toprağında diğer düveKi âkide tebaası şahısları ve malları itibariyle umumi hukuk-u beyneddüvcle tevfikan mazhar-ı kabul ve muamele olacaklardır.

sanat ve İstismarat İcra eylemek veya Türklyede her ne suretle olursa olsun faaliyette bulunmak için bunlar her ne mahiyette ve herne nam ile olursa olsun Türk tebaasının tabi olduğu ver. sınai veya mail şirketler.Madde: 5 Diğer düveli âkideden herhangi birinin arazisinde usulüne tevfikan teşekkül etmiş olan ticarî. Düveli mezkû. Hariçte yerleşmiş olup Türkiye arazisinde mürurları esnasında herhangi suretle faaliyette bulunacak düveli mezkûre tebaası aynı ehemmiyet ve mahiyette faaliyette bulunan Türk tebaası ile Tttr-kiyede yerleşmiş sair ecnebilerin memlekette vergiler hakkında cari ahkâm mucibince tabi oldukları vergi. Şirketin ifayı muamele edebilmesi için lazım olan emvali gayri-menkule hakkında dahi aynı hüküm cari olacak ise de bu halde emvali gayrimenkule ihrazı keyfiyeti şirketin hedefA mahsus-u teşekkülü olmamak mukarrerdir. LOZAN ZAFER Mt. meslek. . resim ve mükellefiyetten herne mahiyette ve herne nam ile olursa olsun başka veya daha ağır vergi. Tard ve tebit muamelesi hıfzıssıhha ve insaniyete muvafık şerait tahtında icra olunacaktır. mebhusun anh mukavelâtın aktine in_ tlzaren 1 kanunusani 1923 tarihindeki statüko muhafaza edilecek ve zikrolunan 12 ay müddetin inkızasına kadar mukavele akdo-lunamadığı takdirde. re gerek bunları gerek ailelerini hervakit kabul etmeyi taahhüt eylerler. Mezkûr şirketler Türkiye arazisinde teessüs edebilecekler ve teşekkül eylemiş olduktan memleket tebaası tarafından icra edile. Madde: 7 Türkiye geıek bir hükmü kamın! üzerine gerek zabıta-t ahlâki. Evvelce ilân edilmedikçe hiçbir istimlâk muamelesi icra olunamıyacaktır. —naklL. 45i KADİR MI9IRO0LU ' bilen ve mezkûr arazide milli şirketlere memnu olmayan her türlü ticaret ve sanatları icra eyleyebileceklerdir. allik kavanine tabi olmayacaklardır.mukavelenamenin tarihi meriyetinden itibaren İ2 ay zarfında Türkiye ile Düveli mezkûre arasında akdedilecek mukavelâtı mahsusaya mevzu teşkil edecektir. gl rüsum veya tekaliften bagka veya daha ağır bir vergi rüsum veya tekailljfe tabi tutulmayacaklardır. Şirketi mezkûre teşekküllerine ehliyetlerine ve İkame ve defi dava haklarına müteallik bilcümle hususatta kanun-u millilerine tevfikan muamele göreceklerdir. efradın 1 kânunusani 1923 tarihindeki hukuku muktesibesine riayet kaydı ihtirazisiyle düveli akideden herbiri tekrar serbestli hareketini İktisap eyleyecektir. vakkaten olsun bunlar mallarındaki hakk-i intifalarından mahrum edilmlyeceklerdir. HEZİMET Mi? 455 KISIM II ABKÂMI TEKALİP Madde: 8 Diğer düveLi âkide tebasını Türkiye arazisinde ve dördüncü madde mucibince kendilerine müsaade edilen her türlü tiearet. lerdir. Menfaat-i âmmeye müstenit olduğu kanunen mütehakkik bir sebep bulunmadıkça ve evvelce muhik tazminat verilmedikçe tebaayı mezkurenin emvali istimlâk olunmıyacak veya velev mu. . bunlar hizmeti askeriye yerine kaim olan her neyi hizmet ve mecburiyet veya tekliften muaf olacaklardır. yo sıhhiye veya teseül hakkındaki kavanin veya nizamata tevfikan ve gerek devletin emniyeti dahiliye veya hariciyesine müteal.. lik esbaptan dolayı diğer akit devletler tebasını ferden tatbik olunacak tedabir ile tard ve tebit hakkını muhafaza eder. Şirket-i mezkûre kavanln ve nizam&t-i memlekete tevfikan her türlü emvali menkuleyi ihraz tasarruf. ye ve sigorta şirketleri dahildir— Türkiyede tanınacaktır. devir ve füruhat hakkına malik olacaklardır. Mebhusun ahn şirket Ier intizam-ı ammeye müteallik ahkâme riayet kaydiyle zikrolunan arazide serbestçe muamelelerinin ifa edebilecekler ve bu hususta her mümasil milli şirketin hukukundan aynen istifade eyleyecek. Şurası mukarrerdir ki. resim veya mükellefiyete tabi tutulmayacaklardır. Madde: 6 TUrkiyede diğer düvel-i akide tebaası hizmeti askeriyeye müte.

îgbu hüküm devletçe vücuda getirilen müessesata veya bir hizmeti umumiye imtiyazım haiz olanlara bahşedilen vergi muafiyetlerinden istifadeyi talep için mabihilihtlyaç olamaz. suıal veya malt şirketler Türkiye kavanini mucibinde tegekkül etmiş aynı mahiyeti haiz şirketlerin Çabi tutulmadıkları hiçbir vergiye. 456 KADtR MISIROOLU bu mukavelenamenin 5 inci maddesi ahkâmına tevfikan Türkiye-de müesses bulunan ve orada icrai faaliyet eden. LOZAN ZAFER Vt. intikal veya tevarüs hususlarında TUrk tebaamın emval. tasarruf ve İntifa ve gerek ferağ. hukuk ve menafi! gerek ihraz. Madde: 11 S İnci maddeden 10 uncu maddeye kadar mevzubahs olan hususun kâffesinde Türkiyedeki diğer düveli âkide tebaasına vilayetçe veya mahallî idarelerce tarholunabilecek tekâlif rflaum ve harçlar. 18 inci madde ahkâmı mahfuz kalmak şartıyla her hususta tebayı mahalliyenie tâbi oldukları aynı şerait dairesinde mehakime serbestçe müracaat ile ikame ve defi dâva edilebileceklerdir. filyal. hukuk ve menafiine ve bu hususlarda tahmin olunan bilcümle mükellefiyat ve bilvasıta veya bilavasıta resim veya vergiden başka veya daha ağırmükellefiyet. kendi tebaasına bahgettiği muameleden daha müsaadekAr bir muamele bahşetmeyecek ve işbu fasılda tasrih olunan mevat hakkında kendi tebaasına ve diğer düveli âkide tebaasına müsavi muamele esasını tatbik edecektir. gube. bir güna is-tJkraza mecburi ve servet üzerinden istisnai ifraz muamelesi tahmil olunmayacaktır. Madde: 16 . resim veya vergiye tabi tutulmayacaktır. resme veya harca her. Madde: 13 Türkiyede teessüs eyleyen veya icrai faaliyet eden diğer düveli akide tebaama veya bunların Türkiye toprakları dahilindeki emval hukuk ve menafli ile düveli mezkûre kavaini mucibince tegekkül etmiş olup Türkiyede teessüs veya icrai faaliyet eden şirketler fil-yaller ve şubeler veya acentalara. HEZİMET MtT VASIL II 8ELÂBİYET-1 ADLÎYE 457 Madde: 14 Türkiyede diğer düveli âkide tebaası ve bilmukabele düveli mezkûre arazisinde Türk tebaası. Madde: 13 Kapitülâsyonların lağvına binaen Türkiye düveli ecnebiye te. Madde: 10 Eğer Türkiye hükümeti heme nam ve mahiyette olursa olsun vergi muafiyetleri ihdas edecek olursa Türk tebasma ve Türk ava-ninl mucibince mfltegekkü girketlere olduğu gibi igbu muafiyetler Türkiyede müesses düveli âkide tebaa ve girketlerine de bahgoluna. çaktır. gube. hali harbte bile olsa. ne mahiyette ve her ne nam ile olursa olsun tabi tutulmayacaklardır. acenta ve mümessillikleri ancak Türkiyede hakikaten mevzu sermayeleri üzerinden veyahut vergiye tabi olacak sermaye tahkik edilemediği tak_ dirde mezkûr sermayeyi tâyine medar olabilecek hakiki kazanç ve iratları üzerinden vergi veya sair tekalife tabi olabileceklerdir. Madde: 9 Nakliyyat veya sigorta şirketleri de dahil olmak üzere diğer düveli akideden birinin kavanini mucibince tegekkül etmiş olup işbu mukavelenamenin beşinci maddesi ahkâmına tevfikan Türkiyede teessüs veya orada icra-i muamele eden ticarî. Türk tebaasının tabi tutulacağından başka veya daha ağır olmayacaktır. acen-ta veya sair mümessilliklerine dahi tatbik olunacaktır. Şurası mukarrerdir ki igbu firma veya şirketlerin heyet-i idareleri Türkiye haricinde bulunduğu takdirde zikrolunan filyal. baasına. Madde: 15 16 ncı madde hükmü mahfuz kalmak şartıyla Türkiye ve diğ«r düveli âkide arasındaki münasebatta selâhiyetl adliye mesaili hukuku beynetdüvel esasatına tevfikan hal olunacaktır. Aynı ahkâm mezkûr memleketlerin firma veya şirketlerinin iş.Salifülbeyan devletler tebaasının Türkiye arazisindeki minval.

kayyımlık. Madde: 17 Türkiyedeki ecnebilerin şahıslan ve malları hakkında Türk me.1 meriyete duhulü anında beyan etmek hakkını muhafaza ederler bu tak. düvel-l mezkûre işbu muka. Mukavelename bugünkü tarihli sulh muahedesi ile aynı şerait tahtında mevki-i meriyete girecektir. tefriki ebdân. zikrolunan dominyanlara. memleket veya araziden herhangi biri namına mukaveleye muharren iştirak edebileceklerdir. Türkiye mukavelenameyi gerek diğer bilcümle devletlere karşı ve gerek bu devletlerden yalnız birine karşı fesih selâhlyetini hala olacak ve şıkk-i ahirde mukavelename diğerlerine nazaran mevki-i meriyette kalacaktır. müstemleke. Şu kadar ki. düveli mezkûrenin Türkiyede mukim olan veya orada bulunan tebaayı gayrimüslimesine müteallik ahkâmı şahsiye mevadmda yâni nikâh. feshedilinceye kadar LOZAN ZAFER Mİ.u milli mucibince karar vermek üzere birinci fıkrada münderiç mesail hakkında dahi haizi selâhiyet olabilirler.' hangi bir! tarafından fesih edilmediği takdirde. mukavele. yede tatbik edilen esas ve usullere muvafık bir himaye temin edileceğini Türkiye hükümeti beyan eyler. müstemlekelerinin mema. cihaz. vela mucibince yapacakları beyanat ile mukaveleden ihraç edebilecekleri hükûmet-1 muhtareden müstefit dominyon. hacir ve emvali raenkuleye müteallik vasiyet veya tevarüs veyahut taksim ve tasfiye! tereke ve alelitlak hukuku aile mesailinde ancak ahkâmı şahsiyesi mevzüubahs olan tarafın tabi olduğu memlekette müteşekkil mehakimi milliye veya dlger makamatı milliye haizi ee-lâhiyet olacaktır. Madde: 18 Türkiye ile diğer düveli âkide beynindeki münasebatta masa. allik mevadda haiz oldukları vezalfi mahsusayı haleldar etmediği gibi tarafeyn-in mahakimi milliye veya diğer makamati milllyele-rinin dalrei selâhiyetlerine dahil olduğu berveçhl balâ takarrüre-den mesaile ait delâil ve beyylnati Türk mehakiminin talep ve kabul ve istlma hususundaki haklarına da halel vermez. tebenni. ehliyeti şahsiye. hakimi nezdinde hukuku düvele ve diğer devletlerde sureti umumi.Türkiye ile diğer düveli âkide arasında mukarrerdir ki. talâk. benut. Tasdiknameler sürati mümkine Ûe Pariste tevdi olunacaktır. müstemlekata memallk-i mahmiye memleketlerle araziye karşı işbu mukaveleden münbais ta. Mukavelename müddet-i mezkûre inkizasın-dan laakal bir sene mukaddem tarafeyn-i aliyeyn-i akideynden her. memleket-i mahmiye. zilerden kâffesinde veya bazılarında mukavelename-! mezkûr ahkâmının tatbik olunmayacağını.! mezkûrenin mevki. . rüft. masarifi muhakemeye ait mahkûmiyetlere meccani müzahareti adliyeye din için hapse müteallik bilcümle mesai I alakadar devletler arasında akto-lunacak mukavelâtı mahsusa ile hal olunacaktır. ahhüdattan bert olacaktır. Mukavelename Türkiyeden gayn âkit devletlerden herhangi biri tarafından fesholunursa İşbu fesih ancak mezkûr devletle Türkiye arasında haizi tesir olacaktır. ebud. istinabeye. Madde: 21 işbu mukavelename tasdik edilecektir. iştiraki emvali zevceyn. rif muhakeme»! müemmen kefalet akçasını. Birinci fıkra hükmünden müstesna olarak gayet dâvada alâkadar olanların kâffesi Türk mehakiminin kazasına tahriren razı olurlar ise. tjbu hüküm hukuku beyneddüvele veya âkld olunabilecek mu-kavelâtı Iıususlyeye nazaran konsolosların nüfus vukuatına müte. vesayet. evrakı adliye ve gayrı adliyenin tebliğine. dirde Türkiye. Madde: 20 İşbu mukavelename tarihi meriyetinden itibaren 7 sene müd_ det için aktedilmiştir. HEZİMET 111? 4ft9 meri kalacak ve fesih ancak bir sene müddetin inkızasından sonra haiz-i tesir olabilecektir. lik-i mahimiyelerinin veya maverayı ebhardaki memleket veya ara. iıâmatın icrasına. mehaklm-i mezkûre tarafeynin kanua. FASİL IH AHKÂM-I NİHAİYE Madde: 19 Düveli akide kendi hâkimiyet ve idarelerinde tabi olan bir hükümet muhtareye mâlik dominycllarmın.

Trabzon Mebusu sabık Vekil Hasan bey. Mourice nişanlan nm komandor rütbesini ve Kuron Ditaliy nişanının Grande Officier rütbesini haiz Mösyö Juliuss Cesare Montanya.. Lozanda 24 Temmuz 1923 tarihinde bir nüsha olarak tanzim edilmiş olup bu nüsha Fraıvsa hükümet i cumhıiriyesi hazine-i evrakına tevdi olunacak ve hükümeti mezkûre vazı-ül imza devletlerin herbirine anın mevsuk birer "nüshasını ita eyleyecektir.J. Venizelos. Britanya imparatorluğu. St.Honouır nişanı misillinin Grande Officier rütbesini haiz ferik general Mourice Pelle. Bu maksatla bir mukavelename aktine karar vermişler ve murahhasları olmak üzere: Haşmetlü Büyük Britanya ve İrlanda Kraliyeti müttahidesi. . Diamandi.Sloven ve diğer taraftan. Atina fevkalâde muharras ve orta elçisi. Soover nişanının Grande Kruva rütbesini haiz Mösyö Eleftrioa K. Mourice Velezar ve Kuron Ditaiiy nişanlarının Grande kuruvasını haiz aseletlü marki Camille Garronl. rıza NUR HASAN HÜSNÜ HORACE RUMBOLT PELİDE GARRONÎ MONTANYE VÇÎYAÎ VENİZELOS KAKLAMANOS DfAMANDİ KONÇESKO MORFOF İSTANÇÎOF 460 KADİR MI9IR0GLU TİCARET MUKAVELENAMESİ Bir taraftan. Kdirne Mebusu. HEZİMET Mt? 461 Orta elçi Mösyö Kostanün t. balâda zikrolunan murahhaslar İşbu muka. Münasebat-i iktisadiyetini hukuk-u düvel esası üzerine ve ticareti teşvik ve mübadelâtı teshil edscck en münasip şekillerde teste arzusuyla mütehassıs olarak. J.M. HagmeUÜ Romanya Kralı Hazretleri: : LOZAN ZAFEB Mi. tantin Könçesko. Türkiye. İtalya sefir-i kebiri. Haşmetlü Sırp . ma-verayı ebhar Britanya arazisi Kralı ve Hindistan İmparatoru hazretleri: Istanbulda fevkalâde komiser aseletlü Sir Horace George Mon-tegü Rumbolt. Haşmetlü Yunanlılar Kralı Hazretleri: Sabık heyeti nüzzar reisi. Umur-u Sıhhiye ve Muavenet-i İçtimaiye Vekili Dr. İSMET DR. velenameyi imzalamışlardır. on d.Sloven Kralı Hasretleri: Bernde fevkalâde murahhas ve orta elçi Mösyö Dr. Fransa Cumhuriyeti Reisi: Fransa sefiri kebiri. Londra orta «İçişi. Milotln "Vuvanoviç. Rıza Nur bey.S. Japonya. . Sinop Mebusu. Hagmetlü Japonya İmparatoru Hazretleri: Soleil Lovan nişanının birinci rütbesini haiz Roma fevkalâde sefir-i kebir ve murahhası Mösyö Gentaro Uçiyai Juzanımi. İtalya. Umuru Hariciye Vekili İsmet Paşa. Istanbulda fevkalade komiser St. Haşmetlü İtalya Kralı Hazretleri: Kraliyetin Senato azası. cumhuriyetin gark fevkalâde komiseri. Legi. Hırvat . Soover nişanının komandor rütbesini haiz mösyö Demeter Kaklamanos. Türkiye Büyük Millet JMeclisi Hükümeti. orta elçi Mösyö Kos. Fransa. Barona. Yunanistan Uomanya> Sırp Hırvat .Tasdiken lUmakal.

