AİLE ÇİZ TESTİ

GİRİŞ Aile çiz testinin temel amacı, çocuğun ailesi ile olan çatışmalarını açığa çıkarmak, aileyi nasıl algıladığını ve kendisini aile içinde nerede gördüğünü öğrenmek ve bu konuda sıkıntısı olan çocuklarla birebir ilgilenmektir. Yapılan bu araştırma biri 5 ve diğeri 9 yaşında olan iki kız çocuğuna uygulanmıştır. Aşağıda aile çiz testinin tanımı, kim tarafında geliştirildiği, test materyalleri, kuramsal açıklamaları, uygulama için gerekli eğitimin niteliği,nerelerde ne amaçla kimlere uygulandığı, uygulanması, testin yorumlama kriterleri ve çizdirilmiş olan resimlerin yorumları yapılmıştır. ALT BAŞLIKLAR 1) TESTİN TANITIMI a) Kim tarafından geliştirildiği: Aile çiz testi, Mavrice Porot tarafından geliştirilen ve psikanalatik verilere dayanan projektif bir resim testidir. b) Test materyalleri: Kağıt, kalem, silgi ve boya kalemlerinden oluşur. c) Uygulanması için gerekli eğitimin niteliği: Uygulanması özel bir uzmanlık gerektirmektedir. d) Nerelerde ne amaçla kimlere uygulandığı: Aile çiz testi bu eğitimi alan kişi tarafından çocuğun ailesi ile olan çatışmalarını açığa çıkarmak, aileyi nasıl algıladığını ve kendisini aile içinde nerede gördüğünü öğrenmek ve bu konuda sıkıntısı olan çocuklarla birebir ilgilenmek amacı ile okullarda uygulanabilmektedir. 2) KURAMSAL TEMELLER Çocuk Resminin Kısa bir Tarihçesi Çocuk sanatına olan ilginin 1885-1920 yılları arasında oldukça fazla olduğu bilinmektedir. Bu dönemde birçok değişik ülkede kendiliğinden çizilmiş olan çocuk resimlerini biriktirme, onları betimleme ve sınıflandırma çalışmaları görülmüştür. Çocuk resmiyle ilgili yapılan ilk araştırmaların elde etmiş olduğu en büyük başarı, çocuk resminin gelişim aşamalarını temel alarak sınıflandırma girişimidir. Kerschensteiner (1905) Almanya’daki okul çocuklarının binlerce resmi üzerinde yaptığı inceleme sonunda yaşları da göz önünde bulundurarak üç temel kategoriye ulaşmıştır. Rouma (1913) okul çocuklarının resimlerini zaman içinde incelemiş ve insan figürünün resmedilmesinde birbirinden farklı 10 evre belirlemiştir. Bu ilk sınıflandırmaların en önemlisi Luquet (1913, 1927) tarafında yapılmıştır. Luquet’in 5 gelişim evresinden oluşan sınıflandırmasının önemi, kısmen birleştirici bir kuramı içermesinden, kısmen de Piaget’in daha sonraki çalışmalarını etkilemesindendir. 1940’tan sonra çocuk resimlerine karşı yeni bir ilgi doğmaya başladı. Bu ilgi, çocukların resimlerine, duygularını ve güdülerini yansıttıkları varsayımından kaynaklanmaktaydı. 1951’li yıllarda ise testlere olan ilginin artmasına paralel olarak çocuğun çiziminin onun zihinsel ve duygusal durumuyla ne ölçüde ilişkili olduğu araştırılmaya başlandı. Özellikle son 15 içerisinde çizimler, bilişsel süreçlerin bir ürünü olarak bilgi-işleme temelinde deneysel yöntemlerle incelenebilmiştir. Çocuk Resmine İlişkin Görüşler Çocuğun dünyasında resmin diğer sanat etkinliklerinden daha özel bir yeri vardır. Bu konuda uzmanlar farklı değerlendirmeler ve tanımlamalar yapmışlardır. Çocukların bu etkinlikten aldıkları doyumu çocuk resmi ile ilgili pek çok kuram farklı biçimlerde açıklamaktadır. Ancak resmin yapılma nedenleriyle ilgili ayrıntılı incelemelerde bulunan ve