4 — Afyon vesair mevaddi semiyenln istimaline mani ol. inak. lunduğu zamandan itibaren tenzil olunmak icabecektir. İşbu emsal 1 mart 1923 tarihinde mevkii meriyette bulunan emsal olacaktır. ra ahkâm-i âtiyyeyi kararlaştırnu'j'. Madde: 2 — 1 Eylül 1916 tarihli Osmanlı tarifesinde muharrer olup Türk evrak-i naktiyesi olarak istifa kılınan rüsum. Türkiyeye hin-i ithallinde ka-abili tatbik-farifeler 1 Eylül 3 916 tarihinde mevkLl meriyete konulan Osmanlı siklet-i eşya tarifesinin aynı olacaktır. 7 — Devlet inhisarları tesis veya idame eylemek. Aynı veçhile eğer l§bu" mukavelenamenin mevkii meriyete vazına takaddüm eden ay zarfın-da Türk lirası bir İngiliz lirası İçin 745 kuruştan ibaret* fi-l İptidaiye Disbetle % 30 dan fazla vasati bir tenzil. 6 — Alttın sikkenin veya altun maddenin ihracını men eyle. 2 — Selâmet_i devleti temin eylemek. Berveçhl balâ zikredilen emsal kambiyo fiatına göre âtideki kavaide tevfikan tanzim ve telif olunacaktır.i mezkûr ancak İngiliz lirası olarak nakdiye olarak 5 Türk lirasından dûn bir kıymette bu. Aynı veçhile eğer işbu mukavelenamenin tâdil olunacaktır. vam edecektir. Ancak merbut (1) numrolu cetvelde tadat edilen mevad 9 misle tabi olacaktır. halini men eylemek.ardır: FASİL 1 Madde: 1 — İşbu mukavelenamenin mevki-i meriyete vazın-dan itibaren diğer/düveli âkide arazisinden neş'et ve vürut eden mahsulât-ı tabiiyeye veya mamûlâtâ.hazaratını tâyin etmişlerdir. LOZAN ZAFER Mi. 12 ve 9 mlsil-lernin tabi oldukları gerait dahilinde tezyit olunabilecek ve fakat Türk lirasının tezaytit_ü kıymeti halinde misl. Bu misil 3 ay hitamında lcabederse son ayın vasati kambiyo fiatına göre yeniden tâdil olunacaktır. derse son aynı vasati kambiyo fiatına göre yeniden tâdil olunacak. Bu omsal İngiliz lirası 745 kuruş kâğıt para kıymetinde olduğu bir zamanda tesbit edilmiş olduğundan eğer işbu mukavelenamenin mevkii meriyete vazına takaddüm eden ay zarfında Türk lirasında fi-i mezkûre nisbetle yüzde 30 dan fazla vasati bir teza-yüd-i kıymet husule gelirse 12 ve 9 misilleri ayın aynı fi-i vasatısîy.i kıymet gösterirse 12 ve 9 misilleri aynı ayın vasati fiatına göre tezyit olunabileceklerdir. Madde: 3 — Türkiye âtideki hususat İçin lüzum görülebilecek olanlardan maada bilcümle ithalât veya ihracat memnu iye tlerinl işbu mukavelenamenin mevki-i meriyete vazından itibaren ref etmeyi ve işbu mukavelenamenin müddeti esnasında tekrar teste eylememeyi taahhüt eder. 5 —• Türkiyede Istismall memnu bulunan mevaddi küûliyenin la. Nakdi Islahat vukuunda berveçhl balâ tesbit olunan muhtelif misiller gümrük rüsmuna halel getirmeyecek surette yeni ve eski nükut arasındaki farka göre tadil olacaklardır. le mütenasiben tenzil edilmez lâzım gelecek bu suretle tâdil ve la_ 462 KADİR MI3IROOLU lâh edilen misil müteakip 3 ay zarfında mablhittatbik olarak de. 3 — Eşhas ve hayvanat ve nebatatı emraz-ı sariye hayvaniye ve nebatlyeden vikaye etmek. Bu misil 3 ayın hitamında icaba. berveçhl âti-tâyin edilen şerait dairesinde kambiyo fiatına göre zaman zaman tâdil ve islâh olunacak olan emsal tezyide tabi tutulacaktır. Türk lirasının tenezzül kıymeti halinde beş misli. Murahhasiyn müşarünileyhin inak. HEZİMET Mİ? 453 Diğer düvel-i âkideden herbiri tarafından kendisine mezkûr devletin kavanini mucibinde muhik bir muamele-yi mutakabele verilmek şartiyle Türkiye memnuatı hiçbir nevi fark gözetmeksizin tatbik etmeyi ve eşya-yi memnua için istisnalar veya ruhsatlar bahgey-lediği halde hiçbir âkid devlet ticaretinin zararına . 1 — Hayatı maişete elzem olan menaii muhafaza ve milletin faaliyet-t iktisadiyeslni vikaye etmek. bul ve muteber tanınan selâhiyetnamelerini ibraz eyledikten son. mek. bu suretle tâdil ve Islâh edilen misil müteakip 3 ay zarfında mabi-bittatbik olarak devam edecektir. tır.

Madde: 7 — Türkiye ve diğer düveli âkide ithal edilen eşyanın menşei olan memleketi lrae etmek üzere işbu eşyanın mezkûr men» ieket istihsalât ve imalâtı mllliyesinden olduğunu veyahut mezkût memlekette uğradığı tahavvülât dolayısıyla o suretle telâkki edil mek lâzımgeldiğinl mttsbit resmi bir şahadetname ibrazını ithalâtda bulunan eşhastan mütekabllen talep edebileceklerdir....185-187-188 Eldivenler...... Madde: 4 — Muameleli mütekabile çartiyle Türkiyede aksız veya istihlâk resmi diğer düvel-i akide memaliklnden neşet ve vürut eden emtiaya ancak Türkiyede istihsal edilen aynı veya mümasili eşya üzerinden istifa olunduğu miktar dahilinde olmak üeere tatbik edilecektir..... saade etmemeyi taahhüt eyler.... den vareste tutulacaklardır....... ............ 464 KADİR MI3IROOL..... mukavelenamenin bütün müddet-i deva-eımca Türkiyeye temin etmeyecek olan düveli âkideden hiçbir ta rafından talep edilmeyecektir................ 180 Ayakkabılar .. Muamele....... ri mahalliyece istifa Jcılınan diğer her resim eğer Türkiyede istihsal edilen mevad üzenine mevzu ise Türk mahsulatı ile diğer düveli âkide memalikinden neş'et ye vürut eden mahsulât arasında bir fark gözetilmeksizin tatbik olunacak ve eğer Türkiye'de istihsal edilmeyen mevad üzerine mevzu İse mense ve mevridleri neresi olursa olsun aynı veya mümasili bilcümle eonebî mahsulâtına hiçbir nevi fark gözetilmeksizin aynı suretle tatbik edilecektir...— 192 LOZAN ZAFER Mİ....... Bundan...U kete tatbik edeceği daha müsait her muameleden diğer dtlveli akideyi istifade ettirecektir.. M ER B UT I 9 Misle.. Madde: 6 — Türkiyenin tarife hususunda veya alelumum diğer her güna ticari hususatta bugünkü tarihli muahedename mucibince Türkiyeden ayrılan araziden herhangi birisine veyahut hu.....Tabi Mevaddın Li3test Patetes......... Madde: 5 — Diğer düveli akideden herbiri tarafından kendi ka-vaninine tevfikan Türkiyeye muhik bir muamelei mütekabile yapılmak şartıyla Türkiyenin mahsulâtı tabiiye veya mamûlattan her.. 13° Parlak deriler........olarak diğer bir devlet-i âkide veya herhangibir devlet ticaretini asla mazhar-i mü...... 65 Portakal... 121 Maden sulan . Madde: 8 — Maahaza işbu fasıl ahkâmından İstifade keyfiyeti <üğer herhangi bir ecnebi memlekete bahşeder olduğu muamele ka........1 mütekabile şartıyla Oktruva rüsmu veya memuri.. 178 Domuz derileri ....... ita edilebilecektir Mezkûr şahadetnameler mürselünileyh memleketin bir mümessüj siyasi veya şehbenderisl tarafından tasdik olunacaktır/ Posta paketleri mürselünileyh memleket bir mahiyet-! ticariy haiz irsalattan olmadığını anladığı takdirde menşe şahadetnamesin.. HEZİMET MtT 485 ....... ¦•• ••• 69 Şekerli müstahzarat ı...... .. istihlâk rüsmunu kendi teba-asıyla diğer düvel-i âkide tebaaları arasında aynı şerait-i müsavat dairesinde olmak üzere tahsilde devam edebilecektir..........•• •..... dar müsait bir muameleyi... dut ticareti için hemhudut bir devlete tatbik edebileceği fevaidi mahsusa müstesna olmak üzere Türkiye birinciden beşinciye kadar olan maddelerde mevzuubahs hususatta diğer herhangi bir memle... maada Türkiye merbut 2 numrolu cetvelde muharrer mevaddan mezkûr cetvelde gösteriler..... hangi bîr madde üzerine vazetmiş olacağı veya edebileceği her ihracat resmi hiçbir vasıta ile diğer düveli âkidede herhangi birisinin ticareti zararına bir fark ihdas edilemiyerek bilcümle mdrsalüni-leyha memalik için müsavi surette tatbik edilecek..... tşbu fasla mer but 3 numrolu numuneye tevfikan tertip olunacak menşe şahadetnâ meleri gerek ticaret veya ziraat nezareti gerek mürselin mensup olduğu ticaret odası gerekse mursalunileyh memleketin muvafık göreceği diğer her teşkilât veya heyet tarafından.

........ 200-201 MöbIe......... .......... gazoz..................» 5 Baharat. efendiye (............................» 10 Margarin ve üleu margarin ve diğer şuhumu hayvaniye:» 80 Starin mumu.... Ş02 Gaze ilh.............................. 8 Yeni ve müstamel torba .......kilosu 15 P : 30 460 KADİR MI9IROÖLU LOZAN ZAFER MI............... 339 Yazlık.......}\ . kilosu muhtevi oldukları yüzde miktarındaki şe-kere nazaran bir istin..... ¦¦. 348 M E R B U T t I İSTÎBLÂK RÜSUMU / Kilosu Kvirva Çay •••.... ..Ham ve mamul kürkler.................... 314 Yün kuşak ve şallar.. .......... kışlık şemsiyeler İlh........ 40 MERBUT S Şehadetnamesi Numunesi ......ye....... ............ :................ ............... .. de mukim........> e î>irinç.275 Kaba ipek kırpıntısı........ ....................... " 1 Çakmak taşı......... .218 El işlemeleri (burodöri) dantelâ ve pamuk kırpıntısı .................... > 20 Petrol ..................................... beheri 25 Şeker..... 305 İpek tül İlh............ ....... kendi mesuliyeti altında olarak atide muharrer emtianın mürsel tarafından bize ibraz edilen vesaiki mutebereye istinaden (2) (Türk yahut ............ 217....efendinin vekili tüccardan........> 30 Adi sabun..> 30 Kibrit (Kibritlik beher kutusu)..de tacir veya fabrikatör............. ....) menşe veya mamûlatından olduğunun huzurumuzda beyan eylediğini tasdik eyleriz.. > 40 Kahve............ 311-312 İpek kılıklar (pasmantöri..... ...................... ........ 60 1/2 Mum kibrit (Kibritlik beher kutusu)............. müstahsil veya fabrikatör...... lâk resmine tabiidirler......................... (Şahadetnameyi ita eden daire) (3) Bu emtia....... 273 _ 274...... limonata Diğet bütün sekerli müstahzarat Tömbeki... ................................................................... 308 ipek tuhafiyeler ...... 324 Elbise ................ 60 1 Sigara kâğıdı 50 yaprağı ..............efendinin de mukim... 306 İpekli mensucat ....... HEZİMET Mİ? 467 BiBküi Çikolata Süt hülasası Şekerleme ve glikoz Meşrubat ve gayrı küullye............ (1).. .....

harbten evvel Türkiye tarafından muteber tanınmış veyahut başlıca düvel-i bahriye tarafından atlyen mu-teber tanınabilecek olan her nevi vesaik veya evrak. liman rıhtım. tahmil ve tahliyelerine müteallik bilcümle teshilîıttan istüadelerne ait hu.U cümle hidematı dahiliyeyi kendi sancağına hasretmek hakkını muhafaza eder.ı resmiye Türkiye tarafından diğer düveli âkide tabiiyetinde bulunan sefain hakkında muteber ve Türk sefine ve gemilerine ita edilen mütekabil vesaike muadil addedilecektir./. resmi munzam veya herhangi mahiyette veya ne naıiı altında olursa olsun bir güna tezyid-i rüsuma tabi tutmamağı kezalik taahhüt eyler... 2) Şehadetname müstahsil veya fabrikatör veyahut vekilt tarafından alındığı zaman «mtirse! tarafından bize ibraz edilen vesaik_l mutebereye istinaden» kelimeleri hazf edile.. klavuz.. demirleme. sene / (Beyâtanameyi verenin imzası) Keyfiyet tarafımızdan (şahadetnameyi ita eden daire) bit. tasdik balada muharrer emtianın muamelsi bey'iyyesinin fUha_ kika büı memlekette ifa eylediğini de ayrıca teyit eyleri?. İre gibi. BAHHJ KABOTAJI yâni toprağının bir limanından alınan emtia ve yolcuların aynı toprağın diğer limanına bahrennaklini ve limanlar hidema-tını yani cer. sefainin mükellef olduğu hernevi rüsum tekalif ve tediyat hususunda da müsavat-ı mutlaka cari olacakür. muameleyi mütakabeleye mâzhar olmak şartıy_ İn ithal.. ve kılavuzluk ve herhangi mahiyette olursa olsun bil468 KADİR MI9IROGL. Vezni safi ve gayrı safi Denk envainln Markalar (Kilogram hesabıyla) Cins-i adedi Numro yahut hacmi istiab ve emtia kıymet Mesuliyetin tahtında olarak bu suretle tarafından teyid lalındı . şahbenderhâne mührü) FASIL : t Madde: 9 — Türkiye.. dok. Türkiye.vapuru ile veya kata tariki) ile gönderilmiştir. Madde: 11 — Sefine ve gemilere ve bunların hamulelerine ve yolcularına müteallik olup. hükümet memurin eşhası hususiye cem iyat veya hernevi müessesat nâm veya menfaatine olarak tahsil olunan rüsum_u sıhhiye. susatta bir taraftan Türkiye ve diğer taraftan düvel-i âkide-i saire-nin her biri. şehbenderhanece görülerek işbu imza tasdik olunmuştur. İthal veya ihraç edilen emtia üzerine mevzuurüsum ve tekalif ancak emtiayı mezkûrenin menşe ve mevrit veya mahreçlerine göre tâyin edildiği ve birinci faslın ahkâmına tevfikan diğer bilcümle düvel-i akideye sureti mütesaviyede mabihitatbik bulunduğu cihetle Türkiye. imza. millî sefaine tatbik ettikleri muameleye müsavi bir muameleyi mütekabilen yekdiğerine tatbik edeceklerdir. Kezalik aynı muamelei mutakabele şartıyla. gs.... rıhtım ve mersalarda tevakkuf. 1) Lüzumsuz meşruhat tay edilecektir. karantine. fener rüsumu ve rüsum_u mümasele-i sa. aynı hususta kendisine muamele-i müta-kabelede bulunmak şartıyla mili! sefaine tatbik etmekte olduğu mu ameleye müsavi bir muameleyi veya diğer her hangi bir devlete tatbik etmekte olduğu veya edebileceği daha müsait bir muameleyi diğer düveli âkide sefainine tatbik etmeyi taahhüt eyler..... rek mürselin mensubolduğu ticaret odası ve gerek mür-Belinlleyh memleketin muvafık göreceği diğer her nevi teşkilat vtşya cemiyet tarafından İta edilecektir.. S) Şahadetnameler gerek ticaret veya ziraat nezaretleri.BAHR. memlekete vürut edecek veya memleketten çıkacak her nevi emtianın ithal veya ihracı veya yolcuların nakli hukukuna ve sefainin Uman. Madde: 10 — SAYDJ MAHÎ .. . . diğer düvei-i âkideden her birisi hakkında ve düvcLI mezkûreden herbtri Türkiye hakkında SAYD-I MAHİYÎ. çektir. (tarih.Î KABOTAJ ve liman hidemaü hakkında madde-i anifede zikrolunan istisnaat mahfuz kalmak şartıyla. veya ihraç edilen emtiayı ithalât veya ihracata tavassut eden sefinenin sancağı muvasalat veya azimet limanları geminin seyrüseferi ve iskelelerde tevakufu üzerine müesses hiçbir resm-i mütefavit. (Tarih ve gahadenameyi ita eden dairenin imzası) .

LOZAN ZAFER Mt. Madde: 13 — Türkiye. ebediye ve bediiyeslni kavanini müessire ile tasdik vo himaye etmeyi taahhüt eyler. irine muhtemel olan devir veya tebliğine dair bilcümle mesai] alâkadar devletler arasında hususi mukavelât ile tanzim edilecektir. zindan itibaren 12 ay müddet inkızasmdan evvel: ' 470 KÂD. nin hakkı tercümeye müteallik kaydı ihtirazlsire iştlrâkde devam edemedikleri takdirde Türkiye anfüzzikr mukavelenamelerle pro-tokola istirâkde devama mecbur tutulmayacaktır. 2 — Kezalik asan edebiye ve bediiyenin nimayesine müteallii: olarak 13 teşrinisani 1908 tarihinde Berlinde tadil edilen 9 Eylül 1886 tarihli beynelmilel Bern Mukavelenamesi ile âsâr-ı edebiyye ve bediiyenin himayesine dair 20 Mart 1914 tarilıll Bern munzam protokoluna iştirak eylemeyi taahhüd eyler. HEZİMET Mİ î 469 Bu ahkam. /Türkiye. Madde: 15 — Mülkiyeti sınaiye edebiye ve bediiyeye umuruna müteallik evrak defatir ve plânlara ve bunların Türkiyo devalrinden lehlerine Türkiyeden arazi tefrik olunan devletler deva. AHKÂMI UMUMİYE . tşbu mukavelenameye vazıul imza bulunan devletler. Mezkûr mukavelenamelerle protokolün Türkçe lisanına tercfl. bey. Madde: 14 — Türkiye İşbu mukavelenin mevkii meriyete va. lıca bahri devletler tarafından tatbik edilen usule muadil şerait dairesinde olmak üzere ita edilen vesaik ve evrak-i resmiye ancak diğer düveli âkidece bizzat kendileri tarafından verilen vesaik ve evrakı resmiyeye muadil addedildiği takdirde muteber olacaktır. ya asıl ilk zarflarında yahut harici zarflarında mence. 3 ¦— Türkiye aynı müddetin inkızasından evvel mezkûr muka-\elenameler esasatına tevfikan düveli sairei akide tebasımn mülkL yeti sınaiye. muamelei mutakabele şartiyle diğer düveli âkideden herhangi birisinin memleketinden neg'et eden mahsu-lâl_ı tabiiye veya mamûleyi muamelâtı ticaride her türlü gayrı kanunî rekabete karşı temin etmek üzere bilcümle tedabir-i geriye veya idariyeyi ittihaz ve ikame-i dâvaya müsaaie etmeyi taahhüt eyler. VASIL: S Madde: İ2 — Türkiye. Türkiye. mo hakkı dair ahkâmına müteallik olarak Türkiye tarafından der-nıeyan edilen kaydı ihtiraziye bu mukavelenamenin mevkii meri-yete vazını takip eden sene zarfında mezkûr mukavelenamelerle protokolü müştereken imza ctmig bulunan diğer devletler tarafından hiç itiraz vukubulmadığı takdirde işbu mukavelenameye vazı-ul imza bulunan düveli sairede saiifüzzikr kaydı ihtiraziyeye işbu mukavelenamenin müddeti devammca itiraz eylemeyeceklerdir. tedavül. veya mevkii füruhata vazı Türkiye tarafından men va bnikinej maddede zikrolunan tedabir ile tecziye edilecektir. cins mahiyet veya esvaf-i mahsusaları hakkında doğrudan doğruya veya bilvasıta sahte tahrifatı havi marka isim. vanin veya mukarreratı mezkûre hilâfına olarak unvanı mahalli taşıyan mahsulât veya emtianın ithal ve ihracı ile imal. işaret veya her türlü alâmeti taşıyan bilcümle mahsulât veya emtianın ithal veya ihracı ile dahilde imalini tedavülünü bey'ini ve meydan-i fuıühata vazmı mü-eyyedat-ı mahsusa ile tecziye ve men etmeyi taahhüt eder. kezalik muamelei mutakabele gartiyle üzerlerinde ve. Türkiye tarafından Türk sefine ve gemilerine baş. aynı hususta kendisine muamelei mu-takabelede bulunulmak şartıyla evsafı mahsusalanna toprak veya iklimden alan mahsulâtın bir ünvan-i mahalli taşıması hakkmı veya unvanı mahalli istimalinin haiz olabileceği şeraitini tâyin veya tanzim edip diğer akit bir memlekette mevkii meriyette bulunan ve selâhiyettar memurini tarafından Türkiyeye sureti muntazamada tebliğ olunan kavanlne ve kavanını mezkûre mucibince müttehaz idari veya adlî mukarrerata tevfiki hareket etmeyi taahhüt eyler( ka.'R MI91HOCLO 1 — Mülkiyeti sınaiyenin himayesine dahil olup 2 haziran 1911 tarihinde Vasingtonda tadil edilen 20 Mart 1883 tarihli beynelmilel Paris mukavelen&mesine eşkâli muharrere daire3İnde iştirak etmeyi.

Birinci fasla müteallik olarak bir taraftan Türkiye ve diğer taraftan Yunanistan. Tasdiken lilmakal balada zikrolunan murahhaslar işbu mukavelenameyi imza etmişlerdir. Madde: 17 — Trablusgarbden neş'et eden veya oraya giden emtia ve mahsulât Türkiyede İtalyan emtia ve mahsulâtının tabi olduğu usulün aynına tabi tutulacaktır. müstemlekeler mr.Hırvat . düveli mezkûre igbu mukavelename mucibince yapacakları beyanat ile mukaveleden ihraç edebilecekleri hükümeti muhtareye mâlik her dominyon müstemleke memleketi mahmiye memleket veya arazi n-ımına işbu mukavelename.ekte olup bu takdirde Türkiye. tır. Romanya. İâtta Trablusgarbte diğer her ecnebi memlekete yapılan en müsait /muameleden müstefit olacaktır. Madde: 19 — îgbu mukavelename tasdik edilecektir. Bir taraftan Türkiye ve diğer taraftan düveli akidei saireden her biri mukavelenamenin tatbiki hakkında berveçhi bala tesbit edilen müddetler zarfında her zaman ve kendilerinden bu hususta talep vaki olur olmaz. Lozanda 24 Temmuz 1923 tarihinde bir nüsha olarak tanzim edilmig olup bu nüsha Fransa hükümeti cum-huriyesi hazine! evrakına tevdi olunacak ve hükümeti mezkûre va» zıül imza devletlerin herbirine mevsuk bir nüshasını ita edecek. Sloven devleti daha kısa bir müddet zarfında mübadelâtı ticariyeleri için. mezkûr dominyonlar. yeni ticaret muahedeleri akdi zımnında mezkûr müddetlerin mkızasından evvel ikmalini temin için kemali faaliyetle takip edecekleri müzakerata girişmeyi taahhüt ederler. tarafeyn-1 aliyeynt akıdeynden herbirl serbesti-1 hareketini tekrar iktisap edebilecektir. Tasdiknameler sürati mümküne ile Pariste tevdi olunacak. kızasından evvelce neticepezir olmamıg bulunursa. yeni bir nizam tesisine tevessül lüzumunu gördüklerinden işbu mukavelenameyi 30 aydan ibaret olan ilk devrenin inkızasından sonra her zaman feshetmek hakkını fesihten 6 ay sonra salifüzzikr mukavelenamenin tesiri nihayet bulmak üzere yekdiğerlerine karşı tanımakta mutabık kalmışlardır. RIZA NUR HASAN HÜSNÜ HORACE RUMBOLT GARRONİ MONTANYA UÇİYAİ VENIZELOS KAKLAMANOS.Madde: 16 — Düveli akide işbu mukavelenamenin mevkii me_ riyete vazı anında kendi hâkimiyet veya idarelerine tabi olunan bir LOZAN ZAFER M t. 472 KAD1H MI9IROÖLU Eğer mebhusun anh müzakeratı salifül beyan müddetlerin in. Şu kadar ki. Sırp . İşbu mukavelenameler bugünkü tarihli muahedei sulhiye ile aynı gerait dahilinde mevkii meriyete girecektir. İSMET DR.malikl mahmiye memalik veya araziye karşı işbu mukavelenameden mütevellit taahhüdatından beri olacaktır. DİAMANDİ KONÇESKO RUM VE TÜRK AHALÎNİN MÜBADELESİNE DAİR MUKÂVB LENAME . HEZİMET Mİ? 471 II hükümeti muhtariye mâlik dominyonların müstemlekelerinin me-'¦ maliki mahmiyelerinin veya mevarayı ebharda kain memalik veya arazilerinin kâffesinde veya bazılarında mukavelename! mezkûr ahkâmının tatbik edilmeyeceğini beyan etmek nakkını muhafaza' et_ rr. Ur. ahkâmına rnuah. heren iştirak edebileceklerdir. Madde: 18 — İşbu mukavelename 5 sene müddet için akdolun-muştur. / Türkiyede neg'et eden veya Türkiyeye giden emtia ve mahsu.

İşbu mukavelenamede zikri geçen «muhacir> tâbiri muhaceret ledecek veya İ912 eylülünden itibaren muhaceret etmiş bulunan bilcümle eşhası maddiye ve mâneviyeyi kasdeder. Her iki memleket makamatı 11 inci maddede muharrer muhtelit komisyonun tavsiyesi üzerine bunların nakli hususunda âzami teshilât. LOZAN ZAFER Mİ. İbraz edeceklerdir. Madde: 2 — Birinci maddede müaarrah olan mübadele atideki ahaliye şâmil değildir: A — Dersaadet Rum ahalisi. tekke medrese.b«. Madde: 8 — Muhacirler her cinsten menkul mallarını berr. manastır. rin hukuk-u tasarrufiye ve matlubatına hiçbir halel iras edilmiye. cektir. bulunan Deraaadet şehremaneti daire-i belediyeleri havzasında 30 teşrinisani 1918 tarihinden mukaddem Bakin bulun-nruş olan bilcümle Rumlardır. Bu takdirde memurini mahalliyeye bırakılan emvali menkulenin müfredat defterini ve kıymetini muhaceret eden şahsın muvacehesinde ter.U Madde: 7 — Muhacirler terkettikleri memleketin tabiiyetini ga-ib ettikleri gibi azimet ettikleri memleketin arazisine vusulleri anında o memleketin tabiiyetini iktsap ederler. diğer tesisat memurin ve mensubunu) kendi cemaatlerine ait emvali menkuleyi serbestçe beraberlerinde götürmek veya naklettirmek hakkına da maliktirler. Muhacir tarafından bırakılan emvali menkulenin müfredat ve kıymetini mübeyyin olan zabıt varakaları 4 nüsha üzerine tanzim edilecen ve bunlardan biri memurini mahalliye nezdinde . mensup gayrı malûl eşhas igbu muahede ahkâmı mucibince Yunanistana sevkedilen ilk kafileyi teşkil edeceklerdir. Bu yüz den ne ihraç ne ithal resmine ne de başka hiçbir resim vermeye tabi tutulmayacaklardır. HEZİMET MİT 473 Bu eşhastan hiçbirisi mezkûr hükümetlerin müsaadesi olmadıkça ne Türkiyede ne do Yunanistanda tekrar ihtiyari ikâmet edemi yec eklerdir. Madde: 4 — Aileleri Türk arazisini terk etmiş olup ta kendileri Türkiyede alıkonulmuş Rum ahalisine. Emvali menkulelerinin tamamını veya bir kısmını beraberlerinde götürmeye kudret yab olmayacak olan muhacirin bunları mahallerinde bırakabileceklerdir. îki memleketten bir veya diğerini terketmiş ve henüz yeni tabiiyetlerini iktisap edememiş olan muhacirler işbu mukavelenamenin imzası tarihinde mezkûr tabiiyeti cedideyi iktisap etmiş. kilise. Kezalik i§bu itilâfnâme ahkâmı mucibince hükûmeteyni âki_ deynden birinin arazisini terkedecek olan cemaat âzası (cami. Madde: S —• Rum ve Türk ahali mütekaMlen mübadeleye tabi bulunan araziyi 1912 eylülünden itibaren terîtetmiş olan Rum ve Müslümanlar birinci maddede musarrah olan mübadeleye dahil edileceklerdir. Garbî Trakyanın Müslüman ahalisi addedilecekle^ Bükreş muahedesiyle 1913 te tâyin edilen Hattı hududun şarkılıdaki havalide mütemekkin bilcümle müslümanlardır.Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümetiyle Yunan Hükûmet-i Kraliyesi Atideki mevaddt kararlaştırmışlardır: Madde: 1 — 1 Mayıs 1923 tarihinden İtibaren Türk arazisinde mütemekkin Rum ve Ortodoks dininde bulunan Türk tebaası ile Yunan arazisinde mütemekkin Müslüman dininde Yunan tebaasının mecburi mübadelesi icra edilecektir. Dersaadetin Rum ahalisi addedilecekler 1912 kanunu mucibince-tahdit edilmiş. B — Garbi Trakyanın Müslüman ahalisi. hastahaneler.rle-rinde götürmek veya nakil ettirmekte serbest olacaklardır. Madde: 6 — Mübadeleye tabi ahaliye mensup bir şahsın herne sebebe mebni olursa olsun azimetinde bir güna hail vaz edilmeyecektir. mektep. şirketler cemiyetler ve eşhası mâneviye ve herhangi mahiyette olursa olsun. olacaklardır. » Madde: 5 — İşbu itilâf ahkâmı mucibince icra edilecek mübadele dolayısiyle 9 ve 10 uncu maddeler ahkâmı kaydı ihtlrazial tahtında ne Türkiyedeki Rumların ve ne de Yunanistandaki Türkle.bit edeceklerdir. Bir muhacir aleyhine bir ceza-yı terhibi ile mahkûmiyeti katiye lahik olduğu halde veya henüz katiyet kesbetmemiş mahkumiyet veya takibatı cezaiye icrası takdirinde o muhacir cezasını çekmek veyahut muhakeme edilmek özere aleyhinde takibat icra eden memleket memurini tarafından azimet edeceği memleket memurinine teslim edilecektir. 474 KADİR MI9IROÖL.

. lecektir.U Madde: 11 — İşbu mukavelenamenin mevkii meriyete vazin-dan itibaren bir aylık bir mühlet zarfında tarafeyn-i âliyeyn_i âki-deynden herbiri için dört ve Cemiyet-! Akvam meclisi tarafından 1914 1918 harbine igtirâk etmemiş olan hükûmât tebaası arasından inti_ hap edilmiş 'üç azadan mürekkep Türkiyede veya Yunanistanda mu. Madde: 10 — Tarafeyn-i âliyeyn-i âkıdeyoin arazisini vaktiyle terketmig olan ve işbu mukavelenamenin üçüncü maddesi ahkâmı. Yunanlı âza ile muhtelit komisyon tarafından tâyin edilecek bitaraf bir reisten mürekkep kendi emri altında çalışacak talî komisyonlar teşkil etmek hakkına mâlik olacaktır. 8 ve 9 uncu maddelerde mezkûr eşhag mallarının intifamdan şu ve3-a bu suretle mahrum edilmiş oldukları takdirde işbu varidat kıymetinin kendilerine iadesi harbten evvelki irad. İşbu maddede ve 9 uncu maddede mezkûr emval bu cinsten bir tedbire maruz kc.^mı tatbike memur olacaktır.ı vasati esası üzerine ve muhtelit komisyon tarafından tesbit edilecek eşkale tev. Muhtelit komisyon kendisine lâzım görünecek mahallerde her biri bir Türk. her biri tarafından münavebeten deruhte edi.Imıg oldukları takdirde kıymetleri 1-1 inci maddede musarrah komisyon tarafından is. 11 inci maddede mezkûr komisyon işbu ^. Umum! bir surette muhtelit komisyon İşbu mukavelenamenin İcrasının istilzam edeceği tedabirl ittihaz ve igbu mukavelenamenin tevlit edeceği bilcümle mesailde karar vermek hususlarında bütün Belâhiyetleri haiz olacaktır. Mezkûr komisyon muhaceretin ve maruzzikr tasfiyenin eşkalini tesbit edecektir. Muhtelit komisyon talî komisyonlara verilecek selâhiyetleri tâyin edecektir. 11 inci maddede mezkûr muhtelit komisyon Yunanistandakl evkafa ait emvalin ve bundan mütevellit hukuk ve menafiin ve Tür kiyede Rumlara ait mümasili tesisatın tasfiyesine başlarken mukaddem muahed-idda bunlara menfaatdar eşhasın hukuk ve menafiinj tanıanıiyle ihltak etmek . 476 KADİR MI9IROÖL. Bu tavizin miktarı işbu mal sahiplerinin matlubuna ve istimlâk edilmiş olan emvali gayrım. HEZİMET Mİ? 473 ri tabi havalide sakin cemaatlerin müessesatı diniye veya hayriye-sine ait olan emval dahi kezalik aynı şerait dahilinde tasfiye edilecektir. Komisyon riyaseti L«jbu bitaraf azanın. fıkan temin olunacaktır.^aksadiyle tesbit edilmiş esasattan mülhem olacaktır. na tebean mübadelei ahalide dahil addedilen eşhasa ait emvali menkule ve gayrı menkulenin tasfiyesi 9 uncu maddeye tevfikan ve ir teşrinievvel 1922 tarihinden beri Türkiye ve Yunanistanda müsadere vey_a mecburi bey' vesaire gibi igbu emval üzerindeki hakkı mülkiyete herhangi bir tahkik ve kayıt iras edici bir surette tesis edilmiş bilcümle havanın ve nizamattan münbais her ne mahiyette olursa olsun bilcümle tedabire tabi tutulmaksızın icra edilecektir.kalacak ikincisi 9 uncu maddede muharrer tasfiye muamelesine esas teşkil etmek üzere 11 inci maddede mezkûr muhtelit komisyona. Komisyon müsa-/ hado rdeceğl zararları mal sahipleri lehinde tamir eyleyecek ve ta-viz-i tâyin ve tesbit edecektir. Madde: 12 __ Muhtelit komisyona İşbu mukavelede mezkûr muhaceratı teftig ve teshil ve 9 ve 10 uncu maddelerde mezkûr env-^ vali menkule ve gayrımenkulenln tasfiyesine tevessül vazifesiyle mükellef olacaktır. Madde: 9 — 8 inci maddede musarrah muhacirin ve cemaata ait gahir dahilinde veya karadaki emvali gayrı menkule ve mezkûr muhacirin veya cemaat tarafından bırakılmış olan emval-i menkule 11 inci maddede musarrah muhtelif komisyonlar tarafından âtideki ahkâma tevfikan tasfiye edilecektir.Oîup 18 teşrinievvel 1912 den beri istimlâk edilmiş 'plan işbu emvalin yeniden takdir. kim muhtelit bir komisyon teşkil olunacaktır.bu tedabir tatbik edilmemiş gibi tâyin ve tesbit olunur.enku!enin bulunduğu arazideki hükümetin zimmetine geçirilecektir. üçüncüsü muhacirin hicret ettiği memleketin hükümetine tevdi edilecek. Mecburi mübadeleye tabi havalide bulunup ve mübadeleye gayLOZAN ZAFER Mt. İstimlâk edilmiş olan emvale gelince muhtelit komisyon her iki memlekette mübadeleye tâbi eşhasa ait ve mübadeleye tâbi arazide kâin. dördüncüsü de muhacire ita olunacaktır.i kıymetine başlayacaktır.