Resmi. 1) Anlamsız. Gardner (1980) çizimin sebebini duyguları ifade etmek olduğunu açıklamıştır. Çizimi sembolik oyun ve zihinsel imgelerle açıklar. basit karalamalar dönemi 2) Belirgin şekiller dönemi 3) Anlamlı şekiller dönemi iiii. yan yana çizdiği iki daireden biri için ‘baş’ diğeri için ‘vücut’ derken aslında birbirinin eşi olan bu dairelere iki ayrı anlam yüklemektedir. Goodman bir resmi oluşturan işaretlerin dilde. Piaget’in resim ve zihinsel gelişmeyle ilgili görüşleri. G. Marett’e göre. . oyunu açıklamaya çalışan kuramları kullanarak cevap vermeye çalışmıştır. Psiko-analatik kuramın resim yapma güdülenmesine (motivasyon) bakış açılarından biri de. çocuğun dünyayı gelişen bir biçimde zihninde temsil ettiği yolundaki kuramında kullanmıştır. Sanatsal (Artistik) yaklaşımlar: Kellogg(1970) çocuğun resimden aldığı zevki ‘motor’ ve ‘görsel’ zevk olarak ikiye ayırmıştır. zihinsel imgenin kağıt üzerine yansıması olarak görmektedir. Çocukların ilgi çekici temel biçimlerin resimlerini çizdiklerini savunmuştur. kişiliğin derinliklerini anlatan sembolleri ortaya çıkarmak demektir. (E. Gelişimsel yaklaşımlar: Bu yaklaşım çocuğun neden çizdiği sorusuna. resmin tehlikeli olabilecek ve bastırılmış olarak tanımlayabileceğimiz duyguların zararsızca dökülebileceği bir ‘güvenlik süpabı’ görevini yaptığı düşüncesidir. Luquet’in ‘Saf karalama’.Dolto Marette. görünür içeriğinden başka bir anlam araştırmak. Bir resmi çözümlemek demek. (F. çocukların çizimlerini daha ilk yaşlarından itibaren ele alarak. ‘Başarısız gerçekçilik’. aynı zamanda geçmişteki ya da şimdiki yaşanmış öğeleri içeren tam bir kişiliğin yansımasıdır.araştırmalar uzman sayısı oldukça azdır. Lowenfeld ise kendini sanatla ifade etmenin en büyük bir tatmin sağladığını ve bunun resim yapmanın en önemli nedeni olduğunu ifade etmiştir. çocukların çizimlerini zihinsel kavramlarla açıklarken. Resimler.Pignon. Sembolik yaklaşımlar: Gibson(1979) çizimin algının kaydedilmesi süreci olduğunu. Çocuk resmine kuramsal açıdan bakan görüşler şöyle özetlenebilir: i. Çocuk bazı çizimlerinde objenin kendisini değil. ii. O. çizilen her objede. Resimdeki içerik yaşanmış bir deneyimi yansıtır. Çocuğun realist olmaktan çok simgeselliğini vurgulayan Sully gibi Goodman’a göre de bazı çizimler tamamen simgeseldirler. Resmin bastırılmış duyguların arıtılmasını (katarsis) sağlayabileceğini söylemektedir. karakteri ya da zekayı yansıtan bir yapıt değil. bir kısmı da güdülere ve çizimim duyguları ifade eden yönüne ağırlık vermektedir. Resim yalnızca yapısal tipi. ancak algının. 1966) her resim sembolik bir bilmece olarak öznenin duygusal halini. Ona göre çizimler. semboller olarak yorumlandığı üzerinde durmuştur. çocuk resimleri aracılığıyla onlarda işlenebilecek gelişim evrelerinden söz etmiştir. ‘Yorumlu karalama’. onun bilinçdışı hareket etme ya da cevap verme biçimini ifade eder. iii. ‘Zihinsel gerçekçilik’. Projektif yaklaşımlar: Çocuk resmini kliniksel yansıtmacı yaklaşımlarla açıklayan kuramların temelinde psiko-analatik kuram gelir. retinal görüntünün bir kopyası olmadığının bilinmesi gerektiğini ileri sürmüştür. mekanın kullanılış biçiminde. Ayrıca doğuştan gelen ve evrensel olan bir ‘görsel düzenin’ varlığından bahsetmiştir. Luquet (1927). resimde rastlantı yoktur. Kellogg çocuğun sanatsal gelişimini üç temal dönem doğrultusunda incelemektedir.H. sembolik yansımasını resmetmektedir. nesnelerin simgelenmesinden başka düşüncelerin ve duyguların açıklanış şeklidir. ‘Görsel gerçekçilik ‘ adını verdiği bu gelişme evreleri klasik bir nitelik taşımaktadır. görsel ve duygusal deneyimlerin çocuğu tatmin edecek biçimde sembolize edilmesi olarak söylemiştir. Selfe (1983) çizimin amacının. gelişimci yaklaşımlarda ağır basmaktadır. Geleneksel görüşlerin bir kısmı. 1948). bilinçaltında yatan istek ve duyguların resimde saklanmış biçimde de olsa anlatıldığı.