Her 6 ayda bir mütekabilen hükümetler tarafından berveçhl balâ zikrolunan beyannameler esası üzerine vacibüttediye mebali-ğin bir hesabı tanzim edilecektir. İkinci madde mucibince mübadeleden İstisna edilen menatik sekenesinin menatıkı mezkûrede kalmak veya tekrar oraya duhul etmek haklarıyla Türkiye ve Yunanistand. Madde: 15__ Muhacereti teshil maksadiyle alâkadar devletler tarafından muhtelit komisyona mezkûr komisyon tarafından tayin edilen şerait dahilinde avans olarak mebaliğ tahsis edilecektir. Tasfiye edilecek emval. faizli. Madde 14 — Komisyon. Bu hüküm mübadeleden istisna edilecek menAtıkı mezkûre sekenesine ait emvalin serbestli ferağını ve İşbu sekene meyamnda Türkiye ve Yunanlstanı terk et_ mek arzusunda bulunanların ihttyarlanyla azimetini men için bir sebep olarak ileri sürüîineyecektir. Eğer tediye edilecek meblâğ oldukça mühim olur ve daha uzun müddeti istilzam ederse medyun hükümet borçlu olduğu miktarın cf0 20 sine kadar muhtelit komisyonca tâyin edilecek bir meblâğı peşin olarak tediye edecek ve bakiyesi için muhtelit komisyon tarafından tesbit edilecek miktar. . hukuk ve menafie müteallik bilcümle itirazat. Tasfiye edilecek emvalin takdir.i Akvam meclisine ait ola-cakır. Istanbulda düyunu umumiye meclisi tarafından idare ve varidatı kabzedilecektir. yahut berâ-yı istima usulüne tevfikan davet edildiğinden sonra igbu mukavelenameye tevfikan tasfiye edilecek olan emvali menkule ve gaynmenkulenin takdir-1 kıymetine başlattırmak için bütün selâhiyetleri haiz olacaktır. Bu rehinler Yunanistanda beynelmilel komisyon. Kezalik memleketi terk eden veya terk edecek olan muhacirini fevkalâde bir vergi veya resme tabi tutmayacaklarını da taahhüt ederler.l kıymetine işbu emvalin altın sikke İle kıymeti esas olacaktır. Madde: 13 __ Muhtelit komisyon. Tasfiye! nihaiyede eğer düyunu mutakabele arasında teadül mevcut ise buna müteallik hesabat takas ve mahsup edilmiş olacaktır. Tarafeyn-i allyeyn-i âkldeyn mübadele edilecek ahaliye azL metleri için tâyin edilen tarihten evvel memleketlerin terk ettirmek veya emvalini elinden almak İçin ne doğrudan doğruya ve ne de dolaylsiyle hiçbir tazyik icra edilmeyeceğini mütekâbilen taahhüd ederler. alâkadar mal sahibine elinden alınan Ve kâin olduğu arazi hükümetinin emrine kalacak olan emvalden LOZAN ZAFER Mİ. İşbu beyannamelerdeki esas üzerine verilecek mebaliğj tasfiyenin vukubulacağı memleket hükümetinin muhacirin mensup olduğu hükümete karşı bir borcunu teşkil edecektir. Madde: 16__Türkiye ve Yunanistan hükümetleri işbu mukavelename mucibince arazilerini terk mecburiyetinde bulunan eşhasa yapılacak tebligata ve muhacirinin azimet edecekleri memleketlere nakilleri zımnında sevkedilecekleri limanlara müteallik bilcümle 478 KADİR M:9IROÖLÜ mesailde 11 inci maddede mezkûr muhtelit komisyonla İtilâf ede. alâkadaran dinlendikten ve. 'çeklerdir.1 hürriyetlerinden ve hakk-ı tasarruflarından serbestçe istifadelerininjserbestü-İcrasına hiçbir mani ika edilmeyecektir. HEZİMET Mi? 477 dolayı kendisine borçlu kalınan meblâğı mübeyyln bir beyanname tevdi edecektir. âzami 20 senelik bir müh-lette kabili itfa istikraz tahvilâtı ihraç edecektir. Lğer medyun hükümet bu tediye için mühlet talep ederse düyun azamî üç taksidi senevîi ile. •nacaktır. Eğer takas ve mahsup muamelesinden sonra hükümetlerden biri diğerine karşı borçlu kalır İse borç berveçhi peşin tediye edilecektir. Medyun hükümet bu istikrazın tesflyesine karşılık olarak komisyon tarafından kabul edilmiş rehinler tahsis edecektir.Muhtelit komisyonun mukarreratı ekserlyet-i arâ İle İttihaz olu. komisyon tarafından sureti katiyede hal edilecektir. tediye ediîmek şartıyla komisyon bu mühleti ana bahşedebilecek ve işbu mühlet esnasında tediye edilecek faizi tesbit edecektir. Bu rehinlerde ademi itilâf halinde bunları tesbit etmek Cemiyet. Bu muhacir esas itibariyle hicret ettiği memlekette alacağı olan mebaliğe mukabil terk ettiği emvale kıymet ve mahiyetçe müsavi emval alacaktır.

Madde: S — Türk ve Yunan hükümetleri tarafından mütekâbl-len tevdi olunan iade listeleri bilâhare itmam ve ikmâl olunacak. RIZA NUR HASAN HÜSNÜ VENİZELOS KAKLAMANOS PROTOKOL Usulen hâizi selâhiyet olan zirde vâzin-1 ünra Türk murahhas-&rı Türkiye hükümetinin Rum ve Türk ahalioin mübadelesine dair bugünkü tarihle akdolunan mukavelenamenin mevkii meriyete gir. meşini beklemeksizin ve İşbu mukavelenamenin birinci maddesinden lstisnaen nıuahedei sulhiye imza olunur olunmaz. Madde: 18 — Tarafeyn_l âllyeyn-1 âkldeyn kanunlarında işbu mukavelenin icrasını temin için lâzım cîacak tadilâtı mütakâbilen icra eylemeyi taahhüt eylerler. Tasdiken lilmakal selahiyetnamelerinln usule muvafık ve mu. Hükümeti mezkûra esas itibariyle Ana-dolunun sekenesinden olan eghası İzmir'e ve Trakya ahalisinden olan kesânı da îstanbula naklettirecektir. RIZA NUR HASAN HÜSNÜ SİVİL MEKVFİNİN İADESİYLE BARP ESİRLERİNİN MÜBADELESİNE DAİR TÜRK — YVNAN İTİLÂFI (30 KAnunusani 19S3) Zirde vaziülimza Türk Yunan murahhasları mütekâbilen usul ve nizâmına muvafık bulundukları selâhiyetnâmeler iktizasına tevfikan hareketle elyevm Türkiye ve Yunahistanda alıkonulan sivil mev. İSMET Dr. icabedenlerin jadesi mümkün olduğu kadar kısa bir müddet zar. 30 kânunusani 1923 tarihinde Lozan'da üç nüsha olarak tanzim olunmuştur.Madde: 17__Muhtelit komisyonun uzuvlarının lcrâl faaliyetleri ve İdaresi maMrifi komisyon tarafından tâyin nisbetîerde alâkadar hükümetler tarafından deruhte olunacaktır. İSMET Dr. Yunanistanda irkâbı esnasında mügahade ve tesbit edilecek olan iade keyfiyeti esa3 itibariyle işbu itilâfnâme imzalandıktan 7 gün sonra bağlayacak ve berveçhi âti hitâm bulacaktır: : A — Yunan hükümeti tarafından ihzar ohman-Ustelerde isimleri meşkûr eghas için iki haftayı tecavüz etmeyecek bir müddette.'mezkûr mukavelenamenin dördüncü maddesinde mevzuu bahs olan gayri malûl eşhası tahliye ve bunların azimetlerini temin edeceğini beyan eyler. Mezkûr muahede-nâmenin İki tarafı âll-1 müteakld tarafından tasdikini müteakip derhal meri olacaktır. teber olduğu mütekâbilen tanınan vazıın_i imza murahhaslar işbu mukavelenameyi İmza etmişlerdir . HEZİMET Mİ? 479 nüshası verilmek üzere Fransa cumhuriyeti hazinei evrakına tevdi kılınacaktır. Madde: 2 — Türkler tarafından tevkif edilen sivil Yunan üse_ râsı ile rehineleri birinci maddenin (A) fıkrasında. ler. Lozanda 30 kanunusani 1923 te 3 nüsha üzerine tanzim edilmiş olup biri Yunanistan hükümetine ve biri Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümetine İta edilecek ve üçüncüsü Türkiye ile münakit suih muahedenâmesine vazı imza eden düveli salreye birer mevsutt LOZAN ZAFER MI. FASIL: S •> Ü8ARÂ-YI HARBİYE . B — Türkiye hükümeti tarafından ihzar olunan listelerde görülen ve taharrisi icabedan eghas için en kısa bir müddet zarfında vukubulac aktır. Madde: 19 __ İşbu mukavelename tarafeyn-l filiyeyn-i âkldeyn nazarında Türkiye İle akdolunacak sulh muahedesinde münderiç imiş gibi aynı hüküm ve kuvveti haiz olacaktır. işaret olunan sivil Türk rehinelerinin iadesi akabinde iade olunabilmek ve taharrisi. fında icra edilebilmek üzere Türk Hükümeti marifetiyle İzmir veyahut İstanbul'da cem edileceklerdir. kufinin mütekâbilen iade ve üserai harbiyenin mübadelesini temin İçin ahkamı âtiyeyi kararlaştırmışlardır: 4S0 KADİR MISIROÖLU FASIL: 1 SİVİL MEVKVFİN Madde: 1 — Elhâletihazıhi Yunanistanda alıkonulan sivil Türk ûserası ve rehineleri Yunanistan hükümeti marifetiyle memleketlerine iade olunacaklardır. lardır.

itibare almaksızın işbu kesanı bilâtefrik iadede müttehittirler. RIZA NUR HASAN HÜSNÜ VENİZELOS ) KAKLAMANOS AFF-I UMÛMİYE MÜTEALLİK BEYANNAME VE PROTOKOL Bgünkü tarihli muahedei sulhiyeye vazı imza eden devletler Şark'ta sulhu ihlal etmiş olan vakayiin münsî kalması arzusuyla aynı derecede mütehassis olduklarından: . Yunan harp esirlerinin mütekabisl sulh muahedenâmesinin imzalanmasını müteakip ve imza tarihinden üç hafta zarfında Türkiye marifetiyle iade olunacaktır. Bu harb esirleri Türk üsera-yı harbiyesini getiren Yunan sefinelerinin avdet seyahatlarında memleketlerine İade olunabilmek üzere Türk hükümeti tarafından zamanı lâzımında ve bu ig için münasip mahallerde cem ettirileceklerdir.Madde: 4 — Birinci maddenin (A) fıkrasında gösterilen sivil Türk rehineleri Yunan hükümetinin Türkiye hükümetine iade edeceği tarihten mümkün mertebe derhal sonra ve bu tarihten itibaren 15 günü tecavüz etmeyecek bir müddet zarfında Yunan hükümeti elinde bulunan üserayı harbiyenin mecmuunu bir defada Iz. B — Irkâb limanlarından itibaren iade olunacak Türk ve Yunan rehine ve harb esirlerinin naklini Türk ve Yunan hükümetleriyle müştereken tanzim eylemek. İSMET Dr. Madde: 7 — Komisyonun İdaresine ve faaliyetine müteallik masarif mütesavlyen Türk ve Yunan hükümetlerine ait olacaktır. C__Her iki hükümetten biri tarafından talep olunan ve teslim edilmemiş bulunan harb esirleriyle sivil rehinelerin rriükadderatını tâyin için lâzım gelen bilcümle tahkikat ve taharriyâtm icrasına F : 31 LOZAN ZAFER Mt. HEZİMET Mİ? 483 Türk ve Yunan hükümetlerinin İştirak ve muaveneti İle mübageret eylemekle mükellef olacaktır. ¦ FASIL : S İCRA KOMİSYONU Madde: 6 — 1914 -1918 harbine iştirak etmeyen devletlere tâbi salibi ahmer cemiyetlerinden üç mümessil ve Türk ve Yunan hükümetlerinin bir mümessilinden mürekkep beynelmilel bir komisyon anifülbeyan birinci ve ikinci fasıllarda mezkûr şerait dahilinde rehinelere sivil üseranın iadesine ve üserai harbiyenin mübadelesine müteallik muamelatı idare ile mükellef olacaktır. layı cezaya mahkûm veya ceza tertibi için takibata maruz bulunmuş olsunlar affı umumiden istifadeyi teşmil hususuna teskini ezhar maksadiyle karar vermişlerdir.de 3 nüsha olarak tanzim edilmiştir. Yunan hükümeti bunun için lüzumu olan vesait-i nakliye-yi bahriyeyi ita edecektir. Alakadar hükümetler bu hususta komisyona bütün müzeheret. Her iki hükümet cezalarının veyahut aleyhlerine başlamış olan takibatın ikmalini nazar1. leriiü ibraz ve bilcümle teshihatı îta etmeyi taahhüt eylerler. Lozanda 30 Kanunusani 1923 taxliiLn. ' \ îşbu itilâfnâme derhal mevkii meriyete konacaktır. Madde: 5 —• Türk ve Yunan hükümetleri. İşbu komisyon bı. mire nakli ve Türkiyeye iade edecektir. muamelâtın tarz ve suretini tesbit ve icrasına nezaret eyleyecek ve bilhassa: A__ Irkâb noktalarında Türk ve Yunan memurlarından memleketlerine iade olunacak rehinelerle esirleri kabul. HEZİMET Mİ? 481 çektir. ellerinde bulunan biL cümle harp esirleriyle sivil mevkuflne gerek hukuku umumiyeye ait cinayet ve cünhalardan ve gerek inzibata mugayir hatiy'atdan do. bunların hüvi. yet ve adedini tahkik eylemek ve ihraç noktalarında Türk ve Ku. nan memurlarına igbu harb esirleriyle rehineleri teslim etmek. Zabite mukabil zabıt ve nefere mukabil nefer olmak üzere Türkiye Yunanistana müsavi miktarda Yunan harb esirlerini iade edoLOZAN ZAFER Mİ.

i/akvam meclisi tarafından tâyin.1 siyasîyeye bedihi bir surette mürtebit olarak yine aynı müddet zarfında. balâda beyan edilen arazinin bir kısmını işgal etmiş olan devletlerin memurini tarafından derdest takip veya mahkûm edilmiş olan Türk te-ba. yeyi haiz esbaptan dolayı düveli mezkûre memurini veya mütekabilen Türk memurini tarafından desdest takip veya mahkûm edil. olunacaklardır.Selahlyetnameleri mucibince hareket eden zlrde vazıini İmza hususâtı âtiyeyi beyanda. 1 Türkiyede İkamet eden veya ikamet etırüg olan hiçbir kimse ve nıütekabllen Yunanistanda ikâmet eden veya İkâmet etmiş olaa hiç bir şahıs 1 Ağustos 1914 ve 20 Teşrinisani 1922 tarihleri beyninde askerî veya siyasî hattı harekâtından veyahut bugünkü tarihli muahedei sulhiyeye vazı imza eden bir ecnebi devlete veya tebaasına herhangi bir muavenette bulunmasından dolayı hiçbir vesile ile Türkiyede ve mütekabilen Yunanistanda iz'aç veya ta'zip edile. irtikâp edilmiş olan bilcümle cinayet ve cünhalar hakkında Türk ve Yunan hükümetleri tarafından mütekabilen tanı ve mutlak bir affı umumi ilân edilecektir. 4 Türk tebaasından ve mütekabilen bugünkü tarihli muahedei sulhiyeye vazı imza eden diğer devletler tebaasından olup 20 Teşrinisani 1922 tarihinden mukaddem mezkûr muahedei sulhiyo neticesinde Türk kalacak olan arazide mahiyeti siyasiye veya askeri.ma-ruzzikir muamelâtın yeniden tetkik İmkanını selb etmez. / / 7 Sivil mefkufînln iadesi ve üserai harbiyenin mübadelesi hakkında Yunanistan hükümetiyle Türk hükümeti beyninde 30 Kânunusani 192S tarihinde mün'akit ttUâfnâmemn 5 inci maddesinin mevzuunu teşkil eden tedâblri tesktolycnln nef'inl . 3 Zikrolunan müddet zarfında mütehaddis vekayi. tabiiyetinin sureti tâyininden dolayı iz'aç veya tazip edilemiyecektir. Eşhas ve emvale ait müddelyat Hilâl-i Ahmerin bir murahhası İle Salibi Ahmerin bir murahhasından mürekkep bir komisyon marifetiyle tetkik olunacaktır. miyoc ektir. 6 Bilûmum devletlerin perverde eyledikleri musâlemeti umumiyetin temini arzusuna iştirak eden Türk hükümeti harb dolayısiy-le dağılmış aileleri tekrar cem'etmek ve meşru menlehulhukukun emvallerini yed'i tasarruflarına lâde etmek maksadiyle müttefiklerin zîri himayelerinde ve 20 Teşrinievvel 1918 tarihiyle 20 Teşrinisani 1922 tarihi arasında icra olunan bilûmum muamelâta itiraz etmemek niyetinde bulunduğunu beyan eder. İhtilaf zuhurunda7 i^bu murahhaslar bir hakem alelhakem intlhab edeceklerdir. mis olanlar affı umumiden müstefit olacaklar ye mevkuf İseler tebaalarında bulundukları devletin memurini yed'ine teslim edileceklerdir. 0 Kezallk mezkûr muahedei sulhlye mucibince Türklyeden ayni. rrnş olan arazi ahalisinden hiçbiri gerek 1 Ağustos 1914 tarihinden 30 Ağustos teşrinisani 1922 tarihine kadar güzerân olan müddet zarfında Türkiyeye müsait veya muhalif siyasî veya askeri hattı hareketinden ve gerek muahedei mezkûre mucibince . sı hakkında dahi mabihittatbik olacaktır. gay/t bu İntihapta itilaf edemezlerse hakem alel hakem cemiyet. S Bu bapta itâ olunmuş hükümlerin kâffısi iptal edilecek ve derdest bulunan bilcümle takibat tevkif olunacaktır. müttefiktirler. 484 KADİR MISIROÖLU Maahaza bu niyet alakadaranın müracaatları halinde. işgal ordularına mensup bir fert hakkında mevti veya ağır bir cerihayı intaç etmiş olan bir fiile müttcânls olanlar müstesna olmak üzere İşbu hüküm velev tarihi mezkûrdan mukaddem irtl-kâp edilmiş olan hukuku umumlyeye ait bir cürümden dolayı olsun veya failleri Türkiye haricine sevkedilmiş bulunsunla».

Fransa. İşbu eşhasın esâmisi bugün. HEZİMET MJ ? 485 dekilerin avdetlerini men edebilecektir.anda imza olunan mukavelename ahkâmıyla istihdaf edilmemiş olan ve 18 teşrinievvel 1012 tarihinden mukaddem Girit 486 KADİR MI9IROİİLU .E GARRONÎ MONTANYA UÇİYAİ VENİZELOS KAKLAMANOS DİAMANDÎ KONÇESKO YVNANİr.tasdik eden Britanya. RIZA NUR HASAN HÜSNÜ HORACE RUMBOLT PELL. RIZA NUR HASAN HÜSNÜ HORACE RUİIBOLT GARRONİ MONTANYA UÇÎYAÎ VENİZELO3 KAKLAMANOS DlAMANDt KONÇESKO PROTOKOL Şurası mukarrerdir ki. Kezalik şurası da mukarrerdir ki. affı umumiye müteallik beyannamenin birinci bendinde münderiç hiçbir kayıt Yunan hükû-metmin Yunanistan ile Türkiye arasındaki muhasamat esnasında vezâifi askeriylerlnce kusur tegkll eden esbaptan dolayı kendi ordusuna mensup bulunan veya mensup olmuş olan gayrimüslim te. İSMET DR. amelei mütekabile çartıyle 20 Tegrlnisani 1922 tarihinden senra hukuku urr ımiyeyo müteallik cinayet vo cünhaları lrtiltap etmlg olanlar müstesna olma k üzere elyevm mevkuf olarak yedlerinde bulunabilen üserayı harbiye ve sivil mevkufln lehlerinde aynı ahkâmı . kabule müheyya olduklarını beyan edarler. 24 Temmuz 1923 tarihinde Lozanda tanzim edilmigtir. baasını takip etmek hakkını ihlâl etmeyecektir.TANDA BULUNAN EMLÂKİ İSLÂİIİYEYE MÜTEALLİK BEYANNAME Haiz oldukları selâhiyetnâmeler mucibince hareket eden zir-de vâzıin-i ûnzsu mübadele-i ahali hakkında 30 Kânunusani 1923 tarihinde Ix>7. 24 Temmuz 1923 tarihinde Lozan'da tanzim olunmuştur. Blnaenalâzalik Türk hükümeti mevzuubahs olan eşhastan elyevm kendi arazisinde bulunanları oradan ihraç ve memâliki ecnebiyeLOZAN ZAFER Mİ. Türk hükümeti bu husustaki arzusunu izhar eylediği veçhile eşhası mefkurenin Türkiye dahilinde bulunan emlâklerinin ve diğer emvallerinin tasfiyesine iptidar eylemelerine karar verdiği takdirde işbu tasfiyeyi kendi hüsnü rızalarıyla icra etmek üzere bun lara saliffüzzikr Uânnâme tarihinden itibaren 9 aylık bir mühlet bırakılacak ve bu mühletin lnkızasından sonra tasfiye muamelesi Türk hükümeti tarafından yapıldığı takdirde hasılatı bilemamiha eşhası mezkûrenin yedlerino teslim olunacaktır. İtalya hükümetleri Türk hükümeti tarafından mu. İS MET DR. Bundan maada şurası da mukarrerdir ki. affı umumiye alt beyannamenin birinci bendinden kat'annazar Türk hükümeti fıkral mezkûrede istihdaf edilmiş olan kısm-ı eşhasa dahil bulunan 150 kişinin Türki-yeye duhul vo orada İkametini men etmek hakkını muhafaza eder. kü tarihli muahedei sulhiyenin mevkii meriyete hini vazmda affı umumi beyannamesinin kendisine müteallik kısmının intacı zımnında hükümeti mezkûre tarafından neşredilecek olan affı umumî ilânnamesine raptedilecektir.

Eşhası mezkûre emlâklerine serbestçe tasarruf etmek hakkını muhafaza edeceklerdir. 5 senelik bir müddet için ha. Türk İdaresi tarafından istifa olunan rüsumu sıhhiye hasılatı münhasıran Türkiyenin umuru sıhhiyesi İhtiyacına hasr ve tahsis olunq. İşbu emvalin varidatı şimdiye kadar iade edilmeksizin veyahut hükümetle alâkadaran! beyninde itilâfatı mahsusaya mevzu teşkil etmeksizin Yunanistan l^ükûmet veya memurini tarafından ahzukabz edilmiş olduğu takdirde varidatı mezkûre eshab-ı emlâkin yedine teslim olunacaktır. Şurası mukarrerdir ki bu takdirde muhte-liL komisyonun müdahalesi Yunanistan hükümeti için mevzuubaiıs olan emlâkin iştirası hakkında bir güna mecburiyet istilzam etmeyecek ve komisyonun vazifesi bunların ferağını teshile mürjıa. İSMET Dr. dudu sıhhiye idaresine müşavir olarak 3 mütehassıs Avrupalı tabib tâyin edeceğini beyan ederler. Lozanda 24 Temmuz 1923 tarihinde tanzim olunmugtur. Türk idare-i sıhhiyesi salifüzzikr 3 Avrupalı mütehassısın in. Şurası mukarrerdir ki.AMANOS VENİZELOS MESAtL-1 SIHHİYEYE MÜTEALLİK BEYANNAME Hâiz oldukları selâhiyetnâmeler mucibince hareket eden zlrdo vazıini imza.adası da dahil olduğu halde /Yunanlstanı terketmig veyahut mi-nelkadim Yunanistan haricinde mukim bulunmuş olan eşhası müs-limenin hukuku mülkiyetlerine hiçbir halel iras edilmeyeceğini Yunanistan hükümeti namına beyan ederler. işbu beyanname 38 teşrinievvel J912 tarihinden evvel Türkiyeyi terk etmiş olan veyahut minelkadlm Türkiye haricinde ikâmet eylemekte bulunan Rum e3hab-i emlâki LOZAN ZAFER Mİ. RIZA NUR HASAN HÜSNÜ 488 / KADİR MiaiROÛLIT _/' ÎDARBJ ADLİYEYE DAİR BEYANNAME . KAKL. kûmetince Cemiyeti Akvam hıfzıssıhha encümeni beynelmilel umumî hıfzıssıhha idaresi tarafından müştereken tanzim olunan 6 esâmiyi hâvi bir cetvel meyanmdan intihap olunacaklardır. sır kalacaktır. ların maaşlarıyla diğer gerâit istihdamları Türk hükümeti ile rua-ruzzikr iki beynelmilel müessese beyninde müücfikan karargir olacaktır. İşbu nizâmnâme beynelmilel mukavelât-ı sıhhiye ahkâmına ve boğazlara ait k'sım için boğazlar usulüne müteallik bugünkü tarihle mümzi mukavelename ahkâmına tevafuk eyleyecektir. Varidat-ı niebhusuun anha mütealik bilcümle metalib ila eşhası mezkûrenin sureti umumjyede müttehaz tedâbirin gayri î. len tetkik olunacaktır.c. Yunanistan hükümeti salifüzzikr eşhasın gaybubetlerinden naşı mallarına serbestçe hakkı tasarrufları hususunda tahaddüs edebilecek müşkülatı fliliyeyi nazarı itibare alarak bunların arzu eyledikleri takdirde mülklerini ferağ etmek için bâlâda mezkûr muhtelit komisyonun vesatet-i mücamelekârisinden istifade edebilmelerini kabul eyler. zimam-ı muaveneti ile Türkiye sahil ve hudutlarının hidamat-ı sıhhiyesi teşkilâtını tâyin eden bir nizamname vücuda getirecek. tir. Bu tabiblci" Türk memuru olacaklar ve sıhhiye velüline tâbi bulunacaklardır. Bu müslümanların emvali hakkında sureti istinaiyede ittihaz veya tatbik edilmiş olan ahkâm ve tndabir ref edilecektir. Bun.iii-savi bir surette tatbikinden dolayı hukuklarının haleldar olduğunu iddia etmeleri keyfiyetinden münbais bilûmum meta'lip hakKinda nıaruzzikir mukavelenamede münderiç komisyon tarafından karar ita olunacaktır. Türkiye hükümetinin. Maahaza metâlibi mezkürenin işbu metalibin bugünkü tarihle mümzi muahedei sulhuyenin mevkii meriyete yazından itibaren 6 aylık bir müddet zarfında denneyan edilmiş olmaları şarttır. Lozanda 24 Temmuz 1923 tarihinde tanzim edilmiştir. HEZİMET Mİ? 48Î lehinde muamelei mütakabele icrası şartıyla tanzim olunmuştur. Metalib-i mebhusun anha muahodel mezkOrenin mevkii meriyete yazından itibaren nihayet bir senelik müddet zarfında bir karar raptolunabilmek için komisyon tarafından müstace.ık ve sıhhiye vekâletince bu husua için tanzim edilecek bir mülhak bütçede münderiç bulunacaktır. Mumaileyhin Türle hü.

Mumaileyhin gerek hukuk. Bidayet reisi intizamı ammeye mugayir olmadıkça reisinin hükrruü kararım tasdikten imtina edemiyecektir. Romanya Sırp . veya her memuru mahalli ve diğer taraftan Türki-yeden maada düveli âkide tebaası (Şirketler de dahil olduğu hal.ıoj:.. Osmanlı İmparatorlu. ticaret ve ceza mahkemelerinin tarzı ifâi vezaiii-nl takibe ve Adliye Vekiline lüzum görecekleri bütün raporları itaya memur edileceklerdir. i Türk hükümeti 1914 . bu halde hukuk müşaviri İle doğrudan doğruya muhabere selâhiyetini haiz olacaktır. Fransa. sine iştirak edecekler ve sınıf-ı hukkâmm vezâifine müdahale etmek sizin Türk hukuk. İtalya. mal eylemek suretiyle ve hiçbir nuidahalei ecnebiye olmaksızın buna nezaret etmeye kâdlr bulunduğunu evvelce de beyan eylemek fırsatına nail olmug idi Hükümeti mezküre terakkiyatı ahlâkiye vo medeniyenln muhik göstereceği İslâhatı icra için tetkikat vo teteb-buatı ifa ettirmeye amadedir. ticaret veya cezaya müteallik muamelâtı adliyeden gerek mücâzâtm tenfizinden ve gerek kâvaninin tetkikinden tevellüt edebilecek bilcümle şikâyeti ¦—Adliye Vekilinin Türk kavanine tamaii riayeti temin için— mahal verebileceği gikâyeti dahi kabule selâhiyettar olacaklardır. Meğer ki bu yüzden asayişi umumî haleldar ola veyahut muvakkaten tahliye keyfiyeti tahkikatın selâmet_i cereyanını ihlâl ede. 4 Mevaddı hukukiye ve ticariyede bilcümle hüküm kararlarıyla hükme müteallik ahkanu mukavelâtı mücaz olup bu suretle verilecek hüküm kararlan bidayet mahkemesi tasdikiyle icra edi.-i LOZAN ZAFER Mî. lecektir.lüzum göreceği bir müddet için Türk memurini sıfatlyle bilâtehlr hizmetlerine almak niyetindedir. S İşbu beyanname 5 senelik bir müddet için meridir. S İşbu hukuk müşavirleri adliye. onlara müteallik itilâfatı muahhare mahfuzdur.Hırvat _ Siloven devleti ve Türkiye. Mumaileyhin kavanin komisyonlarının mesâi. Cünha mevaddında kefaletle tahllyei sebil ve her vakit mecburi-yül ifa olacaktır. Hukuk müşavirleri mesâkine duhul taharriyat veya tevkifatın mahal verebileceği gikâyeti dahi kabule selâhiyettar olacaklardır. RIZA NUR HASAN HÜSNÜ Osmanlı İmparatorluğu tarafından itâ ed'ılvıiş olan yâzdta dair protokol ve beyanname: bası imtU Britanya İmparatorluğu.1918 harbine üjtlrâk etmemig olan mev-mâlik tebaası hukukglnâsânı meyanından olmak üzere Lahey beynelmilel adalet mahkeme! daimeai tarafuıdan tanzim kılınacak listeden intihap edeceği Avrupalı hukuk müşavirlerini 5 seneden dûn olmamak üzere. . ğu dahilinde verilmiş olan bazı imtlyazata müteallik mesaili mütte-fikan hal ve tesfiye etmek arzusunda olduklarından usulen haizi î. FASIL : 1 Madde: 1 — 29 Teşrinievvel 1914 ten evvel bir taraftan hükümeti Osmaniye. HBZ1MET Mi? 489 mumaileyh. diğer taraftan İstanbul ve İzmir devâiri kazuiyesinde zikrolunan muamelât icra olunduktan sonra Adliye Vekilinin mahalli mümessili tarafından bilâtehir hukuk müşavirine bildirilecektir. Yunanistan. Mü:.el?-hiyet olan zirde vaziini imza ahkamı âtiyeyl kararlaştırmışlardır. Lozanda 21 Temmuz 1923 tarihinde tanzim edilmiştir.Türk heyeti murahhasast Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetinin ecânibe Türk mahâkimi huzurunda hüsnü tevzii adaletin bilcümle teminatını ltâ eylemeye ve hâkimiyetini tamamiyle isti. İSMET Dr.vekiline merbut olacaklar ve bir takımlarınınmerkezi İstanbul şehri ve diğerlerinin merkezi İzmir gehri olacaktır. Haiz oldukları selâhiyetnâmeler mucibince hareket eden zirdo vaziinl imzalar Igbu müâhazaya mebnl berveçhi âti beyanatta bulunmağa lüzum görürler. de) arasında usulüne muvafık olarak vukubulmıtş imtiyaz mukavelâtı ile.