Siyah.”Ailenin resmini çiz. Resimler daha çok oyun amaçlıdır.yeşil.. 5) TESTİN YORUMLANMASI: Testin yorumlanması fazla karmaşık değildir.gerçek duygularını bastıran .resimlerde ağırlık o renge doğrudur... Dört yaş çocuğu kolları ve bacakları olan çöp adam çizebilirler. Çizgiler. RENKLERİN ANLAMLARI (4-7) YAŞ ARASI: Dört beş yaşlarındaki çocuklar genelde renk ayrımı yapmadan resmi boyarlar..işbirlikçi.... Resim bitene kadar hiçbir yorum yapılmaz ve resim yorumlama anahtarı ile yorum aile ile görüştükten sonra yapılır . Altı yaş çocuğunun yaptığı resimler de artık yavaş yavaş konuda vardır. kendisine fark ettirilmeden kağıda geçirilir. üzüntülü resimlerde genelde kahverengi renk daha ağırlıktadır. Çocuğa dilediği gibi çalışma özgürlüğü tanınır. yorumcunun objektif görüş sahibi olmasını gerektirir. Pembe.. tren rayı vb.elbiseler. 5-DOĞALCILIK DÖNEMİ(12-14)YAŞLAR ARASI: Nesneler orantılıdır.. Çocuklar yer çizgisi kullanırlar.. Resim yapmak için gerekli olanaklar verilen çocuğa. baskıcı aile ortamında yetişen iddiacı.uyumlu.uçak. Resimleri beğenmeme .portreler.kahverengi gibi soğuk renkleri seçen çocuklar.mavi. Beş yaşındaki çocuğunun yaptığı insan ve evler daha belirgin olmaktadır..sarı. Resimler daha gerçekçidir.uyumsuz.çekingen. Mutlu resimlerde genelde sarı renk. Unutulmamalıdır ki çocuk hangi rengi seviyorsa . Ancak tüm projektif testlerde olduğu gibi. Resimlerde saydamlık da vardır. Çizim anında resme ve resimdeki kişilere ilişkin söylediği sözler . kağıtta yer alan kişilerin adlandırılması denekten istenir. İlk bakışta resmin ne olduğu kolaylıkla anlaşıla bilinir . aşırı hassasiyet ve kendini ifade güçlüğü görülür.. çocukları temsil edebilir. 2-ŞEMA ÖNCESİ DÖNEM(4-7)YAŞ: Üç yaş çocuğu tipik yuvarlak kafa çizebilir. Yüz hatlarını belirleyebilir.Bu görüşlerden de anlaşılacağı gibi otoriteler. mırıldanmalar.gemi. Yer çizgisi çocuğun kendisi ve çevresiyle olan ilişkinin boyutunu temsil eder. Çizimin bitiminde. 3) UYGULAMASI: Çocuklara Pastel boya ve çizgisiz kağıt verilir . Resimlerde ağırlık kırmızı renkse iddiacılığı ve saldırganlığı temsil eder. ÇOCUK RESİMLERİNDE GELİŞİM AŞAMALARI 1-KARALAMA DÖNEMİ (1-4) YAŞ: Çocuklar bu yaşlar arasında gelişi güzel çizimler yaparlar. Resim konularında kızlar ve erkekler arasında farklılıklar gözlemlenir.. Zaman kısıtlanmamıştır.. İnsan çiz değince baş ve ayakları olan insan çizebilirler.. Resimler perspektiftir. anlamlı davranışlar.boyutlarını ve derinliklerini çizgileriyle yansıtmaya çalışır. Aileyi oluşturan bireylerin kağıda dökülüş sırası belirlenir.. Kız çocukları daha çok bebek resmi.erkek çocukları ise araba. 4-GERÇEKÇİLİK DÖNEMİ (9-12)YAŞLAR ARASI: Bu dönemde resimlerde daha ayrıntılı çizimler ve gerçekçi bir yaklaşım görülür. Örneğin ev çizimlerinde evin içindeki eşyalarında çiziliyor olması gibi.gibi sıcak renkleri seçen çocuklar sevecen. Bu yaşlarda ana ve ara renkleri öğrenebilirler. Bu dönemde kuşbakışı resim çizimleri ağırlıktadır. Elde . Yakın çevrede gördüğü objelerin orantılarını. 3-ŞEMATİK DÖNEM (7-9) YAŞLAR ARASI: Resimler daha belirgin ve ayrıntılıdır.turuncu. Resimde mekansal ilişki vardır. ilgi ve deneyimlerini sembolize ve ifade edebileceği resimler üretmenin çocuğu tatmin ettiği görüşünde birleşmişlerdir. Renkleri ise en iyi şekilde kullanırlar.dir. Resimlerde yer zemini çizgisi mevcuttur.” talimatı verilir.dir.çizerler. 4) TESTİN UYGULANMASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSULAR: Tüm test süresince denek dikkatle gözlenir.güçlükle kontrol edilen..