cut olmadığı surette işbu protokolda gösterilen ehli hibre usulüne tevfikan tesfiye olunacaktır. yukarıda gösterilen şerait dahilinde ister Samsun . ahhere ahkâmı bilittlfnk ve iki tarafa da müteallik olmak üzere şerait-i iktisadiye-i cedideye tevkif edilecektir. Tarafeyn arasında bu mukavelatm tâdil şeraiti veya aynı de-rece-yi ehemmiyette olduğuna hükmedilecek bir teşebbüs hakkında yeni bir imtiyazın itası maksadıyla . Sivas imtiyazına şirketi tekrar sahip kılmak ister yeni bir imtiyaz ita eylemek ve nihayet isterse tazminat vermek ile şirkete karşı kâffei taahüdatından tamamen teberri edecektir. velât veya itllâfat mucibince yahut mukavelât veya itilâfat mcv. (beşinci maddede gösterilen ehli hibre usulüyle) şeraiti cedide! iktisadiyeye tevkif edilecektir.minatı-mezkûr şirketlere tesfiye etmeyi Türk hükümeti taahhüt eyler. Madde: 5 — Bugünkü tarihli muahedei sulhiyerün mevkii me. eğer reji jeneral şirketi Samsun Sivas imtiyazına tekrar sahip kılınırsa bu imtiyaz. LOZAN ZAFER Mt.. Madde: 4 —• Altıncı maddede ahkâmı mahfuz kalmak kaydı ih-tirazisi altında birinci maddede gösterilen mukavelâtla itilafat_ı mu. Arnıstrong \Vhitworth ve şürekâsı Limited ve Vickers Limited arasında 1913 ve 490 KADİR MI3IROÖLU 1914 seneleri zarfında doklar. Bu telâfinin mukabil ve muadil olup olmadığından itilâf olunmazsa işbu teadül noktayı nazarından yeni imtiyazın vüsatiyle işletme şeraitini tâyin beşinci madde mucibince mansub ehli hibereye ait olacaktır. Türk hükümetinin talebiyle tatil olunacaktır. 2) Bugünkü tarihli sulh muahedesinin mevkii meriyete vazı tarihinden itibaren 6 aylık bir müddet zarfında (reji jeneral de şimendofer) şirketi kendisine 1914 de verilmiş olan Samsun _ Sivas şimendoferinin inşası ve işletilmesi hakkındaki imtiyaza herhan gi bir sebepten dolayı tekrar sahip kilınmadığı takdirde Türk hükümeti bu şirkete talebi üzerine.haklan olacaktır. Bugünkü tarihli sulh muahedesinin mevkii meriyete vasi tarihinden itibaren 6 aylık bir müddet zarfında Türkiye hükümetiyle mezkûr şirketler arasında gerek mukavelâtı mebhusun anlımın tâ-dil-i şeraiti gerek yeni bir imtiyazâtın itası hususlarında bir ittifak hasıl olmadığı takdirde anifüzziltr şirketlerin beşinci madde mucibince mensup ehli hibreye bilrnüracaa eski mukavelfıtın feshini telâfi edecek olan yeni imtiyazatm tesbit_i şeraitini onlara tevdi etme_ y. Maahaza şurası mukarrerdir ki. Ehli hibre tarafından tâyin edilen yeni imtiyaz şeraiti tara. Türkiye. Bu cihet mukarrerdir ki. HEZİMET Mİ? 491 feynden birinin veya diğerinin muvafakatine iktiran etmediği takdirde Samsun Sivas şimendoferi imtiyazının feshinden dolayı şirketin maddeten duçar olduğu zarara ve bahri siyah şebekesinin diğer aksamı hakkında şirket tarafından mahallinde ameliyatı keşifiye için yapılan masarifin© mukabil ehil hibrenln muhik göreceği miktar tazminatı mezkûr şirkete tesfiye etmeyi Türk hükümeti taahhüt eyler.Madde: 2 — 1) Hükümeti Osmaniye ile Sir A.-müzakârat açılacaktır. yeni imtiyaz için ehli hibre tarafından tesbit edilecek olan şerait tarafeynden birinin veya diğerinin muvafakatine iktiran etmediği takdirde eski imtiyazlarının feshi keyfiyetinden dolayı maddeten duçar oldukları zarar için ehli hib-renin muhik göreceği miktar ta~. rlyete vazmdan itibaren bir sene müddet zarfında İttifak hasıl olmadığı takdirde tarafeyn gerek . tersaneler ve inşaatı bahriye müştere-kül menfaa şirketi şahane-1 Osmaniyenin teşkiline ve İmtiyazına müteallik akdolunmuş olan mukavelâtta münderiç muamelât. Madde: 3 — Birinci ve ikinci maddelerde gösterilen mukave-lâtla ihtiiâfattan müstefit olanların emlâkindan veya hıdematından devletçe şimdiki arazisi dahilinde istifade edilmiş bulunmak hesa biyle devlete veya mezkOr mukavelâtta itilâfâttan müstefit olanlara ruiyeti muhasebe neticesinde ait olacak mebalig: mevcut muka. ve telâfi maksadıyla yeni bir imtiyaz ifa etmeyi deruhte eyler. Yani bir imtiyaz ile telâfi takdirinde dahi şerait cedidei İktisadiyeye tevfik selâhiyeti kezalik hesaba alınacaktır. J.

inin gerek mevzuubahs arazide icrai hâkimiyet etmekte olan devletin gerek tebaası evvolkl .1 cedideye tevfik hakkını ihlâl etmez. ri mahallesi ile 29 Teşrinievvel 1914 tarihinden evvel aktolunmug mukavelâtı imtiyaziyeden müstefit olan Türkiyeden maada düveli âkide tebaasına veya düveli mezküre tebaası sermayesinin mütefev. Madde: 11 — Gerek bugünkü tarihli muahedei eulhiyc hükmünce ve gerek Balkan inuhTebatmı müteakip Türkiyeden ayrılan arazi dahilinde icrai faaliyet edip Osmanlı kanununa tevfikan teşekkül etmig olan Türkiyeden maada düveli âkide tebaan iner.afn. FASIL. nievvel 1914 den evvel aktolunmuş mukavelât haklımda işbu pr~to-kolda münderiç şerait-i iktisadiye. Madde: 8 — İşbu protokolün ahkâmı 25 Nisan 1920 den itibaren Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti İle eshab-ı imtiyazat arasında vaki olmuş itilâfata tatbik olunmaz. yukarıda zikredilen bir senelik müddetin inkizasından İtibaren iki aylık biı müddet zarfında tâyin cdrrekleri iki ehli hibrenin münasip ve muhik göreceği ahkâmı kabul edeceklerdir. Madde: 10 — îşbu protokolün birinci faslı ahkamı ve 7 ve 8 in. Madde: 6 -. Bu tasvip terviç olunmadığı takdirde eshabı imtiyaza eğer mahal var iae maddeten duçar oldukları hasara mukabil beşinci maddedelü şerait dahilinde mansup ehli hlbre tarafından tesbit olunacak bir tazminat verilecektir.i münfelütc dahilinde ancak eshabı ivntiyâzâtın emlâk veya hidemâtından orada icrai hâkimiyet etmekte olan devlet tarafından İstifade edilmiş olduğu takdirde tatbik edilecektir. Bu kalmiyet arazinin intikalini tasrih eden muahedenin mevkii meriyete vazı tarihinden itibaren muteber olacaksa da bugünkü tarihli muahedei sulhiye ile TUrkiyeden lnfikak eden arazi hakkında istlsnaen 30 Teşrinievvel 1918 tarihinden itibaren meri bulunacaktır.ruyeti muhasebata gerek imtiyazâtın şerait_i lktisadiyei cedideye tefiklne müteallik hususatta. ci maddeler müstesna olmak üzere 9 uncu maddede gösterilen mu. : t Madde: 9 — Hükümeti Osmaniye veyahut her Osmanlı memu. nin mütefevvik bulunduğu her şirket mezkûr muahedenin mevkii meriyete vazmdan itibaren 5 sene zarfında envai hukuk ve menafi. 1918 muharebesine iştirak etmemiş memleket tebaasından İsviçre hükümeti cumhuriyesi umuru nafia idaresi reisinin yapacağı 3 kişilik liste meyanından Türk hükümetince iki aylık bir müddet içinde tâyin edilecek bir üçüncü ehli hibreye müracaat edeceklerdir. Üçüncü madde ahkâmına gelir. Bu takdirde sahibi imtiyaz eğer mahal var ise ameliyatı keşfiye için tarafeyn arasında ademi itti. HEZİMET MİT 493 münakit olmuş mukavelâtı lmtiyaziye hakkında aynı muamele cari olacaktır. Bu mukavelât bugünkü tarihli muahedei sulhiyenin mevkii meriyete vazından itibaren 6 aylık bir müddet zarfında eshabı imtiyaz tarafından vukubulacak mâ. İşbu ehli hibre İttifak hasıl ödemezlerse 1914 . Türkiyeden Balkan muharebeleri neticesinde ayrılmış olan arazi dahilinde dahi işbu arazinin intikalini tasrih eden muahedenin mevkii meriyete vazmdan mukaddem hükümeti Osmaniye veya bir Osmanlı memuru mahallisi ile LOZAN ZAFER Mİ. Madde: 1 — Hükümeti Osmaniye ile birinci maddede mezkûr mukavelât vo lmtiyazattan müstefit olanlar beyninde 30 Teşrinievvel 1918 tarihi ile 1 Teşrinisani 1922 tarihi arasında vukubulan ihtilâflar ile efradı hususiye arasında ve yine bu müddet zarfında imtiyaz devir ve ferağını muntazammm olarak münakit olmuş mukavelât Türk hükümetinin tasvibine iktiran edinceye kadar mevkii meriyette kalacaklardır.Bugünkü tarihde bir mukaddeme i tatbiklyeye iktiran etmemiş olan birinci maddede mezkûr mukavelâtı imtiyaziye 492 KADİR eshabı bu protokolün şerait-i iktisadiyc-i cedideye tevfik hakkındaki ahkâmından istifade edemeyeceklerdir.ee bu madde arazi. kavelâta tatbik edilecektir. Bu ahkâm 29 Teşri. fak halinde işbu protokolda mezkûr ehli hibre tarafından muhik görülecek olan miktar tazminata müstehak olacaktır. racaat üzerine fesholunabilecektir. vik bulunduğu şirketlere karşı Türkiycnin bugünkü tarihli muahedei sulhuye ile ayrılan arazi dahilindeki hukuk ve vezaifine halef olan devlet tamamen kaim olmuştur.

—mevkii meriyette olan beynelmilel mukavelât muktezasinca tuna bir mani 494 KADİR MIPIROöLU olmadıkça— tabi tutulmayacaklardır. Maahaza mezkûr şirketler. Madde: 12 —¦ 11 inci madde ahkamı bir kısım saha! faaliyeti Türk toprağında kalmış olacak sahib. Osmanlı imparatorluğu tarafından verilmiş olan bazı imtlyazâta müteallilc bugünkü tarihli prototokolun birinci faslı ahkamını mezkûr protokolü akteden diğer devletler teb'osı sermayesinin 1 Ağustos tarihinde müteveffik bulunduğu Osmanlı Şirketlerine de tatbik etmeyi taahhüt eyler. RIZA NUR HASAN HÜSNÜ LOZANDA İMZA EDİLEN SENEDATI DÜVELtYENİN AHKÂMINA BELÇİKA VE PORTEKİZİN İLTİHAKINA DAİR PROTOKOL Bu günkü tarihli muahede! sulhuyeyi imza eden tarafeyni âli-eyni âkideyn mezkûr muahedenin ikinci kısmının (ahkâmı maliye) birinci faslı ahkâmıyla üçüncü kısmı (ahkâmı iktisadiye) ah_ kâmına Belçika ve Portekiz devletinin iltihakını kabulde müttefik LOZAN ZAFER Mİ.şirketi murakabe eden Türkiyeden maada diğer düveli âkideden birinin kanununa tevfikan müteşekkil diğer herhangi bir şirkete devretmeğe seiâhiyettar olacaktır. HEZİMET Mlî 495 olup bu iltihak işbu muahedenin aynı şeraiti dairesinde ve aynı zamanda İktisabı meriyet edecektir. Türk hükümeti. ÎSMET DR RIZA NUR HASAN HÜSNÜ HORACE RUMBOLT PELLE GARRONÎ MONTANYA UÇİYAİ VENİZELOS KAKLAMANOS DİAMANDI KOSTANTIN KONÇESKO BEYANNAME Usulen haizi eelâhiyet olan zîrde vazılni imza beyan ederler ki. Bu emval hukuk ve mcrafiln devredileceği şirket işbu protokol ahkâmının temin ettiği hukuk ve imtiyazat da dahil olduğu halde evvelki şirketin haiz bulunduğu aynı hukuk ve imtiyazaltaıı müstefit olacaktır. vâki olan iltihak beyanâtını senedi İttihaz ederler.l imtiyaz hidemat-i umumiye şirketlerine tatbik olunamaz. Osmanlı imparatorluğunda verilmiş bazı imtlyazâta. Madde: 13 — 11 inci madde mucibince Osmanlı şirketlerinin hukuk. Mezkûr beyanata göre bir taraftan Türkiye diğer taraftan işbu iki devletten her biri arasında muhtaç oldukları hali sulh ile münasebâtı .-. emval ve menafi üzerine devredilecek olan şirketler. Binaenaleyh tarafeyni âliyeynl âkideyn Belçika ve Portekizln usulen haizi selâhiyet mümessilleri tarafından bugün. İSMET ODr. Lozanda 24 Temmuz 1923 tarihinde tanzim kılınmıştır. Bu şirketler tabiiyetlerine İktisap edecekleri düveli âkideden herblrirün arazisinde dahi kendi ahkâmı kanununiyesine göre bu devlet muhalefet etmedikçe aynı muameleye tabi olacaklardır. Lozanda 24 Temmuz 1923 tarihinde tanzim edilmiştir. Türkiye haricindeki sahai faaliyetleri aksamını yeni bir şirkete devretmek suretiyle o aksam için 11 ve 13 üncü maddeler ahkâmından müstefit olabileceklerdir. müteallik bugünkü tarihli protokola aynı şerait dahilinde Belçikanın dahi iltihakını kabulde kezallk müttefiktirler.*». Türkiyeden infikflk eden arazi üzerinde bu devirden vcy.i mahsus. bu devir hasebiyle teşekküllerinden dolayı hiçbir resm.

a . Hali sulhu ve mürj^abâtı resmlyeyi ladeten tesis edecek olan bu iltihak muahedei sulhiyeyi mezkûreyi imzalayan devletlerin Por. ye) birinci faslı ahkâmı ile üçüncü kısmı (ahkâmı iktisadiye) ahkâmına ve kezâlik Osmanlı İmparatorluğunda verilmiş olan bazı im_ tiyazâta müteallik ve bugünkü tarihli protokol ahkâmına iltihak ettiğini beyan eder. Büyük Britanya ve İtalya hükümetleri ile Türkiyo Büyük Millet Meclisi hükümeti. nacaktır.kıtaatı tarafından işgal edilen Türk arazisinin tahliyesine dair protokol Kıtaatı elhaletihazıhi Türk arazisinin bazı aksamını İşgal eden düveli müttefilta yâni Fransa. FERNAND PELETZER PORTEKİZ BEYANNAMESİ Zîrde Tazıinimza usulüne mu\affak ve muteber görülen se-lâhiyetnâmesinin bugünkü tarihli muahedei sulhiyeyi imza etmiş devletlerin mümessillerine badellbraz işbu beyanname İle Portekiz namına muahedei eulhlyenin ikinci kısmının (ahkamı maliye) birinci faslı ahkâmı ila üçüncü kısmı (ahkamı iktisadiye) ahkâmına iltihak ettiğim" beyan eder. İsmet DR RIZA NUR HASAN HÜSNÜ HORACE RUMBOLT PELLE GARRONÎ MONTANYA UÇtYAl VENİZELOS KAKLAMANOS DİAMANDI KONÇESKO BELÇİKA BEYANNAMESİ Ztrde vazilnimza usulüne muvafık ve muteber görülen selâhi-yetnâmesini bugünkü tarihli muahede-i sulhiyayi imza etmiş devletlerin mümessillerine badelibraz işbu beyanname ile Belçika namına mezkûr muahede! sulhlyenin ikinci kısmının (ahkâmı mali. Fransa ve İtalya. tekizi iltihaka kabul ettikleri bugünkü tarihli protokolda gösterilen anda ve mezkûr protokolde münderiç ahkâm ve şerait dairesinde iktisabı meriyet edecektir. saviyen perverde ettikleri cihetle. M. BARTELEMO PEREYRA TAHLİYE PROTOKOLÜ ve MERBUTU BEYANNAME Britanr/ft. İşbu ameliyat Çanakkale Boğazı. Lozanda 24 Temmuz 1923 tarihinde tanzim. Lozanda 24 Temmuz 1923 tarihinde tanzim kılınmıştır. Lozanda 24 TemmumE 1023 tarihinde tanzim olunmuştur. milletlerinin âmâl-i sulh pervanâlerini bilâtehir tatmin etmek emniyesini müte.resmiye işbu beyanâtın mevkii meriyete geçmesi İle beraber tekrar teessüs etmiş addolu. HEZİMET Mİ? 497 nın îstanbuldakl fevkalâde komiserlerine tebliğ edilir edilmez dü-yell mezkûre kıtaatı kendileri tarafından işgal edilmiş olan arazinin tahliye ameliyatına tevessül edeceklerdir. A. Marmara Denizi ile Karadeniz de bulunan İngiliz. Hâizi selâhiyet olan zîrde vazıinl imza mütekabilen tedâbiri âtiyeyi ittihaz hususunda ittifak etmişlerdir: : 1 Lozanda takarrür eden muahede-1 sulhiye ve diğer senedâtın Büyük Millet Meclisi tarafından tasdik kılındığı düveli müttefikaLOZAN ZAFER Mİ. Fransız ve İtalyan bahri cüz-i tamlarının da çekilmesini ihtiva edecektir. Hali sulha ve münasebâtı resmiyeyi iadeten tesis edecek olan 496 KADİR MI9IROÖLU bu İltihak mezkûr muahede! sulhiyeyl İmzalayan devletlerin Belçi-kayı iltihaka kabul ettikleri bugünkü tarihli protokolda gösterilen anda ve mezkûr protokolda münderlç ahkâm ve şerait dairesinde İktisabı meriyet edecektir. olunmuştur.

olunacaklardır. ¦ Tahliye ameliyatının tevlit edebileceği diğer kâffel mesai] Türk memurini ile bilittlfak tanzim etmek işgal memurinin? ait ola.U muktazi tedâbir müttefikıyn ve Türk memurini askeriyesi arasında bilittlfak ittihaz olunacaktır. birinci bentte musarrah tabliyo ameliyatı ikmal olunur olunmaz başlamasın. İSMET Dr. İşbu müddet zarfında birgüna hâdiseye meydan vermemek için F : 32 . 6 Türk hükümeti muahedel sulhiyenin mevkii meriyete vazıru beklemeksizin mezkûr muahedeye vazıini imza devletler tabalarının 69. 77 ve 91 inci maddelerden (72 ve 91 inci maddelerde zikro. 7 Sulh muahedcnâmesîrıln mevkii meriyete vazına intizsren Britanya ve Türk hükümetleri hududun tâyinine kadar mezkûr muahedenin üçüncü maddesinin ikinci numrosunun üçüncü fıkrasında muhafazası mevzuubahs olan statükoyu tadil edebilecek hiçbir şey yapmamayı mütekabil en taahhüt ederler. Her nevi haciz ve vaz'iyet tedâbiri ref olunacaktır. fiye olunacaktır.öo KAUIR M1SIKOG1-. İşgal memurini ile efrad arasında münakit mukavelftttan mütevellit düyun mukavelâtı mezkürede muayyen şerait dahilinde tes. da ve mezkûr fıkralarda da zikrolunan 9 ay müddetin menhusun anh müzakeratm başladığı tarihten İtibaren cereyan etmesinde müttefiktirler. edilecektir. Mezkûr hükümetler sulh mufthedenftmeşinin üçüncü maddesinin ikinci numrosunun birinci fıkrasında zikrolunan vo Türkiye ile Irak arasındaki hududa. 72. lunan müddetler cereyana bn^lamamış olsa bile) ve kezalik ikâmet mukavelesi ahkamlarından istifade etmelerini kabul edecektir. Türk hükümeti sulh muahedesinin 137. HEZİMET Mi ? 499 . İşbu iade ve refiyed hakkında kati ve tam bir ibra senedi kıymetini haiz olacak zabıt varakaları tanzim. ait bulunan müzakeratm.Tahliye ameliyat» 6 hafta zarfında İkmal edilecektir. S Tahliye vuku buldukça tahliye olunacak arazide Türk hükümetine veya Türk umumi idarelerine aidiyeti alelusul tahakkuk eden ve elhaletl hazihi müttefikin memurinin tahtı İşgal veya tasarrufunda bulunan hernevi emvali gayrı menkule ve emval Türk hükümetine iade olunacaktır. çaktır. vaddın mümkün olduğu kadar tam bir defterini hükümeti mezku-reye vereceklerdir. 11 teşrinievvel 1922 tarihinde Mudanyada imza edilmiş olan mukavele! askeriye ahkâmı işbu protokolün ikinci bendinde zikro-lunan müddet zarfında meri kalacaktır. İşgal memurini Türk hükümetine ait olup ta eghası saliseye ve bilhassa Osmanlı şirketlerine verilmiş olan emval eşya ve me. 1) Boğazlar usuluna dair bugünkü tarihli mukavelenamenin LOZAN ZAFER Mİ. i Evvelce Osmanlı hükümetlerine ait olup 30 Teşrinievvel 1918 tarihinde Mondros'ta imza olunan mütareke mukavelesi mucibince düveli müttefika emrine geçen ve işbu protokolün imzası tarihinde Türkiyede düveli mütteflkai mezkûre memurini yedinde bulunmakta olan (Yavuz Sultan Selim) dahil olduğu halde sefaini harbiye esliha cephane vesair malzemei harbiye ikinci bentte zikredilen mühlet zpjfıhda hali hazırları ile ve bulundukları mevakide Türkiyeye iad:. RIZA NUR HASAN HÜSNÜ HORACE RUMBOLT TELLE OARRONÎ MONTANYA BEYANNAME Selâhlyetn âmel eri mucibince hareket eden zîrde vaziinl imza hususati âtiyeyl beyan ederler. Lozan'da 24 tonunuz 3923 tarihinde İmza olunmuştur. 138 ve 140 inci maddelerinde münderiç ahkâma dahi riayet edecektir.

çektir. Boğazlardan transit geçen düveli mezkûre aefaini harbiyest haşarat veya ânzai bahriye ahvali müstesna olmak şartlyle emniyeti sefer demirlemeyi lcab ettiği takdirde geceleyin demirleme müddeti de dahil olduğu halde mürurları elzem olan zamandan fazla tevakkuf edemiyeceklerdlr. Fakat Yunanistan ile Türkiye arasında hail suL hün teessüsünden ancak altı ay sonra hicrete mecbur edilebileceklerdir. muahedei mezkû-renin Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından keyfiyptl tasdiki Istanbuldaki müttefikin fevkalâde komiserleri vasıtasiyıe Yunan hükümetine tarihi mezkûrda tebliğ oluna. bulunmasına muhalefet etmeyecektir. 2) Balâdaki protokolün birinci bendi ahkâmına halel gelmeksizin ve boğazlar usulüne dair bugünkü tarihli mukavelenamenin mevkii meriyete varma. Locanda 24 Temmuz 1923 tarihinde tanzim olunmuştur. bunlar mezkûr mukavele ahkâmından isti. 4 İmroz. 3 Karaağaç Rum ahalisi 30 Kânunusani 1923 te Yunanistan ile Türkiye arasında İmza olunan mukavelede mezkûr ahali mübadelesine tabi olacaklardır. 4) Vazıini imza işbu beyanatta bulunurken tozanda İmzalanan sulh muahedenâmesiyle diğer senedatm sürati mümkine İle mevkii meriyete dahil olacakları ümidini İzhar ederler. İşbu muvakkat hudut tarafeynce mezkûr muahedenin 5 inci maddesinde musarrah komisyonun ikmali mesai etmesine kadar meri olacaktır. Herhalde Türlüye bugünkü tarihli ticaret mukavelenâmeslna vazıin.mevkii meriyete vazına intizaren üç müttefik devlet donanmalarının boğazlardan tam ve kâmil bir serbesti! mürur muhafaza etmeleri takarrür etmiştir. HEZİMET III? 501 . »er. Mamafih 1 Kânunusani 1923 te Türkiyede kabotaj yapan veya liman hıdemâtı işleten mflessrtsâtın 31 Kânunuevvel 1923 tarihine kadar işlerine devamda tamamen serbest bırakılacağını beyan eder. E*er igbu tebliğ balâda mezkûr tarihte ifa kılınmamış ise arazii mezkûrenin teslimi muamelesi tarihi tebliğden İUbaren 15 günlük bir müddet zarfında icra edilecektir. Bozcaada adalarından Yunan kıtaatı ve memurini bugünkü tarihli sulh muahedesi Yunan ve Türk hükümetleri tarafmLOZAN ZAFER Mt. 2 Sulh muahedesinin 5 inci maddesinde mezkûr tahdit muamelesinin ikmal edilmemiş olması keyfiyeti balâdaki arazinin Türk memurinine teslimini tehir edemlyecektir. kadar veyahut 31 Kânunuevvel 1923 tari_ hinde mezkûr mukavele mevkii meriyete girmemiş ise mezkûr tarihe kadar Türk hükümeti boğazlarda üç müttefik devletten herbl-ri için bir kruvazör ve İki kontrtorpiyorun. 3) Vazıini imza bugünkü tarihli muahedel sulhiyenin mevkii meriyete vazından itibaren kabotajın ve liman hıdemâtının Türk millî bayrağına hasrolunacağını derhatır ettirirler. İSMET Dr. fade edeceklerdir. Bu halde Yunan ve Türk hükümetleri sulh muahedesinin İkinci maddesinin ikinci numrosunda tarif olunan hattı arazi üzerinde muvakkat bir surette tersim edeceklerdir. RIZA NUR HASAN HÜSNÜ 600 KARAAĞAÇ ARAZİSİ İLE BOZCAADA VE ÎMROZ ADALARINA DAİR PROTOKOL Selâhiyeti tammeyi haiz zlrde vazüni imza mevardi âtiyeyi ka-rarlaştırmıglardır: 1 Meriç ile bugrünkü tarihli muahedenin ikinci maddesinin Udn-e numrosunda tarif kılman Türk _ Yunan hududu arasında kâin olup Türkiyeye iade edilecek olan arazi nihayet 15 Eylül 1923 te Türk memurinine teslim olunacakür. Şu gartla ki. İşbu sefainin beraberlerinde kömür ve levazım tedariki için muktazi ve harb bayrağını gayrı hâmli sefain bulunabile.1 imza diğer devletler sofainine ticaret mukavelenamesinin ikinci kısmında sefain ve hamuleleri ve yolcular için musarrah ve seyrüsefain ve duhulü ticarete müteallik bulunan bilcümle teshilâtı hiçbir devlet lehine fark yapmaksızın 31 Kânunuevvel 1923 tarihine kadar bahşedecektir.

Britanya İmparatorluğu. Lozanda 24 Temmuz 1923 tarihinde tanzim edilmiştir. Ticaret mukavelenamesi. Japonya İle Yunanistan hükümetleri işbu konferans esnasında aktolunan sulh muahedesiyle diğer senedâtm mevkii meriyete vazı. namesinin ikinci maddesinin iki numrosundakl ahkâm ile mukayyet olacaktır. Usulen haizi selâhiyet olan zîrdo vazıini İmza mütekabilen kendi hükümetleri nâmına ahkâmı âtiyeyi kararlaştırmışlardır: 1 — Sevrde aktolunan sallfüzzikr iki muahedenin tasdikna. HfiZtMET Mİ? 503 İkâmet ve selâhiyet-i adliye hakkında mukavelename. ITORACE RUMBOLT PELLE OARRONİ MONTANTA T'ÇİTAI VENİZELOS KAKLAMONOS SIRP _ HIRVAT . ve mülga kalmıştır. İSMET HORACE RUMEOLT Dr. TRAKYA'YA AtT olmak üzere aynı devletler arasında aynı tarihte aktedilen muahedeye müteallik protokol. Boğazlar usulüna dair mukavelename. Lozanda 24 Temmuz 1923 tarihinde tanzim edilmiştir. Trakya hududuna dair mukavelename. 2 — Ekalliyetlerin himayesine müteallik salifüzzikr Sevr muahedesinin yedinci maddesinin ikinci fıkrası ile 15 inci maddesinde münderiç ahkâm tay'edilrruştir. Bunlar çekilir çekilmea mezkûr muahedenin 14 üncü maddesindeki ahkâm Türk Hükümeti tarafından tatbik olunacaktır. SLOVEN DEVLETÎ TARAFINDAN MUAHEDEİ SULHİYENÎN İMZASINA MÜTEDAİR PROTOKOL ZIrde vaziin-i imza bugünkü tarihle ve mütekabilen kendi hükümetleri nâmına berveçhi âti tadat olunan senedâtı veyahut on. LOZAN ZAFER Mİ.dan tasdik edilir edilmez çekileceklerdir. . meleri eğer şimdiye kadar tevdi olunmamış ise bugünkü tarihle Lozanda İmza olunan sulh muahedenâmesinin ve senedâtı saireye müteallik tasdiknameler ile aynı zamanda tevdi olunacaktır. lardan bazılarını yâni : Sulh muahedenâmesi. 3 — Trakya'ya müteallik salifüzzikr Sevr Muahedesinin birinci maddesinde münderi^ ahkâm bugünkü tarihli sulh muahede. Fıkrai anifede zikrolunan arazi ve adaların kâffei ahalisine bugüne kadar irtikâp olunan siyasi veya hukuk-u umumiyeye müteallik bilcümle cinayet ve cünhalardan dolayı tam ve kâmil affı umumi bahşolunmugtur. İşbu protokolün birinci bendinde mezkûr arazi sekenesinden ve keza dördüncü fıkrada bahsolunan adalar ahalisinden hiçbiri askeri veya siyasi hattı hareketinden veyahut bugünkü muahedei sulhiyeyi imza eden devletlerden birine veya tebaasına ifa ettiği herhangi bir muavenetten dolayı Türkiyede hiçbir bahane ile iz'aç veya takip olunmayacaktır. Fransa İtalya. RIZA NUR PELLE HASAN HÜSNÜ GARRONÎ MONTANYA ÜÇİYAİ VENİZELOS KAKLAMANOS YUNANİSTAN'DA EKALLİYETLERİN HİMAYESİNE DAİR 10 Ağustos 1920 tarihinde başlıca düveli müttefika ila Yunanistan arasında Sevr'de mün'akit muaheis ile. Yunanistantlaltl ekalliyetlerin himayesine dair başlıca müttefik devletler ile Yunanistan 502 KADİR M1SIROGLU arasında 10 Ağustos 1920 tarihinde Sevr'de aktolunan nıuahedtvnin ve kezalik Trakya'ya dair aynı devletler arasında Sevr'de aktolunan 10 Ağustos 1920 tarihli muahedenin mevkii İcraya vazını zaruri kıldığı kanaatmda bulunduklarından.

Japonya hükümetiyle birlikte Şarkta sulhu sureti katlyede iade etmek endişesi ile bir taraftan Yunanistan. K. Japonya için -.F. İtalya İçin : Kraliyet Senato âzası İtalya sefiri kebiri İstanbul fevkalade komiseri St.. S. Atina fevkalâde murahhas ve orta elçisi St. L E. Osmanlı İmparatorluğu dahilinde verilmiş bazı imtiyazata miL teallik protokol. Istanbulda fevkalade komiseri Sör Horace George Montegü Rumbolt) Earrona. J. râta iştirake davet edilmeleriyle bilhassa tetkik olunmak iktiza edeceği kanaatinde bulunduklarından..Sloven devletini ve kezalik Amerika düveli müttehidesini ve diğer taraftan Türkiyeyi bütün milletler tarafından temenni olu-r. Maurice Velâzar ve Couron d'ltaliy nişanlarının Grande Corova rütbelerini haiz asaletlü Marki Camille Garronl. imza etmiş olduğu sene-rlâta müteallik olmak üzere Sırp . K. İki taraftan işbu konferansda müzakere edilmesi iktiza ede_ 504 KADİR MI3IROOLV cek olan mesailden boğazlar meselesi bahri siyahta sahüdar olaa Bulgaristan ve Rusyanın müzakerâta ve kabul edilecek mukarre. Maurice Velazar nişanlarının komandor ve Çorun d'ltaliy nişanının grande officier rütbelerini haiz Mösyö Jul Sezar Montanya. Rıza NUR PEI. ¦ Londra fevkalâde sefiri kebiri ve murahhas Soleil Lovan nişanının birinci rütbesini haiz Baron Hayagl Jönü. S. M. Lozanda İmzalanan senedâtı düveliye ahkâmından bazısına BeL çlka ile Portekiz'in iltihakına müteallik protokol. C.. I. İSMET HORACE RUMBOLT Dr.Affı umumiyeye müteallik beyanname ve protokol. ve mevaddı müştereken tetkike davet etmiş olduklarından. Lozanda imzalamış olmakla herbiri. J. Fransa sefiri kebiri cumhuriyetin Şark fevkalâde komiseri Le_ glon d'Honour nişanı millisinin Grande Officier rütbesini haiz ferik . Sırp . Senato âzası Fransa sebirl kebiri Legion d'Honour nişanı millisinin Grande Officuer rütbesini haiz Mösyö Morla Bompar. Fransa ve ltaly?. t E. HEZİMET Mİ? 605 Yunanistan için : . Roma fevkalâde sefiri kebiri ve murahhas Soleil Lovan nisanının birinci rütbesini haiz Mösyö Gentaro Uçiyal Juzamml. O.general Mösyö Maurice Pelle. Lozanda 24 Temmuz 1923 tariflinde tanzim edilmiştir. J. Legion d'Honour nişanı millisinin Grande Crouve rütbesini haiz Mösyö Camille Barrlere. lâhiyetini tanımakta ittifak etmişlerdir. J. t J.". LOZAN ZATBR Ut. S. M&rguls Curzon de Kedleston.an bir neticeye vasıl olacak ahkâm.Hır. hükümetleri. C.Hırvat _ Sloven devletine işbu Lozan konferansı senedi nihaisinde me/kûr murahhaslardan herhangi birisi vasıtası ile muahede mevkii meriyete girmiş olmadıkça salifüzzikr senedatın heyeti mecmuasını imza edebilmek se.. Binaenaleyh âtiüzlkr murahhaslar yâni: Britanya İmparatorluğu için: Umuru hariciye nazırı asaletlü George Nathaniel.T. S. G. Romanya. HASAN HÜSNÜ MONTAJİ YA GARRONÎ UÇİYAİ VENİZELOS KAKLAİIAJNOS DİAMANDÎ KONÇESKO MORFOF STANÇİOF LOZAN KONFERAKSINA ATT SENEDİ NİHAİ Britanya İmparatorluğu. Fransa için : Haşmetlü İtalya Kralı hazretleri nezdlnde Fransa cumhuriyeti sefiri kebiri. Ve Şarkta hali harbin Belçika ve Portekiz için tevlit eylediği mesaili İktisadiye re maliyenin münakaşasına mezkûr iki devletin de iştirakini kabule karar verdiklerinden. vat .

Medyuvani. Jak Dölepe nişanının komondor rütbesini haiz mösyö Antonyo Maria Bartoloma Perreyra. Düveli Müttehide! Amerika İçin: Düveli müttehide Roma sefiri kebiri asaletlü Rijan Vogbon Düveli müttehide İstanbul fevkalâdo komiseri konteramlral Markay. mösyö Vatezlav V. Paris fevkalâdo murahhas ve orta elçisi Mösyö Miro&lav Spa-!*vikoviçt Sofya fevkalâde murahhas ve orta elçisi Mösyö Milan Rakiç. orta elçi Mösyö Kos-tantin 1. Peletzer. Sinop Mebusu. Romanya için: Hariciye nâzın Mösyö Ülon J. rof. Sonra : Sabık şimendöfer posta ve telgraf nazın sabıkı Boğdan Mor-fof. umuru hariciye ve mezhebiye nazırı mösyö Alek-sandr Istanbulskl. Türfdye için : Edirne Mebusu. <•///////////(¦ 506 KADİR MI9IROGLU L. Milotin Tuvanoviç. Sırp . St. Damandi. Bristol. Ciğerin. Lozanda toplanmışlardır. 6 — Rum ve Türk ahalisinin mübadelesine dair mukaveleni me ve protokol (30 kanunusani 1923 te imzalanmıştır). Aleksandr nisanının Grande Crouve rütbesini haiz hukuk doktoru mösyö Dl_ mitri Stançiof. Souver mşanının komandor rütbesini haiz Mösyö Denveter Kaklamanos. HEZİMET Mİ? 507 Rusya İÇİm • Mösyö George V. mösyö Polikarp Z. Souver nisanının Grande Crova rütbesini haiz Mösyö Elef trioa K. 20 Teşrinisani 1922 tarihinden 24 Temmuz 1923 tarihine kadar akteyledikleri içtimalar neticesinde — ki İşbu içtim&at vesUesi ile diğer bazı devletler kendilerine alâkadar eylediğini farzeylecUkleri mesail hakkında noktal nazarlarını beyan edebilmişlerdir.Hırvat _ Sloven devleti İçin : Hariciye nâzın Mösyö Monçilo Niniçiç. Belgrat fevkalâde murahhas ve orta elçisi mösyö Kostatodo. Londra orta elçisi. Umuru Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye VekHI Dr.OZAJST ZAFEK MI. Venizelos.Sabık reisi nüzzar. Duka. 8 — Affr umumiye dâir beyanname ve protokol (24 Temmuz . Mösyö Kristian Rakovski. Rıza Nur bey. 2 — Boğazların usulüne dair mukavelename 24 Temmuz 1923 te imzalanmıştır. 7 — Sivil mevkufinin iadesine ve üserayı harbiyenln mübadelesine dâir Yunan Türk itilâfı (30 Kânunusani 1923 te imzalanmıştır). Vorovski. — bei veçhi âti tadat olunan vesaik takarrür ettirilmiştir : 1 — Muahedei sulhiye 24 Temmuz 1923 de imzalanmıştır. Bulgaristan İçin : Reisi nüzzar. 3 — Trakya hududuna dair mukavelename (24 Temmuz 1923 te imzalanmıştır). orta elçi Mösyö Kostantin Konçesko. Londra fevkalâde murahhas re orta elçisi St. 5 — Ticaret mukavelenamesi (24 Temmuz 1923 te İmzalan. Bern fevkalâde murahhas ve orta elçisi mösyö Dr. Trabzon Mebusu sabık Vekil Hasan bey. Belçika İçin: Bern fevkalâde murahhas ve orta elçisi Lıeopold nîç^ınınm offider rütbesini haiz mösyö F. DüveU müttehide Bern sefiri asaletlü Josef Gru. Portekiz İçin : Bern fevkalâda murahhas ve orta elçisi. mistir). Umuru Hariciye Vekili İsmet Paşa. 4 — İkâmet ve selâhiyetl adliyeye dair mukavelename (24 Temmuz 1923 te imzalanmıştır).

11 — ldarei adliyeye dâir beyanname (24 Temim» 1923 te İmzalanmıştır).5 j> OSMANLILARDA FAZİLET-MÜCADELESİ PERTEV BEYİN ÜÇ KIZI Kadir Mısıroğlu . Japonya. italya. MORFOF ÎSTANÇİCF FERNANO PELETZER A.S. 15 — Karaağaç arazisi ile Bozcaada ve imroz adalarına dâir olup Britanya İmparatorluğu. Z.. 20 > (Genigletilmig ikinci baskı cildli) 0 İSLÂM AİLE HUKUKU (Ömer Ferruh . 20 Lira Kadir Mısıroğlu.. 10 — Mesaili sıhhiyeye dâir beyanname (24 Temmuz 1923 te lmzalanrrugtır). RIZA NUR HASAN HÜSNÜ HORACE RUMBOLT PELLE GARRONİ J.....20 > Şeyhül İslâm Mustafa Sabri.Çer. 12 — Devleti Osmaniye tarafından verilmiş bazı imtiyazâta.. Yunanistan »e Türkiye tarafından imzalanan protokol (24 Temmuz 1923 te imzalanmıştır). Fransa... VENİZELO3 D. İSMET Dr. SULTAN VAHIDEDDİN MÜTAREKE GAYYASINDA SULTAN VAHIDEDDİN GURBET CEHENNEMİNDE 0 YUNAN MEZALİMİ (TÜRK'ÜN SİYAH KÜABI (Kadir Mısıroglu) . Dr.. CÎLD m — MANEVÎ KAYIPLARIMIZ BEKLEYİNİZ!SEBİL YAYINLARI MOSKOF MEZALİMİ SARIKLI MÜCAHİTLER DİNİ MÜCEDDİTLER ÇOCUKLAR VE DİPLOMATLAR İÇİN KIZIL ALFABE İMAM ŞÂMİL .. 9 — Yunanistandald Müslüman emvali hakkında beyanname (24 Temmuz 1923 te İmzalanmıştır)...7.. MONTANYA E... 13 — Lozanda imza edilen senedâtın bazı ahkâmına Belçika ve Portekiz'in iltihakına dair protokol Ue işbu iki devletin mezkûr iltihakını havi beyannameler (24 Temmuz 1923 te İmzalanmıştır). Loranda 24 Temmuz 192S tarihjnde yalnız bir nüfcha olarak tanzim edilmiştir. Tasdikan lilmakal vazıini imza işbu senet zlrine imzalarını ve mühürlerini vazeylemlşlerdir.. BARTOLÖMO PEREYKA MÜTEAKİP ClLDLER : CÜJ> H — MADDt KAYIPLARIMIZ. .. 16 —: Yuzıanist&ndaki ekalliyetlerin muhafazası hakkında baş lıca düveli mütteflka ile Yunanistan arasında 10 Ağustos 1920 tarihinde irılinakit muahede De Trakya'ya müteallik olarak aynı dev-letk-r arasında aynı tarihte münakit muahedeye dâir protokol (24 Temmuz 1923 ta imzalanmıgtır).20 » ' . Balâda tadat olunan senedât ile işbu senedin asılları Fransa cumhuriyeti hükümeti hazinei evrakında mevdu kalacaklar ve hükümeti mezkûre vesaiki mezbureden her birini imza eden devletlere veya icabederse iltihak veya iştirak edecek olanlara birer mevsuk nüshasını ita eyleyecektir. KAKLAMANO3 KONSTANTtN KONÇESKO B. (Y..1P23 te imzalanmıştır)..... dâir protokol ve beyanname (24 Temmuz 1923 te imzalanmıştır).. Fransa ve İtalya kuvvetleri tarafından işgal edilen Türk arazisinin tahliyesine dair protokol ile beyannameler (24 Temmuz 1923 te imzalanmıştır)... . . 14 — Britanya.......K.M...... Kavakçı) .. . Efendi ..

(Tahsin Ünal) .. .... hazırlanmaktadır. hiçbir ticari amaç gözetilmeksizin.Kısakflrek) 10 > YAZARIN YAYINLANMIŞ ESERLERİ O LOZAN. . .. Cehaletin yenildiği..5 > 0 PERTEV BEY'İN İKİ KIZI (Münevver Aya§lı) .7. ... Tümüyle ücretsiz olan sitemizdeki e-kitaplar....Çe (Y.. O KURTULUŞ SAVAŞINDA SARIKLI MÜCAHİTLER (1967.1 .. BÜTÜN BİR İSLÂM DÜNYASININ BAŞSIZ BIRAKILMASIDIR!.. O MOSKOF MEZALİMİ (1970)... MUAZZAM BİR İMPARATORLUK MİRASININ HÂN-I YAĞMASIDIR.... sevginin..com Kitap sevenlerin yeni buluşma noktasından herkese merhabalar...) O TÜRK'ÜN SİYAH KİTABI (Yanan Mezalimi) (1966. . Kısakürek) .F... 5 > 0 AMERİKA'DA ZENCİ MÜSLÜMANLIK HAREKETİ (Kadir Mısıroğlu) . sadece görmeengelliler için. ses sentezleyici program.. 10 > O TARİH BOYUNCA BÜYÜK MAZLUMLAR (C... LOZANIN GETİRDİĞİ. LOZAN. uygarlığa yol gösteren ışıklardır. kabartma ekran vebenzeri yardımcı araçlara.15 > (Tarık Mümtaz Gözte" pe) ....... 5 » 0 ANADOLU SAHABELERİ (Ergün Göze) .. ..... GAYRİ TABİÎ HUDUTLARIN ÇİZDİĞİ KÜÇÜK BİR TÜRKİYEDİR.. Ktsakürek) 10 » TARİH BOYUNCA BÜYÜK MAZLUMLAR (C.5 > (Münevver Ayagh) . 7... 5846 Sayılı Kanun'un ilgili maddesine istinaden.5 » (Kadir Mısıroglu) (Ömer Ferruh .IT. AZİZ OKUYUCU!.İkinci baskı 1968). (1965..........."DOC" ve "HTML" gibi formatlarda. 5 » 0 İSLÂM NAZARINDA DOĞUM KONTROLÜ (Ebulala El Mevdudt) ..... .. TÜRKÜN ŞAHSINDA İSLÂMDAN İNTİKAM ALINARAK.kitapsevenler................... ADALARLA YUNAN STRATEJİK ÇEMBERİNE ALINMIŞ İKTİSADÎ KAYNAKLARDAN MAHRUM..15 > (Tarık Mümtaz Göztope) . .. "TXT"..... tamamen gönüllülük .... tarayıcı ve OCR (optik karakter tanıma) yazılımı kullanılarak. engellilerin faydalanabilmeleri amacıyla ekran okuyucu....2 .. uyumluolacak şekilde...F.7. UYARI: www.......(Victor Vashi) .... konuşan "Braille Not Speak".. 10 > 0 MACAR İHTİLÂLİ (Kadir Mısıroğlu) . O MACAR İHTÎLÂlJt (1966) • AMERİKA'DA ZENCİ MÜSLÜMANLIK HAREKETİ (1967).: 5 J.......F. 0 HİLÂLLERİN GÖLGESİNDE (Ahmet Cemil Akıncı) . ZAFER MÎ HEZİMET MÎ? C... TAKRİR-İ SÜKÛN KANUNU İLE LOZAN'IN ÜZERİNE ÇEKİLMİŞ OLAN ŞALI KALDIRAN VE ONU MİLLÎ MİSAK ÖNÜNDE İLK OLARAK MUHASEBE EDEN BÖYLE BİR ESERİ YAYINLAMAKTAN ŞEREF DUYAR..5 > (Tarık Mümtaz Göstepe) . Kadir Mısıroğlu _ Lozan Zafer Mi Hezimet Mi Cilt1 Kitaplar. Z. 10 > 0 NAMIK KEMAL (N.. 7... "Engelli-engelsiz elele"düşüncesiyle.i r.. . I.. SEBİL YAYINEVİ.. HER TÜRLÜ UNVAN VE SIFATI YOLUNMUŞ. İkinci baskı 1969).... Kavakçı) . iyiliğin ve bilginin paylaşıldığı yer olarak gördüğümüz sitemizdeki tüm e-kitaplar..

Ayrıca bu nüshalar üzerinde hak sahipleri ile ilgili bilgilerin bulundurulması ve çoğaltım amacının belirtilmesi zorunludur. görme engelli kitap sevenlerin istifadesine sunulmaktadır.. Bu e-kitaplar hiçbirşekilde ticari amaçla veya kanuna aykırı olarak kullanılamaz.com suleymanyuksel@ suleymanyuksel. Tarayan Süleyman Yüksel www. CD. Sevginin olduğu gibi.kitapsevenler. Bu Kitaplar size gelene kadar verilen emeğe ve kanunlara saygı göstererek lütfen bu açıklamaları silmeyiniz. Kitap taramak gerçekten incelik ve beceri isteyen. alenileşmiş veya yayımlanmış yazılı ilim ve edebiyat eserlerinin engelliler için üretilmiş bir nüshası yoksa hiçbir ticarî amaçgüdülmeksizin bir engellinin kullanımı için kendisi veya üçüncü bir kişi tek nüsha olarak ya da engellilere yönelik hizmet veren eğitim kurumu.com web sitesinin amacıgörme engellilerin kitap okuma hak ve özgürlüğünü yüceltmek ve kitap okuma alışkanlığını pekiştirmektir. bir görme engellinin. bir kitap armağan ediniz. Teşekkürler. zahmet verici bir iştir. www. kullandırılamaz. vakıf veya dernek gibi kuruluşlar tarafından ihtiyaç kadar kaset. Siz de bir görme engelliye. braill alfabesi ve benzeri formatlarda çoğaltılması veya ödünç verilmesi bu Kanunda öngörülen izinler alınmadan gerçekleştirilebilir. Ne mutlu ki.Tüm kitap dostlarına. Sitemizin amacı asla eser sahiplerine zarar vermek değildir. Bilgece yaşayanlara. Sizler de bu mutluluğu paylaşabilmek için bir kitabınızı tarayıp. Kitabı Tarayan ve Düzenleyen Arkadaşa çok çok teşekkür ederiz.com Adresine göndermeyi ve bu isimsiz kahramanlara katılmayı düşünebilirsiniz. Yaşar MUTLU İLGİLİ KANUN: 5846 Sayılı Kanun'un "altıncı Bölüm-Çeşitli Hükümler" bölümünde yeralan "EK MADDE 11" : "ders kitapları dahil. kitapsevenler@gmail.com Kadir Mısıroğlu _ Lozan Zafer Mi Hezimet Mi Cilt1 . okuyabileceği formatlarda."Bu nüshalar hiçbir şekilde satılamaz.esasına dayalı olarak.. engelli-engelsiz Yardımsever arkadaşlarımızın yoğun emeği sayesinde.suleymanyuksel. Ben de bir görme engelli olarak kitap okumayı seviyorum. ticarete konu edilemez ve amacı dışında kullanılamaz ve kullandırılamaz. Aksi kullanımdan doğabilecek tümyasalsorumluluklar kullanana aittir. bilginin de paylaşıldıkça pekişeceğine inanıyorum.com suleymanyuksel6@gmail. Bilgi paylaşmakla çoğalır. görme engellilerin kitap okuyabilmeleri için gösterdikleri çabalardan ve yaptıkları katkılardan ötürü teşekkür ediyorum." bu e-kitap Görme engelliler için düzenlenmiştir. Ne Mutlu Bilgi için. düzgün taranmış ve hazırlanmış bir e-kitabı okuyabilmesinden duyduğu sevinci paylaşabilmek tüm zahmete değer.

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->