Kimi kere bunları aile boy orantısında uymayacak şekilde küçülterek. Çatışmayı güçlendirecek başka bir bulgu yoksa bu bir ressamın yaptığı resme kendini katmayışındaki objektivizm olarak kabullenilmelidir.edilen sonuçlar tekrar tekrar gözden geçirilmeli. Resimde özenle boyanan kişi. Aile içindeki iletişim yetersizliği bazen de aile konulu bir resimde aile bireylerinin çizilmemesi şeklinde ifade edilebilir. Bütün bunlardan başka. aile içinde kendine örnek aldığı kişiyi ilk olarak ve genellikle sayfanın en soluna çizer. Çocuk çoğunlukla. Bazen bir üçüncü sıra oluşturulur ki . bazen de resme kompartmanlaştırma şeklinde yansır. çocuğa uzaklık ve yakınlıklarıyla da önem kazanırlar. Bu çoğu kez çocuk için en az değer taşıyan aile bireyidir. Çocuk aile içinde çatıştığı kişileri değişik biçimlerde dışa vurur. İletişimin sağlıklı olmaması. yüzeysel yapının. Ailede sağlıklı iletişim ortamına sahip olmayan çocuk resminde anne baba çocuk figürü yerine “anne. Yargıya varabilmek için konu üzerinde derinlemesine araştırma yapmak gerekir. Buna karşın. aynı sembolik değerler açısından yoruma tabi tutulur. baba ve çocuk” sözlerini yazmakla bu durumu ifade edebilir. ailenin bir üyesinin diğerinden ayrılmasını gösteren bir kavramdır. Bu özelliklerin yorumlanması. Kalabalık ailelerde en son olarak çizilen kişi. Çirkin boyanan veya boyanmadan bırakılanlar daha az bir öneme ve değere sahiptirler çocuk gözünde. Kimi kere sayfaya yerleştirme işi karışık bir sıra izler. Yalıtlanmışlık duyguları ayrıca uzaklıkla. Kimi kere ise çok çirkin çizer veya bazı öğelerini. Bu iletişim eksikliğini ve yalıtılmışlık duygularını ifade eder. Kompartlanmaştırma. her zaman ailesi ile çatıştığı anlamına gelmez. Böyle durumlarda resimlerin yapılış sırasını belirlemek önem taşır. Aile resimlerinde yer alan bireyler. Kendilerini dışlanmış hisseden çocukların resimlerinde çoğu zaman çocuğun kendini grubun dışında bıraktığı görülür. Aile üyelerinin resmini çizerken. Çocuğun aile içinde kendine verdiği yer de büyük anlam taşır. 2. arka planda bulunurlar. psikolojik(ruhsal) alan gereksinmesiyle de ifade edilebilir. kesin bir yargıya varmadan önce genel bir değerlendirme yapılmalıdır. ya da iki yatay dizi içinde sıralanırlar. Anne Baba Figürünü Abartarak Çizme . Aile bireyleri normal olarak gerçekte sahip oldukları boy orantılarıyla resimde yer almalıdırlar. çocuğun kendinin resimde bulunmayışı. bunlar çocuğun duygu ve tutumlarını simgesel olarak anlatır. bireylerin çocuk için taşıdığı önemi belirleyen bir değer taşır. Kişiler. Çocuğun aile içinde en çok değer verdiği kişiler en ön sıralarda yer alırlar.altta kalan daha büyük gerçekliğin örtüsünden başka bir şey olmadığına inanan uzman için büyük önem taşır. bu özellikler bilincinde olmaksızın dışa vurulur. kağıda çiziliş sırası da. ya bir.İletişim Kopukluğu Yakın çevre ilişkilerini konu alan resimlerde açıkça ifade edilen şeylerin ötesinde çizimlerin öyle biçim ve içerik özellikleri vardır ki. ana-babasından araya bir eşya yerleştirerek sıyırır. sayfanın en arkasına atar. Çatışma eğer çok büyükse ona resimde hiç yer vermeyebilir. bu daha çok kalabalık aileye sahip çocukların resimlerinde görülür. İkinci derecede önem taşıyanlar ise. KİŞİLİK VE YAKIN ÇEVRE ÖZELLİKLERİNE GÖRE ÇOCUK RESMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ BAŞKALARIYLA İLİŞKİNİN BİR GÖSTERGESİ OLARAK RESİM 1. böylece çerçeveyle sınırlanan her bir üye bir kutu içinde yerleştirilmiş olur. kollarını bacaklarını eksik bırakır. genellikle sayfanın en sağına yerleştirilir. Bu aynı zamanda bir onur basamağı sayılabilir. deneğin en çok değer verdiği kişi olarak kabul edilir. Boya kalemlerinin kullanılış biçimi de. bu durumda çocuk kendisini.

ÇOCUĞUN YAŞI ÇOCUĞUN TEPKİLERİ Okul Öncesi Dönem Çocuklarında azalma. resimlerinde içinde bulundukları ortamdaki mutsuzluklarıyla özlemlerini dile getirmeye çalışırlar.benlik saygısında Ergenlik dönemindeki tavırlar Gençlerde Bunalım görüntüsü Düşük okul başarısı Özellikle matematikte düşük başarı Utanma Gelecekteki ekonomik durumlarının kötüleşeceğinden endişelenme. gelişim özelliğine.Parçalanmış Aileden Gelen Çocukların Resimleri Resim bize sadece çocuklar hakkında birtakım bilgiler vermekle kalmaz. Çocuk tüm aile bireylerinin gözlerini belli bir yöne doğru çizip. Parçalanmış aileden gelen çocuklar. YAKIN ÇEVRE ÖZELLİKLERİNİN YANSIMASI OLARAK RESİM 1. bedensel büyüklüğü ne olursa olsun genellikle diğer aile bireylerine oranla daha büyük çizilir.Parçalanmış aile ortamı. Ancak bazı durumlarda anne figürünü özenle çizmesi ona duyulan hayranlığından da kaynaklanabilir. çocuk ailenin tüm bireylerini resmetmesine karşın kendine yer vermeyebilir. aileyle ilgili ayrıntılı bilgi edinilmesine büyük ölçüde bağlıdır.Baskın nitelikteki anne ya da baba . aynı zamanda onların düşünce yapılarıyla kendi aralarında ve yetişkinlerle olan ilişkilerindeki problemleri çözme biçimlerini de yansıtır. Ya da çocuk kendisini anne ve babasıyla çizmesine karşılık kardeşlerini çizmeyebilir. Anne babanın ayrılması sonucu çocuklarda görülen kısa süreli etkiler şöyle özetlenebilir. kendini büyük çizerek ağabeyi ile rekabetine ilişkin duygularını dile getirebilir. değişik yaşlardaki çocukları farklı biçimlerde etkilemektedir. Kardeş İlişkileri ve Kardeş Kıskançlığı Kardeşin varlığını kabul etmeme ya da kardeş kıskançlığını dile getiren resimlerde. kendi gözlerini ise ilgi odağı olan kardeşine yönelterek kıskançlık duygusunu ifade edebilir. Parçalanmış aileden gelen çocuklar yaş düzeyine. 3. anne babanın kendisine gösterdiği zaman ve ilgiye koşut olarak farklı şekillerde etkilenirler. Bu nedenle yorumun doğru yapılabilmesi. 4. Çocuk ağabeyini küçük.bunalım 6-10 yaşlarındaki Çocuklarda görüntüsü Öğrenme problemleri Anne babaya karşı öfkeli ve düşmanca tavırlar Anne baba tarafından unutulma endişesi Cinsellik ve bağımsızlık konularında olgunlaşmamış ergenlik ilgileri Düşük okul başarısı Özellikle matematikte düşük başarı Düşük zeka bölümü Anne babaya karşı geliştirilen öfkeli ve düşmence Daha önceki ilkel davranış biçimlerine geri dönüş Aşırı ilgi ve yardım isteği Anne baba ayrılığında çocuğun kendini suçlaması Güvensizliğin başlaması. Yitirilen Babayı Konu Alan Resimler Ölmüş babayı temsil eden figürdeki gözler ve ağzın ailenin diğer üyelerinkinden farklı resmedilebilir. .

Unutulmamalıdır ki. sıkıntı.içinde yaşadığı psikolojik sosyo-kültürel ve ekonomik durum. resim değerlendirilmesi projektif bir tekniktir. 3. Çocuk aile resmi olarak bir kendisini bir de boş bir insan figürünü resmederek yalnızlığını ve problemini dile getirebilir. yorumlayana göre değişkenlik gösterebilir. Yorumlama ilkelerinin geçerliği ile ilgili olarak yapılan çalışmalarda bu durum desteklenmemiştir. 2.okul ve aile içi ilişkileri çocuğun yaşını. Genel olarak araştırmacılar çizim testlerinin kullanımına şüpheyle bakmaktadırlar.dikkat etmemiz gereken bazı önemli noktalar bulunmaktadır. .diğer önemli özellikleri de göz önünde bulundurulmalıdır. Bazı deneklerin artistik becerilerinin sonucu etkilediği düşünülmektedir. Tek resimden yola çıkarak yapacağımız bir değerlendirme bize hatalı sonuç verebilir.huzursuzluk. Tikler. yaşı ve kişilik özellikleri nedeniyle sözlü iletişim kurmakta güçlük çeken çocukları tanımada da önemli bir teşhis aracı olmasını sağlamaktadır. içinde bulunduğu mutsuz ortamı ifade etmeye çalışabilir. dışkı kaçırma.Parçalanmış aileden gelen çocuklar.öğretmenlerinden veya arkadaşlarından öğrenebilirler. ev içinde anneye yönelik saldırganlık gibi davranış bozuklukları gözlenebilir. Resim çizmede öğretmen faktörü de önemlidir. GEÇERLİK GÜVENİLİRLİK: Aile resmi çiz testinin standart bir test formunun bulunmaması. Resim değerlendirmesine başlamadan önce çocuğun genel tutum ve davranışlarını . aşırı hareketlilik gibi davranış bozukluğu gösterebilirler.Sağlıksız ve Huzursuz Aile Ortamını Yansıtan Resimler Çocuk aile bireylerinin tümünü kağıt içinde küçücük bir mekana siyah renkle resmederek . yorumların kişiden kişiye değişebilmesi geçerlik ve güvenilirliğinden söz edilmesini güçleştirmektedir. Resim etkinliğinin aynı zamanda sözsüz dili oluşturması ve bu yolla anlatımın kolay olması. ailesinin genel özelliklerini.okul başarısını.yalın bir anlatım aracı olan resmim önemi büyüktür.çocuk hakkındaki genel izlenim ve görünüm . Çocuğun diğer resimlerine de dikkat etmeli ve toplu bir değerlendirme yapılmalıdır.Serbest konu verdiğimizde çocuğun çizmiş olduğu resimdeki tema da çok önemlidir. Çocuk resimlerini yorumlarken . Resim aynı zamanda öğrenilen bir davranıştır. Çocuklar resim çizmeyi kendi kendilerine.çocuk ilgi ve ihtiyaçları doğrultusunda içinde yaşadığı psikolojik duruma ve hayal gücünün de etkisiyle resim çizebilir. Aile İçindeki Baskıyı Dile Getiren Resimler Bu resimlerde çocuk sürekli dayak yediği anne ya da babasının sol elini daha uzun çizebilir.ailede kaçıncı çocuk olduğunu varsa uyum ve davranış sorununun türünü.Yorumlar. ÇOCUK RESİMLERİNİN GENEL OLARAK YORUMLANMASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR Çocuğun bize kendisini yansıtması ve olaylar hakkında duygu ve düşüncelerini ifade etmesinde. Konu seçimi yapmadan 'Hadi bakalım bize bir resim çiz' dediğimizde . huzursuzluk belirtileri.cinsiyetini.ailelerinden.arkadaşlarıyla kardeşleriyle ilişkileri.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful